PERIFRASTI NA KONJUGACIJA PASIVNA

CONIUGATIO PERIPHASTICA PASSIVA

Gerundiv udru en sa glagolom esse gradi perifrasti nu konjugaciju pasivnu. mora i valja u onom vremenu u kojem je glagol esse i infinitivom glagola koji je u gerundivu.Predikativna upotreba gerundiva mnogo je e a u latinskom jeziku. Ova konstrukcija prevodi se glagolima treba. .

u konstrukciji gerundiv stoji u nominativu srednjeg roda.Ukoliko nije naveden predmet glagolske radnje. Legendum est. Treba itati. Trebat e se itati. Legendum erat. a glagol esse je u tre em licu singulara. Trebalo je itati. Konstrukciju u tom slu aju prevodimo bezli nom re enicom. Legendum erit. .

. bit e subjekat pasivne konstrukcije. tj. a oblici glagola esse pokazuju u koje se vrijeme ta radnja vr i. on e u latinskom jeziku stajati u nominativu.Gerundiv sam nazna uje radnju koja se mora izvr iti. Ukoliko glagol ima objekat.

broju i pade u. Treba itati knjigu. Liber legendus erit. Morat e se itati knjiga.Gerundiv se sa svojim subjektom sla e u rodu. . Valjalo je itati knjigu. Liber legendus est. Liber legendus erat.

PREZENT: laudandus.. . FUTUR: laudandus ero trebat e da me hvale. -um sum treba da me hvale..Kao i perifrasti na konjugacija aktivna. upotrebljava se i pasivna u svim vremenima. -a. npr. IMPERPEKAT: laudandus eram treba e da me hvale.

Ovu knjigu ne treba itati. Ova knjiga se ne smije itati. ne smije se.. . Perifrasti nu konjugaciju pasivnu obi no prevodimo aktivnom re enicom u kojoj subjekat postaje objekat. prevodimo ga glagolima: ne mora se.Kada je glagol u perifrasti noj konjugaciji zanijekan/negiran. Hic liber non est legendus.. ne mo e se.

Discipulo liber legendus est.Lice koje vr i radnju navodi se u dativu (dativus auctoris dativ vr ioca radnje). U enik treba da ita knjigu. Mihi liber legendus est. (ja) moram da itam knjigu. .

umjesto dativa vr ioca radnje stajat e ablativ s prijedlogom a/ab: a/ab: A me tibi liber legendus fuit. Morao sam da itam knjigu. .Ako se dogodi da se u re enici na u dva dativa.

KRAJ ARMINA AK AMOVI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful