P. 1
PLIN-TEHNICKI OPIS

PLIN-TEHNICKI OPIS

|Views: 944|Likes:
Published by Stari_Bistrica_8545

More info:

Published by: Stari_Bistrica_8545 on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

Skladišni dio plinske stanice. Spremnik je opremljen svom potrebnom armaturom koju propisuje DIN 4680. koja se sastoji od jednog ukopanog spremnika UNP-a od 2. a čine je: . Spremnik za propan butan je proizveden 1982 godine. a odmaknutog 4. Potrebno je ugraditi žičanu ogradu prema propisima sa svim potrebnim upozorenjima za neovlašten pristup lokalitetu spremnika.manometar.80 metara prema objektu.. fleksibilnih cijevi atestiranih za UNP. Rješenje Federalnog inspektorata za spremnik tvornički broj 17621 i ventil sigurnosti tvornički broj 698424 je u prilogu projektne dokumentacije. kao i za potrošnju smješteni su pod zaštitnom kapom. godine Federalnog inspektorata termoenergetike . u krugu od 7 metara okošahte okolni prostor je zasut slojem rizle debljine 10 cm. tako da neovlaštene osobe nemaju pristup ventilima Na jednoj od podnica spremnika nalazi se tvornička pločica s otisnutim osnovnim podacima.0 metara od objekta. preko priključnih. a kroz objekt se vodi tako da je oslonjen na nosivu arm. Rješenjem inspektorata o upotrebi posude pod tlakom utvrđena je obaveza naknadnog ispitivanja spremnika uz prisustvo inspektora nakon montaže na terenu. faze. Na spremniku je postavljena čelična šahta sa katancem u kojoj je smještena sva sigurnosna i regulaciona armatura.1. Priključci za punjenje UNP-a. Mali spremnik mora biti odobren i izrađen pod nadzorom Državne inspekcije posuda pod tlakom RBiH. U toku eksploatacije potrebno je taj prostor održavati i onemogućiti rast trave i drugog rastinja. koja ima mogućnost zaključavanja. kako bi se spriječilo neovlašteno prilaženje spremniku. ukopan na dubini od 0. tako da je opjeskaren. izrađen je glavni strojarski projekt plinske stanice UNP-a.7 m3 UNPa i razvodnog srednjetlačnog plinovoda. tvornički broj 17621 sa Rješenjem za upotrebu stabilne posude pod tlakom broj Up/111-17-815/03 od 20. . Adj omogućeno je pražnjenje cjevovoda koja je samo preko plinske faze ili pražnjenje cjevoVj 3 . Izrađen je od materijala klase St 35. Radi uvjeta lokacije spremnika potrebno je izvršiti ograđivanje lokaliteta na kom je ukopan spremnik. . potrebno je izvesti odzraku sa sigurnosnih ventila vertikalno kroz kapu do visine 2. Razvodni srednjetlačni plinovod je izveden od čeličnih bešavnih cijevi. te žigom Inspekcije posuda pod tlakom Republike Bosne i Hercegovine. Nakon montaže spremnika na lokalitetu. a prije punjenja spremnika plinom i puštanja u pogon.2003. debljine prema uvjetima za izgradnju plinovoda.11. ukopan i zagrnut slojem pijeska i slojem zemlje do nivoa okolnog terena.2. ležeće izvedbe duljine 2.5 m od kote terena. Spremnik je postavljen na armirano-betonskim temeljima. te ohoianJemelinom i završnom bojom i zaštićen biverplastom radi ukopavanja. a isti se mora svake tri (3) godine ponovno ispitati hladnim vodenim tlakom na 25 bara.1.ventil za kontrolu maksimalne razine napunjenosti (80 %) .25 metara. LOKACIJA Za potrebe pekarske peći i plinskog bojiera u objektu pekara «Piccolo» u Žepču. a promjera 1. kontinuirani pokazivač razine UNP-a. .betonsku konstrukciju poda objekta.ventil za punjenje. SPREMNIK ZA SKLADiŠTENJE UNP-a Za skladištenje ukapljenog naftnog plina koristiti će se jedan mali spremnik kapaciteta 2700 litara ili punjenja 1162 kg UNP-a. I Ukapljeni naftni plin se izuzima iz spremnika preko ventila za pražnjenje p pražnjenje tekuće Jentila .ventil za pražnjenje plinske i tekuće faze UNP-a. . zajedno s ugrađenom armaturom. Spremnik je valjkaste. Radi sprečavanja širenja eventualnog požara. 1. koji se sastoji od jednog spremnika od 2.sigurnosni ventil. Pri postavljanju plinovoda voditi računa o tehničkim uvjetima montaže i sigurnosnim udaljenostima plinovoda od električnih i instalacija vodovoda.7 m3 ukopanog iza objekta.50 metara. TEHNiČKI OPIS 1. Spremnik je s vanjske strane antikorozivno zaštićen. tečnih energenata i plina.

premažu nanošenjem asfaltnobitumenskog sloja i omotaju PVC trakom u dva suprotno namotana sloja. Regulator će biti namješten tako da mu je izlazni tlak PizL = 1. izrađen od čeličnih bešavnih cijevi NO 32 ( 42. dubina ukapanja 800 mm od vrha cijevi. U svemu ostalom pridržavati se grafičke dokumentacije. 1. Na ulazu plinovoda u objekat postavljena je dielektrična izolirajuća prirubnica. Napomena: Sa sigurnosnog ventila na rezervoaru izvesti odzraku vertikalno 2. gdje se vrši regulacija tlaka od Pul = 2 . Nakon regulacije I stupnja. . uz provjeru svih radnih parametara i davanje atesta za ugrađenu opremu. SREDNJETLAČNI PLINOVOD Od spremnika i regulacije I i II stupnja nastavlja se srednjetlačni plinovod koji se djelimično vodi podzemno. U neposrednoj blizini regulatora postavlja se manometar s manometarskom slavinom.9 mm) i drugim dijelom kroz objekat. koji je takođe snabdjeven sa plinskom rampom j svom potrebnom mjerno sigurnosnom opremom. NO 15. radnog opsega 04 bara. Plinovod unutar objekta do potrošača. osim ako su izrađeni od materijala koji ne treba zaštitu. vodi se po betonskoj ploči uz sami zid objekta. 1. odnosno tekućoj fazi. što se regulira putem ventila na plinskoj .4 x2. NP 25 sa ugrađenim sigurnosno-zapornim ventilom (SZV-om). ili isparena plinska faza. premaže sa dva sloja temeljne boje i dva sloja žute završne boje. 1. Plinovod se vodi podzemno. plinovod je udaljen od svih elektro potrošača i elektro kablova na dovoljnoj udaljenosti u skladu sa tehničkim propisima. kojim se UNP vodi do potrošača u objektu. koji je nadzemne izvedbe zaštićuje se od korozije na način da se očisti čeličnom četkom.50 metara od nivoa terena. prilikom prvog puštanja u rad opremu mora pustiti ovlašteni serviser opreme. gdje se vrši regulacija tlaka od Pul =0.5. Plinovod se zaštićuje od korozije na način da se cijevi očiste čeličnom četkom. POTROŠAČi Na plinovod unutar objekta spojeni su : pekarska peć sa plinskim plamenikom Weishaupt.50 mbara. Položaj od zrake mora biti takav da bude u skladu sa zonama opasnosti oko rezervoara. a postavljen je na podlogu pijeska debljine 20 cm. odvodi se u regulator tlaka I stupnja. učvršćen adekvatnim obujmicama . Svi fazonski komadi moraju biti zaštićeni na isti način.5 bara na izlazni tlak PizL=30 . REGULACIJA TLAKA Ispareni UNP iz električnog isparivača (12 kg). te 20 cm iznad vrha cijevi.4.5. Regulator će biti namješten na izlazni tlak od Piz = 35 mbara Pri korištenju plina iz spremnika može se koristiti samo plinska faza ili tekuća faza preko isparivača .2 bara. = 0-2 bara.18 bara na izlazni tlak Piz!. Dio plinovoda. Srednjetlačni plinovod je izrađen od čeličnih bešavnih cijevi ND 32. koji je snabdjeven sa plinskom rampom sa svom potrebnom mjerno sigurnosnom opremom plinski bojler Veilant . Regulacija tlaka i količine plina vrši se na samim plinskim rampama potrošača.5 . ispareni UNP ulazi u regulator II stupnja.preko električnog isparivača i adekvatne regulacione grupe vezana na srednje tlačni plinovod.

2. Ukoliko izvođač to ne učini. Ako investitor to ne ućini. zaključiti ugovor o isporuci i montaži opreme i materijala Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvođačem koji je registriran za izvođenje radova specificiran ih predračunom ovog projeka. o Ako Izvođač odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti projektanta ili nadzornog organa. provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala. dužan je o tome izvjestiti investitora da ovaj prekine zapoćete radove. " GARANCIJ A o Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenja projektiranih parametara postrojenja pod uvjetom da se postrojenje izvede u okviru projektne dokumentacije. UGOVARANJ E o U skladu s postojećim zakonskim propisima investitor može na osnovu ovog projekta. prava. a na trošak izvođača. trajne i kvalitetne. lošeg održavanja. o Za ostalu opremu vrijede atesti i garancije proizvođača. kao ni za djelove koji se troše u radu. nabavu i izradu opreme specificira ne u predračunu. Radovi se moraju izvoditi u skladu s postojećim tehničkim propisima. odnosno njegovog nadzornog organa radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti. izvođača i projektanta ovim projektom tretiranog postrojenja. o Izvođač daje garanciju za kvalitet radova. 4.4. trajnost postrojenja te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača. investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti nekom drugom ovlaštenom poduzeću. o Garancija ne vrijedi za djelove postrojenja kod kojih je neispravnost nastupila zbog neispravnosti rukovanja. normativima i standardima. o Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih radova kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja. garancija za kakvoću i funkcionalnost postrojenja. o U slućaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji Izvođač je dužan za to ishodit pismenu suglasnost investitora. kakvoće ili funkcionalnosti postrojenja. o Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom Izvođač je ( nijeti pismeni zahtjev. o Izvođač je dužan u garantnom roku otkloniti sve nedostatke na postrojenju odnosno njenim djelovima za koje daje garanciju. te da ima odgovarajuće reference. kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune i o tome obavijestiti investitora i projektanta. kad je isti revidiran i odobren od nadležnog organa. o Izvođač radova mora uredno voditi montažni dnevnik i montažnu knjigu. koje po 2 ava i obostrano potpisane predaje investitoru. snosi punu odgovornost za nastalu štetu. RADOVA o Prije početka radova izvođač je dužan proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju. mogućnost transporta te unošenja i montaže opreme većih gabarita. o Ukoliko Izvođač utvrdi da će uslijed eventualnih grešaka u projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora. dužnosti i obveze investitora. investitor snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja. RADOV I o Izvođač radova dužan je iste izvesti tako da budu funkcionalne. izbor. 3. OPĆI UVJETI Ovi uvjeti reguliraju ispecificiraju: 1. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ZA PLINSKU STANICU I RAZVODNI PLINOVOD Za radove koji su predmet ove projektne dokumentacijedaje se slijedeći prikaz mjera kontrole kojima se osigurava kvaliteta izvedenih radova.. uz koji prilaže odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se ti 5 . ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja. montažu. o Prije sklapanja ugovora Izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju. o Izvođač je dužan provjeriti da li se radovi mogu izvesti prema projektu. o Izvođač daje garanciju za period preciziran ugovorom. PRIPREMA > .

od kojih jedan treba postaviti na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje postrojenjem.OPREMA o U projektirano postrojenje Izvođač je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu. o čemu svjedoči žig na tvorničkoj pločici i pisano uvjerenje uz tehničku dokumentaciju. 6 . ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. Nakon postavljanja spremnika na mjesto korištenja potrebno je izvršiti prijavu istog područnom uredu inspekcije posuda pod tlakom. O uoćenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje Izvođač i prijevoznik.1. o Radioničku dokumentaciju ukoliko je ista potrebna daje Izvođač radova. Ispitivanje plinovoda vrši se nakon završene montaže. o Izvođač je dužan u projekt unijeti sve izmjene i dopune stvarnog stanja nastale tokom radova. PREUZIMANJE POSTROJENJA o Nakon dovršene montaže. o Izvođač je dužan prilikom primopredaje urućiti investitoru upute za rukovanje postrojenjem.srednjetlačni plinovod tabeli: Srednjetlačni plinovod ispituje se na čvrstoću i nepropusnost ovisno o radnom tlaku prikazanom u radni tlak na čvrstoću niskotlačni plinovod do 0. a prije završnog bojanja. IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA o Za izvedenu dokumentaciju dužan je izvođač prilagoditi ugrađenoj opremi. o Potrebno je strogo pridržavati se uputa za transport i rukovanje opremom koje daje proizvođač. Razvodni .2 3. o Investitor je dužan da u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva satavi komisiju koja će u njegovo ime od izvođača preuzeti postrojenje.05 [bara] ne ispituje 1.700 litara Spremnik je odobren pod nadzorom Inspekcije posuda pod tlakom Republike Bosne i Hercegovine. o Na zahtjev investitora izvođač je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme. o Garanciju za trajnost i funkcionalnost opreme daje proizvođač. u 2 primjerka. Nakon uspješnog pregleda. NADZOR NAD IZVEDBOM o Investitor je dužan angažirati stručnu osobu za nadgledanje radova. osim ako se popravak može izvršiti i onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu postrojenja. Spremnik UNP-a kapaciteta 2. o Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme. Inspektor izdaje Certifikat za mali spremnik u kojem je sadržana dozvola za rad istog za razdoblje od naredne tri ( 3 ) godine. O tome se obavještava investitor i isporučilac opreme. TEHNiČKI UVJETI IZVOĐENJA PLINSKE STANICE I RAZVODNOG PLINOVODA 1. 2. o Kod zaprimanja opreme vrši . te prije prvog punjenja izvršiti vanjski pregled spremnika zajedno s područnim Inspektorom.2 romjera do 150 mm srednjetlačni plinovod do 4 3 [bara] 1. o Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. o Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja regulacije i probnog pogona snosi investitor. izvršenih ispitivanja te balansiranja i reguliranja postrojenja i probnog pogona izvođač daje investitoru ~ahtjev za primopredaju postrojenja. a troškovi obuke padaju na teret investitora. te je izvršeno tvorničko ispitivanje na nepropusnost na 8 ba~a i ispitivanje na čvrstoću hladnim vodenim tlakom od 25 bara.se vizuelna kontrola iste.

a pri tome pažljivo pratiti porast tlaka na kg/kg 15. a ako to nije moguće. Mjesta propuštanja otkrivaju se % 18.9. ventil. Kada manometar pokaže pretlak od 0. uz pažljivo praćenje rada svih mjernih uređaja i armatura. sadržaj slučaj (težinski) % 81. 3.509 0. 4. Za vrijeme obavljanja ovih radova potrebno je najstrože zabraniti pušenje u okolini. 3. tekuće faze kod 15°C kg/lit 0.j/Nm. Prvo punjenje plinovoda isparenim UNP-om vrši se nakon izvršenog ispitivanja stehiometrijske potrebe zraka plin još u plinovodu. za izgaranje Lagano otvoriti ventil za ulaz plina u plinovod.5 ili Wobbeov broj " kJ/m.3.7. Po završetkuvrijednost ako su ispunjeni navedeni uvjeti smatramo plinsku820 gornja toplinska ispitivanja. zatvoriti ulaz plina.124 manometru ostane konstantan.87 31.atestom potvrđuju izvođač i nadzorni organ. Za vrijeme ispitivanja na čvrstoću ne smiju se na plinovod u pojaviti pukotine.2.3 17.8 92. temperatura paljenja cjelokupne plinske instalacije treba izvršiti tako da se spriječi stvaranje eksplozivne °C 510 430-490 smjese: ispareni UNP . rad sa alatima koja s zrakomrad sa otv9renim plamenom i sl.0.3. kao i opća minuta. te potom zatvoriti navedeni O°C 5. Ispitivanje se vrši tako da se plinovod napuni vodom. kcal/Nm3 24 320 32 010 3.5 manometru. Poslije otkrivanja greške.j 81 640 93 780 sličnim poslovima. Nm3/Nm3 23.7 82.675 3. s kisikom O°C operacija otpočeti s punjenjem plinovoda do 2850 2850 ponoviti četiri ( 4 ) puta.1 385. Ispitivanje plinovoda na čvrstoću vrši se hladnim vodenim tlakom.4.5 .64 15. . procedura je slijedeća: kcal/m3 19 500 na 22 400 1. . pri Prvo punjenje ispravnost trošila.091 tlaka. 3.3 tako da se svi zavareni spojevi premažu sapunicom. te počeka 60 minuta. Za ugljika da u toku ispitivanja na propusnost dođe do pada tlaka na kontroinom manometru.8°K 3. Radnje spomenute u točkama 895 i 4 zrakom 1 925 1 2.8.zrak u plinovodima mreže. plinske faze kod O°C kg/N m 3 1.0 propusnost dok je inertni 2.10. što zajedničkim zapisnikom . MJERE PROPAN BUTAN minuta. s kisikom cm/sek 450 350-370 volumen plinova izgaranja Nm. znojenje spojeva i zaptivnih mjesta nakon kuckanja kJ/mJn 426. . Otvoriti ventil za ispust zraka i najviša smjesu plina i zraka ispuštatitemperatura izgaranja: u okolnu s atmosferu nekoliko minuta. potrebno sadržaj vodika (težinski) je otkriti mjesto propuštanja.KEMIJSKA SVOJSTVA kemijska formula C3Ha C4H1o 3.55 2.5 deformacije.5 % 8.15 12.2°C vidljive toplina isparavanjacurenje.5 Preporuka granica osoba s iskustvom na takvim gornja eksplozivna je da prvo punjenje plinovoda isparenim UNP-om da izvrši 9. Plinovod se smatra nepropusnim ako poslije 15 minuta.8 33. Ispitivanje uređaja u radu vrši se stavljanjem u pogon svih trošila u trajanju od donja kJ/m.5°C .6. kod 1 bar kcal/kg 101. Nm3/kg 12. cm/sek 32 32 iskre.42. tlak na kontroinom molekularna težina 44. istu je specifična težina: potrebno otkloniti i ispitivanje ponoviti. najveća brzina izgaranja: 7.2 bara.583 3. kJ/m3 n 101 instalaciju 134 000 ispravnom. 1.1 odgovarajućim čekićem po zavarenom spoju. podigne se tlak na visinu probnog težina plina (zrak=1) relativna 1. 6.1 °K 272. Nz). Nakon završetka naprijed navedenih radnog tlaka.097 58.jn 92 863 120 998 PRVO toplinska vrijednost PUNJENJE 30 kcal/Nm3 22 180 28 900 PLINOVODA čemu se kontrolira sagorijevanje plina plamenom različite jačine. temperatura isparavanja kod 1 barradi izjednačenja temperature.0 3.965 2.5.j 25. 231.7 3. Ispitivanje na propusnost vrši se poslije izjednačenja temperature u trajanju od 30 FIZICKO JED. Ispitivanje plinovoda na propusnost vrši se zrakom ili inetnim plinovima ( COz.

8 .

9 .

10 .

11 .

15 [m 3 / h] .6 Pk [bar] 42.293 = 1. 100 k 46 77.4?5 0.51 * 2.38 Qk .011 + 0.120 rJ.6 38 V2 100 * P k 20.2.1 vol * 1'.89 = 5.371 .1.kritična točka: 1.* Hd .P = = 0.293 .84 % C3H8 C4H1o -* o 100 0.2 19.475 + 0.8 152.7088 = 2 371 n' ~ + V2 0.9 * 25.475 * 2.0.51 d=~.51 Td°C] 96.

. Du= 28.726 0.077 ' G = Qvn = 4.78 = O.01[m] 3600*ff*W ~3600*ff*15 usvaja se čelična bešavna cijev DN 25 dimenzija 0 33.25 Z = Qvn = 5.gustoća kapljevine UNP-a kod d= 15°C i 1.15 = 4 ] 1.25 0.6 mm. r/ s 273 13 .lb = 0.7262 ' *1.78 = 8 9 [ kg / ] p 0.077 273 + 15 78 [m3/h] f= 273 * P+PU *~= 273[ 273 + t 1. .013 bara.25+100*~=1.1 4 * Qv = I 4 * 4.7x2.028 =1+~ 1.538 *l03 ' Ih gdje je: p = 0.013.1 2~~.76 kr z= 1 + ~ 1- PR ~ 0.6 128 TR Ti = O 97 128 0.5 mm. w = 3537 * 10-4 * Q * D-2 = 3537 * 10-4 * 478 * 00285-2 = 23751m/ J ' p P Tn * PI vn . . .013.013.726 TR = T = 396.538[I~g] .97 Q [ ] v f 1.

n T.371 * * 1.I . * = 2.11625 *l05 .

0.7352 * 2. na osnovi Re i D/k..832 * lOs? P2 = ~((1.08 [mm] . gdje je: Qvn = 2 [m3/h] .476=191 1. D 431 k .P1 je manji za 1 % što zadovoljava uvjet da pad tlaka u plinovodu ne prelazi 5 %.d=~=2. = e ' 106* T J dinamički viskozitet. R =3537* Qvn *PI =3537* 4.021 * 0.78*1.540*1.293 1.97 * 20 * 2. v = S * VSP .46 * 2.039 pri čemu je: Vmax - najveća dopuštena količina UNP-a.8 40 [Ns/m2] [mj - - duljina k = 0.11492 * 105 [bara] Tlak na izlazu iz plinovoda .91 =014526*10-5 7.295 *105) = 1.= ~ = 538 ~ A = 0. P~ = P12 -7. u odnosu na ulazni tlak u plinovod .11625 * 105 Y .P~ = A * Z * L * Wl2 * Pl * Pl * D-l = 0.0285-1 = Pl 2_p22 =295*105[Pa]2 14 --- .P2.476 * 1.koeficijent trenja iz dijagrama.protočna količina plina na ulazu u plinovod.srednja visina hrapavosti /nove bešavne cijevi/.700 = 2213[Zit] max 100*p*K 100*0. 106rJ = L plinovoda.293 ' *D ' 78*0285 ' .021 . Pl2 .11625 *105 * 0.08 .

00 90. Cijena Ukupno A. A.-.7x2. A.00 1400.6 Nabavka i ugradnja plinskih kuglastih ventila NO 25 Nabavka i ugradnja dialektrika MŽ 1" A.00 2.00 100. komplet sa spojnim priborom) m 20.1 Nabavka i ugradnja ukopanog sprem"nika za ukapljeni naftni plin V12.2 Isporuka i ugradnja bešavnih čeličnih cijevi sa potrebnim koljenima.15 15 .00 1.00 9058.00 50.00 1.00 198.00 komp/.00 3.00 30.00 1.PREDMJER I PREDRAČUN RAZVOD PLINA - j.00 200. m kom kom 1.400.00 20.------. .00 50.00 150. kom p/et sa manometarskom slavinom '.00 A.00 37.00 komop/. ozračivanje i atestna dokumentacija Isporuka i ugradnja proboja kroz zidove (ulazi u objekat prema normama) UKUPNO RAZVOD PLINA u KM: pauša/ m paušal paušal pauša/ kom A. .8 Isporuka i ugradnja plinskog manometra ( milibarski ) . -_o.00 50.13 A.00 74. 2500.11 -- Ovjesni pribor sa gumi šelnama Farbanje cjevovoda u žutu boju Isporuka trake za upozorenje i sitni spojni materijal Spajanje potrošača u pekari na plinsku instalaciju Test proba.00 86.00 100. Mjere količ.00 86.9 A.10 A.5 Izolacija čeličnih cijevi u zemlji dekorodalom A.200.00 3200.nja regulacionog seta za regulaciju niskog i visokog tlaka ( dvostepena regulacija) ..00 komop/.3 Nabavka i ugradnja električnog isparivača plina kapaciteta 12 kg/h . komplet sa potrebnom armaturom A.00 50.00 1. komp/.00 1.00 3.9 Nabavka i ugrad.sa rješenjem Federalnog inspektorata broj Upll ! 11-17-815/03 ! komp/.00 150.14 A.00 10. j.00 60.500.00 1.12 A.00 850.00 3.00 850.----.00 1. tvornički broj 17621.00 A.7 A.00 1. dimenzija ti 33. - 1.4 Nabavka i ugradnja protulomnog ventila NO 25 A.-.00 50.00 50. komplet sa svom armaturom ( regulacionom i sigurnosnom).00 2.00 1.7 m3 .00 198. 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->