PERIFRASTI NA KONJUGACIJA PASIVNA

CONIUGATIO PERIPHASTICA PASSIVA

Gerundiv udru en sa glagolom esse gradi perifrasti nu konjugaciju pasivnu.Predikativna upotreba gerundiva mnogo je e a u latinskom jeziku. . Ova konstrukcija prevodi se glagolima treba. mora i valja u onom vremenu u kojem je glagol esse i infinitivom glagola koji je u gerundivu.

Konstrukciju u tom slu aju prevodimo bezli nom re enicom. a glagol esse je u tre em licu singulara. Legendum erit. Legendum erat. u konstrukciji gerundiv stoji u nominativu srednjeg roda. Legendum est. Trebalo je itati. Trebat e se itati.Ukoliko nije naveden predmet glagolske radnje. Treba itati. .

bit e subjekat pasivne konstrukcije. on e u latinskom jeziku stajati u nominativu. tj. Ukoliko glagol ima objekat. a oblici glagola esse pokazuju u koje se vrijeme ta radnja vr i.Gerundiv sam nazna uje radnju koja se mora izvr iti. .

Liber legendus est. Morat e se itati knjiga. Treba itati knjigu. Liber legendus erit. . Liber legendus erat.Gerundiv se sa svojim subjektom sla e u rodu. broju i pade u. Valjalo je itati knjigu.

. upotrebljava se i pasivna u svim vremenima. -a. -um sum treba da me hvale.Kao i perifrasti na konjugacija aktivna.. PREZENT: laudandus. FUTUR: laudandus ero trebat e da me hvale. . IMPERPEKAT: laudandus eram treba e da me hvale. npr.

Perifrasti nu konjugaciju pasivnu obi no prevodimo aktivnom re enicom u kojoj subjekat postaje objekat. .. ne smije se. ne mo e se. Hic liber non est legendus.. Ovu knjigu ne treba itati. prevodimo ga glagolima: ne mora se.Kada je glagol u perifrasti noj konjugaciji zanijekan/negiran. Ova knjiga se ne smije itati.

. Mihi liber legendus est. U enik treba da ita knjigu. (ja) moram da itam knjigu.Lice koje vr i radnju navodi se u dativu (dativus auctoris dativ vr ioca radnje). Discipulo liber legendus est.

Ako se dogodi da se u re enici na u dva dativa. . umjesto dativa vr ioca radnje stajat e ablativ s prijedlogom a/ab: a/ab: A me tibi liber legendus fuit. Morao sam da itam knjigu.

KRAJ ARMINA AK AMOVI .