P. 1
menica

menica

|Views: 682|Likes:
Published by Nataly Nikolin

More info:

Published by: Nataly Nikolin on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2012

pdf

text

original

Prof.dr.

Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo

seminarski rad:

Menica

studentkinja Nataša Nikolin

1

Prof.dr. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo

1. 1. Postanak, uloga i razvoj menice
Menica se pojavila tek u srednjem veku kada dolazi do razvoja robnog prometa naprednih trgovačkih gradova, posebno u Italiji. Tada sa razvojem Đenove, Firence, Venecije i drugih gradova u Sredozemlju (XII. i XIII. vek), menica postaje sredstvo razmene novca i po tome je ona i dobila ime (italijanski lettera di cambio, potiče od reči cambiare, što znači:menjati). Kasnije se menica, kao sredstvo razmene - pretvorila u sredstvo plaćanja, a kasnije, ona postaje i kreditno sredstvo. To je slučaj, kad kupac nije u mogućnosti da odmah plati nabavljenu robu već bi ispunio prodavcu menicu koja bi dospevala kroz određeni broj meseci. Na ovaj način, kupac je odlagao plaćanje, tj.dobijao je višemesečni kredit.Svakako, da je sa razvojem trgovine, došlo do i promene uloge menice, pretvorila i u sredstvo za odlaganje plaćanja (u vidu kredita). Kasnije je menično pismo izgubilo svaku vezu sa osnovnim poslom i menica je ustvari postala apstraktnom hartijom od vrednosti, kod koje se nije mogla utvrditi veza sa osnovnim pravnim poslom. Menica je tokom razvoja menjala i formu tako u početku, morala je da bude ispisana jednim rukopisom i istim mastilom, a kasnije je uspela da obezbedi veću cirkulaciju usvajanjem tzv. teorije propuštanja, što je usavremenom meničnom pravu dovelo i do izdavanja tzv. "blanko menice" gde je za stvaranje menične obaveze dovoljno da je na menicu stavljen potpis dužnika, a da docnije, zakoniti imalac sam popuni preostale neophodne menične elemente. Savremena menica predstavlja hartiju od vrednosti koja je sastavljena u zakonskoj i propisanoj formi, gde se njen izdavalac obavezuje da određenom licu ili po njegovoj naredbi, pa čak i da sam (sopstvena menica), isplati označenu sumu novca ili će tu sumu da isplati licu na koje izdavalac menicu vuče (trasirana menica) i to u određenom mestu i u određeno vreme. Iz toga proizilazi, da meničnu sumu može da isplati ili sam izdavalac menice ili neko treće lice (trasat).

2. Uloga menice

2

podrazumeva se takva vrsta menice kod koje njen izdavalac (trasant) daje nalog drugom licu (trasatu) da u vreme doseplosti menice isplati trećem licu (remitentu-korisniku) ili po naredbi tog trećeg lica novčanu svotu koja je označena u menici. Ako prodavac i kupac ugovore plaćanje menicom. prodavac može u sudskom vodi po posebnim pravilima za menične ugovoreni iznos.dr. što znači "vući" i zato se ona naziva i trata menicom. Ona je sredstvo plaćanja. Pod trasiranom menicom ili vučenom menicom. Ista je dobila naziv od latinske reči trahere. podrazumeva se takva vrsta menice kod koje njen izdavalac obećava (obavezuje se) da će u vreme dospelosti isplatiti trećem licu remitentu-korisniku ili po naredbi tog trećeg lica označenu novčanu svotu u meničnoj ispravi. Pod sopstvenom (solo) menicom. prodavac kreditra kupca. Vrste menice Postoje dve vrste menica: 1) trasirana i 2) stopstvena menica. da naplati sredsvo obezbedjenja plaćanja. razlikujemo tri vrste: trasiranu menicu po sopstvenoj naredbi. 3 . U slučaju da plate po menici. kupac izdaje menicu sa rokom dospeća na dan kada je dogovoreno da kupovna cena bude plaćena. sredstvo obezbedjenja plaćanja i sredstvo kredita.Prof. Menica je istovremeno i banka ili kupac ne postupku koji se sporove. Kada kupac i prodavac dogovore odloženo plaćanje. Prodavac podnosi menicu kupčevoj banci kako bi utvrdio da li ona pristaje da isplati menicu. Kod trasirane menice. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo U savremenom prometu. kupac izdaje menicu na iznas kupovne cene u kojoj označava prodavca kao korisnika. Menica često ima ulogu kreditnog sredstva. prodavac moze biti siguran da će naplatiti kupovnu cenu kada isporuči robu kupci. pa i nema naloga trećem licu za isplatu menične svote. a svoju poslovnu banku kao lice koje treba da plati po menici.Funkciju sredstva plaćanja menica ima naročito u medjunarodnom prometu. Za vreme dok čeka da menica dospe za plaćenje. Kod sopstvene. Ukoliko banka prihvati tu obavezu potvrdom na samoj menici. menica ima trojaku ulogu. već postoji sopstveno obavezivanje izdavaoca menice. 3. solo menice trasat ne postoji.

Poslovna menica. U zapadnim državama. Podela menica u vezi sa formom menične isprave. Potpuna ili puna menica je ona menica koja već u momentu njenog izdavanja sadrži sve bitne menične elemente koji su predviđeni zakonom. Trasirana sopstvena menica odlikuje se time što trasant (izdavalac) menice označava samoga sebe kao trasata (isplatioca menične svote).po pravilu. kod drugih ugovora u prometu robe i usluga.dr. Finansijska menica se pojavljuje radi obezbeđenja potraživanja od strane poverioca. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo redovnu trasiranu menicu (o kojoj je bilo napred reči) trasiranu sopstvenu menicu. odnosno izdaje menicu u sopstvenu korist. a pri tome može sadržati i neke nebitne menične elemente. Trasirana menica po sopstvenoj naredbi. pa se sa toga aspekta može izvršiti podela menica na: pune ili potpune i blanko ili bjanko menice. kod mnogih ugovora u robnom i platnom prometu. karakteristična je po tome što izdavalac menice određuje samog sebe kao korisnika (remitenta) menice. ona se često koristi radi boljeg korišćenja bančinih sredstava pa jedna bančina jedinica u nekom mestu vuče ovu menicu u drugu bančinu jedinicu (u drugom ili čak u istom mestu). Robna menica se vrlo često koristi kod ugovora o prodaji robe i pomoću iste prodavac kreditira kupca. Podela menice s obzirom na poslove kod kojih se primenjuje i na njenu ulogu u tim poslovima na: robnu poslovnu finansijsku menicu.Prof. 4 . ima istu ulogu kao i robna menica ali se primenjuje.

godine usvojena je Konvencija UN o međunarodnoj trasiranoj i međunarodnoj sopstvenoj menici. .da svoja nacionalna zakonodavstva usklade sa ovom Konvencijom. na osnovu koje su zemlje (koje su ovu konvenciju prihvatile) obavezale . godine u Ženevi su usvojene tri međunarodne konvencije: Konvencija o jednoobraznom meničnom pravu. Izvori meničnog prava Kao i kod ostalih izvora prava. 1930. Sve ove tri konvencije ratifikovao je veći broj država ali to nije dovelo do punog ujednačavanja meničnog prava jer ih. Međutim. odnosno ženevskih konvencija o menici. veku do unifikacije (izjednačavanja) i jednoobraznosti meničnih prava.dr. a koji je uradjen na osnovu Jednoobraznog meničnog zakona. recimo.Veća upotreba menice u međunarodnom robnom prometu i prometu usluga. Međunarodni izvori meničnog prava. tako i kod izvora meničnog prava razlikujemo: međunarodne nacionalne (autonomne) izvore meničnog prava. tek 1988. 5 . godine (sa izmenama i dopunama u više navrata).Prof. Konvencija za regulisanje izvesnih sukoba zakona u materiji meničhog prava i Konvencija o pitanjima taksa u materiji menice. dovela je još u XIX. 4. . Društvo naroda i Međunarodne trgovinske komore. godine pripremila je Konvenciju sa jednoobraznim pravilima za posebnu trgovačku hartiju od vrednosti koja bi bila od značaja samo u međunarodnim plaćanjima. Komisija UN za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) 1971.U našoj zemlji se sada primenjuje Zakon o menici iz 1946. nije prihvatila SAD. Autonomni (nacionalni) izvori meničnog prava. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Blanko (bjanko) menica se karakteriše time što njen izdavalac u momentu izdavanja popunjava samo neke bitne menične elemente (često stavljajući samo svoj potpis) i na taj način ovlašćuje budućeg imaoca menice da on popuni ostale bitne menične elemente. pre nego što menicu bude koristio protiv meničnog dužnika.

U pravnoj teoriji. Donošenjem ženevskih konvencija. a to isto radi i svaki indosant kad prenosi menicu. Zakon o finansijskom poslovanju i Zakon o tržištu novca i tržištu kapitala. germanska i anglosaksonska. U tom pogledu. Uredba o zameni protesta dostavljanjem prepisa menice i čeka. Pravilnik o protestnim registrima i dr. možemo još ubrojati i Zakon o hartijama od vrednosti. U modernoj pravnoj teoriji o prirodi menice. ono shvatanje po kojem kod menice postoji jednostrana izjava volje trasanta -izdavaoca menice. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo U izvore našeg meničnog prava. razlike između germanske i mediteranske škole su znatno otklonjene. Teorija delegacije zastupa gledište. da trasant obećava remitentu i kasnijim imaocima menice da će on isplatiti meničnu svotu ukoliko to ne učini trasat. Kod teorije jednostranog akta došlo je do nekih razlikovanja i neslaganja po pitanju od kojeg trenutka jednostrana izjava proizvodi pravno dejstvo. da menica predstavlja pravni akt sa nekim osobenostima. Teorija stipulacije polazi od toga. 2) ugovor o mandatu između trasanta i trasata i 3) cesija potraživanja indosanta i indosatara. 5.dr. još i niz uredbi i pravilnika kojima se dopunjuje zakonska regulativa. 6 .Pravna priroda menice U starijoj meničnoj teoriji. pa se i javljaju dve teorje: teorija emisije i teorija kreacije. da prilikom izdavanja menice trasant delegira remitenta. Neki pravni pisci smatraju. Renault smatraju da kod menice postoje tri ugovora: 1) prethodni ugovor između trasanta i remitenta. mogu se razlikovati dve teorije: teorija jednostranog akta i teorija kombinacije jednostranog akta i ugovora. postoji više različitih gledišta. postoje tri škole o pravnoj prirodi menice: mediteranska. kao na primer.Prof. Zakon o obligacionim odnosima. Tako po ugovornoj teoriji koju posebno predstavljaju Lyon Caen. korisniku svog dužnika (trasata). najviše je prihvaćeno.

-U pravima kontinentalnih država. 5. -Menica je apstraktna hartija od vrednosti i ona nije u vezi sa pravnim poslom. tako da na punovažnost menice ne utiče da li se ona još nalazi u rukama izdavaoca ili je nju ovaj pustio u promet. odnosno kad je menicu predao korisniku-remitentu. -Menica predstavlja obligaciono-pravnu hartiju od vrednosti jer su prava koja su u njoj sadržana po svojoj pravnoj prirodi obligaciona. su naročito brojni u Italiji. menica kao hartija od vrednosti može glasiti samo na određenu sumu novca.Prof. Nemačkoj i Francuskoj. tj. menična obaveza nastaje od onog momenta kad izdavalac menice stavi svoj potpis na meničnu ispravu.dr. Prema emisionoj teoriji. iz nje se ne može utvrditi osnov iz kojeg posla je menica nastala. može osloboditi od menične obaveze samo ako dokaže da je imalac menice prilikom pribavljanja iste postupao nesavesno i nezakonito. Ako ne postoji menična pismena isprava ne može doći do nastanka. "indiferentna menica" jer se izdavalac menice istovremeno pojavljuje i kao poverilac i kao dužnik. hartiju od vrednosti. menična obaveza po menici nastaje tek od onog momenta kad je izdavalac menice istu pustio u promet. u anglosaksonskim državama može da glasi i na određenu količinu zamenljivih stvari ili na izvršenje određene činidbe. 1584 gde u takvom slučaju postoji tzv. prenošenja odnosno ostvarivanja prava koja su u menici sadržana. nego i prema poveriocu. tako da nedostatak nekog njenog bitnog meničnog elementa povlači i njenu nevažnost. Osobine menice -Menica predstavlja uvek hartiju od vrednosti. -Menične obaveze su posebno stroge i to ne samo prema dužniku. -Menica predstavlja strogo formalnu ispravu. Od tada se dužnik. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Po kreacionoj teoriji. što bliže znači da je u njoj sadržano pravo potraživanja prema dužniku. Pristalice ove teorije. 7 .

3) načelo fiksne menične obaveze. Dakle. instrumentalnih svedoka preuzimaju menične obaveze. pravo iz hartije od vrednosti ne može da ostvari i ne može da se isto pravo prenese. ali mora imati sve elemente u momentu prezentiranja na isplatu. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo -Menica je prezentacioni papir jer se isti mora prezentirati – podnetidužniku. 4) načelo menične strogosti.Ovo načelo označava da se bez hartije od vrednosti. U poslednje vreme. data je mogućnost i nepismenim i slepim licima. Menična načela Osnovna menična načela su: 1) načelo pismenosti (formalnosti) menice. Načelo pismensti (formalnosti).Prof. 5) načelo menične solidarnosti. -Obavezu dužnika obuhvata samo ono što je u meničnoj ispravi naznačeno. kao i licima sa drugim nedostacima da putem tzv. 8 . tj. ovo načelo je donekle ublaženo usvajanjem teorije omisije (propuštanja). Stranke ne mogu svojom voljom menjati ili izostavljati bitne menične elemente. 2) načelo inkorporacije. 6. 6) načelo samostalnosti menične obaveze i 7) načelo neposrednosti menice. Jedino blanko menica ne mora imati sve elemente u momentu izdavanja. 2) Načelo inkorporacije . odnosno mogućnošću izdavanja blanko menice. sve što nije u meničnoj isparvi navedeno ne bi obavezivalo dužnika.Ovo načelo označava da menica mora da bude sastavljena u tačno predviđenoj pismenoj formi i da sadrži sve one elemente koje zakon zahteva. ne može se tražiti neka druga obaveza. tako da raspored meničnih klauzula mora biti u propisanoj formi. 3) Načelo fiksne menične obaveze. .dr.Osim toga.Ovo načelo predviđa da se po osnovu menice može zahtevati samo što je naznačeno u menici. .

iako ih ima više solidano odgovaraju sa drugim dužnicima u pogledu menične svote. 5) Načelo menične solidarnosti. 3) ime lica koje treba da plati menicu (trasata). ukoliko se ne pridržava menične strogosti. lica koje je izdalo menicu. . ako ne plati meničnu svotu prvi menični dužnik. 6) Načelo samostalnosti menične obaveze. 7) Načelo neposrednosti menice. 7) mesto izdavanja menice i 8) potpis trasanta. Menica se najčešće. 4) označen je dospelosti menice. Naznačenje da je menica u meničnom pismenom slogu. pa je na njemu i isti menični elemenat unapred oštampan. 5) ime remitenta.Sastoji se u tome da menica predstavlja apstraktnu hartiju od vrednosti i nezavisna je od osnovnog posla.Ovo načelo označava da svaki menični dužnik. što menični poverilac pri ostvarivanju prava iz menice mora da se pridržava meničnih rokova i radnji. tj.Menični elementi U meničnom pravu poznati su bitni i nebitni menični elementi. . a odgovara na taj način što može da izgubi menično pravo.Načelo neposrednosti menice znači. jer su veoma ograničene mogućnosti izricanja prigovora. 7. onoga kome se i po čijoj naredbi mora platiti. može da se parniči. mora da bude uneto na jeziku na kojem je pismeno i sastavljeno i to prilikom izdavanja menice. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo 4) Načelo strogosti menice. 9 . čim trasant potpiše menicu. Bitni menični elementi Zakon o menici predvida da trasirana menica mora da sadrži sledeće bitne elemente: 1) označen je da se radi o menici. tj. to je dužan da učini drugi u celosti. Obaveza nastaje po menici. Menična strogost prema meničnom dužniku se ogleda u tome da ovaj mora da ispuni meničnu obavezu vrlo jednostavno i u kratkom roku. tj. Menična strogost prema meničnom poveriocu se ogleda na taj način.dr. . .Prof.Označava da je svaki menični potpisnik samostalan i nezavisan menični dužnik i da na njegovu obavezu ne utiču obaveze drugih meničnih dužnika. 2) bezuslovni uput da se plati određena svota novca. izdaje na oštampanom formularu. Menični dužnik mora da isplati meničnu svotu odnosno iznos. 6) datum izdavanja menice. pa tek onda ako želi. da je svako od meničnih dužnika neposredno odgovoran imaocu menice.

klauzule o pokriću. Personalnim bitnim meničnim elementima. tj.dr. ubrajaju se:datum izdavanja menice i rok dospelosti menične obaveze. Bila bi punovažna i ona menica koja je izdata sa svim bitnim meničnim elementima na običnoj hartiji. ime remitenta . kad u menici nije označen rok dospelosti menične obaveze. Opšti menični elementi su: da je to menica i bezuslovni nalog da se plati određena suma novca. onda se predpostavlja da je menica plativa u mestu koje je navedeno. u adresi trasata koji treba da isplati menicu.gde se trasatu nalaže da isplati ne samo meničnu svotu nego i određenu kamatu remitentu. kasatorne klauzule -"platite za ovu prvu a ne i za ostale menice". U kalendarske bitne menične elemente. kalendarske i geografske elemente. a da bude propisno taksirana. personalne.Nebitne menične klauzule javljaju se kao: klauzule o broju meničnih primeraka. spadaju: označenje mesta izdanja i mesta plaćanja menice. Bitni menični elementi kada u trasiranoj menici nije označeno mesto izdavanja. Nebitni menični elementi Nebitne (fakultativne) menične klauzule. . klauzule o kamati . Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Klasifikacija bitnih meničnih elemenata -U pravnoj teoriji se bitni menični elementi grupišu i to na: opšte.čim bude podneta . 10 . u pismenoj formi. klauzule o moneti . kad u menici nije označeno mesto plaćanja. onda se predpostavlja da takva menica dospeva po viđenju. tj.Prof. pored imena trasata. solo klauzule. klauzule o efektivi. Označavanje datuma izdavanja menice je bitan elemenat menice jer se pomoću njega može odrediti rok dospelosti menice.korisnika i potpis trasanta.prezerntirana trasatu. Menica se izdaje na unapred odštampanom formularu-blanketu. klauzule o protestu i druge klauzule.gde se trasatu određuje valuta u kojoj će isplatiti meničnu svotu. predpostavlja se da je menica izdata u mestu koje je navedeno pored trasantovog potpisa (u adresi trasanta -izdavaoca menice). U geografske bitne menične elemente. smatraju se: ime trasata.

umnožavanje. profesionalna menična nesposobnost određenih lica (sveštenici. protest. intervenijent-lice koje umesto trasata akceptira. putem građansko-pravne cesije.Izdavanje menice -trasant daje nalog trasatu da korisniku. instrumentalni svedok . oficiri i vojnici. 8.Prof. Smatra se da to mogu da učine sva poslovno sposobna lica.druga menična lica.). trasant je odgovoran prema remitentu za isplatu menične sume. notifikacija. kod nekih država tzv.dr. stavljanjem svoga potpisa na menicu.1.lice na koje se menica cedira. koje ne bi smelo da bude manje od sume na koju menica glasi. da može doći do slučaja da trasat tada delimično akceptira ili delimično isplati menicu. Od trenutka izdavanja menice. akceptant-lice koje akceptira menicu. tako da bi došlo do regresa. 8. preuzima meničnu obavezu. cedent-lice koje prenosi menicu. multiplikator-javlja se kao lice koje izdaje duplikat menice. remitentu se isplati određena suma novca u vreme dospelosti. udate žene. cesionar. . Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Nebitna menična lica . podrazumeva da on kao prvi potpisnik menice. način potraživanje meničnog poverioca ne može da bude u celini realizovano. avalista-lice koje garantuje da će neko od meničnih dužnika ispuniti svoju meničnu obavezu. To novčano pokriće u trenutku dospelosti menične obaveze. nepismen i sl. 11 . Pasivna menična sposobnost trasanta. na ovaj. Time. prenošenje menice. odnosno isplaćuje meničnu sumu.Kod trasirane menice se mogu pojaviti i neka druga neobavezna lica: indosant-lice koje indosira menicu. meničnog poverioca). isplata menice. trebalo bi istaći da ukoliko je ono manje od menične sume na koju menica glasi. Pri izdavanju menice značajno je pitanje: pasivne menične sposobnosti trasanta i aktivne menične sposobnosti remitenta-korisnika (inače. avaliranje menice. da bi neko lice moglo da izda menicu da poseduje određeno novčano pokriće.je lice koje potpisom potvrđuje da je neko drugo lice preuzelo meničnu obavezu koje je kao menični dužnik nesposobno da potpiše menicu (slep. akceptiranje menice. Pored toga se zahteva. Menične radnje U menične radnje spadaju:izdavanje menice. izuzev u nekim slučajevima. prezentacija i regres kod menice. indosatar-lice na koje se menica prenosti putem indosamenta. državni službenici i dr.) i dr. Kada se radi o trasantovom pokriću kod trasata.

pošto je trasant njemu predao menicu i on svojom izjavom volje prenosi menicu na indosatara. već i u ime i za račur vlastodavca. ili sačinjavanjem kopije menice.dr. U slučaju da jedan primerak umnožene menice bude poslat na akceptiranje. Izuzetak od ovoga je slučaj kada je trasat akceptirao više primeraka menice. 8."platite za ovu jedinu menicu". Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Aktivnom meničnom sposobnošću. ovakva menica obavezuje vlastodavca. jer će se u suprotnom smatrati da svaka od takvih menica predstavlja samostlanu menicu. onda potpisana menica ne obavezuje vlastodavca. S druge strane. trasant potpisujući menicu javlja kao punomoćnik. svaki izdati primerak mora da nosi oznaku rednog broja. te je u takvom slučaju on i menično pravno odgovoran. 8. Do umnožavanja ne može doći kada je u menici uneta klauzula "solo klauzula" . kao izdavalac menice i u ulozi komisionara. trasant može izdati menicu ne samo u svoje ime i zasvoj račun. onda na svim ostalim primercima mora da bude naznačeno ime lica kod kojeg se taj primerak nalazi. što se putem izjave (indosamenta) menica prenosi sa jednog lica na drugo.dosledan prepis izvorne menice. prestaje važnost svih ostalih primeraka menice. Tada se u ovom slučaju. Ako ovakvo lice prekorači data ovlašćenja iz punomoćja ili potpiše menicu bez ovlašćenja. 12 . Duplikat menice može da izda samo trasant. Kad akceptirani primerak bude isplaćen. a iz razloga da se što bolje obezbede interesi imaoca menice. a pravo sačinjavanja kopija menice pripada svakom imaocu menice i ona predstavlja veran . Kod izdavanja duplikata menice. 2. smatra se sposobnost nekog lica da bude poverilac po menici. 3. jer se tada smatra da je on u obavezi po svakom primerku akceptiranih menica. Trasant se može pojaviti. već punomoćnika koji je po menici odgovoran. Umnožavanje menice Do umnožavanja menice može da dođe pri upotrebi menice u prekomorskom prometu zbog gubitka ili uništenja menice. Prenos menice (indosiranjem) Ovaj se prenos menice obavlja na taj način. Umnožavanje menice može da se obavi na dva načina: izdavanjem duplikata. triplikata i sl. a to može biti svako pravno i fizičko lice sa pravnom sposobnošću. To se obavlja na poleđini menice gde je prvi indosant (žirant) samo remitent .Prof.

Postoji i tzv. Blanko indosament je onaj na kojem se nalazi samo potpis indosanta. blanko ili rekta indosamenta i da na taj način postane menični dužnik. Rekta indosament je onaj u kojem stoji klauzula "ne po naredbi" koja označava da se dalje zabranjuje indosiranje i onda se menica dalje može prenosti samo građansko-pravnom cesijom. prenos se obavlja retko. putem građansko-pravne cesije . sa odgovarajućom klauzulom i potpisom indosanta. (I na ovaj način se izbegava njegova menična obaveza. Na taj način. kao ranijeg imaoca menice).Prof. prema kasnijim imaocima menice. onda se takav prenos može obaviti i na produžetku menične isprave. tzv. povratni indosament. Kad se radi o trasiranoj sopstvenoj menici. Kad je poleđina menice već iskorišćena za prenos menice indosamentom. ali do indosiranja dolazi tek onda kad on ispuni ugovornu obavezu (isporuči robu. po istoj menici. remitent ustvari daje menicu kao sredstvo obezbeđenja nekom trećem licu-indosataru. koji na ovakav način postaje menični poverilac. Putem indosiranja menice. imalac menice izbegava. Tu ovakva trasirana sopstvena menica donekle. Menica se u praksi. To dovodi do konfuzije (sjedinjenja) meničnog dužnika i poverioca. kad je trasant ili neki od indosanata uneo u menicu klauzulu . pošto nigde nije upisano njegovo ime. kao sredstvu obezbeđenja u unutrašnjem prometu. trasata. izvrši uslugu i sl. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Indosament može biti puni. ista se često prenosti punim indosamentom.dr. da preuzme meničnu obavezu (jer nema njegovog imena) i 3) da u blanko indosament upiše neposredno ime lica na koje prenosi menicu. -Prenos menice. prenosi putem blanko indosamenta. može doći do indosiranja menice na trasanta. 13 . Puni indosament je onaj u kojem je naznačeno ime lica na koje se menica prenosi. akceptanta ili bilo kojeg meničnog dužnika. alonžu. 2) da menicu prenese dalje prostom predajom (tradicijom) ne potpisujući nigde na menici i ne upisujući nigde svoje ime. blanko i rekta. U ulozi indosanta pojavljuje se remitent. Na ovaj način. tj. odnosno vrši plaćanje koje duguje. zbog čega je on i primio menicu. gubi svoj apstraktni karakter. Obzirom na ograničeno prenošenje ovakve menice. najčešće.). I tu se prenos obavlja indosamentom."rekta klauzulu".dolazi najčešće. da se menica indosira na neko lice koje je već u meničnoj obavezi. "ne po naredbi". Na ovaj način se imaocu menice daju mnoge mogućnosti: 1) da dalje indosira menicu putem punog.

1) Vrste akcepta po sadržini i obimu Akcept po sadržini i obimu može da bude potpuni i delimičan. Institut akcepta kod menice je uveden iz razloga što je mrnica kreditno sredstvo sa dugim rokovima dospelosti. Dakle. 2) menični dužnik može isticati iste prigovore prema novom imaocu menice koje je imao i prema ranijem imaocu menice. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Dejstvo cesije kod menice. "prihvatam" i potpis akceptanta. sadrži klauzulu "priznajem". a blanko akcept menice je onaj gde se samo nalazi potpis akceptanta popreko preko meničnog sloga. Sa akceptiranjem menice. To dalje znači. 8. najčešće trasat. Akcept menice. U iznetom pogledu cesija se značajno razlikuje od indosiranja. jer indosatar stiče samostalna prava nezavisna od njegovog prethodnika po menici (odnosno indosanta). akcept predstavlja izjavu koju određeno lice stavlja na meničnu ispravu kojom potvrđuje trasantov nalog za isplatu menične sume. Potpuni akcept je kada akceptant prihvati da isplati u celini meničnu svotu. da indosant može preneti više prava na indosatara. nego što ih je i sam imao.dr. postoji tzv. U najvećem broju slučajeva. predstavlja menično pravnu radnju gde se neko lice. Akceptiranje menice Akceptiranje menice. ima sledeće karakteristike: 1) da imalac menice (cedent. 14 . akcept menice vrši trasat i on postaje menični dužnik. Tada glavnog dužnika trasanta zamenjuje akceptant.Prof. predugovor između trasanta i trasata o tome da će trasat da izvrši akceptiranje menice koju trasant bude vukao na njega. Obično. daje se meničnom poveriocu povećana sigurnost da će menična svota biti isplaćena. 4. dok bi delimičan akcept bio u slučaju da akceptant prihvata da isplati samo deo menične svote. prenosilac menice). Puni akcept menice. Sa akceptiranjem menice trasat stupa u menično-pravni odnos i postaje glavni menični dužnik. prenosi na novog imaoca menice (cesionara) ista prava koja on kao prenosilac ima prema meničnom dužniku (cezusu). može biti puni i blanko. svojom voljom i potpisom obavezuje da prihvati meničnu obavezu i da će meničnu svotu isplatiti onako kako ona glasi.

Ovakav ugovor. nezavisan je od meničnog posla i predstavlja poseban građanskopravni ugovor (najčešće. na primer. avalista na meničnoj istravi treba da naznači za koga jemči. gde lice-avalista unosi u meničnu ispravu i svojim potpisom na menici garantuje. prethodi.Prof. Izjava o avalu se daje na takav način što avalista stavlja klauzulu "kao jemac". Aval kod menice Aval predstavlja menično jemstvo u pismenoj izjavi. 8. U tom ugovoru se obično precizira do kojeg novčanog iznosa avalista jemči i za koje to njegove obaveze. Do avala može doći i bez zaključenja bilo kakvog ugovora između avaliste i honorata. sporazum između avaliste i honorata (lica za koga avalista jemči). u kojem bi se slučaju (ako se ne navodi za koga se jemči). i posle toga se stavlja ime honorata (lica za koje se garantuje). mogućnost davanja avala se može dati posebnim aktom. Izjava o avalu (meničnom jemstvu). smatralo da se ne radi o avalu. Po pravilu. bankarski posao). posebnim pismom avaliste upućenog imaocu menice. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Kad je u menici navedena "adresa po potrebi". onda je imalac menice obavezan da istu podnese na akceptiranje na "na adresu po potrebi". Istim se ugovorom precizira i obaveza honorata da avalisti nadoknadi novčanu štetu i da mu plati određenu proviziju koju bi ovaj imao. Takav aval koji se daje van menice naziva se "skriveni aval". 15 . Kao avalista može da se pojavi svako lice koje poseduje pasivnu meničnu sposobnost. smatra se da je takav aval dat za trasanta. između avaliste i honorata. već o blanko indosamentu. 5. takođe i lice koje je već dužnik po menici. osim glavnog meničnog dužnika. da će neko od postojećih potpisnika menice (honorat). kao avalista po menici pojaviti: akceptant. a trasat odbije da akceptira menicu ili unese uslov u izjavu o akceptu. daje se na menici ili na njenom produžetku alonžu. trasant do momenta akceptiranja i izdavalac sopstvene menice.dr. Kad je aval dat na licu menice. isplatiti sumu novca po menici. Davanju avala. Tako se može. "kao poruk". to se naročito odnosi kad se aval daje na poledini menice. a nije navedeno za koga je dat. U nekim državama. "per aval" i sl. uz stavljanje svojeručnog potpisa avaliste.

što avalista ne garantuje za celokupnu meničnu sumu. Kod menice. dakle. Kod pozivne intervencije. Spontana intervencija se javlja u onom slučaju kad neko lice svojom voljom (spontano) interveniše za meničnog dužnika. Ovakva pozivna intervencija može da bude učinjena i kada neka menica . ali se on nigde u meničnom pismenom ne vidi. umesto meničnog dužnika u slučaju kada trasat odbije da akceptira menicu.dr. kako to odgovara i onaj za koga jemči. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Može postojati i delimičan aval koji se ogleda u tome. 6. U slučaju da se intervenijent ne pridržava sporazuma pa ne interveniše. 16 . kao i kada dođe do delimičnog akcepta ili delimične isplat menične sume. Postoji pozivna i spontana intervencija. Avalista. 8. ali ne dolazi do njegove menične odgovornosti. odgovara solidarno. akceptira ili isplaćuje meničnu sumu. već garantuje. Smatra se da i u ovom slučaju može da postoji prethodni sporazum između intervenijenta i honorata. on ima pravo regresa . upotrebom posebne klauzule "adresa po potrebi" unapred određuje lice koje će izvršiti akceptiranje ili isplatu menice. sam trasant ili neko od indosanata. avalista odgovara onako. Intervencija kod menice Pod intervencijom podrazumeva menična radnja kojom neko treće lice tzv. biće odgovoran honoratu za naknadu štete po pravilima građanskog prava.kako prema honoratu. jamči za jedan njen deo. tako i prema licima koja su odgovorna honoratu (prema trasantu. kad trasat ili akceptant odbije da to uradi. intervenijent. Kad avalista isplati menicu. samostalno i neposredno imaocu menice.Prof. akceptantu i honoratovim predhodnicima po menici).bilo iz kojeg razloga ne bude akceptirana ili po njoj ne bude isplaćena menična suma.

jer se smatra od strane nekih autora. Intervenijent ima pravo regresa prema honoratu i prema onim meničnim potpisnicima koji su odgovorni njegovom honoratu. spontanu intervenciju ne mora da imalac menice prihvati. indosanta ili avalistu). to se konstatuje na menici i mora se navesti ime honorata. Intervencija proizvodi pravno dejstvo. 17 . sasvim je druga situacija kad se radi o spontanoj intervenciji zbog neisplate. Tada se interveniše bilo za kojeg meničnog dužnika (trasanta. Obzirom na razloge zbog kojih dolazi do spontane i pozivne intervencije. jer bi se inače. .dr. intervencija ima za cilj da spreči vršenje regresa pre dospelosti menice. Međutim. intervenijentu se predaje menična isprava i protestna isprava. Honorat mora da bude obavešten o izvršenoj intervenciji.Kad glavni dužnik odbije da isplati meničnu svotu (ili je delimično istu isplatio).Kada trasat odbije da akceptira menicu. bez takvog unošenja. onda dolazi do intervencije zbog neisplate. kao i da je imalac menice prećutno pristao na akceptiranje menice od označenog intervenijenta. pa je zbog toga podignut protest. Zakona o menici naše zemlje je predviđeno da imalac menice može da odbije spontanu intervenciju zbog neakceptiranja iz razloga što mu nije svejedno koje će lice akceptirati menicu obzirom na finansijsku sposobnost. . Ne interveniše se za trasata. jer bi se u suprotnom smatralo da je intervenisano zbog trasanta. smatralo da se interveniše za trasanta. kao ni za trasanta i indosanta koji su u menicu uneli klauzulu "bez moje dalje obaveze". Kada je izvršena isplata menične svote. da imalac menice ne može da odbije da prihvati spontanu intervenciju zbog neisplate. b) Intervencija zbog neisplate menične svote.Prof. Shodno članu 55. čime bi se očito nanela šteta meničnim regresnim dužnicima. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Za razliku od pozivne. a ime intervenijenta nije mu unapred poznato. ista se može podeliti na: a) intervencija zbog neakceptiranja i b) intervenciju zbog neisplate menične svote. Kada intervenijent isplati meničnu svotu. a) Intervencija zbog neakceptiranja. kada je uneta u meničnu ispravu i tom prilikom intervenijent navodi ime lica za koje interveniše (ime honorata). kako bi on mogao da ostvaruje svoje regresno pravo.

Imalac menice je dužan da vodi računa da se prezentacija menice radi isplate blagovremeno izvrši. Menica čiji je rok dospelosti po viđenju. Ovo iz razloga. Na ovaj način se trasat upoznaje sa sadržinom naloga za isplatu. koja to nije. Ovakva prezentacija je uvek obavezna. . u suprotnom. može se pojaviti bilo koje lice koje poseduje pasivnu meničnu sposobnost i lice koje je već dužnik po istoj menici. i trasat može intervenisati kao spontani intervenijent ako od trasanta nije primio menično pokriće ili želi da sačuva njegov poslovni ugled tzv. 18 . Ovakva prezentacija je najčešće potrebna što trasat i ne zna da je neka menica izdata i da je on treba da isplati. Trasant može da do određenog roka zabrani prezentaciju menice na akcept.Prof. a i lice koje se nalazi u obavezi prema honoratu. intervenijent za čast. imalac menice poziva trasata da prihvati nalog za isplatu koji mu je uputio trasant. menica postati "prejudicirana". Imaocu menice dato je diskreciono pravo da odluči da li će menicu prezentirati na akcept. 8. ne može se prezentirati na akcept već samo na isplatu. tako da poverilac neće svoje pravo prema dužnicima moći da ostvari. jer će. što on nema novčanih sredstava za pokriće menične svote. Ne može intervenisati akceptant. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo U ulozi meničnog intervenijenta. jer je dovoljno što tu postoji aval.Prezentacija menice na isplatu je poziv poverioca akceptantu da izvrši isplatu. . Za trasiranu sopstvenu menicu nije kao sredstvo obezbeđenja plaćanja predviđen institut intervencije. 7.dr. Prezentacija menice 1) Prezentacija menice na akcept. za razliku od prezentacije na akcept. 2) Prezentacija menice na isplatu. On takvo saznanje dobija tek kada mu je imalac menice istu podneo na akcept.Kod prezentacije menice na akcept. Tako. a takođe se omogućava trasatu da blagovremeno obezbedi novčana sredstva za isplatu o dospelosti menice.

da utvrde da li je imalac menice došao do meničnog pismena na zakonit i savestan način. 8. dužnik može da meničnu svotu deponuje kod nadležnog suda. da menicu isplate glavni menični dužnici (akceptant i trasant do akceptiranja menice . javljaju se akceptant ili trasat. se ne podnosi na akcept nego samo na isplatu. 19 . Ako trasat učini isplatu menične svote. Međutim.dr. Glavni menični dužnik po menici je akceptant kad je ona akceptirana. na dan dospelosti. onda se takva isplata konstatuje na poleđini menice i dužnik je posle takve konstatacije uzima od imaoca. od strane trasata-trasant). treba da plate meničnu svotu odjednom.i u slučaju odbijanja akceptiranja menice. Kao najčešći isplatioci menice. Kad se izvrši isplata menice. tada trasat ne može da izvrši isplatu menice dok od trasanta ne dobije poseban izveštaj o izdavanju menice i njenom pokriću. To nastaje u slučaju. je nepotrebna jer su trasant-izdavalac i trasat isto lice. onda dolazi do regresa i prevaljivanja obaveze. ali akceptant i trasant mogu da izvrše i delimičnu isplatu. smanjujući na taj način obaveze regresnih dužnika. tj. Kada je u meničnom slogu uneta klauzula "sa izveštajem". Dužnici (akceptant i trasat). Kada se menica. nalazi u rukama izdavaoca menice-trasanta. te se smatra da je on na ovaj način izvršio meničnu obavezu. kao sredstvo obezbeđenja plaćanja. s tim što oni pre isplate menice imaju obavezu da provere formalnu legitimaciju imaoca menice. Kad poverilac. ne čekajući trasantov izveštaj. prestaje menično-pravni odnos. odnosno kod poslovne banke kod koje je ovakva menica domicilirana. jer se smatra da je došlo do sjedinjenja (konfuzije) poverioca i dužnika u jednom licu. u ovom slučaju. Isplata menice Isplata menice se obavlja po dospelosti i obavlja glavni menični dužnik. Sa isplatom menice. Prezentacija na akcept. zajedno sa zakonskom i ugovorenom kamatom. trasant-kad nije akceptirana i izdavalac sopstvene menice. Prezentacija na isplatu se obavlja na dan dospelosti i ona se u nas prezentira Narodnoj banci Jugoslavije-Zavodu za obračun i plaćanja. bilo po kojem osnovu. 8. po pravilu. ne izvrši blagovremenu prezentaciju menice radi isplate. kada isplatu menice izvrši neki regresni dužnik.Prof. ne dolazi do prezentacije menice. onda će on odgovarati za prouzrokovanu štetu trasantu. kao i da je lice koje traži isplatu došlo do menice na bazi neprekinutog niza indosamenata. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Trasirana sopstvena menica.

8. Podizanje protesta može da učini imalac menice ili njegov punomoćnik. Narodna banka Jugoslavije-Zavod za obračun i plaćanja. 20 . poziva dužnika (trasata ili akceptanta) da izvrše traženu meničnu radnju-akcept ili isplatu menice. Kada su ispunjeni uslovi. a kod delimične isplate. gde imalac menice na verodostojan način utvrđuje da je pokušaj da naplati menicu ili da dobije akcept ostao bezuspešan.sud. je obavezan da se obrati nadležnom organu (u našoj državi kod opštinskog suda u mestu plaćanja menice) i da u zakonskom obliku podigne protest da bi izbegao da menica postane "prejudicirana" i da ne izgubi regresna prava prema meničnim dužnicima. onda se ista činjenica od strane suda konstatuje u posebnoj protestnoj ispravi koji sud izdaje protestantu. Menični protest Protest kod menice predstavlja posebnu meničnu radnju. 9.dr.Prof. domicilijat će neisplaćeni deo naloga za naplatu izvršiti sa računa avaliste. Kod delimične isplate menice. . menicu dostavlja trasantu. nadležni organ . onda domicilijatisplatilac u roku od tri dana. Postoji više vrsta meničnih protesta. Protestant. dužnik može zahtevati da se to konstatuje na menici. kao ovlašćeno lice. kako bi sačuvao regresna prava prema meničnim dužnicima i trasantu. dužnik zadržava menicu kao dokaz da je izvršio isplatu. isplatu menične svote remitentu na njegov žiro račun koju će izvršiti domicilijat. podići protest.Ovaj protest se podiže u slučaju da trasat odbije da akceptira menicu (ili delimično akceptira menicu) i koji se mora podići u roku koji je dat za akceptiranje menice. kao što su: 1) Protest zbog neakceptiranja ili delimičnog akceptiranja menice. a pod određenim uslovima to pravo pripada i imaocima duplikata ili kopije menice. Kada na računu nema dovoljno sredstava. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Po izvršenoj isplati. Kod suda se vodi kao posebna javna knjiga protestni registar u koji se upisuju sve ove činjenice. Ako je u pitanju trasirana sopstvena menica. imalac menice će najčešće. odnosno poslovna banka kod koje se nalazi žiro račun trasanta. Kada je menična svota isplaćena u zemlji. odnosno. Kad dužnik ni na zahtev suda ne učini akcept ili isplatu menice.

11.dr. jer shodno članu 74. Cilj notifikacije je da regresni menični dužnici steknu saznanje da je dospela njihova menična obaveza i da istu isvrše bez intervencije suda. kada nije uspeo da dobije akcept ili isplatu i menice od trasata kao glavnog meničnog dužnika. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo 2) Protest zbog neisplate ili delimične isplate menične sume. posle isteka roka dospelosti menice. kao što su protest zbog neisplate protestnih troškova. menični obveznik. Zakona o menici. pored isplate meničnog iznosa. Amortizacionim neisplaćena postupak. imalac menice neće izgubiti regresna prava. Rok je dva dana. .kad je akceptant ili trasat odbio da isplati ili samo delimično isplatio meničnu sumu. Međutim.podiže kada imalac duplikata menice zahteva predaju akceptiranog primerka menice od imaoca kako bi mogao da od akceptanta traži isplatu menične sume. Menična notifikacija Menična radnja kojom se vrši obaveštavanje ostalih potpisnika menice da je pokušaj imaoca menice ostao bezuspešan da dobije akcept ili isplatu menice. Postoje i druge vrste protesta. ako notifikacija ne uspe. a akceptant nije stavio datum kada je izvršen akcept i zbog toga se ne može odrediti dospelost menice. mada je Zakonom o menici predviđeno da se ista može ostvariti u bilo kojem obliku. 21 . Menični regres Menični regres je posebna menična radnja kojom imalac menice poverilac vrši naplatu meničnog iznosa od regresnih dužnika. . naziva se notifikacija. 8.podiže samo kod onih menica kod kojih dospelost glasi na određeno vreme po videnju. Notifikacija se najčešće obavlja putem preporučenog pisma. kako bi se izbegli troškovi i kamate. 3) Protest zbog nedatiranja akcepta. 4) Prekvizicioni protest.Prof. protestom se "protestuje" neakceptirana ili menica zbog koje je pokrenut amortizacioni 8. obavezan je da snosi i protestne troškove.10.

kao i sudskih i drugih troškova s tim u vezi. trasata ili akceptanta. ugovorene kamate. 9. Kada dolazi do meničnog regresa. u sledećim slučajevima: a) kada je akceptant pre ili posle dospelosti pao pod stečaj ili dospeo u likvidaciju.dr. ranija se menica gasi u odnosu prema njemu. svih potpisnika istovremeno ili nekolicine potpisnika. zakonske kamate od dana dospelosti menice. b) kada je trasant ili akceptant obustavio izvršenje zbog insoloventnosti trasata. Izuzetno. ne vodeći računa o njegovom rangu na menici (načelo neposrednosti). povratne menice (Rucktratte). može i ranije. Imalac menice. Lice koje vrši regres. može biti: a) regres zbog neakceptiranja. Tada. obzirom na razloge zbog kojih se obavlja regres. U slučaju da lice na koje je ovakva menica trasirana.Amortizacija menice 22 . svoje regresno pravo može ostvarivati i putem tzv. b) regres zbog neisplate menice i c) regres zbog insolventnosti trasanta. može zahtevati plaćanje meničnog iznosa. c) kada je pokušano bezuspešno izvršenje pravnosnažne odluke na imovini trasanta i akceptanta i d) kada je pao pod stečaj ili likvidaciju izdavalac menice čija se menica na ime prezentira na akcept. Istom menicom je obuhvaćena regresna svota i zakonska taksa na povratnu menicu.Prof. akceptira tu menicu. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Menični regres se vrši posle dospelosti menične obaveze. tom prilikom. poverilac se može obratiti bilo kojem potpisniku menice. Klasifikacija meničnog regresa. imalac menice može zahtevati isplatu meničnog iznosa od jednog potpisnika.

akceptantu i izdavaocu sopstvene menice). mora da se prikaže sadržina nestale ili znatno oštećene menice. Kad se u ostavljenom roku niko ne javi sudu. njegova prava ostaju na snazi prema glavnim meničnim dužnicima (trasantu-kad menica nije akceptirana. smatraće se da je menica nestala. kada se u ostavljenom roku suda. U drugom slučaju. prenošenjem duga.Prof. uništena ili nestala. U tom slučaju. Shodno članu 90. kompenzacijom duga. zastarelošću potraživanja. njemu pripadalo određeno pravo. Postupak se sprovodi prema mestu plaćanja menice. Zakona o menici. u slučaju da takvo lice preda menicu sudu i 2) kada ovo lice. kod kojeg se nalazi menica.dr. ukradena. Kad utvrdi da su podneti dokazi dovoljni.dana) preda menicu sudu. jave neka lica sa menicom. da u redovnom parničnom postupku raspravi pitanje svojine na menici. moguće su i tada dve situacije i to: 1) sud će da obustavi amortizacioni postupak i pronađenu menicu predati poveriocu. onda će narediti da se izvrše iste. sud će da prekine amortizacioni postupak i meničnog poverioca će uputiti. odbije da istu menicu preda sudu. a predlagač mora da sudu učini verovatnim da je posedovao određenu menicu i da je po osnovu nje. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Amortizacija menice. pokreće amortizacionim predlogom kod nadležnog suda. uz amortizacioni predlog u pogledu amortizacije konkretne menice. Najveći deo prestanka meničnih obaveza se odnosi na slučajeve kada su menične obaveze i prava uredno i blagovremeno izvršeni. Sud će svojim rešenjem oglasiti menicu za nevažeću. u vanparničnom postupku. 10. predstavlja sudski postupak u kojem se neka menica oglašava nevažećom. konfuzijom i prejudiciranjem. kojim će pozvati svako lice kod kojeg se nalazi menica da u određenom roku (kod nas. a tim rešenjem menični poverilac može da ostvaruje svoja prava. amortizaciju menice. taj rok iznosi 60. I to u slučajevima kad je ona izgubljena. Prestanak meničnih prava i obaveza Prestanak meničnog prava i obaveze prestaje: isplatom menice. 23 . a regresni dužnici se oslobađaju menične obaveze.Kad opštinski nadležni sud utvrdi da su potrebne određene dopune. onda će sud objaviti oglas u Službenom listu SRJ. Zadnji zakonski imalac menice koja je nestala ili znatno oštećena. oproštajem dugaa. Tada su moguće dve situacije i to da se niko ne javi ili da se u tom roku neko javi sudu.

prostom predajom menice meničnom dužniku. 2) da su obaveze istovetne po rodu. oproštaj duga tada deluje prema svim meničnim dužnicima.Oproštaj meničnog duga se javlja između konkretnog meničnog dužnika i određenog meničnog poverioca. To znači.Konfuzija (sjedinjenje).Prof. Ovaj oproštaj može da bude izričit i prećutan. Oproštaj meničnog duga. vrsti (kod menice radi se o novčanim obavezama). .prebijanju. tj. Ovakav slučaj nije. kao oblik prestanka menične obaveze. Oproštaj meničnog duga je izričit. . Kada je oproštaj duga dat akceptantu ili trasantu menice koja nije akceptirana. Mile Račić predmet: Bankarsko i berzansko pravo Prestanak menične obaveze usled prebijanja (kompenzacije) primenjuju i kod menice i meničnih obaveza opšta pravila građanskog prava o kompenzaciji . bilo pre roka ili u vreme dospelosti menične obaveze.dr. 3) da su obaveze likvidne i pravno valjane i 4) da su obaveze dospele. 24 . kada menični dužnik po istoj menici postane i menični poverilac i obrnuto. ako je oproštaj duga po menici dat nekom od meničnih regresnih dužnika. da moraju da budu ispunjeni odredjeni uslovi za nastanak kompenzacije (prebijanja): 1) da se radi o potraživanjima lica koja su u uzajamnim poverilačkim odnosima.je spajanje dužničkog i poverilačkog statusa u određenom meničnom odnosu u istom licu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->