Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 28. 2/UTORAK, 1. 3. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.054/23.055

Mustafa Mujezinovi}, federalni premijer

Podr`avam plan
rasta penzija u aprilu
Dragan ^ovi} na Krugu 99
Doga|anja u Libiji i evakuacija bh. gra|ana
5. strana

Niko nikog ne tjera
2. strana

Hrvati su neupitno

DANAS PRILOG

okrenuti BiH
Poruka prosvjednika u Splitu

3. strana

Baji}u, bli`i ti se

kraj!

16. strana

U @I@I
Izmjene Krivi~nog zakona BiH

2

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Doga|anja u Libiji i evakuacija bh. gra|ana

Dozvoljeno amnestirati ratne zlo~ince
Uva`e li se preporuke Radne grupe UN-a, amnestije za izvr{ioce te{kih krivi~nih djela vi{e ne}e biti, a prisilni nestanak }e postati samostalno krivi~no djelo
U BiH, dr`avi u kojoj se gotovo sapli}emo o ratne zlo~ince, dozvoljena je njihova amnestija! U`asnuti ovim saznanjem, kao i svi oni kojima smo ovih dana rekli za to, ~lanovi Radne grupe UN-a za prisilne i nedobrovoljne nestanke predlo`it }e u martu na sjednici Vije}a za ljudska prava UN-a nadle`nim bh. organima eliminisanje bilo koje mogu}nosti davanja amnestije za te{ka djela protiv me|unarodnog prava, uklju~uju}i krivi~na djela prisilnog nestanka, saznaje Oslobo|enje iz povjerljivog izvora. Prema Krivi~nom zakonu BiH, amnestiju o kojoj je ovdje rije~ mo`e dati Parlamentarna skup{tina BiH putem zakona.

Niko nikog ne tjera
Vojska, policija, pobunjenici korektni i sve je dobro ako se ne nai|e na lopove, ka`e Zdravko Raji}, Energoinvestov menad`er u toj zemlji i biv{i diplomata
Dr`avljani Bosne i Hercegovine evakuisani avionima BH Airlinesa i libijske aviokompanije Buraq nisu imali nikakvih neprijatnosti tokom napu{tanja Tripolija. Libijci, bez obzira na to da li su obi~ni ljudi ili uniformisani pripadnici vojske i policije, i u novonastaloj situaciji iskazuju dobrona mjer nost pre ma na {im gra|anima. O ovome svjedo~i i Zdravko Raji}, generalni direktor ELPCO - zajedni~ke kompanije Energoinvesta i libijskog partnera, koji je prvim letom stigao u Sarajevo. le su zatvorene samo jedan dan. Odmah nakon govora libijskog vo|e Muamera alGadafija po~etkom minule sedmice i one su otvorene. Banke su tako|er redovno radile, ali zbog velikog broja ljudi koji su podizali u{te|evine bilo je gu`vi pa i povremenog nedostatka novca. Snabdijevanje elektri~nom energijom je neprekidno, komunikacijske veze zagu{ene su

Zdravko Raji}: Prijatelji se ne napu{taju

Mnogi }e ostati
Raji} je ve} 35 godina uklju~en u Energoinvestove aktivnosti u Libiji i dobar je poznavalac te zemlje i njenih ljudi. Bio je tamo i 1976. godine tokom ameri~kog bombardovanja. Uz to, ima i iskustvo diplomate (od 2002. do 2005. bio je ambasador BiH u Indoneziji). „Bojim se da neki novi dikta to ri ho}e da preu zmu vlast“ rekao je u razgovoru za , Oslobo|enje. Trvdi da niko nikog ne tjera da se vra}a u svoju zemlju i sasvim je siguran da }e i mnogi na{i ljudi ostati tamo i do~ekati rasplet doga|aja. Za stanje u Tripoliju ka`e da nije onakvo kakvim se predstavlja u inostranim medijima. Prodavnice, i to ne sve, bi-

Jusuf Halilagi}: Predla`e kako kome {ta padne na pamet

Izmjene po vi{e osnova
No, nije ovo jedina preporuka Radne grupe Kancelarije visokog komesara za ljudska prava UN-a, koja je s ciljem utvr|ivanja ~injenica, a na poziv VMBiH boravila u na{oj zemlji od 14. do 21. juna pro{le godine, i koja je u novembru nadle`nim dr`avnim organima dostavila svoj izvje{taj, predlo`iv{i izmjene tog KZ-a po vi{e osnova, pa i u odnosu na prisilni nestanak. Naime, Sud BiH je pomenutoj Radnoj grupi omogu}io uvid u listu 10 presuda (pretresnog i apelacionog vije}a), po kojima su optu`eni osu|eni zbog po~injenja krivi~nog djela prisilnog nestanka. Iako nije {tedjela ni pohvale, Radna grupa je izrazila rezerve ve} i spram same definicije prisilnog nestanka, koja bi, smatraju eksperti UN-a, trebalo biti interpretirana u skladu s ~lanom 2. Konvencije o za{titi svih lica od prisilnog nestanka iz 2006. godine. Drugo bi rje{enje bilo da Parlament BiH napravi takve izmjene KZ-a „da ovo krivi~no djelo mo`e biti ka`njivo i u situacijama gdje se ne mo`e definisati kao zlo~in protiv ~ovje~nosti.“ Eksperti skre}u pa`nju i na to da krivi~ni zakoni Federacije, RS-a i dis tri kta Br~ko ne uklju~uju zlo~ine protiv ~ovje~nosti niti posebno krivi~no djelo prisilnog nestanka: “Pravna praksa je takva da doma}i sudovi odbijaju primjenji va ti KZ iz 2003. go di ne na

zlo~ine po~injene od 1992. do 1995. godine, nego primjenjuju KZ biv{e Jugoslavije.“ Sla`u}i se sa stavom da je retroaktivna primjena KZ-a BiH dozvoljena u skladu sa ~lanom 7, stav 2. Evropske konven ci je za ljud ska pra va, ovi stru~njaci podsje}aju i na ~injenicu „da je djelo prisilnog nestanka produ`eno krivi~no djelo i da se mo`e kazniti na osnovu ex-post zakonodavstva, ali samo dok se ne utvrdi sudbina nestalog lica ili mjesto na kojem se ono nalazi.“

KONTROLA Policija i vojska su na putu ka aerodromu uspostavile punktove, no kontrole na njima, kada su u pitanju dr`avljani BiH, svedene su na formalnost
samo tokom dana (po no}i se moglo normalno razgovarati), a program bilo koje TV stanice, pa i CNN-a, nije bio ometan. Policija i vojska su na putu ka aerodromu uspostavili punktove, no kontrole na njima, kada su u pitanju dr`avljani BiH, svedene su na formalnost. „Mene niko nigdje nije zaustavio“, kazao je govore}i o onome {to je do`ivio dandva prije nego se vratio u BiH.

Neko od putnika u avionu prema Sarajevu ispri~ao mu je da je stigao iz pravca Torbuka i Ad`udabije `ari{tu protesta i da mu niko nije pravio probleme. No, kako svagdje, pa tako i u Libiji, pojedinci i grupe ovakve doga|aje koriste za kriminalne radnje, postoji mogu}nost da se unato~ svim kontrolama nai|e i na njih.

No}ni pucnji
Prema kazivanjima onih {to su pristigli iz tog pravca, pucnjave je jedino, i to no}u, bilo u podru~ju grada Metiga, odnosno Vilusa, nekada{nje ameri~ke vazduhoplovne baze. Zdravko Raji} na kraju podsje}a na to da je libijski narod uvijek iskazivao visok stepen prijateljstva prema na{im ljudima, posebno onima koji su tamo radili. Saosje}ali su sa nama i pomagali nas tokom agresije. Uvjeren je da ovo {to se trenutno doga|a u Libiji ne}e dugo trajati i da }e takvi odnosi kao i zapo~eti poslovi biti nastavljeni. Jer, prijatelji se ne rastaju tako lako,
H. ARIFAGI]

Ovo postaje luda ku}a
Poku{ali smo dobiti komentar ovih preporuka u Ministarstvu pravde BiH, no generalni sekretar Jusuf Halilagi} tvrdi da od nas ~uje za izvje{taj. Neovisno od toga, Halilagi} primje}uje da su preporuke raznih me|unarodnih tijela u~inile da „ovo postaje luda ku}a“: „Na primjer, OSCE nam ka`e da bi trebalo ukinuti su|enje u odsustvu i taman kada po~nemo vr{iti izmjene u tom smislu, sti`e neka suprotna preporuka. Tako je bilo i u vezi s obaveznim pritvorom za krivi~na djela ka`njiva preko pet godina. Predla`e kako kome {ta padne na pamet i to je ve} postalo neizdr`ivo“ `ali se Jusuf Halilagi}. , Doista, nije li zanimljivo da nacrt izvje{taja nije do{ao tamo gdje bi preporuke trebalo provoditi? Utoliko prije {to glavni izvjestilac Radne grupe Jeremy Sarkin pi{e da bi „bio veoma zahvalan ako bi mu bila dostavljena informacija o uo~enim gre{kama u utvr|enim ~injenicama ili primjeni zakona.“ A ko bi to bolje mogao znati od sekretara Halilagi}a, kojem smo mi profaksali dio izvje{taja!
Edina KAMENICA

V I J E S T I

^estitka Bakira Izetbegovi}a, ~lana Predsjedni{tva BiH

Ponos i ljubav prema jedinoj domovini
Svim gra|anima Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu upu}ujem iskrene ~estitke i najljep{e `elje u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
Prije ta~no 19 godina, 29. februara i 1. marta 1992, na referendumu o samoopredjeljenju ve}inskom voljom smo odlu~ili da Bosna i Hercegovina svoj put nastavi kao nezavisna i suverena zemlja. Bila je to te{ka i i rizi~na odluka, ali za hrabar i ponosan narod jedina mogu}a, podsjetio je ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} u ~estitki svim Bosancima i Hercegovcima povodom Dana nezavisnosti na{e zemlje. Agresivni rat koji je uslijedio Bakir Izetbegovi} nakon tog doga|aja donio je patnju i stradanja, ali nikada ne smijemo zaboraviti da se radilo o izboru izme|u slobode i pot~injavanja, izme|u podjele zemlje i njenog opstanka. Odlukom o nezavisnosti BiH smo potvrdili njen vi{estoljetni kontinuitet i pravo na postojanje. Neka nam ponos i ljubav prema jedinoj domovini budu podstrek da svi zajedno nastavimo graditi sigurnu, stabilnu i prosperitetnu zemlju. Bosna i Hercegovina i njeni patrioti to zaslu`uju.

OSLOBO\ENJE 1. mart 2011. godine ponedjeljak, 28. februar/utorak,
Prof. dr. Dragan ^ovi} na Krugu 99

U @I@I

3

Hrvati su neupitno okrenuti BiH
Hrvatsko pitanje nije rije{eno, a dok to ne bude, ne}e biti ni referendumske BiH, smatra lider HDZ-a BiH
„Poku{aj da se od BiH napravi gra|anska dr`ava u skorije vrijeme ne mo`e dati rezultat. Duboko vjerujem da je takvo rje{enje za BiH sada nemogu}e“ istakao je u , nedjelju na sesiji Kruga 99 prof. dr. Dragan ^ovi}, {estu godinu lider HDZ-a, koji je u nepuna pola sata iznio osnovna stajali{ta stranke na ~ijem je ~elu o tome kuda idu bh. Hrvati. U prepunoj sali sarajevskog Ekonomskog fakulteta uvodni~ar je saslu{ao 15 pitanja i osvrnuo se na (gotovo) svako od njih, ponoviv{i da je neta~no da Hrvati ne znaju {ta ho}e:
Dejtonska BiH nema evropsku budu}nost
Foto: Amer KAJMOVI]

Referendumsko pitanje
„Hrvati su neupitno okrenuti BiH“ ustvrdio je dr. ^ovi} i obja, snio na kakvu BiH misli: “Zna se kakvo je referendumsko pitanje bilo prije 19 godina, i zna se da su Hrvati rekli da `ele nezavisnu, suverenu dr`avu tri naroda i svih gra|ana. Takvo je stajali{te HDZa i danas, ali je i ~injenica da ova, dejtonska BiH nema evropsku budu}nost“ izri~it je dr. ^ovi}, , napomenuv{i da postoji 20 stranaka s hrvatskim predznakom: “Nemamo ni{ta protiv toga da ih bude i 30. Dakle, mi nismo jedini, ali je 63 posto glasova hrvatskog naroda (sli~no referendumskim procentima) pripalo HDZu na posljednjim izborima, i to stavlja odgovornost pred svih nas koji vodimo politiku Hrvata“ ka, zao je dr. ^ovi}, upitav{i da li ne-

„Opasno je igrati se tezom o tri entiteta i nema smisla da se navodi kao dio pri~e o srpskoj, hrvatskoj i bo{nja~koj BiH. Nijedna federalna jedinica nije ekskluzivitet jednog naroda i mi smo zato i predlo`ili potpuno druga~ije ustrojstvo BiH, bez entiteta i kantona, s ~etiri federalne jedinice“ istakao je dr. ^ovi}, , negiraju}i da je ikada izjavio da je on za tre}i entitet. Ali, ~ini se, prema poluglasnom reagovanju, nije u to uvjerio prisutne. ko zna primjer da je neki od du`nosnika HDZ-a ne{to uradio na {tetu BiH. Podsjetio je, tako|er, i na to da je HDZ prije dvije godine sa~inio svoje vi|enje Ustava BiH: “Puno se {pekulira oko toga {ta `ele Hrvati, a mi smo u tom dokumentu dali jasna, nova rje{enja“ rekao je ^ovi}, na, glasiv{i: “Svi su svjesni da hrvatsko pitanje nije rije{eno, a bez toga nema ni referendumske BiH“ . smije negirati legitimna volja jednog naroda. Nemojte se igrati demokratijom“! Dr. ^ovi} se osvrnuo i na izbor @eljka Kom{i}a, ~lana Predsjedni{tva iz reda hrvatskog naroda: “Ne mogu i ne}u govoriti o tome ko je Hrvat, a ko nije. Osobno nemam ni{ta protiv gospodina Kom{i}a. Ako bi, kako mi predla`emo, BiH imala jednog predsjednika, i dva potpredsjednika, ne bih imao ni{ta protiv toga da Kom{i} bude predsjednik BiH. Idealan je, ali sam protiv zloupotrebe volje hrvatskog glasa~kog tijela. Njegovim izborom za hrvatskog ~lanaPredsjedni{tva, {alje se ru`na poruka“ ustvrdio je ^ovi}. E. K. ,

Tre}i entitet

Barem sto

Nakon {to je ~uo da ~lan Kruga 99 (Anton Jekauc) smatra da nema nijednog ~lana HDZ-a koji bi bio dobar za Vije}e ministara, dr. ^ovi} je rekao da je to uvredljiva konstatacija i da je najmanje sto takvih Hrvata u stranci: “A kad je mogao Nikola [piri} biti predsjednik VM-a, mo`e onda svako“ dodao je, brane}i kasni, je i u diskusiji spomenutog Vjekoslava Bevandu, kao ~ovjeka „koji, mo`da, ne umije te~no govoriti, ali je ekspert za ono {to radi“ .

ODGOVORNOST Mi nismo jedini, ali je 63 posto glasova hrvatskog naroda (sli~no referendumskim procentima) pripalo HDZ-u na posljednjim izborima, i to stavlja odgovornost pred svih nas koji vodimo politiku Hrvata

Ulice u Mostaru

Nemojte se igrati demokratijom
Aktuelne probleme oko konstituisanja Doma naroda ^ovi} je ovako objasnio: “Nije `elja blokirati, nego ukazati na to da se ne

Na pitanje kada }e neke ulice u Mostaru, koje nose imena fa{ista biti ukinute, dr. ^ovi} je rekao: “Jo{ nismo na{li dovoljno snage za to, a znamo da je to prevashodno odgovornost HDZ-a“.

Forum parlamentaraca

Safet Halilovi}

Alkalaj u Genevi

Emil Vlajki

Sve~ana akademija [tititi ljudska povodom 1. marta prava
U organizaciji Foruma parlamentaraca BiH-1990, 1. marta 2011. (u utorak) u 12 sati odr`at }e se centralna manifestacija obilje`avanja Dana nezavisnosti BiH, u zgradi Parlamentarne skup{tine BiH (Trg Bosne i Hercegovine br. 1) u Sarajevu. Skupu }e se obratiti ~lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine, gospodin Bakir Izetbegovi}.Ina~e, prije sve~ane akademije, predstavnici Foruma parlamentaraca BiH-1990. }e polo`iti cvije}e na mezarju na Kova~ima.Predsjednik Foruma je Miro Lazovi}. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} povodom 1. marta - Dana nezavisnosti na{e zemlje - uputio je iskrene ~estitke svim gra|anima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Posebne ~estitke ministar Halilovi} {alje raseljenim, prognanicima, povratnicima, porodicama {ehida i poginulih boraca, demobiliziranim borcima, aktivistima i borcima za ljudska prava. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice }e nastaviti pomagati svim gra|anima Bosne i Hercegovine, {tite}i njihova osnovna ljudska prava, obe}ao je Halilovi}.

Zasjedanje Vije}a za ljudska prava
Ministar vanjskih poslova Bosne iHercegovine Sven Alkalaj u~estvovat }e u ponedjeljak u Genevi na zasjedanju Vije}a za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Obra}anje Alkalaja predvi|eno je za prvi dan zasjedanja, u okviru segmenta na visokom nivou, na kojem }e u~estvovati ministri vanjskih poslova i predstavnici vlada zemalja ~lanica UN-a, a koji }e se odr`avati do 2. marta. Zasjedanje Vije}a za ljudska prava UN-a u Genevi trajat }e do 25. marta, a izlaganje {efa na{e diplomacije o~ekuje s velikom pozorno{}u.

Referendum
Dopredsjednik RS-a Emil Vlajki smatra kako je u BiH neophodno organizirati referendum o konstituiranju hrvatske federalne jedinice: "Ako bi bo{nja~ka strana ovu demokratsku formu izja{njavanja odbila, onda bi hrvatski narod imao puno legalno i legitimno pravo za{titi svoje interese kao i ranije, ponovno se organizirati kao samostalan entitet u granicama nekada{nje Republike HB, navodi Vlajki. On smatra da se pred hrvatskim narodom u BiH postavlja egzistencijalna dilema: bezrezervno iskoristiti sve svoje snage za ostvarenje teritorijalnog, politi~kog, ekonomskog i kulturnog identiteta, ili ostati u lancima Va{ingtonskog i Dejtonskog sporazuma.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Arap~i} imao koristi od Inzkove posjete

IZJAVA DANA
U rekordnom je roku Dodik preuzeo bajrak srpskog nacionalizma i postao karad`i}evac broj 1, ali bez Karad`i}evih repova. Za razliku od njega, ^ovi} njeguje sve naslije|ene repove

Inzko u posjeti Udru`enju invalida BiH

Odluka o kreditu potpisana
Do prije koji dan se ~inilo da su nepremostive prepreke za dobijanje sredstava od Razvojne banke za izgradnju fabrike u Kladnju, te da je za sve kriv direktor D`aferovi}, no Zijad Arap~i} sada ima drugu pri~u…
Jo{ je samo potrebna saglasnost Vlade FBiH i prepreka za dobijanje kredita od 5,5 miliona za izgradnju fabrike u kojoj }e se proizvoditi urinari i mokra}ne kese vi{e ne}e biti, potvrdio nam je Zijad Arap~i}, pred sje dnik Udru`enja invalida BiH. Mislio je pritom na fabriku u Kladnju {to je godinama poku{ava izgraditi spomenuto udru`enje, a koje je nedavno posjetio visoki predstavnik Valentin Inzko upravo zbog problema oko tog kredita, i to u Razvojnoj banci FBiH. Zauner, od kojeg smo mi, invalidi, dobili projektni nalog za izgradnju fabrike, izgubiti strpljenje! Kako da mu objasnimo ovo novo otezanje, a postoji {ansa, uz njegovu pomo}, da se u BiH podigne fabrika, druga u Evropi koja bi proizvodila 12 miliona urinara i ~etiri miliona kesa. S njima bismo mogli i}i i na stra na tr`i {ta“, po`alio se Arap~i} Inzku, napomenuv{i da njemu iz Razvojne banke sa mo sti`u obe}anja: “D`aferovi} ima neku svoju taktiku. Ponavlja sutra, sutra, a mi ga sutra vidimo na TVu... Opet bio na sudu i tako se krug za tva ra“, nas ta vio je Arap~i}, pokazav{i Inzku {ta bi u fabrici proizvodilo 240 radnika, ali i njih oko 2.000 u ku}ama. Inzko je obe}ao pomo}i, ~ak je rekao da }e, bude li trebalo, li~no intervenisati kod Nijemca Zaunera za jo{ malo strpljenja. No, sada kada je dobio dugoo~ekivanu odluku Razvojne banke, Arap~i} tvrdi
Foto: A. KAJMOVI] Zijad Arap~i}

Ivo Banac

povjesni~ar

DOBAR

LO[

ZAO

CIVILNA INICIJATIVA O USTAVU
Predstavljaju}i u Sarajevu prijedlog amandmana na bh. Ustav, ugledni profesori i predstavnici civilnog sektora precizno su detektirali sve ono zbog ~ega je ova zemlja ozna~ena kao europska crna rupa. Pritom, nisu iznosili spisak (svojih) `elja, ve} su se vodili bh. realno{}u.

FEDERALNI PARLAMENT
I nakon isteka mandata Zastupni~kom domu Parlamenta FBiH, pla}u i dalje primaju 33 poslanika i jedna savjetnica; samo u sije~nju ove godine to (nas) je ko{talo 90.000 maraka. No, na{i su parlamentarci bili dalekovodi, pa su zakon, koji ih je ovako lijepo osigurao, donijeli pred sam kraj mandata.

REDOSLIJED POTEZA Kada je dobio dugo o~ekivanu odluku Razvojne banke, Arap~i} tvrdi da direktor D`aferovi} nije ni bio kriv: „Neki slu`benici u banci nisu znali redoslijed poteza“, isti~e Arap~i}
da direktor D`aferovi} nije ni bio kriv: „Neki slu`benici u banci nisu znali redoslijed poteza“, isti~e Arap~i}.

Sve pretpostavke
Tada, pred nekoliko ~lanova Udru`enja, i pred svitom novinara, Arap~i} je informisao Inzka kako postoje sve pretpostavke za dono{enje odluke o kreditu, ali ove ipak nema: „Dobili smo garancije federalnog Zavoda za zapo{ljavanje, dva ministra stoje iza ovog projekta, no uzaludno je. Bojim se da }e Nijemac, gospodin Manfred

Pametnija posla
Pa iz svega proizlazi da visoki predstavnik, koji je, ina~e, obe}ao prisustvovati postavljanju kamena temeljca za kladanjsku fabriku, nije ni trebalo da dolazi u hladne prostorije Udru`enja. Barem u ovoj zemlji je imao tog dana pametnijeg posla.
E. K.

MILORAD DODIK
Predsjednik RS-a jo{ jedanput je nepokolebljivo stao na branik svoga entiteta. Zamjeniku ameri~ke dr`avne tajnice Thomasu Countrymanu prisegnuo je na posve}enost europskom putu BiH, ali da RS nitko i nipo{to ne dira. Amerikanac je, pak, kazao kako je teritorijalni integritet BiH neupitan, ba{ kao i njezina dva entiteta. Rije~ju, vrlo ugodan subotnji razgovor. Za Dodika.

VIJEST U OBJEKTIVU
Sarajevski komunalci koje, ina~e, snijeg, gotovo svake godine iznenadi, u nedjelju su, ipak, uspjeli zabaviti Sarajlije. Nakon {to su sunce i jugo gotovo otopili snijeg, ja ke ko mu nal ne snage s mehanizacijom su napale ulice u sredi{tu grada. Vi{e su se, dodu{e, sun~ali, negoli ~istili. Jer, gotovo da i nisu imali {to raditi. No, ne ka se ne {to doga|a.

DAMIR ALI]
Tuzlanski se odvjetnik sna`no anga`irao na pripremi tu`be protiv biv{e ha{ke tu`iteljice Carle del Ponte zbog uni{tavanja oko 1.000 predmeta prona|enih u masovnim grobnicama. Zna~ajnu pomo} pru`it }e mu londonske kolege Hugh Mercer i Fergus Randolph, koji uop}e ne sumnjaju u pravedan rasplet.

Kasno

VIJEST U

BROJU

radnika koji radi na crno prona{li su u 2010. inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove.

481

OSLOBO\ENJE 1. mart 2011. godine ponedjeljak, 28. februar/utorak,
Mustafa Mujezinovi}, federalni premijer

INTERVJU

5

Podr`avam plan rasta penzija u aprilu
U nacrtu bud`eta FBiH za 2011. godinu bi}e 45 miliona za stari dug Zavodu PIO mo`e uticati na rast cijena `ivotnih namirnica na svjetskom tr`i{tu
Razgovarala: Senita [EHER^EHAJI]

Vlada poduzima mjere, ali ne
jen bud`et. U tom slu~aju, do{lo bi zaista do velikih problema u finansiranju javne potro{nje i svega onoga {to se finansira iz bud`eta. Ali, opet ka`em, ne vidim razloga da vlast ne bude formirana. O~ekujem da }e svi pokazati odgovornost, svjesni mogu}ih problema do kojih mo`e do}i ako do 31. marta ne bude usvojen bud`et. • Za{to se iz privremenog finansiranja FBiH poku{ava izdvojiti novac (500.000 KM) za parlamentarne politi~ke stranke u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH kad on nije formiran do kraja, a novi saziv Dom naroda se jo{ i ne zna i pritom nijedan od domova ne odr`ava sjednice? - Odluka je bila na sjednici i to je usvojeno. Moramo znati da to nisu plate liderima stranaka, nego ljudima koji tamo rade i ne mo`emo ih ostavljati bez plata. Nije ni predizborno vrijeme, pa da se mo`e re}i da ta sredstva stranke ula`u u propagandu. Jednostavno, moramo voditi ra~una o ljudima koji su zaposleni unutar stranaka, to su njihove plate, a oni nisu krivi {to se politi~ke stranke nisu dogovorile o formiranju vlasti. Moram re}i da je to samo ~etvrtina sredstava koja }e biti osigurana za politi~ke stranke u ovoj godini. • Je li te{ko rukovoditi Vladom u kojoj dio ~lanova pripada strankama koje ne}e biti u vlasti, a dio onim koje jo{ ne znaju ho}e li biti u vlasti? - Bilo je te{ko prvi mjesec nakon izbora. Me|utim, sad, nakon odre|enog vremena, stvari su sazrele i radimo bez problema, bolje nego u predizbornoj godini. • Kako }ete provesti 1. mart? - Moram se odmoriti po{to je tempo paklen, pa mislim da }u u le`e}em polo`aju proslaviti Dan nezavisnosti.

• Ovih dana u javnosti se govori o nezadovoljstvu gra|ana FBiH ukupnom situacijom, od socijalne pa do sporosti u formiranju vlasti. Kako Vlada FBiH, kao jedan od organa koji radi u punom kapacitetu mada je u tehni~kom mandatu, gleda na sve to? Je li realno o~ekivati bunt gra|ana? - Ni{ta se nije promijenilo, pa da bismo rekli da je situacija pogor{ana u odnosu na raniji period. Jasno je da je pove}anje cijena, koje se de{ava i kod nas, uslovljeno vanjskim faktorima. Jednostavno, ponuda i potra`nja govore o tome da se pove}avaju cijene osnovnih `ivotnih namirnica. Mi smo to prevenirali i, prije svega, onaj dio koji je za socijalno ugro`ene kategorije stanovni{tva pokriven odlukama Vlade FBiH. Dakle, svi koji su korisnici narodnih kuhinja dobili su i vi{e nego {to treba pomo}i za jedan du`i period. Zatim, ograni~ili smo neosnovan rast mar`i koje prate te cijene. Zna~i, uklonjen je jo{ jedan element, a ono {to ne mo`emo ukloniti, to je rast cijena osnovnih `ivotnih namirnica na svjetskom tr`i{tu. To nije do Vlade FBiH. Nisu smanjena nikakva socijalna primanja i davanja. Prema tome, ne vidim da je to uzrokovano nekakvim pogre{nim potezima vlasti i stoga nema potrebe za buntom. Bunt se proizvodi i mo`e se proizvesti politi~kim putem, dakle stvaranjem nezadovoljstva kod ljudi i obja{njavanjem, eto, kako nema vlasti... Vlasti ima, me|utim, ona nije u punom kapacitetu, jer na kraju mandata se neke stvari ne rade. Me|utim, to jo{ nema direktnog odraza na standard ljudi. • Penzioneri su me|u sigurno najugro`enijim kategorijama

stanovni{tva u FBiH, mada su penzije redovne, ali se ne pove}avaju.

Benefiti i podba~aji
- Ali su i najpovla{teniji. Dakle, ovaj 21 mjesec, od prvog dana pobrinuli smo se prvo da se penzije ne smanjuju iako je priliv penzionera u FBiH bio puno ve}i od rasta prihoda Zavoda penzijskoinvalidskog osiguranja. A, znamo, penzioni fond i njegovi prihodi su u pro{loj i pretpro{loj godini rasli sa tri posto. Ali je prirast broja penzionera bio preko tri posto. I, stoga, iako je trebalo da do|e do smanjenja penzija, nije do{lo zahvaljuju}i i djelovanju federalne Vlade. Posebno ekstra anga`manom da se dodatni novac stavi u penzioni fond. Na`alost, nije bilo spremnosti kod odre|enih organa, kao {to je Agencija za privatizaciju FBiH - a sad znamo i za{to - da se krene u privatizaciju onoga {to se moglo na tr`i{tu prodati, iz ~ega bi 20-35 posto i{lo u penzioni fond. Ali sve ima svoje lo{e, ali i dobre strane, pa ostaje za naredni period da se penzioni fond dalje popravlja. Dakle, ako je iko imao neki benefit od rada ove vlade, to su bili, prije svega, penzioneri. Ne mo`emo biti zadovoljni visinom, ali ako uporedite federalnu penziju sa primanjima penzionera u okru`enju, pa i u Republici Srpskoj, vidjet }ete koliko je ipak bolje u FBiH. Nadam se da }e se takav trend nastaviti, jer to je na{ dug prema onima koji su sada u penziji, ali i ulaganje u ne{to {to se zove sutra{nji interes dana{njih generacija koje }e sutra biti u penziji. Ako mi ostavimo to u lo{em stanju, do~ekat }e i nas. • Nedavno je u razgovoru za na{ list direktor Zavoda PIO FBiH najavio mogu}nost pove}anja penzija u aprilu za pet posto. [ta ka`u Vladine analize

Mustafa Mujezinovi}: Bunt se proizvodi politi~kim putem

SAVJET Moj je savjet penzionerima, ako se i promil pove}avaju penzije, prihvatite, jer kad krene takav trend, onda ide nabolje

i da li mo`ete potvrditi da mo`e do}i do pove}anja penzija? - Li~no sam podr`ao taj stav Upravnog odbora Zavoda PIO FBiH, nije Vlada, jer nije to ni razmatrala. Ali, ta kalkulacija je na realnoj osnovi. Dobili smo 43 miliona KM ekstra para, {to je oko dva posto od ukupnog priliva penzionog fonda na godi{njoj osnovi. Moja je `elja i intencija da ova vlada u prednacrtu bud`eta za ovu godinu, koji }emo mo`da razmatrati u narednih desetak dana kako bismo ga ostavili ga kao tehni~ki materijal novom sazivu Parlamenta FBiH i novoj vladi, planira i insistiram na tome da se po svaku cijenu planira 45 miliona KM Zavodu PIO FBiH. To je ~etvrtina ukupnog duga Vlade prema Zavodu PIO iz ranijih godina. Napominjem da to nije dug iz ove godine, nego iz ranijih kad se op}e nisu upla}ivala sredstva za povla{tene penzije. Uz ta dva uslova, od kojih je jedan ve} ispunjen, i uz nastavak priliva prihoda kao do sada - a znamo da to nije vje{ta~ki jer nisu plate u administraciji rasle, ta davanja su smanjena i u dvije godine u{te|eno preko 60 miliona racionalno{}u isplata - stvorit }e se preduvjeti za makar malo pove}anje penzija. I moj je savjet penzionerima, ako se i promil pove}avaju penzije, prihvatite, jer kad krene takav trend, onda ide nabolje. Dakle, podr`avam plan Upravnog odbora Zavoda PIO. • Odluka o privemenom finansiranju FBiH isti~e 31. marta. Vlast se sporo formira, {ta }e biti nakon toga?

Strana~ke pla}e
- Nema razloga da ne vjerujemo da }e do tada biti formirana vlast... Ukoliko se blagovremeno ne formira vlast, postoji opasnost da do isteka odluke o privremenom finansiranju ne bude usvo-

TAKORE]I... O[TROUMNO
Na~elnik Op{tine Derventa Milorad Simi} potpisao je u nedjelju sa 328 studenata ugovore o stipendiranju, za {ta je iz lokalnog bud`eta izdvojeno 275.000 KM. Simi} je rekao da se Op{tina opredijelila da stipendira sve studente koji ispunjavaju uslove. "Oni, kada zavr{e {kolovanje, nemaju nikakve obaveze prema Op{tini i mogu da rade gdje god ho}e. Derventska op{tina nekim svr{enim studentima omogu}ava i izvo|enje prakse kako bi polo`ili dr`avne ispite i na taj na~in `elimo da pomognemo mladim ljudima", rekao je Simi}.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Slu~aj Muniba Uzuni}a iz Zvornika

Povratnik pretu~en u policijskoj stanici
Dodali su mi maramicu da obri{em krv, dok mi je Stefan rekao da ne smije krv ostati po zidu, ina~e }e me ubiti, ispri~ao nam je Munib
Munib Uzuni}, 38-godi{nji ratni vojni invalid i povratnik u zvorni~ko naselje Snagovo, u razgovoru za na{ list tvrdi da je 16. februara ove godine pretu~en u prostorijama Policijske stanice u Zvorniku.

Raste broj nezaposlenih
U Bosni i Hercegovini je u decembru 2010. u pra vnim su bje kti ma bi lo 683.399 zaposlenih osoba. U odnosu na novembar 2010. broj zaposlenih se smanjio za 0,4 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH. Zamjenik direktora Agencije Fadil Fati} je istakao da je u decembru 2010. registrovano 522.080 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih, prema njegovim rije~ima, pove}ao se za 0,6 posto. Najve}i broj nezaposlenih osoba je s VKV i KV kvalifikacijom 189.293, zatim osobe s NK 160.258 i sa srednjom stru~nom spremom 127.610. Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba vi{eg obrazovanja, tj. V[S - 7.191, a zatim osobe s visokom {kolskom spremom 21.743. J. Sa.

Munibov `ivotni pakao

Munib Uzuni}: Nikad u `ivotu nisam ni{ta ukrao

Ro{tilj i koko{ke
Naime, kako tvrdi, on je 15. februara dobio poziv na informativni razgovor, te je dan poslije oti{ao u Policijsku stanicu u Zvorniku kod izvjesnog inspektora Stefana. “Ovaj tobo`e informativni razgovor pretvorio se u krvavi razgovor. U{ao sam kod tog inspektora i on mi je stavio na teret da priznam da sam od nekog kupio dvije ukradene koko{ke i ro{tilj. Kasnije me optu`io da sam ja sa tom osobom, koja mi je prodala te stvari, obio neku vikendicu” ispri~ao sam je Mu, nib, navode}i da ga je inspektor poslije pitao da li ima ~eki} kod ku}e i ima li {ta od nedozvoljenih sredstava. Potom, kako nam je kazao, poslao ga je ispred kancelarije da razmisli i ako ho}e da prizna, ina~e }e u zatvoru provesti 24 sata. “Nakon pola sata opet me uveo u kancelariju, a onda su u{la jo{ dvojica u civilu. Jedan je bio debeo, a ovaj {to me tukao zajedno sa Stefanom bio je pro}elav. Pitao me gdje su ~amac, ro{tilj i koko{ke i kome sam ih prodao. Odgovorio sam da ni{ta ne znam. Nikad u `ivotu ni{ta nisam ukrao, i iako sam osoba sa invaliditetom, `ivim od

Popovi} novi predsjednik
Za novog predsjednika UO Gorske slu`be spasavanja u Gora`du imenovan je Ervin Popovi}. Dosada{nji predsjednik Hazim U{anovi} Baja povukao se sam, `ele}i prepustiti mla|ima da upravljaju ovom slu`bom. Za U{anovi}a, koji }e i dalje, s iskustvom od 32 godine ~lanstva u GSS-u, u~estvovati u akcijama ove slu`be prire|ena je i opro{tajna sve~anost. Ina~e, na izvje{tajnoj Skup{tini Gorske slu`be izvr{ena je analiza aktivnosti iz pro{le godine, a gorski spasioci prisjetili su se brojnih intervencija, poput u~e{}a u akciji na jezeru Peru}ac. Anga`man gorskih spasilaca bio je intenzivan i u vrijeme decembarskih poplava koje su zadesile Gora`de. U GSS-u o~ekuju nabavku nove opreme, a planovi u 2011. godini, izme|u ostalog, podrazumijevaju i podmla|ivanje ~lanstva slu`be te organizovanje {kole planinarA. H. stva i alpinizma.

Kako nam je ispri~ao Munib, on se kao 20-godi{njak uklju~io u odbranu BiH od agresije. Cijeli rat je bio na prvim borbenim linijama, a tada je i te{ko ranjen. Brat mu je poginuo 1992. godine, a s porodicom je `ivio u jednom naselju u blizini Tuzle. Njegova majka i sestra su pro{le kroz `enski logor Liplje, gdje su mnoge `ene silovane. Otac mu je preminuo 1996. godine. Prije nekoliko godina se vratio u mjesto Snagovo kod Zvornika i po~eo se baviti poljoprivredom i sto~arstvom. Trenutno `ivi sa majkom.
Mislio da }e mu prebiti nogu

svoga rada” ispri~ao nam je , Munib koji dodaje da ima tri {tale u kojima se nalazi stoka u vrijednosti od 20.000 maraka, te da se nema kad baviti kriminalnim radnjama. Ka sni je, pre ma ri je~ima Muniba, govorili su mu da

la`e, te da je prijetio izvjesnom Smr~i. “Udarajte me, ka`em im. Ubijte me, ali ja nisam i ta~ka. Koliko me udarao pendrekom, ja sam osjetio vrtoglavicu. Mislio sam da }e mi prebiti nogu kada me je udarao ci-

pelom. Dodali su mi maramicu da obri{em krv, dok mi je Stefan rekao da ne smije krv ostati po zidu, ina~e }e me ubiti” ispri~ao nam je Munib. , Zatim, prema njegovim rije~ima, optu`ili su ga zbog toga {to je neku osobu zvao da mu utovara |ubre. Potom, ~ovjek s pendrekom mu je opsovao majku dva puta i kazao da mu se gadi jer je ~upav. “Po~eo sam plakati iz sveg glasa. Onaj Stefan mi je rekao da {utim, kako ga ne bi ~uli na~elnik stanice ili komandir. Tada su zatvorili prozor da se ne ~uje. Ostali su iza{li oko pola 12. Tada mi je rekao ho}emo li se pomiriti i tek onda da dam izjavu. Onda mi je rekao da od mene zavisi ho}e li se ovo ~uti ili ne}e” pre, pri~ao nam je Munib. Nakon saslu{anja je oti{ao do toaleta i umio se, te napustio Policijsku stanicu. Ro|ak ga je odvukao do Tuzle, gdje su mu ura|ene pretrage i gdje je izvadio nalaze.

Za{to?
“Dva dana nisam mogao da udahnem. Tijelo mi je plavo kao mastilo. Jo{ mi nije jasno zbog ~ega su me tukli i vrije|ali. Mislim da su ovo radili zbog toga {to sam ratni vojni invalid. Jo{ se pitam zbog ~ega su me ispitivali gdje sam ranjen i kakve veze oni imaju s tim”, svjedo~i Munib, koji je kazao da }e podnijeti privatnu tu`bu protiv osoba koje su ga saslu{avale.
Samir KARI]

Peri}: Nije bilo upotrebe sile

Dragomir Peri}, portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina, u izjavi za na{ list je kazao da je Munib Uzuni} saslu{an u prostorijama zvorni~ke policije 16. februara, pod sumnjom da je bio sau~esnik u kra|i u jednoj vikendici. “Prethodno je privedeno jedno lice u vezi sa tom kra|om. Od Muniba Uzuni}a je uzeta pisana izjava i oko 11.15 je pu{en ku}i. Nije bilo nikakve upotrebe sile. O cijelom doga|aju je obavije{ten i tu`ilac” kazao nam je Peri}. ,

Op}insko vije}e Kalesija Ukraskamen na SASE
Na sekundarno slobodno berzansko tr`i{te uvr{teni su vrijednosni papiri dioni~kog dru{tva Ukraskamen iz Posu{j, saop}eno je iz Sarajevske berze - burze. Ovaj emitent imat }e oznaku UKKPR, a emitirana su 265.972 vrijednosna papira nominalne vrijednosti 10 KM.

Posao }e dobiti 12 osoba
Zapo{ljavanje }e se realizovati posredstvom poslodavaca iz kalesijske op}ine
Na po slje dnjoj sje dni ci Op}inskog vije}a Kalesija donesena je odluka da se ove godine iz bud`eta izdvoji oko 130.000 maraka, koje }e se utro{iti za finansiranje zapo{ljavanja 12 osoba sa podru~ja ove op}ine. Od toga }e se za pet osoba sa visokom stru~nom spremom mjese~no izdvajati po 700 maraka, dok }e sedam osoba sa srednjom stru~nom spremom dobivati naknadu od 350 maraka. Zapo{ljavanje }e se reazlizovati posredstvom poslodavaca sa podru~ja op}ine Kalesija u trajanju od godinu. Tako|er, na sjednici je donesena odluka koja se odnosi na podsticajna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju. Bud`etom op}ine Kalesija za ovu gdinu planirana su sredstva od 150.000 maraka za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Od ovog iznosa, 100.000 maraka dodijelit }e se fizi~kim licima - registrovanim proizvo|a~ima mlijeka, dok }e 50.000 maraka biti dodijeljeno na ime naknade za eventualna uginu}a stoke, edukaciju poljoprivrednika i nabavku aparature za laboratorijsko ispitivanje

Saradnja FBiH i Vojvodine
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, u saradnji s Privrednom komorom Vojvodine, organizirat }e susret privrednika iz Federacije BiH i Vojvodine. Susret i bilateralni razgovori firmi sa podru~ja Federacije BiH i partnera iz Vojvodine planirani su za 9. mart u zgradi PKV-a u Novom Sadu. Zainteresirane kompanije pozvane su da u~estvuju u razgovorima.

Za zapo{ljavanje 130.000 maraka

uzoraka zemlji{ta. Na sjednici je usvojena i odluka o dodjeli u zakup poslo vnog obje kta Grad ske tr`nice i zemlji{ta oko tr`nice za parking prostor. Po~etna cijena zakupa, koji }e se oba-

viti putem usmenog javnog nadmetanja, iznosi dvije i po marke po kvadratu za pija~ni prostor, dok }e cijena zakupa parking-prostora iznositi jednu marku mjese~no.
S. K.

OSLOBO\ENJE 1. mart 2011. godine ponedjeljak, 28. februar/utorak,
MEHURI]I: Vlasnik poklanja ku}u u kojoj je 1992. godine odr`ano vojno savjetovanje PLBiH

DOGA\AJI

7

VIJESTI

Op}ina, Kanton i FBiH
poklonu gledaju u zube?
Aga no vi}: Bi lo bi lo gi~no da ku}u pod svo je preu zme Mi nis tar stvo za bo ra~ka pi ta nja FBiH Za sa da, ni Op}ina, ni Kan ton, ni Fe de ra ci ja BiH ni su po ka za li spremnost da poklon - ku}u i prihvate
I ove je godine, prve sedmice u februaru, obilje`ena devetnaesta godi{njica od savjetovanja koordinatora regionalnih {tabova Patriotske lige BiH, odr`anog 7. i 8. februara 1992. u Mehuri}ima, nadomak Travnika. Obilje`avanje je proteklo mirno, tiho, bez politi~ara pa i aktu al nog ru ko vod stva PLBiH. No, na desetine patriota iz cijele BiH do{le su u Mehuri}e. Slikale su se, me|u ostalim, i ispred ku}e u kojoj je savjetovanje odr`ano. Vlasnik ku}e je Ferid Ajanovi}, koji je deset godina prije agresije na BiH trbuhom za kruhom oti{ao u [vicarsku.

Stop majorizaciji Hrvata
U organizaciji Hrvatskog intelektualnog zbora BiH, Hrvatskog studentskog politolo{kog foruma, te Studentskog zbora Sveu~ili{ta u Mostaru, u Travniku je odr`ana javna tribina Stop majorizaciji nad Hrvatima u BiH. Na tribini su govorili predsjednik HSPF-a Ivan Kraljevi}, Zdenko Antunovi}, ~lan HIZ-a, Nikica Tomi}, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Tvrtko Milovi}, novinar Glasa Amerike, zatim prof. dr. Mile Lasi} sa Sveu~ili{ta u Mostaru, Josip Kvasina, predsjednik Kluba hrvatskih zastupnika u Skup{tini SB@-a, te drugi zastupnici politi~kih stranaka s hrvatskim predznakom. Predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Tomi} poru~io je kako je bit peticije Stop majorizaciji... utjecaj na stvaranje vlasti, na ustavne promjene i izmjenu izbornog zakona, dodav{i da potpisnici peticije nisu bili isklju~ivo Hrvati.

Istihara
"Ferid odavno ve} kani svoju ku}u pokloniti kako bi u njoj napravili muzej. Nisam prihvatio da se ku}a pokloni pojedincu ili nekoj bora~koj organizaciji. Savjetovao sam da se ku}a da na upravljanje Op}ini ili Kantonu ako su spremni i obilje`avati 7. ili 8 februar kao zna~ajan dan u historiji BiH. Nekako mi je logi~no da ovu ku}u pod svoje preuzme Ministarstvo za bora~ka pitanja FBiH. Opet, bojim se, Ferid bi se mogao predomisliti", misli Zihnija Aganovi}, pukovnik Armije RBiH koji je te 1991. godine imao za da tak da oda be re mjesto i osigura odr`avanje vojnog savjetovanja s kojeg }e pote}i Direktiva za obranu suverene BiH. Direktivu je napisao general Sefer Halilovi}, a pomagali su mu Rifat Bilajac i Zi}ro Suljevi}. No, ni pri~a o ku}i u kojoj je odr`ano savjetovanje nije nezanimljiva. Ferid je, ispri~ao

U RS-u jo{ {est oboljelih od H1N1
Mehuri}i: Patriote ispred ku}e u kojoj je odr`ano savjetovanje

je svojevremeno pukovnik Aganovi}, zemlju kupio od nekog Hrvata. Budu}i je kanio na toj zemlji ku}u praviti, ode kod neke `ene, zamoli je da klanja istiharu pa da odlu~i. "@ena je rekla Feridu kako }e ispod ku}e na}i kosti {ehida, pa neka ih pokopa. A ku}u pravi jer, rekla je, dogodit }e se u njoj ne{to veliko. Sad, nakon rata, 1997. godine pitao me je Ferid ko mu je te 1992. bio u ku}i. Velim, sve ugledni ljudi, dana{nji generali", pri~a Aganovi}. Sje}a se Aganovi}, sedam je dana razmi{ljao o tome da li da se prihvati zadataka koji je dobio glede organiziranja vojnog savjetovanja. Najprije mu je na um pala Zenica, potom Travnik. Ali se odlu~io za Mehuri}e i "ku}u na osami". Savje to va nje je, obja snit }e, odr`ano pod velom dervi{kog

sijela. A da se pazilo na sigurnost u~esnika savjetovanja, jeste. Hljeb se nije kupovao, pekla ga je Bilka, Zihnijina `ena. I mlijeko koje preno}i prosipalo se "jer nikad ne zna{ je li neko u njega mo`da tokom no}i sasuo otrov".

Dug jezik
Sad, aktualno rukovodstvo Patriotske lige BiH kojega vodi Avdo Hebib godinama ne dolazi u Mehuri}e kako bi, zajedno s ostalim patriotama obilje`ilo godi{njicu vojnog savjetovanja. Bi}e, politika je u pi ta nju. Ka ko god, ni Op}ina, ni Kanton, ni Federacija BiH nisu pokazale spremnost da poklon - ku}u i prihvate. Bi}e, opet treba klanjati istiharu, pa vidjeti {ta s ku}om na poklon? Helem, tom historijskom

savjetovanju u Mehuri}ima prisustvovali su Hasan ^engi} (u ime SDA), te Rifat Bilajac, Zi}ro Suljevi}, Meho Kari{ik, Dervo Harbinja i Atif [aronji} (u ime Glavnog {taba PLBiH), te komandanti regija: Faid He}o (sarajevska), Vahid Karaveli} (tuzlanska), Hajrudin Osma no vi} (bi ha}ka), D`emal Merdan (zeni~ka), Halid Hafizovi} (dobojska), Omer Jandri} (subregija Livno), Zihnija Aganovi} (doma}in i u~esnik), te Hajrudin Hubo i Mehdin Hod`i}. Vojni~ku karijeru spomenutih, manje-vi{e, znamo. Ali je zanimljivo znati da je Dervo Harbinja, biv{i major JNA, svoju vojnu karijeru zavr{io kao obi~ni demobilisani pripadnik Armije RBiH. Imao Dervo dug jezik.
A. BE^IROVI]

U Republici Srpskoj je u subotu prijavljeno {est novih oboljelih osoba od H1N1, {to je u posljednjih nekoliko dana najmanji broj. Klini~ki centar Banja Luka prijavio je tri pacijenta koja su bila pozitivna na novu gripu A tokom analize na brzi test, bolnica u Isto~nom Sarajevu dva, a jednog zdravstveni centar u Fo~i. Ukupno je u banjalu~kom Klini~kom centru hospitalizirano 30 pacijenata, a u Jedinici intenzivne medicine smje{ten je jedan te`e oboljeli. Po podacima Instituta za za{titu zdravlja, od H1N1 do sada su oboljele 962 osobe, a broj trenutno hospitaliziranih je 41. U ovom bh. entitetu do sada su umrle ~etiri osobe s potvr|enom gripom A (H1N1).

Promovisan prvi ekolo{ki magazin

Predstavnici OIE-a posjetili Brovis
Firma Brovis d.d. Visoko ugostila je u predstavnike Svjetske organizacije za zdravlje `ivotinja (OIE). U sklopu misije obi{li su najve}e kompanije kojima su usluge veterinarske slu`be neophodne, a u cilju evidentiranja uvjeta rada veterinarskih slu`bi u BiH. Tim povodom posjetili su i firmu Brovis d.d. Visoko kao najve}i peradarski kompleks u BiH. Na sastanku odr`anom u prostorijama firme predstavnici OIE-ove PVS misije, Ureda za veterinarstvo BiH, federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Veterinarske inspekcije ZDK-a te Asocijacije za peradarstvo BiH razgovarali su o koracima koje treba napraviti da bi se bh. veterinarska slu`ba uskladila sa zahtjevima EU.

Korak ka zdravijoj okolini
Cilj promovisati ekolo{ke vrijednosti, ali u isto vrijeme ukazati na problem
Prviekolo{kimagazin sa podru~jaTuzlanskog kantona pod nazivom Ekoteka promovisan je u Tuzli. Rije~ je o zajedni~kom projektu Izdava~ke ku}e Promus media iz Tuzle i Ministarstva za prostorno ure|enje i za{titu okoli{a Tuzlanskog kantona, ~iji je cilj promovisati ekolo{ke vrijednosti, ali u isto vrijeme ukazati na probleme, koji svakodnevno ugro`avaju `ivotnu okolinu na podru~ju TK-a. „Cilj je da kroz ovakav magazin ujedinimo sve snage koje `ele sa~uvati svoju `ivotnu sredinu. Ovo je mali korak, ali je bitan. Ovdje se mogu na}i pozitivni primjeri, ali i kritike, koje trebaju pomo}i da rije{imo neke probleme“ ka, zala je Sne`ana Agi}, predsjednica Redakcijskog kolegija prvog ekolo{kog magazina u TK-u. Interesantno je da su u prvom broju svoje mjesto na{le pozitivne pri~e, poput te`nje Op}ine Grada~ac da izgradi prvu sanitarnu deponiju, ali i pri~a o opravdanosti modernizacije deponije Desetine kod Tuzle, za koju je sredstva dala Evropska unija. Ina~e, magazin je {tampan u 10.000 primjeraka i bi}e besplatno podijeljen stanovnicima trinaest op}ina Tuzlanskog kantona. A. [e.

8

OGLASI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

9

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Devetnaest godina poslije

O
FOKUS
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Danas BiH umjesto krajina ima entitete, Evropa - koja je na{ u`as samo promatrala - preko Miroslava Laj~aka poru~uje da ima strategiju za nas, ali jo{ je rano da nam je otkrije, Amerika - koja je rat zaustavila - javno priznaje da od svega ima samo volju da nam pomogne, a svijet sve vi{e li~i na onu posljednju epizodu Nadrealista kada svi okolo ratuju, a mi se - svako u svojoj sobi - busamo u prsa {to smo i to prvi obavili

slo bo|enje da nas izlazi u prazni~nom ruhu: dvobrojem i s pove}anim obimom novine obilje`avamo praznik - Prvi mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Priznajem, ovaj je potez rezultat pisama na{ih ~itatelja, koji su nam - s pravom - zamjerili {to novina, koja se zala`e za BiH, izlazi na dan praznika. Bilo je tu i nekih optu`bi da smo pristali na logiku onih politika i njihovih novina koje po svaku cijenu prave vjerske dr`ave, no ne}emo o tom u pra zni~nom bro ju: Prvi mart i 25. novembar, ta dva preva`na datuma za dr`avu BiH, ubudu}e }e biti i na ovaj na~in obilje`ena u na{oj ku}i. Ako }emo pravo, svako je od nas taj prvi mart 1992. najvi{e i zapamtio po svojoj ku}i. U sarajevskoj mahali, u kojoj `ivim, izlazak na referendum za Bosnu i Hercegovinu li~io je na pravi praznik. Iako su se, ~ak i u ina~e zdravi bjelavski vazduh, uvla~ili pramenovi straha. Ona ~uvena sjednica Skup{tine RBiH, sa ~ije je govornice Radovan Karad`i} zaprijetio kako }e - ukoliko do|e do referenduma - jednog naroda potpuno nestati, ve} je bila iza nas. Novine su bile pune pri~e o formiranju SAO krajina, koje su nastajale plebiscitarnom voljom Srba iz

Z

BiH da na prostorima ove zemlje prave paralelnu vlast, Slobodna Bosna je na svojim stranicama ispisala i detalje planova opsade Sarajeva, u Hrvatskoj je uveliko bjesnio rat a Milo{evi} i JNA iz Beograda i dalje prijetili ~uvanjem Jugoslavije po svaku cijenu. Slovenija je tada ve} bila samostalna, brigu o otcijepljenoj Mekedoniji uveliko preuzele SAD, Vukovar u krvi okupiran, a kardinal Pulji} javno pozvao katolike iz BiH da iza|u na referendum. a suverenu i nezavisnu BiH, dr`avu ravnopravnih gra|ana i naroda BiH, Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj `ive, izjasnilo se skoro pa 95 posto od onih 64,31 posto glasa~a upisanih na bira~ke spiskove. Istoga je dana ubijen srpski svat. Otkud svatovi u nedjelju, ~iju su zastavu nosili i kuda su sve pucali, vjerovatno bi bilo jasnije da je Ramiz Delali} po`ivio da iza|e pred sud. Optu`nica protiv njega podignuta je 2006, no do procesa zbog njegova ubistva nije do{lo. Ostalo je ubilje`eno da je ubijen Nikola Gardovi}, otac mlado`enje Mladena koji je toga dana poveo svatove u Staru pravoslavnu crkvu na Ba{~ar{iji na ru~ak. U uzavreloj referendumskoj atmosferi, uz ikono-

N

grafiju koja je neodoljivo prijetila (srbijanski mediji su prate}e zastave i {ubare zvali srpskim znamenjem, ostali ~etni~kim obilje`jima), stradao je Gardovi}. Iste su no}i barikade podijelile Sarajevo. a klju~nim raskrsnicama postavljena su Grasova vozila, mahom trolejbusi, a iza njih - naoru`ane skupine. S dvojicom fotoreportera, Emilom Grebenarom i Hidajetom Deli}em, uputila sam se sljede}eg jutra na Vrbanju. Put preko mosta pre{la sam sama. Na drugoj strani, na dijelu prema tada{njoj zgradi Skup{tine, danas zgradi zajedni~kih institucija, bili su policajci MUP-a RBiH. Mu{karca koji me je zaustavio s pu{kom na gotovs pitala sam ko }e ~itateljima tada{nji sarajevskih Ve~ernjih novina objasniti za{to barikade, {ta se ho}e i {ta planiraju. - Komandante, neka `enska ho}e izjavu, okrenuo se i doviknuo ~ovjeku koji je obuvao vojni~ke ~izme na pragu autobusa. Po{alji je u.. ., uzvratio je komandant u sivo-maslinastom vojnom kaputu. [ta, bre, ima ja da joj izjavljujem. Bio je to znak do ma}em stra`aru da me trzajem pu{ke uputi natrag. Ne{to kasnije, Emil i ja smo, poku{avaju}i da barem preko Miljacke obe-

I

zbijedimo fotografije, do`ivjeli prve rafale usmjerene na nas. Iza stabala koja su nam slu`ila kao zaklon pobjegli smo u Holiday Inn i tu, prakti~no, za bi lje`ili na ja vu u`asa: kompletno rukovodstvo SDS-a - Karad`i}, Nikola Koljevi}, Biljana Plav{i}, poja~ani Ilijom Guzinom okupljenim novinarima saop}ilo je rije{enost da BiH ponesu kao miraz ostacima Jugoslavije. ako su se i SDS i trolejbusi i naoru`ani narod, kako su ih zva li Ka rad`i} i dru`ina, povukli pred kolonom Sarajlija, tek poslije smo shvatili da su barikade zapravo bile generalna proba. Za ~etverogodi{nji u`as koji je uslijedio. Devetnaest godina kasnije BiH umjesto krajina ima entitete, Evropa - koja je na{ u`as samo promatrala preko Miroslava Laj~aka poru~uje da ima strategiju za nas, ali jo{ je rano da nam je otkrije, Amerika - koja je rat zaustavila - javno priznaje da od svega ima samo volju da nam pomogne, a svijet sve vi{e li~i na onu posljednju epizodu Nadrealista kada svi okolo ratuju, a mi se - svako u svojoj sobi - busamo u prsa {to smo i to prvi oba vi li. Mo`da je zaista vrijeme da, u inat svima, krenemo zajedni~kim snagama naprijed.

P

oku{avam da se sjetim kada sam prvi put zagrizao komad bajadere. Da li je to bilo 1958. ili 1960? Ili Kra{ove ~okoladne tortice. Znam da je u ta, kao i danas, te{ka kokuzna vremena, bilo pravo slavlje kada ti neko od starijih da koju kintu da kupi{ torticu. Krio sam je kao najve}e bogatstvo od sestara, prijatelja. Grickao je polagano cijeli dan, sve u strahu da me neko ne ulovi u slasnim tajnovitim ~okoladnim zalogajima. Bajadera je bila top topova. Dobivao si je samo za ro|endan ili nikada. Onakva sva u zlatu, stvarala je opsjenu bogatijeg dru{tva. Bila je ameri~ki san, miris kapitalizma o kojem smo kri{om sanjali. Poslije ro|endana sedmicama bih je gledao, mazio ma gi~ni zla tni okvir. Sa uzbu|enjem, koje jo{ nisam zaboravio, skidao bih pozlatu i onda zatvorenih o~iju polagano zubima tonuo u neprevazi|eni okus i{arane bajadera ~okolade. Probao sam poslije u `ivotu najbolje belgijske i {vicarske proizvode od kakaoca, ali nikada vi{e nije bilo tog bajadera filinga. Prvo putovanje u vrhove svjetske ~okoladne umjetnosti se ne zaboravlja. Nedavno sam u turskom du}anu probao ponovo bajaderu. Ali to nije bilo to! Ili se ona promijenila ili moja ~ula okusa? Ko }e znati... U tim dje~a~kim godinama prvi put sam ~uo i tu

IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

Gastronostalgija
rije~ - izvoz iliti export. Mislio sam radi se o vozu, vlaku. Tek poslije sam skontao {to je to i ovdje kod mog Tur~ina nebu zahvaljujem {to ima takvih prodavnica, jer da njih nije, ko zna {to bi bilo s na{im exportom. Uvijek se nasmijem kada u doma}oj {tampi ili na internetportalima pro~itam - izvozimo toliko i toliko, posebno u zemlje Evropske unije. Za ova moja gotova dva desetlje}a u Holandiji, samo sam jednom u velikom supermarketu, ovda{njeg ve}eg lanca trgovina, uspio vidjeti robu sa biv{eg nam zajedni~kog prostora. Radilo se o buteljama slovenskog vina. Iz radoznalosti i nostalgije uzeo sam dvije boce s mi{lju da za vikend nabavim jo{ koju. Okus nije bio lo{, podsje}ao je pomalo na onaj zagorski kiseli{ koji sam volio po zagreba~kim bircusima. Do|em u petak, kad te~nog izvoza od janeza nigdje. Pitam jednog od prodava~a, a on zbunjeno slije`e ramenima i sa ~udom izgovara: - Slovenie? Is dat in Europe?! Uh, super mu je geografsko znanje. Tra`im {efa. Uljudan gospodin. Ispri~ava se da su nabavili samo pedesetak boca za testiranje kupaca. - Neke smo prodali, a druge povukli. Pojedine mu{terije su nam zamjerile na kvalitetu vina. Bolje im je australsko, ~ileansko, ju`noafri~ko, nego to pomalo kiselo - kao da se opravdava. - Zna~i ne}e ga vi{e biti kod vas? - Vjerovatno ne}e. Nije polo`ilo test. Kontam kad oni tako sa Slovencima, {to li tek rade sa ostalima jo{ uvijek "dopisnim" kandidatima Unije. Evo, recimo, nigdje ne mogu da prona|em niti robu iz drugih novopridru`enih ~lanica EU. Nema ni{ta iz Poljske, Bugarske, Rumunije, Latvije, Litvije. ^ak ni iz ^e{ke, iako se ubi{e hvale}i svoja piva pravljena po plzenskom receptu. - A imate li uvoznih za~ina? - Kako da ne, eno cijeli raf - pokazuje mi rukom. Sve odreda italijanski i francuski za~ini, te razni nizozemski sosovi. - Imate li vegetu? - Ho}ete li ponoviti, molim! Kako ste rekli? Zato kada odem kod Tur~ina nema ponavljanja. Ljudi odmah znaju {to je vegeta, klas, podravka juhe. Zna ~ovjek odmah {ta je zlatni puder, zale|eni }evap~i}i, somun.

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Kad me ulovi nostalgija, lije~im je u obli`njem turskom du}anu. Odmaram o~i na ~okoladama, konzervama, bocama {to me vra}aju u dane mirne pro{losti i vrte lijepe slike iz djetinjstva

Gazda Hasan `ali mi se da nije kao prije. - Kada su ovi va{i navalili za vrijeme ratnih godina na prostoru biv{e Jugoslavije, bilo je posla koliko ho}e{. Sada me sve vi{e podsje}aju na moje zemljake koji polagano dobivaju nizozemske navike. Vi{e ih ne zanima hrana i pi}e iz rodnog kraja. Gospoda Balkanci se poholandezili. Ka`e mi da je porud`bine iz na{ih podru~ja nostalgije gotovo prepolovio. - Va{a roba mi stoji na policama i polagano skuplja pra{inu i istek roka trajanja. Kod Hasana mo`e{ nabaviti sve osim na{e svinjetine. Proizvodi sa ovim mesom nalaze se u tek pokojoj prodavnici {to dr`e ljudi porijeklom iz Srbije. ^esto sam i u Belgiji, Njema~koj, Engleskoj. I tamo ista slika, ista pri~a. Iako u EU proklamiraju otvorenost tr`i{ta, konkurentsku bitku, to je sve vi{e samo lijepo zvu~na fraza. Bazi~ne zemlje EU su u novoprido{lim ~lanicama samo vidjele novu mogu}nost plasiranja roba naj~e{}e u jednom pravcu. Obi{ao sam na desetine marketa i nigdje nisam mogao da prona|em ~ak ni ~a{u ~uvenog bugarskog jogurta. Zapravo ga ima, ali ga proizvode Holan|ani pod naslovom - jogurt spravljen po bugarskom receptu. Bojim se da danas-sutra ne bude i ono stelja spravljena po viso~kom receptu, ili vino blatina na hercegova~ki na~in.

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Slu`benici Policijske uprave Zenica zbog naru{avanja javnog reda i mira podnijeli su prekr{aj ne pri ja ve sa izre~enim za{titnim mjerama protiv ~etiri osobe iz Zenice. Te su osobe javni red i mir naru{ile po zavr{etku utakmice Premijer lige Bosne i Hercegovine u nogometu u kojoj su se u subotu na stadionu Bilino polje sastali ^elik i Sarajevo.

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Privedeni navija~i

Tu~e i kra|e

MUP ZDK-a saop}io je u nedjelju da je na podru~ju ovog kantona javni red i mir naru{en u 16 slu~ajeva, kojom prilikom su tri osobe zadobile lak{e tjelesne povrede. U ZDK-u su evidentirana ~etiri krivi~na djela: dvije te{ke kra|e, nasil ni~ko po na {a nje i kra|a. Na putevima u ovom kantonu u posljednja 24 sata dogodilo se devet saobra}ajnih nesre}a.

U nastavku su|enja za
{verc droge i pranje novca

Kupovina slobode po slovu zakona

Dan zatvora
Najnovije izmjene KZ-a FBiH omogu}uju da osobe osu|ene do godinu zatvora boravak iza re{etaka mogu zamijeniti nov~anom nadoknadom, a neki su to ve} i u~inili • Privilegija bogatijih
Najnovije izmjene Krivi~nog zakona Federacije BiH omogu}uju osu|enim na kaznu zatvora do jedne godine da kupe slobodu. Informacije iz pravosu|a u Zeni~ko-dobojskom kantonu kazuju da je ovo privilegija onih sa dubljim d`epom, dok ostalim, kakvih je ve}ina prijestupnika osu|enih na godinu i manje, ostaje da svojukaznu odle`e. Zakonski postoji mogu}nost i da se iskupe radom za op}e dobro, me|utim, to jo{, kada je u pitanju ZDK, nijeprimjenjivo. Za sada se ta mogu}nost primjenjuje samo u Unsko-sanskom kantonu, tj. Biha}u.

Haris Zorni}

Hamdo Daci}

Acik Can

Najavljeno saslu{anje svjedoka putem videolinka
Advokat Nikica Gr`i} zatra`io da se Daci}i i Can iz zatvora u Ora{ju prebace u neki KPZ bli`i Sudu BiH jer lo{e podnose vo`nju
Su|enje bra}i Harisu Zorni}u (nekada Lutvija Daci}) i Hamdi Daci}u, te Aciku Canu i firmi Majorka, optu`enim za me|unarodni {verc droge i pranje novca, u Sudu BiH nastavljeno je najavom da }e sredinom aprila putem videolinka biti saslu{ano deset svjedoka koji se nalaze u Njema~koj. Predsjedavaju}i Sudskog vije}a Mirsad Strika je rekao da }e putem me|unarodne pravne pomo}i na taj na~in prvi biti ispitani Bego Mu{ki} i Rifet Ibi{evi}, koji se nalaze u njema~kom zatvoru. Dan nakon njihovog svjedo~enja, koje }e biti organizovano 19. aprila, putem videolinka iskaz }e dati Ismet Omerovi}, Mirsada Karaji} i Begzad Husi}, a 26. i 27. aprila }e biti saslu{ani Armin Husi}, Elvir Babaji}, Danijela Mu{ki}, Izeta Ramovi} i Sabina Mu{ki}. Advokat Nikica Gr`i} na pro{losedmi~nom ro~i{tu je od Sudskog vije}a zatra`io da se Daci}i i Can prebace iz zatvora u Ora{ju u KPZ koji je bli`i Sudu BiH “jer lo{e podnose vo`nju i zbog njihove bolesti“ . Na ovom ro~i{tu nije saslu{ana vje{tak Kerima Pra{ljivi} koja zbog bolesti nije pristupila. Daci}i i Can su optu`eni za organizovanje zlo~ina~ke organizaciju kojoj je od 1998. do kraja 2006. pristupio ve}i broj osoba. Terete se da su anga`ovali osobe radi prevoza, ~uvanja i naplate heroina, a sve s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi. Daci}i su, prema optu`nici, sa Canom 2002. u Sarajevu osnovali preduze}e Majorka s ciljem legalizacije nezakonito ste~ene imovinske koristi. Majorka je u nekoliko navrata podnijela BOR banci Sarajevo zahtjev za dodjelu kredita od milion maraka. Cilj ovih kredita je bio da se prikriju izvori finansiranja izgradnje hotela Exclusive u Rajlovcu pored Sarajeva. Dk. O.

Alisa Radon~i}

Nihad Spahi}

Sud odlu~uje
U Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici trenutno kaznu zatvora do godine dana izdr`ava 108 osu|enika. Dolaze iz svih krajeva BiH. Najvi{e je onih osu|enih za te{ke kra|e i kra|e, te preprodaju droge. “Imali smo tri zahtjeva prema spomenutim izmjenama, me|u kojima i za ubistva. Dva slu~aja su bila u Kantonalnom sudu u Livnu za ubistvo. Jedan ~ovjek je uplatio 36.500 maraka, a drugi 36.000 maraka. Tre}i slu~aj je u Op}inskom sudu Travnik, gdje je jedan osu|enik platio za {est mjeseci, a bio je osu|en za po~injenu te{ku kra|u. Do sada je upla}eno ukupno 90.500 KM. To je polo-

Rad za op}e dobro samo na papiru?

NJEMA^KI ZATVOR Prvi }e biti ispitani Bego Mu{ki} i Rifet Ibi{evi}, koji se nalaze u njema~kom zatvoru. Potom slijedi saslu{anje Ismeta Omerovi}a, Mirsade Karaji} i Begzada Husi}a, te Armina Husi}a, Elvira Babaji}a, Danijele Mu{ki}, Izete Ramovi} i Sabine Mu{ki}

Osu|enici koji mogu raditi za op}e dobro bi umjesto dolaska u zatvor dobili priliku da zamijene kaznu za rad. Krivi~ni zakon predvi|a i mogu}nost rada za op}e dobro, u slu~ajevima kada je za nekog zatvor prete{ka kazna. “Na{ zakon ka`e da za te ljude kojima je zatvor prete{ka kazna, a da im se uvjetna kazna da ne po~ine krivi~no djelo, mo`e odrediti rad za op}e dobro. Me|utim, kod nas je to problem. Mislim da je jedino sud u Biha}u po~eo s tom praksom, iako su kantonalna ministarstva pravde bila obavezna nakon dono{enja Krivi~nog zakona FBiH iz 2003. da rije{e podzakonske akte, na|u stru~njake koji bi pratili firme i institucije u kojima bi te osobe bile anga`ovane. To bi moglo biti ~i{}enje leda, snijega ili korita rijeka. Tako se radi u Evropi“, veli Spahi}. U Finskoj se sat rada za op}e dobro mijenja za dan zatvora. U Sloveniji postoje tzv. vikend osu|enici koji imaju manju kaznu, porodi~no i stambeno su situirani i zaposleni, imaju radno mjesto, te da ne bi izgubili posao, a njihove porodice do{le u stanje socijalne nu`de, oni samo vikendom idu u zatvor. Radnim danima normalno rade na poslu i borave kod ku}e. Dva sudska policajca Kantonalnog suda u [irokom Brijegu danas bi se predOp}inskimsudom u Livnu trebala izjasniti o krivici u vezi sa optu`nicom za navija~keneredeu[irokomBrijegu u oktobru 2009. godine, kada je ubijen Vedran Pulji}, javila je Srna. Policajce Marinka Barbari}a i Ivana Bari}a optu`nica tereti za krivi~no djelo protuzakonitog osloba|anja iz pritvora oso-

U ponedjeljak u Op}inskom sudu u Livnu

Policajci se izja{njavaju

O KRIVNJI

OSLOBO\ENJE 1. mart 2011. godine ponedjeljak, 28. februar/utorak,

CRNA HRONIKA
Ne po zna ta oso ba oplja~kala je K. A, radnicu benzinske pumpe BP Petrol BH OIL Company. Od radnice je, uz pri je tnju pi {to ljem, otu|ena odre|ena suma nov ca. Oba vi je {ten je kantonalni tu`ilac i izvr{en uvi|aj, a slu`benici policije preduzimaju potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju krivi~nog djela, identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

13

Plja~ka na pumpi

Pijani za volanom

Slu`benicipolicije MUPa Kantona Sarajevo, tokom redovne mjere kontrole saobra}aja, uru~ili su 221 prekr{ajni nalog, a za lak{e prekr{aje upozorili 80 voza~a. Iz saobra}aja je isklju~eno 30 voza~a koji su upravljali vozilom pod utjecajemalkohola, jedanvoza~koji je vozilom upravljao u vrijeme izre~ene za{titne mjerezabraneupravljanjavozilom, tri neregistrirana motorna vozila .

100 KM
vica od do sada ukupno upla}enog novca u Federaciji BiH (180.000 KM)” nagla{ava , Nihad Spahi}, direktor zeni~kog zatvora. Ina~e, ^lan 43. izmijenjenog Krivi~nog zakona FBiH na snagu je stupio 21. jula pro{le godine, a omogu}uje osu|enima na kaznu do godine da slobodu, ako sud ocijeni da je to opravdano, kupe. Svaki zatvorski dan u tom slu~aju ko{ta 100 maraka. To zna~i da, naprimjer, neko tvori prebukirani. Istovremeno, imamo veliki broj kazni do godine, gdje osu|eni ne mogu nikako biti poslani na izdr`avanje kazne. Zakonodavac se dosjetio da na taj na~in, uslovno re~eno, kazni osu|ena lica kojaimajumogu}nost da plate, tako da zatvorsku kaznu pretvore u nov~anu“ ka`e Penko. ,

SPAHI] Do sada je upla}eno 90.500 KM. To je polovica od dosad ukupno upla}enog novca u Federaciji BiH
Op}inskom sudu u Zenici zahtjev za zamjenu zatvorske kazne nov~anom zatra`ile su tri osobe. Jedna je tako jednogodi{nje robijanje kupila za 36.500 KM, druga je platila dio, a tre}a je podnijela zahtjev za kupovinu osam mjeseci. „Rok za uplatu ove kazne od 21.000 KM (za osam mjeseci) jo{ te~e. [to se ti~e ovih kazni od po 36.500 KM kao zamjena za godinu zatvora, osoba osu|ena za te{ko krivi~no djelo protiv si-

Pred sudijom za prethodno saslu{anje livanjskog suda

Ipak u zatvor
“Ubistva, ubistva u poku{aju, razbojni~ke kra|e naj~e{}a su

Kotarac negirao silovanje starice
Vjekoslav Kotarac optu`en da je u novembru pro{le godine provalio u ku}u 73-godi{nje `ene u selu Prolog, koju je zatekao na spavanju, te brutalno silovao
Vjekoslav Kotarac, 40-godi{njak iz Orguza kod Livna, krajem pro{le sedmice je pred sudijom za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Livnu izjavio da se ne osje}a krivim po optu`nici koja ga tereti za silovanje 73-godi{nje `ene u novembru pro{le godine, potvr|eno je iz tog suda. Kotarac je uhap{en, saslu{an i predat Tu`ila{tvu na ~iji prijedlog je i pritvoren. On je policiji od ranije poznat kao po~inilac brojnih krivi~nih djela, a nekoliko dana prije ovog posljednjeg zlo~ina vratio se iz zeni~kog zatvora nakon izdr`ane kazne. Prije dvije godine je uhap{en u Splitu, nakon {to je ~eki}em izudarao @aklinu Vranji}. Njih dvoje su se posva|ali u stanu u kvartu Varo{, a on je i jednom trenutku dohvatio ~eki} po~eo udarati Vranji}evu kojoj je nanio te{ke povrede glave i rebara. Potom je napustio stan, a te{ko povrije|ena `ena je, kako su tada prenijeli mediji, sama nazvala Hitnu pomo}.

Iza{ao iz zatvora
S obzirom na to da je Kotarac negirao krivnju, predmet }e biti proslije|en Vije}u pred kojim }e se voditi sudski proces, najvjerovatnije bez prisustva javnosti zbog za{tite interesa i privatnosti `rtve. Kantonalno tu`ila{tvo u Livnu optu`nicu, kojom se Kotarac tereti za vi{estruko, krajnje brutalno i poni`avaju}e silovanje starice A. V. u livanjskom selu Prolog, podiglo je 26. januara, a Sud ju je potvrdio nekoliko dana kasnije. Kotarac je, stoji u optu`nici, u no}i izme|u 12. i 13. novembra 2010. provalio u porodi~nu ku}u A. V, te na kau~u zatekao nemo}nu staricu koju je zatim na najbrutalniji na~in vi{e puta silovao i nad kojom se sve do jutra na krajnje poni`avaju}i na~in i`ivljavao. Silovana starica sutradan je sve ispri~ala kom{ijama koje su pozvale policiju. @rtva je u te{kom stanju prevezena u livanjsku bolnicu, gdje je istra`iteljima i ispri~ala {ta se desilo.

Zeni~ki KPZ: Zatvorske kazne nov~anima do sada su zamijenila tri osu|enika

ko je osu|en na godinu za svoju slobodu u bud`et FBiH treba uplatiti 36.000 maraka. Razlog ovih izmjena, kako obja{njava ministar pravosu|a ZDK-a MiroslavPenko, jestemanjakprostora u zatvorima i previ{e onih koji~ekaju na izdr`avanjekazne. “Neke analize pokazuju, {to je jasno i svima, da su na{i zabe koja je bila uhap{ena. Oni }e se na prvom ro~i{tu izjasniti o krivici u vezi sa optu`nicom za nerede uo~i utakmice izme|u fudbalskih klubova [iroki Brijeg - Sarajevo, kada je ubijen navija~ FK Sarajevo Vedran Pulji} i te`e ranjen mje{tanin @eljko Zadro, a pri~injena ve}a materijalna {teta. Tu`ila{tvoZHK-ajo{ nijepodiglo optu`nicu protiv ubice Vedrana Pulji}a, a za ubistvo je

krivi~na djela prema statistici Kantonalnog suda Zenica. Ima i onih za koja su presu|ene kazne do godine, ali zahtjeva za zamjenu kazne kod nas do sada nije bilo“ isti~e predsjedni, ca ovog Suda Zijada Alihod`i}, te dodaje da u krajnjem slu~aju, ipak, sud odlu~uje postoji li svrsishodnost zamjene kazne. osumnji~en Oliver Knezovi}, kojisenalaziubjekstvuuHrvatskoj. Knezovi} se predao tamo{njoj policiji, ali je nakon saslu{anja pu{ten na slobodu, jerporeddr`avljanstvaBiHposjedujeidr`avljanstvoHrvatske. Za u~e{}e u pucnjavi osumnji~en je i policajac iz Ljubu{kog Dragan Vujovi}. Podsje}amo, ovih dana su se po optu`nici za u~estvovanje u navija~kim neredima desetori-

gurnosti javnog prometa uplatila je, dok druga osu|ena osoba to nije u~inila u ostavljenom roku, zbog ~ega je Sud donio odluku o izvr{enju kazne zatvora. Dakle, da se u slu~aju te osobe izvr{i jednogodi{nja zatvorska kazna“, ka`e portparol Op}inskog suda Zenica Alisa Radon~i}. M. DAJI] ca navija~a FK Sarajevo u Op}inskom sudu [iroki Brijeg izjasnili da nisukrivi. Krivnju su negirali Muhamed Grbo (22), AdisAhmetagi}(24), MirzaSokolovi}(27), FarukD`anko(21), Zlatan Husi} (20), Edin Turki} (27), Aldin Popara (24), Zlatan Ga~i}(24), VedadZubetljak (23) i Mirza[iljkovi} (25). O krivnji}e se naknadno izjasniti Edis Memi}, koji svoj je nedolazak opravdao bole{}u.

Napao policajca
Splitska policija ga je prona{la na autobuskoj stanici, a ubrzo je ustanovljeno da je za njim raspisana potjernica jer nije do{ao odslu`iti zatvorsku kaznu zbog razbojni{tva u Zagrebu. Dok su ga vozili u slu`bene prostorije, Kotarac je uhvatio za vrat policajca koji je upravljao automobilom. Policajac je izgubio kontrolu nad upravlja~em, vozilo je udarilo u stablo, a Kotarac je tada zaradio prijavu i zbog napada na slu`benu osobu. Odvezen je u zagreba~ki zatvor na odslu`enje kazne, a potom je doveden u BiH, gdje je tako|er zavr{io u zatvoru. L. S.

14

OGLASI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

REGION

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Poruka prosvjednika u Splitu

Baji}u, bli`i ti se kraj!
Na skupu je govorio i branitelj Petar Janji} Tromblon: U d`epu imam upalja~ HDZ-a, ne}e ga nitko od Zagreba do Imotskog
Na prosvjedu branitelja na splitskoj Rivi okupilo se petstotinjak prosvjednika kojima su se pridru`ile radnice Uzora. Skup je protekao mirno, uz poprili~an broj policajaca u odori i civilu. Na Rivu je svratio i {ef splitske policije Josip Bukvi}. @eljko [a~i} je kazao da je Vlada Jadranke Kosor iscrpila sva upori{ta, a tvrdi da rje{enje nije ni SDP-ova koalicija jer i oni imaju grijeha. [a~i} je prozvao i glavnog dr`avnog odvjetnika Mladena Baji}a rekav{i: “Snosit }e{ odgovornost, bli`i ti se kraj“ . “Okupili smo se ~ista srca i otvorene du{e da damo potporu hrvatskim vitezovima koje se kriminalizira. Purda je ostavljen na milost krvnicima, a Vlada ga se odrekla poput Poncija Pilata“ , rekao je. Na skupu je govorio i branitelj Petar Janji} Tromblon. “U d`epu imamupalja~ HDZ-a, ne}e ga nitko od Zagreba do Imotskog. Ako meni jedan Be~ zaradi vi{e nego cijela jadranska obala, jebem im ja mater“ poru~io je s Rive. , Prosvjed je organiziralo nekoliko braniteljskih udruga iz Ka{tela i okolice Splita, a pozvali su

Preminuo prosvjednik

Skup potpore hrvatskim braniteljima na splitskoj Rivi prekinut je ne{to poslije 13 sati, jer se jedan od prosvjednika sru{io pored bine i pao u nesvijest, a kako se doznaje u splitskoj policiji, mu{karac je kasnije preminuo u splitskoj bolnici. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske priop}eno je kako je 66-godi{nji prosvjednik Z. K. preminuo rano poslijepodne u splitskom Klini~kom bolni~kom centru. Prema prvim informacijama policije, 66-godi{njem mu{karcu je malo iza 13 sati pozlilo na prosvjedu branitelja na splitskoj Rivi. Poslije toga skup je prekinut.
Prosvjednici na splitskoj Rivi

branitelje iz svih dalmatinskih gradova da im se pridru`e. Koordinator skupa @eljko Strize je pozvao na kulturno i dostojanstveno pona{anje bez incidenata te izvijestio kako je okupljanje prijavljeno policiji koja je dala potrebne dozvole. “Skup organiziramo radi po-

tpore svim hrvatskim mu~enicima koji su svoje `ivote, slobodu i dostojanstvo izlo`ili za obranu Domovine. Ovdje je hrvatski heroj Tihomir Purda simbol i sinonim svih hrvatskih stradalnika za koje nas na{e dostojanstvo obvezuje boriti se, za njih i njihove obitelji“ naveo je Strize u ime ,

organizatora skupa - udruga proiza{lih iz Domovinskog rata grada Ka{tela, u priop}enju objavljenom na portalu grada Ka{tela uo~i nedjeljnog skupa u Splitu. Isti~e kako }e se na skupu izraziti potpora hrvatskim vitezovima i protest protiv, kako ka`e po-

dani~ke hrvatske vlasti koja ne oslu{kuje narod i o njemu ne vodi ra~una. “Ako se ovako hrvatska dr`ava odnosi prema onima koji su je stvarali, branili i davali svoje `ivote za njenu samostalnost, tko }e se u nekim budu}im napadima na njenu suverenost za nju boriti“ upitao se. ,

Srbija

Dan poslije prosvjeda u Zagrebu

Nema dogovora o Majka svih prosvjeda rekonstrukciji Vlade
Podpredsjednik Vlade Srbije Ivica Da~i} izjavio je da za sada jo{ nema kona~nog dogovora oko rekonstrukcije Vlade Srbije. On je rekao da lideri tri najve}e stranke u vladaju}oj koaliciji nisu razgovarali o toj temi. Da~i}, koji je i predsjednik SPS, rekao je novinarima da o tome nisu razgovarali ni {efovi poslani~kih grupa koje ~ine ve}inu u Skup{tini Srbije.”Ne treba zaboraviti da se Vlada ne sastoji samo od ove tri stranke (DS-SPS-G17 plus) ve} da ima i drugih i da neke od njih imaju poslani~ke klubove. Za sada nema ni{ta novo oko svega ovoga, vjerovatno se vode razgovori i konsultacije na bilateralnom nivou“ kazao , je ministar unutra{njih poslova Srbije Ivica Da~i}. On je rekao da SPS nije najve}a stranka u vladaju}oj koaliciji i da mo`e da ima neke prijedloge, ali da “nije umesno“ i da ih daje i da socijalisti nisu informisani da je do{lo do nekog kona~nog dogovora prije svega unutar liste “Za evropsku Srbiju“ da bi mogli o tome i da se , izjasne. “^ekamo informacije kakav bi mogao da bude ishod i {ta je ustvari kona~an prijedlog“, rekao je Da~i}. Upitan da li bi se SPS odre-

parlamentarni izbori
Hrvatska Vlada je najo{trije osudila huliganstvo, divljanje i ozlje|ivanje nevinih ljudi u Zagrebu. Oglasio se glasnogovornik Vlade RH Mladen Pavi} koji je u subotu nave~er izjavio da su u organizaciji prosvjeda u Zagrebu i njegovom financiranju sudjelovale i neke oporbene stranke, ali pritom nije precizirao o kojim se strankama radi. [to se ti~e reakcija ostalih politi~kih stranaka, IDS je poru~io: „Majka svih prosvjeda bit }e parlamentarni izbori!“ . [to hitnije raspisivanje parlamentarnih izbora zatra`ili su i iz oporbenih stranaka SDP, HNS, HSLS i HDSSB. Iz ovih stranaka su tako|er osudili nasilje kojem je svjedo~ila cijela nacija u subotu na zagreba~kim ulicama. Lider SDP-a Zoran Milanovi} u izjavi za medije u subotu je zatra`io i objavljivanje konkretnog datuma prijevremenih izbora. Podr`ao je zahtjeve branitelja kada je rije~ o Tihomiru Purdi i rekao kako je normalno da ljude boli i frustrira postupanje vlasti prema objavila PU zagreba~ka. Prema istom izvoru, zbog prekr{aja Zakona o javnom redu i miru u istim neredima privedeno je 15 osoba. Protiv njih je podignut optu`ni prijedlog zbog naru{avanju javnog reda i mira, a svi oni se sada nalaze u pritvoru. Isti izvori tvrde da su u prvim redovima napada~a na interventne policajce stajali pripadnici navija~ke skupine Bad Blue Boysa (BBB) iz Zagreba sa {alovima, kapama ili kapulja~ama navu~enim preko lica, a da su me|u izgrednicima bili i vrlo mladi prosvjednici organizirani preko Facebooka te pripadnici odre|enih subkulturnih grupa. Me|utim, Udruga navija~a Dinama, poznatiji kao Bad Blue Boysi (BBB), objavila je ju~er da je na subotnjim prosvjedima u Zagrebu vjerojatno bilo i navija~a, ali da skupina BBB nema veze s doga|anjima u kojima su se prosvjednici sukobili s policijom. Osim BBB-a umije{anost u organizaciju napada na policiju negirali su i organizatori Facebook prosvjeda.

Ivica Da~i}

kla nekog ministarskog mjesta, Da~i} je rekao da ta stranka `eli da vidi kakav }e koncept biti predlo`en. “Apsolutno prihvatam to da se razgovara ozbiljno o tome koja ministarstva su potrebna Srbiji i da se to upodobi sa praksom zemalja koje odgovaraju nekoj tradiciji koju Srbija ima” rekao je Da~i}. , Da~i} je izjavio, povodom demonstracija u Hrvatskoj i poruka koje su se sa tog skupa mogle ~uti, da ne `eli da se mije{a u unutra{nje stvari drugih dr`ava, ali da kad se radi o pomirenju ne treba imati u vidu samo Srbiju, ve} i korake koje mora da napravi i druga strana.

Zoran Milanovi}

ovom branitelju Vukovara. Zahtjeve fejsbukovaca je komentirao rije~ima da ih se moglo o~ekivati, me|utim, kako je rekao, Hrvatska ipak nije Libija, niti }e ikada biti. Nakon nereda u sredi{tu Zagreba u subotu, privedeno je 65 oso ba, 52 oso be su zadr`ane u policiji, od toga 38 osoba je uhi}eno zbog sumnje da su sudjelovali u po~injenju kaznenog djela, odnosno sudjelovanja u grupi koja spre~ava ili napada slu`benu osobu. Ovo je ju~er

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

18

OGLASI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

Gadafijev sin negira izvje{tavanja medija

VIJESTI

Najve}i dio zemlje je miran
Sin libijskog ~elnika Mumera Gadafija Saif al-Islam opovrgnuo je u nedjelju navode da se nemiri {ire Libijom i da je vojska upotrijebila silu protiv naroda. “Postoji velika razlika izme|u stvarnog stanja i medijskih izvje{taja. ^itav jug je miran. Zapad je miran. Sredi{nji dio zemlje je miran, pa ~ak i dio istoka“, rekao je Saif al-Islam u intervjuu za ameri~ku televizijsku mre`u ABC. Pored toga, on je demantirao da vojska napada civile, prenio je Reuters. “Poka`ite mi bar jedan napad, poka`ite mi bar jednu bombu. Snage libijskoga ratnog zrakoplovstva su uni{tile samo skladi{ta streljiva. To je sve” kazao je. , Saif Gadafi tako|er je odbacio poziv koji je ameri~ki predsjednik Barack Obama uputio Gadafiju da s vlasti ode odmah, isti~u}i kako SAD ne treba da se mije{a u libijska unutarnja pitanja. “To, kao prvo, nije stvar Amerike. Kao drugo, da li misle da je to rje{enje? Naravno da nije“ po, ru~io je Gadafijev sin. On je demantirao i to da je njegova porodica tajno iznijela iz zemlje milijarde dolara, prenio je AFP. “Mi smo vrlo skromna obitelj i svi to znaju. Smijemo se kada ~ujemo da se govori kako imamo novac u Evropi ili [vicarskoj ili drugdje“, rekao je Saif Gadafi. On je ove izjave dao dan nakon {to je Vije}e sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo rezoluciju kojom se Gadafiju, njegovoj obitelji i najbli`im suradnicima zabranjuju putovanja i zamrzava imovina.

Saif Gadafi je odbacio poziv koji je ameri~ki predsjednik Barack Obama uputio Gadafiju da s vlasti ode odmah, isti~u}i kako SAD ne trebaju da se mije{aju u libijska unutarnja pitanja

Tuniski premijer podnio ostavku
Premijer Tunisa Ahmed Ganu{i podnio je ju~er ostavku, pod pritiskom nereda u kojima su demonstranti tra`ili ostavke nekih ministara u njegovoj vladi, prenijela je dr`avna televizija. “Odlu~io sam da se povu~em sa mjesta premijera i ja ovim ne bje`im od odgovornosti. @elim da otvorim vrata novom premijeru“ rekao je Ganu{i na , konferenciji za novinare, dodaju}i da je pa`ljivo razmislio o svojoj odluci. On je dodao da nije spreman da bude osoba koja }e donositi odluke koje }e rezultirati ljudskim gubicima. Opozicija optu`uje Ganu{ija da, poslije sloma vlasti predsjednika Ben Alija, nije sproveo neophodne reforme.

Saif al-Islam Gadafi

Barack Obama

Gadafi bi trebao odmah odstupiti
Libijski ~elnik Muamer Gadafi izgubio je legitimitet i trebalo bi odmah da odstupi s vlasti, izjavio je ameri~ki predsjednik Barack Obama tokom telefonskog razgovora s njema~kom kancelarkom Angelom Merkel, objavila je Bijela ku}a. “Pred sje dnik je us tvrdio da kada je masovno nasilje protiv vlastitog naroda jedino sredstvo koje nekog ~elnika odr`ava na vlasti, tada je taj ~elnik izgubio legitimitet i treba svojim odlaskom u~initi ono {to je najbolje za njegovu zemlju“, navodi se u saop}enju. U tome saop}enju se ne na vo di Ga da fi je vo ime, ali ka`e se da su Merkel i Obama ponovili svoju podr{ku pozivu libijskog naroda na po{ti va nje uni ver zal nih ljudskih prava. Ranije Bijela ku}a nije pozivala na smjenu Gadafija, ve} je, kao i u slu~aju ranijih pobuna u arapskim zemljama, navodila da samo stanovnici Libije imaju pravo odabrati ko }e im biti na ~elu.

Pobjeda opozicije u Irskoj
Najve}a irska opoziciona stranka Fine Gael osvojila je 36,1 posto glasova i tako nadmo}no pobijedila na parlamentarnim izborima u petak, ostaviv{i za sobom stranku na vlasti Fiannu Fail (17,5 posto), po djelomi~no objavljenim rezultatima. Laburisti su osvojili 19,4 posto, nacionalisti~ka stranka Sinn Fein 9,9 posto, a neovisni kandidati su potvrdili svoj dobar status sa 12,6 posto. Slu`beni rezultati obuhva}aju gotovo 80 posto zastupni~kih mjesta u Dailu, donjem domu irskog parlamenta. Demokr{}anska Fine Gael dobiva 59 zastupni~kih mjesta, laburisti 30, Fianna Fail 14, Sinn Fein 12 i neovisni 11.

Kina

Policija protiv
skupova jasmina
Trotoar ispred restorana McDonald’s u Pekingu, koji su anonimni autori poziva objavljenog na internetu u duhu tuniske revolucije izabrali kao mjesto odr`avanja skupa, najednom je postao gradili{te
Velik broj policajaca raspore|en je na ulicama Pekinga i [angaja kako bi, u napetom ozra~ju, poku{ali sprije~iti svaki poku{aj protesta na skupovima jasmina na koje su Kinezi putem interneta pozvani u 13 gradova u zemlji. U Pekingu trotoar ispred restorana McDonald’s koje su anonimni autori poziva objavljenog na internetu u duhu tuniske revolucije izabrali kao mjesto odr`avanja skupa, najednom je postao gradili{te. No sto ti ne po li ca ja ca u odori i jo{ stotine u civilu budno su pazili na red na ulici i u samom restoranu koji je bio krcat gostima, ali i stranim novinarima i policajcima u civilu s komunikacijskim ure|ajima koji su ih fotografirali i snimali. Napetost je naglo porasla oko 15 sati po mjesnom vreme nu (osam sa ti po sre dnjoe vrop skom), ka da je nekolicinu novinara koji su htjeli snimati ulicu i restoran iznenada okru`ilo desetak policajaca i grubo ih sprije~ilo da to u~ine. Pe kin {ka grad ska vlast obratila se stranim medijima akreditiranim koncem tjedna sa zahtjevom da za svaki intervju zatra`e odobrenje, a u nekim slu~ajevima i da ne dolaze na ulicu Wanfujing, glavno trgova~ko sredi{te u Pekingu, nedaleko od trga Tiananmena. Ni u [an ga ju ni je bi lo zna ko va pros vje da, a ve lik broj po li ca ja ca bio je ra spo re|en u ulu ci Han ku, po kraj Na ro dnog trga, gdje se skup trebao odr`ati, pre no si Hi na.

Sjeverna Koreja prijeti Ju`noj
Pjongjang }e protumjerama uzvratiti na vje`be koje trebaju po~eti u ponedjeljak i pretvoriti Seul, prijestolnicu Ju`ne Koreje, u ognjeno more, javila je slu`bena sjevernokorejska agencija KCNA. Sjeverna Koreja je usto zaprijetila da }e zapucati na Ju`nu Koreju ako ova nastavi slati svoju propagandu s pomo}u balona, navodi agencija. Ju`na Koreja zadnjih dana izbacuje letke na sjeverna podru~ja u kojima pi{e o prosvjedima i promjenama na Bliskom istoku, {to je dio psiholo{ke kampanje da se Sjevernokorejci ohrabre na promjene. Sjevernokorejski vojnici izvest }e izravne i ciljane napade u pravcu grani~nog podru~ja gdje aktivisti i vojnici (ju`nokorejski) nastavljaju pu{tati balone s protuvladinim porukama, naglasila je KCNA, a prenosi Hina.

20

BIH

EU

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Konferencija o saradnji lokalne samouprave i OCD-a

Civilno dru{tvo na usluzi gra|anima
Pi{e: Fuad KOVA^EVI]

U Be~i}ima kod Budve, u organizaciji TACSO projekta, odr`ana je druga regionalna konferencija o temi Saradnja izme|u lokalne samouprave i OCD-a zapadnog Balkana i Turske• Zapa`en nastup bh. delegacije
tnostiprocedura i saradnjes nevladinim sektorom. Bilo mi je zadovoljstvo uporediti nivoe razvoja procesasaradnjevladinog i nevladinogsektora u BiH i zemljamaregiona. Sa konferencije nosimo zna~ajnaiskustvakoja se ti~urazvoja normativnih okvira na nivou dr`ave BiH. Zajedni~kizaklju~ak sa ovogskupa je da bez saradnje na lokalnomnivou, s NVO i uklju~enim gra|anima, nema brzog razvitka i oporavka, izjavila je Hazima Pecirep iz sarajevskeOp}ineNoviGrad. Sadeta [kalji} iz Ministarstva pravde BiH, gdje vodi sektor za civilno dru{tvo, smatra da su regionalne konferencije izuzetna prilika za razmjenu mi{ljenja i iskustava, pogotovo u sektoru civilnog dru{tva, koje se sna`no razvija.

Projekttehni~kepomo}iorganizacijamacivilnogadru{tvaorganizirao je pro{lesedmice u Be~i}ima kod Budve drugu regionalnu konferenciju o temi Saradnja izme|u lokalne samouprave i OCD-a zapadnogBalkana i Turske. CiljTACSO projekta je da oja~a civilno dru{tvo unutar participativne demokratije, potakne razvoj okru`enja za civilna dru{tva i kulturu, oja~aop}ekapacitete i odgovornost OCD-a u zemljama zapadnog Balkana i Turske, pobolj{a kvalitet usluge OCD-a i pomogne odr`ivu ulogu OCD-a u demokratskim procesima. Bh. delegaciju na ovom skupu, na kojem je u~estvovalo oko 200 predstavnika iz OCD-a, lokalne samouprave, op}ina/op{tina, ministarstava, me|unarodnih organizacija... predstavljao je sjajan tim iz razli~itih struktura, alis istim ciljem: prezentirati do sada ure|eno, najaviti nove korake, ali i preuzeti primjere dobre prakse iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Albanije i Turske. - Fokus konferencije je bio na transparentnosti i odgovornosti lokalnih vlada i ulozi koju OCD mo`e imati u tom smislu, mehanizmimau~e{}a, procesimadono{enja odluka na lokalnom nivou, saradnji lokalnih samouprava s OCD-om i finansiranju OCD programa i projekata na lokalnom nivou. Na konferenciji smo radili namapiranjuinstitucionalnihmehanizama saradnje izme|u OCDa ilokalnihsamouprava u regionu, kako bi se na taj na~in obezbijedilodaljeistra`ivanjeodnosaizme|u OCD-a i samouprava, izjavio je vo|a regionalnog TACSO projekta Palle Westergard.

Sa otvaranja konferencije u Budvi

gra|ana Viktorija iz Banje Luke je impresionirana skupom i njegovim zna~ajem. - Radili smo i kroz radne grupe, {to je rezultiralo zajedni~kim partnerstvom i ciljem. Identifikovali smo odre|ene potrebe i vjerujem da }emo u narednom periodu napraviti zna~ajne korake koji }e se reflektovati na BiH, ka`e ona. Haris Komi}, direktor PLOD centra iz Biha}a, misli da su na konferenciji postignuti o~ekivani rezultati i ispunjeni predvi|eni ciljevi, {to se prijesvegaodnosi na rezultate u oblasti u~e{}a civilnog dru{tva udono{enjuodluka nalokalnoj razini.

odre|enih usluga koje vladin sektor nije u stanju pru`iti. - Rije~ je i o marginaliziranim grupama ljudi, odnosno populacijama, do kojih je jako te{ko do}i - injekcioni korisnici droga, zatvorenici, romska populacija, mladi koji su u rizi~noj dobi... Moramo raditi na tome da smanjimo kori{tenjeopojnihdroga, da spre~avamo spolno prenosive zarazne bolesti, da uspostavljamo mre`e savjetovali{ta za mlade, da u njih mladi mogu do}i bez zdravstvene knji`ice, pa ~ak i ako su mla|i od 18 godina, da uslugedobiju a da ne moraju otkrivati svoj identitet, rekao je [eremet.

Drobra praksa
- Konferencija je obradilaveoma zna~ajnu temu za op}ine i gradove - saradnja lokalnih zajednica i OCD-a. Savezop}ina i gradovaFederacije BiH, koji okuplja 79 jedinica lokalne samouprave, u mogu}nosti je, ali i u obavezi da informira svoje ~lanice o svim projektima koji ih se ti~u i u kojima mogu na}i svoj interes, kao {to je bila ova konferencija, kazala je Elvira Im{irovi}-Boli} iz Saveza. SamirOmerefendi}, jedan od realizatora projekta ja~anja lokalne demokratije UNDP-a, koji se provodi u saradnji sa 14 bh. op}ina, a u skladu sa stvarnim potrebama gra|ana, smatra da je konferencijapotvrdilaprimjeredobreprakse. - Razmijenili smo iskustva s predstavnicima dr`ava iz regiona s ciljem da osiguramo nastavak i odr`ivost projekta i ovih inicijativa ubudu}e, rekao je on. Sanja Stani} iz udru`enja

SJAJAN BH TIM Bh. delegaciju na ovom skupu predstavljao je sjajan tim iz razli~itih struktura, ali s istim ciljem: prezentirati do sada ure|eno, najaviti nove korake, ali i preuzeti primjere dobre prakse iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Albanije i Turske
- Mislim da }e ono {to smo ovdjenapravili i dogovorilipomo}i da se formirajubolji i efikasnijimehanizmi za financiranje aktivnosti u kojima u~estvuje OCD, koji je od velikog zna~aja za razvoj lokalne zajednice u BiH, smatra on.

Mensur Ja{arspahi} Suri

Kulturni sadr`aji
Ne{ad [eremet, projekt-menad`er iz UNDP-a, ukazao je na drugi pristup saradnje nevladinog sektora i lokalne samouprave, odnosnoorganavlasti, na na~in da se putem velikih projekata, {to finansijskih, {to obimom programskih zahtjeva, pristupi saradnji s NVO koje su visoko sofisticirane i specijalizirane za pru`anje

Mensur Ja{arspahi} Suri, na~elnik Op}ine Kakanj, smatra kako je velika raznolikost u saradnji vladinog i nevladinog sektora u zemljamau~esnicama ovekonferencije, jer su zakoni omogu}ili da se formira veliki broj udru`enja, od kojih mnoganemajupravi ciljdjelovanja, odnosno da pomognu ugro`enim ljudima. - Problem je i pravljenje kvalitetnihprojekata u svimsegmentima. Primjerice, BiH ima jako mnogo kulturnih sadr`aja koji bi mogli biti podr`ani i pomognuti od me|unarodne zajednice da ono {to imamo sa~uvamo i uvrstimo u turisti~ku ponudu. Mi u Kaknju upravo takvim projektima pokla-

njamo veliku pa`nju, a ovakve konferencije su prilika da na{a nastojanja prepoznaju strukture koje nam mogu pomo}i da do|emo do donatora i da nam pomognu da na pravina~inmo`emo aplicirati za projekte, kazao je on. - Na konferenciji smo imali priliku vidjeti i uporediti prakse kada je u pitanjusuradnjalokalneuprave i OCD-a s onim {to mi imamo i kako radimo u BiH. Organizacija u kojoj ja radim mnogo ~ini upravo na institucionalizaciji suradnjevladinog i nevladinogsektora na svim razinama. Ovdje se uglavnom pri~alo o lokalnoj razini, ali smo imaliprilikuvidjeti i~uti i kakvasuradnjapostoji nadrugim razinama u dr`avama u regionu. Svi mi, ipak, imamo jo{ mnogo togauraditi, a ovakvekonferencijesu na~in da budemo {to bolji i ekspeditivniji, izjavio je Slavi{a Prorok iz sarajevskog Centra za promociju civilnog dru{tva. Lejla Re{i}, ministrica javne uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, vjeruje da je konferencija ispunila o~ekivanja. - Vidjeli smoiskustva i modele iz dr`avazapadnogBalkana i Turske, na~ine razmjene iskustava i saradnje sa nevladinimsektorom. Mi u RS-u smo u ovomsegmentuorganizovaniji u odnosu na Federaciju BiH i dr`avu BiH, imamo registar, bolje podatke. Na skupu smo razgovarali i o kriterijima, da li imamo razli~iteidejekoje bi moglepobolj{ati na{u saradnju sa nevladinim sektorom i uop{te sa svim OCDima. Oni su nam dobarkorektiv, zato jako dobro sara|ujemo sa brojnimudru`enjimagra|ana, iz granta Ministarstva imamo odre|ena sredstva za ovakva udru`enja i organizacije. Ovdje smo ~uli neke modele saradnje, koje }emo preispitati, analizirati i vidjeti na koji na~in ih mo`emo primijeniti u svom radu, rekla je ona. - Mislim da je bh. delegacija na ovojkonferencijibilaprimjerdobre lokalne prakse u segmentu uklju~ivanjagra|ana, transparen-

Bitne poruke
- Ovakviskupovi ne samo da doprinose pomirenju, nego i dobroj saradnji. Civilnodru{tvorazvijademokratske principe, daje bitne poruke, itekako je va`na vladavina prava, da nema povla{tenih pojedinaca, naroda, dr`ava, pogotovo nau{trb drugih. Va`no je da sloboda svakog pojedinca ide do granicaslobodedrugih, a to su predivne poruke koje sti`u iz civilnog dru{tva. One su jako va`ne za nas u regionu, gdje smo oslonjeni jedni na druge, a ovakve konferencijedoprinose da se ta saradnjaponovo uspostavi, na principima ravnopravnosti i uzajamnog po{tovanja i pomaganja, kazala je ona. - Konferencija je imala tri panela. Prvi se ticao transparentnosti i odgovornosti lokalne samouprave i OCD-a; drugi je bio o u~e{}u gra|ana u procesima dono{enja odluka; tre}i je bio posve}enfinansiranju aktivnosti OCD-a. ^uli smo razli~ite prakse, a kompetentni predstavnici iz BiH su razgovarali o tome {ta bi se moglo raditi u narednih godinu dana. Sinhronizovana je agenda ministarstava za lokalnu samoupravu na dr`avnom i entitetskom nivou, OCD-u, op{tinama, gradovima... Uspje{no smo razmotrili {ta se mo`e unaprijediti na osnovu praksi koje smo ~uli od kolega iz drugih dr`ava, rekla je {ef TASCO projekta u BiH Slavica Dra{kovi}. - Veoma smo zadovoljni suradnjom s organizatorom ovog projekta i vjerujemda }e u budu}nostibitiprostora za noveprojekte. Na ovoj konferenciji smo uspjeli dogovoriti neke korake s predstavnicima resornog dr`avnog i ministarstva iz RS-a. Mislim da mo`emo o~ekivati uspje{an nastavakinicijativakoje su se rodile ne samo na ovoj konferenciji, u smjeru pobolj{anja dosada{njih praksi u odnosu s OCD-om, izjavio je Entoni[epari} iz federalnogMinistarstva pravde.

OSLOBO\ENJE 1. mart 2011. godine ponedjeljak, 28. februar/utorak,

BIZNIS I EKONOMIJA
Uspje{na 2010. godina

21

Elektroprivreda BiH odgovara na optu`be

Ne spre~ava se
plja~ka, nego razvoj
Svi tenderi su ura|eni ili se rade po zakonskoj proceduri i slovu zakona, doma}inski transparentno
U proteklih nekoliko dana u vi{e dnevnih novina pojavili su se tekstovi koji govore o „sprije~enoj plja~ki“ 500 miliona KM, koju su, prijeformiranjanovevladeFederacije BiH, „pripremili“u Javnompreduze}uElektroprivreda BiH. Ko je skovao tekst pod naslovom„Sprije~ena plja~ka 500 miliona maraka“ autoraS.I.u jednommediju, valjda je i samom autoru/ici jasno da su to S(amo) I(nsuinacije). Menad`mentEPBiHvjerovatno gradnji I i II faze mini hidroelektrana na rijeci Neretvici donio je u junu 2010. godine Nadzorni odbor EPBiH u punom sastavu, pod predsjedanjem Edhema Bi~ak~i}a, i te{ka je 66 miliona KM. Ni u kojem slu~aju nije rije~ o „100 miliona za mini hidrocentralu u Konjicu“ nego se , radi o investicionom projektu izgradnje 15 mHE na rijeci Neretvici, ~ije prve investicione odlukepoti~u iz vremenavladavine Alijanse. lo je uslovljeno po{tivanjem zakona i zakonskih procedura.

Najvi{e ocjene
Kada je rije~ o dokapitalizaciji rudnika, ta odluka donesena je na 17. Skup{tini EPBiH 17. augusta pro{le godine i rije~ je o dokapitalizaciji sedam rudnika kroz nabavku opreme i modernizaciju u iznosu od 121 milion KM. Vi{e od 85 procenata tendera pokrenuti su istom mjesecu, dakle znatno prije op}ih izbora i potvrde izbor nih re zul ta ta. Me nad`ment EPBiH ovaj posao smatra jednim od najuspje{nijih, jer su u rudnicima ve} vidljivi rezultati dokapitalizacije, kako u proizvodnji, tako i u pobolj{anju radnih uslova i standarda rudara. EPBiH je uvijek poslovala doma}inski i po slovu zakona. Transparentnost u poslovanju i raspisivanju tendera mo`e se dokazati i ~injenicom da su svi poslovi, dakle i tenderi, ura|eni po uzusima Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, KfW banke, Svjetske banke, za {to smo dobili najvi{e ocjene od ovih institucija, i prema va`e}em Zakonu o javnim nabavkama, koji nas zna~ajno sputava da uradimo jo{ vi{e poslova, vrednijih od 450 miliona KM, koliko su u recesijskim 2009. i 2010. godini dobile doma}e kompanije, {to je jedan od glavnih ciljeva na{e poslovne politike. EPBiH i menad`ment nisu donijeli nijednu novu strate{ku odluku, po{tuju}i za nas obavezuju}i zaklju~ak samo jednog doma federalnog Parlamenta (koji se odnosi na Vladu, ali ne i na EPBiH) o obustavljanju strate{kih investicija, {to }e se, na`alost, itekako odraziti na budu}i razvoj Federacije BiH i dr`ave BiH. „Inkrimirani“ tenderi su ura|eni ili se rade po zakonskoj proceduri i slovu zakona, doma}inski, transparentno i tako }e se raditi dok sada{nji menad`ment za to ima ovlasti, saop}eno je iz EPBiH.

Turista vi{e 14,6 posto
BiH je u decembru posjetilo 44.185 turista, {to je 2,4 posto manje u odnosu na novembar lani te 11 posto vi{e u odnosu na isti mjesec 2009.
BiH su u 2010. godini posjetila 656.333 turista, {to je 14,6 posto vi{e u odnosu na 2009. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u pro{loj godini je ostvareno 1.416.691 no}enje turista, {to predstavlja pove}anje od 11,7 posto. Od ukupnog broja no}enja, 54,5 posto su ostvarili strani turisti. U prosjeku su turisti ostvarili 2,2 no}enja po dolasku. U strukturi no}enja stranih turista najvi{e no}enja ostvarili su turisti iz Srbije (14,7 posto) Hrvatske (13,6 posto), Slovenije (8,4 posto), Poljske (7,1 posto), Italije (6,4 posto), Turske (5,9 posto)... BiH je u decembru lani posjetilo 44.185 turista, {to je 2,4 posto manje u odnosu na novembar pro{le godine te 11 posto vi{e u odnosu na isti mjesec 2009. U decembru su turisti ostvarili 79.166 no}enja, {to je 13,1 posto manje u odnosu na novembar i 6,6 posto vi{e u odnosu na decembar prethodne godine. U ukupno ostvarenom broju no}enja, u~e{}e doma}ih turista je 53,4 posto, a stranih 46,6 posto. U prosjeku, turisti su ostvarili 1,8 no}i po dolasku, od toga 1,7 doma}i te 1,9 no}i strani turisti. Turisti iz Hrvatske ostvarili su 25,1 posto no}enja, Srbije 20 posto, Slovenije 13,4 posto, Njema~ke 4,8 posto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 36,7 posto no}enja. U BiH je u decembru bilo raspolo`ivo 25 587 le`aja, {to je 0,1 posto manje u odnosu na novembar 2010. godine te 3,6 posto vi{e u odnosu na isti mjesec 2009. godine.

Elektroprivreda BiH: Niti je bilo, niti se sprema, niti }e biti bilo kakve plja~ke

POZADINA I LA@ Svi „inkrimirani“ tenderi imaju dugoro~niju pozadinu i la` je da se raspisuju u vrijeme tehni~kog mandata Vlade
ne}e to nikada saznati, {to je mnogo manje bitno od potrebe da javnost sazna pravu istinu o poslovanju najve}e bh. kompanije - istinu o „inkrimiranim“ tenderima, saop}ila je EPBiH. Pogotovo su nebulozne optu`be za investiciju u izgradnju vjetroparka na platou Podvele`ja. EPBiH se u maju 2010. godine pridru`ila me|unarodnom SEEWIND projektu, u koji je u potpunosti uklju~ena Evropska komisija kroz projekt pove}anja proizvodnje elektri~ne energije iz obnovljivih izvora, i prihvatila obavezu da do septembra 2011. godine na distributivnu mre`u priklju~i prva dva od ukupno 16 vjetroagregata, koliko je planirano da se izgradi u vjetroparku Podvele`je. Na osnovu toga, EPBiH je od SEEWIND-a i EK-a, kao prvu tran{u, dobila 750.000 eura, koji su postali operativni nakon dobijanja koncesije od Vlade Hercegova~ko-neretvanskogkantona. Ovo„~ekanje“ bi-

Proizvodnja krastavaca

Iz vremena Alijanse
Odgovorno tvrdimo, a ovim reagiranjem pozivamo nadle`ne da to provjere, da niti je bilo, niti se sprema, niti }e biti bilo kakve plja~ke u EPBiH. O „li~noj koristi“ i „nezakonitom djelovanju“ ne `elimo raspravljati, niti je EPBiH poku{avala ili poku{ava iskoristiti „tehni~ki mandat Vlade“ Svi „inkrimi. rani“ tenderi pobrojani u ~lanku imaju dugoro~niju pozadinu i la` je da se raspisuju u vrijemetehni~kogmandataVlade. Po|imo redom - odluku o iz-

Ve}i prinos, bolje poslovanje
Udru`enje proizvo|a~a povr}a iz Cazina i Bosanske Krupe i Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona, u saradnji s me|unarodnim projektom FARMA i predstavnicima lokalnih zajednica, organizirali su edukativno-stru~na predavanja za povrtlare, s posebnim akcentom na proizvodnju krastavca. U Federaciji BiH godi{nje se povr}em zasijava 17.597 hektara poljoprivrednih povr{ina, od ~ega je pod krastavcem 1.218 hektara. Tokom 2010. godine u USK-u pod krastavcem, kao najdominantnijom povrtnom kulturom, bilo je zasa|eno 250 hektara, ostvarena je ukupna proizvodnja od oko 4.600.000 kilograma, {to zna~i da je prosje~an prinos bio 18,4 tona po hektaru. Upravo zbog takvog relativno niskog prinosa po jedinici povr{ine, cilj organizatora edukativnog predavanja je da, uz novoste~ena teoretska saznanja, poljoprivredni proizvo|a~i ostvaruju ve}e prinose na svojim gazdinstvima, a samim tim i rentabilnost u poslovanju. Kao i u 2010. godini, u USK-u dva pri vre dna su bje kta, OPZ Agromerkantilija i Ba{o, u ovoj godini nastavit }e s organiziranjem kooperantske proizvodnje krastavca, obezbje|uju}i tr`i{te za taj proizvod.

Manje posla za gra|evinare
Vrijednost izvr{enih gra|evinskih radova u Federaciji BiH u januaru manja je 33,3 posto u odnosu na prosje~nu vrijednost pro{le godine, dok je u odnosu na isti mjesec pro{le godine manja 1,4 posto, saop}eno je iz federalnog Zavoda za statistiku. Ukupna vrijednost izvr{enih gra|evinskih radova u januaru iznosi 34.845.000 KM, od ~ega se na objekte visokogradnje odnosi 57,7 posto, a niskogradnje 42,3 posto. U januaru je na gra|evinama radilo 8.128 radnika: na objekti ma vi so ko gra dnje 51,1 posto, a niskogradnje 48,9 posto radnika.

22 SARAJEVSKA HRONIKA Novi sastanak u Vogo{}i

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prioriteti u gradnji saobra}ajnica

Iz EBRD-a 37,5

miliona eura
Dogovoreno formiranje radne grupe

Zajedno do rje{enja za Pera~ko vrelo
Na zahtjev na~elnika Op}ine Vogo{}a Edina Smaji}a i predstavnika Slu`be za komunalne poslove, obnovu i razvoj, poslove mjesnih zajednica i zajedni~ke poslove odr`an je sastanak sa Muamerom Srnom, izvr{nom direktoricom za vodovodni sistem u KJKP Vodovod i kanalizacija, Alagom Muji~i}em, direktorom firme Bags-Energotehnika, te Ned`adom Meki}em, stru~nim savjetnikom za vodoprivredu u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo. Razgovarano je o rje{avanju problema vodosnabdijevanja op}ine Vogo{}a kao i o stavljanju u funkciju vodozahvata Pera~ko vrelo. Na sastanku je dogovoreno da se u {to skorije vrijeme formira radna grupa od predstavnika Ministarstva privrede, Ministarstvaprostornogure|enja i za{tite okoli{a, Zavoda za planiranje i razvoja KS-a, Zavoda za javno zdravstvo KS-a, KJKP ViK, firme Bags-Energotehnika i Op}ine. Zadatak radne grupe }e biti da pripremi i ponudi najadekvatnije rje{enje oko stavljanja u puni pogon vodozahvata Pera~ko vrelo, kako bi gra|ani Vogo{}e bili adekvatno snabdjeveni kvalitetnom vodom.
S. Hu.

Iz Direkcije za ceste Kantona Sarajevo isti~u kako bi se trebala graditi 12 transverzala, te ju`na longitudinala • Pokrenute aktivnosti i za izgradnju a transverzale
U ovoj godini prioriteti Direkcije za ceste Kantona Sarajevo, kada je u pitanju izgradnja novih saobra}ajnica, jesu prva i 12 transverzala, te ju`na longitudinala. Ovo je u razgovoru za Oslobo|enje istakla Alma Zili}, stru~na saradnica u Direkciji za ceste KS-a, te naglasila kako bi novac za izgradnju ovih saobra}ajnica trebao biti obezbije|en iz kredita. - Aplicirali smo za kredit kada je u pitanju izgradnja prve i 12 transverzale, kao i ju`ne longitudinale. Pripremili smo projektnu dokumentaciju i studiju koja je ura|ena prema zahtjevu Evropske banke za obnovu i razvoj. Sada nam preostaje da te dokumente prezentiramo javnosti, a za neka ~etiri mjeseca trebali bismo potpisati sporazum, kazala je Zili}.

Spreman projekat ure|enja Stupske petlje

Za djecu pred{kolskog uzrasta

Tender za Stup
U Ministarstvu prometa i komunikacija Kantona Sarajevo planirana su dva miliona maraka za rje{avanje imovinskopravnih odnosa na trasi 12 transverzale. - Kada smo aplicirali za kredit, vodili smo se time da na dionici nema mnogo nerje{enih imovinsko-pravnih odnosa. Tu, prije svega, spadaju 12 transverzala i ju`na longitudinala, dok na prvoj transverzali, po~ev{i od Tehni~ke{kole pa do Vogo{}anske petlje, ima mnogo nerije{enih imovinsko-pravnih odnosa, naglasila je Zili}. U Direkciji za ceste, prema rije~ima Zili}eve, u ovoj godini planirali su, ako ni{ta, raspisatitender za izborizvo|a~aradova na 12 transverzali. - Na 12 transverzali planirali smo rije{iti saobra}aj na Stup-

Na trasi prve transverzale mnogo neotkupljenih objekata

Sportski program u FIS-u
U gimnasti~kojsali FIS-a, od 21. februara realizira se drugi dio sportsko-animacijskog programa za djecu iz vrti}a op}ine Centar, koji }e trajati do kraja maja. Gimnasti~arski treninzi su besplatni i odr`avaju se ponedjeljkom, utorkom, srijedom i ~etvrtkom od 9 do 11.40 sati, pod stru~nim nadzorom profesora tjele-

snog i zdravstvenog odgoja. Za mali{ane i njihove vaspita~ice obezbije|en je besplatan prevoz od njihovih vrti}a do FIS-a i nazad. Prvimdijelomovogprograma, koji je realizovan od oktobra do 31. decembra2010, obuhva}eno je 325 djece iz devet vrti}a (Leptiri}, Lane, Vrap~i}, Skenderija, Iskrica, [areni voz, Slavuj, Vi{njik i Makovi). Osnovni ciljovogprojekata je da se djecapred{kolskog uzrasta uklju~e u organizovanunastavu, krozkoju se putemjednostavnih motori~kih pokreta, razli~itihvje`bi i igarapozitivnouti~e na zdravlje, intelektualni i emocionalnirazvoj djeteta. Za realizaciju projekta Op}inaCentar je izdvojila 24.000 KM.

skoj petlji. Ako dobijemo kredit, ima}emo 37,5 miliona eura za gra|enje, istakla je Zili}. Pored toga, u Direkciji su pojasnili kako su pokrenute i odre|ene aktivnosti u vezi sa izgradnjom a transverzale.

O~uvana dionica
- Raspisali smo tender za izbor projektanta za a transverzalu. Tu }e biti obuhva}eno sve, voda, kanalizacija, rasvjeta... Na a transverzali imamo izgra|en i jedan most. Na Ministarstvu prometa i komunikacija Kantona Sarajevo i Op}ini

Novi Grad ostaje da rije{e imovinsko-pravne odnose, a prema mojim saznanjima, Op}ina ula`e velike napore kako bi se realizirao ovaj projekat, te da su veomazainteresovani i da u~estvuju u samoj izgradnji saobra}ajnice do Aerodroma, naglasila je Zili}. Iz Op}ine Novi Grad kazali su nam kako je dionica na kojoj je planirana izgradnja a transverzale prili~no o~uvana od bespravne izgradnje, te da nema mnogo nerije{enih imovinskopravnih odnosa.
S. HUREMOVI]

Druga gimnazija do~ekuje goste iz Slova~ke

30.000 KM iz bud`eta Centra

Mini projekti mladih
U bud`etu Op}ine Centar za 2011. izdvojeno je 30.000 KM za finansiranje 16 mini projekata mladih.
Udru`enje brdskih biciklista dobilo je 2.000 KM, Planinarsko dru{tvo Bjela{nica 1.000 KM, Udru`enje za promociju interesa studenata Modus 2.320 KM, Udru`enje roditelja i prijatelja za pomo} osobama sa mentalnom retardacijom Oaza - 2.000 KM, Udru`enje za razvoj i afirmaciju dru{tva BNL - 1.630 KM, Udru`enje Inicijativa za bolje - 2.400 KM, Udru`enje Sigurna djeca - 2.400 KM, Asocijacija studenata arhitekture - 1.100 KM, Udru`enje Facultas za prosperitet mladih - 2.000 KM, Udru`enje Student 2.000 KM, Asocijacija studenata Stomatolo{kog fakulteta Studentis - 2.300 KM, Udru`enje Eko - Pro 2.000 KM, Omladinska organizacija Osmijeh - 1.650 KM, Neformalna grupa u~enika i profesora Srednje zubotehni~ke {kole, uz administrativnu podr{ku Fotokluba Sarajevo - 2.000 KM, Neformalna grupa za edukaciju o za{titi okoli{a, ptica i pti~jih stani{ta, uz administrativnu podr{ku Ornitolo{kog dru{tva Na{e ptice tako|er 2.000 KM i Neformalna grupa mladih Sprint, uz administrativnu podr{ku Atletskog kluba Sarajevo - 1.200 KM.

Bogat trodnevni
U okviru projekta Me|unarodne mre`e srednjih {kola (ACES) u posjetu Drugoj gimnaziji u Sarajevu dolaze u~enici i profesori Srednje {kole iz Komarna, Slova~ka, koji }e se, uz raznovrstan program, sa sarajevskim gimnazijalcima dru`iti tri dana, po~ev od ponedjeljka, 28. februara. Trodnevni program, pored ostalog, predvi|a posjetu Historijskom muzeju, {etnju i upoznavanje sa gradom i njegovom historijom, odlazak na Ba{~ar{iju, te radionicu i izvedbu psihodrame u~enika Druge gimnazije pod nazivom“Rje{avanje konflikata“ . Gosti iz Komarna iz na{eg grada odlaze u petak. Ove godine ACES peti put organizira takmi~enje za prekograni~na {kolska partnerstva. [kole iz BiH, kao i 14 zemalja regiona, mogu do 30. aprila da podnesu prijedloge projekata o temi Izgradite mostove u dru{tvu - volontirajte u va{im zajednicama. Me|unarodni `iri izabrat }e najboljeprojekte, a pobjednici }e dobiti novac i podr{ku za njihovu provedbu. A. S.

program dru`enja

OSLOBO\ENJE 1. mart 2011. godine ponedjeljak, 28. februar/utorak,
inistar nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo dr. Emir Suljagi} nalo`io je svim osnovnim i srednjim {kolama u KS-u da provjere spiskove u~enika kojima se prevoz pla}a iz kantonalnog bud`eta. Kako su nam kazali u resornom ministarstvu, rije~ je o uspostavljanju sistema, kako bi se sprije~ile malverzacije i za{titili u~enici. Tako je nalo`eno, poredprovjere ko zaista ima potrebu putovati do {kole javnim prevozom, da se u Ministarstvo dostave spiskovi u~enika koji koriste usluge KJKP Gras, a potom da {kole provjere da li zaista ti u~enici koriste pomenute beneficije. Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Saudin Sivro pozdravio je ovu odluku, isti~u}i da ne treba imati prigovore na nacrt bud`eta Ministarstva, jer je o~igledno da se odre|ene stavke mogu preraspodijeliti. - Za tro{kove prevoza u~enika i ove godine su izdvojena 3,4 miliona maraka. Ako neko od roditelja koji `ive na Ilid`i upi{e dijete u {kolu koja se nalazi u

M

SARAJEVSKA HRONIKA 23 DE@URNI Nalog ministra nauke i obrazovanja {kolama u Kantonu TELEFON 276-982

Ko mora putovati,

VA@NIJI TELEFONI
MUP

a ko nepotrebno

uzima beneficije?
I ove godine stavka za finansiranje prevoza u~enika do {kole iznosi ~ak 3,4 miliona KM • Ako dijete na putu do svoje pro|e nekoliko drugih {kola, tro{kove neka snose roditelji
Starom Gradu, trebaju sami snositi tro{kove prevoza, jer u~enik na putu do svoje pro|e nekoliko drugih {kola, istakao je Sivro. Sivro je napomenuo kako se ve}ina od pomenute sume za tro{kove prevoza u~enika odnosi na potrebe osnovaca, dok se sa 350 do 400 hiljada maraka finansira prevoz srednjo{kolaca. Predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja Faruk Be{li} kazao nam je kako je u pitanju odluka resornog ministra, ali da i roditelji imaju pravo izabrati J. M. {kolu za svoje dijete.

Da li svi u~enici koriste osigurane beneficije

Izgradnja skloni{ta za napu{tene `ivotinje

Isklju~enja struje
Odr`avanje energetskih postrojenja u ponedjeljak, 28. fe bru ara, uzro ko va}e prekid u napaja nju elek tri~nom energijom podru~ja koja se snabdijevaju preko trafostanica: Otes 7 i 8 i to od 10.30 do 12 sati, Otes 3 i 5 od 12 do 13.30, Otes 2 i 4 od 13.30 do 15, zatim Otes 1 i Azi}i od 9 do 10.30, te Orlova~ka 1 i EDS 1 od 9 do 15 sati, saop}eno je iz Elektrodistribucije. Zbog radova Elektroprenosa BiH u TS Gladno polje istog dana bez napajanja od 12 do 15 sati bi}e podru~ja koja se napa ja ju pre ko ove tran sfor ma tor ske stanice.

^eka se idejno rje{enje
Zbog pove}anja broja boksova, odnosno pove}anja parcele na kojoj }e se u naselju Rakovica graditi skloni{te za napu{tene `ivotinje, u toku je izrada novog projekta, kazao nam je Sead Arslanagi}, savjetnik na~elnika za izgradnju i urbanizam u Op}ini Ilid`a. “Parcela je pro{irena za 18.000 kvadratnih metara zemlji{ta i na njoj }e biti izgra|eni boksovi za vi{e od 700 pasa lutalica. Zbog toga je bilo neophodno da projektant uradi novi projekat koji je dostavio Op}ini Ilid`a i mi smo ga kao takvog prihvatili, te smo uputili projekt na dalje odobravanje u Gradsku upravu“, istakao je Arslanagi}. Prema njegovim rije~ima, nakon {to i Gradska uprava odobri projekat, radi}e se idejno rje{enje, nakon ~ega ide ostala procedura dobijanja urbanisti~ke saglasnosti, obavje{tavanje kantonalnog Zavoda za planiranje i razvoj, kao i pretvorba zemlji{ta iz {umskog u gra|evinsko. Arslanagi} je dodao da su uposlenici Op}ine Ilid`a spremni za sve ove aktivnosti ~im se projekt odobri od Gradske uprave. Ina~e, problem sa psima lutalicama odavno je prisutan u Sarajevu, te bi ga ovo skloni{te trebalo koliA. Pe. ko-toliko rije{iti. Dolasci:
Istanbul 8.50, Sofija 9.35, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.25, Keln 13.20, Ljubljana 13.25, Be~ 14.10 i 21.40, Zagreb 15.30 i 22, Amsterdam 15.45

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

Psi lutalice veliki su problem grada

4 10

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI: PONEDJELJAK
Polasci:
Beograd 6.20, 1 i 16.35, Zagreb 6.30 i 15.30, 1.30 Be~ 7, 7.15 i 14.55, Cirih 7.10, Minhen 13, Istanbul 13.55, Frankfurt via Banja Luka 14, Ljubljana 14.15, Ankona 17.55, Sofija 17.55 i Istanbul 18, Kopenhagen via [tokholm 9.30

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdami Amsterdam utorkom i subotom u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~etvrtkom i subotom u 8, Dortmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanoveri Kasselsubotom u 17 sati, Ingolstadti Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati,

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 13, Sofija 9.35, Be~ 10.35, 14.10 i 21.40, Beograd 11, 14.45 i 21.40, Minhen 12.25, Cirih 12.30, Ljubljana 13.45, Zagreb 15 i 22, Frankfurt via Banja Luka 21.45, [tokholm via Kopenhagen 17.15

AVIONI: UTORAK
Polasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.15 i 14.55, Amsterdam10.15, Minhen 13, Ljubljana 13.55, Keln 13.50, Ankona 17.55 i Istanbul 18

Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 1 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novipetkom u 1 sati, Br~kosvakimda1 nom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9. 5, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan 1 u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12. 5 1 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Banja Vru}ica svaki dan u 15. 5 sati, Hrenovi1 ca svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7. 0 sati, Biha}svaki dan u 7.30, 1 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolinasvaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik

svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7. 0, 1 8.30, 9.30, 10.30, 1 1 13.30, 14, 15, 15.30, 1.30, 2.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Mostsvaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13. 5 sati, Tu1 zla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 1 12.30, 1.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9. 5, 1 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{asvaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15. 5, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 1 6, 7 8, 8.30, 9.30, 10, 1 1 1 13.30, 14.30, , 1.30, 2, 2.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7 9.30, 1 13.30, 15.30, 17 i 19.30 auto.30, 1.30, .30 putem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i praznicima u 5.30 preko Visokog i Kaknja.

24

OGLASI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

KULTURA

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prvomartovska izlo`ba

Zavr{ava Sarajevska zima

Filmovi, predstave

i performans
Ovogodi{nji Festival odr`avao se u znaku velikih svjetskih jubileja kompozitora Franza Liszta, Gustava Mahlera i pisaca Andri}a, Milosza, Ujevi}a i Hajama

Po~iteljska pri~a
Ove godine u svoj program u ULUBiH-u uvode novu izlo`bu, kojom }e obilje`iti dr`avni praznik Dan nezavisnosti BiH
Osim dosada{njih redovitih godi{njih programa koje Udru`enje likovnih umjetnika BiH prire|uje (Collegium Artisticum, Salon mladih, Anale crte`a BiH, Revijalna izlo`ba i Mali format), od ove godine u svoj program uvodi novi sadr`aj - izlo`bu “Po~itelj ska pri~a“ kojom }e obilje`avati dr`a, vni praznik 1. mart, Dan nezavisnosti BiH. Otvorenje izlo`be zakazano je za ponedjeljak u 18.30 sati u Galeriji “Roman Petrovi}“. Izlo`bu }e otvoriti gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen. U postavci izlo`be na}i }e se vrijedni radovi iz fundusa Internacional ne umje tni~ke ko lo ni je Po~itelj sa signaturama, ~iji se vremenski raspon prote`e na ~etrdesetak godina. Zajedni~ko svim ovim djelima je inspiracija vezana za ~aroliju i ljepotu Po~itelja i izuzetan likovni kvalitet. Pogled na potpise izlo`enih radova govori da se pored doma}ih, radi i o autorima sa svih strana svijeta i da je njihova reakcija na po~iteljsku neprolaznu ljepotu gotovo uvijek ista. Svakom izlo`enom djelu svaki od umjetnika pri{ao je sa po{tovanjem kojeg Po~itelj zaslu`uje, {to je rezultiralo slikama izuzetne ljepote i velike vrijednosti. - Nadamo se da }emo ovogodi{njom izlo`bom “Po~iteljska pri~a“ , pored obilje`avanja va`nog dr`avnog praznika, na najbolji na~in uvesti jo{ jedan izrazito kvalitetan program u likovni `ivot Sarajeva i BiH, saop}avaju iz kancelarije ULUBiH-a. Postavku izlo`be ~ine radovi umjetnika: [emsa Gavrankapetanovi} (Kula u Po~itelju), Aldemar Ibrahimovi} (Po~itelj), Josip Turkovi} (Po~itelj), Salim Obrali} (Tvr|ava u Po~itelju), Dragica Jordan - Cvek (Po~itelj), Omer Mujagi} (Po~iteljska kula), Hakija Kulenovi} (Detalj iz Po~itelja), Vladimir Vojnovi} (Po~itelj), \ur|ena Haramija - Zalu{ki (Motiv iz Po~itelja), Izet Ale~kovi} (Po~itelj), Miroslav Bila} (Dvori{te u Po~itelju), Milan Sta{evi} (Krov), Reda Abd al-Salam (Motiv iz Po~itelja), Ljubo Ivanof (Po~itelj), Ettore Gualdini (Po~itelj), Milen Marinov (Jutro), Milena [otra (Po~itelj), Bo{ko Karanovi} (Po~itelj), Milan Vasiljevi} (Ulice iz Po~itelja), Ra du le An|el ko vi} (Po~itelj), Sne`ana Vlatkovi} (Po~itelj), Drago Simi} (Po~itelj), Bogumil Kalavaris (Obala Neretve) i Nikolaje Lazar (Po~iteljski pejza`).
Mr. S.

Me|unarodni festival Sarajevska zima, koji je u glavnom gradu BiH otvoren 27. put, 7. februara, zavr{ava danas, ponedjeljak, nizom zanimljivih doga|aja. Na festivalu, koji se odvijao pod nazivom “Art of love“ (umjetnost ljubavi) u~estvovao je veliki broj umjetnika iz cijelog svijeta, a obuhvatio je razli~ite oblike umjetnosti poput teatarske, filmske i video, vizualne umjetnosti, muzi~kih programa i programa za djecu, te radionica. Bit }e odr`ana projekcija filma o Franzu Lisztu “Snovi o ljubavi“ u re`iji Martona Ke, letija, u 16 sati u Cinema Cityu. Potom, u 19 sati u Jevrejskoj op{tini, bit }e odigrano najizvo|enije izraelsko teatarsko djelo na svijetu -

U Crkvi sv. Josipa u nedjelju je odr`an koncert na kojem je izvedeno djelo Erica Bretona, neumornog pijaniste i kompozitora koji je u Sarajevu postao poznat gotovo kao i u Provansi gdje `ivi. Ovog puta podario je kantatu Natan Mudri koju je komponirao na osnovujedne od najljep{ihpri~a o tolerancijikoju je u 18. stolje}unapisaoGottholdEphraimLessing, inspiriran doga|ajem o trojici bra}e u 12. stolje}u u Jerusalimu. Bretonova muzika, prepuna bezvremenske spiritualnosti, doti~e se univerzalnih tema i bila je u izvo|enju hora i ~etiri muzi~ara (viola, violina, ~elo i klavir) pravi do`ivljaj za slu{aoce. “The Time Keepers“ (^uvari vremena), autora Dana Clancya i u re`iji Leeja Gilata. U komadu igraju Roy Horovitz, Pinhas Mittelman i Omer Etzion. Radi se o me|unarodnom hitu u Izraelu, Engleskoj, Ir skoj, [kot skoj, Njema~koj, Gr~koj, Polj skoj, Ju`noj Africi, Kanadi i SAD-u. Nakon subotnje premijere, bit }e odigrana reprizna predstava “Hamlet u Mrdu{i Donjoj“, u re`iji Sulejmana Ku-

Natan Mudri Erica Bretona

Prisje}anje na ceremoniju otvorenja

Iz Buybooka

HKD Napredak iz Mostara

Populis (ljudima/narodu)
Buybookova nova biblioteka Populis (ljudima/narodu) predstavlja projekt inauguracije d`epne knjige. Odnosno, poduhvat je godine u ovoj izdava~koj ku}i u 2011. U ovoj biblioteci svaki }e ~italac mo}i prona}i ne{to za sebe s obzirom na to da u njoj nude svjetske i doma}e hitove: trilere, historijske i ljubavne romane, publicistiku i romane za mlade. Cilj koji `ele ostvariti u Buybooku bibliotekom Populis jeste promocija kvalitetnih djela za naj{iru ~itala~ku publiku i pristupa~nost cijene. Naime, svaka pojedina~na knjiga iz ove edicije ko{tat }e osam maraka s PDVom, {to }e posebno veseliti krajnje korisnike. Pored novih naslova koje su planirali objaviti unutar biblioteke Populis, na tr`i{tu bi se trebalana}i i novaizdanja, kakoBuybookovih ve} objavljenih naslova, tako i onih svjetski poznatih. Do polovine ove godine planiraju objaviti sljede}e naslove: “Jedi, moli, voli“ i “U dobru i zlu“ Elizabethe Gilbert, “3096“ NatascheKampusch, “An|eli i demoni“ i “Da Vincijev kod“ Dana Browna, “Dobre kineske `ene“ Xinran, “Snijeg“ OrhanaPamuka i “Tajnazaljubljenog vjetra“ Lejle Feti}.

Promocija knjige i izlo`ba u Zagrebu
U Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu, u ponedjeljak u 19 sati, bit }e predstavljena knjiga Miljenka Buha~a “U Mostar ako krene{“, te otvorena izlo`ba fotografija Ivana Kelave “Ljudi oko mene u prostoru vremena“. O Buha~evoj }e knjizi govoriti knji`evnica Diana Burazer - Delali}, novinar Mario Vranki}, glavni tajnik HKD-a Napredak Vanja Gavran, te sam autor, a o Kelavinim fotografijama govorit }e, pored autora, i fotografi Janko Belaj i Marko Bili}. Promociju knjige i izlo`bu organizira HKD Napredak, mostarske podru`nice, a ova dva zna~ajna projekta obilje`ila su kulturu Mostara u 2010. godini, a sigurno }e pobuditi veliki interes i kod zagreba~ke publike.

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
U Meeting Pointu 4. marta

27

“Montevideo, bog te video“
Film je snimljen po motivima istoimene knjige Vladimira Stankovi}a i govori o uspjehu reprezentacije Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Montevideu 1930.
Film MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO, debitantsko rediteljsko ostvarenje srbijanskog glumca Dragana Bjelogrli}a, premijerno }e biti prikazan pred sarajevskom publikom u petak, 4. marta, u kinuMeetingPoint sa po~etkom u 20 sati. Sarajevskojpublici}e se na premijeri predstaviti dio ekipe filma predvo|en rediteljem Draganom Bjelogrli}em.

Danas, ponedjeljak, u 11 sati ceremonija podizanja tri zastave: Sarajevske zime, Koncert Halla Sarajeva i zastave Sarajevo 2014. na prostoru izgradnje Koncert Halla (nasuprot Parlamenta Bosne i Hercegovine)

Najgledaniji film u Srbiji
Rije~ je o najgledanijemdoma}em filmu u Srbiji u protekloj godini. U svega osam sedmica vidjelo ga je vi{e od 400.000 gledalaca. FIPRESCI Srbija filmu je pored priznanja za najbolji doma}i film pro{le godine dodijelio i nagrade za najbolju re`iju, scenarij i fotografiju. MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO snimljen je po motivima istoimene knjige Vladimira Stankovi}a i govori o uspjehu reprezentacije Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Montevideu 1930. godine i osvajanja tre}eg mjesta na Prvom svjetskom prvenstvu. Glavne uloge fudbalera koji su bili u reprezentaciji koja je u~estvo va la na prvom Svjet skom prvenstvu u Montevideu tuma~i nova generacija mladih srbijanskih glumaca: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Viktor Savi}, Andrija Kuzmanovi}, Aleksandar Radoji~i}, Uro{ Jov~i}, Nenad Herakovi}, Ivan Zeki}, Bojan Krivokapi}, Rade ]osi}, Milan Nikitovi}, Aleksandar Filimonovi}. Njima se pridru`uju i njihove koleginice: Nina Jankovi}, Danina Jefti}, Tamara Dragi}evi}, kao i trinaestogodi{nji Predrag Vasi}. Uloge u filmu tuma~e i poznata gluma~ka imena: Vojin ]etkovi}, Nikola \uri~ko, Neboj{a Ili}, Milutin Karad`i}, Branislav Brstina, Ser-

pusovi}a u 20 sati u Narodnom pozori{tu Sarajevo. “La Banda Di Piazza Caricamento“ naziv je performansa , koji je posve}en Akiru Kurosavi i bit }e danas, ponedjeljak, u 21 sat na Akademiji scenskih umjetnosti. U Franjeva~kom studentskom centru, Aparat teatar iz Sarajeva izvest }e predstavu “Pinokio u nevolji“ Carla Collodija u adaptaci, ji Ale{a Kurta, i re`iji i koreografiji Belme Lizde - Kurt. Po~etak je u 18 sati. Ovogodi{nja Sarajevska zima, odr`avala se u znaku velikih svjetskih jubileja kompozitora Franza Liszta, Gustava Mahlera i pisaca Andri}a, Milosza, Ujevi}a i Hajama. Po~asni gost Festivala bila je Ma|arska, predsjedavaju}a Evropskom unijom. Evropska asocijacija festivala cijeni Sarajevsku zimu kao jedan od najzna~ajnijih kulturnih, umjetni~kih, multimedijalnih doga|aja i turisti~kih atrakcija Evrope i svijeta, a Festival, koji se organizira ve} 27. godina zaredom omogu}io je Bosancima i Hercegovcima da ostvare dijalog sa cijelim svijetom.
Mr. S.

Iranska pozori{na grupa Simorg u okviru predstavljanja iranskih umjetnika na Sarajevskoj zimi izvela je i dvije lutkarske predstave “Kakoli“ i “Svi moji prijatelji” Glavna te. ma i poruka prve predstave bila je bogatstvo i veli~ina prijateljstva, odanosti i upornosti koje je opisano i predstavljeno kroz simpati~nu, pou~nu pri~u u kojoj su glavni akteri Kakoli, mala ptica selica Stranica kulture dnevnih i stablo. I druga se, kako joj iranskih novina s najavom i naziv ka`e, ti~e prijatelj- gostovanja u Sarajevu stva. Glavni lik djevoj~ica Targol stalno mijenja svoje prijatelje radi li~ne koristi, sve dok, na kraju, ne nau~i voljeti svakoga, bez interesa. Direktor ove grupe Mohammad Burumand, koji se ovim poslom bavi jo{ od 1981. godine, svestrana je li~nost koja je ujedno i pisac, reditelj, pozori{ni i televizijski kriti~ar, ali i scenarist animiranih filmova. Napisao je i re`irao vi{e od dvadeset predstava. Dobitnik je brojnih dr`avnih nagrada i priznanja. Godine 1996. na njegovu inicijativu osniva se pozori{na grupa Simorg, a osniva~ je i direktor “Ku}e predstava“, prvog privatnog pozori{ta u gradu Me{hedu.

Prijateljstvo u glavnoj ulozi

Lutkarske predstave iz Irana

gej Trifunovi}, Sr|an Todorovi}, Slobodan Boda Ninkovi}, Anita Man~i} i mnogi drugi. Film MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO }e nakon sve~ane premijere, od subote, 5. marta, igrati na redovnom repertoaru kina Meeting Point u terminima od 18.30 i 21 sat.

Iz sinopsisa
Beograd, s prolje}a 1930. godine... Tirke je de~ko sa ^ubure prinu|en da bira izme|u najamnog rada u fabrici i fudbala. Izabra}e fudbal. Tih godina se jo{ uvijek ne `ivi od fudbala... `ivi se za fudbal. Samo Mo{u Marjanovi}a u Beogradu pla}aju po postignutom golu, ali jedan je Mo{a... U isto vrijeme na adresu Fudbalskog saveza sti`e zvani~an poziv na{oj reprezentaciji za u~e{}e na prvom Svjetskom prvenstvu koje }e tog ljeta biti odr`ano u Urugvaju. Izbor in`injera Bo{ka Simonovi}a za selektora javnost do~ekuje s podsmijehom, zovu ga Bo`a „Dunst” (amater). Po~inju pripreme i uigravanje tima kojem niko ne daje nikakve {anse.

Nova SARTR-ova predstava

“Put za Katmandu“ 4. marta
Kao izvorni materijal poslu`ili su tekstovi pjesama i neobjavljene kratke pri~e Nedima Zlatara
U Sarajevskom ratnom pozori{tu SARTR nastavljene su probe za novu predstavu “Put za Katmandu“; inspirisanu muzi~kim albumom “Can I play with your memories?” zajedni~kim projektom Basheskije , (alter ego muzi~ara Nedima Zlatara) i Edwarda EQ (Leonard [ari}). Kao izvorni materijal poslu`ili su tekstovi pjesama i neobjavljene kratke pri~e Nedima Zlatara. Premijera }e biti 4. marta sa po~etkom u 20 sati, a prva repriza narednog dana. Kroz pri~u o Edi K., usamljenom pojedincu izgubljenom u otu|enom, korporativno ustrojenom, pragmati~nom i bezosje}ajnom svijetu, predstava tematizira potragu za izlazom iz deindividualiziraju}e ma{inerije koja ostavlja emotivne, duhovne i intelektualne tragove na ljudima. Uhva}en u zamku svoje samo}e, Edo pronalazi put kroz vlastitu kreativnost... Koreoreoreditelj je Jasmina Proli}, koja je i koautor scenarija zajedno sa Dubravkom Zrn~i} - Kulenovi}. Autorski tim jo{ ~ine scenograf Osman Arslanagi}, Bojan Mustur, zadu`en za videoanimacije, kostimografkinje Naida Begovi} i Adisa Vatre{, dramaturg Dario Bevanda, a u predstavi igraju Mirela Lambi}, Sonja Goronja, Sead Pandur, Jasenko Pa{i}, Alban Ukaj i Adnan Haskovi}. Kao gosti i autori muzike u predstavi sudjeluju i Nedim Zlatar i Leonard [ari}.

28

OGLASI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA /SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA NOVI TRAVNIK Slu`ba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Broj: 06-23 221/11 Datum: 17. 2. 2010. godine. Na temelju ~lanka 56. stavak 1. Zakona o gradnji ("Sl. novine KSB/SBK", br. 11/05), Slu`ba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine Novi Travnik objavljuje:

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}inski na~elnik

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Municipality Sarajevo Mayor of Municipality

Na osnovu ~lana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 49/06), ~lana 75. Statuta Op}ine Novi Grad Sarajevo — pre~i{}eni tekst («Slu`bene novine Kantona Sarajevo» br. 13/01, 14/04, 33/05, 16/08 i 18/09), Odluke o usvajanju Bud`eta Op}ine Novi Grad Sarajevo za 2011. godinu («Slu`bene novine Kantona Sarajevo» br. 35/10) i Programa rada za 2011. godinu, op}inski na~elnik objavljuje

J AV N I P O Z I V
svim osobama koje su zainteresirane za sudjelovanje u radu stru~nog Povjerenstva za tehni~ke preglede gra|evina
I.

nevladinim i neprofitnim organizacijama/udru`enjima radi partnerske provedbe Projekta “Odr`ivi program Op}ine Novi Grad Sarajevo za realizaciju projekata iz oblasti za{tite okoli{a i turizma u saradnji sa zajednicom - EKO kalendar Op}ine — 2011" Predmet poziva Op}ina Novi Grad Sarajevo radi partnerske provedbe Projekta “Odr`ivi program Op}ine Novi Grad Sarajevo za realizaciju projekata iz oblasti za{tite okoli{a i turizma u saradnji sa zajednicom - EKO kalendar Op}ine - 2011“, u cilju efikasnog i sistemskog pristupa rje{avanju problema koji se ti~u za{tite okoli{a, a samim tim i unapre|enja kvalitete `ivljenja, poziva neprofitne, nevladine organizacije/udru`enja (NVO) da u skladu sa jasno utvr|enim aktivnostima u okviru pomenutog programa dostave ponudu za provedbu istih, te poka`u kreativan pristup u realizaciji predmetnih aktivnosti.

J AV N I P O Z I V

Na temelju ~lanka 56. stavak 1. Zakona o gradnji ("Sl. novine KSB/SBK", br. 11/05), Slu`ba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Op}ine Novi Travnik poziva sve stru~ne osobe koje su zainteresirane za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehni~ke preglede gra|evina da dostave dokaze o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za sudjelovanje u istim; • Da su diplomirani in`enjeri sa minimalno pet godina radnog iskustva iz odre|enih oblasti (arhitektura, gra|evina, ma{instvo, elektroinstalacije, geodezija, promet, vodovod i kanalizacija, za{tita od po`ara, za{tita na radu, za{tita okoli{a, sanitarna oblast i druge tehni~ke struke). • Da imaju polo`en stru~ni ispit. • Ovjerena kopija diplome i uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehni~ke preglede gra|evina". Sve nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Svi zainteresirani kandidati mogu svoje prijave sa potrebnim dokazima predati na info-centru Op}ine Novi Travnik, svaki radni dan od 7.30 do 16 sati, najkasnije do 2. 4. 2011. godine. Povjerenstvo formirano od na~elnika Op}ine, na temelju primljenih prijava, napraviti }e popis stru~nih osoba koje ispunjavaju gore navedene uvjete za vr{enje tehni~kih pregleda gra|evina, i o tome obavijestiti osobe koje su se javile na javni poziv. Na temelju tog popisa formirat }e se povjerenstva. Popis stru~nih osoba koji ispunjavaju uvjete za vr{enje tehni~kih pregleda gra|evina bit }e objavljen na oglasnoj plo~i Op}ine Novi Travnik. Sve dodatne informacije mogu se dobiti svaki radni dan u Slu`bi za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar, u centru za dozvole Op}ine Novi Travnik. POMO]NIK NA^ELNIKA (po ovl. na~elnika broj: 01-34-163/10) Mirsad Ibri}, dipl. ing. arh.

II. Kriteriji za odabir Na javni poziv mogu aplicirati registrovane i osnovane NVO u BiH sa sjedi{tem na podru~ju Kantona Sarajevo koje kroz svoje programske ciljeve podr`avaju i realizuju razli~ite aktivnosti na unapre|enju i za{titi `ivotne sredine. Stru~na komisija koju formira op}inski na~elnik izvr{it }e odabir najpovoljnije ponude, a cijenit }e visinu tro{kova za realizaciju partnerske usluge, referenc-listu, raspolo`ivost kapaciteta NVO i kreativan pristup realizaciji planiranih aktivnosti. O rezultatima javnog poziva u~esnici }e biti obavije{teni pisanim putem. III. Na~in apliciranja "Paket obrazaca" koji sadr`i ostale neophodne informacije za prijavu po ovom javnom pozivu mo`e se preuzeti na zvani~noj web stranici Op}ine www.novigradsarajevo.ba ili u kancelariji 310 u Op}ini. Zainteresovane NVO popunjen "paket obrazaca" sa prate}om dokumentacijom trebaju dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, neposredno ili putem po{te na adresu: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 97, Sarajevo - sa naznakom za Javni poziv nevladinim i neprofitnim organizacijama/udru`enjima radi partnerske provedbe Projekta “Odr`ivi program Op}ine Novi Grad Sarajevo za realizaciju projekata iz oblasti za{tite okoli{a i turizma u saradnji sa zajednicom - EKO kalendar Op}ine - 2011“. Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene izvan roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu 8 - 16 sati putem telefona 033/291-302, li~no u kancelariji 310 u Op}ini ili e-maila razvoj@novigradsarajevo.ba.
71000 Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 97 Tel: ++387 33 291 100, Fax: ++387 33 291 278, E-mail: ngsa@bih.net.ba www.novigradsarajevo.ba

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

Odigrano sedam susreta 16. kola Premijer lige

Pobjedom u derbiju Borac zadr`ao prednost
Fudbal Osim: Te`e od o~ekivanog Formula 1 Start u Australiji
Foto: A. KAJMOVI]

30

OGLASI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U skladu sa Programom rada Federalnog zavoda za zapo{ljavanje za 2011. godinu i Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapo{ljavanje o odobravanju realizacije Programa zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja povratnika u 2011. godini, broj: 01/1-49-285/11 od 2. 2. 2011. godine, Federalni zavod za zapo{ljavanje r a s p i s u j e

za u~e{}e u Programu zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja povratnika u 2011. godini 1. Poticajna sredstva Finansijska sredstva u iznosu od 2.000.000 KM predvi|ena su za podr{ku zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini. Ova sredstva }e se usmjeriti za: • sufinansiranje poslodavaca radi zapo{ljavanja osoba sa evidencije — povratnika sa 3.000 KM bespovratno po jednoj osobi, • sufinansiranje samozapo{ljavanja povratnika u iznosu od 4.000 KM do 5.000 KM bespovratno po jednoj osobi, i to za pokretanje: poljoprivredne djelatnosti (sto~arstvo, povrtlarstvo, uzgoj i prerada ljekovitog bilja, vo}arstvo, p~elarstvo ili druga grana poljoprivrede) u iznosu od 5.000 KM, zanatske djelatnosti (proizvodno i uslu`no zanatstvo) u iznosu od 4.500 KM, seoskog turizma, ugostiteljstva ili druge djelatnosti u iznosu od 4.000 KM. 2. Korisnici Korisnici bespovratnih sredstava su: • poslodavci, registrirani na podru~ju Bosne i Hercegovine, koji }e zaposliti nezaposlene osobe — povratnike, • nezaposlene osobe — povratnici koji su se vratili u prijeratno prebivali{te na podru~ju Federacije BiH, a prijavljeni su na evidenciju nezaposlenih prije objave javnog poziva, • nezaposlene osobe — osobe koje }e se vratiti u prijeratno prebivali{te na podru~ju Republike Srpske i Br~ko Distrikta BiH, a prijavljene su na evidenciji nezaposlenih prije objave javnog poziva. 3. Prijava na javni poziv 3.1. Pravna lica — zapo{ljavanje Uz prijavu na javni poziv, pravna lica podnose: • zahtjev za sufinansiranje zapo{ljavanja povratnika (forma zahtijeva je dostupna u nadle`nom op}inskom birou za zapo{ljavanje, Zavodu ili na web stranici Zavoda: www.fzzz.ba), • ovjerenu kopija rje{enja iz sudskog registra o registraciji firme ili ovjerena kopija rje{enja o registraciji samostalne djelatnosti od nadle`nog op}inskog organa, • kopiju identifikacijskog broja, • poslovni plan, • finansijski izvje{taj o poslovanju za posljednji izvje{tajni period (bilans stanja, bilans uspjeha, odnosno obrazac SPR1053 / izvje{taj o poslovanju od nadle`nog op}inskog organa), • dokaz — uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, • uvjerenje o trenutnom broju zaposlenih, • odluku o prijemu novih radnika u radni odnos po odobravanju sredstava, • ovjerenu izjavu: - da }e sufinansiranu osobu zadr`ati u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci o ~emu }e mjese~no dostavljati odgovaraju}i dokaz (specifikacije uz isplate pla}a ovjerene u Poreznoj upravi, spisak osoba ~ije se zapo{ljavanje sufinansira i njihove potpisane i ovjerene platne liste), - da ne}e otpustiti postoje}e zaposlenike radi zapo{ljavanja novih osoba po Programu, - da }e zadr`ati postoje}i broj radnika uve}an za osobe ~ije se zapo{ljavanje sufinansira po Programu, osim u zakonom predvi|enim slu~ajevima. 3.2. Fizi~ka lica — samozapo{ljavanje Uz prijavu na javni poziv, fizi~ka lica podnose: • zahtjev za sufinansiranje samozapo{ljavanja (forma zahtjeva je dostupna u nadle`nom op}inskom birou za zapo{ljavanje, Zavodu ili na web stranici Zavoda: www.fzzz.ba), • ovjerenu kopiju potvrde o povratku u prijeratno prebivali{te ili ovjerenu kopiju rje{enja o utvr|enom statusu raseljene osobe (izdato u op}ini u kojoj je ostvaren status raseljene osobe), • ovjerenu kopiju li~ne karte • uvjerenje nadle`nog op}inskog biroa za zapo{ljavanje da se nalaze na evidenciji nezaposlenih • dokaz da je pokrenut postupak registracije obavljanja djelatnosti kod nadle`nog op}inskog organa, • plan za realizaciju poslovne ideje (forma plana je dostupna u nadle`nom op}inskom birou za zapo{ljavanje, Zavodu ili na web stranici Zavoda: www.fzzz.ba ) • ovjerenu izjavu: - da }e dodijeljena sredstva koristiti namjenski za samozapo{ljavanje, - da }e obavljati registriranu djelatnost najmanje 12 mjeseci od dana zaklju~ivanja ugovora, - da se ne}e prijaviti na evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci od dana zaklju~ivanja ugovora. 4. Prioriteti kod odobravanja sredstava Kod odobravanja sredstava namijenjenih za sufinansiranje zapo{ljavanja prioritet imaju poslodavci kojima se obezbje|uje ve}e zapo{ljavanje u: • proizvodnoj i izvozno orijentiranoj djelatnosti, • proizvodnom i uslu`nom zanatstvu, • poljoprivredi, prvenstveno u proizvodnji organske hrane. Prednost }e imati poslodavci koji su prethodno koristili podsticajna sredstva Zavoda i kantonalnih slu`bi za zapo{ljavanje i zadr`ali u radnom odnosu osobe ~ije se zapo{ljavanje sufinansiralo. Kada je rije~ o sufinansiranju samozapo{ljavanja fizi~kih lica, prednost pod istim uvjetima na osnovu prilo`enih dokaza imaju: osobe sa invaliditetom, demobilisani / demobilizirani borci / branitelji, samohrani roditelji i ~lanovi porodica {ehida / poginulih boraca / branitelja, te osobe koje dostave dokaz o zavr{enoj obuci iz poduzetni{tva (pokretanje — vo|enje malog biznisa). 5. Obaveze nakon odobravanja sredstava 5.1. Pravna lica Nakon odobravanja sredstava i potpisivanja ugovora sa Zavodom, a najdalje u roku od 30 dana, kao uvjet za isplatu odobrenih sredstava, poslodavac dostavlja: • ugovor o radu sa osobom ~ije se zapo{ljavanje sufinansira, u trajanju od najmanje 12 mjeseci — ugovor o radu ne mo`e biti sklopljen prije sklapanja ugovora sa Zavodom, • ovjerenu kopiju obrasca JS 3100, • uvjerenje nadle`nog op}inskog biroa za zapo{ljavanje da je osoba, ~ije se zapo{ljavanje sufinansira, brisana sa evidencije nezaposlenih, • potvrdu od nadle`nog op}inskog organa da zaposlene osobe imaju status povratnika, • izjave osoba koje se zapo{ljavaju da su upoznate sa uvjetima Programa, • mjeni~nu izjavu i bjanko mjenicu kao instrument obezbje|enja odobrenih sredstava koja }e se aktivirati u slu~aju neizvr{enja ugovornih obaveza. Ukoliko se navedena dokumentacija neopravdano ne dostavi u zadanom roku, izvr{it }e se raskid ugovora sa korisnikom. 5.2. Fizi~ka lica Nakon odobravanja sredstava i potpisivanja ugovora sa Zavodom, a najdalje u roku od 30 dana (kao uvjet za isplatu odobrenih sredstava), korisnik sredstava dostavlja: • ovjerenu kopiju rje{enja o registraciji zanata / obrta ili srodne djelatnosti, • kopiju identifikacijskog broja, • ovjerenu kopiju obrasca JS 3100, • broj ra~una registrirane djelatnosti kod poslovne banke, • ovjerenu kopiju predra~una ili ovjeren kupoprodajni ugovor (poljoprivredna djelatnost) o nabavci sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl., u iznosu 40% od ukupne vrijednosti odobrenog iznosa po Programu, • uvjerenje nadle`nog biroa za zapo{ljavanje o brisanju evidencije nezaposlenih, • bjanko mjenicu i mjeni~nu izjavu kao instrument obezbje|enja odobrenih sredstava (koja }e se aktivirati u slu~aju neizvr{enja ugovornih obaveza). Ukoliko se navedena dokumentacija neopravdano ne dostavi u zadanom roku, izvr{it }e se raskid ugovora sa korisnikom. 5.3. Obaveze Federalnog zavoda za zapo{ljavanje Zavod }e, nakon zaklju~ivanja ugovora o zapo{ljavanju povratnika, poslodavcu isplatiti: • 40% avansa ukupno odobrenih sredstava, • 60% sredstava u naredna tri mjeseca, u jednakim ratama, uz napomenu da je poslodavac, radi pravdanja odobrenih sredstava, prije svake naredne isplate, odnosno do isteka perioda obaveznog zapo{ljavanja (svih 12 mjeseci) obavezan dostaviti: spisak sufinansiranih osoba, specifikaciju uz isplatu pla}a ovjerenu u Poreznoj upravi i potpisane platne liste zaposlenika. Zavod }e, nakon zaklju~ivanja ugovora o samozapo{ljavanju povratnika, fizi~kom licu isplatiti na ra~un njegove registrirane djelatnosti odobrena sredstva u dva dijela, i to 50% avansno za nabavku potrebnih sredstava za rad, opreme, repromaterijala, stoke i sl, a preostalih 50% nakon pravdanja nabavke istih, ovjerenom kopijom ra~una / fakture ili kupoprodajnog ugovora (poljoprivredna djelatnost). Pravdanje nabavke potrebnih sredstava za rad, opreme, repromaterijala, stoke i sl, ne mo`e biti ni`e od 50% odobrenih sredstava. Tako|er, korisnik sredstava je du`an, u toku trajanja ugovorene obaveze samozapo{ljavanja od 12 mjeseci, Zavodu dostavljati mjese~no specifikaciju uz isplatu pla}e ovjerenu u Poreznoj upravi. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporu~eno po{tom na adresu: Federalni zavod za zapo{ljavanje Ul. \oke Mazali}a br. 3 71 000 Sarajevo s naznakom „Prijava na javni poziv za u~e{}e u Programu zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja povratnika u 2011. godini“. Rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva (28. 2. 2011) u sredstvima javnog informisanja, odnosno do utro{ka sredstava ako u tom periodu ne pristigne dovoljan broj aplikacija. Obrasci za apliciranje za u~e{}e u Programu dostupni su u nadle`nom op}inskom birou za zapo{ljavanje, Zavodu i na web stranici Zavoda: www.fzzz.ba. Prijave sa nekompletnom dokumentacijom ne}e se razmatrati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/562-900.

J AV N I P O Z I V

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. februar/ utorak, 1. mart 2011. godine

FUDBAL
Premijer Liga
UTA POB NER POR D:P-G

31
BOSNA I HERCEGOVINA
16. kolo
BOD

[iroki Brijeg - Borac 1:2 (0:1)

Banjalu~ani se revan{irali
Banjalu~ani zadr`ali pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani @eljezni~ar
StadionPecara. Gledalaca1.500. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) - 6,5, pomo}nici: Dalibor Dra{kovi} (Isto~no Sarajevo) i Hrvoje Turudi} (^itluk). Delegat: Muharem Kuri} (Donji Vakuf). Strijelci: 0:1 - Maleti} (23), 1:1 - Zakari} (65), 1:2 - Grahovac (79). @uti kartoni: Ko`ul ([iroki Brijeg), Miki}, Raspudi}, Kruni}, Maleti}, Damjanovi} (Borac). [IROKI BRIJEG: Bandovi} 5,5, Diogo 5, Berto{a 6, Brekalo 5, Topi} 5, Wagner 5,5, Ivankovi} 5 (od 63. [ili} -), Roskam 5,5, Mi{i} 5 (od 63. Varea -), Zakari} 6,5, Ko`ul 5. Trener: Ivo I{tuk. BORAC: Avduki} 6,5, ]ori} 6,5, Nikoli} 6 (od 53. Veljovi} 6), Me|edovi} 6,5 (od 78. Grahovac 6,5), Raspudi} 6, Damjanovi} 6, Miki} 6 (od 59. Staji} 6,5), @ari} 7, Staki} 6,5, Maleti} 7,5, Kruni} 7. Trener: Vlado Jagodi}. Borac je pobijedio [iroki Brijeg i zadr`ao pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani @eljezni~ar. Izabranici Vlade Jagodi}a revan{irali su se tako [irokobrije`anima za poraz u jesenjem dijelu prvenstva. Gosti su poveli sredinom prvog dijela nakon solo-akcije Maleti}a, koji je majstorski prevario dvojicu protivni~kih igra~a i preciznim udarcem sa desetak metara savladao Bandovi}a. Pritisak doma}ina urodio je plodom u 65. minuti kada je Berto{a ubacio sa lijeve strane, a Zakari} pogodio za poravnanje rezultata. Banjalu~ani su do{li do pobjede u 79. minuti. Nakon uba~aja Staji}a, Grahovac je iz blizine donio tri zna~ajna boda lideru Premijer lige BiH.
Asistirao kod pobjedonosnog gola: Du{ko Staji} E. M.

1. Borac 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. [iroki Brijeg 5. Sloboda 6. Travnik 7. ^elik 8. Slavija 9. Rudar 10. Olimpic 11. Leotar 12. Zvijezda 13. Budu}nost 14. Zrinjski 15. Vele` 16. Drina

16 11 3 2 23:9 36 16 10 1 5 31:14 31 16 8 4 4 22:13 28 16 8 1 7 32:25 25 16 7 3 6 16:15 24 16 7 2 7 26:22 23 16 6 4 6 17:15 22 16 7 1 8 23:25 22 16 5 7 4 17:18 22 16 6 3 7 14:18 21 16 6 3 7 16:26 21 16 5 5 6 15:18 20 15 4 5 6 15:18 17 16 5 1 10 16:23 16 16 5 1 10 17:29 16 15 4 2 9 12:24 14

REZULTATI ^elik - Sarajevo 2:1 (Adilovi} 41, [i{i} 64 - Obu}a 20) Vele` - Zrinjski 1:0 (Velagi} 57) Leotar - Rudar 0:0 Travnik - Zvijezda 2:2 (Reki} 71, Popovi} 80 - Niki} 19, Risti} 27) @eljezni~ar - Olimpic 3:0 (Zeba 18pen, Vi{}a 33, Be{lija 58) Sloboda - Slavija 2:1 (Muji} 31 pen, 52 - Pu{ara 87) [iroki Brijeg - Borac 1:2 (Zakari} 65 - Maleti} 23, Grahovac 79) Drina - Budu}nost (nije odigrano) IDU]E KOLO (5/6. MART) Travnik - Sloboda Zvijezda - @eljezni~ar Olimpic - Leotar Rudar - [iroki Brijeg Borac - Drina Budu}nost - Vele` Zrinjski - ^elik Sarajevo - Slavija

Sloboda - Slavija 2:1 (1:0)

Dva gola Senada Muji}a za tri boda
Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca: 500. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 5,5. Pomo}nici: Drago^ule i Sini{aJanji}. Strijelci: 1:0 - Muji} (31pen), 2:0 - Muji} (52), 2:1 - Pu{ara (87). @uti kartoni: Efendi}, Muji}, Murselovi} (Sloboda), Ra{evi} (Slavija). SLOBODA: Mujki} 6, Nikoli} 7 (od 86. Okanovi} -), ^ehaji} 6,5, Raca 6, Jogun~i} 6,5, Bo{njak6,5, Zoleti}6,5, Efendi}6,5, Halilovi}6, Muji} 7,5 (od 71. Murselovi} 6), Beki} 5,5 (od 60. Me{anovi} 6). Trener: Denis Sadikovi}. SLAVIJA: Dujkovi} 5,5, Regoje 5,5, Popovi} 5, Ra{evi} 5,5, Simi} 5 (od 58. N. [e{lija 5,5), B. [e{lija 5,5 (od 76. Pu{ara 6), Radonja 5,5, Sadikovi} 5, Todorovi} 5,5, Stankovi} 5,5, Radovanovi} 6 (od 81. Zeba -). Trener: Dragan Bjelica. Sloboda je ju~er na Tu{nju, po izuzetno te{komterenukoji je vi{eli~io na hokeja{ko, a ne na fudbalsko igrali{te, savladala ekipu Slavije iz Isto~nog Sarajeva rezultatom 2:1. Pobjedu crveno-crnimdonio je SenadMuji}koji je u 31. i 52. minuti susreta tresao protivni~ku mre`u, dok je utje{ni pogodak za Slaviju postigao Nemanja Pu{ara tri minute prije kraja utakmice. Oko 500 gledalaca, koliko se ju~erokupilo na Tu{nju, od igre su vidjeli tek tri gola. Muji} je svoj prvi gol postigao se penala nakon {to je u kaznenom prostoru oboren Stani{a Nikoli}. Sloboda je prednost udvostru~ila u 52. minuti kada ponovo Muji} odli~no reaguje na lo{u intervenciju golmana gostiju i posti`e svoj drugi pogodak. Do kraja je Slavija uspjela smanjitiprekoNemanjePu{arekoji je soloakciju zavr{io efektnim golom.
A. [e.

Olimpic pora`en na Grbavici
Foto: A. KAJMOVI]

Mehmed Janjo{: Prevelik poraz

Propu{tene brojne prilike
Olimpic je na Grbavicu stigao sa namjerom da poku{a iznenaditi favorizovani @eljezni~ar, {to mu je u otvaranju susreta i uspjelo. Naime, igra~i najmla|eg sarajevskog premijerliga{a poku{ali su odigrati presing na @eljinu posljednju liniju, {to im je donijelo uvodnu inicijativu, ali sve je krenulo po zlu kada je odbrana zelenobijelih sru{ila Svraku, a Zeba pogodio za vodstvo @elje. “Nismo zaslu`ili poraz od 3:0, a zaslu`ili smo barem jedan ili dva pogotka. Ipak, @eljo je uspio iskoristiti svoje {anse i dati tri gola, a nama ostaje `al za propu{tenim“, kazao je trener Olimpica Mehmed Janjo{, koji je iskoristio priliku da ~estita @eljezni~aru 90. ro|endan, a Amaru Osimu pobjedu. “Ne smijem biti nezadovoljan, jer su moji igra~i odradili sve {to se od njih tra`ilo. Volio bih da smo postigli pogodak, koji bi sigurno bio podstrek za moju mladu ekipu, ali {ta je - tu je, idemo dalje“, ka`e Janjo{. J. Li.

@eljezni~ar savladao Olimpic, Amar Osim zadovoljan

Ispalo je lagano, a nije bilo
Postigli smo pogotke na vrijeme i mo`da u trenucima kada nismo vladali situacijom, ali to je vjerovatno i zbog toga {to imamo bolje igra~e, ka`e Osim
Rezultatom 3:0 u duelu protiv Olimpica, @eljezni~ar je krenuo u proljetni dio sezone. Iako igra plavog tima nije bila blistava, {to se i nije moglo o~ekivati po te{kom terenu, tim sa Grbavicemo`ebiti i vi{enegozadovoljan, s obzirom na to da su osvojili tri nova boda, koja ih ostavljaju u utrci za prvaka. Amar Osim, menad`er plavog tima, na teren je poslao ekipu koja je iznijela teret jesenjeg dijela, a ponajbolji igra~ bio je veznjak Muamer Svraka, nad kojim je skrivljen i jedanaesterac iz kojeg je @eljo stigao do vodstva. “Htio bih prvo zahvaliti mom drugu, direktoru Rada, ~iji radnici su omogu}ili da se susret uop{te odigra“ , kazao je u uvodu Osim i dodao kako je rezultat, s obzirom na igru, mo`da i previsok, te da su gosti zaslu`ili barem gol. “Po nas je utakmica ispala lagana, jer smo dali golove na vrijeme. Sa Olimpicom nam se uvijek de{ava da na kraju bude lagano, iako to na terenu uop{te nije tako. Ubije|en sam da }e zagor~ati `ivot mnogim svojim suparnicima, ali to vi{e nije na{a briga. Dobili smo ih 3:0 u jednoj prili~no mirnoj utakmici i moram biti zadovoljan“ rije~i su Osima, koji , tvrdi kako je protivnik odigrao dosta hrabro, te da se s pravom pribojavao njihovih najava kako nemaju {ta tra`iti na Grbavici.
J. LIGATA Muamer Svraka: Najzaslu`niji za pobjedu
Foto: Amer KAJMOVI]

32

ME\UNARODNI SPORT

ponedjeljak, 28. februar/ utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PREMIERSHIP West Ham bolji od Liverpoola

SERIE A Remi Rome i Parme

Sedmica Udinesea protiv Palerma
Fudbaleri Udinesea deklasirali su Palermo rezultatom 7:0 u 27. kolu Serie A. Utakmicu su obilje`ili ~etverostruki strijelac Alexis Sanchez u 19, 28, 42. i 48, te Antonio di Natale, koji je pogodio tri puta mre`u doma}e ekipe u 10, 41. i 60. iz penala. Palermo je zavr{io me~ sa devet igra~a jer su isklju~eni Matteo Darmian i Armin Ba~inovi}. RomaiParmapodijelili su bodove 2:2. Rimljani su prokockali dva golavi{kakoja su im donijeliFrancesco Totti u 19. minuti iz penala i Juan u 36, dok je Amauri sa dvapogotka u 74. i 79. minutipostavioko-

Igru napustio u 60. minuti: Edin D`eko

Reuters

Lo{a partija D`eke
Manchester City je u 28. kolu Premiershipa na svom Eastlandsu remizirao sa Fulhamom 1:1, a bh. reprezetativac Edin D`eko u sat vremena igre nije pokazao ni{ta. Upravo je to jedan od razloga {to ga Roberto Mancini izveo iz igre. Uprkos tome, gra|ani nisu stigli do tri boda, iako su poveli u 26. minuti golom Maria Balotellija na asistenciju Carlosa Teveza. Sa druge strane, Fulham je uspio izjedna~iti tri minute kasnije golom Duffa, {to je bio kona~an rezultat me~a u Manchesteru. U drugom ju~era{njem susretu West Ham je rezultatom 3:1 savladao Liverpool i tako produ`io nadu da }e ne naredne sezone igrati u najelitnijem fudbalskom takmi~enju u Engleskoj. O. Z.

Roma ispustila dva gola prednosti: Francesco Totti na zemlji

Reuters

na~an rezultat. Isti scenarij ponovio se u me~u izme|u Brescije i Leccea, koji je tako|e zavr{en 2:2.

Za doma}e su pogodiliCaracciolo u 17. i Zoboli u 18, a za goste Corvia u 31. i Munari u 70. Z. R.

BUNDESLIGA Werder i Bayer remizirali

Stuttgart slavio u Frankfurtu
Fudbaleri Stuttgarta ostvarili su pobjedu u 24. kolu Bundeslige, savladav{i na gostovanju ekipu Eintrachta sa 2:0 u Frankfurtu. Golgeter Stuttgarta Martin Harnik je svojim osmim golom u sezoni doveo goste u vodstvo od 1:0 u 64. minuti nakon katastrofalne gre{ke odbrane doma}ih. Samo ~etiri minute kasnije u listu strijelaca upisao se i Tamas Hajnal koji je pove}ao prednost Stuttgarta na 2:0, ~ime je osigurao pobjedu i donio va`ne bodove “{vabama“ u gr~evitoj bici za opstanak u bundesliga{kom dru{tvu. U drugoj ju~era{njoj utakmici, Werder i Bayer Leverkusen odigrali su nerije{eno 2:2 u Bremenu. Apotekari su golovima Derdiyoka u 42. i Rolfesa u 67. minuti stigli u vodstvo od 2:0, ali je zavr{nica pripala doma}inu, koji autogolom Kiesslinga u 82. minuti smanjuju na 1:2, da bi Prödl golom u 90. minuti bod Werderu. G. V. [PANIJA
28. kolo
BOD

CARLING CUP Birmingham osvojio trofej

Martins uti{ao topnike
Golom Martinsa u 89. minuti Bir min gham je na Wem bleyu savladao Arsenal rezultatom 2:1 i tako osvojio trofej Carling kupa. U prvom ovosezonskom finalu u Engleskoj, izabranici Alexa McLeisha su poveli u 28. minuti golom Nikole @igi}a, da bi Van Persie izjedna~io sjajnim golom u 39. ITALIJA
Serie A 27. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

minuti, {to je bio rezultatom prvog poluvremena. U nastavku susreta dominirali su izabranici Arsena Wengera, ali to nije bilo dovoljno, jer je pomenuti Nigerijac iskoristio katastrofalnu gre{ku odbrane Arsenala i tako svojim suigra~ima omogu}io da podignu dugo o~ekivani trofej. FRANCUSKA
La Championnat 25. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

“[vabe“ upisale va`nu pobjedu Reuters

ENGLESKA
Premiership
UTA POB NER POR D:P-G

NJEMA^KA
25. kolo
BOD

Primera

Bundesliga

18. kolo
BOD

UTA POB NER POR D:P-G

UTA POB NER POR D:P-G

1. Milan 2. Napoli 3. Inter 4. Lazio 5. Udinese 6. Roma 7. Juventus 8. Palermo 9. Cagliari 10. Genoa 11. Bologna 12. Fiorentina 13. Chievo 14. Sampdoria 15. Catania 16. Parma 17. Lecce 18. Cesena 19. Brescia 20. Bari

26 16 7 3 26 16 4 6 26 15 5 6 27 14 6 7 27 14 5 8 27 12 7 8 27 11 8 8 27 12 4 11 27 11 5 11 27 9 8 10 27 10 8 9 27 8 10 9 27 7 10 10 26 7 10 9 27 7 8 12 27 6 10 11 27 7 7 13 27 6 7 14 27 6 6 15 27 3 7 17 REZULTATI

46:20 41:22 47:29 33:23 49:30 41:38 41:34 44:43 33:28 25:27 29:34 29:29 28:30 23:27 24:35 27:38 30:48 20:36 22:35 15:41

55 52 50 48 47 43 41 40 38 35 35 34 31 31 29 28 28 25 24 16

Catania - Genoa 2:1 (Lopez 52, Bergessio 56 - Flores 20) Roma - Parma 2:2 (Tot ti 19pen, Juan 36 - Amauri 74, 79) Bari - Fiorentina 1:1 (Ghezzal 87 - Gilardino 21) Brescia - Lecce 2:2 (Caracciolo 17, Zoboli 18 - Cor via 31, Munari 70) Cagliari - Lazio 1:1 (Dias 40ag) Cesena - Chievo 1:0 (Jimenez 89pen) Palermo - Udinese 0:7 (Di Natale 10, 41, 60pen, Sanchez 19, 28, 42, 48) Juventus - Bologna 0:2 (Di Vaio 49, 66) Sampdoria - Inter (sino}) PONEDJELJAK Milan - Napoli (20.45)

1. Rennes 25 13 7 5 30:18 46 2. Lille 24 12 9 3 42:23 45 3. Marseille 25 12 9 4 36:21 45 4. PSG 25 12 8 5 39:25 44 5. Lyon 24 11 8 5 38:24 41 6. Montpellier 25 10 8 7 21:23 38 7. Saint Etienne 25 9 8 8 33:32 35 8. Lorient 25 10 5 10 32:31 35 9. Brest 25 9 8 8 26:25 35 10. Bordeaux 25 8 10 7 32:30 34 11. Toulouse 25 10 3 12 27:28 33 12. Sochaux 25 9 5 11 39:31 32 13. Valenciennes25 7 10 8 30:27 31 14. Caen 25 7 8 10 28:36 29 15. Nice 25 7 8 10 17:27 29 16. Nancy 25 8 4 13 27:41 28 17. Auxerre 25 4 14 7 29:33 26 18. Monaco 25 4 13 8 25:28 25 19. Lens 25 5 9 11 24:40 24 20. Arles 25 1 8 16 13:45 11 REZULTATI Arles - Brest 1:1 (Ghilas 37 - Toure 49) Monaco - Caen 2:2 (Park 35pen, 62 - Arabi 67, Mollo 71) Rennes - Lens 2:0 (Boukari 14, Montano 70) Saint Etienne - Nice 0:2 (Coulibaly 55, Mounier 85) Sochaux - Montpellier 0:0 Valenciennes - Lorient 0:0 Bordeaux - Auxerre 3:0 (Diarra 13, Modeste 53pen, Plasil 79) Nancy - Marseille 1:2 (Feret 34 - Ayew 45, 87) PSG - Toulouse 2:1 (Armand 28, Bodmer 38 - Tabanou 62) Lille - Lyon (sino})

1. Man. United 27 17 9 1 61:25 60 2. Arsenal 27 17 5 5 57:27 56 3. Man. City 28 14 8 6 44:25 50 4. Tot tenham 27 13 8 6 38:31 47 5. Chelsea 26 13 6 7 46:22 45 6. Liverpool 28 11 6 11 36:35 39 7. Bolton 28 9 10 9 39:38 37 8. Sunderland 28 9 10 9 33:35 37 9. Newcastle 28 9 9 10 43:39 36 10. Ever ton 27 7 12 8 35:36 33 11. Stoke 27 10 3 14 31:34 33 12. Aston Villa 28 8 9 11 35:47 33 13. Fulham 28 6 14 8 29:29 32 14. Blackburn 28 9 5 14 35:46 32 15. Blackpool 28 9 5 14 42:55 32 16. Birmingham 26 6 12 8 25:35 30 17. W’hampton 28 8 4 16 31:46 28 18. West Ham 28 6 10 12 33:49 28 19. WBA 27 7 7 13 35:52 28 20. Wigan 28 5 12 11 27:49 27 REZULTATI West Ham - Liverpool 1:3 (Parker 22, Ba 45, Cole 90 - Johnson 84) Man. City - Fulham 1:1 (Balotelli 26 - Duff 48) Aston Villa - Blackburn 4:1 (Young 49pen, 82, Hanley 62ag, Downing 64 Kalini} 81) Ever ton - Sunderland 2:0 (Beckford 8, 39) Newcastle - Bolton 1:1 (Nolan 13 - Sturridge 38) Wigan - Man. United 0:4 (Hernandez 17, 74, Rooney 84, Fabio 87) W’hampton - Blackpool 4:0 (Jar vis 3, O’Hara 54, Ebanks-Blake 79, 90) PONEDJELJAK Stoke - WBA

1. Barcelona 2. Real Madrid 3. Valencia 4. Villarreal 5. Espanyol 6. Athletic B. 7. Sevilla 8. Atletico M. 9. Real S. 10. Getafe 11. Mallorca 12. Racing S. 13. Levante 14. Depor tivo 15. Hercules 16. Osasuna 17. Spor ting G. 18. Zaragoza 19. Almeria 20. Malaga

25 25 24 24 25 24 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 24 24

22 19 14 14 13 12 10 10 11 9 9 7 8 6 7 6 5 5 4 5

2 4 6 4 1 2 5 4 1 5 4 7 3 9 5 7 10 9 9 5

1 2 4 6 11 10 10 11 13 11 12 10 14 10 13 12 10 11 11 14

76:13 55:19 38:25 42:24 34:36 38:34 38:40 35:33 36:41 35:38 25:34 21:33 26:31 21:35 24:38 26:32 23:31 22:37 24:40 31:50

68 61 48 46 40 38 35 34 34 32 31 28 27 27 26 25 25 24 21 20

1.Borussia (D) 24 2.Bayer 24 3.Hannover 24 4.Bayern 24 5.Mainz 24 6.HSV 24 7.Freiburg 24 8.Nürnberg 24 9.Hof fenheim 24 10.Schalke 24 11.Köln 24 12.St. Pauli 24 13.Eintracht 24 14.Wolfsburg 24 15. Werder 24 16. Kaisersl. 24 17.Stut tgart 24 18.Borussia (M) 24

18 13 14 12 13 11 11 10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 5

4 7 2 6 1 4 4 6 9 6 5 4 3 8 7 6 4 4

2 4 8 6 10 9 9 8 7 10 11 12 13 10 11 12 14 15

52:14 50:34 34:31 50:30 37:30 35:32 31:31 34:32 41:35 29:29 31:42 27:38 24:34 29:34 30:50 33:42 42:47 35:59

58 47 44 42 40 37 37 36 33 30 29 28 27 26 25 24 22 19

REZULTATI Hercules - Getafe 0:0 Levante - Osasuna 2:1 (Ballesteros 44, Caicedo 51 - Pandiani 41) Depor tivo - Real Madrid 0:0 Mallorca - Barcelona 0:3 (Messi 37, Villa 56, Pedro 66) Atletico Madrid - Sevilla 2:2 (Koke 47, Reyes 77 - Negredo 42, Rakiti} 66) Espanyol - Real Sociedad 4:1 (Estrada 42ag, Garcia 54, Callejon 81, Marquez 90 - Estrada 44) Spor ting Gijon - Zaragoza 0:0 Racing Santander - Villarreal (sino}) Athletic Bilbao - Valencia (sino}) PONEDJELJAK Malaga - Almeria

REZULTATI Wolfsburg - Borussia (M) 2:1 (Diego 36, 45 - Daems 74pen) Hof fenheim - Mainz 1:2 (Alaba 83 - Ivanschitz 23, Soto 86) Köln - Freiburg 1:0 (Podolski 89) Schalke - Nürnberg 1:1 (Raul 52 - Hegeler 7) Kaiserslautern - HSV 1:1 (Hlousek 18 - Jansen 55) St. Pauli - Hannover 0:1 (Schulz 89) Bayern - Borussia (D) 1:3 (Luiz 16 -Barrios 9, Sahin 18, Hummels 60) Eintracht - Stut tgart 0:2 (Harnik 64, Hajnal 68) Werder - Bayer 2:2 (Kiessling 82ag, Prödl 90 - Derdiyok42, Rolfes 67)

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

33

34

OGLASI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bosanskohercegova~ki auto-moto klub obavje{tava motorizovane gra|ane da na osnovu Ugovora sa Direkcijom cesta Federacije Bosne i Hercegovine na podru~ju: Unsko-sanskog Tuzlanskog Zeni~ko-dobojskog Bosanskopodrinjskog - Srednjobosanskog - Hercegova~ko-neretvanskog i - Sarajevskog kantona/`upanija

obavlja poslove «Pomo}-Informacije« na javnim cestama. Pozivom na tel. (033) 1282, odnosno (033) 282-100 sa fiksnog ili mobilnog telefona mo`ete besplatno dobiti slijede}e usluge: informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vo`nju u Bosni i Hercegovini tehni~ku pomo} na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu) - uklanjanje neispravnih i o{te}enih vozila sa ceste u cilju nesmetanog odvijanja prometa Pomenute usluge pomo}i na cesti mogu se besplatno dobiti jedanput mjese~no i najvi{e tri (3) puta godi{nje. -

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. februar/ utorak, 1. mart 2011. godine

FUDBAL

35

Nakon pobjede nad Sarajevom

Zeni~ani uspje{no krenuli u drugi dio
Presudio je motiv kod mojih igra~a koji je bio pobjedni~ki, kazao je {ef stru~nog {taba ^elika Ibrakovi}
Zeni~ki ^elik dobro je otvorio proljetni dio sezone. U jednom od derbija 16. kola i duelu sa starim rivalom Sarajevom, crveno-crni su do{li do pobjede na Bilinom polju (2:1). Na ovaj na~in vinuli su se u gornji dio tabele i istakli kandidaturu za izlazak u Evropu. Junak me~a bio je mladi Aldin [i{i}, koji je dobio {ansu u 46. minuti, a 18 minuta kasnije postigao eurogol, pogodiv{i sa 25 metara lijeve ra{lje gola suparni~ke ekipe. Bio je to gol za preokret crveno-crnih jer je Sarajevo povelo u 20. lijepim golom Emira Obu}e, a u 41.minuti Adilovi} je izjedna~io. S obzirom na ~injenicu u kako te{kim uslovima je igrana ova utakmica i na prikazanu bor be nost, der bi je ispu nio o~ekivanja. I oko 5.000 ljubitelja najva`nije sporedne stvari na svijetu me|u kojima i 500-tinjak navija~a gostiju - Hordi zla, te nakon du`e vremena ujedinjenih navija~a ^elika, Robija{a kojih je na ju`noj tribini bilo najmanje 1.500 moglo je biti zadovoljno igrom. Bez obzira na veliki rivalitet navija~a ova dva tima, nisu zabilje`eni ve}i incidenti. Ta~nije, jedino {to je u izvje{taju MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona navedeno je da su privedene ~etiri osobe iz Zenice zbog naru{avanja javnog reda i mira zbog ~ega je istima uru~en pre kr{aj ni na log sa izre~enim za{titnim mjerama zabrane prisustvovanja utakmicama u narednom periodu. [ef stru~nog {taba zeni~kog premijerliga{a Abdulah Ibrakovi} bio je zadovoljan ishodom me~a. „Ambijent u kojem smo igrali je bio predivan. Me|utim, {teta je {to takmi~enje nije odgo|eno za sedam dana jer je teren u katastrofalnom stanju. Bilo je jako te{ko razviti igru. U prvom poluvremenu su nas gosti iznenadili. Obu}a je postigao prelijep gol i onda smo se mi vra}ali. Bila je ovo utakmica koja je plijenila duelima i htijenjem, a presudio je motiv kod mojih igra~a koji je bio pobjedni~ki“, kazao je Ibrakovi}. Klju~ni momenat je bio ulazak [i{i}a, koji je zauzeo mjesto u sredini terena i transformacija igre u sistem 4-2-3-1, na {to, tvrdi Ibrakovi}, njegov kolega na klupi bordo tima Vare{anovi} nije imao odgovor.
M. DAJI]

Po~etak preokreta na Bilinom polju: Eldin Adilovi} posti`e izjedna~uju}i gol

Foto: M. TUNOVI]

Vare{anovi} (ne) smatra da je Sarajevo pokradeno
Mirza Vare{anovi}, {ef stru~nog {taba Sarajeva, na pres-konferenciji je rekao kako nije problem kada se utakmica izgubi, ve} na~in gdje sudija nije svirao ~isti prekr{aj gdje je trebao biti crveni karton za doma}eg igra~a, te gdje se lopte sakrivaju ~itav susret. On je ustvrdio da ne razumije gdje ovo ide i gdje ovo vodi. No potom je promijenio mi{ljenje pa na pitanje novinara da li smatra da su sudije pokrale Sarajevo, odgovorio: “Ne smatram. Ja sam samo rekao da je bilo nekoliko sudijskih odluka koje ja ne razumijem. Ni{ta drugo.“ Odbio je odgovoriti na pitanje o taktici i ~injenici da je izvr{io samo jednu izmjenu na utakmici rije~ima: “Ne mogu ja s vama pri~ati o taktici. A, zar se mora uop{te mijenjati. Ko to ka`e da mora?“

Bh. reprezentativac se dogovorio sa Dinamom

LE CHAMPIONNAT Spahi} isklju~en u remiju Montpelliera

Zvjezdan Misimovi} putuje u Moskvu
Fudbalski reprezentativac BiH Zvjezdan Misimovi} dogovorio je saradnju sa moskovskim Dinamom. Veznjak na{e zemlje }e u ponedjeljak zavr{iti sve formal nos ti oko ugo vo ra i pri klju~iti se pripremama svoje nove ekipe koja se nalazi u Antalyi, pi{e portal Sport Centar. Ova vijest sigurno }e obradovati selektora Safeta Su{i}a, jer }e Misimovi} biti spreman za odlu~uju}u kvalifikacionu utakmicu koju }emo odigrati ta~no za mjesec protiv Rumunije na Bilinom polju. Sa druge strane, informacija }e razo~arati Geor-

Bordeaux produ`io
crnu seriju Auxerrea
Kapiten na{e najbolje selekcije Emir Spahi} isklju~en nakon {to je dobio dva `uta kartona u istoj, 62. minuti
Sochaux i Montpellier remizirali su 0:0 u 25. kolu fudbalskog prvenstva Francuske. Fudbaler Montpelliera i kapiten na{e najbolje selekcije Emir Spahi} isklju~en je u 62. minuti. Najprije je dobio `uti karton, a odmah zatim i drugi `uti zbog prigovora i morao je napustiti teren na gostovanju kod Sochauxa. Ar les, ko ji pre dvo di bh. stru~njak Faruk Had`ibegi}, remizirao je u me~u sa Brestom 1:1 na doma}em terenu u Avignonu. Doma}i su poveli preko Ghilasa u 37. minuti, a Toure je pogotkom u 49. minuti donio bod gostima. Crna serija Auxerrea nastavljena je i u subotnjoj utakmici protiv kod Bordeauxa, koji je kao doma}in zabilje`io ubjedljivu pobjedu sa 3:0. Auxerre je osvojio puni plijen put u Le Championnatu posljednji put 14. novembra pro{le godine. Od tada je Auxerre u svim takmi~enjima upisao osam remija i sedam poraza. Bordeaux je lako slavio u duelu sa Auxerreom, koji je u opasnoj zoni golovima Diarre u

gea Hagija koji je o~ito imao zadatak od rumunskog selektora da sprije~i Misimovi}a da u optimalnoj formi do~eka njegove Rumune.

Ashley Cole sa zra~nom pu{kom na treningu

Ranio Toma Cowana
Fudbaler Chelsea Ashley Cole proteklog se vikenda pojavio na treningu svog kluba sa zra~nom pu{kom u svla~ionici. Nakon {to ju je izvadio iz kutije i kako nije znao da je napunjena, po~eo je demonstrirati njenu mo}. Slu~ajno je pogodio Toma Cowana, mladog nogometa{a koji je dobio godinu treniranja u tom klubu. Njemu je pomo} pru`ena odmah na mjestu doga|aja. Iako su to ~elni ljudi kluba htjeli rije{iti izme|u sebe, nakon {to je nastradali mladi} u kona~nici zavr{io u bolnici, odlu~ili su iza}i u javnost s tim. Izjavili su kako su svjesni da engleski reprezentativac to nije u~inio namjerno, ali smatraju kako je nedopustivo da donosi oru`je sa sobom. Pu{ka koju je Cole donio na sebi ima i opti~ki ni{an, a toliko je sna`na da mo`e biti i smrtonosna. Smatra se najopasnijim vatrenim oru`jem u Britaniji za koje ne treba imati dozvolu.

Ren nadigrao Lens

Reuters

13. minuti, a u drugom poluvremenu u strijelce su se upisali Modeste u 53. minuti iz penala i Plasil u 79. Monaco i Caen podijelili su bodove 2:2. Doma}i su ispustili prednost od dva gola razlike koju su imali nakon {to je Park u 35. iz jedanaesterca i 62. minuti pogodio protivni~ku mre`u, dok su gosti za ~etiri minute u periodu od 67. do 71. minute

preko Arabija i Molla stigli do remija. Golovima Boukarija u 14. i Montana u 70. minuti Rennes je savladao Lens sa 2:0. Nica je ostvarila gostuju}i trijumf protiv ekipe Saint Etiennea rezultatom 2:0. Za sedmu pobjedu Nice, koja je osvojila va`ne bodove u borbi za opstanak strijelci su bili Coulibaly u 55. i Mounier u 85. minuti.

36

SPORT NON-STOP

ponedjeljak 28. februar/ utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

37

Velika o~ekivanja od nove sezone Formule 1

Stonoteniski trener Fikret Fazli} stvara nove asove

KERS i pomi~na krilca donije}e vi{e preticanja
Iako je 62. sezona Formule 1 trebala biti otvorena u Bahreinu, to se ne}e desiti, tako da je start takmi~enja najbr`ih ~etveroto~ka{a na svijetu odgo|en za 27. mart, kada }e bolidi prve takmi~arske krugove u 2011. godini odvesti na Velikoj nagradi Australije. Od predstoje}e sezone o~ekuje se mnogo uzbu|enja, mo`da i vi{e nego od prethodne, a da }e biti tako potvr|uje i podatak da u 12 timova koliko }e ih u~estvovati u {ampionatu vozi pet svjetskih prvaka koji su do sada zajedno skupili jednu petinu svih titula u istoriji takmi~enja.
Umjesto u Bahreinu, start sezone je u Australiji

Kad svi odu na odmore, ja udvostru~im treninge
Broj jedan u ovoj sezoni: Sebastian Vetell

Da }e sezona biti izuzetno zanimljiva, govori i podatak da u 12 timova, koliko }e ih u~estvovati u {ampionatu, vozi pet svjetskih prvaka koji su do sada zajedno skupili jednu petinu svih titula u istoriji takmi~enja
li, ve}i broj preticanja, ali me|u voza~ima ve} su se pojavili oni koji tvrde da se sa ovim sistemom dodatno zakomplikovalo upravljanje bolidom. Predstavljanje nove sezone nastavljamo sa testiranjima i odnosima snaga, koji ako uzmemo u obzir iskustva iz ranijih godina ne moraju biti namjerodavniji. Prva testiranja u Valensiji, a zatim i u Jerezu i Barceloni pokazala su nam ono {to se moglo o~ekivati. To je da }emo favorite za titulu tra`iti, ili bi barem trebali tra`iti izme|u, u prvom planu, Red Bullovog Sebastiana Vetella i Ferrarijevog Fernanda Alonsa. Nakon njih u red favorita mo`emo svrstati voza~e McLarena Lewisa Hamilltona i Jensona Buttona, koje prate Felipe Massa i Mark Webber. Krug favorita zasigurno bi bio ve}i da Poljak Robert Kubica nije imao veliku nezgodnu na reliju zbog koje }e morati propusiti sezonu. Iako na tsetiranjima nisu pokazali sjajnu formu Mercedesove Michaela Schumahera i Nicu Rosberga tako|er ne treba isklju~iti iz borbe za najvi{a postolja. Testiranja su otkrila i da se gume novog proizvo|a~a mnogo br`e tro{e od pro{losezonskih, ali i to da je razlika u performansa ma izme|u me kih i tvrdih mnogo ve}a nego {to je to bio slu~aj sa Bridgestoneovim pneumaticima. Trenuta~ne procjene govore da Pirrelijeve meke gume gube po dvije desetinke po krugu, dok je kod srednje i tvrde mje{avine taj gubitak izme|u pola i jedne sekunde. Ovo je velika promjena u odnosu na pro{lu godinu, a s obzirom na ovakve po dat ke u 2011. go di ni mo`emo o~eki va ti i po dva odlaska u boks. Naravno to sve otvara nove mogu}nosti za “takti~ka preticanja“ u utrkama. Kada je u pitanju pouzdanost bolida Ferrari se opet pokazao kao najbolji jer su tokom testiranja Massa i Alonso odvezli 2194 kruga {to ~ini oko 97,2 posto cjelokupnog broja krugova u sezoni. Nakon toga slijedili su Red Bull koji je pre{ao oko 500 milja manje od Ferrari-

Vrsni stru~njak ni sada ne prestaje sa svojim anga`manom i upu}uje nove stonotenisere i stonoteniserke u tajne ovog lijepog sporta
Fikret Fazli} je legenda stonog tenisa. Ovaj 72-godi{nji Zvorni~anin i u tre}oj `ivotnoj dobi sti`e da uputi mlade igra~e u sve tajne ovog lijepog sporta. Malo je ovakvih sportskih veli~ina, a o ~emu mo`da najbolje svjedo~e i njegovi neizbrisivi tragovi ostvareni kroz impresivnu igra~ku, trenersku i selektorsku karijeru.

Kalendar takmi~enja

Promjene pravila
Uvod u novu sezonu zapo~et }emo onim ne iz bje`nim, je dnim od za{titnih znakova Formule 1, promjenom pravila. Promjene koje nas o~ekuju u predstoje}oj sezoni mo`da su i me|u najve}im u posljednjih desetak godina. Tako }emo u ovoj godini na stazama gledati bolide bez dvostrukih difuzora i F-duct sistema, a zadnja krila pojednostavljena su tako da se mogu sastojati od samo dva elementa. Tako|er timove od 2011. godine snabdijeva novi proizvo|a~ guma Pirelli, zbog ~ijeg je debija fiksirana distribucija te`ine bolida.

Nesre}a je Roberta Kubicu udaljila od staze

Lotus Renaultov voza~ Robert Kubica bio je jedan od u~esnika Rally Ronde di Andora, a nakon po~etka prve faze drugog dana imao je ozbiljnu nesre}u. Kubici koji je zadobio vi{estruke prijelome ruke i noge prijetila je i amputacija, me|utim, sre}om po ovog lete}eg Poljaka do toga nije do{lo. Ipak, i prema najoptimisti~nijim predvi|anjima, Kubica se ne}e vra}ati na stazu ove godine. S obzirom na tempo koji je pokazala ekipa Lotus Renaulta to }e biti velika {teta jer je Kubica imao, ako ni{ta, realne {anse da se bori za podijum. dino {to publika `eli, a u posljednjim godinama sve manje ima priliku da vidi. Zadnja krila koja od ove godine imaju samo dva elementa trebala bi imati sli~nu ulogu kao F-duct sistem jer }e voza~ mo}i da kontroli{e otvor izme|u elemenata (dozvoljeno je izme|u 1 i 5 centimetara), a na osnovu toga bolidi }e postizati ve}u brzinu. Me|utim, ovu mogu}nost voza~ }e mo}i koristiti samo na jednom dijelu staze koji }e FIA prije svake utrke odrediti i ~ija }e du`ina maksimalno iznositi 600 metara. Na tom dijelu bit }e postavljeni sistemi za kontrolu pokretljivosti zadnjeg krila.

Sezona bez lete}eg Poljaka

VN Australije - Melburn 25-27. mart VN Malezije - Kuala Lumpur 8-10. april VN Kine - [angaj 15-17 april VN Turske - Istanbul 6-8. maj VN [panije - Katalunja 20-22. maj VN Monaka - Monte Karlo 26-29. maj VN Kanade - Montreal 10-12. juni VN Evrope - Valensija 24-26. juni VN Velike Britanije - Silverston 8-10. juli VN Njema~ke - Nirburing 22-24. juli VN Ma|arske - Budimpe{ta 29-31. juli VN Belgije - Spa Franko{amp 26-28. avgust VN Italije - Monca 9-11. septembar VN Singapur - Singapur 23-25. septembar VN Japana - Suzuka 7-9. oktobar VN Koreje - Yeongam 14-16. oktobar VN Indije - Nju Delhi 28-30. oktobar VN Abu Dhabi - Yas Marina 11-13. novembar VN Brazila - Sao Paolo 25-27. novembar

Neiscrpni entuzijazam
Prije pet godina uspio je da osnuje {kolu stonog tenisa u okviru STK “Ha{im Spahi}”, koji se nalazio u istoimenojosnovnoj{koli u Ilija{u. Na to ga je, isti~e Fazli}, natjerala neiscrpna ljubav i entuzijazam prema trenerskom radu s mladim stonoteniserima i stonoteniserkama. Fikret Fazli} je prvorazredni trenerski stru~njak prebogatog iskustva i velikogznanja, kojivrijednopodu~ava mlade nara{taje kako bi stasali u istinske igra~ke veli~ine. U realizaciji tog nimalo lakog zadatka, Fazli} ne `ali ni vrijeme niti ulaganje velikog truda sa igra~ima STK “Ha{im Spahi}”. “Kad svi tokom ljeta odu na odmore, ja dupliram treninge,“ nagla{ava najbolji bh. stonoteniski trenerFikretFazli}. Vrhunski rad trenera Fikreta Fazli}a sa mladima brzo je prepoznat zbog ~ega je progla{en i za li~nost godine Op}ine Ilija{ 2009. godine. “STK 'Ha{im Spahi}' registrovan je u STSBiH prije pet godina. U to vrijeme, dovezao sam svoju stonotenisku opremu, tri stola, stonoteniskeograde, mre`ice i loptice da bismo po~eli rad u maloj dvorani O[ Ha{im Spahi} u Ilija{u. Na{e aktivnosti omogu}io je direktor O[ Mirsad Kustura i sekretar Ramo Maruki}. Trena`ni proces obavljan je jednom nedjeljno i to utorkom jer nije bilo drugih slobodnih termina. To je trajalo sve dok nijenapravljena lijepa sportska dvorana uz samu {kolsku zgradu u kojoj svoja znanja sti~e 1.200 u~enika“ rekao je , Fazli}. “Godinudanaprijepreseljenjavozario sam prigradskim prevozom i u isto vrijeme bio trener STK @eljezni~ar. Ina~e, sada treniramo u veoma dobrim uslovima u dvorani u Ilija{u, gdje imamo savr{eno razumijevanje za na{ rad, koji se odvija dva puta dnevno. Dvoranu uvijek dobijemo bez problema na raspolaganje. U me|uvremenu smo, uz
U O[ “Ha{im Spahi}” stoni tenis postao omiljen sport zahvaljuju}i anga`manu trenera Fazli}a

Voza~i - timovi

Ipak, dva najzna~ajnija nova pravila su povratak KERS-a (sistema za akumulaciju kineti~ke energije) i uvo|enje pokretljivih zadnjih krila. Ova dva elementa trebala bi donijeti ve}i broj preticanja na utrkama, a na kraju to je je-

Ferrari dvije sekunde ispred svih?!
Nakon prve tri runde testiranja te{ko je re}i ko ima najbr`i bolid, a konfuzija vlada i me|u F1 mom~adima, jer je nemogu}e otkriti ko je najbr`a vremena postavio s koliko litara goriva, te s koliko truda samih voza~a. Mercedes je priznao da im je novi bolid nekonkurentan, ali ko je najbr`i i dalje ostaje nepoznanica. Fernando Alonso smatra da je Red Bull i dalje ispred rivala: - Znamo da bi Red Bull i dalje trebao biti ispred svih. O~ekujemo da je jako konkurentan, kazao je [panjolac, a s njim se sla`e i Felipe Massa. Ali, McLarenov Jenson Button uvjeren je da je Ferrari F150th najbr`i bolid na stazi. - Zar zbilja mislite da je Ferrari sporiji od Red Bulla? Pa bio je dvije sekunde br`i od svih tijekom dugih serija krugova, kazao je Britanac za BBC pa dodao:

Dvojac za titulu
Od po~etka tre}eg kruga, kad god automobil u|e u sektor koji je za to odre|en sistem }e ra~unati zaostatak za automobilom koji se nalazi ispred. Ukoliko je zaostatak manji od jedne sekunde na volanu bolida koji se nalazi iza upalit }e se lampica koja }e signalizirati da je sistem spreman za upotrebu, a pritiskom dugmeta na volanu voza~ }e imati mogu}nost da smanji otvor zraka i postigne dovoljnu brzinu da pretekne bolid ispred. Na kraju sektora sistem }e se automatski isklju~iti i vratiti krilo u osnovni polo`aj. Sistem bi trebao donijeti, kako smo nave-

1. Sebastian Vet tel - Red Bull 2. Mark Webber - Red Bull 3. Lewis Hamilton - Mclaren 4. Jenson But ton - Mclaren 5. Fernando Alonso - Ferrari 6. Felipe Massa - Ferrari 7. Michael Schumaher - Mercedes GP 8. Nico Rosberg - Mercedes GP 9. Nick Heidfeld - Lotus Renault GP 10. Vitaly Petrov - Lotus Renault GP 11. Rubens Barrichelo - Williams 12. Pastor Maldonado - Williams 14. Adrian Sutil - Force India 15. Paul di Resta - Force India 16. Kamui Kobayashi - Sauber 17. Sergio Perez - Sauber 18. Sebastien Buemi - Toro Rosso 19. Jamie Alguersuari - Toro Rosso 20. Jarno Trulli - Lotus 21. Heikki Kovalainen - Lotus 22. Narain Kar thikeyan - HRT 23. Chandhok Karun - HRT 24. Timo Glock - Virgin 25. Jerome d’Ambrosio - Virgin

Dobio brojna priznanja za svoj rad: Fikret Fazli}

Dvojica stonotenisera STK “Ha{im Spahi}” Dino i Mirnes ]ustovi} boravili su na pripremama u Dohi, glavnom grada Katara, polovinom januara ove godine. Prema rije~ima Fikreta Fazli}a, koji je sa kolegom Goranom Raj~i}em predvodio bh. tim na ovim pripremama, trena`ni proces protekao je u idealnim uslovima, a uz pomenutu dvojicu igra~a, pripreme u Dohi imali su Irahd Bu {a tli} (Vo go{}a), To ni Bun ti} (Mos tar), Si ni {a Mar~eti} (Banja Luka) i Edin Guti} (Kreka, Tuzla). “Kompletna ekipa stekla je uspomenu za cijeli `ivot na pripremama u Kataru. Planiramo da doma}inima uzvratimo ovo gostoprimstvo u junu ove godine“, istakao je Fazli}. Prve A stonoteniske lige BiH, u kojoj trenutno zauzima sigurno tre}e mjesto. “Ekipu sa~injavaju mladi reprezentativci Dino i Mirnes ]ustovi} i iskusni Damir Fazli}, koji su nosioci igre, a imamo jo{ talenata. Za ulazak u Prvu ligu konkuri{u jo{ Hariz Muratovi}, Faris Fazli}, Kerim Me{etovi}. [to se ti~e rada kluba u programu za stonoteniserke, ve} imamo nekoliko vrsnih igra~ica, me|u kojima se izdvajaju D`enita Salihovi}, mlada reprezentativka BiH, te Medina Vegara, koja }e ovih dana biti progla{ena najperspektivnijom mladom igra~icom u KantonuSarajevo,” zaklju~io je FikretFazli}.
G. VRANJE[

Uspomena iz Dohe

Ferrari je imao najbr`i bolid na testiranjima uo~i sezone

- Puno se toga doga|a tokom testiranja, te{ko je shvatiti ko je najbr`i. Ali, ono {to se mo`e vidjeti je konstantnost bolida u brzim krugovima. Tu se vidi ko je dobar. Ferrari u tom segmentu djeluje jako konkurentno. Red Bull isto djeluje dobro, ali ne poput Ferrarija, zaklju~io je F1 prvak iz 2009. godine.

ja, a zatim Mercedes, Sauber... Uvod u sezonu zavr{avamo sa kalendarom koji je trebao imati do sada najvi{e utrka u historiji Formule 1, dvadeset, ali zbog nereda u Bahreinu ta utrka je otkazana, tako da }emo i ove godine kao i pro{le imati priliku da gledamo 19 utrka. U ovoj godini po prvi put imat u kalendaru se nalazi i VN Indije, a novitet je i taj {to }e sezona biti zatvorena na VN Brazila u Sao Paolu.
Pripremio: Safet HUREMOVI]

pomo}Op}ineIlija{, nabaviliveoma kvalitetne stonoteniske stolove i ostalu opremu. Zato vjerujem da bismo mogli postati i najbolji organizatori takmi~enja na dr`avnom nivou. Dvorana ima kapacitet preko 1.000 sjede}ih mjesta, tu su i svla~ionice, kupatilo i ostalo. Ve} razmi{ljamo o organizaciji me|unarodnih turnira. Smatram da taj dan nije daleko. Spomenuo bih da veliku podr{ku imamo od Op}ine Ilija{ i predsjednika na{eg kluba Senada ]ustovi}a, ina~e veterana koji ne izostaje ni sa jednog takmi~enja.“

Perspektivna ekipa
Za veoma kratko vrijeme STK Ha{im Spahi} ostvario je respektabilne rezultate i postao ~lan

STRU^NJAK BOGATOG ISKUSTVA Fikret Fazli} je prvorazredni trenerski stru~njak prebogatog iskustva i velikog znanja, koji vrijedno podu~ava mlade nara{taje kako bi stasali u istinske igra~ke veli~ine. U realizaciji tog nimalo lakog zadatka, Fazli} ne `ali ni vrijeme niti ulaganje velikog truda sa igra~ima STK “Ha{im Spahi}”

38

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SKUP[TINA KANTONA SARAJEVO
Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

CANTON SARAJEVO ASSEMBLY
Upravni odbor i radno osoblje Udru`enja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu koristi se prilikom da putem sredstava javnog informisanja izrazi

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 34/03) i ~lana 21. Zakona o pravobranila{tvu („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 - Novi pre~i{}eni tekst) i ~lana 36. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ - Novi pre~i{}eni tekst, broj 25/10), Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skup{tine Kantona Sarajevo objavljuje

J AV N U Z A HVA L N OS T
pojedincima, institucijama, poslovnim subjektima, nevladinim organizacijama, simpatizerima, redovnim i povremenim ~lanovima na kupovini kalendara Udru`enja za 2011. godinu ~iji je moto "Fauna BiH" i nesebi~noj pomo}i u osiguranju sredstava za stipendiranje 40 djece koja su u ratu izgubila roditelje, invalidne i talentovane djece. Zahvalnost izra`avamo: I Pojedincima i institucijama, poslovnim subjektima i nevladinim organizacijama iz Bosne i Hercegovine i inozemstva: ACIPS Sarajevo Afip d.o.o. Sarajevo Agencija Kodeks Sarajevo Agencija za dr`avnu slu`bu BiH Ahsun d.o.o. Ilija{ Akademija nauka i umjetnosti BiH Sarajevo Alba d.o.o. Sarajevo Alim d.o.o. Visoko Almy d.o.o. Zenica Alpina Scand Sarajevo 84 [vedska Aljo Salihaji}, Francuska Ambasada BiH u ^e{koj Ambasada Italije u BiH Ambasada Norve{ke u BiH Ambasada Palestine u BiH Ambasada Republike Austrije u BiH Ambasada Slova~ke u BiH Ambasada [panije u BiH Ambasada [vicarske u BiH Apomedical d.o.o. Sarajevo Apoteka Delfin Sarajevo Apoteka Dina Sarajevo Apoteka Leko Sarajevo Aquarius Media d.o.o. Sarajevo Association Ecoliers Du Monde Brisel- Belgija Associazione Onlus Piacenza - Italija Autoprevoz Bus Mostar d.o.o. Basket d.o.o. Sarajevo BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo Berlin Chemie Ag D.D. Sarajevo BH Udru`enje Derbi - Engleska Bi~ak~i} d.o.o. Sarajevo BIHAMK d.o.o. Sarajevo Booc d.o.o. Sarajevo Bo{nja~ki institut - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a Bosna Reosiguranje D.D. Sarajevo Bosnia Hoteli i Restorani d.o.o. Sarajevo Br{tanica d.o.o. Sarajevo BTS Company d.o.o. Sarajevo Centralna banka BiH Centralna izborna komisija BiH CoFarmus d.o.o. Sarajevo Communis Sarajevo Community Advice Centre London Engleska Conti Pro d.o.o. Sarajevo Curanovi} Nizama, Pula, Hrvatska Direkcija za evropsko planiranje Sarajevo DK Trade d.o.o. Sarajevo Druga gimnazija Sarajevo DSM Trade d.o.o. Sarajevo DTP Studio Aries Sarajevo ECP d.o.o. Sarajevo Ekin doo Sarajevo Ekonomski fakultet Sarajevo Elektronski i ra~unarski centar PIO FBiH Elektrotehni~ki fakultet Sarajevo Elektrovod d.o.o. Fojnica Emmaus Grenoble - Francuska Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo Fahmogradnja d.o.o. Konjic Face TV Sarajevo Famus Gradnja 3 d.o.o. Te{anj Farmavita d.o.o. Sarajevo Federalna uprava Civilne za{tite Federalna uprava za inspekcijske poslove Fer{ped D.D. Sarajevo Filozofski fakultet Sarajevo Fond otvoreno dru{tvo BiH Sarajevo Fond za izgradnju stanova KS Fondacija Krila Nade Sarajevo Fondacija za izdava{tvo Sarajevo Gimnazija Obala Sarajevo GP Bosna D.D. Sarajevo GPI d.o.o. Konjic Grad Sarajevo Gra|evinski fakultet Sarajevo Gramas d.o.o. Sarajevo Hidria BH d.o.o. Sarajevo Hilfswerk Austria HO Merhamet Sarajevo Hotel Europa Sarajevo Humanity In Action Sarajevo IBHI Sarajevo IMG d.o.o. Sarajevo Imperial Tobacco BH d.o.o. Sarajevo Institut za in`injering i biotehnologiju Sarajevo Institut za istoriju Sarajevo Institut za istra`ivanje zlo~ina Sarajevo Institut za saobra}aj i komunikacije Sarajevo Intrade-Energija d.o.o. Sarajevo Iris Print d.o.o. Rogatica Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Isovi} Hajrudin, Minhen, Njema~ka JKP Vodostan, Ilija{ JP BH [ume JP Bosansko-podrinjske [ume JP Direkcija cesta FBiH JP HT Mostar D.D. JP Me|unarodni Aerodrom Sarajevo JP Olimpijski Bazen Otoka JU Apoteke Sarajevo JU Dom za stara lica Zenica JU Kantonalni Centar za socijalni rad Sarajevo JU Slu`ba za zapo{ljavanje KS JU Studentski Centar Univerziteta u Sarajevu JU Zavod za agropedologiju FBiH JU Zavod za javno zdravstvo KS Kanton Sarajevo KJKP Pokop Sarajevo KJKP Sarajevo Gas d.o.o. KJP Zoi 84 Ocs d.o.o. Sarajevo Kockica Mostar Komar Tvornica Gipsa D.D. Donji Vakuf KPZ poluotvorenog Busova~a KPZ poluotvorenog tipa Biha} KPZ poluotvorenog tipa Tuzla KPZ poluotvorenog tipa Mostar KPZ poluotvorenog tipa Ora{je KPZ poluotvorenog tipa Sarajevo KPZ zatvorenog tipa Zenica Krug d.o.o. Sarajevo Kult B Sarajevo KSCI Radio Ilija{ KSRC Had`i}i Laikert d.o.o. Zenica Lake d.o.o. Sarajevo Laser d.o.o. Sarajevo Lutrija BiH Sarajevo Me|ukantonalna farmaceutska komora Sarajevo Me|unarodni komitet Crvenog kri`a Sarajevo Metalka Trade d.o.o. Sarajevo Metromedia d.o.o. Sarajevo Middle Point d.o.o. Sarajevo Ministarstvo pravde FBiH Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta FBiH Ministarstvo saobra}aja KS Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mje{ovita srednja {kola Ilija{ Merkur osiguranje Sarajevo MKF Partner d.o.o. Tuzla Moding Junior d.o.o. MUP KS Narodno Pozori{te Sarajevo NATO BiH Neuron Commerce d.o.o. Sarajevo Nogometni savez BiH Sarajevo Norve{ka narodna pomo} Sarajevo NVO Altruista Svjetlo Sarajevo OMV Sarajevo Op}ina Bosanska Krupa Op}ina Br~ko Distrikt Op}ina Breza Op}ina Donji Vakuf Op}ina Konjic Op}ina Novi Grad Op}ina Novo Sarajevo Op}ina Stari Grad Op}ina Visoko Orijentalni Institut Sarajevo OSCE BiH Osnovna muzi~ka {kola Gora`de O[ Aleksa [anti} Sarajevo O[ Edhem Mulabdi} Sarajevo O[ Fatima Guni} Sarajevo O[ Hamdija Kre{evljakovi} Sarajevo O[ Ha{im Spahi} Ilija{ O[ Me{a Selimovi} Sarajevo O[ Mirsad Prnjavorac Sarajevo O[ Mula Mustafe Ba{eskije Sarajevo O[ Musa ]azim ]ati} Sarajevo O[ Porodice Efendije Rami} Sarajevo O[ Skender Kulenovi} Sarajevo O[ Hasan Tur~alo Brzi Gora`de O[ Safvet Beg Ba{agi} Sarajevo Pekara Hujdur Jablanica Perutnina PTUJ D.D. Breza Peta Gimnazija Sarajevo Pharmacology d.o.o. Sarajevo PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo Pliva D.D. Sarajevo Prevent Sarajevo d.o.o. Predsjedni{tvo BiH, @eljko Kom{i} Sarajevo Printerpapir d.o.o. Sarajevo Privredna Banka D.D. Sarajevo Privredna/gospodarska komora FBiH Sarajevo Proma d.o.o. Sarajevo PZU Apoteke Denida PZU Poliklinika Sunce - Agram Sarajevo Qbasis Invest Austrija Qs Consulting Group d.o.o. Sarajevo Raiffeisen Leasing doo Sarajevo Ramiloj d.o.o. Sarajevo Restoran kod Fehre Busova~a Restoran Kibe Sarajevo RFK Valj~i}i D.D. Konjic Rimigraf d.o.o. Sarajevo Rudis BH In`injering i izgradnja objekata Sarajevo Osiguranje D.D. Sarajevolijek D.D. Sarajevo Sarajevoputevi D.D. Sarajevo Sarajevotaxi Sarajevo Sarajevotekstil D.D. Sarajevo SARTR Sarajevo SASE D.D. Sarajevo Schiedel doo Ilija{ Secom d.o.o. Visoko Selex d.o.o. Sarajevo Senigor d.o.o. Sarajevo Serda d.o.o. Sarajevo Seul Komerc d.o.o. Had`i}i Sin. organizacija JKP Komunalac Had`i}i Sindikat BH Telecoma - Vije}e zap. Sarajevo Sindikat tekstila, ko`e, obu}e i guma Sarajevo Srednja Ma{inska {kola Sarajevo Srednja {kola za med. sestre-teh. Sarajevo Srednja {kola za saobra}aj i kom. Sarajevo Subito d.o.o. Tuzla Sotamec fashion, Maroko SUD BiH Sur Tec d.o.o. Konjic Svjetlost Komerc D.D. Sarajevo SZKR Kamen Bare Sarajevo [ipad Komerc D.D. Sarajevo Tatard Michel, Francuska TBO Srednjebosanskog Kantona Travnik The World Bank Sarajevo Tre}a Osnovna {kola Bugojno Triglav BH osiguranje Sarajevo Trgoprodukt d.o.o. Konjic Trief Commerc d.o.o. Sarajevo Turisti~ka zajednica FBiH Tu`iteljstvo FBiH Udru`enje Infohouse Sarajevo Udr. porodica {ehida i poginulih boraca Op}ine Ilid`a Udru`enje Planinarsko-sportsko dru{tvo Energoinvest Sarajevo UG BIHAMK Sarajevo Ug Odred Izvi|a~a Neretva Konjic UG Unija Veterana DF PIO BiH Unigradnja D.D. Sarajevo Unilab d.o.o. Sarajevo Union banka D.D. Srajevo Unioninvest D.D. Sarajevo Uniqa Osiguranje D.D. Sarajevo Uniqa Osiguranje D.D. Sarajevo Unis Ginex D.D. Gora`de Unitrade doo Ljubu{ki Upi Poslovni Sistemi D.D. Sarajevo UPSE[ - Prijatelji Srednje ekonomske {kole Sarajevo Ured Koordinatora za reformu javne uprave Sarajevo Valbih d.o.o. Konjic Vermont d.o.o. Sarajevo Vipox d.o.o. Sarajevo Vita Media d.o.o. Sarajevo Vrhovni Sud FBiH Window Arhitekt Design Sarajevo Zavod Mjedenica Sarajevo Zavod za planiranje i razvoj KS Zavod za sao. Gra|. fakulteta Sarajevo @ica D.D. Sarajevo

J AV N I O G L A S
ZA IMENOVANJE NA UPRA@NJENU POZICIJU 1/01 Zamjenik pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo Opis poslova: Zamjenik pravobranioca vr{i poslove iz djelokruga Pravobranila{tva koje mu odredi pravobranilac, u zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenik ima ovla{tenja pravobranioca, kad je pravobranilac sprije~en ili odsutan, zamjenjuje ga zamjenik koga on odredi. Kandidati za imenovanje na poziciju zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo du`ni su ispunjavati sljede}e op{te i posebne uslove: a) Op{ti uslovi: - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog javnog oglasa, - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (da se ne nalazi na izdr`avanju kazne izre~ene presudom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju i niti je pod optu`nicom Tribunala, a nije se povinovao-la naredbi da se pojavi pred Tribunalom). b) Posebni uslovi: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, - diplomirani pravnik, - polo`en pravosudni ispit, - radno iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranila{tvu, pravosudnim organima ili pravnim poslovima u drugim dr`avnim organima, preduze}ima i drugim pravnim licima, u trajanju od najmanje pet (5) godina, koji je rade}i u tim organima i pravnim licima stekao ugled pravnog stru~njaka i koji posjeduje najvi{e moralne osobine za obavljanje slu`be zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo, - ne vr{i inokosnu funkciju niti je ~lan izvr{nog tijela politi~ke organizacije, u skladu sa ~lanom 26. stav 2 Zakona o pravobranila{tvu. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti sljede}e dokumente: - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj VSS - pravnog smjera, - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom pravosudnom ispitu, - uvjerenje - potvrdu o radnom iskustvu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog oglasa ili izjavu da nije radio u dr`avnoj slu`bi, - izjavu da kandidat nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH, - izjavu da ne vr{i inokosnu funkciju niti je ~lan izvr{nog tijela politi~ke organizacije, u skladu sa ~lanom 26. stav 2. Zakona o pravobranila{tvu. Dokumenti koji se prila`u moraju biti orginalni ili ovjerene kopije. Zamjenik pravobranioca imenuje se bez ograni~enja trajanja mandata. Svi kandidati koji budu ispunjavali op}e i posebne uslove bit }e pozvani na intervju. Kandidat koji bude imenovan za zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo naknadno }e dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao. Javni oglas bi}e objavljen u „Slu`benim novinama FBiH“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili po{tom, sa naznakom: “Prijava za javni oglas za upra`njenu poziciju zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo - NE OTVARATI“, na sljede}u adresu: Komisija za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Skup{tine Kantona Sarajevo, Ul. reisa D`emaludina ^au{evi} broj 1, Sarajevo. PREDSJEDAVAJU]A KOMISIJE Prof. dr. Mirjana Mali}

web: http://skupstina.ks.gov.ba e-mail: sks@ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET Na osnovu ~lana 82. Zakona o visokom obrazovanju (pre~i{}eni tekst), Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10 i ~lana 36. i 37. Pravila Pedago{kog fakulteta Sarajevo, Nastavno-nau~no vije}e raspisuje

KONKURS
za upis II generacije studenata postdiplomskog studija nauka Pedago{ke osnove organiziranja, upravljanja i evaluacije rada u institucijama odgoja i obrazovanja u akademskoj 2010/2011. godini za sticanje: 1. Nau~nog stepena magistra odgojnih nauka - organiziranje, upravljanje i evaluacija rada u institucijama odgoja i obrazovanja u trajanju od 4 semestra Uvjeti: - Zavr{en predbolonjski ~etverogodi{nji studij za rad u pred{kolskom, osnovno{kolskom i srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju; - Zavr{en bolonjski studij II ciklusa za rad u pred{kolskom, osnovno{kolskom i srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju; - Zavr{eni fakultet nenastavni~kog smjera u trajanju od najmanje ~etiri studijske godine sa petogodi{njim iskustvom u odgojno-obrazovnim ustanovama i polo`enom pedago{kom grupom predmeta; - Prosje~na ocjena u toku studija i na diplomskom ispitu najmanje osam (8) iz u`e grupe stru~nih predmeta ili objavljeni radovi u nau~nim i stru~nim publikacijama (Kandidati koji ne udovoljavaju kriterijima navedenog stava pristupit }e posebno organiziranom prijemnom ispitu) i - Prilo`eni dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika. Po zavr{etku studija student sti~e zvanje magistra odgojnih nauka - organiziranje, upravljanje i evaluacija rada u institucijama odgoja i obrazovanja, s pravom na prijavu doktorske disertacije, bez obaveze poha|anja doktorskog studija. Kandidati uz prijavu dostavljaju: - Biografiju - Rodni list - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom studiju - Prijepis ocjena dodiplomskog studija - Potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika - Rje{enje nadle`ne institucije o nostrifikaciji diplome sa stranog univerziteta Konkurs ostaje otvoren do 12. 3. 2011. godine. Prijave se dostavljaju u Studentsku slu`bu Pedago{kog fakulteta, Skenderija 72, 71000 Sarajevo, sa naznakom "PRIJAVA ZA POSTDIPLOMSKI STUDIJ". Sve informacije o studiju mogu se dobiti i neposredno u Studentskoj slu`bi Fakulteta. Kontakt-telefon: 033/204-549

II Bosansko-hercegova~kim sredstvima javnog informisanja BHRT, Federalnoj TV, TV Sarajevo, Hayat TV i HS TV za kontinuiranu podr{ku aktivnostima Udru`enja od 1994. godine u ostvarivanju misije djeca `rtava rata-na{a trajna briga. Po{tovani, sa Vama, filantropima, djeci i mladima sada{njost je ljep{a, a budu}nost izvjesnija. Predsjednik Upravnog odbora Red`ad ^ati}, s.r. Izvr{ni direktor Jovan Divjak, s.r.

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

39

CONSULTING SERVICES: Construction Supervision of the works on Zenica – Travnik Gas Pipeline: Contract ref 38770/03
The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD or the Bank) has made available to BH-Gas d.o.o. Sarajevo a loan for a project to construct a high-pressure gas pipeline, and related infrastructure, in Central Bosnia Canton enabling gasification of four municipalities – Busovaca, Vitez, Novi Travnik and Travnik. The proposed project comprises a 37 km (approx.) DN400 high pressure gas transport pipeline together with associated infrastructure (the “Pipeline”). The pipes will be supplied as free issue materials by the Employer via a goods supply contract that is financed under the same EBRD loan, the remain plant and materials will be supplied through the Works contract. The objective of the Construction Supervision services is to supervise all works for the construction of the gas pipeline, and associated infrastructure, through efficient and effective expertise, resulting in the issue of a Taking-over Certificate for the Pipeline at the end of construction period. The consultant shall also provide services during the Defects Notification Period and issue the Performance Certificate. In addition the consultant shall ensure that the requirements for supervision and handover of construction projects specified in B&H law are met. The consultant will be required to undertake the role of the “Engineer” as defined in the FIDIC MDB Harmonised Edition of the Conditions of Contract for Construction, March 2006 and its outputs shall comply with current local Laws and regulation concerning construction, supervision, works quality control and environmental protection. Services to be provided by the Consultant shall be for a construction period of about one year plus the Defects Notification Period of 12 months. The contract for the provision of supervision services is expected to start not earlier than July 2011. The language of the contract shall be English, but project documents required under national legislation will have to be submitted in one of the official languages of B&H and English. The BH Gas d.o.o. Sarajevo now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the above-mentioned services. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services. This invitation shall be followed by a short listing of consulting firms and the short listed firms will be formally invited to submit proposals. It will be considered an advantage for tenderers to have had experience of gas utility work in the Western Balkan region. Geotechnical supervision can only be performed by a legal entity licensed from the Federal ministry of physical planning according to Regulations on geotechnical survey and testing (“Official Gazette of Federation B&H” No. 60/09). In order to determine the capability and experience of consulting firms seeking to be short-listed for this Assignment the information submitted should include the following in English language: (a) Completed contact sheet, the template for which is available from the following web-link: http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/notices/csu/contact_sheet.doc. (b) Company profile (c) Audited balance sheets or if not required by the law of the Applicant’s country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last five (5) years (2006-2010) (d) Details of firm's general experience undertaken in the previous five years, including information on contracting entity/client, project location/country, duration and similar (e) Evidence of specific experience (by a single entity or a JVCA as a whole, in the case of a JVCA the Lead Partner must meet at least 80% of the requirement) as follows: - Construction supervision of at least 150 km of high pressure (at least 50 Bar) gas pipeline of at least DN400 within the past 10 years, with indicated confirmation by the Client(s) and CVs of suitably qualified and experienced staff pointing out the same or similar infrastructure projects, who could have available to work on the Assignment in roles seen as key to the assignment. (f) Evidence that the Applicant (or in the case of a JVCA, the Lead Partner) operates a quality management system certified to ISO 9001 (g) In the case of a JVCA, requested information shall be provided for all companies. The lead company, JVCA structure, and the role of each partner shall be clearly defined; The criteria according to which the applicants will be selected for the short list will be requirements met under (c), (e) and (g). The information presented by the consultant is to be in English and should not exceed 25 pages excluding CVs, financial details and contact sheet. All required information should be provided in resume form reflecting all above specified technical, financial and other requests. Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. (local time). One original and one copy of Expressions of Interest (EoI) in English must be delivered to the address below not later then 17 March 2011, at 2:00 p.m. (local time). Documents which are received late shall be rejected and returned unopened. Submissions should be marked “EOI, Construction Supervision of the works on Zenica – Travnik Gas Pipeline, Contract ref 38770/03”. Contact address: Project Implementation Unit; BH-Gas d.o.o. Sarajevo; Hamdije Cemerlica 2/I; 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; Phone: 00 387 33 724 220; Email: finansije@bh-gas.ba and razvoj@bh-gas.ba. NOTE: Full Invitation issued on www.bh-gas.ba and www.ebrd.com. BH-Gas will not be liable if full Invitation is not reviewed by possible Consultants.

40 LIGA 13 Bosni ~etvrti poraz u Trebinju
BOSNA I HERCEGOVINA
Liga 13 22. kolo

ponedjeljak, 28. februar/ utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Liga 13, 22. kolo
^apljina Lasta Brotnjo 81:70
^APLJINA - Gradska sportska dvorana. Gledalaca 800. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Medin Du{kaj (Sarajevo), Dejan Kne`evi} (Isto~no Sarajevo). Rezultat po ~etvrtinama: 22:13, 29:19, 13:16, 17:22. ^APLJINA: Bla`evi} 8, Zdravkovi}18, Leri}4, Brki}21, Gligora 9, Gali} 17, Mati}, B. Jel~i}, Pervan, Jurkovi}, Petri} 4. Trener: Hrvoje Vla{i}. BROTNJO: Barbari}, Stefanovi} 21, Bubalo 2, Naki} 1, Josipovi} 3, Bre~i} 4, Lesko 19, ^utura 4, Bevanda, Gaurina 9, Pinjuh, Planini} 7. Trener: Jo{ko Pulja.

Pare`anin: Lo{e
drugo poluvrijeme
Odigrali smo dva potpuno razli~ita poluvremena - u prvom smo primili 32, a u drugom 58 poena i mislim da je ovo bez neke dublje analize sasvim dovoljno naglasiti, kazao je trener Bosne
Bosna ASA BHT pora`ena je ~etvrti put u sezoni, a studente su nakon velike borbe i bolje odigranog drugog poluvremena u Trebinju savladali ko{arka{i Leotara 90:81. Nakon{to su na poluvremenu vodili 40:32, igra~i Dejana Pare`anina u nastavku su primili ~ak 58 poena i, prema rije~ima stratega Bosne, zaslu`eno izgubili. ‘’Odigrali smo dva potpuno razli~ita poluvremena - u prvom smo primili 32, a u drugom 58 poena i mislim da je ovo bez neke dublje analize sasvim dovoljno naglasiti pa da se shvati koliko smo lo{e igrali drugi dio utakmice. U svakom slu~aju ova utakmica nam je dobro do{la kao priprema za sve ono {to nas ~eka u nastavku prvenstva, pogotovo to mislim na kriterij sudijske trojke koji ne bi da detaljnije komentaNLB
Regionalna liga 22. kolo

1. Bosna 20 16 0 41677:150536 2. Mladost 20 14 0 61656:146634 3. Borac Nektar 20 14 0 61603:148434 4. ^apljina 20 14 0 61540:1457 34 5. Leotar 21 12 0 91623:1552 33 6. Sloboda 21 12 0 91667:160333 7. Zrinjski 20 11 0 9 1571:1457 31 8. Hercegovac 20 11 0 9 1519:1553 31 9. ^elik 21 8 0 131416:1499 29 10. Brotnjo 21 6 0 151514:1682 27 11. Varda HE 20 6 0 141429:1527 26 12. Kakanj 20 6 0 141581:1710 26 13. Slavija 20 2 0 181073:1374 21 REZULTATI Mladost - Varda HE 95:69 Sloboda - Borac 86:79 Hercegovac - Kakanj 84:72 Slavija - ^elik 0:20 ^apljina - Brotnjo 81:70 Leotar - Bosna 90:81 Zrinjski (slobodan)

Dejan Pare`anin: Lo{e smo odigrali drugo poluvrijeme

ri{em jer to nikada ne radim’’, rekao je Pare`anin. Do kraja Lige 13 ostala su jo{ ~etiri kola. Bosna je i dalje vode}a na tabeli sa 36 bodova, dok sada tri

ekipe imaju po 34 - Mladost, Borac i ^apljina, dok bez {ansi da dohvate Ligu 6 nisu ni Leotar i Sloboda. Me|utim, trener Trebinjaca Radomir Kisi} tako ne misli:

‘’Nakon 22 kola iskristali{e se mnogo toga pa se onda jasno mo`e i vidjeti da su ekipe iz vrha mnogo bolje od nas. Iako smo ih na svom parketu sve pobjedili svi su bolji od nas. Pri tome mislim i na Borac, Mladost, ^apljinu i naravno Bosnu. Realnost je takva kakva je. Mi mnogo bolje igramo na doma}em terenu, dok na straniimamomnogoproblema. Jedan od glavnihuzrokatome je i nedostatak kvaliteta’’, zaklju~io je Kisi}. U sljede}emkoluBosna u Skenderiji do~ekuje ekipu Mladosti, dok Leotar gostuje kod Boraca u M. I. Banja Luci.

Leotar - Bosna 90:81
TREBINJE - Dvorana “Milo{ Mrdi}” Gledalaca: 1.200. Sudi. je: Sa{a Babi} (Banja Luka), Vladimir Mari} (^itluk), Tomislav Stapi} (Mostar). Rezultat po ~etvrtinama: 16:19, 16:21, 29:19, 29:22. LEOTAR: Kova~evi}, Jovanovi} 7, Aleksi}, Pelki} 20, Vukovi}, Zotovi} 7, Crnogorac, \urasovi} 15, Markovi} 19, Seten~i} 2, Gnjato 6, Josipovi} 14. Trener: Radomir Kisi}. BOSNA: Radi} 2, Batina 12, Damjanovi} 13, \urasovi} 13, Zimi} 4, ^amd`i} 8, Rahimi} 19, Kru{lin 4, Muji}, Pa{ali} 6. Trener: Dejan Pare`anin.

NLB Zagrebu pripao derbi protiv Cedevite

1. Krka 22 15 71714:1582 37 2. Union Olimpija 22 14 81680:1576 36 3. Par tizan 21 14 71662:1458 35 4. Budu}nost 22 13 91677:1606 35 5. Zagreb 22 13 91795:1770 35 6. Cedevita 22 11 111782:1738 33 7. Hemofarm 22 11 111755:1783 33 8. Nymburk 22 10 121697:1733 32 9. Radni~ki 21 11 101736:1774 32 10. Igokea 21 10 111567:1562 31 11. [iroki 22 9 131655:1804 31 12. Cibona 21 9 121613:1699 30 13. Zadar 22 6 161695:1794 28 14. Crvena zvezda 22 6 161641:179028 REZULTATI Nymburk - [iroki 73:59 Krka - Zadar 92:64 Hemofarm - Crvena z. 88:66 Cedevita - Zagreb 97:102 Budu}nost - Olimpija 70:71 Cibona - Igokea (sino}) Par tizan - Radni~ki (sino})

[iroki bez {anse protiv Nymburka
Union Olimpija je u neizvjesnoj zavr{nici stigla do minimalne gostuju}e pobjede nad podgori~kom Budu}nosti (71:70)
[iroki je nakon dugog i te{kog putovanja do`ivio uvjerljiv poraz na gostovanju u ^e{koj. Nymburk je stigao do uvjerljive pobjede 73:59, bez da je gostima ponudio {ansu za ozbiljnijiotpor. ^e{kaekipakojaprvusezonuigra NLB ligu lijepo je do~ekala aktuelnog bh. prvaka, kojem je ovom pobjedom uzvratila za poraz u prvom dijelu. Nakon prve ~etvrtine doma}i ko{arka{i ve} su stigli do uvjerljivogvodstva od 13 poenarazlike, dok se prednost na poluvremenu zaustavila na deset ko{eva, bilo je okruglih 40:30. U nastavku utakmice doma}i su kontrolirali susret, odr`avalisigurnuprednost te je susret zavr{io rezultatom 73:59. Simmons je bio najefikasnijiigra~doma}egsastava, ubacio je 20 ko{eva, dok ga je odli~no pratio Slezak s 18 ko{eva, a oni su bili jedini igra~i Nymburka koji su upisalidvocifrenibrojpoena. Kod gostiju Pilepi} je ubacio 14 ko{eva, a [temberger i [praljadodali su po 12 poena. Zagreb je velikipobjednikzagreba~kog derbija 22. kola NLB lige. PobjedomprotivCedevite(102:97) ostao je jedinihrvatskipredstavnik u borbi za zavr{niturnirkoji}e poku{ati izboriti u posljednjim kolima s direktnim konkurentima. Hemofarm je uvjerljivo savladao ko{arka{eCrvenezvezde s 22 poena razlike. Pobjeda im niti u jednom trenutku nije dolazila u pitanje - na poluvremenu je bilo 45:26, dok se kona~an rezultat zaustavio na plus 22 za Hemofarm, bilo je 88:66. Najbolji u pobjedni~komsastavu bio je Jeremi} s 18 uba~aja, dok je Bo`ovi}zabio 12 ko{eva. UnionOlimpija je u neizvjesnoj zavr{nicistigla do minimalnegostuju}epobjede nad podgori~kom Budu}nosti(71:70). Doma}i su vodilinakonprva tri periodaigre, ali pobjedu su na kraju odnijeli gosti iz Slovenije. Kod doma}ih Dragi~evi} je ubacio14 ko{eva, dok je u redovima pobjednika Ilievski bio najbolji strijelac s 19 uba~aja. Ko{arka{e Zadra uvjerljivo je pobijedila Krka. Vode}a ekipa ligeslavila je 92:64. Brown s 13 i Batur s 11 ko{eva su bilijedini s dvocifrenim u~inkom kod Zadrana, dok su doma}iimali{esttakvihko{arka{a.

Hercegovac Kakanj 84:72
BILE]A - Gradska sportska dvorana. Gledalaca: 800. Sudije: Milan Adamovi}, Mladen Ignjatovi} i @eljko Petkovi} (Banja Luka). Rezultat po ~etvrtinama: 29:12, 17:20, 22:20, 16:20. HERCEGOVAC: Lali} 17, Ba}ovi} 2, Vukoje, Ma. Vukovi}, Vujovi} 2, Brati}, Gajovi} 28, Kulji}, Lalovi} 15, Pejovi} 13, Sl. Vukovi} 2, Savi} 5. Trener: Zoran Glomazi}. KAKANJ: Deliba{i} 2, Ar. Kahrimanovi} 5, Had`i}, Muflizovi}, Dedi} 2, Gak 1, Muli} 14, Sulji} 11, Suljagi} 5, Begovac 18, Ab. Kahrimanovi} 14, ^aluk. Trener: Mario Turbi}.

Sloboda - Borac Nektar 86:79
Mala dvorana SKPC Mejdan. Gledalaca: 300. Sudije: Haris Bijedi} (Sarajevo), Aco Okuka (Kiseljak), Ivan Bili} (Zenica). Rezultat po ~etvrtinama: 16:25, 23:15, 25:11, 22:28. SLOBODA: Hod`i}, Buli} 5, Kastratovi} 15, Hrn~i} 17, Halilbegovi}8, Albijani}19, Sekicki 5, Jovanovi} 2, Tanasilovi} 13, Latifagi} 1, Muminovi} 1. Trener: Senad Muminovi}. BORAC: To{i} 19, Ivi}, Vranje{18, Kostadinovi}, [turanovi} 4, Jagodi} 20, Blanu{a, Jocovi} 4, Pavlovi} 4, Lon~ar 8, Kova~evi} 2, Triki}. Trener: Drago Karali}.

Sini{a [temberger: Ubacio 12 poena

Barcelona bolja od Caje Laboral

Teletovi} ubacio osam poena
U derbiju prvenstva ACB lige Barcelona je slavila ubjedljivim rezultatom protiv Caje Laboral 89:66. Susret je rije{en tek u posljednjih deset minuta. Naime, Barcelona je vodila nakon tri perioda igre sa sedam poena razlike, ali je onda

Caja u posljednjih deset minuta potpuno pala i izgubila sa visokih 23 poena razlike. Mirza Teletovi} u redovima Caje ubacio je osam poena, dok je biv{i igra~ [irokog Stanko Bara} sa 20 poena i 13 skokova bio najbolji igra~ Caje. Najbolji pojedinac utakmice bio je Juan Carlos Navarro koji je ubacio 25 poena.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. februar/ utorak, 1. mart 2011. godine

RUKOMET
Rukometa{i uta pob ner por

41
BOSNA I HERCEGOVINA
14. kolo d:p-g bod

Rukometa{i Bosne BH gas ostvarili veliku pobjedu u Ligi prvaka

Foto: A. KAJMOVI]

Foto:D@. KRIJE[TORAC

1.Bosna BH gas 2.Borac 3.Izvi|a~ 4.Grada~ac 5.Gora`de 6.Prijedor 7.Konjuh 8.Bosna P. 9.Sloga 10.Gra~anica 11.Krivaja

11 12 12 13 12 13 12 12 13 12 12

11 11 9 6 5 5 4 4 3 2 2

0 0 0 0 2 1 2 1 2 2 0

0 1 3 7 5 7 6 7 8 8 10

309:227 332:285 361:291 327:338 315:313 340:389 282:320 332:352 333:341 316:347 314:358

33 33 27 18 17 16 14 13 11 8 6

Studenti ostavili srce na terenu za trijumf nad Constantom

Rukometa{i Bosne BH gas pozdravljaju navija~e

Nikad bli`e osmini finala
Ne treba nakon pobjede biti pretjerano eufori~an, kao {to ni nakon poraza ne treba previ{e tugovati, rekao je trener Irfan Smajlagi}
Rukometa{i Bosne BH gas priredili su dramu sretnog kraja u subotnjem dvoboju sa rumunskom Constatnom u 9. kolu grupe D Lige prvaka u dvorani “Mir za De li ba {i}“ Cen tra Skenderija, koji je zavr{en velikim slavljem studenata. U ovoj, za Bo snu BH gas odlu~uju}oj utakmici, puleni trenera Irfana Smajlagi}a ostvarili su svoje najave uo~i me~a, ostaviv{i posljednji atom snage. Poslije `estoke borbe, koja je u posljednja dva minuta me~a prerasla u pravu dramu propra}enu grubim prekr{ajima rivala uspjeli su da uknji`e veliku pobjedu od 24:23 (11:13) iako su u 27. minuti gubili sa {est golova razlike (7:13). Pri tome ne treba izostaviti iz vida podatak da su od 58. do 60. minute igrali bez dvojice igra~a u polju, Divkovi}a i ^aki}a, koji su isklju~eni na po dva minuta. U prelomnim, zadnjim sekundama me~a, pri rezultatu 24:23, rumunski tim je bio na pragu izjedna~enja, me|utim, golman Marjanac bio je na visini zadatka i spasio svoj gol. Svi akteri ove pobjede dali su sve od sebe za trijumf, ali po ukupnom u~inku izdvojio se srednji bek Igor Kara~i}. Iako je dobio mno{tvo udaraca (najvi{e po glavi, ali i u predjelu vrata), to ga ipak nije sprije~ilo da zabije 11 golova. “Ovo je bila utakmica za infarkt. Imali smo veliki psiholo{ki pritisak, ali smo na kraju ostvarili povijesnu pobjedu. Da je nekim slu~ajem ovo bila ‘normalna utakmica’ i da se nismo morali nositi s takvim psiholo{kim pritiskom, dobili bismo Constantu sa ~etiri-pet golova razlike“ kazao je Kara~i}, dodav, {i i ovo: “U prethodnoj utakmici proGRUPA

REZULTATI Konjuh - Gora`de 28:27 Prijedor - Sloga 26:22 Grada~ac - Krivaja 29:25 Bosna BH gas - Gra~anica (igrat }e se naknadno) Bosna Prevent - Izvi|a~ (igrat }e se naknadno) Slobodna ekipa: Borac

BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{ice uta pob ner por 13. kolo d:p-g bod

D
263:231 239:191 252:210 204:261 236:268 238:271 14 13 12 5 4 4 24:23 25:31 (sino})

9 7 0 2 8 6 1 1 8 5 2 1 9 2 1 6 9 2 0 7 9 2 0 7 REZULTATI Bosna BH Gas - Constanta Sankt Peterburg - Flensburg Ciudad Real - Zagreb

1. Flensburg 2. Ciudad Real 3. Zagreb 4. Bosna BH gas 5. Constanta 6. St Peterburg

tiv St. Petersburga imali smo vodstvo od sedam-osam golova, pa smo ga prosuli, a u ovoj smo gubili sa {est golova razlike pa smo to nadoknadili. Sve to ukazuje na zna~aj iskustva, kojeg jo{ sti~emo. Smatram da smo kao kolektiv izgradili timski karakter. Ovim se ne zadovoljavamo, `e ljno i{~eku je mo na re dne me~eve“, zaklju~io je Kara~i}. [ef stru~nog {taba Bosne BH gas Irfan Smajlagi} naglasio je da je prezadovoljan: “Bila je to i vi{e nego zanimljiva utakmica u kojoj smo se mi na kraju zaslu`eno radovali. Ne

OGROMAN PSIHOLO[KI PRITISAK Ovo je bila utakmica za infarkt. Imali smo veliki psiholo{ki pritisak, ali smo na kraju ostvarili povijesnu pobjedu, kazao je igra~ utakmice Igor Kara~i}

treba nakon pobjede biti pretjerano eufori~an, kao {to ni nakon poraza ne treba previ{e tugovati. Sve je to, ipak, samo sport. Ova ekipa je jo{ u procesu sazrijevanja. To su ve}inom mladi momci i uz mnogo rada i treninga imaju prostora za dalji napredak. Ima li smo kri zu igre u prvom poluvremenu, ali kao {to je Constanta u tom periodu povela sa {est golova razlike, tako smo i mi uzvratili. Nema opu{tanja, idemo dalje. Drago mi je da smo pobjedom pru`ili radost publici i navija~ima, raduje me vidjeti sretne i zadovoljne ljude. Tu je bit cijele pri~e“ naglasio je , Smajlagi}. Najva`nijom pobjedom studenata u ovosezonskom izdanju Li ge prva ka, {am pi onu BiH otvore na su vrata drugog kru ga, odno sno pla sma na me|u 16 najboljih timova Starog kon tinenta, ali da bi se to os tva ri lo nu`no je da Con stanta kao doma}in bude pora`ena od favori zovanog Ciudad Reala i da Zagreb CO na svom parketu pobijedi ruski St. Petersburg u posljednjem, 10. kolu grupne faze takmi~enja, u kojem }e Bosna BH Gas gostovati kod favorita Flensburga, 2. G. VRANJE[ mar ta.

1.Borac 2.Mira 3.Ilid`a 4.Katarina 5.Jedinstvo 6.Ljubu{ki 7.Zrinjski 8.@ivinice 9.Gora`de 10.Kne`opoljka 11.Lokomotiva

12 12 12 12 11 10 11 12 12 12 12

12 11 7 6 5 5 5 3 3 3 0

0 0 1 2 1 0 0 2 1 1 0

0 1 4 4 5 5 6 7 8 8 12

393:251 348:271 325:296 354:293 290:276 278:256 294:290 309:347 296:339 289:396 287:448

36 33 22 20 16 15 15 11 10 10 0

REZULTATI Mira - Katarina @ivinice - Gora`de lid`a - Lokomotiva Borac - Kne`opoljka Ljubu{ki - Zrinjski

23:18 29:16 43:27 46:25 (sino})

Izvi|a~ bez plasmana u ~etvrtfinale
Rukometa{i Ljubu{kog MI Grupe nisu se uspjeli plasirati u ~etvrtfinale Kupa kupova. U revan{-susretu osmine finala Ljubu{aci su u subotu na doma}em terenu pred 3.000 gledalaca pobijedili {panski San An to nio sa 28:27 (15:12), ali ovaj rezultat bh. predstavniku nije bio dovoljan za prolaz u dalje takmi~enje, jer je u prvom susretu pora`en sa 29:36.

42

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke
Broj: 11-05-38-3810/11 Sarajevo, 21.2.2011. godine

CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 34/03 ), ~l. 25. i 34. Zakona o ustanovama („Slu`beni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 167. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/10 — Pre~i{}eni tekst) i ta~ke VII Odluke o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora univerziteta, visoko{kolskih ustanova i nau~noistra`iva~kih instituta, kao javnih ustanova na podru~ju Kantona Sarajevo i Javne ustanove Studentski centar Sarajevo, ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 25/04 i 23/05), ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo objavljuje

ZA IMENOVANJA UPRA@NJENIH POZICIJA U UPRAVNIM I NADZORNIM ODBORIMA VISOKO[KOLSKIH USTANOVA I NAU^NOISTRA@IVA^KIH INSTITUTA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO, ^IJA KONA^NA IMENOVANJA VR[I VLADA KANTONA SARAJEVO

J AV N I

OG L A S

I — U javnim ustanovama upra`njene pozicije su: 1. Univerzitet u Sarajevu - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 2. Stomatolo{ki fakultet sa klinikama - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a; 3. Ekonomski fakultet - Upravni odbor - 2 (dva) ~lana, predstavnika zaposlenika, - 2 (dva) ~lana, predstavnika osniva~a; 4. Elektrotehni~ki fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; - Nadzorni odbor - 1(jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 5. Fakultet politi~kih nauka - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika; 6. Filozofski fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 7. Ma{inski fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a, - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika; 8. Muzi~ka akademija - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 9. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika; 10.Pravni fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 11. Fakultet za saobra}aj i komunikacije - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, - Nadzorni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a; 12.[umarski fakultet - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a, - 2 (dva) ~lana, predstavnika zaposlenika, - Nadzorni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a; 13.Veterinarski fakultet - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 14.Fakultet sporta i tjelesnog odgoja - Nadzorni odbo - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 15.Prirodno-matemati~ki fakultet - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 16.Pedago{ki fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 17.Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 18.Farmaceutski fakultet - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 19.Orijentalni institut - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a; 20.Institut za geneti~ko in`enjerstvo i biotehnologiju - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika.

II - Opis posla pozicije ~lana Upravnog odbora: - donosi pravila ustanove, - imenuje i razrje{ava direktora (rukovodioca javne ustanove), - utvr|uje planove rada i razvoja, - utvr|uje godi{nji program rada, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, - odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ ustanove, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora (rukovodioca javne ustanove), - rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, - odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog pravilima javne ustanove, - odgovara osniva~u za rezultate rada javne ustanove, - odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en pravilima javne ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o poslovanju javne ustanove, - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima javne ustanove. III - Opis posla pozicije ~lana Nadzornog odbora: - analizira izvje{taje o poslovanju javne ustanove, - u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un, - pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga, - izvje{tava osniva~a, upravni odbor i direktora (rukovodioca javne ustanove) o rezultatima nadzora. IV — Visoko{kolska ustanova Univerzitet u Sarajevu — na~in izbora upravnih i nadzornih odbora: Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu ima 7 (sedam) ~lanova. Nadzorni odbor Univerziteta u Sarajevu ima 3 (tri) ~lana. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora i Nadzornog odbora Univerziteta u Sarajevu imenuje Vlada Kantona Sarajevo. Najmanje tri ~lana Upravnog odbora imenuju se iz reda redovnih profesora koji su zasnovali radni odnos sa punim radnim vremenom u nekoj od ustanova - ~lanica Univerziteta u Sarajevu. Jedan ~lan Nadzornog odbora imenuje se iz reda nastavnika koji su zasnovali radni odnos sa punim radnim vremenom u nekoj od ~lanica Univerziteta u Sarajevu. Rektor, prorektori, generalni sekretar Univerziteta, dekani i direktori ustanova — ~lanica Univerziteta ne mogu biti ~lanovi Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Univerziteta. V — Visoko{kolske ustanove, fakulteti i akademije — na~in izbora upravnih i nadzornih odbora: Upravni odbori visoko{kolskih ustanova imaju 5 (pet) ~lanova. Nadzorni odbori visoko{kolskih ustanova imaju 3 (tri) ~lana. Predsjednika i ~lanove upravnih odbora i nadzornih odbora visoko{kolskih ustanova imenuje Vlada Kantona Sarajevo i to na na~in {to }e se primijeniti kriteriji da se od kandidata koji su se prijavili na oglas: - dva (2) ~lana upravnog odbora visoko{kolskih ustanova imenuju iz reda stru~nih uposlenika javne ustanove u skladu sa Pravilima, - jedan (1) ~lan nadzornog odbora visoko{kolskih ustanova imenuje se iz reda stru~nih uposlenika javne ustanove u skladu sa Pravilima. VI — Nau~noistra`iva~ki instituti — na~in izbora upravnih i nadzornih odbora: Upravni odbori nau~noistra`iva~kih instituta imaju 5 (pet) ~lanova. Nadzorni odbori nau~noistra`iva~kih instituta imaju 3 (tri) ~lana. Predsjednika i ~lanove upravnih odbora i nadzornih odbora nau~noistra`iva~kih instituta imenuje Vlada Kantona Sarajevo i to na na~in {to }e se primijeniti kriteriji da se od kandidata koji su se prijavili na oglas: - dva (2) ~lana upravnog odbora nau~noistra`iva~kih instituta imenuju iz reda stru~nih uposlenika javne ustanove u skladu sa Pravilima, - jedan (1) ~lan nadzornog odbora nau~noistra`iva~kih instituta imenuje se iz reda stru~nih uposlenika javne ustanove u skladu sa Pravilima. VII — Op}i uslovi: Za predsjednika ili ~lana upravnog odbora i predsjednika i ~lana nadzornog odbora mo`e biti nominovan/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uslove: 1. da je stariji od 18 godina; 2. da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije; 3. da se na tog kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u upravnom odboru i u nadzornom odboru javne ustanove; 5. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br. 16/02, 14/03, 12/04 ).

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OP]INA ILID@A OP]INSKI NA^ELNIK
SLU@BA ZA BORA^KA PITANJA

OSLOBO\ENJE

OGLASI
WAR VETERAN’S DEPARTMENT

43

VIII — Posebni uslovi: Pored navedenih op}ih uslova, kandidat koji se nominuje/imenuje za poziciju predsjednika i ~lana Upravnog odbora i predsjednika i ~lana Nadzornog odbora treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stekao univerzitetsku diplomu i da ima najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci; 3. da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se upravni i nadzorni odbor imenuje, pod kojim se podrazumijeva svaka poslovna saradnja izme|u ustanove i aplikanta za ~lanstvo u upravnom ili nadzornom odboru i njegovog bliskog srodnika koja podrazumijeva nov~anu naknadu, osim primanja po osnovu radnog odnosa aplikanta; 4. da nije rektor ili prorektor Univerziteta u Sarajevu, dekan, odnosno direktor javne ustanove u koju aplicira; 5. da nije ~lan vi{e od jednog organa upravljanja ili nadzora bilo kojeg pravnog lica, {to mo`e podrazumijevati ustanove, privredna dru{tva, agencije, udru`enja, fondove i sl; 6. da je u ustanovi gdje aplicira zaposlen na neodre|eno vrijeme — za aplikante koji apliciraju ispred stru~nih uposlenika javne ustanove. IX — Kandidovanje: Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzete u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka („Slu`beni glasnik BiH“, br. 32/01 ). Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Komisija za izbor smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Vlada Kantona Sarajevo osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na pozicije u upravnim i nadzornim odborima. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice — ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom. Prigovor se podnosi istovremeno kantonalnom ministru i Ombudsmenu Federacije BiH. Prijavljivanje se vr{i putem prijavnog obrasca koji se mo`e preuzeti u {alter-sali Kantona Sarajevo (Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 Sarajevo) ili sa internet-stranice Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo //www.monks.ba. Uz prijavni obrazac, kandidat treba prilo`iti: 1. biografiju, 2. univerzitetsku diplomu; 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 4. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci; 5. potpisanu i ovjerenu izjavu od nadle`ne op}inske slu`be kojom kandidat potvr|uje slijede}e: - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i proivredni prestup nespojiv sa du`no{}u u upravnom ili nadzornom odboru javne ustanove, da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti BiH, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, prethodne tri godine od dana objavljivanja javnog poziva, - da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se upravni ili nadzorni odbor kandiduje, - da nije ~lan vi{e od jednog organa upravljanja ili nadzora bilo kojeg pravnog lica (privredna dru{tva, agencije, udru`enja, fondovi i sl.). Sve dokumente potrebno je prilo`iti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadle`ne op}inske slu`be. Dokumentacija se ne vra}a. Komisija zadr`ava pravo da ostale dokaze u vezi sa datom izjavom zatra`i naknadno i ukoliko aplikant u roku od najkasnije 15 dana od dana tra`enja dokaza iste ne dostavi, smatrat }e se da nije dostavio potpunu dokumentaciju. Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu „Oslobo|enje“ i „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijavu sa cjelokupnom tra`enom dokumentacijom, sa naznakom: „Prijava na javni oglas za imenovanje upra`njenih pozicija u upravnim i nadzornim odborima visoko{kolskih ustanova i nau~noistra`iva~kih instituta, kao javnih ustanova na podru~ju Kantona Sarajevo, ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo - ne otvarati“ kandidat treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, na slijede}u adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Predsjednik i ~lanovi upravnog i nadzornog odbora imenuju se na period od 4 godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja, s tim da }e imenovanja na navedene upra`njene pozicije trajati do isteka mandata ve} imenovanih upravnih, odnosno nadzornih odbora navedenih javnih ustanova. Sa imenovanim predsjednicima i ~lanovima upravnog i nadzornog odbora Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo zaklju~it }e ugovor o anga`manu u upravnom, odnosno nadzornom odboru kojim }e se definisati uzajamna prava i obaveze, uklju~uju}i i pravo na naknadu za rad u upravnom, odnosno nadzornom odboru. MINISTAR Dr. Emir Suljagi}
web: http://www.monks.ba e-mail: mon@mon.ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-128,Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILID@A MAYOR

Na osnovu ~lana 1., 4. i 9. Odluke Op}inskog vije}a Ilid`a o jedinstvenim kriterijima finansiranja djelatnosti nevladinih/neprofitnih bora~kih udru`enja/saveza, broj: 01-02-2363/09-4 od 28.12. 2009. godine (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/09), na prijedlog Slu`be za bora~ka pitanja, op}inski na~elnik r a s p i s u j e

J AV N I P O Z I V
za podno{enje prijedloga sufinansiranja projekata iz djelatnosti bora~kih udru`enja/saveza iz bud`eta Op}ine Ilid`a za 2011. godinu I Pravo prijave na javni poziv imaju: - Udru`enja/savezi koji su registrovani kod nadle`nih ministarstava, imaju sjedi{te, programski djeluju na i za ~lanove bora~kih udru`enja/saveza ili na podru~ju druge op}ine, pod uslovom da se projekat realizuje u interesu ~lanova bora~kih udru`enja i u potpunosti na podru~ju op}ine Ilid`a. Uslovi za kori{tenje sredstava iz bud`eta Op}ine Ilid`a za 2011. godinu u svrhu: a Oblast institucionalnog ja~anja udru`enja - projekti edukacije institucionalnog ja~anja ~lanova Upravnog odbora, izvr{nog osoblja i ~lanova skup{tine udru`enja na temu: organizaciono usavr{avanje NVO, strate{ko planiranje NVO, osnove prikupljanja sredstava, izrada prijedloga projekata u skladu sa EU standardima, javno zagovaranje, upravljanje ljudskim resursima, marketing, monitoring, evaluacija, izvje{tavanje, finansijski menad`ment, odnosi s javno{}u; - projekti organizovanja okruglih stolova, seminara, konferencija za {tampu, simpozija na tematiku ostvarivanja prava ~lanova odbrambeno-oslobodila~kog rata 92-95 i Narodnooslobodila~kog rata 1941-1945; b Projekti vo|enja kampanje javnog zagovaranja (dosljedno provo|enje, izmjena i dopuna i dono{enje novih zakonskih propisa regulisanja prava ~lanova bora~kih udru`enja na nivou Kantona Sarajevo i FBiH); c Projekti njegovanja tradicija i vrijednosti odbrambeno-oslobodila~kog rata 92-95, Narodnooslobodila~kog rata 1941-1945 kroz prikupljanje historijske gra|e, izradu monografije, posjetu porodicama u stanju socijalne potrebe i informisanje istih o njihovim zakonskim pravima i apliciranje zahtjeva nadle`nim slu`bama i ministarstvima, revitalizaciju i odr`avanje svih spomen-obilje`ja, izlo`be obilje`avanja zna~ajnih li~nosti, doga|aja, datuma iz perioda odbrambeno-oslobodila~kog rata 92-95, Narodnooslobodila~kog rata 1941-1945; d Projekti “Lokalizacije Evropske unije”

II

III Op}i i posebni kriteriji za sufinansiranje projekata Op}i kriteriji - Zna~aj aktivnosti apliciranog projekta za op}inu; - Broj direktnih i indirektnih korisnika predvi|enih u projektu; - Efekti projekta sa aspekta koji su evidentni i mjerljivi; - Iznos zatra`enih sredstava sufinansiranja za implementaciju projekta ne smije prelaziti 5.000,00 KM; - Prijedlog projekta za finansijsku podr{ku mora biti napisan na najvi{e 6 ({est) stranica (ne uzimaju se u obzir popratni akti i prilozi); - Finansijska podr{ka ne}e biti odobravana za investicije, stru~no usavr{avanje, {kolovanje, fondacijama u svrhu prikupljanja sredstava; - Odr`ivost i nastavak projekta za du`i period; - Reference, mi{ljenja i pohvale kod ranije realiziranih projekata; - Inovativnost u rje{avanju potreba korisnika projekta. U realizaciji odobrenih projekata udru`enja/savezi mogu koristiti 20% sredstava za administrativno-tehni~ke poslove od ukupnog iznosa bud`eta projekta. - Sredstva predvi|ena za sufinansiranje prijedloga projekata iznose 60.000,00 KM. Posebni kriteriji za procjenu i ocjenu prijedloga projekta Na osnovu utvr|ene visine sredstava za projektne aktivnosti udru`enja/saveza od Op}inskog vije}a i zaprimljenih aplikacija po javnom pozivu od udru`enja/saveza, Komisija za bora~ka pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu politiku Op}inskog vije}a vr{i procjenu prijedloga projekta pridr`avaju}i se kriterija iz ~lana 4. Odluke o jedinstvenim kriterijima finansiranja djelatnosti nevladinih i neprofitnih bora~kih udru`enja/saveza i ocjenjuje od 0-5 bodova na osnovu posebnih, dolje navedenih kriterija: Obrazlo`enje vjerodostojnosti - utvr|ena vjerodostojnost organizacije za korisno ulaganje novca - utvr|ena uloga odgovorne osobe - utvr|ena kompetentnost organizacije i njezinog osoblja u djelatnostima za koje se tra`i podr{ka Opis problema - pokazuje razuman pristup problemu - dokazuje potrebe korisnika odgovaraju}im podacima - utvr|uje trenutne potrebe projekta/programa za sredstvima Ciljevi - opisuje mjerljiva dostignu}a koja treba ostvariti - izvodivi su s obzirom na sredstva kojima raspola`e organizacija - dosti`ni su u razdoblju za koje se daje finansijska podr{ka Djelatnosti - opisuje na~in na koji }e ciljevi biti postignuti - uklju~uje broj potrebnog osoblja, vremenski plan i na~in izbora korisnika - ukazuje na dobro ekonomisanje sredstvima Procjena uspjeha - opisuje postupak za procjenu postizanja ciljeva - opisuje postupak za procjenu i prilagodbu postizanja ciljeva - navodi ko }e biti odgovoran za procjenu uspjeha - navodi kako }e podaci biti sakupljani, analizirani i pripremljeni kao izvje{taj Nastavak projekta - opisuje kako }e projekat finansirati nakon {to podr{ka bude iskori{tena - vjerovatno je da }e se projekat nastaviti nakon {to pro|e razdoblje finansijske podr{ke Bud`et - potpun je i ta~an - planirana sredstva su dovoljna za podmirenje tro{kova djelatnosti kojima }e se posti}i ciljevi - obja{njava kako }e na{a finansiska podr{ka biti kori{tena - daje podatke o drugim izvorima prihoda - bit }e potpun kada odobrimo na{u finansijsku podr{ku IV Udru`enja/savezi su na javni poziv du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih kriterija, izuzev onih koji su dostavljali prijedloge projekata na javni poziv u 2010. godini i to: 1. Kopija registracije udru`enja/saveza 2. Kopija statuta udru`enja/saveza 3. Spisak ~lanova Upravnog odbora 4. Finansijski izvje{taj za 2010. godinu (usvojen i ovjeren od organa udru`enja) 5. Finansijski plan za 2011. godinu (usvojen i ovjeren od organa udru`enja) 6. Izjava o partnerstvu sa me|usobnim pravima i obavezama. Udru`enja koja su aplicirala na javni poziv u 2010. godini du`na su dostaviti izjavu o partnerstvu sa me|usobnim pravima i obavezama sufinansiranja prijedloga projekta. Prijedlozi projekata za sufinansiranje predaju se (u dva primjerka i CD-om u zape~a}enoj koverti) u zgradi Op}ine Ilid`a - Centar za usluge - info-pult, Slu`ba za bora~ka pitanja sa obaveznom naznakom na koverti “Za javni poziv projekti sufinansiranja iz djelatnosti bora~kih udru`enja/saveza”. Aplikant mo`e konkurisati sa neograni~enim brojem projekata, te mo`e biti podr`ano vi{e njegovih projekata V Proceduru procjene i ocjene prijedloga projekta po ovom javnom pozivu provodi Komisija za bora~ka pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu politiku Op}inskog vije}a Ilid`a, mi{ljenje daje Slu`ba za bora~ka pitanja, a finansiranje odobrava op}inski na~elnik. Prednost, pored ispunjavanja op}ih i posebnih kriterija, imat }e prijedlozi projekata koji su obezbijedili sufinansiranje implementacije projekta iz drugih izvora prihoda.

VI Rezultati javnog poziva objavit }e se na oglasnoj plo~i i web stranici Op}ine Ilid`a i svi u~esnici }e biti pisanim putem obavije{teni, nakon dono{enja odluke o odobravanju i sufinansiranju projekta i odabrani korisnici po ovom javnom pozivu, potpisa}e ugovor sa Op}inom Ilid`a, ~ime se obavezuju na po{tivanje odredbi istog a monitoring implementacije projekta vr{i}e Slu`ba za bora~ka pitanja. VII Rok za podno{enje prijedloga projekata po ovom javnom pozivu je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu, oglasnim plo~ama MZ-a, Op}ine Ilid`a i web stranici Op}ine Ilid`a. VIII Nepotpune i neblagovremene prijave prijedloga projekata ne}e se uzimati u obzir. IX Za sve dodatne informacije mo`ete se obratiti Memi} Senadu na broj telefona 775-674 ili li~no u zgradi Op}ine Ilid`a, kancelarija broj: 103. Broj: 09-41-1722/11 Ilid`a: 21.2.2011. godine OP]INSKI NA^ELNIK Amer ]enanovi}, dipl. ing. ma{.
Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilid`a, Sarajevo, BiH, fax. 00387 33 637-228, centrala 775-600 www.opcinailidza.ba; e-mail press@bih.net.ba

44

[AH

ponedjeljak, 28. februar/ utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Odigran turnir “51 godina [K Bosna“
UKRATKO

Jednosmjerna ulica Borkija Predojevi}a
Nadahnuti govoro predsjednika [K Bosna, Nusreta ^au{evi}a, u kojem je poseban akcent dao je evropskom putu kluba i petorici predsjednika koji nisu vi{e me|u `ivima
Trijumfom bh. olimpijca, velemajstora Borkija Predojevi}a, zavr{en je jednodnevni {ahovski turnir “51 godina [K Bosna“ U . prepunom sve~anom salonu organizatora i doma}ina, prigodnim i nadahnutim govorom, prepunom emocija, prisutnima se obratio predsjednik [K Bosna, Nusret ^au{evi}. Poseban akcent u svom izlaganju dao je evropskom putu kluba sa ~etiri osvojene titule, kao i petorici predsjednika, Miloradu Ga}ini, Petru Razlogu, Neziru Jugi, Zoranu Popovskom i Mehmedu Drini, koji nisu vi{e me|u `ivima i koji su dali nemjerljiv doprinos u razvoju kluba i postignutim uspjesima. U znak sje}anja na te istaknute velikane kluba, podijeljeno je i pet specijalnih nagrada s njihovim imenima. Ina~e, igralo se 11 kola po {vicarcu uz tempo od 10 minuta za partiju po igra~u. Sudjelovalo je 65 igra~a, od toga ~etiri velemajnic, Sarajevskog kiseljaka i Centrotransa D.C., nagradili su 15 najboljih u kona~nom poretku, kao i petero u posebnoj konkurenciji. Nagradu “Milorad Ga}ina“ za pobjednika turnira odnio je Borki Predojevi}, Nagrada “Petar Razlog“ za najboljeg gospodarstvenika pripala je Muzaferu Alihod`i}u, Nagrada “Nezir Jugo“ za najboljeg juniora oti{la je u ruke Denisa Kadri}a, nagradu “Zoran Popovski“ za najboljeg javnog djelatnika osvojio je Eldin Bu}an i Nagrada “Mehmed Drino“ za najbolje plasiranu damu uru~ena je Bojani Manojlovi}. Kona~ni poredak: Predojevi} 9, Nurki}, Vuki}, Arapovi} i Bogut 8, Stojanovi}, Trkulja, Dizdarevi} i Bandi} 7.5, Me{trovi}, Dumpor, Ra{idovi}, Mrn|i}, Strini} i Alihod`i} 7, Runi}, Mehmedovi}, Kamberovi}, Kurajica, Jelen i ]orovi} 6.5 itd.
@elimir MARKOVI]

Edo Durakovi}

Priznanje [K Biha}
U organizaciji Sportskog saveza USK-a u srijedu, 23. februara na sve~anoj ceremoniji progla{enja najboljih sportskih ekipa kantona, {ahisti i {ahistice iz [K Biha} izabrani su za najbolje. Time su potvrdili nedavni izbor za to laskavo priznanje i u op}ini Biha}. Da podsjetimo, ovaj uzorni sportski kolektiv na ~elu sa agilnim direktorom, Edom Durakovi}em, pro{logodi{nji je pobjednik Premijer lige Bosne i Hercegovine u obje konkurencije, na prvenstvu koje je odr`ano u Biha}u. Za mu{ku ekipu nastupali su Stevi}, Ko`ul, Gymesi, Ibro [ari}, Kurajica, Dizdarevi} i Bori}, dok su `ensku sa~injavali Madl, Titova, Dengler i Ma{a Bori}. Poslije uru~enja priznanja, specijalno za na{ list javio se alfa i omega kluba, Edo Durakovi}: “Izuzetno sam zadovoljan i sretan dobivenim priznanjima i nagradama. Ovi uspjesi su rezultat mukotrpnog rada mojih {ahista, kao i klupske logistike, te podr{ke Op}ine Biha}, USK-a i brojnih sponzora. Posebno se zahvaljujem premijeru Vlade USK-a, Hamdiji Lipova~i i na~elnikuOp}ineBiha}, Albinu Musli}u, kao i va{em listu koji je umnogome zaslu`an za na{u promociju i afirmaciju {aha na ovim prostorima.”

Otvaranje turnira u prostorijama [K Bosna

Foto: D. TORCHE

stora i sedam me|unarodnih majstora. Turnir je protekao u apsolutnoj dominaciji BiH olimpijca, GM Borkija Predojevi}a. Bila je to jednosmjerna ulica kojom je Borki, jednostavno protutnjao, ne daju}i ostalim konkurentima ni gram nade za slavlje.

Ubilje`io je sedam pobjeda (Sadikovi}, Bo{njak, Trkulja, Me{trovi}, Marjanovi}, Nurki} i Vuki}), te ~etiri remija (Arapovi}, Stojanovi}, Bogut i Dizdarevi}). Vrijedni organizatori [K Bosna, uz podr{ku sponzora - LOK MKF, Op}ine Centar, Coca Cole Helle-

GP FIDE u Dohi

Kalendar balkanskih GP turnira za ovu godinu

Danielian maksimalno
Posljednjaetapaprvogkruga Grand Prix turnira FIDE za {ahistkinje odr`ava se od 20. februara u glavnom gradu Katara Dohi, gdje snage odmjerava 12 velemajstorica. Nakon pet odigranih kola na ~elu se izvojila Armenka Elina Danielian, koja je osvojila maksimalan brojpoena. Ju~e je bio slobodan dan. Plasman poslije 5. kola: 1. Danielian 5, 2-4. Sebag, Cramling i Fierro po 3,5, 5-6.^iburdanidze i Koneru po 2,5, 7-10. Dzagnidze, Xu Yuhua, Stefanova i Zhu Chen po 2, 11-12. Mkrtchian i Munguntuul po 1,5.

BiH nema na Balkanu
Balkanska {ahovska federacija objavila je kalendar Grand Prix turnira za ovu godinu, u kome je mjesto na{lo osam gradova iz {est dr`ava. ^ast da otvori tre}u seriju GP turnira pripala je Tivtu (Crna Gora) sa “Memorijalom Branka Vukomanovi}a“ od 16. do 24. aprila. Slijedi Kragujevac (Srbija) od 1. do 5. maja, Halkida (Gr~ka) od 9. do 17. avgusta, Ja{i (Rumunija) od 19. do 25. avgusta, Zlatni Pjasci (Bugarska) od 27. avgusta do 4. septembra, Skoplje (Makedonija) od 23. oktobra do 1. novembra i na kraju Trofej Beo gra da u Obre nov cu (Srbija) od 20. do 30. novembra. Finalni turnir zakazan je u Podgorici (Crna Gora) od 11. do 19. decembra. Upada u o~i ~injenica da su sve ~lanice dobro pro{le, osim, naravno, Albanije i Bosne i Hercegovine!? Taman tako, jedine nisu prisustvovale jesenjoj redovnoj sjednici Balkanske {a hov ske fe de ra ci je, odr`ane u Obrenovcu 29. novembra 2010 godine. Dodu{e, tada se Albanija opravdala problemom s vizama, a u kasi BiH {ahovsko federacije stanovala je pau~ina. Iako je doma}in obezbijedio gratis smje{taj i boravak, nije bilo novca za prevoz i po ne ku dne vni cu. Ta ko je neu~inkovitim bh. {ahovskim uglednicima poslana jasna poruka: Koga nema, bez njega se mo`e. Mi idemo dalje, a vi ostajete na margini. Na{i {ahisti }e pratiti BGP turnire u novinama ili na {ahovskim sajtovima i evocirati uspome ne na pret ho dna dva odr`ana u Sarajevu 2009. u organizaciji [K Bosna i 2010. u organizaciji [K Alpong Novi Grad.
@. M.

Savi}, po obi~aju
Biti pojedina~ni prvak Republike Srpske {est puta, od toga ~etiri puta uzastopno, nije mala stvar. To lako ide od ruke zvorni~kom velemajstoru Miodragu R. Savi}u, {to bi se reklo - po obi~aju. Ovu posljednju, {estu titulu prvaka osvojio je protekle sedmice u hotelu Prijedor na 15. pojedina~nom prvenstvu RSa. U konkurenciji 55 {ahista registriranih u [SRS osvojio je 7.5 poena u devet kola uz tempo za igru od 45 minuta po igra~u, sasvim dovoljno za zlatnu medalju, ve li ki pe har i vri je dnu nov~anu nagradu. Agilni organizator prvenstva, [SRS, kao i tehni~ki organizator [K Rudar iz Prijedora, nagradio je osam najboljih, kao i Sr|ana Jefi}a, najboljeg mladog igra~a do 20 godina. Kona~ni poredak: Savi} 7,5, Savanovi} i Do. Stojanovi} 7, Brenjo 6,5, Popovi}, Naran~i}, Mari}, Stojanovi}, Mileki} i Puri} 6, Ja kov lje vi}, Pe ti je vi}, \uki}, Jefi} i Vaji} 5,5, Dumpor, Bendera}, D. Sekuli} 5, itd.
@. M.

IZABRANE PARTIJE IZ DOHE
Koneru - Dzagnidze
1. Sf3 Sf6, 2. c4 e6, 3. Sc3 d5, 4. d4 c6, 5. e3 Sbd7, 6. Dc2 b6, 7. Ld3 Lb7, 8. 0-0 Le7, 9. b3 0-0, 10. Lb2 h6, 11. Tad1 Dc7, 12. De2 Tad8, 13. Se5 dxc4, 14. bxc4 Sxe5, 15. dxe5 Sd7, 16. f4 Sc5, 17. Lb1 Txd1, 18. Sxd1 Td8, 19. Sf2 Sd7, 20. Se4 c5, 21. Sg3 Sf8, 22. Lc3 a6, 23. Sh5 g6, 24. Sf6+ Lxf6, 25. exf6 Dc6, 26. e4 b5, 27. Tf3 bxc4, 28. Lc2 Td4, 29. De3 Dd6, 30. f5 g5, 31. h4 exf5 (VIDI DIJAGRAM), 32. hxg5 Lxe4, 33. gxh6 Lxc2, 34. Dg5+ Sg6, 35. h7+ Kh8, 36. Lxd4 Dxd4+, 37. Tf2 Le4, 38. Dh6 Dxf6, 39. De3 Da1+, 40. Kh2 Dd4, 41. Dxd4 - 0:1.

Stefanova - Xu Yuhua
1. d4 e6, 2. c4 Sf6, 3. g3 d5, 4. Sf3 Lb4+, 5. Ld2 Le7, 6. Lg2 0-0, 7. 0-0 c6, 8. Dc2 b6, 9. Lf4 Sbd7, 10. Td1 La6, 11. b3 Tc8, 12. Sc3 h6, 13. e4 dxc4, 14. De2 Lb4, 15. Tac1 b5, 16. bxc4 bxc4, 17. a3 Lxc3, 18. Txc3 Sb6, 19. a4 De7, 20. Dc2 Tfd8, 21. a5 Sbd7, 22. Lf1 Db4, 23. Sd2 Lb5, 24. Tb1 Dxa5, 25. Sxc4 Lxc4, 26. Txc4 Sb6, 27. Ld2 Dh5, 28. Tc5 Dg6, 29. f3 Txd4, 30. Le3 Td7, 31. Txc6 Tcd8, 32. Tc5 Sh7, 33. Lb5 Td6, 34. Tc7 Sg5, 35. Le2 e5, 36. Txa7 Sd5, 37. Lxg5 Dxg5, 38. Dc5 Sf4, 39. Lc4 Td1+, 40. Txd1 Txd1+, 41. Lf1 Sh3+, 42. Kg2 Tc1, 43. De7

Tc2+ (VI DI DI JA GRAM), 44. Kxh3 Dh5+, 45. Dh4 Dxf3, 46. Dd8+ Kh7, 47. Ld3 Tf2, 48. Ta8 Dg2+, 49. Kg4 Tf4 - 0:1.

Danielian - ^iburdanidze
1. Sf3 Sf6, 2. c4 e6, 3. e3 b6, 4. b3 Lb7, 5. Lb2 d5, 6. Sc3 a6, 7. d4 Sbd7, 8. Ld3 Ld6, 9. 0-0 0-0, 10. Tc1 De7, 11. cxd5 exd5, 12. Dc2 Se4, 13. Se2 Tac8, 14. Sf4 g5, 15. Se2 f5, 16. Sg3 g4, 17. Sd2 Dh4, 18. f4 Sxg3, 19. hxg3 Df6, 20. Kf2 Tce8, 21. Th1 Dg6, 22. Th4 Lc8, 23. Tch1 Sf6, 24. Sf1 h5, 25. Sd2 Te7, 26. a3 Tfe8, 27. Te1 Kg7, 28. b4 Df7, 29. Sb3 Kg6, 30. Sc5 Df8, 31. Lc3 Tg7, 32. Sb3 Th7,

33. Ld2 Ld7, 34. Tc1 Ta8, 35. Db1 Dc8, 36. Tc3 Lb5, 37. Lc2 Dd7, 38. Kg1 Le7, 39. Txc7 Dxc7, 40. Lxf5+ Kg7, 41. Lxh7 Sxh7, 42. Txh5 Sf8, 43. Dd1 Dd7, 44. f5 Kf7, 45. Dxg4 Tc8, 46.e4 dxe4, 47. Th7+ Ke8, 48. Tg7 Dc6, 49. d5 Df6, 50. d6 Le2, 51. Dxe4 Dxg7, 52. Dxe2 Tc2, 53. dxe7 Dxe7, 54. Dd3 Ta2, 55. Dxa6 Txd2, 56. Sxd2 De3+, 57. Kh2 Dh6+, 58. Kg1 Dxd2, 59. Dxb6 Dd1+, 60. Kf2 Dc2+, 61. Kg1 Dd1+, 62. Kf2 Dc2+, 63. Ke3 Dxf5, 64. Dc6+ Kf7, 65. Df3 Ke6, 66. Dxf5+ Kxf5, 67. Kd4 Ke6, 68. a4 Kd6, 69. g4 Se6+, 70. Ke4 Sc7, 71. g5 Sa6, 72. Kf5 Sxb4, 73. Kf6 Sd5+, 74. Kf7 - 1:0.

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

45

46

OGLASI

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SKUP[TINA KANTONA SARAJEVO

CANTON SARAJEVO ASSEMBLY

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Broj: 01-05-870-11/11 Sarajevo, 22.2.2011. godine Na osnovu ~lana 37. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br: 25/10 - Novi pre~i{}en tekst), Komisija za izbor i imenovanje i administrativna pitanja na sjednici odr`anoj 22.2.2011. godine ogla{ava

J AV N I P O Z I V
za imenovanje ~lanova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skup{tine Kantona Sarajevo poziva ugledne stru~njake iz oblasti pravnih i kriminalisti~kih nauka i ljudskih prava, koji nisu ~lanovi politi~kih stranaka, da se prijave za ~lanove Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara. Nezavisni odbor sastoji se od sedam ~lanova: dva predstavnika Ministarstva unutra{njih poslova i pet ~lanova iz reda gra|ana (ugledni stru~njaci iz oblasti pravnih i kriminalisti~kih nauka i ljudskih prava, a koji nisu ~lanovi politi~kih stranaka). Imenovanje Nezavisnog odbora }e vr{iti Skup{tina Kantona Sarajevo, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja, uz konsultacije sa EUPM-om, za vrijeme trajanja njegovog mandata.

Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja poziva, na adresu: Skup{tina Kantona Sarajevo Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 SARAJEVO Sa naznakom "Nezavisni odbor" PREDSJEDAVAJU]A KOMISIJE Prof. dr. Mirjana Mali}

web: http://skupstina.ks.gov.ba e-mail: sks@ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POMO] U KU]I

47

Uljep{ajte dom prekrasnim cvije}em

NOVOSTI I PREPORUKE

Afelandra zebrasta ljepotica
U zimskim mjesecima odgovara joj svijetlo mjesto i temperatura od 13 do 15 stepeni
Afelandra je prelijepa sobna biljka, koju tokom cijele godine ukra{avaju lijepi, tamnozeleni, ovalni listovi pro`eti srebrenim ili svijetlo`utim `ilama, a u jesen cvjetovi boje zlata. Jedina vrsta za sobno uzgajanje je Aphelandra squarrosa, odnosno zebrasta afelandra ili {afranski klas. Biljka se kupuje prije ili u vrijeme cvjetanja. U sobnim uslovima mo`e da se odr`i samo nekoliko mjeseci, poslije ~ega gubi li{}e. Da bi se to izbjeglo, afelandru je neophodno redovno prihranjivati, zalivati i oro{avati. Zebrasta afelandra raste veoma brzo i, u zavisnosti od varijeteta, mo`e dosti}i visinu od 30 do 60 centimetara. Cvjeta tokom ljeta i jeseni. Poslije cvjetanja potrebno je da odstranite uvele cvjetove. U zimskim mjesecima afelandri odgovara svijetlo mjesto i temperatura od 13 do15 stepeni, a tokom ljeta vi{e joj prija polusjena i temperatura od 18 do 25 stepeni. Tokom rasta zebrastu afelandru neophodno je zalivati bar dva puta, a u vrijeme cvjetanja tri puta sedmi~no. Poslije cvjetanja treba je dr`ati na temperaturi od 13 stepeni i ne smije se zalivati vi{e od jedanput sedmi~no (u periodu od ~etiri do {est sedmica), a zatim nastavite sa normalnim zalivanjem. Biljka se presa|uje svake godine na prolje}e u saksiju ve}u za broj. Na dno saksije obavezno stavite drena`ni sloj od stiropora ili sitnog {ljunka. Zemlja za presa|ivanje treba da se sastoji od mje{avine ilova~e, treseta i pijeska. Poslije cvjetanja afelandri isijecite cvjetnu glavicu. A u prolje}e, na tom istom mjestu }e da potjera nekoliko izdanaka.

Sprije~ite glavobolju i astmu
Kafa i zeleni ~aj mogu biti lijek protiv glavobolje i astme. Kofein pove}ava efikasnost tableta protiv glavobolje, pa je ~est sastojak svih analgetika. Kafa mo`e pomo}i kao hitan lijek kod odraslih astmati~ara, jer umanjuje upalu u bronhijalnim putevima. Preporu~ena koli~ina su tri {olje dnevno. Pazite: Previ{e kafe mo`e izazvati potpuno obrnut efekat - glavobolju. Tako|er, trudnice i dojilje bi trebalo da izbjegavaju ili ograni~e unos kafe jer mo`e izazvati nisku te`inu novoro|en~eta.

Lijek protiv opekotina
Ulje sa dodatkom vitamina E kao lijek protiv opekotina. Ulje oboga}eno antioksidansom, vitaminom E je dobar lubrikant, koji spre~ava starenje uzrokovano sun~evim zracima i grubim sapunima. Kako ga koristiti: Ulje sa dodatkom vitamina E je gusto pa ga treba koristiti samo protiv bla`ih opekotina. Pazite: Pro~itajte deklaraciju i odaberite proizvod bez mirisa i drugih aditiva.

Ulje kokosa protiv suhe ko`e
Ulje kokosa se dugo koristi u kozmeti~koj industriji zbog srednje zasi}enih masnih kiselina koje ko`a lako apsorbuje i dozvoljava }elijama da zadr`e vi{e vode. Jedna studija otkrila je da je ulje kokosa efektivno kao i mineralno ulje kada se koristi kao hidrantna baza za ko`u. Kako ga koristiti: Nanesite malu koli~inu na prste i utrljajte u ko`u. Vodite ra~una o koli~ini jer previ{e ulja mo`e zapu{iti pore.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

RECEPT DANA

Jeste li za retro make up?
Osnovna karakteristika retro izgleda je porcelanski ten. Nama`ite lice hidrantnom kremom i nanestite korektor na problemati~na mjesta. Nanesite te~ni puder po licu i vratu. Odaberite kvalitetan puder u prahu ili kamenu, i nanesite ga na lice. Na kapke nanesite tanak sloj svjetlo

Prolje}e u znaku crvenog zlata
I dalje dominira upe~atljiv nakit, komadi koji }e vas izdvojiti iz mase i va{ svaki styling u~initi zanimljivijim. Mislimo na popularne statement ogrlice koje su za idu}u sezonu spoj zlatne boje i {arenih kamen~i}a, na masivne narukvice i veliko prstenje. Za trendseterice koje vole decen tni ji na kit pro lje}e 2011. bi}e u zna ku crve nog zla ta nau{nice, narukvice, ogrlice pa ~ak i satovi dolaze u toj boji. Klasika i jednostavnost tako|er su i dalje prisutni, tu mislimo na uvijek modernu zlatnu boju i jednos ta vne ko ma de. No vost je na kit izra|en od dugih resica koje su bile popularne u dvadesetima i opet u sedamdesetima, a dizajneri su ih vratili i ove godine. Najvi{e su prisutne na nau{nicama, ali ima i fenomenalnih modela ogrlica.

Fino varivo s mahunama i mesom
Potrebno:
250 g zelenih mahuna 500 g mljevene junetine 250 g krumpira 1 glavica luka 700 ml mesne juhe 1 ka{ika koncentrata paradajza 100 g mini paradajza 1 lovorov list 1 ka{ika sjeckanog vlasca maslinovo ulje, so i biber

Priprema:
Prije svega povr}e o~istimo i operemo. Mahune nare`emo na polovine, tikvicu na kri{ke, o~istimo od mekane sredine i nare`emo na trakice, a krompir i luk nare`emo na kockice. U tavi, na vru}em maslinovom ulju, kratko popr`imo luk, dodamo mljeveno meso, koncentrat paradajza i sve zajedno, stalno mije{aju}i, pr`imo 10-ak minuta. Zatim dodamo lovorov list, preostalo narezano povr}e (krompir, mahune i mini paradajz), podlijemo mesnim temeljcem, poklopimo i kuhamo na laganoj vatri 15ak minuta. Potom za~inimo solju i biberom, i ostavimo da kuha jo{ 5 minuta. Gotovo varivo posipamo sjeckanim vlascem i poslu`imo.

roze sjene, tek da date sjaj oku. Iscrtajte gornji kapak ajlajnerom tako da zavr{etak pokazuje prema sljepoo~nici i na taj na~in stvorite ma~kasti oblik oka. Nanesite maskaru u dva sloja, a mo`ete koristiti i vje{ta~ke trepavice. Iscrtajte usne tamno crvenom olovkom, i razma`ite je nakon nano{enja. Stavite karmin. Sada postoji mnogo dostupnih, a kvalitetnih karmina, koji dugo traju. Kao posljednji korak, dolazi providni sjaj za usne, koji }ete nanijeti samo na sredinu usana, i vizuelno ih pove}a.

48

FELJTON

ponedjeljak, 28.ponedjeljak, 10.1. mart 2011. godine februar/utorak, januar

OSLOBO\ENJE

Monoteisti~ko troglasje (19)

Sakramenti u katoli~koj

i pravoslavnoj liturgiji
Va`na obilje`ja euharistije su zahvaljivanje, `rtva i zajedni{tvo. Vjernici/e se, s jedne strane, povezuju s Kristom, a s druge strane, izme|u sebe. Dijeljenjem hljeba i vina kr{}ani/ke se povezuju sa svijetom i osna`uju solidarnost u svojim srcima

P

ostoje razli~ite vrste simbola i znakova, a posebna vrsta simbola su sakramenti. To su vidljivi znakovi Bo`ije milosti koju primaju Ijudi. Kao zemaljska pojava Bo`ije ljubavi, Isus Krist je sveti sakrament koji je pribli`io Ijude Bogu. Isus Krist je ustanovio sedam svetih sakramenata, koje prihvataju jednako i katolici i pravoslavci: kr{tenje, potvrda (krizmanje), euharistija, brak, pokora, zare|enje (rukopolo`enje) i miropomazanje bolesnih. Protestantske crkve priznaju samo dva sa kra men ta - kr{te nje i euharistiju, jer se spominju u Svetom pismu i jer ih je Isus prakticirao. Pravoslavni sveti sakrament jo{ zovu i Svete tajne. Neki sakramenti su ve} obra|eni u okviru drugih tema, pa }e ovdje pa`nja biti posve}ena euharistiji. Euha ris ti ja - ima naj ve}i zna~aj u kr{}anskom obredoslovnom `ivotu jer, nakon kr{tenja

i potvrde (krizma), u~e{}e u euharistiji ozna~ava u~estvovanje u `rtvi Isusa Krista na posljednjoj ve~eri (pashalna ve~era). Euharistija (gr~. euharistien zahvaljivati) ima razli~ite nazive, od kojih su naj~e{}i Posljednja ve~era, Gospodnja ve~era, Lomljenje hljeba i pijenje vina i Liturgija. Sredi{te obreda euharistije je Lomljene hljeba i pijenje vina.

Kraljevstvo Bo`ije
Kada do|e Dan beskvasnih hljebova, u koji je trebalo `rtvovati pashu, Isus posla Petra i Ivana i re~e im: „Hajdete, pripravite nam da blagujemo Pashu...“ Oni odu, na|u kako im je rekao, i pripravi{e Pashu. Kada do|e ~as, sjede Isus za sto i apostoli s Njim. I re~e im: „Svom sam du{om ~eznuo ovu Pashu blagovati s vama prije svoje muke. Jer, ka`em vam, ne}u je vi{e blagovati dok se

Tekst koji je pred vama nastajao je u veoma specifi~nim okolnostima, pri ~emu mislimo kako na uvjete rada, tako i na vrijeme i dru{tveni kontekst u kojem `ivimo. Svaki period tranzicije, a bh. dru{tvo je prije svega tranzicijsko, obilje`en je nizom pote{ko}a i nerazrije{enih pitanja, {to se, tako|er, odnosi i na pitanja podu~avanja religije u dr`avnim {kolama. Jedan od mogu}ih odgovora na ovo vrlo kompleksno pitanje je izu~avanje kulture i historije monoteisti~kih religija koje tradicionalno djeluju na prostorima BiH. Knjiga „Monoteisti~ko troglasje“ rezultat je timskog rada saradnika/ca i recenzenata, koji su, zajedno s autorima/cama, predano radili kako bi se pripredilo dobro {tivo za nastavnike/ce i u~enike/ce, ali i {iru javnost. Autori knjige koju je 2009. godine objavila sarajevska izdava~ka ku}a RABIC su dr. Zilka Spahi}-[iljak i dr. Dino Abazovi}. ona ne za vr{i u kra ljev stvu Bo`jem...“ I uze hljeb, zahvali, razlomi ga i dade im govore}i: „Ovo je tijelo moje, koje se za vas predaje. Ovo ~inite meni na spomen.“ Isto tako, po{to ve~era{e, uze ~a{u govore}i: „Ova ~a{a novi je Savez u mojoj krvi, koja se za vas prolijeva.“ (Lk 22, 7-20) Ovim ~inom Isus je ustanovio novi savez izme|u svojih pristalica i Boga, a koji je zamijenio Zavjet Boga i Jevreja. Novi zavjet nije bio ograni~en samo na jedan narod, ve} na sve ljude ko-

ji `ele u}i u Kraljevstvo Bo`ije. U spomen na ovu ve~e, prvi sljedbenici Isusovi su se skupljali da lome hljeb i piju vino, i to nedjeljom, jer se vjeruje da je to dan Njegovog uskrsnu}a. Kr{}ani/ke nedjelju jo{ nazivaju i Dan Gospodnji. S obzirom na to da Jevreji svetkuju subotu ([abat) i da su prve kr{}anske zajednice u po~etku smatrane jevrejskom sektom, bilo je potrebno imati ne{to svoje {to bi im dalo legitimi tet no ve za je dni ce. Prvi kr{}ani/ke su uglavnom bili Jevreji i te zajednice su smatrane mesijanskim, jer se dolazak Isusa Krista tuma~io kao dolazak o~ekivanog Mesije. Oni su, tako|er, prakticirali jevrejske obrede i blagdane, uklju~uju}i i [abat, kako je to ~inio i sam Isus Krist. U po~etku su se okupljali u ku}ama, a kasnije, kada se po~inju graditi crkve, onda se i obred obavljao u crkvama. Dok su Rimljani progonili kr{}ane, razlikovali su ih tako {to su se oni

Operacija “Lete}i zmaj“ (12)

Po{e}ereni japrak
Nikad od majke nismo ~uli niti jednom {ovinisti~ku rije~ ili izraz mr`nje, pa ni prema onima koji su nam ubili oca. Otuda u mojoj ku}i defile raznih ljudi i prijateljstava iskovanih u istoj zloj sudbini siroma{tva i uzajamne ovisnosti Hrvata, Srba, Muslimana, Cigana i drugih
Pi{e: Bahrudin BIJEDI]

M

i smo i dalje bili gladni. Majka je imala izuzetno gordo dr`anje. [ila je neprekidno i zara|ivala ne{to novca. No, {ta je to za njenih petero djece. Po~eli smo obra|ivati ba{tu, uzgajati vo}e, koje nas je hranilo preko ljeta, a njihove grane grijale preko zime. Majka je ubrzo po~ela pobolijevati, najprije bla`e, a poslije sve te`e. Nurica je po~eo kuhati. Jednom je, umjesto soli, po{e}erio japrak. Majka je bila preokupirana brigom o nama do te mjere da joj njen `ivot ni je ni{ta predstavljao. Bila je iskreno religiozna, s idealisti~kim pogledom na svijet, vjeruju}i u Boga kao uzvi{enu silu i simbola svega dobrog, jednog za sve ljude i sva religiozna uvjerenja. Nikad od majke nismo ~uli niti jednom {ovinisti~ku rije~ ili izraz mr`nje, pa ni prema onima koji su nam ubili oca. Otuda u mojoj ku}i defile raznih ljudi i prijateljstava iskovanih u

istoj zloj sudbini siroma{tva i uzajamne ovisnosti Hrvata, Srba, Muslimana, Cigana i drugih. Najve}i prosjak Mostara mogao je jesti u na{oj ku}i, {to se i de{avalo kad bi navra}ao Isak Ko{ari}. Bilo nas je strah u}i u ku}u. ^ekali bismo dok on ne{to brzo ne bi pojeo, pa bismo Fadila i ja tada u{li u ku}u.

Krava Daskava
Uskoro smo imali i kravu Daskavu, koja je to ime dobila zbog svog isposni~kog izgleda, a koju nismo imali ~ime hraniti. ^uvali smo je na obli`njoj Ciglani. To su, opet, bili poduhvati mog najstarijeg brata Fadila, najve}eg planera u porodici, ~iji se planovi nikad nisu ostvarivali. Ku}a nam je uskoro uskratila gostoprimstvo obru{avanjem njenih glavnih dijelova. Ponekad bismo u njoj otkrili zmiju ili akrapa. Opet Savez boraca Mostara stupa na scenu i 1959. godine, uz nadzor i brigu Mustafe Temina Turke, mostarskog prvo-

D`enaza Zahidi Bijedi} u Mostaru 1982. godine

borca, obavlja najnu`niju opravku i rekonstrukciju. Primljen sam 18. maja 1960. godine u Savez komunista, uz podr{ku profesora istorije Zaima Memi}a. Po~elo se lak{e disati. Majka je i dalje pobolijevala, nas je obuzimalo bezna|e, jer ju je njena ljubav prema nama dovela na rub o~aja zbog straha za na{u sudbinu. Ostajali smo sami, prepu{teni ulici. Sabirali smo preostale neizva|ene smrznute

krompire koje bi jesenje ki{e isprale na imanjima kom{ija. Kad razmi{ljam o {e}eru, kao ne~emu ~ega se treba kloniti, sje}am se da sam ga se prvi put najeo 1956. godine, kad se Fuad `enio. Uzeo sam pun fild`an. Ovo su nevjerovatni detalji iz na{eg `ivota, u to vrijeme duboko potisnuti jer nismo htjeli ostaviti utisak gladi i neima{tine. Ta zla sudbina je nas petero djece toliko zbli`ila da, bez obzira na trenutke oscilaci-

ja u na{im odnosima, me|usobno gajimo najtoplija osje}anja ljubavi, odanosti, razumijevanja i uva`avanja. Nikada nismo vaspitavani u smislu ko s kim ne bi trebao dru`iti. Nikakve dublje promjene se nisu de{avale u na{em karakteru bez obzira na to {to se na{ materijalni polo`aj rapidno mijenjao nabolje. Nurica je bio briljantan student matematike i fizike u Sarajevu, Fadil zavr{avao Vi{u upravnu {kolu u Sarajevu, a Fuad u te{kim materijalnim uslovima diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Spavao je ~esto u mojoj studentskoj sobi, jer nije imao novaca za hotelski smje{taj. Ja sam po{ao na svoj omiljeni studij, studij politi~kih nauka u Sarajevu, najvi{e pod pritiskom majke. Ina~e, po~eo sam raditi u sektoru Termo i klima-ure|aji fabrike Soko u Mostaru kao ma{inski tehni~ar. Majka, koja me odmila zvala „Kopile“, jer sam oduvijek bio vragolast i veseo, govorila je:

OSLOBO\ENJE 1. mart 2011. godine ponedjeljak, 28. februar/utorak,

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Zavr{eno prebacivanje glavnine srpske vojske od oko 140.000 vojnika iz okupirane Srbije u Prvom svjetskom ratu, na ostrvo Krf. Tokom povla~enja preko Albanije od decembra 1915. vi{e od 200.000 vojnika i civila umrlo od gladi, iscrpljenosti i zime. Velika Britanija formalno proglasila nezavisnost Egipta, ali je zadr`ala kontrolu nad Sueckim kanalom i poslovima odbrane zemlje.

49

1525. 1916. 1922. 1931. 1948. 1991. 1991. 1994. 1995. 1997. 2006. 1562. 1767. 1872. 1896.

[panski osvaja~ Ernan Kortes pogubio posljednjeg aste~kog cara Kuautemoka.

28. februar

Aljaska

1825. Rusija i Velika Britanija potpisale ugovor kojim je ^lan Donjeg doma britanskog parlamenta odre|ena granica Osvlad Mozli osnovao Novu partiju, koja je izme|u Aljaske i godinu kasnije postala Britanska unija fa{ista. Kanade, teritorija Posljednje britanske vojne jedinice napustile koje su tadabile u Indiju. Laburisti~ka vlada ukinula je 1947. posjeduRusa, britansku vladavinu nad Indijom. odnosnoBritanaca.
Zavr{en Zalivski rat, koji su 42 dana vodile SAD i saveznici protiv Iraka. Ira~ke snage prisiljene da napuste Kuvajt koji su okupirale 1. avgusta 1990. Tzv. srpsko nacionalno vije}e i tzv. izvr{no vije}e SAO Krajine donijelo je odluku da se SAO Krajina razdru`uje od Republike Hrvatske i ostaje u (krnjoj) Jugoslaviji. U zoni zabranjenog leta iznad BiH zapadno od Banje Luke dva ameri~ka aviona F-16 sru{ila ~etiri srpska aviona tipa “galeb“. Ulof Palme

Nedjeljna misa

molili nedjeljom, a ne subotom kao Jevreji. Ipak, postoje razli~ita mi{ljenja o tome {ta euharistija predstavlja i {ta se doga|a tokom tog obreda.

Isusu na spomen
Katolici smatraju da se tokom euharistije doga|a transupstancija, odnosno pretvaranje hljeba i vina u Kristovo tijelo. Kada vjernici/e uzimaju hljeb i vino, oni prima ju Isu sa u svo je ti je lo. Drugi kr{}ani/ke vjeruju da je ri je~ o sim bo li~nom sje}anju na ono {to je ~inio Isus jer je kazao:

„Ovo ~inite meni na spomen.“ (Lk, 20) Va`na obilje`ja euharistije su zahvaljivanje, `rtva i zajedni{tvo. Vjernici/e se, s jedne strane, povezuju s Kristom, a s druge strane, izme|u sebe. Dijeljenjem hljeba i vina kr{}ani/ke se povezuju sa svijetom i osna`uju solidarnost u svojim srcima. Slu`ba, misa ili liturgija se obavljaju svakodnevno, ali najve}i broj ljudi se trudi da odlazi na nedjeljnu misu. Obi~aj je da se nedjeljom obu~e lijepo odijelo i da se porodi~no ide u crkvu na obred. Postoje ra-

zli~iti obi~aji u kr{}anskim zajednicama o no{nji, bojama i pona{anju u crkvi. U bh. kr{}anskoj, i katoli~koj i pravoslavnoj, tradiciji u nekim mjestima `ene nose sve~anu odje}u, a u nekim narodnu odje}u tog kraja, dok se u urbanim sredinama nosi uobi~ajena svakodnevnaodje}a, bez posebnog naglaska na dizajn ili boje. Obred predvodi sve}enik, a u tome mu poma`u|akoni i drugislu`benici. U nekimprotestantskimcrkvama i `ene predvode ove obrede, kao sve}enice i biskupice.
(U narednom broju: Namaz je stup vjere)

1986. U centru Stokholma ubijen {vedski premijer i lider SoSkup{tina Republike BiH na zasjedanju u Sarajevu donijela odluku kojom je 1. mart cijaldemokratprogla{en Danom nezavisnosti, a 25. novembar Danom ske stranke Ulof dr`avnosti BiH. Palme. Jedan od najpopularnijih U Iranu zemljotres razorio vi{e od 20 sela, evropskih polipoginulo oko 1.000 ljudi. ti~ara u to vrijeDvije slike slavnog {panskog slikara Pabla me, ubijen je na Pikasa, vrijedne oko 50 miliona eura, ukraulici dok se sa dene su u Parizu, iz doma Pikasove unuke. Rije~ je o dvije suprugom obiteljske slike - slici Pablove k}eri „Maja sa lutkom“, te sli- vra}ao ku}i iz bici Pablove druge supruge Jakline. oskopa.
Katolici u Francuskoj masakrirali preko hiljadu hugenota (protestanata) tokom njihove molitve u Vasiju, {to je bio po~etak dugotrajnih borbi i ratova, poznatih pod imenom hugenotski ratovi, koji su uz prekide 36 godina razdirali Francusku. [panski kralj Karlos III protjerao iz zemlje rimokatoli~ki jezuitski red. U planinskom podru~ju Jelouston u SAD-u osnovan prvi nacionalni park u svijetu. Hari Belafonte

1. mart

Operacija „Lete}i zmaj“ prizemljena je 6. septembra 1989. godine odlukom porote Federalnog suda za Isto~nu Pensilvaniju, SAD, sa dvije rije~i - not guilti (nije kriv). [ta se de{avalo unutar afere koju je lansirala Federalna carinska policija SAD-a, predmet je ove knjige iz pera njenog aktera, za ~iju involviranost u aferu su se pobrinuli kako ambiciozni policajci i tu`ioci SAD-a, tako i dr`avni organi zemlje koju je u svojstvu generalnog konzula SFR Jugoslavije predstavljao u 15 dr`ava ameri~kog Srednjeg zapada sa sjedi{tem u Chicagu. Autor je ro|en 1941. godine u Mostaru, gdje je stekao osnovno i srednjeobrazovanje. Diplomirao je na Fakultetupoliti~kih nauka u Sarajevu, a nakon toga je obavljao niz poslova, uklju~uju}i i diplomatsku slu`bu. O`enjen je dr. Zorom Vukobrat-Bijedi}, s kojom ima sinaMaka. Ovu knjigu je posvetio ocu Salihu Salki Bijedi}u, nosiocu Partizanske spomenice 1941, koga su ubile Luburi}eve usta{e 1945. godine u Sarajevu. Knjigu Operacija „Lete}i zmaj“ objavio je Historijski arhiv Sarajeva, a mo`e se kupiti u knji`ari WBZ u Ulici Zelenih beretki, kod Doma Oru`anih snaga BiH u Sarajevu. “Zar, Kopile, ti da mi ne zavr{i{ univerzu?“ Nisam znao {ta da studiram. Odakle mi novac? Opet je Savez boraca Mostara iskazao roditeljski odnos - dobio sam 7.000 dinara stipendije od njih, a 9.000 dinara od Op{tine. Nekako se uvijek pojavljivao izlaz iz naoko bezizlazne situacije. Mi djeca palih boraca, koja se gotovo svi znamo zahvaljuju}i zajedni~kim ljetovanjima, do`ivljavali smo Tita kao istinskog roditelja i sve sretne trenutke u na{oj mladosti pripisivali smo njemu. Moja majka je pjevala: „Ova djeca ovog rata, ne zna im se ko je tata, samo znade mar{al Tito, {to je uvijek za njih pit’o.“

Ljubav prema Titu
Na{a ljubav prema Titu bila je bezgrani~na i tako smo bili ponosni {to je i na{ otac svojim `ivotom doprinio oslobo|enju zemlje. Zvati se dijete palog borca gordo nam je zvu~alo, ali nas nije moglo prehraniti. [ta da studiram? Politiku? To sam jedino znao, tako su mi govorili. Dolazi daid`a Ahmo Konjhod`i}, govori s

majkom, a obra}a se meni, zapinju}i: „Idi, sine, u Beograd, Sarajevo je gladno i hladno.“ Pola`em prijemni, stojim pred oglasnom tablom na kojoj je ispisano sedam predmeta koji se slu{aju na prvoj godini. Ka`em sebi kako ovo nije ni{ta, imaju}i u vidu 10-15 predmeta koje sam imao u Ma{inskoj tehni~koj {koli. Slu{aju me Boro [u}ur i Safet [erifovi} i poslije mi ka`u kako su komentirali kakva je ono budala {to govori da je fakultet lagan. U po~etku sam i{ao svake nedjelje u Mostar, a vremenom mi se Sarajevo urezalo u `ivot svojom dru`eljubivo{}u, otvoreno{}u, {irinom i {armom. Fuad je povremeno dolazio da prespava u domu, a tokom dana bi ga neki prijatelji pozvali na ru~ak. On bi obavezno mene vodio i to su bili trenuci kad sam mogao jesti koliko ho}u. Boro [u}ur i ja smo se ubrzo zbli`ili, pa sam od njega nau~io kako se mo`e s jednim obrokom biti sit cijeli dan: oko 11 sati zajedno jedemo kod simpati~nog Muhare ma u domskom bifeu, i to slaninu, {varglu i kobasice, ali s mnogo hljeba. Spavanje u domu je ko{talo 9.000 dinara, a ja sam imao ukupno 15.000 dinara.
(U narednom broju: Vratit }u svima, moram izdr`ati...)

Bosonogi ratnici abisinskog cara Menelika II potukli italijanske trupe kod Adue, poslije ~ega je Italija morala da prizna nezavisnost Abisinije (Etiopija). U Beogradu se sastao prvi jugoslovenski parlament - Privremeno narodno predstavni{tvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u kojem je bilo 296 poslanika, postavljenih ukazom vlade. Poslanici su mahom bili iz ranijih parlamenata jugoslovenskih zemalja, izabrani prije Prvog svjetskog rata. Kidnapovan 20-mjese~ni sin ameri~kog pilota ^arlsa Lindberga, prvog pilota koji je preletio Atlantik 1927. Beba je na|ena mrtva u maju, a taj doga|aj je podstakao dono{enje tzv. Lindbergovog zakona kojim je na podru~ju SAD-a za otmicu predvi|ena smrtna kazna. Bugarska u Drugom svjetskom ratu pristupila Trojnom paktu i dopustila njema~kim trupama da u|u u zemlju.

1919. 1932. 1941. 1954. 1966. 1991.

1927. U Harlemu, Njujork, ro|en glumac i pjeva~ Hari Belafonte. Poznat po kritikama ameri~kih politi~ara i borac za crna~ka prava u Americi.

Sali Beri{a

SAD na pacifi~kom ostrvu Bikini izvele prvu probu hidrogenske bombe.

Poslije tri i po mjeseca leta, na Veneru se spustila sovjetska automatska stanica “Venera III”, prvi vasionski brod koji je prispio na neku drugu planetu. Na prvim slobodnim izborima u Albaniji, Albanska partija rada (komunisti) osvojila je 176 od 250 poslani~kih mjesta i zadr`ala vlast, ali je predsjednik partije Ramiz Aljija izgubio u svojoj izbornoj jedinici.

1997. Albanska vlada i predsjednik Republike Sali Beri{a podnijeli ostavku pod pritiskom dvomjese~nih nemira izazvanih krahom piramidalnih banaka u kojima je desetine hiljada Albanaca izgubilo u{te|evinu.

50

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

OSLOBO\ENJE

KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

Na osnovu ~lana 178. stav (9) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (,,Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 48/10) i ~l. 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila (,,Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 15/07), Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo r a s p i s u j e

Na osnovu ~l. 178. stav (8) i 179. st. (1) i (2) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (,,Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 48/10) i ~l. 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 9. Pravilnika o uvjetima i na~inu dobivanja licence (,,Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 12/07), Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, r a s p i s u j e

J AV N I P O Z I V
ZA STICANJE ZVANJA VOZA^A-INSTRUKTORA MOTORNIH VOZILA I Pravo osposobljavanja i polaganja ispita, odnosno prijave na Javni poziv za sticanje zvanja voza~a-instruktora motornih vozila ima osoba koja ispunjava slijede}e uslove: 1. da ima najmanje srednju stru~nu spremu; 2. da ima, najmanje tri godine, voza~ku dozvolu one kategorije za koju pola`e ispit; 3. da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 12 mjeseci; 4. da joj u posljednjih pet godina nije izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz ta~ke I, svaki kandidat je du`an dostaviti slijede}e dokumente: a) dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stru~ne spreme (ovjerenu fotokopiju odgovaraju}e diplome/svjedod`be), b) ovjerenu fotokopiju li~ne karte, c) ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole, d) ljekarsko uvjerenje ne starije od 12 mjeseci, e) uvjerenje da mu u posljednjih pet godina nije izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom f) dokaz o uplati tro{kova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima u iznosu od 200 KM i dokaz o uplati tro{kova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 50 KM po oblasti pripremne nastave. g) dokaz o prijavljenom stalnom mjestu boravka.
I

J AV N I P O Z I V
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DOBIJANJE SLIJEDE]IH LICENCI: 1. licenca predava~a teoretske nastave 2. licenca ispitiva~a iz teoretskog dijela ispita 3. licenca ispitiva~a iz upravljanja motornim vozilom. Pravo prijave na javni poziv za pojedine licence imaju lica koja ispunjavaju slijede}e uslove: 1. Za licencu predava~a teoretske nastave a) diplomirani in`injer prometa, cestovnog smjera, koji ima voza~ku dozvolu i najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog prometa. Za licencu ispitiva~a teoretskog dijela ispita a) diplomirani in`injer prometa, cestovnog smjera, koji ima voza~ku dozvolu B kategorije i tri godine iskustva na poslovima cestovnog prometa ili osoba koja ima visoku stru~nu spremu i tri godine iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila, b) in`injer prometa, cestovni smjer i pet godina iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila. Za licencu ispitiva~a iz upravljanja motornim vozilom a) diplomirani in`injer prometa, cestovni smjer, diplomirani pravnik, diplomirani in`injer strojarstva i osoba koja ima VII stupanj stru~ne spreme, nastavno-pedago{kog smjera, koji imaju najmanje jednu godinu iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila, b) in`injer prometa, cestovni smjer ili osoba koja ima VI stupanj stru~ne spreme, nastavno-pedago{kog smjera i koji imaju najmanje tri godine iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila, c) osoba koja ima V stupanj stru~ne spreme, cestovni smjer i pet godina iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila, d) osoba koja ima IV stupanj stru~ne spreme, cestovni smjer i {est godina iskustva na poslovima voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila.

2.

II

3.

III Za prijavljene kandidate organizuje se osposobljavanje putem obavezne pripremne nastave koja ukupno traje 45 sati i to: - Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima ...............................................................15 sati, - Saobra}ajna psihologija ..................................................................................................................10 sati, - Pedagogija — metodika vo`nje ........................................................................................................10 sati, - Poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme ...............................................................................10 sati. IV Ispit za voza~a-instruktora obuhvata polaganje iz: - Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima - pola`e se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 200 KM). - Saobra}ajna psihologija - pola`e se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). - Pedagogija — metodika vo`nje - pola`e se usmeno i prakti~no (cijena ispita sa pripremnom nastavom 200 KM). - Poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme - pola`e se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). - Upravljanje motornim vozilom - pola`e se prakti~no (cijena ispita: za A i B kategoriju i odgovaraju}e potkategorije sa pripremnom nastavom 150 KM, za svaku narednu kategoriju cijena se uve}ava za 20% u odnosu na prethodnu). Kandidat za voza~a-instruktora iz upravljanja motornim vozilom koji pola`e ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE ispit pola`e posebno za svaku kategoriju/potkategoriju (cijena po ispitu 100 KM). Nakon polo`enog eliminatornog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima, kandidat koji `eli nastaviti polaganje ispita je obavezan uplatiti razliku sredstava do cijena datih u ta~ki IV. POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA KOJI SU OSLOBO\ENI POLAGANJA DIJELOVA ISPITA (izvod iz ~l. 4. i 9. Pravilnika) Diplomirani in`injer saobra}aja, cestovni smjer, nije obavezan obavljati osposobljavanje niti polagati ispite iz predmeta: saobra}ajna psihologija i poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme. Kandidat koji ima dozvolu voza~a-instruktora odre|ene kategorije, prilikom polaganja ispita za voza~a-instruktora za drugu kategoriju, ne pola`e ispit iz saobra}ajne psihologije i pedagogije. Kandidat koji ima dozvolu voza~a-instruktora B kategorije, prilikom polaganja ispita za voza~a-instruktora za A kategoriju, ne pola`e ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima. Kandidat koji ima dozvolu voza~a-instruktora C1 ili C kategorije, prilikom polaganja ispita za voza~a-instruktora za D1 ili D kategoriju, ne pola`e ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima i ispit iz poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme. Kandidat koji ima polo`en ispit za voza~a-instruktora iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju C1 ne pola`e ispit za kategoriju B. Kandidat koji ima polo`en ispit za voza~a-instruktora iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju C ne pola`e ispit za potkategoriju/kategoriju C1 i B. Kandidat koji ima polo`en ispit za voza~a-instruktora iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju D ne pola`e ispit za potkategoriju/kategoriju D1, C, C1 i B. Kandidat za voza~a-instruktora iz upravljanja motornim vozilom koji pola`e ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE ispit pola`e posebno za svaku kategoriju/potkategoriju. Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom, kandidat je du`an obezbijediti odgovaraju}e vozilo koje ispunjava propisane tehni~ke uslove i standarde u pogledu dimenzija, mase, osovinskog optere}enja, ure|aja i opreme, kako je to propisano ~lanom 20. Pravilnika o sticanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila. Tro{kovi za polaganje ispita po jednoj oblasti/ispitu pojedina~no, koji je kandidat obavezan polagati u skladu sa ~l. 4. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila uklju~uju: - osposobljavanje putem pripremne nastave iz ta~ke III, - polaganje ispita iz ta~ke IV i - odgovaraju}u literaturu-priru~nik i obrasce. Uplata tro{kova iz ta~ke IV vr{i se na depozitni ra~un Bud`eta Kantona Sarajevo broj: 3380002210019263; Vrsta prihoda: 722631; [ifra op{tine 077; Bud`etska organizacija 2101001. V. Prijave na Javni poziv, uz propisanu dokumentaciju iz ta~ke II u zatvorenoj koverti, mogu se dostaviti na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Ulica reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, najkasnije do 19. marta 2011. godine, sa naznakom: Prijave na Javni poziv za voza~e-instruktore. Prijavljivanje se vr{i putem obrasca prijave koji se mo`e preuzeti na recepciji Kantona Sarajevo (Ul. r. D`. ^au{evi}a br. 1 Sarajevo) ili na Web stranici //www.monks.ba/. Pripremna nastava }e po~eti u skladu sa rasporedom koji }e biti ogla{en 28. marta 2011. godine na oglasnoj tabli Kantona Sarajevo, oglasnoj tabli Odjeljenja za provo|enje propisa iz oblasti bezbjednosti saobra}aja, ul. Vilsonovo {etali{te br. 9 Sarajevo (zgrada Ma{inskog fakulteta) i na Web stranici Ministarstva. Nakon pripremne nastave obavit }e se ispiti propisani navedenim Pravilnikom.

II

Kandidati su obavezni dostaviti slijede}e dokumente: a) dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu stru~ne spreme, b) ovjerenu fotokopiju li~ne karte, c) ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole, d) ovjerenu fotokopiju dozvole voza~a-instruktora, e) dokaz o tra`enom iskustvu na poslovima voza~a-instruktora vo`nje motornih vozila (za licence 1. i 2. diplomirani in`injeri saobra}aja cestovni smjer trebaju dostaviti potvrdu-dokaz da imaju najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnog saobra}aja), f) uvjerenje da nije izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom i g) dokaz o uplati tro{kova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima u iznosu od 150 KM i dokaz o uplati tro{kova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 30 KM po oblasti pripremne nastave, h) dokaz o prijavljenom stalnom mjestu boravka.

III Za prijavljene kandidate organizuje se osposobljavanje putem obavezne pripremne nastave koja ukupno traje 10 sati i to: Za licencu pod rednim brojem 1. i 2.: - Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima............................................................................6 sati, - Pedagogija ..................................................................................................................................................4 sata. Za licencu pod rednim brojem 3.: - Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima............................................................................6 sati, - Pedagogija — metodika vo`nje....................................................................................................................4 sata. IV Ispit za dobijanje licence obuhvata polaganje iz slijede}ih oblasti: Za licencu pod rednim brojem 1. i 2.: - Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima - pola`e se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM) - Pedagogija - pola`e se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). Za licencu pod rednim brojem 3.: - Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima - pola`e se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM) - Pedago{ka vo`nja — vo`nja u ulozi ispitiva~a - pola`e se prakti~no (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). Nakon polo`enog eliminatornog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima, kandidat koji `eli nastaviti polaganje ispita je obavezan uplatiti razliku sredstava do cijena datih u ta~ki IV. POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA U VEZI SA USLOVIMA ZA OSLOBA\ANJE POLAGANJA DIJELOVA ISPITA (izvod iz ~l. 14., 15., 16. i 27. Pravilnika) Kandidat koji ima dozvolu voza~a-instruktora, za dobijanje licence za predava~a teoretske nastave ili ispitiva~a teoretskog dijela dijela ispita, pola`e poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima. Kandidat koji nema dozvolu voza~a-instruktora za dobijanje licence za predava~a teoretske nastave ili ispitiva~a teoretskog dijela dijela ispita, pola`e poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima i pedagogiju. Kandidat za dobijanje licence za ispitiva~a iz upravljanja motornim vozilom pola`e poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima i pedago{ku vo`nju iz prakti~nog dijela pedagogije. Osoba koja dobije licencu za predava~a teoretske nastave dobija i licencu ispitiva~a teoretskog dijela dijela ispita, a ukoliko ima dozvolu voza~a-instruktora vo`nje i najmanje jednu godinu iskustva na poslovima obu~avanja kandidata za voza~e dobija i licencu ispitiva~a iz upravljanja motornim vozilom Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom, kandidat je du`an obezbijediti odgovaraju}e vozilo B kategorije koje ispunjava propisane tehni~ke uslove pogledu ure|aja i opreme, kako je to propisano ~lanom 17. Pravilnika. Tro{kovi za polaganje ispita po jednoj oblasti/ispitu pojedina~no, koji je kandidat za dobijanje odgovaraju}e licence obavezan polagati u skladu sa ~l. 14., 15., 16 i 27. Pravilnika o uvjetima i na~inu dobivanja licence uklju~uju: - pripremnu nastavu iz ta~ke III, - polaganje ispita iz ta~ke IV i - odgovaraju}u literaturu-priru~nik i obrasce. Uplata tro{kova iz ta~ke IV vr{i se na transakcijski ra~un bud`eta Kantona Sarajevo broj: 3380002210019263 sa naznakom: Uplata za licencu; Vrsta prihoda: 722631; [ifra op{tine 077; Bud`etska organizacija 2101001. IV. Prijave na javni poziv, uz propisanu dokumentaciju iz ta~ke II u zatvorenoj koverti, mogu se dostaviti na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1. najkasnije do 19. 3. 2011. godine, sa naznakom: Prijave na javni poziv za dobijanje licence Prijavljivanje se vr{i putem obrasca prijave koji se mo`e preuzeti na recepciji Kantona Sarajevo (Ul. R. D@. ^au{evi}a br. 1 Sarajevo) ili na Web stranici Kantona Sarajevo //www.monks.ba/. Ukoliko kandidat aplicira za dobijanje vi{e licenci, potrebno je dostaviti samo jedan komplet propisane dokumentacije iz ta~ke II iz javnog poziva, a u obrascu prijave nazna~i za koje licence aplicira, kako je to dato u samom obrascu. Pripremna nastava }e po~eti u skladu sa rasporedom koji }e biti ogla{en 28. 3. 2011. godine. Pripremna nastava }e se odvijati u prostorijama Odjeljenja za provo|enje propisa iz oblasti bezbjednosti saobra}aja Ul. Vilsonovo {etali{te br. 9 Sarajevo (zgrada Ma{inskog fakulteta), po rasporedu koji }e biti istaknut na oglasnoj tabli Odjeljenja, oglasnoj tabli Kantona Sarajevo i na Web stranici Kantona Sarajevo. Nakon pripremne nastave }e se obaviti ispiti propisani navedenim Pravilnikom. Ostale relevantne informacije, kandidati }e dobiti u toku pripremne nastave. MINISTAR Dr. Emir Suljagi} e-mail: mon@mon.ks.gov.ba, www.monks.ba Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

Ostale relevantne informacije kandidati }e dobiti u toku pripremne nastave. MINISTAR Dr. Emir Suljagi}
e-mail: mon@mon.ks.gov.ba, www.monks.ba Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine Na osnovu ~lana 269. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), Odluke Skup{tine dioni~ara privrednog dru{tva "Binas" d.d. Bugojno o pokretanju postupka za izbor ~lanova Odbora za reviziju broj: 07-191/10 od 1. 9. 2010. godine i odluke Nadzornog odbora 01-279710 od 11. 10. 2010. godine objavljuje se

OSLOBO\ENJE

OGLASI

51

Na osnovu ~lana 275. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), ~lana 3. Pravilnika o postupku izbora i imenovanja ~lanova Uprave Privrednog dru{tva "Binas" d.d. Bugojno, ~lanova 136. i 139. Statuta "Binas" d.d. Bugojno, i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor kandidata za izvr{ne direktore Privrednog dru{tva "Binas" d.d. Bugojno, broj 07-4/11 od 28. 1. 2011. godine, objavljuje se

J AV N I O G L A S
Za izbor ~lanova Odbora za reviziju "BINAS" DD Bugojno 1. 2. 3. Odbor za reviziju "BINAS" d.d. Bugojno ima 3 ~lana (predsjednik i dva ~lana). Izbor ~lanova Odbora za reviziju vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. ^lanovi Odbora za reviziju imaju pravo na naknadu za rad, a u skladu sa odlukom Skup{tine Dru{tva. Opis pozicije: Odbor za reviziju je du`an izvr{iti reviziju polugodi{njeg i godi{njeg obra~una dioni~arskog dru{tva i o tome dostaviti izvje{taj Skup{tini i Nadzornom odboru najkasnije osam (8) dana po okon~anju revizije. Odbor za reviziju du`an je postupati po odredbama Zakona o privrednim dru{tvima. Kandidati moraju ispunjavati sljede}e uslove: a) Op}e • da je stariji od 18 godina; • da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa; • da je dr`avljanin BiH; • da nije stariji od 70 godina; • da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, te da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji za koju se kandiduje i • da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa b) Posebne: • da ima VSS - ekonomski fakultet; • da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u poslovima iz struke; • da ima stru~no znanje iz okvira djelatnosti Dru{tva i poznavanje na~ina rada organa privrednih dru{tava. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt - telefon. Uz prijavu treba dostaviti kopije: • Uvjerenja o dr`avljanstvu, da nije starije od {est (6) mjeseci; • Uvjerenja o neka`njavanju, da nije starije od tri (3) mjeseca; • Dokaz o visokoj stru~noj spremi; • Drugi dokazi, odnosno izjave o ispunjavanju ostalih uslova iz javnog oglasa. Pri izboru kandidata posebno }e se uzimati u obzir rezultati rada ostvareni u oblasti za koju se kandidira. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od deset (10) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja. Imenovanje kandidata za ~lanove Odbora za reviziju izvr{it }e Skup{tina Dru{tva, saglasno odredbama Zakona o privrednim dru{tvima - odluka skup{tine dru{tva. Javni oglas ostaje otvoren (8) dana od dana objavljivanja.

J AV N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje ~lanova Uprave Dru{tva izvr{nih direktora privrednog dru{tva "Binas" d.d. Bugojno Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Uprave - izvr{nih direktora privrednog dru{tva "Binas" d.d. Bugojno (u daljem tekstu Dru{tvo) i to: 1. ^lan Uprave - izvr{ni direktor za proizvodnju 2. ^lan Uprave - izvr{ni direktor za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove Mandat Imenovanje se vr{i na period teku}eg mandata direktora Dru{tva. Opis pozicije ~lanova Uprave - izvr{nih direktora Nadle`nost, poslovi, obaveze i odgovornosti ~lanova Uprave regulisani su Zakonom o privrednim dru{tvima i Statutom Dru{tva. Uslovi U skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 7/09), Zakonom o sukobu interesa o imenovanju u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik, br. 16/02, 14/03 i 12/04) i Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08). Posebni • da ima visoku stru~nu spremu • da ima najmanje 3 (tri) godine profesionalnog iskustva na rukovodnim poslovima • da ima ispoljene radne, stru~ne i organizacijske sposobnosti • kandidati pod rednim brojem 1 da imaju VSS - dipl. ma{. ing. • kandidati pod rednim brojem 2 da imaju VSS - dipl. ecc. Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti: • kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon • ovjerenu fotokopiju diplome • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, ne stariji od tri mjeseca • dokaz o radnom iskustvu • ovjerenu fotokopiju CIPS li~ne karte Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobo|enje". Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili po{tom, preporu~eno na adresu: "Binas" d.d., Armije BiH 171, Bugojno (sa naznakom za konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Uprave Dru{tva - ne otvarati). Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e biti razmatrane. O rezultatima javnog konkursa svi kandidati }e biti pisano obavije{teni. "BINAS" DD BUGOJNO Armije BiH 171 70 230 Bugojno

4.

5.

6. 7. 8. 9.

10. Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na adresu "Binas" d.d., Armije BiH 171, Bugojno, sa naznakom na koverti "Prijava na javni oglas za izbor ~lanova Odbora za reviziju "BINAS" d.d. Bugojno, ne otvarati". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt-telefon. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. "BINAS" DD Bugojno Armije BiH 171 70 230 Bugojno

The Swiss Cooperation Office in Bosnia and Herzegovina (BiH) is looking for a

Local Finance-Administration Officer (60%-Position)
The Swiss Cooperation Office (SCO) represents Switzerland’s international cooperation and is responsible for the overall coordination of development activities in Bosnia and Herzegovina. The Swiss Cooperation Office is part of the Embassy of Switzerland and is currently staffed with three Swiss nationals and 12 local collaborators. It maintains a Liaison Office in Banja Luka. The Local Finance-Administration Officer will be part of the SCO’s finance-administration team, which currently counts three local staff. The job will combine office work with frequent field visits to SDC project partnerns across BiH.

Na osnovu ~lana 269. ta~ke 9. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odluke Skup{tine dioni~ara Privrednog dru{tva "Binas" d.d. Bugojno o pokretanju postupka za izbor vanjskog revizora, broj 07-192/10 od 1. 9. 2010. godine i odluke Nadzornog odbora, 01-279/10. godine objavljuje se

Scope of Functions
• • • •

J AV N I O G L A S
za izbor vanjskog revizora za 2010. godinu "Binas" d.d. Bugojno Objavljuje se javni oglas za izbor vanjskog revizora privrednog dru{tva "Binas" d.d. Bugojno koji }e izvr{iti reviziju finansijskog poslovanja Dru{tva za 2010. godinu. I Kandidati koji se prijavljuju du`ni su uz prijavu dostaviti sljede}e: - rje{enje o registraciji revizorskog dru{tva - certifikat revizorskog dru{tva o ispunjavanju uslova za rad - referenc-listu Dru{tva - specifikaciju poslova - cijenu usluga. II Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su: - specifikacija poslova u skladu sa propisima - cijena i na~in pla}anja - iskustva iz dosada{nje saradnje - rok za realizaciju usluga. III Prijavu sa prilozima iz ta~ke II ovog oglasa dostaviti u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: "BINAS" d.d., Armije BiB 171, Bugojno - za Nadzorni odbor (sa naznakom za izbor vanjskog revizora). Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e biti razmatrane. "BINAS" DD Bugojno Armije BiH 171 70 230 Bugojno

Financial and operational management of small grants projects Administration of Local Personnel Assistance to the Chief Financial Administrator in the financial supervision and monitoring of projects financed by the Swiss Government Other financial-administrative tasks in the Swiss Cooperation Office

Eligibility Criteria
• • • • • • • •

Bachelor’s degree (B.A.) in economics or business administration or equivalent education Practical work experience related to finances and administration Good working knowledge of English (written and spoken) and good passive knowledge of German (understanding) Willingness to travel frequently within BiH Ability to work independently Strong interpersonal, communication and team work skills Experience in working in or with technical assistance projects is welcomed Working knowledge of Navision and SAP softwares is considered an advantage

Start and Duration of the Engagement The engagement shall start on 2nd May 2011 or upon agreement with the selected candidate. The selected candidate will be awarded a one year contract, renewable on an annual basis. Interested candidates are requested to send their CVs with a Letter of Interest under the subject “Finance-Administration Officer” to sarajevo@sdc.net or to the following address: Swiss Cooperation Office, Pirusa 1, 71000 Sarajevo, by 18 March 2011, close of business day, at the latest. Only short-listed candidates will be contacted for interviews. SDC shall not return the applications and supporting documents to non-selected candidates.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Navr{ilo se 40 dana od smrti na{e majke, nene, sestre i punice i 6 mjeseci od smrti na{eg oca, dede, brata i punca

ZE]O MELKE
Neka im dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Nedostajete nam. Dvadeset osmog februara 2011. godine, u ponedjeljak, prou~it }e se hatma-dova iza podne-namaza u Begovoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
1522

IBRE

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 65m2 u centru Sarajeva pogodan za predstavni{tva, notara, ljekarske ordinacije i sl. Tel. 061/344-365. IZDAJEM namje{ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednosoban zaseban i opremljen stan, sa grijanjem, lijepa lokacija Breka II. Tel. 033/538-185, 062/147003. CENTAR, dvosoban namje{ten stan, 64m2, grijanje, plin — struja, zgrada, II kat. Tel. 214-784 i 061/916-429. IZDAJEM garsonjeru, Bjelave 21. Mob. 061/356-535. IZDAJEM tvosoban stan 70m2 na Breci, extra ura|en, 400 eura. U cijenu ura~unate sve re`ije. Molimo da se jave zaposleni ili stranci. Mob. 061/573640. IZDAJEM poslovni prostor 76m2 u centru I sprat. Tel. 061/573-640. IZDAJEM nov poslovni prostor 40m2, strogi centar. Tel. 061/925-106. IZDAJEM namje{ten stan 65m2, sa posebnim ulazom i pristupom internetu, 300 KM. Tel. 033/538-364 i Mob. 062/527-254. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Stup — Ba~i}i. Mob. 061/198-642. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Aneksu blizu trolejbuske. Tel. 033/663-468, 061/254-038. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. tel. 810716. IZDAJEM jednosoban stan na Marin dvoru, Ul. Turhanija. Tel. 061/208-654. IZDAJEM trosoban namje{ten stan u strogom centru. Tel. 061/922-440. IZDAJEM skladi{ni prostor, blindirana vrata, 30m2, Otes. Tel. 033/628-896. U MIRNOM i sun~anom dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne i soba dnevnog boravka, kuhinja, kupatilo, zaseban ulaz, centralnio grijanje, povoljno. tel. 033/225-074 i Mob. 061/252-782.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

ocu direktora Sarajevske pivare d.d. ENIS (SULEJMAN) MEMI]

preselio na ahiret u subotu, 26. februara 2011, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Emir i Haris, sestra Mubera Berka, brat Imran, te porodice Memi}, Leli}, Mahmi}, Tabakovi} i ostala rodbina i prijatelji
000

PRODAJA
CENTAR, prodajem dvosoban stan 96m2, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Mob. 061/183-669.

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni. uslovi rada i plata pristojni. tel. 033/558-820 i 062/445-037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061/225-424. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

HIMZI (NAZIFA) BRANKOVI]U

PRODAJEM zemlju za vikendice na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Mob. 062/823-739, 061/172-518. PRODAJEM 25 dunuma {ume, 30 dunuma livade, Borovsko, op{tina Rogatica, cijena 45.000 KM. Mob. 062/688855. PRODAJEM ku}u u Novopazarskoj, podrum, dva sprata, dvije gara`e i 500m2 zemlje (hitno), tako|e 420m2 zemlje u Ned`ari}ima. Mob. 066/201411. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PARCELA cca 2.000 m2, pod vo}em na putu Sarajevo Ilija{ — Male{i}i Donji, dobar prilaz, struja, voda, pogodan za gradnju, povoljno. Mob. 061/217897.

Neka mu Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Uprava Sarajevske pivare d.d. Sarajevo
001 TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. KOMBI prevoz: selidbe, klaviri, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. TAPETAR dekorater sa iskustvom 30 godina rada, presvla~i sve vrste namje{taja, radovi i sa ko`om, cijene povoljne. Mob. 061/549-458 do 22 sati. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214-303. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. MOLERSKI i parketarski radovi, povoljno, uredno i ~isto, po dogovoru. Mob. 062/918-201 Ismo. MOLER kvalitetno i ~isto kre~i stanove. Tel. 066/688-960. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, itd. Mob. 062/466-093. POPRAVLJAM sve vrste skutera. Tel. 063/034-008. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. PREVOZIM stvari i ostalo e}im kombijem, radna snaga. tel. 061/227-189. INSTRUKCIJE italijanski povoljno dolazim naa aadresu. Srednjo{kolcij javite se na 213-968, tra`ite Jasminu. MAJSTOR povoljno opravlja stvari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. tel. 061/202-840. RAD u ku}i i ~uvanje `enske osobe. tel. 061/255-594.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

POSLJEDNJI POZDRAV

kumu

MATI TADI]U

RAZNO
PJEVA^, kompozitor! zbog bolesti rasprodajem vrhunske tekstove za narodnu muziku! tekst 20KM. Tel. 061/510-149.

Porodice Vojinovi} i Rami}
1519

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
POSLJEDNJI POZDRAV

S dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je moj tata

S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, sve prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni

na{em dragom ro|aku

dipl. iur.

MATO TADI]

ZLATAN (GRGA) MILO[
MRAK KRLE
MATI TADI]U
Sonja, \ina i Vedrana Crnkovi}
1519

preminuo 26. februara 2011. u 87. godini. Pokop }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13.45 sati na gradskom groblju Bare iz katoli~ke kapele. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu na dan pokopa u 17 sati. O`alo{}eni: k}erka Dragana, rodica Sonja s obitelji, snahe Biba s obitelji i Zora s obitelji, Lucija Frankovi}, obitelj Tadi}, te ostala rodbina, prijatelji i susjedi
1518

preminuo 26. februara 2011. u 59. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 15.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: Veljo, Ksenija, Ivana i Maja
1514

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ voljeni

U dubokoj tuzi i `alosti obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, brat, stric i dedo

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

prof. DU[AN (JOVANA) TANACKOVI]

LJUBO JOVANOVI]
profesor u penziji

FATIMA (LATIF) KUDUZ
preselila na ahiret u subotu, 26. februara 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 13 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka [ejla, zet Mirsad, unu~ad Amar i Amra, brat Osman, snaha Hiba, brati~ne D`enita i Mirela, sestre Hedija i Subhija, sestri~na Hizreta, sestri}i Idin i Kenan sa porodicama, te porodice Pamuk, Kuduz, Huselji}, Hod`i}, Balvanovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Safeta Had`i}a br.197. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preminuo 26. februara 2011. godine. Kremiranje }e se obaviti u Beogradu u krugu porodice. S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik. O`alo{}eni: Mirjana, Svjetlana, Zdravka, Fikreta, Deni, Kuki i Miko
1512

poslije kratke bolesti preminuo 15. februara 2011. u Vankuveru - Kanada u 83. godini. Sahrana }e se obaviti 2. marta 2011. godine u 13 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. Uspomenu na na{eg dragog tatu Ljubu obilje`it }emo u restoranu Maksumi}, Ul. Patriotske lige br. 16, Sarajevo, poslije sahrane. O`alo{}eni: k}erka Snje`ana, sin Sini{a, snaha Azra, unuci Aleksandar, Sonja, Nikola i Benjamin, sestre Milka i Bosiljka, snaha Marija, sestri~na Jelena, brati~na Milijana, brati}i Vlado i Aleksa, te njihove familije i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj Sa dubokim bolom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VERA (FRANJE) FEJZIBEGOVI], ro|. [ILI]

ZDENKA (NIKOLE) KNE@EVI]
preminula 26. februara 2011. u 77. godini.

MINKI
Porodica Osmanovi}
AX

preminula 26. februara 2011. u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 28. februara 2011. godine u 11.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Sandra, zet Elvir, unuka Lamija, sestra Vesna, snaha Dragica, sestri~ne Anita i Branka sa porodicama, brati~na Mirjana sa porodicom, Ismet i Sena Kozi}, porodice Fejzibegovi}, Hrelji}, [ili}, Hand`i}, Bosni}, Omerba{i}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. olimpijska br. 9/VII.
000

Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Ljiljana, sin Miroslav, sestra Marica, zet Fuad, snaha Merima, unu~ad Lejla, Larisa, Ines i Sanjin, praunu~ad Faris i Hajrudin, sestri}i Sanja i Sa{a sa porodicama, djever Dragan i snaha Nevenka sa sinom Du{kom, prija Hatid`a, te porodice Kne`evi}, Had`i}, Guzina, Osmanovi}, Mahmutovi}, Tabakovi}, Gligorevi}, Grbi}, Garibija, Horvat, Leki}, Kojadinovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Ante Babi}a 11/7.
000

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine POSLJEDNJI SELAM

OSLOBO\ENJE

ocu direktora Sarajevske pivare

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]

DUF - NAPRIJED INVEST SARAJEVO
001

Oslobo|enje d.d. Sarajevo
000

POSLJEDNJI POZDRAV

Voljenom

ZLATAN MILO[
Vje~nom prijatelju... Mi{o, Bakir, Sa{a, Sejo, Zlatko...
1513

ZLATANU
Od majke Raze, Aide, Darisa i Ume. Nedostajat }e nam tvoj glas i smijeh.
1514

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

BOLNO SJE]ANJE

mom dragom dugogodi{njem velikom prijatelju

na moju jedinu i nepre`aljenu sestri~nu

ALMINA (HAZIM) HALILOVI]
preselila na ahiret u subotu, 26. februara 2011, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Munira, brat D`evad, snaha Ramiza, brati}i Mirza i Semir, dajd`a Munib sa Nizamom, Ismirom i Almom, amid`a Asim Halilovi} sa porodicom, amid`inca Zineta sa porodicom, tetke Ramiza, Sena, D`evija i Nad`a sa porodicama, amid`inica Azema sa Suvadom, Melihom, Nasihom i D`evadom sa porodicama, Nerma i Dino Osmanovi}, te porodice Halilovi}, Jela~i}, Kova~evi}, Suba{i}, Had`i}, Tukar, Jogun, Tufo, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici ustani~ka br. 23 — Ilid`a.
000

HIMZI BRANKOVI]U

MIRNU KULI]
28. 2. 1981 — 5. 8. 2007.

S ljubavlju i po{tovanjem, Alija Goli} sa porodicom
1521

Danas bi, ljube moja, slavila trideseti ro|endan. Danas mi je, du{o, te{ko, prete{ko umjesto ro|edanskog poklona, na kamen koji te pokriva staviti tek ljiljan bijeli. Ljiljn~i}u moj, nikada u mom srcu ne}e{ uvenuti. S beskrajnom ljubavlju i neprolaznom tugom, tvoja tetka D`ana sa Selmom i Senkom
1517

S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, sve prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj teta

ZLATAN (GRGA) MILO[ MRAK KRLE
preminuo 26. februara 2011. u 59. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 15.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni su svi koji su ga voljeli
000

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

ZDENKI KNE@EVI]

Beba, Rade, Darija, Slaven i Alen
1520

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI SELAM

ocu direktora Sarajevske pivare

HIMZI BRANKOVI]U

Vahid Pa{ovi}
1516

Dvadeset osmog februara 2011. godine navr{ava se 40 dana od preranog odlaska na{e voljene

MIRSADE (IBRO) MAKSUMI]
Ostala je beskrajna tuga, ogromna praznina, nepodno{ljiva bol, ali i ponos {to si dio nas. Ti i dalje `ivi{ u svakoj na{oj misli, pokretu, izgovorenoj rije~i, u srcu gdje }e{ zauvijek i ostati. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Hatma-dova }e se pokloniti u petak, 4. marta 2011. godine, u d`amiji had`i Emina He}e, poslije d`uma-namaza.
AX

HIMZI BRANKOVI]U

KOLEKTIV KLAS DD SARAJEVO
001

POSLJEDNJI POZDRAV
TU@NO SJE]ANJE

Prvog marta 2011. navr{ava se dvadeset {est godina od smrti na{eg dragog

Dvadeset osmog februara 2011. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a voljena majka

na{oj kolegici

VASVIJA HAD@I], ro|. [ETI]

IBRAHIMA (SALKE) SAL^INOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, tvoja porodica
1510

Nedostaje{ nam. Porodica
1515

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

ALMINI HALILOVI]
IVI GR@I]U

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185

Uposlenici JU Federalna novinska agencija
Tel/fax: 472-899 i 472-901

Obitelji Trbari}, [utej i Moric
1508

001

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Prvog marta 2011. navr{ava se osam tu`nih godina od iznenadne smrti na{eg dragog supruga i oca

Prvog marta 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage sestre, zaove, svastike i tetke

HAKIJE (RE[ADA) GALIJA[EVI]A
1. 3. 2003 — 1. 3. 2011.

28. 2. 1985 — 28. 2. 2011.

ADIL (HA[IMA) DRINA

JASMINE (AVDE) BE]IROVI], ro|. SMAILBEGOVI]

Ljubav i sje}anje na tebe ne blijede i traja}e sve dok budu `ivjeli oni koji te vole. Tvoji najmiliji: supruga Nasiha i sin Amir
1509

S ljubavlju i tugom, Fadeta i Nerima sa porodicama
1460

Molimo dragog Allaha da joj podari lijepi d`ennet. O`alo{}eni: brat Nusret sa porodicom, sestre Almasa, Mubera, Suda i Senada sa porodicama
71370

Prvog marta 2011. navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog zeta

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga i voljena

HAKIJE (RE[ADA) GALIJA[EVI]A
1. 3. 2003 — 1. 3. 2011.

ATIF (SULJO) BA[I]

ZILFA (BE]IRA) KAPI], ro|. KA@INI]
iz Trebinja

Uspomene na tvoj veseli duh i plemenitu du{u osta}e vje~no urezane u na{im srcima. Tvoje svastike: Almasa, Zinaida i Senaida
1509

preselio na ahiret u subotu, 26. februara 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Hasnija, brat Nusret sa suprugom i sinovima, brati}i Ekrem sa suprugom i djecom, brati~ne Vasvija, Hida i Vahida sa zetovima i djecom, te porodice Ba{i}, Tatli}, Drakovac, Adilovi}, Ligata, Kari}, Silajd`i}, Zajko, Hambo, Pr{e{, Mulahmetovi}, Mujezinovi}, Omanovi}, Mujagi}, Bekrija, Hasanovi}, Kuri}, Vlaj~i}, Briga, Smajevi}, Djanja i ostal rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Sastavci br. 17 - Otes.
000

preselila na ahiret u ponedjeljak, 21. februara 2011, u Norve{koj u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 1. marta 2011. godine, u 14 sati na mezarju Zasad - Trebinje. O`alo{}eni: sin Sulejman Leo, k}erke Suada i Edina, snaha Fatima, zetovi D`emal i Zuhdija, unu~ad Vanesa, Mirela, Dijana, Elica, Henna i Dino, te porodice Kapi}, Ka`ini}, Ibri{imovi}, ^orali}, Dautovi}, Alihod`i}, Karamehmedovi}, Marmulakovi}, Fazlinovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

Dvadeset osmog februara 2011. navr{avaju se 24 godine otkako nije sa nama na{a draga

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BRANISLAVA BEATOVI]
Sa dubokim po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo tvoj plemeniti lik u na{im srcima. Porodice Beatovi} i Ljubenko
728

SABAHUDIN DINO [PILJA

1. 3. 2003 — 1. 3. 2011.

NEFA (LATIF) KARAMAN, ro|. MUHI]
preselila na ahiret u subotu, 26. februara 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 13 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sinovi Sejad, Sernad, Suvad i Uzeir, bra}a Hamed, Alija i Mima, snahe Bahra, Alma i Nermina, unu~ad Selma, Amila, Edis, Merhunisa, Anesa, Elmir i Enis, te porodice Karaman, Muhi}, Kljun, Karabegovi}, Mangafi}, Hod`i}, Kahriman, Dolovac, Mujagi}, Husovi}, Sali}, Kar{i}, D`afi}, \aku{i}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji na Hridu.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIA

Dra{ko, Paja, Biljana i Bera
1485

SJE]ANJE

Prvog marta 2011. navr{ava se 19 godina od smrti na{eg oca i djeda

MUSTAFE (MEHMEDA) AK[AMIJA

1. 3. 2004 — 1. 3. 2011.

KERIMA SAHA^I]

29. 2. 1992 — 1. 3. 2011.

Tvoj plemeniti lik ostat }e vje~no u nama. Tvoja djeca i unuci
1497

Suprug Ibrahim, djeca Nejla i Faris
1488

000

58 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

za ovaj trenutak- pripremite se... (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Prvog marta 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti dragog oca, djeda i punca

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi

VIDOSAVA MILIVOJEVI]A

RAZIJA KOLAR, ro|. DURI]
preselila na ahiret upetak, 25. februara 2011, u 82. godini.
1500

@ELJKO (BLA@) KUZMI]
preminuo 12. decembra 2010. u 60. godini na Novom Zelandu. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 14 sati na rimokatoli~kom groblju Stup. O`alo{}eni: k}erka @eljka, sin Dejan, unuk William, supruga Jovanka, punica Perka, brat Davorin sa porodicom, prijatelj Salko, Mirso, Zrinko i Slavko, te ostala rodbina i prijatelji
25170

Njegovi: k}erka Sne`ana, unuka Tea i zet Zvonko Mijan

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Vesna, sinovi Faruk i Faik, zetovi Zoran i \elal, snahe Sutka i Milka, unu~ad Vanja, Dario i Igor, praunu~ad, te porodice Kolar, Duri}, Kova~evi}, Spahi}, Hrustanovi}, Mlinari}, Operta, Imamovi}, Arslanagi}, ^orovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici D`emala Bijedi}a br. 94. RAHMETULLAHI ALEIHI RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

Prvog marta 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti dragog oca, djeda i punca

VIDOSAVA MILIVOJEVI]A

SJE]ANJE

Njegovi: k}erka Gordana, unuka Maja i zet Dino Osmanbegovi}
1500

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PAVAO ANDRI]
13. 2. 1939 — 28. 2. 1991.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj tetki

MIRJANA (SVETOZAR) DUGAND@I], ro|. BJELAJAC
iznenada praminula 25. februara 2011. u 69. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Sv. Josip.
1498

Dvadeset godina nisi fizi~ki me|u nama, tvoj duh osje}amo svakodnevno. Po~ivao u miru Bo`ijem! Ljiljana, Mario, Ivana, Robert, Vilma, Helena i Mihaela
1507

MIRI

SJE]ANJE

Irena i Borislav Joki} sa djecom

IN MEMORIAM

O`alo{}eni: suprug Zlatko, sin Dejan, snaha Belma, unuka Sarah, sestri~ne Slobodanka i Irena sa porodicama, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

PAVAO ANDRI]

LEONIDA MATELJAN
1. 3. 1998 — 1. 3. 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV

Rado se sje}amo tebe i tvoje plemenitosti. Po~ivaj u miru Bo`ijem! Svastika Jadranka sa svojima Terezijom, Laurom i Robertom
1507

S ljubavlju, obitelj Sankovi} - Sim~i}
1415

IN MEMORIAM

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
25173

JOSIPU KUHANEC
ocu na{e koleginice i iskrena su}ut porodici. Uposlenici Glavnog {taba EUFOR Finansije i Glavnog {taba NATO, Ugovara~ka kancelarija
25169

DOBRILO NIKOLI]
1. 3. 2001 — 1. 3. 2011.

Volimo te i ne zaboravljamo. Tvoji: Vela, Ljubi{a i Seka
1502

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine Beskrajno o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike u zavi~aju da je

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 59
Sa nevjericom i tugom upu}ujemo
POSLJEDNJI SELAM

na{oj voljenoj sestri, svastici i tetki

GABRIELA OPRHAL, ro|. IVO[

IZI (MAHMUTA) SKENDER, ro|. BA[I]
preminula 25. februara 2011. u svom domu u Mississaugi u 84. godini. O`alo{}eni: suprug Stanislav, k}erke Bo`ana i Elvira, sestra Mirjana Kreiser, zetovi Mihajlo Beni} i Nihad Beganovi}, unu~ad Gordan, Sun~ica i Mladen, {ogori Tomislav i Krunoslav, jetrve [tefica i Rabija, te ostala rodbina i prijatelji u Kanadi i zavi~aju. Sahrana }e se obaviti u Kanadi.
1484

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Zahida, Ibrahim i Be}ir
1489

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, djed i punac

POSLJEDNJI SELAM

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{em dragom bratu, djeveru i amid`i

STRAHINJA U^UKALO
preminuo 25. februara 2011. u 79. godini. Sahrana }e se odr`ati u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Sanja, unuci Igor i Tin, zet Mario Cvitanovi}, sestri} Zoran Div~i}, sestri~ne Zorica \or|evi} i Radmila Pavlov sa obiteljima, te ostala rodbina i prijatelji
000

SEADU CRN^ALO
1952 — 2011.

IZA (MAHMUT) SKENDER, ro|. BA[I]
preselila na ahiret u petak, 25. februara 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, N. Fazlibegovi}a br. 1, sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Muamir i Kemal, k}erke Subha, Azijada i Zlata, unu~ad Amra, Haris, Stela, Aida, Adi, Ida, Nejra, Gabriela, Mustafa, Kenan, Ahim i Bjanka, praunu~ad, sestra Zahida, zetovi Ibrahim, Husein, MidhatDido i Bego, snahe Ai{a, Sanija i Ines, sestri} Be}ir i ostali sestr}i i sestri~ne, te porodice Skender, Ba{i}, Deli}, Kurahovi}, Ze}o, Bajgori}, [ehri}, Sladi}, Mrakovi}, Drnda, Drinjakovi}, Kadri}, Taso, Zub~evi}, [ehi}, ^oli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Nusreta Fazlibegovi}a br. 1.
000

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Mesud sa suprugom Fatimom i sinom Amarom
1477

SJE]ANJE

Pvog marta 2011. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac i djeda

POSLJEDNJI POZDRAV

RISTO ]I]O KADIJEVI]
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }emo istoga dana posjetiti njegovo vje~no prebivali{te na groblju Bare u 13 sati. Dragi na{, godine prolaze, a ostaju samo sje}anja i uspomene koje su ostale iza tebe. Ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: Ilvana, Vesna i Lana
1490

STRAHINJI U^UKALO

SJE]ANJE

Dragi moj tata! Hvala ti za sve {to smo zajedno pro{li u `ivotu. Ti si bio moj oslonac i moja snaga, nau~io me kako biti svoj i jak. Zauvijek }e{ `ivjeti u mom srcu. Tvoja Sanja
003

na na{eg dragog

Dvadeset osmog februara 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog i plemenitog oca i djeda

Prvog marta se navr{ava 6 godina od smrti na{eg dragog

DRAGANA BILBIJE
2005 — 2011.

TOMISLAVA [EVELJ
28. 2. 2001 — 28. 2. 2011.

MIRKO (JOSIPA) LER
S vje~nom ljubavlju i po{tovanjem,

Sa ljubavlju i tugom, njegovi najmliji
1445 1458

O`alo{}ena porodica
1403

o`alo{}ene porodice Ler i @i{ko

60 SJE]ANJA I SMRTOVNICE

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dvadeset osmog februara 2011. godine navr{ava se 60 dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog sina, oca, mu`a, brata, djevera i amid`e

ADMIRA (MEHMEDA) [ABI]A
Svaki dan je bolan i tu`an za tobom. Neka ti dragi Allah podari sve ljepote d`enneta. Tvoja porodica [abi} LILLAH — AL — FATIHA
1494

SJE]ANJE

Prvog marta navr{ava se {est mjeseci otkako nije sa nama na{a draga

na na{e

SADETA (HASANA) BRATOVI]
[A]IRU ALIJAGI], ro|. HAD@IHASANOVI]
1. 3. 2001 — 1. 3. 2011.

AZRU MAND@UKA, ro|. ALIJAGI]
7. 4. 1991 — 1. 3. 2011.

3. 6. 2006 — 1. 3. 2011.

ZILKIJADA ALIJAGI]A

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 5. marta 2011. godine, u 11 sati u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a br. 16. O`alo{}ena porodica

O`alo{}ene porodice Alijagi} i Mand`uka
1429

1462

U utorak 1. marta 2011. godine, navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

Prvog marta 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti moje supruge

Dvadeset osmog februara 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine otkako nas je iznenada napustio na{ dragi suprug, otac i brat

KEMAL (SALIH) MUSLI]
Ponosni smo {to smo te imali, a neopisivo tu`ni {to smo te izgubili. Svi na{i razgovori i planovi po~inju i zavr{avaju sa tobom i tvojim mudrim i pametnim savjetima za koje smo sada uskra}eni. Sa ljubavlju te spominjemo, po dobroti pamtimo, a u srcu ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Hatma-dova i tevhid je prou~en u Sultan-Ahmedovoj ~ar{ijskoj d`amiji u Zenici. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
020

FIKRETA PALI], ro|. TIRI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~iti rahmet. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 1. marta 2011. godine, u 11 sati u ku}i `alosti u Ulici Kaptol 20. O`alo{}ena porodica
25165

LUCIJE PARA\INA, ro|. NIKOLI]
Tog dana polo`i}emo cvije}e na njenu vje~nu ku}u, groblje Sv. Marko, u 12 sati. O`alo{}eni: suprug Spaso, sinovi Sr|an i Sini{a, snaha Jelica, unuci Nikola i Luka
1492

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana otkako smo se oprostili od na{e mile

SJE]ANJE

D@EMILA NUHANOVI], ro|. ALIOMEROVI]
28. 2. 1984 — 28. 2. 2011.

28. 2. 1999 — 28. 2. 2011.

EKREM KUPUSIJA

ANASTAZIJE KO[PI]
(udova MILANA)

Sje}anje i lijepe uspomene na dragog oca, mu`a i brata ostaju vje~no u na{im srcima. Porodica Kupusija
1501 1486

Sin Asad sa porodicom

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Ljiljana
1495

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 61 POSLJEDNJI SELAM ocu na{eg prijatelja

POSLJEDNJI SELAM ocu na{eg prijatelja

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]

Hilmo i Refija Selimovi}
001

Mujo Selimovi} sa porodicom
001

POSLJEDNJI SELAM ocu na{eg prijatelja

POSLJEDNJI SELAM ocu na{eg direktora

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]

Mujesira Bori{i} sa porodicom
001

Kolektiv Sarajevske pivare
001

62 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM ocu, puncu i dedi

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI SELAM ocu, puncu i dedi

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]

S ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Fadila, Faruk, Jasenka, Nizara, Amina Pa~ariz
000

Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Dudija, sin Nazif, k}erke Zuhra i Fadila
000

POSLJEDNJI SELAM na{em dedi i pradedi

POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg generalnog direktora Nazifa Brankovi}a

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]

HIMZI BRANKOVI]U

Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Irma, Dino i Sarah Kadi}
000

od GDD POLET SARAJEVO
001

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 63

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]
preselio na ahiret u petak, 25. februara 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u 15.30 sati, iza ikindija-namaza na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Dudija, sin Nazif, k}erke Zuhra i Fadila, zetovi Aziz, Sead, Faruk i Dino, snahe Mu{ija, Ferida, Enisa, unuk Tarik, unuke Jasenka, Nizara, Selma, Irma, Amina, praunuka Sarah, brati}i Esad, Adil, Said, Adem, sestri}i i sestri~ne, te porodice Brankovi}, He}o, Osmanagi}, Pa~ariz, Salan, Kadi}, Deljo, Agi}, Kurtali}, Herceglija, Bosanki}, Hase~i}, Be{lija, Opra{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Hrasno u 15.30 sati. Ku}a `alosti: Ul. Alojza Benca 1/4.
000

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

ocu, svekru, dedi

ocu, puncu i dedi

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]
Uvijek }emo te pamtiti po tvojoj dobroti i s ljubavlju ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Nazif, Enisa, Tarik Brankovi}
000

HIMZO (NAZIF) BRANKOVI]

Sa ogromnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{a sje}anja i uspomene. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Zuhra, Sead, Selma Osmanagi}
000

64

PREDAH

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Porast obaveza primorat }e vas da dulje ostanete na radnom mjestu. Ipak, zahvaljuju}i dobroj koncentraciji, uspjet }ete relativno brzo rije{iti i one najkompliciranije zadatke. Nemojte se zatvarati u ~etiri zida, a pogotovo ako ste usamljeni. Ve~ernji izlazak mogao bi zavr{iti novim poznanstvom, a u dogledno vrijeme i ljubavnom vezom. Osje}at }ete se sjajno i biti otporni na razne prehlade i viroze. Nemojte vi{e odga|ati naporne i dosadne obaveze. Jednom kad se s njima suo~ite, shvatit }ete da ste ih bez razloga izbjegava li. Bi ko vi ko ji su u du goj ve zi mo gli bi po tra`iti ma lo uzbu|enja izvan bra~ne postelje. Pripazite da se ne upustite u komplicirani odnos zbog kojeg biste mogli brzo po`aliti. Imate li problema s u~estalim ka{ljem, smanjite pu{enje. Potrebno je da oja~ate imunitet kako biste izbjegli dalje komplikacije. Nemojte {iriti zlobne tra~eve o kolegama kojima zavidite zbog ostvarenog uspjeha. Poku{ajte se radije istaknuti zalaganjem i marljivim radom. Imajte na umu da veza sa zauzetom osobom zahtijeva mnogo truda i energije. Pa`ljivo promislite isplati li se upu{tati u odnos koji nema previ{e {ansi za opstanak. Mogli biste podlije}i sezonskoj virozi ili prehladi. Oja~ajte imunitet uzimanjem dodatnih vitamina. Dobro }ete se snalaziti u intelektualnom radu i s lako}om usvajati nove informacije. Pisci, novinari i prevoditelji privest }e kraju davno zapo~et projekt. Nemojte mije{ati privatni i poslovni `ivot. Osje}ate li naklonost prema suradniku, dobro razmislite ho}e li poduzimanje konkretnih akcija nekog od vas dovesti u neugodnu situaciju. Po~nite vi{e misliti na dobrobit svog zdravlja. Idealno je vrijeme za rje{avanje {tetnih navika. U ve}ini situacija svjesno }ete se koristiti svojim {armom, posebno ako ste svjesni da vam nedostaje iskustva ili znanja. Povoljno je vrijeme za sklapanje novih poslovnih kontakata. Na pomolu su novi i uzbudljivi doga|aji koji bi mogli zna~ajno izmijeniti va{ privatni `ivot. Danas zapo~ete veze razvit }e se u kvalitetne i postojane odnose. Nastojte {to vi{e vremena provesti bave}i se sportom i tjelesnim aktivnostima. Ve}ina }e se Djevica danas baviti napornom papirologijom. Obratite vi{e pa`nje na svaki detalj jer bi vam i najmanji propust mogao ugroziti napredak. Provedite {to vi{e vremena u dru{tvu partnera i obitelji. Blizina voljenih osoba pomo}i }e vam da se osje}ate sigurnima i ne mislite na poslovne brige. @enski pripadnici znaka mogli bi imati problema s venama ili cirkulacijom. Iskazat }ete se u svim poslovima koji zahtijevaju uslu`nost i rad sa strankama. Komunikativni i srda~ni, s lako}om }ete stjecati simpatije u poslovnoj sredini. Ne}ete pogrije{iti ako se zaputite u posjet rodbini ili prijateljima u drugom gradu. Odmak od svakodnevice pomo}i }e vam da obnovite energiju i odmorite se od naporne radne sedmice. Zdravstvena situacija uvelike }e ovisiti o va{em raspolo`enju. Finansijski problemi mnoge }e potaknuti na {tednju i natjerati ih da prestanu kupovati nepotrebne stvari. Ukoliko vam se uka`e mogu}nost, prihvatite ponudu za honorarnim poslom. Sva|e s partnerom vrtjet }e se oko financijskih problema. Umjesto da upirete prstom jedno u drugo, bilo bi pametnije da zajedni~kim snagama poku{ate smisliti dobar plan za {tednju. Najavite rat suvi{nim kilogramima. Nailazit }ete na ljude s kojima ne}e biti lako sura|ivati. Morat }ete ulo`iti mnogo truda i strpljenja ukoliko `elite izbje}i sva|u. Zauzeti, rezervirajte ve~ernje sate za dru`enje s voljenom osobom. Mnogi }e parovi po~eti ozbiljnije razmi{ljati o zajedni~kom `ivotu ili pro{irenju obitelji. @elu~ane tegobe bit }e povezane sa stresom i poslovnim brigama. Opustite se masa`om ili pjenu{avom kupkom. Bez imalo volje, zapostavljat }ete ve}inu obaveza. Rad }e vam predstavljati pravu muku, pa }ete obaviti samo one obaveze koje nikako ne mo`ete odgoditi. Ne}ete imati hrabrosti pri}i osobi koja vas privla~i. Budu}nost odnosa ovisit }e prvenstveno o drugoj strani i njenoj spremnosti da vas zavede. Nervoza koju }ete osje}ati odrazit }e se u vidu `elu~anih smetnji. Prona|ite adekvatan na~in relaksacije. U`ivat }ete podr{ku nadre|enih i ljudi na visokim pozicijama. Mnogi bi na temelju poznanstva mogli dobiti priliku o kojoj su dosad samo sanjali. Dana{nji }e dan obilovati novim susretima i poznanstvima. Privla~it }e vas vedre i otvorene osobe s kojima }ete mo}i razgovarati o brojnim temama. Povoljan je dan za zapo~injanje dijete i mijenjanje lo{ih `ivotnih navika. Ozbiljnije }ete razmi{ljati o napredovanju ili osamostaljenju. Uvidjet }ete da je pravo vrijeme da po~nete ulagati vi{e truda u postizanje poslovnih ciljeva. Vrlo ste privla~ni, no ne}e vas biti lako osvojiti. Odavat }ete dojam osobe koja nikog ne treba, ~ime }ete od sebe odbiti potencijalne udvara~e. Ako niste zadovoljni svojim izgledom, upi{ite se u teretanu i po~nite voditi vi{e ra~una o pravilnoj prehrani.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: orator, solana, tresak, rak, ki, a, skot, voal, numera, arneri}, lir, odricati se, iza, saraj, n, mirta, irada, e, renata, el, nail, vinar, dubica, tuna, ata, antares, nokti, osaka.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

U ponedjeljak prete`no obla~no, u centralnim i ju`nim predjelima sa sun~anim periodima. Vjetar slab, sjeveroisto~ni, na jugu jugoisto~ni. Minimalna temperatura od -6 do -2, na jugu oko 5, maksimalna dnevna od -1 do 6, na jugu oko 14°C. U utorak obla~no, na jugu sa ki{om. Poslije podne u centralnim i isto~nim predjelima ponegdje slab snijeg. U no}i ve}a koli~ina padavina. U srijedu obla~no sa snijegom, u Hercegovini sa ki{om. U ~etvrtak obla~no, povremeno sa slabim snijegom. U Sarajevu u ponedjeljak umjereno obla~no. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna 6° C.U utorak obla~no i suho. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 4° C.

U ponedjeljak sun~ano na Pirinejskom poluostrvu. U ostalim predjelima Evrope prete`no obla~no. U Italiji i zapadnom Mediteranu, kao i na sjeveru Francuske pada}e ki{a, a u oblasti Alpa, Ukrajini i na sjeveru Rusije snijeg. Najhladnije }e biti u Isto~noevropskoj niziji, od -10 do -2, a najtoplije na jugozapadu kontinenta, od 11 do 17°C. Na Balkanu u ponedjeljak ujutro mjestimi~no magla ili niska obla~nost, a tokom dana umjereno obla~no sa sun~anim periodima. Maksimalna temperatura od 0 do 6, u primorskim gradovima od 11 do 14°C. U no}i naobla~enje u ju`nim predjelima.

66
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
drama, biografski, re`ija: Tom Hooper, uloge: Colin Fir th, Helena Bonham Car ter, Derek Jacobi, Geof frey Rush... po~etak u 15.30, 18.20 i 20.40 i 23.00 sati.

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ZEMALJSKI

re`ija: Patrick Lussier, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner... po~etak u 20.30 sati.

BEZ OBAVEZA

GULIVEROVA PUTOVANJA 3D
avantura, komedija, re`ija: Rob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly... po~etak u 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VRLO ZAPETLJANA PRI^A
animirani, avantura, re`ija: Nathan Greno, Byron Howard, glasovi: Mirela Videk, Franka Bateli}, Zoran Pribi~evi}... po~etak u 15.50 sati.

BURLESKA
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI. muzi~ki, re`ija: Steve Antin, uloge: Ashton Kutcher, Christina Aguilera, Alan Cumming, Eric Dane, Stanley Tucci... po~etak u 18 i 20.15 sati.

KINA
MEETING POINT
SEVDAH ZA KARIMA
drama, re`ija: Jasmin Durakovi}, uloge: Amar Selimovi}, Adnan Haskovi}, Marija Karan... po~etak u 19 i 21 sat.

BIUTIFUL
drama, po~etak u 20.20 sati.

GALERIJE
NOVI HRAM

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni, te etno postavka u Bosanskoj ku}i. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

komedija, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher, Cary Elwes... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

127 SATI
avanturisti~ki, biografski, re`ija: Danny Boyle, uloge: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Sean Bott, Koleman Stinger, Treat Williams... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

CINEMA CITY
DEBELA MAMA: KAKAV OTAC TAKAV SIN

PUT OSVETE 3D
akcija, triler, re`ija: Patrick Lussierr, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, Charlotte Ross, Billy Burke, William Fichtner... po~etak u 16.55, 19 i 22.45 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

SARAJEVO
komedija, re`ija: John Whitesell, uloge: Martin Lawrence, Brandon T. Jackson, Jessica Lucas, Faizon Love... po~etak u 15.20 i 20 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

TUZLA

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO

SRCELOMAC

Izlo`ba PRE@IVLJAVANJE, autora Gorana Risti}a, otvorena je za posjete do 28. februara, svakog dana od 15 do 19 sati, osim subote.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba videoinstalacija na kojoj svoje radove predstavljaju: Ahmed Ahmed Helmy iz Egipta (naziv rada: Svi za jednog), William Russell Pensyl iz SAD-a (Suptilno prisustvo), Karen Gina Georgoudis iz Gr~ke (Fragmented Images of Thou), Minou Norouzi iz Austrije (Sje}am se) i Irena Paskali iz Makedonije (East t(w)O West). Izlo`ba se mo`e pogledati do 8. mar ta.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati. doma}i, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Bata @ivojinovi}, Branimir Brstina, Sr|an Todorovi}, Nikola \uri~ko... po~etak u 21.15 sati.

ZENICA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika VIII saziva me|unarodne kolonije - "Art simpozijum Jahorina". Djela su ra|ena u galerijskom formatu, a posljednji je saziv imao i tematski karakter - "Figura u likovnoj umjetnosti". Izlo`ba }e biti otvorena do 5. marta.

romanti~na komedija, re`ija: Pascal Chaumeil, uloge: Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier... po~etak u 16 i 18.10 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2010. godini. Studenti Akademije koji su izlo`ili radove su: Maja Skenderovi}, Damir Avdi}, Snje`ana Idrizovi}, Lea Jerlagi}, Amila Handzi} i Narda Nik{i}. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

GULIVEROVA PUTOVANJA 3D
avantura, komedija, re`ija: Rob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

BANJA LUKA

BIHA]

PUT OSVETE 3D
akcija, triler, re`ija: Patrick Lussier, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner... po~etak u 20.30 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

KINA
MULTIPLEX EKRAN
RED
akcija, komedija, re`ija: Robert Schwentke, uloge: Bruce Willis, Mary-Louise Parker, John Malkovich, Helen Mirren, Morgan Freeman... po~etak u 15.30 i 17.30 sati.

BEZ OBAVEZA
romanti~na komedija, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher... po~etak u 18 i 20.10 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

KINA
MULTIPLEX PALAS
DILEMA
komedija, re`ija: Ron Howard, uloge: Vince Vaughn, Kevin James, Winona Ryder, Jennifer Connelly, Channing Tatum... po~etak u 17.15 sati.

KINA
UNA
DILEMA
komedija, drama, romansa re`ija: Ron Howard, uloge: Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly, Winona Ryder, Channing Tatum, Queen Latifah po~etak u 18 i 20.15 sati.

KRALJEV GOVOR

@IV ZAKOPAN
psiholo{ki triler, re`ija: Rodrigo Cortés, uloge: Ryan Reynolds, Robert Paterson, Stephen Tobolowsky... po~etak u 19.30 i 21.15 sati.

GABRIJEL

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

TURIST
akcija, drama, re`ija: Florian Henckel von Donnersmarck, uloge: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bet tany, Timothy Dalton... po~etak u 16 sati.

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

CRNI LABUD
triler, re`ija: Darren Aronofsky, uloge: Natalie Por tman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder... po~etak u 19.15 i 21 sat.

PUT OSVETE 3D
akcija, triler,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE 1. mart 2011. godine ponedjeljak, 28. februar/utorak,
ponedjeljak, 28. februar 2011. godine

TV PROGRAM

67

utorak, 1. mart 2011. godine

HIT HIT
DANA
Re`ija: Barry Skolnick Uloge: Vinnie Jones, David Kelly, David Hemmings

DRAMA/TRILER
Re`ija: Martin Scorsese Uloge: Robert De Niro, Jodie Foster, Albert Brooks

22.25

00.10
PINK

DANA

Biv{i kapiten Engleske zavr{ava u zatvoru zbog napada na dvojicu policajaca. U zatvoru nema nikakve privilegije zbog ~injenice da je slavan. Mnogi ga zatvorenici ~ak i maltretiraju ubije|eni da je izdao svoju zemlju u klju~noj utakmici svjetskog kupa. Ipak, on dobija priliku da sve zaboravi i promijeni `ivote zatvorenika. Igra po~inje.

Psihoti~nom veteranu vijetnamskog rata, Travisu Bikleu, Njujork izgleda kao jedan od krugova pakla. On vozi svoj taksi ulicama Menhetna, i sa prezirom posmatra propalice koje ~ine najve}i dio njegovih mu{terija. Dane provodi obilaze}i porno-kina 42. ulice, i poku{ava da `ivi na na~in koji ti filmovi prikazuju...

Partizanska eskadrila
RATNI
Re`ija: Hajrudin [iba Krvavac Uloge: Bekim Fehmiu, Bata @ivojinovi}, Ljubi{a Samard`i}, Radko Poli~...

Milenijum
SF DRAMA
Re`ija: Michael Anderson Uloge: Kris Kristofferson, Cheryl Ladd, Daniel J. Travanti, Robert Joys

21.25
FTV

Ezel
21.00 BHT
Tefo govori Aliju da se ne{to de{ava i da je D`engiz primio ~udan poziv od Ezela. Ali izgubi kontrolu nad sobom i puca po kasinu. Serdar dolazi u kasino i predstavi se kao D`engizov ro|ak. Njih dvojica vode neprijatan razgovor...

Ezel
21.00 BHT
Ali saznaje da Serdar ima kasetu sa snimkom plja~ke i ubistva. Ramiz otkriva i sprije~i poku{aj prevare u taksiju. Ej{an nema pojma o tome koliko stvarno imaju novaca, a D`engiz joj daje da potpi{e punomo}. Kamil je ubije|en da }e Ali okrenuti Tefu protiv Ezela...

23.35
BHT

U prolje}e 1942. godine, njema~ko je vazduhoplovstvo imalo potpunu prevlast, ne samo na nebu Jugoslavije, nego i skoro nad cijelom Evropom. Partizani su u to vrijeme imali avione koje su, kao i ostalo oru`je, otimali od neprijatelja. Ovo je film o stvaranju partizanske avijacije i njenim prvim borbama. „Partizanska eskadrila“ je jedan od najpopularnijih partizanskih filmova, u kojem je [iba Krvavac jo{ jednom potvrdio da je najve}i akcioni reditelj biv{e Jugoslavije.

Bill Smith, istra`itelj, anga`ira cijeli tim da utvrdi da li je ljudski faktor uzrok sudara dva aviona. Ekipa bude zbunjena kada ~uje glasove snimljene u pilotskoj kabini. Fizi~ar Arnold dr. Mayer u svom izvje{taju tvrdi da je sve na granici sa nau~nom fantastikom, putovanjem kroz vrijeme i posjetom bi}a iz druge galaksije..

Teorija zavjere
TRILER

Radio
DRAMA
Re`ija: Michael Tolin Uloge: Cuba Gooding Jr., Ed Harris, Alfre Woodard

Gospo|a Barbara
12.15 FTV
Marisela i Santos doznaju da je Barbara trudna. Barbara pla~e od sre}e, jer o~ekuje Santosovo dijete. Gonzalo dolazi u op}inu, predstavlja se kao upravitelj kojeg je poslala sredi{nja vlada i razgledava op}inu. Marisela `eli vjerovati da Santos nije lagao kad joj je rekao da su on i Barbara prekinuli...

Re`ija: Richard Donner Uloge: Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart

Gospo|a Barbara
12.15 FTV
Santos govori Mariseli da ne zna nosi li Barbara njegovo dijete. Barbara uvjerava Gonzala da }e Marisela i Santos prekinuti. Marisela govori Santosu da je spavao s obje u isto vrijeme i da je nikad vi{e ne}e taknuti. Gonzalo i Barbara dogovore plan kako da rastave Mariselu i Santosa.

22.25

08.00
PINK

HAYAT

Dirljiva pri~a o prijateljstvu izme|u fudbalskog trenera i henidikepiranog mladi}a. Mladi Radio }e promijeniti osje}anja ljudi u malom gradu i inspirisa}e njihov fudbalski tim da postigne veliku pobjedu. Zasnovan na istinitoj pri~i, film „Radio“ je pri~a o snovima, hrabrosti i zalaganju.

Jerry Fletcher je njujor{ki taksista koji ima ~udnu naviku. Naime, on smi{lja komplikovane scenarije koji uvijek uklju~uju neku teoriju zavjere i {alje ih na pet adresa. Sve to prolazi dosta neopa`eno, dok se jedna od njegovih teorija ne poka`e istinitom i dok se ne na|e na meti ~ovjeka koji iza nje stoji.

Pepeljuga
KOMEDIJA
Re`ija: Mark Rosman Uloge: Hilary Duff, Jennifer Coolidge, Chad Michael Murray, Dan Byrd, Regina King

G. Rock'n'roll
BIOGRAFSKI
Re`ija: Andy Wolk Uloge: Judd Nelson, Mädchen Amick, Leon, David Gianopoulos, Paula Abdul

22.45
NOVA

1.001 no}
20.05 MRE@A
Nakon neugodne ve~eri s Keremom i prijateljima, Benu netragom nestane. Kerem i Onur pani~no krenu u potagu po obli`njoj {umi. Eda opet slu~ajno susretne majku, no ovog puta ne}e dozvoliti da je prevari i od nje izvu~e novac za nepostoje}u operaciju mla|e k}eri...

1.001 no}
20.05 MRE@A
Dok le`e u krevetu i piju vino, Kerem prizna Edi kako nije mogao re}i Benu da voli [eherezadu i otkrije joj da je [eherezada spavala s Onurom kako bi dobila novac za sinovo lije~enje. Benu vjeruje da je suprug vara, a Fusun je tu`na jer Burd`u pla~e zbog neugodnosti koje pro`ivljava u {koli...

23.15
HRT 2

Sam Montgomery je vrijedna i marljiva djevojka koja nije ba{ popularna u svojoj {koli. Nakon {to joj umre otac njezina zla pomajka dobiva sve i prisiljava Sam da radi u restoranu svog oca. Austin Ames je najpopularniji de~ko u {koli koji ne `eli upisati fakultet u koji ga tjera otac. Ne znaju}i jedno drugo Sam i Austin izmjenjuju e-mailove te shvate kako su srodne du{e...

Alan Freed bio je DJ u Clevelandu. Pu{taju}i plo~e na radijskoj postaji, otkrio je ~udesnu muzikalnost i energiju ritma i bluza, no bijelci je nisu slu{ali, jer su je smatrali crna~kom. Zahvaljuju}i velikoj slu{anosti, Alan Freed je pre{ao na Radio New York. Problem crna~ke glazbe Freed je rije{io promjenom imena: ritam i blues dobio je novo ime: rock'n'roll. ^inilo se da Freedu i rock'n' rollu ni{ta ne stoji na putu, no...

68
BHT
PONEDJELJAK

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 140. epizoda /12/ 09.55 Pampers, reporta`a Crtani filmovi: 10.00 Piplinzi 10.20 Tomica i prijatelji 10.25 Pingu 10.30 Garfild 10.55 Kako to 11.10 Villa Maria, igrana serija, 65. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 141. epizoda /12/ 13.05 Varljivo leto, srbijanski igrani film /12/ 14.35 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 149. i 150. epizoda /12/ 16.20 [oni i njegovo stado, crtani film 16.30 Spretno - sretno, tv igra 17.00 Federacija danas

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Barimba, crtana serija 09.19 Mala princeza, crtana serija 09.30 ^arli i Mimo, crtana serija 09.35 Ostrvo kornja~a, crtana serija 10.00 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 10.25 Intervju (r) 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 13.25 Retrovizor 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, TV novela 16.00 Republika, Hercegovina 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Moj ro|ak sa sela, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Timmy, crtani film 09.20 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien force, crtani film 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 152. ep. 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Glam Blam 14.55 Muzi~ki program 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.50 1001 no}, 156. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Indija, serija, 152. ep. 17.45 Doma}ica Ovako

OBN
06.35 06.55 07.15 07.45 08.00 08.35 09.45 10.15 11.50 11.55 12.15 12.35 13.40 14.15 15.05 16.15 16.20 16.30 17.00 18.50 18.55 Iron Man, crtani film Meta Jets, crtani film Johnny Test, crtani film Nimboli, crtani film Oggy i `ohari, crtani film Ludo srce, serija Stol za 4, kulinarski show, nova sezona Bilo jednom u Turskoj, serija Lanina vremenska prognoza OBN Info Top Shop Skrivana kamera Top Shop Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija Gorki `ivot, serija OBN Info Gorki `ivot, serija Stol za 4, kulinarski show, nova sezona Bilo jednom u Turskoj, serija Lanina vremenska prognoza OBN Info

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Radio, film 10.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Dvor, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, serija (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.10 Zabranjena ljubav, serija (r) 13.00 Dvor, reality show, u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top 14.10 Mje{oviti brak, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 TV enciklopedija 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 18/35 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 294/313 11.05 Moja mala kuhinja 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 75/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Tale, doma}a igrana serija, 8/8 (r) 13.20 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.50 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 45/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 21/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 17/52 15.45 Nema problema 16.05 Doma}a lektira: Ptica na `ici 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 46/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, dijete svijeta, animirani film, 1/13 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Zlatno tele, igrana serija, 3/8 21.00 Ezel, igrana serija, 22/136 22.00 BHT vijesti 22.20 Tema dana 23.10 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.40 Povjerljivi dosijei, strana dokumentarna serija, 11/13 00.05 Business News (r) 00.10 Zlatno tele, igrana serija, 3/8 (r) 00.55 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Gospo|a Barbara
SERIJA

12.15

Presing
TALK SHOW

20.10

Slu~ajevi X
KRIM. MAGAZIN

21.00

Telering
TALK SHOW

Udri mu{ki
21.05
TALK SHOW

10.00

17.20 Ezel, 21. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Villa Maria, 66. ep. 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.25 Partizanska eskadrila, film 22.30 Dnevnik, najava 23.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.30 Hayd u park, program za mlade 01.00 60 minuta, politi~ki magazin (r) 02.10 Federacija danas (r) 02.30 Dnevnik 3

18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Presing, talk show 21.30 Miris ki{e na Balkanu, serija 22.30 Dnevnik 3 22.53 Sport 22.58 Finansijske novosti 23.00 Tribunal 23.30 Cirkus, serija 00.25 Bez odu{evljenja, molim!, zabavni program 00.55 Elektra, film 02.30 Dnevnik 2 03.00 Re publika, Hercegovina 03.20 Presing 04.15 Art ma{ina, emisija iz kulture 05.30 Muzi~ki program

17.54 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 64.i 65. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, 157. ep. 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.20 Sport centar 22.25 Mean Machine, film 00.20 Nijemi svjedok, 6. ep. 01.00 Moj dom Reprizni program Hayat TV-a 01.35 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 65. ep. 02.00 Vijesti u 7 03.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 04.10 Reporta`a 05.00 Muzi~ki program

19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, serija 21.20 Telering, talk show 22.20 Vox populi (Glas naroda) 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.05 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 00.35 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.15 OBN Info 01.25 Telering, talk show 02.25 OBN Info 02.35 Rat bendova, muzi~ki show 04.35 OBN Info 04.45 ^uvari planeta, dokumentarni program

15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Dvor, reality show, pregled dana 21.00 Dvor: Izbor kralja i kraljice, reality show 21.15 Grand: Narod pita, muzi~ka emisija, u`ivo 23.00 Dvor, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Teslino tajno oru`je, film

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.48 13.03 13.30 14.30 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.55 22.00 23.00 23.05 23.28 23.38 23.50 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet Peline |akonije (r) Tuma~enje knji`evnog djela, {kolski program (r) Metla bez dr{ke 3, {kolski program (r) Glineni golubovi, film Zadnja ku}a Srbije: Bujanovac - Uzovo, (r) Vijesti Bez vize, dok. program Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Ranjeni orao, serija Pjesma+Bingo Upitnik, dok. program Vijesti Dvorovi Beograda: Dvorovi na DedinjuBeli dvor (r) Datum, dok. program Peline |akonije (r) Dnevnik

RTCG
11.55 12.00 12.05 12.35 12.45 13.15 14.55 15.00 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.55 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 22.35 22.50 23.00 23.30 00.30 00.35 00.45 Kalendar Vijesti Sat TV (r) Aktuelno Stereodrom Fudbal, Prva liga: Sutjeska - Budu}nost, snimak Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Okvir r Lajmet Crna Gora u`ivo Kroz klju~aonicu Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 2 Blic biznis - pregled nedjelje (r) Muzi~ki mix Otvoreno Aktuelno Muzika Kalendar Dnevnik 3 Agrosaznanje Aktuelno Fle{ sport Crna Gora, u`ivo (r)

FOX LIFE
09.30 Dr Haus, serija 10.15 Bratstva i sestrinstva, serija 11.05 Sve {to niste znali o ljubavi, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 @ivot po D`imu, serija 13.30 Ru`na Beti, serija 14.15 Bratstva i sestrinstva, serija 15.05 Sve {to niste znali o ljubavi, reality show 15.55 Da, draga, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 19.35 Dr Haus, serija 20.25 @ivot po D`imu, serija 20.50 @ivot po D`imu, serija 21.10 Svita, serija 21.50 Prava krv, serija 22.50 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Dr Haus, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 01.40 Sve {to niste znali o ljubavi, reality show

UNIVERSAL
06.10 Advokatova kazna, serija 07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Panduri novajlije, serija 11.10 Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija 13.10 Oteta usred bijela dana, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.00 Pomorska patrola, serija 20.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 Dobra `ena, serija 22.00 Tri rijeke, serija 00.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.00 Zabava ne prestaje, film 03.50 Ptice grabljivice, film

TV1000
06.00 Sjaj, film 08.00 Zajedni~ka tu`ba, film 10.00 Pobuna u koko{injcu, film 11.20 Pla~i slobodo, film 14.00 Klub otmi~ara, film

EUROSPORT
08.30 Tenis, WTA Doha, Katar, finale 09.30 Biatlon, E[ Italija 10.00 Ski-skokovi, S[ Oslo, Norve{ka 11.15 Nordijsko kombinovano skijanje, S[ Oslo, Norve{ka, live 12.15 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 13.00 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka, live 14.00 Biatlon, E[ Italija 15.00 Nordijsko kombinovano skijanje, S[ Oslo, Norve{ka, live 16.00 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 17.00 Ski-skokovi, S[ Oslo, Norve{ka 18.15 Eurogoals 18.45 Fudbal, Champions Club 20.00 Najja~i ~ovjek 20.45 All sports 20.50 Watts 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 22.30 Nordijsko kombinovano skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 23.30 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka

Baskijat
FILM

20.00

16.00 Plavi u licu, film 18.00 End`i, film, fim 20.00 Baskijat, film 22.00 Bostonska bra}a, film 00.00 Slatka kao tre{nja, film 02.00 Fantasti~na tijela, film

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
NOVA
07.55 Gospodin Magoo, crtana serija 09.15 Slomljeno srce, serija (r) 10.10 Gumus, serija (r) 11.40 Asi, serija (r) 12.55 IN magazin, serija (r) 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Najbolje godine, serija (r) 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.30 Ve~ernje vijesti 22.45 Pepeljuga, film 00.35 Sheena: Kraljica d`ungle, film (r) 02.35 Dr. Huff, serija 03.25 Bra~ne vode, serija 04.15 Ezo TV, tarot show 05.15 Pepeljuga, film (r)

69

HRT2
08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: ^arolija svjetlosti u kemiji LjubavNE boli: Zaljubljeni i znati`eljni Na glasu: Daleko od Tibeta (r) 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.45 Lijepom na{om: Slunj (r) 11.45 Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa Balti~ke zemlje i Skandinavija, dok. serija (r) 12.35 Mala TV (r) TV vrti}: Ovca (r) Brlog: Divlja patka (r) ^arobna plo~a engleski (r) 13.05 [kolski program: ^arolija svjetlosti u kemiji (r) Zaljubljeni i znati`eljni (r) Na glasu: Daleko od Tibeta (r)

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Dolina osvete, film (r) 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Eliza, serija (r) 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 12.50 Music box 13.00 Biznis vijesti 13.10 Trece poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irvi}em (r) 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dok. serijal 16.00 Biznis vijesti 17.00 Vijesti plus 17.20 Vanjskopoliti~ki magazin (r) 17.50 Bogati i slavni, dok. serijal 18.00 Biznis vijesti 18.25 Eliza, serija 19.30 Dnevnik tv1 20.10 Fokus, politi~ki magazin 21.00 Biznis vijesti 21.10 Sportski magazin 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Kylie Minogue, dok. film (r) 00.00 Vijesti plus 00.15 Biznis vijesti (r)

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 10.02 Noody (r) 10.15 ^arli i Mimo (r) 10.20 Grimove bajke (r) 10.40 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, 12/12 (r) 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 Galapagos, BBC dok. program 2/3 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art(r) 13.45 Svjedoci vremena, 1/3 (r) 14.30 Glasajte-Pusti muziku 15.20 Bajke iz cijelog svijeta 15.30 Liberty TV 16.00 Dobre vibracije,u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo 17.50 Crna guja, 1/25 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Svjedoci vremena, 2/3 21.00 Obavezan smjer, revijalni program 21.30 Sport magazin 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Igrani film 00.00 Svjedoci vremena, 2/3 (r)

TV TK
12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Bestseller TV 14.10 Hit dana 14.15 Poaro, serija 15.00 Bestseller TV 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 16.30 Sport 7, magazin 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.05 Poaro, serija 20.50 Vremenska prognoza 22.15 Vijesti 23.00 Krajnja sila, serija 00.00 Dnevnik (r)

08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.12 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (r) 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Zlatno runo na Odisejevoj palubi, dokumentarni film 11.05 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.15 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.34 More ljubavi, serija 13.19 Puna ku}a Raftera, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Znanstvena petica 14.50 Znanstvene vijesti 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.23 Glas domovine 15.53 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.18 HAK - Promet info 17.19 Pastel: Terra-Lab-Pilex, emisija pod pokroviteljstvom (r) 17.28 8. kat: Napad panike, talk show 18.13 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.16 Kod Ane 18.29 Dnevnik plavu{e: Koji je ulet najbolji? 18.38 Tvoja sam sudbina, serija 19.23 Dora - idemo na Eurosong 19.24 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Dodjela nagrada “Zlatna kuna”, prijenos 21.35 Gruntov~ani: [~ukin berek, serija (r) 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.10 Vijesti iz kulture 23.20 Lica nacije 00.15 Zavr{nica pijanisti~kog natjecanja Svetislav Stan~i} 01.30 Retrovizor: Ksena princeza ratnica, serija

MRE@A PLUS
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, serija (r) 12.05 Indija, serija (r) 13.00 Pali an|eo, serija 15.00 Tre}e poluvrijeme sportski magazin (r) 16.00 1001 no}, serija (r) 17.20 Indija, serija 20.05 1001 no}, serija 22.35 Otporan na metke, film 00.05 Sex i grad, serija 00.30 Dragulj u carskoj pala~i, serija

Glee
SERIJA

20.45

Gumu{
SERIJA

16.30

13.55 Samo za ljubav, film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.50 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (r) 16.30 Overland 3: Od Cape Towna do Nord Kappa Biseri Overlanda 3, dok. serija (r) 17.25 Crno proro~anstvo, serija (r) 17.45 Sledge Hammer, serija 18.12 Puna ku}a Raftera, serija (r) 18.57 Krstarenja svjetskim ljepotama (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 TV Bingo Show 20.45 Glee, serija za mlade 21.30 Zavr{ni udarac 3, serija 22.15 La`i mi 2, serija 23.00 Dnevnik plavu{e: Koji je ulet najbolji?, emisija pod pokroviteljstvom (r) 23.10 Samo za ljubav, film (r) 00.40 Be~ki Gregorian Specijal 01.10 No}ni glazbeni program

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, serija19 epizoda (r) 12.05 India, serija (r) 13.00 Pali an|eo, serija14.00 Bistro, 28.epizoda 15.00 Tre}e poluvrijeme sportski magazin (r) 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.20 India, serija18.15 Grad 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1.001 no}, serija21.35 Fokus, snimak 22.35 Otporan na metke, film 00.05 Sex i grad, serija00.30 Dragulj u carskoj pala~i, serija

TV KAKANJ
13.30 Biznis magazin 14.00 O~i du{e, serija 14.30 Ads kviz 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 TV liberty 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.05 Mali oglasi 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 20.45 Merketing 21.00 IC sport 21.20 Gradske pri~e 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.45 Merketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.10 Pensacola, serija

RTV USK
14.35 Plan B, program za mlade (r) 15.05 Autoshop (r) 15.35 Koliko vam je ~ista ku}a, 31/35 16.00 Reporta`e sa zemlje mira: Elchine i neni prijatelji(r) 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Top shop 17.10 Ple{i, ple{i, serija(r) 18.00 Duhovni svijet (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 Doma}a lektira: Hamza Humo: Grozdanin kikot, 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija22.40 Opasna igra, film 00.10 Majstor kuhinje (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.15 Heroji ulice, dok. program (r) 17.00 SMS centrala, muzi~ka emisija 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 „Vje`bajmo zajedno“ 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Sto~ar, serija128/130 22.00 Extra DJ 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenica danas 18.01 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.30 TV izlog 20.40 Bonaventura 21.30 Turizam plus 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
12.00 O~i du{e, serija 12.30 Turizam plus(r) 13.30 Autoshop (r) 14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 28.sjednica Op}inskog vije}a Vogo{}a, snimak sjednice 22.00 Vogo{}anska hronika 22.30 Liberty TV 23.00 Te{anjska hronika 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Doma}i film 10.00 Novosti 10.20 Kradljivac srca, serija (r) 11.05 Svijet na dlanu 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Balkan ekspres 2, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Jelena, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 D`ejn Do: Sad ga vidi{, sad ga ne vidi{, film 00.30 Karte mrtvog ~ovjeka, film

ATV
10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici, zabavni program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Dosije 21.30 Potraga, dokumentarni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Mean Machine, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
03.30 Odbojka, Italijanska liga 05.30 Tenis, WTA Doha, Katar, finale 07.30 Fudbal, Bundesliga 08.45 Surf 09.00 Fudbal, Bundesliga 09.45 Surf 10.00 Ragbi 11.00 Rukomet, EHF L[ 12.00 Snowboard 12.45 Surf 13.00 Snowboard 14.00 Tenis, WTA Doha, Katar, finale 15.30 Fudbal, Bundesliga 16.15 Ragbi 18.30 Rukomet, EHF L[ 19.30 Ekstremni sportovi 20.15 Fudbal, Bundesliga 2, Live 22.15 Ko{arka, Gr~ka liga 23.00 Surf 23.15 Snowboard 00.15 Surf 00.30 Tenis, WTA Doha, Katar, finale 01.45 Surf 02.00 Fudbal, Bundesliga 2

SPORT KLUB
09.00 ATP Dubai, finale 10.00 FullTilt Poker 11.00 Holandska liga: PSV - Ajax 13.00 NBA Live 13.15 Pregled NHL 13.45 Uskijavanje 14.15 Carling Cup finale: Arsenal - Birmingham 16.00 NBA: Oklahoma City - LA Lakers 17.45 Real NBA 18.15 Premier League News 18.30 Studio Tenis, direktno 18.45 Pregled holandske lige 19.45 Pregled Premier League 21.00 Premier League: Stoke WBA, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 Pregled Premier League 01.00 Premier League News 01.15 NBA Live 01.30 Studio Tenis 01.45 Premier League: West Ham - Liverpool 03.30 Pregled Euroelague 04.30 NHL: LA Kings - Detroit, direktno

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 18.45 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi? Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Ameri~ke drvosje~e Grmljavina iz Kanzasa Generalka Prljavi poslovi Ameri~ke drvosje~e Pre`ivljavanje Spravice budu}nosti, 2 epizode Razotkrivanje mitova Pograni~na policija Pograni~na policija Kako se pravi? Kako to radi? ^udovi{ta iz rijeke Strastveni ribolovci Nevjerovatna lete}a ~eljust Pograni~na policija, 2 epizode Grmljavina iz Kanzasa

N. GEOGRAPHIC
08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 Zemlja: Stvaranje planeta Tajne kraljevske kobre Podvodna oaza Raj na Zemlji: Izgubljeni svijet - stari venezuelanski Tepuis Zemlja: Stvaranje planeta Put u Amazoniju: Vodeni svjetovi Dabrova brana Najokrutniji ameri~ki zatvori: Ubojita ograda [apta~ psima: Udovi~ina dilema Raj na Zemlji: Madagaskar - osamljeni svijet Bijeg: Zatvorska romansa Alja{ki policajci: Narko uhi}enje Najokrutniji ameri~ki zatvori: Dr{ci i ucjene Bijeg: Zatvorska romansa Alja{ki policajci: Narko uhi}enje Raj na Zemlji: Madagaskar osamljeni svijet

VIASAT HISTORY
08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 Ovo je civilizacija Putovanja i otkri}a D`ingis Kan No} slomljenog stakla Bo Brumel - taj divni ~ovjek Svijet novca - svijet po Guglu Ko si zapravo ti? Biblijske zagonetke Tajm tim godina X Faraoni koji su izgradili Egipat Pokahontas i kapetan D`on Smit ljubav i spas u novom svijetu Mi Evropljani Zaboravljena ubistva 1066 Slika djevoj~ice sa napalmom Biblijske zagonetke Tajm tim godina X Faraoni koji su izgradili Egipat Pokahontas i kapetan D`on Smit - ljubav i spas u novom svijetu Mi Evropljani Zaboravljena ubistva

ANIMAL PLANET
06.50 Dnevnik lovca na krokodile 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o ma~kama 09.05 Ela: Pri~a jednog merkata 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 RSPCA 13.10 Veterinari sta`isti 13.40 Put `ivota 14.30 Sve o psima 15.30 Divlja planeta 16.00 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 16.25 Posao za psa - 2 epizode 17.20 Avanture Ostina Stivensa 18.15 Bjekstvo u raj za {impanze 18.40 Zmijolovac 19.10 Sve o psima 20.05 U lavljoj jazbini 21.00 Pre`ivio sam! 21.55 Ljudo`deri - 2 epizode 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Put `ivota

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00

70
BHT UTORAK

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 141. epizoda (r) 10.00 Crtani filmovi Piplinzi Garfield Tomica i prijatelji Pingu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 66. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 142. epizoda 13.05 60 minuta, politi~ki magazin (r) 14.20 Vjerni Bogu, vjerni Bosni, dokumentarni program, 1. i 2. dio 15.15 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 151. i 152. epizoda

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Barimba, crtana serija 09.28 Mala princeza, crtana serija 09.40 ^arli i Mimo, crtana serija 09.45 Ostrvo kornja~a, crtana serija 10.10 Kvizolog, kviz za djecu (r) 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Laka opera, muzi~ki serijal 13.25 Retrovizor 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Republika, dobojsko-trebavska regija 16.27 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Moj ro|ak sa sela, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Timmy, crtani film 09.20 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien force, crtani film, 26. ep. 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 153. ep. 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.50 1001 no}, 157. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Indija, serija, 154. ep. 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza

OBN
06.35 Iron Man, crtani film 06.55 Meta Jets, crtani film 07.15 Johnny Test, crtani film 07.45 Nimboli, crtani film 08.00 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Top Shop 08.35 Ludo srce, serija 09.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.25 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top Shop 12.35 Telering, talk show 13.25 Skrivena kamera 13.40 Top Shop 14.15 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 15.05 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Ajvanho, film 10.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Dvor, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, serija (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.10 Zabranjena ljubav, serija (r) 13.00 Dvor, reality show, u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 16.00 Valentina, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 17/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 295/313 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 76/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dimenzija vi{e vi{e, program iz kulture (r) 13.15 Doma}a lektira: Ptica na `ici (r) 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 46/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 22/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Run, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 5/28 15.55 Istinite pri~e, animirana serija, 5/10 16.10 Nau~na postignu}a, 18/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 47/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, dijete svijeta, animirani film, 2/13 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Ezel, igrana serija, 23/136 22.00 BHT vijesti 22.20 Euroimpuls, magazin 22.50 Savremeno roblje, strani dokumentarni program 23.35 Milenijum, ameri~ki igrani film 01.30 Business News (r) 01.35 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Villa Maria
SERIJA 18.20

Mjesto zlo~ina: Majami
SERIJA

21.10

Indija

SERIJA 16.55

CSI: Las Vegas
KRIM. SERIJA

Lola

23.15

SERIJA 15.00

16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 22. epizoda 18.20 Villa Maria, igrana serija, 67. epizoda 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Dopunska nastava, 21. emisija 21.00 Sutjeska, jugoslavenski igrani film /12/ 23.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.00 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: Kesonci ^an~ari 00.30 Ha{ki dnevnik 01.00 Federacija danas (r) 01.25 Dnevnik 3 (r)

18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.00 Vremenska prognoza 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Nekad bilo 21.10 Mjesto zlo~ina, Majami, serija 21.55 Crna Guja, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 No limit, muzi~ka emisija 23.25 Afera ledi ^eterli, film 00.55 Nekad bilo 01.50 Crna Guja, serija 02.20 Dnevnik 2 02.50 Republika, dobojsko-trebavska regija 03.10 Banjalu~ka panorama 03.55 Laka opera 04.20 Mjesto zlo~ina: Majami 05.05 Frojdova riznica 05.30 Muzi~ki program

18.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 65. i 66. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, 158. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 4, audicija 22.20 Sport centar 22.25 Teorija zavjere, film 00.20 Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 01.35 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 66. ep. 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 4, audicija 05.00 Muzi~ki program 06.10 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 66. ep.

18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, serija 21.25 Dejana talk show, tema: Alternativna medicina-bionergija, talk show 22.20 Vox populi (Glas naroda) 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.05 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 00.35 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.15 OBN Info 01.25 Dejana talk show, tema: Alternativna medicina-bionergija, talk show 02.25 OBN Info 02.35 Rat bendova, muzi~ki show

17.00 Dvor, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Dvor, reality show, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, muzi~ki program 21.00 Dvor: Izbor dvorske lude, reality show 21.15 Ami G show, talk show, u`ivo 22.30 Dvor, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Taksista, film

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.00 14.00 14.30 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.45 21.50 22.45 23.15 00.15 00.30 00.35 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet Peline |akonije (r) Vjerski kalendar Trezor Mjera za muziku Vinogorja srpske Toskane, dok. program Vijesti Vrijeme je za bebe (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Ranjeni orao, serija 48 sati-svadba Vijesti Tabloid TV mre`a Publika na psihoterapiji: Dr Nele Karajli} (r) Dnevnik Evronet (r) Gra|anin, info (r)

RTCG
13.00 13.05 13.35 13.40 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.30 18.55 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 20.50 21.00 21.30 22.00 22.30 22.55 23.00 23.30 01.15 Vijesti Cg: Sport (r) Aktuelno Muzi~ki mix Vijesti Obrazovni program (r) Muzi~ki mix Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Otvoreno (r) lajmet Crna Gora - u`ivo Sat TV Obrazovna emisija Aktuelno Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Muzika Aktuelno Dokumentarna emisija Pokreni se Cg sport (r) Muzika Kalendar Dnevnik 3 Otvoreno (r) Fle{ sport

FOX LIFE
09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Dr Haus, serija 10.15 Bratstva i sestrinstva, serija 11.05 Sve {to niste znali o ljubavi, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 @ivot po D`imu, serija 13.30 Prljavi seksi novac, serija 14.15 Bratstva i sestrinstva, serija 15.05 Sve {to niste znali o ljubavi, reality show 15.55 Svita, serija 16.45 Allo! Allo!, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 19.35 Dr Haus, serija 20.25 @ivot po D`imu, serija 20.50 @ivot po D`imu, serija 21.10 O~ajne doma}ice, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.50 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Dr Haus, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Advokatova kazna, serija McLeudove k}eri, serija Bra}a i sestre, serija Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija 13.10 Savr{en plan, film 15.00 Fojlov rat, serija

TV1000
06.00 Baskijat, film 08.00 Plavi u licu, film 10.00 Klub otmi~ara, film 12.00 End`i, film 14.00 Va{ingtonski taksi, film 16.00 No} D`imija Rerdona, film

EUROSPORT
08.30 Fudbal, Champions Club 09.45 Nordijsko kombinovano skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 10.45 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 11.45 Ski-skokovi, S[ Oslo, Norve{ka 12.45 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka Live 14.15 Biatlon, E[ Italija 15.15 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 16.00 Eurogoals 16.30 Fudbal, Champions Club 17.45 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 19.00 Ski-skokovi, S[ Oslo, Norve{ka 20.00 Boks 21.00 Boks, WBC Eliminator Heavy Weight: Austin, USA - O. Solis, Kuba 23.00 Ekstremni sportovi 23.15 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 00.15 Superbike, S[ Phillip Island, Australija 01.15 Watts

Bra}a i sestre
SERIJA 17.00

Pet asova
FILM 20.00

17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.00 Pomorska patrola, serija 20.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 Roditelji djeca, film 23.20 Zasljepljuju}e veze, film 01.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.10 Mama inspektor 2, film 04.00 Fojlov rat, serija

18.00 Tajanstveni stranac, film 20.00 Pet asova, film 22.00 Osveta iz mrtvih, film 00.00 Lovac na stare koke, film 02.00 Slatka kao tre{nja, film 04.00 D`ejson X, film

ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
NOVA
09.15 Slomljeno srce, serija (r) 10.10 Gumu{, serija (r) 11.40 Asi, serija (r) 12.55 IN magazin (r) 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Najbolje godine, serija (r) 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.20 Ninja s Beverly Hillsa, film 23.30 Ve~ernje vijesti 23.45 Ninja s Beverly Hillsa, film 00.15 [kola surfanja, film 01.45 Dr. Huff, serija 02.35 Bra~ne vode, serija 03.00 Bra~ne vode 03.25 Ezo TV, tarot show 04.25 U njezinim o~ima, film

71
Bestseller TV Hit dana Vijesti Bestseller TV Ja sam tvoja sudbina, serija Sport 7, magazin Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Bestseller TV Hit dana Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Vijesti Prvi talas, serija Dnevnik (r)

HRT2
07.50 Mala TV TV vrti}: Zubi} vila Ninin kutak: ^estitke i pozivnice na rasklapanje Neli i Cezar, crtani film Danica i klokan 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu 08.50 [kolski program: Radionica namje{taja Navrh jezika: Uzvici Kratki spoj: Otrovi 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.45 Globalno sijelo (r) 11.15 Prizma, multinacionalni magazin (r) 12.00 Euromagazin (r) 12.45 Mala TV (r) TV vrti}: Zubi} vila (r) Ninin kutak: ^estitke i pozivnice na rasklapanje (r) Neli i Cezar, crtani film (r) Danica i klokan (r) 13.15 [kolski program:

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Slomljeni cvijet, film (r) 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Eliza, serija (r) 11. 00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 12.50 Music box 13.00 Biznis vijesti 13.10 Fokus, politi~ki magazin (r) 14.10 Music box 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dok. serijal 16.00 Biznis vijesti 17.00 Vijesti plus 17.30 Sportski magazin (r) 18.00 Biznis vijesti 18.25 Eliza, serija 19.30 Dnevnik tv1 20.10 Direktno, dijalo{ka emisija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Bogati i slavni (r) 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Urban music, muzi~ka emisija 00.00 Vijesti plus 00.15 Biznis vijesti (r) 00.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro-servisne informacije 08.00 Otvoreni program povodom Dana nezavisnosti BiH, u`ivo 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Djeca pjevaju hitove, muzi~ki program 12.00 Bosanska dinastija Kotromani}a 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Svjedoci vremena, 2/3 (r) 14.00 Remake, film 15.50 Tarih, dok. serijal 16.00 Otvoreni program povodom Dana nezavisnosti BiH, u`ivo 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Svjedoci vremena, 3/3 20.40 Vanzemaljci iznad Sarajeva, dok. film 22.20 Vijesti TVSA 22.30 Tarih, dok. serijal Povelja Kulina bana, dok. program Igrani film 01.15 Dnevnik TVSA (r) Svjedoci vremena, 3/3 (r) 02.25 Vanzemaljci iznad Sarajeva, dok. film (r) 04.15 Povelja Kulina bana, dok. program (r)

TV TK
10.00 11.10 12.00 12.10 12.15 12.45 13.55 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 22.30 22.45 00.15

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (r) 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Privjetrinski otoci s palube Star Flyera, dok. film 11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.10 Debbie Travis preure|uje 2 11.55 EP reporta`a 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 More ljubavi, serija 13.20 Puna ku}a Raftera 2, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 Proces 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 17.25 8. kat. Hrvatska obe}ana zemlja, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.25 Dora - idemo na Eurosong 19.26 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Rat za Dubrovnik: Na ni{anu, dok. serija 20.45 Misija: Zajedno 21.40 Paralele 22.15 Dnevnik 3 22.40 Sport 22.43 Vrijeme 22.45 Vijesti iz kulture 22.55 Zvjezdan, dok. film 23.45 Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija 00.35 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 4, serija 01.20 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (r) 01.45 La`i mi 2, serija (r) 02.35 Skica za portret 02.50 Paralele (r) 03.20 Proces (r)

MRE@A PLUS
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, serija (r) 12.05 Indija, serija (r) 13.00 Pali an|eo, serija 15.00 Fokus, politi~ki magazin (r) 16.00 1001 no}, serija (r) 17.20 Indija, serija 20.05 1001 no}, serija 22.35 Richie Rich, film 00.05 Sex i grad, serija 00.30 Dragulj u carskoj pala~i, serija

La`i mi

SERIJA 22.20

Najbolje godine
SERIJA 20.05

14.00 15.30 15.45 16.30 17.25 17.45 18.15 19.00

19.50 19.57 20.00 20.50 22.20 23.05 23.15 00.40

Radionica namje{taja (r) Navrh jezika: Uzvici (r) Kratki spoj: Otrovi G. Rock'n'roll: Pri~a o Alanu Freedu, film (r) @upanijska panorama Studio 60 na Sunset Stripu, serija (r) [apta~ psima Crno proro~anstvo, serija Sledge Hammer, serija Puna ku}a Raftera, serija (r) Krstarenja svjetskim ljepotama: Privjetrinski otoci s palube Star Flyera, dok.film (r) Hit dana Ve~eras Dobra `ena, serija Dodjela 83. filmske nagrade Oscar, snimka La`i mi 2, serija Dnevnik plavu{e G. Rock'n'roll: Pri~a o Alanu Freedu, film (r) No}ni glazbeni program

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, serija20 ep (r) 12.05 India, serija (r) 13.00 Pali an|eo, serija14.00 Bistro, 28.ep. (r) 15.00 Fokus politi~ki magazin (r) 16.00 1.001 no}, serija (r) 17;00 Vijesti tv1 17.20 India, serija18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1.001 no}, serija21.40 Sporski magazin tv1, snimak 22.35 Richie rich, film 00.05 Sex i grad, serija00.30 Dragulj u carskoj pala~i, serija

TV KAKANJ
12.05 Vjera i `ivot 12.45 Hutba 13.00 Bonaventura 14.00 O~i du{e, serija 14.30 Legende bh sporta 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Gradske pri~e 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 20.45 Merketing 21.00 Druga~iji pogled 21.30 Budimo humani 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.45 Merketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.10 Pensacola, serija

RTV USK
14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.25 Intermeco 15.30 Kult, kult, kultura (r) 16.00 Doma}a lektira - Hamza Humo: Grozdanin kikot (r) 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Top shop 17.10 Ple{i, ple{i, serija(r) 18.00 TV {kola18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Biografije 23.30 Majstor kuhinje (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.45 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.45 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20:20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dokumentarni program 21.10 Sto~ar, serija129/130 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.35 Muzi~ki spotovi 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r) 16.30 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.30 TV izlog 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku 22.00 TV Liberty 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
12.00 O~i du{e, serija 12.30 TV Fiva (r) 13.10 Liberty TV (r) 13.35 Te{anjska hronika (r) 14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+, program za mlade 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Sveci i gre{nici, dok. serijal 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Doma}i film 10.00 Novosti 10.20 Kradljivac srca, serija (r) 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Vrijeme ~uda, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, film 15.00 Jelena, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 TV dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Medeni mjesec u Vegasu, film 00.30 Posao za stranca, film

ATV
10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici, zabavni program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Teorija zavjere, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg Monchengladbach 08.45 Fudbal, Bundesliga: St. Pauli - Hannover 96 09.45 Surf 10.00 Ko{arka, Gr~ka liga 11.00 Supersport, S[ Phillip Island, Australija 11.30 Superbike, S[ Phillip Island, Australija 12.30 Odbojka, Italijanska liga: Castellana Grotte Perugia 14.00 Bilijar sa 3 odbitka 15.00 Superbike, S[ Phillip Island, Australija 17.00 Ko{arka, Eurodunk 17.15 Ko{arka, Eurocup: Galatasaray - Pepsi Caserta 18.00 Ko{arka, Eurocup Live 20.15 Ko{arka, Eurocup Live 22.00 Tenis, WTA Doha, Katar, finale 23.00 Surf 23.15 Odbojka, Italijanska liga 00.15 Surf

SPORT KLUB
08.00 Liga {ampiona: Kobenhavn - Chelsea 09.30 Pregled belgijske lige 10.00 FullTilt Poker 11.00 NBA: Oklahoma City - LA Lakers 13.00 Pregled holandske lige 14.00 NBA Live 14.30 Pregled Championship 15.00 Premier League: Stoke WBA 16.45 NHL: LA Kings - Detroit 18.30 Uskijavanje 19.00 Real NBA 19.30 NBA Live 19.45 Premier League News 20.15 Premier League - studio, direktno 20.45 Premier League: Chelsea - Manchester United, direktno 22.45 Premier League - studio, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 FA Cup: Everton Reading 02.00 Pregled argentinske lige 03.00 Svjetska liga - Boks: Milan - Istanbul 04.45 NBA Live

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 18.45 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi? Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Ameri~ke drvosje~e Limarska radionica/London Generalka Prljavi poslovi Ekstremne drvosje~e Razotkrivanje mitova ^udovi{ta iz rijeke Pre`ivljavanje Pograni~na policija Pograni~na policija Kako se pravi? Kako to radi? Borna kola bra}e Hau Vrhunsko graditeljstvo To mogu i ja, 2 epizode Pograni~na policija, 2 epizode Limarska radionica/London Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Putovanje u Amazoniju 08.00 Bjekstvo 09.00 Policajci sa Aljaske 10.00 Dabrova brana 11.00 Kristalne lobanje 12.00 Raj na zemlji 13.00 Bjekstvo 14.00 Su|enje masonima 15.00 Uhva}eni na djelu 16.00 Boji{te predatora 17.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Megastrukture 21.00 Premijera: In`enjerske veze 22.00 Iza re{etaka 23.00 Megastrukture 00.00 In`enjerske veze 01.00 Raj na zemlji 02.00 Megastrukture 03.00 In`enjerske veze 04.00 [apta~ psima 05.00 Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
06.00 Slika djevoj~ice sa napalmom 07.00 Biblijske zagonetke 08.00 Tajm tim godina X 09.00 Faraoni koji su izgradili Egipat 10.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit - ljubav i spas u novom svijetu 11.00 Mi Evropljani 12.00 Zaboravljena ubistva 13.00 1066 14.00 Slika djevoj~ice sa napalmom 15.00 Biblijske zagonetke 16.00 Tajm tim godina X 17.00 Izgubljeni topovi Kraljice Elizabete 18.00 Dalaj Lama 19.00 Mi Evropljani 20.00 Premijera: Nefertiti i izgubljena dinastija 21.00 Gospodari rata 22.00 Praistorijski astronomi 23.00 Biblijske zagonetke 00.00 Tajm tim godina X 01.00 Izgubljeni topovi Kraljice Elizabete 02.00 Dalaj Lama

ANIMAL PLANET
08.10 08.35 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 18.40 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 Posao za psa Posao za psa Put `ivota Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje Veterinari sta`isti Pacovi sa Najd`elom Marvinom Sve o psima Divlja planeta Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke U lavljoj jazbini Bjekstvo u raj za {impanze Zmijolovac Sve o psima ^udna stvorenja Nika Bejkera Posljednja nada Smrtonosne vode Divlje i bez cenzure Pacovi sa Najd`elom Marvinom Sve o psima

Rukometa{i Bosne BH gas ostvarili veliku pobjedu

Nikad bli`e
osmini finala
41. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine

Na vijest o smrti Arnosta Lustiga

Hroni~ar
^e{ki pisac i novinar Arnost Lustig, najpoznatiji po pri~ama sa tematikom holokausta, umro je u 84. godini od raka. Lustig, ~e{ki Jevrej, koji je ro|en u Pragu 1926. godine, kao tinejd`er je 1942. deportovan u nekoliko koncentracionihlogora, me|unjimaAu{vic i Buhenvald. On je uspio da pobjegne iz voza koji ga je prevozio u Dahau 1945. godine zahvaljuju}i napadu savezni~kih aviona. Lustig je kasnije studirao novinarstvo i radio kao reporter u Izraelu krajem 40-ih godina tokomarapsko-izraelskograta. On je 1968, nakon invazije vojnika Var{avskog pakta, emigrirao prvo u Jugoslaviju, zatim u Izrael i na kraju u SAD, gdje je predavao predmete film i knji`evnost na Ameri~komuniverzitetu Va{ington. Tema ve}ine njegovih djela su logori smrti, kao i vrijeme neposredno nakon Drugog svjetskog rata, a njegovi junaci su obi~ni ljudi pogo|eni holokaustom. Me|u njegovim romanima su “Dita Saks“ iz 1962. godine o tinejd`erki koja pre`ivi logor smrti i “Molitva za Katarinu Horovicovu“ iz 1964. godine, o djevojci koja poku{ava da pla-

holokausta

Godi{njica zlo~ina
U Prijepolju je u nedjelju obilje`ena18. godi{njicaotmice i ubistva 19 putnika iz voza na pruzi Beograd-Bar, na stanici u mjestu [trpce. Tim povodom u Prijepolju je odr`anakomemoracija, polo`eni su vijenci na spomenik i odata po{ta`rtvama. Iz vozakoji je saobra}ao na relaciji Beograd - Bar, 27. februara1993. godinepripadniciparavojnih jedinica, koje je predvodio ha{kiosu|enikMilanLuki}, oteli su 18 Bo{njaka i jednogHrvata. Poslijetoga, putnici iz vozavezani su `icom, uba~eni u kamion, odvezeni u pravcu Vi{egrada i likvidirani u gara`i jedne od spaljenih seoskih ku}a nedaleko od obale Drine. Zbogu~e{}a u tom zlo~inu, Vi{i sud u Bijelom Polju je, 9. septembra 2002. godine, osudio Neboj{u Ranisavljevi}a na 15 godinazatvora, a Vrhovni sud CrneGore, dvijegodine kasnije, potvrdio je presudu.

Uprkos mra~nom iskustvu iz vremena rata i dugoj bolesti, Lustig je uvijek bio optimista

MOLITVA KATARINU Me|u njegovim romanima su “Dita Saks“ iz 1962. o tinejd`erki koja pre`ivi logor smrti i “Molitva za Katarinu Horovicovu“ iz 1964. godine, o djevojci koja poku{ava da plati izlaz iz nacisti~kog zatvora
ti izlaz iz nacisti~kog zatvora. U romanu “Tama ne pravi sjenke“ iz 1976. dvije tinejd`erke poku{avaju da pre`ive u {umi nakon {to su pobjegle iz nacisti~kog voza. On je tako|er napisao niz kratkih pri~a o holokaustu uklju~uju}i “No} i na da“ 1957. i “Dijamanti no}i“ 1958. godine. Od 1995. do 1997. godine bio je glavni i odgovorni urednik ~e{kog izdanja Playboya. Osvojio je me|unarodnu nagradu “Franc Kafka“ 2008, a njegova pri~a “Ljupke zelene o~i” u{la je u konkurenciju za Pulicerovunagradu2003. godine. Uprkos mra~nom iskustvu iz vremena rata i dugoj bolesti, Lustig je uvijek bio optimista. “Mislim da je moj `ivot bio dobar. Mnogo toga sam pre`ivio, pa }u mo`da i rak” re, kao je on u jednom intervjuu po~etkom godine.

Umro Erbakan
Mentor politi~kog islama u Turskoj i prvi islamisti~ki premijer te zemljeNecmettinErbakanumro je u nedjelju u 84. godini, nakon duge bolesti, saop}ili su njegovi saradnici. Erbakan, koji je proteklih godina bio ~elnik male Stranke blagostanja, primljen je po~etkom januara u bolnicu u Ankarizboginfekcije stopala, javio je AFP. Ovaj politi~ki veteran je posljednjih godina izgledao sve slabije i ~esto se kretao uz pomo}kolica. Erbakan je 1996. postao prvi islamisti~ki ~elnik sekularne Turske, ali je godinu kasnije bio primoran podnijeti ostavku zbog `estoke sekularisti~ke kampanje vojske. Ustavni sud je 1998. godine zabranio njegovu Stranku blagostanja zbog protusekularnih aktivnosti, {to je dovelo do podjele u njegovom pokretu kada se umjerena struja, na ~ijem ~elu se nalazio aktualni premijer Recep Tayyip Erdogan, odvojila od svoga mentora.

POSLJEDNJE VIJESTI
FRANCUSKA MINISTRICA PODNIJELA OSTAVKU - Francuska ministrica spoljnih poslova Michele Alliot-Marie (64) podnijela je u nedjelju ostavku povodom optu`bi zbog “bliskosti biv{em tuniskom re`imu“, isti~u}i da nije u~inila ni{ta lo{e. “Iako osje}am da nisam u~inila ni{ta lo{e, odlu~ila sam da napustim posao ministra spoljnih poslova“, navela je u pismu ostavke upu}enom francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkozyju. Mediji su otkrili njenu povezanost i veze njene porodice s re`imom biv{eg tuniskog predsjednika Zina el Abidina Ben Alija, prenosi AFP. BOMBA[KI NAPAD U AFGANISTANU - Najmanje 10 osoba poginulo je u nedjelju u bomba{kom napadu na civile u jednom selu u provinciji Kandahar, na jugu Afganistana, rekli su zvani~nici. “Eksplodirale su dvije bombe”, rekao je portparol. REZULTATI - U posljednjoj utakmici italijanske Serie A Inter je savladao Sampdoriju u \enovi sa 2:0 Sneijdera u 73. i Eto’oa u 90. minuti. U {ampionatu [panije, Primeri, Valencia je slavila u Bilbau. Nakon {to je Uorente doveo Athletic u vodstvo u 14. minutu, izjedna~io je Mata u 71. da bi tri boda gostima donio Jonas pogotkom u 81. minutu. Lille i Lion su u Francuskoj odigrali 1:1. Strijelci su bili Sow u 8. za doma}e, a Kallstrom u 26. minutu za goste.

Borderi na Bjela{nici pokrenuli lavinu

Jedan poginuo,
Jedan border je poginuo, a dvojica su spa{ena, ispod lavine u nedjelju na Bjela{nici, na lokalitetu Vlahinja - Mali kotlovi. Dvanaest borderakoji su bordali na podru~juna kojem je skijanje-bordanje strogo zabranjeno i koje je izvan podru~ja ozna~enog za skijanje, pokrenulo je lavinu koja je tri osobe odvukla u provaliju duboku 200 metara, prenijela je Fena. Zahvaljuju}i uspje{noj akciji ekipa Gorske slu`be spa{avanja - Stanica Sarajevo, KJP ZOl 84, MUP-a KS-a i FMUP-a, dvoje unesre}enih su locirani i uspje{no izvu~eni. Obje osobe su bile u stanju {oka i odmah im je ukazana medicinska pomo}. Nakondugogtraganjaotkopana je i tre}aosoba koja nije davala znake `ivota. U akciji traganja u~estvovao je i jedan helikopter EUFOR-a. Uvi|aj na mjestu nesre}e obavili su policij-

dvojica spa{ena

Obavje{tenje
Obavje{tavamo cijenjene ~itaoce Oslobo|enja da }e Oglasna slu`ba Oslobo|enja za praznik raditi u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine, u Ul. Zelenih beretki br. 14 (Stari Grad) od 8 do 14 sati, a u utorak, 1. marta 2011, od 8 do 19 sati i u Ned`ari}ima (zgrada Oslobo|enja) od 15 do 19 sati. Naredni broj Oslobo|enja izlazi 2. marta 2011. godine.

ski slu`benici kantonalnog MUP-a i kantonalni tu`ilac. KJP ZOI’84 i Gorska slu`ba spa{avanja, Stanica Sarajevo, apeluju na sve skija{e i bordere da ne skijaju ili bordaju izvan ure|enih staza, te da se pridr`avaju znakova upozorenja na stazama, saop}eno je Slu`be za odnose s javno{}u GSS-a i KJP ZOI’84.