Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Kratak vodič kroz

1

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Podešavanje Word poseduje ogroman broj opcija i alata koje često znaju i da zbune usled tolikog broja. Ali, ne mora tako da bude. Ovaj Tutorial će vam pokazati kako da preuzmete kontrolu, i postanete "šef" vašem računaru i kažete mu koje alate i palete sa alatkama želite, i gde. Razumevanje Toolbar-ova Kada otvorite Word, program se otvara sa dva toolbar-a (palete sa alatkama), gornja paleta je Format toolbar i uključuje alate kao što su "Bold" i "Italic". Druga paleta je Standard toolbar koja sadrži osnovne Windows alate, kao npr. "Save", "Copy" i "Paste". Da bi premestili toolbar sa jednog mesta na drugo, kliknite na sivu uspravnu liniju u levom uglu toolbar-a, i kada se izgled pokazivača promeni u ukrštene duple strelice, prevucite paletu tamo gde želite. Paleta može da bude "plutajuća", tj. nevezana za ivice prozora, ili da bude vezana (dock) za neku od ivica prozora. Da bi izvršili podešavanja paleti, kliknite na ikonu strelice koja se nalazi na desnom kraju svake palete. Pojaviće se dugme "Add or Remove Toolbars", kliknite na njega, pa se pojavljuje lista sa svim mogućim alatkama za tu paletu. Izbor alata vršite jednostavnim izborom ili poništavanjem izbora. U slučaju da koristite Office 97 kliknite desnim tasterom na paletu, izaberite paletu koju želite. Da bi vršili detaljna podešavanja paleti izaberite "Customise" na dnu padajuće liste. Kada izaberete "Customise" opciju pojavljuje se dijalog prozor u kom možete da izvršite ogroman broj podešavanja u vezi paleti. Sada, kliknite na neko od dugmadi na paletama i prevucite ga van palete, dugme će nestati. Takođe, možete premeštati dugmad sa palete na paletu. Postavljanje dugmadi na paletu vrši se na isti način, iz prozora "Customise", sa kartice "Command" izaberete odgovarajuću grupu komandi i traženi alat, te prevučete ga iznad palete gde želite da ga postavite, pokazivač menja oblik u "I", i sada možete da otpustite taster miša. Da biste grupisali određene alate, prevucite dugmad tako da ona budu sa određene strane sivih linija. Kada jednom izvršite podešavanja, kasnije opet možete vršiti promene, npr. želite da dodate dugme koje će sumirati broj reči u dokumentu ("Word Count" dugme). Kliknite desnim tasterom na paletu i izaberite "Customise". U dijalog prozoru izaberite "Tool" grupu alata i iz liste Commands izaberite dugme "Word Count".
2

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Prevucite dugme na željenu paletu. Ovo dugme nema ikonu, već ispisan tekst. Da bi to promenili kliknite desnim tasterom na dugme "Word Count", ali dok je otvoren dijalog prozor, i izaberite opciju "Default Style". Sa dugmeta nestaje tekst, i sada možemo dodati bitmapu na dugme po želji. Ponovo kliknite desnim tasterom na dugme, i izaberite "Change Button Image" da biste dodali ili promenili crtež na dugmetu. Ako vam se ne sviđa ni jedna ikona od ponuđenih možete napraviti sopstvenu. Kliknite desnim tasterom na dugme i izaberite "Edit Button Image", dobićete dijalog "Button editor" gde možete da crtate sopstvenu ikonu piksel po piksel. Na ovaj način možete potpuno promeniti izgled vašeg Word-a, tj. možete sve prilagoditi sebi.

3

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Zaglavlje i podnožje Ukoliko želite da vaši dokumenti izgledaju profesionalnije i da budu sa više stila, upotrebite "Header and Footer" (zaglavlje i podnožje). Header-i se pojavljuju na vrhu svake stranice, na istoj poziciji i istog su formata, a podnožja (Footer) na dnu svake stranice unutar dokumenta. Kreiraćemo zaglavlje koje se pojavljuje na svakoj stranici dokumenta koji štampamo. Otvorite MS Word i neki vaš, prethodno napisan dokument. Idite na "View" meni i izaberite opciju "Header and Footer", i otvoriće vam se Header gde možete da unosite tekst, grafiku, straničenje i dr. Kada je prozor header/footer otvoren ostali tekst na stranici je zasivljen i nedostupan za korigovanje, i obrnuto kada zatvorite ovaj prozor elementi zaglavlja postaju sivi i nedostupni za obradu, tako da je jasno odvojen šta pripada stranici a šta zaglavlju/podnožju. Zapazite da se istovremeno sa pojavom zaglavlja/podnožja pojavljuje i "Header and Footer" paleta sa alatkama. Sada možete recimo uneti naslov dokumenta u zaglavlje i odgovarajuće ga formatirajte, i taj naziv će se pojavljivati na svakoj stranici. Ovde možete izvesti i straničenje dokumenta i to tako što postavite kursor na mesto gde želite da se pojavljuju brojevi strana i jednostavno pritisnite taster "Insert page number" koji se nalazi na "Header and Footer" paleti alata. U telo zaglavlja/podnožja moguće je dodati i tako još više obogatiti vaš rad. Ukoliko imate gotov crtež ili sliku otvorite "Header and Footer", postavite pokazivač na mesto gde želite da ubacite grafiku i izaberite sa padajućeg menija "Insert" opciju "Picture->From file", pronađite vašu sliku na disku i jednostavan dvoklik će je ubaciti u zaglavlje/podnožje. Ukoliko se plašite da će vaša grafika preći preko linije margina, podesite veličinu margina na manju veličinu, izborom menija "File->Page setup". Sve ovo gore navedeno se odnosi i na footer/podnožje, znači i zaglavlje i podnožje mogu da se postave istovremeno i da budu isti na svakoj stranici.

4

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Izrada biografije (CV) U slučaju da ste preko Interneta tražili posao sigurno ste zapazili da svi traže vašu biografiju tj. Curriculum Vitae (CV). Sadržaj CV se često veoma razlikuje u zavisnosti od posla. U ovom tekstu ilustovaćemo vam kako da u Word-u napišete svoj CV, koji će biti opšteg karaktera. U našem CV-ju postoje tri osnovna dizajn elementa, i njih ćemo kreirati u "Headers and Footers" delu Word-a. Otvorite novi dokument i izaberite meni "File->Page Setup" radi podešavanja margina. U dijalog prozoru unesite sledeće vrednosti: gornja margina 5 cm, donja 3 cm, i leva i desna po 3 cm. Sada idite na meni "View->Header and Footer", da biste otvorili kontrolu zaglavlja i podnožja. Na ekranu vam se pojavljuje i paleta sa odgovarajućim alatima za formatiranje "Header-a and Footer-a". Ovi elementi će nam poslužiti da u njih postavimo osnovni šablon gde će biti ime, prezime i drugi detalji. Prednost ovog načina je u tome što će se ti podaci pojavljivati na svakoj strani. Ovde ćemo se poslužiti "Text box" elementima, ali pre toga ćemo pozvati paletu sa odgovarajućim alatima,"View->Toolbars->Drawing". Izaberite "Text Box" alat i pozicionirajte ga unutar Header-a, kliknite desnim tasterom na ivičnu liniju i izaberite "Format Text Box" opciju. Izaberite "Fill" karticu i izaberite crnu boju, te ukucajte tekst a boju fonta promenite u belu. Unutar Text box-a centrirajte tekst. Selektujte tekst i pomoću prečice "Ctrl+]" povećavajte tekst do željene vrednosti. Potom : Izaberite "Text box" i postavite ga preko crnog "Text box-a" • U njega dodajte svoje kontakt podatke i centrirajte ih • Ponovo izaberite "Text box" • Na levoj margini nacrtajte mali "Text box", ali iste visine kao Header • Kliknite unutar prvog "Text box-a" i kliknite alat "Format Painter" na osnovnoj paleti, radi preslikavanja formatiranja • Kliknite unutar novog "Text box-a" i on će postati crn • Upišite "CV", selektujte tekst i izaberite belu boju fonta.

Sada ste postavili dobar šablon (koji se naravno može doterivati) za vaš CV, tako da sada možete unositi podatke. Bitno je održite čistu formu i konciznost. Ne zaboravite da prvo počnete sa radnim iskustvom i da vaše poslednje radno mesto postavite na početak. Takođe, podnožje (Footer) sa Text box-om možete iskoristiti da postavite recimo svoje kontakt podatke, tako da se pojavljuju na svakoj stranici. Ukoliko ste instalirali kompletan MS Word, sa programom u paketu dolaze i gotovi šabloni za izradu CV-ja.

5

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Automatsko formatiranje tabela Kada u Word-u želite da napravite tabelu i pozovete komandu za kreiranje, nova tabela preuzima formatiranje karaktera i celog pasusa od prethodnog pasusa. Ovo znači da, ako ste u prethodnom pasusu pisali u fontu Arial, veličine 9pt, sa npr. jednostrukim proredom, ovo formatiranje će se primeniti i na tabelu. MS Word vam pruža mogućnost da automatski formatirate vaše tabele na osnovu 42 šablona koji dolaze uz Word. Za ovu opciju, na raspolaganju vam je funkcija AutoFormat. Da bi ste aktivirali ovu opciju u već postojećoj tabeli, postavite kurzor (tačku umetanja) na bilo koje mesto u tabeli i izaberite padajući meni "Table -> Table AutoFormat". Ukoliko želite da formatirate novu tabelu, izaberite opciju za kreiranje "Table -> Insert -> Table", te u dijalogu "Insert Table" izaberite standardne opcije o broju redova i kolona, a zatim kliknite na dugme "AutoFormat...". Pojaviće se dijalog kao na slici. Da bi odabrali neki od ponuđenih formata kliknite u okvir liste "Formats", prema već unapred definisanim podešavanjima Word će primeniti elemente: Borders, Shading i Font iz datog formata. Da napomenemo samo da kada izaberete ovakav način formatiranja uključuje se i opcija "AutoFit to Content" koja čini da se svaka ćelija "skupi" ili "raširi" tako da bi mogla da se smesti i najšira ćelija u tabeli. Svaku od opcija u dijalogu možete da uključite tj. da isključite. Osim toga potvrđivanjem opcije "Color" moćićete da primenite druge boje u gotov šablon, ali ne u svaki. Word i njegova ugrađena formatiranja često u sebi obuhvataju i formatiranja prve kolone (First Column) i prvog naslovnog reda (Heading Row). Na ovaj način Word pretpostavlja da ćete sigurno želeti da imate posebne, prvu kolonu i prvi red tj. da će u njima biti neki naslovni sadržaj. Takođe slična opcija važi i za poslednji red tj. kolonu, gde možete postaviti neke sume, zbirove itd. Da bi ovo uključili potvrdite opcije "Last Row" ili "Last Column". Desno u malom prozoru "Preview" možete pogledati šta da očekujete od primenjenog formatiranja. Kada izvršite sva podešavanja, pritisnite "OK".

6

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Podešavanje opcija za štampanje Ako ste dosada koristili Word, sigurno ste i štampali neki od svojih dokumenata. Pored redovnih opcija koje ste dobijali prilikom poziva standardnog "Print" dijalog prozora Word nudi i naprednija podešavanja. Ova podešavanja se skrivaju iza dugmeta "Options" u dijalogu "Print" (druga prečica "Tools -> Options -> Print"). Kada kliknete na ovo dugme dobićete prozor kao na slici. U sledećim redovima objasnićemo šta svaka od opcija u odeljku "Printing options" znači. Draft output - (nizak kvalitet štampanja) potvrdom ove opcije birate niži nivo kvaliteta štampe, ali postižete veću brzinu štampanja. Grafika se neće štampati, a formatiranja štampe će biti minimalna. • Update fields - (ažururaj polja) ukoliko u dokumentu imate polja (koja su deo automatizacije rada u Word-u), i potvrdite ovu opciju sva polja u dokumentu će se ažurirati pre štampanja. • Update links - (ažuriraj veze) ova opcija znači da se pre štampanja ažuriraju sve veze prema drugim dokumentima, ako ih ima. • Allow A4/Letter paper resizing - (podesi format) potvrdom opcije automatski se prelazi sa jednog formata (Letter/A4) papira na drugi (A4/Letter) uz kompenzaciju margina i elemenata na stranici. • Background printing - (štampanje u pozadini) potvrdom opcije (podrazumevano) možete da se vratite brže u dokument kada ga pošaljete na štampu, štampa ide sporije. U suprotnom Word vam ne dopušta rad u dokumentu sve dok sve stranice ne pošalje na štampu. • Print PostScript over text - (štampanje preko teksta) opcijom se omogućava da PostScript kod koji se možda nalazi u dokumentu, štampa preko samog teksta. • Reverese print order - (obrnuti red štampanja) ova opcija se koristi kada imate štampač (uglavnom ink-jet) koji nakon štampe daje stranice sa licem na gore i redosled im je obrnut.

7

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Rad sa obeležavačima Kada u MS Word-u radite na dugačkom i kompleksnom dokumentu, sigurno će vam zatrebati da neka važna mesta brzo pronađete. Ovo u MS Word-u možete da postignete pomoću funkcije obeležavača tzv. (eng. Bookmark). Takođe i sam Word koristi interno obeležavače da bi pratio određene blokove teksta. Pomoću ove funkcije obezbeđujemo: Da pomoću hiperveza imamo povezanost između određenih tačaka u samom dokumentu, ali i sa mestima izvan tekućeg dokumenta • Veoma lako pretraživanje pomoću funkcije "Find" • Upravljanje unakrsnim referencama unutar samog dokumenta.

Da biste umetnuli obeležavač uradite sledeće: 1. Selektujete tekst koji želite da dodelite obeležavaču ili izaberite mišem određeno mesto 2. Sa padajućeg menija izaberite "Insert -> Bookmark" 3. Otvoriće vam se dijalog prozor "Bookmark" (kao na slici) 4. U polju "Bookmark name" unesite prigodan naziv za dati obeležavač (bez praznih mesta, do 40 znakova) 5. Na kraju pritisnite dugme "Add". U slučaju da želite da pregledate sve obeležavače odjednom, izaberite "Tools -> Options -> View", i potvrdite opciju "Bookmark". Sada će se tekst koji predstavlja obeležavač, prikazati u okviru tamno-sivih zagrada, koji se neće štampati. U slučaju da morate da prepravljate tekst koji se nalazi u obeležavaču, sam obeležavač će preuzeti taj prepravljeni tekst. Kada jednom postavite obeležavače, videćete da je snalaženje u dokumentu veoma lako. Za pronalaženje određenog obeležavača postoje dve mogućnosti: Prvi način je da pozovete dijalog "Bookmark", kliknete mišem na odgovarajući obeležavač i kliknete na "Go To" • Drugi je da pritisnete funkcijski taster "F5" da bi dobili dijalog prozor "Go To". U polju "Go To What" izaberite "Bookmark". Sada u polje za tekst izaberite naziv obeležavača i kliknite dugme "Go To".

Kada formirate sve obeležavače, vrlo lako se možete premeštati sa jednog na drugi, i to pomoću dijaloga "Bookmark". Otvorite dijalog, kliknite radio dugme "Sort by: Location" i
8

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

sada jednostavnim duplim klikom na naziv obeležavača Word vas prebacuje sa jednog obeležavača na drugi.

9

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Crtanje grafikona-dijagrama U ovom prilogu ćemo vam objasniti kako da na najlakši način nacrtate dijagrame (grafikone) u Word-u. Ovo ćemo uraditi pomoću alata koji dolazi uz Office 2000 - Graph 2000. Da bi postavili dijagram na neko mesto u našem dokumentu, a nemamo gotove podatke, uradićemo sledeće: Postavite pokazivač miša-kurzor na mesto gde hoćete da ubacite dijagram • Pozovite padajući meni "Insert -> Picture -> Chart" da bi dobili prozor MS Graph-a. Sam MS Graph će ubaciti osnovni dijagram-šablon koji se može menjati. Izmene ćemo vršiti u izvoru podataka koji je takođe dat u posebnom prozorčiću. • Kliknite desnim tasterom miša na grafikon i izaberite opciju "Char Type...". Ovom opcijom dobijate novi dijalog prozor u kome birate tip grafika koji će se prikazati. Kliknite na neki tip u polju "Char Type", a zatim kliknite podtip određenog tipa, u desnom polju "Char sub-type". Na kraju kliknite na "OK". • Ako ponovo kliknete desnim tasterom na grafik i izaberete opciju "Chart Options" dobićete mogućnost dodatnog podešavanja grafika. Na prvoj kartici "Titles" možete dodati i menjati naslove samog grafika i pojednih osa. Na kartici "Legend" podešavate da li će se prikazivati legenda i gde. I na trećoj kartici "Data Labels" podešavate da li će se prikazati oznake podataka i na koji način. Na kraju kliknite na "OK". • Sada možete da potpuno formatirate grafikon, podesite: fontove prikaza, boje, pozadinu i dr. • U slučaju da su potrebne promene podataka, jednostavno dvostruko kliknite na grafik u dokumentu i prećićete u mod za uređivanje. • Da bi ste se vratili u sam Word, dovoljno je da mišem kliknite van dijagramagrafikona.

U slučaju da već imamo gotove podatke, na primer u nekoj tabeli, izaberite podatke koje želite da prikažete u grafikonu (selektujte). Te sa padajućeg menija izaberite "Insert -> Picture -> Chart". Word na mesto odakle ste pozvali opciju umeće grafikon sa vašim podacima. Istovremeno se otvara i prozor u kome je tabela sa podacima, a Word-ova paleta alatki se menja u paletu alata Graph-a.

10

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Sortiranje tabela Verovatno ste se do sada susreli sa problemom kako sortirati podatke u Word-ovoj tabeli po nekom osnovu. Šta znači sortirati? To znači da ćemo sve podatke u tabeli prearanžirati (promenićemo im položaj po redovima) i to po različitim osnovama (po abecednom, datumskom, ili numeričkom redosledu). Korist od ove funkcije je velika, jer ako npr. unosite podatke o zaposlenima u vašoj firmi, ne morate da brinete o redosledu unosa, jednostavno ih upišete i potom pozovete funkciju sortiranja po abecednom redosledu. Sve tabele se mogu sortirati na dva načina: Po rastućem redosledu (Ascending) - ređa tekstualne podatke po abecednom redu, datumske po datumima, a numeričke od najmanjeg ka najvećem • Po opadajućem redosledu (Descenting) - ređa tekstualne podatke unazad po abecednom redu (od Z ka A), numeričke od najvećeg ka najmanjem, i datumske od najbližeg ka najdaljima.

Najjednostavniji i najbrži način za sortiranje je: 1. Kliknite u kolonu po kojoj želite da sortirate tabelu 2. Zatim kliknite na dugme "Sort Ascending" ili "Sort Descending" u zavisnosti od željenog redosleda 3. Ova dugmad se nalaze na paleti "Tables and Borders", koju ako ne vidite možete dobiti izborom menija "View -> Toolbars -> Tables and Borders" Na slici imate primer koji plastičnije pokazuje šta dobijamo kao izlaz kada primenimo sortirajuću funkciju. Primetite da sadržaj svakog reda-linije ostaje nepromenjen kada se izvrši prearanžiranje u tabeli, tj. podaci o npr. Antiću ostaju isti, ma gde da se premeste sortiranjem. Još jedna od naprednih opcija Word-a je da softver automatski prepozna da je prva linija-naslovna linija, i nju ne uvrštava u sortiranje. Sortiranje na ovaj način se vrši kada imate jednostavnije podatke, složenije sortiranje dobijate pozivom opcije "Table -> Sort...". Izborom ove opcije otvara vam se novi dijalog prozor: U prvom polju "Sort by" pojavljuje se polje iz koga ste pozvali dijalog, u listi "Type" birate tip podataka za sortiranje (Text, Date, Number) radi preciznijeg sortiranja. • Potom preko radio-dugmadi birate opcije: uzlazni ili silazni redosled.

11

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

U sledećim poljima "Then by", birate sledeća polja za sortiranje. Ona se koriste u slučajevima kada u prethodnom polju postoje dva ista podatka (npr. u našem slučaju dva ista prezimena). • Na kraju kliknite na "OK" i tabela će biti u željenom redosledu.

12

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Preklapanje objekata U slučaju da je vaš Word dokument pretrpan slikama, grafikonima, tekst okvirima i drugim oblicima (sve ih zajedno nazivamo - objekti), mora da dolazi i do njihovog preklapanja na stranicama. Ali ovo preklapanje ne mora da bude stihijsko, tj. na njega možemo direktno da utičemo. Ova opcija je u Word-u uređena preko koncepta slojeva, slično slojevima u Photoshop-u. Preko ovog koncepta određujemo da li će se neka slika nalaziti ispred teksta, ili iza nekog drugog objekta, sve ovo u zavisnosti na kom sloju se nalazi. Slojeve možemo ređati u sledećem redu: 1. prvi gornji sloj - objekat koji se nalazi na ovom sloju prekriva sve ostale slojeve-objekte. 2. sloj pozadine - objekti na ovom sloju se nalaze iza objekata koju su na gornjem prednjem sloju. 3. tekst sloj - je sloj na kome se nalazi samo tekst. Objekti sa gornjeg sloja prekrivaju tekst, a objekti na donjem su preklopljeni tekstom. 4. i imamo kao poseban sloj - sloj za vodene žigove, ovaj sloj je poslednji u hijerarhiji slojeva. Objekti i tekst na njemu se nalaze ispod svih drugih slojeva. Na slici možete videti, jedan ispod drugog primere za - objekat (crtež-srce) u prvom gornjem sloju, pa u pozadinskom sloju i na kraju u sloju vodenog žiga. Postoji slučaj kada se više objekata nalazi na istom sloju, npr. naše "srce" može se iscrtati više puta u recimo pozadinskom sloju i oni se mogu međusobno preklapati. Kako u ovom slučaju odrediti međusobna preklapanja? Selektujete jedan objekat iz grupe kojem želite da podesite sloj: Kliknite desnim tasterom miša iznad datog objekta, iz priručnog menija izaberite opciju "Order" • Pojaviće vam se lista sa podopcijama, sledećim redom: o Bring to Front - ako su objekti u istom sloju, vrši se pomeranje selektovanog objekta na vrh. o Send to Back - ako su objekti u istom sloju, vrši se pomeranje selektovanog objekta na dno. o Bring Forward - ako su objekti u istom sloju, vrši se pomeranje za jedno mesto-poziciju iznad u grupi. o Send Backward - ako su objekti u istom sloju, vrši se pomeranje za jedno mesto-poziciju ispod u grupi. o Bring in Front of Text - premeštanje objekta sa pozadinskog sloja u prednji-gornji sloj.

13

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Send Behind Text - premeštanje objekta sa prednjeg-gornjeg sloja u pozadinski sloj.
o

14

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Inicijalna slova na početku pasusa Verovatno ste čitajući magazine susretali sa velikim, stilizovanim slovima, kojima započinju pasusi ili članci. Ovakva slova koja su veća od ostalog teksta, i zauzimaju tri do pet linija teksta zovu se Inicijali ili inicijalna slova. Inicijali ne moraju obavezno da budu samo jedno slovo, moguće je da inicijalna bude i cela reč. Evo kako da dobijamo inicijale u MS Word-u: Ako već imate neki dokument, postavite kurzor u pasus u koji želite da dodate inicijal. Slovo koje će predstavljati inicijal je sastavni deo pasusa. • Sa padajućeg menija izaberite "Format -> Drop Cap". Dobićete dijalog prozor "Drop Cap"(kao na slici). • U sekciji "Position" selektujte opciju "Dropped" ili "In margin", jednostavnim klikom na okno. Ako izaberete "In margin" inicijal će biti uvučen u margine pored datog pasusa, a opcijom "Dropped" dobijamo redovan inicijal uvučen u pasus, koji prekriva tri, četiri reda. U koliko želimo da uklonimo inicijal izabraćemo opciju "None". • U sekciji "Options" vršimo podešavanja samo inicijala. Preko padajuće liste "Font" biramo odgovarjući font za inicijal, preporučljivo je da on bude različit od fonta pasusa. Obično se koristi serifni font ako je pasus u bezserifnom fontu, i obrnuto. • U polju-brojaču "Lines to drop" unosimo koliko će linija teksta da prekriva inicijal. • I poslednje polje, "Distance from text", služi za određivanje koliko će rastojanje biti između našeg inicijala i teksta pasusa. Preporučljivo je da, ako vam je inicijal tanjeg i višeg fonta izaberete veće rastojanje.

Šta se u stvari dešava kada ubacimo inicijal? Pa, inicijal nije ništa drugo do jednog slova koje je umetnuto u okvir za tekst. Kao i svi okviri, možemo ga pomerati po radnoj površini i menjati mu veličinu. I još jedna napomena, ako želite da vam cela reč bude inicijalna, postavite kurzor u tekst okvir i otkucajte željenu reč.

15

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Zaštita vaših dokumenata Microsoft Word vam omogućava da sve svoje radove zaštitite od neovlašćenog pristupa na više načina. Postoje u osnovi dva načina za zaštitu dokumenata: Zaštita lozinkom za otvaranje dokumenta Ovim načinom niko neće moći da uopšte otvori dokument u Word-u, tj. otvaranje je moguće samo povlašćenima koji imaju lozinku. Ovde imamo dva tipa lozinke: o Lozinka za samo otvaranje dokumenta (Password to Open) - ovde korisnik pre otvaranja dokumenta dobija dijalog prozor u kome mora da unese lozinku. o Lozinka za izmene u dokumentu (Password to Modify) - ovde postavljate lozinku da bi obezbedili dokument kako bi samo odabrani mogli da prave izmene u zaštićenom dokumentu.

Postavljanje lozinke ide tako što izaberete "Tools -> Options", pređete na karticu "Save" u okviru dijalog prozora "Options". U sekciji "File sharing options for" unesite lozinke dužine do 15 karaktera. Pri unosu pazite na mala i velika slova, pošto je ovo polje Case-sensitive. Kliknite na kraju na "OK", dobićete dijalog prozor "Confirm Password" u kome ćete ponoviti prethodno unetu lozinku (dobićete poruku o grešci ako pogrešite unos drugi put). Kada konačno kliknete na "OK", snimite dokument da bi ste aktivirali lozinku za dati dokument. Zaštita dokumenta davanjem atributa-statusa "Read-Only" - Ovim načinom dati dokument se može učitati u Word, ali samo za čitanje. Bilo kakve izmene nisu dozvoljene. Da bi aktivirali ovu opciju pozovite meni "Tools -> Options" i potvrdite poslednje polje za potvrdu "Read Only Recommended". Na ovaj način će svako ko otvara dotični dokument videti dijalog prozor koji predlaže da se dokument otvori u "Read Only" režimu. Ako kliknete na "Yes", dokument se otvara kao Read Only. Ako izaberete "No" dokument će se otvoriti kao i svaki dokument. Znači, ova opcija zaštite se svodi na volju korisnika dokumenta kako će ga učitati. Da bi dokument prebacili u potpuni "Read Only" status, pređite u Windows Explorer, klinite na ime dokumenta desnim tasterom i izaberite opciju "Properties". U novom dijalog prozoru potvrdite (check-irajte) polje za potvrdu "Read-Only". Na ovaj način neće biti dozvoljene nikakve izmene na dokumentu

16

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Poravnavanje sadržaja u ćelijama tabele Kada unesete podatke u neku tabelu preostaje vam samo da izvršite kompletno formatiranje sadržaja u ćelijama, što znači podešavanje poravnanja sadržaja u ćelijama i postavljanje sadržaja pod određenim uglom. Što se tiče poravnavanja u tabelama, moguće je izvršiti poravnavanje na devet načina. Ona osnovna podešavanja verovatno već poznajete, a to su podešavanja preko dugmadi na Formatting paleti (Align: Left, Right i Center). Izborom ovih dugmića vrši se željeno poravnavanje sadržaja ćelija. U Word-u postoji još tri poravnavanja koja se odnose na poravnavanje po vertikali, a to su pozicioniranja na: vrhu, u dnu ćelije i u samoj sredini ćelije. Da bi izvršili detaljno poravnavanje, prvo selektujte ćeliju, željeni blok ćelija ili celu tabelu, i potom pritisnite dugme "Align", tačnije mali truglić desno od dugmeta, na paleti alatki "Tables and Borders". Pojaviće vam se lista od devet dugmića, od kojih svaki odgovara za određeno poravnanje, što se može i naslutiti na osnovu crteža na dugmićima. Kliknite na jedno od devet dugmadi i izvršićete željeno poravnavanje sadržaja ćelija. Sa ovom opcijom možete slobodno da eksperimentišete sve dok ne dobijete da sadržaj u vašim ćelijama ne bude sasvim jasan i čitljiv. U slučaju da vam nekad zatreba da u jednu tabelu postavite više kolona i da njihov naslovni red bude potpuno čitljiv, moraćete da postavite sadržaj ćelija prvog reda, na bok (tj. pod uglom od 90 stepeni u odnosu na ostali tekst). Da bi ovo uradili selektujte željene ćelije (obično prvi, naslovni red), i kliknite dugme "Change Text Direction" na paleti alatki "Tables and Borders". Možete da pritiskate dugme sve dok ne dobijete željenu poziciju teksta. Ovo isto možete dobiti, ako selektujete ćelije i pritisnete desni taster miša, i iz priručnog menija izaberete opciju "Text Direction". Otvoriće vam se dijalog prozor u kome jednostavnim klikom na željeni smer teksta vršite podešavanje smera sadržaja ćelija (ne mora samo tekst da bude u pitanju).

17

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Prečice mišem Poznavanje svih prečica mišem u MS Word-u može da poveća vašu efikasnost i produktivnost. Gotovo svi poznaju osnovnu tehniku sa mišem, tehniku "Drag and Drop" koja omogućava da kopirate i premeštate tekst bez korišćenja Clipboard-a. Ako želite da premestite određeni tekst uradite sledeće: 1. Selektujete tekst koji želite da premestite. 2. Postavite pokazivač miša nad selekciju, i pritisnite levi taster miša. 3. Držeći pritisnut levi taster, prevucite sadržaj na željeno mesto. 4. Otpustite levi taster, radi ubacivanja prebačenog teksta. Za kopiranje teksta, uradićete isto kao i premeštanje, samo što ćete držati pritisnut taster "Ctrl" dok prevlačite tekst (tokom tački 2, 3 i 4). Za selekciju teksta postoji mnogo kombinacija, pa ćemo navesti najčešće korišćene: Za selekciju jedne reči - dvostruko kliknite levim tasterom na reč • Za selekciju jedne linije - kliknite jednom levo od linije (strelica kurzora će promeniti položaj) • Za selekciju više linija - kliknite jednom levo od početne linije i držeći pritisnut taster vucite gore ili dole • Za selekciju rečenice - držeći pritisnut taster "Ctrl", kliknite levim tasterom miša na željenu rečenicu • Za selekciju pasusa - kliknite dvostruko levo od pasusa • Za selekciju celog dokumenta - držeći taster "Ctrl" kliknite levo od teksta (bilo gde u tekstu).

Evo ješ nekih prečica kojima pokrećete određene događaje ukoliko negde na radnoj površini Word-a dvostruko kliknete levim tasterom miša: Dvostruki klik na naslovnu liniju (Title bar) - minimiziranje/maksimiziranje prozora • Dvostruki klik na "Tab" oznaku na lenjiru - poziv dijalog prozora "Tabs" • Dvostruki klik na oznaku fusnote (Footnote) ili endnote - prikaz teksta fusnote/endnote • Dvostruki klik na belu površinu lenjira - poziv dijalog prozora "Page Setup" • Dvostruki klik na levu stranu status linije - poziv dijalog prozora "Go To"

18

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Dvostruki klik na "REC" indikator - poziv dijalog prozora "Record Macro" • Dvostruki klik na "MRK" indikator - poziv dijalog prozora "Revisions" • Dvostruki klik na "EXT" indikator - prebacivanje u mod proširene selekcije, simulacija pritisnutog tastera "Shift" • Dvostruki klik na "OVR" indikator - prebacivanje u mod prepisivanja, simulacija pritisnutog tastera "Insert"

Dvostruki klik na "WPH" indikator - poziv pomoći za WordPerfect korisnike.

19

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Alatka AutoCorrect Verovatno ste već, koristeći Word primetili da se ukucavanjem teksta događaju i ispravke vaših grešaka. Najverovatnije ste se susreli sa ispravkom veznika "i" u srpskom jeziku, koji je Word ispravio i veliko "I" jer "pretpostavlja" da se radi o engleskoj zamenici "I" (engl. "ja"), koja se piše velikim slovom. Ova ispravka i mnoge druge ispravke pravopisnih grešaka su deo Word-ove alatke AutoCorrect. Da bi videli koje se greške u kucanju ispravljaju pozovite meni "Tools -> AutoCorrect" i dobićete dijalog prozor "AutoCorrect" (kao na slici). Pređite na karticu "Replace" i u samoj sredini dijalog prozora videćete sa jedne strane listu reči i izraza napisanih pogrešno, i sa druge strane, te iste reči i fraze kakve će biti nakon ispravke. Jedna od dobrih karakteristika ovog alata je ta, da i vi možete dodati svoje greške koje najčešće pravite, tj. njihove ispravke. Da bi ova alatka uopšte proveravala tekst koji pišete proverite da li je potvrđen okvir za potvrdu "Replace as you type". Najbolji način da dodate listi nove greške je kada kontrolišete sopstveni dokument, kada možete da uočite najfrekventnije greške. Kada uočite neku, pozovite prethodni dijalog prozor i u polje "Replace" unesite pogrešno napisanu reč, a u polje "With" pravilno napisanu tu istu reč. Na kraju vam ostaje samo da potvrdite unos pritiskom na dugme "Add". "AutoCorrect" dijalog prozor i kartica "Replace" ima još tri bitne opcije, polja za potvrdu: "Correct two initial capitals" - alatka koja sprečava slučajan unos dva velika slova na početku rečenice. • "Capitalize first letter of sentences" - brine se da prvo slovo rečenice uvek bude napisano velikim slovom. • "Correct accidental usage of caps lock" - opcija koja ispravlja greške koje nastaju slučajnim pritiskom na taster-prekidač "Caps Lock" i taster "Shift".

20

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kreirajte sopstvenu paletu alatki Primetili ste sigurno da svaka složenija funkcija u MS Word-u donosi sa sobom i sopstvenu paletu alatki. Ukoliko često radite sa određenim skupom alata, a ti alati nisu direktno pristupačni sa postojećih paleta (potrebno je da ih pozivate sa meni linije - Menu line), trebalo bi da kreirate sopstvenu paletu alatki, gde će se nalaziti najčešće korišćene nestandardne alatke. Sva podešavanja paleta alatki se vrše u dijalog prozoru "Customize", koji dobijamo pozivom menija "Tools -> Customize". Da bi kreirali novu paletu, pređite na karticu "Toolbars" i pritisnite dugme "New". U sledećem dijalog prozoru definišite naziv nove palete i u donjem polju imate mogućnost da celu paletu uvrstite u "Normal.dot" šablon ili drugu mogućnost, da paletu vežete samo za tekući dokument (ova opcija uglavnom nema smisla). Na kartici i u listi "Toolbars" pojaviće se vaša nova paleta i takođe, pored samog dijalog prozora možete videti novu paletu, ali bez ijedne ikonice. Sada pređite na karticu "Commands", na levoj strani imate listu kategorija tj. naslova sa glavne linije menija, a na desnoj strani imate podopcije za svaki meni. Izaberite prvo stavku menija npr. "Borders" i u desnom oknu pojaviće se sve komande vezane za definisanje ivica, a koje nisu direktno dostupne sa bilo koje palete. Zatim izaberite komande-ikonice, jednu po jednu, i jednostavno prevucite na novu paletu alatki (funkcijom Drag-and-Drop). Ako vam nije sasvim jasno kakva je funkcija određene komande, pritisnite dugme "Description" i dobićete potanko objašnjenje date komande. Kada ste završili dodavanje poslednje komande pritisnite dugme "Close". Sada možete vašu paletu postaviti bilo gde na radnu površinu, npr. u vrhu pored paleta "Standard" i "Formatting", ili je ostaviti da bude "plutajuća" (nevezana za bilo koju ivicu). I još nešto što je bitno, ukoliko ne ugradite paletu alatki u Normal šablon, već u tekući dokument, paletu možete razmenjivati sa drugim dokumentima preko dijaloga "Organizer".

21

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word i makro virusi Makro virusi su se ne tako davno pojavili u računarskom svetu, tj. od onda kada je Microsoft u paket Office ubacio i Visual Basic (prvo je to bio WordBasic). Ako često razmenjujete Office fajlove sa kolegama morate biti oprezni i svesni postojanja ovakvih virusa. Virusi se sada pišu u najnovijoj verziji Basic-a za aplikacije - Visual Basic for Applications ili VBA. Makro virusi mogu da budu isto tako destruktivni kao i ostali virusi, jer imaju mogućnost samoreprodukcije (umnožavanja) i preko novog-starog programskog jezika, dostupni su im svi resursi zaraženog kompjutera (što znači i mogućnost brisanje podataka). Jezik VBA je dodat paketu radi povećanja fleksibilnosti i mogućnosti paketa MS Office, tako da njegovi korisnici prvenstveno mogu da pisanjem rutina povećaju produktivnost u radu. Jedan od najpoznatijih makro-virusa bio je "Concept" (u verzijama Word-a 6.0 i 95), čiju su "koncepciju" preuzeli i kasnije nastali virusi. Ovaj virus se ubacivao u osnovni šablon Word-a - "Normal.dot" i odatle se kopirao u svaki novi dokument. Od tada su nastale mnoge nove generacije naprednijih i destruktivnijh makro-virusa. Kako da se zaštitite od makro-virusa? Postoje dve solucije: da preuzimate samo proverene dokumente, a ako su i iz proverenih izvora opet ih proverite nekim od antivirusnih softvera. Druga solucija je ona koja je ugrađena u sam Word, a to su funkcije bezbednosti. Da bi zadali Word-u određeni stepen zaštite pozovite padajući meni "Tools -> Macro -> Security". Otvoriće vam se dijalog prozor "Security" na kome imate dve kartice: Security Level i Trusted Sources. Na prvoj kartici podešavate nivoe sigurnosti: High - ovo je Word-ov standardni nivo, gde će se ukoliko neki dokumenti imaju makroe, otvoriti samo oni koji imaju sertifikate iz izvora koje korisnik odredi. • Medium - Word će otvoriti fajlove koji sadrže makroe, ali će pre svakog otvaranja postaviti upit, da li želite da se dokument otvori sa makroom ili bez makroa. • Low - u ovom slučaju Word će otvoriti sve dokumente bez obzira da li sadrže makroe ili ne.

Na drugoj kartici se nalazi lista pouzdanih izvora, tj. spisak šablona i dodataka koje ste ručno instalirali na sistem. Stavke iz liste možete ukloniti, ako izaberete stavku i pritisnete dugme "Remove".
22

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Korišćenje formula u tabelama Verovatno niste znali da je i u MS Word-u moguće u običnim tabelama koristiti formule i vršiti razne proračune, kao u Excel-u. Naravno, broj funkcija koje Word podržava je mnogo manji od Excel-a, ali vam se često i sam rad u Excel-u svodi na korišćenje nekoliko osnovnih funkcija. Zato kada pišete neki izveštaj u Word-u koji sadrži tabele, ne morate uvoziti Excel radne listove, već možete upotrebiti ugrađene funkcije u samom Word-u. Najčešća funkcija u tabelama je nekakvo sabiranje spiska brojeva, a ovo je uz pomoć Word-ove funkcije "AutoSum" vrlo lako. Kada napravite spisak brojeva, postavite kurzor ispod liste, i zatim na paleti alatki "Tables and Borders" kliknite dugme "AutoSum". Word će po zadavanju komande u ćeliju uneti funkciju "Sum", koja će sabrati sve vrednosti iznad (ili levo) date ćelije. Kada budete menjali brojeve u tabelama, automatski će se ažururati i rezultujuće polje, tako što selektujemo rezultujuće polje i pritisnemo taster "F9". Ovo je bio primer jednostavnog izračunavanja, a šta ukoliko nam trebaju složenije funkcije. Tada ćemo za unos koristiti dijalog prozor "Formula", koji dobijamo izborom menija "Table > Formula". Pojaviće se novi dijalog prozor, a ako ste ovaj prozor pozvali kada se kurzor nalazio u rezultujućem polju, videćete i samu formulu "SUM (Above)". Ako je to ono što ste želeli samo pritisnite "OK", ako nije možete uneti veoma složene formule koje rade sa podacima u tabeli. Onu vrednost koju dobijete kao rezultat možete formatirati pritiskom na padajuću listu "Number format". Formule unete na ovaj način u dokument su u stvari automatska polja i ažuriraju se kao i ostala polja, pritiskom na "F9". Takođe, ako vam je potrebno, u tabelama možete koristiti i reference (adrese polja) kao u Excel-u. Prva leva ćelija ima oznaku "A1", desno pored nje je "B1" itd. Redovi su predstavljeni brojkama, a kolone slovima abecede. Tako na primer, ako želite da saberete vrednosti u prvoj levoj ćeliji (A1) i vrednost ćelije desno od nje, pisaćete: =A1+B1

23

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Indeks odrednica Verovatno ste do sada već videli na kraju neke knjige - indeks pojmova. Ovaj indeks beleži svako pojavljivanje određenog teksta (odrednice), unutar knjige. Ako vam je ovako nešto potrebno, moguće da to dobijete i u MS Word-u:

je

1. Selektujte tekst koji želite da indeksirate. 2. Pritisnite kombinaciju "Alt+Shift+X", otvoriće vam se dijalog prozor "Mark Index Entry". 3. Možete prepraviti tekst koji se nalazi u polju "Main Entry", na ovaj način će Word da sve pojave selektovanog teksta pronaći u tekstu i obeležiti. 4. Potom, u zavisnosti od toga da li želite da indeksirate pojedinačno pojavljivanje ili višestruko, kliknite dugme "Mark" (markiranje jedne odrednice) ili "Mark All" (višestruko markiranje odrednice u celom tekstu). 5. Na kraju izaberite "Close". Da bi videli koje je sve izraze Word obeležio, kliknite na dugme "Show/Hide" na Standard paleti alatki. Nekada će vam biti potrebne višestruke odrednice u indeksu, da bi čitaocima još više pomogli u navigaciji kroz tekst. Pododrednice možete koristiti kada imate višestruko pojavljivanje određene odrednice, i kada se odrednica pojavljuje u različitim značenjima. Na slici imamo primer indeksa koji se nalazi na kraju knjige, gde možete videti odrednicu "Operatori" i određeni broj pododrednica. Evo kako da dobijete ovakvu hijerarhiju: 1. Selektujte tekst koji želite da indeksirate. 2. Pritisnite kombinaciju "Alt+Shift+X", otvoriće vam se dijalog prozor "Mark Index Entry". 3. U polje "Main Entry", unesite naziv odrednice koja je glavna, hijerarhijski viša, a u polje ispod unesite kontekstnu poodrednicu. 4. Možete potom takođe da indeksirate jednu pododrednicu ili sva pojavljivanja te odrednice u tekstu. Kliknite dugme "Mark" za markiranje jedne pododrednice ili "Mark All" za višestruko markiranje date pododrednice. 5. Na kraju izaberite "Close". Kada smo na ovaj način kreirali indeks, biće potrebno i da ga navedemo na kraju teksta. Postavite kurzor na kraj teksta i pozovite meni "Insert > Index and Tables". Otvoriće vam se novi dijalog prozor u kome pređite na karticu "Index" i jednostavno
24

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

bez dodatnih podešavanja kliknite na "OK". Dobićete indeks pojavljivanja određenih odrednica u tekstu, kao na slici.

25

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Slanje e-mail poruka Ako niste znali, iz vašeg MS Word-a možete slati e-mail poruke. Upravo je Microsoft tako i projektovao Word da bude vaš primarni uređivač e-mail poruka. Iz Word-a možete poslati dve vrste poruka: poruke koje će biti poslate u HTML formatu • poruke koje će biti poslate u običnom tekstualnom ili RTF (rich text format) formatu.

Pisanjem HTML poruka u Word-u, ne moramo znati jezik za opis stranica - HTML, već je dovoljno da formatiramo dokument kako to inače i radimo za običnu štampu na papiru. Na ovaj način lako možemo kreirati e-mail poruke odličnog izgleda, a ne samo uobičajene, tekstualne poruke. Otvorite novi dokument u Word-u i kreirajte novu e-mail poruku, formatirajte dokument kao i bilo koji drugi Word dokument. Potom, izaberite meni "File > Send To > Mail Recipient" ili pritisnite dugme "E-mail" na Standard paleti alata. Na ekranu će se pojaviti dodatne alatke za elektronsku poštu (kao na slici). Prvo što ćemo uneti je e-mail adresa primaoca, i to u polje "To". Ako već imamo unetu adresu u adresaru Microsoft Outlook-a, dovoljno je pritisnuti dugme "To" da bi dobili dijalog prozor "Select Recepients", u kome ćemo izabrati jednog ili više primaoca tekuće poruke. Na isti način šaljemo kopiju poruke na druge adrese upisom primaoca u polje "Cc", ili pritiskom na isto dugme i izborom iz Outlook-ove liste. Ostalo je još da upišete naslov samo poruke u polje "Subject". Od dodatnih opcija, moguće je prikačiti neku datoteku sa diska, uz samu e-mail poruku. Dovoljno je da kliknemo na dugme "Attach File" na novoj paleti i u novom dijalog prozoru na disku pronađemo željeni fajl, te pritisnemo "Attach". Kada ste kompletirali e-mail poruku, dovoljno je da pritisnete dugme "Send a Copy". Kopija dokumenta (sa dodatnim fajlovima, ako ih ima) će biti smeštena u Outlookov folder "Outbox", a tekući dokument u Word-u će ostati otvoren za dalju obradu. Kada se prvi put budete "prikačili" na Internet, e-mail kreiran u Word-u će biti odaslat.

26

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Izrada banner-a Iako je MS Word paket za procesiranje teksta, to ne znači da sa njim ne možete da uradite ništa interesantno, i u ovom prilogu ćemo baš to obraditi, kako kreativnije iskoristiti Word i dobiti tekst koji lepo izgleda (kao reklamni banner). Kliknite na dugme "New Blank Document". • Da bi dobili paletu alatki "Drawing", kliknite desnim tasterom miša iznad prostora paleta, i iz kontekstnog menija izaberite "Drawing". • Sada ćemo biti u mogućnosti da koristimo alatku WordArt. • Kliknite na dugme "WordArt" na novoj paleti. • Izaberite neki od ponuđenih stilova, klikom na sličicu primera stila, i potom kliknite na "OK". • U sledećem dijalog prozoru, ubacite željeni tekst, podesite vrstu fonta i veličinu fonta. Te pritisnite "OK". • Željeni stilizovani tekst će se pojaviti u dokumentu. Tekst možete pomerati tako što kliknete na njega levim tasterom miša i držeći taster prevučete na drugo mesto. • Da bi izvršili korekciju teksta (vrsta, veličina fonta, sam tekst), dovoljno je dvostruko kliknuti na objekat WordArt-a.

Da bi dobili na boljem izgledu teksta, postavićemo u pozadinu neki grafički element, koji je takođe dostupan sa palete "Drawing". Na paleti "Drawing" kliknite dugme "AutoShapes". • Sa menija izaberite, recimo "Stars and Banners", pa sa podmenija izaberite neki od elemenata (na slici je upotrebljen element "Up Ribbon"). • Kada se element pojavio na dokumentu, kliknite desni taster i izaberite "Order > Send to Back". Na ovaj način stilizovanu traku postavljamo iz WordArt-a. • Ponovo pritisnite desni taster i izaberite opciju "Format AutoShape", i u novom dijalog prozoru, u sekciji "Fill" kliknite na listu "Color" i izaberite neku od boja za popunjavanje stilizovane trake.

Radi boljeg izgleda dodaćemo i malo senke tekstu, na paleti "Drawing" kliknite na dugme "Shadow" i u grafičkom meniju sa primerima senki izaberite odgovarajuću. Na ovaj način smo kreirali lep, stilizovani banner, ostalo sve zavisi od vaše maštovitosti.

27

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Ažuriranje sadržaja

Verovatno ste radeći u Word-u na obimnijim dokumentima koristili opciju za automatsku izradu sadržaja dokumenta ("Insert > Index and Tables"), i to na kraju dokumenta. Kada pozovete ovu opciju nakon svih promena, Word će korektno napraviti celokupnu tabelu sadržaja. Ali, šta se dešava ako dodate dokumentu još neki tekst u nekoliko celina, sa novim naslovima? Desiće se to, da se sadržaj neće promeniti, tj. neće se "osvežiti" novim podacima (naslovima i podnaslovima). Ovo je zbog toga što Word sadržaj dokumenata kreira pomoću automatskih polja (engl. fields), koja se ne ažuriraju automatski, već uz vašu pomoć. Kada želimo da osvežimo sadržaj dokumenta, uradićemo sledeće: Dovedite pokazivač miša iznad sadržaja i pritisnite desni taster miša, te izaberite opciju "Update Field" iz kontekstnog menija. • Pojaviće se novi dijalog prozor (kao na slici), u kome možete da birate između dve opcije: o Update page numbers only - izborom ove opcije osvežićete, tj. ažurirati samo brojeve stranica u sadržaju. Ovu opciju ćete koristiti kada niste dodavali nove naslove dokumentu, već ste samo izvršili reorganizaciju tekućeg dokumenta.

Update entire table - ovom opcijom ažurira se celokupni sadržaj. Ako izaberete ovu opciju sva formatiranja na sadržaju koja ste napravili će biti izgubljena. Jedan savet, ukoliko ste dodavali i reorganizovali naslove, a vršili ste dodatna formatiranja sadržaja, da ne bi izgubili utrošeni trud i rad osvežavanjem celog sadržaja - nove naslove dodajte ručno na mestu gde bi trebali da budu.

28

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Više o tabulatorima Ako ste ranije kucali na običnoj pisaćoj mašini sigurno ste se susretali sa tabulatorima, tj. tasterom-papučicom koja služi za uvlačenje teksta u odnosu na tekuću poziciju. U Word-u ovu, ali i mnoge druge funkcije vrši taster "Tab", koji se nalazi u levom gornjem uglu tastature. Njegova prvenstvena uloga uvlačenje prvog reda pasusa ili pomeranje celog pasusa.

je

Ponekad postoji potreba da vertikalno poravnamo neki tekst, i to po određenoj šemi koja će nam omogućiti vizuelnu uravnoteženost. Ova operacija se inače naziva tabulacija, a izvršava se pomoću tastera "Tab" i markera tabulacije na horizontalnom lenjiru. Dugme markera tabulacije se nalazi levo u odnosu na horizontalni lenjir, sa ikonicom ugla (podrazumevan je levi ugao - levo poravnavanje). Naizmeničnim kliktanjem na dati dugmić menjamo vrstu tabulatora (menja se i ikonica). Jednostavnim klikom miša na horizontalni lenjir postavljamo indikator markera tabulacije. Kada ga postavimo dovoljno je da prilikom kucanja teksta pritisnemo taster "Tab" i Word će nas prebaciti na poziciju sa markerom, a odatle možete da dalje unosite tekst. Možete da postavite i više tabulatora odjednom, a tada kada unosite tekst i naizmenično pritiskate "Tab", dobijate tekst poravnat kao u nekoj tabeli. Da bi videli kako Word poravnava tabulatore, uključite vidljivost specijalnih znakova za formatiranje, tj. kliknite na taster koje ima ikonicu obrnutog latiničnog slova P na Standard paleti alata. Oznaka upotrebe tabulacije je strelica udesno. Imamo sledeće vrste tabulatora: Levi tabulator, za levo poravnavanje. • Tabulator za centralno poravnavanje. • Desni tabulator, za desni poravnavanje. • Tabulator za decimalno uravnavanje, za poravnavanje decimalnih brojeva po vertikali. • "Bar" tabulator, koja predstavlja vertikalnu liniju, a služi za ručno kreiranje tabela.

Kada jednom postavite tabulator, možete ga premeštati pokazivačem miša, ulevo ili udesno. Uklanjanje tabulatora vršimo tako što kliknemo na određeni indikator i prevučemo ulevo, van lenjira. Treba još da znate da se tabulatori prenose i na sledeći pasus, sve dok ne "poskidate" sve markere tabulacije.

29

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Više o pasusima U narednom prilogu ćemo vam otkriti deo od mnoštva skrivenih opcija za formatiranje koje nudi Word, te da na taj način poboljšate izgled vaših dokumenata. Da bi bolje formatirali svoje dokumente, morate razumeti na koji način vaš kompjuter "vidi" dokument. Jedan od načina za ovo je da uključite opciju "Hide and Show Carriage Returns", tj. kliknete dugme koje ima ikonicu obrnutog latiničnog slova P, na Standard paleti alata. Sada možete videti šta za Word predstavlja jedan pasus (Paragraph). Jedan pasus predstavlja tekst koji se nalazi između dva znaka "Enter" (obrnuto latinično slovo P). Zapazite ovde da i razmak (engl. gap) između leve margine i prvog reda, te između dva pasusa - sve ovo možete podesiti. Da biste promenili formatiranje pasusa, uradite sledeće: Kliknite bilo gde u pasus, pa sa menija "Format" izaberite "Paragraph". • Pojaviće vam se dijalog prozor, u kome možete podesiti uvlačanje teksta, poravnavanje i druge opcije. Pasus može biti poravnat: levo (left), desno (right), centralno (center) ili jednako u odnosu na levu i desnu marginu (justify). Ovo biramo preko padajućeg menija (drop down menu) "Alignment". • Uvlačenjem prve linije, stilizovano naglašavamo početak svakog novog pasusa. Sekcija "Indentation - Special > First Line" i u brojaču "By" navedemo veličinu. • Drugi način da odvojimo pasuse je "viseće uvlačenje", tj. način uvlačenja kada izvlačimo prvi red teksta ispred linije ostalog teksta pasusa. Sekcija "Indentation Special > Hanging" i u brojaču "By" navedemo veličinu.

Da bi ceo dokument izgledao lepše, između pasusa treba dodati prazan prostor. Ali ovaj prazan prostor ne treba načiniti višestrukim pritiskanjem tastera "Enter", jer na ovaj način pravimo višestruke "prazne pasuse". Da bi ovo izbegli preko prethodnog dijalog prozora odredićemo prazan prostor, iza pasusa i ispred pasusa.
• •

Idite u sekciju "Spacing". Preko brojača "Before" i "After" odredite prostor u tačkama (points).

Ovde treba paziti, jer se ovako određen prazan prostor iza i ispred sabira. Tako na primer, ako ste odredili iza pasusa 10 pointa (tipografskih tačaka), i ispred pasusa 10 pointa, vi ćete u stvari imati 20 tipografskih tačaka međupasusnog prostora. Sve ove promene možete videti u "Preview" sekciji istog dokumenta.

30

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Tekst polje sa animiranim tekstom Tekst koji se pomera u jednom tekst box-u (engl. scrolling text), je mogućnost da definišete određeni tekst koji će se kretati sa jedne strane tekst polja na drugu. Ova funkcija je prvenstveno vezana za kreiranje web stranica, jer je to u stvari <MARQUEE> tag HTML jezika za definisanje stranica. Pošto ovde nećemo govoriti o funkciji u vezi kreiranja web stranica, ovu funkciju ćemo objasniti iz ugla naglašavanja nekog teksta ili dela teksta, pomoću ove male animacije. Alatka za postavljanje scroll teksta se nalazi na paleti "Web tools", koju ćemo dobiti izborom menija "View > Toolbars > Web Tools". Dugme za pozivanje funkcije nalazi se na krajnjoj desnoj strani, a ako zadržite pokazivač miša iznad dugmeta, pojaviće se tooltip "Scrolling Text". Kliknite na dugme, i pojaviće se novi dijalog prozor "Scrolling Text" u kome možemo da podesimo određene parametre: Prvo podešavanje vezano je za ponašanje (engl. behavior) teksta koji se pomera, odnosno na način koji će se pomerati. Kada kliknete na padajuću listu dobićete tri mogućnosti: Scroll (obično pomeranje), Slide (pomeranje teksta nalik slajdu, premesti se sa jedne na drugu stranu, i stane) i Alternate (tekst se naizmenično kreće sa jedne strane na drugu). • Opcija "Direction" određuje smer kretanja teksta: Left (ulevo) i Right (udesno), ali samo kod "ponašanja" Scroll i Slide. • Opcijom "Loop" određujemo broj kretanja, koji može biti od 1 do 5, ili beskonačan (Infinite), a vezan je za "ponašanja" Scroll i Alternate. • Iz liste "Background Color" izaberite boju pozadine za dato tekst polje. Ova boja neka bude u suprotnosti sa stranicom, radi naglašavanja. Rekli smo već da upotrebom ove funkcije naglašavamo nešto ili vršimo napomene. • Klizačem "Speed" postavljamo brzinu "klizanja" teksta u polju.

Kada ste podesili sve prethodne parametre, ostaje vam samo da upišete neki tekst u polje "Type the Scrolling Text here:" i zatim kliknete na "OK". Trebalo bi da ste dobili situaciju kao na slici.

31

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Ubacivanje komentara

Ukoliko u vašoj firmi više ljudi radi na jednom dokumentu preporučljiva je upotreba komentara (Comments). Komentari predstavljaju male kompjuterske cedulje (zapise, podsetnice), koje se vezuju za određena mesta u Word dokumentu. Inače i kada sami radite, na nekom dužem dokumentu, možete sebe podsećati putem kratkih komentara. Komentari ne utiču na sam sadržaj dokumenta (tekst, slike), niti će biti odštampani na papiru (mada postoji opcija za štampanje i komentara). Kako se ubacuju komentari? Dovedite tačku za umetanje (kurzor) iz reči koju želite da komentarišete, i izaberite padajući meni "Insert > Comment". Pored reči će se pojaviti inicijali tj. marker onoga koji umeće komentar, a u dnu prozora otvoriće se okno za unos teksta komentara. Markeri pored inicijala imaju i redni broj komentara, a inače su nevidljivi, i zajedno sa komentarisanom rečju poprimaju žutu boju (da biste ih bolje uočili u tekstu). U donjem oknu pored markera komentara unesite tekst komentara, kada završite kliknite na dugme "Close" i zatvoriće se okno za unos. Kako kasnije možemo da pregledamo komentare? To možemo da uradimo na dva načina, prvi način izvodimo putem menija "View > Comments". Pojaviće se ono isto okno kao za unos, s tim što sada možemo da pregledamo sve komentare (All Reviewers) ili samo one koje smo mi načinili (ako je više njih unelo komentare). Koristite klizač (scroll bar) sa strane da bi ih sve videli, a ako želite da vidite referencu na koju se odnosi neki komentar, kliknite dvostruko na marker komentara u donjem oknu. Drugi način je da pokazivač miša postavimo iznad žuto obeležene reči, pojaviće se "ekranska nalepnica" - ScreenTip, sa prikazanim imenom komentatora i samim tekstom komentara. Kada vidimo da određeni komentar nije potreban, obrisaćemo ga tako što dovedemo pokazivač miša iznad komentarisane reči i kliknemo desni taster, te iz kontektsnog menija izaberemo opciju "Delete Comment".

32

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Prilagodite kontekstne menije svojim potrebama

Kontekstni ili priručni meniji umnogome skraćuju i pojednostavljuju određene poslove, jer se u njima nalaze sve komande koje su preko potrebne i koje se najčešće koriste. Promenama koje napravite, možete prilagoditi svaki od ovih kontekstnih menija, tako da u njih ubacite komande koje vi najčešće upotrebljavate, i istovremeno izbacite one koje ne koristite. Recimo kada radite na pripremi neke knjige i imate mnogobrojne fusnote, kada ih dodajte moraćete uvek da idete na meni "Insert > Footnote...". Da bi ovo prevazišli i ubrzali dodavanje, pridružićemo kontekstnom meniju za tekst, komandu "Footnote". Da bi dodali komandu u kontekstni meni uradite sledeće: Izaberite padajući meni "Tools > Customize", pređite na karticu "Toolbars" i u oknu "Toolbars" kliknite polje "Shortcut Menus". 2. Na ekranu će se pojaviti paleta "Shortcut Menus" sa spiskom dostupnih menija u tri grupe: Text, Table i Draw. Nas će interesovati grupa menija Text i u njoj priručni meni Text. 3. Da bi dodali komandu "Footnote", kliknite na nju preko menija "Insert > Footnote", i držeći pritisnut levi taster miša prevucite je na paletu kontekstnih menija, i to tako što pokazivač dovedete iznad "Text", a zatim kada se otvori lista dovedete pokazivač opet iznad podmenija "Text". 4. Kada ste uradili prethodno, i doveli pokazivač iznad priručnog menija, pojaviće se horizontalna linija, koja predstavlja mesto postavljanja komande. Otpustite levi taster miša.
1.

Kada smo dodali komandu u određeni meni, poništite opciju "Shortcut Menus" u dijalog prozoru "Customize" i kliknite na "Close". Sada kliknite desnim tasterom, bilo gde u dokumentu, i u priručnom meniju pored ostalih biće i opcija Footnote.

33

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Opcije za snimanje dokumenata

Verovatno niste znali da MS Word nudi ogroman broj opcija, pri snimanju vaših dokumenata na disk, od kojih neke opcije mogu da vam umnogome olakšaju i obezbede sigurniji rad. Snimanje dokumenata vršimo putem menija "File > Save" ili "File > Save As", ili prečicom "Ctrl+S", a za ove komande su vezana podešavanja iz dijaloga "Tools > Options". Putem padajućeg menija "Tools > Options" otvorite dijalog i pređite na karticu "Save". Opisaćemo svaku od dostupnih opcija: Opcije "Always create backup copy" i "Allow fast saves" se isključuju međusobno, prva od njih omogućava snimanje kopije celokupnog prethodnog stanja u datotekama koje imaju ekstenziju ".wbk". Na ovaj način sigurno obezbeđujemo dokument, od slučaja narušavanja integriteta dokumenta (nestanci struje, greške operativnog sistema i sl.). Suprotna opcija prvoj je "Allow fast saves" koja u tekući dokument snima samo promene, i to od prethodnog snimanja. Iako je ovo brži način snimanja (posebno kod dugačkih dokumenata), preporučljiviji je prvi. Razlog za to je da iz ".wbk" fajla, uvek možemo rekonstruisati prethodno stanje dokumenta, što nije slučaj sa drugom metodom, gde može da dođe do neuspeha u rekonstrukciji. • Opcija "Prompt for document properties" omogućava vam da, kod prvog snimanja dokumenta, bude ponuđena opcija upisivanja osobina vezanih (dijalog prozor - Properties) za tekući dokument. • Opcija "Prompt to save Normal template" omogućava da odredite da li ćete promene u osnovnom šablonu prihvatiti (i snimiti) ili ne, naravno pri snimanju dokumenta na disk. • Opcijom "Embed TrueType fonts" snimate u dokument i sve pripadajuće fontove, tako da ako dokument prenesete na kompjuter koji nema ugrađene date fontove, nećete imati problema. Sledećom opcijom "Embed characters in use only", umesto cele tabele karaktera određenog fonta, snimaju se samo oni karakteri koji su korišćeni u tekstu. Na ovaj način smanjujemo veličinu dokumenta. • Opcija "Save Data Only for Forms" se odnosi na korišćenje formulara šablona, a odnosi se na snimanje samo unetih podataka, ali ne i celog šablona. • Opcija "Allow background saves" se odnosi na opciju "AutoRecover", gde se potvrdom ovog polja omogućava snimanje u pozadini, dok vi nesmetano radite.

34

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Opcijom "Save AutoRecover info every" određujemo vreme automatskog snimanja promena u dokumentu. Potrebno je postaviti što manje vreme (najčešće nekoliko minuta). • Opcijom "Save Word files as:" određijemo podrazumevani format za snimanje Word dokumenata.

Poslednje tri opcije se odnose na zaštitu Word dokumenata, a o njima smo pisali u jednom od prethodnih priloga.

35

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Podešavanje lista nabrajanja U prethodnom članku smo videli kako možemo da dobijemo liste nabrajanja (numbered list) na jednostavan način. Osim navedenog načina, liste možemo dobiti i preko menija "Format > Bullets and Numbering", gde je moguće izvršiti i dodatna podešavanja. Brojevnu listu nabrajanja ćemo dobiti tako što izaberemo prethodni meni ("Format > Bullets and Numbering"), pa u novom prozoru pređemo na karticu "Numbered". Na kartici se nalaze uzorci predefinisanih stilova lista nabrajanja, za izbor određene, samo kliknite na neki uzorak i kliknite na "OK". Isto važi i za znakovne liste nabrajanja, s tim što ćete preći na karticu "Bulleted". U slučaju da vam ne odgovara ni jedna od ponuđenih lista, možete kreirati vlastitu listu. U dijalogu "Bullets and Numbering" klikom izaberite listu koja vam se najmanje sviđa, i potom kliknite dugme "Customize". Pojaviće vam se novi dijalog i to "Customize Numbered List" (ako ste se nalazili na brojevnim listama) ili "Customize Bulleted List" (ako ste se nalazili na znakovnim listama).
Kod znakovnih lista, sekcija "Bullet Character" određuje izgled znaka - karaktera, koji će biti upotrebljen za nabrajanje. Ako nismo zadovoljni ni jednim ponuđenim, kliknite na dugme "Bullet..." i iz tabele izaberite neki drugi znak. Ukoliko ni ovim niste zadovoljni, odgovarajući karakter možete pronaći u setu nekog drugog fonta, kliknite na dugme "Font..." i izaberite neki drugi font. Na ovaj način se menja prethodno opisana tabela karaktera. Sledeće podešavanje je "Bullet Position", kojim određujemo udaljenost znaka za nabrajanje od leve margine. Poslednja opcija (Text Position) određuje udaljenost teksta stavke od leve magine (uvlačenje teksta). Kada ste sve podesili kliknite na "OK".

Podešavanje brojevnih lista nabrajanja počinjemo u sekciji "Number format", gde određujemo: Font - odnosno izgled samih cifara za nabrajanje. • Number Style - ovde određujemo stil nabrajanja. Stil može biti definisan: arapskim brojevima (default), rimskim brojevima, malim rimskim brojevima i, velikim i malim slovima abecede, sve u zavisnosti od potreba. • Start at - naše liste ne moramo otpočeti od jedinice, jednostavnom promenom lista može da startuje od neke druge cifre.

U sekciji "Number Position" određujemo u odnosu na koju stranu će biti poravnat znak nabrajanja i na kojoj će udaljenosti biti od ivice. Poslednje podešavanje u dijalogu je "Text Position", kojim određujemo udaljenost ostalih linija stavke (ne, i prve linije) od leve margine.
36

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kako dobiti liste nabrajanje Liste nabrajanja su od velikog značaja, i često nezaobilazne kod udžbenika, brošura, raznih prezentacija, i svuda gde je nešto potrebno objasniti, korak po korak. U Word-u za ove potrebe imamo odličnu alatku "Bullets and Numbering". Liste nabrajanja možemo podeliti u dve kategorije: brojevne liste (ordered list) - su liste kod kojih su stavke uređene po strogom hijerarhijskom rasporedu, i predstavljene su brojčanim oznakama • znakovne liste (unordered list) - su liste nabrajanja kod kojih nije bitan redosled stavki, a označene su specijalnim karakterima (simbolima ili grafičkim elementima).

Obe vrste lista nabrajanja podržavaju hijerarhiju više nivoa nabrajanja, od kojih će svaki nivo biti posebno označen. Da biste najjednostavnije dobili brojevnu listu nabrajanja uradite sledeće: Na paleti "Formatting" kliknite dugme "Numbering". Pojaviće se broj jedan praćen tačkom. • Unesite sadržaj prve stavke i na kraju pritisnite "Enter". Kada ste pritisnuli "Enter" u narednom redu pojavljuje se oznaka druge stavke (2.). • Na prethodni način dodajte i ostatak liste. • Kada želite da završite listu nabrajanja, možete da nakon unosa poslednje stavke da pritisnete dva puta taster "Enter" ili da nakon prvog pritiska na "Enter", potom pritisnete taster "Backspace" i obrišete brojačanu oznaku stavke.

Prethodna priča važi i za znakovne liste, s tim što ćete na početku umesto dugmeta "Numbering", kliknuti "Bullets". U slučaju da želimo da uklonimo oznake nabrajanja (uopšte liste), označićemo (selektovati) celu listu i kliknućemo dugme "Bullets" ili "Numbering", u zavisnosti od toga koja vrsta liste je upotrebljena. Kada uklonimo liste, potrebno je da znamo da je svaka stavka sada poseban pasus - paragraf, što možete videti ako na "Standard" paleti kliknete "Show/Hide". Word - Kako kreirati pozorišni program (afišu) Za kreiranje pozorišnog programa (afiše) ne morate koristiti specijalni softver koji
37

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

se koristi u pripremi za štampu, ceo program možemo kreirati u Word-u. Softverski paket kao što je Word poseduje veliki broj mogućnosti i stalno ćete se iznenađivati šta sve on može da uradi. Pa, da pređemo odmah na izradu jednog pozorišnog programa. Pokrenite Word, te sa menija izaberite "View > Toolbars > Drawing", na ekranu će se pojaviti paleta sa alatkama za crtanje. Na istoj paleti kliknite dugme "Draw", pa iz menija izaberite opciju "Grid". • Pojaviće vam se novi dijalog, u kome treba da potvrdite polje "Display gredlines on screen". • Kliknite na "OK".

Na papiru će se pojaviti mreža, koja će nam umnogome olakšati pozicioniranje objekata na ekranu, odnosno papiru. Sada ćemo izvršiti podešavanje stranice, tako da od jedne A4 stranice napravimo dve. Iz menija "File"izaberite opciju "Page Setup...". • U dijalogu ćemo podesiti margine, veličinu gornje margine postavite na 1.5cm, veličina za "gutter" će biti 0.5cm. • Pređite na karticu "Paper Size" i kliknite radio-dugmić "Landscape" (promena orijentacije papira). Naposletku kliknite na "OK".

Da bi imali odgovarajući pogled na dokument smanjićemo prikaz (Zoom), kliknite na mali trouglasti dugmić u okviru Zoom polja na Standard paleti alatki, te izaberite uvećanje od 50%. Ukoliko će vaš program sadržati više stranica, pritisnite odgovarajući broj puta kombinaciju "Ctrl+Enter". Morate imati na umu da polovljenjem A4 stranice na dve polovine, prva manja stranica predstavlja spoljni omot vašeg programa. Sledeće što ćemo uraditi je da dodamo odgovarajuću grafiku na omot. Sa donje palete izaberite "Rectangle" alatku za crtanje, poravnajte kursor sa linijama u mreži i nacrtajte pravougaonik. • Kliknite desnim tasterom na pravougaonik i izaberite opciju "Format AutoShape". • U sekciji "Fill" kliknite na polje "Color", pa izaberite "Fill Effects". Pređite na karticu "Picture" i u dnu kliknite na dugme "Select Picture". Preko standardnog dijaloga pronađite odgovarajuću sliku na disku, kliknite na "Insert" i na kraju na "OK". • Dodaćemo i naslov programu uz pomoć alatke "WordArt". • Kliknite "Insert WordArt" alatu na paleti "Drawing".

38

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Izaberite odgovarajući stil, pa unesite naslov predstave u edit polje. Na kraju kliknite na "OK".

Preostaje nam samo da u program dodamo i tekstualni deo. Ovo ćemo uraditi pomoću tekst-okvira (text-box), pošto je sa njima mnogo lakša manipulacija, nego kada se tekst redovno unese. Kliknite na dugme "Text box" na paleti "Drawing" i uz pomoć linija mreže, postavite tekst polje na odgovarajuće mesto. Radi boljeg izgleda celog programa tekst možete podeliti na više sekcija, od koji će svaka biti postavljena u jedno tekst polje. Prednost ovakvog načina rada je u tome što tekst polja možete premeštati gde hoćete, i na taj način brzo menjati izgled programa. Pozicioniranje će vam biti olakšano zbog mreže linija.

39

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Rođendanska čestitka Kada se kasno setite nečijeg rođendana, a niste mu kupili i poslali čestitku, možete je sami izraditi uz pomoć Word-a. U ovom prilogu ćemo videti kako da kreirate jednostavnu, ali efektnu rođendansku čestitku, korišćenjem mogućnosti ugrađenih u Word. Pre nego što započnete rad u Word-u, najbolje bi bilo da čestitku skicirate na papiru, kako bi čestitka trebala da izgleda. Obično su čestitke presavijene na dva dela, od kojih prednji deo ima neku grafiku, a unutrašnji tekst. Možda vam izgleda malo komplikovano da ovo izvedete, ali postoji način da se to odradi. Pokrenite Word, otvorite novi dokument i promenite orijentaciju papira u "landscape". Izaberite meni "File > Page Setup" i u novom dijalogu pređite na karticu "Paper Size". • Kliknite na radio-dugmić "Landscape". • Pređite na karticu "Margins" i veličinu svih margina postavite na nulu. Kliknite na "OK", pojaviće vam se poruka o grešci gde ćete kliknuti na dugme "Ignore".

Da bi smo se bolje snalazili na papiru, dodaćemo dokumentu mrežu vodećih linija (gridlines), koje se inače neće odštampati. Da bi hi dobili potrebna nam je paleta "Drawing". Kliknite desnim tasterom iznad postojećih paleta i i na meniju kliknite opciju "Drawing". Na novoj paleti kliknite "Draw > Grid", pa u dijalogu potvrdite "Display gridlines on screen", i na kraju "OK". Dobićemo mrežu vodećih linija koje idu od ivice do ivice papira, ovo je zbog toga što su marige veličine nula. Pošto je mreža sačinjena od velikog broja linija, koje nam nisu potrebne, podesićemo da mreža u stvari deli papir na dva dela. Ponovo kliknite "Draw > Grid", u ovom dijalogu ćemo izvršiti podešavanje međuprostora između dve linije. U okviru sekcije "Grid Settings" podesite:
• •

Horizontal spacing: 149mm Vertical spacing: 0,1mm

Kada kliknete na "OK", videćete da se radna površina podelila na dve polovine, linijom koja se neće odštampati. Sada, koristeći alate za crtanje, možemo početi crtanje. Takođe možete uvesti i gotove grafičke elemente na stranicu, ili da kreirate sopstvene uz pomoć dostupnih
40

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

alatki. Ako na disku imate prigodnu sliku, ubacite je preko menija "Insert > Picture". Iskoristite vašu skicu na papiru kao vodič u kreiranju. Za ubacivanje stilizovanog teksta, iskoristite "Wordart" alatku sa palete "Drawing". Kliknite na dugme "Wordart", izaberite stil slova, te potom unesite odgovarajući tekst. Ukoliko je potrebno da povećate ili smanjite veličinu slika ili teksta, upotrebite "ručice" (mali beli kvadratići oko elemenata). Da bi održali proporcije grafike, držite taster "Shift" dok ih razvlačite. Kada ste završili sa čestitkom, odštampajte je i predajte slavljeniku. Primer jedne čestitke možete videti na slici.

41

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Napravite prečice sa tastature

MS Word ali i drugi programi dolaze sa već ugrađenim velikim brojem "prečica" (engl. shortcut) tastature. "Prečica" je kao što već sigurno znate, kombinacija tastera koje treba pritisnuti radi pokretanja neke komande u nekoj aplikaciji. Osim ovih "predefinisanih" prečica, a zahvaljujući prilagodljivosti Office aplikacija, vi uvek možete definisati sopstvene prečice, onako kako vam najviše odgovaraju.

sa

Gotovo svakoj komandi Word-a možete dodeliti neku prečicu, pa da vidimo kako se to radi: Otvorite Word i izaberite meni "Tools > Customize" i u novom dijalogu, kliknite na dugme "Keyboard". 2. U novom dijalogu prvo kliknite na neku kategoriju komandi iz spiska "Categories", pa potom u listi "Commands" izaberite neku od komandi iz date kategorije. Zapazite kada izaberete neku komandu, u dnu prozora, u polju "Description" se pojavljuje opis date komande. 3. Izaberite komandu kojoj ćete dodeliti prečicu i kliknite u polje "Press new shortcut key", da bi ga aktivirali. 4. Kada ste uradili prethodno, pritisnite neku kombinaciju tastera koju želite da dodelite datoj komandi. U slučaju da je data kombinacija već zauzeta, odmah ispod ovog polja pojaviće se obaveštenje, da li je prečica već zauzeta i od koje komande. Ukoliko nije zauzeta pojaviće se obaveštenje "unassigned". 5. Kad smo dodali nezauzetu prečicu, moramo još potvrditi dodeljivanje, klikom na dugme "Assign". 6. Kliknite dva puta na "Close" kada završite sva dodeljivanja.
1.

Prilikom dodeljivanja prečica možete koristiti kombinacije "Alt+Ctrl", "Alt+Shift", "Ctrl+Alt+Shift"... Ako napravite veliku zbrku, ne brinite, jer i za to ima leka. Word je obezbedio dugme "Reset All" u okviru dijaloga "Customize Keyboard", kojim vraćamo sve prečice na Word-ove podrazumevane (default).

42

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Povezivanje dokumenata linkovima
Da li ste nekada poželeli da u vaš Word dokument postavite link (hipervezu) ka nekom drugom dokumentu, web prezentaciji ili nekoj drugoj vrsti sadržaja? Ako je odgovor "Da", pročitajte sledeće redove. Word je, kao i drugi programi Office paketa, dosta okrenut Internetu, pa zato osim što možete da dodate linkove svim dokumentima Office-a istovremeno ih možete i snimiti u formatu za web. Dodavanjem linkova u Word dokumentu možete da hipervezama ispletete čitavu mrežu između dva ili više dokumenata, gde će jedan da se referencira na drugi. Referenciranjem postižete povezivanje sa informacijama koje nisu sastavni deo datog dokumenta.

Ali, da pređemo na samo dodavanje hiverveza. Pokrenite Word i otvorite postojeći dokument: 1. Mišem selektujte deo dokumenta koji treba da posluži kao veza ka drugom sadržaju. Znači to ne mora da bude jedna reč, može da bude čitava rečenica ili pasus (ili grafika). 2. Izaberite meni "Insert > Hyperlink" ili pritisnite prečicu sa tastature "Ctrl+K". 3. Pojaviće vam se dijalog prozor "Insert Hyperlink", gde ćete u liniju "Type the File or Web page name" uneti sam link ili ćete ga izabrati iz donje liste. Na kraju kliknite na "OK".
Kada se vratite u dokument, deo teksta koji predstvalja link će promeniti boju (podrazumevana je plava boja) i biće podvučen. Ukoliko pokazivačem miša dođete iznad linka, pokazivač će promeniti oblik u "ručicu sa ispruženim kažiprstom", pa "probajte" link.

Na isti način možete linkovati i neki dokument sa vašeg diska (znači, u pitanju nije veza prema .html dokumentu). Na primer, imate isto Word-ov dokument koji je vezan za tekući, recimo da povezujte račun (trenutni dokument) sa dokumentom koji predstavlja povezani "ugovor o kupoprodaji": Uradite sve kao i u prethodnom postupku, samo što ćete u dijalog prozoru "Insert Hyperlink" kliknuti na naslov "Recent files", pa će vam se u listi pojaviti dokumenti sa diska na kojima ste radili u poslednje vreme. Jednostavnim klikom ćete izabrati željeni fajl. • Ukoliko dokument nije u listi (npr. kreirali ste ga davno), kliknite dugme "File..." pa željeni fajl pronađite na disku pomoću klasičnog "Browse" dijalog prozora. • Na kraju potvrdite povezivanje, klikom na "OK".

43

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Pisanje napomena po marginama

Često ste bili u prilici, da u novim izdanjima knjiga vidite napomene koje su izvučene vam linije ostalog teksta i nalaze se u marginama (uglavnom levoj margini). Osim ovih knjiga i vi sami možete uz pomoć Word-a dodati ovakve elemente stranici, radi recimo privlačenja pažnje čitaoca na neki sadržaj ili davanje detaljnijeg kontekstnog objašnjenja. Odmah da kažemo, da bi uopšte pisali po marginama to je jedino moguće uz pomoć okvira (frame) ili tekst polja (textbox). Evo i kako da dodamo tekst marginama:

za

Otvorite novi dokument, pa izaberite meni "File > Page Setup...". Pređite na karticu "Margins", i povećajte vrednosti veličina margina. Mi ćemo na primer, povećati levu marginu (polje Left) na 45 mm. Ovde treba voditi računa o tehničkim mogućnostima vašeg štampača, tj. da li štampač može da štampa na marginama i od koje veličine. Kada ste podesili kliknite na "OK". 2. Izaberite meni "Insert > Text box", pokazivač će promeniti oblik u krstić, i "iscrtajte" novo tekst-polje na površini leve margine. 3. Uz pomoć ručica (mali beli kvadratići) podesite veličinu tekst-polja na odgovarajuću. 4. Kliknite u tekst-polje i unesite napomenu, te formatirajte tekst. Formatiranje treba da bude drugačije od okolnog teksta, radi odvraćanja pažnje čitaoca (kao na slici). 5. Ako vam smeta linija okvira oko teksta, kliknite na liniju okvira, te ponovo kliknite desnim tasterom, pa izaberite opciju "Format Text Box...". Pređite na karticu "Colors and Lines", i u listi "Color" izaberite "No Line", te kliknite na "OK".
1.

Po prethodno opisanoj proceduri možete dodati neodređen broj napomena. Kada postavite tekst-polja i upišete komentar, možete ih kasnije vrlo lako premeštati (u zavisnosti od potrebe).

44

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Makro za višestruko kopiranje

Kao što verovatno znate, Word od verzije 2000, poseduje alatku za višestruko kopiranje delova dokumenta (paleta Clipboard). Zapravo radi se o kopiranju određenog dela jednog dokumenta u drugi dokument, na određeno mesto. Takva jedna procedura je gotovo svakodnevno uobičajena, a sastoji se iz sledećih koraka: 1.
2.

3.
4.

Selekcija teksta. Kopiranje u Clipboard. Promena aktivnog dokumenta. Ubacivanje teksta iz Clipboard, u drugi dokument.

Ovo je dosta lako u veziji 2000, ali ako posedujete Word verzije 6, 7 ili 97, ova procedura može biti vrlo zamarajuća. Zato ćemo vam prikazati kako da sebi olakšate ovaj posao uz pomoć makroa (skup preprogramiranih akcija). Evo kako da kreirate taj novi makro, koji ćemo nazvati "PremestanjeTeksta": Otvorite Word verzije 97 i izaberite meni "Tools > Macro > Macros". 2. U novom "Macros" dijalog prozoru, u polje "Macro name:" unesite naziv našeg makroa, te kliknite na dugme "Create". 3. Otvoriće vam se prozor editora za programski jezik Visual Basic. Ovo ne treba da vas uplaši, pošto ćemo dodati samo nekoliko linija koda i snimiti taj kod kao makro. Između ključnih reči "Sub PremestanjeTeksta()" i "End Sub", unesite sledeći kod:
1.

4. Selection.Copy 5. ActiveWindow.Next.Activate 6. Selection.Paste 7. Selection.TypeParagraph 8. ActiveWindow.Previous.Activate 9. Kada ste uneli kod, izaberite sa menija opciju "File > Save Normal", te meni "File Close and return to Microsoft Word". Zatvoriće se prozor editora, i vi ste završili sa kreiranjem makroa. Sada ćemo isprobati ovaj naš makro, otvorite dva Word dokumenta i pređite u prozor prvog dokumenta. Selektujte neki deo teksta, te pozovite meni "Tools >
45

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Macro > Macros", te u već poznatom dijalogu kliknite na naziv "PremestanjeTeksta" u listi i na kraju kliknite na dugme "Run" (pogledajte sliku). Makro će odraditi svoj posao, i ako pređete u drugi prozor videćete da je tu iskopirani tekst. Da bi brže pozivali makro, možete makro dodeliti nekom dugmetu, koje ćete postaviti na neku od vidljivih paleta alatki.

46

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Poravnavanje po decimalnoj tački

Kada kreirate tabelu koja u sebi treba da sadrži i brojčane podatke sa određenim brojem decimala, postavlja se problem poravnavanja datih cifara. Ako koristite standardne mogućnosti za poravnavanje: Left, Right, Center i Justify, nećete dobiti željeni rezultat. Rešenje se nalazi u upotrebi tabulatora, i to "decimalnog tabulatora" (tabulator sa decimalnom tačkom). Evo kako da poravnate cifre u jednoj koloni tabele po decimalnoj tački: 1. U već pripremljenoj tabeli sa ciframa, selektujte ćelije u kojima se nalaze cifre (ne i naslovnu ćeliju). Ukoliko izaberete i naslovnu ćeliju, tekst (u datoj ćeliji) će se poravnati levo od tabulatora. 2. Levo od horizontalnog lenjira, nalazi se dugme za promenu tabulatora. Kliknite na njega onoliko puta dok ne dobijete decimalni tabulator. Ako ne vidite lenjir, izaberite padajući meni "View > Ruler". 3. Kliknite na lenjir, tamo gde želite da postavite tabulator, tj. tačku gde će se poravnavati cifre po decimalnom zarezu. Na lenjiru će se pojaviti oznaka - indikator, stop tabulatora sa decimalnom tačkom. 4. Da bi bolje podesili poziciju cifara u ćelijama koje ste selektovali, kliknite na oznaku tabulatora i vucite levo, ili desno. Dok budete prevlačili tabulator, na ekranu će se pojaviti isprekidana vertikalna linija, kao reper za bolje pozicioniranje.

47

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Varijacija inicijalnog slova (Stand Up)

Uzmite neki od računarskih ili modnih magazina i prelistajte ih. Ali prilikom listanja obratite pažnju na početak svakog teksta. Videćete da gotovo svi tekstovi počinju sa tzv. "inicijalnim slovima". Kao što u jednom od prethodnih tekstova objasnili, inicijalna slova su početna velika slova pasusa, koja zauzimaju vertikalno tri-četiri reda pasusa. Ono što tada nismo napomenuli, je varijacija inicijalnog slova zvana "Stand Up", ili "uspravna" slova. Osnovna razlika je u tome što inicijal svojom vertikalnom dimenzijom "ulazi" u pasus, a uspravno slovo ide vertikalno, iznad tekućeg pasusa (kao na slici). Kako da dobijemo ovu vrstu inicijala:

smo

1. U početnom pasusu, obrišite prvo slovo. 2. Kreirajte tekst-polje i u njega ubacite slovo koje ste izbrisali. Uredite dato slovo tako što ćete mu promeniti veličinu i font (obično ide suprotna vrsta fonta, serifni - bezserifni). Kada ste ovo odradili smanjite veličinu tekst-polja na veličinu slova (tako da samo slovo bude vidljivo). 3. Dato tekst-polje prevucite na početak pasusa, tamo gde želite "uspravni" inicijal. Kada ga premestite tekst pasusa će se pomeriti udesno, da bi napravio mesta za tekst-polje. 4. Predstoji nam formatiranje tekst-polja, kliknite desnim tasterom na njegovu ivicu i izaberite opciju "Format TextBox...", pa pređite na karticu "Layout" i izaberite "Behind text". Kliknite na "OK" i videćete da će tekst pasusa preklopiti inicijal. 5. Dovedite kursor na početak reda pasusa i uzastopnim pritiskanjem tastera "Space", dovedite prvu liniju teksta odmah iz inicijalnog slova. 6. Ostaje vam još da, ako je potrebno, dodatno premestite inicijalno uspravno slovo. Kliknite na ivicu tekst-polja da bi ga selektovali i potom, držeći taster "Ctrl" pritiskajte strelice na tastaturi. Pomeraće se celo tekst-polje, zajedno sa slovom, i to za po jednu tačku. Ako ste radili po prethodnoj proceduri, trebalo bi da dobijete rezultat kao na slici.

48

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Numerisanje linija teksta

Kada radite na dokumentu koji će sadržati recimo programski kod (instrukcije u nekom programskom jeziku), vrlo je preporučljivo da koristite numerisanje svake linija teksta (instrukcije), radi kasnijeg pozivanja na određenu liniju (recimo, u objašnjenju koda). Pri ovome možete numerisati sve linije dokumenta, linije u nekoj sekciji, početi brojanje svakoj strani itd. Brojke linija se mogu videti samo u pogledu (modu) "Print preview". Da bi numerisali linije u vašem dokumentu uradite sledeće:

na

Kliknite u dokument gde želite da otpočnete numeraciju, tj. u određenu sekciju dokumenta. • Izaberite padajući meni "File > Page Setup". Otvoriće vam se novi dijalog prozor "Page Setup", u kome treba da pređete na karticu "Layout". • Na datoj kartici kliknite na dugme "Line numbers...". Otvoriće vam se novi dijalog (kao na slici) "Line numbers". • U novom dijalogu potvrdite polje "Add line numbering", pa će potom i sva ostala polja biti dostupna. Svako od tih polja predstavlja sledeće podešavanje: o Start at - Podrazumevano je da se linije numerišu od jedinice, ali ako vi želite, možete da promenite početnu vrednost, preko brojača. o From text - Ovde ćete izvršiti podešavanje udaljenosti broja linija od samog teksta. o Count by - Određivanje koraka u numerisanju. Ako ovde podesite vrednost 2, biće prikazana svaka druga linija, ali će se naravno brojati i ostale (samo neće biti prikazane). o Numbering - Sekcija u kojoj imate tri mogućnosti da kažete Word-u kako da numeriše stranice:  Restart each page - Numeracija se restartuje na svakoj novoj stranici.  Restart each section - Numeracija se restartuje na početku svake nove sekcije.  Continous - Kontinuirano numerisanje kroz ceo dokument.

49

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Potraga za izgubljenim dokumentom U svakodnevnom kancelarijskom radu sa Word-om stvara se gomila raznih dokumenata. U slučaju da ih baš najbolje ne kategorišete i organizujete, napravićete veliku zbrku. Šta raditi u jednom takvom haosu, kada vam zatreba neki važan dokument, a ne znate gde je? Rešenje se nalazi u samom Word-u, pozovite meni "File > Open", te u klasičnom Windows "Open" prozoru kliknite dugme "Tools", pa izaberite "Find". Otvoriće vam se neobičan prozor za pretraživanje, kao na slici. Prvo što treba da odredimo je lokacija na kojoj je moguće da se nalazi dokument, putanju unosite u polje "Look in". Ukoliko niste sigurni da znate gde je, unesite samo naziv drajva koji ćete da pretražujete, recimo "C:\". Da se vršilo pretraživanje i podfoldera potvrdite polje "Search subfolders". Sledi ono najzanimljivije, unos kriterijuma za pretragu drajva sa dokumentom. Unos kriterijuma je sličan unosu na velikim Internet pretraživačima, što više kriterijuma definišete, veća je verovatnoća pronalaženja dokumenta. Kriterijumi se definišu u sekciji "Define more criteria" na sledeći način: 1. Počinjete sa izborom ključne reči "And" (i) ili "Or" (ili) za novi kriterijum. Ako želite da dokument koji tražite zadovolji sve kriterijume, koje ćete opisati, kliknite dugme "And". A ukoliko data potraga ne mora da zadovolji sve od navedenih kriterijuma, kliknite "Or". 2. Potom imamo polje "Property" gde biramo željenu osobinu dokumenta, a zatim iz polja "Properties" biramo operator (uslov) za upoređivanje sa sadržajem koje ćemo uneti u polje "Value" (vrednost). Pa tako npr. ako znamo da naš traženi dokument ima 23 stranice izabraćemo: "And", Property - "Number of pages", Condition - "equals" i Value - "23". Videćete da različite osobine dokumenata poseduju različite vrste uslova. 3. Kada definišete pojedinačne kriterijume, dodaćete ih u zbirnu listu klikom na dugme "Add to list". 4. Vaš novi kriterijum će se pojaviti u listi, koja se nalazi u vrhu prozora "Find". 5. Kada smo definisali sve potrebne kriterijume, kliknućemo na dugme "Find Now". Ukoliko Word nakon ove procedure pronađe dokument, njegov naziv će se pojaviti u dijalog prozoru "Open", i vi treba da samo kliknete na dugme "Open". Ako je potraga bila bezuspešna, a želite da ponovo potražite dokument, kliknite opet "Tools > Find", te dodajte ili oduzmite neki od kriterijuma.

50

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kalendar 20.04.2001 Da li imate potrebu da pratite neke događaje tokom vremena? Ili recimo, trebate da saradnicima podelite plan rada za određeno vreme? U ovom slučaju ne treba da brinete oko toga kako da fomulišete takve planove kalendare, pošto MS Word poseduje odličnu alatku za to. U sledećim redovima ćemo vam prikazati kako da kreirate kalendar koristeći Word. Koristićemo Word verzije 2000, a data alatka (čarobnjak) je dostupna od verzije 6. Pokrenite MS Word i izaberite padajući meni "File > New", te u dijalogu "New" pređite ma karticu "Other Documents" i dvostruko kliknite na ikonicu "Calendar Wizard". Pokrenuće se čarobnjak (wizard) koji će vas voditi kroz proces kreiranja, korak po korak. Kliknite na "Next" i u sledećem koraku, od tri ponuđene opcije, izaberite stil izgleda koji vam se najviše sviđa. Izbor se vrši klikom na odgovarajuće radio-dugme, po izboru, kliknite na "Next". U sledećem koraku ćemo izabrati orijentaciju papira za kalendar, i imamo dve opcije: Portrait i Landscape. U donjoj sekciji možete podesiti da se ostavi mesto za prigodnu sliku pored kalendara. Ako izaberete "Yes", levo, sa strane će se ubaciti clipart, koji ćete kasnije zameniti svojom slikom. Kliknite na "Next" i stupate u korak, gde vršite izbor datuma početka i završetka intervala za koji će se kreirati kalendar. Kada izaberete vremenski interval kliknite na "Next", a zatim u poslednjem koraku na dugme "Finish". Novi dokument će biti ispunjen kalendarom. Kalendar je u osnovi sačinjen iz dva okvira (text-box). U ovako kreirani šablon kalendara, preostaje vam samo da unesete podatke u svaku ćeliju koja predstavlja jedan dan u mesecu. Još jedna dobra stvar je što su za kreiranje kalendara korišćeni stilovi, tako da izmenom stila menjate celokupni izgled kalendara. Evo kako to da uradite: Kliknite u polje, pored cifre koja označava datum, pa izaberite meni "Format > Style". • U dijalogu "Style" kliknite na dugme "Modify", te u novom prozoru kliknite na "Format". • Izaberite iz liste "Font" i izvršite sva moguća podešavanja za dati stil. • Kada ste završili, dva puta kliknite na "OK".

Na prethodni način možete kompletno promeniti izgled kalendara i u potpunosti ga prilagoditi svojim potrebama.

51

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Numerisanje pasusa

Često će vam biti potrebno da izvršite numerisanje pasusa nekih dokumenata, znači, ne numerisanje pojedinačnih linija teksta, već celih pasusa. Ovo se često radi kod određenih pravnih akata i tehničke dokumentacije (uputstava), kada je potrebno da se pozivate na određene stavke - pasuse. Numerisanje možete da vršite sami, ručno pri pisanju samog dokumenta, ili da to prepustite Word-u, da se to automatski odradi. Ako radite ručno, najverovatnije ćete napraviti greške, za razliku od ovog drugog načina. Numerisanje ćemo obaviti uz pomoć Word-ove opcije "Bullets and Numbering", u kojoj treba samo da izaberemo jednu od ponuđenih šema za numerisanje (a, i te šeme su izmenljive). Za numerisanje pasusa u nekom tekstu treba uraditi sledeće: Selektujte sve pasuse koje želite da numerišete, pri tome ne moraju svi pasusi u tekstu da budu numerisani. Pri selekciji izostavite naslove, i to putem selekcije uz pomoć tastera Shift i Ctrl. Uzastopne pasuse birajte mišem, držeći pritisnut taster Shift, a pasuse koji su fizički odvojeni naslovima - držeći taster Ctrl i mišem. • Potom izaberite meni "Format > Bullets and Numbering", pa pređite na karticu "Outline Numbered". • Ostaje vam da izaberete jednu od tri gornje šeme za numerisanje (ona treća je "bullet" orijentisana), jer su one donje rezervisane za numerisanje samih naslova (ukupno četiri šeme). • Ako niste baš zadovoljni formatom šeme za numerisanje, kliknite dugme "Customize" i izvršite dodatna podešavanja. • Kada ste zadovoljni šemom, kliknite na "OK" i pasusi će biti numerisani brojevima 1, 2, 3 itd.

U slučaju da želite da uvedete hijerarhiju u numerisanju pasusa, selektujte pasuse za koje želite da budu podređeni u odnosu na prvi prethodni i pritisnite prečicu sa tastature "Ctrl+M" (Indent). Dobićete rezultat kao na slici, gde imamo dva pasusa (2.1 i 2.2) koji su hijerarhijski podređena drugom pasusu. Ovim pasusima će se u numerisanju pored pasusa kome pripadaju dodeliti i njihov redni broj u okviru datog hijerarhijskog nivoa.
52

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kopiranje teksta i načini formatiranja Kada koristite funkciju "Paste" za kopiranje nekog teksta u Word dokument (naravno iz Clipboard-a), najverovatnije je da će tekst zadržati svoje originalno formatiranje. Ovo često može da vam izazove različite probleme. Na primer, ako kopirate tekst iz jednog Word dokumenta u drugi, a pri tome je dati tekst formatiran fontom "Arial", a odredišni dokument fontom "Tahoma", dobićete rezultat kao na gornjem delu slike. Originalni dokument je ceo formatiran uz pomoć "Tahoma" fonta, a ubačeni tekst je "Arial" formata, ostala podešavanja su ista. Ovo je ono što se desilo, a mi smo u stvari želeli da ubačeni tekst, takođe poprimi "Tahoma" format. Rešenje je u tome da kopiramo neformatiran tekst iz jednog dokumenta u drugi. Na ovaj način će biti uklonjena sva podešavanja iz izvorišnog dokumenta i biće omogućeno da ubačeni tekst poprimi sve osobine (formatiranja) odredišnog dokumenta (kao u donjem delu slike). Kopiranje neformatiranog teksta iz jednog dokumenta u drugi ide na sledeći način: Selektujte tekst koji želite da iskopirate, i izaberite "Edit > Copy", ili samo kliknite dugme "Copy" na Standard paleti. • Pređite u dokument u koji želite da ubacite tekst iz Clipboard-a, i izaberite opciju menija "Edit > Paste Special...". • U novom dijalogu, iz liste "As" izaberite samo "Unformatted Text" i kliknite na "OK". • U dokument će biti iskopiran tekst, i to u formata odredišnog dokumenta.

53

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Zvučni komentari Već smo u ranijim prilozima govorili o tome kako kreirati komentare (u Excel-u i Word-u). Ali pri tome nismo spomenuli zvučne (govorne) komentare. Radi se o komentarima koje recimo izgovori onaj koji vrši kontrolu dokumenta, a taj komentar se smesti u zvučni fajl (WAV fajl). Naravno, za govorne komentare potrebno je da su vam na kompjuteru instalirane zvučna kartica i mikrofon. Za ubacivanje govornog komentara treba uraditi sledeći postupak: Otvorite dokument kojem treba da date komentare i kliknite na poziciju, u tekstu, gde želite da ubacite komentar. • Izaberite meni "Insert > Comment" i otvoriće vam se (u donjem delu radne površine) okno "Comments", gde inače možete videti sve komentare. • Kliknite ikonicu "CasseteTape" u vrhu okna Comments, pa će vam se otvoriti Windows-ov program "Sound Recorder". • Kada budete spremni za izgovor komentara, kliknite na dugme "Record" (kružna, bordo oznaka) i počeće snimanje. • Kad završite sa komentarom, kliknite na dugme "Stop", te izaberite meni "File > Exit & Return". • Ovakva vrsta komentara će u vašem dokumentu biti predstavljena putem ikonice zvučnika.

Kada ste dodali nekoliko komentara, za njihovo preslušavanje biće dovoljno da dvostruko kliknete na ikonicu zvučnika. Pored ovoga, svaki taj komentar koji ste dodali možete menjati. Da bi promenili komentar kliknite desnim tasterom na ikonicu zvučnika i izaberite "Wave Sound Object > Edit", i otvoriće vam se ponovo programčić "Sound Recorder", uz pomoć koga ćete izvršiti korekciju komentara. Uz govorni komentar uvek možete dodati i tekstualni koji ćete uneti pored ikonice zvučnika u oknu "Comments". I da vam na kraju napomenemo da govorni komentari treba da budu sažeti i kratki, jer veliki komentari tj. zvučni fajlovi ovog tipa, zauzimaju puno prostora na hard disku.

54

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Poravnavanje zaglavlja službenih dokumenata

Ukoliko u firmi redovno sastavljate dopise, ponude, obaveštenja, ugovore, i druge službene dokumente, onda ste se sigurno susreli sa problemom poravnavanja teksta u zaglavlju dokumenta. Kao što znate, u zaglavlje službenih akata, na levoj strani idu generalije sastavljača (pošiljaoca, ponuđača) dokumenta, a na desnoj strani osnovni podaci o onome kome je upućen dati dokument. Problem se sastoji u tome, što u jednom redu ovakvog zaglavlja, tekst treba istovremeno da se poravna i u odnosu na levu, i u odnosu na desnu marginu. Levo se poravnavaju podaci o onome ko sastavlja dokument, a desno podaci o primaocu dokumenta. Rešenje je vrlo jednostavno, uz upotrebu tabulatora za poravnavanje. Sledite sledeći postupak, da biste uredili zaglavlje na ovaj način: Otvorite novi dokument u Word-u i pokazivač miša postavite u prvi red zaglavlja. 2. Sada ćemo postaviti tabulator desnog poravnavanja. Kliknite više puta dugme za izbor vrste tabulatora, koje se nalazi sa leve strane horizontalnog lenjira. Klikćite dok ne dobijete tabulator desnog poravnavanja (obrnuto latinično slovo L). 3. Kliknite na horizontalni lenjir, u blizini desne margine (početak sive površine lenjira) radi postavljanja tabulatora. Ukoliko niste zadovoljni udaljenošću od desne margine, slobodno prevucite postavljeni tabulator (Drag'n'Drop). 4. Ukucajte podatke o sastavljaču dokumenta u prvi red, pa pritisnite taster "Tab" na tastaturi. Pokazivač miša će "skočiti" do postavljenog tabulatora. 5. Unesite podatke primaoca u prvom redu. Uneti tekst će biti poravnat udesno.
1.

Ako sada pritisnete "Enter" prebacićete se u sledeći red-pasus sa istim podešavanjima (levo i desno poravnavanje). Da ovu proceduru ne bi svaki put izvodili, trebalo bi da definišete stil (Style) koji će automatski primenjivati ovo formatiranje. Definisanje stila je vrlo lako, samo kliknite u ovaj prvi red-pasus koji smo definisali, pa kliknite u listu "Style". Markiraće se naziv trenutnog stila, te preko njega unesite novi, recimo "SluzbZaglavlje" i potom OBAVEZNO pritisnite "Enter" na tastaturi radi snimanja novog stila.

55

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Automatsko pokretanje pri podizanju sistema

Svi mi čim dođemo na posao, uključujemo naše računare (naravno, ako je posao vezan za rad sa njima), a zatim većina nas pokreće i Word aplikaciju. I po Microsoft-ovim, i po istraživanjima drugih marketinških agencija, Word je program koga koristi najviše korisnika. Ako i vi spadate u ovu veliku grupu, možete podesiti Windows da automatski pokreće i Word prilikom "podizanja" računara. Ovo ćete uraditi na sledeći način: 1. Kliknite desnim tasterom miša na "Taskbar", van svih dugmića, i izaberite opciju "Properties". 2. Otvoriće vam se prozor "Taskbar Properties", u kome treba da pređete na karticu "Start Menu Programs". 3. Kliknite na dugme "Add" pa će vam se otvoriti novi dijalog - "Create Shortcut". U polje "Command line:" treba upisati putanju do izvršnog fajla "winword.exe". Kod podrazumevane instalacije putanja je sledeća "c:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe". Ukoliko ste Office instalirali na drugo mesto, onda preko dugmeta "Browse" dođite do ovog fajla. 4. Kliknite na "Next" i prećićete u sledeći korak, gde treba da odredite folder gde će se smestiti nova prečica. 5. U polju "Select folder to place shortcut in:", sa dvostrukim klikom izaberite folder "StartUp". Potom će vam se otvoriti dijalog prozor "Select a Title for the Program" gde treba da odredite koji će naziv nositi prečica. Možete ostaviti postojeći (Winword) ili izvršiti promenu. 6. Kliknite na "Finish". 7. Kliknite na "OK". Na ovaj način ste Word ubacili u folder "StartUp", pa će se pri svakom narednom podizanju sistema automatski pokretati i Word.

56

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Datumi u tabelama

Evo jednog zanimljivog Word trika. Naime, često će vam zatrebati da u tabelama u prvoj koloni, umesto rednih brojeva, koristite datume. Ovakve tabele su pogodne za predstavljanje nekih vremenskih rasporeda, pregleda i planova. Problem se sastoji u tome što ručno morate da unosite datume u svaki red prve kolone. Naravno, i ovaj problem se može prevazići, ali zaobilaznim putem pošto Word u funkciji "Bullets and Numbering" nema mogućnost ubacivanja datuma. Pratite sledeće korake da bi dobili datume unutar tabela: Pokrenite Word i izaberite meni "Table > Insert > Table", radi formiranja tabele. U polje "Number of columns" unesite najmanje jednu kolonu, a u donje polje postavite da recimo tabela ima desetak redova (rows). Kliknite na "OK". 2. Selektujte prvu kolonu i kliknite na dugme "Numbering" na paleti "Standard". 3. Ponovo izaberite kolonu sa rednim brojevima, te izaberite meni "Format > Bullets and Numbering". 4. U novootvorenom dijalog okviru "Bullets and Numbering" kliknite na dugme "Customize". 5. Sada dolazimo na ono glavno, ukoliko želite da počnete sa datumima od recimo januara, u polje "Number format" unesite "1.2001" i to odmah sa desne već postojećeg brojača "1.". Sadržaj polja bi trebao da bude ovakav:
1.

6. 7.

1.1.2001 Kliknite na "OK".

Nakon ove "operacije" trebali bi da dobijete situaciju kao na slici. Na ovaj način ćete veoma ubrzati unos datuma u tabele, a i izbećićete moguće greške. Moraćete samo da kod svakog novog meseca restartujete brojače i da u polje "Number format" unesete novi mesec; tako da ćete za februar uneti "2.2001".

57

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Premeštanje podataka iz tabela u Access bazu podataka

Ako imate podatke koje držite u Word tabelama, pa vremenom njihov broj prevaziđe mogućnost lakog traženja i pretraživanja (dva različita pojma), preporuka je da podatke prebacite u bazu podataka. Odatle će vam i pretraživanje podataka, i uopšte njihova organizacija biti mnogo lakša. Najbolje rešenje je premeštanje u kompatibilnu Access bazu podataka. Postoje dve mogućnosti za transformaciju podataka, prva je da uvezete podatke u neku odredišnu tabelu, a druga je da izvršite jednostavno "kopiranje i umetanje" (copy and paste). Ova druga mogućnost je mnogo jednostavnija, pa ćemo je objasniti. Pre svega, morate da utvrdite da su podaci u Word dokumentu organizovani u tabelu ili da su razdvojeni tabulatorom. Da biste premestili, ili iskopirali podatke iz Word-a uradite sledeće: U Word-u selektujte podatke koje želite da smestite u bazu podataka (znači ne morate celu tabelu). Kliknite na prvu ćeliju i držeći pritisnut levi taster miša vucite nadole niz tabelu, sve do poslednjeg željenog podatka. 2. Ako želite da potpuno premestite podatke iz Word dokumenta, izaberite meni "Edit > Cut", a ukoliko želite da samo iskopirate podatke - izaberite meni "Edit > Copy". Možete ove radnje odraditi i tako što kliknete desnim tasterom iznad selektovanih polja, i zatim iz priručnog menija izaberete Copy ili Cut. 3. Pokrenite Access i otvorite odredišnu tabelu ili formu. Preko menija "Edit > Paste Append" izvršite kopiranje tj. umetanje podataka u tabelu i to na kraj postojećih zapisa. 4. Ukoliko želite postojeće podatke u Access tabeli da zamenite onima iz Word dokumenta, moraćete da selektujete slogove u Access tabeli i izaberete "Edit > Paste".
1.

58

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Podešavanje "Places Bar"-a

Verovatno ste, koristeći Microsoft Word, prilikom otvaranja ili snimanja dokumenata u datim dijalog prozorima (Open, Save As, Insert Picture...) primetili vertikalnu traku sa prečicama koja se nalazi na levoj strani prozora. Ova traka se naziva "Places bar" i po default-u sadrži sledeće prečice: History, My Documents, Desktop, Favourites i My Network Places. Ali kako promeniti ovaj izbor i u traku ubaciti sopstvene prečice? Odgovor na ovo pitanje naćićete sledećim redovima.

u

Ako potražite mogućnost za podešavanje u samim opcijama Word-a, nećete ništa pronaći. Rešenje za ovaj problem nalazi se u promeni parametara u registracionoj bazi Windows-a, i još nekim promenama. Prvo ćemo izvršiti potrebna podešavanja u Registry bazi, zato izaberite opciju "Run" sa menija "Start", te u komandu liniju upišite "regedit" i pritisnite "Enter". Otvoriće vam se prozor "Registry Editor"-a. Kliktanjem na ikonice krstića otvorite ključ: HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/9.0/Common/Open Find/Places Kliknite na "Places" da bi selektovali instancu, pa izaberite meni "Edit > New > DWORD Value". Pojaviće se nova instanca u datom ključu, kojoj dajte ime "ItemSize", kliknite desnim tasterom na novu stavku i proverite da li je vrednost ključa nula (0), po izboru menija "Modify". Pokrenite sada Word i izaberite meni "File > Open". Zapazite da stavke na "Places bar"-u zauzimaju mnogo manje mesta, pa ćemo u slobodan prostor dodati nove prečice. Zatvorite sada Word i vratite se u "Registry Editor". Odmah ispod "Places" foldera videćete folder "UserDefinedPlaces", u kojem ćemo kreirati nove linkove i naslove za te linkove. Zato kliknite na ovaj folder da bi ga selektovali. Izaberite meni "Edit > New > Key", pojaviće se novi ključ koji ćete preimenovati u "Place1". Kliknite na folder "Place1" da bi ga selektovali, te izaberite meni "Edit > New > String Value". • U desnom oknu prozora pojaviće se nova instanca - "New Value#1". • Kliknite na instancu i preimenujte je u "Name".

59

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Kliknite sada desnim tasterom istu instancu, pa selektujte opciju "Modify". Link ćemo nazvati "Floppy Disk". Na kraju kliknite na "OK".

Na ovaj način smo u "Places bar" dodali stavku, ali još nemamo pravi link - prečicu do flopi diska. Zato ćemo da sada dodati:
• • •

Kliknite ponovo na "Place1" i izaberite meni "Edit > New > String Value". Umesto naziva "New Value#1" ukucajte "Path" i izaberite "Modify". U polje "Value data" ukucajte "A:\" i kliknite na "OK".

Pokrenite sada Word i otvorite meni "File > Open"; u "Places bar"-u videćete i "Floppy disk" sa odgovarajućim linkom. Kliknite na stavku "Floppy disk" i desno okno će vam prikazati sadržaj diskete. Na prethodno opisani način možete kreirati prečicu prema bilo kom folderu diska.

60

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Bolje formatiranje uz pomoć tabela

Kao što znate Word nije softver za pripremu štampe (kao osnovno nema separaciju boja), ali poseduje dosta velike mogućnosti u tom pogledu. Ove mogućnosti ga približavaju specijalizovanim alatkama kao što je Quark Express. Ali ipak, umnogome možete poboljšati izgled vaših dokumenata, korišćenjem tabela, i na taj način približiti štampu onoj koja se dobija iz Quark Express-a. Pomoću tabela možemo kreirati pozadinske boje, bolja poravnavanja teksta i uopšte bolja rešenja formatiranja. Da biste kreirali tabelu izaberite meni "Table > Draw Table", pa će se pokazivač miša pretvoriti u olovku. Ovo je, za ovakve potrebe, mnogo bolje rešenje od korišćenja komande "Table > Insert". Običnim "crtanjem", polja tabele možete postaviti bilo gde na stranici, čime ćete stvoriti šablon - "kostur". Da biste uklonili ivične linije tabele (da budu nevidljive) izaberite meni "Table > Select > Table", pa zatim "Format > Borders and Shading". Pređite na karticu "Borders" izaberite "None", pa zatim "OK". Da bi nekoj ćeliji dodelili pozadinsku boju, selektujte je, a zatim izaberite meni "Format > Borders and Shading". Pređite na karticu "Shading" i u sekciji "Fill" izaberite boju ćelije, ili u listi stilova u sekciji "Patterns" odaberite neki od šablonskih dezena. Za primenu novih podešavanja, kliknite na "OK". Pored formiranja nevidljive tabele i njenog podešavanja, jako je bitno i formatiranje teksta u ćelijama. Za poravnavanje teksta u ćeliji selektujte tekst, te pritisnite neki od tastera za primenu poravnanja (Left, Right, Center, Justify), na paleti Formatting. Takođe na sličan način vršite i izmenu fontova u ćelijama. Tekst i slike možete složiti i u kolone i na taj način dobiti izgled novinskih kolumni. Kod ovakvog podešavanja, preporučljiv broj kolumni je od tri do pet (maksimalno).

61

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Konverzija dokumenata "u paketu"

Često se javlja potreba da konvertujete (promenite) neki dokument, iz jednog formata u drugi. Ova aktivnost nije problematična ukoliko treba da promenite format nekolicini dokumenata. Ali šta raditi u slučaju kada morate da konvertujte nekoliko stotina dokumenata (ili čak i više)? Na svu sreću, Word poseduje alatku (tačnije, čarobnjak) za "paketno" konvertovanje većeg broja dokumenata, iz jednog formata u drugi. Ovaj wizard je, možemo reći, malo "dublje" skriven u moru drugih opcija koje nudi Word. Naime, alatka se nalazi među podrazumevano instaliranim šablonima i wizard-ima, a njen pun naziv je "Batch Conversion Wizard". Ovu opciju ćete ponaći preko padajućeg menija "File > New", te prelaskom na karticu "Other documents", u novom dijalog prozoru. Ukoliko ovde ne pronađete šablon pod nazivom "Batch Conversion Wizard", biće potrebno da ga instalirate. Ubacite instalacioni Office 2000 disk, i pokrenite Setup, te opciju Add or Remove. Kod izbora opcija za instaliranje, krenite od korena sledećom putanjom: Microsoft Office > Microsoft Word > Wizards and Templates > More Wizards. Nadalje, ispratite instalacionu proceduru do kraja i imaćete ovaj čarobnjak. Sada možete da pokrenete čarobnjak sa "File > New > Other Documents > Batch Conversion Wizard", koji se sastoji iz pet koraka: Start - U prvom koraku samo kliknite na "Next". From/To - U ovom koraku birate vrstu konverzije. Ili ćete konvertovati paket dokumenata iz drugog formata u Word format, ili iz Word formata (.doc) u bilo koji drugi podržani format (npr. WordPerfect, MS Works, HTML...). 3. Folder Selection - U ovom koraku biramo izvorišni (Source) i odredišni (Destination) folder na disku. Odnosno, folder gde se nalaze dokumenti koji će se konvertovati, i folder u koji će se po konverziji smestiti. 4. File Selection - U ovom koraku predstaviće vam se sadržaj izvorišnog foldera, pa ćete onda dvostrukim klikom na nazive fajlova ili klikom na dugme "Select All", izabrati one koje ćete prebaciti u drugi format. 5. Finish - U poslednjem koraku samo kliknite na dugme "Finish". Nakon završetka procesa konvertovanja, dobićete poruku o uspešnom završetku.
1. 2.

62

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kako do boljih brošura? (I deo) Ukoliko vam je potrebna brošura ili reklamni materijal manjeg obima, možete ih sami kreirati u kućnoj radinosti uz pomoć Microsoft Word-a ili Publisher-a. Za reklamnu kampanju, a samim tim i štampu većeg obima, lokalna štamparija biće bolji izbor, ali i tada sami možete dizajnirati materijal. U narednim pasusima prikazaćemo vam nekoliko ideja za kreiranje boljih poslovnih brošura. Uvek pripremite vaše brošure tako da sadrže dovoljno informacija da mogu da figuriraju kao samostalan dokument. Čak i kada rutinski šaljete brošure unutar koverti, velike su šanse da su i koverte specijalno napravljene za vašu firmu, zato ne bi trebalo da se oslanjate na detalje koje možda sadrži koverat (a možda i ne sadrži), a koje ste izostavili u brošuri. Uvek u brošuru ubacite naziv kompanije, broj telefona, adresu i e-mail, i to na istaknuto mesto tako da potencijalni klijenti koji se zainteresuju za vaše proizvode ili usluge imaju pouzdanu informaciju. Vaše brošure ne moraju biti odštampane u punoj boji. One mogu biti jako efektivne i lepe ako ih odštampate i na monohromatskom laserskom štampaču. Ako se radi o malom obimu štampe, razmislite o upotrebi kvalitetnijeg (naravno i skupljeg) papira za štampu. Kod većeg obima, da biste izbegli dodatne troškove, možete lokalnoj štampariji ponuditi pripremljen papir na kome će stajati vaš kompanijski logotip i drugi fiksni detalji, u koloru. Svaki dokument koji sami pripremate trebalo bi da izgleda kao segment ostalih kompanijskih publikacija: posetnice, memorandumi i brošure. Oni sadrže uobičajene elemente kao što su kompanijski logotip, tip fonta, boje, stilovi linija, itd. Kada sami dizajnirate brošure, držite se istog stila, tako da se osnovna tema reflektuje kroz sve vaše poslovne dokumente. Na ovaj način smanjiće vam se izbor i mašta, ali će zadatak dizajniranja biti lakši, a rezultat će izgledati mnogo profesionalnije.

63

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kako do boljih brošura? (II deo) Osnovno pravilo dobrog dizajna je repeticija, tj. ponavljanje. Ponavljanjem elemenata kroz celu brošuru, dajete joj dobar stil. Najbrži način da dovedete stvari u red kod nesređenih brošura jeste da smanjite broj fontova na jedan ili dva, i da sve poravnate nasuprot leve margine. Formatirajte sve naslove na isti način, pre svakog naslova ostavite dodatni prostor, a smanjite prostor između naslova i sledećeg pasusa. Ovo će napraviti vizuelnu vezu između naslova i pripadajućeg pasusa. Generalno gledano, ljudi čitaju sa leva u desno i od gore prema dole, pa zato proverite da li i vaša informacija prati ovakav tok. Kod tipičnih trostranih brošura (pamfleta) čitalac očekuje da prvo vidi naslovnicu (naslovnu stranicu), a zatim će okrenuti brošuru i pregledati petu i šestu stranicu. Na prve tri stranice, unutar brošure, treba da uključite osnovne informacije koje želite da predstavite čitaocu. A kontakt informacije smestite na spoljna dva panela (stranice). Proverite da li se eventualni kupon (raznoraznih namena) u vašim brošurama nalazi nasuprot nevažnih informacija na poleđini. Ne bi trebalo da recimo adresu ili telefonski broj smestite na poleđini ovakvog kupona, jer ako se kupon iseče i odvoji od brošure, čitalac više neće imati dostupne podatke sa poleđine. Smestite eventualne kupone u uglove ili na ivice brošura, tako da se lako mogu odstraniti. Obeležite kupon sa isprekidanom linijom da bi čitalac jasno mogao da utvrdi granicu kupona. Takođe, kontakt informacije smestite i na sam kupon, tako da on može biti poslat i bez uvida u samu brošuru. Ukoliko u dizajn uključite i kontakt informaciju onoga kome šaljete brošuru, možete uštedeti na kovertama jer će imati vaš žig i adresu. Ako ovako uradite, neka dizajn samog sadržaja bude dobar, kako biste se osigurali da će kod primaoca pobuditi želju da otvori brošuru. Ukoliko brošura sadrži podatke koji su osetljivi na vreme (kao npr. cene ili zakazani termini), onda negde unutar brošure ubacite datum. Na taj način će primalac moći da odredi da li su cene "sveže" kada čita brošuru. Takođe, možete odrediti i životni vek važnosti informacija. Ako se radi o mesečnoj štampi, u datum ubacite mesec i godinu. Ako štampate kvartalno, identifikujte sezonu: leto, proleće itd., i tekuću godinu. U ova dva priloga, koliko to prostor dozvoljava, pokušali smo da vas uputimo na bitne stvari kada samostalno kreirate poslovne brošure. Na vama ostaje da ih primenite ili ne primenite.
64

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Brisanje nepotrebnih dokumenata Kada vam se prepuni folder "My Documents" i njegovi podfolderi velikim brojem Word-ovih dokumenata, sledi "veliko spremanje", odnosno sortiranje i brisanje nepotrebnih dokumenata. Za ove potrebe najčešće koristimo Windows Explorer ili neki drugi fajl-menadžer kada svaki put kada nam naziv dokumenta ne govori ništa - moramo "ručno" da otvorimo dokument, i procenimo da li je bitan ili nije. Ova procedura nam može oduzeti mnogo vremena, ali postoji način kako mnogo brže odraditi ovaj posao. MS Word od verzije 97 (znači i 2000 i XP) poseduje mogućnost pregleda dokumenta (Preview) u okviru dijalog prozora "File Open". Zato pokrenite MS Word i izaberite meni "File > Open", te pređite u folder gde su vam smešteni dokumenti. Ukoliko okno za pregledanje dokumenta u okviru dijaloga nije dostupno, kliknite ikonu "Preview" (druga sa desne strane, u gornjem desnom uglu dijaloga), tj. strelicu pored ikone "Views" u Word-u 2000, a zatim izaberite "Preview". Ukoliko odmah ne možete da pronađete pravo dugme, zadržite pokazivač miša iznad svakog od dugmadi da biste videli tooltip. Kada kliknete da neki od dokumenata u levom oknu, u desnom oknu ćete videti sadržaj samog dokumenta. Za brisanje dokumenta, kliknite na naziv dokumenta koji želite da obrišete i proverite u Preview oknu da li je stvarno nepotreban. Kliknite ponovo na naziv dokumenta, ali ovaj put desnim tasterom i izaberite opciju "Delete". Kliknite "Yes" u novom dijalogu za potvrdu brisanja. Ovde možete obrisati i više dokumenata odjednom, s tim što ih prethodno treba selektovati (držeći taster Ctrl i kliktanjem na nazive dokumenata). Kod sortiranja, oformite nove potrebne foldere, te jednostavnom tehnikom "prevuci-i-pusti" (drag-n-drop) pokazivačem miša ispremeštajte dokumente u odgovarajuće foldere.

65

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Straničenje dokumenata na kompleksniji način Da biste unapredili izgled oznaka broja stranica u okviru sekcije "Header and Footer", možete oko same brojke dodati tekst i simbole, na primer, format može da bude ovakav "--strana 2--". Da biste ovo dobili, sa bilo koje strane cifre koju ubaci sam Word, dodajte tekst. Takođe, možete mišem selektovati oznaku stranice i primeniti bilo koje formatiranje, npr. možete promeniti font i njegovu veličinu. Često ćete, posebno kod velikih dokumenata, želeti da prvu stranicu ostavite praznu - bez header-a ili footer-a. Ovo vrlo lako možete postići radom unutar površine "Header and Footer" izborom dugmeta Page Setup sa palete alatki "Header and Footer". Kada vam se otvori novi dijalog, pređite na karticu "Layout" i potvrdite polje "Different First Page", a zatim kliknite "OK". Za kreiranje "zaglavlja i podnožja" u ostatku dokumenta, pređite na drugu stranicu i odavde počnite kao da ste na početku dokumenta. Kada već ne startujete od prve stranice, možda ćete želeti da straničenje sa druge stranice otpočnete brojem jedan (strana 1). Da biste dobili ovaj efekat, selektujte mišem unutar footer-a broj stranice i kliknite dugme "Format Page Number" na paleti. U dijalogu podesite da straničenje otpočne od nule (0), a zatim potvrdite promenu klikom na "OK". Da bi sadržaj footer-a bio informativniji, pored broja stranice možete dodati i podatak o ukupnom broju strana dokumenta (npr. "Stranica 3 od 32"). Da biste dodali ovu mogućnost, umesto klika na dugme "Insert Page Number", izaberite "Insert AutoText" > "Page X of Y". Ostaje vam da samo engleske reči prepišete srpskim prevodom. Još jedna opcija koju možete dodati dugačkim dokumentima (u stvari bilo kojem dokumentu) jeste da u footer dodate naziv samog fajla. Izaberite meni "View > Header and Footer". Pređite na "Footer" i izaberite padajući meni "Insert AutoText > Filename". Ako budete želeli da se prikaže i putanja do dokumenta, umesto "Filename" izaberite "Path". Još jedna preporuka je da kada radite sa zaglavljima i podnožjima, umesto da svaki put idete menijem "View > Header and Footer ", biće dovoljno da dvostruko kliknete
66

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

bilo gde na površinu zaglavlja ili podnožja. Na isti način se vraćate u sam dokument, jednostavnim dvostrukim klikom van zaglavlja i podnožja. Možda ćete se zapitati zašto "Header and Footer" izgledaju baš tako. Odgovor je da su formatirani podrazumevanim stilom - stilom koji je isti kao i stil "Normal". Ako vam se ovo ne sviđa, izaberite meni "Format > Style", u dijalogu izaberite neki drugi stil, kliknite "Modify > Format > Font". Napravite željene izmene i kliknite "OK".

67

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Vertikalno poravnavanje dokumenata

Naslov ovog priloga vam verovatno čudno zvuči vertikalno poravnavanje, poravnavanje u odnosu na šta? Do sada ste samo čuli za horizontalno poravnavanje, koje se vrši u odnosu na razne repere, npr. margine, tabulatore, prvi red, itd. Šta je zapravo vertikalno poravnavanje? Vertikalno poravnavanje je automatski proces razmeštanja pasusa na stranicama koje nisu potpuno ispunjene tekstom na takav način da je na svakoj stranici tekst jednako poravnat u odnosu na donju marginu. Stranice koje stoje naspramno u jednom dokumentu, mnogo bolje izgledaju ako su vertikalno poravnate u odnosu na donju marginu. Kod ovakvog poravnavanja, na stranicama koje nisu potpuno ispunjene, Word dodaje odgovarajući prostor između svih pasusa na stranici, tako da sadržaj dosegne donju marginu. Da biste vertikalno poravnali dokument, izaberite padajući meni "File > Page Setup". U novom dijalogu pređite na karticu "Layout", te iz padajuće liste "Vertical Alignment" izaberite "Justified" i iz liste "Apply to" opciju "Whole document". Nakon ovih podešavanja potvrdite izmenu klikom na dugme "OK". Po ovom podešavanju Word će ponovo izvršiti "prelom" svih stranica i izvršiti vertikalno poravnavanje da bi razmak do donje margine na svim stranicama bio jednak. U slučaju kada tekst na poslednjoj stranici zauzima samo nekoliko redova, Word će i ovde proširiti sadržaj do donje margine. Da biste izbegli ovakvo formatiranje samo na poslednjoj stranici, selektujte sadržaj poslednje stranice i ponovo izaberite meni "File > Page Setup". Pređite na karticu "Layout", te iz padajuće liste "Vertical Alignment" izaberite "Top" (znači, ravnanje prema vrhu) i iz liste "Apply to" opciju "Selected text". Pritisnite "OK" za izmenu podešavanja. Word će pravilno prelomiti poslednju stranicu i uravnati sadržaj u odnosu na gornju marginu.

68

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Break u dokumentu

Imate dokument koji ste izradili u portrait (vertikalnoj) orijentaciji papira. Međutim, upravo u sredini dokumenta treba da umetnete grafikon, koji bi se najbolje prostirao u landscape orijentaciji papira. Kako ovo uraditi? Pa naravno, umetanjem section break-a, tj. prekida sekcije. Inače Break-ovi se umeću radi razdvajanja dokumenta na stranice, sekcije ili kolumne. U narednim redovima videćemo kako zadržati zajednio određene linije ili pasuse na jednoj stranici, kako ubaciti page break (prekid stranice), i kako ubaciti section break-ove (prekide sekcija). Možete delovati preventivno protiv preloma stranice (page break) unutar pasusa ili reda u tabeli, ili između dva pasusa, kao i između početnog i narednih pasusa. Sigurno nećete želeti da naslov pređe na drugu stranicu. Takođe, možete forsirati prelom stranice pre određenih pasusa, tako na primer, uvek možete učiniti da naslovi odeljaka počinju na novoj stranici. Za zadržanje linija teksta ili pasusa na jednoj stranici uradite sledeće: 1.
2.

3.
o o

Selektujte pasus ili pasuse. Sa menija Format, izaberite Paragraph, i pojaviće se novi dijalog prozor. Pređite na karticu "Line and Page Breaks": za zadržavanje linija na stranici, potvrdite polje "Keep lines together" za zadržavanje pasusa na jednoj stranici, potvrdite polje "Keep with

next" 4. Na kraju izaberite "OK". Preporučljivo je da kontrolu "Widow/Orphan" ostavite čekiranu. Ali, šta je zapravo ova kontrola? Ako ostavite ovo polje potvrđeno, sprečićete da poslednja linija pasusa pređe na sledeću stranicu (widow), kao i to da prva linija pasusa na dnu stranice ostane na toj stranici (orphan). Prelom sekcija se koristi radi različitog formatiranja dokumenta po sekcijama, kao u primeru sa početka u vezi sa orijentacijom papira. Evo još jednog prostog primera: deo dokumenta ili deo stranice potrebno je podeliti u dve kolumne ili su potrebna različita zaglavlja. Ubacivanjem prekida sekcije rešiće se ovaj problem. 1. Postavite kurzor na željeno mesto preloma sekcije.
69

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Sa menija Insert, izaberite Break i pojaviće vam se dijalog "Break". 3. U odeljku dijaloga "Section break types", izaberite opciju koja najbolje opisuje vaše potrebe za startovanjem nove sekcije: o Opcijom Next page izvršićemo prelom sekcije, a zatim i stranice, i započeti novu sekciju na novoj stranici. o Opcijom Continuous prelomićemo samo sekciju i započeti novi pasus na istoj stranici. o Opcije Odd page ili Even page služe za prelom sekcije i startovanje nove sekcije na sledećoj neparnoj ili parnoj stranici. 4. Na kraju kliknite "OK".
2.

Kada ste jednom izvršili prelom sekcije, možete formatirati datu sekciju nezavisno od ostatka dokumenta. Za povratak na prethodno formatiranje ili početak sasvim novog, potreban je još jedan prelom sekcije. Na primer, ukoliko želite landscape orijentaciju papira radi umetanja grafikona u sredinu dokumenta, biće potrebno da prelomite sekciju pre i posle grafikona. Nakon drugog preloma sekcije, vratićete orijentaciju papira na portrait.

70

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kreiranje jednostavnog makroa (I deo)

Najprostije rečeno, makroi služe za automatizovanje uobičajenih aktivnosti u programima. Na primer, recimo da imate potrebu da svaki put kada štampate određeni dokument treba da ga odštampate u pet primeraka. Zbog ovoga ćete svaki put prolaziti kroz meni "File > Print", uneti "5 copies" i zatim kliknuti dugme "OK" za slanje na štampu. Zar ne bi bilo mnogo bolje da samo pritisnete neku kombinaciju tastera ili da kliknete dugme na paleti alatki, pa da vam Word automatski odštampa pet kopija dokumenta? Upravo to za vas rade makroi. Makroi vam dozvoljavaju da zadacima koje često obavljate dodelite prečicu sa tastature ili da kreirate dugme na nekoj od paleta alatki. Oni se inače pišu u programskom jeziku Visual Basic for Applications (VBA), ali ih možete kreirati i bez znanja VBA jezika. Makro može biti kreiran gotovo za bilo koji zadatak koji inače obavljate u Word-u. Možete čak kreirati i makro koji će recimo automatski postavljati određeni tekst (sa bilo kojim formatiranjem) na određeno mesto u dokumentu, što je recimo jako dobro za tipske dokumente kakvi su ugovori ili drugi pravni akti. Bez znanja VBA jezika makroe možete kreirati tehnikom "snimanja" (recording), tj. uz pomoć rikordera koji je vrlo sličan tejp-rikorderu kasetofona. Kada započnete sa snimanjem makroa, iskočiće vam na ekranu paleta alatki sa standardnom dugmadi "stop" i "pause". Da bi vam ova priča o snimanju makroa bila mnogo jasnija, u sledećem nastavku ćemo kreirati makro koji će nam omogućiti automatsko štampanje pet kopija istog dokumenta.

71

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kreiranje jednostavnog makroa (II deo)

Nakon kraćeg uvoda u makroe iz prethodnog priloga, nastavićemo prikazom primera izrade jednog jednostavnog Word makroa: 1. Otvorite novi dokument ili neki postojeći u koji želite da dodate makro. Kreirani makro može biti dostupan samo tekućem dokumentu ili i svim ostalim dokumentima. 2. Izaberite padajući meni "Tools > Macro > Record New Macro". Otvoriće vam se novi dijalog prozor. 3. Unesite naziv novog makroa i izaberite preko liste "Store macro in" gde će se makro čuvati. Imate dve mogućnosti: da se makro snimi unutar tekućeg dokumenta ili možete omogućiti da bude dostupan svim dokumentima izborom čuvanja u opštem Normal šablonu. 4. U polje "Description" možete upisati opis funkcije ovog makroa - što je vrlo korisno ukoliko imate mnogo kreiranih makroa. U suprotnom, dajte neki smisleni naziv makrou, a ostavite default opis. 5. Da biste makro dodelili nekom dugmetu na paleti alatki, kliknite "Toolbars", a za dodelu prečice sa tastature kliknite "Keyboard". Preporučljivo je da makrou dodelite prečicu, što je i izbor većine korisnika Word-a. 6. Kada kliknete dugme "Keyboard", otvoriće vam se novi dijalog, gde samo treba da pritisnete odgovarajuću kombinaciju tastera koju ćete dodeliti makrou. Probajte sa kombinacijom "Alt+P", koja će automatski biti prikazana u polju "Press new shortcut key", a Word će vas obavestiti da li je ta kombinacija već upotrebljena ili nije. Ako jeste, pritisnite neku drugu. Možete koristiti bilo koju kombinaciju tastera Ctrl, Shift, Alt, i karaktera i cifri. Ako je recimo zauzeta kombinacija "Alt+P", probajte "Shift+Alt+P". 7. Kada pronađete odgovarajuću kombinaciju, biće vam dostupno (aktivno) i dugme "Assign". Kliknite "Assign", a zatim i "Close". Nakon klika na "Close", automatski započinje snimanje novog makroa. 8. Dok se makro snima, videćete paletu "Stop", a pokazivaču miša biće dodata ikonica male kasete. Ovo označava da Word snima svaki vaš pokret i klik na miša, i to sve dok ne kliknete na dugme "Stop Recording" na paleti "Stop". Takođe, možete
72

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

pritisnuti i dugme "Pause Recording" ako je potrebno da privremeno prekinete snimanje. Za ponovno uključenje snimanja kliknite opet dugme "Pause Recording". 9. Radi našeg primera, sa menija "File" izabraćemo opciju "Print". Promenićemo broj kopija u 5, i zatim izabrati "OK". Kod snimanja možete imati bezbroj koraka i možete upotrebiti bilo koji meni ili komandu. Svaki karakter koji ukucate i klik na tastere miša biće snimljeni. Pošto je naš makro jednostavni makro za štampanje 5 kopija jednog dokumenta, sada ćemo prekinuti snimanje. 10. Kliknite dugme "Stop Recording" na paleti alatki "Stop". Paleta alatki će nestati, a vi ste završili sa kreiranjem makroa. 11. Testirajte vaš novi makro pritiskom na prečicu koju smo izabrali, u našem primeru to je "Alt+P", i dobićete odštampanih 5 kopija tekućeg dokumenta.

73

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Korišćenje opcije "Paste Special"

Kada kopirate neki tekst u Word metodom Paste, bilo iz neke Office aplikacije ili iz neke druge aplikacije ili web sajta, sam tekst sa sobom nosi sva originalna formatiranja. Ovo može biti problem kada izvorno formatiranje koristi različiti font i njegove atribute u odnosu na dokument u koji treba da se kopira (Pasteuje). U tom slučaju, trebaće vam dosta dodatnog vremena da biste proverili da li je sav kopirani tekst konzistentan sa ostatkom vašeg dokumenta. Za ovakve potrebe Word je opskrbljen komandom Paste Special, koja vam omogućava da rešite ovaj problem i smanjite vreme potrebno za preuređenje dokumenta. Da biste isprobali funkciju Paste Special, idite sledećim koracima: 1. Kopirajte tekst iz bilo kog izvora, bilo kojom metodom, u clipboard. Metode mogu biti Copy ili Cut, a prečice: Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+Insert, meni Edit/Copy, kontekstni meni - desni klik > opcija Copy ili dugme Copy. 2. Postavite tačku umetanja (insertion point), tj. kurzor, na poziciju gde želite da smestite novi tekst iz clipboard-a. Izaberite padajući meni "Edit > Paste Special", i pojaviće vam se "Paste Special" dijalog prozor, kao na slici. 3. Ovde imate veliki broj mogućnosti u pogledu smeštanja informacija koje ste kopirali iz drugog izvora, a izbor opcije će zavisiti od tipa izvora iz kog ste kopirali tekst. Međutim, najbolja i najpreporučljivija metoda kada kopirate samo tekst jeste da ga u dokument smestite kao Unformatted Text (tekst bez formatiranja). Zato iz liste izaberite Unformatted Text. 4. Potom kliknite "OK". Paste-ovanjem novog teksta bez formatiranja tekst će biti slobodan da prihvati sve atribute koji su primenjeni u postojećem dokumentu. Ova opcija je sjajna, a uštedeće vam i puno vremena.

74

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kreiranje formulara za ručno popunjavanje

U slučaju da radite neke ankete ili formulare za raznorazne potrebe, sigurno će vam zatrebati i polja tipa "kvadratići za popunu", gde oni koji popunjavaju formular u svaki kvadratić mogu da unesu samo jedan karakter. Najjednostavnije rešenje za dobijanje ovih polja u Word-u je korišćenje "donje crte" (Shift+","), u kombinaciji sa vertikalnim crtama, gde svaka vertikalna crta služi za razdvajanje dva karaktera za unos. Rezultat koji ćete dobiti može da izgleda ovako: | | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Na nesreću, rezultat ne izgleda baš profesionalno pošto su veliki razmaci između dve podvučene i vertikalne linije u donjem redu, i vertikalnih linija u gornjem redu. Pitanje je, da li postoji bolji način da u Word-u dobijete ovakva polja, kao recimo kod formulara iz neke štamparije? Za rešavanje ovog problema postoji više rešenja, ali je najelegantnije ono koje koristi tabele. Trik je u tome da za svaki potreban karakter kreirate ćelije koje ćete smestiti u jedan red, kao i red ćelija ispod ovog gornjeg reda. U ćelijama gornjeg reda definisaćete vidljive ivice (borders) ćelije, i to levu i desnu ivicu, a u donjem redu ćelija biće vidljiva puna linija u dnu ćelije. Pretpostavimo, na primer, da treba da napravite ulazno polje "Naziv", i da ste za njega odvojili 15 karaktera. Za ovo polje biće nam potrebna tabela sa dva reda i 15 kolona (15 ćelija), te ćemo nakon kreiranja tabele odrediti ivične linije ćelija. Da biste ovo dobili, izaberite meni "Table > Insert Table"; podesite broj kolona na 15, broj redova - 2 , a neka širina kolona bude 5 milimetara; na kraju kliknite OK. Zatim selektujte sve ćelije u donjem redu, pa izaberite meni "Format > Borders and Shading", pređite na karticu "Borders" i definišite da se prikažu ivične linije samo na dnu i sa strana ćelije. Ovaj donji red bi trebalo da bude minimalne veličine, recimo nekoliko milimetara. Potom selektujte gornji red ćelija i prođite kroz istu proceduru, samo sada neka budu prikazane ivične linije sa obe strane (bez gornje i donje). Trebalo bi da dobijete rezultat kao na slici.

75

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Riverzni tekst

U radu sa Word-om, poneked će vam zatrebati da istaknete određeni deo pasusa ili ceo pasus, što možete uraditi primenom efekta riverznog teksta - odnosno da slova u tom delu teksta budu bela na crnoj podlozi. U ranijim verzijama Word-a ovaj efekat se mnogo lakše dobijao, a sa novijim verzijama potrebno je napraviti mnogo više koraka da bi se došlo do željenog rezultata. Da li je moguće uprostiti ovaj postupak? Možda se, nekim slučajem, sećate Word-a za DOS, koji je omogućavao da štampate riverzni tekst na određenim štampačima, pogotovo laserskim Canon, definisanjem određene boje fonta. Različite boje, transponovane su u različite efekte, uključujući tu i riverzni tekst. Ovaj isti trik je radio i sa ranijim verzijama drajvera za štampače Windows-a. Od verzije Word 97, vrlo lako možete definisati pojedinačne reči, fraze ili cele pasuse kao riverzni tekst. Međutim, ova opcija je pomalo skrivena, tako da se malo teže može pronaći. Dobra vest je i da u Word-u verzija 6 i 7, takođe možete vrlo lako podesiti cele pasuse u riverzni format. Sve verzije koriste istovetni pristup pasusu. U svakom slučaju, kod potrebe riverznog teksta bolje je koristiti meni "Format > Borders And Shading", nego meni "Format > Font" ili "Format > Paragraph", a podešavanje nije ništa kompleksnije u odnosu na, recimo, podešavanje dvostrukog podvlačenja teksta. Za podešavanje pojedinačnih reči ili fraza u riverzni tekst u Word-u 97 i kasnijim verzijama, selektujte reč ili pasus i izaberite meni "Format > Borders And Shading". Po otvaranju novog dijaloga pređite na karticu "Shading", te izaberite u opciji "Fill" crnu boju, a u sekciji "Patterns" ostavite polje "Style" na podrazumevano "Clear". U polju "Apply to" možete još odrediti na koji deo teksta će se primeniti ovaj efekat, na deo ili ceo pasus. Na kraju kliknite "OK". Nakon ovoga, ostaje nam da još izmenimo boju slova, zato izaberite meni "Format > Font", i u padajućem polju "Font color:" izaberite belu boju.

76

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Višestruke reference na fusnote (I deo)

Microsoft Word nam omogućava da u dokumentima kreiramo fusnote (footnote) i endnote (endnote), te automatski preuzme brigu o vođenju redosleda ovih zapisa. Povremeno, međutim, javiće vam se potreba određeni citat ili slično, referencirate više od jedanput, pa tada nabrajanje u tekstu treba da ide recimo sledećim redom 1, 2, 2, 3, 1, 4; umesto podrazumevanog automatskog nabrajanja 1, 2, 3, 4, tako dalje. Postavlja se pitanje, da li je ovo u Word-u moguće dobiti automatski, umesto da to radite vi, ručno?

da da

i

Ovakva funkcija je ugrađena u Word, ali je nećete naći u meniju "Insert > Footnote". Word dodatne reference ka fusnotama ili endnotama uzima u obzir kao "unakrsne reference" (cross-references). Procedura za dodavanje ovih "unakrsnih referenci" ista je i za fusnote i za endnote; a radi jednostavnosti i jasnoće objasnićemo samo kako se to radi sa fusnotama. Da biste uneli referencu ka već postojećoj fusnoti, postavite kurzor na poziciju na kojoj želite da se pojavi oznaka reference. Potom izaberite meni "Insert > Reference > Cross-reference" da bi vam se otvorio "Cross-reference" dijalog prozor. Iz liste "Reference Type" izaberite Footnote, a iz liste "Insert Reference To" izaberite Footnote Number. U listi "For Which Footnote" izlistaće vam se sve ubačene fusnote, pa vi izaberite odgovarajuću i kliknite "Insert" da biste dodali referencu. U ovom momentu, videćete cross-reference-u u jednoj od dve forme. Ukoliko je Word podešen na rezultate automatskih polja (field), cross-reference-a će biti prikazana kao oznaka reference (npr. kao broj fusnote na koju ukazuje) korišćenjem iste šeme nabrajanja i brojeva, kao i fusnota na koju želite da referencira. Ukoliko je Word podešen da prikazuje kodove automatskih polja (field codes), crossreference-a će se prikazati kao NOTEREF polje , a uzeće formu {NOTEREF _RefNNNNNNNNN}, gde oznake "N" predstavljaju cifre. Da biste promenili prikaz automatskih polja iz rezultata u kodove i obratno, pritisnite kombinaciju tastera [Alt+F9], ili izaberite meni "Tools > Options > View" pa kliknite polje za potvrdu "Field Codes".

77

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Višestruke reference na fusnote (II deo) Kada dodate u tekst unakrsnu referencu, dijalog prozor će i dalje ostati vidljiv, tako da možete dodati još neke ukoliko je potrebno. Iz dijalog prozor možete preći u dokument bez istovremenog zatvaranja dijaloga, pritiskom kombinacije [Ctrl+Tab], ili jednostavnim klikom miša na površinu dokumenta. Jednostavno postavite kurzor na poziciju gde želite da dodate sledeću unakrsnu referencu, pa se vratite u dijalog "Cross-reference" da biste ubacili novu referencu. Kada završite sa dodavanjem svih unakrsnih referenci, kliknite "Close" u dijalog prozoru. Da biste potpuno iskoristili mogućnosti ove funkcionalnosti, potrebno je da obratite pažnju na nekoliko stvari. Prva stvar na koju treba da obratite pažnju kada dodajete unakrsnu referencu jeste da zapazite da Word ne koristi automatski isti format za oznake referenci fusnota i unakrsne reference. Podrazumevano je (misli se, sve dok vi sami ne promenite definiciju stila za reference fusnota), da se oznake referenci fusnota pišu manjim fontom u odnosu na ostali tekst, i to u superskriptu (u indeksu). Međutim, ubačena unakrsna referenca je formatirana kao i okolni tekst, što možete videti na slici. Ukoliko želite, možete selektovati svaku pojedinačnu unakrsnu referencu i zatim promeniti formatiranje radi boljeg izgleda. Da biste Word-u ukazali na potrebu da format unakrsnih referenci ujednači sa formatom originalnih oznaka referenci fusnota, potrebno je samo da u automatska polja dodate parametar "\F". Pritisnite [Alt+F9] da biste prebacili prikaz polja u kodove, i dodajte parametar na kraj polja - {NOTEREF _RefNNNNNNNNN \f}. Potom, dok se kurzor još nalazi u automatskom polju, pritisnite F9 radi ažuriranja polja, i zatim pritisnite kombinaciju tastera [Alt+F9] da biste prikazali rezultate polja. Forma unakrsnih referenci će se izmeniti i biće kao kod oznaka referenci fusnota. Kada ste ovako dodali unakrsne reference, morate obratiti pažnju i na sledeće; kada dodajete ili brišete fusnote, Word će automatski izvršiti renumeraciju svih fusnota, ali ne i unakrsnih referenci. Da biste promenili i redosled unakrsnih referenci, moraćete da izvršite "osvežavanje" (update) automatskih polja.

78

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Proces dobijanja Booklet-a Booklet predstavlja brošuru, manjeg formata koja se vrlo često koristi u reklamne svrhe ili kod izrade raznih korisničkih uputstava. Do sada ste se sigurno susreli sa ovim tipom štampanih stvari, a možda vam je poštansko sanduče puno ovakvih "skriptica". Booklet u Word-u vrlo lako dobijamo kreiranjem dokumenta na osnovu ugrađenog šablona, a inače ovaj tip dokumenata se zasniva na linkovanim text-boxovima koji omogućavaju povezivanje sadržaja u jednu celinu. Kada samostalno kreirate booklet, najbolje je da krenete od šablona i praznog dokumenta kako biste imali bolju kontrolu nad pozicioniranjem teksta, grafike i drugih elemenata. Zato izaberite meni "File > New", pa izaberite "Template" u dijalogu "Create New" i kliknite "OK". Nakon ovoga preći ćemo na podešavanje margina: izaberite meni "File > Page Setup", te pređite na karticu "Margins". Iz liste Multiple Pages izaberite Book fold. Ukoliko vaš dokument nije podešen da bude landscape, Word će to uraditi za vas. U istom dijalogu odredite i prostor koji ćete odvojiti za margine, i to unutrašnje (Margins-Inside) i spoljašnje (Margins-Outside). U listi Sheets per booklet izaberite broj budućih stranica koje želite da uključite u booklet. Ukoliko pri kreiranju ovakvog dokumenta broj stranica pređe broj strana koji ste odabrali u listi, Word će štampati ovaj dokument kao višestruki booklet. Ako je potrebno, izmenite i druge opcije u dijalogu "Page Setup", pa zatim kliknite "OK". Sada ste spremni da pripremljenom booklet-u dodate tekst, slike, grafike, i druge uobičajene elemente. Kod kreiranja booklet-a sa recimo osam stranica, izlaz na štampaču bi trebalo da bude sledeći: Strana 1: 8 - 1 Strana 2: 2 - 7 Strana 3: 6 - 3 Strana 4: 4 - 5 Najlakši način da "prokužite" kako će booklet izgledati na papiru i kako će teći redosled teksta, jeste da kreirate tzv. "dummy" booklet sa praznim stranicama. Odvojite potrebne prazne listove papira koji će činiti booklet - dva lista za osmostranični booklet. Odštampajte samo brojeve stranica i zatim presavijte papir u format booklet-a, prebrojte realni broj stranica i broj booklet stranica, pa onda razdvojte booklet da biste videli kako će brošura izgledati u praksi.

79

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Zamena funkcija tastera (I deo) Ukoliko imate potrebu za velikim unosom brojčanih podataka u tabele, onda sigurno radi bržeg unosa koristite numeričku tastaturu. Problem je u tome što da biste nakon unosa podatka u jednu ćeliju prešli na sledeću, morate pritisnuti taster [Tab], koji se nalazi na suprotnom kraju tastature. Ukoliko se radi o velikom broju podataka, ovo može da uspori unos. Najbolje bi bilo kada bismo taster [Tab] mogli nekako da "prenesemo" na numerički deo tastature, ili da određenom tasteru sa numeričkog dela dodelimo funkciju tastera [Tab]. Da li je nešto od ovoga u Word-u moguće izvesti? Moguće je, a objasnićemo to u Word-u verzija 7 i 97 (a samim tim i ostalim, novijim verzijama). Dodeljivanje vrednosti tastera [Tab] nekom drugom tasteru prvo je što nam pada na pamet, a za izvođenje ove operacije biće nam potreban makro. Zapravo, biće nam potrebna dva makroa. Pre direktne dodele određenom tasteru Tab vrednosti, potrebno je da kreiramo makro od samo jedne linije koji umeće vrednost Tab, a zatim ćemo kreirati i drugi makro kojim ćemo prvi makro dodeliti nekom tasteru sa numeričkog dela, npr. tasteru zvezdici "*" (ukoliko se ne koristi pri unosu u tabele). Makro kojim umećete [Tab] karakter vrlo je jednostavan: Sub Umetanje_Taba( ) Insert CHR$(9) End Sub Ako želite da kreirate makro ukucavanjem komandi, izaberite meni "Tools > Macro", unesite naziv za proceduru (kao npr. "Umetanje_Taba") i kliknite "Edit". Word će otvoriti makro radi unosa programskog koda i automatski dodati linije "Sub MAIN" (govorimo za Word verzije 7) i "End Sub". Unesite prethodnu liniju koda, i izaberite meni "File > Close". Alternativa je kreiranje makroa snimanjem. Izaberite meni "Tools > Macro", unesite naziv makroa, kliknite "Record", pritisnite taster Tab , i potom izaberite meni "Tools > Macro > Stop Recording". Pošto nam dijalog prozor "Customize" neće dozvoliti da tasteru zvezdica [*] dodelimo makro, potrebno je da kreiramo makro kojim ćemo izvršiti dodelu. Ovo je takođe makro od samo jedne linije koda, ali nećemo za njega kreirati poseban makro, već ćemo ga ubaciti između linija "Sub MAIN" i "End Sub": ToolsCustomizeKeyboard .KeyCode = 106,
80

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

.Name = "Umetanje_Taba", .Add Programski kod pretpostavlja da vam se prethodni makro zove "Umetanje_Taba", a ukoliko ste ga drugačije imenovali, promenite ovaj string. Ovde se zaustavljamo, a nastavljamo u sledećem članku.

81

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Zamena funkcija tastera (II deo)

Kada ste kreirali ovaj makro, potrebno je da ga pokrenemo kako bismo [Tab] dodelili tasteru sa šifrom 106 (taster [*]). Ova šifra odgovara samo tasteru zvezdici na numeričkoj tastaturi. Ovo znači da ovim tasterom više nećete moći da unosite znak zvezdicu, ali vam i dalje ostaje onaj koji se dobija kombinacijom [Shift+8]. U stvari, i dalje možete dobiti zvezdicu pritiskom tastera na numeričkoj tastaturi, ali morate držati istovremeno pritisnut i taster [Shift]. Makroe možete pokretati i bez potrebe snimanja, pritiskom na dugme "Start", koje se nalazi na paleti alatki. Kada ga pokrenete, istestirajte taster zvezdicu i uverite se da sada ima funkciju tastera [Tab]. Potom možete zatvoriti makro bez brige o snimanju, ali tada kod snimanja dokumenta morate koristiti komandu menija "File > Save All", što će makro smestiti u "Normal" šablon. Ako ikada bude bilo potrebe za ukidanjem ovog makroa, biće potrebno da pokrenete drugi makro. Makro za resetovanje promene tastera identičan je prvom, osim što ćete zameniti "Add" sa ".Remove". Istu stvar možete uraditi i u Word-u 97 koristeći gotovo isti postupak. Za snimanje makroa izaberite meni "Tools > Macro > Record New Macro". Kasnije, za prekid snimanja izaberite "Tools > Macro > Stop Recording". Za ručno kreiranje makroa, izaberite meni "Tools > Macro > Macros", unesite naziv, i kliknite "Create". U Wordu 97, program će za vas ubaciti "Sub" i "End Sub", s tim što će deklaracija "Sub" uključivati i naziv makroa. Ako ste makro npr. nazvali "PokreniTab", gornja deklaracija će biti "Sub PokreniTab()". Dodatno, Word će dodati i nekoliko linija komentara, uključujući tu datum kada je kreiran makro i ko ga je kreirao. Međutim, najveća razlika je u sintaksi makro jezika. U Word-u 97 komanda za unos tabulatora u prvom makrou biće: Selection.TypeText Text:=vbTab Slede dve linije koda koje funkciju tabulatora dodeljuju tasteru zvezdici: {prva linija} CustomizationContext =NormalTemplate {druga linija, sve smestite u jednu liniju}
82

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

KeyBindings.Add KeyCode:=BuildKeyCode(106), KeyCategory:=wdKeyCategoryMacro, Command:="Tab" I na kraju dve linije koda za resetovanje ove funkcije: CustomizationContext =NormalTemplate FindKey(BuildKeyCode (arg1:=106)).Clear Umesto koda (šifre) - 106 za taster zvezdicu, možete upotrebiti šifru vbKeyMultiply u oba makroa.

83

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kako dobiti precrtanu nulu? (I deo) Ponekad, na nekim dokumentima, možda će vam se javiti potreba da kreirate precrtanu nulu, i na taj način jasno razgraničite razliku između nule (0) i karaktera O (O). Najjednostavnije rešenje je kreiranje precrtane nule korišćenjem komande overstrike, tj. promene formata fonta, ali ovo nije najbolje rešenje. Ipak, ovu opciju ne podržavaju svi fontovi. Pa, kako onda dobiti željeni karakter? Postoji najmanje dva načina kako da dobijete precrtanu nulu u Word-u ukoliko nemate ovakav font. Najlakši pristup predstavlja pritiskanje kombinacije tastera [Ctrl+/], a zatim i kombinacije [Shift+O], za dobijanje velikog precrtanog karaktera O. Ovo je postupak za dobijanje ANSI karaktera 216, varijacije velikog alfabetskog karaktera O. Rezultat ove procedure je karakter koji prilično liči na precrtanu nulu, a jedina razlika koja se primeti je da je ovako dobijen karakter nešto širi u odnosu na ostale u skupu. Ukoliko vas ova razlika uznemirava, drugi izbor je da koristite umetnuto "polje jednačina" (equation field) sa definisanim precrtavanjem. Za kreiranje ovakvog polja, pritisnite kombinaciju [Ctrl+F9] za prikaz novog automatskog polja, koje je predstavljeno boldovanom otvorenom i zatvorenom vitičastom zagradom. Word će automatski kurzor postaviti između ovih zagrada markera. Unesite u automatsko polje oznaku jednačine i to na sledeći način: {eq \O(0,/)} Oznaka eq označava prisustvo jednačine (equation field) u polju. Argument \O (obično slovo O) predstavlja komandu za precrtavanje karaktera unutar zagrada koje slede. Unutar zagrada su dva karaktera, nula 0 i kosa crta /. Pazite da kada unosite ovu svojevrsnu formulu, ne ostavite prazan prostor između desne vitičaste zagrade i desne male zagrade. Ukoliko to ne učinite, prazan prostor će biti dodat automatskom polju kao dodatni prazan karakter. Pored ovog, postoji još jedna alternativa, koju ćemo objasniti u sledećem prilogu.

84

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kako dobiti precrtanu nulu? (II deo)

Pristup dobijanju precrtane nule koji smo objasnili u prethodnom prilogu daće bolji vizuelni efekat, ali iziskuje malo više rada. Da biste sebi olakšali, definišite ovakvu nulu kao AutoText upis. Nakon kreiranja precrtane nule, selektujte ovaj karakter. Ovo može biti pomalo zapetljano. Sve dok ne izmenite podrazumevana Word-ova podešavanja, kad god postavite kurzor u automatsko polje, polje će biti označeno (highlight). Ovo vas može prevariti, pa ćete možda pomisliti da je selektovano, što nije tako. Da biste selektovali precrtanu nulu, postavite kurzor u polje, sa leve strane znaka, i držeći taster [Shift], pritisnite jednom taster "strelica desno". Alternativno, možete izvršiti selekciju mišem. Podešavanje AutoText ulaza u Word-u 7 i 97 (i kasnijim verzijama) slično je, razlika je samo u nekoliko pritisaka tastera. Da biste kreirali AutoText ulaz, izaberite padajući meni "Insert > AutoText > AutoText" kako biste otvorili dijalog prozor AutoCorrect sa izabranom karticom AutoText. Precrtana nula će biti unesena u Preview prozor, a vi treba da u polje "Enter AutoText Entries Here" unesete identifikator ovog unosa kako biste ga kasnije lakše pozivali. Kada ste ovo uradili, kliknite dugme Add, za kreiranje novog AutoText ulaza, pa zatvorite dijalog prozor. Sada možete istestirati unos precrtane nule tako što ćete uneti zamenu, a zatim pritisnuti funkcijski taster [F3]. Zamene kao što su /0 ili 0/ odlično će raditi čak i bez prethodno unetog praznog karaktera, što je bitno ako je precrtana nula deo nekog većeg broja. Još lakši način za unos precrtane nule je ako ovaj novi karakter dodelite nekoj prečici sa tastature, kao na primer Alt-0. Kada ste sve odradili i podesili, proverite da li je sve snimljeno u osnovnom šablonu Normal.dot, a da biste bili sigurni, izaberite meni "File > Save All", odnosno zatvorite Word, pa kada vas upita da li želite da snimite sve promene u Normal.dot, odgovorite sa Yes.

85

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Direktno ubacivanje Excelovih radnih listova Zahvaljujući odličnoj integraciji MS Offica i velikoj kooperativnosti njegovih aplikacija, možete, na primer, direktno u Word ubaciti Excelov radni list (worksheet). Iako i u samim Wordovim tabelama možete izvršavati jednostavnije proračune, ipak vam je za složenije proračune potreban Excel. Kada vam je potrebna tabela za nekakve proračune, Word će vam dozvoliti ubacivanje radnog lista određenih proporcija, tj. broja ćelija. Da biste umetnuli radni list u dokument, postavite tačku umetanja (kurzor) na mesto u dokumentu gde želite da ubacite radni list, te pritisnite dugme Insert Microsoft Excel Worksheet. Nakon toga ponudiće vam se prazna mreža za izbor veličine tabele radnog lista, kao na slici. Povucite pokazivač miša nadole radi zadavanja potrebnog broja redova, i udesno kako biste zadali željeni broj kolona. Na slici imamo radni list sa četiri reda i tri kolone. Po izboru veličine tabele, otpustite taster miša. Nakon ove procedure u Wordovom dokumentu će se pojaviti prazan radni list sa prisutnim odgovarajućim paletama alatki Excela. Pored ovog načina imamo i drugi koji koristi komande padajućeg menija. Zato ćete morati da izaberete padajući meni Insert > Object kako bi vam se pojavio dijalog prozor Object. Pređite na karticu Create New, te u donjoj listi pronađite stavku Microsoft Excel Worksheet i kliknite dugme OK. U dokument će biti ubačen radni list podrazumevane veličine - deset redova sa sedam kolona. Kod ovog drugog načina umetanja imate jednu dodatnu opciju. Naime, ukoliko pri izboru objekta u dijalogu Create New potvrdite polje Display as Icon, u Wordovom dokumentu će biti prikazana samo ikonica koja označava Excelov objekat. Samo uređivanje radnog lista biće omogućeno u posebnom Excelovom prozoru, tako da će vam sam rad na unosu i uređenju podataka biti mnogo komforniji. Kada završite sa ubacivanjem podataka i uređenjem radnog lista, kliknite bilo gde sa strane u okviru Wordovog dokumenta, i bićete ponovo u mogućnosti da radite sa tekstom. Inače, ovaj drugi način ubacivanja radnih listova naročito je preporučljiv ako radite na slabijem računaru, jer se tada neće angažovati dodatni resursi za prikaz dokumenta i radnog lista, već će se prikazati samo Excelova ikonica.
86

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Ubacivanje teksta u grafičke objekte sa palete Drawing

Ako niste znali, poznata polja za unos teksta ili text-box polja ne moraju da budu uvek pravougaonog oblika. Naprotiv, MS Word dolazi sa velikim brojem grafičkih oblika - AutoShapes - u koje možete smestiti tekst ili neke druge elemente (slike, grafike, crteže itd.). U ovom spektru imate veliki broj oblika: od običnih pravougaonika, kakvi se koriste u dijagramima tokova, pa sve do prstenova, zvezdastih oblika i oblačića kakve susrećemo u stripovima. U sve ove grafičke oblike možemo smestiti tekst, što je vrlo dobro za isticanje nekih odeljaka, ili nešto slično. Da biste u ovakve oblike umetnuli tekst, uradite sledeće: Da biste videli paletu sa grafičkim oblicima - paletu Drawing, izaberite padajući meni View > Toolbars > Drawing ili kliknite desnim tasterom iznad bilo koje vidljive palete alatki, i izaberite opciju Drawing. 2. Paleta će se obično pojaviti u dnu radne površine Worda. Kliknite na dugme AutoShapes, izaberite neki od oblika iz nekog od potfoldera u kome su grupisani grafički oblici po srodnosti. Mi smo izabrali oblik "srce". 3. Pokazivač miša će se pretvoriti u tanki krstić; kliknite bilo gde na radnu površinu i povucite pokazivač miša dijagonalno u suprotnom smeru, sve dok se ne iscrta željeni oblik. Ako budete držali pritisnut i taster Shift tokom prevlačenja miša, dobićete proporcionalno odgovarajući grafički oblik. 4. Kada ste iscrtali oblik, kliknite desnim tasterom iznad grafičkog elementa i izaberite opciju Add Text. Word će tačku umetanja (kurzor) postaviti u grafički element, tako da na vama ostaje samo da unesete željeni tekst.
1.

Korišćenjem ovih oblika možete u dokumentima posebno istaći neke delove teksta, ili kao u primeru, napraviti lepe čestitke. Sve zavisi od vaše kreativnosti.

87

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Verzije istog dokumenta

Jedna od velikih prednosti MS Worda jeste mogućnost da snimite odvojene verzije istog dokumenta, i to unutar samo jednog Word fajla. Ukoliko želite da snimite promene koje napravite tokom dužeg rada na jednom dokumentu, možete snimiti višestruke verzije unutar istog dokumenta Ovim ćete i uštedeti prostor na disku, pošto će Microsoft Word snimiti samo razlike između verzija, a ne cele kopije verzija. Pošto snimite nekoliko verzija dokumenta, možete se vratiti nazad i pregledati, otvarati, i čak brisati neke od ranijih verzija. Verzije dokumenta možete snimati na dva načina, manuelno ili automatski: Manuelno - U bilo koje vreme kada budete želeli da napravite "snimak" trenutnog stanja dokumenta, možete to stanje zabeležiti kao "verziju" dokumenta. Na primer, možete snimiti verziju dokumenta pre nego je pošaljete na pregled i reviziju i pošto vam vrate pregledan dokument sa ispravkama. Da biste ovo odradili, izaberite padajući meni File > Versions.... U novom dijalog prozoru potrebno je samo da kliknete dugme Save Now. Nakon toga otvoriće se još jedan mali dijalog, u koji možete uneti kratki opis i komentar date verzije dokumenta.

Automatski - Možete odrediti da Word automatski snima različite verzije vašeg dokumenta, i to svaki put kada se dokument zatvara. Ovo je korisno kada, na primer, želite da ispratite ko je načinio izmene u dokumentu i kada. Da biste automatski snimali višestruke verzije istog dokumenta, izabraćete isti meni - File > Versions..., samo što ćete u dijalog prozoru Versions in ... potvrditi polje Automatically save a version on close. Na kraju samo kliknite dugme Close, za zatvaranje dijaloga

88

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word – Štampanje obrnutim redosledom

U nekim slučajevima, kod nekih dokumenata, može vam se javiti potreba da štampate dokumente u obrnutom redosledu stranica. Ova potreba može biti izražena kada vam je potreban suprotan redosled stranica radi dalje obrade i koričenja, ili u slučajevima kada štampate na ink-jet štampačima, kod kojih je prirodan obrnut redosled, zato što stranice izlaze štampom nagore (zbog sušenja mastila). Takođe, i mnogi laserski štampači poseduju kasete u koje se stranice na izlazu ređaju obrnutim redosledom i licem nagore. Da biste sebi olakšali posao i na ovakvim štampačima dobili uredno složene stranice dokumenta, u Print dijalogu (meni File > Print), u donjem levom uglu kliknite dugme Options. Otvoriće vam se novi dijalog prozor Print, u kome na kartici Print, unutar sekcije Printing options, treba potvrditi polje Reverse Print Order (obrnuti redosled štampe). Nakon ovoga, samo kliknite dugme OK i izaberite ostale opcije za štampanje. Od sada će se svi dokumenti štampati u obrnutom redosledu. Posebna priča odnosi se za pomenute ink-jet štampače. Radi se o tome da ovi štampači u svom softveru za podešavanje imaju istu ovu mogućnost podešavanja redosleda štampe. Zato pazite da ako uključite obrnuti redosled štampe u programu za podešavanje štampača, ne morate to isto raditi i u Wordu. Inače, ponovo ćete dobiti neželjen, obrnuti redosled štampanja.

89

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Jednostavnim putem do svih prečica

Kao što znate svi programi koji su kreirani za Windows okruženje poseduju mogućnosti i sredstva za ubrzavanje i povećanje efikasnosti rada u ovim aplikacijama. Jedno od glavnih sredstava za povećanje efikasnosti rada koje stoji na raspolaganju korisnicima programa predstavljaju prečice sa tastature ili engl. shortcuts. I Word, kao i ostale Office aplikacije, poseduje prečice do kojih se najlakše dolazi izlistavanjem komandi padajućih menija. Ukoliko za datu komandu postoji prečica, ona je ispisana na desnoj strani naziva komande. Neke od najvažnijih prečica koje se koriste u Wordu već smo predstavili u ovoj rubrici, ali to svakako nije veliki broj. Kako na najlakši način doći do svih prečica koje možemo koristiti u Wordu? Na svu sreću postoji sistemsko rešenje unutar samog Worda, ali koje se ne nalazi na dohvat ruke. Reč je o ugrađenom (built-in) makrou koji služi generisanju (izlistavanju) svih prečica sa tastature, tj. svih Wordovih komandi. Da biste pokrenuli ovaj "skriveni" makro, izaberite padajući meni Tools > Macros > Macros kako biste otvorili dijalog Macros (ili pritisnite prečicu [Alt+F8]). Iz liste Macro in izaberite opciju Word Commands, pa zatim u popunjenoj gornjoj listi pronađite makro koji se zove ListCommands, ili samo u polje Macro name unesite ListCommands. Nakon ovoga kliknite dugme Run, pa će vam se pojaviti mali dijalog koji će ponuditi moguće alternative: Current menu and keyboard settings (komande menija i trenutna podešavanja) • All word Commands (sve Wordove komande)

Izaberite jednu od ponuđenih alternativa i kliknite dugme OK. Word će nakon toga kreirati novi dokument koji će izlistati sve komande sa pripadajućim prečicama, formatirane u jednu tabelu. U zavisnosti od podešavanja, ova tabela će zauzeti čitavih 26 stranica dokumenta. Da bi vam prečice uvek bile pri ruci, možete odštampati ovaj dokument.
90

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kako do simbola evro valute? Od 1. januara ove godine, evro je i zvanično postao moneta svih zemalja Evropske unije, a inače, zajednička moneta uvedena je 1. januara 1999. godine. Od sada će i sva službena prepiska sa firmama i institucijama iz Evropske unije koja sadrži simbole starih moneta morati da bude prilagođena novoj moneti i simbolu. Naravno, ako ove dokumente izrađujete uz pomoć Word-a, morate znati kako se dolazi do ovog simbola. U svakodnevnoj upotrebi Word-a postoji mogućnost da se susretnete sa problemima, jer praktično, do 1997. godine simbol za evro nije ni postojao, pa tako veliki deo softvera koji datira pre ovih bitnih datuma i ne podržava novi simbol. Što se tiče Word-a, prodrška za evro je na nivou fontova, tj. nivou operativnog sistema. Noviji operativni sistemi, od Windows-a verzije 98, sadrže ažurirane verzije fontova koje sadrže i znak za evro. Ukoliko radite sa starijom verzijom operativnog sistema, biće potrebno da instalirate ispravku, tj. Windows 95 Euro Product Update sa lokacije: www.microsoft.com\windows\euro.asp Ukoliko ste instalirali MS Office 2000 ili noviju verziju, onda su vam sigurno instalirane i ažurirane verzije fontova, tako da nemate razloga za brigu. Postoji više načina za upis simbola evra u vaš dokument, a sigurno je najjednostavnija sledeća metoda: 1. Postavite tačku umetanja (kurzor) na mesto gde želite da ubacite simbol evra. Pre toga ovaj deo pasusa, odnosno ova pozicija mora biti formatirana nekim od fontova koji sadrže i znak evra. 2. Pritisnite na numeričkom delu tastature taster Num Lock (Num Lock lampica iznad ovog dela tastature treba da svetli). 3. Pritisnite taster ALT i držeći ga, unesite cifre (kod) 0128 i to preko numeričkog dela tastature. 4. Otpustite taster ALT, pa će se na mestu kurzora pojaviti simbol evra. Drugi način se služi padajućim menijem: 1. Postavite tačku umetanja (kurzor) na mesto gde želite da ubacite simbol evra.
91

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Izaberite padajući meni Insert > Symbol, pređite na karticu Symbols, te iz liste Font selektujte font koji poseduje znak evra. 3. Da biste brže i lakše pronašli traženi simbol, iz liste Subset (podskup) izaberite Currency Symbols, pa će vam se u donjoj tabeli pojaviti samo deo sa simbolima valuta. 4. Kliknite na znak evra da biste ga selektovali i pritisnite taster Insert.
2.

Još jedno dobro rešenje je da za umetanje evra upotrebite alatku AutoCorrect: Izaberite padajući meni Insert > Symbol, pređite na karticu Symbols, te iz liste Font selektujte font koji poseduje znak evra. 2. Kliknite na znak evra da biste ga selektovali. 3. Kliknite dugme AutoCorrect, koje se nalazi u donjem levom uglu dijaloga. 4. Otvoriće vam se dijalog prozor AutoCorrect, sa već unetim simbolom evra u polju With. 5. U polje Replace unesite skup karaktera koji će se automatski ispravljati u znak evra, recimo: ee. 6. Kliknite dugme Add, a potom i Ok.
1.

Od sada kada vam u dokumentu zatreba simbol evra, jednostavno unesite dva puta uzastopno znak (e), pa će Word ova dva znaka automatski prepraviti u simbol evra.

92

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Funkcija za generisanje teksta Kada radite na izradi dugačkih i složenijih dokumenata kao što su npr. diplomski ili specijalistički radovi, preporučujemo da skicirate osnovu olovkom na papiru. Ovaj svojevrsni šablon treba da poseduje sve ono što će posedovati i budući dokument, a to su zaglavlje i podnožje, logotipi, razne sličice i generalno skicirani stilovi za pasuse. Ono što želimo da istaknemo ovim prilogom je kako postići i isplanirati na pravi način upotrebu grafike na stranicama. Kod smeštanja slika, grafike ili drugih objekata na stranicu jako je bitno kako će se tekst "omotavati" oko slike, tj. kako će biti raspoređen. Ovo je malo teže simulirati na papiru, ali na svu sreću Word poseduje funkciju kojom možemo da simuliramo raspoređivanje teksta oko objekata. Radi se o funkciju RAND( ), koja će nam pomoći u brzom generisanju sadržaja teksta kako bismo stekli uvid kako će tekst biti raspoređen oko objekta. Korišćenje ove funkcije ide sledećim koracima: 1. Postavite tačku umetanja (kurzor) na poziciju od koje želite da startuje generisanje teksta. 2. Upišite tekst: Rand( ), pa zatim pritisnite taster Enter. 3. Ukoliko izostavite parametre funkcije, tj. ostavite prazne zagrade, Word će automatski generisati i ispisati tri pasusa, od kojih svaki sadrži po tri iste rečenice. Rečenice su vam sigurno poznate, ukoliko ste na svom sistemu ikad pregledali instalirane fontove: The quick brown fox jumps over the lazy dog. 4. Ukoliko imate više grafičkih objekata na stranici a želeli biste da svuda oko njih rasporedite tekst, možete upotrebiti veći broj pasusa i rečenica navođenjem parametara funkcije. Funkciju Rand( ) ćete tada pisati na sledeći način: 5. Rand (4,2) Ovako napisanom funkcijom nalažete Word-u da generiše četiri (4) pasusa, sa po dve (2) rečenice. Nakon zadavanja ove funkcije dobićete situaciju sličnu ovoj na slici, te možete steći pravi uvid u budući izgled vaših dokumenata.

93

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Kako do bolje navigacije?

Kada u Word-u radite sa velikim dokumentima, koji sadrže više desetina stranica i koje pored teksta sadrže i veliki broj drugih objekata (slika, grafikona, clipart-ova...), uvidićete da je kretanje i snalaženje - jednom rečju navigacija - kroz dokument vrlo teška. Zato, da biste se bolje i brže snalazili u dokumentu, tj. da biste manje koristili scroll dugmad, iskoristite alatku-dugme Select Browse Object. Komandno dugme ove alatke je locirano u donjem desnom uglu radne površine Word-a, ispod donjeg scroll dugmeta, a između dva dugmeta sa dvostrukim strelicama. Kada kliknete ovo dugme, pojaviće vam se "iskačući" meni sa dugmadi (kao na slici), koji nude sledeće opcije: Go to - izborom ovog dugmeta otvara se dijalog Find and Replace, sa karticom Go to, gde u listi Go to what birate objekat prema kome ćete izvršiti pronalaženje željenog dela dokumenta. Na primer, ukoliko želite brzo da pređete na stranicu 101, u listi Go to what izabraćete Page i uneti 101 u polje Enter page number. Ostaje vam još samo da kliknete dugme Go to. • Find - izborom ovog dugmeta otvara se klasični dijalog Find and Replace, sa karticom Find. Jednostavno u polje Find what unesete traženu reč ili frazu, i kliknete dugme Find next. Za složenije opcije pretraživanja kliknite More. • Browse by Edits - izborom ovog dugmeta neće se otvoriti nijedan dijalog, ali će se okolna navigaciona dugmad obojiti u plavu boju. Klikom na jedno ili drugo dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeće, odnosno prethodno mesto izmene u dokumentu. • Browse by Heading - izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeći, odnosno prethodni naslov. • Browse by Graphics - izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeći, odnosno prethodni grafički objekat (sliku, clipart). • Browse by Table - izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeću, odnosno prethodnu tabelu. • Browse by Page - izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeću, odnosno prethodnu stranicu.

94

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Browse by Section - izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeću, odnosno prethodnu sekciju u dokumentu. • Browse by Comment - izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeći, odnosno prethodni komentar (ukoliko ih uopšte ima). • Browse by Footnote - izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeću, odnosno prethodnu fusnotu (ukoliko ih uopšte imate u dokumentu). • Browse by Endnote - izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeću, odnosno prethodnu endnotu (fusnote koje se nalaze na kraju sekcije ili dokumenta). • Browse by Field - izborom ovog dugmeta i klikom na jedno ili drugo navigaciono dugme izvršićete kretanje kroz dokument, i to na sledeće, odnosno prethodno automatsko polje.

95

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word - Korišćenje alatke Spike

Alatka Spike predstavlja specijalni vid AutoText objekta koji služi za smeštanje višestrukih stavki (objekata) koje brišete, slično alatki Cut. Objekti se smeštaju jedan iza drugog, sukcesivno, onako kako se "ubacuju" u ovo privremeno spremište i grupišu, a zatim mogu da se smeste na sasvim drugu lokaciju unutar vašeg dokumenta. Na toj novoj lokaciji redosled smeštanja biće kao onaj pri nastanku ove grupacije. Slično ovome, ovakva mogućnost se postiže korišćenjem Office Clipboard-a (Office-a 2000). Da biste proverili u praksi kako radi ova opcija, smestićemo dva ili tri objekta (tekst ili grafika) sa različitih - nesusednih lokacija, u Spike skladište, i zatim otpustiti (smestiti) sadržaj skladišta kao grupaciju na novu lokaciju ili u sasvim novi dokument. Sve stavke nakon prvog "ubacivanja" na novu lokaciju ostaju u spremištu, tako da ih možete koristiti na više mesta. Ukoliko želite da u Spike skladište dodate drugi set stavki, moraćete prvo da ispraznite prethodni sadržaj. Da biste neki objekat smestili u Spike skladište, uradite sledeće: Selektujte tekst ili grafiku koju želite, te pritisnite kombinaciju tastera [CTRL+F3]. Ovaj postupak ćete ponoviti za svaki objekat koji želite da smestite u privremeno skladište. 2. Kliknite unutar dokumenta na mesto na koje želite da "ispustite" sadržaj Spike skladišta. 3. Da biste na ovu novu lokaciju ubacili sadržaj Spike skladišta i pri tome ispraznili sam sadržaj, kliknite kombinaciju tastera [CTRL+Shift+F3]. U suprotnom, ukoliko ne želite da izgubite sadržaj privremenog skladišta, izaberite padajući meni Insert > AutoText > AutoText, pa u listi Enter AutoText entries here pronađite Spike i kliknite Insert.
1.

96

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Šta donosi novo Word 2002? (I deo)

Od kada je Word dobio epitet "prijateljski-nastrojenkorisniku" (user-friendly), Word 2002 (kakva je službena oznaka nove verzije) je najznačajnije unapređenje, još od nadgradnje Word-a 2.0 na Word 6.0 (1992). Word 97 je sa sobom doneo podršku za Unicode i VBA programsko okruženje, te je bio relativno bug-ovit (nestabilan), a Word 2000 je uveo aplikaciju u Internet eru. Word 2002 donosi značajna poboljšanja, pa ćemo vam u nekoliko priloga predstaviti najbitnije promene koje donosi nova verzija. Prvo što ćete primetiti, kada pokrenete novi Word, je nov izgled korisničkog interfejsa. I dalje je podrazumevano da odmah ne možete videti ceo padajući meni, i da se palete Standard i Formatting nalaze u istoj liniji. Ali zato prija novi "ravni", transparentni izgled korisničkog interfejsa, sa pastelnim bojama. Mada je ovo, sa jedne strane, više stvar ukusa, a sa druge - vrsta primenjene Windows kolorne šeme. Pored interfejsa, odmah u oči upada i paleta sa desne strane ekrana, koja prekriva jedan deo radne površine. Ova novina je tzv. Task Pane, ali o njemu nešto kasnije. Počećemo od nekih manjih izmena koje čine glavninu unapređenja. Na primer, pseudo SDI (Single Document Interface - svaki dokument u novom prozoru) interfejs uveden sa Word-om 2000 je sada opcion, što je slučaj i kod drugih aplikacija Office paketa. Treba samo da izaberete meni "Tools > Options > View" i deaktivirate opciju "Windows in Taskbar", ukoliko ne želite da imate pod dugme na Taskbar-u za svaki otvoren Word dokument. Više ne morate da "trpite" (generalno mišljenje) pomoćnika u obliku Office Assistant-a na radnom prostoru. Sada je tu "Ask a Question box" - polje gde možete na "prirodnom" engleskom, da postavite pitanje. Polje je smešteno u desni ugao linije menija (Menu bar) i uvek je dostupno. Još jedna dobra stvar, koja se čeka još od Word-a 95 je mogućnost da možete da menjate boje talasastih linija alatki "Automatic Spell" (spelovanje) i "Grammar Checking" (gramatička provera). Ovom mogućnošću, ljudi koji ne razlikuju boje, ne moraju više da se muče u razaznavanju da li je tekst podvučen crvenom ili zelenom linijom. Podešavanje se vrši preko "Support.dot" makro šablona.

97

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Da vas ne bi previše zamorili novostima koje donosi nova verzija poznatog tekst procesora, nastavićemo sa daljim prikazom u sledećem prilogu. Šta donosi novo Word 2002? (II deo)

Nastavljamo priču o novom Word-u, sa još jednim poboljšanjem. Kao što sigurno znate, pređašnje verzije Word-a nisu imale mogućnost višestruke selekcije nekontinualnog teksta. U isto to vreme Excel je imao tu mogućnost, mogli ste recimo da napravite prvu selekciju, pa da zatim držeći taster "Ctrl" selektujete neki drugi segment teksta, na drugom mestu. Na taj način ste mogli da na nepovezane sadržaje (uglavnom delove teksta) primenjujete iste aktivnosti, kao što su: formatiranje, premeštanje ili brisanje. Koliko puta ste samo, tražili neku mogućnost za sortiranje elemenata u tabelama u slučajevima kada treba da izvršite sortiranje po nečemu drugom osim prve reči u ćeliji? Na primer, kada imate kolonu čije ćelije sadrže imena i prezimena, niste mogli da sortirate tabelu po prezimenu, jer se za sortiranje uzimao ceo sadržaj ćelija (znači, ono što je prvo - ime). Microsoft je dodao tu funkcionalnost, pa tako sada možete uraditi željeno sortiranje (slučaj kada su ime i prezime odvojeni praznim mestom), preko "Sort" dijalog prozora i padajuće liste "Using" (vidi sliku). Da li ste ikada radeći u Print Layout prikazu želeli da uklonite zaglavlja i podnožja virtuelnih stranica papira, i da radite u prikazu koji je sličan "Normal"-u? Izgleda da niste usamljeni u ovom mišljenju, jer je i sam Microsoft dodao ovu opciju. Sada možemo da sakrijemo bele praznine (margine) sa vrha i dna "stranica". Biće potrebno da pozicionirate pokazivač miša između dve "stranice" i da dvostruko kliknete, ili da izaberete meni "Tools > Options > View", te da deaktivirate opciju "White space between pages". Prelaz između dve stranice je obeležen tankom linijom, a vertikalni lenjir se prikazuje samo za stranicu gde se nalazi insertion point (kursor), tako da nećete imati problema da prepoznate kraj jedne i početak druge stranice. Sa daljim upoznavanjem mogućnosti koje donosi novi Word nastavljamo u sledećem prilogu.

98

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Šta donosi novo Word 2002? (III deo)

Nova verzija, možemo reći najpopularnijeg programa svetu, ne donosi velika poboljšanja na polju funkcionalnosti fusnota (Footnote) i endnota (Endnote), ali sada su podržane odvojene šeme nabrajanja i mogućnost lociranja fusnota za svaku sekciju u dokumentu (na kraju teksta sekcije ili svake stranice). Korisnički interfejs na ovom polju je takođe unapređen; sada se sva podešavanja nalaze u jednom dijalog prozoru, umesto ranija dva (vidi sliku).

na

Još jedna nova stvar koju ćete sigurno primetiti su pop-up dugmići "AutoCorrect Options" i "Paste Options", koji će vam iskakati dok budete radili. Ukoliko vam se ne budu svideli možete ih isključiti izborom menija "Tools > Options > Edit" i poništavanjem polja "Show Paste Options buttons" i "Show Auto Correct buttons". Kada se pojavi neki od ovih dugmića, dovedite pokazivač miša iznad njega i prikazaće se strelica za otvaranje liste, ili ovaj opcioni meni otvorite preko tastature putem prečice "Alt+Shift F10". Za uklanjanje opcionog menija pritisnite "Esc". Pored opcionog menija za funkciju "Paste", postoji još jedan način za kontrolisanje ove aktivnosti. U slučaju da ste neki sadržaj prekopirali u dokument putem opcije "Paste Special", sada ga možete i naknadno formatirati. Ovo znači da ako niste zadovoljni izabranim formatom u "Paste Special" dijalogu, možete ga kasnije promeniti. U ranijim verzijama bilo je potrebno da izbrišete iskopirani sadržaj, pa da se ponovo vraćate na drugi izbor, preko menija "Edit > Special". Što se tiče opcije "AutoCorrect" Office XP omogućava veću interaktivnost i kontekstno kontrolisanje formatiranja. Čim u dokumentu napravite neku grešku, ispod datog teksta će se odmah pojaviti tanka linija, koja će se proširiti na celo dugme kada iznad linije dovedete pokazivač miša. Klikom na strelicu videćete meni sa svim kontekstnim opcijama.

99

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Šta donosi novo Word 2002? (IV deo)

Sa verzijom Office XP, Microsoft je doneo jedan nov i potencijalno snažan koncept za sve aplikacije u Office paketu, tzv. Task Pane ("panel za poslove"). Kada pokrenete Word, videćete ovaj panel na desnoj strani radne površine (naravno, može se premeštati), koji će vam na startu ponuditi opcije za otvaranje postojećih i kreiranje novih dokumenata. U svakoj Office aplikaciji postoji nekoliko tipova (sadržaja) ovog panela. Kao što smo rekli, pri otvaranju ćete videti tzv. "New Document" Task Pane, a ukupno ih ima devet. Osnovna namena ovog panela je da zameni veliki broj dijalog prozora za podešavanja, iz ranijih verzija Office-a. Nabrojaćemo sve tipove Task Pane-ova i videti koja je funkcija svakog od njih: New Document - otvaranje postojećih ili kreiranje novih dokumenata. • Clipboard - pregled sadržaja Clipboard-a koji sada ima 24 mesta. Zamena za Clipboard Toolbar, Office-a 2000. • Styles and Formatting - panela za pregled i kreiranje novih stilova, a imate i primere svakog od trenutno dostupnih stilova. • Insert ClipArt - pronalaženje i ubacivanje multimedijalnih sadržaja, kao što su: ClipArt-ovi, fotografije, filmovi i zvukovi. • Recovery - panel koji se prikazuje nakon "pada" Word-a ili Windows-a, a služi za oporavak dokumenata. Inače, nije dostupan u listi panela. • Mail Merge - panel koji vas kroz 6 koraka vodi kroz proceduru kreiranja cirkularnih pisama. • Search - panel koji služi za pronalaženje nekog segmenta teksta na lokalnim diskovima ili mreži, i u određenim tipovima fajlova. • Reveal Formatting - panel koji vam omogućava odličan pregled formatiranja, izabranog dela teksta, gde vas svaka kategorija (Alignment, Paragraph Style, Font...) vodi do određenog dijalog prozora za podešavanje. • Translate - opcija koja koristi ugrađene rečničke fajlove, a omogućava prevođenje reči ili celih selekcija, sa jednog instaliranog jezika na drugi (US verzija uključuje: engleski, francuski i španski jezik).

100

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Šta donosi novo Word 2002? (V deo)

Nastavljamo priču iz prošlog priloga, a u vezi novog Office koncepta Task Pane-a ("panela za poslove"). Objasnili smo šta bi trebalo da predstavlja ovaj koncept i koji ga sve paneli čine. Malo ćemo prodiskutovati jedan od panela "New Document", koji ima neke kontroverze. Kod ovog panela, malo je zbunjujuće (za nove korisnike) da se nakon izbora menija "File > New", umesto uobičajenog dijalog prozora "New", prikaže samo panel. Ovo može da zbuni neiskusne korisnike, koji možda neće primetiti ništa novo na ekranu (ako je upravo prikazan panel "New Document"), a izabrali su komandu "File > New". Ipak, videćete da novi koncept nije izbacio sve dijalog prozore. Ako u panelu "New Document" kliknete na "General Templates", videćete jedan dijalog - "Templates" (isti kao "New", samo različitog natpisa). Ovo ima dosta svojih mana: ovakav način pokretanja dokumenata zahteva više koraka (radnji) nego pre, i nakon otvaranja fajla ili generisanja novog - Task Pane nestaje sa radnog prostora. Ovim više nemate mogućnost izbora nekog drugog panela, već ponovo morate da pozovete njegov prikaz menijem "View > Task Pane". Još gora situacija je kada otvarate više dokumenata, više puta ćete morati da prođete kroz proceduru: "prikaži panel New Document" > "klikni na Blank Document" > "prikaži Task Pane" > "prikaži panel New Document"... Ukoliko preferirate "stari" dijalog prozor "File > New", moćićete da ga "vratite" sa malim podešavanjem linije menija. Izaberite meni "Tools > Customize > Commands", u oknu "Categories" kliknite na "File", pa ćete u levom oknu "Commands" videti tri komande za novi dokument (New). Ali nijedna od ove tri komande se ne odnosi na "stari" dijalog prozor, zato treba da pređete u kategoriju "All Commands", te da u listi komadni pronađete "FileNewDialog". Prevucite ovu komandu (drag-and-drop) u meni "File". Kada ste otpustili ovu komandu u meni, videćete natpis "Other..." (Microsoft stvarno ima smisla za humor), ako vam se ne sviđa naziv za "stari" dijalog, slobodno ga zamenite novim.

101

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Šta donosi novo Word 2002? (VI deo) Mnogo pre nego što su se stilovi i kaskadni stilovi (style sheets, cascading style) počeli koristiti u Web stranicama, koristio ih je MS Word. Mada, još uvek, postoje pojedinci koje zbunjuju stilovi i njihova svrha. Zbog ovoga, često se postavljaju pitanja zašto se Word ponaša, na ovaj, ili na onaj način. Microsoft se trudio da, vremenom, olakša i približi ovakav koncept formatiranja dokumenata početnicima. Da bi situacija bila još gora, u poslednje dve verzije ovog programa, opcije "IntelliSense" i "AutoFormat" pokušavajući da olakšaju formatiranje, još više deluju zbunjujuće. Najnoviji pokušaj privikavanja novih korisnika (ali i onih iskusnijih) na primenu stilova, predstavljaju dva panela, opcije "Task Pane":
• •

Styles and Formatting Reveal Formatting

Pošto je nemoguće zadovoljiti sve, bez obzira koliko se trudili, sigurno je da će ovaj novi koncept naići na podeljena mišljenja. Ali ipak, novi koncept nudi zanimljivu perspektivu. Prva stvar koju ćete primetiti na Task Pane-u "Styles and Formatting" je način prikaza formata trenutne selekcije, odnosno teksta u kome se nalazi kursor. U odnosu na pređašnju verziju, pored prikaza naziva stila, prikazana su i sva ručna podešavanja kojima je nadgrađen osnovni stil. Sledeća stvar koja upada u oči je lista "Pick formatting to apply", a filtriranje prikaza ove liste vršimo preko drop-down polja "Show", koje se nalazi na dnu panela. Ovde imamo četiri standardna filtera:

Available formatting - sva formatiranja koja se koriste u dokumentu, plus stil Heading 1-3. • Formatting in use - sva formatiranja koja su primenjena u dokumentu. • Available styles - svi stilovi korišćeni u dokumentu, plus stil Heading 1-3. • All styles - svi stilovi koji postoje u šablonu Normal.doc, abecedno poređani.

Pored podrazumevanih filtera za stilove, možete kreirati i sopstveni, koji će se zasnivati na bilo kojoj kombinaciji standardnih podešavanja. Na žalost, ovako formiranu listu ne možete snimiti za kasnije ponovno korišćenje. Stavke u listi Pick formatting to apply "kriju" još neke dobre opcije. Ukoliko zadržite pokazivač miša iznad naziva nekog od izlistanih stilova, u ScreenTip-u će se prikazati cela definicija stila. Kod stilova koje ste sami kreirali, pored naziva osnovnog stila videćete i vaše dodatne izmene.
102

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word 2002 - Panel "Reveal formatting"

Opciju "Reveal formatting" upoznali smo još u Word-u 6.0, preko prečice "Shift+F1" i naknadnog klika na neki deo dokumenta, kojom smo dobijali sve informacije o formatu datog pasusa, u vidu velikog Screen Tip-a. U pređašnjim verzijama nije bilo mogućnosti da dobijete ovako podrobnu informaciju, u trenutku kada radite na dokumentu (kucate tekst). Zato je u novoj verziji Word-a došlo do promene u ovom domenu, pa sada ovakav vid informacija zauzima jedan ceo panel Task Pane-a. Osim direktnog izbora "Reveal formatting" Task Pane-a, ostala je i mogućnost da isti panel dobijete prečicom "Shift+F1". Jednostavno pritisnite ovu kombinaciju tastera i kliknite u dokument, odmah potom će se prikazati i Task Pane "Reveal formatting" sa detaljnim informacijama o datom segmentu teksta, plus informacija o formatiranju trenutne sekcije dokumenta. Lista formatiranja za svaku sekciju se otvara klikom na znak plus (+), odnosno kombinacijom "Ctrl+strelica levo/desno", svaka tema u listi predstavlja link ka odgovarajućem dijalog prozoru za podešavanje. Pored toga što imamo direktan pregled formatiranja, aktiviranjem opcije - polja "Distinguish style source" takođe možete videti koji deo formatiranja se primenjuje od izabranog stila. Biće prikazani samo oni atributi gde imamo razliku između trenutnog formatiranja i stila na kome je zasnovano dato formatiranje. Gornji deo panela je rezervisan za opciju upoređivanja dva dela teksta. Potrebno je da potvrdite polje "Compare to another selection", pa da selektujete neki drugi deo teksta. Videćete listu svih atributa u kojima se dva dela teksta razlikuju, i to sa dve stavke sa obe strane. Sa leve strane znaka "- >" nalazi se formatiranje originalnog tela teksta, a na desnoj strani deo teksta sa kojim upoređujemo original. I na kraju, još jedna korisna opcija je prikaz nevidljivih formatirajućih oznaka, koji se poziva potvrdom polja "Show all formatting marks". Ova opcija je analogna dugmetu "Show/Hide formatting marks" koje se nalazi na Standard paleti alatki.

103

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Word 2002 - Opcija praćenja formatiranja

Nastavljamo sa analiziranjem nove verzije MS Word-a, i prelazimo na još jednu novu alatku koja se tiče uređivanja dokumenata. Reč je o alatu koji je Microsoft nazvao Format checking, što znači provera formatiranja, a u stvari se radi o praćenju formatiranja kroz dokumente. Opcija se aktivira preko menija "Tools > Options", i dijalog prozora "Options", na kartici "Edit" nalaze se polja za potvrdu "Keep track of formatting" i "Mark formatting inconsistencies". Isključivanjem prve opcije, isključuje se i druga opcija. Takođe, da istaknemo da ako imate slabiji sistem, isključivanjem praćenja formatiranja ubrzaćete rad samog Word-a. Opcija provere formatiranja ne analizira ceo dokument i nije zamena za onoga koji uređuje dokument. Osnovna namena ove opcije je da označi (obeleži) nekonzistentne delove dokumenta, čije ste formatiranje možda prevideli. Previd se uglavnom dešava ako ne koristite task pane "Styles and Formatting" (upoznali smo ga ranije). Na primer, na slici imamo jednu listu nabrajanja, gde je jedna stavka uvučena u odnosu na ostale. Funkcija provere formatiranja će naznačiti, uz pomoć plave talasaste linije ispod teksta, da imamo nekonzistentno formatiranje. Ako bi kliknuli desnim tasterom iznad nekonzistentnog dela teksta, dobili bi ste sledeće tri opcije: Make this text consistent with formatting... - ovom opcijom automatski se dati deo dokumenta kontekstno formatira. • Ignore Once - ova opcija će ukloniti plavu talasastu liniju i neće ispraviti nekonzistentnost (samo kod prvog slučaja nekonzistentnosti). • Ignore Rule - poslednjom opcijom ćemo ukloniti sve znake nekonzistentnosti u dokumentu, a koje su slične datoj nepravilnosti u formatiranju.

.

104

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Još nekoliko korisnih informacija za Word 95 / 97 / 2000 1. Koristite tastaturu kako biste pomerili redove u Word tabeli (95/97/2000) Kada kreirate tabelu u Wordu, posle toga shvatite da vam je potrebno da promenite redosled nekih redova. To možete da uradite selektovanjem reda koji zelite da pomerite i povlačenjem na novu lokaciju. No međutim, ako radite sa velikim tabelama vrlo teško ćete to da izvedete prethodnom metodom. Kao alternativu, možete da dodate novi, prazan red, pa da preko Clipboard-a iskopirate željeni sadržaj na novo mesto. No, ova operacija zahteva veliki broj koraka. U tom slučaju, mnogo lakše će vam biti ako pomerite red ili redove tabele koristeći tastaturu. Da bi ste to uradili prvo selektujte red (ili redove) koje želite da pomerite. Zatim pritisnite [Alt][Shift] i pritiscima na strelicu gore i strelicu dole pozicionirajte red na željeno mesto. 2. Štampanje dokumenta u obrnutom redosledu stranica – od zadnje stranice do prve (95/97/2000) U zavisnosti od situacije u kojoj se nađete, možda će vam nekada biti potrebno da stranice iz Word-a štampate 'unazad' – od zadnje ka prvoj. Word za ovakav zahtev nudi prilično jednostavno rešenje. Iz menija Tools birajte Options. Kada se otvori dialog Options izaberite karticu Print a zatim overite (čekirajte) opciju Reverse Print Order. Kliknite na Ok. Nakon toga iz menija File odaberite opciju Print da bi ste dokument pustili na štampu ali ovaj put obrnutim redom. 3. Brzo kreiranje prečica u Word-u (shortcut keys) (95/97/2000) Kao što vam je sigurno vec poznato, i u Word-u možete da odredite prečicu sa tastature za bilo koju komandu, makro, font, stil ili slično. Iz menija Tools izaberite opciju Customize a zatim kliknite na Keyboard dugme. (Keyboard karitca u Word-u 95). Zatim, u Customize Keyboard dialog box-u (Keyboard property sheet u Word-u 95) odaberite komandu za koju želite da napravite prečicu.. Zatim u polju Press new shortcut key odaberite željenu kombinaciju tastera , pritisnite dugme Assign i stvar je rešena. Kliknite još dva puta na tastere Close kako bi zatvorili prozore a potom nastavite sa radom koristeći upravo kreirane prečice sa tastature. 4. Isključite mogućnost automatske selekcije teksta (95/97/2000)
105

Microsoft Word – Računarsko obrazovanje

Kada kliknete i povlačite kursor u nameri da selektujete dve ili više reči u vašem dokumentu, Word će automatski selektovati odabrane reči uključujući i prostor među njima, pa čak i onda kada želite da selektujete samo deo reči. Možete da isključite ovu opciju privremeno držeći taster Alt dok pravite selekciju. Takođe možete i trajno da isključite ovu opciju. Iz menija Tools izaberite Options. Zatim klknite na karticu Edit, a potom isključite opciju When Selecting, Automatically Select Entire Word. Kliknite na taster OK i nastavite sa radom. 5. Ubacite tekući datum u Word dokument (2000) Ako vrlo često editujete tekući (danasnji) datum u vašim Word dokumentima verovatno ste se upitali kako to najbezbolnije rešiti. Na sreću, Word ima rešenje i za to – upotreba Word polja za datum. Polje za datum će automatski da ubacuje tekući datum u vaš dokument svaki put kada ga otvorite tj. editujete – neće više biti potrebe da ga sami menjate. Ova opcija je vrlo korisna za zaglavlja (headers) i podglavlja (footers) kada recimo želite da imate tačan datum kada je dokument štampan. Da bi ste ubacili automatsko polje za datum, pozicionirajte kursor na mesto u tekstu gde želite datum. Potom iz menija Insert izaberite Date and Time. Nakon što se otvori prozor izaberite željeni format datuma i overite (izaberite) opciju Update Automatically a potom kliknite na OK. Ako otvorite dokument koji već ima kreirano polje za datum, pozicionirajte se na njegovo mesto i pritisnite taster F9 kako bi Word "ubacio" tekući datum. Ako pak zaboravite da ovo uradite pre nego što dokument pošaljete na štampu, nije važno – Word će automatski to da uradi umesto vas.

6. Omogućite prikaz celog menija * Ako koristite Office 2000 sigurno ste primetili da u pull-down meniju imate pristupa samo opcijama koje se najčešće koriste. Ako želite da pristupite ostalima morate da kliknete na strelicu koja se nalazi na dnu menija. Postoji način da ovo eliminišete tako da budu pristupačne sve opcije. Iz menija View izaberite opciju Toolbar a potom idite na Customize. Kada se otvori prozor Customize idite na Options karticu i isključite opciju Menus show recently used commands first.

106