PERIFRASTI NA KONJUGACIJA PASIVNA

CONIUGATIO PERIPHASTICA PASSIVA

Ova konstrukcija prevodi se glagolima treba. Gerundiv udru en sa glagolom esse gradi perifrasti nu konjugaciju pasivnu.Predikativna upotreba gerundiva mnogo je e a u latinskom jeziku. mora i valja u onom vremenu u kojem je glagol esse i infinitivom glagola koji je u gerundivu. .

Trebalo je itati. Konstrukciju u tom slu aju prevodimo bezli nom re enicom. Legendum erat. Legendum est. Treba itati. a glagol esse je u tre em licu singulara. . u konstrukciji gerundiv stoji u nominativu srednjeg roda. Trebat e se itati. Legendum erit.Ukoliko nije naveden predmet glagolske radnje.

Ukoliko glagol ima objekat. tj. on e u latinskom jeziku stajati u nominativu.Gerundiv sam nazna uje radnju koja se mora izvr iti. . a oblici glagola esse pokazuju u koje se vrijeme ta radnja vr i. bit e subjekat pasivne konstrukcije.

. Liber legendus erit. Morat e se itati knjiga.Gerundiv se sa svojim subjektom sla e u rodu. Treba itati knjigu. Valjalo je itati knjigu. broju i pade u. Liber legendus est. Liber legendus erat.

. IMPERPEKAT: laudandus eram treba e da me hvale. -a. -um sum treba da me hvale.. upotrebljava se i pasivna u svim vremenima. . FUTUR: laudandus ero trebat e da me hvale. npr. PREZENT: laudandus.Kao i perifrasti na konjugacija aktivna.

ne smije se. Hic liber non est legendus.. Ova knjiga se ne smije itati.Kada je glagol u perifrasti noj konjugaciji zanijekan/negiran. .. Perifrasti nu konjugaciju pasivnu obi no prevodimo aktivnom re enicom u kojoj subjekat postaje objekat. ne mo e se. prevodimo ga glagolima: ne mora se. Ovu knjigu ne treba itati.

Discipulo liber legendus est.Lice koje vr i radnju navodi se u dativu (dativus auctoris dativ vr ioca radnje). Mihi liber legendus est. (ja) moram da itam knjigu. U enik treba da ita knjigu. .

. Morao sam da itam knjigu. umjesto dativa vr ioca radnje stajat e ablativ s prijedlogom a/ab: a/ab: A me tibi liber legendus fuit.Ako se dogodi da se u re enici na u dva dativa.

KRAJ ARMINA AK AMOVI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful