ODABRANA DELA SIGMUNDA FROJDA

Knjiga šesta

SIGMUND

FROJD

TUMAČENJE SNOVA, I

TUMAČENJE SNOVA
i
Preveo S/iiemačkog Dr Albin Vilhar

URKDNIK: D r

HUGO

KLAJN

^Mii*iiiiiUi4iiUU

Naslov originala Die Traumdeutung

I

NAUČNA LITERATURA O PROBLEMIMA SNA
Na sledećim stranicama pružiću dokaze za to da postoji jedna psihološka tehnika koja dozvoljava ob­ jašnjavanje snova i da se primenom ovog postupka svaki san pokazuje kao smisaona psihička tvorevina koja se na mestu koje je mogućno naznačiti može uvrstiti u duševna zbivanja budnog stanja. Pokušaću^ dalje, da objasnim zbivanja od kojih potiču neobičnost i nerazgovetnost sna i da od tih zbivanja izvedeni za­ ključak o prirodi psihičkih sila iz čijeg se zajedničkog ili suprotnog delovanja rađa san. Kada dotle dođem, moje će izlaganje prestati jer će dostići onu tačku gde se problem snevanja uliva u obimnije probleme čijeg se rešenja treba latiti na osnovu drugog mate­ rijala. Pregled radova i rezultata ranijih autora, i pre­ gled sadašnjeg stanja problema snova u nauci izno­ sim unapred zato što u toku raspravljanja neću imati često povoda da se na to vraćam. Jer naučno razumevanje sna, uprkos višehiljadugodišnjim nastojanjima, napredovalo je veoma malo. Ovu činjenicu pisci tako jednodušno ističu da izgleda izlišno navoditi pojedi­ ne glasove. U delima čiji spisak priključujem na kra­ ju svoga rada nalaze se mnoge napomene koje mogu dati podstreka, i obilje zanimljivog materijala za našu temu, ali tu nema ničega, ili malo čega od onog

© 1942 by Imago Fublisbing Co. Ltd., London

G

Tumačenje snova, I

Naučna literatura o problemima sna

7

što bi pogađalo suštinu sna ili što bi definitivno moglo resiti jednu od njegovih zagonetaka. Još manje zna­ nja o tome, naravno, stekli su obrazovani laici. Kakvo je shvatanje našao san u praistorijskim vremenima čovečanstva kod primitivnih naroda, i ka­ kav je uticaj mogao imati na stvaranje njihovih pred­ stava o svetu i o duši, to predstavlja temu od tako ve­ likog interesa da je vrlo nerado isključujem iz obrade u vezi sa ovim. Skrećem pažnju na poznata dela ser Đ. Luboka (Sir J. Lubbock), H. Spensera (Spencer), E. B. Tajlora (Tylor) i drugih. Dodaću samo to da nam značaj ovih problema i spekulacija mogu postati shvatljivi tek pošto smo resili zadatak „tumačenja snova« koji nam lebdi pred očima. Odjek praiskonskog shvatanja sna očigledno sa­ činjava osnovu važnosti koju snovima pripisuju na­ rodi klasičnog starog veka. 1 Kod njih je postojala pretpostavka da snovi stoje u vezi sa svetom nadljud­ skih bića u koja su verovali i da oni donose otkrovenja od strane bogova i demona. Osim toga im se na­ metalo shvatanje da snovi imaju značajnu svrhu za onog koji ih sanja, da mu po pravilu objave buduć­ nost. Izvanredna raznovrsnost u sadržini i utisku sno­ va stvarala je svakako teškoću da se sprovede jedin­ stveno shvatanje snova; ona je primoravala ljude da stvaraju raznovrsna razlikovanja snova i da ih raspo­ ređuju u grupe, uvek prema njihovoj vrednosti i po­ uzdanosti. Kod pojedinih filozofa staroga veka ocenjivanje sna nije, razume se, bilo nezavisno od polo­ žaja koji su oni uopšte bili spremni da priznaju mantici. U oba spisa filozofa Aristotela koji obrađuju san, ovaj je već postao objektom psihologije. Mi saznajemo da san ne dolazi od bogova, da nije božanske, nego demonske prirode, pošto je priroda demonska a ne božanska; to jest, san ne vodi poreklo od nekog natSledeći podaci prema pažljivom prikazivanju Biksenšica (Biichsenschiitz) u delu: Traum und Traumdeutung im Altertum, Berlin 1861.
1

prirodnog otkrovenja, nego je posledica zakona ljud­ skoga duha koji je svakako srodan sa božanstvom. San je definisan kao duševna delatnost čoveks koji spava, ukoliko spava. Aristotelu su poznate neke karakterističnosti sna; na primer da neznatne nadražaje, koji se javljaju u toku spavanja, san tumači kao nešto veliko („čovek veru je da ide kroz vatru i da se zagrejao kad se ovaj ili onaj deo tela sasvim neznatno zagreje"). Iz toga stanja Aristotel izvodi zaključak da snovi vrlo lako mogu odati lekaru 1 prve znake neke promene koja je počela da se javlja u telu, a koji danju nisu bili primećeni. Poznato je da ljudi pre Aristotela san nisu sma­ trali tvorevinom duše koja sanja, nego nadahnućem od strane božanstva, i oba suprotna strujanja koja ćemo uvek naći prisutna u procenjivanju sna došla su već kod njih do izražaja. Oni su razlikovali istinite i dragocene snove, poslate čoveku u snu da bi ga opomenuli ili da bi mu objavili budućnost, od praznih/ varljivih i ništavnih snova, čiji je cilj da čoveka zava­ raju ili da ga gurnu u propast. ^ U svome delu: Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, str. 390 Grupe (Gruppe) daje ova­ kvu podelu snova prema Makrobiju i Artemidoru: „Snovi se dele na dve klase. Na jednu grupu treba da utiče samo sadašnjost (ili prošlost), dok je ona bez značaja za budućnost; ta grupa je obuhvatala insomnia, koja neposredno odražava datu predstavu ili njenu suprotnost, na primer glad ili njeno stišavanje, i , koja datu predstavu fantastično proširuje, kao na primer mora, Efijalt (Ephialtes = zastareli naziv za moru — prim. prevodioca). Druga grupa, naprotiv, smatra se da određuje budućnost; u nju spadaju: 1) direktno predskazivanje koje čovek prima u snu ( , oraculum), 2) proricanje predstojećeg događaja ( , visio), simboličan san
O odnosu sna prema bolestima raspravlja grčki lekar Hipokrat (Hippokrates) u jednoj glavi svoga čuvenog dela.
1

F. 1 j / Naučna literatura o problemima sna 9 kome je potrebno tumačenje (ovEiopg-. Nasuprot tome. bez obzira na sve pietističke i mističke pisce — koji dobro rade što ostatke nekad veoma prostrane oblasti natprirodnog drže sve dok ih objašnjenje prirodnih nauka ne osvo­ ji —. taj pogled na svet vodio je računa o glavnom utisku koji budno stanje prima od sna preko preostalog sećanja ujutru. Tumačenje snova. stoga sam pretpostavio da svoje izla­ ganje vežem za teme umesto za pisce. Osim toga. sa kineskim Secker. na primer šelingijanovaca. pa ma koliko nedvosmi­ sleno simpatije svakog čoveka koji se posvetio nauč­ nom načinu mišljenja bile sklone da se ovakvo tvrđe­ nje odbaci. Kad bihr hteo da se držim reda autora i da ukratko za svakog pojedinog kažem koja je shvatanja o problemu sna on iznosio. i po­ što ljudi sve snove nisu razumeli neposredno to nisu mogli znati da li neki nerazumljivi san možda ipak predskazuje nešto značajno./ 0 . po­ grešno misliti da učenje o natprirodnom poreklu sno­ va danas kod nas nema pristalica. ali ni raspravljanje o diviatornoj snazi sna. Ali pošto mi nije pošlo za rukom da savladam celokupnu i u tolikoj meri rasturenu literaturu koja prelazi i u druge oblasti. koji svoje religiozno verovanje u postojanje i u uplitanje nadljudskih duO daljoj sudbini tumačenja snova tokom srednjeg veka v. nenaklonjene svemu što je pustolovno. kojar predskazuje budućnost. predstavlja jasno sećanje na božanstvo sna koje je u starom veku bilo neospor­ no. vizije itd. kao nešto što. Nije se došlo do izrade jednog temelja od osigu­ ranih rezultata. Bilo bi. sa japanskim Miura i Iwaya. vodeći računa o psihoanalitičkom gledištu. uostalom. time je dat podstrek na­ stojanju koje bi nerazumljivu sadržinu sna moglo zameniti shvatljivom i pri tom sadržajnom. i njegovo obimno delo nam mora nadoknaditi štetu za izgubljena dela iste sadržine. Pisati istoriju našeg naučnog saznanja o proble­ mima sna teško je zato što se u ovom saznanju. jer nema dovoljno psiholoških pokušaja objašnjenja da bi se savladao celokupni materijal. Schwarz i misionar Tfinkdji. tako reći. a u n a j ­ novije doba. Uvažavanje do­ življavanja snova od strane mnogih filozofskih škola. 1 hovnih snaga pokušavaju da zasnivaju baš na neobjašnjivosti pojava u snu (Hajfner). ne može primetiti neki napredak u izvesnim pravci­ ma.). morao bih se odreći pokušaja da dam jed­ nu preglednu celokupnu sliku o sadašnjem stanju po­ znavanja sna. u Diepgen-a. i slučajeva sličnih snu (kao što su halucinacije. na kome bi sledeći istraživač gradio dalje. nailazimo ipak i na oštroumne ljude. Do nedavna većina pisaca smatrala se pobuđe­ nim da o spavanju i o snu raspravljaju kao o jednoj povezanosti. pojavljuje se u najnovi­ jim radovima težnja da se tema ograniči i da se kao . Pošto su od snova uglavnom očekivana važna objašnjenja. jer u ovom sećanju san se pojavljuje što je ostaloj psihič­ koj sadržini kao nešto strano. 1 Prednaučno shvatanje sna kod starih bilo je sva­ kako u potpunoj saglasnosti sa njihovim celokupnim pogledom na svet koji je u spoljašnji svet projicirao kao realnost sve ono što je imalo realnost samo unu­ tar duševnog života. ma koliko da je na pojedinim mestima postalo dragoceno. Kao naj­ veći autoritet u tumačenju snova važio je u kasnom starom veku Artemidor iz Daldisa. u samom početku. Ova teorija se održala kroz mnoge vekove. dopire iz nekog drugog sveta. O tumačenju snova kod Jevreja raspravljaju Almoli. Amram. somnium). Gotharda (Gotthard) i drugih. i navešću kod svakog problema sna celokupan materijal za njegovo rešavanje koji se nalazi u literaturi. / Sa ovim promenljivim procenjivanjem snova sta­ jao je u vezi zadatak „tumačenja sna". nego svaki novi autor hvata iste probleme iz­ nova i uvek. sa indijskim Negelein. moram svoje čitaoce zamo­ liti da se zadovolje ako se samo neka osnovna činje­ nica i nijedno značajno gledište u mom izlaganju nisu izgubili. i da po pravilu tome pridodaju i ocenjivanje analognih stanja koja spadaju u psihopatologi­ ju. Ferstera (Forster). Sa arapskim tumačenjem snova upoznavaju nas Drexl. L6winger. tako reći. nije još završeno. a i u specijalnim istraživanjima M. Lauer.

san nam daje ili nešto sasvim strano. „jer se često može. od redovne sadržine i toka budnog života . Fihte (Fichte. 17): . rekli. (str. str. 541) u istom smislu govori o sno­ vima dopunjavanja i naziva ih jednom od tajnih blagodeti prirode duše koja se sama leci. Čak i ako je čitava naša duša bila ispunjena jednim pred­ metom. Mas (Maass) — (Vber die Leidenschaften 1805 = 0 strastima): „Iskust­ vo potvrđuje naše tvrđenje da najčešće sanjamo o onim stvarima kojima su upućene naše najmilije strasti. naizgled u pretežnom broju snova. objavljenoj 1855. 19): „San pre svega nastavlja budno stanje. stalež. ili ako je neki zadatak iziskivao našu celokupnu du­ ševnu snagu. želeli ili uradili). nikad se ne ponavlja život preko dana sa svima svojim naporima i uživanjima. pol. Ja bih u toj promeni želeo da vidim izraz jednog uverenja da se u tako tamnim stvarima objašnjenje i saglasnost mogu postići samo nizom detaljnih ispitivanja. radostima i bolom. Nisam imao mnogo povoda da se bavim problemom spava­ nja.. Tako Hafner (str. str. 56) kaže ukratko: „Nous revons de ce que nous avons vu. desire ou fait" ( = mi sanjamo o onom što smo videli. dit. već naprotiv san teži da nas svega toga oslobodi. Naučno interesovanje za fenomene sna kao takve dovodi do sledećih pitanja koja se međusobno delimično isprepliću: A ODNOS SNA PREMA BUDNOM STANJU Naivni sud čoveka koji se probudio pretpostavlja da je san — ako već ne dolazi iz nekog drugog sveta — spavača ipak odneo u neki drugi svet. Ovde ja ne mogu dati ništa drugo do jednu takvu detaljnu raspravu. jer je to u suštini psihološki problem. i to specijalno psihološke prirode. I. kaže nešto opširnije: „Sadržinu sna više ili manje uvek određuju individualna ličnost. Mori (Maury. . 6) se direktno protivi gore navedenom tvrđenju Burddhovom. 16) koju s pravom sa svih strana visoko cene: „Onaj ko sanja okrenuo se od sveta budne svesti" . ili on iz stvarnosti uzima samo pojedine elemente za stvaranje svojih kombinacija. E. . H. koja je gotovo bez sećanja. Tačno posmatranje gotovo uvek naći će jednu nit kojom se san povezao za doživljaje prethodnog dana." Na naj nedvosmislenij i način zauzima svoj stav prema ovom pitanju filozof I. Pre­ ma tome. . uobičajeni način živo­ ta i događaji i iskustva tokom celokupnog dosada­ šnjeg života. ili pak samo ulazi u skalu našeg raspoloženja i simbolizuje stvarnost. ovde je izostavljena i literatura o spavanju. Naši se snovi priključuju uvek na predstave koje su kratko vreme pre toga bile u svesti. ako je dubok bol razdirao našu unutrašnjost. posmatrati da nas oni vode baš natrag u običan život umesto da nas od njega oslobode". 19): „Povučenost duše u snu. Slavoljubiv čovek sanja o ste­ čenim (možda samo u svom uobraženju) lovorikama i o onima koje još treba da stekne. dok se zaljubljeni . " Pretežna većina pisaca. 530). I Odnos sna prema budnom stanju \\ predmet raspravljanja uzme eventualno neko pojedinučno pitanje iz oblasti doživljavanja sna. zastupala je su­ protno gledište o odnosu sna prema budnom stanju. Jesen (Jessen) u svojoj Psihologiji. . izrazio je ovo uverenje jednom veoma zapaženom rečenicom (strana 474): „ . . kome dugujemo brižljivo i du­ hovito opisivanje fenomena sna.10 Tumačenje snova. — Na sličan način izražava se još i L. godine (str. " (str. Stari fizio­ log Burdah (Burdach). ." Vajgani (Weygandt. međutim. stepen obrazovanja. mada se u karakteristici stanja spavanja mora sadržavati zajed­ no i promena uslova funkcije duševnog aparata. G. . .U snu se tako reći potpuno gubi pamćenje sređene sadržine budne svesti i njeno normalno d r ž a n j e ." J. Štrimpel (Strumpell) u svo­ joj studiji o prirodi i postanku snova (str. godine starosti. Iz toga se vidi da naše strasti moraju imati uticaja na stvaranje naših snova. Le sommeil et les reves.

itd. ne osećamo uopšte nikakvu simpatičnu sklonost.12 Tumačenje snova. . bilo je izvan svake mogućnosti stvoriti neki lični odnos prema nje­ mu.Maximcque reliquise earum r e r u m moventur in animis et ugitantur.. izgleda da se često u snu bavimo istim stvarima: pravnici se bave procesima i sastavljanjom zakona. neprekidna zavisnost jednog od drugoga. causidici causas agere et componere leges. Ja citiram po Radenštoku (Radenstock. i s druge strane neprestano zadira­ nje jednoga u drugo. osim toga.1 Ciceron kaže potpuno slično u svom delu De divmstione II. A sad upoređujemo situaciju u snu sa stvarnošću. itd. 1875) koji misli da se osobenosti sna uopšte mogu opisati samo „nizom su­ protnosti koje očigledno postaju protivrečnosti" (str. mesto je uzeto iz četvrte knjige LukrecljcvoK epa „O prirodi stvari". . 139): Kad je Kserks pre svoga ratnog pohoda pro­ tiv Grčke dobrim savetom bio odvraćen od te odluke. od stvarnog života nešto odvojeno nepremostivom prova­ lijom. ili u 6emu smo se ranije mnogo duže zadržavali. ugurano između dva doba života koja potpuno odgo­ varaju jedno drugome i koji jedno drugo nastavljaju. ako budu podstaknute bilo ka­ kvim razlogom. Hildebranta (Hildebrandt. (Citat u Frojda je pogrešan.."* Provod: I ukoliko ko intenzivnije vrši neki posao. „isto tako isti­ nita i pravilna je prividna suprotnost. briše u nama nor­ malno sećanje na nju i stavlja nas u jedan drugi svet i u jedan sasvim drugi tok života koji u stvari nema nikakve veze sa stvarnim životom . kao što mnogo kasnije tvrdi Mori: . I Odnos sna •prema budnom stanju 13 u svojim snovima bavi predmetom svojih slatkih nadanja . 8) „Prvu od ovih suprotnosti stvaraju s jedne strane stroga povučenost ili izdvojenost sna od stvarnog i istinskog života. Čovek tada možda u snu obavlja putovanje morem do ostrva svete Jelene da bi Napoleonu." (Saopštio Vinterštajn /V/interstein/ u časopisu Zeitschrift filr Psychounalyse). San nas oslobađa stvarnosti. aut quibus in rebus multum sumus ante morati atque in ea ratione fuit contenta magis mens. nego naprotiv strašnu patriotsku mržnju. .. . prev. Zato će biti na mestu da se setimo opisa F. Nikad nismo putovali morem a ostrvo svete Jelene najmanje bi nam moglo predstavljati cilj jed­ nog takvog putovanja. Hir. „Pa ipak". Prema Napoleonu. Sve čulne želje i preziranja koje spavaju u srcu mogu izazvati. " Hildebrant za­ tim izvodi kako sa padanjem u san naše celokupno biće sa svojim formama egzistencije nestaje „kao iza nekog nevidljivog poklopca". in somnis eadem plerumque videmur obire. koji tamo živi u zarobljeništvu. Ja mislim da . stih 961—966. moglo bi se reći neko samo u sebe hermetički zatvoreno postojanje. Tako doživljaj u snu izgleda kao nešto strano. . Tako isto su mislili i stari o zavisnosti sadržine sna od života. te je u tom poslu duh bio mnogo više zategnut. rekao mu je već stari racionalni persijski tumač snova Artaban vrlo zgodno da snovi najčešće sadrže ono što čovek već u budnom stanju misli. doduše. A pored svega toga snevač uopšte nije bio među živima u vreme kad je Napoleon umro na ostrvu. U didaktičkom epu Lukrecijevu De rerum natura (™ O prirodi stvari) nalazi se ovo mesto (IV. dok su ga snovi neprestano na to podsticali. de quibus vigilantes aut cogitavimus aut cgimus. Nikad nismo bili vinarski trgovci i nikad nismo ni želeli da to bu­ demo. stih 959): Et quo quisque fere studio đevinctus adhaeret. nastavlja Hildebrant. induperatores pugnare ac proelia obire. Ekskajzer nas do­ čekuje najljubaznije i čovek gotovo žali što se pro­ budio i tako omeo interesantnu iluziju. Prim. ponu­ dio kakvo izvrsno mozelsko vino.) * I najviše se u dušama pokreću one stvari o kojima smo budni razmišljali ili se njima bavili. da iz predstave povezanih i udruže­ nih sa njima nastane san ili da se ove predstave umešaju u jedan već postojeći san. — San je nešto sasvim odvojeno od stvarno­ sti doživljene u budnom stanju. 1 Protivrečnost ovih pogleda u odnosu između do­ življavanja sna i budnog stanja izgleda stvarno ne*razrešiva. vojskovođe misle da se bore i da ratuju itd. W.

drugim recima. Pre svega se dešava da se u materiji sna pojav­ ljuje materijal koji posle toga u budnom stanju ne priznajemo da pripada krugu našeg saznanja i doživ­ ljen ja. prilikom posete svome prijatelju. ali se ne sećamo da li smo i kada to doživeli. dok često posle dugog vremena neki novi doživljaj ponovo donese sećanje na raniji doživljaj za koji smo smatrali da je izgubljen. da se dakle u snu reprodukuje. . naprotiv. i njegove najuzvišenije kao i najsmešnije tvorevine moraju svoje osnovno gradivo uvek uzimati od onog što nam se pred očima pojavilo ili u čulnom svetu. filozof naiđe na jedan mali album sa osušenim cvetovima kao što 1 Vašiđe (Vaschide) tvrđi takođe da je često primećeno da u snu čovek strane jezike govori tečnije i bolje nego kad je budan. te se time otkriva izvor sna. I onda moramo priznati da smo u snu nešto znali i nečeg se setili što u budnom stanju sposobnost pamćenja nije imala.14 Tumačenje snova." B GRADIVO SNA — SECANJE U SNU Da celokupni materijal koji sačinjava sadržinu sna na neki način vodi poreklo od doživljenog. on zapravo nikad ne može da se odvoji od realnoga sveta. Šesnaest godina ka­ snije. U snu je znao ime te biljke: Asplenium ruta muralis. na njegovo zaprepašćenje. i nalazimo se u iskušenju da pomislimo na delatnost sna koja samostalno stvara. spominje. Sećamo se. kao što mu je bilo poznato. San se dogodio 1862. vratio se posle uključivanja ponovo gušteri­ ma i Delbef u. 1 Delbef (Delboeuf) priča iz svog sopstvenog isku­ stva o snu jedan naročito upečatljivi primer. . materijal za to on uzima iz stvarnosti i iz duhovnog života koji se na ovoj stvar­ nosti odvija . kao prijatelj životinja on ih je podigao. . iako su opšte primećene. Za­ tim on skrenu pogled preko polja i primeti petog. Isplatiće se trud ako se sa ovim osobenostima detaljno poza­ bavimo. mora se tražiti pažljivo i ona ume da se u čitavom nizu slučajeva dugo krije. jako voleli. da smo o tome sanjali. Razlog za to nalazi se u velikom broju osobenosti koje pokazuje sposobnost sećanja u snu i koje su dosad ipak izbegle svako objašnjenje. Osim toga dao im je nekoliko listova jedne male paprati koja je rasla na zidu i koju su oni. Onda osta­ jemo u neizvesnosti o tome iz kojeg se izvora san stvarao. ili pak što je na neki način već zauzelo mesto u našem budnom toku mišljenja. Ali bi pogrešno bilo pretpostaviti da se takva povezanost sadržine sna sa budnim životom mora bez muke pokazati kao očigle­ dan rezultat postavljenog upoređenja. Na svoje veliko iznenađe­ nje morao se uveriti da zaista postoji neka paprat s tim imenom. Ma kako neobično time postupao. U budnom stanju Delbef je znao samo nekoliko latinskih imena biljaka. On je u snu video dvorište svoje kuće pokriveno snegom i na­ šao je dva mala guštera upola ukočena i zatrpana is­ pod snega. doduše. to bar treba da nam važi kao neosporno saznanje. pokazao dve nove životinjice koje su se latile ostataka paprati. 1 Gradivo sna — Sećanje u snu 15 MU ovom povučenošću i izdvojenošću najintimniji od­ nos idu ruku pod ruku. še­ stog guštera kako kreću ka otvoru u zidu. — San se zatim na­ stavljao. Ova poveza­ nost. i ono nije obuhvatalo pozna­ vanje nekog asplenijuma. i naposletku je čitava ulica bila prekrivena povorkom guštera koji su se svi kretali istim pravcem itd. Na slučaj­ no poklapanje svakako se nije moglo misliti. godine. Asplenium ruta muralis bilo je njeno pravo ime koje je san nešto malo iskvario. Mi bismo mogli upravo reći: Sto god nam san pruža. ali je za Delbefa ostala zagonetka odakle je u snu uzeo pozna­ vanje imena Asplenium. od onog što smo spolja ili iznutra već doživeli. zagrejao i odneo u rupu u zidu koja je za njih bila odre­ đena.

300). O jednom hipermnestičkom snu koji se ističe na­ ročitom osobenošću da se. str. saopštavajući još druge „hipermaestičke" snove. Kad se probudio. ali mu je geografski leksikon re­ kao da je objašnjenje bilo sasvim tačno. U ovom slu­ čaju potvrđeno je veće znanje sna. 55) pripoveda o jednom sasvim slič­ nom događaju u snu iz starijih vremena: „Ovamo spa­ da. želeo da još više pojačam pažnju za njih. On je znao da je to naziv neke francuske varoši. Tek mnogo godina kasnije on je istu melodi­ ju našao zabeleženu u jednoj staroj zbirci muzičkih komada. I sad se mogla us­ postaviti veza. za koju se još uvek ne seća da ju je ikad ranije imao u rukama. i Delbef se po­ trudio da po diktatu jednog botaničara pored svake osušene biljčice ispiše njeno latinsko ime. Mada se Skaliger nije sećao da je o tom čoveku ikada ma šta čuo. naime. nalazi u njemu asplenium svoga sna i prepoznaje svoj sopstveni rukopis u latinskom nazivu koji je stajao pored biljke. 233) priča: Neki muzičar koga je on poznavao slušao je jed­ nom u snu neku melodiju koja mu je izgledala potpu­ no nova. odgovori dama. i na njegovo pitanje gde se taj grad nalazi. To da san raspolaže sečanjima nepristupačnim budnom stanju jeste tako znatna i teorijski značajna činjenica da bih. ovaj mu od­ govori da je Musidan jedan okružni grad u departmanu de la Dordonj (Departement de la Dordogne). Jedne noći sanjao je o razgovoru koji je vodio sa nekom osobom koja mu je rekla da dolazi iz Musidana. I Gradivo sna — Sećanje u snu 17 se u mnogim krajevima Svajcarske prodaju stranci­ ma kao uspomena. i Delbef se mogao setiti i toga da je na taj časopis bio pretplaćen od prvog dana njegovog izlaženja. njemu se u snu javio neki čovek po imenu Brugnolus. Jedna sestra ovoga prijatelja posetila je Delbefa godine 1860. Jesen (str. Denis. str. Mori nije poverovao onome što mu je u snu objašnjeno. u jednom kasnijem snu obavlja agnosciranje nekog sećanja koje prvobit­ no nije moglo biti raspoznato priča markiz D'Erve de Sen Deni (Marquis d'Hervev de St. 232): „Jednom sam sanjao o nekoj mladoj ženi sa zlatnoplavom kosom. Ma jer s (Myers) je na nekom mestu. godine. i sad se sa potpunom sigurnošću mogu setiti svih pojedinosti sa kojima je ovo ljupko snoviđenje bilo povezano. „setite se samo mor­ skog kupališta u Pornicu". U ovom novom snu ja oslovljavam tu plavokosu damu i pitam je da li već možda nisam imao zadovoljstvo da je negde vi­ dim. objavio čitavu zbirku ovakvih hipermnestičkih snova. VI . ali više ništa. ali izgubljeni iz­ vor odakle ovo potiče nije pronađen. namenjen bratu. on otvara herbarij. a njegov sin je kasnije u Veroni saznao da je nekad ranije u tom gradu bio čuven kao kritičar čovek po imenu Brug­ nolus. Odabrana dela. dođe mu slučajno do ruku jedna stara sveska nekog ilustrovanog časopisa. na svom svadbenom putu — dve godine pre onog sna o gušterima. Sveska je bila iz godine 1861. mislio sam čak da sam je već više puta video. i žalio mu se što ga je u pesmi bio zaboravio. koji je pisao pesmu pohvale slavnim ljudima iz Verone. Smesta se ponovo probu­ dili. i u njoj je video naslikanu čitavu gomi­ lu guštera onako kao što je to sanjao 1862. Ponovo sam zaspao i snoviđenje mi se ponovo pojavi. Jednoga dana godine 1877. Ja mislim da će svako ko se bavi snovima morati priznati kao veoma običan fe2 Frojd.16 Tumačenje snova. Kad sam se probudio imao sam ovaj lik sasvim živo pred sobom. između ostalog. U snu mi je izgledala veoma poznata. Mori (Maury) priča kako mu je reč Mussidan duže vreme dolazila danju na pamet. Ona je tada so­ bom ponela album. na navedenom mestu str. on je ipak načinio stihove njemu u počast." Isti pisac (kod Vašida. Tada se u njemu pojavi sećanje. Srećan slučaj koji je ovaj primer načinio tako in­ teresantnim za objavljivanje dozvolio je Delbefu da još jedan deo sadržine toga sna svede na svoj zabo­ ravljeni izvor. „Sigurno". i san Skaligera (Scaliger) (He- nings. video sam kako ćaska sa mojom sestrom dok joj je ona pokazivala neki vez. ali ga uopšte nisam mogao prepoznati. prema Vašidu. koje mi na žalost nije pristupačno (Proceedings of the Societv for Psvchical Research).

Jedan pacijent je sanjao. Godine 1907." Strimpel (Striimpell. J Gradivo sna — Sečanje u snu 19 nomen to da san svedoči o znanjima i sećanjima koji­ ma budan čovek misli da ne raspolaže. pitao je šta je to. Na svojim sopstvenim snovima sam sam saznao u koliko velikoj meri zavisimo od slučaja prilikom utvrđivanja odakle pojedini elementi sna dolaze. lica sasvim neoštećene i sa prvobitnom svežinom ponovo izvlači na dan. na jednoj maloj stanici između Salcburga i Rajhenhala (Salzburg. da je u nekoj kafani poručio jednu . svake nedelje više puta dolazim u polo­ žaj da pacijentima na osnovu njihovih snova dokažem da oni zapravo dobro poznaju citate. u jednom dužem snu. po­ što je to ispričao. Ovo se ne ograničava samo na one utiske koji su prilikom svoga nastanka stekli živu svest ili se povezali sa snažnim psihičkim vrednostima. Moja prva poseta lepoj univerzi­ tetskoj varoši nije me zadovoljila jer nisam mogao da razgledam Đotove (Giotto) freske u crkvi Ma&onna dell'Arena i okrenuo sam se sred ulice koja je vodila ka mestu čim su mi rekli da je crkvica toga dana za­ tvorena. koju na žalost nisam mogao ponovo da posetim još od 1895. sa figurama od peščara na njemu. Jedan zračak sećanja. mislio sam da taj propust nadoknadim. stvari. i to sa potpunom sigurnošću. jeste život u detinjstvu. primetio je to ime na jednom plakatu. Kasnijih godina. kome nisam baš hteo poverovati. slika jednoga zna­ čajnog mesta koja mi se često javljala u snu postala mi je upravo dosadna. Prilikom svoje druge posete. pošto mu se san u jednoj kafani učinio stvarnim. o kojima ću pri­ čati kasnije. Prilikom psi­ hoanalitičkih radova sa nervoznima. s leve strane u pravcu ulice. i to na jednom uglu na ulici pored kojeg je već mesecima morao proći bar dva puta dnevno. pa sam pre svega potražio put koji vodi ka crkvici Madonna dell'Arena. niti odakle dolazi.18 Tumačenje snova. lokalitete i do­ življaje iz najranijeg doba koje su imale ili sasvim 2" . otkrio sam ono mesto koje sam tako često viđao u snu. ja sam s leve strane video neki tamni prostor iz kojeg su se isticale nekolike groteskne figure od peščara.. Ja sam mu mogao odgovoriti da je kontuszowka nekakva poljska rakija koju on nije mo­ gao u snu izmisliti. iz kojeg san uzima materijal za reprodukovanje. str. delimično takav materijal kojeg se u misaonoj delatnosti budnoga stanja ne sećamo i koji nije upotrebljavan. Reichenhall). dvanaest go­ dina kasnije. jer to ime još nikad nije čuo. kad sam se već inten­ zivno bavio proučavanjem snova. godine okrenuo. Go­ dinama pre nego što sam napisao ovu knjigu progo­ nila me je slika jednog veoma jednostavno obliko­ vanog crkvenog tornja za koji se nisam mogao setiti da sam ga ikada video. opscene reci i slično i da se njima služe u snu. Jedan od izvora. To je bilo u drugoj polovini devede­ setih godina. To je u stvari bio ulaz u baštu jednoga restorana. Onda sam ga odjednom pre­ poznao. Dubina pamćenja sna obuhvata i takve slike ličnosti. mada su ih u bud­ nom životu zaboravili. Nekoliko dana kasnije. slučajno stigoh u Pa­ dovu. Navešću samo nekoliko pisaca koji su to primetili i istakli. U izvesnom prostornom od­ nosu prema mojoj ličnosti. pošto mi je to ime već odavno poznato sa plakata. Želim da na ovom mestu na­ vedem još jedan bezazlen slučaj hipermnezije sna jer se kod njega sasvim lako može utvrditi izvor iz kojeg je poteklo znanje pristupačno samo snu. te se ka­ snije u snu ponovo vraćaju kao prava sećanja u ko­ jima probuđena svest uživa. Hildebrant (str.kontusz6wku". 23): „Već je izričito priznato da san ponekad sa čudotvornom sposobnošću reprodukovanja verno vraća pred dušu sasvim udaljene pa čak i zaboravljene događaje iz najudaljenijeg vremena. kazivao mi je da je to ulaz u neku pivnicu. 40): „Stvar se još više pojačava ako primetimo kako san ponekad tako reći iz najdubljih i najmasovnijih zatrpavanja koje je kasnije vreme nagomilalo na najranije doživljaje mladosti slike pojedinih mesta. ali mi nije pošlo za rukom da objasnim ni šta ovo snoviđenje treba da znači. verovatno na onom me­ stu gde sam se 1895. I na ulici koja vodi ka crkvici. a tom prugom sam se prvi put vozio go­ dine 1866. Pacijent u početku nije uopšte hteo da mi poveruje. stvari. godine.

20 Tumačenje snova. Robert (str. a jedno oko ima i moj profe­ sor gimnazije čija je ličnost u snu pokrila ličnost lekara. Mori ga pita kako se zove. Jedan ame­ rički pisac. U snu sam video jednu ličnost za koju sam u snu znao da je lekar u mom zavičajnom mestu. . gde je njegov otac upravljao izgradnjom jednog mosta. Ali kad sam se kod svoje majke raspitao za lekara koji me je lečio u mojim prvim godinama detinjstva. . Kad je nekoliko dana kasnije zaista stigao u Monbrizon. I Gradivo sna — Sećanje u snu 21 neznatnu svest ili uopšte nikakvu psihičku vrednost. Ali činjenica koju Robert izražava s pra­ vom postoji kao što ja lično mogu da tvrdim. Lice te osobe nije bilo jasno. on se predstavlja da se zove C . Samo je stvar­ na ličnost bila starija nego što ju je slika u snu pri­ kazala. 46) čak tvrdi: Normalan san se uglavnom bavi samo utiscima iz poslednjih pro­ šlih dana. Mori. on­ da to zvuči kao da treba da se stvori neka protivteža prema preterano velikoj ulozi utisaka iz detinjstva u snovima. pri­ jatelj njegovog oca. „to je bio čuvar na onom mostu koji je u ono vreme vaš otac gradio. Nelson zastupa mišljenje da se u snu naj­ češće iskorišćavaju utisci dana koji prethode snu. Noću pre svoga odlaska on sanja da je stigao na cilj i da je u blizini Moribrizona sreo nekog čoveka." O jednom isto tako lepo potvrđenom primeru o sigurnosti uspomena iz detinjstva koje se javljaju u snu pripoveda Mori o nekom gospodinu F . Jedne noći san ga premešta u Trilpor i ostavlja ga da se ponovo igra na gradskim ulicama. koji je još uvek sumnjao u tačnost sećanja. 119): „Naročito je značaj­ no to kako rado sećanja iz detinjstva i mladosti ula­ ze u san. koji je kao dete odrastao u Moribrizonu (Montbrison)." Folkelt (Volkelt. našao je ponovo lokalitet sna koji je smatrao nepo­ znatim i sreo jednog gospodina koga je smesta pre­ poznao kao gospodina T. . Ka­ kav odnos obe ove ličnosti povezuje kasnije u bud­ nom stanju nisam mogao prokljuviti. Kad više pisaca tvrdi da se u većini snova može dokazati postojanje elemenata iz najmlađih dana. Mogu ovde da ispričam jedan svoj sopstveni san u kome je utisak kojeg se treba setiti zamenjen jed­ nim odnosom. Mori (Le sommeil.. Prilazi mu jedan čovek obučen u nekakvu uniformu. . strana 92) pripoveda da je kao dete često iz svoga mesta rođenja Mo (Meaux) dolazio u obližnje mesto Trilpor (Trilport). upita jednu staru slu­ žavku koja kod njega služi od njegovog detinjstva. nepozna­ tog iz viđenja. od kojih želim da ponovo navedem nekoliko primera. Pošto se probudio. koliko znam. Većem broju pisaca koji nisu hteli da sumnjaju u intimnu povezanost sadržine sna sa budnim stanjem . i ličnost se pomešala sa predstavom jednog od mojih gimnazijskih pro­ fesora koga još danas ponekad slučajno sretnem. str. i ovaj mu reče da je gospodin T. iz svoga sna. koji kao što je poznato najvećim delom spada u praznine svesne sposobnosti pamćenja. daje povoda za postajanje interesantnih hipermnestičkih snova. kao da utisci dana koji neposredno prethode snu nisu već dovoljno oslablje­ ni — udaljeni. dabome. ili utisci trećeg prethodnog dana. saznao sam da je imao samo jedno oko." Vladavina sna nad materijalom iz detinjstva. pa zato i u snu i posle buđenja izgledaju kao sasvim strane i ne­ poznate sve dok se ne otkrije njihovo rano poreklo. Snevač je znao da je kao dete poznavao nekog gospodina s tim imenom. na osnovu svojih sopstvenih istraživanja. u budnom stanju nikad nisam ni mislio na njega. Ono na što već odavno ne mislimo. glasi odgovor. Prošlo je već trideset osam godina otkako le­ kara nisam video i. . Taj je čovek odlučio da dvadeset pet godina posle svoga od­ laska ponovo poseti svoj zavičaj i stare prijatelje po­ rodice koje od toga vremena više nije video. da li se može setiti nekog čoveka s tim imenom. što je već odavno izgubilo svaku važnost za nas: na to nas san neumorno podseća. i da je ču­ var mosta. ali se u budnom stanju više nije sećao kako on izgleda. Mi ćemo. ili su jedno i drugo već odavno izgubile. saznati da teorija sna koju je Robert izgradio upravo energično zahteva ovakvo potiskivanje najstarijih i pomeranje najmla­ đih utisaka. „Si­ gurno".

briše se iz našeg sećanja. the incidental. 45) baš ove osobenosti sećanja u snu. morala ve­ ćim delom dovesti do toga da se zavisnost sna od ži­ vota preko dana uopšte ne zapaža i da se. većinom beznačajni. . ali koji su ipak bili u toj meri bez vrednosti za budnu svest da su odmah posle doživ­ ljavanja zaboravljeni. niti iz snažnih i radnih interesa pro­ šloga dana. 39): „ . ta bradavica igra ulogu u našem snu .. u većini neme i nepokretne. zapažanja stvari ili lica koja su brzo prošla. dolaze iz doživljaja prethodnog ili pretposlednjeg dana. samo ono što je naj­ značajnije nego.I prirodni san postavlja nam slič­ na pitanja. pitanja i problemi na koje prostiremo svoju glavnu voljnu mentalnu energiju nisu one emocije koje se obično odjednom pojavljuju u snu. i ono što je najravnodušnije i najbeznačajnije. ovakvi slučajevi. dok su moždane ćelije. U n a ­ šem snu pojavljuju se. uzima kao povod da izrazi svoje nezadovoljstvo sa objašnjenjima sna koje je on sam podupirao: . . dok nas prvi budni trenutak sa tu­ žnom snagom ponovo ne vrati u njega. kao u budnom stanju. Treća. onde gde u sebi nose najrazdražljivije beleške proživljenog. sve dok preživeloga sa­ svim ispunjava tuga (Delaž. o kojima govorimo. Tako je bilo mogućno da je mis Vajton Kolkins (Miss Whiton Calkins). nego se često bez ikakvog shvatljivog motiva uranjamo u prošlost koja je da­ leko iza nas i koja je gotovo zaboravljena? Zašto svest u snu često prima utisak ravnodušnih slika se­ ćanja. . mostlv the trifling.22 Tumačenje snova. kada analiza jednog sna pronađe njegove sastavne delove. " Strimpel (str. jedna od poslednjih posmatračica. slučajni. jer značajno je da san svoje elemente po pravilu ne uzima iz velikih i du­ bokih događaja. Psihičke aktivnosti koje su najintenzivnije budne jesu baš one koje najdublje spavaju. . prilikom statističke obrade svojih snova (i snova njenog dru­ ga). ote­ žava dokazivanje da takva zavisnost postoji u sva­ kom pojedinačnom slučaju. The psvchic activities that are aqake most intenselv are those that sleep most profoundlv. ukoliko se to tiče neposredne prošlosti. pošto se ne smatra da je vredno pamćenja. ili površno primećene radnje nekog drugog čoveka. . Naprotiv. bradavica na čelu nekog stranog čoveka koji nas je sreo i na koga nijedan trenutak više nismo mislili pošto smo prošli pored njega. nego iz sasvim sporednih dodataka. . pa prema tome i nezapa­ ženim stvarima iz dnevnih doživljavanja. str. Tako čovek po pravilu ne sanja o nekom dra­ gom pokojniku u prvo vreme. zatim. Da vidimo šta o tome kažu pisci koji su svoje čuđenje najjače izrazili. Zašto ne sanjamo uvek utiske sećanja iz poslednjih preživelih dana. „zaboravljeni" utisci svakodnev­ nog života. tako reći iz bezvrednih mrvica nedavno proživele ili malo udaljenije prošlosti. Hildebrant (str. are not those which usuallv present themselves at once to dream consciousness. . pod čijim utiskom kasnije zaspimo. the „forgotten" impressions of daily life which reappear in our dreams. doduše. ipak zadržala jedanaest procenata od ukupnog 1 Duboke emocije budnog života. Međutim. It is so far as the immediate past is conserned. 11): „ . 1 Bine (Binz. pojedini kraći stavovi nekog tek­ sta i slično. osim ako ih je akutno osveženje za vreme budnosti malo pre toga nadražilo?" Lako se uviđa kako je neobična sklonost sećanja u snu prema ravnodušnim. naprotiv. Delage). strana 727): „The profound emotions of waking life. Mis Halam (Miss Hallam) prikupila je takođe primere i za suprotni stav i u tom pogledu zastupa pravo svakoga od nas na psihološku individualnost. Takvi doživljaji su otprilike izjave koje smo slučajno čuli. I Gradivo sna — Sećanje u snu 23 palo je u oči da se utisci koji intenzivno zapošlja­ vaju budno stanje pojavljuju tek onda u snu kada ih je misaoni rad preko dana donekle potisnuo u stra­ nu. the questions and problems on which we spread our ehief voluntarv mental energv." Havelok Elis (Havelock Ellis. najznačajnija i najnerazumljivija osobenost sećanja u snu pokazuje se u izboru reprodukovanog materijala. Potresan smrtni slučaj u našoj porodici.

" Ali ja ipak m o r a m da žalim što je ovaj oštroumni pi­ sac dozvolio da ne ide ovim p u t e m koji ovako n e u ­ gledno počinje. 34). San nekako počinje s tim. Ali ovakvo shvatanje već u n a p r e d postaje neverovatno zbog n a ­ čina na koji san postupa sa materijalom kojeg t r e b a da se seća. taj p u t bi ga odveo neposredno u centar tumačenja snova. Scholz. Hildebrant je svakako u p r a v u kada tvrdi da bi n a m se sve slike snova genetski objasnile kad bismo svaki p u t dovoljno v r e m e n a i pažnje posvetili istraživanju njihovog porekla. „ J e r uglavnom bi se sve većim delom svodilo na to da se p r o n a đ u svakojake psihički sasvim bezvredne stvari u najudaljenijim kutovima sećanja da se svakojaki sasvim indiferentni m o m e n t i iz dav­ no prošlih v r e m e n a ponovo iznesu na svetio iz zatrpanosti koju im je možda već sledeći sat bio doneo. može se objasniti poziva­ njem na n a r o d n u izreku: „Snovi dolaze iz stomaka. i koja je sama sebi cilj. „To sve sam stvarno danju uradio. na kome je kao nekim čudom izbegao udes. odgovarala bi tome.24 Tumačenje snova. u kojima se nije mogao nazreti neki odnos p r e ­ ma životu preko dana. on naziva „krajnje m u k o t r p n i m i n e ­ zahvalnim". da u snu vidimo izražavanje j e d n e reprodukcione delatnosti koja i noću ne miruje. Ili. Međutim. ali sledeći član je izostavljen. 1 C NADRAŽAJI SNA I IZVORI SNA Ono što t r e b a da podrazumevamo pod n a d r a ž a jima sna i izvorima sna. I Nadražaji sna i izvori sna 25 broja. a ja lično imaću kasnije priliku da saopstim m e n i poznat p r i m e r jednog dečjeg doživljaja koji se neizmenjen vratio u snu. Ali kod ovakvih snova snevač sam ne ističe karakter sećanja. kao što kaže Delbef . Stav sećanja u snu je svakako od najveće važno­ sti za svaku teoriju o sećanju uopšte. Delbef priča o n e ­ kom kolegi sa univerziteta da je j e d n o opasno p u ­ tovanje kolima. opet u snu obavio u svima njegovim pojedino­ stima. Mis Kolkins (Calkins) pominje dva sna koja su kao sadržaj imala t a č n u reprodukciju jednog d o ­ življaja od prethodnog dana." 1 . Strimpel s p r a v o m ukazuje na to da se u snu ne ponavljaju doživljaji. Treba da imamo p r e d očima samo ovu izvanrednu r a d n u sposobnost sećanja u snu da bismo živo osetili protivrečnost koju moraju uspo­ staviti mnoge teorije sna koje ćemo kasnije p o m e nuti. spremanje jela u kuhinji i slično. To je j e d n o t a k o sigurno pravilo da dozvoljava teorijske zaključke bazirane na njemu. indefiniment susceptible de reparaitre au jour". naravno. ne može u pot­ punosti da se izgubi" (Šolc. a u j u t r u svezi utisci. laisse une trače inalterable. događaju se izuzeci. 1 čvrstih odnosa između v r e m e n a sanjanja i sadržine sna tako što se u dubokom snu r e p r o d u k u j u utisci iz najstarijih vremena. on se javlja kao izmenjen ili se na njegovom mestu pojavljuje jedan sasvim drugi strani član. kao što su Pilcova (Pilcz).. u kojima san j e d a n doživljaj isto tako u potpunosti ponavlja kao što to naše sećanje čini u b u d n o m stanju. što smo jednom posedovali. nego karakter „stvarnosti". na koji nas isto tako gone m n o g e druge. Saopštenja. patološke pojave duševnog života.1 zaključak. p r e m a kojima se može dokazati postojanje Da čak i najbeznačajniji utisak ostavlja neizmenljiv trag koji je beskrajno sklon ponovnom oživljavanju. a koje žele da apsurdnost i inkoherenciju snova objasne parcijalnim zaboravljanjem onog što n a m je preko dana poznato. On nas uči da „ništa. San donosi samo odlomke reprodukcija. Taj posao." Iz kasnijeg iskustva dodajem da se u snu ne baš tako retko ponavljaju bezazleni i nevažni poslovi preko dana: pakovanje kofera. str. Moglo bi se možda doći na pomisao da fenomen sanjanja uopšte reduciramo na fenomen sećanja.que toute impression meme la plus insignifiante.

Mi u snu možemo nevoljnim pokretom otkriti pojedine delove tela te ih tako iz­ ložiti osećanju rashlađivanja. Može da prodre u oči jača svetlost. čije nam je delo o snu već više puta poslužilo kao putokaz u probleme sna. san je potekao iz božanske ili demonske sile. dakle izvori sna. pa do slučajnog nadražaja buđenja koji je pogodan ili određen za to da spavanju načini kraj. Ad 1) Spoljni čulni nadražaji Mlađi Strimpel. Samo po sebi je razumljivo da se problem mogao javiti tek otkako je san postao predmetom biološkog istraži­ vanja. 3) Unutrašnji (organski) telesni nadražaj. Raspravljanja o uzrocima koji izazivaju snove zauzimaju najširi prostor u izlaganjima pisaca. i u stvaranju nekog reda prvenstva (ranga u njima pre­ ma njihovom značenju koje imaju pri postajanju snova). Za nauku se uskoro postavilo pitanje.26 Tumačenje snova. pojavlju­ ju se najzad četiri vrste izvora sna. Stari za koje je san važio kao božansko po­ slanstvo. Čul­ ni nadražaji koji se u nama javljaju dok spavamo mogu vrlo lako postati izvori snova. sin filozofa. 4) Cisto psihički izvori nadražaja. Takvih nadražaja ima čitav niz. i pokušavamo da ostala čula zaštitimo od svakog nadražaja ili svake promene nadražaja koji na njih deluju. škripa vrata može da izazove snove o razbojničkim pro­ valama. Mi zatvaramo najvažnije čulne kanale. grmlja­ vina nas premešta u centar bitke. njego­ va sadržina od znanja ili namere ovih sila. mi svi težimo ka jednoj situaciji koja je slična situa­ ciji u Strimpelovom eksperimentu. za san nisu morali da traže izvor nadražaja. Činjenica što nas jači nadražaji u svako doba mogu probuditi može nam dokazati „da je naša duša i za vreme spavanja ostala u trajnoj vezi sa svetom izvan našeg tela". oči. ili da promenom polo­ žaja sami sebi stvorimo osećaje pritiska i dodira. a time i razmišljanje da li uzročno tumačenje sna treba da pripadne psihologiji ili možda pre fiziolo­ giji. Mo­ že da nas ubode mušica. te vrste se upo­ trebljavaju i kod podele snova: 1) Spoljni (objektivni) čulni nadražaj. 527: Svaki nejasno za­ paženi šum budi u snu odgovarajuće slike. Niz ovakvih snova koji se svode na objektivno — više ili manje slučajno — nadraži van je čula navo­ dim ovde prema Jesenu. ili da neka mirisna stvar nadraži sluzokožu nosa. kukurikanje petla može se kod čoveka pretvoriti u krik straha. Covek ne bi sanjao da se u toku spavanja nije pokre­ nulo bilo šta što mu smeta. • . a san je reakcija na ovu smetnju. Kad bi se kod toga čoveka zatvorili još oni malobrojni preo­ stali čulni otvori koji su ostali otvoreni prema spoljnjem svetu. I Nadražaji sna i izvori sna 27 Iza postavljanja ovih pojmova krije se jedna teorija koja san shvata kao posledicu smetnji spavanja. Gde je nabrajanje izvora sna potpuno. Kad želimo da zaspimo. da se čuje šum. počev od neizbežnih koje stanje spavanja sobom donosi ili ih samo s vremena na vreme mora dozvoliti. Mi ni nadražaj e ne možemo u potpunosti odstraniti od čulnih organa niti pak potpuno ukinuti nadražljivost naših čulnih organa. da li je podsticaj na snevanje uvek isti ili da li on može biti mnogostruk. Pažljivi posmatrači prikupili su čitav niz snova u kojima su se prilikom buđenja konstatovali nadražaji i jedan deo sadržine sna u toj meri poklapali da se nadražaj mo­ gao prepoznati kao izvor sna. posmatranje jed­ nog bolesnika sa opštom anestezijom površina tela i oduzetošću većeg broja viših čulnih organa. saopštio je. Ova shvatanja se u velikoj meri međusobno razlikuju u davanju prednosti jednom ili drugom među izvorima sna. mogu biti mnogo­ struke vrste i da i telesni nadražaji kao i duševna uz­ buđenja primaju ulogu izazivača sna. str. 2) Unutrašnji (subjektivni) čulni na­ dražaj. ili je neka noćna nezgoda u stanju da napadne više čula odjednom. on bi zaspao. mada nam naša namera nikad u potpunosti ne polazi za rukom. Izgleda da većina pisaca smatra da uzroci smet­ nji u spavanju. Zatim zaspimo. kao što je poznato.

1 . Neki bolesnik. 4) Uštinu ga lagano za potiljak. probudio se i osetio da mu se iz­ među prstiju na nozi nalazi slamčica. „Ložači" — to su chauffeurs. Nagomila­ van ja semena izazivaju požudne snove. Kako priča Henings (Hennings. na lice mu stav­ ljaju masku od smole. 8) Na čelo mu sipaju kap vode. „On je ostavio svo­ ja kolena nepokrivena i sanjao je da noću putuju poštanskim kolima. možda ćemo sanjati da stojimo na ivici neke strašne provalije. Za­ tim dolaze lude pustolovine koje ne može da reprodukuje. pa nam tako noge dođu preko ivice kreveta. Ako u krevetu ležimo popreko. a između palca drugog prsta do njega zabila u zemlju kolac. mislio je da ga vuku kroz reku. dru­ gi opet. jako se znoji i pije belo vino iz Orvijeta. godine. lokalni bo­ lovi predstavu o trpljenim zlostavljanjima. Weimar 1784. — On se nalazi u Kairu u radnji Johana Marije Farine.28 Tumačenje snova. Hojbauer (Hoffbauer) je u svojoj mladosti sanjao kako pada sa jed­ nog visokog zida i prilikom buđenja primetio je da se krevet rastavio i da je on zaista p a o . kad je u snu dobio napad podagre. Drugi put ostavio je zadnji deo glave nepokriven pa je sanjao da prisustvuje nekom verskom obredu na otvorenom prostoru. onda ćemo možda sanjati kako idemo goli ili da smo pali u vodu. Majer je sanjao da ga vešaju. Majer (Meier. 5) Njegovom licu prinose usijano gvožđe. koji je spavao u vlažnoj košulji. — On sanja o strašnom mučenju. izuzev kod ovakvih prilika kao što je baš sad pomenuta. . — On se nalazi u Italiji. zatim zvonjenje na uzbunu i od­ jednom se nalazi u junskim danima 1848. Ako nam glava slučajno dospe pod jastuk. onda nad nama visi velika stena koja će nas pokopati pod svojim teretom. Von den Traumen und Nachtwandlern. 33) jednom je sa­ njao da su ga napala neka lica koja su ga položila po dužini leđima na zemlju. Versuch einer Erklarung des Nachtwandelns. 1) Golicaju ga na usnama i na vrhu nosa percem.. Argument koji se zasniva na sličnosti između nadražaja i sadržine sna postaje snažniji ako nam pođe za rukom da u spavača planskim izazivanjem čul­ nih nadražaja izazovemo odgovarajuće snove. ili da smo se sur­ vali sa neke strme visine. str. 9) Nekoliko puta puštaju da svetlost svece pada na njega kroz crveni papir. gde je živeo. naime. — On sanja o vremenu. — On čuje kako zvone zvona. I Nadražaji sna i izvori sna 29 Ako noću izgubimo pokrivač. Na selu. str. Onda se pojavljuje vojvotki­ nja od Abranta (Abrantes) čiji je on sekretar." Mori pripoveda o novim posmatranjima snova koje je sam na sebi bio izazvao (Niz drugih pokušaja nije doveo ni do kakvog rezultata). Kako priča Mekniš. Neko drugi je imao na glavi melem za izazivanje plikova. i misli na lekara koji ga je u detinjstvu lečio.. 2) Na jednoj pinceti oštre se makaze. pa je posle toga sanjao kako ga gomila Indijanaca skalpira. Pri tom primećuje da će putnici svakako znati da se noću u kočijama kolena rashlade. Dok je on to u snu doživljavao. bio je običaj da glava uvek bude pokrivena. Macnish)". On sanja o „ložačima" 1 koji su se uvukli u kuću i uku­ ćane naterali da im predaju novac tako što su im noge stavili u mangal. . razbojničke bande u Vandeji koje su se služile ovakvom vrstom mučenja. neprija­ teljskim napadima ili o telesnim povredama koje nam se nanose. Halle 1758. Gregori (Gregorv) priča da je jednom pri odlasku na spava­ nje stavio na noge bocu sa toplom vodom a zatim u snu obavio putovanje na vrh Etne gde je osetio da je toplota tla gotovo nepodnošljiva. kad je malo više pritegao košulju oko vra­ ta. 258). 3) Daju mu da pomiriše kolonjsku vodu. jednom drugom prilikom. mislio je da se nalazi u rukama inkvi­ zicije i da podnosi patnje mučenja (Mekniš. ovakve opite vršio je već Ziron de Bizareng (Giron de Buzareingues). zatim je žderu sa lica tako da mu skidaju kožu. — On sanja da mu stavljaju melem za izazivanje plikova.

68) priča: „Jedan kompo­ zitor je jednom sanjao da drži čas i da se baš sprema kako da svojim učenicima nešto objasni. postavimo pitanje kako snovi nastaju. ono uzima povod za dalja pitanja iz posmatranja da nadražaj koji za vreme spavanja deluje na čula u snu ne nastupa u svom pravom obliku. mais qui n'est pas unique et exclusive (Analogies. 161). Slavan je postao san koji je doživeo Mori (Le sommeil. 1865) priča kod Rodenštoka (Rodenstock) da je Napoleona I eksplozija jedne paklene mašine probudila iz sna koji je sanjao dok je spavao u kolima i u kome je ponovo preziveo prelaz preko reke Taljamenta (Tagliamento) i kanonadu Austrijanaca. zbije naočigled tako bogatu količinu sadržine sna. Fukje-Tenvila i sve ostale žalosne junake onog strašnog vremena. Na ovaj san nadovezuje se interesantna diskusija koju su u časopisu La Revue philosophique započeli Le Loren (Le Lorraine) i Eger (Egger): da li i kako je to mogućno da snevač. Primeri takve vrste pokazuju nam da su objek­ tivni i čulni nadražaji za vreme spavanja najsigur­ nije utvrđeni izvor izvorima sna. on će nesum­ njivo odgovoriti pozivajući se na neki njemu poznati slučaj u kome je san bio objašnjen pomoću objek­ tivnog čulnog nadražaja prepoznatog posle buđenja. On se uspinje na odar i dželat ga privezuje za dasku. Ljut zbog toga. str. on ga prekori zbog te vike. Naučno posmatranje može se zaustaviti na tome. svoj krajnji prirodni cilj. priča ovaj pisac. sečivo giljotine pade. str. „U mlađim godinama". Maraa. pred­ stavlja une affinite quelconque. kao da je či­ tav ovaj san podešen baš prema njemu i kao da u njemu nalazi svoju logički neophodnu poentu. Traite des facultes de Fame. Garnije (Garnier. I Nadražaji sna i izvori sna 31 o žegi i nalazi se ponovo u morskoj oluji koju je jed­ nom preziveo na Kanalu Lamanšu. dok se nije trgao iz sna vičući: „Mi smo minirani!". i posle toga u pratnji nepreglednog mnoštva ljudi odveden na gubilište. 72)1. (Hildebrant). Folkelt (Folkelt. u kratkom vremenskom razmaku koji prođe između trenutka kad se nadražaj buđenja oseti i samog buđenja. I najzad: Feiierjo! I tada se probudi od stvar­ ne vike „Feuerjo" (= vatra!) na ulici. Ali već i čitav razred počinje da viče: orja. Sa više strana primećena je „upadljiva sprem­ nost sna. Da čujemo na primer tri Hildebrantova sna sa budilnikom. koji povezuje nadražaj sna i rezultat sna. Mori je bio bolestan i ležao je u krevetu u svojoj sobi. ali koji nije jedinstven ni eks­ kluzivan. nego da ga zamenjuje bilo koja druga predstava koja na bilo koji na­ čin stoji u vezi s njim. Baš taj izvor jedini igra ulogu u znanju laika: Ako nekom obrazovanom čoveku. služio sam se s vremena na vreme budilnikom koji je obično namešten na satu. Sigurno mi se stotine i stotine puta dešavalo da se ton ove sprave tako uklapao u tobo­ žnji veoma dugotrajni i povezani san. str. i on oseti kako mu se glava odvaja od tela. polagao im račun. koji inače ne poznaje literaturu o snovima. A odnos. da. Tamo je video Robespjera. pored njega je sedela njegova majka. doživljavao strašne scene ubijanja i bio naposletku i sam pozvat pred sud. Sanjao je o strahovladi za vreme revolucije. Već je s tim završio i sad se obraća jednom dečaku sa pitanjem: Jesi li me razumeo? A ovaj viknu kao sumanut: Da. Posle toga: Eurjo. bio posle svakojakih događaja koji se u njegovom sećanju nisu fiksirali osuđen. „da bih mo­ gao ustati redovno u određeni jutarnji sat. Veiganta (D'Hervey. Drugi pokušaji da se snovi izazovu eksperimen­ talnim putem dolaze od D'Erveja. Weygandt) i drugih. da iznenadne utiske iz čulnog sveta tako uplete u svoje tvorevine da oni u njima stvaraju već pripremljenu i uvedenu katastrofu". probudi se u najstrašnijem strahu — i primeti da se ukras na krevetu srušio i. po recima Morijevim. 1 I . ona se prevrne. onda Bilo kakav afinitet. slično sečivu giljotine. pogodio njegove vratne pršljenove.30 Tumačenje snova." Tri ovakva sna sa budilnikom navešću još u ne­ koj drugoj nameri.

onda ne prepoznajemo objekt od kojeg utisak dolazi. sa nekoliko tuceta tanjira nagomilanih na rukama. Odabrana dela. tako što se utiskom izazove veći ili manji broj slika sećanja. „Pazi". tamo vidim seljake u svečanim odelima. Čulni utisak mi prepoznajemo." Kad se bolje pogleda. kako u velikom broju odlaze u crkvu. Reših da uzmem učešća u tom bogosluženju." Na pitanje. ali moram dugo da če­ kam dok stiže glas da se sanke nalaze pred kapijom. kao što čovek budeći se uviđa. može se dogoditi da taj predmet najpre sma­ tra konjem. Vedar je zimski dan. odgovorio je Strimpel — a gotovo na isti način i Vunt (Wundt) — u tom smislu da se ona prema ovakvim nadražajima koji napadaju u snu nalazi pod uslovima stvaranja iluzije. pomoću kojih utisak dobija svoju psihičku vrednost. Obećao sam da ću učestvovati u vožnji sankama. pravilno tuma­ čimo. ona na osnovu tih nadra­ žaja stvara iluzije. rashladim na groblju koje se nalazi oko crkve. Ako ovi uslovi nisu ispunjeni. jasan. i zašto baš ove rezul­ tate sna: (Str." Razume se da nije izostalo obavezno protivljenje: da se čovek na to već navikao itd. Ali još se odugovlači s polaskom dok dizginima konjima nije dat znak da se krene. — a tim zvo­ njenjem. Ovde se nalazimo pred izborom između dve alter­ native. U redu! Nedelja je i uskoro će početi rana služba božja. i naj­ zad se predstava sa sigurnošću može pretvoriti u predstavu jedne grupe ljudi koji sede. čujem zvonara kako se penje na toranj. na samom pragu ona se spotiče — lomljivo posuđe pada i razbija se u paramparčad na podu. „čitav te-. onda stvaramo iluziju. budilnik je samo izvršio svoju dužnost. Možemo se složiti da se zakonitost u stvara­ nju snova zaista ne može dalje pratiti i da se tako odreknemo pitanja — da li tumačenje iluzije stvo3 Frotfd." „Druga kombinacija. pošto sam malo zagrejan. stavljamo ga u grupu sećanja u koju on pre­ ma svima prethodnim iskustvima spada.32 Tumačenje snova. tj. mi. kao što sam uskoro primetio. vadi jastuče za zagrevanje nogu •— i najzad ja sedim na svom mestu. opominjem je ja. zatim poče da se klati — i odjednom nje­ govi udarci odjeknuše jasno i prodorno — tako jasno i prodorno da načiniše kraj mom spavanju. dok je ja još uvek zabrinutim pogledom pratim." „Još treći primer! Vidim kako jedna kuvarica ide hodnikom prema trpezariji. „Ako neko ide u šetnju otvo­ renim poljem i ako nejasno primeti neki udaljeni predmet. i snažno potreseni pra­ porci počinju svoju dobro poznatu janičarsku muzi­ ku. može se namet­ nuti tumačenje da je to krava koja se odmara. sa pesmaricom pod rukom. Ali — zvuk koji se neprestano nastavlja nije zapravo.. Iz kojih od mnogobroj­ nih sećanja koja dolaze u obzir pripadajuće slike budu izazvane. Isto tako ne­ određene prirode su i utisci koje duša prima u snu preko spoljnih nadražaja. i koji od mogućnih asocijacionih odno­ sa pri tom stupaju na snagu. ret pašće na zemlju. I opet samo oštri zvuk budilnika. I dok tu na groblju čitam razne nadgrobne natpise.37) „Jednog prolećnog jutra idem dakle u šetnju i lutam preko zelenih polja sve do susednog sela. ali da se pre toga. Još prilično dugo ono je stajalo nepokretno. zveket razbijenog po­ suđa nego pravo pravcato zvonjenje. i dovoljno trajan i ako raspolažemo vremenom koje je za ovo razmišljanje potrebno. Sad dolaze pripreme za penjanje u sanke — namešta se krzno. i u visini tornja spazim malo seosko zvono koje će dati znak za po­ četak službe božje. I tačno. zašto duša u snu ne prepoznaje pri­ rodu objektivnog čulnog nadražaja. VI mm . na osnovu njega. zašto je isti nadražaj izazvao tako različite. ako je uti­ sak jak. I Nadražaji sna i izvori sna 33 ćemo morati sebi postaviti pitanje. Izgleda mi kao da se por­ culanska kula u njenim rukama nalazi u opasnosti da izgubi ravnotežu. A gla­ sovi zvona dolaze od budilnika. Sad konji povukoše. i to takvom snagom da se paučina sna odjednom prekide. ulice su prekrivene dubokim snegom. to se i prema zaključci­ ma Štrimpelovim ne može odrediti i prepušta se sa­ movoljnoj odluci duševnog života.

. čuo je topot konja koji je galopirao ispred njegovog prozora. M. cveće i slično. na primer. ali je to činjenica da se ovo sa više ili manje isticanja dešava u svima novijim opisima etiologije snova. koje su nam iz budnog stanja poznate kao svetlosni haos tamnog vidnog polja. svaka­ ko. Tako. i da drugi momenti determinišu izbor slika sećanja koja treba da se iza­ zovu. prev. Pred sobom vidimo bezbrojne ptice. kod iluzija sna one subjektivne senzacije vida i sluha. čovek poči­ nje da sumnja čak i u teoriju iluzije i u snagu objek­ tivnog utiska da oblikuje san kad saznamo da je baš taj utisak u snu dozi veo na j neobični je i najudaljenije objašnjenje. Nije mi poznato gde se najpre po­ javila misao da se pored spoljnih čulnih nadražaja uzmu u obzir i unutrašnja (subjektivna) uzbuđenja u čulnim organima. Simon priča o nekom snu u kome je video džinovska lica kako sede za stolom i jasno čuo strašno kloparanje koje su iza­ zivale njihove vilice prilikom žvakanja hrane. ili uopšte ne može potvrditi. a mnogo­ brojne svetle tačke. 1 ad 2) Unutrašnje (subjektivno) čulno nadraživanje Uprkos svim prigovorima moraćemo priznati da neosporno postoji uloga objektivnih čulnih nadražaja za vreme spavanja kao izazivača sna. pak. Ona tako reći stoje na raspolaganju objašnjenju kad god su mu potrebna. ima korena i velika sklonost sna prema najrazno­ vrsnijim životinjskim oblicima. Tako se objašnjava značajna sklonost sna da u velikom broju dočarava pred oči slične predmete ili predmete koji se u potpunosti slažu. šarene perle. — U tome. Ali ona u poređenju sa objektivnim čulnim nadražajima zaostaju u tome što se njiho­ va uloga kao izazivača sna teško. čije se bogatstvo obli­ ka lako pripija uz naročiti oblik subjektivnih svetlosnih slika.) — Uostalom. 363) kaže: „Bitnu ulogu igraju dalje. kao zvonjenje i zujanje u ušima itd. iz kojih se ona sastoji. ako eksperimentalnim putem ispitamo Morijeve izazvane snove. ribe. Tumač sna ne srne da pusti na volju svojoj sopstvenoj duhovitosti i da pri tom zanemari da se osloni na asocijacije snevača. ovaploćene su od sna u isto tako mnogobrojnim pojedinim slikama koje se zbog pokretljivosti svetlosnog haosa vide kao predmeti koji se kreću. onda se skreće pažnja na to da se traže drugi izvori sna. nalazimo se u iskušenju da ka­ žemo da izvršeni opit pokriva zapravo samo jedan elemenat sna prema njegovom poreklu. dok naprotiv preostala sadržina sna izgleda suviše samostalna. među njima naročito subjektivna nadraženja mrežnjače. Ako je topot konjskih kopita ovde izazvao upravo predstave iz kruga sećanja na Guliverova putovanja. su­ više u pojedinostima određena da bi se mogla obja­ sniti zahtevom da se mora slagati sa elementom koji je eksperimentalno bio uveden. B. 2 Džinovska lica u snu dopuštaju pretpostavku da je u pitanju scena iz snevačevog detinjstva. I Nadraiaji sna i izvori sna 35 rene čulnim utiskom možda ne podleže i nekim dru­ gim uslovima. kao što ja mislim. Staviše. I zaista. Kad se probudio. tumačenje đato u tek­ stu koje ukazuje na jednu reminiscenciju iz Guliverovih pu­ tovanja predstavlja dobar primer za to kakvo jedno tumače­ nje ne treba da bude. na boravak kod džinova u Brobingnsgu i čednih konjskih bića 1 — kao što bih ja želeo da objasnim bez ikakve pomoći od strane pisca — zar izbor iz toga za nadražaj tako neobičnog kru­ ga sećanja ne bi osim toga morao biti olakšan i dru­ 2 gim motivima? U originalu autora Guliverovih avantura to su Houyhnhn-i (Prim. Vunt (str. kao što je to slučaj sa objektivnim n a d r a S^I . možemo naslutiti da objek­ tivno nadraživanje koje napada u snu igra samo ne­ znatnu ulogu kao izvor sna.34 Tumačenje snova." Subjektivnim čulnim nadraživanjima kao izvoru snova očigledno pripada prvenstvo što ne zavise (kao subjektivna nadraživanja) od spoljašnjeg slučaja. leptire. i ako ovi na­ dražaj i prema svojoj prirodi i učestalosti možda iz­ gledaju nedovoljni da bi objasnili sve snove. Ovde je svetlosna prašina na tamnom vidnom polju poprimila fantastične oblike. Ili. koje sam baš u toj nameri tako opširno naveo. koji deluju analogno.

Ako ovim Ladovim posmatranjima pripišemo neko značenje. Mori kaže da je za njihov postanak neophodno potrebna izvesna duševna pasivnost. G. onda mu — prema tvrđenju Morija — često polazi za rukom da u snu dokaže postojanje istih slika koje su pred njim lebdele kao hipnagogičke halucinacije pre nego što je zaspao (strana 134). imao je hipnagogičku halucinaciju mikroskopski sitnih znakova koje je uz veliki napor morao pojedinačno odgonetati: kad su ga posle jed­ noga sata probudili. štampana veoma sitnim slovima. Da ka­ žemo njegovim recima: Jasno odštampana strani­ ca koju je u snu čitao razišla se u objekt koji je njegovom budnom opažanju izgledao kao ko­ mad stvarno štampanog lista što ga čovek sa su­ više velikog rastojanja. Trumbull Ladd. Drugi put. te je tako imao priliku da senzacije mrežnjače koje su upravo nestajale upoređuje sa slikama sna koje su ostale žive u sećanju. da se jedva koji vizuelni san u nama odigrava a koji se ne bi oslanjao na materijal intraokularnog stanja nadraženosti mrežnjače. posle ne suviše dugog vremena. pa se zatim u snu ponoviti. ako je inače za to disponiran. odgovarao je poredak svetlosnih tačaka na mrežnjači u paralelnim linijama. i sledeća). On je vežbom doterao dotle da se posle dva do pet minuta posle laganog usnuća mogao naglo trgnuti iza sna. i on ju je sa naporom morao čitati. štaviše i iden­ tičnost sa slikama snova (kao što je. uostalom. na primer. U snu se nalazio za bogato postavljenim sto­ lom i čuo je zvuk koji gosti svojim viljuškama stva­ raju. dok za snove u jutru (blizu buđenja) izvor nadražaja jeste objek­ tivna svetlost koja u osvetljenoj sobi prodire u oči. i koje mogu neko vreme da se zadrže i posle otvaranja očiju. Glavni dokaz za to da subjektivna čula na nadraživanja imaju snagu da izazivaju snove pružaju takozvane hipnagogičke halucinacije koje je Johanes Miler (Muler) opisao kao „fantastična priviđenja". posle koje se možda ponovo budi. koji je ovim slikama u velikoj meri bio podložan. Miler i Mori kreće se jedan noviji posmatrač hipnagogičkih halucinacija. Potpuno slično kao ove slike mogu hipnagoški nastupiti i slušne halucinacije reci. I Nadražaji sna i izvori sna 37 žajima posmatranjem i eksperimentom. Istim putevima kao Joh. probudi.3G Tumačenje snova. video hipnagogičku halucinaciju. kad je zaspao sa nadraženim očima koje su ga pekle. kod mnogih ljudi sasvim re­ dovno. do­ voljno je da čovek u ovakvu letargiju zapadne samo jednu sekundu da bi. Drugi put. po­ puštanje zategnute pažnje (str. posmatra kroz rupicu napravljenu u komadiću hartije. Mori. Jednom snu. 59. sećao se sna u kome se pojavlji- vala jedna otvorena knjiga. I promenljivi karakter nadraženosti idioretinalne svetlosti. ne otvarajući pri tom oči. tačno odgovara nemirnom bekstvu slika koju nam naši snovi pružaju. shemu za psihički zapažene likove u snu. video je hipnagogički jednu činiju i ruku nao­ ružanu viljuškom koja je uhvatila nešto od jela u činiji. koje se obično pojav­ ljuju u periodu usnuća. To naročito važi za snove ubrzo posle usnuća u mračnoj sobi. Ladd misli. tvrdio i Johanes Miler). posvetio im je podrobno ocenjivanje i tvrdio da postoji njihova veza. On tvrdi da se uvek mogao ra­ zaznati tesan odnos između jednih i drugih tako što su svetleće tačke i linije idioretinalne svetlosti donele tako reći crtež konture.. nećemo moći potceniti izda­ šnost koju ovaj subjektivni izvor nadražaja ima za . imena itd. kad je upravo patio od osećaja gladi jer je sebi bio odredio suviše mršavu di­ jetu. i za koje se posle buđenja sećao da je o njima sanjao. Ali. dok se igra nekoliko puta ponavlja i naposletku završava usnućem. da bi mogao nešto jasno da izdvoji. ne potcenjujući uo­ stalom centralno učešće fenomena. koji je sposoban da se beskrajno menja. Ako se čovek zatim. u kome je pred sobom jasno video štampane redove koje je či­ tao i proučavao. slično kao što uvertiru najav­ ljuju lajtmotivi opere koja tom uvertirom počinje. To su često veo­ ma žive slike pune promena. To se Moriju dogodilo jed­ nom sa nizom grotesknih likova sa izobličenim izra­ zom lica i neobičnim frizurama koje su mu sa neverovatnom nametijivošću dosađivale u periodu uspavljivanja.

na primer. Gottesdienstliche Altertumer der Griechen § 41. Maury. 16. i pisci lekari koji su sigurno bili daleko od toga da veru ju u proročki dar sna nisu osporavali da san ovo značenje ima bar za predskazivanje bolesti (upor. Strimpelu (str. doveden do egzaltacije. onda se moramo podsetiti toga da gotovo svi naši unutrašnji organi. stavili bi ga u hramu na kožu jednog ovna prinetog na žrtvu. Simon. priviđenja sači­ njavaju najglavniji deo naših snova. pre nego što se u budnom stanju ma šta može primetiti (zbog efekta povećanja koja san utiscima da­ je). M. uostalom." Još je Aristotel rekao da je sasvim mogućno da čoveku bude u snu skrenuta pa­ žnja na bolesna stanja u samom njihovom početku. I 74). Vajgand) uticaj Više u terapeutskim snovima Lemana (Lehmann. Ove senzacije moraju se izjednačiti sa izaziva­ čima bola i osećanja koji dolaze spol ja. dok su nam zdravi. koju tako nazivamo. Tisije čak misli da oboleli organi sadržini sna daju određeni karakteristični pečat. priča o istoriji jedne žene od četrdeset i tri godine koju su u na izgled savršenom zdravstvenom stanju nekoliko godina obuzimali snovi straha. neznatniji je i nekonstantan. Hermann. Naposletku. kupali su ga. 163 ss. nego baš u njemu. ili u bo­ lestima. Doprinos sa ostalih čulnih oblasti. u stanju nadraženosti. osim za oblasti sluha. postaje sasvim očevidno da je pojedine pisce (Mory. str. ovu stranu snova mno­ gi autori u toj meri stavljaju u prvi red da se ovde mogu zadovoljiti jednostavno samo ukazivanjem na literaturu (Radestock.. štaviše. Magnetism and Mesmerism in antiquity. Ta­ ko. Bouche—Leclerq. On bi zaspao i sanjao o lekovima koji su mu pokazani u prirod­ nom obliku. jedva daju znak o tome da postoje. str. Kod Grka su postojala proročišta koja su proricala iz sna i njih su obično posećivali ljudi koji su tražili ozdrav­ ljenje. V. i kad je na ovaj način. Simon Tissiz). Berner (Borner) mogao eksperimental­ no izazvati ležeći na licu i pokrivajući otvore za di­ sanje. Heidentum und Judentum=Neznaboštvo i jevrejstvo). I Na dražaji sna i izvori sna 39 san. 31. prilikom lekarskog pregleda pokazao se početak jedne srčane afekcije od koje je uskoro umrla. 107) povoda da kaže: „Duša u snu dolazi do mnogo dublje i šire sve­ sti osećanja telesnih zbivanja nego u budnom stanju. Ako obradimo literaturu o snu. gde se podvrgavao različitim ceremonijama. ona je primorana da prima izvesne nadražaj ne utiske i da dozvoli da oni na nju deluju. da ni iz novijeg doba ne nedostaju po­ tvrđeni primeri za ovakav dijagnostički rad sna. Lojd (W. gužvi. Spitta. Snovi srčanih bolesni­ ka obično su veoma kratki i završavaju se buđenjem u strahu. prema Artigu (Artigues. organski telesni nadražaj Ako smo na putu da izvore sna ne tražimo izvan organizma. 130. Betinger (Bottinger) u Šprengelovim (Sprengel) Beitrage zur Geschichte der Medizin II str. Izražene smetnje unutrašnjih organa očigledno kod čitavog niza lica deluju kao izazivači sna. Opšte se ukazuje na učestalost snova straha kod ljudi koji boluju od srca i pluća. Essai sur la valeur semeiologique des reves). Vrlo stara iskustva dala su npr. Bolesnik je odlazio u hram Apolona ili Eskulapa. Tisije (Tissier). Delinger (Dollinger. • . London 1877. Izgleda. ili u simbolima i slikama koje su mu sveštenici kasnije protumačili. ad 3) Unutrašnji. uticaj seksualnog nadražaj a na sadržinu snova dovoljno je pristupačan iskustvu svakog pojedinca i on čitavoj teoriji o izazivanju sna preko čulnog nadražaja daje najsnažniju podršku. trljali. Kod probavnih smetnji san sadrži predstave iz kruga uživanja hrane i gađenja. gotovo uvek u njihovoj sadržini igra ulo­ gu situacija smrti pod strašnim okolnostima. § 38. oni dolaze iz delova tela od promena u njima o kojima u budnom stanju nije ništa znala. okadili.38 Tumačenje snova. bežanju i u upadljivo velikom broju podležu poznatoj mori koju je.1 1 Osim ove dijagnostičke primene snova (na primer u Hipokrata) moramo se setiti njihovog terapeutskog značenja u starom veku. Lloyd). kao što je poznato. Privataltertimer. Bolesni­ ci od pluća sanjaju o gušenju. M. budući da. i mnoge druge pisce). za nas postaju izvor uglavnom bolnih senza­ cija.

za lekara i jednu drugu privlač­ nost pošto može da i etiološki poveže san i poreme- ćenost uma koji u svojim pojavama pokazuju toliko slaganja jer se cenestičke promene (alternacije) i na­ dražaji zajedničkog osećanja i nadražaji koji dolaze iz unutrašnjih organa okrivljuju i zbog svog daleko­ sežnog značaja za postanak psihoza. Psihijatar Kraus (Krauss) u jednom naročito konzekventno sprovedenom istraživanju izvodio je po­ stanak sna kao i delirija i sumanutih ideja od istog elementa. Stoga nije ni­ kakvo čudo što se teorija o telesnim nadražajima može svesti na više od jednog nezavršenog izvora. Slika sveta u nama nastaje tako što naš in­ telekt utiske koji ga pogađaju spolja preliva u forme vremena. onda nije daleko od pretpostavke da organi uopšte ne moraju najpre da se razbole. Međutim. Ostalo bi samo još da se ispita po kojim pravilima se organski nadražaji pre­ tvaraju u predstave u snu. dalo najsnažniji a ujedno i najobičniji izvor za iza­ zivanje predstava u snu. kao što bismo mogli pomisliti. sad je potrebno načiniti samo još je­ dan korak dalje da bismo naišli na izvor sna koji je bogatiji od svih ranijih i koji zapravo obećava da ni u jednom slučaju neće presušiti. prostora i kauzaliteta. I Nadražaji sna i izvori sna 41 njihovih sopstvenih bolesnih stanja na sadržinu nji­ hovih snova doveo do toga da se bave problemi-* ma sna. organski uslovljene senzacije. Međutim. Za niz pisaca bio je merodavan tok misli koji je godine 1851. i ako priznamo da duša u stanju spavanja. to osećanje bi noću. danju izražavaju najviše samo nesvestan uticaj na naše raspoloženje. b) disajne pneumatske. Mrak. kako ga Tisije naziva. noću kad je zaglušno delovanje dnevnih utisaka prestalo. Serner (Scherner). Ono što u budnom stanju nejasno osećamo kao opšte osećanje samo prema njegovom kvalitetu. ove či^ njenice nesumnjivo utvrđene. Mada su. Tok misli koji vegetativnu senzaciju organa čini stvaraocem sna ima. Nadražaji iz unutra­ šnjosti organizma. i čemu prema mišljenju lekara svi organski sistemi doprinose. i oboljenje organa oči­ gledno ne spada među njegove neophodne uslove. pokušali su zatim da prodru u tešnje odnose između telesnih nadražaja i snoviđenja. c) gastritičke. i tama kojom je obavijen po­ stanak sna suviše dobro odgovaraju jedno drugome da ih ne bismo doveli u međusobni odnos. . razvio filozof Šoperihauer (Schopenhauer). Kad smo jednom utvrdili da unutrašnjost tela u bolesnom stanju po­ staje izvor nadražaja za snove. mogu da na sebe skrenu pažnju oni utisci što navaljuju iz unutrašnjo­ sti — na sličan način kao što noću možemo čuti žuborenje potoka koje nam je dnevna buka načinila nečujnim. Organski uslovljena senza­ cija „može se odvojiti u dve vrste": 1) u red totalnih raspoloženja (zajedničkih osećanja). a posle njega i Folkelt.40 Tumačenje snova. San je fenomen koji se javlja i u zdravih ljudi — možda u svih. nego koji bi mogao biti nadražajni izvor za obične snove normalnih ljudi. nadražaje pretvoriti u likove što ispunjavaju prostor i vreme i upravljaju se prema pravilima o kauzalitetu i tako nastaje san. dakle. to „moi splanchnique". može veću pažnju da posveti unutrašnjosti tela. pored toga. kojom je obavijeno jezgro našeg bića. pa da bi dali pristup duši u snu onim nadražajima koji na neki način postaju slike snova. Ovde smo dotakli one teorije o postanku snova kojoj svi pisci lekari daju prednost. okrenuta od spoljnjeg sveta. ali ocenu o tim pokušajima zadržavamo kasnije za odeljak o teorijama sna. od simpatičnog nervnog sistema. Ali za nas se ne radi o tome odakle neki naročiti snovi potiču. ipak priraštaj izvora sna za proučavanje izvora snova nije tako velik. od kojih smo razlikovali pet grupa: a) sen­ zacije mišića. kad počne snažno da deluje i kad radi sa svim svojim komponentama. 2) na specifične senzacije imanentne glavnim sistemima vegetativnog organizma. A kako drukčije da intelekt reaguje na ove nadražaje osim ako izvrši svoju funkciju koja mu je svojstvena? On će. možda i svake noći —. Po njemu jedva da se može zamisliti jedno mesto organizma koje ne bi moglo postati polaznom tačkom jednog sna ili neke sumanute ideje.

i si. i ako ne prihvatimo pravila tumačenja koja je pronašao Šerner. o letenju i o neprilici da je čovek nag ili nedovoljno obučen. ali se time ne mora misliti na neko bolesno razdraženo stanje zuba.42 Tumačenje snova. međutim. Tok postojanja slika snova na osnovu telesnih nadražaja Kraus zamišlja ovako: Probuđena senzaci­ ja na osnovu bilo kog zakona o asocijaciji izaziva predstavu srodnu tom osećanju i povezuje se s njom u organsku tvorevinu. a na pi­ tanje zakonitosti odnosa između njih odgovara se veoma različito. 2) Ako čovek sanja o pokretu jednog uda. Ovom poslednjom okolnošću dato je osećanje vezano za oblik predstave o lebdenju. Padanje sa visine trebalo bi da nalazi povod u tome što. I Nadražafi sna i izvori sna 43 d) seksualne i e) periferne senzacije (str. pa sad ležimo razgolićeni. Jedno drugo pravilo glasi (str. prema kojoj se. Kao rezultat iznosi sledeće postavke. ili ući u nju. San o letenju je. osećaj pritiska kože ponovo postaje svestan. tj. Ovaj poslednji san trebalo bi da potiče prosto kod konstatacije načinje-1 ne u snu da smo odbacili prekrivač. str. Uticaj organskih telesnih nadražaja na formira­ nje sna prihvaćen je danas gotovo opšte. naći ćemo se često pred neprijat­ nom činjenicom da se organski nadražajni izvor upra­ vo ničim drugim ne odaje nego sadržinom sna. ako je ujedno i kožna senza­ cija u toraksu već spala na stanje nesvesnosti. ili kad se jedna ruka spusti niz telo. onda će san stvarati predstave koje se odnose na vršenje organskih funk­ cija koje taj aparat obavlja. ili se savijeno koleno odjednom ispru­ ži. Slabost ovih prihvatljivih pokušaja objašnjenja očigledno leži u tome što mogu postaviti hipoteze da se ova ili ona grupa organskih senzacija bez daljeg može odstraniti iz duševne percepcije. o ispadanju zuba. Na polju teorije o telesnim nadražajima pojavljuje se dakle naročiti zadatak tumačenja snova da se sadržina sna svede na organske nadražaje koji ga izazi­ vaju. Morli Vold (Mourlv Vold) preduzeo je zadatak da za jednu pojedinačnu oblast eksperimentalno do­ kaže uticaj na stvaranje sna koji teorija o telesnim nadražajima iznosi. prema Strimpelu. kasnije ću imati prilike da se ponovo vratim na tipične snove i na njihov postanak. kad nastupi besvesno stanje osećanja pritiska na kožu. često nejasnim objašnjenjima. Ali postoji prilična saglasnost u tumačenju raz­ nih oblika snova obeleženim tako kao „tipičnim" po­ što se oni kod mnogih lica javljaju sa potpuno istom sadržinom. onda je taj pokret uvek takav da jedan položaj prilikom tog pomeranja uda uvek odgovara stvarnom pokretu. čime objašnjava količinu draži koju stvara dizanje i spuštanje plućnih krila. onda će san koji pri tom nastane sa­ držati predstave prilagođene afektu. 1) Položaj jednog uda u snu odgovara otprilike njegovom položaju u stvarnosti. čovek sanja o statičkom stanju uda koji odgovara realnom stanju. sve dok se ne uspostavi konstelacija povoljna za obja­ šnjenje sna. nego je u pot­ punosti posvećuje pratećim predstavama. a prelaz na svesno stanje psihički se predstavlja snom o padanju (Strimpel. uzbuđenja ili smetnje.) Kraus za ovaj postupak nalazi takođe naročit izraz: transupstancijacija senzacija u slike snova (str. Simon je pokušao da iz upoređivanja jednog niza sličnih snova izvede nekoliko pravila o uticaj u organskih nadražaja na određivanje njihovih rezul­ tata u snu. adekvatna slika koju duša upotrebljava. 11. i upoređivao je re­ zultate sna sa svojim izmenama. 33 drugog odeljka). Jer svest osećanju samome ne poklanja nikakvu pažnju. To su oni poznati snovi o padanju sa vi­ sine. On je činio opite da izmeni polo­ žaj udova čoveka dok je spavao. bilo kojim drugim povo­ dom nalazi u stanju nadraženosti u kojem inače taj afekat stvara. 118). što je ujed­ no i razlog zbog kojeg je ovo stanje stvar koja je tako dugo mogla ostati nepoznata (str. svest drugojačije odnosi nego normalno. M. 35): Ako se za vreme spavanja aparat organa nalazi u stanju delatnosti. 34): Ako se u toku spavanja bilo koji aparat organa koji normalno ima udela u izražavanju jednog afekta. San o ispadanju zuba svodi se na „nadražaj zuba". On kaže (str. . 24). Uostalom.

kao glavnu podelu razlikuju nervnonadražajni i asocijativni san. ovde više ne odražavaju ni značajnija telesna i duševna nadraženja. ali se ne mogu oslo­ boditi sumnje „da li se oni javljaju bez telesnog na­ dražaja koji daje podstrek" (Folkelt. I Nadražaji sna i izvori sna 45 3) Položaj sopstvenog uda u snu možemo pod­ metnuti i nekom stranom licu. ako se bavimo prstima. a da recima Detaljnije o zapisima snova ovog naučnika. zaključio bih da i teo­ rija o telesnim nadražajima ne može sasvim izbrisati prividnu slobodu u određivanju slika snova koje tre­ ba izazvati. Ovo interesovanje koje se iz budnog života prenosi i na­ stavlja u snu ne bi predstavljalo samo psihičku vezu koju san povezuje sa životom. 127). str. 5) U odgovarajućem položaju. na primer. Oni. mi sanjamo o brojevima. I tako pri analizi sna na svakom koraku stičemo utisak da nije dozvoljeno postavljati opšta pravila. „većinom" ne predvidimo ograničenja i da se ne pripremimo da priznamo i važnost izuzetaka. U toj neprilici ve­ ćina pisaca pokazala je sklonost da. doduše. Dnevno interesovanje kao psihički izvor sna očigled­ no nije tako dalekosežno kao što bismo mogli očeki­ vati prema verodostojnim tvrđenjima da. Drugi psihički izvori sna nisu nam poznati. san čoveka kad spava odvraća od dnevnog interesovanja i da mi. sanjati da je odnosni pokret bio ometen. pri čemu se stva­ ra izvesna analogija između jednog i drugog. Ako je budno interesovanje pored unutrašnjih i spoljašnjih nadražaja za vreme spavanja bilo dovolj­ no za pokrivanje etiologije snova.44 Tumačenje snova. ud se u snu može pojaviti kao životinja ili čudovište. od kojih ovaj poslednji svoj izvor nalazi isključivo u reprodukciji (Vunt. morali bismo biti u stanju da položimo i zadovoljavajući račun o po­ reklu svih elemenata jednoga sna. takođe. 4) Može se. saznali smo da je shvatanje najstarijih kao i najnovijih istraživača snova da ljudi sanjaju o onome šta preko dana rade i o onome što ih u budnom stanju interesuje. naime. 6) Položaj uda može u snu izazvati misli koje imaju bilo kakav odnos prema njemu. Sva objašnjenja snova zastupljena u literaturi — sa izu­ zetkom možda Semerovih objašnjenja koje ćemo ka­ snije pomenuti — ostavljaju veliku prazninu onde gde se radi o izvođenju slika predstava koje su za san najkarakterističniji materijal. koji su pamet i razum već ionako ostavili.. Ovde slo­ bodna grupacija prodire u samo središte sna. većinom. tek onda sanjamo o stva­ rima koje su nas se danju najjače dojmile pošto su za budan život već izgubile čar aktuelnosti. i ostavljaju ga tako nje­ govim sopstvenim kalejdoskopskim pomeranjima i . umanji psihički udeo u izazivanju snova kome je tako teško doskočiti. koji su otada objavljeni u dve sveske. koji ne treba potcenjivati i koji bi po­ red onog što je za vreme spavanja postalo interesant­ no — to su nadražaji koji deluju za vreme spavanja — bio dovoljan da objasni poreklo svih slika sna. zagonetka izvora snova bila bi rešena i preostao bi samo još zadatak da se ograniči udeo psihičkih i somatičkih nadražaja u pojedinim snovima. Život u predstavama.U pravim asocijacionim snovima više ne može biti ni govora o jednom takvom čvrstom jezgru. „po pravilu". I ka­ rakteristika čistog asocijacionog sna je zatajila: . U stvari. 1 kao „često". na­ ime. 1 ad 4) Psihički izvori nadraženja Raspravljajući o odnosima sna prema budnom životu i o poreklu materijala snova. str. što je više mo­ gućno. 365). i svakome koji je to pokušavao da uradi preostali su — i to u najviše slučajeva u vrlo velikoj meri — sastojci sna o čijem poreklu nije mogao ništa da kaže. Na osnovu ovih rezultata. sva­ ko svoj dnevni posao nastavlja u snu. videti docnije. Ali mi smo čuli i prigovor upućen tvrđenju da. tako. nego pruža i jedan iz­ vor za snove. ovo potpuno razrešenje jednoga sna nije ni u jednom slučaju uspelo.

Vajgant je usvojio ovo gledište i uopštio ga. 183): „Les reves d'origine absolument psychique n'existent pas"."! Oni naučnici koji.. 17).su čulni nadražaji njihov najbliži uzrok. Ali ovakvo postupanje svedoči samo o neznatnom poverenju u održivost kauzalne poveza­ nosti koja se nalazi između telesnog i duševnog. Nepoverenje psihijatrovo stavilo 1 Snovi apsolutno psihičkog porekla ne postoje ... dok je u noći postojalo više od nje­ ga. 1 Zašto se san zaboravlja posle buđenja 47 pokretima. doduše. iluzije tako što polaze od lakih čulnih uti­ saka koji se za vreme spavanja nikad ne gase" (str. 118). naravno. 6): „Les pensees de nos reves nous viennent du dehors . zatim. ne propuštaju priliku a da ne napomenu da u većini snova sarađuju somatički nadražaji i nepoznati psihički podstrekači sna. većinu predstava o snu predstavljaju. danas psihijatra tako plaši kao da bi priznanje da ono postoji moralo po­ novo doneti vremena prirodne filozofije i metafizič­ kog duševnog bića. str. Ne samo što se ovi sami lako mogu naći. Vlada mozga nad organizmom ističe se. zau­ zimaju neki srednji stav. navodeći „da se fantazme sna svakako pogrešno smatraju čistim halucinacija­ ma. ali sve što bi moglo dokazati nezavi­ snost duševnog života od organskih promena koje se mogu dokazati. je psihu tako reći pod starateljstvo i sada traži da nijedan od njenih pokreta ne oda njenu sopstvenu. A onde gde bi psihičko za naše dosadašnje znanje moralo označa­ vati poslednju stanicu zbog toga ne mora da se poriče njegovo postojanje.. sposobnost. Još dalje u poti­ skivanju psihičkih nadražajnih izvora ide Tisije (str. ali vrlo često verujemo da ga se samo ne­ potpuno sećamo. događa se da snovi pokazuju izvanrednu postoja­ nost u sećanju. Vunt. kao uticajni filozof Vunt. . Covek je. nećemo ču­ diti precenjivanju nadražaja za stvaranje sna koji ne dolaze iz duševnog života. pa ipak nije izgubio . u stvari. zasad. i na nekom drugom mestu (str.46 Tumačenje snova. često znamo da smo sanjali. somatsko shvatanje o postanku sna potpuno odgova­ ra mišljenju koje danas preovlađuje u psihijatriji. pa čak i eksperimentima potvrditi. D ZAŠTO SE SAN ZABORAVLJA POSLE BUĐENJA? Ušlo je u poslovicu da se san ujutru „raziđe"... Kasnije ćemo saznati da se zagonetka stvaranja sna može resiti otkrivanjem nekog nenaslućenog psi­ hičkog nadražajnog izvora. Mi se. i tako smo se u toj meri navikli na iskustvo da je san podložan zaboravu da ne odbacu­ jemo kao apsurdnu mogućnost da je i onaj čovek mogao sanjati noću koji ujutru ne zna ništa ni o sa­ držim sna niti o činjenici da je sanjao. njegovoj sopstvenoj labavoj zbrci (Folkelt. Verovatno. veo­ ma energično. pokušava da umanji psihički faktor u izazivanju snova. sposoban da se sna seća. ili što bi moglo dokazati neku sponta­ nost u njegovom izražavanju. Misli naših snova dolaze nam spol ja. mi možemo posmatrati kako se u toku dana do neznatnih fragmenata gubi sećanje koje je ujutru bilo još sveže. Jer za san mi znamo samo po sećanju na njega posle bu­ đenja. a tek na to se nastavljaju re­ produktivne asocijacije" (str. 359). On za sve predstave u snu tvrdi da . i mogu da se setim svoga sopstvenog sna koji je od ovoga današnjeg dana odvojen naj­ manje trideset i sedam godina. poznati kao dnevno interesovanje. S druge stra­ ne. Čak i onde gde se prilikom istraživanja jedno dublje psi­ hičko poniranje može prepoznati kao primarni povod za jedan fenomen znaće da nađe nastavak puta do organskog obrazloženja psihičkog. ali ne zna­ mo šta smo sanjali. Kod svojih pacijenata ja sam anali­ zirao snove koji su se kod njih odigrali pre dvadeset i pet i više godina.

48

Tumačenje snova, I

Zašto se san zaboravlja posle buđenja

49

ništa od svoje svežine pamćenja. Sve to je veoma značajno i na prvi pogled neshvatljivo. O zaboravljanju snova najopširnije raspravlja Strimpel. Ovo zaboravljanje očigledno je jedan kom­ pleksni fenomen, jer ga Strimpel ne svodi samo na jedan razlog, nego na čitav niz razloga. Pre svega, pri zaboravu snova deluju svi oni razlozi koji u budnom životu izazivaju zaboravljanje. Kad smo budni, mi obično čitav niz osećaja i zapa­ žanja brzo zaboravljamo zato što su bili suviše slabi, jer je duševno uzbuđenje vezano za njih bilo suviše slabo. Isto tako je slučaj i s obzirom na mnoge snove; oni se zaboravljaju zato što su bili suviše slabi, dok se snažnijih slika iz njihove blizine sećamo. Uosta­ lom, momenat intenziteta, sam za sebe, sigurno nije dovoljno odlučujući zato da se slike iz sna sačuvaju; Strimpel, kao i ostali autori (Calkins), priznaju da se često brzo zaboravljaju slike sna za koje se zna da su bile vrlo žive, dok se među onima sačuvanim u sećanju nalaze mnogobrojne, čulno slabe slike. Da­ lje se u budnom stanju obično lako zaboravlja ono što se samo jednom dogodilo, i bolje pamti ono što se više puta moglo zapaziti. A slike sna većinom su jednokratni doživljaji;1 ova osobenost doprineće pod­ jednako zaboravljanju svih snova. Mnogo značajniji je, zatim, treći razlog zaboravljanja. Da bi osećaji, predstave, misli itd. stekle izvesnu veličinu sećanja, potrebno je da ne ostanu pojedinačne, nego da se na odgovarajući način povezuju i udružuju. Ako jedan kratak stih razrešimo u reci od kojih je on sastavljen, biće vrlo teško da ga zapamtimo. „Lepo poredana i u saglasnosti sa činjenicama poredana reč pomaže drugoj reci i celina se onda lako zadržava po punom smislu i dugo u sećanju. Besmislicu, uglavnom, isto tako teško zadržavamo i isto tako retko kao i ono što je pobrkano i bez reda." U najviše slučajeva sno­ vima nedostaju razumljivost i red. Kompozicije sno­ va, same po sebi, nemaju mogućnosti sopstvenog seSnovi koji se periodički vraćaju često su primećeni. Uporedi zbirku Sabanea (Chabaneix).
1

ćanja i one se zaboravljaju, pošto se najčešće već u sledećim trenucima raspadaju. — Sa ovim izlaganji­ ma svakako se ne slaže u potpunosti ono što želi da napomene Radestok (str. 168): da baš najneobičnije snove najbolje pamtimo. Drugi momenti koji se izvode iz odnosa između sna i budnog stanja Štrimpelu izgledaju kao još efi­ kasniji za zaboravljanje sna. Sposobnost da snovi budu zaboravljeni predstavlja za budnu svest, oči­ gledno, samo antitezu ranije spomenutoj činjenici da snovi (gotovo) nikad iz budnog života ne primaju sređene uspomene nego iz njega preuzimaju samo po­ jedinosti koje otimaju iz njegovih psihičkih veza, a kojih se u budnom stanju sećaju. Kompozicija sna, prema tome, nema mesta u društvu psihičkih nizova kojima je duša ispunjena. Nedostaje joj svaka pomoć za sećanja. „Na ovaj na­ čin tvorevina sna se tako reći odvaja od dna našeg duševnog života i lebdi u psihičkom prostoru kao oblak na nebu koji prvi dašak vetra ubrzo oduva" (str. 87). U istom pravcu deluje i okolnost što se bu­ đenjem svet čula počinje probijati odmah napred i odjednom obuzima pažnju takvom snagom da joj se samo vrlo mali broj slika može odupreti. I ovi se sno­ vi sklanjaju pred utiscima novog jutra kao što se uklanja sjaj zvezda ispred svetlosti sunca. Na poslednjem mestu treba da se kao stvari koja doprinosi zaboravljanju snova setimo i činjenice što većina ljudi svojim snovima uopšte poklanjaju malo interesovanja. Ko se, na primer, kao naučnik izvesno vreme interesuje za san, za to vreme sanjaće više nego obično, a svakako će to značiti da će se svojih snova lakše i češće setiti. Još dva razloga zaboravljanja snova koje Bonateli (Bonatelli), što je navedeno kod Beninija, dodaje Strimpelovim razlozima svakako su već i u ovim sa­ držani, naime: 1) da je promena u cenesteziji između spavanja i budnosti nepovoljna za njihovu naizmeničnu reprodukciju; 2) da drukčiji raspored materi­ jala predstava u snu tako reći san čini neprevodljivim za budnu svest.
4 Frođd, Odabrana dela, VI

50

Tumačenje snova, I

Zašto se san zaboravlja posle buđenja

51

Posle svih ovih razloga za zaboravljanje postaje, kao što Strimpel sam ističe, tek veoma neobično što se ipak toliko stvari iz sna zadržava u sećanju. Ne­ prestana nastojanja naučnika da sećanje na snove obuhvate nekim pravilima slična su priznanju da je i ovde nešto ostalo zagonetno i nerešeno. U poslednje vreme neke pojedine osobenosti sećanja na san s pra­ vom su bile istaknute, na primer da se nekog sna koji smo ujutru smatrali zaboravljenim, u toku dana po­ novo setimo povodom nekog zapažanja koje slučajno dodiruje — iako zaboravljenu sadržinu toga sna (Radeštok, Tisije). Ali celokupno sećanje sna podleže jednom prigovoru koji je pogodan da ga kritičkim očima veoma izdašno umanji. Covek može sumnjati da li naše sećanje koje tako mnogo od sna izostavlja možda ne falsifikuje i ono što je sačuvalo. Ovakve sumnje u egzaktnost reprodukcije sna iznosi i Strimpel: „Onda se baš lako događa da budna svest ponešto nehotice unese u sećanje jednog sna, čovek uobražava da je svašta sanjao što obavljeni san nije ni sadržavao." Naročito odlučan u svojoj izjavi je Jesen (str. 547): „Osim toga prilikom ispitivanja i tumačenja povezanih i logičkih snova treba, kako izgleda, dobro uzeti u obzir i okolnost kojoj je dosad poklanjano malo pažnje, da pri tom gotovo uvek malo zapinje sa istinom, jer mi, dozivajući preživeli san u svoje pamćenje, a da to ne primećujemo niti da želimo, sami ispunjavamo i dopunjujemo praznine u slika­ ma snova. Retko kad, ili možda nikad, jedan pove­ zan san nije bio tako povezan kao što nam se u na­ šem sećanju javlja. I najiskrenijem čoveku jedva da je mogućno da ispriča jedan doživljen neobičan san, bez ikakvog dodatka i bez ikakvog doterivanja: tež­ nja čovekovog duha da sve vidi povezano tako je ve­ lika da on prilikom sećanja na donekle nepovezani san, i protiv svoje volje, dopuni nedostatke poveza­ nosti." Gotovo kao prevod ovih Jesenovih reci zvuče na­ pomene V. Egera (Egger) koje ih je sigurno samostal-

no koncipirao: „ . . . l'observation des reves a ses difficultes speciales et le seul moyen d'eviter toute erreur en pareille matiere est de confter au papier sans le moindre retard ce que l'on vient d'čprouver et de remarquer; sinon, l'oubli vient vite ou total ou partiel; l'oubli total est sans gravite; mais l'oubli partiel est perfide; car si l'on se met ensuite a raconter ce que l'on n'a pas oublić, on est expose a completer par imagination les fragments incoherents et disjoints journi par la mćmoire ...; on devient artiste a son insu, et le rćcit pćriodiquement repete s'impose a la creance de son auteur, qui, de bonne foi, le presente comme un fait authentique, dument itabli selon les bonnes mćthodcs .. ."' Potpuno slično misli i Spita (Spitta, str. 338) koji izgleda da pretpostavlja da mi tek pri pokušaju da san reprodukujemo unosimo red u međusobno ne­ povezano asocirane elemente sna — „iz onog što je jedno do drugoga načinimo nešto što je jedno iza dru­ goga, što je jedno od drugog razdvojeno, dakle da pridodajemo proces logičke povezanosti koji u snu nedostaje. Pošto, dakle, za vernost našeg sećanja ne posedujemo neku drugu kontrolu kao objektivnu kontro­ lu, a ova je nemoguća kod sna koji je naš sopstveni doživljaj, i za koji nam je jedino sećanje na njega poznato kao njegov izvor, koja vrednost onda još preostaje za naše sećanje sna?
1 Posmatranje snova ima svoje teškoće i jedino sredstvo da se u ovakvoj stvari izbegne svaka greška jeste da bez najmanjeg oklevanja poverimo hartiji sve Sto smo iskusili i primetili; inače zaborav postaje brz, ili totalan ili parcijalan; totalni zaborav je bez teških posledica, ali je parcijalni zabo­ rav perfidan, jer kad čovek kasnije počne da priča ono što nije zaboravio nađe se u situaciji da izmišljanjem dopunjava nepovezane i razbacane odlomke koje mu pamćenje pruža ...; čovek i bez svoga znanja postane umetnik i periodički obnov­ ljena priča nameće se njenom tvorcu da u nju poveruje, koji je u iskrenoj nameri prikazuje kao autentičnu činjenicu, pro­ pisno utvrđenu prema dobrim metodima...

4*

52

Tumačenje snova, I

Psihološke osobenosti sna

53

E

P S I H O L O Š K E OSOBENOSTI SNA

U naučnom posmatranju sna mi polazimo od pretpostavke da je san rezultat naše sopstvene du­ ševne delatnosti; pa ipak nam gotov san izgleda kao nešto strano tako da nas nešto tako neznatno goni na priznavanje njegovog stvaralaštva, da isto tako lako kažemo: „Prisnilo mi se", kao i „Sanjao sam". Odakle dolazi to osećanje da su snovi strani našem duhu? Na osnovu naših raspravljanja o izvorima sna trebalo bi misliti da ona nisu uslovljena materijalom koji dospeva u sadržinu sna; taj materijal najvećim delom zajednički je i u snevanju kao i u budnom stanju. Možemo se pitati nisu li promene u psihičkim zbivanjima u snu ono što taj utisak izaziva, i mo­ žemo pokušati da damo psihološku karakteristiku sna. Bitnu razliku između sna i budnosti niko nije jače istakao i upotrebio za dalekosežnije zaključke od G. T. Fehnera (G. Th. Fechner) u nekim napomemenama u svom delu Elementi psihojizike (Elemente der Psychophysik, str. 520, II deo). On misli da „ni jednostavno potiskivanje svesnog duševnog života ispod glavnog praga", niti pak oduzimanje pažnje od uticaja spoljnog sveta nisu dovoljni da bi objasnili osobenosti snevanja u odnosu prema životu u bud­ nom stanju. On, štaviše, naslućuje da je i pozornica snova druga nego što je pozornica budnog života u predstavama. „Kad bi pozornica psihofizičke aktivnosti bila ista za vreme spavanja i za vreme budnosti, onda bi po mom mišljenju san mogao biti samo nastavak budnog predstavnog života na nižem stepenu inten­ zivnosti, i morao bi osim toga biti od iste materije i forme. Ali stvari stoje sasvim drukčije." Sigurno nije postalo jasno šta Fehner misli sa jednim ovakvim preseljenjem duševne aktivnosti; niti mi je poznato da je iko drugi nastavio tim putem čiji je trag onom napomenom pokazao. Svakako ćemo morati isključiti anatomsko objašnjenje u smislu fi-

ziološke moždane lokalizacije ili čak u odnosu na histološku slojevitost moždane kore. Ali će se ova misao možda jednom pokazati kao oštroumna i plod­ na ako je dovedemo u vezu sa duševnim aparatom koji je sagrađen od mnogih instancija uključenih jedna za drugom. Drugi pisci su se zadovoljili time što su istakli jednu ili drugu od opipljivih psiholoških osobenosti snevanja i načinili je eventualno polaznom tačkom za dalekosežnije pokušaje razjašnjenja. S pravom je primećeno da se jedna od glavnih osobenosti snevanja pojavljuje već u toku samog procesa uspavljivanja i da je treba označiti kao feno­ men koji otpočinje spavanje. Prema Slajermaheru (Schleiermacher, str. 351), karakteristični znak bud­ noga stanja jeste taj da se misaona aktivnost obavlja u pojmovima a ne u slikama. A san uglavnom misli u slikama i može se smatrati da se približava­ njem snu u istoj meri u kojoj hotimične aktivnosti pokazuju kao otežane javljaju i nehotične predstave koje sve spadaju u klasu slika. Nesposobnost za ta­ kav rad na stvaranju predstava koji osećamo kao namerno hotimičan i pojavljivanje slika koje je redovno povezano sa ovom rasejanošću — to su dve karakte­ ristike koje ostaju u snu i koje mi prilikom psiho­ loške analize sna moramo priznati kao bitne karakte­ ristike snevanja. Za te slike — hipnagoške halucina­ cije — saznali smo da su samo po sadržini identične 1 sa slikama u snu. San dakle pretežno misli u vizuelnim slikama, ali ipak ne isključivo u njima. On radi takođe sa slušnim slikama i u manjoj meri takođe sa utiscima koje daju ostala čula. Mnoge stvari se i u snu samo jed­ nostavno javljaju kao misli ili predstave (verovatno zastupljene takođe ostacima predstava izraženim re1 H. Zilberer (Silberer) je na lepim primerima pokazao kako se čak i apstraktne misli u stanju pospanosti pretvaraju u zorno-plastične slike koje žele isto da izraze (Jahrbuch Blojler-Frojda, sveska I, 1909). Ja ću se na ove nalaze vra­ titi u vezi s nečim drugim.

Duša u budnom stanju stvara predstave i misli u recima i govoru.54 Tumačenje snova. a to može više puta alternirati sa procesom usnuća halucinacija. dobro poznatih psihijatru. osećanja i slike pomeraju u neki spoljni prostor (str.. pa ipak mi pri tom samo sanjamo.. o su­ štini halucinacija možemo zajedno sa svim piscima koji te stvari poznaju izjaviti da san halucinira. b) san je ukidanje samovoljnosti. osim — a to samo praktički uopšteno — činje­ nice buđenja. 34). Ele­ menti sna nipošto nisu samo predstave. Strimpel iznosi da se duša pri tom ponaša ko­ rektno i u saglasnosti s njenim mehanizmom. Prema tome. Iz ovih slika san stvara jednu situaciju. on predstavlja nešto što se stvarno zbiva. koji su sličniji per­ cepcijama nego li predstavama sećanja. Ako pri tom i pored toga zaluta (pogreši). Moramo dakle priznati da se duša u snu prema svojim slikama i percepcijama nalazi u istom položaju kao i u budnom stanju (str. Ali su karakteristični za san ipak samo oni elementi sadržine koji se ponašaju kao slike. 36). Ali mi u istinu naših halucinacija ne verujemo možda zbog toga što u spavanju nemamo mogućnosti da izvrši­ mo probe." Sad je u pitanju pokušaj da se objasni pouzda­ nost duše prema halucinacijama u snu koje se mogu javiti tek posle predstava izvesne svojevoljne aktiv­ nosti. Sve ono što je doživljeno između uspavljivanja i buđenja ja proglašavam obmanom ako pri- . Ova karakteristika od­ vaja pravi san za vreme spavanja od sanjarenja danju koja se nikad ne zamenjuju sa realnošću. 35).. a izuzeci traže posebno objašnje­ nje. — mislimo da ne razmišljamo nego da doživlja­ vamo.. kao u budnom stanju. U tom pogledu ne postoji nikakva razlika između vizuelnih i akustičnih predstava. tako što sposobnost percepcije proizvode fantazije shvata kao da su to čulne impresije. Prema Delbefu ne postoji nikakav verodostojan kriterij um za to da li je nešto san ili budna stvar­ nost. primećeno je da se sećanje na jedan niz tonova sa kojim čovek zaspi poniranjem u san pre­ tvara u halucinacije iste melodije. jer smo od spoljnjeg sveta odvojeni.U bitne oznake sna spada: a) to što subjektivna ak­ tivnost naše duše izgleda kao objektivna. da bi čovek zaspao. Kritika. Ukratko rečeno. to do­ lazi odatle što joj u stanju spavanja nedostaje krite­ rij um koji jedini može razlikovati između čulnih per­ cepcija koja dolaze spol ja ili iznutra. Prelaženjem preko svih diskusija. Promena predstave u halucinaciju ne predstav­ lja jedino odstupanje sna od neke njemu odgovara­ juće misli u budnom stanju. Osim toga se u snu po­ red toga pojavljuje i prostorna svest tako što se. San nas može svima ovim probama zava­ ravati. Posle psiholoških razvijanja koja se delimično razlikuju od ovih. da misli zamenjuje halucinacijama. 43). ponovo načini mesta laganijoj i kvalitativno drukčije oblikovanoj predstavi iz sećanja. a kad se čovek osvesti. da ništa nismo doživeli nego da smo samo na neki neobičan način mislili — sanjali — javlja se tek sa buđenjem. onako kako se oni javljaju u budnom stanju posredovanjem čula (str. potrebna je izvesna pasivnost. Ona svoje slike ne može izložiti probama koje jedine mogu dokazati njihovu objektivnu realnost. kao što to kaže Spits (str. Slike u snu uslovljene su po­ puštanjem samovoljnosti. može nam eventualno pokazati da smo ružu koju smo videli i dodirnuli. nego istinski i stvarni doživljaji duše. I Psihološke osobenosti sna 55 cima). naime.. a u snu stvara predstave i misli u stvarnim senzornim slikama (str. Ali značajnost ove strane snoviđenja postaje potpuna tek ako tome dodamo da pri sanja­ nju — po pravilu. sasvim kao i inače u budnom stanju. Burdah je ove dosad posmatrane karakteristič­ nosti sna obuhvatio sledećim rečenicama (str. Mi slikama u snu poklanjamo veru da su realne po­ što u snu nemamo nikakvih drugih utisaka za upoređenje. Ona greši zato što zakon kauzaliteta ne može primeniti na sadržinu svoga sna (str. dakle primamo halucinacije potpuno im verujući. njeno izdvajanje od spoljnjeg sveta sadržava i razlog za njeno verovanje u subjektivni svet snova. tj. 58). on dramatizuje neku ideju. 476): . Ona osim toga zanema­ ruje razliku između hotimično izmenljivih slika i onih gde ova samovolja otpada. Delbef dolazi do istog zaključka. 145).

dakle prestankom čulne aktivnosti. Ali čovekov duh je u primeni zakona mišljenja i htenja u snu zaveden na pogrešan put zamenjivanjem jedne predstave drugom. kažemo. kad čovek. 460 i ss. . duša nije podstaknuta čulnim nadražajima. Ako hoćemo da ostavimo po strani čak i ove pri­ govore koji nisu za potcenjivanje. ako se on odnosi na neku stvar koja je važna za predstavu. Prema njemu je prvi znak sna besprostornost i bezvremenost. on će se probuditi. tj. i njeno slobodno samoodlučivanje. „Duša se u spavanju izoluje od spoljnjeg sveta i povlači se sa periferije . ali je ovaj uslov opisao nešto druk­ čijim recima. ali da kao ravnodušna. . Za vreme sna slike sna sam smatrao istinitim zbog navike mišljenja (koja se ne može uspa­ vati) da pretpostavim postojanje jednog spoljnjeg sveta. tako se čovek budi od gašenja kandila. Zato možemo biti probuđeni i kad nedostaje neki čulni nadražaj. . 1 mnogi čulni utisak potreban je samo ukoliko služi stišavanju duše. čak i za vreme spavanja. „da 1 Sličan pokušaj kao Delbef. . zamenjivanje halucinacija.). Mi smo po aktivnosti isto tako oštroumni i isto tako slobodni kao i u budnom stanju. sud i zaključivanje. 18). „San se ostvaruje samo pod uslovom". J e r u drugom slučaju morala bi postojati mogućnost da halucinacije sna ponovo pretvorimo u predstave. 1 Ako na ovaj način okretanje sa spoljnjeg sveta postaje određujući faktor u izražavanju najupadlji­ vijih karakteristika snevanja. za vreme spavanja razlikuje između senzacija . 1 . ne bi čuo i osećao. neka ravnodušna reč neće pro­ buditi spavača. p r e ­ uzeo je Hafner (Haffner). i da na taj način resimo zadatak tumačenja sna. ali ako ga pozovemo njegovim ime­ nom. Još više se trajanje ove senzacije dokazuje time što čovek ne biva probuđen uvek samo čulnom snagom utiska. „Pošto se sve više duševne sposobnosti.sub ratione boni"). moramo ipak pri­ znati da osobenosti snevanja koje smo dosad posmatrali i izvodili iz okretanja od spoljnjeg sveta. da aktivnost sna objasni izmenom koja kao posledicu mora da ima abnormalan uslov kod inače korektne funkcije intaktnog duševnog aparata. nego više nedostatak interesovanja za to. Ali veza nije u potpunosti prekinuta. One uzimaju učešća. dok s dru­ ge strane možemo donositi najoštroumnije sudove i najkonzekventnije zaključke. naročito stvaranje pojmova. 457).. nego i njegovim psihičkim odnosom. Tako se dešava da mi u snu stvaramo i obavljamo najveće protivrečnosti. . kao što i mlinar samo onda spava kad čuje kloparanje svoga mlina i kao što ni onaj ne može u mraku da spava koji iz predostrožnosti smatra potrebnim da mu gori kandilo" (str. duša. S ovim znakom povezuje se druga osnovna značajnost sna. t j . to i ove aktivnosti uzimaju učešća u nepravilnosti predstava u snu. 84). i nedostatak kritičke r e ­ fleksije. kome suprotstavljam svoje Ja. zadovoljavajuća dušu nije poremetila" (str. Covek se ni u snu ne može ogrešiti o zakone mišljenja kao takve. ne bismo ga uopšte mogli probuditi. . kao i naših nada i želja u snu. Nedostatak orijentacije jeste čitava tajna leta sa kojim se naša fantazija kreće u snu. kaže Burddh. prema tome. nego tek posle buđenja. on ne može smatrati identičnim ono što se pokazuje kao su­ protno.56 Tumačenje snova. kao i nedostatak sporazumevanja sa drugima jesu glavni izvori za beskrajne ekstravagancije naših sudova. nje­ govu neobičnost ne mogu u potpunosti objasniti. a vodeničar kad njegov mlin prestane da klopara. jer sama po sebi naša moć suđenja. I Psihološke osobenosti sna 57 likom buđenja konstatujem da na svom krevetu le­ žim go (str. . ali uslov za spavanje nije toliko nedostatak čulnih nadražaja." (str. emancipacija predstave o mestu koje po­ jedincu pripada u prostornom i vremenskom redu. On i u snu može želeti samo ono što se prikazuje kao dobro (. I mi stvarno ne postupamo drukčije Uporedi sa ovim i raspravu „Desinteret" (nezainteresovanost) u kojoj Klapared (Claparede 1905) nalazi mehani­ zam uspavljivanja. imaginacije i kombinacija fantazije spoljnjim zapažanjima. s druge strane. . . ni u snu nisu izmenjeni bilo na koji način. onda će se isplatiti da navedemo neke oštroumne napomene staroga Burdaha što bacaju svetlost na odnos duše koja spava pre­ ma spoljnjem svetu i koje su pogodne za to da nas čuvaju od precenjivanja predstojećih izvođenja. a ovo pretpostavlja da je ona bila percipirana. kao i naša snaga volje. . ili bolje rečeno. s jedne stra­ ne. možemo donositi na j čestiti je i najsve­ tije odluke. pove­ zuju za čulne slike mašte i u svako doba ih imaju za svoju osnovu. si­ tuacije sna u misli.

"2 Nema snova koji bi bili apsolutno razumni i koji ne bi sadržavali neku inkoherenciju. afektivna i mentalna. kakav anahronizam. i ko bi budan govorio ovako ili pričao o takvim stva­ rima kao što nam u sadržini sna dolaze taj bi na nas ostavio utisak poremećenog čoveka ili slaboumnika. inkoherencija slike sno­ va jedini je bitni karakter sna. str. Po Lemoenu (Lemoine). lokaliteta. I tako nam se nameće već inače bliska pretpostavka da se stanje spavanja može rastegnuti i na duševne sposobnosti. I već je vreme da svoj baš izrečeni rezime zamenim zbir­ kom izreka raznih autora — filozofa i lekara — o psi­ hološkim osobinama sna. Jednu od ovakvih promena pokušava da iznese i Strimpel u sledećem pasusu (str. quelque 1 anachronisme. njene želje. Sa neobičnom jednodušnošću — o izuzecima će biti reci na jednom drugom mestu — doneli su na­ učnici takve sudove o snu koji vode i neposredno jed­ noj određenoj teoriji ili objašnjenju snevanja. 17): „Prestankom čulno aktivnog saznavanja i normalne životne svesti duša gubi takođe tlo u kome imaju korena njena osećanja. osećanja. ali nijedno od njih ne donosi sobom i svoju psihičku vrednost. I ona duševna stanja. jednom pritisku zatamnjivanja. sad dolazi u pitanje. dans le reve l'esprit est un automate spirituel. perceptualne slike stvari. Jedna ili druga od ovih sposobnosti eventualno se sasvim ukida. to je psihička anarhija." Prema Hegelu (navedeno kod Spite) snu nedo­ staje svaka objektivna i razumna povezanost. 1 . 2 San. ostavlja po strani naše znanje koje je danju uticajno. 163): „II n'y a pas des reves absolument raisonndbles et qui ne contiennent quelque incoherence. zbog čega se njihova veza sa slikama prekida. Mislim da to govori činjenično stanje. ako o psihič­ koj aktivnosti u snu damo vrlo nisko mišljenje i ako izjavimo da su u snu odstranjene naročito više inte­ lektualne aktivnosti ili da su bar teško oštećene. kakvu apsurdnost. pokazuje nas i etički i moralno tupim. I Psihološke osobenosti sna 59 kad posle buđenja reprodukujemo san po sećanju. Diga (Dugas) kaže: „Le reve c'est l'anarchie psychique. podležu . affective et mentole. to je igra funkcija prepuštenih samim sebi i koje se obavljaju bez kontrole i bez cilja. dopušta nemogućnosti. . naime gu­ bitak moći da samovoljno upravljamo tokom stvaranja predstava." Činjenica da slike budu lišene svoje psihičke vrednosti (što se opet ponovo svodi na otuđivanje od spoljnjeg sveta) treba prema Štrimpelu da ima glav­ nog udela u stvaranju utiska o neobičnosti sa kojom se san u našem sećanju suprotstavlja životu. lica. . interesovanja.58 Tumačenje snova. San je nepovezan. quelque absurdite. Naučnici takođe svi nedvosmisleno prihvataju pretpostavku da su se u snu dogodile i druge. ocenjivanja vrednosti koja su u budnom stanju ve­ zana za slike sećanja. on kaže (Le sommeil. da li preostale sposobnosti mogu nesmeta­ no dalje da rade. Pojavljuje se gledište da se osobenosti sna mogu objasniti snižavanjem psihičke efikasnosti u stanju spavanja... Mori se s tim slaže. do­ gađaja i radnji budnog života reprodukuju se pojedi­ načno u veoma velikom broju. on bez ikakvog zazora sjedinjava najgore kontradikcije. duh je u snu duševni automat. ili samo delimično: san zadržava svoju tajan­ stvenost i dalje u nesmanjenom obliku. Već smo čuli da još uspavljivanje sobom donosi gubitak jedne od naših duševnih aktivnosti. još zna­ čajnije i dublje promene sa materijalom predstava budnog stanja. i bilo da nam je ovo (retranslacija) uspelo u potpuno­ sti. c'est le jeu des fonctions livrees a elles memes et s'exergant sans controle et sans but. Ko bi se u budnom stanju ponašao onako kao što to prikazuje san u svojim situacijama smatrali bismo ga ludim. interesovanja i rad­ nje. Ova vrednost je odvojena od njih i one lebde u duši onako po svojoj volji. da li one pod ovakvim uslovima mogu obavljati normalan rad. a to gledište nalazi potporu u utisku koji san vrši na naše budno suđenje.

60 Tumačenje snova.2 Nema gotovo ni potrebe navoditi mišljenja auto­ ra koji ponavljaju Morijevu misao o pojedinim višim duševnim aktivnostima. što mrtvac na svo­ jim nogama ide ka svom grobu. 45): „Kakve neobične skokove dozvoljava sebi na primer sanjač u svojim razumnim zaključcima! S kakvom bezazlenošču vidi kako su najpoznatije postavke iskustva postavljene upravo na glavu. str. što kamena stena pliva na vodi. ili dozvoljavamo da nas Karlo XII kratko vreme pre bitke kod Poltave zavrbuje kao.. quod non possimus somniare." Mori (Le sommeil. 148). kako se to kaže."1 Fehner (str. tako nesre­ đeno. tri put tri je dvadeset. koje kod budnog čoveka najčešće izaziva volja. odgovara u sferi inteligencije mestu koje u kre­ tanju predstavljaju izvesni pokreti koji se mogu posmatrati kod horeje i kod paralitičkih bolesti. i tako se nastavlja ova promenljiva igra mozga koji nepotpuno spava. za njega: „toute une serie de degradations de la faculte pensante et raisonnante" (str. pour l'intelligence. tam monstruose cogitari potest. po čijem učenju du­ ševna aktivnost za vreme spavanja nipošto ne izgle­ da besciljna. tako čudovišno što ne bismo mogli sanjati. 27) . a ce que sont pour la motiliie certains mouvements que nous offrent la ehoree et les affections paralytiques . kao u kakvom kaleidoskopu. uostalom. 1 . sve dok se ne probudimo. 26). takva da se ne zna ni ko pije ni ko plaća. uopšte nas ništa ne čudi što jedno pseto recituje neki stih. tam incondite. grupacija je po­ stala drukčija. Radeštok i drugi ističu slabost suda i zaključka koja je svojstvena snu. Uklanjajući se ispred stroge policije razumne volje koja vodi tok predstava u budnom stanju. Prema Štrimpelu u snu se — samo po sebi se razume i tamo gde besmislica ne pada u oči — pov­ lače sve logičke operacije duše koje se zasnivaju na odnosima i vezama (str." 1 Ništa se ne može zamisliti tako naopako. dobro­ voljce. I Psihološke osobenosti sna 61 „Popuštanje. izgleda da su predstave u snu sasvim uklonjene iz zaklona kauzalnosti. ukazujući na teoriju o snu koja rezultira iz ovih utisaka: „Između deset snova najmanje devet imaju apsurdnu sadržinu. mi sasvim ozbiljno po nekom višem nalogu idemo u vojvodstvo Bernburg ili kneževinu Lihtenštajn da bismo posmatrali ratnu mornaricu te zemlje. Jodl (str." Hildebrant (str. str. correspond. . po mogućstvu još besmislenija i luđa nego što je već i ranije bila." Radeštok (str. Apsurdnost povezivanja predstava koje se zbi­ vaju u snu teško da je iko oštrije osudio od Cicerona (De divinatione II): „Nihil tam praepostere. 145): „Stvarno izgleda nemoguće da se u ovom ludom metežu mogu sagledati čvrsti zakoni. 33). 50) nalazi za odnos slika snova prema mislima u budnom stanju jedno poređenje. i kad preterivanje u besmislici do­ vodi do buđenja! Mi katkad sasvim bezazleno mno­ žimo. dok se ne uhvatimo za glavu i ne upitamo: da li stvarno još raspolažemo sposobno­ šću razumnog predstavljanja i mišljenja. Kakve smešne protivrečnosti on može podneti u redu prirode i društva pre nego što mu je stvar postala. 522) veli: „Izgleda kao da se psi­ hološka aktivnost iz mozga jednog pametnog čoveka preselila u mozak jednog luđaka. oslobađanje i brkanje predstava ko­ je jedno centralno ja u budnom stanju drži zajedno" priznaje čak i Folkelt (str." 1 San je. vrlo upečatljivo za lekara: „La produetion de ces images que čhez l'homme eveille fait le plus souvent naltre la volonte. Bine (Binz. 123) misli da u snu nema kritike ni korek­ ture niza percepcija od strane sadržine celokupne Stvaranje ovih slika. Po mišljenju naučnika •Spite (str. san u ludoj igri kaleidoskopski brka sve jedno sa dru­ gim. 2 Čitava serija degradacija sposobnosti mišljenja i rezonovanja. U njima mi povezujemo među sobom lica i stvari koje među so­ bom nemaju ni najmanje veze. 14). Već u sledećem tre­ nutku.

ili da su se logički odnosi između predstava izgubili (str. Ali je već više puta istaknuto da su asocijacije. jedna pogrešna i nepravilna asocijacija predstava." Naučnici čije poglede ovde reprodukujem stvaranje snova otprilike ovako zamišljaju: suma senzacijskih nadražaja iz različitih. sasvim posebne vrste i da se razlikuju od asocijacija koje su aktivne u budnom mišljenju. 70) veli: „San teče ili isključivo.. 15): . Vunt. kako izgle­ da. po zakonima golih predstava ili organskih nadražaja sa takvim predstavama. 98) itd. sećanje. 2) une association vicieuse et irreguliere des idees1 (Le sommeil. Pošto jedino preko svesti nešto znamo o snu. deo duše koji nije pogođen spavanjem jeste osećajni život (život osećanja) i on diriguje snom. za tako mnogo­ brojne obrađivače problema sna to izričito priznaje. Sole (Scholz. str. 11) u snovima vidi sposobnost duše za „dopunjavajuće tumačenje" koje se vrši nad svim senzacijama i percepcijama. Zibek (Siebeck. Nisu samo još uspešno otkriveni motivi koji odlučuju o tome da se izazivanje slika koje ne dolaze spolja vrši prema ovom ili onom zakonu o asocijaciji.." Mori polaže najveću vrednost na ovaj ka­ rakter vezivanja predstava koje mu dozvoljava da snevanje dovede u tešnju analogiju sa izvesnim du­ ševnim smetnjama. ne može postojati nikakva sumnja o tome da je ova u njemu sačuvana.62 Tumačenje snova. Delbef priznaje da nije u stanju da shvati ovo razli­ kovanje. Ove se među sobom povezuju prema poznatim asocijacionim zakonima i na osnovu istih pravila sa svoje strane izazivaju jedan nov niz predstava (slika).U snu se javljaju sve vrste svesne aktivnosti. ali nepotpuno.. to znači tako da reflek­ sija i razum. Tako kaže Folkelt (str. Sada se prilično uopšteno pri­ znaje da izgleda da je sposobnost reprodukovanja. Naročita poteškoća za san postoji u prosuđivanju tobož najviše duševne funkcije. štaviše. Isti naučnik izjavljuje: . sputano. 1 . mada jedan deo apsurdnosti sna treba objasniti upravo zaboravnošću snevanja. njihova domi­ nacija dolazi u snu čistije i snažnije do izraza. str." Protivrečnosti u koje pada san sa našim budnim znanjem Striker (Stricker) sa mnogim drugim naučnicima objašnjava da proizlaze iz toga što su činjenice u snu bile zaboravljene. on označava „konstantno prikuplja­ nje osećaja kao najunutrašnjijeg čovekovog bića". Čitav ovaj materijal obrađen je za­ tim od još aktivnog ostatka duševnih sposobnosti koje sređuju i misle. onoliko koliko se može (uporedi. da ona može pokazati izvesnu nadmoć u poređenju sa istom funk­ cijom budnog stanja. On priznaje dve glavne karakte­ rističnosti „delira": 1) une action spontanee et comme automatique de l'esprit. važe i za slike sna. Sve snove provejavaju ovakve nehatne i neusiljene aso­ cijacije. Kao „Gemut" (osećaj). ipak. štaviše. Spita misli da je u snu sačuvana samo svest ali ne i samo svest. str. 126). u kojima jednozvučnost reci sama posreduje povezivanju pred­ stava u snu. Zakoni o asocijaciji. bude u duši najpre izvestan broj predstava koje se prikazuju kao halucinacije (po Vuntu pravilnije kao iluzije zbog njihovog izvođenja iz spoljašnjih i unutrašnjih nadražaja). Pre­ ma Spiti. Štrim- pel (str. čija su učenja postala merodavna. na drugom mestu navedenih izvora koji deluju za vreme spava­ nja. na primer Vunta i Vajganta). itd. izolovano jedna od druge. 1 PsiholoSke osobenosti sna 63 svesti. Moglo bi se postaviti pitanje o tome kakve vrste i kakvoće je taj ostatak normalne duševne delatnosti koji se javlja u snu. estetski ukus i moralni sud pri tome ni­ šta ne mogu. pisci koji uglavnom ovako nepovoljno sude o psihičkim funkcijama u snu priznaju da snu preostaje izvestan ostatak duševne aktivnosti. u snu najmanje trpela. Od Mo­ rija potiču i dva izvrsna primera sna.U snu se predstave jure i love prema slučajnim sličnostima i jedva primetnim povezanostima. funkcije svesti. On je jednom sanjao da preduzima hoJedna spontana i tako reći automatska akcija duha. prema kojima se predstave povezuju. 37) vidi jednu od duševnih aktivnosti koje se u snu izražavaju u „alegorizirajućoj reinterpretaciji" pod koju potpada materijal sna. koje među sobom povezuju predstave u snu. Međutim.

When asleep we go back to the old ways of looking at things and of feeling about them. pamćenje. intelligence. Kad spavamo. elles s'appliquent d des objets imaginaires et mobiles. o či­ joj je smrti malo pre toga bio čitao." Onda dođe više slika u kojima je video cvet Lobelis. ovde izgleda teška. str. Sili (J. Drugi put je u snu išao drumom i na miljokazima čitao kilometre. I Psihološke osobenosti sna 65 dočašće (pelerinage) u Jerusalim ili u Meku. dželate i žrtve. 19): . .. VT 1 .Vi niste u Parizu nego na ostrvu Gilolo. kepece i džinove. hormis le perception. Njegove izreke za­ služuju utoliko više pažnje ako dodamo da je on kao možda nijedan drugi psiholog bio uveren u zavijeni smisao sna. sve dok se obojica ne potrude da ovu svoju ocenu dovedu u sklad sa psihičkom anarhijom koju su opisali i prestajanjem svih funkcija u snu. razume se. Kontradikcija. vraćamo se im­ pulsima i aktivnostima koje su nekad (odavno) nama domi­ nirali. seulement. to impulses and activities which long ago dominated us. les nains et les geants. dokaz protiv kontradiktornog materijala. doduše. pa čak ni čista besmislica. Takođe neće mnogo značiti ako jedan od omalovažavalaca snevanja tvrdi {Spita. str.le reve n'est pas derasion ni meme irraison pure"2. i od nje je u toku sna koji se nastavio postao velik borbeni mač (str. ili ako neko drugi (Diga) iz­ javljuje: . Sully) zastupa isto shvatanje o snu na način koji ide još dalje i prodire još dublje. zatim •e posle mnogih avantura stvori kod hemičara Pelles tiea (Pelletier). les bourreaux et les victimes. Mori kaže za njega (Le sommeil. Mora da su ovi pisci izbegavali da sude pre­ ma izgledu.) na čije se ludilo poziva ovde navedeni razbo­ riti sud. toutes les facultes de l'esprit. sve sposobnosti duše: inteli­ gencija.. osim percepcije. J. posle toga generala Lopeza. restent intactes dans leur essence. 1 upoznamo stepene razvoja psihičkog života. možda samo pretva­ ranje kao ludilo danskog princa (Hamleta. moralnost ostaju u svo­ joj suštini nedirnute. imaginacija. de Naši snovi su sredstva za konzervisanje ovih sukce­ sivnih ličnosti.Now our dreams are a means of conserving these successive personalities. Odabrana dela.. le Marquis d'Hervey prete d l'intelligence durant le sommeil. 5 Frojđ. en sorte que l'homme qui dort ne se distingue guere. Ali iz­ gleda da je drugima sinula mogućnost da ludilo sna može biti ipak nije bez metoda. ili je možda izgled koji im je san pružao bio drukčiji. protiv koga Mori žestoko polemiše i čije delo uprkos svim naporima nisam mogao da nabavim. zatim mu trgovac začinima reče: .(34 Tumačenje snova. pa stoga zapravo nije u pravu: „Dans le sommeil. napom.1 Ali mi smo svakako spremni na to da ovo potcenjivanje psihičkih delatnosti sna nije ostalo bez pri­ govora sa druge strane. 2 San nije ni nerazumnost. najzad se pro­ budio igrajući partiju lota.. mi se vraćamo starim načinima posmatranja stvari i osećanja u vezi s njima. memoire. Snevač je glumac koji po volji igra i luđake i mudrace. 3 Arhaički svet velikih emocija i nedovršenih misli. moralitć. prev."* Mislilac kao što je Delbef tvrdi — ne navodeći.3 čije bi nas proučavanje moglo naučiti da Kasnije će nam biti pristupačan smisao takvih snova koji su puni reci sa istim početnim slovom (aliteracija) i slič­ nim početnim slogom. kao . 222). 2 U snu.M. ovaj mu posle razgovora da jednu lopaticu (pelle) od cinka. volonte. 137). volja. imagination."2 (Str. Le songeur est un acteur qui joue a volonte les fous et les sages. selon se maniere de voir. les demons et les anges.an archaic world oj vast emotions and imperfect thoughts".. dans leur fermeture au Monde exterieur. Izgleda da je nipodaštavanje psi­ hičkog rada u snu najenergičnije osporio markiz d'Erve (Marquis d'Hervev). ne želeći da se zadrži na njegovoj apsurdnosti. zatim se stvorio kod jednog prodavca za­ čina koji je imao velike terazije a jedan čovek je stavljao kilo tegove na tas da bi izmerio Morija. 118) da isti psihološki zakoni što vladaju u budnom sta­ nju upravljaju i snom. samo se one vezuju za imaginarne i nestalne objekte. Tako Havelok Elis (Havelock Ellis) ocenjuje san. toute sa liberte d'action et d'attention et il ne semble faire consister le sommeil que dans l'oclusion des sens. demone i anđele.

sećanje prima izgled sadašnje činjenice. la vision n'est qu'accessoire. kao što znamo. d s'y meprendre." 8 „Da postoji još jedna razlika i važna: da intelektualne sposobnosti zaspalog čoveka ne pružaju ravnotežu koju one održavaju u budna čoveka"." 1 Šterke (Starcke) je skrenuo pažnju na to da je već 1799. Wolf Datridson." 5* . ono što nam je iz iskustva poznato kao strašno prikazuje nam u najstrašnijem obliku. smešno u neopisivo drastičnoj komici. jednog potenciranja koje se ne baš retko diže do virtuoznosti i. On posmatra svet u jednoj jedinstveno idealizujućoj svetlosti i potencira efekat njegovih po­ java često u najdubljem razume van ju suštine koja u tim pojavama leži. godine neki stari autor koji mi je bio ne­ poznat."1 Ali Mori dodaje: . obuhvata u trećoj od ovih dva ekstremna kraja ovog niza vrednosti (str."2 Kod Vašida koji nam pruža bolje poznavanje d'Ervejeve knjige. što bismo skromno porekli da posedujemo u budnom sta­ nju kao konstantnu svojinu? San ima divnu poeziju. treba znati pra­ titi tok predstava. vizija je samo dodatna. jednog odlučnog pogoršavan ja i slab­ ljenja duševnog života koje često vodi do ispod nivoa svega što je ljudsko. u njihovom za­ tvaranju od spoljnjeg sveta. ko ne bi iz sopstvenog isku­ stva mogao potvrditi da se u delovanju i radu genija sna ponekad javljaju takva dubina i prisnost duše.'JG): „Neobični skokovi naših predstava u snu imaju svi razlog u zakonu asocija­ cija.qu'il y a une difference de plus et capitale a savoir que les facultes intellectuelles de l'homme endormi n'offrent pas l'equilibre qu'elles gardent chez l'homme eveille. Pošto je to utvrđeno. preko naslućivanju neko Još neotkrivene vrednosti ona dopire sve do precenjivanja. a po­ nekad smo posle buđenja tako ispunjeni bilo kojim od ovih utisaka da nam izgleda da nam stvarni svet tako nešto još nigde i nikad dosad nije pružio. 8 „Slika sna je kopija predstave. od najdubljeg omalo­ važavanja. objektivnu formu i potpuno liči na senzaciju određenu spoljnjim objektima. 146). I na strani 147: „Les reves les plus bizarres trouvent meme une explications des plus logiques quand on sait les analyser. Le principal est l'idee. On nam zemaljsku lepotu pred­ stavlja u nebeskom sjaju. il faut savoir suivre la marche des idees. H kojim smo se upoznali. les conceptions les plus fantasques deviennent des faits simples et parfaitement logiques. l. Hildebrant koji je. dražesnu ironiju. neuporedivi humor. jasnoća shvatanja. samo što se ovo povezivanje asocijacija ponekad dešava veoma nejasno u duši. treba znati analizirati tkivo snova. izvanrednu alegoriju."s „Gospodin markiz d'Ervej daje inteligenciji za vreme spavanja svaku slobodu akcije i pažnje i izgleda da san ne smatra da se sastoji samo u zatvaranju čula. Glavno je predstava. a la sensation determinee par les objets eocterieurs. inkoherencija tada postaje shvatljiva. branio slično objašnjenje inkoherencije u snu (str." „Sto se tiče prvoga. uzvišeno prikazuje u najuzvišenijem veličanstvu. objective et ressemble. tako da se čovek koji spava uopšte ne razlikuje. od čoveka koji ostavlja da njegova misao luta zatvarajući čula. I Psihološke osobenosti sna 67 l'homme qui laisse vaguer sa pensee en se bouchant les sens. psihološku karakteristiku snova izrazio u tri antinomije. koje san stavlja daleko iznad funk­ cija u budnom stanju. sva r a ­ zlika koja tada običnu misao odvaja od misli snevača jeste ta što kod ovoga predstava prima vidljivu. toute la difference qui separe alors la pensee ordinaire de celle du dormeur c'est que."' — „Cak i najbi­ zarniji snovi nalaze najlogičnija tumačenja ako ih umemo analizirati. takva tananost posmatranja. s druge strane.66 Tumačenje snova." (str. l'idee prend une forme visible. i najfantastičnije koncepcije postaju proste i potpuno logične činjenice.. prema njegovom načinu gledanja. 19): „Ona se nalazi između intenzifikacije duševnog života. i takva briljantnost vica. tako da često mislimo da posmatramo ." Skala ocrnjivanja sna kao psihičkog proizvoda zauzima u literaturi velik obim. Čeci etabli.skok predstave koji uopšte to nije. l'incoherence devient alors comprehensible. chez celui-ci. nalazimo da se ovaj pisac ovako izražavao o prividnoj inkoherenciji snova: „L'image du reve est la copie de l'idee. le souvenir revet l'apparence du jait present. takva nežnost osećanja. il faut savoir analyser le tissu des reves.

uko­ liko se to tiče čoveka (Philosophie der Mvstik. Upravo pisci-lekari najpre su skloni da psihičku aktivnost u snu ocene kao neznatnu i bez vrednosti. kao što Hildebrant primećuje. razuUpor. nego san vrata što vode u metafiziku. o iskustvima koja nisu tako retka i koja nje­ govo postojanje dokazuju raspravljali smo opširno. izgleda da dokazuju da je san u stanju da mnogo više perceptizne sadržine zbije u veoma kratak vremenski razmak nego što je naša psihičku uktivnost u stanju da savlada misaone sa­ držine. svaki motiv da joj ne prizna i samostalne podstreke za snevanje. i to baš zato što je jedan oblik mišljenja. 2 1 mevajući bolje naslućivanje naroda. dok su se filozofi i posmatrači koji ne pri­ padaju tom esnafu — psiholozi amateri — čije do­ prinose u ovoj oblasti ne smemo zanemariti. za onoga koji je snevajućoj duši ostavio veći deo njenih sposobno­ sti koje ima u budnom stanju otpada. kao što se može shvatiti. Ali je ovo zaključivanje osporavano razno­ vrsnim argumentima. nisu vladale egzaktne prirodne nauke. kaže da nije budno stanje. i slični sudovi mladog Fihteja 1 (Fichte) i drugih naučnika koji svi prikazuju san kao „polet duševnog života ka jednom višem stepenu". da je san oslo­ bođenje duha od sile spoljne prirode. naravno. Uporedo sa prodiranjem naučnoprirodnjačkog mišljenja pojavila se i reakcija u ocenjivanju vrednosti sna. Neosporno je da su psihički rezultati sna naišli na spremnije i toplije priznanje u onom intelektual­ nom periodu koji je sada iza nas. sne­ vanje nije superiorno iznad vremena i prostora druk­ čije nego što je budno mišljenje. većinom pridr­ žavali psihičke vrednosti snova. da je i u drugom smislu nezavisan od vremena. kao na primer Subertova (Schubert). od pojava rasprava Le Lorena (Le Lorrain) i Egera (Egger) O prividnom trajanju snova ruzvila se o tome zanimljiva diskusija koja u ovom tugaljivom i dubokom pitanju verovatno nije 1 postigla definitivno objašnjenje. Snovi. Drugu prednost snova često isticana od strane starih pisaću. a drugi dubokoumne i utančane snove? I ako se desi i jedno i drugo. daje pred­ nost somatskim nadražajnim izvorima. Duhoviti mističar Di Prel (Du Prel). str. Ove reci ponavljaju danas samo još muzičari i bogomolj2 ci. upravo je iluzorna prednost. da su snovi suvereno superiorni iznad vre­ menskih i prostornih rastojanja. Onaj ko je sklon nipodaštavanju psihičkog funkcionisanja u snu. Među superiornim sposobnostima koje bi čoveka i uz trezveno upoređivanje mogla dovesti u iskušenje du ih pri piše snovima najviše pada u oči sposobnost sećunja. Ova prednost. Posle mnogobrojnih iz vesta ja i zbirke koju je sastavio Šabane (Chabaneix) izgleda da je neosporna Dalja literatura i kritičko pretresanje ovih problema nalaze se u pariškoj disertaciji Tobovolske (Tobowolska) 1900. kao što je ranije spomenuti Morijev san o njegovom usmrćivanju giljotinom. taj u etiologiji sna. 1 . zar nije dovoljno reći da je u snu mogućno sve. San bi trebalo da u odnosu na vremenost ima još jedno drugo preimućstvo. dok je duhovima vladala filozofija. ono ima jednu činjenicu protiv sebe što izgleda da se u osnovi na­ stojanja svih istraživača snova nalazi pretpostavka da postoji jedna takva karakteristika sna koja u svojim bitnim crtama ima opštu važnost i koja. I Psihološke osobenosti sna 69 Možemo se zapitati: da li je to zaista onaj isti objekat za koji važe one primedbe omalovažavanja i ova oduševljena pohvala? Jesu li neki prevideli glu­ pe. može se sa lakoćom prepoznati kao iluzija. Danas nam izgledaju jedva shvatljive izjave.68 Tumačenje snova. od najdubljeg omalovažavanja duševnog života do nje­ govog neuobičajenog uzdizanja u budnom stanju? Ma koliko jednostavno bilo ovo rešenje. 59). jedan od malo­ brojnih autora koje bi trebalo da zamolim da mi oproste što sam ih u ranijim izdanjima ove knjige zaboravio. oslobođenje du­ še od okova čulnosti. snovi koji zaslužuju ovakvu i drugi koji zaslužuju onu drugu ocenu — ne izgleda li izlišno tražiti neku psihološku karakteristiku sna. nam mora pomoći da prebrodimo one protivrečnosti. Hafner i Spiu.

Ali ako je već sama ta či­ njenica van spora. Kao Sto je i snevač sam krajnje bestidan i kao što je i sum izgubio svako moralno osećanje i svaki moralni sud. da kod pesnika i kompozitora može biti izvor novih nadahnuća.. . F. gnevu i svim porocima. uprkos svakom maskiranju u nešto uzvišeno ili nešto nisko. sud je krajnje slab i preovlađuje etička ravnodušnost. Izgleda da pozivanje na svakonoćno iskustvo sa snovima pravilnost prvog tvrđenja uzdiže iznad sva­ ke sumnje. onda se toga užasava kao nečega što je strano njegovoj prirodi. onda ipak njeno shvatanje podleže mnogim sumnjama koje dodiruju principijelnost. World of dreams. tako i sve ostale ljude. opiraće se mržnji. on će se odupirati iskušenjima." Sole (str. ili afekti i strasti ispoljavaju u sa­ movolji snova. da naime u snu svako postu­ pa i govori potpuno u saglasnosti sa svojim karakte­ rom. kritiku kod H. naprotiv. estetski ukus ili moralni sud. a da pri tom ništa ne mogu ni refleksija ni razum.. . kao što su Sopenhauerove. svoju sopstvenu ličnost mi prepoznajemo. da se moralne osobenosti ljudi odra­ žavaju u njihovim snovima. 1 izgleda da savest u snu ćuti. a čovek greha naći će. ili ako se to ipak dogodi. 4) kaže: „Ali naročito neobuzdani u snu. Jesen kaže (str. Jer nas ista protivrečnost u pisanju pojedinih autora koju smo sa čuđenjem morali primetiti za sve ostale du­ ševne radnje iznenađuje i ovde. Izbegava se — i to svakako s pravom — da se na ovoj temi porekne sve što je činjenica zato što za jedan čitav niz slučajeva možda već u bliskoj budućnosti predstoji mogućnost jednog prirodnog psihološkog rešenja. po pravilu." Folkelt (str. 36): . i u snu slike koje je imao pred sobom u budnom stanju. 1 Najzad i divinatorična snaga za koju se tvrdi da postoji predstavlja predmet spora u kome se teško savladljivi prigovori sukobljavaju sa uporno ponavljanim uveravanjima.U snu je istina. krađu. R. Erlangen 1850 (Prema Spiti). 553): „Covek za vreme spavanja ne postaje ni bolji ni puniji vrline. su postupci u seksualnom pogledu. 268. Fišer1 (Fischer) tvrdi da se subjektivna osećanja i težnje.70 Tumačenje snova. F ETIČKA OSECANJA U SNU Iz motiva koji mogu postati razumljivi tek pošto se uzmu na znanje moja sopstvena istraživanja o snu izdvojio sam od teme psihologije snova poseban pro­ blem: da li se i ukoliko se moralne dispozicije i osećanja budnoga stanja prostiru i na snove. Elisa. 1 Upor. I x Etička osećanja u snu 71 činjenica da je san u stanju da prihvati intelektualne poslove dana i da ih može dovesti do završetka koji danju nije bio postignut.. biće krepostan čovek i u snu pun vrline. . Rimski car koji je naredio da se jedan od njegovih podanika ubije Grundziige des Systems der Anthropologie. pa čak i najpoštovanije osobe i sebe samoga nalazi da vrši radnje za koje bi se u budnom stanju stideo da ih dovede u vezu s njima. ubistvo i liša­ vanje života možemo vršiti potpuno ravnodušno i bez naknadnog kajanja. 25): „Ako ne računamo retke izu­ zetke ." Ovim pogledima se najoštrije protive izjave. Jedni isto tako od­ lučno uveravaju da san ništa ne zna o moralnim zahtevima kao što drugi tvrde da moralna priroda čovekova ostaje sačuvana i za san." Radeštak (str. da može rešavati sumnje i probleme. str. za­ visti. pošto ne osećamo n\ sa­ žaljenje i pošto i najteže zločine. kao Sto svako zna. 146): „Treba uzeti u obzir da se asocijacije redaju u snu i da se vezuju predstave. Hafner (str. Jedan čestit čovek ni u snu ne može izvršiti neki nečastan zločin.

Oni bi pokušaj da snevača načine odgovornim za njegove snove. A sada. I za Hildebranta važi kao pravilo: Ukoliko je život čistiji. ipak se nikad ne gubi razlika između dobra i zla. str..72 Tumačenje snova. 45 i dalje). da zbog pokvarenosti njegovih snova zaključe da je po sredi loš karakter u njegovoj prirodi. najsavršeniji po obliku i misli­ ma najbogatije doprinosi istraživanju problema sna na koji sam u literaturi naišao. ni jedan ma kako šaljiv anahronizam ne vređaju ili postanu ma i samo sumnjivi. Za njega nastaje . pa ću ti reći kako stoje stvari u tvojoj unu­ trašnjosti. i da niko ne može poreći sećanje na svoje sopstvene nemo­ ralne snove. i tako se razvija jedna nova razlika u mišljenju prema tome da li se njihovo poreklo traži u funkcijama duševnog života ili u njegovim somatski uslovljenim smetnjama. da niko sam za sebe ne zna baš tako sigurno koliko je dobar a koliko zao. sećanje i druge sposobnosti isto­ ga ranga. prosto kaže: „Pričaj mi neko vreme o svojim sno­ vima. menjajući jednu poznatu poslovi­ cu.. iz kojeg sam već uzeo mnogobrojne citate.To mi ni u snu ne pada na pamet!'. ni jedan ma kako romantičan preobraćaj nauke. I mi za nešto što u našoj unutrašnjosti ne može imati mesta kaže­ mo: . ma koliko opipljiva računska gre­ ška. suviše čvrsto spojeno da bi uzelo učešća u kaleidoskopskom isprevrtanju kome u snu podležu fantazija.. koje su danju s nama. između vrline i poroka. / Etička osećanja u snu 73 U daljoj diskusiji 0 ovom predmetu pojavila su se značajna pomeranja i nedoslednosti kod obe gru­ pe autora. kod pisaca obeju grupa pokazuju se nastojanja da objasne poreklo nemoral­ nih snova. Hafner kaže (na strani 23): „Mi nismo odgovorni za snove. Jer bez obzira na one suprotnosti u procenjivanju nemoralnosti sna. Strogo uzevši. za koje se „kategorički imperativ" prostire i u san. pošto je našem mišljenju i htenju uklonjena baza na kojoj naš ži­ vot jedino poseduje istinu i stvarnost. mo­ rali bi odgovornost za nomoralne snove prihvatiti bez ikakvog ograničenja. povla­ če u časovima spavanja — Kantov kategorički impe­ rativ se tako vezao za nas kao nerazdvojni pratilac da ga se ni u snu ne možemo osloboditi. nikakva želja u snu ni akcija u snu ne mogu biti ni vrlina rfi greh. ukoliko je život nečistiji. 192). Moralna priroda čovekova ostaje i u snu: „Ali dok nas ni jedna.ovrodni pokušaj da iz apsurdnosti njegovih snova dokažu bezvrednost njegovih inte­ lektualnih sposobnosti u budnom stanju. izgleda. Prema tome. Svi oni koji ostavljaju da moralnost u snu i dalje ostaje čuvaju se ipak od toga da preuzmu punu odgovornost za svoje snove. za sve one koji smatraju da se čovekova moralna ličnost u snu raspada ovom izjavom interesovanje za nemoralne snove bilo bi privedeno kraju. I ft to je sanjao da je naredio da se caru odseč© glava nije sasvim grešio u tome ako je svoj postupak prav­ dao time što čovek koji tako nešto sanja mora i u budnom stanju da ima slične misli. Tako prinudna logika stvarnosti — i one koji zastupaju odgovornost i one koji zastupaju neodgovornost snova — dovodi do toga da zajednički priznaju da postoji neki naročiti psihički izvor odgovoran za nemoralnost snova. Pjaf1 (Pfaff)." (str." Mali spis Hildebrantov. uto­ liko je čistiji i san. razum. Kako se mnoge stvari.." Suprotno tome misli Platon da su najbolji oni ljudi kojima samo u snu pada na pamet ono što drugi rade budni. moglo bi im se samo poželeti da ih njihovi sopslveni snovi iste vrste koja zaslu­ žuje takvu osudu ne pomute u njihovom uvažavanju svoje sopstvene moralnosti do koje toliko drže. utoliko je i san nečistiji. mogli isto tako mirno otkloniti kao i prividno ist. upravo problem mo­ ralnosti u snu stavlja u sredinu interesa." Ali je čovek odgovoran za grešan san ukoliko ga indirektno izazove. Ali se (ova činjenica) može objasniti upravo time što je ono što je u čovekovoj prirodi fundamentalno — to je moralno biće. 1 Das Traumleben und seine Deutung 1868 (kod Spite. Ostali.

dakle. . a i smanjivanje vrednosti. izložiti smehu. svesni svoje moralne snage. zamisliti nijedna akcija u snu čiji prvi motiv ne bi na bilo koji način pre toga prošao kao želja. Celera (Zeller) u članku Irre" u Opštoj enciklopediji nauka od Erša i Grub era (Ersch. po­ što se osećamo pobuđenim da baš i u ovoj oblasti iz­ ričito poričemo postojanje takvih misli. Time. — on se samo na to ugle­ dao i ispleo ga." Dr Eniger (Ehniger. Kod Spite nalazimo navede­ nu sledeću izjavu A. iako nesvesno. taj je ubica'. jer su naše misli u toj oblasti tako labavo i slabo povezane sa našim stvarnim bi­ ćem da se jedva još mogu smatrati našima. ali i na nekom drugom i ne samo etičkom polju. ne za celokupni zbir njihov ali sva­ kako za izvestan procenat od njih." 1 Neće biti nezanimljivo saznati k a k a v je stav zauzela sveta inkvizicija prema našem problemu." Hildebrant. naime. Svajcarska). raz'umemo Hristovu reč: . pošto im smetaju u njihovom naj­ dubljem razmišljanju. da pre odlaska na . želimo veoma odlučno da odbijemo. I / Etička osećanja u snu 75 dužnost. Čovek se oseća odgovornim za snevačeve zablude. I dok posle buđenja čitavu. Gruber. zadirkivajućih i mučnih. go­ vorimo jezikom istine. ne postoji sumnja o tome da se ovakve predstave koje odudaraju jedna od druge javljaju kod većine ljudi. zbi­ janje najkomplikovanijih procesa razmišljanja u naj­ manji delić vremena. u klicama i nagoveštajima lo­ ših podsticaja koji preko dana misli iskušenja pro­ laze našim dušama nalazi izvor za nemoralnost sno­ va i ne usteže se da ove imoralne elemente uzima u obzir pri moralnom procenjivanju ličnosti. koju i on sam priznaje. mi time ipak u isto vreme indirektno priznajemo da naše samoopravdanje ne bi bilo potpuno kada ne bi dotle dopiralo. u kojoj bismo bili od­ govorni za svoje misli. onda se svakako služimo frazom: da nam to ni u snu nije palo na pamet.spavanje moralno očisti svoju dušu. (Str. svakako. naročito takvu koja se odnosi na naše namere i mi­ šljenje. 144): „Duh je retko kada tako srećno organizovan da bi u svakom trenutku imao punu moć i da jasan tok njegovih misli ne bude uvek iznova prekidan ne samo nebitnim nego i potpuno iskrivljenim i zdravom razumu protivnim predsta­ vama. Osuda ovakvih predstava bila je po­ nekad manje ozbiljna. i najveći mislioci morali su se žaliti na množinu loših predstava sličnih snu. jer obično u snu ponovo dolazi ono 6ime se neko nreko dana zanimao. on je obradio samo jednu neznatnu količinu istorijskog materijala koji je kod nas pre toga bio našao. Pošto je izneo da se moraju uzeti u obzir dramatski način prikazivanja sna.74 Tumačenje snova. S. pobožne i svete ljude svih vremena terale na to da se žale da su teški grešnici." O tom prvom impulsu bi se moglo reći: San te nije pronašao. str. štaviše. i to u dramatskom obliku.Iz pakosnog srca dolaze pakosne misli' — onda ćemo se jedva osloboditi ubeđenja da svaki gr eh načinjen u snu nosi sobom bar jedan nejasan minimum krivice. on je na scenu doveo apostolovu reč: . koje j e narrisao Tomas Karena (Thomas Carena. Hildebrant priznaje da postoji najozbiljnije dvo­ umljenje o tome da li treba jednostavno poricati svaku odgovornost za grehe i krivice u snu. kao i u budnom stanju." (Str. kao što nam je poz­ nato. u delu Tractatus de Officio sanctissimae Inquisitionis". ipak materijal od ko­ jeg je prvobitna tvorevina izvedena stvar neće uzeti sa smešne strane. To su iste misli i ista ocena koje su. s jedne strane konstatujemo da oblast snova smatramo za nešto što je najdalje i poslednje za nas. I ja mislim da mi ovde. ali. 52): „Ne može se. 49): „Ako ma kakvu nepravednu optužbu. u njihovom najsvetijem i naj­ ozbiljnijem misaonom radu. „Ukratko ako u ovom smislu koji se teško može pobijati. 1 Svakako. požuda ili impuls kroz dušu budnoga čoveka. izdanje u Lionu 1659 godine) nalazi se sledeće mesto: „Ako neko iznosi krivoverje u snu i'nkvizi tori treba da u tome vide povod da ispitaju njegov način života.Ko mrzi svoga brata. Analiza ove zbrke otklanjanja i priznavanja od­ govornosti za moralnu sadržinu snova ide kod Hildebranta mnogo dublje. naširoko razra­ đenu tvorevinu poročnog sna možemo. Urban. i brkanje elemenata predstava u snu.

kakvi se zaključci za psihologiju budne i snevajuće duše mogu izvesti iz ovog noćnog iskrsavanja kontrastirajućih etičkih impulsa? Ovde možemo ponovo zabeležiti razliku u mišljenju pisaca i njihovu novu različitu grupaciju. Kakvo značenje ima sad pojavljivanje neželjenih predstava u snu. I Etičko osećanja u snu 77 Iz jedne dalje Hildebrantove napomene pada ja­ snija svetlost na psihološki položaj ovih kontrastnih misli. Fihte. kao što. Erdman (Erdmann) izjavljuje: „Meni san nikada nije otkrio kakvo mišljenje treba imati o nekom čoveku. je tako pokazao stvarnu. cose e persone acui non pensiamo mai. ne do­ zvoljavajući im da sazru i da se pretvore u delo. ponekad može da svesti objavi i neke dotad neprimećene telesne bolesti.. Ni Spitu nije moglo ruko­ voditi nijedno drugo shvatanje kad ukazuje na izvore nadraživanja. čija pojava i u nemoralnim i apsurdnim snovima izaziva naše čuđenje. Dosad nije načinjen ni­ jedan korak koji bi nam omogućio da jednim dubljim saznanjem ovu različitost odstranimo. polazeći od ovih pretpostavki. on kaže da nam san ponekad dozvoljava da zagledamo u dubine i skrovišta našeg bića koji nam u stanju budnosti većinom ostaju zatvoreni (str. 55). delujući danju kao neka inhibicija. jeste samo analogno nama već poznatom raspolaga­ nju sna sa ostalim predstavnim materijalom koji bud­ nom stanju nedostaje. prema priznanju lekara. Tok misli Hildebranta i ostalih zastupnika njegovog osnovnog shvatanja svakako nećemo nastaviti u nekom drugom pravcu nego u tome da je nemoralnim pobudama i u budnom stanju svojstvena neka moć koja je. 149). 105). ci vengono dinanzi"1 (str. J. Samo tako. sprečilo da primetimo postojanje tog impulsa. ulaze u psihu i ako snevača teši da je učinio sve što je u njegovoj moći. na primer za vreme puberteta. passioni vecchie a sepolte rivivono. to sam u snu na svoje veliko iznena­ đenje već nekoliko puta saznao. San. i da ga stoga s pravom nazivamo lažljivcem i varalicom. Kao „neželjene predstave" smemo sad obuhva­ titi celokupan ovaj predstavni materijal. Radeštok (str. „Karakter naših snova ostaje daleko vernije ogledalo našeg celokupnog raspoloženja nego što možemo saznati o tome samo posmatranjem u budnom stanju." Nama se skreće pažnja da iskrsavanje ovih pobuda. Isto saznanje iznosi Kant na jednom mestu svoje Antropologije kad zastupa mišljenje da je san zbog toga tu da nam otkrije skrivene sklonosti i da nam ot­ krije ne ono što jesmo nego što bismo mogli postati da smo imali drukčije vaspitanje. „Certe nostre inclinazioni che si credevano soffocate e spente da un pezzo. Jedna važna razlika postoji samo u tome: neželjene predstave na moralnom polju pokazuju suprotnost sa našim običnim osećanjem. doduše. H. i spadao je među sredstva da skrivenu duševnu unutrašnjost načini pristupač­ nom našem poznavanju. ovde je mesto da se setimo da je prema mišljenju SopenIzvesne naše sklonosti za koje smo verovali da su ugu­ šene i već duže vremena ugašene bude se ponovo. stare i sahranjene strasti ponovo oživljavaju. si ridestano. i Folkeltova: . 84) kaže da nam san često samo otkriva ono što sami sebi nećemo da priznamo. ako se trudio da suz­ bija grešne misli kad god bi se one pojavile. ako je u budnom stanju uvek vodio život strog i pun vrlina. Najzad. i da u spavanju ne­ što ispada iz akcije što nas je. ono što ja o njemu mislim i kakvog sam raspoloženja prema njemu. E. 1 hauerovom već uspavljivanje bilo praćeno pojavom neželjenih predstava (slika). dok nam one druge ostaju samo neobične. Hildebrant može snu dodeliti ulogu upozorivača koji nam skreće pažnju na skrivene mo­ ralne štete naše duše. naprotiv." I nešto slično misli i J.76 Tumačenje snova. inhibirana da prodre do akcije. pred nas izlaze stvari i osobe na koje nikada ne mislimo.I one predstave koje su u budnu svest ušle gotovo ne­ zapažene i koje od budne svesti možda nikad ne bi bile izvučene iz zaborava vrlo često objavljuju snu svoje prisustvo u duši" (str. premda ne čitavu prirodu čovekovu. Po ovom shvatanju mogli bismo ove neželjene predsta- . ili pak u njemu igra samo ne­ znatnu ulogu — napomenama kao što su Beninijeva. stvarnih našoj moralnoj svesti. koji.

En reve l'homme se revele done tout entier a soi-meme dans sa nudite. mais moins les idees acquises ont pinštrć dans son esprit.. 8 U snu se. 462): „Dans le reve. pre svega. la crainte nous dejendent. predstavljaju „ka­ r a k t e r jedne aktivnosti volje stavljene u mirovanje i nekog na izvestan način mehaničkog procesa slika i predstava nastalih u n u t r a š n j i m impulsima" (str. Cim obustavlja vrše­ nje svoje volje. a l'itat de veille la conscience.78 Tumačenje snova. * U snu se. otkriva instinktivni čovek . u grozničkim i drugim delirijima. Naše sklonosti nam govore i podstiču nas na rad a da nas naša svest ne sprečava. Ja imam svoje nedostatke i svoje poročne sklonosti. i dosta često mi se događa da im ne podlegnem. radim po njihovom impulsu. dakle. utoliko više sklonosti u neskladu s njima zadržavaju još u snu svoj uticaj nad njim. J'ai mes defauts et mes penchants vicieux. Ako se verovalo u sposobnost sna da otkriva jed­ nu stvarno postojeću. a." (Le 1 sommeil. 115): . mogli bismo posumnjati da li on i stanju sna ne pripisuje sposobnost rastavljanja duševne aktiv­ nosti na komponente umesto da ih razori sasvim bez plana.Ce sont nos penchants qui parlent et qui nous font agir. trudim se da se borim protiv njih. Ovaj automatizam on shvata kao p o t p u n u protivnost psihičkoj delatnosti. Mais dans mes songes j'y succombe toujours ou pour mieux dire j'agis par leur impulsion. 360). me sont suggeres par les incitations que je ressens et que ma volonte absente ne cherćhe pas a rejouler. str. Evidemment les visions qui se deroulenr. čovek se. l'etat de veille. Kod jednog drugog pisca. onda ovo mišljenje ne bismo mogli iskazati oštrijim recima nego recima Morijevim (str. . osećanje časti i strah. c'est surtout l'homme instinetif qui se revele . Kad sanja. Ali vrednost svih ovih oštroumnih napomena za psihološko poznavanje snevanja kod Morija je srna-« njena t i m e što se u fenomenima koje je t a k o p r a ­ vilno posmatrao ne ispoljava ništa kao dokaz za „automatisme psychologique" (psihološki automati­ zam). ne bismo imali nikakvo pravo na ovakav zaključak. ali uko­ liko su stečene predstave manje prodrle u njegov duh. plus les pen­ chants en desaceord avec elles conservent eneore sur lui l'influence dans le reve. et U m'arrive assez souvent de n'y pas succomber. I Etička osečanja u snu 79 ve nazvati željama koje su danju potisnute i u nji­ hovoj pojavi morali bismo videti pravi psihički fe­ nomen. on postaje igračkom svih strasti protiv kojih nas u stanju budnosti brane svest. Po njemu j e d a n n e m o r a l a n san za snevačev duševni život ne predstavlja ništa drugo nego da je ovaj na bilo koji način jednom stekao saznanje o odgovara­ jućoj sadržini predstave. le sentiment d'honneur.. . sans que la conscience nous retienne. sans crainte et sans remords . Očigledno. koji po njegovom shvatanju vlada snovima. U devient le jouet des toutes les passions contre lesquelles. u budnom stanju. ali potisnutu ili skrivenu n e ­ m o r a l n u dispoziciju snevačevu. . P r e m a n e k i m drugim autorima. čovek u potpunosti otkriva samom sebi u svojoj urođenoj golotinji i bedi. tako reći.. Ali u snovima uvek im podležem. L'homme revient pour ainsi dire a l'etat de nature quand U reve. On za snove u kojima ne vodimo r a č u n a o granicama moralnosti kaže: . koje se pred mojom mišlju odvijaju i koje sačinjavaju san sugerisane su mi podstrecima koje osećam i koje moja odsut­ na volja ne pokušava da odbije. bien que parjois elle nous avertisse. Za Jesena n e ­ željene predstave u b u d n o m stanju kao i u snu. mada nam ponekad skreće pa­ žnju. . bez straha i bez grize savesti . . ."3 Z a t i m kao p r i m e r n a ­ vodi da ga njegovi snovi često prikazuju kao žrtvu upravo onog praznoverja protiv koga se u svojim spi­ sima najžešće borio. je tdche de lutter contre eux.. ili bolje rečeno. 113). predstave (vizije) 1 . vraća u prirodno stanje. svakako da to nije dokaz za duševni impuls snevačev. devant ma pensee et qui constituent les reves."2 Na j e d n o m drugom mestu on nalazi pogodnu reč (str. Des qu'il suspend l'exercise de sa volonte. Morija. et sa misere natives.

mogli bismo pokušati. ti raz­ bojnici su. možemo je smatrati svakako dominantnom teorijom o snu." Tako nam je skrenuta pažnja na to da razvijanje efekata u snu ne dozvoljava ocenjivanje koje pokla­ njamo ostaloj sadržini sna. i kad bude stavljen u odnose za koje nije proračunat. probuditi se. ali. Ukoliko se može pretposta­ viti neko opštije interesovanje za objašnjenje snova. moći ćemo nazvati teorijom o snu. preneta u stanje spavanja koje se razlikuje od uslova budnoga stanja. ne uviđa se za­ što se sanja. ako se čovek u snu. Već smo upoznali više shvatanja o snu koja su više ili manje zaslužila naziv teorije sna u ovom smislu. doduše. a teorije pomenute na drugom mestu čine ga uzorom za maloumnost ili amenciju. ali naše očekiva­ nje. Otkako je san postao predme­ tom biološkog proučavanja poznat nam je veći broj teorija sna. I Teorije o snu i funkcija sna 81 Jedno mesto u Strikerovom (Stricker) delu Studien iiber das Bevmsstsein (Studije o svesti) glasi: „San se ne sastoji isključivo i jedino od obmana. na primer. ako se pojave nadražaji koji smetaju. sa sledećom grupacijom teo­ rije o snu. rekao bih da prve teorije konstruišu san kao paranoju. kao što je teorija Delbefa. Pojedine teorije o snu razlikovaće se među sobom po tome što jednu ili drugu karakteri­ stiku sna određuju kao bitnu. Teorija po kojoj u snu dolazi do izražaja samo jedan deo duševne delatnosti paralizovane spavanjem jeste teorija koja uživa prednost kod pisaca-lekara i u naučnom svetu uopšte. to jest korist ili neki drugi efekat sna neće morati neophodno da se izvode iz teorije. to jest. ali među njima ima i ponekih veoma ne­ potpunih. Ako odustanemo od potpunog nabrajanja. ono se ne sastoji samo u tome da dušu isključi iz spoljnjeg sveta. ali je strah realan. šta srne da polaže pravo na to da bude uvršćeno među psihičke procese budnog stanja? G TEORIJE O SNU I FUNKCIJA SNA Jedan iskaz o snu koji pokušava da sa jednog gledišta objasni što je mogućno veći broj njegovih osobenosti i u isto vreme odredi položaj sna prema jednoj opširnijoj oblasti fenomena. Spavati bez snova. ipak će izići u susret onim teorijama koje stoje u vezi sa uvidom u jednu funkciju sna. Odabrana dela. Verovanje starih da san šalju bogovi da bi upravljali ljudskim radnjama predstavljalo je pot­ punu teoriju sna koja je dala objašnjenje o svemu što o snu vredi znati. možda. Prema tim teorijama morala bi se dati jedna sasvim drugačija karakteristika spavanja nego što ju je dao Delbef. Ovde duša ne spava. njen apa­ rat ostaje intaktan. 2) Teorije koje. osiromašenje u pristupačnom materijalu. boji razbojnika. Kod ovih teorija postav­ lja se pitanje: da li su one u stanju da razlike sna od budnog stanja u potpunosti mogu izvesti iz uslova stanja spavanja? Osim toga im nedostaje jedan mo­ gući pristup ka jednoj funkciji sna. labavljenje međusob­ nih veza. to bi bile jedine svrhovite reakcije koje bi preostale umesto treće. za san pretpostavljaju smanjenje psihičke aktivnosti. snevanja. koje je po navici upravljeno teleologiji. što ga uzimaju za po­ laznu tačku za objašnjenja i odnose. naprotiv. VI . ono štaviše prodire u njen mehanizam i čini ga privremeno neupotrebljivim. Valja istaći sa kakvom lakoćom upravo ova 6 Frojd. zašto komplikovani mehanizam duševnog aparata i dalje radi. Ako smem da upotrebim jedno poređenje sa psihijatrijskim mate­ rijalom.80 Tumačenje snova. Jedna funkcija. imaginarni. i pred nas se postavlja problem: šta od psihičkih zbivanja u snu može biti realno. ona mora pri normalnom funkcionisanju dati druge rezultate od onih u budnom stanju. ili. uvek prema osnovnom shvatanju o meri i vrsti psihičke aktivnosti u snu: 1) Teorije koje dozvoljavaju da se potpuna psi­ hička aktivnost budnog stanja nastavlja u snu. Spavanje ima dalekosežni uticaj na dušu.

pri čemu. koji se brzo kreću preko dirki instrumenta" — možda naj­ bolje predočava mišljenje koje o snevanju imaju obič­ no zastupnici egzaktne nauke. 357): „Kao što vidimo. I Teorije o snu i funkcija sna 83 teorija izbegava svaku i najgoru prepreku pri sva­ kom objašnjavanju sna. u svima slučajevima beskoristan. Kod svakog shvatanja sna ne može se. što je au­ tor Bine sam istakao. glasilo je ovako: Pošto smo se. kao što se Mefisto žali na životne klice. naime razbijanje o jednu od protivrečnosti sadržane u snu. svakako. Kome je fiziološki način opisivanja postao ne­ ophodan. zatim kratko vreme funkcioniše sa svojim probuđenim delom. Predstavljeno u naj­ ekstremnijem obliku. Sad pred našu zamagljenu svest na­ stupa izolovani rad pojedinih grupa. Bine svojom izjavom na odlučan način daje svoj sud o položaju i značenju sna (str. I tako je spa­ vanje ometano. isključivši sve nadražaje. približava se postepeno kraju u ranim jutarnjim časovima. ima pored toga i drugi smisao. dok sve naokolo još uvek ukočeno miruju. reda­ ju divlje i bez reda jedna za drugom. a nedostaje još kontrola drugih delova mozga koji upravljaju asoci­ jacijama. Stoga se stvorene slike. s* . Obeležiti san. uostalom. San po ovom shvatanju postaje nešto što se nipošto i nikako ne može tumačiti. spol ja. Izgleda da taj autor stanje budnosti ili spa­ vanje često smatra da se mogu pomeriti sa jednog anatomskog regiona na drugi. od postepeno sve većeg i većeg buđenja. radosna što ponovo može zaspati. do potpune budnosti. međutim. kao somatski proces. predali spavanju. San je za nju rezultat parcijalne budnosti („lagano. trebalo bi još vrlo mnogo raditi na njenom finijem razrađivanju. najpre se jedan deo duše probudi. sve činje­ nice upravljene su tome da san označe kao jedan telesni. Ali održati da spavanje bude bez nadražaja ne polazi za rukom. koje je nadražaj izazvao. auto­ ru jedna anatomska provincija i jedna određena psi­ hička funkcija izgledaju vezane jedna za drugu. u mnogim slučajevima upravo bolestan proces . odnosi na etiologiju sna. poznato u primeni na san — o „deset prstiju jednog čoveka sasvim neveštog muzici. Sve ne­ znatni je postaju količine zamarajućih materija nago­ milanih u moždanoj belančevini. 43): „Ovo stanje (ukočenosti). Sa teorijama o snu ove vrste u vezi je. Time se snu želi poreći dostojanstvo jednog psihičkog procesa. koja je Bincu bila naročito na srcu kada je eks­ perimentalno izazivanje snova studirao davanjem otrova." Shvatanje da je snevanje neko nepotpuno. To shvatanje najopširnije je izneo Mori. Ovde-onde već se pojavljuju pojedine gomile ćelija koje su se probudile. ukazuje svakako na više od jed­ nog pravca. Naprotiv. sa svih strana dolaze spavaču nadražaji. sasvim izlišna reakcija. da se podsticanje na san. ako je ikako mogućno. naime. Ovde bih želeo samo da nagovestim: kad bi se teorija o parcijalnoj budnoći potvrdila. nema ni­ kakve potrebe za snevanjem niti povoda sve do ju­ tra kad bi se proces laganog buđenja preko novodolazećih nadražaja mogao ogledati u fenomenu sanjanja. iznutra. izvodi isključivo sa somatske strane.82 Tumačenje snova. . zato se ona može koristiti nizom stanja. koje većinom odgo­ varaju materijalnim utiscima bliske prošlosti. kaže za san Herbartova psihologija). naći će ovu teoriju izraženu u opisu Binca (str. pre svega. i nerazumnost sna sve neznatnija. pojaviti nijedna funkcija sna. " Primenjivanje izraza „telesni" na san. čak i od svih telesnih oblasti za koje se čovek kao budan nikada nije brinuo. On se. posle toga drugi. Ono vrlo sta­ ro poređenje. koji pored svega još ostaje funk­ cija jednog duševnog organa. parci­ jalno budno stanje ili da ono predstavlja tragove nje­ govih uticaja naći će se sigurno kod svih modernih filozofa i fiziologa. i sve više njih se rastavlja ili ih krvotok svojim neumornim tokom od­ nosi. . ili koji naučnije misli. Broj možda­ nih ćelija koje se oslobađaju postaje sve veći. San je reakcija na smetanje spavanja. i pokriva čitav niz nedovoljnog rada sna koji se odaje apsurdnošću. parcijalno i ujedno i veoma anomalično bdenje". pa do potpuno koncentrisanog misaonog rada. naravno.

„Snovi su izlučivanja misli koje su u samoj klici ugušene. te uopšte nije imao pra­ vo na takvu obradu. naime da tako često sanjamo o najtrivijalnijim utiscima dana a da tako retko u san preuzimamo veli­ ka interesovanja preko dana. nego samo vest koju mi o tom izdvajanju dobijamo. očigledno. morao bi u datom roku postati poremećen umom. Kao osnovu za svoju teoriju. uzeto iz budne svesti. mislio ovo: „Kad se kaže da je san parcijalno bdenje. jedan drugi naučnik. ako nam je dozvoljeno upotrebiti upoređenje: da dušu očisti od đubreta. dakle. to izdvajanje nije jedina stvar koja se noću u duši događa. Robert kao isključivo tačno tvrdi sledeće: „Stvari koje smo u potpunosti za­ mislili nikada ne postaju izazivači sna. i da snevanje nije nikakav naročiti psihički proces. u njenoj preopterećenosti koja zahteva rasterećenja. do kraja nedomišljenih misli i plitkih utisaka. Robert «am dodaje da se osim toga do kraja izrađuju i podstreci dana i „ono što se ne može iz­ dvojiti od misaonog materijala koji nesvaren leži u duši — to misaoni konci pozajmljeni od fantazije po­ vezuju u jednu zaokrugljenu celinu i tako uvrštava­ ju u sećanje kao bezazlenu sliku mašte" (str. „Snovi imaju snagu koja leci. koja rasterećuje" (str. a drugo. Ona je naročito privlačna pošto za snevanje ume da navede jednu funkciju. na kojima smo se već za­ držali kad smo govorili o ispitivanju materijala sno­ va. ne objašnjava ni bdenje ni spavanje. dok ostale miruju. doduše. pod čijom bi težinom moralo da se uguši ono što bi se kao gotova celina moralo priasimilirati pamćenju. ili što je utisak bio suviše beznačajan. razumljivo. nije potpuno zavisan od somatskog. nije nikakav psihički proces." Čovek kome bismo oduzeli mogućnost da sanja. time se ne kaže ništa drugo nego da u snu neke duševne sile deluju. 32). jedan koristan uspeh. izvodi zaključak iz obe osobenosti materijala snova da se za vreme spa­ vanja takvo izbacivanje bezvrednih utisaka — bilo na koji način — vrši kao somatski proces. Ali ta­ kva nejednakost dešava se u toku čitavog života . san javlja kao „somatski" pro­ ces izlučivanja kojeg postajemo svesni u duhovnoj reakciji na njega." Uslov da jedan utisak dospe u san jeste dakle ili što je proces obrade ovog utiska bio prekinut. 48). . Autor. Robert uzima dve činjenice posmatranja. . kako se otkrivaju u izboru materijala sna. 23). Robert pot­ puno dosledno zaključuje da uzroci koji uslovljavaju san i koji se nalaze u telesnom osećanju zauzimaju jedan podređen prostor i da oni nipošto ne bi mogli da izazovu na snevanje jedan duh u kome se ne bi nalazilo nikakvo gradivo za stvaranje sna. nema mesta među psihičkim procesima bdenja. Bilo bi pogrešno. Robertova teorija dolazi do najoštrije pro­ ti vrečnosti sa vladajućom teorijom u procenjivanju prirode izvora snova. Dok se tamo uopšte ne bi sanja­ lo da spoljni i unutrašnji senzacioni nadražaji dušu uvek iznova ne bude. Burdah je godine 1830. ili. time se. Iv Delaž (Yves Delage) ba- . I Teorije o snu i funkcija sna 85 jer kako bi ovih deset prstiju jednog nemuzikalnog svirača mogli proizvesti jedan muzički komad? Još u prošlosti nisu nedostajali prigovori protiv teorije parcijalnog bdenja. postaviti Robertu pitanje kako predstave u snu mogu dovesti do raste­ rećenja duše. Treba priznati samo to da slike fanta­ zije koje se u snu razvijaju iz dubine duše mogu biti pod uticajem nervnih nadražaja (str.84 Tumačenje snova. Uostalom. I tako san. Na istim oso­ binama sna. pošto bi se u njegovom mozgu skupila ogromna masa nedovršenih." — „Zato obično ne možemo objasniti san jer su njegovi uzroci baš oni čulni utisci proteklog dana koji nisu dospeli do dovoljnog saznanja snevačevog. San za preopterećeni mozak vrši posao ventila sigurnosti. već to posta­ ju uvek samo one stvari koje su nedovršene u našem duhu ili kojih su se naše misli dodirnule samo u pro­ lazu. " Na vladajuću teoriju o snu. prvo. on je svakonoćni somatski proces na aparatu duševne aktivno­ sti i ima da izvrši funkciju da ovaj aparat sačuva od prenapetosti. oslanjala se jedno vreme za­ nimljiva hipoteza o snu koju je izneo Robert tek go­ dine 1836. prema Robertovoj teoriji na­ lazi se podstrek za snevanje samo u duši. on. Robertu se. koja u snu vidi je­ dan „somatski" proces. Ali. prema Robertu.

Delažev tok misli na ovom mestu se prekida. to su nesrećni ostaci onoga što smo prethodne večeri zanemarili."1 A o čemu se sanja? Delaž vidi da se materijal koji nam se javlja u snu sastoji od odlomaka i ostataka utisaka poslednjih dana i iz ranijih vremena. koji snevajućoj duši pripisuju sposobnost i sklonost ka naročitim psihičkim funkcijama koje u stanju budnosti uopšte ne može izvoditi ili ih izvodi samo na nepotpun način. „autant de ressorts tendus"1. se fixant successivement sur les souvenirs. Vintensite pour se placer sur sa route et l'areter sa passage. San je često osveta stvari koje zanemaru­ jemo ili prebacivanje napuštenih bića). ili sa kojih je pažnja vrlo brzo posle pojavljivanja ponovo skrenuta. U snu se pojavljuje psihički potisnut materijal. 2 1 . uspostavljajući između njih jednu vezu čas slabu i ne­ određenu."3 U treću grupu možemo uvrstiti one teorije sna.En somme. Još više prava nego što ga ima slabi i goto­ vo neprimećeni utisak imaće na neku ulogu u snu sna­ žan utisak koji je slučajno bio zadržan u svojoj obra­ di ili pak bio svesno potisnut. Delaž je načinio o sanjanju mladog bračnog para: „S'il n'ont reve l'un de l'autre avant le mariage ou pendant la lune de miel. nego to zato čine što su nedovršeni. qui ont garde assez. san je proizvod lutajuće misli. ce sont le restes malheureux de ce que nous avons negligć dans la veille. ali Delaž ovu situaciju okreće drukčije time što misli da ovi utisci. le reve est le produit de la pensee errante. Ali ovaj materijal predstava pokazuje jednu zajedničku ka­ rakteristiku: on dolazi od utisaka koji su našu dušu verovatno jače pogodili nego naš duh. et s'ils ont reve d'amour c'est pour etre infideles avec quelque personne indifferente ou odieuse. ako se pokazala kao opšte pra­ vilna. bez cilja i bez pravca. pričvršćujući se sukcesivno na sećanja koja su saču­ vala dovoljno intenziteta da stanu na put i prekinu njegov prolaz. Pošto je smrću izgubio jedno drago lice. ili tek onda kad je počeo da se kloni drugih interesovanja preko dana. postaje opruga-pokretač sna.. 2 Na žalost. i što bismo najpre mogli biti skloni da shvatimo kao tvorevinu snova. selon que l'activite actuelle du cerveaux est plus ou moins abolie par le sommeil. l Teorije o snu i funkcija sna 87 žira svoju sopstvenu teoriju i poučno je posmatrati kako se samo neznatnom varijacijom u shvatanju istih stvari dobija krajnji rezultat sasvim drugog značaja. sporedni i neizvršeni. sans but et sans direction. Ukoliko je utisak bio manje svestan i pri tom sna­ žniji. nago­ milana preko dana kočenjem i potiskivanjem noću. Delaž je na samome sebi iskusio da čovek ne sanja ono što ga je preko dana obilno zanimalo. a ako su imali erotične snove o ljubavi bili su neverni sa nekom indiferentnom ili odvratnom osobom. i tako se svo­ jom teorijom sna neposredno priključuje vladajućoj teoriji o parcijalnom spavanju mozga: . pošto su ravnodušni. Ocene koje Tako mnoge zategnute opruge. Njegova ispitivanja kod drugih osoba potvrdila su mu da je ovakvo stanje stvari opšta stvar. oni će se takođe za vreme spavanja opustiti. on samostalnoj psihičkoj aktivnosti u snu može dopustiti samo najmanju ulogu. Iz delovanja ovih sposobnosti pro­ izlazi najčešće jedna korisna funkcija sna. U suštini. Potpuno slično izražava se pisac Anatol Frans (France) u delu Le lys rouge (Crveni krin): Ce que nous vovons la nuit. čas opet jaču i tešnju. Le reve est souvent la revanche des choses qu'on meprise ou le reproche des etres abandonnes (Ono što noću vidimo. I trivijalni utisci na neki način nisu bili u potpunosti Ako su bili jako zaljubljeni. tantot plus fort et plus serre. Fizička energija. Jednu lepu napomenu te vrste. postoje dve iste kategorije utisaka. oni pre braka ili za vreme medenog meseca gotovo nikad nisu sanjali jedno o drugo­ me. 1 dovršeni. 3 Ukratko. kako ih ističe Robert. prema tome kako je aktiv­ nost mozga u tom momentu više ili manje poništena od sna. etablissant entre eux un lien tantćt jaible et indecis. po svojoj prirodi kao novi utisci. utoliko više ima izgleda da u sledećem snu odi­ gra neku ulogu.86 Tumačenje snova. ne postaju sposobni da izazovu san. Sve što se u našim snovi­ ma javlja. pokazuje se prilikom tačnijeg ispitivanja kao nepoznata reprodukcija kao „souvenir inconscient" (nesvesna uspomena).

ona se u sn ne pokazuje samo kao reproduktivna. Burdah stoga navodi i prihvata ljubazne reci kojima pesnik Novalis hvali vladavinu sna: „San je zaštitno oružje protiv ravnomernosti i sivila života.Iz mističkih konglomerata. ona je u najvećoj meri osetljiva na nežn nadražaje raspoloženja srca. osećanje. uza­ ludno iščekivanje ispunjavanjem. nego želi da ih razreši.88 Tumačenje snova. očigledno. Serner ne spada među autore koji duši dozvo ljavaju da svoje sposobnosti. On sam izvodi kako u snu centra nost. veću okretnost i veću volju za način izr žavanja. preduzeo Šerner. Njene osobenosti snovima daju njihov posebne karakterističnosti. ali ona o te građe izvodi građevine koje se od tvorevina bud noga života razlikuju kao nebo i zemlja. i neprestanu ozbiljnost odraslog čoveka on prekida radosnom detinjom igrom. stvara stanja suprotna stanjima budnosti. nije upravljana samoodređivanjem. i kako preostacim ovih duševnih snaga ne pripada više nikakav pra duhovni karakter. oslobođena svake vladavine razu ma. Ali ja ću se zadovoljiti time što ću umesto njih navesti jednu izjavu Burdaha. nekako slično godišnjem odmoru i raspustu o ferijama. brige na­ dama i vedrim razonođavajućim slikama. naila na ovakvu ocenu. iz sjajnog i bleštavog lju ljuškanja ponekad blesne i zasija tajanstvena svetlo smisla. ljubaznim pratiocem na pokloničkom putovanju ka grobu. on od misaonih kategorija koje joj smetaju dobij a već savitijivost. nije ometana samosvešću. spontana energija Ja postaju rastrojeni. budući da je oslobođena. bez snova. kak zbog te decentralizacije saznanje. nego i ka produktivna. može ispreturati. ali putevi filozofa time ne postaju jasni Sernerov prikaz. koje mor delovati odbijajuće ako nije u stanju da čitaoca povu če za sobom. jedne preko druge. nego je to vital­ nost senzibilnih centralnih tačaka koja uživa u slo­ bodnoj igri" (str. 486). Ona. Mnoga ranjena mesta duše koja bi dan neprekidno držao otvorenim spa­ vanje leci tako što ih pokriva i štiti od novog uzbu­ đenja." Osvežavajuću i lekovitu delatnost sna još uverljivije opisuje Purkinje (str. Ali zato se u snu aktivnost duše. sumnju stišava uveravanjem i čvrstom verom." Mi svi osećamo da je spavanje dobro­ činstvo za duševni život. Ali ujedno. strah hrabrošću i pouzdanjem. koju treb nazvati fantazijom. Ona tugu leci radošću. I tako san možemo sma­ trati. Duša ne želi da nastavlja zategnutosti budnog života. Ona pokazuje naročit ljubav prema svemu što je neumereno.. stavlja pred analizu takve teškoće d spremno uzimamo u ruke jedan jasniji i kraći opis kome nam filozof Folkelt iznosi Sernerova učenj . čak i kod njegovog pristalice. zamišljaju kao sta­ nje u kome se duša osvežava i prikuplja nove snage za svoj dnevni rad. Najoriginalniji i najdalekosežniji pokušaj obja šnjenja sna iz jedne naročite aktivnosti duše koja s tek u stanju spavanja može slobodno razviti jeste on što ga je godine 1861. nego samo još priroda jednog me hanizma. ipak jednim dragocenim zadatkom. da se od njih odmori. uzima po slednju građu iz sećanja budnog stanja. koja nije ograničena snagom individualnosti. na buntovničke afekt . To su lake igre imaginacije koje sa svakodnevnim događajima nema­ ju nikakve veze. vin do neograničene vladavine. preteran monstruozno. nošen gotovo pijanim oduševljenjem za predmet. napisana teškim i suvoparnim stilom. htenje predstavljanje postaju izmenjeni. I Teorije o snu i funkcija sna 8 \l su formirali psihološki pisci većim delom spadaju u ovaj red. Ona. prema kojoj je san „prirodna aktivnost duše. i tamno naslućivan je narod­ ne svesti očigledno ne dopušta da mu se otme pred- rasuda da san predstavlja jedan od puteva na koj ma spavanje deli svoja dobročinstva. 456): „Ove bi funkcije naročito obavljali produktivni snovi. odnese so bom u snevanje. mi bi­ smo sigurno rano ostareli. pre svega. doduše. mržnju lju­ bavlju i ljubaznošću. Na tome se delimično zasniva dejstvo vremena koje leci bol. nesmanjene. Sernerov knjiga. pa prema tome slobodna od strogih mera. iako ne darom datim neposredno odozgo. on oslobađa fantaziju okova tako da sve slike svakodnevnog života. Ovo uživanje u slobodnom korišćenju sopstvenih snaga Burdah i ostali.

San izazvan vizuelnim nadražajem. ona. Serner čak misli. te predstave izazivaju dru­ ge predstave putem asocijacije. Razume se da nećemo moći smatrati svrhovitim ono što fantazija sna preduzima sa somatskim nadra­ žajima. Veoma važno je. može kori­ stiti i čitav niz kuća da bi obeležila samo jedan jedini organ. U slučaju sek­ sualnog sna kod žene može uzani prostor gde se bedra sastaju biti simbolizovan uzanim dvorištem okruže­ nim kućama. i ovako nejasne samo na najslo­ bodniji način. somatski nadražaji prema Serneru pružaju duši samo materijal koji ona može iskoristiti za svoje fantastične ciljeve. Razgovetnost njenog jezika naročito je otežana time što ima odvratnost prema tome da jedan objekat predstavlja njegovom sopstvenom slikom i što radije bira neku tuđu sliku. opet. str. trom. Od osobite važnosti je to što na kraju jednog takvog sna. Drugi put poje­ dini delovi kuće stvarno predstavljaju pojedine delove tela. mokraćna bešika u okruglim predmetima sličnim kesama. — u tome se Folkelt i ostali s njim ne slažu. Ali fantazija sna ne ostaje samo kod prostog predstavljanja predmeta. slika. . dok vagina može biti simbolizovana me­ kom. — da fantazija sna ima određeni omiljeni put da or­ ganizam predstavlja kao celinu. duševna reakcija na unutrašnje somatske nadražaje iscrpena je izazivanjem bilo kakvih predstava." — Folkelt. koje odgovaraju nadražajima. ili isti deo lule za puše­ nje. i pošto pojam ovde ne deluje oslabljujuće. i organski izvor iz kojeg nadražaji vode poreklo u odgovarajućem snu predstavlja u nekakvoj plastičnoj simbolici. Ona se sa njima igra i zadeva. koji su inače među sobom antipodi. raduje se i odnosi kući. na primer veoma duge redove ulica sa kućama za predstavljanje nadražaja iz utrobe. i možda suviše prete­ rano teorija Vunta i drugih fiziologa. Fantaziji sna nedostaje jezik pojmova. Tako se „san . Tako se ovde u potpunosti slažu i Sernerova preterano fantastična teorija o pretpostav­ kama izvora sna i izazivač sna. ma kako bio razgovetan. ono što želi da kaže mora da kaže očigledno u slikama. Ali izgleda da ona na sreću nije ograničena na ovaj je­ dini način predstavljanja. Klarinet i lula ovde pred­ stavljaju približni oblik muškoga organa. naime kao kuću. srce u šupljim sanducima i korpama. . zlat­ nike na ulici: snevač ih skuplja. tako na primer u snu izazvanom glavoboljom tavanica sobe (koju snevač vidi pokrivenu odvratnim paucima nalik na krastače) predstavlja glavu. upo­ trebljavaju se bilo koji drugi predmeti da bi predsta­ vili delove tela iz kojih je ponikao nadražaj za san. Njene slike zato izgledaju kao da su genijalno nabačene. i u ovom stadijumu izgleda da je tok psihičkih zbivanja u snu iscrpen. to što fantazija sna nikad predmete ne slika iscrpno. komad krzna. I Teorije o snu i funkcija sna 91 ona odmah ugrađuje unutrašnji život u spoljašnju plastičnu očiglednost. ili. na primer. Za Sernera formiranje snova tek počinje upravo na onom mestu koje ostali autori smatraju završetkom. ili uopšte samo izdubljenim predmetima. nego samo nejasno. („Tako pluća koja dišu nalaze svoj simbol u usijanoj peći. Time njen jezik. ona se snažno i puno koristi formom očiglednosti. sa plamenom koji bukti slično vazduhu. nego je iznu­ tra primorana da ono Ja-snova s predmetom više ili manje zamrsi i da tako stvori jednu radnju. San izazvan nadražajem iz muškog polnog organa ostavlja snevača da na ulici nalazi gornji deo klarineta. naprotiv. ukoliko je ova u stanju da kroz sebe izrazi onaj atribut obje­ kta do čijeg joj je prikazivanja stalo. To je simbolizi­ ra juća delatnost fantazije . ljigavom i veoma tesnom stazom koja vodi pre­ ko dvorišta i kojom snevačica mora proći da bi ne­ kom gospodinu odriela pismo. Materijal. na kome fantazija sna obavlja svoju umetničku delatnost. a krzno predstavlja dlake oko polnih organa.90 Tumačenje snova. postaje za­ metan. nespretan. poteklog od somatskog nadražaja. Ne uzimajući uopšte u obzir simboliku kuće. 39). dalje. jeste prema Serneru pretežno materijal organskih telesnih nadražaja koji su preko dana tako nejasni. Ali prema fiziološkoj teoriji. S druge strane. fantazija sna tako reći skida veo tako što sasvim otvoreno poka­ že izazivajući organ ili njegovu funkciju.

raspravlja o predmetu koji je ljudima hiljadama go- dina kroz milenije izgledao zagonetan. nego može isto tako za objekt simbolizovanja uzeti supstan­ ciju koja u njemu nastaje. Najzad. a san sa urinarnim nadražajem vodi ka penušavoj vodi. Ili nadražaj kao -takav. kao kad se na primer kod bolnih nadražaja očajno borimo sa besnim psima. Tako. Neka korisna funkcija u snovima nije povezana sa radom Sernerove simbolizujuće fantazije. 3) unutrašnje odnose između sna i psihoza. upoznatoj na ovaj način. san sa nadražajem iz utrobe vodi kroz blatnjave ulice. To učenje. Za sada nam Sernerova teo­ rija o snu u svojoj suprotnosti sa medicinskom teori­ jom možda može pokazati između kojih se krajnosti objašnjenje života sna još danas nesigurno koleba. ako jedan san otprilike zastupa me­ sto jednog psihotičkog stanja. ali ujedno i pun sadržine i odnosa i za čije osvetljenje stroga na­ uka. nije doprinela nešto više osim što je u potpunoj suprotnosti sa popularnim osećanjem pokušala da objektu porekne i sadržinu i značenje. pokazalo svakako samo kao nešto rasplinuto i što nema karakter univerzalnosti na koji jedna teorija sna može polagati pravo. H ODNOSI IZMEĐU SNA I DUŠEVNIH BOLESTI Ko govori o odnosu sna prema duševnim poreme­ ćajima može imati na umu tri stvari: 1) etiološke i kliničke odnose. ili kad snevačica u seksualnom snu vidi da je progoni nag čovek. što se. i koji je lično izgledao veoma sklon tome da traga za tamnim duševnim stvarima. Nje­ gova teorija je sagrađena na utisku koji je neko ste­ kao o svojim snovima kojima je poklonio veliku pa^ žnju. ili divljim bikovima. kao što to i sama priznaje. Ali fantazija sna ne može da svoju pažnju skre­ će isključivo na oblik organa koji nadražuje. ali ova knjiga je. uvodi ga ili posle njega preostaje. ob­ jekt koji želi. na žalost. predstavljeni su simbolički. Da bi pokušao dublje da prodre u karakter ove fanta­ zije. Duša se u snu igra nadražajima koji na nju deluju. Ovi mnogostruki odnosi između oba niza fenomena predstavljali su u ranijim vremenima medicine — a . Čovek bi mogao doći do pretpostavke da se ona nepristojno igra s njim. ili Ja-sna stupa u konkretnu vezu sa simbolizacijama svog sopstvenog stanja. Postoji i fanta­ stika ganglijskih ćelija. pošto njemu ipak suviše padaju u oči samovoljnost i nepokoravanje pravilima svakog istraživanja. odredio njeno mesto u jednom sistemu filozof­ skih misli. vrsta njegove nadraženosti. 1 Odnosi između sna i duševnih bolesti 93 o nadražaju zuba" obično završava time što snevač vadi zub iz usta. mesto koje je citirao jedan trezven i egzaktni naučnik kao što je Bine — koje opi­ suje kako aurora (zora) buđenja prelazi preko uspa­ vanih gomila ćelija u moždanoj kori — ne zaostaje po fantastici — i neverovatnoći iza Sernerovih poku­ šaja objašnjenja. Ovde bi. simbolizujuća delatnost fantazije ostaje kao centralna sila svakog sna. dalje. Ja se nadam da mogu pokazati da se iza ovih pokušaja krije nešto realno. priznaćemo pošteno sami sebi da nam izgleda da prilikom pokušaja objašnjenja snova ne možemo lako pobeći od fantastike. bilo na mestu da se stavi veto na odbaciva­ nje Sernerovog učenja pre nego što se ono ispita. na primer. razume se. Ali moglo bi se i nama postaviti pitanje da li nas naše detaljnije bavljenje Sernerovom teori­ jom o snu može odvesti bilo čemu korisnom. 2) izmene koje snevanje u slučaju duševne bolesti pretrpi. analogije koje ukazuju na suštinsku srodnost.92 Tumačenje snova. Folkelt je to učinio u svojoj lepo i toplo napisanoj knjizi. Ostavljajući po strani sve bo­ gatstvo sredstava kojima se služi. svakako. teško ra­ zumljiva za svakog čoveka koji prethodnim školova­ njem nije pripremljen za tajanstveno shvatanje filo­ zofskih pojmovnih shema. i da bi psihičkoj delatnosti.

napade besnila i slično. Sante de Sanktis navodi slična posmatranja paranoičara i u pojedinih od ovih paranoičara izjavljuje da je san „vraie cause determinante de la folie". Gregori (Gregorv) je. Morija i Ti­ si jea. prisilni impulsi) izvode iz snova. Naprotiv. ili se može polagano razvijati kroz niz daljih snova koji još imaju da se bore protiv sumnje. U drugim primerima su sadržani u snu bolesni simptomi. Vespa. Gisler (Giessler). koji sa­ država sumanuto objašnjenje. Tako Toma jer (Thomayer) skreće pažnju na snove (nespokojstva-straha) koji se moraju shvatiti ekvivalentima epileptičkih na­ pada. Pašantoni (Pa chantoni) i drugi. Alison (AUison) je opisao noćnu duševnu bolest (nocturnal insanitv) (prema navodima Radeštoka) u kojoj su pojedinci preko dana prividno potpuno zdra1 Kasniji pisci koji o takvim odnosima raspravljaju jesu: sFere.. prvi skrenuo pažnju na ovu pojavu (prema Krausu). Vunt u svom delu Psysiologische Psychologie kaže: . Upoređivanje je sigurno još starije. da se prvo izbijanje ludila če­ sto pripisivalo obespokojavajućem strašnom snu. U vezi sa kliničkim i etiološkim odnosima između sna i psihoza hoću da saopštim sledeća svoja zapaža­ nja kao paradigme. Regis (Režiš)." Sopenhauer naziva san kratkotrajnim ludilom a ludilo dugotraj­ nim snom. Kazodovski (Kazodowsky).2 Psihoza se od­ jednom može stvoriti pojavom efikasnog sna. kažu. Prema Moriju. a posle toga se javilo uplašeno melanholično stanje.94 Tumačenje snova. Fere (Fere) nam (kod Tisijea) javlja o jednom snu koji je za posledicu imao histeričnu paralizu. Moro (J. Kant veli na jednom mestu: „Luđak je snevač u budnom stanju. Odeljak u kome o tom srodstvu govori Radeštok počinje jednom zbirkom izreka koje dovode san i ludilo u analogiju. vi. Ovde nam se san prikazuje kao etiologija duševne poremećenosti. i da je dominantna predstava u vezi s ovim snom. 1 Za cilj našeg izlaganja biće dovoljno ako ovaj značajan predmet samo dodirnemo. Nedavno je Sante de Sanktis (Sante de Sanctis) ovom predmetu posvetio svoju pažnju. prvi je na tu srodnost ukazao Kabanis (Cabanis) u svom delu Rapports du physique et du moral. Tisije navodi iz novijeg vremena velik broj posmatranja u kojima se radnje patološkog ka­ raktera (iz sumanutih pretpostavki. O promenama koje život sna pretrpi kod hroničnih psihotičara vršeno je dosad samo malo istraživa­ nja. U jednom De Sanktis-ovom slu­ čaju pridružili su se ovom snu laki histerični napadi.I zaista mi u . Svakako nema nikakve sumnje da će lekare jed­ nog dana pored psihologije sna zanimati i psihopato­ logija sna. ' Pravi determinantni uzrok ludila. ili pak psi­ hoza ostaje ograničena na snove. Z. najpre probio tek u snu. Slična zapažanja nalazimo kod de Sanktisa (paranoični ekvivalent sna u jednog alko­ holičara. glasovi koji suprugu optužuju za neverstvo kod Tisijea). Ideler. Naročito jasno postaje u slučajevima ozdravlje­ nja posle duševne bolesti da pored zdrave funkcije danju život sna može još uvek pripadati psihozi. rano je poklonjena pažnja unutrašnjem srodstvu između sna i umne poremećenosti koje se izražava u tako dalekosežnom slaganju pojava i kod sna i kod umne poremećenosti. dok noću redovno dobijaju halucinacije. Gizlen (Guislain) opisuje jedan slučaj u kome je san bio zamenjen intermitirajućim ludilom. kao što nam pokazuje literatura o tom pred­ metu prikupljena kod Spite. Pišon (Pichon). posle njega su bili to Leli (Lelut). mada isto tako vodimo računa o stanju stvari ako izjavimo da se duševni poremećaj prvi put ispoljio u snu. Krauss). Lasegue. I Odnosi između sna i duševnih bolesti 95 u sadašnjosti opet iznova — omiljenu temu pisaca-lekara." I Kraus: „Ludilo je san u budnom stanju čula. Moreau) a naročito filozof Men de Biran (Maine de Biran). Radeštoka. Hagen označava delirijum kao snevanje koje nije izazvalo spavanje nego bolesti. Honbaum (Hohnbaum) saopštava (kod Krausa. Makario (Macario) nam (na­ vedeno kod Tisijea) priča o jednom manijaku koji je nedelju dana posle potpunog oporavljanja ponovo doživeo u snovima bekstvo ideja i strašne pokrete ka­ rakteristične za njegovu bolest.

toga se sećaju čovek dok spava i bolesnik. treba smatrati intenzifikacijom normalnog stanja snevanja koja se periodično vraća". Najmanje elemenata pružaju nam. i snevač čuje svoje sopstvene misli kao da ih iznose strani glasovi. 2) modifikovana percepcija organa čula. „Barokna povezivanja misli i slabost suda su ono što uglavnom karakterišu san i ludilo. veoma slično kao i Mori) ovim redom: 1) Ukidanje ili bar retardacija samosvesti. senzacija somatskog nadražaja. kao i kod sna. odatle neproporcionalnost odnosa između predstava (preterivanja. ima potpuno istu vrednost kao poznato delenje ličnosti kod halucinatorične paranoje. analogije u materijalu: „Na području čula vida i čula sluha i opšte cenestezije osećanja nalazimo većinu halucina­ cija i iluzija. koji je po njegovom shvatanju zajednički i snu i ludilu. koja trezvenom sudu izgledaju besmislena. Žena koja je izgubila svo­ je drago dete delirira u materinskim radostima. — Bolesniku u groznici javljaju se. I kod jednog i drugog nedostaje potpuno osećanje vremena. tako se i kod duševnog bolesnika pojav­ ljuju svetle slike sreće. nedostatak moralne svesti. rapidnom toku predstava u snu odgovara bekstvo ideja u psihozi. prevarena devojka oseća se nežno vo­ ljenom. i to u snu smanjena. ono što je izgledalo da je budan i zdrav čovek zaboravio." — Analogija između sna i psi­ hoze tek tako dobij a svoju punu vrednost što se kao neka porodična sličnost pruža u finiju mimiku i sve do pojedinih upadljivosti u izrazu lica. predstavlja. dakle automatsko stvaranje redova. Tobožnje posedovanje blaga i imaginarno ispu­ njavanje želja. Ne treba se posle svega toga čuditi ako Radeštok i svoje mišljenje i mišljenje ostalih sumira recima da „ludilo. Osnovni ele­ ment. fantazme). Čak i za konstantne sumanute ideje nalazi se analogija u pato­ loškim snovima koji se stereotipno ponavljaju (reve obsedant). — Posle ozdravljenja od delirijuma. bole­ snici često kažu da im je čitavo vreme njihove bolesti izgledalo kao jedan često ugodan san." Precenjivanje sopstvenih duševnih postignuća." Pojedina slaganja na osnovu kojih se ovakvo iz­ jednačavanje može prihvatiti nabraja Spita (uostalom. u ludilu uglavnom veoma pojačana." Radeštok ovome dodaje još neke crte. čije su odbijanje ili uništavanje dali baš jedan psihički razlog za ludilo. Kraus je možda hteo da. još prisnije nego što je to mogućno ovom analogijom fenomena koji se pojav­ ljuju." (Ovo mesto Radeštokovo jeste skraćenje jednog tananog izlaganja Grizingerovog (Griesinger) koje sa­ vršeno jasno otkriva ispunjenje želje kao karakteri­ stiku koja je zajednička i snu i psihozi. uzvišenosti i bogat­ stva. 1 Frajd. od kojih strano lice koriguje sopstveno Ja u snu. l Odnosi između sna i duševnih bolesti 97 snu možemo sami proživeti gotovo sve one pojave na koje nailazimo u ludnicama. utvrdi srodnost između sna i ludila u etiologiji (bolje rečeno: u nadražajnim izvorima). oni nam čak saopštavaju da su ponekad još u toku same bolesti imali osećaj da su samo obuzeti jednim snom. „Čoveku koga muče telesne i duševne patnje san pruža ono što mu je stvarnost odbila da pruži: zdrav­ lje i sreću. sećanja iz daleke prošlosti. koje na primer svoje sopstveno znanje deli među dva lica. organski uslovIjena senzacija. kao i snevaču u delirijumima. nalazi se i ovde kao i tamo. Odabrana dela. odnosno preokret ličnosti i katkad i osobenosti karaktera (perverziteti). onestezija stvorena doprinosom svih organa (uporedi Peise kod Morija). a onaj koji je pretrpeo gubitak imanja smatra se izvan­ redno bogatim. 3) međusobno poveziva­ nje predstava isključivo prema zakonima asocijacije i reprodukcije. čulo mirisa i čulo ukusa. često sačinjavaju gfavnu sadržinu delirijuma. Cepanje ličnosti u snu. a iz svega toga rezultira: 4) izmena. zbog čega nastaje nepo­ znavanje o stanju kao takvom. Moja lična istraživanja pokazala su mi da se ovde može naći ključ za psihološku teoriju o snu i o psihozama).96 Tumačenje snova. potpu­ no onako kao što se to često dešava u običnom snu za vreme spavanja. abnormalnu bolesnu pojavu. dakle nemogućnost ču­ đenja. kao što smo čuli. veličine. VI .

tako su puni neshvatanja i nerazumevanja da kritičarima ne bih mogao odgo­ voriti drukčije nego da ih pozovem da ovu knjigu još jednom pročitaju. vremenski se ukrstila s mojom knji­ gom O tumačenju snova tako da ni ja nisam mogao povesti računa o njemu kao što ni italijanski pisac nije mogao da se obazre na mene. Ali je svakako verovatno da će izmenjeno shvatanje o snu morati uti­ cati na naša shvatanja o unutrašnjem mehanizmu du­ ševnih poremećenosti. Ta literatura može čitaocu izgledati kao da ne zadovoljava: ali pri svemu tome ona me je opredelila. Još jedan spisak litera­ ture na kraju prikupio je sve najvažnije što je objav­ ljeno posle prvog objavljivanja ove knjige. Swoboda) koji je preduzeo da otkriće biološke periodičnosti (u nizovi­ ma od 23 do 28 dana). spada među najsnažnije oslonce medicin­ ske teorije o snevanju. Ako u nauci postoji pra­ vo revanširanja. Malobrojni referati. Je­ dan mlađi filzof. kojoj je uskoro posle njenog objavljivanja sledio i prevod na nemački jezik. Ja sam onda na žalost morao izneti sud da je njegovo marljivo delo krajnje siromašno u idejama. Swobođa. Knjiga o snovima Santa de Sariktisa. koji su se po­ javili u naučnim časopisima. i tako možemo reći da radimo na objašnjenju psihoza. na­ ime da nešto novo nauči. U većini publikacija ob­ javljenih od toga vremena moj rad je ostao nepomenut i nije uziman u obzir. Ali mi nećemo moći da očekujemo da ćemo definitivno objašnjenje o snu do­ biti iz duševnih smetnji. veli podrugljivac Anatol Frans (France). Jedno lično saopštenje pisca podstaklo me je najpre na pomisao da on sam više H. koja vodi poreklo od Vilhelma Flisa (Wilhelm Fliess). „Les savants ne sont pas curieux". Treba da se podsetim samo na dve objavljene stvari koje dodiruju moju obradu problema sna. 1904. i drugih. pošto je opšte poznata stvar u kakvom se nezadovoljavajućem stanju nalazi naš uvid u sam tok duševnih smetnji. 1 hteo je u jednom spisu punom fantazija između osta­ log da ovim ključem objasni i zagonetku snova. Jer vremenski razmak od devet go­ dina o kome je ovde reč nije doneo ništa što bi bilo novo ili vredno niti od stvarnog materijala niti pak od gledišta za shvatanje sna. Zna­ čenje snova pri tom ne bi došlo na svoj račun. Možda bi ovaj poziv mogao da glasi i ovako: da je uopšte pročitaju. Svoboda (H. po kojoj se san predstavlja kao beskorisni i smetajući proces i kao izraz uma­ njene duševne delatnosti. ja sam njihove rezultate uneo u tekst svoga izlaganja. ako se trudimo da rasvetlimo tajnu sna. Motivi koji su me uopšte podstakli da prikazem kako je san u literaturi opisan bili su ovim predstojećim uvodom iscrpeni. njihov sadržajni materijal bi se objasnio sticanjem svih onih sećanja koje te noći taj biološki period baš po prvi ili po n-ti put završavaju.98 Tumačenje snova. bogata sadržinom. na najmanju pažnju naišao je kod takozvanih „istraživača sna" koji su time dali sjajan primer za odvratnost svojstvenu naučniku. H. nastavak ovog rada tražio bi od mene izvanredne napore — a doneo bi mi vrlo malo koristi ili pouke. 1 . „Die Perioden des menschlichen Organismus". U radovima onih lekara što su se odlučili za primenu psihoanalitičkog lečenja. I Odnosi između sna i duševnih bolesti 99 Slaganje sna i duševne poremećenosti koje se ne može osporiti i koja dopire sve do karakterističnih pojedinosti. objavljeni su mnogobrojni snovi i protumačeni su prema mojim uputstvima. onda bih svakako bio u pravu da i sa svoje strane zanemarim literaturu objavljenu posle pojave ove knjige. proširi na psihička zbivanja. Ukoliko ovi radovi idu i preko potvrđi­ vanja mojih pretpostavki. Dodatak 1909: Potrebno je opravdanje što literaturu o pro­ blemima sna nisam navodio i dalje za vreme od pr­ vog objavljivanja ove knjige do njenog drugog izda­ nja. tako siromašno da se po njemu ne bi uopšte moglo ni naslutiti o mogućnosti problema o kojima je raspravljano u mome delu.

godine u drugom izdanju pod naslovom Phantasien eines Realisten. Vremenski odnosi isključuju svaku mogućnost da je čitanje moje knjige izvršilo uticaj na to mišljenje. čini mi se da sam se u ovom zaključku prevario. Ono što mi je od ove najnovije literature izgledalo od vrednosti ocenio sam u tekstu mojih sledećih izlaganja. i mada priznaje da je san nerazumljiv i apsurdan. jer „tumačiti san" znači dati njegov „smisao". II METOD TUMAČENJA SNA Analiza jednog uzorka sna Iz naslova koji sam dao svojoj raspravi može se videti koju bih tradiciju u shvatanju sna želeo da sle­ dim. da je san određen kao zamena za neki drugi Upor. Knjiga u kojoj se nalazi mesto o snevanju koje sam ja uočio objavio je Lirikojs (Lvnkeus) 1900.100 Tumačenje snova. A ja ipak ove radove ne mogu prikazati pre nego što razvij em svoje sopstvene poglede na koje se autori pozivaju. više u lite­ raturi ne prelaze preko moga doprinosa „tumačenju snova". istovredan član. ja odmah ulazim u sukob sa vladajućom teorijom o snovima. Ali. Ono se služi svojim pravom da postupa neđosledno. godine. 1 . ipak ne može da se odluči na to da snu ospori svako značenje. naučne teorije o snu ne ostavljaju mesta za problem tumačenja sna. premda skriven. I ne želi ozbiljno da zastupa to učenje. laičko mišljenje izgleda da ipak prihvata to da san ima neki smisao. što se u povezanost naših duševnih akcija uklapa kao pot­ puno važan. nego somatski proces koji se signalizira pomoću znakova na duševnom aparatu. Sa pretpostavkom da se snovi mogu tumačiti. u njoj moram dakle da vidim jedino slaganje jednog samostalnog mislioca sa suštinom moga učenja o snu koje se u literaturi može dokazati. kao što smo saznali. Postavio sam sebi za zadatak da pokažem da se snovi mogu tumačiti. i doprinosi osvetljavanju proble­ ma sna o kojima sam baš pretresao moći će mi se eventualno pokazati samo kao jedan sporedan dobi­ tak pri rešavanju prvog zadatka.1 Dodatak 1914: Predstojeće opravdanje napisao sam 1909. Drukčije se ponašalo mišljenje laika u svima vremenima. jer san za njih uopšte nije nikakav duševni akt. Mnogo prijatniji za mene je bio slučaj kad sam na sasvim neočekivanom mestu naišao na shvatanje o snu koje se sasvim slaže sa suštinom moga tumačenja. „Josef Popper-Lynkeus und đie Theorie đes Traumes" (1923) u svesci XIII Sabranih dela. Tumačenje snova donelo je čitav niz novih tvrđenja i problema o kojima su autori na na j različiti je načine raspravlja­ li. Vođeno tamnom slutnjom. Otada se stanje stvari svakako izmenilo. na jednom drugom mestu izneću neka zapažanja prema postavkama Svobodinim koja mi međutim nisu donela ubedljiv rezul­ tat. zameniti ga nečim. Ali tek nova situacija mi sasvim onemoguća­ va nastavljanje predstojećeg izveštaja. štaviše sa svima teo­ rijama o snovima izuzev Sernerove.

već u samom početku kod onih snova koji nam izgledaju ne samo nerazumljivi. Kako ćemo naći put ka jednom takvom simbolič­ kom tumačenju? Za to se. 1907. Artemidor je polagao va­ žnost na to da tumačenje snova zasniva na posmatranju i is­ kustvu i on je svoju umetnost strogo odvajao od ostalih var­ ljivih veština. Da se pra­ vilno shvati.Gradiva'". ono na šta tumača sna podseća! Iz samovolje i nesigurnosti koja se ne može savladati rezultira zatim iz okol­ nosti što element sna tumača podseća na razne stvari i da može svakoga podsetiti na nešto drugo. koje ja izdajem. desiće se". ne može dati neko U jednoj noveli pesnika V. pošto sa snom postupa kao sa nekom vrstom tajnog pisma. u prvoj svesci spisa „Schriften zur angewandten Seelenkunde".102 Tumačenje snova. rođen verovatno početkom dru­ gog veka naše ere. Ostaje mi na volju da od glavnih reci koje sam odgonetnuo stvorim neku sadržajnu vezu. ono propada. u kojoj se svaki znak prema utvrđenom ključu menja u neki drugi znak sa poznatim značenjem. princip asoci­ jacije. 1 uputstvo. Kao što ističe Teodor Gomperc (Gomperz). Jedna inte­ resantna izmena ovog postupka šifriranja. Jensen) s na­ slovom . i najbolje pogađa onaj koji u iskrivljenoj slici može da prepozna istinu (Biksenšic.Gradi\fa" otkrio sam slučajno više artifici jalnih sno­ va koji su bili oblikovani sasvim korektno i koji su se m o ­ gli tumačiti kao da nisu izmišljeni nego da su ih sanjale stvarne ličnosti. Mogli bi­ smo je označiti kao „metodu šifriranja". Primer za njihov postupak daje nam na primer tumače­ nje koje je biblijski Josif dao faraonovom snu. „Der Wahn und die Trfiume in W. Većina artificijalnih snova koje su stvorili pesnici određena je za takvo simbolično tuma­ čenje. i pri tom su oprobavali dva u suštini različita me­ toda. a „sahranu" sa „veridbom". kojom se njegov karakter donekle koriguje kao čisto mehanič­ ko prenošenje. Biichsenschutz). jer oni misao koju je pesnik dao daju u onom prerušenju za koje nalaze da odgovara karakteristi­ kama naših snova poznatim iz iskustva. 2 Artemidor iz Daldisa. treće izda­ nje 1924. ja sad bacam pogled u „sanovnik" i vidim da „pismo" treba prevesti sa „neugodnost". jer slike snova bi­ vaju kao slike u vodi pokretom iskrivljene. Prema Gompercovom opisu princip njegove umetnosti tumačenja identičan je sa magijom. 2 Ovde se Aristotel se izjasnio u tom smislu da je najbolji tumač snova onaj koji najbolje shvati sličnosti. Ova tehnika ne želi da uzima u obzir ono što tumaču snova pada na pamet u vezi sa odgovaraju1 . razlikuje se od antičke tehnike u jednoj bitnoj tački: što snevaču samom nalaže da sam izvrši posao oko tumačenja. i da je pitanje samo to da se ova zamena na pravilan način otkrije da bi se dospelo do njegovog skrivenog smisla. Jensens . to je simbolička zamena za predskazivanje sedam gladnih godina u zemlji Egiptu. Jensena (W. naravno. sveska VII. koje progutaju sve izobilje stvoreno od sedam plodnih godina. pojavljuje se u spisu o tumačenju snova koji je sastavio Artemidor iz Daldisa. posle kojih dolazi sedam mršavih krava koje one prve pojedu. razu­ me se. Da li će ono uspeti. Ovo slaganje između mog istraživanja i pesnikovog stvaranja iskoristio sam kao dokaz za pravilnost moje analize snova. 1 Druga vrsta popularnih me­ toda tumačenja sna sasvim je daleko od polaganja jednog takvog prava na tumačenje snova. Prvi od ovih postupaka uočava sadržinu sna kao celinu i pokušava da tu sadržinu zameni nekom dru­ gom. 1 Mišljenje da se san pretežno bavi sa budnošću čije oblikovanje on unapred naslućuje — to je ostatak profetskog znače­ nja koje je nekad snovima pripisivano — to mišljenje postaje motivom da se smisao sna dobijen simbolič­ kim tumačenjem stavlja u budućnost sa jednim „biće. koju na sledećim stranama izlažem. neposredovane intuicije i zato se tumačenje snova pomoću simbolike moglo razviti do neke umetničke izvežbanosti koja je izgledala kao ve­ zana za naročiti talent. koju ću ubuduće opet primiti kao takvu.. ostavio nam je najpotpuniju i najbrižljiviju obradu tumačenja snova u grčko-rimskom svetu. razumljivom i u izvesnom smislu analognom. To je simboličko tumačenje sna. Na moje pitanje pesnik je potvrdio da nije ništa znao o mom učenju o snovima. Laici su se zato odvajkada trudili da san „tuma­ če". nego i zbrkani. Stvar u snu predstavlja ono na što podseća. Tehnika. Sakupljena dela. I Metod tumačenja sna 103 proces mišljenja. Se­ dam debelih krava. ali i o jednoj sahrani i slično. Ja sam na primer sanjao o jednom pismu. to ostaje stvar jedne duhovite dosetke.

. — San je. Jed­ nom rečju. 1 ćim elementom sna. nego ono što padne na pamet samom snevaču. Moram da tvrdim da san zaista ima neko značenje i da je moguć naučni postupak tumaVinklera (Winckler). mogla bi odatle poteći nerazumljiva zamena elemena­ ta snova u našim popularnim „sanovnicima". Bitno u tom postupku je to što se rad na tumačenju snova ne upravlja ka celini sna. ove noći imao polni snošaj pre sna ili posle njega?) — „L'idee dominante dans l'interpretation des songes consiste a expliquer le reve par son oppose" (Do­ minantna misao u tumačenju snova sastoji se u tome da san objasni njegovom suprotnošću). — O ovom iz­ vanrednom značenju igre reci i igranja recima u starim orijcntalskim kulturama možemo nešto naučiti iz dela Huga Nijednog trenutka ne smemo posumnjati u to da su oba popularna postupka pri tumačenju snova ne­ upotrebljiva za naučno raspravljanje o snu. a za to nedostaje svaka garantija. Brilu (Brill). oženjenog čoveka. Najlepši primer jednog objašnjenja sna koji nam je došao iz staroga veka zasniva se na jednoj igri recima. čiju jadnu i bledu sliku predstavlja­ ju naši sanovnici. = Tiros je tvoj). međutim. nego na svaki deo sadržine sna za sebe. . Ali tumačenje se vrši pomoću jedne alegorizirajuće simbolike bez garantije za to da takav postupak ima opštu važnost. govornika ima drugo značenje nego za siromaha. naši tumači snova ne propuštaju nijednu okolnost i ne daju željeno tumačenje pre nego što su potpuno shvatili i primili sva željena pitanja). A. 1 Pošto sam završio svoj rukopis došla mi je do ruku jedna rasprava Stumpfova (Stumpf) koji se slaže sa mojim radom u želji da dokaže da san ima smisla i da se može tu­ mačiti. Pošto ovakve srodne veze prilikom prevođenja na naš jezik moraju da se izgube. u pratnji kralja koji je ratovao protiv Sirijaca. nos oniromanciens ne laissent aucune circonstance leur echapper et ne donnent l'interpretations desiree avant. les oniromanciens les plus habiles s'informent de ceux qui les consultent de toutes les circonstances qu'ils regardent necessaires pour la bonne explication . Ovaj svedok priča sledeće o tumačima snova kod mesopotamskih Arabljana: „Pour interpreter exactement un songe. uostalom. kao da je san jedan konglomerat u kome svaki komadić kamena zahteva da se naročito odredi. tvrdoglavo održavano narodno verovanje više približilo istini nego što je to uradio sud nauke koja danas važi. Među ovim pitanjima nalaze se redovno pitanja o tačnim podacima u vezi sa najbližim čla­ novima porodice (roditeljima. neoženjenog čove­ ka ili eventualno trgovca. Artemidor priča: „Meni izgleda da je i Aristandar dao sasvim srećno tumačenje Aleksandru Makedonskom kada je ovaj opsedao grad Tir (Tyros) i kada je zbog velikog gubitka vremena. 1 Metod tumačenja sna 105 ne vodi računa samo o sadržini sna nego i o ličnosti i o životnim prilikama snevačevoj. uprkos sve­ mu tome pošlo je za rukom da izvrše prevod dela „Tumače­ nje snova". d'avoir parfaitement saisi et recu toutes les interrogations desirables" (Da bi tačno protumačili san. Ali prema novijim izvestajima misionara Tfinkdzita (Tfinkdjit) (u časopisu Anthropos 1913) uzimaju i moderni t u ­ mači snova na Istoku u velikoj meri u obzir saradnju samoga snevača. . Simbo­ lički metod je ograničen u svojoj primeni i ne može se na neki opšti način izložili. imao osećaj da vidi jednog satira (Satvros) kako igra na njegovom štitu. . bezvoljan i tužan. najsposobniji tumači snova informišu se kod onih koji ih pitaju za savet o svim okolnosti­ ma koje oni smatraju potrebnim za dobro objašnjenje . A. Morao sam uvideti da je ovde opet u pitanju jedan od onih ne tako retkih slučajeva u kojima izgleda da se jedno prastaro. Sigurno su to nepove­ zani i zbrkani snovi. to jest sanovnik. objašnjenje elemenata sna većinom preduzimaju na osnovu istozvučnosti i sličnosti reci. postigao je da je kralj energičnije preduzeo opsađivanje grada. deci). slučajno se tada u bli­ zini Tira (Tyros) nalazio Aristandar. a posle njega i drugima.104 Tumačenje snova. 1 Ali ja sam stekao jedno bolje saznanje. Dr.. tako da isti element sna za bogataša. Covek bi bio u iskušenju da da za pravo filozofima i psihijatrima i da zajedno s njima izbriše problem tumačenja snova kao neki imaginarni za­ datak. En un mot. Time što je Aristandar reč Satyros razdvojio na ff& i Tupoi. sve bi zavisilo od toga da „ključ". . bude pouzdan. tako tesno povezan sa izražavanjem recima da Ferenci (Ferenzi) s pravom može tvr­ diti da svaki jezik ima svoj sopstveni jezik snova . Jedan san se po pravilu ne može prevesti na strane jezike pa prema tome. tako da ga je osvojio" (<r& T0po<. Kod metoda šif rova­ nja. kako ja mislim. 1 Dr Alfred Robicek (Robitsek) skreće mi pažnju na to da orijentalski sanovnici. kao i tipična for­ mula: habuistine in hec nocte copulam coniugalem ante vel post somnium? — (Jesi li. . i jedna knjiga kao što je ova. u Njujorku. od kojih je potekao podsticaj za stvaranje metode šif rovan ja. . ženi.

nego ih potisne još pre nego što ih je zapazio. 4. Kako se naposletku razvila tehnika postupka i kakvi su bili rezultati tih napora o tome ću jednom. Kod slabosti naših osta­ lih terapeutskih nastojanja i zbog zagonetnosti ovih stanja izgledalo mi je primamljivo da. koji se počev od patološke ideje može pratiti unatrag u sećanju. pošto ih je zapazio. i neku drugu misao opet zato što mu izgleda da je besmisle­ na. kao razlog za ovo popuštanje obično navodimo „zamor". 1 Ako se ovakva patološka predstava može svesti na elemente iz kojih je nastala u duševnom životu bolesnika. prinudne predstave i si. izd. Kod razmišljanja psihička akcija stupa više u igru nego kod najpažljivijeg samoposmatranja. radi se o tome da stvorimo jedno psihičko stanje koje ima izvesnu zajedničku analogiju i sa stanjem pre nego što se zaspi (a sigurno i sa hipnotičkim stanjem) u podeli psihičke energije (pokretljive pažnje). nastavim putem kojim je krenuo Brojer sve do potpunog objašnjenja. morati podneti op­ širan izveštaj. Napro­ tiv. Bolesnici koje sam obavezao da mi saopštavaju sve dosetke i misli koje im se nameću u vezi sa jednom određenom te­ mom pričali su mi svoje snove i tako me učili da se jedan san može ugurati u psihički splet. ako mu to pođe za rukom. otkako naime znam iz jednog značajnog saopštenja Jozeja Brojera (Joseph Breuer) da za ove strukture koje se osećaju kao simptomi bolesti. 1922 (Sabrana dela sv.106 Tumačenje snova. jer baš od kritike zavisi. tvore­ vina. On mora da bude potpuno nepristrasan prema svojim dosetkama. histeričnih fobija. Kao što vidimo. Za tu svrhu je sad potrebna izvesna psihička pri­ prema bolesnika. nasuprot mimičkog spokojstva samoposmatrača. U oba slučaja mora postojati pri­ branost pažnje. Već godinama se bavim u terapeutskoj nameri rešavanjem izvesnih psihopatoloških struktura. dakle. samoposmatrač se trudi samo da potisne kritiku. druge opet jednostavno prekida tako da ne prati puteve misli koje bi one otvorile. ali čovek koji razmišlja u isto vreme vrši i kritiku zbog koje jedan deo misli što se u nje­ mu porađaju odbacuje. izričito mu moramo narediti da se •odrekne svake kritike zapaženih misaonih tvorevina. U toku tih psihoanalitičkih proučava­ nja naišao sam na tumačenje snova. uprkos svima poteškoćama. Beč 1895. Metod tumačenja sna 107 čenja snova. onda se ona i raspala. da uspeh psihoanalize zavisi od toga da on sve posmatra i o svemu javlja što mu pad­ ne na pamet i da ne dozvoli da bude eventualno za­ veden da neku misao — dosetku potisne pošto mu iz­ gleda da nije važna ili da ne spada u zadatak. neželjene predstave koje se javljaju pretvaraju se u vizuelne i akustične slike. i bolesnik je od nje oslobođen. Kod psihoanalitičkih radova primetio sam da je psihičko stanje čoveka koji razmišlja sasvim drukči­ je nego kod onoga koji svoja psihička zbivanja posma­ tra. Kod njega težimo da postignemo dve stvari: intenzifikaciju njegove pažnje za njegova psihička zapažanja i isključivanje kritike kojom ina­ če obično prečišćava misli koje se u njemu porađaju. kasnije. i analiza i rešenje predstavljaju isto. U cilju njegovog samoposmatranja sa pribranom pa­ žnjom je od kori*ti da bolesnik zauzme miran položaj i da zatvori oči. Prilikom usnuća pojavljuju se „neželjene predstave" popuštanjem izvesne samovoljne (a sigurno i kritičke) akcije koju ostavljamo da deluje na razvoj naših predstava. 1 . Pomoću ovog novostečenog materijala za samozapažanje može se izvršiti tumačenje patoloških ideja. (Uporedi primedbe Šlajer- . ako mu to inače ne polazi za rukom. Do saznanja ovog postupka došao sam na sledeći način. a prema ostalim mislima ume tako da se ponaša da one uopšte ne postanu svesne. I). onda se u njegovoj svesti pojavi velik broj dosetaka koje bi inače ostale neu­ hvatljive. 1 Kaže mu se. Studije o histeriji (Studien uber Hysteric). prinudnih predstava i drugih. T tad je bilo sasvim pri ruci da i sa samim snom postu­ pam kao sa simptomom i da na njega primenim metod tumačenja koji sam za taj simptom bio izradio. kao što to pokazuju i zategnuti izraz lica i naborano čelo čoveka koji razmišlja. kao i struktura sna. da se pronađe traženo rešenje sna. Brojer i Frojd.

— Vi. suviše oštro ispituje.. ja lično mogu to veoma savršeno ako pri tom sebi pomognem zabeležavanjem pojedinih svojih dosetaka. i on tek onda tu veliku gomilu može da pregleda i da oceni. sa odricanjem kri­ tike koja se inače vrši prema ovim mislima. Ja moram ovde da nabacim jednu misao i načiniti je opipljivom jednim poređenjem. jer suviše rano odbacujete i suviše strogo izdvajate" (Pismo od 1. tako reći još na samoj kapiji. i sa kojim možemo pove­ ćati intenzitet samoposmatranja. prolaznih ekstravaganci­ ja koje se nalaze u svih pravih stvaralaca i čije duže ili kraće trajanje misaonog umetnika razlikuje od sa­ njara. Na jednom mestu u njegovoj ko­ respondenciji sa Kernerom (Korner). posmatrana izolovano. izgleda mi da je kod jed-< ne stvaralačke glave razum povukao svoju stražu 1 H. i onaj san od samog početka shvata kao nešto složeno. ili kako se već nazivate.108 1 Tumačenje snova. Izgleda da za stvaralačko delo duše nije dobro. koleba se znatno uvek prema tome koja od pažnje treba da bude fiksi­ rana.en masse". Otuda vaše žalbe na neplodnost. sti­ dite se ili bojte se trenutnih. izgleda da mnogim osobama nije lako. 1909. l Metod tumačenja sna 109 maherove. ako razum sve ideje koje se u njega ulivaju. Ali ako hoćemo da poklonimo veru našem velikom filozofu-pesniku Fridrihu Sileru (Schiller). u primoravanju koje tvoj razum nameće tvojoj fantaziji. Zauzimanje stava. za koju uma­ njujemo kritičku delatnost. On. gospodo kritičari. Naprotiv. koji ovde zahtevamo. ispred kapije. koje možda izgledaju isto tako neukusne. Jedna ideja. kako mi izgleda. „Neželjene misli" obič­ no izazivaju najžešći otpor koji želi da ih spreči u tome da se pojave. za čije pronala­ ženje imamo da zahvalimo Otonu Ranku (Rank). prema prividno „slobodnim" dosetkama. Siler odgovara svome prijatelju koji se žali da je nje­ gova produktivnost nedovoljna: „Razlog tvojoj žalbi leži. kao i ovaj metod. i onda će mi on za svaki deo dati čitav niz dosetaka (misli). koje zadržavaju svoj karakter kao predstave (a to za ra­ zliku od stanja pre nego što se zaspi). kao i ovaj. ali ja ovde ne bih želeo da taj materijal upotrebim kao uvod u I . U ovom prvom važnom uslovu odvaja se dakle moj metod tumačenja sna od popularnog. U toku svojih psihoanaliza kod neurotičara obja­ snio sam svakako više od hiljadu snova. su tumačenja „en detail". de­ cembra 1788. Tako dakle od „neželjenih" predstava činimo „željene". ali ona možda po­ staje važna kroz neku drugu koja dolazi posle nje. Većina mojih pacijenata u tome uspeva već posle prvog uputstva. da stvori veoma zgodnu celinu: — Sve to razum ne može da proceni ako ih ne zadrži sve dotle dok ih nije osmotrio u vezi sa ovim drugima. može biti veoma neznatna i veoma neobična. ovakvo „povlačenje straže sa kapije ra­ zuma". ideje ulaze u snu pele-mele.) Kod stanja koje koristimo za analizu sno­ va i patoloških ideja odričemo se namerno i samovolj­ no one aktivnosti da ušteđenu psihičku energiju (ili jedan deo te energije) upotrebimo za to da pažljivo pratimo neželjene misli koje se sada porađaju. i da mu škodi. Zilberer je iz direktnog posmatranja ovog pretva­ ranja predstava u vizuelne slike učinio je važne doprinose tumačenju snova (Jahrbuch fiir psychoanalytische F o r schungen I i II. kao što to naziva Siler. koje možemo označiti kao „zadnje misli" ovo­ ga dela sna.) Pa ipak. ne . Ja moram da pred njega stavim san odvojen na delove. Iznos psihičke energije. mora i uslov za pesničko stvaranje sadrža­ vati isti takav stav. Ako još nenaviknutog bolesnika upitam: Sta vam u vezi s ovim snom pada na pamet? — on redovno ne ume ništa da obuhvati u svom duhovnom vidiku. „metodu šifrovanja". kao konglomerat psihičkih tvorevina. možda može u izvesnoj vezi sa drugim idejama. ovakvo premeštanje u stanje nekritičkog samoposmatranja nipošto nije teško. Prvi korak kod primene ovoga postupka pokazuje nam da predmetom pažnje ne smemo učiniti san kao celinu nego samo pojedine delove njegove sadržine. istorijskog i iz priče poznatog metoda objašnjavanja sna pomoću simbolike i približava se drugom metodu.

Ostaju samo još oni snovi koje su mi zgod­ n o m prilikom ispričale neke osobe iz k r u g a mojih p o ­ znanika. T e m a na koju su ovi snovi u p e r e n i jeste. P r i tom samovolja nipošto ne t r e b a da b u d e isključena."1 Potražiću dakle j e d a n od svojih sopstvenih snova i na njemu objasniti svoj način tumačenja. godine lečio sam psihoanalitički jed­ nu m l a d u d a m u koja je i sa m n o m i sa mojima bila u veoma bliskom prijateljstvu. Po mome mišljenju prilike kod samoposmatranja su pr. a bez ove ne mogu naći smi­ sao sna. Razumljivo je da ova­ kva mešavina odnosa može za lekara značiti izvor r a ­ znovrsnih uzbuđenja. Čovek oseća razumljiv zazor da iznese na videlo toliko intimnosti iz svoga duševnog života. Lično interesovanje lekara je veće. I Metod tumačenja sna 111 tehniku i učenje o tumačenju snova. a pri tom nije ni siguran od pogrešnog t u m a ­ čenja stranih ljudi. naprotiv.110 Tumačenje snova. uvek istorija bolesti koja se nalazi u osnovi neuroze. Pitao sam ga u kakvom ju je stanju 1 Svaki psiholog mora da prizna svoje slabosti ako veruje da time može baciti svetlost na neki taman problem. Svaki t a ­ kav san zahteva jedan uvod. u svakom slučaju možemo pokušati u t v r ­ diti dokle se samoanalizom može dospeti u t u m a č e ­ nju snova. est oblige de faire l'aveu metne de ses faiblesses s'il croit par la jeter du jour sur quelque probleme obscur. Sigurno će mi k a o prigovor iznositi sumnje u pouzdanost ovakvih . ali ne i sve svoje somatičke simpto­ me.e povoljnije nego kod p o s m a t r a nja drugih. A ako se o d r e k n e m snova neurotičara. jer ovakvo p r e n o ­ šenje imperativno zahteva interesovanje za skriveno značenje snova. primorava me jedan drugi r a ­ zlog na njihovo odbacivanje. Sasvim bez ob­ zira na to da bih se izložio prigovoru. naravno. pacijentkinja je izgubila svoj histerični strah. . Uvod U leto 1895. Lečenje se završilo delimičnim uspehom. „Tout psychologiste. Svaki neuspeh p r e t i da oslabi staro prijatelj­ stvo sa bolesnikovim rođacima. ili na koje nailazim zabeležene kao p r i m e r e u literaturi o snovima. Verovatno sam bio u pravu da ne verujem suviše u diskreciju čitaoca. a njegov a u t o r i t e t manji. Nipošto ne želim da propustim da u ograničenje gore na­ vedenoga iznesem da gotovo nikad nisam saopštio potpuno. Moj postupak nije tako udoban kao što je postupak popularnog metoda šif rovan ja koji d a t u sadržinu sna prevodi p r e m a u t v r đ e n o m ključu. Ostale teškoće m o r a m savladati ja u svom sopstvenom interesu. Na žalost kod svih ovih snova ne raspolažem analizom. i tako bi one skrenule pažnju sa problema sna. stvari koje su same po sebi nove i u najvećoj m e r i n e ­ obične. U to v r e m e još nisam bio sasvim siguran u k r i ­ terije koji određuju definitivno rešenje jedne histe­ rične istorije bolesti i očekivao sam od bolesnice jed­ no rešenje koje joj nije izgledalo prihvatljivo. pogotovo za psihoterapeuta. — Jednog dana posetio me jedan mlađi kolega. I u t a ­ kvoj nesaglasnosti mi smo zbog leta prekinuli lečenje. teži u t o m pravcu da u rešavanju sna stvorim p r e t h o d n u r a d n j u za otkrivanje i rešenje teških problema psihologije neuroza. meni pristupačno tumačenje jednog svog sna. da su to snovi n e u r o p a t a koji ne dozvoljavaju izvlačenje zaključaka na snove zdravih ljudi. j e d a n od mojih najbližih prijatelja koji je bio posetio bole­ snicu — I r m u — i njenu porodicu za v r e m e njihovog boravka na selu. Time bi za svaki san bio neophodan jedan prekomerno dugačak izveštaj i prodiranje u suštinu i etiološke uslove psihoneuroza. onda sa ostatkom ne s m e m biti suviše velik probirač. A sad m o r a m da zamolim svoje čitaoce da moje interese za dugo vreme n a č i n e svojim interesima i da se sa m n o m zajedno u d u b e u najsitnije pojedinosti moga života. ja sam naprotiv s p r e m a n na to da ista sadržina sna kod razli­ čitih osoba i u različitoj vezi može kriti i neki drugi smisao.samoanaliza". svoga glavnog m a t e ­ rijala. Moja namera. Tako sam upućen na svoje sopstvene snove kao na obilan i pogodan materijal koji dolazi od j e d n e otprilike n o r m a l n e osobe i koji se odnosi na raznovr­ sne povode svakodnevnog života. Ali čovek p r e k o toga m o r a da pređe.. veli Delbef.

. Vest o Irminom sta­ nju. koju sam primio od Otona. — Ja se uplašim i pogledam je. Kažem joj: Ako još imaš bolove. Ta kuća nekad je bila određena da bude zabavni lokal. . — Brzo pozovem doktora M. jednom zajedničkom prijatelju koji je u ono vreme vodio glavnu reč u našem krugu. Smejem se besmislenoj ideji o injekciji propionske kiseline i utehi koju je izrazio dr M. Uprkos tome ne bi niko. Pri tom ona pokaza malo odupiranja kao što to rade žene sa veštačkim zubima. koji izvrši po­ novni pregled i potvrdi . zapošljavali su moju dušev­ nu aktivnost i za vreme spavanja.112 Tumačenje snova. . Među njima Irma koju odmah odvodim u stra­ nu da bih joj u neku ruku odgovorio na njeno pismo. . Prijatelj Oto dao joj je nedavno. Velika dvorana — mnogobrojni gosti koje pri­ mamo. jula 1895. . Propionska kiselina . Odabrana dela. I Metod tumačenja sna 113 video i dobio sam odgovor: Bolje je. to je infekcija. ali ne sasvim dobro. . gušim se. kad se loše osećala. VI To je prvi san koji sam izložio detaljnoj interpretaciji. kao što pretpostavljah. kaže: Nema sumnje. . . Pomislih da joj to ipak nije potrebno.1 San od 23. moram se odlučiti na opširnu analizu. mogao slutiti šta san znači. Dr M. Analiza Dvorana — mnogobrojni gosti koje primamo. Odmah je jasno na koje se događaje poslednjeg dana on nadovezuje i koju temu obrađuje. pokazuje takođe na jedan infiltrirani deo kože na levom ramenu (što i ja. onda je to za­ ista samo tvoja krivica. . Povedem je ka prozoru i pogledam joj u gušu. i na drugom mestu na neobičnim na­ branim tvorevinama koje su očigledno rađene prema nosnim školjkama primetim belosive kraste na većoj površini. Uostalom. pridružiće se i dizenterija i otrov će se izlučiti . San mi prema kraju izgleda nejasniji i zbijeniji nego što je bio na početku. Ja znam da su me ljutile reci moga prijatelja Otona. Trimetilamin (čiju formulu vidim pred sobom odštampanu krup­ nim slovima) . . da bih joj prebacio što još uvek ne prihvata „rešenje". stomaku i u telu. ali ne mari ništa. Ona izgleda bleda i podbula. Moj prijatelj Oto sad isto tako stoji pored nje. kao on. Toga leta smo stanovali na Belviju. Takve se injekcije ne daju ovako lakomisleno .. u jednoj usamlje­ noj kući na jednom od brežuljaka koji se naslanjaju na Kalenberg. moje lečenje nisu baš rado gledali. . O tome daje obaveštenje uvodni tekst. vrlo je bled. izgleda sasvim 1 drukčije nego obično. i san se takođe dogodio 8 Froid. hramlje. kao da se pravdam doktoru M. Ni ja sam to ne znam. nema dla­ ka na bradi . koji sam odmah posle buđenja zapisao. . . istorija bolesti koju sam pisao duboko u noć. pošto oni nisu isti simptomi zbog kojih sam je ja lečio. . . ili ton kojim su one bile izgovorene. Ja se čudim simptomima bolesti na koje mi se Irma žali u snu. — Usta se zatim lepo otvaraju i ja s desne strane nalazim veliku mrlju. Mi takođe neposredno znamo odakle ova infekcija dolazi. moje nepri­ jatno osećanje mi nije bilo jasno i ja ga uopšte ni­ sam ni izrazio. Još iste večeri napisao sam Irminu istoriju bolesti da bih je predao. Propilen . pomislih da sam najzad ovde ipak prevideo nešto sasvim organsko. injekciju sa jednim propilpreparatom. Ovaj san ima ispred svih ostalih jedno preimućstvo.124. — Ona odgovara: Kad bi ti znao kakve bolove sada imam u vratu. Činilo mi se da iz njih čujem prebacivanje kao da sam pacijentkinji isuviše mnogo obećao i tobožnji Otonov stav pro­ tiv mene svodio sam — s pravom ili ne — na uticaj rođaka bolesnice koji. Da bih saznao značenje svega toga. a prijatelj Leopold perkutuje je preko steznika i kaže: Ona s donje leve strane ima neki potmuo ton. Verovatno i špric nije bio čist. M. . i otada je zadržala neobično viso­ ke prostorije slične dvorani. . ko god je uzeo na znanje prethodni uvod i sadržinu sna. uprkos haljini osećam) . U noći posle toga večera (bolje rečeno ujutru) sanjao sam sledeći san.

Kao što će mi se rado poverovati. Sad se sećam da sam se često poigra­ vao sa slutnjom da bi me i ova dama mogla isto tako obavezati da je oslobodim njenih simptoma. — Irmi to nije ni potrebno: to je. — Ali u rečenici koju u snu izgovaram Irmi primećujem da. onaj isti dr M. bolovi u vratu. zatekoh je po­ red prozora u situaciji reprodukovanoj u snu. I Metod tumačenja sna 115 u Belviju. pre svega. Bolovi u stomaku su spadali u kompleks simptoma moje bolesnice. Toga dana je moja žena rekla da očekuje da će nam za njen rođendan kao gosti doći više prijatelja. Moja bolesnica je uvek bila rumena. sada sam zahva­ lan za to što mi je olakšala egzistenciju u jedno vre­ me kad je trebalo da u svom sv6m neizbežnom nezna­ nju postižem uspehe u lečenju. kao što to rade žene sa veštačkim zubima. mi kao goste primamo u velikoj dvo­ rani kuće Belvi. Ta moje lečenje otklanja samo hi­ sterične bolove. i zasad ne mogu to ni da shvatim. i na­ viknut je da tako mnogo pojava prebacuje na račun histerije koje ostali lekari lece kao organske. Ali šta ja znam o njenim stanjima? Upravo samo to da i ona pati od histeričnog grčenja u snu kao i moja Irma. i njen lekar. dakle. Ako su Irmini bolovi organski osnovani. Kad sam je neke večeri posetio. guši se. od čega zavisi uspeh. ili sam joj rekao. ta guvernanta načinila je najpre utisak mladalačke lepote. U ono vreme sam zastu­ pao mišljenje (za koje sam kasnije uvideo da je po­ grešno) da se moj zadatak iscrpljuje time što ću bo­ lesnicima saopštiti skriveni smisao njihovih simpto­ ma. onda ne može biti moja krivica. kao da že­ lim da sam pogrešio u dijagnozi. jer on gotovo isključivo posmatra samo neurotičare. Moj san dakle anticipira ovu situaciju: Rođendan moje žene. Prilikom pažljive analize osećamo da li smo iscrpli zadnje misli koje se moraju očekivati ili ne. telu i stomaku. Naslućujem da se ovde mesto nje uvlači neka druga osoba. Ona se malo odupire. u telu. Ona izgledajbleda i podbula. ona se pre žalila na osećanje mučnine i gađenja. lekaru a ni pacijentu ne stvaraju zadovoljstvo. Povedem je ka prozoru da bih joj pregledao gušu.114 Tumačenje snova. Izgleda mi dakle. da li će oni to rešenje posle toga prihvatiti ili ne. S dru­ ge strane. ali se oni nisu suviše nametali. Ako je to lična krivica Irmina. jer bi onda bilo od­ stranjeno i prebacivanje neuspeha. Čudim se zašto sam se u snu odlučio za ovaj izbor simptoma. i to na nekoliko dana pre rođendana moje žene. ali ja naslućujem i neko drugo značenje. onda je to tvoja sopstvena krivica. među njima i Irmu. Na ovaj slučaj nadovezuju se druga sećanja na lekarske preglede i na male tajne koje se pri tom otkriva­ ju i koje nijednom. onda opet nisam oba­ vezan da ih lečim. Ali onda sam i sam to smatrao neverovatnim jer je ona po prii* . ja joj još kažem: Ako još uvek imaš bolove. Treba li nameru sna tražiti u ovom pravcu? Irmine žalbe. to je kod specijalista strah koji se nikad ne gasi. Prebacujem Irmi što nije prihvatila rešenje. Kod Irme nikada nisam imao povoda da izvršim in­ spekciju usne duplje. Bolovi u vratu. i mnoge ljude. ne želim da budem kriv za bolove koje ona još uvek oseća. Plašim se pri pomisli da sam prevideo jednu or­ gansku afekciju. U snu sam. zapravo. za to više nisam odgovoran. i skrama javljaju se ponovo u nastavku sna. Da. svakako kompliment za nju. U sebi mislim da joj to nije ni potrebno. To bih joj mogao reći i u bud­ nom stanju. ali je prilikom otvaranja usta izvo­ dila neke pokrete kao da želi da prikrije svoje zube. — ne znam odakle — u mene se uvlači laka sumnja da li je moj strah sasvim pošten. stezanje u guši kod nje jedva da su igra­ li neku ulogu. Način na koji Irma stoji kraj prozora podseća me odjednom na jedan drugi doživljaj. Sad mi pade na pamet da sam u toku poslednjih meseci stekao opravdan razlog da o ovoj drugoj dami stvorim pretpostavku da je i ona isto tako histerična. koju sam srećom savladao. Irma mi je i sama to odala. Ovoj zabludi. Irma ima jednu intimnu prijateljicu koju ja veoma visoko cenim. pre svega. a među njima i Irma. Događaj u snu me podseća na pregled jedne guvernante koji sam pre izvesnog vre­ mena obavio. zamenio svoju bolesnicu njenom prijateljicom.

koji obnavlja pregled. Moram priznati da sa Irmom i svojom ženom u ovom snu ne postupam baš veoma ljubazno. Mora da postoji neki razlog što oba ova lica u snu stapam u jedno . donelo mi je teška prebacivanja. Onda mi pade na pamet jedna druga osoba na koju mogu one crte da smeraju. ona druga bi pričala više od Irme. Čini se kao da pronalazim sve prilike na osnovu kojih bih mogao da sebi pre­ bacim nedostatak lekarske savesnosti. bolovi u stomaku podsećaju me na jedan od povoda kad mi je njen strah postao jasan. Ono me podseća na jedan žalostan lekarski doživljaj. Usta se zatim takođe dobro otvaraju. a osim toga i na Na ovu treću ličnost može se svesti ona još neobjašnjena žalba na bolove u stomaku. bez dlaka na bradi i hramlje. Ona je obično bleda. 1 Ja sam dakle svoju pacijentkinju Irmu upoređivao sa dve druge osobe koje bi se takođe odupirale lečenju. Drugo objašnjenje bi bilo da ona to ne smatra potrebnim. 2 Šta ja vidim na vratu: belu mrlju i okrastale nosne školjke. Bela mrlja podseća na difteriju i. O njemu pre nekoliko dana dođe vest da hramlje zbog jednog artritičkog oboljenja u kuku. Ona se protivi kao što to san pokazuje. na Irminu prijateljicu. Ja. U pitanju je. i. pre­ ma tome. ubrzao je svoju propast zloupotrebom ovoga sredstva. ako se dobro sećam. Obe ostale karakteristične pojedinosti moraju pripadati nekom drugom licu. ona druga kod mene budi jače simpatije ili o njenoj in­ teligenciji imam bolje mišljenje. oko za oko. koji brije bradu. podbula. To bi jednostavno odgovaralo položaju koji je dr M. a sada mi se ovo pričinjava kao nekakva odmazda sud­ bine.116 Tumačenje snova. veštački zubi. iz sna sasvim je ličio na njega. Svaki san ima najmanje jedno mesto na ko­ jem je nedokučljiv. Kad bih hteo da nastavim sa upoređivanjem ove tri žene veoma bih se udaljio. Ona druga bi bila pametnija. 1 teško oboljenje moje najstarije kćeri pre otprilike dve godine i na svu strahotu onog strašnog vremena. je bled. kao nekakav pupak kojim je povezan sa onim što je ostalo nesaznato. naime. zub za zub. Veštački zubi odveli su me onoj guvernanti. Da stvarno mislim na ovaj slučaj potvrđuje se jed­ nom sporednom okolnošću. Dr M. 8 Naslućujem da tumačenje ovoga dela nije vođeno do­ voljno da bi se mogao pratiti celokupni skriveni smisao. Tada sam često upotreb­ ljavao kokain da bih suzbio dosadna oticanja nosa. dr M. poslušne pacijentkinje. bila je podbula. koji je već 1895. ali neka bude za* moje opravdanje primećeno da i jednu i drugu merim idealom jedne čestite. Od toga je tačno toliko da njegov loš izgled često iza­ ziva zabrinutost kod njegovih prijatelja. ova Matilda za onu drugu. Kao da zamena osoba treba da se nastavlja u jednom drugom smislu. razume se. i kad je jednom bila naročito (osobito) zdrava. među nama zauzimao. Kraste na nosnim školjkama upozoravaju na brigu o mom sopstvenom zdravlju. Jedan od mojih dragih prijate­ lja. Ona isto tako nije moja pacijentkinja. Ali ovo „brzo" dovoljno je upadljivo da zatraži naročito objašnjenje. godine umro. i pre nekoliko dana čuo sam da je jedna od mojih pa­ cijentkinja koja je radila isto kao i ja zaradila pro­ stranu nekrozu nosne sluzokože. moja sopstvena žena. Preostalo je sad još nekoliko crta koje ne mogu smestiti ni kod Irme ni kod njene prijateljice: bleda. a sad sam sklon da se zadovoljim slabim zubima. I Metod tumačenja sna 117 rodi veoma uzdržljiva. poteklo od mene. Irmu smatram glupom što ne prihvata moje rešenje. izazvao sam kod jed­ ne bolesnice tešku intoksikaciju i onda sam se brzo obratio jednom iskusnom starijem kolegi za pomoć. koje je 1885. Bolesnica koja je pod­ legla intoksikaciji nosila je isto ime kao i moja naj­ starija kći. Nepre­ stanim ordiniranjem jednog sredstva koje je tada još smatrano bezazlenim (sulfonal). ona bi dakle pre popustila. Ja dosad nikad nisam mislio o tome. i ja je ne bih želeo imati kao pacijentkinju pošto sam primetio da se od mene ženira i da je ja ne smatram poslušnom bolesnicom. Preporučivan je ko­ kaina. Pozovem brzo doktora M. Sada pada mi na pamet moj stariji brat koji živi u inostranstvu. ona se dosad zaista pokazivala do­ voljno snažnom da svoje stanje savlada bez tuđe po­ moći. Kakav smisao može imati to što sam ih u snu zamenio sa njihovom prijateljicom? Možda to da bih želeo da zamenim.

i izgleda mi da nije načinjen baš loš izbor kad ovu utehu stavljam u usta upravo ličnosti doktora M. Iz vremena oboljenja moje ćerke ja se sećam diskusije o difteritisu i difteriji. Scene. Jedan se isticao svojom „okretnošću". upućuje na pomisao da postoje metastatička žarišta. nisam sklon da se ovde dublje upuštam. Ja naslućujem da i tim želim samo da svalim krivicu sa sebe. Infiltrirani deo kože na levom ramenu. dakle. Sudbina je od obojice. Otonov rođak. to mi je tamno. Psihičko lečenje ne možemo načiniti odgovornim za to ako difterićna oboljenja i dalje postoje. a drugi je bio spor. . I Metod tumačenja sna 119 jedino. Ali mene ipak ženira da Irmi jedno tako teško oboljenje izmišljam samo i jedino zato da bih skinuo teret sa sebe. kaže: To je injekcija. Postojanje opšte infekcije dokazuje Leopold potmulošću tona koja. . Ono što sam na pacijentkinji pronašao bio je lokalni difteritis. ja. Ali zašto je ova uteha tako besmislena? Dizenterija: Neka daleka predstava da se bolesne materije mogu odstraniti iz tela kroz creva. One me pre podsećaju na pijemiju. a za to je potrebno objašnjenje. razume se. kao on osećam. ali ne mari ništa. Tekst u snu glasi isto tako dvosmisleno: što ja . Meni je dakle potrebno osigura­ nje da će se sve lepo završiti. Hoću li . Uprkos odelu. mislim da upravo kod difterije ovakve vrste metastaze ne dolaze. to je. pa prema tome opet na tuberkulozu. Osim toga pred očima mi lebdi nešto kao neka metastatična afekcija. koliko mogu da vidim. Na „infiltraciju levo pozadi gore" smo navikli. ali to bi mogao biti i odnos prema pacijentkinji koju bih želeo da imam mesto Irme. naravno. onda se to očigledno događa zato da bih Leopolda izbrisao. Odmah mi je jasno da je to moj reumatizam u ramenu koji redovno osećam kad god sam ostao budan duboko u noć. kao i sve ostalo. doduše. tamo su se često događale. osećam na sopstvenom telu. budući da obavljaju istu specijalnost. Ne mari ništa: to predstavlja utehu. imitira tuberkulozu. pada mi u oči kako neobično zvuči oznaka „infiltriran deo kože". Ali ja se ovde uzdižem iznad sna. Ono što dolazi dalje. pregledali golu. To je svakako samo umetanje. Ja. Sad primećujem i jedan od koloseka kojim se pokreće povezanost misli u snu: od bolesnog deteta ka institutu za bo­ lesnu decu. Obojica su mi godinama asistirali još dok sam vodio javnu ordinaciju za nervno obolelu decu. Dr M. Misli se. naime. To je slično poređenje kao ono gore između neposlušne pacijentiknje Irme i njene prija­ teljice koja je smatrana pametnijom. Prijatelj Oto stoji sad pored bolesnice i prijatelj Leopold je pregleda i u donjem delu levo ukazuje na postojanje jednog potmulog tona. Stvarno se sećam da sam iz sličnih razloga prema obojici bio neraspoložen. razborit. Difterija je opšta infekcija koja potiče od lokalnog difteritisa. Ova dama. ali teme­ ljan. Obojica su odbila je­ dan moj predlog koji sam im nedavno dao. To iz­ gleda tako svirepo. Leopold je ponovo pregle­ dao dete i dao neočekivani doprinos za donošenje od­ luke. Između njih je baš postojala slična razlika u karakteru kao i između inspektora Breziga (Brasig) i njegovog prijatelja Karla. Ako u snu upoređujem Otona i opreznog Leopolda. otvoreno rečeno. suprotno načinu na koji moramo pre­ gledati odrasle ženske osobe. Prijatelj Leo­ pold je takođe lekar. mora pažljivo analizirati. Pričalo se o jednom izvrsnom kliničaru da je svoje pacijente pregledao uvek fizikalno samo kroz odelo. Ja mislim da se ova uteha na svoj način uklapa: Poslednji deo sna doneo je sadržinu da bolovi pacijentkinje dolaze od teškog organskog oboljenja. Decu smo u bolnici. To mi na prvi pogled izgleda smešno. — Potmuo ton levo sa donje strane stva­ ra mi utisak kao da odgovara svima pojedinostima jednog jedinog slučaja u kome me je Leopold fra­ pirao svojom temeljitošću. Posmatrano pobliže ipak pokazuje neki smisao.118 Tumačenje snova. Dok sam sa Otonom debatovao o dijagnozi jednog slučaja. kao što je scena reprodukovana u snu. nači­ nila konkurente koje ljudi stalno upoređuju među­ sobno. Doći će tome još i dizenterija i otrov će se izlučiti. ona bi se odnosila na pluća. Uostalom. ali se ipak.

Prijatelj Oton joj je dao injekciju kad se loše osećala. Nisam hteo da svoju psihoterapiju opro­ bam na njemu i poslao sam ga na jedno putovanje morem. dakle. verovatno će ga jednom neka žena od toga izlečiti. Mi znamo neposredno odakle dolazi infekcija. naime. Iz toga likera se širio takav mi­ ris na somu da sam odbio da ga probam.. naslućujem da je ova dijagnoza samo greška toga kolege neznalice koji do­ zvoljava da ga histerija vodi za nos. doduše. metil itd. Kod dizenterije pada mi na pamet još nešto drugo. „Ananas". 1 . rugam dok­ toru M. tekstom koji sadržava besmi­ slenu utehu koju mu ja stavljam u usta.. Moja žena je kazala: Ovu ćemo bocu pokloniti posluzi. sadržava neverovatnu zvučnu sličnost sa prezimenom moje pacijentkinje Irme. se sa mojim „rešenjem" kod Irme isto toliko ne slaže kao i sama Irma.. Irmi recima: Ako još uvek osećaš bolove. dalje. Injekcije me opet podsećaju na onog nesrećnog prijatelja koji se otrovao kokainom. Irmine prijateljice. po­ što sam omirisao amil. srnejući se. koje izazivaju strah da postoji tuberkuloza t takođe temelje na histeriji? Je li on uočio tu histeriju. pre nekoliko dana. mora biti tako da se sa utešnom progno­ zom: Pridružiće se još dizenterija itd.120 Tumačenje snova. Ja. Pre neko­ liko meseci primio sam na lečenje jednog mladog čoveka koji se žalio na neobične teškoće sa stolicom. a kojeg su ostale kolege lečile kao slučaj „anemije sa nedovoljnom ishranom". nismo još ništa znali pošto je tek Leopold dokazao da postoji infekcija. svakako preduzeo jednu supstituciju. Oton je zaista pričao da je za kratko vreme svoga boravka kod Irmine familije bio odveden u je­ dan hotel u suscdstvu da bi tamo dao injekciju ne­ kom čoveku koji je odjednom osetio da mu nije do­ bro.. sanjao sam propil.) kod mene je očigledno probudio sećanje na čitav niz: propil. zvuči pomalo na difteriju čije se ime u snu ne pominje. nešto sasvim slično pričao o jednom kolegi. Kako samo dolazim do toga? Iste večeri kad sam pisao istoriju bolesti. nego je mirno od­ govorio: iVe mari to ništa. Jeste. I kao za potvrdu ovoga prođe mi sad kroz glavu: Zna li doktor M. Ja sam video da se radi o histeriji. ili joj je „naseo"? Ali koji motiv mogu imati ja da tako loše po­ stupam sa ovim svojim prijateljem? To je veoma jed­ nostavno: Dr M. a ja sam još opreznije zabranio da to uradi uz dobronamernu napomenu da ni posluga ne treba da se otruje. Bio je pozvat sa ovim kolegom na konsulta­ ciju kod jednog teškog bolesnika i osećao se pobuđe­ nim da onom drugom koji je izgledao pun nade. jer se sećam kako je on pre više godina jed­ nom. Ja sam. ta belančevina će se već izlučiti! — Za mene dakle više nema sumnje da ovaj deo sna sadržava ruganje na račun kolege koji o histeriji nije znao ništa. otvo­ rila je moja žena bocu likera na kojoj je bilo napi­ sano „Ananas"^boca je bila poklon našeg prijatelja Otona. Ovo neposredno znanje u snu je značajno. Dizenterija. dobijem od njega iz Egipta jedno očajno pismo u kome mi javlja da je tamo preležao jedan novi napad koji je lekar pro­ glasio dizenterijom. onda je to tvoja krivica. Ja sam mu dao savet da za vreme dok mu je uskraćen morfijum upo­ trebi kokain.. Sa propilpreparatom . i taj niz je snu dao preparate propilena. Ali taj kolega se nije zbunio. Ja sam se. ali su takve supstitucije možda baš u organskoj herniji dozvoljene. uostalom. . ali ipak nisam mogao a da samome sebi ne prebacim što sam bo­ lesnika doveo u stanje da pored jedne histerične afekcije creva dobije još i jednu organsku. ali je on sam sebi smesta davao injekcije kokaina. da se pojave kod njegove pać*ijentkinje. imao običaj da u svim mogućnim povodima deli poklone. pa posle toga sanjao. Malopre. pri tom. I sad. Propionska kiselina. i doktoru M. gospodine kolega. On je. Propilen . samo interno. Miris some (Amil.. u ovom snu osvetio već dvema ličnostima. 1 Metođ tumačenja sna 121 time da se narugam bogatstvu izdaleka donetih i neo­ bičnih patoloških povezivanja doktora M. pri­ govori što u mokraći pacijentovoj nalazi belančevinu.

ali i za njenu suprotnost. Ponosim se time što joj tokom dve godine nisam stvorio nijedan infiltrat. i čujem o njoj da boluje od zapaljenja vena. Čemu me sad vodi ovaj trimetilamin. Verovatno i špric nije bio čist. i formula je štampana masnim slo­ vima kao da se iz konteksta htelo nešto istaći kao naročito važno. koji je u mome životu igrao tako veliku ulogu. iz koje proizilazi isti prekor upućen meni. 1 . ako mi je stalo do toga da kod nje opravdam svoj neuspeh u lečenju. koju imam u snu kao pacijentkinju mesto Irme. sa Irmom i sa pokojnom Matildom čiji mi je identitet očigledno dao za pravo da u snu tri lica zamenim jedno sa drugim. Ja naslućujem zašto je formula trimetilamina zauzela u snu tako mnogo mesta. — Osim toga me gornja rečenica ponovo podseća na pokojnog prijatelja koji se tako brzo odlučio za injekcije kokaina. Ova supstanca me je dakle odvela na sek­ sualnost. stalno brinem o tome da li je špric čist. kojoj moram svakog dana davati dve injekcije morfijuma. uostalom. što je razumljivo. ja uopšte nisam smerao na injekcije toga sredstva. što mi je palo na pamet pri radu na tumačenju. U ovoj jednoj reci skupilo se tako mnogo važnih stvari: trimetilamin nije samo aluzija na nadmoćni faktor seksualnosti. i sad se u mom sećanju pojavljuju tri slične situacije: sa mojom ženom. Moja pacijentkinja Irma je mlada udovica. ali on dolazi sa nekog drugog mesta. Ovde se lakomislenost prebacuje neposredno prijate­ lju Otonu. takođe je mlada udovica. Još jedan prekor upućen Otonu. više ne pojavljuje u misaonoj vezi sna? Naprotiv: on je na­ ročiti poznavalac posledica koje proizilaze iz obolje­ nja nosa i nosnih duplja. na koji mi je na ovaj način skrenuta pažnja? Na jedan razgovor s nekim drugim prijateljem koji go­ dinama već zna za sve moje radove u toku nastaja­ nja. 1 Metod tumačenja sna 123 Trimetilamin. Ja sam baš savestan. U snu vidim hemijsku formulu ove supstance što svakako svedoči o velikom naporu moga pamćenja. Kao što sam rekao. Sa zapaljenja vena ponovo se vraćam na svoju ženu koja je za vreme jedne trudnoće patila od začepljenosti vena. nego i aluzija na jednu ličnost na koju se sa zadovoljstvom sećam kad se osećam usamljenim u svojim pogledima. (Tri nabrane tvorevine u guši kod Irme). Veruj em da sam nešto slično mislio onoga popodneva kad je izgledalo da recima i pogledom zauzima stav protiv mene. Ali i on sam bo­ luje od gnojenja nosa. Bilo je otprilike ovako: Kako lako pada pod uticaj. • •* Završio sam dakle sa tumačenjem sna. U toku ovoga rada imao sam muke da se odbranim od svih 1 Mada nisam izneo sve. i sva­ kako na ovo aludira pijemija koja mi kod meta­ staze u snu lebdi pred očima. kako lako donosi svoj sud. i otkrio je nauci nekoliko izvanredno značajnih odnosa koji postoje između nos­ nih školjki i ženskih seksualnih organa. očigledno. Ona se trenutno nalazi na selu. Juče slučajno sretoh sina jedne dame stare osam­ deset i dve godine. Takve se injekcije ne daju tako lakomisleno. Pri preba­ civanju. sklopljen jedan takav san. Ja sam ga zamolio da pregleda Irmu i utvrdi nemaju li njeni bolovi u sto­ maku eventualno nazalno poreklo. On mi je tada saopštio izvesne ideje za jednu seksualnu herniju i iz­ među ostalog pomenuo da misli da je u trimetilaminu pronašao jedan od produkata seksualne izmene materije. naravno. upućenom Otonu da sa tim hemijskim ma­ terijama lakomisleno postupa. Odmah sam pomislio na to da je u pitanju infiltrat koji je nastao zbog zaprljanja šprica. ja primećujem da po­ novo dodirujem istoriju one nesrećne Matilde. Ona druga dama. pozvaću se svakako najbolje na ovu činjenicu koju bi njeni prijatelji rado izmenili. Ovde. na onaj trenutak kome pripisujem najveću važnost u postanku nervoznih oboljenja koja hoću da lečim. Kako je neobično. kao što ja znam za njegove. Treba li da se ovaj prijatelj. koje mu zadaje brige.122 Tumačenje snova. ja prikupljam primere za svoju savesnost.

i od Otona Leopoldu. lekarska savesnost. štetnost kokaina. primećujem da se ova objašnjenja koja se slažu u tome da me oslobode odgovornosti među sobom uopšte ne sla­ žu. briga o odsutnom pri­ jatelju koji pati od trulenja nosa. Još nisam zadovoljan. dok ja pri davanju injekcija nikad ne izazovem neku nezgodu. U snu igraju ulogu još i druge teme čiji odnos prema mom oslobođenju od krivice za Irminu bolest nije tako providan: bolest moje ćerke i jedne pacijentkinje sa istim imenom. a drugo. Čini se da time kažem: Ovaj mi je miliji od tebe. on kotao uopšte od suseda nikad nije ni pozajmljivao. nego nastavljam svoju osvetu tako što ga upoređujem sa njegovim pouzdanijim ko­ legom. Ja se Otonu ne svetim samo za njegov prena­ gljeni stav prema meni tako što mu podmećem jednu prenagljenu lekarsku radnju (injekciju). Ja se svetim i neposlušnoj pacijentkinji time što je zamenjujem sa jednom pametnijom i poslušnijom bolesnicom. a njegov motiv je želja. san mu se zato osvetio tako što je prekor uputio natrag na njega. a treće. Ali utoliko bolje: ako se kao verodostojan prihvati samo jedan od ova tri načina odbrane. pisanje istorije bolesti) bile u meni probuđene. Ni prigovor doktora M. Zapamtio sam jednu nameru koja se ostvaruje snom i koja je morala biti motiv sanjanja. zamenite ih sa tri druga lica prema mom izboru. Štaviše. kotao je već bio probušen kad ga je uzeo na zajam. San ispunjava neke želje koje su događaji­ ma poslednje večeri (vest Otonova. onda ću biti slobodan od prekora koje svakako ne želim da sam zaslužio! Neosnovanost ovih prekora dokazivana mi je u snu veoma razvu­ čeno. moje sopstvene telesne nelagodnosti. San me oslobađa odgovor­ nosti za Irmino osećanje svodeći ga na druge faktore (odmah čitav niz obrazloženja). Sklonite mi ova lica. kao što sam se od. Rezultat sna je na­ ime da ja nisam kriv za Irmine patnje koje još po­ stoje. Irmine patnje se na zado­ voljavajući način objašnjavaju njenim udovištvom (trimetilamini!). da čak jedna druga isključuju.124 Tumačenje snova. Toliko jasno pada u oči. Irmini bolovi potiču od nečistog šprica kao i zapaljenje vena moje stare dame. eventualno sa etiketom: briga o zdravlju. Sećam se nejasnog ne­ prijatnog osećanja kad mi je Oton doneo vest o Irmi­ nom stanju. Prvo. obolje­ nje moga pacijenta koji putuje po Egiptu. nego mu jasnom aluzijom stavljam na znanje svoje mišljenje da se pred pro­ blemom nalazi kao neznalica („Pridružiće se dizenterija itd. Ali Oton nije jedini koji treba da oseti težinu moga gneva."). koji više zna (na prijatelja koji mi je pričao o trimetilaminu). Ali ako sve to obu­ hvatim. povezaće se to sve u jedan jedini krug misli. A Oton me je naljutio svojom primedbom o Irminom nepotpunom ozdrav­ ljenju. Iz misaonog kruga koji u snu igra ulogu hteo bih naknadno da unesem izraz za ovo prolazno . Doduše. sopstvenom i tuđem. I Metod tumačenja sna 125 dosetaka za koje je moralo dati podsticaj upoređenje između sadržine sna i misli koja se iza te sadržine krije. briga za zdravlje moje žene. i da je za to kriv Oton. Irme obratio njenoj prijateljici. Čitava odbrana — ovaj san i nije ništa drugo — živo podseća na odbranu čoveka koga je sused optužio da mu je vra­ tio kotao u oštećenom stanju.. čoveka moraju osloboditi. te se uopšte ne mogu izlečiti psihičkim lečenjem. jer je ona sama kriva za njih time što odbija da prihvata moje rešenje. a kakvu ja nikada ne bih dao. jer su oni organske prirode. nego mu se svetim i zbog lošeg likera koji miriše na somu. Takođe mi je u međuvremenu sinula misao o „smislu" toga sna. i na­ lazim u snu jedan izraz koji objedinjuje oba prekora: injekcija sa jednim propilenskim preparatom. doktora M. ne ostavljam da prođe mirno. Irmini bolovi me se ništa ne tiču. Irmine patnje bile su izazvane nesmotrenom injekcijom jedne za tu svrhu nepogodne materije koju joj je dao Oton. on ga je vratio neoštećenog. čini mi se da od njega apeliram na nekog drugog. San izvesno stanje stvari prikazuje tako kao što bih ga ja sam želeo: njegova sadržina je dakle ispunjenje želje. Ali i od pojedinosti sna mnogo što-šta postaje mi jasno sa gledišta ispunjenja želje. koje ja ni u čemu ne mogu izmeniti. moga brata. Irmini bolovi ne padaju meni na teret.

odakle potiče onda onaj upadljivi i neo­ bični oblik kojim se ovo ispunjenje želje izražava? Kakva se to promena desila sa mislima u snu dok se iz njih nije oblikovao manifestni san onako kako ga se prilikom buđenja sećamo? Na koji način se dogo­ dila ova promena? Odakle dolazi materijal koji je bio prerađen u san? Odakle dolaze mnogobrojne osobenosti koje smo mogli zapaziti na mislima sna. kao što tumačenje o njemu kaže. izgradila ga je jedna veoma komplikovana duhovna aktivnost. Ako san. Slično nam se dešava pošto smo savladali ovo naše prvo tumačenje sna. San se ne može uporediti sa nepravilnim zvukom jednog instrumenta koji je. koliko mi mnogo leži na srcu zdravlje mo­ jih rođaka. Onaj ko je odmah gotov da me zbog takve rezerve prekori neka samo pokuša da bude iskreniji od mene. on se može uvrstiti u sastav duševnih akcija budnoga sta­ nja koje su nam razumljive. naći ćemo da san stvarno ima neki smisao i da nipošto nije izraz jedne raskomadane moždane aktiv­ nosti kao što to pisci žele.126 Tumačenje snova. nepristrasan. predstavlja jednu ispu­ njenu želju. kako . Znam. Posle završenog posla na tumačenju. nije apsurdan. San je punovažan psihički fenomen. i to jedno ispunjenje želje. i mesta odakle se mogu pratiti dalje misaone veze. ne pret­ postavlja da jedan deo riznice naših predstava spava dok drugi deo počinje da se budi. Mi se nalazimo u punom svetlu jednog iznenadnog otkrića. Kao da mi je neko rekao: Ti svoje lekarske dužnosti nikad ne shvataš dovoljno ozbiljno. Neću da tvrdirn da sam smisao ovoga sna u pot­ punosti otkrio. ne održavaš ono što obećaš. 1 osećanje. ali povezanost ovog šireg materijala na kome se san zasniva sa užom te­ mom sna iz kojeg se porodila želja da nisam kriv za Irminu bolest ipak j e potpuno očigledan. Ja se zasad mirim sa jednim novostečenim saznanjem: Ako se stvarno^ držimo ovde prikazane metode tumačenja sna. umesto sviračeve ruke. tako reći. Posle toga stavio bi mi se taj misaoni krug na raspolaganje da bih mogao doneti dokaz u koliko sam visokom stepenu savestan. Ma­ terijal je. san se može prepoznati kao ispunjenje želje. pogodio udarac neke sile spol ja. Mogao bih se još dugo na njemu zadržati da iz njega izvadim dalja objašnjenja i da raspravljam i o novim zagonetkama koje on postavlja. ali me od rada na tumačenju odvraćaju obziri o ko­ jima se vodi računa kod svakog sopstvenog sna. da j e njegovo tumačenje bez praznina. prijatelja i pacijenata. on nije besmislen. Ali u istom trenutku kad poželimo da se ovom saznanju raduje­ mo navaljuje na nas čitav roj pitanja. nisi savestan. čak. Vredi pomenuti i to da se među ovim mislima nalaze i neprijatna sećanja koja pre govore za krivicu koja se pripisuje mome prijatelju Otonu nego za moje opravdanje. III SAN JE ISPUNJENJE ŽELJE Kad prođemo kroz kakav tesnac i odjednom stignemo na vis odakle se putevi račvaju i gde se pruža najdivniji vidik na sve strane možemo se za trenutak zaustaviti i razmisliti kamo najpre da kre­ nemo.

dakle. a da prethodno nisu sanjale. ni čaša vode pored moje žene nije pristupačna. — Ako se druge osobe koje je noću uhvatila žeđ bude. žao mi je što ovu posudu više nemam. osetim noću žeđ koja me probudi. To što se umešala urna verovatno pred­ stavlja opet jedno ispunjenje želje. tako reći eksperimentalno. Urna se takođe prilagođava senzaciji slanog ukusa koja je sad postala jača. Iz ovog osećanja proizlazi želja da pijem.128 Tumačenje snova. Uporedi uz ovo proroka Isaiju 29. Postoje li." Ali on propušta ono što je opšte važno u reakciji sna na nadražaj. Naše sledeće interesovanje treba da bude da ispitamo da li je ovo jedan opšti ka­ rakter sna ili samo slučajna sadržina onog sna (. Postoji. koji o tome kaže: „Upravo osećaj žeđi svi najpreci­ znije shvataju: on uvek stvara predstavu gašenja žeđi. " 9 Frog'đ. Ljubav prema ugodnosti se s obzirom na druge zaista ne može spojiti. uostalom.8: „Biće kao kad gladan sni da jede. i san mi ovu želju pokazuje kao ispu­ njenu. ili kad sni žedan da pije. kao i inače u životu. četvrti možda jednostavno reprodukovati neko sećanje. opet. jer čak i da smo spremni na to da svaki san ima jedan smisao i jednu psihičku vrednost. još i dru­ gi snovi želja ili možda uopšte ne postoji ništa osim snova želja? Lako je pokazati da snovi često neuvijeno poka­ zuju karakter ispunjenja želje tako da se možemo čuditi zašto jezik snova već odavno nije naišao na razumevanje. jedan san koji mogu da izazovem u sebi kad god to zaželim. san može biti sasvim egoističan. Može li san da nas nauči nečem novom o našim sopstvenim unutrašnjim procesima. Vidi se kako san ume stvari ko­ motno da sređuje: pošto je njegov jedini cilj ispu­ njenje želje. Onda sam ožedneo još pre usnuća i popio sam čašu vode do dna koja je stajala na ormančiću kraj moga kreveta. treći. I ovde postoji opšta pojava da se odmah posle predstave gašenja žeđi javlja ra­ zočaranje o neznatnom delovanju tobožnjih osveženja. nisam naviknut da me neka potreba budi. . Ne­ koliko sati kasnije dobio sam noću jedan novi napad žeđi koji su pratile neudobnosti. 1 1 Činjenično stanje snova o žeđi bilo je poznato i Vajgantiju. pa kad se probudi a duša mu prazna. Ali buđenju prethodi jedan san koji svaki put ima istu sadržinu. Da bih došao do vode. potreba za vodom. jedan drugi san će se. masline ili inače neka jako slana jela. naime da pijem. Ako mi pođe za rukom da svoju žeđ utolim sanjajući da pijem. ali dobra volja je ista. Naš prvi san je bio ispunjenje želje. moramo ipak ostaviti otvorenu mogućnost da ovaj smisao nije isti u svakom snu. kao što mi. Odabrana dela. može kao svoj sadržaj imati neku refleksiju. a ja za nju znam da će me prisiliti da se probudim.. Snevanje dolazi na mesto radnje. Po­ vod za ovaj jednostavan san jeste žeđ koju prilikom buđenja stvarno i osećam. može li njegova sadržina korigovati mišljenja u koja smo preko dana verovali? Predlažem da sva ova pi­ tanja zasad ostavimo po strani i da produžimo dalje jednim jedinim putem. Ako uveče jedem sardele.o Irminoj injekciji") sa kojim je naša analiza otpočela. Halap­ ljivo srcem vodu. VI . ne moram se probuditi da bi taj san zadovoljio. možda. Na žalost. nego te ljude karakteriše kao gore spava­ če. Ali je voda u njemu bila tako slana (očigledno zbog pepela) da sam se morao probuditi. pa kad se probudi. pokazati kao ispunje­ no strahovanje. I San je ispunjenje želje 129 na primer to da jedna drugoj mogu protivrečiti? (Ana­ logija sa kotlom). ne može se zadovoljiti jednim snom kao što je moja osvetoljubivost prema prijatelju Otonu i doktoru M. On pri tom služi jednoj funkciji koju je lako dokučiti. a on iznemogao i duša mu žedna . ona mi divno prija kao što može prijati samo hladno piće kad čovek skapava od žeđi. To je dakle san udobnosti. to ne predstavlja nikakav prigovor mom eksperimentu.. taj sud bila je etrurska urna koju sam doneo kući sa svoga putovanja po Italiji a od toga vremena i nekome poklonio. Način na koji san ovo gašenje žeđi predstavlja raznovrstan je i specijalizovan prema nedavnom sećanju. da bi se utolila žeđ. Ja sam dobar spavač. Ovaj isti san se nedavno unekoliko modifikovao. morao bih ustati i doneti čašu koja je stajala na noćnom ormančetu moje žene. na primer. i zatim se probudim i moram stvarno da pijem. Sanjao sam dakle shodno svrsi da mi moja žena daje da pijem iz jed­ nog suda. .

A u sanatorijumu je ležao gospodin Karl Ma jer (Meyer) i grozno stenjao od bolova u vilici. Sad bi već jednom bilo vreme za nešto zabavnije nego što je ovo večito negovanje bolesnika." Ua/ume se da znam: ako je mlada žena sanjaln da ima periodu. dvadeset i dve godine. Jednog dana su me zamolili da je zbog toga prekorim. Ovi pisci i u snu nose crte koje im daju njihove slike: M. reče mi jednoga dana: „Treba da ti pričam o svojoj ženi da je juče sanjala dn jo dobila periodu. Jedan prijatelj. To su većim delom kratki i jednostavni snovi. Prevo (M. . Žena je do viknula u sobu: Gospodine Pepi. Prevost) i drugi. Ali ona bi ga obično odbacivala čim bi zaspala. ne moram baš da odem tamo. zato sam ga ba­ cila. Ti ćeš znati šta to znači. Ovakav isti san lenosti poznat mi je od jednog mog mladog kolege u naročito duhovitom obliku: taj moj kolega. Naviknu­ tom od vajkada da radim duboko unoć. Ništa teže nije otkriti postojanje ispunjenja želje u nekim drugim snovima koje sam prikupio od zdra­ vih ljudi. i koji svoju sadržinu neuvijeno iznose na videlo. liči na — dezinfektora koji je dan ranije očistio bo­ lesničke sobe i koji je kao njen prvi posetilac ušao u sobu posle dugog vremena.130 Tumačenje snova. Dođe (Daudet). To je bio vrlo spretan način objavljivanja njenog prvog graviditeta. I San je ispunjenje želje 131 Takvi snovi komoditeta bili su kod mene. bio je najindiferentniji mladi čovek među njenim poznanicima kojeg se mogla setiti. blagotvorno se izdvajaju od zbrkanih i prebogatih 9* . čiju sliku ne poznaje. mlada majka želi da za svoje drugo dete ima više hrane no što ju je imala za prvo. — okrenuo bi se i nastavio da spava. kome je moja teorija o snu poznata i koji ju je ispričao i svojoj ženi. ." Ovaj san te nesrećne mučenice zvuči kao pred­ stavljanje jednog izraza koje čoveku u teškim situa­ cijama navire na usta: Zaista sam znao za jedno bolje zadovoljstvo. kao da je sa mnom delio sklonost ka spavanju. to je bila posledica sna koji sam noću imala. Posle toga ovaj spavač sanjao je sobu u bolnici. vrlo česta pojava. cand. I on bi govorio sanja­ jući: Kad sam dakle već u bolnici. Jedan drugi san čiji je nadražaj isto tako delovao za vreme samoga spavanja: Jedna od. Jedan drugi prijatelj mi piše da je njegova žena nedavno sanjala da je na grudima na svojoj košulji primetila mrlje od mleka. ustanite. U snu sam se nalazila u jednoj loži u operi i živo se interesovala za predstavu. pa da mi ni aparat nije potreban. ali sam u među­ vremenu ipak neko vreme spavao. posle srećno završene bolesti sanja o jednom društvu u kome se nalaze A. Bolesnica se pravdala: „Ovoga puta zaista nisam ni­ šta kriva. ali i grdne muke da to naređenje spro­ vede. Ja sam rekla da nemam tih bolova. Burze (Bourget). kome je ona svoje bolove pod­ metnula. Posle izvesnog vremena nisam mogao da ne primetim da još nisam ustao. u mo­ jim mlađim godinama. Gospodin Karl Majer. Mislimo da se ovaj san može prevesti bez praznina.mojih bo­ lesnica koja se morala podvrgnuti jednoj operaciji vilice koja se nepovoljno završila trebalo je da po želji lekara i danju i noću nosi na bolesnom licu apa­ rat za hlađenje. Jedna mlada žena koja je nedeljama bila odsečena od svakog saobraćaja negujući svoje dete obolelo od infekcije. med. . Pri tom je motiv svog snevanja neprikriveno priznao. čini se. Tada bih obično sanjao da sam ustao iz postelje i da stojim kraj umivaonika. I to je nagoveštaj gravidnosti. ona je aparat ponovo bacila na pod. mo­ rate u bolnicu. rano buđenje uvek je predstavljalo teškoću za mene. Možda će ovaj izbor biti dovoljan da pokaže kako vrlo često i pod najraznovrsnijim uslovima nalazimo snove koji se mogu razumeti samo kao ispunjenja želja. svi ti ljudi su prema njoj veoma ljubazni i izvanredno je zabavljaju. So­ barica koja je uvek stanovala u blizini bolnice imala je strogo naređenje da ga svakoga jutra blagovreme­ no probudi. I san ovo bolje zadovoljstvo pokazuje. onda je perioda izostala. Jednog jutra je san bio naročito sladak. ali više ne prve gravidnosti. M. krevet u kome je ležao i tablicu pored glave na kojoj je stajalo napisano: Pepi H . Mogu da zamislim da bi ona još neko vreme htela da uživa u svojoj slobodi pro nego što otpočnu tegobe mate­ rinstva. Prevo.

pravog viteza koji je. o kojoj se uz dogled tako mnogo govorilo. i drugi koji je imao dečak od pet godina i tri meseca. on je očekivao da će se prilikom izleta u Halštajn popeti na brdo i da će ugledati planinsku kućicu. Sad sam ga shvatio: kad sam pričao o Dahštajnu. Zatim dođe mama u sobu i baci pod naše po­ stelje pregršt velikih komada čokolade uvijene u plavu i zelenu hartiju. Deca su se veoma radovala tom danu. Ali se isplati zadržati se još neko vreme na ovim jednostavnim snovima. to je besmislica. sina naših suseda. Oni ne daju nikakve zagonetke za rešavanje. ali ono sa komadima čokolade nije. A onaj deo sna koji . iz mesta Ausze (Aussee) dugujem dva sna: jedan koji je imala moja ćerka. Za sve to obeštetio ga je san. onako kao što je bio čuo. kao što mi je izgledalo. I kod devojčice od osam i po godina pokrenule su se na ovom izletu želje koje je san morao zado­ voljiti. Na putu od stanice do kuće deca su se zaustavila kod automata i zaželela da imaju baš takve komade čo­ kolade u hartiji što se metalno presijava i koju auto­ mat — po njihovom iskustvu — prodaje. stepenicama koje vode ka vo­ dopadu uopšte nije hteo da pođe s nama. Ali sutradan mi je dete sasvim blaženo i zadovoljno prišlo i pripovedalo: Noćas sam sanjao da smo bili u Simonijevoj planinskoj kućici. koji je svojom panoramom koja se neprestano menjala. Pre izleta. čije su psihičke funkcije sigurno manje komplikovane nego što su u odraslih. nije mi poznato sa kakvim uspehom. kad je vreme bilo lepo. Ja čitavu ovu malu scenu nisam primetio. I San je ispunjenje želje 133 kompozicija stvorenih u snu koji su u suštini pri­ vukli pažnju pisaca na sebe. ja sam deci pričao da se Halštat nalazi u podnožju Dahštajna. Mi smo sobom u Halštat poveli dvanaesto­ godišnjeg dečaka. Prethodno moram izneti da smo toga leta stanovali na jednom brežuljku kraj mesta Ausze. već uživao sve sim­ patije malog ženskog stvorenja. Kad je posle toga primetio da od njega očekujemo da će se zadovo­ ljiti sa brdima ispred Dahštajna i sa vodopadom. Pokušao sam da saznam poje­ dinosti sna. on se osetio razočaranim i postao neraspoložen. decu veoma oduševljavao. bio je odgovor. Samo je jedan petogodišnji dečak bivao s vremena na vreme neraspoložen. nasuprot snovima odraslih ljudi. Do sada je načinjeno malo koraka svesnih svoga cilja da bi se psihologija dece u ovu svrhu iskoristila. Naj­ jednostavnije oblike snova možemo. Mama je s pravom mislila da je taj dan već doneo dovoljno ispunjenja želja i ostavila je ovu želju snu. uopšte neinteresantni. sanjala sam da je Emil jedan od naših. očeki­ vati kod dece. Pošto se ovo pitanje ponovilo nekoliko puta. tada joj je bilo osam i po godina. Kod mog materijala dobijenog od svoje sopstvene dece mogao sam da prikupim neko­ liko primera takvih snova. Braća koja se na osnovu naslednog prenošenja ne razume ju u tumačenje snova izjavila su sasvim tako kao i naši pisci: Ovaj je san besmislica. Sutradan ispričala nam je ona sledeći san: Zamisli samo. da vas je zvao tata i mama i da spava s nama u našoj velikoj sobi kao i naši dečaci. svakako. on bi pitao: Je li ovo Dahštajn? — na šta sam ja morao da odgovorim: Ne. to je samo jedno brdo pre njega. mogli da uživamo u veličanstvenoj panorami Dahštajna (Dachstein). Čim se pred nama pojavilo neko novo brdo. Dogledom se mogla lepo videti Simonijeva (Simonv) planinska kuća. Meni je baš ovo poslednje bilo nejasno.132 Tumačenje snova. Za to mi je dala objašnjenje mama. Psihologija dece je po mom mišljenju pozvata za to da za psihologiju odraslih ljudi obavi slične usluge kao što ih čine i istraživanje građe ili razvitka nižih životinja za ispi­ tivanje struktura najviših razreda u životinjskom car­ stvu. ali su naravno od neprocenjive vrednosti za dokazivanje da san u svojoj najhitnijoj suštini zna­ či ispunjenje želje. Snovi male dece često su jednostavna ispunjenja želje i onda. one su bilo bedne. Devojčiča se bar za jedan deo sna zauzela. odakle smo. dete se sasvim ućutalo. „Penje se šest sati gore". a za teoriju neuroze važno je znati za koji: Da je Emil potpuno kod nas. Smatrao sam da se zamorio. Od Halštata smo krenuli u Eserntal (Escherntal). Jednom izletu u divni Halštat (Hallstatt) u leto godine 1896. Mališani su se više puta trudili da kuću vide dogledom.

i da je ova uloga isuviše dugo zanemarivana. Nadajmo se da ju je trajanje ove vožnje u snu u većoj meri zadovoljilo. da se uteše time da će to uči­ niti neki drugi dan. Njena nežnost još nije znala za neke druge oblike drugarstva osim onog koji se pominje u snu i koji je zasnovan na odnosu pre­ ma braći. Moj najstariji. sve šio joj je moralo izgledati kao požoljun ručak. — što je da­ dilja njenu bolest pripisala tome što je ona pojela suviše jagoda.134 Tumačenje snova. San se od­ nosio na osmogodišnju devojčiču. da je za oba glavna obeda „isprošena". Hochbeer. anticipiralo je obećanje koje joj je otac dao. bez ispitivanja dece nije moglo objasniti. ali se vratio jer je bilo suviše kasno i obećao je deci da će im to drugi put nadoknaditi.1 Kad detinjstvo proglašavamo srećnim što još ne zna za seksualni prohtev. 2 Detaljnije bavljenje sa duševnim životom dece poka­ zuje nam. Er(d)beer. Pappa. Moja najmlađa devojčica. Isto tako iskren je i jedan drugi san koji je kod moje ćerke. nepovoljno za Anu. u ono vreme osmogodišnji sin. svakako. Na mestu gde je čamac tre­ balo da pristane. sanja već o realizaciji svojih fantazija. ona joj se zatim u snu osvetila. On se. O jednom sasvim sličnom snu kao što je bio san moga sina čuo sam od svojih prijatelja. ona sanja. noćas sam sanjala da si bio s nama no­ ćas u zaseoku. kao što ga odrasli kasnije konstruišu (Uporedi piščevo delo: „Tri rasprave o seksualnoj teoriji". i vreme vožnje pro­ šlo joj je suviše brzo. naravno. Moj nećak od dvadeset i dva meseca dobio je prilikom mog rođendana zadatak da mi čestita i kao poklon preda jednu korpicu trešanja koje su u to doba godine smatrane još uvek retkim! 1 Isti posao kao i kod najmlađe unuke san malo posle toga vrši i kod bake čija starost godine deteta dopunjava sa otprilike sedamdeset godina. 1905. Zašto su komadi čokolade bili bačeni pod krevet. Ako se slažete sa mnom da govor dece u snu isto tako spada u krug sanjan ja. Svoje ime je tada upotrebila da bi izrazila du ni'što uzi mu u posed: spisak jela je obuhvatao. Sutradan ujutru osmogodišnja devojčiča pođe zadovoljno u susret svome ocu sa re­ cima: Tata. Pošto je bila primorana da zbog svog pokretnog bubrega jedan dan gladuje. to se. pozvata u goste i da svaki put dobija najfinije zalogaje. U noći posle ovog dana gladovanja. To nam daje povoda da donekle sumnjamo u sreću detinjstva. vud. Deca su sad zatražila da ih odvede u zaselak. sveska 5). odricanja a ti­ me i podsticanje na san može za njih postati ovaj drugi od velikih životnih nagona. tada joj je bilo de­ vetnaest mosoci. Ja sam lično čuo kako je učtivi gost na putu pozvao decu da čekaju dok stignu tata i mama. pa su je zbog toga preko dana držali bez jela. ona nije htela napustiti čamac i gorko je plakala. koja je tada imala tri godine i tri meseca. jodnog je jutra povraćala. ali su ipak mo­ rala. naravno. Njeno nestrpljenje. mi time ne želimo pogrešno shvatiti kako velik izvor razočaranja. San devojčice je od ovog kratkotrajnog pripadanja poro­ dici načinio trajnu adapciju. On se sa Ahilom vozio na jednim kolima i Diomed je bio nji­ hov kočijaš. iz istih razloga. izdanje Sabranih dela. . čuli smo je kako u snu uz­ buđeno viče: Anna F. Sutradan je pričala: Noćas sam se vozila jezerom. Njen otac sa više dece napravio je izlet u Dornbah s namerom da poseti Rorerovu (Rohrer) planinsku kuću. za ovo dadiljino mišljenje. da seksualne nagonske sile u infantilnom oblikovanju igraju dovoljno veliku ulogu u detetovoj psihič­ koj aktivnosti. dakle. dan ranije oduševljavao grčkim pričama koje je njegova starija sestra do­ bila na poklon. što se na tom spisku jagode na­ laze u dve varijante predstavljalo je demonstraciju protiv domaće sanitetske policije i imalo je razlog u sporednoj okolnosti koju ona pominje. Mala se tada prvi put vozila preko jezera. i 6. Na povratku oni su prošli pored table koja pokazuje put za prnjavor. 2 Evo ovde još jed­ nog primera za to. izazvala lepota okoline zamka Ausze. I San je ispunjenje želje 135 je bio od moje ćerke proskribovan shvatio sam bez daljeg. oči­ gledno uz premeštanje u srećno doba njenog devojaštva. mogu da u narednim redovima navedem jedan od najnovijih snova moje zbirke. Eier(s)peis. naravno.

s druge strane. 2. on ju je potrošno bio rnzneo i tek posle velikog napora pošlo inu je zn rukom da je ponovo stigne. str. 33). kad je zbog strašnih oskudica bio gotovo na pragu smrti. druge snove kod Bankjerija (Banchieri). Putnam. Jelo i piće predstavljali su. J. sveska 1910. centralne tačke oko kojih su se naši snovi najčešće okretali. Šerner kaže: „Budnu želju ispunila je fantazija odmah prosto zato što je ona postojala u duši snevačice. i da se. Jedna po­ slovica koju mi je pomenuo jedan moj slušalac. priča o posadi koja je zajedno s njim provela zimu (sveska I. kada smo među sobom izmenjivali svoja poslednja iskustva iz toga sveta fantazije. 1909. Spilrajna (Spielrein). kod Vigama (Wigam).136 Tumačenje snova. a Džorž Bek (George Back). ili o kojima sam slušao. Svi snovi su govorili o onom spoljnjem svetu koji je sada bio tako daleko od nas. i kod odraslih često u datim okolnostima javljaju snovi tako infantilnog karaktera. sa­ njao je stalno i redovno o bogatim gozbama. naročito Je padao u oči nedostatak fantazije. izdao Bernštajn. Iz zbirke primera Šernera. sanjao je neprekidno o doli­ nama i livadama svoga zavičaja bogatog vodom. koji ističe tendenciju isticanja želje kod ovih snova. I San je ispunjenje želje 137 Izgleda da mu je to teško. Svako ko polaže na takva nagoveštavanja mogao bi da navede još iz staroga veka lekara Herofila koji je živeo za vreme Ptolomeja I. a guska o kukuruzu". Analitički tumačene dečje snove vidi još kod fon Hug Helmut (Hellmuth). pokazuju primeri navedeni u mojoj raspravi „Analiza fobije jednog petogodišnjeg dečaka" (Analvse der Phobie eines fiinfjahrigen Knabe) objavljenoj u Godišnjaku Blojler-Frojd I.neobične ži­ votne uslove. izdanje. Bilo bi sigurno od velikog psihološkog interesa kad bi svi ovi snovi bili zabeležoni. Sutra­ dan posle rođendanske žrtve probudio se veselo sa izjavom koja mora da vodi poreklo isključivo iz jed­ nog sna: He(r)man sve trešnje pojeo! 1 1 Ne treba da ostane nepomenuto da se kod male dece uskoro javljaju komplikovani i manje pregledni snovi. Čak i oni naši drugovi koji su inače samo izuzetno sanjali pričali bi nam ujutru duge priče. razlikovao tri vrste snova: snove poslate od boga. 8 lađi koja se punim jedrima približava otvorenom moru. ali u svim snovima gotovo koje sam Ja sam sanjao. 239). Jedan naročito karakterističan san sastojao se u tome što je jedan od drugova mislio da se vratio natrag u školsku klupu gde mu je bio dat zadatak da odere kožu sa sasvim malih minijaturnih morskih pasa koji su bili napravljeni baš za samu svrhu nastave. o čitavim brdima duvana. i mešovite snove koji nastaju sami od sebe približavanjem slika. 8 Daleko sam od toga da bih tvrdio da još nijedan au­ tor pre mene nije mislio o tome da san izvede iz želje (Uporedi prve rečenice sledećeg odeljka). str. ako vidimo ono što želimo. Dolje (Doglia) i. strana 116). jer on neprestano ponavlja: Trešnje su unut(r). učesnik u prvoj Frenklinovoj (Franklin) ekspediciji. ne znam. naročito. Još jedan san zaslužuje da bude pomenut: Dolazi raznosač pisama sa poštom i d. tvrdi potpunije da „svinja sanja o žiru. S druge strane. Raalte. jedan drugi je sanjao o duvanu. izgleda da se kod odraslih naročito če­ sto javljaju snovi infantilnog tipa ako dolaze uz. AH će se lako moći shvatiti kako je željno očekivano bilo spavanje.1 Čitava teo­ rija o tome da je san ispunjenje želje sažeta je u ove dve rečenice. 336): „Veoma karakteristič­ ni za pravac naših najintimnijih misli bili su naši snovi koji nikad nisu bili živahniji i mnogobrojniji nego baš sada. ali su često bili prilagođavani našim sadašnjim prili­ kama." Ovaj san nalazi se među „snovima raspoloženja". 1904. Tako je jed­ nom i glađu mučeni Trenk (Trenck) u rovu kod Magdeburga video da se nalazi sred bogatih gozbi. Jed­ na jevrejska poslovica glasi: „O čemu sanja pile? — O p r o ­ su" (Zbirka jevrejskih poslovica i izreka. na jednom putu u Africi blizu umiranja od žeđi. II. 1 Jedna mađarska poslovica. Jedan od nas koji se noću isticao u tome da odlazi u velika društva za ručkom bio je veoma srećan ako bi ujutru mogao podneti izveštaj da je „pojeo ručak od tri jela". uostalom." Navodim još pre­ ma Di Prelu (str. Kako bogati nesluženom sadržinom mogu biti snovi ponekad kod dece od četiri do pet godina. jednom gardijskom ofici­ ru u mantilu kome se jednom na ulici divio. prirodne koji nastaju tako što duša u sebi stvori sliku onoga što joj je korisno i što će se dogoditi. u njegovoj blizini se nalaze snovi za „mušku i žensku ljubavnu čežnju" i za „mrzovoljno . i u Jungovom delu: „O konfliktima dečje duše" (Ober Konflikte der kindlichen Seele) na istom mo­ stu. 231): „Mungo Park. pošto nam je ono moglo pružiti sve što je svako od nas najžarkije želeo. drugi opet o O čemu sanjaju životinje. jer se postavlja pitanje: O čemu sanja guska? i na to pitanje odgovara: O kukuruzu. Tako nam Oto Nordenšjeld (Nordenskjold) u svojoj knjizi Antarktik. Ali on ume da se za to obešteti. a koji je (prema navodima Biksenšica.ijc nnm duk'o objašnjenje zašto se na poštu t a k o dugo čekalo. Šterke (Starcke) iznosi jedan san koji pisac sam obeležava kao ispunjenje želje (str. koju navodi Ferenci. Tauska. Bernstein. Razume se da smo se spavajući bavili Još nomoRućnijlm stvarima. tvrdi da zna. a ne da se naterati na to da korpicu ispusti iz ruke. Buzemana (Busemann). On je dosad svakog jutra svojoj majci pričao kako je sanjao o „belom vojniku".

s druge strane. stereotipno izdanje. str. da ne postoji ni­ šta osim snova ispunjenja želja. I Mi sada primećujemo da bismo i kraćim putem stigli do našeg učenja o skrivenom smislu sna. 276). Pesimistički filozof Edvard fon Hartman (Hartmann) u teoriji o ispunje­ nju želja nalazi se sigurno najdalje. str. o snovima gladi barona Trenka za­ tvorenog u tamnicu. str. deo. a da uopšte ne govorimo o tome da je on mogao dovesti želju u vezu sa suštinom sna. Tisije. 70. „To ne bih mogao da zamislim ni u svojim najsmelijim snovi­ ma". . uopšte nema govora o tome da je Šerner snu pripisivao neko drugo značenje nego bilo kom drugom duševnom stanju budnoga stanja. 111. uzvikuje oduševljeno onaj koji vidi da je stvar­ nost nadmašila njegova očekivanja. samo jedno Još novoplatonik Plotin kaže: „Ako je podstaknuta želja. Ima dovoljno velik broj snova koji objavljuju i najneprijatniju sadržinu. str. doduše. Simon. Jezička mudrost. 138. M. to je opet neoprav­ dano uopštavanje koje se na sreću lako može odba­ citi. 1 raspoloženje". pisci su to već odavno primetili" (Uporedi Radeštok. to nije ništa novo. da prema tome nema dru­ gih snova do snova želja. str. Purkinje. to zajedno s njim sve muke i nevolje bud­ nog života prelaze i u stanje spavanja. II. onda sam već unapred si­ guran da ću naići na najenergičnije protivljenje.138 Tumačenje snova. da smo samo pitali za savet jezičku upotrebu. onda dolazi fantazija i tako reći poklanja nam njen predmet" (Di Prel. 42. Kao što se vidi. str. 137. U svom delu Filozofija nesvesnog (Philosophie des Unbewussten. i mesto kod Grizingera (Griesin1 ger. IV IZOPAČEN JE SNA Ako sad postavljam tvrdnju da je ispunjenje želje smisao svakoga sna. ponekad govori i dovoljno prezrivo o snu — čovek bi pomislio da ona želi da nauci da za pravo ako sudi ovako: Snovi su pene (Traume sind Schaume) —. 111). ali za jezičku upotrebu san je ipak pretežno blagosloveni ispunjivač želja. strana 344) kaže: „Sto se sna tiče. Folkelt. Prigovoriće mi: „Da ima snova koje treba shvatiti kao ispunjenje želja. Ali. 456. 110. str. ali u njima nema nikakvog traga nekog ispunjenja želje.

Ako ovo držanje sna kome je jedno mesto u Silijevom (Sully) članku: „Dreams as a revelation" (Snovi kao otkrovenje) čija zasluga ne treba da bude umanjena time što je tek ovde navodim: . Treba se samo osvrnuti na to da se naše učenje ne zasniva na procenjivanju manifestne sadržine sna. Izgledalo bi tad. koji se pokazuju kao ispunjenje želja. gubi svoj prvi izgled besmislene brbljarije i poprima izgled jedne ozbiljne ra­ zumljive poruke. o kome smo opširno raspravljali. Ali zašto mu je uopšte potrebno tumačenje? Zašto san ne kaže direktno kakvo značenje ima? Stvarno ni san o Irminoj injek­ ciji ne stvara na početku utisak da snevačevu želju prikazuje kao ispunjenu. " Ali i manje nezadovoljni posmatrači istakli su da su bol i neraspoloženje u snu češći od zadovoljstva. Sasvim je neverovatno sa kakvom upornošću se i či­ talac i kritičar odupiru ovom razmišljanju i kako to osnov­ no razlikovanje između manifestne i latentne sadržine ostav­ ljaju nezapaženo. onako kao što dva oraha otpri­ like lakše pokrckamo jedan sa drugim nego pojedi­ načno. 364). mo­ žemo reći da san kao neki palimpsest ispod svoje površine bez vrednosti krije tragove jednog starog i dragocenog obaveštenja. ako se posmatra izbliza. wemaysay that. nego da se odnosi na mi­ saonu sadržinu koju pokazuje rad na tumačenju sna da se iza njega nalazi. ali i ja sam to nisam znao. then.It would seem. i on se posle tumačenja može prepoznati kao eklatantno ispunjenje želje. I tako se ne nalazimo samo pred pitanjem: Kako tegobni snovi i snovi straha mogu biti ispunje­ nje želja. the dream-inscription when serutinized closely loses its first look of balderdash and takes on the aspect of a serious intellegible message. Uzmimo onaj san o Irminoj injekciji. Čitalac svakako neće steći taj utisak. that dreams are not the utter nonsense they have been said to be by such authorities as Chaucer. 33. Or. One 58 procenata snova označavaju kao tegobne i samo 28. like some palimpsest the dream discloses bencath its worthless surface-characters traces of an old and precious communication". da u nekoliko izmenimo poređenje. tako Sole (Scholz.. da je naime san ispunjenje želja. . Ili. ako rešenje jednog problema stvara teškoće. posle svega. after ali. Folkelt str. da se uz prvi uzme još jedan problem.6 procenata kao pozitivno prijatne. A baš ovakvi snovi straha snalaze tako lako baš onu decu (uporedi delo Dehakerovo (Debacker) o „Pavor nocturnus") kod koje smo naišli na neskrivene snove želja. str. I Izopačenje sna 141 ne što obrazovanog čoveka donekle može pomiriti sa životom: naučno uživanje i uživanje u umetnosti . Kao neko šifrovano pismo. on nipošto nije tegobne pri­ rode. Haotične agregacije naše noćne fantazije imaju značenje i posreduju nam neko novo znanje. natpis u snu. pre nego što sam pristupio analizi. u ko­ jima nas ovi najstrašniji od svih osećaja neprijatno­ sti potresaju sve dok se ne probudimo. Like some letter in cipher. Štaviše. Izgleda zaista da upravo snovi straha žigošu kao apsurdnost uopštavanje ove postavke do koje smo došli na osnovu nekoliko primera prethodnog odeljka. postoje i snovi straha. Sekspir i Milton. The caotic agrregations of our nightfancy have a significance an communicate neknowledge. .140 Tumačenje snova. nego možemo iz naših dosadašnjih rasprav­ ljanja o snu postaviti još jedno drugo pitanje: Zašto snovi indiferentne sadržine. gospođa Vid (Weed) i Florens Halam (Florence Hallam) izvukle su iz svoje obrade sna brojke kojim se izražava preo vladi van je nezadovoljstva u snovima. da snovi nisu krajnja besmislica kao što su za njih govorili autoriteti kao Čoser. Tačno je da postoje snovi čija je manifestna sadržina od najtegobnije vrste. str. da otkrije njihovu latentnu sadržinu? A ako to nije pokušao. to vary the figure silghtly. Shakespeare and Milton. Pa ipak nije baš suviše teško izvući se iz ovih prividno prisilnih prigovora. onda nas oba prigovora više ne po­ gađaju. Ali nijedna od svih izjava što u literaturi postoje ne izlazi u susret ovoj mojoj postavci toliko koliko Kod naučnog rada često je korisno. 80) i drugi. Osim ovih snova koji u tok spavanja prenose mnogobrojne te­ gobne osećaje u životu. Uporedimo manifestnu i la­ tentnu sadržinu sna jednu sa drugom. ali je li ikad iko pokušao da objasni te snove. ovaj svoj smisao otvoreno ne po­ kazuju. ostaje uvek mogućnost da se i tegobni snovi i snovi strana posle tumačenja otkriju kao ispunje­ 1 nje želje. .

mi bismo mogli doći do različitih moguć­ nih rešenja. l Izopačenje sna 143 potrebno objašnjenje nazovemo činjenicom izopača­ vanja sna. jer druga polovina nema nikakvog posla sa namerom ko­ joj ovo saopštenje sna treba da posluži. na svaki način. ali me je u mojoj rezignaciji moralo samo još više da ojača." I ja sam se prihvatio tumačenja. Odgovor je glasio: da. i više mojih kolega koji su bili stariji od mene i koji su po zaslugama u najmanju ruku bili meni jednaki očekivalo je uzalud svoje naimenovanje. onda se dakle pojavljuje i drugo pitanje: Odakle dolazi ovo izopačavanje sna? Kad bismo o tome pitali ono što nam prvo padne na pamet. extraord. on je s vremena na vreme podnosio predstavke u kancelarijama visokog mini­ starstva da bi ubrzao rešenje svojih prilika. Zatim dolaze oba ostala dela. uostalom. Već duže vremena kandidat za unapređe­ nje za profesora. pošto je očigledno visilo suviše visoko za mene. koji opet zahteva mnogostruke indi­ skrecije. Jedne večeri posetio me je jedan moj kolega i prijatelj. Ja ću to pokazati na jednom dru­ gom svom snu. ponovo jedna mi­ sao i jedna slika. nisam slavoljubiv. Njegovo lice vidim pred sobom nešto izmenjeno. Ova me je vest iznenadila i veoma obra­ dovala kao izraz jednog priznanja od strane dvojice profesora koje se međusobnim odnosima nije moglo objasniti. I . preko kojih prelazim. . u toku prepodneva. Jer ti isti konfesionalni obziri mogu se naime primeniti i na moj slučaj. . na primer da u toku spavanja postoji neka nemogućnost da se mislima u snu stvori jedan odgovarajući izraz.142 Tumačenje snova. uopšte radilo o tome da li ću reći za grožđe da je slatko ili kiselo. Ja. Ujutru posle te posete imao sam sledeći san koji mi je bio značajan i zbog svoga oblika. ali nas za ovu ličnu žrtvu obeštećuje temelj­ nim osvetljenjem problema. Uvod: U proleće 1897. — Ja za njega osećam veliku nežnost. za­ vrši moj prijatelj svoje izlaganje koje mi nije donelo ništa novo. Posle jedne takve posete on dođe k meni. „Sada bar znam na čemu sam". ti bi ga prekoreo i posumnjao da se iza sna krije neka ne­ prijatna stvar koju on ne želi da uzme na znanje. Ali sam smesta pomislio da za ovaj doga­ đaj ne smem vezivati nikakva očekivanja. . koje lekara u našem društvu za nje­ gove bolesnike podiže na stepen polubožanstva. . koliko znam. Kao da je izduženo. I I . . Nisam imao nikakvog razloga da pret­ postavim da će sa mnom biti bolje. tako da su jedna mi­ sao i jedna slika jedna drugu izmenjivale. Odlučio sam dakle da se tešim. godine saznao sam da su me dvojica profesora na našem univerzitetu predlo­ žila za imenovanje za Prof. i ma­ nje rezigniran nego ja. prijatelj R. Postupi sa sobom isto tako: tvoje mišljenje da je san besmislica pokazuje samo unutrašnji otpor prema tu­ mačenju sna. obav­ ljam svoju lekarsku aktivnost sa zadovoljavajućim uspehom a da me nikakva titula ne preporučuje. ja sam se nasmejao i rekao: San je besmislica. Nije se. Pričao mi je da je ovog puta jednog visokog gospodina naterao u škripac i da ga je direktno ispitao da li su za odga­ đanje njegovog naimenovanja zaista krivi konfesio­ nalni obziri. (izvanrednog profesora). Nemoj da te u tome spreči. u sadašnjim prilikama njegova ekselencija zasad još nije u stanju itd. Tumačenje sna izvršeno je na sledeći način: Kad mi je san pao na pamet. Ali na ovom mestu ja iznosim samo prvu polovinu sna. On se sasto­ jao od dve misli i iz dve slike. žuta brada koja ga okružuje naročito je jasno istaknuta. Ali analiza izvesnih snova pri­ morava nas da za izopačavanje sna dopustimo neko drugo objašnjenje. Ministar­ stvo tokom poslednjih godina predloge ovakve vrste nije uzimalo u obzir. Ali nisam mogao da ga se oslobodim i on me je celog dana pratio dok mi je uveče učinio i prekore: „Kad neko od tvojih pacijenata ne bi umeo ništa drugo da kaže uz tumačenje sna nego: to je besmislica. jedan od onih čija mi je sudbina služila kao opomena. je moj stric.

za koju sam saznao iz izveštaja moga prija­ telja R. govorio bi uvek da stric Jozef nikad nije bio loš čovek. On za moje osećanje još uvek nije rešen na za­ dovoljavajući način. dugulja­ sto. ja se još uvek nisam pomirio sa lakoćom kojoj sam degradirao dvojicu uvaženih ko­ lega da bih sebi ostavio slobodan put ka profesuri Moje nezadovoljstvo sa mojim postupkom na svaki 10 Frojđ. verovatno ne baš ozbiljno: „To se ne može znati. i on je bio predložen za profesora. koji se u snu pominje. Treba li da mislim na to? To bi znaZnačajno je kako se ovđe moje sećanje — u budnom stanju — ograničava za svrhe analize. je besprekoran. jednoga. upravo onoga. Lice koje vidim u snu jeste ujedno lice moga prijatelja R. onda i moje imenovanje dolazi u pitanje. Sad znam i to zašto mi je ovo predstavljanje potrebno. A tada mi pade na pamet jedan drugi razgovor koji sam vodio pre ne­ koliko dana sa jednim drugim svojim kolegom N. uostalom. i moja brada već. dakle. pošto ste vrednost ovakvog predloga iskusili sami na sebi. „merodavni konfe­ sionalni obziri". strica Jozefa. koju bih morao da izvršim na račun svoje sopstvene ličnosti. ja sam sebi rekao: Imao sam samo jednog strica. želja za zaradom zavela da uradi nešto što zakon teško kažnjava. Protiv mene postoji nešto naročito. Kolegu N. VI . Njihova crna brada vrši dlaku po dlaku neprijatnu promenu boje. „Baš vi ne treba sebi da dozvoljavate ovak­ vu šalu. znao je za čast koja mi je učinjena i čestitao mi na tome. R-a. Ja sam poznavao pet stričeva. Ako su za odlaganje ime­ novanja mojih prijatelja R. zatim žutomrka. Moj stric Jozef predstavlja obojicu kolega koji nisu bili naimenovani za profesore. time hoću da kažem: R.. je slaboumnik! Jedva verovatno i veoma neprijatno! Ali to je baš ono lice koje vidim u snu. nego slaboumnik.." A on će posle toga. N-a zločincem. i lice moga strica. Moj stric je stvarno imao takvo lice. slabo­ umnik — kao i moj stric Jozef. okruženo lepom plavom bradom. Moj prijatelj R. ali kad ljudi sa crnom kosom počinju da sede onda bivaju kažnjeni za sjaj svojih mladalačkih godina. mogu se radovati svom imenova­ nju za profesora i umakao sam neprijatnoj primeni. onda moja nada ostaje nepo­ mućena. vi ste bez ikakve ljage. Otprilike do kazne zato što je biciklom oborio jednog šegrta. sreo sam na ulici. je moj stric". uhvatio sam zločin­ ca. ja stvarno mislim da je prijatelj R. S tumačenjem ovoga sna moram se baviti i da­ lje. a drugog kao zločinca.R. koji je u toku od ne­ koliko dana osedeo od brige. tome ima više od trideset godina. i kazna ga je posle toga i zadesila. Nikakva sumnja dakle nije moguća. I Izopačenje sna 145 . Ono je kao kakva fotografija Galtonova koji je dao da se na istoj ploči fotografiše više lica da bi utvrdio porodičnu sličnost. Njega je jednom. Ja još uvek uopšte ne slutim u koju sam svrhu uspostavio ovaj odnos protiv koga se neprestano moram boriti. a drugoga. jednog od njih sam voleo i poštovao. sa izduženim crtama i žutom bra­ dom. Ali možda baš ovaj slučaj u ministarstvu iskorišćavaju protiv mene da me ne bi imenovali za profesora. Tako postupa moj san. Zar ne znate da je jedno lice jednom podnelo sudsku prijavu protiv mone? Ne moram vas uveravati u to da je istraga bila obustavljena. Odabrana dela.1 S njim se dogodilo nešto žalosno. što primećujem sa nezadovoljstvom. Sta to može da znači? Ta ja sam imao samo jednog strica. to je bio jedan ordinaran pokušaj uccnjivanja. jer je stric bio zločinac.144 Tumačenje snova. 1 čilo upoređenje činiti smešnim. i to o istoj temi. U tom stadij umu sada se nalazi brada moga prijatelja R. i tek onda defi­ nitivno seda. ona najpre po­ staje crvenomrka. Ja sam to odlučno otklonio. moj stric Jo­ zef. prijatelj R. što mu je onaj visoki činovnik priznao. bio je intenzivno crn. stvara slaboumnikom. Ali u trenut­ ku kad sam savladao otpor protiv tumačenja sna. jednoga kao slaboumnika. Taj odnos ipak nije suviše dubok. Ako je. ali ujedno i tumačenje i tendenciju moga sna. A vi." Eto. a moj prijatelj R. i N. a ja nisam ni jedno ni drugo. ali ako odbijanje od imenovanja i kod jed­ nog i drugog mogu da svalim na neke druge razloge koji me ne pogađaju. tako se izražavao. i imao sam mnogo muke da i samu tužilju spasom od kazne. Moj otac.

ali je mogu svesti na ovo moje opiranje. postoji samo moja želja da stanje bude takvo kao što ga moj san izražava. To isto važi i za moj san. u svoje vreme imao je protiv sebe glas jed­ nog stručnog profesora. I Izopačenje sna 147 način se već smanjilo otkako znam da procenim vrednosti iskaza u snu. ali kad bih došao k njemu i kad bih mu svoju naklonost prema njemu izrazio re­ cima. Iz svojih psihoanalitičkih lečenja znam kako ovakav odbijajući sud treba tumačiti. u misli koje se nalaze iza sna. Nežnost u snu ne spada u latentnu sadržinu. on bi nesumnjivo bio zapanjen. a prijatelj N. izopačenje se ovde pokazuje kao namerno. Tamo gde je ispunjenje želje neraspoznajno. kao što takođe možemo reći. mi je već godinama mio i drag. nego samo vrednost jednog izra­ žavanja afekta. ona se pretvara. koliko dugo sam hteo da ga odgodim proglašavajući san čistom besmislicom. nežno osećanje za njega.-a. primoran sam na takva izopača­ vanja. ja saznajem čemu sam se opirao. Tvrđenje u kome se moja želja realizuje u drugom snu zvuči ma­ nje apsurdno nego u prvom. jer prija­ telj R. nešto kao ispravljena kleveta na kojoj „nešto jeste". ali preterana u suprotnom smislu. ako svoje snove tu­ mačim za čitaoca. ona tvrdi da je jabuka gorka a da je nije ni okusila. Posle izvršenog tumačenja sna. ono je ovde oblikovano spretnim korišćenjem činjeničkih oslonaca. kao i tamo. ja u snu osećam toplu nežnost prema njemu. i to izopačen u suprotno. ipak ne smeš reći dečacima. onda znam da je i kod njih u pitanju jedna predstava koju oni žele da po­ tisnu. Nežnost koju osećam prema R-u ne mogu da svedem na latentnu misao u snu. onda manifestna nežnost u snu služi ovom izopačenju. ponav­ ljam. Ipak mi. i zbog te odbrane se želja ne bi mogla izraziti drukčije nego izopačena. On nema nikakve vrednosti za saznanje. kao sredstvo pretvaranja. to je bilo tvrđenje da je R. A sad mi se pred očima pojavljuje jedno drugo stanje stvari. izgleda da je snu potrebno dalje objašnjenje. Kao što su pokazali primeri navedeni u trećem odeljku (III). a druga mora da zbog te moći povede računa. Kuda spada ovo osećanje? Za strica Jozefa naravno nikad nisam imao neka osećanja nežnosti. postoje snovi koji su neprikrivena ispunje­ nja želja. Ako se moji pacijenti po­ našaju onako kao moja mala. slaboumnik. Ako moja mala ćerka ne voli jabuku koju smo joj ponudili. u san dospeva suprotnost. Ja takođe ne verujem da se Irma opasno razbolela zbog jedne Otonove infekcije jednim propilenskim preparatom: i ovde. Moja nežnost prema njemu izgleda mi neistinita i preterana. Moje misli u snu sadržavaju pogrdu za R. slič­ no kao i moj sud o njegovim duhovnim kvalitetima. Sećam se sa kakvim otporom sam pri­ lazio tumačenju sna. Sad se sećam da je san sadržavao još jedan deo na koji se moje tumačenje dosad nije obaziralo. koji izražavam stapanjem njegove ličnosti sa lično­ šću moga strica. prikriveno. da ne bih tu pogrdu primetio. Gde se u dru­ štvenom životu može naći neko slično izopačenje jed­ nog psihičkog akta? Samo onde gde se radi o dve osobe. ili. ona je sklona tome da mi pokrije poznavanje tumačenja sna. Ja ne želim da ga tumačim zato što tumačenje sadrži nešto čemu se opirem. moj stric. Prijatelj R. Učtivost koju svakoga dana primenjujern predstavlja velikim delom jedno takvo pretvaranje." 10' . ona stoji u suprotno­ sti sa ovom sadržinom. Ako je moj san u poređenju sa svojom latentnom sadržinom u toj tački izopačen. Ja bih prema svakome osporavao da R-a zaista smatram slaboumnikom i da veruj em prikazivanju one afere iznuđivanja kod N. drugim re­ cima. Verovatno je baš to njen smisao. Ova druga osoba onda izopačava svoje psihičke akte. ili. mi je bezazleno i sam pružio materijal za klevetu. O prisiljavanju na ovakvo izopačavanje tuži se i pesnik: „Najbolje što možeš znati..146 Tumačenje snova. Po­ što mi je palo na pamet da je R. od kojih jedna raspolaže izvesnom moći. To bi moglo biti jedno saznanje od opšte važnosti. tamo bi morala postojati tendencija ka odbrani protiv ove želje. Ja ću za ovaj sticaj prilika iz psihičkog života potražiti od­ govarajući deo iz društvenog života.

Pošto je ona jedna starija dama. . srne da priča o onome što se zbilo između dvojice mandarina u Kini a da pri tom ima na umu činovnike u svojoj domo­ vini. običnim vojnicima i oficirima bez razli­ ke . Uostalom. (Mrmljanje). . utoliko će to prerušavanje ići dalje. . utoliko će često biti duhovitija sredstva koja čitaoca ipak odvode na trag stvarnog značenja. Da bi se san razumeo. ili pak mora svoje ne­ prijatno saopštenje zaviti u prerušeni oblik koji će izgledati bezazlen. Nekoliko oficira. on je posle kratkog oklevanja pušta da prođe. . Ni vojnik na frontu se ne pita da li želi da umre ili ne. naknadno.1 1 Gospođa dr H. Pri tome joj na njeno veliko izne­ nađenje padne na pamet da njegovo ime uopšte ne zna. A sad o snu o „ljubavnim uslugama". i on zato ublažava i izopačava izražavanje svoga mišljenja. Štabni lekar je sad zagrli rukama preko sredi­ ne i kaže joj: Milostiva gospođo. onda će vlastodržac njegovu izja­ vu sprečiti. (pominje neko njoj nepo- Slaganje između fenomena cenzure i fenomena izopačavanja sna koje treba da se sprovede do svih pojedinosti daje nam prava da za oba pretpostavimo postojanje sličnih uslova. jedan uslov bi se morao odr­ žati: vođenje računa o godinama starosti. . treba da kažem da je snevačica. (Mrmljanje) to bi bilo strašno! — Štabni lekar: Ja to potpuno razumem. godine u Međunarodnom časopisu za lekarsku psi­ hoanalizu (Internationale Zeitschrift fur arztliche Psvchoanalvse III) jedan san koji je možda pogodniji nego i jedan drugi da opravda moju nomenklaturu izopačavanja sna. Ako ih kaže neprikriveno. u kojoj mnogi oficiri i vojni lekari stoje pored jednog dugačkog stola ili sede za njim. na primer. Ovaj se san ponavlja još dva puta u toku od nekoliko nedelja — kao što dama kaže — samo sa sasvim beznačaj­ nim i zaista besmislenim izmenama. da jedna starija žena nekom sasvim mladom čoveku ne . Dama nastavlja: Znam da naša odluka zvuči neobično. Ona se svo­ jom molbom obraća jednom štabnom lekaru koji je već po­ sle nekoliko reci razume. Prema jačini i osetljivosti te cenzure. Ali umesto da dođe kod glavnog lekara. was du ivissen kannst. među njima jedan koji ju je u mladim godinama bio prosio. da li je neka mlada ili stara. kod čoveka pojedinca kao vinovnike formiranja sna znato ime) pošto želi da radi neki posao u bolnici. ako se radi o usmenoj izjavi. svejedno. . ona čuje jednog oficira kako kaže: To je kolosalna odluka. Štabni lekar je uprkos tome vrlo učtivo i s puno poštovanja uputi da ide na drugi sprat preko vrlo uzanih gvozdenih zavojitih stepenica koje vode iz sobe direktno na gornje spratove. U ovom slučaju radi se istim sredstvima kojima se služi i cen­ zura pisama da bi izbrisala ona mesta koja joj izgledaju podozriva. Tekst njenog govora u snu je ovaj: „Ja i mnoge druge žene i mlade devojke u Beču spremne smo da vojnicima. Sa osećanjem da prosto čini svoju dužnost. mračnu sobu. Mi možemo. on. pretpostavite da zaista dođe do toga . Darfst du den Buben doch ničht sagen"). a preventivno ako se objavi putem štampe. Prilikom penjanja. glasno se nasmejaše i dama zaželi da je odvedu do glavnog lekara koga je poznavala. Ona se izvuče iz njegovog za­ grljaja sa mislima: Svi su jednaki i odgovara: Gospode bože. pa ja sam jedna stara žena i možda neću uopšte dospeti u taj položaj. Ukoliko je cenzura oštrija. Cenzura pisama ovakva mesta čini nečitljivim precr­ tavanjem. a cenzura sna ih zamenjuje nerazumljivim mrm­ ljanjem. Pisac treba da se boji cenzure. " Tu u snu dolazi neko mrmljanje. udovica jednog višeg oficira koji je umro otpri­ like pre dvanaest godina i majka odraslih sinova. da bi se stvar izvela na čistinu. svako poštovanje. Pri tom reč „posao" naglašava tako da stražar smesta primećuje da se radi o „ljubavnim poslovima". U takvom položaju nalazi se politički pisac koji ima vlastodršcima da kaže neprijatne istine. fon Hug-Helmut (Hellmuth) objavila je 1915. Sledi neugodno ćutanje koje traje neko­ liko minuta. on je primoran ili da zadrži samo izvesne oblike napada ili da govori u aluzijama umesto u direktnim navodima. stara pede­ set godina. prema tome.148 Tumačenje snova. ona dolazi u jednu ve­ liku. . od kojih se jedan za vreme ovoga sna nalazi na frontu. veoma obrazovana dama. ona se penje stepenicama bez kraja. ali za nas je to dozlaboga istina. . . Ali da su svi prisutni ovo mrmljunjc pravilno shvatili pokazuju joj delimično zbunjeni a delimično i zluradi pokreti oficira. j e d n i Veoma ugledna. I Izopačenje sna 149 („Das Beste. „Ona odlazi u garnizonsku bolnicu broj 1 i kaže stražaru na kapiji da mora razgovarati sa lekarom šefom .

Iz prvog sistema ne bi ništa moglo dospeti u svest što pret­ hodno ne bi prošlo kroz drugu instancu. Ja sam objavio jedan „dvolični Edipov san" o jednoj osobi. Dok sam se bavio obradom jednog n a ­ učnog problema uznemiravao me je više noći. 1 Možda nas ovde obuzima slutnja da je tumače­ nje sna u stanju da nam da objašnjenja o sastavu našeg duševnog aparata koje smo dosad uzalud oče­ kivali od filozofije. u kome su neprijateljske pobude i smrto­ nosne želje zamenjene manifestnom nežnošću („Tipični primer jednog prerušenog Edipovog sna"). Može se pokazati da psihopatologija uopšte ne može da bude bez ovih osnovnih postavki. onda nije daleko pretpostavka da je prednost ove druge instancije baš propuštanje u svest. jedan lako zbunjujući san koji je imao za sadržaj po­ mirenje sa jednim prijateljem koga sam već odavno odba­ cio. gde se među sobom bore jedan vladar ljubomoran na svoju vlast i živo javno mišljenje. 2 Ako se. tiranin ovoga činovnika upravo tada od­ likuje jednim visokim odlikovanjem za koje inače ne bi bilo nikakvog povoda. Postavljalo se pi­ tanje kako to da se snovi sa neprijatnom sadržinom mogu analizirati kao ispunjenje želja. 2 Kasnije ćemo upoznati i slučaj da. Detaljniju procenu o njima možemo ostaviti za jednu kasniju priliku. Tako moja druga instancija. naprotiv. što međutim istovre­ meno ispunjava želju prve instance. a da se manifestnih sadržina koje iz njih proizlaze sećamo kao svesnih. a druga in­ stanca ne propušta ništa a da ne izvrši svoja prava i da licu koje stiče svest ne sprovede izmene koje su joj odobrene. kako da se potpuno oslobodim od nje. i svest nam izgleda kao čulni organ koji per­ cipira sadržinu datu negde na drugom mestu. izlivom prevelike nežnosti pošto bi ga nasto­ janja želje prvog sistema iz nekog naročitog intere- sa kojeg se upravo predano pridržavaju htele da ga nagrde kao slaboumnika.150 Tumačenje snova. različit i sasvim nezavisan od procesa formiranja predstavljanja. osvešćivanje je za nas jedan naročiti psihički akt. sad. da ne bi pokazao da mora voditi računa o volji naroda. odlikuje moga prijate­ lja R. Jedna vrsta dvolič­ nih snova biće pomenuta na drugom mestu (vidi odeljak VI „Rad sna"). . sistema). u čemu se sastoji vlast ove druge instancije na osnovu koje ona srne da vrši svoju cenzuru. Narod se kao buni protiv jed­ nog činovnika koji im nije po volji i traži da bude otpušten. Onda ostaju i dalje sve zagonetke koje je autor primetio na snovima. Ako se setimo da latentne misli sna pre analize nisu svesne. Ali mi ne krećemo tim tragom nego se vraćamo natrag na naš početni problem. 1 Takvi dvolični snovi nisu retke pojave ni kod mene ni kod drugih ljudi. To su utoliko snovi želja što svaki san polazi od prve instance. Zamislimo život u državi. koja vlada prilazom svesti. koji u tumačenju sna biva tako unižen. Ako zadržim ovu sliku obeju psihičkih instanca i njihovih odnosa prema svesti. S obzirom na naše pretpostavke o dvema psihičkim instancijama. po­ što smo objasnili izopačen je sna. Pitanje je samo. pruža se za upad­ ljivu nežnost koju u snu osećam prema svome prija­ telju R. pa se u ovako dvoličnom obliku prerušio u suprotnost. ako neprijatna sadržina sna služi samo za prerušivanje željenog sna. mi sad možemo takođe reći: neprijatni snovi stvarno sadržavaju nešto što je toj drugoj instanci neprijatno. san izra­ žava želju ove druge instance. Smisao leži u bodrenju da ostavim i poslednji ostatak obzira prema dotičnoj osobi. jed­ na potpuno kongruentna analogija iz političkog ži­ vota ljudi. onda se u san uopšte nikad ne možemo razumeti. Mi sad vidimo da je to mogućno ako se dogodilo izopačen je sna. dok ona druga obavlja cenzuru na toj želji sna i kroz ovu cenzuru iznuđava da njegovo ispoljavanje bude izopačeno. ili ideje. jednu za dru­ gom. od kojih jedna stvara želju koja dolazi do izražaja kroz san. ogra­ ničimo na vrednovanje onoga što druga instancija doprinosi snu. Mi pri tom formiramo jedno sasvim određeno shvatanje o „suštini" svesti. Četvrti ili peti put uspe mi naposletku da shvatim smi­ sao ovoga sna. dok se druga instanca prema snu ponaša samo kao odbrambena a ne kao stvaralačka. I Izopačenje sna 151 pretpostaviti dve psihičke snage (strujanja.

ali se setim da je nedelja poslepodne kad su sve radnje zatvorene. Kad uzmem nekog psihoneurotičara na analitič­ ko lečenje. za svaki slučaj. zamolila da joj nikakav ka­ vijar ne poklanja da bi ga tako duže mogla peckati. upitane za motive za to. Evo nekoliko primera za materijal snova koji mi se iznose kao dokazi protiv toga. Primećujem da ona u životu mora da stvori jednu neispunljivu želju. Zato uzimam nekoliko snova ne­ prijatne sadržine i pokušaću da izvršim njihovu ana­ lizu. sasvim suprotno tome.1 Rekla je da je sad veoma zaljubljena u svoga muža i da se sa njim ova­ ko zadirkuje. Sasvim redovno javlja se protivljenje mojih pacijenata rečenici da su svi snovi ispunjenja želja. kao što sam već spomenuo. ali ne dozvoljava sebi izdatak za to. dokazati analizom. . wie kann der Edle sitzen?) 1 .A sad ću vam ja ispričati jedan san čija sadržina. naime. jedan valjan i sposo­ ban mesar na veliko. izjavio joj je dan ranije da se suviše ugojio i da zato želi da počne sa kurom mr­ šavljenja. one ne odgovaraju — možda ja ne znam zašto sam to uradio. mada priznajem da san na prvi pogled izgleda razuman i povezan i da je sličan nečemu što je upravo protivno ispunjenju želje. Kako ćete to dovesti u sklad s vašom teori­ jom? San glasi ovako": „Hoću da priredim večeru. . Pri tom. — Sta to treba da znači? Ona. 1 Seđeti slikaru kao model. koji na svaki način želi da ga slika pošto tobože još nikad nije našao jednu tako izrazitu glavu.. razume se. Tome nešto slično biće svakako i sa kavija­ rom moje pacijentkinje. Ali je njen muž po svome grubom običaju odgovorio da se lepo zahva­ ljuje i da je sasvim uveren da je jedan komad zad­ njice jedne lepe mlade devojke slikaru svakako mi­ liji nego čitavo njegovo lice. I tako se moram odreći želje da priredim večeru. Pomislimo na Bernštajnove hipnotisane osobe koje izvode jedno posthipnotičko nare­ đenje i. i pri tom doživljavam nemilosrdnu kritiku kakvu ni od kolega stručnjaka u oštrijem obliku ne mogu očekivati. odgovaram da o smislu toga sna može doneti odluku samo analiza. da joj ne poklanja nikakav kavijar. Ali ja se ovom otežavanju prikazivanja ne mogu skloniti s puta. Gete (Goethe): A ako nema zadnjice. kako plemić može da sedi? (Unđ wenn er keinen Hintern hat. Mislim na to da pođem u kupovinu. počinje jedna dovitljiva pacijentkinja. naprotiv. ali je pokvaren telefon. da je za svojim stal­ nim stolom u kafani upoznao nekog slikara. Molila ga je. postaju predmetom naših razgovora. ukazuje na to da mi se želja ne ispu­ njava. onda njegovi snovi redovno. nego mo­ raju često izmisliti neko očigledno nedovoljno obra­ zloženje. Hoću da telefo­ niram nekolicini snabdevača. a da pre svega neće prihvatati nikakve pozive više za večere. To su delimično snovi histeričnih osoba koji zahtevaju duži prethodni uvod i mestimično prodi­ ranje u psihičke procese kod histerije. ali nemam ništa pri ruci osim malo dimljenog lososa. A zašto joj je potrebna jedna neispunjena želja?). (Ovo obrazloženje izgleda mi providno. smejući se. — O mužu nastavlja da priča. moram mu dati sva psihološka objašnjenja pomoću kojih sam i sam došao do razumevanja nje­ govih simptoma. „Vi uvek govorite da je san jedna ispunjena že­ lja".152 Tumačenje snova. Ona bi kavijar naravno odmah dobila od svoga muža kad bi ga za to zamolila. održavati strogu dijetu. Iza ova­ kvih nezadovoljavajućih obaveštenja obično se kriju nepriznati motivi. Njen san joj pokazuje da je stiglo i odbijanje želje.. takođe.A iz koga je materijala nikao ovaj san? Vi znate da podsticaj za jedan san svaki put leži u do­ življajima prethodnog dana. Ali ona ga je. već odavna ima želju da bi svako prepodne mogla pojesti zemičku sa kavijarom." Analiza: Pacijentkinjin muž." Ja. da će se kre­ tati. I * Izopačenje sna 153 Da san zaista ima neki tajni smisao koji dovodi do ispunjenja želje mora se opet. Rekao je da će ustajati rano.

Ona ju je takođe pitala: „Kad ćete nas opet pozvati u goste? Kod vas se uvek tako do­ bro jede. Lekar koji među ostalim bolesnicima u istoj sobi u bolnici ima bolesnicu sa izvesnom vrstom trza­ nja neće biti iznenađen kada jednog jutra sazna da je ovaj osobiti histerični napad podražavan. I dimljeni losos u sadržini sna još nije obja­ šnjen. ako se stavila namesto prijateljice. I v Izopačenje sna 155 Dosadašnje dosetke nisu bile dovoljne za tuma­ čenje sna. ali psi­ hička infekcija se dešava otprilike na ovaj način. San sadržava jedno novo tumače­ nje. I prijateljica je takođe izrazila jednu želju. naravno. ako se je s njom identifikovala. i nikakvo čudo ne bi bilo •da je naša dama sanjala da se prijateljici želja ne ispunjava. ostalima ubrzo biva poznato da je uzrok za to neko pismo od kuće. O čemu je ova mršava prijateljica govorila? O svojoj želji. i pošto je lekarska vi­ zita prošla. tako reći. on dakle ispunjava vašu želju da ništa ne doprinesete zaobljavanju telesnih oblika svoje prijateljice. sposobnost hi­ steričnih osoba da sve simptome podražavaju koji kod drugih ljudi čine utisak. (on odgovara jednom nesvesnom zavr­ šnom procesu kao što će nam jedan primer to jasno pokazati). ako ona u snu ne misli na sebe nego na prijate­ ljicu. koje postaje potrebno zbog jedne okolnosti. Ja tragam i dalje. da. Posle jedne kratke pa­ uze." Sad nedo­ staje još samo neka koincidencija koja će potvrditi rešenje. tako reći simpatija intenzifikovana do reprodukcije." Sada je smisao sna jasan. Ovaj isti san dopušta još jedno drugo i finije tu­ mačenje. nešto drugo su put i duševni akt koji idu tim putem. na koju je zapravo ljubomorna po­ što njen muž tu ženu uvek toliko hvali. Svojoj pacijentkinji mogu da kažem: „Stvari stoje upravo tako kao da ste prilikom poziva pomislili: Tebe ću. ne samo svo­ je. Čuli smo da je bolesnica istovremeno sa svojim snom o odbijanju želje nastojavala da jed­ nu odbijenu želju ostvari u realnosti (zemička sa ka­ vijarom). njena sopstvena želja da se želja njene prijateljice — želja da se ugoji — ne ispu­ ni. On će jednostavno sam sebi reći: Ostale bolesnice su ga videle i imitirale. San vam zatim kaže da vi ne možete pri­ rediti nikakvu večeru. Ali ona umesto toga sanja da se njoj samoj ta želja ne ispunjava. to je psihička zaraza. tome vas uči i odluka vašeg muža da u interesu svoga mršavljenja više ne prima nikakve pozive na večeru. To je. odgovara bolesnica. tim putem bolesnici uspevaju da u svojim simptomi­ ma izraze doživljaje čitavog niza osoba. osvežavanje nekog . naime da postane deblja. Ali time je samo nazna­ čen put kojim teče psihički proces kod histeričke imi­ tacije. Mislim da je ona to zaista uradila i kao znak ovog identifikovanja ona je tu njenu odbijenu želju u realnosti ostvarila. Oba tumačenja ne protive se jedno drugome. naravno. Da se čovek od stvari koje u dru­ štvu pred njega iznose zaista ugoji. Bo­ lesnice. kao što možemo reći. Više volim da ne priredim nikakvu večeru više. a njen muž je lju­ bitelj punijih telesnih oblina. ugojiti i mome mužu još više dopasti. kakva baš odgovara savlađivanju otpora. da po­ stane malo jača. ta prijateljica je vrlo suva i mršava. više znaju jedna o drugoj nego što lekar zna o svakoj od njih. Na sreću. Slučajno i ja pozna­ jem tu damu i mogu potvrditi da se i ona isto tako odriče lososa kao i moja pacijentkinja kavijara. moja pacijentkinja izjavljuje dalje da je juče učinila posetu svojoj prijateljici. nego jedno drugo prekrivaju i pružaju lep primer za obič­ nu dvosmislenost snova kao svih ostalih psihopatolo­ ških struktura. one se brinu jedna o drugoj. Jedna dobija napad danas. A kakav smisao ima histerično identifikovanje? Za objašnjenje ovoga potrebno je opširnije prikazivanje. pozvati da se možeš kod mene najesti. Duševni akt je nešto malo komplikovaniji nego što volimo da sebi predstavimo imitaciju histe­ ričnih osoba. pate za čitavo mnoštvo ljudi i da sve uloge u jednom pozorišnom komadu predstave svima svojim ličnim sredstvima. ili. Jeste. uglavnom.154 Tumačenje snova. naime. Prigovoriće mi da je to ona poznata histerična imitacija. Identifikacija je izvanredno važan momenat za mehanizam histeričnih simptoma. „Kako dolazite do lososa koji se pominje u snu?" — „Dimljeni losos je omiljeno jelo ove moje prijateljice".

onda bi se možda izlio u strah da će dobiti isti takav napad. bila njena želja — da ja ne budem u pravu — i san je ovu njenu želju pokazao kao ispunjenu. pošto i ja imam iste povode za to. Ako su mogli ukazati na duboke odnose teme sna prema psihoneurozama onda su ispunili nameru koju sam imao kad sam ih ovde uneo. u isto vreme iz materijala koji je dala njena analiza. On je jednom u jednom ma­ lom krugu čuo jedno moje predavanje o novini da je san ispunjenje želje. naime. Pacijentkinja sledi dakle samo zakonima histeričnih misaonih zbi­ vanja ako da izraza svojoj ljubomori prema prijate­ ljici (za koju uostalom i sama uviđa da je neopravda­ na) tako što se u snu stavlja na njeno mesto i što se stvaranjem jednog simptoma (odbijene želje) sa njom identifikuje. Prema ovom snu ja nisam bio u pravu: to je. Identifikacija dakle nije prosta imitacija. koji mi je bio kolega u toku osam razreda gimnazije. Ja sam znao da se ona veo­ ma žestoko odupirala da leto provede u blizini svoje svekrve. Ona je to poricala jer se to nije nalazilo u njenom sećanju. sutradan je ona došla s jednim snom kako se sa svojom svekrvom vozi zajedno na odmor u selo. koja se ispunila u temi boravka na selu. Njena želja da ja ne budem u pravu. Ja i sam žalim što ovđe umećem ovakve delove iz psihopatologije histerije koji zbog svog fragmentarnog pri­ kazivanja i. ali sam u sebi mislio: ako . Uskoro smo došli na to da sam ja bio u pravu. Ja sam. Zelja da ja ne budem u pravu. Hi­ sterična se žena vrlo rado u svojim simptomima — iako ne isključivo — identifikuje sa takvim osobama s kojima je bila u seksualnim odnosima. ali se on izvr­ šava na jednom drugom psihičkom terenu. pretvorena u želju da sa svojom svekrvom otputuje na selo. Sad je ovaj san osujetio ovo zaželjeno rešenje. U njih se budi saučešće. znao sam takođe da je ovu zajednicu koje se plašila poslednjih dana srećno izbegla iznajmlji­ vanjem jednog boravišta na selu koje je bilo veoma udaljeno od mesta njene svekrve. odgo­ varala je dakle opravdanoj želji da se one tek tada naslućene stvari nikad ne bi dogodile. naj dovitljivi je među svima mojim snevačicama. Dvoje koji se vole su „jed­ no". dakle. otišao kući. zaključio da se u izvesnom periodu njenog života moralo dogo­ diti nešto što je bilo značajno za njeno oboljenje.156 Tumačenje snova. dozvolio sam sebi da tumačim jedan neznatan doga­ đaj kod jednog prijatelja. što bi želela da zauzme njeno 1 mesto u ocenjivanju vrednosti njenoga muža. onda mogu i ja da dobijem takve na­ pade. nestao je otpor prema mojoj teoriji kod sno­ va jedne druge pacijentkinje. nego prisvajanje na osnovu istog etiološkog polaganja pra­ va. Kad bi to bio zaključak sposoban svesti. potrebno je bilo samo izvući konsekvence iz toga sna pa da se dobije njegovo tu­ mačenje. Ja sam se pomogao izgovorom: Čovek ne može dobiti sve parnice. ona izražava jedno „kao" i odnosi se na nešto za­ jedničko što ostaje u nesvesnom. 1 Izopačenje sna 157 ljubavnog bola i slično. ipak ne mogu delovati do­ voljno razjašnjavajuće. Ja sam joj jednog dana bio izložio da je san ispunjenje želja. 1 Na jednostavniji način. Identifikacija se u histeriji najviše koristi za izra­ žavanje jednog zajedničkog seksualnog elementa. sanjao da je sve svo­ je parnice izgubio — bio je advokat —. ili koje sek­ sualno opšte sa istim osobama sa kojima i ona sama ima seksualne odnose. Bez analize. Mi bismo ovaj događaj jezički na sledeći način mogli objasniti: Ona se u snu stavlja namesto svoje prijateljice zato što se ova kod njenog muža stavlja na njeno mesto. samo pomoću jednog naslućivanja. pa se pre­ ma tome završava u ostvarenju simptoma koga se plaši. U histeričnoj fantaziji kao u snu dovoljno je za identifikaciju da se misli na seksualne odnose. i požalio mi se na to. Jezik takođe vodi računa o jednom takvom shvatanju. u njima se stvara sledeći zaključak koji ne dolazi do svesti: ako čovek od ovakvih uzroka može da dobije ovakav napad. zar to ne predstavlja najoštriju protivrečnost mome učenju o ispunjenju želje kroz san? Sigurno. istrgnuti iz celine. ali ipak prema shemi da neispunjenje jedne želje znači ispunjenje jedne dru­ ge želje. odnosila se u stvari na jedan drugi i ozbiljniji predmet. a da oni pri tom ne moraju važiti kao realni.

Otona.158 Tumačenje snova. Rano osirotela. ali je ovaj srećan ishod stvari osujetila njena sestra. osamostalila. devojka je odrasla u kući svoje mnogo starije sestre i među prijateljima i posetiocima u kući srela je i čoveka koji je na njeno srce ostavio trajan utisak. 1 Izopačenje sna 159 sam osam godina kao prvi sedeo u prvoj klupi. Setio sam se da mi je dan ranije pričala da profesor odlazi na neki određeni koncert. nije mogla da potisne nežno osećanje za posetioca koga dugo nije videla. ali ni izdaleka ne toliko koliko sam volela pokojnika. San ne znači ni­ šta drugo nego ovu vašu želju za ponovnim viđenjem protiv koga se u duši borite. ukratko rečeno. To je bilo na dan koji je prethodio snu. čiji motivi za to nikad nisu našli puno objašnjenje. Pacijentkinja. Toj dami se u vezi sa jednim du­ žim snom pričinilo da svoju jedinu petnaestogodišnju . Bilo je tačno onako kao što sam oče­ kivao. Oto je bio moj ljubimac. Ali joj nije pošlo za rukom da se oslo­ bodi zavisnosti u koju je dospela svojom naklonošću prema prijatelju njene sestre. i koja je te osobine dokazivala za vreme lečenja bar još u svojim dosetkama. a i inače koristila bi svaku priliku da ga na nekom trećem mestu izdaleka posmatra. onoga dana kad mi je ispričala san trebalo je da se održi koncert. Posle raski­ da čovek kojeg je naša pacijentkinja volela izbegavao je kuću." Da bi prikrila svoj san. Kad bi voljeni čovek. ali bilo joj je nemogućno da svoju ljubav prenese na druge prosce koji su se po­ sle toga javljali. i vi biste ga ponovo videli pod istim uslovima kao tada. Recite mi sada. Drugo objašnjenje našao je jedan sličan san jed­ ne druge pacijentkinje koja se u ranijim godinama isticala brzim dosetkama i vedrim raspoloženjem. potpuno isto kao što je i mali Oton tada ležao čija me je smrt tako potresla. starijeg sina. tada je profesor posle dugog izostanka ponovo došao i ja sam ga ponovo jednom videla pored kovče­ ga malog Otona. kome je otada bila poklonila svoju nežnost. uz mrtvački kovčeg prvog od nje jače voljenog dečaka. I tako sam lako mogao da iskonstruišem pravilno tumačenje i postavio sam joj pitanje da li joj pada na pamet ikakav događaj koji se desio po­ sle smrti malog Otona. ona je očigledno izabrala jednu situaciju u kojoj se takvi snovi obično potisku­ ju. izgubila je još dok sam ja bila u njihovoj kući. bilo gde objavio neko predavanje. To mi je pošlo za rukom pošto mi je čitava prethodna istorija sna bila poznata. On leži u jednom ma­ lom mrtvačkom sanduku. ponovilo bi se isto. dok je on menjao mesto negde na sredini razreda. da li mu nije možda iz ovih dečačkih godina ostala želja da se i ja jednom temeljno obrukam? Jedan drugi san sa više sumornim karakterom iznela mi je takođe jedna pacijentkinja kao prigovor teoriji o ispunjenju želje u snu. počela je ovako: Vi se sećate da moja sestra sad ima samo jednog sina. Maloga takođe volim. A sad ove noći sanjam da Kar­ la vidim mrtvog pored sebe. šta to treba da znači? Vi me poznajete: Jesam li ja tako loša osoba da bih svojoj sestri želela gubitak njenog jedinog deteta koje još ima? Ili možda san znači da bih više želela da je Karl mrtav nego Oto koga sam mnogo više volela? Ja sam je uveravao da je ovo poslednje tumače­ nje isključeno. Ja znam da u torbici no­ site ulaznicu za današnji koncert. Karla. jedna mlada devojka. Ona je smesta odgovorila: Si­ gurno. sasvim je mogućno da i u realnoj situaciji. profesor bi si­ gurno došao da izrazi saučešće. ona sama se neko vreme posle smrti maloga Otona. Neko vreme je izgledalo kao da će se ovi jedva iskazani odnosi završiti brakom. sa svećama svuda unaokolo. on je ponovno viđenje koje treba danas da se izvrši preuranio za nekoliko časova. zapravo sam ga ja vaspitala. koju je san verno kopirao. Vi biste dan proveli kod svoje sestre. Njen joj je ponos na­ ređivao da ga izbegava. Pa ipak. sklopljenih ruku. Vaš san je san ne­ strpljenja. koji je spadao u stalež pisaca. Ja sam dakle san protumačio na ovaj način: „Kad bi sad i drugi dečak umro. i da i ona sama želi da ide tamo da bi ponovo uživala u tome da ga vidi. Posle kratkog razmišljanja mogao sam joj dati pravilno tumačenje sna koje mi je ona i po­ tvrdila. situaciju u kojoj je čovek tako ispunjen tugom da se na ljubav i ne misli. ona bi sigurno bila među slušaocima.

160 Tumačenje snova." — „Vi dakle ne vršite normalan sno­ šaj?" — „Primenjujem pažnju da se pre svršetka po­ vučem. legitimiše se kao policijski agent i poziva me da pođem s njim. Onde me čekaju zatvorena kola. vi ste tobože ubili dete.box" sa nemačkim izrazom „Biichse" i da se podsetila i na to da se ova reč „Biichse" u nemačkom jeziku upotrebljava i kao vulgarni izraz za ženski polni organ. ni ona nije bila stvarno srećna kad je postala gravidna i više nego jedanput je sama sebi priznala da želi da joj dete u utrobi umre. VI ." i na raznovrsne pre­ vode te reci u nemačkom jeziku. Ako njenom poznavanju topografske anato­ mije pogledamo malo kroz prste moglo se pretposta­ viti da dete u „kutiji" znači plod u majčinom telu. koja za sadržaj imaju smrt milih rođaka. Postojanje srednjih članova lako mogu da vam dokažem. ona je čak pesnicama udarala po svome telu da bi dete pogodila. dogodilo se između nas ponovo nešto. I Izopačenje sna 161 ćerku gleda kako leži mrtva u jednoj kutiji. ona nije poricala da ovaj san stvarno odgovara nekoj njenoj želji. inače se moramo odreći tumačenja toga sna. Slično kao i dimljeni losos u snu o osujećenoj večeri. I kad sam joj to u toj meri objasnio. Možda znate pod kojom ste optužbom bili uhapšeni?" — „Da. ili što je gotovo isto.svojim novorođen četom?" — „To je tačno. Zatim sam po­ novo zaspao i sanjao ono što vam je poznato. Noć nisam proveo kod kuće nego kod jedne dame koja za mene vrlo mnogo znači. 11 Frajd. loža. to je jedna tugaljiva stvar. Mrtvo dete je dakle zaista predstavljalo is­ punjenje jedne želje i nikakvo čudo nije ako ovo ispu­ njenje jedne petnaest godina odstranjivane želje po­ sle jednog tako zakasnelog pojavljivanja uopšte više ne možemo prepoznati. Grupu u koju spadaju oba ova poslednja sna." — „Onda je vaš san ispunjenje želje. Uporedi kasnije o zaboravljanju snova. „da dolazim pred svoju kuću sa jednom damom pod rukom. — „I vi ne že­ lite da imate dete s njom?" — „Ne. posle jedne žestoke svađe sa mužem. mislim zbog čedomorstva. Pomoću njih biću u mogućnosti da na novim primerima pokažem da se svi ovi snovi imaju tumačiti kao ispunjenja želja uprkos neželjenoj sadržini koju oni imaju. Kad smo se ujutru probudili. i da se tek u toku analize pojavi sećanje na izostavljene delove sna." 1 — „A pod kakvim okolnostima ste sa­ njali." — „Slušajte dakle. Kao tako mnogo mladih žena." — „Ali meni je to potrebno. Nijednom svom pacijentu." — „Smera li pretpostaviti da ste u toku noći ovo više puta uradili i da ste posle ponavljanja ujutru bili nešto malo nesigurni. to moram priznati. šamar itd. nikako. kao: kutija." — „Čedomorstva? Pa vi znate da takav zločin može da izvrši samo majka nad . Verujete li vi da je to možda moja želja da budem uhapšen?" — „Sigurno da nije.. 1 Prilikom analize palo joj je na pamet da je prethodne večeri u društvu došao razgovor na englesku reč „boa. Ona je baš imala želju da od ove pojave u snu stvori prigo­ vor protiv teorije o ispunjenju želje. U međuvremenu se baš mno­ go što-šta izmenilo. šta se dogodilo uveče pre toga?" — „Ne bih voleo da vam o tome pričam. to bi nas moglo odati." — „Da li je to neka udata žena?" — „Jeste". Ovi naknadno umetnuti delovi redovno daju ključ za tumačenje sna. Odabrana đela. Iz drugih sastavnih delova ovog sna moglo se sad dopuniti da je saznala za srodstvo engle­ ske reci . u napadu besa. tako priča moj svedok. ali je i sama slu­ tila da pojedinost o kutiji mora pokazati put ka ne­ kom drugom shvatanju sna. san­ duk. nego jednom inteligentnom pravniku iz kruga mojih poznanika dugujem poznavanje sledećeg sna koji mi je opet bio ispričan u nameri da me 1 zadrži od brzopletog uopštavanja o učenju o snu želje. „Sanjam". prilazi mi jedan gospodin. pre nekoliko dana razgova­ rali smo o bračnim nevoljama i o inkonzekvenciji da je dozvoljeno da se snošaj obavi tako da se oplođenje 1 često se dešava da se neki san nepotpuno ispriča. treba ponovo da uzmemo u obzir kod tipičnih snova. Sećate li se. da li vam je to pošlo za ru­ kom?" — „To bi moglo biti. Ja molim samo još malo vremena da svoje stvari sredim. Kroz taj san vi stičete spokojstvo da niste napravili dete.

Ovi se snovi događaju redovno u toku mojih lečenja kad se pacijent nalazi u otporu protiv mene. Ovim neraspolože­ njem vi se takođe služite da biste ispunjenje želje pri­ krili. i pominjanje čedomorstva nije obja­ šnjeno. koji je na mom predavanju slu­ šao da pričam o ovom snu. oni će se u snu spremno od­ reći neke želje samo da bi sebi ispunili želju da nisam u pravu. On." — „Razumem. onda vidim da se uglav­ nom mogu svesti na dva principa. Vi sa jednom da­ mom pod rukom dolazite pred vašu kuću." — „Na pesnika Lenaua sam začudo danas prepodne slučajno mislio. I sad je sanjao kako sa sednice poreske komisije dolazi jedan poznanik i saopštava mu da su sve ostale poreske prijave ostale bez prigovora. od kojih jedan još nije bio spomenut mada igra veliku ulogu u snovima ljudi. Bio sam kriv za to što je jedna devojka uklanjanjem plo­ da pokušala da se zaštiti od posledica odnosa koji je održavala sa mnom. Uostalom. i ja sa velikom sigurnošću mogu računati na to da ću izazvati takav san čim sam prethodno bo­ lesniku izneo svoje učenje da je san ispunjenje želje. Jedna mlada devojka koja je s mukom izborila da se i dalje leci kod mene. San predstavlja jedno površno prikriveno ispunjenje želje da važi kao lekar sa velikim prihodima. podseća na poznatu priču o onoj mladoj devojci kojoj se savetuje da odbije svoga prosca. u kom tre­ nutku zapravo duša ulazi u fetus. kao o svojoj reakciji na njihov prvi dodir sa „teorijom želje sna". koje sada kao element ulazi u sastav vašeg sna. mora da se osetio njime pogođen jer je požurio da ga naknadno sanja. vodite kući.1 Štaviše. Vi je. Kako dolazite do ovog specifično ženskog zlo­ čina?" — „Hoću da vam priznam da sam već pre ne­ koliko godina bio upleten u jedan ovakav slučaj. koje sačinjava jezgro sna. mogu očekivati da će se sa mnogim od mojih čitalaca isto to dogoditi. jer se tek od toga trenutka dozvoljava da postoji pojam umorstva. Vama je sigurno poznata i jeziva pesma pesnika Lenaua (Lenau) koji izjednačava i umorstvo deteta i predohranu od dece. ali da je njegova prijava izazvala opšte nepoverenje i da će mu doneti osetnu kaznu od poreskih vlasti. Ako sve ove snove te vrste koji se često javljaju. pošto je naprasit čovek i pošto će je u braku sigurno tući. sanja: kako joj kod kuće brane da i dalje do­ lazi kod mene. a koji izgleda kao da se direktno protive mom učenju tako što imaju za sadržaj neispunjenje neke želje ili zbivanje nečeg očigledno neželjenog. u* . pokazuje opet to isto. Nastavljajući taj razgovor mi smo se setili i srednjovekovnog spornog pitanja o tome." — „Još jedan odjek vašeg sna. za to mo­ žda ima više od jednog razloga. Što se ispunjenje želje. dakle. Neki mladi lekar. dok svaki zahvat kad su se jaje i seme jed­ nom sastali i oblikovali zametak biva kažnjen kao zločin. Iz moga članka o etiologiji neuroze straha mogli biste saznati da ja „coitus interruptus" (prekinuti snošaj) uzimam kao jedan od uzročnih faktora postanka neurotičnog strana. ali sam dugo bio u razumlji­ vom strahu da će se stvar otkriti. Poslednji san te vrste. On je dan ranije podneo prijavu o svojim prihodima. S ti­ me bi se slagalo kad bi vam posle više snošaja te vrste ostalo neko nelagodno raspoloženje. obuhvatim pod nazivom „snovi protiv želje". Odgovor devojke glasi: „Samo neka me bije!" Njena želja da se uda je tako živa da prima i neprijatnost koja joj se stavlja u izgled pa da je čak i podiže do stepena želje. koja je bila sasvim iskreno napisana pošto je imao samo malo da prijavi.132 Tumačenje snova. Sa izvođenjem te namere ja ni­ sam imao nikakve veze. i njegov misaoni oblik primeni na jednu drugu temu. pro­ tiv želje svojih rođaka i autoriteta koje je pitala za savet. I Izopačen je sna 163 ne izvrši. umesto da u stvari noć provedete s njom u njenoj kući. A sad ću vam dokazati još jedno malo spo­ redno ispunjenje želje u vašem snu. Jedna pokretna snaga ovih snova jeste želja da ne budem u pravu. Ona se onda poziva na obećanje koje 1 O sličnim snovima „protiv želje" pričali su mi više puta moji slušaoci u toku poslednjih godina. uostalom. koji želim da saopštim. i ovo sećanje dalo je drugi razlog zašto vam je strah da ste stvar loše obavili morao biti neprijatan. krije u tako neprijatnom obliku.

U seksualnoj konstituciji mnogih ljudi postoji jedna mazohistička komponenta koja je nastala preobrtanjem u suprotno agresivne sadističke komponente. pa ipak je to mazohistički san želja. Izopačavanje sna stvarUkazujem na to da ova tema ovde nije rešena i da će se o njoj kasnije još raspravljati. ali jedan od njene braće. mi smo u pravu da karakter nelagodnosti svih tih snova dovedemo u vezu sa činjenicom izopačava­ nja sna i da zaključimo da su ovi snovi baš zato tako izopačeni i da je ispunjenje želja u njima prikriveno tako da se ne mogu raspoznati." Možda će nas razmišljanje o tome što ovaj san sve do neželjene sadržine izgleda jasan i koherentan za­ držati od toga da ga analiziramo. nikad nisam rekao nešto slično. 1 Drugi motiv snova protiv želja jeste tako blizu da možemo lako doći u opasnost da ga previdimo kao što se to meni duže vremena dešavalo. koji za njih nisu ništa drugo do ispunjenje želja. ali u svima takvim slučajevima nalazi se osim jedne zagonetke još i jedna druga. Jedan san koji na prvi pogled teoriji o ispunjenju želje priprema najveću teškoću. ako se ne plaši­ mo truda oko analize. Ali ovo osećanje nezadovoljstva koje se ovako u snu jav­ lja ne isključuje postojanje jedne želje. Bez daljeg biva jasno da ovi ljudi mogu imati snove protiv želja i snove nezadovoljstva. bio je tako ljubazan da te reci izgovori preko mene. San. dakle. Neprijatno osećanje koje ovakvi sno­ vi izazivaju svakako je prosto identično sa odvratnošću koje bi htelo da nas — većinom sa uspehom — spreči da raspravljamo ili razmišljamo o takvim tema­ ma. Ali. udo1 voljenje njihovih mazohističkih sklonosti. I Izopačenje sna 165 joj je bilo dato da ću je u slučaju potrebe i besplatno lečiti. III. i koju mora svaki od nas savladati ako uvidimo da smo primorani da se njome ipak pozabavimo. čije rešenje pomaže da bi se resila ona prva. i želje koje ni sam sebi ne želi da prizna. Kako se dva odrasla čoveka u homoseksualnoj nameri lepo za­ bavljaju. pošto postoji odvrat­ nost. Brat je prodao preduzeće čije je vođenje zadržao za svoju budućnost. Odakle dolaze reci koje mi moja pacijentkinja stavlja u usta? Ja joj. namera potiskivanja protiv teme sna ili protiv želje koja je iz njega crpena. II. Kako ga njegov stariji brat „sekira". kod svakog čoveka postoje želje koje ne bi želeo da iskaže drugi­ ma.164 Tumačenje snova.1 Niko u tome neće videti pojavu slu­ čaja što prilikom tumačenja ovih snova uvek dolazi­ mo na teme o kojima rado ne govorimo ili na koje rado ne mislimo. i to baš onaj što ima najveći uticaj na nju. ne mogu miati nikakvih obzira. saznaćemo da „primarni afekt" treba izjednačiti sa „prima affectio" (prva ljubav) i da se odvratan čir prema recima Sterkeovim pokazuje kao „zastupnik ispunjenja želja punih velikom emo­ cijom". naravno. sanjao je jedan lekar (August Sterke) i objasnio ga: „Na svom levom kažiprstu imam i vidim sifilistični primarni afekt na poslednjoj falangi. čiji bi prevod mogao glasiti ovako: sasvim bi bilo u rodu da moj brat izvrši tu prodaju za kaznu za sva mučenja koja je od mene pretrpeo. Nadam se da će navedoni primeri biti dovoljni da — do daljeg prigovora — pokažu da je verovatno da se i snovi sa mučnom sadržinom mogu rešavati kao ispunjenja želja. nego u ponižavanju i du­ ševnom mučenju. to je sadržaj njenog života i motiv njene bolesti. Takve ljude zove­ mo „idealnim" mazohistima ako uživanje ne traže u sebi nanetom telesnom bolu. . želi da postigne da brat ostane u pravu i ona ne želi da samo u snu bratu da za pravo. S druge strane. 1911/12. Iz ovog poslednjeg sna on se budi sa najmučnijim osećanjima. i ja joj kažem: U pitanju novca. 1 Zentralblatt fur Psychoanalyse II. Ovde ću navesti jedan takav san: „Jedan mlad čovek koji je u ranijim godinama veoma mučio svoga brata kome je bio homoseksualno odan posle temeljne promene karaktera sanja jedan san koji se sastojao od tri dela: I. Ovde zaista nije lako dokazati da postoji neko is­ punjenje želje.

Ali ipak sa snovima strana mogu ovde brzo da završim. ali se ne može razumeti zašto je kod odgovarajuće fobije strah tako velik i da bolesnika prati daleko iznad povoda za nj. Strah je oba puta na predstavu koja ga prati samo prilemljen i vodi poreklo iz nekog dru­ gog izvora. Spiteler (Spitteler). I kasnije će se pru­ žiti prilika da ovo tvrđenje potkrepimo analizom ne­ kolikih snova kod neurotika. te ponovo govoriti o uslovu snova straha i njihovom usklađivanju sa teorijom o ispunjenju sna. 1895. protivnici teško da su pred očima imali interesantan pro­ blem: da li svi snovi nisu stvoreni od „libidinoznih" pokret­ nih snaga (nasuprot „destruktivnim")? . u Suddeutsche Monatschefte. o draženju na ekskreciju. ili vožnju jezerom. i koliko rado pro­ tivnici najjasnije izjave previde. da nadoknade pro­ pušteni obrok itd. suzbijene) želje. On kaže „po pravilu i erotične snove". a to se može za većinu snova odraslih ljudi u potpunosti potvrditi. Drukčije stvari stoje ako reč „seksualan" upotrebimo u smislu „erosa" koji je sada u psihoanalizi uobičajen. Isto objašnjenje pokazuje se punovažno za fobiju kao i za san straha. Ova formula se od toga vremena uvek pokazala više nego tačna. I Izopačenje sna 167 no se pokazuje kao akt cenzure. Ako sadržinu sna izložimo tu­ mačenju. Ni na jednom mestu nisam izjavio da sam ovu Rankovu formulu prihvatio. ona samo dokazuje koliko malo savesnosti kritičari obično koriste na svom poslu. doduše. koji nije dospeo do primene. o snovima draženja na žeđ. po pravilu i erotične želje. Ali. sabrana dela sveska I). Oktobar 1913. U jednom kratkom članku o „Neurozi straha" (objavljenom u Neurologisches Zentralblatt. Ali što sam Ran­ kovu modifikaciju uopšte spomenuo. čije će shvatanje kao snova želja kod neprosvećenih naići na najmanju spremnost da ga prihvate. naime.1 Sada preostaju još snovi straha kao naročita pod­ vrsta snova sa tegobnom sadržinom. nego se kod njih radi o razumevanju neurotičkog straha uopšte. kao što mi je rečeno." E. Ovde unapred navodim proširenje i modifikaciju gore navedene osnovne formule koja potiče od Ota Ranka: „San redovno predstavlja na osnovi i pomoću potisnutog infantilno-seksualnog materijala aktuelne. da se čovek može baciti sa prozora i da zato ima razloga da kod prozora bude na neki način pažljiv. Meine friihesten Erlebnisse. ako one nisu dobre za nji­ hovu sklonost ka napadu. tvrdi da svi snovi imaju seksualnu sa1 Zbog ove intimne povezanosti straha u snu sa strahom u neurozi moram ovde prilikom raspravlja­ nja o prvom ukazati na drugi. držinu Ako tu rečenicu razumemo onako kao što ona treba da bude shvaćena. Jedan živi veliki pesnik koji. u zavijenom i simbolički obučenom obliku. Istina je. skrenutom sa svoga cilju. jer nekoliko stranica ranije ja sam pomenuo raznovrsna ispunjenja želja u dečjim snovima (da načine izlet na selo. Takođe ću u svojim da­ ljim pokušajima nastojati da se približim jednoj teo­ riji sna. tvr­ dio sam u svoje vreme da neurotični strah vodi po­ reklo iz seksualnog života i da odgovara libidu. Ali. čiji je pripadajući libido pretrpeo promenu u strah. Kraći u tekstu sadr­ žani oblik te formule izgleda mi dovoljan. neće ništa da čuje o psihoanalizi i tumačenju sna. na drugim mestima raspravljao sam o snovima gladi. Cak i sam Rank ne postavlja neko apsolutno tvrđenje." („San koji sam sebe tumači").166 Tumačenje snova. nalazi ipak i sam skoro identičnu formulu za suštinu sna: „Nepo­ zvano pojavljivanje suzbijenih želja čežnje pod pogrešnim licem i imenom. o čistim snovima komoditeta. primetićemo da strah u snu nije bolje oprav­ dan sadržinom straha nego možda strah jedne fobije predstavom o kojoj fobija visi. bilo je dovoljno da psihoanalizi doprinese prekor koji je bezbroj puta ponav­ ljan: da ona. mi o svemu što je analiza snova neugodnosti iznela na dan vodimo ra­ čuna ako svoju formulu koja treba da izrazi suštinu sna izmenimo na sledeći način: San je (prikriveno) is­ punjenje jedne (potisnute. Iz nje se sad može izvesti postavka da su snovi straha seksualne sadržine. Strah koji u snu osećamo objašnjen je samo pri­ vidno sadržinom sna. nije to neka nova strana problema sna koja bi se u njima pokazala.).

U oba sna koja sam u prethodnom odeljku tačno analizirao (san o Irminoj injekciji. san o mom stricu sa žutom bradom). ne može više održati ako se u snu donekle često javljaju slike sećanja iz našeg detinjstva. možemo se vratiti i izabrati novo ishodište za naša lutanja kroz probleme sna. i mi smo prethodno ugušili svaku drugu naučnu ra­ doznalost koja se možda u nama probudila u toku tog rada na tumačenju. obuzelo nas je najpre interesovanje da li smo time otkrili opšti karakter sna. Hildebrant. koje su toliko puta bile primećene a nikad objašnjene. izgledale obezbeđene od napada. moram pre svega postaviti tvrdnju da se u sva­ kom snu može naći nadovezivanje na doživljaje poslednjeg proteklog dana. dok smo znali samo za manifestnu sadržinu sna. ja tumačenje sna mogu da eventualno počnem time što ću se najpre raspiti­ vati o doživljaju toga dana koji je san podstakao. takođe Vid-Halam). koje nam opet izgledaju kao trivijalne i koje smo u budnom stanju smatrali već odavno zaborav­ ljenim. možemo otkriti latentnu sadržinu sna.Recentno i indiferentno u snu 169 V MATERIJAL SNOVA I IZVORI SNOVA Kad smo iz analize sna o Irminoj injekciji uvideli da je san ispunjenje želje. Strimpel. Da san raspolaže našim najranijim utiscima iz detinjstva i da čak donosi pojedinosti iz ovoga doba života. 1 . kao i o poreklu materijala sna izneti su opširno u uvodnom odeljku. Otkako smo u stanju da. A RECENTNO I INDIFERENTNO U SNU Ako sad pozovem svoje sopstveno iskustvo u po­ moć u vezi sa poreklom elemenata koji se javljaju u snu. Morali bismo zaključiti da san zadatak koji mu pripada obično obavlja veoma nedovoljno. Mi se takođe sećamo onih triju osobenosti sećanja sna. za neko vreme možemo izgubiti iz vida temu o ispunjenju že­ lje koju još nipošto nismo u potpunosti resili. 1. pri tome. Kad god uzimam neki san. 1 Osobenosti u izboru materijala sna pisci su. moramo osetiti po­ trebu da pojedine probleme sna ponovo prihvatimo da bismo pokušali da li se zagonetke i protivrečnosti za nas na zadovoljavajući način rešavaju koje su sve dotle. Podaci pisaca o povezanosti sna sa budnim sta­ njem. koja po svom značenju ostavlja daleko za sobom manifestnu sadržinu sna. ra­ zume se. odnos prema danu pada u oči u toj meri da Jasno je da se Robertovo shvatanje da je san odre­ đen za to da nas rastereti od bezvrednih dnevnih utisaka. 2. Poznavajući ovu činjenicu. bilo svoj ili tuđ. primenom našeg postup­ ka u tumačenju sna. uvek se ovo moje iskustvo potvrđu­ je. Da san razgovetno daje prednost utiscima poslednjih dana (Robert. u mnogim slučajevima ovo je čak i najbliži put. Pošto smo sad na tom putu stigli do cilja. 3. Da san izbor vrši prema drugačijim principima od našeg pamćenja u budnom stanju tako što se ne seća bitnog i važnog nego sporednog i nezapaženog. posmatrali na manifestnoj sadržini sna.

i da je hteo da otputuje u 1 H. Izvor: Jedna pacijentkinja koja se kod mene na­ lazi na lečenju javila mi je uveče kakve još teškoće pravi njena majka u vezi sa nastavljanjem lečenja. ali ja bih se odlučio za isključivo pra- vo prvenstva poslednjeg dana pre sna (dana sna). u kome se nalazio u Spaniji. Recentno i indiferentno u snu 171 mu više nije potrebno nikakvo objašnjenje. i pri tom mi sedaju u krilo. Snove saopštavam samo onoli­ ko koliko mi je potrebno za otkrivanje traženog iz­ vora. (Odlomak) . i 5. kao u kakvoj antikvarnici. majku i ćerku. Izvor: razgovor sa jednom rođakom uveče o tome da neka nabavka koju traži mora da čeka. Pisao sam monografiju o jednoj izvesnoj (ne­ jasno) vrsti biljaka. Izvor: Primio sam dopise istovremeno od liberal­ nog izbornog komiteta i od prezidij uma humanitarnog udruženja čiji sam stvarno član. Moglo bi se postaviti pitanje: da li se vezivanje sna nepogrešivo vrši za događaje poslednjeg dana ili da li se ono može protegnuti i na utiske jednog du­ žeg vremenskog perioda najbliže prošlosti? Ovaj pred­ met. između dana događaja i vremena sna uvukla reprodukcija prethodnog dana koja se mogla dokazati: moglo se osim toga dokazati postojanje re­ centnog povoda od kojeg je moglo poteći sećanje na stariji utisak. 6. i odabrao sam za tu svrhu n a ­ ročito upadljive elemente materijala sna. dakle. od ko­ jih je ova poslednja bila moja pacijentkinja. 4. A da bih pokazao kako se redovno ovaj odnos može dokazati. Izvor: Moja me je žena toga dana podsetila da joj dugujem još dvadeset forinti od njenog nedeljnog novca za kućne troškove. kao što je izneto o dopunama uz prvi odeljak. . Fliess) i naročito tvrdio da su ova vremena odlučujuća za pojavljivanje elemenata sna u snovima./2. negde u Italiji. Kad god sam mislio da sam pronašao da je neki utisak od pre dva ili tri dana bio izvor sna. Svoboda. septembra pre podne skrenuo pažnju na taj . i R. Tumačenje snova ne bi bilo bitno izmenjeno kad bi se to dalo dokazati. Izvor: Pre podne u izlogu jedne knjižare video sam monografiju o vrsti ciklama. dok itd. Tri ćerke pokazuju mi sitne dragocenosti. Izvor: Drajfus (Drevfus) na Đavoljem ostrvu. da se. On pripoveda o jednom snu. 1. U knjižari S. Kod jednog od tih komada ja kažem: Pa to imate od mene! Pri tom jasno vidim neku malu masku u profilu. verovatno. Jedan čovek na strmoj steni usred mora u Beklinovom (Bocklin) maniru. na mestu gde je našao smrt u plamenu i mislim da sam mu 5. I. u velikoj meri preneo je na duševno zbivanje biolo­ ške intervale od 23 i 28 dana koje je pronašao V. Obavljam posetu u jednoj kući gde me samo teško propuštaju itd. . 5. oktobra 1910. septembra u Firenci. uplaćujem pretplatu na jed­ nu porodičnu publikaciju koja godišnje staje dvadeset talira. sa oštrim crtama Savonarole. 3. ali bi se pojavio jedan nov izvor za poreklo materijala sna. San od 1. is­ tovremeno vesti o mojim rođacima u Engleskoj. nisam se mogao uveriti u to da se između dnevnog nadražajnog utiska i njegovog ponovnog vraćanja u snu ugurao jedan redovan inter­ val od biološkog značaja (Svoboda kao prvi interval te vrste naziva 18 sati). mogao sam se de­ taljnim naknadnim ispitivanjem uvek uveriti u to da se taj utisak dan pre toga ponovo pojavio u sećanju. 2.' I Elis koji je ovoj stvari po­ svetio pažnju kaže da u svojim snovima nije mogao naći ovakvu periodičnost reprodukcije „uprkos tome što je na to pazio". Naprotiv. Primio sam dopis od socijaldemokratskog ko­ miteta u kome me tretiraju kao člana. I .170 Tumačenje snova. tamo sam mislio da svome pratiocu pokažem m e ­ daljon sa crtama fanatičnog kaluđera na trotoaru Piazza Signoria. Flis (W. ne može polagati pravo na principi­ jelno značenje. itd. hteo bih da na toj osnovi ispitam jedan deo moje sopstvene hronike snova. čija se pojava u životu sa sigurnošću mogla odrediti. Na ulici vidim dve žene. Kad sam poslednji put video Savonarolin lik? Kako pokazuje moj putni dnevnik. U poslednje vreme vršio sam nekoliko ispitivanja na svojim sopstvenim snovima da bih ispitao „primenljivost" nauke o periodima na materijal sna. u međuvremenu ostavljam jed­ nu ženu da me čeka. bio sam 4.

ulaženje u tumačenje sna ukida i na ovom mestu jedan deo od neminovnosti ove veze. Ponovo radim herniju u univerzitetskoj laboratoriji. . ili možda 40 dana. Dvorski savetnik L. oktobra). ali ja već sada znam da je on samo zamenik jedne druge. (ostatak zabo­ ravljen). . „muški" period prema Flisu. ali se otada više ništa o njemu nije čulo. pa je san ostavio na miru. (Odlomak) . gde su mi bečke n o ­ vine redovno slali. kad za­ ista nisam imao učionice i kad sam u svojim nastojanjima kasnije stvarno je našao ime Zaraus kao ime jedne stanice između San Sebastijana i Bilbaa. pa sam u sebi po­ mislio da će se desiti kao da uopšte nijednu učionicu nemam na raspolaganju. povezuje se sa smrću jednog drugog univerzitetskog profe­ sora koga sam visoko cenio. avgusta./3. A ja moram doneti sud da se bez ovoga povoda za san Arhimed svakako te noći ne bi u snu pojavio. On je u snu Arhimod koji mi daje oslon i lično me prati na neko drugo mesto. pošto sam u to vreme boravio u Holandiji. kao što sam u tekstu tvrdio. Kad sam ovaj spomenik video prvi (i poslednji) put? Prema mojim zabeleškama bilo je to 17. Nekoliko meseci medaljon. III. Varaus ili Zaraus. i od toga datuma pa do sna prošlo je stvarno 13+10=23 dana. vrebajući gde se nalazi rimska vojska koja je vršila opsadu. očiju istraživački uperenih u daljinu. . Od toga utiska pa do vraćanja u snu prošlo je svakako 27 + 1 dan. Pojava upadljivog elementa „Savonarola" u snu objašnjena je posetom ovog kolege na dan sna. ostaje neizvesno za mene da li se snažni i još uvek recentni utisak statue u Sirakuzi ne bi pojavio i u nekom drugom vremenskom intervalu. Nalazim da je konstantan jedino odnos prema jednom utisku na sam dan sna. San od 2. Ali taj interval više ne odgovara nijednoj periodi. mora da sam vest o njegovoj smrti pro­ čitao 24. da klinika u čijoj sali ja kao gost treba da držim svoja predavanja treba usko­ ro da se preseli na neko drugo mesto. Nešto o profesoru Ozeru (Oser) koji je sam pripremio obrok za mene što veoma pomirljivo utiče (ostalo zaboravljeno). A kada je Ozer umro i kada sam saznao o nje­ govoj smrti? Prema podacima u novinama 22. Zatim prelazimo preko jednog otvorenog mesta . Ovakvi intervali koji za učenje o periodima bez dalje obrade ne bi više mogli biti upotrebljivi rezultiraju iz mo­ jih snova neuporedivo češće nego regularni. da bih mu se požalio na svoju ne­ volju. te je tako moje misli ponovo odveo natrag na moje poslednje putovanje po Italiji. oktobra 1910. već dugo godina nisam video. Pretpostavio sam da je novi položaj vrlo nepogodno smešten. ali n a m r ­ šteni kolega bio kod mene (prvi put posle moga povratka) za koga sam već pre nekoliko godina stvorio šaljivi nadimak „rabi Savonarola". i dvadesetosmodnevni inter­ val gubi svoje značenje za izvođenje sna. oktobra 1910. poziva me da dođem na jedno mesto i ide hodnikom ispred mene. Kad se pro­ budio. San je reakcija na jednu smetnju u varenju toga dana zbog koje sam razmišljao o tome da li treba da se obratim jednom kolegi da bi mi odredio dijetu. Dvorskog savetnika L. Sto u snu za taj posao određujem profesora Ozera. septembra uveče. noseći u uzdignutoj ruci jednu lampu ili neki drugi instrument. Ali na nesreću za dokaznu moć ovog primera moram da navedem da je baš na sam dan sna ovaj valjani. On je obećao da će mi pomoći. on obuhvata 7 + 3 0 + 2 = 3 9 dana./11. ili 25. nije mogao da se seti nekog mesta sa takvim imenom.172 Tumačenje snova.-u koji je baš tada bio dekan i koga sam 3matrao svojim pokroviteljem. kojim sam i s&m osam dana pre toga putovao. zamena za Arhimeda blizu Aretuzinog izvora u Sirakuzi. jedna „ženska perioda" prema Flisu. pred sobom nosi lampu (ili lupu). avgusta. Ja. San od 10. i odatle su moje misli svakako krenule natrag sve do početka moje delatnosti kao docenta. koji stoji tačno onako kao u snu i na isti način rukuje ogledalom. . koji je toga leta umro. I Recentno i indiferentno u snu 173 jedno mesto: Daraus. Na žalost. Povod za san bila je vest. Tada sam otišao L. Ne mogu da se setim da sam u međuvremenu razgo­ varao o Ozeru ili da li sam na njega mislio. Ono što u ovom snu najviše pada u oči jeste način kako dvorski savetnik L. Utisci najnovije prošlosti (isključujući dan pre noći u kojoj se sanja) ne pokazuju dakle nikakav druda nađem jednu prostoriju naišao na malo razumevanja kod svemoćne gospodo dvorskih savetnika i profesora. II. oštroumnog (oštrovidog) pogleda. 250 dana pre sna. mislim da za svaki san postoji jedan izazivač sna iz onih doživljaja „koje još nijednu noć nismo prespavali". On mi je predstavio jednog bolesnika koji je nastradao u vozu za Pontebu. a koji je umro nešto ranije (1. primljena na sam dan sna. dakle. neobičnog držanja i sa ispruženom glavom. kroz koju je prošao vozom. veće ličnosti. . Covek vest tumačenju lako će uvideti da mislima u snu nisu strani ni osvetoljubi­ vost ni svest o sopstvenoj veličini.

U svojoj publikaciji. i hoće da ode da joj donese cveće. — Kod teme: doneti sobom cveće sećam se jedne priče koju sam nedavno pričao u krugu svojih prijatelja i upotrebio kao dokaz za moje tvrđenje da je zaborav če­ sto izvođenje jedne namere nesvesnog i da uvek do­ pušta zaključak na tajna osećanja onoga koji zabo­ ravlja. Kad bih ikad dobio glaukom. u nekoj vrsti dnevnog fantaziranja. — Ova gospođa L. baš prevrćem jednu umet­ nutu tabelu u boji. Ja sam odabrao San o botaničkoj monografiji Napisao sam jednu monografiju o jednoj biljci. Naime. Ona je ranijih godina bila kod mene na lečenju. dr Koler se postarao za kokainsku anesteziju i zatim stavio primedbu da su se pri ovoj operaciji našla zajedno sva trojica koji su imali udela u uvođenju kokaina. ne ume da sebi objasni razlog njenog plača sve dok mu ona ne kaže: Danas mi je rođendan. čijom su pojavom zahvalni učenici prosla­ vili jubilej svoga učitelja i predstojnika laboratorije. San može da svoj materijal odabere iz svakog vremena života ukoliko samo jedna misaona nit vodi od do­ življaja na dan sna („recentnih utisaka") ka ovim ra­ nijim doživljajima. Tada se on lupi po glavi i kaže: Oprosti. Moje misli sada idu dalje: kad sam poslednji put bio opomenut na ovu istoriju o kokainu? To se dogo­ dilo pre nekoliko dana kad mi je došao do ruku sve­ čani spis. Kolera (K. Na ovu fantaziju pri­ ključile su se misli kako je nezgodno za lekara da od svoga kolege traži lekarske usluge za sebe. ubrzo po­ sle Kolerova otkrića. Ciklama je omiljeni cvet moje žene. ja ničim ne bih odao da i sam imam udela u tom otkriću. Pored toga mi pade na pamet da sam pre podne onoga dana posle moga sna (za čije tu­ mačenje sam našao vremena tek uveče) mislio na ko­ kain. jer ona u zaboravnosti svoga muža vidi dokaz za to da u njegovim mislima više ne igra onu istu ulo­ gu kao nekad. Muž joj prilazi. ja primetih da se iza njega krije sećanje na jedan određen doživljaj. Knjiga leži preda mnom. i taj članak je skrenuo pažnju K. A odakle davanje prvenstva recentnim utiscima? Mi ćemo doći do nagađanja o toj stvari ako jedan od pomenutih snova izložimo detaljnijoj analizi. Analiza U izlogu jedne knjižare video sam pre podne jed­ nu novu knjigu koja nosi naslov: Vrsta ciklama. Uz svaki primerak knjige povezan je i osušeni specimen biljke. Ali ona ostaje ne- utešna. I Recentno i indiferentno u snu 175 gi odnos prema sadržini sna nego što ga pokazuju drugi utisci iz bilo kojih udaljenih vremena. Berlinskog lekara koji me ne poznaje mogao bih nagraditi ona­ ko kao i svaki drugi. očni lekar dr Kenigštajn (Konigstein). ali nisam bio dovoljno temeljan da tu stvar i dalje pratim. Koller) na anestezirajuće osobine koka­ ina. Operator koji ne bi znao na kome vrši operaciju još jednom bi se hvalio kako su lake postale ovakve operacije otkako je u nju uveden kokain. Pošto mi je palo na pamet ovo dnevno sanjarenje. ta sasvim sam zaboravio. Među počasnim natpisima na laboratorij umu našao . Sam sebi prebacujem što tako retko mislim o tome da joj do­ nesem sobom cveće onakvo kakvo to ona želi. naime članak o koka biljci. Jedna mlada žena koja je bila naviknuta da na svoj rođendan od svoga muža nalazi na stolu bu­ ket cveća jednog takvog dana primeti da nema toga znaka nežnosti i zbog toga se rasplače. kazala joj da se dobro oseća i raspiti­ vala se o meni. srela je moju ženu pre dva dana. razbole se moj otac od glaukoma. » * * • ^ ^ » 174 Tumačenje snova. ja sam sam nagovestio upo­ trebu alkaloida. — očigledno monografija o toj biljci. Jedan novi početak: Ja sam nekad zaista pisao nešto slično kao neku monografiju o toj biljci. otputovao bih u Berlin i tamo bi me kod moga berlinskog prijatelja operisao inkognito neki lekar koga bi mi on preporučio. slično kao u kakvom herbarijumu.. operisao ga je moj prijatelj.

176

Tumačenje

snova,

I

Recentno i indiferentno u snu

177

sam i to da je tamo dr Koler otkrio anestezirajuću osobinu kokaina. I tad odjednom primetih kako je moj san povezan sa jednim doživljajem prethodne večeri. Upravo sam pratio kući dr Kenigštajna, sa ko­ jim sam otpočeo razgovor o nekoj stvari koja me uvek živo uzbuđuje kad god se dodirne. I dok sam se s njim zadržavao u kapiji, priđe nam i profesor Gertner (Gartner) sa ženom. Nisam mogao da se uzdržim a da im ne čestitam kako izgledaju u cvetu. A profesor je jedan od pisaca svečanog spisa o kome sam baš go­ vorio, i mogao me je podsetiti na taj svečani spis. T gospođa L., o čijem rođendanskom razočaranju sam nedavno pričao, bila je pomenuta u razgovoru sa dr Kenigštajnom, razume se s nečim drugim u vezi. Pokušaću da protumačim i ostale odredbe sadržine sna. Osušeni primerak biljke dodat je uz monogra­ fiju kao da je herbarijum. Na herbarijum se nadovezuje jedna uspomena iz gimnazije. Naš direktor gi­ mnazije sazvao je jednom prilikom učenike viših ra­ zreda gimnazije da bi im predao zavodski herbarijum da ga pregledaju i očiste. Nađeni su sitni crvići — knjiški moljac. Izgleda da nije pokazivao poverenja u moju pomoć jer mi je ostavio samo nekoliko listova. Još danas znam da su na njima bile oruciferae. Nikad nisam osećao nekakav naročito intimni odnos prema botanici. Prilikom prethodnog ispita iz botanike dobio sam opet zadatak da odredim jednu kruciferu i — ni­ sam je prepoznao. Bilo bi loše po mene da me nije iz­ vuklo moje teorijsko znanje. — Sa krucifera dolazim na kompozite. Zapravo je i artičoka kompozita i to ona koju bih mogao nazvati svojim omiljenim cvetom. Plemenitija nego ja, moja žena mi ovaj omiljeni cvet donosi sa trga. Vidim kako monografija koju sam napisao leži preda mnom. I to nije bez neke veze. Moj vizuelni pri­ jatelj pisao mi je juče iz Berlina: „Veoma mnogo se bavim tvojom knjigom o snovima. Vidim je kako leži završena preda mnom i ja je prelistavam." Kako sam mu samo zavideo na tom daru vidovitosti! Kad bih samo jednom mogao da je vidim pred sobom dovr­ šenu!

Sklopljena slika u boji: Kad sam bio student me­ dicine, patio sam mnogo od impulsa da želim učiti samo iz monografija. Uprkos svojih ograničenih sred­ stava bio sam tada pretplaćen na više medicinskih ar­ hiva čije su slike u boji izazivale moje oduševljenje. Ponosio sam se tom sklonošću ka temeljitosti. I kad sam posle toga i sam počeo sa objavljivanjem, morao sam crtati i slike za mojt: rasprave i znam da je jedna od njih ispala tako jadno da mi se neki moj dobronamerni kolega zbog nje rugao. Tome se, ni sam ne znam kako, pridružuje i jedna uspomena iz vrlo rane mladosti. Moj otac je jednom načinio šalu da meni i mojoj najstarijoj sestri preda jednu knjigu sa slika­ ma u boji (opis jodnog putovanja u Perziju) da je uni­ štimo. To se u vaspitnom pogledu jedva moglo oprav­ dati. Tada mi je bilo pet godina, sestri manje od tri, i slika, kako smo mi dcca ovu knjigu blaženo koma­ dali (kao kakvu artičoku, list po list, moram reći) je­ ste gotovo jedina stvar koja mi je ostala u plastičnom sećanju iz ovog doba života. Kad sam zatim postao student, razvila se u meni izrazita ljubav da skupljam i imam knjige (analogno sklonosti da studiram iz mo­ nografija; jedna sklonost koja se u snu već javlja u vezi sa ciklamom i artičokom). Postao sam knjiški moljac (uporedi herbarijum). Ovu svoju prvu strast u životu, otkako o sebi razmišljam, svodio sam uvek na ovaj utisak iz detinjstva, ili bolje rečeno, saznao sam da je ova dečja scena jedno pokrivajuće sećanje 1 za moju kasniju bibliofiliju. Naravno da sam takođe rano saznao da čovek kroz strasti lako dolazi do pat­ nje. Kad mi je bilo sedamnaest godina imao sam pri­ ličan račun kod knjižara, ali nikakvih sredstava da ga isplatim i moj otac jedva da je prihvatio kao oprav­ danje moje reci da se moje sklonosti nisu izvrgnule na nešto loše. Ali sećanje na ovaj kasniji mladalački doživljaj dovodi me odmah natrag do razgovora sa mojim prijateljem dr Kenigštajnom. Jer i u razgovoru
Uporedi moj članak: „O uspomenama pokrivalicama" (Monatsschrift fur Psychiatrie und Neurologie", 1899 (Sa­ brana dela sv. I). 12 Frojd, Odabrana dela, VI
1

178

Tumačenje snova, I

Recentno i indiferentno u snu

179

uveče onoga dana kad sam sanjao radilo se o istim prekorima kao i onda, da suviše popuštam svojim sklonostima. Iz razloga koji ne spadaju ovamo neću da pratim tumačenje ovog sna, nego želim samo da ukazem na put koji do njega vodi. Za vreme rada na tumačenju bio sam opomenut na razgovor sa dr Kenigštajnom, i to sa više mesta. Ako imam pred očima koje su stva­ ri u ovom razgovoru bile dodirnute, smisao sna posta­ je mi razumljiv. Svi započeti tokovi misli, o sklono­ stima moje žene i o mojim sopstvenim sklonostima, o kokainu, o teškoćama lečenja među kolegama, o mojoj sklonosti prema monografskim studijama i mom za­ nemarivanju izvesnih struka kao što je botanika: sve to dobij a svoj nastavak i ulazi u bilo koji od konaca veoma razgranatog razgovora. San ponovo dobij a ka­ rakter opravdanja, jednog pledoajea (odbrane) za moje pravo, kao i san o Irminoj injekciji koji sam najpre analizirao; štaviše, san nastavlja temu započetu tamo i o njoj raspravlja na novom materijalu koji je u intervalu između oba sna pridošao. Cak, i na izgled indiferentna forma izražavanja sna dobij a svoj ak­ cent. Sad se kaže: Pa ja sam čovek koji je napisao dragocenu i uspešnu raspravu (o kokainu), slično kao što sam onda u svoje opravdanje izneo: Ta ja sam va­ ljan i vredan student; u oba slučaja dakle: to ja mogu sebi dozvoliti. Ali ja se ovde mogu odreći izvođenja tumačenja sna, pošto me je na objavljivanje sna po­ krenula samo namera da na jednom primeru ispitam odnos sadržine sna prema doživljaju prethodnog dana koji taj san pobuđuje. Sve dok o ovom snu znam samo za njegovu manifestnu sadržinu, padaće mi u oči samo jedan odnos sna prema jednom dnevnom utisku; a po­ što sam i vršio analizu, pojavljuje se i drugi izvor — san u jednom drugom doživljaju istoga dana. Prvi utisak na koji se san odnosi jeste ravnodušan utisak, jedna sporedna okolnost. U izlogu vidim knjigu čiji me naslov površno privlači i čija sadržina jedva da bi me mogla interesovati. Drugi doživljaj je imao veliku psihičku vrednost; ja sam sa svojim prijateljem, jed­ nim očnim lekarom, živo razgovarao svakako čitav

sat, davao mu nagoveštaje koji bi se morali ticati nas obojice i u sebi izazivao sećanja, kod kojih sam zapa­ zio najraznovrsnija uzbuđenja moje duše. Osim toga ovaj razgovor bio je prekinut i ostao nedovršen pošto su nam prišli poznanici. U kakvom odnosu dakle sto­ je oba utiska toga dana međusobno i prema snu koji se u noći pojavio. U sadržini sna nalazim samo aluziju na ravnodu­ šni utisak i mogu tuko potvrditi da san najradije u svoju sadržinu prima sporedne stvari iz života. U tu­ mačenju sna, naprotiv, sve vodi ka važnom, s pravom uzbudljivom do/.ivljuju. Ako smisao sna, kao što je jedino pravilno, prosuđujem prema latentnom sadrža­ ju sna koji je unalizom dobijen, došao sam neprimetno do jednog novog i važnog saznanja. Vidim da se raspada zugonotku da se san bavi samo bezvrednim mrvicama svakodnevnog života; moram protivrečiti i tvrđenju da se duševni život budnog stanja ne nastav­ lja u snu i da zato san psihičku delatnost troši na bu­ dalast materijal. Istina je suprotnost; ono što nas je danju zaposlilo ovlađuje u mislima u snu, i mi se tru­ dimo da sanjamo samo kod takvih materija koje bi nam danju pružile povod za razmišljanje. Najbliže objašnjenje za to da ipak sanjam o jed­ nom ravnodušnom dnevnom utisku, dok me je na san podstakao dnevni utisak koji je s pravom uzbudljiv, jeste svakako to da ovde ponovo postoji fenomen izo­ pačavanja sna koji smo ranije sveli na psihičku sna­ gu koja obavlja posao kao cenzura. Sećanje na mono­ grafiju o rodu ciklama pretrpelo je jednu promenu, kao da predstavlja neku aluziju na razgovor s prija­ teljem, potpuno slično kao što u sprečenoj večeri pominjanje prijateljice biva zamenjeno aluzijom „dim­ ljeni losos". Pitanje je samo preko kojih posrednih članova utisak o monografiji može stupiti u odnos aluzije prema razgovoru sa očnim lekarom, pošto se takav odnos najpre ne može videti. U primeru o spre­ čenoj večeri odnos je unapred dat; „dimljeni losos" kao omiljeno jelo prijateljice bez daljeg spada u krug predstava koji može pobuditi kod snevačice ličnost prijateljice. U našem novom primeru radi se o dva
12«

180

Tumačenje snova, I

Recentno i indiferentno u snu

181

odvojena utiska, koji najpre nemaju ništa zajedničko, osim što se događaju istoga dana. Monografija mi pada na pamet pre podne, a razgovor vodim uveče. Odgovor koji nam analiza jasno daje glasi: Ovakvi odnosi između oba utiska koji najpre ne postoji biva­ ju naknadno ispredani od predstavne sadržine jedno­ ga za predstavnu sadržinu drugoga. Odnosne posred­ ne članove istakao sam već prilikom pisanja analize. Na predstavu o monografiji o ciklami nadovezla bi se bez ikakvog uplitanja sa neke druge strane svakako samo ideja da je to omiljeno cveće moje žene, i možda još sećanje na buket cveća koji gospođa L. nije dobila. Ne verujem da bi ove zadnje misli bile dovoljne da izazovu jedan san. „There neeđs no ghost, my lord, come from the grave to teli us this" 1 kaže se u Hamletu. Ali gle, u analizi bivam opomenut na to da se čovek koji je naš razgovor ometao zvao Gertner- i da sam našao da je njegova žena kao rascvetana;3 da, ja se sad naknadno sećam da se jedna od mojih pacijentkinja, koja je imala lepo ime Flora*, neko vreme nalazila u centru našeg razgovora. Mora da se dogodilo tako da se preko ovih posrednih člano­ va iz botaničkog kruga predstava izvršilo poveziva­ nje oba dnevna doživljaja: ravnodušnog i uzbudljivog. Zatim su se pojavili dalji odnosi, odnos kokaina koji s punim pravom može posredovati između ličnosti dr Kenigštajna i jedne botaničke monografije koju Gospodaru, ne mora izići duh iz groba da bi nam to rekao. 2 Reč Gartner na nemačkom znači: baštovan (Prim. prev.). * Reč bliihend znači na nemačkom: u cvetu rascvetan (Prim. prev.). 4 Žensko ime Flora isto tako ima veze sa cvećem (reč je latinskog porekla). Ovo treba imati na umu da bi se Frojdova izlaganja mogla pratiti, jer je nemoguće na srpskom jeziku dati punu sličnost nemačkom prevodu. Ove reci pred­ stavljaju te posredne članove (Prim. prev.).
1

sam ja napisao; ti odnosi su ovo stapanje oba kruga predstava povezali u jedan tako da se sad jedan deo iz prvog doživljaja mogao upotrebiti kao aluzija na drugi doživljaj. Spreman sam na to da će ovo objašnjenje napa­ sti kao samovoljno ili prepredeno izmišljeno. Šta bi se dogodilo da nije prišao profesor Gertner sa svojom divnom („bliihend") ženom, da se pacijentkinja o ko­ joj smo razgovarali nije zvala Flora nego Ana? Pa ipak je odgovor lak: da se nisu pojavili ovi odnosi mi­ sli, bili bi verovatno izabrani neki drugi. Tako lako je ostvariti takve odnose kao što to mogu dokazati ša­ ljiva pitanja ili postavi janje zagonetaka kojima razvedravamo svoj život. Moć vica je neograničena. Da po­ đemo jedan korak dalje: da se između oba utiska dana nisu mogli uspostaviti nikakvi dovoljno izdašni sred­ nji odnosi, san bi ispao naravno drukčije; neki drugi ravnodušni utisak dana, kao što nam u gomilama pri­ stupaju pa od nas bivaju zaboravljeni, zauzeo bi za san mesto „monografije", došao bi u vezu sa sadržinom razgovora i zastupao bi ga u sadržini sna. Pošto nijedan drugi utisak osim onog o monografiji, nije doživeo tu sudbinu, mora da je svakako bio najpogodniji za povezivanje. Čovek nikad ne treba da se čudi kao Henshen Šlau (Hanschen Schlau) kod Lesinga (Lessing) o tome: „da samo bogataši na svetu imaju naj­ više novaca". Psihološki proces, kojim prema našem izlaganju ravnodušni doživljaji dospevaju do toga da zamene psihički značajne događaje, mora nam još uvek izgle­ dati podozriv i čudnovat. U jednom kasnijem odeljku naći ćemo se pred zadatkom da osobenosti ove pri­ vidno nekorektne operacije više približimo našem razumevanju. Ovde imamo posla samo sa efektom pro­ cesa, a da takav proces pretpostavimo na to nas gone bezbrojna iskustva koja se stalno vraćaju kod analize snova. A proces je takav kao da se obavlja jedno pomeranje — recimo: psihičkog akcenta — pomoću onih posrednih članova; na taj način predstave koje su na početku bile slabo napunjene intenzitetom, preuzima­ njem punjenja sa onih predstava koje su na početku

Pa ipak mi ne smemo da žurimo da se od Robertovih misli oprostimo bez daljeg uzimanja u obzir. Odnosi između ovog utiska i pravog izvora sna u nesvesnom ne po­ stoje uvek već unapred. Pri tome očekujemo da će nam analiza sna redovno otkriti stvarni.182 Tumačenje snova. psihički značajan izvor sna iz budnog života. Da devica koja je ostala sama svoju nežnost prenosi na životinje. a drugi član jedne otmene porodice u kojoj sam kao lekar imao posla. u kome sam zatekao dva poznanika. Time mi činjenicu. Kolegu sam zamolio da da preporuku jednom našem zajedničkom poznaniku koji je baš bio otpočeo sa lekarskom praksom. kao proces više primarne prirode. da neženja postaje strastan skupljač. to nam stvara utisak bolesnog. san će pominjanje oba događaja sjediniti u jednu jedinstve­ nu celinu. ali je u toku duge vožnje njihovo opštenje dugo išlo preko mene tako da sam o nekom predme­ tu ja morao da razgovaram čas s jednim čas sa dru­ gim. neće pokazati kao bolesno ometani proces nego kao proces koji se od normalnog razlikuje. oni se stvaraju tek naknadno. Ja sam oba gospodina upoznao među sobom. brani svojom krvlju. mada je akcenat bio pomeren sa sećanja toga izvora na sećanje iz ravnodušnog izvora. A što se istim putem i na osnovu istih osnovnih principa do­ nosi odluka o tome šta dopire u našu svest i šta joj biva uskraćeno. što sadržina sna prima ostat­ ke sporednih doživljaja. ili da izgubljena maramica u Otelu izazove izliv besa: sve to su primeri za psihička po­ meranja koja nam izgledaju neoborljiva. i mi to nazivamo misaonom greškom koja se pojavljuje u budnom životu. Sledeća iskustva mogu nas odvesti na put ka ob­ jašnjenju. zastavu. Jer inače bi isto tako lako bilo sprovodljivo da misli sna svoj akcenat pomere na je­ dan nebitni sastavni deo svog sopstvenog kruga pred­ stava. koji su dostojni da podstaknu san. Jer broj indiferentnih uti­ saka dana od kojeg bismo morali štititi naše pamćenje očigledno je neizmerno velik. mada ravnodušnog utiska: ovaj utisak mora imati bilo kakav kvalitet koji ga čini po­ godnim za tu svrhu. Mora dakle po­ stojati neko primoravanje da se uspostave veze baš u pravcu recentnog. ali da njegova neuglednost neće baš učiniti lakim njegov . Mi smo ostavili neobjašnjenu činjenicu da jedan od indi­ ferentnih dnevnih utisaka — i to poslodnjeg dana — redovno daje doprinos sadržini sna. koji se međutim među sobom nisu poznavali. da u ljubavnom odnosu jedan stisak ruke koji traje neki sekund duže pred­ stavlja blaženstvo. Odajmo na ovom mestu tajnu kao rezultat istraživanja koja će se ka­ snije vršiti. noć ne bi bila dovoljna da savlada ovu masu: Mnogo je verovatnije da se pro­ ces zaboravljanja ravnodušnih utisaka vrši bez aktiv­ nog učestvovanja naših duševnih snaga. Učenju Robertovom može se prigovoriti i ovo: kad bi san zaista imao zadatak da naše pamće­ nje kroz naročiti psihički rad oslobodi „šljake" dnev­ nog sećanja moralo bi naše spavanje biti mučni je i upotrebljeno na naporniji rad nego što možemo tvrditi za naš budni duševni život. Kolega je odgovorio da je ubeđen u valjanost i sposobnost mladoga čoveka. ona postoji na nekom nesporazumu. Ovim shvatanjem došli smo u potpun konflikt sa Robertovom teorijom koja je za nas postala neupotrebljiva. on se povinjava prinudi da od njih stvori jednu jedinicu. dakle šta mi mislimo. da se psihički proces koji smo upoznali u pomeranju sna. tako reći za službu nameravanog pomeranja. na primer: Jednoga popodneva leti ušao sam u jedan kupe u vozu. I Recentno i indiferentno u snu 183 bile intenzivnije kathektirane i naposletku dostižu do­ voljno snage koja ih osposobljava da silom izbore pri­ laz u svest. Ako nam je jedan dan doneo dva ili više doživljaja. na propuštanju da se prividna sadržina snova zameni njihovim stvarnim značenjem. da vojnik jedan komad šarenog platna. doduše. Jedan od njih bio je jedan uticajan kolega. za vreme rada u snu. tumačimo kao izraz izopača­ vanja sna (kroz pomeranje) i podsećamo na to da smo u izopačavanju sna videli posledicu prolazne cenzure koja postoji između dve psihičke instance. Takva pomeranja nas nipošto ne čude onde gde se radi o količinama afekta ili uopšte o mo­ tornim akcijama. kao što smo videli. Jer činjenica koju je Robert hteo objasniti uopšte i ne postoji.

dakle sećanje na jedan psihički v r e d a n događaj ili jedan tok misli mogu primiti na sebe ulogu izazivača sna. 2 1 . Delbef (strana 236): 2 rapprochement force (prinudno približavanje). Prividna većina uslova stvara se ovde jedino alternativom da je jedno pomeranje izostalo ili nije. koje je 1 san spojio u jednu celinu. a koja je bila tetka mog drugog saputnika (Otvoreno priznajem da sa ovom d a m o m nisam bio u dobrim odnosima). i mi primećujemo ovde da n a m ta alternativa pruža istu lakoću da objasni k o n t r a s t e između raznih snova isto tako lako kao što medicin­ ska teorija o snu objašnjava niz od parcijalnog do potpunog budnog stanja moždanih ćelija. na primer Delaž (str. san o prijatelju koji je moj stric. Ako sad posmatramo ova četiri moguća slučaja. Odgovor koji iz mnogobroj­ nih analiza potpuno sigurno proizlazi glasi u korist ove poslednje alternative. Izazivač sna može biti j e ­ dan unutrašnji događaj koji je postao r e c e n t a n t a k o reći kroz misaoni r a d p r e k o dana. drži posmrtni govor staroj dami (koja je za san već umrla). I Recentno i indiferentno u snu 185 p r i s t u p u o t m e n e kuće. Ja s a m odgovorio: Baš zbog toga mu je i p o t r e b n a preporuka. Moj san je dakle opet pronašao veze izme­ đu oba utiska dana i pomoću njih komponovao j e d n u jedinstvenu situaciju. tok misli). San o botaničkoj monografiji. Na osnovu mnogih sličnih iskustava m o r a m po­ staviti tezu da za r a d u snu postoji n e k a vrsta prisi­ ljavan ja da sve nadražajne izvore sna sastavi u s n u u jednu jedinicu. za koga sam tražio protekciju. za tumačenje snova bez izuzetka zadržava se uslov da jedan sastavni deo sadržine sna ponovi recentni utisak prethodnog dana. 1 b) Više recentnih. s Većina snova te vrste su snovi mojih pacijenata za vreme analize. T r e b a da uzmemo još u r a z m a t r a n j e da isti indiferentni u t i - San o posmrtnom govoru mladoga lekara. ili da li j e d a n unutrašnji doživljaj. videćemo da jedan psihički v r e d a n ali ne recentan elemenat (tok misli. 1 Sada ću raspravljati o pitanju da li izvor koji p o ­ buđuje san i na koji nas analiza dovodi mora uvek biti jedan recentan (i značajan) događaj. c) J e d a n recentan i značajan doživljaj.184 Tumačenje snova. primetio je već veći broj autora. Ovo je svakako pravi t r e n u t a k da u jednoj shemi obuhvatimo različi­ te uslove kojima su izvori sna podložni. sećanje) može u svrhu stvaranja sna biti zamenjen recentnim. koji su u sadržini sna zastupljeni pominjanjem jednog istovremenog. koji je bio doveden u vezu sa krugom izazivača sna više ili manje obilatim povezivanjem. značajnih doživljaja. Izvor sna može biti: a) J e d a n recentan i psihički značajan doživljaj koji je u snu direktno zastupljen. ali indiferentnog doživljaja. koji zatim u snu biva redovno zastupljen pominjanjem jednog recentnog. i 2) da izazivač sna ostaje je­ dan psihički značajan proces. Kod drugog saputnika raspitivao sam se uskoro posle toga o zdravlju njegove tetke — majke jedne od mojih pacijentkinja — koja je t a d a bila teško bolesna. Ovaj u d e o određen za zastupanje u snu ne može pripadati ni k r u g u predstava samoga izazivača sna — i to bilo kao njegov bitan ili kao nevažan sastavni deo — ili vodi poreklo iz oblasti jednog ravnodušnog utiska. San o Irminoj injekciji. nalazi u jednom elegant­ nom salonu i kako pred j e d n i m odabranim društvom u koje sam premestio sve svoje poznate otmene i bo­ gate ljude. U noći posle toga putovanja sanjao sam da se moj mladi prijatelj. ali psihički indiferent­ n i m elementom ako pri tom b u d u ispunjena samo ova dva uslova: da se 1) sadržaj sna nadoveže na ono što je recentno doživljeno. ili više njih. ali indiferentnog utiska. 3 Kao što vidimo. U jednom jedinom slu­ čaju (a) oba uslova su ispunjena istim utiskom. 2 d) J e d a n unutrašnji značajan doživljaj (sećanje. 41). sa m a n i r i m a jednog svetskog čoveka. 2 Sklonost rađa u snu da stopi u jednu akciju sve va­ žne događaje koji se istovremeno dešavaju.

„Eksperimentalno izazva­ ne slike snova u odnosima prema indirektnom viđenju". prvobitno indiferentni elementi. Peci je zamolio razna opitna lica da mu fiksiraju na crtežu sve što su svesno zapazila na jed­ noj slici koja im je tahistoskopski bila izložena. Pitanja podstaknuta Peclovim istraživanjem daleko prelaze sferu tumačenja sna onakvog kakvo se u ovoj knjizi pokušava. Rešenje. ili bolje rečeno." Ali H. ili je pak izo­ pačeno. Sto se inače sanja može se ili oči­ gledno prepoznati kao psihički značajno.1 Naočigled bezazle­ ni snovi prikazuju se kao zli ako se trudimo oko nji­ hovog tumačenja. Peci (Potzl) u jednom radu veoma bogatom nadovezivanjima. kako je onda mogućno da mi u sadržaju sna nalazimo i elemente iz ranijih perioda života koji u vreme dok su bili recent­ ni — prema Strimpelovim recima — nisu imali nika­ kvu psihičku vrednost. koji je u neku ruku jednak vrednosti emocionalno obojenih sećanja ili tokova misli. upravo više nisu indiferentni otkako su pomeranjem preuzeli vred­ nost psihički značajnog materijala. naime. ovu oso­ binu gube čim su postali jedan dan (ili najviše nekoli­ ko dana) stariji. Elis. glasi: da je pomeranje koje psihički va­ žan materijal zamenjuje indiferentnim (za snevanje kao i za mišljenje) ovde izvršeno već u ranim perio­ dima života i otada sigurno bilo fiksirano u pamćenju. koji bi dakle odavno morali biti zaboravljeni. 1917). Elis nije vršio nikakve analize snova i neće verovati kako je neopravdano suđenje na osnovu manifestne sadržine sna. „autokratski" način. ako mi je dozvoljeno da upotrebim izreku „oni su potuljeni". Iz prethodnih izlaganja zaključićemo s pravom da ja postavljam tvrđenje da ne postoje nikakvi indife­ rentni izazivači sna. dok se svesno zapažene i posle ekspozicije crtežom fiksi­ rane pojedinosti nisu ponovo pojavile u manifestnom sadr­ žaju sna. 1 speti u sadržaj sna samo dok su recentni. Tek u našim kasnijim psihološkim razmišljanjima moći ćemo saznati u čemu može biti utemeljena ova vrednost recentnih utisaka za stva­ ranje sna. . To je strogo i isključivo moje mišljenje. XXXVII. Osim toga naša pažnja ovde skreće na to da se noću i neprimećene od naše svesti mogu vršiti važne modifikacije u našem materijalu sećanja i predstava. I Recentno i indiferentno u snu 187 sci koji su iskorišćeni za san dok su recentni. ob­ javljenom u „Zeitschrift fur die gesamte Neurologie und Psvchiatrie". piše na str. elementi dakle koji nisu ni svezi niti pak psihički značajni? Ovaj prigovor možemo resiti u potpunosti ako se oslonimo na rezultate psihoanalize u neurotičara. Ako indiferentni utisci mogu doJedan velik doprinos koji se odnosi na ulogu recent­ nog za stvaranje sna. Oni. Neka mi bude dozvoljeno da jednom rečju ukazem na to koliko se mnogo ovaj novi način eksperimentalnog proučavanja stvaranja sna razliku­ je od ranije grube tehnike koja se sastojala u tome da u sa­ držaj sna uvodi nadražaje koji snu smetaju.186 Tumačenje snova. Budući da je ovo opet jed­ no mesto na kome mogu očekivati da će mi protivre1 H. dakle i nikakvi bezazleni snovi. I tada se očigledno pokazalo da su materijal za stvaranje sna dale pojedinosti eksponirane slike koje opitna ličnost nije zapa­ zila. zbog sitnica ne­ mamo smetnji za vreme spavanja. On se zatim interesovao za san opitne ličnosti sleđeće noći i dao je da se isto tako na crtežu prikažu pogodni delovi toga sna. Postoji sad jedan prigovor koji preti da obori ove poslednje zaključke. daje O. odatle moramo odlučiti da pretposta­ vimo da svežina jednog utiska ovome daje izvesnu psihičku vrednost za stvaranje sna. 1 Ali mi primećujemo da smo na ovom mestu prešli sa domena psihologije snevanja u domen psihologije spavanja. Ono što je ostalo stvarno indiferentno — ne može se više ni u snu reprodukovati. Zahtev da se prespava neka stvar pre nego se defini­ tivno donese odluka o njoj očigledno je potpuno opravdan. San se nikad ne bavi sitnicama. pa o tome treba suditi tek posle izvršenog tu­ mačenja sna. 169: „Tu je mesto od kojeg dalje mnogi od nas više neće biti u stanju da slede Frojda. posle čega će se opet pokazati kao zna­ čajno. a to je korak za koji će se još češće pružiti povod da ga načinimo. bez obzira na dečje snove i eventualno na kratke reakcije sna na noćne senzacije. Od rada sna prihvaćeni materijal obrađen je u svrhu konstrukcije sna na poznati „samovoljni". ljubazni kritičar moga „Tumačenja sna".

Nadovezivanje sna za prethodni dan dovoljno je jednostavno. kao što ona naknadno dodaje). i pri tom crna. Da smo tumačenju zaista ušli u trag dokazuje nam veza sa aluzijama koje se nalaze u događaju sa piljaricom. među „tihe vode". Zelen koja se prodaje u vezicama (duguljasta je. a ne samo misli — što se u većini slučajeva sigurno može razlikovati — do­ lazi od govora u budnom životu. od obe re­ čenice koje je upotrebila prema svojoj kuvarici pre­ uzela je u san beznačajnu rečenicu. Ona kaže: Ovo ne poznajem. prev. I Neka inteligentna i fina mlada dama. tumačenju može se poći od takvih govora. koja hoće da joj proda neku ne­ običnu zelen. Schwarzer. rett dich! Dakle. Gde nešto u snu ima karakter jednog govora. nije li to jedna sasvim prostačka izreka koja se — ili možda pre njena suprotnost — odnosi na površnost u oblačenju jednog muškarca? Snevačica te reci uostalom nije upotrebila. Ne radi se o tome da bi se smisao ovoga sna u potpunosti sa­ znao. raskomadanih. priča: Sanjala sam da dolazim na trg suviše kasno i da ni kod mesara ni kod piljarice više ništa ne nalazim. spašavaj se! izgleda mi da ukazuje na istu seksualnu temu koju smo od­ mah na početku pogodili. Kome ovo tumačenje 2 1 . Ali stani. po­ što je nešto zatražila: Toga više nema. i pošto se rado koristim prilikom da izopačavanje sna prikazem na njegovom poslu. povezanu u vezice. a potisnuta re­ čenica: „Ponašajte se pristojno!" jedino odgovara ostaloj sadržini sna. Ona odbija i ide piljarici. ali crne boje. seksualno izazivačkog ponašanja s moje strane i odbijanju od strane te dame. 2 Uporedi o govorima u snu u odeljku o radu sna. malo izmenjenih. nego da u analizi bivaju zamenjeni „prenošenjima" i snovima. Potražimo tumačenje pojedinosti sadržanih u snu. Ona je zaista suviše kasno pošla na trg i više ništa nije dobila. dakle što se kaže ili čuje. i to Delbef (str. Odakle dolazi njen govor u snu: Ovo ne poznajem. Ja sam dakle kasapin. i hoće da joj da nešto drugo uz napomenu: To je takođe dobro. toliko je sigurno da on ima smisla i da nipošto 8 nije bezazlen. Kasapnica je bila već zatvo­ rena („Die Fleischbank war schon geschlossen") 1 — nameće se čoveku kao opisivanje doživljaja. Ovde postaje opipljivo jedno pomeranje. a ona odbija ova prenošenja na sadašnjost starih načina mišljenja i osećanja. ali pre svega istrgnutih iz celine. Crna rotkva = Schwarzer Rettig. Iz­ gleda da je jedan jedini autor shvatio poreklo govora u snu. „Ovo ne poznajem" rekla je dan ranije svojoj kuvarici s kojom se nešto prepirala. igra reci! 3 Za radoznale napominjem da se iza sna krije fanta­ zija nepristojnog. 226) tako što ih upoređuje sa „cliches" (kli­ šejima). možda ih je izbegla. kad smo za pričanje sna Meli da stavimo: kasapnica je bila zatvorena. izložiću ovde ana­ liziranju jedan niz „bezazlenih snova" iz moje zbirke. Onda priča glasi ovako: Ona ide na trg sa svo­ jom kuvaricom koja nosi korpu.). može li to biti nešto drugo nego sjedinjavanje u snu špargle i 1 crne rotkve? Šparglu ne moram da objašnjavam ni­ jednom čoveku i nijednoj ženi koji to znaju. ali koja i u životu spada među rezervisane ličnosti. to neću uzeti. Sigurno jedan bezazlen san. ali tako san ne izgleda: Zamolio sam je da mi ga u pojedinostima ispriča. Mesar joj kaže. Tako bi se moglo doviknuti sva­ kome koji se usuđuje da načini neku nepristojnu alu­ ziju i zaboravlja „da zatvori kasapnicu". I Recentno i indiferentno u snu 189 čiti. 2 Prilikom rada na 1 U Beču se tako kaže u smislu: Nisi zakopčao šlic (Prim. Ja sam nekoliko dana ranije izjavio „da se najstariji dečji doživljaji kao takvi više ne mogu dobiti. Odakle da­ kle dolazi govor mesara: Tu se više ništa ne može do­ biti? Od mene samoga. ali je tada dodala: „Ponašajte se pristojno". obrađenih naravno kao sirov materijal. to neću uzeti? Taj govor treba za analizu podeliti na delove. ali i 2 ostala zelen — kao uzvik: Crni.188 Tumačenje snova.

Jedan finiji sud će. Ovde je primenjena jedna providna simbolika. Sad je slika kondom — Uberzieher jasna (Prim. ali tačnije tek ako se ima na umu sledeće: nemačka reč „Uberzieher" dolazi od reci uberziehen što znači: navlačiti preko.190 Tumačenje II snova. 2 Nemački izrazi su „Kasten" (= sanduk) i „Brustkasten" (= grudni koš). Njen je muž tako pitao. a ona je tako slično odgovorila. Ja sam tek kasnije shvatio da je sa njim ponovila inicijalnu t r a ­ umu od koje je potekla njena neuroza. a debeo loš. a ona se branila recima: Hvala. nemojte gledati tamo. U prevodu se to ne može tačno izraziti. ali sveca je slom­ ljena tako da ne stoji dobro. u nekom pogledu suprotnost prethodnom: Njen muž pita: Ne treba li da damo da se klavir štimuje? Ona: Ne isplati se. stvar koju je njen muž već pre braka imao. Vratimo se sad ponovo našim bezazlenim sno­ vima. 1 i tako dalje. . a tako zovemo i laki kaput. ona je juče stvarno stavila svecu u svećnjak. On je sa­ njao da ponovo oblači svoj zimski kaput. jer nositi na hladnoći te­ žak ili debeo kaput: šta bi na tome moglo biti „stra­ šno". dakle. nego je postala neprikriveno svesna i suluda. a gospođica da to nije njena krivica. prev. ali ključ za rešenje daju tek reci: Ne isplati se. Da li sad ova mlada žena koja je bila brižljivo vaspitana i ostala daleko od svega što je ružno zna za ovu pri1 Ovo je opet neprevodljivo. Ali šta znači to što ga ona sanja? Ona. ne isplati se. Jedan drugi bezazleni san iste pacijentkinje. me­ đutim. IV Ona stavlja svecu u svećnjak. kao da je htela reći: Molim vas. Kondom je s pravom „kaput". Izgleda. Takođe vodi u ranija vremena ako se obazremo na izraze „odvratno" i „loš ton" i ako se setimo kako često manje hemisfere ženskog tela — kao suprotnost i dopunjavanje — za­ uzimaju mesto velikih. Na štetu bezazlenosti toga sna i prva dosetka prilikom analize donosi sećanje da mu je jedna dama juče u poverenju priznala da njeno poslednje dete svoj život duguje kondomu koji je prsnuo. Prilikom ovog pričanja mora mi pasti na pamet da se juče za vreme rada na analizi odjednom uhvatila za jaknu na kojoj se jedno dugme otvorilo. Povod za ovaj san je tobože hladnoća koja je odjednom ponovo nastupila. — Ovim snom je pacijentkinja stupila na psihoanalitičko lečenje. Sve­ ca je predmet koji nadražuje ženske genitalije.). moram odmah da idem. I ovde jedan realan povod. priča o klaviru da je to odvratan san­ duk koji daje loš ton. tako da ne stoji dobro. moram ga već inače prevući kožom. Smisao se vidi. — u aluziji i u snu. koje su u svom detinjstvu bile izložene seksualnim atentatima. primetiti da oba kratka dela sna ne odgova­ raju dobro jedan drugome. Devojke u školi kažu da je nespretna. ne isplati se. podsetiću ga na mnogobrojne slučajeve gde su lekari od histeričnih osoba čuli takve optužbe kod kojih se ona fantazija nije pojavila kao izopačena i kao san. jer se navlači preko. I Recentno i indiferentno u snu 191 III Prekinuću ovaj red tako što ću umetnuti jedan kratak bezazlen san jednog mladog čoveka. doduše. pa su sada u neku ruku priželjkivale njihovo ponavljanje u snu. i otada sam kod dru­ gih osoba nailazio na isto držanje. Opet ponavljanje jednog realnog događaja od pret­ hodnog dana. 1 Jedan događaj kao što je ovaj koji je dama ispričala bio bi za neženjenog čoveka svakako „strašan". On sad ovim povodom rekonstruiše svoje misli: Tanak kon­ dom je opasan. I tako se sanduk dopunjava sa grudimai tumačenje sna vodi direktno u vreme njenog telesnog razvoja kad je počela da biva nezadovoljna sa svojim telesnim oblicima. onda to znači impotenciju muža („to nije njena krivica"). 1 Zamena suprotnošću kao što će nam posle tumačenja postati jasno. ako je slomljena. ali ona nije bila slomljena. Ove reci dolaze od posete koju je juče učinila svojoj prijateljici. što je stra­ šno. izgleda nečuveno. Tamo su je pozvali da skine jaknu.

pošto se odgova­ rajući elementi sna posle buđenja ne mogu prepo­ znati odakle vode poreklo. . a uslovi za to mogu se prikupiti samo u retkim slučajevima. " Wenn die Konigin von Schweden. Kao naročito ubedljivu navodi A. Svakako jedan 13 Frojd. dodaću još jedan san koji isto tako izgleda bezazlen i dolazi od iste osobe. prev. pored zatvorenih prozorskih kapa­ ka sa apolo svećama . U svim ovim „bezazlenim snovima" kao motiv cenzure veoma upadljivo prcovlađuje seksualni mo­ ment. Dovoljno o tome radi se opet o jednoj maloj boy (uporedi ranije iznet san o mrtvom detetu u kutiji) koja je bila tako napunjena da više ništa ne može ući u nju. Dokaz da se ovde radi o utiscima iz detinjstva mora se dakle doneti objek­ tivnim putem. Obožavana je kao đevica (Prim. kojima pamćenje u budnom stanju izgleda ne raspolaže. Razumljivo je da je teško prosuditi kako se retko ili kako često ovo dešava. jedan mali kofer tako sam napunila knjigama da sam imala muke da ga zatvorim i sanjala sam tako kao što se zaista i do­ godilo. 1 Sve ovo za­ ista nije bezazleno. Svi ovakvi sudovi o snu. priča ona. Prilikom jedne vožnje čamcem na Rajni prođe po­ red njih jedan čamac u kome sede studenti koji sa velikim uživanjem pevaju ili urlaju pesmu: „Ako švedska kraljica. Bilo bi suviše opšir­ no iznositi na koji se način dolazi do dosetke da se prilikom tumačenja pozove u pomoć i engleski jezik. iako su stvorili mesto u budnom mišljenju. Kaže nam se. dakle. U noći pre polaska sanjao je da se nalazi na nekom sasvim nepoznatom mestu i da je tamo na ulici sreo nepoznatog gospodina sa ko­ jim je razgovarao. 1 potvrditi. Vrativši se u svoj zavičaj. .). Sanjala sam nešto. I Infantilno kao izvor sna 193 menu svece? Ona slučajno može da da podatak i o tome kakvim je doživljajem došla do toga saznanja. „Apolon" u latentnoj sadr­ žim sna povezuje ovaj san sa jednim ranijim snom u kome je bilo govora o devici Paladi. " Napomena prevodioca: Apollokerzen su se zvale neke vrste sveca. Mori priču čoveka koji se jednog dana odlučio da poseti svoje zavičajno mesto posle dvadesetogo­ dišnjeg odsustvovanja.192 Tumačenje snova. Ali to je tema principijelnog značaja koju moramo ostaviti po strani. spadaju ipak redovno u latentnu sadržinu sna što će nam i kasniji primeri Palada (grčki: Pallas Athene) je grčka boginja. što sam danju zaista uradila. . bei geschlossenen Fensterladen mit Apollokerzen . da se ono što san priča zaista dogodilo dan ranije. B INFANTILNO KAO IZVOR SNA Kao treće među svim osobenostima sadržine sna naveli smo sa svima autorima (osim Roberta) da se u snu mogu pojavljivati utisci iz najranijeg doba ži­ vota. mogao se uveriti u to da ovo nepoznato mesto zaista postoji sasvim blizu njegovog zavičajnog grada. i to pomoću zajedničkog: zatvorenih prozor­ skih kapaka. . Ovi stihovi su zatim u snu zamenjeni bezazlenim sećanjem na jedno naređenje koje je jednom u zavodu nespretno izvršila. po mitologiji rođena iz Zevsove glave. Ovog puta bar ništa loše. Poslednju reč nije čula ili je ne razume. VI I . Odabrana dela. Njen muž mora da joj da traženo objašnjenje. a i nepo­ znati čovek u snu pokazao se kao prijatelj njegovog pokojnog oca koji u tom mestu živi. Reč koja je ovde izostav­ ljena treba da glasi „onaniše". naime. Povezivanje teme onanije sa impoten­ cijom dovoljno je jasna. napomene uz san. V Da ne bismo zamišljali da su zaključci sa snova na stvarne prilike u životu snevača suviše laki. Osoba koja je to pričala polagala je i sama glavnu važnost na slaganje sna i stvarnosti.

on je san ispričao i svom starijem bratu koji mu je. Kad je bio dete od tri ili četiri godine. Jedan od mojih slušalaca koji se hvalio da su njegovi snovi samo retko kad izloženi izopačavanju pričao mi je kako je pre izvesnog vremena u snu video da se njegov nekadašnji domaći učitelj nalazi u krevetu vaspitačice koja je do njegove jedanaeste godine bila u njihovoj kući. smejući se. Ako se sad sa manifestne sadržine sna okrenemo mislima sna koje tek analiza može otkriti. potvrdio da stvarno postoji ono što je sanjao. kasnije uvek iznova pojavljuje za vreme spa­ vanja odraslog čoveka. list po list (fraza koja čoveku prilikom podele ki­ neskog carstva svakodnevno dolazi do ušiju). kome je tada bilo tri godine. Možda će neko iz­ raziti sumnju da je ovo sećanje zaista uzelo učešća u oblikovanju sadržine sna. iako se sam više ne može da seti toga. On je očigledno reč Reisen (= puto­ vanje) zamenio sa „Reissen" (= sevanje. Ali bogatstvo i isprepletenost asocijacionih nadovezivanja jemči za prvo navedeno shvatanje (Ciklama — omiljeni cvet — omiljeno jelo — artičoka. o kome je u stanju da da najtačnije podatke. Još u jednom drugom slučaju može se sa sigur­ nošću utvrditi. San. video u svom detinjstvu. nisu sma­ trali preprekom. tre­ ba tumačiti kao san nestrpljenja. mada ja ovakav perenirajući san na sebi nisam upo­ znao. Poštova­ nom kolegi sa „žutim lavom" dugujem jedan naro­ čito ljubak i poučan primer za takav san. i mladi čovek je tada od svoje majke čuo da je ovaj predmet bio naj željeni ja njegova igračka u ranom detinjstvu. kad je naime tako­ zvani perenirajući san. a za čije se ispunjenje san predstavlja. jer mu je tada bilo šest godina. Mlađeg dečaka. Motivi koji snevaču reprodukuju upravo ovaj utisak iz detinjstva ne mogu se. otkriti bez analize. čupanje) a ruganje njegove braće i sestara postaralo se za to da ovaj neprijatan doživljaj nije pao u zaborav. vodi poreklo iz de* . možemo sa zabezeknutošću konstatovati da doživljaji iz detinj­ stva sudeluju i kod takvih snova čija sadržina jedno takvo naslućivanje nikad ne bi probudila. Kod jednog drugog niza snova pokazuje nam analiza da želja sama koja je san izazvala. uostalom.in na­ tura" kao davno nestali predmet od porculana. I Infantilno kao izvor sna 195 snažan dokaz za to da je on i jedno i drugo. — herbarijum — knjiški moljac. bez pomoći tumačenja sna. raskidati kao artičoku.. snevan najpre u de­ tinjstvu. Rekao je da se toga još vrlo dobro seća. slušao je jed­ noga dana radoznalo kako odrasli govore o istraži­ vačkim putovanjima. Jer ovaj lav koji mu je bio poznat iz sna pronađen je jednoga dana .194 Tumačenje snova. naravno. Osim toga mogu da jamčim da zadnji smisao ovog sna koji ovde nisam naveo stoji u najintimni­ jem odnosu sa sadržinom dečje scene. Jedan sasvim sličan slučaj postoji kad se u ana­ lizi sna o monografiji o „rodu ciklama" susretnem sa jednom uspomenom sačuvanom iz mladih dana: kako otac petogodišnjem dečaku daje jednu knjigu oprem­ ljenu slikama u boji da je uništi. pa je onda pitao tatu da li je to teška bolest. starijeg sina. Posle či­ tanja Nanzenovog (Nanson) putopisa o njegovoj po­ larnoj ekspediciji. Jedan lekar tridesetih godina pričao mi je da mu se u snu od prvih vremena detinjstva pa sve do danas često javlja jedan žut lav. kao san deteta kome je otac obećao da će ga voditi na izlet na salaš i slično. koji se. da san sa­ država elemente iz detinjstva. Ljubavni par bi njega. sanjao je kako u jednoj ledenoj pustinji galvanizuje ovog od važnog istraživača zbog išijasa na koji se on žali! Za analizu ovoga sna pade mu na pamet jedan događaj iz detinjstva bez kojega bi ovaj san svakako ostao nerazumljiv. opijao pivom kad god bi okol­ nosti za noćni snošaj bile povoljne. — a to je naš snevač — i koji je spavao u sobi svoje vaspitačice. i čoveka i mesto. Veoma zainteresovan. kao i san one de­ vo jke koja u svojoj torbici nosi ulaznicu za koncert. čije su omiljeno jelo knji­ ge). da li možda rad na analizi nije tek naknadno stvorio neki odnos. Mesto gde se ova scena odigrala palo mu je na pamet još u snu. Poznatim primerima ove vrste mogu dodati još nekoliko primera iz moga iskustva.

onda belo cveće ukazuje na meni poznatu Ravenu koja je bar za neko vreme kao prestonica Italije oduzela Rimu prvenstvo. i kako po svojim mogućnostima ispunjava moj ondašnji san. zato njegovu analizu mogu da na­ stavim recima da moje osećanje još nije bilo zado­ voljeno postignutim rešenjem. U ovom materijalu. sudili u ovoj stvari o meni. dakle. onda je moje slavoljublje odavno prešlo na druge predmete nego što su titula i rang jednog „professor extraordinarius" (= vanrednog profesora). Niti je to pak proročici škodilo.196 Tumačenje snova. Među njima je bilo čak i Jevreja. Ta medicinaru je ministarska karijera uopšte zatvorena! A sada moj san! Tek sada primećujem kako me on iz mutne sadašnjosti premešta natrag u doba građanskog ministarstva. Pre nego što je pitao kakav mu je zadatak. u budnom stanju glasio sasvim drukčije. objasnili smo sebi kao stvaranje opozicije i prkosa protiv pogrde obo­ jice kolega koja je u mislima sna bila sadržana. a mi smo u čast ove gospode kuću svečano osvetlili. Mi­ slim na san: prijatelj R. Treba li da moja čežnja za veličinom dolazi sa ovog izvora? Ali sad se baš sećam jednog drugog utiska iz kasni­ jih mladićkih godina koji bi bio još pogodniji za objašnjenje: Bilo je to jedne večeri u jednoj od kafanica u Prateru. i nežnost u snu za prijatelja R. San je bio moj lični. Vrlo dobro se još sećam utiska koji je ovo drugo proricanje na mene ostavilo. ovo slavoljublje koje je san u meni stvorio? Sad mi pada na pamet ono što sam u detinjstvu tako često slušao. Ako je moja želja da budem oslovijen jednom dru­ gom titulom trebalo da bude tako jaka. kamo su roditelji obično sobom vo­ dili svoga jedanaesto. Mene su poslali da pesnika dovedem za naš sto i on se pokazao zahval­ nim izaslaniku koji je došao po njega. Na ovom mestu ću nastaviti tumačenje jednoga sna iz kojeg smo jednom već crpli novu pouku. I Infantilno kao izvor sna 197 tinjstva tako da čovek na svoje iznenađenje nalozi da dete u snu i dalje živi sa svojim impulsima. daleko od mene. ali ako sam bio. ima tako mnogo majki punih iščekivanja i tako mnogo starih seljanki ili drugih starih žena. mogu se prepoznati dve šaljive jevrejske . prema tome. Tam­ na stena. Odakle. svaki marljivi jevrejski dečačić. srećnoj zbog svoga prvorođenog sina. načinio je nekoliko stihova o meni i u svojoj inspiraciji izjavio da je mo­ gućno da ću ja jednom postati „ministar". sna­ ga moje želje da u pogledu imenovanja za profesora ne podelim njihovu sudbinu izgledala mi je suviše mala da bi u potpunosti razjasnila kontradikciju iz­ među budnog procenjivanja i procenjivanja u snu. kako se pričalo da je prilikom moga rođenja jedna stara seljanka mo­ joj majci. Bergera i drugih. Znao sam da je moj sud o kolegama koji su u mislima sna bili zlostav­ ljani. Giskre. živo podseća na dolinu Tepl kod Karlsbada. u snu oni rastu na li­ vadama kao narcisi na našem jezeru Auszeu. i koja je. u svojoj škol­ skoj torbi nosio je i ministarski portfelj. Ja ne znam kako bi drugi ljudi.ili dvanaestogodišnjeg sina. U barama oko Ravene našli smo sred tamne vode najlepše lokvanje. i tek u poslednjem trenutku sam promenio odluku. Ako sliku pejzaža u snu rastavim na njegove elemente. „Karlshad" mi omogućava sad da objasnim neobičnu pojedinost što gospodina Cukera pitam za put. Bilo je to vreme građanskog ministar­ stva. iz kojeg je izatkan san. ZJngera. onda to do­ kazuje bolesnu slavoljubivost koju ne poznajem na sebi. mislim. pro­ ricala kako je svetu poklonila jednog velikog čoveka. i koje su se stoga okrenule bu­ dućnosti. tada nam pade u oči jedan čovek koji je išao od stola do stola i za mali honorar improvizovao stihove o temi koju bi mu ljudi zadavali. pošto je tada bilo tako teško da ih izvadimo iz vode. Ovakva proricanja moraju se vrlo često doga­ đati. i otac je kratko vreme pre toga doneo kući sli­ ke građanskih doktora llerbsta. čija je moć na zemlji prošla. je moj stric. tako blizu vode. punog nade. Mora imati veze sa događajima onoga vremena čak i to da sam malo pre upisivanja na univerzitet bio voljan da stu­ diram pravo. Mi smo tuma­ čenje ovoga sna pratili dotle da se motiv želje ime­ novanja za profesora konkretno pojavio pred nama. koji misle da me znaju. možda sam stvarno bio slavo­ ljubiv.

kao da proročki predviđam. odgovara: „Ako moja konstitucija izdrži. mogao bi se pokazati jedan dalji odnos prema „Cukeru" i „Diabetesu".). kao i toliki mnogi mladići u tim godinama. Jedan dan pre toga napisao sam svome prijatelju. kad mi na pamet pade jedna rečenica koju sam svakako bio pročitao kod jednog od naših klasičnih pisaca 1 : Pitanje je ko je žustrije koračao u sobi. jer u Rim. I Infantilno kao izvor sna 199 anegdote koje kriju tako mnoge i duboke. Jedna od njih jeste priča o „konstituciji". i osećanje bla­ ženstva koje sam imao kad sam prvi put nogom kro­ čio na pariški trotoar uzimao sam kao garanti ju da ću postići i ispunjenje ostalih želja. pojačanje koje moju čežnju za večitim gradom crpe iz utisaka iz moje mladosti. — u Karls­ bad. čije je stanovništvo bilo slovensko. bio je omiljeni junak mojih gimnazijskih godina. kao što je poznato. prev. na pitanje kuda ide. koje me je vodilo između ostalog pored Trazimenskog je­ zera. Upravo sam razmišljao o planu da u jednoj od narednih go­ dina otputujem u Napulj. pošto sam video Tiber i vratio se bolno uzbuđen i udaljen osamdeset kilome­ tara od Rima. a njen sadržaj je ovo: Jedan siromašni Jevrejin uvukao se bez vozne karte u brzi voz za Karlsbad. kom jeziku u Pragu moglo pokloniti više trpeljivo­ sti. sa kojim sam bio postigao ovu sličnost. Pred sobom vidim ugao jedne ulice i čudim se što se tamo nalazi tako mnogo nemačkih plakata. nemački Zucker = šećer. i on je krenuo u Kampaniju. nije bilo suđeno da vidimo Rim. Njegovo ime bilo je zapravo Jean Paul Friedrich Richter (1763—1825). vode svi putevi. pošto je od­ lučio da ide u Rim. koji ga je sreo na njegovom putu stradanja. prev. o jednom Jevrejinu koji nije znao fran­ cuski. Po­ vod za ovaj san bio je predlog moga berlinskog pri­ jatelja da se o Uskrsu nađemo u Pragu. pošto sam rođen u jednom malom mestu u Moravskoj. i interesovanje koje je valjda poticalo iz studentskog doba da bi se nemač1 „Cuker". Diabetes = šećer­ na bolest (Prim. Na svom poslednjem putovanju kroz Italiju.. lik semitskog vojskovođe porastao je još više u moPisac kod kojeg sam ovo mesto čitao bio je svakako Zan Pol (Jean Paul). i kad su me antisemitska buđenja među drugovima pozivala da zauzmem stav. svoje simpatije za vreme punskih ratova ja nisam okrenuo prema Rimljanima nego prema Kartaginjanima. Ta ja sam se kretao tragom Hanibala. kuda šaljemo sve ljude sa konstitucionalnom bolešću. I Pariz je dugi niz godina bio cilj moje čežnje. prilikom svake revizije teraju iz voza i sve strože postupaju s njim. a on posle toga jednom svom poznaniku. pronašao sam najzad.198 Tumačenje snova. Uostalom. i ime Cuker ponovo upućuje na Karlsbad. Hanibal. mada nemam ni pojma o tome šta on znači. Ni ovim snovima dakle ne nedostaju mnogostruki odnosi pre­ ma utiscima iz prvih godina moga života. tako če­ sto gorke životne istine i koje u razgovorima i pismi­ ma tako rado navodimo. Uostalom. dijabetisom. prolazeći pored Rima.). konrektor Vinkelman (Winckelmann) ili vojskovođa Hanibal. zatim ga uhvate. pošto ga je ceo svet očekivao u Rimu. 1 . i kome su naložili da se u Parizu raspita za put koji vodi u ulicu Rišelje (Richelieu). San je dakle istovre­ meno izrazio želju da se s njim nađem u Rimu umesto u nekom češkom gradu. 1 Četvrti san koji se dogodio ubrzo posle sna koji sam kao poslednji pomenuo navodi me ponovo u Rim. da Prag nije baš pogod­ no mesto za nemačke šetače. mora da sam u prvim godinama svoga detinjstva razumeo češki. ni meni kao ni njemu." Sasvim blizu ovoga miruje u sećanju i jedna druga priča. Kad se posle toga u višim razredima gimnazije pojavilo kod mene prvo razumevanje za konzekvence koje za sobom vodi po­ reklo od jedne strane rase. Raspitivanje o putu jeste dalje direktna aluzija na Rim. Jedan češki dečji stih koji sam čuo u svo­ joj sedamnaestoj godini urezao se bez muke u moje pamćenje tako da ga još danas mogu izrecitovati. Iz stvari o kojima sam s njim imao da raspravljam. prethodnik romantizma — Prim.

maršala. A možda bi se razvoj ovog ideala ratnika mogao pra­ titi još i dalje natrag u moje detinjstvo sve do želja koje je kod slabijeg od dvojice drugova u igri moralo izazvati čas prijateljsko čas opet ratoborno druženje s jednim godinu dana starijim dečkom tokom prve tri godine. utoliko ćemo češće biti odvedeni na tragove doživljaja iz detinjstva koji u latentnom sadržaju snova igraju ulogu kao i izvori sna. Sada tek nailazim na doživljaj iz moje mladosti koji još danas izražava svu svoju snagu u svima ovim osećanjima i snovima. scenu u kojoj je Hanibalov otac. Kod jednog moga pacijenta doneo je san jednom jednu jedva izopačenu repro­ dukciju jednog seksualnog događaja.). ali je jako potamnelo. „Karijatide". Onda naiđe neki hrišćanin. Hanibal i Rim simbolizovali su za mladića suprotnost između žilavosti Jevreja i organizacije katoličke crkve. 243 i 245). Čuli smo da san vrlo retko reprodukuje sećanja tako da ona neskraćena i neizmenjena sačinjavaju jedini manifestni sadržaj sna. i njegovo po­ novno oživljavanje predstavljalo je uspeh jednog 1 Uostalom. prev. str. i čije ispunjenje privremeno. isto tako malo favorizovano od sudbine kao što je bila i Hanibalova životna želja da uđe u Rim. izdanje. Mislim da ovaj svoj zanos za kartaginskog voj­ skovođu mogu pratiti još malo dalje natrag u svoje detinjstvo. tako da bi se ovde moglo raditi samo o prenošenju jedne već stvorene relacije afekta na jednog novog nosioca. 1 (Ovo davanje prednosti. u budnom stanju nikad nije sasvim izgubilo. tačno sto godina kasnije). prevod: dr Hugo Klajn (Prim. Hamilkar Barkas. zamahne rukom i baci mi šubaru u blato i viknu: „Dole s trotoara. i njima mogu dodati još neke nove koji se ponovo od­ nose na infantilne scene.. 1929. i smesta se videlo da je ta reprodukcija samo verno sećanje. sećam se da sam svojim drvenim vojnicima lepio na njihova ravna leđa listi­ će sa imenima carskih maršala i da je već tada Masena (Massena. snažnog čoveka koji je mene mališana vodio za ruku. Sećanje na to se. 1 Infantilno kao izvor sna 201 jim očima. Geca Kon. doduše. svoga 1 sina pred oltarom naterao da se Rimljanima osveti. 1 U prvom izdanju stajalo je ovde ime: Hazdrubal gre­ ška koja me iznenađuje. . pričao sledeće: Kad sam bio mlad čovek. da bi mi pokazao u koliko bolja vremena sam stigao ja nego on. Od toga doba Hanibal je zauzeo mesto u mojim fan­ tazijama. U svakom slučaju po­ stoji nekoliko sigurnih primera za takvu pojavu. Sa­ brana dela sveska IV. glasio je ravno­ dušan odgovor. sumnja se u jevrejsko poreklo ovog. biće potrebno objasniti i slučajem što sam ja rođen istog datuma. To mi nije izgledalo kao neki ju­ nački podvig jednog tako visokog. Ovoj situaciji koja me nije zadovoljavala stavio sam nasuprot dru­ gu koja je mome osećanju bolje odgovarala. išao sam jedne subote u šetnju na ulici u tvom rodnom mestu.). Ovo mesto o kome govori Frojd nalazi se u prevodu na strani 279 (Prim. Jedna od prvih knjiga koja je pala u ruku detetu sposobnom da čita bila je Tjerova (Thiers) Konzulat i carstvo. valjda. prev. kao Jevrejin: Menasse) bio moj istak­ nuti ljubimac. I tako je želja da dođem u Rim postala za san po­ krivač (Deckmantel) i simbol za mnoge druge želje pune čežnje. Napoleon se i sam svojim prelaskom preko Alpa pridružio Hanibalu. deset ili dvanaest godina kad je moj otac počeo da me vodi sobom u šetnje i da mi u razgovorima otvara svoje poglede na zbivanja u ovom svetu.200 Tumačenje snova.A šta si uradio ti?" — „Sišao sam na kolovoz i podigao šubaru iz blata". sa novom šubarom na glavi. Tako mi je jed­ nom. Bilo mi je. lepo obučen. svakako. Značaj koji je antisemitski pokret od tada dobio za naš osećajni život pomogao je mi­ slima i osećanjima onog ranijeg doba da se fiksiraju. na čijem bismo ostvarenju želeli da ra­ dimo sa izdržljivošću i isključivošću Punjanina Ha­ nibala. ćivutine!" . izgleda. — Knjiga je prevede­ na kod nas godine 1937. Što se dublje upuštamo u analizu snova. X. čije objašnjenje sam dao u svojoj „Psihopatologiji svakodnevnog života" (11.

i slično. ali on ga je ljutito i začuđeno pogledao. Drugi deo sadržava aluziju na dečju scenu. Snevač je sa dvanaest godina posetio jednog bolesnog druga koji je ležao u postelji i koji se verovatno pri nekom pokretu sa­ svim slučajno otkrio. 1 U originalu stoji Charakter des „Gehetzten". po njegovom trajanju i su­ štini. bis sie fiel = „krava je trčala dok se srušila" — podseća nas na „jurnjavu". žurba". I Infantilno kao izvor sna 203 prethodnog analitičkog rada. 1 II Evo još jednog sna neke druge pacijentkinje: Ona je u jednoj velikoj sobi. ali je. kako kažu Bečlije. . Ako se iznose tak­ vi primeri. Reč hetzen znači: natutkati. ali da ću joj kasnije svakoga dana posvetiti jedan ceo sat. Istina je da je infantilna scena po pravilu u ma­ nifestnoj sadržini sna predstavljena aluzijom i do nje se mora doći tumačenjem sna. bis sie fiel" tako brzo izgovore kao da je čitava reče­ nica samo jedna reč. ali se sad izmenila utoliko što je sne­ vač. otkrio se i on sam. Pa ipak. oni ne mogu ispasti vrlo ubedljivi. gonjen nekom silom i uhva­ tio svoga druga za ud. goniti. Moja je pacijentkinja bila najmlađa od šestoro dece (stoga: sa petero drugih) i kao takva očeva ljubimica. prev. Stoji u jed­ nom uglu i očekuje da kažem da to nije istina. Pravo da iz snova uopšte zaključujemo na doživljaje u detinjstvu dolazi kod psihoanalitičkog rada iz čitavog niza faktora koji nam u svojoj povezanosti izgledaju dovoljno pouzdani. jurenje. U jednom snu ona treba da poseti svoju prijateljicu: majka joj je rekla da se odveze. Ona se tome protivi i neće da legne u kre­ vet. kao da pravi mnoge male kvadrate. Ovu scenu ponovio je san dvadeset i tri godine ka­ snije sa svima pojedinostima osećanja koja su se u njoj pojavila. u kojoj se nalaze sva­ kojake mašine. ili u onaj što je već određen za nju.202 Tumačenje snova. manje bezazlene. Rečenica: Die Kuh rannte. upoređivao sa ortopedskim lečenjem. naročito budući da ja. Na počet­ ku moga lečenja ja sam joj morao saopštiti da za sada nemam mnogo vremena za nju. I Kod jedne moje pacijentkinje svi snovi imaju karakter „jurnjave": ona juri da bi stigla na vreme. pa mislim da je ovaj termin pogodan za ovo mesto (Prim. To je u njoj probudilo staru osetljivost koja predstavlja glavnu karakterističnu crtu dece određene za histeriju. da ne bi zakasnila na voz. izgleda. što je opet „hajka. što sam preveo sa „karakter jurnjave". Ona čuje da ja nemam vre­ mena i da se mora podvrći lečenju istovremeno sa još pet osoba. naše sećanje te doživljaje ne prepoznaje ako padaju u neko rano doba. Sve ove bezazlene jurnjave među malim prijateljicama pominju se jer zamenjuju druge. „Eine Hetz". otprilike onako kao što ona zamišlja jedan ortopedski zavod. Ortopedski zavod odnosi se na jedan od mojih govo­ ra u kome sam lečenje. rečenicu: „Die Kuh rannte. Ona su nezajažljiva u traženju ljubavi. Kad je ugledao njegove geni­ talije. od svog materijala ne saopštavam na koji se tumače­ nje oslanja. Prvi deo ovog sadržaja sna predstavlja nadovezivanje na jedno lečenje i prenošenje na mene. da ne ide peške. napujdati. Istrgnuti iz njihove celine. preuzeo pasivnu ulogu. vijanje. dok je ličnost školskog druga zamenjena drugom ličnošću koja pripada sadašnjosti. znači: potera. to me neće sprečiti da taj mate­ rijal objavim. ova svođenja na dečie doživljaje učiniće možda malen utisak. naime. umesto aktivne. na što se ovaj zbunio i ud pustio iz ruke. terati. Ostali je u međuvremenu ismevaju da je sve to lakrdija s njene strane. pošto za doživljaje iz detinjstva u većini slučajeva ne po­ stoji nikakav drugi dokaz. — Materijal koji se u analizi po­ javljuje dozvoljava da se podsetimo na dečja jurenja (zna se šta Bečlija naziva „eine Hetz") i specijalno za jedan san podseća da se svodi na šalu omiljenu kod dece: da. pominjanjem kreveta oba su komada zalemljena jedan za drugi. čak. ali ona trči i pri tom neprestano pada. Pored toga. u cilju tumačenja sna.).

u kasni­ j e m sećanju ponovo nastupaju kao „divlje meso". IV Čitav zbir sećanja iz detinjstva. on je sačuvao sećanje na kaznu ili očevu p r e t n j u zbog seksualne radoznalosti koju je dečak u ovim prilika­ ma dokazao. viđene u v r e m e detinjstva. Najzad. i ona je uvek iznova postavljala to pitanje i očekivala da će joj on najzad reći da to nije istina. on se zvao Marija (tj. kod obaran ja i njihovog uriniranja. III San jednog muškarca: On vidi dva dečaka koji se rvu. I Infantilno kao izvor sna 205 pronašla da joj voljeni otac još uvek posvećuje su­ više malo v r e m e n a i pažnje. Pošto žena u snu stoji onako kao on kod u r i n i ­ ranja. da će joj se braća i sestre smejati itd. dok ja ne kažem itd. reč „ p r ­ ljav" pri t o m stvara most). Z a t i m je pitala svoga muža da li t r e b a taj novac ponovo da plati ako ga ovaj izgubi. i taj dečak koji leži ima minđuše sa plavim kamenima. izvirivanje crvenog mesa što može označavati jedino genitalije koje su kod čučanj a raz­ japljene a koje. Kvadra ti ći ciljaju na njenu m a l u nećakinju koja joj je pokazala veštinu računanja. Snevač je juče stvarno video dva d e ­ čaka na ulici. onda stajanje u uglu i „ne hteti leći u krevet" odgo­ varaju tome kao deo dečje scene u kojoj bi ona ispr­ ljala krevet i za kaznu bila poslata u ugao pod p r e t njom da je tata više neće voleti. čini mi se. On sa podignutim štapom trči za zločincem da bi ga kaznio. U toku dalje šetnje nasmejala mu se veoma ljubazno jedna pristojno obučena starija d a m a i htela da mu p r e d a svoju vi­ zitkartu sa adresom. — Žena koja stoji: posle scene sa dvojicom dečaka. (Nečistoću dečjeg doba san često zamenjuje škrtošću. I sada se za l a t e n t n u sadržinu sna može konstruisati misao. Vidi se kako iz njenih očiju sa donjeg kapka viri crveno meso. Na Grabenu pada na kolena. nalazi se i u sledećem snu j e d n e starije d a m e : 2 Ona žuri napolje da obavi nabavke. od kojih je jedan oborio drugoga. Mnogo ljudi su se 1 2 Dem Fass đen Boden ausschlagen.204 Tumačenje snova. i kao što proizlazi iz drugog. Ovaj beži ka jed­ noj ženi koja stoji pored ograde od tarabe kao da je njegova majka. Tako se zove jedan trg u Beču blizu crkve sv. kao „ r a n a " . da bi je dražio: da (draženje u sadržini sna). on ide u šetnju obalom D u n a v a i koristi usamljeno mesto da bi u r i n i r a o uz ogradu tarabe. treba da u snu opiše reč „prljav". kako u devet kvadrata. i ona mu je zato dala novac da ga ponese sobom. K a d je dotrčao da ih pomiri. sjedinjenih za n u ž d u u j e d n u fantaziju. A m u ž to potvrdi. kao pokošena. Stezana. . Ako sve to o čekanju. To što ona očekuje da joj kažem da to nije istina objašnjava se ovako: J e ­ d a n mali krojački šegrt doneo joj je haljinu. ona se okrene i pogleda ga jednim strašnim pogledom tako da ovaj uplašen pobegne. i to dva dečaka pintera kao što može zaključiti iz stvari koje leže oko njih. i ovamo spada i strašan „pogled". San objedinjuje dva povoda kod kojih je mali dečak mogao videti genitalije devo j čiča. u svima pravcima daju rezultat petnaest. — Dečaci p i n t e r i : to se objašnjava tek j e d n i m sledećim snom u čijoj analizi upotrebljava izreku: b u r e t u izbiti dno. jedan od dečaka oborio je drugoga na zemlju. To je žena jednog nadničara i ona snevaču okreće leda. da li sad m e n i t r e b a da plati dvostruko ako joj posvetim dvostruko vreme. u pitanju je žena koja urinira. oni su pobegli. Tako se n a d o vezuje jedan poznati stih o dvojici dečaka: Drugi de­ čak. možemo upisati brojeve tako da. bio je devojka). misao koja je cicijaška ili prljava. ako se saberu. S a n je obilato iskoristio trivijalna zbivanja p r e t ­ hodnog dana.1 — Minđuše sa plavim kamenom p r e m a njegovom zapažanju uglavnom nose prostitutke.

od kojih je dete ipak moglo nešto primetiti. kao što je u detinjstvu jurila. i „izbačena" (u snu suprotno: ubačena unutra) — priča kojoj smo prišli i sa više drugih strana. ali pred­ stava o epileptičkim grčevima. ta redov­ no su u pitanju neurotične. kao što „padanje" ukazuje na trke. Ovamo dolaze još dalja sećanja iz detinjstva. A najzad bi se korpa za kupovinu mogla protumačiti kao znak jedne osobe koja služi. I Infantilno kao izvor sna 207 skupili oko nje. kao što sama kaže. kofer jedne oso­ be koja služi — obeležavaju se u Beču prezrivo kao „•Sedam šljiva". suprotno stvarnosti. kroz prozor bacaju za njom jednu tešku. kako neki gospodin jednoj dami baca kroz prozor plaue šljive u sobu. o „padajućem". Ovo sećanje jav­ lja nam se dakle kao izvor za koči jaše u snu (koji se. naravno. 1 . Možda ovu glavu ne bih mogao završiti bolje nego tako što ću saopštiti nekoliko snova u kojima se kao izvori sna pojavFensterln. ali niko da joj pomogne da ustane. čija analiza vodi ka suviše tamnim utiscima iz detinjstva kojih se više i ne sećamo. u kojima se udala duboko ispod svoga staleža pa sad mora sama da odlazi na trg u kupovinu. i da se čitav niz snova zajedno ulije u staze koje polaze od nekog se­ ćanja iz detinjstva. Uporedi reč „podoknica" u Slovenaca (Prim. na „Fensterln" na selu1. Korpa za kupovinu daje više od jednog tumačenja: kao korpa podseća na mno­ ge korpe koje je najpre delila svojim prosiocima.). za naš san će ovo tumačenje biti najmanje sumnjivo. ima izvanredno bogatu zalihu ovakvih snova pacijenata. Prva situacija u snu uzeta je. onom trgu u Beču koji je po­ znat kao korzo prostitucije. U padanje spada prvo sećanje iz detinjstva na sedmogodišnjeg sina jednog portira koga su kolima doneli kući pošto je na ulici dobio epileptički napad. isto tako često mi se dešava prilikom tumačenja mojih sopstvenih snova. jer ona pada na Grabenu. Tada joj je bilo dvanaest godina. na sitne utiske sa boravka na selu. i to kroz prozor. da u latentnoj sadržini sna neočekivano naiđem na jednu infantilnu scenu. o jednoj dadilji koja je na selu izvodila ljubav­ ne scene s jednim domaćim slugom. Ali je tugaljiva stvar izvlačiti iz njih zaključke koji treba da važe za san uopšte. kako se njena mala sestra plašila pošto je neka budala u prolazu pogledala kroz prozor u nj onu sobu. — Kad neka ženska osoba sanja o padanju. i uloga koja u ovim snovima pripada scenama iz detinjstva mogla bi biti ušlo vijena prirodom neuroze a ne samom suštinom sna. ne zauzimaju za nju kad je pala)." 2 Moja zbirka. koju su otpustili pošto je krala. do vrha napunjenu korpu (sličnu korpi za ku­ povinu). Zatim na sobaricu koju su otpustili jer se upustila sa domaćim kočijašem. naročito fijakeristi. „Pakuj svojih sedam šljiva i tor­ njaj se. Međutim. na jed­ nu kuvaricu. ona je „pala". A iza ovoga sad se pomalja jedno tamno sećanje iz njene desete go­ dine. od prizora sa konjem koji je pao. O tome je ona. znači „stajati pod prozorom (svoje drage) i razgovarati s njom kroz prozor. onda to svakako redovno ima seksualni smisao. Ostaje da se objasni još bacanje korpe za njom. a kasnije. Ona čini mnogo neuspelih poku­ šaja. i ona je isto tako pala na kolena i molila za oproštaj. očigledno. što ona sama tumači kao tako da joj se rugaju: Korpa za kupovinu podseća dalje na fantazije koje su ana­ lizi već postale poznate. specijalno histerične oso­ be. koje ipak ne preduzimam zbog grubih simpto­ ma patnje. naposletku mora da joj je to pošlo za rukom. i iznosiću ih još. naravno. i sama sebi. u još mlađim verovatno i konj. Ona je u mladim godinama bila jahačica.206 Tumačenje snova. 2 Pack' deine sieben Zwetschken zusammen und geh. i koja je zajedno sa svo­ jim ljubavnikom bila „ekspedovana". koji se uostalom kasnije njome i oženio. Prtljag. Ovamo spa­ da takođe da joj niko neće pomoći da se pridigne. samo čula. prev. To je podseća na slanje prtljaga na železnici. jer su je sad smestili u jedan fijaker koji treba da je odvede kući. To je ona ista osoba koja u svojim snovima uvek juri. dobi­ la je veliku moć nad njenom fantazijom i kasnije uti­ cala i na njene sopstvene histerične napade. Dokaze za to već sam iznosio. od reci Fenster = prozor. kod raznih povoda.

kao da p r a v i knedle. ne­ što malo iznenađen što je oivičen krznom. Na g r u d i m a žene sa­ staju se ljubav i glad.. jednom je. javljaju mi se za v r e m e spavanja velike ži­ votne potrebe i ja sanjam: Odlazim u jednu kuću da potražim kolač. vodi očigledno ka drugom delu sna u kome sa m n o m postupaju kao sa kradljivcem kaputa koji je neko v r e m e harao po u n i ­ verzitetskim slušaonicama. našli su se malo ranije u jednom snu koji mi je ponovo doneo sećanje na ovaj doživljaj iz detinjstva. ali mi je njegov kraj i sada živo u sećanju. J u n a k poludi i n e ­ prestano doziva t r i ženska i m e n a koja su za njega u životu značila najveće zlo i nesreću. dakle. Tamo stoje tri žene. Ona odgovara da pričekam dok ne završi {nije jasno kao govor). izjavio da mu je žao što tu dobru priliku onda nije bolje iskoristio. mi razgovaramo sasvim prija­ teljski. Naslov r o m a n a i ime njegovog a u t o r a nikada n i s a m zapamtio. počeo sam da ga čitam sa krajem p r v e sveske.208 Tumačenje snova. kao meni. samo što između njih nema t e ­ sta. od kojih je jed­ na gazdarica i nešto okreće u ruci kao da će praviti knedle. Ponovo ga svlačim. Ali to mi se nije svidelo i ja sam izrazio sumnju u to učenje. napomena). dakle. Moje zaprepašćenje zbog ove demonstracije . trebalo je poverovati da smo napravljeni od zemlje. Odabrana đela. 14 FrojćL. Neobično zaposlenje za jednu Parku. On pita: Šta vas se tiču turski (crteži. trlja ruke. koja konac preseče. ali upravo onaj kome zahvalju­ j e m za svoje histološko znanje (epidermis). i u m o r a n i gladan potražio postelju. t j . Iz­ vršiti plagijat. Prilazi mi jedan stranac dugu­ ljasta lica sa kratkom zašiljenom bradom i sprečava me pri oblačenju. I) Pošto sam putovao. jodnu o drugu. Navlačim kaput. Drugi ka­ put koji sam navukao ima ušivenu jednu dugu traku sa turskim crtežom. Odjednom se uz ove t r i žene pojave t r i P a r k e 1 koje p r e d u čovekovu sud­ binu i ja znam da je jedna od t r i žene u snu — gaz­ darica — majka koja daje život a ponekad takođe. J e d a n mlad čovek. pa da se zato u zemlju m o r a m o i vratiti. Kad mi je bilo šest godina i kad sam kod svoje majke dobijao prvo obrazovanje. Prilikom analize ovoga sna p a d e mi sasvim n e o ­ čekivano na p a m e t jedan r o m a n koji sam čitao kada mi je možda bilo trinaest godina. koji je bio velik obožavalac ženske lepote. Ja još uvek ne z n a m šta da počnem u analizi sa ovim. kao dokaz za zemlju od koje smo stvoreni. ali mi je prvi koji sam probao bio suviše dugačak. kome je h i t n o potrebno objašnjenje! A ovo objašnjenje sad dolazi iz nekog drugog i ranijeg sećanja iz detinjstva. Lahesis prede konac do kraja i Atropos.ad oculos" bilo je bezgranično i ja sam se p r e d a o onome što sam čuo kasnije izraženo recima: Prirodi duguješ smrt. kada je povedena reč o lepoj dadilji koja ga je kao dojenče hranila. Ovom anegdotom se obično služim da bih objasnio faktor naknadnosti u mehanizmu psihoneuroza. 1 Takve su. VI 1 1 Parke. izjavljujući da je to njegov ka­ put. (Prev. Tada je majka protrljala r u k e j e d n u o drugu — sasvim slično kao kad se prave knedle.. iz­ nenađenje i prepuštanje sebe neizbežnome. p r v u h r a n u čoveku. — J e d n a od P a r k a . A ja mu tada pokažem da je kaput svuda turski izvezen. — i pokazala mi je crne ljuske epidermisa koje se p r i tom skidaju. J e d n o od t i h imena je Pelagija (Pelagie). t a k o priča anegdota.)? Ali posle toga. . tra­ ke . u grčkoj mitologiji kćeri Zevsa i Temide: Kloto počinje da prede konac života pri rođenju deteta. grčki Mojre. prisvojiti nešto što možemo dobiti iako p r i p a d a n e k o m d r u g o m čoveku. A sad knedle! B a r jedan od mojih p r o ­ fesora univerziteta. Napisao sam izraz plagijat Oba afekta koja pripadaju ovim dečjim scenama. zaista te P a r k e koji­ ma odlazim u kuhinju kao što sam tako često to r a ­ dio u detinjstvu kad bih bio gladan i kad bi me majka kod ognjišta opomenula da sačekam dok r u č a k b u d e gotov. I Infantilno kao izvor sna 209 ljuju recentni povodi i davno zaboravljena sećanja zajedno. Postajem nestrpljiv i odlazim uvređen.. sećaće se kod i m e n a Knedl (Knodl) j e d n e osobe koju je morao da tuži zato što je izvršila plagijat njegovih spisa.

Brike.I tako ćete na grudima mudrosti svakoga dana osećati sve veću žud­ nju"). prev. predstavljaju neki predmet seksualne tehnike (Uporedi Morijev san o kiloloto. nosi crte jednog trgovca u Spli­ tu kod koga je moja žena često kupovala turske štofove. Staviše. prev. kao Knbdl)2.). (Kazao mi je svoje ime i. von Gothen oder vom Kote" — . one me podsećaju na jedan neprijatan slučaj blamaže pred istim uči­ teljem. očigledno. Gete jednom primećuje kako je čovek osetljiv na svoje ime s kojim se oseća srastao kao sa svojom kožom. Ali prekinimo ovde. I Infantilno kao izvor sna 211 bez namere što mi se sam ponudio. da ona već nije uspostavljena radom sna.. a to je kokain. 2 Prvi od ova dva stiha je sa jedne ceduljice kojom je Herder tražio od Getea neke knjige („Ti koji si potomak bo­ gova. — Kupovanje u Splitu podseća me na jednu drugu kupovinu u Kotoru. prev. Tamo Ifigenija. božanski likovi.210 Tumačenje snova. ili blata" — pošalji mi ih!). pošto je čula od Pilada o smrti tolikih junaka za vreme opsade Troje. . ako o ovome opširno pri­ čam. Asocijacioni lanac Pelagija — plagijat — plagiostome1 (vrsta morskih pasa) — riblji mehur (nemački: Fischblase) povezuje stari ro­ man sa aferom Knedl i sa kaputima koji. pružio mi ruku). Flajšl. Stranac sa dugu1 Plagiostome ne dopunjavam samovoljno." 2 Primećujem da je udaljavanje od predmeta o zloupotrebi imena trebalo da pripremi samo ovu žalbu. Kned­ lom. slobodan od svih želja. jer moje sopstveno ime bezbroj puta postalo je žrtvom ovakvih maloumnih duhovitosti. koji hoće da me spreči pri oblačenju. On se zvao Popović — jedno sumnjivo ime koje je i humoristi Štetenhajmu (Stcttenheim) dalo povo­ da za jednu napomenu punu aluzije. I najzad. ali nijedna od onih koje bih mogao uspostaviti u budnom stanju. Tako bih mogao dalje pratiti zamršene misaone puteve i u analizi deo sna koji nedostaje potpuno objasniti. pocrvenevši.. U originalu stoji: aus der lateinischen Kucne. Jer jedna od misli sna koju glad sugeriše snevaču glasi: Čovek ne treba ni­ šta da propusti što se može imati i onda ako s tim ide 1 Frojd ovde misli na igru reci: Popović — Popo što na nemačkom znači: zadnjica (Prim. doduše. kao što je Herder na njegovo ime ispevao stih: „Der du von Gottern abstammst.). 3 Kucne je nemačka reč = kuhinja.). — (. Bez straha da će nam neko protivrečiti. ili Gota. Hunger = glad (Prim. kao da pritiskuje da se predstave iznude. pretvorili u p r a h ! " (Prim. ništa nije sveto. Iz apoteke. str. onda je to akt odmazde. 2 Fleischl od nemačkog Fleisch = meso. i uzet je iz Geteove drame „Ifigenija na Tauriđi".. možemo tvrditi da je ovakvo igranje ime­ nima dečja nepristojnost.). a sada primećujem da može poslužiti kao most između raznih delova manifestne sadržine sna. To je jedna veo­ ma usiljena i besmislena veza. ista zloupotreba imena kao gore sa Pelagijom. pa sam pro­ pustio priliku da dođem do lepih stvari (Prilika kod dadilje propuštena. uzvikuje: „Tako ste se i vi. drago ime Briicke (vidi gore Wortbrucke) služi sada za to da me podseti na isti institut u kome sam kao učenik proveo svoje najsrećnije časove. ljastim licem i zašiljenom bradom. i na jednu tužnu scenu u kojoj ljuske epidermisa igraju neku ulogu (majka — gaz­ darica) i umna poremećenost (roman) i neko sredstvo 3 iz apoteke. prev. koje utoljuje glad.So seid ihr Gotterbilder auch zu Staub. A drugi deo pred­ stavlja jednu dalju asocijaciju Frojdovu. i* . ali moram to propustiti budući da su lične žrtve koje bi ona tražila isuviše velike.So wirds Euch an der Weisheih Briisten mit jedem Tage mehr gelusten". Uhvaticu samo jednu od niti koja direktno može odvesti misli sna koja se nalazi u osnovi ove zbrke. a Knodl pođseća na knedlu (Prim. 62). javlja se uspomena na jednog drugog dragog učitelja čije ime opet zvuči kao nešto što se može jesti (Flajšl = Fleischl. ko­ jom prilikom sam se suviše uzdržavao. u punoj suprotnosti sa požudama koje me muče (nemački: plagen) dok sanjam. 1 Uostalom. vidi gore).

1 Ja mu za­ ista ne zavidim. kao što odgo­ varaju recima Figaroa i sećanju na Bomarseovu (Beaumarchais) komediju koju sam gledao u pozorištu Comedie frangaise. Ich spiel' ihm eins auf. kroz glavu mi prolaze sva­ kovrsne d r s k e i revolucionarne misli. On je. i ja čujem jednog činovnika kako govori drugome: A gde ćemo smestiti gospodina sa polovinom prve? Lepo povlašćivanje. Pošto je otputovao vozom za Išl. i pošto se požuda neće zau­ staviti p r e d nepravdom. odlučujem da ću podići galamu. ali ne u prolaznom vagonu. m o r a se ovo carpe diem (la­ tinski: iskoristi dan) plašiti cenzure i m o r a se sakriti iza jednog sna. sva uzdrža­ vanja pa čak i pretnje sa o d v r a t n i m seksualnim kaznama. ne n a noseći im zlo. — (Prim. II) J e d a n drugi san traži malo duži uvod: Odvezao sam se na Z a p a d n u stanicu da b i h k r e ­ n u o na letnji odmor u Ausze. Ja skočim. . koji opet p u t u j e u posetu caru u Išl. sa osećanjem teranja na mokrenje b u d i m se iz sledećeg sna: Gomila ljudi. Soli er's nur sagen. prev. on podrugljivim gestom izjavljuje da je njegov omiljeni cvet podbelj (nemački Huflattich) i stavlja zatim u rupicu za dugme nešto kao pocepan list. I stvarno. 2 Ovo ponavljanje uvuklo se verovatno u tekst iz rastresenosti i ja to ostavljam tako. a smrt neizbežna. svi moguć­ ni veseli planovi za ferije. — prim. P r e k r a ć u j e m v r e m e t i m e što p o s m a t r a m ko će doći. nazivajući ga grofom Nichtsthun. izišao direktno kroz ulazna v r a t a za lokalne vozove i k r a t k i m p o k r e t o m r u k e i bez ikakvog objašnjenja oterao v r a t a r a koji ga nije poznavao i h t e o da mu uzme voznu k a r t u . ne treba propustiti nijednu prili­ ku. došao otvorenim kolima. predstoji mu težak odlazak caru i ja sam pravi istinski grof Nichtsthun.). Pozivajući se na svoj činovnički rang. pošto mi analiza pokazuje da ono ima smisla. Reč o visokoj gospodi koja su se potrudila da se rode. u četvrt do t r i u jutru. Uz to. prema tome. život je tako kratak. skočim2 dakle. Pošto ovo ima seksualno značenje. (Neko drugi pesmu možda ne bi prepoznao). Reč tun (po starom pravopisu thun znači: raditi. uprkos kiši. očigledno vladinih soba. Sada dolazi j e d a n gospodin koji mi je poznat kao vladin zastupnik na medicin­ skim ispitima i koji je svojim postupcima u toj ulozi stekao laskav nadimak „Regierungsbeischlafer" (vla­ din naložnik. Zato sad sve misli sa s u p r o t n i m zna­ čenjem dolaze do izraza. sa nameštajem boje između mrke i ljubičaste i stignem najzad 1 Opet jedna neprevodljiva duhovita igra reci. prev. Moja žalba kod činovnika ostaje bez uspeha. trebalo je ponovo da n a p u s t i m peron i da se v r a t i m u čekaonicu. — Jedan grof (Tun ili Taje. ja se svetim time što mu predlažem da u ovom k u p e u n a p r a v i b a r r u p u u patosu za even­ t u a l n e p o t r e b e putnika.212 Tumačenje snova. Prokrčim sebi put kroz niz lepo nameštenih soba. n a d a m se. ali odlazim na p e r o n p r e m a vozu za Išl koji polazi ranije. ali sam s m u k o m postigao da tu osta­ nem. T a m o vidim grofa Tuna (Thun). skup studenata. uviđam. da bih protekcijom dobio kupe. tako da preko noći n e m a m na raspolaganju toalet. Nichtstun bi. p r a v o gospodara koje grof Almaviva želi da ostvari kod Sizane. i mo­ ralo bi se bežati. borbenom r a ­ spoloženju. Tanzlein wagen. Zatim ne­ jasnije: kao da je to aula. ali se čudim ovom svom mišljenju. ja svoju prvu klasu plaćam p u n o m cenom. sećanje na v r e m e kad je snevaču bila dovoljna samo duhovna hrana. šale koje naši zlobni opozicioni novinari prave sa imenom grofa Tuna. zadirkivao sam k e l n e r a i kočijaša. značilo: ne raditi ništa. Ćelo veče bio sam u razdraganom. Posle toga dobijam jedan kupe za mene. I Infantilno kao izvor sna 213 i mala nepravda. prilazi zaposednuti. Taaffe) govori.). kasnije arija iz Figarove ženidbe: Will der Herr Graf ein Tanzlein wagen. t j . za­ pravo jedan zgužvan skelet lista. Za to v r e m e nešto pevušim što je. on zatraži polukupe prve klase. Pozvan da kaže nešto o Nemcima. tražiti isto pravo.

od toga doba uzeo za uzor engleskog kralja Henrika VIII. duša te zavere bio je jedan kolega koji je. u kuću mo­ ga brata koji je svojoj ženi obično u šali prebacivao . Opet nerazgovetno. Izvo­ đenje glavnog udarca palo je u deo meni. Mi smo nači­ nili zaveru protiv jednog nastavnika koji nije bio u našoj milosti i koji je bio neznalica. „Na samoj pruzi ne mogu da se vozim s vama". i njeni sastavni delovi probijaju se iz unutrašnjosti na mnogim mestima napolje. Uobra­ ženi stav grofa u snu kopiran je prema jednoj sceni iz gimnazije iz moje petnaeste godine. Mišljenje i proživljavanje tako reći su jedno. na koju je sećanje obnovila jubilarna godina 1898. Tako se nađem dole i nalazim jedan uzan put. Pri tom izgleda kao da sam se već vozio s njim jednim delom puta kojim se inače ide vozom. Izbegavam da razgovaram s njom. na kome sam upoznao Emersdoria (Emmersdorf. pronalazim plan kako bih ostao nepoznat. debela žena. Prva situacija sna predstavlja amal­ gam od više scena na koje ju mogu rastaviti.214 Tumačenje snova. i od školskog tiranina. Ja joj dajem znak ili joj kažem da ostane na stepenicama. od ruža do crvenih i belih karanfila više nije daleko (Ovde se u analizu uvlače dva kratka stiha. i ja krenem tim putem. razmišljam da li treba da krenem u Krems ili Znajm. i ja mu iznosim mušku gusku za mokrenje (koju smo morali kupiti u gradu. Proglašenje omiljenog cveta i stavljanje u ru­ picu od kaputa nečega što opet mora biti cvet (što podseća na orhideje koje sam istoga dana doneo jed­ noj prijateljici. drukčija od ovih fasada. Misaona veza vodi me zatim u Englesku. dakle. I Infantilno kao izvor sna 215 u jedan hodnik u kome sedi domoupraviteljica. Posle toga buđenje sa osećanjem teranja na mokrenje. a koja otvara građanski rat crvene i bele ruže. izgleda. Čitav san čini otprilike utisak jedne fantazije koja snevača premešta u revolucionarnu godinu 1848. na njoj Ijubičastomrke ljubičice od čvrstog štofa.. a osim toga na jerihonsku ružu) upadljivo podseća na scenu iz Šekspirovih kraljev­ skih drama. ili smo je kupili). ali ona očigledno smatra da imam pravo da tuda prođem jer me pita da li treba da pode sa mnom sa jednom lampom. Pa onda. samo kao fasada italijanskih crkava koje nemaju nikakvu organsku vezu sa gra­ đevinom iza njih. jedna starija. od- maralište vođe studenata Fišhofa (Fischhof). što ljudima veoma pada u oči. ali vidim da je ovaj plan već sproveden. ali pomislim da će biti tamo dvor pa se resim za Grac ili tako nešto. kao pored toga i jedan mali izlet u Vehau (Wachau). Pri tome se plastično vide po­ ložaj dotičnog čoveka i njegov ud koji urinira. i pri tom sam sebi izgle­ dam veoma lukav. rekoh mu. puna praznina i praznina. Gospo­ din se pretvara da je šlep..Fifty years ago" (= pre pedeset godina) prema na­ slovu jedne pesme lorda Tenisona (Tennison) na što su deca bila navikla da isprave: Fifteen years ago (= petnaest godina ranije). Ja sam. koji se strmo penje. stajao je tako kao grof u snu. a u rupici od kaputa imam neku neobično ispletenu dugačku stvar. moraće nas pustiti da se neprimetno izgubimo. pozvat na odgovornost. Kao da sad dolazi drugi zadatak da se izgubim iz grada kao pre iz kuće. Ona je. Ako nas kondukter ovako vidi. a drugi španski): . pominjanje Henrika VIII pripremilo je put ka ovoj reminiscenciji. bol­ ničar i moram da mu dam gusku pošto je šlep. a jedna diskusija o značaju Dunava za Austriju (Vahau!) bila je povod pri čemu je došlo do opšte pobune. Jedan od zaverenika bio je jedini aristokratski kolega koga smo imali.. Ova fantazija koja se ve­ zuje za misli što su bile izazvane kad sam video grofa Tuna jeste. Ponovo se nalazim ispred stanice. što sam naposletku izbegao kon­ trolu. profesora nemačkog jezika. nazvan „žirafa" zbog upadljivog razvoja u dužinu. Ovde se scena prekida. Sad sedim u vagonu koji je sličan tramvaju. uostalom. Vo­ zim se zapregom s jednim konjem i kažem kočijašu da me odveze na neku železničku stanicu. međutim. ali sa jednim starijim gospodinom. pošto mi je nešto prigovorio kao da se sam premorio. bar na jedno oko. na koga bi neke crte manifestne sadržine sna mogle ukazivati. jedan nemački. Stanice su pu­ ne.

Greška koju sam primetio tek posle analize. I Infantilno kao izvor sna 217 Rosen. što ruže venu. od cveća preko španskog kratkog stiha. Ovde se pro1 2 vidi čitava zaliha pogrdnih reci: Gir. postadoh krajnje grub i odgovorili da se ne čudim tonu njegovih reci otkako znam da je čuvao svinje. U jednom nemačkom studentskom udruženju vođena je diskusija o odnosu filozofije pre­ ma prirodnim naukama. alle Blumen \velken 1 . 3 I sad ćemo ubrzo imati zajedno neprijatnost u sva tri agregatna stanja. Hund. Sau. i to na pozadini jednog oblaka. prev. preko jednog imena. engleske istorije do borbe armade sa Engleskom. prev. * Chier na francuskom znači: vršiti veliku nuždu (Prim.La Terre". skrećem pažnju na identična slova u recima Huflattich i Flatus. a crveni socijaldemokrata. ako bih ikad došao do toga da 1 prev.4 I sad moram napo­ menuti kako je put do ovoga flatus već odavno pri­ premljen. Nelken. pa je prepustio da se stvar sama po sebi smiri. Posle toga jedno sećanje na jedno antisemitsko izazivanje za vreme jedne vožnje železnicom u lepoj zemlji Saksonskoj (Anglosaksonci). 5 Latinska reč flatus znači „duvanje vetra". stignem do magarca i na taj način opet do ruganja na račun jednog akademskog učitelja. Zutokljunac. que se marchitan las flores. Beli karanfili su kod nas u Beču postali značka antisemita. ka Izabeli i Ferdinandu. Ne placi. uostalom isto tako nosi ime iz carstva životinja. Ja skočih (kao u snu).pisse-en-lit". — Uostalom. karanfili. od koje se pravi salata.inalu.). koji je otada dokazao svoju sposobnost da upravlja ljudima i da organizuje mase. 5 I ovu izreku nameravao sam da uzmem kao napola šaljiv naslov za glavu „Terapija".2 To znam iz Zolinog romana Zerminal. Treća scena koja je dala sastavne delove za stvara­ nje prve situacije u snu pada u prve godine moga studentskog doba. lale. ali sam ostao uporan.. Ve­ lika gužva.). preko Henrika VIII. Uvređeni je bio isuviše razuman da pretpostavi da je to neko iza­ zivanje smišljeno protiv njega.affe1. u kome se pozivaju deca da donesu salatu od te biljke. Osim toga sam reč Huflattich. Izabelita.). to je ime jedne biljke (maslačak). sa mnogih strana pozivali su me da opozovem svoje reci. kao pisser za manju potrebu). Šta treba da znači da grof proklamuje „Huflattich?" Tu moram da pitam niz svojih asocijacija. i 2.216 Tumačenje snova. . 4 To nije u delu „Germinal" nego u . — Netraženi biograf kojeg sam našao. i dobro nas je izbrusio.). Tulpen. Isabelite. pošto je oluja špansku flotu rasturila. pun materija­ lističkog učenja. Pisser znači mokriti (Prim. (U snu se čudim svom nemačkonacionalnom shvatanju). koji. Reč pisse-en-lit (takođe pissenlit) ima dvostruko zna­ čenje u francuskom jeziku: 1. Pas — chien — u svom imenu ima sličnost sa većom funkcijom (chier. koji ima dosta posla sa budu­ ćom revolucijom. ali tako da se može shvatiti kao da pripada slici i natpisu. Huflattich — lattice — Salat — Salathund (pas koji ne da drugima ono što i sam ne ždere).— Isabelita. prev. i posle njenog pobedonosnog završetka Englezi iskovaše medalju sa natpisom: Flavit et dissipati sunt. ja se progurah napred da bih zastu­ pao jedno veoma jednostrano gledište. Schwein. opisuje se sasvim neobično takmi­ čenje koje se odnosi na proizvodnju gasovitih ekskrecija koje se zovu flatus. Tada se diže jedan razborit stariji kolega. ! U reci Gir-affe drugi deo (Affe) znači: majmun (Prim.ne znam da li s pravom. znao bih takođe da zaobilaznim putem. koji mokri u krevetu. jer u samom Žerm. 2 Španski stih dolazi iz Figaroa. no llores. svako cveće vene. — preveo sa . dr Fric Vitels (Fritz Wittels) zamera mi što sam u gornjoj izreci izo­ stavio ime Jehovah. rekao je da je i on u mladosti čuvao svinje i da se zatim pokajnički vra­ tio u roditeljsku kuću. u medicini ovaj se izraz upotrebljava u značenju: vetrovi (nadimanje) (Prim. Ostali elementi scene sna vode poreklo iz dubljih slojeva.. Ruže. Na engleskoj medalji božje ime ispisano je jevrejskim slovima.

ženska glava. čije je sećanje zamenjeno sećanjem na priču. 1 Sa osobom stare domoupraviteljice loše se zahvaljujem jednoj duhovitoj starijoj dami za gošćenje i za mnoge lepe priče što su mi pružene u njenoj kući. Zilberer (Silberer) u jednom sadržajnom radu (Phantasie und Mvthos. i kad su me zbog toga grdili. (Prim. Uvod u psihoanalizu. koji je tobože patio od incontinentia divi. — Aluzija sa lampom svodi se na Grilparcera. čija se boja. kao tako često u snu. koji je zabeležio je­ dan ushićujući doživljaj sna sa sličnom sadržinom i zatim upotrebio u drami Hero i Leander (des Meeres und der Liebe Wellen — armada i oluja). kao ishodište jednog smešnog i u mom budnom ži­ votu već odavno savladanog ludila veličine. smetnuo sa uma da „psihički proces pri stvaranju sno­ va" za mene predstavlja misaoni materijal kao i sve ostalo. U drugoj sceni san ne može dati tako opširno rešenje. nego o motivima unutrašnje cenzure koji pravu sadržinu sna sakrivaju preda mnom samim. ponosim time što sam otkrio ove procese (Prim. I to hvalisanje na svima poljima. očigledno. b) žena. 1933. stavljam namesto jednog visokog gospodina onog re­ volucionarnog doba koji je takođe imao avanturu s jednim orlom.). str. mada mi je veći deo ovih priča ispričao jedan dvorski savetnik (aula. Izgleda da ovde znači nešto kao „rupica na kaputu". Sadržaj lju­ bavne antičke priče Here i Leandera). bio je najveći austrijski dramatik. lep. crven krevet (Odatle u snu umetanje da smo staklo u gradu kupili ili da ga je trebalo kupiti. U ovom razdraganom snu ja se. kojom se čovek razmeće ako misli da je preko mere snabdeven novcem. Naslov ove dra­ me u prevodu glasi: „Talasi mora i ljubavi". Uporedi u tome F r o j da. Zato moram reći da analiza ova tri dela sna prikazuje kao impertinentna hvalisanja. čime pred drugim ljudima treba postupati kao sa tajnom. i ovde se ne radi o razlozima koji me primoravaju da sakrijem rešenje. Od mno­ gih stvari čovek sam pred sobom ne čini nikakvu tajnu. kažu da sam oca utešio time što sam mu obećao da ću mu u N. u snu više puta pojavljuje (ljubičastomrke lju­ bičice od čvrstog štofa pored jedne stvari koju zovu 1 „Madchenfanger" — nameštaj u vladinim sobama). prev. što se obećalo — mora se održati). do 1872. i ja ne bih bio u pravu da ovde prođem kroz cen­ zuru. ali ona. Beograd.218 Tumačenje snova. nov. S pravom će se naslućivati da me sek­ sualni materijal goni na to potiskivanje. I meni su ispričali sledeću scenu iz mog detinjstva. mrkoljubičasta. consiliarius aulicus). a na svaki način ume izvrsno da objasni raskalašno raspoloženje one večeri pre snevanja. 2 Na osnovu ovoga dela sna pokušao je H. koje se sa pojedinim ograncima usuđuje prodreti čak u ma­ nifestnu sadržinu sna (sam sebi ja izgledam lukav). Da čovek novim ljudima nečim pada u oči poznato je verovanje dece. ovim objašnjenjem ne mora da se zadovolji. i to iz obzira prema cenzuri.2 I detaljniju analizu oba ostala dela sna moram ostaviti. Uostalom. pri tom. znači Frauenzimmer (erarska Frauenzimmer). treba paziti i na upoređivanje muškog Lovac na devojke.): Grilparcer Franc (1791.") Ali ja mislim da je on. Ko želi da pomisli na nenadmašni opis majstora Rablea (Rabelais) o životu i delima Gargantue i njegovog sina Pantagruela moći će da i sadržinu navedenog prvog dela sna uvrsti među hvalisanja. 1 Infantilno kao Izvor sna 219 opširno pišem o mome shvatanju histerije i njenom lečenju. Niz soba u snu duguje svoj postanak salonskom vagonu Nje­ gove ekselencije u koji sam mogao da za trenutak bacim pogled. (najbližem većem gradu) kupiti jedan. ali čovek 1 Reč Frauenzimmer na nemačkom znači dve stvari: a) soba za žene. tako se pominjanje Graca svodi na izreku: „Sta staje Grac?". 1 . 1910) da pokaže da rad sna može da reprodukuje ne samo latentne misli sna. nego i psihička zbivanja pri stvaranju sna („Funkcionalni fenomen. A u dve obećane scene iz detinjstva spada sledeće: Za to putovanje kupio sam jedan nov kofer. 167. Kažu da sam — kada mi je bilo dve go­ dine — s vreme na na vreme mokrio u krevetu. naime. izvući ću iz njih samo one elemente koji vode ka obema scenama detinjstva zbog kojih sam san uopšte i izneo. prev. Ja se.

i otac je. tamo stoji: Volja i delo su u njega jedno. kao da sam time ispunio svoje obe­ ćanje. Značenje teškoća u vezi sa mokrenjem kod deteta za san palo nam je u oči već prilikom jednog ranijeg tumačenja sna. — „Misliti i proživeti je ovde tako 1 Ako su obe scene uriniranja iz detinjstva već ina­ če tesno povezane kod mene sa temom ludila veličine." Mora da je to bila strašna uvreda za moje slavoljublje. primetio: „Od ovog dečaka neće biti ništa. — Postupak kod seljaka sa ocem koji je postao slabouman u Zolinom romanu . Iz psihoanaliza vršenih na neurotičarima upo­ znali smo i intimnu vezu mokrenja u postelji sa ka­ rakternom crtom slavoljublja. i koje se vrlo lepo sećam. i njega mora njegov arhanđeo. grdeći me zbog toga. koji vodi poreklo iz kasnijeg vremena kri­ tike. prvi. sprečavati da ne grdi i ne psuje. svodi na pobunu pro­ tiv oca. ali ne ume da čita. Mi­ slim da bismo lako mogli biti skloni da ovim osećanjima pripišemo ulogu stvarnog izazivača sna. za dete jedini autoritet. Uveče pre odlaska na spavanje ja sam se oglušio o zapovesti diskrecije da svoje potrebe ne obavljamo u spavaćoj sobi svojih roditelja u nji­ hovom prisustvu. urinira sad preda mnom. Celokupno ludilo veli­ čine deteta sadržano je u ovom obećanju. Drugo tumačenje: On je jednook kao OćUn. Sa glaukomom ja ga podsećam na kokain koji mu je pri ope­ raciji pomogao. — (Bauernfanger — Madchenfanger u prethodnom delu sna). koja vređa veličanstvo i ismeva visoke vlasti. očigledno otac. Kod mene je nešto sasvim neobično da me bilo kakva po­ treba ometa kad spavam. Ali tada je postojala i neka druga kućna pristoj­ nost. naime da su tek misli sna izazvale teranje na mokrenje. iz čije potpune samovlasti su u toku kulturne istorije čovečanstva nastale ostale socijalne vlasti (ukoliko nas „pravo matere" ne pri­ morava na ograničavanje ove postavke). dakle. jer se aluzije na ovu scenu uvek iznova vraćaju u mojim snovima i redovno su povezane sa nabrajanjem mojih radova i uspeha. u četvrt do četiri ujutru. — Uteha Ođinova. materijal za poslednju sliku sna u kome su. 2 Uz ovo nekoliko materijala za tumačenje: Držanje stakla podseća na priču o seljaku koji kod optičara proba jed­ no staklo za drugim. ali ću ja dati prednost jednom drugom shvatanju. jer bi se te kletve odmah ispunile. Stariji čovek. prema kome i muška guska ima neki odnos. što mi se zatim ujutru i dogodilo." Ova dečja scena daje. uloge za osvetu izmenjene. I Infantilno kao izvor sna 221 stakla i ženskog kofera (box). moram mu držati staklo (gusku) i uživam u aluzija­ ma na moja saznanja. zato sam u snu ja njegov bolničar. Jednom Bečliji ne bi trebalo da objašnjavam princip jednog . — Žalosno zadovoljenje da je otac u svojim poslednjim danima života isprljao krevet kao dete. a najmanje u vreme ovog buđenja. tu stvar mogu ostaviti nerešenu bez ikakve štete. Uostalom. kao što se uopšte celokupna buntovnička sadržina. pa ipak je od mene nešto postalo. naravno. kao da želim da kažem: „Pogledaj. — Uteha iz dečje scene da ću mu kupiti novu postelju. u kojoj sa bogom ocem kao paralitičkim starcem postupaju dosta sramno. Na dalji prigovor odgovaram napomenom da na drugim putovanjima pod povoljnijim uslovima gotovo nikada nisam osetio da me nešto goni na mokrenje pošto bih se probudio rano. kad mi je bilo sedam ili osam godina.La Terre". — Pravljenje planova je ocu upućen prekor. a otac je najstariji. morao sam se zapitati da li u ovoj karakterističnoj crti nije reći jedno". otac bo­ gova. pošto se izvori sna i izazivači želja mogu lako dokazati. Otkako su me iskustva pri analizi snova upozo­ rila na to da i od snova čije tumačenje najpre izgleda potpuno. da i od takvih osnova vode važne mi­ saone niti koje dopiru u najranije detinjstvo. pa sam morao biti spreman da dođem za vreme vož­ nje u nepriliku. — Formula „Misliti i doživeti je jedno" — cilja na objašnjenje histeričnih simp­ toma. Vladara nazivaju „Landesvater" (otac zemlje). kojima se ponosim u teoriji o 2 histeriji. Osim toga ja s njim teram šegu.220 Tumačenje snova. pošto slepilo na jednom oku znači njegov jednostrani glaukom 1 . — podseća na jednu snažno revolucionarnu dra­ mu Oskara Panice (Panizza). kao što sam ja tada radio pred njim. njihovom buđenju na putu za Ausze doprinela je i sa­ svim slučajna okolnost što moj kupe nije imao klozeta. neke vrste Ganimed.. Probudio sam se sa osećanjem telesne potrebe. pošto je šlep.

da uopštim. Od one tri osobenosti sećanja sna. Ali jedan drugi rezultat poslednjih analiza sna hteo bih da istaknem već sada. ja ću morati da se u nekoj drugoj vezi još vratim na verovatnu ulogu koju u stvaranju sna igraju najraniji doživljaji iz detinjstva (Odeljak VII). I Somatski izvori sna 223 dat bitan uslov za snevanje. Ko zaboravlja na ovu mogućnost lako će zalutati i biti zaveden da postavi neodr­ živa tvrđenja o suštini sna. San često izgleda višesmislen. a u svom latentnom sadržaju povezan sa najstarijim doživljajima. izgleda. mogu biti jedno pored drugoga ujedinjenih više ispunjenja želja. Ako bih ovu misao smeo. pri­ lično pravilno. bilo u psihologiji stanja spavanja ili kod onih razmišljanja o strukturi duševnog aparata o kojima ćemo se kasnije pozabaviti kad primetimo da je tumačenje sna kao prozor kroz koji možemo baciti pogled u unutrašnjost toga aparata. takođe može jedan smisao.222 Tumačenje snova. mogli smo potvrditi. Ostale dve. onda bi svaki san u svom mani­ festnom sadržaju bio povezan sa onim što je recent­ no proživljeno. tako da je ovde potrebno samo da se setimo rezultata ovog istraživanja. jednu — davanje prvenstva sporednom u sadržaju sna — resili smo na zadovolja­ vajući način tako što smo je sveli na izopačenje sna. one će morati biti uvrštene negde na nekom drugom mestu. najradije komičnog i bezvrednog materijala. primetićemo najpre da upitani misli da se sigurno nalazi u posedu ovog dela rešenja. dok se sasvim na dnu ne dođe do ispunjenja želje u prvom detinjstvu. ali ih nismo mogli izvesti iz mo­ tiva snevanja. a ne na sećanjima na stvarne do­ gađaje. On odmah pomišlja na uticaj koji na san vrše smetnje u varenju ili otežano varenje („Snovi dolaze iz stomaka"). Ovo mi je objašnjenje pomoglo da prebrodim mnoge teškoće. Ali o toj temi suviše je malo istraživano. čije nam objašnje­ nje ili primena još preostaju. Tek na ovim fantazijama vise simptomi. onakva kakva se upotreb­ ljava u bolnicama. na primer oklop od kuhinjskih lonaca. Kod analize histerije ja sam stvarno mogao pokazati da su ovi stari doživljaji u pravom smislu ostali recentni — sve do sadašnjo­ sti. P r i metio sam da histerični ljudi isto tako rade. i pričinilo mi je mnogo radosti. možda. kao što pokazuju primeri. Ali tačnost ovog naslućivanja. stratifikaciju simbola u snu koju izaziva n a dražaj bešike. Mogao sam ga nagovestiti elementom sna „muškom guskom". Oba ova karaktera. o kojima smo u uvodu raspravljali. kao što to naši umetnici vole da rade na svojim veselim večernjim sedeljkama. pošto su mi o poslednjem „Gschnassabendu" pričali da je tamo bio izložen trgovački pehar Lukrecije Bordžije. pored onoga što im se stvarno dogodilo. Dosad je samo O. bilo da su ozbiljni ili isto tako bezazleni. još je vrlo teško dokazati. Koju ulogu u stvaranju sna naučna literatura priznaje somatskim nadražajnim izvorima. zadržaćemo u pamće­ nju. čije je jezgro i glavni sastavni deo tobože predstavljala guska za muškarce. „Gschnas". o tome smo opširno raspravljali u uvodnom odeljku. jedno ispunjenje želje pokrivati drugo. isticanje recentnog kao i infantilnog. Čuli smo da se razlikuju tri vrste somatskih nadražajnih izvora: objektivni čulni nadra1 Činjenica da su snovi naslagani u slojevima jedan iz­ nad drugog predstavlja jedan od najtugaljivijih. oni nesvesno stvaraju grozna ili raskalašna fantazijska zbivanja koja izgrađuju od najbezazle­ nijeg i najbanalnijeg materijala svog života. i izgleda da i ne sluti da i posle uzimanja u obzir svih ovih činilaca ipak preostaje još nešto za što je potrebno objašnjenje. . i ovde po­ novo razmišljanje: da li u ovoj rečenici reč „često" ne bi valjalo pravilnije zameniti rečju „redovno"? 1 C SOMATSKI IZVORI SNA Ako načinimo pokušaj da obrazovanog laika zainteresujemo za probleme sna pa mu u toj nameri postavimo pitanje iz kojih izvora po njegovom mi­ šljenju snovi potiču. slučajni položaj tela i kratke doživ­ ljaje za vreme spavanja. ali i najsađržajnijih problema tumačenja sna. Rank temeljno proučio. to se sastoji u tome da se naprave predmeti retkog i skupocenog izgleda od trivijalnog. gužvi slame i slanih štapića. u njemu.

Rezultat ovog 15 Frog'd. Odabrana dela. ili uopšte neki psihički proces i biva od duše percipiran. Obično se i ovde kaže. preko kojih utisak koji dolazi od nervnog nadražaja dobij a svoju psihičku vrednost. Ali bilo je jasno da je rcšenje ostalo nezadovoljava­ juće sve dok nije uspelo da se dokaže postojanje veze između somatskih izvora sna i predstavne sadržine sna. VI . pola­ zeći sa toga gledišta. dakle ranije percep­ cije.224 Tumačenje snova. Izgleda da je uloga subjek­ tivnih čulnih nadražaja dokazana vraćanjem hipnagogičkih čulnih slika u snovima. on kaže: „Čim za vreme spavanja u duši kroz jedan spo­ ljašnji ili unutrašnji nervni nadražaj nastaje senza­ cija ili kompleks senzacija. nego se redovno pogrešno prepozna (uporedi snove o budilniku). Proces tako reći oko sebe prikup­ lja jedan veći ili manji broj takvih slika. zašto se spoljašnji nadražaj jednog sna ne može percipirati u svojoj stvarnoj prirodi. tj.7 procenata. Mis Meri Viton Kelkins (Mary Whiton Calkins) ispitivala je svoje sopstvene snove i snove jedne druge osobe u toku šest nedelja. Pri ispitivanju prava koja se polažu u korist somatskih nadražajnih izvora. samo subjek­ tivno utemeljena unutrašnja stanja nadraženja čulnih organa i somatski nadražaji koji dolaze iz unutrašnjo­ sti tela. doduše. organa za mokrenje i seksualnih or­ gana. nego je primorana da stvara iluzije na osnovu onoga što je u mnogim po­ gledima jedno neodređeno nadraživanje. da duša za vreme spa­ vanja tumači utiske nervnih nadražaja. od­ nosno 6. i zapazili smo sklonost autora da pored ovih somatskih nadražajnih izvora eventualne psihičke iz­ vore sna potisnu u pozadinu ili ih u potpunosti isklju­ čuju. Statistika nam ovde potvrđuje ono što nam je dopustio da naslutimo već jedan površan pregled naših sopstvenih iskustava. Zastupnici ovog učenja duguju nam dva objašnjenja: prvo. Nervni nadražaj i somatski nadražaj bili bi dakle somatski izvori sna. ovaj proces izaziva senzorne slike iz kruga iskustava koje su u duši preostale od budnog stanja. i samo dva primera iz njene zbirke mogla su se svesti na organske sen­ zacije. delimično takvi koji deluju čak i na uspavani duševni život utvrđeno je mnogobrojnim posmatranjima i eks­ perimentalno potvrđeno. Prvom prigovoru — nedovoljna učestalost spoljašnjih nadražajnih izvora — pridružuje se još i dru­ gi prigovor — nedovoljno objašnjenje snova koje ova­ kvim uvođenjem izvori daju. često su se zadovoljavali i time da „nervni nadražajni san" ističu kao jednu dobro ispitanu pod­ vrstu sna ispred njegovih ostalih oblika. ipak ovo poreklo nalazi podrške u priznatom uticaju koji na naše snove vrše stanja uzbuđenja probavnih organa. i mada se. mi smo saznali ovo: Značenje objektivnih nadražaja čulnih organa — delimično slučajni nadražaji za vreme spavanja. i drugo: zašto rezultat re­ akcije percipiraj uće duše na ovaj neprepoznati na­ dražaj može ispasti tako neodredljivo promenljiv. kao što to jezik čini i za budno držanje. Kao odgovor na ovo pitanje čuli smo od Strimpela da duša zbog svoga okretanja od spoljašnjeg sveta za vreme spavanja nije u stanju da da pravilno tumačenje ob­ jektivnog čulnog nadražaja. I Somatski izvori sna 225 žaji koji polaze sa spoljnih objekata. koje su bilo gole ili pak sa pripadajućim psihič­ kim vrednostima. Ali mi smo već poklonili pažnju čitavom nizu su­ mnji koje izgleda da su napale ne samo tačnost so­ matske teorije nadraženja nego i njenu dovoljnost. ne može u potpunosti dokazati da slike i predstave koje se javljaju u našim snovima mogu biti svedene na in­ terne somatske nadražaje u onoj meri u kojoj se to tvrdilo. ili osećaj. u kojima se mogao dokazati ele­ ment spoljašnje čulne percepcije. Spita je sno­ ve delio na nervni nadražajni san i asocijacioni san. i našla samo 13. Ma koliko se zastupnici ovog učenja osećali si­ gurni u odnosu na njegove stvarne osnove — osobito ukoliko dolaze u obzir akcidentalni i spoljašnji nerv­ ni nadražaji — za koje ne treba nikakav napor pa da se u sadržini sna ponovo pronađu — ipak niko nije bio daleko od toga da uvidi da bogata predstavna sadržina snova ne dopušta da se izvodi jedino iz spolj­ nih nervnih nadražaja. prema mnogim autorima uopšte jedini izvori sna.2 procenata.

tj. Protiv jednog nadražaja kože ili pritiska. 170). izgrađeno je objašnjenje prinudnih predstava koje je pokušao da da Majnert (Mevnert) čuvenim upoređenjem sa brojčanikom na kojem su pojedini brojevi jače ispupčeni. Stari fiziolog Bnrdah dokazuje nam da je duša i za vreme spavanja svakako vrlo sposobna da pravilno tumači sve čulne utiske koji do nje dođu i da reaguje onako u saglasnosti sa pravilnim tumačenjem: on iz­ laže da izvesne čulne utiske koji pojedincu izgledaju važni možemo izuzeti iz opšteg zanemarivanja za vre­ me spavanja (dadilja i dete) i da nas naše sopstveno ime dal oko sigurnije budi nego neki ravnodušan slušni utisak. može izazvati nebrojeno mno­ go takvih pokušaja tumačenja. Nedovoljnost teorije o somatskim nadražajima sna može se dokazati i na jedan drugi način. čim sanjam i u slučaju da sanjam. verovatno samo manjim delom čiste predstave sećanja. naročito od cenestetičkih senzacija. 1 A teorija Štrimpelova i Vuntova je nespo­ sobna da da bilo kakav motiv koji sređuje odnos izSvakome bih savetovao da pročita opširne i tačne pro­ tokole o eksperimentalno izazvanim snovima koje je Mourlv Vold prikupio u dve knjige. str. godine vraćaju se ponovo godine 1883.mmmmmi^mmmmmmmm 226 Tumačenje snova. Posmatranje pokazuje da ja spoljnim nadražajima ne bivam primoran na snevanje. koji se prema ovoj teoriji zbiva. „pa on­ da mi pozajmi deset forinata" osigurava sebe izgovo­ rom: „ja spavam". i uopšte koliko je neznatna korist takvih ekspe­ rimenata za razumevanje problema sna. Svaki somatski nadražaj sna koji du­ ševni aparat za vreme spavanja poziva na tumačenje kroz stvaranje iluzije. Lipps. pošto aparat pogođen nadražajem nije sposoban ni za kakav drugi izražaj. a posle drugog oslovljavan ja. koji mi se dogode za vreme spavanja. San na ovaj način ne bi izgledao kao duševni fenomen. da duša za vreme spavanja nije u stanju da pre­ pozna pravu prirodu objektivnih senzornih nadražaja. prema tome. 84) kad kaže: „kao da deset prstiju jednog čoveka potpuno neveštog muzici prebiraju dirke klavira". 55). jedna noga nije bila pokrivena. mada se ovi nadražaj i javlja­ ju u sadržini sna. patologija mi pokazuje najbrojnije sluča­ jeve da raznovrsni senzorni i motorni nadražaji koji 15* . na primer. Makar koliko omiljena postala teorija o somatskim nadražajima sna i ma koliko privlačna nam ona izgledala. Za odnos sadržaja sna prema nadražajima sna. čiji su sastavni delovi uslovljeni nervnim nadražajem koji stvara psihičke efekte u duši prema zako­ nima reprodukcije. Strimpel nalazi zgodno poređenje (str. ponikao iz psihičkih motiva. na primer. neizmenjeni kod Lipsa u borbi protiv somatske nadražaj ne teorije. ipak je lako dokazati u njoj postojanje jed­ ne slabe tačke. Burdah iz ovih posmatranja zaključuje da za vreme stanja spavanja ne treba pretpostaviti da postoji nesposobnost za tumačenje čulnih nadražaja nego nedostatak interesa za njih. Duša nam. pojačane na stepen halucinacija. da objasni dakle „neobični izbor" koji „nadražaji dovoljno često vrše u toku svoje pro­ duktivne delatnosti" (Lips. pa su stoga najčešće fanta­ stične iluzije. izgleda kao spavač u anegdoti koji na pitanje „Spavaš li?" odgovara „ne". Na jednoj sličnoj pretpostavci. Mogu da nadražaj pre­ ču j em i da zatim prilikom buđenja vidim da mi." Vuntova izjava je u svemu što je bitno identična sa ovom teorijom: predstave u snu proizlaze na svaki način najvećim delom iz čulnih nadražaja. Ostali prigovori upravljeni su protiv osnovne pretpostavke celokupnog učenja o ilu­ ziji. X Somatski izvori sna 227 tumačenja jeste takozvani nervni nadražajni san. da bi se uverio o tome koliko malo objašnjenja nalazi sadržaj pojedinog sna u datim opitnim uslovima. ili je ruka bila pritisnuta. Isti argumenti koje Burdah iznosi 1830. nego kao rezultat — uspeh jednog fiziološkog nadražaja koji se izražava u psihičkoj simptomatologiji. na primer. može dakle biti za­ stupljen u sadržaju sna ogromnom raznovrsnošću predstava. str. san. što naravno pretpostavlja da duša i za vre­ me spavanja pravi razliku između senzacija (Odeljak I. stoje mi razli­ čite reakcije na raspolaganju. Grundtatsachen des Seelenlebens. 1 među nadražaja spol ja i predstave u snu izabrane za njegovo tumačenje.

i to većinom na sopstvenom telu snevačevom. Ne može se reći da je ova teorija tumačenja sna naišla na mnogo naklonosti kod autora. 39. Samovolja u tumačenju snova nipošto ne izgleda isključena. Ovo se ne bi moglo obaviti da motiv snevanja nije izvan somatskih nadražajnih izvora sna. pomoću koga se iz slika sna može izvesti zaključak o telesnim osecanjima. ili uopšte samo u izdublje­ nim predmetima. Handlungen des Schlafenden (Zeitschrift fiir die gesamte Neurologie und Psychiatrie. pošto se prema ovoj teo­ riji o kojoj raspravljamo duša zadovoljava time da fantazira o nadražaju kojim je okupirana. kome se pridružio filozof Folkelt — pokušali su da pobliže odrede duševne ak­ tivnosti koje iz somatskih nadražaj a stvaraju šarene slike sna. Ali Šernerova teorija o simbolizovanju telesnih nadražaj a kroz san teško je pogođena jednim pri­ govorom. organskom i nadražajnom stanju. Postoje za svakog posmatrača vidljive i smisaone radnje snevača. u „snu glavobolje" vrh glave je predstavljen sobnom tavanicom prekrivenom odvratnim paucima. srce u šupljim sanducima i korpama. Onda je neshvatljivo zašto duša ne sanja kontinuirano preko . po kome duša po­ stupa sa nadražajima koji su joj pruženi. Prema Serneru rad sna u slobodnom radu fantazije oslobođene njenih dnevnih okova teži za tim da prirodu organa od kojeg nadražaj potiče. 1 Samo jedna četvrta mogućna reakcija može da me nervnim nadražaj em podstakne da sanjam. Lanđauer. I Somatski izvori sna 229 snažno deluju mogu za vreme spavanja da ostanu bez efekta. Šerner nije dao samo jedan poetski žarko oživljeni opis psihičkih osobenosti koje se prilikom stvaranja sna razvijaju. i vrstu toga nadražaj a pri­ kaže simbolički. Pre svega. Kao što vidi­ mo. 1 penice. tako reći u toku spavanja. U „zubnim nadražajnim snovima" organu usta odgovara visoko zasvođeni trem. Naročito važno je da se na kraju sna nadražujući organ ili njegova funkcija često pri­ kazuju neprikriveni. Snevač nije apsolutno otupavljen. ostale mogućnosti ostvaruju se najmanje isto tako često kao i mogućnosti stvaranja sna. nalik na krastave žabe" (str. tako pluća koja dišu nalaze svoj simbol u plamenom ispunjenoj peći sa njenim hujanjem. dakle ipak suštinu snevanja preneli na du­ ševno i na jednu psihičku aktivnost. kao što to po pravilu biva sa bolnim nadražajima. a da se pri tom u daljini nigde ne pojavljuje nešto kao oslobo­ đenje nadražaj a. on je verovao i da je pogodio princip. na nadražaj mogu probu­ diti da bih ga uklonio. Negodovanje što se i ovde duši rad sna nameće kao beskorisna i besciljna funk­ cija mora se takođe izazvati. ali tako da bol ne uple­ teni u san. oklevalo se čak da se u njoj pronađe i jedan deo opravdanja na koje po mome shvatanju može polagati pravo. Covekovo telo kao celinu fantazija sna prikazuje kao kuću. kao treće. a spuštanju ždrela prema jednjaku odgovaraju steUpoređi uz to K. Tako slika mačke izražava ljutito neraspoloženje duše. pogo­ tovu što se i ovde nadražaj može ispoljiti mnogobroj­ nim zamenama u sadržaju sna. ona je izgledala ekstravagantna. Nedostatak jedne naučno shvatljive tehnike pri tumačenju mora teško škoditi granicama primene Šernerove teorije..228 Tumačenje snova. Tako se dakle stvara neka vrsta sanovnika kao uputstvo za tumačenje snova. Tako se „zubni nadražajni san" obično završava time što snevač „sam sebi izvadi zub" (str. mokraćna bešika u okruglim predmetima u vidu kese. kojom su se služili stari. Ovi telesni nadražaji postoje u svako doba. n a ­ protiv. Ja mogu da osetim senzaciju za vreme spava­ nja. — „Ove simbole san u mnogostrukom izboru upotrebljava za isti organ. on može raditi logično i sa snažnom voljom. duša je po opštem mišljenju pristupačnija za njih za vreme spavanja negoli u budnom stanju. ona vodi ponovnom oživljavanju tumačenja sna pomoću simbolike. slika svetlog i glatkog peciva nagotu tela. pojedini telesni organ jednim delom kuće. drugi autori — Šerner. 1918). ja se. samo što se oblast iz koje se tumačenje uzima ograničava na granice čovekovog tela. tako već Sernerov pri­ stalica Folkelt nije mogao potvrditi tačnost gledišta da telo predstavlja kućom. U pravednom proveravanju gore otkrivene pra­ znine u objašnjenju sna pomoću somatičkih nadražaja. XXXIX. 35).

da bi poklonili pažnju ravnomemo prisutnim visceralnim senzacijama. Ako san o letenju predstavlja simbolizovanje dizanja i spuštanja pluć­ nih krila pri disanju. iz zuba. ne dozvoljavaju da Šernerovu teo­ riju odbacimo u stranu kao kakav izlišan pronala­ zak. creva itd. isto tako ne može se osporiti uloga koju u snovima igra­ ju iluzije. pod pretpostavkom da se između njih mogu uspostaviti komunicirajuće pred­ stave. a da ne potražimo zdravo jezgro u njoj. Postav­ lja se naposletku zadatak da za tobožnje simbolizo- vanje tobožnjeg zubnog nadražaja donesemo jedno drugačije objašnjenje. ali ovaj slučaj vodi već dalje od cilja šernerove teorije. onda je svako drugo učenje o snovima. a druga samo pod posmatranje ranijih ocenjivača sna. Za sve to vreme dok nas je zanimala teorija o somatskim izvorima sna. tragova sećanja kojima smo (zbog davanja prednosti recentnom i infantilnom materijalu) morali pripisati tada psihološki neodredljiv karakter aktuelnosti. izgleda kao reakcija na sve što je u snevajućoj duši istovremeno prisutno kao aktuelno. a koje karakterišu larma i zvučna zbrka. Moguć je još jedan treći slučaj. prema tome. dok snevač najzad ne sedne na most i ne izvuče dug zub iz svoje vilice. Videli smo. u kome igraju ulogu dva reda fijoka. može se teško odbaciti tumačenje kao „nadražajni san vida". zatim ponovo zauzimaju svoja mesta. uva. I Somatski izvori sna 231 cele noći. nasuprot zamućenosti drugih snova. Ukoliko smo dosad analizirali materijal sno­ va. Sasvim pravilno je da snovi sadržavaju simbolizovanja telesnih organa i funkcija. Jedan san kao što je Sernerov san da se dva reda lepih plavokosih dečaka na jednom mostu nalaze je­ dan prema drugom. Sad nam ne stvara mnogo neprilika da unapred kažemo šta će se dogoditi ako se ovim sada aktuel- . Jer morale bi postojati dve potpuno različite vrste snova. da jedni druge napadaju. ako su od prethod­ nog dana preostala dva ili više doživljaja sposobna da stvore utisak da se želje izvedene od njih sjedinjavaju u jednom snu. Preostaje još samo to da unutar naše teorije o snu na­ đemo mesto za činjenice na koje se oslanja uobiča­ jena teorija o somatskim nadražajima sna. da bi probudili aktivnost sna. Prvi korak u tom pravcu već smo načinili kad smo postavili tezu da je rad sna pod prinudom da u jednu jedinicu preradi sva istovremeno postojeća podsticanja na san. Ako smo jednim postupkom. što je mogućno samo u malom broju slučajeva. najverovatniji od svih. morali polaziti na­ ročiti nadražaji. onda bi se taj san. U snovima koji pokazuju vrlo pokretno vidno polje i sjajne boje. pa prema tome san prikazuje kao jednu beskorisnu i zagonetnu psihičku reakciju na somatske nadražaje. koje zanemaruje jedan tako važan istraživački postupak. isto tako da se dragoceni utisak i indiferentni doživljaji prethodnoga dana u materijalu sna prikupljaju. Ako hoće­ mo da se izvučemo iz ovog prigovora pod uslovom da bi iz oka. koji drugi autori nisu primenili na svoj materijal snova. da se muški polni organ može prikazati uspravno stojećim štapom ili stubom itd. videli smo da on predstavlja zbirku psihičkih ostataka. i da doživljaji prethodnoga dana daju najbliži materijal za njegov sadržaj. i to svake noći o svima organima. morao mnogo češće sanjati ili bi se moralo dokazati da postoji povećana aktivnost di­ sanja za vreme takvog sna. mogli pokazati da san ima svoju sopstvenu vrednost kao psihička akci­ ja. kao što već Strimpel primećuje. Vrednost raspravljanja Šernera i Folkelta leži u tome što skreću pažnju na jedan niz karakteristič­ nosti sadržaja sna kojima je potrebno objašnjenje i kao da prikrivaju nova saznanja. i koji se opet završava vađenjem jednog zuba: ovakve tvorevine sna. da naime s vremena na vreme deluju naročiti motivi. San. — osuđen i bez naročite kri­ tike. ili jedan sličan san Folkeltov. propustio sam da istaknem onaj argument koji se izvodi iz naših analiza sna. što je veoma neverovatno.230 Tumačenje snova. da jodna želja postaje motiv za njegovo stvara­ nje. iznete kod oba autora u velikom broju. od kojih je jedna došla samo pod moje posmatranje. onda se nalazimo pred teškoćom da ove intenzifikacije nadražaja prikažemo kao objektivne. da voda u snu često upućuje na draženje na mokrenje.

vrlo retko je mešanje spoljnih nadražaja uzrok nastanka snova. ali s obzi­ rom na vrstu i mesto na kome se ovo zlo nalazilo. Zatim stvarno sjašem pred jednom kapelom koja se nalazi blizu nje. sedim ugod­ no i primećujem da sam gore sasvim kao kod svoje kuće. san ostaje ispu­ njenje želje. okrenem se i hoću da sjašem. U saglasnosti sa ovim mnogostrukim mogućim kombinacijama. koji sam izvrstan spavač i koji upor­ no odbijam da me bilo kakvim povodom ometaju u spavanju. doći će spoljašnji nadražaj do izra­ žaja u snu kod nekog češće ili rede nego kod drugo­ ga. nadražaji za vreme spavanja prerađuju se u jedno ispunjenje želje čiji su ostali sastavni delovi nama poznati psihički ostaci dana. koji će moći predstavljati obe vrste izvora sna. I \ Somatski izvori sna 233 nim sećanjima za vreme spavanja pridruži svež ma­ terijal senzacija. dok me psihički motivi oči­ gledno vrlo lako dovode do snevanja. Ovo sjedinjenje nej mora se obaviti. to znači da je upravo tu pošlo za rukom da se pronađe ma­ terijal za sadržaj sna. a drugi put će ga naterati da se probudi ili da potpomogne pokušaj da nadražaj savlada tako što će ga uplesti u san. i naposletku je jedan furunkul na korenu skrotuma porastao u veličini jabuke i na svakom koraku stvarao mi naj nepodnošljivi je bolove i grozničav umor. kao da sam samo naslonjen. odlučuje o tome kako će se neko ponašati u pojedinim slučaje­ vima relativno intenzivnog i objektivnog nadraživanja za vreme spavanja. i baš u tom snu biće vrlo poučno da pogledamo efekat koji je spolni nadražaj u njemu postigao. Da kažemo malo drukčije. A san me premešta . uz to jedna nejasna ideja da sam u nekom stra­ nom gradu u kome ništa ne radim. Tako jašem između dvoje sasvim približenih teretnih kola. Na snu se najpre neće ništa primetiti da je na­ stao pod utiskom. Kao sedlo imam neku vrstu jastuka koji u pot­ punosti ispunjava prostor između konjskog vrata i konjskih sapi. pa me zato grdi. za koje bi sigurno bio isto tako nesposoban kao i za svako dugo. oni se sjedinjuju sa osta­ lim psihički aktuelnim materijalom da bi dali rriaterijal za konstrukciju sna. Habitualna akcidentalna du­ bina spavanja. bez obzira na to na koji način je izra­ žavanje toga ispunjenja želja od aktuelnog materijala određena. i zatim druga odluka (nejasno) kao: ništa ne raditi. Ovi nadražaji opet dobijaju važnost za san time što su aktuelni. Kao da se stidim da tamo stignem kao ja­ hač. somatske kao i psihičke. Na ceduljici stoji dvaput podvučeno: Ništa jesti. ali ga radije sam odvodim. Tada sretnem kolegu P. u jednom slučaju omogućiće spavaču da nadražaj savlada tako da mu san ne bude prekinut. hotel je u istoj ulici. Pošto sam izvesno vreme ja­ hao ulicom. datih u svagdašnjim okolnostima. koji sedi na konju obučen u odelo od ne­ valjana sukna i on mi skreće pažnju na nešto (verovatno da ne sedim dobro). Ovde ću rado ostaviti mesto za jedan niz čini­ laca koji značaj spoljnih nadražaja za san mogu na­ činiti promenljivim. Nisam bio spo­ soban da obavljam svoje lekarske dužnosti. Pred hotelom stoji hotelski momak koji mi po­ kazuje jedan list hartije koji sam bio našao. Suština sna se ne menja ako se psihičkim izvo­ rima sna pridruži somatski materijal. najpre ispred jedne male otvorene kapele koja stoji kraj ulice. bolan nadražaj ni izvor. moglo se pomisliti na jedno drugo obavljanje rada. a težak dnevni rad koji sam i pored toga obavljao sjedinio se sa bolovima izaziva­ jući smetnje mome raspoloženju. Kod mene.. Ja sam zapra­ vo zabeležio jedan jedini san u kome se može raspo- znati objektivan. najpre bojažljivo i ne­ spretno. Ali dan ranije ja sam pa­ tio od furunkula koji su mi svaki pokret učinili muč­ nim. Onde gde se to sjedinjenje izvršilo. već smo čuli da je za vreme spavanja na telesne nadražaje moguć više od jednog načina reagovanja. gubitak apetita. Jašem na sivom konju.232 Tumačenje snova. naime na jahanje. mogao bih ostaviti konja da ode sam tamo. u saradnji sa intenzitetom nadražaja. I sad se na veoma inteli­ gentnom konju sve irise i više snalazim. Ja zamišljam da jedno zajednič­ ko delovanje individualnih fizioloških i slučajnih fak­ tora. bolje rečeno pod primoravanjem jednog bolnog nadražaja.

i ja sam nastavio da spavam. I i I Somatski izvori sna 235 baš u ovu aktivnost. (Sabrana dela. Objašnjenje ovog kratkog. i san je pun mračnih aluzija na situaciju do koje mora doći (ce­ duljica kakvu neurasteničari imaju i pokazuju je lekaru). i to mi nije godilo. Neurologisches Zentralblatt 1896. Zatim su se pojavili bolni osećaji i hteli su me probuditi. ni inače ne sanjam o tome. U jednom drugom snu pošlo mi je na sličan na­ čin za rukom da otklonim jednu smetnju spavanja kojoj je tada pretio jedan senzorni nadražaj. I to je bila majstorija da sa takvim bolovima osam do deset sati dnevno vršim psihoterapiju. Ja uopšte ne umem da jašem. voli da preko puta mene sedne na visokog konja. I). treba da znače aluzije sna na lepu zemlju (gen Italien1 Genitalien). — Ne raditi i ne jesti. jahača. Verovatno za vreme prvih časova spavanja nisam — ovako zašti­ ćen — osetio ništa od bolova. ali to je bio samo slučaj koji mi je omogućio da otkrijem vezu sna sa slučajnim nadražaj em sna i da tako san shva­ tim. zamenio. nego mu po­ jedinosti senzacije koju poriče i slike upotrebijene za njeno potiskivanje služe kao materijal da bi ono što se inače aktuelno nalazi u duši nadovezao na si­ tuaciju sna i doveo do izražaja. ne bez istovremenog nadovezivanja na kuću u kojoj je prijatelj P. ne baš stoga što ga ne želim imati. sedeo sam samo jednom na konju. „Mislio sam da sedite gore čvrsto u sedlu". Tako konj dolazi do simboličkog značenja pa­ cijentkinje (on je u snu veoma interesantan). naime da je u novinama kratko vreme pre toga bilo javljeno o lakoj bolesti 1 Gen Italien = gegen Italien (Prim. „Gore se osećam sasvim kao kod kuće" odnosi se na položaj koji sam imao u kući pre nego što me je P. koja nikad nije bila u Italiji. Sećao sam se samo jednog oslonca za san. što svakako kao etiologiju treba pret­ postaviti šećeru na koji se kod furunkuloze može misliti. i onda bez sedla. boja konja tačno odgovara dresu boje bih era i soli.). Ali se san nije zadovoljio time da mi „sugeriše da nemam" furunkule. prev. . ulica u snu sastav­ ljena je od utisaka iz Verone i Sijene. ali ja znam da bez potpunog telesnog zdravlja svoj naro­ čito težak posao ne mogu dugo nastaviti. bol je bio zaglušen. rekao mi je pre kratkog vremena u odnosu na istu kuću jedan od mojih malobrojnih zaštitnika među velikim lekarima. Kao uzrok furunkuloze naveli su mi oštro za­ činjenu hranu. u kome sam poslednji put sreo kolegu P. uostalom godinu dana starijeg od mene. Prijatelj P. Ja jašem na sivom konju. a koja me je stvamo vodila kud god je htela kao što u anegdoti konj vodi nedeljnog 1 Uporedi mesto u Grizingera (Griesinger) i napomenu u mom drugom članku o odbrambenim neuropsihozama (Abewehr-Neuropsychosen). bilo je to usred leta. ali je došao san i umirivajuće mi rekao: „Spavaj samo dalje. otkako me je zamenio kod jedne pacijentkinje sa kojom sam izvodio velike majstorije (u snu sedim na konju najpre tangencijalno kao umetnik jahač). Jednoga jutra probudih se. držeći se uporno predstave ne­ spojive sa patnjama. ti se ne­ ćeš probuditi! Ti uopšte i nemaš furunkule jer jašeš na konju. i na mesto na kome se moj furunkul nalazi. bio lekar. Još dublje tu­ mačenje vodi ka seksualnim mislima sna. to je najenergičnija negacija patnje koja je predstavi pristupačna. ili trgovca kome su gubici odneli imanje. pri čemu se ponašao kao halucinatorsko ludilo majke koja je izgubila sina 1 . a sa furunkulom na tom mestu svakako se ne može jahati!" I tako mu je to uspelo. sv. Pri daljem tumačenju vidim da je radu sna pošlo za rukom da iz situacije želje jahanja nađe put ka vrlo ranim scenama dečje svađe koja se morala odigrati između mene i moga nećaka koji sad živi u Engleskoj.234 Tumačenje snova. Osim toga primio je i elemen­ te iz mojih putovanja po Italiji. nevizuelnog sna nije mi pošlo za rukom. i ja se sećam šta kod jedne pacijentkinje. na jednoj planini u Tirolu sa saznanjem da sam sa­ njao: umro je papa. na selu. Ali u ovom snu ja jašem kao da ne­ mam furunkula na međici. Moje je sedlo prema opisu obloga od kaše koji mi je omogućio da zaspim.

. jedno popodne zaspi. sve do čežnje deteta za majčinim grudima. Rajhu u Husjatinu (Husvatin) koga poznaje iz jednog kon­ kursa. ali time otkriva jednu od tajni snevanja uopšte. i da bezazle­ nu požudu iskoristi kao pokrivač za jednu ozbiljniju koja se ne srne tako neuvijeno izraziti. kao što je to slučaj o kome priča Garnije (Garnier). ponaša se sasvim slično kao veliki Napoleon. koji je. oni služe nameri da san na­ stave umesto da snevača probude. I Somatski izvori sna 237 Njegove Svetosti. kad ga je gazdarica probudila da mora u bolnicu. Jedan od takvih jeste san o pijenju nadušak: u njemu je somatski nadražaj verovatno jedini izvor sna. Iz­ gleda da je bolesnici kratkotrajno pošlo za rukom da sebe načini analgičnom. Ovaj poslednji san si­ gurno je san komoditeta: spavač sam sebi otvoreno priznaje motiv svoga snevanja. Jedan mlad advokat koji. i svaki 1 Kašljati se na nemačkom kaže husten. ako mora da ih prizna. ne moram ustajati da bih onamo otišao. ona za njih traži jedno takvo tumačenje koje će aktuelnu senzaciju predstaviti kao sastavni deo jedne situacije koja se želi i koja se sa spavanjem može složiti. prvi konzul prasak paklene mašine koja eksplodira upliće u jedan san o bitci. koja pati od bronhijalnog katara. Zelja za spavanjem. a koji su psihičke vrste. on mora da se probudi i tada čuje svoju ženu. bio izvanredan spavač. i san onog stu­ denta koji je voleo dugo da spava i koji.1 Uporedimo sad. San je bio reakcija moje potrebe za spavanjem na larmu kojom su pobožni Tirolci hteli da me probude. ali Husjatin se i dalje zapovednički nameće. San je čuvar spa­ vanja. ali i najjače potisnutim pokretima dušev­ nog života. a ne njegov narušivalac. pre nego što se budi. U snu o gro­ fu Tunu mogli smo videti kojim putevima se dovodi jedna akcidentalno data telesna potreba u vezu sa najjačim. mora se svaki put uračunati kao motiv stvaranja sna. Među snovima pomenutim u predstojećim odeljcima nalazi se već više takvih koji mogu poslužiti za preradu takozvanih nervnih nadražaja. 2 Dva izvora iz kojih ovaj san poznajem. Ovo shvatanje opravdaćemo na jednom drugom mestu u vezi sa činiocima koji bude. ili pak san iskorišćuje za to da ove nadražaje porekne. na koju se svesno Ja koncentrisalo i koja. uostalom. ne pričaju saglasno o ovom snu. ali sam sad svoj san razumeo. On sanja o izvesnom G. pri čemu je svoje bolove podmetnula jednom strancu. sanja da se nalazi u bolničkoj postelji i nastavlja da spava dalje sa motivacijom: Kad sam već u bolnici. Aktuelna senzacija uplete se u jedan san da bi mu otela real­ nost. U izvesnom smislu svi sno­ vi su snovi komoditeta. Otuda sličnost u recima Hussyatin i husten (Prim. zajedno sa cenzurom sna i „sekun­ darnom obradom" koju ćemo kasnije spomenuti. predstavlja udeo svesnog Ja u snevanju. to je samo sećanje sna na gruvanje topova kod Arkole što želi da 2 ga omete. kako snažno kašlje. Moj san o trima Parkama očigledno je san gladi. pun misli o svom prvom velikom kon­ kursu. prvo. Duša se ili uopšte ne brine o povodima za senzacije za vreme spavanja. onda se u tome naročito jasno pojavljuje težnja. ali on ume da želju za hranom pomeri natrag.236 Tumačenje snova. i nastavio da spavam bez ikakvog interesovanja za zvonjenje. I ako. prev. ako je to u stanju da uradi uprkos intenzitetu i zna­ čenju ovih nadražaja koje i ona dobro razume. ali već ovde mo­ žemo dokazati da se san može primeniti na ulogu objektivnih spoljnih nadražaja. San bolesnice koja noću zbacuje sa lica aparat za hlađenje pokazuje jedan neobičan način reagovanja ispunjenjem želje na nadražaje bola. ovaj san Napoleona. ako je somatski nadražaj sam po sebi u stanju da stvori želju.). Slično stoje stvari i u ostalim jednostavnim snovima. Ali u toku prepodneva pitala me je žena: „Jesi li čuo jutros ono strašno zvonjenje zvona?" Nisam znao ništa o tome da sam ga čuo. u čijoj se službi duševna aktivnost uopšte bri­ ne o senzacijama za vreme spavanja. a želja koja proizlazi iz senzacije — žeđ — jedini motiv sna. ili. treće. Napoleon može i dalje da spava. Ja sam im se osvetio zaključkom koji stvara sadržinu sna.

onda je to kraj ljubavne noći. ne mislimo možda na istorijsku kon­ stataciju. polagalo bi pravo na aktivno interesovanje. on ipak nije zbog toga neupotrebljiv za stva­ ranje sna. koja nam je u psihoneurotici potrebna. i mi se nala­ zimo na granici na kojoj želja ispunjavajuće tenden­ cije sna ne uspeva. A ovde moramo ponovo priznati. Strah u snu može biti. Ovakvo stanje stvari omogućava jednu grupu snova straha. pri čemu odgovara potisnutom libidu. to će biti predmet jednog drugog raspravljanja.238 Tumačenje snova. što izgleda kontradiktor­ no. tvrdi da takve potisnute želje još postoje. Pogrešno tumačenje nije iluzija nego — ako tako že­ limo — izgovor. Ali u ostalim snovima straha osećanje straha dato je somatski (na primer kod plućnih i srčanih bolesnika sa slučajnom smetnjom disanja). onda rad sna koristi ovu konstelaciju da bi prikazao ispu­ njenje jedne inače potisnute želje — sa više ili manje prisutnom cenzurom. da je takvih želja bilo i da su one zatim bile uništene. Duševni život raspolaže i željama čije ispu­ njenje izaziva neprijatnost. u duševnom životu postoje potisnute želje koje pripadaju prvom sistemu protiv čijeg ispunjenja se drugi sistem odupire. A san nema druge alter­ native nego da predstavi upravo želju u jednoj situa­ ciji kao ispunjenu. prema tome. . stoga se od svih uopšte mo­ gućnih tumačenja mogu dopustiti samo ona koja su ujedinjena sa apsolutistički svršenom cenzurom želje za spavanjem. i onda se strah iskoristi za to da pomogne ispunjenje želje u obliku snova sa energično potisnutim željama. ima značenje jednog neurotičkog simptoma. Među tu­ mačenjima nadražaja koji su. dok jedna druga grupa ovih za teoriju želja nepovoljnih tvorevina sna pokazuje neki drugi mehanizam. Jezik pogađa tačno kad govori o „suzbijanju" takvih imuplsa. Kad ka­ žemo: postoje. kao i čitav san straha. redovno prisutna želja i uvek ista želja za spavanjem ima prema ostalim željama od kojih se kroz sadržinu sna ispunjava čas jedna čas druga. onda se savladana inhibicija drugog si­ stema (sposobnog svesti) javlja kao neprijatnost. naime. Psihičko pripremanje koje omogućava da se takve potisnute želje probiju do realizacije ostaje sačuvano i sposobno za upotrebu. Tada ovaj strah. stavljen pred zadatak da traži koja se želja može predstaviti kao ispunjena želja kroz sada baš aktuelnu senzaciju. Kakav odnos ova opšta. on može voditi poreklo iz psihoseksualnih nadražaja. Ako su spoljašnji nervni i unutrašnji somatski nadražaji dovoljno intenzivni da skrenu psihičku pa­ žnju na sebe. Jer ako je ševa. postavilo bi zahtev da spavanju načini kraj. dopušteni izabere se ono koje može dati najbolju vezu sa po­ kretima želje koji vrebaju u duši. tako reći. koje će odgovarati tom jezgru. onda oni — pod uslovom da je njihov rezultat snevanje a ne buđenje — predstavljaju čvr­ stu tačku za stvaranje sna. A ako se dogodi da se jedna takva potisnuta želja ipak izvrši. ali u isto vreme i jedna inhibicija koja na njima leži. za koje je duša za vreme spavanja svakako sposobna. Ali u želji za spavanjem mi smo otkrili onaj faktor koji može ispuniti prazninu u Strimpel-Vuntovoj teoriji i objasniti zabludu i kapricioznost u tumačenju spoljnjeg nadražaja. Pravilno tumačenje. Otprilike: To je slavuj a ne ševa. on je. da je to jedan akt koji skreće sa normalnog psihičkog procesa. psihoneurotičan strah. Kao što smo rekli. kao što je pomeranjem u korist cenzure sna izvršena zamena. I Somatski izvori sna 239 vspeli san je ispunjenje te želje. ali postaje objašnjivo ako se pozovemo na pri­ sustvo dveju psihičkih instanca i na cenzuru koja iz­ među njih postoji. Da sada zaključimo ovo raspravljanje: ako se u snu jave iz somatskih izvora senzacije neprijatne prirode. Ako je ovaj aktuleni materijal bolnog ili tegobnog karak­ tera. jezgro u njegovom mate­ rijalu traži ispunjenje želje. teorija o potiskivanju. Stoga je za izvestan broj snova tačno da u njima somatski element diktira sadržinu sna. na sličan način kao (vidi gore) što se traže posredujuće predstave između dva psihička nadraža­ ja sna. U ovom krajnjem slučaju budi se u svrhu stvaranja sna jed­ na ne baš aktuelna želja. Tako je sve nedvo­ smisleno određeno i ništa nije ostavljeno samovolji.

u m e t n i k se samo pridržava one ideje koja se u njegovom d u h u nalazi. povezuju ih nesumnjivo sa psihič­ k i m ostacima koji vrše t a k o važan uticaj na snove. obe su međusobno tesno povezane. senzacije za vreme spavanja). preostala od prethodnog dana. mi možemo objasniti činje­ nicu da se sadržaj sna. pa od njega zatraži da iz njega stvori jedno umetničko delo. tako mi izgleda. radujem se što se stepenicama mogu tako spretno penjati. Osim toga. dakle da mi ide u susret. po m o m mišljenju. da su snevani iz psihičkih motiva. uklanja puštanje straha. stojim nepomično na stepenicama i ne mogu da se pomerim. one dolaze iz činjenice da ovde dodirujemo jedan problem o stvaranju straha i p r o b l e m potiskivanja. m a d a je sve psi­ hički determinisano. ona onu d r u g u i u snu ukida. ne pojavljuje u svima sno­ vima i svake noći. dok u drugom slučaju. ili se može savladati. na primer. Tako. Možemo kazati da je u p r v o m slu­ čaju somatički determinisanom afektu dato psihičko tumačenje. ali indiferentni utisci preostali od prethodnoga dana. somatski izvori n a d r a živanja za v r e m e spavanja (to jest. Odjednom primećujem da niz stepenice silazi jedna služavka. hoću da požurim i sad se po­ javljuje ovaj osećaj sprečenosti. dat somatskim nadražajima ne preteranog intenziteta. suprotno skupocenom materijalu koji sam propisuje način na koji ima biti upotrebljavan. Nesumnjivo je da se fizička cenestezija (opšte t e lesno raspoloženje) nalazi m e đ u i n t e r n i m somatskim nadražajima koji mogu diktirati sadržaj snova. J e d ­ nog dana mučio sam se da bih shvatio šta bi moglo značiti osećanje sprečenosti. Odabrana dela. naime.240 Tumačenje snova. u slučaju kad postoji uniformni i obilan materijal. Međutim. Teškoće koje sve to p r u ž a n a ­ šem razumevanju nemaju mnogo veze sa snovima. pošto je oslobođena od potiskivanja. da se nešto ne može u r a d i t i itd. S njima se postupa kao sa jevtinim materijalom koji je uvek p r i ruci. U jednoj kući u Beču ja držim dva s t a n a 1 Rank je u nizu svojih radova pokazao da su izvesni snovi buđenja. 1 Možda će j e d a n p r i m e r koji nas ponovo vraća na tumačenje sna najbolje objasniti moje mišljenje. sadržina koja je bila potisnuta može lako biti zamenjena somatskim tumačenjem ko­ je odgovara s t r a h u . a u d r u g o m sadržina predstava sa seksualnim nadražajem koji je prati. tada i veličina kamena. ističući jedan deo materijala kao odgo­ varajući njenom sopstvenom biću. Ja. cenestetička osećanja. ako je neprijatno. da se čovek ne može p o ­ k r e n u t i s mesta. koji se upotrebljava kad god se ukaže p o t r e b a za njim. 16 Fro^d. I samo na taj način. izazvani organskim nadražajima (nadražaj gonjenja na mokrenje. i njegova boja i linije pomažu p r i donošenju odluke o t o m e kakva glava ili kakva scena treba da b u d e nji­ me predstavljena. ako nisu neobičnog intenziteta. VI . komad oniksa. Ja se stidim. Da upotrebimo j e d n o upoređenje: ako neki zaštitnik umetnosti jed­ n o m u m e t n i k u donese redak k a m e n kao što je. može se pretvoriti u suprotno. I Somatski izvori sna 241 koji bi. Ovo opšte raspoloženje može ostati neizmenjeno u snu. U obe g r u p e snova sa­ držana su dva psihička faktora: sklonost afektu i sa­ držina predstava. Nije teško sjediniti oba prividno odvojena slučaja. a zadržavajući d r u ­ gi deo. doveli do sličnih oslobođenja straha. Ako je jedna od njih aktuelna. Ona to može uraditi — ne u smislu da može dati sadržaj snova — nego u smislu da mislima sna može n a m e t ­ n u t i izbor materijala koji t r e b a da b u d e predstavljen u sadržaju. a u drugom slučaju ne. u j e d n o m slučaju somatski determinisani s t r a h ukida potisnutu sadržinu predstava. Analiza: Situacija sna je uzeta iz svakodnevne stvarnosti. Pri tom svaki put preska­ čem po tri stepenice. kao što je na p r i m e r m e r m e r ili peščar. igraju ulogu u formiranju snova koja je slična ulozi koju igraju recentni. mislim da se oni do­ vode u pomoć p r i formiranju sna ako su pogodni da se sjedine sa sadržajem predstava psihičkih izvora sna. Sledeće noći imao sam ovakav san: Izlazim u vrlo ne­ potpunoj toaleti iz jednog stana u parteru preko ste­ penica na jedan viši sprat. i tako. polucijski snovi) naročito pogodni da demonstriraju borbu između potrebe za spavanjem i zahteva organske potrebe^ kao i uticaj ove potrebe na sadržaj snova.

zbog kojeg naravno ni kod domaćice zgrade ne uživam baš glas nekog velikog čistunca. Otkud sad ove stepenice i ova ženska osoba dola­ ze u moj san? Stid koji osećamo zato što nismo pot­ puno obučeni ima nesumnjivo seksualni karakter. trenutak ranije. pomislite samo na letenje u snu! Stepenice kojima idem. Naročito stanje moga motiliteta za vreme spavanja nije moglo biti uzrok ove sadržine sna jer. Katar ždrela i srča­ ne tegobe treba da predstavljaju kazne za porok pu­ šenja. raskomotio sam kragnu. ne nalazi se nijedna pljuvaonica. takođe jedna starija i džandrljiva osoba. Na ova pitanja ne pada mi sad na pamet ništa drugo nego ovo: Kad u ovoj kući obavljam svoju jutarnju posetu. da li ću opet sebi dozvo­ liti pomenutu slobodu. a sprat više su stambene prostorije. najpre ja ih ne prepoznajem. Preskakanje stepenica je moj uobičajeni način penja­ nja stepenicama. Dalje je ovaj način penjanja stepenicama efikasna suprotnost smetnji u drugom delu sna. kako lakih nogu jurim stepenicama. On mi pokazuje — za što dokaz nije ni bio potreban — da san nema nikakvu teškoću da sebi predstavi motorne akcije izvedene u punom savršenstvu. neodređeni stepen neobučenosti. međutim. mi nismo u stanju da protumačimo san drugog čoveka ako on neće da nam iznese nesvesne misli koje se nalaze iza sadržine sna. Pominjem samo kao prethodni rezultat ispričanog sna da se senzacije sna o sprečenom kretanju izazivaju svu­ da gde za njima oseća potrebu neko stanje. što sam spreman da joj priznam. kada budem u stanju da ispričam odakle do­ lazi taj tipični san o nepotpunoj odevenosti. Uveče pre ovog sna ovaj kratki put načinio sam zaista u malo deranžiranoj toaleti. devojka o kojoj sanjam starija je od mene. obično me na stepe­ nicama obuzme nakašljivanje i tada pljujem na ste­ penice. Na dan pre sna dobila je domaćica zgrade pojačanje u vidu slu­ žavke. onda je jasno čujem kako gunđa. ja se pe­ njem stepenicama u spavaću sobu. U oba ova sprata. nisu stepenice u mojoj kući. ali sa istinktom za čistoću. kao za potvrdu ove činjenice. ja sam žurno svršio sa posetom kod bolesnice kad me služavka u predsoblju zaustavi i načini napomenu: „Gospodin doktor bi mogli da­ nas već da očiste cipele. Crveni tepih je opet sasvim prljav od vaših nogu. Takođe mi danima odriče uobičajeno poštovanje ako se sretnemo. Dalje tumačenje ovoga sna moram odložiti za kasnije. odložio kravatu i manžetne. u snu se od toga stvorio jedan viši. jer lakoćom ovog uspeha često sam se tešio zbog stanja rada moga srca." 1 ovo je jedino pravo koje stepenice i služavka mogu ostvariti da bi se u mom snu mogli pojaviti. i kad je to konstatovala. U visokom parteru nalaze se moj lekarski stan i moja radna soba. pre nego što uđete u sobu. Kad u kasne sate završim svoj posao dole. a time je praktična upotrebljivost našeg metoda tumačenja 16* . uostalom već u snu priznato ispu­ njenje želje. vi­ deo sam samog sebe. Kao i obično. Ona vreba na mene. ali kao obično. a ja zastupam gledište da održavanje čistoće na stepeništu ne treba da ide na moj račun. tj. u jednoj kući kao i u drugoj. namćorasta i nimalo privlačna. Domaćica zgrade. Ova osoba je služavka one stare dame koju dva puta dnevno posećujem da bih joj davao injekcije: stepenice su takođe potpuno slične stepe­ nicama kojima moram onde dva puta dnevno da se penjem.242 Tumačenje snova. naime. koje je san stopio u jednu tvo­ revinu. I Tipični snovi 243 koja su među sobom povezana samo stepenicama spolja. u ovoj stvari zauzima drugo gledište. Između mog letenja preko stepenica i pljuvanja na stepenicama postoji uska veza. D TIPIČNI SNOVI Uglavnom. tek oso­ ba koja mi dolazi u susret daje mi objašnjenje na koje se mesto misli. nego da treba da se omogući postavljanjem jedne pljuvaonice.

244

Tumačenje snova, I
1

Tipični snovi

245

sna teško oštećena. Ali, sasvim u suprotnosti sa dru­ gom slobodom pojedinca da svoj svet snova opremi sa individualnom osobenošću i da ga time načini ne­ pristupačnim za razumevanje drugih ljudi, postoji izvestan broj snova koje je gotovo svako na isti na­ čin sanjao, a za koje smo navikli da pretpostavimo da i kod svakoga čoveka imaju isto značenje. Naročito interesovanje posvećuje se ovim tipičnim snovima i stoga što oni verovatno kod svih ljudi vode poreklo iz istih izvora, što dakle izgledaju naročito pogodni da nam dadu razjašnjenje o izvorima snova. Mi ćemo, dakle, sa naročitim iščekivanjem pri­ stupiti poslu da svoju tehniku tumačenja sna opro­ bamo na ovim tipičnim snovima, i vrlo nerado ćemo priznati da se naša veština baš na ovom materijalu ne pokazuje dobrom. Pri tumačenju tipičnih snova po pravilu otkazuju pomisli snevača koje su nas ina­ če vodile ka razumevanju sna, ili one postaju nejasne i nedovoljne, tako da svoj zadatak ne možemo resiti uz njihovu pomoć. Odakle ovo dolazi, i kako ćemo ovom nedostatku naše tehnike naći leka — pokazaće se na jednom ka­ snijem mestu u našem radu. Tada će čitaocu takođe postati shvatljivo zašto na ovom mestu mogu da ra­ spravljam samo o nekim snovima iz grupe tipičnih snova a da raspravljanje o drugoj grupi odlažem za ono kasnije mesto u svojoj knjizi. a) San nelagodnosti zbog nagosti San da se u prisustvu stranih ljudi nalazimo nagi ih lose obučeni javlja se takođe uz dodatak da se toga uopste nismo ni stideli, i si. Ali naše interesovanje
* Rečenica da se naš metod tumačenja sna ne može primeniti ako ne raspolažemo asocijacionim materijalom sneva­ ča traži dopunjenje da je naš rad na tumačenju u jednom slučaju nezavisan od ovih asocijacija, naime onda ako je snevač u sadržini sna upotrebio simboličke elemente. Mi se onda strogo uzev, služimo drugim, pomoćnim metodom tumačenja sna (Vidi dole).

pripada snu o nagosti samo onda ako u njemu osećamo stid i nelagodnost, ako želimo da pobegnemo ili da se sakrijemo, pa da pri tom budemo izloženi nekoj neobičnoj inhibiciji da se ne možemo pokre­ nuti s mesta i da osećamo kao da nismo u stanju da izmenimo mučnu situaciju. Samo u ovoj vezi je san tipičan; jezgro njegove sadržine može se, inače, uvući u svakovrsne druge kontekste ili može biti doterano individualnim dodacima. U suštini, radi se o muč­ nom osećanju o prirodi stida da bismo želeli prikriti svoju nagost, većinom lokomocijom, pa to nismo u stanju da sprovedemo. Verujem da se najveći deo mojih čitalaca već našao u ovakvoj situaciji u snu. Obično je priroda neodevenosti malo razgovetna. Čuje se otprilike da se priča: „Bio sam u košulji", ali to je retko kada jasna slika; većinom je neodevenost tako neodređena da je u pripovedanju data alter­ nativom: „Bila sam u košulji, ili donjoj suknji." Po pravilu, nedostatak toalete nije tako strašan da bi iz­ gledao opravdan stid koji ovamo spada. Za onoga koji je nosio carev kaput nagost se često zamenjuje protivpropisnim podešavanjem. „Ja sam na ulici bez sablje i vidim da prilaze oficiri, ili ja sam bez kra­ vate, ili, nosim karirane civilne pantalone i slično." Ljudi pred kojima osećamo stid gotovo su uvek stranci sa neodređeno ravnodušnim licem. Nikad se u tipičnom snu ne događa da zbog odela, koje čoveku samom zadaje toliko neprilika, budemo opomenuti ili čak samo i primećeni od posmatrača. Sasvim suprot­ no tome, ljudi prave ravnodušna ili, kao što sam u nekom naročito jasnom snu mogao zapaziti, svečano ukočena lica. To podstiče na razmišljanje. Nelagodnost zbog stida u snevača i ravnodušnost ljudi daju zajedno jednu protivrečnost kakva se u snu često javlja. Osećanju snevača odgovaralo bi sa­ mo to da ga strani ljudi začuđeno posmatraju i da ga ismevaju, ili da se nad njim zgražaju. Ali ja mi­ slim da je ova neprijatna crta odstranjena ispunje­ njem želje, dok je druga crta ostala, zadržana nekom snagom, i tako se oba dela slabo slažu jedan s dru-

246

Tumačenje snova, I

Tipični

snovi

247

gim. Mi imamo jedan zanimljiv dokaz za to što san nije bio pravilno shvaćen u obliku u kome se javlja ispunjenjem želje parcijalno izopačen. On je, naime, postao osnova jedne bajke koja je svima nama po­ znata u Andersenovom obliku (Carevo novo odelo), a koju je u najnovije vreme L. Fulda pesnički obradio u svom Talismanu. U Andersenovoj bajci se pripoveda o dvojici varalica koji za cara tkaju jedno skupoceno odelo, koje će moći videti samo dobri i odani ljudi. Car izlazi obučen u ovo nevidljivo odelo, i zaplašeni snagom tkanine, koja kao ogledni kamen po­ kazuje ko je dobar i odan, ljudi se prave kao da ca­ revu nagost uopšte i ne primećuju. A ovo poslednje jeste upravo situacija našeg sna. Nije potrebno mnogo odvažnosti za to da se pretpo­ stavi da je nerazumljiva sadržina sna dala podstrek da se predstavi u obliku u kome situacija dobij a smi­ sao. Ova situacija je, pri tom, lišena svog prvobitnog značenja i stavljena u službu stranim ciljevima. Ali, kao što ćemo kasnije čuti, to je nešto sasvim obično za svesnu misaonu delatnost jednog drugog psihičkog sistema da pogrešno razume sadržinu sna, a to nerazumevanje u određivanju definitivnog oblika koji san prima mora se smatrati za jedan od faktora u definitivnom oblikovanju sna dalje; videćemo da kod stvaranja prinudnih predstava i fobija slični nespora­ zumi — isto tako unutar iste psihičke ličnosti — igra­ ju glavnu ulogu. Može se i za naš san navesti odakle se uzima materijal za drugo tumačenje. Varalica je san, car je snevač sam, i moralizujuća tendencija oda­ je neko nejasno znanje o tome da se u latentnoj sa­ držim sna radi o nedozvoljenim željama koje su po­ stale žrtvom potiskivanja. Kontekst u kojoj se ovakvi snovi javljaju za vreme mojih analiza kod neurotičara ne ostavlja nikakvu sumnju o tome da se u osnovi sna nalazi neko sećanje iz najranijeg detinjstva. Samo, u našem detinjstvu je postojalo vreme da su nas nepotpuno odevene mogli gledati članovi porodice kao i strana lica, dadilje, služavke, posetifft

ci, i mi se tada nismo stideli svoje nagosti. 1 Kod mno­ ge dece možemo još i u kasnijim godinama posmatrati kako njihova golotinja na njih opojno deluje, umesto da ih navodi na stid. Ona se smeju, jure unaokolo, udaraju se po telu, majka ili ko bilo prekoreva ih sa: „Fuj, pa to je sramota, to se ne srne." Deca često po­ kazuju ekshibicione prohteve; čovek u našim kraje­ vima jedva može da prođe selom a da ne sretne neko dete od dve do tri godine kako pred putnikom, možda baš njemu u počast, zadiže košuljicu. Jedan od mo­ jih pacijenata sačuvao je u svom svesnom sećanju scenu iz svoje osme godine kako je pokušao da posle svlačenja otrči u drugu sobu svojoj sestrici u košu­ ljici, i kako mu je posluga to zabranila. U istoriji mladosti neurotičara razgaljivanje pred decom dru­ gog pola igra veliku ulogu; kod paranoje može se na ove doživljaje svoditi i zabluda da ih posmatraju kod svlačenja i oblačenja; među onima koji su ostali pre­ vareni postoji jedna klasa kod kojih je infantilni im­ puls postigao stepen simptoma, to je klasa ekshibicionista. Ovo detinjstvo koje ne zna za osećaj stida čini nam se kasnije, kad se na to osvrnemo, kao raj, a raj sam nije ništa drugo do masovna fantazija o detinj­ stvu pojedinca. Zato su ljudi i u raju nagi i ne stide se jedni pred drugim dok ne dođe trenutak u kome se stid i strah bude; tada dolazi do isterivanja, i po­ činje seksualni život i kulturni rad. U ovaj raj san nas može svake noći odvesti natrag; mi smo već iz­ razili slutnju da utisci iz prvog detinjstva (preistorijskog perioda do otprilike završene treće godine) sami po sebi žude za reprodukovanjem, možda i da im uopšte nije stalo do njihove sadržine, da je nji­ hovo ponavljanje ispunjenje želje. Snovi o nagoti su 2 dakle ekshibicioni snovi.
1 A dete se pojavljuje i u bajci, jer jedno malo dete odjednom uzvikuje: „Pa on ništa nema na sebi". 2 Ferenci je saopštio niz zanimljivih snova o golotinji kod žena, koji su se bez teškoća mogli svesti na infantilnu

248

Tumačenje snova, I

Tipični snowi

249

Jezgro ekshibicionog sna predstavlja sopstvena figura koja se ne vidi kao figura deteta nego kao danas, i nepotpuno odelo koje ispada nejasno, ili zbog neslaganja slojeva tako mnogih kasnijih sećanja o negližeu ili za ljubav cenzure; uz to dolaze sad i lica pred kojima se stidimo. Nije mi poznat nijedan primer da bi se stvarni posmatrači kod tih infantilnih ekshibicija ponovo pojavili u snu. Jer san gotovo nikad nije prosto sećanje. Ali, začudo, lica kojih se naše seksualno interesovanje u detinjstvu ticalo izo­ stavljena su u svima reprodukcijama sna, histerije i prinudne neuroze; tek paranoja ponovo uvodi posmatrače i, mada oni ostaju nevidljivi, sa fanatičnim ubeđenjem zaključuje na njihovo prisustvo. Ono što san za njih uvodi „mnogi strani ljudi", koji ne mare za predstavu koja im se pruža, jeste upravo suprotnost želje prema onoj pojedinačnoj, vrlo prisnoj osobi pred kojom se snevač svukao. „Mnogi strani ljudi" nalaze se, uostalom, takođe često u snovima i u ne­ koj drugoj vezi: oni uvek znače „tajnu" kao suprot­ nu želju.1 Primećujemo kako se čak u paranoji, gde se uspostavlja staro stanje stvari, vodi računa o ovoj suprotnosti. Čovek više nije sam, on više ne sumnja da ga posmatraju, ali posmatrači su „mnogi, strani, ljudi", čiji je identitet neobično neodređen. Osim toga u ekshibicionom snu dolazi do reci i potiskivanje. Neprijatno osećanje sna jeste reakcija drugog psihičkog sistema protiv toga, što je sadržina ekshibicione scene odbačena od nje ipak dospela da bude predstavljena. I da bi se to neprijatno osećanje uštedelo, scena ne bi smela ponovo da se oživi. O osećanju sputanosti govorićemo još jednom kasnije. Ono u snu izvrsno služi za to da prikaže kon­ flikt volje da prikaže ne. Nesvesna namera traži da se ekshibicija nastavi, a po zahtevu cenzure ona tre­ ba da bude prekinuta.
želju za ekshibicijom, ali se u mnogim crtama razlikuju od „tipičnih" snova nagote o kojima smo gore raspravljali. 1 To isto, iz razumljivih razloga, znači u snu i prisustvo „ćele porodice".

Odnosi naših tipičnih snova prema bajkama i drugim materijalima pesničkog stvaranja sigurno nisu ni pojedinačni niti slučajni. Ponekad se desi da je oštro oko pesnikovo analitički zapazilo proces menjanja čije oruđe, inače, pesnik prati u obratnom pravcu, dakle umetničko delo svodi na san. Jedan moj prijatelj skreće mi pažnju na sledeće mesto u Zele­ nom Hajnrihu pesnika Gotfrida Kelera (Keller): „Ja vam ne želim, dragi Lee, da ikad iz iskustva osetite odabranu pikantnu istinu u položaju Odisejevom kad se ovaj pred Nauzikajom i njenim drugaricama po­ javljuje nag i prekriven blatom! Želite li znati kako se to događa? Zadržimo se na ovom primeru. Ako vi jednom, odvojeni od svoga zavičaja i od svega što vam je drago, lutate stranim svetom, pa ste mnogo stvari videli i mnogo iskusili, imali brige i tegobe i osećali se bednim i ostavljenim, onda ćete noću si­ gurno sanjati da se približavate svome zavičaju; vi­ dite ga kako on šija i presijava se u najlepšim bo­ jama, prilaze vam divni, mili i dragi likovi; i tada odjednom otkrivate da se šetate pocepani, nagi i po­ kriveni prašinom. Obuzimaju vas neiskazan stid i strah, pokušavate da se pokrijete, da se sakrijete i budite se okupani znojem. To je, otkako ima sveta i veka, san čoveka punog jada, nesrećnog putnika, i tako je Homer ovaj položaj izvukao iz najdubljeg i večitog bića čovečanstva." Najdublja i večita priroda čovečanstva, na čijem buđenju pesnik po pravilu radi kod svojih slušalaca, to su oni pokreti duševnog života koji imaju koren u detinjstvu, a koje je kasnije postalo preistorijsko. Iza želja izgnanika iz domovine, svesnih i besprekornih, probijaju se u snu suzbijene dečje želje koje su po­ stale nedozvoljene, i zato se san koji objektivira priču o Nauzikaji redovno pretvara u san straha. Moj lični san, pomenut ranije, o žurbi uz stepe­ nice koji se uskoro zatim pretvara u zalepljenost za stepenice, isto tako je ekshibicioni san, pošto poka­ zuje bitne sastavne delove jednog takvog sna. On bi se, dakle, morao svesti na doživljaje iz detinjstva, a poznavanje tih doživljaja moralo bi dati objašnjenje

Ti snovi znače. Drukčije je sa snovima u kojima je predstavljena smrt nekog dragog rođaka kad se pri tom oseća bolan afekt. da je afektna sadržina sna ostala slobodna od izopačenja koje je pogodilo predstavnu sadržinu. kao jedan slog. nego san samo prikriva. Slično stoji stvar i sa snovima koji se odnose jedan na drugi. u slobodnom prevođenju. To ne znači da je ona svom malom nećaku želela smrt. Pomenuti san o stepenica­ ma izvađen je iz jednog niza snova. i pošto na ovom mestu mogu očekivati da će se osećaji svih čitalaca i svih lica koja su nešto slično sanjala protiviti mom objašnjenju. Ovde primećujemo da osećanje sadržano u snu ne pripada manifestnoj. kao što smo saznali. Baš kao i u snu: sve ispreturano! 1 Tumačenje ovoga sna: pljuvati na stepenicama (auf der Treppe spucken) odvelo je. ona stiče pravo na to da s njom u snu postupam kao sa inkarnacijom preistorijske starice. budući da Spuken pokazuje aktivnost duhova. spuken ~ . tako da se posle buđenja čudimo svojoj neosetljivosti. želju da izvesnu voljenu osobu posle dugog lišavanja ponovo vidi. da su određeni za to da pokriju bilo koju drugu želju. I Tipični snovi 251 o tome u kolikoj meri ponašanje služavke prema me­ ni. i u mojoj svesti ostala je takođe jedna tamna uspomena na nju. treba da se izgovore kao ab. dakle. naći ćemo da znače nešto drugo no što sadrže. želju da dotična osoba umre. Treppenwitz znači koliko i „nedostatak spremnosti za brz i duhovit odgovor". San koji oni uključuju mora spadati u istu vezu. Ova željena objašnjenja ja zaista mogu izneti. Snove prve grupe možemo ostaviti po strani. isto tako kao što a i b. utvarati se. ranije pomenutim. moram se potruditi da dokaz za to iznesem na naj­ široj mogućnoj osnovi. i morao sam da čujem i neprijatne reći od nje kad ne bih poka­ zivao dovoljno razumevanja za vaspitavanje za či­ stoću. A u osnovi onih snova koji vrše to uključivanje nalazi se sećanje na dadilju koja me je negovala od nekog termina u vreme dojenja pa sve dok mi nije bilo dve i po godine. ponovo ugle­ dala kraj lesa jednog drugog nećaka. i drugu kod koje osećamo dubok bol zbog smrtnog slučaja. „duh što se javlja na stepenicama". Esprit d'escalier je. na izgled bez međusobne veze. Pošto se dakle služavka trudi da ovaj vaspitni rad nastavi. Kod ove vrste snova odmah moramo razlikovati dve varijante: jednu kod koje nas u snu žalost ne pogađa. Tako je i sa snom tetke. A da li je da­ dilji takva spretnost nedostajala? — (Prim. Ova želja. koja predstavlja pravu sadržinu sna. uprkos njenim lošim postupcima. Može se svakako pretpostaviti da je dete ovoj vaspitačici. nego latentnoj sadržini sna. Ako ih analiziramo. Prema obaveštenjima koja sam nedavno dobio od svoje majke bila je stara i ružna žena. prema zaključcima koje smem da izvodim iz mojih snova. njeno prebacivanje da sam isprljao tepih. posle slično duge pauze. na „esprit d'escalier" = „duh stepeništa" (nemački: Treppenwitz). ako slede nepo­ sredno jedna drugoj. prev. koje sam na­ pisao jedno pored drugoga. pa taj svoj bol izražavamo čak i gorkim suzama za vre­ me spavanja. pomaže da ona zauzme ovakav stav kakav u snu zauzima. ne daje nikakav po­ vod za žalost i zato se ona u snu i ne oseća. u svojim postupcima ona nije uvek bila najljubaznija prema meni. koja jedinog sina svoje sestre vidi pred so­ bom na mrtvačkom odru. onu istu koju je jednom ranije. deca itd. poklonilo svoju ljubav. I to zaista mogu sebi da prebacim. 1 P) Snovi o smrti dragih osoba Jedan drugi niz snova koji se mogu nazvati ti­ pičnima jesu snovi sa sadržinom da su umrli neki dra­ gi rođak. što im sadržaj pokazuje.): I ovde je neprevodljiva igra reci: spucken = pljuvati. čiji su mi ostali članovi poznati po tumačenju. pripadaju jednoj jedinici koju treba pogoditi.250 Tumačenje STiova. oni nemaju bilo kakvog prava da važe kao tipični. A Treppenwitz je dobilo i gornje značenje. javljati se (o duhovima). ali veoma pametna i sposobna. roditelji ili brat i sestra. U jed­ noj psihoanalizi učimo kako vremensko približavanje možemo protumačiti kao stvarnu povezanost dve misli.

u malog egoiste pro­ buditi altruističke pobude i moral. jer mi mo­ žemo očekivati da će se. Zato moram ponovo rekonstruisati jedan deo iz nestalog dečjeg duševnog života. koji su sada nežni prema svojim sestrama i svojoj braći i koji im po­ mažu. da će. još u toku životnih perioda koje uračunavamo u detinjstvo. I Tipični snovi 253 Već smo objasnili jedan san iz kojeg smo mogli naučiti da one želje koje se u snovima javljaju kao ispunjene nisu uvek aktuelne želje. Ali i veoma mnogi odrasli ljudi. prev. živeli su u svom detin jstvu u gotovo neprekid­ nom neprijateljstvu s njima. Odiseja. ili su mu se prvi pokreti želje za slobodom i pravnom svesti obraćale protiv njegovog ugnjetača. odbačene. mi ga zovemo „nevaljalim". onde rado govorimo o „degeneraciji". svaka­ ko. brat ili sestra. VTI). naslagane i potisnute želje kojima ipak moramo priznati neku vrstu dalje egzistencije samo zbog njihovog ponovnog pojavljivanja u snu. naročito prema svo­ jim suparnicima. Vidi Homer. na osnovu svedočanstva koje sadašnjost još 2 pokazuje. zavidelo mu i plašilo ga se. Nije teško uvideti da je i karakter valjanog deteta drugačiji nego što bismo želeli da ga vidimo kod odraslog čoveka. XI verz. Roditelji kažu da se deca ne podnose. ili da je odvajkada postoja­ la. Ja ne znam zašto mi pretpostavlja­ mo da taj odnos mora biti pun ljubavi kad se u isku­ stvu svakog čoveka nameću primeri neprijateljstva između braće i sestara među odraslim. Gde je razvoj ove moralnosti izo­ stao. zatim. Ali ja se plašim da će ovo ograničenje. doprineti smirivanju onih koji ovo napadaju. mlađe je ginulo u nemoćnom besu prema starijem. i „O infantilnim seksualnim teorijama" u „Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre" (Sabrana dela. jedno sekundarno Ja stvoriti sloj iznad primarnog i zakočiti ga. ponovo bude u izvestan ži­ vot. a ne mogu da nađu razlog za to. nego su kao seni u Odiseji1 koje se. otimalo mu igračke.252 Tumačenje snova. najpre. ono je neodgo­ vorno za svoja zla dela kako pred našim sudom tako i pred krivičnim zakonom. ona se zadovoljava samo time da zaključi da im je on — bilo kad u detinjstvu — poželeo smrt. sveska VII). Kad je. Možda za teoriju sna nije sporedno ako dodam da je čak i ovoj želji u osnovi ležalo neko sećanje iz najranijeg detinjstva. onda takav san ja nikada neću navoditi kao primer za to da snevač njima želi smrt sada.). ne nastaje istovremeno na celoj liniji. Sabrana dela. po recima Majnertovim (Mevnert). Moralnost. odnos dece prema njihovoj braći i sestrama. 1 Pogledajmo. To mogu biti i protekle. ono svoje potrebe oseća intenzivno i bezobzirno teži da ih zadovolji. Ali zato dete mi ne nazivamo „lošim". I. One nisu mrtve kao što su mrtvi pokojnici prema na­ šem shvatanju. klevetalo ga. Starije dete je zlostav­ ljalo mlađe. očigledno se radi o nekom inhibiranju u razvoju. ma i malo. pa je svome detetu i svome telu svesrdno zaželela smrt. 97 i na više mesta (Prim. Teorija snova ne traži tako mno­ go. i sama odrasla i postala gravidna ugle­ dala se samo na primer svoje majke. Ako neko uz izraze bola sanja o tome da su mu umrli otac ili majka. ovi bi mogli isto tako energično osporavati mogućnost da su ikad tako mislili kao što se osećaju sigurnim da u sada­ šnjosti nemaju takvih želja. Dete je apso­ lutno egoističko. a i bezmoralni period detinjstva kod pojedinih individua traje različito dugo. U onom ranije pomenutom snu o mrtvom detetu u kutiji radilo se o jednoj želji koja je bila aktuelna pre petnaest godina i koja je otada bila ne­ uvijeno priznata. * Uporedi uz to: „Analiza fobije jednog petogodišnje dečaka" („Jahrbuch fiir psychoanalytische und psychopatholo . ostaloj deci. i u prvom redu protiv svoje braće i sestara. čim popiju malo krvi. Snevačica je kao malo dete — kada. A gde je pri­ marni karakter kasnijim razvojem već prekriven slogische Forschungen sv. i pošto tako često možemo konstatovati da ova podvojenost vodi poreklo još iz detinjstva. I to s pravom. 1909. sv. to se više ne može sigurno utvr­ diti — čula da je njena majka u toku gravidnosti čiji je plod postala pala u teško neraspoloženje.

ponekad je čak i smetao. Doduše. tu je bio još jedan Adolf. Za svoje potrebe bio sam dovoljan. ali psihoanalitičko istraživa­ nje ipak pokazuje da su oni za kasniju neurozu postali veoma značajni. 2 Kod moje sopstvene dece. Kad god se povede reč o njoj. Slaganje takozvanog histeričnog karaktera sa karakterom jednog lošeg deteta upravo pada u oči. a sad dolazi jedno novo koje je poslala roda. sada to nadoknađujem kod svog malog nećaka. Kad su mu sestrica ili bratić stvar­ no ubrzo nestali. znam da je na vest o njenom dolasku na svet odgovorila uz rezervu: „Ali moju crvenu kapicu ipak joj neću dati". odgovara jednoj nadmoralnosti. Ali je u najvećoj meri zanimljivo posmatrati malu decu do tri godine ili nešto malo iznad toga u njihovom odnosu prema mlađoj braći i sestrama. nose od ranije u svom nesvesnom zlobne želje protiv njih. da umre. dakle. Od jedne dame koju dobro pozna­ jem. Kod određenog inter­ vala probudiće se u starije devo j čiče već i materinski instinkti prema bespomoćnom novorođenčetu. nežno dete. Ako sam dosađivao baki. P r i tom je Hans dobroćudno." U toku Ovakvi smrtni slučajevi doživljeni u detinjstvu mogu se u porodici brzo zaboraviti. Naročito prirodno i naivno je ovaj tipično dečji stav iz svoga najranijeg detinjstva opi­ sao pesnik Špiteler: „Uostalom. i koja se sada veoma dobro slaže sa svojom če­ tiri godine mlađom sestrom. zar tu nije korektno da naš ljubimac u sebi stvori želju da novi konkurent doživi istu sud­ binu kao i prethodni da bi njemu opet sve bilo tako lepo i dobro kao što je u međuvremenu bilo? 1 Razu­ me se da je ovaj odnos deteta prema kasnije rođe­ nima u normalnim prilikama jednostavna funkcija razlike u godinama starosti. ali sam se uverio da je već pre navršene druge go­ dine svoju jezičku sposobnost upotrebio na to da kri­ tiku je tu osobu koja mu ipak izgleda izlišna. Mnoge osobe." U svojoj neurozi. sad mu se objavljuje da je roda donela jedno novo dete. Dete posmatra došljaka i onda od­ lučno izjavljuje: „Neka ga roda ponovo nosi sobom. ja čujem da se mali čovek veoma viteški ponaša pre­ ma svojoj sestrici.254 Tumačenje snova. koje će uskoro i ovu sestru zavoleti i naročito rado štititi. on se umeša u razgovor i ljutito uzvikuje: „Suviše ma(l)a. Dete je dotle bilo jedinac. dete je ponovo svu nežnost u kući Troipogođišnji Hans. suviše ma(l)a. zašto mi je bio potreban brat? I ne samo što je bio nekoristan. propustio sam priliku za takva posmatranja. 1 koncentrisalo na sebe. kao pojačavajuće opterećenje nametnuto primarnom karakteru koji se ponovo budi. Ako dete tek kasnije treba da dođe do toga saznanja. Jedno sitno stvorenje o kome se tvrdilo da je moj brat. priznaje neuvijeno želju da majka devojčicu prilikom kupanja ispusti u kadu. koja su na svet dola­ zila ubrzo jedno za drugim. još manje zbog čega dižu takvu buku oko njega kao i oko mene. a o kome nisam shvatio zašto bi bio od koristi. sedeo bi on preko puta i oduzimao mi pola prostora tako da smo se morali gurati nogama. hteo je i on da joj dosađuje. i to u veoma jakoj i veoma razgovetnoj meri." 1 Ja sasvim ozbiljno zastupam mišljenje da dete ume da proceni zapostavljanje koje od ovog stranca treba da očekuje. čija je fobija predmet analize u ranije pomenutoj publikaciji. njegovo neprijateljstvo će se probuditi u tom trenutku. Osećanja neprijateljstva prema braći i sestrama moraju u detinjstvu biti daleko mnogobrojni ja nego što to pada uoči tupom posmatranju odraslih ljudi." 1 . jer je slutila da joj njegovo dalje prisustvo ne do­ nosi ništa dobro. koje danas vole svoju braću i svoje sestre i koje bi se njihovom smrću osetile liše­ nima. ubrzo posle rođenja jedne se­ stre uzvikuje u groznici: „Ali ja neću nikakvu sestricu. Znam za jedan slučaj da je jedna devojčiča koja nije imala ni tri godine pokušavala da zadavi odojče u kolevci. godinu i po dana kasnije. Deca su u ovim godinama sposobna da budu ljubomorna. tamo može oboljenjem od histerije bar jednim delom biti ponovo otkriven. naprotiv. Prinudna neuroza. 2 Posmatranja koja se odnose na prvobitno neprijatelj­ sko držanje dece prema braći i sestrama i jednom delu rodi­ telja vršena su od toga vremena u velikom broju i zabeležena u psihoanalitičkoj literaturi. ako su me vo­ zili u kolicima. čija je samovlada posle petnaest meseci pojavom jedne suparnice bila ometena. da joj ljubi ruku i da je miluje. I Tipični snovi 255 jem. a koje se u snovima mogu realizovati.

o strahotama beskrajnog ništa. on ume druk­ čije da opravda svoje upozorenje da ona ne zaslužuje toliku pažnju. ni kod jedne od mojih pacijentkinja. kao da se svi prestupi mogu kažnjavati samo smrću? Ko tako govori ne razmišlja o tome da predstava deteta o „smrti" ima sa našom predstavom zajedničku samo reč. to sebi ne mogu da objasnim. ona je odgovorila da nikad nije imala takve snove. U snu posle ovoga objašnjenja sva braća i sestre dobila su krila kao anđeli i — što je glavno — odletela su. Možda će sad neko primetiti da postoje nepri­ jateljska osećanja dece prema njihovoj braći i se­ strama." Pacijentkinja nije imala ni pojma o značenju ovoga sna. a za nas neće biti teško da u njemu pre­ poznamo san o smrti svih sestara i braće u njegovom prvobitnom obliku na koji je cenzura malo uticala. o smrzavanju u hladnom grobu. sestre. sve njena braća. braća i sestre od strica igrali su se na jednoj livadi. „Gomila dece. na primer. Odabrana đela. nije imao nikakve veze: san koji je sanjala prvi put. tada najmlađe dete. ostaje sama. jednoj dami objasnio ovo stanje stvari. pri čemu jadnu majku obuzme groza koja možda ne može zaboraviti na to da veća polovina ljudi rođenih na zemlji svoj život ne produžava iznad godina detinjstva. sa koje odleću. otkako se dete svojim izvanrednim razvojem otelo ovom nipodaštavanju. Strah od smrti detetu je stran. poleteše sa zemlje i izgubiše se. Zeitschrift fiir Anwendung des Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften. to Lucija još ne može da razume?". Našao sam samo jedan izuzetak koji se lako može objasniti kao potvrda pravila. kad joj je bilo četiri godine. i koji je kasnije više puta ponovo sa­ njala. Kad sam jednom za vreme seanse." — Dalji materijal za ovu temu nalazi se prikupljen u rubrici koju rediguje gospođa dr v. Odjed­ nom oni dobiše krila. ali kako to da dečje srce dostigne onu visinu pokvarenosti da svom suparniku ili jačem drugu u igri poželi smrt. ja ću dati da te ispune i postaviću te ovde u sobi da te mogu uvek. pomislimo samo. svakako treba i to priznati. jasno ukazuje na leptire kao da je ista misaona povezanost vodila dete koja je i stare na­ rode nagnala na to da Psihu predstavljaju sa krilima leptira. Lucija je bila konkurentkinja mlađa dve i po godine. i zato se ono igra sa tom odvratnom rečju i preti drugom detetu: „Ako to još jednom uradiš. a posle toga samo još nešto malo drugog što bi bilo zajedničko. On pretpostavlja da ona ne može da govori zato što nema zuba. uvek posmatrati!" Tako malo liči dečja 1 predstava o smrti na našu! 1 Od jednog veoma obdarenog desetogodišnjeg dečaka čuo sam posle smrti njegovog oca na svoje iznenađenje sledeću izjavu: „Što je otac umro. koje odrastao čovek. a ) . tobože. VI . kad jednom umreš. kao što je umro Franc". tvorac 1 Istim recima troipogodišnji Hans izražava uništava­ jući! kritiku svoje sestre (1. Nedostajanje jednog sna o smrti braće i sestara koji bi odgovarao povećanom neprijateljstvu nisam primetio. Dete ništa ne zna o strahotama tru­ ljenja.256 Tumačenje snova. tako loše pod­ nosi u svojim predstavama. Usuđujem se da podmetnem ovu analizu. ali zašto ne dolazi kući na večeru. Još sa osam godina dete. 1912—1918. Hug — Hellmuth. I Tipični snovi 257 poslednjih meseci. tako te mnogo volim. kao što svedoče svi mitovi o zagrobnom svetu. Naša mala devojčica. Ali joj je na pamet pao jedan drugi san koji s prvim. na moje iznena­ đenje. Sveska I—V. to razumem. može da kaže svojoj majci: „Marna. vraćajući se iz posete Prirodno-istorijskom muzeju. 17 Projđ. anđela. koje mi se činilo da dolazi u obzir kod simp­ toma koji je bio na dnevnom redu. Prilikom smrti jednog iz gomile dece — deca dvojice braće vaspitavana su u ovom slučaju u bratskoj zajednici — biće da je naša četvorogodišnja snevačica upitala jed­ nu mudru odraslu osobu: Sta biva od dece kad umru? Odgovor mora da je glasio: Onda dobivaju krila i po­ staju anđelčići. umrećeš. sa naslovom „Deč­ ja duša" u časopisu „Imago". jedina u ovak­ voj gomili dece! To što se deca jure na jednoj livadi. U svakoj pogodnoj prilici on podseća na to: „Ona nema zuba!" 1 Od najstarije devojčice jed­ ne druge sestre sačuvali smo svi sećanje kako su sve tetke pola sata potvrđivale tada šestogodišnjem detetu: „Je li.

dakle. uostalom. 17* 1 / • . kao što to u analizi otkrivamo. i ono što nam svakodnevno posmatranje pruža kao činjenicu. Dete je stvaralo teškoće pri jelu i osetilo je kako je jedna negovateljica u zavodu neprijatelj­ ski posmatra. i bol kad bi se posle višenedeljnog letovanja vratile kući i na svoje raspi­ tivanje morale da čuju: Deca ni jedan jedini put nisu pitala za majku. U odnosu između roditelja i dece leži skriven više nego jedan povod za neprijateljstvo. ipak. kao da dečak u ocu. . Dete ne razlikuje na koji način se ovo odsustvo zbiva. Ako se sad želja deteta uperena protiv svoje braće i sestara da budu mrtvi objasni detetovim ego1 Posmatranje jednog psihoanalitički izvežbanog oca uhvatio je i trenutak u kome njegova duševno veoma razvi­ jena kćerčica od četiri godine priznaje razliku između „biti odsutan" i „biti mrtav".. I psihička reakcija na san u kome se želi smrt dokazuje da su. 1 Ako je u preistorijskim godinama jednog deteta nje­ gova dadilja bila otpuštena. dekaloga. dati su u najvećoj meri. pa je neko vreme posle toga i njegova majka umrla. To što dete od­ sustvo odsutnih ne oseća veoma intenzivno osetile su mnoge majke.258 Tumačenje snova. onda ne postoji ništa što bi ga sprečilo da svojoj želji da oblik drugog deteta koje je mrtvo. pošteđeno da vidi scene patnji pre smrti. I Tipični snovi 259 „Umreti" za dete. odnosno suparnicu. ne smetati više onima što su ostali u životu. čije bi im odstranjenje moglo biti samo od koristi. iste kao i želje odraslog čoveka izražene na isti način. na svoju žalost. Mračni izveštaji koji su kroz mitologiju iz prastarih vremena ljudskog Situacija je često zamagljena pojavom tendencije ka­ žnjavanja koja u moralnoj reakciji preti gubitkom onog r o ­ ditelja koga voli. „sa čije se teritorije nijedan putnik više ne vraća". Mi se. znači koliko i „otići". osmotrimo i ovde realne odnose koji posto­ je između roditelja i dece. „Zar nije dovoljno samo ako ode?" „Ne". U najnižim kao i u najvišim sloje­ vima ljudskog društva pijetet prema roditeljima obič­ no se povlači ispred ostalih interesa. dak­ le da muško dete najvećim delom sanja o smrti oca. otup­ ljuju naš smisao za zapažanje stvarnosti. upita otac stišavajući je. izmom koji dozvoljava da sestru i braću smatra svo­ jim suparnicima: kako da se objasni takva želja upe­ rena protiv roditelja koji za decu predstavljaju darovaoce ljubavi i ispunjavaoce njegovih potreba. Ja to ne mogu tvrditi kao nešto redovno. Zadržimo se. onda za njegovo sećanje. koje je." Za neograničeno samoljublje (narcizam) deteta svako smetanje predstavlja jedan crimen laesae maiestatis. Ako dete. ma na koji način.A zašto baš mrtva?". mo­ žda. uslovi za ostva­ renje želja. A ako je ona zaista otputovala u onu „neotkrivenu zemlju". 1 Odnosi se tako — grubo rečeno — kao da se rano uspostavila neka naročita seksualna naklonost. čije bi održanje trebalo da želi upravo iz egoističkih motiva? Rešenju ove teškoće vodi nas iskustvo da snovi o smrti roditelja pretežno često pogađaju onaj deo roditeljskog para koji je istog pola kao i snevač. izjavi zato ona svom ocu. jedva usuđujemo da primetimo da sve veći deo čovečanstva ne vodi računa o pridržavanju četvrte božje zapovesti. uprkos razlici u sadržini želja u deteta. a žensko dete o smrti matere. da li odlaskom na put. ali prevaga u naznačenom smislu jeste tako jasna da traži objašnjenje jednim faktorom od opšteg značaja. koje ne mogu proći cenzuru. odgovori dete. otpuštanjem. ima motiva da želi odsustvo jed­ nog drugog deteta. i kao drakonsko zakonodavstvo osećaj deteta na svake takve prestupe određuje samo jednu kaznu koja se ne može dozirati. Meni se čini da svetost koju smo pripisali propisima deset božjih zapovesti. Pre nego što ovu predstavu odbacimo kao mon­ struoznu. oba događaja leže u jednom redu jedan iznad drugog. Treba odvojiti ono što od ovih odnosa traže kulturni zahtevi pijeteta. a devojčica u majci gleda svog suparnika. one. „onda će se opet vratiti. onda izgleda da su je deca najpre zaboravila i tek naknadno počinju da je se sećaju mrtve. „Jozefina treba da bude mrtva". otuđenjem ili smrću. najpre. na relaciji izme­ đu oca i sina.

Ali nam oni ne pomažu pri našoj nameri da ob­ jasnimo snove o smrti roditelja koji se nađu kod oso­ ba za koje je pijetet prema roditeljima već odavno postao nešto u što se ne može dirati. Biti vo­ ljen od odraslog za njega ne predstavlja samo zado­ voljenje neke naročite potrebe. Ukoliko je otac u staroj porodici neograničeni je vladao. ako se njegov izbor između roditelja poklapa sa izborom roditelja. to smo naveli već u slučaju kod braće i sestara. Otac tako za dečaka postaje suparnik koji smeta. Lekar dovoljno često dolazi u priliku da zapazi da bol za izgubljenim ocem kod njegovog sina ne može ugušiti zadovoljstvo što je najzad postigao slo­ bodu. Takođe smo. očigledno. I tako ono ide za svojim sopstvenim seksualnim nagonom i u isto vreme daje snažan podsticaj sklonosti koja do­ lazi od roditelja. želja za smrću uperena protiv roditelja izvesti iz naj­ ranijeg detinjstva. pa onda mora tatica da se sa mnom ože­ ni i ja ću biti njegova žena. utoliko je veće moralo postati njegovo nestrpljenje da posle očeve smrti sam dođe na vlast. Svaki otac se grčevito drži ostatka potestatis patris familiae koja je u našem društvu veoma antikvirana. Mit o rođenju junaka (Der Mythus von der Geburt des Helden). I Tipični snovi 261 društva došli do nas pružaju nam neprijatnu pred­ stavu o očevom obilju moći i o bezobzirnosti kojom ie ona iskorišćavana. i koliko je malo detetu po­ trebno pa da ovaj osećaj dovede do želje za smrću. sveska u „Schriften zur angewandten Seelenkunde". i „Motiv o incestu u pesmi i priči" (Das Inzestomotiv in Dichtung und Sage).260 Tumačenje snova. Još u našoj građanskoj porodici otac time što svome sinu odriče pravo samoodređivanja sredstava koja su za to po­ trebna obično pomaže da se može razviti prirodna klica za rađanje neprijateljstva koja u tom odnosu leži. Sa sigurnošću koja isključuje svaku sumnju po­ tvrđuje se ovo naslućivan] e kod psihoneurotičara u analizama sprovedenim kod njih. gde god njihov sud nije zaluđen magijom. Dete vrlo dobro primećuje ovu pristrasnost i počinje da se odupire onom delu roditeljskog para koji mu se suprotstavlja. i svaki pesnik je siguran da će postići efekat ako kao Ibsen ovu prastaru borbu između oca i sina bude stavio u prvi plan u svojim pričama. Povodi za konflikte između kćeri i majke javljaju se kad kći odraste i u majci nalazi čuvara." U dečjem životu ova želja nipošto ne isključuje to da dete i svoju majku nežno voli. utoliko više mora sin kao po­ zvati naslednik biti potisnut na položaj neprijatelja. otpri­ like onako kao što to radi vepar sa leglom svinjemajke. Prema dru­ gima ovo kastriranje vrši samo Rronos na svom ocu Uranu. hoćeš li još malo povrća? Uzmi. na osnovu prethodnih izlaganja. itd. Karlo. dok oboje strogo rade na vaspitanju mališana. 1912. i Zevs kastrira svoga oca 1 i stupa kao vladar na njegovo mesto. Sek­ sualni izbor se po pravilu ističe već kod roditelja. kod koje je ovaj deo dečje psihologije naro­ čito providan. Jedna naročito talentovana i živa devojčica od četiri godine. „Sad ću ja biti mama. da se proglasi njenom naslednicom. molim te". direktno izjavljuje: „Sad mamica može malo da ode. 1909. a neke od njih možemo zapaziti i posle prvih godina detinjstva. i kad majku njena odrasla kći podseti na to da je došlo vreme da se odrekne seksualnih prava. dok žudi za seksual­ nom slobodom. Pri tome učimo da se seksualne želje deteta vrlo rano bude — ukoliko one u embrionskom stanju to ime zaslužuju — i da prva sklonost devojke važi za oca a prve infantilne želje dečakove važe za majku. da majka podržava sinove. nego znači i to da se u svemu ostalom popušta njegovoj volji. Jed­ na osmogodišnja devojčica iz kruga mojih poznani­ ka koristi priliku. Kronos guta svoju decu. spremni na to da će se 1 Bar u nekim mitološkim prikazivanjima. Ako mali dečak sme da spava pored svo- . kad majku pozovu od stola. Svi ovi odnosi. — O mitološkom značenju ovoga mita uporedi Otto Rank. 5. leže pred svačijim oči­ ma. izvesna prirodna sklonost brine se o tome da muž mazi mlade kćeri. Najveći broj znakova ovih infantilnih sklonosti koje imaju deca mi obično previđamo. a majka za devojčicu suparnicom koja smeta.

morala je da požuri kući da bi se uverila da je majka još živa. nije po­ znato. A jedno sredstvo u postizanju te želje jeste očigledno kad je otac mrtav. On je dane provodio u tome što je dovodio u red dokaze za svoj alibi. Ona kaže: Ne želim više da vidim svoje rođake. jer ga je mučila briga da će poubijati sve ljude koji prođu pored njega. kako bi mogao zadržati svoje mesto kod svoje drage i lepe mame. a ona mi već pruži nešto materijala za objašnjenje sna. naravno. i onda majku iz­ nose mrtvu iz kuće. Saopštavanje odgovarajućih snova vrši se ovde sa takvim uvodima da njihovo tumačenje postaje neizbežno kao tumačenje sna želje. čas bi prisustvovala sprovodu jedne starije žene.262 Tumačenje snova. Taj san je sanjala kad joj je bilo četiri godine. ako bi možda bila podignuta optužba protiv njega zbog nekog ubistva koje se u gradu do- . Gde god bi se nalazila. njenoj majci je. U devojčinom snu se javljaju ris (Luchs) i lisica (Fuchs). I Tipični snoui 263 je majke čim otac ode na put. a vladavina cenzure ponovo us­ postavljena. Zatim je došlo jasno. U zbu­ njenosti koju ja shvatam kao savlađivanje druge psi­ hičke instance kroz prvu inače suzbijenu instancu. Jednog dana nala­ zim jednu damu ucveljenu i rasplakanu. kad je normalno stanje još više ojačalo. Jedan velik broj snova bavio se više ili manje uvijeno smrću njene majke. čas bi videla sebe i svoju sestru kako u crnini sede za stolom. pao crep sa krova na glavu tako da je jako krvarila. zatim nešto pade. dovelo je do stvaranja prekomerne brige za majku kao histerična protivreakcija i odbrambeni fenomen. ili ona pade. Onda gotovo bez prelaska priča da se seća jednoga sna čije joj značenje. da svoju majku vidi mrtvu. (Prim. nastupilo prvo smirenje. ali nešto apatično stanje sa veo­ ma uznemirujućim snovima.). u toj fazi počeo sam sa lečenjem i analizirao njene snove. kad je. Luchsauge bi. prema tome bilo: risovo oko. jer je dečaka iskustvo naučilo jednoj stvari: „Mrtvi" ljudi. uvek su odsutni. pa posle očevog povrat­ ka može da se ponovo vrati natrag u dečju sobu osobi koja mu se mnogo manje dopada. dok je prema jednoj mnogo starijoj sestri u isto vreme ostala ljubazna i poslušna. nije mogao da izlazi na ulicu. Ako se ovakva posmatranja vršena na maloj deci potpuno uklapaju u tumačenje koje sam predložio. pri čemu gorko plače. i da zbog ovog sna mora misliti da je se rođaci groze. nije bilo nikakve sumnje o smislu ovih snova. U toj vezi više nije neobjašnjivo zašto su histerične devojke tako često preko mere nežno vezane za svoje majke. U sumanutoj zbunjenosti. „Luchsaug" 1 jeste pogrdna reč kojom ju je jednom prilikom grdio neki ulični mangupčić dok je bila još sasvim malo dete. oni me se mo­ raju groziti. zatim. kad je detetu bilo tri go­ dine. Tek što sam joj rekao da ovaj san mora značiti želju iz nje­ nog detinjstva. tukla ju je i grdila čim bi se približila njenoj postelji. Imao sam jednom priliku da detaljno proučavam jednu mladu devojku koja je prošla kroz različita psi­ hička stanja. gotovo nesposoban za život od prinudne neuroze. ne vraćaju se nikad više. Drugi put sam imao priliku da izvršim dubok uvid u nesvesni duševni život jednog mladog čoveka koji. on je pokazivao u tako reći mnogojezičnom prevođenju različite načine reagovanja psi­ hičkog aparata na istu nadražujuću predstavu. 1 lest počela. ona svakako još ne pružaju puno uverenje koje se na­ meće lekarima za psihoanalize odraslih neurotičara. svesno neprijateljstvo prema majci postalo je motorno snažno. može se kod njega vrlo lako oblikovati želja da otac bude stalno odsu­ tan. po­ buna bila suzbijena. Slučaj povezan sa mojim ostalim iskustvima bio je veoma poučan. kojom je bo„Luchs" = ris. ostalo je ovom neprijateljstvu otvoreno samo još polje snevanja da bi ostvarilo želju za maj­ činom smrću. najmučnija među nji­ ma bila je da se njenoj majci možda nešto dogodilo. pokazala je bolesnica naročitu odvratnost prema svojoj majci. Kod poboljšanja koje je bivalo sve veće javljale su se histerične fobije. kao deka na primer. a on glasi ovako: Jedan ris ili lisica šetaju se na kro­ vu. prev.

čija opšta i duboka potresna snaga može biti shvaćena samo ako hipoteza u vezi sa psihologijom dece. pripadaju bitnim sastojcima materija u psihičkim impulsima stvorenim u ono doba. Dugo vlada u miru i dostojanstvu. njemu se svakako može poverovati da neće štedeti ni život ljudi koji su manje vezani za njega. Posle te­ ške bolesti i očeve smrti pojavila se u trideset i prvoj godini života opsesija samoprebacivanja. Ovde po­ činje Sofoklova tragedija. nesiguran u svoje pore­ klo. naravno. Na umu mi je priča o kralju Edipu i istoimena drama Sofokla. ali ujedno i sin ubije­ noga kralja i Jokaste. Analiza — koja je uostalom vodila ozdravljenju — otkrila je kao osnovu za ove mučne prinudne predstave ubilačke im­ pulse uperene protiv njegovog nešto prestrogog oca. jer će morati da postane ubica svoga oca i muž svoje majke. Prema mojim već mnogobrojnim iskustvima ro­ ditelji igraju glavnu ulogu u infantilnom duševnom životu svih kasnijih psihoneurotičara. Glasnici donose vest da će kuga prestati ako Lajev ubica bude proteran iz zem­ lje. njeno tragično dejstvo treba da počiva na suprotnosti izme­ đu suviše moćne volje bogova i uzaludnog odupiranja ljudi kojima preti nesreća. Zatim dolazi pred grad Tebu. Moderni pi­ sci. I Tipični snovi 265 godilo. i sa njemu nepoznatom majkom rodi dva sina i dve ćerke. uviđanje svoje sopstvene nemoći treba duboko potre­ seni posmatrač da nauči iz te tragedije. Dete bude spašeno i kao kraljević odra- ste na nekom stranom dvoru. dejstva. gde rešava zagonetku Sfinge koja mu preprečava put i. vode poreklo iz mnogo ranijih godina detinjstva. Edip biva kao odojče prognan. Edip upita proročište i od njega dobije savet da izbegava svoj zavičaj. taj je onda u pravu da se zatvori u svoje sobe. koji je tako značajan za odre­ đivanje simptoma kasnije neuroze. Ali gledaoci su netronuti posmatrali kako se na njima. koju sam izneo. Ali ja ne verujem da se psihoneurotičari u tome oštro odvajaju od ostalih ljudi koji su ostali normalni što mogu da stva­ raju nešto apsolutno novo i nešto što je za njih osobeno. uprkos svem odupiranju nevinih ljudi. u znak zahvalnosti za to. bude od Tebanaca izabran za kralja. odanost u volju božanstva. pošto je neko proro­ čanstvo predskazalo ocu da će ga još nerođeni sin jednom ubiti. koja se u vidu one fobije prenela na strance. koji su se. Na putu iz svog tobo­ žnjeg zavičaja sastane se sa kraljem Laj om i ubije ga u svađi koja se brzo zametnula. pokušavali su da postignu jedno slično tragično dejstvo tako što su istu suprotnost prepleli sa fabulom koju su sami pronašli. logično. na njegovo iznenađenje svesno ispoljili. Čovek koji je bio u stanju da zaželi da svoga oca gurne u provaliju sa vrha jedne planine. ima isto tako opštu važnost. i zaljubljenost u jednog.264 Tumačenje snova. Proročanstvo je ispunjeno. Potresen strahotama koje je nesvesno počinio. Sin tebanskog kralja Laja i Jokaste. kad mu je bilo sedam godina. . A gde se on nalazi? „Gde je taj teško vidljivi tamni trag stare krivice?" (stih 109). da se oni razlikuju samo u tome što svoja osećanja i mržnju prema svojim roditeljima iznose u povećanom stepenu. Radnja komada sastoji se odsad samo u postepe­ nom pojačavanju i umetnički odugovlačenom otkriću •— to se može uporediti sa radom jedne psihoanalize •— da je Edip sam Lajev ubica. a to shvatanje potpoma­ žu i prigodna posmatranja vršena na normalnoj deci. koja je Tebancima dala povod da ponovo pitaju proročište za savet. a kao nagradu dobij a Jokastu za ženu. izvršava prokletstvo ili pro­ ročanstvo. kasnije tragedije sudbine ostale su bez. Mnogo je verovatnije. dok nije izbila kuga. ali koji. U potvrdu ovoga saznanja predao nam je stari vek jednu legendu. a da se to u duši većine dece zbiva manje jasno i manje intenzivno. mržnja prema drugom roditelju. Edip samoga sebe oslepi i napušta zavičaj. Kralj Edip je takozvana tragedija sudbine. Izlišno je napomenuti da je to bio jedan isto tako moralan kao i lepo obrazovan čovek.

266

Tumačenje

snova,

I

Tipični snovi

267

Ako kralj Edip modernog čoveka ne potresa ma­ nje nego Grka onoga doba, onda rešenje za to može svakako ležati u tome što dejstvo grčke tragedije ne počiva na kontrastu između sudbine i čovekove volje, nego je treba tražiti u naročitoj osobenosti gradiva na kome se ova suprotnost dokazuje. Mora da postoji neki glas u našoj unutrašnjosti koji je spreman da prizna prinudnu moć sudbine u Edipu, dok mi odlu­ ke kao što se nalaze u drami „Die Ahnfrau"1, ili u drugim tragedijama sudbine, možemo odbiti kao pro­ izvoljne. I jedan takav činilac sadržan je stvarno u priči o kralju Edipu. Njegova sudbina potresa nas samo zato što bi mogla da postane i našom sudbinom, pošto je proročište pre našeg rođenja izreklo nad nama isto prokletstvo kao i nad njim. Svima nam je, možda, bilo suđeno da svoje prvo seksualno uzbuđe­ nje upravimo prema majci, a prvu mržnju i nasilnu želju prema svome ocu; o tome nas uveravaju naši snovi. Kralj Edip koji je ubio svoga oca i oženio se svojom majkom Jokastom samo je ispunjenje želja našeg detinjstva. Ali sa više sreće nego što ju je on imao, ukoliko nismo postali psihoneurotičari, uspelo nam je da naša seksualna uzbuđenja odvojimo od na­ ših majki, da zaboravimo našu ljubomoru na naše oče­ ve. Od osobe na kojoj se ona praiskonska želja detinj­ stva bila ispunila, mi sa grozom uzmičemo sa čitavim iznosom potiskivanja, koja su te želje od toga vreme­ na u našoj unutrašnjosti pretrpele. Dok pesnik u onom istraživanju iznosi na videlo krivicu Edipovu, primo­ rava nas da upoznavamo našu sopstvenu unutrašnjost, u kojoj se ti impulsi, iako potisnuti, još uvek nalaze. Upoređivanje sa kojim nas hor ostavlja:
. . . „vidite, to je Edip, koji je resio silne zagonetke i bio prvi na vlasti, čiju su sreću svi građani uzdizali i zavideli mu na njoj. Gledajte, u kakve je strašne talase sudbine on potonuo!" Bečki književnik Franz Grillparzer (1791—1872) autor je drame „Die Ahnfrau" (prababa, pretkinja) s kojom je po­ stigao ogroman uspeh. Njegova slava je bila tolika da ga je i sam Gete dočekao u Vajmaru kao sebi ravnog (Prim. prev.).
1

Ova opomena pogađa i nas same i našu oholost, koji smo od godina svoga detinjstva postali tako mu­ dri i silni, po našem mišljenju. Kao Edip živimo mi u nepoznavanju želja koje vređaju moral, koje nam je priroda nametnula, i posle čijeg bismo otkrivanja svi želeli da svoj pogled skrenemo sa scena našeg de­ tinjstva. 1 Da je mit o Edipu ponikao iz jednog prastarog materijala sna koji ima za sadržaj ono mučno smeta­ nje odnosa prema roditeljima, izazvano prvim buđe­ njima seksualnosti, za to se već u tekstu same Sofoklove tragedije nalazi mig koji se ne može pogrešno razumeti. Jokasta teši Edipa kome još nije sve obja­ šnjeno ali koji je zabrinut jer se seća izjava proročišta, kao što pominje jedan san kakav toliki ljudi sa­ njaju a da, kako ona misli, ništa ne znači: „Jer mnogi ljudi već su u snu ležali sa onom koja ih je rodila: Ali onaj koji to ne smatra ni za šta lako podnosi teret života." (Stih 955 s.s.) San o seksualnom opštenju sa majkom imali su isto tako onda, kao što ga imaju i danas, mnogi ljudi, koji o njemu pričaju negodujući i zapanjeni. Taj san je, kao što je razumljivo, ključ tragedije i dopunski deo snu o očevoj smrti. Priča o Edipu jeste reakcija fantazije na oba ova tipična sna, i kao što se snovi od1 Nijedno od otkrića psihoanalitičkog istraživanja nije izazvalo tako ogorčen sukob, tako gnevno protivljenje i tako divno izopačenje kritike kao ovo upućivanje na dečje sklo­ nosti ka incestu koje su ostale sačuvane u nesvesnom. P o slednje vreme, čak, donelo je pokušaj da „incest", uprkos svim iskustvima, ostave samo kao „simboličku" vrednost. Jedno duhovito tumačenje Edipovog mita, oslanjajući se na jedno mesto Šopenhauerovo, daje Ferenci u časopisu „Imago", I, 1912. „Edipov kompleks", koji je prvi put dodirnut ovde u ovoj knjizi o „Tumačenju snova", stekao je daljim prou­ čavanjima neslućeno veliko značenje za razumevanje istorije čovečanstva i razvoja religije i morala (Vidi: Totem i Tabu, 1913, Sabrana dela sveska IX). '

268

Tumačenje snova, I

Tipični snovi

269

raslih ljudi doživljavaju sa osećanjem otklanjanja, tako mora mit da u svoj sadržaj primi i strah i samokažn javan je. Njegovo dalje oblikovanje dolazi opet od neke pogrešno shvaćene sekundarne obrade gradi­ va koja pokušava da ga potčini jednoj teologizirajućoj nameri. (Uporedi gradivo sna o ekshibiciji). Pokušaj da se božanska svemoć sjedini sa ljudskom odgovor­ nošću mora, naravno, pretrpeti neuspeh na ovom ma­ terijalu kao i na svakom drugom. Na istom tlu kao Kralj Edip ima svoje korene jedna druga od velikih tragičnih pesničkih tvorevina, Šekspirov Hamlet. Ali u izmenjenoj obradi istog gra­ diva otkriva se celokupna razlika u duševnom životu oba kulturna perioda koja su daleko udaljena jedan od drugog, sekularno napredovanje potiskivanja u du­ ševnom životu čovečanstva. U Edipu, kao u snu, izvla­ či dečja fantazija na svetlost dana želju, koja leži u osnovi drame i biva ostvarena; u Hamletu ona ostaje potisnuta i mi o njenom postojanju saznajemo — slič­ no činjeničnom stanju kod neuroze — samo preko dejstva inhibicije koja proizilazi iz nje. Ispostavilo se, čudno, da je delovanjem moderne drame to mo­ gućno sjediniti a da se pri tome može ostati u potpunom mraku u vezi sa karakterima junaka. Ova drama sagrađena je na oklevanju Hamletovom da is­ puni zadatak osvete koji mu je dodeljen; tekst ne pri­ znaje koji su motivi ili razlozi za ovo oklevanje; ni najraznovrsniji pokušaji tumačenja to nisu mogli po­ kazati. Prema i danas važećem shvatanju, a koje je obrazložio Gete, Hamlet predstavlja tip čoveka čija sveza energija biva ukočena bujnim razvojem misao­ ne aktivnosti („oboleo od bledila misli"). Po drugima, pesnik je pokušavao da prikaže jedan bolešljiv, neod­ lučan karakter koji pada u oblast neurastenije. Ali sama sadržina priče pokazuje nam da nam se Hamlet nipošto ne sme prikazati kao osoba koja je uopšte ne­ sposobna za rad. Mi vidimo kako dva puta stupa u ak­ ciju; prvi put kad u brzo razbuktaloj strasti mačem ubija prisluškivača iza tapeta; drugi put kad planski, čak i podmuklo, šalje u smrt dva dvoranina, koja je

njemu samom bila namenjena, sa potpunom nepromišljenošću jednog princa iz renesanse. Sta ga dakle sputava pri ispunjenju zadatka koji mu je postavio duh njegovog oca? Ovde se ponovo nudi objašnjenje da je to naročita priroda toga, zadatka. Hamlet može sve, samo nije u stanju da izvrši osvetu nad čovekom koji mu je uklonio oca i kod njegove majke zauzeo očevo mesto, nad čovekom koji mu pokazuje realizovanje njegovih potisnutih dečjih želja. Gnušanje koje treba da ga goni na osvetu zamenjuje se kod njega, na taj način, samoprekorevanjima, skrupulama savesti koje mu prebacuju da on, shvaćeno doslovce, nije nimalo bolji nego grešnik koga treba da kazni. Ja sam, pri tom, preveo na svesno ono što u junakovoj duši mora ostati nesvesno; ako neko želi da Hamleta nazove histerikom, ja to mogu priznati samo kao za­ ključak iz svoga tumačenja. Seksualna odvratnost se vrlo lepo slaže s tim, koju zatim Hamlet izražava u razgovoru sa Ofelijom, ona ista seksualna odvratnost koja će u kasnijim godinama sve više osvajati pesnikovu dušu, sve do vrhunskog izražavanja u drami Ti­ mori iz Atine. Razume se da je to mogao biti samo sopstveni duševni život pesnikov s kojim se u Hamle­ tu susrećemo; iz dela Georga Brandesa o Sekspiru (1896) uzimam belešku da je drama napisana nepo­ sredno posle smrti Sekspirovog oca (1601), dakle dok je žalost za njim bila još sveza, u ponovnom oživlja­ vanju, možemo pretpostaviti, osećanja iz detinjstva koja su se odnosila na oca. Poznato je, takođe, da je Šekspirov rano preminuli sin nosio ime Hamnet (iden­ tično sa Hamletom). Kao što Hamlet obrađuje odnos sina prema roditeljima, tako se drama Makbet, bli­ ska po vremenu postanka, zasniva na temi neman ja dece. Kao što je, uostalom, svaki neurotički simptom, pa i sam san, sposoban da bude drukčije protumačen (Uberdeutung), pa se čak ovo tumačenje i traži za njegovo potpuno razumevanje, tako mora da je i sva­ ko pravo pesničko stvaranje poniklo iz više od jednog motiva i jednog podstreka u pesnikovoj duši, te će dozvoliti više od jednog tumačenja. Ja sam na ovom

270

Tumačenje

snova,

I

Tipični snovi

271

mestu pokušao samo tumačenje najdubljeg sloja im­ pulsa u duši stvarajućeg umetnika. 1 Ne mogu da ostavim tipične snove o smrti dra­ gih rođaka a da sa nekoliko reci ne objasnim njihov značaj za teoriju snova uopšte. Ovi snovi, pokazuju nam, ostvaren, jedan veoma neobičan slučaj: da misao sna stvorena potisnutom željom umakne svakoj cen­ zuri i da neizmenjena prelazi u san. Moraju postojati naročiti faktori koji ovo omogućuju. Nalazim da sledeća dva momenta povlađuju ovim snovima: prvo, ne postoji nijedna želja od koje bismo se smatrali više udaljenim; mi mislimo da nam želeti tako nešto „ni u snu ne bi palo na pamet", i zbog toga cenzura sna nije naoružana protiv ovakve strahote, upravo kao što ni Solonovo zakonodavstvo nije znalo da odredi kaznu za oceubistvo. Drugo, potisnutoj i nenaslućenoj želji baš ovde naročito često dolazi u susret jedan dnevni ostatak u obliku brige za život drage osobe. Ova briga se ne može uneti u san drukčije nego tako što će se poslužiti odgovarajućom željom; a želja se može ma­ skirati brigom koja je danju postala aktivna. Ako mi­ slimo da se sve to zbiva jednostavnije, da upravo noću i u snu samo nastavljamo ono što smo danju počeli, onda ćemo snove o smrti dragih osoba ostaviti van svake veze sa našim objašnjenjem sna, i držaćemo se, sasvim nepotrebno, čvrsto još jedne zagonetke koja se može lako resiti. Poučno je, takođe, pratiti odnos ovih snova pre­ ma snovima straha. U snovima o smrti dragih lica po­ tisnuta želja našla je put kako može da umakne cen­ zuri — a i izopačenju koje cenzura uslovljava. Pro1 Gornja nagoveštavanja za analitičko razumevanje Hamleta dopunio je, zatim, E. Jones i branio od ostalih shvatanja iznetih u literaturi (Problem Hamleta i Edipov kom­ pleks 1911). U gore iznetu pretpostavku da je autor Sekspirovog dela bio čovek iz Stratforda otada sam, svakako, pre­ stao da verujem. Dalja nastojanja oko analize drame Makbet u mom članku: „Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit", objavljenom u časopisu „Imago" IV, 1916. (Sabrana dela, sveska X), i kod L. Jekelsa, Šekspirov Makbet, u „Imago" V, 1918.

pratna pojava koja nikad ne izostaje jeste, onda, da NO u snu osete bolna osećanja. Isto tako se strašan san dešava samo onda ako je cenzura u potpunosti ili delimično savladana, dok je, s druge strane, preovlađivanje cenzure olakšano ako je strah već bio stvoren kao aktuelna senzacija iz somatskih izvora. Tako po­ staje očevidna tendencija za koju cenzura obavlja svoj posao i vrši izopačenje sna; to se dešava da bi sprečila razvoj straha ili drugih oblika mučnog afekta.

**
U prethodnim redovima govorio sam o egoizmu dečje duše i ovo sada nastavljam sa namerom da ovde naslutimo jednu vezu: da su snovi sačuvali i taj ka­ rakter. Oni su apsolutno svi egoistički, u svima se javlja drugo ja, iako prerušeno. Zelje koje se u njima ispunjavaju po pravilu su želje ovoga ja; samo je var­ ljivi izgled, ako je ikada interesovanje za nekog dru­ gog izazvalo jedan san. Izložiću analizi nekoliko primera koji se protive ovom tvrđenju. I Jedan dečak od nepune četiri godine priča: Video, je veliku garniranu činiju na kojoj je stajao povelik komad pečenog mesa, i komad je odjednom bio poje­ den ceo — nerasečen na komadiće. Osobu koja ga je pojela nije video.1
1 I sve što je veliko, prebogato, prekomerno i preterano u snovima moglo bi imati karakter detinjstva. Dete ne zna ni za jednu usrdniju želju nego da poraste i bude velik, da od svega dobije koliko i veliki; teško ga je zadovoljiti, ne zna ni za šta što je dosta, nezasitno je i traži da se po­ novi ono što mu se dopalo ili mu je prijalo. Držati se mere, zadovoljiti se malim, odreći se: to ono nauči tek kroz kul­ turu vaspitanja. Poznato je da je i neurotičar sklon neumerenostima i preteranostima.

). IV Primer za stvarno niska egoistička osećanja koja se kriju iza nežne brige pruža sledeći san: Moj prijatelj Oto izgleda loše. gde smo preko leta boravili. iskusio ovu kuru gladovanja i pri tom se veoma hrabro poneo.. koji pokazuje početak jednog izopačenja sna. VI . Nova zbirka se zove: Slavni govornici (ili govori) i sveska I te zbirke nosi ime dr Leher (Lecher). i to na obed sa pečenjem. Jedno malo društvo. Onaj što se u tumačenju snova oslobodio mojih pra­ vila razumeće ovaj san tako da sam zabrinut za zdrav­ lje svoga prijatelja i da se ova zabrinutost u snu ostvarila. i oni po­ krivaju mene i mog najstarijeg sina. Ali. ono dolazi do izražaja već u snu. a za latentni sadržaj sna su otac i sin. Ali ko tako tumači. malo kasnije ja ću ponovo raspravljati. koji se sastoji od kratkih govora i odgovora.. Odabrana đela. trajnog go­ vornika nemačke opstrukcije u parlamentu. Vaspitanje je počelo kod njega da deluje. u kome se nalazio i profesor R. pa sam sada primoran da deset do jedanaest sati dnevno govorim. nego i jednom drugom tvr­ đenju da je pristupačan samo egoističkim pobudama. To bi bila kontradikcija ne samo tvrđenju da je san ispunjenje želje. profesor M. Ali pošto zna da mu je to zabranjeno.. Stanje stvari je to da sam pre nekoliko dana primio nove pa­ cijente na psihičko lečenje. On je. O ovom snu.272 Tumačenje snova. II Jednom sam sanjao da u izlogu neke knjižare vi­ dim jednu novu svesku one zbirke u bibliofilskom po­ vezu koju inače kupujem (monografije umetnika. daje sledeći materijal iz jednog događaja koji se desio pre šest godina. da­ kle. I Tipični snovi 273 Ko bi mogao biti taj strani čovek o čijoj bogatoj mesnoj gozbi naš mališan sanja? O tome nam moraju dati objašnjenje doživljaji onoga dana kad je on to sanjao. neka mi objasni zašto se kod Otona bojim da ima Bazedovljevu bolest. čuvena umetnička mesta itd. onaj miop. mo­ nografije o svetskoj istoriji. samo podmetnuti. jer već godinama bdi nad zdravljem moje dece. Ja sam." Za­ tim dolazi dijalog. i pozajmljuje mu neke znakove Bazedovljeve bolesti. leci ih uspešno kad se razbole. ne baš sasvim trezan. ali se nije usudio ni reč da zucne da je gladan. Osoba ostaje anonimna. Nema nikakve sumnje da je on sam ta osoba čije su želje uperene na jedan tako bogat obed. lično taj trajni govornik. Znao je da neće ništa dobiti. i bili smo srećni što smo ostali čitavi. taman je u licu i oči su mu ispale napolje. U analizi mi postaje neverovatno da me za vreme mojih snova zabavlja slava dr-a Lehera. i tada je moja žena primetila da iz­ gleda umoran i malaksao. Noću mi dolazi moj san. i pored toga — u svakoj prilici koja može da pruži neki povod — on im daje poklone. bili smo primorani da prenoćimo u najbližoj krč­ mi gde je vest o našem udesu izazvala velike simpa18 Frdfcd. Oto je moj kućni lekar kome ću beznadežno osta­ ti dužan. vozilo se u dubokoj tami kroz šumu N. već ranije jednom. a za takvu dijagnozu mi njegov izgled ne daje ni najmanje po­ voda? Moja analiza. ali uveče toga dana kad je sa­ njao pokazao se nevaspitanim i za kaznu su mu uskra­ tili večeru. zbog jedne druge njegove osobenosti. Kočijaš. udaljenu nekoliko sati od našeg mesta. Onog dana kad sam sanjao bio je kod nas u poseti. ne usuđuje se da uradi ono što gladna deca u snu čine (uporedi san o jago­ dama moje male Ane): da sam sedne za sto. Dečak neko vreme dobija mlečnu dijetu pre­ ma naređenju lekara. Zatim dolazi i treći deo sna u kome se po­ javljujemo ja i moji sinovi. oborio nas je sa kolima niz jednu padinu. III Drugi put sanjam kako mi jedan poznat učitelj na našem univerzitetu kaže: „Moj sin. naprotiv.

s njim jurio kroz sobu. nego u sledećem odnosu. može preći u san (sadržaj kao i latentne misli sna). takođe. I u tome je stvar. neka bude uostalom primećeno da rečenicu da su snovi skroz egoistički ne smemo pogrešno razumeti. nešto tražio od barona L. koja postoji u nesvesnom. je na svoj način odgovorio: „Ništa drugo nego da mi pozajmite noćnu košulju. naime sa ličnošću pro­ fesora R. što se nje tiče. zatim. Egoistička crta ovoga sna sad bi. i sve što o njima imam da kažem dugujem psihoanalizama. Pošto sam Otona u snu predstavio kao barona L. slično kao i ja. svakako. jer ja nešto tražim od Otona. Iz izveštaja koje tamo dobij amo možemo zaključiti da i ovi sno­ vi obavljaju utiske iz detinjstva. šireći ruke. Za nastavak analize pada mi na pamet da Bazedov nije samo ime lekara. Tačnost gornje postavke ograničava se. pa onda odjednom uradio kao da hoće da ga više neće pridržati.. mogla biti otkrivena. da se. u isto vreme sam identifikovao svoju sopstvenu ličnost sa jednom drugom. U opravdanje ove dame. na­ ročito u vreme puberteta (otuda noćna košulja). Poznata je ljubav sve male dece za takve igre kao što su ljuljanje i klackanje. ali pri tom u snu ispuštaju ruke koje su ih pridržavale. čak one reci . kao što je u onom drugom događaju R. Jedan gospodin koji je na sebi nosio ne­ sumnjive znake bolesti morbus Basedowii — uostalom samo potamnelost kože na licu i izbuljene oči —. sigurna da su njeni snovi strogo altruistički. O ostalim tipičnim snovima u kojima sa uživa­ njem letimo ili u osećanju straha padamo nije mi ni­ šta poznato iz sopstvenog iskustva. ali to ne mogu". na činjenicu da među nesvesnim po­ budama sna veoma često nalazimo egoističke tendencije koje u budnoći izgledaju savladane. ova mogućnost ostaje otvo­ rena i za altruističke pokrete. Profesor R. dakle. posle niza godina. zatim. jer one kazuju da već dosta dugo živim pa da svoje sinove sam provodim kroz pubertet. tako što ga je ljuljao na kolenu. dakle. osim organskog 18« 1 . vide gimnastičke veštine u cirkusu. što god se uopšte javlja u predsvesnom mišljenju. nije imao. po­ gotovu ako pri tom ima i malo straha ili malo vrto­ glavice. Koji ujak ili stric nije već pustio dete da leti tako što je. ili s njim igrao padanja. pa odjednom jednu njegovu nogu opružio ili ga podigao uvis. u snu svoga prijatelja Otona vidim sa simptomima bolesti onog plemenitog pomagača. Ona je. A prijatelj Oto je ono lice koje sam zamolio da u slučaju da mi se što dogodi pre­ uzme nadzor nad telesnim vaspitanjem moje dece. Profesor R. dakle.274 Tumačenje snova. pot­ puno kao u snu. odnose na igre kretanja koje za dete imaju tako izvanrednu privlačnu snagu. oči­ gledno želim da kažem: Ako mi se što dogodi. 1 mojim snovima s njim loše postupa.. Po­ što.. bez strume. Na isti način moći će se u snu pojaviti jedna nežna ili zaljubljena pobuda prema nekoj dru­ goj osobi. stavio nam se u potpu­ nosti na raspolaganje i upitao nas šta bi mogao da uradi za nas. naime. sa kojim se inače za­ ista ne usuđujem upoređivati. ona oživljavaju ta­ kvo ponavljanje u snu. I Tipični snovi 275 tije za nas. tako da sad slobodno lebde i padaju. i ostavio nas je. nego. išao je svojim putem samostalno izvan škole. sećanje se ponovo 1 osvežava. 1 A gde se ovde krije ispunjenje želje? Ne u osveti nad prijateljem Otonom čija je sudbina takva da se u Kad je Ernest Džounz (Jones) u jednom naučnom pre­ davanju u nekom američkom društvu govorio o egoizmu sno­ va. uprkos svojih ljubaznih ponuda. ako.. ponosne na svoju rasu. on isto tako neće imati nikakvog posla s mojom decom kao što onda gospodin baron L. Pošto sve. i ime jednog čuvenog pedagoga (U budnom stanju nisam sasvim si­ guran da to znam). još jednom želim da postanem profesor! Da.u poznijim godinama" jesu jedno ispunjenje želje. učinila je jedna učena dama prigovor protiv ovog nenaučnog uopštavanja: da autor može suditi svakako samo o snovima Austrijanaca i ne sme ništa da izjavi o snovima Amerikanaca. Ja. i tek u poznijim godinama došao je do titule koju je već odavno zaslužio." A nato je plemeniti čovek odgovorio: „Zao mi je. Deca onda vrište od zadovoljstva i neprestano traže da se igra ponovi. Kod nekih dečaka nastaje onda histerični Analitičko istraživanje pokazalo nam je put da pogo­ dimo da u dečjoj ljubavi za gimnastičkim izvođenjima i na njihova ponavljanja u histeričnom napadu.

Snovi neurotičara. na onom „dies irae. a ne njegovi izvori. da mora ponoviti razred i slično. žalim na nedostatak materijala. Žda uprkos tipičnih pojava ovih snova ipak kod sva­ ke osobe druge — to ne mogu reći i rado bih došao u položaj da ovu prazninu ispunim brižljivom analizom dobrih primera. a ko tada nije očajavao sam i ako je bio za te ispite dobro priprem­ ljen? — kad god očekujemo da će nas uspeh kazniti zato što nešto nismo dobro uradili. Pošto smo prestali da budemo učenici. padanju. Ali koja druga značenja su se u toku života mogla nadovezati na sećanja na one senzacije — mozađovoljstva. koja su se na oba čvorna mesta naših studija. To su neizbrisiva sećanja na ka­ zne koje smo pretrpeli u detinjstvu za izvršena nedela. dakle. kao što to svaka majka zna. Ko se tome čudi što se uprkos tome što su tako česti upravo ovi snovi o letenju. Ali. izazivaju snove o letenju i padanju. 1 Jedan mladi kolega. i mi sada sanjamo o maturi ili o rigorozu. da su dakle sadržina sna. strogih ispita u našoj unu­ trašnjosti ponovo probudila. Moj materijal me je baš ovde ostavio na cedilu. otkako poklanjam pažnju temi tumačenja snova. koji. I odnos prema infantilnim doživljajima izgleda mi da sigurno proizilazi iz nagoveštaja koje sam dobio u analizi psihoneurotičara. koji mu prebacuje da nije položio rigoroz. imao jedan naročiti osećaj u genitalijama. neumoljiva kauzalna povezanost života pri­ mila je na sebe brigu o našem daljem vaspitavanju. I „strah od ispita" neu­ rotičara nalazi svoje pojačanje u ovom dečjem strahu. . ovakve snove nisam iskusio. ne mogu se svi protumačiti — bar ne u mnogim slučajevima — tako da bi otkrili sve svoje skrivene namere. vrtoglavici itd.. i to u momentu kad kre­ tanje nadole dobije najveću snagu. učestvuje i jedan drugi faktor: sećanje (često nesvesno) na seksualno opštenje posmatrano na ljudima ili životinjama. a čija su se osećanja prijatnosti sad pretvorila u strah. Vidim da su ove senzacije same reprodukovane iz sećanja na koja se san odnosi. 1 Tipični snovi 277 napad samo od reprodukcija takvih veština koje izvo­ de sa velikom spretnošću. Za onoga koji poseduje aka­ demski stepen ovaj tipični san zamenjuje se jednim drugim. kad god osetimo pritisak neke odgovornosti. vaspitači i kasnije učitelji. Ali ni sam ne tajim nipošto ni to da za ovaj niz tipičnih snova ne mogu dodati potpuno objašnjenje. vađenju zuba i si. opravdan razlog za to da otklonim objašnjenje da stanje naših kožnih senzacija za vreme spavanja. saopštava mi u vezi s ovim: „Iz svog sopstvenog iskustva znam da sam ranije pri ljuljanju. potpuno slobodan od nervoznosti. padanju. koji mi inače stoje na raspolaganju.1 Da izrazimo to jednom rečju koja je kod nas u upotrebi i koja sve ove pripre­ me pokriva: to je „vijanje" („Hetzen") u detinjstvu. koje ponavljaju snovi o letenju. — Iz psihoanaliza proizilazi sa punom si­ gurnošću da prve seksualne pobude imaju korena u igrama tuče i borbe u dečjim godinama. Mo­ ram se držati opšteg gledišta da se sve senzacije kože i pokreta ovih tipičnih snova bude čim su potrebne nekom psihičkom motivu." — Od pacijenata sam često slušao da su se prve erekcije sa osećanjem uživanja kojih se sećaju pojavile u njihovo dečačko doba prilikom penjanja uz drvo. i da mogu biti zanemarene ako se jedna takva potreba ne pojavi. mada mi zapravo nije bio prijatan. senzacija o pokretima pluća itd. što nismo u redu završili. i kome se još u snu uzalud odupire sa primedbom da već deset godina obavlja praksu. dies illa". Postoji. i „vijanje" dece u stvari dosta često prelazi u svađu i plač. nje­ mu dugujem objašnjenje da ja na samom sebi. ipak moram označiti kao osećaj slasti. izvesna psihička sila koja je učestvovala u građenju neuroze i koja se ponovo stav­ lja u akciju pri njenom rešavanju suprotstavlja se tu­ mačenju sve do svoje poslednje zagonetke. da je privatni docent ili šef kancelarije. Kod ovih samo po sebi be­ zazlenih pokretnih igara nisu baš retke i pojave bu­ đenja i seksualnih osećanja. više se o našem kažnjavanju ne staraju roditelji. y) San o ispitu Svaki onaj koji je svoje gimnazijske studije za­ vršio maturskim ispitom žali se na upornost kojom ga progoni san straha da je na ispitu pao.276 Tumačenje snaoa.

278 Tumačenje snova. ali sam umakao kazni. To bi bio veoma upadljiv primer nerazumevanja sadržaja sna od strane budne instance. Danas si već doktor itd. na ispitnoj ceduljici koju sam mu vratio. od koga potiče prvo tuma­ čenje „sna o maturi". što sam tada sjajno izdržao. ili naklonošću sudbine ili pak ispitivača. Onda više ne pada u oči ako su se prebacivanja zbog „gluposti" i „detinjarija" u poslednjim analiziranim primerima odnosila na ponavljanje seksualnih akata kojima je zamereno. pa ti se ipak ništa nije dogodilo. pa zatim na oficirskom ispitu ponovo pao i nije postao oficir. A strah koji pripisujemo snu vodio bi poreklo iz dnevnih ostataka. dobro su ispale. . Snovi o ispitu zadaju tumačenju onu teškoću koju sam maločas istakao kao karakterističnu za većinu ti­ pičnih snova. koji je jednom u toku naučnog razgovora istakao da se san o maturi. kao što se to sve više potvrđuje. čak ukazuje na izvesno prebacivanje. u stvari bi bio uteha koju san daje. Stekel). nego. ukoliko je njemu poznato. dok sam iz botanike. kao rigorozant u sudskoj medicini propao. zoologije ili hernije dosta često bio ispiti­ van. javlja onda kad čovek idućeg dana ima pred sobom neki odgovoran posao i očekuje mogućnost fijaska. U snu o gimna­ zijskim ispitima redovno bivam ispitivan iz istorije. pojav­ ljuje samo kod osoba koji su taj ispit položili. pa ipak još uvek praviš ovakve gluposti. u ko­ joj se veliki strah iskazao kao neopravdan i koju je ishod opovrgao. a nikad kod onih koji su na njemu pali. zastupa mišljenje da se on re­ dovno odnosi na seksualne testove i seksualnu zre­ lost. V. srednje od tri pitanja bilo precrtano noktom. Bolje razumevanje takvih snova moramo prikupiti iz većeg broja primera. na pri­ mer. Ja sam. Probe o tačnosti ovog objašnjenja koja sam mo­ gao izvršiti na sebi i na drugima. i u ovim strukama išao sam na ispit sa dobro utemeljenim strahom. detinjarije. Prigovor shvaćen kao pobuna protiv sna: Pa ja sam već doktor. iako nisu bile do­ voljno mnogobrojne. Ova mešavina samokritike i utehe odgovarala bi latentnoj sadržini snova o ispitu. i slično. pričao mi je da dovoljno često sanja o prvom ispitu. ali svakako samo zato što moj ljubazni profesor — jednooki pomagač iz jednog drugog sna — nije prevideo da je. San o ispitu pun bo­ jazni koji se. Jedan od mojih pacijenata koji je odustao od mature pa ju je kasnije nadokna­ dio. i slično. Materijal od asocijacija koje nam snevač stavlja na raspolaganje samo je retko kada dovo­ ljan za tumačenje. To bi prebaci­ vanje glasilo: Ti si sad već toliko star. tako si daleko napredovao u životu. taj predmet mi nikad nije zadavao posla u snu. misli na to kakav si strah imao od maturskog ispita. Stekel (W. a nikad o drugom. Moje iskustvo moglo je ovo često da potvrdi. izgle­ da kao da je odabrao zgodnu priliku iz prošlosti. Pre kratkog vremena stekao sam siguran utisak da prigovor: Pa ti si već doktor. i koja bi glasila ovako: Ne boj se sutrašnjice. ne prikriva samo utehu. I Tipični snovi 279 Jedno dalje objašnjenje snova o ispitima dugu­ jem napomeni koju je načinio jedan kolega poznava­ lac. kao opomena da na ovom pi­ tanju ne treba da insistira.

po- . ili. do toga da smo razvili i resili značenje sna. u kojoj su sadržane misli sna. čiji se znaci imaju pojedinačno preneti u jezik misli sna. na čijem se krovu može videti čamac. sadržaj sna izgleda nam kao prenos mi­ sli sna u neki drugi način istraživanja. onda jedna ljudska figura u trku čija je glava odstranjena apostrofom. Pretpostavimo da ja pred sobom imam jedan rebus (zagonetku u slikama): kuća. Čamac ne spada na krov jedne kuće. bolje rečeno. i osoba je veća od kuće. San je oskudan. nego se potrudim da svaku sliku zamenim jednim slogom ili jednom rečju. San je. da stvo­ re sud o snu. čije znakove i sintaktičke zakone treba da otkrijemo upoređivanjem originala i prevoda. i slično. siromašan. i ako sve to treba da predstavlja jedan pejzaž. A RAD NA SAŽIMANJU Prvo što će svakome postati jasno pri upoređivanju sadržaja sna i misli sna jeste to da je ovde bio obavljen vanredan rad na sažimanju. lakoničan u poređenju sa obimom i bogat­ stvom misli sna. Očigledno. u to onda ne mogu da se uključe pojedina slova azbuke. ako su se tumačenja odrekli. i naši prethodnici u ob­ lasti tumačenja sna učinili su grešku što su rebus ocenjivali kao slikarsku kompoziciju. jedna takva zagonetka u slikama. Ja bih sad mogao biti zaveden da kritikuj em i da ceo sastav ove slike i njene sastavne delove proglasim besmisle­ nim. iz ovoga došli smo našim postupkom. težeći da iz njega dobiju tu­ mačenje sna. Zato sada kao nešto novo primamo jedan nov zadatak koji ranije nije postojao: zadatak da ispitamo odnose manifestnog sadržaja sna prema njegovim la­ tentnim mislima i da istražimo procese kojima je od poslednjih postao prvi. San. dakle. ukazivanjem na sa­ držaj sna. bili bismo dovedeni u zabludu kad bismo ove znake Meli čitati prema njihovoj vrednosti slike namesto prema njihovom simboličkom odnosu. zatim jedno jedino slovo. ako ga napišemo. Misli sna su nam bez daljeg ra­ zumljive čim smo za njih saznali. a ne iz manifestnog sadržaja sna.Rad sna — Rad na sažimanju 281 VI RAD SNA Svi ostali dosadašnji pokušaji da se problemi sna rese nadovezivali su se neposredno na manifestni sa­ držaj sna. Samo. Kao takva. nego mogu dati najdivniju i najdubokoumniju pesničku misao. između sadržaja sna i rezultata naših posmatranja za nas se uvlači novi psi­ hički materijal: latentni sadržaj sna. ili misli sna. a jedna oso­ ba bez glave ne može trčati. koja se na ovaj ili onaj na­ čin može predstaviti slikom. Misli sna i sadržaj sna nalaze se pred nama kao dve verzije istog sadržaja na dva različita jezika. ili. im je izgledao besmislen i bez vrednosti. Sadržaj sna je dat tako reći hijeroglifskim pismom. analizi. sada se jedino suočavamo sa jednim drugim činjeničnim stanjem. dat u sećanju. o njegovoj prirodi. jer njih u slobodnoj prirodi nema. Reci koje se tako sastave više nisu besmislene. Pravilna ocena o rebusu očigledno je data tek onda ako protiv celine i pojedinosti te celine ne stavljam ovakve prigovore. ispunjava pola stranice. on.

Kvota sažimanja. i da sećanje na njega prema večeri postaje sve više i više nepotpuno. dok dalji rad na tumačenju može otkriti nove misli. neophodno potrebna za tumačenje sna. može se videti da osećanje da smo sanjali mnogo više nego što možemo reprodukovati vrlo često počiva na jednoj iluziji čiji ćemo postanak kasnije jednom objasniti. Hipoteza da postoji sažimanje u toku rada sna osim toga nije pogođena mogućnošću da se san zaboravi. tačno je da pojedine misaone veze nastaju tek za vreme ana­ lize. tj. omo­ gućeni su postojanjem drugih i dubljih spojnih puteva. da li sve ono što nekome padne na pamet ka­ snije. zastuplje­ na u sadržini sna. za sada. ipak još uvek ostaje mo­ gućnost da se kroz isti san ispoljava još i neki drugi smisao. nikad ne me­ nja svoj smisao.282 Tumačenje snova. možda. A kako onda treba da zamišljamo psihičko sta­ nje za vreme perioda spavanja. iznete na svetlost. koje kao da nemaju veze sa stvaranjem sna. Za prekomeran broj masa misli otkrivenih u ana­ lizi moramo priznati da su bile aktivne već pri stva­ ranju sna. koji bi po obimu bio isti kao što su i misli sna. iako njegovu analizu ni­ sam objavio u potpunosti. prilikom analize. pa ipak nije bila pristupačna drukčije nego kroz onaj lanac misli. koje već po­ 1 znajemo iz analize sačuvanih. na­ ilazimo odjednom na jednu misao koja je. jer je njena tačnost dokazana masama predstava koje pripadaju pojedinim sačuvanim delovima sna. jer ako smo se probili kroz lanac takvih misli. Di Prel kaže na jednom mestu da je apsoliitaio sigurno da je obavljen jedan proces sažimanja čitavog nufc predstava. da li smemo pretpostaviti da su sve ove misli bile aktivne još u toku spavanja i da li su sarađivale za­ jedno na stvaranju sna? Da li možda. a ona. kao kratki spojevi. smemo uračunati u misli sna. koji prethodi snevanju? Jesu li sve misli sna prisutne jedna pored druge. nove veze. naprotiv. Protiv tvrđenja da iz nesrazmere iz­ među sadržaja sna i misli sna treba izvesti zaključak da pri stvaranju sna postoji bogato sažimanje psihič­ kog materijala mogao bi se izneti prigovor koji nam na prvi utisak izgleda veoma zavodljiv. za vreme analizovanja ne nastaju nove misaone veze koje u stvaranju sna nisu imale učešća? Ovoj sumnji ja se samo uslovno mogu pridružiti. pa se oni slivaju u jedan? Ja mislim da. To je pretpostavka koja se ničim ne može opravdati da su se izgubljeni delovi Nna isto tako odnosili samo na one misli. ili više istovremenih tokova misli kreće iz različitih centara. pa i dvanaest puta više prosto­ ra za pisanje. u ponekog čitaoca probudiće se principijelna Humnja. — strogo uzev — ne može se odrediti. koliko sam mogao da kontrolišem. dakle. Svakako. ali mi se u svako doba možemo uveriti da se ova­ kve nove veze stvaraju samo između misli koje su već u mislima snova na drugi način povezane. Zbog prekomerne količine pomisli koje analiza doprinosi svakom pojedinačnom elementu sadržine sna. predstavljaju potpun materi­ jal. A. kao sporedni priključci. Čak i ako je stvarno jedan velik deo sna izgubljen za seća­ nje. San kojeg se pri­ likom buđenja sećamo bio bi tada samo ostatak celokupnog rada sna. koje se kriju iza sna. san o bo­ taničkoj monografiji koji se javlja kao rezultat zapa­ njujućeg rada na sažimanju. Ta mi tako često imamo osećaj da smo čitavu noć sanjali i da smo zatim većinu toga ponovo zaboravili. Relacija se za različite snove menja. Uporedimo s tim. čak i ako rešenje izgleda zado­ voljavajuće i bez praznina. sa druge strane. ili se javljaju jedna za drugom. Mi smo već morali istaći da zapravo nikad nismo sigurni da smo jedan san potpuno protumačili. Po pravilu. ostaje nam time zatvoren eventualno prilaz jed­ nom novom nizu misli sna. mi potcenjujemo meru kompresije koja postoji tako što smatramo da misli sna. I Rad sna — Rad na sažimanju 283 trebno je često osam. 1 . kad bismo ih se samo mogli potpuno setiti. U toj stvari jedno je sigurno tačno: ne možemo se varati sa opažanjem da se jedan san najvernije reprodukuje ako pokušamo da ga se setimo ubrzo posle buđenja. još ne postoji Ukazivanja na sažimanje u snu mogu se naći kod mno­ gobrojnih autora.

s druge strane. u izlogu jedne knjižare zaista sam video jed­ nu monografiju o rodu „ciklama". Na sličnost doktora K. U sadržaju sna po- minjanje ove vrste nedostaje. Ovo saznanje veoma je nepotpuno. s jedne strane. Ali osloni­ mo se najpre na njega i pitajmo dalje: Ako samo mali broj elemenata iz misli sna dospeva u sadržinu sna. sa psihički značajnim doživljajem povezana obilatim asocijacionim vezama. trebalo bi zaklju­ čiti da se sažimanje obavlja putem izostavijanja. Uz „botanička" spadaju sećanja na ličnost profesora Gertnera. „botanička mo­ nografija" pokazuje se kao srednja zajednička izme­ đu oba doživljaja dana. poslužiće kao najpovoljniji materijal za ovo istra­ živanje. I Rađ sna — Rad na sažimanju 285 nikakvo primoravanje da stvaramo plastičnu pred­ stavu o psihičkim uslovima pri stvaranju sna. koji su to uslovi koji određuju njihov izbor? Da bismo o tome dobili objašnjenje. na jednu scenu iz detinjstva. nego jedna veoma nepotpuna i puna praznina verzija misli sna. praćenom svešću.284 Tumačenje snova. sećanje na Italiju i. „bo­ tanička" i „monografija" odvojeno prolazi kroz više­ struke veze sve dublje i dublje u splet misli sna. čijem je stvaranju doprinelo jedno naročito snažno sažima­ nje. artičoke. kao što vidim. mono­ grafija o ciklami. iza „artičoke" krije se. to jest da san nije verno prevođenje ili projekcija misli sna. koji sam s njim vodio prethodne večeri. Knjiga leži preda mnom i ja upravo prelistavam jednu umetnutu sliku u boji. skrenućemo sad svoju pažnju na one elemente sadržine sna koji su svakako morali ispuniti tražene uslove. od kokaina ide mi­ saona veza. Samo ne smemo zaboraviti da se radi o nesvesnom procesu koji u sebi zapažamo pri namernom mišljenju. A kako se ovo sa­ žimanje vrši? Ako razmislimo da je od pronađenih misli sna samo najmanji broj zastupljen u snu preko jednog od njihovih predstavnih elemenata. i na raznovrsne misli o nagrađivanju za lekarske usluge među kolega­ ma. ali indiferentne prirode. započeta u onom razgovoru. u isti razgovor spada i pominjanje obeju pacijentkinja. Ova dolazi iz utisaka onog dana kad sam sanjao. San. Od žene sa cvećem odvaja se jedan misaoni put ka omiljenom cveću moje žene. i jedna nova tema. Ali ne samo sastavljena predstava „botanička monografija". čiji drugi izlaz leži u naslovu monografije koju sam danju letimice video. sa kojom sam otvorio svoje odno- . na njegovu ženu u cvetu. na misaoni lanac koji polazi od zaboravljenog cveća. „Botanička monografija" odmah pokazuje svoj odnos prema rada o kokainu. objavljen san o botaničkoj monografiji. tema o mojim sklonostima nado ve­ zu je se posredstvom moga u šali tako nazvanog omiIjenog cveta. jedna je aktuelnost. Gertner navodi ponovo na laboratoriju i na razgovor sa Kenigštajv. prema svečanom spisu i izvesnim događajima u jednoj univerzitetskoj labora­ toriji. Najupadljiviji element ovog sna jeste botanička monografija. Ovaj razgovor sada je stvarni izazivač sna. s jedne strane. Ali činjenica da stvaranje sna počiva na sažima­ nju — stoji nepokolebljivo čvrsto. kao što ćemo uskoro videti. u njemu su ostali samo monografija i njen odnos prema botanici.om. isto tako. Sadržaj sna: Napisao sam monografiju o jednoj (neodređeno ostavljenoj) vrsti biljaka. preuzeta neizmenjena od in­ diferentnog utiska. Uz egzemplar je povezan jedan osušeni primerak biljke. Osim toga reč „botanička" podseća na jednu epizodu u gimnaziji i na jedan ispit iz vremena uni­ verzitetskih studija. nadovezuje se dalje sećanje na prekinuti razgovor. Odabrao sam I na strani 174. nego i svaki od njenih elemenata. tačka po tačku. i na damu o kojoj sam ispri­ čao priču sa zaboravljenim ovećem. na moju pacijentkinju koja se zove Flora. koji sam nekad napisao. a s druge strane prema mom prijatelju očnom lekaru doktoru Kenigštajnu koji je imao svoga udela u iskorišćavanju kokaina.

dakle. nije dobra reč za nemačku reč „Liebhaberei". čas glumac. hinuber schiessen.).286 Tumačenje snova. Slika u boji koju otvaram ide (uporedi anali­ zu. Na kraju kaže da se treba presvući da bi se ponovo došlo u grad. prema ko­ joj oni elementi koji imaju najjaču i najbolju potpo­ ru stiču pravo na ulazak u sadržaj sna. kao višestruko za­ stupljen u mislima sna. Od jednog elementa sna vodi asocijacioni put do više mi­ sli sna. Ovde autor nesumnjivo misli na svoje biblio­ grafske sklonosti (Prim. ne vrši se tako što bi pojedinačna misao sna ili jedna grupa takvih misli dali skraćenje kao zamenu. lete onamo. Sigurno nije izlišno da ovu relaciju sadržaja sna i misli sna pokažemo na jednom primeru koji se ističe naročito veštim zamršivanjem međusobnih odnosa. na moje amaterske sklonosti. San dolazi od jednog pacijenta koga ja zbog straha lečim u zatvorenim prostorijama. i na jednu temu već zastupljenu u snu. jednostranost mojih studija i visoku cenu mojih sklo­ nosti. Ovde se nalazimo sred jedne fabrike misli u kojoj kao u Veberovom remek-delu „Ein Tritt tausenđ Faden regt. dakle. to mogu sa sigurnošću tvrditi. str."1 „Monografija" u snu ponovo dodiruje dve teme. svakako. Reč „botanička". . u boji. i da svaki od ovih elemenata u odnosu prema mislima sna izgleda višestruko determinisan. Još više ćemo saznati ako preostale sastojke sna ispitamo u vezi sa njihovim pojavljivanjem u misli­ ma sna. I Rad sna — Rad na sažimanju 287 se prema knjigama koji su mi otada postali intimni. prev. Ja. Stva­ ranje sna. otprilike onako kao što se iz redova sta­ novništva biraju narodni predstavnici. uvek nalazim po­ tvrđene iste osnovne principe: da se elementi sna stvaraju od celokupne mase misli sna. u ko­ joj se nalazi jedno skromno svratiste (što nije tačno). Bilo koji san da izložim sličnom raščlanjavanju. predstavlja pravu čvornu tačku u kojoj se za san sastaju mnogobrojni misaoni putevi koji su. Die Schifflein heriiber. niti teku nevidljivo. čunci lete ovamo. on je čas publika. s punim pravom bili dovedeni u vezu u onom razgovoru. Onda izbije svađa. osušeni primerak biljke dodiruje moj doživljaj sa herbarijumom u gimnaziji i ovo sećanje naročito ističe. a drugi u prostorije na prvom spratu. vidim kakve je vrste odnos između sadržaja sna i misli sna: nisu samo elementi sna mno­ gostruko determinisani mislima sna. 2 Iz ovog prvog istraživanja stičemo utisak da su elementi „botanička" i „monografija" bili primljeni u sadržaj sna zato što sa najvećim brojem misli sna mogu pokazati najobilnije dodire. i „Sklonost". od jedne misli sna ka više elemenata sna. dakle. U njegovim prostorijama daje se pozorišna predstava. Jedan deo personala upućuje se u prostorije u parteru. nego su pojedine misli sna i u snu zastupljene kroz više elemenata. kritiku mojih ko­ lega na moje radove. osim toga na dečje sećanje u kojima cepam jednu knjigu sa slikama 1 Jedan udarac nogom pokreće hiljadu niti. nego celokupna masa misli sna podleže izvesnoj obradi. analogno ot­ prilike vršenom skrutinijem spiskova. i onda reći: Svaki od elemenata sadržaja sna iskazuje se kao predeterminiran. 178) na jednu novu temu. a jedan udarac stvara hiljadu veza. Die Faden ungesehen fliessen. Ubrzo će se poka­ zati zašto se nalazim pobuđen da ovom izuzetno du­ hovitom delu sna dam sledeći naslov: II „Jedan lep san" On se sa velikim društvom vozi u ulicu X. dakle stoga što predstavljaju čvorne tačke u kojima se sastaju vrlo mnoge misli sna zato što su u odnosu na tumačenje sna od mnogostrukog značenja. Ovu činjenicu koja se nalazi u osnovi ovoga objašnjenja možemo i drukčije izraziti. Ein Schlag tausend Verbindungen schlagt.

in die Hoche kommen" (popeti se uvis). ali ukoliko se više penje. to je zapravo samo svratiste. Ali. koja je u po­ četku pristojna devojka. i koji je nosio naslov Od stepenice do stepenice („Von Stufe zu Stufe"). prev. izneto u odeljku o simbolici. Nama je već poznata ova senzacija inhibiranja hodanja. prev. on dole.). na početku laku kao pero. iz ekshibicionih snova. a kasnije lako. U ulici ne postoji nikakva gosti­ onica. utoliko je ona teža na njegovim rukama. A sada da tumačimo i dalje. i on je to tada zajedno sa drugim pojavama dovodio u vezu sa (verovatno histerički si­ muliranom) tuberkulozom.. i ovde ponovo nalazimo da ona predstavlja materijal uvek spreman u svrhe bilo ka­ kvog drugog prikazivanja. I Rad sna — Rad na sažimanju 289 Oni gore se ljute što oni dole još nisu gotovi tako da ne mogu da siđu. Protiv pravila. i na plakatima kojima je taj komad najavljivan. takođe jedna od njegovih fobija). Njegov brat je gore.iimmmst 288 Tumačenje snova.A kako se tu može uopšte odsesti! To nije nikakav hotel. U tek­ stu stoji . na laj način „dospeva visoko". u snu je penjanje na početku bilo teško. u romanu je služilo simbolici samo ako . Mada 1 U cilju ocene ovoga opisivanja umetnikovog pomisli­ mo na značenje snova o stepenicama. ali naposletku sve više „propada"." Za ovo svratiste nado vezu je se kod njega smesta sećanje na jedan citat: 1 I ovde igra reci čini ovo mesto neprevodljivim. 19 Frojđ. Prema manifestnoj sadržini jedva da ćemo ovaj san moći pohvaliti.. već pri dolasku bilo je određeno i podeljeno ko treba da bude gore a ko dole. Tegobe prilikom penjanja bile su tako jasne da je još posle sna neko vreme sumnjao da li je to bio san ili java. ide mnogo lakše. kad je toj dami za ljubav proveo jedan dan leta u Beču. Odabrana dela. on je odseo2 u jednom malom hotelu u njenoj blizini. i ta scena je primerna za tok odnosa čijim prikazivanjem Dođe želi da opo­ mene mlade ljude da ne rasipaju ozbiljniju sklonost 1 na devojke niskog porekla i sumnjive prošlosti.se ono što se u početku uzelo kao lako na kraju zavr­ šilo kao težak teret. ja ću sa tumače­ njem početi kod onoga dela koji je snevač bio označio kao najrazgovetniji. VI . i „herunter-kommen" što zna­ či „propadati" (u prenosnom smislu) a „silaziti" u običnom smislu. 2 „Odsesti" je prevod originalnog absteigen. karakteristična za san. Tegoba o kojoj je sanjao i koju je verovatno u snu osetio. tako naporno da ne može da krene s mesta. stanovala je glumica s kojom je moj pacijent održavao poslednji odnos pun događaja. što sam ja izrazio sa „dospeva visoko". i on se ljuti na brata što je tolika gužva (Ovaj deo nije ja­ san). Deo sadržaja sna koji opi­ suje kako je penjanje u početku bilo teško i kako je na kraju uzbrdice postalo lako podsećao me je prili­ kom prepričavanja sna na poznati majstorski uvod Safoa od Alfonsa Dodea (Daudet). mogle su se videti stepenice od više stepenika. posle toga. Komad se zvao Oko Beča („Rund in Wien") i obrađivao je životni tok jedne devojke. ipak nisam očekivao da ću naći da je moja pomisao za tumače­ nje opravdana.). mukotrpno penjanje uz teško disanje. pa kasnije ulazi u polusvet. Na moje zaprepašćenje pacijent je napomenuo da se tumačenje veoma lepo slaže sa sadržinom komada koji je prethodne večeri gledao u pozorištu. sklapa veze sa ličnostima na visokim položajima. Zatim on ide sara preko jedne uzvišice. Na kraju uzbr­ dice. jeste jedan od simptoma koji je pacijent pre više godina stvarno pokazivao. Tamo jedan mlad čovek svoju draganu nosi uz stepenice. Napuštajući hotel. što nas opet podseća na Stiege = stepenice (Prim. rekao je koeijašu: „Srećan sam što bar nikakvu gamad nisam pokupio!" (Uostalom. mi je bilo poznato da je moj pacijent pre kratkog vre­ mena održavao jednu ljubavnu vezu sa jednom da­ mom iz pozorišta i da je tu vezu raskinuo. (Prim. Takođe je u romanu Safo bilo obrnuto nego u snu. U ulici X. koju ulica X čini u pravcu prema gradu. Uostalom. Na to će kočijaš: . i ide tako teško. Jedan stariji gospodin mu prilazi i počinje da grdi kralja Italije.1 Komad ga je podsetio i na neki drugi koji je davan pre više godina.

" (Kod jednog divnog i blagog domaćina bio sam nedavno u gostima). Obrtanje mora važiti i za je­ dan drugi odnos između misli sna i sadržaja sna. Onda lako vidi­ mo na kakvo se obrtanje misli: u romanu Safo čovek nosi ženu koja sa njim stoji u seksualnim odnosima. To je opet jedno obrtanje stvarnog odnosa. unet u scenu iz detinjstva po19* . Ako je to bilo tačno. tako i delovi sna. gde stvari sa penjanjem stoje ponovo obrnuto nego u romanu Safo. u mislima sna radi se. Veliko društvo. onda se ponovo odnosi na dadilju koja nosi odojče na rukama.• jih suparnika kod žene. i pošto se takav slučaj može dogoditi je­ dino u detinjstvu. A domaćin u Ulandovoj (Uhland) pesmi jeste ja­ buka. obrnuto o jednoj ženi koja nosi čoveka. Zwei schone Apfel glanzten dran. Da war ich jiingst zu Gaste. ko­ liko mi je poznato. Samo tumačenje sna ne pokazuje da li su u snu predstavljene fantazije a ne sećanja na stvarna zbivanja. Mora dakle imati nekog smisla što je na ovom mestu u snu nešto predstavljeno obrnuto. a da je on sam postao „parterre". i ja sam se popeo gore. Za dete dadiljine grudi stvarno znače 1 Faust: Jednom sam sanjao divan san. 1 Nije mogućna ni najmanja sumnja šta se krije pod recima jabuka i jabučica. Dadilja kao i Dodeova Safo javlja se kao aluzija na ljubavnicu napuštenu pre kratkog vremena. sie reizten mich. A sada jedan drugi citat nastavlja ovaj misaoni lanac: Faust (igrajući se mladom) (Faust I 4128—4131) Einst hatt' ich einen schonen Traum Da sah ich einen Apfelbaum. auch mein Garten solche tragt. aludiraju na fan­ tazije seksualne sadržine. Staviše. Radost me obuzima Što i moja bašta rađa takve. ono nam pruža samo jednu sadržinu sna i prepušta nam da sami utvrdimo njenu realnu vrednost. Pri reprodukovanju sadr­ žaja sna snevač je izbegao da kaže: Da je brat gore. izgubio svoj društveni položaj. Freuden fiihl' ich mich bewegt. Oči­ gledno na kraju sna. i on je grore. znači taj­ nu. onda se moralo odno­ siti na dadilju toga čoveka koja će uskoro napuniti trideset godina. koje okupiraju snevača i kao potisnute požude nisu bez veze sa njegovom neu­ rozom. a sam pacijent dole. One su me izazivale. nego i kod stvaranja važnijih psi­ hičkih tvorevina no što su snovi — naj pre kao istovredni. lepe grudi su bile prve među dražima kojima je glumica vezala moga snevača. imao na umu jednu lezbijsku naviku. a moj pacijent ga je stekao. u kojima su lica zaposlena gore i dole. I Rad sna — Rad na sažimanju 291 „Bei einem Wirte wundermilđ. jer kod nas se kaže za neku osobu „ona je parterre" — ako je izgubila i imanje i položaj. Prema kontekstu analize imali smo puno pravo da pretpostavimo da se san svodi na jedan utisak iz detinjstva. Dve lepe jabuke su sijale na njoj. Po­ stoji i mig na to kako ovo obrtanje treba izvesti. To bi bila jedna suviše jasna izjava. dakle. Kraj sna dakle u romanu Safo i dadilju predstavlja u istom nagoveštaju. ich stieg hinan. dakle u istom prenošenju kao što upotrebljavamo i reč „heruntergekommen" (= propao). Stvarni i imaginarni događaji javljaju se ovde — i ne samo ovde. svratiste. U sadržaju sna takođe se pojavljuje (stariji) brat pacijentov. Lepotica: Veoma žudite za jabučicama I to već od raja naovamo.290 Tumačenje snova. birajući ime Safo. kao što već znamo. Kao što je autor romana. Video sam jednu jabuku. Brat nije ništa drugo do predstavnik svih kasni. jer je brat. Die Schone (Faust I 4132—4135) Der Und Von Dass Apfelchen begehrt ihr sehr. schon vom Paradiese her.

i opisani su trzaji životinje.292 Tumačenje snova. dok je prozor zatvarala. Tri dana posle venčanja pisala je svojim roditeljima kući pismo kako je srećna. Epizoda sa gospodinom koji grdi italijanskog kra­ lja odnosi se. Isto to dete imalo je običaj. onako kako ga je predstavila Elliot u Adamu Bid (Bede). 1 Da bismo pri ruci imali još i treći primer za pro­ učavanje sažimanja prilikom stvaranja sna. pre toga sna. njeni snovi sadr­ žavali su prekomerno bogat seksualni misaoni mate­ rijal. a pored nje jedna ružna ali plemenita. da buhama i leptirima kida krila. njena četrnaes­ togodišnja ćerka spava u krevetu pored nje. bila vrlo svirepa prema životinjama. kojima mora pokloniti slobodu jer će se inače ugušiti. Jednom se dogodilo da je jedan noćni leptir još dugo leteo po sobi sa iglom zabodenom u telo. I Rod sna — Rad na sažimanju 293 moću „Zuriickphantasieren" (retrospektivne fantazi­ je). uveče skreće pažnju da je jedan moljac upao u čašu 5 vodom. Ona je rođena u . Ona je podseća na jednu drugu protivrečnost. To se na Iju. Tema o svireposti prema životinjama zanima je i dalje. U njenoj knjizi koju je uve­ če čitala pričalo se kako dečaci bacaju mačku u ključalu vodu. kad su preko leta stanovali u ne­ kom kraju. iznosim delimičnu analizu jednog drugog sna. ponovo na osobe ni­ žeg staleža koje se guraju u više društvo. Izgleda kao da se detetu na grudima daje opomena koju Dođe upućuje mladiću. pa zatim njihova tela gutao. Ali ona to nipošto nije bila. ona je postala tako dobrodušna. danas bi se svih ovih svirepih radnji devojčica užasavala. a dru­ gog prignječi prozorsko krilo.• dima ne može videti. maju1. radnik koji oseća plemenito i koji se tako i ponaša. gundelji su sa­ svim mlitavi. prev. kao što je to neko od nje zatražio (izražavanje ga­ đenja). Ta protivrečnost je zanima. . koji dugujem jednoj starijoj dami koja je kod mene na psihoanali­ tičkom lečenju. Ko bi na njoj mogao videti da je muče čulne želje? Iste godine kad je mala pravila svoju zbirku lep­ tira. Njena ćerka je pre nekoliko godina. Deca su besnela protiv jednog čoveka koji je gundeljima kidao krila.). jedan odleti kroz otvoren prozor. Analiza: Njen je muž otputovao. protivrečnost između iz­ gleda i raspoloženja. ali ona propušta da ga izvadi iz vode i ujutru žali jadnu životinjicu. podsećam na žaljenje mladog čoveka iz anegdote. tako i jedno veoma smešno pismo nekog uči1 Gunđelj se na nemačkom kaže: Maikafer = majska buba (Prim. udala se takođe u maju. izgleda da se materijal sna raspada na više grupa bez neke vidljive povezanosti. Uostalom. a to je svakako izvor ovog sna. Jedna lepa. Uveče. u još nežnijim godinama. drugi put su neke gusenice nađene izgladnele koje su bile ostavljene da se učaure. Ona otvara kutiju. Mala joj 1 Fantastična priroda situacije koja se odnosi na snevačevu dadilju dokazana je objektivno istaknutom okolnošću što je dadilja u ovom slučaju bila majka. III „San o gundelju" Sadržaj sna: Ono se pođseća da ima dva gundelja u jednoj kutiji. To su oba sama po sebi ravnodušna povoda za san. Kao što odgovara teškim stanjima straha od kojih je bolesnica patila. čije uzimanje na znanje ju je u početku isto tako jako iznenadilo kao što ju je prestrašilo. posredstvom jednog recentnog i samog po sebi ravnodušnog doživljaja. Aristokrat koji guščicu zavodi. ali uobražena i sasvim glupa devojka. ona je među starim pismima tražila i svojoj deci pročitala razna ozbiljna i komična pisma. pomenuto ra­ nije što situaciju kod svoje dadilje nije umeo bolje da iskoristi. kraj je patio od navale gundelja. Ona je prikupila jednu zbirku leptira i tražila je od nje arsenik za ubijanje leptira. Pošto tuma­ čenje sna ne mogu da izvedem do kraja.

Mlitavost je glavni simptom na koji se ovih d a n a imala da žali. Doch geb'ich dir die Freiheit nicht. kao što misli moga sna pokazuju. Ali pošto ni za j e d a n od ovih snova analiza nije privedena kra­ ju. Jedan dalji tok misli vodi ka Pentezileji istoga pesnika: Svirepost prema draganu." 8 Uz „gundelje" pored toga još i reci Katičine: „Verliebt ja bist du wie ein Kdfer mir". pa dakle najpre predstavlja samu sebe. To je bila želja za ovom erekcijom. 1 Sebi prebacuje što je j e d n a od njenih kćeri do­ bila u r u k e jednu r u ž n u Mopasanovu (Maupassant) knjigu. koje u Nababu vraćaju mladalač­ ku snagu vojvodi od Mora (Duc de Mora). 1 Rad sna — Rad na sažimanju 295 telja klavira koji joj se kao domaći učitelj udvarao. očigledno. Ona se pojavila sa c r t a m a koje joj u životu pripa­ daju. 2 Arsenik što ga njena mala traži podseća na pilule od arsenika. Na ovaj smi­ sao cilja glavni sastavni deo sna. kantaride. a i pismo jednog aristokratskog obožavaoca. Taj prelaz.294 Tumačenje snaoa. da bismo na njemu dokazali predeterminiranost sadržine sna. U daljem toku sna menja se značenje I r m i n e ličnosti (a da se p r i tom ne menja njen lik viđen u snu). Ona sama je u svojoj mladosti mnogo crpla iz zabranjenih knjiga.Weil du von boser Lust beseelt" (pošto te obuzima zla strast). a njen muž aerofobski. „Obesi se" značilo je koliko i „Stvori po svaku cenu erekciju". Ona živi u s t r a h u i brizi za odsutnim mužem.. Glavno lice sadržine sna je pacijentkinja I r m a . odjednom sred njenih poslova trgao i m p e r a t i v uperen protiv njenog m u ž a : Obesi se! Pokazalo se da je nekoliko časova p r e toga negde pročitala da se p r i vešanju pojavljuje snažna erekcija. ona postaje jedno od dece koje pregledamo u javnoj ordinaciji dečje bolnice. U tu s v r h u sam odabrao san o Irminoj injekciji. isplatiće se. više d a n a p r e sna. krije ličnost j e d n e pacijentkinje koju sam iz­ gubio zbog intoksikacije. koja se u ovom s t r a h o m izazivaj ućem prerušivanju ponovo To je zapravo izazivač sna. ako se upustimo u jedan san Čiju smo analizu izneli opširno. povezana istovetnošću imena s njim. da bi više palo u oči. U sva ova tri saopštena sna ja sam štamparskim slogom istakao gde se jedan od elemenata sna ponovo javlja u mislima sna. da bih postigao mnogostruki odnos prvog elementa. posre­ dovalo je predstavljanje moje ćerke-deteta. svakako. pri čemu moji prijatelji pokazuju raznolikost svojih duševnih sposobnosti. Otvaranje prozora i zatvaranje predstavlja jednu od stalnih prepirki sa njenim mužem. ali slobodu ti ne dajem. ona je predstavljala ovo moje dete. Dopuniti: Takva lektira je otrov za mladu devojku. Pilule od arsenika doktora Dženkinsa (Jenkins) u Nababu spadaju ovamo. Ona sama spa­ va aerofilno. pacijentkinji je takođe bilo poznato da se najsnažniji afrodizijak. od one dame sa kojom bih želeo da zamenim svoju pacijentkinju. 2 1 vratila iz potisnutosti. Ukoliko se kod I r m e vidi difterična skrama. Misao i želja koju ovaj san krije može se možda najbolje pogoditi ako ispričam k a k o ju je. p r i čemu se podsećam brige za moju najstariju ćerku. a iza nje se. 8 Na ljubav te ne mogu primorati. uzet je iz sećanja na jednu d r u g u osobu. Na ovom primeru mi ćemo bez po m u k e saznati da se rad na sa­ žimanju prilikom stvaranja sna služi više nego jed­ nim sredstvom.4 Između ovog Tanhojzer: . K r a t k o v r e m e p r e toga ona je u svojim nesvesnim mislima za v r e m e analize našla žalbu na njegovu „ostarelost". Uz „pokloniti slobodu" pada joj na p a m e t mesto iz Mocartove Čarobne frule: „Zur Liebe kann ich dich nicht zwingen. Opira- . S t r a h da mu se nešto na p u t u ne desi dolazi do iz­ ražaja u mnogobrojnim fantazijama p r e k o dana. Ali po­ ložaj u k o m e je ja kod prozora pregledam. 4 Zaljubljen si mi kao buba. p r i p r e m a gnječevjem buba (takozvanih španskih muva).

žrtvovanih pri radu sažimanja. moga sna. Prelazim preko upadljive okolnosti da se ovde. Građenje kolektivnih i složenih osoba jeste jed­ no od glavnih sredstava kojim sažimanje sna obav­ lja svoj rad. plava brada kao pojačana crta iz fizionomije dva lica i zato nejasne fizionomije. Upadan je predstave u san o injekciji isto tako je mnogostruko determinisano. ja nisam sjedinio sa crtama drugoga. koja se pretvorila i postala jedna zajednička slika. povezana suprotnošću. a s druge strane kroz odnos prema pacijentu kojeg sam poslao na istok. koji me razume.296 Tumačenje snova. pošto je u stvarnosti obema osobama zajednički. a čija se histerija ne prepoznaje. S jedne strane. pošto ja prepuštam da se na njoj zbiva sve što me tačka po tačku podseća na te druge osobe. dalje u istoj vezi na moju sopstvenu ženu. one se kriju iza osobe iz sna „Irme". i njegovo pominjanje postaje očevidno pre­ ko trimetilamina koje dolazi ubrzo iza propilena. on nosi ime doktora M. Bogata gru­ pa predstava „Vilhelm" biva oživljena upravo svojom suprotnošću prema grupi „Oto". nego „amilen". U tom gradu ja sam godinu dana posle sna posetio jednog svog prijatelja koji je tada bio teško bolestan. Crte što su svojstvene jednome. i u njoj su bili istak­ nuti oni elementi koji zvuče skladno sa elementima . pri čemu se zajedničke crte jače isti­ ču.. govori i radi kao on. ne pojavljuju se u snu u telesnom obli­ ku. njegova telesna karakteristika i njegove patnje pripadaju jednoj drugoj osobi. samo ovo porneranje služi ciljevima sažimanja kao što pokazuje sledeći dodatak u analizi sna. da naime obe slike projicira jed­ nu iznad druge. mom najstarijem bratu. Tako i jeste. tako. grupa predstava vezana za mog berlinskog. prijatelja. koji bi mi priznao da sam u pravu. jedna jedina crta. U snu o stricu ističe se. nalazi se grupa predstava veza­ nih za moga prijatelja Otona. Moglo bi se po­ misliti da je ovde zauzelo mesto jednostavno pomeranje kod stvaranja sna. Irma po­ staje zastupnica ovih drugih lica. U bolesnim promenama koje sam otkrio u njenoj guši. amilen spada među ove izvrsne ele­ mente.. u mom snu o stricu. Ono što iz grupe „Oto" naročito treba da uzbudi moju pažnju određeno je recentnim povodima koji izazivaju san. U mislima sna nije bio sadržan „propilen". koji ne priznaje da sam u pravu i poklanja mi liker koji miriše na amilen. ona pored toga sadrži aluzije na moga oca i na mene. bledi izgled. dvostruko je determinisan. Uskoro će mi se pružiti prilika da o njemu raspravljamo u vezi s nečim drugim. nego sam krenuo postupkom po kome Galton stvara svoje porodične portrete. ova ista Irma postaje alu­ zijom na jednu drugu damu koju sam jednom pre­ gledao. A propileji se ne nalaze samo u Atini. kao i na drugom mestu kod analize snova. i kome imam da zahvalim za tolike dragocene informacije. i zato iz slike sećanja izvesne crte pojedinca nisam ispustio. Ali u njegovom slučaju slika sna je konstruisana na jedan drugi način. onda mi pada na pamet istozvučnost sa „propileji". takođe o herniji seksualnih procesa.. kao istovrednosne koriste asocijacije za povezivanje misli najrazličitije vrednosti i sklon sam iskušenju da sebi tako reći plastički predstavim proces kojim je ami­ len u mislima sna bio zamenjen propilenom u sadr­ žaju sna. Kao interesantan primer sažimanja služi i pominjanje „propilena" u snu. koji me ne razume. nego i u Minhenu. s jedne strane parafrazičnom istozvučnošću sa difterijom. Jedna slič­ na mešovita osoba jeste dr R. ja sam pored toga prikupio aluzije još na čitav niz drugih osoba. jedna drugu brišu i u slici postanu nejasne. a one koje se ne slažu. dabome sa crtama punim kontradiktornih osobina. Ako se moja pažnja još jedan trenutak zaustavlja kod reci „propilen''. preko posredničke pred­ stave o seđenju. s druge strane. Na ovaj način je nastao doktor M. Sve ove osobe na koje nailazim prilikom praće­ nja „Irme". predestinirane za sadržinu sna. I Rod sna — Rad na sažimanju 297 njem pri otvaranju usta. Ja mogu da stvorim jednu kolektivnu sliku i na drugi način za svrhu sažimanja sna tako što ću stvar­ ne crte dva ili više lica sjediniti u jednu sliku sna.

izazivam. konstatacijom da sažimanje sna postoji kao značajna relacija između misli sna i sadržine sna. pa zatim kaže: „Das wird in einen allgemeinen „Maistollmiitz"1 ausgehen" (To sve će se završiti jednim ludim „majstolmicem"). u kome je po mom mišljenju jedno novo fiziološko otkriće bilo precenjeno i. I amilen bi mogao doći neizmenjen u sadržinu sna. Zado­ voljimo se. kao na primer: kako se daje prednost elementima koji se višestruko javljaju u mislima sna. poduprt sa mnogo strana. Rezultati takvih snova su komični i neobični neologizmi. pyramidal". nije bilo sumnje da je neologizam stvo­ ren parodistički prema superlativima „kolossal. osim aluzije na upravo otvorenu jubilarnu izložbu. prev. 2) Jedna od mojih pacijentkinja saopštava mi kratak san koji se završava jednom besmislenom kom­ binacijom reci. Mogli smo posmatrati izvesne pojedinosti rada na sažimanju. iz kruga „Vilhelm" do­ lazi mu u susret Minhen sa „Propilejima". kako se stvaraju nove jedi­ nice. mešovite tvorevine i kako se konstruišu zajedničke srednje jedinice. loš (u jevrejskom žargonu). Proučavanje sna o (Irminoj) injekciji dozvoljava nam već da steknemo izvestan pregled o prošecima sažimanja za vreme stvaranja sna. Miss (Engleskinja njenih rođaka otputovala je 1 Ovo mesto biće razumljivo tek ako poveđemo računa o sledećem: Mais = kukuruz. Meissen je grad u Nemačkoj čuven po svojoj staroj fabrici porculana. dolazi u sadržinu sna. mannstoll = pomamna za muškarce. Nešto ranije čitao sam u novinama jedan članak o Ibsenu koji je napisao isti autor čije sam poslednje delo u snu ovako kritikovao. (Prim. I Rad sna — Rad na sažimanju 299 već izazvanim u ovoj grupi. U propilen-propileji sastaju se obe grupe predstava. Iza reci Mais kriju se. nekakva vrsta polente. do druge koju mogu ovoj po želji suprot­ staviti. to pita­ nje ćemo postaviti tek onda kada budemo hteli da u celini obuhvatimo procese pri stvaranju sna. San sa re­ cima uopšte često postupa kao sa stvarima i zato su one sposobne da se kombinuju na isti način kao pred­ stave konkretnih predmeta. Čemu sažimanje služi i koji faktori ga stvaraju. ali odakle to dolazi. nesumnjivo je preduzeto jedno pomeranje pažnje sa onog što se stvarno mislilo na nešto što se nalazi u blizini asocijacije. pre svega.). 1) Kad mi je jedan kolega nekom prilikom po­ slao svoj članak. tačku po tačku. Tu je konstruisana neka srednja zajednička koja dozvoljava višestruko determinisa­ nje. U cilju stvaranja ovakve srednje veze.mannstoll . Jer čitava oblast sećanja što ga ovo ime pokriva prilo­ žena je da bi se našao jedan elemenat koji može dati dvostruko determinisanje za amilen. zbirna lica. Ta u čitavom ovom snu ja se vraćam od jedne osobe.01miitz. I tako amilen u grupi „Oto" izaziva sećanja iz kruga hernije i u drugoj grupi. i tako trimetilamin. opisano suviše ushićenim izrazima. za sada. nije bilo lako reći. a svi ti delovi mogu se prepoznati kao ostatak jedne konverzacije vođene za stolom kod njenih ro­ đaka. . ja sam sledeće noći sanjao jednu rečenicu koja se očigledno odnosila na tu raspravu: „To je stvarno jedan norekdalski stil" (Das ist ein ivahrlich norekdaler Stil). Tesno asociran sa amilenom je „propilen". Olmutz je nemačko ime za češki grad Olomouc. Pri tom. I tako je sasvim jasna činjenice da višestruko de­ terminisanje mora olakšati prodiranje jednog elemen­ ta u sadržaj sna. Naposletku se ovo čudovište raspalo na dva imena Nora i Ekdal iz dve poznate Ibsenove drame. koja izaziva moje nedopadanje. Rešenje ove tvorevine reci u početku mi je zadavalo mnogo glavobolje.298 Tumačenje snova. ali je on došao pod uticaj grupe „Vilhelm". prijatelja protiv protivnika. Analiza razlaže reč u Maistoll . još i reci: Meissen (jed­ na majsenska porculanska figura koja predstavlja pticu). Najjasnije rad sna se vidi na sažimanju ako je on za svoje objekte izabrao reci i imena. a mies = rđav. Ona se sa svojim mužem nalazi na nekom seoskom veselju. u snu nejasna misao da je to nekakav kolač naprav­ ljen od kukuruza (nemački: Mais). Kao ne­ kim kompromisom ovaj srednji elemenat dospeva za­ tim u sadržaj sna. Miss engleska reč za „gospođica".

Ovo poslednje je ime moga prijatelja u B. Čitaoci se mogu uveriti da snovi mojih pacijenata čine utisak duhovitog (witzelnden) u istom i u većem stepenu nego što to čine moji snovi. Medling (Modling). onda prestaje „Pappeln" (= brbljanje). on to postaje po nuždi. i to mesto često je predstavljalo cilj mojih putovanja. U sabranim delima sveska VI. Reč „zimmerrein" kaže se za životinju (ili dete) koje je naučeno na či­ stoću u sobi (da ne mokri i si. mies = odvratan.. Engleski naziv toga mesta Vlissingen glasi Flushing. pošto je za njega zatvoren pravi i najbliži put do izražavanja nje­ govih misli. objavljenoj 1905. 3) Mlad čovek kod kojeg je kasno uveče zazvonio neki poznanik da bi mu predao posetnicu sledeće noći sanja ovo: Jedan poslovan čovek očekuje. A reč Hearsing kombinovana je iz mesnih naziva našeg bečkog lokalnog tramvaja koji se tako često završavaju na . ali mu je njegova fantazija dala jedno supstitutivno značenje..rein" (čist) pre­ uzima prve slogove sobnog telegrafa da bi stvorio reč „ziramerrein". „Kako se na najprostiji način dobija zlato? Pođe se u jedan drvored u kojem rastu srebrne topole.ing" prema imenu Fliess dobijamo „Vlissingen". (Prim. nego samo u po­ jedinim udarcima. Pošto je otišao.. i čitav lanac misli i nadovezivanja odvajao se od svakog sloga ovog ču­ dovišta od reci. a ovaj kaže: Ipak je neobično što i ljudi koji su ina­ če „tutelrein" ne umeju da postupaju s takvim stva­ rima.* Kroz odnos krajnjeg sloga . svakako. On je postao zna­ čajan uopšte samo zato što se nadovezao na jedan drugi snevačev doživljaj. mi je dalo povoda da tehniku vica uporedim sa radom sna. samo jedan njegov elemenat.300 Tumačenje snova. loš — u šaljivo upotrebljenom jevrejskom žargonu. onda za to nije kriva moja ličnost. 1 I ovde jedna primedba prevodioca. kao što se vidi. što na engleskom znači „crvenjenje" ukoliko se odnosi samo na snevača. koji je stanovao za­ jedno sa ocem. San postaje duhovit. što je stvarno ime jedne sta­ nice koju dotiče moj brat kad nam se iz Engleske vraća u posetu. Sluga dovede ponovo toga čoveka. što je tesno povezano za kvašenje poda. prev. jednom je pospan prosuo čašu vode na tle tako da se kabl sobnog telegrafa nakvasio i njegovo kontinuirano zvonjenje smetalo je ocu kad je spavao. što se dogodilo u knjizi. a osim toga zvuči slično kao ime neke osobe 1 zastupljeno u snevačevoj porodici. Tutel (možda „Tuttel") jeste jedna vulgarna oznaka za ženske grudi a sastojak . Prvi čitalac i kritičar ove knjige učinio mi je prigovor koji će kasniji čitaoci i kritičari verovatno po­ noviti: „da snevač često izgleda suviše duhovit". mada i sam po sebi rav­ nodušan.). i srebro je „oslobođeno".ing".. zvonilo je još uvek. Lizing (Liesing). To je tačno. Ovo prebacivanje. da mu oprave sobni telegraf. dešava se da se sledeća stanica zove Hearsing a naredna Fliess. ako moji snovi izgledaju duhoviti. 1 Isto razlaganje i slaganje slogova — prava hernija slo­ gova — služi nam i u budnom stanju za pravljenje mnogo­ strukih šala. . Izmišljeno ime „Sagter Hatergesagt" t r e ­ ba rastaviti na članove: sagt er (= kaže) i hat er gesagt (= r e ­ kao je). sa naslovom: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (Dosetka i njen odnos prema nesvesnom). involira jedan prigovor samo onda ako treba da pređe na tumača snova. Indiferentni povod za san pokriva. meae delieae. Satiričko-humoristički list „Fliegende Blatter" izlazio je u Nemačkoj do dru­ gog svetskog rata. U budnoj stvarnosti ne mogu da polažem mnogo prava na predikat „duhovit" (witzig). dakle „meine Freude" (== moja radost). od engleske reci hearsav (= po čuvenju). Hicing (Hietzing). I Rad sna — Rad na sažimanju 301 u Olmutz). kasno uveče. Reč „tutelrein" razlaže se u tri pravca i time cilja na tri materije koje su zastup­ ljene u mislima sna: „Tutel" = Kuratel znači stara­ telj stvo. i intimno je povezan sa teorijom duhovitog i komičnog. ne kontinuirano. zapoveđi se da ćute. godine.). Pošto „kontinuirano zvonjenje" odgovara nakvašenosti. Kao dečak. staro ime Medelitz. nego to zavisi od osobitih psiho­ loških uslova u kojima se san izrađuje. što upućuje na klevetanje i uspostavlja odnos prema indiferentnom izazivaču sna preko dana: prema jednoj pesmi objav­ ljenoj u šaljivom listu Fliegende Blatter od strane jednog ogovaračkog kepeca „Sagter Hatergesagt". 4) U jednom svom dužem i zbrkanom snu u či­ jem je prividnom središtu putovanje brodom. upotrebljavaju se „pojedini udarci" da predstave kapanje.

Tako je. kao što sam sa­ znao. Aloz. a ja sam je tešio napomenom da se upravo takve opasnosti vaspitanjem mogu ukloniti. dam to zadovoljenje. glasi otpri­ like kao izvrnuto Lasker. Eduard Las­ ker (1829—1884). Ona za­ stupa želju za srećnim porodičnim životom za moga brata. Prve od ovih reci vode do — ovog puta zna­ čajnog — povoda za san. kada ga prvi put budem video. 1 Ono „cherchez la femme". rodom iz istog mesta kao i ja. preu.302 Tumačenje snova. rođen u Breslau (1825—1864). kako smo njegovo ime skraćivali. nastalo i ono moje Autodidasker. da profesoru N. (J. ima međutim još jedan dalji smisao. pričam da bo­ lesnik kojeg smo obojica videli boluje samo od jedne neuroze ušla je u san na sledeći način.). i to ovim putem: u romanu o umetniku L'oeuvre. Prvi deo je reč koje se živo sećam — „autodidasker". što mi je isto­ vremeno omogućilo da prikazem oba načina na koja ovaj kobni uticaj vodi u nesreću. David). a i na jednu noviju publikaciju Behtereva o ovoj neurozi koja mi je dala povoda da se ljutim." Novostvorena reč „Autodidas­ ker" sad treba da udovolji dvama zahtevima. Moja fantazija kako profesoru N. kojim počinje ime Alek­ sandar. Kratko vreme pre završetka moje radne godine dobio sam jed­ nog pacijenta kod kojeg me je moja dijagnostika osta1 Lasker je umro od progresivne paralize. kao što je poznato. prihvatio zabrinutost moje žene i s time se svašta drugo ispreplele Jedna primedba koju je pesnik stavio protiv moga brata u vezi sa venčanjem ukazala je mojim mislima na jedan sporedan put koji je mogao voditi predstavljanju u snu. zamenio trećim slogom istog imena sand. Pod uticajem onoga što je baš pročitala. osnivač narodne liberalne stranke u Nemačkoj. prev. da­ nas Vroclav. kao što je poznato. Zola daje. Za zabrinutost da pored žene propadne. i da je ovaj faktor morao sudelovati u tome da mojim mislima ukaže na zao­ bilazni put preko Breslaua. kojom se ovde ba­ vim. i tako se stvorilo Sandoz. pisac je. Jedne večeri.). prim. zato se slog Al. sigurno. moja je žena iz­ razila zabrinutost koja se odnosila na decu. naš razgovor se posle toga okrenuo ka trago­ vima obdarenosti koju kod naše dece zapažamo. To ime mu je. I sad primećujem da Aleks. Lassalle je. moram reći: „Pa­ cijent o čijem sam vas stanju poslednji put konsultovao zaista pati samo od jedne neuroze. da sa­ drži komprimirani smisao ili da ga zastupa. poginuo u dvoboju zbog jedne dame (Prim. a to je činilo jezgro mojih misli sna. a koji je. bilo još uvek premalo prerušeno. Reč autodidasker se sad lepo može rastaviti u autor. ja u Breslavu pronađoh primer u slučajevima Lasker i Lassalle. a drugi deo verno se pokriva sa jed­ nom kratkom i bezazlenom fantazijom koju sam pre nekoliko dana izmislio sa sadržajem kako profesoru N. u epizodama opisao sebe i svoju porodičnu sreću. Igrarija sa imenima i slovima. Tokom noći moj je tok misli išao dalje. nedaleko od Breslaua. a u romanu se pojavljuje pod imenom Sandoz. u što se ove misli mogu sažeti. slično. prenosi me u jednom drugom smislu na moga još neoženjenog brata koji se zove Aleksandar. koji je sadržajno morao biti blizak mojim mislima sna. autodidakt i Lasker. Ferdinand Lassalle je osnivač nemačkog socijaldemo­ kratskog pokreta. Ja sam svojoj ženi doneo više svezaka jednog poznatog autora sa kojim moj brat živi u prijateljstvu. Verovatno je prili­ kom zamene imena pošao ovim putem. gde se udala jedna dama s kojom smo bili u veoma prisnom prijateljstvu. kada se čita obrnuto (kao što deca tako rado čine). na koga se priključuje Lassalle. koje ja lečim. . i drugo: ovaj smisao mora biti u dobroj vezi sa mojom odlu­ kom ponovljenom iz budnog stanja. J.. rođen u Jaročinu. Obojica J e vreji. I Rad sna — Rad no sažimanju 303 i podseća na pacijente sa „crvenilom straha". 5) Drugi put sanjam san koji se sastoji iz dva odvojena dela. dakle usled posleđica infekcije dobijene kod žene (lues). tačno onako kao što ste vi slutili. ona je razgovarala sa mnom o dubo­ kom utisku koji je na nju načinila dirljivo tužna istorija jednog propalog talenta u jednoj od Davidovih novela. Ovaj put vodio je u Breslau (grad u Sleziji u Sljonsku.

a upola štampanu. U toj neprilici pozovem u pomoć lekara koga kao čoveka najviše poštujem (kao i ostale) i čijem se autoritetu naipre mogu priklo­ niti. igra ulogu u ovom čvrsto sastavlje­ nom (i pri brižljivom tumačenju sasvim providnom) mu ne samo zbog ove analogije i zbog moje želje da budem u pravu — a tako isto ni zbog svojih uzgred­ nih odnosa sa Breslauom i prema porodici naše pri­ jateljice koja se tamo udala — nego i zbog sledeće opizode koja se dogodila na kraju naše konsultacije. I na taj način. Ista alternativa organskog ili funkcionalnog ošteće­ nja kroz ženu. ali ujedno i sramota: morao sam sam sebi pri­ znati da je moj „consiliarius"." — Na njegovom licu izraz respekta i po­ štovanja.304 Tumačenje snova. kroz seksualni život: tabes — paraliza ili neuroza. Profesor N. i sad mi je otkrio baš onaj deo seksualne etiologije koji sam oče­ kivao i koji mi je bio potreban da bih mogao pretpo­ staviti postojanje neuroze. — „Devojčice. i ako primam u san pri­ ču o neurozi.A sad pazite. Ista fantazija neizmenjeno služi prikazivanju oba suprotna člana alternative. To je bila neka teška organska bolest. na moje najveće iznenađenje. kolebao sam 20 FrojJt Odabrana đela. Ova dva utiska su kontinuitetom. čim ga ponovo vidim. da bolesnik nije tako energič­ no poricao seksualnu anamnezu bez koje ja nikakvu neurozu neću da priznam. ja bih želeo da nisam u pravu sa svojim strahovanjima. Odlučio sam se da mu. pa zatim dodao: „Posmatrajte toga čo­ veka i dalje. VI . doživ­ ljavanjem povezana zajedno. koji pokazuje još veću povezanost sa mislima sna. Tokom obilja fragmenata sna. ali svoju nevericu nisam sakrio. On je saslušao moje sumnje." Pošto znam da on ne deli moje poglede o etiologiji neuroze. respektive. dečaci?" — „Tri i tri. kazao je da se toliko stideo. na koju se labavi je niže način na koji je Lasal propao. moje strahovanje da bi profesor N. I baš to sada ja radim u snu. čak. nezaveden obraćanjem pažnje na anamnezu. očigledno mi ova druga dijagnoza o budućnosti mojih sinova nije godila kao ni ona ranija da moj pacijent samo pati od neuroze. I tada on. ne bude u pravu. Ali kakvo ispunje­ nje želje treba da predstavlja to ako priznam da ni­ sam u pravu? Baš to je moja želja. čija sam strahovanja u snu ' prisvojio. ali dečaci čoveku kasnije u vaspitavanju stvaraju teškoće. Tema na koju se odnosi to „biti u ili ne biti u pravu u snu" nije mnogo uda­ ljena od onoga što je za misli sna zaista zanimljivo. zaprepastio sam se nekako na jed­ noj reci koju pred sobom vidim upola napisanu. pravilnije video. ja je zamenjujem razgovorom o vaspitanju. možda se mogla pretpostaviti neka promena na kič­ menoj moždini." — Prigovorio sam da su oni dosad ostali sasvim pitomi. Bilo bi privlačno dijagnosticirati neurozu.. svojim na­ pomenama o teškoćama vaspitanja dečaka mogao biti u pravu nalazi ulazak u sadržinu sna na taj način što se iza prikazivanja moje želje krilo da u ovakvim strahovanjima ne budem u pravu. ali se nije mogla dokazati. kažem da je on bio u pravu a ne ja. pošto se tako tesno dodiruje sa zabrinutostima moje žene što ih je kasnije izrazila. Ona glasi „erzefilisch" i pripada jednoj rečenici koja je van svake veze potpuno izolovana i neprimetno ušla u moje svesno sećanje. re­ čenica je glasila: „Das wirkt erzefilisch auf die Geschlechtsempfindung" (= to deluje erzefilisch na sek­ sualno osećanje). sa devojčicama je stvar laka. poče da me moli za oproštaj što me je lagao. Nekoliko dana kasnije saopštio sam bolesniku da ne znam šta da počnem s njim i rekao sam mu da se obrati nekom drugom lekaru. zapravo. Odmah sam znao da bi zapravo tre­ balo da glasi „erziherisch" (=" vaspitno). želeo bih da moja žena. 6) Marcinovski (Marcinowski): „Jutros rano do~ živeo sam između sna i budnoće jedno veoma lepo sažimanje reci. uzdržao sam se da mu protivrečim. to je moj ponos i moje bogatstvo. profesor je svoje interesovanje skrenuo na lične stvari. I Rad sna — Rad na sažimanju 305 vila na cedilu. „Koliko dece imate?" — „Šestoro. Pošto je svoj lekarski posao obavio sa konstatacijom one pretpostavke. kojih se jedva mogu setiti. i to bi načinilo kraj svima teškoćama. biće da je to neuroza. rekao mi da su opravdane. Za mene je to bilo olak­ šanje." — .

objašnjavajući ovo e. samo zavisnost tumačenja sna od psihoana­ litičkog lečenja ima za posledicu da se samo veoma mali broj primera zapazi i saopšti. 1914. Zaslu­ žuje da se pomene još slučaj da se u snu javlja reč koja sama po sebi nije beznačajna. Zatim mi na pamet pade „erzehlerisch". i za san pred­ stavljaju ovde zajednički izvor. nedavno. tekst je pri tom ono što ostaje isto. Govori koji su se pojavljivali u njegovim sno­ vima nisu dolazili od govora koje je on slušao ili ih sam održavao. pošto je sama lišena pravog značenja. i objašnjavajući u isto vreme da sam sinoć od naše „Erzieherin" (= vaspitačica) bio podstaknut da govorim o proble­ mu prostitucije.306 Tumačenje snova. dolazi da se uzme u razmatranje. i ja sam joj stvarno dao Hesejevu (Hesse) knjigu O prostituciji da bih „erzieherisch" (= vaspitno) delovao na njen ne sasvim normalno razvijeni osećajni život. Rečenica u prevodu. 1913). ne bi pravilnije glasila „erzLfilisch". „Kategorija" ovde predstavlja ženski polni organ i reč „kategorieren" isto što i urinieren (= mokriti). ali se plašim da bi to u isto vreme moglo delovati kao da je trujem). ali koja nala­ zimo i kod histerije i prinudnih predstava. I Rad sna — Rad na sažimanju 307 se neko vreme da li. koji saopštava V. i da su saopštene analize većinom razumljive samo za poznavaoce pa­ tologije neuroze. postade jasno da reč „sifilis" ne treba uzeti u doslovnom smislu nego da ona stoji mesto otrov. ali koja obuhvata razna druga značenja. nemam ni­ kakvih dodirnih tačaka. Internationale Zeitschrift fiir Psychoanalyse. To je slučaj u snu o „kategoriji" jednog desetogodišnjeg dečaka. Naprotiv. zaključimo da takav ma­ terijal samo retko kada. Takav je jedan san dr fon Karpinske (Karpinska). I tad mi. Kod jednog mladog čoveka koji je patio od prinudnih predstava sa inače intaktnim i visoko razvijenim intelek­ tualnim funkcijama naišao sam. ni lično niti pak profesionalno. sasvim logično glasi: „Durch meine Erzahlung habe ich auf meine Erzieherin erzieherisch auf deren Empfindungsleben einwirken vvollen. dakle. a smisao je po mogućstvu izmenjen tako da ima više značenja. čak. Tekst govora je ili u celini sačuvan. nego su odgovarali neizvitoperenom tekstu njego­ vih prinudnih misli koje su mu u budnoći dolazile u svest samo izmenjene. Ne bi trebalo da iz ovog malog izbora primera. Izopačavanja reci u snu veoma su slična onima koja su nam poznata kod paranoičara. u kome se nalazi besmislena tvorevina reci „Svingnum elvi". a i za psihoneuroze. služi samo kao aluzija na jedan događaj o ko­ 1 jem je bila reč. na izuzetak od ovog pravila. Pri tom mi pade na pamet reč sifilis i. govor u snu je često sastavljen od raznih sećanja govora. pošto sam joj mnogo što-šta o tom problemu ispričao. odjednom. I. Erzefilisch = erzah — (erzieh —) (erzefilisch). možda. budući da sa ovom bolešću. :o» 1 . aber habe die Befurchtung. onda kao pravilo bez izu­ zetka važi da govor u snu proizlazi od govora spo­ menutog u materijalu sna. ili čak izuzetno retko. Govor u snu. dass es zu gleicher Zeit vergiftend wirken konne (U prevodu: Svojom pričom hteo sam da na našu vaspitačicu vaspitno delujem na njen osećajni život. taj materijal je vrlo čest. ili u izrazu malo pomeren. nove jezike i veštačka sklapanja reci. počinjući sa analiziranjem još u polusnu. ovde upotrebijenih. ili jedno zna­ čenje koje se razlikuje od originala. prema kojima se onda odnosi kao „besmi­ slena" reč. ne retko. Analiza besmislenih tvorevina reci u snu naro­ čito je pogodna za to da se prikaže stepen sažimanja u radu sna. Gde se u snu pojavljuju govori koji se kao takvi izričito razlikuju od misli. naravno u od­ nosu prema seksualnom životu. lupao sam glavu kako mi to može doći u san. Tausk (Zur Psvchologie der Kindersexualitat. Jezičke veštine dece koja u izvesnim vremenima sa recima stvarno postupaju kao sa predmetima pronalaze. objavljen u Internationale Zeitschrift fiir Psychoanalyse II.

kao što smo videli jezgro misli sna. tretirati tako kao da su manje vredni. verovatno ne manje značajnu relaciju dok smo prikup­ ljali primere za sažimanje snova. Ono što je u mislima sna očigled­ no bitna sadržina. ili ne dolazi u obzir. drukčije centriran. tako da izgleda kao da je samo jedan od eleme­ nata misli sna ušao u sadržaj sna. — jer botanika nikada nije zauzimala mesto među mojim omiljenim studijama. Tako. Ako kod jednog psihičkog procesa u normalnom životu nalazimo da je jedna predstava bila istrgnuta iz više drugih predstava i da je za svest stekla naročiti stepen živosti. na primer. Predstave koje su među mislima sna najvažnije biće svakako one predstave koje se u njima najčešće javljaju. faktor svireposti. boravak gore i dole načinjeni su centrom. u sadržini sna ponovo pojavio. moglo bi se pomisliti. ali u povezivanju druge vrste i ne pominjući seksualno. san o Irminoj injekciji po­ kazuje da pojedinačni elementi pri formiranju sna s pravom mogu zauzimati ono mesto koje zauzimaju u mislima sna. a na njihovo mesto mogu ući u snu drugi elementi. Ne dolazi u san ono što je važno u mislima sna nego što je u njima mnogo­ struko sadržano. sa intenzivnim interesovanjem istak­ nuti elementi. jedna takva vrednost u procesu stvaranja sna ne ostaje sačuvana. U toku stvaranja sna mogu se sad ovi bitni. Kao korelat ovome možemo izraziti ovu rečenicu i obrnuto. Ali sad otkrivamo da u slučaju raznih elemenata u mislima sna. San je. u mislima sna se radi o komplikacijama i konfliktima koji proiz­ laze što se među kolegama iz njihovih profesionalnih obaveza i dalje prigovara da ja za svoj hobi dopri­ nosim isuviše visoke žrtve. 1 . ali san raspravlja o opasnostima sek­ sualnih odnosa prema socijalno nisko stojećim lici­ ma. nego samo jedna njihova više ili manje mnogostrana determinacija. Slično se i u snu o gundeljima koji ima za temu odnos seksualnosti prema svireposti. Takvi snovi onda s punim pravom čine utisak „pomeranja". mada je taj ele­ menat u nepriličnoj meri proširen. ali ova pret­ postavka neće nam mnogo koristiti pri našem shvatanju o stvaranju sna. To najpre čini utisak kao da psihički in­ tenzitet 1 pojedinih predstava uopšte ne dolazi u obzir za izbor sna. vrednovanje. Mogli smo primetiti da oni elementi što se u sadržaju sna ističu kao bitni sastavni delovi nipošto ne igraju istu ulogu u mi­ slima sna. u nje­ nom smislu sasvim inkonstantne relacije između mi­ sli sna i sadržaja sna. pošto će različite Psihički intenzitet. Uzimanje na znanje ove nove. naš sud nam to neposredno kazuje. držati po strani od čulnog intenziteta. I Rad pomeranja 309 B RAD POMERANJA Morali smo već ranije zapaziti jednu drugu. intenziteta predstavljenog. ako nekom antitezom nije labavo povezan s tim. onda ovaj uspeh obično smatramo dokazom za to da predominantnoj predstavi pripada naročito visoka količina psihičke vrednosti (naročiti stepen interesovanja). U snu o stricu pojavljuje se opet plava brada. izvan svakog smisaonog odnosa prema mojim željama punim ambicija koje su. u snu o botaničkoj monografiji središte sadržine sna oči­ gledno jeste elemenat „botanička". U snu moga pacijenta o Safou penjanje i spuštanje. o čijoj maloj vrednosti u mislima sna ne može biti ni pitanja.308 Tumačenje snova. jer već unapred nećemo moći verovati da oba faktora višestruke determinacije i sopstvene psihičke vrednosti nužno moraju pri izboru sna delovati u istom smislu. njegova sadržina je grupisana oko drugih elemenata kao sre­ dišta nego što su misli sna. to jest istrgnut iz celine i time preoblikovan na nešto strano. U potpunoj suprot - nosti sa ovim primerima. Elemenat „botanička" u ovom jezgru oko misli sna uopšte nema mesta. Ne postoji ni­ kakva sumnja o tome koji to elementi u mislima sna imaju najveću psihičku vrednost. tako reći. u snu uopšte ne mora biti zastup­ ljeno. koja sačinjava nje­ gov centar. isticanje interesova­ nja jedne predstave mora se. pogodno je da najpre izazove naše čuđenje. razume se. doduše.

s jedne strane. s druge strane. . Is fecit. na tvojoj dobroti. Pomeranje sna je jed­ no od glavnih sredstava za postizavanje tog izopačenja. često usiljenu i izveštačenu između sadržine sna i misli sna. čijoj delatnosti mi uglavnom možemo pripisati oblik koji je san primio. „O jednom čoveku koji raspolaže neobičnom osobinom da nikad ne sanja g l u p o s t . Posledica ovoga pomeranja je da sadržaj sna više ne izgleda isti sa jezgrom misli sna. 1900. onda se u procesu stvaranja sna zbiva prenošenje i pomeranje psihičkih intenziteta pojedi­ nih elemenata. I Rad pomeranja 311 misli sna iz njih. onda bi sastavni delovi sa­ držaja sna često ostali ne samo bez predeterminisa­ nja. Ali ova mnogostruka deter­ minacija pored svega toga mora biti od značaja pri izboru pojedinih elemenata koji će ući u san. Možda je poneki či­ talac ove rasprave već u sebi pomislio da predeterminisanost elemenata sna nije neki naročiti pronalazak. Beč. nego uopšte ni neke dovoljne determinisanosti. . 2. odgovori onaj drugi. Mislim." „Ali ako dobro razmislim". takođe. Ako je tako. naime. Možemo pretpostaviti da se pomera­ nje sna ostvaruje pod uticajem cenzure endopsihičke odbrane. Pri analizi se. Pomeranje sna i sažimanje sna su oba glavna faktora. To što se vreme i prostor često brkaju ne oduzima upravo ništa od pravog sadržaja. Pa ipak. " „Tvoja izvanredna osobina da snevaš kao i kad si budan počiva na tvojim vrlinama. da je lako prepoznati psihičku silu koja se ispoljava u činjenicama pomeranja sna. u kome nalazim još jednom izloženu glavnu karakteristiku moga učenja. psihički visoko vrednim elementima oduzima njihov intenzitet a. ima uvek smisla a drukčije ne može ni da bude! J e r ono što među sobom stoji u protivrečnosti ne bi se moglo grupisati u jednu celinu. moralna jasnoća tvoje prirode čini mi razumljivim sve što je na tebi. putem predeterminisanja od elemenata manje psihičke vrednosti stvara nove vrednosti koje posle toga dospevaju u sadržaj sna. Njihovu svrhu lako je naslutiti: baš one uspostavljaju vezu. pošto je sam po sebi razumljiv. tvom istinoljublju. mi smo ga sveli na cenzuru koja obavlja jednu psihičku instan­ cu u životu misli protiv druge. 1 1 Pošto svođenje izopačeni a sna na cenzuru mogu da smatrani jezgrom moga shvatanja o snovima. želim na ovom mestu da umetnem poslednji deo one priče „Traumen wie Wachen" iz dela „Phantasien eines Realisten" od Linkojsa (Lynkeus). A izopačen je sna već nam je poznato.310 Tumačenje snova. jeste upravo bitni deo rada sna: on zaslužuje naziv pomeranje sna. san ove intenzivno naglašene i mno­ gostruko poduprte elemente može otkloniti i u svoju sadržinu preuzeti druge elemente kojima pripada samo ova druga osobina. i kao posledica toga pojavljuje se raz­ lika između teksta sadržine sna i misli sna. Tako smo dovedeni do zaključka da mnogostruka determinacija koja odlučuje o tome treba li u san da uđe svakako nije uvek primarni faktor u stvaranju sna. zračiti kao iz jednog sre­ dišta. jer mi možemo posmatrati da se ona uspostavlja sa izvesnim naporom onde gde iz materijala sna ne rezultuje bez naknadne pomoći. Ja ne bih mogao da uvažim ovaj prigovor. cui profuit (= delo je počinio onaj kome je to koristilo). jer su i jedno i drugo sigurno bili bez značaja za njegovu bitnu sa- T-1 . i da uopšte niko nikad ne sanja glupost! Jedan san kojeg se tako jasno sećamo da ga kasnije možemo ispričati. Sada možemo lako pomisliti da se prilikom rada sna ispoljava jedna psihička sila koja. nego često sekundarni rezultat neke nama još nepoznate psihičke sile. i kad bi se ovi ele­ menti izbrisali iz analize. „onda gotovo verujem da su svi ljudi stvoreni kao ja. Proces koji mi tako suponiramo. izdanje. tako reći. Za rešavanje ove teškoće koristićemo se jednim drugim utiskom koji smo dobili prilikom istraživanja predeterminisanosti sadržaja sna. nikakvo čudo onda ako se u tako dobijenom misaonom materijalu ovi elementi na­ ročito često nalaze. da san daje samo jedno izopačen je želje sna koje postoji u nesvesnom. tvojoj praved­ nosti. dakle koji nije san groznice. polazi od elemenata sna i beleže se sve pomisli koje se na njih nado vezuju. ali ću sam izneti na tapet nešto što zvuči slično njemu: među mislima koje analiza osvetljava nalaze se mnoge misli koje su udaljenije od jezgra sna i izgledaju kao veštačke interpolacije načinjene za izvesnu svrhu.

" pre svega hteo da bacim prvi pogled na procese iz­ vođenja tumačenja snova. ali ja ga ovde ne mogu nastaviti pošto me za ovu demonstraciju u tome sprečavaju raznovrsni obziri prema psihičkom materijalu. A pošto mi sredstva za nju pružaju isklju­ čivo pacijenti. naići ćemo prilikom nastavljanja ove rasprave još na dva dalja uslova koji vrše nesumnjiv uticaj na izbor materijala što u san dopire. ali uz malo pažnje moralo bi samom snevaču svakako uvek uspeti. to ovaj deo opisa sna mora biti odložen — na jednom drugom mestu biću u mo­ gućnosti da psihološko objašnjenje neuroza dovedem dotle da se može uspostaviti dodir sa našom temom. koje dakle san u potpu­ nosti zamenjuju i koje bi bile same dovoljne za tu zamenu — kad za san ne bi postojala cenzura. Ranka „Ein Traum. ja bih držinu. neka ta­ janstvenost u vašem biću koja se teško može do kraja za­ misliti. sv. A za drugi deo smo navikli da snu pripisujemo neznatno značenje. iako nas je samo malo uvela u tkivo sna. sažimanja i predeterminisanja. jer je čovek uvek isti. kao druge uslove koji moraju zadovo­ ljiti elemente što dospevaju u san možemo navesti da su izbegli cenzuru otpora. međutim. na tako smele i duhovite tvorevine fantazije za koje bi samo neki nerazuman čovek mogao reći: To je besmisleno! J e r to nije moguće. Y"'- . dakle ako analizu snova dopunim njihovom sintezom. Već sa­ da. 1 Iz pokušaja da snove sintetički izgradim iz misli sna znam da je materijal koji se dobija pri tuma­ čenju različite vrednosti. nešto nečedno sopstvene i više vrste. osim da ona mora biti potpuna da bi mogla ubediti. C SREDSTVA PREDSTAVLJANJA U SNOVIMA Osim oba momenta sažimanja i pomeranja sna. bilo da je budan ili da sanja. i zato vam vaše snevanje tako često izgleda bez smisla. koji od njih postaje nadređen a koji sporedan faktor. Ne krijem od sebe da bih najpre uspeo da ove razjasnim i da njihovu pouzda­ nost odbranim od svakog prigovora kad bih jedan pojedinačan san uzeo za primer i izveo njegovo tu­ mačenje. koje će svako ko pošteno misli morati da odobri. Ovaj rad obavio sam na više primera za svoju sopstvenu pouku. Jedan deo toga materijala sačinjavaju bitne misli sna. da je čak i besmisleno.312 Tumačenje snova. kao što sam to pokazao u drugom odeljku pri tumačenju sna o Irminoj injekciji. onako kao što si ti baš sad uradio s mojim!" — reče prijatelj. Ali u slučaju sinteze ne bih znao ništa. neurotičan. Kod analize sna ovi obziri su manje sme­ tali. tako ne može uopšte ni biti. — Kao najpotpunije t u ­ mačenje jednog dužeg sna mora se priznati analiza O. pa da zatim misli sna koje sam otkrio sastavim i sada iz njih rekonstruišem formiranje sna. „To sigurno nije lak zadatak. Takođe ne pridajemo nikakvu vrednost tvr- 1 Potpunu analizu i sintezu dva sna dao sam otada u „Bruchstuck einer Hysterienanalyse" — (Odlomak jedne ana­ lize histerije. Ta mi tako često nešto i u snu radimo. Jednu potpunu analizu mogao bih dati samo o snovima takvih osoba koje su čitalačkoj publici ne­ poznate. V). Sabrana dela. štaviše. A od sada ćemo pomeranje sna uzimati u obzir kao nesumnjivu činjenicu pri tumačenju snova. pomislimo samo na bajku." „Kad bismo samo uvek umeli da snove pravilno pro­ tumačimo. I Sredstvo predstavljanja u snovima 313 Na koji se način pri formiranju sna isprepliću faktori pomeranja. koje smo pronašli da deluju prilikom pretvaranja la­ tentnog misaonog materijala u manifestnu sadržinu sna. to ćemo ostaviti za naša kasnija istraživanja. jer je analiza smela da bude i nepotpuna i za­ državala je svoju vrednost. — Zašto mu obično ne polazi za rukom? Čini se da kod vas u snovima ima ne­ što skriveno. Ali u najdubljem smislu to nije tako. Čak i uz opa­ snost da izgleda da smo na našem putu stali. der sich selbst deutet" (San koji se sam t u ­ mači).

nego snom. Nisu to retko nizovi misli koji polaze iz više od jednog centra. kao i posredujuće i povezujuće asocijacije preko kojih smo za vre-. Ali najlakše je utvrditi da svi govori koji se u snovima javljaju i koji se izričito obeležavaju kao takvi jesu samo neizmenjene ili samo malo modifikovane kopije govora koji se isto tako nalaze u sećanjima materijala sna. premda. Možda će se i ovde pojaviti neki prigovor koji će osporavati da san nije u stanju da prikazuje lo­ gičke relacije. Data je sadržina misli sna prividnim mišljenjem u snu. jer to nisu prepozicije (predloži) nego konjunkcije (sveze). dakle. Gde se u snu nalazi. Ovde je sigurno Frojdov „lapsus calami". naravno. otprilike kao sante leda na vodi. digresije i objašnjenja. . Kako će u snu biti predstavljeni „ako. između momenata snevanja i tumačenja. ali nisu bez dodirnih tačaka. ima svoga udela u njegovom stvaranju. među njima se mogu naći pomisli koje se nadovezuju na doživljaje posle sna. a nisu dati odnosi misli sna jednih prema dru­ gima. 1 Mora biti krivica do psihičkog materijala od ko­ jeg je san izgrađen ako nema te mogućnosti izraža­ vanja. na primer. dokazivanja i pregovore. bez kojih rečenicu i go­ vor ne možemo razumeti? Najpre moramo odgovoriti na to da san za ove logičke relacije među mislima sna nema nikakva sredstva na raspolaganju da bi ih izrazio. ono se trudilo da ovaj nedo­ statak savlada. u čijem se utvrđivanju sastoji mišljenje. Pod sličnim ograničenjem nalaze se i likovne umetnosti. Postoje snovi u kojima se zbivaju najkomplikovanije operacije duha. koja se može služiti govorom. gotovo redovno. Pre nego što je slikarstvo došlo do toga da upozna zakone izražava­ nja koji važe za njega. pored jednog toka misli stoji nje­ gova kontradiktorna strana. smisao sna sasvim je drugi. jer je slikar bio očajan kako da na slici to prikaže. kao da. Ako zatim čitava masa ovih misli sna podleže pritisku rada sna. Govor je često samo aluzija na neki događaj sadržan u mislima sna. Za sada.314 Tumačenje snova. koji je u izvesnom smislu već završen. saznaćemo da je sve ma­ terijal sna. u najrazličitijim logičkim relacijama među sobom. prave dosetke i upoređuje kao u budnom mišljenju. Pojedini delovi ove komplikovane strukture sto­ je. slikarstvo i plastika u poređenju sa poezi­ jom. koji nije prosto ponavljanje materijala iz misli sna. mrve i guraju zajedno. Najvećim delom on sve ove prepozicije ne uzima u obzir i pre­ uzima na obradu samo stvarnu sadržinu misli sna. (Prim. Za ovo ću navesti nekoliko primera. me rada na tumačenju došli do poznavanja ovih spojnih puteva. prev. uslove. Ove se većinom otkrivaju kao kompleks misli i sećanja najsavršenijom strukturom sa svim atributima misaonih tokova koji su nam poznati iz budnoga stanja. pri čemu se njeni elementi okreću.). onda nastaje pitanje šta se dešava sa logičkim veza­ ma koje su dotle ovaj sklop stvarale. Prepušta se tumačenju sna da ponovo uspostavi me­ đusobnu vezu koju je rad sna uništio. zato. u kojima se obrazla­ že i poriče. Onda će se pokazati da ova misaona aktivnost nije izazvana mislima sna. a i ovde razlog za nemoć leži u materijalu čijom obradom obe likov­ ne umetnosti teže da nešto izraze. Uticaj ovoga faktora moraću osvetliti na kraju ovog raspravljanja. I Sredstva predstavljanja u snovima 315 đenju da su sve te misli imale udela u tvorbi sna. Ovaj udeo materijala obuhvata sve spojne puteve koji su vodili od manifestnog sadr­ žaja sna pa sve do latentnih misli sna. ostaje pri tome da logičkim re­ lacijama između misli sna nije dato jedno naročito prikazivanje u snu. a ne prikazivanje intelektualnog rada u snu. Nas na ovom mestu interesuju isključivo bitne misli sna. Na starim slikama iz usta naslika­ nih osoba visili su listići koji su donosili govor u vidu pisma. ili — ili" i sve ostale prepozicije1. na­ protiv. Ali i ovde izgled vara: ako se upustimo u tumačenje takvih snova. povezana s njim asoci­ jacijom kontrasta. Oni tvore pročelje i pozadinu. Razume se da neću osporavati da i kritički mi­ saoni rad.

u snu o Irminoj injekciji). Češći način prikazivanja. iz ovako sitnih i neprijatnih prili­ ka. dok jedan san uopšte ne vodi računa o lo­ gičkom sklopu svoga materijala. ako je između njih slobodan prostor. Uvek glavnoj rečenici odgovara opširnije izvedeni deo sna. Prethodni san se odnosi na roditeljsku kuću te dame. a zatim glavnu rečenicu priključuje kao glavni san. Prema tome. tako se i za san pružila mogućnost da posveti pažnju pojedinim logičkim relacijama izme­ đu misli sna jednom pripadajućom modifikacijom u metodu prikazivanja karakterističnog za san. To je kao u našem sistemu pisanja: ab znači da oba slova treba izgovoriti u jednom slogu. San se sastojao od jedne kratke predigre i veoma obimnog dela sna. i njen san ću kasnije u potpunosti ispričati. nežnost. nagovesti: San se u ovom više ili manje udaljuje od teksta koji se pred njim nalazi da bude obrađen. On logičku povezanost reprodukuje kao istovremenost. Prethodni san je glasio ovako: Ona odlazi u kujnu gde su obe služavke i prekoreva ih što nisu gotove . smrtno razboleo. ali koji za misa­ ono posmatranje predstavljaju neku zajednicu. Gomile grubog posuđa dolaze iz jedne obične prodavnice posuđa koja se nalazila u istoj kući.s ono malo jela" (= mit dem bissl Essen). Pri tom vidi u kuhinji vrlo mnogo grubog kuhinjskog posuđa i izvrnutog da bi se ocedilo. Ovaj način prikazivanja sna nastavlja u pojedi­ nostima. koji nikad nisu bili zajedno ni u jednoj dvorani ili na nekoj planini. Drugi deo sna sadržava jednu aluziju na oca koji se mnogo vrzmao oko služavki i koji se ka­ snije. Lep primer za ovakvo prikazivanje kauzalnosti dala mi je jednom jedna moja pacijentkinja. i raduje se što joj haljina pri tom nigde nije zapela itd. i to nagomilano jedno preko drugog. potpuno odvojenih sastojaka materijala sna. a i b. san raspolaže sa dva postupka. Iskustvo nas uči da razni snovi u ovom pogledu idu različito daleko. koji je u velikom stepenu bio centriran i koji je mo­ gao nositi naslov: Durch die Blume (= uvijeno. prilikom jedne poplave — kuća je stajala blizu rečne obale —. što je mogućno razgovetnije. može vremenski red biti i obrnut. pretnju. Da bi prikazao kauzalne odnose. uspelo da bar nameru naslikanih osoba da žele govoriti. prikazuje nam a kao poslednje slovo jedne reci. koji se u suštini svode na jedno. moralo se dogoditi to i to — sastoji se u tome da sporednu rečenicu iznese kao prethodni san. opominjanje i slično izrazi na drukčiji način nego pomoću lelujavog listića stavijenog dotičnoj osobi u usta. Obe služavke idu po vodu i pri tom kao da moraju ući u jednu reku koja dopire sve do kuće ili do dvorišta. Cim pokaže dva elementa jedan blizu do drugog. drugi opet pokušava da taj sklop. Slično variraju i snovi u svojoj obradi (hronološki) vremenskog reda misli sna. Misao koja se krije iza ovoga prethodnog sna jeste dakle: Pošto vodim po­ reklo iz ove kuće. najzad.. Ako sam pravilno protumačio.316 Tumačenje snova. on garantuje da postoji neka naročita intimna povezanost između elemenata koji im u mislima sna odgovaraju. i o opet kao prvo slovo neke druge reci. ako je takav red stvoren u nesvesnom (kao što je. Reci u kuhinji je svakako toliko puta slušala u kući svoje majke. pri tom postupa kao slikar koji udružuje sve filozofe ili pesnike za sliku jedne škole Atine ili Parnasa. to je ili kontradikcija snu ili kontra­ dikcija iz sadržine jedne od misli sna. nego od takvih koje se i u mislima sna nalaze u tešnjoj povezanosti. kombinacije sna ne stvaraju se od bilo kojih. na primer. Glavni san prima istu misao i dovodi je u izme- . ako misli sna na primer glase: po­ što je to bilo tako i tako. preko neobično napravljenih ograda. Ali kao što je slikarstvu. zavijeno). Ali kojim sredstvima rad sna može nagovestiti relacije u materijalu sna koji se teško mogu prika­ zati? Pokušaću da ih nabrojim pojedinačno. kontradikciji između misli sna odgovara kontradikcija u snu samo na veoma posredovan način. u celini san vodi računa o nepobitno po­ stojećoj vezi između svih delova misli sna tako što ovaj materijal jednom kombinacijom sjedinjuje kao situaciju ili događaj. I Sredstva predstavljanja u snovima 317 kontradikcija. Zatim dolazi glavni san koji počinje ovako: Ona silazi sa visine. Najpre.

pošto sam duže vremena očekivao adresu svoga prijatelja koji boravi u Italiji. ovo sigurno važi za niz snova koji se završava polucijom u jednoj noći. menja u drugu. uoči sahrane moga oca. A san ispunjava sve ove tri mogućnosti koje se međusobno gotovo isključuju i ne libi se da iz želje u snu doda jedno četvrto rešenje. Drugi način prikazivanja odnosa kauzaliteta na­ lazi primenu kod manje obimnog materijala i sastoji se u tome što se jedna slika u snu. plakatu ili oglasu — otprilike kao što su cedulje sa natpisom „zabranjeno pušiti". on njene članove kao ravnopravne prima u tekst sna. da sam primio telegram koji mi saopštava njegovu adresu. umesto jedne. ili u tome što živi pod nepovoljnim seksualnim uslovima koje ja ne mogu da izmenim. tako da je u jednom snu centar ono što u drugom sudeluje kao aluzija.ili-ili" san uopšte ne može izraziti. Auge(n) zuzudriicken.i". a svaki od članova predložene tri alter­ native uz prvu reč može se u analizi prepoznati kao samostalna i ravnopravna polazna tačka jednog sple­ ta misli. druga reč je jasna: Sezerno ili čak (Časa). Alternativu . jednostavno reda­ nje. naravno. Jedan klasičan primer za to sadržava san o Irminoj injekciji. Ja. Ja sam ceremonijal izabrao što je mogućno jednostav1 Umoljavate se da zatvorite oči. u kojoj somatička potreba iznuđuje izraz koji poste­ peno postaje sve razgovetniji. Noću.. Zapravo ovako: Pošto sam niskog porekla. A u izvesnom broju snova razdvajanje u kraći prethodni san i duži kasniji san stvarno znači kauzalni odnos između oba dela. To ili-ili umetnuo sam ja posle tumačenja sna u kontekst misli sna.i". sanjam o jednoj štampanoj tabeli. Sa ili-ili mi najčešće opisujemo jedan elemenat sna koji se još može razrešiti. I Sredstva predstavljanja u snovima 319 njenom obliku. došla druga slika. često izgleda kao da je isti materijal u oba sna prikazan sa različitih gledišta. krivica je ili do njenog opiranja da prihvati moje r e šenje. ili njeni bolovi uopšte nisu histerične prirode nego organske. Umoljavate se da za­ tvorite jedno oko. ili villa. izazvanom ispunjenjem želje: Ja sam visokog porekla. Samo tamo onda vi­ dimo da se ova promena u snu dešava. ein Svaka od ove dve verzije ima svoj naročiti smi­ sao i. ne tamo gde samo primećujemo da je sad.318 Tumačenje snova. A onde gde bi pripovedač prilikom reprodukovanja sna mogao upotrebiti ili-ili: To je bila ili bašta ili soba za stanovanje itd.. nego . kauzalna po­ vezanost se ozbiljno ističe. . Koliko vidim. nego pada. bilo slika jedne osobe ili stvari. Rekao sam da se oba postupka prikazivanja kauzal­ nog odnosa svode na isto. koje se nalaze u čekaonicama železničkih stanica: Man bittet.. ein Auge zuzudriicken1 što sam ja na­ vikao da predstavim u ovom obliku: die Man bittet. sanjam. U najvećem broju sluča­ jeva. gubi se u konfuziji elemenata ko­ ja je i u procesu sna neizbežna.. Ili su oba sna ponikla iz odvojenih centara u materijalu sna i ukrštavaju se u sadržini. U njegovim latentnim mislima očigledno stoji: Ja nisam kriv za dalje trajanje Irminih bolova. Druga reč koja zvuči kao neko italijansko ime i koje me podseća na naša etimološka raspravljanja iz­ ražava i moju ljutnju što je svoj boravak tako dugo od mene krio. die Augen zuzudriicken ili Man bittet. u jednom slu­ čaju sekvencom snova. kauzalna relacija uopšte se ne pred­ stavlja. podela sna na dva nejednaka dela ne znači uvek kauzalni odnos između misli oba sastav­ na dela. Pravilo za tumačenje za ovaj slučaj glasi: Pojedine članove prividne alterna­ tive treba zajednički među sobom povezati svezom . tu se u mislima sna ne pojav­ ljuje možda alternativa. i obratno. kauzacija je predstavljena temporalnom sekvencom. bio je tok moga života ovakav i onakav. u oba slučaja. u tumačenju snova. na primer. a drugi put neposrednom promenom jedne slike u drugu. vodi u naročitom pravcu. U plavo naštampanim slovima na listu tele­ grama vidim: prva reč je nejasna: nešto kao via.

mehanizam stvaranja sna koristi u najvećoj meri jednoj jedinoj. slaganja. ako već postojeća paralela zbog cenzure otpora Telovo (nemački „Fronleichnamsfest") je katolički p r a ­ znik koji se u katoličkim krajevima svečano proslavlja kao uspomena na Hristovu Tajnu večeru. Tako je ista grančica koju kao ljiljan nosi kao nevina devojka ujedno i aluzija na damu s kamelijama koja je. Tako se obe glavne crte misli već u sadržim sna jedna od druge odvajaju. 1 U jednom od sno­ va koje sam među poslednjima spomenuo. To je re­ lacija sličnosti. prvi su temelji za stvaranje sna. 11 Frojd. mi razgovetno možemo razliko­ vati oba misaona toka. dublje dole. Oni u početku imaju samo jednu reč za obe suprotnosti na kraju jednog niza kvaliteta ili detalnosti (snažan-mlad. Psychoanalyse II. kao što je poznato. kaže se dalje u snu. pred­ 2 staviti mnogostrukim sredstvima. tako da najpre ni za jedan elemenat sposo­ ban za suprotnost ne znamo da li je u mislima sna sadržan kao pozitivan ili negativan. Stoga tekst sna moli „da se jedno oko zatvori". Der Gegensinn der Urworte (= Suprotni smisao prareči. vezati-odvajati) i stvaraju odvojene oznake za obe suprotnosti tek sekundarno lakim modifikacijama zajedničke prareči. i kako u belo obučene devojke idu u procesiji na Telovo1. ova relacija može se u snu. tj. relacija „kao što". ali čiji su slični. 1 zove Marija) jedan anđeo nosi ljiljan u rukama. 1910. Pošto joj uz ovu sliku pada na pamet kako na slikama koje predstav­ ljaju Blagovesti Majke božje Marije (i ona sama se Iz jednog rada K. vidi moj referat u J a h r buch f.des Madchenš Bliiten" = cvetovi devojke u pesmama o mlinarici u Getea) predstavlja seksualnu nevinost i takođe njenu suprotnost. Na kraju njenog puta. sveska VIII) saznao sam za iznenađujuću i od ostalih istraživača potvr­ đenu činjenicu da se najstariji jezici u ovoj stvari sasvim podjednako ponašaju kao i san. U nekim slučajevima podela sna na dva podjed­ nako velika dela izražava alternativu koju je teško prikazati. i ne baš beznačajan deo rada sna sastoji se u tome da stvori nove para­ lele. i da su oni dijametralno suprotstavljeni jedan drugome. star-mlad. Ali ostali članovi porodice nisu se složili sa ovakvom puritanskom jednostavnošću. Odfttrana dela.). Radu sna nije pošlo za rukom da stvori jedan jedinstveni. mislili su da ćemo se morati stideti od ljudi koji će prisustvo­ vati sahrani. 1 Uporedi Aristotelovu napomenu o pogodnosti da neko bude tumač snova. ali onda dvosmisleni tekst za misli sna.. snevačica silazi preko jedne ograde i pri tom drži rascvetalu granu u rukama. Ovo se prosto zanemaru­ je. uvek nosila belu kameliju. ali pokazuje i razgovetne ostatke istog raz­ voja i u semitskim u inđogermanskim jezicima. VI 1 . Paralele koje po­ stoje u materijalu sna.320 Tumačenje snova. da budu popustljivi. Abela. od kojih utešni tok izgleda smešten na površini. cvetovi su već prilično opali. Prilikom analize sna. a za vreme periode crvenu. koji izražava radost što joj je us­ pelo da neokaljana prođe kroz život. te se čini kao da „ne" za san ne postoji. dodira. za­ tim dolaze očigledne aluzije na periodu. Isti san. 1884. Veoma upadljivo je držanje sna prema kategoriji suprotnosti i protivrečnosti. da je načinila razne grehe protiv seksualne neokaljanosti (naime u detinjstvu). pun prebacivanja. ili slučajevi onoga „kao da i". I Sredstva predstavljanja u snovima 321 nije. daleko-blizu. Među logičkim relacijama. mada suprotni ele­ menti. Suprot­ nosti se najradije sažimaju u jednu jedinicu ili se predstavljaju kao jedna jedina stvar. Abel dokazuje postojanje ovih odnosa u velikoj meri na staroegipatskom jeziku. dok su ulice ukrašene zelenim grančicama. na nekim mestima takođe propušta (kao na mestu gde opadaju cve­ tovi) suprotni misaoni tok. bili predstavljeni od istih elemenata u mani­ festnom snu. čiju smo prednju rečenicu već protumačili („pošto sam takvog porekla"). Značenje nejasnoće koju smo opisali sa jednim ili—ili ovde se naročito lako može shvatiti. prev. Sabrana dela. a onaj drugi. to je rascvetala grančica u snu sigurno aluzija na seksual­ nu nevinost. kao nijedna druga. jer sam znao kako je pokojnik mislio o ovakvim pripremama. Ista rascvetana grana (. Ali grana je sva puna crvenih cvetova od kojih svaki liči na kameliju. (Prim. San uzima takođe slobodu da bilo koji elemenat predstavi suprotnošću želje.

ali nisu zajedničke. osoba sna može imati ime jedne osobe na koju se odnosi — mi u tom slučaju znamo na način koji je potpuno analogan našem budućem znanju da se misli na ovu ili onu oso­ bu —. Snevač otprilike pripoveda: Moja majka je takođe bila tu (Stekel). koristeći saži­ manje sna. koji ne služi za izgovor nego za obja­ šnjenje jednog drugog znaka. Predstavljanje relacije slično­ sti pomaže težnji rada sna za sažimanjem. postoje već u slici sna crte koje su oso­ bama svojstvene. posedovanje zajedničkih atri­ buta predstavljeni su snom jedinstvenom unifikaci­ jom koja se može već nalaziti u materijalu sna. u snu ulazi u sve relacije i situacije. a iz okolnosti što ona označava A kao i B crpem opravdanje da na određeno mesto sna umetnem ono što je obema zajedničko. ako sam uz ovu osobu našao neku drugu koja polaže isto pravo na jedan deo ovih odnosa. Identifikacija se sastoji u tome što samo jedna od osoba povezanih u mislima sna zajedničkim ele­ mentom dolazi do predstavljanja. Gde je u snu predstavljen zajednički elemenat obeju osoba. U mešovitoj tvorevini (kompoziciji) koja je proši­ rena na osobe. skriveni zajednički elemenat. a druga — po pravilu važnija — na­ stupa kao inače prisutna osoba bez ikakve druge funkcije. ili situacijom u koju se stavlja. u stvari. složeno lice. Zajednički elemenat koji opravdava. Onda se scena sna pripisu­ je jednoj osobi. Lako se može razumeti u kojoj meri ovo predstavljanje kroz identifikaciju može služiti i za to da se zaobiđe cen­ zura otpora koja rad sna stavlja u tako teške uslove. U ovom poslednjem slučaju razlikovanje između kon­ strukcije složene osobe počinje da se gubi. slaganje. Takav elemenat sadržine sna može se onda uporediti sa determinativom u hijeroglifskom pismu. Ali se može takođe dogoditi da stvaranje jedne takve mešovite osobe ne pođe za rukom. Identifikacija se primenjuje kad se radi o licima. Podstrek za cenzuru može ležati upravo u onim pred­ stavama koje su u materijalu povezane sa jednom oso­ bom. ali se i o licima stvaraju mešovite tvorevine (kompozicije). naime nepri­ jateljsko raspoloženje prema meni. i tako sam ja sam. tamo je to obično mig da se traži neki drugi. udovoljio zahtevima cenzure sna. Na ovaj način če­ sto postižem sasvim izvanredno sažimanje za sadr­ žaj sna. 1 Sredstva predstavljanja u »novima 323 ne može dospeti u san. a B takođe. Tako konstruisana osoba sna pojavljuje mi se u snu u bilo ka­ kvoj novoj vezi. Ova jedna po­ krivaj uća osoba. Umesto vizuelnim crtama učešće druge osobe može biti zastupljeno takođe gri­ masama koje joj se pripisuju. to jest pro­ uzrokuje ujedinjenje obeju osoba može u snu biti predstavljen ili može biti iz njega izostavljen. S jedne strane. međutim. ja sad nalazim jednu drugu osobu. Sam proces kompozicije može da se ostvari na razne načine. a drugi deo kao mešovitu tvorevinu (kompoziciju). Ova osoba do koje se došlo identifikacijom ili kompo­ zicijom može kao slobodna od cenzure da bude prim­ ljena u sadržaj sna. Sličnost. čije je prikaziu* . Po pra­ vilu identifikacija i stvaranje mešovite osobe služe baš zato da uštede prikazivanje ovog zajedničkog ele­ menta. Prvi deo možemo nazvati kao identifikaciju. ja u snu stvaram jednu mešo­ vitu osobu od A i B. ja mogu sebi uštedeti direktno prikazivanje veoma komplikovanih odnosa koji su vezani za jednu osobu. ili se može nanovo stvoriti.322 Tumačenje snova. pripadaju jednim delom jednoj a jednim delom drugoj osobi. dok druga. koje se izvode od nje ili od pokrivenih oso­ ba. dok vizuelne crte mogu pripadati onoj drugoj osobi. Dodir između dve osobe koja nije slobodna od cenzure daje mi sada pravo da stvorim jednu mešovitu osobu koja je karakterisana indiferentnim crtama izvedenim od obe. Umesto da ponavljam: A mi je neprijateljski raspoložen. ili ostale osobe za san izgledaju da su potisnute. ali samo prema jednom njegovom delu. recima koje joj ostav­ ljamo da govori. tako da se sje­ dinjavanjem ovih crta objavljuje jedna nova jedinica. ili je sama slika sna sastavljena od vizuelnih crta koje. ili zamišljam osobu A u nekoj drugačijoj akciji koju nam B karakteriše. mešovita tvorevina onde gde predmeti predstavljaju materijal unifikacije. koja je isto tako povezana sa materijalom kome se prigovorilo. Lokaliteti se često tretiraju kao lica.

ili nastupa u raznim oblicima. to je i ova poslednja relacija u snu takođe izra­ žena identifikacijom. san vodi računa o ovoj želji tako što mi pokazuje jednu osobu koja se zove Irma. kad se u snu pojavljuje moje ja. U jednom od mojih snova o Rimu mesto u kome se nalazim zove se: Rim. ali nipošto indiferentan zajednički elemenat. da se iza ja krije neka druga osoba kroz. Drugi put. Te identifikacije sada treba da mi omo­ guće da sa svojim ja dovedem u vezu predstave čije je prihvatanje cenzura zabranila. a treće. Ovo je ispunjenje želje. prvo da pred­ stavi jedan elemenat. I Sredstva predstavljanja u snovima 329 vanje cenzura onemogućila. u Pragu je bio predviđen sastanak sa mojim prijateljem Flisom: identifikacija Rima i Praga objašnjava se dakle jednim željenim zajedničkim elementom. da se svaki san bavi svojom sopstvenom lič­ nošću. na primer u rečenici: Ako ja na to mislim. onde mogu mirno da pretpostavim da je moje ja skriveno identifikacijom iza one osobe. Mogućnost da se stvaraju složene strukture stoji sasvim na vrhu među crtama koje snovima tako često pružaju jedan fantastičan izgled. to. u osnovi nije ni malo čudnovati je nego što je ono sadržano u jednoj svesnoj misli više puta i na raznim mestima ili u vezama. Sa više ovakvih identifikacija može se sa­ žeti neobično bogat misaoni materijal. za taj sa­ stanak zamenio bih Prag sa Rimom. Iz toga što se meso vita osoba u snu pokazuje s nekim indiferentnim zajedničkim elementom treba da zaključimo da se pronađe neki drugi. ja že­ lim da ovu pacijentkinju zamenim sa jednom drugom: želim. Ja dakle mogu svo­ je ja višestruko predstaviti u snu. Ovde se sigurno dogodilo pomeranje da bi. ja se onda pridržavam sledećeg pra­ vila: Lice koje u snu podleže jednom afektu koji kao spa­ vajući osetim. zajednički obema osobama. identifikaciju. prema tome. nego samo jedna stra­ na osoba. da izrazi još jedan samo željeni zajednički elemenat. sam san može voditi po­ reklo iz jednog danas savladanog nemačko-nacionalnog perioda kroz koji sam prolazio u svom mladalač­ kom dobu. U snu o Irminoj injekciji. * Ako sumnjam iza kojih osoba što se pojavljuju u snu treba da tražim svoje. vezan za tu drugu osobu. napomenu na strani 274.324 Tumačenje snova. tako što se preko ove mogućnosti uvode elementi u sadržaj sna koji nikad nisu mogli biti predmet percepcije. omogućilo njegovo prika­ zivanje. ja bih pri­ jatelja radije našao u Rimu nego u Pragu. Snovi su apsolutno egoistički. ono krije moje ja. dakle. ali koja biva pregledana u jednom položaju kakav sam imao priliku da vidim samo kod one druge pacijentkinje. Psihički proces konstruisanja složenih slika u snu očigledno je isti. pokazuje mi situaciju u kojoj se ono nalazi. da ona druga bude moja pacijentkinja kao što je Irma. uz koju mi smesta pada na pamet Prag. U vreme kad sam ovaj san sanjao. jedanput direktno. . U snu o stricu je od ove zamene načinjena centralna tačka sna: ja se identifikujem s ministrom. . Postoje takođe snovi u kojima se pojavljuje moje ja pored drugih osoba* 1 I I koje se oslobađanjem identifikacije ponovo otkriva­ ju kao moje ja. ali ja sam za­ bezeknut mnoštvom nemačkih plakata na jednom uličnom uglu. Pošto se želja da dve osobe imaju jedan za­ jednički elemenat često poklapa sa njihovom razmenom. kakvo sam zdravo dete ja bio. To je moje iskustvo za koje nisam našao nijedan izuzetak. služi u snu različitim svrhama. prenesem na sebe. a drugi put posredstvom identifikacije sa stranim osobama. Identifikacija ili stvaranje mešovite osobe. Vidi uz. tako reći. Još providni je nego kod osoba oblikuje se raspa­ danje identifikacija kod mesta obeleženih ličnim ime­ nima budući da ovde ne smeta ja koje u snu zauzima nadmoćno mesto. Ja smem da dopunim svoje ja.1 Gde se u sadr­ žim sna ne pojavljuje moje ja. 1 Sto se snevačevo sopstveno ja u jednom snu više puta pojavljuje. tako što sa svojim kolegama ne postupam bolje i ne sudim bolje o njima nego on. za­ tim da predstavi jedan potisnuti zajednički elemenat. San onda treba da me opomene da pri­ likom tumačenja' sna skriveni element.

uvijeno). oba predstavljanja su superponirana i stvaraju nešto kao nadmetanje vizuelnih slika. kojima su je pobuđivali ili je trebalo da je pobude da se pokaže popustljivom. Ako su ob­ jekti koji treba da budu sažeti u jednu jedinicu isuviše disparatni. koji je hteo da stekne njenu naklonost jednom slikom sa cvećem.326 Tumačenje snova. Proces ujedinjenja u jednu sliku ovde kao da nije uspeo. dok je mešovita tvorevina determinisana jednim momentom koji leži izvan njenog oblikovanja. Jedan snevač stvara jedan složeni loka­ litet od dva mesta. U ranije pomenutom snu. od moje sobe za ordinaciju i jednog javnog lokala u kome se prvi put upoznao sa svojom ženom. Najnaivnije od ovih postupaka predstavlja samo osobine jednog pred­ meta. sje­ dinile su se ovde sa zrncima kavijara u jedan novi pojam o onome „što je dobila od svoga brata". Sa delovima ljudskoga tela postupa se u ovom snu kao sa predmetima. Ja ću se sad prihvatiti toga da se ovom . Egzotično je alu­ zija na jednog prirodnjaka koji je mnogo putovao. i povrh toga imala je na sebi još i noćnu košulju. U sva tri slučaja radilo se o objektima njene polne radoznalosti. razume se. U snovima. ona u snu nosi u ruci rascvetalu granu. koji životni tok jedne pacijentkinje opisuje „durch die Blume". U jednom snu. nekoliko primera sam već dao u sno­ vima koje smo dosad analizirali. da bi rekao „ne". njena dadilja ju je često vodila sobom u vojnu ergelu gde je imala prilike da svoju — u to doba još nesputanu — rado­ znalost u dovoljnoj meri zadovolji. pošto joj je stariji brat obećao da će je počastiti kavijarom. Kad bismo hteli sebi da predočimo stvaranje jednog poj­ ma iz individualnih perceptivnih slika. seoskih nužničkih kućica i potkrovnih soba u našim gradskim stambenim kućama. Malo ranije sam tvrdio da san nema sredstva ko­ jim bi izrazio relacije protivrečnosti. su cvetovi kame­ lije. već prema tome kako to materijal i duhovitost pri sastavljanju omogućuju. i ovo prikazivanje praćeno je znanjem da važi takođe za jedan drugi objekt. Jedna devojka sanja. Obema prvim elementima zajednički je odnos prema čovekovoj nagosti i obnaživanju. Složena struktura u snu može se izvo­ diti na veoma mnogostruke načine. Jedna druga pacijentkinja u snu stvara nekakvu sredinu između kabina za kupanje na mor­ skom kupalištu. Elementi „zaraze" {— Ansteckung) u moralnom smislu i sećanje na ospe (= Ausschlag) u detinjstvu. Tako su joj u detinjstvu davane tre­ šnje. pošto se u noćnoj košulji prepoznala aluzija na oca snevačice u jednoj sceni iz detinjstva. u kasnijim godinama kamelije. cvetovi. mogli bismo doći do sličnih predstavljanja u jednom crtežu. Ova nova tvorevina može ispasti potpuno apsurdna. Grana osim toga po načinu kako stoje cvetovi podseća na cvetove trešnje. ili čak kao fantastično uspela. uzeti svaki za sebe. Razlika je saiViO u tome što je kod fantastičnog stvaranja u budnoći merodavan sam nameravani utisak nove tvorevine. onda se rad sna često zadovoljava time da stvori složenu strukturu sa jednim razgovetnijim jezgrom kome se prilagođavaju manje razgovetni ob­ lici. onim što je zajedničko u mislima sna. Rascvetana gra­ na je sastavljena od aluzija na poklone. Zajednički faktor u elementima ove složene strukture dolazi iz misli sna. koji je saopštio Ferenczi. ili „verbliimt" (= zavijeno. sad ću ih dodati još nekoliko. o tom bratu. u kojima se obavlja „kura". Kao dete. ujedno označava i nevinost i seksualnu grešnost. pored čega sve to zajedno čini još i utisak jedne egzotične biljke. da su mu noge pre­ krivene crnim zrncima kavijara. kao što smo videli. kao i inače u snovima. koje noge prikazu­ ju prekrivene crvenim umesto crnim tačkicama. sve vri od ovakvih slože­ nih tvorevina. I Sredstva predstavljanja u snovima 327 kao kad u budnom životu sebi predstavimo kentaura ili zmaja ili ga kopiramo. pojavila se neka složena slika koja je bila sastavljena od ličnosti jednoga lekara i jednoga konja. suprotnosti. iz kombinacije sa trećim elementom može se zaključiti da je (u njenom detinj­ stvu) i sobica pod krovom predstavljala scenu razgolićavanja. Brižljivi ja tehnika uje­ dinjuje crte jednog kao i drugog objekta u jednu novu sliku i pri tom se služi spretno sličnostima koje oba objekta eventualno imaju i u stvarnosti. Zajednički elemenat u ova tri dela pokazao se iz analize. koja.

moga prijatelja. Ali naročitu vrednost dobija obrtanje u službi cenzure. dok je u Dodeovoj sceni penjanje na početku lako. Kad bi samo bilo obrnuto! Istina. posle toga ona trči u drugu 1 . Jed­ na histerična devojka je. I j Sredstva predstavljanja u snovima 329 tvrđenju prvi put suprotstavim. predstavljena je jednostavno kroz identifikaciju kao što smo videli. I „gore" i „dole" u snevačevom odnosu prema bratu u snu je predstavljeno obrnuto. na­ ime u sceni uvođenja Dodeoue Safo: u snu penjanje na početku ide teško. U svima ovim snovima o preobrtanju izgleda mi da je povrh toga sadržana veza sa prezri- vim smislom fraze („einem die Kehrseite zeigen" = pokazati nekom naličje. onako kao što je sadržavaju misli sna. u stvari. To ukazuje na prisustvo jedne obrnute ili suprotne relacije. koja je merodavna u materi­ jalu sna pokazuje se kao protivrečnost tome da sa Geteom treba postupati kao da je luđak. Ovaj proces je lakše ilustrovati nego opisati. u jednom napadu imala da predstavi jedan mali roman. (Snevačevo obrtanje u odnosu na brata u snu o Safo). Misao. u stvarnosti. Dalje je značajno i to koliko se često obrtanje upotrebljava baš u snovima koji proizlaze iz potisnu­ tih homoseksualnih impulsa. a da se na kraju sna naknadno stave premise na kojima se zaključak zasniva ili razlozi koji su doveli do zbivanja. računanje je pošlo od dana rođe­ nja paralitičara. gotovo da kažemo. a kasnije sve teže. U snu je Gete napao jednog mladog čoveka. koji je isfantazirala u svom nesvesnom u vezi sa jednim susretom u tramvaju. veli san. uvek vredi pokušati da sa izvesnim delovima njegove manifestne sadržine izvrši­ mo obrtanje. i nju smo pronašli u tome što u snevačevoj fantaziji iz detinjstva ovoga nosi dadilja. Obrtanje. Jedna vrsta slučaja. jedno je od najomiljenijih sredstava pred­ stavljanja koje rad sna najviše voli i koje je sposobno za najmnogostraniju primenu. Jedan drugi deo suprotnosti u mislima sna. Ko god nije pomislio na ovo tehničko sredstvo izopačavanja sna. često je najbolji izraz za reakciju ja — neki neprijatan deo sećanja. pretvaranje jedne stvari u suprotnost. to su slučajevi kad se predstava jedne zamene ili supstitucije može dovesti u vezu sa kon­ trastom. prev. I moj san o Geteovom napadu na go­ spodina M. Obrnuto. onda si ti maloumnik a ne pisac. posle čega čitava situacija često odmah postaje jasna. Kako je dotični. Ako. Ono na prvom mestu služi za to da izrazi ispunjenje želja u odnosu na određeni elemenat u mislima sna. koji even­ tualno dolazi u kategoriju „obrnuto. naprotiv". ako knjigu ne razumeš. između dva dela materijala u mislima sna. obrnuto nego što to junak romana nosi svoju draganu. Za to smo već više puta navodili primere. kako zatim polazi s njim i doživljava zanosnu ljubav­ nu scenu. drugu stranu medalje. Jedna sasvim obična tehnika izopačavanja sna sastoji se u tome da se ishod nekog događaja ili kraj jednog misaonog toka prikažu na početku sna. nego svoje prisustvo u materijalu izražava time što se jedan deo već konstruisanog sadržaja sna koji postoji iz dru­ gih razloga — tako reći naknadno — preokrene.). (vidi kasnije) sadrži u sebi jedno takvo upravo „obrnuto". gospodina M. Istom tehnikom vremenskog obrtanja služi se ponekad histerični napad da bi od posmatrača sakrio svoj smisao. Pored sadržajnog obrtanja ne smemo prevideti ni vremensko obrtanje. dakle. U lepom snu o „Gore i dole" predstavljanje penjanja u snu je obrnuto nego što je njegova slika u mislima sna. na primer. a to upravo najpre koči svaki pokušaj razumevanja sna. urkštanje r u k u za zagrljaj).328 Tumačenje snova. jer ono ostvaruje čitavu jednu masu izopačen ja u materijalu koji tre­ ba predstaviti. koji se mogu obuhvatiti zajedno kao „suprotnost". uostalom. Njen napad počinje prikazivanjem ove ljubavne scene trzajima tela (pri tome pokreti usnica pri ljubljenju. jedan mlad čovek napao je jednog značajnog čoveka. oslovljava dok ona čita. san uporno odbija da otkrije svoj smisao. taj stoji bes­ 1 pomoćan pred zadatkom tumačenja sna. prim. dolazi do prikazivanja u snu na sledeći neobičan. Upravo „obrnuto" nije predstavljeno u sadržaju sna samo. koje je moralo da se ispravi pre nego što bi se moglo doći do tumačenja sna. na duhovit i šaljiv način. a kasnije lako. U snu ja računam od datuma Geteove smrti. privučen lepotom njene noge.

Ali i ovo očekivanje se ruši uporednim posmatranjem snova i materijala iz kojeg se oni iz­ vode. nestalan. Povrh toga mi obično utisak koji dobijamo od nekog nejasnog objekta u snu obeležavamo kao „fliichtig" (= nepostojan. Mi sad. mada bez ikakve garanti je. I Sredstva predstavljanja u snovima 331 U mnogim slučajevima dobijemo smisao sna tek pošto smo u sadržaju sna izvršili višestruko obrtanje. Snevač bi više voleo da mu otac uopšte nije došao kući. u snu jednog mladog neurotičara koji je patio od prinudnih predstava sećanje na infantilnu želju za smrću oca koga se plašio krije iza sledećeg teksta: „Njegov otac ga grdi što tako kasno dolazi kući. za vreme spa­ vanja. mogu stvoriti viši stepen intenziteta. pre svega. Intenzitet elemenata ovde nema nikakve veze sa elementima intenziteta onde. doduše. Uz ove formalne karakteristike. na primer. koje nam u snu moraju padati u oči. da stavimo iznad realnosti. . Postavlja se dakle pitanje koji ušlo vi u materijalu sna determinišu ove razlike u živahnosti pojedinih delova sadržine sna. Intenzitet elemenata sna pokazuje se drukčije determinisan. Direktni derivativ onoga što je prekomerno dominiralo u mislima sna može se češće otkriti samo u nekom prolaznom elementu sna. Tako se. koji je potpu­ no pokriven snažnijim slikama. Razlike u intenzitetu pojedinih slika sna po­ krivaju čitavu skalu od oštrine definicije koju smo skloni. između materijala sna i sna postoji stvarno jedan potpuni „preokret svih •psihičkih vrednosti" (Umivertung aller psychischen Werte). prema raznim relacijama. Ali bi ipak moglo biti da njihovi najbliži derivativi. a da zbog toga ne moraju stvarati centar sna. Snevač je. moći svesti na takve realne senzacije. ističu svojom ži­ vahnošću ispred ostalih utisaka što dolaze iz sećanja. spadaju pre svega razlike u čulnom in­ tenzitetu pojedinih slika sna i u razgovetnosti poje­ dinih delova sna ili čitavih snova upoređenih među sobom. koji su derivativi realnih utisaka za vreme spavanja (nervni nadražaji). i to preko dva međusobno nezavisna mmmmm . koji ih u snu zastupaju. što mu otac u svakom slučaju suviše rano (tj. U ovim poslednjim intenzi­ tet se poklapa sa psihičkom vrednošću: najintenziv­ niji elementi su upravo najznačajniji. kao mali dečak za vreme očevog odsustvovanja skrivio jednu seksualnu agresiju prema jednom drugom licu i bio kažnjen pretnjom: „Čekaj samo dok ti se otac vrati!" Ako želimo da i dalje pratimo odnose između sa­ držaja sna i misli sna. znamo da su to upravo ovi elementi koji zbog cenzure ne ulaze u sadržaj sna. dok o razsobu. što je opet identično sa že­ ljom za očevom smrću. pošto se zapravo ne može u potpunosti uporediti ni sa jednim stepenom nerazgovetnosti koju na objektima realnosti per­ cipiramo. ili obratno. Ali moje iskustvo ovo još nikad nije potvrdilo. Faktor realnosti ne znači ništa za određivanje intenziteta slika u snu. a drugi put od kraja ka p o č e t k u . brz). čini pokrete kao da čita iz knjige i oslovljava me (odgovara na moja pitanja). verovatno ćemo pretpostaviti da se one ili elementi sna izvedeni od njih u sadržini sna ističu naročitim intenzitetom. Dalje bismo mogli očekivati da će čulni inten­ zitet (živost) pojedinih slika u snu imati neki odnos prema psihičkom intenzitetu elemenata koji im od­ govaraju u mislima sna. moramo suočiti sa izvesnim očekivanjima koja se javljaju kao neizbežna. Nije tačno da se elementi sna. suviše brzo) dolazi kući. Pošto materijalu sna mogu za vreme spavanja pripadati i prave senzacije. oni stvaraju središte misli sna." Ali smisao psiho­ analitičke kure i snevačeve pomisli dokazuju da bi on morao najpre da glasi: On je ljut na oca i. da će se sve ono što u snu ispada kao naročito živo. seda na stolicu. naime. podiže haljinu đa bi pokazala nogu. Ovde se. " govetnijim slikama u snu mislimo da su percipirane za duže vreme.330 Tumačenje snova. onda će najbolje biti da kao polaznu tačku uzmemo sam san i da postavimo pita­ nje šta znače pojedine formalne karakteristike me­ toda predstavljanja u snu u odnosu na misli sna. pa sve do dosadne nejasnoće koju progla­ šavamo karakterističnom za snove. zatim. . Uporedi uz ovo Artemidorovu napomenu: „Pri tumačenju snova moramo baciti pogled jednom od po­ četka ka kraju.

Ili u jednom drugom slučaju koji zaslu­ žuje da se opširno ispriča: Neki mlad čovek sanja jeI danas ne znam da li sam to s pravom učinio. naprotiv.ko je zapravo otac (deteta)". na svoje iznenađenje. da su dakle najživlji ujedno i najbolje determinisani. ovde deo materijala koji je san izazvao. koji se odnosi na raz­ ličitu razgovetnost čitavih snova ili delova sna. što sam smatrao kao sud o gotovom snu bio je zapravo samo deo. Najpre je lako videti da su oni elementi na­ ročito intenzivno prikazani kroz koje se izražava ispu­ njenje želja. mnogo komplikovaniji nego problem kolebanja živosti elemenata sna. koji nam se čini jasnim. i to bitni deo sadržaja sna. ili ko joj je zapravo otac ili tome nešto slično. ako ovu poslednju empirijskim putem stečenu rečenicu izrazimo u sledećem obliku: najveći intenzitet pokazuju oni elementi sna za čije je formiranje upotrebljen naj­ izdašniji rad na sažimanju. Detalj­ nije ispitivanje pokazalo je da je ovaj retki san po­ kazivao iste pukotine i praznine u sklopu kao i svaki drugi. Jedan deo ove sadržine bio je predstavljen u obliku sna. tako reći. Rad sna ovde je. 2 Nejasnoća koju je san pokazao bila je. Jedan deo sna. bez praz­ nina i jasan. dakle. ona sama.. Ono. prividno bezazlene primedbe o nje­ mu. iz­ javila je da se u snu pojavilo više lica. njen muž i njen otac. Nešto sasvim suprotno tome dozi veo sam jednom kod neke pacijentkinje koja najpre uopšte nije htela da ispriča san koji je spadao u analizu — „jer je tako nejasan i zbrkan" —. 1 . Ali je problem koji nam pruža skala koja ide od prividno jasnog do nerazgovetno — zbrkanog. I Sredstva predstavljanja u snovima 333 faktora. nego da pro­ izlazi iz materijala sna kao jedan od njegovih sastav­ nih delova. U pojedinim slu­ čajevima primećujemo. Sastavljanje ovoga sna sa njenim pomisli ma u toku analitičke seanse pokazalo je kao nedvosmi­ sleno da se radi o jednoj prilično svakodnevnoj istoriji jedne služavke koja je morala priznati da oče­ kuje dete. Tako se sećam jednog sna koji mi je posle buđenja izgledao isto tako lepo sklopljen. glavne bolesti te bolesnice. nego bi mogli biti označeni kao „fantazije za vreme spavanja". nejasan san je sastavljen od manje intenzivnih elemenata. Oblik sna ili snevanje upotrebljava se sa iznenađuju­ ćom učestalošću za prikazivanjem prikrivene sadr­ žine. obično najvećim delom sadrži intenzivne elemente. da sam još pospan odlučio da dopustim jednu novu kategoriju snova koji ne bi bili podložni mehanizmu sažimanja i pomeranja. često služe za to da jedan deo snevanog prikri­ ju na najrafiniraniji način. Problem o kome sam sada raspravljao — uzroci većeg ili manjeg intenziteta ili razgovetnosti pojedi­ nih elemenata sna — hteo bih da zaštitim od zamene sa jednim drugim problemom. A zatim nas analiza uči da iz najživljih elemenata sna proizlazi najveći broj misaonih toko­ va. o prvom problemu ovde još nećemo raspravljati iz razloga koje ćemo kasnije navesti. * Prateći histerični simptomi: izostajanje periode i ve­ liko neraspoloženje. kad na primer jedan snevač izjavljuje: Ovde je san izbrisan. posegao u prvo budno mišljenje i preneo mi kao sud o snu onaj deo mate­ rijala sna. naposletku uz ponovljene pro­ teste da nije sigurna da je njeno iznošenje tačno. a ovde — zbrkanost. Glose o snu. a i onaj drugi (naime o ispunje­ nju želja). dakle. stoga sam napustio kategoriju o fantazijama u snu. da uti­ sak jasnoće ili nerazgovetnosti koji o jednom snu stičemo uopšte ništa ne znači za sklop sna. U svakom slučaju očigledno je da porast i opadanje kvaliteta u obe skale idu uporedo. i ispunjavajuća snaga sna bila je kriva što nam je ova teorija (koja uostalom nije bila saopštena u snu) izgledala jasna i bez praz­ nina. Tako. i analiza daje infantilnu reminiscen­ ciju na prisluškivanje jedne osobe koja se posle defekcije čisti. i kao da nije znala da li je njen muž njen otac. čije tačno prikazivanje u snu nije uspelo. Tamo je suprotnost razgovetnosti — nejasnoća. pa sad čuje sumnje o tome: . Onda možemo očekivati da će se ovaj uslov. dok ga zapravo ipak oda­ ju. moći izraziti i jednom jedinom formulom. Nije to nikakva izmena smisla.332 Tumačenje snova. 1 Ali je reducirana sadržina sna bila što sam svome prijatelju iznosio jednu tešku i dugo traženu teoriju o biseksualnosti.

onda se nalazim u salonu jedne javne kuće. Javnu kuću je samo retko kada posećivao. zabuni se u broju sobe i dolazi u jednu prostoriju u kojoj se svlače jedna starija dama i njene dve kćeri. za drugim znače isto. u pratnji sestre svoga zeta. On je u onim mladim godinama goreo od radoznalosti da vidi jedan ženski polni organ. tu nešto nedostaje. Da­ me su bile njegova sestra. Knjiga II. 1 dušan u najvećoj meri. prema svima trima bio je ravnoVolksgarten. Josif reče: „Tvoj san. ." Pošto je saslušao priču o snu. te napominje. jednu u košulji i gaćicama. ili uopšte takvih koji pripadaju istoj noći.da poslednja misao u jednom dugom nizu slika snova sadržava tačno ono što je već prva slika te se- . bojažljiv. Pri tumačenju snova koji se sastoje od više glavnih delova. Prvi snovi iste noći pripadaju prema svojoj sa­ držim istoj celini.. koji je tumačio Josif. je ćerka njegovog bivšeg šefa. ali oba viđenja imaju samo jedno zna­ čenje. sve to je puno smisla i može biti shvaćeno kao jedan deo saopštenja iz latentnih misli sna. ali sam u tom raz­ mišljanju polako ponovo zaspao i imao jedan još neo­ bični j i san koji me je bacio u još veći strah i zbu­ njenost. kao kad bismo rekli: Ja sam muškarac. jedan prekid . Samo retko kad ima priliku da s njom razgo­ vara. i bio je još sklon da se drži infantilne seksualne teorije koja ženi pripi­ suje da ima muški organ. jedne devojke. bio je san te vrste. ali sv^ tri su pripadale redu sestara. Pošto je kralj ispričao prvi san. On nastavlja: Zatim ima nekoliko praznina u snu." Jung. glave 5. je­ dan divan park u Beču. u restoran u Folksgartenu1. uznemiren. U sasvim sličan oblik prikrila se analogna remi­ niscencija drugog jednog snevača. njihovo razdvajanje u više delova. On sanja: Idem sa gospođicom K. ne smemo zaboraviti ni na mogućnost da ovi različiti snovi koji slede jedan. prev. o kralju. Ali najzad mu se skreće pažnja na to da je tražena sadržina već data izjavom o ne­ jasnom mestu u snu. Nekoliko dana kasnije pojavilo se svesno sećanje na nepristojno delo naznačeno u snu. posmatrao genitalije svoje nekoliko godina mlađe se­ stre. i sa kojim sam se morao boriti. i 6) prika­ zan je opširnije nego u Svetom pismu. u kome vidim dve ili tri osobe. dok je sledeći san drskiji i razgovetniji. .). ali jednom se među njima desio jedan razgovor u kome „smo se tako reći prepoznali u svojoj polnosti. On se uzalud trudi da bi se setio sadržaja i namere te dečje fantazije na koju san očigledno aludira. kao što sam tvrdi.ači. rekao je: „Posle ovog prvog snovi­ đenja probudih se. „Praznine" su genitalni otvori žena koje se spremaju da legnu. koji u svom delu B^itrag zur Psvchologie des Geriichtes (= Doprinos psihologiji fame) priča o tome kako su skriveni erotički s a n jedne učenice nje­ ne prijateljice razumele bez tumačenja i nastavile ga u izmenama. Tumačenje se oslanjalo na „tamno mesto". iz dečačke radoznalosti. po svom izgledu svakako je dvo­ struki san. na Ringu (Prim. koja mu je bila sasvim ravnodušna. što znači: Narodni (nacionalni) park. jedna zamena za njegovu sestru. da bi legle u krevet. . i potvrdilo je čl a je on nekoliko puta. a ti si žena". njegova snaha i već pomenuta sestra zeta.. i najzad je u sobi bio jedan čovek koji me je hteo izbaciti. uz jednu od ovih priča o snu. da izražavaju iste nadražaje u različitom materijalu. U Jozefa (Jevrejske starine. njihovo grupisanje i broj. U pomenutom restoranu bio je samo jedanput. . „na prekid" u snu.334 Tumačenje snova. i počeh da razmišljam o tome šta bi san mogao da zn.. San među ovim homolognim slovima koji je vremen­ ski raniji često je izopačeniji. zatim dolazi jedno tamno mesto. možda samo dva ili tri puta u životu. I Sredstva predstavljanja u snovima 335 dan veoma jasan san koji ga podseća na fantaziju iz njegovog dečaštva koja mu je ostala u svesti: on se uveče nalazi u jednom letnjem hotelu. Već biblijski san faraonov o klasovima i krava­ ma. „tu nešto nedostaje" opisuje glavnu karakteristiku ženskih genitalija. na svaki način samo retko. Analiza: Gospođica K. Drugi put je pratio neko društvo od tri dame sve do ulaska u taj restoran.

čime san. a bogatstvo odnosa između obe sadržine snova omogućilo je da se vidi da je prvi san u bojažljivom predstavljanju iz­ razio isto što i drugi. I. Mi smemo pitati: Pa zašto onda stalno ne sanjamo o takvim inhibiranim pokretima? i možemo očekivati da ova senzacija. Jedan takav slučaj smatram naro­ čito pogodnim da baci svetlost na ovo snevanje." Ono što na ovaj način prekida glavnu radnju sna koja se posle izvesnog vremena može ponovo nastaviti. odnosno njegov odgova­ rajući organ ili njegovu funkciju. Rank s pravom raspravlja o zna­ čenju polucionih snova za teoriju snevanja uopšte. str. 1910. I Sredstva predstavljanja u snovima 337 rije pokušala da prikaže. 166). . pomeranja. Polazeći od ovoga primera. San jedne devojke. ona prika­ zuje sam nadražaj u nagosti. Zgodno. želi da ne­ što obavi i neprestano nailazi na prepreke. Ovaj polucioni san dopustio je jedno do pojedinosti sprovedeno tumačenje uz obimno odricanje na doprinose snevačice. a ona otkaže poslušnost itd. služi da olakša neku naročitu vrstu predstavljanja i da je bila pro­ buđena samo kad materijal misli sna treba na ovaj način da bude predstavljen.A onda kao da je u isto vreme bilo neko drugo mesto i da se tamo do- godilo to ili ono. kad se slikarski izliv iscrpeo. pripomogao da se potpuno objasni prvi. U nekim snovima koji zadržavaju nešto dalje jednu situaciju u scenariju javljaju se prekidi koji se opisuju sledećim recima: . ja spokoj­ no krenem sa slugom. obeležavajući sam svoj stvarni organski povod. pokazujući na mene: Ovoga ste doveli. polucioni san. u skraćenom obliku. pre­ okretanja u bezazleno" (Zentralblatt fiir Psvchoanalyse. jedan san u kome se pojavljujem kao optužen zbog nepoštenja. Odabrana đela. Nemogućnost da se nešto izvrši ne javlja se u snu uvek kao senzacija. Mesto do­ gađaja jeste mešavina jednog privatnog sanatorijuma i više drugih lokala. koji on u tom delu iznosi. Analiza pokazuje da istra­ gu treba uzeti dvosmisleno i da ona uključuje i lekarski pregled. Na jednim vratima dočekuje nas jedan drugi sluga i kaže. U takav položaj da jasnoću ili zbrkanosti sna tu­ mačimo prisustvom sigurnosti ili sumnje u materijalu sna. Po­ godba se u mislima sna predstavlja u snu istovremenošću: (ako je postala.. 87). ali ne­ dovoljno je odgovoriti da u snevanju postoji motor­ na ukočenost i da mi nju opažamo kroz pomenutu senzaciju. Šerneru su bile dobro poznate ove osobenosti prikazivanja sna i on ih opisuje uz svoje učenje o organskim nadražajima kao naročiti zakon (str. to se u materijalu sna izdaje za sporednu rečenicu kao jedna umetnuta misao. od čijeg delovanja ova skala kvaliteta bitno zavisi. tako da je ovaj drugi. Šta znači senzacija inhibiranog pokreta. . Saopštiću. Mi smo na ovu senzaciju u snu naišli već kod ekshibicionih snova. Ja ću kasnije otkriti jedan dosad još nespo­ menuti faktor u stvaranju sna. dostiže kraj . Svestan svoje nevinosti i svoje funk­ cije koju u ovoj kući vršim kao konzilijar.. da me pozove na istragu. U snu znam da nešto nedo­ staje. podignemo ruku da bismo se osvetili zbog neke uvrede. od kojih se dru­ gi deo završio polucijom. i da se istraga vrši zbog sumnje da sam pri­ svojio ono što se izgubilo. ali još nismo po­ kušali da je ozbiljno protumačimo.A naposletku. Pojavljuje se jedan sluga. a ne miče se s mesta. Voz tre­ ba već da krene a mi ga ne možemo stići. . Cenzura gura kompleks u stranu koliko god je to mogućno pomoću neprestano obnavljanih simboličkih prikrivanja. " Lepu potvrdu ovog Šernerovog zakona dao je Oto Rank u svom radu Ein Traum. nego je ponekad jednostavno deo sadržine sna. i kad). koja se tako često javlja u snu i koja je tako blizu straha? Čovek želi da ide. mada se u svako doba za vreme spavanja može izazvati.336 Tumačenje snova. po mom iskustvu dolazimo samo u retkim sluča­ jevima. a na kraju. sastojao se od dva takođe vremenski odvojena sna jedne noći. der sich selbst deutet (= San koji sam sebe tumači). VI . pa to je jedan pristojan čovek! Ja 22 Frajd. fantazija se drži opšte važećeg zakona u svima simboličkim tvorevinama sna koje proizlaze iz određenih nervnih nadrazaja: na početku sna ona slika predmet od kojeg nadražaj do­ lazi samo najudaljenijim i najnetačnijim aluzijama.

Drugim recima: ako sam rad sna neku od­ ređenu činjenicu uvršćuje u jedan san. onda je blizu i zaključak da potisnuti materijal protiv­ ljenja ovim potezom sebi pribavlja vrednost. onda može ići (Kažu da sam toliko mnogo crne grgurave kose doneo na svet da me je moja mlada majka proglasila crncem). na kra­ ju sna dogodi nešto što će sprečiti moj odlazak. čitav ovaj proces čini tako izvanredno pogodnim za prikazivanje akta volje i „ne" koji mu se suprotstavlja. jedan konflikt volje. Ono što se posle buđenja iz „sna u snu" dalje sneva to će želja sna postaviti namesto izbrisane re­ alnosti. Uključivanje izvesne sadržine u je­ dan „san u snu" treba. koji je u isto vreme u stanju da razvije libido. Upregnu­ tog u jedan aparat vidim jednog kolegu koji bi imao puno razloga da se zainteresuje za mene. resio je u sličnom smislu Štekel analizom nekih ubedljivih primera. izjednačiti sa željom da se ono što je ovako opisano kao san nije trebalo dogoditi. zagonetka „sna u snu". osetiti kao ometen. dakle. najsnaž1 Ovo više ne odgovara novim saznanjima. 1 Gde je. predstavlja samo ono što snevač želi. ono mora da bude lišeno real­ nosti. ako se. dakle. kao volja čijoj se volji su­ protstavlja protivvolja. pravo sećanje. postojati svakovrstan ma­ terijal koji sadrži kontradikciju tome. prenet na motorne puteve. Zanimljiv problem koji je povezan sa ovim. — I odbijanje tužnih misli na smrt krije se iza ovog završetka sna: Ja još nisam izvršio svoju dužnost. Po mom obja­ šnjenju straha može se takođe lako shvatiti zašto je senzacija inhibicije volje tako blizu strahu i zašto je tako često s njim u snu povezana. onda to znači najodlučniju potvrdu realnosti te činjenice. Strah je libidinozni impuls koji polazi od nesvesnog i koji je inhi­ biran od predsvesnog. i po tome treba korigovati moje ranije tvr­ đenje da san ne može izraziti jedno „ne. znak je da mi se oprašta. i kojoj psihičkoj sili on treba da se pripiše. dakle. Sakrila ga je naša devojka koja je ge­ nijalna u sakrivanju. I Sredstva predstavljanja u snovima 339 zatim bez sluge odlazim u jednu veliku dvoranu u kojoj stoje mašine. mora da se radi o jednom seksualnom impulsu. Senzacija inhibicije kretanja predstavlja. Impuls. Kasnije ćemo čuti da upravo motorna paraliza koja prati spavanje spada među fundamentalne uslove psihičkog procesa Odnos prema jednom doživljaju iz detinjstva izlazi iz potpune analize sledećim posredstvom: — Crnac je izvršio svoju dužnost. naprotiv. Sto ne mogu da nađem šešir. Ja ću ovde unapred reći da on treba da služi smanjivanju vrednosti onog što je snevano. Sigurno je to ispunjenje želje sna da mi se oda priznanje da sam pošten čovek i da mogu otići: u mislima sna mora."1 II drugim snovima u kojima se neostvarivanje po­ kreta ne javlja samo kao situacija nego i kao senza­ cija ista kontradikcija izražena je snažnije senzaci­ jom inhibicije kretanja.338 Tumačenje snova. crnac može ići. jeste jedan dnevni doživljaj upotrebljen u više smisla. dok san koji se nastavlja. i ipak ne mogu da odem. u snu senza­ cija inhibicije povezana sa strahom u snu mora da se radi o jednom aktu volje. To što mogu otići. Na jednom drugom mestu (vidi kasnije) raspravljaću o tome šta znači sud koji se često javlja za vre­ me sna: „Pa to je samo san". Može se. i ona me pođseća na pakao sa svim svojim paklenim oruđem kazivanja. inhibiran za vre­ me spavanja. dakle. — Rođenje i smrt kao u snu o Geteu i paralitičaru. jed­ no „ne". 12* . znači dakle: Pa ti nisi pošten čovek! Neostvarivanje sna je izraz protivljenja. Zatim mi se kaže da sada mogu ići. koji sam kratko vreme pre toga imao. ja još ne smem otići. što se izražava time ako se izvesna sadržina u samom snu označava kao „snevana". dakle. Pa zatim šaljivo pitanje: Ko­ liko je star crnac ako je izvršio svoj dug? Godinu dana. „Snevanom" u snu treba ponovo da se oduzme vrednost. pretpostaviti da „snevano" sadržava predstavljanje realnosti. 1 za vreme snevanja. sad nije ništa drugo do volja i činjenica što smo toliko sigurni da ćemo ovaj impuls. Što ne mogu naći šešir. ali on ne vodi računa o meni. to jest. Ali sad ja ne mogu da nađem šešir. dakle.

a izraz te misli mora se rimovati sa prvim slikovanim redom. nego gde su obe misli već unapred. pri tom će delovati na izražajne mogućnosti drugoga birajući i raspoređujući. ali čim je pretvorena u slikovit jezik. U nekim slučajevima zamena izraza potpomaže sažimanje sna na još kraći način. Ako treba da se jedna pesma napiše u rimama. ali smo više puta dodirnuli jednu dalju temu: kakve promene ma­ terijal misli sna trpi u svrhu formiranja sna. Rad sna iskorišćava snevanje samo kao formu otklanjanja i time potvrđuje sazna­ nje da je san ispunjenje želje. slik). sasvim je očevidna. dok u isto vreme pomeranja intenziteta između njegovih elemenata nužno stvaraju psihičku promenu vrednosti toga materijala. I Osvrt na mogućnost predstavljanja 341 nije njeno potvrdenje. Jed­ na misao. obavlja tako što nalazi pogodne jezičke preobražaje za pojedine misli. Ali iz analiza sazna­ jemo da jedno ovakvo pomeranje postoji i da se ono ispoljava u zamenjivanju govornog izraza za odgo­ varajuće misli. Misao sna je neupotrebljiva sve dok je apstraktno izražena. onda je drugi slikovani red vezan za dva uslova. Mi sad znamo da materijal sna. Jednu drugu vrstu pomeranja dosad uopšte još nismo ni spomenuli. kao čvorna tačka mnogobroj- . među­ sobnim induciranjem. lakše nego ranije. čiji je izraz možda utvrđen iz nekih drugih razloga. Ova druga vrsta pomeranja koje se javljaju kod stvaranja sna nema samo veliki teorijski interes nego je i naročito pogodna za to da objasni izgled fanta­ stične apsurdnosti u koju se san zaodeva. koji su potrebni radu sna i koje on stvara gde god ih ne­ ma. on mora da izrazi odgovarajući smisao. Ne treba da se čudimo ulozi koja pripada recima prili­ kom stvaranja sna. i rezultat toga pomera­ nja može jedanput biti da jedan elemenat bude zamenjen drugim. nego i inte­ resi sažimanja i cenzure mogu dobiti tom zamenom. pa prema tome i svrha zamene. tako što pronalazi jedan rečenični sklop. Ali ne samo predstavi] ivost. Prednost. Oba puta radi se o pomeranju duž asocijacionog lanca. Reč. koja joj je na neki način bliska. dobrim delom lišen svojih relacija. slično kao kod pesnikovog rada. podleže jednom procesu kompresije. Slikovito je za san ne­ što što može biti predstavljeno: ono se može uklopiti u jednu situaciju gde bi apstraktni izraz u predstav­ ljanju sna stvarao slične teškoće kao što ih otprilike jedan politički uvodni članak nekih novina stvara za ilustratora. uspo­ stavljaju se između ovog novog izraza i ostalog ma­ terijala sna. Pomeranja koja smo posmatrali pokazala su se kao zamena jedne predstave nekom drugom predstavom. i to možda već u samom početku. dodiri i identiteti. Pomeranje se po pravilu vrši u pravcu da se jedan bezbojan i apstraktan izraz u misli sna zameni slikovitim i kon­ kretnim izrazom. ali se isti proces može dogoditi u raznim psihičkim sferama. Najbolje pesme su svakako one gde se ne primećuje namera da se nađe slik.340 Tumačenje snova. dok u drugom slučaju jedan eleme­ nat svoj izraz zamenjuje drugim izrazom. izabrale govorni izraz koji će uz lakše doterivanje dati istozvučnost (rimu. jer su konkretni termini u svima jezicima zbog njihovog razvoja bogatiji nadovezivanjima nego što su pojmovni. koji kao dvosmislen dozvoljava da izrazi više od jedne misli sna. i one su asocirane i upotrebljavane da olakšaju saži­ manje tako što je na ovaj način umesto dva elemen­ ta u san dospeo jedan srednji zajednički elemenat između njih. Možemo zamisliti da se dobar deo po­ srednog pri stvaranju sna. koji pokušava da rastu­ rene misli sna reducira na što je mogućno skučeniji i jedinstveniji izraz u snu. Celokupna oblast igre reci stavlja se tako na raspolaganje radu sna. D OSVRT NA MOGUĆNOST PREDSTAVLJANJA Dosad smo imali posla sa istraživanjem kako san predstavlja odnose između misli sna.

Onda se ispostavilo da se onaj čovek kojeg je želela da vidi. 1 vanje.. nego što ih otprilike stari pisci hijeroglifa zadaju svojim čitaocima. fobije) ko­ riste ne manje bestidno nego preimućstva koja reč tako daje za sažimanje i prerušavanje sna. . Razlika ovakvog tuma­ čenja sna od tumačenja pomoću simbolike još uvek se ne može oštro odrediti. itd. okru­ ženu jednom gvozdenom ogradom. San je svakako dovoljno besmislen mada inače lepo doveden na jednu situaciju. Visoko tamo gore nalazi se dirigent sa crtama Hansa Rihtera. Zbunjuje ako se stavi jedna dvo­ smislena reč umesto dve jednosmislene. kod simboličkog tumačenja sna tumač sna proizvoljno bira ključ za simbolizoDer Witz und seine Beziehung zum Unbewussten („Dosetka i njen odnos prema nesvesnom". znoji se strašno i sa toga mesta vodi orkestar koji je raspoređen dole oko osnovice kule. dakle. sa koje dirigent upravlja orkestrom. u našim slučajevima jezičke prerušenosti ovi su ključevi opšte poznati i dati čvrsto ustanovljenom praksom. i mora da se sada svakako dobro smrza­ va (Kao da bi lože za vreme duge predstave morale biti ložene). 1 Lako se može pokazati da izopačen je od pomeranja izraza ima zajedničku korist. Kula na sredini par­ keta.Ta ja ne mogu ići" u poslednjem snu. ili d) da li njegovo tumačenje treba da polazi od teksta. naše razumevanje se zaustav­ lja naročito pošto nam san nikad ne kazuje da li nje­ gove elemente treba razumeti doslovno ili pak u pre­ nesenom smislu. kao što čovek vraća še­ šir sa svadbenog puta. Njen rođak koji tek što se vratio sa svadbenog puta sedi sa svojom mladom ženom za jednim takvim sto­ lom. on ne­ prestano trči okolo iza svoje ograde.) za izražavanja u snu koje za­ jedno drži samo dvosmislenost izraza. i neuroze (prinudne predstave. Ona sama sedi sa jednom (meni poznatom) prijateljicom u jednoj loži. U parketu i parteru nalaze se stolovi. Ako raspolažemo pravilnom pomišlju u pra­ vo vreme. za kojima se jede i pije. na mestu Hansa Rihtera. Sad ću izneti jedan san u čijoj analizi predstavljanje apstraktne misli u slici igra veću ulogu. 1905. Odlučio sam se. Znao sam da je ona imala mnogo simpatija pre­ ma jednom muzičaru čija je karijera pre vremena bila prekinuta jednom duševnom bolešću. Na sredini parketa se nalazi jedna visoka kula koja pri vrhu nosi platformu. predestinirana dvo­ smislenost. jeste. Već sam naveo veći broj primera („Usta se do­ bro otvaraju" u snu o injekciji. tako reći. To je predstava Vagnerove opere. i „Heči-mostovi" u rešavanju neurotičkih sim­ ptoma. pored njih sedi jedan aristokrat. onda možemo snove te vrste potpuno ili delimično resiti i nezavisno od podataka snevača. O njemu se priča da ga je mlada žena sobom dovela sa svadbe­ nog puta. i da li treba direktno povezati sa materijalom misli sna ili posredovanjem umetnutih fraza. Uprkos ovoj mnogostrukosti može se reći da predstavljanje (izražavanje) rada sna koje nije ura­ đeno s nametom da bude shvaćeno prevodiocu ne zadaje veće teškoće. Jedna dama sa kojom sam u prijateljstvu sanja: Nalazi se u operi. a pre sve­ ga ugalj koji joj njena sestra dodaje! Ja namerno nisam tražio nikakvu analizu ovoga sna. Ovu kulu tre- . Njena mlađa sestra hoće da joj iz parketa doda jedan velik komad ugljena s motivacijom da nije znala da će to tako dugo trajati. Sabrana dela sveska VI). Uglavnom je pri tumačenju svakog elementa sna sumnjivo da li: a) treba da se uzme u pozitivnom ili negativnom smislu (relacija suprotnosti). sasvim otvoreno. I Osvrt na mogućnost predstavljanja 343 nih predstava. i da se naš svakodnevni trezveni naSin izražavanja zameni sli­ kovitim izražavanjem.342 Tumačenje snova. sa malo po­ znavanja o ličnim odnosima snevačice pošlo mi je za rukom da samostalno protumačim neke njegove delove. koja je trajala do četvrt do osam ujutru. b) da li treba da se protumači istorijski (kao reminiscencija). c) da li treba da se protumači simbolički. iznad ostalih čla­ nova orkestra uzdiže visoko kao kula. da kulu u parketu uzmem doslovno.

proglasiti je dvosmislenom i dodati: „dok se ne uda". i rad sna ne beži od napora da ovu neprilagodljivu misao prelije najpre eventualno u neki drugi jezički oblik. Šta će trajati tako dugo. 1909. Nijedna vatra i nikakav ugalj ne mogu tako jako goreti kao tajna ljubav o kojoj niko ništa ne zna. onda se često događalo da mu je misao pobegla i da se umesto nje pojavila slika u kojoj je sad mogao da pre­ pozna zamenu za misao. Kein Feuer. A ja ću ovde ponovo izneti nekoliko primera iz Zilbererovoga rada. a sa ogradom gore. . iza koje on trči kao zarobljenik ili kao zver u kavezu (aluzija na nesrećnikovo ime) 1 . kojim se san služi. predstavlja njegovu kasniju sudbinu. „Primer broj 1. keine Kohle. u cilju da se s pravom sretne na pola puta. treći faktor čiji udeo u pretvaranju misli snova u sadržtnu snova ne smemo potceniti: Obzir na moHugo Wolf (= vuk). mlađa sestra koja još ima izgleda da će se udati do­ daje joj ugalj.! Ona sama i njena prijateljica ostale su sedeći. istovre­ meno staviti i u službu rada na sažimanju i može stvoriti odnose prema nekoj drugoj misli. samo ako ovaj proces omogućava predstavljanje i tako donosi kraj psihološkom pritisku pritešnjene misli. Među različitim sporednim mislima vezanim za bitne misli sna biće data prednost onoj koja dopušta vizuelno prikazivanje. međutim. Ovim raspravljanjima mi smo najzad otkrili još jedan. onu sa ugljenom. tako mislim. zatim. A ova druga misao mogla je možda i sama već izmeniti svoj originalni način izražavanja. na koje ću se kasnije i na jednom drugom mestu vratiti zbog izvesnih osobina posmatranih fenomena. u snu možemo rečenicu posmatrati za sebe. von der niemand was weiss. I Osvrt na mogućnost predstavljanja 345 ba označiti kao mešovitu tvorevinu apozicijom. Ako je on u stanju premorenosti i pospanosti sebi zadao intelektualni napor. „Primer broj 5: Pokušavam da sebi predočim svr­ hu izvesnih metafizičkih studija kojima baš nameravam da se bavim. to u snu nije re­ čeno. bila bi reč u kojoj bi se obe misli mogle susresti. Simbol: Vidim kako rendišem jedan komad drveta da bi postao gladak. kann brennen so heiss als wie heimliche Liebe. otprilike. čak i u manje uobičajen. koji inače ne bi postojali. Herbert Zilberer (Silberer) 1 pokazao je dobar put kako možemo direktno posmatrati pretvaranje misli u slike u procesu koji se vrši prilikom stvaranja sno­ va i na taj način izolovano proučavati upravo ovaj momenat rada sna. Ovo presipavanje sadržine jedne misli u jedan drugi oblik može se. pominjanjem rođaka koji sa svojom ženom sedi u parketu i otvorenom ljubavnom vezom koja se ovoj ženi pripisuje. uostalom. svo­ jim donjim delom ona predstavlja veličinu čoveka. 2 1 gućnost predstavljanja u osobenom psihičkom mate­ rijalu. Pošto je na ovaj način otkriven način izlaganja sna. Ova se svrha sastoji u tome. mogli smo pokušati da drugu upadljivu apsurd­ nost. Tumačenje „tajna ljubav" poduprto je. I tamo i ovde. dakle većim delom u vizuelnim slikama. „pošto ipak nije znala da će tako dugo trajati". „Kula luđaka". i jedan „koji visoko stoji" kao srodna reč između aristokrata i mu­ zičara koji polaže pravo na velike nade. resimo pomoću istoga ključa. Snom ovlađuju suprotnosti između tajne i javne ljubavi. koji joj sestra dodaje. između njene vatre i hladnoće mlade žene. da se čovek u traženju razloga egzistencije 1 Jahrbuch von Bleuler-Freud I. „Ugalj" je morao značiti „taj­ na ljubav". Zilbererovu zamenu zove ne baš sasvim zgodnim imenom — „autosimboličkom".344 Tumačenje snova. mi bismo u jednom pripovedanju dopunili sa „predstava". Mislim na to da sam odlučio da u jednom sastavu popravim neko neravno mesto.

„Primer broj 9: U jednom toku misli ja gubim nit. Ali još više simbolike ima u slici. Ovde se onda odjednom otvara razumevanje za Šernerovo tumačenje snova. A kao što Šerner i Folkelt sasvim tačno ističu. devojke u „Visokoj pesmi"). Čudio sam se da mi je o tom snu bilo samo jedan jedini put javljeno. 1 . I Osvrt na mogućnost predstavljanja 34"! probija do sve viših formi svesti ili do slojeva egzi­ stencije. Tumačenje: Moj pokret nožem znači „obradu do kraja" o kojoj je r e č . ali moram da uvidim da mi je tačka nadovezivanja sasvim ispala. obavio bogat prethodni rad („vinograd" Gospodnji. dakle torta kod koje nož koji seče mora da prodre kroz razne slojeve (slojevi svesti i mišljenja). Simbol: Zavlačim dugačak nož pod tortu kao da ću uzeti jedan komad. Simbol: Komad pismenog sloga. Privatdrucke bei A. u snu znače kola od kojih su svaka napunjena drugim povrćem? To je suprotnost želje „zbrka. . na osnovu opšte poznatih aluzija i zamena reci. pesme i poslovice. pa prema tome znači „nered". Ali isto tako rado se krug pred­ stava iz života biljaka ili kuhinje uzima za skrivalište seksualnih slika. 1 Štaviše. dakle „nered". Trudim se da je ponovo pronađem. Jer da bi postigao svoj cilj. (a seksualno interesovanje prostire se daleko iznad sfere spoljnih genitalija): za te pacijente stubovi i nosači predstavljaju noge (kao u Solomonovoj „Viso­ koj pesmi"). Langen Miinchen). Objašnjenje pozadine sim­ bola jeste sledeće: Ponekad mi za stolom pripadne zadatak da rasečem i poslužim tortu. u ovom slučaju mogućnost predstavljanja bez cenzure. ta­ log fantastičnih upoređenja iz najstarijih vremena.lUUtit 346 Tumačenje snova. potpuno bi odgovarale našim očekivanjima kad bi se prerušivanje te vrste veoma često upotrebljavalo za predstavljanje misli sna. i tako dalje. čije sam pra­ vilno jezgro branio već na jednom drugom mestu.1 u prvom slučaju je govor. mitovima i narodnim običajima. na primer. . svakako. tako da sam već izgubio opravdanje u tačnost ovog tumačenja. 1 Samo za mali broj mate­ rija oblikovala se jedna simbolika sna koja ima opštu važnost. kuća nije jedini krug predstava upotrebljavan za simbolizovanje telesnosti — u snu isto tako malo kao i u nesvesnom fantaziranju neuroze. rad ide samo onim putevima koje je već našao prokrčene u svesnom mišljenju. „seme". Poznajem pacijente koji su. Sta. Jedan dobar deo te simbolike je uostalom zajed­ nički snu sa psihoneurozama. nož se mora pažljivo gurnuti ispod odgovara­ jućih komada torte (lagano „do kraja" da bi se stiglo do osnove). posao koji obav­ ljam jednim dugim. što zahteva izvesnu pažnju. zadržali arhitektonsku simboliku za telo i genitalije. S obzirom na ulogu koju u misaonom životu obra­ zovanih ljudi igraju vicevi. svaki vodovod na mokraćni aparat. i Bogat dokazni materijal za to nalazi se u tri dopun­ ske sveske Fuksove (Fuchs) „Sittengeschichte. ili za njega karakteristično. moramo videti da rad sna sa ovom vrstom zamenjivanja uopšte ne radi ništa originalno. ako tačnije pogledamo. njih svaki otvor podseća na jedan od otvora u telu („rupa"). darmar" (doslovno: kupus i repa). čiji predmet postaju genitalije drugoga. Na ovakvo predstavljanje zaista nikad više nisam naišao. Naročito je često sa izvesnim teško­ ćama povezano kako da podignem isečene komade torte. daje prednost onim promenama potisnutoga materijala koji kao vic i aluzija smeju postati i svesni. savitljivim nožem. ili ipak i genitalije sopstvenog pola. Bav­ ljenje fantazije sopstvenim telom nipošto nije svoj­ stveno samo snu. Moje analize su mi pokazale da je takvo bavljenje u nesvesnom mišljenju neurotičara redovna pojava i da se svodi na seksualnu radoznalost mladića ih' devojke koji rastu. čiji su poslednji redovi ispali. i kojima su ispunjene sve fantazije neurotičara. citati. U privid­ no bezazlenim aluzijama na obavljanje poslova u kuhinjji mogu se zamisliti i o njima sanjati najružnije kao i najintimnije pojedinosti seksualnog života. Jer torta u simbolu bila je jedna doboš-torta. „vrt".

kao i sledeće. ona sadržava vrlo razgovetnu aluziju na po­ rodično ime.3 Pri tome postoji ideja da su to cvetovi trešnje. i raduje se što joj. ona vidi domaćeg slugu koji jedno isto takvo drvo.7 Zatim kaže da je spreman da sa njom ide u drugu baštu.348 Tumačenje snova. i dvorište jednog nevaljalog ujaka koji ju je obično dražio. ona se uvek brine da li će naći mesto gde da stavi nogu. mnogo grubog posuda nagomilanog u hrpama. 1 . i kaže joj nešto što se ne može dobro razumeti: nedostaju mi osim toga tri metra — (kasnije kaže: kvadratna •metra) ili tri hvata zemlje. moglo bi se kazati — češlja. 8 Kao anđeo u Blagovestima što nosi u r u k a m a ljiljan. pri tom. Sich einen herunterreissen = izdrkati. i u kome podvlačim sve što treba seksualno protumačiti. takozvani tavan domaće kuće. koja je gusto posejana crvenim cvetovima. na kome se igrala sa svojim bratom. On kaže da to nije nikakva nepravda. Ima svoj snažan seksualni smi­ sao ako neurotička deca ne mogu gledati ni krv ni sveže meso. prev. 317). ona ide putevima kojima je jednom išlo celokupno čovečanstvo u starim kulturnim periodima. ako strah od zmije. 6 Grana je odavna već primila značenje muškog genitala. masturbira.1 b) Glavni san 2 : Ona silazis sa visine preko neobič­ nih ograda ili plotova. Taj lepi san. našto se ona odupire i pita ga šta mu pada na pamet da srne tako da je zagrli. • Da li srne da „izdrka". Stigavši dole. haljina nigde nije zapela. koji su sjedinjeni u velike kva­ drate i koji se sastoje od ispletenih malih kvadrata. to jest jednim drvetom čupa debele pramene kose. i pri tome vidi mnogo posuda. (Prim. ako kad ugledaju jaja i rezance povra­ ćaju. da li može i ona da uzme jednu. 4 Kombinovana tvorevina koja sjedinjava dva lokaliteta. ali oni iz­ gledaju i kao punjene kamelije.* Kad je sti­ gla dole. koje. i pri tom kao da moraju ući u jednu reku koja dopire do kuće ili na dvorište. tj.1 Pri tom. da bi joj pokazao kako se sadi.6 On je zagrli. jedan stranac). na bračne opreznosti. 1 hodu ostaje tako pristojna. dama s kamelijama. suprotnost želje prema prethod­ nom snu. preklopljenog da bi se ocedilo. da je to dozvo­ ljeno. u neuroticara bude neverovatno preteran. ne rastu na drveću. 7 Odnosi Š%. kasnije opet jednu. snevačici se nikako više nije dopadao. 4 Odnosi se na veći broj osoba koja služe njenoj fan­ taziji. Čini se kao da će on za svoju spremnost nešto tražiti od nje.). Svuda gde se neuroza služi ovakvim prerušavanjem. pošto je protumačen.5 U bašti stoji jedan mlad čovek (sa ličnošću koja joj je poznata. Drugi radnici su ovakve grane iz jedne bašte odsekli i bacili na ulicu. 326: nevinost perioda. Ovde ću umetnuti san jedne pacijentkinje o cveću. gde leže razbacane tako da ih mnogi ljudi skupljaju i odnose. u ruci nosi veli­ ku granu-. putevima o čijem po­ stojanju svedoče još i danas govorna upotreba. koji sam već najavio. a) Prethodni san: Ona dolazi u kuhinju kod obe devojke i grdi ih što „sa ono malo jela" još nisu go­ tove. A ona pita da li je to u redu. zapravo kao neko drvo. razgranata i raširena. donji cvetovi su već prilično otpali. • Njen tok života. predmeta njenih kasnijih fantazija. Kasniji dodatak: Obe devojke idu po vodu. 3 Visoko poreklo. I Osvrt na mogućnost predstavljanja 349 simptomi histerije ne bi se upravo nikad mogli pro­ tumačiti ako se zaboravlja da se iza svakodnevnoga i neupadljivog može sakriti seksualna simbolika kao u najboljem skrovištu. zatim odjednom dve. koji kao mahovina vise s njega. 8 Objašnjenje ove meso vite tvorevine vidi na str.* Ono zapravo nije podešeno za penjanje. koji je kod čoveka prirodan. naravno. praznoverje i običaji. kome prilazi da bi ga pitala kako bi se ovakve grane mogle presaditi u njen sopstveni vrt. mada ispod najtanjeg vela. Za vreme silaženja ima najpre jednu. uostalom. kao da ima nameru da se u njenoj bašti obešteti ili kao da će bilo Suprotnost želje prema jednom realnom sećanju na dvorište ujakovo da je imala običaj da se otkriva u snu. što u Za tumačenje ovog prethodnog sna koji treba uzeti „kauzalno" (vidi str.

v. Rad pomeranja C. Odnosi između sna i duševnih bolesti II METOD TUMAČENJA SNA III SAN JE ISPUNJENJE ŽELJE IV IZOPACENJE SNA V MATERIJAL SNOVA I IZVORI SNOVA A. da kod r a d a sna ne t r e b a pretpostaviti da u n j e m u deluje n e k a naročita simbolizujuća aktivnost duše. ona ne zna. jedan drugi san. nego da se san koristi ovakvim simbolizovanjima. . i m a m u izobilju. 486. Infantilno kao izvor sna C. Rad na sažimanju B. Takvi se snovi često susreću u psihoanalizi. Psihološke osobenosti sna F. koja su već sadr­ žana u nesvesnom mišljenju. stoga što ona bolje od­ govaraju zahtevima konstrukcije sna zbog njihove mogućnosti predstavljanja. Nadražaji sna i izvori sna D. r a z u m e se. San koji smo ovde naveli t r e b a zbog njegovih simboličkih elemenata nazvati „biografskim" snom. Osvrt na mogućnost predstavljanja SADRŽAJ 5 10 14 25 47 52 70 80 93 101 127 139 168 169 193 223 243 280 281 308 312 340 * Analogan „biografski" san jeste onaj treći sari. 1 Upravo ovakvog materijala. Tipični snovi VI RAD SNA A. imati od toga koristi. Da li joj posle toga stvarno nešto pokazuje. zatim onaj san što ga je Rank opširno izneo.350 Tumačenje snova. ali m o ­ žda samo r e t k o kada izvan nje. nave­ den među primerima za simboliku sna. Teorije o snu i funkcija sna H. str. I NAUČNA LITERATURA O PROBLEMIMA SNA A. Sredstva predstavljanja u snovima D. koji treba čitati „izvrnuto". I koji zakon prevariti. a većim delom i zato što po pravilu u m a k n u cenzuri. ali bi n a s njegovo iznošenje odvelo suviše duboko prilikom raspravljanja o neurotičkim odnosi­ ma. Somatski izvori sna D. Gradivo sna — Sećanje u snu C. u Štekela. Odnos sna prema budnom stanju B. Sve se svodi na isti zaključak: naime. a da ona pri tom nema nikakvu štetu. Etička osećanja u snu G. Zašto se san zaboravlja posle buđenja E. „San koji se sam tumači". Recentno i indiferentno u snu B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful