Dnevni avaz

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 3. 3. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5568

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

LIBIJA

Dok se izvla~io iz kampa u Misurati

Taibu Mujezinovi}u povrede glave i ki~me nisu sanirane u Libiji Smje{ten na Kliniku za ortopediju u Sarajevu, dr. Gavrankapetanovi} }e ga uskoro operirati Zabranili mu da govori za medije

„Love in Rewind“ na YouTubeu

aib Mujezinovi} iz Sarajeva, radnik „Hidrogradnje“, ranjen je 24. februara pri poku{aju da se sa svojim kolegama, u jeku velikih

T

nemira u Libiji, izvu~e iz radni~kog kampa na gradili{tu u gradu Misurata. Namjera im je bila da stignu do najbli`eg aerodroma kako bi se evakuirali u BiH.

Kako saznajemo, Mujezinovi}u je glavu okrznuo metak ili geler. Od jakog udara pao je i tom prilikom zadobio frakturu donjeg 9. strana dijela ki~me.

[okantno

Pjesma ve} ima milion pregleda
Sramotno: Te{ko stanje u rudnicima

RUDAR U JAMI ZARADI KOLIKO ^ISTA^ICA U EP-u
Estetska hirurgija: U BiH sve vi{e operacija

2. strana

35. strana

[iljegovi} davao znake `ivota u smrskanom „golfu“ Sarajevo: @an [iljegovi} (29) poginuo je u utorak nave~er nakon sudara i udara vozilom u stablo
(Foto: F. Fo~o)

@ENE POVE]AVAJU A MU[KARCI SMANJUJU GRUDI
7. strana

Sarajevom hoda 400 opasnih ljudi

GORAN SALIHOVI]

Smrt uli~nog trka~a!
17. strana

Doma}i „{umaheri“ ne obaziru se na upozorenja

Vladika nas je pozvao u Mostar

DRAGAN BJELOGRLI]

^ovi}: Daleko smo od dogovora

SUSRET LIDERA SDP-a i HDZ-a

3. strana

31. strana

5. strana

Preusmjeravaju se sredstva iz bud`eta

BiH ostaje bez direktne pomo}i Velike Britanije

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

aktuelno

Bosna i Hercegovina je jedna od 16 zemalja kojima }e Velika Britanija prestati pru`ati direktnu pomo}

Mi~el: Suditi prema rezultatima

jer smatra da im vi{e nije potrebna. Osim BiH, bez pomo}i }e, po fazama do 2016. godine, ostati Kina, Rusija, Irak, Vijetnam, Indonezi-

ja, Srbija, Moldavija, Angola, Burundi, Kamerun, Kambod`a, Gambija, Lesoto, Niger i Kosovo kao i ~etiri agencije Ujedinjenih naroda, objavljeno je ju~er na sajtu Reutersa, prenosi Onasa. Britanski bud`et za direktnu pomo} u inozemstvu, koji iznosi 6,5 miliona funti (10,6 milijardi dolara), bit }e preusmjeren na najsiroma{nije zemlje svijeta kao i na one koje razdiru konflikti. - Ova vlada }e imati radikalno druga~iji pristup davanju pomo}i. @elimo da se o nama sudi na osnovu postignutih rezultata, a ne na osnovu koli~ine novca koji tro{imo - izjavio je britanski sekretar za me|unarodni razvoj Endrju Mi~el (Andrew Mitchell).

Rudari rade u „fabrikama invalida“: Protesti neminovni

Spec
Misija OSCE-a u BiH organizirat }e danas u Tuzli obuku o strate{kom planiranju za direktore osnovnih i srednjih {kola s podru~ja Tuzlanskog, Zeni~ko-dobojskog i Posavskog kantona, Br~ko Distrikta te isto~nog dijela RS, javila je Fena.

SRAMOTNO Katastrofalno stanje u rudnicima u FBiH

Dodik i Josipovi} u Slavonskom Brodu

Rudar u jami zaradi koliko ~ista~ica u EPBiH
Prosje~na pla}a za 12.000 rudara u FBiH oko 800 KM mjese~no, a u EPBiH oko 1.600 maraka Neki su predlagali da odmah organiziramo {trajk, ka`e Berbi}
vo zara|uju svoj hljeb. Ni meni nije jasno ponekad kako oni pre`ivljavaju. Rudari su uvijek bili borci i veliki radnici, koji se uspijevaju nekako sa strane sna}i, ali je i poznato da ve}ina njih ima po dvoje-troje djece - ka`e Berbi}. Pojedini sindikalisti ve} prije nekoliko dana predlagali su da odmah budu organizirani {trajkovi. No, znaju}i da su {trajkovi rudara posebno radikalni te zbog ~injenice da vlast jo{ nije formirana, Berbi} ka`e da je ipak nadle`nima dat rok od 15 dana kako bi se poku{ao napraviti neki dogovor. Najva`niji zahtjev rudara je da minimalna satnica bude pove}ana na 3,20 KM. No, Berbi} upozorava da je potrebno pobolj{ati i uvjete u kojima rudari rade, jer je, kako ka`e, odavno poznato da su zbog ~estih nesre}a rudnici postali „fabrike invalida“. Najni`u prosje~nu pla}u u rudnicima u FBiH, kako tvrde u Sindikatu, imaju rudari u Zenici. No, direktor Rudnika mrkog uglja (RMU) Zenica Esad ^ivi} ka`e da je, ako vladaju}e dru{tvo (EPBiH, op. a.) ne usko~i, nemogu}e da rudnici sami pove}aju pla}e rudarima. - RMU Zenica i ovo {to sada ispla}uje je prenapregnuto, nau{trb dobavlja~a i obaveza prema dr`avi. Mi se tek oporavljamo od nesre}e u Stranjanima i po`ara u Raspoto~ju, koji je sedam i po mjeseci stavio van proizvodnje ovu jamu. Jo{ nismo dostigli ni nivo prosje~ne proizvodnje - upozorava F. KARALI] ^ivi}.

Josipovi} i Dodik: Garantirati punu sigurnost

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} istakao je da Hrvatska `eli da se rije{e problemi svih izbjeglica, bez obzira jesu li Hrvati, Srbi ili Bo{njaci, i da je prisutna nova, pozitivna klima, koja ide u prilog povratku i osiguravanju prava koja treba da imaju te osobe. - Zalo`it }emo se da se pitanje povratka i ure|enja prava, i s jedne i s druge granice, intenzivira i da se, kona~no, nakon toliko godina, ta prava i urede - rekao je Josipovi} novinarima u Slavonskom Brodu nakon sasta-

Rije{iti probleme svih izbjeglica

nka delegacija Hrvatske i RS koju je predvodio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, prenijela je Srna. On je istakao da su na~ela vrlo jasna i da podrazumijevaju pravo na imovinu, puno pravo na povratak i da vlasti u Hrvatskoj, BiH i RS garantiraju punu sigurnost. Josipovi} i Dodik polo`ili su vijence na spomenik djeci stradaloj u proteklom ratu u Slavonskom Brodu i posjetili temelje poru{ene pravoslavne crkve Svetog velikomu~enika Georgija u centru grada.

Sramotno je i poni`avaju}e da 12.000 rudara u Federaciji BiH radi u prosjeku za oko 800 maraka mjese~no osnovne pla}e, dok njihove kolege u „Elektroprivredi BiH“ (EPBiH), s kojima ~ine koncern, zara|uju prosje~no oko 1.600 maraka, tvrdi Fikret Berbi}, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja BiH (SSRRUBiH). Berbi} upozorava da rudar u jami ili voza~ dampera, ~ija satnica iznosi u pojedinim slu~ajevima i 2,10 KM, zaradi koliko ~ista~ica u EPBiH. Upravo zbog toga je Glavni odbor SSRRUBiH dao rok nadle`nima od 15 dana da poduzmu mjere kako bi se pobolj{ao `ivotni standard rudara i uvjeti u kojima rade. - Stanje je kriti~no. Volio bih da politi~ari do|u u rudnik da vide kako ljudi krva-

Nesre}a i po`ar

Minimalna satnica

He}ina lokomotiva razvoja ni{ta dobro nije donijela
Formiranje koncerna EPBiH i rudnika, koji je, kako je to pro{le godine najavljivao resorni ministar Vahid He}o, trebao biti lokomotiva razvoja privrede, ni{ta dobro do danas nije donio rudarima, tvrdi Berbi}. - Osim lijepih obe}anja, nikakvih pomaka nabolje nije bilo. Osim ne{to malo opreme, ulaganja su bila bezna~ajna - ka`e Berbi}. Iako je generalni direktor EPBiH Amer Jerlagi} pro{le godine najavio izdvajanje 780 miliona KM za rudnike, direktor Esad ^ivi} ka`e da 2010. nije bilo nikakvih ulaganja u RMU Zenica. No, kako ka`e, 2011. godina krenula je dobro.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba

EPBiH izgubila 76 miliona KM!

- Mislim da je EPBiH jedina energetska kompanija koja gubi novac. Direktori, radnici, nadzorni odbori primaju za na{e uslove ogromne plate, koje }e naravno dovesti do gubitaka, a onda }e cijena struje sko~iti, pa }e to sve da nadoknadi napa}eni narod, koji ionako ne mo`e da sastavi kraj s krajem. Ali, lak{e je i to nego smanjiti direktorske plate i umanjiti sebi `ivotnu lagodnost. (Aspire)

O~ekujem da se Apelaciono vije}e Suda BiH do kraja sedmice odredi po pitanju `albe koju smo ulo`ili na odluku Kaznenog vije}a Suda BiH da Tihomir Purda bude izru~en Srbiji, kazao nam je Josip Muselimo-

Odluka o Purdi do kraja sedmice
vi}, advokat nekada{njeg pripadnika Zbora narodne garde. - O~ekivao sam da Apelaciono vije}e i Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije ve} donesu odluku. Realno je o~ekivati da odluka bude

Advokat Josip Muselimovi} tvrdi

donesena tokom sedmice. Danas (ju~er, op. A.) sam posjetio Purdu u Zenici. On je te{ko bolesna osoba - ka`e Muselimovi}. Kona~nu odluku o njegovom izru~enju dat }e miniF. K. star pravde BiH.

Purda: Te{ko bolestan

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

IZVJE[TAJI Goran Salihovi}, predsjednik Op}inskog suda Sarajevo

Gradom hoda 400 opasnih ljudi
Bezveze je {to mi sudimo, jer ili nema mjesta u zatvoru ili neko bude pomilovan, ka`e Salihovi} Imamo problem, puca se, radi se {ta se ho}e
Mi imamo problem u gradu i dr`avi. Puca se, radi se {ta se ho}e. Iako sud sudi, bezveze je to {to mi radimo, jer ~esto ili nema mjesta u zatvorima ili neko bude pomilovan, kazao je ju~er Goran Salihovi}, predsjednik Op}inskog suda u Sarajevu, na prezentaciji godi{njeg izvje{taja. - Pogledajte ko je pomilovan u posljednje vrijeme pa }ete vidjeti ko su ti ljudi. Nema nijednog sudije ni tu`ioca u Komisiji za pomilovanje - upozorio je Salihovi}.

Igre sa bh. granicom
Kakvim se motivima vode Zagreb i Beograd odga|anjem rje{avanja pitanja granice sa BiH
Da dvije dr`ave nemaju otvorenih pitanja, konstatira se tek nakon {to budu rije{eni imovinskopravni odnosi i nakon {to bude utvr|ena grani~na linija. Kako stvari u tom pogledu stoje izme|u na{e domovine i tri na{a susjeda? Rije~ju: nikako. Ili, preciznije: stoje li stoje. Ni{ta se rije{ilo nije od Dejtona naovamo. Barem ne u cijelosti. Za{to? Jedan je od mogu}ih odgovora krajnje istinit. A taj je da za to zasigurno nije kriva BiH. Jer, ako je ikomu veoma stalo da rije{i pitanje granice sa susjedima, onda je to BiH. Ako ni zbog ~ega drugog, a ono zato {to je bila metom agresije. Jasno je, i posve logi~no, da je dr`avama koje su bile metom agresije najvi{e stalo utvrditi, odnosno od susjeda dobiti i formalno-pravno priznanje granice. Dokument kojim se ta formalnost utvr|uje jeste bilateralni ugovor o granici. E, taj bilateralni ugovor BiH jo{ nije ratificirala ni s jednim od svojih susjeda. Da stvar bude gora, granice BiH sa susjedima su, najve}im dijelom, tzv. prirodnog porijekla, {to }e re}i da ne bi trebalo biti ama ba{ nikakvih dvojbi kuda se zapravo prote`e grani~na linija. Valja samo pratiti tok Une, Save, Drine te dinarskoga masiva na jugozapadu na{e domovine. Kakvim se onda motivima vode Zagreb i Beograd stalnim odga|anjem rje{avanja pitanja granice sa BiH i {ta je ~initi zvani~nom Sarajevu u takvom politi~kom ozra~ju? Sigurno je da kako Hrvatska tako i Srbija dr`anjem u procesu utvr|ivanja grani~ne linije sa BiH ne pokazuju da se vode motivima koji karakteriziraju dobrosusjedstvo. A zvani~nom Sarajevu ne preostaje ni{ta drugo do ~ekanja: sve dok Brisel ne podsjeti i Zagreb i Beograd da se bez rije{enoga grani~nog pitanja sa svim susjedima, ne mo`e postati ~lanicom Europske unije.

Predmeti u brojkama
296.785 predmeta rije{enih u 2010. Sa 958.000 na 843.000 smanjen zaostatak predmeta u 2010. 9.308 predmeta imao krivi~ni odjel

Kriva vlast
On smatra da su najve}i problem zatvorski kapaciteti, zbog ~ega ~ak i ljudi s potjernica budu vra}ani iz zatvora. - Zna~i, vi uhvatite ~ovjeka u Njema~koj, stvorite tro{kove, anga`ujete vlasti iz druge dr`ave, na{u vlast i policiju, dovedete ga u Zenicu, a tamo nema mjesta. To je katastrofa. Ne znam {ta vi{e da poduzmemo. Ovo je u posljednjih sedam dana drugi slu~aj da su vra}eni ljudi s potjernica - rekao je Salihovi}. On upozorava da sud ne mo`e sam. U petak su ~ak obavije{teni da vi{e nema ni kvadratnog metra slobodnog prostora u zatvorima. Najve}eg krivca za postoje}e stanje Salihovi} vidi u izvr{noj vlasti, koja ni{ta nije uradila u vezi s ovim pitanjem. - ^ak 400 ljudi ponovo hoda KS i predstavlja potencijalnu opasnost, oko 28 je neura~unljivih ko-

Salihovi}: Sudovi nisu fabrike para

(Foto: M. @ivojevi})

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

ji nemaju mjesta za lije~enje. Imamo slu~aj da ~ovjek koji je po~inio krivi~no djelo nije smje{ten u adekvatnu ustanovu i sada on pravi problem po gradu. Ide gradom i udara ~eki}em u glavu sebe i druge. To su apsurdne stvari. Od 514 rije{enih predmeta, u zatvor je upu}eno 377 lica koja izdr`avaju ukupno 525 godina zatvora, a jo{ 250 pravomo}no osu|enih dobilo je 239 godina - ka`e Salihovi}. Samo na osnovu odredbe kojom je omogu}eno da zatvorska

kazna do jedne godine bude zamijenjena nov~anom, lani je u bud`et FBiH upla}eno ~ak 190.000 KM.

Komunalni dugovi
I ostali odjeli Op}inskog suda postigli su dobre rezultate. Zemlji{noknji`ni odjel trenutno ima samo 327 predmeta. Napredak je postignut i u registraciji preduze}a, kao i registru nov~anih kazni. Formiran je i poseban odjel koji napla}uje komunalne dugove te je ovaj sud za oko dvije i po godine broj nerije{enih predmeta uspio s milion i 200.000 spustiti na oko 640.000. Kantonalnim vlastima Salihovi} je poru~io da ve}i priliv prihoda od kazni i sudskih taksi mogu o~ekivati samo ako one budu pove}ane. No, kako ka`e, u ovom vremenu to je neprimjereno, jer se na sud ne mo`e gledati kao na faF. KARALI] briku para.

Najgori pritisak na sud je kroz novac
Salihovi} smatra neprimjerenom Vladinu odluku kojom su u nacrtu bud`eta KS za ovu godinu za Op}inski sud predvi|ena tri miliona KM manje nego lani. - Najgori pritisak na sud je kroz novac. Morat }emo tra`iti svoja potra`ivanja od bud`etskih korisnika. Pla}e i status sudija zamrznuti su ve} {est godina. Pla}a sudije iznosi oko 2.400 maraka. Nemaju toplog obroka, prijevoza... - ka`e Salihovi}.

Zavr{eno su|enje hrvatskoj {estorci

Prli}: Oni koji su patili zaslu`uju su}ut i pravdu
Zavr{nim obra}anjem Jadranka Prli}a, Brune Stoji}a i Milivoja Petkovi}a te advokata Slobodana Praljka, Valentina ]ori}a i Berislava Pu{i}a u Hagu je okon~ano su|enje biv{im liderima takozvane Herceg-Bosne, javio je Sense. - Oni koji su patili zaslu`uju su}ut i pravdu - rekao je u svom zavr{nom obra}anju sudijama Jadranko Prli}. Kao i ostala petorica optu`enih ~elnika bosanskih Hrvata, Prli} je negirao odgovornost za zlo~ine koji su 1993. i 1994. godine po~injeni na podru~ju „Herceg-Bosne“. Preispituju}i svoje postupke iz vremena rata, Prli} je, kako je rekao, do{ao do zaklju~ka da nije u~inio ni{ta {to ne bi ponovo uradio.

Prli} i ostali: Obratili se sudu

Koraci 4 do vlasti
pod uvjetom da Dom naroda broji 58 delegata, kako to nala`e Ustav FBiH, prosta ve}ina za odlu~ivanje je 30 prema Ustavu FBiH, klubovi Bo{njaka, Srba, Hrvata broje po 17 delegata, od ~ega se tre}ina ra~una kao {est, dok ostali narodi formalnopravno nemaju status kluba u Domu naroda, a broje sedam delegata i u~estvuju u tzv. ve}inskom glasanju na konstituiraju}oj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH prvo se formiraju privremene komisije, i to mandatno-imunitetska i ona za izbor i imenovanja mandatsko-imunitetska komisija predla`e verifikaciju mandata novoizabranih delegata, a nakon verifikacije delegati pola`u zakletvu Komisija za izbor i imenovanja, na osnovu dogovora koji postignu klubovi naroda, predla`e predsjedavaju}eg i dvojicu potpredsjedavaju}ih Doma naroda nakon {to je Dom naroda konstituiran, najmanje tre}ina delegata iz klubova tri konstitutivna naroda mo`e kandidirati predsjednika i potpredsjednike FBiH na prijedlog klubova naroda, Dom naroda prihvata zajedni~ku listu tri kandidata za predsjednika i potpredsjednike FBiH takvu zajedni~ku listu mora potvrditi i Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH, i to ve}inom, odnosno s najmanje 50 glasova od ukupno 98 poslanika zajedni~ka lista potom se ponovo ide u Dom narod, koji je mora potvrditi ve}inom (najmanje 30) glasova, {to uklju~uje i ve}inu iz svakog kluba naroda (po devet delegata iz klubova Bo{njaka, Srba i Hrvata) i tek nakon toga predsjednik i potpredsjednici FBiH su izabrani predsjednik i potpredsjednici FBiH nominiraju federalnog premijera i 16 ministara, ~ije imenovanje s najmanje 50 glasova mora potvrditi Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH, ~ime je izabrana Vlada Federacije

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

aktuelno

Hod`i}: Mogu}a destrukcija Federacije
Za konstituiranje bilo koje institucije Federacije neophodno je u~e{}e svih deset kantona, ka`e Sead Hod`i}
~iji Kongres ima dva doma, od kojih je jedan Senat za koji svaka od 50 saveznih dr`ava bira po dva senatora, njih 25 u kojima su izabrani senatori odlu~ilo da bez ostalih 25 saveznih dr`ava, odnosno njihovih senatora, konstituira Senat. Takvo ne{to ne pada na pamet nikome u Americi i to bi bilo mogu}e jedino bukvalnim nasiljem ka`e Hod`i}. Isti~e da je Ustavom FBiH predvi|en i instrumentarij za uspostavljanje ustavnog stanja. To zna~i da Pravni ekspert Sead Hod`i} smatra da bi sazivanje Doma naroda Federalnog parlamenta u trenutnom, nepotpunom sastavu proizvelo destrukciju i stvaranje protivustavnog stanja u Federaciji BiH. On potcrtava da je za konstituiranje bilo koje institucije Federacije neophodno u~e{}e svih njenih sastavnih dijelova, odnosno svih deset kantona kao ni`ih teritorijalno-politi~kih jedinica tog entiteta.

ANALIZA Tragom najava o konstituiraju}oj sjednici Doma naroda

CIK nije ovjerio sve liste delegata iz HNK
CIK nije mogao potvrditi i ovjeriti sve kandidatske liste koje su mu ju~er ujutro stigle iz Skup{tine Hercegova~ko-neretvanskog kantona za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH. Ukupno je dostavljeno 11 lista sa 27 kandidata za delegate. Nakon obavljenih provjera, CIK je utvrdio da uvjete za ovjeru ispunjavaju tri liste: za izbor delegata iz reda srpskog naroda (liste Vesne Sarad`i} i Zore Dujmovi}), iz reda hrvatskog (liste HDZ-a BiH, HDZ-a 1990 te poslanika Tomislava Peri}a i \ure Prka~ina) i za izbor delegata iz reda ostalih (lista Anera @uljevi}a). No, CIK je utvrdio da liste za izbor delegata iz reda bo{nja~kog naroda, koje su dostavili SDA, SBiH i SBB BiH, te kandidatska lista SBB BiH za izbor delegata iz reda ostalih, sadr`e nepravilnosti, jer ih nije potpisao predsjednik politi~ke stranke ili lice koje je on pismeno ovlastio. Stoga je od Skup{tine HNK zatra`eno da u roku od 48 sati obavijesti predlaga~e da otklone ove nepravilnosti kako bi i njihove liste mogle biti ovjerene.

Primjer Amerike

Krnji sastav Doma naroda Parlamenta FBiH: Mo`e li odlu~ivati

Izmir Had`iavdi}, sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH, ju~er je za „Dnevni avaz“ izjavio da je Stru~na slu`ba ovog doma spremna obaviti sve zadatke koje joj nalo`e predlaga~i ovla{teni za sa- Had`iavdi}: zivanje konstituiraju}e sjednice Doma. Ovla{teni - Mi jo{ nismo dobili nikakav zvani~an predlaga~i prijedlog u tom smislu, a prema Poslovniku o radu, za sazivanje konstituiraju}e sjednice Doma naroda ovla{ten je raniji predsjedavaju}i ovog doma ili, u slu~aju da on to ne uradi, onda je mo`e sazvati deset novoizabranih delegata - pojasnio je Had`iavdi}. - Dom naroda Federalnog parlamenta, prema Ustavu FBiH, ali i Poslovniku tog doma te Izbornom zakonu BiH, ne mo`e se uspostaviti bez izbora delegata u svih deset kantonalnih skup{tina. Ilustracije radi, treba se barem zapitati {ta bi se dogodilo kada bi u SAD, odluku o tome da li je konstituiranje Doma naroda FBiH u krnjem sastavu legitimno, mo`e donijeti Ustavni sud. - Mo`e se pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom FBiH, a u ovom slu~aju mislim da bi bio nadle`an i

Dom mo`e sazvati deset delegata

Ustavni sud BiH, jer je to i pitanje Ustava BiH, s obzirom na to da delegate u Dom naroda Dr`avnog parlamenta bira Dom naroda FBiH. Meni je, me|utim, skoro nepojmljivo da bilo koji politi~ki akteri mogu i}i u pravcu ustavne destrukcije Federacije i negiranja institucija BiH, u ovom slu~aju Centralne izborne komisije (CIK) - navodi Hod`i}.

U strankama potpisnicama platforme, SDP-u, SDA, HSP-u i NSRzB-u, smatraju da je teoretski mogu}e u jednom danu obaviti i dvije sjednice krnjeg Doma naroda ili zasjedati vi{e dana uzastopno, kako bi do 31. marta bio usvojen bud`et FBiH za ovu godinu. To uklju~uje i zasjedanje Predstavni~kog doma FBiH, konstituiranog jo{ u novembru pro{le godine, ali koji do danas nema ni rukovodstvo, ni radna tijela. S obzirom na to da je nepoznanica ho}e li Dom naroda FBiH, ako i bude konstituiran u krnjem sastavu, mo}i u svega nekoPrema njemu, irelevantna su tuma~enja OHR-a iz 2001. godine o konstituiranju Doma naroda FBiH u koji nije izabrano svih 58 delegata, jer su ona kasnijim odlukama, izme|u ostalog i Ustavnog suda FBiH, stavljena van sna-

Kako do bud`eta

liko dana izabrati predsjednika i potpredsjednike Federacije, a oni imenovati Federalnu vladu, koju treba potvrditi Predstavni~ki dom, „platforma{i“ o~ekuju da prijedlog bud`eta stigne od „tehni~ke“ Vlade Mustafe Mujezinovi}a. Kako „Dnevni avaz“ saznaje, Mujezinovi} planira u ponedjeljak odr`ati sjednicu Vlade FBiH, na ~iji }e dnevni red staviti prijedlog bud`eta koji je pripremilo Federalno ministarstvo finansija, s Vjekoslavom Bevandom na ~elu, kako bi taj akt od klju~nog zna~aja za finansiranje `ivotnih tokova Federacije bio upu}en Parlamentu na usvajanje.

ge, ali i sada{njim stavom OHR-a, koji je u vezi s tim podr`ao CIK. Kao {to je poznato, CIK je stajali{ta da se Dom naroda FBiH ne mo`e konstituirati dok ne budu izabrani delegati iz svih deset M. KUKAN kantona.

Trenutna situacija s Domom naroda FBiH
u Dom naroda do sada je izabrano 36 delegata iz {est kantona, umjesto Ustavom FBiH predvi|enih 58 iz svih deset kantona mandate novoizabranih delegata nije potvrdila niti u „Slu`benom listu“ objavila Centralna izborna komisija (CIK) BiH umjesto Ustavom predvi|ene proste ve}ine od 30 delegata, trenutno bi prostu ve}inu ~inilo njih 19 umjesto 17 Ustavom predvi|enih, Klub Bo{njaka u Domu naroda FBiH sada bi brojao 12 delegata umjesto 17 Ustavom predvi|enih, Klub Hrvata u Domu naroda FBiH sada bi brojao 9 delegata umjesto 17 Ustavom predvi|enih, Klub Srba u Domu naroda FBiH sada bi brojao 11 delegata umjesto 7 Ustavom predvi|enih, ostali narodi sada bi imali 3 delegata

Ustavni sud

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

5

VLAST Susret lidera SDP-a i HDZ-a BiH u Sarajevu

^ovi}: Daleko smo od dogovora
Formule koje su ovih dana iznijeli Sulejman Tihi} i SDA potpuno su neprihvatljive, ka`e ^ovi} SDP radi sve da dva HDZ-a ne budu u vlasti
analizirati na dana{njoj sjednici u Sarajevu. - Koliko god da smo se trudili i dva sata razgovarali o trenutnoj situaciji, o krizi koja vlada i kako iz nje iza}i, imam osje}aj da smo i jedan i drugi samo iznijeli svoje stavove i da se nismo pretjerano pribli`ili konceptu vlasti. Iako prividno izgleda da se mi veoma razumijemo, mi smo jo{ vrlo daleko od dogovora koji bi uva`ili legitimnu volju sva tri naroda. Dogovorili smo se da kroz strana~ka tijela usuglasimo prijedloge koje smo raspravljali - kazao je ^ovi} za „Avaz“. @elja HDZ-a, isti~e ^ovi}, jeste da gradi institucije dr`ave i formira vlast, ali da ne}e dopustiti da se „pogazi legitimna volja hrvatskog naroda, jer je ona vrlo jasna“. Apsolutno odbacuje prijedlog

Predsjednici SDP-a i HDZ-a BiH Zlatko Lagumd`ija i Dragan ^ovi} susreli su se ju~er u Sarajevu po drugi put za posljednjih sedam dana, ali, iako se to o~ekivalo, nisu dogovorili kona~no formiranje vlasti na nivou Federacije BiH i dr`ave BiH. Dvosatni razgovor, odr`an daleko od o~iju javnosti, zavr{en je tek razmjenom obe}anja dvojice lidera da }e se ~uti danas nakon sjednice Predsjedni{tva SDP-a. Tada }e se znati, ka`e ^ovi}, ima li dogovora ili je sve propalo, pa }e mo}i iza}i u javnost s kona~nim stavom. Neslu`beno, ^ovi} je dao izvjesnu ponudu Lagumd`iji u vezi s tim kako bi trebala izgledati vlast, koju }e SDP

Bud`et mo`e biti usvojen za sedam dana
Komentiraju}i najave da bi SDP danas mogao donijeti odluku o sazivanju sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, ^ovi} isti~e da je to proma{eno. Takvu mogu}nost odbacuje u startu. - Ne daj Bo`e da neko krene tim putem, jer se tako definitivno otvara duboka kriza u BiH. Ako netko `eli nelegalno uspostavljada dva HDZ-a dobiju tri od pet hrvatskih ministarstava u novoj federalnoj vlasti. ti zakonodavnu strukturu vlasti, to {alje poruku o kojoj ne `elim ni razgovarati. Ako je problem dono{enje prora~una, on mo`e biti usvojen za sedam dana. Idu}eg tjedna, naime, Federalna vlada mo`e donijeti prijedlog prora~una, stari Zastupni~ki dom i Dom naroda mogu ga odmah usvojiti - tvrdi ^ovi}. daje, nema {ansi da se postigne dogovor. [tavi{e, postoji opasnost da se u|e i u duboku krizu. - Tvrdnja da imamo podr{ku 60 posto bira~kog tijela, a da ho}emo 100 posto vlasti, za nas je uvredljiva. Mi bismo na sli~an na~in mogli pitati one koji nas kritiziraju koliko imaju potpore bo{nja~kog naroda, a ho}e 100 posto vlasti! S na{e strane postoji `elja da odmah krenemo u formiranje vlasti i da dobijemo prora~un, jer se to odmah mo`e uraditi. Ali, za to treba dvoje. Formule koje su ovih dana iznijeli Sulejman Tihi} i SDA potpuno su neprihvatljive. Te formule su uvredljive. Neka se po istom konceptu posmatra i bo{nja~ka struktura vlasti, pa mo`emo razgovarati - zaklju~uje ^ovi}. Da sve ne {tima najbolje, potvr|uju informacije koje su ju~er plasirane iz krugova bliskih Lagumd`iji, a to je da SDP radi sve kako dva HDZ-a na kraju ne bi bila u vlasti! F. VELE
Suljagi}: Koja je sljede}a zabrana

Razmjena obe}anja

Ministar mraka
Pod izgovorom {tednje, u {kolama, na fakultetima i u nau~noistra`iva~kim institucijama uvodi se cenzura
Generacije i generacije od{kolovale su se na knjigama koje govore o tiranima, njihovim represivnim mjerama i {irenju mraka. Svjetski knji`evnici do`ivjeli su vje~nu slavu na djelima posve}enim stradalnicima totalitaristi~kih re`ima. Mislili smo da su jednoumlje, gulag, Informbiro... pro{lost. Ali, nisu! Jedna od prvih odluka koje je obnarodovao ministar obrazovanja, nauke i kulture Kantona Sarajevo, doktor filozofije Emir Suljagi}, bila je zabrana kupovine novina! Suljagi} je novine prvo izbacio iz svog ureda, potom iz Ministarstva, a sada zahtijeva da se isto uradi i u svim institucijama koje su na bud`etu. On je odaslao dopis svim javnim visoko{kolskim ustanovama i nau~noistra`iva~kim institucijama da „odmah otka`u pretplatu na dnevne i sedmi~ne novine, vanstru~ne prirode, neovisno iz kojih izvora se finansiraju navedeni tro{kovi: bud`eta ili vlastitog prihoda bud`etskog korisnika“. [ta je sljede}a mjera? O~ito niko ko je pod Suljagi}evom ingerencijom ne smije ni iz svog d`epa kupiti bilo kakve novine! Cenzura je potpuna. Odluka se pravda {tednjom! Vremena su te{ka, nema spora. Vlada Kantona Sarajevo nema ni razvojni program, niti bud`et, a ponajmanje ljude koji su kadri napraviti pozitivan iskorak. I to je nesporno! Zabrane, represije, mrak... jedini su odgovor koji su kadri osmisliti. Slijedom zabrane kupovine novina, uslijedit }e zabrana paljenja svjetla! Istovremeno, dok se novine protjeruju, Vlada KS velikodu{no ~a{}ava biv{e ministre i poslanike desetinama hiljada maraka na{eg novca. O kakvim se to u{tedama, onda, govori?! Emir Suljagi} ro|en je 21. maja 1975. godine u Ljuboviji (Srbija). Doktorirao je filozofiju 2006. godine na univerzitetu u Hamburgu. S. N. O`enjen je.

Li~nost dana Emir Suljagi}

Duboka kriza
Ako se bude insistiralo na takvim formulama, do-

^ovi} i Lagumd`ija: Odgovor SDP-a nakon sjednice Predsjedni{tva

Ako do kraja marta ne bude formirana vlast u FBiH i na dr`avnom nivou, ulice Tripolija bit }e Diznilend u odnosu na ono {to bi se moglo desiti ovdje, kazao je u izjavi za medije predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija. Ipak, potvrdio je, to se ne}e desiti. - FBiH imat }e Parlament, Federalnu vladu i dobit }e bud`et, predsjednike i potpredsjednike. Ko }e to biti, to je manje va`no. SDP }e u~initi sve da BiH

Lozan~i}: Izetbegovi} Stav SNSD-a, SDS-a, DNS-a i PDP-a Tripoli bi bio Diznilend prema onome {ta nas ~eka odre|uje mjeru za Hrvate Srbima pripada pozicija {efa bh. diplomatije
dobije {to bolju vlast. Tako|er, SDP }e u~initi sve da zaustavi one koji `ele kreirati haos, pravni vakuum i nesigurnost te ne}e dozvoliti da se 1. aprila probudimo kao prevareni - rekao je Lagumd`ija, prenijela je Fena. On je jo{ jednom pozvao sve politi~ke aktere da se pridru`e u izgradnji BiH. - Oni koji `ele da je blokiraju i da uvode haos, neka im je Bog na pomo}i naglasio je Lagumd`ija. Zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Niko Lozan~i} uputio je otvoreno pismo ~lanu Predsjedni{tva BiH Bakiru Izetbegovi}u u povodu njegovog nedavnog poziva Hrvatima da „analiziraju prednosti i pogodnosti koje u`ivaju u FBiH“, saop}eno je iz HDZ-a BiH. Lozan~i} u pismu isti~e da je primjetno u posljednje vrijeme da se Izetbegovi} sve ~e{}e brine o Hrvatima te im po svojim kriterijima odre|uje mjeru, prenijela je Fena.

Lagumd`ija o neformiranju vlasti

Pismo ~lanu Predsjedni{tva BiH

Spec
Predstavnici DNZ-a, SDP-a i HSP-a zaklju~ili su na sastanku u Sarajevu da vlast u BiH treba hitno formirati. Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj politi~koj situaciji i formiranju vlasti u BiH te o mogu}em u~e{}u DNZ-a BiH u parlamentarnoj ve}ini, saop}io je DNZ, prenijela je Onasa.

Pozicija ministra ministra inostranih vanjskih poslova BiH poslova BiH. Srpski prema na~elu ravnoposlanici u Parlamepravnosti i rotacije montarnoj skup{tini ra pripasti Srbima, a ne BiH nikada ne}e polideru SDP-a Zlatku dr`ati da Lagumd`ija Lagumd`iji, saglasni bude ministar inostrsu u SNSD-u, SDS-u, anih poslova BiH DNS-u i PDP-u. rekla je za Srnu posla- Prema principu Majki}: nik SNSD-a u Prerotacije, Bo{njaci u Princip rotacije dstavni~kom domu narednih osam godina Parlamenta BiH Dunemaju pravo na poziciju {anka Majki}.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

mozaik

SRAMOTNO Nana Fata Orlovi} ponovo pozvana u Sud

Ima li neko da zaustavi zulum policije u Bratuncu?
Umjesto da tu`e policajca Uzelca, koji me je napao i povrijedio mi ruku, oni tu`e mene da sam ja napala srpsku policiju, ka`e nana Fata Orlovi}

Muzej se prostire na 17.000 kvadratnih metara

Karlos Slim poklanja muzej sunarodnjacima
Najbogatiji ~ovjek na svijetu, meksi~ki biznismen Karlos Slim (Carlos) sve~ano je u Meksiku otvorio muzej Sumaja, u ~ijoj je zbirci 66.000 umjetni~kih djela. Smje{ten u zapadnom dijelu Meksika, u asimetri~nom zdanju prekrivenom sa 17.000 {estougaonika od alu-

Meksi~ki milijarder postao mecena

minija koji reflektiraju svjetlost, muzej „Sumaja“ dobio je ime po Slimovoj supruzi preminuloj 1999. Muzej u ~ijoj su zbirci vrijedna djela osmi{ljen je kao podstrek razvoju Meksika. Muzej sa 17.000 kvadratnih metara izlo`benog prostora bit }e otvoren za posjete od 29. marta. Ulaz }e biti besplatan.

Astronaut pola sata proveo van svemirske stanice
Astronaut Stiven Bouen (Stephan Bowen) zbog gre{ke u radu kompjutera pola sata ostao je zarobljen na platformi Me|unarodne svemirske stanice, 350 kilometara iznad Zemlje. Kada su Stiven Bouen i Alvin Dru (Drew) napustili Me|unarodnu svemirsku stanicu kako bi obavili zadatak u otvorenom svemiru - pripremu svemirske stanice za `ivot nakon {to NASA povu~e svoju flotu od tri {atla - ~inilo se da je u pitanju sasvim obi~na misija. Stvari, me|utim, nisu i{le kako je planirano te je Bouen zbog gre{ke u radu

Zbog gre{ke u kompjuteru

Na adresu Fate Orlovi} prije nekoliko dana ponovo je stigao poziv Osnovnog suda u Srebrenici. Fata se u svojstvu okrivljene mora javiti Sudu na usmeni pretres zakazan polovinom marta. Povod je doga|aj od 10. septembra pro{le godine, kada je Fata, nakon napada u svom dvori{tu, zadobila tjelesne povrede. - Umjesto da tu`e policajca Uzelca, koji me je napao i povrijedio mi ruku, oni tu`e mene da sam ja napala srpsku policiju. Ja, bajagi, sa svojih 70 godina napala policiju, a moje ruke krvave i isje~ene. Ima li iko u svijetu da sprije~i zulum srpske policije u Bratuncu koja mi, evo, deset godina ne da mira na mom ku}nom pragu, ve} me tjeraju u smrt - kazala nam je nana Fata ju~er, vidno potresena zbog optu`bi koje joj se stavljaju na teret.

Orlovi}: Izdr`at }u ja i ovo

Prema njenim rije~ima, sud i policija sve rade kako

Optu`ena za uznemiravanje gra|ana i vrije|anje policije
Osnovni sud u Srebrenici Fatu Orlovi} tereti po ~lanovima 8. i 24. Zakona o javnom redu i miru RS, odnosno da je 10. septembra 2010. godine, vrije|anjem
Boven na platformi

drugog lica i drugim bezobzirnim pona{anjem, izazvala fizi~ku ugro`enost i uznemirenost gra|ana te da je ometala dr`avne organe u vr{enju javnih funkcija.

bi je nasekirali. - Misle da }e mi od sekiracije otkazati srce ili }e me ubiti visok {e}er, a onda da se oni {ire po mom imanju. Neka ih, izdr`at }u ja i ovo. Ne znaju oni da je Bo`ija zadnja i da }e se, akobogda, sve {to meni rade iskaliti na njihovom potomstvu - ka`e Fata. Kako je poznato, 10. septembra pro{le godine, uo~i obilje`avanja krsne slave pravoslavne crkve bespravno izgra|ene u dvori{tu porodi~ne

ku}e Orlovi}a u Konjevi}Polju, do{lo je do sukoba lokalne policije i Fate Orlovi}. Zbog zadobivenih povreda koje joj je, prema njenim tvrdnjama, ~akijom nanio policajac Ranko Uzelac Fata je isti dan preba~ena na lije~enje u Univerzitetsko-klini~ki centar T uzla. Iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina tada su saop}ili da su povrede ruku Fate Orlovi} nastale od „o{tre cigle koju je Fata dr`ala u ruA. HAD@I] ci“.

kompjutera pola sata ostao zarobljen na uskoj platformi svemirske stanice, na kraju roboti~ke ruke koja se koristi da bi tokom misija u otvorenom svemiru astronaute prenijela tamo gdje se trebaju na}i.

Bruto dobit 120,28 miliona KM
Rast prihoda o~ekuje se i ove godine
Kompanija „M:tel“ ostvarila je 2010. godine ukupan prihod od 488,05 miliona maraka, dok je bruto dobit iznosila 120,28 miliona KM i to je za 5,3 posto vi{e nego 2009. godine. Prema rije~ima generalnog direktora ove kompanije Predraga ]ulibrka, rast prihoda o~ekuje se i ove godine, ali s obzirom na ukupan poslovni ambijent u na{oj zemlji, realno je o~ekivati da }e to ipak biti „jednocifren rast prihoda i dobiti, od nekoliko procenata“. - Ako posmatramo rezultate iz 2010. godine, mi smo ipak imali mali pad prihoda, iako smo uklju~ili 100.000 novih korisnika mobilne telefonije i 27.000 novih korisnika ADSL-a. To zna~i da je srednja mjese~na potro{nja po korisniku pala i to je bio na{ najve}i problem u pro{loj godini - istakao je ]ulibrk. On je ocijenio da bez smanjenja nezaposlenoti, rasta direktnih investicija i ambicio-

Kompanija „M:tel“ predstavila rezultate

Spec
Kada je policajac Glen Epler (Glenn Eppler) nai{ao na patke koje su se mu~ile pre}i cestu, nije oklijevao, ve} je iza{ao iz automobila i pomogao im. Prona{ao ih je blizu pje{a~kog prijelaza. Bile su na sredini ceste u ameri~kom Fort Majersu na Floridi. Kako bi patke sigurno stigle na drugu stranu ceste, policajcu su pomogli i drugi zabrinuti gra|ani, pi{e „Telegraph“.

Svaki 13. ~ovjek na svijetu koristi Facebook
^ak 28 posto ljudi provjerava svoj Facebook profil prije nego {to ujutru ustane iz kreveta, pokazala su najnovija istra`ivanja. Pri tome svaki trinaesti stanovnik Zemlje koristi ovu dru{tvenu mre`u.

Dru{tvena mre`a

Dobit za 5,3 posto ve}a nego u 2009.

(Foto: M. Lugi})

Facebook nije jedino ~ime su ljudi opsjednuti. ^ak 57 posto ljudi razgovara vi{e online nego u stvarnom `ivotu. Pri tome izra~unato je da je samo u pro{loj godini bilo oko 44 miliona slobodnih i oko 37 miliona korisnika Facebooka koji su u bra~noj zajednici.

znih projekata, veliku benefit ne mo`e imati ni „M:tel“ kao ni drugi doma}i poslovni subjekti. - Mi smo jedan sjajan statisti~ki uzorak s vi{e od milion korisnika koji ~ine gra|ani, lokalne samouprave i poslovna zajednica. Pla}anje na{ih usluga zavisi od toga da li gra|ani redovno primaju plate i penzije, da li se bud`eti redovno pune i da

li je privreda likvidna, i kroz to vidimo kako ekonomija di{e - kazao je ]ulibrk. Prema njegovoj ocjeni, kompanija „M:tel“ tr`i{ni je lider u oblasti mobilne telefonije u BiH, dok je u oblasti fiksne telefonije o~igledan trend „fiksno-mobilne supstitucije“, ali i otkazivanja ovih usluga zbog nemogu}nosti pla}anja ili duB. S. govanja gra|ana.

Iako je krajem februara smanjen broj pacijenata oboljelih od nove gripe, jo{ se ne mo`e govoriti o jenjavanju virusa H1N1, tvrde u Institutu za za{titu zdravlja RS i Klini~kom centru Banja Luka. U RS je registrirano 20 novozara`enih. Time se ukupan broj inficiranih virusom H1N1 u RS ove zime popeo na 1.008 osoba. - U KC-u Banja Luka hospitalizirano je 30 pacijenta. U Jedinici intenzivne medicine ove bolnice nalazi se jedan pacijent, kao i u Zvorniku - rekla nam je portparol Instituta Milka Mr|a. Na sarajevskoj Mikrobiologiji od 22 pristigla brisa iz cijele FBiH na novi virus pozitivno je bilo deset nalaza, a svi su iz Sarajeva. U KCUS-u se na lije~enju nalazi devet pacijenata. Niko od njih nije u `ivotnoj opasnosti. V. S. - E. Ha.

Zara`eno jo{ 30 osoba

Virus H1N1

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

7

[ta ka`u poznati
Liam Nison

ESTETSKA HIRURGIJA U BiH sve vi{e operacija za ljep{i izgled

@ene ugra|uju silikone, a mu{karci smanjuju grudi
Mo`emo raditi sve vrste operacija, ka`e dr. Karabeg Djeca dolaze zbog problema s u{ima, a mlade djevojke zbog korekcija nosa i grudi Obu~eni timovi
Karabeg: Pacijenti iz regiona

Svjestan sam svojih godina
- Svjestan sam svojih godina i ~injenice da ne mogu ba{ birati uvijek sjajne uloge. Meni je va`no sada da radim. Da budem u kondiciji, da su mi misli okupirane. Tako imam manje vremena da tugujem za suprNison: Biranje ugom. Iako sam kao i svi mislio da, kada se uloga ~ovjeku desi neka tragedija, on je tu`an, ispla~e se i nastavi. (Glumac za „Esquire“)

Ingrid Anti~evi}-Marinovi}

Sapunice me nerviraju i zbog njih gasim televizor
- Vijesti me najvi{e zanimaju i nastojim ih redovno pogledati na svim programima. Sapunice me nerviraju i, kad ih ugledam, gasim televizor. Na `ivce mi idu i razli~ite se- Anti~evi}-Maririje, sve osim popularne „Lud, zbunjen, no- novi}: Vijesti rmalan“. me zanimaju
(Politi~arka za „Slobodnu Dalmaciju“)

Dan plasti~ne hirurgije KCUS-a obilje`ava se 4. marta. Povodom toga }e u Sarajevu biti odr`an veliki me|unarodni simpozij pod nazivom „Rekonstrukcija mekotkivnih defekata razli~ite etiologije i V.A.C. terapija“. - Pro{lost dugo traje i zato trebamo praviti sada{njost koja }e rezultirati i svjetlijom budu}no{}u. Imamo dobre ljekare. Ne `elim da pojedinac bude prepoznatljiv u svijetu, ve} timovi, ne samo u Sarajevu nego i u drugim gradovima BiH, s tim da se napravi raspodjela, pa da se jedan tim obu~ava za mikrohirurgiju, drugi za estetsku hirurgiju, tre}i za opekotine... - ka`e organizator simpozija doc. dr. sci. primarijus Reuf Karabeg. On je {ef Klinike za rekonstruktivnu i plasti~nu hirurgiju KCUS-a i predsjednik Balkanskog udru`enja plasti~nih hirurga. U razgovoru za na{ list naglasio je da se u BiH ipak najbr`e razvija estetska hirurgija, u ~emu je dr. Karabeg doajen. - Mo`emo raditi sve ope-

Goran Karan

Uvijek se maksimalno pripremam s bendom
- Uvijek se s bendom pripremam najmanje 10 dana kako bih publici pru`io maksimum. Obi~no se povu~emo u neko Karan: Izolirano izolirano mjesto, gdje dr`imo tonske promjesto be i psihofizi~ke vje`be. Ustajemo u sedam sati ujutro i tr~imo 45 minuta. Nakon toga idemo u teretanu, pa na doru~ak, a onda instrumente (Muzi~ar za „Ve~ernje novosti“) u ruke i probe.

[ta ka`u u narodu
I `ene i mu{karci tra`e zatezanje lica

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

racije iz oblasti estetske hirurgije. U tom domenu smo stigli svijet. Ljudi tra`e razne vrste operacija, a svaka dob ima svoje zahtjeve. Zanimljivo je da sve vi{e ljudi iz Srbije, Hrvatske i drugih dr`ava dolazi na operacije u BiH zbog povjerenja. Vi{e ne pitaju za cijenu, ve} su ~uli za

kvalitetnu uslugu - ka`e Karabeg. @ene u BiH naj~e{}e se opredjeljuju za pove}anje i podizanje ili smanjivanje grudi, liposukciju, korekciju kapaka, uljep{avanje nosa...

Problem }elavosti
- Mu{karci nam se uglavnom obra}aju zbog rje{avanja problema }elavosti, korekcija nosa te smanjivanja grudi odnosno ginekomastije. U posljednje vrijeme mu{karci naj~e{}e zahtijevaju operacije ginekomastije, liposukciju, korekciju kapaka, zatezanje lica... Kod djece je najvi{e operacija u{iju, a kod djevojaka koje postanu punoljetne dosta je interve-

Nova metoda za tretman rana
Karabeg se nada da }e se V.A.C. terapija po~eti primjenjivati i na sarajevskoj Klinici za plasti~nu hirurgiju. Rije~ je o ubrzavanju zacjeljivanja rana pomo}u specijalnog aparata, a njime se mogu tretirati rane kod dijabeti~ara, povrede, posttraumatski defekti, opekotine... Aparat ko{ta oko 30.000 KM, a Karabegova je `elja da se nabave dva ure|aja za KCUS.

Me|u pozvanim predava~ima na simpoziju su dr. David Lumenta iz Austrije, prof. dr. Uro{ Ah~an iz Slovenije, prof. dr. Marijan Novakovi} i doc. dr. Nenad Stepi} iz Srbije, dr. Zdravko Roje i dr. Zlatko Vlaj~i} iz Zagreba uz ~etvero predava~a iz BiH. ncija na pove}anju grudi ili zbog problema s nosem ka`e Karabeg. Jednu tre}inu pacijenata koji su obavili estetsku operaciju u BiH ~ine mu{karci.
E. HALA]

Predava~i iz vi{e zemalja

- Dr`avne kompanije poput „Elektroprivrede“ nikome ne odgovaraju, rade {ta ho}e i pune d`epove vladaju}im strankama. Tako je godinama i stvari se ne mijenjaju. Za velike gubitke niko ne odgovara, ali je vrijeme da se to promijeni. Odgovorni se trebaju na}i pod lupom tu`ila{tva (^italac iz Kaknja) i pravosu|a.

Neko mora odgovarati za gubitke

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

3. 3. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA]

VRIJEME DANAS

1

2 BANJA LUKA BR^KO 2 TUZLA 2 ZENICA 3 SARAJEVO 4 11 MOSTAR GORA@DE 2

Federalna uprava civilne za{tite ju~er je obilje`ila 1. mart - Svjetski i Dan civilne za{tite FBiH.

Povodom toga odr`ana je ceremonija dodjele zlatnih zna~ki i zahvalnica Federalne uprave, koja je ujedno pr-

oslavila i deset godina osnivanja. Dobitnici Zlatne zna~ke civilne za{tite ove godine

su Nusret Heli} iz Gra~anice, Mirnes Hrusti} iz Zenice i Petar Krndelj iz ^aS. [a. pljine.

NEUM

12

^ETVRTAK
3. 3. 2011.

PETAK
4. 3. 2011.

SUBOTA
5. 3. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -10 C do 6 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -9 C do 7 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -100C do 60C
DNEVNE TEMPERATURE

od 10C do 120C

od -10C do 130C

od -30C do 120C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Povremene padavine i niske temperature poja~at }e tegobe kod reumati~ara, astmati~ara i osoba s bolestima krvnih sudova. Pove}ana naoblaka tako|er }e kod osjetljivih osoba uzrokovati pote{ko}e poput glavobolje, nervoze i dekoncentracije.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.21 Zalazak 17.37

3. 3. 2011.
Izlazak Zalazak 5.22 16.32

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Dodijeljene zlatne zna~ke i zahvalnice

Obilje`en Dan civilne za{tite FBiH

Obla~no
LIVNO Preovladavat }e prete`no obla~no 3 vrijeme. Povremeno i ponegdje su mogu}e slabe padavine, u Bosni snijeg, a u Hercegovini ki{a. Vjetar, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroisto~ni.

Ukratko

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011

teme

LIBIJA Ameri~ki ratni brodovi se primakli, diktator prijeti krvavim ratom

Barozo: Gadafi mora oti}i

Poziv Evropske komisije diktatoru

Gadafi se pla{i intervencije Zapada
Libijski lider u ju~era{njem obra}anju zaprijetio velikim brojem mrtvih ako se velike sile umije{aju u konflikt

Predsjednik Evropske komisije @oze Manuel Barozo (Jose Manuel Barroso) pozvao je ju~er libijskog vo|u Muamera Gadafija da ode i najavio pove}anje hitne pomo}i kao odgovor na „humanitarnu tragediju“ koja je u toku. - Doga|aji su jasno pokazali da je pukovnik Muamer Gadafi dio problema, a ne rje{enja ocijenio je pred novinarima Barozo nakon sjednice kolegija evropskih povjerenika, prenosi . AFP

Suspendirano ~lanstvo Libije u UN-u

Ameri~ki ratni brodovi pro{li korz Suecki kanal

Generalna skup{tina UN-a jednoglasno je suspendirala ~lanstvo Libije u Vije}u za ljudska prava UN-a, zbog nasilja libijskih snaga sigurnosti protiv demonstranata. Rezolucija je usvojena konsenzusom u 192-~lanoj Generalnoj skup{tini UN-a u Njujorku na osnovu preporuke Vije}a za ljudska prava UN-a u @enevi.

Libijski lider Muamer Gadafi upozorio je ju~er da }e, u slu~aju strane vojne intervencije, po~eti „krvavi rat“ u kojem }e poginuti „hiljade Libijaca“. Gadafi je u govoru na dr`avnoj televiziji ponovo optu`io El-Kaidu za poku{aj preuzimanja kontrole nad libijskom zemljom i naftom i obe}ao da }e se boriti do posljednjeg mu{karca i `ene. Obra}aju}i se „prijateljima u Evropi i na Zapadu“, on je rekao da „nije u njihovom interesu da ugro`avaju libijski re`im“ i da bi se zemlja mogla okrenuti kineskim, indijskim, ju`nokorejskim i brazilskim kompanijama kao poslovnim partnerima. U nastupu koji je trajao dva i po sata Gadafi je demantirao da je u Libiji bilo ma kakvih mirnih demonstracija od 15. februara i odbacio pozive da ode sa ~ela dr`ave, uz komentar da on „nema stvarnu vlast“. Pukovnik je upozorio da

Gore od Iraka

Srbija je zaustavila svaku vrstu vojno-ekonomske saradnje s Libijom, na osnovu odluke UN-a, rekao je srbijanski ministar odbrane Dragan [utanovac. On je kazao novinarima da Ministarstvo odbrane Srbije pa`ljivo prati situaciju u Libiji i da je zabrinuto zbog onoga {to se tamo de{ava.

Srbija obustavila saradnju

bi, u slu~aju pokretanja stranih zra~nih udara na libijskoj teritoriji, „bitka bila veoma duga“, a krvoproli}e „gore nego u Iraku“. Gadafi je pohvalio ameri~kog predsjednika Baraka Obamu (Barack) i rekao da on vodi „prihvatljivu politiku“ te da se razlikuje od svojih prethodnika D`ord`a Bu{a (George Bush) ili Bila Klintona (Bill Clinton). - On mo`e izbje}i novi Irak ili novi Afganistan - rekao je Gadafi. Libijski lider ponovio je da ne}e napustiti zemlju i da }e ostati na ~elu revolucije. Istovremeno, snage lojalne Gadafiju preuzele su kontrolu ju~er u gradu Brega

na istoku, {to je najve}i vojni uspjeh za Gadafija od po~etka sukoba prije dvije sedmice, ocijenio je Reuters. Arapska satelitska televizija „El-Arabia“ javila je da je 14 osoba ubijeno u Bregi i da su Gadafijeve snage krenula da zauzmu i Ad`dabiju, nedaleko od Brege. O~evici su rekli agenciji AP da su vidjeli dva borbena aviona da bombardiraju isto~ni dio grada Ad`dabija, kao i da Gadafijeve snage napreduju ka tom gradu. U prijestonici Tripoliju dogodilo se vi{e velikih eksplozija, nakon {to se cisterna s naftom prevrnula. Ni-

Pohvalio Obamu

Gadafi: Upozorenje „prijateljima u Evropi i na Zapadu“

Spremni za borbu
Gadafijev sin Sejf el-Islam upozorio je vojne snage Zapada da ne poduzimaju vojne akcije protiv Libije i rekao da je zemlja spremna da se brani od vanjske intervencije. - Ako nas napadnu, mi smo spremni - rekao je Sejf za „Sky News“.

je za sada poznato da li je prevrtanje cisterne sabota`a ili slu~ajni incident. Snage lojalne Gadafiju bore se sa slabo naoru`anim protivnicima njegovog re`ima za kontrolu nad gradovima u blizini Tripolija u nastojanju da stvore tampon zonu oko glavnog grada, koji je u rukama Gadafijeve vlade. Dok se borbe u zemlji poja~avaju, me|unarodna zajednica poduzima akcije za izolaciju re`ima pukovnika Gadafija. Dva ameri~ka ratna broda pro{la su ju~er kroz Suecki kanal na putu u vode Mediterana ispred Libije u na-

stojanju da se pove}a pritisak na vlasti u Tripoliju da obustave krvave represije i slamanje otpora pobunjenika. Sjedinjene Dr`ave saop}ile su da Libija mo`e potonuti u gra|anski rat ako libijski vo|a ne napusti ~etverodecenijsku vladavinu. Zapad razmatra i mogu}nost uvo|enja zone zabranjenog leta nad Libijom, ali se isti~e da bi to bio kompleksan zadatak koji bi zahtijevao neutralizaciju Gadafijeve zra~ne odbrane, {to je jedan ruski diplomata odbacio kao „prekomjerno“ i rekao da se svjetske sile trebaju fokusirati na sankcije.

Libijske zalihe hrane su ispra`njene, a lanci snabdijevanja poreme}eni, upozorio je ju~er Svjetski program za hranu UN-a (WFP), pozivaju}i na hitnu humanitarnu pomo} toj zemlji. Kao odgovor na kriti~nu situaciju u sjevernoj Africi, Svjetski program pokre}e hitnu operaciju vrijednu 38,7 miliona dolara, kojom bi trebalo osigurati pomo} u hrani za 2,7 miliona ljudi u Libiji, Egiptu i Tunisu, izvijestio je Reuters.

Humanitarna katastrofa

- Mi o~ito razmatramo mnogo opcija i planova za nepredvi|ene okolnosti. Nikakva odluka nije donesena o bilo kojoj drugoj akciji. Na{ posao je da predsjedniku pru`imo naj{iri mogu}i prostor i mogu}nosti za odluku - rekao je ju~er ameri~ki ministar obrane Robert Gejts (Gates) komentiraju}i ameri~ke ratne brodove nadomak Libije. Pentagon je u ponedjeljak objavio da prerazmje{ta

Sve opcije na stolu
Gejts: Podr{ka odluci predsjednika

Planovi Pentagona

Poginulo vi{e od 6.000 ljudi
Najmanje 6.000 ljudi poginulo je od po~etka pobune protiv re`ima libijskog lidera, saop}ila je ju~er Libijska liga za ljudska prava. - U ~itavoj zemlji ima ukupno 6.000 `rtava - rekao je novinarima u Parizu portparol ove organizacije Ali Zejdan. On je dodao da je 3.000

Podaci Libijske lige za ljudska prava

neke mornari~ke i avionske snage u regiji te da traju rasprave sa saveznicima o uvo|enju zone zabrane leta nad Libijom, kako bi bile sprije~ene Gadafijeve snage da iz zraka napadaju demonstrante, posebno da koriste borbene helikoptere. Amfibijska grupa broda „USS Kearsarge“, koji ima i bolni~ke kapacitete, mo`e podr`ati humanitarne napore kao i vojne operacije.

ljudi nastradalo u Tripoliju, 2.000 u Bengaziju, koji je pod kontrolom opozicije, i 1.000 u ostalim gradovima.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

9

„Avaz“ saznaje Dok se s kolegama izvla~io iz radni~kog kampa u Misurati

, , ranjen Radnik Hidrogradnje u glavu, u padu slomio ki~mu
Taibu Mujezinovi}u povrede nisu sanirane u Libiji, jer je rizi~no bilo da potra`i medicinsku pomo}
kuirali u BiH. Kako saznajemo, Mujezinovi}u je glavu okrznuo metak ili geler. Od jakog udara pao je i tom prilikom zadobio frakturu donjeg dijela ki~me. U to vrijeme vodili su se sukobi izme|u demonstranata i snaga pod kontrolom Muamera Gadafija te je bilo rizi~no zatra`iti pomo} u nekoj od bolnica. Nije poznato s koje je strane do{ao metak ili geler koji ga je pogodio. Cilj im je bio samo da `ivu glavu izvuku. Taibu su pomagale njegove kolege i o njemu su se brinuli i za vrijeme evakuacije i transporta u BiH. On je jedini radnik „Hidrogradnje“ koji je ranjen iz te grupe koja je radila u Misurati. Prije nekoliko no}i Mujezinovi} je avionom transportovan u Sarajevo. Odmah je odvezen u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, a na daljnje lije~enje preba~en je na Kliniku za ortopediju i traumatologiju. Svim radnicima koji su se vratili iz Libije, pa Taibu, u Direkciji „Hidrogradnje“ rekli su da ne smiju davati nikakve izjave za medije. [ture detalje o njegovom slu~aju ispri~ali su nam njegovi ro|aci, a prilikom na{e ju~era{nje posjete nije htio ni{ta govoriti niti je dozvolio fotografiranje.
E. HALA]

Enjart: Prepoznata potreba

NATO

Obavje{tajna konferencija
[tab NATO-a u Sarajevu u saradnji s bh. zvani~nicima sponzorira Prvu obavje{tajnu konferenciju za visoke zvani~nike koja }e biti odr`ana danas u Domu Oru`anih snaga u Sarajevu, prenijela je Fena. Komandant NATOovog {taba Sarajevo, brigadni general Dejvid Enjart (David Enyeart) i ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} prepoznali su potrebu za kori{tenjem obavje{tajnih podataka stranih slu`bi u misijama, naprimjer, u pripremi sljede}e rotacije bh. vojnika za ISAF misiju.

Taib Mujezinovi} iz Sarajeva, radnik „Hidrogradnje“, ranjen je 24. februara pri poku{aju da se sa svojim kolegama, u jeku velikih nemira u Libiji, izvu~e iz radni~kog kampa na gradili{tu u gradu Misurata. Namjera im je bila da stignu do najbli`eg aerodroma kako bi se eva-

(Foto: S. Jordamovi})

Klinika za ortopediju: Mujezinovi}u zabranjeno davanje izjava

Pripreme za operaciju
[ef Klinike za ortopediju i traumatologiju prof. dr. Ismet Gavrankapetanovi} ju~er je za „Dnevni avaz“ potvrdio da su povrede kod pacijenta nastale pro{le sedmice. - Povreda koju ima na glavi je zbrinuta i dobro zarasta. Pacijent nam je ispri~ao da je nakon ranjavanja pao. Tom prilikom zadobio povredu donjeg dijela ki~menog stuba. Ovu povredu pripremamo za operativno lije~enje. U pitanju su te{ke povrede - ka`e prof. Gavrankapetanovi}. Dodao je da o~ekuje da }e nakon operacije Mujezinovi} biti potpuno oporavljen.

Konferencije

Reforma obrazovanja
Zajedni~ka konferencija EU i Vije}a Evrope sutra }e u Sarajevu okupiti oko 150 u~esnika iz oblasti visokog obrazovanja u BiH da bi utvrdili prioritetne akcije za reformu visokog obrazovanja, saop}eno je ju~er iz Delegacije EU u BiH, prenijela je Srna.

Gavrankapetanovi}: Te{ke povrede

Grupna evakuacija bh. dr`avljana pri kraju

Ho}e li firme naplatiti potra`ivanja

Neizvjestan dolazak Libija nam duguje vi{e 80 gra|ana iz Sirta od 100 miliona KM?!
Danas bi trebala doputovati i grupa od 26 bh. dr`avljana iz Istanbula
Iako je planirano da 80 bh. dr`avljana iz Libije, koji se trenutno nalaze u Sirtu, preksino} bude evakuirano, to se iz proceduralnih razloga nije dogodilo. Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH i ju~er je radilo na njihovom izmje{tanju. - Imamo u planu dvije do tri opcije i kada budemo sigurni koja }e „upaliti“, dr`avljani }e sigurno biti evakuirani. Skoro svi gra|ani su radnici „Hidrogradnje“ i do ve~eras (sino}, op. a.) njihova evakuacija trebala bi biti zavr{ena izjavio je Zoran Perkovi}, pomo}nik ministra vanjskih poslova. U kasnim popodnevnim satima u crnogorsku luku Bar s Malte je trebalo doputovati 12 bh. dr`avljana. Nakon toga o~ekuje se njihov dolazak u Sarajevo. Tako|er, danas bi trebala doputovati i grupa od 26 bh. dr`avljana koji sti`u iz Istanbula. - Preksino} je na aerodrom u Beogradu sletio avion „Jat Airwaysa“ sa 14 bh. dr`avljana koji su u saradnji sa MVP-om Srbije preba~eni s Malte. Danas (ju~er, op. a.) preko Hrvatske je planiran i dolazak 12 bh. dr`avljana s Malte - saop}ili su iz Ureda za odnose s javno{}u MVPBiH. Obje ove grupe su radnici „Energoinvesta“ koji su iz Sirta preba~eni u luku Ra{ Lanauf, a odatle brodom na Maltu. Iz MVPBiH isti~u da bi po dolasku tih dr`avljana grupna evakuacija iz Libije trebala biti zavr{ena. Ad. K.

Malezija

Nagrada bh. ambasadoru
Ambasadoru BiH u Maleziji Ensaru Eminovi}u na sve~anoj ve~eri u Kongresnom centru Kuala Lumpur uru~ena je nagrada za `ivotna i profesionalna dostignu}a u oblasti diplomatije i me|unarodnih odnosa Alumni organizacije Univerziteta IIUM, javila je Fena. Ambasadoru Eminovi}u nagradu je uru~io premijer Malezije Nad`ib Tun Razak (Najib).

Najve}i je problem {ta uraditi s radnicima

Perkovi}: Vi{e opcija

Otkazan redovni let
Redovni let „Buraq Aira“ koji je iz Tripolija na Me|unarodni aerodrom Sarajevo trebao sti}i ju~er u 14.35 sati je otkazan. Ina~e, to je avion koji je dolazio jednom sedmi~no, a kako su nam kazali s Aerodroma, razlog otkazivanja jedino mo`e biti trenutno stanje u Libiji. Iz libijske kompanije isti~u da su u pitanju operativni razlozi.

Kompanije iz na{e zemlje koje rade u Libiji ve} bilje`e znatne gubitke zbog nemira u toj zemlji. Iako niko jo{ ne `eli precizirati o kolikim je gubicima rije~, jasno je da oni nisu zanemarljivi. Faruk [irbegovi}, vlasnik „[irbegovi} grupe“, ka`e da {teta postoji ve} samim time {to se ve} neko vrijeme ne radi, odnosno {to se ne izvr{avaju ugovori. Osim toga, direktori na{ih kompanija zabrinuti su za potra`ivanja koja imaju u toj zemlji, za koja postoji veliki rizik ho}e li biti napla}ena, a koja, prema nezvani~nim procjenama, prema{uju 100 miliona maraka. Primjerice, „[irbegovi} grupa“ u Libiji ima potra`ivanja od 14.000.000 maraka. No, ono {to direktore najvi{e brine jeste {ta u~initi s ljudima koji napu{taju tu zemlju, s obzirom na to da ovdje nema dovoljno posla da apsorbira sve te radnike.

[irbegovi}: [teta postoji

Direktori bh. firmi koje rade u Libiji za desetak dana }e imati sastanak, na kojem }e razgovarati o ovoj problematici. - Moramo vidjeti {ta da uradimo ako se ovakva situacija nastavi. Obratit }emo se i vlastima da vidimo mogu li nam one pomo}i. Do tada }emo procijeniti {tete koje su nastale i koje bi jo{ mogle nastati. Tada bismo ve} trebali na}i rje{enje {ta uraditi s tim ljudima - kazao nam je G. MRKI] [irbegovi}.

Promocije

Sveska za javno pravo
Fondacija Centar za javno pravo (FCJP) danas }e u Sarajevu predstaviti prvi dvobroj Sveske za javno pravo, u ~ijem se fokusu nalazi predstoje}a reforma ustavnog prava BiH, saop}ila je ova fondacija, prenijela je Onasa.

Klub poznatih

Tarik Kaljanac

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

teme

U {ou realnosti za dobar novac
Li~ni profil manekena
Ime i prezime: Tarik Kaljanac. Datum i mjesto ro|enja: 17. mart 1990., Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vje~iti putnik, nikada nisam u svom domu. Bra~no stanje: Slobodan. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Sve {to je vezano uz mene i moju porodicu. Koji automobil vozite: Trenutno vozim agencijsku „toyotu“. Kako se odmarate: Spavanjem. Omiljeni muzi~ar: Ima ih vi{e. Volite li kuhati: Naravno, u`ivam u tome. Najdra`a knjiga: „Psihologija uspjeha“. Omiljeni pisac: Paulo Koeljo (Coelho). Umjetnik kojeg cijenite: Svaki koji je postigao ne{to, a ostao ~vrsto na zemlji. Za koji klub navijate: Za Vrbanju{u. Koga biste poveli na pusti otok: Oti{ao bih sam, da se odmorim. Jeste li ljubomorni: Ponekad. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i, usne, visinu, karakter. Biste li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite li se sportom: Da, ima ih vi{e. Omiljena hrana i pi}e: Limunada. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam se brinem o imid`u, a ponekad i stilisti iz agencije. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ponekad. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivi za danas i sutra, nemoj da gleda{ {ta je bilo ju~er. Va{ najbolji prijatelj je: Brat i jo{ nekoliko osoba. Pratite li politi~ku situaciju: Naravno, u`asna je.

TURIZAM Iako su trenutno dobri uvjeti na bh. planinama

Zimska sezona ve} peti put propada

Glavni razlog, kao i prethodnih godina, jeste nedostatak snijega u {pici sezone
Uprkos trenutno velikim koli~inama snijega, dobrim uvjetima za skijanje, ali i prili~no velikom broju turista koji posljednjih dana u`ivaju na bh. planinama, zimska turisti~ka sezona u BiH ve} dobiva epitet neuspjele. - Proteklog vikenda na Vla{i}u je bilo dosta skija{a, uslovi su dobri i mo`e se pretpostaviti da }e i narednih dana biti gostiju. Ali, sezona je ve} na izmaku, nije prerano govoriti o generalnim ocjenama, otprilike se zna da je ovo ve} peta koja propada - kazao nam je Nihad Kori}, direktor Turisti~ke zajednice Srednjobosanskog kantona. Mada su u drugim ski-centrima oprezniji pri davanju generalne ocjene, u Olimpijskom centru Jahorina ka`u da }e sezona vjerovatno biti lo{ija od pro{logodi{nje. - Na Jahorini su trenutno dobri uslovi za skijanje, visina snijega je 100 centimetara i nove snje`ene padavine produ`it }e sezonu. Nezahvalno je davati kona~nu procjenu, ali }e posje}enost biti lo{ija - kazala nam je Zorica Stojanovi} iz OC Jahorina.

Generalne ocjene
Glavni razlog tome, kao i prethodnih godina, jeste nedostatak snijega u {pici sezone - u decembru i januaru.

Najve}i problem
Muamera [ehi}, portparol ZOI 84, kompanije koja upravlja Ski-centrom Igman - Bjela{nica, ka`e da su uvjeti za skijanje i na ovim planinama trenutno dobri i da turista ima. - Pora`avaju}e je to {to ove sezone, kao ni prethodnih, u januaru nije bilo snijega, to je najve}i problem - kazala nam je [ehi}.
B. TURKOVI]

Kaljanac: Navija za Vrbanju{u

^esi, Holan|ani, Irci...
Na{i sagovornici ka`u da je najve}a posje}enost planina vikendom i da, osim doma}ih, ima i gostiju iz inozemstva. Stojanovi} ka`e da su gosti Jahorine uglavnom iz republika biv{e Jugoslavije, ali da u posljednje vrijeme imaju i ~e{}e grupne dolaske turista iz ^e{ke i Holandije. [ehi} ka`e da svaki dan na Igmanu i Bje{anici bude stranih turista. Prethodnih dana najvi{e ih je bilo iz Slovenije i Hrvatske, a dolazila je i grupa iz Irske.

Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Smijenio bih sada{nju strukturu i doveo nove, mlade ljude na vlast. Biste li u~estvovali u {ou realnosti: Da, ali za solidnu svotu novca.

SMS
VELIKA RAZLIKA - Pita Pero Sulju kakva je razlika izmedu Dodika i Tihi}a, a Suljo mu odgovara: Dodik krade i stvara dr`avu, a Tihi} krade i razvaljuje Bosnu. ^italac H. B. NEPRAVDA U BR^KOM - [ta se to de{ava u Br~ko Distriktu? Neki poljoprivredni i {umarski in`injeri moraju polagati ispit za rad u organima uprave, a neki ne. Zabrinuti Br~ak MRZOVOLJNI I AROGANTNI Nedavno sam u tuzlanskom Domu zdravlja vadila zub. Nakon sat mrcvarenja, doktor me poslao hirurgu. Dva sata sam ~ekala, da bi me do~ekala mr-

Dnevni avaz 061-142-015
daju na kilogram. To ne treba ~uditi, jer glavni poslovni partneri i savjetnici ste~ajnih upravnika u USK su trgovci sekundarnim sirovinama. PODIJELJENA BUDU]NOST Kod nas se sve dijeli i nigdje jedinstva. @alosno je {to su kod nas i studenti strana~ki podijeljeni. Oni bi mogli ne{to u~initi za BiH, ali kako kada je podijeljena budu}nost ove zemlje. RADE ZA PRAZNIK - Mo`da ovi iz SDA ho}e da poka`u kako su vrijedni, pa rade ~ak i kada su praznici. Ni Srbima u RS nije bolje, ali ja mislim da oni paze na svoje praznike i vjerske, a i entitetske.

ANKETA

me|u gra|anima Tuzle, Sarajeva i Banje Luke

Jeste li i{li na planine ove zime i kakva je bila ponuda?

zovoljna sestra i arogantna doktorica koja mi je dala da povadim kamaru nalaza. Eto kako rade. Zub sam izvadila isti dan privatno za pet minuta bez ikakve operacije! PUT DO VLASTI - Koja tragikomedija u BiH. Umjesto da narod prijeti ovim nesposobnim politi~arima, koji ne mogu formirati vlast, oni prijete svima, samo sebi ne! Iza|ite, politi~ari, na ulice i potucite se! Tako se dolazi do vlasti. PRODAJU NA KILOGRAM Ste~ajni upravnici koje je imenovala SDA u USK nesposobni su da naprave plan pokretanja firmi. Sve ma{ine pro-

Gu`ve i parking najve}i problem
- Ove zime nisam stigao i}i od posla. [to se ti~e ponude, sude}i prema izjavama prijatelja koji su i{li, mislim da nije lo{a i da ima sadr`aja. Nihad
Ibrahimovi}

- Nisam i{ao na planine, jer nisam uspio na}i vremena. Ina~e, mislim da ponuda na bh. planinama nije lo{a, iako mo`e Minel biti i bolja. Bukvarevi} - Moj izbor ove godine bila je Jahorina. Zadovoljna sam ponudom. Jahorina je sadr`ajno bolja od drugih odmaAmra rali{ta. Ba{i} - Iz objektivnih razloga nisam i{la nigdje ove zime, ali od mojih prijatelja koji jesu, ~ula sam da je ponuda bila dobra i fino su se proveli. Milana Kasalovi}

- I{ao sam na Vla{i}. Moram priznati da je bilo lijepo i prili~no sam zadovoljan ponudom na toj planini. Mo`e se D`enan na}i sve {to treba. Dubi} - Ove godine s dru{tvom sam se odmarao na Bjela{nici. Gu`ve su bile velike i to je bilo lo{e. Zadovoljan sam povoljnim cijenama. Ismar Had`i} - Nigdje nisam i{ao ni ranije ni ove zime. Skijanje i zimovanja kod mene ne dolaze u obzir ni u jednoj varijanti.

Tuzla Sarajevo

- Ove zime bio sam na Bjela{nici i Jahorini. Nisam zadovoljan ponudom. Gu`ve su, a parkirno mjesto nemogu}e je proJasmin na}i.

Huseinovi}

- Idem na planinu i bila sam ove zime na Mrakovici. Prezadovoljna sam ponudom, a posebno se to odnosi i na ure|eAleksandra nje ski-staza. Veljovi}

Banja Luka

Slobodan

A. Mu. - D. D. - B. S. Tajsi}

teme
Prci} u Va{ingtonu

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

11

INSTITUCIJE BiH Zbrinjavanje svojih ljudi
AUBiH

Ameri~ki univerzitet u BiH (AUBiH) saop}io je da ameri~ki kongresmeni podr`avaju njegovu opredijeljenost da dalje radi na obrazovanju novih lidera koji }e biti u stanju unaprijediti odnose unutar BiH na principima demokratskog i multietni~kog su`ivota. Predsjednik AUBiH Denis Prci} i ostali ~lanovi delegacije tokom posjete Va{ingtonu razgovarali su s mnogobrojnim zvani~nicima ameri~ke administracije, javila je Fena.

Podr{ka kongresmena

S kanadskom diplomom lektor jezika u BiH
[efica kabineta zamjenika ministra prometa Ravijojla Pavlovi} uvjerljivo najbolja na konkursu
Pampaloni i Macan: Razvoj sistema

Odlaze}i dr`avni ministri i njihovi zamjenici pobrinuli su se da zaposlenici koji su im godinama bili lojalni, nakon njihovog odlaska iz izvr{ne vlasti, budu adekvatno zbrinuti. Neki od njih ~ak se u toj nakani nisu libili ni formirati komisiju u kojoj sjede ljudi od povjerenja kako bi „pogurali“ nekog od kandidata koji se prijavio na konkurs za odre|enu poziciju u dr`avnim institucijama. Takav slu~aj bio je s Ravijojlom Pavlovi}, {eficom kabineta zamjenika ministra prometa i komunikacija Mladena Simi}a. Vrlo je indikativno da ba{ Pavlovi}, koja je fakultet knji`evnosti i jezika zavr{ila u Kanadi na francuskom jeziku 1997. godine, osvoji najvi{e bodova na pismenom i usmenom dijelu konkursa raspisanog za lektora bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH. Tako je Pavlovi} dobila 129 bodova ~lanova komisije, dok su Dijana Pupi} i Alma Duratbegovi} dobile 107, odnosno 99 bodova. A da je konkurs pode{en za Simi}evu {eficu kabineta jasno se vidi iz navedenih uvjeta koje treba ispunjava-

Konkurs namje{ten

Potvr|eno

Izet Smaji}, biv{i pripadnik rezervne policije, pravomo}no je oslobo|en krivice za ranjavanje vojnika JNA u maju 1992. godine u Tuzli, saop}io je Birn. Smaji}, nekada{nji pripadnik samostalne jedinice rezervne policije „Mosnik“, oslobo|en je krivice da je 15. maja 1992. u Tuzli, prilikom izlaska kolone JNA iz kasarne „Husinska buna“, ranio Radovana KrA. Mu. sti}a.

Osloba|aju}a presuda Smaji}u

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Sini{a Macan sastao se ju~er u Banjoj Luci s Paolom Pampaloni, {eficom Odjela za BiH u Direkciji Evropske komisije za pro{irenje, saop}eno je iz IDDEEA-e. Tema sastanka bila je priprema za monitoring bezviznog re`ima, ~ije pogodnosti gra|ani BiH koriste od 15. decembra 2010. godine, te razvoj sistema identifikacionih dokumenata u BiH. Pampaloni je istakla da
Faksimil rezultata polaganja ispita

Priprema se monitoring bezviznog re`ima

Susret Macana i Pampaloni

je IDDEEA u ovom segmentu odigrala zna~ajnu ulogu kreiraju}i jedan siguran sistem za izdavanje li~nih dokumenata koji je velika garancija odr`avanju BiH na bijeloj {engenskoj listi, prenijela je Onasa. Pozdravljeni su napori IDDEEA-e za kona~no rje{avanje smje{tajnih kapaciteta IDDEEA-e u Banjoj Luci, {to bi bio garant sigurne personalizacije dokumenata te za{tite podataka u skladu s preporukama EU te je u ovom segmentu izra`ena podr{ka Evropske unije.

Parlament BiH

U auli Parlamenta BiH danas }e biti odr`ano otvorenje izlo`be i progla{enje pobjednika prvog konkursa „Fotografija godine u BiH“. Konkurs su organizirali UG „Natura BH“ i internetportal posve}en fotografiji Fotografija.ba. Na izlo`bi }e biti izlo`eno 40 najboljih fotografija koje je izabrao `iri od vi{e od stotinu fotografija koje su konkurirale. Osim u Parlamentu, fotografije }e biti izlo`ene i u Galeriji „Boris Smoje“, ul. Radi}eva 11.

Progla{enje fotografije godine

ti kandidat za ovu funkciju. Tako pi{e da se na ovo radno mjesto mo`e prijaviti osoba koja je zavr{ila bilo koji fakultet dru{tvenog smjera, mada ovaj posao mo`e obavljati samo osoba koja je zavr{ila odsjek za srpski, hrvatski ili bosanski jezik u BiH. Pavlovi} je u Ministarstvo prometa do{la preko biv{eg ministra Branka Doki}a, da bi nakon njegovog

odlaska bila zbrinuta na istu poziciju u kabinetu zamjenika ministra Mladena Simi}a. Kako je o~igledno da }e novi ministar ili zamjenik sa sobom dovesti novog {efa kabineta, tako je Pavlovi} osigurano novo radno mjesto u Ministarstvu, iako nije adekvatno obu~ena za taj S. R. posao.

Novo radno mjesto

FERK

Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u FBiH (FERK) obavijestila je da }e danas u prostorijama FERK-a u Mostaru biti odr`ana op}a rasprava o Nacrtu pravilnika o izvje{tavanju za imatelje licence za djelatnost opskrbe elektri~nom energijom II reda i nezavisne proizvo|a~e.

Rasprava o pravilniku

Rezultati Mensinih testova inteligencije koje su polagali bh. gra|ani su iznad svjetskog prosjeka. A testove je do sada polagalo oko 150 na{ih dr`avljana. Mensa je udru`enje osoba s visokim koeficijentom inteligencije, koje u BiH postoji od 2005. godine. - ^lanovi Mense su osobe s koeficijentom inteligencije od 148 i vi{e po Katelovoj skali, koji ima dva posto svjetske populacije. Na{e testove polagali su i dr`avljani BiH koji vi{e ne `ive ovdje i koji nisu ~lanovi Mense, a sada imamo nekoliko desetina ~lanova. U svijetu je znatno ni`i procent onih koji pro|u, dok je u BiH prolaznost oko 50 posto. Ako budu natprosje~ni rezultati, oni se mjere dodatnim testovima - kazao je Igor Ga-

Prolaznost od 50 posto iznad svjetskog prosjeka

Mensini testovi inteligencije pola`u se i u BiH

Neophodno je {to prije izmijeniti slovensko zakonodavstvo kako bi se pobolj{ao veoma lo{ polo`aj radnika iz BiH u toj zemlji, izjavio je ju~er predstavnik Socijalnog centra u Rogu Andrej Kurnik. On je istakao da bi izmjenama zakonodavstva Slovenije, koje definira re`im radnih migracija, radnici iz BiH postali ravnoprvani i ne bi zavisli od poslodavaca, javila je Srna. - Potrebno je da se radnicima iz BiH osigura socijalna ravnopravnost - rekao je novinarima Kurnik. On je ocijenio da je veoma va`no {to predsjednik Slovenije Danilo Tirk podr-

Pobolj{ati lo{ polo`aj bh. radnika u Sloveniji

Andrej Kurnik o novim mjerama

Tirk: Podr{ka bh. radnicima

`ava radnike iz BiH i da bilo dobro kada bi bio potpisan sporazum Slovenije i BiH kojim bi se rije{ili problemi radnika.

Logi~ki testovi

Testovi
36 pitanja 340 minuta traju 160 najve}i rezultat

vran, predstavnik Mense za Sarajevo. Mensini testovi inteligencije su logi~ki, nemaju matematike ili ra~unice, jezi~kih barijera, niti tekstualnih pitanja. To su slikovni logi~ki elementi u obliku zadatka i identi~ni su u svim zemljama. - Veliki broj na{ih gra|ana nije siguran u svoje potencijale pa se ne `ele testirati da se ne bi obrukali. Na Zapadu je druk~ije. To je njima vid zabave i idu masovno da se teS. [a. stiraju - dodaje Gavran.

Centralna izborna komisija (CIK) BiH izrekla je kazne od po 200 KM za 11 zvani~nika koji su izjave o imovinskom stanju dostavili nakon isteka zakonskog roka. Ova sankcija izre~ena je Martinu Ragu`u, Adilu

Za nedostavljanje imovinskih kartona po 200 KM kazne
Spec
Hrvatska demokratska zajednica BiH najo{trije je osudila skrnavljenje postaja kri`nog puta na brdu Hum iznad Mostara i provalu u prostorije HVIDR-e, trenutnog ureda Organizacijskog odbora za provedbu peticije „Stop majorizaciji Hrvata u BiH“, javila je Fena.

CIK sankcionirao zvani~nike

Spiljku, Murisu Tigru Jaband`i}u, Dervi Bandi}u, Adibu \ozi}u, Hazimu Ba{i}u, Ibrahimu Muji}u, Muhamedu Osmi}u, Miroslavu Gali}u Muratovi}u, Seadu Ro`ajcu i Zaimu BaM. K. ckovi}u.

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

teme

PROJEKTI Kada }e po~eti gradnja mostova i prijelaza

^eka se 18 miliona maraka od telekoma
Krajem ovog mjeseca istje~e grejs period Operateri u narednih pet godina moraju platiti po 15.000.000 eura za UMTS dozvolu
ridora 5C iz na{e zemlje, u mjestu Bija~a, te za neke druge projekte. Gradnja nekih od ovih objekata kao {to je most u Svilaju trebala bi po~eti ve} za nekoliko mjeseci, ali je pitanje kada }e se to zaista desiti. Operaterima su, naime, dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (UMTS) dodijeljene 26. marta 2009. Svaki operater dozvolu mora platiti 15.000.000 eura u roku od sedam godina, ali s grejs periodom od dvije godine. To zna~i da }e operateri pet godina upla}ivati po 6.000.000 maraka.

Nestalo struje pred po~etak akademije

(Foto: D. Stojni})

Po~etak realizacije nekoliko veoma va`nih infrastrukturnih projekata u BiH zavisi od toga kada }e tri telekom operatera uplatiti prvu ratu u iznosu od 18 miliona maraka za takozvanu UMTS dozvolu.

Vrijeme istje~e
Od tog novca, odlukom Vije}a ministara BiH, planirana je gradnja dva me|udr`avna mosta na rijeci Savi, jedan na koridoru 5C u Svilaju, a drugi na autoputu Banja Luka - Bosanska Gradi{ka. Ova dva mosta BiH gradi i finansira zajedno s Hrvatskom. Dio novca namjerava se odvojiti za pripremu i izgradnju dva grani~na prijelaza na ovim lokacijama kao i prijelaza na ju`nom izlazu ko-

Nestanak struje u gradskom pozori{tu u Prijedoru, gdje je preksino} trebala biti odr`ana sve~ana akademija povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, revoltirao je organizatore, ali i oko dvije stotine posjetilaca koji su nakon du`eg ~ekanja napustili zgradu pozori{ta i akademiju nastavili u hotelu „Stakato“ u Prijedoru. Senad Brati}, poslanik u Narodnoj skup{tini RS, sumnja „da je rije~ o smi{ljenoj provokaciji i lo{oj poruci svim povratnicima“.

Dan nezavisnosti u mraku

Zbog nestanka struje u Prijedoru

Saop}enjem za javnost ju~er se oglasio i Marko Pavi}, na~elnik Prijedora, koji je kazao da je „deplasirano Op{tinu optu`ivati za nestanak struje“. Iz „Elektrodistribucije“ u Prijedoru ju~er u saop}enju proslije|enom medijima navode da se „preksino} oko 18.05 sati dogodio kvar na 20 kilovoltnom vodu „Hladnja~a“, zbog ~ega je bez elektri~ne energije ostao dio centra Prijedora, naselje Urije i Aerodromsko Naselje te zgrada pozori{ta u Prijedoru. M. Z.

Ogromna va`nost
- Problem je u tome {to nije ta~no definiran datum isplate prve rate, ve} je
Bajramba{i}: Nema vremena za gubljenje

Raspodjela sredstava od UMTS-a
Most u Svilaju na koridoru 5C 16.000.000 do 18.000.000 eura Most u Bosanskoj Gradi{ci 12.000.000 do 14.000.000 eura Grani~ni prijelazi 5.000.000 do 6.000.000 eura

re~eno da }e se to desiti nakon grejs perioda koji istje~e krajem ovog mjeseca. To zna~i da oni novac mogu uplatiti i na samom kraju godine - kazao je „Avazu“ Izet Bajramba{i}, pomo}nik dr`avnog ministra komunikacija. Prema njegovim rije~ima, s obzirom na ogromnu va`nost ovih me|udr`avnih projekata, predstavnici Mi-

nistarstva }e uskoro odr`ati sastanak s ~elnicima sva tri telekoma kako bi poku{ali na}i na~in da se ne ~eka kraj godine, ve} da se barem dio sredstava ranije uplati u dr`avni bud`et kako bi realizacija ovih projekata {to prije po~ela. UMTS je poznat jo{ i kao tre}a generacija mobilne telefonije (3G).
G. MRKI]

Zeni~anin la`irao fakture kako bi umanjio vrijednost robe
Slu`benici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, Grupa za suzbijanje krijum~arenja u saradnji sa slu`benicima Carinske ispostave (CI) Sarajevo sprije~ili su nelegalan uvoz 255 komada ma{inskih tepiha. Nakon prijavljivanja po{iljke za redovno carinjenje u CI Sarajevo, prilikom detaljnog pregleda prijavljene koli~ine, utvr|en je vi{ak robe koji je tom prilikom privremeno oduzet. Radi se o robi iz Turske koju je, kako saznajemo, nelegalno po-

Poku{ao prokrijum~ariti tepihe iz Turske
Kova~evi}: Provjera faktura

Sprije~ena jo{ jedna prevara prilikom carinjenja robe

UIO provjerava jo{ nekoliko osoba
imao manju osnovicu za naplatu uvoznih da`bina - rekao nam je ju~er portparol UIO Ratko Kova~evi}. Zbog sumnje u malverzacije UIO je zatra`ila od nadle`nih organa u Turskoj da provjere nekoliko desetina faktura koje je ova osoba prilagala prilikom podno{enja carinskih prijava za carinjenje robe. - Neke od faktura su se ve} vratile iz Turske te je potvr|eno da su bile la`ne. O~ekujemo da se s provjere iz Turske vrate sve fakture koje smo poslali, a osim spomenute osobe iz Zenice, postoji jo{ nekoliko obveznika ~ije smo fakture poslali na naknadnu provjeru u Tursku. Za njih je, tako|er, posumnjano da su prilagali la`ne fakture prilikom podno{enja carinskih prijava za carinjenje robe koja se uvozi u BiH - rekao nam je Kova~evi}.
S. RO@AJAC

Nakon {to je pod pritiscima OHR-a i Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira (PIC) predsjednica Federacije BiH Borjana Kri{to poni{tila odluku o imenovanju sudija Ustavnog suda FBiH, koju je prvobitno donijela uz saglasnost svojih potpredsjednika Mirsada Kebe i Spomenke Mi~i}, od kandidature za sudiju odustao je Milo{ Babi}. Kri{to, Kebo i Mi~i} 3. februara su za sudije Ustavnog suda FBiH imenovali Andriju Kolaka iz reda hrvatskog, Milo{a Babi}a iz reda srpskog i D`enanu Had`iomerovi} iz reda bo{nja~kog naroda. Kri{to je 23. februara poni{tila ovu odluku uz vrlo kratko obrazlo`enje da je od kandidature odustao Kolak. U ovom imenovanju najspornije je bilo upravo Kolakovo,

Milo{ Babi} odustao od Ustavnog suda FBiH

Nakon {to je Kri{to povukla odluku

Babi}: Bez obrazlo`enja

jer za njega zeleno svjetlo nije dalo Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) BiH. Kako „Dnevni avaz“ saznaje, u Parlament FBiH ju~er je stigla Babi}eva obavijest da on povla~i svoju kandidaturu za sudiju Ustavnog suda FBiH, ali on nije dao i obrazlo`enje M. K. svoje odluke.

Lider Socijalisti~ke partije (SP) Petar \oki} potvrdio je da je na sastanku koalicionih partnera u Banjoj Luci postignut dogovor da najvi{i procent u kadrovskoj

SNSD-u 75 posto vlasti

Dodik se dogovorio s partnerima

UIO BiH: Otkriveno na vrijeme

Prijave protiv odgovornih
Kova~evi} je naveo i da }e za bilo koju fakturu za koju se utvrdi da je la`na protiv odgovornih osoba biti podnesen zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka pred nadle`nim pravosudnim organima. Osim toga, Uprava za indirektno oporezivanje BiH izvr{it }e naknadnu naplatu svih uvoznih da`bina utvr|enih u skladu s carinskim propisima.

ku{ao uvesti dr`avljanin BiH iz Zenice. - Detaljan pregled po{iljke ura|en je jer smo ve} ranije posumnjali da ova osoba umanjuje fakturnu vrijednost robe koju uvozi iz Turske. To je ra|eno tako {to je prilikom carinjenja robe prilagao la`nu fakturu s umanjenom vrijedno{}u kako bi

\oki}: Kadrovski raspored

strukturi vlasti RS u naredne ~etiri godine ostvaruje SNSD sa 75, DNS sa 15 i SP s deset posto. - Dalje }emo putem jedne u`e radne grupe ili komisije, koju ~ine predstavnici sve tri partije, pratiti stanje u pojedinim preduze}ima, agencijama, organizacijama, upravnim i nadzornim odborima kada isti~u mandati, te utvrditi kadrovski raspored - rekao je \oki} ju~er novinarima u Banjoj Luci. On je istakao da je ovo potpuno primjeren metod preuzimanja vlasti, ali i preuzimanja odgovornosti za vr{enje vlasti.

sarajevski kanton

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

13

VLADA KS Kako se ostvaruju finansijske u{tede

Ministar naredio i fakultetima da otka`u pretplatu na {tampu!
Dnevne novine trebaju biti na raspolaganju nastavnicima da bi bili informirani, smatra Faruk Be{li} Univerzitet jo{ nije zauzeo stav
a otkazivanje {tampe nije usmjereno protiv bilo koje dnevne ili sedmi~ne publikacije. U Ministarstvu procjenjuju da }e na ovaj na~in za ~etiri godine u{tedjeti oko 300.000 KM, koje }e, kako je re~eno, biti usmjerene ka pobolj{anju standarda i uvjeta u obrazovanju. Isti~u da je ovo samo jedna u nizu mjera u{teda koje }e uslijediti u ovoj godini. Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja KS Saudin Sivro jo{ nema jasan stav. - Ako nam ministar ka`e {ta zna~i „unapre|enje standarda obrazovanja“ i za {ta }e se utro{iti novac od u{teda i ako to bude u skladu s na{im razmi{ljanjem, podr`at }emo odluku. Kao nastavnik mogu re}i da bez novina ne mo`emo izvr{avati svoje obaveze. Naprimjer, u ljetopise stavljamo tekstove iz novina - rekao nam je Sivro i dodao da }e se u {kolama novine i dalje ~itati. Predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja KS Faruk Be{li} istakao je da bilo koje dnevne novine trebaju biti na raspolaganju nasta-

Opasni {ahtovi u ulici Ko{evo

Neko sklonio trake i daske

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je nakon naredbe o otkazivanju pretplate na dnevnu i sedmi~nu {tampu u {kolama isti nalog proslijedilo i Univerzitetu u Sarajevu, javnim fakultetima i institutima te vrti}ima u okviru JU „Djeca Sarajeva“. Kako je saop}eno iz ovog ministarstva, isklju~ivi razlog za ovaj potez je u{teda,

Na trotoaru u ulici Ko{evo kod brojeva 11 i 13 nalaze se dva {ahta koja predstavljaju opasnost za prolaznike, jer se ne vide od snijega. Prema rije~ima prolaznika Ahmeda Nadarevi}a, bile su postavljene trake upozorenja i daske, ali ih je A. Nu. neko sklonio.

Termini klizanja
Radnim danima besplatni termini klizanja u martu su od 9.20 do 10.20 sati, od 11.30 do 12.30 i od 14.35 do 15.35, saop}eno je iz preduze}a ZOI 84. Komercijalni su od 15.50 do 16.45 i od 20.30 do 22 sata. Subotom i nedjeljom besplatni termini su od 9.20 do 10.20 sati, a komercijalni od 11.30 do 12.30, 14.35 do 15.35, 18 do 18.55 sati te od 20.30 do 22 sata.

Niz mjera

Lo{ potez

[tedjeti treba, ali ovo nije pravo rje{enje
Suljagi}: Jo{ jedna naredba

Kontrola vode
Dopis ministra: [tampa nije potrebna

- [tedjeti treba, ali ovo nije pravo rje{enje. Svaka {kola mora imati barem jedne novine da nastavnici budu informirani. Ima pu-

no vi{e mogu}nosti za {tednju na drugim stvarima smatra Hamza Dobra~a, direktor Osnovne {kole „Musa ]azim ]ati}“.

vnicima da bi bili informirani i da otkazivanje pretplate na novine mo`e biti kontraproduktivno. Sekretar Sarajevskog univerziteta Zoran Seleskovi} istakao je da jo{ nisu dobili dopis od Ministarstva.

- Ako to dobijemo, o~itovat }e se rukovodstvo Univerziteta. Osim toga, svaki fakultet ima svoju upravu i oni }e odlu~iti kako `ele. Pretpostavljam da }e svako reagirati na svoj na~in - rekao je S. MUHI] Seleskovi}.

Za redovnu kontrolu pitke vode u naseljima Nahorevo i Mrkovi}i Op}ina Centar ove godine izdvojila je 18.864 KM. Po~etkom godine potpisan je ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo, koji }e redovno A. J. vr{iti ispitivanja.

Uspjesi mlade pliva~ice Negre Ahmetspahi}

U~enica {estog razreda oborila ~etiri dr`avna rekorda
U~enica {estog razreda O[ „Aleksa [anti}“ Negra Ahmetspahi}, koja ima samo 12 godina, oborila je ~etiri dr`avna rekorda na Me|unarodnom pliva~kom mitingu „Sarajevo aquatics 2011 „. Kako nam je rekla, plivanjem se bavi dvije godine i ima 45 medalja. - Volim da plivam, to mi

Darivanje krvi u srednjim {kolama

Ve} osvojila 45 medalja Odli~na u~enica i omiljena u razredu, ka`e Tinjak
je hobi. U svemu imam podr{ku roditelja, a prate me na takmi~enjima. Svaki dan treniram po tri sata, jer `elim uspjeh u ovom sportu. Treniram u Gradskom klubu vodenih sportova u Olimpijskom bazenu „Otoka“, a treneri su mi Igor Bilals i Anja Masketi}. Na Prvom pliva~kom prvenstvu KS

Crveni kri` op}ine Novi Grad u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju pokrenuo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi u srednjim {kolama. U~enici Pete gimnazije krv }e dati danas u osam sati u prostorijama {kole, u~enici gimnazije Dobrinja 10. marta, a Srednje elektrotehni~ke {kole 8. E. K. aprila u 13 sati.

Univerzitetska berza

Hrle nakon su|enja: ^ija je kanta

Cirkus oko su|enja slikaru Ibrahimu Hrli, kojeg je preduze}e „Rad“ optu`ilo da je ukrao i ofarbao kantu za otpatke, privodi se kraju. Ju~er su obje strane iznijele zavr{nu rije~. Tu`iteljica je, na osnovu iznesenih dokaza u prethodnim su|enjima, tra`ila da se optu`eni proglasi krivim. - Opet sam ponovio da sam kantu kupio te da nemaju nikakav relevantan do-

Tu`i ga „Rad“, koji je sponzorirao izlo`bu gdje je bila i sporna kanta!

Su|enje slikaru Ibrahimu Hrli

S direktorom {kole
(Foto: S. Saletovi})

Univerzitetska berza naziv je manifestacije koja }e biti odr`ana danas u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u 12 sati. U~estvovat }e akademsko osoblje, studenti, privrednici..., a cilj je uspostavljanje saradnje izme|u nauke, privrede i A. J. kulture.

kaz da je ta kanta ikad pripadala preduze}u „Rad“. Nigdje nema registarskog broja niti neke oznake ovog preduze}a. Drugo, „Rad“ je sponzorirao moju izlo`bu 2008. godine na kojoj je bila izlo`ena ova ofarbana kanta. Kako, onda, i za{to bih je ja ukrao od svog sponzora - isti~e Hrle. Presuda }e biti izre~ena N. G. sutra u 13.30 sati.

Ahmetspahi} s brojnim medaljama

osvojila sam 12 zlatnih, ~etiri srebrene i dvije bronzane medalje - rekla nam je Negra Ahmetspahi}. Muamer Tinjak, direktor {kole, ka`e da je Negra ponos {kole, jer nikada ne ode na takmi~enje a da se ne vrati s medaljom. ^itav kolektiv ponosan je na nju. Ka`e i da je ne samo dobra u plivanju ve} je i odli~na u~enica i omiljena u A. Nu. razredu.

Spec
Pro{le godine na podru~ju Tre}e policijske uprave Novi Grad izvr{eno je 1.461 krivi~no djelo, od ~ega je razrije{eno 954 ili 64,3 posto. U odnosu na 2009. godinu smanjen je broj krivi~nih djela za 447 slu~aja ili 23,42 A. J. posto.

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

panorama

BIJELJINA Op{tina napla}uje dugove od predratnog kredita

Nezadovoljni odbornici u „`ivom zidu“ oko Ziraka

Sud ne zanima {to korisnici nisu poslovali tokom rata
Ve}ina Bo{njaka Bijeljine i Janje bila protjerana, a njihova imovina devastirana ili otu|ena Novac povukli 1990. ili 1991. godine
Zanimljivo je da Sud nije uva`io ~injenicu da su korisnici tih kredita bili sprije~eni u poslovanju tokom rata ili su, kao u slu~aju Bo{njaka Bijeljine i Janje, bili protjerani, a njihova imovina devastirana ili otu|ena. - Op{tina je svojevremeno pokrenula postupak naplate duga po osnovu odobrenih kredita iz sredstava samodoprinosa za zapo{ljavanje. Krediti su odobravani u dinarskim iznosima, te je bilo neophodno izvr{iti njihovu revalorizaciju u KM. Ve}ina korisnika je taj novac povukla prije rata, 1990. ili 1991. godine,

Burno zasjedanje SO Novo Gora`de

Na sjednici koju su obilje`ile me|usobne optu`be, prijetnje i poku{aji da se pravljenjem buke u sali i formiranjem „`ivog zida“ oko stola predsjedavaju}eg onemogu}i njeno odr`avanje, Skup{tina op{tine Novo Gora`de ipak je odbila poni{titi odluke o razrje{enju starog i imenovanju novog skup{tinskog rukovodstva. Odbornici Saveza SDA-SBiH, NSRzB i PDP-a napustili su sjednicu i najavili da }e svoja prava tra`iti kod Vlade RS u Banjoj Luci. Ovakvom raspletu prethodilo je usvajanje obimnog dnevnog reda, iako su nezadovoljni odbornici tra`ili da se raspravlja samo o dopisu Ministarstva uprave i lokalne samouprave po kojem smjena Fuada Ma{i}a iz SDA-SBiH i imenovanje Hamida Ziraka iz SDP-a nije ura|ena po zakonu. Prije usvajanja dnevnog reda odbornici SDA, SBiH, PDPa i NSRzB tra`ili su pauzu, ali im nije dozvoljena, te su je uzeli sami. Odbornici koji su ostali u sali usvojili su dnevni red, a po povratku kolega sa pauze ve} su raspravljali o dopisu Ministarstva. Klub odbornika SDS-a, koji je inicirao decembarske smjene, ostao je pri stavu da su odluke u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom, {to je ve}inom glasova na kraju i prihva}eno. Uslijedio je novi demoAl. B. nstrativni izlazak iz sale odbornika tri stranke.

Odbijene preporuke Ministarstva

Na osnovu pravosna`nih sudskih presuda, op{tina Bijeljina }e od deset pravnih i fizi~kih lica naplatiti 1.116.453 KM osnovnog duga i tro{kova postupka na ime odobrenih kredita iz sredstava predratnog samodoprinosa za zapo{ljavanje. Kako ka`e Simo Bo`i}, na~elnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, pravosna`na je tek polovina predmeta, a op{tina od ostalih du`nika potra`uje jo{ oko 700.000 KM glavnice i tro{kova postupka. Osnovni dug uve}ava se za dosu|enu pripadaju}u zateznu kamatu.

Sud u Bijeljini: Pravosna`na je tek polovina predmeta

(Foto: G. Bobi})

Kome je novac upla}en
Preduze}e AD „Semberija transport“ treba da isplati ukupno 230.000 KM. Preduze}e je privatizirano 2001. godine, a kako ka`e direktor Pantelija Mitrovi}, taj dug nikada se nije vodio u prihodima i rashodima, niti ima trag da je taj novac upla}en na ra~un preduze}a. - Mi }emo ispo{tovati presudu Vrhovnog suda iako je to za nas velika finansijska obaveza u vremenu krize. Na sre}u, sa Op{tinom smo se dogovorili da dug isplatimo u 60 rata. Ranije smo podnosili zatjeve za reviziju sudskih presuda, a nastavit }emo i dalje da tra`imo za{titu na{ih prava, makar i{li do Strazbura - ka`e Mitrovi}.

Vratili se tek 1998. godine
PP „Bra}a Durgutovi}“ iz Janje, koji su tokom rata bili protjerani i u rodno mjesto su se vratili tek 1998. godine, op{tini treba da plate oko 80.000 KM osnovnog duga i kamata, dok Biiskoristiv{i ga za zapo{ljavanje novih radnika ili u neke druge nenamjenske svrhe. Tokom rata ugovorne strane nisu izvr{avale obaveze, a mnogi su vjerovatno bili ubije|eni da taj dug ne}e morati vratijeljinac Jusuf Kos treba da plati oko 15.000 KM. Treba li pominjati da Bo{njaci tokom rata nisu mogli privre|ivati, a kada su otjerani, njihova imovina je devastirana ili otu|ena. ti ni nakon rata - ka`e Bo`i}. Isti~e da nakon pravosna`nih sudskih presuda, a na osnovu op{tinske odluke, svi koji podnesu zahtjev, dug mogu platiti u 60 mjese~nih E. MUSLI rata.

[ta mi se (ne)svi|a u Cazinu

Grad bez {etali{ta

- Ne svi|a mi se urbanisti~ko planiranje grada, nema nikakvog reda prilikom gradnje. Ni parkiranje nije adekvatno rije{eno. Cazin nema {etali{te, odnosno korzo gdje bi se ljudi mogli na miru kretati, ne strahuju}i od automobila. Gradski stadion nema novu tribinu, iako }e FK Krajina uskoro obi- Aladin Delali}, snimatelj u lje`iti 80. ro|endan. Sportska RTV Cazin dvorana nema rije{eno pitanje zagrijavanja zimi, odnosno sistem hla|enja ljeti. Svi|a mi se {to u Cazinu ima dosta sportskih klubova koji okupljaju mladost ovog grada. Posebno mi se svi|a rad Plesnog kluba „Enigma“ koji posti`e sve bolje rezultate - ka`e Aladin Delali}, snimatelj u RTV Cazin. S. J.

U Prijedoru registrovano nekoliko slu~ajeva MRSA bakterije

Spec
U Bijeljini od 1. marta cijena parkiranja za sat u crvenoj zoni iznosi 80 feninga, dok je ranije iznosila 50, a u plavoj je ostala 30 feninga, potvrdio je predsjednik Skup{tine op{tine Bijeljina Dragan \ur|evi}, pi{e Srna.

Neobi~na slika na srba~koj sto~noj pijaci

Nijednog grla na prodaju

U Srpcu je vi{e od pola vijeka ponedjeljak pija~ni dan, ne samo za zelenu pijacu, ve} i za sto~nu. Do sada nije zapam}eno da na sto~nu pijacu nije dotjerano ni jedno grlo, a to se desilo pro{log ponedjeljka, kada radnici KP „Komunalac“ na ulaznoj rampi nisu naplatili nijednu marku, za razliku od 21. februara kada je dovezeno 17 grla. Predsjednik Udru`enja uzgajiva~a svinja Mi{o Malj~i} ka`e da ga ovo nije iznenadilo i da puna tri mjeseca upozorava resorno ministarstvo RS da bi do ovoga moglo do}i jer proizvo|a~i `ivu stoku prodaju jeftinije nego {to ih ko{taju ulazne Niko nije do{ao da proda ili pazari sirovine. Lj. K.

Milica Otkovi}, epidemilog u Higijensko-epidemiolo{koj slu`bi Doma zdravlja u Prijedoru, potvrdila je da je ova slu`ba registrovala nekoliko slu~ajeva MRSA, stafilokokne bakterije otporne na antibiotike iz grupe metacilina (poznatije kao bolni~ka infekcija). - MRSA je otkrivena prilikom rutinskih pregleda, kod osoba koje su se zbog gripa ili nekih drugih tegoba javljale ljekaru - kazala je dr. Otkovi} i potenciraju}i li~nu higijenu u prevenciji protiv MRSA dodala da je „nivo li~ne hiOtkovi}: Nizak nivo li~ne higijene
(Foto: D. Stojni})

Bolni~ka infekcija i u dje~ijem vrti}u
Donijeli premje{tajem
Dr. Mirko Sovilj, direktor Op{te bolnice, kazao je da u ovoj zdravstvenoj ustanovi nije zabilje`en ni jedan slu~aj MRSA. - U protekle dvije godine sporadi~no smo imali gijene u Prijedoru veoma nizak“. Dr. Slavica Popovi}, direktor Doma zdravlja, tvrdi da nema potrebe za panikom. pacijente s izolovanom MRSA. Uglavnom se radilo o onima koji su u na{u bolnicu premje{tani iz drugih zdravstvenih ustanova za nastavak lije~enja - kazao je dr. Sovilj. - Stanje nije alarmatno i sve je pod kontrolom epidemiologa, a o pojavi MRSA obavije{ten je republi~ki zdravstveno-sanitarni inspektor istakla je Popovi}eva. Desimir Milji}, republi~ki zdravstveno-sanitarni inspektor, kazao je u telefonskom razgovoru da je upoznat s dva slu~aja MRSA koja su registrovana na podru~ju Prijedora. - U redovnom sam kontaktu s epidemiologom iz Prijedora i koliko znam rije~ je o bezazlenim slu~ajevima koji su pod nadzorom - rekao je Milji} i dodao da stanje s pojavom MRSA prati i banjalu~ki Institut za za{titu zdravlja. Dva slu~aja MRSA registrovana su u dje~ijem vrti}u „Radost“, a otkrivena su kod djece koja su bolovala od M. Z. gripa.

Opasne ledenice

Zvornik

Opasnost sa solitera

Snijeg i niske temperature su u Zvorniku napravili problem u vidu ogromnih ledenica koje su se formirale na krovovima i prijete prolaznicima. Najopasnija mjesta komunalna policija ogradila je trakama, a pored nekih de`uraju i pripadnici ove i PS Zvornik. Komunalna policija u saradnji sa vlasnicima objekata ju~er je provela akciju uklanjanja ledenica na sedam lokacija, ali problem su one na soliterima, kojima se zbog visine zgrada ne mo`e pri}i pa je do daljnjeg zabranjen prolaz M. M. ispod njih.

hercegova~ko-neretvanski kanton
MOSTAR Nakon neuspje{nih pregovora s upravom

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

15

Radnici „@itoprometa“ od danas u generalnom {trajku
Isporuka hljeba i pekarskih proizvoda bit }e jedino ispo{tovana prema bolnicama, vrti}ima, stara~kim domovima, policiji
Predsjednik Nezavisnog sindikata uposlenika mostarskog „@itoprometa“ Dra`enko Mari} potvrdio je za „Dnevni avaz“ da }e danas u 10 sati po~eti generalni {trajk u ovom preduze}u. Ova odluka, naglasio je, donesena je ju~er, a nakon neuspje{nih vi{ednevnih pregovora unutar mirovnog vije}a „@itoprometa“, koje su ~inili po dva ~lana ispred uposlenika, uprave preduze}a, te dva neovisna ~lana. - Ni{ta nam nisu mogli obe}ati. Kazali su jedino da je u toku proces smjene dosada{njeg direktora i da o~ekuju izbor novog u roku od nekoliko dana. Naveli su da novi direktor ne{to treba poduzeti u cilju pobolj{anja poslovanja na{e firme. Me|utim, nisu nam dali nikakvu pismenu garanciju sa konkretnim mjerama, niti ikakve garancije za

Mostarcima nije bilo ugodno kretati se ulicama

Nakon jake bure u gradu na Neretvi

Snijeg pra}en ki{om iznenadio Mostarce
Iako su se stanovnici grada na Neretvi ponadali da je zimi do{ao kraj, na iznena|enje mnogih, brda oko Mostara ju~er su osvanula pod snje`nim dekorom. Tako je no} sa utorka na srijedu obilje`ila i jaka bura, koju je u poslijepodnevnim satima zamijenio snijeg pra}en ki{om. Uz temperaturu od dva stepena, koliko je iznosila oko 14 sati, Mostarcima se nije bilo nimalo ugodno kretati ulicama, a i voza~i su bili upozoreni na pa`ljiviju vo`nju. M. Sm.

Sindikat obrazovanja prolongirao {trajk

Prosvjetari dobili pla}u za januar
Jednosatni {trajk upozorenja u osnovnim i srednjim {kolama HNK, koji je trebao biti odr`an ju~er, odgo|en je do daljnjeg. To nam je potvrdio predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja HNK Ejup Muji}, koji je istakao da je odr`avanje {trajka prolongirano, s obzirom na to da je Kantonalna vlada ispunila jedan od njihovih zahtjeva. - Isplatili su nam pla}e za januar, me|utim mi }emo i dalje vr{iti pritisak na Vladu HNK, radi ispunjavanja drugih na{ih zahtjeva. Tra`imo da se uklone nedostaci centraliziranog sistema Muji}: Zahtijevamo obra~una pla}a, jer ovakav na~in uskla|ivanje pla}a isplate evidentno ide na {tetu uposlenika. Tako|er, zahtijevamo uskla|ivanje pla}a s tro{kovima `ivota, {to je predvi|eno kolektivnim ugovorom. To se ne ~ini ve} dvije godine - kazao je Muji}. Osim ovih zahtjeva Sindikat tra`i i da se pla}a za februar isplati najkasnije do 10. marta. Drugi zahtjevi sindikata su isplata jubilarnih nagrada za pro{lu godinu te vra}anje mogu}nosti obra~una robnih kredita i razvrstavanje ~lanarine. Muji} je istakao da }e Vladi HNK poslati pismo upozorenja, koje treba biti svojevrsna najava protesta i {trajkova, ukoliA. Du. ko zahtjevi sindikata ne budu ispunjeni.

Sa jednog od protesta radnika „@itoprometa“

isplatu sedam zaostalih pla}a i doprinosa - kazao nam je Mari}. On je istakao da radnici „@itoprometa“ od danas

ne}e raditi sve do ispunjenja zahtjeva sindikata. Isporuka hljeba i pekarskih proizvoda, dodao je, bit }e jedino ispo{tovana prema bolni-

cama, vrti}ima, stara~kim domovima, policiji i drugim institucijama, kao i firmama s kojima su sklopili ugovoA. Du. re.

Nezapam}en vandalizam u Rumbocima i Varvari kod Prozora

Posje~eno vi{e od 330 mladih stabala vo}ki
Nepoznate osobe stabla su sjekle ma~etama ili sjekirama
Zbog vandalizma koji se prije dva dana dogodio u Rumbocima i Varvari kod Prozora ogor~eni su stanovnici ovih sela, ali i cijele Gornje Rame. U no}i s ponedjeljka na utorak nepoznati po~initelji, jer jedna osoba nije sve mogla sama, posjekli su oko 330 mladih stabala {ljiva, jabuka i oraha. Stradali su vo}njaci koji su podignuti u zadnjih nekoliko godina, od kojih su neki tek ove godine trebali do}i na puni rod.

Uni{teni vo}njaci

Zima jo{ jednom pokazala zube u Prozoru

Palo novih 10 centimetara snijega
U Prozoru su prekju~er zabilje`ene najni`e temperature ove zime i `iva se u termometru spu{tala i do 15 stepeni ispod nule, a ju~er je podru~je prozorske op}ine osvanulo s bijelim pokriva~em debljine oko 10 centimetara. Snijeg je na planinskim terenima ne{to ve}i, ali nije bilo problema u odvijanju saobra}aja. Zimske slu`be su na vrijeme krenule sa ~i{}enjem pa su na vrijeme stigli |aci u {kole i zaposleni na radna mjesta. Zima je obradovala poljoprivrednike jer }e niske temperature odgoditi vegetaciju i bu|enje biljnog svijeta. Sa zadovoljstvom na zahla|enje naro~ito gledaju vlasnici vo}njaka jer su niske temperature odgodile pupanje i cvjetanje vo}aka koje bi, u suprotnom, malo ja~i mraz mogao „obrati“ i prije berbe. Ina~e, prema narodnom predanju, prvih dana marta javljaju se „babine huke“ koje se smatraju posljednjim ozbiljnijim naletima zime poslije kojih se mogu o~ekivati ljep{i dani kao naH. M. java prolje}a.

Ogromne {tete
Sve mlade stabljike posje~ene su sjekirom ili ma~etom. Ve}ina vo}njaka nalazi se ispod sela u blizini Ramskog jezera i te{ko da se moglo ne{to neobi~no u

Jure Petrovi} pored uni{tenih stabala

Milan Cvitanovi} poku{ava zalije~iti orahe

no}i primijetiti. Najve}u {tetu pretrpio je Jure Petrovi} iz Rumboka u ~ijem vo}njaku je posje~eno 120 stabljika {ljiva i jabuka. -Moj vo}njak je ispod sela i o svemu me poslijepodne

Privo|eni na saslu{anje
O{te}eni vlasnici s kojima smo razgovarali nadaju se da }e policija otkriti po~inioce. Uvi|aj su obavili pripadnici kriminalisti~ke policije PU Konjic i PS Prozor/Rama a za po~iniocima se intenzivno traga. Prema nezvani~nim informacijama, policija je neke osobe koje bi se mogle dovesti u vezu sa ovim nedjelom privodila na saslu{anje.

obavijestio susjed. Zlotvori su i{li od vo}njaka do vo}njak i samo sjekli. Ja sam ovu parcelu kupio, tlo je bilo „tanko“ pa sam navla~io zemlju iz jezera, pognojio i zasadio 280 stabala, a s obzirom na to da je rije~ o vo}njaku koji bi dugoro~no donosio prihode, ukupna {teta se ne mo`e ni pribli`no procijeniti - ka`e s zaprepa{tenjem penzioner Petrovi}.

Nastrano djelo
Velika {teta u~injena je i Milanu Cvitanovi}u iz Varvare. U njegovom vo}njaku

posje~eno je 16 stabala oraha. -Stabla su stara ~etiri godine i jo{ nisu po~ela davati plodove. Poku{at }u neke zalije~iti a da li }u uspjeti ostaje da se vidi. Ne znam ko je mogao uraditi tako nastrano djelo - ka`e on. Od nekoliko komada do nekoliko desetina mladih stabala posje~eno je u vo}njacima Marijana Ili~i}a, Joze ]ur~i}a, Ivana Bure~i}a, Ive [ar~evi}a, Ilije [ar~evi}a, Kate Pavlovi}a i Petra Baketari}a iz Rumboka, te Nikole Cvitanovi}a, Vejsila Bekta{a i Alije Isaka iz Varvare. H. MANOV

„Babine huke“ donijele nove nanose snije`nog pokriva~a

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

crna hronika

Objekt izgorio u vatri

U ^elopeku kod Zvornika ju~er oko 17 sati izgorjela je lova~ka ku}a Lova~kog dru{tva „Vukovi s Drine“. Po`ar je podmetnut, a zbog sumnji da su u tome u~estvovali u zvorni~ku stanicu policije privedena su dva maloljetnika. Kao mjesto gdje }e se okupljati i polaziti u lov ku}icu u {umi iznad ^elopeka ljetos su sami izgradili ~lanovi ovog lova~kog dru{tva, sekcija iz ^elopeka. Maloljetni piromani su, kako smo nezvani~no sa-

Lomili sve {to im je do{lo pod ruke, razbili Maloljetni huligani i akvarije s ribicama zapalili lova~ku ku}icu
(Foto: M. Mi~i})

VANDALIZAM Pusto{ u prostorijama „Dru{tva pisaca“ u Sarajevu

^elopek kod Zvornika

da je od drveta, brzo izgorjela i mada smo vatru gasili dva sata, nismo je mogli spasiti - ka`e Sa{a Ili}, komandir Profesionalne vatrogasne jedinice. Paliku}e su prilikom bijega primijetili lovci iz ^elopeka, a uhvatili su ih policajci iz Zvornika i o svemu obavijestili nadle`no tu`ila{tvo. Motivi po`ara za sada nisu poznati, materijalna {teta je velika, a ~lanovi Lova~kog dru{tva „Vukovi s Drine“, ka-

[teta je neprocjenjiva, arhiv koji se nalazio na CD-ovima zga`en je i uni{ten, ka`e Majda Kova~, glavna tajnica Dru{tva
Razbacana dokumentacija i polupani ra~unari

Neuspjela varka
Da bi prikrili svoj identitet pri bijegu iz zapaljene ku}e, maloljetnici su se me|usobno dozivali muslimanskim imenima, ali su lovci koji su ih uhvatili i policajci ubrzo saznali njiznali, u ku}icu u{li kroz prozor koji su prethodno razbili. Pili su, grijali se, a zatim objekt zapalili te pobjegli. Iako su vatrogasci intervenirali odmah po dobivenom pozivu, nisu mogli puno u~initi. - Ku}a je, s obzirom na to hova prava imena. Radi se o izvjesnom Markovi}u iz Tr{i}a i Krsti}u iz istoimenog sela, odranije poznatim po problemati~nom pona{anju, ka`u u lova~kom dru{tvu. ko nam je rekao tehni~ki sekretar Mi}o Eri}, ogor~eni su zbog uni{tavanja njihove imovine i neodgovornog pona{anja mladi}a. Tako|er se pitaju ko }e im nadoknaditi {tetu i pomo}i da ponovo izgrade lova~ku ku}icu. M. M.

Nepoznati po~inioci u nedjelju su provalili u prostorije „Dru{tva pisaca BiH“ u Kranj~evi}evoj ulici u Sarajevu, gdje su uni{tili gotovo sve stvari koje su im se na{le na putu. Ukrali su samo hard-disk i memorijsku karticu. - [teta koja je ovom kra|om pri~injena je neprocjenjiva. Sva oprema koja se nalazila u prostorijama je polupana i pobacana po podu. Tri ra~unara, dva printera i aparat za kopiranje potpuno su uni{teni, pobacani po podu i {utani nogama. Arhiv koji se nalazio na CDovima zga`en je i uni{ten kazala nam je Majda Kova~, glavna tajnica „Dru{tva pisaca BiH“. Provalnici nisu obijali brave na vratima, nego su vrata razvaljivali nogama. U restoranu „Dom pisaca“, koji se nalazi ispod prostorija Dru{tva, razbijena su dva velika akvarija s ribicama koje su uginule. Provalnici

Posjekli i ukrasne biljke

su sa zida skinuli ukrasnu sablju i njome isjekli sve zelenilo u saksijama. Kova~ je dodala da se na ukradenom hard-disku ne

nalaze posebno bitni podaci te da je {teta koja je nanesena ovim ~inom ogromna, jer nije ostao ~itav nijedan Ad. A. komad opreme.

Provala u Kaknju

Vlasniku motela „Royal“ dvije godine zatvora, a nevjen~anoj supruzi Mehdini ]iri} {est mjeseci zatvora
Prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Tuzli [emso Mrkaljevi}, vlasnik motela „Royal“ u ^eli}u, i njegova nevjen~ana supruga Mehdina ]iri} osu|eni su na dvije godine, odnosno {est mjeseci zatvora, zbog krivi~nog djela navo|enje na prostituciju.

Mrkaljevi}u zatvorska kazna, tu`iteljici Mili} prijava

Presuda za navo|enje na prostituciju

Postupaju}i po prijavi, tu`ilac iz Zenice Branislav Toma{ ju~er je doputovao u Tuzlu, gdje bi trebao saslu{ati svjedokinju, predsjednika Udru`enja gra|ana TAKO Arnela Rahmanovi}a i samu tu`iteljicu Dijanu Mili}, koja se, zvani~no, nalazi na bolovanju.

Saslu{anja u Tuzli

Tra`ili opojna sredstva

Drugi put u posljednjih petnaest dana Dom zdravlja s poliklinikom Kakanj na{ao se na meti provalnika. Ovoga puta nepoznate osobe upale su u prostorije Medicine rada i kartoteku ove ustanove. Odmah po dojavi na lice mjesta stigli su slu`benici Odjela krim- policije PS Ka-

Lopovi ponovo upali u Dom zdravlja

(Foto: A. Salihbegovi})

kanj, koji su i obavili uvi|aj. Saznajemo da su provalnici tra`ili lijekove i opojna sredstva te da je rije~ o narkomanima kao i u prethodnoj plja~ki ove ustanove. Tada je, podsjetimo, u vrlo kratkom roku uhap{en E. N. iz Kaknja, koji je prodavao ukradene Az. S. ra~unare po gradu.

Zadr`avali novac
Oni su, kako je sud utvrdio tokom su|enja zatvorenog za javnost, u du`em vremenskom periodu u „Royalu“ vi{e djevojaka navodili na prostituciju, zadr`avaju}i tako ste~eni novac uglavnom za sebe. Mrkaljevi} i ]iri} uhap{eni su u decembru pro{le godine. Ovaj, po mnogo ~emu specifi~an slu~aj, osim presude Mrkaljevi}u i ]iri}, rezultirao je i prijavom protiv tu`iteljice Dijane Mili} zbog instruiranja jedne od svjedo-

njena prethodnica prikupljala u saradnji s ~lanovima Udru`enja gra|ana TAKO, kao i od svjedokinje koju je, prema podnesenoj prijavi, Mili} ranije instruirala i tra`ila od nje da kao jednog od korisnika usluga navede i policijskog komesara TK Nedima Mutap~i}a.

^udni potezi
I bez tih svjedoka i dokaza o~ito je bilo dovoljno elemenata za osu|uju}u presudu protiv Mrkaljevi}a, {to poteze tu`iteljice Mili} ~ini jo{ ~udnijim. Zbog onoga {to je poduzimala u istrazi protiv Mrkaljevi}a, kao {to smo ranije pisali, protiv tu`iteljice Mili} podnesena je prijava, koja je proslije|ena Tu`ila{tvu FBiH. Predmet je povjeren Tu`ila{tvu ZDK.
E. HUREMOVI]

Motel „Royal“: Podvodili djevojke

Spec
Na magistralnom putu u Modri~i policajci su prekju~er zaustavili i kontrolirali kamion „mercedes“ kojim je upravljao @. I. iz Modri~e. Tom prilikom utvr|eno je da prevozi 10 kubnih metara drva za ogrjev bez potrebne dokumentacije. Drva su izuzeta i predata u nadle`nost [U Modri~a.

kinja te kori{tenja ~lanova Udru`enja gra|ana TAKO, bez potrebne naredbe, kao tajnih istra`itelja. Kada je svjedokinja pred sudom ispri~ala {ta je sve od nje tra`ila tu`iteljica Mili} te kada su ~lanovi TAKO-a iznijeli i druge detalje, o

kojima smo op{irno pisali, afera je izbila navidjelo. Tu`iteljica Mili} „skinuta“ je sa slu~aja, a zastupanje optu`nice preuzela je njena kolegica D`eneta Had`i}. Ona je predmet dovela pred sudom do kraja, pri ~emu su zanemareni dokazi koje je

crna hronika
(Foto: F. Fo~o)

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

17

CJB Doboj

SARAJEVO Doma}i „{umaheri“ ne obaziru se na upozorenja

Prijavljen prevarant
Sektor kriminalisti~ke policije CJB Doboj podnio je Okru`nom tu`ila{tvu Doboj izvje{taj protiv I. A. s prijavljenom adresom u Zavidovi}ima, zbog sumnje da je izvr{io krivi~no djelo prevare. U namjeri da pribavi protivpravnu imovinsku korist I. A. je, uz povjerenje i zajedni~ku saradnju s direktorom jednog preduze}a iz Zenice, u februaru 2006. godine ugovorio zakup pogona tapetarije, kroja~nice, magacina i kancelarija preduze}a iz Doboja. Doveo ih je u zabludu tako {to je koriste}i prostorije, repromaterijal i drugo {to je bilo potrebno za organiziranje proizvodnje i prodaje namje{taja, stvorio predstavu da se radi o ozbiljnom poslovanju, da bi, nakon {to je proizveo obavezu zakupnine i tro{kove izrade namje{taja, napustio Doboj i mjesto prebivali{te. Potom je izbjegavao pozive predstavnika o{te}enog preduze}a, kao i nadle`nog suda kod kojeg je pokrenuta tu`ba o{te}enog preduze}a. Na ovaj na~in o{te}enom preduze}u pri~injena je materijalna {teta ve}a od 47.000 KM. Sektor kriminalisti~ke policije CJB Doboj, zajedno s Okru`nim tu`ila{tvom Doboj, nastavlja rad na ovom predmetu.

Strast za brzom vo`njom uli~nog trka~a odvela u smrt
@an [iljegovi} (29), koji je svoje snimke divljanja po ulicama snimao i objavljivao na YouTubeu, poginuo nakon sudara i udara vozilom u stablo
policiji MUP-a KS. U policiji ju~er nije potvr|eno da li je i koliko prijava podneseno protiv ovog mladi}a. [iljegovi} je snimao svoje utrke i testiranje automobila u Sarajevu i drugim gradovima, a vozio je upravo „golf“ u kojem je prije dvije no}i poginuo. Snimke je javno prikazivao na svojoj stranici na YouTubeu. Preksino} oko 22 sata, najvjerovatnije usljed neprilago|ene brzine, nakon sudara s jo{ dva vozila [iljegovi} se zabio u drvo pored ceste i ostao priklije{ten u svom „golfu“, iz kojeg su ga du`e od dva sata izvla~ili sarajevski vatrogasci. Pola sata nakon pono}i @ana [iljegovi}a (29) iz Sarajeva koji je preksino} nastradao u saobra}ajnoj nesre}i na Bulevaru Me{e Selimovi}a u blizini RTV doma u Sarajevu, sude}i prema snimcima na YouTubeu, na kojima su prikazivane njegove brze vo`nje sarajevskim ulicama i trke s drugim voza~ima, strast prema brzoj vo`nji odvela je u smrt. dovezen je u Klini~ki centar Univerziteta Sarajevo, gdje su ljekari mogli samo konstatirati smrt, a ishod ove nesre}e su i ~etiri povrije|ene osobe, Slobodan Barovi} (34), D`enan Krije{torac (31), Edita Kulovi} (33) i [erif Kulovi} (27), koji su se nalazili u automobilima „mazda“ i „hyundai“.

Uhva}en kradljivac „golfa“
Tridesetjednogodi{nji E. D`. (31) iz Mostara uhap{en je i priveden na kriminalisti~ku obradu zbog sumnje da je u Gra~anici ukrao automobil „golf 2“. Iz MUPa Tuzlanskog kantona saop}eno je da je „golf 2“, koji je 1. marta ukraden u Gra~anici, prona|en na lokalnom putu Pura~i} - Turija kod Lukavca. Vozilo je vra}eno vlasniku I. H. (52) iz Gra~anice.

Stravi~an prizor
Brzom intervencijom vatrogasaca oni su izvu~eni iz smrskanih automobila te kolima Hitne pomo}i transportirani u Klini~ki centar bolnice Ko{evo, gdje su tokom no}i zbrinuti, a potom pu{teni na ku}no lije~enje. Osam vatrogasaca s dva specijalna vozila te radnici Hitne pomo}i du`e od dva sata borili su se da priklije{tenog [iljegovi}a izvuku iz vozila, a za to vrijeme pru`ana mu je medicinska pomo}. Prizor na mjestu nesre}e bio je stravi~an, razbacani dijelovi vozila, te borba vatrogasaca, policajaca i ljekara da pomognu unesre}enima. Cijelo vrijeme @an je bio svjestan i komunikativan, a kobno je bilo njegovo izvla~enje iz vozila, kada je i izgubio bitku za `ivot. Ni u ko{evskoj bolnici, u koju je hitno prevezen, nije mu bilo pomo}i jer je u tu ustanovu, kako nam je potvr|eno, dovezen mrtav. Nakon toga policajci su obavili uvi|aj, a po nalogu de`urnog tu`ioca tijelo nastradalog prevezeno je u prosekturu Bare, gdje }e biti obavljena obdukcija.
D`. MAHMUTOVI]

Pozvani vatrogasci
Trke koje se organiziraju na sarajevskim ulicama glave su ko{tale vi{e mladih osoba. I ovaj 29-godi{njak je, kako nam je potvr|eno, kao i ve}ina trka~a, ve} odavno evidentiran u Saobra}ajnoj

[iljegovi} davao znake `ivota u smrskanom „golfu“

Kobna jurnjava Amera Ja{arevi}a
Do sada najdrasti~niji primjer bjesomu~ne vo`nje s tragi~nim posljedicama desio se po~etkom oktobra 2005. godine, kada su na istom mjestu na kojem je preksino} nastradao @an [iljegovi} poginule dvije osobe, a tri te{ko povrije|ene. U te{koj saobra}ajnoj nesre}i tada su poginuli 27-godi{nja Rasiha He}o i 19-godi{nji Aldin Hod`i}. Te{ke povrede zadobili su Rasihin brat Amer Ja{arevi}, zatim Aldinova sestra Arijana Hod`i}, te Nerma [abeta. Automobilom „peugeot“ te kobne no}i upravljao je Amer Ja{arevi}, ina~e poznati trka~ sa do tada vi{e od stotinu zara|enih prijava. Ja{arevi} se i te no}i utrkivao i pored toga {to su se u autu nalazila jo{ ~etiri saputnika. On je u jednom trenu-

Bosanski [amac

@irant podnio la`ne podatke
Sektor kriminalisti~ke policije CJB Doboj podnio je Okru`nom tu`ila{tvu izvje{taj protiv S. I. iz Bosanskog [amca zbog sumnje da je izvr{io krivi~no djelo obmana pri dobivanju kredita ili drugih pogodnosti. U namjeri da drugoj osobi omogu}i kori{tenje kredita S. I. je u svojstvu tre}eg `iranta potpisao obrazac zahtjeva za kredit u kojem su navedeni neistiniti podaci o njegovim primanjima, s administrativnom zabranom i ovjerenom potvrdom preduze}a u kojem je zaposlen, iako je znao da nije ostvario navedena primanja. Nakon toga banka je sklopila ugovor i odobrila kredit njegovom tra`iocu.

Ja{arevi}: Izdr`ava kaznu

Od automobila ostala samo gomila lima

tku izgubio kontrolu nad upravlja~em i vozilom se zabio u stub uli~ne rasvjete. Vatrogasci su sjekli smrskano vozilo kako bi izvukli

mrtve i povrije|ene. Nakon oporavka u bolnici, Ja{arevi} je smje{ten u pritvor u kojem se nalazio tokom cijelog sudskog postu-

pka. Nekoliko mjeseci kasnije izre~ena mu je dugogodi{nja zatvorska kazna. Dvije godine prije ove tragedije Ja{arevi} je izazvao saobra}ajnu nesre}u na Bulevaru Mimar Sinana u sarajevskom naselju Dobrinju, kada je „opel kadettom“ pokosio 81-godi{njeg [efku Halili}a iz Biha}a. Starac je te{kim povreda podlegao narednog dana u bolnici Ko{evo.

18

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

19

PREVARA Federalna uprava policije podnijela prijavu

Enver Hod`i} ponovo u biznisu s la`nim bankovnim karticama
Pomo}u 14 la`nih kartica brojnih stranih banaka na pumpi u Visokom trojica radnika omogu}ila mu da obavi 45 transakcija
Ukradene stvari i kovanice izlo`ene u policiji
(Foto: M. @ivojevi})

Slu`benici Federalne uprave policije podnijeli su Kantonalnom tu`ila{tvu u Zenici izvje{taj protiv 60-godi{njeg Envera Hod`i}a iz Zenice, njegovog 27-godi{njeg sina Sabahudina te trojice prodava~a na benzinskoj pumpi u Visokom, Miralema Omanovi}a (43), Mahira Dugovi}a (35) i Zijaha Hamzi}a (29).

Nisu provjeravali
Enver Hod`i} osumnji~en je za krivotvorenje kreditnih i drugih kartica bezgotovinskog pla}anja, izradu, nabavku, posjed, prodaju i davanje na upotrebu sredstava za krivotvorenje, dok su ostali osumnji~eni za pomaganje u vezi s krivotvorenjem. Istra`itelji FUP-a potvrdili su da je Hod`i} pribavio podatke za ~etrnaest bankovnih kartica jedanaest stranih banaka (Tanzanija, Njema~ka, Brazil, SAD, Arge-

Enver sa suprugom Sunitom: Nedostupni pravosu|u

Uvjetne presude
Hod`i} i njegova supruga Sunita Ali~ehaji}-Hod`i} osu|eni su krajem pro{le godine na uvjetne kazne zatvora od po {est mjeseci, uz obavezu pla}anja sudskih tro{kova, te oduzimanje nelegalno ste~ene imovine. Uhva}eni su nakon vi{e sli~nih transakcija u Zavidovi}ima. Ameri~ke banke, koje su o{te}ene, nisu tra`ile naknadu tro{kova s ukradenih kreditnih kartica, jer su oni nadokna|eni putem osiguravaju}ih dru{tava. Bra~ni par Hod`i} lani se ntina, Indija, Irska, Velika Britanija, Norve{ka i Novi Zeland), koje je u periodu od 12. januara do 17. februara ove godine na pumpi u Visokom koristio za kupovinu razli~ite robe u ukupno doselio u Sunitinu rodnu Zenicu, a poznato je da je Enver, prema dokumentima, Sarajlija. Proteklu deceniju `ivjeli su u Befordu, u ameri~koj dr`avi Teksas, gdje su imali firmu „Sokotrans“, koja je, navodno, imala i ispostave u BiH. Nisu poznati razlozi njihovog povratka u BiH niti zbog ~ega su se preselili iz Sarajeva u Zenicu. U dokumentima sarajevskih sudova vidljivo je da im je su|eno i ranije zbog nepravilnosti u poslovanju. ~etrdeset pet transakcija. Njegov sin ga je vozio na vi{e lokacija u ZDK i Kantonu Sarajevo kako bi koristili falsificirane kartice na razli~itim mjestima, dok su Omanovi}, Dugovi} i Ha-

mzi} osumnji~eni da su, bez provo|enja posebnosti autorizacije i dodatnih provjera, omogu}ili upotrebu falsificiranih kartica na POS terminalu, iako su svjedo~ili da su transakcije po odre|enim bankovnim karticama vi{e puta odbijane kao neispravne. Kao protivuslugu od Hod`i}a su dobivali prepaid dopune za telefon vrijednosti po 50 KM. Iako su, kao i prilikom prethodnog hap{enja, Hod`i}i tvrdili da su nevini, postoje, saznajemo, nepobitni dokazi, snimci nadzornih kamera, koji dokazuju da su u kriti~no vrijeme upravo Enver i njegov sin dolazili na spomenute pumpe i u radnje.

Napustili BiH
S obzirom na to da je krajem pro{le godine objelodanjena njihova prethodna prevara, tim prije ~udi postupak prodava~a na pumpama,

koji su, i pored vi{estruke kontrole, sau~estvovali u poku{aju prevare, o~igledno na svoju {tetu. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu ZDK, prvoosumnji~eni Hod`i} nedostupan je organima gonjenja i za policiju i tu`ila{tvo oni su u bijegu. Prema nezvani~nim podacima, ve} ranije je njegova druga supruga Sunita Ali~ehaji}-Hod`i} s njihovim djetetom napustila BiH i oti{la u SAD, dok istra`itelji sumnjaju da je Hod`i} mogao napustiti dr`avu. Prema nekim informacijama, sklonio se kod rodbine, a istra`itelji i dalje najvi{e tragaju za ure|ajem za u~itavanje kartica, koji na gole kartice upisuje podatke ukradene od korisnika i objavljene na specijaliziranim hakerskim internet-stranicama. A. D`.

Nermin Be}irevi} (24) iz Sarajeva, nastanjen u Ilija{u, i Adem @ili} (25) iz Tuzle, koji su prekju~er uhap{eni u Mostaru te predati sarajevskoj policiji zbog sumnje da su provalili u Franjeva~ki samostan - Crkvu sv. Ante na Bistriku, priznali su krivi~no djelo koje im se stavlja na teret. Kradljivci su nakon premeta~ine ukrali telefon, LCD monitor, centralnu jedinicu kompjutera i novac od dobrovoljnih priloga za siroma{ne, a skinuli su i drveni kri` koji je visio iznad vrata. Iako postoji videonadzor, provalnici nisu snimljeni jer su u{li u samostan provaliv{i pomo}na vrata koja kamere ne mogu snimiti.

Uhap{eni provalnicu u Franjeva~ki samostan na Bistriku

Tokom kontrole u Mostaru

Mostarska policija obavijestila je kolege u Sarajevu da su na njihovom podru~ju prilikom legitimisanja uhapsili osumnji~ene. Policajci su kod njih prona{li ve}u koli~inu kovanica, za koje osumnji~eni nisu mogli dokazati porijeklo. Tokom saslu{anja kradljivci su priznali kra|u, a odali su i sau~esnika Amara Babi}a (26) iz Sarajeva. Prilikom pretresa stana koji koristi Babi} u ulici Ilije Engela prona|ene su ukradene stvari. Kao svjedok saslu{an je D. D. iz Sarajeva, kod kojeg je prona|en i oduzet laptop koji je kupio od @ili}a. Trojica osumnji~enih predati su u nadle`nost kantonalnog tu`ila{tva. Ad. A.

Sarajevski policajci jo{ tragaju za nepoznatom osobom koja je prekju~er aktivirala eksplozivnu napravu pred ku}om u Trebevi}koj ulici na broju 101 u Sarajevu. U eksploziji je pri~injena ma-

Bomba ba~ena pred ku}u
Po`ar zbog zapaljenog dimnjaka
U ulici Branilaca Vijenca u Vogo{}i prekju~er je izbio po`ar u stanu vlasni{tvo D. N. iz Sarajeva, koji su ugasili pripadnici PVB Kantona Sarajevo. U po`aru nije bilo povrije|enih osoba, a pri~injena je materijalna {teta. Uvi|aj su obavili sarajevski policajci i sudski vje{tak protivpo`arne za{tite. Uvi|ajem je konstatirano da je do po`ara do{lo usljed samozapaljenja dimnjaka.

Trebevi}ka ulica u Sarajevu

terijalna {teta na ku}i Gordane Pandurevi}, a koju koristi podstanar Goran Cvijeti}. O{te}en je i automobil „audi A4“ koji je bio parkiran ispred ku}e, dok povrije|enih nije bilo.

Dr`avljanin Bosne i Hercegovine Armin Hamidovi} (18), Dejan Joksimovi} (18) iz Beograda te Delfino Elizondo (22) brutalno su ubijeni u subotu ujutro pucnjima u glavu na tinejd`erskoj zabavi u Kanzas Sitiju u Americi. Prema nezvani~nim informacijama ameri~kih medija, nepoznati napada~i upali

Maturant iz BiH s dvojicom drugova ubijen hicima u glavu
su u motelsku sobu na drugom spratu u kojoj je grupa od petnaestak srednjo{kolaca pravila zabavu i otvorili vatru. Ubili su trojicu mladi}a, pucaju}i im u glavu. Vi{e od dvadeset inspektora policije Kanzas Sitija danono}no traga za izvr{iocima zlo~ina. Prema dosada{njim informacijama, na-

Na zabavi u Kanzas Sitiju (SAD)

Hamidovi} i Joksimovi}: Bili {kolski drugovi

pada~i jo{ nisu identificirani, ali su policajcima predati snimci nadzornih kamera u blizini motela. Hamidovi} i Joksimovi}, koji su bili {kolski drugovi, trebali su maturirati na prolje}e, ali su umrli u sobi od posljedica ranjavanja u glavu. Elizondo je umro u nedjelju ujutro u bolnici, gdje

je bio priklju~en na aparate. Dejanova majka Du{anka doselila se s njim u SAD 2008. godine, dok se Hamidovi} doselio nekoliko godina ranije. Dejan }e biti sahranjen u Kanzas Sitiju u ~etvrtak, dok vrijeme i mjesto Arminove sahrane jo{ nisu poAd. A. znati.

www.mikadobh.com

info@mikadobh.com

20

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi
100.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 18. KOLA LOTO-a OD 01.03.2011.godine
GARANTOVANI JACK POT ZA 19. KOLO LOTO-a GARANTOVANI JACK POT ZA 19. KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 18. KOLA JOKERA OD 01.03.2011.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 18. KOLA LOTO-a:

02

05

10

16

18

39

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA:
PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA:

10

39

16

02

05

18

U 18. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109.024,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.512,20 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (13.628,00 + J.P. 25.869,20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.497,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.176,80 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.902,40 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.804,90 KM
6 POGODAKA DOBITAKA: 5 POGODAKA DOBITAKA: 4 POGOTKA DOBITAKA: 3 POGOTKA DOBITAKA: NEMA 4 422 6.919 JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 2.044,20 KM 25,80 KM 3,10 KM DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 17.i 18. KOLU
1. TUZLA - 0180015510100521 2. @IVINICE - 0180020309700013 3. KAKANJ - 0180008410100098 4. SARAJEVO - 0180011710200017 DOBITNI LISTIÆI U IGRI „ZAMISLI DOBIJEŠ“ 5. HAD@IÆI 6. SARAJEVO - 0170012709600002 - 0170076409300042

096258 603592

U 18. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.853,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.926,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.185,30 + J.P. 10.548,30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.733,60 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.741,20 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 BROJEVA 5 BROJEVA 4 BROJA 3 BROJA 2 BROJA 1 BROJ DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: NEMA NEMA 1 17 211 2.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .625,30 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,20 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
KONAÈAN IZVJEŠTAJ 16. KOLA JOKERA OD 22.02.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 16. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.338,00 + JP 8.243,00 ) . . . . . . . . . . .9.581,00 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.352,00 KM

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 02.03.2011.god.

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 16. KOLA LOTO-a OD 22.02.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 16. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . 9.151,90 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . .12.202,60 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . 24.405,20 KM

U 16. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122.026,00 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . .61.013,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% . . . . . . . . . . .15.253,20 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA 5 POGODAKA DOBITAKA: JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 4 POGOTKA DOBITAKA: 3 POGOTKA DOBITAKA: 456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,80 KM 7.710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,20 KM 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.830,40 KM

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 02.03.2011.god.

U 16. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.380,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.690,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 16. KOLO LOTO-a JE 01.04.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR

EDHEM PAŠUKAN s.r.
6 BROJEVA DOBITAKA: 5 BROJEVA DOBITAKA: 4 BROJA DOBITAKA:

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252,80 KM 3 BROJA DOBITAKA: 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,90 KM 2 BROJA DOBITAKA: 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,60 KM 1 BROJ DOBITAKA: 2.318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRAÈ-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDEÆE BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602, HT ERONET: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV IGRE NA SRE]U LUTRIJE BIH I PROVJERA DOBITAKA NA WWW. LUTRIJABIH.BA ROK ZA PRIGOVORE 4. DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 16. KOLO JOKERA JE 01.04.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r

LUTRIJA BiH SARAJEVO

02.03.2011.godine

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

21

Obim trgovine 449.725 KM

BIJELJINA Nakon zatvaranja vi{e od 500 radnji

Preduzetnici upozoravaju na rast sive ekonomije
Umjesto podr{ke i podsticaja vlasti, preduzetnici su suo~eni s nepodno{ljivim nametima
Vi{e od 500 u pro{loj godini odjavljenih zanatskih, trgovinskih i ugostiteljskih radnji na podru~ju op}ine Bijeljina alarmantan je podatak, koji upozorava i zabrinjava, stav je Upravnog odbora Udru`enja Preduzetnik u Bijeljini.

Borac Travnik pobjednik dana
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je u okviru 67 transakcija ostvaren promet od 449.725 KM. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile su akcije travni~ke Tvornice obu}e Borac (33,33 posto) i dostigle su cijenu od 0,16 KM, a najve}i pad dionice IK banke iz Zenice (6,65 posto), ~ija je cijena bila 70,01 KM. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je akcijama

Vrijednost indeksa
BIFX -0,64% SASX-10 -0,33% SASX-30 -0,08% 1 659,77 1 088,73 1 066,27

240.380 KM po kursu od ~etiri KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama Elektroprivrede BiH, od 33.502 KM po kursu od 33,01 KM,

Kursna lista SASE na dan 2. 3. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
14,65 4,00

Promjena kursa (%)
-1,78 5,25

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
12 6 4 2

KOTACIJA KOMPANIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO INTERŠPED DD SARAJEVO

2.532 60.100

37.058,76 240.380,00 33.502,50 5.550,00

KOTACIJA FONDOVA

Manje novca
Upravni odbor ukazao je i na visoke cijene struje, vode, telefona, grijanja i komunalija za preduzetnike. Umjesto podr{ke i podsticaja vlasti, preduzetnici su suo~eni s nepodno{ljivim nametima. Posljedice toga su novi broj nezaposlenih, manje novca u bud`etima te pove}anje obima sive ekonomije, a kako stvari trenutno stoje, ubudu}e se ni{ta ne}e popraviti. - Rad nacrno i nepla}anje obaveza prema dr`avi samo
Bijeljina: Vapaj firmi koje izmiruju obaveze prema dr`avi
(Foto: G. Bobi})

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE

33,01 0,04 1.015 SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE 30,00 0,00 185

Bosnalijeka, od 37.058 KM po kursu od 14,65 KM, a na kotaciji fondova dionicama ZIF Prof plusa Sarajevo, od

a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama sarajevskog Inter{peda, od 5.550 KM po kursu od 30 KM.

Promet od 219.096 KM

Rast akcija Gradske ~isto}e Bratunac za 162,80 posto
uslo`njavaju problem i dovode u nezavidan polo`aj one koji legalno rade - ka`e Mile Stevi}, sekretar Udru`enja Preduzetnik.

Ka`njavanje onih koji rade legalno
- Dok zatvaraju o~i pred sivom ekonomijom i korupcijom, inspekcije kao da se trude da ka`njavaju upravo one koji rade legalno.
uvjetima visokih fiskalnih davanja, visokih nameta i tro{kova teku}eg poslovanja. Krajnje je vrijeme da

Visoki nameti
On isti~e da na podru~ju op}ine postoji osamdesetak stolarskih radnji, a prijavljeno ih je svega dvanaest. Kod brija~kih i frizerskih radnji omjer prijavljenih i neprijavljenih je jedan naprema jedan, a sli~ni odnosi su i u drugim djelatnostima. - Nemogu}e je izdr`ati nelojalnu konkurenciju u

Kazne se odmah izri~u, a zanemaruje se procedura kontrole i opomene koja bi trebala da prethodi kazni - upozorio je Stevi}.
inspekcijski organi i dru{tvo prestanu zatvarati o~i pred ovim pojavama - ka`e Stevi}.
E. M.

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 104 transakcije ostvaren promet od 219.096 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu lista B najve}i promet ostvaren je akcijama Hidroelektrane na Trebi{njici Trebinje, od 9.946 KM po prosje~noj cijeni od 0,61 KM. Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF Zepter fonda Banja Luka (devet posto) i s njima se trgovalo po prosje~noj cijeni od 5,45 KM, a gubitnik dana je ZIF Euroi-

Vrijednost indeksa
BIRS +0,25% FIRS +2,75% 1.019,75 1.836,71

nvestment fond Banja Luka (pad od 1,13 posto). Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i rast, od 162,80 posto, imale su akcije Gradske ~isto}e Bratunac. S ovim akcijama trgovalo se po cijeni od 0,657 KM u vrijednosti od 5.506 KM, dok su akcije preduze}a Metalno Zvornik ostvarile pad od 20 posto.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 2. 3. 2011.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena Promjena u% Maks. cijena Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,6 5 0,657 9.946,44 24.528,32 5.506,32

Stevi}: Nezavidan polo`aj

Predstavnici veledrogerije iz Zagreba posjetili Biha}

Oktal Pharma `eli otvoriti distributivni centar
Predstavnici hrvatske farmaceutske kompanije Oktal Pharme iz Zagreba boravili su u Biha}u, gdje su s op}inskim na~elnikom Albinom Musli}em razgovarali o otvaranju distributivnog centra kako bi unaprijedili poslovanje u Unsko-sanskom kantonu. Delegaciju jedne od najve}ih veledrogerija u Hrvatskoj predvodio je predsjednik uprave i jedan od njenih vlasnika Branko Parag. On je kazao kako bi se na ovom podru~ju, pored distributivnog centra Oktal Pharme, moglo otvoriti i predstavni{tvo ostalih nefarmaceutskih kompanija iz Hrvatske koje imaju interes za ovaj kanton. - Interes Oktal Pharme je da u Biha}u otvori svoje predstavni{tvo, u kojem bi zaposlila odre|eni broj radnika, jer je njenim predstavnicima iz Sarajeva USK dalek, {to poskupljuje njeno poslovanje - kazao je Parag.
Biha}: Sa sastanka s na~elnikom Musli}em S. T.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,61 0 0,62
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA

ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Gradska èistoæa a.d. Bratunac

5,45 0,657

9 162,8

5,5 0,657

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

Berzanski barometar za 2. 3. 2011. godine

Euro/dolar 1,3819 Nafta +0,31%

115,60 Zlato +0,16%

1.433,00 +0,13%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,432514 1,450082 26,284142 0,080322 0,261664 0,719162 1,721469 0,565032 0,253303 0,223399 1,524292 0,872787 2,301180 1,412803 0,049619 1,874578 1,955830 1,436104 1,453716 26,350017 0,080523 0,262320 0,720964 1,725783 0,566448 0,253938 0,223959 1,528112 0,874974 2,306947 1,416344 0,049743 1,879276 1,955830 1,439694 1,457350 26,415892 0,080724 0,262976 0,722766 1,730097 0,567864 0,254573 0,224519 1,531932 0,877161 2,312714 1,419885 0,049867 1,883974

Februar uspje{an za tuzlanske rudare

Rudnici Kreka prema{ili plan proizvodnje
Rudari Kreke ostvarili su u februaru ove godine proizvodnju od 100,3 posto. Ni nepovoljni vremenski uvjeti nisu bili prepreka ka Krekinim sve ve}im proizvodnim planovima, koji ove godine te`e ka 2.600.000 tona iskopanog uglja, javila je Fena. Ovogodi{nja februarska proizvodnja ve}a je za skoro 14.000 tona iskopanog uglja u odnosu na isti period 2010. godine, a postepenom modernizacijom opreme u Rudniku Kreka te`nje su da naredne godine proizvodna razlika bude i ve}a. Isporuka uglja odvija se prema utvr|enom planu, a najve}i potro{a~ Krekinog uglja i dalje je tuzlanska Termoelektrana.

22

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO GRAD SARAJEVO OP]INA CENTAR SARAJEVO OP]INSKI NA^ELNIK Na osnovu ~lana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/06), ~lana 9., 31 stav 1., 34 i 35 Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrada i upravljanju zgradama („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj 39/07), ~lana 69. Statuta Op}ine Centar - pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/04), i na osnovu Odluke Op}inskog vije}a Centar Sarajevo broj: 01-28-51/10 od 26.04.2010. godine, Op}inski na~elnik objavljuje:

JAVNI POZIV
za sufinansiranje sanacije zajedni~kih dijelova stambenih zgrada kolektivnog stanovanja za socijalno ugro`ene gra|ane za 2011. godinu 1. PRAVO U^E[]A IMAJU: - Svi Upravitelji stambenih zgrada kolektivnog Stanovanja sa podru~ja Op}ine Centar (koji imaju certifikat o registraciji za obavljanje djelatnosti za odr`avanje zgrada izdat od strane nadle`nog Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo). 2. SADR@AJ PRIJAVE: Uz prijavu za u~e{}e na Javni poziv za sufinansiranje sanacije, upravitelj je du`an dostaviti slijede}u dokumentaciju: - Certifikat o registraciji za obavljanje djelatnosti odr`avanja objekata, - Ugovor o odr`avanju sklopljen sa stanarima zgrade, - Listing stanara zgrade, - Predmjer i predra~un radova potrebnih za sanaciju, - Odluka sa skupa stanara u skladu sa ~lanom 31. stav 1., 34. i 35. Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrada i upravljanju zgradama („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj 39/07), - Rje{enje o stalnom primanju nov~ane pomo}i izdate od strane Ju Kantonalni Centar za socijalni rad - Slu`ba socijalne za{tite Op}ine Centar, za socijalno ugro`ene gra|ane. Prijava sa kompletnom dokumentacijom za sufinansiranje sanacije zajedni~kih dijelova stambenih zgrada kolektivnog stanovanja za socijalno ugro`ene gra|ane za 2011. godinu, podnose se na protokolu Op}ine Centar Sarajevo, svakim radnim danom od 7,30 do 16 sati ili putem po{te na adresu: OP]INA CENTAR SARAJEVO, Slu`ba za upravu za stambene poslove, ulica Mis Irbina 1 Sarajevo. Javni poziv objavljen je na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, na Web-strani: www.centar.ba i u Dnevnom avazu. Prijave upravitelja po Javnom pozivu mogu se podnijeti u roku 60 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (od 03.03.2011. godine do 03.05.2011 goine). Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. O rezultatima Javnog poziva podnosioci prijava }e biti obavije{teni. Napomena: Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Slu`bi za upravu za stambene poslove Op}ine Centar soba 322/III ili na brojeve telefona: 033 562 462 i 033 562-463.

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

23

BERZE Refleksija na stanje u arapskim zemljama

Raspolo`enje na tr`i{tima je lo{e, jer cijena nafte i dalje raste zbog sukoba u Libiji te nemira u Iranu i drugim zemljama Bliskog istoka
Wall Street: O~igledan strah ulaga~a

O{tar pad dionica, cijena nafte raste
Usporavanje oporavka privrede

Na evropskim berzama cijene dionica pale su ju~er, jer raste zabrinutost ulaga~a da }e, zbog ja~anja politi~kih tenzija u zemljama Bliskog istoka, cijena nafte i dalje rasti, {to bi moglo usporiti oporavak privrede.

Na azijskim berzama cijene dionica ju~er su o{tro pale, kao i na Wall Streetu, jer se ulaga~i pla{e da }e visoka cijena nafte umrtviti oporavak privrede. Raspolo`enje na tr`i{tima je lo{e, jer cijena nafte i dalje raste zbog sukoba u Libiji te nemira u Iranu i drugim zemljama Bliskog istoka. Ulaga~i se najvi{e pla{e da bi protesti mogli izbiti i u Saudijskoj Arabiji, najve}em svjetskom proizvo|a~u nafte. Zbog toga je ju~er cijena barela crnog zlata na Berzi u Njujorku porasla za ~etrde-

setak centi probiv{i se iznad nivoa od 100 dolara, dok je na londonskom tr`i{tu porasla sa 115,40 na 116 dolara, prenosi Poslovni.hr. Zbog strahovanja da }e visoke cijene nafte izazvati smanjivanje potro{nje, {to bi izazvalo pad potra`nje u svijetu i na{tetilo oporavku privrede, na Tokijskoj berzi ju~er su pod najve}im pritiskom bile dionice velikih izvoznika. Dionice elektroni~kih i automobilskih divova Toshibe, Sonyja i Toyote pojeftinile su za izme|u dva i 2,5 posto. Zbog rasta cijena go-

riva, pod pritiskom su i dionice aviokompanija. Cijene dionica Qantas Airwaysa, Cathay Pacific Airwaysa, All Nippon Airwaysa i China Southern Airlinesa potonule su za izme|u 2,1 i 4 posto. Regionalni azijsko-pacifi~ki indeks MSCI zavr{io je dan sa 1,3 posto u crvenom, na 137,20 bodova. Japanski indeks Nikkei 225 spustio se za 2,43 posto, hongkon{ki Hang Seng oslabio je 1,49, a kineski CSI 300 indeks skliznuo je 0,36 posto. Ju`nokorejski indeks Kospi spustio se za 0,57 posto.

Finska kompanija Nokia saop}ila je ju~er da }e naredne godine otvoriti fabriku u Vijetnamu da bi odgovorila na poja~anu potra`nju za mobilnim telefonima. Kompanija planira inicijalna ulaganja od 200 miliona eura. Postoji mogu}ost i dodatnih investicija. Sporazum je potpisan sa predstavnicima vijetnamske vlade tokom ceremonije odr`ane u prijestonici Vijetnama. Fabrika }e biti sagra|ena u blizini Hanoja. Ova finska kompanija

Nokia ula`e 200 miliona eura u fabriku u Vijetnamu

Nove investicije finske kompanije

Nokia: Proizvodnja u Hanoju

ima fabrike u devet dr`ava: dvije u Latinskoj Americi

(Brazil i Meksiko), ~etiri u Evropi (Finska, Ma|arska, Rumunija, Velika Britanija) i tri u Aziji (Kina, Indija i Ju`na Koreja). Otvaranje fabrike dio je stategije u sklopu koje Nokia planira da opremi 3,2 milijarde stanovnika planete koji nemaju mobilne telefone, kao i 70 posto svjetske populacije koja nema pristup internetu. Kompanije Nokia najavila je pro{log mjeseca saradnju s ameri~kim Microsoftom u proizvodnji pametnih telefona.

Spec
Njema~ki proizvo|a~ sportske obu}e i odje}e Adidas saop}io je ju~er da je u ~etvrtom tromjese~ju 2010. zabilje`io pad neto profita zbog vi{ih operativnih tro{kova uprkos tome {to je pove}ana prodaja rezultirala zna~ajnim rastom prihoda.

24
KOSOVO Nastavak afere u vezi s izborom novog predsjednika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

globus

Me|unarodni eksperti potvrdili neregularan izbor Bed`eta Pacolija
Prema mi{ljenju eksperata, Ustavni okviri UNMIK-a omogu}ili su da se odr`i tre}i krug glasanja i sa samo jednim kandidatom za predsjednika, ali Ustav Kosova takvo ne{to ne dozvoljava
Demokratski savez Kosova (DSK) i Alijansa za budu}nost Kosova podnijeli su Ustavnom sudu Kosova `albu kojom `ele osporiti izbor kosovskog predsjednika Bed`eta Pacolija. Predstavnica DSK Vjosa Osmani izjavila je da dvije opozicione stranke sumnjaju u regularnost izbora predsjednika Kosova, pa stoga zahtijevaju pravno tuma~enje Ustavnog suda. ustavnim okvirima UNMIK-a. Prema mi{ljenju eksperata, Ustavni okviri UNMIKa omogu}ili su da se odr`i tre}i krug glasanja i sa samo jednim kandidatom za predsjednika, ali Ustav Kosova takvo ne{to ne dozvoljava. U analizi me|unarodne ekspertske grupe, do ~ije je kopije do{ao list „Koha Ditore“, pi{e da postoji razlika u proceduri izbora za predsjednika koju odre|uje Ustav Kosova i procedure Ustavnih okvira, a koja je, najvjerovatnije, interpretirana u Pacolijevom izboru. - Prema Ustavu, potrebno je da u izboru u~estvuje ve}ina od ukupnog broja poslanika ili dvije tre}ine, kako je odre|eno u paragrafima koji slijede, a koji preciziraju i opisuju izbor predsjednika i koji se su{tinski razlikuju od odredbi iz Ustavnih okvira - ka`e se u toj analizi. Na glasanju za predsjednika od 61 glasa zastupnika, koliko je potrebno, Pacoli je u prvom krugu dobio samo 54. No, u drugom krugu, iako su glasali potpuno isti zastupnici, dobio ih je 58, da bi u tre}em dobio - 62! Izgleda da je i ameri~ki ambasador u Pri{tini Kristofer Del (Christopher Dell) imao svoju ulogu u re`iranju te drame te da je prijetio zastupnicima - pi{e zagreba~ki „Jutarnji list“.

Razmjena poruka
[to se, zapravo, dogodilo pokazuje i razmjena SMSova Pacolija, koji se iz sjedala u Skup{tini dopisivao sa svojim ameri~kim savjetnikom bosanskog porijekla Esadom Puskarom, koji se nalazio u galeriji za goste zajedno s ameri~kim ambasadorom na Kosovu Delom. Fotoreporteri su uspjeli fotografirati Pacolijev mobitel. U jednom trenutku, nakon drugog kruga, Pacoli je tra`io od svog savjetnika da mu ka`e {ta da napravi za tre}i krug: - Pitaj CD {ta napraviti za tre}i krug. Slijedio je {okantni odgovor, prema kojem Puskar, navodno, citira Dela, koji ka`e: - Fatmir i Jakup su se upla{ili nakon prijetnji na kraju. Mislim da }e biti tijesno, ali O.K... I doista je bilo „O.K.“ jer je Pacoli izabran sa 62 glasa, pi{e „Jutarnji list“.

Niz prekr{aja
Pri{tinski mediji prenijeli su da je tokom izbora predsjednika Kosova evidentiran niz prekr{aja te da je Pacoli izabran u skladu s

Pitanje nove vlade
Osmani je kazala da }e svaka odluka Ustavnog suda biti prihvatljiva za DSK. Ona je rekla da }e kao poseban slu~aj biti razmatrano to {to je Pacoli, ukoliko se poka`e da je nelegalno izabran, u svojstvu predsjednika glasao za budu}u kosovsku vladu predvo|enu Ha{imom Ta~ijem. - To }e biti posebna `alba koju }emo dostaviti Ustavnom sudu - kazala je Osmani.
Pacoli: Predmet analize me|unarodne grupe

EULEX istra`uje prema izvje{taju Dika Martija
EULEX je na Kosovu po~eo preliminarnu istragu o navodima iz izvje{taja izvjestioca Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope Dika Martija (Dick Marty) o trgovini ljudskim organima na Kosovu, potvr|eno je u toj misiji. Agenciji Beta re~eno je u EULEX-u da ta istraga treba dovesti do dokaza koji su neophodni kako bi se, eventualno, zapo~ela zvani~na istraga o navodima iz izvje{taja Dika Martija, prenose srbijanski mediji. istraga trajati. Portparol EULEX-a Kristina Herodes izjavila je medijima u Pri{tini da rezultati pokrenute istrage trebaju biti ~uvani u tajnosti. Izvje{taj Dika Martija koji je usvojila Parlamentarna skup{tina Vije}a Evrope tereti premijera Kosova Ha{ima Ta~ija i takozvanu Dreni~ku grupu OVK za organizaciju trgovine ljudskim organima tokom i odmah nakon rata na Kosovu.

Slu~aj trgovine organima na Kosovu

Cijeli vrh HDZ-a bio umije{an?
Njema~ki list „Die Zeit“ objavio je op{iran tekst naslova „Sponzori Balkana“ o poslovima Hypo banke na Balkanu. U tekstu se spominju Kulterer, kojem je ju~er po~elo su|enje, Vladimir Zagorec, Ivo Sanader, Robert Je`i}, ali i jedno novo ime - Sanaderovog ministra vanjskih poslova Miomira @u`ula. - Hrvatska antikorupcijska agencija Uskok poku{ava prikupiti dokaze protiv Sanadera. Jedan od fatalnih dokaza za Ivu Sanadera mogao bi otkriti Robert Je`i}, hrvatski industrijalac i njema~ki po~asni konzul. On je uhap{en dan nakon Sanaderovog bijega iz Hrvatske, odnosno dan nakon {to je Sanader i slu`beno postao osumnji~en za korupciju i mito - pi{e „Die Zeit“ te dodaje da je Je`i} podmitio Sanadera prilikom kupnje 25 posto dionica „Diokija“. „Die Zeit“ se poziva na

Njema~ki list o istrazi o poslovima Hypo banke

Marti: Tereti premijera Ta~ija U EULEX-u nisu mogli kazati koliko }e preliminarna

U smrt zbog pritiska vlasti da omogu}i {verc
Komandir kosovske policije na punktu kod Kule prema Crnoj Gori Ljuan Ademaj (37) izvr{io je samoubistvo zbog, kako je naveo u opro{tajnom pismu, pritisaka funkcionera kosovske vlade da dozvoli {verc, prenosi ju~er pri{tinski list „Koha ditore“. Ademaj je u pismu, s ~ijim je sadr`ajem list upoznat, naveo da je trpio pritisak, kako ih je nazvao, „funkcionera uklju~enih u {verc“, ali nije spomenuo ime nijednog od njih niti kompaniju ili bilo {ta drugo u tom kontekstu. Jedino je naveo imena nekolicine kolega policajaca za koje je rekao da su imali sastanke i te- Iza Ademija ostala optu`uju}a poruka, ali bez imena lefonske pozive.

Policajac se ubio i ostavio opro{tajno pismo

@u`ul: Proviziju proslijedio Sanaderu

dokumente SOA-e i pi{e da je 1. maja 2004. godine u Trstu Miomir @u`ul, tada ministar vanjskih poslova, preuzeo novac od Je`i}a i dao ga Sanaderu. - Ubrzo nakon toga @u`ul je podnio ostavku zbog optu`bi za korupciju -

navodi „Die Zeit“. U tekstu „Die Zeita“ autor se osvr}e i na predstoje}e parlamentarne izbore u Hrvatskoj te ka`e da se za HDZ predvi|a katastrofalan scenarij zbog sumnji da je njegov cijeli vrh bio umije{an ili znao za afere.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

25
Kr{}ani ~ine 1,6% pakistanskog stanovni{tva, oko 2,8 miliona ljudi od ukupnog broja stanovnika. Oni su druga po veli~ini vjerska manjinska zajednica u Pakistanu. Ve}ina pakistanske kr{}anske zajednice nastala je iz ni`ih kasta Hindusa oko Pand`ab regije, jo{ od britanske kolonijalne ere. Zajednica se nastavila geografski {iriti kroz Punjab pokrajine, dok je njihova prisutnost u ostalim provincijama uglavnom ostala ograni~ena na urbane centre. Tu se najprije misli na rimokatoli~ku zajednicu u Kara~iju, naro~ito razvijenu tokom britanske kolonijalne uprave izme|u I i II svjetskog rata.

PAKISTAN U atentatu ubijen jedini kr{}anin u vladi

Kr{}anstvo u Pakistanu

Zakon o blasfemiji u sjeni brutalnog ubistva
[ahbazu Batiju su ranije prijetili islamisti zbog njegovog zalaganja da se kontroverzni zakon koji je pro{le godine u smrt otjerao majku ~etvero djece izmijeni
bio mrtav, dok je njegov voza~ te{ko ranjen - kazao je portparol bolnice Asmatulah Kure{i. Policija jo{ nije utvrdila je li Bati, koji je bio ~lan vladaju}e Narodne stranke i jedini kr{}anin u pakistanskoj vladi, bio meta napada, ali pakistanska je vlada odmah osudila ovaj napad, javile su agencije. - Ovdje se vodi kampanja koja ima za cilj gu{enje svakog liberalnog, progresivnog i humanisti~kog glasa. Federalna vlada i provincijske vlade moraju o{tro osuditi ove ubice da bi spasili samu sr` Pakistana - rekao je Faranaz Ispahani, pomo}nik pakistanskog predsjednika Asifa Alija Zardarija. Batiju su islamisti ranije prijetili zbog toga {to je javno kritizirao strogi zakon o blasfemiji, kojim je predvi|ena smrtna kazna za vrije|anje islama. Ovaj zakon se na{ao u centru pa`nje u novembru, Pakistanski ministar za manjine [ahbaz Bati, koji se zalagao za izmjene kontroverznog zakona o blasfemiji, ubijen je ju~er u Islamabadu dok je i{ao na posao, kada su napada~i otvorili vatru na njegov automobil, saop}ila je policija. - Kada je stigao u bolnicu „Shifa“, ministar je ve}
Afganistan: Britanski parlament iznio decidan stav

Bati: Zalagao se za izmjene zakona o blasfemiji

Pamflet talibana

Iz vladaju}e stranke

kada je jedna kr{}anka, majka ~etvero djece, osu|ena na smrt. Jo{ niko nije preuzeo odgovornost za njegovo ubistvo, ali na snimcima koje su prikazale pakistanske televizije na mjestu ubistva mogli su se vidjeti pamfleti s upozorenjem da }e ista sudbina zadesiti svakog ko bude kritizirao za-

U januaru je ubijen guverner najmnogoljudnije provincije Pand`ab Salman Taser, koji je o{tro kritizirao zakon o blasfemiji i tra`io da predsjednik pomiluje jednog 45godi{njeg kr{}anina. Njega je ubio jedan od njegovih tjelohranitelja i mnogi Pakistanci tada su veli~ali ubicu.

Nastradao i guverner

kon o blasfemiji. Pamfleti, navodno, pripadaju pakistanskim talibanima, prenijele su agencije.

Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave trebaju direktno razgovarati s talibanima ukoliko `ele okon~ati afganistanski rat, saop}io je ju~er utjecajni komitet britanskog parlamenta. Komitet za vanjske poslove objavio je da vojna kampanja ne daje o~ekivane rezultate i zatra`io od britanske vlade da iskoristi svoj utjecaj u Va{ingtonu

Amerika treba razgovarati s talibanima
kako bi ga uvjerila da se anga`ira u direktnim razgovorima s vo|ama talibana, prenio je Reuters. - Politi~ki proces Afganistanaca za pomirenje, kojim bi rukovodile SAD, najbolja je preostala nada koju imaju Velika Britanija i drugi u postizanju ~asnog izlaska iz Afganistana - ka`e se u izvje{taju sa~injenom

Britanski plan okon~anja rata u Afganistanu

na osnovu razgovora sa stru~njacima i zvani~nicima. Britanija i SAD ve} du`e vrijeme isti~u potrebu politi~kog rje{enja u Afganistanu. Me|utim, zvani~nici su, tako|er, rekli da sve razgovore moraju voditi Afganistanci i insistirali da vojni pritisak poma`e da se pobunjenici dovedu za pregovara~ki sto.

Egipatski dr`avni list „Al-Akhbar“ pi{e da se biv{i predsjednik te zemlje Hosni Mubarak nalazi na lije~enju u bolnici u Saudijskoj Arabiji, ali za sada nema potvrde tih navoda u vladaju}im vojnim krugovima. Izvor blizak Vrhovnom savjetu oru`anih snaga negirao je prekju~er prethodne navode medija da je Mubarak poku{ao s porodicom napustiti Egipat kao i izvje{taje da je biv{i predsjednik hospitaliziran u prijestonici Kairu, prenijela je agencija Reuters. „Al-Akhbar“ navodi, pozivaju}i se na „dobro obavije{tene izvore“, da se Mubarak (82) nalazi u gradu Tabuk u Saudijskoj Arabiji, gdje

Mubarak na lije~enju u Saudijskoj Arabiji
svakih pet dana biva podvrgnut jednosatnom tretmanu hemoterapije zbog raka debelog crijeva i pankreasa. U izvje{taju je navedeno da se Mubarakova porodica nalazi s njim u Saudijskoj Arabiji, u privatnom krilu jedne vojne bolnice. Mubarak se povukao s vlasti 11. februara, poslije velikih narodnih protesta, i od tada zemljom upravlja Vrhovni savjet oru`anih snaga.

Egipatski dr`avni list „Al-Akhbar“ objavio

Mubarak: I porodica, navodno, s njim

Spec
Dvije `ene obu~ene u tamnu odje}u i visoke 165 cm oplja~kale su poslovnicu Splitske banke u Maksimirskoj ulici u Zagrebu. Uspjele su uzeti oko 700.000 kuna plijena. Naoru`ane pi{toljima i maskirane kapom i {alom koji im je skrivao lice, 22godi{njem za{titaru Tigar-Cikati}a jedna je plja~ka{ica zaprijetila i natjerala ga da legne na pod. Dok ga je ona ~uvala, druga je plja~ka{ica zatra`ila novac od zaposlenica koje su bile u banci.

26

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

UKRATKO

Napad u Kolumbiji
BOGOTA - [estero ljudi ubijeno je u gradu Kalotu na jugozapadu Kolumbije u napadu na helikopter koji je isporu~ivao novac u lokalnu banku. Napada~i su otvorili vatru neposredno nakon slijetanja helikoptera u Kaloto, u provinciji Kauka na jugozapadu Kolumbije.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

27

UJEDINJENI NARODI Objavljeni zastra{uju}i podaci

Hospitalizirano 60 emigranata

Zbog rata 28 miliona djece ne ide u {kolu
Mali{ani izostaju s nastave jer su izlo`eni silovanju ili su im {kole birana meta napada
Zbog oru`anih sukoba 28 miliona djece ne poha|a {kolu jer su izlo`ena silovanju i drugom seksualnom nasilju i jer su {kole birana meta napada, navodi UNova organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) u izvje{taju. ce napadaju {kole - pi{e organizacija, pa je tako, naprimjer, u Afganistanu broj napada na {kole porastao u 2009. na 613 sa 347 u 2008. godini. Seksualno nasilje i silovanja „ratna su taktika“ te strah od seksualnog nasilja spre~ava djecu da odlaze u {kolu, a posebno su to djevoj~ice. Tre}ina popisanih `rtava silovanja u Demokratskoj Republici Kongo su djeca, a 13 posto je mla|e od 10 godina. No, broj neprijavljenih silovanja na istoku zemlje mo`da je 10 do 20 puta ve}i, procjenjuje UNESCO. Podsje}a da je Me|unarodni kazneni sud za biv{u Jugoslaviju i Ruandu proglasio silovanje ratnim zlo~inom i poziva na ja~i nadzor i prekid kulture neka`njavanja tog vrlo rasprostranjenog ratnog oru`ja. UN napominje da se nerijetko novac namijenjen obrazovanju iz javnih fondova preusmjerava za oru`je i 21 dr`ava tro{i vi{e na vojsku nego na obrazovanje. Kada bi novac za vojsku smanjile za 10 posto, dr`ave bi mogle {kolovati 9,5 miliona djece.

Atina: Vlada odbila zahtjeve

ATINA - U Atini i Solunu hospitalizirano je vi{e od 60 emigranata koji su proteklih 36 dana {trajkovali gla|u sa zahtjevom da dobiju gr~ko dr`avljanstvo, javili su gr~ki mediji. Krajem januara oko 300 emigranata organiziralo je proteste. Vlada je odbila udovoljiti njihovim zahtjevima.

Milenijski cilj
Uprkos napretku od 2000., pobolj{anja idu sporo i do 2015. ne}e biti ostvaren cilj o obrazovanju za sve, napominje UN i navodi da mnoga djeca prekinu {kolovanje nakon prvog ciklusa, a samo u subsaharskoj Africi 10 miliona djece svake godine odustaje od osnovno{kolskog obrazovanja. Oko 17 posto odrasle svjetske populacije ili 796 miliona ljudi nepismeno je, od ~ega su dvije tre}ine `ene, pi{e UNESCO. Dodaje da je za ostvarenje milenijskog cilja o obrazovanju za sve do 2015. potrebno 1,9 miliona u~itelja, a vi{e od polovine tog broja u subsaharskoj Africi.

Vojni penzioneri najavili tu`bu
BUKURE[T - Vojni penzioneri u Rumuniji najavili su da }e se obratiti me|unarodnim sudovima za ljudska prava ukoliko vlada ne povu~e odluku kojom su im zna~ajno smanjene penzije. Sindikat vojnih penzionera u nedjelju odr`ao je proteste u centru Bukure{ta na kojima se okupilo nekoliko hiljada gra|ana koji su zatra`ili da se ukine „ilegalna odluka“ kojom su penzije ve}e od 740 eura smanjene za 5,5 posto.

Ratna taktika
Izvje{taj naslovljen „Skrivena kriza: oru`ani sukob i obrazovanje“ procjenjuje da do 2015. godine svijet ne}e ispuniti {est edukacijskih ciljeva na koje se potpisom obavezalo 160 zemalja 2000. godine. Od 67 miliona djece {kolske dobi koja se ne {koluju njih 42 posto ili 28 miliona `ivi u siroma{nim zemljama gdje se vode oru`ani sukobi, pi{e UNESCO. - Strane u sukobu hotimi-

BROJKE
- do godine svijet ne}e ispuniti {est edukacijskih ciljeva -

13 posto silovanih je mla|e
od 10 godina

2015.

10 do 20 puta ve}i broj
neprijavljenih silovanja

67 miliona djece {kolske
dobi se ne {koluje

21 dr`ava tro{i vi{e na vojsku
nego na obrazovanje

42 posto djece `ivi u zemlji s
oru`anim sukobima

17 posto odrasle svjetske
populacije ili 796 miliona ljudi nepismeno je

1/3 popisanih `rtava silovanja
u Demokratskoj Republici Kongo su djeca -

2/3 nepismenih su `ene

Otkrivena masovna grobnica u Meksiku

Izabran nasljednik Gutenberga

Tunis

Tajno strati{te narko-bandi
Meksi~ka policija prona{la je masovnu grobnicu s najmanje 17 tijela u gradu San Migel Totolapan, u dr`avi Gerero na obali Pacifika, koja je ve} du`e vrijeme popri{te sukoba me|u narko-kartelima, saop}ila je policija. Grobnica je prona|ena u utorak nave~er, a va|enje tijela obustavljeno je tokom no}i i nastavljeno ju~er ujutro, tako da je mogu}e da broj tijela bude i ve}i, javio je AFP . U me|uvremenu, meksi~ki marinci ubili su osmero osumnji~enih narko-dilera u razmjeni vatre u dr`avi Tamaulipas, oko 50 kilometara od ameri~ke granice, saop}ila je mornarica. Tom prilikom zaplijenjeni su oru`je, vozila i municija. U Meksiku su pro{le godine prona|ene tri masovne gorbnice s tijelima koja su ba-

Ostavka petog ministra
Jo{ jedan ministar u privremenoj vladi T unisa podnio je ostavku po{to su to ve} u~inila ~etvorica njegovih kolega i premijer Muhamed Ganu{i. Ministar ekonomije i socijalnih reformi Elies Juini povukao se iz prijelaznog kabineta nekoliko sati poslije ministra obrazovanja i ministra za lokalni razvoj, javila je zvani~na novinska agencija TAP . Ostavke su u utorak podnijeli i ministar planiranja i me|unarodne saradnje i ministar industrije i tehnologije, a u nedjelju je to u~inio i sam predsjednik vlade kojeg je zamijenio Beji Kaid Esebsi (84), prenosi AFP .

Mezijer novi njema~ki ministar odbrane
Dosada{nji ministar unutra{njih poslova Tomas de Mezijer (Thomas de Mezier) bit }e novi njema~ki ministar odbrane i na toj funkciji naslijediti Karla-Teodora cu Gutenberga (Theodor zu Guttenberg), mladog barona koji je prekju~er zbog afere o plagijatu svog doktorata dao ostavku na ministarsku i sve druge politi~ke funkcije. Tomas de Mezijer, ~ije je organizacione sposobnosti hvalila sama Merkel, va`i za iskusnog stratega i politi~ara ~ija je karijera po~ela 1983. godine kao saradnika Riharda von Vajcekera (Richard von Weizsacker), tada{njeg gradona~elnika Berlina, a zatim i predsjednika Njema~ke. Nakon uspjeha na pokrajinskom nivou novi njema~ki ministar odbrane izabran je

Mezijer: Iskusan strateg

Grobnica je otkrivena u gradu San Migel Totolapan

cili narko-karteli. Dvije su bile u dr`avi Gerero: 55 tijela prona|eno je u junu u T asku i 18 u novembru blizu popularnog ljetovali{ta Akapulko. Tre}a grobnica otkrivena je u dr`avi Nuevo Leon, na sjeveru Meksika, i u njoj je bilo 51 tijelo.

Meksi~ki predsjednik Felipe Kalderon (Calderon) pokrenuo je 2006. godine ofanzivu protiv organiziranog kriminala, a od po~etka te operacije u sukobima narko-kartela i snaga sigurnosti poginulo je vi{e od 34.600 osoba.

2005. godine za {efa Kancelarske slu`be, a u drugom mandatu Merkel za ministra unutra{njih poslova Njema~ke. Tomas de Mezijer ro|en je 1954. godine u Bonu. @ivi u Drezdenu, o`enjen je i ima dvije k}erke. On je protestant i od 1972. godine ~lan CDU, stranke koju Merkel predvodi ve} godinama.

&
GVINEJA Sin predsjednika rasipa novac

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011. 

EI

Obiang kupuje jahtu od 380 miliona dolara
Vjeruje se da je koristio nacrte Abramovičeve jahte "Pelorus"
Sin predsjednika Ekvatorske Gvineje Teodorin Obiang (41) nedavno je naručio jahtu po uzoru na jednu iz flote ruskog oligarha Romana Abramoviča. Iz vlade su potvrdili da je za sada naručio nacrte. Cijena te jahte trebala bi biti tri puta viša od ukupnih izdataka njegove zemlje na zdravstvo i obrazovanje u jednoj godini. Teodorin Obiang sin je diktatora kojeg problemi naroda nimalo ne zanimaju. Nedavno je naručio megajahtu za 380 miliona dolara, opremljenu kinom, restoranom, barom i bazenom. Obiang radi kao ministar poljoprivrede u Ekvatorskoj Gvineji i mjesečno zarađuje 6.800 dolara. Ako bude građena, Obian) iz organizacije "Global Witness" pozvao je na sankcije za Obianga. Organizacija je otkrila da je njemačka kompanija "Kusch Yachts" angažirana u izgradnji Obiangove jahte u projektu pod tajnim imenom "Zen". Rok isporuke je 2012., ali gradnja plovila još nije počela. Ekvatorskom Gvinejom vlada Teodoro Obiang, koji se vlasti domogao još 1979. Od sredine devedesetih godina prošlog stoljeća zemlja je postala jedan od najvećih prerađivača nafte u subsaharskoj Africi, a 2004. jedna od najbrže rastućih ekonomija. Ipak, od toga je u državi profitirao mali broj ljudi. Prema procjenama UN-a, više od polovine stanovništva nema pristup pitkoj vodi, a 20 posto djece umrijet će prije nego navrši pet godina.

Obiang: Ministar u vladi

angova jahta bit će jedna od najskupljih privatnih jahti na svijetu. Vjeruje se da je koristio nacrte Abramovičeve jahte "Pelorus". Mnogi se

slažu da je nedopustivo da sin predsjednika kupuje skupe stvari dok narod gladuje. Gavin Hajman (Haym-

Društvena mreža objavila rezultate istraživanja

Atinjani flertuju, Parižani podbacili
Rezultati ne predstavljaju iznenađenje jer je Atina i grad s hedonističkim stilom života
Atina je grad u kojem ljudi najviše flertuju, rezultat je istraživanja društvene mreže Badoo.com. Lista 200 gradova sačinjena je na osnovu broja mjesečnih online flertova korisnika ove mreže, koja tvrdi da je najveća svjetska mreža za upoznavanje. Prosječni Atinjanin započne 25,7 online flertova mjesečno, što je dvostruko više od ljudi koji žive u Rio de Žaneiru ili Pragu, a neuporedivo više od onih u Parizu, Londonu, Berlinu ili Njujorku. Na drugom mjestu je Moskva, dok je Rim na osmom, a Pariz, simbol romantike, tek na 38. mjestu. Među prvih deset nalaze se tri arapska grada - Tunis, Kuvajt i Bejrut, dva italijanska Torino i Barite te Kijev i Baku. Među prvih 100 su i Madrid, London, Berlin i Njujork. Autorica turističkog vodiča za Atinu Viktorija Kiriakopulos kaže da ti rezultati ne predstavljaju iznenađenje jer je Atina zavodnički grad s hedonističkim stilom života. - Atinjani se vole družiti i razgovarati. Vole igru zavođenja - dodala je ona.

Atina: Igra zavođenja

Fenomen u Poljskoj

Amerikanka ostala bez dobitka

U šumi nađen smrznuti patuljasti krokodil
Usred šume u Poljskoj pronađen je smrznuti krokodil. Reptil dug metar i po te težak oko 20 kilograma, naime, pronađen je u šumi Mazuri. Profesor Tadeuš Rodkijevic s Univerziteta Varmia objasnio je da se radi o odrasloj ženki patuljastog krokodila. - To je rijetka pojava u Poljskoj - istakao je Rodkijevic.

Na televiziji objavljeni pogrešni brojevi lota
Rakel Denijel (Rakel Daniele) iz Nju Džersija u SAD mislila je da je osvojila glavni dobitak na lotu, jer je televizijska stanica objavila pogrešne brojeve. Sada Rakel tuži tu stanicu za pretrpljenu duševnu bol. Denijel od ABC-ja traži 75 hiljada dolara zbog pretrpljene duševne boli. Ona je uplatila listić za loto s brojevima 1, 2, 3, 4 i 5, a TV stanica objavila je kako su upravo ti brojevi dobitni te da sretni dobitnik osvaja 250 hiljada dolara. Advokat je u tužbi naglasio da je TV stanica nepažljivo, besmisleno te neoprezno i drugi dan ponovila pogrešne brojeve kao dobitne, a tek su nakon toga obavijestili Denijel da je došlo do greške te da nije sretna dobitnica.

Rijetka pojava 

EI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

'

SUDBINE Ispovijest policajke koja je završila iza rešetaka

Krijumčarila drogu, pa kćerku rodila u zatvoru
Želim postati pravnica, rekla je Julija, koja ima osam godina
Njemicu Juliju (8) njena majka Sabine (42) rodila je u zatvoru. Tamo je s majkom bila duže od dvije godine te je u zatvoru naučila hodati i govoriti. - Prije devet godina imala sam finansijskih problema, a bila sam trudna. Zato sam krijumčarila drogu iz Holandije. Uhvatili su me i osudili na četiri godine zatvora priča Sabine, koja je, inače, bivša policajka. U međuvremenu je Sabine ostala u drugom stanju i u novembru 2002. godine rodila je Juliju. - Iz zatvora smo izašle nakon 32 mjeseca. Kasnije sam rodila još dvoje djece. Sada radim kao zaštitar na univerzitetu, treniram nogometnu momčad i povremeno pomažem u vrtiću. S mojim prošlim životom je gotovo. Sada želim biti dobra majka

Kuk: Sve se desilo brzo

Tinejdžeri razvili biznis

Mreža vrijedna 20 miliona dolara
Ketrin Kuk (Catherine Cook, 21) iz SAD i njen brat Dejvid (David) žalili su se na izbor fotografija u svom godišnjaku te je Ketrin došla na ideju. Prije šest godina je na računaru u svojoj sobi izradila društvenu mrežu koja danas ima 25 miliona korisnika. Stranica Myyearbook.com jedna je od 25 najposjećenijih internetskih stranica u SAD, a procjenjuje se da vrijedi 20 miliona dolara. Njen uspjeh upoređuju s uspjehom Marka Zakerberga (Zuckerberg) i njegovog Facebooka. - Sve se desilo brzo. U jednom trenutku smo samo iznosili ideje, a u sljedećem smo već primili investiciju rekla je Ketrin. Objasnila je i kako je ideja proizašla iz nezadovoljstva fotografijama u godišnjaku te je željela sama odabrati svoju fotografiju. Kaže da su kontaktirali tim koji se bavi razvijanjem portala iz Indije te su danima radili na stranici, iako su još bili u srednjoj školi. Ketrin je istakla da su njeni roditelji, također, inžinjeri elektrotehnike, ali su ona i brat čitavu stranicu sami napravili 2005. godine. Sa samo 16 godina Ketrin je imala 12 zaposlenika u svojoj firmi. Naglasila je da nije imala vremena ni spavati.

Julija je u zatvoru naučila hodati i govoriti

svojoj djeci - rekla je Sabine. Julija ističe da se jedva sjeća vremena koje je provela

u zatvoru s majkom. - Mama mi je o tome često pričala. Želim postati prav-

nica da se nešto takvo više nikada ne bi ponovilo - rekla je Julija.

Kriza srednjih godina

Britanka dala otkaz, našla ljubavnika i kupila motor
Britanka Lusi Valentajn (Lucy Valantine, 45) prošla je sredovječnu krizu koja obično pogađa muškarce. Ima sve simptome: ostavila je muža, ljubavnika, novi motor, dala je otkaz na poslu... Iako je njen brak izgledao savršeno, bio je daleko od toga. Znala je da nešto treba promijeniti. Rekla je majci da planira otputovati na godinu i ona joj je dala blagoslov. - Učinila sam nezamislivo: ostavila sigurnost, muža, prijatelje, posao i otišla rekla je Lusi. Prije nego što je otišla u

Valentajn: Ostavila sigurnost

Kostariku kao učiteljica engleskog jezika bila je u Meksiku, Zambiji, Australiji, na Novom Zelandu, u

Kini, Mongoliji i na Sibiru. Putovanje je finansirala prodajom kuće i svog dijela bračne imovine.

Snimak indijske sonde “Chandrayaan-1”

Pronađena velika pećina na Mjesecu
Još 2009. godine japanska svemirska agencija "Jaxa" objavila je da je njihova sonda na Mjesecu pronašla rupu dovoljno duboku da u njoj bude manja ljudska baza. Sada su ih u pronalasku nadmašili Indijci. Njihova svemirska agencija tvrdi da je na Mjesecu pronašla ogromnu podzemnu špilju, blizu ekvatora, odnosno na području "Oceanus Procellaruma". Tu golemu pećinu otkrila je indijska sonda ”Chandrayaan-1”. Pećina je, navodno, duga 1,7 kilometara i široka čak 120 metara. Špilja koju je otkrila indijska sonda dovoljno je velika da u njoj bude sagrađen manji lunarni grad.

30

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

USKORO U PRODAJI

kultura
TELEX TELEX TELEX

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

31
U sarajevskoj galeriji „Boris Smoje“ preksino} je uprili~ena projekcija igranog filma „Vanbra~na putovanja“ reditelja Ratka Orozovi}a. Ovim doga|ajem, kako nam je rekao Orozovi}, `elio je odati po~ast preminulim glumcima Neboj{i Veljovi}u, Milenku \edovi}u, Vlajku Sparavalu i Nadi Pani, koji su imali zna~ajne uloge u spomenutom ostvarenju, nastalom prije vi{e od 20 godina. Nakon {to je film „Kraljev govor“ Toma Hupera (Hoopera) odnio veli~anstvenu pobjedu na 83-godi{njoj dodjeli nagrada Ameri~ke filmske akademije, pokupiv{i Oskara za najbolji film i re`iju, mu{ku ulogu i originalni scenarij, u Sarajevu vlada veliko interesiranje. Iz tih razloga, u multipleksu „Cinema City“ odlu~ili su da od danas do 9. marta uvedu novi termin projekcija od 18 sati.

’Agenti sudbine’ prvo u BiH pa u SAD ’Vanbra~na putovanja’ Ratka Orozovi}a Dodatne projekcije ’Kraljevog govora’
Film „Agenti sudbine“ danas zapo~inje svoju turneju po bh. kinima i to dan ranije nego u ameri~kim. Ovaj triler zasnovan je na kratkoj pri~i Filipa K. Dika (Phillip K. Dick). Scenarij i re`iju potpisuje D`ord` Nolfi (George), a u glavnim ulogama pojavljuju se Met Dejmon (Matt Damon), Emili Blant (Emily Blunt), Entoni Meki (Antony Mackie) i D`on Sleteri (John Slattery).

INTERVJU Dragan Bjelogrli}, uo~i premijere svog filma, za „Avaz“

Nisam ni sanjao da }e se poklopiti ukus kritike i publike
„Montevideo, Bog te video“ ve~eras u Mostaru, sutra u Sarajevu Nesvakida{nje je da vladika filmom `eli da obilje`i povratak jedne zajednice u jedan grad
Razgovarala: Meliha SMAJKI]
Bilo je, zaista, impresivno i to }u sigurno pamtiti cijelog `ivota.
Nela \enisijevi} u glavnoj ulozi mahalu{e

Dragan Bjelogrli}, popularni beogradski glumac i producent, ve~eras }e u Mostaru svojim debitantskim rediteljskim ostvarenjem „Montevideo, Bog te video“ ozvani~iti po~etak turneje ovog filma po BiH. U ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“, Bjelogrli}, koji }e se sa svojom filmskom ekipom ve~eras, nakon premijere u Velikoj dvorani „Kosa~a“, pokloniti mostarskoj publici, govori o ovoj filmskoj pri~i koju je do sada u kinima {irom Srbije vidjelo vi{e od 450.000 ljudi. Vjeruje da }e njegov film, za koji je scenarij, inspiriran istoimenom knjigom sportskog novinara Vladimira Stankovi}a, uradio Sr|an Dragojevi}, jednako kao u Srbiji i Crnoj Gori primiti i bh. publika. Nakon Mostaraca sutra }e „Montevideo“ premijerno vidjeti i sarajevska publika u kinu „Meeting Point“.

- Nisam, zaista. Ako sam i imao skrivenih ambicija po pitanju publike, zaista nisam

Osim {to puni kinodvorane, „Montevideo“ je dobio nagrade filmske kritike FIPRESCI Srbija u pet kategorija, izme|u ostalih i za re`iju. Jeste li, uop}e, o~ekivali ovakav uspjeh?

Premijera 17. marta u Kamernom teatru 55
Pozori{na predstava „Ja, mahalu{a“, u produkciji Udru`enja „Filter“, bit }e premijerno izvedena 17. marta na sceni sarajevskog Kamernog teatra 55. Zbog velikog interesiranja ~itala~ke publike, koja je knjigu „Ja, mahalu{a“ Indire Ku~uk-Sorgu~ u~inila bestselerom na na{im prostorima, ove }e pri~e biti uprizorene na „daskama koje `ivot zna~e“. Udru`enje „Filter“ pokrenulo je i reklamnu kampanju koja je po~ela 1. marta. Naime, po gradu }e biti postavljeni plakati s likom glavne glumice u predstavi Nele \enisijevi}, koja u retromaniru, uz kafu i cigaretu, putem telefona „mahala“ o ljubavnim problemima Bosanaca i Bosanki. Ina~e, predstava „Ja, mahalu{a“ je scensko-muzi~ko kazivanje o problematici mu{ko-`enskih odnosa u BiH i `anrovski je postavljena kao kabare. Ansambl predstave, uz \enisijevi}, ~ine i muzi~ar Nenad Te{i}, Ansambl „Cabaret“, rediteljka Mirela Trepani}, producentica i muzi~ka rediteljka Alma Ferovi}, scenografkinja i kostimografkinja Marijela Margeta-Ha{imbegovi} te glumac Emir Fejzi}, koji }e biti zadu`en za scenski poM. ^u. kret.

’Mahalu{a’ na plakatima

Predstava Udru`enja „Filter“

- Uzbudljivo i jako naporno. Jedno potpuno novo iskustvo koje je zahtijevalo druga~iju vrstu koncentracije i pripreme. Siguran sam da }e mi biti i izuzetno korisno za budu}e poslove. ni sanjao da }e ba{ meni uspjeti ono {to se rijetko de{ava i u mnogo ve}im zemljama od Srbije, a to je da se poklopi ukus kritike i publike. To je rijetkost i ne mogu re}i da nisam ponosan na tu ~injenicu.

Kako Vam je, zaista, bilo stajati iza kamere?

Novo iskustvo

Plemenite ideje
Va{ rediteljski prvjenac govori o formiranju dr`avne reprezentacije pred po~etak Prvog svjetskog prvenstva u fudbalu. Je li Vam, mo`da, kroz jednu takvu pri~u bilo lak{e do~arati danas naj~e{}e zaboravljene ljudske vrijednosti?
Bjelogrli}: Vjerujem da }e film u BiH imati isti prijem

- Da, upravo tako. Istra`uju}i gra|u za film, shvatio sam da su tridesete godine pro{log vijeka zna~ajne i s aspekta da se upravo u to

vrijeme pojavljuju i ubrzano razvijaju djelatnosti koje po~inju da funkcioni{u na globalnom nivou. Muzika, moda, film, telekomunikacije i, naravno, fudbal. Upravo u tim godinama stvaran je sistem vrijednosti koji mi danas `ivimo. Sva ta otkri}a bila su plod vizionarstva i stvarne ljudske `elje za napretkom. I to je ono {to taj period ~ini, zaista, romanti~nim,

posebno iz sada{nje vizure, kada su se mnoge od, tada za~etih, pojava transformisale u ne{to deseto, ~esto potpuno napu{taju}i po~etne plemenite ideje iz kojih su nastajale.

Gojer re`ira u Prijedoru
Sarajevski reditelj Gradimir Gojer u Prijedoru je prekju~er najavio da }e u pozori{tu ovog grada re`irati predstavu „Zauvijek i dan vi{e“ Milorada Pavi}a. Komad }e biti postavljen pod radnim naslovom „Plej Pavi}“, a Gojer ga, kako je rekao, smatra „najhrabrijim projektom koji se trenutno stvara u BiH“. - Rije~ je o zahtjevnom komadu, sastavljenom iz devet tekstova. Nijedan teatar s

Ponosan na uspjeh
Za svoj film na premijeri u beogradskom Sava centru dobili ste vi{eminutne ovacije, nakon ~ega su Vam, kako su prenijeli srbijanski mediji, od silnog uzbu|enja krenule i suze. Jeste li ne{to sli~no do`ivjeli u svom bogatom gluma~kom `ivotu?

Zamumuljio kao bosanski politi~ar
U planu je odlazak filmske ekipe u Urugvaj na prolje}e ove godine i snimanje na autenti~nim lokacijama u Montevideu. [ta }ete publici ponuditi u drugom dijelu filma?
- Pa, rano je jo{ da govorim o tome. Mogu samo da ka`em da }e biti vrlo sli~an prvom, a opet dosta razli~it. Ala sam ga zamumuljio kao neki bosanski politi~ar.

- Nisam. Ni ja, a izgleda i niko do sada. Za dvadeset godina, koliko se odr`avaju filmske premijere u Sava centru, nije se desilo da publika ustane i aplaudira 26 minuta, kako ka`u ovi koji su mjerili.

- U Mostar idemo na poziv vladike zahumsko-hercegova~kog Grigorija, koji je nedavno sjedi{te Eparhije Srpske pravoslavne crkve vratio u Mostar. Nesvakida{nja je stvar da jedan vladika filmom `eli da obilje`i povratak jedne zajednice u jedan grad. Meni se to veoma dopalo i siguran sam da }e to biti divan doga|aj, kao {to vjerujem da }e film u BiH imati gotovo identi~an prijem kao u Srbiji i Crnoj Gori.

Film kre}e na turneju po BiH. Me|u prvima }e ga vidjeti Mostarci koji skoro 17 godina nakon rata jo{ nemaju kinodvoranu. Za{to ste odabrali ba{ grad na Neretvi i kakve reakcije o~ekujete od bh. publike?

U predstavi igra Slobodan ]usti}

prostora biv{e Jugoslavije do sada se nije usudio da u cjelini postavi ovaj komad. Bit }e ovo |avoljski te`ak posao, koji }emo u Prijedoru, sredini koju mnogo cijenim, raditi narednih trideset dana - kazao je Gojer. Glavnu ulogu u predstavi igrat }e srbijanski glumac Slobodan ]usti}. U predstavi }e igrati jo{ 14 glumaca, ~lanova Pozori{ta Prijedor i Narodnog pozori{ta RS iz Banje Luke. M. Z.

Spec
Predstava „Ne igraj na Engleze“ Teatra „Mungos“ bit }e premijerno izvedena sutra u Narodnom pozori{tu Tuzla. Komad Vladimira \ur|evi}a re`irali su mladi tuzlanski glumci Boris Balta, Edin Suljetovi} i sam \ur|evi}, koji potpisuju scenografiju i kostimografiju te igraju u predstavi.

A. Mu.

MUZIKA

32

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

show biz
Zvijezda protiv gradskih vlasti

33

FILM

GLUMICE Keti Holms u sudskom okr{aju sa magazinom „Star“

„Muse“ na raspustu
Sedmi studijski album britanski rokeri „Muse“ objavit }e tek sljede}e godine, nakon godine „raspusta“. Vo|a benda Met Belami (Matthew Bellamy) rekao je za BBC da }e bend ove godine po~eti snimanje {estog studijskog albuma. - Ova godina }e biti za nas mali raspust. Odr`at }emo nekoliko koncerata kako bismo ostali aktivni - rekao je Belami, koji s glumicom Kejt Hadson (Kate Hudson) o~ekuje prvo zajedni~ko dijete.

Tu`ila tabloid za 50 miliona dolara
Na naslovnici lista osvanuli su fotografija i tekst koji aludiraju na to da se zvijezda drogira lijekovima
Keti Holms upustila se u sudski proces protiv tabloida, od kojeg tra`i 50 miliona dolara obe{te}enja. Glumica je digla tu`bu za klevetu protiv ~asopisa „Star“, jer je na svoju naslovnicu stavio njenu fotografiju u tekst, koji aludira na to da se drogira lijekovima. Ispod slike je stajao naslov: „Ovisnost je no}na mora: Keti je ovisnik.“ Glumica je tu`bu podnijela na sudu u Los An|elesu te tvrdi da su navodi s naslovnice ~asopisa potpuno la`ni, kao i da ni tekst u novinama ne potvr|uje insinuacije s naslovne strane. - Zlobne tvrdnje „Stara“ protiv Keti potpuno su neutemeljene i neeti~ne te su njima prekr{ili zakon. Ne samo da su je la`no predstavili nego su javnost `eljeli obmanuti jeftinim trikom tvrde}i na nasloHolms: Zlobne tvrdnje

Longorija na protestima
og a i bori se protiv zatvaranja dru{tven Eva Longorija (Longoria) protestir San Antoniju. Naime, upravo taj ceau centra za ljude sa posebnim potrebam (Liza) te se glumica ve} nekoliko dana ntar posje}uje i Evina sestra Lajza okupljenih ljudi koji na sve na~ine nalazi ispred njega s nekolicinom stava, ali i sprije~iti odluku grpoku{avaju do}i do finansijskih sred ada da zatvori objekt. taj potez zbog nedostaVlasti San Antonija odlu~ile su se na , kojim bi i dalje finansirali centar. tka novca u gradskom bud`etu pozornici bodrila okupljeOsim {to je uz svoju sestru, Eva je i na podr`e. Na svom Twitter profilu ne te pozivala prolaznike da ih ala ljude da im se pridru`e. je, tako|er, objavila fotografiju te pozv

Tarantinov vestern
Iako nije slu`beno potvr|eno, strani mediji pi{u da bi novi projekt Kventina Tarantina (Quentin) mogao biti vestern. Kristofer Valc (Christoph Waltz), koji se proslavio ulogom u „Nemilosrdnim gadovima“, trebao bi dobiti glavnu ulogu. Film }e se zvati „The Angel, The Bad And The Wise“, a rije~ je o posveti Ser|u Leoneu (Sergio Leone). Film sadr`i humor, dosta akcije i sjajnu radnju.

Neuni{tiva Dajana

vnici ne{to {to tekstom u novinama uop}e ne potvr|uju - rekao je glumicin advokat Bert Filds (Fields). U novinama je navedeno i kako Keti planira napustiti supruga Toma Kruza (Cruise), {to je, ka`e advokat, la`. - Izdava~i su znali da je to la` i ipak su objavili - dodaje advokat. Iz „Stara“ su poru~ili kako u potpunosti stoje iza svoje pri~e te da se misle braniti na sudu. Keti nije prva koja ima problem sa spomenutim magazinom. Naime, Bred Pit (Brad Pitt) i An|elina \oli (Angelina Jolie) tu`ili su pro{le godine „Star“ zbog teksta o njihovom navodnom razvodu, a sav novac od tu`be koju su dobili, poklonili su u dobrotvorne svrhe.

Ljepotice na prezentaciji

Nova kolekcija i parfem „Victoria’s Secreta“
Longorija: Podr{ka sestri

Novi Kvazimodo

Ljepotica dana Keli Bruk
Dajana Ros (Diana Ross) izjavila je kako joj ne pada na pamet da se povu~e sa scene. Legendarna pjeva~ica dodaje da }e odustati od karijere jedino ako ostane bez glasa. Ros ~etiri godine nije bila na TV-u, a onda je pro{le sedmice, nakon podu`e pauze, nastupila u {ouu Opre Vinfri (Oprah Winfrey) i izvela hitove poput „I’m Coming Out“ i „Ain’t No Mountain High Enough“.

Manekenka koja plijeni pa`nju

Eva

pozira i u trudno}i

Uspje{na Adel

Trudna manekenka Eva Hercigova (Herzigova) pozirala je za ~asopis „Harper’s Bazaar“. Ljepotica na sebi ima uski crni kombinezon, koji prati sve crte njenog tijela te oslikava kako izgleda u sedmom mjesecu trudno}e. ^e{ka manekenka i njen nevjen~ani suprug Gregorio Marsijaj uskoro }e dobiti drugo dijete. Par ve} ima trogodi{njeg sina D`ord`a (George). - @ene se u trudno}i osje}aju senzualno i `enstveno, ali ne i seksepilno - zaklju~ila je Eva. Manekenku su u aprilskom izdanju „Harper’s Bazaara“ obasuli komplimentima zbog toga, jer Hercigova i u visokom stepenu trudno}e izgleda prelijepo, a osim pove}eg trudni~kog trbu{~i}a, skoro da se nije ni udebljala.

Nezgoda D`oan Kolins na zabavi
^eka drugo dijete

D`oan Kolins (Joan Collins) oti{la je s oskarovske zabave ravno u hitnu pomo} zahvaljuju}i preuskoj haljini. Poznata 77-godi{nja glumica

Zavr{ila u bolnici zbog preuske haljine

Oldrid`, Heterton, Lima, Svonpul i Iman: Atraktivne (Foto: AFP) „an|elice“

Tim Barton (Burton) snimit }e adaptaciju „Zvonara Bogorodi~ne crkve“ za studio „Warner Bross“. Jednu od glavnih uloga tuma~it }e D`o{ Brolin (Josh). Bartonova verzija romana Viktora Igoa (Victor Hugo) o nesretno zaljubljenom grbavcu Kvazimodu i lijepoj Esmeraldi, oslanjat }e se na motive romana, ali detalji zapleta nisu poznati.

Pjeva~ica Adel (Adele) i dalje ni`e uspjehe na britanskoj top-listi. Njen najnoviji studijski album „21“ ostao je i petu sedmicu na broju jedan liste najprodavanijih albuma, a njen prvi album „19“ popeo se ~ak do broja dva pune 102 sedmice nakon {to je objavljen. Londonska muzi~arka tako je postala prvi izvo|a~ koji dr`i prve dvije pozicije na top-listi albuma nakon grupe „The Corrs“ 1999. godine.

Starleta kao bajkerica
Keli Bruk (Kelly Brook) odselila se iz rodne Velike Britanije u Los An|eles kako bi ostvarila filmsku karijeru, ali je editorijalom u britanskom FHM-u pokazala da nije zaboravila fanove u domovini. Tridesetjednogodi{nja starleta pozirala je kao bajkerica u prozirnim ga}icama i grudnjaku, ko`natoj bajkerskoj jakni i topi}u bez grudnjaka ispod. Naga|a se da bi uskoro mogla po~eti snimati novi film. Radi se o hororu „Burn Off“, u kojem bi glumila sa Majklom Madsenom (Michael Madsen).
Hercigova u „Harper’s Bazaaru“

Kolins: Lo{a odluka

po`alila se oko 22 sata da joj je lo{e, nakon ~ega je njen suprug Persi Gibson (Percy) pozvao hitnu. D`oan je diskretno izvedena iz hotela i odvedena u obli`nju bolnicu, gdje je proveden niz pretraga, ali ni{ta nije prona|eno. Na kraju je shvatila da je za osje}aj slabosti zaslu`na preuska haljina. - Bili smo tamo sedam sati i osjetila sam vrtoglavicu. Poku{ala sam do}i do zraka, ali sam osje}ala samo slabost. @eljela sam oti}i u na{oj limuzini, ali je Persi odlu~io pozvati hitnu - rekla je D`oan za „New York Post“. Nakon {to su joj doktori rekli da je sve uredu te je otpustili iz bolnice, shvatila je {ta joj je zadalo probleme. - Zapravo sam donijela krivu odluku i obukla vrlo usku haljinu. Dobra vijest je to da sam sada dobrog zdravlja i osje}am se izvrsno - ispri~ala je glumica.

Manekenke „Victoria’s Secreta“ predstavile su u Njujorku novu kolekciju ve{a „Incredible“, ali su, uz njihove kratke haljine jarkih boja, grudnjaci pali u drugi plan. „An|elice“ Adrijana Lima (Adriana), Lili Oldrid` (Lily Aldridge), Erin Heterton (Heatherton), [anel Iman (Chanel) i Kendis Svonpul

(Candice Swanepoel) okupile su se da poka`u novitete poznate ku}e donjeg ve{a, ali i da predstave njihov novi parfem. Glavno za{titno lice mirisa „Incredible“ je Lima, koja je, kako ka`u u „Victoria’s Secretu“, i bila inspiracija za cijelu kolekciju. Ina~e, pojavio se i snimak koji je napravljen u bekstejd`u

tokom snimanja reklamne kampanje, koju je u Los An|elesu re`irao poznati Majkl Bej (Michael Bay), a svi kadrovi su zabilje`eni na brodu „Kraljica Meri“. Dvije nove linije brushaltera „Incredible“ predstavljene su prije nekoliko dana i mogu se na}i u zvani~nim prodavnicama „Victoria’s Secreta“.

Premijera za pam}enje

Kejt Vinslet otvoreno

Glumica Kejt Vinslet (Kate Winslet) povjerila je magazinu „Glamour“ da nikada ne bi zbog ljepote oti{la pod skalpel plasti~nog hirurga. - Ne, nikada nisam probala te stvari. Nemam dijelove tijela koje mrzim, `elim zamijeniti za ne~ije ili hiru{ki prilagoditi verziji iz ma{te - rekla je Vinslet. Priznala je da nije oduvijek imala samopouzdanje poput dana{njeg. - Kada sam bila te{ka, ljudi su mi to govorili, a to je bio trik-kompliment, jer bi mi rekli: „Ima{ tako predivno lice“, {to je zna~ilo, otprilike: „Zar nije

Nikad pod no`

{teta {to od vrata nani`e izgleda{ sumnjivo“ - ka`e 35-godi{nja Kejt. Kada se prisjetila Oskara koji je dobila 2009., na{alila se na svoj ra~un. - Bila sam dijete koje nikada nije pobje|ivalo na utrkama. Nikada nisam sko~ila najvi{e. Nisam bila na listi onih koji posti`u uspjeh. Kada sam dobila Oskara, to je bilo kao da sam toVinslet: kom te jedne no}i osvojila Povjerila se sve nagrade koje nisam kao magazinu dijete - zaklju~ila je. „Glamour“

Filmski producenti `ele da premijera posljednjeg „Herija Potera“ zaista bude za pame}enje, te namjeravaju film, umjesto u kinu, prikazati na Trafalgar Skveru u Londonu. Drugi dio posljednjeg nastavka filmskog serijala o ~arobnjaku premijerno }e biti prikazan 7. jula, a kako bi obezbijedili finale o kojem }e svi pisati i pri~ati, producenti su ubijedili gradona~elnika Londona Borisa D`onsona (Johnson), da prostre crveni tepih od Trafalgar Skvera u centru Londona, do mjesta na kojem se nalazi spomenik admiralu Nelsonu.

MUZIKA

32

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

show biz
Zvijezda protiv gradskih vlasti

33

FILM

GLUMICE Keti Holms u sudskom okr{aju sa magazinom „Star“

„Muse“ na raspustu
Sedmi studijski album britanski rokeri „Muse“ objavit }e tek sljede}e godine, nakon godine „raspusta“. Vo|a benda Met Belami (Matthew Bellamy) rekao je za BBC da }e bend ove godine po~eti snimanje {estog studijskog albuma. - Ova godina }e biti za nas mali raspust. Odr`at }emo nekoliko koncerata kako bismo ostali aktivni - rekao je Belami, koji s glumicom Kejt Hadson (Kate Hudson) o~ekuje prvo zajedni~ko dijete.

Tu`ila tabloid za 50 miliona dolara
Na naslovnici lista osvanuli su fotografija i tekst koji aludiraju na to da se zvijezda drogira lijekovima
Keti Holms upustila se u sudski proces protiv tabloida, od kojeg tra`i 50 miliona dolara obe{te}enja. Glumica je digla tu`bu za klevetu protiv ~asopisa „Star“, jer je na svoju naslovnicu stavio njenu fotografiju u tekst, koji aludira na to da se drogira lijekovima. Ispod slike je stajao naslov: „Ovisnost je no}na mora: Keti je ovisnik.“ Glumica je tu`bu podnijela na sudu u Los An|elesu te tvrdi da su navodi s naslovnice ~asopisa potpuno la`ni, kao i da ni tekst u novinama ne potvr|uje insinuacije s naslovne strane. - Zlobne tvrdnje „Stara“ protiv Keti potpuno su neutemeljene i neeti~ne te su njima prekr{ili zakon. Ne samo da su je la`no predstavili nego su javnost `eljeli obmanuti jeftinim trikom tvrde}i na nasloHolms: Zlobne tvrdnje

Longorija na protestima
og a i bori se protiv zatvaranja dru{tven Eva Longorija (Longoria) protestir San Antoniju. Naime, upravo taj ceau centra za ljude sa posebnim potrebam (Liza) te se glumica ve} nekoliko dana ntar posje}uje i Evina sestra Lajza okupljenih ljudi koji na sve na~ine nalazi ispred njega s nekolicinom stava, ali i sprije~iti odluku grpoku{avaju do}i do finansijskih sred ada da zatvori objekt. taj potez zbog nedostaVlasti San Antonija odlu~ile su se na , kojim bi i dalje finansirali centar. tka novca u gradskom bud`etu pozornici bodrila okupljeOsim {to je uz svoju sestru, Eva je i na podr`e. Na svom Twitter profilu ne te pozivala prolaznike da ih ala ljude da im se pridru`e. je, tako|er, objavila fotografiju te pozv

Tarantinov vestern
Iako nije slu`beno potvr|eno, strani mediji pi{u da bi novi projekt Kventina Tarantina (Quentin) mogao biti vestern. Kristofer Valc (Christoph Waltz), koji se proslavio ulogom u „Nemilosrdnim gadovima“, trebao bi dobiti glavnu ulogu. Film }e se zvati „The Angel, The Bad And The Wise“, a rije~ je o posveti Ser|u Leoneu (Sergio Leone). Film sadr`i humor, dosta akcije i sjajnu radnju.

Neuni{tiva Dajana

vnici ne{to {to tekstom u novinama uop}e ne potvr|uju - rekao je glumicin advokat Bert Filds (Fields). U novinama je navedeno i kako Keti planira napustiti supruga Toma Kruza (Cruise), {to je, ka`e advokat, la`. - Izdava~i su znali da je to la` i ipak su objavili - dodaje advokat. Iz „Stara“ su poru~ili kako u potpunosti stoje iza svoje pri~e te da se misle braniti na sudu. Keti nije prva koja ima problem sa spomenutim magazinom. Naime, Bred Pit (Brad Pitt) i An|elina \oli (Angelina Jolie) tu`ili su pro{le godine „Star“ zbog teksta o njihovom navodnom razvodu, a sav novac od tu`be koju su dobili, poklonili su u dobrotvorne svrhe.

Ljepotice na prezentaciji

Nova kolekcija i parfem „Victoria’s Secreta“
Longorija: Podr{ka sestri

Novi Kvazimodo

Ljepotica dana Keli Bruk
Dajana Ros (Diana Ross) izjavila je kako joj ne pada na pamet da se povu~e sa scene. Legendarna pjeva~ica dodaje da }e odustati od karijere jedino ako ostane bez glasa. Ros ~etiri godine nije bila na TV-u, a onda je pro{le sedmice, nakon podu`e pauze, nastupila u {ouu Opre Vinfri (Oprah Winfrey) i izvela hitove poput „I’m Coming Out“ i „Ain’t No Mountain High Enough“.

Manekenka koja plijeni pa`nju

Eva

pozira i u trudno}i

Uspje{na Adel

Trudna manekenka Eva Hercigova (Herzigova) pozirala je za ~asopis „Harper’s Bazaar“. Ljepotica na sebi ima uski crni kombinezon, koji prati sve crte njenog tijela te oslikava kako izgleda u sedmom mjesecu trudno}e. ^e{ka manekenka i njen nevjen~ani suprug Gregorio Marsijaj uskoro }e dobiti drugo dijete. Par ve} ima trogodi{njeg sina D`ord`a (George). - @ene se u trudno}i osje}aju senzualno i `enstveno, ali ne i seksepilno - zaklju~ila je Eva. Manekenku su u aprilskom izdanju „Harper’s Bazaara“ obasuli komplimentima zbog toga, jer Hercigova i u visokom stepenu trudno}e izgleda prelijepo, a osim pove}eg trudni~kog trbu{~i}a, skoro da se nije ni udebljala.

Nezgoda D`oan Kolins na zabavi
^eka drugo dijete

D`oan Kolins (Joan Collins) oti{la je s oskarovske zabave ravno u hitnu pomo} zahvaljuju}i preuskoj haljini. Poznata 77-godi{nja glumica

Zavr{ila u bolnici zbog preuske haljine

Oldrid`, Heterton, Lima, Svonpul i Iman: Atraktivne (Foto: AFP) „an|elice“

Tim Barton (Burton) snimit }e adaptaciju „Zvonara Bogorodi~ne crkve“ za studio „Warner Bross“. Jednu od glavnih uloga tuma~it }e D`o{ Brolin (Josh). Bartonova verzija romana Viktora Igoa (Victor Hugo) o nesretno zaljubljenom grbavcu Kvazimodu i lijepoj Esmeraldi, oslanjat }e se na motive romana, ali detalji zapleta nisu poznati.

Pjeva~ica Adel (Adele) i dalje ni`e uspjehe na britanskoj top-listi. Njen najnoviji studijski album „21“ ostao je i petu sedmicu na broju jedan liste najprodavanijih albuma, a njen prvi album „19“ popeo se ~ak do broja dva pune 102 sedmice nakon {to je objavljen. Londonska muzi~arka tako je postala prvi izvo|a~ koji dr`i prve dvije pozicije na top-listi albuma nakon grupe „The Corrs“ 1999. godine.

Starleta kao bajkerica
Keli Bruk (Kelly Brook) odselila se iz rodne Velike Britanije u Los An|eles kako bi ostvarila filmsku karijeru, ali je editorijalom u britanskom FHM-u pokazala da nije zaboravila fanove u domovini. Tridesetjednogodi{nja starleta pozirala je kao bajkerica u prozirnim ga}icama i grudnjaku, ko`natoj bajkerskoj jakni i topi}u bez grudnjaka ispod. Naga|a se da bi uskoro mogla po~eti snimati novi film. Radi se o hororu „Burn Off“, u kojem bi glumila sa Majklom Madsenom (Michael Madsen).
Hercigova u „Harper’s Bazaaru“

Kolins: Lo{a odluka

po`alila se oko 22 sata da joj je lo{e, nakon ~ega je njen suprug Persi Gibson (Percy) pozvao hitnu. D`oan je diskretno izvedena iz hotela i odvedena u obli`nju bolnicu, gdje je proveden niz pretraga, ali ni{ta nije prona|eno. Na kraju je shvatila da je za osje}aj slabosti zaslu`na preuska haljina. - Bili smo tamo sedam sati i osjetila sam vrtoglavicu. Poku{ala sam do}i do zraka, ali sam osje}ala samo slabost. @eljela sam oti}i u na{oj limuzini, ali je Persi odlu~io pozvati hitnu - rekla je D`oan za „New York Post“. Nakon {to su joj doktori rekli da je sve uredu te je otpustili iz bolnice, shvatila je {ta joj je zadalo probleme. - Zapravo sam donijela krivu odluku i obukla vrlo usku haljinu. Dobra vijest je to da sam sada dobrog zdravlja i osje}am se izvrsno - ispri~ala je glumica.

Manekenke „Victoria’s Secreta“ predstavile su u Njujorku novu kolekciju ve{a „Incredible“, ali su, uz njihove kratke haljine jarkih boja, grudnjaci pali u drugi plan. „An|elice“ Adrijana Lima (Adriana), Lili Oldrid` (Lily Aldridge), Erin Heterton (Heatherton), [anel Iman (Chanel) i Kendis Svonpul

(Candice Swanepoel) okupile su se da poka`u novitete poznate ku}e donjeg ve{a, ali i da predstave njihov novi parfem. Glavno za{titno lice mirisa „Incredible“ je Lima, koja je, kako ka`u u „Victoria’s Secretu“, i bila inspiracija za cijelu kolekciju. Ina~e, pojavio se i snimak koji je napravljen u bekstejd`u

tokom snimanja reklamne kampanje, koju je u Los An|elesu re`irao poznati Majkl Bej (Michael Bay), a svi kadrovi su zabilje`eni na brodu „Kraljica Meri“. Dvije nove linije brushaltera „Incredible“ predstavljene su prije nekoliko dana i mogu se na}i u zvani~nim prodavnicama „Victoria’s Secreta“.

Premijera za pam}enje

Kejt Vinslet otvoreno

Glumica Kejt Vinslet (Kate Winslet) povjerila je magazinu „Glamour“ da nikada ne bi zbog ljepote oti{la pod skalpel plasti~nog hirurga. - Ne, nikada nisam probala te stvari. Nemam dijelove tijela koje mrzim, `elim zamijeniti za ne~ije ili hiru{ki prilagoditi verziji iz ma{te - rekla je Vinslet. Priznala je da nije oduvijek imala samopouzdanje poput dana{njeg. - Kada sam bila te{ka, ljudi su mi to govorili, a to je bio trik-kompliment, jer bi mi rekli: „Ima{ tako predivno lice“, {to je zna~ilo, otprilike: „Zar nije

Nikad pod no`

{teta {to od vrata nani`e izgleda{ sumnjivo“ - ka`e 35-godi{nja Kejt. Kada se prisjetila Oskara koji je dobila 2009., na{alila se na svoj ra~un. - Bila sam dijete koje nikada nije pobje|ivalo na utrkama. Nikada nisam sko~ila najvi{e. Nisam bila na listi onih koji posti`u uspjeh. Kada sam dobila Oskara, to je bilo kao da sam toVinslet: kom te jedne no}i osvojila Povjerila se sve nagrade koje nisam kao magazinu dijete - zaklju~ila je. „Glamour“

Filmski producenti `ele da premijera posljednjeg „Herija Potera“ zaista bude za pame}enje, te namjeravaju film, umjesto u kinu, prikazati na Trafalgar Skveru u Londonu. Drugi dio posljednjeg nastavka filmskog serijala o ~arobnjaku premijerno }e biti prikazan 7. jula, a kako bi obezbijedili finale o kojem }e svi pisati i pri~ati, producenti su ubijedili gradona~elnika Londona Borisa D`onsona (Johnson), da prostre crveni tepih od Trafalgar Skvera u centru Londona, do mjesta na kojem se nalazi spomenik admiralu Nelsonu.

34

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 051746 08 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, ul. Patriotske lige broj 58., protiv tu`enog „ADP&Carmen“ d.o.o. Sarajevo, ul. Br~anska broj 14., radi duga od 70,20 KM, van ro~i{ta, donio je dana 11.02.2011. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine F BiH“ broj 53/03 - u daljnjem tekstu ZPP-a) objavljuje: - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 70,20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 19.12.2007. godine do isplaate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 5,25 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Emina Burgi}

PRESUDU

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

35

Odlukom sudije za prekr{aje

Boki 13 mora napustiti Srbiju
Bojan Jovanovski, makedonski voditelj poznatiji kao Boki 13, na{ao se kod sudije za prekr{aje zbog problema s dokumentima. Utvr|eno je da Boki, koji ve} izvjesno vrijeme `ivi i radi u Beogradu, svoj boravak uop}e nije prijavio nadle`nim organima. Prema zakonu, stranci su du`ni da se 24 sata po ulasku u Srbiju prijave policijskoj stanici na ~ijoj }e teritoriji boraviti, {to Makedonac nije u~inio. Sudija za prekr{aje odredio je Jovanovskom nov~anu kaznu od 100 eura i zabranu ulaska u Srbiju u trajanju od {est mjeseci. Dat mu je rok od 72 sata da napusti zemlju. U~esnik {oua realnosti „Farma“ i „Dvor“ na TV Pink vodi svoju emisiju, a najavljivao je i koncert u Beogradu.

Pjesma „Love in Rewind“ na YouTubeu do ju~er poslije podne imala je vi{e od milion pregleda.

Dino Merlin i Mahir Beathouse ju~er u Sarajevu: Razgovor bliskih saradnika

(Foto: I. [ebalj)

Dino Merlin uo~i turneje „Love in Rewind“

[etnja Sarajevom izme|u evrovizijskih obaveza
U subotu koncert u [tutgartu
Izme|u promotivnih evrovizijskih TV gostovanja i koncertne turneje koja nosi naziv kao i bh. pjesma za Diseldorf „Love in Rewind“, a koja po~inje u subotu u [tutgartu, Dino Merlin uspio je svratiti na nekoliko dana u Sarajevo. Kamera na{eg fotoreportera snimila je ju~er Merlina u {etnji gradom sa svojim saradnikom i prijateljem Mahirom Beathouseom. Kako doznajemo, Dino je ju~er trebao oti}i u „Granoff“ na probu odijela za nastup u Diseldorfu, ali je to odgodio zbog pote{ko}a

Jovanovski: Problemi s dokumentima

Na{a pjesma osvaja Evropu

Pozivi sti`u sa svih strana

u saobra}aju koje je izazvao veliki snijeg. Evrovizijsko odijelo za Dinu Merlina sa{iveno je od materijala karo uzorka, a na njegovom dizajnu, uz na{u zvijezdu, radili su kreatorka Sanja D`eba te Emir Granov. I dok teku pripreme na{eg tima za Diseldorf, pjesma „Love in Rewind“ nezaustavljivo osvaja publiku ne samo u regionu nego i u Evropi. Merlinu sa svih strana sti`u pozivi za gostovanja, a o~ekuje se da na{a zvijezda posjeti Tursku, Makedoniju, Sloveniju, Belgiju...
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Nastupi u bh. prijestonici

Za Lenu komponirala autorica Britni Spirs
Pjesma Njemice Lene Mejer-Landrut (Meyer) za Eurosong 2011 „Taken by a Stranger“ osvojila je doma}e top-liste. Pro{logodi{nja pobjednica iz Osla i u Diseldorfu }e predstavljati svoju domovinu, a pjesmu za Lenu napisala je Nikol Morijer (Nicole Morier), koja je ve} komponirala za megazvijezdu Britni Spirs (Britney Spears). Nijemci i ove godine imaju visoka evrovizijska o~ekivanja te smatraju da bi

Britanski DJ-evi u „The Basementu“
Mejer-Landrut: Nijemci mnogo o~ekuju od Eurosonga

uspjeh na doma}im top-listama mogao ukazati i na Lenin visok plasman u finalu Eurosonga.

Vesment: Istinska poslastica

U Boriku odr`an 13. Oskar popularnosti

Publika u transu u`ivala u folku
Dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta
Oskar popularnosti, koji agencija „Queen estrada“ organizira po 13. put zaredom, odr`an je preksino} u banjalu~koj dvorani Borik. Kao i svake godine do sada, Borik je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a publika je doslovce u transu u`ivala u folku pjevaju}i s izvo|a~ima uglas. Potpuna euforija u dvorani nastupila je izlaskom na binu Jelene Karleu{e, koja je progla{ena pop pjeva~icom godine, a njena „Insomnia“ hitom godine. Nagrade su oti{le i u ruke Sa{e Mati}a, Ace Pejovi}a, Nede Ukraden, @eljka Samard`i}a, Radmile Manojlovi}, D`enana Lon~arevi}a, Lea, Rebeke Dremalj, Jelene Rozge, „Crvene jabuke“, Sa{e Kova~evi}a.... Za razliku od prethodnih godina, ovu manifestaciju su, pored doma}ih, pratili i mediji iz Hrvatske i Srbije. V. S.
(Foto: M. Lugi})

Sarajevski „The Basement“ priredit }e ljubiteljima elektronske muzike istinsku poslasticu u toku narednog mjeseca. Rije~ je o gostovanjima britanskih DJ-eva, ina~e ~lanova ~uvene produkcijske ku}e „Ministry of Sound“. Seriju tih nastupa otvor-

it }e Rebeka Vesment (Rebecca Vasmant) 5. marta, a potom }e sedam dana poslije prisutne u „The Basementu“ zabavljati Stivi Vega (Stevie), potom 26. marta duo „Junior M.O.D.E.“ te 2. aprila [ejn Kehoi (Shane H. P . Kehoe).

Nova pjesma Dine Marjanovi}a

„Jesen `ivota“ uskoro u regionu
Dino Marjanovi} zavr{io je snimanje spota za svoju novu pjesmu „Jesen `ivota“, koju }e uskoro predstaviti u na{oj zemlji, ali i u cijelom regionu. - Spot je snimljen kao jedna velika pri~a, a ja se pojavljujem u samo nekoliko kadrova, i to kako sviram. ^ekam da sve bude zavr{eno pa da krenem u promotivnu kampanju. Nakon toga }e uslijediti i nastupi - ka`e Marjanovi}, koji dodaje da

Marjanovi}: Velika pri~a

Duet Rozge i Samard`i}a

Lon~arevi}: Me|u nagra|enima

nastavlja sa snimanjem noD. Z. vih pjesama.

36

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 069714 08 Ps Sarajevo, 20.05.2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, rje{avaju}i u pravnoj „Konzum“ Trgovina na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, ulica Rajlova~ka bb, Sarajevo, protiv tu`enog str „Dama“ Ilija{, vl. Duranovi} Omer, ulica Ilija{ke brigade br. 11, Ilija{, radi duga, v.s.p. 5.112,76 KM, stvari tu`itelja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 102789 09 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BIH „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od bosne broj 49., protiv tu`enog „GRAFIKA MIS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Behd`eta Muteveli}a broj 6., radi duga od 56,35 KM., na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a)

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 5.112,76 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 319,62 KM po~ev od 14.06.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 625,43 KM po~ev od 15.06.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 177,91 KM po~ev od 16.06.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 131,44 KM po~ev od 10.07.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 292,33 KM po~ev od 11.07.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 237,97 KM po~ev od 21.07.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 132,29 KM po~ev od 25.07.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 252,58 KM po~ev od 10.08.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 336,09 KM po~ev od 15.08.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 512,65 KM po~ev od 18.08.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 372,88 KM po~ev od 21.08.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 590,59 KM po~ev od 24.08.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 390,39 KM po~ev od 28.08.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 457,09 KM po~ev od 03.09.2007. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 283,50 KM po~ev od 08.09.2007. godine pa do kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 229,50 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja. Sudija Radivoje Stani{i}

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 29. 6. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 56,35 KM na ime duga za isporu~enu i utro{enu el. energiju. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 56,35 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 08. 2008. godine pa sve do isplate, na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 09. 2008. godine, pa sve do isplate, na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 10. 2008. godine, pa sve do isplate, na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 11. 2008. godine pa sve do isplate, na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 12. 2008. godine pa sve do isplate, na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 01. 2009. godine pa sve do isplate i na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 02. 2009. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 29. 06. 2009. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA RADI PRIKUPLJANJA PONUDA
Vrši se ispravka javnog oglasa objavljenog u Dnevnom avazu 01.03.2011. u predmetu prikupljanja ponuda a radi prodaje zalo`enih pokretnina ovršenika METAL FERRUM D.O.O. Stolac ovršni predmet broj: 53 0 Ip 027024 09 Ip, u smislu slijedeæih èlanaka: VI. Rok za podnošenje ponuda poèinje teæi od 15.03.2011., te æe svi ponuðaèi imati pravo dostaviti svoju ponudu vjerovniku HYPO-ALPE-ADRIA-LEASING, najdalje do 30.03.2011., a sve sukladno èlanku 43. st.1. Pravilnika o zalozima BiH (Slu`beni glasnik BiH broj: 53/04). Sve ponude pristigle nakon 30.03.2011. neæe biti uzete u razmatranje. VII. Svi zainteresirani ponuðaèi se pozivaju da kontaktiraju dipl. iur. Ivana Bilaæ na broj telefona 036/444923, a u svrhu pregleda navedenih pokretnina, pravila tendera i eventualno dodatnim informacijama. VIII. Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zapeèaæenoj kuverti na adresu HYPO-ALPE-ADRIALEASING D.O.O. Sarajevo, podru`nica Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 8a, 88 000 Mostar sa naznakom „ponuda po Javnom pozivu od 01.03.2011.“ voditelju Ivani Bilaæ na navedenoj adresi. Ponude se mogu dostaviti i osobno, takoðer u zapeèaæenoj kuverti. IX. Ponuðaè sa najveæom ponudom du`an je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata. Ako to ne uèini, drugi ponuðaè æe biti proglašen kupcem i bit æe du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom, a sve sukladno Zakonu o ovršnom postupku BiH i Okvirnom zakonu o zalozima BiH. X. Sve pristigle ponude æe biti dostavljene Opæinskom sudu u Èapljini, te æe svi ponuðaèi biti pojedinaèno obaviješteni o statusu njihove ponude. XI. Ovaj oglas se dostavlja nadle`nom sudu u Èapljini i ovršeniku te æe isti biti objavljen u dnevnim novinama Dnevni avaz dana 01.03.2011. i na oglasnoj ploèi Opæinskog suda u Èapljini. XII. Imena ponuðaèa èije su ponude ispunile uvjete ovog tendera æe biti objavljena u Dnevnom avazu dana 05.04.2011.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 051384 07 P Sarajevo, 25.1.2011.godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Silvana Brkovi}-Mujagi} u pravnoj stvari tu`itelja Cvijeti Rada i dr., zastupani po opunomo}eniku Vranje{ Luki, advokatu iz Sarajeva., protiv tu`enog HEFT d.o.o. Export-Import Sarajevo, radi naknade {tete, objavljuje sljede}i:

za dan ^ETVRTAK 17.03.2011. godine u 09,00 sati, pred ovaj sud u sobu br. 305/III. Sudija Silvana Brkovi}-Mujagi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).

POZIV
Poziva se 1. HEFT d.o.o. Export-Import Sarajevo, ul. Bulevar Me{e Selimovi}a br. 12 da pristupi na PRIPREMNO RO^I[TE koja je zakazana

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

37

NEJASNO]E Koncert Manua ^aa u sklopu obilje`avanja 6. aprila

Grad ~asti, a publika pla}a
Manu ^ao: Promotivna kampanja od naredne sedmice

Novi ugovor s Turcima
Kar{ik: Uskoro promjena imid`a

Emina Kari{ik putuje u Istanbul

Gradska uprava izdvojila 20.000 KM za ovaj koncert, a ulaznice }e ko{tati izme|u 20 i 30 KM

Iz Gradske uprave Sarajeva prije nekoliko dana saop}eno je da }e koncert francuskog muzi~ara {panskog porijekla Manua ^aa (Chao) biti odr`an 6. aprila u Domu mladih u okviru obilje`avanja Dana grada Sarajeva. Navedeno je kako je organizator Fondacija „Ekipa“ te da }e Gradska uprava za to izdvojiti 20.000 KM. No, kako doznajemo, nijedna agencija jo{ nema potpisan ugovor s Domom mladih o odr`avanju koncerta ovog muzi~ara iako su dvije bile u igri. S druge strane, iz Gradske uprave poru~ili su ljudima u Domu mladih da im sa~uvaju termin 6. aprila za njihove potrebe, ali ni{ta konkretno nije navedeno. Ipak, za o~ekivati je da ugovor s Domom mladih bude potpisan, a iz Fonda-

cije „Ekipa“ poru~ili su nam da promotivna kampanja za koncert treba po~eti naredne sedmice. Na na{ upit kolika }e biti cijena ulaznice, rekli su nam kako `ele posti}i da cijena bude prihvatljiva te da bi se trebala kretati izme|u 20 i 30 KM. Ono {to ~udi jeste da Gradska uprava najavljuje koncert Manua ^aa u okviru obilje`avanja ro|endana Sarajeva, a posjetiocima }e biti napla}en ulaz?! Pomalo je ~udna ova ro|endanska proslava - jer bi u okviru obilje`avanja 6. aprila svi sadr`aji trebali biti besplatni. A i te{ko da }e se neko sjetiti da je bio pozvan na ro|endan, a da, pored toga, mora platiti ulaz. Na koncu, Manu ^ao, ni kriv ni du`an, mogao bi se na}i u centru veoma ~udne ro|endanske proslave.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Flautistkinja na trudni~kom odsustvu
„Bombaj {tampa“: U aprilu ~etiri koncerta

Sarajevska grupa „Atentat“

Na{a atraktivna manekenka Emina Kari{ik ponovo je dobila primamljive ponude iz Turske tako da bi u Istanbul trebala otputovati ve} krajem narednog mjeseca. - Potpisujem novi ugovor s Turcima. Za nekoliko dana bit }e poznate sve pojedinosti, nakon ~ega pu-

tujem u grad na Bosforu ka`e Emina, koja uskoro planira promjenu imid`a. Ona }e uskoro sa polaznicima svoje {kole malih manekena odr`ati reviju u glavnom gradu BiH i tom prilikom mali{ani }e dobiti diplome o uspje{no zavr{enom prvom stepenu kursa. D. Z.

Kemal Hasi} zavr{ava album

Nedim Babovi} i Branko \uri} \uro posljednjih dana intenzivno rade na organizaciji koncerata u Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu i Beogradu koji bi trebali biti odr`ani u aprilu. - Na{ album „Neka DJ odma’ dole CJ“ nai{ao je na odli~an prijem, a „Nedim“ je vrlo brzo postao megahit. Trenutno poku{avamo uvezati datume za ove ~etiri svirke u regionu ka`e Nedim Babovi}, gitar-

\uro sprema iznena|enje

Jo{ jedan spot „Bombaj {tampe“

Hasi}: Snima u dva studija „Atentat“: Novi zvuk

ist „Bombaj {tampe“. ^lanovi sarajevske grupe uskoro planiraju snimiti jo{ jedan spot za numeru s novog albuma. - „Nedima“ smo snimali sami i kamere smo nosili na le|ima. I ovaj put \uro priprema iznena|enje za ljubitelje na{ih pjesama. Sve {to radimo je originalno i to je mo`da recept na{eg uspjeha - ka`e Babovi}, koji isti~e da }e \uro uraditi re`iju za noD. Z. vi spot.

U sarajevskoj grupi „Atentat“ nedavno je do{lo do izmjena u sastavu, jer je flautistkinja Du{ka Abramovi} na trudni~kom odsustvu. - Du{ka je trudna, a kako nismo na{li adekvatnu zamjenu, odlu~ili smo se na male promjene. Tako sam naru~io elektri~nu mandolinu, koju }u svirati na na-

stupima. Mislim da }e na ovaj na~in do}i do promjene zvuka, a nadamo se da }e se to svidjeti publici. Uskoro }emo snimiti i spot za pjesmu „Nije put“ s aktuelnog albuma „Prerano za otrov, prekasno za lijek“ ka`e Aleksandar Vuca, lider „Atentata“, koji isti~e da uveliko planiraju novi naD. Z. stup u Sarajevu.

Kemal Hasi} zavr{ava novi muzi~ki materijal koji bi se na tr`i{tu trebao pojaviti po~etkom maja. Pjeva~ narodne muzike snima pjesme u dva studija, kod Eldina Huseinbegovi}a i kod bra}e Amara i Arela ^e{ljara. - Na CD-u }e biti deset pje-

Deset pjesama s najboljom ekipom

sama koje je radila najbolja ekipa u BiH. Kao autori se pojavljuju Fahrudin Pecikoza, Armin [akovi}, Dino Muharemovi}, Eldin Huseinbegovi}. Najavni singl „Ako je mogu}e“ ve} je postao hit kod pripadnica ljep{eg spola, {to je i bio moj cilj - ka`e Hasi}. D. Z.

VREMEPLOV

3. mart 2011.

DOGODILO SE
1847. - Odobrena upotreba po{tanskih maraka u ameri~kom po{tanskom saobra}aju. 1918. - U Brest-Litovsku potpisan mirovni ugovor sovjetske Rusije i Njema~ke i njenih saveznika u Prvom svjetskom ratu. Zbog unutra{nje nestabilnost i izostanka podr{ke sila Antante sovjetska vlast bila je prisiljena napraviti velike teritorijalne ustupke i pristati da Njema~koj plati ratnu od{tetu. 1923. - Iza{ao prvi broj magazina „Time“. 1924. - Narodna skup{tina u Ankari ukinula kalifat i protjerala iz zemlje kalifu i njegovu porodicu kao dio reformi predsjednika Kemala Ataturka u modernizaciji dr`ave. 1980. - U glavnom gradu Perua Limi odr`an Prvi svjetski kongres Indijanaca. 1994. - Njema~ki tu`ioci poveli istragu protiv 31 bosanskog Srbina koji `ive u Njema~koj, zbog sumnji da su po~inili zlo~ine u bosanskim ratnim logorima. Prethodno je 13. februara u Minhenu policija li{ila slobode Du{ka Tadi}a (38), koji je optu`en za zlostavljanje oko 150 logora{a 1992. godine u logoru Omarska. 1996. - Jugoslavenske vlasti uhapsile Radoslava Kremenovi}a i Dra`ena Erdemovi}a, koje je Ha{ki tribunal (ICTY) osumnji~io za ratne zlo~ine po~injene u Srebrenici u ju-

38
ISTRA@IVANJE Ko je danas glava porodice

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

sveznadar

Donosi li odluke `ena?
U istra`ivanju koje je u~estvovalo 3.000 parova
U zanimljivom istra`ivanju koje je organizirala britanska kompanija „Ginsters“ u~estvovalo je 3.000 parova, koji su otkrili na~in na koji `ive i kako funkcionira njihova veza u svakodnevici. Sude}i prema rezultatima istra`ivanja, ideja da je mu{karac glava porodice postala je stvar pro{losti. - @ena donosi ve}inu odluka i to je ~ini glavnom u porodici. Mu{karci se s njima savjetuju, a neki tra`e i dopu{tenje, ~ak i onda kada je rije~ o stvarima vezanim isklju~ivo uz njih li~no - zaklju~ili su stru~njaci koji su obavili istra`ivanje.

Najnovije britansko istra`ivanje pokazuje da su `ene te koje redovno donose odluke o tome gdje }e porodica jesti, gdje }e `ivjeti, kada }e imati djecu, gdje }e i}i na godi{nji odmor i na {ta }e tro{iti novac. Mu{karci, pak, donose odluke u vezi s kupovinom automobila te programom koji }e biti gledan na televiziji. Uz najva`nije `ivotne odluke, `ene svakodnevno donose i niz manjih, poput onih vezanih uz ispunjavanje slobodnog vremena, vrijeme kad se odlazi na spavanje, pa ~ak i temperature koja }e biti u prostorijama.

U studiji je u~estvovalo 3.000 parova

ORDINACIJA
1875. - U kanadskom gradu Montrealu odigrana prva zabilje`ena hokeja{ka utakmica.
lu 1995. godine i predale ih Me|unarodnom sudu. Kremenovi} je nakon istrage pu{ten u maju jer ICTY nije dokazao njegovu krivicu, a Erdemovi}, prvi optu`eni koji je priznao krivicu, osu|en je na pet godina zatvora. 2000. - ICTY osudio bosanskog Hrvata Tihomira Bla{ki}a na kaznu od 45 godina zatvora. Sud je potvrdio odgovornost generala Bla{ki}a, biv{eg zapovjednika Hrvatskog vije}a obrane (HVO) u srednjoj Bosni, za upravljanje masakrom nad bo{nja~kim stanovni{tvom u selu Ahmi}i, u centralnoj Bosni, u aprilu 1993. godine. Bla{ki} je krajem 2004. godine drugostepenom (pravomo}nom) presudom osu|en na devet godina zatvora, pa je pu{ten na slobodu, jer je izdr`ao vi{e od dvije tre}ine kazne. 2001. - Hrvatski narodni sabor BiH donio je odluku o uspostavi „privremene hrvatske samouprave unutar BiH“ i „me|u`upanijskog-me|uop}inskog vije}a“ kao oblika „privremene“ hrvatske samouprave. 2005. - Avanturista Stiv Foset (Steve Fossett) prva je osoba na svijetu koja je letjela oko svijeta bez prekida. Njegova letjelica sletjela je u Kanzas (SAD) nakon skoro tri dana provedena u zraku.

Ozbiljan problem
HPV uzrokuje karcinome vrata i glave

Imam 45 godina i u posljednje vrijeme vid mi je ne{to slabiji. Kad sam oti{la po nao~ale, o~ni ljekar utvrdio je da imam povi{en o~ni pritisak i, izme|u ostaloga, pitao me jesam li dijabeti~ar. ^ula sam da dijabeti~ari piju mnogo vode, a ja, naprotiv, pijem vrlo malo. Koji su drugi simptomi po-

Simptomi dijabetesa
Prim. dr. Mirsad \ugum, internista

vi{enog {e}era u krvi?

Poliklinika Atrijum
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.com

...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...

- To {to pijete malo vode ne zna~i da nemate dijabetes, ali kazuje da ne vodite dovoljno ra~una o svom zdravlju. [to se dijabetesa ti~e, simptoma je mnogo. Jeste li debeli? Mokrite li ~esto? Umarate li se brzo? Znojite li se pretjerano? Pozitivan odgovor na ova pitanja mogao bi ukazivati na dijabetes. Ali, nemojte gatati. Tra`ite od svog porodi~nog doktora da vam urade sve pretrage koje }e isklju~iti ili eventualno potvrditi postojanje {e}erne bolesti.

Ameri~ki stru~njaci razmatraju uvo|enje obaveznog vakcinisanja protiv HPV-a za dje~ake i mla|e mu{karce, kao {to je to ve} uvedeno za `ene. Me|utim, neki nisu sigurni ho}e li velike finansijske investicije u tom slu~aju biti opravdane, odnosno ho}e li vakcina ispuniti svoju svrhu. Poznato je da HPV uzrokuje cervikalni karcinom, drugi naj~e{}i karcinom kod `ena. Me|utim, razli~ite vrste HPV-a uzrokuju i razli~ite vr-

Polovina mu{karaca ima HPV

ste karcinoma, poput analnog, penilnog te karcinoma vrata i glave. Vakcina bi mogla za{tititi mu{karce od takvih vrsta karcinoma. Ameri~ki nau~nici s Instituta u Tampi prou~avali su infekcije me|u 1.100 mu{karaca u dobi od 18 do 70 godina kako bi vidjeli mijenjanje i napredak infekcija uzrokovanih virusom HPV-a. Uo~eno je da je blizu 50 posto mu{karaca imalo genitalije inficirane HPV virusom.

Ocjena sposobnosti
Imam 38 godina `ivota. Razbolio sam se sa 20 godina starosti tokom rata. Imam {izofreniju s utvr|enim postotkom od 80 posto invalidnosti. @ivim od ro|enja s roditeljima. Pravo na socijalno ostvarujem preko Zavoda za zapo{ljavanje. Sa dijagnozom koju imam ne}e me niko primiti na bilo kakav posao. Imam li pravo sa 80 posto invalidnosti naslijediti penziju roditelja? Treba li zahtjev za ocjenu radne sposobnosti za naslje|ivanje penzije podnijeti tokom `ivota roditelja ili poslije njihove smrti, pita E. H. iz Sarajeva. - U skladu s odredbom ~lana 66. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, dijete kod kojega nastane potpuna i trajna nesposobnost za samostalan `ivot i rad poslije navr{enih 15 godina `ivota, do kojih se djetetu osigurava pravo na porodi~nu penziju, stje~e pravo na porodi~nu penziju pod uvjetom da je nesposobnost nastala prije smrti osiguranika od kojeg izvodi pravo na primanje i ako ga je osiguranik izdr`avao do svoje smrti. To zna~i da }e Institut za medicinsko vje{ta~enje po va{em zahtjevu za porodi~nu penziju poslije smrti roditelja utvr|ivati va{u nesposobnost za samostalan `ivot i rad, nezavisno od ve} utvr|enog postotka invalidnosti. Pravo na porodi~nu penziju mo`ete ostvariti iza roditelja koji prvi umre, a po smrti drugog roditelja birati koja vam je penzija povoljnija ukoliko je i drugi roditelj u`ivalac vlastite penzije.

RO\ENI
1549. - Ro|en njema~ki pjesnik Hajnrih [pigel (Heinrich Spieghel). 1847. - Ro|en ameri~ki fizi~ar i pronalaza~ Aleksander Grejem Bel (Alexander Graham Bell). 1898. - U Grada~cu ro|en knji`evnik Ahmed Muradbegovi}.

Naslje|ivanje penzije
Mu` je umro prije osam mjeseci. Primao je starosnu penziju. Djece nismo imali. Imam 40 godina `ivota. Imam li pravo i kada podnijeti zahtjev za naslje|ivanje njegove penzije? Bili smo u braku 12 godina, ka`e M. H. iz Sarajeva. - Odredbom ~lana 62. Zakona o PIO FBiH propisano je da udovica stje~e pravo na porodi~nu penziju ako je do smrti bra~nog druga navr{ila 45 godina `ivota, ako je do smrti bra~nog druga ili u roku od jedne godine od dana smrti bra~nog druga postala potpuno nesposobna za privre|ivanje i ako je poslije smrti bra~nog druga ostalo jedno ili vi{e djece koja imaju pravo na porodi~nu penziju po tom bra~nom drugu, a udovica vr{i roditeljske du`nosti prema toj djeci. Kako vi do smrti bra~nog druga niste navr{ili 45 godina `ivota, niti ste do smrti supruga postali potpuno nesposobni za privre|ivanje, niti imate djece koja imaju pravo na porodi~nu penziju, ne ispunjavate nijedan od navedenih uvjeta, pa pravo na porodi~nu penziju ne mo`ete ostvariti. Federalni zavod PIO

UMRLI
1974. - Avion DC-10 turske kompanije sru{io se u blizini Pariza, pri ~emu je poginulo 345 ljudi, {to je bila do tada najve}a avionska nesre}a u svijetu. 1996. - Umrla francuska spisateljica Margaret Dira (Marguerite Duras), autorica vi{e romana, me|u kojima su najpoznatiji „Moderato kantabile“, „Bestidnici“, „Mornar iz Gibraltara“. Napisala je i scenarij za film „Hiro{ima, ljubavi moja“. 1997. - Najmanje 125 ljudi poginulo, a vi{e od 450 ranjeno kada je putni~ki voz u pakistanskoj provinciji Pend`ab u punoj brzini izletio iz {ina.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 P 027340 09 P Konjic, 17. 02. 2011. godine Tu`itelj. UTTP „Bora{nica“ DD Konjic Tu`eni: 1. Kasim Zalihi} 2. Zeljkovi} Nermin Radi: Poni{tenje i ni{tavnost ugovora Vsp: 15.000,00 KM za dan 04. 05. 2011. godine u 9,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 17. Sudija Senada Brkan NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).

Dnevni avaz

~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

39

POZIV
Za tu`enog: ZELJKOVI] NERMIN iz Sarajeva, ul. Muhameda ef. Pand`e br. 16. Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-Dn-11-000023 @ep~e, 21. 02. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

- katastarska ~estica broj 633/82, naziv parcele „Biljuva“ kulture ku}a i zgrada povr{ine 148 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva 3. klase povr{ine 558 m2 Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Milardi} Elza k}i Marijana iz @ep~a, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-11-000023, po zahtjevu Milardi} Elze k}eri Marijana iz @ep~a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 1474 katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa:

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-Dn-11-000024 @ep~e, 21. 02. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-11-000024, po zahtjevu Tadi} Ljube k}eri Ante iz @ep~a u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 721 katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa:

- katastarska ~estica broj 393/22 naziva parcele „Tri{.stamb.-posl.zgr“ kulture ku}a i zgrada povr{ine 177 m2 i dvori{te povr{ine 243 m2 Prema podacima iz katastra navedene nekretnine upisane su kao dr`avna svojina, a kao korisnik istih upisana je Tadi} Ljuba k}i Ante iz @ep~a, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 056170 08 P Sarajevo. 08. 09. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Merdanovi} Vesna u pravnoj stvari tu`itelja UNION BANKA DD SARAJEVO, ul. Dubrova~ka br. 6, Sarajevo, protiv tu`enih Ja{arevi} Haris iz Sarajeva, ul. Omladinskih radnih brigada br. 13, 2. Bo`evi} Miro iz Sarajeva, ul. Trg djece Dobrinje br. 13, 3. Turali} Adisa iz Sarajeva, ul. Biha}ka br. 21, radi duga, v.sp. 15.683,43 KM, van ro~i{ta, dana 08. 09. 2009. god. donio je

PRESUDU
Zbog propu{tanja Raskida se Ugovor o dugoro~nom potro{a~kom kreditu zaklju~en 08. 05. 2007. god. izme|u tu`itelja i prvotu`enog, i nala`e se tu`enim Ja{arevi} Harisu, Bo`ovi} Miri i Turali} Adisi iz Sarajeva, da kao solidarni du`nici tu`itelju Union banci dd Sarajevo isplate dug po Ugovoru o dugoro~nom potro{a~kom kreditu u iznosu od 15.683,43 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 08. 2008. god., pa do kona~ne isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 705,75 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Vesna Merdanovi}, s.r. POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja, tu`ba nije dopu{tena. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 183. stav 1 ZPP-a. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 025279 04 Ps Tuzla, 21. 02. 2011. godine PRAVNA STVAR Tu`ilac: Tera Jntrex Construction Business D.O.O. Buna Bb Mostar Tu`eni: Promo Tel Doo Srebrenik Radi: -

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U @EP^U ZEMLJI[NOKNJI@NI URED BR. 044-0-Dn-10-000169 @EP^E, 16. 02. 2011. godine Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

POZIV

ZA: Promo Tel Doo Srebrenik Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 09. 03. 2011. godine u 10,00 sati, pred ovim sudom sudnica/kancelarija broj 37/I Sudija Amira Ferizbegovi} Upozorenje: Ako tu`ilac/zakonski zastupnik ne do|e na pripremno ro~i{te, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako tu`eni ne zahtijeva provo|enje ro~i{ta. Ako na pripremno ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e tu`eni/zakonski zastupnik, a bio je uredno pozvan, ro~i{te }e se provesti u njegovoj odsutnosti. Upozoravaju se stranke da su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te da na pripremno ro~i{te donesu sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. Zakona o parni~nom postupku FBiH).

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000169, po zahtjevu INTESA SANPAOLO BANKA BiH d.d. Sarajevo, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u posjedovni list broj 432, katastarske op}ine @ep~e-van, ozna~ene kao k.~. broj: 120/2, naziva parcele: „Ljubna“, kulture: ku}a i zgrada povr{ine 70 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva klase 5 povr{ine 2695 m2, k.~. broj: 138/1 naziv parcele: „Ba{~a“, kulture njiva klase 4 povr{ine 1162 m2 i k.~. broj: 138/3 (d) naziva parcele: „Put“, kulture: prilazni put povr{ine 69 m2, ukupno povr{ine 4496 m2. Prema podacima iz katastra nekretnina je upisana na ime Mirko (Ivo) Udovi~i} iz @ep~a sa dijelom 1/1. Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. Zemlji{no-knji`ni referent Mario [iri}, mr.sc.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 066230 08 P Sarajevo, 22. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Damir Batoti}, u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska Banka, ul. Mar{ala Tita br. 34, protiv tu`enih Hu{i} Elvedin i drugi, radi duga ovim putem u smislu ~lana 348. ZPP-a, objavljuje

POZIV
Za tu`enog ]ELO AMIR Ul. Muje Hrnjice br. 20 Pozivate se kao stranka u postupku da pristupite na pripremno ro~i{te koje je zakazano za dan 08. 06. 2011. godine u 09.15 sati, pred ovaj sud u sobu 323/III, u Ulici [enoina broj 1 u Sarajevu. Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Damir Batoti}

NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u tom postupku, te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).

40

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Direktor: Mustafa Durakoviæ ing.maš.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 098068 09 P Sarajevo,17.02.2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Termomepros“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Tvorni~ka broj 6., zastupanog po punomo}niku Ibrahimpa{i} Zlatanu, advokatu iz Isto~nog Sarajeva, protiv tu`enog Sal~in Smaje iz Sarajeva, Ul. Vrbaska broj 33., radi duga u iznosu od 6.179,77 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06)

OBJAVLJUJE
Dana 04.06.2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 6.179,77 KM nastalog po Odluci o kreditiranju zaposlenika broj 316/06 od 22.11.2006. godine. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 6.179,77 KM uz zakonsku zateznu kamatu po~ev od 04.06.2009. godine pa do dana isplate uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 30 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~lana 69. ZPP-a, pa je isti du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i oglasnoj plo~i suda. Sudija Nives Abdagi}

sveznadar
Prehrana djece

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

41

Ta~no Neta~no

PREPORUKE Kako zaustaviti starenje ko`e

Med na ruke, spavajte na svili
Izbjegavajte piti na slamku jer skupljanje usta uzrokuje bore

1.Meteorit je svaki me|uplanetarni djeli}? 2.Forum Romanum je glavni trg staroga Rima? smatr3.D`eki D`ojner-Kersi mnogisvih vraju najboljom atleti~arkom emena?
1. TA^AN

Opreza u prehrani djece nikada dovoljno, a da zbog lo{eg odabira hrane mogu imati zdravstvenih problema u `ivotu pokazuje i novo britansko istra`ivanje. Sedmogodi{njaci jedu vi{e soli od preporu~ene koli~ine za odrasle, pokazala je studija „Health Supplement Information Servicea“. Stru~njaci upozoravaju da na prevelik unos soli najvi{e utje~u brza hrana, gotove tjestenine i prezasi}ene `itarice. Preporu~ena je dnevna koli~ina soli za odrasle {est grama, a studija je pokazala kako djeca u dobi od sedam do 14 godina uzimaju 6,4 grama (dje~aci), te 5,6 grama (djevoj~ice).

Manje soli u namirnicama

Vlakna su supstance otporne na sokove koje se lu~e u gastrointestinalnom traktu, a dijele se na rastvorljiva i nerastvorljiva. U borbi protiv zatvora najvi{e }e vam pomo}i nerastvorljiva vlakna kao {to su celuloza i lignin, sadr`ani u kupusu, kelju i sli~nom povr}u. Ona nabubre u dodiru s vodom i izazivaju gr~enje crijevne muskulature. Rastvorljiva vlakna, kao {to je pektin, nalaze se prvenstveno u vo}u, crnom i bijelom luku. Ona usporavaju apsorbiranje {e}era, masti i holesterola i, uop}eno govore}i, nisu naro~ito korisna za rad crijeva.

Jedite kupus i kelj

Protiv zatvora

Iza svake njegovane `ene stoji ili brdo novca ili dobri trikovi za njegu koje primjenjuje me|u svoja ~etiri zida i ljubomorno ~uva. Evo nekoliko savjeta koja poma`u da vrijeme uspori. Izbjegavajte piti na slamku. Skupljanje usta uzrokuje bore. Neka krv ubrzano prostruji. Napravite stoj na glavi i zadr`ite se u tom polo`aju pet minuta. Tako }e krv dospjeti do glave i lica, {to odli~no utje~e na ko`u. Spavajte na svili. Naravno, ne morate nabaviti cijelu posteljinu. Dovoljno je da vam jastu~nica bude od svile. Mekana je i ne pravi nabore na licu dok spavate. Pomozite kremi da uradi vi{e. Kada umijete lice i prije nego {to stavite hidrantnu kremu ili neko sredstvo protiv bora, prelazite preko lica kockicom leda jednu minutu. Tako }e ko`a upiti vi{e kreme, pa }e samim tim sredstvo za njegu biti efektivnije. Med za ruke. Ovaj savjet je posebno dobar kada je vani hladno. Nama`ite medom ruke od tri do {est puta sedmi~no. To }e zaustaviti ispucalost, omek{ati grubu ko`u i smanjiti crvenilo.

Meteorit je svaki me|uplanetarni djeli} ili komad kamena ili metalne materije koja pro|e kroz Zemljinu atmosferu i padne na Zemlju ili dosegne povr{inu neke druge planete ili Mjeseca. Brzina ulaska u Zemljinu atmosferu iznosi najmanje 11 kilometara u sekundi. Ta brzina proizvede dovoljno trenja sa zrakom da pretvori u paru dio meteorita ili cijeli meteorit i proizvede liniju svjetlosti. Iako svake godine ogroman broj meteorita u|e u Zemljinu atmosferu, samo nekolko stotina do|e do njene povr{ine.
2. TA^NO

Meteorit je svaki djeli} me|uplanetarne mase

Pomozite kremi da uradi vi{e

Potrebno je: 500 g {ampinjona, 4 ka{ike ulja, 2 ka{i~ice vegete, 2 ~esna bijelog luka, pola ka{i~ice suhog origana, 1 ka{ika nasjeckanog per{una, 4 jaja, 4 bjelanca, so. Na~in pripreme: 1. Oprane i o~i{}ene {ampinjone narezati na listi}e i pope}i na zagrijanom ulju. Dodati vegetu, nasjeckani bijeli luk i dinstati dok ne ispari sva teku}ina. Na kraju umije{ati origano i per{un. 2. Ka{ikom umutiti 4 jaja, a od
TERASASTA PREPREKA NA RIJECI I SL.

Omlet sa {ampinjonima

Predla`emo za ve~eru

bjelanaca ~vrsti snijeg. 3. Snijeg od bjelanaca umije{ati u umu}ena jaja i smjesu malo posoliti. 5. Na zagrijano ulje u {iroj tavi izliti pripremljenu mje{avinu s jajima, smanjiti vatru i pe}i oko 30 sekundi. Poslu`ivanje: Po povr{ini jaja rasporediti pripremljene {ampinjone, sve lagano izmije{ati, preklopiti i odmah poslu`iti uz zelenu salatu.

Forum Romanum je glavni trg staroga Rima s brojnim hramovima, slavolucima i trijumfalnim lukovima, te Kurijom (u kojoj su odr`avane sjednice Senata). To je bio centar trgova~kog, politi~kog i vjerskog `ivota grada. Gra|en je od {estoga stolje}a prije nove ere, najvi{e u carsko doba, da bi u srednjem vijeku neke gra|evine bile pretvorene u crkve te da bi poslije dugi niz godina tavorile u ru{evinama. Ipak, neki objekti su ~uvaniji od drugih. To su ostaci slavoluka Septimija Severa, stupovi Saturnova hrama, hram Antonina, obli`nji Palatin, Kolosej i drugi.
3. TA^NO

Forum Romanum glavni trg staroga Rima

TRGOVAC RAZNOM ROBOM PRISTA[A SKOLASTIKE STARIJi MAKEDON. FUDBALER RINGOV NJEMA^KI FILOZOF FRIDRIH MALI MORSKI RA^I]I

PREOSTALI DIO

IME GLUMCA MARVINA

GRAD U SIRIJI

SEKUNDA

U TO VRIJEME

UGANDSKI POLITI^AR

NADIMAK REVOLUCIONARA GEVARE

U^ESNIK SINJSKE ALKE

REZULTAT ODUZIMANJA

GLUMICA NORIJEGA UDUBLJENJE U ZIDU TENISER RODIK MAJKA, MATI MJENI^NO JEMSTVO ZMAJ, NEMAN UDARCI DLANOM PO LICU, PLJUSKE MAGISTAR KALIJ TONA KRIVI^NI ZAKONIK PRISVOJNA ZAMJENICA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ODMA]I, LAIK, SVAT, SMIRNA, TOT, OTOSKOP, AGRIPINA, ^U, VLORA, ASKET, KENI, KRTO, I, ADA GRAHOVI] 2452

JEDAN RODITELJ

SKIJA[ SKAKA^ NA SLICI

GROBAR

GLUMICA EKBERG

Amerikanku D`eki D`ojner-Kersi (Jackie Joyner Kersee), pravo ime @aklin D`ojner (Jacgueline Joyner), mnogi smatraju najboljom atleti~arkom svih vremena. ^etiri puta uzastopno osvojila je prvo mjesto na Nacionalnom juniorskom sedmoboju. Na Univerzitetu UCLA igrala je u univerzitetskom ko{arka{kom, odbojka{kom i trka~kom timu. Godine 1986. postala je prva takmi~arka koja je u sedmoboju osvojila 7.000 poena. [est puta pre{la je tu granicu, pri ~emu je ~etiri puta oborila svjetski rekord. Osvojila je zlatne medalje u sedmoboju na olimpijskim igrama 1988. i 1992. i postala prva atleti~arka u sedmoboju koja je uzastopno osvojila dvije olimpijske zlatne medalje. Bila je najbolja u disciplinama skok udalj (svjetski rekord 1987; zlatna medalja na Olimpijskim igrama 1988.), trka s preponama na 100 metara, trka na 200 metara i skok uvis. Ro|ena je 3. marta 1962. godine.

D`ojner najbolja atleti~arka svih vremena

42

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

Prodaja
Prodajem Jugu 45, registrovanog ili mijenjam za Kadeta ili Opel Korsu. Prodajem Forda 1.4 B, za dijelove. Tel. 061 365 193. 2599-1Nd` Alu. felge+gume (205-55-15), kao nove. Tel. 062 844 933. Audi „jaje“ 1.6 B+plin sa atestom, 87. god., reg. do 8. 2011., odli~no o~uvan, 3.200 KM. Tel. 062 315 616. Audi 90, metalik siva, ekstra stanje, {iber, centr. brava, registrovan, nove gume. Tel. 061 434 374. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autodijelovi Opel, Korsa, Astra, Zafira, Vektra, Omega, Frontera. Tel. 061 200 203. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525 TDS, god. proizvodnje 1999., full oprema, tek registrovan, crne boje. Mob. 061 750 214. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. ^etiri polovne gume dim. 185/75 r16. Mob. 061 530 510. Desno sjedi{te crno za Reno Megan II, far desni „ Valeo“ za Reno Ksenik, Sarajevo. te. 063 405 987. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. D`etu 1.3 benzin, 1985. god, o~uvana. Tel. 061 803 001. D`ip Nufiniti FX 35-3,5 V, god. 2008., cijena po dogovoru, hitno. Tel. 061 131 035. \ip Infiniti FX 35-3,5 V, god. 2008., cijena po dogovoru. Hitno. Tel. 061 131 035. Elantru Hyundai, 2001. god., dizel, u odli~nom stanju, registrovana, 4 vrata, ima ful oprema. Tel. 061 208 177. Eskort, 94. god., registrovan, plin. Tel. 061 084 692. Fiat Punto multi jet 1.3 dizel, 2005. god., bijela boja, cijena 6.900 KM. Tel. 061 144 162. Fiat Stilo karavan 1.9 JTD, 2004. god., klima, ABS, 6x airbag, 4x el. podiza~i, citi servo, daljinsko zaklju~avanje, siva metalik, tek registrovan, 9.100 KM. Tel. 061 214 813. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god., plava met., 3 vrata, full oprema, registrovan, 133.000 pre{ao, o~uvan, cijena 8.300 KM. Tel. 062 548 408. Ford Fiesta, 2003., ful oprema, benzin 1.3, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cij. 7.300 KM. Tel. 061 204 169. Ford KA 1.3 (1998. god.), registrovan, o~uvan, servisiran, povoljno. Hitno. Tel. 063 157 832. Ford putni~ki Brem pakne i disko plo~ice novo. Tel. 447-857. Golf 2 1.3 Injekcion, 1990/91. god., crni metalik, 3 vrata, medisan oprema, o~uvan, kao nov, registrovan, cijena 3.500 KM. Tel. 061 083 802. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., limarija i enterijer u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, dizel, 1985. god., registrovan, nove gume, 4 vrata. Tel. 061 692 741. Golf 3 1.9 dizel, bijeli karavan, 1999. god., registr., 1 vlasnik, lavlja kand`a, alarm, gara`iran, o~uvan, cijena 6.100 KM. Tel. 061 158 202. Golf 4, 1998. g., registrovan do 8. mjeseca. Tel. 061 205 332. Golf 87. TDI, crveni, registrovan, cijena 2.600 KM. Tel. 061 519 750. Golf III 1.4 B, 96. god., registrovan do 12. 2011., cijena 6.000 KM. Tel. 033 481-087, 061 338 237. Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov, reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full, 4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM. Tel. 061 358 229. Hladnjak, mali, Toyota Yaris, 1.4 d, 55 KW, 2004. god. Tel. 061 221 906. Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e za-

mjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. Kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033 553-865, 061 895 017. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Korsa 1.2 B, 88. god., reg. do 8. 2011., nove gume, odli~no o~uvan, 1.250 KM. Tel. 062 322 467. Lancia Musa, 2006., ful oprema, automatik, mo`e zamjena, 12.300. Tel. 061 143 036. MB Atego 815, registrovan, 2004. god., 54.000 km, cijena: 29.000 KM. T el. 061 784 790. Mercedes CLS 350, 2008. god., mo`e i zamjena za manje uz doplatu. Tel. 033 760-780. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., ko`a, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mercedes ML 350, 2006. god., registrovan, dosta dodatne opreme, cijena 25.000 EUR-a. Tel. 061 913 762. Motor „Mercedes“ 190-200 dizel, odli~no stanje. Tel. 061 252 805. Najjeftinija registracija vozila, gratis tehni~ki pregled. Tel. 062 316 911. Opel Astra 2008. god., GTC 1.6 115 KS, crvena met., max oprema, gara`irana, nije uvoz, u odli~nom stanju, uredno servisirana. Tel. 062 156 882. Opel Astra G 1.7 turbo dizel, 2000. god., siva, 3 vrata, registrovan, full oprema, 143.000 pre{ao, extra stanje, cijena 7.600 KM. Tel. 061 158 202. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, registrovan,100.000 pre{ao, knjiga vozila, 1 vlasnik, o~uvan, 7.300 KM. Tel. 062 548 408. Passat karavan, 1.9 TDI, 81 KW, 98. god., klimatronik, full, metalik zeleni. Tel. 061 221 906. Peugeot 205, 89. benzin, mo`e i zamjena za gra|. materijal, 2.000 KM. T el. 063 824 901, Sarajevo. Pe`o 206 1.4 HDI, 2003. god., sivi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 160.000 pre{ao, cijena do registr., 8.700 KM. Tel. 061 835 565. Polo 1.4 MPI, 2000. god., plavi, 4 vrata sa dosta opreme, registr., cobra alarm, 1 vlasnik, gara`iran, extra stanje, 7.100 KM. Tel. 061 835 565. Polo Clasic 1.4, 1997. god., ful oprema. Tel. 061 260 598. Polo, 1996. god., 1.0, tek registrovan, sa svom opremom. Tel. 061 206 689. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem Ford Fiestu, godi{te 2003, benzin 1.3, full oprema, klima, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, 7.300 KM. Tel. 061 204 169. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Renault Kangoo, 2004. god., Kedy 1.5 DCI, plav. metalik, super stanje. Tel. 061 761 812. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Punto 1.2, 2000. god. Pe`o 206, 2001. god. Reno 5, 1991. god. Tel. 061 257 470. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Renault Megane, 2006 god., 5 vrata, sivi matalik, 1,5 DCI ful oprema.Tel. 062 615 888. Reno Clio, 99. god., automatik, klima, el. podiza~i. Tel. 061 249 467.

Reno Kangu 2005., zatvoreni. Tel. 061 958 001. Reno Klio 1.2, motor 16 W, god. 2003., ful oprema, 4 airbaga. T 062 622 el. 700. Reno Megan II 1.6 16 V, 12. 2003. god., registrovan, klima, ABS, ESp, bord, ko`a, CD, crni, 3 vrata. Tel. 061 202 888. Reno Megan, 2003., benzin 1.6, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cij. 8.500 KM. Tel. 061 107 285. Reno Megan, god. 2003., benzin 1.6, ful oprema, klima, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDv, 8.600 KM. Tel. 061 107 285. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Prodajem za Renault alu felge 16''. Tel. 061 259 784. Volvo S80, u odli~nom stanju, sa vrhunskom opremom, cijena 10.000 KM. Tel. 061 140 141. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Caddy SDI teretni, registrovan, 1997. god., cijena 4.500 KM. Tel. 061 784 790. VW Caddy SDI teretni, registrovan, 2003. god., 180.000 km, cijena 6.500 KM. Tel. 061 784 790. VW Polo 1.2, 2004. god., prvi vlasnik, klima, ABS + 4 ljetne gume, servisiran. Tel. 061 489 556. Za Reno 5, prednja desna vrata. Tel. 033/457-259. Za{tita za automobile, blokada mjenja~a, blokada volana. Tel. 061 719 916.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 190. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujemo sve vrste vozila, strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Uzimam havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 614 887. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467.

Izdavanje
Aerodromsko naselje, pos. prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Al. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033 546-824. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko preno}i{te u centru grada sa extra oprem. sobama, TV, sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Ba{~ar{ija, Kazazi br. 18, izdajem pos. prostor 13 m2. Tel. 061 207 385. Blizu FDS, OBN-a i Kampusa, dvosoban namje{ten stan. Tel. 062 439 329, 061 437 719, 066 430 574. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Cazinska, izdajem prazan stan priv. ku}a na spratu, sve odvojeno, ulaz, voda, struja. Tel. 033 654-662. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima.

Tel. 061 724 725. Dobrinja 3, jednos. nenamje{ten stan. Tel. 061 559 735. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dvoipos. stan Socijalno, prazan, adaptiran, kirija unaprijed. Tel. 061 256 445. Dvos. B faza, za 4 djevojke-mu{karci, 600 KM, fix. Tel. 062 814 491. Dvos. komplet namje{ten stan blizu Pionirske. Tel. 061 606 406. Dvos. namje{ten stan 70 m2, centr. grijanje, kablovska TV, parking. Tel. 657-697, 061 507 240. Garsonjera za stanovanje ili preno}i{te, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Garsonjeru namje{tenu za dije ozbiljne apsolventice ili zapos., 6 mjeseci kirija. Tel. 061 272 743. Garsonjeru polunamje{tenu izdajem, poseban ulaz, centralno grijanje. Tel. 033 638-006. Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, I sprat. T 063 639 213. el. Grbavica, prazan stan, vis. prizemlje, 45 m2, stan je nov. Tel. 061 212 241. Hrasno, sobe za no}enje i kra}i boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, u Malom Bosmalu, pos. prostor 50 m2. Tel. 033 663-468, 061 254 038. Izd. dvosoban namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz, grijanje, kablovska. Tel. 033 653-823, Pofali}i. Izdaje se jednosoban namje{ten stan. Tel. 033 201-973. Izdajem 100 m2 pos.-sklad. i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem dvosoban namje{ten ili prazan stan, D. Malta. Tel. 061 325 750. Izdajem dvosoban namje{ten ili prazan stan, D. Malta. Tel. 061 325 750. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Aneksu blizu trolejbuske. Tel. 033 663-468, 061 254 038. Izdajem dvosoban namje{ten stan na N. Breki, povoljno. Tel. 033 440-902. Izdajem dvosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, u Grbavi~koj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban polunamje{ten stan u Pofali}ima. Tel. 062 138 500. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban stan za 2 studenta ili zaposleni, eta`no grijanje, povoljno, Ko{evsko brdo. Tel. 061 537 239. Izdajem jednosoban stan za 2 studenta ili zaposleni, eta`no grijanje, povoljno, Ko{evsko brdo. Tel. 061 537 239. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Vele{i}i. Tel. 033 442-131. Izdajem komforan 3-soban stan, eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavina, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59, 061 135 661. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, strancima, sre|ena, nenamje{tena. Tel. 061 156 262. Izdajem na du`e vrijeme dvosoban stan, centar. Tel. 061 514 301. Izdajem namje{ten jednoiposoban stan, grijanje, kablovska, 300 KM, Vele{i}i. Tel. 061 200 327. Izdajem namje{ten tros. stan u zgradi, Zagreba~ka, centr. grijanje, kablovska, internet, blindo vrata. Tel. 061 067 859. Izdajem opremljenu kafanu preko puta stadiona Ko{evo. Tel. 062 434 290. Izdajem opremljenu kafanu preko puta stadiona Ko{evo. Tel. 062 434 290.

Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem poslovne prostore, za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor u Ned`ari}ima. Tel. 061 221 706. Izdajem radnju 12 m2, na autobuskoj stanici u Hrasnici. T 061 330 979, el. 033 657-673. Izdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu studentima isklju~ivo vjernicima-muslimanima, na Kova~i}ima. Tel. 061 515 702. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Jednos. stan namje{ten, [ip, priv. ku}a, pos. odvojena struja. Tel. 061 781 073, 033 485-657. Na Dobrinji jednos. namje{ten stan. Tel. 061 183 366. Namje{ten jednos. stan pos. ulaz, djevojkama ili mladencima, nepu{a~ima. T 033 227-077, 062 006 768. el. Namje{ten jednos. stan u Vele{i}ima. Tel. 062 296 253. Namje{ten sprat ku}e, ozbiljnoj porodici iznad Aneksa. Tel. 033 659-474. Namje{ten stan 33 m2, ozbiljnoj osobi ili studentici, izdajem. Tel. 065 631 342. Namje{ten stan 40 m2, poseban ulaz, uposlenim ili studentima. Tel. 033 203-463, 062 547 110. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Namje{ten trosoban stan sa centralnim grijanjem, na du`i period. Tel. 062 008 027. Pekaru sa dvije zidane pe}i i ma{inama izdajem, 500 KM. Tel. 061 160 129. Podhrastovi-centar, namje{ten jednosoban stan. Tel. 061 320 242. Pos. prostor 60 m2, pogdoan za razne namjene. Tel. 061 606 406. Pos. prostor 90 m2 uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor na Katedrali, 90 m2, 1 sp., adaptiran, klima, eta`. grijanje. Tel. 062 156 882. Poslovni prostor na [ipu, nov 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Sobe studentima i zapos. osobama, Ned`ari}i. Tel. 062 124 318. Sobe za preno}i{te i dnevni borava, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Sokolovi} Kolonija, izdajem studentima namje{ten stan, centralno grijanje. Tel. 061 234 012. Stamb. prostor (priv. ku}a), polunamje{ten. Tel. 033/440-747, 065 594 022. Stan u priv. ku}i, nenamje{ten, povoljno, Hotonj kod Po{te. Tel. 061 936 964, 062 923 917. Studentu izdajem jednokrev. sobu s centralnim grijanjem, kablovskom TV. Tel. 061 869 333. Tros. namje{ten stan sa centr. grijanjem na du`i period. Tel. 062 008 027. Tros. namje{ten stan sa centr. grijanjem, na du`i period. T 062 008 027. el. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. Tros. stan na Ciglanama 71 m2, sa vlastitom ba{tom, centralno. Tel. 061 079 751. U strogom centru Heco-pijace, izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Vogo{}a, adaptiran i namje{ten dvosoban stan, cijena po dogovoru. Tel. 061 162 097. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
SIGENX - Novogradnja: 32, 57, 58 m2, useljivo, 1.600 KM/m2. Dobrinja, 70 m2, 2 balkona, 115.000 KM. K. Brdo, 44 m2, 2. spr., 85.000 KM. S. Grad, 29 m2, 1. sp., 65.000 KM. Grbavica, 11. sp., 54 m2, 2.000 KM/m2. Tel. 061 702 881. 3012-1tt SIGENX - Patriotske lige, 2. spr., 64,5 m2, useljiv, 2.300 KM/m2. A. Polje B-faza, 3. sp., 80 m2, 1.600 KM/m2. M. Dvor, Odoba{ina, 65 m2, 1. sp., 2.000 KM/m2. Skenderija, 1. spr., 63 m2, 140.000 KM. Vogo{}a, 112 m2, 4. sp., 1.160 KM/m2. Tel. 062 907 831. 3012-1tt SIGENX - Aleja Lipa, 38 m2, VP 2.300 KM/m2. A. Polje C-fa, za, 39 m2, 2. sp., 70.000 KM. Hrasno, 28 m2, 2. sp., 68.000 KM. Centar, Mejta{, 59 m2, 1. sp., 2.900 KM/m2. V. Polje, 6. sp., 61 m2, 112.000 KM. Tel. 065 819 136. 3012-1tt SIGENX - S. Kolonija stan u nizu, 150 m2, 3 eta`e, gara`a, ba{ta, adapt., 120.000 KM. A. Jabu~ice, 85 m2, 1. sp., 1.800 KM. Ilid`a, 86 m2, 1. sp., 1.600 KM/m2. Centar, ul. Jezero, 82 m2, 2. sp., 2.350 KM/m2. Tel. 061 177 556. 3012-1tt SIGENX - Hrasno, P Ribar, 38 . m2, 80.000 KM fixno. Hrasno, V.PR., 59 m2, 2.100 KM. ^. Vila, 53 m2, 1.600 KM/m2. Pofali}i, ku}a, 110.000 KM. Tel. 061 415 787. 3012-1tt SIGENX - Hrasno, 58m2, 13. sp., 110.000 KM. Centar, D. Ozme, lux stan 136 m2, 400.000 KM. Hrasno, Trg heroja 25/3, 60 m2, 125.000 KM. Dobrinja, 37 m2, adapt., 1. sp., balkon, 62.000 KM. Tel. 061 320 439. 3012-1tt Dvosoban stan 48 m2, Grbavica 1, ul. Trnovska, V kat, eta`no grijanje. Povoljno. Tel. 066 488 818. 3023-1tt A. Ferhatovi}a 63 m2, 2 sp., 2 balkona, do bolnice Ko{evo. Tel. 061 079 751. Adapt. jednosoban stan 40 m2, Pofali}i kod FDS. Tel. 061 375 787. Aerodromsko naselje, prodajem jednosoban stan, cijena po dogovoru. Tel. 062 813 238. Al. Polje A-faza, TMP 70 m2, 1. spr, at. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipa{ino, garsonjera 27 m2, 3 sp., useljiva, fix. 50.000 KM. Tel. 061 507 960. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Centar, A. Jabu~ice, prodajem stan, I sprat, 71 m2 + 6,5 m2 lo|a/balkon, parking obezbije|en. Tel. 061 137 510. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 803 029, 061 170 426. Centar, prodajem poslovni prostor 157 m2, parking, pogodan za sve namjene. Tel. 061 803 029, 061 170 426. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar. M. Dvor, K. Tvrtka, dvos. stan 65 m2, cijena povoljna, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila 4-soban 99 m2+lo|a, novogradnja 2010., stanje extra, vrijedi pogledati, 2.500 KM/m2. Tel. 061 269 835.

Dnevni avaz
D. Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Dobrinja 3, 65 m2, V sp., 2,5-soban, c. grijanje, lift, stanje odli~no+2 balkona, 92.000 KM. Tel. 061 269 835. Dobrinja 5, ul. R. Sal~ina, nov, neuseljen 2-soban tan 65 m2, sp. 1, povoljno, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Dobrinja C-5, 2,5-soban stan 67 m2, sa gara`om, renoviran, PVC stolarija, plinsko grijanje, 1/1, I sprat. T 062 346 el. 780. Dobrinja C-5, ul. R. Demird`i}a, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 305 928. Dobrinja I, FBiH, stan troiposoban 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, dvoipos. stan od 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobro{evi}i, ku}a 8x6 s dvije eta`e, dozvola, svi priklju~ci, oku}nica 1 dun., vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan 67 m2, ul. G. Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033 460 064. Dvos. stan 54 m2, kod KLAS-a, novogradnja, prizemlje. Tel. 062 368 165. Dvos. stan 55 m2, I sp., Socijalno, adapt., hitno. Tel. 061 256 445. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gornje Ciglane, pored autob. Ko{evsko, jednos. adapt. stan 30 m2, II sprat, pozicija odli~na, kao i stan, 65.000 KM. Tel. 061 559 235. Grbavica, kod @eljinog stadiona, 54 m2, 4 sp., dvostrano orijentisan, sun~an. Tel. 062 156 882. Grbavica-[oping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM (renoviran), sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hrasno, D`amijska, stan 37 m2 + 4 m2 lo|a, cijena 76.000 KM. Tel. 061 906 566. Hrasno, ul. D`amijska, stan 37 m2+4 m lo|a, cijena 76.000 KM. Tel. 061 906 566. Ilid`a, centar 76 m2, 78 m2, Lu`ani 54 m2, 58 m2, 78 m2. Tel. 063 034 322. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, nov stan 70 m2, sa 2 ustakljene lo|e, cijena po sporazumu. Tel. 033 473-796. Ilid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lepeni~ka ul. ku}asa oku}nicom i pom. objektima. Tel. 061 247 837 i 063 353 349. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033/623534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Jednos. 39 m2, ul. Odoba{ina, M. Dvor. Tel. 061 375 787. Jednos. adapt. stan 49 m2, Dobrinja, Aerodromsko. Tel. 066 488 818. Ko{evsko, prodajem jednosoban stan. Tel. 061 202 497. Kova~i}i, Trnovska 7, prodajem stan 48 m2. Tel. 061 214 027. Kranj~evi}eva, sun~an, dvostrano orijentisan stan 2.200 KM/m2. Tel. 061 079 751. Ku}a na Hridu pored gl. ceste sa ba{tom, gara`om i {upom. Tel. 061 740 127. Ku}a u Bijeljini, put prema Janji+900 m2 plac. Tel. 065 462 264. Lu`ani, stan 54 m2, I sprat. Tel. 065 645 108. M. Dvor - centar, jednosoban 40 m2. Tel. 061 132 327. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. N. Sarajevo, A. Benca dovs. 55 m2, sprat 1., vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“ novogradnja, stan 55 m2 sa dvije sobe i dnevnim boravkom, pogled prema gradu, cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“ novogradnja, stan 58 m2 i 82 m2, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i „Tibra Pacifik“, novogradnja, garsonjera 34 i 38 m2, cijena povoljna. Tel. 061 072 815. Otes, kraj puta za Ilid`u, plac 1.350 m2, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Plac 1.600 m2 kod [kafe, G. Polje. Tel. 061 745 586. Plac 400 m2 u Doglodima, vl. 1/1. Tel. 061 866 412. Plac 900 m2, Remzije Ahmetovi}a - Bla`uj. Tel. 066 783 856. Pofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 2 stana, 3 posl. prostora, na placu od 810 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Pos. prostor u Skenderiji, Terezije, privredni grad, 35 m2. Tel. 061 142 855. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 061 842 242. Prodajem ~etvorosoban stan, strogi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvosoban renoviran stan Gornje Ciglane, PVC, gas, 48 m2 + balkon, 58.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem dvosoban stan 55 m2, spr. I, novogradnja, na Betaniji-Pionirska dolina, cj. 2.300 KM/m2. Tel. 061 540 015. Prodajem farmu koka sa dva objekta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903. Prodajem gara`u 14 m2, Rudija Alva|a 10, Dobrinja. Tel. 061 897 959. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva, 21 m2, I sprat, centralno grijanje. Tel. 063 209 378. Prodajem komforan stan u centru u vojnoj zgradi, 94 m2. T 061 548 278. el. Prodajem ku}u u izgradnji Ned`ari}i. Tel. 061 131 297. Prodajem ku}u! Ve}a - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem ku}u, pomo}ne objekte, {uma, livada, vo}njak, ukupno 15 duluma. Tel. 061 218 004. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Had`i}a, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem lijepu bosansku ku}u na dobroj lokaciji, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239-910. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu 12.500 m2, pored puta Sarajevo-Kiseljak, u mjestu Kobilja~a. Tel. 061 172 066. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (\enovi} kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i 240 m2, u dvije eta`e, hitno, 230.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem povoljno, hitno, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Prodajem radnju na pijaci Ciglane, adaptirana, odmah useljiva, povoljno. Tel. 063 191 659. Prodajem stan 70 m2 I spr. i od 40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061 513 012. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, sa gara`om, 230.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan sa lo|om, 3. sprat, plinsko grijanje, novija gradnja, podrum. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Prodajem stan u Novom Sarajevu, 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 185.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem trosoban stan 66 m2, dva balkona, IV sprat, nema lifta, ul. Zagreba~ka - Grbavica. Tel. 033/481-399. Prodajem u centru dvosoban stan. Tel. 061 514 301. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Stan 33 m2, u [vrakinom, ul. A. Firdusa, prizemlje. Tel. 061 214 634. Stan 36 m2, u Hrasnom, Trg heroja, 65.000 KM i 53 m2 Aleja Lipa 98.000 KM. Tel. 065 024 556. stan 79 m2, 4 kat, 1.700 KM/m2, Olimpijska. Tel. 033 546-556. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. „[ibica2 tros. 72 m2, 19 sp, sun~an, 1.500 KM/m2. Tel. 062 156 882. U Orebi}u apartman 27 m2, balkon, klima, cijena 33.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793. Vogo{}a - dupleks ku}a: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vogo{}a, adaptiran jednosoban stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Vrbanju{a 166, kod restorana „Kibe“, manju ru{evnu ku}u, svi priklju~ci, vl. 1/1. Tel. 061 212 241. „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 2517-1ND@ „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 2796-1TT 3 ko{nice, 1 kau~, 2 fotelje, 1 polukau~, 1 trpezarijski i 1 kuhinjski sto. Tel. 624-820. Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original , izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Novu motornu pilu Stihl 200 KM i za{titne plo~e za Jotul pe}. T 062 474 el. 657. [krinju zarmziva~ 210 lit. Gorenje, 100 KM. Tel. 062 972 512. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, b. pod. Tel. 065 689 523. Doma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klasa. Prepelice nosilje = 5 KM, doma}e koke nosilje = 10 KM. Besplat. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 033 553-865, 061 895 017. Prodajem 2 butan boce, pune, po 70 KM komad. Tel. 061 132 141. Bojler Gorenje malo kori{ten, 60 KM i ve{ ma{ina lux 600 obrtaja, 80 KM. Tel. 061 521 377. Polovan Sony plej stej{n 2 + ~ip + d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571. Plinsku pe} na zid, pivsku ambala`u, polovan crijep i vrata, sve po dogovoru. Tel. 061 143 519. Polovan elektri~ni {poret Bosh, 50 KM. Tel. 062 972 512. Regal most o~uvan 250 KM, pisa}i sto 50 KM, komoda 8 ladica skoro nova 120 KM, ~iko sand. za igra~ke 50 KM. Tel. 033 956 055, 061 828 709. Manji fri`ider Obodin, 50 KM. Tel. 062 972 512. Servisiranje, prodaja plej stej{na 1, 2, 3, Sony. Tel. 061 259 655. Bijeli `eljezni krevetac sa to~kovima, 100 KM. Tel. 062 320 034. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox. Tel. 061 156 309. El. {poret „Beko“, trosjed, dvosjed, jednosjed i stoli}. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Mob. Nokia 1616 nov, garancija FM radio, 50 KM. Tel. 061 235 190. Prodajem pokvaren Samsung U 700, displey u kvaru. Tel. 062 530 190. Rasprodaja povoljno, ku}ne stvari u trosobnom stanu, kod vje~ne vatre. Tel. 062 56 99 90. Ra~unar Fujitsu Siemens, sprimo AMD Athlon 3500+512 MB, ram, 400 B, HDD, DVD, 200 KM. Tel. 063 714 557. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. T 061 902 el. 930 Garderobu i obuæu , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Ra~unar HP Dc 5750 AMD Sempron 3600+, 16 B DDR2, 80 GB, sata, DVD, garancija, 260 KM. Tel. 062 621 581. Pentium 4 3.2 GHz HT, 2 GB DDR, 80 GB sat HDD, VGA, 512 MB, DVD RW, Win XP garancija, 340 , KM. Tel. 066 739 251. Ra~unare i LCD monitore iz uvoza, Dual Core, ve} od 240 KM, garancija. Tel. 062 267 695. Mu{ke ko`ne jakne i dvije zimske, skoro nove. Tel. 061 911 652. @enski ko`ni crni dugi mantil nov i `enski crni mantil sa kapulja~om. Tel. 062 970 930. Preparate srnda~a, divojarca, pauna, kuna, lisica, vuka i ptica. Tel. 033/641-336. Razne kaveze CD-ove i kasete pjesme ptica i opremu za ptice. T 061 547 el. 280. Opremu za ptice i CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica. Tel. 061 547 280. Ciklometar to~ak za mjerenje du`ina, 100 KM. Tel. 061 547 280. Akvarij sa ukrasnim krovom, 60 l, sa opremom, 180 KM. Tel. 061 547 280. Sir}e od zukve, 2 KM litar, korisno, protiv gripe. Tel. 061 547 280. Prodajem kvalitetne jesenske {tigli}e 15 i 10 Km i CD pjesama {tigli}a. Tel. 061 547 280. Video „Orion“ sa daljinskim, prodajem 50 KM. T 065 631 342, 061 272 el. 743. Podmeta~e-{ar{afe za odrasle-nepokretne, povoljno, kom. 1 KM. Tel. 061 272 743. Boca pletena iz 1945. god., (BistrikStambol~i}, plomba i otpremnica H.D.@) prodajem. Tel. 061 154 540. Za eko selo razni alati i bosanska antika, mnogo artikala. T 061 154 540. el. Prodajem LCD Filips 42 in~a, DVD mikrofoni Jamaha i kristalne ~a{e. Tel. 062 368 165. Ormar polovan 50 KM radi selidbe, crne boje, 192 vis. 149 {irina. Tel. 062 940 461. El. motorna pumpa za vodu 220 V. Tel. 447-857. Luster mesingani okrugli. Tel. 447-857. Luster mesingani liveni pet izlaza. Tel. 447-857. Bor ma{ina ru~na blekzdeker 220 V. Tel. 447-857. Pianino ~ajka o~uvan. Tel. 033 524-655. Sijeno pitomina 10 tona, cijena 1 kg 15 feninga, Kratine. Tel. 061 688 726. El. bu{ilica prof. 650 W, 2 brzine, i ubodna Makita original 30 KM. Tel. 033 546-394, 062 374 558. Proto~ni bojler Gorenje 10 lit., donji, ispravan, garancija, 50 KM. Tel. 033 546-394, 062 374 558. Ve{ ma{ine {porete, struja, plin, fri`idere 70-170 KM. Dostava besplatna. Tel. 533-631. Nove lego igre od 5-16 godina i monitor polovan komplet, ispravan. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Kvalitetnije sadnice duda sa punim korjenom, ~uva ku}u, zemlju od odrona i zdravlje. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Ukrasne sadnice, cvijetnu lozu, crveni bagrem, japansku dunju, divlji kesten. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Prodajem i radim kerane stolnjake raznih veli~ina i oblika. Tel. 033 453029. Bojler 10 l, 20 KM, J. Brki}a 5, OtesIlid`a. Tenda zidna 4,50x2,50 m, i fri`ider za ugostiteljstvo, povoljno. Tel. 061 519 750. Rashladni ormari, vitrine, police, vage, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Trosjed, dvosjed, fotelju, kau~, sto i el. {poret Gorenje. Tel. 033/467-800, 061 157 478. Nosa~e za skije nove neupotrebljavane marke Sherpas safe 525 za 6 pari skija. Tel. 062 357 743. Vjen~anicu-haljinu u extra stanju, boja {ampanjca, cijena 250 KM. T 061 el. 843 084.

~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

43

VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 2582-1Nd` Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Profesionalne usluge masa`e, tretmani lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 010 272. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi dokumente sa ovjerom. Tel. 033 659-133 i 061 252 294. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Lije~im vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vr{im prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Prof. njema~kog jezika daje povoljno instrukcije i vr{i prevode. Tel. 062 618 039. Dajem instrukcije iz njema~kog jezika. Tel. 061 588 626. Izvodimo molerske radove, struganje, gletovanje, moleraj. Tel. 061 184 414, 061 313 115. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namje{taj, dugogodi{nje iskustvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor matematike daje instrukcije za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. T el. 061 480 069. Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, ro|endana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. T el. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova i laminata sa bezpra{inskom ma{inom.Tel. 062 921 100 Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063. Profesor njema~kog jezika uspje{no daje instrukcije u~enicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Vodoinstalater-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i. Tel. 061 180 120. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. T 061 818 el. 732. Vr{imo adaptacije stanova, ku}a, po-

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem manju garsonjeru u Sarajevu. Tel. 061 031 330. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Kupujem poslovni prostor u Ferhadiji. Tel. 063 639 478. Agenciji potrebna ku}a 500-700 m2 sa parkingom za najam i prodaju. Tel. 062 467 341.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipa{ino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sli~an oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Mijenjam ili prodajem stan u Kasindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sarajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. sprat, mijenjam za isti (sli~an) u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel. 061 220 179. Breka, 52 m2 stan sa ba{tom, mijenjam-prodajem za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433. Zamjena-prodaja, stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Mijenjam dva dvosobna stana na Malti, za stan do 75 m2 na istoj op}ini. Tel. 062 368 165.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva od 35 do 65 KM. Ugalj kameni 145 KM, drveni 75 KM, sve mo`e u vre}ama. Penzionerima na 10 rata. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 2475-1Nd` „PONUDA MJESECA FIRME OGREV“! Drva suha i sirova od 35-65. Ugalj Banovi}i 150. Kreka komad 80. Penzionerima nabavka ogrijeva na 10 rata bez kamata. Tel. 062 888 503. 2560-1Nd` „OGREV IMO-NEJMO“! Suha bukova i grabova drva od 35 do 60. Ugalj za doma}instvo 80 Kreka. Banovi}i I klasa 150. Hrastovo kolje. Tel. 062 669 739. 2561-1Nd` „OGRIJEV NA 10 RATA“! Bukova i grabova drva (}utci, cijepana). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Popust na ve}e koli~ine. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 2589-1Nd` U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 55 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Cijena 1 T = 150 KM (kameni). Drveni 1 T = 80 KM. Kontakt tel. 061 625 196. Plinska pe} na dimnjak Emina 6, sa sulunarima i original crijevima, sve 150 KM, mo`e i jeftinije. Tel. 061 199 442, 033 621-733. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite }urke, patke, guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Mob. 061 757 925. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Mediven, njema~ke ~arape za vene, `enske duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. PTT Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 2878-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 2432-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 = 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 2525-1tt ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki i ugradnje bojlera, pe}i, ~esmi, kupatila, sanitarija, el. i vodo inst. i sl. Tel. 061 222 228. 2263-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 2340-1Nd`

44

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. T 061 270 729. el. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kre~i stanove. [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. T 061 507 683. el. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uni{tavamo `ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-li~ilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikrora~unara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radnji ili kod vas, uz garanciju. T 033 718-405, 061 156 728. el. [ivanje trajnih autopresvlaka, ko`e, mjenja~a, popravak sjedi{ta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo gra|evinske radove: {alovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026. Ui{tavamo `ohare i `ute mrave, 100% efikasno, u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061 243 891. Ui{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 033 219761, 061 928 535. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomo}, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. „Tepser“ s.o.d. - Savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vr{imo sve adaptacije, gra|evinske radove. Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, kre~enje stanova, 1-sobni 120, 2-sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Stolar, izrada kuhinja, plakara i ostalog plo~astog namje{taja. Tel. 062 218 641. Parketari postavljaju, bruse bezpra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 062 458 198. Moler izvodi molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 073 760. Nudimo detektivske usluge, korektno i efikasno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Kiroprakti~ar - uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko~enost, u{tak, uklje{tenje `ivca, diskus patiju, diskus herniju, spondilozu, glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Kombi prijevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, obez. radna snaga, povoljno. Tel. 062 406 094. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih Tv i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Elektromehani~ar servisira sve ma{ine, alatljike, usisiva~e. T 033 213el. 040. Vi{i fizioterapeut obavlja rehabilitaciju nakon mo`danog udara, manuelna masa`a. Tel. 061 314 081. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Vr{im selidbe i sve vrste prijevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 268 155. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Elektri~ar - izvodi el. instalacija u stanovima i posl. prostorima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Instrukcije matematike, te priprema za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Kvalitetno radim mol. radove,100 KM. Tel. 062 672 723. Firma nudi usluge ~i{}enja priv. stanova (7 KM/h), poslovnih prostora. T el. 061 180 166, 033 450-271. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033/440-747, 065 594 022. Izvodim sve vrste radova, izgradnja, adaptacije, fasade. Tel. 061 740 127. ^istim fap filtere za sve vrste francuskih vozila uz garanciju. Tel. 061 131 035. Majstor za rigips, laminat i sanaciju stanova, ~isto, uredno. Tel. 033 546394, 066 017 916. Radim plo~asti namje{taj, kub stolove, klizna vrata, ormara i ostalo. Tel. 062 374 558. Obavljao bi poslove u svojoj ku}i odr`avanje i ~uvanje ku}e i no~nog ~uvara u KS. Tel. 066 338 336. Med. tehni~ar nudi pomo} starim i njegu bolesnih u KS. Tel. 066 338 336. Ure|ujem kro{nje vo}a, kalemim vo}e i planiram vo}njak-rasad. Tel. 033 227-077, 062 006 768. ^asovi engl. jezika za osnovce i srednjo{kolce, uspjeh zagarantovan. Tel. 066 917 391. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel. 061 144 899. Dubinsko pranje }ilima, namje{taja, vozila sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. Povoljno izra|ujem reklame, natpise i dizajn na svim materijalima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 912 883. Dajem instrukcije iz bos. jezika, lektori{em tekstove, pi{em lektire, maturske i semin. Tel. 061 865 068. Registrirate firmu (doo, d.d., SUR, STR) i trebate pravnu pomo}, javite se. Tel. 063 190 722. Pravnik pru`a pravne savjete i usluge (prigovori, molbe, `albe, tu`be, odgovori na tu`be). Tel. 063 190 723.

sl. prostora, brzo, stru~no, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodi~ne i vikend ku}e po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogu}nosti. Tel. 061 965 054. VKV elektri~ar, elektro-tehni~ar vr{i odr`avanje postoje}ih i ugradnju novih elekt. instalacija. T 062 522 014. el. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 062 958 972 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Drva re`em motornim `agom, varim aparatom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Molerske usluge kvalitetno i uredno. Tel. 062 073 760. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. T 061 358 339. el. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje lije~im stru~no, visok pritisak, upala sinusa. T 061 504 el. 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6

Ponuda-potra`nja
Potrebna 2 konobara i 2 konobarice u ugostiteljskom objektu u centru grada. Tel. 062 213 788. 2750-1tt „BOS. BUREK“ stadion Grbavica, potrebna 1 majstorica za pite i 1 pom. radnica u kuhinji. Info tel.: 061 546 443. 2547-1Nd` Potrebna 2 radnika i 3 radnice za poslove u trgovini. Tel. 033 471-157, 033 454-200. 2579-1Nd` Potrebna djevojka za rad u sali na poslu`ivanju - pizzeria ROMA. Tel. 033/203-005. 3008-1tt NOVO! Ku}na njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njema~ko iskustvo. Tel. 062 051 531. Potreban voditelj ovla{tenog servisa „Nissan, Sarajevo“ sa radnim iskustvom u auto industriji. Kontakt tel. 033/789-365, 789-366. Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, rad na ra~unaru, tra`i posao, KS. Tel. 061 381 802. Tra`im posao obezbije|enja, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. Novootvorenoj piceriji na D. Malti, potreban 1 pic-majstor i 1 iskusna kuharica. Tel. 061 828 452. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. „T epser“ s.o.d., savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. ^i{}enje ku}a, stanova, poslovnih objekata, tapaciranog namje{taja i tepiha. Tel. 062 455 930. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi dijete. Tel. 061 088 520. Tra`im posao ~uvara ili dostavlja~a robe, imam „B“ kat., penzioner, 50 godina. Tel. 062 814 389. Dajemo, uspje{no instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 062 256 213, 062 256 214. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adresu. Tel. 062 006 352. ^uvala bih stariju osobu. Tel. 061 106 584. Frizerskom salonu u Hotonju, potreban frizer za mu{karce i `ene. Tel. 061 390 208. Uklju~ite se bespl. i postanite dio uspje{nog tima za kat. prodaju kozmetike, zarada 30 posto i vi{e. Tel. 061 622 304. Potrebna radnica za rad u caffeu „Pirates Pub“. Kontakt tel. 061 299 926. Potreban mesar do 30 godina starosti sa poznavanjem tehnike prerade }evapa i pljeskavica. Tel. 061 517 150. Logopedski tretman za sve oblike govornih smetnji kod djece i djece sa te{ko}ama u razvoju. Tel. 033/680061, 061 261 866. Vr{im prepariranje svih vrsta ptica i ostale sitne i krupne divlja~i. Tel. 033 641-336, Grbavica. Konobar sa praksom mla|e godi{te, tra`i bilo kakav posao. Tel. 062 923 917, 033 482-453. ^uvala bi stariju osobu, povremeno ili stalno, ozbiljne ponude. Tel. 062 923 917.

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare, neispravne ve{ ma{ine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu {tednju, ratne od{tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 062 788 739. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. T el. 063 804 124. Kupujemo polovne mobitele. Servis i prodaja mobitela i opreme, akcijski popust za mumine, invalide i {ehid. porodice do 50%, za sve ostale popust vikendom. Pijaca Otoka otvorena box B2. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, od{teta, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 061 175 237. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, od{tete, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem dionice fondova firmi, devizne {tednje i ratne od{tete, isplata odmah. Tel. 065 027 864. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru dasku za {alovanje. Tel. 061 579 445. Kupujem sve vrste dionica i akcija sa sarajevske i banjalu~ke berze, ratna {teta i big, Zepter, stara dev. {tednja i dr. Tel. 061 188 488. Kupujem fri`ider sa staklenim vratima, mo`e i reklamni po povoljnoj cijeni. Tel. 533-631.

Dnevni avaz

~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011..

45

@AN [ILJEGOVI]
Ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti, ostave trag koji se ne mo`e izbrisati i tugu koju ne mo`emo preboljeti. Zato ih zauvijek ~uvamo u svojim srcima. Ostat }e{ voljen, po{ten i nikad, nikad zaboravljen. Neka ti je vje~ni rahmet du{i. Kolektiv radne Jedinice Robot-a Hrasno
2602-1nd`

Dana 4. 3. 2011. navr{ava se 40 dana kako nas je prerano napustio na{ dragi suprug, tata, punac i zet

POSLJEDNJI POZDRAV

MEHMED D@INDO
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 4. 3. 2011. u 12.30 sati u D`indijskoj d`amiji u Tuzli. Tvoji: supruga Bisera, k}erka Jasenka, sin Osman, zet Mirza, punica Ziba
259-1tz

@AN [ILJEGOVI]
(1982 - 2011.)
Po dobroti }emo te pamtiti, s po{tovanjem spominjati i s ponosom ~uvati uspomenu na tebe. Vidimo se na ljep{em mjestu. Durmo, Mirza, Anais, Bimbo, Danko i Ismar
3042-1tt

Dana 3. 3. 2011. navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i dide

SAFET (MUSTAFA) JUPI]
19. 12. 1937 - 3. 3. 2006.
iz Od`aka Na{a bol za tobom je do`ivotna, a ljubav prema tebi vje~na. @ivot bez tebe je `ivot pun praznine. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: supruga Razija, sin Nermin, k}erka Selma, zet Nermin, snaha Azra i unuci Edin, Edina, Arman i Amar
254-1tz

Dana 3. 3. 2011. navr{avaju se 4 godine od kada nije sa nama na{ dragi

ISMET (IBRAHIM) AGI]
ro|. 10. 5. 1930. 2. 3. 1987 - 2. 3. 2011.
Dok `ivimo mi, u na{im srcima `ivjet }e i tvoj plemeniti lik. EL-FATIHA Supruga \ula Agi}, te porodica Salabegoli: Salim, Hasiba, Enisa, Azra i Aida
ptt

BAHRUDIN JAKIROVI] - HUTKA
S po{tovanjem i ljubavlju nosimo najljep{a sje}anja na tebe koja }e vje~no trajati. Tvoja porodica
277-1mo

SJE]ANJE

Danas, 3. 3. 2011. navr{avaju se dvije tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{eg

HAJDAR (SEJDO) TRNKA
10. 7. 1937 - 3. 3. 2009.
Zahvalni Uzvi{enom Bogu za svo dobro i ljubav koju nam je na{ otac pru`io. Neka je rahmet njegovoj plemenitoj du{i. Zahvalna porodica
3035-1tt

SJE]ANJE

Dana 3. 3. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg ro|aka

HAJDARA (SEJDE) TRNKA
Hvala za sve {to si u~inio za nas i na{e porodice. Vje~no zahvalni. D`emo [urkovi} i D`emo Kara~i} sa porodicama
3033-1tt

46

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
Dana 3. 3. 2011. navr{avaju se ~etiri godine otkako nas je napustio na{ dragi otac, suprug, djed i punac

Dana 3. 3. 2011. navr{ava se 7 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

ROV^ANIN (KRIJE[TORAC) NAZA
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti istog dana (~etvrtak, 3. 3. 2011) u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Grbavi~ka 127/5. K}erka Alma sa porodicom
3004-1tt

SAKIB ALIBEGOVI^
Vrijeme koje je pro{lo neumoljivo nas je podsje}alo na nenadoknadiv gubitak i neizmjernu tugu. O`alo{}ena porodica
58-1tr

Dana 3. 3. 2011. tri su duge godine kako je preselila na pravedniji svijet

Dana 1. 3. 2011. godine navr{ilo se 6 mjeseci od kada nije sa nama na{a

had`i KAJDAFA, ro|. ZULUM HOD@I]
Draga moja `ivotna saputnice, draga majko, nano, pranano, Jo{ mnogo godina mo`e pro}i, jo{ mnogo voda mo`e prote}i ti si ostavila iza sebe potomke da te se uvijek mogu sje}ati. Uvijek }e se sje}ati: suprug, sinovi, snahe, k}erke, zetovi, unuci, unuke i tvoja praunu~ad
2496-1nd`

DERVI[A (OMERA) DELI]
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u petak, 4. 3. 2011. u 10.45 sati u d`amiji Lubina - Vratnik. Tvoji najmiliji: suprug Adem, k}eri Namira, Adema i Mediha, zetovi Ismet, Fahrudin i Himzo, unu~ad Mirza, Elsan, Eldan, Amra, Emina i Lejla
3010-1tt

RAHMIJA (MUHAREM) SLIPAC
3. mart 2006 - 3. mart 2011.
Dragi na{ tata! Pro{lo je pet godina pune tuge i praznine otkako vi{e nisi me|u nama, ali uvijek prisutan u na{im srcima i mislima. Vole te tvoje k}eri: Raza, Senka i Eldina
2531-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

NERIMANA - NERA DEMIROVI]
3. 3. 1990 - 3. 3. 2011.
S ljubavlju i tugom Tvoji najmiliji
2977-1tt

SJE]ANJE na na{e drage

Danas, 3. 3. 2011. navr{ava se 40 dana od iznenadne smrti na{e drage

SJE]ANJE

CVIJETA [EHI], ro|. KUNTO[ DESIMIRKA BAN, ro|. GAVRI] SALKO PANDUR
2. 5. 1972 - 2. 5. 2011. 3. 3. 2002 - 3. 3. 2011.
Maka, Hvala ti za svu ljubav koju si nam pru`ila, za sve one dane koje si sa osmjehom podijelila sa nama. Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: k}erka Aida, sinovi Mahir i Haris sa svojim porodicama
2531-1tt

ZIBA KRUHO, ro|. PANDUR
3. 3. 1987 - 3. 3. 2011.
2935-1tt

Smrt je ja~a od `ivota ali nije od sje}anja na tebe, tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav prema svima nama. Nikada te ne}e zaboraviti oni koji te iskreno vole. Tvoji najmiliji
2488-1nd`

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Neka vam dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Porodice: Dobra~a, Pandur i Kruho

SJE]ANJE

Op}ina Trnovo Udru`enje JOB „Unija Veterana“ Op}ine Trnovo POVODOM OBILJE@AVANJA GODI[NJICE „1 - 5. 3 1992 g. PRVI ORGANIZOVANI OTPOR PODIJELI BiH - BARIKADE“ S PONOSOM SE SJE]AMO SVIH [EHIDA I POGINULIH BORACA KOJI SU POGINULI U ODBRANI TRNOVA I CIJELE BiH. Dana 4. 3. 2011. g. (petak) prije d`ume namaza u~it }e se Jasini u d`amiji Trnovo, a potom polo`iti cvije}e i odati po~ast na {ehidskom mezarju Baraku{a - Trnovo. Pozivamo sve ~lanove porodica na{ih {ehida i poginulih boraca, R.V.I., P L, ~lanove udru`enja pripadnike odreda, prijatelje, saborce i sve gra|ane da nam se pridru`e ovom prilikom. ODBOR ZA OBILJE@AVANJE
2577

HANAN - HANI (SEDIDA i IBRO) [ARAC
ro|. 3. 5. 1984. 3. 3. 2007 - 3. 3. 2011.
Mila na{a, ljubav i uspomena na tebe `ivjet }e dok `ivimo mi koji te volimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji koji te beskrajno vole. Porodice: [arac i Ku~uk
2949-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011..

47

Prim. dr. TARIK DIZDAREVI]
ljekar specijalista neuropsihijatar
Dragom prijatelju i radnom kolegi, dugogodi{njem uposleniku Klinike za psihijatriju u penziji. Svim uposlenicima Neuropsihijatrijske discipline i Klinike za psihijatriju ostat }e u sje}anju kao veliki ~ovjek, stru~njak i humanista. KOLEKTIV KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
N

Sa dubokim `aljenjem izra`avamo sau~e{}e porodici povodom smrti Uva`enog kolege

Prim. dr. TARIKA DIZDAREVI]A
ljekara specijaliste neuropsihijatra
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
N

Dana 3. 3. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana otkako nas je zauvijek napustila na{a draga supruga, majka, baka i punica

KOSARA ZUKOVI]
Tuga ne prestaje, utjeha ne postoji, samo ljubav i lijepa sje}anja na tebe }e vje~no trajati! @ivot nestaje u trenutku, a bol i tuga ostaju vje~no u na{im srcima. Ostati }e{ zauvijek voljena, nikada zaboravljena, jer si ti to zaslu`ila svojom dobrotom i plemenito{}u kojom si nas sve neizmjerno obasipala! Dana 6. 3. 2011. godine u 12.00 sati posjetit }emo njeno vje~no po~ivali{te, polo`iti cvije}e i pomoliti se za njenu du{u. Tvoji: suprug Tomislav, k}erke Zorica i Daniela, unuka Ira i zet Samir
2581-1nd`

22. 1. - 3. 3. 2011.

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

Dana 3. 3. 2011. navr{ava se 5 godina od smrti na{eg dragog

Dana 3. 3. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana od smrti moje drage i jedine bake

AKIFU (ALIJE) VLADAVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni D`ennet. Tvoja sestra Nafa, sestri} Emir, zet Kemal i prija Fata Balbozan
3021-1tt

FERIDA (FAIKA) KO@O
Po dobrom }emo te spominjati, a u srcu ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Supruga Fikreta sa k}erkom Amelom
3017-1tt

KOSARE ZUKOVI]
Bol koju osje}am u mom srcu je neizmjerno velika i rije~ima se ne mo`e opisati. U mom sje}anju }e{ ostati zauvijek. Po dobroti i plemenitosti }u te pamtiti i nikada zaboraviti. Tvoja jedina unuka Ira!
2581-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV TU@NO SJE]ANJE

na{em prijatelju

na na{u dragu Keku

D@ENANA HAJDAROVI], ro|. SEFO
Sam oni koji te vole znaju kako im nedostaje{. ^uvamo te od zaborava. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sinovi Haris i Nadir, sestra Zulka sa porodicom
269-1mo

D@ENANA HAJDAROVI], ro|. SEFO
Po dobru te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo, a u srcima zauvijek ~uvamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 270-1mo Azra i Bulka

HAJRO SELVER - SEL]O Raja iz Dobrinje: Izo, [ale, Musa, Zis, Mito, Haso, [eki, Mitke, Nica, Slavko, Esko, \emo, Dane, Mahalac, Mi{o, Had`ir, Amer, Aljo, Om}o
2597-1nd`

FATIMU (MUSTAFE) BULJEVI], ro|. KARAMEHI]
iz Visokog 3. 3. 2010 - 3. 3. 2011.
Hazim, Lida, Tarik, Ajlina, Murat, Adna, Ras, Sead, Raza, Sabina, Maid @enski tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 3. marta 2011. godine u 11.00 sati u Peruta~koj d`amiji u Visokom.
1915-1tt

3. 3. 2005 - 3. 3. 2011.

3. 3. 2005 - 3. 3. 2011.

Dana 3. 3. 2011. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret

Dana 3. 3. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselila na{a draga

MIRZA (JAKUB) PITA
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom i dugogodi{njem prijatelju i radnom kolegi

Rije~ima je nemogu}e iskazati svu bol i prazninu koja je ostala iza tebe. Vje~no }emo te nositi u svojim srcima i ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: otac Jakub, majka Naima, sestra Azra, dedo Edhem i nena D`emila
2598-1nd`

SADIKA BERBI], ro|. HAD@IOMEROVI]
Vrijeme lije~i, ali bol ostaje. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji najmiliji ZAHVALNICA U nemogu}nosti da se svima pojedina~no zahvalimo na ukazanoj pomo}i, ovim putem se najiskrenije zahvaljujemo dr. Samiri Bejtovi} iz Doma zdravlja „Vogo{}a“, Almiru Efendi} bolni~aru Hitne pomo}i Doma zdravlja „Vogo{}a“, dr. Maji Stan~i} iz internisti~ke ambulante CUM-a, a posebnu zahvalnost upu}ujemo g-|i Biljani Jandri} na svesrdnom zalaganju i pomo}i. Porodice Berbi}, Osmanagi} i ]inara
3026-1tt

AKIFU (ALIJE) VLADAVI]
Slu`ba za privredu, bud`et i finansije

Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u nedjelju, 6. 3. 2011. godine poslije podne namaza u mektebu Ba}ci.
139-1go

48

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
DANAS SE NAVR[AVA 7 - DANA OD SMRTI NA[E DRAGE

Dana 3. 3. 2011. godine navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{e voljene

SUADE MORI], ro|. HANJALI]
Bila si nam uzor u svemu {to je po{teno, plemenito i lijepo, bol je u srcima gdje }e{ vje~no ostati voljena i nikad zaboravljena. Tvoje postojanje i tvoj `ivot bili su porodi~na snaga, a tvoje ime ponos. Bila si nje`na, ali ipak jaka, tu`no je i te{ko `ivjeti bez tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoj mu` Asim, sin Mustafa, k}i Almedina, snaha Jasminka i unuka Anela
2584-1nd`

BAKIRE HUSI], ro|. TRALJI]
SJE]ANJE

HAJRO (KASIM) SELVER GAGA
Ti si nam bio i to }e{ ostati u na{im srcima. Tvoja unu~ad Belmin i Aldin, sin Fahrudin i snaha Senada
2596-1nd`

NEKA JOJ DRAGI ALLAH D@.[. PODARI LIJEPI D@ENNET I VJE^NI RAHMET. TEVHID ]E SE PROU^ITI U ^ETVRTAK, 3. 3. 2011. GODINE U 13.30 SATI U D@AMIJI ^OBANIJA. O@ALO[]ENA PORODICA
No036141

MAHMUT (SALIH) ^UTURI]
3. 3. 2010 - 3. 3. 2011.
Godina... Toliko malo, toliko mnogo. Ipak, toliko nedovoljno da te zaboravimo. Tvoji: supruga, djeca, unu~ad i praunu~ad Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Istiklal sa po~etkom u 14.00 sati.
3019-1tt

Dana 3. 3. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi otac, dedo, punac, svekar i prijatelj

SJE]ANJE na na{e drage rahmetlije oca, majku, deda i nenu

had`i MUNIB-aga (MULA JUSUFA) MUSI]A
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima sa svojom velikom dobrotom i plemenito{}u. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
2588-1nd`

BEGO TUZLAK
5. 1. 1984 - 2011. iz Jele~a

FADILA TUZLAK, ro|. OSMANSPAHI]
3. 3. 1993 - 2011.
2590-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju i radnom kolegi

Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet. K}erka Sejda Had`imuratovi}, unuka Ferida Hod`i}

HAJRO (KASIM) SELVER - ^U[E AKIF VLADAVI]
Posljednji pozdrav Od prijatelja - Mizdrak Hajdara, Hasne i Senide
2596-1nd`

Slu`ba za komunalne poslove, obnovu i razvoj, poslove mjesnih zajednica i zajedni~ke poslove Op}ine Vogo{}a
2594-1nd`

HAJRO (KASIM) SELVER
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: @u}o i Hajru{a
2595-1nd`

SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{u voljenu

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 3. 3. 2011. godine navr{ava se 25 godina od smrti na{eg dragog oca i supruga

RAMIZA HOLJAN
Molimo Allaha d`.{. dragog da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Hajra, sin Salem i k}erka Amela
2587-1nd`

SJE]ANJE

navr{ilo se trideset godina od smrti voljene nene

[A]IRE (ud. SALKE) ALIKALFI], ro|. HAM[I]
1981 - 2011.
iz Mostara Neka je rahmet tvojoj dobroj du{i. Uvijek si sa nama, u na{im sje}anjima. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 4. 3. 2011. iza d`uma namaza u Karad`oz begovoj d`amiji. Salih Alikalfi}
3016-1tt

CECU PRODANOVI]
2005 - 2011.
Striko Du{ko, strina Tonka i sestra Aneta
2580-1nd`

BAKIRA HUSI]
Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti i s ljubavlju u srcu ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja Mejra i Amira
25931-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

AKIFU (ALIJA) VLADAVI]
Od majke Dike, brata Ferida, snahe D`emile, brati~ne D`enane, brati}a Mustafe Neka ti dragi Allah d`.{. da lijepi D`ennet.
3015-1tt

Dana 3. 3. 2011. navr{ava se godina dana od prerane smrti na{eg voljenog

Dana 3. 3. 2011. navr{ava se tu`na godina otkako je na ahiret preselio na{ plemeniti

SAFETA (SABITA) KAMENICA
Rado }emo se sje}ati tvog plemenitog lika, tvoje dobrote koju si nam uvijek pru`ao. Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji najmiliji Roditelji Sabit i Vasvija, djeca Admir i Amina, sestra Samira, zet Edim, sestri}i Damir i Lejla
138-1go

MEHMED (MUSTAFE) RAJKOVI]
Hatma-dova za na{eg rahmetliju }e se pokloniti dana (~etvrtak, 3. 3. 2011. godine) u Mostaru - [ari}a d`amija prije podne namaza. Mi, njegovi najbli`i, rodbina i prijatelji ostajemo zauvijek vjerni njegovim istinama, po{tenju i hrabrosti. Ujedno, ovim putem, zahvaljujemo se svima koji se s po{tovanjem i s ljubavlju sje}aju na{eg rahmetlije. Sin Zoran, k}erka Selma, snaha Sabine, unu~ad Kim i Adi, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
263-1mo

POSLJEDNJI SELAM

Nek dragi Allah podari lijep D`ennet na{oj dragoj kom{inici

ALMINA (MINKA) HALILOVI]
Od porodice Mustafi i ^uturi}
2591-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011..

49

ocu na{e radne kolegice Vesne Vukovi}

na{em radnom kolegi

VIDE [EKARA @ANU [ILJEGOVI]U
Zaposlenici u „ROBOT“ DOO
N

Radne kolege iz Odjeljenja za op{te i zajedni~ke poslove Ministarstva odbrane BiH
3013-1tt

SJE]ANJE na drage roditelje

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

IBRAHIM (JUSE) BERBEROVI]
1927 - 1993.

KADRIJA BERBEROVI], ro|. HOD@I]
1934 - 2003.

MUSTAFA (SMAJE) KADRIBA[I]
27. 1. 1985 - 2011.
Porodica

DELVA (ALIJE) KADRIBA[I], ro|. SARI]
3. 3. 2004 - 2011.
3007-1tt

ATIF BEGANOVI]
3. 3. 1986.

]AMILA BEGANOVI]
19. 12. 1985.
2571-1nd`

Sinovi Nedim i Nermin

Neka im dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 84-1ze Porodice Berberovi} i Musli}

Dana 3. 3. 2011. navr{ava se tu`na godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 3. marta 2011. navr{avaju se ~etiri godine otkako je preselio na ahiret na{ otac, punac, dedo i prijatelj

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

Dana 3. marta 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine otkako je preselio na ahiret na{ otac, punac i dedo

na{em prijatelju i drugu na to~kovima

@ANU [ILJEGOVI]U
Car Club OXIGEN. Amar, Senad, Semir, Sabit, Mili}, Kenan, Amel, Tarik, Ahmed, Eldin, Admir, D`eksun
2603-1nd`

AI[A @ERO
Vrijeme prolazi, ali bol i tuga vje~no ostaju. Vje~iti rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Unuka Sne`ana i unuk Jasmin
2909-1tt

had`i MUNIB (JUSUFA) MUSI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. EL FATIHA K}erka Adila Burun~evi} sa porodicom
2546-1nd`

SAFET (OMERA) RIBI]
3. 3. 2010 - 3. 3. 2011.
S po{tovanjem, Porodica
2552-1nd`

had`i MUNIB-aga (mula JUSUFA) MUSI]
Vrijeme prolazi, tuga i bol su sve ja~i. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: k}erka Jasmina, zet Muradif, unuci Dino, Edin i unuka Amina
2523-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dragi na{!

POSLJEDNJI POZDRAV

JOSIP KUHANEC
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od tvog iznenadnog odlaska. Neutje{ni, shrvani bolom i tugom, tvoji: Supruga Marija, k}erke @aklina i Helena, zet Enver, {ogorica D`urd`a sa djecom, brati} Damir, unuci Zdenko, Merima i Faris, te Zdenkina djevojka Nermina. Puno nam svima nedostaje{!..... 3044-1tt Volimo te beskrajno....

@AN [ILJEGOVI]
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima i sje}anjima na jednu plemenitu du{u kakva si bio. Edo i Dina Vi{}a Adnan i Sanela Nezirovi}
2618-1nd`

na{em dragom prijatelju

@ANU [ILJEGOVI]U
Zauvijek }e{ ostati u srcima dragih osoba. Tvoj lik i tvoja dobrota nikada ne}e pasti u zaborav. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Eldina, Amira, Enes i tvoje kum~e Aden
2611-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Na{oj dragoj nani i pranani

na{em kolegi
POSLJEDNJI SELAM

SAFIJA KULI], ro|. ABAZ
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja unuka Sabina Bejdi} - Mujanovi} sa suprugom Damirom i praunu~ad Monika, Ajla i Sanjin
3045-1tt

MURADIF SULJEVI]

na{em zetu

AKIFU VLADAVI]U
Odjeljenje za podloge Jasmin, Ermedin, Belma, Arifa, Munira, Amra, Suada, Mubera, Enes, Anel, Vedad i Aida
3048-1tt

Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Fikret Ja`i} sa porodicom
4897-1sh

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja

HAJRO SELVER - ]U[E
Od raje iz KINGA Maca, Rule, Haris, Komarica, Ajla, D`enir, @ivan-Dragica, Sini{a, ]elo, Zio, Sudo-Amira, Mujo, Fudo, Amir Greljo, Pirgo-Edita i Haris, D`enita, Sapko, Aldin-Haris, Makso-Angela, Zoka, Amir King, Eka, Mirza, Nesib, Fe|a, Mahalac, Haris T., Smajo, Igor-Nina, Zeko, Irhad-Hamdo, Emir Nj., Dado, Vedo, Dino Brki}
2610-1nd`

50

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

@AN [ILJEGOVI]
Od Dine Ga}anina i familije Nikada te ne}emo zaboraviti...
2620-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

mom dragom prijatelju

@AN [ILJEGOVI]
D`anko
2617-1nd`

Dana 3. 3. 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti mog dragog supruga

Dana 2. 3. 2011. pro{lo je 6 tu`nih mjeseci otkako nije sa nama na{ voljeni suprug, babo, dedo i punac

POSLJEDNJI POZDRAV

za mog kom{iju i prijatelja...

VASO (LJUBO) PETRONI]
Sje}anje na ljubav i dobrotu kojom si zra~io, ostaje mi trajna uspomena, a skromnost i strpljenje primjer snage koja mi je potrebna Tvoja Vesna
2833-1tt

MUSTAFA - MUTE ]UTURA
Voljela sam o~i zelene voljela sam o~i najljep{e voljela ih ludo voljela, a sada sam bez njih ostala... Tvoja porodica: supruga Rusmira, djeca D`enita, D`enan, Aldin i Aldijana, unu~ica SARAH i zet Aldin Neka ti je vje~ni rahmet
3025-1tt

@AN [ILJEGOVI]

Od Ned`ada Suljevi}a
2621-1nd`

Dana 3. 3. 2011. godine navr{ava se godina dana kako je na ahiret preselio na{ suprug i otac

Dana 3. 3. 2011. godine navr{ava se godina dana kako je preselio na ahiret na{ radni kolega

ADIL (AHMO) ^OKO
Sve rije~i nisu dovoljne da iska`u koliko nam nedostaje{, jer bol nije u rije~ima ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: supruga Senija, sin Adnan i k}erka Adela
3020-1tt

ADIL (AHMO) ^OKO
Uvijek }emo se sje}ati tvog dragog lika i tvoje merhametli du{e. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Radne kolege „VAKUFSKE BANKE“: Ahmed, Faik, Hasib, Mehmed, Mirza, Edin, Emir, Be}ir, Zahid, Idriz, Nedim, Feda, Nezir
3022-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

51

na{em dugogodi{njem zaposleniku

na{em dragom prijatelju...

SEADU GORU[ANINU
ekshumacija
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog saosje}anja. Energoinvest d.d. - Sarajevo
N

@AN [ILJEGOVI]
1982 - 2011.
S TUGOM ]EMO TE SE SJE]ATI, S PONOSOM SPOMINJATI... Amk CARBON i prijatelji: Nismo, EmireX, Cera, Peka, Gale, Cara, Ala, Vedo, Sika, Nikola, Bekir, Ivica, Kyle, Alen, Hare, Tepsija, Junffer, Barbi, Liga, Keno, Boza, Leta, Alis, Amar, Legionar...
2622-1nd`

Sje}anje na tebe ne mo`e izblijediti

GRADIMIR KRAJI[NIK
1980 - 2011.
Sarajevo S nama si, dragi Gra{o! Raja iz IV4 (95/99) s razrednicom Amirom Alajbegovi}
sm-000410

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 3. 3. 2011. navr{ava se godina dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

na{em dragom prijatelju

NIJAZ (MUHAMED) JUSI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga \ulsa i sin Elvir Mu{ko `enski tevhid }e se odr`ati u subotu, 5. 3. 2011. godine u Carevoj d`amiji u 13.30 sati.
2604-1nd`

@AN (BORE) [ILJEGOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: Nad`a, Meliha, D`enana, Adisa, Adis, D`enita, Amir, Haris i Berina
3036-1tt

@AN [ILJEGOVI] @ANU [ILJEGOVI]U
... I kad ni~ega ne bude vi{e, kad nam stope sa puteva isperu ki{e, ostat }e uspomene da traju, i vjetrovi vje~ni, {to ne zaboravjaju, da smo bili nekad na nekoj cesti... Selma - Hondagirl, Enes, Elvir
3943-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV Dana 3. marta 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage Dana 3. marta 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

na{em dragom

Od uposlenica }evabd`inice „Zmaj“ Hrasno
2606-1nd`

GRADIMIRU
Vedrina i toplina na{ih susreta zauvijek }e `ivjeti u srcima tvojih profesora S tugom, Kolektiv Druge gimnazije Sarajevo
N

Dana 3. marta 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

Dana 3. marta 2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

ADILE ZORLAK
Draga moja mama, sve ove godine su pro{le sa istim mislima, velikim ponosom {to sam te imala i velikom tugom {to si nas napustila. Neka ti je vje~ni rahmet, dobra moja mama. Tvoja k}erka Mediha sa porodicom
140-1go

ADILE ZORLAK
Hvala ti za svu ljubav, plemenitost i dobrotu kojom si nas obasipala. Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo te u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj suprug Avdo i sin Memsud sa familijom
140-1go

POSLJEDNJI SELAM

bratu

MULAZ (ASIM) OSMANOVI]
Tvojim odlaskom ostala je velika bol, praznina i tuga u srcu i du{i. Tvoj brat Iljaz i snaha Hasnija, brati~ina Behra, brati}i 2624-1nd` Husein, Zifo i E{ef sa porodicama

ADILE ZORLAK
Tvoja plemenitost i dobrota ostat }e vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoj sin Hasib sa porodicom
140-1go

ADILE ZORLAK
Sa ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Abdulah sa porodicom
140-1go

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

bratu

Dana 3. 3. 2011. godine navr{ava se 9 tu`nih godina otkad nije sa nama na{a najdra`a

HAJRO (KASIM) SELVER - ]U[E
od raje iz Kluba penzionera „Dobrinjac“ kod Kane
2625-1nd`

MULAZ (ASIM) OSMANOVI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza tebe, a uspomene na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Tvoj brat Ze}ir, snaha \ulsuma, brati}i Ermin, Sadmin i 2624-1nd` Asmedin s porodicama.

D@EVAHIRA HROMO, ro|. MULAOMEROVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: suprug ]amil, k}eri Mirsada i Ajla, zet Hasan i unuk Vedad
2608-1nd`

52

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV Dana 3. marta 2011. se navr{avaju 52 dana od smrti na{e majke, supruge, nane, svekrve i punice

Dana 3. 3. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ voljeni suprug i otac

SEAD (SALKO) CRN^ALO
Ponosne smo {to smo imale takvog supruga i oca. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe voljeni na{. Tvoje: Behija i Nejra Tevhid }e se prou~iti u petak, 4. 3. 2011. u 14.00 sati ku}i `alosti, Omladinska 48 - Vogo{}a.
3040-1tt

majci na{eg direktora

ZEJFE SVRAKA, ro|. HASE^I]
iz Starog Rudog Draga na{a majko, ni danas, ni sutra, ni jedan dan nam ne}e pro}i da ne bude{ u na{im mislima. Bol koji nosimo u sebi nadvlada ponos {to si bila na{a draga majka, nana, svekrva i punica. Neka ti dragi Allah podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. U srcu tuga u o~ima suze jer se ra|a novo jutro bez tebe. HVALA MAJKO Tvoji najmiliji: suprug Murat, sin Ibrahim, }erke E{efa i Ekrema, zet E{ef, snaha D`evida, unuke Elma, Emina, Minela, Nermina, Azra i Elda, praunuke Lejla i Amila, zetovi Sanel, Sabahudin i Haris Hatma dova }e se prou~iti danas 3. 3. 2011. u ku}i rahmetlije u 15.00 sati u Osijeku, ulica Osik do broja 85. 2605-1nd`

1938 - 2011.

KADRIJA HANI] (ro|. JAMAKOVI])

Sa tugom i po{tovanjem, UPOSLENICI KOMPANIJE „AMPHIBIA“
2607-1nd`

Dana 28. 2. 2011. navr{ilo se 40 dana otkako je na{ brat, djever i ad`e

EKREM RAHIMI]
preselio na ahiret Ostao si jak i poslije smrti, jer si ostavio trag koji se ne mo`e izbrisati i tugu koju ne mo`emo preboljeti. Bio si nam velika potpora, stub na koji se svako oslanjao, prije svega bio si veliki ~ovjek. Neka ti dragi Allah podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: Ibrahim, Senada i Merima
271-1mo

TU@NO SJE]ANJE

Dana 28. 2. 2011. navr{ilo se 40 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi brat, {ura i daid`a

Dana 3. marta 2011. godine navr{ava se sedam godina od kada vi{e nije sa nama na{a draga i mila

EKREM RAHIMI]
Skromni i plemeniti ljudi, kao {to si bio ti odlaze tiho i iznenada, ali se dugo pamte. Uvijek si bio i uvijek }e{ ostati u na{im srcima i na{im mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Mirsada, Salko, Irfan i Nadira
272-1mo

FATIMA ZVONI], ro|. REBAC
iz Mostara Voljena! Ima ne{to {to je ve}e od mora, a to je nebo. Ima ne{to {to je ve}e od neba, a to je ljudska du{a. Ima ne{to {to je ve}e od mora, neba i ljudske du{e, a to je VJE^NA LJUBAV PREMA TEBI. Vrijeme ne mo`e razdvojiti du{e koje je obasjavala ista svijetlost. Allah d`.{. u istinu sve zna i ni{ta mu nije skriveno. EL-FATIHA. Vje~no o`alo{}eni: sinovi Ned`ad i Suad

273-1mo

Navr{ilo se 40 tu`nih dana otkako je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

EKREM RAHIMI]
preselio na ahiret Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, u srcima nositi i nikad te ne}emo zaboraviti, jer je ljubav ja~a od vremena. Hatma dova }e se pokloniti u petak, 4. 3. 2011. godine iza jacije namaza u d`amiji na Pijescima kod Mostara. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: majka Zejna, supruga Zineta, k}erke Amila i Almana, zet Alen Jazvin, punica \ulsa i ostala rodbina
278-1mo

GRA[I
Od porodice Srna
3038-1tt

Navr{ilo se 40 tu`nih dana otkako je moj dragi

POSLJEDNJI SELAM

EKREM RAHIMI]
preselio na ahiret Dragi Ekreme, ni{ta vi{e nije kao prije, tuga i bol ostaju u srcu. Zauvijek }u te voljeti. Tvoja Zineta
278-1mo

~ika ZIJI
Vanja, Mi}o, Haris
3034-1tt

Dnevni avaz
Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

53

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PAULA [UTALO, ro|. MILOS
preminula 1. 3. 2011. godine u 79. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u ~etvrtak, 3. 3. 2011. godine u 14.30 sati, na rimokatoli~kom groblju Stup. O@ALO[]ENI: k}erke Branka i Zrinka, zet Zoran, unu~ad Dijana, \or|e, Sre}ko i Maja, praunu~ad, sestre, bra}a, djeveri, jetrve, te porodice: Manojlovi}, Trobok, [utalo, Milos, Bo{njak, Bari}, Filipovi} i ostala rodbina i prijatelji.
2601-1nd`

[EVALA (MEHO) D@IDI], ro|. AGOVI]
preselila na ahiret u utorak, 1. marta 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 3. marta 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Hambina Carina. O@ALO[]ENI: suprug Muharem, sin Kasim, k}erke Kasema i Fadila, sestra Igbala, snaha Sevda, zet Hamdo, unu~ad Emir, Elvir, Ermin, Mirela, Adisa, Ermina i Muamer, praunu~ad Benjamin, Amar, Aner, Afan i Hena, sestri} Ermin sa porodicom, zet Suad, snahe Amera i Selma, brati}i i brati~ne, teti}i i teti~ne, daid`i}i, te porodice: D`idi}, Agovi}, Smajlovi}, Me{inovi}, Holjan, Kuluglija, Gibanica, Mandal, @igo, Kahrovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Bostari}i br. 30.
No036142

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRO (KASIM) SELVER - ]U[E
preselio na ahiret u utorak, 1. marta 2011. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 3. marta 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hajra, sinovi Fahrudin i Kasim, snaha Senada, unu~ad Belmin i Aldin, sestra Vasva, bra}a Zijad i Suad, nevjeste Tad`a, Dila, Mirsada, Medina i Azra, prijatelji Hajdar, Hasna i Senida, rodica Remza, brati}i i brati~ne Erdin, Belma, Vildana, Eldin, Lejla, Senad, Nihad, Aida, Bakir i Dado, kom{ije Mi{o i Mira ^ampara, te porodice: Hajro, Rahmanovi}, Mizdrak, Pa{ali}, Hod`i}, Ali}, Imamovi}, Hasanbegovi}, Sadovi}, \eki}, Bogdanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Aziza Sokolovi}a br. 2/I. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, dedo, daid`a, ad`e, tetak, svekar i punac

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi otac, suprug i djed

ENVER (AHMETA) KALAJD@I]
dana 24. 2. 2011. godine u 21.00 sat, nakon kra}e bolesti, u svojoj 80. godini `ivota, u Danskoj, preselio na ahiret. D`enaza rahmetlije }e se klanjati u subotu, 5. 3. 2011. godine u 14.00 sati u [ari}a haremu, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: supruga Emina, sinovi Ahmet i Adnan, k}erka Aida, unu~ad Mia, Andrej, Samra i Mehmed, nevjesta Nevenka, zet Naser, snaha Fatima, porodice: Kalajd`i}, Spahi}, Me{i}, Kla{nja, Deronja, Karamehmedovi}, Gr~i}, [ehaganovi}, He}imovi}, Mahmutspahi}, Ajani}, Bo{kailo, Ljeljak, Bri~i}, Tipura, Krehi}, Had`iabdi}, Haselji}, Rizikalo, Berberovi}, Pirki}, Ze}o, Pejakovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 276-1mo

MILOVAN (@IVKA) STOJ]I]
preminuo nakon duge i te{ke bolesti dana 2. 3. 2011. godine u 85. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 3. 3. 2011. godine na groblju Rosulje Vogo{}a u 14.00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Marija, k}erka Rosi} Jovanka, unuci Igor i @ani, praunuka @ana, snahe Gina i Sla|ana, brati} Petko sa porodicom, brati}ne Zdravka, Nevenka i Milka sa porodicama, te porodice: Stoji}i}, Rosi}, Smol}i}, Laziki}, Milija{, Milin~i}, Pavi~i}, Pala{tin, Babi}, Jutri{a, Petek i Ferizovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 3037-1tt

1931 - 2011.

1926 - 2011.

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa dubokim bolom javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu, djeveru i stricu

[ERIF (HASAN) JEVRI]
preselio na ahiret u srijedu, 2. marta 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 4. marta 2011. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Hafiza, k}erka Adlija, zet Osman, unuka Anida, zet Sakib, sestre [erifa i Seadeta, snahe Bulka i Mila, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te porodice: Jevri}, Mehi~evi}, ^au{evi}, Ramo{evac, Spu`a, Ahmatovi}, Mari}, Taljanovi}, Efovi}, Leki}, [kandro, Mandi}, Dodik, Elezovi}, [o{evi}, Bukovac, Had`iosmanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Toplik br. 31 A. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

AKIF (ALIJA) VLADAVI]
preselio na ahiret u 58. godini. Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja k}erka Elmedina, zet Amil sa djecom Amarom i 3047-1tt Sumejom

VOJU KLARI]U
Preminuo u Beogradu 1. marta 2011. godine u 68. godini. Sahrana u Beogradu, 4. marta u 14.30 sati na groblju Orlova~a. O@ALO[]ENI: brat Momo, snaha Jelena, brati~ne Branka i Gordana, ro|ak Simo sa suprugom i ostala 2609-1nd` rodbina.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju

Dana 3. marta 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MULAZ (ASIM) OSMANOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 2. 3. 2011. u 76. godini. D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji dana 3. 3. 2011. u 15.30 sati (poslije ikindije namaza) a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Kima, sin Mirsad, k}erke Ifeta, Safeta, Kimeta, Ulfeta i Murfeta, snaha Sadija, bra}a Ilijaz i Ze}ir, sestra Zeliha, unuci i unuke, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Osmanovi}, Bu~an, Bjelak, Muli}, Jejna, Mujezinovi}, Kola{inac, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

JOSIP KUHANEC @ANU [ILJEGOVI]U
(1982 - 2011)
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana bez tebe, dragi moj tata. U`asno mi nedostaje{! Puno te voli tvoja malena (Helena)
3044-1tt

SAFET KAMENICA
Po dobroti }emo te pamtiti i s tugom i po{tovanjem spominjati. Tvoja teti~na Dika, teti}i Ismet i Ifet sa porodicama
3050-1tt

TEVHID }e se prou~iti u ku}i rahmetlije ulica Bademe Sokolovi} 19. u 15.30 sati S. Kolonija.

2623-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

Tiro, Sejo i Jasmin
3029-1tt

MUSTAFA (MUHAMEDA) GALE[I]
dana 1. 3. 2011. godine, nakon kra}e bolesti, u 68. godini `ivota preselio na ahiret. D`enaza rahmetlije }e se klanjati u petak, 4. 3. 2011. godine u 15.30 sati, na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en u 14.30 sati ispred mrtva~nice Bijeli brijeg sa stajanjima: Rondo, [emovac, Tekija, [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina. O@ALO[]ENI: supruga Samija, sin Samir, k}i Zlata, bra}a Safet, Mirzo i Sead, unuci Asja, Dejla, Marino i Mija, nevjeste Linda, Velida, [aza i Beti, zet Dragan [abanac, bad`anak Tanovi} Sabir, svastike ^atiba i Fatima sa porodicama, prija Sana [abanac, brati}i Fatih, Tarik, Ermin i \enan, brati~ne Selma i Sanja, sestri} Ned`ad, sestri~na Amra sa porodicom, porodice: Gale{i}, Ljubun~i}, [abanac, Tanovi}, Geki}, Alihod`i}, Koji}, Kurtovi}, Maci}, Had`i}, Brki}, Agi}, ]orajevi}, kom{ije: [unji} Zdravko i Vesna i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. 274-1mo

1943 - 2011.

Dana 3. 3. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage

FATIME BULJEVI], ro|. KARAMEHI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
3049-1tt

[EVALA (MEHO) D@IDI], ro|. AGOVI]
Od zeta Suada i unuke Mirele, praunuka Amara i porodice @igo
2613-1nd`

54

^etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
Dana 1. 3. 2011. godine u 81. godini `ivota preselila je na ahiret ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MULIJA (JUNUZ) MUFTI], ro|. REPOVAC
preselila na ahiret u srijedu, 2. marta 2011. godine u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. marta 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin [iraz, k}erke [iraza i Meliha, snaha Fatima, zetovi Safet i Ibrahim, unu~ad Haris, Timur, Mirza, Kan, Damir i Ma{a, praunu~ad, djever Tarik Mufti} sa porodicom, te porodice: Mufti}, Repovac, Musakadi}, Hrustemovi}, ^erkez, Kurahovi}, D`umhur, Abduki}, Brekalovi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici Prote Bakovi}a br. 2/II 111

ZE]A - ZEKIJA BOJI], ro|. [EREMEN
D`enaza namaz klanjat }e se u ~etvrtak, 3. 3. 2011. godine u 15.15 sati, ispred Nove gradske d`amije u Zavidovi}ima, a ukop }e se obaviti na „@igi}a“ mezarju. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Hasan (Haso), sinovi Esad (Ze}a) i Sead, k}erka Mirsada, snahe Zlatka i Zenajda, zet Esad, djeveri D`emal i Be}o, zaova Rasema, unu~ad Lejla, Kanita, Jasmina i Arnela, praunu~ad Tajra i Alek, porodice: Bijedi}, Im{irovi}, Halilovi}, Novakovi}, Ljaki}, ^uli} i Mrkaljevi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. 83-1ze

AKIF (ALIJA) VLADAVI]
preselio na ahiret u utorak, 1. 3. 2011. godine u 58. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 3. 3. 2011. godine poslije ikindije namaza u haremu Adil-begove d`amije na Kobiljoj Glavi, a ukop }e se obaviti u 15.30 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava. O@ALO[]ENI: majka Dika, sin Elmedin, k}erka Elmedina, brat Ferid, sestra Nafa, punica Ai{a, unu~ad Amar, Sumeja, Harun i Haris, zetovi Amil i Kemal, snahe Elmedina i D`emila, brati}i D`enana i Mustafa, sestri} Emir, {ura Fikret, svastika D`emila, bad`o E{ef, te porodice: Vladavi}, Ja`i}, Imamovi}, Trnka, Bostand`ija, Zagorac, Keki}, Halilovi}, Balbozan, Isanovi}, [urkovi}, Kajmovi}, Delali}, Hod`i}, Karkelja, Bublin, Holjan, Panjeta, Zukanovi}, [ahinagi}, Arapovi}, Veli}, Tabak, Keri}, D`evlan, Be{lija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.30 sati, Kobilja Glava 185. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

ESAD (HUSO) HOTA
civlna `rtva srpskog terora u Vi{egradu u junu 1992. godine u 33. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 4. marta 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Mirza, k}i Mersiha, brat Sadik, brati~ne Sabina i Aida, brati} Adnan, amid`e Vahid i Himzo sa porodicama, daid`e Abid, Ze}ir i Amir Tiro sa porodicama, tetke Vahida i Mujesira sa porodicama, te porodice: Hota, Arnautovi}, Tiro, Avdi}, ^amd`i}, Osmanagi}, Me|useljac, ]atovi}, [ehovi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Mahala na Dobrinji. 111

DRENKA VI[NJI], ro|. ZAGORAC
preminula 1. 3. 2011. godine u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 4. 3. 2011. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Zoran, snaha Eldina, unuk Zak, porodica Savi} Jelene i Nenada sa djecom, Leposava Zagorac sa djecom, Slaven Zagorac, te prijatelji: Sejo, Nafa, Safet, Izeta, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

exhumacija iz Vi{egrada

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BEGO (RAMO) SMAJLOVI]
preselio na ahiret u utorak, 1. 3. 2011. godine u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 3. 3. 2011. godine u 12.30 sati na mezarju Bradi}i - Vogo{}a. O@ALO[]ENI: supruga Hedija, sinovi Amir i Samir, sestra Fadila, brat Ramiz, brati}i Hamdija, Senad, Ramo i Hamo sa porodicama, brati~ne Kasema, Suvada, Mirsada i Mirsada sa porodicama, sestri}i Mehmed i Ramo sa porodicama, {ure Enes, Selim i Ferid sa porodicama, svastike Kada, Ferida i Ramiza sa porodicama, te porodice: Smajlovi}, Zuki}, [ehi}, Bradi}, Ali}, Arnautovi}, Tabak, Halilovi}, Ko`ljak, Piknja~, Omanovi}, Stomornjak, Ro`ajac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 12.30 sati, Gornja Jo{anica II/50, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

HANKA (HASIB) JA[AREVI], ro|. DIZDAREVI] iz Vi{egrada
preselila na ahiret u utorak, 1. 3. 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 3. 3. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Almasa, Sajma i Med`ida, unu~ad Meliha, Faruk, Samir, Mahir, Aj{a, Ilderin i Nud`ejma, praunuke Sarah i Ela, zetovi Omer, D`evad, Almin i Almir, sestra Ramiza sa porodicom, snaha Edisa, zaova Safa sa porodicom, te porodice: Ja{arevi}, Dizdarevi}, Okanovi}, ]elovi}, Lipa, Jusufbegovi}, Murtezi}, Duman, Koristovi}, Kustura, Opra{i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13.00 sati, ul. Salke Neze~i}a 2/I, Dobrinja III. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, dedo

ZIJO (JUNUZ) KURI]
preselio na ahiret u utorak, 1. marta 2011. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 3. marta 2011. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Badema, sinovi Narcis i Adis, snahe Nada i @eljka, unu~ad Vedran, Ines i Mia, brati} Haris, daid`inica Hajra, zet Fadil, {ure Ismet i Amir, svastika Amra, snaha Miroslava, prijatelji Ivica i Gordana sa porodicama, te porodice: Kuri}, D`eko, Hasanbegovi}, Alispahi}, Mehmedovi}, Hajdarevi}, Vinovr{ki, Zvizdi}, Mu{anovi}, Jefti}, Bosni}, Dizdarevi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Hamdije ^emerli}a br. 3/IV

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE NO OMILJENE

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923

POKOPNO DRU[TVO

SARAJEVO

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak 3. mart/o`ujak 2011.

55

[ef Pravnog odjela UEFA-e u Sarajevu

Benc upozorio klubove na posljedice suspenzije
[ef Pravnog odjela Evropske nogometne federacije (UEFA) Marsel Benc (Marcel Benz) ju~er je stigao u Sarajevo, gdje je predstavnicima premijerliga{kih klubova ukazao na posljedice suspenzije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u slu~aju da do 31. marta ne bude usvojen njegov novi statut. - Cilj sastanka je bio da se klubovima ka`e {ta ih ~eka u slu~aju suspenzije. Benc je ukazao na neophodnost dono{enja novog Statuta, kao problema koji se direktno ti~e klubova, jer u tom slu~aju oni ne}e mo}i igrati u evropskim takmi~enjima. Bilo je razli~itih mi{ljenja, ali Benc je bio zadovoljan reakcijama iz ve}ine

56

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

sport

ZRINJSKI Pod Bijelim brijegom dodatno naru{ena atmosfera

Melher i Sal~inovi} se potukli u svla~ionici!
@ao mi je {to je do{lo do toga, ali ovaj slu~aj }e vrlo brzo biti arhiviran, izjavio je trener Slaven Musa
Benc: Zadovoljan reakcijama klubova

klubova - rekao je generalni sekretar NSBiH Jasmin Bakovi}. U sklopu posjete, Benc planira sli~an sastanak odr`ati i sa predstavnicima medija. M. T.

Iskusni napada~ trenirao na Tu{nju

Halilovi} se nudi Slobodi
Pomogao bi nam svojim iskustvom i kvalitetom, ka`e trener Tuzlaka
Dugo ga nije bilo na Tu{nju, od 2001. godine, kada je iz Slobode oti{ao u Varteks iz Vara`dina. Nedim Halilovi} ju~er je ponovo trenirao s igra~ima Slobode. Njegov dolazak potvrda je da je spreman da ponovo obu~e dres tuzlanskog kluba, ali se prije toga mora dogovoriti s klupskim rukovodstvom. U me|uvremenu, trener Denis Sadikovi} ne krije `elju da u timu ima iskusnog i pouzdanog napada~a. - Jo{ sam ranije izrazio visoko mi{ljenje o Halilovi}u. Volio bih da bude na{ ~lan u nastavku sezone.

Ionako lo{a atmosfera Pod Bijelim brijegom zbog polo`aja na tabeli te lo{e igre i poraza u gradskom derbiju od Vele`a, dodatno je naru{ena. Naime, nakon poslijepodnevnog treninga u utorak u svla~ionici mostarskog kluba izbila je tu~a izme|u rezervnog golmana Igora Melhera i Fenana Sal~inovi}a. Jasno, informacija o tu~i procurila je vrlo brzo tako da je u Zrinjskom nisu ni poku{ali sakriti. - Ne mogu negirati da se ne{to dogodilo, a kako u tom trenutku nisam bio prisutan u svla~ionici, slu~aj sam prijavio Disciplinskoj komisiji kluba.

Naravno, `ao mi je {to je do{lo do toga, ali }e ovaj slu~aj vrlo brzo biti arhiviran - izjavio je

trener Slaven Musa. Direktor Ivan Beus potvrdio je da je Musa prijavio incident te je kazao da }e Disciplinska komisija {to hitnije donijeti odluku o sankcijama. - Melher i Sal~inovi} dat }e izjave, a klub }e nakon toga

Melher prvi potegao
Iako niko nije `elio potvrditi zbog ~ega je izbila tu~a izme|u 31-godi{njeg Melhera i osam godina mla|eg Sal~inovi}a, saznajemo da je sve po~elo na treningu, i to od bezazlene sva|e zbog nekih spornih situacija u igri. Verbalna prepirka nastavljena je u svla~ionici, nakon ~ega je izbila tu~a, koju je po~eo Melher. Sve je, jasno, trajalo vrlo kratko s obzirom na to da su se umije{ali ostali igra~i i rastavili aktere.

odlu~iti o kaznama. Musa je od nas zatra`io da to bude rije{eno {to hitnije, a tako }e i biti. Izra`avamo `aljenje i smatramo da nema potrebe da se tome pridaje velika va`nost s obzirom na to da se takvo ne{to doga|a u svakom klubu. Pred nama je va`na utakmica protiv ^elika te od trenera i igra~a tra`imo punu koncentraciju - izjavio je Beus. A {to ka`u akteri? Fenan Sal~inovi} kratko je odgovorio: „Nemam komentara“, dok je telefon Igora Melhera bio isklju~en. Ma. P .

Melher: Zavidna bokserska vje{tina

Halilovi}: Mogu} dogovor

Sal~inovi}: Nema komentara

Muji} propu{ta Travnik
Dvostruki strijelac u pobjedi nad Slavijom (2:1) Senad Muji} zbog tri `uta kartona ne}e igrati u idu}oj Slobodinoj utakmici, na gostovanju kod Travnika. Vratit }e se Stefan Gavari} i Mersed Malki}, ali su neizvjesni nastupi lak{e povrije|enih Muamera Zoleti}a, Almira Halilovi}a i Stani{e Nikoli}a. Ina~e, Tuzlaci }e u petak oti}i u karantin u Vitez.

Odigran prvenstveni me~ u Zvorniku

Drini derbi za~elja
Po te{kom i zale|enom terenu fudbaleri Drine bolje su se sna{li u derbiju za~elja protiv Budu}nosti. Odgo|eni susret 16. kola Premijer lige BiH rije{en je

Mislim da bi nam itekako pomogao svojim iskustvom i kvalitetom - rekao nam je Sadikovi}, dok je Halilovi} izrazio spremnost da se dogovori. - Nemam ni{ta protiv da ponovo obu~em Slobodin dres. Spreman sam za razgo-

vor s ljudima koji vode klub. U Vara`dinu sam trenirao tako da ne zaostajem previ{e za ostatkom ekipe - kazao je Halilovi}, koji je u bogatoj internacionalnoj karijeri igrao i za Rijeku, Orebro, Dinamo iz Tirane i Dalkurd FF. E. M.

Drina
Stadion u Zvorniku. Gledalaca 600. Sudija: Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg)7. Pomo}nici: Ratko Kuni} (Banja Luka), Asmir Budimli} (Biha}). Delegat: Mile Mandi} (Kozarska Dubica). Strijelci: 1:0 - N. Lazarevi} (13, Nini}), 2:0 - Le`aji} (25). @uti kartoni: Ze~evi}, Krezovi}, ]ulum, Le`aji}, Galin, Jaranovi} (Drina), ^oli}, Slomi} (Budu}nost). Igra~ utakmice: Danijel ]ulum (Drina) 8.

2 (2:0) 0 Budu}nost
DRINA Maksimovi} 7,5 I. Lazarevi} 7,5 Mitrovi} 8 Prebira~evi} 7,5 (Jeremi} -) Ze~evi} 7,5 Krezovi} 7,5 ]ulum 8 Le`aji} 7 N. Lazarevi} 8 (70. Savanovi} -) Nini} 7,5 Galin 7 (64. Jaranovi} 7,5) Trener: Darko Vojvodi} BUDU]NOST Husi} 6 ^amrkovi} 6 ^oli} 5 ^ergi} 5,5 Omi} 5,5 Jahi} 6 (71. \erzi} -) Sarajli} 6 Ikanovi} 5,5 (60. [migalovi} 6) Piri} 6 Haski} 6,5 Slomi} 6 (87. Imamovi} -) Trener: Munever Rizvi}

Tabela
Rezultati 16. kola: @eljezni~ar - Olimpic 3:0, ^elik - Sarajevo 2:1, Vele` - Zrinjski 1:0, Leotar - Rudar 0:0, Travnik - Zvijezda 2:2, Sloboda - Slavija 2:1, [iroki Brijeg - Borac 1:2, Drina - Budu}nost 2:0. Parovi 17. kola (5. i 6. mart): Travnik Sloboda, Zvijezda - @eljezni~ar, Olimpic - Leotar, Rudar - [iroki Brijeg, Borac - Drina, Budu}nost - Vele`, Zrinjski - ^elik, Sarajevo - Slavija. 1. Borac 16 11 3 2 23:9 36 2. @eljezni~ar 16 10 1 5 31:14 31 3. Sarajevo 16 8 4 4 22:13 28 4. [. Brijeg 16 8 1 7 32:25 25 5. Sloboda 16 7 3 6 16:15 24 6. Travnik 16 7 2 7 26:22 23 7. ^elik 16 6 4 6 17:15 22 8. Slavija 16 7 1 8 23:25 22 9. Rudar 16 5 7 4 17:18 22 10. Olimpic 16 6 3 7 14:18 21 11. Leotar 16 6 3 7 16:26 21 12. Zvijezda 16 5 5 6 15:18 20 13. Budu}nost 16 4 5 7 15:20 17 14. Drina 16 5 2 9 14:24 17 15. Zrinjski 16 5 1 10 16:23 16 16. Vele` 16 5 1 10 17:29 16

Nenad Eri} u ^apljini
Tre}eplasirana ekipa Prve lige Federacije BiH ^apljina dovela je u svoje redove ofanzivnog veznog igra~a Nenada Eri}a (21) kao svoje prvo pravo poja~anje u zimskoj pauzi. ^apljinu su napustila trojica Argentinaca, Fabijan Koronel (Fabian Coronel) i Santijago Oholi (Santiago Ojoli) vratili su se u domovinu, a Pablo Arijel Rodrigez (Ariel Rodriguez) pre{ao je u konji~ki Igman. S druge strane, u tim se vratio Domagoj Zubac iz Neretve, a iz Zrinjskog je stigao Ivan Pulji}. Er. B.

]ulum: Odluka za pola sata

ve} u prvih pola sata. Zvorni~ani su poveli u 13. minuti. Dobar prodor Ivana Nini}a s lijeve strane u gol je pretvorio Nikola Lazarevi}. U 25. minuti, Nikola Lazarevi} odli~no je upo-

slio Igora Le`aji}a, koji je sam iza{ao pred Murisa Husi}a. Golman Budu}nosti odbranio je njegov udarac, ali je odbijenu loptu Drinin veznjak iz drugog poku{aja sproveo u mre`u. R. J.

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

57

NJEMA^KA Ivica Grli} }e s Duisburgom igrati finale Kupa Njema~ke

Pobjedu sam proslavio sa Sergejom Barbarezom
Navijali smo i sje}ali se reprezentacije i starih dana sa 36 godina osvojiti trofej Bilo bi idealno

Igra~i Borusije u Minhenu: Velika prednost na vrhu

(Foto: AFP)

U Borusiji iz Dortmunda i nakon velike pobjede nad Bajernom u Minhenu (3:1) odbijaju razgovarati o naslovu prvaka Njema~ke uprkos 12 bodova prednosti na vrhu

Dortmund se ve} priprema za {ampionsku proslavu
Dionice sko~ile za 157 posto
Dionice Borusije, jedinog bundesliga{a na berzi, sko~ile su u protekloj godini za ~ak 157 posto, a razlog je, naravno, odli~na sezona biv{eg evropskog prvaka. Samo je pobjeda nad Bajernom podigla vrijednost Borusijinih dionica za 11 posto.

Iako je jo{ deset kola do kraja

da po~ele pripreme za organizaciju {ampionskog slavlja. - U preliminarnoj smo fazi dogovora. Kako nema dovoljno prostora za 150.000 ljudi, koliko o~ekujemo na Fride-

Grli}: Kada osjetim da ne mogu igrati, onda ne igram

Sje}ate se Ivice Grli}a? Naravno da se sje}ate. Vi{e Nijemac nego Bosanac, ovaj fudbaler je u generaciji Sergeja Barbareza, Elvira Balji}a, Hasana Salihamid`i}a... u dresu reprezentacije BiH poku{avao realizirati na{e snove o velikom takmi~enju. Ta generacija to, na`alost, nije uspjela. Grli} je 2006. nekako tiho napustio reprezentaciju i nikada joj se nije vratio. Ivica se, daleko od u`arenih svjetala nezahvalne bh. fudbalske pozornice, posvetio njema~kom drugoliga{u Duisburgu, a marljivi rad doveo ga je do osobe kojoj }e, po zavr{etku karijere, biti povjeren posao tim-menad`era.

Finale 2004.

Ali, prije toga, Ivica mo`e staviti {lag na svoj put osvojiti Kup Njema~ke. Preksino}njom pobjedom nad Energijem od 2:1, u kojoj je u~estvovao i drugi biv{i reprezentativac BiH Branimir Baji}, „Zebre“ su osigurale prolazak u finale. Grli} nije igrao, jer je povrije|en, ali }e biti spreman za finale. - Ne{to je puklo u koljenu i ve} tri sedmice ni{ta ne radim, ali }u ubrzo po~eti trenirati pa }u biti spreman za finale. Ovo je, zaista, fenomenalna prilika za klub, da sljede}e godine igra u Evropi. Ja znam kako to izgleda, jer sam 2004. igrao finale, ali mnogo igra~a ne zna. Takve prilike ne pru`aju se ~esto. Ja svoju jednom nisam iskoristio, ali ko zna. Uskoro }e mi 36, bilo bi idealno osvojiti tr-

Lijep dio `ivota
Upitali smo Grli}a pomisli li nekada {ta bi bilo da je ostao u reprezentaciji. - Naravno da pomislim, ~ak sam bio u isku{enju da do|em kada me je ]iro Bla`evi} zvao i pitao da li bih se vratio. No, mislio sam da je nepo{teno da otiofej - kroz smijeh govori Grli}. Iako je ve} dobro za{ao u ~etvrtu deceniju `ivota, Ivica je prezadovoljan. - S obzirom na to koliko imam godina, od mene se i ne o~ekuje da igram svaku utakmicu. Ako ujutro ustanem i vidim da ne mogu igrati, onda ne igram. Ove sezone sam odigrao skoro 20 utakmica i nije bilo lo{e - govori Grli}. Iako odavno ne igra za BiH, ne krije da ga zanima {ta se de{ava s reprezentacijom. - Nisam oti{ao u sva|i da bih bio ljut na nekoga. Jemam mjesto mla|im igra~ima, koji su na svojim le|ima iznijeli cijele kvalifikacije. I ne kajem se. Igrao sam u prelijepo vrijeme, s velikim igra~ima poput Elvira Balji}a, Elvira Boli}a, Sergeja Barbareza... To mi je bio jedan veoma lijep dio `ivota - ka`e Grli}. dnostavno sam ostao vjeran principima. Kada sam rekao da ne}u vi{e, onda ne}u vi{e, ali daleko od toga da me reprezentacija ne zanima. Kada smo izgubili u bara`u od Portugala, bio sam stra{no razo~aran - ka`e nam Ivica, pa dodaje: - Utakmicu protiv Energija gledao sam sa Sergejom Barbarezom. Prisjetili smo se reprezentacije i starih dana. Poslije je do{ao i Baji}, pa smo zajedno proslavili pobjedu. Imam kontakt sa skoro svim igra~ima, jer me uvijek zanima kako nam ide. Reprezentaciji `elim sve najbolje, ta se ljubav nikada ne}e prM. TANOVI] omijeniti.

bundesliga{ke tabele. Iako su u gradu koji je zalu|en fudbalom svi spremni za zabavu i ve} kuju planove o tome kako }e proslaviti titulu, trener Jirgen Klop (Jurgen Klopp) u velikim je problemima kako da deset kola prije kraja sezone zadr`i igra~e na zemlji. Situaciju mu ote`avaju gradske vlasti, koje su ve} sa-

nsplacu, moramo na}i alternativno mjesto u centru grada. Jo{ je rano za sve, ali ve} sada moramo utvrditi detalje kada je rije~ o policiji i vatrogascima - rekao je Hans Verner Rikse (Werner Rixe), menad`er za zabave u Dortmundu. Borusija }e u posljednjem kolu Bundeslige 14. maja ugostiti Ajntraht. (A. ^.)

Navija~i Kajzerslauterna izvinili se Laki}u {to su mu zvi`dali

Mogu}e samo u Njema~koj

Igrat }u dok me kosti ne bole
Upitali smo Grli}a do kada misli igrati? - Da budem iskren, nemam nikakve planove. Dok kosti ne bole, dobro je, ali kada budem osjetio da vi{e ne mogu, onda }u re}i da je gotovo. U nogometu nema termina star ili mlad, samo dobar ili lo{. A ja, valjda, jo{ nisam lo{ - ka`e Grli}.

Vjeran principima

Bilino polje bit }e spremno za Rumuniju

Laki}: Naredne sezone igrat }e u Volfsburgu

Uprkos nepovoljnim vremenskim uvjetima koji posljednjih dana vladaju u cijeloj dr`avi, direktor ^elika Nermin [abi} isti~e da }e rekonstrukcija isto~ne tribine i rasvjete na stadionu Bilino polje biti zavr{ena do 26. marta i utakmice izme|u reprezentacija Bosne i Hercegovine i Rumunije. - Radovi }e sigurno biti gotovi, novinarska lo`a i VIP lo`a bit }e natkrivene. Sada se odvijaju radovi ispod isto~ne tribine. Postoji, me|utim, mogu}nost da odgodimo na{u utakmicu 18. kola protiv Budu}nosti, koju trebamo igrati 12.

^elik }e mo`da odgoditi utakmicu 18. kola

Bilino polje: Snijeg nije zaustavio radove

marta, jer `elimo u~initi sve da o~uvamo teren za reprezeV. B. ntaciju - ka`e [abi}.

Navija~i njema~kog bundesliga{a Kajzerslauterna otvorenim pismom na portalu Transfermark.de izvinili su se hrvatskom fudbaleru Sr|anu Laki}u zbog zvi`duka koje je dobio u pro{lom kolu, u doma}em remiju (1:1) protiv HSV-a. - Mi, Kajzerslauternovi navija~i molimo Sr|ana i klub da prihvate na{e izvinjenje za subotnji incident. Uvjeravamo vas, svi poput jednoga stojimo iza vas i

ne}emo dopustiti da pojedinci blate na{ renome. Sr|an je dio kluba i, kao takav, dio nas, navija~a. Laki} je odlu~io sljede}e sezone igrati za Volfsburg. To je njegovo pravo i taj potez je u potpunosti legitiman. O tome mo`emo imati razli~ita mi{ljenja, ali to ne zna~i da se igra~ mo`e vrije|ati, pljuvati. To nema nikakve veze sa slobodom izra`avanja - navedeno je u izvinjenju simpatizera (A. Dr.) Kajzerslauterna.

Me|unarodni fudbal

Bez Van Persija protiv Barcelone

58

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

sport
Lampard: Pogodak za pobjedu
(Foto: AP)

Arsenal }e u revan{-utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Barcelone biti oslabljen neigranjem Robina van Persija (Van Persie). Holandski fudbaler }e zbog povrede koljena, koju je zadobio u nedjeljnom finalu Liga kupa, morati na trosedmi~nu, a mo`da i du`u pauzu. Arsenal }e u revan{u 8. marta na Kamp nouu braniti pobjedu od 2:1 iz Londona.

Kraj sezone za Felainija

[ampion je jo{ `iv
Ferguson osuo paljbu po sudijama Arbitrima nije bilo lako, ka`e An~eloti
[ampion je jo{ `iv. Iako se ne mo`e re}i da se preksino}njom pobjedom nad Man~ester junajtedom od 2:1 ^elzi vratio u borbu za titulu, aktuelni engleski prvak malo je zategao situaciju na vrhu engleske Premijer lige zako~iv{i „Crvene |avole“ na putu do naslova. U centru pa`nje bili su David Luiz, ~iji je gol donio ^elziju izjedna~enje na 1:1, te menad`er gostuju}eg tima Aleks Ferguson (Alex), koji je sasuo drvlje i kamenje na sudijsku trojku, koja je, kako tvrdi, pokrala Junajted. Man~ester je vodio golom Vejna Runija (Wayne Rooney), ali je pogodak Brazilca, koji je ove zime do{ao iz Benfike, vratio stvari na nulu. U fini{u, londonski tim je iz

ENGLESKA Man~ester junajted porazom od ^elzija zastao u borbi za titulu

Ferguson: Znao sam da }e nas pokrasti
Upitan je li se ^elzi ovom pobjedom vratio u igru za naslov, [kot je procijedio: skoro isti start nad Runijem. T ada nije bilo jedanaesterca za nas. Luiz je tukao Runija cijelu ve~er, ali sudija to nije gledao. Ponosan sam na igra~e. Igrali smo odli~no i nismo zaslu`ili ovo {to nam se desilo. Sudije ve} tre}u godinu zaredom kroje na{e utakmice na Stemford brid`u - rekao je Ferguson. ^elzijev menad`er Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti), naravno, nije imao mnogo zamjerki na sudiju Martina Etkinsona (Atkinson), ali je priznao da je Luiz mogao biti sretan {to nije ka`njen za - Ako im budu ovako sudili, sve se mo`e promijeniti. ^im sam vidio ko sudi, znao sam da }e biti ovako. svoje postupke. - Sudiji nije bilo lako, jer je bilo mnogo sna`nih duela. Ipak, zaslu`ujemo pohvale za predstavu protiv fantasti~ne ekipe. Nije bilo lako vratiti se nakon {to smo primili gol, ali smo u drugom poluvremenu ipak izbalansirali situaciju na terenu - rekao je Italijan. ^elzi je sko~io na ~etvrto mjesto sa 48 bodova, 12 manje od Junajteda, a An~eloti tvrdi da je razlika prevelika da bi se u fini{u moglo o~ekivati ne{to. - Predaleko su. Ne mo`emo misliti o tome da mo`emo (M. T.) ka`e An~eloti.

Felaini: Mora na operaciju

Za Evertonovog ~upavca Maruana Felainija (Marouane Fellaini) sezona je zavr{ena, jer }e morati na operaciju zbog povrede ~lanka u subotnjoj utakmici protiv Sanderlenda. To nije jedina lo{a vijest za Everton, jer u naredne tri sedmice ne}e biti ni Tima Kejhila (Cahill).

Sova uginula, Morenu prijete

Luis Moreno, koji je u utakmici kolumbijske lige nabio nogom sovu kako bi je izbacio s terena, nakon ovog bizarnog incidenta po~eo je dobivati telefonske prijetnje. Sova je predstavljala maskotu ekipe Atletiko juniora i `ivjela je pod krovom njegovog stadiona. Nakon {to ju je Moreno {utnuo s igrali{ta, preminula je, a Panamac je napustio teren pod policijskom za{titom. Kako bi se iskupio pred javno{}u, Moreno je posjetio zoolo{ki vrt kako bi se upoznao sa `ivotom sova.

Sna`ni dueli

Tukao Runija

Luiz: Centralna figura me~a

(Foto: Reuters)

penala, koji je skrivio Kris Smoling (Chris Smalling), pogotkom Frenka Lamparda (Frank) do{ao do pobjede, a Nemanja Vidi} dobio je crveni karton. Nakon ovog poraza, tek

drugog liga{kog u sezoni, Junajted je ostao na 60 bodova, dok drugoplasirani Arsenal ima 56 i utakmicu manje. - Penal je bio prestrog, a sudija se nije oglasio ne{to ranije kada je Luiz napravio

Golman [alkea meta velikih klubova

^elnik firme „Mediapro“ o optu`bama Realovog trenera

Platini: Pet sudija na Euru

UEFA na Evropskom prvenstvu 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini `eli pet arbitara na terenu kako bi smanjila mogu}nost sudijskih gre{aka, objavio je predsjednik Mi{el Platini (Michel). UEFA-in prvi ~ovjek rekao je da je vrlo zadovoljan rezultatima FIFAinog eksperimenta s kvintetom sudija u Ligi prvaka i Evropskoj ligi. Platini ka`e da je UEFA ve} zatra`ila dozvolu da na Euru uvede ovu novi(M. T.) nu.

Murinjo tra`i izgovore za neuspjehe

Man~ester `eli Manuela Nojera
Man~ester junajted zainteresiran je za [alkeovog golmana Manuela Nojera (Neuer), potvrdio je izvr{ni direktor njema~kog bundesliga{a Klemens Tenis (Clemens Toennies). Dvadeset~etverogodi{nji njema~ki golman, koji je interesantan i Bajernu, sa [alkeom ima ugovor do 2012. godine, a Junajted jo{ nije poslao nikakvu ponudu napismeno. Trener [alkea Feliks Magat (Felix Magath) izjavio je nedavno da }e Nojer dovr{iti svoj ugovor s klubom, ali bi ih te{ka finansijska situacija mogla primorati na raniju prodaju. (M. T.)

Murinjo: @ali se na kalendar

Izjave trenera Reala @ozea Murinja (Jose Mourinho) da kalendar {panske lige ne valja, jer neke ekipe stavlja u bolju poziciju nego ostale, izazvale su o{tar odgovor Haumea Rouresa (Jaume), ~elnika „Mediaproa“, jedne od kompanija koje su otkupile prava na TV prijenose. Nakon remija protiv Deportiva u subotu (0:0), Murinjo je rekao da njegovi fudbaleri nisu imali dovoljno vremena da se odmore od utakmice Lige prvaka u Lionu, odigrane u utorak. - Murinjo ka`e da mu se smiju iza le|a, {to je i istina. Kada ~ujem nizanje svih tih izgovora o neuspjesima, i ja se smijem. Kako neko mo`e pri~ati toliko besmislica? - pita se Roures, i dodaje da je raspored utakmica proizvod dogovora izme|u (M. T.) [panske lige i klubova.

Nojer: Ugovor do 2012. godine

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

59

RUKOMET ^elik namjerava organizirati velike spektakle

Rukometa{i ^elika okon~ali su prvi dio sezone u Prvoj ligi Federacije BiH grupa Sjever sa maksimalna 33 boda, a u zeni~kom klubu uvjereni su da }e lidersku poziciju dr`ati i na kraju sezone. U ^eliku se nadaju da ih ne}e omesti to {to }e biti slabiji za kapitena Emira Skopljaka, koji je dobio posao u Sarajevu, te lijevo krilo Edi-

Zeni~ani se `ele vratiti na Papirnu Levski ipak prejak
Hasandi} u prodoru: Opro{taj od Balkanske lige

(Foto: I. Rozi})

Zrinjski bez doigravanja

Bilo bi to rje{enje i za nas, rukometa{e, ali i za druge sportove u gradu, ka`e [krbi}

ji je u premijernom nastupu u eliti „plesao samo jedno ljeto“. Tako su jesenas renovirali klupske prostorije te napravili teretanu, a pokrenuli su i inicijativu da natkriju kultni teren na Papirnoj, gdje se i po~eo igrati rukomet u Zenici. - Bilo bi to rje{enje i za nas, rukometa{e, ali i za druge

Ko{arka{i Zrinjskog ipak nisu uspjeli izboriti plasman u doigravanje Balkanske lige. Za tre}e mjesto bila im je potrebna pobjeda nad bugarskim Levskim u Mostaru ili poraz Ulcinja od Beograda, ali se na kraju nijedno nije dogodilo.

Grupa A
1. Levski 2. Beograd 3. Ulcinj 4. Zrinjski 5. Svjetlost 8 8 8 8 8 7 5 4 4 0 1+134 15 3 +7 12 4 -22 12 4 -8 12 8-111 8

Zrinjski - Levski 76:84
Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca: 600. Sudije: Ilija Belo{evi} (Srbija), Sreten Radovi} (Hrvatska) i Vladimir Ve{kovi} (Srbija). Rezultat: Zrinjski - Levski 76:84 (16:21, 23:16, 12:23, 25:24). ZRINJSKI: Demi} 20, Ma{i}, Petrovi}, Han 6, ToMostarci su protiv najboljeg kluba u grupi A imali plus dva na poluvremenu (39:37), ali su Bugari u nastavku zaigrali bolje i opravdali ulogu favorita (84:76). „Plemi}i“ su imali lo{ {ut za tri poena (4-23), ali vi{e od toga treneru Borisu D`idi}u smeta to {to njegova ekipa, kako ka`e, mi}, Simonovi} 10, Bodiroga, Hasandi} 6, Perajica 5, Ramljak 9, [aki} 20. Trener: Boris D`idi}. LEVSKI: Krou 9, Harper 14, Slaveikov 2, Kol 13, S. Georgijev 4, Z. Georgijev 6, Velikov 4, Mladenov, ^ekovski 18, Loderdejl 14. Trener: Konstantin Papazov. nije dala maksimum. - Respekt prema protivniku bio je o~ekivan, ali ipak prevelik. [ut za tri poena bio je lo{, ali sam vi{e razo~aran zato {to u odlu~uju}oj utakmici nismo pru`ili vi{e izjavio je D`idi}. Ulcinj je na svom terenu porazio OKK Beograd sa Ma. P. 87:79.

Kom{ijski derbi protiv Kaknja
Optimizam u povratak u Premijer ligu ulijevaju i pripremne utakmice, u kojima su zeni~ki rukometa{i savladali premijerliga{e viso~ku Bosnu (37:32) i Gra~anicu (50:30) na Gu{i}a, koji je u ponedjeljak uspje{no operisan. S druge strane, bit }e ja~i za sjajnog Davora Kadi}a. Predsjednik Pane [krbi} je, nakon pro{logodi{njeg ispadanja iz Premijer lige, krenuo sa svojim saradnicima u udaranje novih, ~vr{}ih temelja zeni~kog kluba, kote prvoliga{a Vogo{}u (37:24). Prvu utakmicu u drugom dijelu sezone ^elik igra u nedjelju (15 sati) u Areni protiv tre}eplasiranog Kaknja. sportove u gradu, jer ne bismo toliko optere}ivali Arenu, gdje i dalje mo`emo igrati utakmice. Sada smo u fazi pripreme dokumentacije i tra`enja sponzora, koji bi nam pomogli da ostvarimo svoju zamisao. Javno preduze}e „Prostor“ radi nam i idejni projekt - ka`e [krbi}. V. BEGUNI]
[krbi}: ^vr{}i temelji zeni~kog kluba

Barcelona i Monpelje
U ^eliku, koji ove godine slavi 60 godina postojanja, kroje planove da ovog ljeta, na proslavi povratka u Premijer ligu, ugoste {pansku Barcelonu i francuski Monpelje. - Poku{avamo ugovoriti Barcelonin dolazak preko Dragana [krbi}a, koji je bio kapiten ovog kluba, a sin je mog pokojnog brata Koviljka. [to se ti~e Monpeljea, kontakte s njima ostvaruje nam kapiten nogometne reprezentacije Emir Spahi}, ina~e veliki prijatelj s Nikolom Karabati}em - ka`e [krbi}.

Golman Bosne BH-Gasa odlazi naljeto

Uo~i Lige za prvake

Marjanac potpisao za {vicarski Bern
Srpski reprezentativni golman Dragan Marjanac (26), jedan od junaka Bosninog trijumfa nad Konstancom u okviru 9. kola Lige prvaka, ve} je potpisao dvogodi{nji ugovor sa {vicarskim Bern Murijem. Boje {vicarskog ambicioznog kluba Marjanac }e braniti od ljeta ove godine, kada mu isti~e polugodi{nji ugovor sa „Studentima“. Prije Bosne, Marjanac je nastupao za {panski Toledo, a prije toga za ma|arski Pik Seged, s kojim je, tako|er, nastupao u Ligi prvaka. Do ljeta }e poku{ati pomo}i Bosni da ostvari ambicije u Premijer ligi i Kupu A. ^. BiH.

Marjanac: Doprinio Bosninom uspjehu

Klubovima koji izbore plasman u Ligu za prvaka BiH, bit }e omogu}eno da u mini prijelaznom roku anga`iraju poja~anja. Iz Ko{arka{kog saveza BiH ju~er je saop}eno da }e u~esnici Lige 6 za mu{karce te Lige 4 za `ene od 21. do 25. marta mo}i registrirati nove igra~e. Pored klubova koji se trenutno takmi~e u doma}em prvenstvu, zavr{nici }e se priklju~iti i bh. predstavnici u regionalnim ligama, Igokea i [iroki TT kabeli u mu{koj te ^elik u `enskoj konkurenciji.E. J.

Zeni~ani ve~eras protiv ^apljine Poja~anja od 21. marta Prva od tri me~-lopte za opstanak u eliti

Mari} i Opa~ak: Poziv navija~ima da ih podr`e

(Foto: J. Had`i})

Travnik izme|u Zvijezde i Slobode

Trener Selimovi} postaje alergi~an na snijeg
Travnik je u susretu sa Zvijezdom (2:2) imao problema zbog snijega na terenu, a kako sada stvari stoje, sli~ni uvjeti vladat }e i u narednom kolu, kada „Veziri“ u subotu na Piroti ugoste Slobodu. Trener Ned`ad Selimovi} je, ka`e, postao alergi~an na snijeg. - Kada kao doma}ini trebamo graditi napada~ku igru, isprije~e nam se vremenske neprilike. Situacija protiv Slobode mo`e biti jo{ gora, jer se na o~i{}enim dijelovima terena uhvatio led, koji je sada prekrio novi snijeg. Ipak, gradimo optimizam na tome {to }emo imati vi{e igra~a na raspolaganju, jer se nakon `utih kartona vra}aju Nusmir Faji}, Nihad Ribi} i Suvad Grabus, a i povrije|eni Dario Pranjkovi} vjerovatno }e biti spreman S. P . ka`e Selimovi}.

Zeni~ki ko{arka{i jo{ nisu osigurali opstanak, ali bi eventualnim ve~era{njim trijumfom u Areni u premijernoj utakmici 23. kola Prvenstva BiH protiv ^apljine (19 sati) mogli u~initi veliki korak prema ovosezonskom cilju. - Preostale su nam jo{ tri utakmice i tri me~-lopte. ^apljina je dobar tim, bolji od nas, i igrat }e Ligu za prvaka. Za nas }e ovo biti sportski izazov. Nadam se da }e igra~i dobro reagirati i dobi-

ti ovu utakmicu - kazao je trener Ivica Mari} te je dodao da ne}e biti tragedija ni ako izgube, jer }e opstanak sigurno izboriti. Najbolji ko{arka{ ^elika Ivan Opa~ak podsjetio je da imaju jo{ dvije utakmice kod ku}e, ali i da o~ekuje da }e ve} ve~eras pobijediti i tako rije{iti sve dileme. - Moramo dobiti ^apljinu pa zato pozivam navija~e da do|u i da nas podr`e - poV. B. ru~io je Opa~ak.

60

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. februar/velja~a 2011.

sport

OLIMPIJSKI POKRET MOK `eli stati ukraj nelegalnom kla|enju

Bajramovi} (Litvos ritas): Me~-lopta na doma}em terenu

Teletovi} i Bajramovi} za mjesto u ~etvrtfinalu
@elim igrati i pored povrede, ka`e kapiten Kaha Laborala
Mirza Teletovi} uvjeren je da }e biti spreman za dana{nji, odlu~uju}i me~ Eurolige protiv Litvos ritasa. Najbolji bh. ko{arka{ i kapiten Kaha Laborala ka`e da, uprkos povredi koljena, ne `eli propustiti utakmicu posljednjeg kola grupne faze, ~iji }e pobjednik igrati u ~etvrtfinalu, a pora`eni se ljnusu mo}i ra~unati na svog vode}eg strijelca u Euroligi (prosjek 15,9 poena). Na suprotnoj strani ~eka ih silno motivirani litvanski prvak, kojem se ukazala {ansa da se pored jednog od favorita grupe E (Kaha Laboral, Panatinaikos) domogne nokaut-faze. Veliki adut doma}e ekipe

Duel bh. ko{arka{a u Euroligi

La`iranje me~eva ve}a prijetnja sportu od dopinga
Upotreba narkotika utje~e na jednog sportistu, a namje{tanje utakmica na ~itavo takmi~enje, ka`e @ak Rog

U sjedi{tu Me|unarodnog olimpijskog komiteta (MOK) u Lozani odr`an je antikorupcijski simpozij, kojem su prisustvovali resorni ministri vi{e evropskih vlada, funkcioneri sportskih organizacija i kladioni~arskih kompanija, ali i predstavnici Interpola, u nadi da }e do}i do eventualnog rje{enja. - Namje{tanje utakmica postalo je ve}a prijetnja sportu od upotrebe dopinga. Upotreba narkotika utje~e na jednog sportistu, a namje{tanje me~eva na ~itavo ta-

Osnivanje specijalne jedinice

Ogroman gubitak

Fenerbah~e gost Valensiji
GRUPA E: Litvos ritas Kaha Laboral, Unikaha Panatinaikos (20.45 sati). Poredak: Panatinaikos 3-2, Kaha Laboral 3-2, Litvos ritas 3-2, Unikaha 1-4. GRUPA F: Barcelona Union Olimpija, Lotomatika - Makabi (20.45). Poredak: Barcelona 5-0, Makabi 3-2, Lotomatika 1-4, Union Olimpija 1-4. skoro sigurno oprostiti od elitnog takmi~enja. - Povreda je u drugom planu. @elim igrati, jer je pred nama najva`niji susret sezone - prenijeli su {panski mediji izjavu 25-godi{njeg krila. Teletovi} se ozlijedio u subotnjem prvenstvenom derbiju protiv Barcelone, ali se trener Du{ko Ivanovi} nada da }e ve~eras (20.45 sati) u ViGRUPA G: Efes Pilsen Partizan, Real Madrid Montepaski (19.45). Poredak: Real 5-0, Montepaski 3-2, Efes Pilsen 2-3, Partizan 0-5. GRUPA H: Valensija - Fenerbah~e Ulker, Olimpijakos - @algiris (19.45). Poredak: Olimpijakos 4-1, Fenerbah~e Ulker 3-2, Valensija 2-3, @algiris 1-4. je Kenan Bajramovi}. Kapiten na{e reprezentacije u prvom duelu ova dva kluba u Vitoriji sa 19 poena predvodio je Litvos do bitne pobjede (89:86). Posljednje kolo odlu~it }e tri putnika u ~etvrtfinale. Plasman me|u osam uo~i ve~era{njih susreta osigurali su Barcelona, Makabi, Real, Montepaski i Olimpija(E. J.) kos.

Najavljeno je osnivanje jedinice ~iji }e zadatak biti koordinacija borbe protiv ilegalnog kla|enja i namje{tanja sportskih rezultata. Specijalnu jedinicu ~inili bi ~lanovi sportskih saveza, predstavnici vlada, me|unarodnih organizacija poput Interpola i legalnih kladionica.

Said Fazlagi}, direktor sporta, me|unarodnih odnosa i projekata u Olimpijskom komitetu BiH, o MOK-ovim planovima ka`e: - Kao ~lanica MOK-a, podr`avamo svaku akciju na{e mati~ne ku}e i krovne svjetske sportske organizacije. [to se ti~e na{eg eventualnog djelovanja kada je rije~ o nelegalnom kla|enju, ~ekamo informaciju i upute iz MOK-a, {to je standarna praksa bez obzira na to o kojem se problemu radi.

OKBiH ~eka upute iz Lozane

Rog: Kako prona}i rje{enje

(Foto: AP)

Lebron D`ejms (LeBron James) i Dvejn Vejd (Dwyane Wade) dobili su zna~ajno poja~anje u lovu na NBA titulu. Zvijezdama Majami hita priklju~io se Majk Bibi (Mike Bibby), nekada jedan od najboljih plejmejkera Lige, koji je dan nakon raskida ugovora s Va{ington vizardsima pristupio klubu s Floride. Bibi (32 godine, 188 centimetara) ima tokom 13 NBA sezona prosjek od 15,4 poena, a da bi poja~ao Hit, s kojim }e se boriti za titulu, odrekao se 6,2 miliona dolara iz ugovora, koliko bi zaradio da je ostao u Vizardsima. Hit je `elio anga`irati jo{ jednog veterana, krilnog ko{arka{a Troja Marfija (Troy Murphy), koji je poslije odlaska iz Golden stejta ipak prihvatio ponudu Boston seltiksa.

Majk Bibi se odrekao {est miliona dolara
Fazlagi}: Podr`avamo akciju

Majami doveo odli~nog beka

kmi~enje. Svjetski sport na nelegalnom kla|enju {irom planete gubi godi{nje skoro 140 milijardi dolara - istakao je @ak Rog (Jacques Rogge), predsjednik MOK-a. Kako se bli`e Olimpijske igre u Londonu, tako je MOK usmjerio snage na rje{avanje tog problema. Rog vjeruje da MOK mo`e povesti borbu protiv korupcije, a vjetar u le|a su posljednje Zimske i Ljetne olimpijske igre u Pekingu i Vankuveru, tokom kojih nisu uo~ene bilo kakve nepravilnosti. Rog je, me|utim, svjestan da ni najve}e sportsko takmi~enje ne}e jo{ dugo ostati ~isto. - Samo je pitanje vremena kada }e manipuliranje sportskim rezultatima zahvatiti i olimpijske igre, a to ne smijemo dopustiti - kategori~an je Rog. On je dao do znanja da `eli da vlade, uklju~uju}i britansku, pokrenu istrage i stanu ukraj bilo kakvim pr-

Poja~ana kontrola
- Sportski savezi i organizatori sportskih doga|aja trebali bi dobivati manje novca od kladioni~arskih prihoda, a vlasti trebaju poja~ati kontrolu nad sportskim kla|enjem. Pored toga, dr`ave moraju detaljno pratiti postoji li pranje novca prilikom kla|enja - Rogove su rije~i. mnjivo. Tako|er, neophodni su pravna pomo}, snimanje telefonskih razgovora te dobivanje naloga za pretres. Naravno, to ne mo`e raditi MOK nego nadle`ne institucije. @elimo ~vrstu saradnju, prije svega s dr`avama ~ija je zakonska regulativa u skladu s na{om borbom protiv nelegalnog kla|enja, a to su Australija, Francuska, [vicarska i Velika Britanija. Legalno sportsko kla|enje u mnogim zemljama trenutno funkcionira na razli~ite na~ine, neke od zemalja provode striktnu kontrolu kroz dr`avni monopol, dok druge liberaliziraju tr`i{te - dodao je (A. Dr.) Rog.

- Moramo pretpostaviti da su, kao i kod dopinga, svi sportovi pogo|eni, nijedan nije potpuno oslobo|en. No, najpopularniji sportovi su predmet nelegalnog kla|enja - istakao je Rog. otuzakonitim kladioni~arskim radnjama i namje{tanjima koja mogu naru{iti integritet Igara u Londonu. - Postoji potreba edukacije sportista kako bi prijavljivali ako primijete ne{to su-

Niko nije imun

Neophodna edukacija

Bibi: Veliko poja~anje

Rezultati: Indijana - Golden stejt 109:100, Orlando Njujork 116:110, Filadelfija Dalas 93:101, Toronto - Nju Orleans 96:90, Milvoki - Detroit 92:90, Minesota - LA lejkers 79:90, Memfis - San Antonio 109:93, Portland Hjuston 87:103. (E. J.)

Ameri~ka teniserka Serena Vilijams (Wiliiams) hitno je primljena u bolnicu s dijagnozom plu}ne embolije, prenijeli su ju~er mediji u Sjedinjenim Ameri~kim Vilijams: Dijagnoza plu}na embolija Dr`avama. Dvadesetdevetogodi{nja Vilijams bila je u julu pro{le godine podvrgnuta operaciji stopala zbog posjekotine koju je zadobila kada je nagazila na staklo u jednom (A. Dr.) minhenskom restoranu.

Serena Vilijams u bolnici

Odigrane su i utakmice 6., posljednjeg kola druge grupne faze u Eurokupu i Euro~elend` kupu za ko{arka{e. Cedevita Vedrana Princa (12 p, 4 sk i 4 as) u gostima je sa 88:84 porazila Uniks Hasana Rizvi}a (4 p i 6 sk). Krka Gorana Ikoni}a (1 sk) dobila je u Belgiji Antverpen (64:45), dok je Spartak Sankt Petersburg Henrija Domerkanta (Henry Domercant), koji nije bio u sastavu, po-

Ikoni}, Domerkant i Princ saznali protivnike u narednom krugu

Eurokup i Euro~elend`

ra`en kod Makabija iz Haife (86:92). Svi na{i reprezentativci osigurali su ranije prolazak u ~etvrtfinale, a sada su saznali i protivnike u ~etvrtfinalu. Parovi: EUROKUP: Estudijantes - Cedevita, Uniks Pepsi Kazerta, Budiveljnik Kahasol i Beneton - Getingen. EURO^ELEND@ KUP: Spartak SP - Pinar Kar{ijaka, Krka - Lukoil akademik, Gravelin - Lokomotiv Kuban, V. B. Ostende - Ventspils.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, ~etvrtak, 3. mart/o`ujak 2011.

61
Vijest u brojci
Novak \okovi} sa zaradom od 2.588.395 dolara vodi na listi tenisera s najve}im zaradama nakon dva mjeseca takmi~enja u 2011. godini. Drugi je Britanac Endi Marej (Andy Murray), sa 1.122.597, a tre}i [vicarac Ro`er Federer (Roger), sa 778.374 dolara. Najbolji igra~ svijeta, [panac Rafael Nadal, koji ima problema s povredama, tek je na 13. mjestu, sa zaradom od 288.787 dolara.

Izjava dana
- Najuzbudljivije utrke uvijek su bile one po ki{i. Pa za{to ne bismo stvorili ki{u?
(Berni Eklston, {ef Formule 1, o na~inu kako da se takmi~enje u~ini zanimljivijim)

2.588.395

Ragbist zbog dopinga suspendiran na ~etiri mjeseca

Ofsajd

Igra~ bejzbol-ekipe ^ikaga Rid D`onson na (Foto: Reuters) klupi za rezervne igra~e

Ragbi-federacija Srbije kaznila je Nik{u Unkovi}a, ~lana RK Dor}ol, sa ~etiri mjeseca zabrane takmi~enja zbog pozitivnog rezultata testa na zabranjenu supstancu karboksi THC. Unkovi} je bio pozitivan na doping-kontroli obavljenoj 10. oktobra 2010. godine, a kazna mu te~e od izricanja privremene suspenzije, 29. novembra 2010.

TENIS [panija s najboljim igra~em svijeta u prvom kolu Dejvis kupa

Nigerijci }e tra`iti od{tetu od FIFA-e

Nadal spreman
Po~eo sam trenirati prije nekoliko sedmica i drago mi je {to se vra}am na terene
Trener engleskog tre}eliga{a Nots kauntija Pol Ins (Paul Ince) pridru`io se ~lanovima stare garde oto~kog fudbala koji su kritizirali po-

za Belgiju
Pol Ins ogor~en
na{anje i obla~enje modernih igra~a. Insa je na treningu do~ekala grupa fudbalera sa sve popularnijim rolkama, koje je nedavno kritizirao i menad`er

el Nadal Najbolji teniser svijeta, [panac Rafa aj prje za predstoje}i Dejvis kup okr{ spreman o od poraotiv Belgije u [arloi. Nadal nije igra (Ferrer) iv sunarodnjaka Davida Ferera za prot tralian Opeu pro{lomjese~nom ~etvrtfinalu Aus kojem je povrijedio bedro. na, na trenir- Spreman sam 100 posto. Po~eo sam {to se e nekoliko sedmica i drago mi je ati prij va`nom tavra}am na terene, pogotovo u tako mou kakvo je Dejvis kup. Imam veliki kmi~enj ijancima, koji ne}e biti nitiv uo~i duela s Belg malo lak - izjavio je Nadal. u igrao Posljednji put Nadal je u Dejvis kup osvokada su [panci ~etvrti i posljednji put 2009., protiv Belgijili trofej. Pored Nadala, u ekipi }e dasbiti jo{ Ferer, Fernando Verdasko (Ver janaca ez (Feliciano). co) i Felisijano Lop e Dejvis U ostalim me~evima Svjetske grup Rusija - Indija, [vedska kupa sastaju se: Srbi unija, ^ile ja, ^e{ka - Kazahstan, Argentina - Rum - Francuma~ka, Austrija - SAD, Hrvatska - Nje (A. Dr.) ska.

Fudbalski savez Nigerije najvjerovatnije }e tra`iti od{tetu od FIFAe, nakon {to je njena rezervna selekcija otputovala u SAD na turnir koji je pomjeren. Nigerijci su trebali nastupiti na turniru u Dalasu zajedno sa selekcijama Meksika, Paname i Kostarike, ali su susreti prolongirani za dvije sedmice zbog problema sa distribucijom ulaznica. Zanimljivo, na ovaj turnir isprva je bila pozvana i reprezentacija Bosne i Hercegovine. (A. Dr.)

Slovenci tu`e Partizan

Dana{nji fudbaleri samo {to jo{ ne nose suknje

Tevez s rolkom: Potreba ili modni detalj

Slovenski Triglav najavio je da }e kod FIFA-e tu`iti Partizan zbog neispla}enog obe{te}enja za fudbalera Danijela Mar~etu, koji je u beogradski klub stigao u julu 2009. godine. Mar~eta za Partizan nije odigrao nijedan me~ i trenutno brani boje {kotskog drugoliga{a Falkirka. - Partizan nam duguje nekoliko desetina hiljada eura. Novac od obe{te}enja trebali smo dobiti odmah, ali nas Beogra|ani konstantno la`u - rekao je Miran [abi}, direktor Trigla(A. Dr.) va.

Tegobe biv{eg prvaka

Ins o~ito nije vidio ovu pojavu \ibrila Sisea

Ins: Muka od „zvjezdica“

Man~ester junajteda Aleks Ferguson (Alex). Nakon {to ih je biv{i reprezentativac Engleske otjerao s terena, nije se mogao vi{e suzdr`ati. - Kada smo mi bili mladi, postojale su samo crno-bijele kopa~ke i to je bilo sve. Sada su tu ove rolke, igra~i nose slu{alice dok razgovaraju s novinarima, {to je odraz nepo{tovanja i neodgoja. Nose helanke, jo{ malo pa }e po~eti igrati u suknjama. Muka mi je kada vidim igra~e u helankama kada nije hladno, kada vidim rolke, kada ih vidim sa slu{alicama (A. Dr.) - izjavio je Ins.

D`eki Stjuart u bolnici

Trostruki svjetski prvak u Formuli 1 D`eki Stjuart (Jackie Stewart) primljen je u bolnicu nakon {to je tokom leta od [vicarska do Londona osje}ao tegobe u prsima. Prema rije~ima njegovog sina Pola (Paul), Stjuartovo stanje se u me|uvremenu popravilo, ali je potrebno otkriti razloge tegoba. Sedamdesetjednogodi{nji [kot je tokom karijere u Formuli 1 izme|u 1965. i 1973. godine ostvario 27 pobjeda, a titule je osvajao 1969., 1971. i 1973. godi(M. T.) ne.

^ETVRTAK 3. 3. 2011.

20.00
SERIJA, BHT1

BHT 1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.30

SVE U SVEMU

20.10

ODGOVORITE LJUDIMA

17.00 BILO JEDNOM U TURSKOJ

18.20 SASUKE - NINJA RATNICI

18.00

ZABRANJENA LJUBAV

Ljudi sa Medisona
D`oan i Rod`er ponovo uspostavljaju vezu nakon lo{eg iskustva. Pegi privla~i pa`nju vrlo samouvjerenog udvara~a, dok Don ima sve vi{e problema sa Seli.

21.00
SERIJA, BHT 1

Ezel
Tefo pronalazi ranjenog Kamila. Ej{an pita Ezela za{to je on privla~i. Posje}uju}i ranjenog Kamila, Ezel prizna [ebnem da ne zna ho}e li biti pobjednici ili gubitnici. D`engiz pronalazi torbu koju je Ej{an spakovala. Govori joj da mo`e i}i, ali sama, bez D`ana, i izbacuje torbu pred vrata.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Robot Robi, animirana serija, 22/52 09.30 Mini school 09.45 Bakine pri~e, 18/20 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 297/313 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 78/130 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Justice, sudska hronika, r. 12.45 Sje}anje na Zuku hodoljubca, dokumentarni film, r. 13.10 Mini portreti slikara: Mihajlo Rakita - Mirsad Begovi}, r. 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 48/229, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 24/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 Aladinove pri~e, animirana serija, 1/26 16.00 Euroimpuls, magazin, r. 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 49/229 17.00 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, dijete svijeta, 4/13, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 9/13 21.00 Ezel, igrana serija, 25/136 22.00 BHT vijesti 22.20 Tema dana 23.10 Figure: Violeta Smailovi}, program iz kulture 00.10 Business News, r. 00.15 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.30 Pregled programa za petak
23.00 Vijesti 23.30 [to da ne, zabavni program, r. 00.00 Ja sam tvoja sudbina, r. 00.30 Astrologija 03.00 Muzika

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 143. epizoda, r. Crtani filmovi: 09.55 Pingu 10.00 Piplinzi 10.20 Tomica i prijatelji 10.25 Garfield, crtana serija 10.50 Kako to, program za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 68. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 144. epizoda 13.05 Razli~iti morski `ivot u harmoniji, japanski dokumentarni film 13.50 Mostarska terapija, dokumentarni program 14.15 Sedmica, magazin iz kulture, r. 14.45 Dopunska nastava, 21. epizoda 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 155. i 156. epizoda 16.25 La Linea, crtani film 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.20 Ezel, igrana serija, 24. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Villa Maria, igrana serija, 69. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, informativni program 21.05 CSI Miami, igrana serija, 21. epizoda 21.54 Dnevnik, najava 21.55 Na{a mala klinika, igrana serija, 33. epizoda 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Zemlja, snaga planete - Okeani, dokumentarni program BBC, 4. epizoda 23.50 No} klasika De Sicca: ^ista~i cipela, italijanski igrani film 01.20 Federacija danas, r. 01.40 Dnevnik 3, r. 02.25 Pregled programa za petak
17:50 Zagrljaj ljepote Marketing Dnevnik KISS Marketing Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT FIS SHOP Dobar, lo{, zao Ja sam tvoja sudbina, serija

08.20 Top Shop 08.35 Ludo srce, turska serija 09.45 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.15 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top Shop 12.35 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.25 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.40 Top Shop 13.55 Top Shop 14.15 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 15.05 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, turska telenovela 21.25 Biseri sa Vanjom Buli}em, gost: Sadik Pa{i} Paja, talk show 22.20 Vox populi 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.05 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 00.35 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.15 OBN Info
20.05 20.10 20.55 21.00 22.25 22.30 Marketing Jelena, serija Marketing Puls Marketing Dnevnik 3

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film, 9. epizoda 09.10 Timmy, crtani film 09.20 Iron kid, crtani film, 20. epizoda 09.45 Fifi, crtani film 19. i 20. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 19. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film, 23. epizoda 10.55 Winx, crtani film, 19. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 19. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 155. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 129. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Moj dom 14.35 Bistro BiH 15.00 Muzi~ki program 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.50 1001 no}, igrana serija, 159. epizoda 16.53 Sport centar 16.55 Indija, igrana serija, 156. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.56 Biometeorolo{ka prognoza 17.58 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 67. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 68. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 160. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Sport centar 22.25 Opasna veza, igrani film 00.20 Nijemi svjedok, igrana serija, 9. epizoda
19.05 19.30 19.35 19.45 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 SMS oglasi Portal Game Zone Muzi~ki predah TV ordinacija Stav Serija: Ti si moja sudbina Glas Amerike Talk Show

07.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija, r. 08.00 Klub prvih `ena, film 10.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Dvor, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, telenovela, r. 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info.program 12.10 Zabranjena ljubav, telenovela, r. 13.00 Dvor, reality show, u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Dvor, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija 20.00 Dvor, reality show, pregled dana 21.00 Zabranjeni forum, talk show, u`ivo 23.00 Dvor, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Vjetroviti grad, film
21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i

TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram 10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r. 10.30 Vijesti 10.35 Ja sam tvoja sudbina, r. 11.30 Vjesti 11.40 Sponzorisani program 12.00 [to da ne, zabavni program, r. 12.30 Vijesti 12.40 Muzika, akatuelnosti 13.00 Intervju dana, r. 14.30 Vijesti 14.40 Sponzorisan program 15.30 Vijesti 15.35 Saga o Mcgregorevijema, r. 16.30 Vijesti 16.40 Sponzorisan program 17.00 Caffe Azra, r. 17.30 Vijesti 18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija 18.40 Dnevnik 19.15 [to da ne, zabavni program 19.45 Klub express 20.00 Intervju dana 21.00 Gljiva show 22.30 Ja sam tvoja sudbina

TV ZENICA
17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 20.30 20.40 21.40 22.00 Dje~iji program Ze sport plus Frejzer, serija Mali oglasi. obavje{tenja Zenica danas Obavje{tenja Ja sam tvoja sudbina, igrana serija TV izlog.mali oglasi Ze sport plus Dokumnetarni program Zona kantona Me|u nama

18:50 19:00 19:20 19:25 19:30 19:55 20:00 21:00

TV KAKANJ
18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.15 21.30 22.00 Ja sam tvoja sudbina Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda Marketing Topkapi saray Ashabi bo`ijeg poslanika Ja sam tvoja sudbina

18.00 Vijesti 18.48 Marketing 19.00 Turizam plus, emisija o turizmu u BiH 19.48 Marketing 20.00 City lightzs, muzi~ka emisija 20.48 Marketing 21.00 Uspje{ne kompanije, emisija o ekonomskim temama 21.48 Marketing 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija 22.48 Marketing 23.00 Svjetlo istine, religijski pr.

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Serija - Taina Razgovor s povodom Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina 23.00 Glas Amerike 23.35 Triumph

TV GORA@DE
18.15 Sestrice - igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Kontakt emisija 21.30 Kulturno-historijsko naslije|e Podrinja, dokumentarni program 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska TV serija 22.30 Turizam r. 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV VISOKO
18.30 Hitna slu`ba, serijski program, r. 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti 20.55 Razgovor s povodom 21.55 Hitna slu`ba, serijski program 22.40 Aktuelnosti, r

BN
16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.05 Marketing 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 18.55 Marketing 19.00 Sport flash 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik 2

TV BUGOJNO
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 18.25 Potez, r. 19.00 Informator 19.30 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Ispuni mi `elju - emisija 22.20 Srce ljeta - igrani film

TV USK
18.10 TV Liberti, inf. program, r. Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu, inf. program

TV KISS
16:30 Hrana i vino, emisija 17:10 Ja sam tvoja sudbina, serija

TV HEMA
17.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu 17.48 Marketing

TV OSM
18.30 DAN - informativna emisija 18.55 Vremenska prognoza

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
20.30

23.30
FILM, Nova TV

16.00

OVO JE SRBIJA

18.45

BIJATLON

OBARANJE RUKE

18.30 PREMIER LEAGUE NEWS

16.00 OCEAN IZA STAKLA

18.30

JUKEBOX

18.00

VIL I GREJS

21.30

MONK

16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Ranjeni orao, serija 21.00 Nekad i sad 22.00 Vijesti 22.05 Raspakivanje

16.00 Ski skokovi 16.45 Ski skokovi, S[ Oslo 18.45 Bijatlon, S[ Kanti -Mansijsk 20.00 Borila~ki sport 21.45 Ski skokovi 23.15 Bijatlon, S[ Kanti -Mansijsk

16.00 Stoni fudbal 17.00 Fristajl skijanje, FIS Svjetski Kup Grindelvald 18.30 Snowboard, FIS Svjetski Kup Jongpjong 19.00 Snowboard, FIS Svjetski Kup 19.30 Vijesti 20.00 Svi sportovi 20.30 Obaranje ruke 21.00 Svi sportovi 22.00 Kuglanje

16.00 NBA Live 16.15 [kotski kup. Celtic - Rangers 18.00 Premier League Magazin 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 U`ivo: Euroelague 19.45 U`ivo: Euroelague, Valencia - Fenerbahce 22.30 NBA Action 23.00 FullTilt Poker

16.00 Ocean iza stakla 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Velike seobe 21.00 Ulovljeni 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori

18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography So’ 90 20.00 Just See MTV 21.20 DFC 21.50 3 From 1 22.00 Adventures In Hollyhood 22.20 Reno 911 22.40 Chapelle Show 23.10 South Park 23.40 3 From 1

18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 @ivot po D`imu 20.50 @ivot po D`imu 21.10 Upravljanje Vajldom 22.00 Ru`na Beti 22.50 Kako sam upoznao va{u majku 23.15 Dr. Haus

17.00 Odjeljenje 17.45 [ark 18.30 Odstrel 19.15 No}ni vreba~ 20.00 Brojevi 20.45 Medijum 21.30 Monk 22.20 Frikovi 23.10 Dekster

Sudnji dan
Smrtonosni virus napadne Veliku Britaniju te zarazi i ubije milione gra|ana. To natjera vladu da cijelu zemlju stavi u karantin. Karantin je jako zahtjevan i brutalan te postane uzrokom jo{ ve}eg haosa i nereda, ali uspije suzbiti opasan virus. Uloge: Rona Mitra, Bob Hoskins, Stiven Hjud`es Reditelj: Nil Mar{al

^ETVRTAK 3. 3. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN

Ljubav: Na sopstveni emotivni `ivot gledate na

19.05

UPITNIK

21.05

BERLINSKA SAGA

23.05

DNEVNIK PLAVU[E

18.25

IN MAGAZIN

09.10 Barimba, crtana serija 09.18 Mala princeza, crtana serija 09.30 ^arli i Mimo, crtana serija 09.35 Ostrvo kornja~a, crtana serija 10.00 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 10.25 Tajne rata, dokumentarni serijal 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Zdravlje je lijek 13.30 Retrovizor 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re’publika - Krajina 16.30 Srpska danas 17.00 Moj ro|ak sa sela, serija 18.00 Mozaik, omladinski program 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Heroji i fenomeni - Kuvajt, istinita bajka 21.35 [etnja sa zvijerima, dokumentarni serijal 22.05 Paraski prvenstvo BiH, reporta`a 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Nerazrije{ena pri~a o Kenediju - Iza magi~nog metka, dokumentarni film 23.45 D`ejn Ostin, film

12.32 More ljubavi, telenovela (163/164)* 13.20 Puna ku}a Raftera 2, serija (17/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija (4/23)* 15.25 Moja trapula, dokumentarni film 15.53 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.27 8. kat: Stop divljanju na cesti, talk show 18.17 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 Dnevnik plavu{e: Koji je ulet najbolji?, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Tvoja sam sudbina, telenovela (35/106)* 19.23 Dora - idemo na Eurosong 19.24 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 1 protiv 100, kviz* 21.00 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 21.05 Berlinska saga, dramska serija (3/6)* 21.55 Pola ure kulture 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Nove tendencije, dokumentarni film 00.20 Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija (12) (15/16)* 01.05 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 4, serija (4/22)*

06.25 More ljubavi, telenovela (162/164) (R)* 07.05 Legenda o Tarzanu, crtana serija (19/39)* 07.25 Garfield i prijatelji 2, crtana serija (38/52)* 07.50 Mala TV TV vrti}: Krti} se izgubio Gazoon, crtani film* Po{tar Pat, crtani film* 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu (7/26)* 08.50 [kolski program: [areni svijet reklama Kokice* Kad umjetnost govori: Mumija i knjiga (R) 09.35 Heidi, serija za djecu (1/26)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Mala TV (R) TV vrti}: Krti} se izgubio (R) Gazoon, crtani film (R)* Po{tar Pat, crtani film (R)* 14.00 Incident u gradi}u, ameri~ki film (R)* 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija (2/14) (R)* 16.35 Be~ki Gregorian Specijal (R) 17.05 Crno proro~anstvo, serija za mlade (4/26)* 17.35 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (15/22)* 18.00 Puna ku}a Raftera 2, serija (17/22) (R)* 18.45 Krstarenja svjetskim ljepotama: Hong Kong i Vijetnam - Na brodu Club Med 2, dokumentarna serija (4/75) (R)* 19.40 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, serija (19/23)* 20.45 Filmovi na{ih susjeda: Jesen sti`e, dunjo moja - srpsko-crnogorski film* 22.20 La`i mi 2, serija (12) (8/22)* 23.05 Dnevnik plavu{e: Koji je ulet najbolji?, emisija pod pokroviteljstvom 23.15 Incident u gradi}u, ameri~ki film (R)* 00.45 No}ni glazbeni program: Hit dana (R)

07.05 Na{i najbolji danim serija (120/260) 07.55 Gospodin Magoo, crtana serija (25-26/65) 09.15 Slomljeno srce, serija R 10.10 Gumus, serija - R 11.40 Asi, serija R 12.55 IN magazin R 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija (111/140) 14.35 Slomljeno srce, serija (119/130) 15.30 Najbolje godine, serija R 16.30 Gumus, serija (79/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija - nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (104/152) 21.00 Asi, serija (50/105) 22.05 Provjereno, informativni magazin 23.15 Ve~ernje vijesti 23.30 Sudnji dan, igrani film (12)* 01.25 Okrutne namjere 2, igrani film (15)* R 02.55 Vjerovali ili ne, dokumentarna serija (27/40) 03.20 Ezo TV, tarot show (18) * 04.20 Potraga za istinom, igrani film (12)* 05.50 Vjerovali ili ne, dokumentarna serija R 06.15 IN magazin R 06.50 Kraj programa

sasvim nov na~in. @elite jo{ ve}e promjene, sre}u, opu{tanje... 21. III - 20. IV Posao: Morate se potruditi vi{e nego obi~no. Pogotovo, ako `elite iskoristiti {anse koje vam se otvaraju. Zdravlje: Bez napetosti. Ljubav: Ne komplicirajte `ivot ni sebi, ni osobi BIK koju volite. Previ{e oklijevate, razmi{ljate, procjenjujete budu}nost?! 21.IV - 22.V Posao: Nemojte zapo~injati nove poslove, prije nego {to zavr{ite stare. Rije{ite se svih „repova“, pa krenite dalje. Zdravlje: Ne o~ekuju se pote{ko}e.
BLIZANCI
23.V - 22.VI

Ljubav: Osje}ate da se ne{to sa vama doga|a,

21.25 Biseri TOK [OU, OBN
Jedan od najpoznatijih estradnih menad`era nekada{nje Jugoslavije, Sadik Pa{i} zvani Paja, bit }e gost emisije „Biseri“. Potekao iz porodice intelektualaca, bilo je sasvim logi~no da kao njegovi roditelji zavr{i fakultet i zaposli se u nekoj presti`noj dr`avnoj instituciji. On je krenuo drugim putem: postao je menad`er, kompozitor narodne muzike, aran`er, tekstopisac...

Opasna veza

22.25
FILM, HAYAT TV

Markiza Mertej tra`i uslugu od svog biv{eg ljubavnika, vikonta Valmona. Jedan od markizinih biv{ih ljubavnika, Gerkur, planira vjen~anje sa mladom, plemenitom `enom po imenu Sesil de Volan`. Markiza `eli da Valmon zavede Sesil prije njenog vjen~anja. U me|uvremenu, Valmon je sam sebi zadao jedan drugi cilj - madame de Turvel, lijepu, udatu i bogobojaznu `enu. Uloge: Glen Kloz, D`on Malkovi~, Mi{el Fajfer Reditelj: Stiven Frers

Gljiva show

21.00
MUZI^KA EMISIJA, TV ALFA
U ve~era{njem izdanju emisije Gljiva show, kao i svaki put, bit }e puno pjesme, smijeha, i dobre zabave. Za dobro raspolo`enje gledatelja osim Nazifa Gljive i Rima benda pobrinut }e se gost Emir \ulovi} i go{}a sa modne scene koja }e svojom pojavom dodatno uljep{ati scenu.

CSI: Miami

21.05
SERIJA, FTV
Tokom plja~ke u jednoj prodavnici skupocjenog nakita, slijedom doga|aja, de{ava se ubistvo. Delko se vra}a u slu`bu, nakon {to se utvrdi da je odre|eni dokazni materijal nestao iz laboratorije istra`itelja.

ali ne znate ta~no {ta. Uglavnom, niste potpuno zadovoljni. Posao: Nastojite biti {to uspje{niji. Reagirate racionalnije, gutate i bijes, savladavate nervozu radi vi{ih ciljeva. Zdravlje: Mogu}i su problemi sa `elucem. Ljubav: Odnos sa partnerom ne zadovoljava RAK va{u potrebu za ljubavlju i nje`no{}u. Prepu{tate se i ne~em novom. 23.VI - 22.VII Posao: Uputno je da ovaj dan iskoristite za dovr{avanje poslova. Tek potom mo`ete razmi{ljati o novim planovima. Zdravlje: Osjetljivi zubi. Ljubav: Ovaj dan mo`e vam donijeti u`ivanje. LAV Bilo sa voljenom osobom, bilo flertovanjem sa svima redom. 23.VII - 22.VIII Posao: Da biste uspjeli u svojim ambicioznim planovima, morate se usredoto~iti na rad. To vam je te`e nego obi~no. Zdravlje: Dajte organizmu i te~nosti. DJEVICA Ljubav: Najva`nija vam je ljubav. Va{e pona{anje je potpuno nepredvidivo. Sami sebe iznena|ujete impulsivno{}u. 23.VIII - 22.IX Posao: Prili~no ste izazvani spletkama ili laktaro{kim pona{anjem nekih kolega. Radite i vi{e, da se doka`ete. Zdravlje: Osjetljivi probavni organi. Ljubav: Sumnjate u sebe, nad glavom vam se VAGA javljaju se odre|eni „upitnici“. Ne dopustite da vas savlada malodu{nost. 23.IX - 22.X Posao: Morate ulo`iti vi{e napora i discipline kako biste obavili planirano. Kao da `elite di}i ruke od svega. Zdravlje: [to manje se uzrujavajte. Ljubav: Pomalo zazirete od novih odnosa, a [KORPIJA prilika za to je mnogo. Skloni ste i povratku na staro. 23.X - 22.XI Posao: Otvorena su vam vrata napretka i poslovnog uspjeha. Zapravo, sve zavisi o va{oj upornosti, `elji i ambiciji. Zdravlje: Ispunjeni ste velikom energijom. Ljubav: Osje}ate potrebu da oplemenite svoj STRIJELAC ljubavni `ivot. Mogu}e je i obnavljanje starih emotivnih uspomena. 23.XI-22.XII Posao: Niste ba{ najzadovoljniji odnosom sa poslovnim autoritetima ili uvjetima rada. Slijedi neo~ekivana promjena. Zdravlje: Razdra`ljivi ste i napeti. JARAC Ljubav: U jednom zanimljivom dru{tvu, upoznat }ete intrigantnu i zavodljivu osobu. ^init }e se kao pravo rje{enje... 23.XII-21.I Posao: Dan je kao stvoren za dovr{avanje zaostalih obaveza i kretanje u nove projekte. Samo budete disciplinirani. Zdravlje: Lagani pad energije. Ljubav: Voljena osoba ima mnogo razumijevaVODOLIJA nja i strpljivosti. Zajedni~ki trenuci ispunjeni su skladom i ljubavlju. 22.I-19.II Posao: Poslovni ritam je prihvatljiv, a vi zadovoljni rezultatima. U`ivate na nov, sasvim poseban na~in. Zdravlje: Prolazni osje}aj malaksalosti. harmonije. U va{ odnos sa partnerom ulaze novi kvaliteti. 20.II-2O.III Posao: Imate pravu priliku da odahnete, da svoje talente i energiju usmjerite u `eljenom pravcu, na uspjeh. Zdravlje: Puni ste nove energije.
ca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

RIBE

Ljubav: U ovom danu ima dosta zadovoljstva,

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Indira ]ati} Ure|uje redakcijski kolegij: pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Fikret Tiro Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 370, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: tel: 049/215-648, BIHA]: tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Rep-

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Dvojica mrtvih na aerodromu

Napad u Frankfurtu

FRANKFURT - U pucnjavi na aerodromu u Frankfurtu ubijeni su ju~er voza~ autobusa i jedan ameri~ki vojnik, a njema~ka policija uhapsila je osumnji~enog po~inioca 21-godi{njeg mladi}a s Kosova. Za sada je nejasno koji su uzroci ove pucnjave kao i to je li u pitanju teroristi~ki napad, javljaju mediji, navode}i da je ~ovjek pucao na autobus s ameri~kim vojnicima i da su u pucnjavi te`e ozlije|ene jo{ dvije osobe.

Paltrou: Glumica je nedavno dobro interpretirala i veliki Rijanin hit „Umbrella“

Kampu{: Tra`i milion eura

PALTROU IZDAJE ALBUM
Gvinet }e snimiti duet s reperom D`ej-Zijem
LOS AN\ELES - Gvinet Paltrou (Gwyneth Paltrow) se, o~igledno, osladilo pjevanje nakon uloge kantri pjeva~ice u filmu „Country Strong“ te je rije{ila izdati album i snimiti duet s poznatim reperom D`ejZijem (Jay-Z). Kako se {u{ka, Gvinet je trenutno u pregovorima s jednom producentskom ku}om u vezi s izdavanjem njenog albuma, a kako je dobra prijateljica s Bijonse (Beyonce), nada se da }e uraditi i duetsku pjesmu s njenim suprugom D`ej-Zijem. Glumica je svoje muzi~ke sposobnosti pokazala i u nedjelju uve~er, kada je nastupila na dodjeli Oskara izvode}i numeru „Coming Home“ iz filma „Country Strong“. Paltrou se nedavno pojavila i u ulozi gosta glumca u hit seriji „Glee“, gdje je, izme|u ostalog, otpjevala i veliki Rijanin (Rihana) hit „Umbrella“.
TEHERAN - Automobil marke „peugeot“ iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedined`ada prodat je za 2,5 miliona dolara (1,8 miliona eura) na me|unarodnoj dobrotvornoj aukciji odr`anoj u Abadanu, na jugozapadu Irana, prenosi agencija AFP Kompanija koja je za 25 . milijardi rijala kupila „peugeot 504“ iz 1977. godine tra`ila je da ostane anonimna. Vozilo je kupljeno u znak po{tovanja prema Ahmedined`adu i njegovom anticionisti~kom duhu, kazao je advokat kompanije.

Glumica se nakon uloge u filmu namjerava ozbiljnije posvetiti pjevanju

Nata{a Kampu{ tu`i Austriju

BE^ - Austrijanka Nata{a Kampu{, koja je s 10 godina bila oteta i koju je otmi~ar osam godina dr`ao zarobljenu i zlostavljao, sada tu`i austrijsku dr`avu za pretrpljene muke te tra`i nadoknadu od milion eura. Obrazlo`enje je da vlasti nisu tako lo{e vodile istragu u njenom slu~aju, mogla biti mnogo ranije prona|ena, oslobo|ena i po{te|ena vi{egodi{njeg zlostavljanja.

„Peugeot“ za 2,5 miliona dolara Gej vjen~anje
Iskosa

ma~aka

Ahmedined`ad: Dobrotvorna aukcija

NJUJORK - „Ollie’s Place“, azil za napu{tene `ivotinje u Njujorku, prona{ao je jedinstven na~in da proslavi posebnu vezu izme|u dvije usvojene ma~ke odr`av{i prvo gej vjen~anje me|u ma~kama u svijetu. Solomon i Bruno, dva odrasla mu`jaka potpuno su ovisni jedan o drugom i tra`e trajan dom u kojem }e se zajedno nastaniti, kazao je Majk Di~erto (Mike DiCerto), jedan od volontera azila.

MOSKVA - Mihail Gorba~ov je ju~er, na svoj 80. ro|endan, primio rusko najvi{e odlikovanje. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poru~io je Gorba~ovu ju~er da je odlikovanje Svetog Andrije priznanje za njegov rad kao posljednjeg sovjetskog lidera, prenosi AP Gorba~ov je cije.

Gorba~ovu odlikovanje ^itajte sutra U prilogu TV Extra
njen na Zapadu zbog liberalnih reformi koje su dovele do pada komunizma. On je, me|utim, nepopularan u domovini, gdje ga mnogi smatraju odgovornim za raspad Sovjetskog saveza i dugotrajno ekonomsko propadanje nakon njega.

Medvedev i Gorba~ov: Priznanje za rad posljednjem sovjetskom lideru

Aleksandar Hr{um: Glume d`etsetere, a nemaju kredita na telefonu Hayat TV u potrazi za novim zvijezdama Nova telenovela na FTV-u i RTRS-u: [ta kriju ~etiri prijateljice Otkrivamo {ta }e se de{avati u najgledanijim sapunicama