PERIFRASTI NA KONJUGACIJA PASIVNA

CONIUGATIO PERIPHASTICA PASSIVA

Gerundiv udru en sa glagolom esse gradi perifrasti nu konjugaciju pasivnu. Ova konstrukcija prevodi se glagolima treba. . mora i valja u onom vremenu u kojem je glagol esse i infinitivom glagola koji je u gerundivu.Predikativna upotreba gerundiva mnogo je e a u latinskom jeziku.

Legendum erit. Konstrukciju u tom slu aju prevodimo bezli nom re enicom. Trebalo je itati. Legendum est. u konstrukciji gerundiv stoji u nominativu srednjeg roda. a glagol esse je u tre em licu singulara. .Ukoliko nije naveden predmet glagolske radnje. Trebat e se itati. Legendum erat. Treba itati.

tj. Ukoliko glagol ima objekat. bit e subjekat pasivne konstrukcije. on e u latinskom jeziku stajati u nominativu. a oblici glagola esse pokazuju u koje se vrijeme ta radnja vr i. .Gerundiv sam nazna uje radnju koja se mora izvr iti.

Valjalo je itati knjigu. broju i pade u. Liber legendus erit. Liber legendus erat. Morat e se itati knjiga. Liber legendus est. . Treba itati knjigu.Gerundiv se sa svojim subjektom sla e u rodu.

. FUTUR: laudandus ero trebat e da me hvale.. IMPERPEKAT: laudandus eram treba e da me hvale. PREZENT: laudandus. -um sum treba da me hvale. npr. . upotrebljava se i pasivna u svim vremenima.Kao i perifrasti na konjugacija aktivna. -a.

. Hic liber non est legendus.. Perifrasti nu konjugaciju pasivnu obi no prevodimo aktivnom re enicom u kojoj subjekat postaje objekat. prevodimo ga glagolima: ne mora se. . Ovu knjigu ne treba itati.Kada je glagol u perifrasti noj konjugaciji zanijekan/negiran. ne smije se. ne mo e se. Ova knjiga se ne smije itati.

(ja) moram da itam knjigu. . U enik treba da ita knjigu. Discipulo liber legendus est. Mihi liber legendus est.Lice koje vr i radnju navodi se u dativu (dativus auctoris dativ vr ioca radnje).

. Morao sam da itam knjigu.Ako se dogodi da se u re enici na u dva dativa. umjesto dativa vr ioca radnje stajat e ablativ s prijedlogom a/ab: a/ab: A me tibi liber legendus fuit.

KRAJ ARMINA AK AMOVI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful