P. 1
Vektori - seminarski

Vektori - seminarski

|Views: 1,555|Likes:
Published by sllazic

More info:

Published by: sllazic on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

MATEMATIČKI FAKULTET BEOGRAD

SEMINARSKI RAD IZ METODIKE NASTAVE MATEMATIKE II

TEMA: VEKTORI I PRIMENA

Student: Ivana Vučković Profesor: Zoran Lučić Beograd Maj 2004.

Sadržaj: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Uvod Vektor i skalar Podela vektora prema prirodi fizičke veličine Proizvod i količnik vektora i skalara Jedinični vektor ili ort vektora Vektor položaja ili radijus vektor Sabiranje i oduzimanje vektora Razlaganje vektora na komponente Kolinearni i komplanarni vektori Projekcija vektora Proučavanje vektora u koordinatnom sistemu. Koordinate vektora Linearna zavisnost Skalarni ili unutrašnji proizvod vektora Vektorski ili spoljašnji proizvod dva vektora Orjentacija površine i predstavljanje površine vektorom Proizvod tri vektora Literatura
3 4 6 6 7 7 8 8 9 10 10 12 15 17 19 20

2

po prvi put od svih naučnika. Razvojem mehanike fizičari su dolazili do novih otkrića I zaključaka. nego je vektor razlagao na tri komponente po koordinatnim osama u prostoru i smatrao ih skalarima. odnosno svi zakoni mehanike su se odnosili na usmerene fizičke veličine (I u statici. Time dobijamo novi metod računanja sa vektorskim veličinama. tj. Descartes uvodi koordinatni sistem. nego je sve svedeno na matematičke algebarske operacije. godine. Njen deo statika je prva nauka u kojoj je nastao vektor. Ovaj metod je počeo uvoditi Parent 1700-te godine ali ga je u stvari razvio Klero tek 1731. Ali to nije zadovoljavalo komplikovane zadatke mehanike I to naročito u prostornom prikazivanju. 3 . U svom delu “Recherches sur les courbes a double courbure”. Mnogi naučnici su te geometriske veličine. Nešto kasnije kad je uveden koordinatni sistem sa tri koordinate mnogo je bilo lakše računanje u prostoru pomoću istog. pa su geometriske kao i mehaničke veličine podvrgnute algebarskom računu analitičkim metodom (za svaku geometrisku veličinu koja je postavljala neku fizičku veličinu. U ovom delu nema crteža. Prve operacije sa vektorima predstavljao je elementarni geometriski metod. uzima se po tri broja koji predstavljaju komponente na koordinatnim osama). Njutn izlaže svoj drugi zakon gde dokazuje da su ubrzanje I sila uvek jednako usmereni. Analitički metod vektorske veličine nije predstavljao niti nazivao vektorima. U XVII i XVIII veku Deskartesov sistem je postao univerzalan pa su ga koristili i veliki matematičari tog doba. Uvod Holanđanin Simon stevin. posmatrali u celini. Jednom rečju fizičari I matematičari su pronašli mnogo važnih odnosa mežu vektorima I negovoreći o njima. koja je objavljena 1788. godine. koji su sadržali odnose vektorskih veličina. a sila je predstavljala konkretni obrazac vektorske veličine. pomoću kojeg je vektor uziman kao celina I predstava jedne fizičke veličine. analitički metod. dakle i vektorske veličine. Sto godina nakon Stevinovog dela. godine u Parizu. primenjujući na njih obične zakone algebre i analize beskonačno malih veličina. Analitički metod u tom dobu dostiže kulminaciju baš u delu Lagranžea “Analitička mehanika”. pominje vektore u svojim delima 1585. Mehanika. te je s njima računao kao sa običnim matematičkim funkcijama. On je preko usmerenih duži dao princip paralelograma sila. 1637. kinetici I dinamici).1.

2. pa i pored svojih vanrednih genijalnosti nisu uspeli dati prost.. John Willard Gibbs. a da se i ne govori o fizičkoj stvarnosti. Razvojem fizike i mehanike u drugoj polovini 19-tog veka ponovo se prišlo posmatranju. tako i za proučavanje i prikazivanje. Neosporno je to da simbolika u teoriji vektora ne osvaja na blizinu i zbog vraćanja na komponente prilikom definitivnog izračunavanja i rešavanja pojedinih zadataka i pitanja. elektrodinamika.Vektor i skalar Poznato je da se neke fizičke veličine mogu prikazivati jednim brojem. Vektor kao konkretno jedinstvo brojne veličine. “Učenje o liniskom istezanju” Herman Grasman (1844) 2. Fizičar Gibbs je uglavnom dao i formu vektorskog računa još 1881. Hamilton je dao pojam polja i nekih diferencijalnih operacija u polju. Opet svaki prigovor se obara prirodnošću. godine. praktičnošću i kratkoćom. koju taj metod razlaže na tri komponente. Do proizvoda vektora Hamilton je došao 1843. istina je da vektorska veličina. Heaveside. čak i elegantnošću vektora. Uzimajući vektor kao celinu stvori se novi aparat kako za obeležavanje. pa je vrlo velik broj analitičkih jednačina a često je i složenost veća pod uticajem izabranog koordinatnog sistema. kod analitičkog metoda se umesto jednog broja upotrebljavaju tri. Zato teorija vektora predstavlja najelegantniji metod u fizici. Ali. Tek u drugoj polovini 19-tog veka je razgrađena teorija vektora. Prvi radovi iz teorije vektora: 1. godine. Ali i pored toga dati su izvesni pojmovi i operacije iz vektorskog načina. ne vodi računa o fizičkoj stvarnosti koju vektor odražava i prikazuje. Znači. a Grasman nezavisno od njega 1844.Posmatrali su ih izolovano. To je opet upotreba ranijeg geometriskog metoda ali ipak na višem stepenu. Gde se vektori tek počinju primenjivati. Savremenici ih jednostavno moraju znati. “Lekcije o kvaternionima” Vilia Roman Hamilton (1853) Ova dela nisu bila odmah širom prihvaćena jer su bila matematički vrlo komplikovana i teško dostupna. Abraham i u XX veku Max Planck. pravca i smera u analitičkom metodu izgubi svoje kvalitete i razlaže se na svoje delove. Tada se pojavljuje plejada fizičara koji razvijaju vektorski račun. hidromehanika itd. predstavlja neku fizičku veličinu u celini i kao celina. kao što su: James Maxwell (“Traktat o elektricitetu i magnetizmu”). I pored pozitivnih strana analitičkog metoda. Pronađeni su i novi metodi vektorske algebre. Ogovarajući brojevi određenih jedinica ne zahtevaju nove dopunske komponente za karakterisanje veličine koju prikazuju. koji su drugačijeg karaktera. Danas. nego što je sam vektor.. analitički metod je rastavlja pa te delove analizira bez veze sa celinom. se jednostavno ne mogu zamisliti bez vektora. jasan i pristupačan metod operisanja sa tim veličinama. Te veličine koje se mogu prikazivati jednim brojem nazivaju 4 .ipak postoje još neka pitanja iz oblasti matematičke fizike isl. analize i uopšte teorija vektora. tj. Savremena fizika je usvojila vektorski račun u svim važnim oblastima.

Brojna vrednost vektora ili modul vektora označavamo istim slivom kao i vektor. Dva vektora su međusobno jednaka ako su jednaki njihovi inteziteti (apsolutne vrednosti). npr. 1. Ali. Zato se obična algebra može smatrati kao skalarna algebra. Brojevi moraju biti realni. Dva jednaka vektora ne moraju biti prestavljeni jednom istom usmerenom duži već to mogu biti i paralelne duži. Vektor se predstavlja usmerenom duži. Ali intezitet nije ništa drugo nego apsolutna vrednost vektora. tj. veličinom vektora. Prirodno. na primer silu. pa je utoliko veća i njihova važnost. m (masa). Apsolutna vrednost (intezitet) vektora je skalarna veličina koja ne može biti negativna. Za vektorske veličine važi slično kao i za skalarne veličine (da imaju različita svojstva prema svojoj prirodi) pa se ne može reći da ih navedena tri svojstva vektora potpuno karakterišu. Broj koji tu veličinu kvantitativno prikazuje naziva se brojna vrednost skalarne veličine. a = b ako su sve tri karakteristike vektora jednake. A-početak vektora. ali i pravac ima dva smera. pravac 3. Modul vektora a označavamo sa | a |. ako i vektora uopšte. jedna njena karakteristika je odgovarajući broj jedinica ali ona je i mera za inerciju tela. smer. za kvantitativno fizičko prikazivanje. intezitet (jačina) 2.Ovakve veličine su orjentisane i nazivaju se vektorske velićine ili vektori. ispostavlja se da su ta tri elementa vektora vrlo efikasni.. a mogu biti pozitivni i negativni. njena brojna vrednost nije njena jedina karakteristika. Odmah se postavlja pitanje u kom pravcu deluje ta sila. Ako uzmemo. 5 . a dužina duži predstavlja veličinu vektora. Smer vektora označava se strelicom na kraju duži.se skalarne veličine ili skalari. ali oni su i fizičke i matematičke veličine. Skalarne veličine se označavaju običnim slovima kao t (vreme).. Znači karakteristike vektora su. ako su istog pravca i istog smera. Vrlo su važne veličine koje se ne mogu baš najbolje prikazati jednim brojem. V (zapremina) itd. B-krajnja tačka vektora  Vektori se obeležavaju malim slovima latinice sa strelicom iznad ( a ) ili velikim slovima latinice sa strelicama ( AB ). Intezitet vektora se može nazvati i dužinom vektora. što znači. Na primer masa. mernim brojem vektoraitd. ali  bez strelice. Vektor ima početnu tačku ili početak i naravno krajnju tačku ili kraj. skalari potiču iz fizike. Priroda skalarnih fizičkih veličina ne iscrpljuje se jednim brojem koji predstavlja njenu vrednost. Na neko telo može delovati manja ili veća sila pa to predstavlja intezitet.

a = AB = b = CD | a |= a = AB = b |= b = CD | AB || CD Nulti vektor je onaj vektor čija je dužina jednaka nuli. To znači da je proizvod vektora a i skalara k novi 6 . Kao primer slobodnog vektora uzimamo brzinu translatornog kretanja tela. koji mu je jednak. Proizvod i količnik vektora i skalara Proizvod vektora i skalara je vektor istog pravca i onoliko puta veće apsolutne vrednosti koliko taj skalar ima jedinica. Primer klizećeg vektora je vektor sile koja deluje na čvrsto telo. 3. a da ne dođe do ikakve promene. pravac i smer vektora ostaju nepromenjeni.Ako je vektor a nepokretan. ako nulti vektor predstavlja limes vektora konačne dužine koja opada prema nuli onda se smatra da nulti vektor uzima pravac tog vektora. Tačke A i C će se pokolopiti. jer će u različitim tačkama biti drugačiji. Oni mogu biti bez pravca pa se predstavljaju kao geometriska tačka. III VEZANI VEKTORI – ovom vektoru određena je početna tačka pa se on ne može pomerati. Svaka tačka tela ima istu brzinu pri translatornom kretanju pa zato možemo odabrati bilo koju za napadnu tačku našeg slobodnog vektora. a  suprotnog ako je negativan. a0 = 0 Početak i kraj nulti vektora se nalaze u jednoj tački. kao početne i tačke B i D kao završne. Istog smera ako je skalar pozitivan. Primer vezanog vektora je vektor polja gde je u svakoj tački polja različiti vektor kao predstavnik fizičke veličine u dotičnom polju. Svi nulti vektori su međusobno jednaki. Slobodni vektor se može paralelno pomerati. a može biti određen u izvesnom domenu ili potpino u čitavom prostoru pa prema tome vektori se dele na: I SLOBODNI VEKTORI – kod ovog vektora napadna tačka se može proizvoljno izabrati u prostoru pri čemu modul. II LINISKI VEKTORI – kod ovog vektora se početna tačka može pomerati po liniji koja se poklapa sa pravcem vektora. Ali. Pomeranje napadne tačke sile duž prave koja se poklapa sa pravcem sile ne remeti prvobitno kretanje. 4.Podela vektora prema prirodi fizičke veličine Početak vektora posmatran kao “napadna” tačka vektora može biti proizvoljno uzet. Nulti vektor se smatra bez orjentacije i to tako da se obični vektor ne menja sabiranjem sa nultim vektorom. onda se vektor b . može paralelnim pomeranjem poklopiti sa vektorom a tj. a proizvod običnog i nultog vektora je jednak nuli.

Iz ovoga sledi: k ⋅a =a ⋅k  k.vektor b . a ako se taj vektor označi sa c njegova apsolutna vrednost biće: | c |= c = |a| |m| 5. a samim tim znači da su paralelni (da imaju iste brojne vrednosti) ali su suprotnog smera. Jedinični vektor ili ort vektora Vektor čija je apsolutna vrednost jednaka jedinici naziva se jedinični vektor. a ort jednog vektora jednak je količniku tog vektora i apsolutne vrednosti istog vektora. Ako je k=-1. a to znači da su jednaki vektori paralelni i istog smera. Apsolutna vrednost vektora b je: b =| a | k Ako je k=1. 6. ako  se neki vektor a podeli skalarnom veličinom dobija se vektor. a suprotan smer ako je k<0. koji ima isti pavac kao i vektor a i isti smer ako je k>0.Jedinični vektor se obično označava isto kao i njegov vektor ali sa indeksom nula. a apsolutne veličine onoliko puta manje koliko jedinica ima ta skalarna veličina. a = a ⋅ a0 a0 = a a | a 0 |=1 Svaki vektor je jednak proizvodu svoje apsolutne vrednosti i svoga orta.Jedinični vektor koji ima isti pravac i smer kao dati vektor naziva se jedinični vektor ili ort datog vektora. Novi vektor ima isti smer kao i prvobitni ako je skalar pozitivan. onda je b = a . k Kao količnik dobija se vektor istog pravca kao i prvobitni vektor.m – skalarne veličine k ( m ⋅ a ) =( k ⋅ m) a =m( k ⋅ a ) ( k +m) a =k a +m a  Vektor a se može dobiti ako se vektor b podeli skalarom k a = b . Uopšte. Takvi vektori se nazivaju antiparalelni. Svaki vektor se može prikazati kao proizvod svojeg inteziteta i jediničnog vektora koji je orentisan kao taj dati vektor. a suprotan smer ako je negativan. Vektor položaja ili radijus vektor 7 . onda je b = −a pa se za takva dva vektora kaže da su međusobno suprotni.

Razlaganje vektora na komponente 8 . komutativnost a + b = b + a ( a + b) + c = a + (b + c) 2. distributivnost k ⋅ (a + b + c) = k ⋅ a + k ⋅ b + k ⋅ c Oduzimanje vektora vrši se na taj način što se razlika dva vektora dobija kao zbir prvog vektora i vektora koji je suprotan drugom vektoru. To znači da za sabiranje vektora važi pravilo poligona koje važi i za proizvoljan broj vektora. Ort vektora položaja se označava kao r0 .   Zbir tri vektora ( a. Za zbir vektora važe sledeća svojstva : 1. a zbir ova tri vektora je vektor koji polazi iz početka vektora a . odnosno a −b = a + (−b) . pa sa  tim zbirom sabere vektor c ili kada se na taj a nanese b . asocijativnost 3.a usvojeno je da to bude vektor položaja ili radijus vektor. Zbir ta dva vektora se dobija kada na vrh vektora a stavi početak vektora b koji se paralelno samom sebi prenese. Sabiranje i oduzimanje vektora Imamo vektor a i vektor b . odnosno da je orjentisan ka toj tački. r = r ⋅ r0 = r | ⋅r0 | r0 = r r = r |r| 7. a završava se na završetku tako prenesenog vektora b . a na kraj b nanese c  . Pravilo sabiranja vektora poznato je u fizici kod paralelograma sila.  8. Usvojeno je i to da se vektor položaja neke tačke završava u toj tački. Zbir a + b = c je  takođe vektor koji počinje u početku vektora a .Položaj neke tačke se određuje vektorom. b. c ) nalazi se kada se sa vektorom a sabere vektor b . a završava se u završetku vektora c .

Uslov kolinearnosti dva vektora može se prikazivati i ovako: −k a +b = 0 −kλ =η ηa +λ =0 b Tri ili više vektora su komplanarni kada su  paralelni jednoj ravni ili se nalaze u jednoj ravni. ogromna većina problema zahteva razlaganje na dve komponente u ravni.. na dve komponente i to na jednu horizontalnu i drugu vertikalnu. 9.. onda važi relacija : c Na isti način se može izraziti i veći broj komponenata vektora c1 = k1 a + l1 b c2 = k 2 a + l 2 b . Pošto je proizvod vektora i skalara takođe vektor onda kažemo da je vektor b = k a  kolinearan vektorom a . onda i k1 + k 2 + .. Kolinearni i komplanarni vektori Dva vektora su kolinearna kada su paralelna jednoj pravoj ili se nalaze na jednoj pravoj.. + k n ) ⋅ a + (l1 + l 2 + . + k n = 0 i l1 + l 2 + .. i to skoro redovno na dve komponente koje su međusobno normalne.. Uzmimo. kosi hitac.. b i c 9 . Ako se neki vektor c = k a +lb c može razložiti na dve komponente. Ali. npr. Neka su data tri vektora a .) razlažu uglavnom na dve ili tri komponente.. brzine. a glavno je samo da budu paralelni. kolinearni vektori mogu biti vektori različite brojne vrednosti i smera.. kojom se telo baci. + l n ) ⋅ b ako je c =0 .. Vektori na koje se dati vektor razlaže nazivaju se komponente vektora.. Pravci komponenata mahom zavise od prirode i zahteva problema koji se tretira. ____________ c = c + c 2 +. Za nalaženje potrebnih veličina odmah se na početku razlaže brzina. + l n = 0 . U fizici se vektori ( sile. Znači. + c n = ( k1 + k 2 + ..Iz pravila o sabiranju vektora proizilazi da se jedan vektor prema potrebi može razložiti na dva ili više vektora tako da dati vektor bude njihov vektorski zbir.

zosa. Ovim elementima je određen Dekardov pravougli koordinantni sistem u prostoru. Ako sa α označimo ugao između  vektora a i ose x onda će projekcija iznositi a x = a cos α . Veličina te projekcije je rastojanje među dvema navedenim pravama. 11. a projekcija vektora na pravoj vektorskom veličinom. Koordinate vektora Neka su OX. Projekcija vektora na osi se smatra skalarnom veličinom. Dati vektor možemo razložiti na tri vektora duž koordinantnih osa. a tačka O je koordinantni početak. OY i OZ tri uzajamno normalne orijentisane prave koje se seku u tački O. Projekcija vektora a = AB na osi XX predstavljena je sa A1 B1 . Presečna tačka normale iz te tačke i ose biće projekcija tačke na osi. Kao projekcija vektora na nekoj osi uzima se rastojanje među pravama provučenim kroz krajnje tačke vektora normalno na datu osu. Onda je moguće vektor razložiti na dve komponente  su paralelne vektorima a i b .u jednoj ravni. Projekcija vektora Poznato je da se projekcija neke tačke na datoj osi dobija kada se iz te tačke povuče normala na tu osu. Orijentisane prave OX. OP = a = OA + OB + OC 10 . c1 i c2 koje c = k a +l b −k a −l b +c = 0 ηa +λb +µc = 0 −kµ =η −lµ = λ 10. Dat je vektor OP = a u koordinantnom sistemu. y-osa . Proučavanje vektora u koordinatnom sistemu. OY i OZ se nazivaju koordinatne ose i to x-oca.

a je suprotan vektoru a = ( x1 . OB = a y j . Linearna zavisnost 11 . Neka su dati i b = ( x 2 . y 2 . j i k isto tako su ortovi (  a . Projekcije vektora a na ose su algebarske veličine: OA = a x . O . z1 ) a + b = ( x1 + x 2 . O . a y = a cos α2 . z 2 ) proizvoljni vektori. Koordinantni ortovi i. z1 − z 2 ) 12. pa sledi 2 2 2 | a |= a x + a y + a z . . Sabiranjem ova dva vektora dobijamo : a + b = ( x1 i + y1 j + z k ) + ( x i + y 2 j + z 2 k ) = ( x1 + x 2 )i + ( y1 + y 2 ) j + ( z1 + z 2 )k tj. z1 + z 2 ). a − b = a + ( −b) = ( x1 . OB = a y . y1 . y1 .−z 2 )  tj.  Tako se vektor a može napisati u obliku zbira njegovih komponenata koje su paralelne sa koordinantnim osama tj. O predstavljaju komponente vektora a . y1 .− 1 ) 4. y1 + y 2 .−y 2 . a = ( x1 . 2. z1 ) + (−x 2 . λz1 ) x z 3. 1. z1 ) pa sledi −a =( − 1 . a = x1 i + y1 j + z1 k λa = λ( x1 i + y1 j + z1 k ) = (λx1 )i + (λy1 ) j + (λz1 )k λa = (λx1 .−y1 . OC = a z k . a − b = ( x1 − x 2 . Tada je a = x1 i + y1 j + z1 k i b = x 2 i + y 2 j + z 2 k . λy1 .A B C Vektori.   a = ax i + a j + az k a x = a cos α1 . OC = a z To su koordinate vektora OP = a . pa prema tome : jedinični vektori ) komponenata vektora OA = a x i. a z = a cos α3 2 2 2 2 Po Pitagori a = a x + a y + a z . y1 − y 2 .

.. a α . Ako su ν . Rešenje p1 p2 k a + nb + m c = 0 k ( p1 + p 2 ) + n( p1 − 2 p 2 ) + m(−p1 + 4 p 2 ) = 0 k p1 + k p 2 + n p1 − 2 p 2 − m p1 + 4m p 2 = 0 p1 (k + n − m) + p 2 (k − 2n + 4m) = 0 k + n −m = 0 k − 2n + 4 m = 0 Neka su vektori i 12 . a) ako je α1 = α 2 = . b =(1. αn koji nisu svi jednaki nuli.− ).3).. Dati su vektori a = (2... α 1 + α 2 + .3) . α n realni brojevi tada se izraz α1ν1 +α2ν +.. c = (− ... Rešenje: uslov kolinearnosti : p =k ⋅ q α a +αb = ( a x +α x )i + (a y +α y ) j = (2 +α)i + (3 −3α) j b b a + 2c = ( a x + 2c x )i + (a y + 2c y ) j = ( 2 − 2)i + (3 + 6) j = 0 ⋅ i + 9 ⋅ j ⇒ a +αb = k ⋅ (a + 2c ) (2 +α)i + (3 −3α) j = k ⋅ (0i + 9 j ) 2 +α = 0 ⇒α = −2 3 −3α = k ⋅ 9 3 + 6 = 9 ⇒k = 1 Zadatak 2.  2. Odrediti realan broj tako da vektori p = a +αb i q =a +2c budu kolinearni. Ne-nula vektori a .... Ne-nula vektori a i b su linearno zavisni ako i samo ako su kolinearni. α2 . b i c su linearno zavisni ako i samo ako su međusobno komplanarni..ν2 . onda kažemo 2 2 2 da su vektori linearno zavisni tj..... Naći koeficijente te linearne nezavisnosti.vektori . α 2 . +αnνn naziva linearna kombinacija.. = α n onda su vektori linearno nezavisni b) ako postoje realni brojevi α1 .. νn 1 3 1 Zadatak 1. + α n > 0  1. Dokazati da su vektori a = p1 + p 2 ∧ b = p1 − 2 p 2 ∧ c = − p1 + 4 p 2 linearno zavisni. proizvoljni.

B. pri čemu su tačke A.k +n = m − k + 2n = 4 m 3n = 5m ⇒ n = 5 m 3 5 2 k =m− m =− m 3 3 2 5 3 − m ⋅ a + m ⋅ b + mc = 0 / ⋅ 3 3 m − 2a + 5b + 3c = 0 k = −2 ∧ n = 5 ∧ m = 3 Zadatak 3.c da je OD =αOA + βOB +γOC gde je O proizvoljna tačka. tada postoje takvi realni brojevi a. Ako su četri tačke A.C nekolinearne.B.C i D komplanarne. Rešenje: 13 .b.

BS : SD = q : p BS = q SD p q (OD − OS ) p q q OS − OB = OD − OS p p q q OS (1 + ) = OD + OB p p q+p q OS ( ) = OD + OB p p q p p OS = ⋅ OD + OB p q+p q+p q =π p pπ p OS = OD + OB p + pπ p + pπ π 1 OS = OD + OB 1 +π 1 +π OS − OB = AS : SB = m : n m AS = SC n m OS − OA = (OC − OS ) n m m OS = OC − OS + OA n n m m OS (1 + ) = OC + OA n n n +m m OS ( ) = OC + OA m n m n n OS = ⋅ OC + OA n n +m n +m m n OS = OC + OA n +m n +m m:n =λ λn n OS = OC + OA λn + m n + λn λ 1 OS = OC + OA λ +1 λ +1 λ 1 π 1 OC + OA = OD + OB λ +1 λ +1 π +1 π +1 π λ 1 1 OD = OC + OA − OB π +1 λ +1 λ +1 π +1 λ 1+π 1 π +1 1 π +1 OD = ⋅ OC + ⋅ OA − ⋅ OB λ +1 π λ +1 π π +1 π λ (1 + π ) =α π (λ + 1) π +1 β= π ⋅ (λ + 1) 1 − =γ π λ (π + 1) π +1 1 + − =1 π (λ + 1) π (λ + 1) π λ + λ π+ 1 + π − λ − 1 π (λ + 1) = =1 π (λ + 1) π (λ + 1) 14 .

Znamo da je pri tom izvesni rad A=Fs. Uzmimo najpre slučaj da sila F deluje paralelno podlozi i neka je taj određeni put s. Skalarni ili unutrašnji proizvod dva vektora je proizvod apsolutne vrednosti ( intenziteta ) jednog vektora i projekcije drugog vektora. Skalarni ili unutrašnji proizvod vektora Dato je telo koje se moše kretati po horizontalnoj podlozi. onda je iz elementarne fizike poznato da se rad vrši samo ako se telo pomerilo za izvesno rastojanje. 1. distributivni zakon 15 . 1. Taj proizvod je skalarna veličina pa se zato naziva skalarnim. Rad je prema svojoj prirodi tipično skalarna veličina. Ako na njega deluje drugo telo silom F . Sila F2 ne izaziva nikakvo pomeranje tela. tako da aktivna sila koja vrši rad nije celokupna sila F . Prema tome rad vrši samo ona komponenta tih sila koja je u pravcu kretanja tela. Zato se sila F razlaže na komponente F1 i F2 . b) = cos( b. s ) Ovo je skalarani proizvod dva vektora. 2. nego sa tim pravcem zahvata neki ugao q.13. s ) ⇒ A = F ⋅ s ⋅ cos θ = F ⋅ s ⋅ cos( F . a ) ⇒a ⋅ b = b ⋅ a 2. komutativni zakon cos( a. a druga je nmormalna na nju. nego samo njena komponenta F1 . Odmah se vidi da je ta skalarna veličina u ovom slučaju jadnaka proizvodu intenziteta vektora sile i vektora puta. pa ne vrši ni rad. Skalarni proizvod : vektor-tačka-vektor a ⋅ b =| a | ⋅ | b | ⋅cos( a. A = F1 ⋅ s F1 = F cos θ = F cos( F . Prva je definisana kao pomeraj tela. Skalarni proizvod dva vektora je proizvod njihovih apsolutnih vrednosti ( intenziteta ) i kosinusa ugla između tih vektora. b) Iz ovoga se može videti da skalarni proizvod dva međusobno normalna vektora je jednak nuli. U opštem slučaju sila ne deluje baš u pravcu kretanja tela.

.) = a ⋅ b + a ⋅ c + a ⋅ d +. | θ = ∠ m. a vektor π od . n) ( b ⋅ b = m | 2 + | n | 2 −2 | m || n | cos θ | cos θ = a ⋅b | a || b | = | m |2 − | n |2 ( m x + n x ) 2 + ( m y + n y ) 2 + ( m z + n z ) 2 ⋅ ( m x − n x ) 2 + ( m y − n y ) 2 + (m z − n z ) 2 c =0 Zadatak 5.. Ako je | a |= 3. ( a + b ) ⋅ (c + d ) = a ⋅ c + b ⋅ c + a ⋅ d + b ⋅ d a ⋅ a = a ⋅ a cos 0 = a 2 ( a ± b ) = a ⋅ a ± 2a ⋅ b + b ⋅ b ( a + b)( a − b) = a ⋅ a − b ⋅ b = a 2 − b 2 3.. | c |= 8 .. Naći ugao između vektora a = n + m ∧ b = m − n ako je Rešenje: a ⋅ a = a | 2 cos 0 = a | 2 | | ( m + n)( m + n) = m ⋅ m + 2m ⋅ n + n ⋅ n = m | + | n | +2 | m || n | cos θ | | m |= n |≠0 .. Vektori a i b su uzajamno ortogonalni . | b |= 5. Ovo se može proširiti i na proizvod vektorskih polinoma. naći: 3 gradi sa njima uglove a) (3a − 2b)(b + 3c) = 3ab + 9a c − 2b 2 − 6bc = π π 1 1 9 | a || c | cos − 2 | b | 2 cos 0 − 6 | b || c | cos = 9 ⋅ 3 ⋅ 8 ⋅ − 2 ⋅ 5 ⋅ 5 − 6 ⋅ 5 ⋅ 8 ⋅ = −62 3 3 2 2 b) (a + b + c) 2 = a + b + c + 2ab + 2ac + 2bc = π π π | a | 2 + | b | 2 + | c | 2 +2 | a || b | cos + 2 | a || c | cos + 2 | b || c | cos = 2 3 3 9 + 25 + 64 + 24 + 40 = 162 2 2 2 c) 16 . asocijativni zakon ( k ⋅ a)b = k (a ⋅ b) = k ⋅ a ⋅ b = ( k b) a Skalarni proizvod dva vektora u analitičkom obliku : a = ax i +a y j +az k b = b x i +b y j + bz k a ⋅ b = (a x i + a y j + a z k ) ⋅ (b x i + b y j + bz k ) a ⋅ b = a x bx + a y b y + a z bz i ⋅ j = j ⋅i = j ⋅ k = k ⋅ j = k ⋅i =i ⋅ k = 0 i ⋅i = j ⋅ j = k ⋅ k =i 2 = j 2 = k 2 Zadatak 4.a ⋅ (b + c ) = a ⋅ b + a ⋅ c a (b + c + d +.

Vektorski ili spoljasnji proizvod dva vektora Vektorski proizvod dva vektora a i b je vektor c čiji je intezitet jednak povrsini paralelograma. axb1 = axb 2 = axb 3 Vrhovi b1 . što znači da su paralelni. b3 su na pravoj koja je paralelna sa a Za vektorski proizvod vazi distributivni zakon: a ×(b + c ) = a ×b + a ×c Pri množenju vektorskog proizvoda skalarom važi asocijativni zakon: m ⋅ ( a ×b) = ( ma ) ×b = m a ×b Uslov paralelnosti vektora je: a ×b = 0 tj. Posmatranjem paralelograma stranice a i b zaključujemo da se vektorski proizvod ne menja kada se jednom faktoru doda vektor paralelan sa drugim faktorom.Vektori a . a c 0 ort vektora c biće: c = a xb = c 0 ⋅ c Apsolutna vrednost vektorskog proizvoda : c = c |= axb |= ab sin θ | | Promenom reda faktora ( a. koji stoji uz vektor c rotacija najkraćim putem od a vektora do b vektora bude pozitivna (suprotno smeru kazaljke na satu ). b i c čine desni koordinatni sistem. a takvog je smera da za posmatrača. b ) menja se znak proizvoda tj. dobija se − pa zbog c toga se uzima: axb =− x a . b2 . Ako je q ugao između a i b . ugao između njih je nula stepeni.Kao znak vektorskog mnozenja usvojeno je x. To znači da b za vektorski proitvod ne važi komutativni zakon nego umesto njega važi antikomutativni ili alterativni zakon. Vektorski proizvod nekog vektora samim sobom je jednak nuli: a ×a = 0 . čije su stranice dati vektori i koji je normalan na tu povrsinu.( a + 2b − 3c) 2 = a + 4b + 9c + 4ab + −6a c −12 bc = | a | 2 +4 | b | 2 +9 | c | 2 −6 | a || c | cos 9 + 100 + 576 − 72 − 240 = 373 2 2 2 π 3 −12 | b || c | cos π 3 = 14. Uslov kolinearnosti vektora: k a × a + λa × b = 0 ⇒ a × b = 0 . 17 .

Ako označimo a ×b = c vidi se da su projekcije vektora c na koordinatnim osama vezane sa projekcijama vektora – faktora sledećim relacijama: c x = a y bz − a z b y . j . To znači da. Vektorski proizvod dva vektora u analitičkom obliku Data su dva vektora: a = a x i + a y j + a z k i b = bx i + b y j + bz k . Koji uslov treba da ispunjavaju vektori 2a + b ∧ 2a − b bili kolinearni.Kod vektorskog proizvoda ne postoji deljenje kao obrnuta operacija množenju. j ×k = i. ne može se tek tako odrediti drugi faktor. k ortovi koordinatnih osa dekartovog pravouglog koordinatnog sistema u prostoru. onda je: a ×b = ( a y bz − a z b y )i + ( a z bx − a x bz ) j + (a x b y − a y bx )k . c z = a x b y − a y bx i a ×b = a x bx j ay by k az bz Vektorski proizvod se može prikayati i determinantom: a možemo koristiti i šemu: Zadatak 6. c y = a z bx − a x bz . ako se zna vektorski proizvod i jedan faktor. k ×i = j . Zadatak 7.Izračunati: a) i × j × i × i = ( k × i) × i = j × i = −k [( ) ] i ×( j +k ) − j ×(i +k ) + k ×(i + j + k ) = b) i × j +i ×k − j ×i − j ×k +k ×i +k × j +k ×k = k +( − j ) −( − ) −i + j +( − ) = 2k −2i = 2( k −i ) k i 18 . pošto su ova dva vektora kolinearna onda su a i b kolinearni. Rešenje: = b ×2a +b ×2a = 2(b ×2a ) = 4b ×a = 0 a i b da bi vektori ( 2a +b) ×( 2a −b ) = 2a ×( 2a −b) +b ×( 2a −b) = 2a ×2a −2a ×b +b ×2a −b ×b = sledi. Neka su i. Vektorski proizvod koordinatnih ortova: i × j = k .

Strana površine prema normali n naziva se pozitivnom stranom. Kada se usvoji desni koordinatni sistem onda je pozitivna strana površine orijentisana tako da osobi koja bi išla po konturi u ravni u smeru orijentacije pozitivna strana površine u ravni ostaje stalno na levoj strani. Orijentacija površine i predstavljanje površine vektorom U raznim oblastima fizike i matematike obe strane jedne površi ne igraju istu ulogu. DCA kao 2S 4 = c × a i ABC kao 2 S 1 = (c − a) × (b − a) ∨ 2 S 1 = ( a − b) × (c − b) . Napadna ( početna ) tačka M tog vektora je bilo koja tačka te površine. .dvostruka površina DAB je predstavljena kao 2S 3 = a × b . cirkulacija teče u pozitivnom smeru ( pravilo desnog zavrtnja ). Tu se radi o zatvorenoj ravnoj orijentisanoj površini. Poznato je da između struje i magnetnog polja jednog provodnika nije isti na obe strane površine strujnog kola. onda treba da se zna da su površinski vektori orijentisani u smeru izvan tela. Na primer. Tako su spoljašnje strane ravnih površina poliedara pozitivne. Kada bi se usvojio levi koordinantni sistem onda bi pozitivna strana površine bila ona strana koja je negativna. Kada se radi o orijentaciji površina nekog tela. koji ima brojnu vrednost jednaku brojnoj vrednosti te površine a smer vektora je smer pozitivne normale na površini ( pravilo desne šake ). c i to su ivice piramide. Brojna vrednost te površine neka je S. trostrana piramida : iz jednog temena idu 3 vektora a. a ostale ivice predstavljaju razlike odgovarajućih vektora.glavno je da vektorski zbir stranica trougla bude jednak nuli . Pojavila se potreba za orijentaciju površine a to znači da se jedna strana površine usvoji kao pozitivna. a suprotna strana je negativna strana. 16. druga kao negativna.15. b. Proizvod tri vektora 19 . odnosno normalni ort n te površine takav da posmatraču koji stoji uz normalni ort. DBC kao 2 S 2 = b × c . Konvencijalno je uzeto da se orijentisana površina predstavlja vektorom. Kada je površini dat smer cirkulacije onda je pozitivni smer normale. onda je vektor koji predstavlja tu orijentisanu površinu : S = S ⋅ n gde je n jedinični vektor vektora S .

a sa negativnim ako je redosled obrnut. Mešoviti proizvod vektora se ne menja kada se međusobno zamene znaci vektorskog i skalarnog množenja ali samo ako se ne menja redosled faktora: (a ×b) ⋅ c = a ⋅ (b ×c ) . b) Ovakvi proizvodi su različitog pravca i smera. Proizvod tog skalara sa trećim vektorom je vektor kolinearan sa trećim vektorom. a ⋅ ( a ×c ) = 0 ∧ a ⋅ (b ×c ) = 0 ⇔a. b. Vektorski proizvod dva vektora se vektorski pomnoži trećim ( dvostruki vektorski proizvod ) 1. Vektorski proizvod dva vektora se skalarno pomnoži trećim ( mešoviti proizvod ) 3. . Skalarni proizvod dva vektora se pomnoži trećim vektorom 2. b. c polaze iz iste tačke ali da nisu komplanarni onda: . sa pozitivnim znakom ispred ako je redosled vektora isti kao kod osa usvojenog sistema. pa je (a ⋅ b) ⋅ c ≠ a ⋅ (b ⋅ c ) ≠ b ⋅ (a ⋅ c) 2. Cikličnom permutacijom tri vektora se ne menja njihov mešoviti proizvod: (a × b) ⋅ c = (b × c ) ⋅ a = (c × a ) ⋅ b .S ⋅ c = S ⋅ c ⋅ cos θ = S ⋅ h = V gde je V zapremina paralelopipeda. Prema definiciji ovaj proizvod je (a ×b) ⋅ c . 1. b. a u obrnutom redosledu je: i ⋅ (k × j ) = i ⋅ ( −i ) = −1 20 . Skalarni proizvod dva vektora je skalar. Ako imamo tri vektora a. čije su ivice dati vektori. Ako su u mešovitom proizvodu tri vektora dva vektora međusobno identična ili ako su data tri vektora komplanarna onda je taj proizvod jednak nuli. Vektorsko-skalarni proizvod je skalar ako se sluzimo desnim koordinatnim sistemom i ako uzmemo da vektori a. c su komplanarni Mešoviti proizvod koordinatnih ortova je jednak jedinici: i ⋅ ( j ×k ) =1 = i ⋅ i .Tri vektora se međusobno mogu množiti na osnovu skalarnog i vektorskog proizvoda tako da se dobija jedna od tri kombinacije proizvoda. c onda je njihov proizvod : ( a ⋅ b) ⋅ c = c ⋅ ( a ⋅ b) = (b ⋅ a ) ⋅ c = a ⋅ b ⋅ c ⋅ cos( a. a svakom drugom permutacijom se menja znak proizvoda kao na primer (a ×b) ⋅ c = −(b ×a ) ⋅ c . -pošto ugao θ može biti i tup: ( a ×b) ⋅ c = ± V Mešoviti proizvod tri vektora brojno je jednak zapremini paralelopipeda.Vektorski proizvod a ×b brojno je jednak površini paralelograma ( stranica a i b) i predstavljen je vektorom S = a ×b ( koji je normalan na ravan vektora a i b .

c) sin = cbd cos( b. Iz uslova komplanarnosti se dobija: a ×(b ×c ) = k b + mc gde su k i m skalarni faktori. d ) = c(b ⋅ d ) ⇒ (b × c) × d = c(b ⋅ d ) 2 zamenom se dobija k = a ⋅c [(b ×c) ×d ] ⋅ a = (a ⋅ c)( b ⋅ d ) = k ⋅ (b ⋅ d ) ćemo da napišemo u obliku odakle je m = −(a ⋅ b) . Vektorsko-vektorski proizvod je vektor. Ove skalarne faktore nije lako odrediti pa se uvodi pomoćni vektor d koji je u ravni sa b ∧c i normalan je na vektor c . on je komplanaran sa njima. Smer vektora d tako da vektori d . To znači da se konačni vektor nalazi u ravni b ∧c tj. Množenjem se dobija: [a ×(b ×c)] ⋅ d = k ⋅ (b ⋅ d ) [(b ×c) × d ] ⋅ a = k ⋅ (b ⋅ d ) Sa slike vidimo da je vektor (b ×c ) ×d usmeren po vektoru c i : π (b × c) × d = bcd sin( b. On je normalan i na vektor proizvoda b ×c i na vektor a .Analitički oblik mešovitog proizvoda: a = ax i + a y j + az k b = bx i + b y j + bz k c = cx i + c y j + cz k a (b × c ) = ( a x i + a y j + a z k ) ⋅ (b y c z − b z c y ) ⋅ i + (bz c x − bx c z ) ⋅ j + (b x c y − b y c x ) ⋅ k = b x cx [ ] ax ay by cy az bz cz 3. c. b budu redosleda desnog sistema. Napokon se dobija: a ×(b ×c ) = k ⋅ b + m ⋅ c Da bi dobili m relaciju a ×(b ×c) = − a ⋅ c) ⋅ b − mc ( a ×(b ×c) = b( a ⋅ c ) −c ( a ⋅ b) 21 . Prema definiciji ovaj proizvod je a ×(b ×c) .

| b |= 2. b. Ciklična permutacija dovodi do tri potpuno različita vektora.1) 3 3 1 V = a ⋅ (b ×c ) |= 2 | 1 −3 1 2 1 −3 =2 5 1 b) d) 22 .3). Vektori a.ako je a =c matematički sledi a × (b × a ) = a ⋅ b − a ⋅ ( a ⋅ b) Zadatak 8. a ×(b × c ) = b ⋅ ( a ⋅ c ) − c (a ⋅ b) b × (c × a ) = c ⋅(b ⋅ a ) − a ⋅ (b ⋅ c ) c × ( a × b ) = a ⋅ ( c ⋅ b ) − b ⋅ (c ⋅ a ) Promena mesta zagrade izaziva promenu: a ×(b ×c ) ≠ ( a ×b) ×c Analitičko izvođenje -ako je [a ×(b ×c)] p = (b ×c ) onda je koordinata na x-osi sledi x = a y p z − a z p y = a y (bx c y − b y c x ) − a z (bz c x − b x c z ) -ako [a ×(b ×c)] = b (a c x x dodamo identitet x a x bx c x − a x b x c x = 0 2 matematički + a y c y + a z c z ) − c x ( a x b x + a y b y + a z b z ) = b x ( a × c ) − c x ( a ×b ) . od kojih je prvi proizvod srednjih vektora i skalarnog proizvoda krajnjih vektora. c ⋅ (a × b) =| c | ⋅ | a | ⋅ | b | ⋅ sin je ortogonalan na a i b i ugao između a i b je π 1 ⋅ cos 0 = 3 ⋅ 6 ⋅ 3 ⋅ ⋅ 1 = 27 6 2 Zadatak 9. Vektor 30 stepeni. | b |= 3. a drugi proizvod drugog vektora iz zagrade i skalarnog proizvoda ostala dva vektora. b = (0.1. Izračunati mešoviti proizvod ovih vektora ako je: a) | a |= 4.− . c =(1. | c |= 3 i vektori a. a =4i b =2 j c =3k 4 0 0 0 2 0 0 0 =8 ⋅ 3 = 24 3 c b) | a |= 6.1.2).0) 1 V = a ⋅ (b ×c ) |= 0 | 3 0 1 4 3 2 = − |=17 | 17 0 a =(1. b.− ). Izračunati zapreminu paralelopipeda koga određuju vektori: a) c) a = (1. c obrazuju desni triedar. b =( 2.Vektorsko-vektorski proizvod tri vektora transformira se u razliku dva vektora.4.0. | c |= 3 .1). c = (3.2. c su međusobno ortogonalni.

Dragiša M. c =(1. Srđan Ognjanović. b =(1.0) 0 V = a ⋅ (b ×c ) |= 1 | 1 1 0 1 1 1 =2 0 5 −2 1 −3 1 1 = − |= 2 | 21 1 Literatura: 1.1) 3 2 4 V = a ⋅ (b ×c ) |= 1 | 1 a =(0.a = ( 4.− ).1.5. Kečkić Matematika za III razred srednje škole 3. Ivanović Vektorska analiza 2. c = (1. Jovan D. Živorad Ivanović Zbirka rešenih zadataka za treći razred gimnazija i tehničkih škola 23 . b = (1. Dr inž.1.1).1).1.0.1).− .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->