KAKO SE MOLITI ZA OBOLELE SADR@AJ: DANI BOLESTI I TELESNE NEMO]I O UZROCIMA BOLESTI KAKO SE MOLITI ZA BOLESNE SVETI TEOFAN

ZATVORNIK O molitvi za bolesnika Nije greh le~iti se MOLITVA ZA BOLESNU DECU Uzroci bolesti dece Kako se moliti u bolesti dece

DANI BOLESTI I TELESNE NEMO]I “Eto postao si zdrav, vi{e ne grije{i, da ti se {to gore ne dogodi.” (Jn. 5, 14) “Zato sam dobre voqe u nemo}ima... jer kad sam slab onda sam silan.” (2 Kor. 12, 10) U toku svoga `ivota, ~ovek je prinu|en da mnogo dana provede u bolesti ili telesnoj nemo}i. Kako govori prorok David: “Dana godina na{ih svega ima do sedamdeset godina, a u ja~ega do osamdeset godina: i sam je cvijet wihov muka i nevoqa...” (Ps. 89, 10)
1|преузето са SVETIJAKOV.org

izmiruju nas s Bogom. Gospod je. Eto za{to su svetiteqi i pravednici sa blagodarno{}u trpeli i podnosili svoje nemo}i i bolesti. Mnogi od wih ~ak nisu smatrali da je potrebno da se le~e od bolesti. i uvode ponovo u qubav s Wim. a zdrav treba da ga kroz podvig zadobije. koji se nikada ne kaje i ni od ~ega ne boluje. 3 . Kao i svako stradawe. u porugama. znaj. da nas tera na razmi{qawe. U su{tini. Prepodobni Marko Podvi`nik je pisao: “Kada vidi{ ~oveka koji gre{i. 5. i kao rezultat toga sledi ozdravqewe. “Zdravqe je dar Bo`ji” . Zato je bolest podse}awe od Gospoda na u`asno zlo .bolest du{e . Obja{wewe 2|преузето са SVETIJAKOV.10) Sveti oci smatraju da je op{ta gojaznost tela i nedostatak u wemu fizi~ke snage najve}a prepreka za duhovni `ivot. nesre}u za ~ove~anstvo ne predstavqa bolest. 9 .” (2 Kor. da zagla|uje na{e grehe. No taj dar ne biva uvek na korist. u nevoqama. Kako pi{e sv. bolest ima silu da nas ~isti od du{evne prqav{tine. oprostio mu grehe (Mk. Otuda je za izle~ewe od bolesti potrebno pre svega pokajawe. koji le`e u osnovi bolesti tela. one nas o~i{}uju. ve} wen uzrok . 14). na tome se zasniva neophodnost surovih asketskih podviga za sve one koji `ele da `ive duhovnim `ivotom i da imaju veoma zdravo telo.da je na{a du{a ve} obolela od greha. u gowewima. 5. Treba znati da bolesti i nemo}i ne snalaze samo velike gre{nike. i apostol Pavle govori o sebi: “Zato sam dobre voqe u nemo}ima. idi i ne gre{i vi{e da ti se {to gore ne dogodi” (Jn.strasti i gresi. Jovan Kron{tatski: “Sve na{e bolesti su u su{tini kazne Bo`ije za grehe. A kada je u “ov~joj bawi” iscelio ~oveka koji je bolovao 38 godina rekao mu je: “Eto sad si zdrav. da smiruje i omek{ava na{u du{u. Gospod je rekao apostolu Pavlu: “Sila se moja u nemo}i pokazuje”. ~eka ga nemilosrdni sud. tako ni hri{}anima nisu strani bolesti i nemo}i. Otuda mo`emo razumeti da isceqewe od bolesti po molitvama Crkve ili pravednika ukqu~uje u sebe i opro{tewe grehova (Jak.govorio je prepodobni Serafim. da spoznajemo svoju nemo} i da se obra}amo Bogu. 2. da bi se i posle bolesti dr`ali tog ose}awa. 12. 16). u bolesti ga Bog daruje jer je nemo}nom ono potrebno.12).” O tim blagim stranama bolesti pisao je i mitropolit Filaret Moskovski: “Korisno je u bolesti iskusiti ose}awe osloba|awa od svega svetskog.Kao ni celom qudskom rodu.org . Nije neobi~no ako to ose}awe posle bolesti ne dolazi tako lako kao u vreme bolesti. pre nego {to }e isceliti raslabqenoga. u tjeskobama za Hrista. jer kad sam slab onda sam silan.

.i to bi se ispunilo.toga mi nalazimo kod prepodobnog Makarija Velikog koji pi{e jednom monahu slede}e: “Ako bi ti zaista verovao da se ve~ne i neizle~ive rane besmrtne du{e i grehovne bolesti le~e Hristom.” Me|utim. Gospodu na{em Isusu Hristu i Pre~istoj Wegovoj Materi. nebeske 3|преузето са SVETIJAKOV. Tako je jednom k prepodobnom Pahomiju do{ao wegov u~enik Teodor. predao sebe istinitom Lekaru du{a i tela. tada je ~uo slede}i odgovor Boga: “Pusti da ga ispitamo na korist wegove du{e.. odbaciv{i lekarsku pomo} i usluge. da se pri bolesti ne le~e kod zemaqskih lekara. ti mi odgovara{ slede}e: Bog je za le~ewe tela dao zemaqsko biqe i lekovita sredstva (materije) i za telesne nemo}i pripremio lekarsku pomo}. ti bi verovao i to da je On mo}an da izle~i i privremene telesne nemo}i i bolesti. i k Wemu Jedinom pribegao bi. i da se kroz telesno stradawe otkrije. ali Gospod je lekove i lekarske ve{tine dao radi utehe i le~ewa tela. i `ivot koji su retki kod mirskih qudi. nego se ~ak nisu usu|ivali da mole Boga da ih isceli od bolesti. On je oko tri godine stradao od vodene bolesti i polovinu tog vremena je proveo u posteqi. Ali. mu~en `estokom glavoboqom i molio prepodobnog da on svojom molitvom umine silnu glavoboqu... zaista je to tako. da ta bolest ili druga sli~na nevoqa nastaje bez voqe i dopu{tewa Bo`ijeg? Trpi. ve} da predaju celoga sebe Gospodu . kakvo je wegovo trpqewe i {ta }e on da zadobije za trud i molitve. Gospoda radi.” Tako prepodobni Varsanufije Veliki pi{e: “Za ozdravqewe sina moga (duhovnog) mogli bi se pomoliti Bogu neki od svetih koji se ovde nalaze.org . du`an si da stekne{ takvu veru. prepodobni Varsanufije Veliki i Jovan tako|e su savetovali svojim u~enicima koji su bili dovoqno jaki u veri..” Starci.” Neki svetiteqi ne samo da nisu pribegavali medicinskim sredstvima. prepodobni mu je odgovorio: “Da li ti misli{... Kada je do{lo do krajweg pogor{awa bolesti nastojateq Sarovske pustiwe predlo`io je prepodobnom da pozovu lekara.“Lekaru du{a i tela na{ih. Prepodobni mu je odgovorio: “Ja sam.” Evo za{to se tako|e nije le~io ni prepodobni Serafim Sarovski. kada je to neophodno. I ja se sla`em. Naravno. i razumevawe.. Ali. u drugom slu~aju prepodobni Varsanufije Veliki je molio Boga za umawewe telesnih stradawa jednog svog u~enika. A ti si monah. o~e sveti. i kada Bog blagoizvoli pomo}i }e ti i isceli}e te. do{ao si ka Hristu sa `eqom da bude{ sin Bo`ji i rodio si se svi{e od Duha. da on ne bude bolestan ni jedan dan. no tada on ne bi dobio plodove trpqewa. qudima u svemu svetovnim. ako va{a qubav rasu|uje dajte meni ubogom. dozvolio im je da se koriste svim sredstvima zato {to oni nisu u stawu da celoga sebe predaju Bogu. .

u Tvojim sam rukama. 6. mada su me i te{ke bolesti snalazile. Drugi put. zato {to se ona i u bolesti moli i sozercava Boga: 4|преузето са SVETIJAKOV. koliko. lako podnosi svako stradawe i svaku bolest. u bolesti treba da se uzdamo. nikada nisam legao i nisam ostavqao svoje rukodjeqe.” Moli se i svetiteqima Bo`jim i ~vrsto veruj da }e ti Bog podariti ono {to ti je na spasewe i blagodari Mu na svemu se}aju}i se re~i Pisma: “Za sve blagodarite” (1 Efes. j.org . ako i lekarima ode{ to }e biti samo zato {to je tako Bogu ugodno. 18).” A oni koji se ne obra}aju. ako si upotrebio lekove nisi pogre{io. govore}i ovako: “Vladiko. ne toliko u pomo} zemaqskih lekara. Prepusti to Onome koji je rekao: “zna Otac va{ {ta je vama potrebno i pre va{ega moqewa” (Mat. prepodobni je ponovo odbio pomo} lekara. pri~e{}e Svetim Tajnama). Prepodobni Varsanufije Veliki govori: “Kad god sam bio bolestan. bio je tako|e udostojen javqawa Presvete Bogorodice. i posle tog vi|ewa wegovo stawe se po~elo brzo popravqati. daruj mi brzo isceqewe. da nam kroz wih podari Bog isceqewe. On govori: “Nije dobro usiqeno se moliti za to da dobijemo isceqewe jer ne zna{ {ta je za tebe korisno. sa nadom u ime Bo`je ne obra}aju im se i On ih le~i. i dobi}e{ ono {to ti je na korist i du{e i tela. 5. koja se predala voqi Bo`joj. a kada ne upotrebi{ ne gordi se. ako mi je to na korist. bez obzira le~i li se hri{}anin kod lekara ili ne smatra da je to potrebno . Po pri~e{}u Svetim Tajnama prepodobnom se javila Bogomater i iscelila ga dodirom ruke.” A sveti Siluan Atonski je govorio slede}e: “Du{a. pojavila se ta{tina i nije mi dopu{tala bolesti: `alim sada `ele}i trpqewe.ne znam. Ali ubrzo posle toga. Treba uvek imati na umu. Pomoli se Bogu. pri~e{}a i jeleosve}ewa. kad je prepodobni le`ao potpuno iznemogao po{to su ga razbojnici pretukli. pri bolesti ne savetuje usiqene molitve za isceqewe. 8). Oni koji se obra}aju lekarima govore: “U ime Gospodwe predajem sebe lekarima. Znaj da. kako sam se zatvorio u keliju. pre svega u milost Bo`iju i zato treba prinositi suze pokajawa i tra`iti isceqewe u tajnama ispovesti. Tako pak starac. a {ta trpeti . I tako. O tome ovako govore starci Varsanufije i Jovan: “Oni koji pribegavaju lekarima i oni koji ne pribegavaju treba da ~ine to sa nadom u Boga.najva`nije u svakom slu~aju je sa smirewem se nadati na opro{tewe grehova i milosr|e Bo`je.lekove” (t. Pri tom je Bogomater pogledav{i ka lekarima kazala: “Za{to se vi trudite?” Prenuv{i se iz dreme`a.” I tako. pomiluj me po voqi Tvojoj i.

zato {to se kroz bolest smiruje du{a. Du{a moja vatreno `eli da se moli i svr{ava bdenija. 5|преузето са SVETIJAKOV. nije mi na korist (iscelewe). Evo kako se prema bolesti odnosio pravednik i veliki molitvenik o. zna~i. U svojim spisima starac Siluan Atonski pi{e: “Onome ko se potpuno preda voqi Bo`joj. j.” Evo jo{ nekoliko primera.” Prou~avaju}i tu korist du{e od bolesti. Nektarije Optinski je ukazivao da se i u priru~niku za ispovest nalazi pitawe: “Ne prenebregava{ li ti le~ewe?”.” Ja sam tako i uradio: iza{ao sam. Ja sam prizvao u molitvi svetog velikomu~enika Pantelejmona mole}i ga da me isceli zato {to lekar ne mo`e da izvadi kost iz grudi. mene ve} mnogo godina boli glava. Kao primer toga mo`emo navesti slu~aj duhovne k}eri poznatog moskovskog pastira o. naka{qao se. Valentin je odbio da se moli za wu i predlo`io joj je da se obrati lekarima.” Treba znati da i odluka hri{}anina da ne tra`i lekarsku pomo} mo`e biti pogre{na. udahnuo. Ti vidi{ moju bolest. da tra`e samo da im se povrati radna sposobnost a ne potpuno izle~ewe od bolesti. j.Gospode. Valentina Amfiteatrova. kako su se starci odnosili prema bolestima. i zbog mojih grehova treba da trpim. optinski starci su savetovali mnogima da “zale~uju” svoje bolesti a ne izle~e. dobio sam odgovor u du{i: “Iza|i iz trpezarije. Wu su jako bolele o~i. Kada sam rekao: “Isceli”. o. jedna kost mi je u{la u grlo. Jednom na praznik. ali je korisno. i nije mi lako trpeti. udahni i iska{qi i kost }e izleteti sa krvqu. da ide onim putem kojim idu svi qudi. Kada sam jeo. Vide}i u toj wenoj `eqi ~udotvornog iscelewa odsustvo smirewa i projavu gordosti.org . Valentina da joj on svojom molitvom isceli o~i. no bolest mi smeta. i u tom poslu kao i u bilo kom drugom potrebno je hri{}ansko rasu|ivawe. i dodavao je “ I doktor je od Boga i lekovi tako|e. na trpezi je bila riba. `ivot je mnogo lak{i. ali ona nije htela da se le~i i uporno je molila o. Ti zna{ da sam ja gre{an i nemo}an. kada me je Gospod brzo usli{io i spasao. jer bolesnom telu treba pokoja i odmora: i ja sam mnogo molio Gospoda da me isceli. Evo i drugog slu~aja koji mi se dogodio. Jovan Kron{tatski: “Ti moli{ Gospoda da te qubi Svojom qubavqu kao smrt krepkom ili sve do smrti. t. Razumeo sam da ako Gospod ne}e da izle~i moju glavu zna~i da je tako korisno za du{u. pomozi mi da trpim i da Ti na svemu blagodarim. Starac o. zato {to i u bolesti i u nevoqi i u gowewu on misli: “Takva je voqa Bo`ja. i velika kost je sa krvqu isko~ila.” Eto. I odjednom. t. duboko prema grudima. ali me Gospod nije usli{io.

Bo`ja tvorevina. da ako “ko sagre{i pred Tvorcem svojim.. 21). pijanstvo .. Bolesnog prepodobnog Serafima posetila je Majka Bo`ija. {to se ne predaje{ (prepu{ta{) onim strastima.. Bolest . Uzroci bolesti mogu biti razli~iti.. no to je krajwe nepravilno zato {to je tvoje telo . trpi velikodu{no svoju bolest i ne samo ne tuguj. Raduj se. poput Avraama ili poput svetih mu~enika.Gospod ti {aqe te{ku unutra{wu bolest. To ne zna~i ni{ta drugo ve} ono {to ti naziva{ qubavqu Bo`jom jakom kao smrt. ne gubi veru u milost Bo`iju... naprimer. {to ti je Gospod poslao privremeno stradawe.. I tako. pada u ruke lekara” (Sir. ne kloni duhom. 15).to je najpogodnije vreme za povratak svoga srca k Bogu. 38. Ti si navikao da posmatra{ svoje telo kao ne{to {to samo tebi li~no pripada.org . Iz qubavi prema Wemu nemoj da {tedi{ svoje trule`no telo.. Aleksandar Eq~aninov: “Bolest nije nesre}a ve} pouka i Bo`ja poseta. I pri nezadr`ivom napredovawu bolesti ~vrsto se nadaj da je Bog. kojima bi se predavao da si zdrav. i nas. Oni mogu biti ~isto plotski. da o~isti{ du{u svoju od greha. ne samo od bolesti ve} i od same smrti mo}an da te izbavi samo ako je to po Wegovoj svetoj voqi. raduj se svojoj bolesti.. . koji vodi ka Carstvu Nebeskom. neka iz usta tvojih ne izlazi bezumqe upu}eno Bogu. kao... ako mo`e{. umilne.. pose}uju nebeske sile.. Gospod i uzeo. tobo`e u~iwena ti je nepravda {to se silno mu~i{. o~igledni. neka je blagosloveno ime Gospodwe” (Jov. ^ak i ako vidi{ da se u bolesti telo raspada. ide{ uskim i te{kim putem.” O UZROCIMA BOLESTI Mudrac je rekao.uzrok ciroze jetre ili neumerenost u hrani kao izvor poreme}aja mnogih sistema 6|преузето са SVETIJAKOV. naprotiv. ve} ga dobrovoqno i svecelo predaj Gospodu i neizrecivoj voqi Gospodwoj kao {to je Avraam sina svoga Isaka prineo da spali na `rtvu. ve} hrabro trpi. blagodare}i Gospodu za Wegovu o~insku posetu. Sa ozdravqewem ta mogu}nost opet postaje beskona~no udaqena (daleka). koja te pribli`ava ivici smrti.. Raduj se {to nosi{ krst bolesti i zna~i. Raduj se tome. Nemoj da rop}e{ na Gospoda. duhonosne.. ako mi sa smirewem podnosimo bolest.” A evo {ta o bolesti pi{e o. Koliko je samo pro{lo pred mojim o~ima slu~ajeva kada su se beznade`no telesni (plotski) qudi pod uticajem bolesti preobrazili u tanane. govori: “Gospod je dao. 1.i ti }e{ prineti Bogu veliku `rtvu.

Marija je uzroptala na Mojsija. 5. po{to u posledwem slu~aju mi lako mo`emo pasti u te`ak greh osu|ivawa.) Evo ose}a tugu i jadikuje moje srce: nije li zbog toga {to je ono bilo izvor greha i hranilo se gresima? Evo strada moja glava. 10). oslabile su i drhte moje ruke: nije li zbog toga {to su retko ~inile dobro. Gijezije. slagao je svome u~itequ proroku i za to je bio ka`wen od Boga istom bole{}u. naprotiv bile su otvorene za re~i prelesti i obmana. prirodno za wima slede”.organizma i t. Ali postoje i nevidqivi uzroci bolesti.pi{e prepodobni Varsanufije Veliki.org . i otvarale se tamo gde su trebale da budu zatvorene. sestra Mojsijeva. koje poti~u od nemarnosti i neurednosti u `ivotu. prezirale uboge i smerne. Da Sveto Pismo nije otkrilo. Bolestima tela Bog ho}e ili da nas o~isti ili da nas sa~uva od bolesti du{e. podvrgavaju}i se bolesti korisno je razmisliti zbog kakvih greha nam je poslata ta bolest. bile su zanete ~arima sujetnog sveta? Evo. {to su se nedostojno pri~e{}ivali Svetim Tajnama (1 Kor. 7|преузето са SVETIJAKOV. “Bolesti. od koje se po molitvi proroka ~udesno iscelio sirijski velmo`a Neman (2 Car. kojima vre|amo Boga i navla~imo Wegov pravedni gnev na sebe. gledale gordo. koja se de{ava li~no nama. ovaj savet primeni}emo u slu~aju bolesti. Izme|u Korin}ana. Obi~no smo mi malo pa`qivi prema sebi i prema svojim gresima. ve}. ko bi znao da ka`e: za{to je obolela od gube Marija. za{to je od iste bolesti oboleo Gijezije. i Bog ju je kaznio gubom (4 Moj. (Razume se. d. 30). . gde je trebalo da budu otvorene. po svedo~ewu apostola. kojima je pisao apostol Pavle? Pismo nam otkriva uzroke tih bolesti. za{to su bolesni bili i ~ak umirali mnogi od Korin}ana. u~enik proroka Jeliseja. a ~esto se pru`ale ka nepravednim delima. odav{i se srebroqubqu. 27). malo gledale na veli~anstvenost i lepotu dela Bo`ijih da bi videli u wima nestvorenu lepotu Stvoriteqa i beskrajnu veli~inu Svevi{weg Boga? Evo boli i slabo ~uje organ sluha: nije li zbog toga {to su moje u{i tako ~esto bile nezainteresovane za re~ Bo`ju koja me je sa svih strana prizivala na put spasewa. 11. 12. mnogi su bili slabi i bolesni zbog toga. Nije li zbog toga {to su se one sablaznile i zaslepele bleskom sujete. Zbog toga. a ne na{im bli`wima. i bolest mi ne da mira: nije li zbog toga {to je ona bila smesti{te r|avih misli i namera a tako se malo bavila blago~estivim razmi{qawem o Bogu i o mojim obavezama prema Wemu? Evo slabe i sklapaju se moje o~i: nije li zbog toga {to su se one tako ~esto zatvarale tamo.

odveo je u manastir i ostavio je pred kapijom. odslu`en je moleban. oca tvojega: ~uo sam molitvu tvoju. svi su 8|преузето са SVETIJAKOV. i vidio sam suze tvoje. evo doda}u ti vijeku petnaest godina” (Is. narod je masovno umirao. mu` je iza{ao i video svoju `enu potpuno zdravu. Tada je ona zamolila mu`a da je odvede svetitequ. oni nas uvek podse}aju na na{a sagre{ewa pred Bogom podsti~u}i nas na razmi{qawe da se Wemu obratimo sa iskrenim pokajawem. 19). 38. i tada }e joj Bog podariti iscelewe.Evo nesigurne su i klecaju moje noge. Mu` je ispunio molbu `ene. U vreme svetog Jovana Zlatousta. . U Novgorodu kada je tamo bio arhiepiskop Jona. ^uv{i ovaj strogi ukor proroka. veruju}i da }e je on isceliti. Evo jo{ jednog slu~aja kada ~vrsta re{enost da se prekine sa grehom dovodi do iscelewa od bolesti.. 38. Bog je ve} iscelio tvoju `enu”. jedna `ena je veoma dugo stradala od neizle~ive bolesti i lekari joj nisu mogli pomo}i. “Idite s mirom.pi{e prepodobni Varsanufije Veliki. I zaista. ali ga od svijeh izbavqa Gospod” (Ps 33. plaka Jezekija veoma. “Od tebe zavisi da li }e{ biti lew i `iveti ne~isto i padati u bolesti dok ne dovede{ sebe u zakonito stawe. Do{av{i na smrt bolesnom caru Jezekiji. prorok Isaija mu je rekao: “Ovako govori Gospod: uvedi red u ku}u svoju jer }e{ umrijeti i ne}e{ ostati `iv. ne mogu me nositi: nije li zbog toga {to sam se tako ~esto udaqavao od puta zapovesti Hristovih i hodao po bespu}ima greha? Ne strada li. Narod je na to uskliknuo da }e se pokajati. Naprotiv. a sam je po{ao svetitequ. i deli milostiwu ubogima. celo moje telo zbog toga {to je u wemu carovao greh koji ga je porobio svojim pohotama? Kakvi god da su uzroci na{ih bolesti. Na molbu mu`a za isceqewe sveti Jovan Zlatoust je odgovorio: “Idi i ka`i svojoj `eni neka ona ostavi svoju zlu narav. Tada do|e rije~ Gospodwa Isaiji govore}i: Idi i reci Jezekiji: ovako veli Gospod. 2 . a arhiepiskop je svima objavio.” Mu` je preneo `eni re~i svetiteqa i ona je uskliknula: “Sve zapove|eno }u ispuwavati do kraja ovozemaqskog `ivota!” Mu` se vratio natrag i rekao svetitequ weno obe}awe.org . jer “Mnogo nevoqe ima pravednik.rekao mu je Jovan Zlatousti. Bog Davida. car se obra}a Bogu sa molitvom: “I mole}i se Bogu..5). pojavila se kuga. da ~uva sebe u uzdr`awu i postu na praznike i radnim danima. pokajawem mo`e{ izbaviti sebe od ka`wavawa bole{}u” . da je Bog poslao tu stra{nu bolest zbog nepokajanih grehova. Tako milosrdni Gospod prima molitve upu}ene od srca ispuwenog smirewem i skru{enog zbog grehova. 1). da se usrdno moli.” (Is.

crte wegovog lica su zasijale. da }e Bog pogledati na moj trud. vi{e niko nije umirao a oboleli su ozdravili. divna. . “Nekada sam mislio.se zavetovali Bogu da }e se truditi da ne gre{e vi{e i kuga je odjednom nestala. Ovo je potvr|eno i u molitvenom opitu svetog pravednog Jovana Kron{tatskog. .” Evo jo{ jednog slu~aja isceqewa na molitve oca Jovana. o~i tajanstveno svetlucale. Jedan hri{}anin koji je posmatrao kako se otac Jovan moli kraj posteqe beznade`no obolelog. “Devet puta sam i{ao da ~itam molitvu smrtno obolelom mladi}u. . kada se ~ovek nau~i smirewu. to moli od Wega {ta god ho}e{ . Wemu je ve} odavno bilo poznato to ose}awe. na upornost moju. sa nepokolebqivom nadom i uporno{}u. Pridigao se s kolena i pri{ao krevetu. tada Gospod slu{a wegove molitve. o kome on sam pi{e slede}e: “Jedna osoba je na smrt bolovala od 9|преузето са SVETIJAKOV. 16).” Sveti Jovan Kron{tatski je govorio: “Ako ti `ivi{ verom i dobrodeteqno. molitva je bila usli{ena.da Gospod tvori ~udesa samo po molitvama svetih. koga navodimo. .. da se za bli`we treba tako vatreno moliti. na nadawe moje. Kada sam do{ao deseti put mladi} je ozdravio. 5. Sav se preobrazio. na molitve i kle~awa. jer.tiho je rekao.Ne mogu ni da se pokrenem. . i polo`io svoju ruku na glavu bolesnika.{ta i kako da moli{ ve} }e te nau~iti Duh Sveti: i molitva }e ti se ispuniti ili uskoro. KAKO SE MOLITI ZA BOLESNE Molite se Bogu jedni za druge da ozdravite (Jak. ili kroz izvesno vreme.pi{e prepodobni Siluan Atonski.. naro~ito ako si kroto{}u.. obe}ana vrata. po promisli premudrosti Bo`je”. On je osetio kako se sjediwuje s wim.” Jo{ je starac Siluan u~io.Ustani da se zajedno pomolimo. svetla. na moje odlaske.. opisuje to ovako: “On je molio sa neodoqivom silom qubavi prema bli`wemu. kapqice znoja su klizile sa ~ela.. svemogu}a sila. Otac Jovan je jo{ jedanput polo`io ruku na bolesnika i ponovio: “Ustani i pomolimo se zajedno”. Na kraju. u magnovewu istoga ~asa. kao da “krv prolivamo”. On je udarao sve ja~e i ja~e u zavetna. no sada znam da }e i na molitvu gre{nika Gospod u~initi ~udo samo ako se du{a wegova smiri..org . I bolesnik je ustao iz kreveta. smirewem i milosr|em sjediwen s Bogom. trepet je pro`imao wegovo telo.

Molio sam se i u crkvi pred prestolom Bo`jim na Liturgiji. . Za{to se ne ostvaruju (ispuwavaju) sve molitve za bli`we koji boluju i kakvi sve uslovi treba da postoje da bi mogli da se nadamo u blagoprijatno dejstvo molitve? Na to pitawe starac Siluan odgovara ovako: “Kada Gospod ho}e da se smiluje nekome. Jedan monah je pitao prepodobnog Varsanufija Velikog: “Da li je mogu}e samo molitvama svetih izmoliti opro{taj grehova bez pokajawa samog gre{nika?” Prepodobni je odgovorio: “Ako se ~ovek sam ne potrudi po svojoj sili i ne prisajedini sopstveni trud molitvama svetih. on nikakve koristi ne}e imati od toga {to se sveti za wega mole. osim iznurenosti?” (Sir. . to kod drugih izaziva `equ da se mole za wega i poma`e im u toj molitvi. tako je Tebi lako da vaskrsne{ svakog mrtvaca. o r g .govorio sam: .isceli raba Tvoga od bolesti wegove.samo {to se devetog dana izjutra pri~estila `ivotvornim Tajnama. da ne padnu u pla~ i ridawe `ena i deca wegova”. kao u prvom slu~aju kada se molimo po sugestiji koja dolazi od Gospoda. i pred samim Tajnama. Isceli raba Tvoga Vasilija od wegove opake bolesti i ne dozvoli da umre.” O~igledno. Molio sam se. da uvek kada osetimo `equ da se za nekoga pomolimo. da u posledwem slu~aju Gospod ne ispuwava uvek molitvu. od `eqe koja se ra|a u tebi po pristrasnosti prema onome za koga se moli{.i blagoposlu{ni Vladika je pomilovao”. Ona je se pri~estila sa ~vrstom verom. {ta oni dobijaju za sebe. 34. to zna~i da Sam Gospod ho}e da pomiluje tu du{u i milostivo slu{a tvoje molitve. tako je Tebi lako da izle~i{ svaku bolest. kako je meni lako da pomislim na vaskrsewe iz mrtvih. Zato smo du`ni da znamo. “ Gospode! . Zaslu`uje da mu se ovo da jer voli sve{tenike Tvoje i darove Tvoje {aqe im”. 10 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . izme|u ostalog i ovako: “Gospode! @ivote na{! Kako je meni lako da pomislim na isceqewe. Molio sam se za wu Gospodu da je isceli. kakve onda koristi mo`e imati od wihovih molitava? Upravo se ovde zbiva ono {to je re~eno u Pismu: “Kada jedan gradi a drugi ru{i. a on se predaje slastoqubqu i `ivi u nemaru. No potrebno je da pravi{ razliku izme|u `eqe da se moli{ koju ti {aqe Gospod.upale `eludca ve} devet dana i nije bilo nikakvog poboq{awa od medicinske pomo}i. za vreme molitve: “Ti Si nam darovao ove zajedni~ke i slo`ne molitve” (za vreme tre}eg antifona). Kada oni poste i mole se za wega. 23). do uve~e je ozdravila i ustala sa bolesni~ke posteqe.

Gospode.pi{e svetiteq u jednom od pisama. ~ekajte `eqeno. dejstvuju}i u meni. dejstvuje u isto vreme i u wima. U velikom broju slu~ajeva te se molitve izvr{avaju ovako: rodbina bolesnika . 17. Ef. Zato. naj~e{}e se i zavr{ava sva 11 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . Kor. treba re}i i to da op{ta pravila imaju i izuzetke. Poslu{awe koje ste mi nalo`ili . tim povodom pi{e: “Otkuda na{a iskrena molitva jednih za druge ima veliku mo} na druge? Otuda {to se ja za vreme molitve prisajedinim Bogu.no ne predodre|ujte unapred.moli sve{tenika da se pomoli pri ~emu naj~e{}e prila`u i novac za molitveni trud. Tom materijalnom stranom ovoga dela. Samo. Nedostatak takve pokornosti iskrivquje molitvu i li{ava je sile. ve} ovako: “U~ini s wim . da ih tako nazovemo “naru~enih” molitava za bolesnike. . to {ta bi spre~avalo svete da na isti takav na~in spasu sve gre{nike celoga sveta?” Zato i sveti Teofan Zatvornik govori: “Molitve drugih za nas bivaju mo}ne samo onda kada postoji i na{a sopstvena molitva”. kako je najboqe za wegovo spasewe”. 4. ono {to }e odlu~iti Gospod. postajem jedan duh sa Wim. A ta molitva koja li~i na nare|ewe Bogu. Ti izuzeci se doga|aju tada kada su vatrenost qubavi bli`wega i wegova neodstupnost u molitvi veoma silni. ili da isprosi{ milostiwu? Veoma umesno pitawe!” U svojim pismima. . 4).podaj. s potpunom pokorno{}u da primite od Gospoda ono {to On blagoizvoli da vam po{aqe.Ako bi bilo mogu}e da se ~ovek spase na molitve svetih ne ula`u}i nikakav trud.ne hteo Gospode. Sveti pravedni Jovan Kron{tatski . kao i Onaj koji sve ispuwava” isto kao “jer je jedan hqeb. bez toga molitva dobija ovakav smisao: hteo . ne molim se: “Uzmi ovo i daj ono”.bilo li~no. a one za koje se molim sjediwujem sa sobom verom i qubavqu. Me|utim. od mnogih na~ina pomo}i nije li najdostupnija. ve} predajite celoga sebe voqi Wegovoj. zato {to Duh Bo`ji. jedno smo tijelo mnogi po{to se svi od jednoga hqeba pri~e{}ujemo” (1. . za bli`we koji stradaju ima bezuslovno prednost u odnosu na molitvu za sebe i svoje potrebe. Kao {to vidimo iz re~i oca Jovana. sveti Teofan je ~esto pisao o zna~ewu. ona koja daje najvi{e nade i najmudrija molitvena pomo}?! SVETI TEOFAN ZATVORNIK O molitvi za bolesnika “Molite se. o r g . 10.da se molim za NN ispuwavam. ili putem pisma . sasvim je nepodesna. Neko je imao obi~aj da upita: da li se ti moli{ da bi dobio penziju. molitva za druge.

.. to naru~eni moleban }e biti ispuwen. pomiwawe na proskomidiji.. na Liturgiji... time i sama molitva Crkve postaje sastradalna.. pogotovo kada se naru~ene molitve izvr{avaju u ta~no odre|eno vreme. a lekara lekarima.” Nije greh le~iti se “Molitva molitvenicima. U bolesti se obra}ati lekaru za pomo} nije greh. zato {to to izra`ava na{e najja~e sastradavawe sa obolelom i ujedno s tim najja~u na{u veru i nadu da nas Gospod ne}e ostaviti bez Svoje pomo}i.. pri ~emu oni sami... makar bolest bila poslata i od Boga: jer i ve{tina le~ewa je od Boga. Ka`ete.pi{e on u jednom pismu. ali molitva za obolelog ne}e..tu se pomiwu za novozavetnu `rtvu `ivi i preminuli.govori svetiteq. i 12 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . sau~estvujte za vreme proskomidije. Wihova molitva }e olak{ati bol va{ega srca.i lekare je Bog dao... Nema nikoga ko bi sastradavao sa bolesnicom... daleko je od pohvalnog. A naro~ito kada posle “Tebe pojem” pevaju pesmu Bogorodici “Dostojno jest”. Mogu li to oni koji slu`e za sve obolele? Druga je stvar kada ste vi li~no na molebnima ili u crkvi na Liturgiji. sami ste skinuli brigu sa svojih le|a. i wima se obra}ati je po voqi Bo`ijoj.... . U crkvi. Vi jeste naru~ili (molitve)... pomiwawem samo na proskomidiji. No ko }e se tu moliti kao da je i sam bolestan? Bo`ju pa`wu pokre}e molitva koja dolazi od du{e koja i sama pati.Dva molebna u nedeqi... li~no skoro da i ne smatraju potrebnim da molitvama sve{tenoslu`iteqa prisajedine i svoje molitve. “Vi ste dobro osmislili molitveno pravilo za svoju k}er (obolelu). . to je i va{a vera bez molitve. o r g .. Ako ne bude od nekoga uzdaha iz dubine du{e.. priznaje svetiteq. . dovoqno je. i sjediniv{i se sa va{om bi}e “glas trubni” koji }e se uzneti do Gospoda. I rezultata }e biti. Olak{ajte muke siroma{nim porodicama. .. ako slu`a{~i i ne sau~estvuju. I poma`ite ubogima.. Najva`nije je . . tamo i zaka`ite. Da li vi li~no dolazite na molebne? Ako ne...sau~estvujte sa obolelom. no dav{i novac da bi se drugi molili. Takav odnos prema molitvi od strane rodbine bolesnika. Gde naru~iti molitve? Tamo gde du{a va{a za`eli.. Eto vidite u ~emu je snaga! Dolazite li~no na molebne i sastradavajte du{om sa bolesnicom.. Tada se va{e sastradavawe pridru`uje molitvi Crkve i ona se br`e uznosi ka prestolu Bo`ijem.briga rodbine za obolelog. Liturgije su najja~e. Gospod nam dolazi sa Svojom pomo}i onda kada su nedovoqna prirodna sredstva koja je On stvorio.. ne samo onima koji hodaju..

.pole~ite se. “Eto ti kazne”. o r g . kako su sva sredstva data od Boga to smo du`ni i da ih primewujemo. Pogledajte: zar i ona najmla|a deca ne prelaze u budu}i `ivot uz bolesti i stradawa?” Te{ko je videti stradawe dece. 12. Jer. oni }e vam otvoreno re}i da ne znaju koji }e recepti isceliti. Lekari su Wegova oru|a. Mogu}e je da ~ovek ne pristupi le~ewu ve} da se odlu~i za trpqewe.strogo je upitao starac. “Uzimao sam. No da li znamo da smo ba{ mi u nekim slu~ajevima vinovnici tih stradawa? Jednom je k starcu Amvrosiju do{ao seqak donev{i na rukama ludog de~aka i mole}i starca da ga isceli. ne kaju se zbog grehova svojih i ne mare za spasewe du{e. no treba se bojati da se ne pojavi gordost: neka se le~e slabi. Sli~an slu~aj imamo i u `itiju prepodobnog Amona (slavi se 4. ostaviv{i ga bez pomo}i u nevoqi. 13 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . da k}eri va{oj bude le~ewe na korist.treba trpeti i blagodariti Bogu.slava Bogu. odlaze}i k lekaru i koriste}i lekove mi ne pribegavamo ne~emu {to je van Bo`jih puteva i ustanova... Pitajte iskrene lekare. Smrt sina cara Davida desila se tako|e kao kazna za krivicu oca (2 Car. o~i{}ewe du{e dobrim delom biva kroz telesno stradawe. . Pro|e bol od lekova . decembra): “Mnogi koji `ive u svetu.to nije Bo`je i tim putem nemoj i}i. . Praznoverica je . a mi smo jaki! Zbog takvog mi{qewa o sebi nailazi roptawe. gre{io sam ba}u{ka”. ako se uzdate u Boga i od Wega o~ekujete pomo} a ne od lekara i lekova primewuju}i prirodna sredstva le~ewa. rekao je starac i oti{ao od nesre}nog oca. .. “Uzimao si tu|e?” . ni tu nema greha. I tako... episkop Kiparski (slavi se 23. DECU MOLITVA ZA BOLESNU DECU Uzroci bolesti dece O bolesti dece ovako u jednom pismu pi{e starac Amvrosije Optinski: “Ne treba zaboraviti ~udnovatost dana{weg vremena u kome i mala deca dobijaju rane du{evne od toga {to vide i od toga {to ~uju i zbog ~ega im je potrebno o~i{}ewe koje ne biva bez stradawa. 14). Jer Gospod le~i. . Pomozi Gospode. Molite se i tra`ite od Gospoda da urazumi lekare da ispravnu dijagnozu postave i potrebne lekove prepi{u.. Boqe je ovako: nai|e bolest .lekove je Bog stvorio. Zato... Ne pro|e . oktobra) gde se govori o de~aku koga je ujeo besan pas kao kazna roditeqima za greh ..odgovorio je seqak.kra|u vola... Stradawe nevine dece tako obja{wava i sveti Nifont..

To se odnosi i na molitve roditeqa ~ak i u tom slu~aju kada se roditeqi mole za ozdravqewe svoje na smrt obolele dece. ve} Tvoja da bude”. podra`avaju}i monasima. zbog wihovog stradawa udostojili celomudrenosti istinskog pokajawa. 42). On je savetovao roditeqima da se u svojoj molitvi ne ograni~avaju ustaqenim pravilima. Doga|a se da Gospod spase roditeqe od jo{ ve}ih nevoqa u budu}nosti time {to uzima od wih decu u ranom uzrastu. ustaju}i rano prino{a{e `rtve paqenice jer govora{e: “Mo`e biti da su se ogrije{ili sinovi moji i pohulili na Boga u srcu svom. Sveti oci govore: “Budite oprezni kada se molite za sudbinu ovozemaqskog `ivota hri{}ana”. 22. Zato je. Tako Jov. to po u~ewu svetih otaca. Znaj da deca bez greha stradaju zato da bi za prevremenu smrt dobila `ivot ve~ni.pokajawe wihovih roditeqa. Kada je na trenutak prispala. Kao i svaka molitva. ustaju na molitvu i u pono}nim ~asovima. Kako se moliti u bolesti dece Ako mi ose}amo slabost i rasejanost na{e molitve. u takvim slu~ajevima roditeqima potrebna smirena pokornost sveblagom Promislu Bo`jem i takva molitva za obolele koja bi i pored sve plamenosti uvek se zavr{avala re~ima Gospoda u Getsimanskom vrtu: “ali ne Moja voqa.” Zato pri stradawu dece treba da ispitamo svoju savest: ne ka`wava li Gospod moju decu zbog mojih grehova? ^esto se doga|a da je jedino delotvorno sredstvo za ozdravqewe dece .” (Jov. jer pogre{no i{tete” (Jak. (Lk. 3).To su uzroci zbog kojih Gospod ka`wava kako decu tako i same roditeqe raznim nevoqama. Gospod joj je u snu otkrio kakva je budu}nost wenih sinova na zemqi. Tako je savetovao sveti Serafim. 4. kvalitet na{e molitve smo du`ni nadomestiti koli~inom. Videla ih je odrasle na raspusnoj pijanci u 14 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . Apostol Jakov govori: “I{tete. Tako ~iwa{e Jov svaki put. tako i molitva roditeqa za decu mo`e biti razumna i nerazumna. U ovakvim slu~ajevima treba se setiti pri~e o tome u kakvom se o~ajawu jedna majka molila za ozdravqewe dvojice svojih sinova koji su le`ali u smrtnoj groznici. 1. i ne primate. 5). probudio u wima ose}awa pokajawa i time ih opravdao na Svome Stra{nom sudu. a roditeqi se. kako bi kroz bolest dece o~istio roditeqska bezakowa. ve} da. o r g . Primere istrajne molitve za decu mi susre}emo jo{ kod pravednika Staroga Zaveta.

postoji neuporedivo vi{e slu~ajeva kada je usrdna molitva roditeqa ~udesno spasavala na smrt obolelu decu. тел/факс 035/267-160. Treba znati da molitva roditeqa za decu ima pred Bogom naro~itu silu: plamena qubav uznosi i plamenu molitvu. Дубока код Јагодине. oni se po~iwu tu}i i no`evima nanose jedan drugome smrtne rane. pored slu~ajeva kada su po voqi Bo`joj deca umirala i pored moqewa roditeqa. Naravno. o r g .kr~mi. U sva|i. A plamena molitva ne}e ostati neusli{ena od Boga. храм светог апостола Јакова.org 15 | п р е у з е т о с а S V E T I J A K O V . интернет адреса SVETIJAKOV. брата Господњег.