P. 1
PLIN-TEHNICKI OPIS

PLIN-TEHNICKI OPIS

|Views: 942|Likes:
Published by Stari_Bistrica_8545

More info:

Published by: Stari_Bistrica_8545 on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

LOKACIJA Za potrebe pekarske peći i plinskog bojiera u objektu pekara «Piccolo» u Žepču.7 m3 UNPa i razvodnog srednjetlačnog plinovoda. preko priključnih.1. Spremnik je opremljen svom potrebnom armaturom koju propisuje DIN 4680. Adj omogućeno je pražnjenje cjevovoda koja je samo preko plinske faze ili pražnjenje cjevoVj 3 . 1. kako bi se spriječilo neovlašteno prilaženje spremniku.5 m od kote terena. koja ima mogućnost zaključavanja. ukopan na dubini od 0. a kroz objekt se vodi tako da je oslonjen na nosivu arm. Rješenje Federalnog inspektorata za spremnik tvornički broj 17621 i ventil sigurnosti tvornički broj 698424 je u prilogu projektne dokumentacije. u krugu od 7 metara okošahte okolni prostor je zasut slojem rizle debljine 10 cm. ležeće izvedbe duljine 2. SPREMNIK ZA SKLADiŠTENJE UNP-a Za skladištenje ukapljenog naftnog plina koristiti će se jedan mali spremnik kapaciteta 2700 litara ili punjenja 1162 kg UNP-a. kao i za potrošnju smješteni su pod zaštitnom kapom. Izrađen je od materijala klase St 35.50 metara. Radi uvjeta lokacije spremnika potrebno je izvršiti ograđivanje lokaliteta na kom je ukopan spremnik. Pri postavljanju plinovoda voditi računa o tehničkim uvjetima montaže i sigurnosnim udaljenostima plinovoda od električnih i instalacija vodovoda. I Ukapljeni naftni plin se izuzima iz spremnika preko ventila za pražnjenje p pražnjenje tekuće Jentila .sigurnosni ventil. tvornički broj 17621 sa Rješenjem za upotrebu stabilne posude pod tlakom broj Up/111-17-815/03 od 20. Spremnik je postavljen na armirano-betonskim temeljima. faze. Razvodni srednjetlačni plinovod je izveden od čeličnih bešavnih cijevi. Radi sprečavanja širenja eventualnog požara. U toku eksploatacije potrebno je taj prostor održavati i onemogućiti rast trave i drugog rastinja. izrađen je glavni strojarski projekt plinske stanice UNP-a.0 metara od objekta. Na spremniku je postavljena čelična šahta sa katancem u kojoj je smještena sva sigurnosna i regulaciona armatura. . te ohoianJemelinom i završnom bojom i zaštićen biverplastom radi ukopavanja. koji se sastoji od jednog spremnika od 2. tako da je opjeskaren.80 metara prema objektu.betonsku konstrukciju poda objekta. a isti se mora svake tri (3) godine ponovno ispitati hladnim vodenim tlakom na 25 bara.1.2. Rješenjem inspektorata o upotrebi posude pod tlakom utvrđena je obaveza naknadnog ispitivanja spremnika uz prisustvo inspektora nakon montaže na terenu.7 m3 ukopanog iza objekta. Priključci za punjenje UNP-a. Spremnik za propan butan je proizveden 1982 godine. tako da neovlaštene osobe nemaju pristup ventilima Na jednoj od podnica spremnika nalazi se tvornička pločica s otisnutim osnovnim podacima. Nakon montaže spremnika na lokalitetu. . TEHNiČKI OPIS 1. tečnih energenata i plina.2003. . potrebno je izvesti odzraku sa sigurnosnih ventila vertikalno kroz kapu do visine 2. Spremnik je valjkaste. a promjera 1.11. zajedno s ugrađenom armaturom.. kontinuirani pokazivač razine UNP-a. a prije punjenja spremnika plinom i puštanja u pogon.ventil za pražnjenje plinske i tekuće faze UNP-a. debljine prema uvjetima za izgradnju plinovoda. a odmaknutog 4.ventil za kontrolu maksimalne razine napunjenosti (80 %) .manometar. fleksibilnih cijevi atestiranih za UNP. Potrebno je ugraditi žičanu ogradu prema propisima sa svim potrebnim upozorenjima za neovlašten pristup lokalitetu spremnika. te žigom Inspekcije posuda pod tlakom Republike Bosne i Hercegovine. Spremnik je s vanjske strane antikorozivno zaštićen.25 metara. Skladišni dio plinske stanice. . a čine je: . koja se sastoji od jednog ukopanog spremnika UNP-a od 2. ukopan i zagrnut slojem pijeska i slojem zemlje do nivoa okolnog terena.ventil za punjenje. Mali spremnik mora biti odobren i izrađen pod nadzorom Državne inspekcije posuda pod tlakom RBiH. godine Federalnog inspektorata termoenergetike .

50 metara od nivoa terena. NO 15. U neposrednoj blizini regulatora postavlja se manometar s manometarskom slavinom. Položaj od zrake mora biti takav da bude u skladu sa zonama opasnosti oko rezervoara. Nakon regulacije I stupnja. koji je nadzemne izvedbe zaštićuje se od korozije na način da se očisti čeličnom četkom. koji je takođe snabdjeven sa plinskom rampom j svom potrebnom mjerno sigurnosnom opremom. učvršćen adekvatnim obujmicama . 1. dubina ukapanja 800 mm od vrha cijevi. Regulator će biti namješten tako da mu je izlazni tlak PizL = 1. uz provjeru svih radnih parametara i davanje atesta za ugrađenu opremu. odvodi se u regulator tlaka I stupnja. te 20 cm iznad vrha cijevi.4. gdje se vrši regulacija tlaka od Pul =0. osim ako su izrađeni od materijala koji ne treba zaštitu. Na ulazu plinovoda u objekat postavljena je dielektrična izolirajuća prirubnica. vodi se po betonskoj ploči uz sami zid objekta. 1.preko električnog isparivača i adekvatne regulacione grupe vezana na srednje tlačni plinovod.4 x2. Plinovod se vodi podzemno.2 bara. U svemu ostalom pridržavati se grafičke dokumentacije. Srednjetlačni plinovod je izrađen od čeličnih bešavnih cijevi ND 32.5 bara na izlazni tlak PizL=30 .5 . kojim se UNP vodi do potrošača u objektu. plinovod je udaljen od svih elektro potrošača i elektro kablova na dovoljnoj udaljenosti u skladu sa tehničkim propisima. gdje se vrši regulacija tlaka od Pul = 2 . Plinovod unutar objekta do potrošača. POTROŠAČi Na plinovod unutar objekta spojeni su : pekarska peć sa plinskim plamenikom Weishaupt. NP 25 sa ugrađenim sigurnosno-zapornim ventilom (SZV-om). prilikom prvog puštanja u rad opremu mora pustiti ovlašteni serviser opreme. Napomena: Sa sigurnosnog ventila na rezervoaru izvesti odzraku vertikalno 2. radnog opsega 04 bara. što se regulira putem ventila na plinskoj .50 mbara. izrađen od čeličnih bešavnih cijevi NO 32 ( 42. Dio plinovoda. odnosno tekućoj fazi.5. ispareni UNP ulazi u regulator II stupnja. SREDNJETLAČNI PLINOVOD Od spremnika i regulacije I i II stupnja nastavlja se srednjetlačni plinovod koji se djelimično vodi podzemno. .5. premaže sa dva sloja temeljne boje i dva sloja žute završne boje.18 bara na izlazni tlak Piz!. koji je snabdjeven sa plinskom rampom sa svom potrebnom mjerno sigurnosnom opremom plinski bojler Veilant . ili isparena plinska faza. a postavljen je na podlogu pijeska debljine 20 cm. Svi fazonski komadi moraju biti zaštićeni na isti način. Regulator će biti namješten na izlazni tlak od Piz = 35 mbara Pri korištenju plina iz spremnika može se koristiti samo plinska faza ili tekuća faza preko isparivača . premažu nanošenjem asfaltnobitumenskog sloja i omotaju PVC trakom u dva suprotno namotana sloja.9 mm) i drugim dijelom kroz objekat. = 0-2 bara. 1. REGULACIJA TLAKA Ispareni UNP iz električnog isparivača (12 kg). Regulacija tlaka i količine plina vrši se na samim plinskim rampama potrošača. Plinovod se zaštićuje od korozije na način da se cijevi očiste čeličnom četkom.

o Prije sklapanja ugovora Izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju. o Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom Izvođač je ( nijeti pismeni zahtjev. snosi punu odgovornost za nastalu štetu. provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala. UGOVARANJ E o U skladu s postojećim zakonskim propisima investitor može na osnovu ovog projekta. koje po 2 ava i obostrano potpisane predaje investitoru. kao ni za djelove koji se troše u radu. prava. normativima i standardima. ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja. o Izvođač je dužan u garantnom roku otkloniti sve nedostatke na postrojenju odnosno njenim djelovima za koje daje garanciju. o Izvođač radova mora uredno voditi montažni dnevnik i montažnu knjigu. Ako investitor to ne ućini. izvođača i projektanta ovim projektom tretiranog postrojenja. o Izvođač daje garanciju za period preciziran ugovorom. 2. Radovi se moraju izvoditi u skladu s postojećim tehničkim propisima. trajne i kvalitetne. a na trošak izvođača. o Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih radova kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja. investitor snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja. dužnosti i obveze investitora. RADOVA o Prije početka radova izvođač je dužan proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju. " GARANCIJ A o Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenja projektiranih parametara postrojenja pod uvjetom da se postrojenje izvede u okviru projektne dokumentacije. nabavu i izradu opreme specificira ne u predračunu. o Ako Izvođač odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti projektanta ili nadzornog organa. o Za ostalu opremu vrijede atesti i garancije proizvođača. investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti nekom drugom ovlaštenom poduzeću. Ukoliko izvođač to ne učini. OPĆI UVJETI Ovi uvjeti reguliraju ispecificiraju: 1.. kakvoće ili funkcionalnosti postrojenja. 4. o Ukoliko Izvođač utvrdi da će uslijed eventualnih grešaka u projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora.4. uz koji prilaže odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se ti 5 . garancija za kakvoću i funkcionalnost postrojenja. trajnost postrojenja te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača. o Izvođač daje garanciju za kvalitet radova. 3. te da ima odgovarajuće reference. izbor. odnosno njegovog nadzornog organa radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti. RADOV I o Izvođač radova dužan je iste izvesti tako da budu funkcionalne. mogućnost transporta te unošenja i montaže opreme većih gabarita. zaključiti ugovor o isporuci i montaži opreme i materijala Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvođačem koji je registriran za izvođenje radova specificiran ih predračunom ovog projeka. o U slućaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji Izvođač je dužan za to ishodit pismenu suglasnost investitora. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ZA PLINSKU STANICU I RAZVODNI PLINOVOD Za radove koji su predmet ove projektne dokumentacijedaje se slijedeći prikaz mjera kontrole kojima se osigurava kvaliteta izvedenih radova. kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune i o tome obavijestiti investitora i projektanta. PRIPREMA > . montažu. lošeg održavanja. o Izvođač je dužan provjeriti da li se radovi mogu izvesti prema projektu. kad je isti revidiran i odobren od nadležnog organa. o Garancija ne vrijedi za djelove postrojenja kod kojih je neispravnost nastupila zbog neispravnosti rukovanja. dužan je o tome izvjestiti investitora da ovaj prekine zapoćete radove.

2 3. IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA o Za izvedenu dokumentaciju dužan je izvođač prilagoditi ugrađenoj opremi. o Na zahtjev investitora izvođač je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme.1. o Radioničku dokumentaciju ukoliko je ista potrebna daje Izvođač radova. o čemu svjedoči žig na tvorničkoj pločici i pisano uvjerenje uz tehničku dokumentaciju. Inspektor izdaje Certifikat za mali spremnik u kojem je sadržana dozvola za rad istog za razdoblje od naredne tri ( 3 ) godine. 2. Nakon uspješnog pregleda. te prije prvog punjenja izvršiti vanjski pregled spremnika zajedno s područnim Inspektorom. o Izvođač je dužan u projekt unijeti sve izmjene i dopune stvarnog stanja nastale tokom radova. o Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja regulacije i probnog pogona snosi investitor. te je izvršeno tvorničko ispitivanje na nepropusnost na 8 ba~a i ispitivanje na čvrstoću hladnim vodenim tlakom od 25 bara. o Kod zaprimanja opreme vrši . o Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme. O tome se obavještava investitor i isporučilac opreme. Spremnik UNP-a kapaciteta 2. izvršenih ispitivanja te balansiranja i reguliranja postrojenja i probnog pogona izvođač daje investitoru ~ahtjev za primopredaju postrojenja.700 litara Spremnik je odobren pod nadzorom Inspekcije posuda pod tlakom Republike Bosne i Hercegovine. TEHNiČKI UVJETI IZVOĐENJA PLINSKE STANICE I RAZVODNOG PLINOVODA 1.05 [bara] ne ispituje 1.srednjetlačni plinovod tabeli: Srednjetlačni plinovod ispituje se na čvrstoću i nepropusnost ovisno o radnom tlaku prikazanom u radni tlak na čvrstoću niskotlačni plinovod do 0. Ispitivanje plinovoda vrši se nakon završene montaže. u 2 primjerka. o Potrebno je strogo pridržavati se uputa za transport i rukovanje opremom koje daje proizvođač. Nakon postavljanja spremnika na mjesto korištenja potrebno je izvršiti prijavu istog područnom uredu inspekcije posuda pod tlakom. NADZOR NAD IZVEDBOM o Investitor je dužan angažirati stručnu osobu za nadgledanje radova. osim ako se popravak može izvršiti i onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu postrojenja. o Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. a troškovi obuke padaju na teret investitora. PREUZIMANJE POSTROJENJA o Nakon dovršene montaže. Razvodni . o Izvođač je dužan prilikom primopredaje urućiti investitoru upute za rukovanje postrojenjem.2 romjera do 150 mm srednjetlačni plinovod do 4 3 [bara] 1. o Garanciju za trajnost i funkcionalnost opreme daje proizvođač.se vizuelna kontrola iste. o Investitor je dužan da u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva satavi komisiju koja će u njegovo ime od izvođača preuzeti postrojenje. ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. O uoćenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje Izvođač i prijevoznik. od kojih jedan treba postaviti na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje postrojenjem. a prije završnog bojanja.OPREMA o U projektirano postrojenje Izvođač je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu. 6 .

ventil.55 2. Ispitivanje se vrši tako da se plinovod napuni vodom. što zajedničkim zapisnikom .1 odgovarajućim čekićem po zavarenom spoju. podigne se tlak na visinu probnog težina plina (zrak=1) relativna 1.4.j 81 640 93 780 sličnim poslovima. Otvoriti ventil za ispust zraka i najviša smjesu plina i zraka ispuštatitemperatura izgaranja: u okolnu s atmosferu nekoliko minuta. Nm3/Nm3 23.15 12. plinske faze kod O°C kg/N m 3 1.7 82. a ako to nije moguće. .965 2. Plinovod se smatra nepropusnim ako poslije 15 minuta. Ispitivanje plinovoda na čvrstoću vrši se hladnim vodenim tlakom.583 3.jn 92 863 120 998 PRVO toplinska vrijednost PUNJENJE 30 kcal/Nm3 22 180 28 900 PLINOVODA čemu se kontrolira sagorijevanje plina plamenom različite jačine. Prvo punjenje plinovoda isparenim UNP-om vrši se nakon izvršenog ispitivanja stehiometrijske potrebe zraka plin još u plinovodu. Za vrijeme obavljanja ovih radova potrebno je najstrože zabraniti pušenje u okolini.5 manometru. 6. 4. procedura je slijedeća: kcal/m3 19 500 na 22 400 1.j/Nm. Poslije otkrivanja greške.atestom potvrđuju izvođač i nadzorni organ. sadržaj slučaj (težinski) % 81.87 31.KEMIJSKA SVOJSTVA kemijska formula C3Ha C4H1o 3.091 tlaka. tlak na kontroinom molekularna težina 44. Nz). Po završetkuvrijednost ako su ispunjeni navedeni uvjeti smatramo plinsku820 gornja toplinska ispitivanja. a pri tome pažljivo pratiti porast tlaka na kg/kg 15. Nm3/kg 12.509 0.9. uz pažljivo praćenje rada svih mjernih uređaja i armatura.5 .124 manometru ostane konstantan. Radnje spomenute u točkama 895 i 4 zrakom 1 925 1 2.097 58. 3. potrebno sadržaj vodika (težinski) je otkriti mjesto propuštanja. 1.8 92. Nakon završetka naprijed navedenih radnog tlaka.6.64 15. najveća brzina izgaranja: 7.0.5 deformacije.3. temperatura paljenja cjelokupne plinske instalacije treba izvršiti tako da se spriječi stvaranje eksplozivne °C 510 430-490 smjese: ispareni UNP . s kisikom cm/sek 450 350-370 volumen plinova izgaranja Nm. . kJ/m3 n 101 instalaciju 134 000 ispravnom. Ispitivanje na propusnost vrši se poslije izjednačenja temperature u trajanju od 30 FIZICKO JED.7. rad sa alatima koja s zrakomrad sa otv9renim plamenom i sl.8 33.2.1 °K 272.3 17. znojenje spojeva i zaptivnih mjesta nakon kuckanja kJ/mJn 426. kod 1 bar kcal/kg 101. tekuće faze kod 15°C kg/lit 0. Kada manometar pokaže pretlak od 0. za izgaranje Lagano otvoriti ventil za ulaz plina u plinovod.42. Za vrijeme ispitivanja na čvrstoću ne smiju se na plinovod u pojaviti pukotine. zatvoriti ulaz plina.5.7 3.3. pri Prvo punjenje ispravnost trošila. istu je specifična težina: potrebno otkloniti i ispitivanje ponoviti. . Ispitivanje plinovoda na propusnost vrši se zrakom ili inetnim plinovima ( COz. kao i opća minuta. cm/sek 32 32 iskre. Ispitivanje uređaja u radu vrši se stavljanjem u pogon svih trošila u trajanju od donja kJ/m. 231.5 ili Wobbeov broj " kJ/m.0 3.2°C vidljive toplina isparavanjacurenje. MJERE PROPAN BUTAN minuta. 3.8°K 3.zrak u plinovodima mreže.0 propusnost dok je inertni 2. Mjesta propuštanja otkrivaju se % 18. kcal/Nm3 24 320 32 010 3.5°C . te počeka 60 minuta.10. Za ugljika da u toku ispitivanja na propusnost dođe do pada tlaka na kontroinom manometru.1 385.8.5 Preporuka granica osoba s iskustvom na takvim gornja eksplozivna je da prvo punjenje plinovoda isparenim UNP-om da izvrši 9.3 tako da se svi zavareni spojevi premažu sapunicom.675 3.j 25.2 bara. temperatura isparavanja kod 1 barradi izjednačenja temperature. 3. s kisikom O°C operacija otpočeti s punjenjem plinovoda do 2850 2850 ponoviti četiri ( 4 ) puta. te potom zatvoriti navedeni O°C 5.5 % 8.

8 .

9 .

10 .

11 .

475 * 2.1.89 = 5.15 [m 3 / h] .475 + 0.9 * 25.293 = 1.2.0.2 19.51 Td°C] 96.120 rJ.6 Pk [bar] 42.1 vol * 1'.38 Qk .kritična točka: 1.P = = 0.293 .51 * 2.4?5 0.6 38 V2 100 * P k 20.84 % C3H8 C4H1o -* o 100 0.7088 = 2 371 n' ~ + V2 0. 100 k 46 77.8 152.371 .* Hd .011 + 0.51 d=~.

w = 3537 * 10-4 * Q * D-2 = 3537 * 10-4 * 478 * 00285-2 = 23751m/ J ' p P Tn * PI vn .15 = 4 ] 1.25+100*~=1. Du= 28.. .gustoća kapljevine UNP-a kod d= 15°C i 1.7x2.013.1 2~~.25 Z = Qvn = 5.028 =1+~ 1.726 0.7262 ' *1.25 0.78 = O.6 mm. r/ s 273 13 .78 = 8 9 [ kg / ] p 0.013.97 Q [ ] v f 1.5 mm.013 bara.013. .lb = 0.76 kr z= 1 + ~ 1- PR ~ 0.538[I~g] . .6 128 TR Ti = O 97 128 0.077 ' G = Qvn = 4.01[m] 3600*ff*W ~3600*ff*15 usvaja se čelična bešavna cijev DN 25 dimenzija 0 33.538 *l03 ' Ih gdje je: p = 0.1 4 * Qv = I 4 * 4.077 273 + 15 78 [m3/h] f= 273 * P+PU *~= 273[ 273 + t 1.726 TR = T = 396.

* = 2.371 * * 1.11625 *l05 .n T.I .

293 1.11492 * 105 [bara] Tlak na izlazu iz plinovoda .protočna količina plina na ulazu u plinovod.P~ = A * Z * L * Wl2 * Pl * Pl * D-l = 0. Pl2 .11625 * 105 Y .11625 *105 * 0.91 =014526*10-5 7.039 pri čemu je: Vmax - najveća dopuštena količina UNP-a.0285-1 = Pl 2_p22 =295*105[Pa]2 14 --- .021 . v = S * VSP .8 40 [Ns/m2] [mj - - duljina k = 0.koeficijent trenja iz dijagrama..08 .= ~ = 538 ~ A = 0. R =3537* Qvn *PI =3537* 4.78*1.P2.476=191 1.srednja visina hrapavosti /nove bešavne cijevi/. D 431 k .d=~=2. gdje je: Qvn = 2 [m3/h] .700 = 2213[Zit] max 100*p*K 100*0. 106rJ = L plinovoda.295 *105) = 1.P1 je manji za 1 % što zadovoljava uvjet da pad tlaka u plinovodu ne prelazi 5 %. na osnovi Re i D/k. 0.293 ' *D ' 78*0285 ' .46 * 2.540*1. = e ' 106* T J dinamički viskozitet.7352 * 2.08 [mm] .476 * 1.832 * lOs? P2 = ~((1. u odnosu na ulazni tlak u plinovod .97 * 20 * 2.021 * 0. P~ = P12 -7.

11 -- Ovjesni pribor sa gumi šelnama Farbanje cjevovoda u žutu boju Isporuka trake za upozorenje i sitni spojni materijal Spajanje potrošača u pekari na plinsku instalaciju Test proba.4 Nabavka i ugradnja protulomnog ventila NO 25 A.00 1.5 Izolacija čeličnih cijevi u zemlji dekorodalom A.-.00 100.----.9 Nabavka i ugrad.. dimenzija ti 33.00 850. komplet sa spojnim priborom) m 20.sa rješenjem Federalnog inspektorata broj Upll ! 11-17-815/03 ! komp/.00 komp/.00 198.00 3200.00 komop/.6 Nabavka i ugradnja plinskih kuglastih ventila NO 25 Nabavka i ugradnja dialektrika MŽ 1" A.00 200.00 198. . - 1.00 2.00 37. Cijena Ukupno A.00 1. komplet sa potrebnom armaturom A.-.00 1.00 1.00 9058.00 850.00 86.00 100.00 20.9 A.00 komop/.2 Isporuka i ugradnja bešavnih čeličnih cijevi sa potrebnim koljenima. 2500.nja regulacionog seta za regulaciju niskog i visokog tlaka ( dvostepena regulacija) . A.00 150.------.PREDMJER I PREDRAČUN RAZVOD PLINA - j.00 50.00 74.00 A. m kom kom 1. ozračivanje i atestna dokumentacija Isporuka i ugradnja proboja kroz zidove (ulazi u objekat prema normama) UKUPNO RAZVOD PLINA u KM: pauša/ m paušal paušal pauša/ kom A.15 15 .00 2. komp/.3 Nabavka i ugradnja električnog isparivača plina kapaciteta 12 kg/h . komplet sa svom armaturom ( regulacionom i sigurnosnom).13 A.400.00 10.00 3.00 1400.00 60. kom p/et sa manometarskom slavinom '.00 1. j.8 Isporuka i ugradnja plinskog manometra ( milibarski ) .10 A. -_o.00 1. Mjere količ.00 1. 1.00 50.7 m3 .00 1.00 30.14 A.00 3.00 50.1 Nabavka i ugradnja ukopanog sprem"nika za ukapljeni naftni plin V12.200.500.00 3.00 50.00 50.00 86.7x2.7 A.00 1. .00 50.00 90.12 A. A.00 150. tvornički broj 17621.00 A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->