Dnevni avaz

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik petak, 25. 2. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5562

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

REVOLUCIJA Kontranapad snaga sigurnosti za gu{enje revolta

BITKA ZA TRIPOLI
Sigurnosne snage upadaju u ku}e i obavljaju pretrese Srbi, Hrvati i Bosanci zajedno u pustinji, ne `ele se razdvojiti, tra`e put prema ku}i Blokirani radnici firme iz Biha}a Veliki broj `rtava
nage lojalne libijskom vo|i Muameru Gadafiju pokrenule su ju~er kontranapad na va`ne gradove u blizini Tripolija pod ko-

PIO: Uskoro odluka o protestima

UPITNO POVE]ANJE PENZIJA
5. strana

S

ntrolom opozicije koja je ranije zauzela i isto~ne dijelove zemlje. Pobunjeni narod ipak odolijeva atacima. U me|uvremenu se nastavlja

agonija gra|ana BiH koji rade u Libiji, a poku{avaju pobje}i iz haosa. Te{ko je i na{im ljudima na naftnim poljima libijske pustinje Nafura. 2., 3. i 4. strana

Nevolje

Skandali: Novi detalji o istrazi TK

KAKO JE RADIO TAJNI AGENT TU@ITELJICE MILI]
13. strana

Standard: Cijene dostigle maksimum

HRANA NAJSKUPLJA U ^ETIRI GODINE
10. str.

Sarajevo: Poruke Miroslava Laj~aka

Sinan pored skloni{ta: Oboljeli ~ovjek morao je napustiti garsonijeru i vratiti se pod vedro nebo 12. str.

(Foto: I. [ebalj)

EU O^EKUJE DA BiH DOBIJE VLADU S PROGRAMOM

Borac `ivi u rupi
11. strana

Drama Ferida Sinana, pe}inskog ~ovjeka na{eg vremena

Karkin preuzeo odbranu Zijada Turkovi}a
18. strana

SUD BIH

Ukratko

Zavr{it }e kao Hitler

2

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

aktuelno

Libijski lider Muamer Gadafi prije }e zavr{iti kao Adolf Hitler, koji je izvr{io samoubistvo, nego {to }e predati vlast, izjavio je ju~er donedavni ministar pravde Libije Mustafa Abdel D`elil, koji je podnio ostavku u znak protesta zbog nasilja nad demonstrantima. On je u intervjuu za {vedski list „Expressen“ rekao da o~ekuje da Gadafi ispuni obe}anje da }e prije umrijeti na libijskoj teritoriji nego oti}i u egzil. - Gadafijevo vrijeme je isteklo. On }e oti}i kao Hitler, izvr{it }e samoubistvo - kazao je Abdel D`elil.

REVOLUCIJA Kontranapad snaga sigurnosti za gu{enje revolta koji se pribli`ava

Bitka za Tripoli
Sigurnosne snage upadaju u ku}e oko prijestonice i obavljaju pretrese Bitke se vode i u gradovima koje je opozicija ranije oslobodila Napadnuta i d`amija Veliki broj `rtava Prijeti gra|anski rat
Snage lojalne libijskom vo|i Muameru Gadafiju pokrenule su ju~er kontranapad na va`ne gradove u blizini prijestonice, Tripolija, pod kontrolom opozicije koja je ranije zauzela i isto~ne dijelove zemlje, uz granicu s Egiptom, oko Bengazija i Tobruka, kao i du` obale Mediterana. svjedoka, glavni grad Tripoli ~uvaju jake vojne snage, a tenkovi su raspore|eni po predgra|ima. Grad Zuara, koji se nalazi 120 kilometara zapadno od Tripolija, postao je posljednji u nizu koji je pao u ruke antire`imskih snaga. Vojska je ju~er napala i d`amiju u El-Zaviji, 50 kilometara zapadno od Tripolija, protivavionskim raketama i automatskim oru`jem, jer su antivladini demonstranti odbili napustiti tu oblast. U tom napadu stradao je veliki broj demonstranata, koji su se ulogorili u d`amiji i ispred nje.

Naru~io napad iznad Lokerbija

Muamer Gadafi navodno je naredio da se izvr{i bomba{ki napad u avionu kompanije „Pan Am“ iznad {kotskog grada Lokerbija, izjavio je biv{i ministar pravosu|a te sjevernoafri~ke zemlje Mustafa Abdel D`elil. On je rekao da posjeduje „dokaz da je Gadafi naredio“ ovaj napad u kojem je 270 ljudi izgubilo `ivot, prenosi {vedski dnevnik „Expressen“.

Strijeljao policajce
Snage sigurnosti napale su opozicione formacije koje kontroliraju grad Misurata, oko 200 kilometara isto~no od Tripolija, i u tom napadu poginulo je vi{e ljudi. Sukob je

Neprihvatljivo krvoproli}e

Napustile ga plemenske vo|e
Gadafija su napustile klju~ne plemenske vo|e. Vo|a plemena Zuvaja zaprijetio je da }e ukinuti isporuke nafte iz oblasti Kirenaika i Kufra ako ne prestane nasilje nad narodom. Ekrem el-Varfali, poglavar plemena Varfali, jednog od najve}ih u Libiji, izjavio je za izbio u blizini aerodroma i Gadafijeve snage su uspostavile kontrolu nad tom obla{}u, ali opozicione snage jo{ ih poku{avaju potisnuti. Prema ocjeni agencije AP, napadi na te gradove izvr{eni su radi gu{enja revolta koji se pribli`ava Gadafijevom bastionu u Tripoliju. Podru~je koje kontroliraju snage lojalne Gadafiju sve je manje, javio je ju~er BBC. Prema izjavama katarsku televiziju „Al-Jazeera“: - Mi smo poru~ili bratu Gadafiju da nam on vi{e nije brat i ka`emo mu da napusti zemlju. Sam Gadafi potje~e iz zajednice Gadafte, jednog od vi{e od 20 plemena, naseljenog oko Sirta, mediteranskog grada na sjeveru. Arapska televizija „Al-Jazeera“ prikazala je snimke policijske stanice u El-Zaviji koja gori i oko 20 tijela s rukama vezanim na le|ima. Ta televizija navela je da se radi o tijelima policajaca koji su strijeljani zato {to su odbili pucati na demonstrante. Ustanici su preuzeli kontrolu nad skoro cijelim isto~nim dijelom zemlje, a priklju~ile su im se i

Predsjednik SAD Barak Obama (Barack) izjavio je da nasilje u Libiji mora stati i da je naredio administraciji da pripremi vi{e mogu}ih odgovora na nastalu krizu. Ameri~ki predsjednik najavio je preksino} da }e poslati dr`avnu tajnicu Hilari Klinton (Hillary Clinton) u @enevu, kako bi u~estvovala u me|unarodnim pregovorima o rje{enju krize. Obama je rekao da su „patnja i krvoproli}e ne~uveni i neprihvatljivi“, prenio je AP.

Antivladini demonstranti nakon dobivene bitke protiv snaga sigurnosti

Bijeg k}erke Ai{e na Maltu

mnoge nekada{nje pristalice Gadafijevog re`ima.

Pobjegao ro|ak
Jedan od najbli`ih Gadafijevih saradnika, njegov ro|ak Ahmed Gadaf el-Dam, objavio je da je pobje-

Nakon Gadafija i njegovog sina Sejfa el-Islama, na libijskoj dr`avnoj televiziji pojavila se i Gadafijeva k}erka Ai{a. K}erka libijskog ~elnika pojavila se na dr`avnoj televiziji kako bi opovrgla da je poku{ala pobje}i iz zemlje. Ranije je televizija „Al-Jazeera“ objavila da je Ai{a Gadafi otputovala na Maltu. Ai{a Gadafi bila je ambasadorica dobre volje UN-a za borbu protiv nasilja nad `enama i {irenja HIV-a. Zbog nasilnog obra~una njenog oca s demonstrantima, UN je povukao to imenovanje, objavljeno je u srijedu. Ai{a Gadafi profesorica je me|unarodnog prava i bila je dio advokatskog tima koji je branio Sadama Huseina nakon njegovog pada.

gao u Egipat u znak protesta zbog krvavog obra~una re`ima s demonstrantima, istakav{i da je u Libiji na djelu „ozbiljno naru{avanje ljudskih prava i me|unarodnog prava“. To je do sada najja~i udarac Gadafiju, ocjenjuje AP, nakon {to su

Na aerodromu blokirani radnici iz
U zgradu aerodroma u Tripoliju u{li su zahvaljuju}i ambasadoru Srbije, dok na{ih nije bilo nigdje, ka`e Dizdarevi}
^etvrti dan, bez novca za `ivot, na aerodromu u Tripoliju u dramati~nim okolnostima nalaze se 22 radnika kompanije TTS iz Biha}a, a me|u njima je i supruga jednog od in`injera s dvoje maloljetne djece. Ovu informaciju javio nam je iz Austrije Asmir Dizdarevi}, vlasnik TTS-a. Dizdarevi}, koji poku{ava na sve na~ine pomo}i svojim zaposlenicima, ogor~en je na predstavnike Ambasade BiH u Tripoliju. - TTS radi glavnu libijsku d`amiju u Tripoliju posljednje dvije godine, a moji radnici stanovali su svega 100 metara daleko od Ambasade BiH. I prije nemira radnici TTS-a su kontaktirali zaposlenike Ambasade i ambasadora Ferhata [etu, jer se naslu}ivao kaos pri~a Dizdarevi}. U nevi|enoj drami, bez ikakve
Dizdarevi}: Imali su karte

Asmir Dizdarevi}, vlasnik TTS-a, ogor~en na Ambasadu BiH

Upozorenje novinarima

Libijski zvani~nici obavijestili su ameri~ke diplomate da }e strani novinari koji su bez dozvole u{li u Libiju da izvje{tavaju o protestima biti „tretirani kao saradnici El-Kaide“, saop}io je ju~er Stejt department.

TTS radi glavnu d`amiju u Tripoliju

pomo}i ili savjeta na{ih diplomatskih predstavnika, radnici TTS-a prebacili su se kako su znali i umjeli 20 kilometara iz centra Tripolija u pravcu aerodroma, na farmu jednog Libijca. Odatle su se dva dana probijali do aerodroma, koji je udaljen deset kilometara. - U zgradu aerodroma u{li su zahvaljuju}i ambasadoru Srbije, koji je iskoristio svoje veze, dok na{ih nije bilo nigdje - ka`e Dizdarevi}. Iako su ranije kupili avionske karte kompanije „Burak“, natjerani su da od te kompanije kupe nove karte za let, ali i one su propale. Ostali su bez novca, bez hrane i, prema rije~ima vlasnika kompanije Asmira Dizdarevi}a, spavaju na betonu. Niti mogu iza}i van aerodroma, niti mogu u}i u avion, jer „svi spa{avaju svoje“. - Sramotno je {ta se radi s na{im

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

Gadafijevom bastionu

Jo{ samo da zrak poskupi!
@ivot u BiH mogu}e je porediti s bokserskim ringom, u kojem je bh. gra|anima namijenjena nezahvalna uloga boraca koji {utke primaju udarce. Narod se nije ni oporavio od posljednjeg nokauta, poskupljenja hljeba za 30 posto, a ve} sti`u novi udarci. Najava o mogu}em poskupljenju struje za ~ak 38 posto posljednji je direkt u lice svakom stanovniku ove napa}ene zemlje. Poskupljuje i nafta, kafa... Jo{ nam nedostaje samo da zrak poskupi. O~ito je da su u „Elektroprivredi BiH“ odlu~ili dokraj~iti najosjetljivije kategorije stanovni{tva. Vide da mogu. Njihova ra~unica je jasna: ako je hljeb, bez kojeg se ne mo`e, poskupio, a niko se nije mnogo nasekirao, oni pretpostavljaju da se ne}e gra|ani pobuniti i ako oni prebace „hljebnih“ 30 posto za koji procent. Opravdanje za poskupljenja obi~no se tra`i u pore|enju sa susjednim zemljama, u kojima su, navodno, hljeb i struja skuplji nego u BiH. Istina. No,

Mo`da su bh. gra|ani postali imuni na de{avanja na politi~koj sceni. Ali, na gladan stomak te{ko se naviknuti. Tada se uzvra}aju udarci
pre{u}uje se da su i pla}e u tim zemljama daleko vi{e nego u BiH. U tim zemljama rast cijena namirnica, struje ili vode, prati i rast pla}a. U BiH rast cijena hljeba ili struje za 30 prosto, prati rast prosje~ne pla}e za jedan-dva posto. Upravo je prosje~na pla}a jedna od najve}ih podvala. Narodu se uporno zamazuju o~i prosje~nom pla}om u BiH, koja iznosi 818 KM. No, pitanje je ko sve ima ovu pla}u, jer se do nje dolazi tako {to se zbroje brojne astronomske pla}e od nekoliko hiljada KM s onom u industriji, koja iznosi 500 do 600 KM. A takvih je najvi{e. Vlast, koja je i najodgovornija za ovakvo stanje, jer ni{ta godinama nije poduzela iako je morala, ne brine se previ{e {to nova poskupljenja prakti~no zna~e da je narod mnogo siroma{niji nego prije samo nekoliko mjeseci. Mo`da su bh. gra|ani postali imuni na de{avanja na politi~koj sceni. Ali, na gladan stomak te{ko se naviknuti. Tada se uzvra}aju udarci.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

(Foto: AP)

mu poslu{nost otkazali i mnogi libijski ambasadori {irom svijeta, ministar pravde i ministar unutra{njih poslova, koji su pre{li na stranu demonstranata. Gadafi jo{ dr`i pod kontrolom Tripoli, grad u kojem `ivi tre}ina od

ukupno {est miliona Libijaca. Nemiri su, me|utim, podijelili zemlju i prijete da je odvedu u gra|anski rat, navodi AP. Gadafi ima kontrolu u smanjenom sjeverozapadnom pojasu oko Tripolija, nad pustinjama na jugozapadu i

centralnim dijelovima zemlje. Njegove sigurnosne snage upadaju u ku}e oko prijestonice i obavljaju pretrese. - Sada je vrijeme tajnog terora i tajnih hap{enja - ocijenio je ju~er jedan o~evidac.

Biha}a Imena
Na aerodromu u Tripoliju nalaze se radnici TTS-a: Almir Be}irspahi} sa suprugom Mirelom Harba{Be}irspahi} i djecom Fatimom (6) i Alijem (4), Samir ^irkinovi}, Mustafa Deli}, Ahmet, Nisvet i Osman Dizdarevi}, Mehrud i Nijaz Feli}, Senijad, Sead, Enver i Azim Halilagi}, Merim Im{irevi}, Nermin Ogre{evi}, Suvad Remi} i Sanel Selimovi}, svi iz Biha}a, Nihad Habibovi} i \emal Ra{ak iz Bugojna i Ernes Me{i} iz Mrkonji}-Grada. gra|anima! Poku{avam iz Austrije na bilo koji na~in osigurati avion za prebacivanje mojih radnika do Turske. Turci s pet aviona izvla~e svoje gra|ane, [panci, Nijemci, Austrijanci, Srbi tako|er. Samo su bh. gra|ani prepu{teni sami sebi - tvrdi Dizdarevi}.
M. DEDI]

Libijski diktator Muamer Gadafi obratio se ju~er naciji putem nacionalne televizije i za revoluciju u zemlji optu`io El-Kaidu. „Al-Jazeera“ prenosi da je poru~io kako je sada ve} o~ito da mladim demonstrantima manipulira najozlogla{enija teroristi~ka organizacija na svijetu. - Sasvim je jasno da probleme stvara El-Ka- Gadafi: Optu`io teroriste ida, koja podsti~e mlade na pobunu. Glavnih pobunje- bin Ladena kao osobu pod ~iji su nika je malo i moramo ih uhvati- utjecaj pali mladi na drogama. U 20-minutnom obra}anju zati. Ostali trebaju ostati u ku}i. Imaju oru`je i laki su na okida~u, tra`io je od vjerskih starje{ina „da pogotovo na drogama. Isprani su ga ne razo~araju“ te je izrazio im mozgovi i pravi neprijatelji im sau~e{}e porodicama poginulih govore {ta da u~ine - izjavio je Ga- sarkasti~no pitaju}i „ho}e li im dafi, ~esto spominju}i i Osamu pomo}i Bin Laden“.

El-Kaida tjera mlade` na pobunu

Novo obra}anje naciji

4

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

aktuelno

Pustinja Nafura: Nema osiguranja, vlada bezakonje

Poslovi bh. firmi u Libiji vrijedni milijardu eura Srbi, Hrvati i Bosanci
„Avaz“ u kontaktu sa bh. radnicima

EKONOMIJA Na{a privreda nema alternativno tr`i{te

zajedno u pustinji!
Imaju samo kopije paso{a

Dosada{nji gubici su nadoknadivi, smatra Igor Gavran Nemogu}e prognozirati kretanje cijena goriva, isti~e Amela Ke~o
ve} godinama uspje{no ugovaraju i izvode radove ~ija se ukupna vrijednost mjeri stotinama miliona KM. On isti~e da su dosada{nji gubici nadoknadivi te da bi me|unarodni ugovori takvog obima morali podrazumijevati za{titne klauzule, odnosno garancije i osiguranje. No, pitanje je {ta }e se desiti ako Libija prestane biti „obe}ana zemlja“ za bh. firme, {to bi se moglo desiti zbog smjene vlasti ili dugotrajnih nemira. BiH, jednostvno re~eno, nema alternativu. Gavran dodaje da posljedice libijske krize mogu biti i indirektne, kao {to je raGavran: Najugro`enije gra|evinarstvo

Na naftnim poljima libijske pustinje Nafura, oko 1.200 kilometara od Tripolija, nalazi se vi{e bh. radnika koji osim kopija paso{a nemaju nikakvih drugih dokumenata. „Dnevni avaz“ putem interneta od preksino} je u kontaktu s nekima od njih. Planirali su ju~er krenuti ka Bengaziju kako bi se poku{ali ukrcati na turski brod i prebaciti do Turske. No, nisu na vrijeme imali osiguran prijevoz od Nafu-

dr`avljani nisu uspjeli ukrcati. To nam je putem Skypea prenio V. B. iz Srbije, koji se u jednom kampu u Nafuri nalazi s deset Bosanaca, radnika „Energoinvesta“, od kojih su neki iz Sarajeva, neki iz Tuzle, neki iz Biha}a. Zajedno su s vi{e radnika iz Srbije i Hrvatske te Pakistana i ostalih zemalja, ima ih ukupno oko 50, a ~vrsto su odlu~ili da se ne razdvajaju. Oni se nalaze na teritoriji oslobo|enoj od Gadafije-

Na{e kompanije ve} bilje`e gubitke zbog krize u Libiji, ali oni jo{ nisu dramati~ni i mogu se nadoknaditi, ako bi se situacija brzo smirila. A ako bi nemiri potrajali, to bi za na{u privredu moglo predstavljati nenadoknadivu {tetu. U Libiji radi 17 bh. firmi koje, prema procjenama, imaju ugovore ukupno vrijedne oko milijardu eura. Analiti~ar Vanjskotrgovinske komore BiH Igor Gavran ka`e da je posebno u opasnosti gra|evinarstvo, jer je libijsko tr`i{te jedno od rijetkih gdje na{e kompanije

Obe}ana zemlja

Radnike za{titio Libijac
Ju~er kasno popodne V. B. je imao i pouzdana saznanja da je jedna grupa njihovih kolega koji rade za naftnu kompaniju AGOCO krenula iz Sarira i Mesle prema Bengaziju, a druga prema Raslanufu. Tako|er, dobio je i nepore kako bi u Bengazi stigli do podne, kada je turski brod trebao krenuti. Propao im je i plan da do|u u Bengazi te tu preno}e i sa~ekaju eventualni dana{nji brod, jer su od hrvatskih kolega koji su se probili do tog grada saznali da se ju~er ~ak ni svi turski tvr|enu informaciju da su bh. radnici koji rade za firmu „Bosna S“ i nalaze se u jednom od kampova pored Nafure, dobro i zdravo te da ih je od plja~ka{a za{titio jedan Libijac iz obli`njeg sela i osigurao im hranu i ~uvare. ve kontrole, mada jo{ nemaju osiguranje vojske i policije te u okolici vlada, kako su nam rekli, bezakonje. Imaju ne{to zaliha hrane, koju maksimalno {tede, a {tite ih i ~uvaju njihove kolege Libijci iz obli`njih sela.
M. KUKAN

Finir odr`ao sastanak s direktorima bh. kompanija
Ambasador Libije u BiH Salem Finir odr`ao je sastanak s direktorima i predstavnicima vode}ih bh. kompanija koje posluju u Libiji i upoznao ih s razvojem doga|aja u toj zemlji, saop}eno je iz Ambasade u Sarajevu. Direktori su tokom sastanka iznijeli informacije koje dobivaju od svojih radnika i koje potvr|uju da se situacija smiruje te da nije ni pribli`no ista opisima pojedinih „nedobronamjernih medija“, navodi se u saop}enju. Oni su, tako|er, potvrdili i da se ve}ina radnika iz BiH ne `eli vratiti, nego da `ele nastaviti tamo raditi.

st cijena nafte i poskupljenje nekih proizvoda i usluga. Direktori na{ih firmi kazali su nam da sada razmi{ljaju o evakuaciji svojih radnika, a da je o {teti jo{ rano govoriti, dok se ne vidi kako }e se razvijati situacija. Gorivo je u FBiH proteklih dana ve} poskupjelo za pet feninga zbog de{avanja u Libiji. Amela Ke~o, sekretar Udru`enja distributera naftnih derivata FBiH, ka`e da

Berzanske cijene

u ovom trenutku niko ne mo`e procijeniti koliko }e se kriza u kona~nici odraziti na cijene nafte. - To }e najvi{e utjecaja imati na Italiju, jer ona 20 posto nafte uvozi iz Libije. Kod nas ne}e toliko. No, sve to }e utjecati na berzanske cijene, {to se onda odra`ava i na maloprodaju kazala nam je Ke~o. Libija u proizvodnji nafte u svijetu u~estvuje sa ~etiri posto.
G. MRKI]

Avion kompanije „BH Airlines“, koji je ju~er u 14.20 sati poletio prema Tripoliju u cilju evakuacije bh. dr`avljana iz Libije, uspje{no je sletio, izjavio je za „Dnevni avaz“ pomo}nik ministra vanjskih poslova BiH Zoran Perkovi}. Me|utim, Edin Hrapovi} iz kompanije „BH Airlines“ tvrdio je suprotno. - Vezu sa posadom i telefonsku vezu s Libijom izgubili smo kada je avion bio na

Opre~ne informacije o avionu „BH Airlinesa“

Poku{aj evakuacije bh. dr`avljana

40-tak kilometara od Tripolija. U 14. 46 sati izgubili smo svaki kontakt - kazao nam je Hrapovi}. Vlasnik „[irbegovi} grupe“ Faruk [irbegovi} izjavio je da je 19 radnika ove firme poslije podne krenulo za Rim, a onda i za Beograd. Selvera Kuji} iz Sarajeva kazala je sino} kako se njen suprug Namir, radnik „Energoinvesta“, sa jo{ oko 30 radnika ve} tri dana nalazi na aerodromu u Ad. K. Tripoliju.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Opet po le|ima obi~nih gra|ana: EPBiH tra`i poskupljenje struje od 38 posto!
- Pa, treba im za visoke plate, ~ak i onu trinaestu, regrese, topli obrok, zatim za lije~enje, lijekove, rehabilitacione centre kako zaposlenicima tako i kompletnoj porodici. [ta re}i osim - dr`ava u dr`avi. Ako dignu cijenu za 0,01 (ajsa ajsa) KM, trebamo iza}i svi na ulice!

Radnici „H. K. Companyja“ iz Bengazija, ~iji je kamp nedavno napadnut, kada je dio njih lak{e povrije|en, trebali su se sino} ukrcati na brod za Tursku. - Nas je ovdje ukupno 103, samo iz na{e kompanije. Mi smo u luci Bengazi, ~ekamo ukrcavanje. Dobro smo,

Nurdin [ari} rasje~en ma~etom
imamo hrane. Obavezu na{e evakuacije preuzelo je osoblje turskog konzulata - kazao nam je sino} oko 19 sati Nurdin [ari}, jedan od radnika. S druge strane, pomo}nik ministra vanjskih poslova BiH Zoran Perkovi} kazao nam je da se oko 150 bh. radnika u Bengaziju ju~er oko podne ukrcalo na jedan turski brod. [ari} je dodao da je u gradu mirno, da se saobra}aj normalno odvija, da demonstranti koji su zauzeli grad imaju svoju policiju i da uspostavljaju svoju vlast. [ari} je bio u grupi bh. gra|ana koji su nedavno na-

Bh. radnike evakuira turski konzulat

padnuti prilikom plja~ke, kada je desetak njih lak{e povrije|eno, o ~emu su mediji u bh. izvijestili. - Ja sam najte`e povrije|en. Napadnut sam ma~etom, rasje~en mi je but. Zbrinuti smo u bolnici i niko od nas nije u opasnosti - kazao G. M. nam je [ari}.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

5

PIO Isplata februarskih penzija na vrijeme, upitno pove}anje

Odluka o protestima penzionera 10. marta
U Zavodu PIO nadaju se da }e najave o rastu penzija biti ispunjene u aprilu Ni{ta od toga ako vlast ne bude formirana, ka`e Omerefendi}
penzionere kako bi ta isplata bila obavljena bez problema. [to se ti~e vra}anja Vladinog duga, ne vjerujemo da }e se u vezi s time ne{to de{avati sve dok bud`et ne bude usvojen. O~ekujemo da }e penzije za april biti pove}ane. I dalje stojimo pri tome, a takve najave potkrepljujemo na{im finansi-

Isplata februarskih penzija u Federaciji BiH bit }e obavljena na vrijeme prema starim koeficijentima, ka`u u Federalnom zavodu PIO i dodaju da o~ekuju da }e penzije biti pove}ane u aprilu. S druge strane, penzioneri su skepti~ni, jer ne znaju ko }e im pove}ati penzije ka-

Tri godine bez pove}anja
Prosje~na penzija 340 KM Najni`a penzija 296 KM Najvi{a penzija 1.970 KM Tri godine penzije nisu pove}avane
Mustafi}: Za{tititi profesiju snimatelja

Li~nost dana Mustafa Mustafi}

^arobnjak iza objektiva
Prava je osoba koja se na{la na ~elu Asocijacije bh. snimatelja
uspjeh bh. kinematografije ne bi bio mogu} i bez njih. Mustafa Mustafi} prava je osoba koja se na{la na ~elu ove asocijacije. Ro|en je 1941. godine u Sarajevu. Dobitnik je brojnih zna~ajnih nagrada, me|u kojima je Zlatna medalja za najbolju kameru na festivalima u Beogradu, Portoro`u, Pore~u... U njegovoj filmografiji su neka od najzna~ajnijih ostvarenja biv{e Jugoslavije: „Ovo malo du{e“, „Stanica obi~nih vozova“, „Kuduz“, „Moj brat Aleksa“, „Bulevar revolucije“, „Magare}e godine“, „Remake“, „Go West“, „]orkan i M. ^u. [vabica“...

Omerefendi}: Jo{ }emo malo sa~ekati

Februarske penzije po starom koeficijentu

Sve {to se ne zabilje`i kao da se nije desilo. Stvaran svijet posmatran golim okom mo`e se idealizirati, zanemariti i zaboraviti, ali okom kamere on je realan, izra`ajan i vje~an. Mustafa Mustafi}, istaknuti bh. snimatelj, ~arobnjak je koji svojom kamerom ve} decenijama od zaborava ~uva stvarnost i kreira umjetnost. Trebamo vratiti dignitet kamermana u bh. filmu, rije~i su Mustafi}a koje je kazao na Skup{tini Asocijacije bh. snimatelja, koja je osnovana kako bi ukazala na va`nost profesije ljudi iza objektiva i dokazala da

da nova vlast nije formirana, a obe}anje o vi{im primanjima dala im je stara garnitura u tehni~kom mandatu. - [to se ti~e februarskih penzija, mogu re}i da }e isplata biti u prvim danima marta. Kada ta~no, javnost }e biti obavije{tena na vrijeme. O~ekujemo da }e Vlada FBiH dati svoj dio za beneficirane

Finansijski plan

jskim planom - ka`e portparol Zavoda Tomislav Kvesi}. Omer Omerefendi}, predsjednik Saveza udru`enja penzionera FBIH, ka`e da se isplata penzija za februar o~ekuje izme|u 1. i 3. marta. - Upravni odbor Zavoda nije formiran, tako da }e odluku o isplati donijeti resorni ministar. Finansijski plan Zavoda PIO jo{ nije usvojen,

a poznato je da nema ni bud`eta za FBiH. Dok se to ne desi, nema pove}anja penzija. Sve se svodi na pitanje konstituisanja vlasti, a kada }e do toga do}i, mo`emo samo naga|ati - ka`e Omerefendi}. Naglasio je da su penzioneri najranjivija populacija u na{oj dr`avi. Sedamdeset posto ih `ivi u zoni siroma{tva. - Da nam ne bi rekli da mi

Izlazak na ulice

stalno prijetimo, a ne izlazimo na ulice, sa~ekat }emo jo{ malo i onda }emo definitivno odlu~iti o na{im mjerama. Za 10. mart zakazali smo sjednicu Izvr{nog odbora i sastanak predsjednika svih kantonalnih udru`enja. Tada }emo odlu~iti {ta i kako dalje isti~e Omerefendi}. Penzioneri su ranije najavili da }e iza}i na ulice ako u aprilu ne bude pove}anja E. HALA] penzija.

Marko Mantovaneli, {ef Ureda Svjetske banke u BiH

Kontrola cijena nema dugotrajne efekte
Od takvih mjera bogati imaju istu korist kao i siroma{ni
- Ti mehanizmi fiskalno su skupi. Njima se ~esto ne upravlja transparentno i, {to je najzna~ajnije, od njih bogati imaju iste koristi kao i siroma{ni. Dakle, od kontrole cijena koristi imaju svi, a ne samo oni zbog kojih se te mjere aktiviraju - kazao nam je Mantovaneli. Dodao je da je u situaciKomentiraju}i stalni porast cijena hrane u na{oj zemlji, kao i mjere koje vlade na svim nivoima poduzimaju kako bi to zaustavile, Marko Mantovaneli (Marco Mantovanelli), {ef Ureda Svjetske banke u BiH, navodi da nema mnogo dokaza da mehanizmi kontrole cijena i mar`i imaju dugotrajne efekte. jama poput ove va`no imati uspostavljene mre`e socijalne sigurnosti, koje pru`aju podr{ku najsiroma{nijima putem ciljanih programa. - Dosta novca tro{i se na gotovinske transfere porodicama i pojedincima, ali on ne dopire do siroma{nih. Upravo u krizama popute ove shvatate da su vam potrebni
Mantovaneli: Fiskalno skupi mehanizmi

Savjetodavna grupa Fiskalnog vije}a BiH u roku od 15 dana izvr{it }e dodatne analize mogu}ih prilago|avanja u okvirima politika usagla{enih sa standby aran`manom kako bi se osiguralo da bud`etski okviri na svim ni- Sa sjednice: Realni bud`eti voima u BiH budu zasnovani na realnim osnova- ki okvir Fiskalnom vije}u na ma, zaklju~eno je ju~er na osnovu izvr{enih analiza Sasjednici Fiskalnog vije}a, pr- vjetodavne grupe. Fiskalno vije}e ju~er je poenijela je Srna. Na sjednici u Sarajevu dr`alo inicijativu da se pokrraspravljano je o globalnom ene proces poravnanja izme|u okviru fiskalnog bilansa i entiteta po osnovu raspodjele politika u BiH za period prihoda od indirektnih pore2011/2013. i bud`etima za za te da Upravni odbor Upra2011. godinu. Ministri fina- ve za indirektno oporezivanje nsija BiH, FBiH i RS pre- definira rokove za izvr{enje dlo`it }e usagla{en bud`ets- ove aktivnosti.

Dodatna analiza prije predlaganja bud`eta

Sjednica Fiskalnog vije}a BiH

Spec

instrumenti za pru`anje podr{ke najsiroma{nijim slojevima stanovni{va - obja{njaM. A. va Mantovaneli.

Stalni predstavnici BiH i Konga pri UN-u ambasadori Ivan Barbali} i Rejmon Ser` Bale (Raymond Serge) potpisali su u Njujorku izjavu o uspostavljanju diplomatskih odnosa izme|u dviju zemalja, prenijela je Onasa.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

mozaik

Princ Vilijam sa zaru~nicom: Procurili detalji

Pripreme za vjen~anje princa Vilijama (William) i Kejt Midlton (Kate Middleton) koje }e biti odr`ano 29. aprila u zavr{noj su fazi, a, iako se detalji s naji{~ekivanijeg doga|aja godine i, po mnogima, vjen~anja stolje}a ~uvaju daleko od javnosti, neke informacije ipak su procurile u medije. Kako javlja magazin „People“, skora{nji supru`nici }e se na dan vjen~anja voziti u ko~iji. Kraljica Elizabeta (Elizabetha) poslu`it }e kana-

Kraljica Elizabeta poslu`it }e {ampanjac

Otkrivene tajne vjen~anja stolje}a

pee i {ampanjac za 600 ljudi, a princ ^arls (Charles) }e nakon presvla~enja mlade, u 19 sati, otvoriti ples. Dizajner vjen~anice jo{ nije poznat, no naga|a se da }e haljina biti bijele boje sa srebrenim detaljima. Kejt Midlton na glavi }e nositi {e{ir „Philipa Treacyja“. Ina~e, rije~ je o dizajneru koji ovaj modni dodatak radi i za glumicu Sarah D`esiku Parker (Sarah Jessicu) i pjeva~icu Lejdi Gagu (Lady).

Asan`: Advokati }e se `aliti

WIKILEAKS Odluka britanskog suda na {tetu osniva~a stranice

„Vatreni“ vodopad u parku „Josemiti“
Posjetioci Nacionalnog parka „Josemiti“ u Kaliforniji, posmatraju}i vodopad Horstejl, mogu u`ivati u nesvakida{njem prizoru. Svake godine, ali samo nekoliko dana, i to tokom posljednje sedmice februara, sunce tako obasja vodopad da izgleda kao da se s litice slijeva - lava. Ova neobi~na „predstava“ proizvod je narand`aste svjetlosti koja obasjava vodu dok se slijeva s visine od 600 metara niz litice Horstejla. Upravo ovaj fenomen jedna je od glavnih atrakcija zbog koje vi{e od tri miliona

Nesvakida{nji prizor

Asan` }e biti izru~en [vedskoj
Advokati su izjavili da vjeruju da }e [vedska Asan`a izru~iti Sjedinjenim Dr`avama
Odluka }e biti donesena u narednih desetak dana, do kada }e Asan`, kako prenosi „Guardian“, ostati u pritvoru. Britanski sudija odbacio je sve tvrdnje Asan`ove odbrane i optu`be na ra~un {vedskog pravosu|a. Asan` i njegovi advokati najavili su da }e cijeli slu~aj voditi do najvi{ih sudova u Britaniji, ali i Evropskog suda za ljudska prava. Advokati su izjavili da vjeruju da }e [vedska Asan`a izru~iti Sjedinjenim Dr`avama, koje ga tra`e zbog objavljivanja 251.287 povjerljivih dokumenata Stejt departmenta na svojoj internet-stranici. Asan` je nekoliko puta izjavljivao da mu u SAD prijeti smrt, pozivaju}i se na izjave visokih politi~ara koji su govorili da ga treba tretirati kao teroristu. T. L.

Osniva~ internet-stranice Wikileaks D`ulijan Asan` (Julian Assange) bit }e izru~en [vedskoj, koja ga tereti za zlostavljanje dviju `ena, odlu~io je ju~er sud u Velikoj Britaniji. Asan`ovi advokati kazali su da }e se `aliti na odluku londonskog suda.

Izgleda kao da se s litica slijeva lava

turista godi{nje posjeti ovaj nacionalni park.

Spec
Jedna kanadska kablovska mre`a do{la je na ideju da pokrene kanal na kojem }e biti isklju~ivo emitirani snimci pili}a koji se vrte na ra`nju. „Kanal pe~enjara“ izum je kompanije „Rod`ers kejbl“, kojoj ovo nije prvi ovakav poduhvat. Ona je prije izvjesnog vremena lansirala tzv. „Kanal kamin“, na kojem gledaoci mogu unedogled gledati drva kako gore u kaminu za vrijeme bo`i}nih praznika. Uz snimke pe~enih pili}a koje }e mnogima namamiti vodu na usta, „Kanal pe~enjara“ }e emitirati i zvuk cvr~enja mesa dok se okre}e na ra`nju, kako bi ugo|aj bio potpun.

Najmanji i najudobniji zatvor na svijetu
Zatvor koji se nalazi u San Marinu nije samo najmanji ve} i najudobniji na svijetu. Ima {est }elija raspore|enih na dva sprata, a obroke za zatvorenike ispo-

San Marino

ru~uje obli`nji restoran. Najvi{e zatvorenika bilo je 2008., kada su 12 mu{karaca i jedna `ena odslu`ili 939 dana iza re{etaka. U zatvoru je trenutno samo jedan zatvorenik koji slu`i jednogodi{nju kaznu zbog nasilja u porodici.

Petorica optu`enih navija~a FK Sarajevo Faruk D`anko, Mirza Sokolovi}, Adis Ahmetagi}, Zlatan Husi} i Muhamed Grbo izjasnili su se ju~er pred Op}inskim sudom [iroki Brijeg da nisu krivi za krivi~no djelo djelovanja u gru- S ju~era{njeg izja{njavanja o krivici pi ljudi koja je po~inila paljevinu, druga ces, u zakonskom roku od 30 te{ka nasilja napadom na dana, po~et }e u redovnoj provla{tene slu`bene osobe te oceduri. Tu`ila{tvo ZHK jo{ nije o{tetila imovinu ve}eg obima. Tako je ukupno, osim okon~alo istragu o ubistvu petorke koja se pred sutki- 24-godi{njeg navija~a FK njom Radmilom Mandi} Sarajevo Vedrana Pulji}a, izja{njavala prekju~er, de- koje se desilo tokom masoset navija~a FK Sarajevo vnih nereda u [irokom Brinegiralo krivicu za nerede jegu. Prvoosumnji~eni je Oliver po~injene uo~i utakmice 4. oktobra 2009. godine u Knezovi}, koji je pobjegao u Hrvatsku, a drugoosumnji~eni [irokom Brijegu. Sutkinja Mandi} najavi- Dragan Vujevi}, ljubu{ki pola je da }e jo{ saslu{ati 11. licajac. Obojica su, kako je optu`enog navija~a FK Sar- utvr|eno tokom istrage, pucaajevo, a to je Edin Memi}. la iz istog pi{tolja iz kojeg je A. Du. Nakon toga ovaj sudski pro- ubijen Pulji}.

Saslu{ano jo{ pet Po~inje nogometno navija~a Sarajeva prolje}e
Specijalni prilog na 8 strana

Op}inski sud u [irokom Brijegu

U subotu poklon ~itaocima

Sve o klubovima [ta prognoziraju treneri i kapiteni [ta ka`u stru~njaci Koliko para, toliko muzike Raspored Premijer lige BiH Mostarski derbi na startu

mozaik

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

7

[ta ka`u poznati
D`ef Brid`is

INSTITUCIJE Bo{njaci izgubili jo{ jednu poziciju

^au{evi} smijenjen s mjesta direktora UIO
Proveo sam jednu od najuspje{nijih reformi u dr`avi, ka`e ^au{evi}
^au{evi}: Politi~ka dimenzija

Ponosan sam {to sam glumac ~etiri decenije
- Najponosniji sam na to {to sam izdr`ao u ovom poslu ~etiri decenije. Istina je da sam produkt nepotizma, da se nisam mu~io da bih dobio prve uloge. Dapa~e, ciBrid`is: Produkt jelu mladost sam bje`ao od glume, htio sam biti muzi~ar nepotizma ili slikar... Tek nakon {to sam snimio dvadesetak filmo(Glumac za „Gloriju“) va shvatio sam da ipak jesam glumac.

Dejan Ze~evi}

Zlo se nalazi u ~ovjeku samom
- Zlo se nalazi u ~ovjeku samom i ljudi vrlo ~esto projektiraju to na neke druge stvari. Generalno, kao i u bilo kojoj vrsti sukoba, politi~kog, ratnog, uvijek postoji projekcija ka nekoj ideji, politi~koj liniji, odre|enoj osobi, ili ve} ne znam ~emu. Jedna strana mo`e projektirati da je ne{to {to se doga|a apsolutno dobro, druga da je apsolutno pogre{no. I, eto, sukoba! Ze~evi}:

Vije}e ministara BiH razrije{ilo je ju~er Kemala ^au{evi}a du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, ~ime je dodatno umanjen broj rukovode}ih pozicija koje u dr`avnim institucijama dr`e Bo{njaci. ^au{evi} je tek ju~er razrije{en iako mu je prije vi{e od dvije godine istekao mandat. No, zbog politi~kog sukoba u Vije}u ministara BiH nije izvr{eno reimenovanje premda je konkurs zavr{en jo{ u aprilu 2009. Srbi su tra`ili da poziciju direktora UIO preuzme Zoran Tegeltija, ali se godinama s time nisu slagali Bo{njaci i Hrvati. No, ju~er je Vije}e ministara BiH postiglo saglasnost da ^au{evi} bude uklonjen, a za vr{ioca du`nosti imenovan Miro \akula, te da bude raspisan novi konkurs za direktora UIO. U izjavi za „Dnevni avaz“ ^au{evi} je nakon

smjene rekao da se ne}e ponovo prijavljivati za ovu poziciju niti }e se `aliti na odluku. - Zahvalan sam {to sam bio u prilici godinama raditi na uspostavi UIO. Uspje{no smo proveli carinsku i poreznu reformu i napravili najbolje organizirani sistem. Uvo|enje PDV-a jedna je od najuspje{nijih reformi u BiH. Ovo je legitimna odluka Vije}a ministara BiH i ja ne bih ulazio u politi~ki aspekt svega - kazao nam je ^au{evi}. Ipak, on isti~e da je njegovom smjenom dodatno pove}an debalans u rukovode}oj strukturi u dr`avnim institucijama na {tetu najbrojnijeg naroda. - Bo{njaci sada imaju 11 pozicija, Srbi su na 23 direktorske fotelje, a Hrvati imenovanjem \akule imaju 17 pozicija. To je politi~ka dimenzija svega. Bo{njaci su sada direktori u institucijama koje imaju svega osam posto zaposlenih od 23.000, koliko je na dr`avnom bud`etu - ka`e T. LAZOVI] ^au{evi}.

(Reditelj za „Ve~ernje novosti“) Politi~ka linija

Dita fon Tize

Ono {to radim svi|a se pravim ljudima
Fon Tize: Performans umjetnica

- U po~etku sam radila u Los An|elesu kao performans umjetnica i plesa~ica. Zanimalo me mnogo toga, a rezultat svega bila je `elja da se oprobam u striptizu. Znala sam da se to ne}e svidjeti svima, ali sam isto tako znala da }e se svidjeti pravim ljudima.
(Starleta za „Blic“)

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

- Ne znam gdje }e nas sve ovo odvesti. Na{e vlasti kao da testiraju ovaj narod da i on iza|e na ulice. Svaki dan ne{to poskupi. Ju~er ~itam da je „Elektroprivreda BiH“ zatra`ila poskupljenje struje za doma}instva. Pa, ima li imalo stida u ovoj dr`avi? Jesmo li mi glasali za njih da rade samo za sebe i svoje ili da ovom napa}enom narodu (^itateljica J. M. iz Sarajeva) omogu}e bolji `ivot?!

Tra`e poskupljenje struje, ima li stida u ovoj dr`avi?!

Inspekcije provjeravaju ima li spornog „jaffa“ keksa u BiH
U ambala`i prona|ene potencijalno opasne tvari koje mogu pre}i u biskvit
Nakon {to su Slovenci prije nekoliko dana nalo`ili povla~enje iz prodaje potencijalno opasnih „jaffa“ biskivita, koje proizvodi srbijanska „Crvenka“, Agencija za sigurnost hrane BiH nalo`ila je entitetskim inspekcijama, kao i u Br~ko Dristriktu, da izvr{e kontrolu ima li spornih proizvoda u bh. trgovinama. Rije~ je o „jaffa“ biskvitu od narand`e u pakovanju od 150 i 300 grama kao i onim s ukusom tre{nje i limuna u pakovanju od 150 grama. Rok upotrebe spornih artikala je do 26. februara ove godine. Slovenski dr`avni zdravstveni inspektorat analizirao je ambala`u u koju su biskviti pakovani te su ustanovili da sadr`i benzofenon i 4-metilbenzofenon, koji zbog lake hlapljivosti mogu pro}i kroz celofan u sam proizvod. Prema mi{ljenju slovenskih stru~njaka, te tvari mogu biti opasne za zdravlje djece i odraslih. Ju~er smo kontaktirali i portparola srbijanske kompa-

Nakon {to su Slovenci nalo`ili povla~enje iz trgovina

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

25. 2. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] -2 -2 BANJA LUKA BR^KO -3 TUZLA -3 ZENICA -2 SARAJEVO -3 4 MOSTAR GORA@DE -3

Analiziran „jaffa“ keks s rokom trajanja do 26. februara

nije „Jaffa AD Crvenka“ Milicu Li~ina, no stav proizvoM. A. |a~a o ovom slu~aju nismo uspjeli dobiti.

O~ekuje se prete`no LIVNO obla~no vrijeme sa sla-3 bim snijegom. Vi{e padavina u cijeloj zemlji se o~ekuje u no}i na subotu. Vjetar slab do umjerene ja~ine sjevernog i sjeveroisto~nog smjera, na jugu bura.

NEUM

6

PETAK
25. 2. 2011.

SUBOTA
26. 2. 2011.

NEDJELJA
27. 2. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -90C do 20C
DNEVNE TEMPERATURE

od -8 C do 2 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -120C do 20C
DNEVNE TEMPERATURE

od -50C do 60C

od -40C do 60C

od -10C do 110C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Prvi dio dana, u Hercegovini i Krajini, trebao bi prote}i u znaku neznatno ugodnijih biometeorolo{kih prilika. U ostalim dijelovima zemlje, tokom cijelog dana bit }e lo{a op}a slika, a meteoropati bi mogli imati izra`enije reakcije na vrijeme poput glavobolje, dekoncentracije i promjene raspolo`enja.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.31 Zalazak 17.29

25. 2. 2011.
Izlazak Zalazak 1.25 19.25

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no obla~no

8
Sarajevo: S potpisivanja

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

teme
NSRS: Usvojen izvje{taj

SUD U STRAZBURU Presuda nakon sedam godina ~ekanja
Sporazumi

Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi}, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramovi} i predsjednik Udru`enja poslodavaca FBiH Nihad Imamovi} potpisali su ju~er u Sarajevu Sporazum o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vije}a (ESV) za FBiH, prenijela je Onasa. U skladu s izmjenama tog sporazuma ESV ~ini 21 ~lan, odnosno po sedam predstavnika svakog od tri socijalna partnera.

ESV imat }e 21 ~lana

Razumijevanje za dr`avu, ali ne i za porodicu Avde Pali}a
Nije prekr{ena Konvencija o ljudskim pravima S obzirom na to da sam prona{la posmrtne ostatke svog supruga, ovo mi mnogo lak{e pada, ka`e Esma Pali}

Skup{tina RS

Odluke

Vlada RS donijela je ju~er odluku o osnivanju diplomatsko-konzularnog predstavni{tva RS u Be~u za ~iji }e rad ove godine biti izdvojeno oko 201.000 KM. Prema najavama ministrice za ekonomske odnose i regionalnu saradnju @eljke Cvijanovi}, u roku od godinu RS }e „aktivirati“ predstavni{tvo u Va{ingtonu, a razmatra se i mogu}nost da se oformi predstavni{tvo RS. B. S.

Predstavni{tvo RS i u Be~u

Nakon punih sedam godina otkako je Esma Pali}, supruga pukovnika Armije RBiH Avde Pali}a, tu`ila dr`avu BiH zbog neprovo|enja odluke Doma za ljudska prava za BiH, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presudu u korist dr`ave BiH. U presudi je, izme|u ostalog, navedeno da BiH nije prekr{ila Konvenciju o ljudskim pravima i da je dr`ava u~inila koliko je mogla u slu~aju „Pali}“, s obzirom na slo`enost ovog pitanja, kao i da je porodici ispla}ena od{teta u novcu. Kada je, name, 2004. Esma Pali} podnosila tu`bu, ostaci njenog supruga jo{ nisu bili prona|eni, premda je ~etiri godine ranije Dom za ljudska prava utvrdio kr{enje ljudskih prava porodice Pali}. Osim to-

Pripadnici MUP-a RS obavili su od 1. aprila do 30. septembra pro{le godine tri informativna razgovora s ~lanovima porodice i ro|acima ha{kog bjegunca Ratka Mladi}a i konstantno se provjeravaju kretanja biv{ih pripadnika osiguranja, rodbine ili prijatelja Mladi}eve porodice u RS i Srbiji. To su podaci izvje{taja MUP-a RS o saradnji s Ha{kim tribunalom koji je ju~er usvojila Narodna skup{tina RS, uz zaklju~ak da je RS lani uspje{no izvr{ila obaveze preV. S. ma Hagu.

Obaveze prema Hagu izvr{ene

Su|enje Karaji}u

Pravne mogu}nosti

Tijelo Avde Pali}a 2009. reekshumirano u Visokom

H1N1

Od nove gripe u FBiH ove zime umrlo je 13 osoba, saop}io je ju~er Federalni zavod za javno zdravstvo FBiH. Svi umrli spadali su u rizi~nu skupinu odnosno imali su dodatne bolesti koje je virus pogor{ao i doveo do tragi~nog ishoda. U RS je oboljelo jo{ 18 ljudi, ~ime se ukupan broj zara`enih popeo na 929. Trenutno se na lije~enju u RS nalaze 54 osobe, dok je do sada u ovom dijelu dr`ave umrlo ~etvero ljudi. E. Ha.

Do sada u BiH umrlo 17 ljudi

Esma Pali}: Nastavak borbe

ga, ovaj dom donio je odluku kojom je nalo`eno provo|enje istrage radi pronalaska pukovnika Pali}a, kao i procesuiranje odgovornih. - Kada sam podnosila tu`bu u Strazburu, tra`ila sam samo da se provede odluka Doma za ljudska prava, jer mi je najva`nije bilo da prona|em ostatke svog supruga. Tu`bu sam podnijela tek nakon {to ~etiri godine od ove odluke RS nije u~inila ni{ta da prona|e mog supruga ka`e Esma Pali}. Ona navodi da je Sud u Strazburu pokazao puno razumijevanje za dr`avu, ali ne i za porodicu pukovnika Pali}a. Od{tetu nikada nije tra`ila. Jedino {to joj je bilo va`no jeste da na|e ostatke svog supruga i da krivci odgova-

Sli~an slu~aj na Kipru
Esma Pali} upozorava da je odluka Suda u Strazburu diskutabilna i ako se zna da ovaj sud ve} ima uspostavljenu pravnu logiku u sli~nim slu~ajevima. - Sud u Strazburu donio je prije pola godine presudu u sli~nom slu~aju. Radilo se o nestaloj osobi na Kipru. Poraju. Zbog toga najavljuje da ne}e odustati te da }e iskoristiti sve preostale pravne mogu}nosti, jer su odgovorni za smrt njenog supruga jo{ na slobodi. - Ako se zna da sam tu`bu podnijela prije sedam godina, jasno je da su oni ~ekali da vide kako }e se stvari razvijati. Imaju}i u vidu da sam prona{la posmrtne ostatke svog supruga, ovo mi mnogo lak{e pada nego da, ne daj Bo`e, nisam. Me|utim, ovo je vrlo diskutabilna odluka. Ne mogu slije mnogo godina porodica je podnijela apelaciju i donesena je presuda u njihovu korist. O~igledno je da ima osnova za sumnju da se radi o jakim lobijima, da je vrlo vjerovatno mogu}e da se neke stvari i u sudovima rje{avaju po ovoj osnovi, a ne po pravnoj logici - ka`e Esma Pali}. da na|em ni{ta zrelo, ni{ta profesionalno u takvoj odluci ka`e Esma Pali}. Posmrtni ostaci pukovnika Pali}a, koji je ubijen 1995. godine kada je i{ao na pregovore s pripadnicima Vojske RS, prona|eni su 2001. u masovnoj grobnici Vragolovi kod Rogatice. Sve do 2009. njegovo tijelo bilo je zakopano pod oznakom N. N. na Gradskom groblju u F. KARALI] Visokom.

Pred Apelacionim vije}em Suda BiH Tu`ila{tvo BiH i odbrana Sulje Karaji}a obrazlo`ili su `albe na presudu kojom je Suljo Karaji} progla{en krivim za zlo~ine po~injene u Biha}u i osu|en na 18 godina zatvora. Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je da se Sulji Karaji}u izrekne stro`ija kazna zatvora od 18 godina, dok odbrana smatra da se njihov branjenik treba osloboditi.

@albe na presudu

INOBiH

Masovna grobnica

Sud BiH o primjedbama Josipa Muselimovi}a

Podvele`je

Na distributivnu mre`u „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH) ove godine trebala bi biti priklju~ena prva dva vjetroagregata, a ostalih 14 naredne godine, ~ija je ukupna vrijednost 125 miliona KM, javila je Fena. Izgradnja vjetroparka Podvele`je trebala bi se odvijati na mikrolokacijama Mali Grad i Svetigora, a samo se ~eka saglasnost pravobranioca.

Vjetropark postaje realnost

Kritike Purdinih advokata neprimjerene i tendenciozne
Izjava advokata mo`e se dovesti u kontekst poku{aja pritiska na Sud, ka`e se u saop}enju
konkretnom slu~aju radi se o izjavi branioca jedne od strana u postupku i isklju~ivo je kao takvu treba posmatrati. Strane koje su nezadovoljne sudskim odlukama uvijek su izra`avale reakcije i jedini svrsishodan put da izraze svoje stavove je ulaganje pravnih lijekova i branilac potra`ivanog Purde to dobro zna - ka`e se u saop}enju. Ovakva izjava mo`e se Sud BiH saop}io je da u cijelosti odbija „neprimjerene i tendenciozne kritike“ koje je prekju~er na pres-konferenciji iznio advokatski tim Tihomira Purde u kojima se isti~e da „doma}e pravosudne institucije vr{e pravno nasilje nad jednim ~ovjekom“. - Bilo ko, pa ni Sud ni stranke, ne bi trebao komentirati postupke koji su u toku i koji nisu pravomo}ni. U dovesti u kontekst poku{aja pritiska na Sud u fazi kada Apelaciono vije}e treba odlu~iti o prvostepenoj odluci, smatraju u Sudu BiH. - Optu`iti bh. pravosu|e za pravno nasilje nad potra`ivanom osobom u fazi kada nije donesena kona~na odluka nekorektno je i protivno advokatskoj etici - isti~e se u saop}enju, prenosi Onasa. Josip Muselimovi}, advoMuselimovi}: Naljutio Sud BiH

U prostorijama Gradskog groblja u Banjoj Luci ju~er su identificirane dvije osobe koje su nestale tokom proteklog rata na podru~ju op}ine Maglaj. Identificirani su posmrtni ostaci Jelisija Bo`anovi}a i Jovanke Bo`anovi}. U prostorijama Gradskog groblja Visoko identificiran je Danilo [taka, ro|en 22. juna 1918. godine na Ilid`i.

Identificirane tri ratne `rtve

Fond PIO RS

kat Tihomira Purde, prekju~er je u Mostaru rekao da je pozvao „ljude dobre volje da zaustave pravosudno nasilje koje se preko pravosudnih organa BiH provodi nad Tihomirom Purdom“.

Fond PIO RS bit }e u ozbiljnim problemima ukoliko se oni sistemski ne rije{e, upozorio je glavni revizor entitetskog javnog sektora Bo{ko ^eko. Nakon {to je Narodna skup{tina RS usvojila izvje{taj o reviziji poslovanja Fonda PIO RS za 2009. godinu, u kojem je upozoreno na deficit od 113 miliona KM, ^eko je kazao da je ta institucija u decembru imala obaveze od 96 miliona KM, a na raspolaganju za isplatu svega 700.000 KM.

Ozbiljni problemi

teme

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

9

PREVARE Malverzacije Lijanovi}a u Bosanskoj krajini

Radnici „Farmka“ ostali bez {est pla}a
Svi problemi u firmi po~eli kada su inspektori prona{li, izme|u ostalog, 270 tona uvezene zamrznute svinjetine, {to je Kraji{nike {okiralo
oblem privremeno rije{en izdavanjem prehrambenih bonova u visini od 400 KM, koji su se mogli potro{iti u cazinskom supermarketu „Prkos“. Tada{nji {ef kladu{kog „Farmka“ [efik Smlati}, a danas ministar policije u Vladi premijera Hamdije Lipova~e, radnicima je ponudio bonove, a mjesec kasnije 40 njih dobilo je otkaz kao tehnolo{ki vi{ak. Ozbiljni problemi u kladu{kom „Farmku“ po~eli su u martu pro{le godine, kada su federalni i kantonalni veterinarski inspektori prona{li u hladnja~ama 270 tona uvezene zamrznute svinjetine, 20 tona govedine i 29 tona piletine bez odgovaraju}e popratne dokumentacije. Krajina je bila {okirana i postavljano je pitanje otkud svinjsko meso u hla-

Trajkovski: Stradao kod Mostara

Godi{njice

Sje}anje na Trajkovskog
Sedma godi{njica pogibije makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog, koji je stradao u avionskoj nesre}i prilikom dolaska u Mostar na Me|unarodnu investicijsku konferenciju, bit }e obilje`ena sutra s po~etkom u 11 sati polaganjem vijenaca ispred Spomen-obilje`ja na Mati}a brdu, javila je Fena. Obilje`avanju }e prisustvovati i makedonski predsjednik \or|e Ivanov.

Pedesetero radnika Lijanovi}eve firme „Farmko“ u Velikoj Kladu{i, koja posluje u pogonima „Agrokomerca“, {trajkuje zbog neispla}enih {est pla}a te neupla}enog penzionog i socijalnog osiguranja. Ponavlja se situacija iz aprila pro{le godine, kada su radnici tra`ili ~etiri neispla}ene pla}e, a tada je pr-

Smlati}eva uloga

Vinko Duman~i}

Nema problema s azilantima
[ef Grani~ne slu`be BiH Vinko Duman~i} rekao je Srni u Beogradu da BiH u posljednje vrijeme nije imala poseban problem s la`nim azilantima nakon uvo|enja bezviznog re`ima. Duman~i}, koji u~estvuje na skupu {efova grani~nih policija regiona u Beogradu, naglasio je da je smanjen broj osoba vra}enih u skladu s readmisijom.

Faksimil prekr{ajnog naloga firmi „Farmko“

Smlati}: Bio {ef u „Farmku“

[ta su gra|ani stvarno jeli?
Ostala je ozbiljna sumnja da je u „Farmku“ prera|ivana ogromna koli~ina zamrznutog mesa iz uvoza bez uredne prate}e dokumentacije, a kao krajnji rezultat na tr`i{tima se pojavljuju kobasice, pa{tete i naresci s brendiranom markom „Pili“ i napomenom da se radi o „doma}em piletu“. Sve to ide uz marketin{ki slogan „Da bi zdravi i jaki bili - jedite Pili“. No, pod velikim je znakom pitanja {ta gra|ani BiH, ustvari, jedu.

dnja~ama „Farmka“, koji u Kladu{i ima samo „pile}i program“?! No, stvar je zata{kana zahvaljuju}i mo}nim vlasnicima. [efik Smlati} sada brani radnike u {trajku i tra`i od uprave firme hitno rje{enje kako bi se dovr{io postupak prelaska radnika u novu Lijanovi}evu firmu „Laktat“, koja bi nastavila raditi na istom mjestu. Ovo je oprobani recept

bra}e Mladena i Jerke Lijanovi}a - dugovanja i obaveze uga{enog „Farmka“ prema dr`avi i radnicima te{ko }e se ili nikako naplatiti, a nova firma „Laktat“ po~inje raditi „~istih“ ra~una. Podsje}amo, Lijanovi}i su u „Agrokomerc“ u{li pod svojim „brendovskim“ imenima, ali je ubrzo registrirana firma k}erka „Mi-Mo“, po-

Nadle`ni {ute

tom „Farmer“, „Farmko“ i „Laktat“ kao posljednja u nizu. Na kraju ostaje pitanje na koje bi odgovor trebale dati institucije dr`ave: ima li ovdje carinskih prekr{aja jer se uvoze kontingenti zamrznutog mesa na bescarinskom re`imu i ostvaruje i povrat PDV-a u visini od, navodno, oko devet miliona KM u 2009. godini!?
M. DEDI]

Posjete

Ivo Josipovi} danas u Mostaru
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} boravit }e danas u Mostaru, gdje }e prisustvovati dodjeli nagrade „Pe~at“ u organizaciji „Ve~ernjeg lista“, saop}eno je ju~er iz ureda predsjednika Hrvatske, prenijela je Fena. Josipovi} }e odr`ati sastanke s makedonskim predsjednikom \or|em Ivanovim i predsjedavaju}im Predsjedni{tva BiH Neboj{om Radmanovi}em.

Nepoznati po~inioci ju~er su nasilno u{li u kancelariju i Katedralu Srca Isusova u Sarajevu, gdje je pri~injena velika materijalna {teta, a vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Pulji} izrazio je negodovanje zbog „nemilih doga|aja“, saop}ila je KTA. I u Katedralu i `upni urad za vrijeme istrage do{ao je kardinal Vinko Pulji}, koji je rekao da pre~este provale u vjerske objekte stvaraju nesigurnost. On je napomenuo da je nekoliko puta govorio da su islamski i pravoslavni vjerski

Provaljeno u `upni ured i Katedralu u Sarajevu

Jo{ jedan napad na vjerske objekte

objekti u Sarajevu ogra|eni, a katoli~ki nisu i da ovakvi nemili doga|aji prisiljavaju na ogra|ivanje katoli~kih crkava. Uvi|ajem je ustanovljeno da je nepoznati provalnik u{ao kroz sakristijska vrata te je u sakristiji tra`io klju~eve kasica koje su, o~ito, bile cilj provalnika. Provalnik je pomo}u alata radnika izvo|a~a unutra{njeg ure|enja Katedrale nasilno otvorio sve kasice, pri~iniv{i veliku materijalnu {tetu i ostaviv{i veliki nered iza sebe, ne na{av{i puno novca.

Spec
Sud BiH potvrdio je optu`nicu protiv Veselina Vlahovi}a Batka, koji se tereti za zlo~in protiv ~ovje~nosti, potvr|eno je Onasi u Sudu BiH.

Op}inski sud u Sarajevu u cijelosti je odbio dva tu`bena zahtjeva vlasnika MIMSa, „Oslobo|enja“ i sedmi~nika „Dani“ Muje Selimovi}a protiv „Avaz-roto pressa“ zbog navoda u tekstovima „Dok su ~etnici klali, Selimovi}i krali“ i „Selimovi}i bez du{e - bogate se na sirotinji“, koji su objavljeni u listu AS u februaru 2008. godine. Tako|er, odbijen je i zahtjev Selimovi}a da mu na ime nematerijalne {tete bude ispla}eno ukupno 22.000 KM i nare|eno mu je da on izdava~u „Avaz-roto pressu“ mora platiti tro{kove parni~nih postupaka. Radilo se o tekstovima u kojima je AS pisao da su se Hilmo i Mujo Selimovi} nezakonito bogatili dok su ~etnici klali i da istraga sarajevskog tu`ila{tva iz ratne

Sud odbio tu`be Selimovi}a

List AS pisao o nezakonitom boga}enju

Sjednice

Dodik i D`ombi} u Beogradu
Predsjednik RS Milorad Dodik i delegacija Vlade RS, koju predvodi premijer Aleksandar D`ombi}, u~estvovat }e danas u Beogradu s predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em i premijerom Mirkom Cvetkovi}em na ~etvrtoj sjednici Savjeta za saradnju RS i Srbije, javila je Srna.

Faksimil jedne od presuda sarajevskog suda

1992. godine pokazuje koliko su oni krvavi profiteri. Tako|er, list je pisao da su Selimovi}i bez du{e, jer se „bogate na sirotinji i dr`avnu imovinu pretvaraju u priva-

tnu pr}iju“. Sud je odbio navode Selimovi}evih advokata da je AS prekr{io novinarske standarde, ocijeniv{i da nisu objavljene klevete.

Klub poznatih

Gradimir Gojer

Sportom se bavim tako {to sam navija~ @elje
Li~ni profil direktora Narodnog pozori{ta Sarajevo
Ime i prezime: Gradimir Gojer. Datum i mjesto ro|enja: 4. mart 1951., Mostar. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom stanu. Bra~no stanje: Udovac. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Svi oni datumi u kojima sam pobje|ivao na teatarskim festivalima. Koji automobil vozite: Ne vozim. Kako se odmarate: Najbolje se odmaram ~itaju}i. Omiljeni muzi~ar: D`evad Jusi}. Volite li kuhati: Ja najbolje kuham onda kada mi drugi kuhaju! Najdra`a knjiga: „Majstor i Margarita“. Omiljeni pisac: Krle`a i Bulgakov. Umjetnik kojeg cijenite: Predrag Manojlovi}. Za koji klub navijate: @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Jednu glumicu. Jeste li ljubomorni: Stra{no. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Oprostio bih. Bavite li se sportom: Isklju~ivo kao navija~ @eljezni~ara. Omiljena hrana i pi}e: Sve iz mora i vino. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam svoj majstor. Volite li i}i u {oping: Volim, posje}ujem sve {oping centre i pijacu. Jeste li sujevjerni: Jesam. Imate li ku}nog ljubimca: Nemam. Koji je Va{ `ivotni moto: Raditi, raditi i samo raditi.

10
Godina

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

teme

Prosje~ne pla}e

Neto pla}a (KM)

2008. 2009. 2010. 2011.

775 790 800 826

Ostvarene crne procjene ekonomista o pove}anju cijena hrane

STANDARD Cijene u januaru dostigle maksimum

Hrana najskuplja u posljednje ~etiri godine
[e}er poskupio za 80 posto, bra{no, hljeb i ulje za 25 procenata
Nakon te izrazito krizne 2008. tr`i{te se ve} naredne godine oporavilo, {to se odrazilo i na cijene osnovnih namirnica, prije svega bra{na i hljeba, te je do{lo do blagog pojeftinjenja. S obzirom na to da je 2009. godina bila izrazito rodna, to se odr-

Gojer: Odmara se ~itaju}i

Cijene osnovnih namirnica u Federaciji BiH po~etkom januara ove godine dostigle su maksimum i najvi{e su za posljednje ~etiri godine! Time su ostvarene crne procjene ekonomskih analiti~ara da }e poskupljenja u 2011. prema{iti ona iz 2008. godine.

Va{ najbolji prijatelj je: To je te{ko pitanje. Pratite li politi~ku situaciju: Intenzivno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: [apnuo bih tri vrlo zna~ajne rije~i svakom politi~aru u uho, a siguran sam da bi ih oni poslu{ali. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nikad!

Cijene namirnica u FBiH (KM)
Godina 2008. 2009. 2010. 2011. Hljeb 2,18 2,00 1,84 2,30 Bra{no 1,17 1,10 0,93 1,18 Mlijeko 1,53 1,52 1,40 1,44 Ulje 3,30 2,82 2,34 2,93 [e}er 1,20 1,11 1,35 1,97

azilo na tr`i{te hrane, pa su cijene osnovnih namirnica po~etkom 2010. bile najni`e u ~etverogodi{njem periodu. No, poskupljenja koja su cijelu BiH zahvatila krajem pro{le godine nastavila su se i po~etkom ove. Zato su pojedine namirnice dostigle svoj historijski maksimum, a prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, {e}er je poskupio za skoro 80 posto u odnosu na 2009. Hljeb, bra{no i ulje u januaru ove godine za 25 posto su skuplji nego u istom periodu lani. Cijena mlijeka bila je najstabilnija tokom ~etverogodi{njeg perioda, pa je ovaj artikl u januaru bio za oko tri posto skuplji nego u istom mjeseM. AVDI] cu pro{le godine.

SMS
EVROPSKA PJESMA - Da na{ Dino Merlin ne puni slu~ajno stadione i ne prodaje milionske tira`e, dokazuje i nova pjesma za Eurosong. Pjesma nosi toplu bosansku emociju ispjevanu na evropski na~in. Ne sumnjam da }e nam dovesti Eurosong u BiH. Bravo, Dino! PENZIONERI NAPU[TENI - Ni udru`enja penzionera nikada nisu povela akciju u interesu pobolj{anja stanja ove kategorije stanovni{tva. Siguran sam da bi 350.000 penzionera u Fede-

Dnevni avaz 061-142-015
^EKAJU ISHOD - Na{i vladaju}i politi~ari jo{ jednom su pokazali inferiornost. [ute i ~ekaju ishod de{avanja u Libiji. ^eka se ishod da onda osude gubitnika - diktatora ili narod. Ko god da pobijedi, prosto nema veze. BAJATA HRANA - Kako je sve ovo krenulo, ne}emo jesti samo bajati hljeb nego i ostalu hranu, jer za ne{to svje`e i kvalitetno ne}emo imati novca. Struja, voda, plin, grijanje... sve skuplje i dok to popla}amo, za hranu }e ostati nekoliko feninga.

ANKETA

me|u gra|anima Tuzle, Sarajeva i Banje Luke
Je li `ivotni standard gra|ana sve lo{iji?
- Za sve je kriva vlast, koja ne ispunjava ni{ta od svojih obaveza. Stvaraju se dva sloja, bogati koji kradu i siroEmir ma{ni, obi~ni Gazibegovi} gra|ani. - Kada nam politi~ari imaju tako velike i dobre plate, `ivot nam je dobar. Sami smo ih birali. Narod je kriv za sve i ne treba se Ali Demirovi} `aliti. - U BiH je situacija ekonomski vrlo te{ka. Kolone nezaposlenih, mladi s diplomama i bez posla. Odgovorni su politi~ari i njiho- Dario Stankovi} vi savjetnici.

raciji i veliki broj iz RS podr`ali akciju „Svi na ulice“. Grupa penzionera SRAMOTA VLASTI - ^itam kako BiH uvozi pet puta vi{e vode nego {to izvozi. To je sve do nas potro{a~a, ali i prodava~a, jer nema dovoljno na{ih proizvoda! Sve „made in Serbia ili Croatia“. Nekada provedem i po sat vremena ili vi{e u kupovini tra`e}i na{e proizvode. Ponuda na{e obi~ne vode u {oping centrima je katastrofalna. I ovo ide na sramotu dr`avi i vlasti.

- Sve smo ve}a bijeda, a za sve je kriva vlast ve} punih 20 godina. Dok se oni bogate kra|om od naroda, narEmir od je sve siroMuj~i} ma{niji.

Bolje je bilo 1992. godine
- Standard nam je sve lo{iji. Krivi su politi~ari, ali i gra|ani koji ih dovode na vlast godinama, pa onda oni kradu, a Miralem narod jadni Lu{ni~ki} gladuje. - Narod je sit nesposobnih politi~ara. Trebamo svi iza}i na ulice i pobuniti se, jer vi{e ne mo`emo trpjeti lopovluk. Hakija Bolje je bilo Begi} 1992. - Situacija je vrlo te{ka, a ako se mo`e re}i, i vi{e od toga, i to u svakom smislu. Ne znam, svi su Predrag Laki} ovdje krivi.
A. Mu. - A. Nu. - V. S.

Tuzla Sarajevo Banja Luka

- Stanje u na{oj zemlji je da ne mo`e biti gore. Nezaposlenost je najve}i problem, pa ljudi nemaju gdje zaraditi za osnovne namir- Remzija Salihagi} nice. - Op{ta situacija je katastrofalna, a odgovorni su politi~ari koji bacaju kosku me|u narod pod maskom za{tite vitalnih nacionalnih Suzana Vukmir interesa.

teme

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

11

SUDBINE Drama Ferida Sinana iz okolice Kaknja nastavlja se

Ljubav prema sinu odr`ala me u `ivotu
Nisam htjela ostaviti samog sina koji je ranjen u ratu, ka`e 70-godi{nja Sarajka
Atija Fazli}, 70-godi{nja Sarajka, du`e od deset godina bori se s karcinomom dojke. Iako se bolest iznenada pojavila i oborila je u postelju, Atija se nije predala. Snagu joj je davala pomisao na tada 17-godi{njeg sina koji je bio te{ko ranjen u ratu. - Moja borba traje desetlje}e i joj nije gotova. Bolest se mo`e opet vratiti. No, spremna sam i za sve naredne neda}e jer `elim `ivjeti zbog svog sina - ka`e Atija. Bolest je otkrila slu~ajno, nakon {to je na dojci napipamoterapiju i zra~enje. Od posljedica zra~enja opala joj je kosa, ali to je nije brinulo. - Mnogim `enama to smeta. Meni je to bila najmanja briga. Od tada sam pod stalnom kontrolom ljekara koji su bili veoma dobri prema meni. Imala sam i dovoljno lijekova, tako da se ne mogu po`aliti ni na {ta ka`e Atija. Ona misli da je oboljela zbog stresa i slabe ishrane u ratu. Naime, u ratu joj je poginuo suprug, a ubrzo je sin bio te{ko ranjen u {koli.

Borba Atije Fazli} s rakom dojke

Ratni stres

Ne{to zaradi kopanjem
Ferid nije u kontaktu s porodicom, ali ka`e da ima nekoliko ljudi iz obli`njeg sela bez ~ije bi pomo}i davno umro od gladi. Pokoji dinar zaradi kopanjem i prodajom uglja, ali i to je, kako ka`e, haman pa stalo...

Te{ka dijagnoza

(Foto: I.[ebalj)

Rak dojke u brojkama
Procjenjuje se da godi{nje oboli oko 1.600 `ena u BiH Procjene govore da godi{nje bude 350 metastatskih tumora Godi{nje od raka dojke umre vi{e od 170 `ena Alarmantan je podatak da 30 posto `ena ne ide ljekaru

@ivi kao pe}inski ~ovjek, spava pod vedrim nebom ili 15 metara pod zemljom
Po danu deveram i nekako, ali kad padne no}, ovdje je strahota, pri~a nam biv{i borac Armije RBiH
li se nekoliko „modernih“ stvari kao {to su lopata, d`ezva u kojoj zbog neima{tine rijetko skuha kafu, deka i nekoliko sli~nih sitnica koje su mu jedina imovina, njegov bijedni `ivot ne razlikuje se mnogo od onog kakav su vodili pe}inski ljudi. Podsjetimo, Ferid Sinan je ~ovjek iz na{e pri~e otprije dvije godine, kada je njegova potresna ispovijest o `ivotu u rupi, odnosno napu{tenom rudarskom oknu, posredstvom „Avaza“, a potom i svjetskih medija obi{la svijet. Iako je pri~a tada potakla uje, vode i grijanja, ali je prije mjesec i po morao napustiti i vratiti se u svoje skrovi{te, visoko u brdima, u blizini sela Kr~evine. U strahu da }e 15 metara pod zemljom ostati zatrpan, jer se rupa u kojoj boravi obru{ava, u njenoj blizini napravio je i drugi „dom“. Na ni~ijoj zemlji, na presu{enom potoku, napravio je nastambu koja te{ko da se mo`e nazvati ~ak i stra}arom. Radi se, naime, o metardva prostora jednostavno ogra|enog daskama i dekaRanjen je pet puta, u sebi jo{ nosi gelere kao „uspomenu“ iz rata, a kada ima bolove, {uti i trpi - ne mo`e oti}i ljekaru jer nema zdravstvenu knji`icu. Bukvalno spava pod vedrim nebom, a kada je vrijeme lo{e, zavu~e se 15 metara pod zemlju, u napu{teno rudarsko okno. Njegova redovna mjese~na primanja jednaka su nuli... Sve su to `ivotne nevolje Ferida Sinana, biv{eg borca Armije RBiH. Nedoumicu {ta od jada koji su se svalili na le|a

Lopata i d`ezva

Lo{e zdravlje

normalnog `ivota. - Samo}a mi pada najte`e, dosadno je... Po danu deveram i nekako, ali kad padne no}, ovdje je strahota. Uglavnom sam boravim u ovoj {upici, a kada pada ki{a ili snijeg, onda idem u rupu. Ne znam {ta je gore, ovdje je hladno, a rupi je jo{ gore, kad u|em u nju, samo strahujem da }e me zemlja zatrpati. Tu sam, pa dokle, kako, ne znam... - govori nam Sinan, kojeg smo zatekli pred njegovim novim prebivali{tem. Ka`e da je s molbama za pomo} pokucao na sva vrata u Kaknju, od Op}ine, pa

Fazli}: Bolest me nije pobijedila

(Foto: M. Kadri})

la kvr`icu. Odmah je oti{la ljekaru i poslije pretraga saop}ena joj je te{ka dijagnoza. - Ne mogu opisati kako

U ratnim strahotama izgubila je i brata. - Mom sinu ostale su posljedice od ranjavanja. On

\ulijano Kamarda s Feridom u njegovoj „ku}i“

Fenomen ~ovjeka koji `ivi u rupi i dalje zaokuplja pa`nju javnosti, ne samo u BiH. Tako smo u vrijeme na{e posjete Feridu, na novinarskom zadatku, zatekli i kolegu iz Italije \ulijana Kamardu (Giuliano Camarda). Kako bi {to bolje napisao pri~u za koju jo{ ne zna gdje }e biti objavljena jer je slobodni novinar, Ferida je

Italijanski novinar pravi pri~u o Feridu

Medicinski paketi za operirane `ene
Zahvaljuju}i Programu osna`ivanja zdravlja `ena u BiH (WHEP), ju~er je dvadesetak tek operiranih `ena, oboljelih od karcinoma dojke, dobilo pakete koji sadr`e prvu protezu, lopticu za vje`banje ruke, sam se osje}ala kada su mi rekli da imam rak dojke. Tad mi je bilo najte`e. Smatram da je veoma va`no da `ene koje saznaju za bolest imaju psihijatrijsku ambulantu gdje }e s nekim razgovarati o tome. Sama sam pro{la kroz taj pakao. Dva sata hodala sam oko doma zdravlja ponavljaju}i da nije mogu}e da imam rak - pri~a Atija. Ubrzo je operirana, a potom je pro{la kompletnu hepudere i kreme za njegu ko`e nakon zra~enja. Paketi su kupljeni od novca koji je skupljen u „Utrci za ozdravljenje“. Kupljeno je ukupno 1.300 paketa za operirane `ene u cijeloj BiH. bez mene ne bi mogao izdr`ati. Zato sam bila spremna, a i sad sam odlu~na da se borim do kraja - ka`e Atija. Poru~ila je svim oboljelim `enama da svoju patnju ne dr`e u sebi, ve} da je podijele s drugima. - Meni je puno pomoglo dru`enje sa `enama iz „Renesanse“. Bolest ne treba kriti. Treba pri~ati o njoj - isti~e E. HALA] Atija.

posje}ivao ve} nekoliko puta. - Ovo je situacija koja grani~i sa stvarno{}u, nejvjerovatno je da se ne{to ovakvo de{ava. Kada sam tek do{ao, nisam mogao ni zamisliti da ~ovjek po ovakvoj zimi `ivi ovdje. S ovako te{kom situacijom nikada se nisam susreo - kazao nam je Komarda. nadalje, ali da je dobio jedino odbijenice. U `elji da se skrasi gdje bilo, da ima bilo kakvo mjesto koje mo`e zvati domom, Ferid je skroman, pa pri`eljkuje da mu neko donira kontejner za stanovanje. B. TURKOVI]

ovog nesretnog ~ovjeka iz okolice Kaknja ista}i prvo mo`da najbolje otklanja jedna njegova izjava - da `ivi k’o pe}inski ~ovjek. I upravo je tako, upravo te rije~i opisuju u kojem ~emeru mu prolaze dani. Izuzme

humane ljude na pomo}, danas, dvije godine kasnije, Ferid `ivi u istim, mo`da i gorim uvjetima. Nakon {to se pojavio u medijima posredstvom bora~ke organizacije u Kaknju dobio je garsonjeru bez str-

ma, preko ~ega je preba~en komad najlona, i to tek toliko da se Ferid uz vatru iole za{titi od padavina i minusa u januaru i februaru. Ne treba ni spominjati da nema struje, vode niti bilo ~ega drugog {to ukazuje na tragove

12

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

teme

SARAJEVO Miroslav Laj~ak u prvoj posjeti BiH na novoj funkciji

EU ima strategiju
Unija ima i represivne instrumente koje ve} koristi u nekim zemljama Odnos snaga

Incko i Radmanovi}: Krenite prema Evropi

(Foto: B. Nizi})

Ho}emo u EU, ali ona nam jasno mora pru`iti ruku
BiH ne smije ostati iza ostalih zemalja regiona, kazao Incko
Neboj{a Radmanovi}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH, kazao je ju~er tokom nove sjednice projekta „Parlament za Evropu“ da svaka izjava iz EU kojom se poru~uje da je dosta pro{irenja, na zapadnom Balkanu stvara euroskepticizam. Projekt je razvio visoki predstavnik Valentin Incko ve}ine da krenemo ka Evropi, iako se ne mogu zanemariti oni koji su protiv. U BiH sada imamo mali zastoj uzrokovan predizbornom kampanjom, izborima i dogovorima za formiranje nove vlasti, ali vjerujem da }emo sve to prevazi}i. Mi ho}emo u EU, ali ona nam mora jasno pru`iti ruku -

Radmanovi} na ’Parlamentu za Evropu’

Nisam pesimista, ali nisam ni optimista u pogledu uspostavljanja vlasti u Bosni i Hercegovini, izjavio je ju~er Miroslav Laj~ak, direktor za Balkan, Rusiju i isto~ne susjede u Slu`bi za vanjske poslove Evropske unije, nakon razgovora sa bh. politi~kim liderima. - Sada mi je mnogo jasnije gdje se BiH nalazi. Vidim da svi lideri nisu na istoj liniji. Ali, ne `elim se upu{tati u {pekulacije o nekim rokovima. Nadam se da }e poruka iz Brisela pomo}i da oni poka`u odgovornost - kazao je Laj~ak,

Pak: Nisam pozivala na revoluciju
Doris Pak negirala je navode pojedinih medija da je pozvala gra|ane na{e zemlje na ulice. - Pozvala sam studente da dignu svoj glas i da zahtijevaju od svojih politi~kih vo|a da im osiguraju bolje i kvalitetnije obra(Inzko), a uz Radmanovi}a, na prvoj sjednici bili su ~lanica delegacije Evropskog parlamenta Doris Pak (Pack), dr`avni sekretar za evropske integracije Republike Hrvatske Andrej Plenkovi} i brojni ~lanovi Evropske komisije i parlamenta. - Jasno je da je `elja zovanje. Nisam pozivala ljude na revoluciju, ne brinite se - kazala je Pak. Radmanovi} je prokomentirao da su bh. gra|ani proteklih godina pre`ivjeli ~uda te da sami znaju da izlazak na ulicu ni{ta ne zna~i. istakao je Radmanovi}. Visoki predstavnik kazao je da BiH ne smije ostati iza ostalih zemalja regiona, koje odlu~no idu naprijed. - Ako politi~ari nisu u stanju formirati vladu, onda ne mogu ispuniti ni najjednostavnija o~ekivanja svog naroda - dodao je Incko. S. [a.

Razgovore s politi~kim liderima Laj~ak je zapo~eo ju~er ujutro s predsjednikom Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudinom Radon~i}em. Nakon toga, tokom cijelog dana imao je odvojene susrete s ostalim predsjednicima stranaka iz FBiH, Sulejmanom Tihi}em, Zlatkom Lagumd`ijom, Bo`om Ljubi}em i Draganom ^ovi}em.

Susreti s liderima

Laj~ak na pres-konferenciji: Ispuniti dogovorene obaveze

(Foto: F. Fo~o)

koji je ju~er prvi put posjetio BiH nakon preuzimanja nove funkcije. Biv{i {ef OHR-a rekao je da se „li~nosti nisu promijenile, ali jeste odnos snaga nakon oktobarskih izbora“. - EU ima spremnu strategiju za BiH. Njen cilj je da preko oja~anog mandata predstavnika EU u BiH poka`emo da imamo snagu i instrumente da postanemo vode}i faktor i partner doma}im institucijama u

pribli`avanju dr`ave ~lanstvu u Uniji - rekao je Laj~ak. Prema njegovim rije~ima, EU o~ekuje da BiH dobije reprezentativnu vladu koja ima reformski program i snagu da ga provede, da poka`e ozbiljan napor u provedbi presude iz Strazbura, usvoji zakon o dr`avnoj pomo}i i obavi popis stanovni{tva. - To su dogovorene oba-

Ozbiljan napor

veze koje moraju biti ispunjene prije nego {to krenemo na drugi korak, podno{enje aplikacije za ~lanstvo. EU ima i represivne instrumente koje ve} koristi u nekim zemljama, ali u Uniju se ne ide nasilu, to nije filozofija evropskih integracija - istakao je Laj~ak. On posjetu nastavlja danas, kada se o~ekuju razgovori s liderima stranaka iz Republike Srpske. T. LAZOVI]

Lideri SDP-a i HDZ-a BiH razgovarali u Sarajevu

Predsjednik RS Dodik ukazuje da je, Milorad Dodik zas obzirom na ustavnu tra`io je ju~er od ~lanstrukturu BiH kao ica Vije}a za implemeslo`ene dr`avne zajentaciju mira (PIC) u dnice, imovina koja je BiH da se zalo`e za pod privremenom zapo{tivanje vladavine branom raspolaganja prava i sprije~e zlouu vlasni{tvu entiteta, potrebu pravosu|a i a samo dio te imovidaljnje uplitanje viso- Dodik: ne mo`e biti prenekog predstavnika u Zloupotreba sen na kori{tenje BiH rje{avanje problema pravosu|a u obimu potrebnom imovine u BiH. za funkcioniranje zaU pismu ambasadorima jedni~kih institucija.

Spec
Ambasador [vicarske u BiH Andre [aler (Schaller) u intervjuu za Onasu izjavio je da je BiH u fokusu [vicarske. - Sada je na izabranim predstavnicima u BiH da preuzmu odgovornost. Nema vremena za bacanje. Jedan od prioriteta treba biti implementacija presude Suda za ljudska prava u slu~aju „Sejdi}-Finci“ - poru~io je [aler.

^ovi} je kazao da se vlast mo`e formirati ve} idu}e sedmice. - Mislim da vlast moramo napraviti odmah. Ali ne mo`e se gaziti volja ni-

^ovi}: To je bespredmetno

jednog naroda. BiH treba odr`ati njenu du{u. To~no je da Lagumd`ija odranije insistira na hrvatskoj kvoti, ali mislim da je to bespredmetno - kazao je ^ovi}.

Lagumd`ija: @eli li mnogo

(Foto: F. Fo~o)

Dodik tra`i da se Incko ne mije{a u pitanje imovine BiH

Predsjednik RS pisao PIC-u

[ta Lagumd`ija tra`i od ^ovi}a?
Lagumd`ija je potvrdio da je ^ovi}u dao konkretnu ponudu, navodno se radi o raspodjeli tri mjesta HDZ-ovima, dva „platforma{ima“
dva Lagumd`ijinim „platforma{ima“. Njih dvojica, saznajemo, dogovorili su se da u narednih nekoliko dana odr`e jo{ jedan sastanak. - ^ovi} dobro zna {ta je ponuda SDP-a da do|emo do rje{enja. On mora prihvatiti ~injenicu da niko nije ekskluzivni vlasnik pripadnika bilo kojeg naroda. Zna se koliko ima ljudi u Domu naroda FBiH. Mo`emo na tom principu napraviti vlast - kazao je Lagumd`ija nakon sastanka. Predsjednici SDP-a i HDZ-a BiH Zlatko Lagumd`ija i Dragan ^ovi} sastali su se ju~er ujutro u Sarajevu, gdje su razgovarali o formiranju vlasti na razini Federacije BiH i dr`ave. Lagumd`ija je potvrdio da je ^ovi}u dao konkretnu ponudu. Nije `elio re}i o ~emu se radi, jer, kako ka`e, ~eka odgovor lidera HDZ-a BiH, ali nezvani~no saznajemo da bi od pet ministarskih pozicija u Vladi FBiH tri trebala pripasti HDZ-ovima, a

^ovi}: [ta }e odgovoriti

Komentiraju}i pozivanje gra|ana da iza|u na ulice, Lagumd`ija je rekao da je „potpuno uvjeren da }emo preduprijediti haos u ovoj zemlji“. - Najgore rje{enje je da 31.

marta Federacija BiH nema bud`et. SDP nema pravo da sjedi i ~eka mjesec i po raspad sistema u zemlji. Mi to ne}emo dozvoliti - kazao je F. VELE Lagumd`ija.

teme

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

13

SKANDALI Novi detalji o istrazi u Tuzli

Rahmanovi} tvrdi da je tu`iteljica Mili} vr{ila pritisak na svjedokinju da izjavi kako je njihove usluge u „Royalu“ koristio vrh MUP-a TK
Istraga protiv kantonalne tu`iteljice Dijane Mili} zbog instruiranja svjedoka i kori{tenja neovla{tenih osoba za posebne istra`ne radnje prilikom istrage o prostituciji u motelu „Royal“ u ^eli}u, iz dana u dan dobiva nove dimenzije. Nakon {to je „Dnevni avaz“ ekskluzivno objavio informacije i pojedine detalje o istrazi protiv tu`iteljice, na{em dopisni{tvu javio se Arnel Rahmanovi}, predsjednik Udru`enja gra|ana „Tuzlanska antikriminalna organizacija“ (TAKO), jedan od glavnih aktera ovog slu~aja. Tu`iteljica Mili} ranije je za „Avaz“ potvrdila da je sara|ivala sa ~lanovima tog udru`enja, ali da ih nije koristila u posebnim istra`nim radnjama. No, Rahmanovi} navodi potpuno suprotno i tvrdi da ga je upravo tu`iteljica Mili} anga`irala kao tajnog istra`itelja. U {okantnom iskazu Rahmanovi} je iznio i nekoliko detalja o ~udnim stvarima koje se doga|aju u policiji i Tu`ila{tvu TK, kao i to da je njega i jo{ jednu svjedokinju tu`iteljica instruirala da la`no svjedo~e pred sudom. - Ta~no je da nas je tu`iteljica Mili} anga`irala, ni vi{e ni manje nego za posebne istra`ne radnje, {to mogu dokazati izvje{tajem TAKO-a koji je ona za potvrdu li~no potpisala. Da stvari nisu uredu, shvatili smo kada smo tra`ili povrat tro{kova i naredbu po kojoj smo anga`irani, a koju ona nije imala tvrdi Rahmanovi}.

Rahmanovi}: Bio sam tajni agent tu`iteljice Mili}

Kantonalni sud odbacio optu`nicu u slu~aju PMF
Vje{tak finansijske struke upustio se u ocjenu pravnih pitanja
Kantonalni sud u Sarajevu odbacio je optu`nicu protiv dvojice biv{ih dekana Prirodno-matemati~kog fakulteta (PMF) Univerziteta u Sarajevu, profesora emeritusa Avde Sofrad`ije i Muharema Avdispahi}a, te biv{eg predsjednika Upravnog odbora ovog fakulteta i aktuelnog direktora „Bosnalijeka“ Edina Arslanagi}a, koji su se teretili da su po~inili zloupotrebe polo`aja ili ovlasti i na taj na~in pri~inili {tetu PMFu, saznaje „Dnevni avaz“. Istraga je otvorena nakon krivi~ne prijave Federalne uprave policije (FUP) u februaru 2009. godine. Kao je za „Avaz“ izjavila portparol Kantonalnog tu`ila{tva Jasmina Omi}evi}, Kantonalni sud odbacio je optu`nicu „zbog nepostojanja osnovane sumnje“. - Tu`ila{tvo je ulo`ilo `albu na takvo rje{enje Suda o odbijanju optu`nice. Me-

Propala dvogodi{nja istraga Tu`ila{tva KS

Omi}evi}: Ulo`ili `albu

Nikoli}: Napravljeni propusti

|utim, i Vije}e Kantonalnog suda odbacilo je optu`nicu i vratilo je Kantonalnom tu`ila{tvu. Dakle, optu`nica u kona~nici nije potvr|ena kazala je Omi}evi}. Sekretar Kantonalnog suda Sarajevo Slobodan Nikoli} objasnio je da postoje tri razloga zbog kojih opt-

Dodjela stanova
Faksimil izvje{taja TAKO-a koji je potpisala i Dijana Mili}

Nema naredbe

ranijem dogovoru, odmah tu`iteljici poslao SMS. Nakon toga su specijalci upali u tu sobu i obavljen je pretres. I meni su stavili lisice i izveli me, a nekoliko minuta kasnije pustili. Pozdravili smo se i mi smo oti{li, smatraju}i da smo pomogli da se rasvijetli jedno krivi~no djelo ka`e Rahmanovi}. Pretres i istraga koju je vodila tu`iteljica Mili} rezultirali su podizanjem optu`nice protiv vlasnika „Royala“ [emse Mrkavljevi}a i Mehdine ]iri} zbog navo|enja na prostituciju. - Danima nakon akcije poku{avao sam od tu`iteljice dobiti pismenu naredbu za na{ anga`man. Umjesto toga, rekla mi je da bih se na sudu trebao pojaviti kao svjedok, obi~ni gra|anin koji se slu~ajno zatekao u „Royalu“, te da }e, u suprotnom, slu~aj pasti na sudu. Pristao sam i na

Optu`nica protiv biv{ih dekana PMF-a podignuta je 9. februara ove godine i upu}ena Kantonalnom sudu na potvr|ivanje. Na teret su im stavljena krivi~na

djela u vezi s „procesom nezakonite dodjele stanova zaposlenicima PMF-a 2000. i 2002. godine, zbog ~ega je pri~injena {teta ve}a od 50.000 KM“.

u`nica nije potvr|ena i za{to je u kona~nici konstatirano da nema dovoljno dokaza za „osnovanu sumnju“. - Dio svjedoka u Tu`ila{tvu saslu{an je u svojstvu osumnji~enih, a predlo`eni su kao svjedoci i nisu bili upozoreni na to. Dakle, nisu saslu{ani kao svjedoci. Drugo, dio dokaznog materijala dostavljen je u kopiji. Tre}i i najva`niji razlog je {to se vje{tak finansijske struke upustio u ocjenu pravnih pitanja, {to uop}e nije njegov posao. Time je prekora~io svoja ovla{tenja. Tu`ila{tvo je ovo dostavilo u formi dokaza - tvrdi Nikoli} za „Avaz“. F. VELE

Rahmanovi}: O svemu obavijestio MUP TK

ntiranju predmeta. U izjavi dostavljenoj „Avazu“ Rahmanovi} tvrdi da je li~no bio prisutan dok je tu`iteljica Mili} vr{ila pritisak na svjedokinju da izjavi kako je njihove usluge u „Royalu“ koristio vrh MUP-a TK. - Tra`ila je od svjedokinje da potvrdi da je njene usluge koristio i policijski komesar TK Nedim Mutap~i}. Pokazivala joj je njegovu fotografiju u mom prisustvu. ^ak je prije ulaska u sudnicu i hemijskom olovkom na ruci svjedokinji napisala njegovo ime tra`e}i samo da ga spomene,

Olovka na ruci

Tu`iteljica sa svjedokinjom prespavala u pansionu „Kipovi“ u Tuzli?
Umjesto da ~elne ljude MUP-a dovede u kontekst prostitucije, navodi Rahmanovi}, svjedokinja je u sudnici progovorila o onome {to je od nje zahtijevala tu`iteljica, optu`uju}i je pri tome ~ak i za seksualno On tvrdi da je u dogovoru s tu`iteljicom Mili} pet ~lanova TAKO-a oti{lo u „Royal“ u ^eli}u kako bi bar jednu od tri konobarice uz nov~anu naknadu odveli u sobu. - Nakon mnogo nagovaranja ja sam jednu od njih, uz obe}anu naknadu od 300 eura, odveo u sobu te, prema uznemiravanje. - Bio sam prisutan vi{e puta dok je tu`iteljica od svjedokinje iznu|ivala poljupce i nje`ne rije~i. Tako|er, no} prije su|enja tu`iteljica je sa svjedokinjom prespavala u pansionu „Kipovi“ u Tuto. Onda su mi drugi doga|aji otvorili o~i. Tu`iteljica je u nekoliko navrata tra`ila da je vozimo do svjedokinje s kojom sam ja bio u sobi ili da svjedokinju dovozimo njoj. Tu se dogodilo mnogo ~udnih stvari - navodi Rahmanovi}, dodaju}i da je kasnije postao svjestan da je u~estvovao mozli. To se mo`e potvrditi iz registra gostiju, a za ovo sam saznao jer me tu`iteljica Mili} zamolila da platim sobu i podignem njihove dokumente, jer ona nije imala novca kod sebe - tvrdi Rahmanovi}. pa makar Mrkaljevi}a oslobodili - tvrdi Rahmanovi}. Navodi da je 5. januara sva saznanja koja je imao o ovom slu~aju prijavio MUPu TK. Svoj iskaz naredne sedmice bi trebao dati i u Tu`ila{tvu ZDK.
E. HUREMOVI] A. HAD@I]

14
Bijeljina

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

panorama
„Sve za ljubav“
U neformalnom razgovoru Do{li} tvrdi da je seoski turizam sada preimenovan u ljubavni. - Sada, umjesto seoskog, imamo turizam koji zovemo „sve za ljubav“. Poklonici te vrste turizma iz Hrvatske dolaze preko cijelog dana, rijetko uve~e i no}u. Lijepo im je ovdje, ne moraju se kriti, a i ovi na{i moteli su im cijenom izgleda prihvatljiviji - kazao nam je gazda Milan i dodao da iznajmljivanje jednog ljubavnog uto~i{ta u Bosanskoj Dubici ko{ta za Hrvate vrlo prihvatljivih 50 maraka.

Op{tina ukida pla}anje mobitela

PREKOGRANI^NI BIZNIS Hrvati svakodnevno dolaze u Bosansku Dubicu

Na osnovu preporuka Vlade RS, op{tina Bijeljina svojoj administraciji ukida pla}anje ra~una za mobilne telefone, te reprezentaciju i kori{tenje slu`benih automobila izvan radnog vremena. Kako ka`e na~elnik Mi}o Mi}i}, tro{kovi su i ranije svedeni na minimum, a nova odluka je jo{ preciznija i omogu}ava nove E. M. u{tede.

Zvornik

Predavanja za osnovce

U okviru projekta „Spre~avanje i suzbijanje maloljetni~ke delikvencije me|u u~enicima osnovnih i srednjih {kola“, pripadnici Policijske stanice Zvornik odr`ali su predavanje u~enicima petih razreda Osnovne {kole „Sveti Sava“, a sli~na predavanja planirana su u svim {kolama na podru~ju ove op{tine. Predavanja se odr`avaju u saradnji sa op{tinskim Centrom za socijalni rad i {kolama, kako bi se mladi odvratili od asocijalnog i devijantnog poM. M. na{anja.

Jeftinije im gorivo, cigarete ali i seks
Cijene u motelima prihvatljive prekograni~nim ljubavnicima iz Hrvatske
Dr`avljani Hrvatske, pogotovo oni koji `ive u pograni~nim mjestima i u blizini grani~nih prijelaza, svakodnevno dolaze u Bosanski Novi, Bosansku Dubicu i Bosansku Kostajnicu, uglavnom po gorivo i na servis automobila. Prelasci takve vrste se, kako ka`e Matija Rejzovi}, mje{tanin Hrvatske Dubice,
Po gorivo do{ao ~ak iz Siska

Posao cvjeta

ma obezbijede sve mogu}e pogodnosti. Da posao cvjeta potvr|uje i Milan Do{li}, vlasnik jedne od benzinskih pumpi u Bosanskoj Dubici,

(Foto: D. Stojni})

Do{li}: Sve na jednom mjestu

Doboj

Centar za pomo} djeci sa autizmom bit }e izgra|en na podru~ju Doboja, jer je taj projekat uvr{ten u Nacrt strategije razvoja op{tine 2011.-2020. godina, javila je Onasa. Glavni stru~ni konsultant bit }e Institut za psiholo{ka istra`ivanja PICOWO iz Utrehta u Holandiji, ~iji su predstavnici sa ~lanovima Udru`enja „Primanatura“, koje je nosilac ovog projekta, odr`ali u Doboju sastanak u svrhu dalje saradnje.

U planu centar za autizam

Dresovi na buvljaku
itekako isplate jer on u prosjeku na jednom tanku goriva u{tedi stotinjak kuna ili oko 25 KM. - Ono {to u{tedim preusmjerim na druge namjene, kupim ne{to za ku}u i nazad u Hrvatsku. Usput servisiram i auto jer su mehani~arske usluge, ali i dijelovi, u Bosanskoj Dubici duplo jeftiniji nego u Hrvatskoj - priznaje Matija. Da Matijina pri~a ima osnova potvr|uje i radnik jednog od servisa u Bosanskoj Dubici koji u povjerenju ka`e da od 50 pregledanih automobila ~ak 45 pripada Hrvatima koji obi~no dolaze u popodnevnim i kasnim ve~ernjim satima, nakon radnog vremena. Vlasnici pumpi zadovoljno trljaju ruke i trude se da svojim hrvatskim mu{terijaHrvatima su, kako saznajemo, zanimljive i cigarete, pogotovo one jeftinije, ali i roba koja se nudi na dubi~kim koji u svom „carstvu“ ima i motel, servis, kafi}, restoran... - Sve imaju na jednom mjestu, i kvalitetno gorivo, ali i druge vrste usluga pri~a Do{li} u ~ijem je motelu u proteklih mjesec i po, do odlaska u Banju Luku i Sarajevo, boravio i ve}i dio ekipe filma „Top je bio vreo“. buvljacima, koji su zahvaljuju}i dovitljivim prodavcima preplavljeni dresovima „Dinama“ i „Hajduka“. U prekograni~nom „biznisu“ sve je bukvalno na prodaju, a na dobrom glasu su i „uto~i{ta“ za prekograni~ne ljubavnike iz Hrvatske koji se u svojim ljubavnim poduhvatima, a po pri~ama upu}enih, nerijetko kriju i u nekom od motela u Bosanskoj Dubici.
M. ZGONJANIN

Na dobrom glasu

Rejzovi}: Zna~ajna u{teda

Br~ko

U Pododjeljenju za izdavanje li~nih dokumenta u Br~kom dnevno se zaprimi i do 90 zahtjeva za dobijanje biometrijskog paso{a, {to je znatno vi{e u odnosu na period prije liberalizacije viznog re`ima za gra|ane BiH, kada je podno{eno oko 20 zahtjeva dnevno, pi{e Srna. [ef Pododjeljenja Mate Itri} rekao je da su u novembru 2010. godine, kada je donesena odluka o ukidanju viza, imali 2.202 zahtjeva za putne isprave, u decembru 1.572, a u januaru za 17 radnih dana zaprimljena su 1.444 zahtjeva.

Dnevno 90 zahtjeva za paso{

Na platou Galice na Vla{i}u ju~er je skromno obilje`ena godi{njica legendarne akcije koju su 24. februara 1995. godine izveli borci petog bataljona 712. slavne brigade Armije RBiH. T a~no prije 16 godina nadljudskim naporima borci ove brigade pomo}u konopaca popeli su se uz stijene Galice i iznenadili ~etni~ke jedinice koje su skoro ~etiri godine sa ovih polo`aja granatirale Travnik. Radost boraca Armije RBiH trajala je samo nekoliko dana, jer je oslobo|eni polo`aj bilo te{ko zadr`ati, ali se svi sla`u da je ovo bio

Obilje`ena godi{njica po~etka osloba|anja Vla{i}a

Na vla{i}kom platou Galica

Spec
Najnoviji snijeg u Fojnici napravio je zanimljiv detalj na krovu kupole crkve Franjeva~kog samostana. Topljenjem snijega na bakrenom krovu formirane su dvije snje`ne ruke sa sedam prstiju. H. ^u.

Nakon 16 godina samo spomen-plo~a

klju~ni preduslov za kasnije definitivno osloba|anje Vla{i}a. Svi svjetski vojni eksperti smatrali su ovu akciju gotovo nemogu}om, te su na kraju ostali zaprepa{teni rezultatima koje je ona dala. Ju~era{njem obilje`avanju prisustvovali su pre`ivjeli borci 712. slavne i 37. lahke muslimanske brdske brigade Armije RBiH te mali broj gostiju i zvani~nika. Na mjestu obilje`avanja legendarne bitke jo{ uvijek stoji samo spomen-plo~a, mada je planirana izgradnja ve}eg obilje`ja, ali zbog spleta raznih okolnosti nije ni zapo~eta. S. P .

panorama

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

15

Bh. mozaik

GORA@DE Skup{tina BPK imenovala novu Kantonalnu vladu

Ministri obe}ali da }e odmah zasukati rukave
Premijer najavio mjere racionalizacije tro{kova kroz uskra}ivanje odre|enih privilegija ministara, ovla{tenih slu`benika te poslanika Vlastite u{tede

Janjad su razigrana i prava su atrakcija

Cazinski fenomen

Sa 17 glasova za, ~etiri protiv i tri suzdr`ana poslanika, Skup{tina BPK Gora`de ju~er je imenovala novu Kantonalnu vladu. Premijer Emir Fra{to, te ministri Muhidin Pleh, Radmila Jankovi}, Alma Delizaimovi}, Nusret Sipovi}, Demir Imamovi}, Delila Klovo, D`evad Ad`em i Bo`idar Semiz potom su polo`ili sve~anu zakletvu i odr`ali konstituiraju}u sjednicu. - Malo mi je lak{e poslije inauguralnog govora koji je, nadam se, fino prihva}en i spreman sa pa`njom. Slijede}a sjednica Vlade je u ~etvrtak i odmah }emo pristupiti programima. O~ekuje nas nacrt bud`eta, program rada i akcioni program u

U cazinskoj mjesnoj zajednici Skokovi, naselju Brezova Kosa, na imanju Mujage @uni}a ovca je na svijet donijela petero janjadi. Da ovca ojanji dvoje ili troje vrlo je rijedak slu~aj, no kad ojanji petero i svi budu `ivi i zdravi to je ve} svojevrsni fenomen. Mujaga je dugogodi{nji poljoprivrednik i isti~e da nikad nije ni ~uo za ne{to sli~no. - Svih petero su `ivi, zdravi i razigrani. Po{to ih majka ne mo`e sve hraniti, prehranjujemo ih kravljim mlijekom. Imao sam slu~aj da mi ovca ojanji dvoje, pa i troje, no ovako ne{to nisam. Sada su prava atrakcija i izazvali su veliku pa`nju, mnogi dolaze da ih vide - s osmijehom isti~e MuS. J. jaga @uni}.

Ovca ojanjila petero

[ta mi se (ne)svi|a u Kalesiji

Brojni ste}ci ~ine grad ljep{im
^estitke ministrima nakon glasanja o povjerenju

prvih 100 dana - kazao je, nakon obra}anja poslanicima, Emir Fra{to. Osim obe}ane podr{ke sa nivoa FBiH, Gora`danskom kantonu bit }e potrebne i u{tede iz vlastitog bud`eta. - Pozvat }emo sindikate da se o tome izjasne. U oblasti zapo{ljavanja trudit }emo se da otkrijemo porodice u kojima niko ne radi, probat }emo da promijenimo radne navike, jer imamo ljudi koji su navikli

Prioritet briga o starima
Nezaposleni i stariji od 65 godina, kao najugro`enije kategorije, bit }e prioritet. - Cijela BiH postaje sve starija i nemamo pravu brigu o tim populacijama. Svi da `ive od ~ekanja i sabura. @elimo im pru`iti {ansu da rade i zato }emo tra`iti i kredite, a jedna od prvih odluka Vlade bit }e dodjela zemlji{ta i objekata onima koji }e zaposliti 300 do 500 koji nemaju primanja, zemlje i onih koji bi trebali brinuti o njima imat }e minimum nov~ane naknade mjese~no i zdravstveno osiguranje - obe}ao je Fra{to. ljudi u ovoj godini - isti~e Fra{to. Najavio je i mjere racionalizacije tro{kova kroz uskra}ivanje odre|enih privilegija ministara, ovla{tenih slu`beniAl. B. ka, te poslanika.

^ekanje i sabur

- Svima nam smeta {to voda iz gradskog vodovoda nije za pi}e. Veliki problem je i to {to magistralni put prolazi prakti~no kroz centar grada. Ovo se mo`e rije{iti jedino izgradnjom zaobilaznice. Neure|eni parkinzi i zgrada na ulazu u ~ar{iju iz pravca Tuzle, sa djelimi~no ura|enom fasa- Merisa Omerovi}, dom, su ruglo grada. Ne svi|a diplomirana pravnica mi se ni prodaja alkohola i cigareta u blizini {kola. Kalesija ima kvalitetne uslove za bavljenje poljoprivredom, tu prije svega mislim na obradive povr{ine Spre~kog polja. Oko 500 ste}aka ~ini na{ grad ljep{im, ba{ kao i lijepo ure|ena ulica koja vodi od centra prema Spre~i. Lijepo je ure|ena i zgrada BKC-a sa vi{enamjenskom salom F. S. ka`e diplomirana pravnica Merisa Omerovi}.

Fra{to: Promijeniti navike

Saniran kvar na kotlu u ArcelorMittalu

Usvojeni rebalans za pro{lu i nacrt bud`eta za ovu godinu
Stvoreni uslovi da Vlada SBK ispo{tuje obavezu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja SBK od 850.000 KM
Zastupnici u Skup{tini Srednjobosanskog kantona na ju~era{njoj, prvoj redovnoj sjednici usvojili su rebalans bud`eta za 2010. godinu u iznosu od 159,9 miliona KM. Kako je pojasnila Ivanka Vrdoljak, pomo}nica ministra finansija za bud`et, do rebalansa dolazi zbog priliva sredstava od Vlade FBiH i Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 500.000 maraka, te zbog unutra{njih preraspodjela. Iako ni Vrdoljak, a ni premijer Salko Selman nisu direktno za govornicom odgovorili na pitanje zastupnika Almira [vage (SBB BiH) kakvo je stanju u bud`etu od pro{le godine, snim strukovnim sindikatom zdravstva. U nastavaku rada Skup{tina je usvojila i Nacrt bud`eta SBK za 2011. godinu u iznosu od 160 miliona maraka, zaklju~iv{i kako je to dobra osnova za izradu prijedloga bud`eta. Iako su prisutni predstavnici nekoliko Sindikata tra`ili pove}anje stavke za isplatu pravosna`nih sudskih presuda, Skup{tina se nije posebno izjasnila o njihovom prijedlogu. Predstavnici nekoliko sindikata su nezadovoljni napustili zasjedanje Skup{tine SBK, kojem i ovaj put nije prisustvovalo 10 zastupnika iz HDZ BiH, HDZ 1990 i K. K. HSS-NHI.

Odr`ana prva redovna sjednica Skup{tine SBK

Zeni~ki stanovi od ju~er ponovo topli

Zaposlenici pogona „Energetika“ zeni~ke kompanije ArcelorMittal, kako nam je kazao direktor Javnog preduze}a „Grijanje“ Sead Kaknjo, ulo`ili su puno napora i prije nego {to je bilo i planirano uspjeli sanirati kvar na kotlu, koji je u utorak ponovo bio procurio. - Niko, prakti~no, nije i{ao ku}i dok posao nije zavr{en. Zastoj je ovaj put trajao dan i po, jer je u srijedu u 23 sata krenula toplota prema korisnicima. Sistem }e u toku dana ponovo biti potpuno normalizovan - kazao nam je V. B. ju~er Kaknjo.

Ve~eras humanitarni koncert u Konjicu

Sredstava za lije~enje Anele ^osi}

Ve~eras }e se u sportskoj dvorani „Konji~anka“ u Konjicu u 19.30 sati odr`ati humanitarni koncert u cilju prikupljanja sredstava za lije~enje te{ko oboljele Anele ^osi}. Njeni sugra|ani ujedinili su se i zajedni~ki pokrenuli humanu akciju. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za neophodnu transplantaciju bubrega Aneli ^osi}, kao i porodici [a}ira ^osi}a, ~ija je ku}a nedavno izgorjela u po`aru. Organizator koncerta je Omladinski krug IZ Konjic.

Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica
„Dnevni avaz“ i Bosansko narodno pozori{te iz Zenice nagra|uju ~itaoce besplatnim ulaznicama za predstave. Po dvije ulaznice za predstavu „Op{ta bolnica“, koja igra ve~eras u 19,30 sati, dobili su na{i ~itaoci Azudin Turudi}, Edina Pa{ali}, Naida Bejti} i Enisa Serdarevi}. Nagra|eni ulaznice mogu preuzeti na blagajni Pozori{ta od 15,30 sati do po~etka predstave.

Ulaznice za „Op{tu bolnicu“

Zastupnici glasaju za finansijske odluke

doznajemo kako je i pro{lu godinu bud`et u deficitu za 1,9 miliona maraka. Rebalans bud`eta za 2010. godinu je usvojen i takav }e

omogu}iti da Vlada SBK ispo{tuje obavezu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja SBK od 850.000 KM, {to je dio sporazuma sa Nezavi-

16

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

sarajevski kanton

„Avaz“ saznaje Zaposlenici u obrazovanju tra`e isplatu do 5. u mjesecu

Be{li}: Neka premijer i ministri Vlade posljednji dobivaju pla}e!
Radnici na terenu

Kablovi za novu trafostanicu
Radnici „Elektrodistribucije“ ju~er su kod mosta ]umurija postavljali kablove za novu trafostanicu od 110 kV za Stari Grad. Kako su nam rekli iz ovog preduze}a, prebacuje se sa 35 na 110 kV, ~ime se osiguravaju kvaliA. Nu. tetnije usluge.

Odbiv{i isplatu svima u istom danu, premijer je predlo`io rotaciju, ka`e Sivro mo`emo, ali mo`emo ih tu`iti, isti~e Be{li}
Premijer Vlade KS Fikret Musi} kategori~no je odbio zahtjev sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja da zaposlenici u tom sektoru pla}e dobivaju od 1. do 5. u mjesecu, kao i svi ostali, saznaje „Dnevni avaz“. ta osnovnog obrazovanja Saudina Sivre, nigdje nije definirano da pla}e ne mogu biti podijeljene isti dan svima. - Tehnika isplate je na Vladi. Odbiv{i isplatu svima u istom danu, premijer je predlo`io rotaciju, da zaposlen i c i MUP-a dobivaju pla}u kasnije, a mi umjesto njih po~etkom mjeseca. I ministar finansija je bio za to. Ne znamo ho}e li ovo biti praksa od naredne pla}e, vidjet }emo. Ne o~ekujem da se policajci bune zbog ovoga, jer godinama pla}u prim a j u po~etkom mjeseca smatra Sivro. Faruk Be{li}, predsjednik Sindikata sre-

[trajkovati ne

\ozo: Nisam obavije{ten
Ned`ib \ozo, predsjednik Sindikata MUP-a, ka`e da nije obavije{ten da }e se prolongirati isplata pla}a policajcima. - Mislim da se to ne bi smjelo uraditi bez prethodne konsultacije s nama. dnjeg obrazovanja, ka`e da je preksino} s ministrom obrazovanja razgovarao o ovom problemu. Volio bih da svi u isto vrijeme dobivamo na{e li~ne dohotke, a ne ovako. Ne mogu re}i da }emo prihvatiti takav prijedlog, jer bi to zna~ilo da radim protiv svojih kolega - rekao je \ozo.

Tehnika isplate
Umjesto toga, u~itelji, nastavnici, profesori li~ne dohotke dobivaju od 15. do 20., ~ime se kr{e kolektivni ugovori. Prema rije~ima predsjednika Sindika-

Sutra drugi GuGu bazar
Drugi GuGu bazar bit }e odr`an sutra u prostorijama Kreativnog centra „Dje~ije carstvo“. Zainteresirani mogu donijeti bejbi odje}u, igra~ke, ku}anske aparate, kola~e... sve {to }e prodavati. Prema rije~ima direktorice Lane Zeherovi}, cilj je prikupiti {to vi{e sredstava za GuGu fond, koji svaki mjesec poma`e jednu porodicu slabog materijalnog stanja. A. Nu.

Primjer ZDK
Da je mogu}e pla}e isplatiti svima istovremeno pokazuje primjer Zeni~ko-dobojskog kantona. Tamo svi do 5. u mjesecu dobiju pla}u. Kako, onda, to kod nas nije mogu}e, pita Sivro. roda napla}uju poreze. Niko nikad nije rekao koliko svaki dan para legne na depozitne ra~une Kantona u bankama. Onda neka mi zorno poka`u da para nema. Para ima, samo je pitanje kako i na {ta se tro{e. Tra`io sam da nam pismeno ka`u da ne mo`emo pla}e dobiti do petog. Onda po~inje borba, {trajkovati ne mo`emo, ali mo`emo ih tu`iti. Pa, neka izvole - istakao je Be{li}. N. PILAVD@I]

Para ima
- Rekao sam mu, neka premijer i ministri posljednji dobivaju pla}e! Ba{ me briga je li mu bilo prijatno ili ne. Samo ka`u nema para, a od na-

10.600
korisnika prima pla}u iz bud`eta
Sivro: Nije definirano Be{li}: Po~inje borba

Kako pro}i ulicom?
Problemi zbog rupa u Zagreba~koj ulici

Iako ima 65 oronulih objekata u Op}ini Centar

Mnogi voza~i idu Od 2006. uklonjeno samo devet ru{evina sporednim ulicama

Gimnazijska ulica u lokvama

Gimnazijska ulica i dalje je puna lokvi. Dok prolaze, gra|ani ih preska~u, a zna se da su u toj ulici tri {kole, pa svaki dan u~enici moraju eskivirati da mokri ne A. J. idu na nastavu.

U Armaganu{i 5...

... i Had`i Sulejmanovoj ulici

Spec
Povodom prvog ro|endana zvani~nog suvenira op}ine Stari Grad „Sarajevske kocke“ danas u 11 sati bit }e uprili~ena sve~anost u auli Velike sale. U znak zahvalnosti bit }e uru~ena „Sarajevska kocka“ onima koji su doprinijeli njenoj promociji i uspjehu. A. Na.
Te{ko i voza~ima i pje{acima

Zagreba~ka ulica predstavlja pravi izazov za voza~e i pje{ake. Prolazak je, naime, ote`an zbog dubokih rupa koje je nemogu}e zaobi}i. Kako saznajemo od voza~a, situacija je toliko lo{a da se ve}ina odlu~uje na zaobi-

la`enje te dionice, pri ~emu se stvaraju gu`ve na sporednim cestama, prvenstveno u jutarnjim satima. Ni{ta lak{e nije ni pje{acima koji prolaze}i riskiraju da budu „okupani“ blatnjavom voM. G. dom iz rupa.

U programu koji je Op}ina Centar napravila jo{ 2006. godine evidentirano je 65 ru{evnih objekata koji su opasni za prolaznike ili saobra}aj. Od toga je do sada uklonjeno samo devet. - Redovno dopunjavamo program, a u izmjenama mogu u~estvovati i gra|ani tako {to }e podatke o opasnim objektima dostaviti mjesnim zajednicama, a oni }e biti proslije|eni Slu`bi za inspekcijske poslove. Na osnovu izvje{taja inspekcije, Slu`ba za prostorno ure|enje i komunalne poslove pokre}e pr-

Uklonjen Curak 18 Ludviga Kube 3 Tina Ujevi}a 12 Armaganu{a 5B Dola 3 Sepetarevac 21 Zlatiku{a 19 Odoba{ina do broja 19 Sutjeska 8

Objekti koji }e se ru{iti Goru{a do broja 18, Provare 33 Armaganu{a 5 Tahtali sokak 1 i 3 Halida Kajtaza 42-50 Ugao izme|u Had`i Hajdareve i Sepetarevca ^ekalu{a 58 i 60 Had`i Sulejmanova 32 i 40 Bjelave 5 i 7 Sepetarevac 13 i 28 Sutjeska 6 Ko{evska 1 i 3

oceduru uklanjanja objekta - ka`u iz Op}ine. Vlasnici objekata du`ni su svoje objekte redovno odr`avati u ispravnom sta-

nju, a u slu~aju o{te}enja moraju ga ukloniti ili tra`iti sanaciju ukoliko ugro`ava `ivote prolaznika. A. J.

biznis

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

17

ZENICA Predstavljen EBRD-ov projekt za pomo} firmama

Novac za unapre|enje energetske efikasnosti
Firme dobivaju besplatnu tehni~ku pomo} i podsticajni bonus
EBRD-ov projekt kreditne linije koja ima za cilj u{tedu energije, a time i znatno smanjivanje tro{kova poslovanja privrednih subjekata. - Ovo nije klasi~ni kredit nego projekt podr{ke, koji uklju~uje i izradu dokumentacije, besplatnu tehni~ku pomo} i podsticajni bonus u iznosu od 15 do 20 posto kazala je koordinatorica ovog projekta za BiH Lena Brati}. Priprema za cijeli projekt traje mjesec do mjesec i po, a maksimalni iznos za jednu kompaniju je dva miliona eura, koji se dobivaju putem dvije lokalne banke. Novac je namijenjen za uvo|enje ekolo{ki ~iste tehnologije zagrijavanja, stvaranje energije, unapre|ivanje energetske efikasnosti firmi, ~ime one direktno u{te|uju

Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u sklopu 70 transakcija ostvaren promet od 144.943 KM. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile su dionice IK banke Zenica (4,24 posto) i dostigle su cijenu od 75 KM, dok je najve}i pad registrirao EnergoinvestTAT Sarajevo (5,56 posto), ~ija je dionica ko{tala 0,85 KM.

Energoinvest-TAT gubitnik dana
Vrijednost indeksa
BIFX +0,77% SASX-10+0,29% SASX-30+0,42% 1.674,38 1.089,96 1.058,58

Obim trgovine 144.943 KM

ma ZIF BIG Investicione grupe Sarajevo, od 26.330 KM po kursu od 5,23 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je dionicama Elektroprivrede BiH, od

Privredna komora Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) i WeBSEFF, projekt Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH, promovirali su ju~er u Zenici

Kursna lista SASE na dan 24. 2. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,01 5,23

Promjena kursa (%)
-0,72 3,21

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
10 10 7 1

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO

1.400 5.032

21.014,00 26.330,32 23.515,31 10.200,00

KOTACIJA FONDOVA

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 32,80 0,88 717 SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO 0,85 -5,56 12.000

Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka Sarajevo, od 21.014 KM po kursu od 15,01 KM, a na kotaciji fondova dionicaSa prezentacije: Na raspolaganju jo{ 12 miliona eura

23.515 KM po kursu od 32,80 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama emitenta Energoinvest-TAT, od 10.200 KM.

Brati}: U{tede firmama

te time, fakti~ki, otpla}uju kredit. U okviru Fonda WeBSEFF pokrenuto je dvadeset projekata u kompanijama

{irom BiH, od ~ega je 17 ve} dobilo novac. Plasirana su 4,2 miliona eura, a na raspolaganju je jo{ 12 miliona eura, re~eno je na skupu. A. D@.

Iako je protekla godina bila izuzetno te{ka za finansijski sektor u BiH, ASA Aleasing pozitivno je poslovao i nalazi se me|u vode}e tri lizing ku}e u BiH. ASA Aleasing, ~lanica ASA grupacije, prema rije~ima izvr{nog direktora Ned`ada Pilava, ostvario je planirane ciljeve za 2010. godinu te stabilizi-

ASA Aleasing `eli postati prepoznatljivi ASA brend
rao poslovanje, posebno u drugoj polovini 2010. - Osim ambicioznih finansijskih planova i njihovih ostvarenja, sve na{e aktivnosti usmjerene su ka jednom cilju - kroz sinergiju ASA usluga i gradnju imid`a postati prepoznatljivi ASA brend - kazao je Pilav, saop}eno je iz ASA Aleasinga. Ova lizing ku}a u 2011. godinu ulazi s novim imenom i novim logom, a pred sebe je postavila zadatak da postane za{titni znak finansiranja automobila u trgova~koj mre`i ASA Auta, po uzoru na finansijske institucije u zemljama iz okru`enja. U okviru ponude proiPilav: Gradnja imid`a

Poslovni planovi za ovu godinu

Na Banjalu~koj berzi ju~er je u sklopu 86 transakcija ostvaren promet od 325.265 KM, podaci su iz Berze, prenijela je Srna. Najve}i promet, od 195.243 KM, ostvaren je trgovanjem obveznicama RS, stara devizna {tednja tri, po kursu od 83,50 KM. Najve}i rast vrijednozvoda i usluga ASA grupacije, ASA Aleasing je ku}a koja kupcima povoljnije i komfornije nudi cjelokupni servis finansiranja kroz operativni lizing.

Rast vrijednosti akcija HE na Trebi{njici za 3,5 posto
Vrijednost indeksa
BIRS -0,93% FIRS +0,17% 1.021,28 1.751,23

Promet od 325.265 KM

sti, od 3,5 posto, registriran je kod akcija Hidroelektrane na Trebi{njici, a najve}i pad, od 6,5 posto, kod akcija Hidroelektrane na Drini.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 24. 2. 2011.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna {tednja 3

Prosje~na cijena

Promjena u%

Maks. cijena

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,63 4,86 83,3 7.253,47 19.535,48 195.243,06

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B 1,64 -2,38 1,65
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA

Britanski bankarski div Royal Bank of Scotland smanjio je gubitak u pro{loj godini, ali u manjoj mjeri nego {to su to o~ekivali analiti~ari, prenijela je Fena. Nacionalizirani zajmodavac sa sjedi{tem u Edinburgu objavio je ju~er finansijski izvje{taj za 2010., u kojem je iskazan godi{nji gubitak od 1,1 milijarde funti (1,78 milijardi dolara), nasuprot gubitku od 3,6 milijardi funti u prethodnoj godini.

Manji pad od o~ekivanog

Royal Bank

Na nivou Grupe Telekom Slovenije imao je u pro{loj godini neto gubitak od 211,2 miliona eura, dok je u 2009. poslovao sa profitom od 29,5 miliona eura. Poslovni prihodi smanjeni su lani za jedan posto, na 856,1 milion eura, navodi se u finansijskom izvje{taju objavljenom na Ljubljanskoj berzi, prenijela je Srna. Zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) Grupe Telekom Slovenije iznosila je lani 246,2 miliona eura, odnosno manja je za osam posto nego 2009. godine. Ako se isklju~e neke stavke, Telekom Slovenije je lani na slovenskom tr`i{tu ostvario neto dobit u visini od 15 miliona eura.

Gubitak od 211,2 miliona eura

Lo{e poslovanje Telekoma Slovenije

5 83,5

-0,2 0,36

5 83,5

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

Berzanski barometar za 24. 2. 2011. godine

Euro/dolar 1,3789 Nafta +0,29%

113.84 Zlato +2,33%

1.413,90 -0,1%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,425917 1,439808 26,284142 0,079536 0,261706 0,713585 1,731245 0,565032 0,252746 0,221735 1,530389 0,881502 2,291719 1,416496 0,048760 1,897706 1,955830 1,429491 1,443417 26,350017 0,079735 0,262362 0,715373 1,735584 0,566448 0,253379 0,222291 1,534225 0,883711 2,297463 1,420046 0,048882 1,902462 1,955830 1,433065 1,447026 26,415892 0,079934 0,263018 0,717161 1,739923 0,567864 0,254012 0,222847 1,538061 0,885920 2,303207 1,423596 0,049004 1,907218

Telekom Slovenije: Zarada manja za osam posto

18

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

crna hronika

SUD BiH Sjednica odr`ana bez prisustva javnosti

Karkin preuzeo odbranu Turkovi}a
Dosada{nji branilac Senad Kreho saslu{an kao svjedok Tu`ila{tvo BiH preuzelo istragu i protiv Seada Dumanji}a i Hajrudina Memovi}a
Hajrudin Memovi} i Sead Dumanji}, koji su osumnji~eni da su kao pripadnici grupe Zijada Turkovi}a u~estvovali u ubistvima Marija Toli}a, Vernera Ajdarija te Mithata Meki}a i njegove djevojke Marije Salas-Kortez, ju~er su se prvi put na{li u Sudu BiH otkako je Dr`avno tu`ila{tvo preuzelo dio istrage od Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo. U Sudu BiH ju~er nisu `eljeli da ka`u razlog zbog kojeg je sudija Branko Peri} sazvao sjednicu, a s koje je, na zahtjev tu`iteljice Diane

Mjesto gdje je bilo vozilo

(Foto: J. Had`i})

Zeni~ki vatrogasci ponovno su gasili vozilo u plamenu. Nakon {to su u proteklih nekoliko mjeseci na razli~itim lokacijama u ovom gradu podmetnuti po`ari pod sedam automobila i kombija, ovoga puta se, utvrdili su preliminarni nalazi istrage, radilo o samozapaljenju zbog kvara na instalacijama. Kako saznajemo, u ulici Armije BiH ispred broja 6, u naselju Moku{nice, do{lo je do po`ara na „golfu 2“ (A59-

Zapalio se parkirani „golf“

Moku{nice u Zenici

J-962), vlasni{tvo Mirsada Mahmutovi}a iz Zenice. Po`ar su lokalizirali pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Zenica, a uvi|aj su obavili slu`benici Prve policijske uprave i inspektor za protivpo`arnu za{titu. Utvr|eno je da je kratak spoj na instalacijama u komandnoj plo~i uzrokovao iskrenje, a potom po`ar koji je izazvao pucanje vjetrobranskog stakla i o{te}enje dijela vozila prije nego {to je A. D`. uga{en.

Istjecao pritvor

S ranijeg sprovo|enja osumnji~enog Dumanji}a

Razbojnik odnio kasu iz pekare
U Doboju je maskirana osoba izvr{ila razbojni{tvo nad radnicom pekare DOO „Likaj“, odakle je ukrala novac. Uvi|ajem je utvr|eno da je razbojnik u{ao u objekt i, prijete}i no`em, od radnice koja je ~istila pekaru zatra`io novac. Radnica je otvorila ladicu stola, a napada~ je uzeo kutiju s novcem i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Sud Bosne i Hercegovine donio je rje{enje kojim se osumnji~enim Zoranu Dereti i Sejadu Su{i}u pritvor produ`ava za naredna dva mjeseca. Prijedlog Tu`ila{tva BiH o produ`enju pritvora Armini Dereta Sud je odbio, te donio rje{enje kojim se osumnji~enoj ukida pritvor i odre|uju mjere zabrane. Njih troje osumnji~eni su za krivi~no djelo organizirani kr-

Tur~in izmasakrirao Produ`en pritvor krijum~arima ljudi trudnu djevojku iz Bosne
Sud BiH
iminal u vezi s krivi~nim djelom krijum~arenje ljudi. Osumnji~enoj je zabranjeno napu{tanje mjesta boravi{ta, putovanja, uz privremeno oduzimanje va`e}ih putnih isprava, kao i zabranu kori{tenja li~ne karte za prelazak dr`avne granice te obavezno javljanje u nadle`nu policijsku stanicu svakog drugoga dana. Stravi~an zlo~in koji se dogodio u no}i s nedjelje na ponedjeljak u njema~kom gradi}u Erdingu potresao je tamo{nju javnost. Osamnaestogodi{nji Harun A. brutalno je ubio svoju trudnu biv{u djevojku iz BiH Zoricu H. (21), nanijev{i joj vi{e od 100 ubodnih rana no`em, prenijeli su ju~er njema~ki mediji. Harun, koji je turskog porijekla, vezao je Zoricu u njenom stanu te ju je brutalno ubio kuhinjskim no`em oko jedan sat poslije pono}i. Zorica je bila u osmom mjesecu trudno}e, a trebala se poroditi u martu. Izme|u biv{ih ljubavnika sva|a je izbila zbog pla}anja alime-

U ^etnici, zaseoku Pelagi}eva, prekju~er popodne izbio je po`ar na {tali starice Goje Mrkonji}, u kojoj je, osim ljetine, izgorjela svinja s petero prasadi, dok je jo{ 14 prasi}a nagorjelo. Kom{ije su brzo lokalizirale po`ar i sprije~ile {irenje vatre na ostale dijelove doma}instva. Jo{ nije utvr|ena ukupna {teta, a pretpostavlja se da je po`ar izazvao kvar na elektroinstalaciji.

Izgorjela svinja i petero prasadi

Karkin: Uklju~io se u istragu

Kajmakovi}, javnost odmah bila isklju~ena. - Izno{enjem novih ~injenica u javnost bio bi ugro`en daljnji tok istrage bilo je sve {to je rekla tu`iteljica Kajmakovi}, koja odranije ima policijsku pratnju. Iako nisu potvr|eni razlozi sazivanja ju~era{nje sjednice, poznato je da je Seadu Dumanji}u ovog mjeseca istjecao pritvor koji mu je ranije produ`en po rje{enju Vrhovnog suda FBiH. Na ju~era{njoj sjednici nije bilo advokata Faruka Balija-

gi}a, koji je trebao preuzeti njegovu odbranu nakon {to se advokat Senad Kreho morao povu}i zbog sukoba interesa. Kreho je tokom istrage saslu{an kao svjedok i zbog toga ne mo`e biti branilac u ovom predmetu. Zbog ove ~injenice, Zijada Turkovi}a je, umjesto Krehe, preuzeo advokat Fahrija Karkin. Hajrudin Memovi}, kojeg zastupa advokat Izet Ba`darevi}, prvi je uhap{eni

Poku{aj iznude

u ovom predmetu. On je priveden u junu pro{le godine nakon {to je poku{ao iznuditi novac od porodica tada nestalih Marija Toli}a i Vernera Ajdarija. Njihova tijela prona|ena su u decembru pro{le godine u grobnici na Ivan-sedlu kod Sarajeva. Sead Dumanji} tereti se za u~e{}e u ubistvu Mithata Meki}a i njegove djevojke, ~ija su tijela u septembru pro{le godine prona|ena zakopana u blizini njegove vikendice na obroncima BjeB. C. la{nice.

Stravi~an zlo~in u Njema~koj

Spec
Policija je pretresom porodi~ne ku}e M. N. u Rudom prona{la poluautomatsku pu{ku, 9.660 komada metaka, dva tromblonska metka, okvir za pi{tolj, metak „remington“ kalibra 222 mm i tri vojni~ka no`a. Pretres je obavljen po naredbi Osnovnog suda Vi{egrad i uz saglasnost nadle`nog tu`ioca.

Zorica H: Trebala roditi u martu

Harun A: Ubio djevojku zbog alimentacije

ntacije za izdr`avanje djeteta koje jo{ nije bilo ni ro|eno. Par je raskinuo vezu nakon {to su saznali da je Bo-

sanka trudna. Harun je priveden u policiju 22. februara kao svjedok. U policiji je davao

opre~ne izjave, {to je policajcima bilo sumnjivo, pa je nakon 22 sata ispitivanja priznao da je ubio Zoricu. Ubijenu trudnicu prijateljice su opisale kao osobu punu `ivota. Nakon zavr{ene srednje {kole Zorica je radila u prodavnicama, kafi}ima i diskotekama. Prije ne{to vi{e od godinu upoznala je Haruna. Bila je to ljubav na prvi pogled. Zorica je Haruna pozvala u stan da bi razgovarali o djetetu. Dala mu je do znanja da }e morati pla}ati izdr`avanje djevoj~ice s obzirom na to da je on njen otac. Ubica je trenutno u pritvoru, a mnogi predla`u da mu se sudi za dvostruko ubiAd. A. stvo.

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

19

MUP KS Akcija inspektora za narkotike

Bra}a Bakarevi} krila {est kilograma droge
Pretresom ku}e na Bostari}ima otkriveno 3,5 kilograma marihuane i 2,3 kilograma spida Droga bila spremna za uli~nu prodaju
Dva sata ga{ena vatra
(Foto: A. Mand`i})

Na stolarskoj radionici vlasnika Uzeira Rami}a u bugojanskoj Ulici slobode ju~er u 06.45 sati buknuo je po`ar. Dojavu o po`aru pripadnicima Vatrogasnog dru{tva Bugojno uputio je zaposlenik na obli`njoj benzinskoj pumpi „Energopetrol“. Po dolasku na lice mjesta bugojanski vatrogasci su puna dva sata gasili vatru koja je nanijela stopostotnu {tetu na objektu. - Dali smo sve od sebe, ali, na`alost, po na{em dolasku samo nekoliko minuta nakon dojave, zatekli smo

Do temelja izgorjela stolarska radionica

Po`ar u centru Bugojna

vatrenu stihiju koja je zahvatila kompletnu radionicu. Po`ar smo u potpunosti ugasili, ali je {teta ogromna - kazao nam Emir Petrovi}, jedan od vatrogasaca koji su u~estvovali u akciji. [ta je stvarni razlog izbijanja po`ara ju~er niko sa sigurno{}u nije mogao potvrditi. Vi{e detalja znat }e se nakon {to izvje{taj sa~ini vje{tak elektrostruke. Ina~e, Rami} je jedan od poznatijih stolara u bugojanskom kraju. Sve ma{ine koje su se nalazile u radionici izgorjele su i vjerovatno vi{e ne}e Az. M. biti u funkciji.

Droga, novac i oru`je izlo`eni u policiji

(Foto: S. Saletovi})

Poslije du`e vremena inspektori MUP-a Kantona Sarajevo prekju~er su u poslijepodnevnim satima izveli akciju u kojoj je zaplijenjena ve}a koli~ina droge i novca. Uhap{eno je sedam osoba, a petorica osumnji~enih su nakon saslu{anja u policiji pu{teni na slobodu. Zadr`ana su bra}a Kerim (33) i Nermin Bakarevi} (26), koji su ju~er predati u nadle`nost kantonalnog tu`ioca. Policajci su imali informaciju da se u ku}i Kerima Bakarevi}a, u ulici Bostari}i na broju {est, nalazi ve}a koli~ina narkotika te su izvr{ili pretres njegove i ku}e njego-

Predati tu`iocu

vog brata Nermina zvanog Sirko. Inspektori su prona{li 3,5 kilograma marihuane, 2,3 kilograma spida, oko 23.000 maraka i 410 eura, koji potje~u od preprodaje droge, te pi{tolj CZ kalibra 7,65 milimetara, kao i pribor za prepakivanje i vaganje droge. U Nerminovoj ku}i otkriveno je oko 160 paketi}a spremnih za uli~nu prodaju. - Prema na{im podacima, jedan ovakav paketi} na ulici ko{ta 20 maraka. Od 3,5 kilograma marihuane, koliko je zaplijenjeno, mo`e se napraviti do 1.000 takvih

Visok kvalitet

Vatre{: Za paketi} 20 KM

paketi}a. Amfetamin, odnosno spid, oduzet od Bakarevi}a je, {to se mo`e odrediti prema mirisu, jedan od kvalitetnijih, a postotak ~isto}e bit }e odre|en nakon analize u laboratoriju - kazao nam je Admir Vatre{, istra`itelj u Odjelu za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a Kantona Sarajevo. Bra}a Bakarevi} policiji su poznata odranije, odnosno kada je 11. jula 2007. godine pred ku}u njihove majke Zumre Bakarevi} ba~ena ru~na bomba, a tokom pretresa Nerminove ku}e u avgustu 2008. godine prona|ena je ve}a koli~ina ukrAd. A. adenih stvari.

Uni{tene vrijedne ma{ine

Bijeljinska policija podnijela je nadle`nom tu`ila{tvu izvje{taj protiv B. @. iz Kotor-Varo{i zbog osnova sumnje da je po~inio krivi~no djelo iznude u poku{aju. On je 19. novembra pro{le godine telefonom pozvao BN televiziju u Bijeljini te zaprijetio da }e, ukoliko do odre|enog dana ne

Poku{ao iznuditi novac od BN televizije

Prijetio paljenjem zgrade

uplate 1.500 KM na njegov ra~un, biti zapaljeni. CJB Bijeljina je u saradnji s pripadnicima Policijske stanice Kotor-Varo{ identificirala izvr{ioca krivi~nog djela i B. @. je priveden u Policijsku stanicu u Bijeljini, gdje je priznao navedeno krivi~no djelo, saop}eno je iz bijeljinske policije.

Zbog sumnje da su na podru~ju Bijeljine i Zvornika izvr{ili prevare, pripadnici Policijske stanice Zvornik uhapsili su P T. i . R. T. iz Smedereva, Republika Srbija. Oni su prekju~er oko 13 sati na {alteru Intesa Sanpaolo banke u Bijeljini prilikom zamjene no-

Uhva}ena dvojica prevaranata

Policijska stanica Zvornik

vca na prevaru od radnice uzeli 100 eura. Istoga dana u 15.25 sati u sportskoj kladionici ‘’Premier’’ u Zvorniku na prevaru su dobili 100 KM. Nakon toga osumnji~eni su se u automobilu „golf “ uputili prema autobuskoj stanici u Zvorniku, gdje su uhap{eni.

Bijeljinska policija uhapsila je prekju~er ~etiri osobe zbog osnova sumnje da su 19. februara ove godine po~inili te{ku kra|u. Tomislav Ron~evi}, Mile Od`akli}, Rade ^oli} i \oko Ron~evi}, svi iz Bijeljine, sumnji~e se da su toga dana u Batkovi}u kod Bijeljine s bagera, vlasni{tvo DOO „DMC-Company“, ukrali dvotaktnu hidrauli~nu pumpu i dijelove motora.

O~erupali dijelove s bagera

Batkovi}i kod Bijeljine

[teta je procijenjena na 23.000 KM. Nakon istrage utvr|eno je da se kod Mila Obradovi}a nalazi dvotaktna hidrauli~na pumpa koja }e biti vra}ena vlasniku. Dalja istraga dovela je do Obradovi}evih sau~esnika, a protiv ~etvorice privedenih bit }e podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Bijeljina zbog po~injenog krivi~nog E. M. djela te{ka kra|a.

Pokraden magacin

U mjestu Blatnica kod Tesli}a oplja~kan je magacin STR „Mje{ovita roba“, odakle je ukradeno vi{e {teka raznih vrsta cigareta, deterd`ent za ve{, konzervirani proizvodi i sokovi. Vlasnik }e se naknadno izjasniti o visini pri~injene materijalne {tete. Uvi|ajem je utvr|eno da je provala izvr{ena razdvajanjem dvokrilnih limenih vrata.

Imam upu}en na izdr`avanje kazne u Zenicu
Imam Zuhdija Mulali}, koji je prije ~etiri godine osu|en na dvogodi{nju kaznu zatvora zbog bludni~enja nad maloljetnim djevoj~icama, pismenom naredbom @eljka Bosni}a, predsjednika Op}inskog suda Biha}, prekju~er je prinudno, u pratnji Sudske policije, upu}en na izdr`avanje kazne u Zenicu potvrdio nam je Adnan Tuli}, portparol Op}inskog suda Biha}. Mulali} se od 4. februara lije~io na Odjelu neuropsihijatrije Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u. U me|uvremenu je za njim MUP USK raspisao potjernicu. Nekoliko dana kasnije jedan gra|anin javio je policiji da se Mulali} nalazi na lije~enju. Doktor Andrej I`akovi}, specijalista neuropsihijatrije, koji je primio Mula-

U pratnji Sudske policije

20

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

crna hronika

SARAJEVO Poku{aj ubistva ispred kafi}a „Kiss“

Anel Kajovi} u tu~i zboden no`em u grudi
Uhap{eni Adis Muhovi} (25) priznao da je povrijedio 24-godi{njaka kojem je sje~ivo o{tetilo plu}nu maramicu

Mulali}: Osu|en zbog bludni~enja

li}a, potvrdio nam je da se Mulali} nalazi na ovom odjelu, ali nije `elio davati bilo kakve informacije. Nezvani~no saznajemo da se osu|eni imam du`e od tri godine lije~i ne samo u Kantonalnoj bolnici Biha} nego i u zdravstvenim ustanovama u Tuzli i Sarajevu. Za sada nije potvr|eno da je Mulali} na ovaj na~in nastojao izbje}i slu`enje zaM. D. tvorske kazne.

Prijete}i no`em, oteli pazar

U ulici Grada Bakua u Sarajevu prekju~er su trojica nepoznatih mladi}a izvr{ila razbojni{tvo nad radnicom u prodavnici SN. Razbojnici su, prijete}i no`em, ukrali novac, a zatim su pobjegli. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policajci tragaju za razbojnicima.
Mjesto incidenta ispred kafi}a „Kiss“
(Foto: F. Fo~o)

Mjesto nesre}e u Trebinju

Dvadeset~etverogodi{nji Anel Kajovi} zboden je no`em preksino} u tu~i koja se dogodila ispred ugostiteljskog objekta „Kiss“ u Sarajevu, dok je lak{e tjelesne povrede zadobio Salko Beganovi} (27) iz Sarajeva. Policajci su nekoliko sati nakon incidenta uhapsili Adisa Muhovi}a (25), koji se sumnji~i za poku{aj ubistva. On je tokom no}i zadr`an u MUP-u Kantona

Sarajevo, nakon ~ega }e, uz izvje{taj, biti predat u nadle`nost kantonalnog tu`ioca na daljnji postupak. Tokom saslu{anja, kako je potvr|eno u MUP-u KS, osumnji~eni Muhovi} priznao je izvr{enje krivi~nog djela. Tako|er, u ulici Dr. Fetaha Be}irbegovi}a policajci su prona{li i no` kojim je najvjerovatnije Kajovi} zboden. Do naru{avanja javnog

reda i mira u ugostiteljskom objektu „Kiss“ u ulici D`emala Bijedi}a u Novom Sarajevu do{lo je oko 23 sata. Tu~a je nastavljena ispred objekta, nakon ~ega je Kajovi} zboden u grudni ko{. Lak{e ozlije|eni Salko Beganovi} je poslije ljekarskog pregleda pu{ten na ku}no lije~enje. Portparol Klini~kog centra Univerziteta u Saraje-

vu Biljana Jandri} potvrdila je da su Kajovi}u konstatirane povrede grudnog ko{a. - Mladi} je primljen u 23.25 sati s ubodnom ranom na lijevoj strani grudnog ko{a i povredom plu}ne maramice. Dreniran je i na daljnjem lije~enju zadr`an na Klinici za torakalnu hirurgiju. Njegovo stanje je stabilno - rekla nam je JaD`. Ma. ndri}.

Vrhovni sud Republike Tada je u njihovo vozilo Srpske odbio je kao neosnova- „ford fiesta“ udario „passat“ ne `albe tu`ioca u Trebinju, za ~ijim je upravlja~em bio optu`enog Dejana Deli}a i Dejan Deli} iz Trebinja, konjegovog branioca te potvrdio ji je lak{e povrije|en. presudu Okru`nog suda u TrDeli} je magistralnim puebinju od 30. septembra pro{le tem vozio prema gradu, a godine ko[apuri}i su jom je optmu i{li usuu`eni osu|en sret. U jena sedam godnom trenudina zatvora tku Deli} je, zbog izazivanajvjerovanja nesre}e u tnije, zbog kojoj su naprebrze vo`stradale dvinje izgubio Nastradali supru`nici [apuri} je osobe. kontrolu Deli} je osu|en zbog iza- nad automobilom i udario u zivanja saobra}ajne nesre}e stijenu pored puta. „Passat“ u kojoj su poginuli supru`ni- se odbio i zakucao u automoci Miroslav i Mirjana bil „fiesta“ u kojem su bili [apuri}. Nesre}a se dogodi- [apuri}i. Oni su na mjestu la u ulici Vuka Mi}unovi}a ostali mrtvi, dok je Deli} na cesti gdje se magistralni pro{ao s lak{im povredama, put Trebinje - Nik{i} odva- jer se u trenutku sudara u ja prema naselju Hrupjela njegovom „passatu“ otvorio D`. Ma. dok su se vra}ali s posla. zra~ni jastuk.

Potvr|ena presuda za te{ku saobra}ajnu nesre}u

Vrhovni sud RS

oglasi

Dnevni avaz

petak, 25. februar/velja~a 2011.

21

22

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

globus

KOSOVO Opozicione stranke i vi{e nevladinih organizacija najavile tu`bu

Klisura: [verc kokaina

Crnogorska policija izru~ila je Italiji Srpka Klisuru, srpskog dr`avljanina kojeg italijanske vlasti sumnji~e za me|unarodni {verc kokaina, javlja Beta. Klisura je uhap{en u Crnoj Gori krajem pro{le godine u okviru me|unarodne policijske operacije „Loptice“. Optu`en je za ~lanstvo u me|unarodnoj kriminalnoj skupini koja se bavila nabavljanjem, krijum~arenjem i distribucijom droge na podru~ju Italije i drugih zemalja Evrope.

Srpko Klisura izru~en Italiji

Crna Gora

Spec
Ni ove godine u pulskoj Areni ne}e biti mjesta za Marka Perkovi}a Tompsona (Thompson). Heroj hrvatske ekstremne desnice jedan je od ~etvero izvo|a~a koji su dobili odbijenicu od Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru. Nastup Tompsona zabranjen je u vi{e gradova Evrope zbog veli~anja NDH, Ante Paveli}a, Maksa Luburi}a i Jure Franceti}a na koncertima.

Pacolijev izbor za predsjednika pred Ustavnim sudom
Sumnje Demokratskog saveza Kosova (DSK), Alijanse za budu}nost Kosova i 18 organizacija civilnog dru{tva odnose se na kr{enje procedure prilikom izbora kosovskog predsjednika u prva dva kruga glasanja u Skup{tini Kosova
janse za budu}nost Kosova i 18 organizacija civilnog dru{tva odnose se na kr{enje procedure prilikom izbora kosovskog predsjednika u prva dva kruga glasanja u Skup{tini Kosova. Ni u prvom ni u drugom krugu glasanja, prilikom kojih je potrebno da za predsjedni~kog kandidata glasaju dvije tre}ine od ukupno 120 poslanika, nije bilo kvoruma jer je opozicija napustila sjednicu prije glasanja, a u sali je ostalo 67 poslanika.
Pacoli je izabran bez potrebnog kvoruma, tvrde opozicija i nevladin sektor (Foto: AFP)

Opozicione stranke kosovskih Albanaca i vi{e nevladinih organizacija u Pri{tini najavile su tu`bu Ustavnom sudu Kosova zbog na~ina izbora Bed`eta Pacolija na mjesto predsjednika Kosova, tvrde}i da je izabran bez potrebnog kvoruma, prenijeli su ju~er pri{tinski mediji.

Najavili proteste
Opozicija i organizacije civilnog dru{tva `ele ~uti tuma~enje Ustavnog suda je li izbor Pacolija bio u skladu s Ustavom i Pravilni51. Ustava kao i Zakon o predsjedniku predvi|aju da u dva prva kruga kandidat za predsjednika trkom o radu Skup{tine. Pri{tinski mediji najavljuju proteste NVO ukoliko opozicija ne dobije tuma~enje ovog suda. eba osvojiti dvije tre}ine glasova od ukupnog broja poslanika da bi bio izabran.

Slovo Ustava
Taj broj poslanika zadovoljavao je kriterij za kvorum tek u tre}em krugu glasanja, kada je za izbor predsjednika potrebna prosta ve}ina od 61 poslanika. ^lan rukovodstva DSK Kujtim [alja isti~e da ~lan

Jasni kriteriji
Tompson: Ne mo`e u Arenu

Sumnje Demokratskog saveza Kosova (DSK), Ali-

@upanijsko tu`ila{tvo u Karlovcu podnijelo je istra`nom centru karlova~kog @upanijskog suda zahtjev za istragu protiv dvojice pilota borbenih aviona „mig 21“, koji su se 23. septembra pro{le godine sru{ili u blizini Pla{kog i te{ko Borbeni avioni se sudarili povrijedili jena~in koji nije ranije dogovoren i dnu srpsku povratnicu. Prijava je podnesena zbog osno- nije javljao svoje manevre svojim vane sumnje da je izvr{eno te{ko kr- pratiocima, pa kako je istovremeno ivi~no djelo protiv op}e sigurnosti manevar bez izvje{tavanja izvodio u slu~aju sudara aviona nad vojnim i drugoosumnji~eni, iako nije vidio poligonom kod Slunja, gdje su vo|u grupe, tako je zbog manevara do{lo do sudara aviona i do lansiizvodili vojnu vje`bu. - Postupaju}i suprotno propisi- ranja raketa iz lansera desnog krima, pristali su dovesti u opasnost la aviona drugoosumnji~enog - na`ivot ljudi i imovinu ve}eg opsega, vodi Tu`ila{tvo na svojoj interjer je prvoosumnji~eni letio na net-stranici.

Opasne igre u zraku

Istraga protiv hrvatskih pilota

Su|enje optu`enima za u~e{}e u neredima tokom kojih je sredinom marta 2004. godine u centru Beograda zapaljena Bajrakli d`amija bit }e nastavljeno danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Optu`nica Prvog osnovnog tu`ila{tva tereti ukupno 20 okrivljenih za krivi~no djelo, a u dosada{njem toku su|enja svi optu`eni negirali su krivicu.
Sjednica Vlade Srbije
(Arhiva)

Su|enje za Bajrakli d`amiju

Danas u Beogradu

Rekonstrukcija srbijanske vlade

Demokrati za manje ministarskih fotelja
D`amija je zapaljena 2004.

Srbijanska Demokratska stranka smatra da bi najbolje bilo posti}i dogovor s koalicionim partnerima u vezi s vladom koja ne bi trebala imati vi{e od 20 mjesta. To bi zna~ilo smanjenje za sedam mjesta u Vladi Srbije, saznaje beogradski „Blic“. Razgovori o modelu sma-

njenja broja mjesta u Vladi odr`ani su ju~er, a do kraja nedjelje i zvani~no bi trebala biti objavljena odluka o promjenama u Vladi. Kada je rije~ o modelu, u DS smatraju da bi on bio mje{avina promjena ministara i ukidanja nekih resora.

Ukratko

Eksplozija u vojnoj akademiji
MADRID - Petorica vojnika poginula su ju~er od eksplozije koja se dogodila u {panskoj vojnoj akademiji u blizini Madrida, gdje se nalazi centar za obuku deminera, saop}ila je policija.

globus

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

23

Samoubila~ki napad

Poku{an atentat na Sulejmana
Nakon poku{aja ubistva egipatskog potpredsjednika Omara Sulejmana u toku je „sudska istraga“ o tom slu~aju, izjavio je ju~er egipatski ministar vanjskih poslova Ahmad Abul Geit. Egipatski ministar je izjavio u jednoj televizijskoj emisiji na arapskom jeziku da je „vidio vozilo Omara Sulejmana na koje je pucala grupa iz ukradenog vozila Hitne pomo}i“. O ovom slu~aju govorilo se u medijima nakon pucnjave pri prolasku konvoja u kojem je bio Sulejman 28. januara u Kairu. Omar Sulejman imenovan je za potpredsjednika krajem januara, za vrijeme narodne pobune protiv predsjednika Hosnija Mubaraka. Otada on ne zauzima zvani~ni polo`aj u novoj

Egipatske vlasti i zvani~no potvrdile

Ubijene 24 osobe

KANDAHAR - Najmanje 24 osobe ranjene su u samoubila~kom napadu u ju`nom afganistanskom mjestu Spin Boldak, na granici s Pakistanom. Napada~ samoubica vozio je automobil bombu, a za njim su bili u potjeri pripadnici obavje{tajne slu`be, on je, me|utim, aktivirao eksploziv u centru grada.

El-Zeidi: Planetarno poznat zbog „opro{tajnog poljupca“ predsjedniku SAD

Sulejman: Pucano iz vozila Hitne pomo}i

IRAK Novinar koji je ga|ao Bu{a u Bagdadu

Opet nastradali civili

El-Zeidi opet na ispitivanju
Ro|ak novinara rekao je da se on 22. februara vratio u Irak radi u~e{}a na dana{njem mitingu
tivanje. Prema njihovim rije~ima, oficir ira~ke vojske rekao je novinaru da nije uhap{en, ve} da zvani~nici `ele razgovarati s njim. Jedan od novinarovih ro|aka rekao je da se on 22. februara vratio u Irak radi u~e{}a na dana{njem mitingu. Ira~ki novinar objavio je i knjigu pod nazivom „Posljednji pozdrav predsjedniku Bu{u“. Knjiga je dnevnik u kojem se opisuju trenuci koji su doveli do njegove odluke da na konferenciji za novinare odr`anoj 14. decembra 2008. godine cipelama ga|a ameri~kog predsjednika i nazove ga psom.

hijerarhiji vlasti koju dijeli vlada u tranziciji i Vrhovno vije}e oru`anih snaga, u i{~ekivanju promjene Ustava i op}ih te predsjedni~kih izbora.

Zaokret u pravima homoseksualaca

Gre{ka NATO-a

Ira~ki novinar Mubadar el-Zeidi, koji je postao poznat kada je, prije vi{e od dvije godine, cipelama ga|ao tada{njeg ameri~kog predsjednika D`ord`a Bu{a (George Bush) u Bagdadu, prvi put je od osloba|anja iz zatvora vi|en u ira~koj prijestonici i vojska ga je privela na ispitivanje.

@ivi u Bejrutu
El-Zeidi je bacio cipele na Bu{a i povikao: - Ovo ti je opro{tajni poljubac, psu! On je potom uhap{en i osu|en za napad. Proveo je devet mjeseci u zatvoru, uklju~uju}i tri u samici. El-Zeidi sada `ivi u Bejrutu i radi kao konsultant za libansku satelitsku televizijsku stanicu.

KABUL - U napadu iz borbenog helikoptera NATO-a navodno je ubijeno petero civila, uklju~uju}i dvoje djece, na sjeveroistoku Afganistana. Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima, dok su se civili penjali uz planinu idu}i u lov na ptice u oblasti Kapisa.

Objavio knjigu
O~evici su rekli da su vidjeli El-Zeidija kako izlazi iz d`amije u Bagdadu i da ga je vojska potom odvela na ispi-

Tragedija u Adenskom zaljevu

Ukinute linije

Utopilo se 49 migranata
Najmanje 49 somalskih migranata utopilo se kada je potonuo njihov brod u Adenskom zaljevu dok su poku{avali pre}i u Jemen, saop}ilo je ju~er jemensko Ministarstvo unutra{njih poslova. Nesre}a se dogodila ju~er u oblasti provincije [abva. Jedan od pre`ivjelih koji je uspio doplivati do obale obavijestio je vlasti o nesre}i. U saop}enju Ministarstva navodi se da je brodolom, najvjerovatnije, prouzrokovao sna`an vjetar koji je prevrnuo brod. Potraga za pre`ivjelim migrantima je u toku.

Administracija ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack) na~inila je zaokret u odnosu na prava homoseksualaca, objaviv{i da na sudu ne}e braniti savezni zakon koji spre~ava vladi da prizna

Obama podr`ava gej brakove
Promjena stajali{ta
Do sada je Obamina administracija zauzimala stajali{te da joj je du`nost braniti sve zakone, uklju~uju}i i diskriminiraju}e mjere, tako dugo dok su oni u skladu s Ustavom. U ovome slu~aju administracija nije mogla na}i „razumne argumente“ za odbranu zakona koji pori~e jednake pogodnosti za legalno o`enjene homoseksualne parove, rekao je Holder.

Obama: Prekr{ena na~ela jednake za{tite

tranja predsjednik SAD utvrdio je da 3. odjeljak Zakona o odbrani braka, primijenjen na istospolne parove koji su zakonski u braku po zakonu savezne dr`ave, kr{i na~elo jednake za{tite iz ameri~kog

Podgorica: Odgovor na zabranu

PODGORICA - Crnogorska aviokompanija „Montenegro Airlines“ ukinula je linije za Pri{tinu i Skoplje nakon incidenta na aerodromu u Pri{tini kada njenom avionu nije dozvoljeno da poleti do uplate dijela dugovanja. Avionu „ Montenegro Airlinesa“ satima ju~er nije dozvoljeno polijetanje zbog duga ove aviokompanije od 500.000 eura pri{tinskom aerodromu.

istospolne brakove i jam~i jednake pogodnosti za homoseksualne parove. - Nakon pa`ljivog razma-

ustava - izjavio je ministar pravosu|a Erik Holder (Eric), isti~u}i da Ministarstvo pravosu|a podr`ava to stajali{te.

Spec
^etiri {vajcarska bankara optu`ena su ju~er u SAD da su ameri~kim poreznicima pomagali da utaje oko tri milijarde dolara prihoda od poreskih slu`bi. Tu`ila{tvo je navelo da zavjera traje jo{ od 1953. godine i da je do kraja 2008. „Credit Suisse“ banka odr`avala nekoliko hiljada tajnih ra~una za ameri~ke klijente koji su ostvarili do tri milijarde dolara prihoda.

24

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

globus

(Foto: AFP)

AFERE Pokrenuta me|unarodna kampanja protiv dva svjetski poznata brenda

Naprave su deaktivirane

Radnici u Turskoj umrli zbog H&M i „Levi’s“ farmerica
Turske vlasti zabranile su spomenuti postupak izbjeljivanja koji je u smrt otjerao na desetine zaposlenika u fabrikama te se sada zala`u, uz partnere iz svijeta, da se ta tehnika potpuno zabrani

Gruzijska policija saop}ila je ju~er da je prona{la dvije bombe u zgradi u kojoj se nalazi privatna televizijska ku}a i tako osujetila napad koji je, navodno, pripremila kriminalna grupa koju podr`avaju Rusi. Dvije eksplozivne naprave koje su deaktivirane prona|ene su u blizini Imedi TV, koja je na meti polemike od marta 2010. godine, nakon {to je emitirala la`nu reporta`u o ruskoj invaziji, precizirao je portparol gruzijskog Ministarstva unutra{njih poslova.

Bombe u privatnim TV ku}ama

Tbilisi

Prodavnice garderobe H&M i „Levi’s“ morale su povu}i iz trgovina odre|ene modele izbjeljivanih farmerica nakon {to je ~etrdesetak radnika koji su u fabrici u Turskoj radili na njihovom izbjeljivanju od 2005. do 2009. preminulo od bolesti plu}a. Kako bi dobili izgled izlizanih traperica, radnici su ih izbjeljivali tehnikom pjeskarenja i kristalnim silicijem. Turske vlasti zabranile su spomenuti postupak izbjeljivanja te su zajedno s me|unarodnom tekstilnom udrugom pokrenuli veliku kampanju s ciljem zabranjivanja kori{tenja te tehnike, jer se ispostavilo da su hemikalije kori{tene u izbjeljivanju opasne po `ivot.

Roba je povu~ena s turskih polica

[ef njema~ke opozicione Socijaldemokratske partije (SPD) Zigmar Gabrijel (Sigmar) zatra`io je ju~er od kancelarke Angele Merkel da razrije{i du`nosti ministra odbrane Karla-Teodora cu Gutenberga (KarlTheodor zu Guttenberg) zbog plagijat afere u vezi s njegovim doktoratom koga se ministar odrekao i koji mu je zatim Univerzitet u Bajrojtu i oduzeo. Gabrijel je na sjednici Bundestaga upitao Merkel je li karakter ~ovjeka „igra ulogu“ pri postavljanju za ~lana njenog kabineta i Gutenberga nazvao „politi~kim hoh{taplerom“.

Opozicija tra`i od Merkel da smijeni Gutenberga

Plagijat afera u Njema~koj

Gutenberg: Univerzitet mu oduzeo doktorat

Krajst~er~ nakon potresa pogodile masovne plja~ke

Policija ~uva kvartove od hordi lopova

Krajst~er~: Vojska i policija osiguravaju naselja

U Krajst~er~u na Novom Zelandu, koji je u utorak pogodio zemljotres ja~ine 6,3 stepena Rihterove skale, usmrtiv{i najmanje 98 ljudi, do sada je oplja~kano na desetine ku}a, saop}ila je policija. Komandant policije kazao je da }e u grad i prigradska naselja do}i veliki broj policajaca i da }e se u akciju protiv lopova uklju~iti i australska policija te novozelandski vojnici koji u~estvuju u spasila~kim operacijama u tom gradu. On je rekao da plja~ka{i ~ine manjinu i apelirao na stanovnike da prijave svaku sumnjivu aktivnost, prenio je AFP.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 25. februar/velja~a 2011.

25

26

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

kiosk

Grebeni bi mogli potpuno nestati

Sestre pustili iz zatvora radi transplantacije bubrega Ugro`ene tri ~etvrtine
Nau~nici upozoravaju

SAD Osu|ene na do`ivotnu robiju zbog 11 dolara

Tri ~etvrtine koraljnih grebena u svijetu ugro`ene su prekomjernim ribarenjem, klimatskim promjenama i ostalim faktorima, navodi se u novoj studiji. Istra`iva~i ka`u da najve}u {tetu nanosi preveliko ribarenje u Indijskom okeanu i Pacifiku te da

koraljnih grebena

D`ejmi Skot otkazuju bubrezi, a sestra Gledis bi joj trebala biti donor

}e koraljni grebeni osjetiti posljedice klimatskih promjena u narednih 20 godina. Nau~nici procjenjuju da }e pod sada{njim uvjetima ve}ina koraljnih grebena nestati u narednih 50 godina, ali ka`u da je mogu}e poduzeti mjere koje }e ih, barem donekle, za{tititi.

D`ejmi i Gledis Skot (Jamie i Gladys Scott) odslu`ile su 16 godina od do`ivotnih kazni zbog oru`ane plja~ke, a u januaru su pu{tene iz zatvora. D`ejmi je pu{tena jer joj je otkazao bubreg, a Gledis je mogla na slobodu pod uvjetom da sestri donira bubreg. D`ejmi (36) je izjavila da njih dvije moraju izgubiti ukupno 72 kilograma prije nego {to ih ljekari testiraju jesu li kompatibilne. Gledis (38), tako|er, mora prestati pu{iti. Po~ele su vje`bati, a idu i na aerobik. D`ejmi

Sestre Skot tvrde da su nevine

se nada da }e mo}i na operaciju kojom }e br`e smr{aviti te bi mogla ranije na operaciju, ali ljekari nisu si-

gurni je li dovoljno zdrava za to. Guverner Misisipija nije htio odgovoriti na pitanje

ho}e li sestre nazad u zatvor ako transplantacija propadne. Rekao je da je to ~isto naga|anje. Sestre su u zatvoru bile 16 godina zbog oru`ane plja~ke, navodno vrijedne samo 11 dolara. Osu|ene su 1994. godine, a borci za ljudska prava ve} godinama tra`e njihovo pu{tanje na slobodu jer smatraju da su kazne prestroge. Sestre tvrde da su nevine. Izjavile su da se njima pokvario automobil te da su trojica poznanika koji su ih povezli oplja~kali dvoje ljudi u Misisipiju. Prije tog slu~aja nisu imale nikakvih prijava.

Razglednica poslata u Prvom svjetskom ratu stigla na odredi{te
Vojnik Alfred Artur razglednicu je napisao svojoj sestri Elen
koju je adresirana. - Razglednica je stigla s drugom po{tom. Nismo mogli vjerovati svojim o~ima. Kada smo je pro~itali, obuzele su nas emocije - rekla je Lorin Bli~ (Lauren Bleach), na ~iju je adresu gre{kom stigla ova razglednica. Bli~ je nakon toga prona{la Arturove ro|ake i predala im razglednicu. - Ovo je nevjerovatna i tu`na pri~a. On je poginuo i nikada nije saznao da njegova sestra nije dobila razglednicu. @ao mi je Elen, jer su ona i njen brat bili bliski. Ona nije primila razglednicu, ali mi je drago da je barem dostavljena na{oj porodici - rekao je Bakston. Razglednica koju je poslao britanski vojnik tokom Prvog svjetskog rata stigla je nakon 94 godine, i to na pogre{nu adresu. Alfred Artur (Arthur), tada devetnaestogodi{nji vojnik, razglednicu je poslao svojoj sestri Elen (Ellen) u januaru 1916. godine iz kampa u Njuhevenu u Isto~nom Saseksu, dan pred odlazak na rati{te u Francusku. Artur je poginuo dvije godine kasnije, a njegova sestra Elen umrla je 1964. godine. Kada je razglednica, nakon 94 godine, napokon, stigla, dostavljena je na pogre{nu adresu, prekoputa ku}e na

Po{ti trebale 94 godine da dostavi po{iljku

Bli~ je razglednicu odnijela porodici vojnika

Domena sex.com u{la u Dje~ak pre`ivio Ginisovu knjigu igru s aligatorom Najskuplja internet-domena ikad
prodana, odnosno sex.com u{la je u Ginisovu knjigu rekorda. Prodaji je posredovala firma „Sedo“, a domenu je kompanija „Escom“ prodala „Clover Holdingsu“ za nevjerovatnih 13 miliona dolara. Iako je prodaja obavljena 17. novembra pro{le godine, potvrda o rekordnoj prodaji sada je slu`beno potvr|ena i od Ginisove knjige rekorda. U „Sedu“ tvrde da je u svojih deset godina postojanja preprodala internetske domene ukupne vrijednosti 400 miliona dolara, me|u kojima su se na{le i Vodka.com, Pizza.com i Russia.com. Ulazak u Ginisa, za pretpostaviti je, sigurno }e dodatno u~vrstiti vode}u poziciju domene sex.com kao najskuplje, a isto tako za o~ekivati je i daljnji rast cijene te domene.

Najskuplja transakcija

Reptil u ku}i

Vatrogasci u brazilskom gradu Parauapebasu, na sjeveru zemlje, uklonili su aligatora dugog 1,5 metara koji se sakrio iza kau~a u dnevnoj sobi, gdje su ga donijele poplavne vode. Nakon {to se voda povukla jedna `ena je ugledala trogodi{njeg sina kako se igra s ne~im iza kau~a. Oti{la je da pogleda i ugledala aligatora. Upla{ena, zgrabila je sina i pozvala vatrogasce koji su prokomentirali da je „sre}a da je aligator bio sit, ina~e bi bilo sva{ta“. Aligatora su odnijeli u za{ti}enu zonu u blizini grada i pustili u rijeku.

Vlada je saop}ila da }e podnijeti zahtjev da se lozova~a, koja se u Bugarskoj smatra nacionalnim pi}em, registrira kao tradicijski proizvod u Evropskoj uniji, {to bi joj omogu}ilo da smanji tro{arine. - U slu~aju uspjeha boca lozova~e koja sada u prosjeku ko{ta osam leva bit }e jeftinija za dva do tri leva. Znamo da to ne}e biti lako ostvariti. Procedura }e potrajati nekoliko mjeseci, mo`da i godinu, ali kada se dogodi, tro{arine }e biti prepolovljene rekao je bugarski ministar poljoprivrede Miroslav Najdenov. Ministar je zaklju~io obra}anje novinarima rije~ima: „In rakija veritas!“

Bugari planiraju za{tititi lozova~u

Najava iz vlade

kiosk

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

27

Fenomeni

HOBIJI Kupa se u novcu, ali nije bogata{

Dje~ak privla~i metalne predmete

Rus Juri Babin sakupio pet miliona kovanica
Bez obzira na malu vrijednost kovanica, kolekcionara Jurija svi u Novosibirsku poznaju kao milionera
Rus Juri Babin iz Novosibirska u svojoj kolekciji ima oko pet miliona kopjejki, starih ruskih kovanica koje su stoti dio rublje. Biv{i vojni oficir kovanice je po~eo sakupljati nakon penzionisanja 1998. godine. Tada je u Rusiji vladala finansijska kriza zbog koje su kopjejke postale gotovo bezvrijedne. Tokom 13 godina sakupio je oko 50.000 rubalja u kopjejkama, a njegova kolekcija sada vrijedi tek ne{to vi{e od 1.200 eura. Skupljao ih je s ulica te mijenjao rublje za najbezvrednije apoene. Kako ne bi samo le`ale u vre}ama za koje je Juri namijenio jednu cijelu sobu, njima ukra{ava prostorije i odje}u koja vrijedi vi{e nego same kovanice na njoj. U ukra{avanju mu poma`e supruga Valentina, koja ga od po~etka podupire u njegovom hobiju. Zajedno su napravili sako za milionere koji je cijeli ukra{en kopjejkama.

Bogdan Ivkovi} (7) iz Vlasotinca u Srbiji, navodno, od ro|enja ima ja~e nabijeno magnetno polje od ostatka ljudi. Njegovo tijelo privla~i sve metale, ali i plastiku i porculan. Majka Svetlana i otac Slavi{a nedavno su dje~aka odveli ljekaru koji je utvrdio da je s njim sve uredu, samo je savjetovao da ne ide na magnetnu rezonancu da svojom energijom ne pokvari aparat. Navodno, kad se pribli`i televiziji, Bogdan po~ne mijenjati programe, dok ra~unar ponekad i pokvari.

Irska

Razja{njene legende o divovima

Babin: Niska vrijednost kolekcije

Bez obzira na malu vrijednost kovanica, kolekciona-

ra Jurija svi u Novosibirsku poznaju kao milionera.

Ka`e kako mu je san u}i u Ginisovu knjigu rekorda.

Slavne pri~e o divovima sa Smaragdnog otoka mogle bi, prema studiji koju je proveo „The New England Journal of Medicine“, biti ne{to vi{e od puke legende. Kao „krivca“ za divovski rast nekih od stanovnika Sjeverne Irske nau~nici navode adenom hipofize. Takav tumor mo`e prouzrokovati pretjerano lu~enje hormona rasta, ~ak i do 50 puta vi{e od normalnog.

Policija u Pensilvaniji tra`i plja~ka{a koji je pokrao trgovinu u selu Hermini glave zamotane u krpe. Plja~ka{ koji je izgledao poput mumije zaprijetio je prodava~u u trgovini na benzinskoj pumpi i pobjegao s nepoznatom koli~inom novca. Nikoga nije povrijedio. Stanovnici sumnjaju da je lopov neko iz sela. - Svi se me|usobno poznaju i te{ko je upasti u nevolje a da to niko ne zna - rekao je jedan stanovnik. Iz policije ka`u da je plja~ka{ mu{karac u ranim tridesetim godinama, visok izme|u 170 i 180 centimetara te da mu nedostaje nekoliko zuba. Osim krpa na glavi, na sebi je nosio i crvenu majicu s kapulja~om.

Zamotan kao mumija, pobjegao s novcem

Potraga za plja~ka{em

Ribice u 10 mililitara vode

Najmanji akvarij na svijetu

Do sada se govorkalo i {pekuliralo, a sada se zna i datum lansiranja nove verzije popularnog Appleovog iPada 2. To je 2. mart. Naga|a se da bi prvo otkrivanje iPad 2 trebao do`ivjeti u San Francisku, u Centru za umjetnost „Yerba Buena“, koji je ina~e omiljena lokacija za sve ve}e Appleove najave novih proizvoda. Informacija Reutersa suprotna je prethodnim {pekulacijama kako je lansiranje iPad 2 odgo|eno za juni ove godine.

Novi iPad 2 bit }e predstavljen 2. marta

Otkriven datum lansiranja ure|aja

Akvarij potpuno opremljen

Potjernica za nepoznatim mu{karcem

Rus Anatolij Konenko napravio je najmanji akvarij na svijetu. Akvarij je visok 30, dug 24 i {irok samo 14 milimetara. U njega stanu samo dvije ~ajne ka{i~ice vode, {to je oko 10 mililitara. Konenko ga je opremio svime {to krasi unutra{njost ve}ih akvarija. Namijenio ga je za najmanje ribice koje mogu u`ivati u minijaturnim biljkama. Osim akvarija, Konenko je izradio i repliku Ajfelovog tornja od samo 32 milimetra te najmanju knjigu od devet puta devet milimetara.

Nasljednik popularnog tableta

28 Petak, 25. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

More info is available at http://www.undp.ba under Procurement.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj. 46 0 P 007665 08 P Bugojno, 18. 01. 2011. godine Op}inski sud u Bugojnu, sudija Haris Jusufba{i}, u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska Banka D.D. Tuzla, protiv tu`enog Robert Bodru`i} iz Bugojna, Kop~i} bb, radi duga, v.s. 3.039,90 KM, vanraspravno dana 18. 01. 2011. godine donio je slijede}u Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu 4. 12. 2008. godine, sud je dana 30. 10. 2010. godine dostavio tu`enom na obavezan odgovor objavljivanjem u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i suda uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1 ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presuda zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: tro{kova objavljivanja tu`be na odgovor 60,00 KM i presude zbog propu{tanja 60,00 KM, te takse na tu`bu 120,00 KM i presude zbog propu{tanja 60,00 KM, to ukupno iznosi 300,00 KM. Sudija Haris Jusufba{i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE, d.o.o. SARAJEVO
Broj: 03-^M- 349 /11 Dana : 24.02.2011. godine

1.200,00 KM, po izboru dobitnika. ^lan 2. Dobitak iz ~lana 31. stav 1. ta~ka 1. Pravila igre na sre}u TV Tombole Bingo, pada na teret fonda dobitaka odnosnog kola. Dobitak iz ~lana 1. stav 1. ta~ka 1. ove Odluke ispla}uje se iz fonda neispla}enih dobitaka, a dobitak iz ~lana 1. stav 1. ta~ka 2. obezbje|uje se u saradnji sa turisti~kom agencijom na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, na teret fonda neispla}enih dobitaka. ^lan 3. Dobitci iz ~lana 1. stav 1. ta~ka 1. i 2. ove Odluke }e se utvr|ivati metodom slu~ajnog odabira iz baze SMS poruka poslatih za odnosno kolo. ^lan 4. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavi}e se u listu „Dnevni avaz“. ^lan 5. Ova Odluka }e se dostaviti Federalnom Ministarstvu finansija. GENERALNI DIREKTOR Edhem Pa{ukan, s.r.

Na osnovu ~lana 30. Pravila igre na sre}u TV Tombola Bingo broj: 01-30-2030-3/10 od 17.12.2010. godine, generalni direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo, dana 24.02.2011. godine, d o n i o j e

PRESUDU zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati glavni dug u iznosu od 3.039,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be 04. 12. 2008. godine do isplate, zajedno sa sporednim potra`ivanjima - kamatama u ukupnom iznosu od 5,91 KM, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 300,00 KM, sve u roku od 30 dana.

o dopunskim dobicima igre na sre}u TV Tombola Bingo KOLO ZA IGRA^E ^lan 1. U igri na sre}u TV Tombola Bingo - Kolo za igra~e, koje se odr`ava svakog zadnjeg petka u mjesecu, utvr|uju se pored dobitaka utvr|enih ~lanom 31. Pravila igre na sre}u TV Tombola Bingo i dopunski dobici kako slijedi: 1. 2 / dva / TV-a LCD i 2. 1 putovanje za dvije osobe do iznosa od

ODLUKU

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

29
Jedanaestogodi{nja pijanistica Emina Huski} osvojila je prvu nagradu na me|unarodnom takmi~enju klasi~ne muzike „Davorin Jenko“, odr`anom u Beogradu od 13. do 20. februara, pi{e Fena. Huski}, ina~e u~enica Osnovne muzi~ke i baletne {kole Novo Sarajevo, na ovom takmi~enju nastupila je u disciplini klavir solo u kategoriji B do 13 godina. U izdanju Knji`evnog kluba Centra za mlade Gorica iza{la je knjiga „Zamak tulipana“ Naide Hrustemovi}. Knjiga je izdata uz finansijsku podr{ku Op}ine Centar Sarajevo, a bit }e promovirana ve~eras u Centru za kulturu Sarajevo. Ovom prilikom bit }e izveden i muzi~ko-scenski performans.

Koncert Sarajevske filharmonije Prva nagrada U Narodnom pozori{tu SarajeEmini Huski} vo ve~eras }e Sarajevska filharmonija odr`ati koncert kojim }e se pridru`iti ljubiteljima klasi~ne muzike {irom svijeta i tako obilje`iti sto godina od smrti velikana klasi~ne muzike Gustava Malera (Mahler). Nastupit }e i solististice Opere NPS Adema Pljevljak-Krehi} i Aida ^orbad`i}, dok }e Orkestrom dirigirati Uro{ Lajovi} iz Slovenije.

Promocija knjige Naide Hrustemovi}

Danas }e u Narodnom pozori{tu Sarajevo biti uprili~ena promocija nove knjige Gradimira Gojera pod nazivom „Odzvoni“. Knjiga, koju je objavila sarajevska „Svjetlost“, sadr`i eseje i kritike, apele i teatrologijske tekstove, koje je posljednjih godina ispisivao ovaj autor. Promotori knjige bit }e Zehra Kreho i Vojislav Vujanovi}.

Nova Gojerova knjiga

GOSTOVANJA Dubrova~ka predstava u Narodnom pozori{tu

Kupusovi}: Otoplili smo sarajevska srca
Komedija „Kidaj od svoje `ene“ nasmijala dupke punu dvoranu NP-a Glumci odu{evljeni saradnjom sa bh. rediteljem Poseban grad

’@enske za `enske’
U predstavi igraju i sarajevski glumci

Ve~eras premijera u Zagrebu

Kupusovi}: Puno smijeha

Prizori dvostrukog `ivota predstavljeni na komi~an na~in, ali i posljedice koje to nosi sa sobom, bile su samo mali dio onoga {to su preksino} na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo izveli glumci Kazali{ta „Marin Dr`i}“ iz Dubrovnika, a u okviru „Sarajevske zime“. Rije~ je o komediji „Kidaj od svoje `ene“ Reja Kunija (Ray Cooney) koju je u Dubrovniku postavio sarajevski reditelj Sulejman Kupusovi}. - S dubrova~kim ansamblom bilo je super raditi, a evo do`ivjeli su i freneti~ne aplauze ovda{nje publike. U vrijeme smrznute sarajevske zime otoplili smo sarajevska

srca s puno smijeha i puno radosti - kazao nam je Kupusovi} nakon izvedbe. U dupke punoj dvorani publika je sat i po, koliko je trajala predstava, imala priliku u`ivati u odli~noj izvedbi kom{ija. - Sarajevska publika me odu{evila, svi ti aplauzi, predivno. Bilo je lijepo raditi sa Suletom. Volim kad reditelj dinami~no radi s glumcima i ba{ se onako preda sr~ano kako je on to napravio - kazala nam je glumica Helena Kova~evi}. Ostale uloge su igrali Zdeslav ^oti}, Edi Jertec, Hrvoje Sebastijan, Antonio Frani}, Jasna Juki} i Branimir Vidi} Flika, dok su autorski tim ~in-

S jedne od zagreba~kih proba

Freneti~ni aplauzi

Scena iz predstave: Komedija Reja Kunija

(Foto: M. @ivojevi})

Danas na programu
U kinu „Cinema City“ nastavlja se Sedmica japanskog filma, a danas }e biti prikazan „Hotel Hibiskus“ u re`iji Jud`ija Nakaa (Yuji Nakae). U galeriji „Roman Petrovi}“ bit }e uprili~ena izlo`ba ili scenograf Marin Gozze, kostimografkinja Jelka Grljevi} i kompozitorka Paola Dra`i} Zeki}. - Svi smo zadovoljni. U ovim turobnim vremenima, u instalacija „Bezimeni besku}nik“ autora Glandiena Aleksandera (Alexander). U Bosanskom kulturnom centru bit }e odr`an koncert makedonske dive Esme Red`epove. vremenima recesije zaista je potreban smijeh. Sarajevo je ne{to posebno, to se ne mo`e opisati, to se osjeti, ovdje je sve nekako uzvi{enije, svetije - rekao je Vidi}. M. ^USTOVI]

Promovirana knjiga Abdulaha [ar~evi}a
U prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH 24. februara bit }e promovirana knjiga „Fenomenologija svijeta `ivota. Filozofija u ogledalu kritike“ akademika Abdulaha [ar~evi}a. Ova „panorama kriti~ke svijesti“ veoma je zna~ajna ne samo za izu~avanje djela Abdulaha [ar~evi}a, nego i okolnosti u kojom je ono nastajalo, rekao je jedan od promotora Sadudin Musabegovi}. Knjigu su objavili ANUBiH i Me|unarodni centar za mir.

U koprodukciji sarajevskog festivala MESS, zagreba~kih „Baca~a sjenki“, T eatra &TD i „Kulture promjene“ Studentskog centra, ve~eras }e u Zagrebu biti premijerno izvedena predstava „Mu{ki`enski/@enske-mu{ke“. Posljednji dio trilogije „Mu{ki-`enski/@enskemu{ke“ ~ine dvije predstave: `enska i mu{ka, obje u re`iji Katarine Pejovi} i Borisa Bakala. Ekipu predstave koja propituje mu{ko-`enske odnose ~ine renomirani glumci te nadolaze}e zvijezde zagreba~kog i sarajevskog glumi{ta.

„@ensku“ postavu ~ine Irma Alimanovi}, Maja Izetbegovi}, Jelena Miholjevi}, Mona Muratovi} i Petra Te`ak, dok }e zagreba~ka, ali naknadno i sarajevska publika u „Mu{koj“ gledati Benjamina Bajramovi}a, Nik{u Butijera, Deana Kriva~i}a, Borisa Lera i Vilima Matulu. Ve~eras }e biti izvedena predstava „@enske za `enske“, a sutra „@enske za mu{ke“. Mu{ke premijere bit }e odr`ane u Zagrebu 14. i 15. marta 2011. godine. Sarajevska premijera predstava o~ekuje se A. G. u maju.

Meksikanci odu{evljeni bh. predstavom
Karanovi} i Bravo u predstavi

„Helverova no}“ Kamernog teatra 55
Predstava „Helverova no}“ sarajevskog Kamernog teatra 55 gostovala je u Teatru Diana u Gvadalahari, gdje je odu{evila publiku meksi~kog teatarskog festivala. Brojnu publiku odu{evila je izvedba Mirjane Karanovi} i Ermina Brave komada Ingmara Vilkvista, u re`iji Dine Mustafi}a. Ina~e, izvedbi su prisustvovali kriti~ari, novinari, ali i direktori me|unarodnih festivala, tako da je ova predstava dobila poziv za u~e{}e na festivalu u Meksiko Sitiju, koji se, uz onaj u Bogoti, na kojem je „Helverova no}“ nastupila prije dvije godine, smatra napresti`nijim u ovom dijelu svijeta. Predvi|ene su tri izvedbe A. G. na ovom festivalu.

U sve~anoj dvorani Doma OSBiH u Sarajevu preksino} je odr`an koncert „Ve~er opernih arija“ u organizaciji Hrvatskog kulturnog dru{tva „Napredak“ i udru`enja „Note“, javlja Fena. Publika je imala priliku

Solisti izveli poznate arije

Koncert u Domu OSBiH

u`ivati u odli~nim izvedbama solista Katarine Kiki}, Jasmine Ba{i}, Vitomira Marofa i Davora Ljubi}a. Oni su izveli poznate arije Mocarta (Mozart), Dvor`aka (Dvoøak), Verdija, ^ajkovskog...

Dramski studio Narodnog pozori{ta Tuzla, ~iji su voditelji glumci Edis @ili} i Elvis Jahi}, danas }e uprili~iti premijeru dje~ije predstave „Kraljevstvo kod tri palme“. Predstavu su prema tekstu Zlatka Jugovi}a Na pres-konferenciji najavljena premijera upravo re`irali ovi mladi tu- kazi. Pripremali smo je {est mjeseci i mali{ani, njih 27, zlanski glumci. - Radi se o prvoj dje~ijoj koliko ih se pojavljuje na scepremijeri ove sezone. Ovo je ni, bili su odli~ni - kazao je bajka u kojoj su dio teksta ju~er na pres-konferenciji A. Mu. stihovi, a dio dijalozi i igro- Edis @ili}.

Bajku re`irali mladi glumci

Dramski studio NP Tuzla

30

Petak, 25. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

31

Numera „Love In Rewind“ najgledanija na YouTubeu
Pjesma je ju~er ujutro imala vi{e od 500.000 pregleda iz cijelog svijeta
Nepunih 48 sati nakon {to je 21. februara premijerno izvedena u {ouu na BHT 1, pjesma Dine Merlina „Love In Rewind“ postala je najgledanija u kategoriji muzike na YouTubeu. Svi oni koji su u srijedu, 23. februara, u popodnevnim satima otvorili ovaj najposje}eniji videoservis na internetu, na naslovnoj stranici u kategoriji „Most popular“ mogli su vidjeti pjesmu predstavnicu Bosne i Hercegovine na ovogodi{njem Eurosongu. Ovim je Dino Merlin jo{ jednom dokazao da spada me|u najpopularnije izvo|a~e u ovom dijelu Evrope.
Merlin: Pjesma koja osvaja na prvu „Letu {tuke“: Novi album polovinom godine

Nezaustavljivi Dino Merlin

Distribuiran spot
Spot „Love In Rewind“ distribuiran je ju~er brojnim TV stanicama u Bosni i Hercegovini i Evropi. - Jo{ u ve~eri premijere nekim TV stanicama, poput austrijske i latvijske, poslali smo snimak premijernog nastupa, jer su nam tra`ili - ka`e Dejan Kukri}, glavni urednik projekta BH Eurosong.

Njegova pjesma „Love In Rewind“ bila je u navedeno vrijeme ne samo najgledanija s vi{e od 200.000 pregleda nego i video s najvi{e komentara. Na svakih deset korisnika koji su izrazili svoju naklonjenost pjesmi („like“), samo je jedan kome se pjesma nije svidjela („dislike“). Ju~er

ujutro pjesma je imala vi{e od 500.000 pregleda iz cijelog svijeta. Dino Merlin izvest }e pjesmu „Love In Rewind“ u polufinalu takmi~enja za Pjesmu Evrovizije u Diseldorfu u ~etvrtak, 12. maja, te nadamo se, i u finalu u subotu, 14. L. S. R. maja 2011.

Nakon nekoliko mjeseci rada u studiju, grupa „Letu {tuke“ vra}a se nastupima. ^lanovi sarajevskog benda }e za dvadesetak dana pakovati kofere za Skandinaviju kako bi u tom dijelu Evrope odr`ali mini turneju. - Rije~ je o nastupima u dva {vedska grada i norve{koj prijestonici. „[tuke“ su 17. marta u Malmeu, dan poslije u Geteborgu, a 19. marta pred publikom u Oslu. Ovu mini turneju organizira ista ekipa ljudi koja ve} dugo sara|uje s Darkom Rundekom i „Dubioza kolektivom“. Jo{ pro{le godine

Pakuju kofere za Skandinaviju

Mini turneja grupe „Letu {tuke“

zvali su „[tuke“ u Skandinaviju te isti~u da za njihove koncerte u [vedskoj i Norve{koj vlada veliko interesiranje - govori menad`er benda Rajko Bogdanovi}. Grupa, tako|er, ulazi u posljednju etapu rada na novom albumu, koji bi se na tr`i{tu trebao na}i polovinom godine. Kako isti~e Bogdanovi}, zavr{eno je vi{e od polovine pjesama predvi|enih za ovaj nosa~ zvuka, a uskoro bi se na radiostanicama {irom regiona trebao zavrtjeti i novi singl grupe pod nazivom „U ovome sviH. P. jetu“.

Damir Urban i Ivana Husar specijalni gosti
Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ osigurala je svojim ~itaocima 100 ulaznica za Gibonnijev nastup
Zlatan Stipi{i} Gibonni doputovat }e danas, uo~i sutra{njeg koncerta u Mejdanu, u Tuzlu, a popodne }e izdvojiti za dru`enje s fanovima. Susret hrvatskog muzi~ara s njegovim simpatizerima bit }e uprili~en u „HT Eronet centru“ u tuzlanskom „Mercatoru“ u 17 sati, a Spli}anin }e ovom prilikom dijeliti autograme i pozivnice za koncert. - Gibonni jedva ~eka dru`enje s fanovima u Tuzli, a posebno se raduje koncertu na sceni Mejdana. Drago mi je da mogu potvrditi i dolazak njegovih specijalnih gostiju Damira Urbana i Ivane Husar ka`e @eljko Kozina iz „PS produkcije“, koja organizira sutra{nji koncert. Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ osigurala je svojim ~itaocima 100 ulaznica za Gibonnijev nastup u Tuzli. Danas }e 15 na{ih ~italaca dobiti po dvije ulaznice, a na dan koncerta 20 na{ih ~italaca dobit }e po dvije ulaznice. Dovoljno je da po{aljete SMS na broj 091/510101. Klju~na rije~ je IN, zatim ukucate razmak te GIBONNI. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Brojevi telefona ~italaca koji dobiju po dvije ulaznice, bit }e objavljeni dan poslije u „Dnevnom avazu“. Ulaznice }e se mo}i preuzeti u dopisni{tvu „Dnevnog avaza“ u Tuzli, Turalibegova 22 (Tr`ni centar „Pasa`“), od 10 do 16 sati, uz provjeru broja mobitela s kojeg je poslat SMS. Brojevi telefona 15 ~italaca koji su poslali SMS za danas i dobili po dvije ulaznice, su: 061/169-022, 061/665550, 063/077-775, 062/064112, 061/164-649, 062/430580, 062/100-788, 066/210212, 066/305-141, 063/467072, 061/731-737, 061/658078, 061/711-320, 062/840292 i 066/027-568. H. P.

Sutra Gibonnijev koncert u Tuzli

32

Petak, 25. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

show biz

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

33

Ljepotica dana Irina [ajk
[ajk: Bilo mi je neugodno

SVADBE Par objavio datum vjen~anja

Hju Hefner se `eni 18. juna
„Ne{to intimnija ceremonija“ bit }e odr`ana u „Playboyevoj“ vili

Hju i Kristal: Tako smo uzbu|eni

Iako je zanosna Ruskinja Irina [ajk, djevojka nogometne zvijezde Kristijana Ronalda (Cristiano), jedna od najseksepilnijih `ena svijeta, njenim kom{ijama smeta to {to ova ljepotica ima manjak zastora u svom stanu. - Prije dvije sedmice nazvao me je vratar moje zgrade i kazao mi: „Irina, `ao mi je {to ti ovo moram - Vjen~anje }e biti 18. juna ove godine, u subotu. Tako smo uzbu|eni - rekla je Kristal, dok je Hefner kazao kako }e „ne{to intimnija ce-

Smeta kom{ijama

re}i, ali tvoje kom{ije se `ale da nema{ zastore na prozorima svog stana. Ne znam {ta su vidjeli, ali su se `alili.“ - kazala je 25-godi{nja manekenka te je dodala kako joj je bilo pomalo neugodno kada je obavije{tena o pritu`bama. Problem je rije{ila tako {to je preko prozora, umjesto zastora, stavila plahtu.

Hju Hefner (Hugh) i njegova mla|ahna zaru~nica Kristal Heris (Crystal Harris) kona~no su odredili datum vjen~anja.

Ko je mladenka
Kristal Heris ro|ena je 29. aprila 1986. godine. Ova britanska manekenka i pjeva~ica iza{la je na naslovnici „Playboya“ u decembru 2009. godine. Njeni roditelji bili su zabavlja~i koji su radili u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, a u Englesku su se vratili nakon njenog ro|enja. Ipak, uslijedio je novi odlazak preko okeana. Ovog puta u San Dijego, gdje je Kristal odrasla sa svoje dvije starije sestre. Zavr{ila je psihologiju na lokalnom univerzitetu. Za vrijeme studija po~ela se baviti manekenstvom i tada su je zapazili „Playboyevi“ lovci na ljepotice. Hjua Hefnera upoznala je na No} vje{tica 2008., a po~eli su se zabavljati u januaru 2009. }e biti njegov brat, a uz njega }e biti i njegovi najmla|i sinovi, 20-godi{nji Marston te 19-godi{nji Kuper (Cooper). Kristal (Crystal) je za vjen~anu kumu odabrala svoju najbolju prijateljicu Anu, a djeveru{e }e joj biti njene dvije sestre.

Spec
Ejmi Vajnhaus (Amy Winehouse) po~ela je poha|ati ~asove baleta. Dvadesetsedmogodi{nja pjeva~ica unajmila je u Londonu privatnog instruktora, koji je podu~ava baletu u njenom domu. Ples je dio njenih poku{aja da se okrene zdravom `ivotu. - @eli biti u dobroj formi, ali da ne postane pretjerano mi{i}ava. Uistinu voli kik-boks, ali voli i glamur baleta - kazao je, navodno, bliski prijatelj pjeva~ice koja se, nakon problema s narkoticima, poku{ava „dovesti u red“ prije nego {to se vrati na scenu.

Brakovi

Prvi put Hju Hefner vjen~ao se 1949. sa studenticom Milder Vilijams (Williams), s kojom je bio u braku do 1959. te je s njom dobio k}erku (Kristi En, 1952.) i sina (Dejvid Paul, 1955.). Ponovo se o`enio 1. jula 1989. s Kimberli Konrad, a razveo se u decembru 1998. godine. I u tom braku dobio je dvoje djece - Marstona Glena (1991.) i Kupera Bredforda (1990.).

Heris: Godi{te 1986.

remonija“ biti odr`ana u „Playboyevoj“ vili. Budu}i da se ondje 84godi{nji Hefner `enio i svojom drugom suprugom Kimberli Konrad (Kimberley Conrad), 24-godi{nja Kristal `eli biti sigurna da ne}e imati „kopiju vjen~anja“. - Jednom se `enio u prednjem dvori{tu pa sam ga ja pitala mo`emo li se o`eniti u stra`njem - kazala je Kristal. Vjen~ani kum Hefneru

VREMEPLOV

25. februar 2011.

DOGODILO SE
1836. - Semjuel Kolt (Samuel Colt) prezentirao svoj izum, pi{tolj sa {est metaka. 1950. - Osnovano Narodno pozori{te u Zenici (prvi naziv Oblasno narodno pozori{te). Ideja o osnivanju Pozori{ta ponikla je u dramskoj sekciji Radni~kog kulturno-umjetni~kog dru{tva (RKUD) „Iskra“, iz ~ijeg je jezgra formiran prvi profesionalni ansambl. 1952. - Britanski premijer Vinston ^er~il (Winston Churchil) saop}io u Londonu da je Velika Britanija proizvela vlastitu atomsku bombu. 1954. - Egipatski predsjednik Muhamed Nagib prinu|en da podnese ostavku, a svu vlast je kao premijer i predsjednik Revolucionarnog vije}a preuzeo Gamal Abdel Naser, njegov blizak saradnik prilikom obaranja kralja Faruka I u julu 1952. godine. 1956. - Na zavr{etku 20. kongresa Ko1964. - Pobjedom nad Sonijem Listonom (Sonny Liston) u Majamiju (SAD) Kasijus Klej (Cassius Clay), od 1965. godine Muhamed Ali, postao prvi put prvak svijeta te{ke kategorije u boksu. munisti~ke partije SSSR-a Nikita Hru{~ov pro~itao tzv. Tajni referat, u kojem je izlo`io posljedice Staljinove vladavine i kulta li~nosti. 1973. - Ubica Huan Korona (Juan Corona) osu|en na 25 do`ivotnih robija za 25 ubistava. 2000. - Me|unarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) saop}io da je jo{ nepoznata sudbina oko 3.000 ljudi s Kosova nestalih za vrijeme sukoba srpskih snaga bezbjednosti i kosovskih Albanaca 1998-1999. godine i da me|u nestalim licima najvi{e ima kosovskih Albanaca. 2002. - Zvani~no po~eo funkcionirati Trezor Federacije BiH. 2002. - Ha{ki tribunal (ICTY) odobrio sudovima u BiH 62 su|enja bosanskim Srbima i bosanskim Hrvatima za ratne zlo~ine po~injene nad Bo{njacima.

34
ZDRAVLJE Otkri}e kanadskih nau~nika

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

sveznadar

Znaci profesionalne iscrpljenosti u krvi i urinu
Istra`iva~i su otkrili ni`i nivo kortizola, uz poreme}aje odre|enih metaboli~kih funkcija
Grupa kanadskih nau~nika iz Montreala otkrila je u krvi i pljuva~ki ljudi koji su u~estvovali u ispitivanju znake profesionalne iscrpljenosti razli~ite od onih koji obi~no ukazuju na depresiju. Nau~nici iz Centra za istra`ivanje ljudskog stresa pri Univerzitetu u Montrealu do{li su do tog rezultata prikupljanjem uzoraka pljuva~ke 30 u~esnika istra`ivanja srednjih godina u razli~itim trenucima tokom dana radi mjerenja nivoa kortizola, hormona vezanog za stres. U~esnici istra`ivanja popunjavali su i upitnike vezane za trenutan nivo stresa i simptome depresije, kao i profesionalnu iscrpljenost. Istra`iva~i su na taj na~in otkrili kod osoba sa znacima profesionalne iscrpljenosti ni`i nivo kortizola od normalnog, uz poreme}aje odre|enih metaboli~kih funkcija. Kod osoba sa znacima depresije primije}en je vi{i nivo kortizola od normalnog i razli~it nivo metaboli~kih poreme}aja nego kod onih sa profesionalnom iscrpljeno{}u.

Kod osoba sa znacima depresije primije}en je vi{i nivo kortizola

ORDINACIJA
Mo`e li himenoplastika (vra}anje nevinosti) biti ura|ena dva puta, pita ~itateljica iz Mostara.

Lak{i uvid u rok trajanja hrane
Vi{e ne}e biti potrebe probati ili mirisati namirnice

Himenoplastika vra}anje nevinosti
Dr. Amela Karabeg, specijalista plasti~ne hirurgije

Poliklinika „Karabeg’’
SVE HIRUR[KE I GINEKOLO[KE OPERACIJE ESTETSKA HIRURGIJA

tel. 033 556 556

Mo`e se uraditi rekonstrukcija vi{e puta. Svaki sljede}i put je te`e zbog „manjka tkiva“. Ponekad se mora koristiti tzv. re`anj (tkivo) sluznice iz unutra{njosti rodnice da bi kvalitetno bio rekonstruiran himen (djevi~njak).

Etiketa na namirnici mijenjat }e boju
Grupa {kotskih nau~nika upravo patentira nove inteligentne sisteme za ambala`u prehrambenih proizvoda koji bi trebali olak{ati uvid u rok trajanja namirnica. Vi{e ne}e biti potrebe probati ili mirisati namirnice da bi se znalo jesu li pokvarene jer }e etiketa, koja }e mijenjati boju, pokazivati svje`inu namirnica. Zelena traka bit }e pokazatelj „starosti“ namirnice, naprimjer u sedmicama. Tokom perioda od mjesec traka }e biti zelena u prve tri sedmice, a potom }e postati crvena ~im se promijeni hemijski sastav namirnice, {to ukazuje da vi{e nije za konzumiranje. Istra`iva~i ispituju i novu plasti~nu ambala`u koja bi mijenjala boju u zavisnosti od starosti prehrambenog proizvoda.

Spec
RO\ENI
1873. - Ro|en italijanski operni pjeva~ Enriko Karuzo (Enrico Caruso), najslavniji tenor svog doba. Svaka deveta osoba u dobi od 45 do 54 godine ima znake o{te}enja sluha, pokazalo je istra`ivanje ameri~kih nau~nika sa Univerziteta u Viskonsinu. Sveukupno su kori{teni podaci od oko 2.800 ispitanika u dobi od 21 do 84 godine, te je utvr|eno kako su pote{ko}e sa sluhom prisutne kod svake sedme osobe. Kod osoba starijih od 80 godina naru{en sluh imalo je vi{e od 90 posto ispitanika. Istra`iva~i napominju kako je slabljenje sluha bilo povezano s ve}im rizikom za bolesti srca i mo`dani udar.

UMRLI
1983. - Umro ameri~ki pisac Tenesi Vilijams (Tennessee Williams), ~uven po psiholo{kim dramama gra|enim tehnikom lirske simbolike („Staklena mena`erija“, „Tramvaj zvani ~e`nja“, „Ma~ka na usijanom limenom krovu“). 1994. - Jevrejski naseljenik Baruh Gold{tajn ubio iz automatske pu{ke i bombama 43 muslimanska vjernika u d`amiji u Hebronu, na okupiranoj Zapadnoj obali, poslije ~ega je na istom mjestu pretu~en do smrti. 2001. - U 92. godini umro ser Donald Bredman (Bradman), najpoznatiji igra~ kriketa (kricket) u historiji tog sporta i najslavniji sportista Australije. 2005. - Umro Piter Benenson (Peter Benenson, 83), osniva~ Organizacije za ljudska prava „Amnesty International“, koja je dobitnik Nobelove nagrade. 2006. - U Njujorku (New York) umro najpoznatiji etiopski pjesnik Tsegaje Gabre-Medin (Tsegaye Gabre-Medhin), ~ija je pjesma „Ponosan sam {to sama Afrikanac“ himna Afri~ke unije (AU).

Penzija iz Hrvatske
Krajem 2011. navr{avam 40 godina radnog sta`a. U BiH imam 28 godina i ~etiri mjeseca, a ostali dio sta`a stekao sam rade}i u Republici Hrvatskoj prije rata. U Hrvatskoj imam devet godina i pet mjeseci sta`a. Na devet godina dobio sam beneficije od 27 mjeseci. Krajem 2011. navr{it }u 59,5 godina `ivota. Po{to imam beneficije, starosna dob bi se trebala umanjiti za nekoliko mjeseci. Ho}u li mo}i ostvariti penziju za dio radnog sta`a u Hrvatskoj, pita H. D. iz Te{nja.

Dobrovoljno osiguranje
Dr`avljanin sam BiH, a `ivim na teritoriju RS, gdje sam donedavno i radio. Dobio sam otkaz i sad nigdje ne radim. Postoji li mogu}nost da se u Federaciji prijavim na dobrovoljno osiguranje, pita D. K. iz Vlasenice. Odredbom ~lana 17. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH propisano je da dr`avljani BiH s prebivali{tem na teritoriju Federacije BiH koji nisu obuhva}eni obaveznim penzijskim i invalidskim osiguranjem mogu sebi i ~lanovima svoje porodice dobrovoljnim osiguranjem osigurati prava iz PIO pod uvjetima i u obimu utvr|enim zakonom. Kako `ivite na teritoriju RS, a uvjet za prijem na dobrovoljno PIO jeste da osiguranik ima prebivali{te na teritoriju FBiH, ne mo`ete se prijaviti na dobrovoljno osiguranje u Federaciji BiH.
Federalni zavod PIO

U skladu s odredbom ~lana 17. Ugovora o socijalnom osiguranju zaklju~enog izme|u BiH i Republike Hrvatske, sta` ostvaren u jednoj i drugoj dr`avi se sabira radi ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava na penziju po propisima jedne i druge dr`ave. Kako je odredbom ~lana 30. Zakona o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske propisa-

no da pravo na starosnu penziju ostvaruje osiguranik kad navr{i 65 godina `ivota (mu{karac) i 15 sta`a, vi za sada ne ispunjavate uvjet godina `ivota za ostvarivanje prava na penziju po hrvatskim propisima jer oba uvjeta trebaju biti kumulativno ispunjena. Za ostvarivanje prava na prijevremenu penziju po hrvatskim propisima trebate imati 60 godina `ivota i 35 sta`a. Vi, me|utim, ispunjavate uvjet sta`a, ali nemate potrebne godine `ivota. Prema tome, pravo na starosnu hrvatsku penziju mo`ete ostvariti kad navr{ite 65 godina `ivota, a prijevremenu sa 60 godina, jer uvjete sta`a ispunjavate. Napominjemo vas ujedno da }ete i u Hrvatskoj i BiH ostvariti srazmjerni dio penzije prema sta`u ostvarenom u svakoj dr`avi.

Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Kupon za odgovore

Dje~ija prehrana

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

35

Ta~no Neta~no

Djeca vole slatki{e koji smanjuju udio ostalih hranljivih materija u svakodnevnim obrocima. Zato im ograni~ite unos slatkog. Doru~ak i ve~era trebaju se bazirati na mlijeku i ugljenohidratima, prijepodnevna u`ina treba biti vo}na, za popodnevnu stru~njaci predla`u jogurt s dodatkom zdravih biskvita, a ru~ak pravilno odabrane i izbalansirane namirnice - svje`e salata, supice od povr}a, ~orba s junetinom, bareno povr}e i meso bareno ili pe~eno bez masno}a ili jaje.

Manje slatki{a

La`ni osmijeh izaziva depresiju
Nau~nici su primijetili da depresija nakon odglumljene sre}e poga|a vi{e `ene nego mu{karce

ISTRA@IVANJE Glumite li da ste sretni

1.Kol~ester je najstariji zapisani grad u Engleskoj? veoma te{ka, go2.Najbolja ebonovinase samojeod sr~ike? tovo crna i sastoji iz vremena 3.Jedan doga|ajnaziva se BitkaDrugog svjetskog rata za Los An|eles?
1. TA^NO

Kol~ester (Colchester) je najstariji zapisani grad u Engleskoj, bio je va`an u predrimsko i rimsko doba. Nalazi se u Isto~noj Angliji, tradicionalnom podru~ju Engleske koje je naseljeno ve} hiljadama godina, a sastoji se od historijskih grofovija Norfoka, Safoka i dijelova Kembrid`{ira i Eseksa, a njegov tradicionalni centar je Nori~. Isto~na Anglija bila je jedno od kraljevstava anglosaksonske Engleske, a u devetom stolje}u njime su vladali Danci. U srednjem vijeku bilo je poznato po proizvodima od vune, ali je moderna privreda ove regije uglavnom zasnovana na poljoprivredi. Du` obale ima mnogo va`nih ribarskih luka i odmarali{ta.
2. TA^NO

Isto~na Anglija staro podru~je Engleske

Protiv podo~njaka
Kozmeti~ki preparati koji doprinose smanjenju podo~njaka naj~e{}e sadr`e biljne ekstrakte koji poma`u drena`u i pro~i{}avanje zone oka. Na kapke i podo~njake dobro je nanositi gel od aloja vere, koji djeluje umiruju}e. Kao prva pomo} uvijek je dobrodo{ao ku}ni tretman hladnim oblogama jer one su`avaju krvne sudove i daju trenutni efekt. Mo`ete kupiti komprese za tu namjenu ili napraviti sami od tufera vate koje ste umo~ili u ru`inu vodicu ili hladan ~aj od kamilice. Osim {to }e vam ubla`iti podo~njake, blagotvorno djelovanje ovih mirisa }e vas i opustiti.

Obloga od ru`ine vodice

Kada ste se zadnji put prilikom ulaska u ured, tramvaj ili banku la`no osmjehnuli? Iako neki smatraju la`ni osmijeh jednim od na~ina kako sakriti svoje prave osje}aje, novo provedeno istra`ivanje tvrdi kako glumljenje sre}e mo`e uzrokovati posljedice, poput pogor{anja op}eg raspolo`enja i povla~enja u sebe. U istra`ivanju provedenom na „Academy of Management

Journal“ u~estvovali su voza~i autobusa u ~ijem opisu posla je cjelodnevni kontakt s mnogim ljudima koji ih nerijetko prisiljava na stavljanje la`nog osmijeha na lice. Nau~nici su prou~avali {ta se doga|a s voza~ima onog trenutka kada se la`no ili iskreno nasmiju te su otkrili da je u danima kada su voza~i glumili sre}u njihovo op}e raspolo`enje rapi-

dno opadalo te su se osje}ali sve lo{ije i depresivnije. Onih dana kada je osmijeh voza~a autobusa bio iskren, u~inak je bio zapanjuju}i te se njihovo op}e raspolo`enje odmah popravljalo sukladno s produktivno{}u na radnom mjestu. Nau~nici su, isto tako, primijetili da depresija nakon odglumljene sre}e poga|a vi{e `ene nego mu{karce.

Namaz s okusom luka i paprike
Potrebno je: 250 g mladog sira, pola glavice luka, 1 crvena papirka, 1 paradajz, bosiljak, vlasac. Na~in pripreme: 1. Luk staviti u mikser i isje}i. 2. Zatim dodati i sve ostale sastojke i ponovo izmiksati. 3. Namaz staviti u posudice i ukrasiti kri{kama paradajza. 4. Najbolje servirati kao doru~ak uz kri{ke crnog hljeba.

Predla`emo za doru~ak

Najbolja ebonovina veoma je te{ka, gotovo crna i sastoji se samo od sr~ike. Ova vrsta drve}a iz roda Diospyros (porodica Ebenaceae) koja raste u tropima, zbog boje, trajnosti, ~vrsto}e i sposobnosti da dobije visok sjaj, koristi se za izradu namje{taja i ugradnju ukrasa, za klavirsku tastaturu, korice no`eva i predmete izra|ene na struju. Zbog njegove ja~ine i izdr`ljivosti, ovo drvo kori{}eno je jo{ u drevna vremena za izgradnju egipatskih grobnica. Najbolja indijska i cejlonska ebonovina dobiva se od vrste D. ebenum koja u izobilju raste zapadno od Trinkomelija na [ri Lanki. Jamaj~anska, ameri~ka ili zelena ebonovina potje~e od mahunastog drveta ili `buna Brya ebenas.
3. TA^NO

Ebonovina drvo za posebne namjene

NACRT ^EGA

PAS KOJI DONOSI ULOV

POSTATI

INDIJ

GLUMAC SPENSER

GLAVNI GRAD GANE

LITAR

PREKID, PRIJELOM (tur.)

GLUMAC ROBINS

DREVNI GRAD U AZIJI, BABION

RIJE^NE RIBE, BULJE[I

LJUDO@DERSTVO MJERA ZA PAPIR SUHO KORITO RIJEKE U ARABIJI OMILJEN PRIPADNIK INDIJANS. NARODA U SJ. AMERICI @ITELJ ARABIJE LINIJA VOLTAMPER TURSKI PLEMI]I

KO@NA SELJA^KA OBU]A ORGAN ^ULA MIRISA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
DIO PUTA

[ARENA PAPIGA LJETOPISI, GODI[NJACI G.V. PJEVA^ NA SLICI OBIM

PAZAR, MU[KO, ORA, ANUITET, LIBANAC, IRV, IZOR, RAST, A, GORAN, VINAR, ONA, OKARINA, NAVOJEC, KI^ 2446

BEZNA^AJAN

KENAN ODMILJA

Iznad zaljeva Santa Monika, Los An|eles, 25. februara 1942. godine u 2.25 ujutro, nepuna tri mjeseca nakon {to su SAD u{le u rat, radarske stanice su uzbunom reagirale na pojavu nekih objekata na nebu, nakon ~ega je protivzra~na odbrana ispalila u nebo 1440 plotuna. Stanovni{tvo se uspani~ilo, mnogi su zgrabili oru`je i u pid`amama istr~ali van. Grad je pet sati bio u mraku, poginulo je pet osoba - tri u saobra}ajnim nesre}ama i dvoje od sr~anog udara. Taj doga|aj zabilje`en je kao Bitka za Los An|eles. Japanci pori~u da su njihovi avioni ikada letjeli iznad Los An|elesa. Neki tvrde da su vidjeli trokutaste letjelice na nebu, vojni du`nosnici sve pripisuju napetim `ivcima i meteorolo{kim balonima. Uglavnom, do danas se ne zna {ta se te no}i desilo. Incident je poslu`io Stivenu Spilbergu (Steven Spielberg) kao inspiracija za film „1941.“, a i drugim stvaraocima, pa i za noviji nau~nofantasti~ni akcijski spektakl „Invazija svijeta: Bitka Los An|eles“ (na slici).

Bitka za Los An|eles 1942. godine

36

Petak, 25. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 25. februar/velja~a 2011.

37

38

Petak, 25. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 013768 08 Mal Zenica, 05. 01. 2011. godine

oglasi

Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i}-Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „DIVAN“ DOO Vitez, Podru`nica Zenica, ul. Klopa~ki put br. 97, protiv tu`enog Ha|i} Adnan iz Zenice, ul. Gora`danska br. 146, radi isplate duga, v.s. 295,00 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

OBJAVLJUJE
Tu`enom HA\I] ADNAN iz Zenice dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 01. 07. 2008. godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog dug po osnovu kupljene, a nepla}ene robe u iznosu od 295,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 19. 03. 2007. godine, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija: Amra Hed`i}-Had`i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 003747 05 Mal Zenica, 12. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Koki} Edvin, u pravnoj stvari tu`itelja „Zenica-stan“ doo Zenica, Fra Ivana Juki}a br. 1., Zenica, protiv tu`enog Had`imejli} Fejsal iz Zenice, ul. Dervi{a Imamovi}a 1., radi duga, v.s. 300,84 KM, objavljuje sljede}i

OGLAS
Tu`enom Had`imejli} Fejsal iz Zenice, ul. Dervi{a Imamovi}a 1., dostavlja se na odgovor prijedlog za izvr{enje tj. tu`ba podnesena ovom sudu dana 05. 12. 2001. godine, ure|ena podneskom tu`itelja od 15. 01. 2009. godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog isplatu iznosa od 300,84 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Dostava tu`be se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`eni je du`an dostaviti odgovor na tu`bu u pismenoj formi sa elementima iz ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH, u roku od 30 dana od dana dostave tu`be. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 003747 05 Mal, u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin

Za prijem u radni odnos 1. Prevodilac- 1 izvrsilac UVJETI: 1. Kandidat treba biti stariji od 18 godina 2. VSS 3. Dobro poznavanje turskog i bosanskog jezika 4. Da bude uspje{an na pismenom i usmenom ispitu 5. Kandidat treba da boravi na prostoru op}ine Zavidovici 6. Preferira se kandidat koji je svrsenik Turkologije POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU: 1. Fotokopija licne karte
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 029466 09 Mal Zenica, 05. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} - Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog Deli} Vernes iz Stranjana, Konjevi}i br. 1 B, radi isplate duga, v.s. 1.603,25 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

KONKURS

2. Fotokopija diplome o zavr{enoj {koli 3. Fotokopija vozacke dozvole 4. Dvije fotografije (za dokumente) 5. Uvjerenje o neka`njavanju 6. Navesti adresu, broj telefona i e-mail adresu Mjesto prijave: LOT kuca u Zavidovicima (Komisija za prijem dokumenata u Zavidovicima) Regionalni Koordinacioni Centar u Zenici (Komisija za prijem dokumenata u Zenici) Datum prijave: 23. februar - 03. mart 2011. godine Pismeni i usmeni ispit: 04. mart 2011. u LOT kuci u Zavidovicima u 10.00 sati
ne, pa do isplate, - na iznos od 147,00 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 79,40 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 79,40 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 79,40 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 727,20 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sudija: Amra Hed`i} - Had`i}

OKRU@NI PRIVREDNI SUD TREBINJE Broj: 62 0 Mals 004177 09 Mals Trebinje, 20. 01. 2011. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD TREBINJE, po sudiji Danici Vojinovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Telekomunikacije RS AD Banja Luka, izvr{na jedinica Trebinje, Srpska 2, Trebinje, protiv tu`enika „VETERINARSKA STANICA“ Trebinje, vlasnik Orhideja Sur~evi}, Ruska broj 1, Trebinje, radi isplate, v.s. 2.184,51 KM, objavljuje sljede}i: TU@BA NA ODGOVOR Poziva se tu`eni „VETERINARSKA STANICA“ Trebinje, da u roku od 15 dana dostavi odgovor na tu`bu tu`ioca od 28. 10. 2009. godine, u kojoj tu`ilac prelda`e da Sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojom se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati iznos od 2.184,51 KM glavnog duga sa pripadaju}om zateznom kamatom i to: Za telefon broj 059/220-151 - na iznos od 515,51 KM po~ev od 20. 03. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 876,35 KM po~ev od 20. 04. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 450,54 KM po~ev od 20. 05. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 19,14 KM po~ev od 20. 06. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 19,14 KM po~ev od 20. 07. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 19,14 KM po~ev od 20. 08. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 19,14 KM po~ev od 20. 09. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 15,95 KM po~ev od 20. 10. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, Za kori{tenje ADSL usluga - na iznos od 30,42 KM po~ev od 20. 05. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 22,23 KM po~ev od 20. 06. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 22,82 KM po~ev od 20. 07. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 22,23 KM po~ev od 20. 08. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 22,23 KM po~ev od 20. 09. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 22,23 KM po~ev od 20. 10. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 22,23 KM po~ev od 20. 11. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 22,33 KM po~ev od 20. 12. 2009. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 22,23 KM po~ev od 20. 01. 2010. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 22,23 KM po~ev od 20. 02. 2010. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, - na iznos od 18,52 KM po~ev od 20. 03. 2010. god. kao dana dospjelosti do dana isplate, na `iro ra~un broj 5620080000024838 kod NLB Razvojne banke Trebinje, te tro{kove postupka u visini takse na tu`bu i presudu po odluci Suda na ra~un tu`ioca Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, Izvr{na jedinica Trebinje broj 5510300001222748 kod Nove banjalu~ke banke Trebinje, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. U slu~aju da tu`eni ne postupi u skladu sa ~lanom 70. ZPP-a, tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osnove, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih ima, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~lanom 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Danica Vojinovi}

OGLAS

OBJAVLJUJE
Tu`enom DELI] VERNES iz Stranjana dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 15. 12. 2009. godine, radi duga po osnovu nepla}enih usluga mobilne telefonije i po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 1.603,25 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a pa do isplate za svaki od ra~una i to: - na iznos od 163,85 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 112,35 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine, pa do isplate, - na iznos od 214,65 KM po~ev od 25. 04. 2009. godi-

oglasi

Dnevni avaz

petak, 25. februar/velja~a 2011.

39

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mal 116394 09 Mals Sarajevo, 11. 02. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Neboj{a Joksimovi}, u pravnoj stvari tu`ioca „Magnetic“ doo Sarajevo, protiv tu`enog „E&G Kompani“ doo Sarajevo, radi duga v.sp. 1.512,57 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 05. 11. 2009. godine, tu`ilac „Magnetic“ doo Sarajevo, podnio je tu`bu protiv tu`enog „E&G Kompani“ doo Sarajevo, radi duga v.sp. 1.512,57 KM. Tu`bom tra`i da Sud donse presudu kojom je tu`enik du`an platiti iznos od 1.512,57 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to. - na iznos od 346,82 KM od 01. 04. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 324,15 KM od 26. 04. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 841,60 KM od 25. 04. 2009. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji Bosne i Her-

cegovine i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Neboj{a Joksimovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 089282 09 Ps Sarajevo, 19. 05. 2010.godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija „Lider“ Sarajevo, ul. Skenderija br. 68, zastupan po Mutap~i} Jasminu advokatu iz Zenice, protiv tu`enih 1. STIG Export-Import d.o.o. Sarajevo, ul. Kundurd`iluk br. 1 Sarajevo, 2. Pinjo Muamera iz Sarajeva, ul. Vrbanju{a br. 119, Sarajevo, radi duga, v.s.p. 28.880,56 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 28. 4. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, vsp. 28.880,56 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da mu na ime duga isplati iznos od 28.880,56 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, a sve to prema prispije}u pojedinih iznosa po ra~unima, u smislu tu`benog zahtjeva, kao i da mu naknadi tro{ove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`io je dono{enje presude zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana,

od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U ugovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Radivoje Stani{i}

40

Petak, 25. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
mokri ~vor, „Karingtonka“, ul. Te{anjska. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Izdajem poslovni prostor 55 m2, plus 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdajem poslovni prostor u Ned`ari}ima. Tel. 061 221 706. Izdajem poslovni prostor, ul. Akifa [eremeta br. 5, 200 KM. Tel. 061 157 805. Izdajem prazan jednosoban stan u zgradi. Tel. 061 109 575. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu studentima isklju~ivo vjernicima-muslimanima, na Kova~i}ima. Tel. 061 515 702. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan 75 m2, privatna ku}a, centralno grijanje, priklju~ci odvojeni, nenamje{ten. Tel. 061 144 845. Izdajem u strogom centru namje{ten manji jednosoban stan. T 061 el. 904 465. Izdajem udobnu sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi. Upotreba kuhinje, internet. Tel. 061 247 922, 033/225-747. Izdajem-prodajem dvoeta`ni pos. prostor 40 m2, na Dobrinji III, za kancelarije, predstavni{tva, agencije i dr. Tel. 062 718 737. Izdajem-prodajem pos. prostor 11 m2, prizemno, Stakleni grad-Sarajevo. Tel. 061 936 882. Izdajem stan u Dobojskoj ulici kod policijske akademije, pogodan za tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i porodica. Tel. 061 256 381 Izdajem manji stan u privatnoj ku}i na Sedreniku. Tel. 061 207 582, 033 237 814 Iznajmljujem ve}i jednosoban stan luksuzno opremlje, novija gradnja, centar, samcima. Tel. 061 320 843. Jednos. stan [ip, namje{ten, priv. ku}a, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 033 485-617. Jednosoban namje{ten stan na Dobrinji. Tel. 061 183 366. Kompletno namje{ten dvos. stan (70 m2), centr. grijanje, kablovska TV, parking. Tel. 657-697, 061 507 240. Konf. moderan stan strogi centar sa gara`om i ba{tom. Tel. 061 142 704. Krevet u dvokrev. sobi, centralno grijanje, kablovska, lokacija Grbavica. Tel. 062 994 704. Mostar, izdajem garsonjeru na Tekiji. Tel. 576-732. Na ^. Vili namje{ten stan, dvjema djevojkama. Tel. 061 459 152. Na du`i period prazan jednoiposoban stan, A. Polje „B“ faza. Tel. 061 390 764. Namje{ten jednos. stan Ilid`a. Tel. 062 105 598, 062 914 687. Namje{tena garsonjera 33 m2, zapos. `eni ili 2-jema studenticama, IV godine. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Namje{tena soba s grijanjem, mu{karcu. Tel. 033 643-500. Opremljen stan 55 m2, pos. ulaz i dad`bine, S. Kolonija, Ilid`a. Tel. 515431, 062 106 368. Pos. adaptiran za kancelarije, 30 m2, op{tina Centar, 500 KM. Tel. 063 034 322. Pos. prostor 80 m2, pogodan za sve namjene, struja, voda, plin, telefon. Tel. 061 265 588, 033 235 117. Pos. prostor pogodan za razne namjene, 60 m2. Tel. 061 606 406. Poslovni prostor na [ipu, nov 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Povoljno izdajem tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. Povoljno, jednos. stan polun. ili prazan, priv. ku}a sve odvojeno, Iid`aOtes. Tel. 629-054. Prostor za agenciju, predstavni{tvo, sjedi{te firme, 40 m2. Hrasno. Tel. 061 150 304. Soba i kuhinja `enskoj osobi kod Med. fakulteta. Tel. 061 136 096, R. [teti}a. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak. Tel. 062 644 055. Stan 40 m2, namje{ten, lokacija Siirano, kod Pozori{ta. Tel. 063 313 041. Stan u Hrasnici, priv. ku}a, pos. ulaz, povoljno. Tel. 062 272 805. Stan, dva le`aja, M. D`abi}a, Aneks, Sarajevo. Tel. 066 786 738. Studentu izdajem jednokrev. sobu s centralnim grijanjem i kablovskom TV. Tel. 061 869 333. Stup II, izdajem pos. prostor 30 m2, ulica Dobrinjska 91. Tel. 033 628-886, 061 211 034. Stup II, izdajem stan u priv. ku}i 70 m2, nenamje{ten, isklju~ivo porodici. Tel. 033 628-886, 061 437 157. Troipos. neopremljen stan [ip, novogradnja s gara`om, 550 KM. Tel. 061 214 306. U centru kod Pozori{ta35 m 500 KM, Ciglane 90 m2, 500 KM, [ip 83 m2 600 KM. Tel. 063 034 322. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Vojni~ko polje, jednoiposoban namje{ten stan, centr. grijanje. T 061 349 el. 071. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mitsubishi 2002., automatik, opremljen, 90.000 km, registrovan, 8.700 KM. Tel. 036 808 360, ^apljina. Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Multilok [korpion, blokada mjenja~a VW Audi, [koda, Pasat od kra|e. Tel. 061 200 203. Najjeftinija registracija vozila, gratis tehni~ki pregled. Tel. 062 316 911. Pasat, 1,9 TDI, motor 110 KS, metalik bordo, 98. god. ko`a, full oprema.Tel. 061 487 400. Peugeot 205, 89., benzin, mo`e zamjena za gra|. materijal, 2.000 KM. T el. 063 824 901, Sarajevo. Peugeot 407, 2.0 hdi, 2004. god, pre{ao 250.000 km, 16.000 KM. Tel. 061 147 640. Pe`o 106, god. proiz. 1997., zelena metalik, daljin. zaklju~., {iber, {ifra za paljenje, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Polo Clasic 1.4 plava boja, 4 vrata, 1997. god. Tel. 061 260 598. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom. Tel. 061 206 689. Prednji i zadnji diferencijali Opel Frontera 2.2 i 2.5. tel. 061 200 203. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem Ford eskort, 1.8 TDI, 97. god, karavan, klima, registrovan do 07.2011. Tel. 061 136 150. Prodajem carinsku ceradu za teretno motorno vozilo, dim. 5,10 x 2,50 m x 1,50 m. Tel. 061 417 898. Prodajem Golf 4 TDI crveno I, god. 1999., prvi vlasnik, originalna kilometra`a. Cijena 11.000 KM. Tel. 061 184 452. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Punto 1.2, 2000. god. Pe`o 206, 2001. god. Reno 5, 1991. god. T 061 257 470. el. Razni dijelovi: Opel Korsa, Astra, Vektra, Zafira, Omega, Frontera. Tel. 061 200 203. Reno 19 evropa, 97. god., 1.4 benzinplin. Tel. 061 366 120. Reno Kangu 2005., zatvoreni. Tel. 061 958 001. Reno Klio 1.2 benzin, 2000. god., dvoja vrata, registrovan, o{te}eno, 3.500. Tel. 062 319 589. Reno Megan Coupe 1.6, benzin, full oprema, extra stanje, ili mijenjam za gra|. materijal uz va{u doplatu. Tel. 061 338 433. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Rezervne dijelove za auto Reno 25. Tel. 066 750 733. [koda „Felicia“ 1.3, 1996. g., benzin, povoljno. Tel. 063 276 379. [koda Felicija 1.3 B, 2000. god., cijena 3.600 KM. Tel. 062 348 159. [koda felicija, 1.3 benzin, 2000 god., 3600 KM Tel. 061 916 195 Toyota Celica 1.6 benzin+plin, crvena, str. table, pre{la 284.000 km. Tel. 061 143 612, 033 210-534. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Pasat karavan, 85. god., u odli~nom stanju, jeftino. Tel. 062 467 882. VW Pasat karavan, odli~no stanje, 85. god., povoljno (odli~an za biznis). Tel. 062 467 882. VW T4 2.5 TDI, 2000. god., putar (1+5). Tel. 061 141 292. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916. Otkup havarisanih i rashodovanih vozila. Tel. 063 459 893. Kupujem za Oktaviju god. 2003., prednja lijeva vrata i zadnju kar., Konjic. Tel. 061 726 054. Kupujem Ford KA ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183.

Toyota Hilux, god. 2007., boja crna, 88 KW, 80.000 kilometara. Tel. 061 157 204. 2273-1Nd` Golf dizel, 1990. godina, 5 brzina, ekstra stanje. Cijena 2.900 KM. Hitno! Mob. 061 964 851. 2317-1Nd` Audi jaje 1.6 B + plin, sa atestom, 87. god., reg. do 8. 2011., odli~no o~uvan, 3.200 KM. Tel. 062 315 616. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autodijelovi: Opel, Omega B, 97. god., motor 2.2 benz., plava, karavan. Tel. 061 200 203. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525 TDS, god. proizvodnje 1999., full oprema, tek registrovan, crne boje. Mob. 061 750 214. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelove za hyndai acent, tipo, tempra, kadet, alfa 33, mondeo. Tel. 062 482 162 D`eta 2, 1.3 benzin, u dobrom stanju, 1985. god. Tel. 061 803 001. D`ip Infiniti FX 35-3,5 V, god. 2008., cijena po dogovoru, hitno. Tel. 061 131 035. Fiat Dukato 2.8 D, 2000. god. (1+6) putar. Tel. 061 141 292. Fiat Panda 1.0 benzin, teretno, dvosjed, 2x2, 1997. god., registrovano do 6. mjeseca, 1.300 KM. Tel. 061 184 796. Fiat Punto 1996. god., registr., 3.500 KM. Tel. 061 141 292. Fiat Punto multi jet 1.3 dizel, 2005. god., bijela boja, cijena 6.900 KM. Tel. 061 144 162. Fiat Stilo karavan 1.9 JTD, 2004. god., klima, ABS, 6x airbag, 4x el. podiza~i, citi servo, daljinsko zaklju~avanje, siva metalik, tek registrovan, 9.100 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Uno 75 IE, ispravan, neregistrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061 904 736. Ford Fiestu 1.1 benzinac, 1990. god., u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 033/544-299. Ford KA 1.3, 1998. god., registrovan, o~uvan, servisiran, povoljno. Hitno! Tel. 061 490 570. Ford mondeo TDCI, 2.0, 2002. god, tek reg., full, 11.000 KM. Tel. 061 208 047 Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., limarija i enterijer u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov, reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full, 4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM. Tel. 061 358 229. Hyundai accent, 2002. god, dizel, povoljno. Tel. 061 237 114 Hyundai karavan, Lantra, 97. g., prodajem povoljno. Tel. 061 620 057. Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Kombi Fiat Ducato Furgon, maxi 2.8 JTD, 2001. god., redovno servisiran, istekla registracija na tekstilnu firmu. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Mercedes 123 200 D, registrovan, vl. 1/1, u odli~nom stanju. Tel. 061 781 932. Mercedes 190 D, siva boja, tamna stakla, automatik, 1988. god., u super stanju, 6000 KM. Tel. 061 500 037. Mercedes 815 Vard, 2002. god., cerada 5 metara. Tel. 061 141 292.

Izdavanje
IZDAJE SE LUKSUZNO OPREMLJENA KU]A UKUPNE STAMBENE POVR[INE CCA 350 M2, U ELITNOM NASELJU U BLIZINI KLINI^KOG CENTRA. ZVATI RADNIM DANOM U PERIODU OD 8 DO 16 SATI. TEL. 061 268 984. 111 Izdajem poslovni prostor 175 m2, atraktivna lokacija, ul. Alipa{ina br. 55, Ciglane, Sarajevo. Adaptiran, c. grijanje, klima, alarm ure|aj. Tel. 033 538-011, 061 172 914. 2516-1tt Izdajem poslovni prostor kraj Begove d`amije, 12 m2, 6 metara izloga du`ine. Javiti se poslije 16 h na telefon: 033/243-489. bb Dru{tvo Crvenog krsta/kri`a BiH iznajmljuje magacinski, kancelarijski i parking prostor ukupne povr{ine 977 m2. Navedeni prostor nalazi se u Sarajevu, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 47. Prostor se mo`e pogledati svaki radni dan od 9-14 sati. Kontakt tel.: 061 534 416 i 033 664-371. 2255-1tt Izdajem namje{ten troiposoban stan na Grbavici (kod zgrade OHR-a), 86 m2, dva balkona (jedan zatvoreni). Povoljno. Tel. 061 137 822. 2571-1tt Izdajem namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu studenticama, zaposlenim djevojkama, parovima, 400 KM sa uklju~enim re`ijama. Tel. 061 373 949, 061 223 941. 2693-1tt Izdajem povoljno sobu studentima kod FDS, c.g., kablovska, internet. Tel. 061 782 192. 2701-tt Izdajem trosoban namje{ten stan, sa centralnim grijanjem, na du`i period. Tel. 062 008 027. 2301-1Nd` Izdajem dvosoban stan potpuno renoviran i luksuzno namje{ten u Sarajevu, Hrasno, preko puta Bosmala, 19. sprat. Cijena 600 KM. Tel. 063 899 801. 223-1Tz Izdajem stan 100 m2 u privatnoj ku}i kod Doma zdravlja Saraj polje, sa c. g., video nadzorom, velikim parkingom, za kancelarije, biroe, agencije, predstavni{tva. Mob. 061 157 071. 2725-1tt Izdajem namje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}i sa centralnim grijanjjem. Mob. 061 157 071. 2725-1tt Izdajem stan dvosoban namje{ten u zgradi, Vi{njik, 400 KM. Tel. 061 142 704. 2737-1tt Izdajem jednosoban namje{ten stan na ^. Vili, 250 KM. Tel. 061 156 168. 2326-1Nd` Aerodrom. naselje izdajem pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije sa papirima. T 061 el. 857 012. Al. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033 546-824. Al. polje, izdajem prazan dvoiposoban stan. Tel. 062 522 895. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada, sa extra opremlj. sobama, TV sat, , c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Ba{~ar{ija, Kazazi br. 18, izdajem pos. prostor 13 m2. Tel. 061 207 385. Blizu Kampusa, OBN-a i Fabrike

Kupovina
Kupujem alnasere, altenatore, pla}am 1 kg - 1 KM. Tel. 061 979 117. 2241-1Nd` Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798.

duhana, dvosoban namje{ten stan. Tel. 062 439 329, 061 437 719, 066 430 574. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Cazinska, prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve odvojeno ulaz, voda, struja. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, Alipa{ina ulica, jednos. stan izdajem. Tel. 061 190 008. ^etiri le`aja radnicima na terenu, priv. ku}a, pos. ulaz, Ilid`a-Otes. Tel. 629054. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, izdajem nov lijepo namje{ten 2,5-soban stan, sat TV, kablovska, internet. Tel. 061 188 065. Dvokrev. soba upotreba kuhinje, centr. grijanje, kablovska, lokacija Grbavica. Tel. 062 994 704. Dvos. konf. stan namje{ten, eta`. gr., blizu Klini~kog centra. T 061 606 406. el. Dvos. namje{ten stan na Dobrinji 1, centr. grijanje, internet, kablovska. Tel. 061 211 005. Dvos. opremljen stan, Hrasno, 500 KM. Tel. 061 214 306. Dvos. u centru, ul. J. Vanca{a. Tel. 061 269 835. Dvosoban stan kod stadiona Ko{evo u privatnoj ku}i. Tel. 062 467 343. Garsonjeru polunamje{tenu izdajem, poseban ulaz, centralno grijanje. Tel. 033 638-006. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Grbavica, tros. extra namje{ten 86 m2, 5 sprat kod OHR-a. Tel. 061 493 323. Grbavica, trosoban 86 m2, 5 sp. Tel. 061 493 323. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Ilid`a-centar, 75 m2 adaptiran i kod Fakulteta 140 m2 namje{ten. Tel. 063 034 322. Izdajem 100 m2 pos. stamb. i 150 m stambenog prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem dvosoban namje{ten stan blizu Medicinskog fakulteta, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061 916 429. Izdajem dvosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998 i 062 139 085. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem garsonjeru tudentici kod FDS, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 061 226 372. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem namje{ten stan u Ru|era Bo{kovi}a 37 - Pofali}i. Tel. 062 970 278 Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo, u strogom centru. Tel. 445-306. Izdajem jednos. stan namje{ten kod kina Radnik, centar. Tel. 061 190 008. Izdajem jednosoban stan za 2 studenta ili zaposleni, eta`no grijanje, povoljno, Ko{evsko brdo. Tel. 061 537 239. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem komforan 3 sobe stan, eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavina, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59, 061 135 661. Izdajem luksuzno opremljen stan u Boljakovom potoku, 150 kvadrata. Tel. 061 138 963. Izdajem na du`e vrijeme dvosoban stan, centar. Tel. 061 514 301. Izdajem namje{ten dvosoban stan kod FDS, internet, c. grijanje. Tel. 061 226 372. Izdajem namje{ten ili prazan stan, ul. Gornja Breka 35. Tel. 061 203 473, 033 232-159. Izdajem namje{ten stan 44 m2, bra~nom paru bez djece, priv. ku}a, na du`e vrijeme, K. Demirovi}a 42, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Izdajem namje{tenu garsonjeru u ku}i, poseb. ulaz, Ko{evsko brdo. Tel. 033/222-908. Izdajem opremljenu kafanu preko puta stadiona Ko{evo. Tel. 062 434 290. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovni prostor 12 m2,

Prodaja
Prodajem stan 96 m2, ~etverosoban, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Tel. 061 183 669. N. Prodajem pos. prostor 91 m2 Breka, preko puta ulaza u Ortopediju, renoviran, pogodan za sve namjene, prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 1870-1tt Prodaje se ili izdaje poslovni prostor u Tuzli, SKPC Mejdan, povr{ine 320 m2, cijena po dogovoru. Tel. 063 491 151. 222-1Tz Prodajem vikend ku}u Jablani. jezero 330 m2, 1/1. Apartman u Neumu 46 m2. P prostor 80 m2 . centar. Stan 29 m2 Stari Grad. Garsonjera 22 m2 + 12 m2 gara`a - centar. Ku}a sa ugostiteljskim objektom 468 m2 Gora`de centar. Tel. 061 573 640. 2580-1tt Agencija „NERAS“: Hrasno 59 i 39 m2. Dobrinja - 49, 55, 68, 88 m2. Breka - 72 m2. Alipa{ino P - 53, 59, 66, 77 m2. Marin D. . 39 m2. Pofali}i - 40 m2. Mejta{ 54 m2. Isto~no S. - 55 m2. Tel. 061 375 787. 2651-1tt Prodaje se rezidencija (iznajmljena Ambasadi). Sve informacije na mob. 061 186 007. 2308-1Nd` Donje Ciglane, ul. Alipa{ina, 76,5 m2/II, trosoban, stanje odli~no, 238.000 KM. Hrasnica 36 m2/I, jednosoban, ima odvojen dio za spavanje + 2 balkona, 46.500 KM. Tel. 061 269 835. 2715-1tt Dobrinja novogradnja, stanovi: 52, 61, 63, 67, 120 m2, uknji`eno, prevod odmah. Tel. 061 398 786. www.ahaeti.ba 2717-1tt U centru Vogo{}e, novogradnja, jednosoban, trosoban i ~etverosoban stan, extra kvalitetno, balkoni, lift, parking, 1.486 KM/m2 sa pla}enim PDV, mogu}e i kompenzacija. Tel. 062 909 887. 2344-1Nd` Agencija za nekretnine prodaje stanove: Ciglane 54 m2; Klju~ka 51 m2; Odoba{ina 50 m2; Valtera Peri}a 74 i 110 m2. Tel. 066 392 547. www.sarajcity.com 2746-1tt Povoljno! Agencikja Saraj city prodaje stanove: [vrakino 33 m2; Alipa{ino Polje 27 m2; Dobrinja 34 m2; Bistrik 53 m2. Tel. 066 392 547. www.sarajcity.com 2746-1tt Agencija Saraj city D.O.O. prodaje ku}e: devastirana ku}a - Kasindolska; duplex 112 m2; Aerodromsko naselje nova ku}a; Azi}i sa dulum zemlje; Brije{}e 250 m2. Tel. 066 392 547. www.sarajcity.com Ku}a za prodaju u BaricamaHotonj-Vogo{}a, mo`e po dogovoru. Tel. 033 481-479, 062 215 655. Hitno! 2353-1Nd` Prodajem stan od 41 m2 ili mijenjam za ve}i oko 60 m2, Ive Andri}a 5. Tel. 061 345 988. 2327-1Nd` A. Polje, 65 m2, adapt., V sp., iza studentskog centra. Tel. 061 926 069. Alipa{ino, Geteova, 3 sp., odmah useljiva garsonjera 27 m2, fix. 50.000 KM. Tel. 061 507 960. B. Potok, prodajem ku}u na tri eta`e, svi papiri uredni i svi priklju~ci. Tel. 033 617-890. Bla`uj Ilid`a, plac 900 m2, ul. R. Ahmetovi}a. Tel. 066 783 856. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 803 029, 061 170 426.

Dnevni avaz
Centar, tros. 86 m2, 4 sp., ima lift (ulica Jezero). Tel. 061 493 323. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^ekalu{a, stan 106 m2, III sp., hitno, povoljno. Tel. 061 214 306. D. Jo{anica-Vogo{}a, ku}a nedovr{ena sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dobrinja 3, dvos. 56 m2, IV sp., hitno. Tel. 061 493 323. Dobrinja 3, dvos. 56 m2, IV sp., nema lifta, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Dobrinja C-5, 2,5-soban stan 67 m2, sa gara`om, renoviran, PVC stolarija, plinsko grijanje, 1/1. Tel. 062 346 780. Dobrinja C-5, ul. R. Demird`i}a, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 305 928. Dobrinja I, FBiH, stan troiposoban 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja II, stan 55 m2, 80.000 KM, fix. Tel. 061 214 306. Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvos. stan A. Polje, 56 m2, vis. prizemlje. Tel. 061 214 306. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gra|. zemlji{te 600 m2, Rajlovac, pored puta. Tel. 061 775 331. Grbavica, dvos. 52 m2, 3 sp., extra lokacija. Tel. 061 493 323. Grbavica-[oping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavica-Zagreba~ka, 3-soban 95 m2, 3. sprat, lift, centralno, useljiv. Tel. 061 777 885. Hrasnica, 36 m2/II+2 velika balkona, kuhinja, soba i odvojeni dio za spavanje, 46.000 KM. Tel. 061 269 835. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora, 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, nizovi, 146 m2, tek adaptiran, 3 eta`e + parking + ba{ta, cijena 130.000 KM. Tel. 061 288 939. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po vi|enju. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilija{-Mrakovo, gra|. parcelu 1.810 m2, dozvola za gradnju, sve komunalije na parceli. Tel. 061 248 348. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednos. 39 m2, M. Dvor, ul. Odoba{ina, 1 sp. Tel. 061 375 787. Jednos. 40 m2, Pofali}i. Tel. 066 488 818. Jednos. stan na Ko{. brdu pored autob. stanice, kompletno adaptiran, II sp., 65.000 KM Tel. 061 559 235. Kod stadiona Ko{evo, prodajem gara`u - gara`e u nizu. Tel. 524-655. Ku}a u Bijeljini, na placu 900 m2+poseban plac. Tel. 065 462 264. Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Ku}a u Ned`ari}ima, 250 m2. Tel. 061 214 306. Ku}a u Tar~inu 8x9, na sprat i 2.000 m2 oku}nice, te 4.000 m2 zemlje 300 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}u prodajem na Aneksu. Tel. 061 400 299. Lu`ani, stan 54 m2, I sprat. Tel. 065 645 108. M. Dvor - centar, jednosoban 40 m2. Tel. 061 132 327. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, stan 35 i 54 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Ni{i}i, 21.000 m2 {ume, 300 met od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612. Orebi}, prodajem pansion 27 m2, balkon, klima, cijena 33.000 EUR-a. T el. 00385 20 713 793. Otes 38 m2, novija zgrada, v.p., renoviran. Tel. 061 926 069. Plac 400 m2, u Doglodima, vl. 1/1. Tel. 061 866 412. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 2 stana, 3 posl. prostora, na placu od 810 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Poljine, devastirana vikendica, struja, voda, sa svim dozvolama. Tel. 033 204-119. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvosoban renoviran stan Gornje Ciglane, PVC, gas, 48 m2 + balkon, 58.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, na Betaniji-Pionirska dolina, cj. 2.300 KM/m2. Tel. 061 540 015. Prodajem dvosoban stan 66 m2, spr. 4., ul. Patriotske lige, cijena 2.000 KM/m2. Tel. 063 919 544. Prodajem dvospratnu ku}u sa 530 m2 oku}nice, dokumentacija uredna. Tel. 061 219 853. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. Prodajem gara`u 14 m2, Rudija Alva|a 10, Dobrinja. Tel. 061 897 959. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, I sprat, centralno grijanje. Tel. 063 209 378. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino, Semira Fra{te 1 - 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan u centru, V.P 31 m2, Vi{njik. Tel. 066 125 453. ., Prodajem jednosoban stan, ^. Vila, 36 m2, suteren, kompletno renoviran, povoljno. Tel. 062 814 470. Prodajem komforan stan u centru u vojnoj zgradi, 94 m2. T 061 548 278. el. Prodajem ku}u u izgradnji Ned`ari}i. Tel. 061 131 297. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem novu radnju na Dobrinji, 31m2. Tel. 061 324 040 Prodajem ku}u u Vlakovu 180 m2, oku}nica 1.200 m2. Tel. 061 552 627. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, pomo}ne objekte, {uma, livada, vo}njak, ukupno 15 duluma. Tel. 061 218 004. Prodajem ku}u na Aneksu, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Prodajem ku}u, prizemlje, sprat, potkrovlje, gara`u, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem lijepu bosansku ku}u na dobroj lokaciji, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Prodajem plac, dulum obradive zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac u Otesu 1.350 m2, uz cestu, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem poslovni prostor sa inventarom, podrumom, gara`i{tem, OtesIlid`a, cijena po dogovoru. Tel. 033 473796. Prodajem radnju na pijaci Ciglane, adaptirana, odmah useljiva, povoljno. Tel. 063 191 659. Prodajem stan 40 m2, Al. Polje, A faza. Tel. 061 556 526. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 46 m2, centar, pogodno je i za privatnu djelatnost. Tel. 220187, 062 681 078. Prodajem stan 70 m2 + balkon, 6. sprat, preko puta tramvajske stanice u Ned`ari}ima, fiksno 1.430 KM po kvadratu. Tel. 061 808 123. Prodajem stan 70 m2 I spr. i od 40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061 513 012. Prodajem stan Grbavica I, renoviran, sa ugr. kuhinjom, v.p., 110.000. Tel. 061 250 855. Prodajem stan na Malti, ulica Envera [ehovi}a, 68 m2, 3 sprat, renoviran. Cijena 130.000 KM. Tel. 061 913 762. Prodajem stan sa lo|om, 3. sprat, plinsko grijanje, novija gradnja, podrum. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Prodajem u centru dvosoban stan. Tel. 061 514 301. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Rakovica, [amin Gaj, dun. ipo zemlje. Tel. 033 514-565. Stan 105 m2, IV sp., Ferhdaija, 110.000 EUR-a. Tel. 061 214 306. Stan 34 m2 sa ustakljenim balkonom, II sp., 85.000 KM, ul. Fra A. Zvizdovi}a, II sp. Tel. 062 569 990. Stan 38 kv. na K. brdu, V.P bez ba., lkona, prodajem, mo`e zamjena za sl. u Had`i}ima uz dogovor. Tel. 062 110 722. Stan 58 m2, ul. Pat. lige, veoma povoljno. Tel. 061 219 180. Stan 60 m2, kanc. protor, PejtonIlid`a. Tel. 061 141 292. Stan 64 m2, Bare-[ip, novogradnja, IV sp., parking, 128.000 KM. Tel. 061 214 306. Stan 79 m2, 1.700 KM/m2, Olimpijska 4 sp. Tel. 033 546-556. Stan dvoipos. 67 m2, ul. Grada Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033 460 064. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Stup-Azi}i, 5.000 m2, 6.000 m2, 32.000 m2 i stambeno poslovna parcela od 750 m2. Tel. 065 227 933. Trg heroja, III sp., stan 36 m2. Tel. 061 219 180. U Visokom ku}a, naselje Prijeko, 240 m2, useljiva i novija gradnja sa gara`om i ba{tom od 500 m2. Tel. 061 196 744, 061 153 130. Ul. Ko{evo 5, dvosoban stan 56 m2. Tel. 062 814 279. Vogo{}a - dupleks ku}a: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vogo{}a, adaptiran jednosoban stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vogo{}a, tros. stan (3 spava}e), 2 kupatila, balkon, novogradnja, 1.486 KM sa pla}enim PDV-om. Tel. 061 916 208. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlji{te, plac u Vojnu-Ra{tani Mostar. Tel. 00381 31 862 181. Mijenjam ili prodajem stan u Kasindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sarajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. sprat, mijenjam za isti (sli~an) u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 220 179. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko centralno grijanje, za manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel. 061 867 880, 066 620 498. Breka, 52 m2 stan sa ba{tom, mijenjam-prodajem za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433. Dobrinja IV, mijenjam stan 89 m2, I sp., za manji u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 381 918. Zamjena-prodaja, stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 2218-1ND@ „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 2512-1TT KM/m2, i sa dvije vodilice. T 033 225el. 227, 061 516 910. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. El. {poret „Beko“, trosjed, dvosjed, jednosjed i stoli}. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Le`aj i kau~, novi. Tel. 062 788 983. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Vulkaniz. ma{ine marke Hofman sa prate}im alatom, kompresor Trudbenik Doboj 350 l. Tel. 061 753 355, Te{anj. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Nove lego kockice, monitor komplet polovan, ispravan, 150 KM, fix. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Ve}e i manje cvije}e: palmu, lozu cvijetnu, crveni i bijeli bagrem i bijele {ljive. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Prodajem autotohno vo}e i dudove, crveni bagrem, jap. dunju, kesten, oskoru{u, japansku dunju. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Mobitel Nokia N95, siva, obi~na, 220 KM, i monitor Samsung, flat, o~uvan, 50 KM. Tel. 062 877 535. Sadnice najboljih dudova, kalemljenog vo}a, {eftelije, oskoru{e. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Rashladne vitrine nove, razni modeli, Inox, pultovi, monta`a komora. Tel. 061 147 009. HITNO! RASPRODAJA KOMPJUTERA PENTIUM 4, KOMPLET SA TASTATUROM, MI[, INTERNET, XP SISTEM, ITD. SAMO 99 KM. TEL. 061 578 517. 2314-1ND@ TA pe} 3 KW marka AEG. Tel. 063 369 652. Pe} za grijanje na struju - termoblok, pogodno za vikendice. Tel. 061 994 720. Kolekcija etno eksponata primjerna za etno sela ili dekoraciju. Tel. 063 847 655. Prodajem 250 kg kvalitetnog livadskog meda u Bos. Gradi{ki, cijena 8 KM/kg. Tel. 065 336 786. Ku}ne stvari u odli~nom stanju, povoljno. Tel. 062 56 99 90. Prodajem ku}ne stvari povoljno kod Vje~ne vatre. Tel. 033 243-554, 061 56 33 70. [erpu prodajem za toplu ~okoladu, ~eli~ne velike {erpe s poklopcima. Tel. 061 906 936. Vitrinu za torte vertikalna, rashladna, rotaciona, pe} za kola~e. Tel. 061 906 936. Plin. fritezu, toster, ro{tilj, kuhalo sa 3 ve}a gorionika, pe} za pitu. Tel. 061 906 936. Novu pe} konvektomat, 1 vrata, 5 eta`a. Tel. 061 906 936. Magnetni nakit „Energetix“ nov, 60 posto popust od prodajne cijene. Tel. 062 56 99 90. Prodajem: no`eve, {ajbe za ma{ine za meso: 22, 32, 42, alumin. plehove. Tel. 061 906 936. Karabin lova~ki 8x57, Kranj. Tel. 061 958 001. Boce za AGV sa manometrima i {laufima, zvati do 22 h. T 061 233 517. el. Slu{ni aparat nov Windows Otikon. Tel. 061 612 773. [iv. ma{ina Bagat, no`na, ugra|eno postolje i video „Orion“, prodajem. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Kafe aprat, 4 stola za ugostiteljstvo sa 12 stolica, 2 barska stola, 8 teget plavih stolica. Tel. 061 229 033.

petak, 25. februar/velja~a 2011.

41

„KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 1204-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033 650-400, 033 610000. N. Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1591-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluziname, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 2077-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 = 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 2525-1tt VODOINSTALATERELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 2255-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki i ugradnje bojlera, pe}i, ~esmi, kupatila, sanitarija, el. i vodo inst. i sl. Tel. 061 222 228. 2263-1Nd` Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 2636-1tt KANALIZACIJA - SUBA[I] - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 2646-1tt TEPSER s.o.d. - Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061 524 461, 033 200-003. 2664-1tt Vr{im perpariranje svih vrsta ptica i ostale sitne i krupne divlja~i. Tako|e nudim prodaju gotovih preparata: srnda}a, divojaraca, pauna, kune, lisica, vuka i raznih vrsta ptica. Tel. 033 641-336. 2721-1tt EPC servis - servisiranje ra~unara, laptopa i prate}e opreme; (re)instalacija sistema, konfigurisanje wireless mre`e, izrada web stranica. Veoma POVOLJNO! Dolazak na adresu besplatan! Tel. 062 643 394. 2341-1Nd` ELEKTRI^AR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v. ma{ine, ~esme, pe}i, sanitarije, osig., inst. i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 2347-1Nd` Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 2324-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 2340-1Nd` Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Profesionalne usluge masa`e, tretmani lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 010 272. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi dokumente sa ovjerom. Tel. 033 659-133 i 061 252 294. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva 65 KM (cijepana, ~okovi i metrice). Ugalj (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Ugalj (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 1109-1Nd` „D.O.O. OGREV“ vr{i prodaju drva u svim oblicima po cijeni od 40-70. Kameni ugalj Banovi}i, drveni Kreka. Posebna ponuda za penzionere na 10 rata. Tel. 062 888 503. 1412-1Nd` „OGRIJEV NA 10 RATA“! Bukova i grabova drva (}utci, cijepana). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Popust na ve}e koli~ine. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 1714-1Nd` SUHA KO BARUT! Bukova i grabova drva, cijepana, }utak, metrica i balvan, od 40 do 60. Ugalj Kreka 80. Kameni Banovi}i 150. Juka. Tel. 061 025 311. 2292-1Nd` Akcija bukova cijepana drva metar 50 KM. Kameni ugalj Banovi}i 140, drveni 60 KM. Akcija traje do isteka zaliha. Tel. 061 900 091. 2348-1Nd` Plinska pe} na dimnjak Emina 6, sa sulunarima i original crijevima, sve 150 KM, mo`e i jeftinije. Tel. 061 199 442, 033 621-733. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Nosiljku za novoro|en~ad, uvoz Njema~ka, 20 KM. Tel. 062 320 034. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Sony PL-2 sa ugra|enim ~ipom + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 259 655. Plinsku pe} za grijanje na dimnjak, marke Susler, kao nova, 150 KM. Tel. 061 377 150. Kvalitetnih 1.600 CD evergrin muzike i solidnu kolekciju narodne. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Harmonika vrata „Marley“, prodaja i ugradnja svih modela, jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Mediven, njema~ke ~arape za vene, `enske duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. 3 ko{nice, 1 kau~, 2 fotelje, 1 polukau~, 1 trpezarijski i 1 kuhinjski sto. Tel. 624-820. Harmonika vrata, prodaja i ugradnja svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Novu motornu pilu Stihl 200 KM i za{titne plo~e za Jotul pe}. T 062 474 el. 657. [krinju zarmziva~ 210 lit. Gorenje, 100 KM. Tel. 062 972 512. Prodajem parket 40 m2. Tel. 033/542-655, [efika Dori}a 26. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, b. pod. Tel. 065 689 523. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Prepelice nosilje = 5 KM, doma}e koke nosilje = 10 KM. Besplat. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prepeli~ije |ubrivo, hitno i veoma povoljno, cijena traktorske prikolice = 20 KM. Bojnik-Sarajevo. Tel. 062 134 551, 061 138 184. Harmonika vrata „Marley“, svi modeli sa ugradnjom, ve} od 60

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem manju garsonjeru u Sarajevu. Tel. 061 031 330. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Agencija kupuje stanove u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Agencija za nekretnine, potrebno vi{e stanova za kupovinu. Tel. 063 919 544. Kupujem stan u Sarajevu, u cijenu dajem auto plus doplata. Tel. 063 919 544. Hitno kupujem manji stan u Sarajevu. Tel. 061 540 015. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Kupujem manji stan u Kantonu, lokacija i sprat nebitni, isplata odmah. Tel. 062 909 887. Potrebno vi{e stanova, ku}a i zemlj{ta za prodaju na podru~ju Ilid`e i N. Grada. Tel. 062 737 207. Hitno kupujem stan do 40 m2, Skenderija-Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Kupujem stan od 50-80 m2 u Sarajevu, mo`e uz adaptaciju. T 061 106 825. el. Potra`ujemo manji stan u centru za strankinju iz OSCE-a. Tel. 061 142 704. Ovla{tenoj agenciji potreban stan ili ku}a za strani bra~ni par. T 061 142 el. 704. Agenciji potrebno vi{e manjih stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 033 203-127, 061 214 306. Potrebno vi{e manjih stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 1989-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1433-1tt

42

Petak, 25. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz
jkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Radim kataloge, reklame, kalendare, profesionalno, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 877 535. Izra|ujem projektnu dokumentaciju za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Vr{im prijevoz kombijem. Tel. 061 867 282. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Seminarski i maturski radovi, izrada i kreacija grafi~kih rje{enja, instalacija Windows XP Povoljno. Tel. 062 . 923 047 Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Drva re`em motornim `agom, varim aparatom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Molerske usluge kvalitetno i uredno. Tel. 062 073 760. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postaSERVIS KOMPJUTERA INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER. DOLAZAK BESPL. SERVISIRANJE LCD MONITORA I PRINTERA. TEL. 033/207-266. MOB. 061 149 566. 2707-1TT vljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. T 061 504 el. 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. VAMA NO]NA MORA, A NAMA JE TO POSAO! AGENCIJA ZA RA^UNOVODSTVO I PORESKI KONSALTING. TEL. 033/232-181. PTT Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Instrukcije za rad na ra~unaru: windows, word, excel, power point, internet, email i drugi programi. Tel. 062 904 739. ^uvala bih dijete od 2. god., na du`i period, u svom stanu Dobrinja 2. Tel. 061 578 169. Lanac frizerskih salona „Madonna“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Jazz Club, novootvoreni kod Narodnog pozori{ta, tra`i djevojke za rad u {anku i sali. Kont. tel. 063 640 542 (Elma). ^uvala bih dijete, ozbiljna `ena sa iskustvom. Tel. 033 649-744. Restoranu potreban kuhar. Tel. 033 233-098, 061 221 563. ^i{}enje ku}a, stanova, poslovnih objekata, tapaciranog namje{taja i tepiha. Tel. 062 455 930. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi dijete. Tel. 061 088 520. Iskusna `ena njegovala bi stariju bolesnu osobu, 8 ~as. ili 24 ~. i vodila doma}instvo. Tel. 061 875 791. Tra`im saradnike za kat. prodaju kozmetike, bespl. u~lanjenje, zarada 30 posto i vi{e. Tel. 061 622 304. Manuelna masa`a, fizioterapeut, dolazak na adresu, rehabilitacija, kvalitetno, povoljno. T 061 367 166, 033 615el. 675. Renoviranje stanova i gradnja. Tel. 062 434 929. Pravnik pru`a pravne savjete i usluge (moble, `albe, tu`be, odgovori na tu`be), prigovori. Tel. 063 190 722. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306, 061 387 850. Limar, postavlja sve vrste oluka, profesionalno. Tel. 062 316 911. PVC i alu. stolarija, demiri i vanjske roletne, popravke i {telovanje. Tel. 063 184 548. Bravarske i staklarske usluge, popravke i ostalo. Tel. 061 501 799. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. ^asovi engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce, uspje{no i povoljno. T el. 066 917 391. Ure|ujem, obrezujem vo}njake i kalemim, vrijeme je sadit od 1. III, i kalemim. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Masa`a medicinska, sportska, opu{taju}a, ugodan ambijent. Tel. 061 712 710. Uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, veliko iskustvo. Tel. 061 278 188. Penzioner iz Lukavca tra`i mla|u `ensku osobu za doma}instvo. Tel. 035 556-263, Tomo. ^uvala bih dijete u svom stanu, Otes , ozbiljna `ena sa iskustvom. Tel. 062 935 636. Hitno potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h. Tel. 061 218 071 Prekucavam maturske, seminarske i ostale radove u pisanoj formi. Tel. 062 115 882, Sarajevo. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Njega starih i oboljelih lica, ispomo} u ku}i, odvo|enje ljekaru i stru~na medicinska pomo}. Tel. 063 157 982. Oriflame trenutna zarada 30 posto+vrijedni pokloni+plata po u~inku. Tel. 061 599 706. Dajem instrukcije iz njema~kog 7 KM ~as. Tel. 062 561 742. ^istim FAP filtere za sve vrste francuskih vozila, uz garanciju. Tel. 061 131 035. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033/219 559. Vr{im molerske radove, povoljno. Tel. 061 710 125. ^istimo brzo i kvalitetno stambene i poslovne prostore. Tel. 061 516 910.

Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Prof. njema~kog jezika daje povoljno instrukcije i vr{i prevode. Tel. 062 618 039. Izvodimo molerske radove, struganje, gletovanje, moleraj. Tel. 061 184 414, 061 313 115. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. T el. 061 480 069. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Seminarski, diplomski, skeniranje i obrada slika, povoljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Profesor njema~kog jezika uspje{no daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Vodoinstalater-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i. Tel. 061 180 120. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, posl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, na-

Kupujem kafe aparate neispravne, pla}am 100 i 120 KM. Tel. 061 979 117. 2241-1Nd` Kupujem motore od ve{ ma{ine, pla}am 15 KM. Tel. 061 979 117. 2241-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare, neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 062 788 739. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. T el. 063 804 124. Kupujem dionice firmi, PIF-ova, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujemo polovne mobitele. Servis i prodaja mobitela i opreme, akcijski popust za mumine, invalide i {ehid. porodice do 50%, za sve ostale popust vikendom. Pijaca Otoka otvorena box B2. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Dionice kupujem svih vrsta, staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, pla}am odmah i dobro. Tel. 061 864 047.

Ponuda-potra`nja
Potrebna djevojka/`ena za obavljanje poslova u doma}instvu/firmi. Rad u Danskoj. Putni tro{kovi, smje{taj i hrana obezbije|eni. Plata prema kvalifikacijama i dogovoru. Info +455 146 4870, e-mail: bvd@bvdhome.com 16023-1Nd` Cafe-restoranu „METROPOLIS“ potreban konobar m/` i higijeni~arka. Kontakt tel.: 062 555 550. 2603-1tt Restoranu na Marin Dvoru potrebni restoranski konobar i {anker. Tel. 062 387 663. 2745-1tt Potrebna 2 konobara i 2 konobarice u ugostiteljskom objektu u centru grada. Tel. 062 213 788. 2750-1tt NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Potreban voditelj ovla{tenog servisa „Nissan, Sarajevo“ sa radnim iskustvom u auto industriji. Kontakt tel. 033/789-365, 789-366. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao, KS. Tel. 061 381 802. Tra`im posao obezbije|enja, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Novootvorenoj piceriji na D. Malti, potreban 1 pic-majstor i 1 iskusna kuharica. Tel. 061 828 452. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. „T epser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Mu{ki frizer vr{i usluge {i{anja i brijanja u va{oj ku}i. Tel. 065 302 646.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

petak, 25. februar/velja~a 2011.

43

44

Petak, 25. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

oglasi
Na osnovu ~lana 269. stav 1. ta~ka 7. Zakona o privrednim dru{tvima, ~lana 82. stav 1. ta~ka 7. i 18. Statuta Dru{tva, te Odluke N. O. broj: 7/11 od 23.02.2011. godine Trgovina „Borac“ d.d. Travnik objavljuje

OGLAS
ZA PRODAJU DIJELA IMOVINE
1. PREDMET PRODAJE 1.1. Poslovni objekat - Distributivni centar Slimena - Travnik - povr{ine 6.000 m2 (prizemlje + 3 sprata) sa pripadaju}im zemlji{tem pod poslovnim objektom i dvori{tem povr{ine 8.062. m2, te prate}im prizemnim objektom (prostorije za administraciju i za{titarsku slu`bu) i trafo stanicom. - objekat je namijenjen za skladi{tenje roba, te posjeduje liftove nosivosti 3 tone, vlastitu kotlovnicu i agregat. - uknji`ba izvr{ena 1/1 u korist Trgovina „Borac“ d.d. Travnik, zajedno sa pripadaju}im zemlji{tem i trafo stanicom 2. SADR@AJ PONUDE - Naziv i adresa ponu|a~a, identifikacioni broj za pravna lica ili mati~ni i broj LK za fizi~ka lica. - Ponu|ena cijena i na~in pla}anja. Objekat se mo`e pogledati svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, informacije se mogu dobiti na telefon 030/511-118. Ponude slati na adresu Trgovina „Borac“ d.d., Tvorni~ka bb , 72270 Travnik uz naznaku „PONUDA PO OGLASU“. Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objavljivanja oglasa.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 108754 09 I Sarajevo, 18. 02. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja „Intesa SanPaolo bank“ DD Sarajevo prema izvr{enicima Sali} Ibri, Sali} Abidu, Sali} Emiru i Ali} Lutvi iz Sarajeva, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03 i 33/06) u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ br. 53/03) isprave - mjenice od 21. 12. 1999. godine koja je dospjela za pla}anje dana 20. 05. 2009. godine prema izvr{enicima Sali} Ibri, Sali} Abidu, Sali} Emiru i Ali} Lutvi iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 20. 05. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 120,00 KM i to: zaplijenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu njihovog prebivali{ta, shodno ~l. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enici Sali} Abid i Sali} Ibro mogu izjaviti prigovor ovom Sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Trgovina „Borac“ d.d. Travnik zadr`ava pravo da ne prihvati nijednu ponudu, ukoliko ne odgovara interesima dru{tva. Shodno zaklju~ku Nadzornog odbora sredstva od prodaje imovine }e se koristiti za izmirenje dospjelih obaveza (poreza , doprinosa i dr.). Trgovina „Borac“ DD Travnik

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU

odre|eno dana 26. 8. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 14. 08. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne

Op}ina Te{anj objavljuje:

Javni poziv za upis i uplatu I (prve) emisije municipalnih obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze / burze vrijednosnih papira
Upis se vr{i u periodu od 11.04.2011. godine do 20.04.2011. godine kod svih ovla{tenih profesionalnih posrednika Sarajevske berze / burze vrijednosnih papira koli~ina vrijednosnih papira koja se emituje: 5.000 municipalnih obveznica prodajna cijena: 100 KM (kona~nu cijenu, koja mo`e biti i ve}a, utvr|uje Berza metodom preovla|uju}e cijene) procenat uspje{nosti emisije: 60% od ukupno ponu|enog broja vrijednosnih papira rok dospije}a: 3 godine od dana progla{enja uspje{nosti emisije godi{nji prinos: 6%, a ra~una se na ostatak glavnice uz primjenu linearnog modela obra~una kamate isplata anuiteta: godi{nja Prospekt javne ponude municipalnih obveznica mo`e se besplatno dobiti kod emitenta, agenta emisije i na Sarajevskoj berzi / burzi
BANKA DEPOZITAR EMITENTA Naziv: Vakufska banka d.d. Sarajevo Sjedi{te: Mar{ala Tita 13, 71 000 Sarajevo Telefon: 00387 (0) 33 28 01 00 Fax: 00387 (0) 33 22 63 81 Web adresa: vakufska@vakuba.ba
Agent emisije: „ SEE Investment Solutions „ d.o.o. Sarajevo Sjedi{te: Obala Kulina bana 25, 71000 Sarajevo Telefon: + 387 33 27 56 50 Fax: + 387 33 27 56 51 E-mail: info@seeinvestments.ba m Web adresa: www.seeinvestments.ba

Dnevni avaz
Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i dedo

petak, 25. februar/velja~a 2011. .

45

Dana 26. 2. 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo i punac

ZAHID (EJUB) JUSUFSPAHI]
Tu`an je ovaj dan jer nas podsje}a na rastanak s tobom. Tuga i bol ne mjere se vremenom, nego prazninom koju si ostavio za sobom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet S tugom i po{tovanjem, supruga Ai{a, sin D`evad, k}erke Ra{ida i Medhija sa porodicama. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 26. 2. 2011. godine u 13.00 sati u ku}i rahmetlije, ul. 2749-1tt Breka br. 78

HAJDAR - HAJDO (IBRE) KOLAR
Ponosni smo {to smo te imali, a mnogo tu`ni {to smo te izgubili. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, biti voljen i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Mina, k}erke D`emila i Mejra, unuci Adnan i Alen, zet Fudo. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati.
2349-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog, dobrog i voljenog

SALIH ZELIHI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Zauvijek si u na{im srcima. Vole te Tvoji najmiliji

27. 2. 2006 - 27. 2. 2011.

2330-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

na mog

TU@NO SJE]ANJE

na{em dragom i voljenom dedi

Dana 25. februara 2011. navr{ava se godina dana od smrti mog tate

OMERA ([ABANA) GABELE
Ovaj dan je bolni podsjetnik na vrijeme, na godinu dana bez tebe. Puno mi nedostaje{. U mom srcu i srcima onih koji te vole, `ivi{ i dalje sa najljep{im uspomenama. Voljeno moje, da ti dragi Allah da lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Neca i zet Orhan Tucakovi}
ptt

OMERA GABELU
Dana 25. 2. 2011. navr{ava se godina dana od kada nisi sa nama dragi Oma, ali jesi u mislima i sje}anju, pri~aju}i o tebi svaki dan, o tvojim {alama, zgodama i nezgodama kroz suze i smijeh. ^uvam te u srcu, volim i molim dragog Allaha d`.{. da ti da lijepi D`ennet. Hatma dova }e se pokloniti prije d`ume namaza istog dana u d`amiji Varda u Konjicu. Supruga Mina
ptt

SALIH ZELIHI]
27. 2. 2006 - 27. 2. 2011.

Vole te tvoji unuci Eldar i Darija Be}irovi}
2330-1nd`

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se 5 godina od smrti na{e sestre, zaove i tetke

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se godina dana kako nije sa nama na{ otac i svekar

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{ava 7 godina otkako nas je napustio na{ otac

RAMIZU ALI]U
Dobrom, plemenitom i dragom prijatelju Spasoje Dodig sa porodicom
2336-1nd`

Prim. dr. ISMET ]ERANI]

AZRE MUJKI], ro|. AJANOVI]
Te{ko je opisati koliko nam nedostaje{. @ivjet }e{ u na{im srcima dok i mi `ivimo.
2700-1tt

OMER GABELA
S ponosom i ljubavlju ~uva}emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Elvir i nevjesta Zerina
ptt

Amra i Jasmin ]erani}

Ahmed, Nura, Adis, Ajla, Nermina i djeca

^ETRESENICA

U petak, 25. 2. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se ~etrdeset dana od smrti majke i supruge

\EMAL (RAMIZ) TUCAK
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti istog dana (petak, 25. 2. 2011.) u 17.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Sumbul ^esma br. 35. Tvoj brat D`evad sa porodicom
No 036135

MIRE (ro|. MARI]) MEHMEDINOVI]
Tvoji: Juso, Vedran i Zlatko
2332-1nd`

46

Petak, 25. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz
UDRU@ENJE 101. BRIGADA SARAJEVO

Dana 27. 2. 2011. godine navr{ava se 20 godina od smrti dragog oca

OBAVJE[TENJE
U povodu 18. godi{njice osnivanja 101. motorizovane brigade Armije RBiH, dana 2. marta 2011. godine u multimedijalnoj sali Op}ine Novi Grad odr`a}e se sve~ana akademija, sa po~etkom u 18 sati. Pozivaju se svi pripadnici ratne 101. motorizovane brigade, porodice {ehida, poginulih i umrlih da prisustvuju ovoj akademiji. Tako|er, u okviru obilje`avanja godi{njice formiranja Brigade, dana 25. februara 2011. godine, u d`amiji u Vrbovskoj ulici prou~it }e se Jasin prije d`ume-namaza za sve {ehide i umrle, a parastos i misa zadu{nica }e se odr`ati u crkvi u Rajlovcu, odnosno u Crkvi Presvetog trojstva na Dolac-Malti za poginule i umrle pripadnike pravoslavne i katoli~ke vjeroispovijesti, sa po~etkom u 13 i 17 sati. Odavanje po~asti {ehidima, poginulim i umrlim pripadnicima 101. motorizovane brigade bi}e uprili~eno polaganjem cvije}a na mezarjima: Kova~i, Lav, Stadion, Sveti Josip, @i{, Boljakov Potok, Bu~a Potok, Obad i Alipa{ina d`amija. Pripadnici Brigade ovo }e uprili~iti 2. marta 2011, od 12 do 14 sati.

MILOJA ZARI]
Sa ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoje dostojanstveno postojanje, ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam pru`io. Dana 26. 2. 2011. godine odr`a}e se pomen na groblju Bare. Supruga Draga, k}eri Sanja, Radojka i Mirjana sa porodicama
2738-1tt

UPRAVNI ODBOR UDRU@ENJA

N

Dana 22. 2. 2011. godine navr{ilo se 5 godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

na na{e drage

SJE]ANJE

ABAZ ([IRBEGA) MALI]BEGOVI]
iz @ep~a Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti, s po{tovanjem spominjati i s ljubavlju u srcu ~uvati uspomenu na tebe. TVOJI NAJMILIJI
PTT

SIDIKA (MUHAMEDA) VOLJEVICA, ro|. BI[]EVI]
1922 - maj 2008.

IBRAHIM - BAJA ([EFIKA) VOLJEVICA
1955 - februar 2008.

NUSRETA (SALKE) VOLJEVICA, ro|. LERI]
1958 - avgust 2008.

S ljubavlju i po{tovanjem, Zauvijek zahvalni va{i: Arnad Voljevica, D`enana Pa{i} sa suprugom Muhamedom i djecom Almom i Lejlom 241-1mo

Dana 27. 2. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ najmiliji

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se 51 dan od smrti na{e drage

dragoj majci

SAUDIN POROBI]
S ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na tebe i molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te nagradi lijepim D`ennetom i vje~nim rahmetom. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 27. 2. 2011. godine u 14 sati, u ulici Urijan Dedina 116. Tvoji: Fatima, Lejla, Tarik i Rijad
2736-1tt

SADIKI BERBI]

MASIJE AGANSPAHI], ro|. KORMAN
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

TU@NO SJE]ANJE

SAFET (MURAT) MASLO
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bol i prerani rastanak sa tobom. Rije~i su slaba utjeha onima koji te nikad ne}e i ne mogu preboljeti. Mi }emo te uvijek ~uvati u na{im srcima, pamtiti i moliti Allaha d`.{. da ti podari d`ennetske ljepote. Tvoji: supruga Mirsada, sinovi Anel i Adin
2739-1tt

Tvoji praunuci Stella, Mak, Boris i Farah
2744-1tt

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 26. 2. 2011. godine u 15.00 sati, u ku}i `alosti u ulici Grbavi~ka br. 17/V u Sarajevu. O`alo{}ena porodica
75-1ze

2004 - 2011.

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e k}erke, sestre i brati~ne

NEJLA KARKELJA
2008 - 2011.
„... Najljep{i si cvijetak {to nikad ne vene, na{ prekrasni cvijetak i vje~ne uspomene. Uspomena ova na{a srca spaja, da premosti „more“ koje nas razdvaja. U toj uspomeni zauvijek }emo `ivjet, i ponijet je sa sobom - u beskrajni Svijet!...“ Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Koliko god dana da pro|e, osje}aj je isti... Beskrajno nam nedostaje{! Tvoji neutje{ni: otac [e}o, mama Sanela, sestra Naida i tetka Nefa.
2747-1tt

Dana 27. 2. 2011. godine navr{avaju se 52 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

AZRUDIN (MEHMED) PONDRO
S puno ljubavi, tuge i po{tovanja u srcu ~uvamo najljep{e uspomene na tebe, tvoju ljubav, dobrotu i plemenitost koju si svima nesebi~no poklanjao. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Vole te tvoje: majka Remzija i sestra Azra Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 27. 2. 2011. godine u 13 sati u ulici Bra}e Begi} 23 - Ko{evsko brdo.
2742-1tt

SJE]ANJE

HAFIZA (HUSO) PA[I], ro|. BAJRAMOVI]
25. 2. 2007 - 25. 2. 2011.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Hvala ti. Tvoji najdra`i: Enver, Edina, Aida, Mirsad i Amir
2735-1tt

Danas je 40 dana kako smo ostali bez Tebe, najdra`a na{a du{ice TU@NO SJE]ANJE

NEJLA KARKELJA
(2008 - 2011)
Ni slutili nismo da }e Tvoj mladi `ivot biti ovako prekinut, da }emo ostati bez Tebe, ali znamo da si oti{la u mnogo ljep{i svijet, u d`ennetske ljepote, gdje Ti, zlato na{e voljeno i pripada{... Sunce na{e maleno, zauvijek }e{ biti u na{im mislima i u na{im srcima... Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji neutje{ni: dedo Ismet, nana Azra, daid`a Sanjin, dainica Lejla, ro|ak Kenan i rodica Taira 2747-1tt

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se 6 godina otkako nas je napustio na{ dragi prijatelj i ro|ak

BE[IR (NAZIFA) MUSAEFENDI]
Voljeli bismo da se vrijeme mo`e vratiti, i da opet vidimo tvoje lice, o~i s blagim pogledom punim ljubavi i topline za sve nas. Ostavio si prazninu, neizmjernu bol i tugu u srcima svojih najmilijih. Nema utjehe za nas, ali ti }e{ zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: supruga Suada, k}erke Selma i Kenana, zetovi Mensur i Muhamed i unu~ad [ejla, Alisa i Mahir PTT

13. 10. 1957 - 28. 2. 2011.

had`i HASAN MISIMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hilmija Ismailovi} sa djecom
2748-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE na sestru i sestri~inu

petak, 25. februar/velja~a 2011. .

47

Dana 23. 2. 2011. navr{ile su se tri godine kako je na ahiret preselila na{a draga majka, punica i nena

Danas se navr{ava pet godina od kada sa nama nije na{ dragi

ALMA [EHO, ro|. HAFIZOVI]
Uvijek si u na{im srcima, mislima i dovama. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca Dana 25. 2. 2011. u d`amiji Faleti}i prije d`ume namaza prou~i}e se Hatma dova.
2719-1tt

SAFET (MULE) NI[I]
Bio si i ostat }e{ dio nas, jer godine koje prolaze ne}e nikad izbrisati uspomenu na tebe. Supruga Hazema, k}erke Elvira i Sanela
2720-1tt

RIZVANOVI] (r. HADROVI]) RAMIZA

i

RIZVANOVI] HAZNEDA

Drage moje, u o~ima suze, u srcu bol, u familiji tuga koju nikad ne mo`emo zaboraviti. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Va{a sestra / tetka Sena, sestri~na Admira, sin / brat D`enan PTT POSLJEDNJI SELAM

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i brata

JOSIP (ANTON) KUHANEC
9. 2. 1939 - 24. 2. 2011.
Skrhani bolom i tugom ti upu}ujemo posljednji pozdrav. Ponosni na tebe jer si se borio do posjednjeg trenutka. Zauvijek }emo te nositi u svom srcu. Puno te volimo i ljubimo do neba. Tvoja k}erka Helena i supruga Marija
2731-1tt

dragoj sestri

ASIM (MUSTAFA) NIK[I]
Uz Hatma dovu, molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i veliki rahmet. Poslije tebe vi{e ni{ta nije isto. Volimo te.

NAZA ROV^ANIN

Me{a sa porodicom
2733-1tt

Supruga Sena, sinovi Amel i Amar, bra}a Husein i Muamer sa porodicama
2722-1tt

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

Dragoj sestri

HAMDO (VEJSIL) BUKVI]
@ivot je prolazan, a uspomene na tebe ostaju vje~no. Skromni i plemeniti ljudi, kao {to si bio ti odlaze tiho i iznenada, ali se dugo pamte. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Naser sa porodicom
2723-1tt

AHMED (HAMDIJA) GRANI]
25. 2. 1997 - 25. 2. 2011. godine
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe ostaju. Uvijek si bio i uvijek }e{ ostati u na{im srcima i na{im mislima. Puno nam nedostaje{. Tvoji najmiliji, koji te se sje}aju i koji te iskreno vole. Porodica Grani}
2257-1nd`

EVZETA (TASIM) KRATINA, ro|. DEMIROVI]
Vrijeme prolazi ali tuga i bol ostaje u na{im srcima. Dok `ivimo `ivje}e{ i ti. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i d`ennetske ljepote. Tvoja sestra Nijaza Albinovi}
2287-1nd`

25. 2. 2009 - 25. 2. 2011.

POSLJEDNJI SELAM

Dana 25. 2. 2011. navr{avaju se 2 godine oTkako si preselila na ljep{i svijet

OCU NA[E MELIHE Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih godina otkako je na ahiret preselio na{

MUSTAFA (ABDULKADIR) STO^EVI]
EL-FATIHA

NAZA (D@EMBASOVI]) ^ATI]
Pamtimo te po dobrim djelima i tako }e i ostati u na{im srcima. Neka ti Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoj: sin Nusret, k}erka Samka sa porodicama i sestra Rasema
2705-1tt

ASIM GUTI]
Ponosni smo {to smo te imali, a nesretni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Nefisa, k}erka Sejda i sin Sead
2732-1tt

U^ITELJ IZET TUR[I], U^ENICI I RODITELJI PRVOG RAZREDA PRVE PRIVATNE OSNOVNE [KOLE „ISA-BEG ISHAKOVI]“

PTT

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 21. 2. 2011. navr{ilo se 40 dana otkako nas je napustila na{a

na{oj kom{inici

FATIMA - MINKA JERLAGI], ro|. KAROVI]
Za sve {to pro{lo je i za sve {to dolazi, tako nam nedostaje{. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Porodica Tevhid }e se prou~iti u subotu, 26. 2. 2011. u 13.00 sati u d`amiji u ul. Mandrina (A{ikovac).
2212-1nd`

[EMSA ALJIJI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoje kom{ije: Miradina, Hazir, Nuradin - Bijeli, Hajrudin - Braco, Daut sa porodicama
2634-1tt

MUSTAFA - @UTI (ABDULKADIR) STO^EVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. O`alo{}eni: Nasiha, Adnan, Muhamed, Fadila
2711-1tt

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga sestra
POSLJEDNJI POZDRAV

Danas, 25. 2. navr{ava se {est godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

na{em ro|aku

[EFIKA HAD@AVDIJA, ro|. MEZIT
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj dragi lik. El - Fatiha! O`alo{}ene sestre: Namka, Fadila i Mirsada sa porodicama
2699-1tt 72-1ze

Dr. JESENKU (HASNA) VUKOTI]
Senka, Fatka, Ismet, Izet i Jasna sa porodicama

HAMDIJA (SALIHA) KARALI]
Tvoji: Vi{nja i djeca
PTT

48

Petak, 25. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke SJE]ANJE

Dana 25. 2. 2011. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine od smrti na{e drage tetke

VAHIDA HRUSTANOVI], ro|. HABUL DRAGICE (GAVRO) VIDAKOVI]
Tvoj lik i dobrota ostat }e zauvijek u na{im srcima i mislima. Tvoje brati~ne Ranka i Branka sa porodicom
2726-1tt

Na{e misli su vje~no uz tvoj dragi i plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sa mnogo ljubavi i po{tovanja. Sin D`emal - Bubo, snaha Jasminka i unuke D`ana i Nad`a
2697-1tt

MUNIBA (HILMO) KULOVAC
Mila na{a majko, godina je pro{la a na{a bol jo{ uvijek je ista. Dok `ivimo mi `ivjet }e i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: sinovi Fuad i Hamza, k}erka Mu{a, snahe Mestrefa i Sanela, zet [a}ir, unu~adi Irma, Bakir i Merima Hatma }e se pokloniti istoga dana u 15 sati na Sokolju u [ehidskoj d`amiji. 2331-1nd`

MUHIDIN LINDOV
Dragi Muhidine, [kolski dani drugog polugodi{ta proti~u nam u nevjerici da Te vi{e ne}emo sretati na {kolskim hodnicima. ^esto si u na{im mislima i razgovorima. Tvoji drugovi i drugarice i kolektiv Osnovne {kole „Skender Kulenovi}“

(1996 - 2011)

PTT

Dana 27. 2. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

POSLJEDNJI POZDRAV

PA[A MRKVA, ro|. ESKO
Sve rije~i nisu dovoljne da iska`u koliko nam nedostaje{, jer bol nije u rije~ima, nego u srcu gdje }e{ ostati voljena i nikad zaboravljena. Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 27. 2. 2011. godine u 11.00 sati u ku}i `alosti na Vratniku, ulica Carina br. 11. Tvoji najmiliji
2730-1tt

Na{oj prijateljici

MARINI TRUMI]
Ivanka @alica - Kika i Antonije, Pjer, Marija, Jasna, Marko, Matej i Ismar
2716-1tt

SJE]ANJE na drage roditelje

Dana 25. 2. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

PURGI]
iz Luga kod Prozora

HAKIJE (MUJA) \ULAN^I]
Na{e misli su vje~no uz tvoj dragi i plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet. Sa mnogo ljubavi i po{tovanja, sin Mujo, supruga [emsa, snaha Sehija, unuci Altijana i Amel
2702-1tt

Dana 24. februara 2011. navr{ilo se sedamnaest tu`nih godina otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar, punac i deda

EDHEM KAZAZI]
1994 - 2011.
S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomene na tebe. Supruga Adila sa djecom U petak, 25. februara 2011. u d`amiji u Liv~u kod Mostara, prije d`ume namaza, bit }e prou~ena hatma dova.
2706-1tt

FATA
27. 2. 1981 - 27. 2. 2011.

SALKO
23. 3. 1953 - 27. 2. 2011.

Sa ponosom, po{tovanjem i zahvalno{}u uvijek }emo se sje}ati va{e ljubavi, dobrote i plemenitosti koju ste nam nesebi~no pru`ali. Zahvalna djeca: sin Hasan, k}eri Kada, Hata, Zejna, Emu{a i Raha.
2259-1nd`

Dana 25. februara 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{e drage supruge, majke, svekrve i nane

POSLJEDNJI SELAM

majci, nani i svekrvi

Svi smo mi Allahovi i Njemu }emo se vratiti
POSLJEDNJI SELAM

RABIJA (HASIB) HOD@I], ro|. VINJI[TAK
Protekla godina nije ubla`ila tugu i bol za tobom. Sve dok `ivimo tvoj lik }e biti u na{im srcima. Tvoji: suprug, sinovi, snahe i unuke Tevhid }e se prou~iti 27. februara 2011. u 13.00 sati u ku}i o`alo{}enih.
2712-1tt

MEJRI D@IHAN

mojoj dragoj

Vje~no }emo ti biti zahvalni na svemu. Sin Aziz sa suprugom Had`irom i k}erkom Lejlom
2713-1tt

MEJRA D@IHAN
Puno }e{ mi nedostajati. Ko }e me do~ekivati po dolasku iz {kole, s kime }u se igrati, moja nanaro. Tvoja unuka Lela
2713-1tt

SJE]ANJE na na{eg dragog oca, dedu i punca

SJE]ANJE

Dana 27. 2. 2011. navr{ava se jedanaest godina otkako je preselila na ahiret najdra`a supruga, majka, nana i punica

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

Dana 24. 2. 2011. pro{lo je godinu dana od smrti na{e drage

had`i IBRAHIM (RED@E) AHMETOVI]
^uvamo te u na{im srcima od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Azra, unu~ad Ned`ad i Nermina i zet D`evad Ahatovi}
2647-1tt

[TEFANIJA (ANTE) MILETOVI]
26. II 1996 - 26. II 2011.

IBRAHIM (MUHAREMA) GRANULO FERIDA DAID@I], ro|. HOD@I]
Vrijeme ne mo`e izbrisati ljubav, po{tovanje, zahvalnost i sje}anje. Porodica
2684-1tt

1998 - 2011.

21. 11. 1955 - 25. 2. 1994.
Godine prolaze, a bol i sje}anje za tobom uvijek ostaju u srcima onih koji te vole. Sin Tarik i supruga Sabira
2704-1tt

RAMIZ (BAJRO) ALI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Jasmina i Muhamed Oru~evi} sa porodicom
2724-1tt

SVJETLANE KO[TREBI]
Pomen }e se obaviti 26. 2. 2011. u 12.00 sati na groblju Sv. Arhangeli na Ciglanama. Uvijek zahvalna njena porodica
2698-1tt

S tugom i ponosom Miro, Beba i Seka sa svojim porodicama
2592-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE

petak, 25. februar/velja~a 2011. .

49

na mog dragog brata

SULEJMAN zv. SULJO (HASANA) BAHI]
23. 2. 1984 - 23. 2. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvam uspomenu na tvoj plemeniti lik i tvoju dobrotu du{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Brat Hasan

EDNAN - EDO HAD@IALI]
21. 2. 1993 - 21. 2. 2011.
111

KERIM (EDNANA) HAD@IALI]
27. 2. 2010 - 27. 2. 2011.

S ljubavlju i tugom, Supruga i majka Nermina, majka i nana Zubejda, sestra i tetka Azra, porodica i prijatelji Tevhid }e se prou~iti, 25. 2. 2011. godine iza jacije namaza u Tekijskoj d`amiji na Mejta{u ul. Sara~ 2708-1tt Ismailova.

ZAHVALNICA
Zahvaljujemo se Klini~kom Centru Univerziteta u Sarajevu i li~no prof. dr. Farisu Gavrankapetanovi}u za sve u~injeno dobro za rahmetli Ned`ada-Abe Selmanovi}a. Sin Edin i porodica Selmanovi}
No 036131-bak

U petak, 25. 2. 2011. godine navr{ava se 40 dana tuge i bola kako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

Dvadeset petog februara 2011. godine navr{ava se godina dana otkako nije s nama

MI^I] (BLA[KA) NEDELJKO - NEDO
1953 - 2011.
Zauvijek u na{im srcima Supruga Sonja i sin Dejan ZAHVALNICA U nemogu}nosti da se svima pojedina~no zahvalimo, na ukazanoj pomo}i i pa`nji, ovim putem najiskrenije se zahvaljujemo: Klinici za Nefrologiju, profesorici dr. Ra{i} Seniji, kum dr Ra{i} Ismaru, te ostalom osoblju, Klinici za endokrinologiju, dr. [urkovi} Ismana, ambulanta ^emalu{a, Op}ina Centar, Vindi TIP Sarajevo, apoteka Vi{njik, kom{ijama, porodicama Pleh, Dadi}, Ligata, te mnogobrojnim prijateljima koji su ispratili na{eg Nedeljka na vje~ni po~inak. Porodica Mi~i} 2710-1tt

ZEHRA PO@EGIJA, ro|. HAD@IMUSI]
(1930 - 2010)
Darovala nam je dobrotu, ljubav, mir i plemenitost. Zauvijek }emo je nositi u svojim srcima. K}erka Azra, zet Hamza i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti 25. februara u 15 sati u Bakijskoj d`amiji.
2709-1tt

Dana 1. marta 2011. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret

Dana 1. 3. 2011. godine navr{ava se 18 godina od kada je tragi~no preselio na ahiret na{ dragi

SAFETA (MEHMEDALIJE) RED@I]A
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Ifeta, k}erka Irhana, zet Sead, unu~ad Aida i Nedim
53-1tr

IBRAHIM HOD@I]
iz Busova~e Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ uvijek nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Enesa, sinovi Admir i \enan sa porodicama
71-1ze

U petak, 25. februara navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret

U petak, 25. februara navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret

U petak, 25. februara navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret

HAKIJA (MUJE) \ULAN^I]
Te{ko se pomiriti sa sudbinom da nisi vi{e sa nama. Uvijek }emo se sje}ati tvog osmijeha i dobrih o~iju punih ljubavi i dobrote. Neka ti Allah d`.{. podari sve dobrote onog svijeta. Tvoj brat Izet sa porodicom

HAKIJA (MUJE) \ULAN^I]
Sa neopisivom tugom, sje}amo se tog kobnog dana kada nas je tvoje lice napustilo, ali vrati nam se osmijeh na lice kada se sjetimo svih tvojih dobrih djela. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve najljep{e na onom svijetu iako }e{ zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Tvoj brat Huso sa porodicom

HAKIJA (MUJE) \ULAN^I]A
Kao da si jo{ ju~e bio sa nama. Tu`ni smo {to smo te izgubili, ali smo ponosni {to smo te imali. Molimo Allah d`.{. da ti podari D`ennet i d`ennetske ljepote. Tvoj brat Rifet sa porodicom
2656-1tt

50

Petak, 25. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz
Dana 25. februara 2011. godine navr{ava se tu`na godina kako nije sa nama na{ dragi

ORHAN SAHA^I]
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Jasmina, k}i Lejla i sin Mirza
2574-1tt

TU@NO SJE]ANJE

NAMKA BASARA, ro|. DEKI]
25. 2. 2009 - 25. 2. 2011.
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na TVOJU dobrotu, humanost, plemenitost... Djeca sa porodicama: Sulejman Halilbegovi} - Sandi, Faruk Halilbegovi} - Fari, Zoran Juri} - Zoka
2614-1tt

SJE]ANJE

Na na{e drage roditelje

U utorak, 22. 2. 2011. godine navr{ilo se 40 dana otkako je preselila na ahiret na{a voljena

MUSTAFA (MUSTAFE) DELI]
1989 - 2011.

i

HANIFA DELI], ro|. SPAHI]
1999 - 2011.

BAHRIJA (MUSTAFA) TRBI], ro|. [ERBO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u subotu 26. 2. 2011. godine na Trgu Heroja 30/VI u 14 h.
2663-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

O`alo{}ena porodica
2652-1tt

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret

E[REF - FADIL (ABID) KALIMAN
24. 2. 2007 - 24. 2. 2011.

SAKIB (E[REF) KALIMAN
8. 4. 1984 - 8. 4. 2011.

BEDRIJA (MUHAREMA) FAZLI], ro|. ALAGI]
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo ~uvati uspomenu na Tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji najdra`i: suprug Taib, k}erke Jasmina, Azra, Ehlimana, sestra Nad`ija, unuci Elma, Berin, Adna, Safet, Kenan, Imran, zetovi Kerim, Senad, Emir i Mirzad Hatma dova }e se prou~iti 26. 2. 2011. u 13 h na mezarju Ravne Bakije.
2680-1tt 2703-1tt

Kada umiru ne~iji voljeni, neutje{ni su oni koji iza njih ostaju... Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet va{im du{ama. Va{i najmiliji

Dana 25. 2. 2011. godine navr{avaju se 52 dana kako sa nama nije na{a draga majka, punica i nana

Dana 23. 2. 2011. godine navr{ava se 11 godina od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac i djed

[EMSA ALJIJI, ro|. ^UTUK
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje k}erke Fatima, Amira i Zaha, zet Enver, unu~adi i praunu~adi, rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u petak 25. 2. 2011. u 14.00 sati Stro{i}i 59.
2667-1tt

DIM[O (MARINKO) TOMI]
Tu`an je ovaj dan jer nas isti podsje}a na dan kada si nas prerano napustio. Nema dana ni no}i, a ni godina koje te mogu izbrisati iz na{ih srca, misli, i osje}aja da si tu pored nas, te da nas upu}uje{ kako da nastavimo i idemo dalje, da ~inimo dobra djela. [to vi{e vremena - godina prolazi sve vi{e nam nedostaje{, dok jednoj osobi koja te nikad nije upoznala smeta{ al neka joj je na ~ast. S puno ljubavi i po{tovanja prema tebi, ponosni {to smo te imali a tu`ni {to smo te prerano izgubili. Dana 26. 2. 2011. godine u 12.15 h posjeti}emo tvoj vje~ni dom i prekriti ga cvije}em. Tvoji najmiliji: supruga Desa, k}i Tanja, sin Zoran i unuci Dimitrije i Teodora 2657-1tt

Dana 25. 2. 2011. godine navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi

RUSMIR (AVDO) SADOVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. S po{tovanjem, Porodica
2648-1tt

Dnevni avaz
U petak 25. 2. 2011. godine navr{ava se {est godina otkako je na ahiret preselio
SJE]ANJE

petak, 25. februar/velja~a 2011. .

51

RAMADAN (MISIMA) MISIMOVI]
3. 9. 1954 - 25. 2. 2011.
„Svi smo mi Allahovi i Njemu }emo se vratiti“ (Sura EL - Bekare, ajet 156) Senad Misimovi} sa porodicom
N

had`i HASAN (RAMADANA) MISIMOVI]
„Svi smo mi Allahovi i Njemu }emo se vratiti“ (Sura EL - Bekara, ajet 156) Supruga Nasiha Misimovi} i sinovi Sead i Senad Misimovi} sa porodicama
N

SJE]ANJE

AI[A (ZAIMA) MISIMOVI], ro|ena MULAIMOVI]
25. 3. 1984 - 25. 2. 2011.
„Svi smo mi Allahovi i Njemu }emo se vratiti“ (Sura EL - Bekare, ajet 156) Senad Misimovi} sa porodicom
N

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

HASIJA OBAR]ANIN, ro|ena MISIMOVI]
20. 8. 1992 - 25. 2. 2011.
„Svi smo mi Allahovi i Njemu }emo se vratiti“ (Sura EL Bekare, ajet 156) Senad Misimovi} sa porodicom
N

NAFIJA (SAJTO) MISIMOVI], ro|ena HARLA]
20. 6. 2002 - 25. 2. 2011.
„Svi smo mi Allahovi i Njemu }emo se vratiti“ (Sura EL Bekare, ajet 156) Senad Misimovi} sa porodicom
N

RE\EP (RAMADANA) MISIMOVI]
7. 1. 2004 - 25. 2. 2011.
„Svi smo mi Allahovi i Njemu }emo se vratiti“ (Sura EL Bekare, ajet 156) Senad Misimovi} sa porodicom
N

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se devet tu`nih godina otkako nije sa nama na{ voljeni

Dana 26. februara 2011. navr{ava se deset godina otkako je preselila na ahiret na{a draga i beskrajno voljena supruga, majka, sestra i nana

ORHAN (NED@IBA) KADENI]
Dragi na{ Orhane, bol se ne mo`e iskazati rije~ima, jer bol je u na{im srcima, gdje }e{ vje~no ostati, biti voljen i nikad zaboravljen. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: otac Ned`ib - Bibo, majka Zirafeta, supruga Aida, k}erke D`ejlan i Sanita, brat Adnan, snaha Berina, brati}i Amar i Alvin, striko Avdo, strina Haja, 2642-1tt sister Zina i Sabina sa porodicama

Draga Fatima (Mimo), Vrijeme prolazi, ali ne lije~i na{e rane i veliki bol. Osje}anja su ista kao {to su bila i onog dana kada si nas napustila. Da suze i bol mogu da te vrate, ti bi `ivjela vje~no. Tuga i bol ostaju stalno u nama. Silazi sa lica i savija se u du{i, ogromna i te{ka. Nosimo je sa sobom ma gdje bili. Tvoja toplina kojom si zra~ila, dobrota i ljubav koju si nam pru`ila, ~ine nas ponosnim {to smo te imali. Sje}anje na tebe ostat }e sve dotle dok `ive oni koji te vole. Hvala ti na svemu {to si nam od svog plemenitog srca dala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Kemal, sinovi Jasmin i Edin, unuci Rijad i Ajdin, sestre Nad`a i Minka, bra}a Mustafa i Ned`ad, snahe Indira, Sabina, Sanija i Maksida, tetka Zuhra 2347-1tt

FATIMA HAMZA, ro|. BABI]

Dana 26. II 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ najdra`i suprug i tata

Dana 26. 2. 2011. godine se navr{ava godina dana od tragi~ne pogibije na{eg velikog prijatelja i radnog kolege

RED@EP (ADILA) MUMINOVI]
Ne postoji zaborav, samo tuga, praznina i vje~no sje}anje na tvoju nesebi~nu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ao. Bol nije samo u rije~ima, ve} i u srcima, gdje }e{ vje~no ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Tvoja supruga Maida, sinovi Nedim i Mirsad - Mika, snahe i unu~ad Tevhid }e se prou~iti 26. II 2011. godine u 13 h ul. Grada Bakua br. 6.
2267-1nd`

HAMID (JUSUFA) PE[TEK
27. 2. 1954 - 26. 2. 2010.
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe nikad ne}e. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Jakub, Jesenko, Nusret, Fadulah, Enes, Emir V. i Mirza
2313-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

Dana 26. II 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ zet i prijatelj

AD@AMIJA (SALKO) [ABAN
Porodica: Had`iosmi} Refija, Sead i Alica Tevhid se u~i u d`amiji Butmir u subotu u 12 h.
2320-1nd`

RED@EP (ADILA) MUMINOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati, a u srcima ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Porodica Canajas Mehmed - Memo, Habiba i djeca Elvir i Haris
2268-1nd`

HATID@A (MA^KOVI]) VRGOV^EVI]
29. 12. 1993.

HUSEIN VRGOV^EVI]
25. 2. 1981.
2321-1nd`

Va{i: sin Fuad, k}i Azra sa porodicama

52

Petak, 25. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 28. 2. 2011. navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret moj dragi suprug

ISMET (ALIJE) SADOVI] EMIR KRAJINI]
Molimo Allaha d`.{. da njegovoj plemenitoj du{i i velikom srcu podari d`ennetske ljepote i obaspe ga svojim rahmetom. Hatma dova }e se prou~iti u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u petak, 25. 2. 2011. u 12.45. O`alo{}ena porodica
2641-1tt

S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uva}u uspomenu na njegov plemeniti lik. Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Pemba - Gara U petak, 25. 2. 2011. godine poslije d`uma namaza prou~it }e se Jasin u Begovoj d`amiji
2543-1tt

SJE]ANJE

na moje drage
sestru daid`i}a tetki}a

Dana 22. februara 2011. godine navr{ila se godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

MULA hanuma HERENDA
2010 - 2011.

LUTVI-BEGA ^ENGI]A
2009 - 2011.

AZIZ-BEGA HERENDA
2009 - 2011.

HASIBA ALIBA[I], ro|. MUMINOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe. Sretni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`ennetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 26. februara 2011. godine u 13 sati, ulica Alipa{ina 30. O`alo{}ena porodica
2319-1nd`

Sje}a}u se dok sam `iva i spominja}u vas sa suzama, hatmom i fatihom ja i moja djeca. Da vam Bog da D`ennet i d`ennetske ljepote. Had`i Almasa-hanuma Kreho, ro|ena Herenda sa djecom Alijom, Muhidinom i Amelom EL-FATIHA
2316-1nd`

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje Dana 26. 2. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca i supruga

na drage roditelje

HAMDO (NURKO) KOMARICA
9. 6. 1936 - 15. 1. 2011.
Gornja Vin~a, Pale Ostala je neizmjerna praznina jer tebe nema, ali tvoja ljubav, dobrota i snaga duha }e vje~no ostati sa nama. Neka ti dragi Allah podari D`ennet. Tvoji: D`ehva, Ferid, Ferida, Fadila, Fahrudin Tevhid }e se prou~iti 26. 2. 2011. u 13.00 sati u ku}i `alosti ulica Asafa Serdarevi}a br. 12
sm-000352

EMIR - MIRO MUMINAGI]
30. 5. 1929 - 14. 12. 1990.
Njihovi najmiliji Sin Vildan i k}i Emina sa porodicama

HUSNIJA MUMINAGI], ro|. BAJRAMOVI]
10. 10. 1937 - 26. 2. 2009.
2635-1tt

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

HAMED (MEHO) MUTAP^I]
S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u Gazi Husrev-begovoj d`amiji dana 25. 2. 2011. godine u 15.20 sati. Tvoj brat Salko sa porodicom
2661-1tt

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana otkako vi{e nije sa nama na{a najdra`a

MUNEVERA (SALKE) BABI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i na{em sje}anju. Tvoje sestre s porodicama
2682-1tt

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

Dana 25. 2. 2011. godine navr{avaju se 43 tu`na dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac, svekar i dedo

MUHAMED (MUJO) KAZI]
S velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvog lika, plemenitosti i dobrote. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sinovi, k}erka, snahe, zet, unuci, unuke, praunuci i praunuke Tevhid }e se prou~iti 25. 2. 2011. u 11 sati u d`amiji Japalaci - Tar~in
2639-1tt

Dana 24. februara 2011. godine navr{ila se tu`na godina dana od smrti na{e drage

1933 - 2011.

NIJAZE POZDER
Po dobroti }emo te pamtiti i s tugom i po{tovanjem sje}ati. Porodica U subotu, 26. februara 2011. godine u 14 sati prou~it }e se tevhid u ul. Bakarevi}a br. 7/II - stan Be}a.
2640-1tt

SULJO RAMI]
25. 2. 1999 - 25. 2. 2011.

AZEMA RAMI]
22. 2. 2010 - 22. 2. 2011.

Plemenite i drage osobe kao vi kratko `ive, ali se vje~no pamte po svojim dobrim djelima. Ponosne smo {to smo bile dio va{eg `ivota. Neka vam je vje~ni rahmet, na{i dragi roditelji. K}erke Nerma, Sabina i Aj{a Tevhid }e se prou~iti u petak, 25. 2. 2011. godine u 12.00 sati ulica Tome 2576-1tt Me|e 16.

Dnevni avaz
Dana 26. 2. 2011. navr{ava se 6 mjeseci kako je na ahiret preselila na{a draga

petak, 25. februar/velja~a 2011. .

53

HASNIJA KU^UK, ro|. TUKELIJA
Draga nano, ne pro|e nijedan dan, nijedno jutro, nijedna no} da se ne sjetimo tebe, tvojih savjeta, podr{ke i spremnosti na {alu. Na{ `ivot vi{e nije isti otkako nisi sa nama. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima, mislima, pri~ama i lijepim sje}anjima. Vole te tvoji: Ejub, Nermina, Amina, Ahmed, Jasmina i Adem. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 27. 2. 2011. godine u 13.00 sati u ku}i merhume, Ejuba Ademovi}a 33.
2659-1tt

Bolna je godina kako sa nama nije na{ voljeni

KADRO (ZAHID) ^EMERNICA
Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje. Vole te tvoji: Epsa, Alma, Zlatan, Alen i \ani. Hatma dova }e se pokloniti danas u Begovoj d`amiji u 12.45 sati.
2289-1nd`

Dana 25. 2. 2011. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage

had`i [EVKE MURTI], ro|. VARNICA
Hvala ti puno za sve {to si u~inila za nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti 26. 2. 2011. godine u 13.00 sati u Budakovi}a d`amiji.

Zahvaljujemo se rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su na bilo koji na~in sa nama podijelili na{u tugu. Posebnu zahvalnost zaslu`uju Nermina i Seida koje su sa pa`njom i ljubavlju njegovali na{u majku.
2691-1tt

Dana 26. 2. 2011. navr{avaju se 4 godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

SJE]ANJE

Navr{ilo se sedam godina otkako nije sa nama na{ dragi prijatelj

HAMO LOKVAN^I] - BRILE
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Mirsada, k}erka Melina i sin Almir
2253-1nd`

Prim. dr. had`i ISMET (RA[IDA) ]ERANI]
S ljubavlju i po{tovanjem Enikon d.o.o. Kakanj
N

IN MEMORIAM

Dana 25. februara 2011. navr{ava se 6 godina od smrti na{eg dragog

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se 40 dana kako nas je napustio na{ dragi

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se 31 tu`na godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

AHMED (SULJE) BE[LI]
1937 - 2005.

DRAGUTIN RAMLJAK
Sa sjetom ~uvamo uspomenu na tebe.

AHMET (SABIT) MESIHOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a sa tugom u srcu zauvijek sje}ati. Ti }e{ `ivjeti dok `ive oni koji te vole, jer ~ovjek ne umire smr}u, ve} onda kada ga zaborave. Tvoji: sinovi Berin i Nedim, snahe Jasna i [ejla, unuci Adnan, Berina i Amy
2087-1nd`

Supruga sa djecom Nek ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
2388-1tt

Tvoji: supruga Zinka, sin @elimir, unuke Bianca i Sarah, snaha Lejla, Marcela i Asim
2515-1tt

54

Petak, 25. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz

SJE]ANJE

prim. dr. had`i ISMET ]ERANI] - RA[IDOV
25. 2. 2004 - 25. 2. 2011.

„Krik ostavlja u vjetru sjenu ~empresa. Pustite me u ovom polju, uplakanu. Sve se u svijetu slomilo. Samo jo{ ti{ina ostaje.“

Sje}anja imaju snagu `ivota, a `ivot boju uspomena.

Tvoja Slavica

68-1ze

Dnevni avaz

petak, 25. februar/velja~a 2011. .

55

TU@NO SJE]ANJE Pro{le su tri bolne, prebolne godine otkako nije sa nama na{e najmilije

EMIR (KEMALA) HAD@I]
5. 3. 1971 - 25. 2. 2008
„... gdje i{ao si ti, i{li smo i mi, gdje `ivio si ti, `ivjeli smo i mi, gdje oti{ao si ti, do}i }emo i mi, gdje su tebe pokopali, pokopat }e i nas, ni smrt nas ne}e rastaviti, na{e voljeno!!....“ Najdra`e na{e, na{e vrijeme bilo je prekratko i desilo nam se ono najgore, najstra{nije... da moramo dalje bez Tebe, iako ne znamo kako?! Sunce na{e, nosimo te u mislima i du{i svakoga trena i `ivimo za one trenutke koje zajedno smo proveli... I, znaj da i sada, u vedroj no}i na nebu obasutom zvijezdama mo`emo prona}i jednu - najljep{u, najve}u i najsjajniju, koja sija samo za nas, a zove se imenom Tvojim, an|ele na{... Sre}ice jedina, zauvijek }e{ ostati tu, u srcima na{im, za{ti}en od svega i zauvijek }emo Te beskrajno voljeti. Neka je rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: mama Rada, brat Zajko sa djecom Melani i Kemom, sestra Envera sa sinom Anelom. Ljubavi sestrina jedina, Hvala Ti na svemu {to si ~inio za mene i moju djecu!!! Jedino me veseli pomisao da sam svakim danom sve bli`a Tebi, zato molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da me do~eka{ na vratima D`enneta, uvede{ u d`ennetske ba{te i da Ti na onome svijetu budem ahiretska sestra - gdje nas zli ljudi nikad vi{e ne}e mo}i rastaviti. Zauvijek tvoja i samo tvoja sestra Majda sa k}erkom Marselom
239-1mo

56

Petak, 25. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

Dana 25. 2. 2011. navr{avaju se tri godine od prerane smrti mog dragog brata i ad`uke

EMIR (KEMALA) HAD@I]
1971 - 2008

Dragi Emire, bol za tobom nikad ne}e pro}i.

Voli te brat Zajko sa djecom Melani i Kemom

235-1mo

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI SELLAM

petak, 25. februar/velja~a 2011. .

57

Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se godina dana otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, svekrva i nana

na{em dragom

ZIBA (SULEJMENA) PINJI], ro|. KU]ANIN
Vrijeme brzo prolazi sje}anje na tebe i tvoj lik `ivje}e vje~no u na{im srcima. Molimo Uzvi{enog Allaha da Ti podari lijepi D`ennet i Tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja porodica: suprug Zuhdija, sinovi Ramo, Safet, Rifet i Nusret, snahe Nizama, Ned`mija, Subhija i Enida, unu~ad Danida, Adnan, Aida, Adin, Adisa, Ermina i Ermin, 2741-1tt ostala rodbina i prijatelji

26. 2. 2010 - 26. 2. 2011.

IBRAHIMU (AVDE) SMAILHOD@I]U
Pamti}emo zauvijek tvoj topli i nasmijani lik i dobrotu kojom si zra~io. Tvoji teti}i i teti~ne: Fikret i Ibrahim D`akmi}, Ferida Hr{umovi}, Refka Hod`i}, Enisa Bihorac i Sanela Hala~ sa porodicama
2718-1tt

Dana 25. 2. 2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne i bolne godine od smrti na{eg dragog sina, brata, djevera i amid`e

TU@NO SJE]ANJE

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se godina dana od prerane smrti na{eg dragog brata

na nikad nepre`aljenu majku

RUSMIRA (AVDE) SADOVI]A
Tvoji: majka Fatima, brat Jasminko, snahe Alma i Amra i brati~ne Berina i Hana
2335-1nd`

MUNIRU ([ABANOVI]) KURT
18. 2. 1968 - 18. 2. 2011.
Sabahudin Kurt sa porodicom
2743-1tt

ASIM (MUSTAFA) NIK[I]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka ti je vje~ni rahmet. Husein i Muamer sa porodicama
2346-1nd`

SJE]ANJE

na na{e najmilije

Dana 26. 2. 2011. godine navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg voljenog i nikad nepre`aljenog supruga, oca, dede i punca

SJE]ANJE

na na{u

MUHAMED (HAMEDA) @UNI]
iz Vi{egrada

FATIMU BEGANOVI], ro|. TOPALOVI]
Pro{la je duga godina, kako nisi s nama, ali mi te jo{ uvijek nosimo u srcu i sje}anjima. Tvoja dobrota i osmijeh jo{ uvijek su prisutni u na{im `ivotima... Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i i neka ti Allah d`.{. pokloni lijepi D`ennet! RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH Jo{ uvijek o`alo{}eni: mama Hasena, braco Admir N [uco, nevjesta Emina, brati}i Keno i Rijad

25. 2. 2010 - 25. 2. 2011.

NUSRET (HIMZE) BRKI]
21. 4. 1955 - 5. 12. 1992.

ASMIR (NUSRETA) BRKI]
24. 1. 1991 - 27. 2. 1998.

Uspomena na vas }e vje~no `ivjeti u na{im mislima i srcima. Porodica Brki}: Himzo, Aziz, Fazila, Eldin, Minela
2350-1nd`

Vje~no }e{ ostati zapam}en u na{im srcima, voljeni nikada ne umiru. Hatma dova }e se prou~iti i pokloniti 4. 3. 2011. godine u 11 sati prije d`uma namaza u d`amiji Brije{}e Brdo. Tvoji o`alo{}eni: supruga Nazifa sa k}erima, zetovima i unu~adima
2345-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj i jedinoj nani

majci na{eg druga Mirsada

BAKIRA (ISMET) HUSI], ro|. TRALJI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja unu~ad: Adnan, Aner i Ines
No 036134

BAKIRA HUSI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Od raje: Atvija, Idriz, @uti, Falan, Paja, Ahmo, Efa, Me{a, Prle, Senad, [emso i Muha
2352-1nd`

ASIMU (HUSO) ]ESKO

Od porodice ]esko: Zuhreta, Rasim, Adnan i Mirsela
2351-1nd`

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga mama i nana POSLJEDNJI SELAM

ZIZA (RAMA) KUDUZ
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. U na{im srcima }e{ zauvijek ostati draga, voljena i nikad zaboravljena. „Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iun“ „Mi smo Allahovi i mi }emo se njemu vratiti“ Tvoji: k}erka Emina, unuke Asja i Zerina i zet Emir Tevhid }e se prou~iti dana 25. 2. 2011. godine u 13.00 sati u Sinanbegovoj d`amiji. 124-1go Dana 18. 2. 2011. godine navr{ila se tu`na godina otkako je na ahiret preselila na{a draga i nikad zaboravljena sestra i tetka

Dana 25. 2. 2011. navr{avaju se 4 godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

mom amid`i

17. 2. 2011 - 25. 2. 2011.

iz Gora`da

HAKIJA \ULAN^I]
U na{im si srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. K}i Sanela, zet Mirsad, unuci Taib i Taida
126-1go

ASIMU (HUSO) ]ESKO

Od porodice ]esko: Himzo, Zehra, Mirela, Minela i Edib
2351-1nd`

Pro{lo je pet godina od preseljenja na{e drage Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se 5 godina otkako je na ahiret preselila na{a draga

AZA (SALKE) MREHI] [AHINPA[I]
18. 2. 2010 - 18. 2. 2011.
Sje}anje na tebe ostat }e sve dok `ive oni koji te vole. Hvala ti na svemu {to si nam od svog plemenitog srca podarila. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u subotu 26. 2. 2011. u 13.00 sati u ku}i merhume.

had`i RAZIJA TATAREVI], ro|. [A]IRAGI]
Zauvijek si s nama. Volimo Te. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
2356-1nd`

FATIME - MIME PADALO

S ljubavlju ju je se sje}aju: Fadil, Ajla, Erol i Lajla
2756-1tt

Sestra Na|a Mulahasanovi} sa Amelom i Adisom

2755-1tt

58

Petak, 25. februar/velja~a 2011.

Dnevni avaz

Dana 10. februara 2011. godine navr{ilo se pola godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi babo, dedo i punac

UZEIR (MUJKANA) MUHAREMOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a s tugom u srcu zauvijek sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Mirsada, unuka Selma i zet Mujo
2355-1nd`

UZEIR MUHAREMOVI]
10. 8. 2010 - 10. 2. 2011.
Te{ko je vjerovati da nisi sa nama, u na{im srcima koji te vole i koji te nikad ne}e zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Besima, Safet, Ibrahim i Berina
2355-1nd`

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana otkako je preselio na ahiret na{ najdra`i

MEVLUDIN (MEHE) ARNAUT
1936 - 2011.
Postoji ne{to {to umrijeti ne}e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Besmisleno je re}i koliko nam nedostaje{. Rana u srcu je do`ivotna, a ljubav prema tebi vje~na. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: supruga Violeta, sinovi Besim i Bernes, k}erka Alma, zet Nedim, snahe Fatima i Nermina, unuke Elvira, Lejla i Ines
238-1tz

Dana 10. februara 2011. godine navr{ilo se tu`nih pola godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi babo, dedo i punac

Navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

UZEIR (MUJKANA) MUHAREMOVI]
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota, u kojem }e{ nam uvijek nedostajati, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole. S ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 26. 2. 2011. godine u 12.30 sati u porodi~noj ku}i u Kova~ima, Stari drum 111 - Hrasnica Tvoji: k}erke Besima, D`evada i Mirsada, unuci Ibrahim, Berina, Arijana i Selma, ze2355-1nd` tovi Safet, D`evad i Mujo

MEHMEDA (IDRIZ HAFIZA) OMERAGI]A
O`alo{}eni: supruga [evala - Lala, k}erke Selma i Amela, brat Hidajet, unuke Alma, Amila, Emina i Merima, snaha Hanumica, zetovi Enver i Hidajet
243-1tz

Dana 27. II 2011. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg voljenog

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

HUSEJNA SPRE^I]A - SPRE^E
Njegov dragi i plemeniti lik vje~no }e `ivjeti u na{im srcima i mislima. Dani prolaze, ali ne umanjuju tugu i bol za Tobom. Porodica
167-1tz

HAD@IRA AHMEDBA[I], ro|. [ABANOVI]
25. 2. 2006 - 25. 2. 2011.

MAHMUD AHMEDBA[I]
16. 12. 2008 - 25. 2. 2011.

Svaki spomen na vas i pomisao da niste s nama, budi suzu u oku i tugu u srcu. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu, te{ko se navi}i bez vas, jer ni{ta vi{e nije kao prije. Ostale su samo bolne uspomene i sje}anja na sretne dane s vama provedene. Volimo vas. 247-1tz Va{i najdra`i: k}erka Aida, zet Braco, unu~ad Damir i Dino Crnki}

SJE]ANJE

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se 52 dana od prerane smrti moje supruge

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti dragog nam

MILI[I] MEL]E (\ULE) EDHEM RAMI]
25. 2. 2000 - 25. 2. 2011.
Sje}at }u se i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Tvoj suprug Selman Sa ljubavlju i po{tovanjem, Porodice: Rami} i Ohranovi}
242-1tz

RAMIZ (ADEM) KOLAR
2. 5. 1923 - 17. 2. 2011.
Sarajevo Ovom prilikom se zahvaljujemo kom{ijama, prijateljima i poznanicima koji su svojim prisustvom obilje`ili posljednji ispra}aj. Porodica
Sm-000375

Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova i jasini }e se smjestiti u d`amiji u 2751-1tt Sokolovi}ima na d`uma namazu

Dnevni avaz
Dana 26. 2. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage supruge, majke, nane i sestre

petak, 25. februar/velja~a 2011. .

59

Dana 10. februara 2011. godine navr{ilo se tu`nih pola godine otkako vi{e nije sa nama na{ dragi bad`uka, dedili i punac

ISMETE BIOGRADLI], ro|. HOD@I]
Uvijek }emo te pamtiti po tvojoj dobroti i s ljubavlju ~uvati uspomenu na tebe! Tevhid }e se prou~iti u subotu, 26. 2. 2011. godine u d`amiji Ferhadija u 12 sati i 30 minuta. Suprug Ibrahim, sinovi Haris i Kenan sa porodicama sestre i brat i ostala rodbina
2754-1tt

UZEIR (MUJKANA) MUHAREMOVI]
Kad se izgubi najdra`i, utjehe nema, bol ostaje, a vrijeme to ne lije~i. Nosi}emo te zauvijek u na{im srcima i biti ponosni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka D`evada, unuka Arijana i zet D`evad
2355-1nd`

Dana 25. 2. 2011. navr{avaju se 52 dana od smrti na{e majke, nane i punice

TU@NO SJE]ANJE Dana 25. 2. 2011. navr{avaju se dvije godine kako nas je napustio na{ dragi babo i dedo

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na

MEL]E (\ULE) MILI[I]
Draga na{a majko, uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: Meliha, Amer, Alem i Sabahudin
2752-1tt

NEZIRA SAKI]
26. 2. 2005 - 26. 2. 2011.

Medih, Emir, Nermin, Narcis, Muhamed

NUSRET ]OSOVI]
Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Ifet, snaha Mevla, unu~adi Adnan i Admira i snaha Dalila
125-1go

MEMBERA NI[I] (ro|. JAHI])
25. 2. 2010 - 25. 2. 2011.

2758-1tt

POSLJEDNJI SELAM

dragoj

Porodica Jahi}: Zikreta, Alma, Admir, Esmira i Darija
212-1tz

BAKIRI HUSI]
Dana 23. 2. 2011. navr{ilo se 7 najtu`nijih dana otkako nije sa nama na{a draga
1357-1nd`

SJE]ANJE Dana 26. 2. 2011. godine, navr{it }e se 1 godina otkako je preselila na ahiret moja draga supruga

Dana 26. 2. 2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne i preduge godine od smrti na{e k}erke, unuke i sestre

Od Mevlide - Lide, Halida i Mirana

Dana 25. 2. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret drage nam tetke i sestre

HEDIJA (IBRO) MEHMEDOVI]
Navr{ilo se pet godina otkako nije sa nama na{a draga Molimo Allaha d`.{. da joj podari sve d`ennetske ljepote. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 26. 2. 2011. godine u d`amiji Hrasno sa po~etkom u 13.30 sati. O`alo{}ena porodica
1359-1nd`

ZIBA (SULEJMENA) PINJI], ro|. KU]ANIN
Tuga za Tobom i praznina ostaje vje~no u mom srcu. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoj suprug Zuhdija Pinji} i unuka Danida 2741-1tt

SUMEA (ADIS) OSMANOVI]
Draga k}eri, dani su nam tako dugi bez tebe. Svakodnevno o~ekujemo da }e{ nam se vratiti, ali tebe nema. Tuga je pregolema i nema rije~i kojim bi opisali na{u bol. Tvoji: babo Adis, majka Zemira, sestra Sumejna i nana Fata PTT

26. 2. 2010 - 26. 2. 2011.

MUNIBA (HILME) KULOVAC
Tvoji sestri} Mesud, snaha Sedina, Harun i Bakir, sestra Mu{a i svak Hilmo
2343-1nd`

FATIMA PADALO
S ljubavlju: Avdo, Merima, Siana i Sanela sa porodicama
2756-1tt

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a voljena majka i nena

Dvadeset petog februara 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog brata, daid`e i ad`e

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se 7 dana otkako nije sa nama na{ dragi prijatelj

FEHMA BE[OVI], ro|. ISOVI]
Ona u ba{}i d`ennetskoj sanja kako nas ljubavlju svojom pokriva, a mi, ponosni na njenu pa`nju i dostojanstvo, znamo da }e ona ostati uvijek najljep{i dio nas. Hatma dova }e se prou~iti u Jordanskoj d`amiji (Grbavica I) istog dana, prije d`uma namaza - u 11 i 45 sati. Njeni: k}erka Alemka, sinovi Asko i Diko sa porodicama.
2759-1tt 2364-1nd`

EMIR (OSMANA) TERZI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na njegov dragi i plemeniti lik. Sestra Amira s porodicom
242-1mo

EMIR KRAJINI]
Neka mu dragi Allah podari lijepi D`ennet. Salih i Bernisa ^ar{imamovi}

60

Petak, 25. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se dugih 18 godina kako je prestalo da kuca veliko srce na{eg najdra`eg oca i supruga

SJE]ANJE

na{em dragom

mom dragom amid`i

majci na{eg Mirse

SALIHA (MUHAREM) ^ELAREVI]A
Uvijek te se sje}amo sa tugom u na{im srcima {to nisi sa nama, ali i sa ponosom {to smo imali takvog plemenitog ~ovjeka pored sebe. Tvoji unuci koje nisi do~ekao, ponosni su na tebe kao i mi. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i: supruga Rasema, sin Jasmin i k}erka Jasmina 55-1tr

RAMIZU ALI]U

25. 2. 1993 - 25. 2. 2011.

RAMIZU ALI]U

Gospo|i BAKIRI HUSI]
D`enan i Enes Orman od brati~ne Dijane
2773-1tt 2773-1tt

Ismet-Ipe, Kemo, Sejo, te porodice: Had`iomerovi}, Balukovi} i Muminovi}
2360-1nd`

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e kolegice

EDIN (HASAN) [AHBEGOVI]
Tevhid }e se prou~iti 26. 2. 2011. godine u 12,30 sati u ku}i o`alo{}enih, Alipa{ina 18. Porodica
2769-1tt

RAMIZU ALI]U
Kolegici Almi Fazlagi} i obitelji izra`avamo na{u iskrenu i duboku su}ut. Kolege iz UniCredit Bank: Lejla, Mirko, Orhan, Alen, Davorka R., Davorka L., Amela, Aida, Danijela i Esma
2764-1tt

SJE]ANJE SJE]ANJE

S ljubavlju koju smrt ne prekida i beskrajnom tugom koju vrijeme ne lije~i, `ivi{ i `ivjet }e{ u na{im srcima

had`i MUSTAFA - FAHRO KADROVI]
februar 1992 - 2011.
S po{tovanjem i ljubavlju, supruga had`i Ferida Kadrovi}
2770-1nd`

had`i MUSTAFA - FAHRO KADROVI]
Bili ste i ostali dio na{e najljep{e pri~e. Va{e: Fahira, Selma i Nejra

AZIZ ^ENGI]

februar 1992 - 2011.
2770-1tt

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se 6 godina otkako je na AHIRET preselio na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

D@EMAIL (SULEJMANA) JARKO^
Ne postoji ni{ta {to bi moglo nadoknaditi neizmjernu dobrotu, plemenitost i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i molimo Uzvi{enog Gospodara da ti podari ljepote Vje~nog svijeta. AMIN! Tvoji: MU[A, RE[AD, MINA, SAMRA, MAHIR, RIAD, RIALDA I MIRZA
2761-1tt

FATA MAKSUMI], ro|. MARI]
27. 2. 2007 - 27. 2. 2011.
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida. Tvoji najmiliji: suprug Mahmut, sin Hasan, k}erke Hasminka i Majda sa porodicama Hatma }e se pokloniti 25. 2. 2011. u d`amiji Sjeverni 243-1mo logor prije d`ume namaza

na{em kolegi voza~u - instruktoru

prof. MUSTAFA OSMI]
Udru`enje auto {kola i voza~a instruktora Sarajevo
2766-1tt

SJE]ANJE

na na{eg ~lana

SUMEA (ADIS) OSMANOVI] AVDU MU[ANOVI]A
Draga Mejice, tu`an je ovaj dan, jer nas podsje}a na najtu`niji rastanak sa tobom. Iako je tvoj `ivot morao stati, na{a ljubav i sje}anja na tebe vje}no }e trajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoja Lajlica, Sabrija i Alma, Jusuf i Hasnija ^ardakovi}
8368-1nd` 2765-1tt

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti voljenog

KABIL (JUNUZ) HAJDINAGI]
S ljubavlju i po{tovanjem, sin Mirsad, k}erka Mirsada, unu~ad Fejzullah i Nad`ija, zet Mirza, snaha Jasmina.
2358-1nd`

Udru`enje ribara Ilid`a

SJE]ANJE

SJE]ANJE na na{e drage

na dragog prijatelja

AVDU MU[ANOVI]A
od ribara iz USR - Ilid`a Nijaz, Almir, Salkica, Roki, Niho, Mehro, Ibro, D`emo, Poja, [aja, Osmo, Sejo Gorenje, Prle Samir, Sado Mehmediko, Mujo, Adma
2367-1nd`

MIRKO JEREMI]
25. 2. 1996 - 25. 2. 2011.

MILKA JEREMI]
7. 5. 2005 - 7. 5. 2011.

S tugom i ljubavlju Djeca Tanja i Darko, sestra Ljubica, porodice: Jeremi}, Peni}, ]uri}, Rajkovi}, I~evski, U{anovi}, 2772-1tt Mu{i} i mnogobrojni prijatelji.

Dnevni avaz
S neizmjernom tugom i `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je dana 21. 2. 2011. godine, u 77. godini prestalo da kuca plemenito srce na{e majke

petak, 25. februar/velja~a 2011. .

61

SABAHA PA[I], ro|. SULEJMANOVI]
Sahrana }e se obaviti 2. 3. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju „Bare“. ZAUVIJEK O@ALO[]ENI: sin Adnan - Napoli, k}erka Elvira, unuke Andrea i Sandra sa suprugom Admirom, praunuka Hana, sestri~na Suana, djever Midhat, jetrva Azema, zaova Emira, Edin - Nino, zet Aleksandar Toma{evi} - To{a, te porodice Pa{i}, Sulejmanovi}, Karamehmedovi}, Hasanbegovi}, Frko, Tanovi}, Zvizdi}, Sari}, Pa}o, Tu|man, Ale~kovi}, Oru~evi}, Lindner i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Grada~a~ka br. 130/4.
2760-1tt

KANA MUSAGI] ro|. \UGUM
preselila na ahiret u 58. godini. D`enaza polazi dana 25. 2. 2011. u 12.45 poslije d`uma namaza. O@ALO[]ENI: suprug Muharem (Harko), k}erka Mersiha, majka D`emka, bra}a Naser i Smail, sestre Remza, Emira, Naza i Jagoda, djever Besim, zetovi Alem, Ra{id, Salih i Izudin, unu~ad Ibrahim i Iman, nevjeste Fatima i Ned`ada, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
2362-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JOSIP (ANTUN) KUHANEC
nakon kratke i te{ke bolesti preminuo 24. 2. 2011. godine u 73. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 28. 2. 2011. godine u 13.45 sati, na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Marija, k}erke Helena i @aklina, zet Enver, unuci Zdenko, Merima i Faris, {ogorica \ur|a sa k}erkama Martinom i Silvijom, te Zdenkina djevojka Nermina i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
2361-1nd`

Javljamo rodbini, kom{ijama, prijateljima i poznanicima da je

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

KASIM (MEHMEDA) KORAJLI]
iz ZENICE preselio na ahiret u ^ETVRTAK, 24. 2. 2011. godine u 85. godini. D`enaza-namaz }e se obaviti u PETAK, 25. 2. 2011. godine u 13.00 sati (poslije D@UMA-NAMAZA) U HAREMU ^AR[I D@AMIJE TE[ANJ a ukop }e se obaviti na mezarju „\ONLAGI]KA“ TE[ANJ. O@ALO[]ENI: supruga BESIMA, sinovi SEAD i VEDAD, sestra LUTVIJA, snahe MUNIRA i MAJDA, unu~ad ELVIR, MIRZA, EMIR i AJDIN, praunu~ad, familije: KORAJLI], IBRAHIMKADI], BE[LAGI], ZE]O, DERVI[BEGOVI], SULJI] i HUKI], ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
76-1ze

had`i-hanuma NUSRETA TINJI], ro|. ISABEGOVI]
udova Saliha Tinji}a
preselila na ahiret 23. februara 2011. godine u 14.45 h u 85. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred [arene d`amije u petak, 25. februara 2011. godine, /22. Rebiu-l-evvela, 1432. h.g./ u 14.20 h, a ukop na mezarju Bori}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Harun i Sead, k}erke Munevera i Nevresa, zetovi Nijazija i Nedim, snahe Tifa, Mirsada i Alma, unuka Azra, unuci Muhamed, Emir, Mirza, Bakir i Enes, jetrve Ra{ida i Tahira, brati}i-na Hamdija i Edina, sestri}i-ne Safija, Emina, Salem, Fadil-Fakan, Nihad, Tarik i Edina, porodice: Tinji}, Isabegovi}, Pa{i}, Ahmedi}, H. Mehmedovi}, Idrizovi}, Rifatbegovi}, Smajlefendi}, Arap~i}, Ekme{~i}, Zaimovi}, Piri}, Salahovi}, Muharemagi}, Suba{i}, Pao~i}, Mujezinovi}, [ekambet, Begi}, Spahi}, A{~eri}, Altumbabi}, Kijametovi}, Bijedi}, Salihba{i}, Heli}, Beganovi}, H. Beganovi}, Jusufovi}, Im{irovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti Gradska 45. 248-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

dragom suprugu, tati i didi

RAMIZ ALI] RAMIZ ALI]
iznenada preminuo 23. 2. 2011. godine u 80. godini. Komemoracija }e se odr`ati u petak, 25. 2. 2011. godine u 14.30 sati u Komemorativnom centru na gradskom groblju „BARE“, a sahrana dragog nam Ramiza }e se obaviti nakon komemoracije. O@ALO[]ENI: supruga Had`ira, k}erka Alma Fazlagi}, sin Amir, snaha Dubravka, unu~ad Dejan i Arijana, brat Alija sa porodicom, {ura [emsudin Mehmedovi} sa porodicom, svastike Fatima, Hajrija i Hikmeta sa porodicama, snahe Hata, Alija i Ivana sa porodicama, porodice: Ali}, Mehmedovi}, Skakavac, Fazlagi}, Orman, Komarica, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Buka br. 2/II.
2727-1tt

S ljubavlju Supruga Had`ira, k}erka Alma Fazlagi}, sin Amir, snaha Dubravka i unuci Dejan i Arijana. Snimak komemoracije mo`ete pratiti na portalu pokop.ba u 14.30 h
2728-1tt

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana otkada je preselio na ahiret na{ mu` i babo

MUSTAFA (ABDULKADIR) STO^EVI] @UTI
Najdra`i na{, bol i tugu vrijeme ne mo`e ubla`iti. Oti{ao si, ali si stalno u na{im srcima i mislima. Tvoj lik i dobrota kojom si nas okru`ivao, vje~no }e biti prisutni u nama, daju}i nam snagu. Izgubili smo najljep{u du{u koja je obasjavala na{e `ivote. Tvoje voljene: supruga Merka i k}erka Meliha Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u subotu, 26. 2. 2011. u Baki2775-1tt jskoj d`amiji u 14.00 sati.

Dana 25. 2. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a majka

Navr{ilo se godinu dana

IBRAHIM (ASIM) HAFIZOVI]
19. 2. 2010 - 19. 2. 2011.
Pro|e godina dana kako sam bez tebe Ibro. Rije~ima se ne mo`e opisati tuga i bol koju osje}am. Vrijeme prolazi i Tvoj dragi lik zauvijek }e ostati u mom srcu i u mojim mislima. Bio si najljep{i dio mog `ivota. Vje~no }e{ ostati dok sam `iva, moja najdra`a uspomena. Tvoja voljena `ena Hasija Tevhid i mevlud }e se prou~iti u subotu, 26. 2. 2011. u 2763-1tt 14.00 sati u ulici Hamdije ]emerli}a 31/4.

\EMILA [I[I], ro|. KOZADRA
Dani prolaze, a tuga ne prestaje. S ljubavlju ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. Vje~no }emo te voljeti najdra`a na{a. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje k}erke: Safija, Mensura i Mirela sa porodicama
2365-1nd`

62

Petak, 25. februar/velja~a 2011. .

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BAKIRA (ISMET) HUSI], ro|. TRALJI]
preselila na ahiret u srijedu, 23. februara 2011. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. februara 2011. godine u 13.30 sati na Gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Mirsad i Emir, sestra Senija, snahe Kerima i Ljilja, unu~ad Adnan, Aner i Ines, snahe D`eni i Anesa, praunu~ad, brati~na Amra sa porodicom, brati} Ismet sa porodicom, sestri}i Elmir i Ervin sa porodicama, D`emal i Bera sa porodicom, Mevlida i Halid sa porodicom, rodica Amira, njene Mejra i Amira, te porodice Husi}, Tralji}, Sadovi}, Sara~in, Mari}, Dubreta, Ma{i}, Schindler, ]erimagi}, ^olo, D`eko, U`i~anin, Pokrkli}, Muzur, Be}irspahi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji ^obanija. Ku}a `alosti: Grbavi~ka br. 99/II.
036133

NAZA ROV^ANIN, ro|. KRIJE[TORAC
preselila na ahiret u srijedu, 23. februara 2011. godine, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. februara 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.30 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erka Alma, zet Nermin, unuci Amar i Rijad, Halil Rov~anin, bra}a Avdija i Me{a, sestre Hankija i Elmaza, snaha Munevera, zet Bajro, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Rov~anin, Krije{torac, Had`imuratovi}, Bali~evac, Kukuljac, ^evro i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Grbavi~ka br. 127/V.
036132

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAZIFA SKENDEROVI], ro|. NURKO
exhumacija tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 28. avgusta 1993. godine, u 61. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 26. februara 2011. godine poslije ikindije namaza u haremu d`amije u Ugorskom, a ukop }e se obaviti u 15.00 sati na mezarju Ugorsko. O@ALO[]ENI: sinovi Mihret i Ned`ad-Fe|a, brat Hasan, unu~ad Adnan, Nejra, Mirela i Amar, snahe Jasminka i Minka, prija Ai{a, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice Skenderovi}, Nurko, @ero, Begi}, Pa{i}, Dizdarevi}, Huremovi}, Veli}, Softi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Vogo{}anskih odreda br. 42/I. 111

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ASIM (HUSO) ]ESKO
preselio na ahiret u srijedu, 23. 2. 2011. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u PETAK, 25. 2. 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Mi}ivode - Sokolac. O@ALO[]ENI: supruga Razija, sin ]amil, sestre Medija i Fatima, snahe [e}a, Ismeta, Zuhreta, Zehra i Mirsela, unu~ad Adnan, Mirnes, Mirnesa, Rasim, Almir, Mirsad, Aldin, Alma, Emira, Mirsad, Dina, Mirela, Minela i Edib, praunuk Haris, zet Sanel, brati}i Himzo i Zahid, brati~ne Fikreta, Ifeta i Mirsada, sestri}i Mirsad i Ahmet, sestri~ne Sejdefa i Mevlida, {ura Nazif sa porodicom, te porodice: ]esko, Dizdarevi}, Sara~evi}, ^av~i}, Hrelja, Muji}, Baji}, Me{anovi}, Ali, Hod`i}, Sejfi}, ^ardakovi}, Ka~evi}, [ehovi}, Karanovi}, Selimovi}, Hamzi}, Malji}, Mi{ut, He}o, Murti}, Homarac, Saraj~i}, Dedi}, Andelija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Mo{eva~ka 34, Podlugovi, Ilija{. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 11.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: [ip - Bare (kod Unigradnje) i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

IBRAHIM (AVDE) SMAILHOD@I]
iznenada preselio na ahiret 23. 2. 2011. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. 2. 2011. godine u 15.00 sati u ^uni{tima kod Olova. Tevhid }e se prou~iti isti dan, 25. 2. 2011. godine u porodi~noj ku}i u ^uni{tima. O@ALO[]ENI: supruga Almasa, bra}a Selim, Elmaz, Mirso, Mido i Raif, snahe [ida, Hanka, Safa, Elma i Hanka, brati}i Aziz, Hajrudin, Kenan, Maid, Emir i Adin, brati~ne Hajra, Fatima i Naida, porodice Smailhod`i}, D`akmi}, Mufti}, Smaji}, Hadrovi}, Kopi}, Bjeli}, Sokolar, Muminovi}, Vi{~a, Gond`i}, Balta, Hod`i}, Hr{umovi}, Karaga, Musi}, Gljiva, Bihorac, Borovina, te mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KASIM (PA[AN) SU]ESKA
preselio na ahiret u srijedu, 23. februara 2011. godine, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. februara 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Zumra, sin Samir, k}erka Lejla, snaha Nafa, zet Suad Musi}, unu~ad Kadir, Kerim, Benjamin i Ai{a, bra}a [ahin i Zaim, snaha Had`ira, brati} D`emal sa porodicom, brati~ne Bahra i Jasmina sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Enes, Zaim i Filduz sa porodicama, svastika Fatima sa porodicom, njegovi Elvis i Dario ^engi} sa porodicama, te porodice Su}eska, ^engi}, Kari}, Musi}, Pu{ina, Had`i}, Raoni}, Brankovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Hrasno. 111 Ku}a `alosti: Azize [a}irbegovi}a br. 12/XVI

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i FADIL (SAFET ef.) KAPI^IJA
preselio na ahiret u srijedu, 23. 2. 2011. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. 2. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga had`i Had`ira hanuma, bra}a had`i Mustafa i had`i Suljo, snahe had`i Emina hanuma i had`i Halima hanuma, brati~ne Mejrema, Emira, Emina i Edina, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, {urak had`i Izet sa porodicom, {urnjava Bija sa porodicom, svastika Ismeta, tetke Havka i Hajra sa porodicama, tetci Smail i Emin, `enin amid`a Ibri{im sa porodicom, `enin daid`a had`i Ibrahim efendija sa porodicom, `enina tetka Devla sa porodicom, te porodice: Kapi~ija, Kapid`ija, Had`i}, D`elilovi}, Zgodi}, [ahat, Pecikoza, Choulah, Kova~evi}, [ero, Nogo, \uzo, Kalafat, Skejo, Omeragi}, Imamovi}, D`abija, Sara~, Biber, Sarahtli}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred „Bosanske d`amije“ - Alipa{ino polje - C faza, sa polaskom u 13.15 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEJRA (IBRO) D@IHAN, ro|. ^OMOR
preselila na ahiret u srijedu, 23. 2. 2011. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. 2. 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Kramari Trnovo. O@ALO[]ENI: brat Muharem, sinovi Ibro, Vejsil i Aziz, k}eri Dervi{a i Fatima, snahe Ismeta i Had`ira, zet Nusret, unuci Fuad i Edhem, unuke Aldijana, Amna i Lejla, praunuk Nedim, te porodice: D`ihan, ^omor, Aljovi}, Bandi}, Su{i}, Pind`o, Berilo, Mili{i}, Hebibovi}, Kraji{nik, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Jasini }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i merhume poslije klanjanja d`enaze namaza. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Doma kulture Hrasnica sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Sokolovi} Kolonija, terminal Ilid`a i Had`i}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SAFIJA (MU[AN) KULI], ro|. ABAZ
preselila na ahiret u ~etvrtak, 24. 2. 2011. godine u 92. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 25. 2. 2011. godine poslije ikindije namaza (15.15 sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac, a ukop }e se obaviti na mezarju Boranje - Svrake. O@ALO[]ENI: sin Alija, k}erka Fatima, zet Enis, brat ]amil, snahe Almasa, had`i Fata i Safa, unu~ad, praunu~ad, djeveri Ramo i Sulejman, zaova Hanifa, jetrva Mujesira, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Kuli}, Abaz, I{eri}, Borozan, Rami}, Hod`i}, Kova~evi}, Fazli}, Kamber, Grbo, [abi}, [uvalija, Bejdi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikidnije namaza (15.15 sati) u d`amiji Svrake - Semizovac. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SADIKA BERBI], ro|. HAD@IOMEROVI]
preselila na ahiret u srijedu, 23. 2. 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. februara 2011. godine u 14.00 sati na Gornjim Mezarlucima i Kvarta (kod bolnice) u Derventi. O@ALO[]ENI: suprug Kasim, k}erke Nad`a i Nasiha, bra}a Ahmet i Kasim, zetovi Zenaid i D`evad, unu~ad Narcisa, Jasmina, Ned`ad i Vedad, praunu~ad, te porodice: Berbi}, Had`iomerovi}, Osmanagi}, ^inara, Cvitanovi}, Magoda, Gani}, D`ipa, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.00 sati, ul. Skendera Kulenovi}a 36, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

S neizmjernom tugom i `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je dana 21. 2. 2011. godine, u 77. godini prestalo da kuca plemenito srce na{e majke

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga

SABAHA PA[I], ro|. SULEJMANOVI]
Sahrana }e se obaviti 2. 3. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. ZAUVIJEK O@ALO[]ENI: sin Adnan-Napoli, k}erka Elvira, unuke Andrea i Sandra sa suprugom Admirom, praunuka Hana, sestri~na Suana, djever Midhat, jetrva Azema, zaova Emira, Edin-Nino, zet Aleksandar Toma{evi}-To{a, te porodice Pa{i}, Sulejmanovi}, Karamehmedovi}, Hasanbegovi}, Frko, Tanovi}, Zvizdi}, Sari}, Pa}o, Tu|man, Ale~kovi}, Oru~evi}, Lindner i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Grada~a~ka br. 130/4.
111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ELEONORA PAVI[I] FILIPOVI]
preminula 23. velja~e 2011. godine u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 25. 2. 2011. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare u Sarajevu. O@ALO[]ENI: Vlatko, Zvjezdana, Bojan, Bojana, Andrej, Asja, Marion, Ermin, rodbina, prijatelji i susjedi 111

SINI[A (BRANISLAV) RADOVI]
preminuo 19. 2. 2011. godine u 55. godini. Sahrana }e se obaviti 25. 2. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENA PORODICA
111

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 25. februar/velja~a 2011. .

63

Dana 25. 2. 2011. navr{ava se pet godina otkako nije sa nama na{ otac, punac, djed

Na dana{nji dan se navr{avaju pune 2 godine otkako je preselila na ahiret na{a djevoj~ica

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD TUZLA Broj: 032-0-Ps-024526 08 Ps Tuzla, 24. 12. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Brkovi} Sadiji, u pravnoj stvari tu`ioca \uri} Jovana iz Tolise, zastupan po punomo}niku Me{i} Amiru advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih: DD Poljoprivredno dobro „Napredak“ u ste~aju Grada~ac zastupan po ste~ajnom upravniku Rahmanu Haselji}u iz Grada~ca i drugotu`enog ZZ „Agrozad Grada~ac“, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva na nekretninama (Vsp. 4.000,00 KM), dana 23. 11. 2010. godine u prisutnosti punomo}nika tu`ioca, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih zaklju~io je glavnu raspravu, a dana 24. 12. 2010. godine donio slijede}u:

SUMEA OSMANOVI] OSMAN PEZO
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. K}erka Hatema, zet Selim i unuk Samir sa porodicom
36207-nr

Draga k}eri pro{le su dvije godine, tu`ne godine. Srca na{a i danas su tu`na jer si ti k}eri bila i osta}e{ najljep{i cvijet na{. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet. Vole te tvoji: daid`a Edin, daid`inica Menzira, nana Fatka i rodica Zerina
2774-1tt

MUSTAFA - @UTI STO^EVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Svastika Hasena, bad`o Mirza, Emina
2775-1tt

PRESUDU
UTVR\UJE SE da je tu`ilac \uri} Jovan sin \oke iz Tolice op}ina Madri}a, na osnovu zakonitog i savjesnog posjeda dosjelo{}u stekao pravo vlasni{tva na parceli ozna~enoj kao k.~. br. 807/2, zv. Tre{njica u naravi oranica u povr{ini od 22300 m2, upisana u ZK. ul. 52 KO Tolisa, {to su tu`eni du`ni priznati i trpjeti da se na osnovu ove presude u Zemlji{noj knjizi Op}inskog suda Grada~ac, tu`ilac \uri} Jovan sin \oke upi{e kao vlasnik s pravom kori{tenja sas 1/1, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude.

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

Obrazlo`enje
Dana 09. 04. 2008. godine tu`ilac je putem punomo}nika ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva na nekretninama. U tu`bi i tokom postupka tu`ilac navodi da je tu`ilac posjednik zemlji{ta ozna~enog kao k.~. br. 10/2 (807/2), pa{njak IV klase, zv. Tre{njica, povr{ine 18088 m2, i k.~. br. II (807/2), {uma zv. Tra{njica II klas povr{ine 1641 m2, Pl. br. 44 KO Tolisa I, a koje zemlji{te je tu`ilac kupio od tu`enog na osnovu Ugovora o prodaji zemlji{ta, ovjeren broj 1011/91 od 18. 10. 1991. godine, kod Osnovnog suda Grada~ac. Tu`ilac je utvrdio da je u zemlji{noj knjizi kao vlasnik spornog zemlji{ta upisan ZZ „Agrozad“ Grada~ac a koji je pravni prednik tu`enog prodavac zemlji{ta. Pismenim podneskom od 31. 3. 2010. godine punomo}nik tu`ioca je precizirao tu`beni zahtjev kao u izreci presude. Na pripremnom ro~i{tu odr`anom kod ovog suda dana 23. 6. 2010. godine, punomo}nik tu`ioca je pro{irio tu`bu na ZZ „Agrozad“ Grada~ac. Punomo}nik tu`ioca dalje navodi da je tu`ilac odnosno njegova majka od 1953. godine kada joj je oduzeto zemlji{te koje je predmet ovog spora koristio i danas koristi za svoje li~ne potrebe. Istorijatom predmetne parcele Op}inskog suda u Grada~cu od 29. 10. 2009. godine proizilazi da parcela ozna~ena kao k.~. 807/2 je nakon izuzimanja 1953. godine bila upisana kao op{te narodna imovina, odnosno rje{enjem SO Grada~ac od 21. 12. 1964. godine, otpisana i upisana na ZZ „Agrozad“ Grada~ac. Identifikacijom parcele starog i novog premjera se vidi da ista odgovara parceli novog premjera k.~. 10/2 i k.~. 11 a koje su u posjedu tu`ioca na osnovu kupoprodajnog ugovora sa~injenog 28. 12. 1990. godine, pa s tim u vezi proizilazi da je samo formalni vlasnik ZZ „Agrozad“ Grada~ac. Punomo}nik tu`ioca predla`e da se njegov tu`beni zahtjev u cijelosti usvoji. U odgovoru na tu`bu i tokom postupak prvotu`eni ne spori da je formalni vlasnik predmetnog zemlji{ta bila ZZ „Agrozad“ Grada~ac i koja je prestala da postoji 70-tih godina a dru{tvena imovina Agrozada prenijeta je dijelom Poljoprivrednom dobu Napredak, Trgovinskom preduze}u Trgocentar i ZZ Trebava Grada~ac. Nakon prodaje imovine koja je ranije bila u vlasin{tvu ZZ Agrozad, Poljoprivredno dobro Napredak, u katastru i gruntovnici kod Op}inskog suda Grada~ac, ure|ivao upise u zemlji{nim knjigama i brisao formalnog vlasnika zemlji{ta ZZ Agrozad, a kupci su se upisivali kao isklju~ivi formalni i stvarni vlasnici kupljenog zemlji{ta. Prvotu`eni ne spori da se tu`iocu udovolji sa njegovim tu`benim zahtjevom. Prvotu`eni dalje navodi da ne postoji dokumentacija i da diobni bilans nad firmom ZZ Agrozad nije ra|en. Prvotu`eni ne spori da je tu`ilac zaklju~io kupoprodajni ugovor za kupovinu predmetnog zemlji{ta sa Poljoprivrednim dobrom Napredak Grada~ac. Tokom postupka prvotu`eni je predlo`io, da se pozove Op}inski pravobranilac Op}ine Grada~ac, te da isti bude umje{a~ na stani tu`enog obzirom da se radi o dr`avnoj imovini. Pismenim podneskom od 30. 04. 2010. godine Op}inski pravobranilac Op}ine Grada~ac se izjasnino da nema pravnog interesa da se umije{a u predmetni parni~ni postupak. Sud je odr`ao pripremno ro~i{te i ro~i{te za glavnu raspravu. Ro~i{te za glavnu raspravu odr`an je u odsutnosti uredno obavije{tenog prvo i drugotu`enog. Na glavnoj raspravi su provedeni sljede}i dokazi: saslu{ani svjedok \uri} Jovana, Karali} @eljko, Ibrakovi} ]amil, izvr{en u vid i ~itanje u: ugovor o kupoprodaji zemlji{ta od 28. 12. 1990. godine, prepisa posjedovnog lista broj 44/04 KO Tolisa 1, zk. izvatka br. 52 KO Tolisa, istorijat parcela dat od strane ZK ureda Op}inskog suda Grada~ac, uvid i ~itanje u podnesku tu`itelja odnosno, odgovora Okru`nog privrednog suda u Doboju br. 60-0-Reg-Rz-10-000123 od 1. 6. 2010. godine, dopis Op}inskog suda u Ora{ju broj 025-0-Reg-Z-10-000-164 od 17. 12. 2009. godine, dopis Op}inskog suda Tuzla odjeljenje Registra privrednih dru{tava br. 032-0-RegZ10-001597 od 8. 4. 2010. godine, pa je sud na osnovu savjesne i bri`ljive ocjene svih dokaza zajedno i svakog dokaza pojedina~no donio odluku kao u izreci presude iz sljede}ih razloga: Me|u strankama je nesporno, a {to je sud utvrdio uvidom u ugovor o prodaji zemlji{ta da je tu`ilac sa Dru{tvenim preduze}em Poljoprivredno dobro Napredak Grada~ac, zaklju~io ugovor o prodaji nekretnina i to zemlji{te ozna~eno kao k.~. 10/2/d. 807/2/ pa{njak zv. Tre|njica IV klase, u povr{ini 18.088 m2 i k.~. 11/d. 807/2/ {uma zv. Tre{njica II Klase u povr{ini 1.641 m2 sve KO Tolisa I, za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 19.729,00 dinara. Ugovor je potpisan i ovjeren od strane tu`ioca i zakonskog zastupnika Dru{tvenog preduze}a Poljoprivredno dobro Napredak Grada~ac. Uvidom u izvod iz posjedovnog lista broj 44/04 KO Tolisa I; od 21. 2. 2008. godine, sud je utvrdio da je tu`ilac upisan kao posjednik nekretnina sa dijelom do 1/1. Uvidom u Zemlji{no knji`ni izvadak 52 KO Tolisa broj 028-0-Nar-08-001 469 od 31. 03. 2008. godine, sud je utvrdio da je u „B“ vlasni~kom listu uknji`eno pravo korit{enja na nekretninama u korist zemljoradni~ke zadruge Agrozad Grada~ac i to na osnovu rje{enja SO Grada~ac broj 04/I-112/I-64 od 21. 12. 1964. godine na nekretnini ozna~enoj kao k.~. 807/2 Tre|njica, oranica povr{ine 22300 m2. Iskaz saslu{anih svjedoka \uri} Jovana, Karali} @eljke i Ibrakovi} ]amila sud je u cijelosti prihvatio kao objektivne, jer su u saglasnosti sas ostalim provedenim dokazima. Iz iskaza svjedoka \uri} Jovana sud utvr|uje da su tu`iocu odnosno njegovoj majci predmetne nekretnine oduzete 1952. godine ali da su predmetne nekretnine nastavili nesmetano koristiti jer ih dr`ava nikada nije uzela. Nadalje iz iskaza saslu{anog svjedoka sud utvr|uje da je tu`ilac 1990. godine te iste nekretnine kupio od ZZ Napredak. Iskaz saslu{anog svjedoka Ibrakovi} ]amila, sud je prihvatio kao objektivan i utvrdio da su predmetne nekretnine tu`iocu oduzete od strane dr`ave 1953. godine i da ih je on zajedno sa svojom porodicom nesmetano koristio, te da je 1990. godine na licitaciji od Poljoprivrednog dobra Napredak kupio predmetno zemlji{te. Iz iskaza saslu{anog svjedoka Karali} @eljka sud utvr|uje da tu`ilac predmetne nekretnine nesmetano koristi od 1990. godine, a da su mu otac i ostali uku}ani pri~ali da su predmetne nekretnine tu`iocu odnosno njegovoj majci 1953. godine oduzete, ali da ih tu`itelj od 1953. godine nesmetano koristi. Obzirom na ovako utvr|eno ~injeni~no stanje, sud je usvojio tu`beni zahtjev tu`ioca jer je tu`ilac dosjelo{}u stekao vlasni{tvo na nekretninama na parceli ozna~enoj kao k.~. br. 807/2, zv. Tre{njica u naravi oranica u povr{ini od 22.300 m2, upisana u ZK. ul. 52 KO Tolisa u skladu sa ~l. 32. st. 2. Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima (Sl. novine FBiH 6/98). Ostale provedene dokaze sud je cijenio ali ih nije posebno obrazlagao jer nisu od uticaja za dono{enje odluke u ovoj pravnoj stvari. O tro{kovima postupka sud nije ni odlu~ivao, obzirom da tu`ilac iste nije potra`ivao. SUDIJA: Sadija Brkovi} POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba u roku od 30 dana od dana dono{enja iste. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Tuzli putem ovog suda u ~etiri primjerka.

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE O OMILJENE N

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO

OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

ME\UNARODNI NOGOMET

64

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

sport

MOSTARSKI DERBI Milomir Odovi} debitirat }e protiv Zrinjskog na Vele`ovoj klupi

Pobjeda bi najvi{e zna~ila na psiholo{kom planu
Moramo odigrati disciplinirano, agresivno i hrabro, ka`e trener „Ro|enih“

Fabregas: Povrijedio tetivu (Foto: AFP) koljena

Arsenal skupo platio pobjedu

Pobjedom nad Begovi}evim Stoukom (1:0) Arsenal se primakao na samo bod zaostatka za vode}im timom engleske Premijer lige Man~ester junajtedom (56 naprema 57 bodova uz me~ vi{e), ali je trijumf skupo platio ozljedama Seska Fabregasa (Cesc) i Tea Volkota (Theo Walcott). Fabregas je napustio teren zbog ozljede tetive koljena, dok je Volkotu stradao ~lanak. Nijedan ne}e igrati nedjeljni finale Liga kupa protiv Birmingema, ali nema procjena ho}e li biti spremni za revan{ osmine finala Lige prvaka protiv Barcelone 8. marta.

„Ro|eni“ su po~eli odbrojavati sate do po~etka proljetnog dijela prvenstva i velikog okr{aja sa Zrinjskim. Gradski derbi, kao i svake godine, donosi odre|ene tenzije, ali ovog puta ima i svoju posebnu te`inu s obzirom na plasman klubova. Pogotovo se to odnosi na Vele`, koji je sa samo 13 bodova i uz ~etiri doma}a poraza prezimio na posljednjem mjestu premijerliga{ke tabele. Dodu{e, ni Zrinjski nije u mnogo boljoj situaciji, nalazi se dvije pozicije iznad, sa tri boda vi{e. Trener „Ro|enih“ Milomir Odovi} nije imao previ{e vremena da ostavi svoj pe~at s obzirom na to da je tek pr-

„Oteli“ novog Fabregasa

Dosada{nji prvenstveni rezultati
2000/2001 Zrinjski - Vele` 2:0 Vele` - Zrinjski 2:0 2001/2002 Zrinjski - Vele` 1:0 Vele` - Zrinjski 2:0 2002/2003 Zrinjski - Vele` 1:0 Vele` - Zrinjski 4:1 2006/2007 Vele` - Zrinjski 2:1 Zrinjski - Vele` 2:1 2007/2008 Zrinjski - Vele` 2:0 Vele` - Zrinjski 1:0 2008/2009 Vele` - Zrinjski 0:2 Zrinjski - Vele` 2:1 2009/2010 Zrinjski - Vele` 2:1 Vele` - Zrinjski 0:0 2010/2011 Zrinjski - Vele` 2:0 Vele` - Zrinjski ? Kajtaz u pro{losezonskom derbiju sa Zrinjskim

Derbi u brojkama
pobjeda Zrinjskog ije dvije sedmice preuzeo ekipu od Milorada Mitrovi}a. Ka`e da je svjestan te`ine posla koji ga o~ekuje, ali isto tako i ~injenice da bi Vele` pobjedom u derbiju „uhvatio zraka“. - Znamo koliko }e ovo biti posebna utakmica, tim prije {to se oba kluba bore za opstanak. Sa tri boda potvrdili bismo da smo na pravom putu, mogli bismo se ravnopravno uklju~iti u borbu za opstanak, a da ne govorim o tome koliko bi nam pobjeda bila va`na kada je rije~ o

Arsenal je „oteo“ Barceloni novog Seska Fabregasa, 16-godi{njeg Jona Torala, a da stvar bude zanimljivija, posrednik u transferu bio je Pere Gvardiola (Guardiola), brat trenera {panskog prvaka Pepa. Za mladog veznjaka, koji je poha|ao glasovitu Barceloninu {kolu „La Masiju“, Arsenal je platio skoro 400.000 eura. Toral je ro|en u Barceloni, ali je njegova majka Engleskinja. „Topnici“ su 2003. doveli iz Barcelone tada 16-godi{njeg Fabregasa, danas jednog od najboljih veznih igra~a u svijetu, prije {est godina kupili su i Frana Meridu (lani prodat madridskom Atletiku), a 2009. Ignjasija Mikela (Ignasi Miquel), koji je nedavno debitirao za prvi sastav.

Navija~i 12. igra~
^lanovi Upravnog odbora Vele`a sastali su se sa predstavnicima navija~a na jednom od sastanaka uo~i derbija. Nagla{eno je da ova utakmica za Vele` predstavlja psiholo{kom faktoru. S druge strane, Zrinjski je kvalitetan sastav, ekipa koja je samo spletom okolnosti do{la u situaciju da se bori za opstanak. Poznajem veliki sportski doga|aj i u takvom duhu treba da pro|e. Predstavnici „Red Armyja“ izrazili su punu podr{ku ekipi i naglasili su da }e biti Vele`ov 12. igra~. ve}inu tih igra~a i sigurno je da }emo morati ulo`iti maksimum truda da do|emo do pozitivnog rezultata. Moramo odigrati disciplinirano, agresivno i hra-

trijumfa Vele`a

gol-razlika u korist Zrinjskog bro - poru~io je Odovi} uo~i svog debija na klupi VeF. IBRULJ le`a.

9 5 1 14:18
remi

Murinjo: Benzema mora napredovati

S Vele`om po~inje na{a pobjedni~ka serija
Na nama je da se skoncentriramo isklju~ivo na teren, ka`e stoper Zrinjskog
je i serija Zrinjskog bez poraza u utakmicama s Vele`om. - Na nama je da se skoncentriramo isklju~ivo na teren, a na kojem je, kako Pod Bijelim brijegom, tako i u Vrap~i}ima, uvijek sve bilo korektno. Uvjeren sam da }e tako biti i u subotu bez obzira na to {to je utakmica va`na za oba kluba. U pripremama smo igrali dobro i nadam se da }emo tako nastaviti i u prvenstvu - izjavio je Ani~i} te je dodao: - Svjesni smo da smo jesenas podbacili, ali je bilo tu Nakon nikada gore jeseni, tokom koje su u 15 kola sakupili tek 16 bodova, nogometa{i Zrinjskog otvaraju drugi dio sezone gostovanjem kod gradskog rivala Vele`a. Vrap~i}i su dugo slovili za neosvojivu tvr|avu za Zrinjski, ali su posljednja dva gostovanja pro{la uspje{no za „Plemi}e“. Marin Ani~i} igrao je u obje utakmice. Dvadesetjednogodi{nji stoper jo{ ne zna za poraz u gradskom derbiju iako }e mu sutra{nji biti ve} {esti. Koliko i Ani~i}eva, tra-

Marin Ani~i} bez poraza od gradskog rivala

Karim Benzema mora jo{ napredovati, poru~io je trener Reala @oze Murinjo (Jose Mourinho) nakon {to je francuski napada~ u{ao s klupe i postigao gol u remiju s Lionom (1:1) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. - Svi znaju njegov ogromni potencijal. Isto tako, svi znaju, pa i on sam, jer je inteligentan momak, da mora popraviti neke segmente. Dobro radi, ide u dobrom pravcu - kazao je Murinjo u intrevjuu za „As“.

„Ultrasi“ organizirano u Vrap~i}e
„Ultrasi“ }e po ~etvrti put bodriti Zrinjski u Vrap~i}ima, a njihova dva posljednja odlaska na gradski derbi organizirana su vrlo lo{e. Za pla}enu ulaznicu navija~i zaslu`uju vi{e od monta`ne skele, koja se nalazi izvan kruga stadiona i i objektivnih okolnosti kojih sada nema. Selektirana je dobra mom~ad i na nama je da po~nemo pobje|ivati kas koje igru mogu pratiti samo oni koji se nalaze u prvom redu. Da se dolazak gostuju}ih navija~a mo`e organizirati bez problema, pokazao je derbi iz sezone 2006./2007., prvi u kojem su „Ultrasi“ bili u Vrap~i}ima. ko bismo se pomakli sa pozicija na kojima na{i navija~i nisu naviknuli vidjeti Zrinjski. Ma. P.

Ani~i}: Utakmica va`na za oba kluba

sport

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

65

^ELIK Mobilizirali sve snage uo~i nastavka sezone i derbija

Puri}: Debitirao sam sa 3:1, neka opet bude isto
Brkovi} i Sadikovi} ne igraju zbog `utih kartona

Protiv @elje izostat }e najmanje trojica
Certifikati za Kisu i Savi}a nisu jo{ stigli
Prvenstvo nije ni po~elo a trener Olimpica Mehmed Janjo{ ve} je u problemima. Tokom priprema, kada je rije~ o povredama, najmla|i sarajevski premijerliga{ relativno je dobro pro{ao, ali za sutra{nji me~ sa @eljom u sastavu ne}e biti Nenada Kise, Borisa Savi}a i Nedima Hiro{a. - Prva dvojica jo{ nisu dobila certifikate za nastup u Premijer ligi, dok je Hiro{ povrije|en. Oni ne}e igrati, a da stvar bude jo{ gora, Milo{ Vidovi} ima problema s le|ima, rovit je i Admir Ra{~i} pa je i njihov nastup neizvjestan - govori Janjo{. Njega, kao vjerovatno i sve na{e trenere, trenutno najvi{e zabrinjava stanje terena, koje }e na Grbavici, kao i na ostalim stadionima, biti lo{e. - Bili smo na Grbavici, ve}i dio terena je pod snijegom i to je sada novi pro-

Mehmed Janjo{ u problemima

^elik je uo~i nastavka sezone i sutra{njeg velikog derbija protiv Sarajeva mobilizirao sve snage, a povratak na tribinu u velikom broju najavili su i navija~i. Trener Abdulah Ibrakovi} kazao je na konferenciji za novinare da ne}e mijenjati formaciju, ali da, zbog lo{ih vremenskih uvjeta, ho}e na~in igre. - Moramo odustati od svoje pas-igre i poku{ati na neke druge na~ine do}i do gola Sarajeva. U napadu imamo Eldina Adilovi}a i Emira Had`i}a, kojima i odgovaraju zra~ni dueli - rekao je Ibrakovi} te je istakao da je kostur tima poznat. Zbog tri `uta kartona, ne}e mo}i ra~unati na jesenas standardne bekove Zorana Brkovi}a i Elvisa Sadikovi}a.

Janjo{: @eljo je favorit

blem i za nas i za igra~e @elje. Morat }emo biti veoma oprezni da ne do|e do novih povreda, uganu}a... @ao mi je zbog navija~a, koji dugo ~ekaju po~etak prvenstva, a onda zbog lo{eg vremena ne}e biti u stanju vidjeti lijepu igru. Kako god, @eljo je veliki favorit, a mi }emo rastere}eni tra`iti svoju {ansu - kazao je Janjo{.
A. ^.

Zbog radova zatvoren istok
Zbog rekonstrukcije isto~na tribina bit }e zatvorena za utakmicu sa Sarajevom. - Svi na{i navija~i mo}i }e prije}i na tribinu zapad, za koju smo utvrdili jedinstvenu cijenu od 5 KM. Jug ostaje za „Robija{e“, a na sjeveru }e biti navija~i Sarajeva - rekao je direktor Nermin [abi}.

Puri} u pro{losezonskoj utakmici sa Sarajevom

Dario Puri} dobio je u srijedu priznanje za najboljeg fudbalera me|u deset sportista Zeni~ko-dobojskog kantona. - Ovo je priznanje svakako veliki podstrek za mene, ali sada razmi{ljamo samo o Sara-

jevu. Rije~ je o velikom derbiju bh. fudbala, u kojem o~ekujem pobjedu. Uostalom, kada sam debitirao za ^elik, bilo je to upravo protiv Sarajeva. Tada je bilo 3:1 za nas pa neka opet bude tako - kazao je PuV. B. ri}.

Crvena zvezda gostovat }e u nedjelju po 17. put u Trebinju i odigrati prijateljsku utakmicu s Leotarom. Me~ je ranije bio dogovoren za 23. mart, ali kako je u Srbiji odgo|en po~etak proljetnog dijela prvenstva, Beogra|ani su promijenili plan

Crvena zvezda gostuje Leotaru

Prijateljski me~ na Policama u nedjelju

pa }e se do nastavka sezone pripremati u Budvi te u sklopu toga do}i i na Police. Utakmica Leotar - Crvena zvezda imat }e humanitarni karakter, a sav prihod bit }e namijenjen za lije~enje oboljelog mladog Trebinjca M. P . Ognjena Gudelja.

Denis Sadikovi} otklonio i posljednju dilemu

Efendi} na desnom boku protiv Slavije
Na Slobodinom golu bit }e Mujki} Drakul se oporavio

Darko Ljubojevi}, sportski direktor Borca

Iako prije nekoliko dana nije izgledalo tako, u sutra{njoj proljetnoj premijeri protiv Slavije trener Slobode Denis Sadikovi} ra~unat }e na sve raspolo`ive snage,

Sadikovi}: Situacija se bitno pobolj{ala

izuzev na „kartonirane“ Stefana Gavari}a i Merseda Malki}a. Naime, dobre vijesti po Sadikovi}a u posljednjih nekoliko dana stizale su jedna-drugu pa je tako rije{eno pitanje registracije Stani{e Nikoli}a, Alena Me{anovi}a i Miljenka Bo{njaka. Iz [panije, gdje je bio na probi, povratak je najavio golman i kapiten Denis Mujki}, dok se Dejan Drakul uspje{no oporavio i bit }e me|u 18 igra~a za Slaviju. - Situacija se bitno pobolj{ala pa }e i Mujki} biti spreman da brani. Sastav }e biti sli~an onome koji je zapo~eo generalku protiv Zvijezde, s tim da }e se u tim vratiti Samir Efendi}, koga je na desnoj strani mijenjao Damir Murselovi} - zadovoljan je Sadikovi}. Sude}i prema igri i rezultatu u utakmici sa Zvijezdom (3:0), Sloboda spremno do~ekuje nastavak prE. M. venstva.

Haris Red`epi, biv{i igra~ @eljezni~ara i Karlovca, zadu`io je klupsku opremu i ju~er trenirao s ekipom Travnika. No, jo{ je neizvjesno ho}e li se du`e zadr`ati na Piroti, jer kako je kazao, jo{ o~ekuje anga`man u inozeRed`epi (prvi zdesna) s igra~ima mstvu. - Ni{ta nije ri- Travnika prije ju~era{njeg treninga je{eno. U Travniku sam nai{ao inozemstvo. Ako to ne ostvana korektan prijem trenera i rim, rado bih ostao do ljeta, jer saigra~a, {to me je veoma obr- je ekipa dobra, a atmosfera je adovalo. Ipak, za sada je jo{ u veoma pozitivna - rekao je S. P . prvom planu moj odlazak u Red`epi.
Me|edovi}: Poja~anje za vezni red

Red`epi zadu`io opremu i trenirao s Travnikom

Dok o~ekuje anga`man u inozemstvu

Nekada{nji kapiten, a sada sportski direktor Darko Ljubojevi} ka`e da Borac u proljetnu polusezonu ulazi, ako ve} ne s ja~im, onda s jednako kvalitetnim sastavom kao jesenas, kada je stekao pet bodova prednosti. - Veoma sam zadovoljan onim {to smo uradili u prijelaznom roku i kako je to, na kraju, sve skupa ispalo. Ekipa je ostala, u najmanju ruku, na

Ako nismo ja~i, sigurno Bez na{ih delegata u Skup{tini FSKS nismo ni slabiji nego jesenas
istom niovu kao jesenas. Oti{lo je nekoliko kvalitetnih igra~a. Vule Trivunovi}, Bojan Puziga}a i Perica Stan~eski bili su standardni prvotimci, ali su nam kontrolne utakmice pokazale da smo doveli adekvatna poja~anja. Dolaskom Dra`ena Me|edovi}a i Branislava Kruni}a profitirao je vezni red, ali ni ostale linije nisu ni{ta slabije - istakao je S. K. Ljubojevi}. Fudbalski klub Sarajevo oglasio se saop}enjem povodom odr`avanja sjednice Skup{tine FSKS, u kojem se, izme|u ostalog, navodi: - Predstavnici FK Sarajevo nisu imali priliku u~estvovati u pripremi sjednice Skup{tine FSKS, {to za posljedicu ima da na{ klub nije bio uklju~en u izradu prijedloga i proces odlu~ivanja. Konsternirani smo ~injenicom da je na dnevnom redu sjednice Skup{tine bilo ve-

Saop}enje FK Sarajevo

rificiranje kadrova FSKS za organe NSBiH i NSFBiH, me|u kojima skoro da nije bilo ~lanova FK Sarajevo, jednog od najslavnijih i najuglednijih klubova u BiH. S obzirom na konfuznu situaciju i nejasno}e u vezi s tim jesu li procesi koji su toku, u interesu FK Sarajevo, nismo mogli delegirati svoje predstavnike za u~e{}e u radu Skup{tine FSKS - navedeno je u saop}enju ko{evskog premijerliga{a.

66
Marsej 0:0 Man~ester j.
Stadion Velodrom u Marseju. Sudija: Feliks Bri~ (Njema~ka). MARSEJ: Mandanda, Fani, Mbija, Dijavara, Hajnce, Lu~o Gonzalez, Sise, Kabor, Ajev, Remi (79. Valbuena), Brandao. Trener: Didije De{am. MAN^ESTER JUNAJTED: Van der Sar, O’[ea, Vidi}, Smoling, Evra, Fle~er, Kerik, Gibson (73. Skols), Nani, Runi, Berbatov. Trener: Aleks Ferguson.

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

sport

Inter 0:1 Bajern
Stadion \uzepe Meaca u Milanu. Sudija: Viktor Kasai (Ma|arska). Strijelac: 0:1 - Gomez (90). INTER: Cezar, Maikon, Ranokija (73. Karja), Lusio, Kivu, Zaneti, Kambijaso, Mota, Sneider, Stankovi}, Eto. Trener: Leonardo. BAJERN: Kraft, Lam, Timo{~uk, Bad{tuber, Pranji} (38. Breno), [vajn{tajger, Gustavo, Roben, Miler, Riberi, Gomez. Trener: Luis van Gal.

Gomez i Roben: Pozdrav navija~ima

(Foto: AP)

Luis van Gal iznena|en Interovom napada~kom igrom
Razlika izme|u 1:0, remija bez golova i 0:1 uop}e nije velika, ka`e Leonardo
Pogotkom Marija Gomeza (Mario) nakon odli~nog {uta Arjena Robena (Robben) i gre{ke brazilskog golmana @ulija Cezara (Julio), Bajern je trijumfovao protiv Intera na stadionu \uzepe Meaca u prvom me~u osmine finala te se tako osvetio za poraz u pro{logodi{njem finalu Lige evropskih prvaka. Iako je prije utakmice govorio da u Interovoj igri nejer smo postigli gol, ali Inter je pokazao da je veoma dobar. Za{to oni ne bi u~inili isto u Minhenu - kazao je Holan|anin i prisjetio se finalnog dvoboja iz maja 2010. - U finalu je to bila zatvorena igra, sa mnogo manje stvorenih prilika. Sada su bili dosta ofanzivniji i bolji od nas, ali su izgubili. To je fudbal. U finalu smo mi imali 65 posto loptu u posjedu, sada 55. Oni su

Bajernova slatka osveta

LIGA PRVAKA Bajern ostvario veliku pobjedu u Milanu

Gomez kaznio Cezarovu gre{ku
Bez golova u me~u Marseja i Man~ester junajteda Riberijeva pre~ka

U duelu pro{logodi{njih finalista Lige prvaka fudbaleri Bajerna preksino} su u Milanu pobijedili aktuelnog evropskog prvaka Inter i tako na~inili veliki korak ka plasmanu u ~etvrtfinale elitnog klupskog takmi~enja na Starom kontinentu. Okr{aj dva giganta rije{en je u posljednjim trenucima susreta. Arjen Roben (Robben) {utirao je sa dvadesetak metara, a golman Intera @ulio Cezar (Julio) slabo je intervenirao kratko odbiv{i loptu, na koju je natr~ao Mario Gomez i poslao je u mre`u. Ina~e, prvu priliku na me~u imao je Bajern u 20. minuti, kada je Luiz Gustavo {utirao, a lopta je pored stative oti{la u gol-aut. Uzvratio je Inter dvije minute poslije. Samuel Eto (Eto’o) uposlio je

Kraft: Idem ako dovedu Nojera
Golman Tomas Kraft (Thomas) izjavio je za „Bild“ da }e napustiti Bajern ako ~elnici kluba realiziraju najave i dovedu [alkeovog ~uvara mre`e Manuela Nojera (Neuer). Kraft (22), koji je ma previ{e rizika niti se mnogo toga promijenilo u odnosu na period vladavine @ozea Murinja (Jose Mourinho), trener Bavaraca Luis van Gal (Gaal) priznao je nakon me~a da je iznena|en ofanzivnom igrom Italijana. - Utakmica je bila dobra, vrlo atraktivna. Inter je te`io da zabije gol. Ko god je gledao me~, mogao je biti zadovoljan, jer je bilo zabavno. Naravno, sada smo u boljoj poziciji za prolazak dalje, zauzeo mjesto iskusnog Hans-Jerga Buta (Hans-Jorg Butt) i izvrsno branio protiv Intera, smatra da nema {ta tra`iti u Bajernu ako mu rival bude prvi golman njema~ke reprezentacije. onda zabili dva gola iz pet prilika, sada su ih stvorili osam... Ipak, da ne bude kako smo nezaslu`eno dobili, mislim da smo dominirali u drugom poluvremenu - smatra Van Gal. Njegov kolega na klupi Intera Leonardo ne `eli potpisati kapitulaciju. - Razlika izme|u pobjede od 1:0, remija bez golova i poraza od 0:1 uop}e nije velika. Tamo moramo dobiti utakmicu, tako }emo se i postaviti kazao je Leonardo. (A. ^.)

Eto (Inter) u prodoru pored fudbalera Bajerna Timo{~uka i Lama

(Foto: AP)

Estabana Kambijasa (Cambiasso), ~iji je udarac odbranio

u srijedu odli~ni Tomas Kraft (Thomas).

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Bavarci su u prvom poluvremenu golu bili najbli`i u 25. minuti. Roben (Robben) je centrirao, a Frank Riberi (Franck Ribery) {utirao je glavom, ali je lopta pogodila pre~ku. Kraft je dobro intervenirao i u 33. minuti, kada je zaustavio udarac Eta. Drugi dio susreta bolje su otvorili Nijemci. Prvo je Tomas Miler (Thomas Muller) u 47. minuti iz izgledne pozicije glavom {utirao pored gola da bi Roben ubrzo (53.) pogodio stativu italijanskog kluba. I u nastavku se istakao Kraft zaustaviv{i udarce Kambijasa (56.) i Tijaga Mote (Thiago Motta) u 85. minuti. U drugom preksino}njem susretu osmine finala Marsej i Man~ester junajted odigrali su na Velodromu me~ bez golova. Revan{-utakmice igraju se (A. Dr.) 15. marta.

Kraftove odbrane

@estok duel Nanija (Man~ester junajted) i Hajncea (Marsej)

(Foto: Reuters)

Lo{a predstava razlog je {to igra~i Man~ester junajteda remi bez golova sa Marsejom u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka do`ivljavaju kao poraz. - Osje}ali smo se kao da smo izgubili. Svi smo u svla-

Smoling: Osje}aj je kao da smo izgubili

Man~ester razo~aran remijem u Marseju

~ionici bili utu~eni - izjavio je odbrambeni igra~ Kris Smoling (Chris Smalling) pa je pojasnio uzrok slabe partije: - Jednostavno, nije nam i{lo. Nismo dobro dodavali jedni drugima, nismo dovoljno napadali.

Smoling: Nismo dovoljno napadali

(Foto: AP)

sport

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

67

RUKOMET Prvak BiH sutra tra`i plasman u osminu finala Lige prvaka

„Studenti“ protiv Konstance moraju biti {to konstantniji
Kada dostignemo da 60 minuta budemo na maksimalnom nivou, bit }emo Real Madrid, tvrdi trener Bosne Irfan Smajlagi} Bez Me|i}a i Savi}a
A onda je, u stilu Ivice Osima, objasnio da i pored ogromnog zna~aja koji ona nosi, ne treba biti previ{e eufori~an. - Ne smijemo dopustiti da nervoza preraste u strah. Znamo koliki zna~aj ovaj me~ ima i kakvu te`inu nosi. Znamo i {ta zna~i predstavljati grad i dr`avu na najvi{em mogu}em nivou, ali treba shvatiti da je ovo samo sport. Poslije utakmice sa Sankt Petersburgom u pro{lu subotu bilo je svakakvih komentara, ali bih poru~io da ni{ta ne smijemo

Deveto kolo: Sankt Petersburg - Flensburg 25:31, Bosna BH-Gas - Konstanca (26. februar), Sijudad Real - Zagreb (27. februar).
1. Flensburg 9 2. Sijudad R. 8 3. Zagreb 8 4. Konstanca 8 5. Sankt Pet. 9 6. Bosna BH-Gas 8 7 6 5 2 2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 1 6 7 6 263:231 14 239:191 13 252:210 12 213:244 4 238:271 4 180:238 3

Grupa D

Ve} se osje}a velika nervoza. Ovim je rije~ima trener rukometa{a Bosne BH-Gasa Irfan Smajlagi} zapo~eo ju~era{nju konferenciju za novinare uo~i sutra{nje (19 sati) najve}e utakmice „Studenata“ u posljednjih nekoliko godina, protiv rumunske Konstance.

Smajlagi} poku{avaju}i spustiti loptu prevelikih o~ekivanja na zemlju. Poznavaju}i na{ mentalitet, nije mogao u~initi bolju stvar dva dana prije utakmice u kojoj svi o~ekuju pobjedu, a da ih prethodno i ne interesira snaga protivnika. A ~injenica je da je on jak, sigurno ja~i od Bosne. - U odnosu na prethodnu na{u utakmicu, Konstanca je ja~a. Doveli su tri-~etiri poja~anja. Taj klub, zapravo, predstavlja njihovu reprezentaciju. S novim igra~ima imaju i ve}e mogu}nosti, i fizi~ki i takti~ki. Na{ problem je to {to nikada do sada, pa ni u subotu, ne}emo mo}i ra~unati na potpuni roster. Tarik Me|i} i Kosta Savi} ipak ne}e mo}i igrati. Ipak, i mi smo ja~i u odnosu na prvu utakmicu, a manjak igra~a poku{at }emo nadoknaditi krvlju i znojem onih koji }e istr~ati na teren. Najbitnije je da budemo {to konstantniji, a kada dostignemo to da 60 minuta igramo na maksimalnom nivou, bit }emo Real Madrid, vjerujte mi - kazao je A. ^ULI] Smajlagi}.

Rumunska poja~anja

Veliki zna~aj

Najtira`nija novina u BiH „Dnevni avaz“ i Rukometni klub Bosna BH-Gas poklanjaju ~itaocima 15 ulaznica za sutra{nji me~ devetog kola Lige evropskih prvaka, protiv rumunske Konstance. Kako biste bili u konkurenciji za ovaj poklon, dovoljno je da danas do 19 sati na broj 091/510-101 po{aljete SMS s rije~ima RT BOSNA (kao na slici). Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV. Brojeve telefona dobitnika objavit }emo u sutra{njem broju na sportskim stranicama „Dnevnog avaza“. Ulaznice }e dobitnici mo}i preuzeti u subotu od 9 do 17 sati na recepciji „Avaz Twist Towera“.

Poklanjamo ulaznice za sutra{nji me~

Smajlagi} s igra~ima Vra`ali}em i Kara~i}em: Pozvali publiku

shvatati tragi~no. Veliki uspjeh je i to {to se borimo za ulazak u osminu finala Lige prvaka, a jo{ ve}i bi bio da to i ostvarimo, ali je su{tina da }e ovakvih uta-

kmica biti jo{. Bitnije od rezultata je da do|e {to vi{e publike, da njima omogu}imo da se ve`u za rukomet, a oni da nas podr`e u svemu {to radimo - kazao je

Bosanskohercegova~ki rukometni reprezentativac, koji se trenutno ne `eli odazivati pozivima Vojisalava Ra|e, Muhamed Toromanovi}, karijeru }e nastaviti u poljskoj Visli iz Ploka. Ambiciozni poljski prvoliga{, koji s trona `eli ski-

Toromanovi} od ljeta u Visli
nuti Kijelce ju~er je potpisao ugovor sa na{im pivotom koji je prethodne tri godine nastupao za danski Kolding, te je s ovom ekipom prije dvije sezone osvojio prvenstvo Danske. Toromanovi} i Visla potpisali su dvogodi{nji ugovor koji }e

Na{ pivot ove sezone mijenja sredinu

po~eti vrijediti od 1. juna ove godine. - Jako mi je drago {to sam potpisao ugovor sa Vislom. Znam da se ovdje gradi jaka ekipa i ja }u u~initi sve kako bih bio njen va`an dio - rekao je Toroma(A. ^.) novi}.

Zbog smanjenog broja sati za treninge u dvorani Mejdan i visokih tro{kova organizacije utakmica, rukometa{ice Jedinstva i ono malo ljudi koji se gr~evito bore da klub opstane, vjerovatno }e u nastavku Prve-

Umjesto 850 KM za Mejdan, pla}at }e 250 KM u Banovi}ima
nstva BiH kao doma}ini nastupati u Banovi}ima. Samo za jedan me~ u Mejdanu potrebno je izdvojiti 850 KM, plus tro{kovi slu`benih lica, dok je u Banovi}ima cijena kori{tenja dvorane samo 250 KM.

Rukometa{ice Jedinstva napu{taju Tuzlu

Privilegiju op}inskih vlasti da jednu utakmicu mjese~no u Mejdanu mogu odigrati besplatno, Tuzlanke }e, vjerovatno, iskoristiti protiv Borca. Ina~e, zbog nediscipline, iz prvog tima odstranjena je E. M. Alma Kamari}.

Priznanje Manki i Fantomima

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Adnan Manko progla{en je najboljim sportistom Kantona Sarajevo u konkurenciji invalida, dok je njegov OKI Fantomi izabran za najuspje{niju ekipu. Me|u sportistkinjama, izabrana je D`enita Klico, reprezentativka BiH u atletici. Progla{avanje najboljih odr`ano je ju~er u Sarajevu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo. I. B. Klico: Najbolja sportistkinja Kantona Sarajevo

Kako je KSBiH mogao delegirati ovog sudiju kada slu~aj nije zaklju~en, pitaju se u Bosni
Ko{arka{ki sudija Dra`en Pehar tu`io je u novembru 2007. KK Bosna ASA BH Telecom i tada{njeg direktora kluba Elmedina Konakovi}a zbog klevete. Pehar je tra`io 5.000 maraka od{tete, ali je u novembru 2009. Op}inski sud u Sarajevu odbacio tu`bu kao neosnovanu. Bosna je u me|uvremenu zatra`ila od Ko{arka{kog saveza BiH da, u skladu sa svojim zaklju~kom da „sudije koje su u sporu s klubom, ne mogu suditi u istom sistemu takmi~enja“, ne delegira Pehara za doma}u ligu i kup. No, Pehar je pro{le sedmice sudio prvenstveni me~ u Zenici, {to je izazvalo ~u|enje u Bosni, ~iji predstavnici tvrde da sudski

Pehar izgubio tu`bu, ali ne}e da plati tro{kove

Bosna dobila spor protiv arbitra

68

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

sport

KO[ARKA Ho}e li se reprezentacija BiH poja~ati

Mo`e li na{ Savez vratiti Preld`i}a, Rizvi}a, Begi}a...?
Nezahvalno je prognozirati FIBA-in stav, ka`e Mirsad \onlagi}, koji ne `eli spominjati konkretna imena Preduzeli sve

Pehar: Sukob interesa

gira Pehara - rekao je Stjepan Grubni}, generalni sekretar KK Bosna. Arbitar iz Ljubu{kog nudi druga~iju verziju. Ka`e da je on sam inicirao

Ko{arka{ki savez BiH i ove }e godine posredstvom Me|unarodne federacije (FIBA) poku{ati vratiti neke od „odbjeglih sinova“ u svoje okrilje. Tema nije nova, ali je uvijek aktuelna, posebno zato {to se bli`i zavr{nica Evropskog prvensta u Litvaniji, gdje bi nam usluge na{ih „stranaca“ itekako dobro do{le. Kolike su {anse da FIBA iza|e ususret na{em Savezu, pitali smo najvi{e upu}enu osobu sa prostora BiH kada je rije~ o odnosima nacionalnih i me|unarodnih asocijacija, a to je aktuelni ~lan Izvr{nog odbora Evropske ko{arka{ke federacije (FIBA Europa) Mirsad \onlagi}.

Sjedio s delegacijom [irokog
Pehar je podnio tu`bu, jer su iz Bosne u medijima iznijeli zamjerke na njegovu pristrasnost u susretu sa [irokim Brijegom, uz navode da je u finalu plejofa 2007. u Sarajevo doputovao s delegacijom ovog postupak jo{ nije zaklju~en. Naime, sporno je 1.020 KM tro{kova su|enja, koje bi, prema presudi, Bosni trebao platiti upravo Pehar. - Sud je odbio Peharovu tu`bu, ali je on nedavno podnio podnesak da }e povu}i `albu ako se odreknemo prava na potra`ivanje tro{kova, {to smo odbili. Kako je parnica jo{ u toku, tra`imo da KSBiH ne delekluba, s kojom je i sjedio na utakmici. Sud je tu`bu odbio uz obrazlo`enje da je sam tu`ilac svojim pona{anjem izazvao reakciju tu`enika, odnosno njegove je postupke okarakterizirao kao tendenciozne. prekid su|enja povla~enjem tu`be, a da je „njegova i stvar Suda kako }e rije{iti pitanje tro{kova“. - Tu`bu sam povukao kada je Predsjedni{tvo donijelo odluku o sukobu interesa. Ovakvo pona{anje Bosne je smije{no, ali su mi njihovi ciljevi sasvim jasni - rekao je Pehar, koji je na pitanje je li delegiran za naredno kolo, E. J. odgovorio odri~no.

Preld`i}: Jednom se opekli

Ko{arka{i Litvos ritasa (Kenan Bajramovi} postigao sedam poena uz pet skokova) priredili su sino} senzaciju u petom kolu Top 16 faze Eurolige poraziv{i Panatinaikos u Atini. Lotomatika na{ih Nihada \edovi}a (20 poena) i Nemanje Gordi}a (10 p) ostvarila je prvu pobjedu savladav{i u Olimpiju u Ljubljani. Ve~eras se igraju preosta-

Pobjede Lotomatike i Litvos ritasa

Euroliga za ko{arka{e

\onlagi}: ^inimo sve {to mo`emo

- [to se ti~e na{eg Saveza, preduzimamo sve {to mo`emo da vratimo pojedine igra~e koji su primili ko{arka{ka dr`avljanstva drugih zemalja. Ho}emo li uspjeti, odnosno kakav }e FIBA zauzeti stav, nezahvalno je prognozirati - oprezan je \onlagi}. Kao i kada se govori o naturaliziranim igra~ima, u KSBiH jednako su rezervirani i kada je rije~ o konkretnim imenima mogu}ih bh. „povratnika“. - Licitirati imenima bilo bi prili~no neozbiljno, jer je u ovom slu~aju bitna `elja ne

EMIR PRELD@I] (23 godine, 206 centimetara, klub: Fenerbah~e Ulker - Turska): 6,6 poena, 2,5 skokova, 2,3 asistencije (prosjek u Euroligi). MIRZA BEGI] (25, 220, Real Madrid - [panija): 8,5 poena, 4 skoka (Euroliga). HASAN RIZVI] (26, 210, Uniks - Rusija): 6,5 poena, 5 skokova (Eurokup). jedne ili dvije nego tri, pa i ~etiri strane - ka`e \onlagi}. Naime, prije dvije godine KSBiH imao je potpisanu izjavu Emira Preld`i}a da `eli sa slovenskog ponovo prije}i na bh. ko{arka{ko dr`avljanstvo. Prema pravilniku, to je bilo sasvim dovoljno da generalni sekretar FIBA-e odobri povratak talentiranog krilnog igra~a u mati~nu reprezentaciju. No, FIBA je zahtjev Preld`i}a i KSBiH odbacila, jer kako je u obrazlo`enju navedeno, nije postojala saglasnost KS Slovenije. Suprotan je primjer Ratka Varde, za kojeg KS Srbije nije pravio probleme pa je stameni centar jo{ 2009. debitirao u dresu BiH. Koga bi ove godine KSBiH mogao poku{ao vratiti? O tome niko ne `eli govoriti u javnosti, ali jasno je da lista, barem onih najatraktivnijih imena, ne mo`e biti previ{e duga~ka. Prednja~ila bi imena nikada pre`aljenog Preld`i}a, zatim njegovih zemljaka sa slovenskim paso{ima, centara Mirze Begi}a i Hasana Rizvi}a, a kalkulira se i sa pojedinim igra~ima koji su igrali za Srbiju i Hrvatsku.
E. JESENKOVI]

Tandem iz Eurolige

Efikasni Hod`i} i Kapelan
Krilni centar Adnan Hod`i} odigrao je jo{ jednu odli~nu utakmicu u ameri~koj univerzitetskoj NCAA ligi (18 poena, 10 skokova) u porazu svog Lipskomba od Ist Tenesija nakon dva produ`etka (95:102). Poziv za pripreme bh. selekcije bit }e upu}en i Dijegu Kapelanu sa Meknes stejta. Iako je ro|en u Kanadi, njegovi roditelji su iz BiH i Kapelan je izrazio `elju da nastupa u bh. dresu. U pobjedi protiv Nortvesterna (78:62) postigao je 39 poena (15,2 prosjek sezone).

li me~evi.GRUPA E: Panatinaikos - Litvos ritas 67:68, Kaha Laboral - Unikaha (20.30). GRUPA F: Olimpija - Lotomatika 76:87, Makabi - Barcelona (20). GRUPA G: Montepaski - Efes Pilsen (20.45), Partizan - Real Madrid (20.45). GRUPA H: @algiris - Valensija (18.45), Fenerbah~e Ulker - Olimpijakos (A.Dr.) (19.15).

Varda dobio dozvolu

Bez obzira na minimalne {anse da u posljednja ~etiri susreta ulove jedno od ~etiri mjesta za Ligu 6 za prvaka, ko{arka{i Slobode poku{at }e ve~eras (19 sati) u dvorani Mejdan savladati Borac Nektar te mu se revan{irati za poraz (65:75) u prvom dijelu Lige 13 Prvenstva BiH. - Borac je vrlo kvalitetan rival, ali susret do~ekujemo kompletni i `elimo pobjedu ka`e trener Tuzlaka Senad

Tuzlaci `eljni revan{a

Sloboda do~ekuje Borac

Muminovi}. Doskora{nji ~lan Slobode Dejan Jevti} prona{ao je inozemni anga`man. Karijeru }e nastaviti u {vedskom Sedertalju, koji uspje{no vodi bh. trener Vedran Bosni}. - Potpisao sam ugovor do kraja aprila. [ta }e se dalje de{avati, ovisi o rezultatima u zavr{nici. Saigra~i su me lijepo primili, a najve}e zasluge ima trener Bosni} - ka`e JeE. M. vti}.

Adnan Buharalija danas }e u slova~koj Nitri boksovati protiv Ma|ara Jano{a Kikilera, koji je na ju~era{njem vaganju provocirao na{eg borca prijetiv{i mu da }e ga nokautirati. Buharalija je ostao hladan. - Nemam {ta re}i na ovu nekulturu mog protivnika. Poku{ava glumiti ameri~ke {ampione, ali je pretjerao. Ne}u galamiti kao on, ali obe}avam `estok odgovor u ringu - rekao je Buharalija.

Buharalija hladan na Ma|arove provokacije

Uo~i boks-me~a u Slova~koj

Mladi Kraji{nik ipak pla}a kaznu

Buharalija (desno): @estoko }e odgovoriti u ringu

Uprava @enskog ko{arka{kog kluba Mladi Kraji{nik donijela je odluku da ipak uplati kaznu od 500 KM te tako ne dovede u pitanje odigravanje subotnjeg me~a 16. kola Prvenstva BiH za ko{arka{ice sa Slobodom iz Novog Grada. - To ne zna~i da }emo odustati od borbe da doka`emo kako smo ka`njeni bez pravog razloga. @elimo da se kazna poni{ti i zaka`e novi termin odigravanja na{eg susreta 15. kola protiv ekipe RMU Banovi}i. Potpuno smo nevini - ka`e generalni sekretar Brane ^ovi~kovi}. S. K.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, petak, 25. februar/velja~a 2011.

69
Vijest u brojci
Fudbalski savez Sremske Mitrovice suspendirao je prvoliga{a iz ovog grada - FK Srem zbog neizmirenog duga. Suspenzija je ju~er stupila na snagu, jer Srem nije izmirio obaveze prema Op}inskom fudbalskom savezu u iznosu od 700 eura. Ukidanje suspenzije usljedit }e automatski nakon {to klub izmiri dug. Srem se takmi~i u Prvoj ligi Srbije i nalazi se na 13. mjestu. Za Srem je u sezoni 2002/2003. igrao ^elzijev fudbaler Branislav Ivanovi}.

700

Izjava dana
- Uzrok bolesti bio je izlazak ne u biblioteku nego u kafanu. Nov~ana kazna bit }e ve}a nego prvi put. Ho}e li to ponoviti, ne znam, ali da sam bio ljut, jesam.
(Vahid Halilhod`i}, trener Dinama, o „nesta{lucima“ Brazilca Samira)

Policija `eli da se derbi u Sofiji ne igra po mraku

Ofsajd

S takmi~enja u karlingu u Kanadi

(Foto: Reuters)

^ak 1.300 policajaca osiguravat }e sutra{nji derbi bugarskog fudbalskog prvenstva izme|u Levskog i CSKA, javili su ju~er mediji u Sofiji. Policija je objavila da je spremna za eventualne ispade huligana i da }e ulicama glavnog bugarskog grada patrolirati i specijalne ekipe za prevenciju nereda. Istovremeno, zatra`eno je da me~ bude zakazan za rane popodnevne sate kako bi se zavr{io prije mraka.

Umjesto Entonija, ’Mre`ice’ ulovile Derona Vilijamsa
Iako igra sezonu karijere, Juta se odrekla sjajnog pleja
Kada ve} nisu mogli ugrabiti najve}u zvijezdu na NBA tr`i{tu - Karmela Entonija (Carmelo Anthony), koji je nakon odlaska iz Denver nagetsa debitirao sa 27 poena u dresu Njujork niksa, Nju D`ersi netsi morali su se zadovoljiti utje{nom nagradom. A ta utje{na nagrada „Mre`ica“ je Deron Vilijams (Williams), sjajni Ol-star bek, kojeg se odrekla Juta d`ez u zamjenu za tek ne{to manje glamuroznog organizatora igre Devina Herisa (Harris) i talentirano krilo
Klivlend - Hjuston 119:124, Indijana - Detroit 102:101, Orlando - Sakramento 105:111, Filadelfija - Va{ington 117:94, San Antonio Oklahoma 109:105, Toronto - ^ikago 118:113, Njujork - Milvoki 114:108, Minesota - Memfis 95:104, Dalas - Juta 118:99, Feniks - Atlanta 105:97, Nju Orleans - LA klipers 98:87, Portland - LA lejkers 101:106 (produ`etak).

NBA Utje{na nagrada za Netse

Isinbajeva zbog bolesti propu{ta EP u dvorani
Olimpijska pobjednica i svjetska rekorderka u skoku sa motkom Jelena Isinbajeva propustit }e zbog bolesti Evropsko prvenstvo u dvorani u Parizu, saop}io je ju~er trener atletske reprezentacije Rusije Valentin Maslakov. On je precizirao da je Isinbajeva zara`ena virusom od kojeg boluje mjesec i da zbog toga nije trenirala. - Jeleni }e u ovoj sezoni glavni cilj biti nastup na Svjetskom prvenstvu u Daeguu u Ju`noj Koreji krajem avgusta i po~etkom septembra - istakao je Maslakov. Isinbajeva je odlu~ila da se odmori pro{le sezone, a povratak na veliku scenu najavila je na dvoranskom mitingu u Moskvi, gdje je presko~ila 4,81 metar. Evropsko prvenstvo u dvorani bit }e odr`ano od 4. do 6. marta u Parizu. (A. Dr.)

Ruska atleti~arka zara`ena virusom

Rezultati

Vilijams: „Ka`njen“ zbog Slouna?

Isinbajeva: Glavni cilj SP u Ju`noj Koreji

Maveriksi `ele Prinsa
Uo~i dana{njeg isteka roka za transfere aktivirali su se i Dalas maveriksi, koji {ampionske ambicije `ele osna`iti sa dvojicom igra~a. Na listi `elja Dalasa su krilo Detroit pistonsa Taj{on Prins (Tayshaun Prince) i bek Denvera D`ej Ar Smit (J. R. Smith).

Derika Fejvorsa (Derrick Favors). Za{to su se „D`ezeri“ olako rije{ili 26-godi{njeg Vilijamsa, koji igra sezonu karijere (21,3 poena, 9,7 asistencija), prili~no je nejasno. No, kada se odbiju svi drugi, ostaje samo onaj da je Vilijams na taj na~in „ka`njen“ zbog sukoba s trene-

rom D`erijem Slounom (Jerry Sloan), koji je nakon toga podnio ostavku. Jo{ jedno zvu~no plejmejkersko ime, tako|er, mijenja klub. Beron Dejvis (Baron Davis) iz Los An|eles klipersa proslije|en je Klivlend kavalirsima u zamjenu za beka Morisa Vilijamsa (Maurice Williams) i krilo D`amarija Muna (Ja(E. J.) mario Moon).

Olimpijska baklja, koja }e proputovati svijetom prije nego {to stigne do ruskog So~ija na sve~ano otvaranje Zimskih olimpijskih igara 2014. godine, mogla bi se nakratko otisnuti u svemir, saop}ili su organizatori ovog velikog sportskog doga|aja. - Slanje baklje na Me|unarodnu kosmi~ku stanicu (MKS) „zanimljiva“ je ideja, ali je treba detaljno ispitati. To nije lo{a zamisao i teoretski je ostvariva - kazao je Vitalij Davidov, zamjenik direktora ruske Federalne kosmi~ke agencije, ali je i naglasio da je otvo-

Olimpijska baklja Takmi~enje pratilo vi{e putuje i u svemir?! od 17.000 gledalaca

Planovi organizatora ZOI-ja 2014.

Svjetsko prvenstvo u „golom sankanju“

S drevne Olimpije na Me|unarodnu kosmi~ku stanicu

reni plamen strogo zabranjen (A. Dr.) na MKS-u.

U njema~kom gradu Braunlagu odr`ano je Svjetsko prvenstvo u „golom sankanju“ tokom kojeg takmi~ari oba spola na sebi imaju samo kacige i ga}e. Takmi~enje je pratilo vi{e od 17.000 gledalaca. Ovogodi{nji pobjednici su trojica radnika lokalnog hotela. „Goli „Sanka{ice“ su bile u centru pa`nje sanka{i“ spu{tali su se niz 90 ra. Zanimljivo je da je bilo prmetara dugu zale|enu stazu bo- ijavljeno vi{e od 400 ljudi, ali se re}i se za nagradu od 1.100 eu- moglo takmi~iti samo njih 30.

Toni Kuko~, jedan od najboljih evropskih ko{arka{a svih vremena i trostruki prvak NBA s Bulsima, ovih dana obavlja du`nost porotnika. Kuko~ je pozvan u porotu na sudu u Vaukeganu, gradi}u pored ^ikaga. Kako je svim porotnicima u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama zabranjeno davati bilo kakve izjave tokom slu~aja, tako je i Kuko~ odbio razgovarati za lokalne medije. Ina~e, Kuko~ se trenutno vi{e bavi golfom nego {to je prisutan u ko{arci. (A. Dr.)

Kuko~ porotnik u ^ikagu

Slavni ko{arka{ u novoj ulozi

Kuko~: Malo golf, malo sud

^lan pres-slu`be Sent Paulija Hauke Brikner (Bruckner) postat }e silom prilika i igra~ hambur{kog kluba nakon {to ga je trener Holger Stanislavski (Stanislawski) uvrstio u konkurenciju za tim za duel s Hanoverom ovog vikenda. Brikner je, ina~e, ~lan amaterske postave Sent Paulija, koja igra u petoj ligi. Momak koji je bio zadu`en

Iz pres-slu`be na teren

U Sent Pauliju svi rade sve

za intervjuiranje fudbalera za potrebe klupske internet-prezentacije nije sasvim neiskusan, jer je odigrao 10 me~eva za najja~i tim, ali u drugoliga{koj konkurenciji. - Na raspolaganju imam samo ~etvoricu odbrambenih fudbalera pa sam bio prinu|en da ga pozovem da nam se pridru`i - objasnio je Stanislavski. (A. Dr.)

PETAK 25. 2. 2011.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

16.30

GORKO-SLATKO

21.20

NA[A MALA KLINIKA

18.50 LANINA VREMENSKA PROGNOZA

16.55

INDIJA

23.30

ARENA B -13

1001 no}
Kerema }e izludjeti Onur, kojeg je pogodila Benuina izjava da njen suprug jo{ voli [eherzadu. Burhan dolazi na prvi sastanak kao poslovni partner, a njegova prisutnost najvi{e iznenadi Edu.

21.30
SERIJA, BHT 1

Ezel

D`engiz poku{ava sprije~iti D`ana da baci kasetu u vatru, dok Serdar sve posmatra iz prikrajka. Kao dio plana, Tefo postavlja mikrofon u Alijevu ku}u. Mumtaz vidi ~lanak u novinama koji je napisao Mert. Ali naoru`ava ljude i kre}e u „lov za `ivotinjom koja je u{la na njegov teritorij“. Ramiz daje posljednju lekciju Ezelu. Ali prima misteriozni poziv iz zatvora. Meliha ne `eli vi{e vidjeti Ezela.

09.20 Frenderi u BiH: Vi{egrad, animirana serija 09.30 Planeta Kliperton, strani dokumentarni program, 3/3, r. 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 293/313 11.05 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 74/130 12.00 BHT vijesti 12.10 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. 12.40 Figure: Damir Nik{i}, program iz kulture, r. 13.40 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 44/230, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 20/44 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Rokeri, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 16.00 Festival cirkusa, revijalni pr. 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 45/230 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 BH Eurosong show, snimak 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme 19.30 Ve~ernjakov pe~at, specijalni program 20.00 Ve~ernjakov pe~at, 2011, prijenos 21.30 Ezel, igrana serija, 21/136 22.30 BHT vijesti 22.50 Dimenzija vi{e, program iz kulture Filmski maraton 23.50 Kobni blizanci, ameri~ko-kanadski igrani film 01.45 Gospodin Max, francuski igrani film 03.10 Opasan prelaz, ameri~ki igrani film 04.35 Business News 04.40 Pregled programa za subotu
20.00 20.40 21.05 21.35 22.40 23.30 Intervju dana Muzika Ja sam tvoja sudbina Saga o Mcgregorevijema Vijesti [to da ne, zabavni program, r. 00.00 Ja sam tvoja sudbina, r. 00.30 Astrologija 03.00 Muzika 17.50 18.20 18.50 19.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 138. epizoda, r. Crtani filmovi 09.55 ^arli i Mimo 10.00 Mekanike u misiji 10.10 Tomica i prijatelji 10.20 Pingu 10.25 La Linea 10.30 Garfild, crtana serija 10.55 Kako to 11.10 Villa Maria, igrana serija, 64. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 139. epizoda 13.05 Odgovorite ljudima, informativni program, r. 14.10 CSI. Miami, igrana serija, 20. epizoda 14.55 Tomica i prijatelji, crtana serija 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 147. i 148. epizoda 16.20 ^arli i Mimo, crtani film 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ezel, igrana serija, 20. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Villa Maria, igrana serija, 65. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show 21.19 Dnevnik 3, najava 21.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 29. epizoda 22.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Zapitaj prah, ameri~ki igrani film 01.00 Federacija danas, r. 01.25 Dnevnik 3, r. 02.10 Pregled programa za subotu
}to uzrokuje bolesti 8/8 Kuhinje Marketing Dnevnik KISS

08.20 Top Shop 08.35 Ludo srce, turska telenovela 09.45 Odred za ~isto}u Zabavni program 10.15 Bilo jednom u Turskoj Turska serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top shop 12.35 Biseri, Gost: Fadil ^erimagi} 13.25 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.40 Top shop 13.55 Top Shop 14.15 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 15.05 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela -nastavak 16.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, turska telenovela 21.25 Vox populi 21.30 Obra~un, filmski program 23.10 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, 5. epizoda 09.10 Timmy, crtani film, 44. epizoda 09.20 Iron kid, crtani film, 16. epizoda 09.45 Fifi, crtani film, 59. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 20. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 24. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 20. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 20. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 150. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 125. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Ispuni mi `elju 15.20 Bioclinica 15.30 Top Shop 15.50 1001 no}, igrana serija, 154. epizoda 16.53 Sport centar 16.55 Indija, igrana serija, 151. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 63. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 64. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 155. epizoda 21.00 Mortal kombat 2, igrani film 23.00 Sport centar 23.05 Pali an|eo, igrani film 01.05 Nijemi svjedok, igrana serija, 5. epizoda

08.00 Motivi, film 10.00 Udri mu{ki, talk show-u`ivo 10.30 Dvor, reality show-u`ivo 11.00 Valentina, telenovela, r. 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info. program 12.10 Zabranjena ljubav, telenovela 13.00 Dvor, reality show-u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Dvor, reality show-u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Dvor, reality show-pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, muzi~ki program 21.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Arena B -13, talk show 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Kupovina krave, film
19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 Objektiv I Triumph Frame Serija - Taina Scena Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta

TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram 10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbina, r. 11.30 Vjesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne, zabavni program, r. 12.30 Vijesti 12.40 Muzika, akatuelnosti 13.00 Intervju dana, r. 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisan program 14.50 Za svaku bolest trava raste, r. 15.30 Vijesti 16.00 Sponzorisan program 16.30 Vijesti 16.45 Istina, emisija o povratnicima 17.30 Vijesti 18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija 18.40 Dnevnik 19.15 [to da ne, zabavni program 19.45 Hit dana

TV KAKANJ
17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 Flash vijesti Ludo srce Biznis magazin Ja sam tvoja sudbina Denis napast Marketing Dnevnik ftv Vijesti IC

19.48 Marketing 20.00 Bosanska Dolina piramida, dokumentarni program 20.48 Marketing 21.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 21.48 Marketing

Muzi~ki program 20.00 Igrani film 21.30 Turizam 22.00 Izgubljena soba, igrana serija 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

BN
16.25 Kradljivac srca, serija 17.05 Marketing 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Marketing 18.30 Monitoring 18.55 Marketing 19.00 Sport flash 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik 2 20.05 Marketing

TV OSM
17.55 18.30 18.55 19.05 19.35 19.40 19.50 20.00 21.15 22.00 22.25 22.30 23.00 Hrana i vino DAN - informativna emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Marketing 8 Peta no} Serija: Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Vremenska prognoza Glas Amerike Tre}a dimenzija

19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije: Ernest Hemingvej I dio 20.45 Izgubljena ku}a Igrana serija 4/8 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 23.00 Bonaventura

TV Zenica
18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 Frejzer Mali oglasi. obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki program Obavje{tenja Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 20.30 TV izlog 20.35 Igrani film 22.00 Sfera

TV Visoko
14.00 17.00 18.30 19.30 20.05 20.30 21.00 TV strane Hitna slu`ba, igrana serija, r. Razgovor s povodom, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti „1/1“ - revijalno zabavni program 23.00 Aktuelnosti r. 23.20 TV strane 00.00 Odjavni telop

TV Bugojno
15.00 15.25 15.49 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.20 Informator r. Muzika Sport centar 1001 no} - igrana serija Indija - igrana serjia Vijesti Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program Informator 1001 no} - igrana serija Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavni program Izbori - igrani film

HEMA TV
14.48 15.00 15.48 16.00 16.48 17.00 17.48 18.00 18.48 19.00 Top shop Informativni program Marketing Otvoreni studio Marketing 6 Otvoreni studio Marketing Informativni program Marketing El Profe, serijski program

TV Gora`de
08.00 08.30 17.05 19.00 Dnevnik Reprizni program Klinika r. Dnevnik

TV KISS
16.30 Hrana i vino 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija

TV USK
18.15 Vikend ru~ak 18.45 Crtani film

HIT TV
16.45 Film 18.30 Vremeplov

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
18.15

23.40
FILM, Nova TV

21.05

VISOKI NAPON

13.30

ALPSKO SKIJANJE

KO[ARKA

19.30 PARTIZAN - REAL MADRID

16.00 TAJNE KRALJEVSKE KOBRE

17.00

16&PREGNANT

20.25

@IVOT PO D@IMU

17.00

ODJELJENJE

17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Miris ki{e na Balkanu 21.05 Visoki napon 21.50 Vijesti 21.55 Da, mo`da, ne

12.15 Ski skokovi, S[ Oslo 13.30 Alpsko skijanje, S.KUP Are 14.15 Kros-kantri skijanje, S[ Oslo 14.45 Ski skokovi, S[ Oslo 16.30 Tenis, WTA Turnir Doha 19.30 Fudbal 19.40 Ski skokovi, S[ Oslo 20.45 Boks

15.00 Tenis, WTA Turnir Doha 16.00 Alpsko skijanje, S.KUP Are 16.45 Ko{arka 17.00 3 mantinele karambol 18.00 Svi sportovi 18.15 Ko{arka 18.30 Fudbal 19.30 Vijesti 19.45 Ko{arka 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal, Wolfsburg - Monchengladbach

16.00 U`ivo: ATP Dubai 1/2 Finale 18.00 Pregled Euroelague 19.00 Premier League News 19.15 NBA Live 19.30 Euroleague. Partizan - Real Madrid 21.15 ATP Dubai 1/2 Finale 23.00 FullTilt Poker

15.00 Put u Amazoniju 16.00 Tajne kraljevske kobre 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 23.00 [apta~ psima

15.40 Moving In 16.00 Plain Jane 17.00 16&Pregnant 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Today In Music 20.00 Just See MTV 20.30 MTV Take Over 21.00 MTV World Stage 21.50 3 From 1 22.00 MTV Express 22.20 Megadrive

15.55 Upravljanje Vajldom 16.45 Ru`na Beti 17.35 Kako sam upoznao va{u majku 18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 @ivot po D`imu 20.50 @ivot po D`imu 21.10 Da, Draga 22.00 Houp i Fejt

14.40 Metlok 15.30 Nestali 16.15 Medijum 17.00 Odjeljenje 17.45 Prevaranti 18.30 Odstrel 19.15 No}ni vreba~ 20.00 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Zlo~ina~ki umovi 22.20 Zlo~ina~ki umovi 23.10 Dekster 23.55 Zlo~ina~ki umovi

Za{titnik

PETAK 25. 2. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Vrlo ugodan i harmoni~an dan. Imate priliku za odmor, ljubavne u`itke i dru`enje sa partnerom. 21. III - 20. IV Posao: Trebate se potpuno baciti na posao. Tako }ete, na najbolji na~in, iskoristiti sve povoljne uticaje. Zdravlje: Zra~ite vedrinom. Ljubav: Ako se pitate kada }ete iza}i iz zatvorBIK enog kruga, nazire se pravi izlaz, pravo rje{enje problema. 21.IV - 22.V Posao: Partner ili ~lan porodice, ne odobrava va{e aktivnosti, sumnja u va{ uspjeh, ne cijeni to {to radite. Zdravlje: Kontrolirajte tlak. BLIZANCI Ljubav: Ako vam se jedna osoba posebno svi|a, nemojte oklijevati. Upoznajte je i zavedite {to prije. 23.V - 22.VI Posao: Posebno }ete biti uspje{ni, ako se bavite poslovima vezanim za putovanja, komunikaciju i medije. Zdravlje: U odli~noj ste formi. Ljubav: Kod partnera po~injete da otkrivate i RAK mane. Ne znate radi li se o monotoniji ili `elji za promjenom. 23.VI - 22.VII Posao: Istovremeno, puni ste radne energije, `elje da {to vi{e uradite i potrebe za odmorom i opu{tanjem. Zdravlje: Nagla{ena je nervoza. Ljubav: Va{a veza jo{ uvijek nije potpuno onaLAV kva kakvu `elite. Uskoro dolazi pravo vrijeme za ljubav. 23.VII - 22.VIII Posao: Zaboravite na sve obaveze. Barem poslijepodne i ve~er neka budu samo va{i, za opu{tanje, izlazak... Zdravlje: Pripazite na ishranu. DJEVICA Ljubav: Osje}ate kako se, ne htiju}i, udaljavate od partnera. Pogotovo, ako se gomilaju nesporazumi. 23.VIII - 22.IX Posao: Poku{ajte uvesti vi{e reda i sistemati~nosti u svoj rad. Ne dozvolite da se privatno, odrazi na posao. Zdravlje: Odmarajte se vi{e.
OVAN

19.05

UPITNIK

22.40

PETI DAN

20.00

EGIPATSKI ZAGROBNI...

19.15

DNEVNIK NOVE TV

09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Barimba, crtana serija (14. i 15./100) 09.28 Mala princeza, crtana serija (47./65) 09.40 ^arli i Mimo, crtana serija (42. i 43./65) 09.50 Ostrvo kornja~a, crtana serija (20./26) 10.15 Pe~at, politi~ki magazin 11.10 Karmelita, serija (126./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu - tema: La`ni tehni~ki pregledi 13.00 Frojdova riznica - Klub lije~enih alkoholi~ara Mala tv 13.30 Barimba, crtana serija (14. i 15./100) 13.48 Mala princeza, crtana serija (47./65) 14.00 ^arli i Mimo, crtana serija (43./65) 14.05 Ostrvo kornja~a, crtana serija (20./25) 14.25 [etnja sa pra~ovjekom, dokumentarni serijal (2./4) 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.05 Vremenska prognoza 15.10 Dolina sunca, serija (182./210) 16.00 Re’publika - Semberija 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija (127./170) RTRS preporu~uje 18.00 TV bingo 18.45 Mala princeza, crtana serija (48./65) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Intervju 21.00 Opra - veliko darivanje 22.00 U prolazu... Eva Ras 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti Filmski maraton 23.05 Elektra - film 00.40 Afera Ledi ^eterli - film

12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar (R) 12.34 More ljubavi, telenovela (159/164)* 13.20 Puna ku}a Raftera 2, serija (13/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.12 Vrijeme sutra 14.15 Drugo mi{ljenje 14.45 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot 14.47 Otkad si oti{la 3B, humoristi~na serija (1/1)* 15.26 Na Rije~kom karnevalu, emisija pu~ke i predajne kulture (1. dio) 15.53 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.08 HAK - Promet info 17.11 Posljednji pohod kralja Artura, dokumentarni film 17.41 Iza ekrana 18.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 18.14 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.26 Dnevnik plavu{e: Volan u rukama, emisija pod pokroviteljstvom 18.37 U istom loncu, kulinarski show 19.22 Dora - idemo na Eurosong 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Mjesec ljubavnih filmova: Nikad ne}u biti tvoja, ameri~ki film* 21.55 Dnevnik 3 22.20 Sport 22.23 Vrijeme 22.30 Vijesti iz kulture 22.40 Peti dan, talk show 23.35 Filmski maraton: Sve je rasvijetljeno, ameri~ki film (12)* 01.20 Filmski maraton: Nikad ne}u biti tvoja, ameri~ki film (R)*

07.25 Garfield i prijatelji 2, crtana serija (34/52)* 07.50 Mala TV TV vrti}: Pid`ama Zauvijek prijatelji, crtani film* Tajni dnevnik patke Matilde: Zaljubljeni Pjer (R) 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu (3/26)* 08.50 [kolski program: Vitezovi zlatnog kale`a - D.Stubica Puni krug Glazbeceda: Rock - Flock 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (23/26)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.15 Mala TV (R) TV vrti}: Pid`ama (R) Zauvijek prijatelji, crtani film (R)* Tajni dnevnik patke Matilde: Zaljubljeni Pjer (R) 13.45 [kolski program: Vitezovi zlatnog kale`a - D. Stubica (R) Puni krug (R) Glazbeceda: Rock-Flock (R) 14.35 @upanijska panorama 14.50 Svjetlo iznad tame: Pri~a o Joan Brock, kanadski film (R)* 16.20 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (20/22) (R)* 17.00 Briljanteen* 17.40 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.20 Puna ku}a Raftera 2, serija (13/22) (R)* 19.05 Megalaboratorij Antarktika, dokumentarni film (R)* 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Egipatski zagrobni svijet, dokumentarni film* 20.55 Mu{karci na stablima 1, serija (22/22)* 21.40 Dnevnik plavu{e: Volan u rukama, emisija pod pokroviteljstvom 21.50 Mo} ljubavi, mini-serija (12) (2/2)* 23.20 Na rubu znanosti: Transcendentalna meditacija 00.15 Dodjela britanskih glazbenih nagrada 2011., snimka*

07.05 Na{i najbolji dani, serija (116/260) 07.55 Gospodin Magoo, crtana serija (17-18/65) 09.15 Slomljeno srce, serija R 10.10 Gumus, serija R 11.40 Asi, serija R 12.55 IN magazin R 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija (107/140) 14.35 Slomljeno srce, serija (115/130) 15.30 Provjereno, informativni magazin R 16.30 Gumus, serija (75/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus , serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija (46/105) 22.00 Policijska akademija 3: Ponovno u {koli, igrani film 23.40 Za{titnik, igrani film (15)* 01.20 Val vru}ine, igrani film (12)* R 02.50 Ezo TV, tarot show (18)* 04.20 Glasnici, igrani film (15)* R 05.40 IN magazin R 06.15 Kraj programa

u svim metodama zavo|enja. Privla~i vas flert i avantura. 23.IX - 22.X Posao: Organizirajte se tako, da prvu polovicu dana odvojite za posao, a drugu za privatnost i odmor. Zdravlje: Oscilacije u raspolo`enju. neke svoje gre{ke iz pro{losti. Tako emotivno sazrijevate. Posao: Pona{ajte se kao da kriza ne postoji. Ne poduzimajte velike korake, pritajite se, dobijte na vremenu. Zdravlje: [etajte, rekreirajte se. STRIJELAC Ljubav: Va{a veza mo`e biti osvje`ena. Naro~ito, uz mogu}nost zajedni~nog putovanja, vikenda ili izlaska. 23.XI-22.XII Posao: Pazite da ne pretjerate! Bilo bi dobro da, s vremena na vrijeme, u`ivate u vlastitim rezultatima. Zdravlje: Umorni, ali sretni.
23.X - 22.XI

VAGA

Ljubav: Raspolo`eni ste za flert i vrlo uspje{ni

[KORPIJA Ljubav: Danas ste samokriti~ni. Priznajete i

23.50 Kobni blizanci FILM, BHT1
Natprosje~no inteligentni blizanci Eliot i Beverli Mantl se bave istom profesijom. Obojica su uspje{ni ginekolozi, i ve} godinama izvode prevare sa `enama, sve dok se jedan od njih fatalno ne zaljubi u potencijalnu `rtvu, poznatu glumicu Kler. Uloge: D`eremi Ajrons, @eneviv Bu`ol, Heidi von Paleske Reditelj: Dejvid Kronenberg

Gorki `ivot

19.55
SERIJA, OBN
Mehmet se nekako izvla~i iz odjela u kojem je ostavljen, ali ne uspijeva dokazati D`evdatovu i Tekinovu krivicu. Kada saznaje da su se Nermin i Ender provodili zajedno i plesali u trenucima kada se on borio za `ivot, na~isto poludi i zadaje `estoki udarac Nermin.

17.00
KULINARSKI SHOW, BHT 1

Nepobjedivi

Ljubav: Osoba, koju dugo poznajete, naglo }e po~eti da vam se udvara. [ta }e dalje biti - do vas je. 23.XII-21.I Posao: Mo`ete o~ekivati pomo} prijatelja, {to dugo pri`eljkujete i inicirate. Odgovara vam i timski rad. Zdravlje: Pazite se pasivnosti.
JARAC

21.30
FILM, OBN
U sredi{tu zapleta su dva zatvorenika i boksera istovremeno. Dakako, oni }e odmjeriti snage u zavr{nom me~u. U filmu se gotovo spotovski prepli}u pri~e o zatvorskom `ivotu i hijerarhiji me|u zatvorenicima, efektni portreti svakog od protagonista te sjajno do~arani prizori unutar ringa. Uloge: Vesli Snajps, Ving Rams, Piter Fok Reditelj: Volter Hil

BH gastro kutak
Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Fikret Tiro Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 705, Redakcija: 281- 393, 281- 398

ni~ni. Razumijete partnera, kada su u pitanju va`na, `ivotna pitanja. 22.I-19.II Posao: U planiranju poslova i aktivnosti na duge staze, iskazujete veliki optimizam. Ipak, budite malo realniji. Zdravlje: Jedite redovnije. Ljubav: Znate {ta vas u vezi usre}uje, pa to i RIBE forsirate. Prestanite ~initi ono {to vam donosi nezadovoljstvo. 20.II-2O.III Posao: Poslovne `elje i planove morate zatomiti. Barem one ambicioznije, jer dan i nije ba{ najpovoljniji. Zdravlje: Pazite na prehranu.
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

VODOLIJA Ljubav: Ljubavni odnosi su skladni i harmo-

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Benedikt XVI: Prijava sudu

Tu`ba protiv Pape

BERLIN - Dvojica njema~kih advokata podnijela su krivi~nu prijavu Me|unarodnom krivi~nom sudu protiv pape Benedikta XVI za zlo~ine protiv ~ovje~nosti, saznaje Irishtimes.com. Oni navode da je Papa odgovoran za „odr`avanje zabrane upotrebe kondoma, ~ak i kad postoji opasnost od zaraze HIVom“ kao i za „uspostavljanje i provo|enje sistema prikrivanja seksualnih zlo~ina po~injenih od Katoli~ke crkve {irom svijeta“.

Rafaeli: Djevojka Leonarda Di Kaprija ne `uri s udajom

RAFAELI U RUSKOM IZDANJU ’ELLE’
Dvadesetpetogodi{nja Bar, gdje god se pojavi, zra~i seksepilom
TEL AVIV - Zanosna izraelska manekenka Bar Refaeli snimila je novi seksi editorijal. Ovog je puta u ~ipkastim, prozirnim i `enstvenim odjevnim kombinacijama odradila snimanje za martovski broj ruskog izdanja ~asopisa „Elle“. Dvadesetpetogodi{nja Bar, gdje god se pojavi, zra~i seksepilom, pa je jasno za{to je obo`avaju mu{karci diljem svijeta. Lijepa djevojka glumca Leonarda Di Kaprija (DiCaprio) 2009. godine krasila je naslovnicu presti`nog bikini izdanja „Sports Illustrateda“. Rafaeli je uspjela izbje}i odlazak na odslu`enje vojnog roka, u Izraelu obaveznog i za `ene, te i pla}anje poreza, jer se izborila za status strane dr`avljanke. Ne planira se skoro udati za Di Kaprija jer, kako je sama kazala, jo{ je veoma mlada i nigdje joj se ne `uri.

Zanosna izraelska manekenka snimila novi editorijal

Jelin~i~: Nacionalisti~ki politi~ar

Uloga u seriji

^itajte sutra u „Dnevnom avazu“

Priznanje s britanskog dvora
LONDON - Glumica Ketrin Zeta-D`ons (Catherine Jones) dobila je priznanje s britanskog dvora za svoj doprinos u filmskoj industriji i humanost tokom svoje dugogodi{nje holivudske karijere. U kraljicinu londonsku rezidenciju stigla je sa suprugom Majklom Daglasom

(Michael Douglas, 66), sedmogodi{njom k}erkom Keris (Carys) i desetogodi{njim sinom Dilanom (Dylan). - Apsolutno sam odu{evljena ovim priznanjem. S obzirom na to da sam Britanka, veoma sam ponosna - izjavila je Ketrin kada je saznala da }e dobiti medalju.

LJUBLJANA - Slovenski ultranacionalisti~ki politi~ar Zmago Jelin~i~ postao je uvjereni „multikulturalist“ koji se zauzima za su`ivot me|u narodima, ali iznena|uju}u preobrazbu nije do`ivio u Sloveniji, nego u Srbiji, kao lik u humoristi~koj seriji. Jelin~i~ je prihvatio ponudu reditelja serije „Kursad`ije“ Sa{e Panti}a i u jednom beogradskom studiju ve} snimio prvu epizodu u kojoj se pojavljuje u ulozi „Jelenka Zmagi}a, stru~njaka za evropske integracije“, prenose slovenski mediji.

Iskosa

Maraton robota

OSAKA - Pet malih robota krenulo je u Japanu na prvi robotski maraton tokom kojeg }e u ~etiri dana pre}i vi{e od 42 kilometra. Roboti ipak ne mogu samostalno izvesti taj pothvat, trebat }e pomo} ljudi pri izmjeni baterija mikromotora ili }e ih podignuti ako slu~ajno padnu. O~ekuju da }e utrka zavr{iti 27. ovog mjeseca.

Glumica s porodicom u Bakingemskoj pala~i