PERIFRASTI NA KONJUGACIJA PASIVNA

CONIUGATIO PERIPHASTICA PASSIVA

mora i valja u onom vremenu u kojem je glagol esse i infinitivom glagola koji je u gerundivu. Gerundiv udru en sa glagolom esse gradi perifrasti nu konjugaciju pasivnu. Ova konstrukcija prevodi se glagolima treba.Predikativna upotreba gerundiva mnogo je e a u latinskom jeziku. .

Trebat e se itati. a glagol esse je u tre em licu singulara. Konstrukciju u tom slu aju prevodimo bezli nom re enicom.Ukoliko nije naveden predmet glagolske radnje. Trebalo je itati. Legendum erit. Treba itati. u konstrukciji gerundiv stoji u nominativu srednjeg roda. Legendum erat. Legendum est. .

Ukoliko glagol ima objekat. bit e subjekat pasivne konstrukcije. on e u latinskom jeziku stajati u nominativu.Gerundiv sam nazna uje radnju koja se mora izvr iti. . a oblici glagola esse pokazuju u koje se vrijeme ta radnja vr i. tj.

Liber legendus erat. Treba itati knjigu. Morat e se itati knjiga. Liber legendus est.Gerundiv se sa svojim subjektom sla e u rodu. . Liber legendus erit. broju i pade u. Valjalo je itati knjigu.

. PREZENT: laudandus. . IMPERPEKAT: laudandus eram treba e da me hvale.. FUTUR: laudandus ero trebat e da me hvale. -a. upotrebljava se i pasivna u svim vremenima. npr.Kao i perifrasti na konjugacija aktivna. -um sum treba da me hvale.

. ne smije se. Ovu knjigu ne treba itati. prevodimo ga glagolima: ne mora se.. Ova knjiga se ne smije itati.. Perifrasti nu konjugaciju pasivnu obi no prevodimo aktivnom re enicom u kojoj subjekat postaje objekat.Kada je glagol u perifrasti noj konjugaciji zanijekan/negiran. ne mo e se. Hic liber non est legendus.

U enik treba da ita knjigu. (ja) moram da itam knjigu. Discipulo liber legendus est. Mihi liber legendus est.Lice koje vr i radnju navodi se u dativu (dativus auctoris dativ vr ioca radnje). .

umjesto dativa vr ioca radnje stajat e ablativ s prijedlogom a/ab: a/ab: A me tibi liber legendus fuit. .Ako se dogodi da se u re enici na u dva dativa. Morao sam da itam knjigu.

KRAJ ARMINA AK AMOVI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful