P. 1
Radno pravo

Radno pravo

|Views: 2,924|Likes:
Published by danassutra

More info:

Published by: danassutra on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

1.

Globalni izvori radnog prava -Globalni izvori su akti univerzalnog kapaciteta i njih donose svetske međunarodne organizacije kao što su Organizacija UN i međunarodna organizacija rada.Organizacija UN je svetska organizacija država .Njeni glavni organi su Generalna skupština,ekonomski i socijalni savet, savet bezbednosti,starateljski savet,međunarodni sud pravde i sekretarijat.Posebni značaj ima ekonomski i socijalni savet sa mandatom da prati stanje,daje preporuke i usklađuje rad specijalizovanih organizacija, a one su Međunarodna organizacija rada,organizacija za prosvetu,nauku i kulturu i Svetska zdravstvena organizacija.Organizacije UN je usvojila mnoge akte o položaju radnika i njihovih porodica, a najvažniji su univerzalna deklaracija o pravima čoveka i međunarodni pakt o socijalnim,ekonomskim i kulturnim pravima. Univerzalna deklaracija o pravima čoveka je usvojena 1948.i proklamuje: 1)slobodan izbor zaposlenja,pravo na rad,zaštitu za slučaj nezaposlenosti,zadovoljavajuće uslove rada 2)pravo na jednaku zaradu za jednak rad 3)pravo na pravednu i zadovoljavajuću naknadu za rad koja radniku i njegovoj porodici obezbeđuje dostojanstven život 4)pravo na sindikalno udruživanje i delovanje 5)pravo na ograničeno radno vreme,odmore,povremeno odsustvovanje posla 6)pravo na osiguranje u slučaju bolesti,nezaposlenosti i drugih socijalnih rizika. Međunarodni pakt o socijalnim ,ekonomskim i kulturnim pravima je usvojen na sednici generalne skupštine .1966. i ovaj pakt ustanovljava: 1)pravo na slobodu izbora,pravo na rad i očuvanje zaposlenja 2)pravo na pravične i povoljne uslove rada,ograničenog trajanja radnog veremena ,odmora i naknade zarade za vreme odsustvovanja 3)slobodu sindikalnog delovanja i organizovanja 4)pravo na materijalno obezbeđenje i socijalno osiguranje 5)pravo na zaštitu majki,dece i mladih radnika,zaštitu od ekonomske i socijalne eksploatacije 6)pravo na životni standard koji omogućava zadovoljavanje ličnih i porodičnih potreba u pogledu ishrane,obuće ,odeće,smeštaja 7)pravo na mentalno i fizičko zrdavlje 8)pravo na obrazovanje Međunarodna organizacija rada je osnovana Versajskim ugovorom o miru 1919. zajedno sa društvom naroda.Organi ove međunarodne organizacije rada su:opšta konferencija,administrativni savet,međunarodni biro rada,generalni direktor međunarodnog biroa rada.MOR ima i svoj ustav i svoje pravilnike.Normativna delatnost MORa ostvaruje se putem preporuka i konevencija koje donosi opšta konferencija 2/3 većinom prisutnih posle složenog postupka utvrđenog ustavom MORa i pravilnicima opšte konferencije.

2. Konvencije i preporuke međunarodne organizacije rada -Preporuke MORa nemaju obaveznu pravnu snagu,ali imaju moralni i politički autoritet jer nude ideje i stavove .Preporuka može biti samostalni ili komplementarni akt .Preporuka je samostalni akt kada se odnosi na pitanja koja nisu regulisana konvencijom i tada se usvaja umesto konvencije.Preporuka je komplementarni akt kada se donosi paralelno sa konvencijom i da pomogne njenoj primeni. Konvencije MORa imaju pravnu snagu pa obavezuju države članica da svoje unutrašnje pravo usklade sa njihovim odredbama.. Obavezuje tek kada je nadležni organ države članice ratifikuju.Država je slobodna da pitanja koja su predmet konvencije uredi po svom nahođenju.Konvencija se ratifikuje u tekstu kakav je usvojen, nisu moguće izmene i dopune i ratifikacija može biti uslovna, delimična ili sa rezervom.Uvođenje konvencije u unutrašnji pravni sistem vrši se donošenjem ili noveliranjem zakona ili drugih propisa.Postoje dva metoda nadzora nad implementacijom konvencije,a to su opšti ili specijalni nadzori. Opšti se sprovodi po službenoj dužnosti ili po zahtevu ovlašćenog lica. Vrši se: 1)slanjem izveštaja o ratifikaciji i sprovođenju konvencije 2)razmatranjem i ocenom tog izveštaja od strane eksperata komiteta 3)upućivanjem nalaza komiteta eksperta komisiji za primenu konvencija i preporuka kako bi ona dostavila na odgovor vladi 4)razmatranjem odgovora i izveštaja kao i usvajanjem zaključaka koje se dostavljaju opštoj konveciji 5)verifikacijom izveštaja i zaključaka komisije 6)predizimanjem odgovarajućih mera. Opšti nadzor po zahtevu ovlašćenog subjekta vrši se povodom prigovora ili žalbe.Prigovor može da podnese svaka profesionalna organizacija radnika ili poslodavaca.Žalbu može da podnese svaka država članica protiv druge države članice ako smatra da ne primenjuje konvenciju koju su obe države ratifikovale.Nju razmatra anketna komisija i svoj izveštaj dostavlja administrativnom savetu.Na osnovu tog izveštaja ovaj savet upućuje zainteresovanim vladama zaključke i preporuke i ako ni oni ne budu prihvaćeni savet upućuje žalioca na međunarodni sud pravde. 3. Regionalni izvori radnog prava Dejstvo regionalnih izvora je ograničeno na države koje pripadaju određenim regionalnim organizacijama.Evropska konvncija za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je usvojena 1950. Kasnije je obogaćena sa 11 protokola .Ova konvencija se bavi ukupnim korpusom ljudskih prava i sloboda ,ali su za oblast rada i socijalnog osiguranja od posebnog zanačaja, zabrana prinudnog rada,sloboda sindikalnog okupljanja i udruživanja i zabrana diskriminacije po bilo kom statusno osnovu.O primeni ove konvencije bavi se Evropski sud za ljudska prava.

4.(3) Evropska socijalna povelja Evropska socijalna povelja je usvojena 1961. a dopunjena je protokolima iz 1988,1991,1995.revidirana je 1996. Povelja utrđuje katalog prava ,režim obaveza i sistem nadzora.Katalog prava čine standardi koji se nude kao deklaracija ciljeva kojima članice saveta treba da teže pri oblikovanju nacionalnog radnog prava.on obuhvata: 1) pravo na rad i slobodu rada; 2)pravo na pravicne uslove rada 3) na bezbedne i zdrave uslove rada 4)pravo na pravičnu naknadu za rad 5) na kolektivno pregovaranje 6)pravo na posebnu zaštitu dece ii omladine 7) na udruživanje i organizovano delovanje radnika i poslodavaca 8)pravo na profesionalnu orijentaciju 9)pravo na posebnu zaštitu žena kod materinstva 10)pravo na profesionnalnu obuku 11)pravo na zaštitu zdravlja 12)pravo na beneficije zbog bavljenja socijalnim staranjem 13)pravo porodice radnika i pravo dece i omladine na odgovarajuću socijani,pravnu i ekeonomsku zaštitu 14)pravo migranata i njihovih porodica na zaštitu i pomoć 15)pravo radnika na informisanje i konsultovanje 16)pravo starih lica na posebnu zaštitu 17)pravo na dostojanstvo u radu 18)pravo na zaštitu od siromaštva 19)pravo na stambeni smeštaj Režim obaveze: članica saveta je dužna da katalog prava smatra deklaracijom ciljeva koje treba da ostvari pri utvrđivanju odnosa u sferi rada i socijalnog osiguranja.Ona ima i dve obaveze: 1)da preuzme najmanje 6 od 9 kompletno numerisanih članova(pravo na rad i slobodu rada;pravo na udruživanje i oraganizovanje radnika i poslodavaca; pravo na posebnu zaštitu dece i omladine;pravo na kolektivno pregovaranje;pravo na socijalnu i medicinsku pomoć;pravo na socijalno osiguranje;pravo porodice na odgovarajuću socijalnu,pravnu i ekeonomsku zaštitu;pravo na jednake mogućnosti i jednak tretman zapošljavanja i rada) 2)da preuzme najmanje 16 numerisanih članova povelje ili 63 numerisana stava iz bilo kojih čalonova povelje. Nadzor se vrši putem izveštaja i kolektivnih žalbi.Izveštaji su osnovni innstrument žalbi.Svaka članica saveta dužna je da uputi početni izveštaj o prihvaćenim ili neprihvaćenim odrebama povelje .Ekspertsko telo razmatra izveštaje,sačinjava zaključke koje dostavlja komitetu ministara da 2/3 većinom usvoju preporuku za članicu saveta koja je dostavila izveštaj,a ta preporuka nije obavezujuća.Mogu je podneti međunarodna udruženja radnika i međunarodne nevladine organizacije.Ekspertsko telo prispelu žalbu najpre razmatra i pošto izvrši procenu sačinjava izveštaj sa zaključcima i dostavlja ga komitetu ministara koji o predmetu žalbe usvaja rezoluciju.Ako nađe da primena povelje nije zadovoljavajuća,komitet ministara 2/3 većinom usvaja preporuku i sačinjava žalbu i upućuje je članici saveta protiv koje je žalba podneta. Ona ima obavezu da u narednom izveštaju o primeni povelje obavesti komitet ministara o preduzetim merama.

a njega donosi vlada ili resorni ministar..Taj propis je podzakonski akt . Za razliku od univerzalnih izvora.Uređivanje radnog prava spada u isključivu zakonodavnu nadležnost države članice.Mala povelja sadrži načelne odredbe o pravima u slobodana u oblasti rada i socijalnog osiguranja. sa direktnim pozivom na određeni međunarodni izvor.Bilateralne ugovore zaključuju države koje imaju interes da reše neki zajednički problem. zakony o uredjenju sudova .Tamo gde posebnih zakona nema.Pod njima se podrazumevaju međunarodni ugovori i sporazumi koji su ratifikovani.jer je to zapravo nacelna sadrzina Male povelje.Ti ugovori obavezuju samo države ugovornice.Holandijom.Nemačkom i zemljanma bivše SFRJ u oblasti socijalnog osiiguranja.a organi izvršne vlasti obezbeđuju njihovo sprovođenje.Međunarodno pravo se primenjuje neposredno. Može se reći da u Srbiji deluju dva ustavna akta. Državna zajednica SCG nema zakonodavna ovlašćenja u oblasti rad i socijalnog osiguranja. Ovaj zakon ce vaziti do 1 jula 2006!!!!-Kada stupa na snagu vec doneti Zakon o drzavnim sluzbenicima. Odnos međunarodnih i unutrašnjih izvora radnog prava Globalni izvori su akti univerzalnog karaktera i njih donose svetske međunarodne organizacije kao što su Organizacija UN i međunarodna organizacija rada.Mađarskom. 6.Austrijom.međunarodni sud pravde i sekretarijat. Bilateralni ugovori kao izvor radnog prava Bilateralni izvori su ugovori dve države zaključeni radi regulisanja određenih pitanja u oblasti rada i socijalnog osiguranja.dejstvo regionalnih izvora je ograničeno na države koje pripadaju određenim regionalnim organizacijama. Srbija ima svoj ustav .Prema članu ustavne povelje SCG odredbe međunarodnih ugovora u ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama koji važe na teritoriji SCG neposredno se primenjuju.Podzakonski akti vlade su pravilnici . savet bezbednosti.5. npr. Njeni glavni organi su Generalna skupština.a tu oblast uređuju zakoni država članica. Bilateralni izvori su ugovori dve države zaključeni radi regulisanja određenih pitanja u oblasti rada i socijalnog osiguranja. Mala povelja SCG i Ustav R Srbije. Radni odnosi su uređeni matičnim zakonom i zakonima koji se primenjuju u pojedinim oblastima rada:Matični zakon o radnim odnosi na je Zakon o radu .Sa Francuskom.Tu važi i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava u koje spadaju akti OUN koji ne podleže ratifikaciji. U zakonu o unutrašnjim poslovima.a ako to nije učinjeno međunarodno pravo ima primat nad pravom SCG. Najznačajniji zakon je zakon o radnim odnosima u državnim organima.Ustav Republike Srbije mora biti uksklađen sa ustavnom poveljom SCG.starateljski savet.Nekad je potrebno da se sprovođenje zakona obezbedi drugim propisom. zakon o radu ima potpunu i direktnu primenu. na .Za određene organe postoji specijalni propisi o radnim odnosima.Kada je norma međunarodnog prava uvedena u unutrašnji pravni sistem primena propisa znači i primenu međunarodnog prava. Luksemburgom u oblasti zapošljavanja i rada.Švedskom.tj.Propise donosi organ zakonodavne vlasti. Kolektivni ugovori su izvori prava u oblasti rada. Podzakonski akti-To su državni propisi koje donosi izvršna vlast.Ustavna povelja SCG ne sadrži odredbe o radu i socijanom osiguranju.Bugarskom.Belgijom .Naša država je zaključila više takvih ugovora sa Francuskom.Češkom. u njoj važi i ustavna povelja SCG.ekonomski i socijalni savet.ali . Ugovor sadrži dve vrste odredaba:normativno pravne i .uputstva i naredba. a njihova ratifikacija je u nadležnosti SCG.

a tu oblast uređuju zakoni država članica.obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavaca.pravo na rad u skladu sa zakonom.ali pošto je deo državne zajednice SCG. Ustavni aktiSrbija ima svoj ustav .Takav karakter imaju odredbe kolektivnog ugovora o zasnivanju radnog odnosa.Zakon mora biti usklađen sa ustavom i svi propisi moraju biti usklađeni sa zakonom.-On važi za sve zaposlene i sve poslodavce i ima karakter opšteg zakona .naročito u pogledu naknade za rad.pravo na socijalno osiguranje. u njoj važi ustavna povelja SCG.Najznačajniji zakon je Zakon o radnim odnosima u državnim organima. rođenja.Ustav Republike Srbije mora biti uksklađen sa ustavnom poveljom SCG.Državna zajednica SCG nema zakonodavna ovlašćenja u oblasti rada i socijalnog osiguranja.radnom vremenu. u njoj važi ustavna povelja SCG.Mala povelja sadrži načelne odredbe o pravima u slobodana u oblasti rada i socijalnog osiguranja jer državna zajednica SCG time preuzima obavezu da obezbedi uslove za primenu međunarodnih izvora radnog prava Zakoni.a organi izvršne vlasti obezbeđuju njihovo sprovođenje.pa i po osnvu rase.Ustavna povelja SCG ne sadrži odredbe o radu i socijanom osiguranju jer je to nacelna sadrzina Male povelje.pravo na štrajk.Normativno pravne utvrđuju prava.zabranu prinudnog rada uključujući i rad seksualno ili ekonomsko iskorišćavanje.Ustavna povelja SCG ne sadrži odredbe o radu i socijanom osiguranju jer je to nacelna sadrzina Male povelje. .slobodi sindikalnog udruživanja.prestanku radnog odnosa.Ustav Republike Srbije mora biti uksklađen sa ustavnom poveljom SCG.Trajno rešenje je pojedinčni kolektivni ugovor.Podzakonski akti vlade su uredbe .Mala povelja sadrži načelne odredbe o pravima u slobodana u oblasti rada i socijalnog osiguranja jer državna zajednica SCG time preuzima obavezu da obezbedi uslove za primenu međunarodnih izvora radnog prava .Ovaj zakon ce vaziti do 1 jula 2006!!!! Kada stupa na snagu doneti Zakon o drzavnim sluzbenicima Podzakonski akti-To su državni propisi koje donosi izvršna vlast. Državni izvori radnog prava U državne izvore radnog prava spadaju ustavni akti.obligaciono pravne.Tamo gde posebnih zakona nema Zakon o radu ima potpunu i direktnu primenu.obaveze i odgovornosti Pravilnik o radu-Donosi se kada ne postoje uslovi da se zaključi kolektivni ugovor.a to podrazumeva stvaranje uslova da svako živi od svog rada . .Obligacionopravne odredbe utvrđuju prava . 7.Mala povelja proklamuje zabranu svake neposredne ili posredne diskriminacije po bilo kom osnovu.jezika.javnog zdravlja i morala. Mala povelja SCG i Ustav R Srbije.Uređivanje radnog prava spada u isključivu zakonodavnu nadležnost države članice. zaštiti na radu. Mala povelja SCG i Ustav R Srbije.Propise donosi organ zakonodavne vlasti.Uređivanje radnog prava spada u isključivu zakonodavnu nadležnost države članice.Prema njima se kolelektivni ugovor odnosi kao svaki propis. Radni odnosi su uređeni matičnim zakonom i zakonima koji se primenjuju u pojedinim oblastima rada:Matični zakon o radnim odnosina je Zakon o radu.odmorima.uputstva i odluke 8.Samostalne podzakonske akte može donositi samo šef države za vreme ratnog stanja.a njega donosi vlada ili resorni ministar.zakoni i podzakonski akti Srbija ima svoj ustav .Ovi akti imaju akcesorni zavisni karakter.ali pošto je deo državne zajednice SCG.Može se reći da u Srbiji deluju dva ustavna akta.pola .Supstitucija kolektivnog ugovora pravilnikom o radu treba da ima privremeni karakter.Može se reći da u Srbiji deluju dva ustavna akta.

Pravilnici koji obezbeđuju sprovođenje zakona o zaštiti na radu imaju naročiti značaj.a koja nemaju sredstva za izdržavanje 12)pravo na obavezno socijano osiguranje zaposlenih u toku bolesti.trudnoće.zadrugama koje obaljaju privrednu delatnost javnih službi kao i drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima koja zapošljavaju radnike Zapošljavanje je uređeno zakono o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. .Propise donosi organ zakonodavne vlasti. npr.a njega donosi vlada ili resorni ministar.Ustav R Srbije proklamuje 1) jednakost građana u pravima i dužnostima. 11.način izdavanja i sadržaj potvrde o nastupanju privremene sprečenosti rada.Ovaj zakon ce vaziti do 1 jula 2006!!!! Kada stupa na snagu doneti Zakon o drzavnim sluzbenicima!!!. Zakoni -Državna zajednica SCG nema zakonodavna ovlašćenja u oblasti rada i socijalnog osiguranja. U zakonu o unutrašnjim poslovima.Zakon mora biti usklađen sa ustavom i svi propisi moraju biti usklađeni sa zakonom. zakonu o uredjenju sudova.Najznačajniji zakon je Zakon o radnim odnosima u državnim organima.a tu oblast uređuju zakoni država članica.porodičnu penziju.Samostalne podzakonske akte može donositi samo šef države za vreme ratnog stanja.Najveći značaj imaju uredbe i njom se utvrđuju osnovica i koeficijenti plata u državnim organima i vrši razvrstavanje zaposlenih u platne razrede .naredbe i uputstva.žena 10)pravo lica delimično sposobnih za rad na osposobljavanju za obavljanje poslova 11)pravno– socijalnu sigurnost lica koja su nesposobna za rad .a organi izvršne vlasti obezbeđuju njihovo sprovođenje. Zaštita na radu uređena je zakonom o zaštiti na radu koji se primenjuje u preduzećima. Podzakonski akti resornih ministara donose se kao pravilnici. pravilnici o radu. 9.Prema ovoj odredbi primenjuje se propisi o zapolenima u državnim organima. 10. nauke.Ustanove javnih službi postoje u oblasti obrazovanja.-On važi za sve zaposlene i sve poslodavce i ima karakter opšteg zakona .. Nedržavni izvori radnog prava U nedržavne izvore radnog prava spadaju kolektivni ugovori.način i postupak registrovanja kolektivnih ugovora. 2)pravo na rad 3) slobodan izbor zanimanja 4)svođenje prestanka radnog odnosa protiv volje radnika 5)zabranu prinudnog rada 6)pravo na odgovarrajuću zaradu 7)pravo na materijalno obezbeđenje u toku privremene nezaposlenosti 8)pravo na zaštitu na radu 9)pravo na posebnu zaštitu omladinu.Ovi akti imaju akcesorni zavisni karakter.Podzakonski akti vlade su uredbe . Za određene organe postoji specijalni propisi o radnim odnosima.taj zakon se bazično primenjuje i u ustavnovama javnih službi na osnovu zakona o javnim službama. Radni odnosi su uređeni matičnim zakonom i zakonima koji se primenjuju u pojedinim oblastima rada:Matični zakon o radnim odnosina je Zakon o radu.Tamo gde posebnih zakona nema Zakon o radu ima potpunu i direktnu primenu.kulture.Najveći značaj imaju pravilnici i njima se utvrđuju postupak i način registrovanja ugovora o radu :obavljanje poslova van prostorija poslodavca. drugi opšti . bankama.Za neke od ovih službi javni odnosi su uređeni i na drugi način:npr.zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sadrži niz odredaba kojima se odstupa od bazičnog zakona o radnim odnosima u državnim organima.socijane zaštite.Podzakonski akti -To su državni propisi koje donosi izvršna vlast.sadržaj radne knjižice i unošenja podataka u nju.Pravilnici se donose i radi sprovođenja zakona u oblasti socijalnog osiguranja.uputstva i odluke .zakon o zdravstvenoj zaštiti je odredio da se prava i obaveze i odgovornosti zaposlenih u zdravstvenim ustanovama ostvaruju po propisima matičnog zakona o radnim odnosima. Zakon o radnim odnosima u državnim organima važan je i zbog primene u organima teritoralne autonomije i lokalne samouprave.

prestanku radnog odnosa.Ako postoji kolektivni ugovor kod poslodavca.radnom vremenu. Najčešće je reč o pravilnicaima kojima se bliže određuje način ostvarivanja prava osiguranih lica. Oni se prvi put pominju u zakonu o zaštiti radnika iz 1922.Dok privremeno stanje traje. Istovremeno postojanje kolektivnog ugovora kod poslodavca i pravilnika o radu nije moguće. Individualni ugovor . Kolektivni ugovori-Kolektivni ugovori su izvori prava u oblasti radaZakon o radu poznaje 3 vrste kolektivnih ugovora:opšti(koji se zaključuje na nivou republike).rešavanju kolektivnih sporova.Oni deluje samo prema licima koja su ih zaključila..Obligacionopravne odredbe utvrđuju prava .obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavaca.odmorima.Pošto utvrđuju prava .Negativno pravilo postavljeno je članom zakona o radu. Zakon o radu poznaje 3 vrste kolektivnih ugovora:opšti(koji se zaključuje na nivou republike).Kolektivni ugovor ne može da sadrži odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljni uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom . Kolektivni ugovor mora biti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktom.veka . pravilnik o radu zauzima poziciju kolektivnog ugovora kod poslodavca. Pravilnik o raduDonosi se kada ne postoje uslovi da se zaključi pojedini kolektivni ugovor. .U meri kojoj sadrži normativno-pravne odredbe kolektivni ugovor je opšti akt i deluje erga omnes.a prvi put regulišu zakonom o radnjama 1931. Kolektivni ugovoriKolektivni ugovori su izvori prava u oblasti rada.Kolektivni ugovor . Drugi opšti akti-Opšti akti kao nedržavni izvori radnog prava postoje i u oblasti rada i socijalnog osiguranja Od opštih akata u oblasti rada najveći značaj imaju pravilnici o sistematizaciji poslova i pravilnici o zaštiti na radu Nedržavne opšte akte u oblasti socijalnog osiguranja donose nadležni organi: fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.akti i individualni ugovori.U meri kojoj sadrži obligaciono pravne odredbe kolektivni ugovor je klasični ugovor jer deluje inter partes.ipak spadaju u izvore radnog prava.Posle II Svetskog rata zamiru.pojedinačni(koji se zaključuje na nivou poslodavaca).zaključen između poslodavaca i grupe radnika.obezbeđenju radnog mira. zaštiti na radu.pojedinačni(koji se zaključuje na nivou poslodavaca).obaveze i odgovornosti.nacionalne službe za zapošljavanje i republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu.Takav karakter imaju odredbe kolektivnog ugovora o zasnivanju radnog odnosa.Oni su se pojavili krajem 19.Usklađenost sa zakonom zasniva se na dva pravila:negativno i pozitivno.Prema njima se kolektivni ugovor odnosi kao i svaki ugovor-reguliše njihove međusobne odnose. Preporuka MOR definiše kolektivni ugovor– podrazumeva se svaki pismeni sporazum koji se odnosi na uslove rada i zaposlenja . Pozitivno pravilo postavljeno je članom zakona o radu.posebni(koji se zaključuje na nivou određene grane delatnosti).U ovu kategoriju spadaju ugovor o radu i sporazum o zapošljavanju.Sa reafirmacijom ugovornog koncepta radnog odnosa .Vegetirali su u privatnom sektoru rada. -Normativno pravne utvrđuju prava. Kolektivni ugovor sadrži dve vrste odredaba:normativno pravne i obligaciono pravne. Prvi ugovor je zaključen u Lionu 1830. 12.Prema njemu kolektivni ugovor može da utvrdi veća prava i povoljnije uslove rada od prava i uslova utvrđenih zakonom.posebni(koji se zaključuje na nivou određene grane delatnosti).Prema njima se kolelektivni ugovor odnosi kao svaki propis.obaveze i odgovornosti onih koji su kolektivni ugovor zaključili.Ovakav karakter imaju odredbe o:uticaju udruženja radnika .kolektivni ugovori su ponovo postali opšte priznati izvori radnog prava. ne može postojati pravilnik o radu i obrnuto.

13.Opšti kolektivni ugovor je nacionalni i generalni kolektivni ugovor .pokrajine.4)ako sindikat u roku od 15 dana od dana dostavljanja poziva za pregovore ne prihvati inicijativu poslodavca.postavljen je opštim kolektivnim ugovorom..On je .To može biti oglasna tabla.spada u kategoriju formalnih ugovora.a generalni važi za sve zapolene i sve poslodavce u republici. Posebni kolektivni ugovor sa obzirom na oblast rada zaključuje se za granu.Reč je kolektivnom ugovoru na nivou radne sredine u kojoj je zaposleni uspostavio radni odnos. Ovaj kolektivni ugovor može biti zaključen za teritoriju republike.opštine ili grada.Potpisan kolektivni ugovor mora biti objavljen .Javne službe su delatnosti kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava građana.Javna preduzeća su preduzeća koja obavljaju delatnost od javnog interesa.Zaključuju ga reprezentativni sindikat i reprezentativno udruženje poslodavaca za određenu teritoriju.Za zaposlene je najnepovoljniji Opšti kolektivni ugovor.Registracija važi za opšti kolektivni ugovor.On to čini pravilnikom o radu.Prema članu zakona o radu tih uslova nema: 1)ako nijedan sindikat ne ispunjava uslove reprezentativnosti ili nije zakljucen sporazum o udruzivanju sindikata 2)kada nijedan ucesnik kolektivnog ugovora ne inicira pocetak pregovora radi zakljucenja kolektivnog ugovora. 3)kada učesnici u kolektivom pregovaranju nisu postigli saglasnost za zaključenje kolektivnog ugovora u roku od 60 dana od pregovora.Pravilnik o raduDonosi se kada ne postoje uslovi da se zaključi pojedini kolektivni ugovor.Zaključuje ga reprezantivni sindikat i reprezentativo udruženje poslodavaca u republici kao celini 14.Kolektivni ugovor zaključen na višem nivou ima jaču pravnu stranu od kolektivnog ugovora zaključenog na nižem nivou.a stupa na snagu obično 8 dana od objavljivanja ako nije određen neki kraći rok..-Kolektivni ugovor kod poslodavaca se zakljucuje na nivu poslodavca. grupu ili delatnost u republici kao celini. za lica koja samostalno obavljaju delatnost u oblasti kulture. Ako iz ovih razloga pojedinačni kolektivni ugovor nije mogao biti zaključen poslodavcu ostaje da prava . 16.Za njegovo zaključivanje nije dovoljna saglasnost volje učesnika.Reč je o formi ad solemnitatem.potrebno je da se ono što je usaglašeno izvrši u pismenoj formi. -Posebni kolektivni ugovor sa obzirom na teritoriju zaključuje se za teritorijalnu autonomiju ili lokalnu samoupravu kako je predviđeno članom zakona o radu.bankarski i finansijski poslovi.Kolektivni ugovor zaključen na nižem nivou mora biti u saglasnosti sa kolektivnim ugovorom zaključenim na višem nivou.ona se vrši kod ministarstva za poslove rada u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar.u komunalnim i drugim oblastima privređivanja.-Posebni kolektivni ugovor sa obzirom na stalešku pripadnost zaključuje se za samostalne umetnike.ali zato ne može za zaposlene biti nepovoljniji od njega. pa ne može da sadrži odredbe kojima se zaposlenom utvrđuju manja prava.bilten.Grane su industrija.Za zaposlene je najpovoljniji pojedinačni kolektivni ugovor.obaveze i odgovornosti izbranog osnosa uredi sam..saobraćaj i veze.Ovakav odnos među kolektivnim ugovorima.Bez objavljivanja on ne može stupiti na snagu.Ona se osnivaju u oblasti infrastrukture .Zaključuju ga reprezentativni sindikat i reprezentativno udruženje poslodavaca u toj oblasti.Zaključuju ga reprezentativni sindikat i reprezentativno udruženje poslodavaca u određenoj grani rada.Kolektivni ugovor zaključen na nižem nivou ima slabiju pravnu stranu od ugovora na višem nivou . 15. -Posebni kolektivni ugovor sa obziron na delatnost zaključuje se za javna preduzeća i javne službe kako je predviđeno zakonom o radu.ali zato može za zaposlene biti povoljniji od njega.lokalni list.Nacionalni se zaključuje za teritoriju republike.Zaključuju ga odgovarajući reprezentativni sindikat i osnivač.Zaključuju ga reprezentativni sindikat kod poslodavaca i direktor poslodavaca.

-Pravilnici o zaštiti na radu donose se po Zakonu o zaštiti na radu da bi se obezbedili bezbedni uslovi rada na poslovima sa povećanim rizikom. ne može postojati pravilnik o radu i obrnuto.Pozitivno pravilo dopušta da se ugovorom o radu utvrde veća prava i povoljni uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom ili opštim aktom.Istovremeno postojanje kolektivnog ugovora kod poslodavca i pravilnika o radu nije moguće.Ovakve odredbe ugovora o radu ne proizvode pravno dejstvo.supstitut kolektivnog ugovora i treba da ga zameni dok ne nastanu uslovi za njegovo zaključivanje.Negativno pravilo ne dopušta da se ugovorom o radu zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom i opštim aktom.On je i akt uređivanja radnog odnosa jer utvrđuje prava.Može da zaposlenima utvrđuje veća prava i povoljnije uslove rada od prava i uslova utvrđenih zakonom. Ugovor o radu je akt zasnivanja radnog odnosa.Ne može da zaposlenima utvrđuje manja prava ili nepovoljnije uslove rada od prava i uslova utvrđenih zakonom.U ovu kategoriju spadaju ugovor o radu i sporazum o zapošljavanju.Oni moraju biti u skladu i sa odgovarajućim opštim aktom o zaštiti na radu.Dok privremeno stanje traje.Pošto pravilnik donosi poslodavac . pravilnik o radu donosi organ koji je statutom ovlašćen da donosi pravne akte. Nedržavne opšte akte u oblasti socijalnog osiguranja donose nadležni organi: fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pri tome što se pod opštim aktom podrazumva kolektivni ugovor i pravilnik o radu.Pojedine odredbe ugovora o radu kojima su utvrđeni nepovoljiji uslovi rada od uslova utvrđenih zakonom ili opštim aktom smatraju se ništavnim. Individualni ugovor-To su pojedinačni. -Pravilnik o sisitematizaciji poslova donosi svaki poslodavac na osnovu zakona o radu. Viši nivo uređivanja je kolektivni ugovor.pored poslodavca učestvuje i sindikat zaposlenih kod poslodavca.Ugovor o radu mora biti usklađen sa zakonom i opštim aktim.-Usklađenost se zasniva na pozitivnom i negativnom pravilu.kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom ili opštim aktom. Od opštih akata u oblasti rada najveći značaj imaju pravilnici o sistematizaciji poslova i pravilnici o zaštiti na radu..a ne opšti akti .Pravni sistem čine isključivo propisi u određenom hijerajhijskom poretku.odnosno pravilnik o radu.podzakonski akti. postupak i mere za zapošljavanje.Ovim sporazumom se utvrđuju uslovi.Donosi ih organ određen zakonom ondnosno statutom poslodavaca.Njega zaključuju nacionalna služba za zapošljavanje i nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji nezaposlenih duže od dve godine ili koje ostvaruje pravo na novčanu naknadu.Supstitucija kolektivnog ugovora pravilnikom o radu treba da ima privremeni karakter.Donosilac pravilnika o radu je poslodavac.a najviši zakon usklađen sa aktima međunarodnog prava. Najčešće je reč o pravilnicaima kojima se bliže određuje način ostvarivanja prava osiguranih lica.nacionalne službe za zapošljavanje i republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu.Oni deluje samo prema licima koja su ih zaključila. 19.Vazeci Zakon o radu predvidja da pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova donosi direktor !!!a kod poslodavca bez pravnog lica-preduzetnik.zakoni. pravilnik o radu zauzima poziciju kolektivnog ugovora kod poslodavca.Ako je poslodavac pravno lice. 17. Sudska praksa Propisi postoje da bi se ljudi po njima vladali. Drugi opšti aktiOpšti akti kao nedržavni izvori radnog prava postoje i u oblasti rada i socijalnog osiguranja. Sporazum o zapošljavanju predviđen je članom zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.Pravni poredak čine i praksa i .obaveze i odgovornost zaposlenog i poslodavca na najnižem elementarnom nivou. 18.Ako postoji kolektivni ugovor kod poslodavca.Njega čine ustav.Ako je poslodavac fizičko lice pravilnik o radu donosi ono samo..

Pravosnažne sudske odluke imaju oblik presuda i rešenja i njih donosi sudksko veće. fondacijama.publikovana ili nepublikovana..Opšti režim se primenjuje supsidijarno u radnim sredinama i za njih važe posebni propisi.U Srbiji su to sad Vrhovni sud Srbije i donekle Viši trgovinski sud. Režimi radnih odnosa Zakonski propisi ustanovljavaju 3 režima : opšti.-Sudska vlast se objašnjava na tri načina:kao deklarativna. Jedni smatraju da sudska praksa nije izvor prava jer sudovi ne stvaraju pravo nego ga primenjuju.pravnih shvatanja i načelnih pravnih stavova.Opšti režim se primenjuje integralno u preduzećima.On se primenjuje u Narodnoj banci.Propisi se donose da bi se što duže primenjivali.januara.Načelni pravni stav opšte sednice obavezuje sva veća i sva veća vrhovnog suda srbije i može biti izmenjen samo na opštoj sednici. zadrugama.Sudska praksa može biti bogata ili oskudna .Primena opšteg režima je integralna ili supsidijarna. Režim radnog odnosa u državnim organima-ovde važi poseban režim utanovljen zakonom o radnim odnosinma u državnim organima.osiguravajućim društvima. mišljenja . jula 2006 primenjivace se novi zakon o drzavnim sluzbenicima !!!.Uputstva se tiču praćenja i evidentiranja sudske prakse . poslovnim bankama.praksu u primeni pojedinih instituta ili pojedinih propisa. Sudsku praksu u širem značenju čine odluke. zadrugama.To je matični zakon u oblasti rada i on važi za sve zaposlene i sve poslodavce ako drugačije nije određeno.a njih daje vrhovni sud. .shvatanja.a za predmete iz nadležnosti trgovinskih sudova i viši trgovisnski sud. fondacijama. Sudsku praksu u užem značenju čine odluke.Njega čine sudije koje postupaju u predmetima u određenoj oblasti. Opšti režim radnog odnosa-opšti režim je ustanovljen zakonom o radu. kao i kod drugih domaćih i stranih .a od 1. režim u državnim organima i režim u javnim službama.Treći smatraju da je sudska praksa subsidijarni izvor prava i da tako deluje kada se ne može upotrebiti propis. Sudska praksa ima šire i uže značenje.sudovima.ali da u slučaju pravnih praznina ima tu snagu .Od 1.Ovakva sudska praksa se može odnositi na:praksu svih sudova ili praksu određene vrste suda.organima za prekršaje.2007 će biti i apelacioni sudovi i Upravni sud.konstitutivna. 20.deklarativno-kreativna delatnost.Pravna shvatanja utvrđuje sudsko odeljenje.stvarno ponašanje ljudi.To je matični zakon u oblasti rada i on važi za sve zaposlene i sve poslodavce ako drugačije nije određeno.Opšti režim se primenjuje integralno u preduzećima. kao i kod drugih domaćih i stranih i fizičkih lica za koja ne važe posebni propisi.službi za zajedničke poslove republičkih organa Poseban režim u javnim službama-U javnim službama važi poseban režim ustanovljen članom zakona o javnim službama. bez obzira na njihovu validnost .stavovi i mišljenja kojima se obezbeđuje jedinstvena primena propisa. Opšti režim radnog odnosaOpšti režim je ustanovljen zakonom o radu.temeljita ili parafrazirajuća.Drugi smtaraju da sudska praksa nije izvor prava .javnom pravo branilaštvu.Prema ovoj odredbi primenjuju se propisi o radnim odnosima u državnim organima ako zakonom nije drugačije određeno 21.Sednica se zasniva ako između pojedinih sudksih veća nastane nesaglastost u primeni propisa ili ako jedno veće odstupi od postojećeg pravnog shvatanja ili pravnog shvatanja koje su prihvatila sva veća.Primena opšteg režima je integralna ili supsidijarna.Stvarnost je promenjiva jer se život ljudi stalno menja. poslovnim bankama.jedinsvena ili podeljena . Sudska praksa se oblikuje i iskazuje u formi pravosnažnih sudskih odluka.osiguravajućim društvima.

kolektivnim ugovorom ili drugim aktom.Ukoliko takvih propisa nema supsidijarno se primenjuju posebni propisi o radnim odnosima u državnim organima (lex specialis)..službi za zajedničke poslove republičkih organa.socijalnog osiguranja. Pojam radnog odnosa Radni odnos je dobrovoljni pravni odnos zaposlenog i poslodavca sa pravima.postavljena i izabrana lica. kulture.Dok zaposleni može radni odnos otkazati bez navođenja razloga.-Zaposlena lica su lica koja su zasnovala radni odnos rešenjem starešine na osnovu odluke o izboru kandidata prijavljenih na oglas.i fizičkih lica za koja ne važe posebni propisi. domovi zdravlja.Presuda vrhovnog suda srbije ukazuje-na radnike zaposlene u državnim organima najpre se primenjuju posebni propisi o radnim odnosima u pojedinim organima(lex specialissimus) ako postoje.Ako posebnog propisa nema u ustanovi jane službe zakon o radnim odnosima se primenjuje integralno.odgovornosti i obaveze.ali imaju prava po osnovu rada.Oni nisu u radnom odnosu .organima za prekršaje.Ovaj zakon se primenjuje na zaposlena.One imaju najjaču pravnu snagu pa derogiraju poseban i matični zakon.poslodavac to može .Dobrovoljnost pri zasnivanju radnog odnosa je obostrana.Ako ni tih propisa nema rezidualno se primenjuju opšti propisi zakona koji uređuje radne odnose (lex generalis).Oni sadrži odredbe o radnim odnosima koji se prema zakonu o radu odnose kao lex specialissimus. 3) da su subjekti ovog odnosa zaposleni i poslodavac.Prema ovoj odredbi primenjuju se propisi o radnim odnosima u državnim organima ako zakonom nije drugačije određeno.Iz ovoga proizilazi da se 1) radni odnos dobrovoljno uspostavlja. zakon o javnom tužilaštvu.Tako su zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o univerzitetu odredili da se u ustanovama zdravstva i visokog školstva primenjuje matični zakon o radu. Režim radnog odnosa u državnim organimaOvde važi poseban režim utanovljen zakonom o radnim odnosinma u državnim organima.Kad tih propisa ima opšti režim se ne primenjuje...To su :škole. 5) da su prava.Ukoliko ni bazični zakon nema potrebnu odredbu rezidualno se primenjuje matični zakon o radu.-Izabrana lica su lica koje bira ili narod ili parlament.učeničkog standarda.sudovima.obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom.studentski domovi.Ustanove javnih službi osnivaju se u oblasti obrazovanja.instuituti.Kada tih propisa nema onda opšti rezim radnog odnosa posaje relevantan i u radnim sredinama u kojima se ne primenjuje integralno-tada deluje iz drugog plana 22. 23. Radni odnos se uspostavlja dobrovoljno što je posledica slobode rada. 24.Od 1.On se primenjuje u Narodnoj banci.Ako za neku od ovih ustanova postoji poseban propis on ima jaču pravnu snagu. zakon o unutrašnjim pooslovima.odgovornosti i obaveze uređeni zakonom i drugim propisima.društvene brige o deci.posto posebni propis ima jaču pravni snagu od opšteg.Sloboda rada omogućuje građaninu da odluči hoće li i šta raditi.. lex specialis. jula 2006 primenjivace se novi zakon o drzavnim sluzbenicima !!!. fondovi za socijalno osiguranje.Zakono radnim odnosima u državnim organima je poseban zakon.-Postavljena lica su lica koja su zasnovala radni odnos odlukom organa izvršne vlasti bez oglasa.javnom pravo branilaštvu.U svim tim ustanovama primenjuje se Zakon o radnim odnosima u državnim organima.On se shodno primenjuje i u organima i organizacijama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. 4) da sadržinu tog odnosa ispunjavaju njihova prava. 2) da se uspostavlja kao pravni odnos.Opšti režim se primenjuje supsidijarno u radnim sredinama i za njih važe posebni propisi.a njegove odredbe isključuju primenu zakona o radnim odnosima u državnim organima.Postoje posebni zakoni u odnosu na njega. Poseban režim u javnim službama -U javnim službama važi poseban režim ustanovljen članom zakona o javnim službama.

primenjuje se on .Po zakonu o radnim odnosima u državnim organima nije jer se taj odnos zasniva ili odlukom nadležnog organa o prijemu kandidata ili sporazumom o preuzimanju.Zaposleni je fizičko lice u radnom odnosu kod poslodavca prema zakonu o radu.poslovi u ustanovama pozorišne . 26. prava . Radni odnos na neodređeno vreme je osnovni oblik radnog odnosa..pripravnički.Ako specijalnog propisa nema. muzičke i muzičko-scenske umetnoti.radni odnos za obavljnje poslova sa povećanim rizikom. obaveze i odgovornosti zapslenog i poslodavca a ona se uređuju zakonom i posebnim zakonom u skladu sa potvrđenim međunarodnim konvencijama .učiniti samo u slučajevima koji su predviđeni zakonom.Postoje i radni odnosi na određeno vreme.Njegovo trajanje nije vremenski ograničeno.zadužbina. osim poslova zamene odsutnog radnika.Svi ti posebni oblici se u manjoj ili većoj meri razlikuju od osnovnog oblika.Poslodaavac u radnom odnosu kod državnog organa je država. Sadržinu radnog odnosa čine .ali ne znanači prestanak radnog odnosa. Radni odnos zasnivaju dva pravna subjekta-to su zaposleni i poslodavac.Prekid radnog odnosa znači i prekid staža osiguranja.Prema zakonu o radu...Poslodavac prema zakonu o radu je domaće ili strano pravno ili fizičko lice kod kojeg zaposleni radi.ali samo za period koji neprekidno ili sa prekidima traje najduže 12 meseci.radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem.Odsutni radnik može biti u radnom odnosu na neodređeno ili .Prekid rada duži od 30 radnih dana izaziva prekid radnog odnosa na određeno vreme.Iz ovoga proizilazi da je reč o poslovima koji traju određeno vreme i u te poslove spadaju sezonski poslovi.Radni odnos na neodređeno vreme traje dok ne prestane na način i pod uslovima koji su predviđeni zakonom i prestanak je uvek neizvestan.a ne propis koji se odnosi na osnovni oblik.Donja granica nije postavljena.Radni odnos na određeno vreme može biti i zasnovan radi obavljanja svih drugih poslova koji nemaju trajni karkter .ali nema smisla da bude manja od mesec dana jer toliko iznosi jedinica za obračun zarade. Vrste radnog odnosa Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme i to je osnovni oblik radnog odnosa. kao i kolektivnim ugovorom.Poslodavac u opštem režimu radnih odnosa je preduzeće.To lice mora da ima najmanje 15 godina i opštu zdravstvenu sposobnost. tiče se radnog odnosa na neodređeno vreme.njegovo poreklo je ugovorno jer zaposleni i poslodavac zaključuju ugovor o radu-po zakonu o radu.a kod organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave je pokrajina ili opština. Radni odnos je pravni odnos.fondacija.odnosno staraoca.Sve što se ne odnosi na posebne oblike radnog odnosa.osiguravajuća organizacija. a prestaje pojedinačnim pravnim aktima povodom kojih se može tražiti pravna zaštita u postupku pred arbitražom ili sudom. ugovor o radu u kome nije određeno vreme trajanja rada smatra se ugovorom o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme.poslovi na izradi određenog projekta.Ako propis o posebnom obliku radnog odnosa postoji. 25.Poslovi nisu bliže određeni..Ako je maloletno lice potrebna je i pismena saglasnost roditelja.poslovna banka.Zasnovan radni odnos ostaje pravni odnos sve dok ne prestane.Invalidnio lice mora da ispunjava i uslove predviđene zakonom o zapošljavanju lica sa smanjenom radnom sposobnošću.važi propis kojim se uređuje osnovni oblik radnog odnosa.Pod prekidom rada ne smatra se prekid rada kraći od 30 radnih dana.baletske. Radni odnos na određeno vreme 1)radni odnos na određeno vreme može da se zasnuje za obavljanje određenih poslova. 2)Radni odnos na određeno veme radi zamene privremeno odsutnog radnika može se zasnovati do povratka odsutnog radnika.

stručno usavršavnje. 3)Za vreme probnog rada poslodavac i zaposleni mogu jeda drugome otkazati ugovor o radu sa otkaznim rokom od najmanje 5 radnih dana.Ukoliko se pokaže da zaposleni ispunjava uslove rada ostaje u radnom odnosu.prestaje i njegova odsutnost. Pripravnički radni odnos To je radni odnos koji priprema za samostalni rad u struci. 2)Pripravnički staž traje najduže godinu dana ako zakonom nije drugačije određeno.Gubitak pripravničkog statusa je izvestan jer radnin odnos pripravnika prestaje sa prestankom pripravničkog staža.nastavnike.Ako odsutnom zaposlenom prestane radni odnos.zaposlene u organima države .Pripravništvo kao uslov rada može biti određeno zakonom ili pravilnikom o sistematizaciji poslova. mesec.već je dovoljna samo izjava o otkazu.onda je taj odnos uspostavljen uslovno.kad one pretstavljaju uslov za uspešno obavljanje određenih poslova.Ovaj uslov rada ne može biti primenjen prema pripravniku. 1)Prema zakonu o radu pripravnički radni odnos poslodavac zasniva sa licem koji se prvi put zapošljava u zanimanju za koje je steklo određenu školsku spremu.Probni rad ne može trajati duže od ugovorenog vremena ako ne usledi otkaz ugovora o radu.Postoji odredba koja ne dopušta trajanje radnog odnosa na određeno vreme kada prestanu razlozi za njegovo postojanje.Ukoliko se pokaže da ga ne ispunjava gubi radni odnos. 2)Prema zakonu o radu predviđeno je da probni rad može da traje najduže 6 meseca!!!.Pripravnički radni odnos se uspostavlja ugovorom o pripravničkom radu koji se uvek zaključuje na određeno vreme.Tada se njegov radni odnos na određeno vreme preobražava u radni odnos na neodređeno vreme bez obzira što je povratkom privremeno odsutnog radnika aktiviran i njegov radni odnos.Prestankom radnog odnosa prestaje i njegova privremena odsutnost 27.Vreme potrebno za osposobljavanje je pripravnički staž koji ne može biti duži od jedne godine ako zakonom nije drugačije određeno.farmaceute.Zakonom je određeno :za lekare . 3)Prema zakonu o radu radni odnos na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme ako zaposleni nastavi da radi najmanje 5 radnih dana po isteku ugovora o radnom odnosu na određeno vreme.Tipična situacija nastaje kada zaposleni nastavi da radi i posle povratka odsutnog radnika.U prvom slučaju uslov deluje odložno..a nekad to može biti i jedan dan.Odustajanje se vrši otkazom ugovora o radu.Ako je pripravnički staž bio uspešan .Pripravnički staž je vreme osposobljavanja pripravnika za samostalan rad u .a sa njom i osnov prestanka radnog odnosa na određeno vreme istekom roka odsutnosti prema zakonu o radu.a radni odnos na određeno vreme je izuzetak.ali tu nisu potrebni nikakvi razlozi.Probni rad se ugovara ugovorom o radu i to ugovaranje je slobodno..U drugom slučaju uslov deluje raskidno .Donja granica nije zakonom određena tako da probni rad može biti ugovoren u trajnju od 15 dana.Ako se prvo zasnuje radni odnos pa tek potom pristupi proveravanju uslova rada. Radni odnos uz probni rad Radni odnos uz probni rad uspostavlja se uslovno:da radnik u određenom vremenu ispolji odgovarajuće radne sposobnosti.određeno vreme.Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos da bi se osposobilo za rad posle školovanja i on još nema odgovarajuće radne i stručne sposobnosti.poslodavac po prestanku pripravničkog odnosa može zasnivati i redovan radni odnos sa istim licem. 28. -Probni rad je oblik proveravanja stručnih i drugih radnih sposobnosti. 4)Prema zakonu o radu zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće stručne i druge radne sposobnosti prestaje radni odnos istekom roka određenog ugovorom o radu.Odsutnost može imati različite uzroke:porodiljstvo.Reč je o licu koji prvi put zasniva radni odnosi.nega deteta.dva.Radni odnos na neodređeno vreme je pravilo.

Npr. 30.Zaposleni može obavljati poslove i u vlastitom stanu.telohranitelji. 2)prema zakonu o radu ugovorom o radu kojim se zasniva radni odnos radi obavljanja kućnih pomoćnih poslova može da se ugovara isplata dela zarade i u naturi.Poslodavac može obezbediti zaposlenom stanovanje i ishranu.bebi siterke.Pripravnik ima i obaveze .braća i sestre zaposlenog ili njegovog bračnog druga.naknada drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja i druga prava i obaveze.visina zarade za obavljeni rad i rokovi isplate.Članovi uže porodice rade za zaposlenog i sa njim uspostavljaju interni pravni odnos koji se ne tiče poslodavca.Edukator je isusni radnik sa pedagoškim smislom .a njegova realizacija treba da bude poverena edukatorinma. uslovi rada i način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.Prema zakonu o radu poslodavac može da ugovori poslove van svojih protorija samo ako nisu opasni ili štetni po zdravlje zaposlenog i ne ugrožavaju životnu sredinu 2)ugovor o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca sadrži sve što sadrži i svaki drugi ugovor o radu. 3)prema zakonu o radu rad van prostorija poslodavca zaposleni obavlja sam ili sa članovima uže porodice u ime iili za račun poslodavca.čuvanje dece i druge kućne poslove.Kućni pomoćni poslovi se najčešće odnose na higijenu.Taj prostor obezbeđuje zaposleni.jednog od roditelja ili brata odnosno sestre zaposlenog.struci. hauz majstori.U krug uže porodice spada i bračni drug deteta ..zakupac ili držalac. 3) Za vreme pripravničkog staža pripravnik ima pravo na zaradu i sva druga prava po osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonom.Prema zakonu o radu to su: trajanje radnog vremena prema normativama rada. a donja nije određena.On to može učiniti kao vlasnik.Ove poslove obavljaju kućne pomoćnice. Radni odnos van prostorija poslodavaca On se ostvaruje u ambijentu koji obezbedi zaposleni. opštim aktom i ugovorom o radu.Pošto tad on čini uslugu poslodavcu.korišćenja i upotreba sredstava za rad zaposlenog i naknada za njihovuu upotrebu.Radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem zaključuje se ugovorom o radu zaposlenog i poslodavca .Pripravnički staž zapiočinje stupanjem pripravnika na rad.Njegova izrada treba da bude poverena stručnjacima. 1)zaposleni obično radi u prostorijama poslodavca. deca..Gornja granica je godinu dana.pranje suđa.a da to ne uračuna u visinu zarade.Zakon o radu dopušta da se rad pod određenim uslovima obavlja i van prostorija poslodavaca.pranje i peglanje veša. Radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem On se zasniva radi obavljanja poslova u domaćinstvu.Zakon o radu ne određuje granicu do koje se može podizati vrednost naturalnog dela zarade u odnosu na vrednost ukupne zarade.a osnovna je da marljivo i predano radi na svom osposobljavanju. 29.On prati rad pripravnika i kontroliše realizaciju prograna obuke.a ističe poslednjeg dana njegovog trajanja.održavanje kotlova.U kućne poslove spadaju i održavanje zgrade.vrsta posla i način organizovanja rada.Da bi pripravnički staž bio delotvoran treba sačiniti program osposobljavanja.roditelji.ovaj se u toj prilici najčešće odlučuje na dobročino prekarijumsko obezbeđivanje stanovanja ili ishrane. -Obezbeđivanje stanovanja i ishrane kod poslodavca obično je u interesu zaposlenog.Kućni poslovi su uvek porodični. pripravnički staž za sudijskog pripravnika traje 3 godine i može biti produžen za još 6 meseci.. . Članovi uže porodice mogu biti samo partneri zaposlenog ukoliko ih je uključio u izvršenje ugovora.Koliko će pripravnički staž trajati određuje akt o sistematizaciji poslova u zavisnosti od njihove sadržine. 1)prema zakonu o radu radni odnos može da se zasnuje za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja.Prema zakonu o radu članovima uže porodice u smislu obavljanja poslova van prostorija poslodavca smatraju se bračni drug.vaspitanje i podučavanje dece.

31. 33.Prema zakonu o radu ti uslovi su: Uzrast od 15 godina !!!!: Posebni uslovi se određuju zavisno od poslova radi kojih se radni odnos zasniva.plaćenog odsustva.a drugi zastupaju stav da rad ovih lica ne može proizvesti nikakva dejstva.Za svaki skup poslova utvđuju se i uslovi rada koje radnik mora da ispunjava i druge posebne uslove za rad na određenim poslovima.U svim ovim slučajevima naknada se isplaćuje u novcu. Opšti uslovi zasnivanja radnog odnosa Svako ko želi da zasnuje radni odnos mora da ispunjava opšte uslove bez obzira na poslove koje će obavljati. Kad je reč o maloletnim i invalidnim licima.Može se reći da je tada u faktičkom radnom odnosu.Stiče poslovnu sposobnost da raspolaže zaradom.Sa navršenih 15 godina života iako je maloletno stupanjem u radni odnos stiče sva prava i preuzima sve obaveze i odgovornosti.Maloletnik se emancipuje sticanjem ovih sposobnosti i ta emancipacija je delimična. Zakon o radu određuje i specijalne uslove za .3)prema zakonu o radu ako je zarada ugovorena delom u novcu.To je pravilnik o sistematizaciji poslova koji donosi : direktor -a kod poslodavca bez svojstva pravnog lica.maloletnike.Maloletnik gubi poslovnu i procesnu sposobnost ukoliko radni odnos prestane pre punoletstva.Događa se i da se radni odnos zasnuje i sa licem koje ne ispunjava opšte uslove.praznika.Radni odnos zasnovan protivno opštim uslovima je ništav i proizvodi dejstvo pravnog odnosa.Posebni uslovi prema zakonu o radu za zasnivanje radnog odnosa utvrđuju se aktom poslodavca. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa Posebni uslovi prema zakonu o radu za zasnivanje radnog odnosa utvrđuju se aktom poslodavca.najmanje 15 godina života i ispunjava uslove za rad na određenim poslovima utvrđene odgovarajućim aktom poslodavca.Pravilnik sistematizuje poslove koji se obavljaju kod poslodavca i to u njihovim skupovima.visoku prosečnu ocenu.Opšti uslovi zasnivanja radnog odnosa imaju zaštitnu funkciju jer zabranjuju rad licima koja nisu u stanju da ga biološki podnesu. a ti skupovi odgovaraju pojmu radno mesto. Postoje opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa.ovi uslovi su u funkciji njihove zaštite.Ne postoji mogućnost da se deo naknade isplati i u naturi.odsustva zbog nege deteta. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa Prema zakonu o radu radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima opštu zdravstvenu sposobnost.Kad je reč o strancima.Ti drugi uslovi se odnose na radnu sposobnost. Stručna sprema je školska sprema određene struke koja se stiče u verifikovanim obrazovnim .Prema zakonu o radu ti uslovi su: Uzrast od 15 godina !!!!:.Svako ko želi da zasnuje radni odnos mora da ispunjava opšte uslove bez obzira na poslove koje će obavljati. za vreme odsustvovanja sa rada poslodavac je dužan da zaposlenom naknadu zarade isplaćuje u novcu.prekida rada bez krivice zaposlenog.visoku prosečnu ocenu. položen stručni ispit. položen stručni ispit.To je pravilnik o sistematizaciji poslova koji donosi : direktor -a kod poslodavca bez svojstva pravnog lica.Jedni smatraju da se ova lica nalaze u faktičkom radnom odnosu i da mogu vršiti prava i obaveze iz radnog odnosa.Tako lice koje nema 15 godina života i nije u radnom odnosu iako ga je zasnovalo.invalidna lice i strance.obaveze i odgovornosti zaposlenog i poslodavca. oni su u funkciji jednakog i recipročnog tretmana stranih državljanjana ili lica bez državljanstva.Radni odnos je pravni odnos jer nastaje iz određenog pravnog osnova i čine ga prava. kao i da samostalno učestvuje u postupcima ostvarivanja i zaštite prava iz radnog odnosa.sam preduzetnik .Oni se odnose na radnu sposobnost.sam preduzetnik .Oni su utvrđeni za maloletna lica.Teret dokazivanja da uslovi za zasnivanje radnog odnosa postoje pada na radnika i to je određeno zakonom o radu.strance i invalide. 32.Opšti uslovi se određuju nezavisno od poslova radi kojih se zasniva radni odnos.Reč je o naknadi zarade za vreme neradnog dana.a delom u naturi.

. Položen stručni ispit:ovaj uslov može biti predviđen zakonom. viši i visoki. Posebne godine života:uzrast od 15 godina je opšti uslov za zasnivanje radnog odnosa. Određena lična svojstva mogu biti uslov rada za obavljanje poslova i zadataka pri čijem vršenju ta svojstva dolaze do izražaja. oni su u funkciji jednakog i recipročnog tretmana stranih državljanjana ili lica bez državljanstva.Nekad je dovoljno da radnik nema određene zdravstvene nedostatke .Sa navršenom 18 godinom života radnik može zasnovati radni odnos na poslovima koji se obavljau uz velike fizičke napore:topljenja i livenja gvožđa.Opozivanje saglasnosti je moguće samo dok maloletno lice ne navrši 18 godina života. Naročita zdravstvena sposobnost:je potrebna za naročite poslove i to je poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa na poslovima koji se obavljaju u ambijentu povećane opasnosti po život ii zdravlje radnika. Specijalni uslovi za invalidna lica prema zakonu o radu: .Ono se stiče posle sticanja odgovarajuće stručne spreme.Kada zaposleni pokaže šta zna i ume .polaganje vozačkog ispita je utvrđeno podzakonskim aktom.Potrebna su još tri uslova: 1)da rad ne ugrožava zdravlje.Naročita zdravstvena sposobnost se shvata kao potpuno fizičko i mentalno zdravlje radnika.Najnoviji propisi !!! stručnu spremu svrstavaju u 4 stepena-niži.Pošto ima delimičnu poslovnu sposobnost.a ti nedostatci se određuju zavisno od poslova.ronjena.Neki poslovi i radni zadaci ne mogu biti povereni licima mlađim od 21 godine i tu spadaju poslovi topljenja obojenih metala. Radne sposobnosti su garancija uspešnog rada.Radno iskustvo je vremenski period rada na određenim poslovima. na visinama.Naročita zdravstvena sposobnost se ne mora uvek shvatiti kao potpuno fizičko i menatalno zdravlje radnika.Stručna sprema se stepenuje zavisno od stupnja obrazovanja. ugovor o radu može da zaključi i maloletno lice.Saglasnost se daje u pismenoj formi.Ako roditelji.potrebno mu je odobrenje zakonskog zastupnika.Punoletstvo se prema zakonu o braku i porodičnim odnosima stiče sa 18 godina života. Poslodavac je dužan da invalidima obezbedi posebne uslove koji odgovaraju njihovoj preostaloj radnoj sposobnosti.Radno iskustvo je uslov za sticanje prava za polaganje stručnog ispita.Posebni uslovi tiču se posebne zaštite invalida. Radno iskustvo je vreme provedeno na radu.Pošto se radni odnos može zasnovati i sa 15 godina. podzakonskim aktom i opštim aktom.Dejstvo saglasnosti ne zavisi samo od volje roditelja odnosno staraoca.invalidna lice i strance.odnosno staralac povuku saglasnost.Kad je reč o strancima.pri visokoj ili niskoj temperaturi. Kad je reč o maloletnim i invalidnim licima.poslovi koji se obavljaju u prašini ili uz otrovne gasove.Tako moć opažanja i pravilnst izražavanja za novinara mogu biti uslov za sonornost glasa i pravilnost izgovora. Specijalni uslovi za zasnivanje radnog odnosa Oni su utvrđeni za maloletna lica. ne može da zasnuje radni odnos.srednji .Reč je o poslovima koji se obavljaju uz velike napore. 34.ovi uslovi su u funkciji njihove zaštite.Zakonom je utvrđeno polaganje pravosudnog ispita.poslodavac će moći da ocenu da li ispunjava ovaj uslov.moral i obrazovanje maloletnika 2) da rad maloletnika nije zabranjen 3) da nadlezni zdravstveni organ potvrdi da je maloletnik sposoban da obavlja poslove koje ce vrsiti a da oni nisu stetni za njegovo zdravlje.ustanovama.Ono se često poistovećuje sa radnim stažom.radni odnos mlađeg od 18 godina prestaje.Onaj ko nije sposoban da obavlja posao. -Specijalni uslovi za maloletna lica su utvrđeni zakonom o radu.Posebne godine života kao uslov rada imaju zaštitnu funkciju.Inavalidna lica se zapošljavaju pod istim propisima kao i validna.

Prema zakonu o radu.Posle zaključivanja ugovora o radu. radnik stiče pravnu moć da stupanjem na rad stekne prava i preuzima obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa.Zakon o radu nameće izvesne obaveze pregovaračima.Forma ugovora o radu je pismena i ona je uslov važnosti ugovora.Radni odnos postoji kao pravno stanje kome nedostaje činjenica stupanja na rad da bi dobio punu sadržinu 37. tj. stranac od 3 dana od dana njegovog ulaska u Srbiju 36.Zakon o radu pojednostavljuje postupak zasnivanja radnog odnosa jer ga oslobađa javnog oglašavanja i posredovanja u zapošljavanju . naučnog istraživanja ili vršenja profesionalne delatnisti.radni odnos...ankete.intuitu .zaključenje ugovora o radu i stupanje zaposlenog na rad . Povreda te obaveze je sankcionisana kao prekršaj.Zato ih ispituje.ako je Jugoslovenskog porekla i ako je u Srbiji uložio sredstva radi obaljanja privrednih i društvenih delatnosti.Poslodavci ostaju u obavezi da organizaciji za posredovanje prijave potvrdu za zapošljavanje.Ovaj ugovor je formalan jer se zaključuje u pismenom obliku.a zahtev forme je zadovoljen ako je ugovor o radu napisan i potpisan.komutativan jer su prava i obaveze unapred određeni. Specijalni uslovi za strance prema zakonu o radu.-Radnik koji traži zaposlenje dužan je da poslodavca obavesti o svom zdravstvenom stanju ili drugim okolnostima koje bitno utiču na obavljanje poslova.ako je zaključio brak sa državljaninom Srbije.Stalno nastanjenje u Srbiji odobrava Ministarstvo unutrašnjih poslova.Bez nje ugovor nema pravno dejstvo.Njime radnik iznajmljuje na određeno ili neodređeno vreme svoje radne sposobnosti poslodavcu koji mu za uzvrat plaća određenu zaradu. Način zasnivanja radnog odnosa Tiče se radnji koje se preduzmaju i akata koji se zaključuju ili donose u postupku sticanja statusa zaposlenog. U pregovorima povodom zasnivanja radnog odnosa učestvuju radnik i poslodavac.dvostrano obavezan jer stvara uzajamne obaveze stranaka.Radni odnos ne mogu zasnivati inavlidna lica kod kojih je nastupio potpun gubitak radne sposobnosti. Zakon o radu svodi na: pregovaranje radnika i poslodavaca.Ugovor o radu se zaključuje pod klauzulom-dok postojeće stanje traje.Privremeni boravak se može odobriti strancu koji dolazi u Srbiju radi školovanja.-Poslodavac koji nudi zaposlenje dužan je da radnika upozna sa pravima. Poreklo ovog ugovora je u obligacionom pravu. stupanje na rad značin sticanje prava i preuzimanje obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa. kao i uslovima i organizacijom rad. Postupak zasnivanja radnog odnosa.tj. .Poslodavac podnosi zahtev u roku od 7 dana..testa. Ugovor o radu Radni odnos se zasniva ugovorom o radu koga zaključuje zaposleni i poslodavac. Zaključenje ugovora o radu uslovljeno je vremenom i formom. Strancu se može odobriti stalno nastanjenje :ako mu je neko od članova uže porodice državljanjin SRJ.Vreme zaključenja ugovora o radu prethodi vremenu stupanja zaposlenog na rad. obavezama i odgovornostima.Poslodavca zanimaju prevashodno svojstva radnika. zaposleni koji pre zaključenja ugovora o radu nije obavestio poslodavca o svom zdravstvenom stanju ili drugim okolnostima koji utiču na obavljanje poslova ili ugrožavaju život i zdravlje drugih lica izlaže se mogućnosti da mu poslodavac otkaže ugovor o radu.Zaključenje ugovora znači zasnivanje radnog odnosa. Stupanje na rad je uključivanje radnika u proces rada .Stranac može da zasnuje radni odnos ako ispunjava opšte i posebne uslove i to: da ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak i da je dobio odobrenje za zasnivanje radnog odnosa.proverava putem razgovora.

zatim se utvrđuju prava koja nisu predviđena zakonom.uzima se da radni odnos nije bio zasnovan.vrstu i opis poslova koji zaposleni treba da obavlja.Kao akt uređivanja radnog odnosa ugovor o radu ima normativna dejstva jer određuje sadržinu prava.pošte. Stranke ugovora su zaposleni i poslodavac.Kad se radni odnos zasniva putem oglasa.Zaposleni je fizičko lice koji iznajmljuje svoje radne sposobnosti poslodavcu.. stupanje na rad značin sticanje prava i preuzimanje obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa. Zakon o radnim odnosima u državnim organima predviđa da radnik može biti primljen u radni odnos u postupku objavljivanja oglasa i bez objavljvanja oglasa. Osim u dva slucaja: 1) ako postoje opravdani razlozi 2) ako se sa poslodavcem drugacije dogovorio.individualan jer se zaključuje između radnika i poslodavaca.Stupanje na rad je uključivanje radnika u proces rada . sa trajnom prestacijom jer se prava i obaveze određuju u vremenu.Zbog tih drugih prava i obaveza ugovor o radu je normativni akt na elementarnom nivou. rukovodilac ustanove donosi odluku o izboru kandidata u roku od 15 dana od isteka roka za prijavljivanje.mesto prebivališta odnosno boravišta.Radni odnos postoji kao pravno stanje kome nedostaje činjenica stupanja na rad da bi dobio punu sadržinu.Vreme zaključenja ugovora o radu prethodi vremenu stupanja zaposlenog na rad.ime i prezime zaposlenog. 38.kao i pravima i obavezama iz radnog odnosa. Zaposleni zaključuje ugovor o radu sam. Ako se zaposlenom prizna naknada za odvojen život. zaradu i rokove za isplatu zarade. Pravna priroda ovog ugovora je dvostruka:on je akt zasnivanja i akt uređivanja radnog odnosa.organizacijom rada.Poslodavac je domaće ili strano pravno ili fizičko lice. zadruge. dan početka rada.Ugovor o radu sadrži: naziv i sedište poslodavca. najduže 12 meseci!!!!.Ugovor o radu se zaključuje pod klauzulom-dok postojeće stanje traje.Prema zakonu o radu. vreme trajanja ugovora o radu na određeno vreme. stručnu spremu i zanimanje zaposlenog. . Dan stupanja na rad se određuje ugovorom o radu.Ako ugovor o radu bude zaključen na neodređeno vreme i radni odnos se uspostavlja na neodređeno vreme pa traje sve dok ne prestane po nekom od zakonom predviđenih osnova u koje spada i otkaz ugovora od strane poslodavca ili zaposlenog.Pravna lica su banke. Sticanje prava i preuzimanje obaveza iz radnog odnosa.vrstu i opis poslova. Ugovor o radu može da se zaključi na određeno ili neodređeno vreme.Zaključenje ugovora znači zasnivanje radnog odnosa.Kao akt zasnivanja radnog odnosa ugovor o radu ima karakter pojedinačnog akta i njime se uspostavlja radni odnos sa određenim pravima.Forma ugovora o radu je pismena i ona je uslov važnosti ugovora.vreme trajanja dnevnog i nedeljnog radnog vremena.Fizičko lice je poslodavac.obaveza i odgovornosti svakog zaposlenog i svakog poslodavca.Ako ugovor o radu bude zaključen na određeno vreme radni odnos se uspostavlja na određeno vreme i može trajati neprekidno ili sa prekidima koliko je i ugovoreno. Zaključenje ugovora o radu uslovljeno je vremenom i formom.obavezama i odgovornostima. Radni odnos može biti zasnovan i na drugi način.Tim ugovorom je radni odnos zasnovan.Radni odnos mimo oglasa može biti uspostavljen u dva slucaja: kada se zaposleni preuzima iz drugog organa i kada .Ako tog dana radnik ne počne sa radom.ako zapošljava radnike kao preduzetnik ili kao građanin kome je potrebno kućno pomoćno osoblje.Njih radnik prema zakonu o radu stiče tek kada otpočne sa radom .Bez nje ugovor nema pravno dejstvo. Prava obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa nastaju istovremeno sa zaključenjem ugovora o radu.poslodavac je dužan da zaposlenog pre stupanja na rad upozna sa uslovima rada.personae jer se zaključuje sa obzirom na određena svojstva radnika. Ugovorom o radu se uvećavaju prava zaposlenih. npr.a zahtev forme je zadovoljen ako je ugovor o radu napisan i potpisan.kauzalan jer je vidno označen smisao obaveza.

Lice koje je stupilo na rad .Potrebu za zapošljavanjem može u sredstvima javnog informisanja da objavi i agencija. tako i lice za koje niko nije posredovao.Ona je dužna da potrebu za zapošljavanjem objavi na oglasnoj tabli. U zakonu o radnim odnosima u državnim organima propisano je da učesnik oglasa za zasnivanje radnog odnosa može podneti prigovor protiv odluke o izboru u skladu sa odlukama koje se . odbije dodatno obrazovanje ili obuku briše se iz evidencije i lišava se posredovanja u zapošljavnju 41.Bez konkursa se radni odnos zasniva preuzimanjem.Nju izdaje nadležni organ opštinske uprave po obrascu koji određuje ministarstvo za poslove rada. npr.a nije zaključilo ugovor o radu smatra se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme.On ima pravo da primi u radni odnos kako lice za koje je nacionalna služba ili agencija posredovala.Kada se raspisuje konkurs.. a nije stupio na rad određenog dana .Ako ne izvršava ove dužnosti ili ne ispunjava druge obaveze prema nacinalnoj službi.Poslodavac je dužan da radnu knjižicu po prestanku radnog odnosa vrati radniku.Zakonom o radu je regulisana radna knjižica 40.U nju se unose podaci o zaposlenom . poslodavac je dužan da nacionalnoj službi prijavi svaku potrebu za zapošljavanje.a ne neki drugi organ.a ako poslodavac zahteva i u sredstvima javnog informisanja dostupnih građanima u republici u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahteva.Radnik kome je prestao radni odnos zbog prestanka potrebe za radom prema zakonu o radu ima prednost za zaključenje ugovora o radu ako u naredna 6 meseca!!! ponovo nastane potreba za obavljanje istih poslova.Radnik koji zaključuje ugovor o radu .Poslodavac samostalno odlučuje o izboru lica za zasnivanje radnog odnosa.U radnu knjižicu je zabranjeno unositi negativne podatke o radu. Posredovanje u zapošljavanju Poslove posredovanja obavlja nacionalna služba za zapošljavanje. U tom slucaju svakom ko se prijavio na oglas mora biti obezbeđena sudska zaštita. Ne dostavi dokaz o aktivnom traženju zaposlenja .Prema zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. 39.Ustavom zajamčena prava i slobode imaju privilegiju da ih štiti sud.obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa stiču tek danom stupanja zaposlenog na rad.a mogu je obavljati i agencije za zapošljavnje. Radna knjižica Svako ko je zasnovao radni odnos dužan je da poslodavcu preda radnu knjižicu.prema zakonu o radu smatra se da radni odnos nije ni zasnovao.Nacionalna služba za zapošljavanje je ustanova javne služebe .Ako ta prednost ne bude poštovana zaštitiće je sud tužbom u sporu o zasnivanju radnog odnosa.se radni odnos zasniva sa pripravnikom. Radni odnos se prema zakonu o radu zasniva ugovorom o radu.To je javna isprava i uzima se da su podaci u njoj tačni.Lice koje traži zaposlenje dužno je da se lično javi nacionalnoj službi za zapošljavanje najmanje jednom u tri meseca i na svaki poziv službe.Fizička i pravna lice osnivaju agenciju za zapošljavanje.Nacionalna služba vodi evidenciju u koju unosi sve relevantne podatke o licima koja traže i poslodavcima koji nude zaposlenje. direktor je dužan da odluku o izboru kandidata donese u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava i da je dostavi svim kandidatima.ako ugovor o radu zaključi lice koje ne ispunjava objavljene uslove. Sudska zaštita povodom zasnivanja radnog odnosa U postupku zasnivanja radnog odnosa ostvaruje se ustavno pravo na rad.poslodavcu.Radni odnos se zasniva ugovorom o radu kome ne prethodi javno oglašavanje slobodnog radnog mesta.poslodavaca može zahtevati da se potreba za novim radnikom objavi u sredstvima javnog informisanja.dok se prava .stažu osiguranja i drugim činjenicama za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja.Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predvia da se radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja zasniva u postupku javnog konkursa ili putem preuzimanja. Medjutim -Prema zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

42. Individualna prava-Prema Zakonu o radu osnovna prava zaposlenih su: 1)pravo na odgovarajucu zaradu 2)na bezbednost i zastitu zivota i zdravlja 3) na posebnu zastitu odredjenih kategorija 4)na zdravstvenu zastitu 5)na zastitu licnog integriteta 6)na socjalnu sigurnost7)na materjalno obezbedjenje za vreme privremene nezaposlenosti 8) pravo na druge oblike zastite 9) kao i pravo na ucesce u dobiti Kolektivna prava--Prema Zakonu o radu. Zabrana je sire odredjena nego u Ustavu. trudnoce. On utvrdjuje prava i obaveze zaposlenih kao i obaveze poslodavaca--ali ne i njihova prava.Katalog osnovnih prava i obaveza Katalog ovih prava i obaveza utvrdjuju odredbe Zakona o radu. starosti.pravima i obavezama 4)da obezbedi obavljanje poslova 5) da zatrazi misljenje sindikata.imovno stanje ili drugo licno svojstvo.Oglas je jednostrana izjava volje .Ako to ne čini. pravilima.nacionalne pripadnosti ili . trudnoce.bez obzira na rasu. Osnovna prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca ne ispunjavaju svu sadrzinu radnog odnosa 44.su: 1)da zaposlenima za obavljeni rad isplati zaradu 2)da zaposlenima osigura bezbednost u radu i zastiti im zivot i zdravlje 3) da zaposlene obavesti o uslovima i organizaciji rada.rodjenja. rase.obaveze i odgovornosti Prema odredbama Ustava.Osnovna prava.jezik.pol.invalidnosti .invalidnosti . Osnovna prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca ne ispunjavaju svu sadrzinu radnog odnosa Zakon o radu zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju lica koja traze zaposlenje i zaposlenih a zbog pola .Zabrana diskriminacije Zakon o radu zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju lica koja traze zaposlenje i zaposlenih a zbog pola .Poslodavac i zaposleni su duzni da se pridrzavaju prava i obaveza utvrdjenih zakonom. rase.opstim aktom i ugovorom o radu.rodjenja. ali je u skladu ca njim. Obaveze zaposlenih-prema odredbama istog zakona osnovne obaveze zaposlenih su: 1) duznost savesnog i odgovornog obavljanja poslova 2) postovanja organizacije i uslova rada 3) obavestavanja poslodavca o okolnostima bitnim za proces rada 4)duznost obaveztavanja poslodavca o rizicima u procesu rada. Poslodavac i zaposleni su duzni da se pridrzavaju prava i obaveza utvrdjenih zakonom. Obaveze poslodavaca-.U tom pravcu Zakon o radu utvrdjuje katalog osnovnih prava i obaveza koji jednako vredi za sve radnike i sve poslodavce.opstim aktom i ugovorom o radu. i blize uredjuje zabranu diskriminacije u njihovom ostvarivanju.nacionalnost veroispovest.Ona se odnosi kako na neposrednu tako i na posrednu diskriminaciju 43. osnovna prava iz radnog odnosa su:1) pravo na udruzivanje 2)na kolektivno pregovaranje 3) pravo na konsultovanje informisanje i izrazavanje stavova o bitnim pitanjima rada 4) pravo na mirno resavanje radnih sporova.gradjani su jednaki u pravima i obavezama. učesnicima oglasa valja obezbediti sudsku zaštitu bez obzira da li je oglas objavljen po naredbi zakona ili po zahtevu poslodavca. On utvrdjuje prava i obaveze zaposlenih kao i obaveze poslodavaca--ali ne i njihova prava.nacionalne pripadnosti ili nekog drugog licnog svojstva kojeg stiti zabrana. starosti.Katalog ovih prava i obaveza utvrdjuju odredbe Zakona o radu. javno upućena neograničenom broju lica i zato je onaj ko ga je raspisao dužan da se pridržava objavljenih uslova.odnose na zaštitu prava zaposlenih i te odrebe predviđaju i sudsku zaštitu povodom odluke o prigovoru. Prava zaposlenih--Zaposleni sticu i ostvaruju individualna i kolektivna prava iz radnih odnosa.

a odnose se na : raspoređivanje.Odsustva služe da zaposleni zadovolji neke privatne potrebe ili ispuni neke javne obaveze.Odredbe ugovora o radu kojima se vrsi diskriminacija nistave su i ne proizvode pravna dejstva.Ovo pravo je bliže uređeno zakonom o zaštiti na radu. -Diskriminacija(neposr.odmore i odsustva. zaštitu na radu. je svako postupanje uzrokovano povredom bilo kog zasticenog svojstva kojim se subjekt zastite stavlja u nepovoljan polozaj . Seksualno uznemiravanje je svako verbalno ili fizicko ponasanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva subjekta zastite u sferi polnog zivota..Ako prava obaveze i odgovornosti odmah podelimo na individualne i kolektivne saznajemo koja prava.osposobljavanje i usavrsavanje. je svako nezeljeno ponasanje uzrokovano povredom bilo kog zasticenog svojstva .obaveze i odgovornosti tiču se svakog radnika .i posredna)zabranjena je u odnosu na 1) uslove za zaposljavanje i izbor kandidata za obavljanje odredjenog posla.a prava. postoji kada odredjena norma kriterijum ili praksa stavlja subjekt zastite u nepovoljniji polozaj u odnosu na drugog zbog svog recimo uverenja .Odmori služe zaposlenom da se oslobodi umora od minulog rada i da obnovi potencijale za rad koji mu predstoji. Zakon o radu zabranjuje uznemiravanje. 45.4) napredovanje na poslu.Neposredna diskrim. koje ima za cilj da izaziva strah ili stvara neprijateljsko ponizavajuce ili uvredljivo okruzenje.Posebnu zaštitu uživaju posebne kategorije zaposlenih. udaljenje sa rada i višak zaposlenih.naknadu zarade i druga lična primanja. ali je u skladu ca njim.Zakon o radu sadrži odredbe o zaštiti zaposlenih. 46.5)otkaz ugovora o radu.Posredna diskri.Oslobađanju od umora i obnavljanju radnih potencjala služe : odmor u toku rada. odgovornost za štetu.radno vreme.Individualna prava .a ne radnog vremena. Radno vreme je vreme koje radnik provodi na radu Odmor i odsustva su deo slobodnog . Raspoređivanje zaposlenih .opredeljenja svojstva.obaveze i odgovornosti iz tog odnosa stiču se stupanjem radnika na rad. kao vid zabrane diskriminacije i razlikuje: obicno i seksualno uznemiravanje.Postoji opšta i posebna zaštita na radu.2)uslove rada i sva prava iz radnog odnosa . zabranu konkurencije. Zrtva diskriminacije ili uznemiravanja ima pravo da pred nadleznim sudom pokrene postupak za naknadu stete protiv lica koje je preduzelo radnju diskriminacije ili uznemiravanja. a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko.zaradu.obaveze i odgovornosti iz tog odnosa ispunjavaju sadržinu radnog odnosa.Svi zaposleni uživaju opštu zaštitu. svakog poslodavca. Zabrana je sire odredjena nego u Ustavu..nekog drugog licnog svojstva kojeg stiti zabrana. Raspoređivanje zaposlenih Zakon o radu vrši individualizaciju poslova jer ih sistematizuje prema vrsti poslova. nedeljni i godišnji odmor Prema ustavu republike Srbije zaposleni imaju prava na zaštitu na radu u skladu sa zakonom. Prema odredbama samog zakona obicno uznemir.stručnoj spremi i drugim posebnim uslovom za rad.ponizavajuce ili uvredljivo okruzenje.Ona se odnosi kako na neposrednu tako i na posrednu diskriminaciju.obaveze i odgovornosti Radni odnos se zasniva ugovorom o radu.3) obrazovanje. dnevni odmor.Radno mesto je skup poslova jednog ili više zaposlenih odgovarajućih stručnih i drugih radnih sposobnosti koji se obavlja u jedinstvenom procesu rada.Odmor i odsustva poznaje zakon o radu. Individualna prava. disciplinsku odgovornost.

Ono se određuje za radnu nedelju.Ovo pravilo važi za zaposlene koji su punoletni.skraćeno. ne za sve.U praksi se akt izmene ugovora o radu naziva različito:aneks. Poslovi se poveravaju raspoređivanjem.novela .U Evropi je osmočasovno radno vreme prva je uvela Engleska 1894. Raspoređivanje zaposlenih zadržalo je raniji karakter pa je i dalje posledica zaključivanja..Osmočasovno radno vreme prvi put je uvedeno u SAD 1864. Puno radno vreme Puno radno vreme je vreme rada punog kapaciteta.Njihovo radno vreme iznosi 40 časova nedeljno. 47.Zakon o radu uređuje puno radno vreme. kada je u Versajskom ugovoru ugrađeno načelo osmočasovnog radnog vremena. Na prvom zasedanju opšte konferencije rada usvojena je konvencija broj jedan o ograničavanju broja radnih časova u industrijskom preduzećima na osan časova dnevno i 48 časova nedeljno.Ako zaposleni prihvati ponudu i ugovor novelirani potpiše to znači da je prihvatio i nove poslove.prekovremeni rad.Prema zakonu o unutrašnjim poslovima službeno lice ili radnik na određenim dužnostima može po potrebi službe biti raspoređen na poslove na kojima nema ovlašćenja službenog lica ili radnika na određenim dužnostima.raspored radnog vremena.Pošto se osmočasovno radno vereme ustalilo opšta konferencija MOR je 1962. a kada se to dogodi dogodilo se i njegovo raspoređivanje na druge poslove. nepuno.Pun kapacitet radnog vremena je ograničen i ne može biti duži od radnog limita. a ne ugovaranja.a potom nastavlja da radi na mestu njegovog rasporeda.Po ovoj konvenciji duže od ovog vremena mogla su raditi preduzeća u kojima se proizvodnja ne prekida.a meri časovima rada.Prema toj odredbi zaposleni u državnom organu može biti privremeno raspoređen na radno mesto van sedišta državnog organa u kome radi najduže 6 meseci u toku dve godine.preraspodelu radnog vremena i noćni rad 48.Ako odbije ponudu nastavlja da obavlja ranije poslove.Prvobitno raspoređivanje ne može biti jedino.Puno radno vreme za punoletne radnike prema zakonu o radu iznosi 40 časova nedeljno .Starešina državnog organa može rasporediti zaposlenog na drugo radno mesto u istom organu koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti.ako je na ranijim poslovima proveo najmanje 10 godina i ako ima najmanje 20 godina penzijskog staža.amandman.Osmočasovno radno vreme je postalo sve prisutnije u nacionalnim zakonodavstvima. Taj limit je različit za punoletna i maloletne radnike. nego za pojedine kategorije radnika.ako drugačije nije određeno. ali zadržava sva prava iz radnog odnosa u ranijem statusu.Raspoređivanje uvek morada bude uslovljeno opravdanim razlozima.a najviše 56 časova nedeljno dok je prekovremeni rad sveden na određene izuzetke.Nedeljni fond časova rada raspoređuje se na radne dane.stručnoj spremi i drugim posebnim uslovom za rad. ali samo za radnike koje je zapošljavala država.a radni dani na radne . usvojila preporuku kojom je postavljen novi cilj-uvođenje 40 časovne radne nedelje . Radno vreme Radno vreme je vreme koje radnik provodi na radu.Krajem 80 tih godina 19. onoliko koliko preporučuje i MOR.Svako ko je započeo da se bavi određenim poslom radom stiče nova znanja i iskustva koja ga kandiduju za preuzimanje složenijih i odgovornijih poslova.Ostale zemlje su odolevale da ga uvedu sve do kraja I svetskog rata 1919.Zakon o radu vrši individualizaciju poslova jer ih sistematizuje prema vrsti poslova.Što je radništvo bilo organizovanije radno vreme je bivalo kontrolisanije.Prema zakonu o radu poslodavac može da ponudi zaposlenom zaključenje ugovora o radu pod izmenjenim uslovima.ali uz rizik da mu poslodavac otkaže ugovor o radu.veka sindikalni pokret je na međunarodnoj konferenciji u Parizu prvi put zatražio uveđenje osmočasovnog radnog vremena. a prvobitno raspoređivanje događa se još u postupku zasnivanja radnog odnosa.

Po tome se i skraćeno radno vreme razlikuje od nepunog.Iznenadno povećanje obima poslova može . 50.Rad duži od punog radnog vremena može biti određen samo u izuzetnim prilikama. ne mogu se predvideti niti sprečiti.Prema zakonu o radu zaposleni koji radi sa skraćenim radnim vremenom ima pravo kao da radi sa punim radnim vremenom.ali može i 6 što zavisi od raspodele radnog vremena. Prekovremeni rad Prekovremeni rad je duži od punog radnog vremena i on se određuje kao radna obaveza.A to su: viša sila.Poseban oblik prekovremenog rada je dežurstvo u zdravstvenim ustanovama.a to je da radno vreme može biti skraćeno najviše 10 časova nedeljno.važi pravilo koliko rada toliko prava..Što je štetno dejstvo veće. danju ili noću.radni dan ima 8 časova.Zaposleni sa nepunim radnim vremenom ima istovrsna prava.Raspored radnog vremena utvđuje poslodavac.a takav rizik izazivaju teški i štetni poslovi i takvi poslovi se obavljaju pod posebnim uslovima rada.-Viša sila je prirodni događaj ili ljudska radnja koje dolaze spolja . 3)na poslovima sa specifičnim tehnološkim procesima .Oba zaposlena ostvaruju zaradu...časove.. -Radno vreme se skraćuje na poslovima sa povećanim rizikom . na visokoj i niskoj temperaturi.simultano ili u smenama.Privilegija kraćeg radnog vremena prestaje sa punoletsvom. naknadu zarade i druga lična primanja.Zakon o radu odstupa od 40 časovne radne nedelje ne samo odrerdbom o punom radnom vremenu za maloletne radnike nego i propisima o prekovremenom radu i preraspodeli radnog vremena. 2)na poslovima sa specifičnim zahtevima u vidu zdravstvene i fizičke sposobnosti .Prema zakonu o zaštiti na radu posebni uslovi rada postoje: 1)na poslovima sa povećanim rizikom od povređivanja i oštećenja zdravlja kao što su oni pod povišenim i smanjenim vazdušnim pritiskom.Puno radno vreme se može organizovati tako da zaposleni rade jednokratno ili dvokratno.Trajanje skraćenog radnog vremena za poslove sa povećanim rizikom utvrđuje pravilnik o sisitematizaciji zakona o radu.Ko radi sa punim radnim vremenom ostvaruju kvalitet. veće je i skraćenje radnog vremena i obrnuto. ujednačeno ili u turnusima.Radna nedelja ima 5 radnih dana .prava i obaveze u punoj meri. zaposleni je obavezan da radi duže od punog radnog vremena zbog iznenadnog povećanja obima rada. Nepuno i skraćeno radno vreme Prema zakonu o radu nepuno radno vreme je radno vreme zaposlenih koji rade kraće od punog radnog vremena i ostvaruju prava srazmerno vremenu provedenog na radu. Prema zakonu o radu.Zbog zaštitnog karaktera skraćenog radnog vremena za zaposlene na poslovima sa povećanim rizikom ne može se vršiti preraspodela radnog vremena.Onaj ko radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje manji staž osiguranja od onog koji radi sa punim radnim vremenom.Postoji jedno ograničenje . 49. a trajanje nedeljnog i dnevnog radnog vremena utvrđuje se ugovorom o radu. Prema zakonu o radu zaposleni koji radi na teškim i napornim poslovima utvrđenim zakonom ili opštim aktom i pored primene odgovarajućih mera zaštite na radu postoji povećano štetno dejstvo na zdravlje zaposlenog skraćuje se radno vreme srazmerno štetnom dejstvu uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenog najviše 10 časova nedeljno.obaveze i odgovornosti kao i zaposleni sa punim radnim vremenom.ali može biti i kraći što zavisi od radne nedelje i rasporeda radnog vremena.odmore i odsustva.Prema zakonu o radu puno radno vreme za zaposlenog mlađeg od 18 godina života ne može da se utvrdi u trajanju dužem od 35 časova nedeljno. iznenadno povećanje obima rada i neophodnost da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.Prema zakonu o radu predviđeno je da zaposleni sa nepunim radnim vremenom ima pravo na obavezno socijalno osiguranje i sva prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu.

Radna nedelja obično ima 5 ..Kalendarska nedelja ima 7dana.a 5 dnevna. Prema zakonu o radu redovan raspored radnog vremena vrši se u okviru petodnevne radne nedelje tako da radni dan traje 8 časova.Izražen je u dve dimenzije .Mora da bude zastupljen potreban broj doktora medicine. radnu nedelju može da organizuje i na drugi način.Dežura samo onaj deo zaposlenih koji je neophodan da se obezbedi zdravstvena zaštita.-Drugi slučajevi se odnose na potrebu da se u određenom roku završi neki neophodan i neplanirani posao.Kad je počatak istovremen.Zaposleni koji radi prekovremeno ostvaruje pravo na uvećanu zaradu u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu. Zakon o radu obavezuje poslodavca da o utvrđenom ili izmenjenom rasporedu obavesti zaposlene najmanje 7 dana pre početka njegove primene.Kad je početak klizni takav je i završetak. najčešće dnevne .Redovan raspored radnog vremena zasnovan je na petodnevnoj radnoj nedelji. takav je i završetak.Raspored radnog vremena znači određivanje početka i završetka radnog vremena. Prema zakonu o radu poseban raspored radnog vremena poslodavac kod koga se obavlja rad u smenama noću ili kad priroda posla ili organizacija rada to zahteva.Radno vreme je u turnusima ako radnik radi duže od uobičajenog dnevnog radnog vremena . u dane državnih praznika i u nedeljne dane. dežurstvo je poseban oblik prekovremenog rada koji se utvrđuje posebnim zakonom. Završetak radnog vremena isto može biti istovremen ili klizni. .Zahtev za prekovremenim radom može da bude postavljen u formi odluke ili naloga.Radno vreme je dvokratno ako se radi u dva dela u prepodnevnim i popodnevnim časovima.Neke kategorije zaposlenih imaju poseban položaj u pogledu prekovremenog rada i takav rad zakon o radu zabranjuje zaposlenom ispod 18 godina života i zaposlenoj ženi u poslednjih 8 nedelja trudnoće i u prve 32 nedelje trudnoce.Ono mora biti neplanirano.se odnositi na povećanu tražnju ili isporuku roba .odnosno 6 dnevna radna nedelja promenljiva vrednost. zato se obavlja noću.sa pravom na odmor od najmanje 30 minuta koji se smatra vremenom provedenim na radu.a izuzetno 6 dana. 51.3 ili 4 smene.Prema zakonu o radu radni dan traje 8 časova. a najviše 8 časova nedeljno!!!!.Prekovremeni rad je limitiran i on se tiče svakog zaposlenog pojedinačno.Raspoloživo radno vreme prilagođava organizaciji.i. Prema zakonu o radu.Radno vreme je jednokratno ako se radi u kontinuitetu. viših medicinskih tehničara i bolničara. Raspored radnog vremena Rasporedom radnog vremena poslodavac nedeljno radno vreme raspoređuje na radne dane zavisno od broja dana u radnoj nedelji i broja časova u radnom danu..Moguće su dve opcije: redovna i posebna.Ova odredba omogućuje uvođenje 6 dnevne radne nedelje.U prvom slučaju postoje dve dnevne i jedna noćna smena . za dnevni i za nedeljni rad!!!. u drugom slučaju postoje dve smene.Radno vreme je simultano ako svi radnici rade istovremeno započinjući radni dan isključivo u jutarnjim časovima.Zaposleni mogu biti podeljeni u 2.Dežurstvo se određuje radi obezbeđivanja neprekidne vanbolničke i bolničke zdravstvene zaštite.Rad u smenama organizuje se kad se mora obavljati neprekidno ili duže od trajanja dnevnog radnog vremena.Odluku valja doneti u pismenoj formi kao i nalog.Kada je rad organizovan u smenama mora se obezbediti između smena .Trajanje radnog vremena je matematička veličina koja se dobija jednačinom kojoj je 40 časovna radna nedelja konstantna vrednost. karakteru i potrebama radnog procesa.Prema zakonu o radu zaposleni ne može da radi prekovremeno duže od 4 časa dnevno.poslove kampanje. Određivanje prekovremenog rada suprotno zakonu je prekršaj.Moguće je da nedelja ima 6 radnih dana.Radno vreme je ujednačeno ako zaposleni svakog dana u radnoj nedelji radi isti broj časova . Početak radnog vremena označava počatak rada i on može biti istovremen ili klizni.Radno vreme se ostvaruje u smenama ako zaposleni ne rade istovremeno već u različito doba..

berzama. bolje koriscenje radnog vremena i izvrsenje odredjenog posla. zaposleni ima dve opcije: da mu se višak časova preračuna u puno radno vreme i prizna u penzijski staž ili da mu se ti časovi računaju kao časovi prekovremenog rada i isplati uvećana zarada. česte su preraspodele za mesec dana .Ako se celo vreme rada može smestiti u ovaj interval . mesec. 53..Kad se zbog prestanka radnog odnosa ne može uspostaviti ravnoteža radnog vremana na u proseku od 40 časova nedeljno. Prema Zakonu o radu poslodavac moze da izvrsi preraspodelu radnog vremena kada to zahteva organizacila rada. trudnice i zaposleni roditelji sa detetom do 3 godine ili hendikepiranim detetom. 8 časova. Preraspodela radnog vremena ograničena je zastitnim pravima: zaposleni koji nisu navršili 18 godina.a delimična preraspodela je obročna.tada postoji obročna preraspodela radnog vremena i ona se može priimeniti i više puta . bankama. Prema zakonu o radu praraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od 6 meseci ne bude duže od punog radnog vremena.napisana i potpisana saglasnost potrebna je pri svakom vezivanju noćnih smena.Period preraspodele može biti i kraći od 6 meseci!!!. radno vreme i vreme noćnog rada se podudaraju. Noćni i smenski rad Prema zakonu o radu rad koji se obavlja u vremenu od 22-06 časova smatra se noćnim radom.. radu u dane državnih praznika i nedeljnog odmora.broj vezanih smena nije . dvokratnom radu. dve dnevne i jedna noćna. ali je svaka samostalna i nezavisna od ostalih.To važi i za poslove namenjene potrebama građana i takvi poslovi se obavljaju u poštama. pa u II. zaposleni koji obavljaju rizične poslove. .Noćni rad ne odgovara čovekovom bioritmu. a još su češći za period od samo nekoliko dana.to je razlog što je ustanovljena zabrana noćnog rada za zaposlene žene u poslednjih 8 nedelja trudnoće i propisano je da jedan od roditelja sa detetom do 3 godine života i samohrani roditelj sa detetom do 7 godina može da radi noću samo na osnovu njegove pismene saglasnosti.Ova odredba ima u vidu kalendarsku sestomesecnu preraspodelu radnog vremena.Reč je o komunalnim službama.Smenski rad mora biti organizovan da zaposleni radi u I.Poseban režim radnog vremena u tim delatnostima može se ogledati u neprekidnom smenskom noćnom radu. U kontinuiranom radu funkcionišu 3 smene.Prema zakonu o radu dopušta se da zaposleni radi u noćnoj smeni duže od jedne nedelje uz njegovu pismenu saglasnost.To mogu biti dve ili više smena.Trajanje noćnog rada odgovara trajanju jedne smene. 52.Prema zakonu o radu zaposleni kome je radni odnos prestao pre isteka vremena za koje se vrši preraspodela radnog vremena ima pravo da mu se časovi prekovremenog rada preračunaju u puno radno vreme i priznaju u penzijski staž ili da mu se računaju kao časovi rada dužeg od punog radnog vremena. O preraspodelu radnog vremena odlučuje poslodavac. Preraspodela radnog vremena može biti godišnja ili obročna.a obročna se vrši za nedelju dana. zanatstvo.Godišnja se vrši za kalendarsku godinu. tj. pa u III smeni u svakoj narednoj nedelji.tako da zaposleni ne radi neprekidno više od jedne radne nedelje noću. tri ili šest meseci . -Sustina preraspodele je u tome da se u jednom periodu radi onoliko duze za koliko ce se u drugom periodu raditi krace.Potpuna preraspodela je godišnja. Preraspodela radnog vremena Preraspodela radnog vremena je atipicna preraspodela radnog vremena.Pravilo o izmeni smena nije apsolutno.Raspored radnog vremena u delatnostima kojima se zadovoljavaju potrebe građana ne može se prepustiti poslodavcima jer bi bila dovedena u pitanje svrha njegovog obavljanja.priroda delatnosti. .Ona treba da bude dvokratna ili kontinuirana.

ali se prava i obaveze iz tog odnosa ne vrše dok se ne aktiviraju.zavisno o tezine poslova.Odmor i odsustva poznaje zakon o radu.Ako je nepuno trajanje minimalnog odmora u toku rada 15min onda on moze trajati i duze. Prema zakonu o radu zaposleni koji radi puno radno vreme ima pravo na odmor u toku dnevnog rada od najmanje 30min.Pošto su sva ova prava uzrok prekida rada.Prema zakonu o radu. zakon ih je uredio zajedno. kao i više preporuka i konvencija o odmorima za više kategorija radnika. Dnevni odmor je odmor posle dnevnog rada koji traje do pocetka rada narednog dana. neplaćeno odsustvo i odsustvo zbog mirovanja radnog odnosa.Ako to vazi za zaposlene koji rade izmedju 4 i 6 casova dnevno tim vise vazi i za zaposlene koji rade izmedju 4 i 6 casova dnevno.manje od toga ne moze a vise moze.Pravo na odmor imaju i zaposleni koji rade sa skracenim radnim vremenom.Zakon oradu poznaje puni i skraceni odmor Prema zakonu o radu. Odmori zaposlenih Odmor i odsustva su deo slobodnog .odmor u toku dnevnog rada ne moze se koristiti na pocetku ni na zavrsetku radnog vremena.Odmor se koristi obicno u kontinuitetu.odmor je duzi.tj.Prema zakonu o radu zaposleni ima pravo na odsustva uz nakdnadu zarade najviše do 7 radnih dana u toku kalendarske godine zbog sklapanja braka. Odmor u toku dnevnog rada Odmor u toku dnevnog rada je pauza.zaposleni koji radi duze od 4 a krace od 6 casova dnevno ima pravo na odmor u toku rada od 15min. 54. porođaja supruge.predah.zaposleni se može saglasiti i da stalno radi u noćnojsmeni. dnevni odmor. dobrovoljnog davanja krvi..Pravo na skraceni odmor ne mogu ostvarivati zaposleni koji rade do 4 ili 4 casova dnevno.tj. najvise35 casova nedeljno ako su maloletni.. izdržavanja krivične ili prekršajne sankcije. upućivanje na rad u inostranstvo. Mirovanje radnog odnosa je stanje u kome radni odnos postoji.Sto je vreme krace. a ima i onih kojima noćni rad odgovara.Njihov odmor bi mogao biti duzi od minimalnog trajanja 20 ili 25 min. obavljanja javne funkcije. Skraceni odmor-prema Zakonu o radu.Međunarodna oprganizacija je usvojila konvenciju o godišnjem odmoru i konvenciju o plaćenom godišnjem odmoru.Zadovoljavanju privatnih potreba služi : plaćeno odsustvo.odmor u toku dnevnog rada ne moze se koristiti na pocetku ni na . a sto je to vreme duze odmor je kraci Jedno od važnijih zaštitnih prava zaposlenih je pravo na godišnji odmor. tada treba konsultovati i medicinu rada.Odmor u toku trajanja pripada zaposlenima koji rade puno radno vreme-40 casova nedeljno ako su punoletni. Odmor u toku dnevnog rada je pauza. 55. radni odnos prelazi u stanje mirovanja zbog odlaska na odsluženje vojnog roka.Pošto se noćni rad bolje plaća nužda može naterati zaposlenog da prihvati stalni rad u noćnoj smeni i kada nije u stanju da ga podnese.tj.Odmori služe zaposlenom da se oslobodi umora od minulog rada i da obnovi potencijale za rad koji mu predstoji.Godišnji odmor uživaju svi zaposleni Placeno odsustvo je odsustvo sa rada uz nakandu zarade. Prema zakonu o radu.određen.Odmor u pravo vreme je znacajan faktor bezbednosti rada.Odsustva služe da zaposleni zadovolji neke privatne potrebe ili ispuni neke javne obaveze.Funkcija odmora dolazi do izrazaja ako se koristi kad dodje do prvog zamora.Poslodavac odlucuje o tome.a ne radnog vremena.Saglasnost je opoziva jer suprotno ne bi bilo u interesu zdravlja zaposlenog i izjava o opozivu zaposlenog mora biti data u pismenoj formi.To je vreme od kraja minulog do pocetka novog dnevnog rada.predah. nedeljni i godišnji odmor.Oslobađanju od umora i obnavljanju radnih potencjala služe : odmor u toku rada.Zakon oradu poznaje puni i skraceni odmor.

Odmor u pravo vreme je znacajan faktor bezbednosti rada. Odluku o rasporedu koriscenju odmora u toku dnevnog rada donosi poslodavac..Sto je radna nedelja duza nedeljni odmor je kraci i obrnuto.To mora biti dan u narednoj a ne u nekoj drugoj nedelji.Da bi zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos .Za vreme odmora zaposleni uziva zastitu na radu i osvaruje pravo na zaradu. Dnevni i nedljni odmor Dnevni odmor .On treba da omoguci zaposlenom da obnovi svoje radne potencijale i narednu nedelju zapocne odmoran 57.Za svaku .Odredba o radnoj nedelji ima 2 iskaza-prvi se odnosi na tipicnu a drugi na atipicnu situaciju.U situaciji kad zaposleni radi na dan nedeljnog odmora njemu se mora obezbediti i slobodan dan u toku naredne nedelje da bi svoj odmor tada iskoristio. Nedeljni odmor je vreme od kraja minule do pocetka nove radne nedelje.zamene zaposlenog koji radi nedeljom.Nedeljni odmor od najmanje 24h obezbedjen je Konvencijom MOR o ogranicavanju broja radnih casova u industrijskim preduzecima na 8 casova dnevno i 48 casova nedeljno.Prema zakonu o radu-odredba postavlja dva zahteva -1)da se posao ne prekida ako njegova priroda ne dopusta i-2) da se posao ne prekida u vreme rada sa strankama.Vreme odmora ulazi u staz osiguranja.stekao pravo na godišnji odmor mora da provede na neprekidnom radu najmanje 6 meseci.Godišnji odmor uživaju svi zaposleni.Funkcija odmora dolazi do izrazaja ako se koristi kad dodje do prvog zamora.I u tipicnoj i u atipicnoj situaciji nedeljni odmor se koristi u neprekidnom trajanju.Zaposleni moze biti doveden u situaciju da radi na dan svog nedeljnog odmora i iz drugih razliga zbog prekovremenog rada.Tipicno je da se nedeljni odmor koristi nedeljom ako radna nedelja ima 6 dana.Godišnji odmor je plaćeni odmor i za vreme njegovog trajanja zaposlenom pripada naknada zarade. niti mu se to pravo može uskratiti. Prema zakonu o radu zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid duži od 30 radnih dana!!! dana stiče pravo da koristi godišnji odmor posle 6 meseci neprekidnog rada.odnosno koji ga posle prekida dužeg od 30 radnih dana zasniva ili aktivira .Prema zakonu o radu određen je minimum trajanja.Ako koriscenje iziskuje supstituciju raspored odredjuje ko koga zamenjuje i kada.Poslodavac odlucuje o rasporedu koriscenja radnog vremena.Moze zahtevati i naknadu stete u visini zarade koju bi za rad u toku odmora primio i bez rada.Neprekidni rad je efektivni rad.zavrsetku radnog vremena.odnosno subotom i nedeljom ako radna nedelja ima 5 dana.Omogucuje zaposlenom da obnovi svoje radne potencijale i da sledeci radni dan zapocne odmoran.odmor je duzi.Pravo na odmor u toku dnevnog rada imaju svi zaposleni koji rade sa punim radnim vremenom ili sa nepunim radnim vremenom duzim od 4casova dnevno.Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 casa neprekidno.Prema zakonu o radu zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor .Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na odmor izmedju 2 uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 casova neprekidno ako zakonom nije drugacije odredjeno.. Pod radnim danima se podrazumevaju dani koji se rade. Dužina godišnjeg odmora .. a sto je to vreme duze odmor je kraci.Sto je vreme krace. Godišnji odmor Jedno od važnijih zaštitnih prava zaposlenih je pravo na godišnji odmor.Vazne su jos 2 konvencije MOR-Konvencija o nedeljnom odmoru u industriji i Konvencija o nedeljnom odmoru u trgovini i biroima.Nedeljni odmor se prostire izmedju 2 uzastopne radne nedelje. je vreme od kraja minulog do pocetka novog dnevnog rada. Prema zakonu o radu vreme punog i nepunog radnog odmora racuna se u radno vreme. 56.Pocinje istekom poslednjeg dana rada u prethodnoj nedelji a zavrsava se pocetkom radnog dana naredne nedelje.

Godišnji odmor se može koristiti u kontinuitetui ili u delovima.Drugi deo godišnjeg odmora se može koristiti u prvom delu naredne kalendarske godine.Prema zakonu o radu određeni su kriterijumi trajanja.uslova rada. Prema zakonu o radu zaposleni ima pravo na 1/12 godišnjeg odmora tj. juna.a najučestaliji su godine starosti. 58. a druga na sve ostale.Korišćenje godišnjeg odmora u delovima ušlo je u sistem zakonodavstva iz konvecije Mor i odredba određuje da se godišnji odmor može korititi u dva dela.ali mu pripada naknada zarade u smislu zakona o radu. Prema zakionu o radu pri utvrđivanju dužine godišnjeg odmora radna nedelja se računa kao 5 radnih dana.Prema drugoj ako zaposleni u kalendarskoj godini nije imao 6 meseci neprekidnog rada posle prekida rada pripada mu po 1/12 punog godišnjeg odmora za svaki mesec dana rada.Prvi deo se koristi u kalendarskoj godini za koji se određuje..strucne spreme. najkasnije do 30.Jedna se odnosi na prvu godinu rada.Dužina godišnjeg odmora za svakog zaposlenog određuje se na osnovu kriterijuma utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu. Za vreme korišćenja odmora zaposleni prema zakonu o radu ima pravo na naknadu zarade u visini prosecne zarade za predhodna 3 meseca.. više može. onaj koji odlucuje mora odrediti kada ce ga koristiti svako od njih posebno. zato mu ne pripada zarada. najmanje 20 radnih dana!!!.radnog iskustva..kalendarsku godinu.Dužina odmora utvrđuje se po osnovu doprinosa.. da bi stekao pravo na puni godišnji odmor pripada mu po 1/12 punog godišnjeg odmora za svaki mesec dana rada.samohrano roditeljstvo.Pošto ima 12 meseci srazmerni godišnji odmor se utvrđuje tako što se za svaki mesec rada odobrava 1/12 godišnjeg odnora.srazmerni deo za mesec dana rada u kalendarskoj godini Godišnji odmor se može koristiti u kontinuitetui ili u delovima. ako zaposleni u kalendarskoj godini u kojoj je prvi put zasnovao radni odnos ne bude imao 6 meseci neprekidnog rada. Prema zakonu o radu zaposleni ima pravo na 1/12 godišnjeg odmora tj. 59. Srazmerni godišnji odmor se određuje zavisno od trajanja punog godišnjeg odmora i taj odmor pripada za celu kalendarsku godinu.. Obračun godišnjeg odmora je operacija primene zakonskog minimuma i kriterijuma njegovog trajanja na svaki konkretan slučaj.Pošto svi zaposleni ne mogu koristiti godišnji odmor u isto vreme.srazmerni deo za mesec dana rada u kalendarskoj godini :-ako u kalendarskoj godini u kojoj je prvi put zasnovao radni odnos nema 6 meseci neprekidnog rada i -ako u kalendarskoj godini nije stekao pravo na godišnji odmor zbog prekida radnog odnosa. I kad zaposleni radi u 6 dnevnoj radnoj nedelji trajanje godišnjeg odmora se obračunava prema radnoj nedelji od 5 radnih dana.Godišnji odmor je plaćeni odmor. zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu ..Prema prvoj.Podrazumeva se da se odmor koristi u toku kalendarske godine za koju je određen ili da se u toj godini započne makar i poslednjeg dana da bi se bez prekida nastavio i okončao u narednoj godini.Srazmerni godišnji odmor određuje se u dve situacije. manje ne može. Prema zakonu o radu poslodavac u zavisnosti od potrebe posla određuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora uz prethodnu konsultciju sa zapolenima.Pod opštim aktom podrazumeva se kolektivni ugovor i pravilnik o radu. Koriscenje godisnjeg odmora u delovima.. a drugi se može iskoristiti do 30. . .. juna naredne godine.Prvi deo godišnjeg odmora koristi se u godini za koju je i određen i taj deo godišnjeg odmora traje najmanje tri radne nedelje!!!.Visina zarade se određuje ugovorom o radu. Ostali kriterijumi se utvrđuju i vrednuju opštim aktom. invalidnost. Srazmerni godisnji odmor.Za vreme odmora zaposleni ne radi.

Dobrovoljno davanje krvi je davanje krvi svakoj zdravstvenoj organizaciji. a na onom ko odluče je da odredi njegovo trajanje.Prema zakonu o radu za . radni odnos prelazi u stanje mirovanja zbog odlaska na odsluženje vojnog roka.. npr. priredbama i smotrama.Plaćeno odsustvo se najčešće odobrava radi školovanja.Visina štete se određuje u visina naknade koju bi zaposleni ostvario da mu je godišnji odmor odobren. 60. izdržavanja krivične ili prekršajne sankcije.Prema zakonu o radu zaposleni ima pravo na odsustva uz nakdnadu zarade najviše do 7 radnih dana u toku kalendarske godine zbog sklapanja braka.a ne samo onoj koja se bavi prikupljanjem zaliha. Selidba.Za vreme korišćenja odmora zaposleni prema zakonu o radu ima pravo na naknadu zarade u visini prosecne zarade za predhodna 3 meseca..tako da su van upotrebe sve dok prestankom razloga za mirovanje ne ožive.. porođaja supruge.Slučajevi ovog odsustva nisu zakonom određeni.Godišnji odmor je plaćeni odmor. braća sestre. Neplaćeno odsustvo je odsustvo bez naknade zarade.Drugi slučajevi su razni slučajevi predviđeni opštim aktom ili ugovorom o radu. Mirovanje radnog odnosa je stanje u kome radni odnos postoji.Za vreme mirovanja radnog odnosa može biti u funkciji samo ono pravo ili ona obaveza za koju je to zakonom.Pravo na plaćeno opdsustvo ostvaruje se u svakoj kalendarskoj godini i ono se obnavlja iz godine u godinu.ali se prava i obaveze iz tog odnosa ne vrše dok se ne aktiviraju. deca..Dok je u stanju mirovanja radni odnos traje . porođaja supruge. roditelji. Neplaćeno odsustvo može biti odobreno i kad opštiom aktom nisu određeni slučajevi njegovog koriošćenja. Selidba. Drugi slučajevi su razni slučajevi predviđeni opštim aktom ili ugovorom o radu. Plaćeno odsustvo se može koristiti samo u određenim slučajevima.Plaćeno odsustvo se može koristiti samo u određenim slučajevima. polaganje ispita. upućivanje na rad u inostranstvo.Pravo na plaćeno opdsustvo ostvaruje se u svakoj kalendarskoj godini i ono se obnavlja iz godine u godinu.zaposleni koji radi u vreme kada treba da odmara prima zaradu za rad čija je visina ista kao i naknadu koja je ista kao i naknada za rad koju bi primio bez rada. 61. polaganje ispita.. zato mu ne pripada zarada.. turističkih putovanja.ali prava i obaveze iz tog odnosa zamiru.ali mu pripada naknada zarade u smislu zakona o radu.Teža bolest i smrt tiče se samo članova uže porodice i smatraju se bračni drug .Prema zakonu o radu.Ovde je reč o odgovornost za štetu zbog povrede prava zaposlenog i ta je odgovornost subjektivna pa se zasniva o odgovornosti poslodavca.Visina zarade se određuje ugovorom o radu.Odsustva zaposlenih Placeno odsustvo je odsustvo sa rada uz nakandu zarade. npr.kada nastane slučaj plaćeno odsustvo sledeju ipso iure.svi drugi slučajevi su autonomni slučajevi.Prema zakonu o radu poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade.Sklapanje braka.Odluka o ovom odsustvu nije slobodna već vezana..porođaj supruge su zakonski slučajevi plaćenog odsustva.Porođaj supruge odnosi se na bračnu suprugu . Plaćeno osustvo Placeno odsustvo je odsustvo sa rada uz nakandu zarade.porođaj supruge su zakonski slučajevi plaćenog odsustva.ali bi isto dejstvo trebalo da ima porođaj vanbračne supruge.ali mogu biti određeni opštim aktom ili ugovorom o radu. obavljanja javne funkcije. dobrovoljnog davanja krvi. dobrovoljnog davanja krvi.Odluku o neplaćenom odsustvu donosi poslodavac .Sklapanje braka..Koliko će trajati zavisi od odluke koju donosi poslodavac .Sklapanje braka odnosi se na zaključenje zakonom uređene zajednice života muškarca i žene. opštim aktom ili ugovorom o radu izričito određeno.Prema zakonu o radu zaposleni ima pravo na odsustva uz nakdnadu zarade najviše do 7 radnih dana!!! u toku kalendarske godine zbog sklapanja braka. Prema zakonu o radu ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor ima pravo na naknadu štete u visini prosecne zarade u predhodna tri meseca .svi drugi slučajevi su autonomni slučajevi.Za vreme odmora zaposleni ne radi.

turističkih putovanja.Plaćeno odsustvo se najčešće odobrava radi školovanja.Njemu može biti odobreno neplaćeno odsustvo. 63. a ako nisu onda se odobrava slobodnim aktom.Pravo na mirovanje radnog odnosa bračnog druga traje koliko i pravo na mirovanje radnog osnosa zaposlenog koji je upućen na rad u inostranstvu.Ako taj rok propusti nastaje osnov za prestanak radnog odnosa. odnosno otkaz ugovora o radu.prestanka rada u inosdtranstvu vrati na rad kod poslodavca.Ova odredba utvrđuje pravo na aktiviranje umirovljenog radnog odnosa.Neplaćeno odsustvo Neplaćeno odsustvo je odsustvo bez naknade zarade.Ako zaposleni stupi u brak i iskoristi svih 7 radnih dana plaćenog odsustva.Zaposlenom nije određeno trajanje ovog odsustva .Lice koje je iz radnog odnosa otišlo na jednu.Odluku o mirovanju donosi poslodavac. ako za pojedina prava i obaveze zakonom.Rok za vraćanje na rad je prekluzivan i njegovim istekom zaposleni gubi pravo da aktivira radni odnos. opštima aktom ili ugovorom o radu izričito određeno.Posle prestanka razloga zbog kojeg je neplaćeno odsustvo odobreno zaposleni je dužan da se vrati na rad i tako aktivira radni odnos. polsodavac mu može otkazati ugovor o radu.Za vreme mirovanja radnog odnosa može biti u funkciji samo ono pravo ili ona obaveza za koju je to zakonom. Odsustvo zbog mirovanja radnog odnosa Mirovanje radnog odnosa Prema zakonu o radu. upućivanje na rad u inostranstvo. obavljanja javne funkcije.Dok je u stanju mirovanja radni odnos traje . radni odnos prelazi u stanje mirovanja zbog odlaska na odsluženje vojnog roka.Kraj ovog roka vezuje se za poslednji dan roka u kome je zaposleni mogao da se vrati na rad.Zaposleni ima pravo da se vrati na rad u roku od 15 dana od prestanka razloga za mirovanje radnog odnosa. onda se to odsustvo ododbrava vezanim aktom.Prema zakonu o radu za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveza iz radnog odnosa.ali mogu biti određeni opštim aktom ili ugovorom o radu. izdržavanja krivične ili prekršajne sankcije.Bračni drug zaposlenog kome radni odnos miruje iz ostalih razloga nema pravo na mirovanje radnog odnosa.Neplaćeno odsustvo je poseban slučaj mirovanja radnog odnosa.vreme plaćenog odsustva zaposlenom pripada naknada zarade u visini prosecne zarade u predhodna tri meseca!!! 62. priredbama i smotrama. zapoleni kome miruju prava . Ako je drugačije određeno pojedina prava i obaveze mogu biti aktivna i kada radni odnos miruje.tako da su van upotrebe sve dok prestankom razloga za mirovanje ne ožive. on neće moći ukoliko se u istoj godini razvede i stupi u novi brak ponovo da iskoristi plaćeno odsustvo.Neplaćeno odsustvo može biti odobreno i kad opštim aktom nisu određeni slučajevi njegovog koriošćenja.Ako se zaposleni u ovom roku ne vrati na rad.Time nastaje i osnov za otkaz ugovora o radu.Odluku o neplaćeno odsustvu donosi poslodavac .a potom na drugu funkciju nema pravo da se vrati kod poslodavca sa kojim je bilo u radnom odnosu pre odlaska na prvu funkciju.obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa ima pravo da se u roku od 15 dana od dana odsluženja.Prema zakonu o radu poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade.a li može biti određeno opštim aktom ili ugovorom o raduAko su slučajevi i trajanje neplaćenog odsustva određeni striktno.ali prava i obaveze iz tog odnosa zamiru.Početak ovog roka vezuje se za prvi dan posle dana kada je prestao razlog zbog kojeg je određeno mirovanje radnog odnosa. .Slučajevi ovog odsustva nisu zakonom određeni.Po prestanku tog prava baračnom drugu zaposlenog ostaje 15 dana da se vrati na iste ili druge odgovarajuće poslove. Prema Zakonu o radu. opštim aktom ili ugovorom o radu nije drugačije odredjeno. Prema zakonu o radu pravo na mirovanje radnog odnosa i vraćanje na rad posle mirovanja ima i bračni drug zapolslenog koji je upućen na rad u inostranstvo.

Subjektivni se odnose na uzrst. Prema zakonu o radu jedan od roditelja ima pravo da odsustvuje sa rada dok dete ne navrši 3 godine života.a potok odsustvo radi nege deteta Pravo na odsustvo radi posebne nege deteta ili druge osobe uživaju jedan od roditelja.Posebnu zaštitu uživaju posebne kategorije zaposlenih. staratelj i lice koje se stara o nemoćnom licu.a pod određenim uslovima i oca na redovno porodiljsko odsustvo i odsustvo zbog nege deteta 65. žene .Prema zakonu o radu. Radni proces mora biti organiozovan tako da ne utiče negativno na zdravstveno stanje. opšte ili posebne.omladina.Zadatak joj je da osigura bezbedne uslove rada i sačuva zdravlje zaposlenih.odnosno učestalost povređivanja i profesionalnih oboljenja. Reč je o merama u vezi sa poslom koji treba da vrši.elektricitet.hranitelj.Svi zaposleni uživaju opštu zaštitu.Tom zadatku služe pravo na zastitu. Opšta zaštita na radu Opšta zaštita obuhvata sve zaposlene koji su izloženi ili mogu biti izloženi raznim rizicima profesionalne patologije. Prema zakonu o radu poslodavac je dužan da organizuje rad kojim se obezbeđuje zaštita života i zdravlja zaposlenih.Normativi zaštite imaju naročiti značaj kada se rad vrši u posebnim otežanim uslovima.64. Opšta zaštita obuhvata sve zaposlene koji su izloženi ili mogu biti izloženi raznim rizicima profesionalne patologije.Najpre se koristi porodiljsko odsustvo.Svaki zaposleni mora dobro da upozna strukturu i mehanizam mera zaštite . Zaštita na radu Prema ustavu republike Srbije zaposleni imaju prava na zaštitu na radu u skladu sa zakonom. Prema zakonu o radu omaldina je zaštićena od rada sa povećanim rizikom. materijali.Rad mora biti organizovan tako da zaposleni bude zastićen od rizika kome je izložen. trudnice.Postoji opšta i posebna zaštita na radu.Sve ove mere imaju preventivno dejstvo jer im je cilj da spreče povrede na radu.Ovo pravo je bliže uređeno zakonom o zaštiti na radu.Oni mogu biti subjektivni i objektivni.invalidi.Njiegovo rođenje povlači pravo majke . dužnosti zaštite.Mere zaštite mogu biti prethodne. očuvanja zdravlja i zaštite na opštim poslovima.Pravo na bezbednost i zaštitu zdravlja na radu zaposleni ostvaruje u skladu sa zakonom.roditelji i druga lica koja pružaju negu deci i drugim osobama. dužnosti zaštite.Normativi zaštite služe za prilagođavanje mera zaštite konkretnim uslovima rada koji zavise od tehnologije.Rad izlaže zaposlene povredama i drugim rizicima profesionalne patologije.Zakon o radu sadrži odredbe o zaštiti zaposlenih.Zadatak joj je da osigura bezbedne uslove rada i sačuva zdravlje zaposlenih.U objaktivne spadaju uslovi radne sredine.Pridražavanje propisanih mera zaštite podrazumeva i da zaposleni radi s potrebnom pažnjom..Ovde je reč o zdravom detetu. ambijenta.Tom zadatku služe pravo na zastitu. očuvanja zdravlja i zaštite na opštim poslovima.jedan od usvojilaca.Deluju dve .Mere zaštite se odnose na primenu onih sredstava i metoda kojima se utiče na stvaranje bezbednih uslova rada. i od rada dužeg od punog radnog vremena .Posebna zaštita omladine i žena od teških poslova predmet je mnogih konvencija i preporuka međunarodne organizacije rada: Prema zakonu o radu zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta u trajanju od 365 dana. zdravsvetene sposobnosti. zaposleni mlađi od 18 godina ne mogu da rade na poslovima na kojima se pretežno obavljaju naročito teški fizički poslovi.Svaki zaposleni ima obavezu da se pridržava mera i normativa zaštite na radu.Zaposleni treba pored mera da upozna i normative zaštite koji obezbeđuju njegovi sigurnost u odnosu na rizike kojima je izložen.Izvori opasnosti su činioci koji utiču na mogućnost.

Posebna zaštita omladine i invalida Prema zakonu o radu omaldina je zaštićena od rada sa povećanim rizikom. nrp. a druga štiti rad sa zdravstevnim smetnjama. i od rada dužeg od punog radnog vremena . Zaposleni koji pati od vrtoglavic. psihofizičke sposobnosti.Rok od 28 dana pre porođaja utvrđuje lekar.Invalidno lice se zaposljava pod posebnim uslovima jer posredstvom Nacionalne sluzbe za zaposljavanje moze da ostvari prava na strucnu pomoc pri utvrdjivanju preostale radne sposobnosti i izboru zanimanja.a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.Prva se odnosi na zaposlene kod kojih je invalidnost vec nastala a druga se odnosi na zaposlene kojima invalidnost preti. 66. a obligatno za nastanak obaveze korišćenja obaveze.U slučaju da ne iskoristi 28 dana pre porođaja .Teške fizičke poslove obavljaju rudari.Prema Zakonu o radu poslodavac je duzan da zaposlenom invalidu rada obezbedi obavljanje poslova prema preostaloj radnoj sposobnosti.malokrvnosti.Najpre se koristi porodiljsko odsustvo.Zakon o radu sadrzi propise o opstoj zastiti na radu koji stite i invalide.ucesca u finansiranju opremanja radnog mesta za rad invalida. Prema drugoj odredbi zaposleni sa zdravstvenim smetnjama ne može da obavlja poslove koji bi izazavali pogoršanje njegovog zdravsrtvenog stanja. ne može joj se uskratiti .Prema Zakonu o radu zaposlenom kod koga je utvrdjeno da postoji opasnost od nastanka invalidnosti na odredjenim poslovima.Postoji fakultativno i obligatno započinjanje tog odsustva.Prema prvoj odredbi zaposleni ne može da radi prekovremeno. Porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta Prema zakonu o radu zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta u trajanju od 365 dana.zakonske zabrane: prva štiti od pogoršanja zdravstvenog stanja.Ovde je reč o zaštiti zaposlenog sa određenim nedostatcima.profesionalnu rehabilitacija.Takav rad bi nepovoljno uticao na njihov razvoj i rast.Zaposleni u ovog riziku imaju pravo da im poslodvac obezbedi obavljanje drugog odgovarajuceg posla. 67.Fakultativno se vezuje za sticanje prava. ako bi po nalazu nadležnog organa za ocenu zdravstvene spososbnosti takav rad mogao da pogorša njegovo zdravsrtevno stanja. zaposleni mlađi od 18 godina ne mogu da rade na poslovima na kojima se pretežno obavljaju naročito teški fizički poslovi. Prema zakonu o radu na poslovima na kojima postoji povećana opasnost od povređivanja i drugih oboljenja može da radi smao zaposleni koji pored posebnih uslova utvrđenih aktom o sisitematizaciji poslova ispunjava i uslove za rad u pogledu zdravstvenog stanja.Otpočinjanje porodiljskog odsustva predviđeno je i kao mogućnost i kao obaveza.Porodiljsko odsustvo prema zakonu o radu može da otpočne na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana .Prema zakonu o radu.Utvrđivanje zaštitnog perioda od 45.Prema Zakonu o radu poslodavac moze zaposlenom koji odbije da prihvati posao koji odgovara njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti odnosno na kome nece biti u upasnosti od nastanka invalidnosti dati otkaz.ložači kao i drugi radnici koji se izlažu velikim fizičkim naporima.Zakon o radu zabranjuje da zaposleni malđi od 18 godina rade duže od punog radnog vremena.a potok odsustvo radi nege deteta. odnosno noću. Sa 28 danom pre porođaja trudnica mora otpočeti korišćenje odsustva i ne može ga više odlagati. odnosno 28 dana je stvar medicine.Posebna zaštita omladine i žena od teških poslova predmet je mnogih konvencija i preporuka međunarodne organizacije rada:Konvencija o minimalnim godinama života za zapošljavanje na podzemnim radovima u rudnicima .Može se dogoditi da do porođaja dođe pre isteka roka od 28 dana zato što je trudnica prikrila da je obavezni zaštitni period nastupio ili zato što se prognoza lekara nije ostvarila.poslodavac je duzan da obezbedi obavljenje drugog odgovarajuceg posla. Zastita invalida ima 2 dimenzije.

ili starteljsku porodicu nastupi pre navršenih 3 meseca života deteta jedan od usvojilaca.Prema zakonu o radu ako smeštaj deteta u usvojiteljsku.Lice koje se stara o hendikepiranoj osobi može biti svako ko vrši to staranje.Prema zakonu o radu jedan od roditelja kome je neophodna posebna nega zbog teškog stepena psihiofizičeke ometenosti ima pravo da po isteku porodiljskog odsustva odsustvuje sa rada ili sa rada sa polovinom punog radnog vremena najduže do navršenih 5 godina života deteta.Trajanje porodiljskog odsustva se proteže do navršenih 3 meseca od dana porođaja.Nakraće trajanje porodiljskog osustva traje 3 meseca i 28 dana .jedan se odnosi na dete mlađe od 5 godina.Prema zakonu o radu za vreme odsustvovanja sa rada jedan od roditelja ostvaruje naknadu zarade čije se visina utvrđuje na osnovu propisa o društvenoj brizi o deci.Ovo odsustvo se otvara po isteku porodiljskog.Potreba za posebnom negom treba da bude uzrokovana teškim stepenom fizičke hendikepiranoisti ili mentalne retardiranosti. koji su sadržani u zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom.O zahtevu odlučuje poslodavac .. hraniteljsku ili starateljsku porodicu. ono traje do navršenih 11 meseci života deteta. Odsustvovanje sa rada usvojioca. odnosno gradska uprava i ministar nadležan za socijalna pitanja.Mišljenje o stepenu ometenosti daje opštinska ili gradska komisija nadležna za pregled dece ometene u razvoju.Odsustvo radi posebne nege hendikepirane osobe Kraći rad zbog staranja o hendikepiranoj osobi –prema zakonu o radu roditelj ili startelj.68. automatski po sili zakona i u kontinuitetu.Za vreme ovog odsustva ostvaruje se pravo na naknadu zarade u skladu sa propisima o . a najduže 4 meseca i 15 dana.ali ne kraćim od polovine punog radnog vremena.Nosilac prava prima naknadu zarade prema zaklonu o radu.U slučaju prevremenog porođaja zaposlena žena ima pravo da neiskorišćene dane do 28 dana koristi posle porođaja tako da porođajno odsustvo bude u punom trajanju.Hendikepirana osoba je svaka osoba koja je oštećena cerebralnom i dečijom paralizom i ostalim teškim oboljenjima..jedan od usvojilaca.Pošto porodiljsko odsustvo mora početi 28 dana pre porođaja. Odsustvo radi posebne nege deteta Pravo na odsustvo radi posebne nege deteta ili druge osobe uživaju jedan od roditelja.Pošto počinje pre porođaja .starateljsku porodicu. zaposleni uopšte ne radi.hranitelj deteta mlađeg od 5 godina ima pravo da radi nege deteta odsustvuje sa rada 8 meseci neprekidno od dana smeštaja deteta u usvojiteljski.hranitelj.Podnošenje zahteva nije .Prema zakonu o radu jedan od usvojilaca. a najduže 45 dana koliko traje pretporođajno vreme porodiljskog odsustva.Traje bez prekida do poslednjeg 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. a najduže do navršenih 5 godina života deteta. a drugi na dete mlađe od 3 meseca.hranitelja i staratelja:ovo odsustvovanje se određuje povodom smeštaja deteta u usvojiteljsku. hraniteljski. odnosno lice koje se stara o osobi oštećenoj cerebralnoj paralizom.Kada ostvaruje pravo na odsustvo sa rada.Trajanje radnog vremena određuje se na osnovu misljenja nadleznog zdravstvenog organa u rasponu koji odgovara potrebi ali tako da ne bude krace od punog radnog vremena. hranitelj. staratelj i lice koje se stara o nemoćnom licu. na osnovu mišljenja nadležnog zdravstvenog osiguranja može na svoj zahtev da radi sa skraćenim radnim vremenom. njegovo trajanje je duže najmanje jo 28 dana. staraoca na kraće radno vreme ostvaruje se podnošenjem zahteva. 69.ali mu pripada naknada zarade.Pravo roditelja.O njoj odlučuje opštinska. Odsustvo radi nege deteta traje do isteka 365 dana od započinjanja porodiljskog odsustva.Visina zarade je srazmerna vremenu provedenom na radu.Postoje dva režima.pravo na korišćenje porodiljskog odsustva u punom trajanju na koje ima pravo.Po isteku preobražava se u odsustvo radi nege deteta. hraniteljsku.Jedan od roditelja odmah po isteku 365 dana porodiljskog odsustva stiče pravo ili da odsustvuje sa rada ili da radi sa polovinom punog radnog vremena. odnosno staratelj ima pravo da odsustvije sa rada radi nege deteta do navršenih 11 meseci života deteta. nekom vrstom plegije.

Zastita licnih podataka Prema Zakonu o radu govori se o sadrzini zastite .Zabrana otkaza za vreme porodiljskog odsustva odnosi se na zaposlenu zenu majku deteta ali i na oca deteta.Ako dete ima manje od 3 godine.Prema ovoj odredbi za vreme trudnoce. Neplaćeno odsustvo roditelja Prema zakonu o radu jedan od roditelja ima pravo da odsustvuje sa rada dok dete ne navrši 3 godine života.Kako ostvarivanje prava zavisi od potreba roditelja ono se može .Titular prava može biti majka ili otac deteta.a postoji dok je zaposleni u stanju potrebe da se stara o hendikepiranoj ososbi.posebne nege deteta i nege deteta se nastavlja ali se ostvaruje po propisima o decjoj zastiti iz Zakona o finansijskoj podrsci porodci sa decom. 71. 73.ucinili krivicno delo na radu ili u vezi sa radom.I kad zabrana otkaza ne deluje zastita povodom porodjaja. 70. Rad sa podacima moze biti poveren samo zaposlenom koga ovlasti direktor-preduzetnik.a i ne mora koristiti.Ko to može podnosi zahtev i prilaže izvod iz matične knjige rođenih.Sa prestankom tog stanja prestaje i to pravo. da zahteva brisanje podataka nevaznih za poslove koje obavlja.Nosilac prava na kraći rad ostavaruje zaradu srazmerno vremenu provedenom na radu. već nepunim.narusili radnu disciplinu u meri koja onemogucava nastavak rada. Zaštita od zloupotrebe bolovanja(otkaza) Zaposleni slabijeg zdravlja zasticeni su i pravom da odsustvuju sa rada u slucaju pripremene nesposobnosti za rad usled bolesti.Zabrana otkaza za vreme trudnoce odnosi se na gravidnu zenu zaposlenu.Poslodavac odlučuje o zahtevu. Sadrzina zastite tice se prava zaposlenog : da vrsi uvid u dokumente sa licnim podacima (kod poslodavca).Lekar koji otvori bolovanje duzan je da izda potvrdu o privremenoj sprecenosti zaposlenog za rad. Zaštita od otkaza Odredjene kategorije zaposlenih zasticene su od prestanka radnog odnosa.Sa ovim ovlascenjima zaposleni prikuplja koristi i obradjuje podatke koji se cuvaju kod poslodavca.Oni ne mogu biti dostupni trecim licima osim ako zakon to posebno ne utvrdi.Svrha ovog prava je da omogući potpuniju zaštitu zdravom detetu ako njegovi roditelji mogu da podnesu nepovoljni režim u kome se ostvaruju.i da trazi ispravku netacnih podataka.odsustva sa rada radi nege deteta.Zabrana otkaza za vreme odsustva radi posebne nege deteta odnosi se na jednog od roditelja ali i na jednog od usvojilaca kome je neophodna posebna nega zbog teskog stepena psihofizicke ometenosti.-Potvrda o bolovanju ima snagu javne isprave.Prema Zakonu o radu zaposleni je duzan da najkasnije u roku od 3 dana od dana nastupanja privremene . staroca ili drugog lica koji se stara o hendikepiranoj osobi ne treba da se naziva skraćenim radnim vremenom. dostupnosti podataka i rada sa podacima. Dostupnost podataka je strogo ogranicena.Kraće radno vreme roditelja.Njiegovo rođenje povlači pravo majke . 72.oročeno tako da zaposleni može podneti zahtev dok pravo postoji. zahtev se ne može odbiti jer je reč o pravu roditelja.Pojedina prava po osnovu rada mogu se koristiti i za vreme ovog odsustva.Ovde je reč o zdravom detetu.Zabrana otkaza nije apsolutna.a pod određenim uslovima i oca na redovno porodiljsko odsustvo i odsustvo zbog nege deteta.Ko odsustvuje sa rada dok dete ne navrši 3 godine nema pravo na naknadu zarade i ovo odsustvo spada u kategoriju neplaćenih.porodiljskog odsustva poslodavac ne moze zaposlenom dati otkaz osim u odredjenim slucajevima.ona ne deluje prema zasticenim licima koji su zasnovali radni odnos na odredjeno vreme.Pravo jednog od roditelja da odsustvuje sa posla dok dete ne navrši 3 godine ostvaruje se bez naknade zarade Pa ga finansiraju sami roditelji.To može biti i jedan od usvojilaca deteta po propisima o potpunom usvojenju.

Elementi za odredjivanje zarade sluze za vrednovanje rada i rezultata rada.a neka utvrđuje opšti akt ili ugovor o radu. plaćena odsustva.30 godina kontinuiranog rada.opstim aktom i govorom o radu. Prema Zakonu o radu zarada je nadnica za rad.Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na odgovarajucu zaradu koja se utvrdjuje u skladu sa zakonom.Zakon o radu ustanovljava 3 principa-da se zarada ostvaruje radom.kao uvecana zarada i kao minimalna zarada. Zarada .Zakon o radu ustanovljava 3 principa-da se zarada ostvaruje radom.Moze se ostvarivati kao odgovarajuca zarada.Rok za predaju potvrde je 3 dana ali u ovoj situaciji pocinje da tece prvog dana po prestanku razloga zbog kojeg potvrda nije mogla da bude predata u roku od 3 dana od nastupanja privremene sprecenosti za rad. obično za 10.Prema Zakonu o radu u slucaju teze bolesti. Naknada zarade se ostvaruje bez rada ako za to postoji osnov u zakonu ili u kolektivnom ugovoru.Ako dodje do toga zaposleni je duzan da poslodavcu dostavi potvrdu lekara.Zarada je naknada za rad.Prema Zakonu o radu zarada je nadnica za rad.Clan uze porodice uvek postupa kao supstitut zaposlenog jer dostavljnje potvrde vrsi umesto njega.Privremenu sprecenost za rad regulisu propisi zdravstvenog osiguranja. Njena visina treba da bude odgovarajuca vrednosti rada.Grupni slučajevi se odnose na neradne dane praznika.20..Zakonski slučajevi su određeni zakonom i mogu se svrstati u grupne i pojedinačne.kao uvecana zarada i kao minimalna zarada. .Prema zakonu o radu. jubilarna nagrada i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice.Moze se ostvarivati kao odgovarajuca zarada.opstim aktom i govorom o radu.Otpremnina pri odlasku u penziju isplaćuje se kada zapolenom prestaje radni odnos zbog završetka radnog veka.On najkasnije to treba da ucini u roku od 3 dana od nastupanja privremene sprecenosti za rad.Slucaj teze bolesti identifikuje se u svakoj konkretnoj prilici.sprecenosti za rad o tome dostavi poslodavcu potvrdu koja sadrzi i vreme ocekivane sprecenosti za rad.Neka imenuje zakon o radu.Jubilarna nagrada se isplaćuje za vernost istom poslodavcu u dužem periodu rada. Pojedinačni slučajevi tiču se privremene sprečenosti za rad. 75. Zaposleni ima pravo na odgovarajucu zaradu koja se utvrdjuje u skladu sa zakonom.Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad do 30 dana u visini do 65% zarade koju bi ostvario u mesecu u kome je nastupila privremena sprečenost za rad koja ne može biti manja od minimalne zarade i u visini 100% koju bi ostvario u mesecu u kome je nastupila privremena sprečenost za rad ako je ona prouzrokovana profesionalnom bolešću. 74.vojnu vežbu.da se utvrdjivanje zarade utvrdjuje opstim aktom i ugovorom o radu.da za jednak rad kod istog poslodavca pripada jednaka zarada.Radni ucinak je promenljiv i odredjuje se unazad.Cena rada je fiksna i odredjuje se unapred.da se utvrdjivanje zarade utvrdjuje opstim aktom i ugovorom o radu.u kategoriju zakonskih primanja spada i otpremnica pri odlasku u penziju . Prema Zakonu o radu ako poslodavac posumnja u opradavdanost razloga za odsustvovanje sa rada moze da podnese zahtev nadleznom zdravstvenom zdravstvenom organu radi utvrdjivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog u skladu sa zakonom. Prema Zakonu o radu ako zaposleni zivi sam potvrdu o bolovanju duzan je da dostavi u roku od 3 dana od prestanka razloga zbog kojih potvrdu nije mogao da dostavi sam. -da za jednak rad kod istog poslodavca pripada jednaka zarada.potvrdu o bolovanju umesto zaposlenog poslodavcu dostavljaju clanovi uze porodice. U druga primanja spadaju lična primanja zaposlenog koja nisu ni zarada ni naknada zarade. Potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa Zarada. neskrivljenog prekioda rada i naređenog prekida rada. godišnji odmor.naknada zarade i druga primanja obezbedjuju materijalnu i socijalnu sigurnost zaposlenih.

Prema zakonu o radu.a neka utvrđuje opšti akt ili ugovor o radu.Bez rada se može ostvariti naknada zarade ako za to postoji osnov u zakonu ili u kolektivnom ugovoru.Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na uvecanu zaradu za prekovremeni rad -najmanje 26% od osnovice.Koeficient izrazava vrednost rada koji se obavlja.Grupni slučajevi se odnose na neradne dane praznika.Jubilarna nagrada se isplaćuje za vernost istom poslodavcu u dužem periodu rada.plata se isplacuje po isteku meseca na koji se odnosi.20.pomoć u slučaju smrti isplaćuje se zaposlenom čiji je član uže porodice . plaćena odsustva. kvarova. godišnji odmor. već to prepušta opštem aktu ili uvovorom o radu.Otpremnina pri odlasku u penziju islaćuje se kada zapolenom prestaje radni odnos zbog završetka radnog veka.Zaposleni u ovim radnim sredinama prema ovim propisima primaju platu.Elementi vrednovanja su odgovornost.Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni ucinak i puno radno vreme. 76.u kategoriju zakonskih primanja spada i otpremnica pri odlasku u penziju .Koeficijebti se utvrdjuju aktom vlade.autonomni slučajevi kada se ostvaruje pravo na naknadu zarade utvrđuju se opštim aktom ili ugovorom o radu.vojnu vežbu..Naknada zarade zbog neskrivljenog prekida rada određuje se prema zakonu o radu i zaposleni ima pravo na ovu naknadu i za vreme prekida rada do kojeg je došlo bez njegove krivice a najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini zaposleni ima pravo nanaknadu zaradenajmanje u visini 60% prosecne zarade za predhodna 3 meseca!!! stim da ne moze biti manja od minimalne zarade.Zakonski slučajevi su određeni zakonom i mogu se svrstati u grupne i pojedinačne.za nocni rad i rad u smenama najmanje 26% od osnovice i u drugim slucajvima predvidjenim opstim aktom ili ugovorom o radu.Pojedinačni slučajevi tiču se privremene sprečenosti za rad. obično za 10.slozenost poslova i strucna sprema.koeficijent i dodatak. zastoja u snabdevanju.rad na terenu.Prekid rada bez krivice zaposlenog obično nastaje usled nedostatka sirovina.Naknada zarade zbog neskrivljenog prekida rada određuje se prema Zakonu o radu i zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu za vreme prekida rada do koga je došlo naredbom državnog organa zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.Neka imenuje zakon o radu.Dodatak se ostvaruje za minili rad.30 godina kontinuiranog rada.Strukturu plate cine-osnovica.uslovi rada.Osnovicu utvrdjuje Vlada na bazi proseka zarade u republici ako drugacije nije odredjeno.Minimalma zarada se utvrdjuje po radnom casu za period od najmanje 6 meseci . Nakada zarade Naknada zarade se ostvaruje bez rada u slučajevima koji su određeni zakonom ili autonomnim aktom.Prema zakonu o radu zarade se isplacuje samo u novcu ako drugacije nije odredjeno. jubilarna nagrada i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice.Pravo na minimalnu zaradu traje dok traje i poremecaj u poslovanju zbog kojeg se ne moze obezbediti isplata odgovarajuce zarade. neskrivljenog prekioda rada i naređenog prekida rada.Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad do 30 dana u visini do 65%!!!! od osnovice stim da ne može biti manja od minimalne zarade i u visini 100% od osnovice a privremena sprečenost za rad prouzrokovana profesionalnom bolešću. 77.Posebne propise o zaradama sadrzi Zakon o radnim odnosima u drazavnim organima i zakon o platama u drzavnim organima i javnim sluzbama.Visina minimalne zarade prema Zakonu o radu se utvrdjuje odlukom Socjalno-ekonomskog saveta Republike.dezurstvo ili prekovremeni rad. za rad na dan neradnog praznika najmanje 110% od osnovice. Druga primanja U druga primanja spadaju lična primanja zaposlenog koja nisu ni zarada ni naknada zarade.Visinu naknade zarade ne utvrđuje zakon ..

ali u sukcesivnom nizu koji se ne prekida sve dok ne nastupi zastarelost samog prava.Prvi se odnosi na namirenje potraživanja poslodavca.Primanja po autonomnim aktima prema zakonu o radu zaposleni može ostvariti i primanja koja nisu imenovana zakonom ako je to utvrđeno opštim aktom ili ugovorom o radu.U takva primanja spadaju regres za godišnji odmor.ali odbijanje ne može biti veće od 1/3 njene visine.Troškovi službenog puta mogu se odnositi na zemlju i inostranstvo.Sto se evidencije tice poslodavac je duzan da vodi mesecnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade ona sadrzi: podatke o brutozaradi o odbicima od zarade o zaradi.Evidenciju potpisuje zaposleni kome je izvrsena isplata zarade odnosno naknada zarade.Pod članom uže porodice podrazumevaju se bračni drug i deca.Namirenje potraživanja poslodavca prema zakonu o radu. 78..Pravo na zaradu spada u korpus povremenih potraživanja jer po zakonu u radu dospeva u rokovima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu.Namirenje potraživanja po pravosnažnoj odluci suda poslodavac može zaposlenom da odbije od zarade najviše do 1/3 zarade odnosno naknade zarade ako zakonom nije drugačije određeno.U prvom slučaju njihova visina se utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu.Evidenciju overava direktor to jest preduzetnik ili zaposleni koji je ovlascen.Mesečni obroci zarade zastarevaju po zakonu o radu u roku od 3 godine od dana nastanka svakog obroka obavezno. 79. 80. a ispunjava se u ratama samo da bi dužnik lakše podneo obavezu.Odbijanje od zarade vrši služba za obračun i isplatu zarade.a drugi se odnosi na namirenje svakog potraživanja po pravosnažnoj presudi.. Zaštita zarade Zarada je zaštićena od potraživanja prema zaposlenom u dva pravca.Visina svakog od ovih primanja se utvrđuje opšptim aktom ili ugovorom o radu.Otplate u obrocima su delimična ispunjenja obligacije koja je po svojoj prirodi jedinstvena .Postoje odstupanja od ovog pravila i dopušta da poslodavac naplati svoje potraživanje prema zaposlenom kada na on to pristane i kada je pravosnažnom presudom obavezan da to učini.Kada je isplata zarade izvrsena obracun sluzi kao dokaz da je poslodavac obavezu ispunio. Zastarelost novčanih potraživanja iz radnog odnosa Prema zakonu o radu sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od 3 godina od dana nastanka obaveze. Ako se pravosnažna presuda odnosi na potraživanje poslodavca ona se može naplatiti samo iz zarade. poslodavac svoje potraživanje može samo uz pristanak zaposlenog ili na osnovu pravosnažne odluke suda naplatiti obustavljanjem od zarade.Troškove za dolazak na rad i odlazak sa rada ne moraju da imaju svi.Obracun i evidencija zarade i naknade zarade Poslodavac je duzan da zaposlenom dostavi obracun zarade i naknade prilikom svake isplate.Duzan je da ga dostavi i za mesec u kome isplatu nije izvrsio tada uz obracun mora dostaviti i obavestenje i to najkasnije do kraja meseca za predhodni mesec.već samo oni radnici koji u tu svrhu koriste javni prevoz i zato samo oni imaju pravo na naknadu..U druga primanja spada i naknada određenih troškova i zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada i za vreme provedeno na službenom putu. Do stupanja na snagu zakona o radu u sudskoj praksi je preovladao stav da zarada ima karakter povremenog potraživanja i prema toj odredbi povremena potraživanja dospevaju godišnje ili u kraćim razmacima vremena. nadknada za topli obrok.umro ili članu uže porodice zaposlenog koji je umro.Zastarevanje nastupa za svaki obrok posebno. bonovi za snabdevanje.Zaposleni može pristati i na izvršenje obustavom zarade bez limita.a najmanje jednom mesečno. a u drugom slučaju po posebnim propisima.Budući obroci zarade zastarevaju do poslednjeg .Pravilo je da poslodavac svoje potraživanje prema zaposlenom ne može da naplati obustvljanjem od njegove zarade.

Troskovi edukacije obezbedjuju se iz sredstava poslodavaca i drugih izvora.Medjutim ako njegovu edukaciju iziskuju potrebe procesa rada ili uvodjenja novog nacina i organizacije rada. onda ona postaje i briga poslodavaca. poslodavac je duzan da zaposlenom omoguci obrazovanje ..osim ako je to ucinio iz opravdanih razloga-bolest .Sa zastarelošću samog prava na zaradu zastarevaju i obroci zarade koji su dospeli pre te zastarelosti. 83. ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica.Posle tog vremena nema zastarelosti. Tada zakon namece obavezu da zaposlenom omoguci odgovarajuce obrazovanje .Prema Zakonu o radu.Zaposleni sam brine o svom obrazovanju.odazivanje na poziv drzavnog organa.strucno osposobljavanje i usavrsavanje su nezamenjivi uslovi uspesnog rada.osposobljavanju i usavrsavanju. O potrazivanju odlucuje Upravni odbor Fonda..osposo.strucno osposobljavanje i usavrsavanje kada to zahteva potreba procesa rada i uvodjenje novog nacina i organizacije rada.Uslov je.Zahtev se sastavlja na obrascu koji propisuje ministar a uz zahtev se dostavlja: akt o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa. bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu.Povreda ove obaveze predstavlja disciplinski otkazni razlog.u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva za vracanje vrati isplacena sredstva. on ponovo stiče pravo na zaradu jer se zastarelost samog prava odnosi na period radnog odnosa u kome je rad obavljen 81. Protiv ovog resenja se moze podneti zalba u roku od osam dana od dostavljanja resenjaFond je duzan da od zaposlenog zahteva povracaj isplacenih sredstava uvecanih za zakonsku kamatu i troskove postupka ako ih je stekao na osnovu neistinitih i netacnih podataka odnosno ako nije obavestio Fond o cinjenicama koje uticu na njihovo sticanje i ostvarivanje-u ovim slucajevima zaposleni je duzan da Fondu .da potrazivanje zaposlenih nisu delimicno isplacena iz stecajne mase na ovaj nacin se namiruju sledeca potrazivanja: 1)zarada i naknada zarade za vreme privremene sprecenosti za rad 2)naknada stete usled neiskoriscenog godisnjeg odmora 3)otpremnina zbog odlaska u penziju 4)naknada stete po odluci suda u sporu povodom povrede na radu ili profesionalne bolesti u visini utvrdjenoj sudskom odlukom Za obezbedjenje i isplatu potrazivanja zaposlenih u slucaju stecajnog postupka.. 82. ZABRANA KONKURENCIJE Može se ustanoviti u toku radnog odnosa i posle njegovog prestanka. i usavrsavanje.Organi Fonda su: Upravni odbor.Potrazivanja zaposlenih u slucaju stecajnog postupka Za odredjena potrazivanja radnika vaze posebni propisi Zakona o radu pravo na isplatu neisplacenih potrazivanja kod poslodavca u stecaju ima zaposleni koji je bio u radnom odnosu na dan pokretanja stecajnog postupka.akt kojim je utvrdjeno pravo na potrazivanje.Ovoj duznosti poslodavca odgovara obaveza zaposlenog da se odazove potrebi za obrazovanjem.strucno osposobljavanje ili usavrsavanje.Zakon o radu osniva Fond solidarnosti. zastarelost tog prava ne dotiče period radnog odnosa u kome nije bilo rada.Nadzorni odbor i direktor.Pošto se prema zakonu o radu pravo na zaradu ostvaruje radom.vojna vezba..strucno osposobljavanje i usavrsavanje Obrazovanje .Obrazovanje.Zabrana se može odnositi i na poslove iz delatnosti poslodavca koje zaposleni kod njega ne obavlja .Duznost edukacije blize se uredjuje opstim aktom.. u skladu sa zakonom i opstim aktom.duzan je da poslodavcu naknadi troskove.U toku radnog odnosa prema zakonu o radu.meseca u kome je zaposleni vršio rad. dokaz o postojanju ostalih relevantnih potrazivanja.U slucaju da zaposleni prekine obrazovanje.Ako posle prekida rada zaposleni nastavi da radi .

i opštim aktom. zavisno od karaktera posla koji je predmet zabrane.Zaposleni se bez saglasnosti poslodavca ne može baviti poslovima utvrđenim ugovorom o radu .. krajnja nepažnja.Postojanje štet.a koju je nadoknadio poslodavac dužan je da nadoknadi poslodavcu iznos isplaćene štete.ZK neće se primenjivati ako poslodavac zaposlenom otkaže ug.pravilnikom o radu 85.Osnov odgovornosti zaposlenog za štetu prouzrokovanu poslodavcu je krivica.Ako štetu prouzrokuje više zaposlenih svaki zaposleni je odgovoran za deo štete koju je prouzrokovao. nije apsolutna zato što je njeno ugovaranje uslovljeno. Ugovor o radu je akt kojim se ZK neposredno utvrđuje.Zabrana nije apsolutna.poslodavac je dužan da mu nadoknadi štetu. ili lokalne. regional.a zato nije imao opravdan razlog .o radu.Prema zak.Saglasnost poslodavca da se zabranjeni poslovi mogu obavljati mora imati pismenu formu.Ali. o radu iz neopravdanih razloga. Prema Zakonu o radu zaposleni je odgovoran za šteu koju je na radu ili u vezi sa radom namerno ili krajnjom nepažnjom prouzrok. o radu ZK može da se utvrdi samo ako postoje uslovi da zaposleni radom kod poslodavca stekne nova. o radu.razloga.ODGOVORNOST ZAPOSLENOG ZA ŠTETU KOJU PROUZROKUJE POSLODAVCU Prema Zakonu o radu zaposleni je odgovoran za šteu koju je na radu ili u vezi sa radom namerno ili krajnjom nepažnjom prouzrok. zbog otsustva otkaznog razloga. Zbog njih i duguje lojalnost.Krivica se def.ODGOVORNOST ZA ŠTETU IZ RADNOG ODNOSA Zaposleni je odgovoran za štetu koju je na radu i u vezi sa radom namerno ili sa krajnjom nepaznjom prouzrokovao poslodavcu u skladu sa zakonom..Zaposleni koji je u radu ili u vezi sa radom namerno ili krajnjom nepažnom prouzokovao štetu trećem licu.kad istekne rok u kome se može dati kad mu nije prethodilo upozorenje. Prema Z.Akt o otkazu može biti nezakonit i iz dr. poslodavcu u skladu sa zakonom. širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni. 84.Ona objašnjava i samo ugovaranje ZK. Nikad generalno.Saglasnost se daje ili ne daje u svakom konkretnom slučaju.kad ne sadrži obrazloženje.Ako je više zaposlenih prouzrokovalo štetu krivičnim delom sa umišljajem za štetu odgovaraju solidarno. njenu visinu..znači kolektivnim ug.okolnosti pod kojima je nastala.o radu.poslodavac i zaposleni mogu da ugovore ZK i naknadu štete za slučaj njene povrede i po prestanku rad.Zabrana je uslovna. ZK.Ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom.znači ZOO. poslodavcu u skladu sa zakonom. a Z. pokrajin. deluje ako je poslodavac svojom voljom ne stavi van snage.npr: kad ga ne donese nadl.a ne samo kad je nezak..Postji 3 stepena krivice: namera. Ono se određuje područijem čije granice mogu biti republič.. Teritorijalni domašaj zabrane određuje se opšim aktom ili ug.u skladu sa zakonom. odnosa u roku koji ne može da bude duži od naredne 2god. kao psihicki odnos . kao psihicki odnos štetnika prema uzrocima štete i njenim posledicama. posebno važna znanja. Prema Z.Krivica se def.Ovu odredbu treba primeniti uvek kada je otkaz nezakonit.o radu upućuje na njega.. ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU KOJU PROUZROKUJE ZAPOSLENOMOva odgovornost za štetu uređena je u ZOO.Ako se za zaposlenog ne može utvrditi deo štete koju je prouzrokovao smatra se da su svi zaposleni podjednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim delovima..pravnosnažnost otkaznog akta zahvaćena je neoborivom pretpostavkom da je on zakonit makar i ne bio. o radu.Osnov odgovornosti zaposlenog za štetu prouzrokovanu poslodavcu je krivica. organ. obična nepažnja.ko je štetu prouzrokovao i kako se nadoknađuje utvrđuje poslodavac u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.Moglo bi se govoriti o pravosnažnom otkazu ug.

a stvarno je nadležan opštinski sud.postoji više teorija.Šteta je često posledica više uzroka koji izviru jedan iz drugog.Ako ne postupi.Šteta može da bude direktna ili indirektna.znači ZOO. na radu ili u vezi sa radom. tako što poslodavac može da je obara dokazima da nije kriv. štete može biti integralna ili paušalna.Teorija adekvatne uzročnosti iz niza uzroka izdvaja one koji su tipični za nastajanje određene štetne posledice .o radu.a biće i okružni sud.Teret dokazivanja pada na poslodavca.donosi odluku da zaposleni poslodavcu naknadi prouzrokovanu štetu. Konstituisanje odgovornosti zavisi od osnova i uslova odgovornosti.osnov odgovornosti je krivica ili rizik poslovanja poslodavca.i opštim aktom. korealna i solidarna.Naknada materij. postoje.poslodavcu ne preostaje ništa drugo nego da od suda traži da zaposlenog obaveže da prouzrokovanu štetu naknadu.u skladu sa zakonom. Osnov odgovornosti se određuje zavisno od porekla štete.a zavisiće od revizije. Rizik je osnov odgovornosti kad je šteta nastala usled opasne stvari ili opasne delatnosti poslodavca.Taj spor sud rešava punom jurisdikcijom:odlučuje o samom pravu na naknadu štete.od strane poslodavca je procesna pretpostavka za osvarivanje sudske zaštite.Poslodavac trpi štetu kad je ona neposredna posledica radnje samog zaposlenog.donosi odluku da se zaposleni oslobađa odgovornosti. a Z.pojedinačnim kolektivnim ugovorom. je krivica koja se predpostavlja po ZOO. Šteta se otklanja naknadom.štetnika prema uzrocima štete i njenim posledicama.Pošto je ne može izvršiti bez pristanka zaposlenog.. Poslodavac može visinu naknade da smanji u skladu sa posebnim. obična nepažnja.Smanjena naknada se može odrediti kad se zaposleni nalazi u takvom materij.Postupak utvrđivanja odgov.stanju da bi ga isplata naknade štete dovela u težak materijalni položaj.Odgovornost.uređuje se opštim aktom ili ug.znači kolektivnim ug. Za štetu zbog povrede radnika na radu poslodavac može odgovarati i po ..ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU KOJU PROUZROKUJE ZAPOSLENOM Ova odgovornost za štetu uređena je u ZOO. pod uslovom da ne predstavljaju razlog za isključenje odgovornosti štetnika. ali je oboriva a teret njenog obaranja snosi poslodavac.o radu upućuje na njega.Ako ne postoje. 86.Razlozi za isključenje odgovornosti su : nužna odbrana.Način utvrđivanja odgovorn. organ nađe da osnov i uslovi odgovorn.Postji 3 stepena krivice: namera. Krivica je osnov odgovornosti kad šteta nije nastala usled opasne stvari ili opasne delatnosti pa se po ZOO predpostavlja.Ako zaposleni postupi po odluci uzima se da je prouzrokovanu štetu reparirao.S tim u vezi.poslodavac može zatražiti sudsku zaštitu.a indirektnu ako je trećem licu isplatio naknadu za štetu koju mu je naneo zaposleni.Postupak zaštite se pokreće tužbom koju poslodaac podnosi nadležnom sudu.Uslovi odgovornosti su: da je šteta nastala.Tada se po ZOO odgovara nezavisno od krivice.Ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom. stanje nužde.Zaposleni ostaje odgovoran za potonju štetu ako je nastala kao posledica zbivanja koja su po redovnom toku stvari sledila prvobitnu štetu.pravilnikom o radu. dozvoljena samopomoć i pristanak oštećenog.Uzročnost postoji kad je zaposleni štetu prouzrok. Ako je šteta nastala zbog povrede prava radnika. Postoji problem uzročnosti.Ovi stepeni krivice uvek traže da budu predmet dokazivanja.koji nameće potrebu iznalaženja onih uzroka koji u konkretnom slučaju objašnjavaju nastanak štete. Predmet sudske zaštite nije odluka koju je doneo poslodavac. krajnja nepažnja. za štetu moze biti: isključiva. osnov odgovor.poslodavac je dužan da mu nadoknadi štetu. ali je oboriva.Ako nadl. da postoji uzročna veza između radnje zaposlenog i štete.Odluka je konačna čim bude dostavljena zaposlenom.da ne postoje razlozi za isključenje odgovornosti zaposlenog. Ako je šteta nastala zbog povrede ili profesionalne bolesti samog radnika.

prouzrokovao štetu trećem licu. Kad je osnov odgov. dozvoljena samopomoć i pristanak oštećenog. Razlozi za isključenje odgovornosti : su smetnja za konstituisanje odgovornosti poslodavaca. a koju je nadoknadio poslodavac. su: nužna odbrana. 87. uskraćivanje godiš. krivica razlozi za isključenje odgov. tužba se može podneti i protiv osigurav.osnovu krivice (ako je nastala nezavisno od opasne stvari ili opasne delatnosti) i po osnovu rizika (ako je nastala od opasne stvari ili opasne delatnosti). Šteta načinjena u imovini poslodavac trećem licu isplaćuje naknadu materijalne štete. troškove sahrane. ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao kako je trebalo oslobađa se odgovornosti za štetu.Valorizacija se vrši da bi se sačuvala supstanca izostalih primanja. su: krivica oštećenog. U slučajevima povrede prava.. U sločaju spora zapos. stanje nužde.oštećenje zdravlja. Tužba može da obuhvata samo zapolenog ili moze biti tuzen zajedno sa poslodavcem.. rizik poslovanja razlozi za isključenje odgov. povreda imovine.Teret obaranja pretpostavke odgovornosti leži na poslodavcu. Kada poslodavac nadoknadi štetu trećem licu. a razlikuju se zavisno od osnova odgovornosti. suspenzija. može ostvariti naknadu materijalne štete. onemogućavanja rada. zapos. Ako je šteta učinjena motornim vozilom koje je osigurano od odgovornosti. Naknada materijalne štete odnosi se na zaradu i druga lična prima. Određivanje naknade zaposleni koji je na radu ili u vezi sa radom pretrpeo štetu ima pravo da od poslodavca zahteva naknadu. ako je on štetu načinio namerno. odmora i dr. sudu.Ova odredba reguliše regresni odnos između poslodavca i zaposlenog.ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU ZAPOSLENI PROUZROKUJE TREĆEM LICU Prema Zakonu o radu zaposleni koji je u radu ili u vezi sa radom. dužan je da poslodavcu naknadi isplaćen iznos.Naknada nematerijalne štete po ZOO može se priznati ako je povreda prava izazvala ozbiljniji poremećaj pshič. povreda časti i ugleda. na drugo radno mesto. U slučaju smrti trećeg lica članovi porodice imaju pravo da traže materijalnu naknadu štete za izostalo izdržavanje.da postoji uzročna veza između radnje poslodavaca i štete i da ne postoje razlozi za isključenje odgovorn. Odgovornost poslodavca (preduzeća) zasniva se na krivici za postupke zaposlenog. organizacije. krivica trećeg lica i viša sila. namerno ili krajnjom nepažnjom. Isplatom iznosa naknade dolazi do personalne subrogacije i prava trećeg lica prelaze na poslodavca. ali se ta pretpostavka može obarati dokazima da se zaposleni ponašao kako je u tim okolnostima trebalo da se ponaša. Ako šteta nastaje u uslovima inflacije javlja se i problem valorizacije naknade. raspoređiv. ima pravo na tužbu i zahtevati naknadu štete od zaposlenog..a pod određenim uslovima i naknadu mater.Ako je zaposleni trećem licu prouzrokovao štetu običnom nepažnjom rizik snosi poslodavac jer se smatra da je produkt uslova rada. Krivica poslodavca se predpostavlja. potom ima pravo da od zaposlenog zahteva naknadu isplaćenog iznosa ako je ovu štetu prouzrokovao namerno ili iz krajnje nepažnje nazivamo regresna odgovornost zaposlenog prema poslodavcu. Akopovredjeni zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu štetnik je dužan da ostećenom plati određenu novčanu rentu. 2. sudsku zaštitu.ZOO-pravo regresa zastareva u roku od 6 mes od dana isplaćene naknade i o njemu odlučuje sud. telesna povreda. Kad je osnov odgovor. ZaTreće lice podrazumeva se svako lice koje je oštećeno radnjom zaposlenog. i emocionalne ravnoteže. Šteta može da se načini na razne načine : smrt. koja zaposleni nije ostvarivao zbog nezakonite odluke o prestanku rad. . . a postupak pokreće tužbom nadlež. . Uslovi odgovornosti su: da je zaposleni pretrpeo štetu. može zatraž. odnosa. izdatke bolničkim posetama pre smrti radnika i nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti. štete.

Poslodavac može zaposl. uslovne osude i zaštitne mere. fizičko lice ova primena je u rukama samog poslodavca. Ako je poslod. mora biti predviđena i skrivljena. u državnim organima podležu zaposleni i postavljena lica i to je odgovornost za povredu radnih obaveza i dužnosti. sudske opomene. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST PO POSEBNIM PROPISIMA disciplinskoj odgovornosti po Zakonu o radu. To je kaznena odgovornost kao i odgovornost za krivično delo. obav. o radu. za koju odgovara pravno lice ili odgovorno lice u pravnom licu. otkaznih razloga su rudimentarni ostatci disc. u njoj vlada načelo legaliteta. Poslodavac pre upotrebe disc. izriču se novčane kazne i kazne zatvora. pravno lice ova primena je u rukama direktora. Predviđenost se vezuje za ugov. od dana saznanja za činjenice. mere. od dana izvršene povrede.Dis. pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu izriču se novčane kazne i kazne zatvora. Sve odgovornosti su samostalne i međusobno se ne isključuju. oslobađanjem od odgovornosti i obustavom postupka. Inicijativu za pokretanje daje svako zaposleno i izabrano lice. a da bi bio kriv mora biti uračunljiv. odn. a zaposlenom mora da se omogući da bude saslušan i da se brani. taj akt je uredba. a skrivljenost ukazuje na subjektivni odnos zaposl. a u roku 6 mes. izriču se novčane kazne. po Zakonu o unutrašnjim poslovima uređuje se supsidijarno i primenjuju se propisi koji važe za sve državne organe. a propisuju se zakonom i kolektivnim ugovorom. kako bi mogao da se izjasni o svojoj odbrani. Privredni prestup je zakonom ili uredbom propisana povreda pravila o privrednim i finansiskom poslovanju. Disciplinski postupak pokraće se zahtevom koga podnosi zamenik starešine organa-sekretar ministarstva .Povreda radnih . Prekršaj je zakonom uredbom ili odlukom skupštine lokalne samouprave određena povredajavnig poretka za koju odgovara fizičko lice. privredni prestup ili prekršaj. o radu. Ako zaposleni uveri poslodavca u neosnovanost predočenog otkaz. postupka.Postupak je javan ali se javnost može isključiti. a krivo može biti samo uračunljivo lice. Poslodavac može zaposlenom otkazati ugov. zaposlenog za povrede radnih obaveza. Otkaz ugov. otkaznih razloga dužan je da zaposl. razlog ne insistira na predviđenosti i skrivljenosti radnje. razloga do otkaza ugov. TRAGOVI DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI U ZAKONU O RADU prekriveni su disciplinskim otkaznim razlozima i pravilima za primenu tih otkaznih razloga.-a moze se izreci i kazna prestanka radnog odnosa.rukovodilac zaposlenog. uslovne osude.mere bezbednosti i vaspitne mere. otvrđuje je starešina organa(funkcioner koji rukovodi državnim organom). Disc. Pravila za primenu disc.88. Protiv odluke o discipl. ako ne uspe dobiće otkaz-prestanak radnog odnosa. Odgovornost se zasniva na krivici. 89. prema povredi i njenim posledicama. ako njegovo ponašenje je takvo da ne može da nastavi dalji rad. meri može se podneti prigovor u roku od 8 dana. Pravila postupka prema postavljenom licu uređuje se aktom Vlade.odgov.organa izriču propisane disciplinske sankcije. za koje se od discipl. koja je prouzrokovala ili mogla da prouzrokuje teže posledice. Povrede mogu biti lakše i teže. Postupak može biti okončan: izricanjem dis. Povreda rad. o radu iz disciplinskih razloga poslodavca može dati u roku od 3 mes. a relativni su za svaku kaznenu odgovornost. vaspitne mere i zaštitne mere. od dana nastanka činjenica 90. ovaj otkaz. ako je poslod.DISCIPLINSKA ODGOVORNOST je odgov. otkazati ugovor o radu ako on svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene ugov. neće doći. Novčane kazne mogu biti u visini od 20%za laksu povredu i u visini od 20-35% plate u trajanju od 3 do 6 meseci!!!. ako ne poštuje radnu discipl. upozori.postupak zastareva u roku od 6meseci. Krivično delo je društveno opasno delo fizičkog lica koje je kao takvo zakonom određeno. o radu. otkazni razlozi su: povreda radne obaveze i narušavanje radne discipline.

Dis.Fakultativno udaljenjeZaposleni može biti udaljen sa rada iz dva razloga: ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom i ako je učinio povredu radne obaveze koja ugrožava imovinu veće vrednosti.Udaljenje zaposlenog usled pritvora traje koliko i pritvor 92. -Disc.Lakše povrede utvrđuju se opštim aktom.Pritvor onemogućava rad jer zaposleni gubi slobodu.a kad je povreda krivično delo 1god od dana saznanja za povredu i učinioca. pripadnika Bezb. Rok zastarelosti disciplinskog postupka je 1god od dana izvršene povrede.Povreda radne obaveze ima širi smisao od povrede radne obaveze koja pretstavlja otkazni razlog jer obuhvata i povredu radne obaveze predviđenu ugovorom o radu i stanje nediscipline zbog koje zaposleni ne može da nastavi rad kod poslodavca i radnju krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom.Fakultativno udaljenje može da traje najduže 3 meseca u kojem periodu je poslodavca dužan da zaposlenog vrati na rad ili da mu otkaže ugovor o radu. pripadnika agencije. Rok zastarelosti je 3mes od dana kada je povr. fakultativno i obligatno. odg. a druga solucija podrazumeva otkazivanje ugovora o radu tako da udaljenje sa rada prestaje istovremeno sa prestankom radnog odnosa. sudu. Postupak sprovode: discipl. 91. a protiv presude može se podneti žalba Višem disc. koji je Uredba o dis.Prva podrazumeva nastavljenje radnog odnosa u punom kapacitetu njegovog značenja. islednik. teže i radnje od značaja za diciplinu rada. raspored na drugo rad.Prigovor protivdisciplinske odluke zaposleni podnosi organu upravljanja u rok od 8 dana od dostavljanja odluke. uređuje se aktom Vlade. tužilac i dis.Postoje dva oblika udaljenja. radnika koji obavljaju ove poslove bliže se uređuju aktom Vlade.-info. dis.. mere za lakše povrede su: opomena i novčana kazna od 10-20% jednomesečne plate.Donosi se presuda. za teže povrede izriču se mere prestanka radnog odnosa ako su učinjene umišljano ili iz svesnog nehata i ako nema olakšavajućih okolnosti.Organ pokretanja i vođenja postupka je direktor.Zaposleni može biti udaljen sa rada iz dva razloga: ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom i ako je učinio povredu radne obaveze koja ugrožava imovinu veće vrednosti. Sud sudi u veću . Fakultativno udaljenje može da traje najduže 3 meseca u kojem periodu je poslodavca dužan da zaposlenog vrati na rad ili da mu otkaže ugovor o radu.zaposleni kome je određen pritvor udaljuje se sa rada od prvog dana pritvora pa dok pritvor traje.Rešenje o suspenziji usled pritvora nije konstitutivni već deklartativni akt. a sprovodi i mere izriče resorni ministar-lice koje on ovlasti. privremena i preventivna mera odstranjenja zaposlenog sa rad uz pravo na određenu naknadu zarade. Udaljenje zaposlenog sa rada Udaljenje sa rada je akcesorna.prema zakonu o radu zaposleni može da bude privremeno udaljen sa rada ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom. odgov.obaveza i dužnosti mogu biti lakše. odg. sud.-Disc.Pritvor je jedna od mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog pred organima vođenja krivičnog postupka koje doprinose utvrđivanju krivične odgovornosti. Dis. i prestanak radnog odnosa. koji je Uredba o disciplinskoj odgovornosti u MUP.Ovaj prvi uslov je ispunjen kada je radnja krivičnog dela prostorno ili funkcionalno povezana sa radom.agenciji. učinjena. . fakultativno udaljenje.Pitanja disc.a činjenice se utvrđuju na pretresu koji može biti javan ili se javnost može isključiti. mere za teže povrede su: 20-30% jednomesečne plate u trajanju od 2-6mes.sudu. mesto iste ili niže stručne spreme u trajanju od 6mes-2god. obligatno udaljenje-Prema zakonu o radu. po zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. po zakonuo Bezbedonosno-informativnoj agenciji. odg. Protiv rešenja podnosi se žalba discipl.

Dostavi misljenje u roku od 15 dana od dana dostavljanja programa. a reprezentativni sind.Udaljenje zbog učinjene povrede radne obaveze koja ugrožava imovinu veće vrednosti pokazuje se kao neosnovanom ako zaposlenom ne prestane radni odnos otkazom prema zakonu o radu. 95.Kod obligatnog udaljenja sa rada naknadu isplaćuje poslodavca .ekonomske iorganizacione.ako je nastupilo zastarelost krivičnog gonjenja.93.Prema zakonu o radu za vreme udaljenja sa rada zaposlenom pripada naknada zarade u visini ¼ a ako izdržava porodicu u visini 1/3 mesećne zarade koju je ostvario za mesec pre privremenog udaljenja. Višak zaposlenih Poslodavac koji utvrdi da ce zbog tehnoloskih ekonomskih organizacionih promena doci do prestanka potrebe za radom odredjenih radnika.Vanpretresno veće obustavlja istragu:ako delo koje se stavlja na teret okrivljenom nije krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.Udaljenje zaposlenog usled pritvora traje koliko i pritvor.ako nema dokaza da je okrivljeni učinio krivično delo.ali zavisi od toga da li zaposleni izdržava ili ne izdržava porodicu.Visina naknade zarade o oba slučaja je ista.Program donosi upravni odbor ili director-preduzetnik. Kriterijumi za utvrdjivanje viska zaposlenih utvrdjuje se programom viska zaposlenih. Poslodavac je duzan da predlog programa dostavi reprezentativnom sindikatu najkasnije uroku od 8 dana od dana utvrdjivanja programa.duzan je da donese program resavanja viska zaposlenih. Poslodavac je duzan da u saradnji sa reprezentativnim sindikatom I nacionalnom sluzbom zaposljavanja preduzme odgovarajuce mera za zaposljavanje viska zaposlenih.a ko je optuženi za isto delo već pravosnažno optužen.Prema karakteru mogu biti tehnoloske.Pritvor onemogućava rad jer zaposleni gubi slobodu.Vreme treba da odredi dinamiku uvodjenja promena.odnosno zbog skrivljene povrede radne obaveze utvrđene ugovoromo o radu.Krivični postupak se obustavlja rešenjem istražnog sudije ili rešenjem vanpretresnog veća.Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme fakultativnog i za vreme obligatnog udaljenja.obimu .Čim pritvor bude ukinut prestaje i udaljenje pa zaposleni ima pravo i obavezu da nastavi sa radom.Rešenje o suspenziji usled pritvora nije konstitutivni već deklartativni akt.ako ima okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost.ali je po zakonu o radu može refundirati od organa koji je naredio pritvor.Optužba se odbija:ako je tužilac od započinjanja do završetka glavnog pretresa odustao od optužbe.Ako se pokaze bezuspesnim pristupa se izradi programa. ako postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost okrivljenog.Strukturne promene mogu biti odredjene po karkteru .Okrivljeni se oslobađa optužbe:ako delo za koje se optužuje nije krivično delo. nepoštovanja radne discipline koja se ne može tolerisati i krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom. doci do prestanka potrebe za radom: 1)10 zaposlenih kod pslodavca koji ima vise od 20 a manje od 100 zaposlenih 2) 10% zaposlenih kod poslodavca koji ima najmanje 100 a najvise 300 zaposlenih 3) 30% zaposlenih kod posl.zaposleni kome je određen pritvor udaljuje se sa rada od prvog dana pritvora pa dok pritvor traje.kod fakultativnog udaljenja sa rada naknadu zarade isplaćuje i snosi poslodavac.Pritvor je jedna od mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog pred organima vođenja krivičnog postupka koje doprinose utvrđivanju krivične odgovornosti.Program je obaveza poslodavca I to onih kod kojih ce usled tehnoloskih ekonomskih ili organizacionih promena u roku od 30 dana .Najveci .ako nije dokazano da je optuženi učinio delo za koje se optužuje. Koji ima preko 300 zaposlenih.vremenu I posledicama.Obim treba da odredi dali se promene odnose na celinu ili delove procesa rada.ako je optuženi aktom amnestije ili pomilovanja oslobođen od gonjenja.Obligatno udaljenje -Prema zakonu o radu.Posledice se ticu ukupnih promena I efekata u pogledu broja zaposlenih koji postaju visak.

-Utvrdjivanje prenadleznosti I primena opsteg akta-razlog su za izmenu ugovora o radu. od dana dostavljanja obavestenja. Promena poslodavca Poslodavac sledbenik preuzima od poslodavca predhodnika opsti akt I sve ugovore o radu koji vaze na dan promene. je premestaj na poslove koji se obavljaju na drugom geografskom mestu u okviru filijale . I poslodavac sledbenik duzni su da najmanje 15 dana pre promene poslodavca obveste sindikat o : 1) datumu promene poslodavca 2) razlozima za promenu poslodavca 3) prvnim ekonomskim socjalnim posledicama promene poslodavca na polozaj zaposlenih imerama za njihovo ublazavanje.ekonomskog ili organizacionog viska 5) radi promena u vezi prinadleznosti I primene opsteg akta 6) u drugim slucajevima utvrdjenim opstim aktom I ugovorom o radu.Ta prava su:premestaj na druge poslove 2)rad kod drugog poslodavca 3)Prekvalifikacija ili dokvalifikacija 4) nepuno radno vreme 5)druge mere.pa zastitu uzivaju najbolji radnici.duzim stazom… Prema Zakonu o radu u mere za zaposljavanje radnika za cijim je radom prestala potreba spadaju: 1)premestaj na druge poslove.Vreme vazenja kolektivnog ugovora je tri godine. rada u random odosu preko 10 godina provedenih u random odnosu 96. razmestaj zaposlenih zavisno od njihove sposobnosti. .Poslodavac sledbenik duzan je da preuzeti opsti akt primenjuje najmanje 1 godinu od dana promene poslodavca.Prednost se daj radnicima sa slabijim imovnim stanjem .-Premestaj u drugo mesto rada kod istog posl.Javlja se pri uvodjenju novih odnosno ukidanja starih poslova statusnim ili organizacionim promenama. 97.pismenim putem obavesti zaposlene koji su te ugovore zakljucili.odklanjanje uzroka zastoja u radu.usled:1)odredjivanja osnovne zarade I elemenata za obracun radnog ucinka2)utvrdjivanja rokova za isplatu zarad 3) primene kolektivnog ugovora.3) radi upucivanja na rad kod drugog poslodavca 4) radi primene mera za zaposljavanje tehnoloskog . 3) prekvalifikacija ili dokvalifikacija 4) rad sa nepunim radnim vremenom 5) druge mere.2)rad kod drugog poslodavca.Postoje dva izuzetka: 1)ako istekne vreme na koje je zaklucen kolektivni ugovor kod poslodavca 2)ako kod poslodavca sledbenika bude zakljucen novi kolektivni ugovor.Ako zaposleni izjavi da ne prihvata prenos ugovora o radu ili ako se ne izjasni u roku od 5 radnih dana . Izmena ugovora o radu 98(97)razlozi izmena ugovora o radu prema zakonu o radu poslodavac moze zapolenom da ponudi aneks o izmeni ugovorenih uslova rada: 1) radi premestaja na drugi odgovarajuci posao 2) radi premestaja u drugo mesto rada kod istog polodavca.vecim br.a duze samo uz njegovu saglasnost.-Premestaj na drugi odgovarajuci posao-usledice zbog potreba procesa rada I organizacije kod istog poslodavca.ima privremeni karakter.Poslodavac predh.znacaj ima uspesnost u radu .Poslodavac predhodnik duzan je da o penosenju ugovora o radu .Rad traje najduze godinu dana .poslodavac predhodnik moze dam u otkaze ugovor o radu.Zaposleni moze bez njegove saglasnosti da bude privremeno upucen na rad kod drugog poslodavca: 1)ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom 2)ako je dat u zakup poslovni prostor 3) ako je zakljucen ugovor o poslovnoj saradni.Ako se ne moze obezbediti ni jedna od mera zaposljavanja radnika sledi otkaz ugovora o radu. clanova porodice. -Zaposljavanje viskova-je razlog za izmenu ugovora o radu kada se time obezbedjuje ostvarivanje prava radnika za cijim je radom prestala potreba.Predhodni poslodavac je duzan da ga obavesti o pravima I obavezama koje se prenose.ekspoziture…-Upucivanje na rad kod drugog poslodavca.Poslodavac zaposlenom isplacuje otpremninu stim da njena visina ne moze biti niza od zbira 1/3 zarade za prvih 10 god I ¼ zarade za svaku narednu god.

Prema zakonu o radu sindikat je samostalno udruženje zaposlenih u koje oni stupaju dobrovoljno da bi njegovim delovanje ostvarili i štitili pojedinačno i kolektivna prava iz radnog odnosa. broj uverenja o registraciji. Kolektivna prava.Pošto se broje samo zaposleni.on traje dok se okolnosti ne promene.Delokrug saveta. tiču se obrazovanja-saveta zaposlenih. mandat.Slobodu sindikalnog udruživanja i delovanja jamči mala povelja SCG i Ustav R Srbije i član zakona o radu..Zaposleni se broje bez obzira da li su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme ili im radni odnos miruje.Sindikalna organizacija se upisuje u registar kod ministarstva za poslove rada i ona danom upisa stiče svojstvo pravnog lica. štrajka.Sindikati radnika i korporacije poslodavca izlaze sa tim interesima na tržiste rada i uravnotežavaju ih socijalnim kompromisom. ne računaju se oni koji rade po ugovoru o obavljanju privremenih ili povremenih poslova ili po ugovoru o delu.obaveze i odgovornosti. ostalih agresivnih načina ostvarivanja kolektivnih interesa 101. 102. kao i broj. korporativnog udruživanja i delovanja.Pravna posledica odbijanja onude je otkaz ugovora o radu.Rok za izjasnjavanje zaposlenog o ponudi odredjuje poslodavac I ne moze biti kraci od 8 radnih dana.u prvomse nalaze samo normativi a u drugom samo protokolarni deo ponude ali akt moze sadrzati oba dela. način izbora utvrđuju se kolektivnim ugovorom. međusobnih odnosa učesnika.kolektivna prava. upis promene sindikata i upis brisanja sindikata.U registar se upisuju:redni broj.konvencija o radničkim predstavnicima. konvencija o sindikalniom slobodama i zaštiti sindikalnih prava.Bliži propisi o obrazovanju saveta postojali su u zakonu o preduzećima. Savet zaposlenih Zaposleni kod poslodavca prema zakonu o radu koji ima više od 50 zaposlenih mogu obrazovati savet zaposlenih u skaldu sa ugovorom. kolektivnog pregovaranja.obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa Radnik i poslodavac imaju pored individualnih i kolektivna prava.Aneks mora da bude pisan I da sadrzi: 1) razlog zbog kojeg se upucuje 2) rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi 3) pravnu posledicu koja moze da nastane odbijanjem ponude.Ponuda moze biti data u dva akta .Pored osnivača članovi sindikata su zaposleni koji pristupe sindikalnoj organizaciji potpiosivanjem pristupnice.Savet zaposlenih može da postoji samo u sredinama sa više od 50 radnika.Volja se izražava osnivačkim aktom najmanje 10 zaposlenih. sindikalnog udruživanja i delovanja.Njih ne ostvaruju pojedinačno već kao pripadnici sindikalnih i korporativnih kolektiviteta u okviru kojih artikulišu i oblikuju staleške interese.Pravo na sindikalno udruživanje i delovanje imaju svi .Njime se bavila i međunarodna organizacija rada i o tome svedoči i konvencija o pravima udruživanja poljoprivrednih radnika. naziv sindikalne organizaciej i njeno sedište.Za ostvarivanje ove slobode dovoljni su volja onih koji se odružuju i prijave nadležnom organu.Prijava se podnosi ministarstvu rada i uz nju se podnosi i statut sindikalne organizacije.preporuka o kolektivnim ugovorima i preporoka o mirenju i dobrovoljnoj arbitraži. broj članova sindikata. 100.Odregbe o savetu zaposlenih mogle bi se naći u svakom kolektivnom ugovoru.99(97)postupak izmene ugovora o radu Instrument izmene je aneks ugovora o radu.Odbijanje ponude moze biti izricito I precutno. Sindikalno udruživanje zaposlenih Sindikalno udruživanje i delovanje proizilazi iz slobode zaposlenih da se organizuju radi unapređivanja uslova rada i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa.Postoje tri vrste upuisa:upis sindikata.konvencija o pravu udruživanju i regulisanju radnih sporova.obaveze i odgovornosti.Uz prijavu za upis podnosi se akt o osnivanju i ovlašćenje za podnošenje prijave. konvencija o pravima radnika na organizovane i na kolektivne ugovore.

Prema zakonu o radu reprezentativnost ima sindikat koji je upisan u registar resornog ministarstva i u koji je učlanjeno više od zakonom utvrđenog procenta zaposlenih. 100.ali su u delovanju dužni da postupaju u skladu sa zakonom i statutom.sloboda udruživanja pripada korpusi političkih prava.Pored reprezentativnog sindikata i repezantivnog udruženje poslodavac određene kolektivne ugovore mogu zaključivati i neki drugi učesnici.Reprezentativni sindikat oblikuje i zastupa interese zaposlenih.Reprezentativni procenat .reprezentativnost pregovarača i pregovaračka legitimacija Kolektivno pregovaranje je pravo učesnika kolektivnog ugovora.zaposleni.Po sistemu zajedničkog predtavljanja(Nemačka i engleska) sve sindikalne organizacije mogu učestvovati u pregovorima i zaključenju kolektivnog ugovora.U svetu postoje tri sistema.Cilj udruzivanja je zastita interesa.Presuda vrhovnog suda srbije glasi da radnici imaju pravo da se bez prethodnog odobrenja udruže u sindikalnu organizaciju.Ciljevi udruživanja poslodavaca odgovaraju ciljevima udruživanja zaposlenih.Ciljevi sindikalnog organizovanja mogu biti isključivo profesionalni i ekonomski.Reprezentativno udruženje poslodavaca oblikuje i zatupa interese poslodavca.Oni se udružuju u svoja opšta udruženja.taj status zavisi od reprezentativnosti.Poslodavci uživaju slobodu udruživanja kao i zaposleni.Udruženje stiče danom upisa u regstar svojstvo pravnog lica.Posistemu isključivog predstavljanaj(Kanada i SAD) pregovore vodi više sindikalnih organizajcija.Za opšti kolektivni ugovor.Prema zakonu o radu reprezentativnim sindikatom za zaključenje pojedinačnog kolektivnog ugovora smatra se sindikat u koji je učlanjenjo najmanje 15% zaposlenih kod poslodavaca.Delovanje udruženja mora biti u skladi sa tim ciljevima i njih određuje statut udruženja.. korporacije na osnovu njihove slobodne volje uz upis u registar kod resornog ministartva. profesionalnih i ekonomskih interesa.Ekonomski se tiču socijalnog i materijalnog položaja. Korporativno udruživanje poslodavaca Korporativno udruživanje i delovanje proizilazi iz slobode poslodavca da se organizuje radi izražavanja njihovih interesa. za to je potrebno i svojstvo.Registar sindikata vodi ministarvo za polseove rada.Za posebni kolektivni ugovor u grani. dok se raprezentativnim svih drugih kolektivnih ugovora smatra sindikat u koji je učlanjeno najmanje 10%.status učesnika kolektivnog ugovora nema svako udruženje poslodavaca. Pregovaračku legitimaciju u postupku zaključivanja kolektivnog ugovora ima onaj koji može biti učesnik tog ugovora. 103.Po sistemu reprezentativnog predstavljanja (Belgija i francuska) svi sindikati mogu učestvovati u pregovorima. to je najmanje 10% od broja svih poslodavaca u republici.a kolektivni ugovor zaključuje samo jedna i to ona koju radnici izaberu većinom glasova.Moraju biti usmereni prama zadovoljavanju staleških. grupi.Postojanje sindikata nije dovoljno za sticanje statusa učesnika kolektivnog ugovora. delatnosti to je najmanje to je 10% od broja zaposlenih u određenoj oblasti rada.Za posebni kolektivni ugovor u grani i delatnosti to je najmanje 10% od broja zaposlenih u određenoj oblasti rada.Prema zakonu o radu kolektivni ugovor zaključuju reprezentativni sinkat i reprezantitivno udruženje poslodavaca. Kolektivno pregovaranje.Pregovaračku legitimaciju ima sindikat koji ispunjava uslove reprezentativnosti.a ono uslovljeno procentnom uslovljenosti poslodavca u određeno udruženje.Prema Zakonu o radu sindikati se osnivaju radi zastite prava i unapređivanja profesionalnih interesa.a kolektivni ugovor mogu zaključivati samo oni sindikati koji na izborima dobiju više od 50% glasova.Poslodavac učestvuje u zaključivanju pojedinačnog kolektivnog ugovora.Korporativno udruživanje je slobodno i dostipno je svim poslodavcima. a profesionalni se tiču radno-pravnog.Legitimaciju učesnika imaju reprezentativni sindikat i reprezentativno udruženje poslodavaca.Sloboda udruživanja poslodavca može zakonom biti ograničena iz istih razloga zbog kojih se može ograničiti i sloboda udruživanja zaposlenih.

Prema zakonu o radu učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora dužni su da pregovaraju.Svaka skupina predstavnika čini predstavnički tim.odnosno organ koga on ovlasti.kolektivni ugovor je uvek produkt kompromisa bez spremnosti za nagodbu nema saglasnosti pregovarača.zaključenje kolektivnog ugovora je finalni deo kolektivnog pregovaranja .ali može doći do pregovaranja.Posebni kolektivni ugovor za javna preduzeće i javne službe zaključuju predstavnik sindikata kod poslodavca i osnivač.Pregovore vode predstavnici učesnika određeni da budu u pregovaračkik timovima.Udruženje poslodavac stiče pregovaračku legitimaciju zajedno sa svojstvom reprezentativnosti. jedino on ima pregovaračku legitimaciju.Poslodavca zastupa direktor. 86.Pregovarači su i predstavnici ostalih učesnika.Kolektivni ugovor se zaključuje potpisivanjem. odnosno dopune registruju se kod ministarstva nadležnog za poslove rada.Ako uslove ispunjaava više udruženje svako ima pregovaračku legitimaciju.ako uslove ispunajva samo jedno udruženje jedino ono ima pregovaračku legitimaciju.učlanjenosti u sindakat iznosi najmanje 10%. one po zakonu o radu mogu zaključiti sporazum o udruživanju.Pregovarači u zaključenju kolektivnog ugovora su predstavnici sindkata i predstavnici udruženja poslodavaca.Ako uslove reprezentativnosti ispunajava samo jedan sindikat.Pregovarači iznose i zastupaju stavove učesnika u zaključivanju kolektivnog ugovora.Poslodavac kada se zakljkučuje pojedibnačni kolektivni ugovor i osnivač kada se zaključuje posebni i pojedinačni ugovor za javna preduzeća i javne službe imaju legitimaciju samim tim što su učesnici tog ugovora.učesnika kolektivnog .Kolektivni ugovor je proizvod saglasnosti volja onih koji ga zaključuje..Ovlašćenje za zaključenje kolektivnog ugovora ima vođa pregovaračkog tima.pojedinačni kolektivni ugovor za javno preduzeće zaključuju presdtavnik sindikata kod poslodavca.Kolektivni ugovor zaključen za teritoriju Srbije. 87.Predstavnici udruženja poslodavac od organa određenog statutom udruženje poslodavaca. predstavnik osnivača i dirktor. odnosno član vlade.Srbije.Kolektivni ugovor zaključuju ovlašćeni predtsvnici sindikata i udruženja poslodavac. a osnivača zastupa predsednik.Ovlašćenje za pregovaranje ima svaki član pregovaračkog tima .Njihova dužnost se tiče sredstva . Zaključivanje. a ne cilja. Učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora dužni su da pregovaraju.Ako ni jedna od sindikalnih organizacija nema kapacitet reprezentativnosti.Pregovarači moraju učiniti sve što mogu da ugovor bude zaključen.Pošto se do te saglasnosti može doći jedino sporazumevanjem .Ovlašćenjem od strane udruženja poslodavaca dobija se mandat za zastupanje interesa poslodavaca.objavljivanje i registrovanje kolektivnih ugovora.jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave objavljuju se u službenom glasniku R.Dužnost pregovaranja obuhvata i obavezu učesnika da pristupe načinu rešavanja spornih pitanja.Način objavljivanja dugih kolektivnih ugovora određuje se tim kolektivnim ugovorom. izvršnog veća ili izvršnog saveta.Opšti kolektivni ugovor i poseban kolektivni ugovor kao i njihove izmene.kapacitet reprezentativnosti ima udruženje u koje učlanjeno najmanje 10% od ukupnog broja poslodavaca koji treba da budu obuhvaćeni dejstvom kolektivnog ugovora koji se zaključuje. Primena i važenje kolektivnih ugovora Kolektivni ugovor se neposredno primenjuje i obavezuje sve poslodavce koji su u vreme zaključivanja kolektivnog ugovora članovi udruženja poslodavaca .Pojedinačni kolektivni ugovor zaključuju predstavnik sindikata kod poslodavca i direktor.Ova dužnost podrazumeva obavezu ovlašćenih predstavnika udruženja poslodavac i sindikata zaposlenih .odnosno odbora za pregovore. a bez nje nema ni kolektivnog ugovora.Svako ko učestvuje u postupku pregovaranja i zaključivanja kolektivnog ugovora mora imati odgovarajuće ovlašćenje. zakonom se ne može propisati dužnost zaključivanja kolektivnog ugovora . a za pojedinačni kolektivni ugovor najmanje 15% broja zaposlenih na koje će se kolektivni ugovor primenjivati.

Ministar nadležan za poslove rada može. od dana pristupanja udruženju poslodavaca. sastav štrajkačkog odbora. saobraćaja. PTT usluga. ne može biti osnov za utvrđivanje disciplinske i odštetene odgovornosti.Štrajk mogu organizovati sindikalna organizacija ili sami zaposleni. Po isteku roka kolektivni ugovor prestaje da važi. .Prema Zakonu o štrajku odluka o stupanju u štrajk sadrži :zahteve štrajkača.Štrajkački odbori i štrajkači su dužni da štrajk organizuju i vode na način kojim se ne ugrožava bezbednost lica imovine. Štrajk pripada množini zaposlenih i to pravo može biti ograničeno.delatnost od javnog interesa jeste delatnost u oblasti elektroprivrede. Kolektivni ugovor obavezuje i poslodavce koji su naknadno postali članovi udruženja poslodavaca .Štrajkački odbor je dužan da od najave štrajka i za sve vreme njegovog trajanja pregovara sa predstavnikom poslodavca. Važenje kolektivnog ugovora zaključenog na neodređeno vreme može prestati sporazumom svih učesnika ili otkazom. Štrajk Pravo na štrajk prema Maloj povelji ostvaruje u skladu sa zakonom države članice.Poseban režim štrajka se primenjuje u delatnostima od javnog interesa i u delatnostima u kojima bi prekid rada zbog prirode posla mogao ugroziti život i zdravlje ljudi ili izazavati štetu velikih razmera.ne može imati za posledicu prestanak radnog odnosa.Organizovanje štrajka i učešće u štrajku ne poredstavlja povredu radne obevze. Kolektivni ugovor može da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme. osim ako su ugroženi bezbednost lica i imovine i izvršavanje međunarodnih obaveza. vreme početka štrajka . mesto okupljanja. ako postoji opravdani interes..Prema zakonu o radu štrajk se može organizovati kao štrajk kod poslodavca. kao i zdravlje ljudi.štrajk u grani ili delatnosti i generalni štrajk. koji se zaključuje najkasnije 30 dana pre isteka važenja kolektivnog ugovora.zaposleni koji obavljaju ove delatnosti mogu započeti štrajk ako prethodno obezbede minimuj procesa rada.Odluku o stupanju u štrajk donosi organizator. s tim što su učesnici dužni da postupak pregovaranja započnu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja otkaza.Štrajk je privremena kolektivna obustava rada od strane radnika radi organizovanog pritiska na poslodavca. Kolektivni ugovor prestaje da važi istekom vremena na koje je zaključen. Važenje kolektivnog ugovora može se produžiti sporazumom učesnika. U slučaju otkaza. ako se učesnici kolektivnog ugovora drukčije ne sporazumeju.ugovora. na način utvrđen tim ugovorom.Ako minimum procesa rada ne bude obezbeđen najkasnije 5 dana pre početka štrajka nadlaženi organ države utvrdiće mere i način obezbeđivanja minimuma procesa rada do dana određenog za početak štrajka.Poslodavac ne može pozivati na odgovornost zaposlenog koji je učestvovao u štrajku organizovanim u skladu sa zakonom..Štrajkački odbor zastupa interese radnika u štrajku i u njihovo ime vodi štrajk. da odluči da se kolektivni ugovor ili pojedine njegove odredbe primenjuju i na poslodavce koji nisu učestvovali u zaključivanju kolektivnog ugovora ili nisu naknadno pristupili.Minimum procesa rada utvrđuje osnivač .učesnika kolektivnog ugovora.Prema zakono u štrajku u toku štrajka poslodavca ne može zapošljavati nova lica da zamene učesnike štrajka.Štrajk prestaje sporazumom strana u sporu ili odlukom o prestanku štrajka. kolektivni ugovor se primenjuje najduže šest meseci od dana podnošenja otkaza.On mora najaviti štrajk najkasnije 24 časa pre početka štrajka upozorenja.Odluka o stupanju u štrajk organizovan u grani ili delatnosti ili u generalni štrajk dostavlja se nadležnom organu.Delatnost u kojoj prekid rada može ugroziti život i zdravlje ljudi su hemijska industrija.odnosno vlade radi sporazumnog rešavanja štrajkačkih zahteva. a za drugog poslodavca direktor. odnosno vladu da prihvati njihove zahteve u cilju poboljšanja uslova rada i ostarivanja profesionalnih i ekonomskih interesa.Zaposleni koji štrajkuju u skladu sa zakonom zaštićeni su odredbama zakona o štrajku. ako zakonom nije drukčije određeno. 111. crna i obojena metalurgija. radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Republici.

navršavanjem radnog veka.radni odnos na određeno vreme može trajati najduže 12 meseci!!!!.validna je ako je pisana.Akt prestanka radnog odnosa je sporazum Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaze ugovor o radu. od strane roditelja ili staratelja zaposlenog koji je maloletan.otkazom ugovora o radu od strane poslodavca. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.Po ovom osnovu prestaje radni odnos na određeno vreme.Radni odnos na određeno vreme prestaje istekom roka od 3 godine bez obzira koliko je u tom periodu trajao efektivan rad.112. Radni odnos prema zakonu o radu prestaje istekom raoka za koji je zasnovan.Po ovom osnovu prestaje radni odnos na određeno vreme. ustanovljava otkazne zabrane. zabrane obavljanja određenih poslova . po sili zakona. odsutnosti usled primene mere bezbednosti. a ne po sili zakona.Njegov radni odnos je uslovljen probnim radom i zato opstaje samo kada zaposleni u toku njegovog trajanja pokaže da je uspešno sposoban da obavlja poslove za koje je primljen.Izjava zaposlenog kojom otkazuje ugovor o radu.kategoricna i izricita. a zaposleni nastavi da radi najmanje 5 radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan. Prestanak radnog odnosa istekom roka Radni odnos prema zakonu o radu prestaje istekom raoka za koji je zasnovan.Zakon o radu određuje otkazne razloge.Zaposlenom prestaje radni odnos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca zbog: gubitka radne sposobnosti. radni odnos uz probni rad i pripravnički radni odnos.Oni su navedeni zakonom o radu. radni odnos na određeno vreme prerasta u radni odnos na neodređeno vreme.Radni odnos prestaje na osnovu rešenja poslodavca.Ako to rešenje ne bude doneto.Dok probni rad traje posleodavac i zaposleni mogu jedan drugome otkazati ugovor o radu uz otkazni rok .Treba naglasiti da radni odnos na određeno vreme ne prestaje po sili zakona. prestanka rada poslodavca i smrt zaposlenog. otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog. Prema Zakonu o radu radni odnos može da prestane sporazumom između zaposlenog i poslodavca.odsutnosti usled izdržavanja kazne zatvora.Prekid rada kraći od 30 radnih dana ne smatra se prekidom radnog odnosa. Radni odnos prestaje po sili zakona u slučajevima koji su određeni prema zakonu o radu.izostavljen je samo prestanak radnog odnosa po sili zakona. sporazumom zaposlenog i poslodavca. 113. Prestanak radnog odnosa Radni odnos može prestati po osnovu koji su određeni zakonom. a kada je zasnovan radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog . a kada je zasnovan radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog . postavlja otkazne uslove i utvrđuje postupak otkazivanja. radni odnos uz probni rad i pripravnički radni odnos.najduže trajanje probnog rada je 6 meseci!!!.a ne i najduže trajanje statusa. do njegovog povratka Prema zakonu o radu radni odnos prestaje kada zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ako se poslodavac i zaposleni drugačije ne dogovore. vaspitne ili zaštitne mere.Ovaj osnov nastaje saglasnošću volje zaposlenog i poslodavca.Ako se odredbama tog člana doda i taj osnov može se reći da radni odnos prestaje:istekom roka za koji je zasnovan. Poslodavac može otkazati ugovor o radu kao što ga i zaposleni može otakazati poslodavcu.Mane u volji sprecavaju njena dejstva. već po osnovu rešenja poslodavca. zaposlenom koji za vreme probnog rada ne pokaže odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos istekom roka određenog ugovorom o radu. smrću zaposlenog.Prekid rada duži od 30 radnih dana prekida radni odnos . do njegovog povratka.radni odnos na određeno vreme može trajati najduže 12 meseci!!!!.Poslodavac to može učiniti samo iz razloga koji su predviđeni zakonom.Prema zakonu o radu.

Navršenje 65 godina života i najmanje 15 godina staža su pozitivni uslovi za primenu ovog osnova prestanka radnog odnosa. pa u radnom odnosu mogu biti lica starija od 70. prestanka rada poslodavca i smrt zaposlenog. zabrane obavljanja određenih poslova .Po propisima o pentzijskom osiguranju žena može ako želi da ostvari pravo na starosnu penziju 5 godina pre muškarca.Zaposlenom prestaje radni odnos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca zbog: gubitka radne sposobnosti. po pravosnažnojnodluci suda i po pravosnažnoj odluci drugog organa. a da li će je ostvariti zavisi od njega samog.Zaposlenom kome nije moguće obezbediti druge poslove .Pravosnažnost ovog rešenja kao i način njenog dostavljanja regulišu propisi upravnog postupka.Do nje može doći na tri načina:po odredbama zakona.Potpuna nesposobnost za rad dovodi do prestanka radnog odnosa i vezuje se za dan dostavljanja pravosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti.Navršenje radnog veka treba razlikovati od penzionisanja. odnosno roka određenog posebnim propisom.najmanje od 5 radnih dana. vaspitne ili zaštitne mere.Produžen radni vek ne može biti jednostrano skraćen ili produžen. kao za sudije ili javne tužioce i njihove zamenike. Prestanak radnog odnosa zbog navršenja radnog veka Prema zakonu o radu radni odnos prestaje kada zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ako se poslodavac i zaposleni drugačije ne dogovore. 115. odnosno istekom roka od jedne godine.odsutnosti usled izdržavanja kazne zatvora.Lice koje je u kasnijim godinama počelo da stvara staž osiguranja može navršiti 65 godina života i sa manje od 15 godina staža osiguranja.Pripravnički staž traje najduže godinu dana.Kod onih koji su radni vek započeli odmah posle školovanja osnov obično nastaje sa navršavanjem 65 godina života. Prema Zakonu o radu zaposlenom prestaje radni odnos po sili zakona ako je utvrđeno da je kod njega došlo do gubitka radne sposobnosti danom dostavljanja pravosnažnog rešenja utvrđivanjem gubitka radne sposobnosti.Pripravnik je lice koji prvi put zasniva radni odnos za zanimanje za koje je steklo određenu školsku spremu. odsutnosti usled primene mere bezbednosti.Osnov za prestanak radnog odnosa je zabrana vršenja određenih poslova.Radni vek se produžava sporazumom poslodavca i zaposlenog.Kad zaposleni navrši radni vek ispunio je uslove za penziju.Bez zahteva nadležnom fondu nema penzije i kada je zaposleni navršio radni vek. a ne može mu se obezbediti obavljanje određenih poslova danom dostavljanja pravosnažne odluke. a drugi uslov nastaje kada zaposleni navrši najmanje 15 godina staža osiguranja što se utvrđuje na osnovu podataka matične evidencije. Prema zakonu o radu zaposlenom prestaje radni odnos po sili zakona ako mu je zabranjeno da obavlja određene poslove. Prestanak radnog odnosa po sili zakona Radni odnos prestaje po sili zakona u slučajevima koji su određeni prema zakonu o radu. Osnov za prestanak radnog odnosa je u gubitku radne sposobnosti.Poseban propis postoji za nastavnike univerziteta kojima po zakonu o univerzitetu prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj su navršili 65 godina života bez obzira na staž osiguranja.Produženje radnog veka nije limitirano. 114.Pošto gornje granice više nema.ali ima prestanka radnog odnosa. radni vek može biti produžen neograničeno.radni odnos pripravnika prestaje istekom pripravničkog staža.Ako u tom trenutku zaposleni ima bar 15 godina staža ispunjava oba uslova za prestanak radnog odnosa zbog navršenog radnog veka.njemu neće prestati radni odnos sve dok ne navrši 15 godina staža.Radni vek je jednak za muškarce i za žena.Prvi uslov nastaje kada zaposleni navrši 65 godina života što se utvrđuje na osnovu podataka o godini rođenja.Do produžavanja radnog veka ne može doći samo kada je to izričito određeno.Gubitak radne sposobnosti je potpuna nesposobnost za rad i ta nesposobnost se utvrđuje po propisisma o invalidskom osiguranju. pa i 80 godina.

budući da ima deklarativni karakter.Osnov za prestanak radnog odnosa je odsutnost zaposlenog sa rada usled izdržavanja kazne zatvora. ali njega mogu učiniti i dva akta: ponuda i prihvat ponude. Sporazumni prestanak radnog odnosa Prema Zakonu o radu radni odnos može da prestane sporazumom između zaposlenog i poslodavca.Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaze ugovor o radu.Otkaz moze biti dat u svako doba i iz bilo kog razloga.Izjava zaposlenog kojom otkazuje ugovor o radu.Sporazum o prestanku radnog odnosa se može pobijati iz svih razloga iz kojih se može pobijati i ugovor i to je statusni ugovor. 116.Inicijativa za sporazumni prestanak radnog odnosa može da usledi kako od zaposlenog tako i od poslodavca. Sporazum o prestanku radnog odnosa može biti i sastavni deo drugog sporazuma.Postojanje osnova se ocenjuje prema vremenu izdržavanja kazne pa ne treba da se čeka da 6 mesečna odsutnost istekne.Sporazum mora da bude produkt volje poslodavca i zaposlenog izražene jasno i bez mana u volji. 117. ne može se jednostrano raskinuti.a ako je poslodavac fizičko lice sporazum zaključuje on sam.Zaposlenom radni odnos prestaje danom stupanja na izdržavanje kazne i taj dan je bitan za primenu ovog osnova.validna je ako je pisana.U pogledu preuzetih obaveza sporazum ima i obligaciona dejstva..Akt prestanka radnog odnosa je sporazum.Reč je o odsutnosti koja predstoji.Validnu izjavu o okazu moze da da zaposleni koji je sposoban da shvati njen znacaj i da upravlja svojim postupcima. zaštitna ili vaspitna mera u trajanju dužem od 6 meseci i zbog toga mora da bude odsutan sa rada danom početka primene takve mere.Sporazum sadrži i datum zaključenja.likvidacije. . odnosno ugovora.kategoricna i izricita.Osnov za prestanak radnog odnosa je sam sporazum. a taj sporazum predlaže zaposleni.Sa prestankom poslodavca po posebnim prospisima prestaje i radni odnos po sili zakona.Sporazum o prestanku radnog odnosa se zaključuje u pismenoj formi i mora da bude napisan i potpisan.Pismena forma je uslov važnosti sporazuma.a može ovlastiti i drugo lice.Prema Zakonu o radu zaposlenom prestaje radni odnos usled stečaja..ali to može da učini i poslodavac.To se dogadja kad izjava bude iznudjena prinudom ili prevarom u zabludi ili afektu.Pošto sporazum o prestanku radnog odnosa bude zaključen .Sporazum je zaključen kada poslodavac i zaposleni o tome postignu saglasnost.Presuda vrhovnog suda srbije glasi: sporazum o prestanku radnog odnosa je akt u pismenoj formi koji potpisuju radnik i poslodavac.Osnov za prestanak radnog odnosa je sporazum koga zaključuju poslodavac i zaposleni.radni odnos prestaje danom dostavljanja pravosnažne odluke o zabrani rada.Kad mentalno zdrav radnik pismeno izjavi da zeli raskid radnog odnosa do toga nece doci bez obzira na motiv ili sto motiv nije naznacen.a ne rešenje o prestanku radnog odnosa koji može .ali i ne mora biti donet. Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog .Sporazum o prestanku radnog odnosa je obično jedan akt.Ovaj osnov nastaje saglasnošću volje zaposlenog i poslodavca. Prema zakonu o radu zaposlenom prestaje radni odnos po sili zakona ako zbog izdržavane kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od 6 meseci danom stupanja na izdržavanje kazne.Relevantnost mera uslovljena je potrebom da radnik odsustvuje sa rada u trajanju dužem od 6 meseci.Sporazum o prestanku radnog odnosa proizvodi pravna dejstva čim bude zaključen.Mane u volji sprecavaju njena dejstva. Osnovno dejstvo sporazuma je statusno i dovodi do prestanka radnog odnosa.Zato ni ublažavanje kazne nije oslobađanje od kazne ne može da restauriše radni odnos. u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca.Za poslodavca koji je pravno lice sporazum zaključuje direktor ili zaposleni koji on ovlasti.Zaposlenom prestaje radni odnos po sili zakona ako mu bude izrečerna mera bezbednosti.Ovaj sporazum je dvostrani pravni posao i može se raskinuti samo voljom obe strane.Razlog ostaje u domenu privatnosti.

Ovaj otkazni razlog spada u otkazne razloge ponašanja.Otkaz deluje od dana dostavljanja i mora biti dostavljen poslodavcu.Uslov za primenu ovog otkaznog razloga je isplata novčane naknade prema zakonu o radu.Prema Zakonu o radu otaz ugovora o radu zaposleni dostavlja u pismenom obliku najmanje 15dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa.Otkaz je jednostrana izjava volje koja proizvodi neopoziva pravna dejstva cim otkazni akt dopre do onog kome je upucen.Ovde je rec o davanju otkaza od strane zaposlenog ali zbog povreda obaveza koje ucini poslodavac.Prema zakonu o radu poslodavac može dati otkaz zaposlenom ako utvrdi da nema potrebna znanja ni sposobnosti za obavljanej poslova na kojima radi.Grupni otkazni razlozi su:1)neostvarivanje rezultata rada 2)skrivljena povreda radne obaveze 3)odsustvo potrebnih znanja i sposobnosti 4)narušavanje radne discipline 5)učinjeno krivično delo 6)zloupotreba bolovanja 7)nevraćanje na rad 8)prestanak potrebe za radom. ustanovljava otkazne zabrane. Prema zakonu o radu poslodavac može dati otkaz zaposlenom ako utvrdi da ne ostvaruje rezultate rada. vremena i mesta izvršenja. ali i ne mora. najčešće u ambijentu rada.Osnov za prestanak radnog odnosa je sama izjava .Taj odnos može da uspostavi samo uračunjivo lice.odbijanje posla u zaštiti invalida . opstim aktom ili ugovorom o radu. radni odnos izmedju njega i poslodavca prestaje i poslodavac se ne moze tome suprostaviti.Njega obicno prati deklarativno resenje poslodavca kojim se konstatuje da je do prestanka radnog odnosa doslo. Prema zakonu o radu poslodavac može dati otkaz zaposlenom ako ovaj svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene ugovorom o radu.Pravo koje nije stekao ne moze da ostvaritii. Prema Zakonu o radu u slucaju otkaza kojeg je zaposleni dao zbog povrede obaveza od strane poslodavca utvrdjenih zakonom.(119) Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca Poslodavac može otkazati ugovor o radu kao što ga i zaposleni može otakazati poslodavcu. 118.Kad je pismeni otkaz dostavljen poslodavcu do prestanka radnog odnosa dolazi ipso iure jer je za to dovoljna samo izjava volje zaposlenog.Ova forma stiti od prenagljenog postupka.Odsustvo protivpravnosti čini radnju povrede legalnom pa onaj ko je preduzme ne može snositi posledice.Način izvršenja se određuje prema radnji povrede i radnja se može ogledati u činjenju ili nečinjenju i ona uvek mora biti voljna.ali ne moraju upotrebiti.Kad poslodavca utvrdi da zaposleni nema znanja i sposobnosti može mu dati otkaz.Otkaz mora imati pismenu formu-mora biti napisan i potpisan.Krivica je psihički odnos učinioca prema povredi radne obaveze i njenim posledicama.Povreda radne obaveze se indentifikuje zavisno od načina.Radnja povrede je iznuđena ako je zaposleni fizičkom silom nateran da je preduzme. Ovaj otkazni razlog spada u otkazne razloge sposobnosti.Vracanje na rad je pravo zaposlenog kome je nezakonito prestao radni odnos .Njemu otkazom prestaju sva prava iz radnog odnosa osim onih koje je vec stekao a nije ostvario. jer proizilazi iz nedovoljnog rada.Povrede radnih obaveza su radnje utvrđene ugovorom o radu zbog koji poslodavaca može zaposlenom dati otkaz. Prema zakonu o radu poslodavac može dati otkaz zaposlenom ako ne poštuje radnu .Mesto izvršenja je mesto gde je zaposleni preduzeo radnju izvršenja povrede.Vreme izvršenja je vreme kada je zaposleni preduzeo radnju povrede. postavlja otkazne uslove i utvrđuje postupak otkazivanja.zaposleni ima sva prava po osnovu rada kao u slucaju da mu je nezakonito prestao radni odnos.Ako poslodavac povredi obaveze koje ima prema zaposlenom ovaj moze dati izjavu o otkazu a da pri tom zadrzi sva prava po osnovu rada kao u slucaju da mu je nezakonito prestao radni odnos.Zakon o radu određuje otkazne razloge.Ako zaposleni otkaze ugovor o radu.Poslodavac to može učiniti samo iz razloga koji su predviđeni zakonom. Rasuti otkazni razlozi su: odustanak od probnog rada. Otkazni razlozi utvrđeni zakonom o radu su fakultativni pa se mogu.

Primena ovog otkaznog razloga uslovljenja je prethodnim upozorenjem zaposlenom da je razlog nastao.Poslodavac je duzan da navede:1)otkazni razlog 2)cinjenice i dokaze da su se stekli uslovi za otkaz 3)rok za davanje odgovora na upozorenje. pa može ali i ne mora biti upotrebljen .upzorenje Poslodavac je duzan da zaposlenog pisanim putem upozori na postajanje razloga za otkaz i ostavi rok od najmanje 5 radnih dana da se zaposleni izjasni o navodima iz upozorenja.Neplaćeno odsustvo je odsustvo bez prava na naknadu zarade.U primeni disciplinskih otkaznih razloga upozorenje moze imati karakter anticipirane pretnje-da zaposlenom stavi doznanja da ce mu otkazati ugovor o radu ako ponovo ucini slicnu povredu.. .Prema zakonu o radu poslodavac može dati otkaz ako zaposleni zloupotrebi bolovanje. Nepodnošljivost ponašanja zaposlenog procenjuje se u svakom konkretnom slučaju.Lekar je dužan da o tome izda potvrdu koju zaposleni dostavlja poslodavcu.Bolovanje se otvara određenim ispravama. Otkaz za vreme probnog rada predviđen je zakonom o radu-za vreme probnog rada moguće je da poslodavac zaposlenom otkaže ugovor o radu uz poštovanje otkaznog roka od najmanje 5 radnih dana.Zaposleni može biti udaljen sa rada čim protiv njega bude pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom.pa ukoliko odbije da ga zaključi uprkos postojnju tih razloga poslodavac mu može otkazati zaključeni ugovor o radu. odnosno mirovanje radnog odnosa..Prema zakonu o radu razlozi su: 1) neostvarivanja rezultata rada. Prema zakonu o radu poslodavac može da ponudi zaposlenom zaključenje ugovora o radu pod izmenjenim uslovima ako za to postoje opravdani razlozi. Prema zakonu o radu poslodavac može otkazati ugovor o radu.I ovaj otkazni razlog je fakultativan .Zaposleni moze da prizna ili ospori postojanje otkaznog razloga i da ponudi dokaze kojima se potvrdjuju njegovi navodi.3)narusavanje radne discipline4)krivicna dela ucinjena na radu5)nevracnje na rad posle mirovanja radnog odnosa6)zloupotreba odsustva zbog privremene sprecenosti za rad.Da bi zaposleni za čijim je radom prestala potreba dobio otkaz moraju postojati određeni uslovi.Rok od 15 dana računa se od prvog dana posle dana u kome je isteklo neplaćeno odsustvo.Upozorenje mora da bude ucinjeno pismenim putem.a poslodavac odlucuje da li ce dati otkaz ili ne.Ovaj otkazni razlog pripada grupi disciplinskih otkaznih razloga. ako zaposleni invalid rada odbije drugi posao koji odgovara njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti.Prema zakonu o radu poslodavac može zaposlenom dati otkaz ako se ne vrati na rad u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa.a ako ovaj posumnja u opravdanost bolovanja može zahtevati proveru zdravstvene sposobnosti.Rok upotrebe ovog otkaznog razloga je 3 meseca od saznanja odnosno 6 meseci od nastanka.I ovaj otkazni razlog ima rok upotrebe od 3 meseca .Poslodavac je duzan da ovo upozorenje dostavi sindikatu ciji je zaposleni clan.Zaposlenom pripada razlika između naknade zarade za vreme udaljenja i punog iznosa zarade za mesec pre udaljenja ako zaposlenom ne prestane radni odnos u smislu tog zakona.Invalid rada uživa posebnu zaštitu na radu.2)skrivljene povrede radne obaveze. Prema zakonu o radu poslodavac može dati otkaz zaposlenom ako usled ekonomskih i organizacionih promena prestane potreba za obavljernjem određenog posla.Svi ovi otkazni razlozi važe i za zaposlene koji su u radnom 120.odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca.disciplinu. Prema zakonu o radu poslodavac može dati otkaz zaposlenom ako učini krivično delo na radu i u vezi sa radom.

Otkazni postupak Da bi se neki otkazni razlog primenio poslodavac mora ispitati cinjenice za koje zakonvezuje njegov nastanak.Na zahtev zaposlenog sud ce obavezati poslodavca da zaposlenom isplati naknadu stete u iznosu od najvise 18 zarada sto opet zavisi od vremena provedenog u radnom odnosu.Zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja resenja. Nezakonit prestanak radnog odnosa Otkaz radnog odnosa mora biti zakonit.Prema zakonu o radu ako sud donese pravosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos. dosuditi zaposlenom naknadu stete u iznosu dvostruko vecem od predhodnog.naknade zarade. poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade koja mu pripada po zakonu.121. dosuditi zaposlenom naknadu stete u iznosu dvostruko vecem od predhodnog.Zahtev za vraćanje na rad mora biti postavljen u tužbi ili u toku prvostepenog postupka.Istekom ovog roka nastaje prekluzija pa poslodavac gubi pravo da zbog nastalog otkaznog razloga otkaze ugovor o radu.Otkazni akt se zove resenje-donosi se u pisanom obliku i sadrzi uvod izreku i pouku o pravnom leku.Ako takav zahtev postoji sud određuje reintegraciju samo kada poništi akt o prestanku radnog odnosa.Naknada štete se umanjuje za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po bilo kom osnovu po prestanku radnog odnosa.Ako to ne učini u određenom roku zaposleni može tražiti prinudno izvršenje presude.Poslodavac je duzan da zaposlenom isplati sve neisplacene zarade.Supstitucija reintegracija zaposlenog Zaposleni kome je nezakonito prestao radni odnos u postupku pred sudom moze ostvariti naknadu stete umesto reintegracije. 123. kao i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.Moze se pobijati tuzbom.koje zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa.Poslodavac je dužan da postupi po pravosnažnoj odluci suda o vraćanju na rad.od dana saznanja za cinjenice koje obrazuju otkazni razlog odnosno u rokuod 6 meseci od nastanka cinjenica.Poslodavac moze zaposlenom otkazati ugovor najkasnije do isteka roka zastarelosti.Prema zakonu o radu pored vraćanja na rad.Na zahtev zaposlenog sud ce naloziti poslodavcu da isplati naknadu stete u iznosu od najvise 18 zarada koje bi ostvario da radi.pa do prestanka radnog odnosa dolazi kasnije a ne danom dostavljana resenja.Integralno orocavanje-odnosi se na: 1) neostvarivanj potrebnih rezultata rada 2) skrivljenu povredu radne obaveze3)narusavanje radne discipline 4)nevracanje na rad posle neplacenog odsustva 5)zloupotrbu odsustva zbog privremene sprecenosti za rad.Rok zastarelosti je vreme u kome otkazni razlog moze biti upotrebljen.U slucaju . Direktor u radnom odnosu Direktor moze da zasnuje radni odnos na odredjeno ili neodredjeno vreme.Na zahtev poslodavca sud ce ako postoje okolnosti koje ukazuju da nastavak radnog odnosa nije moguc.Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje tiču se zdravstvenog .U ovim slucajevima poslodavac moze dati otkaz u roku od 3 meseca .Sud odlučuje o zakonitosti prestanka radnog odnosa u sporu po tužbi zaposlenog.invalidskog i penzijskog osiguranja.opštem aktu ili ugovorom o radu i uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.Isplata mora da usledinajkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnogodnosa. 122.Resenje se dostavlja licno ili objavljivanjem na oglasnoj tabli.Ovo pravo moze se ostvariti na zahtev zaposlenog ili poslodavca.Blanketno orocavanje-odnosi se samo na krivicnodelo ucinjenom na radu ili u vezi sa radom.Na zahtev poslodavca sud ce ako postoje okolnosti koje ukazuju da nastavak radnog odnosa nije moguc. 124. u suprotnom ostaje bez efekta jer će ga sud u radnom sporu poništiti. zaposleni ima pravo da se vrati na rad ako to zahteva.godina zivota i broja izdrzavanih clanova porodice.Moze se desiti da da zaposleni ostvari u postupku pred sudom naknadu stete umesto reintegracije a uslov za to je da odustane od reintegracije.

Izvorno odlučuje kod poslodavca koji je pravno lice direktor. zato se može i menjati.Vršenje ovlašćenja pretstavlja radnu obavezu pa se od zaposlenog ne traži pristanak. fotokopirnice.Ako je direktor zasnovao radni odnos na odredjeno vreme trajanje radnog odnosa treba da bude uskladjeno sa trajanjem mandata kako bi prestali istovremeno.U tim radmi sredinama odlučuje starešina organa. teritorijalne autonomije koji se koriste pravnim subjektivitetom same drževe.obavezama i odgovornostima iz radanog odnosa donosi se u obliku pisanog rešenja sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku koja se potom dostavlja zaposlenom.Poveravanje ovlašćenja u odlučivanju je promenljiv akt.Poslodavac u statusu pravnog lica ima vlastiti pravni subjektivitet i takav status ima poslovna banka.Prema zakonu o radu.Ovlašćenje za odlučivanje o pravima.Organ poslovođenja može se zvati i upravnik.Donošenje odluke je u nekm slučajevima obligatno.preduzeće.Pismeni oblika rešenja podrezumeva stručnu i pravno-tehničku .U prvom slučaju reč je o vezanoj. deklarativno kada se konstatuje da je neko pravo ili određeni pravni odnos nastao ili prestao.Pravna lica su istovremeno i radne sredine.škola.Doneta odluka traži da bude izražena i postane dostupna zaposlenom.tako ce biti do 2007 a posle okruzni sud.Pozitivna je kada se zahtev usvaja.Odluke donose ovlašćeni organi. odnosno subjekti. konstitutivna ili deklarativna.Propis je apstraktno društveno pravilo koje deluje prema svima. stim da sa poslodavcem zakljucuje ugovor o medjusobnim pravima obavezama i odgovornostima.to je ugovor o menadzmentu.Prema zakonu o radu odluka o pravu. teritorijalne autonomije.U slucaju povrede prava na osnovu poslovodne funkcije zastitu pruza opstinski sud. a kod poslodvca koji je fizičko lice sam poslodavac. Ostvarivanje i zaštita prava Prava se često uskraćuju ili povređeuju.Ostvarivanje i zaštita prava su u bliskom srodstvu i povezuje ih nastojanje da ih stvarnost i pravo podudaraju. obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca.Odluka može biti pozitivna ili negativna.Takav status imaju zanatske ili trgovnske radnje.Izvorna ovlašćenja direktora ili preduzetnika prenošenjem se ne gasi. 125. a u drugom o diskrecionoj odluci. 126. obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa direktor pravnog lica može poveriti zaposlenom koga ovlasti.a u nekim fakultativno.obavezama i odgovornostima daje se u pismenom obliku. menja ili gasi.dekan.Njihovo osrtvarivanje zavisi i od kvaliteta zaštite.Direktor moze da obavlja poslovodnu funkciju ibez radnog odnosa. odnosno nepostajanje prava obaveze i odgovornosti zaposlenog.a negativna je kada se odbija.Upojedinjavanje radno-pravnih propisa vrši se odlukama i radnjama. a poslodavac bez svojstva pravnog lica koga on ovlasti.Poslodavac u statusu fizičkog lica nema poseban pravni subjektivitet pa se koristi vlastitim pravnim subjektivitetom. odlučivanje o pravima.Samo prenošenje ovlašćenja može biti potpuno ili delimično.Konstitutivna je kada se pravo ili pravni odnos uspotavlja. Ostvarivanje idividualnih prava donošenjem odluke Radni odnos je ispunjen pravima.Postoje i radne sredine bez pravnog subjektiviteta.rektor.Njihovo ovlašćenje može biti izvorno i povereno.Ovaj ugovor zakljucuje lice koje preuzima poslovodnu funkciju i ovlasceni organ poslodavca. to su organi države.Odlučivanje može otpočeti tek pošto se utvrde činjenice od značaja za postojanje.U tom prostoru ostvaruju se i štite individualna i kolektivna prava iz radnog odnosa.kako to nije to do kraja moguće uvek ostaje izvestan prostor za sukobljavanje normativnog i stvarnog.neodredjenog vremene trajanje radnog odnosa nije uslovljeno trajanjem mandata.pa lice ostaje u radnom odnosu ukoliko prihvati da obavlja druge poslove u postupku izmene ugovora o radu.Direktor obavlja poslovodnu funkciju dok je u mandatu istekom mandata direktor se razresava duznosti i imenuje se novi direktor.Odluka je pojedinačni akt kome se određeno pravilo ponašanja primenjuje na pojedinc.

obavezi ili odgovornosti zaposlenog.Pouka o pravnom leku treba da uputi na pravi put zaštite prava.Postupak se pokreće predlogom koji strane u sporu mogu podneti zajednički ili pojedinačno. Ostvarivanja idividualnih prava radnjama Radnja direktnog izvršenja propisa su različite.Obrazloženje sadrži razloge kojima se opravdava odluka.Učesnici sporazumevanja su obe strane u sporu.Ustaljeno ponašanje se jednako očekuje i od zaposlenog.Arbitar donosi rešenje o predmetu spora u roku od 30 dana od dana otvaranja rasprave.ali može ovlastiti i drugo lice da ga zastupa. odnosno pravilnokom o radu.Pošto zakon o radu ne predviđa mogućnost podnošenja žalbe.jeziku.Postupak se pokrece zahtevom u roku od 3 dan od dostavljanja resenja.Radnje usklađenog ponašanja potrebne su i kad izostane sprovođenje donesenih odluka.Protiv resenja nije dozvoljena zalba.Voljne se preduzimaju izjavama. kao i nezakonita odluka.izreku . dakle o onome o čemu se odlučuje.Odlika je konacna.Spor resava arbitar. Poseban režim zaštite individualnih prava putem sporazumevanja predviđen je zakonom o mirnom ršavanju radnih sporova .Kad je zastita uredjena pravilnikom o radu procesna pravila vaze sam za radnu sredinu na nivou poslodavca.sto znaci da ona postaje konacna danom dostavljanja .Neuslađeno ponašanje može da dovede do postupka zaštite zaposlenog.Dostavljanje rešenje vrši se dostavljanjem rešenje na način određen kolektivnim ugovorom.Raspravu vodi arbitar koji uzima izjave i daje reč nastoji da se iznesu sve činjenice i izvodi dokaze. propis na osnovu koga se odlučuje i datum odlučivanja.odnosno drugi oragan poslovođenja.Ovde je reč o fakultativnom obliku zaštite prava iz radnog odnosa.Resenje sadrzi uvod . ne otkazuje ugovore o radu za vreme trudnoće. Kad je uredjeno kolektivnim ugovorom utvrdjena procesna pravila vaze za sve poslodavce i zaposlene na koje se ugovor odnosi.To traže propisi koji mu nameću obavezu da obavesti poslodavca o zdravstvenom stanju koje utiče a obavljanje poslova za koje se zasniva radni odnos.a primenjuje se samo na sporove o otkazu ugovora o radi i isplati minimalne zarade.Ako se pri izradi odluke jave greške u pisanju i računanju može uslediti ispravka.potpis i pečat donosioca obezbeđuju autentičnost prijave.direktno izvršenje propisa spada u korpus materijanih radnji.obrazlozenje. Postupak sporazumevanja uređuje se opštim aktom ili ugovorom o radu autonomno.Usklađeno ponašanje je dominantni način izvršenja propisa koji obavezuje poslodavca da osigura bezbedbe uslove rada.potpis arbitra.ali se uvek svode na ponašanje usklađenosti sa propisima.Njega odredjuju zaposleni i poslodavac. a telesne motorikom odgovarajućih pokreta. poštuje radnu disciplinu. odluka poslodavca je konačna u prvom stepenu i ta konačnost deluje od dana dostavljanja.Arbitar kome je povereno rešavanje spora dužan je da u roku od 3 dana od dana prijema urednog predloga zakaže raspravu i o tome obavesti strane u sporu.a pravo neostavreno. 128. zaposleni učestvuje lično.Usklađeno ponašanje se može odgledati i u uzdržavanju od ponašanja žena i inavalida.Sporazumna zaštita individualnih prava Prema zakonu o radu individualno pravo iz radnog odnosa mogu se zaštititi u postupku sporazumevanja pred arbitražom i pred nadležnim sudom.Pod opštim aktom se podrazumeva kolektivni ugovor i pravilnik o radu.obradu i ono mora imati uvod.Izreka sadrži iskaz o pravu. uredno isplaćuue zaradu.Uvod sadrži naziv organa.Predlog može biti povučen najkasnije do otvaranja rasprave. ne vrši diskriminaciju zaposlenih po polu.veri. jer i tada propis na osnovu kojeg je odluka doneta ostaje neizvršen . izreku i obrazloženje.Opšti režim zaštite primenjuje se u svim slučajevima povrede individualnih prava.Postoji opšti i posebni režim zaštite individualnih prava putem sporazumevanja. Odluka se donosi u roku od 10 dana od dana podnosenja zahteva. 127.uvažava zabranu konkurencije.poslodavac sa statusom pravnog lica zastupa direktor.One mogu biti voljne i telesne.

130.Sud u toku postupka može po službenoj dužnosti odrediti privremene mere koje se primenjuju u izvršnom postupku radi sprečavanja nasilnog postupanja.Predlog za izvršenje može se podneti u roku od 30 dana od dana isteka paricionog roka. nadležan i sud na čijem bi se području rad morao obavljati. Sudska zaštita individualnih prava Prema zakonu o radu protiv odluke kojom je povređeno pravo zaposlenog ili kada je zaposleni saznao za povredu prava može da pokrene spor pred nadležnim sudom.promene ili primene kolektivnog ugovora2)spor povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje 3)spor povodom strajku.Uz predlog se i predlažu i dokazna sredstva.a ta nadležnost se određuje po zakonu o parničnom postupku.u sporu povodom kolektivnog pregovaranja.U sporu pune jurisdikcije sud može doneti i presudu za osudu na činidbu.Deklarativnoj tužbi odgovara deklarativna presuda i njome se utvrđuje postojanje nekog prava ili pravnog odnosa.Tužba se podnosi mesno-nadležnom opštinskom sudu.Presudom se meritorno odlučuje o predmetu tužbenog zahteva u radnom sporu.Kondemnatornoj tužbi odgovara kondemnatorna presuda i njome se poslodavcu nalaže izvršenje neko neovčane ili nennovčane obaveze.Za rešavanje radnih sporova je pored suda koji je opšte mesno nadležan za tuženog.Postupak sporazumevanja u ovoj vrsti kolektivnih soporova uređen je zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova.Predlog za izvršenje se podnosi mesno-nadležnom opštinskom sudu.To je vreme određeno u presudi za dobrovoljno izvršenje presuda.postojanje i prestanak radnog odnosa.adrese kao i predmet spora.stranama u sporu osim ako nije drugacije odredjeno 129.Tužba može biti konstitutivna kada se traži poništaj odluke.a ona se izdaje na predlog zaposlenog. ako i sud na čijem je području zasnovan radni odnos.Ako je pravo povređeno odlukom. rok se računa od dana dostavljanja odluke zaposlenom.utvrđujuću presudu i preobražajnu presudu.Rok za podneošenje žalbi iznosi 8 dana.Ako je pravo povređeno faktičkom radnjom .Pojedinačni predlog se dostavlja drugoj strani.Sporazumna zaštita kolektivnih prava Povrede kolektivnih prava dovode do sporova povodom zakljucenja tj.Postupak se pokreće predlogom koji strane u sporu mogu podneti pojedinačno ili zajednički.Radni spor je spor u kome sudsku zaštitu traži zaposleni.Rok za podnošenje tužbe u radnom sporu je 90 dana!!! od dana dostavljanja odluke.Predlog sadrži sve što je potrebno. kao i svaka parnica.U radnim sporovima revizija je dozvoljena kada se predmet spora odnosi na zasnivanje.Tužbu može podneti zaposleni kome je pravo povređeno ili sindikat ako ga zaposleni ovlasti.Karakter presude zavisi od karaktera tužbe.Konstituvnoj tužbi odgovara konstitutivna presuda i njome se poništava pojedinačni akt poslodavca koji je predmet tužbenog zahteva.Radni spor se pokreće tužbom.Paricioni rok za izvršenje činidbe koja se nalaže presudom u radnom sporu iznosi 8 dana. rok se računa od dana saznanja za povredu .Vraćanje na rad je nezamenljiva radnja poslodavca koja se iznuđuje na dva načina:novčanim kažnjavanjem i nalaganjem isplate naknade zarade.Ako je tužba podneta u predviđenom roku o njoj se meritorno odlučuje usvajanjem ili odbijanjem tužbenog zahteva. ime .Donesena presuda postaje pravosnažna kada se više ne može pobijati žalbom.Radni spor se rešava primenom zakona o parničnom postupku i taj zakon ima opšte i posebne odredbe. učesnici mogu agenciji podneti predlog za učešće .Izvršnost nastaje istekom paricionog roka. .U parnicama iz radnog odnosa sud uvek obraća posebnu pažnju na potrebu hitnog rešavanja radnih sporova pri određivanju rokova i ročišta.Ovaj rok počinje da teče prvog dana posle dotavljanja pravosnažne presude.Individualni radni spor se pravosnažno okončava pred nadležnim sudom u roku od 6 meseci od dana podnošenja tužbe. kondemnatorna kada se traži osuda na novčanu i nenovčanu činidbu i deklarativna kada se traži utvrđivanje prava ili pravnog odnosa..

Noveliranja.Miritelj ima pravo da odvojeno.Može se podneti tužba nadležnom sudu radi ostvarivanja prava iz kolektivnog ugovora sa izvešnošću da ce biti doneta presuda u korist učesnika kome je povređeno pravo.Arbitražna odluka obavezuje učesnike kolektivnog ugovora.Po okončanju postupka mirenja. sporazum postaje njen sastavni deo. tj. miritelj zaključuje raspravu i predstavnicima strana u sporu donosi preporuku o načinu rešavanja spora u pismenom obliku i sa obrazloženjem. 132.Ako se u toku pregovora za zakljucenje odnosno izmenu i dopunu kolektivnog ugovora ne postigne sporazum ucesnici su duzni da obrazuju arbitrazu za resavanje spornih pitanja i to najkasnije u roku od 45 dana od zapocinjanja pregovora.Arbitraža bi trebalo da bude sastavljena tako da može da određuje isti broj arbitara dok predsednika valja određivati sporazumom.Ako sporna pitanja tokom daljeg pregovaranja budu rešena.kao i uz primenu zakona kojom se uređuje parnični postupak.Strana u sporu koja ne prihvati preporuku dužna je da u roku od 3 dana od dana dostavljanja preporuke navede razloge za neprihvatanje preporuke. o tome kako glasi pravna norma oko čije sadržine je nastao spor i iskaz o tome da pravna norma u tekstu koji odredi arbitraža postaje sastavni deo kolektivnog ugovora.Ako je do isteka roka ne obrazuju..miritelja.U ove delatnosti spada elektroprivreda.Ako strane u sporu prihvate preporuku zaključuju sporazum o rešenju spora. pa im preostaje da ga reše ili sporazumno ili pred sudom.Način rada arbitraže treba da bude regulisan uz uvažavanje procesnih načela iznošenja činjenica.Kada dođe do povrede kolektivnog ugovora učesnici su dužni da obrazuju arbitražu u roku od 15 dana od dana nastanka spora kako bi sporno pitanje bilo rešeno. PTT usluge. tako i na kolektivni spor povodom primene kolektivnog ugovora.Zbog toga što je ovaj rok kratak i prekluzivan arbitražu treba obrazovati čim se sporna pitanja pojave.Dejstvo odluke arbitraže mora biti prilagođeno karakteru spornih pitanja.prosveta.To je rok u kome se može po preporuci odbora zaključiti sporazum sa snagom sudskog poravnanja. da bi se u slučaju podele glasova mogla doneti odluka.Miritelj otvara i vodi raspravu na kojoj predstavnici strana u sporu iznose svoje stavove i predloge. arbitzraža se ne mora sastati..Miritelj je dužan da zakaže raspravu u roku od 3 dana od dana prijema predloga i da o tome obavesti strane u sporu.Miritelj u postupku prisustvuje pregovorima.odluka mora da sadrži dva iskaza. gube pravo na arbitražno rešavanje spora.Kad se arbitraža obrazuje prestaju problemi sa vremenom .Sastav bi morao da bude neparan. ukazuje učesnicima na predloge koji nisu u skaldu sa zakonom.Sastav.Preporuka ne obavezuje strane u sporu. Sudska zaštita kolektivnih prava Ona se može odnositi kako na kolektivni spor povodom zasnivanja.Kada je kolektivni spor nastao u delatnostima od opšteg interesa. odnosno noveliranju .Postupak mirenja u kolektivnom sporu vodi se pred odborom za mirenje koga čine po jedam predstavnik strana u sporu i miritelj. način rada i dejstvo odluke utvrđuju učesnici kolektivnog pregovaranja.Dovoljna je arbitraža koju čine dva člana i predsednik. van rasprave prikuplja informacije i druge podatke od predstavnika strana u sporu.Rad odbora je vremenski ogranicen na 30 dana. pruža stručnu i drugu pomoć učesnicima.Ako je predmet spora kolektivni ugovor. Arbitražna zaštita kolektivnih prava rešavanje kolektivnih sporova pred arbitražom predviđeno je zakonom o radu koji sadrži posebne odredbe za spor povodom zasnivanja i za spor povodom primene kolektivnog ugovora.Kada se kolektivni ugovor po prvi put zaključuje to bi mogli učiniti pismenim sporazumom.Kada se kolektivni ugovor novelira takav ugovor se ne zaključuje ukoliko je obrazovanje arbitraže postojećim ugovorom regulisano.Za preporuku je potrebno da glasaju svi članovi odbora.On se uvek određuje sa imenika agencije.strane u sporu su dužne da pristupe mirnom rešavanju kolektivnog spora u skladu sa zakonom.dokazivanja.Spor o zaključernju. 131.Ako učesnici ne odrede miritelja sporazuma određuje ga direktor agencije. jer rad arbitraže nije oročen.

zadatak inspekcije je da osigura primenu zakonskih odredaba koje se odnose na uslove rada.Rok za zalbu iznosi 8 dana. inspektori moraju imati odgovarajuća ovlašćenja. Zakon o parničnom postupku uređuje poseban postupak za sporove povodom zaključenja. sudska zaštita nije dopuštena.Reprezentativno udruzenje poslodavca u tom sporu jetakodje zastupljeno ali ne uvek.inspekcijski nadzor nad primenom propisa u oblasti rada vrši republički inspektorat rada u sastavu ministrstva za rad i zaposšljavanje.radni spor se pokreće tužbom nadležnom sudu.da bi izvršenje odluke moglo biti odloženo.Inspektor rada može doneti rešenje o odlaganju izvršenja odluke poslodavca samo kada zaposleni to zatraži.Spr o zakljucenju odnosno promeni kolektivnog spora resava se primenom opsti i posebnih odredaba parnicnog postupka.Na čelu inspektora je glavni inspektor u zvanju . inspektori uživaju stalnost zaposlenja.Prema zakonu o radu nadzor na d primenom odredaba atog zakona.inspektori se ne mogu baviti poslovima koji su oprečni njihovoj službi.Ne mogu se odlagati pojedinačni akti kao što su odluke o obrazovanju komisije za praćenje probnog rada.Ako je arbitražna odluka doneta.potrbe hitnog resavanja spora. nego i postupkom sporazumevanja bez rezultata. Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz radnih odnosa?????? Prema zakonu o radu ako inspektor rada nađe da je odlukom poslodavcapovređeno pravo zaposlenog odložiće svojim rešenjem izvršenje te odluke. ako je zaposleni poveo radni spor do donošenja pravosnežane odluke suda. ne može biti ni radnog spora.Inspektor rada donosi rešenje o odlaganju izvršena odluke.Posebna procesna predpostavka odredjuje da je sudska zastita moguca ukoliko spor nije resen mirnim putem ili putem arbitraze.obavezi i odgovornosti zaposlenog.Zaposleni može podneti zahtev pismeno ili usmeno na zapoisnik.ali važan uslov.tužba mora biti blagovremena i dopuštena. kojim je osnovana Međunarodna organizacija rada.Posebne odredbe ticu se: posebne procesne predpostavke.Kada svi ovi zahtevi budu ispunjeni inspektor rada moiže doneti rešenje o odlaganju izvršenja odluke poslodavca . o pravu. ne samo bezuspešnom arbitražnom zaštitom. 135.Paricioni rok-je rokza izvrsenje neke cinidbe odredjuje ga sud u svojoj presudi.iste godine na prvom zasedanju konferencije rada u Vašingtonu usvojena je preporuka MOR o inspekciji rada sa namerom da države članice uspostave kontrolu propisa o zaštiti zdravlja radnika. inspekcijski rad mora da bude efikasan.rešenje. ako spor nije rešen pred arbitražom. odnosno izmena i dopuna kolektivnog ugovora uslovljavajući sudsku zaštitu.Prema zakonu o uređenju sudova drugostepeni sud za ove sporove je apelacioni sud. Inspekcijaki nadzor nad primenom radno-pravnih propisa Potreba za organizovanim nadzorom u primeni radno-pravnih propisa iskazana je Versajskim ugovorom o miru iz 1919.Pod tom odlukom podrazumeva se svaki pojedinačni akti poslodvaca bez obzira da li se taj akt naziva. 133.kolektivnog ugovora je interesni.Zahtev zaposlenom za odlaganje izvršenja je poslednji . da je zaposleni protiv te odluke poveo radni spor. da je zaposleni podneo zahtev za odlaganje izvršenja.da je tom odlukom povređeno paravo. sa tim što će olaganje delovati do okončanja radnog spora.Revizija je dozvoljena uvek. otkaz. opštih akata i ugovora o radu vrši inspekcija rada. inspekcijski organi su nezavisni u radi.zaštitu radnika u vršenju njihovih zanimanja. utvrđivanje odgovornosti za prouzrokovanu štetu.a ne pravni spor.Bez povrede prava nema odlaganja.rok zazalbu.Potreba hitnog resavanja spora je ono o cemu sud vodi racuna priliko odredjivanja rokova rocista.Inspekcija je organizovana na sledećim principima: funkcioniše kao državna služba. ucesca reprezentativnog sindikata. odluka.paricionog roka. pravo zaposlenom mora biti po0vređeno.Kada su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:da je odluku doneo poslodavca.i revizije.Ucesce sindikata je svojstveno svakom sporu ili promeni kolektivnog spora.Odlaganje izvršenja se odnosi na odluku poslodavca.Po zakonu o uređenju sudova za rešavanje sporova povodom kolektivnih ugovora nadležan je u prvom stepenu okružni sud.kada takve tužbe nema .

Inspekcija rada deluje korektivno.Poslovi obuhvaćeni predmetom ugovora moraju biti iz sfere delatnosti poslodavca.vrši neposredni inspekcijski nadzor u svim poslovima i sa svi ovlašćenjima.oduzme ovlašćenja inspekcijskim organima lokalne samouprave i teritorijalne autonomije ako ihoni ne obavljaju stručno i zakonito.poslodavac je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja obavesti inspektora o izvršenju naloga.nadležnom za teritoriju na kojoj se nalazi sedište poslodavca.Kad je vršenje pojedinih inspekcijskih poslova povereno organima teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave glavni inspektor ima u odnosu na te organe pravo i dužnost da ostvaruje neposredni nadzor nad njihovom primenom.Nalog inspektora se izdaje u fomi rešenja. traži podatke i obaveštenja o vršenju poverenih poslova. izrada sajamskih štandova. uzima izjave od odgovornih lica.. odnosno za period januara do decembra. inspektor rada ima različita ovlašćenja.rešenje je izvršno pre konačnosti.prerada šećerne repe.a ko nije isplatio zaradu.pomoćnika ministra. Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova Rad po ovom ugovoru ima dva vida:opšti za sva lica i posebni za članove omladinske i studentske zadruge.u rešenju se određuje rok u kome je poslodavac dužan da otkloni utvrđene nepravilnosti. uređaje i robu.erena prema istom cilju: da se otkloni povreda propisa i uspostavi pravilna primena prava u oblasti rada.Prema zakonu o radu organizacija nadležna za poslove platnog prometa dužna je da najkasnije do kraja tekućeg meseca obavesti nadležnog ispektora rada o poslodavcima koji nisu izvršili isplatu zarade.pregleda objekte.Inspektorat ima područne jedinice u svim okruzima i oni u tim jedinicama donose prvostepena rešenja.Predmet nadzora su svi propisi kojima se utvrđuju pravo.Prema zakonu o radu zabraniće delatnosti poslodavcu ako se zaposlenom nije zaključio ugovort o radu. pri tome se ne računaju neradni dani. preventivno i represivno.ako nije podneo prijavu na obavezno socijalno osiguranje.Prema zakonu o radu poslodavac može za obavljanje poslova iz svoje delatnosti koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 dana!!!! u kalendarskoj godini sa određenim licem da zaključi ugovor za obavljanje privremenih i povremenih poslova.Inspektor je dužan da uzme u postupak sve prijave u vezi sa poslovima iz njegove nadležnosti i da rezultatima provere obavesti podnosioca.žetva . opšteg akta i ugovora o radu.uzima uzorke robe radi analize i preduzima druge mere i radnje za koje je ovlašćen zakonom ili uredbom.Obaveštenje se upućuje područnom organu inspekcije rada. izdaje obavezne instrukcije.Za obavljanje poslova van delatnosti poslodavca zaključuje se ugovor o delu.Zabrana rada je upravna mera koja se mora odrediti ukoliko inspektora rada nađe da je poslodavac učinio neku od navedenih povreda zakona opšteg akta ili ugovora o radu.U vršenju inspekcijskog nadzora.nepodnošenje prijava na obavezbno osiguranje.Privremeni poslovi su kratkotrajni.Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora pregleda opšte i pojedinačne akte i drugu dokumentacijui.odnosno minimalne zarade za prethodni mesec.Trajanje privremenih i povremenih poslova vezuje se za kalendarsku godinu. naređuje potrebna merenja..Ugovor .Razlozi zabrane su odsustvo ugovora.Inspektor je dužan da čuva kao službenu tajni podatke do kojih dođe u vršenju nadzora.ali su sva usm.Prema zakonu o radu inspektor rada je ovlašćen da naloži poslodavcu da u određenom roku otkloni određene povrede zakona. neiplaćivanje zarade ili minimalne zarade i neisplaćivanje zarade u novcu.Povremeni poslovi su kratkotrajni poslovi koji se obavljaju sa vremena na vreme kao što su košenje trave po gradskim parkovima.o žalbama protiv tih rešenja odlučuje glavni inspektor. 136.Zabrana prestaje čim poslodavac otkloni učinjene nepravilnosti i o tome obavesti inspekciju rada. obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa.Sa obzirom da kalendarska godina ima 262 dana najduže trajanje rada po ovom ugovoru zahteva pretežni deo radnog vremena u radnom odnosu.npr.ako nije isplatio zaradu u novcu. organizuje zajedničke akcije sa inspektorima lokalne samouprave.

Opšti za sva lica i posebni za lica koja obavljaju kulturnoumetničku delatnost.Kad je poslodavac fizičko lice ugovor zaključuje neposredno.a to podrazumeva lične sposobnosti onog ko treba da bude poslenik.Trajanje rada po ovom ugovoru nije zakonski ograničeno.sa trajnom prestacijom.Osnovni elementi tiču se poslova i naknade za rad.Ugovor o zastupanju i posredovanju Po ugovor o Trgovinskom zastupanju trgovinski zastupnik se stara da treca lica zakljuce ugovor sa njegovim nalogodavcem da posreduje izmedju njih. komutativan..kauzalan.Predmet ovog ugovora može da bude sve što može biti predmet klasičnog ugovora o delu iz zakona o obligacionim odnosima.invalidsko izdravstveno osiguranje je poslodavac.ali ga može zaključiti i zaposleno lice ukoliko to dopušta režim rada .Ovaj ugovor je formalan.Stvaranje dela mora da bude samostalno.zakljucuje ugovor sa trecim licima u ima i .Sposobnost za zaključenje ugovora u svojstvu poslenika ima svako punoletno lice. dvostrano obavezan..rokove izvršenja.Prema zakonu o radu ugovor o delu radi obavljanja poslova van delatnosti poslodavca koji imaju za predmet samostanu izradu određene stvari može da zaključi i za kulturno umetničke poslove sa poslenikom koje obavlja kulturno umetničku delatnost. kao i zaposleni u radnom odnosu.Poslodavac je pravno ili fizičko lice za čiji se račun poslovi obavljaju.Poslenik po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova ima pravo na penzijsko.Ugovor treba da odredi vrstu poslova.Za njih je svojstveno stvaranje .Prema zakonu o radu poslenik ima pravo na osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa zakonom. prouzrokovana dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na poslovima koje je osiguranik obavljao. 138.Pri određivanju predmeta ugovora primarni značaj ima i delo .Ugovor o delu zaključuju poslenik i poslodavac. teretam..Prema zakonu o radu poslodavac moze za obavljanje privremenih ili povremenih poslova iz delatnosti poslodavac da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge. a poslodavac je pravno lice ili fizičko lice za koje treba da bude stvoreno određeno delo. sa ograničenom poslovnom sposobnošću ako dobije odobrenje zakonskog zastupnika. a imaju za predmet samostalnu izradu i samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.Rad traje dok se ne izradi.a ugovara se zavisno od vrednosti posla koji se ugovara.Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključuje se u pismenoj forrmi.U izvršenju ugovorne obaveze poslenika ne može da zameni drugo lice. komutativan.Ugovor treba da odredi vrstu poslova.Sposobnost da bude poslenik ima punoletno lice kadro da ispuni ugovornu obavezu.odnosno izvršenje celovitog intelektualnog ili fizičkog posla. kauzalan i intuitu pesonae i individualan. Ugovor o delu Rad po ovom ugovoru ima dva vida.Ovaj ugovor obično zaključuje nezaposleno lice.Profesionalna bolest je bolest nastala u toku osiguranja. odnosno drugi organ poslovođenja.teretan.zdravstveno i invalidsko osiguranje.Prema zakonu o radu poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca .o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključuju poslenik i poslodavac.Kod dela je bitan rezultat rada.intuitu personea i individualan.Iz ovog ugovara izviru obligacije cilja.Poslenik može biti i maloletno lice .Poslenik je fizičko lice koje treba da stvori određeno delo.Naknada za rad se isplaćuje u novcu.Predmet ovog ugovora su poslovi van delatnosti poslodavca. odnosno popravi određena stvar. a ne obligacije sredstva. visinu naknade.Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova je formalan.Poslenik je fizičko lice koje preuzima obavezu obavljanja poslova.Povreda na radu se smatra povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla na koga je osiguran. rok izvršenja obaveze.Prema zakonu o radu obaveznik uplate doprinosa za penzijsko. način obavljanja poslova.Ugovor o delu u ime poslodavca zaključuje direktor. dvostrano obavezan. sa trajnom prsstacijom. 137.

.U oba slučaja samozapošljavanje se odnosi na fizička lica.telesno oštećenje).za slučaj telesnog oštećenje prouzokovanoj povredi na radu(pravo na novcanu naknadu za telesno ostecenje). obuku.da postupa po upustvima.Ugovor o strucnom osposobljavanju i usavrsavanju Ugovor o strucnom ospo. lica koja obavljaju privremene i povremene poslove.Pod osiguranikom zaposlenim podrazumevaju se lica u radnom odnosu bilo koje vrste i kod bilo kog poslodavca.Nalogodavac je duzan: da zastupniku stavi na raspolaganje potrebne uzorke ili isprave. 139 .diler.Zastupnik je duzan: da se stara o interesima nalogodavca.premija osiguranja (u vidu doprinosa uplaćuju poslodavci i osiguranici) i prava osiguranja(ostvruju se kada nastupi osigurani slučaj).zastupniku isplati ugovorenu naknadu.ako se obavljaju na terenu onda ih vrši trgovački putnik.. kancelariji.On nezaposlenom lice ne priznaje pravo na jednokratnu novčanu naknadu.za slučaj invalidnosti(pravo na invalidsku penziju) za slučaj smrti(pravona porodicnu penziju). izabrana i postavljena lica koja ostvaruju zaradu.apoteci. 141. Samozapošljavanje Prema zakonu o radu fizičko lice može samostalno da obavlja delatnost ličnim radom .Zastupnik odnosno posrednik ima pravo na socjalno osiguranje.za racun nalogodavca.Ako se obavljaju u radnom prostoru vrše se u trgovini.-poslodavac moze da zakljuci sa nezaposlenim licem radi obavljanja pripravnickog staza ili polaganja strucnog ispita kako bi se lice sa tek stecenom diplomom osposobilo za samostalan red u struci. smrt.Po Ugovor o posredovanju-posrednik se obavezuje da nadje i dovede u vezu sa nalogodavcem lice koje bi snjim pregovaralo o zakljucenju odredjenog ugovora.Prema zakonu o radu o penzijskom i invalidskom osiguranju pun kapacitet obaveznog osiguranja čine za slučaj starost(pravo na starosnu penziju). a nisu osigurana po drugom osnovu.Poslodavac moze licu sa kojim je zakljucio ugovor da obezbedi novcanu naknadu kao i druga prava (troskovi prevoza.Samozapošljavnje podstiče i zakon o zapošljavnju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.da zastupnika bez odlaganja obavesti o odluci koja se odnosi na zakljucenje ili odbijanje zakljucenje ugovora. lica koja obavljaju privremene poslove .Obavezno osigurana lica su zaposleni . lica za čijim je radom prestala potreba.Prema zakonu o radu samozapošljavanje se ostvaruje u skladu sa posebnim propisima.(142) Vrste penziskog osiguranja Penzijsko i invalidsko osiguranje funkcioniše kao i svaki drugi sistem rada.invalidnost..Poslovi koji su predmet samozapošljavanja mogu se obavljati u radnom prostoru ili na terenu.) Ugovor se zakljucuje u pismenoj formi 140.dok se nalogodavac obavezuje da posredniku isplati odredjenu naknadu ako ugovor bude zakljucen. dodatno obrazovanjer.Ključni činioci su osigurani slučaj (starost.Te posebne propise sadrži zakon o privatnim preduzetnicima čiji je raniji naziv bio zakon o ličnom radu.Ko to čini dobija status preduzetnika koji mu omogućuje da zapošljava i druge radnike.lica upućena na rad u inostranstvo.civilna lica na službi u vojsci. pravo na odmor.Penzijsko i invalidsko osiguranje je jedinstven sistem i ima dva oblika-obavezni i dobrovvoljni. (142)-Obavezno se uspostavlja automatski zasnivanjem radnog ili drugog pravnog odnosa uslovljenog osiguranjem .Ugovor o strucnom usavrsavanju oslodavac moze da zakljuci sa licem zaposlenim ili ne kod drugog poslodavca koje zeli da se usavrsi.da cuva poslovnu tajnu.da po prestanku ugovora vrati stvari koje je dobio na upotrebu. domaći državljani koji rade u inostranstvu. stranci zaposleni u Srbiji kod stranih poslodavaca.da ucestvuje u zakljucenju poslova. i ako to čini ono se samozapošljava.dok se nalogodavac obavezuje da zastupniku za svaki zakljuceni ugovor isplati odredjenu naknadu.lica koja samostalno obavljaju delatnost i poljoprivrednici. domaći državljani zaposleni kod stranih poslodavaca u Srbiji. skuplajč starih stvari.

Posle godinu dana rada osiguranik i sa punim i sa nepunim radnim vremenom imaće 12 meseci staža osiguranja.Dozvolu za rad izdaje Narodna banka Srbije.astrolozi.Pod osiguranikom poljoprivrednikom podrazumeva se lice koje se bavi poljoprivredom.Nadzor nad primenom propisa vrsi Narodna banka Srbije. a drugi se odnosi na lica koja nisu obavezno osiguranja.To je vreme rada i vreme plaćenih odmora i prekida rada. dok će osiguranik sa . (143)-Dobrovoljno-Prema zakonu o penzijskom i inavlidskom osiguranju dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje uspostavlja se ugovorom u skladu sa posebnim zakonom.preko omladinskih zadruga.učesnici i studenti na obaveznom proizvodnom radu ili praktičnoj nastavi i lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici kaznene ustanove i lica koja su zaključila ugovor o volonterskom radu.u razlicite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.Drustvo za upravljanje dobrovoljnim penziskim fondom je privredno drustvo koje upravlja drustvom i organizuje njegov rad.Zakon o dobrovoljnim penziskim fondovima i o penziskim planovima: 1)instalira drustvo za upravljanje dobrovoljnim penziskim fondom 2) odredjuje prirodu dobrovoljnog penziskog fonda 3)postavlja principe ugovaranja penziskih planova 4)utvrdjuje obavezu ugovaranja kastodi usluga 5) ustanovljava rezim nadzora 6)sadrzi kaznene odredbe. 144.lica na stručnom osposobljavanju.Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.Osnivaci mogu biti domaca i strana fizicka i pravna lica.autorskog ili drugog ugovora.Pod osiguranikom samostalnih delatnosti podrazumevaju se lica koja samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost.Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u staž osiguranja računa se vreme koje je osiguranik proveo na radu za koji je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.Staž osiguranja se računa u efektivnom ili uvećanom trajanju. Penzijski staž i staž osiguranja Penzijski staž čini staž osiguranja i poseban staž.npr.lica koja rad po osnovu ugovora o delu. domaćice.Staž osiguranja se meri kalendarskim vremenom provedenim u osiguranju pa se ne preračunava u časove rada sa punim radnim veremenom.Osiguranici obaveznog osiguranja mogu ugovor o dobrovoljnom osiguranju obezbediti sebi i članovima svoje porodice veći obim prava od onog koji im pripada ili drugu vrstu prava od prava koja su utvrđena tim zakonom. osnivači ili članovi privrednih društava.Staž osigurana sa efektivnim trajanjem je po zakonu o penzijskom i inavlidskom osiguranju pravilo jer ga ostvaruju osiguranici koji nemaju pravo na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem. Dodatni staž.a drustvo za upravljenje da sigurno investira prikupljena sredstva.Penziski plan je ugovor u korist trecih lica zakljucen izmedju organizatora i drustva za upravljanjem fondom kojim se organizator obavezuje da uplacuje penziski doprinos u korist svojih zaposlenih .Prvi se odnosi na osiguranike obaveznog osiguranja. sveštenici i verski službenici i lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost dok ostvaruju novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju. obavezno osiguranje je ograničeno na slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja usled povrede na radu i profesionalne bolesti ostvaruju:lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga do navršene 26 godine živora ako su na školovanju.Dobrovoljni penziski fond je institucija u okviru koje se prikuplja i ulaze penziski doprinos .Kaznene odredbe ticu se odgovornosti za krivicna dela i privredni prestup.Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju govori o dva vida dobrovoljnog osiguranja.Lica koja nisu osiguranici obaveznog osiguranja mogu ugovorom o dobrovoljnom osiguranju sebi i članovima svoje porodice obezbediti prava iz penzijskog i inavlidskog osiguranja.Kastodi usluge pruza kastodi banka skojom drustvo za upravljanje zakljucuje ugovor u roku od 8 dana od dobijanja dozvola za rad.Pod vremenom provedenom na radu računa se vreme za koje je osiguranik primio zaradu.Valja ukazati i na tzv.

Zakon o penzijskom i inavlidskom osiguranju uvodi i dodatni staž koji se uzima u obzir pri određivanju starosne penzije osiguraniku ženi i invalidske penzije svim osiguranicima kod kojih je invalidnost nastala usled povrede na poslu i profesionalne bolesti.Pravo na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem ne stiče se odmah. vojni invalidi od 1-6 grupe . 145.. Povreda na radu Prema zakonu o radu pod povredom na radu se podrazumeva povreda osiguranika prouzokovana neposrednim ili kratkotrajnim mehaničkim dejstvom. odnosno radna mesta na kojima se ostvaruje staž osiguranja sa uvećanim trajanjem podležu reviziji najkasnije po isteku 10 godina od njihovog utvrđivanja.Prostorna povezanost postoji kada povreda nastane u ambijentu rada.slepa lica.Poslovi uvećavaju staž osiguranja ako su teški i opasni po zdravlje ljudi i na tim poslovima se po zakonu o penzijskom i inavlidskom osiguranju uvećanje staža vrši tako što se svih 12 meseci rada uvećava za određen broj meseci.Uvećanje penzije dodatnim stažom je ograničeno pravilom da ukupno utvrđen penzijski staž ne bude duži od 40 godina.-Vreme koje oni provedu na raduna svakih 12 meseci racuna se kao 15 meseci staza osiguranja.punim radnim vremenom posle pola godine rada imati 6 meseci staža osiguranja .Vremenska povezanost postoji kada povreda nastane u vreme rada ili drugo vreme koje se smatar radnim. već tek kada na rizičnim poslovima osiguranik efektivno provede najmanje 10 godina ako je zbog obavljanja tih poslova utvrđena invalidnost ukupno 5 godina.Da li određeni životni događaj pretstavlja ili ne pretstavlja povredu na radu utvrđuje nadležni organ u postupku ostvarivanja prava iz penzijskom i invalidskog osiguranja.iznenadnim opterećenjem tela ukoliko se dogodi u prostornoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem poslova po osnovu kojih je povređeni osiguran. vremenskoj i uzročnoj povezanosti. kao činjenici od značaja za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.a osiguranik sa polovinom punog radnog vremena svih 12 meseci staža osiguranja.Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem utvrđuje se po dva osnova: prvi se tiče poslova .Povreda osiguranika na putu preduzetom radinstupanja na rad.Da bi povreda koju pretrpi osiguranik bila pravno relevantna potrebno je da se dogodi u prostornoj.Poseban staž se ne ostvaruje na osnovu rada kod poslodavca. 146..civilni invalidi rata. povreda koju osiguranik pretrpi u vezi sa korišćenjem prava na zdravstvenu zaštitu usled povrede na radu.zarobljeništvo.Povreda je od udara je ako nastane neposrednim ili kratkotrajnim fizičkim ili hemijskim dejstvom.Osiguraniku samostanih delatnosti u staž osiguranja računa se i vreme za koje je privremeno obustavljeno obavljanje delatnosti ukoliko je uplatio doprinose za poenzijsko i invalidsko osiguranje...Svojstva osiguranika utiču na uvećanje staža osiguranja kad rad po bilo kom relevantnom osnovu obavljaju lica sa telesni oštećenjem od najmanje 70%.ali najviše 50%. vojnoj vežbi.oboljenje osuguranika koje je nastalo kao neposredna i isključiva posledica nekog nesrećnog slučlaja ili više sile.Povreda je od pada ako nastane naglim promenama fiziološkog stanja organizma. nego pod drugim osnovama..Povreda osiguranika je posledica udara ili padova.Dodatni staž se ne uvodi u matičnu evidenciju. Profesionalna bolest .Pravo na poseban staž imaju žene osiguranici koje su rodile 3 dete bez obzira da li je rođenje bilo pre ili posle stupanja na snagu zakona o radu i on omogucuje 2 godine dodatnog staza.Određuje se da se povredom na radu smatra:povreda osiguranika na redovnom putu preduzetom radi izvršenja službenih poslova.Povreda osiguranika na putu preduzetom radi izvršenja službenih poslova..Poslovi. a drugi svojstva osiguranika.Uzročna povezanost postoji kada se obavljanje poslove po osnovu kojih je povređeni osiguran. povreda koju osiguranik pretrpi u akcijama spasavanja .Ti drugi osnovi bili su učešće u oslobodilačkim ratovima .Pojam povrede na radu nije dovoljan za punu predstavu o povredi na radu.

Telesno oštećenje postoji kao deficit samog organizma koji otežavana normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u zadovoljavanju životnih potreba npr.Invalidnost u smislu gubitka radne sposobnosti i dalje je posledica promena u zdravstvenom stanju izazavanih povredom na radu. 148.Treći je znatnija neosposobljenost pojedinih organa ili delova tela i ona nastaje kada osiguranik zbog profesionalne bolesti dobije trajne alergijske rane na rukama. Invalidnost prema zakonu o penzijskom i inavlidskom osiguranju invalidnost postoji kad kod osiguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti zbog promena u zdravstvenom stanju prouzrokovanim povredom na radu .uslova rada na organizam osiguranika.Potpuni gubitak radne sposobnosti znači da osiguranik nije u stanju da obavlja ni poslove koje je obavljao ni bilo koje druge poslove.Promene u zdravsrtvenom stanju moraju biti trajne i nepopravljive .Taj biološki deficit se može javiti u 3 vida:prvi je gubitak pojedinih organa ili delova tela i on nastaje kad osiguraniku zbog profesionalne bolesti prestane funkcija bubrega ili kad izgubi ruku ili oko. ali takvih promena koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom. oštećenje ili onesposobljenost pojedinih organa što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potreba bez obzira da li prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnsot. prouzrokovane dužim neposrednim uticajem poslova . Starosna penzija . a u drugom slučaju pripada mu i pravo na novčanu naknadu i pravo na invalidsku penziju.Telesno oštećenje kao biološka činjenica pravno je relevantna samo u rasponu od 30%-100% težine jer slabiji intenzitet oštećenja ne daje pravo na novčanu naknadu.Potrebnoje da je bolest uvedena u nomenklaturu profesionalnih bolesti.nabavka hrane.a takve su ako je lečenje okončano. zarazne ili nezarazne. 147.U prvom slučaju osiguraniku pripada samo pravo na novčanu nakanadu.generalne ili profesionalne. Telesno oštećenje Prema zakonu o penzijskom i inavlidskom osiguranju telesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak . profesionalnom bolešću. odnosno radna mesta na kojima se te bolesti pojavljuju i uslovi pod kojima se smatraju profesionalnim bolestima utvrđuje ministar za poslove penzijskog i invalidksog osiguranja i ministar za poslove zdravlja na predlog fonda. mentalne i organske.Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju profesionalne bolesti.Invalidnost je postojala ne samo u slučaju potpunog gubitka nego i trajnog smanjenja radne sposobnosti.Bolesti u medicinskom smislu su uzroci poremećaja normanog funkcionisanja ljudskog organizma.Potpuni gubitak radne sposobnosti bio je osnov za ostvarivanje prava na invalidsku penziju dok je trajnije smanjenje radne sposobnosti omogućavalo ostvarivanje određenih zaštitnih prava (prava na raspoređivanje) bez gibitka radnog odnosa.Profesionalne bolesti nastaju usled dužeg neposrednog uticaja procesa i.Drugi je oštećenje organa ili delova tela i ono nastaje kada osiguranik zbog profesionalne bolesti postane nagluv.Prema zakonu o penzijskom i inavlidskom osiguranju profesionalne bolesti su određene bolesti nastale u toku osiguranja. profesionalnom bolešću i bolešću van rada.Određenost profesionalne bolesti je dvostruko uslovljena.povredom van rada i bolešću van rada koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom.kretanje.Bolesti mogu biti stečene ili nasledne.Ako je pojam invalidnosti znatno uži nego ranije uzroci invalidnosti su ostali isti.Oni to čine podzakonskim aktom o utvrđivanju profesionalnih bolesti koji se naziva lista profesionalnih bolesti.Telesno oštećenje može da nastane samostalno ili paralelno sa invaliditetom. 149.procesa i uslova rada na poslovima odnosno radnim mestima koje je osiguranik obavljao. pa mora da se služi slušnim aparatom.

Uslovi za sticanje prava na straosnu penziju su određeni kumulativno.Osiguranik kod koga je ivalidnost usled povrede van rada i bolesti van rada nastala pre navršenih 30 godina života stiče pravo na invalidsku penziju:kada je invalidnost nastala do navršene 20 godine života . van rada osiguranik stiče pravo na invalidksu penziju ako je do invalidnosti došlo pre navršeni 65(muškarac) i 60(zena) godina života i ako ima 5 godina staža osiguranja.Staž osiguranja (muškarac 40.Penzijki staž obuhvata staž osiguranja i poseban staž.Taj način se zasniva na bodovnom sistemu u kome je visina penzije proizvod dva elementa .januara 2001.Zakon ustanovljava pravo na najnižu penziju i nju imaju zatečeni korisnici starosne i invalidske penzije i ograničenje najvišeg iznosa penzije i tu je određeno da lični koeficijent ne može iznositi više od 4.Osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem potrebne godine života se smanjuju zavisno od stepena uvećanja staža.Opšti bod je nominalni iznos koji pretstavlja količnik izračunatog zbira penzije i zbira ličnih bodova svih korisnika starosne i invalidske penzije koji su pravo na penziju ostvarili od 1.profesionalnom bolešću koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacojjom.Opšti bod je nominalni iznos koji pretstavlja količnik izračunatog .a potom na nivou svih godišnjih ličnih koeficijenata. ličnih bodova i opteg boda.Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju. ličnih bodova i opteg boda. 150.Kada muškarac navrši 65 i žena 60 godina života i najmanje 15 godina staža.osiguranja za po jednu godinu i to:za svakih 3 godina rada na poslu gde se 12 meseci rizičnog rada računa kao 14 meseci staža osiguranja.Invalidnost postoji kad kod siguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti zbog promena u zdravstvenom stanju prouzrokovanim povredama na radu. žena 35 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine života. Utvrđivanje visine starosne i invalidske penzije regulisano je na isti način.a godine života(53) određene su jednako za oba pola. za svakih 2 godina i 6 meseci na poslu gde se 12 meseci rizičnog rada računa kao 15 meseci staža osiguranja.Penzijki staž obuhvata staž osiguranja i poseban staž. do 30. žena 35) je vreme osiguranja pokriveno doprinosima .Lični koeficijent osiguranika se utvrđuje na godišnjem nivou.Lični koeficijent osiguranika se utvrđuje na godišnjem nivou.Lični bodovi se utvrđuju množenjem ličnog koeficijenta osiguranika i njegovor penzijskog staža.U prvoj situaciji učestvuju godine života i staž osiguranja.ali tako da može iznositi najviše 45 godina.za svake 2 godine rada na poslu gde se 12 meseci rizičnog rada računa kao 16 meseci staža osiguranja.a potom na nivou svih godišnjih ličnih koeficijenata. pri čemu se zbir penzija određuje na osnovu mesečne visine penzije u poslednjemkvartalu 2002. osiguranik stiče pravo na starosnu penziju: kada muškarac navrši 63.odnosno žena 58 godina života i najmanje 20 godina penzijkog staža.a staž osiguranja je vreme osiguranja pokriveno doprinosima. Invalidska penzija Pravo na invalidsku penziju je posledica invalidnosti.Visina starosne i inavlidske penzije za osiguranike zaposlene koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem uvećava se za 20%.U trećoj situaciji učestvuju staž osiguranja i godine života.Kad invalidnost nastane usled povrede van rada ili bolesti.taj način se zasniva na bodovnom sistemu u kome je visina penzije proizvod dva elementa .ali tako da može iznositi najviše 45 godina.juna 2002.a ko ima najmanje godinu dana staža osiguranja. za svaku godinu i 6 meseci rada na poslu gde se 12 meseci rizičnog rada računa kao 18 meseci staža osiguranja. Utvrđivanje visine starosne i invalidske penzije regulisano je na isti način.kada muškarac navrši 40.kada je invalidnost nastala do navršene 25 godine života. ako ima najmanje 2 godine staža osiguranja i kada je invalidnost nastala do navršene 30 godine živora ako ima najmanje 3 godine staža osiguranja.Invalidnost je preduslov za sticanje prava na invalidksu penziju.Godine života su različito određene za muškarca i ženu.Lični bodovi se utvrđuju množenjem ličnog koeficijenta osiguranika i njegovor penzijskog staža.

Pravo na porodičnu penziju stiče roditelj koji je do smrti osiguranika.čalnovi porodice osiguranika sa ograničenim kapacitetom osiguranja čija je smrt nastala usled povrede na radu ili profesionalne bolesti. unučad.Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju telesno oštećenje .Detetu starijem od 15 godina porodična penzija pripada do završetka školovanja. pri čemu se zbir penzija određuje na osnovu mesečne visine penzije u poslednjemkvartalu 2002. deca rođena u barku i van braka.braće i sestre. za tri 90%.zbira penzije i zbira ličnih bodova svih korisnika starosne i invalidske penzije koji su pravo na penziju ostvarili od 1.a udova vrši roditeljsku dužnost.Zakon ustanovljava pravo na najnižu penziju i nju imaju zatečeni korisnici starosne i invalidske penzije i ograničenje najvišeg iznosa penzije i tu je određeno da lični koeficijent ne može iznositi više od 4.usvojenici.Članovima uže porodice prema zakonu smatraju se:bračni drug. Porodična penzija Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog osiguranika koji je navršio najmanje 5 godina staža osiguranja ili ispunio uslove za invalidsku penziju.a udovac obavlja roditeljsku dužnost.Deca su sinovi i kćeri rođeni u braku ili van braka.Bračni drug je udova ili udovac.. 23 godine života ako pohađa višu školu i 26 godina života ako pohađa fakultet.a najkasnije do navršenih :20 godina života ako pohađa srednju školu.januara 2001. 151.ako je do smrti bračnog druga ili u roku od 1 godine od smrti bračnog druga postala potpuno nesposobma za rad i ako je posle smrti bračnog druga ostalo jedno dete ili deca koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnom drugu.Ako pravo na porodičnu penziju imaju bračni i razvedeni bračni drug osiguranika invalidska penzija se određuje u visini koja pripada za jednog člana porodice pa se tako dobijeni iznos penzije deli na dva dela. deca koja imaju oba ili jednog roditelja. do 30.Visina porodične penzije određuje se prema starosnoj i invalidskoj penziji koja bi osiguraniku pripadala u času smrti u procentu i to:ako penzija pripada samo čalnovima uže porodice ili članovima šire porodice umrlog osiguranika(za jednog člana 70%.Udovac stiče pravo na porodičnu penziju:ako je do smrti bračnog druga navršio 53 godine života.Članovima porodice umrlog osiguranika smatraju se bračni drug. za dva čalana 80%.visina starosne invalidkse penzije uvećava se dodatnim stažom kada osiguranik žena ostvaruje pravo na starosnu penziju i kada svaki osiguranik ostvaruje pravo na invalidsku penziju usled povrede na poslu i profesionalne bolesti.juna 2002.Vojna obaveza produžava pravo na porodičnu penziju najduže do navršene 27 godine života.članovi porodice umrlog korisnika starosne i invalidske penzije.Svakom detetu mlađem od 15 godina pripada pravo na porodičnu penziju. a članovima šire porodice pripada ostatak do iznosa starosne ili invalidske penzije. za četiri i više 100%) i ako penzija pripada i članovima uže porodice ona se određuje kao i u prethodnom slučaju.Udova stiče pravo na porodičnu penziju:ako je do smrti bračno druga navršila 48 godina života. ako je do smrti bračnog druga ili u roku od 1 godine od smrti bračnog druga postao nesposoban za rad i ako je posle smrti bračnog druga ostalo jedno dete ili vise dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnom drugu .pastorčad i unuci. odnosno korisnika prava navršio 63(muškarac). 152. usvojenici. Novačana naknada za telesno oštećenje Ovo pravo mogu steći samo osiguranici koji su doživeli povredu na radu ili su oboleli od neke profesionalne bolesti.. sa tim što se određuju kao jedna penzija čiji iznos ne može da pređe najviši iznos penzije utvrđen u skladu sa ovim zakonom. deca i roditelji.Onaj ko je namerno ili krajnjom nepažnom prouzrokovao smrt osiguranika ne može po tom osnovu ostvariti pravo na porodičnu penziju.Visina starosne i inavlidske penzije za osiguranike zaposlene koji rade na posleovima na kojinma se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem uvećava se za 20%.deci bez roditelja pripadaju porodične penzije po oba roditelja. odnosno 58 godina života ili postao potpuno nesposoban za rad.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava sva lica koja su po zakonu uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje mogu ostvariti kako osiguranici punog kapaciteta.U stalnom mesečnom iznosu se isplaćuje ova naknada. Naknada pogrebnih troškova Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u slučaju smrti korisnika penzije lice koje izvrši sahranu stiče pravo na naknadu pogrebnih troškova.Pravo na naknadu pogrebnih troškova pripada svakom licu koje je izvršilo sahranu... republički fond za penzijko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i republički fon za penzijsko i inavlidsko osiguranje poljoprivrednika.Prema zakonu o penzijskom i inavlidskom osiguranju telesna oštećenja i procenat oštećenja utvrđuje ministra za poslove penzijskog i inavlidskog osiguranja i ministar za poslove zdravstva.Direktor fonda je . tako i osiguranici ograničenog kapaciteta(lica koja se nalaze na stručnom osposobljavanju po uputu organizacije za zapošljavanje. onesposobljenost pojedinih organa što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potreba bez obzira da li prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnost.Fond je ustanova javne službe.vrši kontrolu radnji. to je kvartal koji prethodi kvartalu u kome je korisnik penzije umro. njega imenuje upravni odbor fonda po prethodnom pribavljenom mišljenju vlade.Mandat članova upravnog odbora traje 4 godine.Postoje tri republička fonda:republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. rukovođenje i nadzor. obezbeđuje ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Fondovi za penzijsko i invalidsko osiguranje Penzijsko i invalidsko osiguranje obezbeđuje i sprovodi fond.Organi fonda su odgovorni za upravljanje.odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa statutom i zakonom. starosne i porodične penzije.Prvi sa 100 težine. drugi sa 90.Upravni odbor donosi statut i druge opšte akte fonda. Uz zahtev za ostvarivanje prava prilažu se i dokazi .Fond za penziojsko i invalidsko osiguranje je organizacija za obavezno socijalno osiguranje. ucenici i studenti na obavezno proizvodnom radu)Lice čije je telesno oštećenje bilo ispod 30% može naknadno steći pravo na novčanu naknadu ukoliko dođe do pogoršanja postojećeg ili nastanka novog telesnog oštećenja pa težina ukupnog telesnog oštećenja pređe granicu od 30%.utvrđuje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. donosi programe rada. obezbeđuje namensko i ekonomski racionalno korišćenje sredstava i njihovo uvećanje. a funkcija predsednika i zamenika upravnog odbora 2 godine. treći sa 80%.5 prosečne penzije u prethodnom kvartalu u odnosu na dan smrti korisnika.To je težina oštećenje u rasponu koji obuhvata 8 postavljenih stepena .mandat direktora traje 4 godine.organizuje i sprovodi penzijsko i invalidsko osiguranje i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. donosi akt o organizaciji fonda. osnivač je republika i on je upisan u registar i ima svojtvo pravnog lica. odlučuje o poslovanju fonda.postoji kad kod osiguranika postoji gubitak.Organ upravljanja fonda je upravni odbor. donosi finansijaki plan i godišnji obračun fonda.Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju visina novčane naknade za telesno oštećenje određuje se prema osnovu koji važi i za korisnike prava u republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.opravdanost zahteva procenjuje se po lokalnim običajima i prosečnim cenama. naknada pogrebnih troškova određuje se u visini1. 153. 154. utvrđuje osnovice za plaćanje doprinosa.Pod korisnikom penzije podrazumeva se korisnik invalidske. imenuje direktora fonda. poslodavca i korisnika prava.Rukovođenje fondom povereno je direktori.Prethodni kvartal je uvek celi kvartal.Prema stepenima i procentima telesnog oštećenja utvrđenim članom tog zakona.telesna oštećenja ispod 7 stepena nije osigurani slučaj.Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje upravljaju predtsavnici osiguranika.utvrđuje osnovice i stope doprinosa uz saglasnost vlade.

Nadzorni odbor podnosi izveštaje upravnom odboru tromesečno i vladi najmanje jednom godišnje.Postupak ostvarivanja prava pokreće se zahtevom i on se podnosi prvostepenom organu.U matičnu evidenciju se unose podatci o sticanju i gubitku svojsva osiguranika. nadležni maticar . opštinska poreska uprava.Fond je dužan da podatke iz prijave unese u matičnu evidenciju u rokovima koji iznose za podatke o obvezniku doprinosa i promenu osiguranja 8 dana. odgovara za zakonitost rada u fondu. za činjenicu smrti 1 dan od prijema prijave.Prijave podataka za matičnu evidenciju podnose fondu:poslodavac za zaposlene.istovremeno direktor i stručne službe fonda.. aprila tekuće za prethodnu godinu.Ti podatci se odnose na osiguranike. 156.Za njegovo rešavanje nadležan je okružni sud.Prijave podataka podnose se u određenim rokovima.Doneseno rešenje se može pobijati žalbom. organizacije za zapošljavanje za lica koja kod nje ostvaruju status osiguranika.Unošenje podataka u matičnu evidenciju vrši se na način bliže uređen aktima i obrascima vlade. 155. izvršava odluke upravnog odbora.Uništavane originalnih prijava na osnovu kojih su podatci uneti u matičnu evidencuiju vrši stručna komisija koju obrazuje fond. Matična evidencija Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje vodi evidenciju o osiguranicima .Penzije i novčane .Mandat članova nadrzornog odbora traje 4 godine.ali ne manje od 10 godina od dana prestanka prava. kada se prijavljuje smrt osiguranika. Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se pred organima odgovarajućeg fonda.Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se isključivo fondu poslednjeg osiguranja.Nadzor nad finansijskim poslovanje fonda vrši nadzorni odbor. rukovodi radom zaposlenih u fondu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.korisnike prava i obveznike doprinosa.vrši uvid u sprovođenje odluka upravnog odbora i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. savez za osiguranike samostalnih delatnosti.Kada se ta prava ostvare onda se koriste. za staž osiguranja zaradu i naknadu zarade do 30.Postupak vodi fond penzijskog i invalidskog osiguranja kod kojeg je osiguranik poslednji put bio osiguran.Matična evidencija se vodi po jedinstvenim metodološkim principima i po jedinstvenom kodeksu šifara.Matična evidencija se ustrojava unošenjem podataka o osiguranju na osnovu prijave na osiguranje.Matična evidencija se vodi na način određen odredbama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje jednako važe i za opštu i za posebnu matičnu evidenciju. vrši uvid u sprovođenje propisa o finansijskom poslovanju.Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem fonda.Protiv rešenja fonda donesenom po žalbi odnosno u vršenju revizije može se podneti tužba u upravnom sporu kod nadležnog suda.Postupak ostvarivanja i način korišćenja prava utvrđeni su zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.Fond je dužan da osiguraniku na njegov zahtev izda uverenje o podacima unesenim u matičnu evidenciju i to uverenje ima svojstvo javne isprave.Prijave za ustrojavanje i vođenje matične evidencije na osnovu kojih su podatci uneti čuvaju se najmanje 30 godina od dana sticanja prava utvrđenih na osnovu tih podataka .Protiv konačnog rešenja o podacima iz matične evidencije osiguranik može pokrenuti upravni spor. za obveznike doprinosa 8 dana od kada je poslovanje otpočelo ili prestalo.Podaci iz matične evidencije mogu se naknadno menjati ako nadležni organ naknadno utvrdi njihovu promenu .direktor fonda organizuje rad i poslovanje u fondu.obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. a ako ona bude odbijena rešenje postaje konačno. sami osiguranici kada su oni obveznici doprinosa.pretstavlja i zatupa fond. donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova.ako se utvrdi da su uneti na osnovu lažnih isprava i ako se utvrdi da su netačni ili nepotpuni.. staža osiguranja i penzijskom stažu i drugim činjenicama važnim za ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

domaći državljani zaposleni u inostrantvu. deda.Invalidska penzija ostvarena u toku osiguranja isplaćuje se od dana prestanka osiguranja.a ako je zahtev podnet po isteku tog roka od dana podneošenja zahteva i za 6 mesci unazad. za slučaj smrti pravo na naknadu pogrebnih troškova. zaposlenima koji rade na određenimposlovima u ministrstvu inostranih poslova.korisnici penzije i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.Obavezno zdravstveno osiguranje uspostavlja se automatski zasnivanjem radnog odnosa ili drugog pravnog odnosa uslovljenog tim osiguranjem. baba. sve pod uslovom da podnosilac zahteva nije bio u tom periodu u osiguranju Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja određena su zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. a ostvaruju se kod republičkog zavoda za zdravstevno osiguranje. ovlašćenim službenim licima poreske policije.Reč je o ovlašćenim službenim licima u organima unutrašnjih poslova. Obavezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje Zdravsveno osiguranje je uređeno zakonom o zdravstvenom osiguranju.zaposoeni sa čijim je radom prestala potreba dok se ostvaruje pravo na naknadu zarade.Postoje tri takva fonda:republički fon za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.Prema zakonu o penzisjkom i invalidsko osiguranju prava iz tog zakona ne zastarevaju ako nije drugačije određeno.Pod članovima porodice osiguranika se podrazumevaju bračni drug .Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obezbeđuju se kod nadležnog fonda za penzijsko i inavalidsko osiguranje. a to su osiguranici ičlanovi njihovih porodica.. očuh.Izuzetak postoji samo u pogledu prava na penziju jer se ona za pojedine kategorije osiguranike može ostvariti i pod posebnim uslovima.Starosna penzija se ostvaruje po prestanku osiguranja i ona se isplaćuje od dana prestanka osiguranja ako se zahtev podnese u roku od 6 meseci. a najranije od dana prijema pravosnažnog rešenja o invalidnosti.To su: za slučaj starosti pravo na strasnu penziju.. pravo na zdravstveni uaštitu i pravo na putne troškove radi zdravstvene zaštite.Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su lična i ne mogu se prenositi na druga lica. stranci zaposleni u Srbiji kod stranog poslodavca ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.naknade utvrđuju se u mesečnom iznosu i isplaćuju se unazad. informativne agencije. ovlašćenim službenim licima u smislu propisa u izvršenju krivičnih sankcija.maćeha. domaći državljani zaposlenih kod stranih ili međunarosnih organizacija i ustanova. republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje sa mostalnih delatnosti i republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.Pun kapacitet obaveznog zdravstvenog osiguranja čine:za slučaj povreda. roditelji. pripadnicima bezbednosti.Pun kapacitet obaveznog zdravstvenog osiguranja uživaju osigurana lica.Porodična penzija se isplaćuje od dana smrti umrlog osiguranika ako je zahtev podnet u roku od 6 meseci od dana smrti osiguranika.Prava iz zdravstvenog osigunja nastaju kada nastupe osigurani slučajevi. za slučaj telesnog oštećenja pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje.Uslovi za ostvarivanje prava iz penziojskog i invalidskog osiguranja jednako važe za sve osiguranuike. zaposlena lica upuićena narad u inostranstvo kod domaćeg poslodavca. 157.Bračni drug uziva prava iz zdravsrvenog osiguranja dok je u braku sa osiguranikom. bolesti.zaposlenima u organima koji rade na poslovima radioizviđajne službe. a posle razvoda samo ako je u momentu prestanka braka bio stariji od 45 .Ova prava se mogu koristiti samo ako su doprinosi za osiguranje plaćeni. za slučaj smrti pravo na porodičnu penziju i pravo na naknadu pogrebnih troškova.Pod osiguranicima se podrazumevaju:zaposleni kod raznih poslodavaca.Ako je drugačije određeno za dospele mesečne iznose penzija i novčane naknade za telesno oštećenje koji nisu mogli biti isplaćeni zbog okolnosti koje je prouzrokovao korisnik. zemljoradnici ako nisu osigurani po drugom osnovu. sveštenici i verski službenici. deca rođana u braku i van braka. za slučaj invalidnsoti pravo na invalidskui penziju. usvojenici.Zakon o zdravstenom osiguranju reguliše dobrovoljno i obavezno soiguranje.

dete osiguranika uživa prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja do navršene 15.Pravo na zdravstvenu zaštitu ima svoj obim i sadržaj. materinstvom.naknada putnih troškova u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite i naknada pogrebnih troškova.Dobrovoljnim osiguranjem osiguranici mogusebe i lđčlanove svoje porodice zfravstveno osigurati i od rizika plaćanja oparticiopacije. kao i domaći državljani upućeni iz Srbije u inostrantvo radi određenih poslova ili školovanja.medicinsku rehabilitaciju.Lica koja nisu osiguranici obaveznog zd5ravstenog osiguranja mogu sebi ičlanovima porodivce obezbediti prava iz udravstvenog osiguranja i to kako prava iz nomenkalature obaveznog osiguranja.proteze. Zdravstvena zaštita Prema zakonu o zdravstevnom osiguranju.Pod obimom zaštite podrazumeva se broj zdravstvenih usuga.a drugi se odnosi na lica koja nisu obavezno osigurana. odnosno sprečavanje. lečenje povređenih i obolelih.zdravstvena zaštita u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja obuhvata:medicinske mere i postupke za unapređivanja zdravstvenog stanja.Pri korišćenju određenih vidova zdravstvene zaštite može se predvideti učešće . lica koja obaljaju privremene ili povremene poslove preko zadruge.učesnici organizovanih i javnih radova i lica koja se osposobljavaju i obučavaju za odbranu. pomoćne sanitarne sprave. za vreme boravka u inostranstvu do 6 meseci imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu samo u slučajevima hitne medicinske pomoći.Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti. količina lekova. braća i sestre uživaju prava iz zdravstevnog osiguranja ako ih osiguranik izdržava. odnosno 26 godine života .Lica koja ne pripadaju užoj porodici imaju prava iz zdravstvenog osiguranja samo ako nisu osigurani po drugom osnovu.Domaći državljani zaposleni u domaćinstvima osiguranika koji rade u inostranstvu ili kod domaćih. licima straijim od 65 godina života.civilna lica na službi u vojsci i njenim jedibnicama imaju pravo da koriste zdravsrtvenu zaštitu u inostranstvu ako tamo rade.članovi njihovih porodica dok borave u inostranstvu. a ako su u inostranstvu duže od 6 meseci imaju pravo na zastitu u obimu utvrđenom za osiguranike u zemlji. pomoćne materijale . prevenciju i lečenje bolesti usta i zuba.licima obolelih od zaraznih bolesti. 158.Unučad. lica koja su angažovana po ugovoru o delu.Prema zakonu o zdravsrtvenom osiguranju možće se uvesti dobrovoljno osiguranje i moguća su dva vida:jedan se odnosi na osiguranike obaveznog osiguranja . prava iz zdravsvenog osiguranja su zdravstvena zaštita. ženama u vezi sa trudnoćom.Obavetzno zdravstveno osiguranje svedeno je na slučaj invalidnosti ili telesnog oštećenja . lekarske preglede i proveravanje zdravstvenog stanja. lice na stručnom osposobčljavanju.osiguranici obaveznog osiguranja mogu obezbediti ili veći obim prava od obima prava koji je obezbeđen obaveznim osiguranjem ili drugu vrstu prava u odnosu na prava obezbeđena obaveznim osiguranjem. poremećaja.Specifičnu zdravstvenu zaštitu u vezi sa primenom propisa u radu i zaštiti na radu obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava.To pravo imaju i članovi njihovih porodica dok borave u inostranstvu. odnosno 26 ako su na školovanju ili post diplomskim studijama.Ostvaruju učenici i studenti na obaveznom proizvodnom radu.lekove.godina(žena) i 55 muškarac ili je bio potpuno nesposoban za rad.Asredstva tza dobrovoljno zdravstveno osiguranje vode se i koristi odvojeno od sredtava obaveznog zdravstvenog osiguranja.Pun obim i sadržaj zdravstvene zaštite mora biti obezbeđen deci osiguranika do navršene 15 godine života. osiguranom licu od 15 godina života može se odobriti lečenje u inostranstvu pod uslovima utvrđenim opštim aktom republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje .ukoliko je reč ooboljenju koje se ne može lečiti u zemlji.tako i prava izvan te nomeklature.zaposleni lica. ako je na redovnom ili vanrednom školovanju ili na post diplomskim studijama .Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti . naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad.

osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite vodeći računa da ih to učešće ne odvraća od zdravstvene zaštite.Strani državljani,lica bez državljanstva koja su stalno nastanjena ili privremeno borave u našoj zemlji imaju pravo na zdravstveni uaštitu u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca u SRJ koji se po članu ustavne povelje SCG primenjuje kao zakon Srbije. 159. Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad Pravo na ovu naknadu pripada zaposlenim kod poslodavca domaćim državljanima zaposlenih kod stranih i međunaropdnih organizacija i ustanovama, zaposlenimlicima upućernim na rad u inostranstvo ili na radu kod domaćeg poslodavca koji posluje u inostranstvu,vlasnici, odnosno osnivači radnji koji u njima rade,vlasnici, odnosno osnivači privrednih društva bez obzira da li u njima rade ili ne, lica koja samostano obavljaju privrednu ili drugu delatnost kao svoje zanimanje, sveštenici.Prano na naknadu zarade ostvaruje se u određenim slučajevima, pod određenim uslovima.Naknada zarade se ostvaruje zbog privremene nesposobnosti za rad, usled povrede ili bolesti, sprečenosti za rad usled medicinskog ispitivanja, izolacije kliconoše ili pojave zaraze,nege člana uže porodice,sprečenosti za rad usled dobrovoljnog davanja tkiva ili organa, pratnje bolesnika upućenog na lečenje ili lekarski prergled i sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće.Jedini slučaj u kome s erazlog sprečenosti za rad ne tiče samog osiguranika je nega člana uže porodice , deteta ili bračnog druga.Ako je oboleli mlađi od 15 godina,pravo na naknadu zarade može trajati najduže 15 dana,a ako je stariji od 15 godina najduže 7 dana.Pravo na naknadu zarade pripada od prvog dana privremene sprečenosti za rad , pa za sve vreme njegovog trajanja ako zakonom nije drugačije određeno.Trajanje privremene sprečenosti određuje lekar kod kojeg se ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu.Kod duže sprečenosti za rad prouzrokovane povredom ili bolešću ,a najkasnije po isteku jedne godine njenog neprekidnog traujanja republički zavod za zdravstveno osiguranje upućuje obolelog sa potrebnom medicinskom dokumentacijom,komisiji nadležnoj za ocenu radne sposobnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.Osiguraniku ne pripada naknada zarade ako je namerno prouzrokovao nesposobnost za rad, ako je nepsosobnost za rad prouzrokovao akutnim pijanstvom, ako je namerno sprečavao ozdravljenje,ako se za vreme privremene sprečenosti za rad bavi privrednom ili drugom aktivnošću kojom ostvaruje prihod, ako se bez opravdanog razloga ne javi lekaru za ocenu sposobnosti.Osnov za utvrđivanje naknade zarade je zarada koju bi osiguranik ostvario u mesecu za koji se isplaćuje naknada zarade da nije nastupila sprečenost za rad.Ako je osiguranik radio kod dva poslodavca ili ako je radio kod poslodavca i obavljao samostalnu delatnost, osnovza utvrđivanje naknade se određuje prema ukupnoj zaradi u svim osnovima.Naknadu zarade za prvih 30 dana sprečenosti za rad obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstva, a posle toga republički zavod za zdravstveno osiguranje ako drugačije nije određeno.Svaki poslodavac bez obzira da li je pravno ili fizičko lice može isplatiti naknadu zarade i kada je njen dužnik zavod,ali je zavod dužan da mu isplaćeni iznos nadoknadi u roku od 15 dana.Naknada zarade iznosi 65% od osnova za naknadu,a kada su uzrok sprečenosti za rad povreda na radu i profesionalna bolest i održavanje trudnoće 100% od osnova sa tim što u svakom slučaju ne može biti niža od minimalne zarade.Naknada zarade za vlasnike za lica koja obavljaju samostalnu delatnost ne može biti veća od 65% od prosečne osnovice na koju je osiguranik plaćao doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje u prethodnom kalendarskom polugođu,a kada je uzrok privremene sprečenosti za rad povreda na radu, profesionalna bolest, ne može biti veća od same prosečne osnovice na koju je osiguranik plaćao doprinos.Za zaposlene udaljene sa rada visina naknade zarade zbog privremene nesposobnosti za rad smanjuje se u sreznmeri u kojoj je naknada zarade zbog udaljenja manje od zarade koju bi zaposleni ostvario da nije udačljen sa tim što ima pravo na razliku ako se pokaže da

je udaljenje bilo neosnovano. 160. Naknada putnih troškova u vezi sa korišćenjem zdravstvenog osiguranja Prama zakonu o zdravstvenom osiguranju pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite pripada svim osiguranicima i članovima njihovih porodica,a u slučaju potrebe i pratiocu.Ovo pravo se koristi kada je osigurano lice upućeno ili pozvano u drugo mesto radi pružanja zdravstvene zaštite ili ocene privremene sprečenosti za rad,a to mesto je udaljeno najmanje 30 km od njegovog mesta stanovanja.Udaljenost nije relevantna kada se zdravstvena zaštita odnosi na dijalizu osiguranika i vežbe deteta osiguranika kod logopeda ili očnog lekara.Visina troškova se određuje prema najkraćoj relaciji i ceni karte za drugi razred voza , odnosno autobusa, ako priroda bolesti ili povrede ne iziskuje neophodno korišćenje drugog sredstva javnog saobraćaja.Po nalogu lekarske komisije osiguranik ima pravo na prevoz sanitetskim kolima ,a ako mu se takva kola ne mogu obezbediti naknadiće mu se stvarni troškovi prevoza ,li najviše do iznosa 15% od cene 1 litra benzina za svaki km.Kada ima pravo na troškove prevoza osigurano lice može na relacijama na kojima postoji oprganizovani javni prevoz može koristiti privatno prevozno sredstvo u hitnim i opravdanim slučajevima pri čemu mu pripada naknada u visini stvarnih troškova ,a najviše 15% od cene 1 l benzina za svaki pređeni km.Osigurano lice koje se povredi ili razboli za vreme boravka u drugom mestu nema pravo na naknadu troškova prevoza za povratak u mesto zaposlenja sem ako postoji potreba posebnog prevoza.Ako osigurano lice ima pravo na besplatni prevoz po drugim propisima, ne pripada mu naknada troškova prevoza,a ako ima pravo na prevoz za popustom pripada mu razlika do pune cene koštanja prevoza.Osiguranom licu može biti određen pratilac ako je to neophodno.U tom slučaju pratiocu pripada naknada troškova prevoza pod istim uslovima kao i zaosigurano lice.Za dete mlađe od 18 godina pratilac je uvek neophodan.Osigurano lice može pre putovanja uzeti akontaciju troškova prevoza uz obavezu da je u rtoku od 10 dana od dana završenog putovanja opravda ili vrati. 161.Naknada za pogrebne troškove Naknada pogrebnih troškova se iplaćuje u slučaju smrti:zaposlenih kod poslodavaca, civilnih lica na službi u vojsci, domaćih drćžavljana zaposlenih kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo ili na radu kod domaćeg poslodavca u inostranstvu,domaćih državljana zaposlenih u inostranstvu, zaposlenih za čijim je radom prestala potreba,zaposlenih na neplaćenmom odsustvu, lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju naknadu zarade po pomenutom zakonu, lica koja primaju novčanu naknadu,korisnika penzije i članova porodice svih ovih lica.isplata se vrši licu koje je izvršilo sahranu.nakanada pogrebnih troškova se određuje u visini od 50% od prosečne mesečne zarade u republici u pretposlednjem mesecu u odnosu na dan sahrane, prema podatcima organa nadlžnog za posleove statistike.Kada se umrli radi sahrane prevozi u drugo mesto,a ono je udaljeno više od 100 km od mesta prebivališta iznos naknade se uvećava za 50% ,a u slučaju prevoza umrlog iz inostranstva ili sahrane u inostranstvui naknada se uvećava za 100%. 162. Republički zavod za zdravstveno osiguranje pošto se zdravsrvenim osiguranjem obezbeđuje ostvarivanje prava, zavod ima status ustanove javne službe.Njegov osnivač je republika, upisan je u javni registar i ima status pravnog lica.Republički zavod za zdravstvgeno osiguranje je složen sistem koga čine centrala u Beogradu i filijale u sedištima okruga.Nadzor nad zakonitošću rada i akata zavoda vrši ministrastvo za poslove zdravlja.Republički zavod za zdravstveno osiguranje obezbeđuje uslove za sprovođenje i sprovodi zdravstveno osiguranje, donosi godišnji program za sprovođenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja ,zaključuje ugovore sa nosiocima zdravstvene službe o pružanju

zdravstvene zaštite,obezbeđuje namensko i ekonomično korišćenje sredtava za zdravstveno osiguranje,obezbeđuje efikasno i zakonito ostvarivanje prava, vodi evidenciju o osiguranicima,vrši kontrolu prijavbljivanja na osigurnanje, pruža stručnu pomoć osiguranim licima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i interesa,uređuje , organizuje dobrovoljno zdravstgveno osiguranje,obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o osiguranju, obavlja druge poslove određene zakonom i statutom zavoda.Organi republičkog zavoda za dravstveno osiguranje su odgovorni za upravljanje , rukovošđenje i nadzor.Organ upravljanja je upravni odbor zavoda .Njega čini 21 član, od kojih 14 pretstavljaju zaposlene, po 2 penzionera,zemljoradnike, jednog zaposlenog u zavodu.Članove upravnog odbora imenuje i razrešava vlada na predlog saveza sindikata za predstavnike zapslenih,zadružnos saveza za predstavnike zemljoradnika, direktora zavoda za predstavnika zaposlenih u zavodu.Upravni odbor donosi statut i druge opšte akte zavoda ,donosi godišnji program za sprovođenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osigurabnja, odlučuje o poslovanju zavoda i drugim pitanjima od značaja za njegov rad, donosi finansijski plan i godišnji obračun zavoda,utvrđuje režim naplate učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zavoda.rukovođenje tavoda je povereno direktoru.Njega imenuje i razrešava vlada i mandat mu je 4 godine.Direktor zavoda organizuje rad i poslovanje u zavodu, pretsavlja i zastupa zavod,stara se o zakonitosti i odgovara za zakonitost rada zavoda, izvršava odluke upravnog odbora zavoda,donosi akt o organizacioji i sisitenmatizaciji zaposlenih u zavodu, propisuje obrazac službene legitimacije,rukovodi radom zaposlenih i vrši druge poslove utvrđene zakonom ili statutom zavoda.Nadzor na d finansijskim poslovanjem zavoda vrši nadzorni odbor i on ima 7 članova.mandat člana, predsednika i zamenika predsednika upravnog odbora je 4 godine.Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem zavoda, vrši uvid u sprovođenjem zakona u vezi sa finansijskim poslovanjem zavoda, vrši uvid u sprovođenje odluka upravnog odbora,obavlja i druge poslove.Odnosi između republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu i nosilaca zdravstvene službe povodom pružanja zdravstvene zaštite osiguranicim auređuje se ugovorom koji se zaključuuje na neodređeno vreme.Ovim ugovorom se odrešđuju vrste, kvalitet i obim usluga, cene koje zavod plaća za vršenje zdravstvenih uslugam, način obračunavanja i plaćanja cena, način rešavvanja spornih pitanja i druga prava i obaveze ugovarača.Statutom zavoda se može za ugovaranje zdravstvenih usluga ovalstiti i filijala zavoda. 163. Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja Zdravstveno osiguranje pripada sferi prava.Način ostvarivanja prava uređen je odrebama zakona o zdravstvenoj zaštiti.Prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranik ostvaruje u filijani zavoda na čijem području im aprebivalište ako zakonom nuije drugačije određeno.Drugačije je dređeno za zaposlene koji ta prava ostvaruju u filijali na čijem je području sedište poslodavca ili njegova poslovna jedinica ili radnje koje ta prava ostvaruju u filijali na čijem je području sedište duštva ili radnje.da bi prava iz zdravstvenog osiguranje mogla bbiti ostvarena uslov je da su prijave na osiguranje po nekom od relevantnih osnova podnete.Prava iz zdravstvenog osiguranja ostvaruju se u posebnom upravnom postupku uređenom procesnim odredbama zakona o zdravstvenom osiguranju uz supsidijarnom primenu zakona o opštem upravnom postupku.O pravima iz zdravstvenog osiguranje odlučuje u prvom stepenu organ filijale zavoda određen statutom,.Taj organ donosi rešenje i dostavlja ga osiguiranom licu.Ako osigurano lice ne bude zadovoljno prvostepenim rešenjem može izjaviti žalbu centrali zavoda o kojoj odlučuje organ određen statutom.Protiv konačnog rešenja o poravu iz zdravstvenog osiguranja ne može se voditi upravni spor.Može se tražiti zaštita prava pred nadležnim sudom i to je opštinski sud.Tužba za sudsku zaštitu prava podnosi se u roku od 30 dana od dana prijema konačnog rešenja i rok za tužbu je

164. fizička lica koja samostalno bavljaju privrednu i drugu delatnost.Protiv ocene lekarske komisije koja je doneta bez prethodne ocene lekara pojedinca može se izjaviti prigovor drugostepenoj lekarskoj komisiji u roku opd 3 dana od dana saopštenja ocene lekarske komisije.Lekar koji je obaviop pregled ne može biti član lekarske komisije.prekluzivanm. poslodavac.U stanju nezaposlenosti nalaze se lica od 15 do 65 godina života koja nisu zasnovala radni odnos .a lekarska komisija ceni stanja i postupke u ostvarivanju zdravstvene zaštite uključujući i rad lekara pojedinca.U određivanju načina korišćenja zdravstvene zaštite i ocenjivanju medicinske opravdanoti učestvuju stručni medicinski organi:lekar pojedinac. osnivači .Doprinosi za dobrovoljno osigurtanje vode se i koriste posebno. izabrana lica koja primaju platu.a ako osigurano lice radi zaštitu može da ostvaruje i kod nosioca zdravsvene službe na području filijale gde radi. lica koja obavljaju privremene i povremene poslove. a drugi se odnosi na lica koja nisu obavezno osigurana . lekar pojedinac.Osiguranici obaveznog osiguranja mogu dobrovoljnim osiguranjem obezbediti ili veći obim prava ili druga prava koja nisu utvrđena obaveznim osiguranjem.postoje dve vrste osiguranja za slučaj nezaposlenosti. a nalaze se na evidenciji nezaposlenih i aktivno traže zaposlenje. 165.Pravo na zaštiitu se gubi i nepodnošenjem žalbe.Ovomosiguranje uživaju osigurana lica:zaposleni koji ostvaruju pravo na zaradu ili naknadu zarade. lekar pojedinac i filijala zavoda.Doprinosi osiguranja za slučaj nezaposlenosti plaćaju se pio zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Ocena koju daje lekarska komisija povodom prigovora na ocenu lekara pojedinca je konačna.a ako to ne učini dužan je da sačini belešku koju potpisuje i osigurano lice i da predmet odmah dostavi lekarskoj komisiji.odnosno suosnivači privrednog drštva. a nisu učenici i penzioneri. obim i način ostvarivanja prava utvrđuju se opštim aktom nacionalne službe za zapošljavanje.Lekar pojedinac i lekarska komisija su stručno medicinski organi koji nadležnost u obezbeđivanju zdravstvene zaštite dele tako što lekar pojedinac pruža zdravstvene usluge .Osigurani slučaj je nezaposlenost.Lekarska komisija je dužna da odmah uzme u postupak prigovor radi donošenja ocene.Ako osigurano lice ne bude zaovoljno ocenom koju je dao lekar pojedinac može izjaviti prigovor lekarskoj komisiji i prigovor se podnosi u roku od 48 sati pismeno ili usmeno. druga sredstva za finansiranje obaveznog osiguranja su prihodi iz budžeta republike.Dobrovoljno osiguranje ima dva vida:jedan se odnosi na osiguranike obaveznog osiguranja. odnosno prodajom hartija od vrednosti i druga sredstva ostvarena u skladu sa zakonom. obavezno i dobrovoljno. Obavezno i dobrovoljno osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranje za slučaj nezaposlenosti uređeno je odredbama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. sredstva ostvarena izdavanje. .lakarska komisija i drugostepena lekarska komisija.Lekar kome je prigovor izjavljen usmeno može preinačiti svoju ocenu.O toj oceni se pismeno obaveštavaju osigurano lice.Oni se ostvaruju kod nacionalne službe za zapošljavanje.O blagovremenoj i dozvoljenoj tužbi se odlučuje meritorno.Uslovi dobrovoljnog osiguranja kao i uslovi.poslodavac i filijala zavoda. lekarske komisija .Drugostepena lekarska komisija dužna je da odmah pristupi odlučivanju o prigovoru radi davanja svoje ocene i ocena drugostepene lekarske komisije je konačna i pismeno se obaveštavaju osiguranik.Obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti je neminovnmost koju prati uspostavljanje radnog odnosa uspostavljenog tim osiguranjem i regulisano je samim zakonom. Ostvarivanje zdravstvene zaštite Zdravstvena zaštita se ostvaruje u zdravstvenoj ustanovi čije je sedište napodručju filijale zavoda koje je osiguranom licu priznala to svojstvo.Lekar pojedinac stiče ovlašćenja stručnog medicinskog organa ugovorom između matične filijale i nosioca zdravstvene službe.

Pravo na novčanu naknadu traje 3 meseca ako osiguranik ima staž osiguranja od 1-5 godina. ako se nezaposleno lice ne prijavi nacionalnoj službi za zapošljavanje i podnese joj zahtev u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa.Novačna naknada pripada od prvog dana prestanka osiguranja. odnosno naknada zarade koja je osiguraniku isplaćivana u poslednjih 6 meseci koji prethode mesecu kome je prestalo osiguranje.Pravo na novačanu naknadu imaju obavezno osigurana lica koja su po osnovu ugovora o radu i ugovora privremenih i povremenih poslova bila osigurana najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci.Osnovicu čini prosečna zarada.Novčana naknada ne može da bude viša od prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u republici prema poslednje objavljenom podatku organa nadležnom za poslerove statistike.Novačna naknada pripada od prvog dana prestanka osiguranja.tim licima pripada pravo na naknadu ako su ostala bez zaposlenja zbog:prestanka potrebe za radom.Nezaposlenom prestaje pravo na novčanu naknadu u dve grupe slučajeva.Dobrovoljno osigurana lica imaju pravo na novčanu naknadu u visini pod uslovima i na način utvrđen opštimaktom nacionalne službe za zapošljavanje. 167. za vreme odsluženja ili doslužeja vojnog roka.tim licima pripada pravo na naknadu ako su ostala bez zaposlenja zbog:prestanka potrebe za radom. osnovice..Visina naknade zavisi od 3 činioca.odsustva potrebnih znanja i sposobnosti. 6 meseci ako osiguranik ima staž osiguranja od 5-15 godina. nege deteta.Novačana naknada se isplaćuje unazad i ona spada u kategoriju povremenih i sukcesivnih potraživanja koja dospevaju iz meseca u mensec.Pravo na novačanu naknadu imaju obavezno osigurana lica koja su po osnovu ugovora o radu i ugovora privremenih i povremenih poslova bila osigurana najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti Pravo na novčanu naknadu uređeno je odredbama zakona o zapošljavanju i osiguranmju za slučaj nezaposlenosti. stečaja i likvidacije.Pripada i licima kome je ugovor o radu prestao po drugim osnovama. premeštaja bračnog druga i posle rada u inostrantvu.Novačana naknada se srazmerno umanjuje za isnos koji nezaposleni ostvari na osnovu autorkog ugovora i bilo na kakav drugi način.Pravo na novčanu naknadu traje 3 meseca ako osiguranik ima staž osiguranja od 1-5 godina.procenta i limita.166.odsustva potrebnih znanja i sposobnosti..Dobrovoljno osigurana lica imaju pravo na novčanu naknadu u visini pod uslovima i na način utvrđen opštimaktom nacionalne službe za zapošljavanje.Pripada i licima kome je ugovor o radu prestao po drugim osnovama.trajanje prava na novčanu naknadu se produžava za vreme obrazovanja i obuke. ako se nezaposleno lice ne prijavi nacionalnoj službi za zapošljavanje i podnese joj zahtev u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa.nezaposlenom kome je prestalo pravo na novčanu naknadu može ga steći ponovo ako opet ispuni uslove za njegovo ostvarivanje sa tim što mu se u staž osiguranja ne uračunava vreme raniujeg ostvarivanja prava na naknadu . premeštaja bračnog druga i posle rada u inostrantvu. 24 meseca ako osiguranik ima najmanje 20 godina staža osiguranje i 61 godinu muškarac i 56 godina žena.Pravo na novčanu naknadu uređeno je odredbama zakona o zapošljavanju i osiguranmju za slučaj nezaposlenosti. za vrem. 6 meseci ako osiguranik ima . za vreme izdržavanja kazne zartvora i dok traje boravak van zemlje zbog upućivanja bračnog druga na rad u inostranstvo. stečaja i likvidacije. 12 meseci ako osiguranik ima staž osiguranja od 20 godina. a drugi na promenu statusa korisnika prava. Prava iz socijalnog osiguranja za slučaj nezaposlenosti Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti su:pravo na novčanu naknadu i pravo na zdravstveno penzijsko i invalidsko osiguranje.e privremene sprečenosti za rad. prva se odnosi na neizvršavanje obaveza prema nacionalnoj službi zapošljavanja.Isplata novčane naknade nezaposlenom obustavlja se dok traje ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.osim ako po prestanku poslednjerg osiguranja ima 25 i više godina osiguranja. za vreme porodiljskog osustva.

procenta i limita.Nezaposlenom prestaje pravo na novčanu naknadu u dve grupe slučajeva.Obračun i uplatu doprinosa za osiguranje vrši nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa njenin opštinm aktom.Novačana naknada se isplaćuje unazad i ona spada u kategoriju povremenih i sukcesivnih potraživanja koja dospevaju iz meseca u mensec.drugostepeni postupak vodi centrala nacionalne službe i to je postupak po žalbi. Ostvarivanje prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti Prtema zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti o pravima iz opsiguranja za slučaj nezaposlenosti u prvom i drugom stepenu odlučuju organi nacionalne službe određeni opštim aktom..Isplata novčane naknade nezaposlenom obustavlja se dok traje ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.osim ako po prestanku poslednjerg osiguranja ima 25 i više godina osiguranja.trajanje prava na novčanu naknadu se produžava za vreme obrazovanja i obuke. 12 meseci ako osiguranik ima staž osiguranja od 20 godina. 168. januara 2007. nege deteta. . za vrem.e privremene sprečenosti za rad. odnosno naknada zarade koja je osiguraniku isplaćivana u poslednjih 6 meseci koji prethode mesecu kome je prestalo osiguranje. osnovice.. za vreme izdržavanja kazne zartvora i dok traje boravak van zemlje zbog upućivanja bračnog druga na rad u inostranstvo.Prvostepeni postupak vodi filijala nacionalne služebe i to je postupak po zahtevu. 24 meseca ako osiguranik ima najmanje 20 godina staža osiguranje i 61 godinu muškarac i 56 godina žena.penzijsko i invalidsko osiguranje predviđeno je odredbama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.Visina naknade zavisi od 3 činioca.Osnovicu čini prosečna zarada. ukoliko nisu zdravstveno osigurani.Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti ostvaruju se u posebnom upravnom postupku koje čine posebna procesna pravila zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i pravila akona o opštem upravnom postupku. a drugi na promenu statusa korisnika prava.Novačana naknada se srazmerno umanjuje za isnos koji nezaposleni ostvari na osnovu autorkog ugovora i bilo na kakav drugi način. za vreme odsluženja ili doslužeja vojnog roka.Protiv konačnog rešenja nacionalne službe donesene u drugom stepenu nezaposleni može zatražiti sudsku zaštitu u upravnom sporu.nezaposlenom kome je prestalo pravo na novčanu naknadu može ga steći ponovo ako opet ispuni uslove za njegovo ostvarivanje sa tim što mu se u staž osiguranja ne uračunava vreme raniujeg ostvarivanja prava na naknadu .Novčana naknada ne može da bude viša od prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u republici prema poslednje objavljenom podatku organa nadležnom za poslerove statistike.Članovi porodice korisnika novčane naknade imaju pravo samo na zdravstveno osuguranje. prva se odnosi na neizvršavanje obaveza prema nacionalnoj službi zapošljavanja. dotle će ih rešavati vrhovni sud.Ta prava pripadaju samo nezaposlenim licima koji su korisnici novčane nakanade i traju koliko i pravo na naknadu. Pravo na zdravstveno. ali pošto on počinje sa radom tek 1. za vreme porodiljskog osustva.staž osiguranja od 5-15 godina.Ove sporove treba da rešava upravni sud.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->