PERIFRASTI NA KONJUGACIJA PASIVNA

CONIUGATIO PERIPHASTICA PASSIVA

Predikativna upotreba gerundiva mnogo je e a u latinskom jeziku. Ova konstrukcija prevodi se glagolima treba. Gerundiv udru en sa glagolom esse gradi perifrasti nu konjugaciju pasivnu. mora i valja u onom vremenu u kojem je glagol esse i infinitivom glagola koji je u gerundivu. .

Treba itati. Konstrukciju u tom slu aju prevodimo bezli nom re enicom. a glagol esse je u tre em licu singulara. Legendum est. u konstrukciji gerundiv stoji u nominativu srednjeg roda.Ukoliko nije naveden predmet glagolske radnje. Legendum erat. Trebalo je itati. Legendum erit. . Trebat e se itati.

on e u latinskom jeziku stajati u nominativu. tj. . bit e subjekat pasivne konstrukcije. Ukoliko glagol ima objekat.Gerundiv sam nazna uje radnju koja se mora izvr iti. a oblici glagola esse pokazuju u koje se vrijeme ta radnja vr i.

Liber legendus est. Liber legendus erit. Treba itati knjigu. . Valjalo je itati knjigu. Morat e se itati knjiga. Liber legendus erat. broju i pade u.Gerundiv se sa svojim subjektom sla e u rodu.

. -a.Kao i perifrasti na konjugacija aktivna. PREZENT: laudandus. -um sum treba da me hvale.. upotrebljava se i pasivna u svim vremenima. . IMPERPEKAT: laudandus eram treba e da me hvale. npr. FUTUR: laudandus ero trebat e da me hvale.

prevodimo ga glagolima: ne mora se.. ne mo e se. . Ova knjiga se ne smije itati.Kada je glagol u perifrasti noj konjugaciji zanijekan/negiran. Hic liber non est legendus. Perifrasti nu konjugaciju pasivnu obi no prevodimo aktivnom re enicom u kojoj subjekat postaje objekat. Ovu knjigu ne treba itati.. ne smije se.

Lice koje vr i radnju navodi se u dativu (dativus auctoris dativ vr ioca radnje). U enik treba da ita knjigu. Mihi liber legendus est. Discipulo liber legendus est. (ja) moram da itam knjigu. .

umjesto dativa vr ioca radnje stajat e ablativ s prijedlogom a/ab: a/ab: A me tibi liber legendus fuit.Ako se dogodi da se u re enici na u dva dativa. Morao sam da itam knjigu. .

KRAJ ARMINA AK AMOVI .