Šifra usluge

000001 000002 000003 000004 000005 000006 000008 000009 000010 000012 000049 000051 000052 000053 000054 000057 000058 000070 000071 000072 000101 000102 000103 000104 000108 000109 000110 000111 000112 000116 000117 000118 000119 000120 000121 000122 000123 000124 000125 000126 000127 000128 000130 000131 000132 000133 000134 000135 000136 000137 000138 000139 000140 000141 000142 000143 000144 000145 000201 000202 000203 000204 000205 000208 000216 000217 000218

Naziv usluge
Specijalistički pregled prvi Specijalistički pregled kontrolni Specijalistički pregled prvi - profesor Specijalistički pregled kontrolni - profesor Specijalistički pregled prvi - docenta i primarijusa Specijalistički pregled kontrolni - docenta i primarijusa Konzilijarni pregled bolesnika - 5 učesnika Komisijska ekspertiza o oceni sposobnosti i verifikacija profesionalnog oboljenja - 3 člana Pojedinčana ekspertiza za ocenu radne sposobnosti od 2 člana Komisije lekara veštaja za jednog učesnika Lumbalna punkcija Davanje S.C.I.I.M.injekcije Davanje I.V.injekcija Frakciono davanje seruma ili leka Lokalne aplikacije leka Davanje infuzije Davanje perfuzije Davanje intrakadijalne injekcije Prevencija dekubitusa Endotrahealne intubacije Ciljani prvi lekarski pregled - lekara opšte medicine Ciljani prvi lekarski pregled - lekara specijalista Ciljani ponovni lekarski pregled - lekara opšte medicine Ciljani ponovni lekarski pregled - lekara specijaliste Pregled sa izdavanjem lekarskog uverenja u cilju zasnivanja radnog odnosa Izdavanje lekarskog uverenja na lični zahtev, suda ili upravnog organa Pregled sa upućivanjem na lekarsku komisiju Pregled i obrada za invalidsku komisiju Utvrđivanje uzroka smrti i izdavanje potvrde o smrti Obrada površne rane Obrada rane sa ušivanjem Obrada opekotina Vađenje stranog tela iz kože ili potkožnog tkiva Davanje injekcije-supkutane Davanje injekcije-intramuskularne Davanje injekcije-intravenske Frakcionirano davanje seruma ili drugih lekova Previjanje Davanje infuzije Pregled povređenog i popunjavanje prijave o nesreći na poslu Lekarski pregled i popunjavanje obrasca za osiguravajući zavod Konzilijarni pregled - 3 učesnika različitih specijalnosti Obrada površne rane u stanu obolelog Obrada rane sa ušivanjem u stanu obolelog Obrada opekotina u stanu obolelog Vađenje stranog tela iz kože ili potkožnog tkiva u stanu obolelog Davanje injekcije-supkutane u stanu obolelog Davanje injekcije-intramuskularne u stanu obolelog Davanje injekcije-intravenske u stanu obolelog Frakcionirano davanje seruma ili drugih lekova u stanu obolelog Previjanje u stanu obolelog Davanje infuzije u stanu obolelog Specijalistički pregled prvi u stanu obolelog Specijalistički pregled kontrolni u stanu obolelog Prvi lekarski pregled lekara opšte medicine u stanu obolelog Ponovni pregled lekara opšte medicine u stanu obolelog Specijalistički pregled fizijatra u stanu obolelog Kontrolni specijalistički pregled fizijatra u stanu obolelog Ciljani lekarski pregled ginekologa - prvi Ciljani lekarski pregled ginekologa - drugi Pregled trudnice i pregledi u u savetovalištu (za sterilitet i kontracepciju, maligna oboljenja i dr.) Stavljanje ili vađenje spirale Ponovni pregled trudnice Sistematski ginekološki pregled (uključuje kolposkopiju, pregled dojke i uzimanje materijala za Papanikolau i vaginalni sekret) Termokoagulacija grlića materice Citološki pregled na Papanikolau Citohormonalni pregled

Cena
227,21 149,58 371,11 248,04 325,66 213,95 1.507,15 848,24 567,07 140,11 355,01 38,81 74,79 153,37 74,79 205,43 54,91 156,21 228,15 426,96 189,34 227,21 123,07 149,58 357,85 357,85 253,72 456,31 250,88 74,79 113,60 153,37 153,37 38,81 38,81 74,79 153,37 74,79 205,43 331,35 331,35 853,92 112,19 170,40 230,06 230,06 58,22 58,22 112,19 230,06 112,19 308,14 340,81 224,37 284,01 184,61 428,85 292,52 181,77 149,58 240,46 120,23 149,58 306,73 120,23 113,60 113,60

Šifra usluge
000219 000220 000221 000222 000301 000302 000303 000304 000305 000306 000309 000310 000313 000314 000350 000351 000352 000353 000401 000402 000403 000404 000405 000413 000418 000419 000501 000502 000507 000508 000509 000510 000601 000602 000603 000604 000701 000702 000703 001001 001002 001003 001004 002001 002002 002003 002004 00205001 00205002 00205003 00205004 00205005 00205006 00205007 00205008 00205009 00205010 00205011 00205012 00205013 00205014 008001 008002 008003 008004

Naziv usluge
Kolposkopski pregled Pregled vaginalnog sekreta na stepen čistoće Lokalna aplikacija leka Krioterapija Ciljani prvi lekarski pregled - pedijatra Ciljani ponovni lekarski pregled - pedijatra Lekarski pregled u savetovalištu Lekarski pregled pre upućivanja u ustanovu za kolektivni boravak (jasle, obdanište, letovalište i dr.) Lekarski pregled pre upisa u osnovnu školu Lekarski pregled za kategorizaciju dece ometane u psihofizičkom razvoju Zdravstveni nadzor nad ustanovama za kolektivni boravak dece i praćenje zdravstvenog stanja dece - po ustanovi sa izveštajem, a u skladu sa Programom Sistematski pregled učenika i studenata sa izveštajem, odnosno, analizom nađenog stanja Higijensko-sanitarni nadzor nad školama i školskim objektima sa izveštajem, odnosno, analizom Higijensko-epidemiološki nadzor nad ustanovama za kolektivno stanovanje (internatima i studentskim domovima) sa izveštajem Pregled defektologa - logopeda Individualni logopedski tretman (sa detetom ili roditeljem) Grupni rad (sa detetom ili roditeljem) Audiolingvistički tretman KSAFA-M aparatom (obuhvata artikulacioni tretman, vežbe razumevanja, govorno osamostaljivanje, vežbe bogaćenja rečnika i drugo) Ciljani lekarski pregled specijaliste medicine rada - prvi put Ciljani lekarski pregled specijaliste medicine rada - ponovni Zbrinjavanje povrede na radu Sistematski lekarski pregled u medicini rada Ciljani lekarski pregled u medicini rada Intervju psihologa (kontaktni ili dijagnostički) Obrada i nalaz socijalnog radnika Pregled i obrada radnog mesta Prvi lekarski pregled kod pneumoftiziološke zaštite Ponovni lekarski pregled kod pneumoftiziološke zaštite Rentgenoskopija pluća Rentgenografija ili tomografija pluća Radiofotografski (sistematski) pregled stanovništva sa izveštajem Dijagnostička punkcija pleure Poseta patronažne sestre Poseta babinjari i novorođenčetu Poseta patronažne sestre u seoskom regionu Poseta babinjari i novorođenčetu u seoskom regionu Zdravstvena nega u kući kod nepokretnih sa inkontinecijom - bez kontrole fizioloških funkcija Zdravstvena nega u kući kod nepokretnih sa očuvanom funkcijom kontinencije - sa kontrolom fizioloških funkcija Zdravstvena nega u kući kod polupokretnih - ograničeno pokretnih Ukazivanje hitne medicinske pomoći - specijalizovane lekarske ekipe Ukazivanje hitne medicinske pomoći - standardna ekipa Ukazivanje hitne medicinske pomoći u ambulanti hitne pomoći Sanitetski prevoz po izlasku na području gradskog i urbanog naselja Planirani razgovor Rad u maloj grupi Zdravstveno predavanje Organizacioni prikaz izložbe MATERIJAL ZA BIKARBONATNU HEMODIJALIZU MATERIJAL ZA VISOKO EFIKASNU BIKARBONATNU HEMODIJALIZU MATERIJAL ZA ACETATNU HEMODIJALIZU MATERIJAL ZA HEMODIJAFILTRACIJU MATERIJAL ZA INTERMITENTNU PERITONEUMSKU DIJALIZU MATERIJAL ZA KONTINUIRANU AMBULATORNU PERITONEUMSKU DIJALIZU (CAPD) MATERIJAL ZA KOMPLIKOVANU CAPD MATERIJAL ZA AUTOMATSKU PERITONEUMSKU DIJALIZU MATERIJAL ZA CVVH MATERIJAL ZA CVVHD MATERIJAL ZA HVCVVH MATERIJAL ZA CVVHDF MATERIJAL ZA HEMOPERFUZIJU MEMBRANA ZA PLAZMASEPARACIJU Otvaranje medicinske dokumentacije ili upisivanje u zdravstvenu dokumentaciju Registracija zdravstvenih kartona Evidencija karto prolaza Primarna evidencija pružene zdravstvene usluge

Cena
81,42 81,42 74,79 74,79 227,21 149,58 306,73 149,58 306,73 306,73 456,31 227,21 609,66 609,66 90,88 182,71 273,60 456,31 227,21 149,58 336,08 376,79 376,79 149,58 149,58 609,66 227,21 149,58 84,26 84,26 38,81 113,60 104,14 153,37 156,21 230,05 453,47 309,57 283,06 372,05 302,94 205,43 205,43 228,15 812,27 812,27 710,97 3.899,00 4.499,00 2.510,00 6.677,00 6.159,00 3.176,00 4.667,00 5.163,00 38.396,00 38.396,00 43.148,00 39.152,00 40.772,00 36.393,00 25,56 12,31 52,07 16,09

Šifra usluge
008005 008006 008007 008008 008009 008010 008011 008012 008013 008014 008015 008016 008017 008018 008019 008020 008021 008022 008023 008024 008025 008026 008027 008028 008029 008030 008031 008032 008033 008034 008035 008036 008037 008038 008039 008040 008041 008042 008043 008044 008045 009001 009002 009003 009004 009005 009006 009007 009008 009009 009010 009011 009012 009013 009014 009015 009016 009018 009019 009020 009021 009022

Naziv usluge
Dnevna rekapitulacija medicinskog rada Dnevna rekapitulacija utvrđenih oboljenja i stanja Mesečni pregled medicinskog rada Mesečni pregled utvrđenih oboljenja i stanja Mesečni sumar medicinskog rada i utvrđenih oboljenja i stanja Prijava zaraznog oboljenja Prijava hroničnih oboljenja koja podležu prijavljivanju Mesečni izveštaj o tuberkulozi Godišnji izveštaj o tuberkulozi Popis zdravstvenih radnika Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj o radu i utvrđenim oblastima i stanjima u službi medicine rada Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj u službi za zdravstvenu zaštitu dece Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj u službi za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj u službi za zdravstvenu zaštitu žena Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj u službi za kožno-venerične bolesti Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj u službi za zaštitu i lečenje usta i zuba Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj u službi za borbu protiv tuberkuloze Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj o sprovedenoj hemoprofilaksi Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj o radu službe za rehabilitaciju Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj o radu polivalentne patronaže Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj o radu laboratorije Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj o zdravstvenom prosvećivanju Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj o obaveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj službe za bolničko-stacionarno lečenje Izveštaji predviđeni saveznim propisima: prikupljanje dnevne evidencije o posetama i radu i tekuće evidencije o utvrdjenim oboljenjima i stanjima radnika koji rade na ugroženim radnim mestima od službe za medicinu rada Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izrada izveštaja o brojnom stanju zdravstvenih radnika i dostavljanje Regionalnom zavodu za zaštitu zdravlja Izveštaji predviđeni saveznim propisima: prijavljivanje kontrole popunjenosti tačnosti unetih podataka i dostavljanju individualnih izveštaja Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj po prijavi porođaja Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj po prijavi pobačaja Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj o hospitalizaciji Izveštaji predviđeni saveznim propisima: izveštaj po prijavi povrede na radu Izveštaji predviđeni republičkim propisima: izveštaj o kućnoj nezi i lečenju Izveštaji predviđeni republičkim propisima: izveštaj o sistematskim i kontrolnim pregledima u savetovalištima Izveštaji predviđeni republičkim propisima: izveštaj o stomatološkoj zaštiti dece predškolskog i školskog uzrasta Izveštaji predviđeni republičkim propisima: izveštaj o deci ometenoj u psihofizičkom razvoju Izveštaji predviđeni republičkim propisima: izveštaj o radnicima obuhvaćenim redovnom kontrolom koji rade na poslovima i zadacima pod posebnim uslovima rada Izveštaji predviđeni republičkim propisima: izveštaj o radnicima obolelim od profesionalnih bolesti Izveštaji predviđeni republičkim propisima: izveštaj o privremenoj nesposobnosti za rad Izveštaji predviđeni republičkim propisima: izveštaj o izdatoj opremi za sprečavanje iščšenja kuka novorođenoj deci Izveštaji predviđeni republičkim propisima: izveštaj o dužini boravka i broja lica koja su bila na stacionarnom lečenju, porođaju ili rehabilitaciji sa područja doma zdravlja Izveštaji predviđeni republičkim propisima: prikupljanje, kontrola i dostavljanje prijave i odjave određenih oboljenja sa teritorije za koju obavljaju delatnost Stomatološki pregled Stomatološki pregled - kontrolni Sistematski stomatološki pregled Ciljani pregled Specijalistički pregled Specijalistički pregled - kontrolni Specijalistički pregled nastavnika Specijalistički pregled nastavnika - kontrolni Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjem Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji/motivacija i obučavanje u održavanju oralne higijene Stimulator Uklanjanje naslaga Zalivanje fisura (po zubu) Lokalna aplikacija koncentrovanih fluorida Preventivni ispun Terapija dubokog karijesa (bez ispuna) Amalgamski ispun na 1 površini Amalgamski ispun na 2 površine Amalgamski ispun na 3 površine Nadogradnja frakturiranog zuba Vitalna amputacija

Cena
74,79 74,79 74,79 74,79 90,88 38,81 52,07 9.325,94 19.103,46 10.880,42 104,14 104,14 104,14 64,38 52,07 74,79 25,56 5,68 25,56 12,31 25,56 12,31 25,56 25,56 104,14 38,81 812,27 5,68 2,84 16,09 18,93 12,31 12,31 25,56 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 25,56 12,31 192,00 128,00 192,00 192,00 350,00 175,00 350,00 175,00 525,00 150,00 1.410,00 320,00 320,00 320,00 480,00 320,00 320,00 400,00 560,00 640,00 560,00

00 1.00 875.00 480.100.50 1.00 960.650.00 660.50 262. Regije .00 1.00 990.50 352.00 800.prelom ploče Dodatak zuba u protezi Dodatak kukice u protezi Podlaganje proteze direktno .F. povreda zuba u dece Zbrinjavanje povreda zuba sa težim poremećajima strukture Kompozitni ispun na prednjim zubima Kompozitni ispun na bočnim zubima Nadogradnja od estetskog materijala Kompozitni inlej Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu Vađenje stranog tela iz kanala korena Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena Retretman kanala korana (po kanalu) Glasjonomerni ispun Liveni metalni ispun Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima .00 437.760.00 .00 1.00 440.Šifra usluge 009023 009024 009025 009026 009027 009028 009029 009030 009031 009032 009033 009034 009035 009036 009037 009038 009039 009040 009041 009045 009046 009052 009053 009054 009055 009056 009082 009083 009108 009109 009110 009111 009112 009113 009122 009123 009124 009125 009126 009127 009128 009129 009130 009131 009132 009133 009134 009135 009136 009137 009144 009147 009148 009150 009152 009153 009157 009158 009159 009160 009161 009162 009163 009164 009165 009166 009167 Naziv usluge Vitalna amp.00 960.00 437.00 1.00 320. Regije Hirurško lečenje osteomijelitisa M.00 720.00 720.00 350.Luc Hirurško lečenje osteomijelitisa M.292. kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena Zbrinjavanje mulip.00 990.Caldwell .00 175.50 437.00 240.00 960.00 440.00 825.640.hladnovezujući akrilat Podlaganje proteze indirektno Etiološka dg.00 240.00 480.F.50 705.intraoralno Replantacija stalnih zuba Repozicija luksirane donje vilice Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom Cena 640.00 480./ eks.po kanalu Parcijalna akrilatna proteza Totalna proteza Reparatura proteze .00 1.475.100.00 350.00 320.00 700.00 525.00 440.00 960.925.00 80.292.100.00 525.00 160.00 192.00 1.00 192.00 350.00 240.00 525.00 1.00 960.280.00 2.00 1.100.00 1.00 2.925.50 262.650.00 720.00 1. konsekutivnih oboljenja Otkrivanje oralnih žarišta Izrada i analiza studijskog modela Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave Aktivni pokretni ortodontski aparat Funkcionalni ortodontski aparat Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom Lečenje alveolita Resekcija jednokorenih zuba Resekcija gornjih dvokorenih zuba Resekcija trokorenih zuba Hemisekcija i disekcija zuba Vađenje zuba Komplikovano vađenje zuba Hirurško vađenje zuba Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija) Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje) Uklanjanje mukoznih cista Uklanjanje manjih viličnih cista Uklanjanje većih viličnih cista Plastika plika i frenuluma Revizija sinusa .50 470.00 1.650.650.00 350.00 960.00 880.00 1.lokalnog Nekrektomija po seansi Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal Odstranjenje kalkusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde Prva pomoć kod dentalgija Drenaža parodontalnog abscesa Intraoralna incizija apscesa Zaustavljanje krvarenja Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem Primarna plastika OAK Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa Primarna obrada rane .50 175.00 660.00 1.

49 3.99 442.49 3.00 1.V ekscizija Maligni tumori usne .28 1.822.52 387.360.822.50 1.175.00 787.64 77.28 685.650.565.52 442.050./mal.00 150.00 350./mal.02 2.00 787.399.837.35 .00 3.12 1.300.262.00 885.00 1. defekta M.49 3.50 525.Regija Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje Maligni tumori usne .07 2. tumora kože sa direktnom suturom M.00 240.W ekscizija Uklanjanje konaca Opturator ploča bez zuba Proteza sa opturatorom Skeletirana proteza sa opturatorom Ekstraoralna incizija apscesa Rentgenografija zuba intraoralna Ortopantomogram Telerendgen Snimak donje vilice u tri pravca Snimak temporo mandibularnih zglobova Snimak facijalnog masiva Snimak paranazalnih šupljina Snimak orbita Snimak jagodičnih lukova Intraoralni metodi radiografisanja Kraniogram PA i profil lobanje) Vratni deo kičme u dva pravca Nativno radiografisanje pljuvačnih žlezda Sijalografija Ultrazvučni pregled pljuvačnih žlezda CT pregled orbita bez kontrasta CT pregled orbita sa kontrastom CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrasta CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastom CT pregled donje vilice bez kontrasta CT pregled donje vilice sa kontrastom CT pregled vrata bez kontrasta CT pregled vrata sa kontrastom CT pregled pljuvačnih žlezda bez kontrasta CT pregled pljuvačnih žlezda sa kontrastom Rekonstrukcije CT slike Površinska lokalna anestezija Infiltraciona anestezija Anestezija u oralnoj hirurgiji Anestezija u maksiofacijalnoj hirurgiji Antišok terapija Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe Konsultativni pregled u drugoj ustanovi Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijene Rad u maloj grupi (6 do 9 osoba) Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba) Životna demonstracija (6 do 9 osoba) Predavanje Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilice Uklanjanje benignih koštanih tumora lica i vilice Readaptacija i reokludacija opturatora Obuka pacijenta za izvođenje funkcionalnih vežbi za rehabilitaciju temporo mandibularnog zgloba EHO Preparacija Cubitalne arterije po Sonesu Termodilucija Reanimacija kardiološkog bolesnika Određivanje uzorka krvi (saturacija) svaki sledeći uzorak Cena 320.41 100.49 3.023.820.52 381.540.575.375.319.00 1.00 360.880.50 437.565.02 2.00 885.00 1.50 1.565.50 437.37 46.50 437.10 442.50 787.00 1.00 735.02 2.00 3.565.525.39 5.650. tumora kože sa rekonstr.Šifra usluge 009168 009169 009170 009171 009172 009173 009174 009175 009176 009177 009178 009179 009180 009181 009182 009183 009184 009185 009186 009187 009188 009189 009190 009191 009192 009193 009194 009195 009196 009197 009198 009199 009200 009201 009202 009203 009204 009205 009206 009207 009208 009209 009210 009211 009212 009213 009214 009215 009216 009217 009218 009219 009300 009301 009302 009303 009304 009305 009306 009307 009308 009309 010022 010029 010032 010034 010055 Naziv usluge Uklanjanje splinta/šine Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije Zbrinjavanje preloma vilice metodom žičane imobilizacije Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinom Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom .00 1.33 3.52 1.375.02 2.F.73 4.00 125.00 240.00 940.822.00 3.00 360.88 169.03 1.00 240.873.00 160.00 2.F.100.Regija Ekscizija ben.02 2.327.splintom Izrada i analiza studijskog modela/mulaža kod deformiteta lica i vilica Kefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica Fotokefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica Biopsija Ekscizija ben.337.00 1.13 2.88 442.565.50 1.94 932.873.52 442.300.00 262.

51 264.51 6. radialis .51 10.053.39 9.612.191.531.768.29 4.66 97.23 9.Šifra usluge 010056 010057 010058 010059 010060 010061 010070 010071 010072 010073 010074 010075 010076 010079 010081 010083 010084 010086 010088 010091 010092 010093 010094 010095 010096 010097 010901 010902 010903 010904 010905 010907 010908 010909 010910 010911 010912 010913 010914 010915 010916 010917 010918 010919 010920 010921 010922 010923 010924 010925 010926 010927 010928 010929 010930 010931 010932 010933 010934 010935 012118 012120 012128 012129 012131 012143 012164 Naziv usluge Određivanje uzorka krvi (saturacija) prvi uzorak Sirkom snimanje (100x100 mm) Kine snimanje (35x35 mm) Treparacija vene sa anestezijom Preparacija arterije sa anestezijom AOT snimanje Elektrokonverzija srčanog ritma Višebojni prekordijalni odvodi Elektrokardiogram .612.41 2.102.70 8.829.55 688.51 10.323.07 3.916.989.612.056.792.21 2.77 436.41 541.93 74.965.06 11.872.sutura Eksploracija karotidne arterije Scalentomija Resekcija vratnog rebra Resekcija I rebra Povreda arterija ulnarnis.51 10.71 8.00 2.05 10.64 241.12 4.62 1.05 3.14 322.527.62 468.62 4.974.53 485.33 10.43 1.277.205.20 4.64 58.732.60 156.standardni.612.79 120.46 4.sutura Eksloracija visceralnih arterija Cena 178.816.69 10.849.28 770.18 2.23 221.61 2.612.13 1.55 156.037.66 185.19 8.029.89 13.68 6.48 5.432.12 655.99 7.VALVULOPLASTIKA U DECE I ODRASLIH Balon septostomija kod novorođenče dece Biopsija srca kod specifičnih oboljenja miokarda Perkutana angioplastika koronarnih arterija balon kateterom Angioplastika balon kateterom perifernih arterija Intrakoronarna tromoliza Invanzivna hemodinamika Transeptalna kateterizacija levog srca Intrakardijalna elektrošok ablacija Privremeni pejsmejker Selektivna koronarografija Selektivna arteriografija karotidnih parteri Digitalna sustrakciona arteriografija AOT serio cardioangiografija Određivanje koronarnog protoka Intraarterijska angioskopija Intrakoronarna angioskopija Doppler u boji Kompjuterska procena gradijenta pomoću dopplera Kompjuterska procena funkcije komora iz ehokardiograma Laser angioplastika perifernih krvnih sudova Laser angioplastika koronarnih krvnih sudova Povrede karotidne arterije .71 6.57 1.603.70 241.820.12 468.60 7.00 201.65 361.829. unipolarni i prekordijalni Registrovanje vektor kardiograma Oscilografija EKG ezofagusni odvodi Farmakodinamski testovi Ergometrija na bicikl ergometru DC šok Jednodimezijska ehokardiografija Dvodimenzijska ehokardiografija Kontrasna ehokardiografija Merenje perifernog krvnog pritiska Fonokardiografija Spoljna masaža srca Balistokardiografija Polikardiografija Registrovanje pulsnih krivulja Punkcija femoralne vene po Seldingeru Punkcija femoralne arterije po Seldingeru Endomiokardna biopsija srca Kompjuterizovana tomografija Dopller ehokardiografija srca i krvnih sudova Kateterizacija pod ultra zvukom Segmentna procena pokretljivosti leve komore Registrovanje vektor kardiograma i EKG mapping Mikrokateterizacija srca Kvantitativna ventrikulografija Intrakardijalno merenje pritiska Hillar kateterom Histografija sa programiranom elektrostimulacijom Intrakardijalna valvularna dilatacija Perkutana transluminalna angioplastika bubrežnih arterija .820.173.97 6.119.311.207.balon kateterom PERKUTANA BALON ANGIOPLASTIKA .12 4.829.43 .51 485.51 2.522.21 345.25 344.82 361.21 104.612.97 6.

400.980.905.403.20 8.ostium primum patch plastika u EKK Ventikularni septum defekt. korekcija u EKK Trilogija Fallot totalna korekcija u EKK Atrijalni sektum defekt tip sinus venosus.venska fistula rekonstrukcija u EKK Aoro .18 .02 9.499. mitralne i trikuspidalne valvule u EKK Implantacija aortne i mitralne valvule sa plastikom u EKK Implantacija mitralne valvule sa plastikom trikuspidalne valvule u EKK Otvorena komisurtomija mitralne valvule u EKK Tumori srca ekstirpacija u EKK Strano telo u srčanim šupljinama ekstirpacija u EKK Embolija plućne arterije.127.697.533.ligatura i sutura Embolija (tromoza) embolektomija Povreda butne ili zatkolene arterije ligatura .12 6.117.88 15.127.40 15.88 7.156. zatvaranje direktnom suturom u EKK Atrijalni septum defekt.127.pulmalna anestomoza po Blalocku Aortopulmonalna anastomoza po Potts-u Konstruktivni perikarditis pericadiectomia Eksudativni pericarditis.86 11.225.20 4.577.406.70 7.225.029.53 560.64 22.26 21.55 27.69 27. resekcija i T-T nastotmoza bez upotrebe grafta Coartatio aorte.61 6.617.01 35.084.058.04 28. patch plastika u EKK Atrijalni septum defek .678.291.606.48 4.Šifra usluge 012216 012221 012223 012225 012226 012227 012228 012229 012230 012232 012233 012234 012235 012236 012240 012243 012244 012245 012247 012255 012263 012264 012265 012266 012269 012801 012802 012803 012804 012805 012806 012807 012808 012809 012810 012811 012812 012813 012814 012815 012816 012817 012818 012819 012820 012821 012822 012823 012824 012825 012826 012827 012828 012829 012830 012831 012832 012833 012834 012835 012836 012837 012838 012839 012840 012841 012842 Naziv usluge A-V fistule srednje i male arterije .60 4.69 28.69 27.45 24.sutura Povreda butne ili zatkolene arterije rekonstrukcija autovenski Povreda manjih arterija . patch plastika u EKK Parcijalna anomalna plućna venska drenaža totalna korekcija u EKK Totalna anomalna plućna drenaža totalna korekcija u EKK Stenoza arterije pulmomalis.70 8.69 34.30 15.966.358.459.69 29.058.127.savenopoplitealni BY PASS Primarni variksi .79 20.79 9.67 4.45 28.78 38.545.127.636.75 23.53 7.02 6.662.94 32.703.29 38.54 273. pericardiectomia Coartatio aorte.334.41 26.11 9.73 39.16 8.145.83 24.69 26.817.635.koronarni jednostruki bypass sa implantacijom jedne valvule u EKK Mitralna stenoza zatvorena komisurotomija Povrede srca obrada rane bez primene EKK Kateterizacija desnog srca Reanimacija srca putem toraktomije otvorena masaža srca Ductus aretiosus persistens ligatura ductusa Botalli Subclavio . patch plastika u EKK Marphancy sindrom zamena ushodne aorte .32 810.29 27.629.sutura Eksploracija butne.88 7.38 6.40 9.951.570.ligatura Striping Sekundarni variksi (ligatura) sekcija perforativnih vena Povrede velikih vena .907.95 27.127.675.67 8. zatvaranje direktnim šavom u EKK Ventikularni septum defekt.998.26 31.ligura sutura Vanesectio Holter monitoring 24-dinamička elektrokardiografija Elektronska kontrola bolesnika sa PACE MAKEROM Neinvaziono hemodinamskoispitivanje bolesnika sa PACE MAKEROM Neinvazivna dijagnostika ventikularne tahikardije i fibrilacije Ugradnja itrela Atrijalni septum defekt.Benthalova operacija Tetralogija Fallot totalna korekcija u EKK Pentalogija Fallot totalna korekcija u EKK Kongenitalna stenoza aortne valvule korekcija u EKK Ruptura aneurizma sinusa valsalvae rekonstrukcija u EKK bez zamene aortne valvule Implantacija mitralne valvule u EKK Implantacija aortne valvule u EKK Implantacija aortne i mitralne valvule u EKK Implantacija aortne.286.32 9.368.55 31.168.278.285.95 31. resekcija i T-T anstotmoza sa graftom Asistirana cirkulacija intra aortalna balon pumpa Aortno .35 11.63 6.81 9.koronarni jednostruki autovenski bypass u EKK Cena 11.43 33. embolektomija u EKK Aneurizma ascedentne aorte resekcija aneurizme bez zamene aortne valvule u EKK Aneurizma ascedentne aorte resekcija aneurizme sa implantacijom aortne valvule u EKK Koronarna arterijsko .82 25.zatkolene kruralne arterije Kateterizacija butne arterije (perfuzija) Artericijalna A-V fistule (za dijalizu) Revizija fistule i ekstrakcija shunta Artericijalne A -V fistule (graft) Artericijalne A-V fistule (autovenski graft) Dorzalna simpaktetomija Lumbalna simpaktetomija Merenja protoka (fluometrija) Dekompresivna fasciotomija Tromboza butne vene .003.426.174.647.546.084.106.33 6.44 10.89 12.960.907.74 17.45 2.747.677.106.58 14.091.793.905.99 27.

urođene stečene A-V fistule) Rekonstruktivne operacije na aorti i glavnim granama Rekonstruktivne operacije na vaskularnim granama Rekonstruktivne operacije na venskom sistemu ( VCS.936. reimplementacija novog PM i trajne elektrode Registrovanje spektr.21 27. Doppler index Duplex scan oper.936.480. poplitea cruralne arterije i dr. TEA.51 416. parametara intrakardialnog signala.931.24 34.336.73 815.669.12 34. postavljanje privremene elektrode.koronarni dvostruki bypass u EKK Aortno .25 197. reimplantacija PM i elektrode na suprotnu stranu Reintervencija kod infekcija ili sepse.078.868.321.921. ekstrakcija urasle elektrode u miokard.) Posttromboflebit.51 29.36 31.92 608.615.55 711.koronarni trostruki bypass u EKK Aneurizma srčane komore resekcija u EKK Aneurizma srčane komore resekcija sa jednostrukim bypass-om Aneurizma srčane komore resekcija sa implantacijom valvule Benigni tumori medijastinuma.57 5. merenje parametara stimulacionog praga u predkomori i komori.438.815.868.73 .08 468. interpositio graft) A-V Šant sa graftom) arterije femoralis Multiple i istovremeno operacije na aorti i njenim organima (elongatio. infekcije i sl.124.792.20 23. parametara intrakardialnog signala .88 26.55 416.61 24.704.09 8.frekv.enterične fistule.62 313. odstranjivanje PM.301.769. pleksusa Intraarterijska katet.483.463.19 13.sindrom i ulcus Transaksilarna resekcija prvog rebra.192. aorto .za perfuziju vazodilatora Dezobstrukcija i trombektomija aorte i njenih grana Dezobstrukcija i trombektomija perifernih arterija In situ bypass Velike amputacije .397.17 13.78 26.25 5. ekstirpacija Tumori timusa.VCI) Ekstraanatomske rekonstrukcije Reoperacija na aorti i njenim granama (reokluzije pseodo aneurizme.76 28.10 6.249. intraoperativna elektronska analiza analiza sa foto analizom impulsa. jumping i dr.11 468.26 386.O.917.99 32.38 24.53 19.59 5. ekstirpacija Maligni tumori medijastinuma.438. Transkutana oksimetrija Merenje segmentnih pritisaka Cena 22.561. graft ) Transcervicaine simpatektomije resekcije prekobrojnog rebra Rekonstruktivne operacije na perifernim arterijama (T-T.145.Šifra usluge 012843 012844 012845 012846 012847 012848 012849 012850 012856 012857 012858 012859 012860 012861 012862 012863 012864 012865 012866 012867 012868 012869 012870 012871 012872 012873 012874 012875 012876 012881 012882 012883 012884 012885 012886 012887 012888 012889 012890 012891 012892 012893 012901 012902 012903 012904 012905 012906 012907 012908 012909 012910 012911 012912 012913 012914 012915 012916 Naziv usluge Aortno . parametara intrakardialnog signala registrovanjem signala Implantacija ventrikularnog pejsmejkera sa merenjem parametara stimulacionog praga Implantacija dijagnostičkih pejsing sistema ( DPG) sa merenjem parametara stimulacionog praga. fistule. Rekonstruktivne operacije na perifernim arterijama (bypass.56 16. pejsing sistema implantacija dve elektrode.) Reoperacija na perifernim arterijama (reokluzije. timektomija Rekonstruktivne operacije A luka aorte (TEA.329.67 27.04 9. simpatektomija. patch) Rekonstruktivne operacije na perifernim arterijama (bypass.36 407.62 468.61 9.08 851.975.356.59 4.528. patch) Rekonstruktivne operacije A luka aorte (bypass.21 36.095. ekstrakcija urasle elektrode u miokard.registrovanjem signala i tastiranjem 4 modaliteta pejsinga Implantacija antitahikardnih pejsing sistema sa automatskim odašiljačem Implantacija automatskih antitahidarnih pejsing sistema sa testiranjem 6 modaliteta pejsinga Implantacija defibrilatora Implantacija stimulatora kičmene moždine Reintervencija kod displasmana elektrode Reintervencija kod preloma elektrode.481.704.790.112. urođene stečene A-V fistule) Multiple rekonstruktivne operacije na perifernim arterijama (elongatio.05 9.96 32. dekompresio neurovaskulr. infekcije grafta i sl.16 10.56 9.69 21.92 6. jumping sequeni i sl.90 10. pseodo aneurizme.549.607.152. registrovanjem tastiranjem AV čvora Implantacija av.62 608. Okularna Pletizmografija Registrovanje arterijskih pulsnih talasa REGISTROVANJE VENSKE PROLAZNOSTI Kontinuirani doppler photoplethysmographia Phonoangiographia Elektronske impedance plethysmographia Treadmile exercise test Reaktivna hipermija test Angiodynamogram I. merenje intrakardialnih signala u obe šupljine i registrovanje arterijskog i ventikularnog EKG-a sa testom retrogradne kondukcije Implantacija frekventno adaptivnog pejsing sistema sa merenjem parametara stimulacionog praga.713.00 6. interpositio graft A-V Šant) a.87 8.krvni sudovi Implantacija atrijalnog pejsmejkera sa merenjem parametara stimulacionog praga Implantacija atrijalnog pejsmejkera sa merenjem parametara stimulacionog praga.89 14.08 541.876.45 23. merenje protoka Merenje temperature tela ekst.43 37.00 7.74 32. T-T.86 851.19 35.

05 1.10 3. Intubacija rigidnim bronhoskopom Rigidna bronhoskopija Fiberbronhoskopija Biopsija forcepsom Biopsija malim klještima Cena 407.42 81.24 3.kontinuirano snimanje koncentracija u gasnoj smeši Respiracijski gasovi u arterijskoj krvi i izdahnutom vazduhu sa izračunatom razlikom Funkcijski rezidualni kapacitet pluća . angiografija Angiografija (i.92 882. lumph.23 933.72 3.73 2.195. telemetrijsko očitavanje atrijalnih i ventikularnih pejsing programa. aorta Lymphographia Fibrinogen test Kompletna kompjuterizovana neinverzivna hemodinamika Radioizotopski scan pluća art. vena. Merenje kolateralne karotidne perfuzije Merenje protoka u intra abd.83 933.13 283.o) Arteriografija (kateter) Arteriografija (descd.32 1. (punkciona) Aortografija translumbalna Aortografija (Beldinger) abdominalne aorte Selektivna arteriografija Supraselektivna arteriografija Digitalna substrakc.05 8.87 3.42 81..05 319.23 81.50 4.446.12 488. telemetrijsko očitavanje memorije pejsmekera za protekli period od 19 dana.72 283.27 2.05 253. telemetrijsko očitavanje programa.141.864.kom.006. krvnim sudovima Merenje dijametra aorte VCI Merenje gradijenta pritiska (i.18 297.839.62 1.61 14.56 336.10 333. aort.Šifra usluge 012917 012918 012919 012920 012921 012922 012923 012924 012926 012927 012928 012929 012930 012931 012932 012933 012934 012935 012936 012937 012938 012939 012940 012941 012942 012971 012972 012973 012974 012975 012976 012977 012978 012979 012980 012981 012982 012983 012984 012985 012986 012987 012988 012989 020003 020004 020005 020006 020007 020008 020009 020010 020011 020012 020013 020015 020016 020017 020018 020019 020020 020022 020023 Naziv usluge Merenje digitalnih pritisaka Maping karosida Merenje prolaznosti Cerebralna intra/extra kran.85 480. testiranje stimulacionog praga i impedance) Kontrola rada dijagnos.72 1.05 461..195.volumen kapilarne krvi i membr.o) Aortografija (kot.45 6. impulsnog intervala. .23 159.) asced.175. trajanje impulsa.kontuirano snimljena koncentracija u gasnoj smeši Oksigrafija .765.42 41.51 468. pejsing sistema (DPG sistem) elektronska kontrola.klouzing kapacitet Difuzijski kapacitet pluća za ugljen .20 3.76 217. reprogramiranje Neinvazivna hemodinamika bolesnika sa ugrađenim atriventikularnim pejsmekerom Kontrola rada frekventno adaptivnog pejsing sistema .32 1.72 159.797.82 159.42 120. Seriograf Aortografija (kat.08 1.standardna Kontrola rada frekventno adaptivnog pejsing sistema sa kontrolom frekventnog odgovora Harmonijska analiza EKG-a pejsmeker signala Kontrola rada stimulatora kičmene moždine Memogard registracija EKG-a kod bolesnika sa retkim aritmijama Holter analiza rada implantiranog pejsmekera Holter analiza rada implanitaranog dvokomorskog pejsmekera Holter analiza rada frekventnog adaptivnog pejsmekera Transtelefonska kontrola EKG-a i pejsmekera impulsa Kontrola implantibilnog defibrilatora Kontrola dvomotorskog faps DDDR Holter monitoring Kontrola Daul senzor RR pejsmekera Otpor strujanja vazduha u plućima Toraksni gasni volumen-telesna pletizmografija Uzimanje uzoraka arterijske ili arterijalizovane krvi Parcijalni pritisak kiseonika u krvi Oksimetrija -fotometrija Acido .414.636.scan aortae VCI.punkciona) Arteriografija retrograd. amplitude sa fotoanalizom Kontrola rada jednokomorskih multiprogramiranih pejsmekera (elektronska kontrola.62 655.dilucijaski metod Klouzing volumen .23 120.082. brisanje podataka iz memorije i reprogramiranje Kontrola rada AV sis.08 851.perfuzija Digit.212.777.545.04 2.68 464.73 1.536.61 1.486. impulsnog intervala.34 264.bazno stanje sa izračunatim ostalim parametrima Respiracijski gasovi i asidobazno stanje krvi Kapnografija .fotopletizmorg. telemtrijsko očitavanje pejsmeker programa.50 110.26 461.009.04 961.74 655.08 608.04 253.65 120..37 1.12 2.34 541.45 1.792.20 6.864. VCS Elektronska kontrola sa merenjem parametra pejsmeker impulsa (frekvencija impulsa.212.IDDD elektronska kontrola parametara atrijalnog i ventikularnog impulsa.612.06 704.422. amplitude impulsa) Elektronska kontrola sa merenjem parametara PM impulsa i osciloskopskom analizom frekvaencija impulsa. Kontrast.) Luk ili desend.monoksid Difuzijski kapacitet.06 .62 81.

Šifra usluge 020024 020025 020026 020027 020028 020029 020030 020032 020033 020034 020035 020036 020037 020038 020041 020042 020043 020044 020045 020046 020047 020089 020901 020902 020903 020904 020905 020906 020907 020908 022002 022003 022004 022005 022006 022007 022008 022009 022010 022011 022012 022013 022014 022015 022016 022017 022018 022019 022020 022021 022022 022023 022024 022025 022026 022027 022028 022029 022030 022031 022032 022033 022034 022037 022038 022039 022801 Naziv usluge Kateter biopsija Transbronhijalna punkcija Brush biopsija Bronholavaza Bronhoalveolarna lavaža Ciljana bronhoaspiracija Fiberaspiracija Terapijska bronhoaspiracija Ekstrakcija stranog tela Zaustavljanje endobronhijalnog krvavljenja Uzimanje brisa Bužiranje Bronhografija Terapijska insuflacija Pleuralna punkcija .40 675.26 1.66 6.86 2.232.04 4.911. Klasseh Biopsija pluća sec.16 3.96 426.30 336.bogush Ekstripacija tumora medijastinuma sa resekcijom V.111.378.711.25 703.376.844.06 426.20 7.02 426.32 5.988.13 5.00 5.opterećenje biciklom Acidobazni status Spirometrijska ispitivanja (sa ili bez hemodinamskim ) Ispitivanje rastegljivosti pluća Merenje volunene kapilarne krvi u plućima Radioizotopska ispitivanja plućne ventilacije i perfuzije Morfološko funkcisko hemodinamitska ispitivanja disajnog stabla Bronhološka biopsija (meditec kateter) Kombinovana rigidna i fleksibilna bronhoskopija Perkutalna biopsija pluća Ablacija jednog plućnog režnja ili više segmenata istog plućnog lobusa Bilobektomija ili odstranjenje više segmenata na raznim lobusima Eksplorativna torakotomija sa biopsijom pluća ili tumora Hitna torakotomija zbog odstranjivanja ugrušaka krvi i krvarenja iz šupljih iz vena i pulmonalnih sudova Operacija zbog traumatske rupture dijafragme sa prolapsom organa abdomrna .42 1.08 117.544.06 639.30 524.64 2.754.601.376.073.82 1.309.87 5.02 126.598.22 5.02 212.27 4.702.02 426.266.504.44 7.282.53 7.324.363.08 266.39 1. ili eventracije dijafragme .21 7.47 1.21 2.44 3.86 5.40 734.163.39 639.07 4.481.111.972.64 5.CAV.754.410.660.25 4.409.444.97 88.08 5.754.754.005.42 4.SUP.86 224.82 6.06 283.209.82 2.96 639.06 283.40 .801.torokalni pristup Drenaža grudnog koša Ehinokokna cista jetre sa drenažom .59 8.04 172. Masseh Parcijalna resekcija traheje sa terminoterminalnom anastamozom Cena 283.49 6.370.torakalni pristup Hirurško zbrinjavanje serijske frakture rebara sa imobilizacijom (eksternom) sa torakotomijom Ekstirpacija benignih tumora medijastinuma Eksirpacija malignih tumora medijastinuma Operacija levkastih grudi ravitch Fenestratio cavi empyematis Sutura fenestrae sacci empyematidis gum myoplaticum Sutura bronchi principis post pneumectomiam transpericardialis sec.38 4.931.96 117.242.06 212.evakuaciona Punkcija sa lavažom Punkcija sa instilacijom Pneumotomografija u dece Spirometrija pre i posle trčanja u dece Ispitivanje plućne funkcije .42 5.37 336.dijagnistička Pleuralna punkcija .00 5.22 10.612.099.186.torakalni pristup Operacija benignih tumora pluća bez ili sa resekcijom plućnog parenhima Operacija na oba plućna krila u istom aktu kod bilateralne ehinokoze Pleuropneumektomija zbog hroničnog empijema ili nakon prethodno izvršene resekcije pluća Pleurektomija uz resekciju jednog ili više rebara kod empijema (otvorena drenaža empijema) Pulmektomija proširena zbog karcinoma sa ekstirpaccijom limfnih žlezda Restura bronha zbog bronhijalne fistule posle resekcije Radikalna dekortikacija pluća kod empijema Segmentna resekcija jednog plućnog lobusa i klinasta resekcija Torakotomija kod ehinokoka uz resekciju pluća Torakotomija kod zbrinjavanja pneumotoraksa ili emfizema bula Torakoscopija uz biopsiju Torakoplastika sa pneumolizom od IV -VIII rebra Torakoplastika sa pneumolizom koja se odnosi na prva tri rebra Totalna ili delimična resekcija jednog rebra izuzev prvog Torakotomija i odstranjivanje ehonikolnih cista i drugih cista Torakotomija i kavernografija Torakoplaparoskopija kod odstranjenja ehinokola iz pluća i ehinokoka jetre Medijastinoskopija uz biopsiju medijastinalnih limfnih žlezda ili tumora Zbrinjavanje dijafragmalne hernije.12 6.42 2.01 5.06 283. i impantacijom vaskularnog grafta Biopsija pluća sec.39 7.60 5.

65 1.87 868. test) Motorika želudca (EGG ezofagogastrografija) EKCP-sa svinkterotomijom i vađenjem kamenčića iz holedona Elektroresekcija polipa jednjaka želuca tankog i debelog creva Fibrokolonoskopija sa ileoskopijom BICAP sa elektrokoagulacijom Ispitivanje dinamike apsorpsije Traskoskopska hemostaza (laser. elektrokoagulacija.61 577.08 1.311.40 162.12 1.87 1.07 1.89 655.00 6.tankog ili debelog creva Perkutana biopsija jetre-punkcija Fiberduodenoskopija Fiberezofagoskopija Fibergastroskopija Panendoskopija Kolonoskopija-fiberkolonoskopija Rektosigmoidoskopija Frakcionirana želudačna tubaža sa coffinom Duodenalna tubaža dijagnostička Aspiraciona (dupla sonda i biopsija sluznice tankog creva Aspiraciona slepa biopsije sluznice duodenuma sa razmazom Lambling-histaminski test običan Pentagastrinski test želudačne sekrecije Skrob-tolerans test STT Test opterećenja D -XYLOZOM Dijagnostička laparoskopija Dijagnostička laparoskopija sa aspirac.861.044.295.380.kamena u žučnim putevima i pankreasu pod kontrolom rendgena Rigidna erofagoskopija Direktni refluks aspirat jednjaka Biopsija vođena ultrazvukom Ekscerne drenaže bilijarnih puteva u tečnih kolekcija u trbuhu vođene ultrazvukom Plasiranje ekstrernih proteza pod ultrazvukom Perkutana transhepatična holangiografija pod ultrazvukom (PTC) Bilijarna manometrija Rentrogradna holangiografija pankreatcvrusungografija Fiber jejunoskopija KAY maksimalni histeminski tekst Holander insulinski test želudačne sekrecije Postavljane endobilijarnih proteza pankreasa Funkciona dijagnostika egzokrinog dela pankreasa (sekretinski i dr.772.311.lobektomija Reintervencija na bronhu.26 302.00 5.455.91 564.422.Gastrotest Prostigmin-pankrezimin test Aspiraciona (slepa) biopsija želuca Ciljana biopsija jednjaka Ciljana biopsija mukoze želuca.42 410.49 1.096.18 1.Šifra usluge 022802 022803 022804 030004 030005 030006 030007 030008 030009 030010 030011 030012 030013 030014 030016 030017 030018 030019 030021 030022 030028 030029 030030 030031 030035 030036 030037 030038 030040 030041 030042 030043 030044 030045 030046 030047 030048 030049 030050 030051 030052 030901 030902 030903 030904 030905 030906 030907 030908 030909 030910 030911 030912 030913 030914 030915 030916 030917 030918 030919 030920 030921 030922 030923 040001 040002 040003 Naziv usluge Proširena lobektomija (pneumonektomija) SLEEVE .34 704.07 1.68 58. traheji i plućima Tubeless coff . tankog ili debelog creva Ciljana biopsija polipa želuca.529.29 2.70 969.18 1. peritoniuma.42 969.94 456.80 1.99 1.Histamin test .082. retroperitelnog tumora Laparoskopija sa adhaziolozom Holecistokininski test (CCK) Encoskopska manometrija Litotripsija-lomljenje kamena u žučnim putevima-mehaničko Endoskopska papilotomija (EPT) Ekstrakorporalna Shock wave litotripsija u žučnoj kesi pod kontrolom ultrazvuka Elektrokorporalna Shok wave litotripsija .21 1.biopsijom jetre Dijagnostička laparoskopija sa ekscizionom biopsijom jetre.03 727.64 1.87 1.589.875.947.295.34 1.87 .91 976.06 528.483.26 802.23 645.483.919.54 1.08 1.742.Wawe konkrementa holedonusa Wirsungovog kanala i holeciste Endoskopska drenaža opstrukcija bilijarnog stabla TSH .86 2.29 727.22 584.529.42 564.41 1.80 1.200.875.15 551.458.837.958.34 704.311.tireotropni hormon RIA Glukagon RIA Trh-test Cena 6. raznih tumora u trbušnoj duplji pražnjenje pseudocista pankreasa i apcesa pankreasa i jetre pod kontrolom ultrazvuka RTC pod kontrolom ultrazvuka (perkitana transhepatična holangiografija) Abdominalna angiografija vođena ultrazvukom Ispitivanje protoka kroz velike krvene sudove u abdomenu metodom Dopplera Ezohagelna monometrija Ezofago PH metrija 24-časovna PH metrija Dilatacija balonom benignih i malignih struktura holedohusa i Wirsung-ovog kanala Ekstrakorporalna Shoch .49 443.671.568.23 2.200. sklerozacija) Bopsija jetre.527.12 1.568.83 1.08 1.11 798.65 266.31 561.28 390.99 704.86 3.51 873.41 9.42 1.021. pankreasa.428.87 1.97 557.07 528.18 1.36 428.40 2.39 645.

RIA Hormon rasta dnevna kriva Hormon rasta RIA u toku ITT Hormon rasta RIA u toku OGTT Prolaktin u toku ITT ACTH -diuralni ritam ACTH u toku ITT Estradiol u toku HSG Insulin u toku OGTT Gastrin u toku OGTT Paptid u toku ITT Glukagon u toku OGTT Glukagon u toku ITT Glukagon test sa određivanjem C peptida Pepsinogen I -RIA Adh antidiurezni hormon -RIA Dhea-s dehidroepiandrosteron -RIA Proinsulin za dijagnostiku insulinom LH -RH Progesteron RIA Feritin EIA ( enzim imuno metoda) BetaHCG -RIA (beta horionski gonadotropin) SHBG -RIA LH .034.64 512.74 198.68 449.07 1.207.04 1.73 449.21 479.194.07 1.501.03 515.30 1.415.81 1.21 825.HGH.889.57 2.272.367.42 469.100.07 1.034.524.21 685.651.19 1.260. etiohilanonolom) Clomid test Kaptoprilski test Cordipin test TRH + LHRH Test za hormon rasta Određivanje folikulostimulirajućeg hormona (FSH) .stimulacije ovulacije Cena 985.61 1.03 1.60 1.040.33 1.93 1.27 1.RIA Određivanje hormona rasta (RIA) .16 685.60 825.308.21 600.03 309.42 805.57 309.33 600.30 1.RIA Određivanje paratireoidnog hormona (RIA) Određivanje insulina RIA Određivanje kortizola (RIA) -metoda inkubacije i separacije Određivanje aldosterona (RIA) Određivanje kateholamina u urinu-po jednom parametru Reglan test OGTT Supresija sa L .200.148.07 1. STH Određivanje adrenokortikotropnog hormona ACTH .41 685.154.52 567.41 789.00 1.209.331.55 496.41 685.64 1.964.68 .41 685.52 410.97 1.154.06 1.42 113.04 2.74 600.153.213.87 805.060.74 1.06 8.97 1.21 600.384.200.47 1.47 1.55 789.dopa testom Određivanje LH u krvi za IVF nakon stimulacije ovulacije Određivanje B2 u krvi za IVF .08 368.33 1.RIA metoda Dnevni profit prolaktina i hormona rasta Prolaktin -dnevna kriva Određivanje trijotironina (TT3) Određivanje tiroksina (RIA) FSH u toku minestrualnog ciklusa FSH u toku LHRH LH u toku LHRH Kortizol u toku ITT Kortizol dnevna kriva Aldoaterol i pra u toku napora PRA i aldosteron u toku furosemidskog testa Aldosteron i PRA u toku kateterizacije LH u toku menstrualnog ciklusa Testosteron u toku HCG stimulacije Testosteron RIA Prolaktin u serumu (RIA) LTH C-peptid RIA Pregnastikon u urinu (HCG U DU) Dehidroepiandrosteron u serumu (S) -metoda:hromatografija 5 -alfandrostandiol (S) metoda:hromatografija Testusteron u serumu (S)metoda:homatografija Testosteron u urinu (DU) metoda:hromatografija ACTHI alfa MSF u plazmi -metoda hromatografije Fenolsteroidi sa frankcijama ( estradiol alfa i beta estron) 17 ketosteroidi sa frankcijama (androsteron.42 1.200.21 567.56 1.932.Šifra usluge 040004 040005 040006 040007 040008 040009 040010 040011 040012 040013 040014 040015 040016 040017 040019 040020 040021 040022 040023 040024 040026 040030 040032 040033 040034 040035 040036 040037 040038 040039 040041 040043 040044 040045 040046 040047 040048 040049 040050 040051 040052 040055 040056 040057 040058 040059 040061 040063 040064 040065 040066 040067 040069 040070 040072 040073 040074 040075 040076 040077 040078 040079 040080 040081 040082 040083 040084 Naziv usluge Digostin .40 1.154.67 1.21 306.51 600.41 600.060.03 479.341.97 1.

43 .metoda:hromatografija Kortizol i kortizon u serumu (S) .39 348.96 1.72 .76 6.657.277.654.tumorski marker (monoklonski) Transplantacija beta ćelija .priprema kulture Cena 449.uvođenje u klinici Infuziona samonoseća pumpa .000.68 113.07 567.07 567.00 697.spektrofotometrijski 17 OH kortikoidi .494.kontrola pojedinačno Tametilski (domperidin) test 17 OH i17 KSu toku metyrapona 17 OH u toku dexametazona II 17 ketosteroidi u toku dexametazona II Individualna edukacija na insulinsku terapiju Individualna edukacija na insulinsku terapiju-zavisni dijab.39 365.07 567.41 685.06 6.874.76 544.73 567.spektrofotometrijski Pregnandiol u urinu .025.94 5.40 4.59 6.84 420.38 1.42 1.79 6.76 685.06 1.55 270.clamp Nomifenzimski .evaluacija rezultata Kortizol i kortizon u urinu (DU) .83 1. određivanje dnevnog ritma osnovne bazalne doze i bolusa) Transplatacija ćelija endokrinog pankreasa-kontrola Infuziona samonoseća pumpa .24 1.RIA Određivanje tripsina Renin .138.77 1.825.clamp C-peptid u clamp -u Insulin .07 2.220.odabiranje bolesnika Priprema za transplantaciju .4 .41 515.određivanje optimalne doze insulina CLAMP tehnika Intervencija u hirurškoj sali-veštački pankreas Lečenje kome i ketoacidoze Infuziona pumpa za špric (indikacija.72 472.030.60 309.49 6.71 19.60 805.768.koberfrinski test Domperidon test Pitrescinski test Insulinski receptori Veštački endokrini pankreas .spektrofotometrijski Lečenje nanosomija LHRH pulzativne pumpe kod žene i muškarca GIP u toku ITT GIP U TOKU OGTT Kortizol u toku ponoćnog decamotazona OGTT sa laktatima i piruvatima Glikemija na dextrometru Glukagon .43 8.57 1.imunološka obrada bolesnika Transplantacija beta ćelija .68 1.96 348. Transplantacija beta ćelija .331.66 1.88 1.021.840.spektrofotometrijski 17 ketosteroidi u toku ACTH testa u urinu 17 ketosteroidi u toku dexametazon testa u urinu 17 ketosteroidi u toku dexametazon -pregnyl testa 17 OH u toku ACTH testa 17 OH u toku dexametazon testa 17 OH u toku dexametazon i pregnyl testa Aldosteron u urinu .709.priprema kulture za transplant.419.metabolička obrada bolesnika Priprema za transplantaciju beta ćelija .567.ubrizgavanje kulture Transplantacija beta ćelija .35 1.373.138.09 508.401.30 329.94 2.260.33 4.45 302.43 449.700.070.07 567. Individualna edukacija sa novootkrivenim dijabetesom Obučavanje pacijenata samokontroli krvi Obučavanje samokontroli mokraće Obučavanje samodavanju insulina Obučavanje kalcitonina .64 53.260.401.025.200.857.030.188.spektrofotometrijski HB AL glikozijirani hemoglobin u serumu-spektrofotometrijski Vanil mandelična kiselina u urinu (VMA) Fenol steroidi u urinu .72 1.54 1.hormonska obrada bolesnika ACTH i kortizol u toku metyrapona Clomifen test Androstene dion (RIA) Slobodni insulin (RIA) CA .metoda:hromatografija Priprema za transplantaciju beta ćelija .94 567.56 23.plazma-reninska aktivnost Određivanje gastrina (RIA) Određivanje estradiola (RIA) Određivanje titra tiredglabolunskih antitela (RIA) Transplantacija beta ćelija .angiotenzin (RIA) .567.07 1.20 3.75 6.07 10.59 3.508.88 3.93 10.07 567.Šifra usluge 040086 040088 040089 040091 040092 040093 040094 040095 040096 040097 040099 040100 040101 040102 040103 040104 040106 040107 040109 040110 040111 040115 040117 040118 040119 040120 040122 040123 040126 040128 040129 040130 040131 040132 040133 040134 040136 040137 040138 040139 040143 040144 040145 040146 040148 040149 040150 040153 040154 040155 040156 040157 040158 040159 040160 040161 040162 040163 040164 040165 040166 040167 040168 040170 040171 040172 040173 Naziv usluge Bromokripitin test 17 ketosteroidi u urinu .999.158.76 270.324.46 1.541.27 1.76 302.393.75 981.07 44.

49 205.543.RID Određivanje cikličnog guanozin monofosfata (C GMP) u tečnostima i tkivima .pojedinačno Određivanje B limfocita (metoda direktne imunofluorescencije) Haptoglobin .09 368.sa monovalentnim serumom i sa fotodokumentacijom .04 88.647.02 221.antigen proba Epikutani test (Patch test) Inhalacija aerosola .Turbi Time System Određivanje imunoglobulina E (IGE) .726.90 120.RID metodom Određivanje imunoglobulina D (IGD) .po jednom alergenu Inteadrenalni test .706.Rebuck Eozinog ilni leukociti u komori Autovakcina i vakcina depo antigen .RID Merenje oslobađanja histamina iz leukocita .Šifra usluge 050005 050015 050016 050028 050029 050030 050031 050032 050034 050036 050037 050039 050043 050047 050048 050049 050050 050062 050063 050064 050065 050066 050067 050068 050069 050070 050071 050072 050076 050077 050081 050083 050089 050090 050105 050113 050122 050127 050128 050135 050136 050140 050147 050157 050158 050162 050165 050167 050168 050169 050171 050172 050175 050176 050180 050181 050182 050183 050184 050185 050186 050187 050188 050189 050190 050191 050195 Naziv usluge Alfa i kiseli glikoproteini .po jednom alergenu Test autolognih rozeta (TAR) Merenje koncentracije albumina u likvoru i serumu .RID Određivanje imunoglobulina G (IGG) .39 81.04 88.04 88.53 1.324.04 54.29 88.Turbi Time System Određivanje C reaktivnog proteina (CRP) .04 309.38 1.42 81.65 41.13 165.ASTO (metoda inhibicije hemolize) Beta 2 mikroglobulin Haptoglobin .860.06 1.76 41.79 881.A C4 .rozete Inhalacioni test po alergenu Eozinofilni leukociti u sekretu nosa i ispljuvku Određivanje receptora (estrogena ili progesterona) u tkivu tumora Citostatogram (za jedan citostatik) Jednosmerna kultura pomešanih limfocita .42 212.RIA Određivanje broja i fabocitne funkcije monocita Metaloholinski test na astografu Histaminski test ba astografu Ventolinski test na astografu Prozor test .67 195.38 887.33 20.43 1.78 1.po alergenu Skarfikacioni test .04 88.RIACT Phadiatop (multi rast) Određivanje leukotrien .RID Određivanje C 1 inaktivatora .66 485.43 88.RID Određivanje krioglobulina Dvostruka imunodifuzija (po antigenu .33 309.324.07 1.RID Određivanje C .07 485.65 881.38 338.42 81.92 52.4 komponente komplementa RID metodom Određivanje C .RID Određivanje antitrombina III .68 394.Turbi Time System Određivanje antistreptolizin O antitela .RID metodom Određivanje imunoglobulina A (IGA) .43 .91 156.RIA Određivanje imunoglobulina M (IGM) .07 52.07 270.27 5.RIA Ultrakoncentracija likvora Određivanje ceruloplazmina u serumu Merenje koncentracije albumina u likvoru i serumu (nefelometrijski) Određivanje C reaktivnog proteina (CRP) .direktna Direktna bazofilna degranulacija .615.57 472.57 302.latex Alfa i antitripsin .C Amp .Turbi Time System Određivanje C4 komponente komplementa .65 508.308.40 1.metoda: ugrađivanje radioaktivnog timidina (3H timidina) Određivanje cikličnog adenozin monofosfata .468.07 117.77 1.94 1.u tkivima i tečnostima .04 88.RIA Cena 41.23 417.51 74.04 97.Turbi Time System Određivanje C3 komponente komplementa .pojedinačno Mantoux proba i druge za pozni tip preosetljivosti Ehin .Turbi Time System Određivanje imunoglobulina G (IGG) .35 264.alergenu) M .42 1.21 776.04 88.06 248.04 88.RID metodom Određivanje alfa 2 makroglobulina .66 188.04 176.413.38 1.497.04 156.3 komponente komplementa .RID Fibrinejtub .66 485.Turbi Time System Određivanje imunoglobulina A (IGA) .27 88.21 88.RID metodom Neuroimunološki pregled likvora i seruma Određivanje imunoglobulina M (IGM) .396.39 100.RID metodom Imunofiksacija proteina (IGG) likvora i seruma Izdelektrično fokusiranje proteina likvora i seruma na agarozi Centrifugiranje likvora i seruma za određivanje imunoregulatornih ćelija Elektroforeza proteina i lipoproteina likvora i seruma na agarozi Određivanje imunoglobulina E (IGE) Prist Određivanje imunih kompleksa (PEG) Test transformacije limfocita u prisustvu mitogena ili antigena Rozete sa česticama kvasca obloženim komplementom (YC) roze Imunoelektroforeza proteina .39 52.

76 48. u agaru) Anti .66 253.721.mikroskopski Određivanje leukocitarne formule .Šifra usluge 050196 050197 050198 050199 050201 050203 050204 050206 050207 050208 050209 050210 050211 050212 050213 050214 050215 050216 050901 050902 050903 050904 050905 050906 050907 050908 050909 050910 050911 050912 050913 050914 050915 050916 050917 050918 050919 050920 050921 050922 050923 050924 050925 050926 060001 060002 060004 060005 060006 060007 060009 060012 060013 060014 060015 060016 060018 060019 060020 060021 060022 060023 060024 Naziv usluge Određivanje prostaglandina E2 u serumu i tkivima .247. PHADIATOR (monoklonska antitela) IN VITRO detekcija medijatora kasne preosetljivosti Test limfoblastne transformacije (inkoroporacija H) Fagoscitoza (NTB) test Određivanje funkcionalne NK.57 253. Metabisulfit) Određivanje alergen specifičnih ige RAST. praćenje efekta Tartrazima Na benzoat.65 8.55 993.136.ugrađvanje 3H trimidina u ćelije IL i zavisne linije D 10 biološki test Ispitivanje sposobnisti produkcije interleuktina 2 (IL 2) od strane perifernih mononuklearnih ćelija .559.42 485.23 1. K ćelije citotoksičnosti hromskom metodom Test za supresorne ćelije Produkcija interleukona 1 i 2 Detekcija IL-1 i IL-2 (RIA ili BIOA) Detekcija IL-2 receptora Denotipizacija ćelija u BAL-u metodi monoklonskih antitela uz indirektnu Fenotipizacija ćelija periferne krvi cerebrospinalne tečnosti Određivanje solubilnih imunskih kom.mikroskopski Određivanje koncentracije hemoglobina krvi cijanmethemoglobinskom metodom Određivanje broja leukocita .metoda ugrađivanja 3H timidina u ćelije IL2 zavisne linije .824.28 48.RIA Centrifugiranje likvora i seruma Sedimentiranje likvora u Saynovim komorama Fenotipizacija limfocita tehnikom monoklonskih antitela Određivanje fagocitne aktivnosti bakterije Određivanje inhibicije migracije limfocita Lif test (sa kapilarima) Proliferativni odgovor limfocita na lektine (PHA i CONA) .55 185.72 1.10 2.311.016.287.55 1.55 218.elisa Prick test Tartrazinski test Testiranje sa na .02 2.38 881.03 2.256.28 48. ROZETA (pojedinačno) CB-mikronuklerni test za promenu dejstva jonizirajućeg zračenja Kariotiplinipocita periferne krvi biodozimetrijska procena apsorbovanih doza jonizirajućeg zračenja (analiza 500-1000 metafaza) Punkcija limfne žlezde Punkcija kostne srži PUNKCIJA SLEZINE BIOPSIJA KOSTNE SRŽI PUNKCIJA POTKOŽNOG ILI DRUGOG MEKOTKIVNOG TUMORA Test mobilizacije granulocita adrenalinom Određivanje broja eritrocita .66 485.398.41 780.357.) Određivanje anti-tkivnih auto antitela indirektne imonoflorescencije ili PAP usna auto antitela.585.metoda ugrađivanja 3H timidina Ispitivanje sposobnisti produkcije interleuktina i (IL1) metoda .mikroskopski Određivanje broja trombocita mikroskopski po metodi (Braecer-Gronite) Određivanje procenta retikulocita mikroskopski-supravitalnim bojenjem Određivanje hematokrita-makrometoda po Wintrobe-u Određivanje hematokrita-mikrometoda Određivanje brzine sedimentacije eritrocita za 1 i 2 sata ( i špric za jednokratnu upotrebu) Određivanje prečnika trombocita mikroskopski Određivanje hemoglobina .67 185.29 2.47 1.18 1.173.28 81.17 453.88 110.77 1.27 881.91 54. EA.09 961.47 2.91 90.31 1.877.91 54.00 90.319.RIA Određivanje interleukina i alfa .94 1.00 71.540.automatski brojač Određivanje broja eritrocita .677. EAC.limfocita .500.414.160.30 2.37 1.08 1.62 1.117.38 796. anti O ili anti CLG ili RAJI ćelija Određivanje antitkivnih autoantitela direktne imunoforescencije (Lupus bal.108.72 345.55 110.501.60 17.04 4. ili antimikrozna miokardna ili antimiotohondrijalna i komišićna ili antipljuvačna žlezda i nukleusna Upotreba specifičnih monoklonskih an detakciju antigena na ćelijama i tkivima (pojedinačno) Anti RNP ( SM i anti SSA/SSB antitela (ukrštena EF) pojedinačno) Određivanje antikoagulatvnih antitela (counter-elektroforeza ili imunoproc.76 54.85 698.76 1.75 1.289.69 185.048.biološki test Određivanje količine interleukina 2 u telesnim tečnostima .RIA Određivanje interleukina 2 .94 1.Centromera antitela (HEP-2 ćelija) Anti DNA antitela (RIA ili Counterelektroforeza) Anti DNA antitela (chritidia test) Anti histeonska antitela (ukrštena imunoelektroforeza) Određivanje tireglobulina sa kriokr E.automatski brojač MCHC-automatski brojač (Mean corpusular hemoglobin concentration) Cena 1.273.benzoatom Testiranje sa metabisufitom Specifični bronhoprovokativni testovi Astrografu (alergeni.metodom ugrađivanja radioaktivnig timidina ( 3H timidina) Određivanje prisustva i relatativne aktivnosti serumskih inhibitora lektinima indukovane proliferacije T .350.28 .88 90.88 90.66 485.81 1.45 165.72 269.88 71.51 1.RIA Methyl histamin u urinu .66 1.38 881.

07 97.26 38.automatski brojač Određivanje broja trombocita .28 48.73 .01 110.07 90.07 727.EIA) ** Ham .00 675.51 97.74 146.EIA) ** Fibrinogen (RID.76 110.74 185.07 84.28 165.51 675.55 146.76 110.07 84.EIA) ** Protrombin (RID.28 48.55 185.28 48.EIA) ** Antitrombin III (RID.81 453.00 146.02 727.DV test Test autohemolize LE ĆELIJE** Alfa2antiplazmin-hromogeni ** Antigen von Willebrand-ovog faktora (EIA) ** Cena 48.gravimetrijska metoda Određivanje fibrinogena .00 675.55 146.automatski brojač (Mean concetration of hemoglobin) MCV .65 97.09 355.76 165.00 675.74 146.Šifra usluge 060025 060026 060027 060028 060029 060030 060031 060032 060034 060035 060036 060037 060038 060041 060042 060043 060044 060045 060047 060048 060049 060050 060051 060052 060053 060056 060057 060058 060060 060061 060062 060063 060064 060065 060067 060069 060070 060071 060072 060073 060074 060075 060076 060084 060088 060089 060090 060091 060092 060093 060094 060095 060096 060098 060103 060105 060109 060110 060111 060112 060113 060114 060137 060138 060140 060142 060143 Naziv usluge MCH .58 124.00 675.07 727.65 149.EIA) ** Plazminogen (RID.00 52.26 84.00 201.67 16. slezine.74 933.07 727.EIA) ** Fibronektin (RID.hromogeni supstrat ** Dokazivanje inhibitora faktora koagulacije po testu ** Određivanje tolerancije na streptokinazu ** Inter-alfa-tripsin inhibitor (RID.automatski brojač Određivanje broja leukocita .07 727.40 675.67 456.88 97.automatski brojač (Mean cell volume) Određivanje hematokrita .67 165.31 185.07 185.67 165.74 165.51 201.55 185.45 910.hloracetat) Reakcija na alkalne esteraze (naftil buritat) Priprema trajnog mikroskopskog preparata Citohrom oksidaza test Određivanje procenta eritrocita sa hemoglobinom F (fetalnim) metodom alkalne denaturacije Dokazivanje eritrocita sa HBF u cirkulaciji kiselom solucijom po Klajnhauer-u Određivanje kapilarne fragilnosti (Rumpel Leede) Vreme krvavljenja (Duke) Vreme krvavljenja (IVY) Vreme koagulacije (Lee White) Protrombinsko vreme Vreme koagulacije rekalcifikovane plazme (Howell) Trombinsko vreme Retrakcija koaguluma Vreme lize euglobulina Trombelastogram Test generacije tromboplastina Određivanje fibrinogena . limfne žlezde ili tumorskog tkiva** Pregled punktata limfne žlezde ** Pregled punktata kostne srži ** Citološka analiza likvora ** Citološka analiza punktata tumora ** Citološka analiza punktata slezine ** Markiranje trombocita (Vinca) alkaloidima ** Bojenje na peroksidazu Bojenje pas metodom Bojenje sudanom B Bojenje na kiselu fosfatazu Bojenje tuloidnim plavilom Bojenje na leukocitnu alkalnu fosfatazu Bojenje na sideroblaste Reakcija na kisele esteraze (alfa naftil acetat) Reakcija na neutralne esteraze (naftil AC .07 727.fotometrijska metoda Detekcija kriofibrinogena Trombocitni faktor 3 Detekcija cirkulišućih trombocitnih agregata FDP (Latex-test) Određivanje faktora II (koagulometrijski) Određivanje faktora V (koagulometrijski) Određivanje faktora VII (koagulometrijski) Određivanje faktora VIII (koagulometrijski) Određivanje faktora IX (koagulometrijski) Određivanje faktora X (koagulometrijski) Određivanje faktora XI (koagulometrijski) Određivanje faktora XII (koagulometrijski) Određivanje nivoa heparina u plazmi .26 52.52 110.47 52.00 675.00 632.67 71.74 146.automatski brojač Osmotska rezistencija eritrocita Autoradiografsko ispitivanje kostne srži ** Pregled otiska kostne srži.55 381.76 71.26 52.51 84.D .28 48.76 110.

65 124. cor.01 110.23 283.76 110.hromogeni ** Određivanje proteina C .76 959. venepunkcija.86 153.44 54. pulmo.60 61. kontinuirano praćenje konzerviranja.70 201. identitet davaoca. rad u maloj grupi svečanosti dodele priznanja Prijem i dogovor sa aktivistima u prostorijama službe Lekarski pregled (anamneza.73 126.koagulometrijski Određivanje von Willebrand-ovog faktora (aglutinacija trombocita) Određivanje fibrinopeptida A (ELISA) ** Određivanje aktivatora plazminogena (PA) (ELISA) ** Određivanje fibrinmonomera (FM-test) (aglutinacija eritrocita) Određivanje D-dimera (latex test) BOJENJE TARTARAT REZISTENTNE KISELEFOSFATAZE Lumiagregacija trombocita ** Test mobilizacije granulocita kortikosteroidima Odrđivanje veličine distribucije volumena eritrocita -automatski brojač (RDW-red cell distribution Width) ) Određivanje trombocitnih parametara MPV (Mean platelet volume) i PDW (platelet distribution Width) MORFOLOŠKO CISTOHEMIJSKA ANALIZA PUNKTATA KOSTNE SRŽI KOD AKUTNIH LEUKEMIJA SA FAB KLASIFIKACIJOM** IMUNOCITOHEMIJSKA ANALIZA HEMATOPOETSKIH ELEMENATA APAAP METODOM** SPONTANA AGREGACIJA TROMBOCITA DRVVI (Russel viper venom) Dokazivanje lupus . okrepljujući obrok Zbrinjavanje kolapsa kod davalaca ili trudnice Određivanje krvne grupe ABO u epruveti Ispitivanje ABO podgrupa Ispitivanje Th (D) antigena Ispitivanje Rh fenotipa Ispitivanje Rh (Du) antigena Ispitivanje antitela Screening test Ispitivanje hemolizina Direktan Coombsov test Indirektan Coombsov test Interreakcija Makroskopska dnevna kontrola krvi Ispitivanje postransfuzionih reakcija Konsultativni pregledi Priprema uzoraka za ispitivanje na lues Ispitivanje seruma na Hbs Absorpcija kod Hbs pozitivnog Identifikacija antitela Witbesky test Titar prirodnih antitela Titar imunih antitela Hladni aglutinini Određivanje antigena eritrocita drugih krvnih grupa (Kell) Eluciona tehnika Mikroskopske kontrole Određivanje krvnih grupa na pločici Direktan Coombsov test .72 212.44 110.72 113.28 48.01 959.54 61.79 45. P.81 22.26 149.18 71.44 113.po antiser.60 140. kontrola opšteg stanja.76 48.00 124.58 38.06 665. palpacija abdomena kod davaoca) Konzervacija krvi.01 502. TA.86 149.58 110.04 74.06 .monospec.02 959.585.73 306.58 9.60 306. TPH Određivanje alotipije Gm metodom (sa 5 specifičnosti) Ispitiv.88 88. montiranje boce.31 456.11 253.67 2.73 113. zavoj davaocu i praćenje do trpezarije) Odmor davaoca.90 192.04 35.54 88.76 90.27 916.76 165. alotipije Gm i Inv (sa 5 specifičnosti) Autologa transfuzija (po jedinici) Test reptilaze u plazmi Trombotest u transfuziologiji Cena 214.55 456.28 368.47 45.02 110.91 61.81 113.lika inhibitora Kaolinsko vreme (KTC) Trombotest u oblasti hemostaza Batrombinsko vreme Sastanci na nivou opštine sa društvenim i društveno-političkim organima u vezi okupljanja davalaca Obilazak radnih organizacija i mesnih zajednica Predavanja.53 120.60 113.37 456.54 88.03 61.31 456.31 528.54 12. inspekcija spoljna.Šifra usluge 060144 060147 060150 060152 060156 060158 060159 060160 060161 060162 060163 060164 060165 060166 060167 060168 060169 060170 060171 060172 060173 060174 060175 060176 060177 060178 060201 060202 060204 060205 060207 060209 060210 060211 060214 060215 060216 060217 060218 060219 060220 060221 060222 060223 060224 060225 060226 060227 060228 060229 060233 060234 060235 060236 060237 060238 060239 060240 060265 060266 060267 060268 060269 060270 060271 060272 Naziv usluge RF-LATEH* VAALE-ROSE TEST* Određivanje F XIII sa 5M ureom Određivanje FDP u serumu (hemoglutinacija) ** Trombin-antitrombin kompleks (TAT) (ELISA) ** Agregacija trombocita metodom impedance ** Određivanje proteina C . boce.04 345.31 126.41 84.31 38. završetak.26 149.60 306.

12 282.55 345.07 727.hromogeni ** C1 .44 5.C.292.07 727.614.lj i P Sve analize izmene sestinskih hromatida Kariotip ćelija kostne srži sa malignim hemopatijama ** Kariotip ćelija kultivisanih 24 i 48 sati kostne srži bolesnika sa malignim hemopatijama ** Analiza kariotipa telesnih izliva ** Kariotip fibroblasta isečka kože Analiza kariotipa iz telesnih izliva Kariotip iz ćelija solidnih tumora i limfnih žlezda dobijenih hirurškom ili aspiracionom biopsijom ** Analiza kariotipa Budr tehnikom Automatsko određivanje svih hematoloških parametra Visokomolekulski kininogen (HMWK) Faktor VIII u dva vremena ** F-IX-axxay Biggs F X stuart prower F XI PTC F XII hagamen F XII assy Antitrombin III imunološki Plazminogen imunoloŠki Adhezivnost trombocita in vitro (Adeplat) Test agregacije trombocita sa ADP ** Test agregacije trombocita sa ristocetinom ** Ispitivanje dužine života trombocida sa CR.51 234.794.188.Cell sorting Izolacija tumorskih antigena Stem ćelijska kultura Flow citometrija Fenotipizacija .58 3.55 97.58 718.Lokus Fenotip HLA antig.38 692.45 4. arahidonskom ** Playminogen koagulacina metoda (Behring) Antitrombin III koagulacijona metoda (austen behring) Inhibitori F IX :C (Bethesda) ** Antigen faktora XIII:A i C (EIA) ** Protrombin F XIII-inkorporacija putrescina u kazein ** Imunofenotipija .59 13.41 472.55 177.01 959. adrenalinom.42 230.inhibitor aktivatora ** Kompleks elastaza-alfa 1 antitripsin (ELISA) ** Fibrinogen degradacioni produkti (FgDP) (mikro ELISA) ** Ukupni degradacioni produkti fibrina i fibrinogena (TDP) mikroELISA** Ukupni degradacioni produkti fibrina i fibrinogena (TDP) mikroELISA** Antigen proteina C (EIA) ** Antigen proteina C (EIA) ** Antigen C4bBP (EIA) ** Protein C .75 6.58 217.12 124.01 959.775.126.972.01 959.07 201.01 727.40 7.98 234.hromogeni supstrat ** Inhibitor aktivatora plazminogena (PAI) .94 959.Flow citometrijom Imunofenotipija .59 149.896.45 .43 496.76 6.78 234.585.05 149.644.fluorescentnom mikroskopijom Protrombin fragment F1 + 2 (ELISA) ** Plazmin-antiplazmin kompleks (PA-PAI) (ELISA) ** Kompleks aktivator plazminogena .98 202.12 694.45 58.972.51 6.43 632.16 969.095.hromogeni ** Heparin u plazmi-hromogeni ** Cena 496.31 4.07 2.05 1.484.924.27 51.07 508.01 959.51 Trombocitni faktor 4 (PF4) (ELISA) ** Betatromboglobulin (BTG) (ELISA) ** Faktor VIII C (hardisty Mac Ferson) Bhering Inhibitori F VIII :C (Bethesda) ** Antigen faktor VIII laurel F VIII RAG Adhezivnost trombocita (Saltzman) Agregacija trombocita sa kolagenom.44 2.07 1.360.12 282.307.06 6.743.inaktivator .996.04 2.421.29 2.02 149.88 345.74 282.42 969.65 933.za izbor parova za transplantaciju organa Dokazivanje inhibicije precipitacije CMI Određivanje koncentracije imunoglobulina-laser nefalometar Ambulantna transfuzija Kućna transfuzija Manuelna izmena plazme Razmaz kostne srži citohemija kod leukemije Kariotip iz kulture ćelija sinhronizovanih metotreksatom bolesnika sa malignim hemopaijama Tehnika traka na hromozomima G.33 2.78 177.40 678.Šifra usluge 060273 060274 060275 060276 060277 060278 060279 060280 060281 060282 060901 060902 060903 060904 060905 060906 060907 060908 060909 060910 060911 060912 060913 060914 060915 060916 060917 060918 060919 060920 060921 060922 060923 060924 060925 060926 060927 060928 060929 060930 060931 060932 060933 060934 060935 060936 060937 060938 060939 060940 060941 060942 060943 060944 060945 060946 060947 060948 060949 060950 060951 060952 060953 060954 060955 060956 060957 Naziv usluge Faktori koagulacije (Screening test) Određivanje citokosičnih HLA antitela Cross match za tkivne antigene (ukrštena reakcija) Određivanje HLA antigena Dr.05 2.78 6.58 727.095.129.01 959.44 7.45 933.78 1.141.01 959.45 933.

72 253.66 88.53 221.peritonealna dijaliza CAPD .82 45.60 780.45 933.hromogeni ** Faktor VIII .72 377.39 969.58 1.69 52.30 100.42 1.30 110.53 221.35 645.39 188.73 100.76 172.60 113.99 1.36 2.63 253.45 4.hromogeni ** Faktor X .44 2.41 110.04 361.hromogeni ** Faktor VII .93 2.728.217.45 933.200.108.72 253.73 377.53 120.hromogeni ** Faktor V .207.705.45 933.elektroakupuntura Lumbalna punkcija (sa varijacijama) Cena 933.46 289.45 933.64 485.73 377.hromogeni ** Faktor XI .07 52.10 1.elektroakupunktura Dijagnoza u tački .35 97.72 253.99 485.08 1.01 3.42 172.797.hromogeni ** Plazminogen .76 221.62 2.Šifra usluge 060958 060959 060960 060961 060962 060963 060964 060965 060966 060967 060981 060982 060983 060984 060985 060986 070001 070002 070003 070004 070005 070006 070007 070008 070009 070020 070023 070024 070025 070027 070028 070029 070030 070031 070034 070039 070040 070041 070042 070043 070044 070045 070901 070902 070903 070904 080001 080002 080003 080004 080005 080006 080007 080008 080009 080010 080011 080012 080013 080014 080015 080017 080018 080019 080020 080021 080022 Naziv usluge Antitrombin III .372.hromogeni ** Faktor XII .hromogeni ** Terapijska izmena plazme Terapijska citofereza Donorska citofereza Spremanje trombocita markiranih V inkristinom Imunizacija Rh negativnih volontera za dobijanje hiper imuno plazme za izradu specifičnih gamaglobulina anti D Imunizacija tripizarnih volontera na plazmaferzu za dobijanje test seruma Klirens uree Klirens kreatinina Klirens natrijuma Klirens fosfata Klirens urata Klirens osmola Klirens osmotski slobodne vode i negativni klirens osmotski slobodne vode Klirens insulina Klirens pah (para amino hipurat) Anionska praznina Indeks bubrežne slabosti Titracioni aciditet Frakcija filtracije Test koncentracije mokraće (koncentraciona proba) Diluciona proba Izračunavanje idealne telesne mase Diureza u toku 12 časova Jačina diureze na minut i sekund Perkutana biopsija bubrega Komplikovana CAPD Automatska peritoneumska dijaliza Hemodijafiltracija Acetatna dijaliza Kontinuirana arteriovanska hemodijaliza (CAVHF) Frakciono izlučivanje natrijuma Diureza u toku 24 časa Bikarbonatna dijaliza Visokoefikasna dijaliza IPD .07 113.42 .797.883.63 482.53 221.018.65 241.340.66 188.267.peritonealna kontinuirana dijaliza ISPITIVANJE MOŽDANIH ŽIVACA ISPITIVANJE PIRAMIDNOG SISTEMA ISPITIVANJE EKSTRAPIRAMIDNOG SISTEMA ISPITIVANJE MIŠIĆNOG TONUSA TESTIRANJE MIŠIĆNE SNAGE MERENJE DUŽINE I OBIMA EKSTREMITETA ISPITIVANJE MIŠIĆNIH REFLEKSA ISPITIVANJE POVRŠNOG SENZIBILITETA ISPITIVANJE DUBOKOG SENZIBILITETA PSPITIVANJE FUNKCIJE RAVNOTEŽE ISPITIVANJE KOORDINACIJE POKRETA ISPITIVANJE HODA ISPITIVANJE FUNKCIJE GOVORA ISPITIVANJE OŠTEĆENJA PERIFERNIH ŽIVACA ISPITIVANJE PSIHOMOTORNIH SPOSOBNOSTI ISPITIVANJE MENINGEALNIH ZNAKOVA Prostigminski test Tenzilonski test Terapija u tački .72 253.45 933.72 253.50 2.hromogeni ** Faktor II .45 933.01 1.45 933.23 172.45 933.45 933.30 230.203.705.51 169.hromogeni ** Faktor IX .17 1.72 253.50 3.

83 161.22 41. Microdot.13 1.83 .22 140.06 446.38 2.05 557.84 1.15 2.67 1.36 30.303.88 1.23 3.196.13 678.169.111.25 2.847.78 283.66 6.06 338. Microdot računar) Cena 969.61 185.88 121.39 3.95 649. Tomografska dijagnostika žarišnih lezija mozga (tumori.42 440. sfinktera) Stimulacija jednog motornog živca Stimulacija jednog senzitivnog živca Određivanje TIB limfocita i subestova (subresorsko) citoksične T ćelije i (hecper .72 90.338. računar) Scinografija mozga TC 99 gama kamerom (etiološka dijagnoza scintigrafsko praćenje bolesnika tokom 3 h) Tomografska scintigrafija mozga SPECT metoda.765.61 230.960.22 280.88 372.84 1.454.60 1.328.33 129.571.78 528.746. krvnog protoka mozga Tomografska scinitigrafija mozga SPECT metoda.61 280.53 1.22 838.65 260.69 260.06 420.84 264.24 36.18 28.80 2.14 2.001. Tomografsko ispitivanje reg.33 260. ispitivanje likvorne cirkulacije u toku 48 h (gama kamera.261.92 304.11 93.montaža EEG sa hiperventilacijom Standardni EEG EEG sa foto i fono stimulacijom EEG sa testom fuzije treperave svetlosti Ispitivanje intelektualnih funkcija Ispitivanje pamćenja Ispitivanje govornih funkcija u celini Ispitivanje praksije Ispitivanje percepcije ritma Ispitivanje taktilnih funkcija Ispitivanje motornih funkcija Luria nebraska neuropsihološke baterije Ispitivanje vizuelne percepcije Ispitivanje funkcije pisanja Ispitivanje govora .55 280.92 338.01 221.26 355. mucanja. hematom Kvanitativna obrada parametara moždane cirkulacije Kvantitativni evocirani potencijal P 300 Mjeloscint.33 185.53 221.inducer T ćelije ) kao markofaga u likvoru neuroloških bolims Video monitornog sistema u dijagnostici epilepsije Više satno EEG snimanje pacijenata Tehnika evociranih potencijala VEP Autitivni evocirani potencijal AEP Dijagnostička metoda koja se koristi u otkrivanju zarišnih oštećenja mozga (Luria .29 929.13 2.53 221.33 1.61 6.33 1.06 283. absces.665.40 11.92 444.44 557. infarkt.148.Nebraska imunofiksacijom) Izoelektrično fokusiranje likvora bez ili sa imunofikacijom Agroza gel elektroforeza likvora bez ili sa imunofiksacijom Mikroelektromiografija Cistenografija mozga (Gama kamera.Šifra usluge 080023 080024 080025 080026 080027 080028 080029 080042 080043 080044 080045 080048 080049 080050 080051 080052 080053 080054 080055 080056 080057 080063 080064 080065 080066 080067 080068 080069 080070 080071 080072 080074 080075 080076 080077 080078 080079 080080 080081 080082 080083 080084 080085 080092 080093 080094 080200 080201 080202 080203 080901 080902 080903 080904 080905 080906 080907 080908 080909 080910 080911 080912 080913 080914 080915 080916 Naziv usluge Paraverterbralna infiltracija Prihvatanje i trijaža bolesnika Vežbe govornih organa Terapijska seansa logopeda Korekcioni tretman afazičara. dijastaza Savetodavni intervju defektologa Nalaz i mišljenje defektologa Ispitivanje reproduktivnog govora Ispitivanje ekspresivnog govora Ispitivanje sposobnosti čitanja Obrada i interpretacija rezultata dobijenih primenom boston testa za ispitivanje afazija Odredjivanje motorne brzine provođenja perifernih živaca Odredjivanje senzitivne brzine provođenja perifernih živaca Polisegmetalno ispitivanje brzine provođenja mešovitog živca EMG mišića lica Elektromiografija očnih mišića Elektromiografija trupa i ekstremiteta Test neuromišićne transmisije Blink refleks Registracija tremora Test na tetaniju Redencefalografija Hipnopoligrafija EEG u dnevnom spavanju Poligram u budnom stanju EEG sa medikamentnom aktivacijom EEG sa posebnim programom .63 6.auditivno razumevanje Kongitivni evocirani potencijal Iniciranje botulimih toksina tipa A I test farmakokinetike levodope II test jednokratni dijagnostički sa levodopom DAR (disulfiram alkoholne reakcije) Elektromiografija dugih mišića (grkljana.22 102.471.99 557.260.55 280.636.260.

15 153.86 249.01 1.56 2.69 780.33 692.174.83 1.27 3.84 1.355.79 518.86 84.677.psihijatrijska Intezivni dispanzerski tretman bolesnika u zavisnosti .20 496. računar) Sekvencijalna scintigrafija mozga Učešće u izvodjenju zdravstveno-vaspitnog rada na suzbijanju.58 260.496.37 140.27 2.355.33 260.037.91 100.testovi .školi i porodici Produžna grupna socioterapija-vrednost usluge po pacijentu Grupna socioterapija Informativni intervju socijalnog radnika Savetodavni intervju socijalnog radnika Socioterapijski rad sa članovima porodice ili kolektiva Saradnja sa službama i stručnjacima socijalne i zdravstvene zaštite i drugih institucija Učestvovanje socijalnog radnika u stručnom timu Određivanje elektrodermalne aktivnosti Grafičko registrovanje premora Ispitivanje koordinacije pokreta Ispitivanje aktivnosti dnevnog života Ispitivanje radnih navika i interesovanja Ekspertiza-davanje nalaza i mišljenja od strane dva veštaka u komplikovanim sluččajevima Ekspertiza-davanje nalaza i mišljenja od strane dva veštaka u ostalim slučajevima Ekspertiza-davanje nalaza i mišljenja od strane tri veštaka u komplikovanim slučajevima Ekspertiza-davanje nalaza i mišljenja od strane tri veštaka u ostalim slučajevima Nalaz i mišljenje na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju u komplikovanom slučaju Cena 3.Šifra usluge 080917 080918 080919 080920 080921 080922 081011 090001 090002 090003 090004 090005 090006 090007 090008 090009 090010 090011 090012 090013 090014 090015 090016 090017 090018 090019 090020 090021 090022 090023 090024 090025 090026 090027 090028 090029 090030 090031 090032 090033 090034 090035 090036 090037 090038 090039 090040 090041 090042 090043 090044 090045 090046 090047 090048 090049 090050 090051 090052 090053 090054 090055 090056 090057 Naziv usluge Tomografska scintigrafija mozga SPECT metoda.950.58 518.00 2.33 270.69 129.19 2.50 .po jednoj seansi Informativni intervju psihologa Kompletna eksplorativna i dijagnostička obrada psihologa Dijagnostičko observiranje deteta igrom Ispitivanje psihomotornog razvoja u najranijem detinjstvu do 5 godina starosti Individualni psihološki tretman pacijenta Individualni rad psihologa sa roditeljima Konsultacija psihologa Savetodavni intervju Pismeni nalaz i mišljenje psihologa Brza procena inteligencije Testovno kompletno ispitivanje inteligencije Porodična ili bračna psihoterapija Ispitivanje pojedičnih psihomotornih funkcija Eksploaracija ličnosti Ispitivanje psihomotornih sposobnosti Procena organskog oštećenja Diferencijalna dijagnoza .611.04 149.15 763.08 969.72 780. intrakarotidna Ispitivnje CBH mozga intravenska metoda Samatosenzorni evocirani potencijal SEP Ispitivanje cirkulacije mozga (gama kamera.077.22 1.72 4.636.07 140.79 188.69 126.11 799.55 3.00 3.93 188. docenta) sa prikazom ispitanika Ekspertiza (davanje mišljenja) od strane jedbog veštaka u komplikovnim slučajevima Ekspertiza (davanje mišljenja) od strane jednog veštaka u ostalim slučajevima Davanje kraćih izveštaja o ranije lečenim ispitanicima Proučavanje sudskih spisa kucanih mašinom (od strane jednog veštaka) Proučavanje sudskih spisa pisanih rukom od strane jednog veštaka Procena intelektalnih sposobnosti Pismeni nalaz i mišljenje socijajnog radnika Socioterapijski tretman u preduzeću.897.10 3.39 1.11 129.55 129.10 151.797.42 260.04 345. docenta) bez prikaza ispitanika Komisijski neuropsihijatrijski pregled ispitanika uz konsultaciju nastavnika (profesora.110.58 1.26 257.69 3.35 228.46 2.792. socioterapijski tretman ukazivanje pomoći Kućna psihijatrijska zaštita Socijalna anketa na terenu Socijalna anketa u ustanovi Komisijski neuropsihijatrijski pregled od strane veštaka Komisijski neuropsihijatrijski pregled ispitanika od strane 3 veštaka Komisijski neuropsihijatrijski pregled ispitanika uz konsultaciju nastavnika (profesora.10 3.037.39 129.197.obrada Socioterapijska i individualna seansa Timska obrada Informativni intervju psihijatra Komisijska klinička ekspertiza .00 2.08 692.04 260.21 518.611.44 1.668. Tomografsko ispitivanje extra i intrakranijalne hemodinamike i poremaćaja Ispitivanje CBF mozga multidetektorska metoda.488.169.55 126.50 228.detekciona terapija.08 1.119. sprečavanju i odstranjivanju zaraznih bolesti Površinska individualna psihoterapija Dubinska individualna psihoterapija Grupna psihoterapija .33 780.79 260.677.077.55 280.76 345.636.33 1.67 3.

skala za psihijatrijske bolesnike PSE skala Szondijev test ispitivanja ličnosti Roršahof test ispitivanja ličnosti Jugov asocijalni eksperiment .64 1.Amonov test dijagnostike ego strukture Schidik test personalne strukture Licher-ov kolor test Wartegs test projektivnog ispitivanja ličnosti Lubijini Grafd .33 140.11 365.12 789.29 250.69 129.E. infektivnih i neuropsijatrijskih oboljenja Priprema za psihološko ispitivanje Psihološko ispitivanje Analiza rezultata dobijenih psihološkim ispitivanjem.076.33 260.69 129.076.69 129.33 561.27 332.69 129.40 1.54 1.076.957.T.40 129.29 388.997.78 3.79 260.79 1.88 377.TSH test Montgomery .11 1.88 250.motorni testovi Wiskonsin Gard sorting test Benton test Binder .71 420.79 642.789.69 518.55 789.33 260.43 365.29 126.88 188.Tyrer Ednicott .43 420.91 250.Asberg skala L.69 129.79 642.govora i sumatognozije Specijalizovana skala za predikciju suicidnosti Prolaktin dijagnostički test GH dijagnostički test Dijagnostički TRH .29 776.pregled u drugoj ustanovi Konsultativni specijalistički psihijatrijski pregled u drugoj ustanovi .docent ili primarijus Selektivna porodična terapija paranoidnih i sch. integracija i formiranje zaključaka Pisanje nalaza i mišljenje Učešće u pisanju ekspertiznih mišljenja Sastanak tima terapeuta Planirani intervju Prikupljanje hetero-anamnestičkih podataka na terenu Sastanak saveta TZ Socioterapijski rad sa članovima porodice u kućnim uslovima Porodična grupna socioterapija Tematski socioterapijski rad u grupi Učestvovanje u stručnom timu Poseta porodici ili radnoj organizaciji pred bolesnikov povratak sa lečenja Cena 1.profesor Konsultativni specijalistički psihijatrijski pregled u drugoj ustanovi .39 129.43 140.I.55 789.Gestalt motor test Rey test Elyzir test Porteus maze test Wachslerov test pamćenja Test demencije Theodora Kolmana Prijava i kontrolna prijava malignih.91 250.Spitzerov upitnik za procenu ličnosti Fouldsov upitnik za procenu crta ličnosti Gundersonov upitnik za granične slučajeve Hamilton rejting skala za depresiju Bprs skala za psihoze Madrs skala za depresiju Sekundarna i tercijalna prevencija Geštalt psihoterapija Transakcionalna psihoterapija Autogeni trening Bordeline psihoterapija sa analizom objektalnih odnosa Grupna psihoterapija .12 424.79 38.61 557.39 332.69 129.86 498.73 .88 498.58 776.33 260.69 365.69 129.Šifra usluge 090058 090059 090060 090061 090062 090063 090064 090065 090066 090068 090069 090070 090071 090072 090073 090074 090075 090076 090077 090078 090079 090088 090089 090090 090091 090094 090095 090096 090097 090098 090099 090100 090101 090102 090103 090104 090105 090106 090107 090108 090109 090110 090111 090112 090113 090114 090115 090116 090117 090118 090119 090120 090200 090201 090202 090203 090204 090205 090206 090207 090208 090209 090210 090211 090212 090213 090214 Naziv usluge Nalaz i mišljenje na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju u ostalim slučajevima Bihejvior terapija Intenzivna terapija terapijski rezistentnih afektivnih psihoza Specijalistički psihijatrijski pregled Specijalisticki psihijatrijski pregled profesora Specijalistički psihijatrijski pregled docenta i primarijusa Konsultativni specijal.69 518.61 129.037.55 557.11 413.33 518.psihijatr.grupe susretanja (Rodžersov metod) Back skala za depresije Deksametazonski test za depresiju Neuropsihološko ispitivanje praksije.C.54 208.79 518.test ispitivanja ličnosti Ginter .33 2.43 365.15 260.69 129.59 424.12 424.481.psihoza Eysenkov upitnik za procenu ličnosti Rosenbergov upitnik o samopoštovanju Narcissistic personality inventory Raskin Hall Strukturirani upitnik za procenu ličnosti .79 260.81 61.33 518.

38 1.biohemijska baterija Biološki markeri shizofrenije BIOLOŠKI MARKERI ŠIZOFRENIJE MAO ( U KRVNIM ELEMENTIMA ) Konjugovani očni pokreti Uzimanje i analiza spermograma Uzimanje cervikalnog ili vaginalnog brisa za bakteriološki pregled Abrazija manjih kordiloma vulve i vagine Aplikacija spirale Tuširanje lezija na grliću materice Skidanje i tuširanje granulacija sa operativnih rana Uzimanje urina radi hormonalnih analiza (estriol.) Grupna socioterapija 16 kanalni EEG sa sfenoidealnim i frontobazalnim implantiranim elektodama i u farmakološki indukovanom spavanju Ekspertize o prekidu trudnoće Sudska psihijatrija ekspertiza Psihijatrija neurotičnog braka Psihoterapija neurotične porodice Skala za procenu konfliktnih porodičnih relacija Evaluacija preostale radne sposobnosti duševnih bolesnika Logoterapija preko tele-apela Individualna modifikovana psihoanalitički orijentisana psihoterapija poremećaja ličnosti Specificna (ciljana) farmakoterapija Grupna modifikovana psihoterapija poremećaja ličnosti Specijalizovana (kompjuterizovana) dijagnostika poremećaja ličnosti i diferencijalna dijagnostika Biloški markeri za efektivne psihoze .81 120.36 1.669.otkrivanje maligniteta Kolposkopski pregled Biopsija grlića materice Stavljanje i uputstvo za korišćenje dijafragme Krioterapija lezija na grliću materice Uzimanje vaginalnog sekreta Elektrokoagulacija lezija na grliću materice Psihofizička priprema trudnice Incizija abscesa Bartilonijeve žlezde sa slanjem na pregled Pregled trudnice Pregled u cilju primene kontracepcije Kontrola mehaničkih kontraceptivnih sredstava Pregled u cilju lečenja steriliteta Sistematski ginekološki pregled Lekarski pregled 6 nedelja posle porođaja Histerometrija Arteficijelna homologna insominacija Pregled dojke Priprema pacijenta (bračnog para) za primenu metode vantelesnog oplođenja Cistometrija Vaginometrija Cena 126.88 508. 17 OH) Papanikolau test i vaginalni sekret .86 377.641.23 318.23 241.645.03 1.38 1.42 81.41 113.23 120.42 159.76 484.12 77.38 341.32 1.76 484.46 306.88 508.609.28 1.60 .41 61.psihoendokrinološka DST.Šifra usluge 090215 090216 090901 090902 090903 090904 090905 090906 090907 090908 090909 090910 090911 090912 090913 090914 090915 090916 090917 090918 090919 090920 090921 090922 090923 090924 090925 090926 090927 090928 090929 090930 090931 090932 090933 090934 090935 090936 100001 100002 100003 100004 100008 100009 100010 100011 100013 100014 100015 100016 100017 100018 100019 100020 100021 100022 100023 100024 100025 100027 100030 100032 100033 100034 100037 100038 Naziv usluge Učestvovanje u komisijama ili savetovalištu Smeštaj pacijenata u socijalnu ustanovu Dubinska analiza Kratka analitički orijentisana psihoterapija Grupna analitička psihoterapija (mala grupa ) Grupna analitička psihoterapija (velika grupa) Geštalt psihoterapija (grupna) Geštalt psihoterapija (individualna) Bihejvior psihoterapija (grupna) Behejvior psihoterapija (individualna) Autogeni trening (grupni) Autogeni trening (individualni) Transakcinalna analiza (grupna) Transakcionalna analiza (individualna) Bioenergetska psihoterapija (radik.73 341.71 341.656.54 81.63 120. određivanje drugih elektrofizioloških parametara kao bioloških markera mentalnih poremećaja (evocirani potencijali i dr.41 353.096.97 678.41 241.211.09 941. farmakohipnoligrafija. TRH.73 120.486.46 162.83 38.939.041.78 436.76 508.33 394.71 321.43 1.48 1.38 321.38 341.28 1. TSH Biloški markeri za efektivne psihoze .71 341. 17 KS.08 240.76 508.23 959.01 329.23 241.76 484.16 3.76 341.39 293.02 241.97 655.77 81.21 3.12 941.096.41 241.05 120.36 993.01 242.16 3.42 195.45 240.840.smer) Bioenergetska psihoterapija Grupna psihoterapija sa elementima psihodrame Elektrokonvilizivna terapija i relaksacija i anestezije Sofističko električna psihoterapija adolescenata Hiponopoligrafija.79 3.656.

71 2.04 11.81 228.tumora Odstranjivanje stranog tela .230.37 153.312.73 283.jednostrana Salpingneostoma -obostrana Salpingoneostoma . Madlaner Sterilisatio sec.79 74.shalier .864. jajnika.79 38.tubarum sec.541.38 228. dimenzije i ehogenost patološkog procesa verovatna pripadnost) Ehoanatom.72 3.47 3.06 136.dete ne diše Punkcija moždanih komora u lečenju obstruktivnog hydrocephalusa novorođene dece Priprema trajnnog pozitivnog pritiska (SPSP) u prevenciji i lečenju dece sa respiratornom insuficijencijom zbog RDS sindroma Prolongirana arteficijelna ventilacija dece sa respiratornom insuficijencijom PARCIJALNA EKSANGVINOTRANSFUZIJA DEPLAZMATIZOVANIM ERITROCITIMA .obostrano Ovariektomija .782.17 1.85 3.055.756.60 5.male karlicem (detaljna građa vidljivih organa tkiva i sudova peliusa) Ultrazvučni pregled (pubertet.92 3.jednostrana Adnekstomija .65 1.25 433.542.54 228.43 3.71 182.04 1.274.779.64 4.87 1.15 7.529.21 5.403. po Libhardi-u Zbrinjavanje hematoma vulve Ekstirpacija tumora na vulvi Ekstirpacija ciste Bartholin-ove žlezde Vulvektomija simpleks Radikalna vulvektomija Zbrinjavanje povrede vulve i vagine posle koitusa Ekstripacija vaginalnih cisti Operacija septuma vagine Cena 306.jednostrana Ovariektomija .07 2.887.019.stomatoplastica .60 6.916. adolescentni) .jednostrana Silpingektomija .720.567.neonatus Frakcionirano eksplorativna kiretaža grlića i tela materice Odstranjivanje polipa iz kanala grlića materice i eksplorativna kiretaža Odstranjivanje miomotornog čvora koji se rađa i eksplorativna kiretaža Punkcija cevi Donglasi Punkcija adneksalnih tumora Endometrijska biopsija Uterotupne instilacije Persuflacija Histerrosalpingografila Reviziona kiretaža Skarifakcija ovule naboti CTG (tokokardiografija) Klasična histeroktomija Totalna abdominalna histerektomija sa konzervacijom obostrana Totalna abdominalna histerektomija sa obostranom andeksetomijom Totalna abdominalna histerektomija sa jednostranom andeksetomijom Subtotalna abdominalna histerektomija sa obostranom konzervacijom adneksa Subtotalna abdominalna histerektomija sa jrdnostranom konzervacijom adneksa Subtotalna abdominalna histerektomija sa obostranom adneksetomijom Miomektomija Ekstirpacija ovarijalne ciste Adnekstomija .15 61.05 2.obostrana Operacija po Strassman-u Ventrosuspensio et ventrofixatio uteri Abdominalna vaginopeksija posle totalne histeroktomije Ekstirpacija intraligamentralne ciste .78 5.obostrana Silpingektomija .12 3.92 5.intrauterinog uloška iz abdomena Salpingolisa Salpingoneostoma .54 410.885.15 228.04 6.32 182.shalier .stomatoplastica .54 1.666.130.U SLUČAJU TEŠKE HEMOLITIČKE BOLESTI SA ANEMIJOM Lumbalna punkcija kod donešenog deteta Lumbalna punkcija kod nedonešenog deteta Otkrivanje oštećnja i urođenih nedostatataka centralnog nervnog sistema ultrazvukom .unutrašnji genitalni organi i patološki procesi Reanimacija novorođenčadi .736.50 2. dve dimenzije uterusa.984.60 866.38 3.20 4.47 3.308.136.236.236.17 1.jednostrana Salpingoneostoma .23 1.137.47 4.13 345.742.39 153.obostrana Implantacija jajovoda Klinasta resekcija jajnika Sterilisatio sec.236.53 4.79 74.843.274.52 4.95 3.384.501.64 4.64 4.Šifra usluge 100039 100040 100042 100043 100044 100071 100072 100074 100075 100076 100077 100079 100080 100081 100200 100201 100202 100203 100204 100205 100206 100208 100209 100210 100212 100213 102002 102003 102004 102005 102006 102007 102008 102009 102010 102011 102012 102013 102014 102015 102016 102017 102018 102019 102020 102021 102022 102023 102024 102025 102026 102027 102028 102029 102030 102031 102032 102033 102034 102035 102036 102037 102038 102039 Naziv usluge Ispitivanje i lečenje endokrinoloških i organskih uzroka muškog steriliteta u sardnji sa urologom Analiza karitipa iz limfocita periferne krvi u pacijentkinje sa primarnom amenorejom i sumnjom na poremećaj razvoja urogenitalnog trakta Ultrazvučni pregled rutinski (položaj.84 4.73 1.355.79 3.266.35 2.dete diše Reanimacija novorođenčadi . po Mero-u Sterilisatio sec.274.008.59 782.636.15 188.02 4.tubarum sec.84 .017.87 277. položaj.37 74.020.733.95 2.

12 14.98 11.Neugebauer-u Operacija encerocele (Douglas) Ekstirpacija grlića materice vaginalnim putem Vaginalna histerektomija Vaginalna histerektomija sa obostranom adenekstromijom Abdominalno vaginalna sling operacija Resekcija presakralnog nerva po Cotte-u Eksplorativna kiretaža tela materice Eksplorativna kiretaža grlića materice Eksplorativna kiretaža grlića i tela materice Odstranjivanje polipa iz kanala grlića materice i eksplorativna kiretaža Odstranjivanje miomatoznog čvora koji se rađa i ekplorativna kiretaža Punkcija Douglasovog prostora Punkcija adneksalnih tumora Kolpotomija sa drenažom Incizija empijema Bartholinove žlezde sa drenažom Incizija empijema Skennovih žlezda Endometrijalna biopsija Celioskopija Uterotubarna instilacija Insuflacija Histerosalpingografija Histeroskopija Veštački prekid trudnoće do 10 nedelja Veštački prekid trudnoće od 10-14 nedelja dilatacij.410.27 .90 222.obostrano Evakuacija molle hydatidoze Incizija i obrada abscesa dojke Celioskopija (sa biopsijom.065.31 345. parcijalna amputacija grlića Prednja vaginalna plastika Zadnja vaginalna plastika Operacija stare trostepene rupture međice Operacija po Mančester-u Operativno formiranje rascepljenog deformisanog grlića po Emet-u Središnja kolpokleiza po Le Fort .38 2. per Laparoscopiam Sterilisatio per Laparoscopiam Adhaesiolysis per histeroscopiam Biopsio per hysteroscopiam (aspiratio) Altrezija vagine sa anastomozom sigme Resectio omenti maji Cena 810.160. Prekid trudnoće preko 12 nedelja intraamnijalna instilacija hipertoničnog rastvora NaCL Veštački prekid trudnoće preko 14 nedelja histerotomijom Reviziona kiretaža (posle pobačaja) Aplikacija intrauterinog uloška Elektrokoagulacija ili krioter.21 11.12 262.75 2. citološkim aspiratorom) Ovariolysis Tubouterina implantacija .455.31 16.970.eritroplakije grlića materice Abrazija kondiloma vulve i vagine Biopsija Ekstrakcija intrauterinog uloška sa eksplorativnom kiretažom Vaginoskopija (kod virgina) Rekiretaža Ekscizija vaginalnog septuma Kolpoperineografija .241.47 369.69 1.47 309.68 15.142.21 2.95 13.193.871.616.11 1.474.246.88 671.62 217.69 2.04 2.68 3.66 416.965.630.66 12.696.Anastomosis tube .706.740.61 2.08 237.994.47 305.70 2.428.96 8.301.822.24 3.24 540.559.31 10.508.i kiret.14 2.296.954.23 16.57 282.Anastomosis tube .obostrana Fimbrioplastika Salpingolysis per Laparoscopiam Elektrokoagulacija endometriozei dr.55 333.46 305.74 385.Šifra usluge 102040 102041 102042 102043 102044 102045 102046 102047 102048 102049 102050 102051 102052 102053 102054 102055 102056 102057 102058 102059 102061 102062 102063 102064 102065 102066 102067 102068 102069 102070 102072 102073 102074 102075 102076 102077 102078 102079 102080 102081 102082 102083 102084 102085 102086 102087 102088 102090 102091 102092 102093 102094 102095 102096 102097 102099 102100 102101 102102 102103 102104 102105 102106 102107 102108 102109 102110 Naziv usluge Ekscizija i incizija himena Marsupijalizacija ciste Bartholinove žlezde Konizacija.04 817.29 1.65 262.786.160.231.jednostrano Tubotubarna anastomoza .06 2.24 262.04 10.630.49 11.24 1.21 289.24 317.55 325.14 897.38 10.50 262.586.24 763.36 242.77 222.38 1.47 242.šav svežih povreda vagine perineuma Dilatacija cerviksa (instrumentalna) Evakuacionakiretaža kod missed abortion Skidanje granuloma u vagini posle histerektomije Sutura uterusa posle violentne rupture Drenaža Douglasa postoperativno Operacija ekstrauterinog graviditeta Anastomosis tube mikrohirurškom metodom Tubotubarna anastomoza .77 658.491.95 222.31 11.50 1.55 3.73 11.57 257.211.828.36 262.09 8.049.740.06 5.

Šifra usluge
102111 102112 102151 102152 102153 102154 102155 102156 102157 102158 102159 102160 102161 102162 102163 102164 102165 102167 102168 102169 102170 102171 102172 102173 102174 102175 102176 102177 102178 102179 102180 102181 102182 102183 102184 102185 102186 102187 102188 102189 102190 102191 102192 102194 102195 102196 102197 102198 102199 102200 102201 102801 102802 102803 102804 102805 102806 102807 102808 102901 102902 102903 102904 102905 102906 102907 102908

Naziv usluge
Relaparotomija Ovariolysis per laparoscopiam Vođenje I porođajnog doba - dirigovani tok porođaja Porođaj Porođaj kod rotacionih anomalija i deflekcija glave Porođaj kod karlične prezentacije Porođaj kod gemealarne trudnoće (dvojke) Porođaj kod EPH gestoze Porođaj završen vakum ekstrakciom Porođaj završen forcepsom Porođaj sa unutrašnjim okretom i ekstrakcijom ploda Porođaj sa kombinovanim okretom po Brehtau-Hicks-u Porođaj sa perforacijom glave ploda Porođaj sa dekapitacijom ploda Porođaj završen embriotomijom Porođaj završen carskim rezom Porođaj završen carskim rezom uz subtotalnu histerektomiju Ponovni carski rez Sutura episiotomije sa revizijom cerviksa Ruptura vagine inrapartum - zbrinjavanje Sutura rupture međice I stepena Zbrinjavanje rupture međice II i III stepena Ekstrakcija placente zbog adherentne posteljice Manuelna revizija materične duplje zbog defektne posteljice Instrumentalna revizija materične duplje Ruptura grlića materice - sutura Spoljna kardiotokografija Oksitocinski test uz spoljnu kardiotokografiju Unutrašnja kardiotokografija Određivnje stanja ploda PH - metrijom Amnioskopija Amniocenteza Serklaž Deserklaž Indukcija porođaja Spoljni okret Vođenje III i IV porođajnog doba Instrumentalna revizija, tamponada materične duplje kod profuznog postparatalnog krvavljenja Zbrinjavanje postpartalnog hematoma u vagini i vulvi Resutura epiziotomije Vođenje porođaja u drugim zdravstvenim ustanovama Intrauterina instilacija u trudnoći Kontinuirana kardiotokografija u porođaju Pupkovna reanimacija Eksangvino transfuzija za odrasle Formiranje veštačke vagine vijugom debelog creva Fototerapija Vođenje spontanog pobačaja od 5-7 meseci sa kiretažom Kiretaža u ranom puerperijumu Veštački prekid trudnoće do 10 nedelja iz nemedicinskih razloga Veštački prekid trudnoće od 10 do 14 nedelja iz nemedicinskih razloga Mikrohirurške operacije na tubama kod opstruktivnog steriliteta (a) Laparoskopija sa aspiracijom ovocita (b) Kapacitacija spermatozoida sa inseminacijom (c) Kultura jajne ćelije embriona (d) Embriotransfer Korektivna operacija kod anomalija genitalnog trakta Operativni zahvati na tubama u grliću materice laserskom tehnikom Radikalna operacija po Werthein-u Intrauterine fetoskopije intervencije na plodu intrauterina transfuzuzija Sperm recoverytest laparoskopija sa aspiracijom peritonalnog sadržaja i pretragom AII SWIM UP Plamoforeza i parcijalna eksangvinotransfuzija kod Rha senzibilacija - intrauterino Funkcionalna urodinamska ispitivanja i tretman kod inkontinacije urina (elektrostimulacija) Hordocenteza Kasna amniocenteza Rana amniocenteza

Cena
8.493,79 10.624,81 2.316,57 718,55 2.209,60 2.432,07 2.209,60 1.847,96 2.432,07 2.448,17 2.646,97 2.603,42 2.825,90 3.533,08 3.533,08 6.181,00 6.963,93 7.023,57 922,09 1.318,75 627,66 1.318,75 564,23 564,23 484,71 694,88 345,55 631,45 425,07 3.565,27 615,36 758,31 325,66 162,83 969,42 356,91 528,26 1.542,17 1.235,44 1.021,49 3.545,39 1.065,04 817,95 4.037,68 3.497,11 6.741,45 311,45 1.629,27 1.851,75 687,30 857,71 7.551,83 2.388,52 3.290,73 3.854,96 1.994,70 12.103,56 7.488,40 7.842,46 1.291,30 1.851,75 2.837,26 1.160,65 496,07 2.504,02 627,66 763,04

Šifra usluge
102909 102910 102911 102912 102913 102914 102915 102916 102917 110001 110002 110003 110004 110005 110006 110007 110009 110010 110011 110012 110014 110015 110018 110019 110020 110021 110022 110023 110024 110025 110026 110027 110028 110029 110030 110031 110032 110033 110034 110035 110036 110037 110039 110040 110041 110042 110043 110044 110045 110046 110047 110049 110050 110051 110053 110054 110056 110057 110058 110059 110060 110061 110062 110064 110065 110066 110067

Naziv usluge
Određivanje RH fenotipa (S, D, E, s, e) Određivanje chlamudie u cervikalnom brisu i dozaža antitela u serumu mikroimunofluororescentnom metodom Određivanje chlamudie u kulturi tkiva Kvantitativno određivanje HCG imunološkim testom Postnatalna ultrazvučna dijagnostika novorođene dece (CNS, COR, digestivni trakt) Ultrazvučna funkcionalna ispitivanja sistema ploda (fetalna ehokardiografija, dopller) Ehografska kontrola efekata stimulacije ovulacije Laboratorijska obrada amnionske tečnosti - citogenetsko ispitivanje Transcervikalna (trasabodominalna aspiracija), biopsija horiona u ranoj trudnoći, invazivni ultrazvuk Određivanje oštrine vida na daljinu i blizinu Preispitivanje jednog para naočara za daljinu Preispitivanje prezbiopnih naočara Preispitivanje astigmatskih naočara Skijakopija Keratometrija Oštrina vida Određivanje naočara kod dece Određivanje astigmatskih naočara kod dece Skijakopija kod dece Keratometrija kod dece Kompjuterizovana refraktometrija - dioptron Oštrina vida - objektivno ispitivanje Gonioskopija Pregled očnog dna u indirektnoj slici (monokularno ili binokularno) Pregled očnog dna binokularnim oftalmoskopom i impresijom sklere Biomikroskopski pregled staklastog tela i fundusa sa kontaktnim sočivom Tonometrija mehaničkim tonometrom po Schiotz-u Aplanaciona tonometrija Fluoresceinska proba (rožnjača - vežnjača) Bengal - Rose proba (rožnjača - vežnjača) Ispitivanje prekornealnog filma Širmerova proba Keratoskopija Fluoresceinska proba prolaznosti suznih puteva Ispitivanje osetljivosti rožnjače estenziometrom Pahometrija Ispitivanje makularne funkcije pomoću Anslerove mreže Egzoftalmometrija po Hertel-u Dijafonoskopija očne jabučice Ortorajter-ispitivanje funkcije vida Kolorni vid - ispitivanje pomoću pseudohromatskih tablica Kolorni vid - ispitivanje pomoću testa HUE - 100 Određivanje i propisivanje prizmi Određivanje probnih sočiva Određivanje vizusa preko probnih kontaktnih sočiva Burton test Bazična kriva definitivnih sočiva Završne kalkulacije periferne krivine, veličine i debljine definitivnog sočiva Kontrola probnih sočiva na biomikroskopu Određivanje širine sekudarne krivine definitivnih sočiva Verifikacija kontaktnih sočiva Kontrola kontaktnih sočiva Korekcija kontaktnih sočiva Određivanje hirofilnog kontaktnog sočiva Teleskopske naočari - I pregled određivanje sistema za blizinu i daljinu Teleskopske naočari - kontrolni pregled Aplikacija lekova lokalno Zavoj za oko Bris rožnjače Ispiranje suznih puteva Suzni putevi - sondiranje suznih puteva sa lokalnom anestezijom Vežnjača - subkonjuktivalna injekcija medikamentna Vežnjača - mehaničko odstranjivanje i ispiranje hemijskog agensa Epilacija Kiretaža Majbomovih žlezda Skidanje konaca sa kapaka i vežnjače Tuširanje kapaka

Cena
83,31 1.815,77 1.815,77 373,00 647,54 655,12 655,12 981,73 1.772,22 74,79 52,07 52,07 106,98 159,05 22,72 104,14 93,72 140,11 159,05 97,51 120,23 212,06 97,51 117,39 100,35 52,07 38,81 54,91 93,72 52,07 120,23 22,72 74,79 61,54 22,72 61,54 120,23 52,07 52,07 74,79 22,72 126,86 81,42 38,81 81,42 38,81 74,79 159,05 71,00 104,14 124,02 74,79 449,68 656,06 322,82 338,92 16,09 41,65 41,65 61,54 153,37 38,81 153,37 74,79 52,07 74,79 74,79

Šifra usluge
110068 110069 110070 110071 110072 110073 110074 110075 110076 110077 110079 110080 110081 110082 110083 110084 110085 110086 110087 110088 110089 110090 110091 110092 110093 110094 110095 110096 110097 110098 110099 110100 110101 110102 110103 110104 110105 110106 110107 110108 110109 110110 110111 110112 110113 110114 110115 110116 110117 110118 110119 110120 110121 110122 110123 110124 110125 110126 110127 110128 110129 110130 110131 110132 110133 110134 110136

Naziv usluge
Abrazija kod sideroze rožnjače Ekstrakcija stranog tela iz rožnjače, vežnjače i episklere Laser fotokoagulacija - argon laser Vežbe fuzije na aparatu Vežbe fuzije u prostoru Vežbe ortoptičke na koordinatoru Vežbe na eutiskopu Vežbe - davanje uputstava za kućne vežbe Vežbe - davanje uputstava za vežbe na crvenom filteru Uputstvo za primenu okulzije na kućnom lečenju Vežbe konvergrncije Kolorni vid - ispitivanje pomoću anomaloskopa Tonografija mehaničkim tonometrom Tonografija električnim tonometrom Tonometrijska kriva u oftalmologiji Provokacioni testovi kod glaukoma Kompjuterizovana tonografija Perimetrija - kinetička Perimetrija statička sa pojedinim stimulacijama Perimetrija statička sa multiplim stimulacijama Perimetrija statička - kinetička Ispitivanje kritične frekvencije fuzije sa i bez zablještavanja Kampimetrija, ispitivanje pomoću Bjerumovog ekrana Kompjuterizovana perimetrija Adaptacija na tamu-ispitivanje adaptometrom po Hartinger-u Adaptacija na tamu - ispitivanje adaptometrom po Gldmann-Weckers-u Adaptacija na tamu - ispitivanje adaptometrom po Della - Cassi Adaptacija na tamu - objektivno ispitivanje pomoću ortokinetskog nistagmusa Adaptacija na tamu - ispitivanje pomoću niktometra po Compreg-u Adaptacija na tamu - ispitivanje na Tibinger perimetru Ispitivanje brze adaptacije na tamu pomoću tablice Purkinje-Kravkova Jednodimenzionalna ehografija Dvodimenzionalna ehografija Uporedna ehografija drugog oka Kalkulativna biometrija za IDL Snimak polaroid kamerom Fotosnimak prednjeg očnog segmenta ili očnog dna u koloru Fluoresceinska biomikroskopija očnog dna Fluoresceinska angiografija očnog dna Fluoresceinska irisografija Stereofluoresceinska angiografija Fluoresceinska oftalmoskopija Binokularna fluoroskopija Fluorometrija Orbitotonometrija Oftalmodimanometrija Reooftalmografija Ooftalmopletizmografija Elektroretinografija Elektrookulografija Elektromiografija u oftalmologiji Elektronistagmografija Evocirani vidni potencijal Stimulacija i agravacija u oftalmologiji - ispitivanje Savet oftalmološkim bolesnicima Profesionalna orijentacija Razrokost - ispitivanje pomoću kaver testa Motilitet očne jabučice, ispitivanje dukcijom i verzijom Motilitet očne jabučice, ispitivanje konvergencije i divergencije Motilitet - ispitivanje pomoću HESS - Lankaster testa Motilitet - ispitivanje polja duplih slika Određivanje fiksije pomoću vizuskopa razrokost Razrokost - merenje ugla razrokostu u prostoru na Madox krstu sa prizmama Razrokost - merenje ugla na sinoptoforu Razrokost - ispitivanje postoperativne diplopije Razrokost - ispitivanje latentne razrokosti Binokularni vid - njorth test na 5 i 1 metar

Cena
264,13 74,79 1.073,56 84,26 84,26 84,26 84,26 97,51 97,51 97,51 52,07 25,56 208,27 241,41 38,81 74,79 489,44 61,54 482,82 241,41 241,41 241,41 329,45 600,21 224,37 404,24 81,42 476,19 81,42 404,24 22,72 159,05 188,39 81,42 169,46 81,42 81,42 374,89 241,41 502,70 593,58 300,10 322,82 525,41 136,32 250,88 485,66 485,66 221,53 446,84 332,29 469,56 446,84 169,46 140,11 280,22 45,44 224,37 228,15 113,60 224,37 188,39 97,51 165,67 104,14 237,62 61,54

22 3.433.563.11 2.merenje vrednosti fuzije na sinoptoforu Binokularni vid .298.845.23 3.66 2.599.731.58 84.78 2.53 2.01 2.19 2.714.28 3.15 456.286.278.948.26 84.19 2.451.64 2.766.26 2.78 2.42 104.78 3.26 2.30 5.845.382.71 149.32 420.981.19 2.merenje vrednosti fuzije u prostoru Binokularni vid-ispitivanje retinalne korespodencije metodom provocirane diplopije Ispitivanje inkomitencije na sinoptoforu u 9 pravaca Ispitivanje neutralizacije Ispitivanje vizusa kod nistagmusa Ispitivanje pozicije blokade nistagmusa Ispitivanje pozicije blokade nistagmusa na sinoptoforu Ispitivanje neutralne zone i promene nistagmusa Ispitivanje frekvencije nistagmusa Ispitivanje odnosa akomodativne konvergencije i akontacije Vežbe na separatoru Muscul trening Vežbe protiv supresije u prostoru Vežbe kontrole divergencije sa stimulacijom na sinoptoforu Vežbe elasticiteta.26 41.269.23 2.54 228.157.712.766.26 38.Šifra usluge 110137 110138 110141 110143 110144 110145 110146 110147 110148 110149 110151 110152 110153 110154 110157 110158 110159 110160 110161 110162 110163 110164 110165 110166 110170 112001 112002 112003 112004 112005 112006 112007 112008 112009 112010 112011 112012 112013 112014 112015 112016 112017 112018 112019 112020 112021 112023 112024 112025 112026 112027 112028 112029 112030 112031 112033 112035 112036 112037 112038 112039 112040 112041 112043 112044 112045 112046 Naziv usluge Binokularni vid .420.94 2.78 2.56 3.948.97 2.21 2.714.26 84.14 136.714.42 2.278.312.19 3.79 142.33 188.klizajući ili slobodni transplantat Vađenje magnetnog implanta Discizija i aspiracija katarakte Cena 81.845.451.965.71 2.155.15 169.845.06 2.223.51 3.766.766.65 84.39 61.89 3.64 2.376.95 4.94 2.599.26 84.81 228.16 74.491.00 2.611.obrada rane Operacija protiv trihijaze Obrada dubljih rana kapaka u više slojeva Antiglaukomne operacije .26 2.39 188.14 68.35 3.26 2.akomodacija konvergencija Terapija prizmama Postavljanje probnih sočiva Obučavanje pacijenata u postavljanju i skidanju tvrdog kontaktnog sočiva Obučavanje pacijenata u postavljanju i skidanju hidrofilnog kontaktnog sočiva Profesionalno čišćenje mekih sočiva Hemijska dezinfekcija mekih sočiva Profesionalno čišćenje tvrdih sočiva Tonometrija sa provokacijom Određivanje ugla razrokosti Obliteratio puncta lacrimalia Sutura palpebrae Hiruška obrada rane vežnjače Abrazija epitela rožnjače Elektroliza kod trihijaze Incizija abscesa kapaka ili obrva Blefarofarija Termokauterizacija i dijatermokogulacija manjih promena prednjeg segmenta Incizija flegmone suzne kese Operacija benignih tumora vežnjače Sklera .ektrabulbarno Prednja vitrektomija Evisceracija očne jabučice Enukleacija očne jabučice Operacija ektropijuma i entropijuma Strobološke operacije na pravim mišićima Transplantacija vežnjače Ekstirpacija suzne kese Iridektomija ili keratotomija Discizija sekundarne katarakte Ekscizija benignog tumora kapka Biopsija spoljnih delova oka (koža i vežnjača) Operacija pterigijuma Ekstrakcija stranog tela sklere Tetoviranje rožnjače Punkcija prednje komore Ekstirpacija palpebralnog dela suzne žlezde Operacija halaciona Extractio iris clips lens Operacija protiv simblefarona Cavage komore anterioris Punctio subretinalis Corenoplastica Transpozicija mišića zbog paralitičkog strabizma Punkcija staklastog tela Anstomosis kanalis lacrimalis Plastika palpebre .873.43 104.23 2.94 2.97 .055.491.46 205.31 342.714.42 2.16 2.269.71 2.71 2.

15 205. para.44 5.354.678.68 3.31 2.986.62 7.948.958.) Faringotimpalna tuba .873.54 4.185.402.extractionis corporis alieni cum elektromagneto Operacija Blowout frakture Lensectomia pars plana Corectio dislocat.607. Sinehioliza prednjih ili zadnjih sinehija Sutura corneae .15 228.60 113.15 3.31 2.807.08 3.23 6.lentis arteficialis Vađenje silikonskog ulja iz zadnjeg oka Vađenje silikonskog ulja iz prednje komore Disectio cataractae secundariae Zamena staklastog tela silikonskim uljem Pefrorativna keratoplastika Timska obrada složenih rana Dacryocystorhinostomia Obrada perforativne povrede očne jabučice sa prolapsom Keratoplastika lamelarna Antiglaukomne operacije intrabulbarne Estrakcija luksiranog sočiva Ekstrakcija katarakte sa ugrađivanjem lens-implanta Intrakapsularna ekstrakcija katarakte Orbitotomija i ekstrakcija stranog tela ili tumora Operacija malignih tumora vežnjače Implantacija radioaktivnog izvora za kontinuirano zračenje untraokuparnih tumora Operativno uklanjanje radioaktivnog izvora Keratomija radialis i ortokeratomija Rekonstrukcija odvodnih suznih puteva po Džonsu Hirurška korekcija vertikalne razrokosti + faden + oper.21 4.85 810.634.15 361.321.Šifra usluge 112047 112049 112050 112051 112052 112053 112054 112055 112057 112058 112059 112060 112061 112062 112063 112064 112070 112071 112074 112076 112077 112078 112079 112080 112081 112082 112801 112802 112803 112804 112805 112806 112807 112808 112809 112810 112811 112812 112813 112814 112815 112816 112817 112818 112819 112820 112821 112822 112823 112824 112825 112826 112827 112828 112829 120001 120002 120003 120004 120005 120006 120007 120008 120009 120010 120011 120012 Naziv usluge Strobološke operacije na kosim mišićima Obrada perforativne rane bulbusa Operacija pterigijuma sa kalemom vežnjače ili lam.854.456.628.58 228.76 853.77 2.14 2.556.526.78 7.15 3.funkcionalna ispitivanja Audimetrijsko ispitivanje sluha Tonalna liminarna audiometrija u odraslih sa interpretacijom Tonalna liminarna audiometrija u dece do 7 godina sa interpretacijom Supraliminarna tonalna audiometrija (topodijagnostički test) Automatska bekeši audiometrija Demaskiranje agravacije i stimulacije nagluvosti Govorna audiometrija sa interpretacijom nalaza Procentualni gubitak sluha po Fowler-u Određivanje slušnog aparata Cena 3.63 2.120.75 3.22 2.43 .08 153.64 273.55 2.04 3.770. kod asistatmusa Operacija protiv ptoze Smith ili Fasenellaset Operacija kod preloma zidova orbita + korekcija Zamena staklastog tela silikonskim uljem i vađenje silikonskog ulja zadnjeg dela oka Fakoemulzifikacija ultrazvukom i lesektomija Vitrektomija posterior (pars plana) Operacija protiv ablacije retine Iridocikletomija kod tumora oka Instrumentalno vađenje intrabularnog stranog tela Egzenteracija orbije Keratoplastika i sklerokeratoplastika Trabekulektomija Direktana dijatermija cilijarnog tela Ekstrakcija katarakte sa ugradnjom lens inplanta + korekcija dislokanije Elektromagnetna ekstrakcija stranog tela iz prednjeg ili zadnjeg segmenta Enukleacija očne jabučice sa izgradnjom inplanta Uzimanje bulbusa sa kadavera i konzerviranje Operacija laserom Operacija komplikovane katarakte kongenitalne katarakte i luksiranog sočiva Rekonstrukcija prednjeg segmenta oka.postoperativa Instrumentalno vađenje stranog tela iz prednjeg segmenta Orbitotomija prednja Tentamen .32 4.810.83 3.60 149.08 1.76 4.116. sinehhioliza plastike dužice i ekstakacija sočiva u jednom aktu Keratoproteza .182.223.15 7.32 1.722.722.97 2.722.04 2.35 3.35 3.38 1.680.102. oper.51 3.88 2.295.623.14 3.421. strab.ugrađivanje Fluorescenska angliografija očnog dna i prednjeg segmenta oka Kompjuterizovana perimetrija Određivanje kolornog vida (na Gelfarkswort) Epifaringoskopija direktna Naknadni fizikalni pregled audiologa (otomikroskopija.777.371.409.66 336.489.96 4.155.312.958.67 2.02 3.354.731.21 4.13 5.16 3.04 2.637.770.55 5.050.17 2.extractio Revisio vulnaris .818.92 113.37 228.33 3.888.71 4.147.28 3.623. epifaringologija i dr.742.63 3.71 2.658.44 4.75 2.60 485.16 1.004.keratopl.016.915.05 5.958.31 3.

08 404.97 266.97 149.31 149.24 300.73 534.53 188.95 149.kod dece Surdopedagoški pregled i utvrđivanje govornih mana Defektološka anamneza i opservacija (pregled) Artikulacioni tretman Auditivni trening lica sa oštećenim sluhom Trening lica sa oštećenim sluhom preko individualnih slušnih aparata Uvežbavanje ezofagealnog govora Vežbe motorike tela Korekcioni tretman poremaćaja govora Vežbe za razvoj i formiranje gramatičkih kategorija Magnetofonsko snimanje govora Cena 828.15 293.54 685.60 149.97 266.39 306.15 .39 45.86 188.11 126.78 140.20 515.incizija cervikalna Laringealna intubacija Biopsija mekih tkiva nosa Biopsija mekih tkiva uha Biopsija mekih tkiva Nosni serum .58 336.ablacija Timpanična paracenteza Punkcija antruma Retrogaringealni absces .58 221.79 188.68 113.36 586.69 140.406.41 586.39 342.incizija i drenaža hematoma i abscesa Uzimanje biopsije iz ušne šupljine i farinksa Štrajfna u uvo sa lekom .hemostaza zadnjom tamponadom Nazalno strano telo .13 845.44 345.55 113.40 313.79 224.58 113.Holpike) Kalorična elektronistagmografija Rotatorna elektronistagmografija (kupulometrija) Pendularna elektronistagmografija Audiovestibuloško veštačenje Audiovestibuloški zaključak o telesnom oštećenju Provokacioni nazalni test IN VIVO Subjektivna olfaktometrija Elektrofiziološka objektivna olfaktometrija Laringostroboskopija Akustička registracija i analiza glasa (sonografija) Višekanalna elektromiografija vokalnog aparata Laringomikrostroboskopija Elektrogustometrija ili hemijska gustometrija Schirmerov test ili lakrimacija Ispitivanje tipanometrijske funkcije Eustahijeve tube Ispitivanje akustičkog refleksa Testovi vizualne okularne kontrole (trzajni.37 410.36 969.79 74.kod odraslih Štrajfna u uvo sa lekom .48 129.80 228.58 149.36 828.89 74.79 74.15 228.39 74.11 1.endonazalno odstranjivanje Mikroskopska eksploatacija kavuma Inscizija otehematoma i retroaurikularnog apscesa Ušni polip .test Epifaringoskopija sa biopsijom Krioterapija u ORL Krioterapija hipertrofičnih nosnih školjki i polipa Krioterapija varicesa sluznice nosa Odstranjivanje benignih tumora usne duplje krioterapijom Odstranjivanje benignih tumora glave i vrata krioterapijom Policer .36 214.Šifra usluge 120013 120014 120015 120016 120017 120018 120019 120020 120021 120022 120023 120024 120026 120027 120028 120029 120030 120031 120032 120033 120035 120036 120037 120038 120039 120040 120041 120042 120043 120044 120045 120046 120047 120048 120049 120050 120051 120052 120054 120055 120057 120058 120059 120060 120061 120062 120063 120064 120065 120066 120067 120068 120069 120070 120071 120072 120073 120074 120075 120076 120077 120078 120079 120080 120081 120082 120083 Naziv usluge Elektrokohlearografija u lokalnoj anesteziji Elektrokohlearografija u opštoj anesteziji Auditivni električni odgovor moždanog stabla u odraslih bez anestezije Auditivni električni odgovor moždanog stabla (Bera) u opštoj anesteziji Postrotatorna elektronistagmografija Bitermalni kalorični test (Fitzerald .71 505.produvavanje faringealne tube Čišćenje cerumena ili ispiranje Produvavanje faringotimpalne tube timpanobalametrijski kateterizacijom Ablacija granulacija iz uva Aplikacija leka u nos ili uvo Nalazna ili timpanalna injekcija Aspiracija sekreta iz nosa po Pretz-u Ispiranje nosa glyso pumpom Maksilarni sinus .incizija transoralna Tertrofaringealni absces .30 153.95 838.42 969.60 266.00 828.11 228.87 485.73 456.funkcija po seansi Tuširanje u ORL Nazalno krvarenje .36 708.58 449.10 228.66 228.060.15 760.36 313.90 313.15 306.42 721.60 1.37 140. polagani i optokinetički) Funkcionalno ispitivanje uva .69 129.

korekcija fonacije.01 426.06 557.58 159.05 74.75 361.50 300.15 430. resocijalizacija) Rehabilitacija.01 296.23 309.vežbe disanja Fonijatrijske vežbe .79 74.249.01 355.32 296.49 417.32 156.72 93.32 253.Šifra usluge 120084 120085 120086 120087 120088 120089 120090 120091 120092 120093 120094 120095 120096 120097 120098 120099 120100 120101 120102 120103 120104 120105 120106 120107 120108 120109 120110 120111 120112 120113 120114 120115 120116 120117 120118 120119 120120 120121 120122 120123 120124 120125 120126 120127 120128 120129 120130 120131 120132 120133 120134 120135 120136 120139 120140 120141 120142 120144 120145 120146 120147 120148 120149 120150 120151 120152 120153 Naziv usluge Ispitivanje govornog statusa i glasa baterijom testova Pismeni nalaz i mišljenje efektologa Uputstvo za rad i savet roditeljima deteta oštećenog glasa ili sluha Vežbe razumevanja govora Vežbe čitanja govora sa lica i usana sagovornika Govorno osamostaljivanje Vežbe razumevanja i analiza pisanog govora Vežbe za razvoj ekspresivnog govora Vežbe za razvoj receptivnog govora Vežbe semantike Procena sposobnosti motorne kontrole i ritma Procena grafomotorike Procena lateralizovanosti Reduktivni tretman dece oštećenog sluha sa hiperkinetskim sindromom Procena nivoa doživljaja telesne celovitosti Vežbe u objektivnom gestualnom i subjektivnom prostoru Vežbe vizomotorne kontrole Ritmičke vežbe Vežbe za stabilizovanje i usmeravanje lateralizovanosti Vežbe za doživljaj telesne celovitosti Vežbe za postizanje tonične ujednačenosti Vežbe za uočavanje prisustva drugog Grafomotorne vežbe Preskriptualne forme Inhalacioni provokacioni nazalni test IN VIVO Lokalna apliacija medikamenata u larinks (instilacija) Aerodinamski testovi Rinoalergološko ispitivanje standardne respiratorne alergene prick ili intradermalni testovi .69 205.82 336.72 1.72 113. indikacija.92 .72 93.58 74.90 355.76 322.72 93.72 1.27 208.82 449.61 149.10 322.21 156.80 466.64 81.27 208.60 296.00 417.27 208.vežbe relaksacije Fonijatrijske vežbe .04 129.64 430.38 358. terapije) Rehabilitacioni tretman disfonija (fonacija.49 417.72 71.43 355.72 93.78 234.75 296.49 701.08 443.po jednom alergenu Rinoalergološko ispitivanje standardne nutritivne alergene prick ili intradermalni testovi .do deset alergena Rinoalergološko ispitivanje specifične respiratorne alergene prick ili intradermalni testovi .27 338. prognoza.do deset alergena Rinoalergološko ispitivanje specifične alergene radnog mesta Određivanje eozinofila iz sekreta nosa Rinoalergološka nespecifična desenzibilizacija Rinoalergološka terapija toptičkom aplikacijom leka Fonetogram Pneumogram Lečenje alveolita Lokalna aplikacija leka u usta Selektivno brušenje (po zubu) Pakovanje desni (po zavoju) Primarna obrada rane na licu i ustima sa suturom Primarna obrada rane na licu bez suture Zaustavljanje krvarenja biološkim sredstvima Zaustavljanje krvarenja tamponadom Biopsija eksciziona Blokada kod neuralgije Kauterizacija polipa gingive Fonijatrijski pregled bolesnika Timski pregled kod poremećaja govora (dijagnoza.61 120.78 208.85 214.vežbe postavljenja glasa Vežbe bogaćenja rečnika Formiranje i razvoj sintaktnih formacija gramatičkih kategorija Vežbe artikulacije Vežbe fonacije Korekcioni artikulacioni tretman kod nalatoshize Cena 532.78 234.42 515. rinolacija i finofonija Rehabilitacija afonija (površinska analiza ličnosti.229.96 286.00 93.79 228.57 149.75 430.32 64. socioadaptacija) Test zamorljivosti glasa Progresivna relaksacija (dece oštećenog sluha) Određivanje slušnog aparata za decu Rehabilitacija nagluve dece do 3 godine starosti Ispitivanje sluha dece do 2 godine starosti Rinoalergološka terapija autovakcinom pojedinačno Rinoalergološka specifična desenzibilitacija Fonijatrijske vežbe .57 309.21 113.68 234.79 557.60 93.79 74.

60 237.65 557.62 1.79 74.28 1. orofarinksa i sl.79 962.08 113.63 6.37 853.096.32 208.79 188.60 74.630.32 866.88 476.79 153.92 723.79 120.57 1.23 277.19 882.259.46 611.128.44 3.08 462.040.47 .68 620.064. suture.42 1.32 862.42 74.23 120.28 1.11 372.398. strano telo) Laringifisule Hordektomija Parcijalna laringektomija sa rekonstrukcijom larinksa kod malignih tumora Rekonstrukcija i plastična operacija na larinksu i gornjem delu traheje (hordopeksija.16 897.08 2.61 372.597.633.97 1.05 744.096.39 113.184.792.597.60 113.08 1.040. u opštoj anesteziji Incizija i drenaža peritonzinarnog abscesa Transoralna incizija retrofaringealnog abscesa Cervikalna incizija retrofaringealnog abscesa Revizija i hemostaza nakon tonzilektomije ili adenotomije Ekstirpacija malignog tumora tonzila i orofarinska Ostale operacije na farinsku (zatvaranje fistule.47 743.012.sijalografija pljuvačne žlezde Ispitivanje sluha zvučnim viljuškama Ispitivanje vestibulacionog aparata Incizija abscesa na lobulusu aurikule ili u spoljašnjem kanalu Lokalno lečenje zapaljenja spoljašnjeg ili srednjeg uha Priprema bubne opne Kauterizacija proširenih vena nosa Ispitivanje vestibularne funkcije statokinetičkim koordinacionim testom Sinisoskopija i timpanoskopija u lokalnoj anesteziji Laringealna intubacija Laringo i faringoskopija indirektna sa biopsijom ili ekscizijom polipa Laringo-hipofaringoskopija direktna (eksploracija sa biopsijom i ekscizijom tumora) Laringo-hipofaringoskopija direktna sa vađenjem stranog tela Laringomikroskopija eksplorativna sa uzimanjem isečka ekscizijom sluznica ili polipa ili tumora Traheobronskoskopija sa vađenjem stranog tela u dece do 10 godina Traheobronskoskopija sa vađenjem stranog tela u odraslih Retrogradna dilatacija stenoze jednjaka Enskopske operacije laserom Adanotomija i readenotomija u dece u opštoj anesteziji Adanotomija i readenotomija u dece do 4 godine i hendikepirane dece u opštoj anesteziji Tonzilektomija sa adanotomijom u opštoj anesteziji Adanotomija u odraslih u opštoj anesteziji Tonzilektomija u odraslih u opštoj anesteziji Tonzilektomija u odraslih u lokalnoj anesteziji Operacija maksilarnog sinusa po Dencker-u -jednostrano Ekstirpacija manjih benignih tumora tonzila i ždrela u lokalnoj anesteziji Ekstirpacija većih benignih tumora tonzila.23 1.408.49 18.27 241.94 515.72 449.49 74.155.79 74.79 74. povrede i stenoze) Trahsotomija i traheostomija Cena 296.171.38 744.57 1.16 915.21 1.Šifra usluge 120154 120155 120156 120157 120158 120159 120160 120161 120162 120163 120164 120165 120166 120167 120168 120169 120170 120178 120179 120182 120183 120184 120186 120187 120188 120193 120194 120195 120196 120197 120200 120201 120202 120203 120204 120205 120206 122001 122002 122003 122004 122005 122006 122008 122009 122012 122013 122014 122015 122016 122017 122018 122019 122020 122021 122022 122023 122024 122025 122026 122027 122028 122029 122030 122031 122033 122034 Naziv usluge Konstultativni fonijatrijski tretman Kontrolni pregled logopeda Salivarni test horde timpani Reduktivni tretman dece oštećenog sluha sa dispraktičnim i disgrafičnim smetnjama Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem Hirurško vađenje zuba Lečenje hroničnog lokalnog osteomijelitisa Incizija abscesa ekstraoralnim putem Primarna plastika oroantralne komunikacije Hiruško lečenje hroničnih i subakutnih abscesa i ekstraoralnih fistula dentogenog porekla Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva i vilice Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvorni kanal Operacija mukoznih cista sluzokože Odstranjivanje kalkulusa iz izvornog kanala pljuvačne žlezde Operacija benignih tumora mekih tkiva usta Ambulantna operacija tumora mekih tkiva lica Vađenje zuba kod teških bolesnika Primena vodoničnog superoksida (sprej) Otvaranje i drenaža paradentalnog abscesa Repozicija luksirane mandibule Ekstrakcija stranog tela iz spoljnjeg slušnog hodnika Ispitivanje cervikalnog nistagmusa Skidanje imobilizacionih naprava Vađenje zaostalog korena zuba Incizija abscesa intraoralno Rinealergološki pregled Endomikroskopski pregled nosa u lokalnoj anesteziji Endomikroskopski pregled maksilarnih sinusa u lokalnoj anesteziji Bužiranje stenonovog kanala CT .05 577.26 917.40 1.28 902.09 205.16 1.00 201.06 3.35 1.43 636.44 743.407.11 336.28 2.92 830.41 253.

26 3.donja meatotomija (jednostrano i obostrano) Operacija maksilarnog sinusa .06 2.lokalna anestezija Antrotomija u odojčeta Mastiodektomija Radikalna trepanacija srednjeg uva kod upalnih procesa Mastoidektomija.44 2.554.946.61 2.173.621.632.173.906.44 2.835.921.) Operacija svih sinusa po De-limi .396.jednostrano ili obostrano Druge operacije na larinksu i traheji (zatvaranje traheostome.38 3. radikalna trepanacija kod procesa na vršku piramide.33 746. Druge operacije srednjeg uha (retrepanacija.28 9.jednostrana Neurektomija N.69 3.33 3.84 882.773.endonazalno odstranjivanje Ekstirpacija manjeg benignog tumora uške i zvukovoda.31 1.84 1. ciste vrata Ekstirpacija lateralne kongitinalne fistule.00 1.509. Cena 6.Vidiani transmaksilijarno .35 1.19 1.633.95 1.633.854.32 2.jednostrano Ekstirpacija juvenilnog fibroma ili malignog tumora u nazofarinksu Operacija na nosu i sinusima laserom Nazalno strano telo .40 1.17 4.144.25 1. biopsija.89 1.120.Caldwell-luc .77 4. fistula i sl.173.01 1.28 5.99 .371.02 2.34 3.14 568.22 6.169.28 976.826.64 4.99 14. i dr. stapedoplastika Operacija na unutrašnjem uvu (labiritaktomija.132.42 5.02 18.31 698. adhezioliza Ablacija nazalnog polipa Septorinoplastika Rinoplastika korektivna Hemostaza epistaksa. Ekstirpacija malignog tumora uške Korekcija otapostaze Ekstirpacija kongenitalne fistule uva Ekstirpacija osteoma ili hiperostoze zvukovoda Timpanocenteza i implantacija ventilacionih cevččica u dece .847.31 8.09 846.310. osikuloplastika) Timpanoosikularni hromograf (mastoidektomija.00 6. strano telo.281.34 3.obostrana Plastika ordantralne fistule sa trepanacijom ili bez trepanacije maksilarnog sinusa Operacija sfenoidnog sinusa .02 2. sinusu. fraktura.186. radikalna trepacacija uva kod komplikacija na sigm.041.554.76 2.706.146. neoplazmi i zapaljenja procesa Mastoidektomija.931.20 1. incizija. uzimanje i priprema) Stapedektomija. fenestracija. suture) Otvorena (krvava) repozicija svežih povreda nosa Osteoplastična operacija frontalnog sinusa Ostale operacije na maksilarnom i frontalnom sinusu (elevacija. drenaža) Dekompresija N. drenaža otvorenog moždanog abscesa Operacija srednjeg uva kod kongenitalne atrezije zvukovoda i displazija srednjeg uva Miringoplastika Timpanoplastika (mastoidektomija.95 1.) Operacija na uhu laserom Zbrinjavanjepreloma vilice metodom žičane imibilizacije Zbrinjavanje preloma vilice standardnim šinama Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom (splint) Postavljanje žičanih lagatura po zubu Odstranjivanje kaklusa izvodnog kanala pljuvačne žlezde Primarna plastika orantralne komunikacije Traheoezofagusna punkcija sa implantacijom vokalne proteze Endomikroskopski pregled nosa terapijski Plastika fistule esofagotrahealis cum loboarterialis pest.88 811. veni jugularis.065. drenaža i sl. sutura.Caldwell-luc .904.275.24 810.Šifra usluge 122035 122036 122037 122038 122039 122040 122041 122042 122043 122044 122045 122046 122047 122048 122049 122050 122051 122052 122053 122054 122056 122057 122058 122059 122060 122061 122062 122063 122064 122065 122066 122067 122069 122070 122071 122072 122073 122074 122075 122076 122077 122078 122079 122080 122081 122082 122083 122084 122085 122086 122087 122088 122089 122090 122091 122093 122094 122095 122096 122097 122098 122099 122101 122102 122105 122106 122107 Naziv usluge Radikalna faringolaringektomija Ekstirpacija medijalne kongenitalne fistule.235.77 2.84 20.199.65 1.200.105.31 2.transseptalno jednostrano ili obostrano Trepanopunkcija frontalnog sinusa Operacija frontalnog sinusa po Reidelu .64 3.630.307.623.140.facijalisa sa mastoidektomijom .867.96 3. maringoplastika. ciste vrata Zatvorena repozicija svežih povreda nosa Submukozna resekcija septuma .904.radikalna Translabirintalna ili transtemporalna ekstirpacija vestib.604.314.633.052.48 5. kauterizacija zadnjom tamponadom Transnazalna etmoidektomija jednostrana Endonazalna operacija maksilarnog sinusa .83 476.34 3.39 4.27 7.17 10.854.334.66 444.opštoj anesteziji Timpanocenteza i implantacija ventilacionih cevččica u odraslih .169.46 3.014.625.06 1.06 2. kauterizacija prednjom tamponadom Hemostaza epistaksa.46 6.03 10.32 1.623.811.04 333.killian Septoplastika po Cottle-u Operacija na nosnim školjkama Operacija atrofičnog rinita Incizija i drenaža hematoma i abscesa septuma nosa Ekstirpacija kongenitalnih fistula nosa Plastika hoanalne atrezije Hirurška ekstirpacija rinolita ili stranog rela Ekscizija malignog tumora nosa Ekscizija manjeg tumora nosa.07 2.633.jednostrana Operacija maksilarnog sinusa .

053.512.519.180.913.419.po seansi Operatio neurinoma n.408. facijalis Extirpatio tumoris benignum pharyngis (upotrebom lasera) Laryngectomija reconstructiva funcionalis Laryngectomija reconstructiva funcionalis cum diserio colli Laryngectomija totalis Laryngectomija totalis cum disectio colli unilateralis Laryngectomija totalis cum disectio colli bilateralis Laryngectomija totalis cum reconstructio funcionalis Laryngectomija subtotalis cum reconstructio funcionalis Pharyngolaryngectomija reconsrtuctiva partialis functionalis Reconstryuctio funcionalis laryngis post traumam stenosis laryngis Laryngopharyngectomija partialis cum disectio colli Reconstructio funcionalis post paralysis nn recurentis bilateralis Cena 87.66 9.723.76 492.913.98 3.270.08 15. Instilacija vazduha u jednjak kod laringektomiranih bolesnika Epifaringomikroskopija sa uzimanjem isečka Spoljna etmoidektomija Hirurško zbrinjavanje preloma jagodične kosti i luka bez osteosinteze Osteosinteza mandibule Hirurško zbrinjavanje jagodične kosti i luka .116.05 16.458.56 5.467.388.63 7.836.80 16.581.343.08 16.95 7.974.440.67 786.Šifra usluge 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 122123 122124 122125 122801 122802 122803 122804 122805 122806 122807 122808 122809 122810 122811 122812 122813 122814 122815 122816 122817 122818 122819 122820 122821 122822 122823 122824 122825 122826 122827 122828 122829 122830 122831 122832 122833 122834 122835 122836 122837 122838 122839 122840 122841 122842 122843 122844 122845 122846 122847 122848 122849 Naziv usluge Reconstructio defecti labiae oris inferioris cum lobo local.08 14.089.701.17 4.10 15.805.56 17.97 4. acustici in meatus acustici interni Resectio nervi vestibularis Decompresio nervi facijalis partis labrinthica Decompresio nervi facijalis mastoidea ct.10 1.902.779.308.25 16.701.960.039.47 15.02 14.83 2.14 8.60 5.06 5.084.29 2.308.236.415.018.66 5.723. thumpanica Neuroplastica nervi facijalis Tympanoosioculoplastica Tympanoosioculoplastica ( u dece do 14 godina) Tympanoplastica Retympanoplastica Trepanatio radicalis ossis temporalis cum denudatio durae matris fossae orani i mediae et poteior po meningitis otogenes Implantatio tubae ventilations auris media Labyrinthectomia Stapedectomia Saccotomija Operatio malforatio congenitalis auris cum restitutio functionalis Operatio carcinoma auris media Operatio glomus tumoris Reconstructio auriculae (upotreba retroaurikularnog režnja i hrskavice) Septorhinoplastica functionalis cumimplantatio spongiosis ossei Amputatio nasi pp carcinoma cum reconstructio Operatio fibroma juvenilis et tumoris malignum epipharyngis Operatio atrezio hoanalis Opratio osteoplastica sinus frontoethmodialis pp fracturam frontbasalis Septorhinoplastika funcionalis Resectio maxillae partialis cum reconstructio defecti Resectio maxillae egsenteratio orbitae cum reconstructio defecti pp carcinoma Resectio maxillae totalis cum reconstructio defecti Operatio tulabi oris et reconstructio defecti cum loboneurovascularis Operatio tu mandibulae cum resetio mandibulae et osteoplastica primaria Operatio tu parafaringealis per viam cervicalis et oralis cum resectio rami mandibulae Operatio Ca baseos linuvae et baseos oris per vias cervicalis et oralis Disectio colli radicalis unilateralis Disectio colli functionalis unilateralis Disectio colli functionalis bilateralis Parotidectiomia totalis Parotidectiomia totalis cum neuroplatica n.773.82 9.936.042.039.32 18.80 16.018.555.974.sa osteosintezom Hirurško zbrinjavanje preloma gornje vilice po tipu Le Fort I Hirurško zbrinjavanje preloma gornje vilice po tipu Le Fort II Hirurško zbrinjavanje preloma gornje vilice po tipu Le Fort III Cirkumzigomatična suspenzija maksile Kraniofacijalna suspenzija zigomatikomaksijarnog kompleksa Hirurška repozicija poda orbite (Blow -out) Operacija produžanog stiloidnog nastavka Operacija benignih tumora parafarinska Plastika faringostome lokalnim režnjevima Operacija malignih tumora parafarinska Skleroziranje hemangioma .806.61 1.244.239.57 .308.32 16.89 15.71 3.34 16.779. facialis cumneurograft Parotidectomija totalis cum conservatio n.06 1.38 7.448.230.179.80 16.660.36 2.556.02 2.62 8.80 17.71 2.10 6.66 7.75 4.43 5.84 18.299.807.36 2.78 3.254.30 18.52 6.68 5.53 3.94 2.54 14.60 9.579.28 4.390.750.17 16.70 1.308.63 16.388.47 7.022.388.220.05 18.02 15.28 11.158.53 396.32 12.

84 74.053.37 74.01 4.58 2.86 74.13 2.43 743.84 1.786. senilne keratoze i senilnih bradavica Čišćenje i odstranjivanje cističnih masa po seansi Pregled kože na kožnu lajšmanijazu (bojenje po Gimzi) Nativni pregled preparata na treponemu palidu Destrukcija condilomata acuminata Tuširanje kondiloma sa podofilinom (po seansi) Merenje kožne temperature na ekstremitetima Lonjenbergov test (određivanje zapaljenja dubokih vena) Epidemiološka anketa kod veneričnih zaraznih bolesti Aplikacija leka na kožu Zračenje puva black ligton (kod psorijatičnih bolesnika) Određivanje individualne osetljivosti na UV zrake (bio doza) Cena 16.14 2.14 2.65 98.16 26.565.388. Timska obrada hendikepiranog deteta Timska obrada dece oštećenog sluha pri upisu u redovnu školu Kategorizacija dece oštećenog sluha Profesionalna orijentacija dece oštećenog sluha Redukcija psihomotorike kod dece oštećenog sluha do 3 godine starosti Redukcija psihomotorike kod dece oštećenog sluha sa disharmonijom razvoja starije od 3 godine Površna individualna psihoterapija kod dece oštećenog sluha Dubinska individualna psihoterapija kod dece oštećenog sluha Grupna psihoterapija dece oštećenog sluha Polutanki histološki rezovi Oksigena terapija Citološki pregled inkubara periferne krvi na le ćelije Radioterapija tumora kože Biopsija lica .565.786.927.14 2.565.786.786.48 1.84 1.51 126.927.79 113.07 753.84 1.ciste i fistule Ablacija ili destrukcija manjih benignih tumora Odstranjivanje veruke vulgaris (za 1 veruku) Destrukcija planarnih veruka Krioterapija Lečenje dermatoloških bolesti intrakutanim infiltracij.565.451.79 97.916.BERA Kompjuterizovana rinomanometrija Elektronistagmografija Provokacija reaktivnosti sluznice gornjih disajnih puteva Timpanometrija Supraliminarni testovi za ispitivanje slušnog zamora i rekt.565.567.60 74.594.71 1.44 2.leka Epilacija elektrolizom ili elektrokoakulacijom Lečenje ksantelazme.79 .07 798.95 1.06 580.78 1.029.48 1.84 1.669.786.686.73 41.84 1.267.927.79 41.20 18.73 74.641.48 1.78 2.87 224.16 436.65 113.14 2.536.90 2.916.927.38 580.01 1.33 1.33 1.797.48 1.32 23.58 1.793.06 436.65 38.50 3.827.57 410.101.641.84 2.70 74.81 58.79 90.65 306.03 1.84 1.565.43 798.14 2.79 306.03 1.Šifra usluge 122850 122851 122852 122853 122854 122901 122902 122903 122904 122905 122906 122908 122909 122910 122911 122912 122913 122914 122915 122916 122917 122918 122919 122920 122921 122922 122923 122924 122925 122926 122927 122928 122929 122930 122931 122932 122933 122934 122935 122936 122937 122938 122939 122940 130002 130003 130004 130005 130007 130008 130009 130010 130011 130012 130013 130014 130015 130016 130017 130018 130019 130020 130021 130022 130023 130024 130025 Naziv usluge Opratio stenosis trachaee cervicalis posttraumatica Laryngectomija totalis cum resectio partialis manubrii et disectio colli radicalis seu functiolis Operatio stenosis laryngis et trachee cum graft Operatio stenosis laryngis (laserom) Operatio tu benignum laryngis (laserom) Extractio corpus alienum oesophagi Extractio corpus alienum oesophaginclavatum Extractio corpus alienum hupopharyngis Extractio corpus alienum tracheae et bronchi Ezofagoskopija sa biopsijom Tracheobronhoskopija sa biopsijom Extirpatio papiloma laryngis in laryngomicroscopiam Extirpatio polpus plicae vocalis in laryngomicroscopiam Extirpatio cistys laryngis in laryngomicroscopiam Excisio oedema laryngis in laryngomicroscopiam Extirpatio tumoris benignum laryngis in laryngomicroscopiam Endoskopska dilatacija stenoza jednjaka Endoskopska rekanalizacija stenoza larinksa Laringomikroskopija sa biopsijom Traheobronhoskopija sa biopsijom Ezofagoskopija Epifaringoimicroscopia Video endomikrostroboskopija Fiber optic traheobronhoskopija Fiber optic ezofagoskopija Teleskop laringoskopija po Gouldu Stroboskopija Otomikroskopija Impedancmetrija Ispitivanje evociranih potencijala moždanog stabla .88 201.57 4.101.669.60 41.424.565.

79 74.72 32.44 260.79 159.38 84.01 253.15 153.24 1.81 25.05 404.05 241.81 38.opšte Izrada alergena do donetog materijala Ekscizija tumora kože i mekog tkiva Evidentiranje prijavljenih zaraznih bolesti Tretman pacijenata u vaskulatoru ili vaskulatoru sa koktelom Tretman pacijenata u vaskulatoru i u vaskulatoru bez koktela Depedikulacija kosmatih delova glave Inciziona biopsija apertnih tumora Kriodestrukcija tumornog tkiva Incizija hemokoagulata iz vene posle sklerozacije Incizija hemokoagulata iz vene posle sklerozacije (u seriji incizija vrši se na tri mesta) Injekcije proširenih vena sklerozantnim sredstvima Lečenje hipodermita ekstremiteta intrakutanom infiltracijom Test hlađenja Elektroforeza leka u oblasti dermatovenerologije Ultrazvuk konstantan Dermabrazija Alergološko testiranje skarifikacijom Epikutani alergološki testovi Intradermalni alergološki testovi Uzimanje materijala sa kože i vidljivih sluzokoža za mikrološki. hematoma.41 58.42 358.15 81.05 74. hirurško lečenje uraslog nokta Ispiranje želuca Obrada dekubitusa i gangrena Trombektomija spoljnih hemoroida Punkcija dojke Lečenje papiloma po seansi Incizija i drenaža dojke Krio rektuma Krio .60 241.33 296.32 159.80 81.70 58.puva zracima .88 .86 126.05 319.60 153.42 159.23 113.92 206.70 799.41 81.88 97.03 515.35 90.32 508.07 90.41 159.04 29.51 228.79 74.79 38.88 136.61 113.56 100.00 159.35 74.30 408.15 74.79 100.26 388.22 74. elektrokoagulacijom Akupunktura Depilacija Zračenje RE .lokalno Zračenje IR ili UV zracima .37 996.19 685.79 126.05 159. cisti ili zglobova Obrada jednostrane rane sa suturom Obrada manje rane i sutura Obrada veće rane i sutura Mali zavoj Srednji zavoj Veliki zavoj Davanje hemioterapije Venesekcija Skidanje obolelog nokta i previjanje.41 280.41 319.38 241.kauterizacija Skleroziranje variksa nogu Vazodilatatorni kokteli Oscilometrija i oscilografija Dopler ultrazvukom sonografija perifernih krvnih sudova (arterija i vena) registrovanje krive protoka i indeksa Podvezivanje granuloma umbilikusa Vađenje stranog tela pod rendgenom Drenaža limfne žlezde ili akcilarnog limfadenita Operativno lečenje dubokog premarnog i retromarnog abscesa dojke Ekstrakcija stranog tela iz mekih delova ekstremiteta Ekstrakcija benignih tumora mekih delova ekstremiteta Biopsija limfnih žlezda Cena 120. nokta) za mikrološki pregled Mikrološki pregled nativno mikroskopskih preparata Mikrološka kultura dermatofita i kvasnica Dijagnostikovanje mekih mikroloških oboljenja Woodovom metodom Pregled punktata limfne žlezde na palidu Dijagnostička imunofluorescentna tehnika Tzankov test Trihogram Davanje verispela pri sklerotizaciji Nefrotomija zapuštene opekotine do 50% Rektalni tuše Punkcija toraksa i abdomena Aspiraciona punkcija apcesa.35 2.768.79 727.Šifra usluge 130026 130027 130028 130029 130030 130031 130032 130033 130034 130035 130036 130037 130038 130039 130040 130041 130042 130043 130044 130045 130046 130200 130204 130205 130206 130207 130208 130209 130210 130211 130212 130901 130902 130903 240008 240012 240050 240052 240053 240054 240055 240056 240068 240069 240070 240071 240072 240073 240075 240077 240079 240080 240081 240084 240085 240086 240088 240089 240090 240091 240092 240095 240200 240201 240202 240203 242001 Naziv usluge Fulguracija ili dijatermokoaguacija Tretman elektrokauterom.70 58.42 172.125.05 557.86 74.34 782.37 228. elektrolizom.53 241.04 221. bakteriološki i citološki pregled Uzimanje materijala sa kožnih adneksa ( dlana.

85 7.abdominalni pristup Apendektomija kao uzgredna operacija kod drugih intervencija Apendektomija .726.66 7.97 4.429.86 1.58 15.Šifra usluge 242002 242003 242004 242005 242006 242007 242008 242009 242010 242013 242015 242018 242019 242020 242021 242022 242023 242024 242026 242027 242028 242029 242030 242031 242032 242033 242034 242035 242036 242037 242038 242039 242040 242041 242042 242043 242044 242045 242046 242047 242048 242049 242050 242051 242052 242053 242054 242055 242061 242062 242063 242064 242065 242066 242067 242068 242069 242070 242071 242072 242073 242074 242075 242076 242077 242078 242080 Naziv usluge Benigni tumori vrata .41 2.429.071.383.61 1.580.23 6.18 6.245.845.abdominalni pristup Jednostavne spoljašnje kile .47 5.608.527.46 .559.490.31 3.63 7.613.978.10 9.03 3.427.671.12 11.32 6. parijetalna) Sutura ulkusa sa vagotomijom Sutura želuca (duodenuma) zbog povrede ili perforacije Jednostavne povrede želuca.39 7.ekstirpacija Maligni tumori vrata .43 16.58 4.380.91 5.445.83 965.38 5.obostrano Recidivne kile Uklještenje kile bez resekcije creva Uklještenje kile sa resekcijom creva Unutrašnje kile Ventralne (postoperativne) kile Recidivne ventralne kile Dijafragmalna hernija .57 2.27 2.revizija Staging laparotomija Drenaža peritorealnih apscesa Benigni tumori trbuha i reproperitoneuma Veliki maligni i benigni tumori trbuha i retroperitoneuma Ruptura dijafragme . .505.78 5.65 11.412.324.65 4.686.60 14.jednostavna Periapendikularni apces .725.655.034.jednjak) .17 1.817.27 8.87 4.775.005.446.32 6.252.792.804.088.737.32 5.32 2.613.111.16 4.733.662.725.83 1.jednjak) .499.726.831.63 1.176.66 10.363.28 8.22 3.jednostrane Jednostavne spoljašnje kile .316.formiranje ili zatvaranje Ekscizija benignih tumora želuca GEA .672.724.263.368.408.udružene Subtotalna jednostrana lobektorija (strumektomija) i istmektomija Totalna jednostrana lobektomija (strumektomija) i istmektomija Subtotalna obostrana lobektomija Totalna tireoidektomija Totalna tireoidektomija sa disekcijom vrata Timektomija Paratireoidektomija medijastinalna SEKUNDARNI ŠAV KOŽE Sekundarni šav svih slojeva Tumori trbušnog zida Punkcija trbušne duplje DRENAŽA TRBUŠNE DUPLJE Eksplorativna laparotomija Postoperativna eventracija .60 3.44 3.177.50 5. traheja.15 7.97 11.744.935.ekstirpacija Povreda organa vrata (štitna žlezda.19 3.499.86 5.56 1.126.19 6.174.rekonstrukcija Gastrokoliana fistula .292.00 4.62 8.10 8.68 3. .42 6.429.drenaža Gastrotomija sa eksploracijom (JUD) Pilorotomija i piloroplastika Gastrostomija .199.58 3.46 3. Istovremena resekcija tankog i debelog creva ili višestruka resekcija creva Višestruke povrede creva ili mezenterijuma (resekcija) Cekostomija Kolostomija (anus prater) formiranje ili zatvaranje Eksterorizacija (Mikulicz) Kolektomija parcijalna Proktokolektomija sa ileostomijom Višestruke i udružene povrede digestivnog trakta i perenhimnih organa (resekcija) Cena 5. selektivna.25 6.96 6.616.429.611.82 2.20 4.57 7.64 6.32 5.duodenuma i mezenterijuma Subtotalna gastrektomija (B I ili B II) Peptični ulkus na GEA .915.47 11.079.231.gastro-entero-anastomoza GEA sa vagotomijom Vagotomija (trunkalna.operativno zatvaranje Adhezioliza Sektio bride Enterotomija sa suturom Sutura creva zbog povrede ili perforacije Enterostomija .05 2.izolovane Povreda organa vrata (štitna žlezda.071. traheja.formiranje ili zatvaranje Ekscizija Meckel-ovog divertikuluma Ekscizija benignog tumora creva Resekcija tankog creva sa anastomozom L-L anastomoze Resekcija debelog creva Plisiranje creva (Noble) i dr.22 3.

05 1.864.40 8.49 4.435.86 1.212.98 22.84 27.drenaža transrektalno Analna sfinkterotomija Analne fistule .jednostavan Pilonidalni sinus .670.864.810.98 4.684.komplikovan i recidivni Holecistektomija Holecistektomija sa holedohotomijom i T .46 12.679.963.593.142.056.46 15.94 18.26 2.946.241.412.802.32 14.323.05 2.39 4.07 3.89 14.10 3.966.89 15.53 12.72 1.ehofagetkomija Ezofagogastroanastomoza .transduodenalno Biliodigestivne anastomoze sa holedohom Biliodigestivne anastomoze pomoću jejunuma Rekonstrukcija žučnih puteva (T-T anastomoza) Rekonstrukcija žučnih puteva po ROUX-U Rekonstrukcija žučnih puteva interpozicijom Drenažne operacije kod parazitnih cista jetre Drenaža kod pankreatitisa i pseudoista pankreasa Jednostavne povrede jetre i pankeasa-sutura Povrede jetre i pankreasa .Sec.skleroziranje Pilonidalni sinus .984.946.343.56 3.936.386.404.383.90 21.166.867.19 20.864.85 7.44 11.48 806.870.66 6.fundoplikacija po BELSEY-u Fundoplikacija po BELSEY-u Subtotalna ezofagoplastika (BY PASS) Ezofagogastrostomija (plastika) Cervikalis .drenaža Anoplastika zbog strukture Povreda analnog predela bez lezije sfinktera Hemoroidi-operacija po Milligan .620.946.253.084.264.59 .759.43 14.935.152.60 16.parcijalna resekcija Parcijalna resekcija jetre Lobektomija jetre Jednostavni ehinokok Ciste i tumori pankreasa sa i bez anastomoze sa digestivnim traktom Faringo-esofago-koloplastika retrosternalna BY PASS Pankreatikojejunostomija Duodenopakretektonije (Vipple) Pankreatektomija (totalna.drenaža Benigni tumori dojke Jednostavna mastektomija Ginekomastija Apendektomija kod perforativnog apendicitisa Redukcija volvulusa i invaginacije laparotomijom Analne fistule i jednostavne fistule Cena 10.734.79 3.26 1.po BELSEY-u Anatomska korekcija hiatus hernije transabdominalnim pristupom Transezofalgealna intubacija endoproteze jednjaka Ezofagektomija bez torakotomije sa gastroplastikom Parcijalna resekcija jednjaka i rekonstrukcija slobodnim transplantatom sa vaskularnom anastomozom Parcijalna resekcija distalnog jednjaka s gastrotromijom i interpozicijom jejunuma (LONGMIRE i SARAD) Ezofagostomija Kardiomiotomija sa fundoaplikacijom (abdominalno) Kardiomiotomija sa fundoaplikacijom (torakalno ili torakoabdominalno) Povrede grudnog jednjaka Duboki apscesi dojke .84 5.79 5.komplikovane Perianalni papilomi i kondilomi Perianalni apsces .18 5.79 5.911.transanalna ekscizija Tumori rektuma i perirektalni tumori (parasakralni pristup) Tumori rektuma benigni (abdominalni pristup) Strana tela rektuma (transanalno) Strana tela rektuma (abdominalno) Perirektalni (periproktalni) apscesi .22 3.Šifra usluge 242081 242088 242089 242090 242091 242092 242093 242094 242095 242097 242098 242099 242100 242101 242102 242103 242104 242105 242106 242108 242109 242110 242111 242113 242114 242115 242116 242117 242118 242119 242120 242121 242122 242123 242124 242126 242127 242128 242129 242130 242131 242133 242134 242140 242141 242142 242143 242146 242149 242154 242158 242160 242161 242162 242163 242164 242165 242166 242167 242168 242169 242170 242171 242172 242184 242185 242186 Naziv usluge Prednja resekcija rektuma (DIXON) Prolaps rektuma (spoljni pristup) Ekscizija polipa rektuma (transanalno) Vilozni adenom .498.905.902.911.261.10 1.690.426. Hemoroidi .cefalična.90 18.205.614.Lenjis Divertikulektomija transtorakalis kardiomiotomija i fundoplikacija sec.414.834.426.46 2.228.032.56 4.650.drenažom Holedohotomija i T .67 5.34 10.79 15.79 2.82 6.32 18.22 2.92 528.245.21 6.699.614.05 3.23 1.82 6.360.95 2.845.98 18.052.946.13 1.61 7.99 16.Morgan-u i dr.949.668.75 3.272.drenaža Papilotomija .445.84 2.99 27.68 19.84 19.42 4.distalna) Splenektomija (abdominalna) Splenektomija i Staging laparotomija Biliodigestivna anastomoza sa holecistom Ezofagomiotomija longitudinalis transtrorakalis Ezofagokardiomiotomija transtrorakalna Ezofagokardiomiotomija transtrorakalna .39 4.67 9.64 14.

37 4.formiranje tubularnog režnja sa direktnom suturum davajuće regije Režanj .formiranje duplog tubularnog režnja sa zatvaranjem ležišta slobodno transplantacijom Režanj .619.769.rinoplastika čeona bipedikularnim režnjem Nos .rinoplastika čeona subtotalna I akt Nos .manji Transplant ablacija slobodnog transplantata kože sec.01 5.sutura Ožiljak .jednostrano Režanj .640.769.Tirš Blair .manji Obrva .manji Ožiljak .725.397.dir. kože Nos osteotomija nosnih kostiju u zastarelih povreda Nos .304.20 3.20 9.71 3.211.prenošenje peteljkastih režnjeva Režanj .264.rekonstrukcija usne bipedikularnim režnjem sa vrata .397.414.333.841.06 14.58 4.943.943.osteoplastika defekta kranijum koštanim transplatatom rebra ili ilijačne kosti .275.749.korekcija dezmogene kontakture primenom Zplastike veći Ožiljak .rekonstrukcija arterijalnim režnjem .excizija ožiljaka .507.uzimanje kombinovanog hondrookutanog transplantata Transplantant .20 3.45 3.61 5.manji Ožiljak .formiranje tubularnog režnja sa direktnom suturom .02 1.korekcija dezmogene kontakture prsta metodom Z plastike Tetovaža .715.143.346.rekonstrukcija nosa bronhijalnim režnjem Nos .317.rekonstrukcija nosnog otvora slobodnim transplatatom kože Nos .47 4.rekonstrukcija usne tubular režnjem Usne .veći Ožiljak .rekonstrukcija nosnog kolumela komb.74 .manji Transplantanat ablacija slobodnog transplantata kože sec.294.42 6.Miladr.70 870.44 13.veći Transplant ablacija slobodnog transplantata kože sec.ekscizija tetovaže Tetovaža .ekscizija tetovaže direktno Tumor . transplantata Ožiljak .Brown Usne .plastika Z Očna duplja .40 3.312.excizija nepravilnih ožiljaka .013.rekonstrukcija sakusa konjuktiva slobodnim transplantatom kože ili sluzokože Nos .dir.99 6.21 4.52 4.94 5.232.rinoplastika čeona subtotalna II akt Nos .815.Wolf .rekonstrukcija transpozicijom režnja sa suprotne obrve Obrva .333.transpl.rekonstrukcija nosne šupljine slob.176.304.21 13.80 4.02 6.034.92 5.01 2.189.jednostrano Obrva .737.korektivna rinoplastika bez osteotomije Nos .hondekutanim transplantatom Nos .rekonstrukcija nosnog otvora lokalnim režnjevima Nos .367.rekonstrukcija slobodnim transplantatom jednostrano Obrva .408.rekonstrukcija usne bipedikularnim režnjem .rekonstrukcija usne sekundarna Usne .rekonstrukcija parcijalnih defekata nosa lokalnim režnjem Nos .93 870.14 3.67 7.korekcija nosnog vrha posle rekonstrukcije usne Nos .60 5.indutio Usne .28 3.150.dir.disekcija svih limfnih čvorova aksilarne ili preponske regije Kranijum .rekonstrukcija nosnog kolumela tubularnim režnjem Nos .Wolf .92 7.23 3.sutura kože .84 3.93 4.rinoplastika čeona totalna II akt Nos .65 21.499.Tirš Blair .65 3.730.rekonstrukcija nosnog kolumela lokalnim režnjem Nos .65 3.korekcija dezmogene kontrakture primenom Z plastike .Šifra usluge 242187 242189 242191 242192 242193 242195 242197 242198 242199 242307 242308 242309 242310 242311 242312 242314 242315 242316 242317 242318 242326 242327 242328 242329 242330 242331 242332 242337 242338 242339 242343 242344 242345 242355 242365 242367 242369 242371 242372 242373 242377 242379 242380 242381 242382 242383 242384 242385 242386 242387 242388 242389 242390 242391 242392 242394 242396 242398 242399 242400 242401 242402 242403 242404 242405 242406 242407 Naziv usluge Povrede analnog predela sa lezijom sfinktera Palijativna intubacija torakalnog jednjaka po CELESTIN-u ili HARING-u gastrotomijom i suturom želuca Longitudinalna ezofagokardiomiotomija sa fundoplikacijom Totalna tireodiktomija sa unilateralnom disekcijom vrata (radikalna ili funkcionalna) kod karcinoma Totalna tireoidektomija sa uzdužnom sternormijom i disekcijom metastaza u medijastinemu kod karcinoma Reoperacija kod hiperparatireodizma (perzistirajućeg ili recidiviraćeg sa sternotomijom) Endoskopska dilatacija .943.resekcija nosne piramide u malignog tumora subtotalna Nos .23 2.40 4.048.29 2.64 4.153.65 2.524.462.046.ekscizija benignih lezija sa direktnom suturom rane manja od 2 cm Tumor .20 6.583.17 4.17 4.99 9.700.967.75 3.ekscizija rinofime Nos .726.odlaganje i elongacija režnjeva Režanj .rekonstrukcija nosa tubularnim režnjem Nos .veći 1ransplant uzimanje transplantata tetive Transplanta .00 9.873.85 4.631.rinoplastika čeona totalna I akt Nos .01 4.44 4.64 4.695.943.uzimanje transplantata sluzokože Režan j .47 6.508.541.excizija ožiljaka .02 10.700.79 3.27 3.korekcija nosnog vrha i krila posle rekonstrukcije usne Usne helioplastika sec.istanjivanje režnjeva Ožiljak .71 5.99 5.indutio Usne .14 5.sutura kože .396.622.01 4.strukture jednjaka Endoskopska implantacija proteze jednjaka Dilatacija strikture jednjaka Transplantanat ablacija slobodnog transplantata kože sec.40 15.65 3.046.99 5.153.resekcija nosne piramide u malignihnog tumora totalna Nos .04 421.382.104.rekonstrukcija forniksa usne transpozicijom režnja Cena 3.formiranje tubularnog režnja zatvaranjem ležišta slslobodnim transplantatom kože Režanj .046.002.korekcija dezmogene kontakture pregibnih regija kombinacijom enom Z plastike i slobod.Le Resuirer Tennipen Blair .485.24 5.67 3.

316.korekcija depresija dermadipoznim transplatat .51 7.rekonstrukcija vratnog dela traheje Vrat .42 6.551.istanjivanje režnja na licu Vrat .rekonstrukcija vratnog dela i hipofarinksa Vrat .594.88 4.728.53 13.54 7.plastika Z plastika lica Lice .71 4.plastika augmentaciona Simplastom obostrano Dojka .reimplantacija penisa Penis .amputacija penisa Penis .827.29 .ekscizija horde nezavisno od autora Uretra .zoung Uretra .081.veća Aspiraciona lipektomija nadkolenice Cena 4.481.324.62 10.fistulografija palati.566. Killner.513.54 10.rekonstrukcija forniksa usne slobodnom transplantacijom Usne .62 6.rekonstrukcija ušne školjke Sallistir Lice korekcija facijalne paralize sec.899.41 3.eversio mamilae transplantacijom sluzokože Abdomen .13 6. Uvo .eversio mamilae soc.93 3.60 6.96 5.Rangel Lice korekcija facijalne paralize transplatacijom mišića Lice .347.289.korekcija kupolastog uva sec.plast.mamektomija i ginikomastija rezom jednostrano Dojka .48 6.360.58 5. Resentnally.347.ekscizio limfedema i skrotuma Penis-ekscizio limfedema penisa rekonstrukcija slobodnim transplantatom kože Penis .15 6.081.rekonstrukcija sfinktera kod inkontinencije urina Uretra .462.783.111.88 5.134.685.114.rekonstrukcija ušne školjke sutotalno Uvo .88 2.reparatorni zehvat kod Furnierovog kancera penisa Dermabrazija .veći Lice . jednjaka lokalnim režnjevima Nepce .rekonstrukcija dojke režnjem sa suprotne dojke Dojka .90 2.18 2.rekonstrukcija trbušnog zida u ventralni hernija upotrebom mreže mersilena Abdomen .rekonstrukcija vratnog dela jednjaka lok.86 5. jednostrano Dojka .540.956.59 6.rekonstrukcija palatstubularnim režnjem Nepce .disekcija submandibularne lože unilateralno Dojka .705.plastika augmentaciona deroadipoznim transplat.13 3.22 13.plastika augmentaciona deroadipoznim transplantatom obostrano Dojka .07 2.rekonstrukcija usnog ugla -obostrano Usna plastika V Usna plastika Z usne ili usnog ugla Usna resekcija malignog tumora usne rekonstrukcije Usna resekcija malignog tumora usne primarnom rekonstrukcijom mekih tkiva Nepce .rekonstrukcija vratnog dela i jednjaka Vrat .50 2.00 8.rekonstrukcija srednje trećine lica bipedekularnim režnjem čela ili vrata Lice .826.74 3.571.rekonstrukcija lica bilobarnim režnjem Lice .396.redukciona mamoplastika obostrano Dojka .palatoplastika sec.46 4.268.22 4.835.korekcija depresija dermadipoznim transplatat .rekonstrukcija usnog ugla -jednostrano Usne .39 4.10 4.729.13 3.18 5.37 5.657.Steranson Uvo .475.69 6.002.08 3. režnjevima Vrat .395.126.converse Uvo .ekscizija mal.92 2.497.650.721.485.gilles Dojka .005.255.042.31 3.88 6.16 6.plastika jednostrano Dojka korekcija položaja dojke jednostrano Dojka korekcija položaja dojke obostrano Dojka .22 7.37 5.38 16.43 9.721.manja Dermabrazija . Gonway Jezik plastika Z frenuluma jezika Jezik resekcija jezika Uvo .622.tumora ušne školjke rekon.18 4.95 2.573.685.mamektomija i ginikomastija rezom obostrano Dojka .621.381.rekonstrukcija ušne školjke sec.10 3.31 2.946.29 4.61 5.10 5.111.474.621.rekonstrukcija uretre tubularnih totalnim režnjem Uretra . Warrdill Lenqebecke i dr.60 4.621.952.685.redukciona mamo .71 5. Wardill.ekscizija malignog tumora lica sa hemiresekcijom mandibule Lice .66 3.428.246.24 8.faringoplastika -sek.rekonstrukcija lica lokalnim režnjem kože .fistulografija uretre jedna fistula Penis .34 8.manji Lice .voau.00 7.39 3.006.palatoplastika sekundarna Nepce .15 5.rekonstrukcija penisa tubularnim režnjem sec.05 8.427.868.23 4.37 2.lek.89 5.veći Lice . Nepce .rekonstrukcija sfinktera i uretre sec.Šifra usluge 242408 242409 242410 242411 242412 242413 242415 242416 242417 242419 242420 242421 242423 242426 242428 242429 242431 242434 242435 242438 242439 242440 242441 242449 242453 242455 242456 242457 242459 242460 242463 242464 242472 242473 242474 242475 242479 242481 242482 242483 242484 242485 242486 242487 242488 242489 242490 242491 242494 242495 242497 242499 242500 242501 242503 242505 242506 242510 242512 242513 242515 242516 242517 242518 242525 242526 242527 Naziv usluge Usne .990.plastika augmentaciona Simplastom jednostrana Dojka .rekonstrukcija trbušnog zida u ventilarnih hernija .direktno Uretra .Anvaneorosezi.274.amputacija ušne školjke Uvo .729.rekonstrukcija trbušnog zida sa lipektomijom nezavisno od autora Abdomen .485.76 6.korekcija manjih deformiteta ušne školjke neovisno od autora Uvo .089.aceri Penis .862.rekonstrukcija lica udaljenim režnjem kože Lice .

892.385.598.manji Pokrivanje sekundarnih defekata slobodnim kožnim transplatatima .21 1.624.709.20 9.072.078.17 976.65 1.45 15.670.233.723.85 5.34 3.26 2.547.veliki Hirurško lečenje nokata sa ekscizijom matriksa Vađenje stranog tela .063.86 2.manjih Rekonstruktivna operacija mišićnih hernija .780. 5-10% Primarna obrada opekotine II stepena.171.duboko Skidanje bradavice termokauterom Rekonstruktivna operacija mišićnih hernija .627.80 9.521.97 19.34 14.307.99 1.86 3.770.009.41 3.27 3.Šifra usluge 242528 242529 242530 242601 242603 242604 242605 242606 242607 242608 242609 242610 242611 242612 242613 242614 242615 242616 242617 242618 242619 242620 242621 242622 242623 242624 242625 242626 242627 242628 242629 242630 242631 242632 242633 242634 242635 242636 242637 242638 242639 242640 242641 242642 242643 242644 242645 242646 242647 242648 242649 242650 242651 242652 242654 242655 242656 242657 242658 242659 242660 242661 242662 242663 242664 242665 242666 Naziv usluge Aspiraciona lipektomija lumbalne i gluteane regije Aspiraciona lipektomija trbušnog zida Aspiraciona lipektomija na vratu Rekonstrukcija kapka 1/3 Blefaroplastika donjeg kapka Režnjevi za korekciju apikantusa Blefaroplastika gornjeg kapka Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim kožnim režnjevima .651.15 5. I i III stepena do 5% Primarna obrada opekotine I stepena.veća Cena 3.64 2.26 3.72 6.72 5.47 5.18 1.33 5.365.19 3.26 2.372.većih Biopsija kože Biopsija mišića Biopsija kosti Biopsija živaca Primarna obrada opekotine lica I stepena Primarna obrada opekotine lica II stepena Primarna obrada opekotina šake ili stopala I stepena Primarna obrada opekotina šake ili stopala II i III stepena Primarna obrada opekotine I stepena do 5% Primarna obrada opekotine II stepena.manji Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom -veći Ekscizija hemangioma -manji Ekscizija hemangioma -veći Primarna obrada rane -manja Primarna obrada rane -srednja Primarna obrada rane -velika Pokrivanje sekundarnih defekata slobodnim kožnim transplatatima .89 2.09 2.mali Pokrivanje sekundarnog defekta kožno mišićnim režnjevima .23 2.42 4.908.srednji Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim kožnim režnjevima .316.349.640.56 3.811.039.01 2.35 7.346.385.199.96 .417.597.75 7.663.13 6.18 7.054.724.462.10-20% Primarna obrada opekotina I stepena.670.77 7.412.372.08 1.00 26.925.167.veliki Pokrivanje sekundarnog defekta kožno mišićnim i mišićnim režnjevima .60 3.21 5.944.manja Aloplastika lobanje .125.84 3.manji Rekonstrukcija celog kapka Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim kožnim režnjevima .02 3.72 5.467.087.53 27.44 4.56 11.916.veliki Pokrivanje defekta velikim kožno mišićnim i mišićnim režnjevima na vaskularnoj postelji Ekscizija tumora do 2 cm Ekscizija tumora 2-5 cm Ekscizija tumora preko 5 cm Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom .982.556. 20-30% Primarna obrada opekotina II stepena 20-30% Primarna obrada opekotina I stepena 30-40% Primarna obrada opekotina II stepena 30-40% Primarna obrada opekotina II i III stepena 50% Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 50% Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 5-10% Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 10-20% Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 20-30% Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 30-40% Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 50% Primarna ili odložena ekscizija opekotinske rane po Jacksonu -5% Primarna ili odložena ekscizija opekotinske rane po Jacksonu 5-10% Primarna ili odložena ekscizija opekotinske rane po Jacksonu 10-20% Dekompresične incizije kod opekotina Osteoplastika Ablacija kosti kuka Aloplastika lobanje .439.831.723.843.50 3.64 2.226.44 3.17 5.30 2.646.305.064.75 7.394.58 2.894.41 902.13 2.21 9.628.srednji Pokrivanje sekundarnog defekta kožno mišićnim i mišićnim režnjevima .11 5.78 1.10-20% Primarna obrada opekotina II stepena.117.srednji Pokrivanje sekundarnih defekata većih slobodnim kožnim transplatatima . 5-10% Primarna obrada opekotina I stepena.152.41 7.080.702.09 16.07 4.97 4.29 2.60 6.457.60 35.površno Vađenje stranog tela .

618.686.116.57 10.202. Face lifting ritidektomija kompl.384.61 16.82 18.53 19.85 14.577.770.53 13.58 12.tranabdominalno Ezofago-kardiomiotomija po Heller-u i antirefluks procedura po Dor-u Druga ekstra mukona ezofagotomija i antirefluks procedura Krikofaringealna miotomija Krikofaringealna miotomija sa divertikulotomijom Supradijafragmalna kardiomiotomija sa divertilektomijom i antirefux procedura Fundoplikacija po Nisoenu transabdominalni pri.007.93 18.88 16.207.052.49 9.73 7.116.51 36.492.06 11.53 19.133.011.44 5.698.79 15.34 14.73 4.98 1.721.540.98 8.75 6.158.018.676. Face lifting ritidektomija percij.04 7.53 18.116.Šifra usluge 242668 242669 242670 242671 242672 242673 242674 242675 242676 242677 242678 242679 242680 242681 242682 242683 242684 242685 242686 242687 242688 242689 242690 242691 242692 242693 242694 242695 242696 242697 242698 242699 242700 242701 242702 242703 242704 242705 242706 242707 242708 242709 242801 242802 242803 242804 242805 242806 242807 242808 242809 242810 242811 242812 242813 242814 242815 242816 242817 242818 242819 242820 242821 242822 242823 242824 242825 Naziv usluge Eksizija ožiljka lica .535.80 15.95 7.574.004.174.85 2.827.147.299.91 13.467.567.51 7.770.116.200.830.753.21 9.76 15. Gastropeksija zadnja po Hill-u transabdominaln.001.73 7.67 2.Nisson-ova procedura za kratak jednjak Resekcija modilatabilne strukture i interpozicije jejunuma po Marendino-u Resekcija nedilatabilne strukture i interpozicije kratkog segmenta kolona po Belscy-u Konverzija B1 ili B2 u rour eny anastomoza vagitomijom Rekonstrukcija posle totalne gastretktomije ( stenoza anastomoza ) Šav perforacije cervikalnog jednjaka Sutura perforacije torakalnog jednjaka sa pojačanjem šava po Grillo-u Cervikalna mediastionotima sa drenažom Zadnja mediastonomija sa drenažom abscesa Zatvaranje benigne stečene tracheo ili bronhoeleofagealne fistule Cena 2.93 15.većeg Korekcija velikih ožiljaka multipna plastika Korekcija velikih ožiljaka po Borgeseu Ekscizija tetovaže manje sa upotrebom lokalnog režnja Ekscizija tetovaže veća Korekcija kompletne facijalne paralize upotrebom fascije mišićnih tetiva aloplasta Korekcija kompletne facijalne paralize primenom dinamskih metoda i neuroplastike Uzimanje transplatata fascije late Face lifting ritidektomija kompl.65 2.65 8.389.339.137.smas Face lifting ritidektomija parcij.136.116.manjeg Eksizija ožiljka lica .62 13.158.45 7.289.01 4.665.09 9.64 5.721.25 14.79 18.916.926.112.119.73 11.51 7.04 5.39 7.47 9.64 1.207.770.47 9.34 9.59 6.523.702.23 13.53 13.950. Antirefluks procedura po Celsoy-u u transtorakal.44 5.768.073.smas Incizija i drenaža na licu Korekcija urođenih i stečenih deformacija nosa bez osteotomije Korekcija urođenih i stečenih deformacija nosa sa osteotomijom Rekonstrukcija velikih postoperativnih hernija lokalnim abdominalnim mišićnim režnjevim Postavljanje spoljnje nosne imobilizacije Hirurška korekcija progemije Hirurška korekcija bradne promenincije Hirurška korekcija asimetrije lica većih Hirurška korekcija asimetrija lica manje Hirurška korekcija hipoplazija gornjih osteomijom po tipu Le Fort I Hirurška korekcija gornje vilice osteomijom po tipu Le Fort II Hirurška korekcija gornje vilice osteomijom po tipu Le Fort III Hirurška korekcija alveolarne protruzije Hirurško lečenje ankiloze i zglobova Hirurško lečenje hipertrofije maseteričnog mišića Velike kraniofacijalne urođene i stečene deformacije-tumori Dekompresija orbite Postavljanje dentalnih imobilizacionih naprava Uklanjanje iimobilizacione dentalne naprave Hirurško lečenje preloma donje vilice Hirurško lečenje kominutivnih preloma i preloma sa defektom kosti donje vilice Hirurško lečenje preloma gornje vilice Hirurško lečenje sa osteostintezom i suspenzijom Hirurško lečenje preloma zigomatične kosti osteosintezama Hirurško lečenje preloma frontoetmoidalne regije Ekscizija tetovaže srednje sa upotrebom lokalnog režnja Obrada anvulzivne rane manje Obrada anvulzivne rane srednje Obrada anvulzivne rane veće Transtorokalna ekscizija ciste ili enukelacija kongenitalne ciste ili tumora jednjaka .53 17.52 7.32 2.62 2.84 11.590.042.38 13.770.862.901.98 17.85 15.699.98 13.04 2.94 3.75 7. Operacija kod rekurentne hijatus hernije Prednja gastropeksija boerhema-i Prednja parcijalna fundoplikacija po Dor-u Zadnja parcijalna fundoplikacija po Toupet-u Rekurentne operacije posle Hiller-ove procedure Collis .93 .583.503.353.benigna Ekstramukozna ezofagokardio-miotomija po Heller .436.159.

41 20.880.70 8.31 18.69 22.422.513.646.93 13.051.745.479.24 8.869.472.523.86 10.43 18.Šifra usluge 242826 242827 242828 242829 242830 242831 242832 242833 242834 242835 242836 242837 242838 242839 242840 242841 242842 242843 242844 242845 242846 242847 242848 242849 242850 242853 242861 242862 242863 242864 242865 242866 242867 242868 242869 242870 242871 242872 242873 242874 242875 242876 242877 242878 242879 242880 242881 242882 242883 243801 243802 243803 243804 243805 243806 243807 243808 243809 243810 243811 243812 243813 243814 243815 243816 Naziv usluge Zatvaranje benigne ezofago . garlock-swegt Distalna ezofagogektomija.471.42 12.095.956.104.93 19.712.699.986.82 10.67 11.91 7.507.40 12.045.438.kolon.171.196.141.79 11.03 12.489.970.159.33 24.27 12.25 9.534.102.98 15.228. jetra sa rekonstrukcijom po Roux-u Proktolektomija sa ileorektostomijom Kolektomija sa ileorektoanastomozom Resekcija rektuma po Artmann-u Pull .79 8.03 12.86 22.58 15.79 7.202.49 12. proksimalna gastroktomija i niska ega.73 19.465.03 11.724.970.04 15.96 11.14 13.73 22.384.395.584.721. Distalna ezofagektomija proširena totalna gastroktomija i sistematska limfadenektomija sa rekonstrukcijom u jednom aktu Distalna ezogagektomija.000.84 17.04 13.83 11.104.30 19.Through operacija na rektumu Resekcija rektuma po Parksu VI Stapleri resekcija rektuma upotreba aparata za mehanički šav Amputacija rektuma po Miles-u Prolaps iprosedencija rektuma sa ili bez resekcije (abdominalni pristup V) Fistula rektuma i oralnih organa Tumori rektuma trorektalni tumori (zadnja rektotomija) Rekonsrukcija analnog sfinktera posle ranije povrede ili operacije Povrede analnog predela sa lezijom sfinktera . devaskularizacija želuca i splenektomija po Sungiura-i Transezofagealna (endoskopska) eklerozacija variksa jednjaka Endoskopska (guide-wire) dilatacija striktura jednjaka po Erer-Puestowu Reverzna retrosternalna gastroplastika po Celerie-u Parcijalna resekcija sternuma i klavicule Gastrokolična i gastrojefjuonkolične fistule Antirefluksne i antidamping korektivne operacije Revizija G-D anastomoze sa resekcijom Totalna gastrektomija sa rekonstrukcijom po Braun-u ili Roux-u Proksimalna gastrektomija i distralna ezofagektomija sa ega Proširena totalna gastrektomija .495.447.pleuralne fistule Operativna ekstrakcija stranog tela iz cervikalnog jednjaka Operativna ekstrakcija stranog tela iz torakalnog jednjaka Retrosterilna ezofagoplastika By pass procedura sa exclusiom jednjaka Retrosternalna faringozofagoplastika By pass procedura Transtrorakalna ezofagektomija kod benignih lezija jednjaka Transhijatralna ezofagektomija kod benignih lezija stransmedijastinom koloplastikom Faringo-laringo .54 20.16 15.970.632.51 8.757. pankreas.93 18.20 .14 17.34 12.940.661.29 22.ezofagectomija sa limfadenektomijom i faringogastroana stomoza u jednom aktu kod karcinomahipopharinx-a Transtorakalna ezofagektomija sa limfadenektomijom kod karcinoma po Akiyama jedan akt Retrosternalna ezofagogastro plastika .094.77 13.917.357.20 17.81 16.008.86 17.156.83 16.20 16.rekonstrukcija Splenektomija (torakoabdominalna) Ileonalna Pouch anastonoza kod ulceroznog kolitisa Operacija kod Zollinger-Elliso-novog tumora Reintervencija u hirurgiji želuca (rane i kasne) Reintervencija u hirurgiji kolona (rane i kasne) Leva lobektomija jetre Desna lobektomija jetre Desna proširena i leva proširena lobektomija Segmentektomija desnog trežnja jetre Segmentacija levog režnja Atipična resekcij jetre Ligatura A hepaticae kanulacija V portae (za hemioterapiju) Zbrinjavanje konkvasacionih i centralnih povreda jetre Operacija kod centralnog ehinokoka sa perforacijom žučnih vodova i višestruki ehinokok jetre Periporatune intuicije žučnog voda kod neresektabilnog karcinoma Šahtovi portesistemski kod portne hipektenzije Resekcija holedonusa kod karcinoma + hepatikojejunostomija Visoke hepatikojejunostomije kod neresektabilnog karcinoma žučnih vodova Rekonstrukcija svežih povreda glavnog žučnog voda Reoperacija (rana) kod povreda žučnih vodova Reoperacija kod hepatopankreatičnih oboljenja Cena 17.588. proksimalna gasttrektomija i supra aortična Ega-Ivor-Vewis Endoezofagealna inplantacija Haring-ove proteze Transezofagealna ligatura varika jednjaka po Linton -u Endoezofagealna inplantacija celestinove proteze Transekcija jednjaka.91 15.87 12.92 14.95 19.38 14.361.389.970.090.94 9.983.65 14.90 17.104.dva akta Transtorakalna ezofagektomija sa limfadektomijom i rekonstrukcijom u jednom aktu Transtorakalna ezofagektomija sa cervikalnom retrosternalnom ezofagogastro plastikom u jednom aktu Retrosternalna ezofagojeju plastika Konverzacija anterotarkalne jejuno plastike u retrosternalnu ezofago plastiku Distalna ezofagektomija totalna gestrektomija i sistematska limfadektomija sa rekonstrukcijom po Roux-u ili Longmire-u.033.92 12.099.73 8.73 11.993.59 22.73 22.353.497.39 11.238.24 9.632.

12 13.750.41 241.velika Cirkularno zatvaranje gipsa Korekcija manjeg gipsa Korekcija većeg gipsa Skidanje konaca Ekstrakcija stranog tela sa površine Cena 10.721.jednostrana adrenalektomija Tumori nadbubrega .41 11.07 11.01 6.663.655.76 338.937. suptotalna paratireodektomija Totalna paratireodektomija kod hiperparatireoidizma i transplatacija paratireoidnih žlezda Reoperacije kod perzistrijajućeg ili recidivirajućeg hirerparatireoidizma Timektomija sa sternotomijom Operacija endokrinih tumora pankreasa (apdudoma) Tumori nadbubrega .bilateralna adrenalektomija Transplantacija paratireodnih žlezda Gips longeta .549.82 12.92 3.70 9. facijalnim režnjevima Korekcija facijalne paralize Korekcija asimetrie faciei complexa Korekcija veće kongenitalne deformacije lica Veći hemangiomi lica eksti puli korekcije Veći tumori kraniofascijalne regije Faringoplastika Plastika primarnog i sekundarnog nepca Sekundarna rekonstrukcija povrede funkcionalnih elemenata podlaktice šake Opracija egzoftalamusa Lečenje težih skvela opekotina Hirurško lečenje opekotina većih od 30%.784.69 10.346.945.446.439.247.63 8.090.43 8.92 5.406.70 5.Šifra usluge 243817 243818 243819 243820 243821 243822 243823 243824 243825 243826 243827 243828 243829 243830 243831 243832 243833 243834 244801 244802 244803 244804 244805 244806 244807 244808 244809 244810 244811 244812 244813 244814 244815 244816 244817 244818 244819 244820 244821 244822 244823 244824 244825 244826 244827 245801 245802 245803 245804 245805 245806 245807 245808 245809 245810 245811 245812 245813 245814 250001 250002 250003 250004 250005 250006 250007 250008 Naziv usluge Rekonstrukcija benignih (postoperatvnih) stenoza žučnih vodova Resekcija ciste žučnog kanala + hepatikojejunostomije (Roux) Operacije kod sklerozirajućeg holantitisa (resekcije.76 10.99 9.08 9.više od 1/2 Osteoplastična rekonstrukcija nosa Totalna rekonstrukcija nosa Rekonstrukcija obrva arterijalnim režnjem Usna resekcija malignog tumora više od 1/2 usne i rekonstrukcija mekih koštanih tkiva Uvo .53 54.29 10.92 8.65 5. zida grudnog koša i velikih abdominalnih kila Hirurške korekcije velikih kraniofacijalnih deformacija Opsežni teški prelomi kraniofacijalne regije i zastareli prelomi iste regije Totalna treoidektomija kod karcinoma tireoideje Totalna treoidektomija unilateralnom disekcijom vrata (radikalnom ili funkcionalnom) ili medijastinotomijom Reoperacija na tireoideji zbog recidiva malignih oboljenja Retrosternalne strume operisane kroz sternotomiju Unilateralna (radikalna ili funkcionalna) disekcija vrata ili disekcija medijastanuma kroz sternotomiju Primarni hiperparatireodizam zbog tumora paratireoideje (cervikalni pristup) Primarni.005.994.00 9.928.12 10.92 221.43 8.020.009.910.781.06 11.76 9.95 9.105.721. intubacije anastomoze sa crevom Transhepatične intubacije po Terblanehe -u Cefelična duodeno pankreaktetomija (Wlipple) Transduodenalna ekscizija PapapileVateri sa rekonstrukcijom Transduodenalna svinkteroplastika + septicktomija Operacija kod dezinsekcije Papillae Vateri Duodenopankreaktomija-totalna Near Total pancecrectomija Enukleacija kod insulinoma Zbrinjavanje duodenopankreatične povrede Virsungojejenostomije Ablacije većih tumora pankreasa sa resekcijom okolnih organa Distalne pankatektomije + anastomoza sa crevom Zbrinjavanje težih povreda pankreasa i duodenunma Unutrašnja drenaža operacije kos ciste pankreasa Operacije retroperitonealnih tumora Rekonstrukcija penisa .035.762.976.08 10.500.996.018.157.mala Gips longeta .74 11. sekundarni i tercijalni hiperparatiredidizam zbog hiperplazije.86 4.116.40 7.61 8.45 8.91 74.srednja Gips longeta .20 11.616.486. rane tangar.99 32.19 15.45 4.439.847. ekscizije transplantacije kože Rekonstrukcija većih defekata pomoću arterija.91 110.972.760.posle amputacije Egzanteracija orbite i pokrivanje transplatatom Pokrivanje većih defekata koštanim režnjevima Rekonstrukcija dojke posle amputacije Osteoplastika defekta kraniuma .49 8.43 9.644.065.784.406.018.37 10.98 9.78 5.rekonstrukcija školjke sa implatacijom rskavice Rekonstrukcija lica .38 7.95 8.25 5.30 9.274.236.41 .39 4.123.730.783.928.979.91 12.310.012.79 241.82 13.760.64 8.92 8.cervik.439.20 13.86 9.118. kožnih režnjeva Rekonstrukcija trbušnog zida .733.18 9.89 54.00 11.54 8.12 10.201.79 8.07 8.veći Rekonstukcija očnih kapaka .07 7. mišća.60 19.406.387.602.

57 241.38 2.941.operacija u cilju revaskularizacije glavice Koleno artrotomija Koleno artroplastika Koleno sinovijektomija Koleno .05 241.42 81.36 81.202.artodeza Lakat .42 81.42 988.460.fiksacija slobodnih tela kod osteohondrita Koleno .463.artrotomija Lakat .22 2.54 97.798.76 61.42 81.773.434.16 2.903.115.42 681.07 3.25 5.81 2.42 81.injekcija intraartikularno Stopalo .00 61.punkcija Konzervativno lečenje rupture eksternzorne tetive Sternoklavikularni zglob repozicija i fiksacija Sternoklavikularni zglob resekcija Akromioklavikularni zglob repozicija otvorena safiksacijom plastikom ligamenta Akromioklavikularni zglob resekcija Ramena zglob -repozicija otvorena Rameni zglob artrodeza Rameni zglob artoroplastika Rameni zglob operacija kod hebitualne liksacije Lakat .16 4.581.injekcija intraartikularno Meki dasault zavoj .42 81.28 2.stavljanje Gips desault Meki šanc za vratni deo kičme Gipsani šanc Koksofemoralni gips Gips gaće Gipsani rasteretni mider za torakolumbalni deo kičme Gipsana minerva za vratni deo kičme Hladni apces .354.meniscektomija .15 7.261.003.79 1.54 3.224.resekcija globulnih tela Ručni zglob sinoviektomija Ručni zglob artrotomija Ručni zglob otvorena repozicija Kuk .02 6.545.45 120.21 6.artrodeza Ručni zglob .386.22 3.78 81.12 8.575.010.35 1.290.83 2.72 1.003.53 159.ekstrakcija slobodnih tela Koleno .436.94 794.02 3.33 2.14 1.417.40 3.sinoviektomija Lakat .opvorena repozicija kod luksacije Lakat .Šifra usluge 250009 250010 250011 250012 250013 250014 250015 250016 250017 250018 250019 250020 250021 250022 250023 250024 250025 250026 250027 250028 250029 250030 250031 250032 250033 250034 250035 250036 250037 250038 252001 252002 252003 252004 252005 252006 252007 252008 252009 252010 252011 252012 252013 252014 252015 252016 252017 252018 252019 252024 252025 252030 252031 252032 252033 252034 252035 252036 252038 252039 252040 252041 252042 252043 252044 252045 252046 Naziv usluge Skidanje gipsa Fiksacioni zavoj Cingulum Određivanje pomagala Blokada Ortopedija repozicija subperiostalnih preloma Repozicija preloma sa gips longetom u anesteziji Merenje obima pokreta zglobova Viseći gips .obostrano Koleno .354.064.operacija kod habitualinih lukacija patele .607.jednostrana Koleno .951.42 81.79 2.42 81.312.49 3.35 6.54 159.41 283.370.02 6.42 110.028.16 2.42 81.ektrakcija slobodnih tela Lakat .artrodeza Skočni zglob artrodeza Skočni zglob sinovijektomija Skočni zglob artrotomija Cena 71.aplikacija Repozicija iščašenja zglobova Stavljanje koturova kod preloma ključnjače Gipsotomija Meka tkiva punkcija hematoma Rameni zglob injekcije intraartikularno Lakat injekcija intraartikularno Ručni zglob injekcija intraartikularno Šaka injekcija intraartikularno Kuk injekcija intraartikularna Skočni zglob .31 2.68 3.05 384.45 81.55 5.39 3.meniscektomija .51 309.996.59 2.722.06 234.62 933.132.12 2.23 329.47 5.369.606.67 .artrodeza Kuk parcijalne endoproteza tipa (austinmoore) Kuk parcijalna endoproteza ugrađena preko cementa Sinteza preloma skočnog zgloba i stopala primenom spoljnog fiksatora Artrodeza skočnog zgloba spoljnim fiksatorom Kuk artrotomija Kuk .591.15 5.41 221.46 2.osteotomija Koleno .840.

068.27 5.75 11.869.osteosinteza supra kondilarnog preloma Femur .18 4.905.18 6.565.487.osteosinteza preloma vrata femura .268.682.835.sveža povreda Radijus .80 2.osteosinteza preloma trohanternog masiva Femur .89 3.osteosinteza preloma acetabuluma Karlica .37 3.21 3.14 4.70 3.92 4.607.923.korektivna ostetomija vrata Femur .485.21 3.867.osteosinteza epikondila Femur .korektivna osteotomija u trohanternoj i subtrohanternoj regiji Femur .120.332.911.45 8.57 1.48 3.31 2.osteosinteza distalnih dela Radijul .68 3.79 2.581.osteosinteza dijafize klim.resekcija glavice Radijus .254.patelektomija totalna Patela .korektivna osteotomija sa fiksacijom Ulna .patelektomija parcijalna Visoka interaligametarna osteotomija Visoka interaligametarna patolektomija i debridmanom kolena Ventrilizacija patele ili spongolizacija patele Račun osteotomija intraligamentarna regija sa korekcijom valgusa varusa ventral.360.korektivna osteotomija sa fiksacijom Korektivna osteotomija sa fiksacijom -podlaktica Osteoplastika kod preloma acetabuluma Lečenje preloma karlice spoljnih fiksatorima Radijus .03 3.111.27 3.160.863.30 4.873.42 2.42 1.172.67 2.31 2.722.116.565.63 4.439.48 5.27 3.86 7.547.32 .342.33 6.51 2.10 6.25 3.565.216.227.565.565.osterosinteza dijafize Ulna .607.623.21 2.osteosinteza Patela .ekstrarilkularna kalkenealna astrodeza po Grice-u Stopalo . ekstrafoka aparata Hirurške epifiziolize tibije ili femura plasiranjem ekstrafokalnog aparata i usukcesivnom distrakcijom Hirurška hemipifioliza sa ili bez plasiranja grefona za korekciju valgusa i plasiranjem distrakcionog aparata Tibija osteosinteza proksimalnog dela sa rekonstrukcijom zglobne površine Tibija osteosinteza proksimalnog dela sa rekonstrukcijom zglobne površine uz dodatnu jednostranu meniscektomiju Tibija osteosinteza proksimalnog dela sa rekonstrukcijom zglobne povšine uz dodatnu obostranu meniscektomiju Tibija osteosinteze proksimalnog dela sa rekonstrukcijom zglobne površine uz meniscektomiju i rekonstrukciju ligamentarnih mišića Tibija-osteosinteze dijafize Tibija-osteosinteze distalne trećine Tibija-osteosinteze jednog massolusa Fibula -osteosinteza Cena 2.artrodeza sitnih zglobova Stopalo .otvorena metoda Femur .korekcija reumatskog stopala (Hofman Keller) Stopalo .607.57 2.Šifra usluge 252047 252048 252049 252050 252051 252052 252053 252054 252056 252057 252058 252059 252060 252061 252062 252063 252064 252065 252067 252068 252069 252070 252071 252072 252074 252075 252076 252077 252078 252080 252081 252082 252084 252085 252086 252088 252089 252091 252092 252093 252094 252095 252096 252097 252098 252099 252101 252102 252104 252105 252106 252107 252108 252109 252110 252111 252112 252113 252114 252115 252116 252117 252118 252119 252120 252121 Naziv usluge Skočni zglob operacija kod ostrohondrida Stopalo .69 3.27 5.402.28 6.397.27 3.54 8.335.29 6.27 3.44 14.82 16.03 3.27 3.364.248.565.843.tripla artrodeza Stopalo .487.95 9.osteosinteza kondilarnog preloma sa rekonstrukcijom zglobne površine Femur .osteotomija ilijačne kosti kod patološke luksacije Femur .osteosinteza dijafize Podlaktica .osterosinteza distalnog okrajka Radijul .92 2.fiksacija glavice kod epifiziolize Femur .14 3.osteosinteza kod preloma epikondila Humerus .565.27 2.565.54 5.030.083.67 3.otvorena repozicija kod epifizolize sa rekonstrukcijom i fiksacijom Femur .565.osteotomija kiršerovom iglom pločicom ili žicom Klavikula .27 3.261.316.485. po Kontseher -u Femur .84 6.08 7.osterosinteza olekrenona Ulna .korektivna osteotomija sa fiksakcijom Ulna .27 5.739.47 2.207.palete i plas.134.osteosinteza glavice Radijus .211.565.resekcija sitnih zglobova Stopalo .607.27 3.osteoplastika Skapula .osteosinteza dijafize pločicom zavrtnjima Femur .596.operacija kod haluks valgus jednostrano extipatio bursae Stopalo korekcija urođenih deformiteta (Brookman) Klavikula .848.operativno lečenje montaggi-preloma .22 3.931.90 12.epifiziodeza Patela .osteosinteza Skapula .21 2.stiloidektomija Kapsulotomija radiokarpalnog zgloba i prstiju ruke Karlica .korektivna osteotomija dijafiza suprakondilane regije sa fiksacijom Femur .mediotrazalna artrodeza Stopalo .alate descinasus skapule sprenge Korektivna osteotomija MT kostiju po jednom stopalu Operativni zahvati na mekim tkivima stopala Korektivna tarzenotomija kod urođenih defekata Složene rekonstrukcija operacije kod komgenitalnih deformiteta stopala Humerus .515.623.27 3.50 5.84 3.176.835.21 4.

925.841.40 1.37 1.12 2.36 4.reparacija rupture duge glave i bicepsa Fascija .88 428.46 19.62 2.016.900.52 718.41 1.03 27.91 1.543.21 392.30 2.30 5.99 2.841.14 2.07 1.23 11.operativni zahvati na tetivama.52 3.044.066.940.899.78 2.925.reparacija rupture ostalih tetiva Tetiva .296.incizija i drenaža zagnojene burze Burza .716.sekvestrektomija sa ostoplastikom Osteomielitis .468.86 1.925.plastika medijalnog kolateralnog ligamenta latera Ligamenti .59 4.trepanacija kosti Osteomielitis .86 2.13 3.581.05 1.254.sekvestrektomija sa ostoplastikom i spoljašnja fiksacija Koteomielitis .sutura rupture medijalnog palatoralnog ligamenta Ligamentorafija medijalnog kolateralnog i prednjeg krucijalnog ligamenta Ligamenti .79 754.ekstirpacija Burza .30 2.468.72 3.029.461.925. Tibija-korektivna osteostomija u proksimalnom i distalnom delu sa fiksacijom Tibija .28 1.555.99 2.05 2.reparacija rupture i ahilove tetive Tetiva .operacija sa mišićnim režnjem Mišić .294.83 6.378.ekstirpacija poplitealne ciste Burza .432.05 2.ligamentorafija rupture diltidnog ligamenta Amputacija nadlaktice Amputacija dezartikulacije lakta Amputacija podlaktice Amputacija dezartikulacije ručnog zgloba Amputacija šake Amputacija šake .513.565.35 2.669.ablacija biopsija i plastika benignog tumora ili ciste Resekcija kod koštanih tumora dugih kostiju Mielotomija duge kosti Mielotomija uz revaskularizaciju operacije na kuku Osteomielitis .76 2.sutura inveterirane rupture Tetiva .899.468.78 8.55 468.252.456.925.plastika medijalnog kolateralnog i krucijalnog ligamenta Ligamenti .palca Amputacija hemipelvektomija Amputacija dezartikulacija kuka Amputacija femura Amputacija dezartikulacije kolena Amputacija potkolenice Amputacija u visini stopala Cena 3.30 2.transpozicija tetive kod paraliza Destratifikacija gastroroknemiusa (strayr kod cerebralne paralize) Tetiva .49 2.68 428.46 3.korektivna osteotomija dijafize sa fiksacijom Tibija -epifiziodeza Tibija -ili femur epifiziodeza Femur -elongacija ili abrevijacija Fibula -osteotomija Talus -operativni zahvat na talusu Kalkaneus -operativni zahvati na kalkaneusu Stopalo -operativni zahvati na ostalim kostima tarzalnog dela metatarzalnim kostima i kostima prstiju stopala Složene aplikacije distrakcionog (Hofmanovog) aparata sa osteotomijom kosti Složena ekstrafokalna osteosinteza sa sekverektomijom i osteoplastikom Blok resekcija malignih i drugih tumora sa ugrađivanjem modifikovanih proteza Kost .uklanjanje stranog tela u mekim delovima Stornokleidemastoidektomija Kvadriceptioliza sa elongacijom femura Transpozicija mišića kod paralize Tenatomija aduktora femura Dezinseracija karlice Dezinseracija mišića ekstremiteta Mišić .440.909.18 2.omotačima.95 4.515.plastika medijalnog kolateralnog ligamenta kolena Ligamenti .883.550.sekvestrektomija Osteomielitis . osteop.30 2.865.01 1.532.07 4.24 3.607.344.507.303.81 4.147.56 12. estripacija higroma Tetiva .59 2.836.12 3.925.Šifra usluge 252122 252123 252124 252125 252126 252127 252128 252129 252131 252132 252133 252134 252135 252136 252137 252138 252139 252140 252141 252142 252143 252144 252145 252146 252147 252148 252149 252158 252159 252160 252161 252162 252163 252164 252166 252167 252168 252170 252171 252172 252173 252174 252175 252176 252177 252178 252179 252180 252181 252182 252183 252184 252185 252186 252187 252190 252191 252192 252193 252194 252195 252196 252197 252198 252199 252200 252201 Naziv usluge Podkolenica -osteosinteza oba maleolusa Podkolenica -osteosinteza kod trimaeloarnog preloma Podkolenica -osteosinteza sa rekonstrukcijom zglobne površine u skočnom zglobu Podkolenica -osteosinteza sa rekĐonstrukcijom zglobne površine u skočnom zglobu i defektom kosti koji se pop.41 4.sutura irekonstrukcija sveže rupture patopolarnog ligamenta Ligamenti .37 3.fasciotomija Kapsulatomija kolena (Hilson) Burza .03 .894.ablacija egzostozealnih elemenata Kost .58 4.925.30 496.21 1.205.05 2.08 3.27 6.67 2.323.ekstirpacija subskromijalna Ligamenti .38 3.581.032.sutura sveže rupture Mišić .480.195.468.35 1.991.78 9.94 2.30 2.990.152.odstranjivanje metalnih elemenata Kost .31 5.201.

279.94 651.889.78 3.50 182.50 11.496.48 1.77 8.27 1.punkcija Rameni zglob .466.44 1.punkcija Kuk .repozicija manuelna kod iščašenja Amputacija prstiju stopala Skočni zglob .73 10.74 6.517.repozicija manuelna kod preloma Tibija .07 4.207.269.03 3.44 1.36 615.repozicija manuelna kod iščašenja Ručni zglob .Crufshfild Koleno repozicija manuelna kod iščašenja Operativno plasiranje protočne drenaže kod koštano .52 1.466.premošćenje defekta jedne tetive sa tetivnim autotransplatatom Plastika .ekstenzija komunitivnih preloma intraartiularnih preloma Kutana frakcija kod preloma ili displazije Kičmeni stub .punkcija Skočni zglob .71 182.repozicija kod iščašenja Stopalo .71 8.00 11. ulnarisa Operativno rešavanje teniskog lakta Preteza lakta Uklanjanje osifikata kod kontraktura u laktu Korektivne osteotomije distalnog kraja hemerus (u nivou lakta) Subastragalna artodeza na stopalu Repozicija frakture kalkaneusa essex-lopresti -u Aplikacija originalnog spoljašnjeg fiksatora kod preloma podkolenice Cena 1.327.53 1.482.03 7.36 5.zglobnih infekcija Plastika .punkcija Lakatni zglob .279.zglob .147.994.89 .repozicija manuelna kod preloma Rameni zglob .995.625.81 718.94 1.56 269.rana sa aplikacijom spoljnog fiksatora kod preloma dugih kostiju Skakulektomija sa odstranjenjem tumora Transplantacija inter.554.37 6.punkcija Koleni zglob .36 3.repozicija kod iščašenja malih zglobova Skapula .533.212.513.skidanje aparata fiksatora Krvava repozicija kod zadnjeg iščašenja ramena sa osteotomi Krvava repozicija kod zastarelih luksacija ramena sa plastikom Plastika zanemarene rupture achilove tetive Biopsija kosti ekstremiteta Biopsija kosti karličnih Osteosinteza kod preloma roksim dela ramenjače Hirurška obrada konkv.redresman kod kontrakture Kuk .repozicija manuelna kod iščašenja Kuk .79 1.269.44 1.reparacija kod hallus valgusa teotomija Amputacija revizija patrljka Skeletna ekstenzija ekstrakcija Skeletna ekstenzija .820.54 6.redresman kod kontrakture Ručni zglob .565.52 262.25 425.99 7.593.20 8.71 381.971.94 1.33 1.65 571.295.80 1.repozicija manuelna kod preloma Ulna .07 452.690.71 182.repozicija manuelna kod preloma Podlaktica .533.13 1.08 1.51 615.74 10.843.50 6.384.77 1.71 182.85 23.65 1.repozicija manuelna kod preloma Femur .nervi baj pasa med.66 627.repozicija manuelna kod preloma obe kosti Stopalo .redresman kod kontrakture Koštana ekstenzija transosalna Bočna i longitudinalna koštana ekstenzija kod luksacionih fraktura acetabuluma Šaka .477.repozicija manuelna kod preloma Radius .925.redresman kod kontrakture Koleno .repozicija manuelna kod iščašenja Prsti šake .690.redresman kod kontrakture Lakat .repozicija manuelna kod preloma Šaka .36 615.71 7.punkcija Ručni zglob .927.134.24 242.66 615.repozicija manuelna kod preloma ili fikula Potkolenica .reklamacija kod korpusnog preloma pršljena Kosti .204.33 8.466.74 9.repozicija manuelna kod iščašenja Lakat .spinalis Stopalo .55 1.565.20 1.091.71 182.71 182.860.618.36 627.370.358.65 1.repozicija manuelna kod iščašenja Metakarpofalengeal.repozicija manuelna kod iščašenja Sternoklavikularni zglob .367.82 7.279.533.99 11.36 615.premošćenje defekta više tetiva sa tetivnim autotransplatatom Elognacija tetiva Skraćenje tetiva Transplantacija n.repozicija manuelna kod iščašenja Akromioklavikularni zglob .71 7.redresman kod kontrakture Skočni zglob .Šifra usluge 252203 252206 252207 252208 252209 252210 252211 252212 252213 252214 252215 252216 252217 252218 252219 252220 252221 252222 252223 252224 252225 252226 252227 252228 252229 252230 252231 252232 252233 252234 252235 252236 252237 252238 252247 252248 252249 252250 252252 252254 252255 252256 252258 252259 252260 252261 252262 252268 252270 252271 252272 252273 252274 252275 252276 252277 252278 252279 252280 252281 252282 252283 252284 252285 252286 252287 252288 Naziv usluge Amputacija reamputacija Rameni zglob .redresman kod kontrakture Stopalo .

931.038.00 23.740.136.97 8.17 10.Luqone Prednja spondilodeza kičme bez metalne fiksacije Prednja spondilodeza kičme sa prednjom instrumenacijom Halo trakcije Gibektomija Repozicija.45 10.038.67 8.565.52 11.medianusa Repozicija i fiksacija luksantnih preloma karpusa metakarpalnih kostiju Intrakarpalne artrodeze Osteoplastika skafoidne kosti Repozicija i fiksacija dve i više preloma metakarpalnih Rekonstrukcija digamentarnih struk.749.686.749.942.729.31 13.180.09 14.90 22.02 9.574.67 27.686.815.038.815.601.601.90 28.ulnarisa n.23 9.587.190.43 9.394.31 10.96 25.749.708.39 8.90 6.67 9.815.86 23.17 10.062.57 9.601.999.86 17.74 8.90 28.06 27.815.139.438.263.402.332.378.190.10 10.332.52 8.815.629.Šifra usluge 252289 252290 252291 252292 252293 252294 252295 252296 252297 252298 252301 252302 252303 252307 252308 252309 252320 252330 252331 252332 252333 252334 252336 252337 252338 252339 252340 252341 252342 252343 252344 252345 252346 252348 252349 252350 252351 252352 252353 252354 252355 252356 252357 252358 252359 252360 252361 252362 252363 252365 252366 252367 252368 252369 252370 252801 252802 252803 252804 252805 252806 252807 252808 252809 252810 252812 252813 Naziv usluge Aplikacija improvizovanog spoljašnjeg fiksatora kod preloma podkolenice Operativno rešavanje rupture tibiofibularne sinostoze Ligamentoplastika u nivou skočnog zgloba Otvorena repozicija talusa Osteosinteza talusa Aplikacija originalnog spoljašnjeg fiksatora kod zatvorenog preloma Korektivna osteostomija kod epifiziolize glave femura Reintervencija produženja tetive Plastika zadnjeg krucijalnog ligamenta na kolenu Derotacione osteotomije u nivou hirurškog vrata humerusa Replantacija gornjeg ekstremiteta u nivou nadlaktice Replantacija gornjeg ekstremiteta u nivou podlaktice Replantacija podkolenice Replantacija stopala u nivou korena Replantacija stopala u nivou tarzalnih kostiju Replantacija stopala u nivou metatarlzanih kostiju Transplantacija dva nožna prsta na mesto prstiju na ruci Plastika živaca podlaktice Plastika digitalnih živaca sa nervusom suralisom Plastika živaca na podkolenici u stopalu Plastika živaca u predelu nadlakta Plastika pleksusa brahialisa Opomsor plastika razne tehnike Transfer tetiva kod paraliza n.57 17.52 10.12 24.123.86 23.378.28 14.67 8.52 8.948.686.70 3.708.17 9.09 14.35 8.76 10.201.136.17 11.67 8.63 10.44 11.725.67 8.565.453.radialisa i n.89 11.123.815.038.190.10 12.09 14.44 12.70 8.57 8.225.60 4.09 12.332.712.332.45 12.136.843.815.263.263.190.00 . Rekonstrukcija distalnog radiolumarnog Implantacija svansonove ili bilo koje druge proteze u predelu šake Rekonstrukcija fleksporne tetive hunterove proteze Rekonstrukcija scuntonnerievog deformiteta Arirodeza intraatikularna prstiju Proksimalna kampektomija Rekonstrukcija volarne ploče Rekonstrukcija plateralnih lateralnih ligamenata Rekonstrukcija plateralnih lateralnih ligamenata Sutura ekstenozornih ili fleksornih tetiva Faxceisktomija fascie palmaris kod morbusa dipyitrena Osteoplastika defekata na kostima šake posle uklanjanja tumora Tenoliza jedne ili više tetiva Artrodeza ručnog zgloba Fiksacija preloma jedne kosti Otvaranje karpalnog tunela Otvaranje gionovog tunela Otvaranje drugih tunela na podlaktici Amputacija dva i više prsta Separacija jednog prsta kod kongenitalnih sindiktilija Centralizacija ulne kod kongenitalnih nedostataka radiusa Centralizacija radiusa kod kongenitalnih nedostataka ulne Plastika kože kod ožiljaka i kontrakture izazvanih kod opekotina Sinovijektomija uz rekonstrukcije tetivnog aparata kod reumatskog artrita Elongacija jedne metakarpalne kosti ili jedne falange Rekonstrukcija fiksacija benetto preloma Zadnja spondilodeza kičme bez instrumentacije Zadnja spondilodeza kičme sa instrumentacijom po Harringtonu ili sa modifikacijama Zadnja spondilodeza kičme i CD instrumentacija Zadnja segmentalna spinalna instrumentacija sa spondilodezom kičme .70 8.91 5.96 10.43 8. dekompresija i stabilizacija metalnim implantatima polomljenih i luksiranih pršljenova sa zadnje strane Repozicija i stabilizacija vratne kičme sa zadnje strane Prednja dekompresija korporektomija. evakuacija hladnog abscesa i stabilizacija pršljenova kod specifičnih i drugih spondilita Intertransferzalna spondilodeza kičme bez fiksacije Cena 6.263.12 24.820.34 24.12 28.57 11.17 11.64 23.207.180.74 8.41 27.

79 25.70 17.86 25.846.impingemant sindrom Stabilizacija skapule ili transpozicija mišića kod paralize m.025.22 8.749. šake ili prstiju Replantacija šake Evakuacija subgalabričnog ili urperiostalnog hematoma Incizija tkiva perikranijuma sa drenažom Vađenje perikranijalnog i intradermalnog ili subkutanog stranog tela Zamena kanile posle traheotomije Infiltracija međurebarnih živaca novokainom kod neuralgija Infiltracija zvezdastog gansilona novokainom Infiltracija simpatičnog stabla u lumb. kuk. kiretaža.67 10.67 21.948.95 5.39 9.spondilodeza i metalna fiksacija posle neuspešne diskalne hirurgije i laminektomija Prednja hirurgija vratne kičme .331.dekompresija i stabilizacija Osteotomija vratnog i lumbalnog dela kičme kod Mb.41 25.60 11.20 12.104.825.47 1.161.252.617.249.929.729.489.698.kuk) Vađenje femura sa resekcijom proksimalne tibije.604.93 15.27 23.52 8.39 11.37 16.41 6.04 1.15 14.708.49 10.795.80 945.87 20.95 8.80 23.12 .36 23.781.23 18.31 5.88 17. proteze (isto za humerus i ugradnju rame lakat proteze) Inter-skapulo-torakalna amputacija hemipelvektomija Interna hemipelvektomia sa rekonstrukcijom Blok resekcija tumora zida grudnog koša Trepanacija.855.925.065.842.330. ugradnja.192.06 2.762.390.706.01 2.442. seratus anterior-a uz korišćenje fascijntnog ili sintetskog grefona Transpozicija više mišića ramene legije kod paralize zbog oštećenja pleksus brahijalisa Korektivna vulgizirajuća osteotomija proksimalne metafize humerusa kod loše sraslih preloma uz rekonstrukciju rototorne manžetne Replantacija delova ekstremiteta jednog prsta Transplantacija mikrovaskularnih anomalija krvnih sudova Rekonstrukcija vaskularnih kosti ili zglobova Transplantacija vaskularnih kosti ili zglobova Transpozicija palca noge ili prsta na šaci Revaskularizacija ekstr.93 20.85 4.46 10. femur.osteoplastikom i nadoknade mekih tkiva lokalnim ili udaljenim kožnim režnjem Osteosinteza višedelnih preloma proksimalnog kraja humerusa sa lezijom rototorne manžetne ramena Krvava repozicija glave humerusa i plastika glenohumeralnog zgloba kod inveterranih luksacija ramena Plastika parcijalnih i kompletnih ruptura rotatorne manžetne ramena Subakromialna dekompresija kod hroničnog kompresivnog sindroma . (primarnih ili metastatskih) zamena i stabilizacija Atroskopija velikih zglobova Atroskopska hirurgija velikih zglobova Atroskopija i ligamentoplastika LCA Rekonstrukcija komplikovanih povreda ligamenata kolena Reinterventna ligamentoplastika kolena Elongacija ekstremiteta Aplikacija distrakcionog aparata po Ilizarovu kod defektne pseudoartroze sa kortikotomijom Aplikacija distrakiconog aparata po Ilizarovu radi lečenja kontaktnih pseudoartroza Rešavanje kongenitalnih anomalija gornjih i donjih ekstremiteta Hirurško lečenje KLK Reintervencija kod KLK Hirurško lečenje patološke luksacije kuka Acetabuloplastika sa osteotomijom ilijačne kosti Osteotomija femura u dve ravni Osteotomija femura u tri ravni Rotaciona osteotomija femura Artrodeza kuka kod KLK (uz repoziciju) Totalna proteza kuka i kolena Totalna proteza kuka uz nadoknadu koštanog tkiva Totalna proteza kuka .678.20 23.397.085.29 20.715.94 9.86 13.06 12.021.029.59 14.207.69 6.23 6.44 15.06 1.637.55 12.749.948.73 19.679.259.73 21.00 14.12 2.367.188.248.90 9.866.659.14 13.75 897. delova ekstrem.330. predelu novokainom Infiltracija perifernih senzitivnih i mešovitig živaca kod neuralgije Infiltracija perifernih senzitivnih živaca na glavi Cena 21.Šifra usluge 252814 252815 252816 252817 252818 252819 252820 252821 252822 252823 252824 252825 252826 252827 252828 252829 252830 252831 252832 252833 252834 252835 252836 252837 252838 252839 252840 252841 252842 252843 252844 252846 252847 252848 252849 252850 252851 252852 252853 252854 252855 252856 252857 252858 252859 252860 252861 252862 252871 252872 252873 252874 252875 252876 252877 262001 262002 262003 262004 262005 262006 262007 262008 262009 Naziv usluge Intertransferzalna spondilodeza kičme sa transpedikularnom fiksacijom Reintervencija .029.69 14.22 18.289.00 9.770.896. koleno.10 1.071.241.86 9.Banjica kod KLK Totalna proteza kuka kod postoperativnih stanja Reviziona artroplastika Totalna proteza kuka uz masivne homo grefone Rekonstrukcija velikih defekata dugih kostiju korišćenjem alografa (Kadaver) Osteoplastika dugih kostiju uz koštani kalem i sintezu Hirurška rekonstrukcija reumatskog stopala Velike amputacije zbog bolesti krvnih sudova Dezartikulacija velikih zglobova (rame .968.715.927.325.02 16.774.729.639.781. resekcija kosti sa pokrivanjem defekta .289.38 20.31 23.65 10.Becterew Prednja i zadnja dekompresija suženih delova vratne i lumbalne kičme sa ili bez fiksacije Biopsija korpusa pršljena Biopsija zadnjih elemenata pršljena Korporektomija kod tumora.70 1.86 11.

402. apcesa mozga sa kapsulom Incizija šatora malog mozga kod edema mozga i prateće inkarceracije Osteoplastična kraniotomija kod operacije komunitivnog i depresivnog preloma lobanje u predelu asteriona Likvorna fistula traumatika Cena 4.547.643.42 13.465.44 5.971.17 4.731.643.79 7.62 8.525.59 6.593.562.11 10.orstermikrohirurški Selektivna neurotomija živaca kaude ekvine kod spastičnih stanja mikrohirurški Anterolateralna traktomija u torakalnom delu kičme . sindromom kaude ekvine Anterolateralna traktotomija u gornjim vratnim segmentima mikrohirurški Tumori intraduralni ekstramedularni Tumori intramedularni Tumori kaude ekvine Cistične intramedularne formacije Tumori u vidu peščanog sata u kraniocervik.845.25 11.58 5.98 3.465.58 1.40 7.03 3.42 8.072.393.41 1.42 12.98 6.65 12.32 14.802.108.44 3.66 8.226.621.66 12.52 4.12 12.64 13.11 11.mikrohirurški Neuroliza ili neurorafija većih živaca preloma kostiju ili posle veće povrede mekih tkiva gde su živci uklješteni Neurotomija glozofarineusa okcipitalnim pristupom kod neuralgije mikrohirurški Neurotomija facijalisa kod hemispazma facijalisa okciplitalnim Neurotomija akcesorijusa i prvog drugog i trećeg vrvratnog i kičmenog korena kod spastičkog torikolisa Dekompresija očnog živca u optičkom kanalu .96 4.unilateralno mikrohirurški Eksplaratvna i dekompresivna laminektomija zbog povrede kičme ili kičmene moždine ili kičmenog korena Laminektomija i plastika tvrde moždanice kod luksacionih preloma u visini atlasa Inter ili hemilaminnektomija kod dorzolateralnog i dorzomedijalnog prolapsa međupršljenskog diska u lumbalnom delu Laminektomija kod sindroma uskog spinalnog kanala u lumbalnom delu kičme Dekompresija laminektomija sa otvora tvrde moždanice i presecanjem zupca tih veza kod inoperbalnih tumora kičmene moždine Radikotomija kod trajnih nerualgičnih i kauzalgičnih sindroma .659.predelu potr.252.955.41 1.mikrohirurški Laminektomija radi ablacije ekstraspinalno ili ekstradural kompresiv procesa u torokalnom i lumbalnom delu kičme Revizija kičmenog kanala radi ekscizije ožiljka ili zatvaranja likvorne fistule Laminektomija u torakalnom ili cervikalnom delu radi operacije diskus hernije Laminektomija na više nivoa kod sindroma uskog spinal kanala u lumbalnoj regiji Laminektomija kod prolapsa mekog jedra međupršljenskog diska u kičmrnom kanalu u lumbalnom predelu sa paral.182. okluzija i ekstirpacija Perikanijalna aneurizma AV šant kongenitalna ili traumatska bez kraniotomije okluzija i ekstiripacija Skalenotomija sa ekompresijom nervnih i vaskularnih elemenata Resekcija interkostalnog živca Resekcija rebra radi uzimanja autotransplantata Uzimanje kalema sa ilijačne kosti radi transplantata za lobanju ili kičmu Venski.643.86 14.149.63 12.344.282. perikranijalni i AV šantom Neurotomija kod neuralgije Uzimanje široke fascije za autotransplantaciju Terminalni fibrineuron na amputiranom patrljku Autotransplantacija perifernog živca Autotransplantacija perifernog živca kod povrede dva živca Intraneuralni fibrineuron posle povrede perifernog živca Tumor perifernog živca enukleacija bez šava živca .186.03 2.348.173.14 1.622.66 7.10 4.20 12.86 11.626.40 15.ili subtotal.66 12.944. sa povezivanjem ili egalizacijom fragmenata kosti lobanje Kraniotomija sa evakuacijom epiduralnog hematoma Kraniotomija sa evakuacijomhematoma i suspenzijom dure Kraniotomija sa evakuacijom hematoma sa kapsulom unilat Kraniotomija sa evakuacijom hematoma sa bileteralno Kraniotomija kod velikih preloma lobanje Rekonstrukcija fragmenata kod frontoorbital. Perimedularna i intermedilarna arteriovenska malformacija okulzija AV šavata i ekscizije malformacije .37 12.421. preloma Neurohirurška obrada ustrela i prostrela lobanje osteoplastičnom trapanacijom Kraniotomija sa evakuacijom intracereb.94 10.562.hematoma Kraniotomija sa vađenjem stranog tela iz mozga Kraniotomija i ekstirp.20 12.845.593.19 3.402.214. ab. laminektomiju Eksploracija kičmenog kanala i ablacija ciste ili apces u kičmenom kanalu Anomalije dizrafične (manifokele) meningomijelokele ili meningoradikulele (radijalne operacije) Laminektomija sa fizijom pršljenova koštanim autotransplantatom kod spondilolisteze Laminektomija dekompresivna na atlasu i etstofeusu uz sudokoipitalnu kraivektomiju kod sindroma Klipel Fajl Dekompresija vertebralnih arterija u akrulanom otvoru atlasa kod sindroma verbero-bazilne insuf.585.562.465.614.11 11.64 7.70 2. uz kranitom i gornju cer.226.42 13.20 14.622.47 2.20 14.20 13.62 14.412.08 9.182.10 15.95 16. sinus.437.595.465.63 13.300.323.37 9.323.64 8.525.226.055.542.58 2.344.146.98 7. deprimen Kiretaža I-I sekvesterkektomija kod ostemijelitisa lobanje posle povrede Kraniektomija kod benignih tumora i parazitoze kosti lobanje Kraniektomija sa evakuacijom empijema Rekonstrukcija preloma lobanje kod depresivnih preloma prečnika od 6 cm.625.85 2.22 .04 9.845.mikrohirurški Krainektom parcijal kod depresivnog preloma lobanje bez otvaranja tvrde moždine sa elefacijom ili ekstrakcijom košt.Šifra usluge 262010 262011 262012 262013 262014 262015 262016 262017 262018 262019 262020 262021 262022 262023 262024 262025 262026 262027 262028 262029 262030 262031 262032 262033 262034 262035 262036 262037 262038 262039 262040 262041 262042 262043 262044 262045 262046 262047 262048 262049 262050 262051 262052 262053 262054 262055 262056 262057 262058 262059 262060 262061 262062 262063 262064 262065 262066 262067 262068 262069 262070 262071 262072 Naziv usluge Tumori benigni perikranijalni totalna ekstirpacija Venski sinus.465.390.63 11.452.

84 10.02 12.39 6.88 17.102.522. metastaze .68 12.direktna Cervikalnadiskus hernija Ugrađivanje Omaya rezervoara Spontana nazilokvorea .07 23.88 13.222.74 18.81 .24 6.43 30.585.569.849.55 11.83 15.158.172.759.83 10.55 16.965.75 20.ekstirpacija Revizija kičmenog kanala radi ekscizije ožiljka ili zatvaranjem likvorne fistule Operacija kod uskog spinalnog kanala .81 12.76 2.176.64 6.11 15.laminektomija Arenolateralna traktotomija u torakalnom delu kičme Rekonstrukcija egalizacije i fiksacije fragmenata kod frontoorbitalnih i frontozigmatičnih preloma Cena 16.009.668.00 21.115.49 7.99 14. i fiksaciju preloma na više nivoa sa bilateralnom dekompresijom spinalnih živaca Osteoplastika.002.25 13.05 14.45 7.10 19.19 13.875.Šifra usluge 262073 262074 262075 262076 262077 262078 262079 262080 262081 262082 262083 262084 262085 262086 262087 262088 262089 262090 262091 262092 262093 262094 262095 262097 262098 262099 262100 262101 262103 262104 262106 262107 262108 262110 262111 262112 262113 262117 262118 262119 262120 262121 262122 262123 262124 262125 262126 262127 262128 262129 262130 262131 262132 262133 262134 262135 262136 Naziv usluge Dekompresija optičkih živaca u optičkom kanalu kod preloma baza lobanje Apces velikog mozga Apces malog mozga Osteoplastična kraniotomija kod velikog .435.66 12. biopsija ili punkcija ili ugrađivanje radioaktivnih materija u tumor Tumori pontocerebelarnog ugla totalna intrakapsularna evakuacija osteoplastičnim medijalnim pristupom mikrohirurški Tumori menigeomi u vidu peščanog sata sa supra i infra tentorijalnom propagacijom totalnom ili subtotalnom ekstripacijom u jednom ili dva akta Tumori menigeomi supraselarni Operacija kraniostenoze bez dekompresije optičkih kanala Konitinur drenaža likvora iz komore velikog mozga u desnu predkomoru srca po pudenzu ili po holteru Hematom intracerebralni.268.560.753.925.14 233.embolizacija Aneurizma krvnog suda na bazi mozga .009.914.463.27 587.14 28.58 18.57 28.157.147.443.543.542.55 13.depresivnog preloma u predelu uniona sa povredom ušća venskih sinusa tvrde moždanice uz plastiku sinusa i rekonstrukciju egaliz.853.subtotalna ili totalna ekstripacija osteoplastičnom kranlotom Angiom mozga .97 16.02 14.746.25 15.640. Podvezivanje dovodnih i odvodnih krvnih sudova i ekscizija malformacije uz kraniotomiju .751. hipofize osteoplastičnom trepanacijom Parazitarne ciste hemisfere velikog mozga .555. kraniotomija.463.932.35 17.910.560.10 21.15 12.20 14.spontani ili hidrom Encefalokele nazofrontalna resekcija ecelofakele plastika defekta dura Aneurizma krvnog suda na bazi mozga oblaganje aneurizme mišićem ili liofiziranim materijalom osteoplastičnom trepanacijom mikrihirurški Hematom intrakranijalni ili intracerebralni nastao rupturom aneurizmr krvnog suda na bazi mozga evakuacijom hematoma uz osteoplastičnu trepanaciju Operacija malformacijom Arnold Chiari zadnja kranitomija sa resekcijom zadnjeg luka atlasa i luka epistrofeusa i ablacija tumora malog mozga Arteriovenska malformacija velikog i malog mozga.449. biopsija malignog tumora mozga i eventualno uvođenje radioaktivnog materijala u tkivo tumora kod malignih tumora hemissera velikog mozga Kraniogaringeom Tumori hipofize intrakapsularni evakuacija i eventualno uvođenje radioaktivnog materijala Tumori u diferentnim regijama velikog mozga Resekcija režnja velikog mozga tipično ili atipično radi unutrašnje dekompresije kod inoperbalnih tumora u diferentnim regijama Tumori na konveksitetu hemisfere velikog mozga Eksploracija cisterni i IV komore u zadnjoj lobanji jami sa resekcijom luka atlasa kod inoperbalnih tumora u moždanom stablu Tumori hipofize bez supraselarnog rasta sa hiperaktivnošću gde je indikovan pres.039.mikrohirurški Operacija kraniostenoza sa dekompresijom optičkih kanala Simplatektomija gornjeg cervikalnog gangliona Dijagnostička lumbalna punkcija Ventrikulopunkcija (jednostrana ili obostrana) trepanski otvor i punkcija komore velikog mozga Manometrijski test po Kvakendštatu kod kongenitalnog hidrocefalusa Tumori hemisfere velikog mozga intracerebralni gliomi.330.15 6.591.546.345.980.05 21.90 2.17 14.plastika osteoplastični pristup i kalem dure i kosti na bazi lobanje Tumori pontocerebelarnog ugla totalna ekstirpacija Osteoplastična operacija kongetinalne arahnoidalne ciste Stereotaksična operacija kod bola na kičmenoj moždini Elektrokoagulacija Gasserovog gangliona (transkutana punkcija kroz foramen ovale) Tumor perifernog nerva sa transplantacijom Reinervacio plasus brahenalis Perikranijalna aneurizma .640.226.33 9.48 17.76 19.06 17.14 22.96 14.25 13.80 14.560.154.465.totalna ekstripacija osteoplastičnom trepanacijom Eksploracija i eventualna biopsija inoperabilnih tumora u moždanom stablu uz drenažu likvora po Tokrildsenu Tumori retrobulbarni Tumori hemisfera ili crva malog mozga Tumori meningeoma u srednjoj liniji Tumori optičkog živca sutotalna i totalna ekstirpacija osteoplastičnom trepanacijom mikrohirurški Tumori komora velikog mozga Tumori područja ili komore i epifize.824.365.465.20 14.ambolizacija Ekstra intrakranijalni angiom embolizacija Aneurizma ili angiom ekstrakranijalnih sudova embolizacija Stereotaksična implantacija radioaktivnog izotopa kod tumora mozga Siringomljelija .66 20.43 6.384.671.

950.389.757.638.218. plastika dure.364. prednja kapsulotomija. Dendy i Janneta Hemispazam facijalisa .358.51 8.abscesa Ekstrakcija stranog tela iz uretre Cena 7.unilateralis Chotdomija spinothalamica anterolateralis .295.50 17.423.33 22.mikrohirurški Aneurizma krvnog suda na bazi mozga. ekstripacija totalna ili intrakapsularna evakuacija.620.414.18 18.791.505.098.33 24.00 23. redukcija. osteoplastična trepanacija .bilateralis Radiofrekfentna rezotomija GG.mikrovaskularna dekomperacija Udružena neuralgija trigeminusa i hemispazam facijalisa .07 126.02 6.05 306.92 12.ekstirpacija Tumori optičkog živca intrakranijalni .36 18.29 159.77 18.610.35 3.153.Šifra usluge 262137 262138 262139 262141 262142 262143 262144 262145 262146 262147 262148 262149 262150 262151 262152 262153 262154 262155 262156 262157 262158 262159 262160 262162 262163 262164 262165 262166 262801 262802 262803 262804 262805 262806 262807 262808 262809 262810 262811 262812 262813 262814 262815 262816 262817 262818 262819 262820 270003 270004 270005 270006 270009 270010 270011 270013 270016 270018 270019 Naziv usluge Osteoplastična kraniotomija radi vađenja stranog tela iz mozga Tumori u diferentnim regijama mozga .303. plastika kosti (bifrontalna kraniotomija) Arteriovenska malformacija velikog ili malog mozga podvezivanjem dpvodnih i odvodnih krvnih sudova u EKS By pass krvnih sudova mozga .914.721.12 19.04 15.281.potpuna ili nepotpuna ekstripacija osteoplastičnim pristupom .71 20.58 120.80 14.346.mikrohirurška operacija Opracije epilepsije Rizotomija spinalis dorsalis Myeletomija mediolongitudinalis Chotdomija spinothalamica anterolateralis .854. osteoplastičnim medijastunom Tumori.52 16.63 19.623.95 16.intraselarni tumori sa transnazalnim .54 20.01 16.12 22.23 17.20 17.196.23 936.mikrohirurgija Karotikoravernoozna fistula .640.63 16.507. amigdalotomija) i u jedrima malog mozga denatotomija Ugrađivanje radioaktivnih materija u duboko položene tumore mozga (supra i retrosternalnom predelu.mikrovaskularna dekompresija i resekcija trigeminusa Ortohijazmatski arahhiditis deliberacija Tumori komora velikog mozga Tumori pontocerebralnog ugla Tumori meningeoma u vidu peščanog sata Tumori meningeoma supraselarni Tumori meningeoma u predelu klivusa Tumori područja III komore i epifize.78 21.068.30 24. meningeomi u vidu peščanog sata sa supra i infratentorijalnom propagacijom ekstirpacija.mikrihirurški Tumori.mikrohirurški Encefalocela nazofrontalna bilateralna ablacija oktopičnog dela mozga. supracelarne lokalizacije ili paraselarne regije .23 306.45 12.93 21.86 306. totalna ili subtotalna u jednom ili dva akta osteoplastičnom trepanacijom .646.transfenoidalnim pristupom embolizacija uz kontinuiranu aniografiju i posebnim uređajem za endovaskularnu okulziju Neuralgija trigeminusa . meningeomi.541. meningeomi ili hordom u predelu klivusa subtotalna ekstirpacija osteoplastičnom trepanacijom .97 11.72 120.35 24.73 496.363.zadnja kraniotomija kombinovana operacija .mikrohirurški Tumori.375.33 24.mikrohirurški Tumori pontocerebealnog ugla.68 15.mikrohirurški Intraduralni Aretriovenska malformacija kičmene moždine .91 15.22 7.73 .41 17.619.70 11.07 19.829.877. biopsija ili evakuacija sadržaja osteoplastična trepanacija.81 18.358.802.38 626.201.120.15 19.zadnja kraniotomija mikrovaskularna dekompresija sec.39 16.gasseri-trigeminana neuralgija Radiofrekventna facetektomija Spinalna dozalna hronična elektrostimulacija (sa implantiranim generatorom) Elektrostimulacija talamičnih idrugih struktura mozga kod centralnog bola Implantacijasistema za hronično perkutano unošenje morfinskih preparata u subarhnnoidalni prostor Radiofrekventna lezija u predelu drez-a Mikroadenom .932.859.56 10.88 18.783.16 17. Jannete Neuralgija trigeminusa .834.385.505. mikrohirurška desekcija Ekscizija epileptogenog žarišta u mozgu sa elektrokortigrafijom i elektrokortistimulacijom Stereotaksične operacije na bazalnim ganglijama velikog mozga (talamotomija.34 18.107.672.redukcija tumora Tumori kaude ekvine .73 881.159.505.endovaskularna imobilizacija uz kontinuiranu angiografiju i posebnim uređajem za endovaskularnu okluziju Karotikovernozna fistula mikrohirurška operacija direktnim pristupom Elektrostimulacija italamičnih i drugih dubokih struktura mozga kod centralnog bola Implantacija hroničnih subduralnih elektroda Isprobavanje stereostasičko dubokih moždanih elektroda za stereo elektoencefalografiju Kontinuirana telemetrijska elektroencefalografija Incizija prepucijuma Eksplorativna cistoskopija kod žena sa probom na stres inkotinenciju Cistoskopija sa biopsijom mokraćne bešike Cistoskopija u anesteziji EKT rupture freniliuma Hirurška obrada povrede spoljnih genitalija Incizija apcesa prostate i epididima Sondaža bubrega Retrogradna ureteropijelografija Incizija i drenaža početnog perinealnog i periuretal. u području treće komore i epifize) RO izvori zračenja sa gama zračenjem Endovaskularna okluzija krvnih sudova mozga (emobilizacija) zbog vaskularnih malformacija (aneurizme A-V malformacije i AV fistule) i tumora Tumori komora velikog mozga totalna evakuacija uz osteoplastičnu trepenaciju .32 16.18 22.15 5. kauzalna opturacija klipsom.mikrovaskularna dekompresija jednotrećinska resekcij trigeminusa se.

522.731.dinamička (cistometry) Elektromiografija sfinktera Kombinovano .015.60 198.148.38 10.143.263.66 1.617.96 721.14 13.300.740.73 120.583.44 10. protoka i EMG sfinktera (pressure .32 8.86 280.74 7.473.96 657.statička (cistometry) Cistometrija .375.500.jednostrano Operacija na ureteru kod retroperiotonealne fibroze .41 8.16 9.istovremeno ispitivanje pritiska.08 7.eksplorativna Frenulotomija Promena katetera i ispiranje mokraćne bešike Uroflometrija .41 266.dinamička Cintigrafija skrotuma .68 5.233.22 126.006.40 16.43 12.00 377.43 7.spermaantibody (Elisa) Nephrolithomia Longit Nephrolithoiapaxia percutanca Hephrectomia radicalis po tu Nefrektomija transplantiranog bubrega (eksplantacija) Nefrektomija kod živog donora u svrhu transplantacije Binefrektomija kod kadaveričnog donora (sa perfuzijom in situ) Transplantacija bubrega Autotransplantacija bubrega Ureterokalikoanastomoza ESWL Ureterosingmoidostomija Ureteroileokutanostomija (ileal konduit Brivker-ova bešika) Ureteroileokutanostomija (colon-conduit) Operacija na ureteru kod retroperiotonealne fibroze .18 5.42 5.25 4.primarni rad (primenjena derivacija se dodaje posebno) Totalna cistektomija .obostrano Uretero cistoneostomija kod megauretera sa modeliranjem uretera .35 9.59 .74 1. protoka.417.03 41.37 7.61 361.668.305.17 6.331.istovremeno ispitivanje pritiska.lokalni status Biopsija bubrega pomoću ultrasonografije Promene uterokutaneostome .86 270.nefrostome Cintigrafija skrotuma .23 241.05 11.jednostrano Uretero cistoneostomija kod megauretera sa modeliranjem uretera .65 397.41 845.study) Kombinovano .245.55 126.31 11.702.157.58 7.82 241.97 408.Flow .089.Carnitin .27 940.643.Flow .393.76 208.763.257.00 3.64 241.201.73 113.sekundarni rad (primenjena derivacija se dodaje posebno) Vesicointestineoplastika (uključena je i plastika po Came-y kod totalne cistektomije Rektalna neovezika Operacija kod ekstrofije mokraćne bešike Operacija augomentacije bešike Povch metodom Plastika zadnje uretre Operacija uretorektalne fistule (kožni režnjevi.urin Dirofosfat Glukozaminoglikoh ( GAG) urin L .sperma Acrosih .Šifra usluge 270020 270022 270023 270024 270026 270029 270030 270031 270032 270033 270034 270035 270036 270051 270052 270053 270054 270055 270056 270057 270058 270059 270060 270061 270062 270063 270064 270065 270066 270067 270068 270069 270070 270072 270073 270801 270802 270803 270804 270805 270806 270807 270808 270809 270810 270811 270812 270813 270814 270815 270816 270817 270818 270819 270820 270821 270822 270823 270824 270825 270826 270827 270828 270829 270830 270831 270832 Naziv usluge Troakar punkcija mokraćne bešike EKT polipa uretre i kondiloma (pojedinačnih) u anesteziji Dilatacija uretre .270.33 10.40 485.36 7.66 7.70 24.39 657.06 1.96 760.jednostrano Zamena uretera vijugom tankog creva .452.54 661.474.150.41 657. EMG sfinktera i mikciona cistografija (pressure .EMG Cystography) Ekstrakcija stranog tela iz bešike Biopsija tumora orificijuma uretre Muške genitalije .73 322. transpubični pristup) Plastika prednje uretre Operacija zbog inkontinencije posle prostatektomije (implantacija protele) Prostatoctomija radialis Hirurške intervencuje na semenim kesicama (ekstipacija) Epididimodiferencijalna deferencijalna anastomoja .EMG .42 11.803.809.600.sperma SAE .792.24 12.43 12.20 1.85 13.81 515.lako EKT pojedinačnih tumora mokraćne bešike Dilatacija uretre (teza) Biopsija prostate transperinealno Eksplorativna cistoskopija kod žena Eksplorativna cistoskopija kod muškaraca Hromocistoskopija Merenje rezidualnog urina Ureterocistoskopija .27 6.07 661.obostrano Totalna cistektomija .protok urina Cistometrija .jednostrano (mikrohirurška metoda) Cena 377.obostrano sa uvijanjem omentumom Zamena uretera vijugom tankog creva .statičkaa Elektrostimulacija PAD test Kegelove vežbe Acidum citricum .65 306.66 4.

59 4.22 242.486.07 727.34 4.85 441.21 5.298.176.98 707.26 2.68 9.47 508.128.42 10.Šifra usluge 270834 270835 270836 270837 270838 270839 270840 270841 270842 270843 270844 270845 270846 270847 270848 270849 270850 270851 270852 270853 270854 270855 270856 270901 270902 270903 270904 270905 270906 270907 270908 270909 270910 270911 270912 270913 270914 270915 270916 270917 270918 270919 270920 270921 270922 270923 270924 270925 270926 270927 270928 270929 270930 272001 272002 272003 272005 272006 272007 272008 272010 272012 272013 272014 272015 272017 272024 Naziv usluge Emaskulinizacija zbog karcinoma penisa Korpus cavernosum .911.644.86 1.068.915.47 297.936.90 6.882.36 9.69 13.98 226.56 3.46 1.114.36 106.55 2.01 834.84 5.04 1.vaginalis (sekundarni i tercijalni rad) Mokraćna bešika augmentacija bešike sa ili kontinentne stome Ureter .20 16.720.373.60 18.15 9.83 1.298.732.112.83 356.corpora cavernosa shunt Plastične operacije na bubrežnoj karlici (tercijalni rad) Perkutana nefrostomija Tretman Bolus .07 595.40 138.45 4.34 3.255.79 10.02 .nefrektomija sekundarna Bubreg .607.ureterolitotomija sekundarna UNC secundaria Ureter ablatio et resectio tu urtris sa plastikom uretera Bubreg renefrostomija Bubreg pijelolitotomija Bubreg .04 5.36 177.93 5.068.003.624.82 7.684.32 989.30 313.198.58 524.69 4.62 10.331.33 6.051.288.189.08 5.47 1.dozama kortikoidima kod odbacivanja transplantacije bubrega u jednom aktu Aplikacija antilimfocitnog saruma u jednom aktu Hirurško lečenje traumatske rupture bubrega (sutura parcijalna resekcija nefrektomija) Traumatska lezija uretera (rekonstruktivni zahvati) Povrede mokraćne bešike (intra i ekstraperitonealne) Povrede uretre Trumatske amputacije penisa (replantacija mikrohirurškim putem i drugi reparatorni zahvati) Implantacija veštačke spermatokese Konzilijarna cistoskopija Konzilijarna cistoskopija u anesteziji sa bimanuelnim tušem Test papaverinom kod impotencije Hemijska analiza kamena Uretroskopija sa ekstrakcijom kamena Plazmafereza kod odbacivanja transplantata bubrega u jednom aktu Punkcija ciste bubrega perkutanim putem Statična cistometrija i uroflometrija Diurezni radiorenogram Izotopsko određivanje bubrežnih klirensa Dinamika scintigrafija bubrega Određivanje rezidualnog urina radioizotopski Ispitivanje vaskularizacije bubrega Te-99 m pertehnotatom Biopsija uretera A.54 5.26 1.56 6.91 4.nefrolototomija simplex i levis Nefrolitotomija multiplex Bubreg .995.20 727.228.646.operacija limfocele posle transplantacije Cena 6.16 520.18 7.03 5.494.092.83 499.115.680.916.47 774.508.394.nefrolitotomija sekundarna Bubreg .383.340.615.dinamska scintigrafija kod odbacivanja transplantiranog bubrega Separantni klirens kod dinamske scintigrafije Statični scintigram Određivanje nivoa ciklosporina u serumu Skleroziranje sopstvenih bubrega alkoholom ili kontrastom Određivanje eritropoetina u serumu i urinu Endoskopija intervencija na bubregu perkutanim putem Operacija vezikorektarne fistule cistostomijom i perinnalnim pristupom Instilacija citostatika u bešiku EKT kondijoma (brojnih) u anesteziji EKT multipnih tumora mokraćne bešike u anesteziji Cistometrija Erekciona kavernozografija Vibracioni test Scintigrafija penisa Baro komora Tunalizacija uretre zbog stenoze Instilacija teflon paste kod stresinkom tinencija Sutura fistule veziko .473.15 8.62 4.298.15 1.47 6.388.38 6.vena saphena shut Implantatio prothaesis penis Retropertitonealna limfadenoektomija kod tumora testisa Limfasenektomija regionalnih limfnih žlezda zbog karcinoma penisa Revaskularizacija penisa Podvezivanje vena penisa Arterio venske fistule višeg reda (u jačem stepenu umanjena mogućnost za formiranje vaskularnog pristupa zbog hirurških intervencija na krvnim sudovima) Arterio venske fistule višeg reda sa transpozicijom vena Arterio venske fistule višeg reda By-pass autovenski Arterio venske fistule višeg reda By-pass autovenski sintetski (implantacija PTFE vaskularnih proteza) Eksplantacija vaskularnih proteza sa rekonstrukcijom arterija Glans .913.79 9.74 5.80 6.220.677.285.86 7.34 7.

41 3.241. cragoir) .cistolitotomija Mokraćna bešika . uretre zadnje transpubličnim pristupom Zatvaranje vezikovaginalne fistule interpozicijom omentuma ili režnja peritoneum Operativno lečenje uretrorektalne fistule Uretra .58 4.893.106.42 2.69 9.20 4.56 6.speleotomija Fistula lumbalis postoperativa Bubreg .ureterolitotomija gornje 3/4 uretra Ureter .ureteroktomija antirefluks tehnikom (politamno choen ili lin.557.60 6.191. Mokraćna bešika operacija vezikorektalne fistule Ureter .010.per.ekstrak.371.961.367.68 2.982.37 4.plastika vrata V_V plastika Mokraćna bešika .046.423.strikt.elektrokoagulacija papiloma spolj.po Boarinu jednostrano Ureter .19 1.628.ekcizija urotroc.974.obostrano Cena 7.010.98 8.28 3.338.57 17.410.tipa Mokraćna bešika zatvaranje vezikokutane fistule Mokraćna bešika .12 2.73 3.10 2.17 2.440. u žena init.92 13.22 2.cistotomija sa jednostrano urotero stoneon.951.309.09 6.814.operacija divetikuluma uretre Uretra . sa mult.189.523.71 2.ureterocistoneoston.915.18 4.13 6. gren.ureteroktomija patrljka uretra Ureter .00 2.123.sa uretrocistoneostomijom .uretrotomija pod kontrolom oka unutraš.348.dorzalna incizija Uretra .71 5.Šifra usluge 272026 272027 272028 272029 272030 272031 272032 272033 272037 272038 272039 272040 272041 272042 272043 272044 272045 272046 272047 272048 272049 272050 272052 272054 272055 272056 272058 272059 272060 272061 272062 272063 272064 272065 272066 272067 272068 272070 272071 272072 272073 272074 272075 272076 272077 272078 272079 272080 272081 272082 272083 272084 272085 272086 272087 272088 272089 272090 272091 272092 272093 272094 272095 272096 272097 272098 272099 Naziv usluge Bubreg .operacija divert.108.65 2. peri. u muš.191.jednostrano Ekcizija uretroceole .016. cistomije .485.030.89 4.operacija vezikovaginalne fistule cistotomijom Mokraćna bešika .33 3.12 3.69 2.meatomija sa spoljaš.366.ili flegm.uretrotomija slepa unutr.220.62 .325.59 2.oper.infiltr.31 12.77 7.u žene Uretra .86 6.161.62 8.815.040.32 9.Denis Bronjne ili Hadson kod hipostadie Uretra plastica po Devinehoeton perin.stranog tela endoskopskim putem Mokraćna bešika .301.42 2.335.operacija na jednom bubregu Bubreg .28 1.03 4.ureterolitotomija donje trećine uretra Ureter .13 7.341.50 7.obostano Mokraćna bešika resekcija parcijalna sa uretrocistoneostomijom jednostrano Mokraćna bešika cistoktomijom Mokraćna bešika ilecistoplastika Mokraćna bešika kolecistoplastika Mokraćna bešika rektalna neovaz. Uretra .transuretralnim putem Ureter .45 6.ureterocistoneoston.976.uret.diopsija sluzokoža mokr.225.ekcizija strukture sa uretrorafijom Uretra . po Saksem Zunel Uretra .ekcizija polipa uretre sa meatoplast.506.pomoću uretre Uretra .85 1.12 8.181.10 9.213.893. inkontinencije posle prostatektomije Uretra .309.02 4.819.345.metatomija i ekcizija horde sa korekcojom Uretra .cistotomija Mokraćna bešika .729.06 5.operacija vezikovaginalne fistule vaginalnim pristupom Mokraćna bešika Mokraćna bešika resek.87 5. teflom paste kod stres inkontinacije Uretra . Uretra .067.elektrokoagulacija polipa Uretra .operacija u stres inkon.orificijuma u muškaraca Uretra .383.12 6.336.951.80 2.073.litotripsija pomoću litotriptora sa ultrazvukom Rekonstrukcija prednjeg trbušnog zida mokraćne bešike i uspostavljanje kontinencije kod exstrofije mokraćne bešike Mokraćna bešika elektroresekcija tumora transuretralnim putem Mokraćna bešika ilektroresekcija vrata kod njegove skleroze transuretalnim putem Mokraćna bešika .50 10. Ureter .243.57 5.80 7.orifici.25 5.585.502.inciz.19 3.urinar.099.47 9.238.vrata kod skleroze Mokraćna bešika .beš.ablacija tu per cistostomijom kod tumora Mokraćna bešika .76 2.litotripsija pomoću litotriptora za mehaničko drobljenje kamena Mokraćna bešika .cistotomija supra pubična pon troakara Mokraćna bešika .ablacija tu per cistostomijom Mokraćna bešika .plastica sec.325.67 3.717.79 2.emoskop putem Mokraćna bešika .77 13.ureatotomija .po Boarinu obostrano Ureter .ekscizija ureterocele cistostomijom obostrano Ureter .04 5.605.756.47 4.652.parc.ablatio tu pyelonis et renis Nefroureterektomija Evuisceratio pelvis Povrede bubrega i pijelona Povrede testisa Semicastratio PP neo testis Ablatio Xystab epididimis Revizija odnosno ekstrakcija šanta Revizija A-V fistule Parafimoza .54 7.976.36 8.63 1.operacija kod bolesnoka sa renalnom insuficijencijom Tecijarne operacije Bubreg .79 8.067.

616.pijelolitotomija Bubreg .limfadenectomija.881.19 2.ade i ilijačnih krvnih sudova u malignih oboljenja Testis .ureteroklitaneostomija Ureter .77 8.592.11 1.687.Šifra usluge 272100 272101 272102 272103 272104 272105 272106 272112 272113 272114 272115 272116 272117 272118 272119 272120 272121 272122 272123 272124 272125 272126 272129 272130 272131 272132 272133 272134 272135 272136 272137 272138 272139 272140 272141 272142 272143 272144 272145 272146 272147 272148 272149 272150 272151 272152 272153 272154 272155 272156 272157 272158 272159 272160 272161 272162 272163 272164 272165 272166 272167 272168 272169 291001 291002 291003 Naziv usluge Ureter .991. funkulocele ili sperm.780.ureterokoleklutanostomija colon comfuit Ureter . operativna torzikalnog testisa Testis.jednostrano Rešavanje (zatvaranje) fistule uretera Bubreg .43 5.operacija feohromacitoma Penis .794.adrenalektomija. Skroktum incizija apcesa Skroktum ekstrakcija ateroma Skroktum plastika skrotuma Finirulus spermatikus. Funikulus spermatikus operacija.66 4.uretero ileokutenost Bricker Ureter .biopsija Penis .uretero neokutenost Bricker Ureter .121.ureterosmignoidostomija Ureter .17 4.440.75 957.20 2.resekcija parcijalna Bubreg .83 3.74 5.27 13.96 2.punkcija perkutana cista Bubreg .141.191. dijagnostici i sali u trajanju od 30 minuta Opšta intervenska anestezija kod zahvata i intervencija u ambulanti.77 1.nefroktomija Bubreg .565.549.752.pijelonefrotomija Bubreg .drenaža perinefritičnog apcesa Bubreg . biopsija kroz inciziju na defineumu Prostata.268.adrenalektomija.380.140.88 2.amputacija parcijalna Penis .52 5. drenaža operativna apces prostate Prostata.obostrano Ovojnice testisa.57 5. retroperston.754. jednostrano Nadbubreg . epideimodiferento anastomoza .59 1.kriptodehizma . obostrano Nadbubreg .193.10 6.51 8.jednostrano Epididimus.ekscizija ciste Bubreg .jednostrano Testis.807.290.976.028. operacija hidroc.306.detorzija.67 1.96 8. epidimektomija .71 825. prostatektomija Prostata. orhideopeksija u ingvinalnog kriptodehizma .772.13 2.35 2.nefropeksija Bubreg .008. fibrolizi jednostrano sa zamenom uretera sa ileonom Ureter .jednostrano Testis.orhdeodictomija obostrana Penis .obostrano Epididimus.648.orhdeodictomija jednostrana Testis .95 2.527.19 2.obostrano Testis. epideimodiferento finastomoha .084.operacija na ureteru. žlezda oko abd.96 11. orhideopeksija u abdomin. epidimektomija .995.84 2. totalna limf.546.490.biopsija Bubreg . adenaktomija transuretarnim putem Prostata.06 7.695.33 5.96 3.211. orhideopeksija u abdomin. vazoktomija jednostrano Funikulus spermatikus vazoktomija obostrano Funikulus spermatikus operacija.021.34 2.99 9.58 8.88 8.189.994.295.nefrotomija Bubreg .855.nefrolitotomija u kolacioformne kalkuze ili multipleks Nadbubreg . orhideoktomija u ingvinalnog kriptodehizma .364.24 1.775.00 2.20 484.79 4.744.97 7.374.204.38 2.kriptodehizma . resekcija prostate transureternim putem u maugn.110.86 10.cirkucizija Incizija prepuciuma i frenultomija Penis .69 3.903.operacija na ureteru u retropritonalnoj fibrozi . hirurška intervencija na semenim kesicama Hirurške intervencije koje su potrebne za privremenu hemodijalizu.lumbotomija eksplorativa Bubreg .83 6.obostrano Torsio hidatide morgani Epididimus.555.plastična operacija bubrežne karlice (sekundarni rad) Opšta intervenska anestezija kod kratkotrajnih zahvata i intervencija u ambulanti.11 3.56 6.71 3.32 6.630.43 1.65 458.920.jednostrano Epididimus.16 5.010.865.92 2.879. ugrađivanje šanta na ruci ili nozi Povrede uretra i bešike Nefrocotonis kod povreda Cerpus covernosuo venat saphen Bubreg .414.52 .04 4.57 8.110.70 2.363. varicocele Prostata.nefrostomijabiopsija Bubreg . dijagnostici i sali u trajanju od 45 minuta sa pratećim osobljem Opšta endotrahealna kombinovana anestezija za kraće operativne zahvate u trajanju od 60 minuta Cena 6.21 1.734.34 8.996.58 3.82 3.030.22 2.07 1.14 6.16 4.biopsija kroz inciziju skrotuma Testis .702.25 3.emaskulinazacija u karcinoma Testis . Prostata.plastična operacija bubrežne karlice Bubreg .264.67 5.021.626.

89 353.TA do 270 minuta Opšta endotrahealna kombinovana anestezija za operacije na otvorenom srcu uz primenu vantelesnog krvotoka /ekstrakorporalna cirkulacija uz monitor sistem.605.89 303.55 678.73 1.523.37 12.27 4.59 1.56 3.152. EKG osciloskop .57 687.21 3. postavljanje katetera u komoru Održavanje potencijalnog donora za uzimanje organa Opšta endotrahealna anestezija za operaciju hipofize tumora baze lobanje (menigeomi i dr.035. kombinovano elektroak. EKG osciloskop direktno merenje arterijske tenzije.739. EKG osciloskop .40 3. postavljanje infuzione pumpe Merenje intrakranijalnog pritiska.96 16.46 919.20 613.89 613.470.81 2.TA 300 i više minuta Analgezija Infiltraciona anestezija Površinska lokalna anestezija Regionalna intravenska anestezija u trajanju od 30 minuta Regionalna intravenska anestezija u trajanju od 45 minuta Regionalna intravenska anestezija u trajanju od 60 minuta Spinalna ili epiduralna anestezija u trajanju od 30 minuta Spinalna ili epiduralna anestezija u trajanju od 60 minuta Spinalna ili epiduralna anestezija u trajanju od 90 minuta Spinalna ili epiduralna anestezija u trajanju od 120 minuta Blokada nerava lokalnim anestetikom Blokada nervnih pleksusa anestetikom Paravertebralna blokada Intravenska refrieriacija ekstremiteta Opšta intravenska anestezija za svaki čas Anestezija pomoću carlenskog tubusa Anestezija u hirurgiji traheja Akupnktura.89 303.58 888.648.98 303. do 240 minuta Opšta endotrahealna kombinovana anestezija za operacije na otvorenom srcu uz primenu vantelesnog krvotoka /ekstrakorporalna cirkulacija uz monitor sistem.89 458.224.. direktno merenje arterijskog pritiska (TA) i centralnog venskog pritiska (CVP) u trajanju od 210 minuta Opšta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora u trajanju od 240 minuta Opšta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz primenu monitora u trajanju do 270 minuta Opšta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG osciloskopa.648.78 1.99 1. merenje.55 1. EKG osciloskop/ TA do 240 minuta Opšta endotrahealna kombinovana anestezija za operacije na otvorenom srcu uz primenu vantelesnog krvotoka /ekstrakorporalna cirkulacija uz monitor sistem.08 303.) i duboke tumore mozga u trajanju od 540 minuta Opšta endotrahealna anestezija za operacije na nervnim plaksusima i perifernim nervima u trajanju od 540 minuta Opšta endotrahealna anestezija za neurohirurške operacije u sedećem položaju u trajanju od 600 minuta Opšta endotrahealna anestezija za operacije vaskularizovanih tumora arteriovenskih malformacija i arterijskih neurizmi u kontrolisanoj hipotenziji u trajanju od 60 minuta Opšta IV anestezija kod kratkotrajnih zahvata u ambulanti Opšta endotrahijalna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG od 2 časa sa komplikacijama Opšta endotrahijalna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG u trajanju od 180 minuta sa pratećim osobljem i komplikacijama Opšta endotrahijalna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG osciloskopa.12 613.Šifra usluge 291004 291005 291006 291007 291008 291009 291010 291011 291012 291013 291014 291015 291016 291019 291020 291021 291022 291023 291024 291025 291026 291027 291028 291029 291030 291031 291032 291033 291034 291037 291038 291040 291041 291042 291043 291044 291045 291055 291059 291060 291063 291064 291065 291066 291067 291068 291070 291072 291074 291075 Opšta endotrahealna kombinovana od 90 minuta Opšta endotrahealna kombinovana Opšta endotrahealna kombinovana 150 minuta sa pratećim osobljem Opšta endotrahealna kombinovana od 180 minuta Naziv usluge anestezija za operativne zahvate u sali uz potrebu monitora.321.070.38 2.23 11.87 2.61 1.30 345.053.980.89 437.46 303. pripremanje i povezivanje monitora za TA.985.06 303.00 806.11 4.547.59 1..07 2.30 345.71 2.902.25 1.23 8. direktno merenje arterijskog pritiska (TA) i centralnog venskog pritiska (CVP) u trajanju od 300 minuta Opšta endotrahealna kombinovana anestezija sa primenom hipotonije za operacije na otvorenom srcu bez ekstrakorporalne cirkulacije uz monitor sistem.651. direktno merenje arterijskog pritiska. 2 časa Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji preko 2 časa Anestezija u oralnoj hirurgiji Elektroakupunktura Opšta endotrahealna anestezija za kompjuterzovanu tomografiju mozga Opšta endotrahealna anestezija u rendgen kabinetu za dijagnostičke procedure neurohirurških pacijenata Kontrolisana hipotenzija u intenzivnoj terapiji funkcija i kanalizacija arterije radijalisa.89 283.319.42 2. određivanje akupunkturnih tačaka Akupunktura iglom po seansi Akupunktura.66 484.46 303.46 Opšta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG osciloskopa.32 5.374.625..61 687.108.311.58 3. u trajanju od 210 minuta sa komplikacijama Opšta endotrahijalna kombinovana anestezija uz kontrolisanu hipotenziju za operacije na krvnim sudovima sa monitorom Opšta endotrahijalna kombinovana anestezija uz kontrolisanu hipotenziju za operacije na većim krvnim sudovima sa monitorom .374. EKG osciloskopa u trajanju anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora do 2 časa anestezija za operativne zahvate uz upotrebu monitora EKG osciloskopa u trajanju od anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG osciloskopa u trajanju Cena 1.41 8.806.565. centralnog venskog pritiska.988.052.

902.65 64.04 322.07 74.84 3.42 81.82 466.79 74.26 508.72 13.81 74.874.15 113.42 6.91 8.60 228.58 149.38 64.05 322.068.25 738.82 159.804.33 224.04 88.vizuelno.84 919.42 149.04 88. Ergometrijski step test Indirektna kalorimetrija Kiseonički puls Elektronska termometrija produkcije Elektronska termografija produkcije Elektronska termometrija površinska Elektronska termografija površinska Digitalna fotoelektrometrična pletizmografija Tonografija Telemetrijski EKG Kontinuirana registracija EKG Provokacioni test ledom Antropotehnika radnog mesta Kvalitativna analiza i procena težine rada Fizičko opterećenje radom Dinanometrija šake Dinanometrija ruku Dinanometrija leđnih mišića Dinanometrija slabinskih mišića Antropometrija longitudinalnih mera Antropometrija cirkumferentnih mera Antropometrija debljine kožnih nabora Poligrafija Kapilaroskopija Radiotoksikološka analiza PU 239 i procena telesnog opterećenja u slučaju interne kontaminacije plutonijumom (metoda I) Radiotoksikološka analiza PU 239 i procena telesnog opterećenja u slučaju interne kontaminacije plutonijumom (metoda II) Analiza mikronukleusa u binuklearnim limfoblastima iz kulture ćelija CB metodom Prvi alergološki pregled Kontrolni alergološki pregled Alergološko testiranje Prick Hiposenzibilizacija Analiza krvnih gasova bez i sa opterećenjem i acidobaznog stanja Spirografsko testiranje Ispitivanje rezidualnog volumena Spirometrija .69 492.38 64.65 41.65 41.38 84.20 106.65 41.43 458.26 41.15 .98 106.029.516.82 1.91 159.79 381.26 9.76 5.272.98 106.38 129.874.58 3.90 113.35 228.15 228.05 322.vizuelno.79 74. auditivno Ispitivanje odloženog pamćenja .54 8.60 228.15 52.26 84.ukupno DV Spirometrija sa opterećenjem Spirometrija sa bronhodilatatorom Spirometrija kompletna + RV u miru Spirometrija kompletna + RV sa opterećenjem Cena 2.79 88.71 74. auditivno Ispitivanje sposobnosti operativnog numeričkog rezonovanja Kontinuirana registracija pulsa Prostorno opažanje specijalna percepcija .Šifra usluge 291076 291077 291078 291080 291081 291082 310001 310002 310003 310004 310005 310006 310007 310008 310009 310010 310011 310012 310013 310014 310015 310016 310020 310022 310023 310030 310031 310032 310033 310034 310035 310036 310037 310038 310039 310040 310041 310042 310043 310044 310045 310046 310047 310048 310049 310050 310051 310052 310053 310054 310055 310056 320001 320002 320003 320004 320005 320006 320007 320008 320009 320010 320011 320012 Naziv usluge Kontinuirana epiduralna anastezija u trajanju od 180 minuta Kontinuirana epiduralna anastezija u trajanju preko 180 minuta Kombinovana kontinuirana epiduralna i opšta endotrahealna anestezija u trajanju preko 240 minuta Opšta endotrahealna anestezija za operacije vaskularizovanih tumora arteriovenskih malformacija i arterijslih aneurizmi u kontrolisanoj hipotenziji u trajanju od 60 minuta Kratkotrajna intravenska anestezija u invazivnim dijagnostičkim procedurama van operacione sale Kratkotrajna intravenska anestezija u invazivnim dijagnostičkim procedurama van operacione sale sa promenom položaja bolesnika Ispitivanje podeljene pažnje Ispitivanje neposrednog pamćenja .79 342.029.05 81.37 205.58 81.43 10.69 84.812.likovni test Prostorna vizuelizacija (test CRD serije) Jednostavna vizuelna orijentacija (test CRD serije) Divergentna vizuelna orijentacija (test CRD serije) Složena vizuelna orijentacija (test CRD serije) Okulomotorna koordinacija Jednostavna senzomotorna reakcija Složena senzomotorna reakcija Izvorna senzomotorna reakcija Ispitivanje koncentracije pažnje (tenacitet) Ispitivanje fleksibilnosti pažnje (vigilitet) Biodozimetrijska procena doza analizom hromozomskih aberacija u limfocitima periferne krvi Radiotoksikološka analiza Po 210 (polonijuma) i procena interne kontaminacije i telesnog opterećenja sa Ra 226 i Pb 210 (na osnovu sadržaja Po 210 u urinu) Radiotoksikološka analiza Pb 210 i procena interne kontaminacije Pb 210.42 159.236.52 214.98 84.28 38.

54 25. dete rođeno u terminu) Intubacija i arteficielna vantilacija (prevremeno rođeno dete.403.20 1.31 38.03 1.86 88.670.07 3.91 285.73 61.762.07 100.89 202.88 2.01 .56 1.99 813.45 551.080. EVC.86 408. MEF25.81 38.56 38.81 25.56 52.91 551.H refleks F talas u dece Blink refleks u dece Test neuromišićne transmisije u dece Termoterapija u novorođenčeta i odojčeta Elektroterapija u novorođenčeta i odojčeta Kineziterapija u novorođenčeta i odojčeta Aplikacija raznih ortoza (korektivne šine) u novorođenčeta i odojčeta Obuka roditelja za postavljnje ortoza u novorođenčeta i odojčeta Obuka roditelja za sprovođenje korektivnih vežbi u novorođenčeta i odojčeta Primena fizikalne terapije u malog deteta do 3 godine Aplikacija različitih ortoza u malog deteta do 3 godine Aparatisanje malog deteta do 3 godine Obuka roditelja za sprovođenje korektivnih vežbi u malog deteta do 3 godine Skrining test na fenilketonuriju po metodi bakterijske inhibicije Guthrie test Skrining test na hipotireoidizam radioimunološkom metodom Skrining test na hipotireoidizam imunofluoremetrijskom metodom Genitrocistografija preko urogenitalnog sinusa Sineezofagografija Ventrikularna punkcija Obdukcija novorođenčeta sa kongenitalnim malformacijama Reanimacija kardiorespiratornog zastoja sa intubacijom (prevremeno rođeno dete.74 35.45 909.73 52.79 25.47 1.07 38.45 631.83 1.93 584.773.81 153. MEF50.172.54 153.04 126. PEF.630.73 631.81 52.59 313.36 436.Šifra usluge 320013 320014 320015 320016 320017 320018 320019 320020 320021 320022 320023 320024 320025 320026 320027 320028 320029 320030 320031 320032 320033 320034 320035 320036 320037 320038 320039 320040 320041 320042 320043 320044 320045 320046 320047 320801 320802 320803 320804 320805 320806 320807 320808 320809 320810 320811 320812 320813 320814 320815 320816 320817 320818 320819 320820 320821 320822 320823 320824 320825 320826 320827 320828 320829 320830 320831 320832 Naziv usluge Rezidualni sa bronhodilatatorom Krivulja-protok-volumen PIV.81 52.56 12.31 38.95 217.577. dete rođeno u terminu) Eksangvinotransfuzija bez hirurške preparacije vene (donošene i nedonošene novorođenčadi) Eksangvinotransfuzija sa hirurškom preparacijom vene (donošene i nedonošene novorođenčadi) Opterećenje fenilalaninom Test opterećenja magnezijumom Test opterećenja glukozom na laktate kalijum i glikemiju Cena 306. MIF50 Krivulja .066.07 381.354.37 153.protok .11 52.73 306.volumen sa bronhodilatatorom Krivulja .97 905.35 306.07 38.98 746.43 177.52 74.81 61.protok . MEVS.45 631.01 1.22 2. MIF50.403.91 551.88 90.volumen sa opterećenjem Gasne analize u miru Gasne analize sa opterećenjem Gasne analize sa kiseonikom Provokacioni testovi Opterećenje sa snimanjem RKC i kliniččkim pregledom pulmologa i kardiologa Inhaliranje Obuka deteta u dijafragmalnom disanju Obuka deteta u ostalim vežbama disanja Grupne disajne vežbe Grupne kondicione vežbe Grupne korektivne vežbe Obuka roditelja za primenu ostalih vežbi Obuka deteta u relaksaciji Posturalna-položajna drenaža kod dece starije od 3 godine Nega i lečenje ragada Nega i lečenje temenjače Nega ojeda Aspiriranje Ispiranje želluca kod intoksinacija Euodenalna tubaža Sakupljanje stolice za ispitivanje Lečenje pupčane rane Depedikulacija Proba dilucije i koncentracije Klirens test Pitrescin test Figlu test Metapiron test Pentragastrinski test Test stimulacije pankreazinom i sekretinom Posturalna-položajna drenaža kod dece do 3 godine Vađenje koštane srži za transplantaciju Zamrzavanje koštane srži SEP (somatosenzorni evocirani potencijali) u dece Registrovanje tremora u dece (spasticitet) Test na tetaniju u dece Neurografsko ispitivanje .78 631. MEF50.37 153.37 52.88 710.403.07 2.01 1.37 126.03 90.01 4.07 12.

363.41 2.fixatio Konteggia fractura sa par.86 174.82 .07 11.ecploratio .36 4.autotransplatacija mikrohirurški Uretra .85 5.34 12.21 738. n.equinovarus Spuštanje velikog trohantera Scapula elevata plastika Ortopedska repozicija Rekonstruktivne operacije lica sa craniotomijom i pomeranja koštanih masiva Cista COLLI Fistula COLLI Triger finger Donator citus Apendices fibro cartilagrosa praeauroidularis Syndactila jednostrana Syndactilia bill Polydactilla A-Chuni za dijalizu (Scribner Ramirez) Pes Eguinus Bfast sa otvaranjem zglobova Postinjekciona kontraktura kolena Exostosisa Artroscopija Bubreg percutana litolapaksio kod dece Testis .13 1.794.66 4.584.53 7.29 10.50 13.resetio evacuatio .932. 17-oh progesterona i dehidroizoandrosteron sulfa Telesna pretizmografija (merenje TGV i Raw) Krivulja . atessia žučnih puteva duodena .decompresio .099.82 12.86 7.82 12.03 973.331.22 428.564.371.013.57 412.027.76 337.34 7.908.06 6.351.975.60 2.151.14 13.110.21 13.59 12.39 1.601.335. organskih kiselina. inveterirana Pes .02 5.56 8.15 12. rad.58 743.78 6.590. atessia žučnih puteva explotatio adhesiolysis et liberatio ductus holed Cong.52 707.628.99 870.plastika sa transpozicijom anusa i rekonstrukcijom sfinktera i vagine neonatus Laparoshisis-extractio sa enteretomijom i evekuacijom creva plastika neontanus Cephalocela .43 1.protesis Orhiodpeksio unilateralis recidiv Plastika velikih defekata lobanje grefonom sa spine ili rebara Rekonstruktivne operacije na kuku ivertebre Spondilolistesis .pijeloplastika u dobu novorođenčeta Ureter antireflux operacija udobu novorođenčeta Cena 1.52 13.operativna korekcija najtežih formi i hipostadije Penis operativna korekcija criplenakon više neuspelih operativnih zahvata Bubreg .Šifra usluge 320833 320834 320835 320836 320837 320838 320839 320840 320841 320842 320844 320845 320846 320847 320848 320849 320850 320851 320852 320853 320854 322001 322003 322004 322005 322006 322007 322008 322011 322012 322015 322016 322017 322018 322019 322020 322021 322022 322023 322024 322025 322026 322027 322029 322031 322032 322033 322034 322035 322036 322037 322038 322039 322040 322041 322046 322047 322048 322049 322050 322052 322053 322054 322055 322056 322057 Naziv usluge Test opterećenja fruktozom Kvantitativno određivanje aminokiselina na analizatoru Hromatografija na papiru aminokiselina.46 13.039.36 3.01 126.601.u odojčadi i male dece Lumbalna punkcija u dece sa leukemijom .631.96 4.806.875. dijalizu Biopsio N suralis Implantatio tesis .19 1.561.289.151.plastika-neonatus Aterio buctt bill exstrahepatalis revisio et roux neonatus Atersio ducti billitaris intrahepatilis exploratio hepatoduodenoanastomosis .767.63 1.712.kortizola.229.18 6.911.403.protok .48 1.249.02 12.237.neonatus Recidicvileus Atresia intestini Relaksatio diaphragmae plastica Cong.75 2.58 7.diferenciranje ćelijskih elemenata Izolacija i identifikacija campulobaster pilori u endoskopski uzetim uzorcima sluznice antruma u male i predškolske dece Suprafarmakološka doza bolus kortikosteroida u glomerulopatijama Lumbalna punkcija sa intratekalnim davanjem citostatika Atresio ani-perinealni pristup sa rekonstrukcijom sfinkterma neonatus Anus vulvaris .transplantacija kod malog deteta sa živog donatora Bubreg .027.stomija fistula desophag colli .hepatostomiae rous anastomose (CASAI) Implantacija katetera za perig.55 3.203.975.514.20 12.07 6.100.25 754.701.16 1.volumen Bronhoalveolarna lavaža .719.993.915.82 3.29 17.20 21.31 2.989.82 1.66 6.373.81 12. keto kiselina i drugih koje su obuhvaćene metaboločkim skriningom Kateterizacija desnog srca sa sineangiokardiografijom u anesteziji Kateterizacija levog srca retrogradno po Seldingeru Obostrana kateterizacija i angiokardiografija Splenoportografija (indirektna) Splenoportografija (direktna) Bronhografija Fenotipizacija ćelija koštane srži kod ilmunodefistiranih stanja Izračunavanje selektivnosti proteinurije Test opterećenja amonijumhloridom Cep-kvantitativno lase nefelometrijom (brza metoda) ACTH-test sa određ.gastro .82 976.02 1.235.394.10 12.49 5.502.86 309.139.440.neonatus Atrsio desophagi .62 9.37 7.340.649.601.

24 5.317.134.882.714.08 5.82 12.75 11.238. kasa i kod arterije žučnih puteva Revizija prstiju kod anomalija šake (sindaktilija i ektrosindaktalija) Rekonstrukcija palca .neonatus Ruptura lienis .neonatus Ranula .022. triatriatum Jedinstvena komora (single ventrcle .operativna korekcija koronarne subkoronarne distalne hipospadije (plastika sec.kriptorhizmu .60 9.789.reconstructio urethrea ETcoli vesicae urinariae.97 14.orhidopeksija u abdom.554.plastika Sindrom lierre .882.170.84 10.84 3.07 11. (kompletna hiruška repozicija) Pes equinovarus (operativna korekcija) Talus vertikalis (operativna korekcija) Kongenitalna luksacija radiusa (operativna korekcija) Kongenitalne angulacije tibije (operativna korekcija) Transpozicija tetiva u lečenju cerebralne paralize i kontraktura Kongenitalna aplazija radijusa ili tibule (kompletan hiruški tretman) Diverticulectmio et reinplantatio ureteris PP diverticulum vesicae urinariae Repture uretre ili bešike Epispadia penisa .240.varikocela OP radi sec. reinplantatio ureteris Hermaphrodiatismus (eksplorativna laparotomija.operativna korekcija penoscrotalne skrota Uretra .123.54 6. clitoridridectomio.41 13.45 11.33 8.steplens .80 5.71 5.595.590.ladd kod malrotacije creva Resekcija creva sa anastomozom ili enterostomom kod atrezije ileuma ili jejunuma Mekonilalni ileus .170.00 6.15 4.54 5.49 6.Šifra usluge 322058 322059 322060 322061 322062 322063 322064 322065 322066 322067 322068 322069 322070 322071 322074 322075 322076 322077 322078 322079 322080 322081 322082 322083 322084 322801 322802 322803 322804 322805 322806 322807 322808 322809 322810 322811 322812 322813 322814 322815 322816 322817 322818 322819 322820 322821 322822 322823 322824 322825 322826 322827 322828 322829 322830 322831 322832 322833 322834 322835 322836 322837 322838 322839 322840 322841 322842 Naziv usluge Testis .77 11.856.10 5.895.499.96 6.638.01 10.753.031.01 6.21 14. reconstructio vagine) Cena 6.286.08 6.21 14.28 10.82 5.170.388.170.40 11.ureterocitostomija u megajreterea sa PASS-HITCA proces Penis espadija Testis .12 8.84 8.58 12.21 14.847.61 4.resekcija sa anastomozom ili enterostomom Nekrotični enterokolitis sa perforacijom (laparatomija sa enterostomom) Duplikature creva (laparatomija sa resekcijom) Meningocela i mijelomeningocela ( eksciyija i zatvaranje defekta) Plastika trbušnog zida kod gastroshize Plasika dijafragme kod dijafragmalne henije Resekcija pluća (lobektomija i pulemektomija) Transuretalne elektrokauterizacija valvule zadnje uretre Transpozicija velikih arterija (korekcija ) Vaskularni prsten (odvajanje) Sužavanje (banding) arterija pulmonalis kod kompleksnih mana Inplantacija pacemekera kod kongenitalnog A-V bloka sa toraktomijom Kongentalne aplazije poglavine (plastika) Veliki cisistični higrom vrata (eksirpacija disekcija vrata) Sakroiokigealni teratom (ekstirpacija sa resekcijom sakralnog dela kičmenog stuba) Artezija anusa (perinealni ili sekroperinealni pristup) Megaklon (radiklane operacije) Portoenterostomija sec.352.091.40 9.170.239.04 13.policizacija Pektus excavatum et carinatum (plastika prednjeg zida grudnog koša) Ekcizicija duplikature ezofagusa Plikacija dijafragme kod relaksacije i evetracije sa udrženim anomalijama Septacija komora u EKK kod cor.61 2.09 7.79 5.153.817.76 4.88 10.jednostrano Penis .penoskrotalna transpozicija (operativna korekcija) Epulis .592.korekcija kurvature penisa Penis .884.167.761.flowler .578.531.operativna korekcija korekcija kratke uretre (congenital SHORT URETRA) Uretra .86 5.912. Perovich) Uretra .operativna korekcija perinealne hipospandije (plastika sec.346.700.52 12.86 10.21 8.73 9.957.599.367.reorhidopeksija .093.16 3.287.156.989.994.490.37 4.79 6.nobin fixatio lingae Encephalocelle Achalasio criocopharyngealis opratio Encefaloceal .00 .12 3.875.28 8.265.156.266.22 4.43 6.98 11.spleneorraphija Splenectomija partialis Stenosis edsophagi .03 5.286.96 4.septacija patchem u EKK) Arteriovenska fistula srca (operacija u EKK) Atrezija trikuspidalne valvule (Fontanova operacija sa ili bez arotnog homografa u EKK) Luhatio coxae cong.45 10.971.35 14.040.406.901.ruptuirane anterotome resekcija primarna plastika Pectus carinatus Pectus emcavatus Deformatio thracis Zatvaranje fistule i anastomoza jednjaka kod atrezije jednjaka Duodenoduodenostomija kod atrezije dudeonuma Operacija sec.recidiv Bubreg stenoza UPS PATCH plastika Testis .001.847.naruptuirana primarna plastika Omphelkocele .406.068.049. Ivanišević SEU SEC Paloma Ureter .447.43 9.72 5.09 5.04 8.33 2.21 14.649.73 8. Perovich) Penis .910.

19 3.612. krvi Vinilhlorid ili metaboliti u mokraći Koproporfilin u urinu-spektrofotometrija Živa u biološkom materijalu Porfirin u stolici Porfirin u krvi Porfobilinogen u urinu Glutation u krvi.43 1.657. Arsen u mokraći.91 942.19 6. urinu i drugom materijalu iz leša Određivanje dehidrataze ALE Određivanje vlažnog razaranja biološkog materijala Obrada podataka sa izveštajem Određivanje cijanovodonika Određivanje sumporne kiseline Određivanje benzina Određivanje trihloretilena Određivanje etera Određivanje acetona Cena 8.38 316.61 336.22 329.39 329.75 714. vazduhu i sl.88 352. Kadmijum u mokraći Kobalt.19 6.27 727. vazduhu i benzinu Protoporfirin u krvi (ZPO i EPO) metoda sa hematofluorometrom Rodanidi (cijanidi.657.55 162.28 424.657.45 .76 714. nitridi) u mokraći Stiren ili metaboliti u mokraći Trihlorsirćetna kiselina u mokraći Trihloretanol u mokraći Ugljendisulfid u biološkom materijalu i vazduhu (jod-azidni test) Ugljenmonoksid ili karboksi hemoglobin u krvi Živa u mokraći.20 244.91 782.406.22 408.39 763.03 306.304.22 408.77 9.89 4.76 721. krvi. urinu i drugom materijalu Određivanje etilalkohola u krvi. vazduhu i sl.360.41 1. Olovo u biološkom materijalu i sl.39 277.92 792.20 280.76 176. Olovo u mokraći.08 316.48 397. Methemoglobin u krvi Nikl u biološkom materijalu. Uroporfirini u mokraći-spektrofotometrija Arsen u biološkom materijalu.45 632.27 264.71 185.83 253.Šifra usluge 322843 322844 322845 322846 322847 322848 322849 322850 322851 322852 340001 340002 340003 340004 340005 340006 340007 340008 340009 340010 340011 340012 340013 340014 340015 340016 340017 340018 340019 340020 340021 340022 340023 340024 340025 340026 340027 340028 340029 340030 340031 340032 340033 340034 340035 340036 340037 340038 340040 340041 340042 340044 340045 340200 340201 340202 340203 340204 340205 340206 340207 340208 340209 340210 340211 340212 340213 Naziv usluge Potkovičasti bubreg (potpuna korekcija) Semicastrio PO tumur testi sa limfa denektomijom Spongioplastratio autografinoma u lečenju koštahih cista i pseudo cista Tripla artrodeza Scapula elevata (operacija po Greenu ili Hook-u Habitalne luksacije patele (operativna fiksacija) Kongenitalna luksacija radijusa (kompletna operativna korekcija) operat korekcija) Fractura monteggija (hiruška repozicija) Lateralne i medijalne ciste i fistule vrata (ekscizija) En block resekcija tumora zida grudnog koša Delta aminolevulinska kiselina (Alk) u mokraći Dehidrataža delta-aminolevulinske kiseline u krvi ( Alk-D) Antimon u biološkom materijalu vazduha i sl.75 874.76 714.73 280. selen i drugi elementi u biološkom materijalu i vazd.04 6.07 874. vazduhu i sl. tkivima i dr. vazduhu i sl.360.25 250. kosti i vazduhu Cink u biološkom materijalu. Cink u mokraći Fenol u mokraći (semikvantitativna metoda) Fenol u mokraći (kvalitativna metoda) Fluoridi u mokraći (jon selektivna metoda) Hipurna kiselina (metabolit toluola u mokraći) Metil hipurna kiselina (metabolit kiselina)u mokraći Jod-azidni test sa CSZ u mokraći Kadmijum u biološkom materijalu u vazduhu i sl.17 348.40 316.13 208.19 6.39 306.10 365.70 5.75 1.41 874. krvi i dr.657.22 280.03 329.45 280. Bakar u mokraći.22 280.41 241.04 176.73 300.751.014.20 110.301.09 208.64 5.096.12 942. Određivanje Heinz-ovih telašaca Binuklearni limfociti kod izloženih dejstvu jonizujućeg zračenja Azbestna telašca u sputumu Bazofilno punktirani eritrociti Određivanje 2 u Py-IX u EU Određivanje fluora u krvi i urinu Određivanje mangana u krvi i urinu Određivanje etilalkohola u krvi.27 208.73 306. Mangan u biološkom materijalu.063.72 336.08 1.09 348. krvi Tetraetil olovo u krvi.

839.66 1.15 3.selektivna kateterizacija arterije ili vene Ciljano snimanje pod kontrolom radioskopije .422.577.73 586.284.45 329.573.89 2.86 2.22 329.935.878.839.95 750.79 3.85 1.39 724.839.75 381.23 570.81 286.71 355.pretežno regije urinarnog trakta (za svaki snimak ekspozicije) Fistulografija organa urinarnog trakta Translumbalna aspiraciona biopsija bubrega pod kontrolom rendgenoskopije Kateterizacija vene renalis ili suprarenalnih odnosno cave inferior radi uzimanja krvi .58 2.22 430.15 665.91 2.71 280.15 4.576.79 2.373. aneurizmi krvnih sudova na bazi mozga.05 1.72 479.570.95 2.53 769.kateterom Pneumoencefalotomografija (PEG) Spinalna angiografija Cerebralna angiografija .878.15 3.03 342.86 1.26 740.51 104.91 3.15 2.628.14 228.88 1.050.069.22 280.95 2.344.58 1.29 586.685.67 1.83 708.878.95 2.10 616.839.52 430.13 697.45 342.570.878.577.32 969.45 280.punkcija Cerebralna angiografija katetrom Ventrikulografija Ciljani CT pregled hipofize sa kontrastom CT torakalnih organa bez kontrastnih sredstava CT torakalnih organa sa kontrastnim sredstvima CT abdominalnih organa bez kontrastnih sredstava CT ostalih tkiva i kostiju CT glave i vrata sa kontrastnim sredstvima CT glave i vrata bez kontrastnih sredstava Ciljani CT pregled pontocerebralnog ugla sa dvojnim kontrastom Ciljani CT orbite CT cervikalnog i trokalnog dela kičme sa kontrastom CT lumbalnog dela kičme bez kontrasta CT lumbalnog dela kičme sa kontrastom CT ciljani snimci pojedinih organa uz rekonstrukciju Angio CT CT kostiju i organa lica Mijelografija cervikalne regije lateralnom punkcijom Mijelografija ciljane regije sa vazduhom Mijelografija celog spinalnog kanala Lumbalna radikulografija Cisternografija sa negativnim kontrastom Cisternografija sa pozitivnim kontrastom Vertebrobazilarna angiografija Cena 280.23 724.533.91 3.467.75 430.75 408.95 198.661.46 3. ekstrakranijalnih aneurizmi ili angioma) Luk aorte .Šifra usluge 340214 340215 340216 340217 340218 340219 340220 340221 340222 340223 340224 340225 340226 340227 340228 340229 340230 510001 510002 510003 510004 510005 510006 510007 510008 510009 510010 510011 510012 510013 510014 510015 510016 510017 510018 510020 510021 510022 510023 510024 510025 510026 510027 510028 510030 510031 510032 510033 510034 510035 510036 510037 510038 510039 510040 510041 510042 510043 510044 510046 510047 510048 510049 510050 510051 510053 Naziv usluge Određivanje broma Određivanje sumpordioksida Određivanje akreolcina Određivanje kiseonika Određivanje hromne kiseline i hromata Određivanje sirćetne kiseline Određivanje mravlje kiseline Određivanje benzola i homologa Određivanje hloroforma Određivanje nikotina Određivanje metana Određivanje anilacetata Određivanje fluorida Određivanje ugljenmonoksida Određivanje formaldehida Određivanje amonijaka Određivanje azotnih oksida Nativni snimak urotrakta Funkciona cistografija bubrega ciste (perkutana nefrostomija) Nefrotomografija bubrega Nefrotomografija (po Evansu) Retrogradna pijelografija Urografija sa descendentnom cistografijom Pelveopneumografija Urografija intravenska prolongirana Urografija infuziona sa descendentnom cistografijom Urografija funkcionalna minutna Uretrocistografija standardna Uretrocistografija ispitivanje refluksa ili stres inkontinencije urina Aortografija abdominalna Aortografija ili flebografija .530.22 280.01 90.75 430.41 2.589.81 2.42 1.renina za laboratorijske analize Perkutana nefrostomija i nefrolitolapaksija pomoću ultrazvuka Ureterorenoskopija sa ureterolototripsijom Embolizacija kontrolisanih balon kateterom karotikokavernoznih fistula (angioma mozga.91 4.570.10 1.03 460.32 1.65 .22 329.

74 110.22 273.76 140.070.49 1.11 110.pluća.22 397.76 110.53 2.08 260.39 440.72 476. metoda sa ciljanim snimanjem Lokalizacija stranog tela u oku (fiziološka metoda) Lokalizacija stranog tela u oku (Combergovom protezom) Jednjak.66 476.971.42 110.39 .513.19 325.11 603.07 140.549.61 949.74 253.22 661.07 440.07 133.3 snimka RO grafija kod fistulografije kutanih fistula RO skopija kod perkutane biopsije pluća RO skopija kod kateterizacije srca RO skopija kod kateterizacije biopsije RO skopija kod sveže operisanih RO skopija kod bronhografije RO skopija kod pneumotoraksa RO skopija u toku operacije Bronhografija Selektivna bronhografija Traheogreafija Ekstrakcija stranog tela pod RO skopijom Ro grafija paranazalnih šupljina RO grafija mekog tkiva vrata u 2 pravca RO grafija larinksa i farinksa Tomografija larinksa .41 780.65 306.60 218.04 329.19 208.88 218.77 205.321.76 110.76 218.3 snimka RO grafija abdomena kod pneumoperitoneuma RO grafija abdomena u PA i profil položaju Cena 1.33 1.86 420.64 218.69 153.27 645.72 727. želudac i duodenum sa ciljanim snimanjem u dece Pasaža tankog creva sa ciljanim snimanjem u dece Irigografija dvojnim kontrastnim sredstvom u dece RO grafija lobanje u dece Nativna radiografija abdomena Holecisto-holangiografija infuziona Holengiografija intraoperativna Jednjak.07 1.60 848.24 1.Šifra usluge 510054 510055 510057 510058 510059 510060 510061 510062 510063 510064 510067 510068 510069 510070 510071 510074 510075 510076 510077 510078 510079 510080 510081 510082 510083 510084 510085 510086 510087 510088 510089 510090 510091 510092 510094 510096 510097 510098 510099 510100 510101 510102 510103 510104 510105 510106 510108 510109 510110 510111 510112 510113 510114 510115 510116 510117 510118 510119 510120 510121 510122 510123 510124 510125 510126 510127 510128 Naziv usluge Bronhijalna arteriografija kateterizaciona jednostrana Femoralna arteriografija kateterizaciona Jugularna flebografija Orbitalna flebografija perkutana Translumbalna aortografija Holangiografija transhepatična Lijanoportografija direktna Lijanoportografija indirektna E. želudac i duodenum .59 1.63 629.39 792.03 420.46 417.66 629.42 81.P.73 496. želudac i duodenum sa ciljanim snimcima Irigografija sa dvojnim kontarastom Duodenografija hipotonična bez tubaže Pasaža tankog creva pregled sa ciljanim snimanjem Rendgenskopija .014.53 590.3 snimka Tomografija traheje .C.165.69 440.553.43 273.54 106.98 325.76 140.33 77.76 90.45 916.37 665.R.27 208.dvojna kontr.33 1. srca Rendgenografija RO grafija čitavog toraksa u AP položaju RO grafija hemitoraksa (rebra ) u jednom pravcu Teleradiografija grudnog koša RO grafija pluća i srca ciljana Profilne tomografije jedne strane .27 812.54 81.54 1.11 496.69 110.47 117.69 496.853.-endoskopska retrogradna holangiopankreatografija Arterografija gornjih ili donjih ekstremiteta Selektivna arteriografija parenhimnih organa abdomena RO grafija pluća u lordotičnom položaju RO grafija pluća u D ili L dekubitusu RO grafija pluća u maksimalnom ekspirijumu RO grafija toraksa tvrdim zracima Tomografija pluća u AP položaju Tomografija 55 stepeni jedne strane RO grafija baze lobanje Duodenografija hipotonična sa tubažom Histerosalpingografija Holecistoholangiografija peroralna (sa biloptinom) sa ciljanim snimanjem Holangioholecistografija intravenska Holangiografija intravenska posle holecistektomije Holangiografija kroz T dren Holangiografija transhepatična Ileocekografija Irigografija dvojnim kontrastnim sredstvom Jednjak.

dva puta RO grafija kolenog zgloba.90 818.60 113. jejunuma i ileuma sa kontrastom prolongirano praćenje Radiološko ispitivanje sa kontrastom kod niskih kongenitalnih anomalija anorektalne regije sa i bez kontrasta Kontrastno ispitivanje metodom irigografije kod izraženih formi agamglikoze u neonatalnom periodu uklj.95 149.80 704.intraarterijalna Cena 302.76 110.857.88 104.79 1.14 153.34 841. skočnog zgloba ili stopala u dva pravca RO grafija šake ili snimanje karpalnih ili metakarpalnih kostiju dva puta RO grafija karpalnog tunela šake RO grafija tunela kolenog zgloba Artografija interfalangealnih zglobova Artrografija ramenog zgloba Artrografija kolena Artrografija zgloba kuka Artrografija ručnog zgloba Fistulografija Limfografija donjeg ekstremiteta i produžno pelvično abdominalna .60 113.jednostrano Limfografija donjeg ekstremiteta i produžno pelvično abdominalna .76 165.86 264.94 104.38 606. spoljnoj rotaciji.37 113.94 302.79 113.76 218.24 322.72 792.76 273. abdukciji i adukciji RO grafija femura .94 302.negativna radiografija i kontrastno ispitivanje Radiološka kontrola postoperativnog toka zbog sumnje na dezisenciju šava sa kontrastom Kontrastno ispitivanje kod sumnje na ahalaziju ezofagusa Radiološki pregled sa kontrastom kod hipertrofične stenoze i pilorikofreničnog sindroma Radiološki pregled kod visokih opstrukcijom sa atrezijom i stenozom duodenuma.585.24 508.60 74.94 302. ramena ili skapule RO grafija zglobova lakta ili ručnog zgloba .94 508.24 302.98 730.45 106.09 1.62 956.570.24 401.60 110.38 887.582. potkolenice.pasaža Radioskopija apendiksa .60 110.14 153.67 329.46 77.83 404.06 404.82 570.58 3.17 642.37 169.94 437.39 153.60 110.2 puta RO zgloba kuka AP položaj RO zgloba kuka u unutrašnjoj.90 1.40 887.60 113.69 404.06 270.38 302.60 113.60 113.13 214.76 110.76 110.76 113.80 . promene kod nec-a Irigografija u neonatusa kod malrotacije Metoda dezinvaginacije kod invaginacije kod odojčeta sa kontrastom Infuziona prolongirana urografija kod izraženih malformacija bubrega tipa displazije sa praćenjem do 48 časova Retrogradna mikciona uretrocistografija kod opstruktivnih anomalija donjih urinarnih puteva Uretrocistrografija sa cistofiksom Umbilikografija Galaktografija Mamografija jedne dojke Mamografija obe dojke Tomografija bilo kog organa po jednom sloju Sijalografija CT abdominalnih organa sa kontrastnim sredstvima Specijalni snimci kostiju glave po snimku Digitalna suptrakciona angiografija .94 302.10 404.obostrano Limfografija cervikalna RTG snimak sele turcike Određivanje kongenitlne luksacije kukova Određivanje koštane starosti Pijelografija retrogradna kod dece Urografija sa descendentnom cistografijom u dece Urografija intravenska prolongirana u dece Urografija infuziona sa descendentnom cistografijom u dece Uretrocistografija u dece Perkutana nefrostomija i nefrolitolapaksija pomoću ultrazvuka u dece Biopsija duodenuma pod kontrolom rentgena u dece Radioskopija jednjaka Radioskopija želuca Radioskopija tankog creva (pasaža) Komastno ispitivanje hitrastom kod krikofaringealnih analiza Radiološki pregled kod atrezija ezofagusa sa fistulom i bez fistule .Šifra usluge 510129 510130 510131 510132 510133 510134 510135 510136 510137 510138 510139 510140 510141 510142 510143 510144 510145 510146 510147 510148 510149 510150 510151 510152 510153 510154 510155 510156 510158 510159 510160 510161 510162 510163 510164 510165 510166 510167 510168 510169 510170 510171 510172 510173 510174 510175 510176 510177 510178 510179 510180 510181 510182 510183 510184 510185 510186 510187 510188 510189 510190 510191 510192 510193 510194 510195 Naziv usluge Radioskopija kolona .739.pasaža Irigoskopija Radioskopija abdomena RO grafija lobanje u PA profil položaju RO grafija sternuma RO CERVIKALNOG DELA KIČME RO cervikalnog dela kičme sa kosim položajem i prednjom i zadnjom fleksijom RO grafija TH dela kičmenog stuba u dva pravca RO L i LC kičme u dva pravca RO i LC kičme u kosim položajima RO grafija sakroilijačnih zglobova RO grafija karlice .63 802.37 460.85 3.AP položaj RO grafija klavikule.76 110.

Šifra usluge
510196 510197 510198 510199 510200 510201 510202 510203 510301 510302 510303 510304 510305 510306 510308 510311 510312 510313 510314 510315 510316 510317 510318 510319 510320 510321 510322 510323 510324 510325 510326 510327 510328 510329 510330 510331 510332 510333 510334 510335 510336 510339 510432 510433 515060 515061 515062 515063 515064 515065 515066 515067 515068 515069 515070 515071 515072 515073 515074 515075 515076

Naziv usluge
Digitalna suptrakciona angiografija cerebralnih krvnih sudova direktnom punkcijom Digitalna suptrakciona angiografija cerebralnih krvnih sudova po Seldingerovoj metodi kateterom Digitalna suptrakciona angiografija arkusa aorte kateterom Digitalna suptrakciona angiografija arkusa subklavija Digitalna suptrakciona angiografija trunkusa brahiocefalikusa Digitalna suptrakciona angiografija cerebralnih krvnih sudova - selektivno Digitalna suptrakciona angiografija krvnih sudova i embolizacija istog balon kateterom kod aneurizmi Digitalna suptrakciona angiografija krvnog suda i emblizacija istog kod tumorskih masa i A. V. malformacija Radioterapija supervoltažna na akceleratoru Radioterapija supervoltažna na akceleratoru.sa kompleksnim modifikatorom polja (Hodkin) Aplikacija cezijuma Afterloading aplikacija sa izvorima intenziteta kateterom Oftalmološko zračenje tela emiterom (SR 90) po jednom zračenju Izrada maske većeg opsega Radioterapija površinska i kontraktna od 10 do 100knj Radioterapija supervoltažna na akceleratoru sa klinastim filterom Radioterapija supervoltažna na akceleratoru sa modifikovanim poljem Radioterapija - akcelerator koso Zračenje SO bombama sa upotrebom klinastog filtera Zračenje SO bombom sa modifikovanim poljem Zračenje SO bombom fiksna polja Zračenje SO bombom kosa polja Zračenje betatronom sa modifikatorom Zračenje betatronom fiksno polje Zračenje betetronom kosa polja Timska obrada pacijenta za zračnu terapiju Timska obrada-selektron Afterloading aplikacija - selektron Akcelerator - tehnika izocentara Timska obrada na Simulatoru Simuliranje i markiranje jednog polja (direktno) Simuliranje i markiranje dva i više polja pod uglom Simuliranje i markiranje zračnih polja kod Hodkin-a Radiografska verifikacija simuliranog polja Radiografska verifikacija pri upotrebi Selektrona Inplantaciona brahiterapija - prva aplikacija Intraluminalna brahiterapija - prva aplikacija Površinska brahiterapija mulaža - prva aplikacija Intrakavitalna ginekološka aplikacija Intrakavitalna hormon simone aplikacija Brahiterapija na Selektronu - jedna aplikacija Inplantaciona brahiterapija - naredna aplikacija Intraluminalna brahiterapija - naredna aplikacija Površinska brahiterapija mulaža - naredna aplikacija Standardni ultrazvučni pregled abdomena (pregled jetre, žučne kese, pankreasa, slezine i bubrega) Rutinski ehokardiografski pregled u bolesnika bez oboljenja srčanih zalistaka (uključuje jedno i dvodimenzijski pregled) Ehokardiografski pregled u bolesnika sa koronarnom bolešću (uključuje jedno i dvodimenzijski pregled uz analizu segmentne pokretljivosti) Rutinski ehokardiografski pregled u bolesnika sa valvularnim i urođenim manama (uključuje sve što je dato pod 515061 i konvencionalnu Doppler tehniku) Specijalni ehokardiografski pregled u bolesnika sa srčanim manama (uključuje sve 515063 i primenu Doppler-a u boji) Kompjuterizovani ehokardiovaskularni pregled u bolesnika sa srčanim manama (uključuje sve dato pod 515064 i kompjutersku procenu ehodinamike srca) Kontrastna ehokardiografija (specijalna metoda kada se ubrizgavaju kontrastni materijali pri ehografskim pregledima) Transezofagejalna ehokardiografija (kompleksna metoda koja uključuje uvođenje sonde kroz jednjak i primenu svih ehokardiografskih metoda) Kateterizacija srca sa ultrazvukom ( + cena kateterizacije) Ciljana biopsija vođena ultrazvukom Doppler krvnih sudova (crno-bela tehnika) Ultrazvukom vođena drenaža abdominalnih tečnih kolekcija i apscesa Kolor Doppler tehnika pregleda krvnih sudova Interventni ultrazvuk uz kombinovani RO pregled - zajednička procedura (Perkutana Virsungografija, Perkutana holangiografija) Endoskopski ultrazvuk Ultrazvučni pregled u ginekologiji i akušerstvu Interventni ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu

Cena
1.188,08 3.336,17 1.100,07 1.367,03 1.632,11 5.895,10 8.845,95 8.845,95 2,84 4,73 2,84 2,84 900,31 825,52 0,95 2,84 2,84 2,84 0,95 0,95 0,95 0,95 2,84 2,84 2,84 1.181,48 1.703,11 4,73 2,84 1.548,80 1.925,59 2.303,32 3.060,68 1.548,80 2.124,39 60.505,49 57.440,08 50.942,87 90.758,24 53.043,60 9.654,45 46.011,51 46.011,51 46.011,51 228,15 228,15 393,83 495,12 426,96 592,63 489,44 691,09 691,09 302,94 296,32 302,94 381,52 381,52 489,44 136,32 136,32

Šifra usluge
515077 515078 515079 515080 515081 515082 515083 519135 520001 520002 520003 520004 520005 520006 520007 520008 520009 520010 520011 520012 520013 520014 520015 520016 520017 520018 520019 520020 520021 520022 522001 522002 522003 522004 522005 522006 522007 522008 522009 522010 522011 522013 522014 522015 522016 522017 522018 522019 522020 522021 522023 522024 522025 522026 522027 522028 522029 522030 522031 522032 522033 522034 522035 522036 522037 522038 522039

Naziv usluge
Bolesnik sa frekventno-adaptibilnim pejsmeker sistemom Bolesnik sa AV sekvencijalnim pejsmeker sistemom Bolesnik sa VVI pejsmeker sistemom Ultrazvučni pregled dojke Ultrazvučni pregled bešike ili prostate Ultrazvučni pregled kukova Ultrazvučni pregled u oftalmologiji RO cervikalnog dela kičme Pregled bolesnika obolelog od malignih oboljenja ili sumnjivog na postojanje istog Termografija tumora kože i dojke Incizija - biopsija apertnih tumora Incizija - tumora kože i mekog tkiva Kriodestrukcija tumornog tkiva Elektrokoagulacija tumora kože i sluzokože Imunoterapija obolelog sa BSG i CP Određivanje stadijuma oboljenja prema TNM klasifikaciji Pregled u onkologiji radi određivanja radio - Th Uzimanje materijala za biopsiju Citološki pregled (Cito II) radi određivanja efekta zračenja Mamografija Pneumocistografija (dojke) Punkcija ciste dojke Određivanje zračnog polja skopijom Određivanje zračnog polja grafijom Galaktografija Određivanje markera grafijom Gentigrej (radi jedinica) Fotokolposkopija Određivanje hormonskih receptora Hipertermija Radikalna ekscizija malignog tumora kože Radikalna ekscizija malignog tumora kože primarnom plastikom Radikalna disekcija limfnih žlezda axsile Radikalna disekcija ingvinalnog područja Radikalna disekcija ileoingvinalnog područja Ekstirpacija modula ili subrotalna jednostrane resekcije strume Obostrana subtotalna resekcija štitne žlezde Totalna tireodoktomija Totalna tireodoktomija sa disekcijom vrata Radikalna disekcija vrata Subtotalna resekcija želuca sa omentektomijom Cekostomija Kateterizacija arterije epigastrike inferior ili neke druge grane arterije femoralis Ekstirpacija tumora ekstremiteta nadkolenice i podkolenice (SARKOM) Radikalna vulvektomija Eksplorativna laparotomija sa intraperitonealnom hemioterapijom Eksplorativna laparotomija sa redukativnom hirurgijom Postiradiciona radikalna hilsterektomija Radikalna hilsterektomija kao isključivi tretman akapcinom cerviksa prvog i drugog (A) stadijuma Kontrolna laparatomija kod karcinoma ovarijuma - SECOND LOOK) Tumori maksile maligni - resekcija maksile i primrna rekonstrukcija baze orbite Tumori mandibule - maligni hemiresekcija i intermaks imobilizacija Tumori mandibule - maligni parcija resekcija mandibule i primarna osteop. Tumori mandibule-maligni parcija resekcija mandibule i intermaks. imobilizacija Tumori maksile, maligni, parcijalni, resekcija maksi - maksilo Tumori maksile maligni resekcija orbite Tumori maksile maligni resekcija maksile Tumoti vrata maligne disekcije sehektivna unilareralna Tumoti vilica koštani - ekstrapacija Oboljenje maksil - sinusa operacija kroz prednji zid caldvel luc Oboljenje maksil - sinusa operacija kroz prednji zid latv. antrooral. komunikacije Oboljenje pljuvačne žlezde - delolitiaze i stalodentis ekstraparcija pljuvačne žlezde Tumor mandibule - bez parcijalne resekcije i primarne rekonstrukcije osteotransplantatom Usna rekonstrukcija usne arterijalnim režnjem sec. Karapandzil - jednostrana Usna rekonstrukcija usne arterijalnim režnjem sec.Karapandzil - obostrano Usna rekonstrukcija usne loka, režnjem sec. - lules, abza, Bernard, Estlandre Usna resekcija malignog tumora usne bez primarne rekonstrukcije

Cena
242,36 319,04 159,05 113,60 182,71 113,60 136,32 110,76 338,92 169,46 169,46 169,46 169,46 81,42 126,86 766,83 120,23 126,86 169,46 420,33 453,47 126,86 188,39 316,20 508,38 293,48 9,47 110,76 4.240,27 766,83 6.701,69 11.010,12 7.623,78 8.419,00 9.325,00 3.704,44 5.882,79 5.556,18 11.443,71 4.499,67 6.479,21 6.172,48 9.742,49 9.169,74 6.089,17 10.008,51 6.033,32 10.803,74 10.803,74 10.008,51 12.711,34 11.920,85 12.819,26 9.881,65 9.316,45 11.579,09 11.013,91 9.992,42 7.309,47 8.180,43 8.649,04 7.723,18 12.147,11 9.813,49 10.923,02 10.923,02 6.924,16

Šifra usluge
522040 522041 522042 522043 522044 522045 522046 522047 522048 522049 522050 522051 522052 522053 522054 522055 522056 522057 522058 522059 522060 522061 522062 522063 522064 522065 522066 522067 522068 522069 522070 522071 522072 522073 522074 522076 522077 522078 522079 522080 522801 522802 522803 522804 522805 522806 550001 550002 550003 550004 550005 550006 550007 550008 550009 550010 550011 550012 550013 550014 550015 550016 550017 550018 550019 550020 550021

Naziv usluge
Tumori pljuvačnih žlezda maligni radikalna parotedektomija Tumori pljuvačnih žlezda maligni oralna parotedektomija i konzervacija N. facijalesa Tumori pljuvačnih žlezda maligni ekstirpacija submandib.žlezda i sadržaja podvilica Tumori pljuvačnih žlezda benigni totalna parotidektomija uz konzervaciju N. facijalisa Tumori pljuvačnih žlezda benigni superficijelna parotidektomija uz konzervaciju N. facijalisa Tumori benigni submandibularnih pljuvačnih žlezda - ekstirpacija Tumori baze usne šupljine ili jezika odstranjenje uz osteotomiju mandibule unilateralno Tumori oralne sluzokože mal. ekstirpacija odstranjnjem reg.limfne žlezde Tumori oralne sluzokože malijekstirpacija bez odstranjenja reg.limfne žlezde Tumori vrata mal. disekcija selektivna bilareralna Tumori vrata mal. suprahidna disekcija unilateral Osteomielitis vilice hronični sekvestrotomia Oboljenje maksil.sinusa zatvaranje antrooralne komunikacije bez operacije sinusa Fistula - Salivarna ekstirpacija Fistula - Donotogena ekstirpacija Poremećaji u izbijanju zuba hirurško vađenje impaktir umnjaka Cista centogena - ekstir cista do 3 zuba uz resekciju korena i punjenje kanala Cista dentogena - ekstir cista preko 3 zuba - ekstirpacija i punjenje kanala Hemostaza posle ekstrakcije zuba hirurškim putem Higrom parotiod - ekstirpacija Higrom vrata - ekstirpacija Cista izvodnih kanala pljuvačnih žlezda - ekstirpacija Cista baze usne šupljine masupijalizacija Cista baze usne šupljine ekstirpacija ekstraoralnim pristupom Cista baze usne šupljine ekstirpacija intraoralnim putem Hirurško vađenje korena jednokorenih zuba Uvo - amputacija usne školjke Uvo - ekscizija malignog tumora usne školjke primarnom rekonstrukcijom Hirurško vađenje zaostalih korenova višekorenih zuba QUA Drantectomija CUM dessecto axillae cum muso minor Masteotomija po Patey Masteotomija radicalis sec.Madden Dasteotomija po Rastedu Masteotomija ecomhore Cateterisatto ari ihoracoacromalis Uklanjanje malignih tumora kože sa dasekcijom aksile Revizija nakon uklonjenje mastektom (hemostazao i druge hirurške intervencije Radikalna vulvektomija sa obostranom ingvinanalnom limfadenektomijom Dateterizacija temporalis ili neke druge grane Subtotalna resekcija želuca sa omentektomijadom i splenektomijom Radio - hirurški tretman kod Ca vulve Intra - arteriska aplikacija citostatika kod određenih formi malignih tumora dojke Intra - arterijska aplikacija citostatika kod sarcoma ili Ca mekih tkiva i kostiju gornjih i donjih ekstremiteta Mono block disse ctio sec Pack Dissektio ilaace - obturatoria prof. et inguionofemoralis Intraperitonealna implantacija Implantofiksa za primenu citostatika kod Ca ovarijuma i endometrijuma Scintigrafija pankreasa kvantitativna-gama kamerom i kompjuterom Scintigrafija pljuvačnih žlezda gama kamerom sa TC 99 per tehnetatom Lečenje hipertireoze radioaktivnim jodom J-131 Scintigrafija jetre gama kamerom sa radiokoloidom Dinamska scintigrafija bubrega korišćenjem 131-hipurana Scintigrafija bubrega gama kamerom sa DTPA 99 MTC Perfuziona scintigrafija pluća (sa MMA i GH) obeleženim sa 99 MTC Određivanje rezidualnog voluma mokraće (gama kamera, 99 MTC) Radiorenografija sa 131 hipuranom Određivanje volumena krvi sa CR-51 RIA određivanje tumorskog markera C-50 monoklonalnog antitela Scintigrafija slezine sa markiranim eritrocitima CR-51 Odredjivanje volumena eritrocita sa CR-51 Radioizotopsko određivanje poluživota eritrocita sa CR-51 Scintigrafija bubrega gama kamerom sa DMS 99 MTC1 Radioizotopsko određivanje volumena plazme sa CR-51 Određivanje veka eritrocita (poluživota eritrocita sa 59 FE Određivanje plazmatskog klirensa 59 FE Radioizotopsko ispitivanje vezivanja 59 FE za eritrocite Kinetičko ispitivanje matabolizma gvožđa sa 59 FE Scintigrafija jodoktiv.metastaza sa 131 J kod karc.tiroideje

Cena
9.925,20 11.590,45 8.144,46 11.590,45 11.033,79 3.477,23 10.923,02 9.042,87 7.464,73 12.592,06 8.144,46 7.468,52 6.725,36 7.591,59 6.486,79 7.031,14 7.031,14 7.524,37 6.343,84 11.033,79 9.256,83 7.106,88 7.210,07 7.981,63 7.349,23 6.685,60 6.924,16 9.256,83 6.935,52 8.656,62 9.415,87 8.970,93 2.420,71 9.428,19 9.428,19 9.428,19 9.458,48 7.683,42 10.035,95 6.729,14 9.261,57 4.033,89 4.519,55 7.336,92 12.031,61 5.277,85 1.556,37 1.341,47 1.350,94 1.324,43 2.062,86 1.324,43 1.334,85 1.582,88 1.341,47 1.298,83 1.488,21 2.200,13 2.525,80 3.028,49 1.324,43 1.298,83 3.028,49 2.653,60 2.653,60 2.969,80 2.147,12

15 1.886.70 2.79 2.020.664.42 2.673.23 4.30 2.384.536.536.240.21 4.Šifra usluge 550022 550023 550024 550025 550026 550027 550028 550029 550030 550031 550032 550033 550034 550035 550036 550037 550038 550039 550040 550041 550042 550043 550100 550101 550102 550103 550104 550105 550106 550107 550108 550109 550110 550111 550112 550113 550114 550115 550116 550117 550118 550119 550120 550121 550122 550123 550124 550125 550126 550127 550128 550129 550130 550131 550132 550133 550134 550135 550136 550137 550138 550139 550140 550141 550142 550143 550144 Naziv usluge 51 CR-EDTA u ispitivanju crevne parameabilnosti Određivanje eneralnog gubitka belančevina pomoću klirensa 51-CR CL3 Scintigrafija slezine (radiokoloid) Scintigrafija kostiju pomoću gama kamere i računara Određivanje enteralnog gubitka belančevina pomoću 51CR-CL3 Scintigrafija skeleta pomoću radioaktivnog stroncijuma 87 SR i 85 SR Dijagnostika karcinoma kože sa 32 P Radioizotopska limfoscintigrafija na gama kameri sa TC-99 M dekstranom ili koloidnim Rhenium Sulfidom Funkcionalno ispitivanje bubrega određivanjem klirensa 51 CR-EDTA Test fiksacije 131 J Scintigrafija štitne žlezde sa 131 J Scintigrafija štitne žlezde pomoću radioaktivnog TC 99 M RIA određivanje CA 19-9 monoklonalnih antitela RIA-određivanje CA 12-5 monoklonskih antitela Određivanje globulina koji vezuje tireoidne hormone u serumu (RIA) Šilingov test apsorbcije vitamina B12 Scintigrafija celog tela na gama kameri sa 67 GA Terapija policitmije rubre verae radioaktivnim fosforom P-32 Terapijska primena 131-J kod pacijen.64 2.96 2.73 453.21 1.12 2.344.709.sa karcinom tiroideje Određivanje klirensa hipurana sa 131-J Određivanje RIA CA 15-3 Lečenje toksičnog adenoma sa 131-J NAK-kvantitativna detekcija šantova (ljP:ljS) NAK-kvantitativna (EF.79 2.814.21 3.30 1.62 1.298.300.77 1.21 3.73 1.21 4.74 1.206.829.77 1.51 2.945.71 1.536.454. parametri protoka.76 2.47 1.20 2.51 2.28 2.536.96 2.454.301.04 1. regionalna pokretljivost) NAK-kvantitativna ( EF.614.811.21 2.21 4.27 2.18 1.31 1.732.40 2.31 1.660.557.729.14 1.046. imunoscintigrafija Nuklearna limfangiografija Kompjuterizovana planarna scintigrafija pljuvačnih žlezda Kvantitativno ispitanje ezofagusnog tranzita Detekcija i procena gastroezofagusnog refluksa Detekcija i procena enterogastričnog refluksa Kompjuterizovana planarna scintigrafija jetre Kompjuterizovana planarna scintigrafija slezine Emisiona kompjuterizovana tomografija jetre (spect) Emisiona kompjuterizovana tomografija slezine (spect) Sekvencijalna scintigrafija jetre-pul krvi Sekvencijalna scintigrafija jetre (in vitro-radio obeleženi eritrociti) Abdomenska radioimunoscintigrafija (spect) Kvantitativna-selektivna procena arterijske i aortne vaskularizacije jetre Hepato-lijealna radionuklidna angiografija Procena portno-sistemske kolateralne cirkulacije Sekvencionalna bilijarna scintigrafija Dinamička hepatobilijarna scintigrafija Kvantitativna hepatobilijarna scintigrafija Funkciono ispitivanje holeciste (filling rate.766.77 1.21 652.19 2.829.69 4.08 2.26 2.360.77 1.536.89 1. i reg.31 2.637.488.298.66 1. i reg.297.58 2.85 2.801.PYP Scintigrafija akutnog infarkta miokarda imunoscintigrafija Kompjuterizovana perfuziona scintigrafija pluća Kvantitativna ventilaciona scintigrafija pluća 133-XE Nuklearna tromboscintigrafija-MAA Nuklearna tromboscintigrafija.80 1.) NVG-kvantitativna (EF.82 1.246.21 1.555.344.71 377.637.285.189.885.68 .21 4.880. glob. parametri protoka regionalna pokretljivost) uz test opterećenja NVG-kvantitativna (EF.79 2.96 2.298.941.488.561.536.)uz test opterećenja NVG kvalitativna (regrutacija) NVG kvantitativna (fourier analiza) NVG kvantitativna (fourier analiza) uz test opterećenja NMG kvalitativna (201-TL) NMG semikvantitativna (201-TL)uz test opterećenja NMG spect (201-TL) u mirovanju NMG spect (201-TL) uz test opterećenja NMG kvalitativna (99 MTC) NMG semikvantitativna (99 MTC) uz test opterećenja NMG spect (99 MTC) u mirovanju NMG spec (99-MTC) uz test opterećenja Scintigrafija akutnog infarkta miokarda.344.glob.54 2.265.74 1.412.32 1.552.184. ejection fraction) Radioeleukoscintografija Galijumski scintigram abdomena Otkrivanje heterotipije gastrične mukoze Detekcija gastrointestinalnog krvarenja (99 MTC-S koloid) Cena 2.964.33 1.183.69 3.468.301.354.866.298.96 2.09 3.488.536.92 2.

260.ultrasensitiv (IRMA) Hijalurna kiselina (RIA) Antitela koja blokiraju intrinsic factor (RIA) Humani atrialni natriuretski peptid (RIA) Apolipoprotein (A) .53 .86 2.82 1.673.96 2.788.506.44 2.64 1.320. motilin.30 1.437.faktor luteinizirajućeg hormona Humani placentalni laktogen Kalcitonin Monoklonski alfa feto protein Monoklonski karcinomemebranski antigen Gastrin oslobađajući protein Regulatorni peptidi (somatostatin.633.712.91 3.964. neurotenzin.522.833.729.344.233.77 2.344.75 1.506.525.853.506.75 2.06 1. pankreatični polipetid . sekretin.437.83 1.964.06 1.76 2.32 3.RIA Slobodni T3 (FT3) .536.06 1.260.87 525.13 1.64 2.665.209. gip.75 2.RIA Prostaglandini Određivanje brzine tubulske sekrecije MAG-3 Kvantitativna procena motorne funkcije želuca Cena 2.69 2.serozym) Autoantitela protiv TSH receptora (RR) Tireoglobulin (RIA) Mikrosomska antitela (anti TMS) (IRMA) Reverse T3 .86 2.31 1.788.32 1.536.245.437.005.31 1.40 1.62 525.40 2. enteroglukagon.77 1.86 2.24 2.784.41 1.21 1.990.952.933.205.36 2.81 1.64 1.437.19 1.297.252.361.69 3.344.73 2.51 2.24 2. supstanca P.31 1.509.64 3.568.204.654.271.75 2.64 1. vip.57 2.506.437.77 1.75 2.741.Šifra usluge 550145 550146 550149 550150 550151 550152 550153 550154 550155 550156 550157 550158 550159 550160 550161 550162 550163 550164 550165 550166 550167 550168 550169 550170 550171 550172 550173 550174 550175 550176 550177 550178 550179 550180 550181 550182 550183 550184 550185 550186 550187 550188 550189 550190 550191 550192 550193 550194 550195 550196 550197 550198 550199 550200 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550207 550208 550209 550210 550211 550212 550213 Naziv usluge Detekcija gastrointestinalnog krvarenja (99 MTC-ER) Ispitivanje poremećaja apsorpcije vitamina B12 Funkcionalno ispitivanje ileuma-abdomenska retencija SE HCAT Detekcija inflamatornih intestinalnih lezija Radiorenografija pahida Radiorenografija sa stimulisanjem diureze Radiorenografija sa opterećenjem na ergo-biciklu Dekonvoluciona analiza parametara dobijenih radiorenografiom Određivanje efektivnog renalnog protoka plazme (ERPF) Određivanje brzine glomerulske filtracije (GFR) Određivanje parenhinskog prolaznog vremena (PTT) Određivanje perfuzionog indexa transplantiranog bubrega Radionuklidni kaptoprilski test (CRT) Apsolutni radionuklidni klirens (globalni) Apsolutni radionuklidni klirens (separatni) Određivanje dinamike pražnjenja mokraćne bešike Kompjuterizovana statička scintigrafija bubrega Detekcija mobilnosti bubrega Detekcija varikocela Određivanje relativne distribucije bubrežne funkcije Određivanje veziko-uretralnog refluksa Penilna angioscintigrafija Angioscintigrafija skrotuma TSH stimulacioni test za ispitivanje funkcije štitne žlezde Supresioni test za ispitivanje funkcije štitne žlezde Perhloratski test Kvantitativna scintigrafija štitne žlezde pomoću radioaktivnog tehncijuma TC-99 M Scintigrafija celog tela J-131 Tireoidni klirens J-131 ili TC-99M Scintigrafija kore nadbubrežnih žlezda Scintigrafija srži nadbubrežnih žlezda Scintigrafija paratireoidnih žlezda Radionuklidna retinografija Lečenje feohromicitoma pomoću radioaktivnog MIBG .260.RIA Titar insulinskih antitela R .788.12 Holiglicin Sulfolitoholiglicin Titar tireoglobulinskih antitela Ukupni tiroksin Slobodni T4 (FT4) .86 2.788.896.21 2.260.853.J 131 Test apsorpcije lipida. masnih i glikoholnih kiselina Određivanje ukupne telesne vode Tripsin u toku pankreozimin sekretinskog testa Folna kiselina B .55 1.62 1.005.72 3. bombesin.32 1.886.729.77 1.62 2. steroida.690.20 2.62 1.537.729.32 1.RIA Beta 2 mikroglobulin (RIA) Mikroglobulin (RIA) TSH .506.40 3.86 2.75 2.669.06 1.60 1.437. holecistokin.41 410.853.10 2.

16 104.16 88.14 110.04 54.91 35.63 68.241.37 285.58 185.652.28 3.76 104.04 110.04 68.Šifra usluge 550214 550215 550216 550217 550218 550219 560001 560002 560003 560004 560005 600001 600002 600011 600012 600013 600014 600015 600016 600017 600018 600019 600020 600021 600022 600023 600024 600025 600026 600027 600028 600029 600030 600051 600052 600053 600054 600055 600071 600072 600081 600101 600102 600103 600104 600105 600106 600107 600108 600109 600110 600111 600112 600113 600114 600115 600116 600117 600118 600119 600120 600121 600122 600123 600124 600161 600162 Naziv usluge Kvantitativna analiza motorne funkcije žučne (infuziona metoda) Scintigrafija kosne srži (radiokoloidna) Selektivna scintigrafija slezine Scintigrafsko ispitivanje distribucije veka trombocita Ispitivanje ferokinetike Odredjivanje veka trombocita Tomografija magnetnom rezonancijom Određivanje steriodnih receptora u okviru tumora Određivanje osetljivosti tumorskih ćelija na citostatike in vitro Određivanje subpopulacija i funkcija limfocita Određivanje NK i K ćelijske citotoksiččnosti pomoću radioaktivnog hroma Specijalistički pregled fizijatra Specijalistički pregled fizijatra-kontrolni Elektrostimulacija * Interferentne struje Elektroforeza lekova u oblasti elektroterapije Transcerebralna elektroforeza * Stabilna galvanizacija Dijadinamičke struje Blokada gangliona Visokofrekventne struje (kratkotalasna dijametrija-radar) Soluks (infraruž) ultraviolet Ultrazvuk Subakvalni ultrazvuk Sonoforeza Elektromagnetno polje Vakusak ** Vaskulator ** Laser ** Infrazvuk Fulguracija * Faradizacija * Vibromasaža Hidroterapija u bazenu Hidrogalvanska kada Podvodna masaža Lokalne kupke CO2 kupka Aplikacija parafina po segmentu Krio terapija Aplikacija po segmentu Ekstenzija kičmenog stuba Postularne vežbe Pozicioniranje Vežbe za LS kičmu .Behtrew Vežbe disanja Vežbe za korekciju ravnih tabana Aktivne segmentne vežbe sa otporom Potpomognute segmentne vežbe Pasivne segmentne vežbe Individualni rad sa decom (juvenilni artritis.63 88.76 149.76 68.55 205.07 11.76 68.71 8.91 77.03 45.32 110.03 54.60 1.14 45.471.44 54.14 88.877.268.44 77.16 110.91 68.78 13.93 88.081.04 35.639.44 54.14 110.76 136. cerebrala i sl.) Vežbe na spravama ili ergobiciklu Šancov okovratnik Plastične longete za šake Cena 3.46 54.398.63 110.44 18.76 169.29 3.91 2.04 45.76 54.04 88.63 104.16 88.79 6.76 45.04 88.752.02 110.14 104.43 .04 136.821.44 45.16 88.038.91 77.04 110.04 77.91 68.32 136.32 88.11 6.Regan-ove Vežbe za C kičmu Vežbe za skoliozu Vertikalizacija Vežbe za korekcije hoda i balansa Obuka hoda sa štakama Obuka za upotrebu i privikavanja na invalidna kolica Vežbe hoda u razboju Aktivne vežbe sa pomagalima Vežbe po Allan Burger-u Korektivne vežbe pred ogledalom Obuka zaštitnim pokretima i položajima tela kod diskopatičara Vežbe za reumatoidni artritis Vežbe za M.91 88.16 104.00 2.89 195.

91 54.Šifra usluge 600163 600164 600165 600166 600167 600168 600169 600170 600171 600172 600173 600174 600201 600202 600203 600204 600251 600252 600253 600254 600255 600256 600257 600258 600259 600260 600261 600262 600301 600302 600303 600304 600305 600306 600307 600308 600309 600310 600311 600312 600313 600801 600802 600803 710001 710002 710003 710004 710005 710006 710007 710008 710009 710010 710011 710012 710013 710014 710015 710016 710017 710018 710019 710020 710021 710022 710023 Naziv usluge Plastične longete za kolena Nivelisanje štaka .26 846.grupna Prebacivanje dominantnog na neoštećen ekstremitet Okupaciona radna terapija-grupna Okupaciona radna terapija-individualna Vežbe pacijenata sa paraplegijom ili hemiplegijom Radna terapija kod mentalno retardiranih osoba Ručna masaža celog tela (jedina indikacija dermatomiozitis) Ručna masaža segmentna Manuelna limfna drenaža Masaža po refleksnim zonama Plantogram Mišićni test .35 18.79 74.31 104.42 12.44 110.58 149.91 77.14 156.04 77.47 336.19 45.80 782.98 113.46 104.63 54.76 18.78 172.63 35.ispitivanje nadražljivosti galvanofaradskom strujom Hronaksimetrija Senzitivna hronaksija Kriva I/T kod dece Akupunktura po seansi Biofid Beck ** (mehanizam obratne veze) .43 29.05 508. traheobronhija.76 149.38 29.meningitidis iz brisa nazofarinksa primenom selektivne podloge Bris ždrela.30 .21 140.92 52.51 169.08 336.46 54.08 994.63 534.44 97.izvodi lekar specijalista fizikalne medicine Inhalacija .91 54.35 149.58 88.grupa mišića (izvodi lekar specijalista fizikalne medicine) Dinamometrija Kožna termometrija (izvodi lekar specijalista fizikalne medicine) Biodoza Detekciona elektromiografija (izvodi lekar specijalista sa subspecijalnošću) Evocirani cerebralni potencijali (izvodi lekar specijalista sa subspecijalnošću) Elektroneurografija (izvodi lekar specijalista sa subspecijalnošću) Klasična elektrodijagnostika . Kultura na candidu albicans bez biohemijske identifikacije Izolacija bacila roda haemophilus primenom selektivne podloge sa bacitracinom Identifikacija bacila roda haemophilus primenom V.58 110.93 18.93 93.91 54.03 54.63 110.63 77.58 45.76 45.04 149. pulmonalni sekret Kultura na c.35 74.79 29.diphteriae Cena 205.areosol terapija Posturalna drenaža sa vibro masažom Posturalna drenaža u postelji Vežbe opšte kondicije Vežbe relaksacije Vežbe jačanja grudne muskulature Vežbe za abdominalni-dijafragmalno disanje Vežbe za donje kostalno disanje Vežbe za aktiviranje pojedinih segmenata toraksa Hod po ravnom Nyllin-ov stepenik Individualni rad pri ugradnji proteza zglobova Individualni rad pri hospitalnom lečenju skolioza i kifoza Individualni rad sa gerijatrijskim ortopedskim bolesnicima Uzimanje patološkog materijala za mikrobiološki pregled Izolacija n. X i VX faktora Identifikacija stafilokoka Bacitracin test Identifikacija grupe streptokoka primenom latex testova Identifikacija streptococcus pneumoniae primenom slidex pneumokita Optonin test Izolacija subkulturom Identifikacija streptokoka grupe D Identifikacija enterobakterija klasičnom biohemijskom serijom Bojenje razmaza prosto Složeno bojenje preparata (Gram-Ziel Nielson) Mikroskopski pregled obojenog preparata Standardni antibiogram disk metodom na 6 antibiotika Prošireni antibiogram na 16 diskova Ispitivanje osetljivosti bacila roda haemofilus Ispljuvak.35 32.38 453.91 77.67 81.07 165.11 64.14 234.93 77.72 29. nazofarinksa ili usne duplje Uzimanje patološkog materijala za mikrobiološki pregled teanspoku.štapa Traktor za peroneus Izrada povišice za cipelu Test aktivnosti svakodnevnog života Terapija igrom za decu Funkcionalna radna terapija .63 77.91 77.60 169.44 88.63 54.91 35.35 873.03 84.91 54.89 905. nosa.

19 104.36 205. serumu ili urinu Identifikacija neisseriae primenom galerije Serološka identifikacija N. vazduha i sl.69 195.79 502.50 41.14 88.04 205. hirurškog i sl.65 129.72 384.43 162.difterije in vivo (Poemerov ogled) Kultura na bordetelu pertusis i parapertusis Urinokultura sa određivanjem celokupnog broja živih klica Urinokultura dip slide Dokazivanje antibiotika u telesnim tečnostima Hemokultura bez uvoznih podloga Identifikacija izolovanih anaeroba primenom api sistema Ispitivanje osetljivosti anaerobnih uzročnika Identifikacija oxidaza negativnih (gram negativnih uzročnika) enterottubom Identifikacija oxidaza pozitivnih gram negativnih uzročnika oxiferm tubom Identifikacija oxidaza pozitivnih gram negativnih uzročnika api ne sistemom Identifikacija oxidaza negativnih gram negativnih uzročnika API 20 E E sistemom ili API rapid sistemom Identifikacija streptokoka API streptokok sistemom Mikroskopski dokaz nativnog preparata: po 2 preparata u hloraktofenolu i dva preparata u KOA 30% Uzimanje materijala dlaka.69 159.43 81.047.39 129. Mikrobiološki pregled patološkog materijala na aerobne bakterije Određivanje tipa enteropatogenih E. ruku.42 162.14 104.diphteriae (in vitro eleck) Dokazivanje toksičnosti c.69 93.majčino mleko Bakteriološki pregled cervikalni vaginalni sekret Antibiogram na mikrobakterje Biološki ogled na zamorcu Direktno istraživanje TBC bacila u preparatu obojenom po ZIEHL-NEELS.83 201.32 153.81 61.94 81.14 104.93 129.18 384.ova reakcija Wright .18 113.05 .ova reakcija Weil .albicans i sl.83 972.74 126.coli titracijom u nizu epruveta Bakteriološki pregled sperme Bakteriološki pregled . Kultura na mikrobakterje (Lonjenstein) Homogenizacija materijala za istražianje kohovog bacila Identifikacija u tipizaciji ARB Kvantitativni pregled krvi na sifilis VDRL reakcijom Pregled krvi na sifilis:VDRL.14 104. gnoj ili bris rane Bakteriološka kultura na gonokok Dokaz.60 64.15 113.32 136.U likvoru ili serumu Dokazivanje antigena N.60 129.dve podloge metodom mikrokulture Pregled uretralnog sekreta na gonokok sa uzimanjem materijala kod muškarca Pregled uretralnog sekreta na gonokok sa uzimanjem materijala kod žene Hacin test pri identifikaciji mikrobakterja Dvosmerna imunodifuzija u agar gelu za asperglus Elastična vlakna u sputumu Bakteriološki pregled cerebrospinalnog likvora Dokazivanje antigena N.36 162.83 185.14 104.14 74.test rezistencije Cena 142.ova reakcija za serološku dijagnozu Autoglutinacija gram negativnih bakterija Bilikulture Test koagulacije i manita Bakteriološki pregled predmeta opšte upotrebe.88 61.42 228.mingitidis monovalentnim serumima u likvoru ili serumu Dokazivanje antigena streptokoka B grupe u likvoru.coli Urin na kliconoštvo Koprokultura na koleru Widal .coli Određivanje tipa enteropatogene E. materijala sa kože.86 3.69 113.05 1.70 205.43 192.05 162.07 146.39 548.845.54 136. noktiju.meningitidis u likvoru ili serumu Dokazivanje antigena N.47 52.32 129.69 117. za mikrološki pregled Dokazivanje gljivica-identifikacija C.antigena cryptococcus neoformansa u likvoru ili serumu Identifikacija mikrobaktrija .Šifra usluge 710024 710025 710026 710027 710028 710029 710030 710031 710034 710035 710036 710037 710038 710039 710040 710041 710042 710043 710044 710045 710046 710047 710048 710049 710052 710054 710055 710056 710057 710058 710059 710060 710061 710062 710063 710064 710065 710066 710067 710068 710069 710070 710071 710072 710073 710074 710076 710077 710078 710079 710080 710081 710082 710083 710084 710085 710086 710087 710088 710089 710090 710091 710093 710094 710095 710096 710097 Naziv usluge Identifikacija c.37 90. sluznice. KOLMER i RVK (reiter) ili folokulaciona reakcija Band metoda dokazivanja gljivica Bakteriološka kultura:eksudat. punktat.gljivica sa bouraod .69 129.43 136.32 198.14 208.72 32. radnih površina. materijala.influence -B.83 159.36 192.65 453.meningitidis Hemokultura iz prsta Koprokultura Koprokultura-dečja Pregled stolice na campylobacter Dokazivanje prisustva rota virusa u dečijoj stolici Određivanje grupe salmonela Krajnja identifikacija tipa salmonele Određivanje tipa shigelle Koprokultura na enteropatogenu E.38 205.diphteriae Dokazivanje toksičnosti c.60 22.Felic .27 104.55 348.54 136.54 61.26 384.02 178.

katalaza test Identifikacija mikrobakterija .dilucioni metod Ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike in vitro Eliza test za IGM chlamydie trachomatis Test indirektne imunofluorescencije (IIF) za clamydie trachomatis Test direktne imunofluorescencije za dijagnostiku infekcija izazvanih chlandijama Određivanje osetljivosti mycoplasmi na antimikrobna sredstva Dijagnostika urogenitalnih mycoplasmi Anaerobna acitinomycezal test fermentacije Eliza test za IGG chalamydie Cultura crytococus neoformahs-a na Gnizotihua Agaru po Stou.14 117. Identifikacija ctyiococus Heoformans-a API 20 CAUX sistemom Primena direktnih aparata za mikrobiološka pokazivanja prisustva Reakcija pasivne aglutinacije na herpes po jednom virusu Paul Bunnel-ova reakcija Inhibicija hemaglitinacije po jednom antigenu rubeole.66 417.374.520.morbili Eliza test za IGM na CMV Eliza test za IGM na herpes simplex Eliza test za IGM na rubeolu Eliza test za IGM na herpes zoster Eliza test za HTLV III Eliza test za IGG na rubeolu Eliza test za IGG na CMV Eliza test za IGG na herpes simplex Eliza test za IGG na herpes zoster Test indirektne imunofluoresc.273.redukcija nitrata Identifikacija mikrobakterija .RIA metodom Određivanje ukupnih antitela na C antigen HB virusa (ANTI HBS) .RIA met.kisela fosfataza test Identifikacija mikrobakterija .66 8.39 117.49 192.69 3.69 104.04 193.18 88.40 1.test redukcije gvožđa Identifikacija mikrobakterija .273.689.47 1.23 1.RIA metodom Određivanje ukupnih antitela na HA viruse (anti HAV) .421.39 117.39 117.39 117.233.55 .22 456.520.273.628.RIA metodom Određivanje antitela na E antigen HB viruse (HBE AG) .39 117. Određivanje IGM antitela na HA viruse (IGM anti HA) .39 117.test redukcije nitrata Laboratorijska dijagnoza pneumocystis carini infekcija Ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike in vitro .39 978.40 1.redukcija telurita Identifikacija mikrobakterija .69 3.40 1.39 117.43 264. Određivanje IGM antitela na C antigen HB virusa (IGM ANTI HBS) .39 117.RIA metoda.520.39 117.273.520.serooške reakcije (lateks aglutinacija i reakcija pasivne hemaglutinacije) Identifikacija mikrobakterija primenom gasne hromatografije Identifikacija nokardija Identifikacija anaerobnih mikroorganizama Brza identifikacija stafilokoka Dokazivanje produkcije beta lektamaza različitih vrsta bakterija Izolacija i identifikacija gljiva dermatofita Izolacija i identifikacija gljiva sistemnih miceta Anaerobne actinomtycetae .69 3.273.RIA metodom Određivanje delta antitela u tkivu jetre.39 117.76 1.hidroliza TnjEENA Identifikacija mikrobakterija .07 881.341.38 345.89 104.273.RIA Određivanje antitela na S antigen HB virusa (ANTI HBS) .test na mac conkey agaru Identifikacija mikrobakterija .tolerancija natrijum nitrata Identifikacija mikrobakterija .na Ebštajn Bar virus (EBV) Bromidni test Određivanje S antigena HB virusa (HBSAS) .40 1.40 1.69 3.39 104.pirazinamidaza test Identifikacija mikrobakterija .273.31 881.kris test (komparativni recipročni intradermalni senzitinski test) Identifikacija mikrobakterija .bojenje acidoalkoholorezistentnih mikroorganizama Identifikacija mikrobakterija .95 956.69 3.615.20 3.634.amidni red Identifikacija mikrobakterija . fluoroscentna metoda Cena 129.99 3.14 117.Šifra usluge 710098 710099 710100 710101 710102 710103 710104 710105 710106 710107 710108 710109 710110 710111 710112 710113 710114 710115 710116 710117 710118 710119 710120 710121 710122 710123 710124 710125 710126 710127 710128 710129 710130 710131 710132 710133 710134 710135 710136 710203 710212 710216 710217 710218 710219 710220 710221 710222 710223 710224 710225 710226 710227 710228 710229 710230 710233 710235 710236 710237 710238 710239 710240 710241 710242 710243 710244 Naziv usluge Identifikacija mikrobaktrija .13 280.69 3.40 1.520.628.273.14 192.40 4.za tenijazu cisticerkozu ili askaridozu Eliza test za IGG na Mumps Eliza test za IGG na morbile Rolatex test Reakcija indirektne imunofluoresc.39 117.osetljivost na TCH Identifikacija mikrobakterija .RIA metodom Određivanje antigena na HB viruse (HBE AG) .38 2.55 893.612.68 172.39 117.39 117.752.40 1.hidroliza uree Identifikacija mikrobakterija .273.273.32 1.18 28.520.69 3.63 1.beta glukozidaza test Identifikacija mikrobakterija .69 3.69 1.421.69 3.273.32 1.arilsulfataza test Identifikacija mikrobakterija .520.RIA metodom Određivanje delta antitela (anti delta) .69 3.13 316.30 2.beta galaktozidaza test Identifikacija mikrobakterija .17 521.

41 1.74 417.23 113.59 68.484.72 165.161.43 1.55 1.26 658.161.Eliza Određivanje antitela na E antigen HB virusa (ANTI HBE) .Šifra usluge 710245 710246 710247 710248 710249 710250 710251 710252 710253 710254 710255 710256 710257 710258 710259 710260 710261 710262 710263 710264 710265 710266 710267 710268 710269 710270 710271 710272 710273 710274 710275 710301 710302 710303 710304 710305 710306 710307 710308 710309 710310 710311 710312 710313 710314 710315 710316 710317 710318 710319 710320 710321 710323 710324 710325 710326 710327 710328 710329 710330 710331 710332 710333 710334 710336 710337 710338 Naziv usluge Indirektna imunofluorescencija za anti herpes simplec virus antitela klase IGG Indirektna imunofluorescencija za anti herpes simplec virus antitela klase IGM Indirektna imunofluorescencija za anti HIV antitela klase IGG Indirektna imunofluorescencija za anti HIV antitela klase IGM Western .41 1.161.RIA metoda Određivanje CEA .40 1.RIA metoda Detekcija S antigena u jetri .RIA metoda Određivanje dna virusa IB .861.93 52.161.070.520.Eliza Određivanje E antigena HB virusa (HBE AG .55 1.484.58 1.38 3.EIA metoda Određivanje ukupnih antitela na virusa .Eliza Određivanje antitela na S antigen HB virusa (ANTI HBS) .49 609.RIA metoda Određivanje BETA 2 mikroglobulina .58 18.na C antigen HB virus (IGM anti HBC) .CMV Indirektna imunofluorescencija .41 1.67 156.161.360.43 1.861.520.43 1.41 1.484.04 277.07 38.161.38 201.08 408.92 64.40 1.58 1. Test indirektne hemaglutacije na amebe Pregled punktata na leishmaniu donovani Pregled kože na kožnu lajšmaniozu Pregled krvi i punktata na leišmaniju donovani mikroskopski i biološki Koprokultura na amebe Pregled mesa na trihinelu spiralis-trihinoskopski Formalgel reakcija za dijagnozu lajšmanijaza Pregled vaginalnog ili uretralnog sekreta na trihomonas vaginalis Pregled urina na trihomonas vaginalis Cena 1.37 248.PAP tehnika Detekcija C antigena u jetri .58 1.360.161.41 1. cisticerkozu ili askaridozu Biološki ogled na trihinelozu Test indirektne imunofluorescencije na trihinelozu.herpes simplex Bojenje parazitološkog razmaza prosto Složeno bojenje preparata Uzimanje stolice za parazitološki pregled Pregled stolice na strongyloides stercoralis Pregled stolice na tropske helminte Kutane probe na trihinelozu ili ehinokokozu Test indirektne fluorescencije na amebe Eliza test na toksiplazmozu IGM Eliza test na toksiplazmozu IGG Pregled stolice na helminte metodom koncentracije Imunodifuziona reakcija u gelu na parazite Uzimanje materijala na trihomonas vaginalis Pregled urina na urinarnu sistozomijazu Pregled biopsijom dobijenog materijala Pregled histološkog preparata na parazite Pregled duodenalnog sekreta na helminte i protozoe Pregled krvi na malariju razmaz i gusta kap svaka posebno Mikroskopski pregled punktata na tkivne parazite Kultura mokraće na trichomonas vaginalis Koprokultura na crevne parazite po Simiću Identifikacija izbačenih parazita Test indirektne imunofluorescencije na toksoplazmozu Test indirektne imunofluorescencije na ehinokokozu Pregled krvi na filarije Test indirektne imunofluorescije na tenijazu.EIA metoda Određivanje E antitela HB virusa .Eliza Određivanje ukupnih antit.58 1.58 1.EIA metoda Određivanje IGH antitela na virusa RIA metodom Određivanje delta antitela .blot za anti HIV antitela Određivanje ALFA i fetoproteina .EIA metoda Određivanje IGM antitela HB virusa .94 1.EIA metodoa Određivanje CEA .73 52.161.58 1.58 1.161.360.41 1.58 1.41 1.520.16 306.07 153.360.Eliza Određivanje IGM antit.RIA metoda Određivanje interferona alfa u serumu .161.58 1.65 .EIA metoda Određivanje ukupnih antitela na C antigen HB virusa .360.58 1.PAP tehnika Određivanje S antigena HB virusa EIA metoda Određivanje antitela na S antigen HB virusa .58 1.60 306.161.03 64.03 1.161.360.60 338.520.233.37 113.38 84.40 1.794.65 201.58 1.59 3.40 1.73 306.58 1.21 169.73 590.Eliza Eliza test za HIV antigen Indirektna imunofluorescencija .161.91 120.66 408.161.90 54.46 851.EIA metodoa Određivanje AFP .233.23 153.360.na C antigen HB virusa (ANTI HBS) .EIA metodoa Određivanje S antigena HB virusa .81 120.

ikterus indeks. influenzae.17 3. Toxoplasma.04 957.33 3.42 319. Otkrivanje parazita u direktnom preparatu ili patohistološkim rezovima plućnog tkiva. bikarbonata. tripsin) Dokazivanje mlečne kiseline Paraziti Nesvarena mišićna vlakna (mikroskopski pregled) Skrob (mikroskopski pregled) Krv Masti (mikroskopski pregled) Bilirubin Sterkobilin Himotripsin Masti .82 234.13 234.27 14.02 106.91 10.62 10.24 632.11 763. HCl. posle specijalnog složenog bojenja najmanje dve metode Dijagnostika akutne i hronične toksoplazme uz istovremeno otkrivanje titra antitela klase IgF u krvi i plazmi.23 446.14 140.Šifra usluge 710339 710340 710341 710342 710343 710344 710345 710346 710347 710348 710349 710350 710901 710902 710903 710931 710932 710933 710950 710951 710952 710953 710954 710955 710956 710957 710958 710959 710960 710961 710962 720001 720002 720020 720021 720022 720023 720030 720031 720032 720033 720034 720035 720036 720037 720038 720040 720041 720042 720043 720081 720082 720083 720084 720085 720086 720087 720088 720101 720102 720103 Naziv usluge Pregled stolice na helminte nativan Pregled stolice na crevne protozoe . krv.04 756.93 100. totalni adeditet ili bazalni i maksimalni aciditet) Sekretinski test (volumen. amilaza.78 834. Filariaze.33 113.336.35 77. cistina. oksalata.669. Identifikacija odraslih i razvojnih oblika parazita ljudi (helminiti) Serološka dijagnoza lajsmanioze-indirektna hemaglutinacija (beringwerke) Serološka dijagnostika toksoplazmoze-sabin feldman test Otkrivanje.42 81.664.11 . i drugih etioloških agenasapurulentnih meningitisa uz dokazivanje prisustva antibiotika i bakterijskih antigena u likvoru obolelih od mening.78 264.06 100.35 544.84 32.35 104.176.537. S. pH.27 3. arboviruse i poxviruse Identifikovanje virusa primenom elektronske mikroskopije -metoda negativnog bojenja Identifikacija virusa primenom elektronske mikroskopije .823.823. izolacija i identifikacija pojedinih serogrupa i tipova N. Echinococcus. H.04 81.57 1. Izolacija CMV u kulturi tkiva sa identifikacijom Izolacija virusa VZV u kulturi tkiva sa identifikacijom Pokušaj izdavanja virusa na kulturi ćelija sa negativnim ishodom Izolacija virusa sa pozitivnim ishodom i indentifikacija Neutralizacioni test Pokušaj izolacije virusa influence sa negativnim ishodom Izolacija i identifikacija virusa influence Izolacija i identifikacija virusa Pox-grupe na pilećem embrionu i kulturi tkiva Pokušaj izolacije virusa na životinjama i kulturi ćelija za hemoragične groznice i druge arboviruse Izolacija i identifikacija virusa na životinjama i kulturi tkiva za hemoragične groznice i druge arboviruse Dvosmerna imunodifuziona reakcija u agaru za hemoragične groznice.99 212. bikarbonati.11 580.01 1.565.832.63 178.62 6. dokazivanje mokraćnih kiselina i urata.40 289.71 169.136. biliverdina. uz primenu baterije testova za determinaciju stadijuma bolesti.16 769.35 124. tla itd.27 6.11 140. lipaza. Trichinella.04 909. očnih lezija) iz bolesničkog materijala i uzoraka različitog porekla (na primer bazenske vode. fosfata.65 848. dokazivanje holesterola.75 413.03 10.93 68. amonijum jona.98 88.46 413. pH.318.67 580.58 6.69 913. identifikacija organskih i neorganskih sastojaka. tropskih mušica (Tumbu Fly) Pregled bronholavaže.41 140.78 1. larve. ispljuvka plućnog tkiva na oportunističku infekciju pluća.19 29.meningridis.11 140. ksantina. Anaerobna hemokultura primenom specijalnog sistema podloge uz identifikaciju primenom API sa sistemom i antibiograma Izolacija Lefionellae pneumophilae iz aspirata bronha Pregled punktata i materijala sa biopsije na tkivne parazite: Leishamanija. sediment) Duodenalni sadržaj (sediment.35 178.kvantitativno pH Osmolalitet Natrijum Kalijum Test BSP (bromsulfoftalein) Test PSP (fenolsulfoftalein) GTT (sa 3 određivanja glukoze) ITT (insulin) CTT (skrob) LTT (laktoza) Test opterećenja gvožđem PABA (para amino benzojeva) Glukoza Ureja Kreatinin Cena 100. magnezijuma i kalcijuma) Žučni kamen (izgled.11 140.078.60 322.42 81. bilirubina.metoda isečka Mokraćni kamen (izgled.176.025.35 2.33 6. kalcijuma i fosfata) Frakcionarna želudačna sonda (volumen.71 564. pnenumoniae.416.nativan preparat Pregled stolice na protozoe metoda koncentracije sedimentacija po ritchi ili MIF Pregled crevnih helminata (metoda sa FR ili jedna od cenrigugalnih metoda) Pregled ispljuvka na eminokokus ili paragoninus Pregled perianalnog brisa na helminte Pregled stolice na cryptosporide Pregled stolice na izospore (Belli) Izolacija i identifikacija slobodno živećih ameba (mogućih uzročnika amebnih endefalitisa.

07 64.02 .26 41.35 113.65 97.38 64.55 120.38 126.86 153.42 1.35 185.42 71.38 64.37 230.11 280.Erc.34 1.26 84.35 104. Cink Mukoproteini Hilomikroni .72 120.18 616.Šifra usluge 720104 720105 720106 720107 720108 720109 720110 720111 720112 720113 720114 720115 720116 720117 720119 720120 720121 720122 720123 720124 720125 720126 720127 720128 720129 720130 720131 720132 720133 720134 720135 720149 720150 720151 720152 720200 720201 720270 720350 720351 720352 720353 720400 720401 720402 720403 720404 720405 720406 720407 720408 720409 720410 720411 720412 720413 720414 720501 720502 720503 720504 720505 720506 720507 720508 720509 720510 Mokraćna kiselina Bilirubin ukupni Bilirubin direktni Timol zamućenje Albumin Proteini ukupni Holesterol HDL .38 64.55 185.23 64.23 12.88 41.35 126.35 100.holesterol LDL .11 84.11 93.11 84.22 140.31 52.51 864.11 140.67 234.200.11 224.86 126.holesterol Trigliceridi Fosfolipidi Laktat Piruvat Alkohol Timol flokulacije Osmolalitet Natrijum Kalijum Hloridi Kalcijum Neorganski fosfat Jonizovani kalcijum Magnezijum Gvožđe TIBC Bakar Amonijum jon Litijum Bikarbonati u serumu .573.78 140.anaerobni uzorak Kalijum .72 90.00 61.29 449.37 769.95 192.38 140.26 124.26 100.60 93.26 84.11 140.29 97.26 113.46 100.11 140.38 84.51 84.86 100.26 100.68 466.54 29.72 616.26 84.60 84.14 140.99 586.34 864.65 277.test na +4C Hemoglobin A1 Fruktozemin Kisela fosfataza IZOENZIMI ALP** Elektroforeza proteina pH Natrijum Kalijum Hloridi Kisela fosfataza Fruktaza Cink Acidum citricum LDH C4 Mar test Lasa test ATP Alfa flukozidaza Elastaza SAS test LH u spermi i krvi FSH u spermi i krvi Swin-up test Penetrax test Izgled i relativna gustina PH anaerobni uzorak Rivaltna proba (proteini) Sediment Glukoza Ureja Kreatinin Bilirubin Ukupni proteini Fibrinogen Naziv usluge Cena 140.35 169.

72 104.kvalitativno Aceton Urobilinogen Bilirubin Krv Osmolalitet Melanin Porfirinogen Bence-Jones proteini Adis .55 93.kvantitativno Ureja Kreatinin Mokraćna kiselina Osmolalitet Natrijum Kalijum Neorganski fosfat Gvožđe Oksalati Kalcijum Hloridi Albumin u urinu .91 192. leukociti) Sediment Relativna gustina PH urina Glukoza .14 54.18 146. relativna gustina.26 140. proteini.35 29.98 104.16 29.55 185. pH.35 106.91 498.02 68.Hamburgerov broj (određivanje broja leukocita u komori) Urobilin Test za rano dokazivanje trudnoće Elektroforeza proteina IGG** Alkalna fosfataza** NAG** Alanin aminopetidaza** Leucin aminopetidaza** Beta .14 104.35 498.35 93. urobilinogen.16 68.74 146.14 140.91 498.85 106.Apelt Imunoglobulin G* Imunoglobulin A* .02 97.24h uzorak Klirens kreatinina (izračunavanje) Klirens ureja (izračunavanje) Proteini .16 84. aceton.39 348.98 769.91 498.39 41.14 104.35 29.35 29.brojanje ćelijskih elemenata u komori Nonne . krv.kvantitativno Proteini .14 104.46 124.14 195.Šifra usluge 720515 720516 720517 720518 720519 720520 720521 720522 720523 720524 720525 720526 720527 720550 720601 720602 720603 720604 720605 720606 720607 720608 720609 720610 720612 720613 720614 720615 720616 720617 720618 720619 720620 720621 720622 720623 720624 720625 720626 720651 720652 720653 720654 720655 720656 720657 720658 720659 720660 720661 720662 720663 720664 720670 720671 720701 720702 720703 720704 720705 720706 720707 720708 720709 720710 720801 720802 Holesterol Trigliceridi Alkalna fosfataza Alfa-amilaza Laktat dehidrogenaza Adenozin deaminaza CEA** CA .50** Alfa -kiselifikoprotein** Reuma faktori** Anti ANA** Elektroforeza proteina** Elektroforeza lipoproteina** Sediment Naziv usluge Cena 100.74 64.kvalitativno Proteini .51 97.35 29.72 104.74 185.55 185.67 342.35 29.65 Celokup pregled urina (izgled.35 29.71 430. glukoza.39 342.11 64.75 769.11 286.91 348.67 769.16 68.kvantitativno Pandy Glukoza Natrijum Kalijum Hloridi Kalcijum Magnezijum Ćelije .38 106.67 169.glukoronidaza** Hamburgerov broj Glukoza . boja.71 498.98 68.91 498.91 192.71 342.51 146.35 100.91 498.26 84.35 29.18 29.91 498.38 117. bilirubin.91 498.

23 769.03 348.72 466.tečna) iz seruma likvora i urina Izoenzim CK ** Homogeno enzimsko-imuno određivanje proteina i nekih lekova Prostatična kisela fosfataza ** Vitamini ** Alfa .72 769.67 658.65 41.67 234.43 104.39 342.39 153.72 498.88 153.inaktivator* Aceti hoinesteraza ** Lizozim ** Hromatografska razdvajanja (jono-izmenjivačka.71 348.72 466.37 153.37 153.71 342.71 342.99 342.43 342.72 4.37 153.91 937.71 .88 90.antitripsin* Alfa -2.37 466.60 153.30 1.71 466.93 466.71 342.radioenzimske metode sa jednim obeleživačem Imunohistohemijsko ispitivanje estrogenih receptora Albumin** Apolipoprotein B** Beta-hidroksibutirat** 2.71 282.72 342.65 205.78 769.14 90.39 769.GT Holinesteraza LAP Alfa-amilaze Lipaza Lipaza** LDH HBDH Kreatin kinaza (CK) CK MB Prostatična kisela fosfataza Glutamat dehidrogenaza Sorbitol dehidrogenaza 5 .Šifra usluge 720803 720804 720805 720806 720807 720808 720809 720810 720901 720902 720903 720904 720905 720906 720907 720908 720909 720910 720911 720912 720913 720914 720915 720916 720917 720918 720919 720920 720921 720922 720923 720924 720925 720926 720927 720928 720929 720930 720931 720932 720933 720934 720935 720936 720937 720938 720939 720940 720941 720942 720943 720944 720945 720946 720947 720948 720949 720950 720951 720952 720953 720954 720955 720956 720957 720958 720959 Naziv usluge Imunoglobulin M* Imunoglobulin D* Haptoglobin* Kriglobulini* Alfa .37 153.37 153.37 153.71 342.925.37 153.37 153.37 153.72 466.67 769.67 337.37 153.makroglobulin* Fibronektin* C1 .37 348.72 466.72 466. tankoslojna.90 430.12 2.37 153.67 113.509.37 153. gasna.5-trifosfat Kateholamini** Elektroforeza lipoproteina Izoelektrofokusiranje proteina** Imunoelektroforeza proteina** Izoenzimi alfa-amilaze** Izoenzim LDH** UIBC AST (GOT) ALT (GPT) Alkalna fosfataza (ALP) Gama .75 134.67 769.nukleotidaza** Aldolaza** ACE** Piruvat kinaza** Glukoza -6-fosfat dehidrogenaza** Fosfoheksoza izomeraza** Izocitrat dehidrobenaza** Elastaza** Imunoglobulin G** Imunoglobulin M** Imunoglobulin A** Imunoglobulin E** Komplement C3c** Komplement C4** Transferin** Alfa -1-antitripsin** Alfa -2-makroglobulin** Cena 41.71 342.37 153.37 153.72 466.72 466. noadrenalin) u plazmi uz korišćenje KOMT .71 342.71 342.67 769. 3-difosfoglicerat** Adenozin .fetaprotein ** ANA (antinuklearna antitela)** Određivanje imuhohemijskom lateks aglutinacijom specifičnih proteina Apolipoprotein A ** Fluorescentno-polarizaciono određivanje lekova i tumor markera Određivanje kateholamina (adrenalin.37 466.

71 342.71 342.Šifra usluge 720960 720961 720962 720963 720964 720965 720966 720967 720968 720969 720970 720971 720972 720973 720974 720975 720976 720977 720978 720979 720980 720981 720982 720983 720984 720985 720986 720987 720988 720989 720990 720991 720992 720993 720994 720995 750001 750003 750004 750006 750008 750012 750017 750018 750019 750020 750021 750024 750025 750026 750027 750028 750029 750030 750031 750032 750035 750038 750060 750061 750062 750063 750064 750067 750071 Naziv usluge Haptoglobin** Alfa -1-kiseli glikoprotein** Prealbumin** Ceruloplazmin** Fibronektin** Imunokopleksi (CIC)** ASL (antistreptolizinski test)** RF (reumatoidni faktori)** CRP (C .093. dogitoksin.69 .44 1.38 658.53 221.HIAA (5-hidroksiindolsirćetna kiselina) Albumin u likvoru Koncentracija lekova (antiepileptici. provitamina.51 41..71 342.55 97. peritonealni i perikardijalni punktat-citološki pregled Sadržaj želudačnog soka .53 221. enzima.citološki pregled Pluralni.38 656.92 277.06 110. metabolita i degradacionih proizvoda lekopva u serumu.44 218.99 338.citološki pregled Likvor . ciklosporin) Određivanje specifičnih enzima i supstrata iz seruma i hemolizata eritrocita Određivanje enzima u urinu i punktatu Speciofične elektroforetske tehnike . Ekstirpacija malignih tumora mekih tkiva u celini sa određivanjem granica i svih histoloških parametara Amputacija prsta zbog tumora mekih tkiva Amputacija šaka.82 218.69 221.093. likvoru i urinu Glikemija na dekstrometru* Alfa -1-kiseli glikoprotein* Dojka biopsija Tumor dojke .izoelektrofokusiranje.fetaprotein** Feritin** Feritin** Beta -2 -mikroglobulin** Beta -2 -mikroglobulin CEA (karcino embrionalni antigen) CEA 5 .71 342.90 230.71 342..90 348. imunoelektroforeza.53 221.69 212.citološki pregled Sediment mokraće .38 1. teofilin) Dikoksin Koncetracija lekova (antiepileptici.53 221.53 221.093.99 568.39 658. stopala zbog tumora mekih tkiva Amputacija podlaktice-potkolenice zbog tumora mekih tkiva Amputacija ekstremiteta zbog tumora mekih tkiva Bronhijalni bris .69 825.39 658.39 348.citološki pregled Punkicija dostupnih organa i tkiva u ovom načinu uzimanja citološkog pregleda Endoskopska biopsija sa serijskim rezovima .71 342. digoksin.intraoperaciona biopsija Cena 342.45 437.04 329.75 322.26 416.52 763.45 437.71 342.99 348.69 874.65 329.28 763.04 802.39 230.53 221. fenotipizacija proteina izoenzima u serumu.53 221. vitamina.71 629.06 1. antibiotici. antibiotici.jednjak Biopsija intraokularnog tumora Intraokularni tumor Bulbus (očna jabučica) Rožnjača -cornea Tumor orbite Tumor poprečno prugastog mišića Deo zida srca . specifičnih proteina i tumor markera Određivanje imunofluorescentnom tehnikom Određivanje specifičnih proteina imunofelometrijski u serumu. likvoru i urinu Heterogeno enzimsko imuno određivanje enzima i specifičnih proteina i tumor markera Fluorimetrijsko određivanje proteina.39 230.citološki pregled Sadržaj žučne kese .44 253.inaktivator** Specifični kiseli protein SP1** Alfa-fetaprotein** Alfa .71 342.ekstirpacija tumora Prosta mastektomija Radikalna mastektomija Kožna biopsija Maligni melanom kože i određivanje histološki prognostičkih parametara prema protokolu Instituta za onkologiju i radiologiju .76 874.02 611.72 218.citološki pregled Bris kavuma uteri .54 348.citološki pregled Vaginalni bris .citološki pregled Crevni sadržaj . likvoru i urinu Fluoroimuno određivanje nekih lekova.71 110.57 937.reaktivni protein)** Mioglobin** Anti DNA (anti DNK antitela)** C1 .76 342.75 218.53 218.99 348.80 528.90 230. digoksin.23 421.

324. sečenje.52 717.03 6.69 306.447.27 652.65 149.306.626.28 874.69 208. Lobus pluća Plućno krilo (pneumektomija) Tumori pluća sa posebnom identifikacijom Maligni limfomi pluća i medijastinuma (po normama o malignim limfomima) Sputum ili aspirat bronha-metoda četkanje.isečka PAP (peroksidaza antiperoksidaza) imunološka metoda iz kriostata PAP iz parafinskih kalupa dobijen trinsinizacijom Transmisiona elektronska mikroskopija (obrada jednog slučaja) Imunoelektronska mikroskopija Morfometrija Izrada kalupa za elektronsku mikroskopiju po 1 uzorku Priprema materijala za analizu na EM (po jednom uzorku) kalupljenje.69 329.92 214.19 9.38 329.87 217.iz krios.04 2.69 218.84 656.sa više od 12 prepar.75 218.43 2.38 218.69 437.45 645.69 381.45 218.60 786.84 273.75 218.496.918. bronha Punkciona biopsija pluća Forceps biopsija pluća i dr.45 218.06 874.69 446.60 446.71 1.69 329.67 874.75 1.58 237.69 .90 437.69 218.jednjak Hiruški isečak zida želuca Totalna resekcija sa parcijalnim makro isečcima-želudac Parcijalna resekcija sa poluserijskim makro isečcima-tanko crevo Totalna i subtotalna kolektomija sa poluserijskim makro isečcima i sa limfnim žlezdama (stepenovanje tumora po Dukasu) Obdukcija Specijalna obdukcija Limfna žlezda-soltarna Grupa limfnih žlezda Splenektomija zbog traume Cena 218.slika Kompletna obrada jednog uzorka elektronsko-mikroskopska Subtotalna resekcija poluserijskim makro isečcima bez limfnih žlezda .991.66 218.84 381.69 446.65 201.984.52 656.45 208.69 218.62 3.38 874.Šifra usluge 750072 750073 750074 750075 750076 750077 750079 750082 750083 750084 750086 750087 750095 750110 750111 750113 750114 750115 750117 750118 750119 750121 750122 750123 750124 750131 750132 750133 750135 750136 750142 750143 750146 750148 750150 750151 750153 750154 750155 750157 750158 750159 750160 750161 750163 750164 750178 750179 750180 750181 750185 750186 750188 750189 750190 750191 750192 750202 750207 750211 750219 750239 750240 750241 750242 750243 750244 Naziv usluge Aurikula srca Ekstirfirani srčani zalisci sa papilarnim mišićima Deo zida aorte Deo zida arterije ili vene Embolus ili tromb Perikard Endomiokardna biopsija srca (EMB) Punkciona biopsija bubrega Eksciziona biopsija bubrega Parcijalna resekcija bubrega Ceo bubreg sa delićem uretera Ceo bubreg sa ureterom Tumor uretera (biopsija) Polip iz nosa i sinusa Sluznica nosa i sinusa Adenoidna vegetacija Tonzile tonzilektomija Tumori faringsa Sluznica spoljnjeg i unutrašnjeg ušnog kanala Granulacija holesteatom Tumori uha Sluznica laringsa Tumori laringsa Larings izvađen pri jednostavnoj laringektomiji Larings sa okolnim tkivom pri laringektomiji sa obostranom disekcijom vrata Biopsija traheje.77 10.101.96 1.65 6.74 250.73 410.69 218.08 437.661.75 446.490. bojenje Snimanje 1 uzorka na EM Izrada elektronske mikrofotografije Interpretacija slika od donešenog materijala tj.84 218.69 218.27 218.06 218.35 325. ispiranje Biopsija pleure Pas bojenje Azan bojenje Kan-Gibson bojenje Masson-rihron bojenje Goldner bojenje Cingo-crveno bojenje Tioflavin i fluorescencija Von cossa Ancian blan Giemsa bojenje Polutanki rezovi iz parafina i kalupa za elektronsku mikroskopiju Direktna imunofluoresc.69 336.28 19.88 201.88 250.69 329.84 218.65 201.69 218.

69 437.45 218.87 218.histerektomija sa obostranom adneksetomijom Materica sa oba jajovoda i jajnika i regionalnim limfnim čvorovima .69 283.38 329.45 214.69 218.69 437.69 437.38 437.38 652.28 437.69 874.32 218.03 218.12 136.69 437.44 218.23 185.38 437.69 110.histerektomija po Werthim-u Jajovod-resekcija tube Jajnik sa jajovodom-jednostrana adneksektomia Deo jajnika-parcijalna resekcija jajnika Jajnik-eksterpacija jajnika Posteljica sa dvojnicama Pupčanik Biopsija trbušne maramice ili omentuma Isečak jetre Parcijalna resekcija debelog creva Hemoroidalni nodulus Amputirani anorektum sa serijskim makroisečcima i sa limfnim žlezdama Odstranjeni apendiks .093.28 874.69 218.76 437.11 214.69 437.38 136.38 1.69 1.42 218.28 854.75 1.35 136.38 2.32 218.53 140.45 652.90 218.69 329.75 437.90 .44 218.591.69 437.38 218.69 437.38 724.45 652.55 218.32 658.69 652.serijski isečci Omfaloenterični kanal .28 218. Preparat kostne srži i isečak Sekvestar kosti Kiretaža kosti Resekovana kost sa tumorom Resekovana mandibula Parcijalno resekovana maksila Totalna resekcija maksile Mastoidektomija Dekalinacija kosti histološkom obradom Biopsija mokraćne bešike Tumor sa delom zida mokraćne bešike Parcijalna resekcija mokraćne bešike sa tumorom Totalna ekstirpacija mokraćne bešike sa tumorom Biopsija prostate Tumor prostate .69 218.44 218.28 1.69 652.38 218.38 221.38 437.38 652.69 329.093.totalna amputacija Izrada jednog obojenog (H-metoda histološkog preparata sa parafinskog kalupa sa dijagnostikom) Konsultacija na gotovom histološkom preparatu od strane nastavnika uz izradu (ako je potrebno) novih histoloških preparata i primeni dodatnih metoda Izrada jednog obojenog histološkog preparata sa parafinskog kalupa (bez dijagnostike) Izrada jednog neobojenog histološkog preparata sa parafinskog kalupa Isečak iz vulve ili vagine Ciste vulve ili vagine Tumor vulve ili vagine Biopsija cerviksa Polip cerviksa Cerviks (konizacija) Deo materice (histerektomija subtotalis) Miom materice Materica-histerektomija totalis Materica jednim jajovodom i jajnikom .28 329.093.06 437.Šifra usluge 750245 750248 750260 750262 750265 750267 750269 750271 750281 750282 750283 750284 750285 750286 750287 750288 750304 750306 750307 750308 750310 750313 750314 750315 750317 750318 750319 750321 750322 750323 750330 750331 750334 750337 750350 750351 750353 750354 750355 750356 750357 750361 750362 750363 750366 750367 750368 750369 750370 750371 750373 750374 750375 750376 750379 750380 750381 750384 750386 750411 750414 750416 750417 750418 750424 750429 750438 Naziv usluge Splenektomija iz raznih razloga Jetra-tkivo uzeto punkcijom-iglom Jetra-isečak (veći) jetre sa tumorom Jetra-cela (kada je izvađena zbog transplantacije) Žučna kesica-isečak Žučna kesica-cela Žučni putevi ekstrahepatični-holedohus i sl.resekcija Prostatektomija Resekcija vrata bešike i prostate Biopsija testisa Semikastracija Kastracija Varikokela Biopsija Tumor epididimisa Duktus deferens Biopsija uretre Biopsija penisa Penis .527.serijski isečci Meckelov divertikulum .28 874.75 652.90 81.histerektomija sa jednostranom adneksetomijom Materica sa oba jajovoda i jajnika .serijski isečci Pankreaktomija sa serijskim rezovima i analizom limfnih žlezda Isečak mezenterijuma Biopsija ex tempore uz izradu stalnog histološkog preparata Cena 329.38 544.45 218.

dubina invazije (serija isečaka cervikalnog konusa) Biopsija mišića sa serijskim kriostatičkim rezovima i rutinskim histohemijskim analizama (ATP .45 329.45 218.190.69 874.28 230.69 329.44 437.bojenje Parcijalna resekcija više endokrinih žlezda-ex tempore.69 437.28 437.biopsija Tumor tetive Diskus intervertebralis Tumor perifernog živca Resekovani režanj mozga (zbog povreda ili tumora) Ganglion simpatikusa Biopsija mozga i kičmene moždine (kod tumora i sl.243.75 218.zub Biopsija mukoze gastera ili tankog ili debelog creva Deo gušterače (parcijalna resekcija) Biopsija gušterače Tumor pljuvačne žlezde sa radikalnom resekcijom Epifiza Semiksetracija sa disekcijom regionalnih žlezda Cena 437.02 273. serijsli rezovi.69 525. serijski rezovi .45 218.81 1.08 1.95 861.38 780.75 1.38 136. fistule .42 887.44 329.69 218.69 218.sekotina i lacerokontuzne rane koje se šalju na sudsko .093.69 1.093.45 218.75 .44 1.63 218.45 1.45 1.63 77.41 218.69 329.kutane i subkutane Koža .44 874. trajni preparati.radikalnom disekcijom Totalna glosektomija Tumor iz usne duplje Sluzokoža usta ili faringisa-biopsija Hemiglosektomija Dentogena cista Dens .400.38 874.38 218.95 1.38 433.44 1.69 1.A i oksidativni enzini) Stereotaksična biopsija Biopsija creva kod kongenitalnog mogakolona sa identifikacijom ganglijskih ćelija i nervnih vlakana histo hemijskim metodama Labium oris biopsija Labium oris-parcijalna resekcija sa određivanjem granica tumora Tumor pljuvačne žlezde Isečak pljuvačne žlezde Gaster sa omentumom (gastrektomija) tumori gastera histogenetsko poreklo.69 218.38 329.06 1.75 329.69 437.) Hematom iz interkranijuma Biopsija moždanica Ekstirpirani srčani zalisci bez papilarnih mišića Tumor medijastinuma ili retroperitoneuma ili abdomena Materijal dobijen posle dekortikacije pluća Gaster sa omentumom i slezinom Resekovano crevo kod kronove bolesti Gaster sa slezinom Polip gastera ili tankog ili debelog creva Jednjak i želudac (ezofagogastrektomija) Izvadjeni jednjak Totalna glosektomija sa bil.040.60 218.17 397.093.093. histološki tip.44 329.44 874.32 437.093.44 218.50 1.086.69 437.093.69 218. specijalna metoda Dokazivanje elemenata nervnog tkiva Dokazivanje elemenata vezivnog tkiva Dokazivanje gljivica i bacila Dokazivanje masti i lipida Dokazivanje nukleinskih kiselina Dokazivanje pigmenata i minerala Dokazivanje ugljenih hidrata i mukoproteina Tumori cervix-dg.61 218.Šifra usluge 750450 750451 750453 750454 750455 750456 750458 750463 750464 750468 750469 750470 750473 750474 750475 750476 750477 750478 750479 750482 750489 750493 750495 750497 750498 750499 750500 750501 750502 750503 750504 750505 750506 750507 750508 750509 750510 750511 750512 750513 750514 750515 750516 750517 750518 750519 750520 750521 750522 750523 750524 750525 750526 750527 750528 750529 750530 750531 750532 750533 750534 750535 750536 750537 750538 750539 Naziv usluge Hipofizektomija sa serijskim isečcima Punkciona biopsija (štitna žlezda) Subtotalna resekcija sa serijskim isečcima (štitna žlezda) Totalna tireoidektomija Totalna tireoidektomija sa unilateralnom disekcijom vrata Totalna tireoidektomija sa bilateralnom disekcijom vrata Biopsija ex tempore jedne žlezde uz izradu trajnog preparata (paratireoidna žlezda) Timektomija Jednostrana adrenektomija ex tempore trajni preparat uz serijaske rezove Resekcija tumora glomus caroticusa Extraadrenalni feofromociton ec tempore.45 218.38 437.190.08 780.69 1.59 1.38 218.45 77.99 874.093.377.69 652.093.69 1. stepen malignosti.medicinsku proveru i indentifikaciju Promene na koži bez određivanja granica Promene na koži sa određivanjem granica Tumor zgloba Sinovija .69 218.75 652. stepen maligniteta i proširenost Tumor potkožnog tkiva Operativni preparat nastao blok resekcijom vrata-jednostrano Ciste.

44 218.07 126.83 329.37 90.15 52.828.211.991.58 1.10 9.71 433.strane rane Autoradiografija Liofilizacija tkiva Obrada materijala imunofluorescencijom Negativno bojenje za elektronsku mikroskopiju Citohemijska obrada materijala Kalupljenje bioptičkog materijala iz parafinskog bloka Određivanje barbiturata u krvi ili urinu ili povraćenom sadržaju Određivanje benzodijazepina u krvi ili urinu ili povraćenom sadržaju Dokazivznje biljnih ili organskosintetičkih supstancija u organu ili tečnosti sa leša Kompletna toksikološka analiza (dokazivanje lako isparljivih mineralnih.43 534.77 38.69 218.687.69 218. jedan veštak Tumor kičmene moždine (biopsija) Sluzokoža sinusa maksile i lobanje Polip laringsa Segment pluća Divertikulum ezofagusa Kiretaža endometrijuma ili endocervikusa Limfna žlezda solitarna Slušna koščica Nokat Koža .093.669.739.69 218.45 218.ingvinuma obostrano Hidrokela testis Suzna žlezda Sočivo oka Egzenteracija orbite Slušna koščica Konjuktiva Dokazivanje biogenih amina Dokazivanje granula citoplazme Kvantitativno određivanje histohemijskih reakcija Izrada preparata na kraniotomu bez dijagnostike Dokazivanje hidrilitičkih enzima Obrada materijala fluorescencijom Dokazivanje oksidativnih enzima Monoklonska antitela Kalupljenje bioptičkog materijala iz parafinskog bloka Ispitivanje preparata na elektronskom mikroskopu Ekshumacija sa obdukcijom Balzamacija leša Isečak jednog organa sa leša sa terena ili sa životinje u eksperimentu Sudskomedincinsko veštačenje po spisima.86 126.88 .86 126.86 104.702.20 2.93 52.74 897.47 10.67 12.03 342.38 2.58 228.527.43 192.69 218.324.301.69 218.18 165.03 2.16 821. organosintetskih otrova u organizmu leša) Dokazivanje zaživotnog utopljenja iz krvi leša Određivanje etil-alkohola u krvi ili želudačanom sadržaju ili urinu (po McNeliy) Određivanje etil-alkohola u krvi ili želudačanom sadržaju ili urinu enzimatskom metodom (ADH) Određivanje fenotijazinskih preparata u krvi ili urinu ili povraćenom sadržaju Dokazivanje hipnotika.62 460.307.sadržaju tehnikom hromatografije na tankom sloju dehidrobenzoazepina u urinu ili povraćenom sardžaju reakcijom fluorescencije LSD-a u urinu tehnikom hromatografije na tankom sloju opijata u krvi ili urinu tehnikom hromatografije na tankom sloju kanabimola u urinu tehnikom hromatografije na tankom sloju metabolita hloriranja ugljovodonika u urinu (fudživara reakcija) Cena 874.28 681.673.69 1.69 1.48 20.11 1.19 13.984.46 12.59 433.69 329.86 126.75 218.69 329.94 1.43 153.161.004.69 2.45 218.89 10.30 64.69 218.45 437.14 162.769.combustio et ambustio Koža .81 1.73 1.899.14 205.38 9.Šifra usluge 750540 750541 750542 750543 750544 750545 750546 750547 750548 750549 750550 750551 750552 750553 750554 750555 750556 750600 750601 750602 750603 750604 750605 750606 750607 750608 750609 750610 750611 750612 750613 750614 750615 750616 750617 750618 750619 750620 750621 750622 750623 750624 750625 750626 750627 750628 750629 750630 750631 750632 750633 750634 750635 750636 750637 750638 750639 750640 750641 750642 750643 750644 750645 750646 Naziv usluge Totalna resekcija penisa sa disekcijom limfnih žlezda .08 760.83 178.69 218.07 104. sedativa ili narkotika ili nekog drugog leka iz grupe psihofarmaka u biološkom materijalu tehnikom tankoslojne hromatografije Dokazivanje lako isparljivih otrova u organima leša Dokazivanje prisustva nitrojedinjenja iz parafinskih rukavica ili isečka rane od vatrenog oružja Identifikacija nepoznate supstancije u tabletama ili prašku ili drugom obliku leka kojim je trovanje izazvano Određivanje meprobamata u krvi ili u urinu ili povraćenom sadržaju Određivanje ureje u krvi leša po metodi Ambard Dokazivanje barbiturata u krvi ili urinu ili povraćenom sadržaju tehnikom hromatografije na tankom sloju Dokazivanje organo-fosfornih insekticida u krvi ili urinu ili povraćenom sadržaju tehnikom hromatografije na tankom sloju Dokazivanje organohlornih insekticida u krvi ili urinu ili povraćenom sadržaju tehnikom hromatografije na tankom sloju Dokazivanje Dokazivanje Dokazivanje Dokazivanje Dokazivanje Dokazivanje Dokazivanje Dokazivanje Dokazivanje karbamata u krvi ili urinu ili povraćenom sadržaju tehnikom hromatografije na tankom sloju fenotiazina u krvi ili urinu ili povraćenom sadržaju tehnikom hromatografije na tankom sloju alkaloida u krvi ili urinu tehnikom tehnikom hromatografije na tankom sloju benzodiazepina u krvi ili povrać. biljnih.616.59 205.69 218.

61 1.549.592.793.833.70 1.04 74.421. deset fotografija u koloru Obezbedjenje leša po jednom danu (istovar.00 296.112.368.33 675.20 10.81 .58 228.32 1.analiza izmena sestrinskih hromatida ** Kariotip ćelije kosne srži Kariotip iz kulture ćelija kosne srži Polni hromatin Hromozomi iz kulture horionskih resica Kariotip iz kulture amniona Kariotip limfocita periferne krvi Kariotip fibroblasta kože Inseminacija intrauterina Spermogram i analiza sperme za vantelesno oplođenje Embriotransfer Kariotip prve mejotske deobe Kariotip embriona .324.higijenskog stanja.198.11 4.15 489. za hemijsku i bakteriološku analizu Uzimanje uzoraka otpadne vode za bakteiološku i hemijsku analizu Uzimanje uzorka namirnice za hemijsku analizu na licu mesta i izdavanje rezultata Uzimanje uzroka namirnica za bakteriološki pregled Cena 140.66 10.31 1.95 228.989.405.06 5.79 74.45 7. za opštinu.224.69 17.08 293.898.671.58 21.00 1. za jednu osobu Dijagnostika i veštačenje stanja alkoholisanosti na osnovu ambulantnog pregleda Dijagnostika i veštačenje stanja alkoholisanosti na osnovu ambulantnog pregleda i analize krvi Kariotip iz kulture ćelija sinhronizovanih metotreksatom ** Tehnike traka ** SCE .48 270.09 6.743. za region.29 1.53 5.028.549.549.15 3.09 16.72 104.35 776.80 1.207.higijenskog stanja iz oblasti higijene i izrada predloga mera Ocena sanitarno .690. za jedan određen problem iz oblasti higijene Stručni nadzor . Rh fenotipa i MN sistema).119.76 248.antispermatozoidnih antitela Izrada analize sanitarno .14 38.972.20 636.198.627.izvodiće se prema Pravilniku o stručnom nadzoru Izrada informacija o jednom aktuelnom problemu iz oblasti higijene Izrada stručno-metodološkog upustva za rad na pojedinim zadacima iz higijene Uzimanje jednog uzorka vode za piće za analizu na licu mesta i izdavanje rezultata .45 2. po analizi Odredjivanje haptoglobina iz sveže ili sasušene krvi elektroforezom.test-dokaz.164.91 90.75 6.99 7.99 2.16 756.higijenskog stanja.81 195.72 437.37 224.517.) Veštačenje na osnovu sudskih spisa-angažovanjem dva ili komisije veštaka Veštačenje na osnovu sudskih spisa-složeno angažovanjem dva ili komisije veštaka Dijagnostika i veštačenje oplodne moći muške osobe sa spermatogrampm Antropolška dijagnostika pri veštačenju spornog očinstva.205.04 6.16 1. po analizi Odredjivanje krvnih grupa ABO sistema u krvnim mrljama.41 1.02 153.001.75 2.811.79 316.743.37 253.84 4.84 4.871. benzidinskom.56 586.73 697.833.76 5. smeštaj u hladnjaču. po analizi Ambulantni pregled strane u okviru veštačenja Veštačenje na osnovu medicinske dokumentacije sa pregledom stranke Veštačenje na osnovu medicinske dokumen.028.hemijska analiza Uzimanje uzorka vode za piće za bakteriološku analizu na licu mesta Uzimanje uzoraka vode iz površinskih tokova.88 38. za jedan određen problem iz oblasti higijene Ocena sanitarno .84 316. deset fotografija u crno-beloj tehnici Izrada fotodokumentacije leša ili lešnih delova.972. za jednu osobu Hematološko veštačenje spornog očinstva (krvne grupe ABO sistema. po analizi Dijagnostika porekla krvi i krvnih mrlja precipitacijom sa antihumanim serumom visokog titra.83 16.37 2.377.postkoitalni test Fern test Antitela kibričk.06 3.44 537.38 1.549.80 1.trofoblasta Kultura jajne ćelije i embriona Fotodokumentacija Davanje genetičkog saveta Papanikolau na malignitet Citohormonalna analiza po Papanikolau Citološka analiza graviditeta po metodu Papanikolau Test penetracije .81 153. jezera i sl.972. za jednu osobu Izrada fotodokumentacije pri antropološkom veštačenju očinstva.bez pregleda stranke Veštačenje polnog delikta (silovanje i dr.621.Šifra usluge 750647 750648 750649 750650 750651 750652 750653 750654 750655 750656 750657 750658 750659 750660 750661 750662 750663 750664 750665 750666 750667 750668 750669 750670 750671 750672 750673 750674 750675 750676 750677 770001 770002 770003 770004 770005 770006 770007 770008 770009 770010 770011 770012 770013 770014 770015 770016 770017 770018 780001 780002 780003 780005 780006 780008 800001 800002 800003 800004 800005 800006 800007 800008 800009 800010 800011 800012 Naziv usluge Dokazivanje fosfata u krvi ili urinu ili povraćenom sadržaju po Zanger-Black-u Dijagnostika lešnih delova Sudsko-medicinsko veštačenje obdukcijskog slučaja ili lešnih delova Identifikacija nepoznatog leša bez obdukcije Toaleta i priprema leša za sahranu obdukovanog Toaleta i priprema leša za sahranu neobdukovanog Izrada fotodokumentacije leša ili lešnih delova. luminol probom i mikroskopskim ispitivanjem.45 6.76 1.073. utovar) Dijagnostika obojenog ili neobojenog jednog histološkog preparata Stereomikroskopski pregled materijala sa leša i drugog uzorka Veštačenje dlaka Hemijska analiza materijala na barut Izrada i ispitivanje na barut parafinske rukavice Dijagnostika sperminih mrlja po analizi Dijagnostika krvnih mrlja fluorescentnom.06 1.45 6.

97 3. po 1 uzorku Ispitivanje delovanja zagadjenosti vazduha na morbiditet i mortalitet stanovništva Obrada i izrada izveštaja po 100 anketa Merenje buke u komunalnoj sredini sa izradom predloga mera. manje složen problem Pregled projekata i lokacija i davanje mišljenja o higijenskoj podobnosti.86 25.predmeta opšte upotrebe Davanje mišljenja za veštačenje iz oblasti higijene Pregled projekata i lokacija i davanje mišljenja o higijenskoj podobnosti.48 2.16 12. koji imaju uređaje za prečišćavanje i dezinfekciju vode .po 1 prostoriji Utvrdjivanje efikasnosti uredjaja za prečišćavanje vazduha. .16 1.89 5. .za jednomesečno ispitivanje bez laboratorijskih analiza .Šifra usluge 800013 800014 800015 800016 800017 800018 800019 800020 800021 800022 800023 800024 800025 800026 800027 800028 800029 800030 800031 800032 800033 800034 800035 800036 800037 800038 800039 800040 800041 800042 800043 800044 800045 800046 800047 800048 800049 800050 800051 800052 800053 800054 800055 800056 800057 800058 800059 800060 800061 800062 Naziv usluge Određivanje rezidualnog hlora na terenu Walace-Tiernanovim komparatorom Uzimanje jednog uzorka vazduha za analizu para.220.manji Dezinfekcija vodovoda .04 489. izrada periodičnih izveštaja.825.82 5.883. .dimisije Određivanje mesta za uzimanje uzorka.107. u zdravstvenoobrazovnim ustanovama .63 104.59 77.56 25.katastar izvora emisije sa godišnjom proverom podataka .po jednom mernom mestu Utvrdjivanje konctracije čadji i sumpordioksida protočnim aparatom (Gass development) za ocenu misije .055.72 1.08 39.220.10 916.po jednom izlasku Sanitarno-tehnički nadzor nad vodovodom dva puta godišnje .po jednom ispitivanju Izrada situacionog grafičkog nalaza zagađenosti vazduha po mikrolokalitetima naselja i zoniranje stepena zagađenosti .833.po jednom mernom mestu Konimetrijsko i mikroskopsko ispitivanje prašine. gasova ili prašine (konimetar) za ocenu zagađivanja vazduha .465.14 77.vode za piće Davanje završenog mišlenja o higijenskoj ispravnosti uzorka . vlasniku objekta i higijensko-epidemiološkoj službi.055.107.po jednom vodovodu .biološko Utvrđivanje efikasnosti rada postrojenja za kondicioniranje vode za piće sve faze bez laboratorijskih analiza vode anorgansko-hemijsko Utvrđivanje efikasnosti rada postrojenja za kondicioniranje vode za piće sve faze bez laboratorijskih analiza vode .49 3. zapisivanje potrebnih podataka. sa davanjem izveštaja sanitarnoj inspekciji.63 460. Kontrola rezidualnog hlora u mreži .81 16.32 3.po jednom vodovodu Vodjenje kartoteke higijensko .po 1 izvoru Merenje emisije čađi po metodi Lacharah ili Rengelmann i tumačenje rezultata Uzimanje uzoraka za utvrđivanje polutanata (škodljivih gasova i para) u komunalnoj sredini sa aspekta normi misije Uzimanje uzoraka za utvrdjivanje koncentracije aerosedimenata u komunalnoj sredini metodom sedimentacije .825.768.76 685.107.89 1. po 1 izvoru Utvrđivanje mikroklimatskih uslova hemijskog i mikrobiološkog zagadjenja vazduha u zdravstvenim objektima. objekti koji nemaju uređaj za prečišćavanje a imaju dezinfekcuju vode . otvaranje kartona vodovoda. po 1 merenju Utvrdjivanje osetljivosti (fotometrijski i geometrijski sa odredjivanjem koeficijenta ) u prostorijama . Kontrola rezidualnog hlora u mreži .13 253.107.44 4.po jednom objektu Utvrđivanje sanitarno-higijenskog stanja objekata i higijenskog kvaliteta vode u otvorenim i zatvorenim bazenima za kupanje i plivanje.po jednom merenju Anketiranje vodovoda.veliki Dezinfekcija lokalnih objekata vodosnabdevanja .po jednom objektu Utvrđivanje efikasnosti rada postrojenja za kondicioniranje vode za piće sve faze bez laboratorijskih analiza vode . .86 6.495. komunalnim i rekreativnim objektima.namirnice Davanje završenog mišlenja o higijenskoj ispravnosti uzorka .41 489.za period merenja od jednog meseca .40 1.59 1.organhemijsko Utvrđivanje sanitarno-higijenskog stanja objekta i higijenskog kvaliteta vode u otvorenim i zatvorenim bazenima za kupanje i plivanje.sve faze rada bez laboratorijskih analiza vode.44 4.po vodovodu Vršenje redovnih sanitarno-higijenskih nadzora nad vodovodom i higijenskom ispravnošću vode za piće.319.452. veoma složen problem Izrada elaborata po sanitarno-higijenskim problemima.tehničkog stanja vodovoda.48 14.16 12.32 708.70 1.16 18. Obračunavanje i izdavanje rezultata Određivanje stepena plivajućih materija za određivanje zagađenja površinskih voda Određivanje temperature vode i vazduha pri uzimanju uzoraka vode Davanje završenog mišlenja o higijenskoj ispravnosti uzorka .51 3.po jednom mernom mestu Mezoklimatska i mikroklimatska merenja.493.po vodovodu Lokalna inspekcija vodnog objekta za lokalno snavdevanje vodom za piće.900.14 104.po jednom lokalitetu Merenje buke od motornih vozila sa evidencijom frekvencije i vrste saobraćaja.05 136.255.30 6. po jednom izvoru Izrada kartograma nivoa buke po zonama i funkcionalnoj strukturi gradskog područja. .842.za jedno merno mesto Godišnje ispitivanje koncentracije aerosedimenata u komunalnoj sredini metodom sedimentacije bez analiza . složen problem Pregled projekata i lokacija i davanje mišljenja o higijenskoj podobnosti.18 976.33 9.41 4. Upisivanje analize rezultata vode u karton .653.156.16 12.56 104.00 6.55 6.09 126.00 185.sve faze rada bez laboratorijskih analiza vode. uzimanje uzorka.107.površinske vode Davanje završenog mišlenja o higijenskoj ispravnosti uzorka .30 6.589. javnim prostorijama i stambenim prostorima i itd.po jednom mernom mestu Utvrdjivanje koncentracije sumpordiksida u čadji protočnim aparatom (Gass development) za ocenu misije za jednogodišnji period merenja . za jedno merenje u jednom intervalu Ocenjivanje delovanja buke i vibracija od izvora na okolinu.14 126.211.po jednom vodovodu .904. manje složen problem Izrada elaborata po sanitarno-higijenskim problemima.po objektu Dezinfekcija vodovoda . veoma složen problem Registrovanje aerozagađivača .44 740.579.19 .otpadne vode Davanje završenog mišlenja o higijenskoj ispravnosti uzorka . složen problem Izrada elaborata po sanitarno-higijenskim problemima. .po jednom objektu Cena 38.po jednom mernom mestu Ocena mikrobiološkog zagadjenja vazduha u prostorijama i komunalnoj sredini (bez laboratorijskih analiza) .

537. školske kuhinje.747.00 8. nisu uključeni) Ocena sanitarno .po jednom naselju Ocena sanitarno . Vreme je određeno prema vrsti prečišćavanja . gran.432.82 3.714.000 do 50.465.higijenskog uslova u objektima za proizvodnju i preradu namirnica (bez vremena za uzorkovanja i laboratorijskih analiza) .65 14.higijenskih stanja pokretnih analiza i merenja) .49 3. i stajal.974.higijenskog stanja u objektima društvene ishrane (predškolske.po pogonu Ocena uticaja otpadnih voda industrije i naselja na sanitarno stanje vodotoka (bez uzorkovanja i analiza vode) Ocena efikasnosti urađaja za prečišćavanje otpadnih voda (bez uzorkovanja i analiza). ispit.73 32. pumpe.na 100 stacionarnih bolesnika Ocena sanitarno .904.po jednom objektu Redovna kontrola sanitarno .manji objekti Vođenje kartoteke zagađivača vodotoka i akumulacija (bez uzorkovanja i analize vode) .. i stanice III reda (potrebni uzorci i labor.253.945.za veće obj.486.higijenskog stanja deponije do 3.152.210.00 6.sekundarno Ocena efikasnosti urađaja za prečišćavanje otpadnih voda (bez uzorkovanja i analiza). objekata: žel.tercijalno Vođenje kartoteke zagađivača vodotoka i akumulacija (bez uzorkovanja i analize vode) .833. prelazi i rampe za napl. restorani za ishranu radnika i studenata. parkirališta. moteli.255.po jednom zagađivaču Vođenje kartoteke zagađivača vodotoka i akumulacija (bez uzorkovanja i analize vode) .maloprodaja (bez vremena za uzorkovanja i laboratorijskih analiza) .19 6.otvoreni objekti. objekata: žel.Šifra usluge 800063 800064 800065 800066 800067 800068 800069 800070 800071 800072 800073 800074 800075 800076 800077 800078 800079 800080 800081 800082 800083 800084 800085 800086 800087 800088 800089 800090 800091 800092 800093 800094 800095 800096 800097 800098 800099 800100 800101 800102 800103 800104 800105 Naziv usluge Utvrđivanje sanitarno-higijenskog stanja objekata i kontrola higijenske ispravnosti vode za kupališta i plaže Ocena zagađenja industrijskih otpadnih voda . i autob. prelazi i rampe za napl. prelazi i rampe za napl.080. pumpe.97 642.000 stanovnika Ocena obuhvaćenosti naselja kanalizacionom mrežom.653. sve faze rada osim uzorkovanja i laboratorijskih analiza . pumpe. hoteli.22 2. i autob. autobus.higijenskih uslova u ambulantno .107.veliki objekti Ocena održavanja čistoće naselja .higijenskog stanja objekta javne ishrane (restorani.000 stanovnika Ocena obuhvaćenosti naselja kanalizacionom mrežom.94 3. uređaja za prečišćavanje kanalske vode i ocena izlivanja kanalskih voda od 3.higijenskih uslova komunalno-rekreativnih objekata i objekata fizičke kulture .objekti fiskulturne sale Ispitivanje sanitarno .70 12.za hirurške jedinice vreme je za te kadrove Ocena sanitarno .higijenskog stanja u objektima za ishranu stacionarnih zdravstvenih ustanova (bez uzorkovanja i laboratorijskih analiza) .polikliničkim ustanovama i zavodima za zaštitu zdravlja .higijenskih uslova komunalno-rekreativnih objekata i objekata fizičke kulture .po objektu javna kupališta i perionice Ispitivanje higijenskih uslova stanovanja u naseljima i gradovima . hoteli.za avion Ocena sanitarno . hoteli.13 6. nisu uključeni) Ocena sanit.537.51 6.higijenskog stanja mlečnih kuhinja na dečjim odeljenjima klinika ili bolnca ili u jaslicama (bez vremena za uzorkovanja i laboratorijskih analiza) Ocena sanitarno .107.661.107.000 stanovnika Ocena obuhvaćenosti naselja kanalizacionom mrežom.higijenskog uslova u objektima za promet namirnica .73 2.higijenskih uslova u stacionarnim zdravstvenim ustanovama .higijenskih uslova u objektima duštvene ishrane (bez uzorkovanja i laboratorijskih analiza) . Vreme je određeno prema vrsti prečišćavanja .78 28. utvrđivanje stanja i predlog mera sanacije .245.06 976.za autobus Ocena sanitarno .higijenskih uslova komunalno-rekreativnih objekata i objekatafizičke kulture . moteli.po jednoj anketi Ocena higijenskih uslova za otklanjanje smeća iz domaćinstva i naselja Ispitivanje sanitarno . uređaja za prečišćavanje kanalske vode i ocena izlivanja kanalskih voda od 10.04 976.srednji objekti Vođenje kartoteke zagađivača vodotoka i akumulacija (bez uzorkovanja i analize vode) .653.090. parkirališta. parkirališta. stanja objekta za održavanje lične higijene .211.19 6.41 3.549.653.748.000 stanovnika Ocena sanitarno . i stajal. uređaja za prečišćavanje kanalske vode i ocena izlivanja kanalskih voda do 3.po jednom objektu Ocena efikasnosti urađaja za prečišćavanje otpadnih voda (bez uzorkovanja i analiza).higijenskog stanja deponije iznad 3. servisi.higijenskih stanja pokretnih (bez analiza i merenja) . stanja objekta za održavanje lične higijene .76 1. odmarališta.za velike obj.higijenskih stanja pokretnih analiza i merenja) . .05 976. i autob.05 1.za brod objekata u saobraćaju -sva sredstva koja učestvuju u u javnom saobraćaju objekata u saobraćaju -sredstva koja učestvuju u u javnom saobraćaju (bez objekata u saobraćaju -sredstva koja učestvuju u u javnom saobraćaju (bez objekata u saobraćaju -sredstva koja učestvuju u u javnom saobraćaju (bez objekata u saobraćaju . autobus. uređaja za prečišćavanje kanalske vode i ocena izlivanja kanalskih voda od 50.524.833.129. drum.po jednom objektu . stan.16 3.84 1.27 14.za železnički vagon Ocena sanitarno .47 Ocena sanitarno . igrališta i kampovi Ispitivanje higijenskih uslova. stan.05 10.049. gran.po jednoj organizacionoj jedinici Ocena sanita-higijen. moteli.sredstva koja učestvuju u javnom saobraćaju (bez Cena 3.-higijen. stanja nepokret. i stanice II reda (potrebni uzorci i labor.055.76 1.za tramvaj Ocena sanitarno .37 1.99 10.16 16.higijenskih uslova u stacionarnim zdravstvenim ustanovama . i stajal. stanja nepokret.97 29.higijenskih stanja pokretnih analiza i merenja) .po jednom stanu Ocena sanitarno . autobus.vrsta zagađenja i stepen zagađenja (bez uzorkovanja i analiza vode) .79 4. .48 3.radnje Ispitivanje higijenskih uslova. nisu uključeni) Ocena sanit.253.16 1.97 1.49 14.97 7. servisi.-higijen.48 230.70 17..higijenskih stanja pokretnih analiza i merenja) . Vreme je dato po kapacitetu objekta na 100 obroka Ocena sanitarno . ispit.. stanja nepokret.76 13.44 14.po toni proizvoda dnevno Ocena sanitarno . i stanice I reda (potrebni uzorci i labor.465.311. ispit. Vreme je određeno prema vrsti prečišćavanja . servisi. letovališta).zatvoreni sportski centar Ispitivanje sanitarno .055. .775.000 stanovnika Ocena obuhvaćenosti naselja kanalizacionom mrežom.po 100 postelja Ocena sanitarno . drum.82 8. rekreativni objekti.po izlasku za jedan objekt Ocena sanitarno .000 i više stanovnika Anketa higijenskih uslova u seoskim domaćinstvima.000 do 10. gran. hoteli i slično). drum. stan. objekata: žel.za manje obj.

44 104.41 1.02 3.po jednodnevnoj ishrani Ispitivanje ishrane kvalitativnom metodom .higijenskog uslova za agrokombinate. Davanje izveštaja i predloga mera .390.58 62.09 16.63 81.higijenskog uslova za agrokombinate. tržnicama.higijenskog uslova na gradskim pijacama.40 91.380.40 105.farma Ocena sanitarno .63 52.02 242.308.484.po jednoj anketi Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti: telesna težina tela.440.63 5.211.91 6.jednostavni Stručni nadzor u cilju praćenja namenskog utroška sredstava za objekte koje finansira SIZ zdravstvenog osiguranja .81 62.grad do 30000 stanovnika Ocena sanitarno .594.108. i stočnim pijacama .75 30. Vrši se posle ispitivanja stanja uhranjenosti i kliničkog i laboratorijskog pregleda pacijenta (bez vremena za izradu jelovnika) .380.48 27.57 .složeni Stručni nadzor u cilju praćenja namenskog utroška sredstava za objekte koje finansira SIZ zdravstvenog osiguranja .manje složeni Stručni uviđaj ocena stanja i prikupljanje podataka u cilju snabdevanja vodom i dispozicije otpadnih materijala bez stručnog uviđaja u stanje elektromreže . selo Ocena sanitarno .108.higijenskog uslova na gradskim pijacama.grad od 30000 i više stanovnika Ocena sanitarno .63 77.832.Šifra usluge 800106 800107 800108 800109 800110 800111 800112 800113 800114 800115 800116 800117 800118 800119 800120 800121 800122 800123 800124 800125 800126 800127 800128 800129 800130 800131 800132 800133 800134 800135 800136 800137 800138 800139 800140 800141 800142 800143 800144 800145 800146 800147 800148 800149 800150 800151 800152 800153 800154 800155 800156 Naziv usluge Ocena sanitarno .44 16.porodična i individualna (bez uzrokovanja i labaratorijskih analiza).00 12.44 45.33 302.07 15.po jednom obroku Izrada dijetalne ishrane za razna patološka stanja . i stočnim pijacama . glave i sl. debljina koštanog nabora na dva mesta.44 32. tržnicama.jednostavna Ugrađivanje hipohlorimetra i puštanje u rad sa kontrolom rezidualnog hlora i edukacijom lica koja će rukovati .319.za jedan dan Izrada jednodnevne ishrane za školsku decu (za celodnevnu ishranu ili za ishranu u produženom boravku) .09 45.329.466.složeni Direktan nadzor nad izgradnjom objekata za odstranjivanje otpadnih materija .337.)-po obimu Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti: sedeća visina Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti: izračunavanje indeksa uhranjenosti i indeks Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti: izračunavanje procenta telesne masti Arterijska tenzija-jedno merenje kod ispitivanja uhranjenosti Snimanje EKG-a kod ispitivanja uhranjenosti Merenje mišićne snage kod ispitivanja uhranjenosti Harvard step test kod ispitivanja uhranjenosti Klinički pregled lekara specijaliste .ponovljeno Izrada dijete za pacijente Savetovališta za dijetetiku .83 77.jednostavni Sanacija postojećih vodnih objekata .složeni Stručni uviđaj ocena stanja i prikupljanje podataka u cilju snabdevanja vodom i dispozicije otpadnih materijala bez stručnog uviđaja u stanje elektromreže .prvi put Dijetetska konsultacija u cilju određivanja dijetoterapije.94 45.42 49.za jedan dan Izrada dopunskog školskog obroka prema normativima .manje složena Sanacija postojećih vodnih objekata .složeni Ugrađivanje hipohlorimetra i puštanje u rad sa kontrolom rezidualnog hlora i edukacijom lica koja će rukovati .194.složeni Direktan nadzor nad izgradnjom objekata za snabdevanje vodom .higijenskog uslova u magacinima i hladnjačama (bez vremena za uzorkovanja i laboratorijskih analiza) po toni robe Ocena sanitarno .76 10.53 3.higijenskog uslova na gradskim pijacama. farme i mini-farme (bez vremena za uzorkovanja i laboratorijskih analiza) .po jednoj porodici Konzumnoanalitička metoda ispitivanja ishrane za društvenu ishranu .agrokombinat Konzumnoanalitička metoda ispitivanja ishrane za porodičnu anketu .jednodnevna dijetalna ishrana Određivanje energetske potrebe za jednu osobu Stručni uviđaj ocena stanja i prikupljanje podataka u cilju snabdevanja vodom i dispozicije otpadnih materijala bez stručnog uviđaja u stanje elektromreže .57 18. Vrši se posle ispitivanja stanja uhranjenosti i kliničkog i laboratorijskog pregleda pacijenta (bez vremena za izradu jelovnika) .51 77.224.manje složeni Direktan nadzor nad izgradnjom objekata za snabdevanje vodom .42 77.02 241.489.mini-farma Ocena sanitarno .58 62.10 minuta kod ispitivanja uhranjenosti Nutricionistički pregled po Jeliffe-u kod ispitivanja uhranjenosti Čitanje EKG-a post.norm.44 45.594. farme i mini-farme (bez vremena za uzorkovanja i laboratorijskih analiza) .po jednom pacijentu kontrolni dolazak Izrada jednodnevne ishrane za razne kategorije zdravih ljudi .-ponovni pregled kod ispitivanja uhranjenosti Merenje i ispitivanja.18 126.ishrana za jedan dan Izrada jednodnevne ishrane za decu u predškolskim ustanovama .24 16.329.58 91.81 45. i stočnim pijacama .71 6. visina. tržnicama.19 38.89 27.po jednom parametru Dijetetska konsultacija u cilju određivanja dijetoterapije.477.477. Ocena uhranjenosti.529.205.276.jednostavni Direktan nadzor nad izgradnjom objekata za odstranjivanje otpadnih materija .37 56.složena Sanacija postojećih vodnih objekata .manje složeni Direktan nadzor nad izgradnjom objekata za odstranjivanje otpadnih materija .14 77.788.163.manje složeni Stručni nadzor u cilju praćenja namenskog utroška sredstava za objekte koje finansira SIZ zdravstvenog osiguranja jednostavni Direktan nadzor nad izgradnjom objekata za snabdevanje vodom .906.589.higijenskog uslova za agrokombinate.59 10.58 11.mesna zajednica.055. anketiranjem .17 76.manje složeni Cena 4. Obim nadlaktice Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti: obim (ekstremiteta.194.prvi put Izrada dijete za pacijente Savetovališta za dijetetiku .17 76.po jednom objektu Kontrola ishrane obračunom magacinskih lista izdatih namirnica hemijskom analizom obroka (bez vremena uzimanja uzoraka i labaratorijske analize) . Interpretacija rezultata.18 11.612.91 6.63 91. farme i mini-farme (bez vremena za uzorkovanja i laboratorijskih analiza) .

43 126.88 12.37 153.63 153.01 658.Šifra usluge 800157 800160 800161 800162 800163 800164 800165 800166 800167 800168 800169 800170 800171 800172 800173 800174 800175 800176 800177 800178 800179 800180 800181 800182 800183 800184 800185 800186 800187 800188 800189 800190 800191 800192 800193 800194 800195 800196 800197 800198 800199 800200 800201 800202 800203 800204 800205 800206 800207 800208 800209 800210 800211 800212 800213 800214 800215 800216 800217 800218 800219 800220 800221 800222 800223 800224 Naziv usluge Ugrađivanje hipohlorimetra i puštanje u rad sa kontrolom rezidualnog hlora i edukacijom lica koja će rukovati .46 613. gasnu hromatografiju i slično Određivanje faktora rastvora Održavanje i podešavanje pehametra Održavanje i podešavanje spektrofotometra AAS-plamena tehnika AAS-besplamena tehnika AAS-hladne pare Gasna hromatografija Izrada standardne krive u spektrofotometriji Izrada standardne krive u AAS Izrada standardne krive u gasnoj hromatografiji Određivanje koncentracije nepoznate supstance u spektrofotomeriji Određivanje koncentracije nepoznate supstance kod AAS plamena tehnika AAS.45 329.51 460.86 126.10 916.41 97.83 561.07 198.63 77.63 205.45 113.86 250.94 9.41 613.15 685.56 58.47 9.37 77.86 52. AAS.60 1.86 77.81 77.37 153.81 561.07 97.86 38.86 126. radni protokol i određivanje radnih parametara kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Homogenizacije materijala kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Konsultacija pre početka rada kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Uzimanje uzoraka na terenu kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Merenje na teh.94 302. bezplamea tehnika AAS.37 52.01 126.24 126.935.51 153.88 355.56 153.47 126.51 329.66 97.46 355.90 658.86 302.39 250. težine Veštačke boje izolovane Cena 7.86 355.63 77. molarni i slični Pravljenje rastvora -standardni.37 302. ključanja Određivanje po vrednosti-indikator Određivanje po vrednosti-električni aparat Određivanje viskoziteta Određivanje plarizacije Destilacija na običnom pritisku Destilacija na sniženom pritisku Destilacija sa vodenom parom Kristalizacija Sušenje bez merenja na sobnoj temperaturi Sušenje bez merenja na povišenoj temperaturi kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Sušenje bez merenja na sniženom pritisku Sušenje bez merenja u internoj sredini Sušenje bez merenja ekstrakcija tečnosti-tečnost Pravljenje zasićenog rastvora Pravljenje procentnog rastvora Pravljenje rastvora -normalni.298.90 153.94 153. vagi kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Merenje na analitičkoj vagi kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Merenje sa aerometrom.70 97. hladne pare Određivanje koncentracije nepoznate supstance u gasnoj hromatografiji Izrada sloja asorbensa u hromatografiji na tankom sloju Priprema za hromatografiju na tankom sloju Vizuelizacija hromatograma Jednostavna identifikacija nepoznate mrlje Organoleptička ispitivanja Određivanje koncentracije nepoznate supstance bez prethodne pripreme Određivanje koncentracije nepoznate supstance uz pripremu Azot (belančevine) Azot (isparljiv) Alkalitet pepela Alkoholni ekstrakt Antioksidansi kvalitativno Alkohol Alkohol u sokovima Bodovanje kafe Bodovanje hleba Benzoeva kiselina Borna kiselina Boja po Langeu Voda sušenjem (za 2 merenja) Voda sušenjem do konst.jednostavni Prijem materijala.37 12.39 228.31 25.94 302.01 485. spektrofotometriju.37 355.01 126.63 126.15 228.63 52. laktometrom kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Merenje pinknometrom kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Merenje Hohrovom vagom kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Određivanje refrakcije kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica Određivanje tačke topljenja.07 25.31 77.60 113.51 .

61 126.63 355.86 302.37 205.94 198.86 460.73 404.014.10 460.94 52.90 153.15 969.81 126.01 25.07 52.066.86 508.63 355.16 .86 557.93 228.42 586.97 1.46 1.07 77.01 658.324.07 460.63 969.472.90 1.97 117.10 355.41 1.56 838.24 126.373.298.066.43 460.30 377.37 77.95 537.86 1.10 710.81 710.42 969.73 355.10 460.12 153.71 302.95 1.86 126.11 241.014.43 153.93 77.86 52.Šifra usluge 800225 800226 800227 800228 800229 800230 800231 800232 800233 800234 800235 800236 800237 800238 800239 800240 800241 800242 800243 800244 800245 800246 800247 800248 800249 800250 800251 800252 800253 800254 800255 800256 800257 800258 800259 800260 800261 800262 800263 800264 800265 800266 800267 800268 800269 800270 800271 800272 800273 800274 800275 800276 800277 800278 800279 800280 800281 800282 800283 800284 800285 800286 800287 800288 800289 800290 800291 Veštačka sredstva za zaslađivanje Vanilin Viši alkohol Vakum u limenkama Vinska kiselina Vodeni ikstrakt Glicerin Destilacija po Muckou Dijastaza Dekstrin Ekstrakt po Sohlet-ubez razaranja Ekstrakcija po Scxhlet-u sa razaranjem Etrasko ulje Etraski ekstrakt Eksperimentalno bubrenje Ekstrakt (rakija.10 126.38 613.42 1.01 126.24 557.78 969. vino) Ekstrakt kod piva Esteri Želatin Isparljive kiseline Jodni broj Jabučna kiselina Jačina sirišta Jod u kuhinjskoj soli Kofein Kapsantin Karamel Krajsova reakcija Kiselinski stepen Laktoza Laktoza zasejavanjem Lecitin Lom i oštećenje Lepak vlažni Lepak suvi Mlečna mast Mast po Gerberu Metilalkohol Mlečna kiselina Mravlja kiselina Mitrobenzol Nitriti Mitriti Neosapunjive materije Otpadne materije Određivanje odnosa fila Određivanje nejestivog dela ploda Oksimetilfurfurol Ortotrikrezilfosfat Pektin Peraoksibezneova kiselina Pepeo Pesak Proba na fosfatstazu Proba na katalazu Pereksidni broj Procenat čvarka Pritisak ugljendioksida Rastvorljivost mleka u prahu Plifosfati Stipsa Sumpordioksid Sulfati kvalitativno Sulfati kvantitativno Sorbit i sorbitol Sorbinska kiselina kvantitativno Salicilna kiselina Naziv usluge Cena 153.01 786.116.45 1.39 658.66 1.61 586.86 1.220.37 140.37 198.83 404.90 329.42 658.

816. povrću i proizvodima od njih Određivanje ostataka grupa pesticida u dimu cigareta Određivanje ostataka grupa pesticida u vodi Određivanje polihlorovanih difenila (po uzorku) prema propisima Zakona Određivanje polihlorovanih difenila (po uzorku) uz konsultaciju (literatura) Određivanje polihlorovanih difenila (po uzorku) uz konsultaciju stručnjaka drugih profila Izrada pisanih izveštaja -prosti kod određivanja polihlorovanih difenila (po uzorku) Izrada pisanih izveštaja -složenih kod određivanje polihlorovanih difenila (po uzorku) Ispitivanje postojanosti materijala prema test rastvorima kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Dokazivanje vrste polimera kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Ispitivanje propustljivosti polimera kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Ispitivanje poroznosti zaštitne prevlake kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Određivanje ukupne migracije kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Određivanje migracije organskih sastojaka kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Određivanje migracije neorganskih sastojaka kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Ispitivanje specifične migracije sastojaka materijala u model rastvoru kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Dokazivanje i određivanje monomera i aditiva kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Određivanje solicijuma i legurma kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Određivanje rastvorenog emajla kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Razmatranje materijala:suvi postupak kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Razmatranje materijala:mokri postupak kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Razmatranje materijala:kombinovani postupak kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Dokazivanje metala i nemetala taložnim i bojenim reakcijama kod ispitivanja kvaliteta i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe Određivanje metala:gravimetrijski Određivanje metala:titrimetrijski Određivanje metala:spektrofotometrijski Određivanje metala:AAS u plamenu Određivanje metala:AAS bez plamena (kiveta) Određivanje metala:AAS kao hladna para Određivanje arsena kao molibd plavo Indetifikacija veštačkih boja u kozmetičkim sredstvima (po komponenti) Indentifikacija mineralnih boja Određivanje pojedinih dodataka u kozmetičkim sredstvima Ispitivanje čistoće supstance prema Jugoslovenskoj farmakopeji .46 97.38 178.94 508.37 1.37 126.524.524.37 153.01 355.37 613.15 18.73 508.48 1.86 613.41 153.88 508.38 508.38 355.46 377.38 377. mesnim proizvodima.93 277.19 2.15 302.01 97.19 1.56 508.88 178.65 253.Šifra usluge 800292 800293 800294 800295 800296 800297 800298 800299 800300 800301 800302 800303 800304 800305 800306 800307 800308 800309 800310 800311 800312 800313 800314 800315 800316 800317 800318 800319 800320 800321 800322 800323 800324 800325 800326 800327 800328 800329 800330 800331 800332 800333 800334 800335 800336 800337 800338 800339 800340 800341 800342 800343 800344 800345 800346 800347 800348 800349 800350 800351 800352 Naziv usluge Skrob kvalitativno Skrob kvantitativno Saponifikacioni broj Stabilnost masti Ugljena kiselina kod piva U vodi rastvorljive materije Ugljena kiselina u praškovima Furfurol Hloridi Celuloza Cijanovodonična kiselina Čajne grančice Šećer pre inverzije Šećer posle inverzije Glukoza Fruktoza Natrijum glutaminat Moć rašćenja testa Mikroskopski pregled Određivanje ostataka grupa pesticida u mesu.781.51 1.10 916.816.76 1.15 460.10 355.677.01 201.72 126.55 228.93 18.93 250.63 694.72 3.86 153. gotova hrana Određivanje ostataka grupa pesticida u mastima i uljima Određivanje ostataka grupa pesticida u voću.01 228. standardne suspenzije Cena 25.833. mlečnim proizvodima.37 97.93 .73 153.51 97.69 302.51 126.86 153.65 201.94 302.15 3. mleku.39 355.51 253.15 460.01 969.37 302.38 561.38 228.94 613.42 355.513.46 153.po jednom parametru Ispitivanje organoleptičkih svojstava bez prethodnih priprema Ispitivanje organoleptičkih svojstava sa različitim pripremama Stručna ocena ispitivanih parametara kod ispitivanja organoleptičkih svojstava (po uzorku i izradi pisnih izveštaja) Uzimanje uzoraka vode na terenu kod ispitivanja kvaliteta vode Određivanje mirisa vode na sobnoj temperaturi na 400 kod ispitivanja kvaliteta vode Mutnoća vode.94 77.

51 97.Šifra usluge 800353 800354 800355 800356 800357 800358 800359 800360 800361 800362 800363 800364 800365 800366 800367 800368 800369 800370 800371 800372 800373 800374 800375 800376 800377 800378 800379 800380 800381 800382 800383 800384 800385 800386 800387 800388 800389 800390 800391 800392 800393 800394 800395 800396 800397 800398 800399 800400 800401 800402 800403 800404 800405 800406 800407 800408 800409 800410 800411 800412 800413 800414 800415 800416 800417 800418 800419 Naziv usluge Mutnoća vode.72 253.01 302.38 78. spektrofotometrijski Hrom ukupni .kompleksometrijski (potenciometar) Magnezijum.38 38.37 586.73 377.11 140.11 .potenciomatar Gvožđe.95 253.51 140.56 12. spektrofotometrijski .51 140.51 140.07 97. komparator Nitriti.56 77. pehametar Nitrati.72 561.81 460.63 38. pH metar Nitrati.86 153. kompleksometrijski Mangan.kompleksometrijski Karbonska tvrdoća Stalna tvrdoća .86 52.11 153.31 12.81 64.potenciometar Fosfati rastvorni Fosfati ukupni polarografija AAS .017.81 38.90 51.potenciomatar Sulfati Silicijumdioksid Ugljendioksid Agresivni CO2 Određivanje agresivnosti vode Ostatak isparenja Jod . komparator Nitriti. spektrofotometar Amonijak. komparator Nitrati.destilacija. turbidimetar Boja .51 126.56 25.31 38.aciditet Ukupna tvrdoća .56 77.konduktometar Alkalitet Aciditet Ukupna tvrdoća kompleksometrija Karbonatna tvrdoća Cena 25.58 38.52 126.37 97.38 38.93 117. komparator Amonijak.potenciometar Kalcijum .70 302. komparator Gvožđe.37 508.12 97.94 38. komparator Amonijak.39 97.24 381.94 153.39 302.81 97. komparator Amonijak .potenciometar analiza destilovane vode po Jugoslovenskoj farmakopeji Uzimanje uzoraka vode na terenu uz konzervisanje nestabilnih parametara Mutnoća.10 508.51 25.destilacija.86 178. spektrofotometar Amonijak .38 377.94 355.56 97. komparator Mangan.63 25. turbidimetar Boja.51 117.38 658.81 117. spektrofotometar (potenciometar) Amonijak.potenciometar Rezidualni hlor Hrom šestovalentni. spektrofotometar Nitriti.potenciometar Fluor Kolorimetrijski .07 52.destilaciojom . kolorimetar Ph vrednost.81 64.komparator Providnost Ph vrednost.81 64.39 404.31 84. spektrofotometar (potenciometar) Nitriti.51 126. standardne suspenzije Mutnoća.38 38.11 97. komparator Ph vrednost. komparator Nitrati.73 1.39 25.26 64. spektrofotometrijski . komparator Ph vrednost.81 38. računski Magnezijum. spektrofotometar Ukupni azot Hloridi Utrošak KMnO4 Rastvorni kiseonik Biohemijska potrošnja kiseonika Hemijska potrošnja kiseonika Specifična provodljivost . vizuelna komparacija Hrom šestovalentni.81 12. spektrofotometar (potenciometar) Hloridi (potenciometar) Utrošak KmnO4 Alkalitet .

kolorimetar Vodoniksulfid.220.31 1.51 25.52 153.38 302.81 38.11 77. obrada dobijenih vrednosti u tabele i dijagrame po štetnoj materiji kod određivanja spec.46 153. štetnih materija u vazduhu Određivanje koncentracije ugljendisulfida kod određivanja spec.86 .37 12.39 329.spektrofotometar Cijanidi slobodni Cijanidi ukupno .potenciometar Ugljendisulfid Hrom. Vodoniksulfid.88 126.63 228.81 38.51 97.11 178.93 25.46 710.39 140. štetnih materija u vazduhu Određivanje koncentracije merkaptana kod određivanja spec.31 18.26 117. spektrofotometrija (potenciometar) Fluor-komparator-potenciometar Ostali mikroelementi po elementu-polarografija AAS Pripremanje polarografa za korišćenje Izrada standardne krive po tački Određivanje mikroelemenata po elementu Izrada elaborata.63 140.94 710. komparator Mangan. destilacija Fenolne materije Hlorni broj Ulja i masti Deterdženti: .93 77.93 253.39 277. štetnih materija u vazduhu Određivanje koncentracije ugljendioksida kod određivanja spec.37 355. spektrofotometar Sulfati Fosfati Ostatak isparenja Ostatak isparenja. spektrofotometar Mangan.38 22.63 52. studija i davanje stručnog mišljenja od 30 min.97 561.Šifra usluge 800420 800421 800422 800423 800424 800425 800426 800427 800428 800429 800430 800431 800432 800433 800434 800435 800436 800437 800438 800439 800440 800441 800442 800443 800444 800445 800446 800447 800448 800449 800450 800451 800452 800453 800454 800455 800456 800457 800458 800459 800460 800461 800462 800463 800464 800465 800466 800467 800468 800469 800470 800471 800472 800473 800474 800475 800476 800477 800478 800479 810001 810002 810003 810004 810005 810006 Naziv usluge Kalcijum kompleksometrijski Magnezijum računski kompleksometrijski Gvožđe.81 38.39 117. štetnih materija u vazduhu Priprema apsorpcionog rastvora.93 12.51 178. štetnih materija u vazduhu Određivanje koncentracije amonijaka kod određivanja spec.52 381. štetnih materija u vazduhu Određivanje koncentracije hlorovodonika kod određivanja spec.97 613. štetnih materija u vazduhu Prijavljivanje zaraznih bolesti Evidentiranje prijave zaraznih bolesti Epidemiološka obrada prijava Vodjenje kartoteke prijavnih kartica zaraznih bolesti Prijava oboljenja od gripa u epidemiološkoj formi Prijava ozlede od životinja sumnjive na besnilo Cena 97.47 90. žarenje ostatak.30 613.63 77. štetnih materija u vazduhu Određivanje koncentracije vodoniksulfida kod određivanja spec.52 38.38 77.01 381.51 84. štetnih materija u vazduhu Određivanje koncentracije fluora i jedinjenja kod određivanja spec.72 153. štetnih materija u vazduhu Određivanje koncentracije formaldehida kod određivanja spec. štetnih materija u vazduhu Obračunavanje koncentracije.93 178. vizuelna komparacija Hrom. obrade dobijenih vrednosti u tabele i dijagrame Priprema potrebnih aparata reagenasa u rastvoru kod određivanja spec.56 9. obrade dobijenih vrednosti u tabele i dijagrame Priprema uzoraka za analizu: -apsorpcionog rastvora i filter papira kod određivanja sumpordioksida u čađi u vazduhu Određivanje CO2 u rastvoru Određivanje čađi čitanjem % zacrnjenja mrlje Sređivanje rezultata.37 117.72 18.93 178.07 153. štetnih materija u vazduhu Određivanje koncentracije azotnih oksida kod određivanja spec. do 20 dana Pripremanje uzoraka za analizu ceđenje i merenje količine padavine Određivanje u vodi pH rastvora-komparator Određivanje hlorida u vodi Određivanje kalcijuma u vodi Određivanje sulfata u vodi Određivanje fluora i jedinjenja u vodi Određivanje fosfata u vodi Određivanje gvožđa u vodi Određivanje pepela u vodi Određivanje u vodi sagorivih materija Obračun količine ukupnih taložnih materija u vodi Sređivanje rezultata. dodavanje reagensa kod određivanja spec.52 508.37 77.56 97. gubitak žarenja Suspendovanje materije Sedimentne materije Vodoniksulfid.81 277.93 433.20 302. štetnih materija u vazduhu Izrada izveštaja i davanje stručnih mišljenja kod određivanja spec.15 178.38 760.45 377.97 710.73 253.59 117. komparator Gvožđe.63 508.37 153.72 381.94 97.39 381.

suzbijanju i odstranjivanju zaraznih bolesti: Za teritoriju opštine Izrada polugodišnjeg izveštaja o radu na sprovodjenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprečavanju .233.72 38.72 12.60 25.26 16.46 508.945.328.73 145.31 . suzbijanju i odstranjivanju zaraznih bolesti: Za teritoriju okruga Izrada godišnjeg izveštaja o radu na sprovodjenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprečavanju . Uzimanje materijala za dijagnostiku: za stolicu Uzimanje materijala za dijagnostiku: za bris Uzimanje materijala za dijagnostiku: za urin Uzimanje materijala za dijagnostiku: za sputum Cena 64.66 1.430.052.73 460.93 45. razmaz.67 15.56 25.977.249.28 273.46 760.10 1.17 64.233.456.07 613.25 60. suzbijanju i odstranjivanju zaraznih bolesti: Za teritoriju opštine Izrada godišnjeg izveštaja o radu na sprovodjenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprečavanju .81 18.095.53 14. suzbijanju i odstranjivanju zaraznih bolesti: za teritoriju okruga Izrada godišnjeg plana rada na sprovođenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprečavanju .358.41 492.21 492.689.87 38.26 17.Šifra usluge 810007 810008 810009 810010 810011 810012 810013 810014 810015 810016 810017 810018 810019 810020 810021 810022 810023 810024 810025 810026 810027 810028 810030 810031 810032 810033 810034 810035 810037 810038 810039 810040 810041 810042 810043 810044 810045 810046 810047 810048 810049 810050 810051 810052 810053 810054 810055 810056 810057 810058 810059 810060 810061 810062 810063 810064 810065 810066 810067 810068 810069 810070 810071 Naziv usluge Prijava smrti od zaraznih bolesti Prijava kliconoša Vodjenje kartoteke kliconoša Vodjenje kartoteke prebolelih od odredjenih zaraznih bolesti Formiranje kartoteke epidemioloških anketa Prijava nosioca Hbc antigena Formiranje kartoteke nosioca Hbc antigena Prijava epidemije zaraznih bolesti Analiza prijave epidemije Odjava epidemije zaraznih bolesti Izrada zahteva za proglašenje epidemije Davanje stručnog mišljenja o proglašenju epidemije zaraznih bolesti Praćenje i kontrola prijavljivanja zaraznih bolesti Statistička obrada prijava Izrada izveštaja o kretanju zaraznih bolesti: Za sedmodnevni izveštaj Izrada izveštaja o kretanju zaraznih bolesti: Za mesečni izveštaj Izrada izveštaja o kretanju zaraznih bolesti: Za šestomesečni izveštaj Izrada izveštaja o kretanju zaraznih bolesti: Za godišnji izveštaj Izrada godišnjeg plana rada epidemiološke službe: Za teritoriju regiona Izrada godišnjeg plana rada epidemiološke službe: Za teritoriju opštine Izrada godišnjeg plana rada na sprovođenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprečavanju .910.44 39.10 916.117.98 22.56 22. suzbijanju i odstranjivanju zaraznih bolesti: Za teritoriju opštine Izrada srednjoročnih i dugoročnih planova u epidemiologiji: Za teritoriju okruga Izrada srednjoročnih i dugoročnih planova u epidemiologiji: Za teritoriju opštine Izrada programa rada Izrada epidemioloških elaborata za odredjene svrhe Izrada epidemioloških ekspertiza Analiza sedmodnevnog izveštaja o kretanju zaraznih bolesti Analiza tromesečnog izveštaja o kretanju zaraznih bolesti Analiza šestomesečnog izveštaja o kretanju zaraznih bolesti Analiza godišnjeg izveštaja o kretanju zaraznih bolesti Analiza izveštaja za više godina o kretanju zaraznih bolesti Analiza i procena epidemiološke situacije Izrada polugodišnjeg izveštaja o radu na sprovodjenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprečavanju .148.42 7.99 117.40 306.56 7.19 36.64 1.81 9.100.737.502.950.72 22.73 613.38 18.940.26 39.62 17.41 228.25 145.32 67.451.20 1.15 613.10 460.44 22.49 306.021.569.66 21.49 13.46 16.28 306.38 306. grusta. suzbijanju i odstranjivanju zaraznih bolesti: Za teritoriju okruga Izrada izveštaja o radu: Za tromesečni izveštaj Izrada izveštaja o radu: Za šestomesečni izveštaj Izrada izveštaja o radu za godišnji izveštaj Izrada izveštaja i analiza rezultata postignutih obaveznim imunizacijama: Za teritoriju okruga Izrada izveštaja i analiza rezultata postignutih obaveznim imunizacijama: Za teritoriju opštine Proučavanje ekoloških faktora od uticaja na nastajanje i održavanje zaraznih bolesti po opštini godišnje Aktivno epidemiološko osmatranje terena Aktivno epidemiološko izvidjanje terena pri sumnji ili opasnosti od pojave zaraznih bolesti po porodici ili kolektivu Aktivno epidemiološko izvidjanje terena pri pojavi zaraznih bolesti po porodici ili kolektivu Epidemiološka anketa kod grupe crevnih zaraznih bolesti Epidemiološka anketa kod grupe aerogenih kapljičnih zaraznih bolesti Epidemiološka anketa kod grupe transmisivnih zaraznih bolesti Epidemiološka anketa veneričnih bolesti Epidemiološka anketa kod parazitarnih bolesti Epidemiološka anketa kod karantinskih zaraznih bolesti Epidemiološka anketa kod zoonoza Anketa kod ostalih zaraznih bolesti Epidemiološka anketa kod nepoznatih zaraznih bolesti Epidemiološko ispitivanje pri pojavi epidemije Mere zdravstvene zaštite stanovništva u vanrednim prilikama Aktivno iznalaženje novih slučajeva obolelih od zaraznih bolesti u žarištu Uzimanje krvi za laboratorijsku dijagnostiku vena.41 916.91 33. kap.84 30.797.73 460.50 973.977.81 916.59 20.109.613.423.872.445.33 73.93 38.09 1.

51 71.00 12.576.86 4.32 2.46 146.73 7.07 13.552.04 763.91 52. apotekama i zdravstvenim radnicima organizacijama Sprečavanje intrahospitalnih infekcija po objektu Suzbijanje intrahospitalnih infekcija u epidemijskom obliku u zavisnosti od toka trajanja epidemije Stalni uvid o bolesnicima na zaraznim odeljenjima dnevno Učešće u izradi zakonskih regulativa iz oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti Učešće u radu stručnih grupa za potrebe društveno-političkih zajednica organa uprave i sl.56 25.35 4.51 29.35 26.705.328.kolektiv) Zdravstveni nadzor nad licima koja dolaze iz endemskih žarišta karantinskih zaraza Zdravstveni nadzor nad licima koja dolaze iz endemskih žarišta tropskih zaraznih i parazitarnih bolesti i malarije po osobi Zdravstveni nadzor nad licima zaposlenim u ustanovama za decu i omladinu (polugodišnji i godišnji) Zdravstveni nadzor nad licima zaposlenim u proizvodnji i prometu životnih namirnica i snabdevanju stanovništva vodom za piće Zdravstveni nadzor nad licima zaposlenim u pružanju usluga lične higijene školama .80 45. zemljište i namirnice Uzimanje uzoraka: insekti i glodari Pakovanje i adresiranje unetih uzoraka Tumačenje rezultata dobijenih laboratorijskim pregledom Specijalno laboratorijsko istraživanje izvora zaraze Kontrola žarišta do potpunog gašenja Kontrola izolacije obolelih Masovna imunizacija po epidemiološkim indikacijama Izvodjenje masovne vakcinacije po epidemiološkim indikacijama Kontrola izvodjenja imunizacija po punktovima i stručna pomoć Evaluacija uspeha obaveznih imunizacija Izrada programa obaveznih imunizacija Izrada opštinskog plana obaveznih imunizacija Nabavka i distribucija vakcine (godišnje) Ispitivanje imunog statusa serokonverzacijom i kutanim probama Ispitivanje uspeha imunizacije u odnosu na morbiditet po opštini Vakcinacija lica koja putuju u druge zemlje Antirabična zaštita Vakcinacija protiv trbušnog tifusa i drugih zaraznih bolesti Seroprofilaksa Gamaglobulinska profilaksa po epidemiološkim indikacijama Hemioprofilaksa Zdravstveni nadzor nad licima koja su prebolela odredjenu zaraznu bolest ili se sumnja da su obolela i da nose uzročnike odredjene zarazne bolesti Zdravstveni nadzor nad licima iz okoline zaraznog bolesnika (porodica .41 15.07 1.883.39 126.06 460.23 7.159.739. vodu.48 89.00 73.953.08 4.273.79 190.10 156.594.434.72 117.90 188.91 2.00 119.73 916.00 283.56 25.17 .218.56 763.52 42.796.328.40 52.674.56 71.64 91.418.40 4.260.434.63 1.21 214.39 286.43 24.72 53.141.883.19 5.094.630.31 25.071.85 97.91 2.40 306.915.521.80 3.058.35 306. Izrada stručnih analitičkih informacija za potrebe društveno-političke zajednice SIZ-a po informaciji Izdavanje potvrde o epidemiološkoj situaciji na područnoj teritoriji Pokretanje inicijative za rešavanje pojedinih aktuelnih problema Stručno metodološka pomoć u izradi planova i programa rada: Za teritoriju okruga Stručno metodološka pomoć u izradi planova i programa rada: Za teritoriju opštine Stručno-metodološka pomoć u realizaciji zadatka iz plana i programa rada na sprovodjenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma: Za teritoriju okruga Stručno-metodološka pomoć u realizaciji zadatka iz plana i programa rada na sprovodjenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma: Za teritoriju opštine Stručno-metodološka pomoć u izradi izveštaja o radu na sprovodjenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma: Za teritoriju regiona Stručno-metodološka pomoć u izradi izveštaja o radu na sprovodjenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma: Za teritoriju opštine Stručno-metodološka pomoć u izradi planova i programa rada na sprovodjenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma: Za teritoriju regiona Stručno-metodološka pomoć u izradi planova i programa rada na sprovodjenju Društvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma: Za teritoriju opštine Stručno-metodološka pomoć u izradi planova i programa imunizacije Stručno-metodološka pomoć u suzbijanju epidemije zaraznih bolesti Koordinacija rada na sprovodjenju plana i programa rada po Društvenom dogovoru i Samoupravnom sporazumu Dezinfekcija seoskih nužnika Izrada programa edukacije kadrova Razrada strategije za masovnu detekciju pojedinih prioritetnih zaraznih bolesti: Za teritoriju okruga Razrada strategije za masovnu detekciju pojedinih prioritetnih zaraznih bolesti: Za teritoriju opštine Praćenje izvodjenja depistaže odredjene bolesti: Za teritoriju okruga Praćenje izvodjenja depistaže odredjene bolesti: Za teritoriju opštine Deskriptivno epidemiološka analiza podataka registra: Za teritoriju opštine Deskriptivno epidemiološka analiza oboljenja koje nije obuhvaćeno registracijom: Za teritoriju okruga Deskriptivno epidemiološka analiza oboljenja koje nije obuhvaćeno registracijom: Za teritoriju opštine Planiranje epidemiološke situacije Cena 25.81 97.141.72 7.10 67.576.328.63 97.Šifra usluge 810072 810073 810074 810075 810076 810077 810078 810079 810080 810081 810082 810084 810085 810086 810087 810088 810089 810090 810091 810092 810093 810094 810095 810096 810097 810098 810099 810100 810101 810102 810103 810104 810105 810106 810108 810109 810110 810112 810113 810114 810115 810116 810117 810118 810119 810120 810121 810122 810123 810125 810126 810128 810129 810130 810131 810132 810133 810134 810135 810136 Naziv usluge Uzimanje materijala za dijagnostiku: za sekret i ostalo Uzimanje materijala za dijagnostiku: za ispljuvak Uzimanje uzoraka: za vazduh.08 185.306.434.33 73.61 9.55 205.04 38.21 156.

14 97.59 15. gumenih i plastičnih materija Dezinfekcija putničkog prtljaga Dezinfekcija robe i posteljine Dezinfekcija đubrišta Dezinfekcija ljudskog leša Dezinfekcija mrtvačnice Dezinfekcija vivarijuma Dezinfekcija karantiskih prostora Određivanje rezidualnog hlora po uzorku vode Dezinfekcija vagona Dezinfekcija aviona Dezinfekcija helikoptera Dezinfekcija drumskih vozila Dezinfekcija hladnjače Dezinfekcija rečnog broda Dezinfekcija kamiona Dezinfekcija tramvaja Dezinfekcija knjiga Kontrola uspeha dezinfekcija vršene iz aviona Depedikulacija osoba insekticidima Lavirsidni tretman vodenih površina Depedikulacija kosmatih delova tela Depedikulacija rublja impregnacijom Depedikulacija posteljine impregnacijom Depedikulacija posteljine prskanjem Dekarizacija rublja.84 6. krznenih.31 2.81 381.24 38.89 64.51 5.52 1.209.56 12.67 178.31 97.51 12.319.209.38 38.68 188.17 70.81 2.51 25.66 12.066.81 25.07 12.31 97.52 404.93 329.25 70.072.93 178.44 58.45 658.41 534.744.51 12.19 18.81 228.07 52.56 18. obuće i posteljine Dekarizacija zemljišta (po aru) Dezinsekcija sanitetskih kola Dezinsekcija vagona Dezinsekcija aviona Dezinsekcija helikoptera Dezinsekcija drumskog vozila Cena 34.56 12.93 178.188. kožnih.81 153.93 198.31 117.93 32.89 485.66 .137.88 250.31 38.65 153.31 12.15 165.90 329.60 508.45 2.59 198.17 14.18 34.01 433.37 381.81 38.70 534.39 52.209.57 2.52 916.) Dezinfekcija sanitetskih kola Dezinfekcija tekstilnih.405.695.18 8.63 25.Šifra usluge 810137 810138 810139 810140 810141 810142 810143 810144 810145 810146 810147 810148 810149 810150 810151 810152 810153 810154 810155 810156 810157 810158 810159 810160 810161 810162 810163 810164 810165 810166 810167 810168 810169 810170 810171 810172 810173 810174 810175 810176 810177 810178 810179 810180 810181 810182 810183 810184 810185 810186 810187 810188 810189 810190 810191 810192 810193 810194 810195 810196 810197 810198 810199 810200 810201 810202 810203 Naziv usluge Pripremanje instrumenata za istraživanje i prateće dokumentacije Izrada ciljnog epidemiološkog upitnika Izrada uputstava za popunjavanje upitnika Izbor i obuka osoblja za prikupljanje i obradu podataka Odredjivanje pouzdanosti (reproduktibilnost) dobijenih rezultata (odnosno prikupljenih informacija) Odredjivanje validnosti dobijenih rezultata odnosno prikupljenih informacija) Sastavljanje šifarskih lista i kodeksa šifara šifrovanje po upitniku Izrada zahteva za mašinsku obradu podataka po vrsti upitnika Izrada izveštaja o sprovedenoj epidemiološkoj studiji Izlazak na teren vozilom ustanove (po 1 km) Izlazak na teren vozilom gradskog saobraćaja Dezinfekcija prostorije gasom: Po objektu Dezinfekcija prostorije gasom: Po m3 Dezinfekcija prostorija zamagljivanjem: Po objektu Dezinfekcija prostorija zamagljivanjem: Po m3 Dezinfekcija površine zatvorenih prostorija: Po objektu Dezinfekcija površine zatvorenih prostorija: Po m3 Dezinfekcija otvorenih površina: Po teritoriji Dezinfekcija otvorenih površina: Po aru Dezinfekcija sanitarnog čvora: Po objektu Dezinfekcija sanitarnog čvora: Po kabini Dezinfekcija nužnika vezanog za kanalizaciju Dezinfekcija bunara Dezinfekcija Horton pumpe Dezinfekcija vode u zatvorenim posudama Dezinfekcija bazena za kupanje Dezinfekcija vodovoda do 50 m3 ili 1 km mreže Hiperhlorinacija bunara Hiperhlorinacija norton pumpe Hiperhlorinacija vode u zatvorenim sudovima Hiperhlorinacija vodovoda Dezinfekcija česme sa ugrađenom kaptažom Dezinfekcija ambalažirane hrane (na 10 kg.141.88 381.188.38 104.93 355.37 485.39 250.

priprema za analizu.86 15.Šifra usluge 810204 810205 810206 810207 810208 810209 820001 820002 820003 820004 820005 820006 820007 820008 820009 820010 820011 820013 820014 820015 820016 820017 820018 820019 820020 820021 820022 820023 820024 820025 820026 820027 820028 820029 820030 820031 820032 820033 820034 820035 820039 820040 820041 820042 820043 820044 820045 820046 820047 820048 820049 820050 820051 820052 820053 820054 820055 820056 Naziv usluge Dezinsekcija rečnog broda Dezinsekcija kamiona Deratizacija po 1 kg.62 12.49 . savetovanja i sl.39 54.645. sporazumi i td. industrijski pripremljenog mamka na bazi antikoagulanata Deratizacija po 1 kg.87 25.) Izrada stručnog mišljenja za traženi zadatak i postavljeni problem Izrada stručnog uputstva za rad pojedinih zdravstvenih službi Učešće u izradi stručnih uputstava i saradnje sa drugim stručnim službama Izrada stručnog uputstva za rad na sprovođenju određenih mera i zakonskih propisa Utvrđivanje i izbor za analizu zdravstvenog stanja stanovništva Prikupljanje i obrada podataka iz oblasti zdravstvene statistike za analizu zdravstvenog stanja stanovništva Odabiranje postojećih zdravstveno-statističkih podataka i prikupljanje dopunskih (anketa i sl.42 129. Davanje prikaza predloga zdravstveno-statističkog karaktera o određenom zdravstvenom problemu Izrada informacija o aktuelnom zdravstvenom problemu Organizacija rada stručnih komisija.70 97.10 38.162.40 73.083. na bazi antikoagulanata Izrada analiza iz pojedinih oblasti zdravstvene delatnosti manjeg obima Izrada analiza iz pojedinih oblasti zdravstvene delatnosti srednjeg obima Izrada analiza iz pojedinih oblasti zdravstvene delatnosti većeg obima Izrada nacrta i predloga projekta za organizaciono rešavanje pojedinih vidova zdravstvene delatnosti Delatnosti na predlogu mera za poboljšanje i unapređenje zdravstvene zaštite stanovništva.80 24.822.525.16 12.654.).964.083.261.70 97.95 63. ručno pripremljenog mamka na bazi žestokih otrova Deratizacija po 1 kg.209.483. Sudelovanje u radu stručno .88 85. Pokretanje pitanja (davanje inicijative) za rešavanje pojedinih aktuelnih problema u oblasti zdravstvene zaštite Praćenje i operativno proučavanje određenog zdravstvenog problema Predlog mera za rešavanje određenog zdravstvenog problema Izrada stručnog obrazloženja sa dokumentacijom za donošenje određenih normativa i propisa (zakoni.883.594.69 63.05 74.16 25.914.057. mamka) Deratizacija po 1 kg.programer Odabiranje postojećih zdravstveno-statističkih podataka.492.091.199. priprema za mašinsku obradu. podataka. programi razvoja i sl.kolegijalnih tela Pripremanje i učešće u izradi predloga programa za zdravstvenu zaštitu u vanrednim prilikama Instruktažna delatnost u terenskim uslovima Pružanje stručne pomoći i obavljanje specijalnih konsultativnih delatnosti u razrešavanju određenih socijalno medicinskih problema Usluga na pružanju stručne pomoći i sudelovanja u izradi pojedinih materijala (analiza zdravstvenog stanja.matematičar . raznih odbora.82 28.199.71 134. prikupljanje dopunskih zdravstveno-statistič.741.40 26. ručno pripremljenog mamka.036.436.86 28. efikasnosti delovanja zdravstvene službe uz racionalnije trošenje sredstava i td.137.67 48.317.798.51 58.855.058.471.471. radnih grupa.10 12.645.18 25.77 44.645.058. komisija i sl.956.61 177. tehničko uobličavanje .69 61.260.645.822.) Definisana potreba i zahtev stanovništva za određenim vidom zdravstvene zaštite i vrstom zdravstvene službe Izrada materijala sa dokumentacijom za donošenje društvenih planova i programa mera zdravstvene zaštite za nivo Republike.715.61 30.05 25.16 7. planovi rada.16 25.51 14.16 25.16 12. priprema za mašinsku obradu.518.883. prezentiranje Izrada domometrijske i opšte statističke osnove za analizu zdravstvenog stanja stanovništva Planiranje terenskog istraživanja za prikupljanje podataka o zdravlju stanovništva Izvođenje terenskog istraživanja određenog zdravstvenog programa u stanovništvu Analiza strukture i dinamike mortaliteta Standardizacija i analiza specifičnog mortaliteta Izrada mortalitetnih tablica za određeno stanovništvo Analiza strukture i dinamike morbiliteta Prikaz i analiza privremene nesposobnosti za rad osiguranika definisanog područja Izrada analize invalidnosti zaposlenog stanivništva određenog područja Primena istraživačkog modela na određeni zdravstveni problem Definisanje modela za izbor preventivnih mera u cilju rešavanja određenog zdravstvenog problema Priprema i evaluacija definisanog modela za izbor preventivnih mera u cilju rešavanja određenog zdravstvenog problema Izbor i priprema demografskih pokazatelja za ocenu potreba i zahteva stanovništva u zdravstvenoj zaštiti (po definisanim grupama stanovništva) Cena 2. obrada prikupljenih podataka uz korišćenje ručnih i električnih računskih mašina. regiona i opštine Utvrđivanje osnova za plan razvoja mreže zdravstvenih organizacija na teritoriji opštine Izrada nacrta plana razvoja mreže zdravstvenih organizacija Utvrđivanje potreba u zdravstvenim kadrovima Učešće u izradi plana investicija u oblasti zdravstvene zaštite Praćenje sprovođenja mera u okviru programa zdravstvene zaštite Sagledavanje izvršenja odredaba iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Evaluacija sprovedenih zdravstvenih mera i akcija Učešće u sprovođenju nadzora nad stručnim radom po oblastima zdravstvene zaštite Razmatranje i formulacija mišljenja o usklađenosti plana rada i programa zdravstvene zaštite Davanje ocene i mišljenja na materijale iz oblasti zdravstvene delatnosti iz pojedinih oblasti zdravstvene zaštite.19 166.07 38.10 44.645.67 32.17 67.09 42.72 28.822. mašinska obrada.65 302.46 123.698.60 85.94 58.335.36 48.22 91.843. industrijski pripremljenog mamka na bazi žestokih otrova (po 1 kg.80 12.05 8.05 81. tehničko uobličavanje.690.822. a koje su radile druge institucije Učešće u radu stručnih tela.277.328. obrada. organizacija zdravstvene delatnosti. tehničko oblikovanje. odabiranje potrebnih dopunskih podataka.68 63.78 109.10 52. prezentiranje Odabiranje postojećih zdravstveno-statističkih podataka.703.822.421. predlozi.71 97.914.10 61.673. priprema za analizu .80 124.36 109.

98 102.277.741.27 11.08 76. emulzije.058. po izradi Izrada linamenta do 300 gr.698. Izrada masti.48 32.37 56. kompleksa zdravstvenih usluga Realizacija definisanog modela i analiza društvene korisnosti definisanih zdravstvenih usluga Proučavanje ekonomsko .71 21.86 66. strukturi.42 95.36 109. infiza.90 27.90 88.058.914.98 85.76 34.46 32.92 69. do 10 komada Merenje praškova i čajeva preko 5 gr.07 21.333.180. po izradi Izrada kapi za oči (aseptično) Izrada masti za oči (aseptično) Izrada lekova pod aseptičnim uslovima Izrada globula i supozitorija do 10 komada Izrada gelatina do 200 gr.61 24. Podela praškova ili čajeva do 5 gr.odjava određenih oboljenja od većeg sociomedicinskog značaja Izrada kodeksa Izrada plana obrade podataka Priprema za mehanografsku obradu podataka iz individualnih izveštaja (za svaku vrstu individualnih listića) Stručno-metodološka pomoć ERC pri obradi individualnih izveštaja Analiza evaluacije statističkih podataka (izrada elaborata) Priprema za publikovanje Pružanje stručno-metodološke pomoći zdravstvenim organizacijama u poslovima medicinske evidencije i statistike Rad na zakonskim propisima iz oblasti evidencije u zdravstvu Stručna uputstva za rad statističke službe Obuka lekara u okviru staža Specijalizacija lekara i drugih stručnjaka iz zdravstvene statistike Proučavanje i rad na usavršavanju postojećih i utvrđivanju novih indikatora i modela za ocenu zdravstvenog stanja i higijenskih prilika za programiranje i planiranje u zdravstvu Ciljane istraživačke studije i sprovođenje pilot studija Merenje jedne supstancije do 1000 gr. do 10 komada Izrada dekokta.71 56.373.697.54 96.286. Cena 61.04 21.49 183.174.478.61 68.26 66. Aqua aromaticae do 1000 gr.90 62. Izrada kreme do 300 gr.46 30.Šifra usluge 820057 820058 820059 820060 820061 820062 820063 820064 820065 820066 820067 820068 820069 820070 820071 820072 820073 820077 820078 820079 820080 820082 820083 820084 820085 820086 820087 820088 820089 820090 820091 820092 900001 900002 900003 900004 900005 900006 900007 900008 900009 900010 900011 900012 900013 900014 900015 900016 900017 900018 900019 900020 900021 900022 900023 900024 900025 900026 900041 900042 900043 900044 900045 900046 900047 Naziv usluge Analiza demografskih faktora.840.313.80 61.30 51.48 62.795.67 1.40 19.680.46 12.796.421.42 97.798.17 16.90 86.31 10.741.44 16.421. službama zdravstvene zaštite Periodični izveštaj o utvrđenim oboljenjima i stanjima po oblastima. Mešanje dve ili više tečnosti do 1000 gr.492.18 39.448. službama zdravstvene zaštite Periodični izveštaj o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti radnika koji rade na ugroženim radnim mestima Izveštaj o organizaciji.24 102.36 109. potreba i zahteva za zdravstvenom zaštitom po određenom zdravstvenom problemu Izrada modela za sociometrijsko istraživanje odnosa davalaca-korisnika zdravstvene usluge Primena modela u praktičnom istraživanju sociometrijskih odnosa iz oblasti zdravstvene zaštite Procena značaja određene zdravstvene delatnosti na stavove. Merenje dve ili više supstancije do 1000 gr. Izrada standardizovanih praškova do 300 gr.finansijskih faktora u vezi sa zdravstvenom zaštitom Izrada programa i operativnog plana studije Testiranje predloženog projelta Izrada izveštaja o projektu sa ocenama o sprovođenju Organizovanje uvođenja u praksu predloženih rešenja Periodični izveštaj o radu po oblastima.75 .129.375.13 62.29 66.215.83 12.23 45.69 73. Izrada pilula do 30 komada Infundibulia do 500 ml Injectiones do 100 ml Sterilizacija Aqua purficata do 1000 gr. po izradi Izrada paste do 300 gr. suspenzije.71 122.71 49.26 91. Aqua pro injestione do 100 gr.61 42. Rastvaranje antibiotičkih sirupa pod običnim uslovima Rastvaranje antibiotika pod aseptičnim uslovima Mešanje čajeva do 500 gr.914. Conspergentia do 1000 gr.42 66.62 34. macerata do 300 gr.24 69. Dosipuiveres do 1000 komada Gelatinae medicinales do 1000 gr. Izrada suspenzije odnosno emulzije.96 118.224.72 17.31 6. Rastvaranje svih vrsta lekova u hladnoj ili toploj tečnosti zajedno sa dikantiranjem i filtriranjem do 1000 gr.48 78.24 10. kadrova i opremljenosti OUR u oblasti zdravstva Izveštaj o brojnom stanju zdravstvenih radnika Individualni izveštaji Periodični izveštaj o kućnoj nezi i lečenju (za svaku službu) Prijava .92 42.83 1.594. navike i ponašanje korisnika zdravstvenih usluga Izrada analitičkog pristupa za procenu socijalne vrednosti definisane zdravstvene delatnosti. Gutte do 1000 gr.389.66 766. do 300 gr.18 42. do 300 gr. rastvora.18 32. Mešanje praškova do 300 gr.28 24.93 26.07 42.

Poluintenzivna nega Internističke grane . Linimenta do 1000 gr.72 3.39 1.89 1.90 201. Liquida diluta do 1000 gr.621.80 1. Unguanta .Intenzivna nega Cena 69.Intenzivna nega Ginekologija i akušerstvo .poluintenzivna nega Internističke grane ..285.32 1.18 42.874.83 3.Poluintenzivna nega Ortopedija i traumatologija .25 1.236.36 864.Opšta nega Pulmologija i TBC .44 78.Intenzivna nega Fizikalna medicina i rehabilitacija . Suspenziones do 1000 gr.17 2.585.866.Intenzivna nega Neonatologija .Poluintenzivna nega Oftalmologija .Opšta nega Neonatologija .89 1. Suppositoriae.78 10.184.56 1.616.83 2.83 2.89 1.Poluintenzivna nega Fizikalna medicina i rehabilitacija . Tabletae do 100 komada Tincturae do 1000 gr.rastvor do 1000 gr.489.Opšta nega Internističke grane . Macerata do 1000 gr.trebovanje po vrsti Izdavanje sredstava za lečenje i lekova na trebovanje po vrsti Izdavanje sredstava za predohranu i lečenje na bolničko trebovanje po vrsti Izdavanje medicinskog pomagala.616. Pastae do 1000 gr.90 90.931.Intenzivna nega O R L .89 1.Opšta nega Ginekologija i akušerstvo . .Intenzivna nega Pulmologija i TBC .82 51.98 2.004. po jednom pakovanju Obrada recepta ili jednog naloga Obrada bolničkog trebovanja po vrsti izdavanja Opšte odeljenje .Poluintenzivna nega Urologija .Poluintenzivna nega Pulmologija i TBC .96 62.184.Intenzivna nega Pedijatrija .33 1.45 663.22 2.Intenzivna nega Urologija .275.333.109.Opšta nega O R L .101.92 97.Opšta nega Ortopedija i traumatologija .066.26 1.Opšta nega Urologija .78 12.42 8.94 964.03 1.36 1.83 1.Poluintenzivna nega Infektivno .72 1.77 . po vrsti Izdavanje magistralnog leka na recept.17 2.83 2.globulae do 100 gr.90 66.Poluintenzivna nega Ginekologija i akušerstvo .Opšta nega Oftalmologija .78 3. Sirupi do 1000 gr. Unguanta .236. Izdavanje najmanjeg pakovanja gotovog leka na recept i za novac po jednom pakovanju Izdavanje gotovih lekova za bolničko trebovanje po vrsti leka Izdavanje opojnih droga po jednom pakovanju (uslugu obavlja isključivo farmaceut) Izdavanje ampula na nalog .opšta nega Opšte odeljenje .26 32.764.607.786. Pulveres mixti do 1000 gr.Opšta nega Pedijatrija .26 32.33 1.20 2.89 3. Pulveres standardisati do 1000 gr.33 1. Lotiones do 1000 gr..109.Intenzivna nega Infektivno . Unguanta .48 130.891.Opšta nega Fizikalna medicina i rehabilitacija .Poluintenzivna nega Neonatologija .Intenzivna nega Oftalmologija .56 1.92 32.Poluintenzivna nega Pedijatrija .97 3. Tipizacija pakovanja. Mucilagines do 1000 gr.88 66.87 1.00 789.19 78.33 864.80 1.62 3.78 10.18 42.931.18 66.157. Mixturae do 1000 gr.109. nalog za propisanu dozu Izdavanje galenskog preparata ili lekovite supstance u tipiziranom pakovanju.33 1. Species do 1000 gr.275.109.01 66.32 1.suspenziones do 1000 gr.70 1.Šifra usluge 900048 900049 900050 900051 900052 900053 900054 900055 900056 900057 900058 900059 900060 900061 900062 900063 900064 900065 900066 900067 900068 900081 900082 900083 900084 900085 900086 900087 900088 900089 900090 900091 BD0001 BD0002 BD0003 BD0004 BD0005 BD0006 BD0007 BD0008 BD0009 BD0010 BD0011 BD0012 BD0013 BD0014 BD0015 BD0016 BD0017 BD0018 BD0019 BD0020 BD0021 BD0022 BD0023 BD0024 BD0025 BD0026 BD0027 BD0028 BD0029 BD0030 BD0031 BD0032 BD0033 BD0034 BD0035 Naziv usluge Emulciones do 1000 gr.607.90 1.Sipanje u propisanu ambalažu.75 110. Solutiones do 1000 gr.Poluintenzivna nega O R L .94 1.emulsiones do 1000 gr.Opšta nega Infektivno .Intenzivna nega Ortopedija i traumatologija .

327.547.Intenzivna nega Infektivno .dečja.Intenzivna nega Oftalmologija .336.Opšta nega Infektivno .520.Opšta nega Neonatologija . Hematologija.179.Poluintenzivna nega Internističke grane .08 1.08 3.813.Poluintenzivna nega Dermatovenerologija . Alergologija.330.812.65 1.Intenzivna nega Psihijatrija .Intenzivna nega Pulmologija i TBC .330.547.595.336.Intenzivna nega Hirurgija .64 1.703.Opšta nega Neuropsihijatrija .83 . Gastroenterologija.dečja.65 1.080.202.Poluintenzivna nega Psihijatrija .45 1. grudna i drugo .Kardiovaskularno.Intenzivna nega Neuropsihijatrija .76 1.Poluintenzivna nega Oftalmologija .Poluintenzivna nega Ginekologija i akušerstvo .Poluintenzivna nega Onkologija .052.Opšta nega Neurologija .hronični bolesnici .158.Opšta nega Fizikalna medicina i rehabilitacija .717.677.297. Nefrologija . Nefrologija .Intenzivna nega Fizikalna medicina i rehabilitacija .Opšta nega Ortopedija i traumatologija .29 2.336.004.Opšta nega Psihijatrija .90 3.08 1.58 3.Poluintenzivna nega Cena 864.Opšta nega Oftalmologija .51 1.Poluintenzivna nega Pedijatrija .179.06 904.314.64 886.162.56 3.Opšta nega O R L .26 1.08 1.41 886.83 2. Endokrinologija i bolesti metabolizma.97 703.314.441.Intenzivna nega Onkologija .36 1.605.36 991.80 1. plastična.Intenzivna nega Pedijatrija .22 2.711.64 1.Poluintenzivna nega Urologija .244.Intenzivna nega Neurologija .Poluintenzivna nega Neuropsihijatrija .22 2.22 1.Opšta nega Internističke grane .06 904.498. Hematologija.Opšta nega Hirurgija .314.Poluintenzivna nega Dermatovenerologija .76 2.akutni bolesnici .179.Opšta nega Onkologija .34 1.711.158.275.Poluintenzivna nega Fizikalna medicina i rehabilitacija . Alergologija.92 904.42 2.Intenzivna nega Dermatovenerologija .36 1.Kardiovaskularno.157.210.32 1.08 1.Opšta nega Ginekologija i akušerstvo .Intenzivna nega O R L .76 1. abdominalna.Opšta nega Hirurgija .hronični bolesnici .Kardiovaskularno.68 3.18 436.08 1.Poluintenzivna nega O R L . rekonstruktivna.568.hronični bolesnici .90 3.184.Opšta nega Urologija . kardiovaskularna.Intenzivna nega Onkologija . rekonstruktivna. Hematologija.93 1.34 1.085.Poluintenzivna nega Psihijatrija .607.333.08 1.Poluintenzivna nega Infektivno .Poluintenzivna nega Neurologija .akutni bolesnici .98 1.58 3.Poluintenzivna nega Neonatologija .94 3. kardiovaskularna.Poluintenzivna nega Hirurgija .987.621.43 1.26 1. Gastroenterologija.Intenzivna nega Ginekologija i akušerstvo . abdominalna. Toksikologija.36 1.43 1.870.Intenzivna nega Neonatologija .84 3.33 1. Endokrinologija i bolesti metabolizma.Intenzivna nega Psihijatrija . Toksikologija.06 1.04 3. grudna i drugo .052.22 2. Gastroenterologija. Nefrologija .891.Poluintenzivna nega Ortopedija i traumatologija .Poluintenzivna nega Pulmologija i TBC .179. Alergologija.57 2.Intenzivna nega Ortopedija i traumatologija .Opšta nega Pedijatrija .71 2.Opšta nega Psihijatrija .Intenzivna nega Medicina rada (profesionalne bolesti) Urologija .Opšta nega Dermatovenerologija .Opšta nega Pulmologija i TBC .170.Opšta nega Dermatovenerologija .Opšta nega Onkologija .Šifra usluge BD0036 BD0037 BD0038 BD0039 BD0040 BD0041 BD0042 BD0043 BD0044 BD0045 BD0046 BD0047 BD0048 BD0049 BD0051 BD0052 BD0053 BD0054 BD0055 BD0056 BD0057 BD0058 BD0059 BD0060 BD0061 BD0062 BD0063 BD0064 BD0065 BD0066 BD0067 BD0068 BD0069 BD0070 BD0071 BD0072 BD0073 BD0074 BD0075 BD0076 BD0077 BD0078 BD0079 BD0080 BD0081 BD0082 BD0083 BD0084 BD0085 BD0086 BD0087 BD0088 BD0089 BD0090 BD0091 BD0092 BD0093 BD0094 BD0095 BD0096 BD0097 BD0098 BD0099 BD0100 BD0101 Naziv usluge Dermatovenerologija .30 2.34 1.Intenzivna nega Majka pratilja Specijalna nega nedonoščadi Internističke grane . Toksikologija.33 1.333.109.703.Intenzivna nega Hirurgija .akutni bolesnici .59 1.38 816.Poluintenzivna nega Onkologija . plastična. Endokrinologija i bolesti metabolizma.51 650.49 991.

Opšta nega Pedijatrija .54 1.218.363.Poluintenzivna nega Dečja hirurgija .277.764.558.33 2.Poluintenzivna nega Dermatovenerologija .860. Gastroenterologija.50 1. ezofagealna Hirurgija .393.922.441.Poluintenzivna nega O R L . ezofagealna Hirurgija .Poluintenzivna nega Ortopedija i traumatologija .Intenzivna nega O R L .45 3.33 2.vaskularna.58 3.751.Opšta nega Ginekologija i akušerstvo .akutni bolesnici .hronični bolesnici .28 1.35 3. plastična.Poluintenzivna nega Psihijatrija .420.Hematologija .dečja.066. rekonstruktivna. Endokrinologija i bolesti metabolizma.Hematologija . plastična.10 1.Opšta nega Ortopedija i traumatologija .Intenzivna nega Medicina rada (profesionalne bolesti) Urologija i nefrologija .08 3.066.928.Poluintenzivna nega Pedijatrija .131.07 1.703.83 1. plastična.044.336.58 974.33 2.441.Poluintenzivna nega Ginekologija i akušerstvo .Intenzivna nega Onkologija .953.Intenzivna nega Ortopedija i traumatologija .30 1.11 1. abdominalna. grudna.33 2. Toksikologija Poluintenzivna nega Internističke grane .38 1.Opšta nega Internističke grane .51 1.Intenzivna nega Pulmologija i TBC .01 1.96 926. Gastroenterologija. ezofagealna Dečja hirurgija .Opšta nega Onkologija .17 3.Poluintenzivna nega Urologija i nefrologija .Intenzivna nega Neonatologija .Opšta nega Oftalmologija .Poluintenzivna nega Neurologija .45 2.Intenzivna nega Dermatovenerologija .Poluintenzivna nega Pulmologija i TBC .573.Opšta nega Kardiovaskularna hirurgija .Kardiovaskularno.vaskularna. Gastroenterologija.Poluintenzivna nega Infektivno i tropske bolesti .284.870.50 956.Poluintenzivna nega Internističke grane .006. Toksikologija Opšta nega Internističke grane . Alergologija.19 1.58 1.77 3.821. kardiovaskularna.Intenzivna nega Majka pratilja Specijalna nega nedonoščadi Internističke grane . abdominalna.19 1.20 1.376.Opšta nega Psihijatrija .441.72 3. Alergologija.33 2.22 .280.Poluintenzivna nega Neonatologija .441.Intenzivna nega Kardiovaskularna hirurgija .Šifra usluge BD0102 BD0103 BD0104 BD0105 BD0106 BD0107 BD0109 BD0110 BD0111 BD0112 BD0113 BD0114 BD0115 BD0116 BD0117 BD0118 BD0119 BD0120 BD0121 BD0122 BD0123 BD0124 BD0125 BD0126 BD0127 BD0128 BD0129 BD0130 BD0131 BD0132 BD0133 BD0134 BD0135 BD0136 BD0137 BD0138 BD0139 BD0140 BD0141 BD0142 BD0143 BD0144 BD0145 BD0146 BD0147 BD0148 BD0149 BD0150 BD0151 BD0152 BD0153 BD0154 BD0155 BD0156 BD0157 BD0158 BD0159 BD0160 BD0161 BD0162 BD0163 BD0164 BD0165 BD0166 BD0167 Naziv usluge Hirurgija .30 489.Opšta nega O R L .284.hronični bolesnici . rekonstruktivna.Intenzivna nega Psihijatrija .508.58 1.77 3. endokrina.870. plastična.20 2.Intenzivna nega Neurohirurgija .441.Intenzivna nega Psihijatrija .Intenzivna nega Hirurgija .93 1.89 768.Intenzivna nega Infektivne i tropske bolesti .Poluintenzivna nega Kardiovaskularna hirurgija . Endokrinologija i bolesti metabolizma.Kardiovaskularno.58 1.hronični bolesnici .87 1.595. grudna.Intenzivna nega Neuro hirurgija . rekonstruktivna.50 1.266.07 974. endokrina.akutni bolesnici .Hematologija .441.572.68 974.118.Opšta nega Dermatovenerologija .45 2.441.275.Opšta nega Cena 2.94 4. Toksikologija Intenzivna nega Internističke grane .210.08 3.33 2.218.206.Intenzivna nega Oftalmologija .60 1.661.284.40 4. abdominalna.573.Poluintenzivna nega Psihijatrija .953.89 689.akutni bolesnici .Intenzivna nega Neurologija .49 1.63 1.Opšta nega Neurologija .Poluintenzivna nega Onkologija .92 4.77 3.33 2.12 3.412.07 1. endokrina.Opšta nega Neonatologija .Opšta nega Neuro hirurgija .36 1.441.953.740.Kardiovaskularno.Intenzivna nega Pedijatrija .Poluintenzivna nega Neuro hirurgija .07 1. grudna.979. Endokrinologija i bolesti metabolizma. abdominalna.139. grudna i drugo .Intenzivna nega Ginekologija i akušerstvo .vaskularna.Opšta nega Pulmologija i TBC .19 1.Opšta nega Infektivno i tropske bolesti .573.Opšta nega Dečja hirurgija .748.Opšta nega Urologija i nefrologija .33 2.17 1.066.Opšta nega Psihijatrija . rekonstruktivna.Poluintenzivna nega Oftalmologija .97 3. Alergologija.275.07 1.19 1.

90 109.Ruma Dom za stare i penzionere .89 1.nepokretni bolesnici Novopazarska banja Kuršumlijska Banja Bukovička Banja Bujanovačka Banja Sijarinska Banja Institut za rehabilitaciju Beograd .00 220.314.Prokuplje Gerontološki centar Srem .64 711.21 112.314.892.Novi Kneževac Gerontološki centar .168.87 1.Zrenjanin Dom za penzionere i druga stara lica Jagodina .112.Surdulica Gerontološki centar .29 128.00 2.153.99 4.09 114.64 1.153.64 1.69 116.153.18 1. dece i omladine .565.Niš Dom za stare i penzionere sa odeljenjem za duševno obolela lica .Beograd Gerontološki centar .Subotica Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju .Beograd Specijalna bolnica Rusanda Melenci Zavod za specijalnu rehabilitaciju Banja Kanjiža .55 134.PJ stacionar za majku i dete.Bečej Gerontološki centar . Ada Gerntološki centar .18 1.930.zdravstvena ustanova Dom za decu Kolevka .33 142.314.314.prelom ploče (M 50%) Troškovi materijala za dodatak zuba u protezi ( M 50%) Troškovi materijala za dodatak kukice u protezi (M 50%) Cena 1.18 1.77 133.19 168.21 131.89 130.Knjaževac Dom za stare i penzionere Milivojević Pera .59 1.44 3.33 536.168.18 7.314.232.12 302.00 141.84 150.18 1.18 1.168.Kragujevac Gerontološki centar .24 118.314.83 278.64 168.57 147.90 107.Kulina sa Izvorom .006.Poluintenzivna nega Neurohirurgija .18 1.39 132.Jagodina Centar za socijalni rad .33 123. Beograd Socijalno .Brka .59 145.00 220.16 136.Šabac Centar za zaštitu odojčadi.Novi Bečej Centar za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera.63 137.368.48 406.00 220.27 145. .64 1.Subotica Dom za penzionere i stara lica .Intenzivna nega Majka pratilja Specijalna nega nedonoščadi Sterilne sobe i sterilne komore Vrnjačka Banja Niška Banja Sokobanja Ribarska Banja .19 1.Priština Dom za smeštaj i negu starih lica .53 136.Sombor Gerontološki centar .Šifra usluge BD0168 BD0169 BD0170 BD0171 BD0173 BD0175 BD0176 BD0180 BD0181 BD0183 BD0184 BD0188 BD0189 BD0190 BD0191 BD0192 BD0193 BD0195 BD0197 BD0198 BD0199 BD0200 BD0201 BD0202 BD0203 BD0204 BD0205 BD0206 BD0207 BD0208 BD0209 BD0210 BD0211 BD0212 BD0213 BD0214 BD0215 BD0216 BD0217 BD0218 BD0219 BD0220 BD0221 BD0222 BD0223 BD0224 BD0225 BD0226 BD0227 BD0228 BD0229 BD0230 BD0231 BD0232 BD0233 BD0234 BD0254 BD0255 BD0256 BD0257 BD0258 BD0460 S09045 S09046 S09052 S09053 S09054 Naziv usluge Neurohirurgija .Kruševac Gerontološki centar .Dečje odeljenje za pojačanu negu od 0-6 godina Dom za lica ometena u mentalnom razvoju Othon .168.804.Veternik Dom za lica ometena u razvoju .nepokretni bolesnici Gerontološki centar .64 1.18 1.Dom za stare i penzionere .892.64 1.koronarna jedinica Gamzigradska Banja Vranjska Banja Banja Koviljača .36 133.368.64 1.168.38 681.18 1.81 1.314.168.23 1.opšta nega Zlatibor Ozren Sokobanja .Bečej .Kulina sa Izvorom .kapacitet u Mladenovcu Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Istok .Pančevo Dom za stara i mentalno zaostala lica .27 109.314.Smederevo Gerontološki centar .00 .69 135.pokretni bolesnici Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Istok .89 1.Mataruška Banja Dom za stare i penzionere .Kanjiža Specijalna bolnica Stari Slankamen Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Termal Vrdnik Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović Kardiovaskularna hirurgija-Specijalna postoperativna nega kod operacija na otvorenom srcu Troškovi materijala za parcijalnu akrilatnu protezu (M 70%) Troškovi materijala za totalnu protezu (M 80%) Troškovi materijala za reparaturu proteze .Mol.89 1.opšta nega Mataruška Banja Ivanjica Zlatar .892.Kanjiža Gerontološki centar .Opšta nega Dom za lica ometena u razvoju .64 1.58 5.92 1.088.Stara Moravica Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju .23 598.Novi Sad Gerontološki centar .rehabilitacija Zlatar .892.

00 1.00 84.00 564.938.410.75 282.25 .00 1.00 330.938.64 411.hladnovezujući akrilat (M 50%) podlaganje proteze indirektno (M 50%) aktivni pokretni ortodonski aparat (M 150%) funkcionalni ortodonski aparat (M 150%) reparaturu ortodonskog aparata sa otiskom (M 60%) opturator ploču bez zuba (M 30%) protezu sa opturatorom (M 40%) skeletiranu protezu sa opturatorom (M 50%) davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe (M 50%) readaptaciju i reokludaciju opturatora (M 35%) Cena 330.Šifra usluge S09055 S09056 S09110 S09111 S09113 S09184 S09185 S09186 S09219 S09308 Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi Troškovi materijala materijala materijala materijala materijala materijala materijala materijala materijala materijala za za za za za za za za za za Naziv usluge podlaganje proteze direktno .410.75 1.00 1.