P. 1
Seminarski rad-Bilans stanja i uspeha

Seminarski rad-Bilans stanja i uspeha

|Views: 5,527|Likes:
Published by gagily77

More info:

Published by: gagily77 on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK

Seminarski rad: „Bilans stanja i uspeha“

Predmet: Menadžment računovodstva

Profesor: Prof. dr Nikola Petrović

Student: Vasiljević Bratislav

................. UVOD............................... SADRŽAJ 1...........9 6....................................................14 2 ................................................ 2009........................7 4.........Beograd................................... ZAKLJUČAK.......................................................................................13 LITERATURA....................................................................................... PASIVA................................................................. AKTIVA.....9 5........................... BILANS USPEHA........................................3 3............................................................................................................................................................................

stanja i rezultati preduzeća iskazuju preko novčanih jedinica kao opšteg svodnog merila. Izveštajni bilansi sastavljaju se. bilans uspeha se sastavlja za određeni izveštajni period u kome su iskazani svi prihodi i rashodi i na osnovu njih utvrđen dobitak ili gubitak. U izveštajne bilanse spadaju: bilans stanja i bilans uspeha kojima se iskazuje imovinsko stanje i poslovni uspeh ili neuspeh. kapitala i obaveza na dan sastavljanja obračuna. U računovodstvu bilans se koristi kada se iskazuje stanje i rezultat preduzeća tako što se poslovni događaji. Najvažniji kriterijumi prema kojima se razvrstavaju bilansi su: a) veza sa knjigovodstvenim računima i b) pravne norme koje čine osnovu bilansiranja. UVOD U savremenom privrednom životu bilansi se koriste kad god treba izraziti stanje i rezultat neke privredne aktivnosti.1. Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine. ne samo kao godišnji bilansi.p 3 . Polazeći od veze sa knjigovodstvenim računima razlikuju se dva računa: 1) račun izravnanja (bilans stanja) i 2) račun dobitka i gubitka (bilans uspeha). razlikuju se: 1) poslovni (izveštajni) i 2) poreski bilans. odnosno na dan bilansiranja. Polazeći od pravnih normi koje čine osnovu bilansiranja. Zbog primene različitih formalnih i materijalnih pravila bilansiranja nastaju različite vrste bilansa koje se razlikuju prema formi i sadržini. Bilans stanja i bilans uspeha su instrumenti sistematizovanja i uopštavanja informacija koje mere imovinsko stanje na određeni dan i uspeh poslovanja u određenom periodu nekog preduzeća. već i kao bilansi u kraćim vremenskim razdobljima u toku godine kao povremeni bilansi. odnosno preduzetnika. Bilans preduzeća je u čvrstoj sistemskoj vezi sa knjigovodstvom tako da nastaje kao zaključak knjigovodstvenih računa. Za razliku od bilansa stanja. Opšta svrha bilansiranja jeste upoznavanje uspeha i strukture imovine i kapitala.

wikipedia. Drugim rečima. bilans stanja predstavlja prikaz stanja sredstava i njihovih izvora na određeni dan. pri čemu se prvo prikazuje aktiva a ispod nje pasiva kao što je prikazano na primeru Bilansa stanja trgovinskog preduzeća „Tehnooprema“.dobitak). rezerve i neraspoređeni višak prihoda . Glavne kategorije sredstava koje se svrstavaju u aktivu su: stalna imovina (nematerijalna ulaganja. zalihe. u pasivi. pri čemu se levo prikazuje aktiva a desno pasiva. on se iskazuje u bilansu stanja. bilans praktično i ne postoji. dok se negativan finansijski rezultat iskazuje u aktivi. Sredstva po funkciji ili nameni u procesu reprodukcije obrazuju aktivu. Ako bilans stanja nije u ravnoteži. odnosno osnovna bilansna jednačina može se prikazati odnosom: aktiva = pasiva. Ukoliko finansijski rezultat nije raspodeljen. dugoročna rezervisanja i obaveze (dugoročne i kratkoročne). Pošto svako sredstvo ima svoj izvor. Ona se ogleda u tome što je vrednost svih pozicija na levoj strani iskazanih u aktivi jednaka vrednosti svih pozicija iskazanih na desnoj strani bilansa u pasivi. pripadnost. koji predstavlja višak aktive nad pasivom. tj. Glavne grupacije izvora sredstava su: kapital (osnovni kapital. Bilansne pozicije u aktivi bilansa stanja za 1 http://sr. dugoročni finansijski plasmani). iskazuje se u pasivi. čime se uspostavlja ravnoteža između aktive i pasive. osnovna sredstva. izražen u novcu. a izvori sredstava ( vlasništvo. BILANS STANJA Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine.1 Na levoj strani. iskazuju se konkretna sredstva. sredstva po sastavu i funkciji. Bilansne pozicije iskazuju u bilansu izdvojeno vrednost svake kategorije sredstava i izvora sredstava. iskazuju se izvori.2. jer predstavlja manjak aktive prema pasivi. kratkoročna potraživanja i kratkoročni finansijski plasmani. što izražava kvantitativnu ravnotežu leve i desne strane bilansa. način pribavljanja ovih sredstava. U formalnom smislu bilans može biti prikaz u vidu dvostranog računa. ili u vidu jednostranog računa. poreklo ) obrazuju pasivu. kapitala i obaveza na dan sastavljanja obračuna. On je dvostrani prikaz sredstava preduzeća sa dva aspekta. u aktivi. Pozitivan finansijski rezultat. osnovna formalna karakteristika bilansa stanja je bilansna ravnoteža. a na desnoj strani.org/sr-el/Актива 4 .

033 85. sadržaj i raspored pozicija bilansa. Formom bilansa određuje se broj kolona. kao i razmeštaj i naziv pojedinih delova i pozicija aktive i pasive.934 388. smeštaj aktive i pasive. NEKRETNINE.4. forma jednostranog pregleda ili forma liste BILANS STANJA .6. 9 I BIOLOŠKA SREDSTVA (1 + 2) 1.064 67. a sve pozicije pasive prema principu rastuće dospelosti. a u okviru toga gotovina i gotovinski ekvivalenti imaju najveći stepen likvidnosti.851 232.533 533. KRATKOROČNA PLASMANI I GOTOVINA (1 do 4) 1. Nekretnine.683 POZICIJA AKTIVA A. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2) 1. To znači da manji stepen likvidnosti imaju pozicije koje čine stalnu imovinu od stavki koje čine obrtnu imovinu.884 0 0 96.u hiljadama dinara Iznos Tekuća Prethodna godina 328.5.832 godina 140. ZALIHE II.892 387. 10 4.4. Učešće u kapitalu 2. 4.722 50. njihov naziv.407 10. Biološka sredstva IV.239 612 672. 4. osnovni kapital ima najduži rok dospelosti. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL Napomena broj II.146 49. 10 4.5. U pasivi. 11 POTRAŽIVANJA.preduzeća raščlanjene su prema principu rastuće likvidnosti. Postoji ustaljena ili propisana forma . pak. POSTROJENJA. 1.5.826 147. koja se naziva bilansna shema.800 0 590 90.342 22.3.686 139. 12 232. Potraživanja 5 .2. OBRTNA IMOVINA (I do III) I. postrojenja i oprema 2.5. NEMATERIJALNA ULAGANJA 4.1.626 4. Ostali dugoročni plasmani B. a nisu izmirene prema poveriocima. 8 III.850 296 536. OPREMA 4. odnosno najkraće su one obaveze koje su dospele. STALNA IMOVINA (I do IV) I.153 382. 10 4.

621 265. VANBILANSNA AKTIVA POZICIJA PASIVA A.281 0 862 0 175. REVALORIZACIONE REZERVE V. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI-VII) I. NERASPOREĐENA DOBIT VI.001. Ostale dugoročne obaveze III. UKUPNA AKTIVA (V+G) Đ.346 0 7.001. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2) 1. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 4) 1.785 145.346 535.3.644 120.209 0 0 677. 17 18 6 .2.329 118.626 0 3. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE B. REZERVE IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA D.372 0 0 556.570 0 1.8.338 378. DUGOROČNA REZERVISANJA II.226 16. Obaveze iz poslovanja I Napomena broj . POSLOVNA IMOVINA (A+B) G. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA V. Gotovinski ekvivalenti 4.938 89. 16 2.141 540.572 1.439 2.3. Kratkoročni finansijski plasmani 12 146.2.111 13.u hiljadama dinara Iznos Tekuća Prethodna godina 192. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III.925 5. 12 4.083 0 0 809.1. 13 razgraničenja III.310 0 1.515 16.344 godina 121. DUGOROČNA REZERVISANJA OBAVEZE (I do IV) I.437 7.626 0 677.009 442. 14 5. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II. GUBITAK VII. Dugoročni krediti 2. 15 5. Kratkoročne finansijske obaveze 2. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 4.7.281 0 862 0 104.570 0 0 1.488 5.

U Aktivu pored iznosa krdita koje banka dalje nudi na tržištu. VANBILANSNA PASIVA Bilansna aktiva: Bilansna pasiva: Vanbilansna aktiva: Vanbilansna pasiva: Tabela 1.965 6. Pri analizi funkcionisanja banaka. kako oročenje štednje građana i privrede.com/downloads/finizv2005. neophodno je primeniti sistem analize više uzastopnih bilansa stanja.627 0 0 vremenska razgraničenja IV. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna 5. Pod pojmom aktiva često se podrazumeva novac u opticaju.570 0 0 12.001. UKUPNA PASIVA (A+B) G. proizlazi da se na osnovu bilansa stanja mogu vršiti samo statičke finansijske analize. Beograd. primer preduzeće Tehnooprema (2) S obzirom na raščlanjenost i prikazivanje bilansnih pozicija aktive i pasive. 33. ulaze i 2 3 www. 1998.001.001. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda 4.627 0 677. u obliku kredita (za investiranje ili potrošnju). AKTIVA Aktiva predstavlja sredstva koja se plasiraju na tržištu zajmovnog kapitala. U poslovanju banke aktivu predstavljaju krediti koje banka nudi i obavezne rezerve koje su garant povraćaja depozita komintenata banke. Finansijsko računovodstvo II. 19 5.3. Stojanović.476 0 1.570 0 1.5.946 0 677. Ta sretstva su rezultat depozita. aktivu. U ekonomskoj teoriji neki teoretičari u aktivu svrstaviju pored novca i hartije od vrednosti.626 677. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE V.4.120 25. jer se kao kapital mogu upotrebiti u proizvodnji roba i usluga.xls D. 20 2. predstavljaju sretstva banaka koje mogu da plasiraju na tržištu zajmovnog kapitala.3 3.tehnooprema.570 1. tako i "depozita po viđenju". Instrumenti finansijsko-računovodstvenih izveštavanja. str. Ukoliko bismo dinamički posmatrali kategorije bilansa stanja u vođenju finansijske politike preduzeća. 7 .

2004 8 . procenjuju se po nabavnoj vrednosti sirovina uvećanoj za trođkove proizvodnje nastale do određenog datuma ili po nižoj tržišnoj vrednosti. Potraživanja od kupaca i druga potraživanja . Proizvodnja u toku . treba obratiti pažnju na to da se na dobit ne računa pre nego što je ostvarena prodaja. Beograd. 3. 2. dr Nataša Cvetković: „Analiza poslovanja preduzeća“. Dugoročna aktiva su sredstva koja se dugoročno koriste u poslovanju i za koja se ne očekuje da budu pretvorena u gotovinu u periodu od 12 meseci.proizvodnja koja je u toku. Megatrend univerzitet primenjenih nauka. a uključuju: 1. Uglavnom obuhvataju: • • • 4 Zemljište i građevinske objekte Opremu / mašine Motorna vozila Prof. Iznose depozita u bankama i gotovinu u blagajni. ovde se procena takođe vrši na osnovu nabavne vrednosti uvećane za ostvarene troškove proizvodnje ili po nižoj tržiönoj vrednosti.Obuhvataju: Sirovine .sirovine nabavljene u svrhu izrade proizvoda preduzeća.i to je jedan od osnovnih instrumenata monetarne politike (politika Centralne banke kojom se prevashodno određuje ponuda novca u ekonomiji). polugotovi proizvodi.Iznosi koja preduzeće potražuje od drugih lica. 4. u toku redovnog poslovanja.obavezne rezerve (sredstva koje banke ne sme dalje plasirati već mora zadržati kao garant povraćaja štednje). Zalihe . sa rokom dospeća do 12 meseci. Gotovi proizvodi proizvod kod koga je proizvodni proces završen i koji čeka prodaju. odnosno. Na teret bilansa uspeha izdvajaju se rezervisanja ukoliko iz bilo kog razloga postoji sumnja da ova potraživanja neće biti naplaćena. Gotovinu. procenjuju se po nabavnoj vrednosti ili nižoj tržišnoj vrednosti. Stopu obaveznih rezervi propisuje Centralna Banka.4 Kratkoročna aktiva ili obrtna sredstva obuhvataju gotovinu i druge stavke za koje se razumno očekuje da mogu biti pretvorene u gotovinu u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja.

za robu koja je kupljena pod uslovima odloženog plaćanja i krediti iz drugih izvora. sa rokom dospeća do 12 meseci od datuma bilansa stanja. U njih spadaju: • Kratkoročne obaveze prema bankama . ukoliko se njihova vrednost na slobodnom tržištu. uključujući tekuća dospeća po osnovu dugoročnih kredita.povećava. njihova bilansna vrednost se smanjuje tokom korisnog veka trajanja. cena po kojoj mogu biti prodati . na teret bilansa uspeha. deo dugoročnih obaveza koji dospeva za otplatu u roku od 12 meseci. sa rokom dospeća do 12 meseci. BILANS USPEHA 9 . osim banaka. odnosno. Tako]e je čest slučaj da se vrednost zemljišta i građevinskih objekata koriguje na više. a koji deo pozajmljenim novcem (kreditima). • Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze .iznosi koji se otplacuju bankama na zahtev ili sa rokom dospeća do 12 meseci.Na ove stavke se primenjuje amortizacija. PASIVA Pasiva pokazuje odakle preduzeću imovina – koji deo imovine je finansiran sopstvenim novcem. odnosno. Dugoročne obaveze . 4. Kratkoročna pasiva su iznosi koji obuhvataju obaveze preduzeća. Ovde spadaju plaćanja po osnovu investicionih nabavki. 5.neotplaceni deo dugoročnih kredita banaka koji dospeva za otplatu u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja.iznosi koji dospevaju za plaćanje po isteku 12 meseci od datuma bilansa stanja. Ovo je uslovljeno dokumentovanom procenom vrednosti koju je izvrđilo lice ovlašćeno za ovu vrstu procene.plaćanja koja dospevaju u korist dobavljača sirovina i po osnovu drugih usluga. Dugoročna pasiva obuhvata: • • Dugoročne obaveze prema bankama . odnosno.

241 795.723 538.1. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 3.932 53. 24 VI.360 97. FINANSIJSKI RASHODI 7. POSLOVNI GUBITAK (II .2. 26 VIII. 1.209 178. OSTALI RASHODI 7. naknada zarada i ostali rashodi 4. Nabavna vrednost prodate robe 2.229 82.831 40.2.357 131. POSLOVNI RASHODI (1 do 5) 7.571 43.518 23.u hiljadama dinara Iznos Napomena Tekuća Prethodna broj godina godina POZICIJA A.247 44. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5.Za razliku od bilansa stanja. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA I.1.2. Troškovi zarada.1. 27 IX.07 9 28. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5) 7. 25 836.534 12.223 25.I) V.1.3.958 57.164 0 1. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 5. VANREDNE STAVKE I. VANREDNI PRIHODI 36.222 200 695. Troškovi materijala 22 3. Primer jednostrane forme bilansa uspeha BILANS USPEHA .455 76. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA (III-IV+V-VI+VII-VIII) X.780 9.373 803.327 69. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (IV-III-VI+V-VIII+VII) B.172 0 2. FINANSIJSKI PRIHODI 7.564 15.2. Ostali poslovni rashodi 23 III.184 7.3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 4.716 30.983 47.920 0 0 826.053 0 0 VII.2. POSLOVNA DOBIT (I .524 433. Prihodi od prodaje 21 2. Ostali poslovni prihodi 23 II.988 10 .914 0 18. OSTALI PRIHODI 7.407 75.326 0 419 738. bilans uspeha se sastavlja za određeni izveštajni period u kome su iskazani svi prihodi i rashodi i na osnovu njih utvrđen dobitak ili gubitak.II) IV.1 1.

tada se finansijski rezultat javlja u obliku novostvorene vrednosti. 5 Dr Bogdan Mrdović. DOBIT PO OSNOVU VANRED. dohodka ili dodajne vrednosti (odnosno gubitka).k.651 0 0 0 0 76. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (X+BIV-IX-BIII) D. NETO DOBIT (V-D) E. NETO GUBITAK (D-V) ili (G+D) 0 0 0 75. ukupne poslovne troškove ( što odgovara ceni koštanja – c. ostvarivanja prihoda. koji su takođe složeni. VANREDNI RASHODI III.269 71. STAVKI (II-I) V. GUBITAK PO OSNOVU VANRED. što je saglasno principu uzročnosti (korelacije). . Đ. To znači da prihodima treba nasuprot da stoje troškovi koji su ih izazvali. Ako se bilans uspeha osniva na kategoriji troškova koja obuhvata troškove minulog i živog rada. obračun tačnog periodičnog rezultata zahteva tačno vremensko alociranje prihoda i rashoda kao komponenti rezultata. rashodi i rezultat. tada se finansijski rezultat javlja u obliku viška produkta.5 Karakteristika bilansa uspeha je da se u njemu prihodi. što podrazumeva da obračunati prihodi i rashodi u bilansu uspeha treba da se odnose na posmatrani vremenski (obračunski) period za koji se uspeh obračunava. Bilans uspeha se sastoji iz rashoda i prihoda.351 0 nastali u cilju U sastavu bilansa uspeha sa prihodima se suočavaju rashodi rashodi i rezultat iskazuju u vidu više podbilansa. materijalne troškove i amortizaciju ili i bez amortizacije uz određene korekture. Ako se bilans uspeha osniva na kategoriji troškova. rashodi i rezultat iskazuju u vidu više podbilansa i to: 1) poslovni prihodi. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (IX+BIIIX-BIV) G. POREZ NA DOBIT 7.II. Čačak 2006.053 0 4. odnosno ceni proizvođača). koja obuhvata samo troškove minulog rada. dobitka odnosno gubitka. str 35 11 .920 0 4. S obzirom na to da je bilans uspeha po svojoj prirodi vremenski račun.5. Ono što je karakteristika bilansa uspeha je da se u njemu prihodi. Menadžment računovodstva. STAVKI (I-II) IV.702 71.

Drugim rečima. rashodi i rezultati. Tako pozitivan finansijski rezultat se iskazuje na strani rashoda. a negativan finansijski rezultat iskazuje na strani prihoda. kroz utvrđivanje ukupnog prihoda i dobitka obračun se čini na osnovu principa dobitka. Međusobnim sumiranjem rezultata podbilansa dobija se ukupni bruto–rezultat preduzeća kao bruto-dobitak (zbir svih dobitaka) ili kao bruto-gubitak (zbir svih gubitaka) u obračunskom periodu. kao osnove za utvrđivanje ukupnog prihoda i dobitka je fakturisana prodaja. 3) neposlovni i vanredni prihodi.2) finansijski prihodi. To znači da preduzeće u bilansu uspeha može iskazati bruto-dobitak i bruto. Ukoliko je bruto dobitak veći od bruto-gubitka.gubitak. čime se ostvaruje bilansna ravnoteža. ako je veći bruto gubitak od bruto dobitka. 6 Zakon o računovodstvu i reviziji 12 . rashodi i rezultat. iskazuje se dobitak ili obrnuto. iskazuje se gubitak. pregled utvrđivanja ukupnog prihoda i dobitka preduzeća. Osnovica obračunskog sistema. Na osnovu naših propisa o računovodstvu6 bilans uspeha je godišnji i periodični prikaz.

Karakteristika bilansa uspeha je da se u njemu prihodi. Veoma značajna karakteristika bilansa jeste bilansna ravnoteža. Tako pozitivan finansijski rezultat se iskazuje na strani rashoda. Kompletan set finansijskih izveštaja uključuje sledeće sastavne komponente: 1) bilans stanja. 3) neposlovni i vanredni prihodi. čime se ostvaruje bilansna ravnoteža. aktiva iskazuje na levoj. To znači da preduzeće u bilansu uspeha može iskazati bruto-dobitak i bruto. 4) izveštaj o promenama na kapitalu i 5) napomene uz finansijske izveštaje. Za razliku od bilansa stanja. Prvi pruža uvid u imovinsku situaciju i finansijski položaj preduzeća a drugi da omogući uvid u to koliko je preduzeće sposobno da ostvari zaradu. rashodi i rezultat iskazuju u vidu više podbilansa i to: 1) poslovni prihodi. Aktiva predstavlja konkretne oblike sredstava sa kojima raspolaže preduzeće.6. a pasiva predstavlja izvore odnosno pripadnost sredstava preduzeća. a pasiva na desnoj strani. a negativan finansijski rezultat iskazuje na strani prihoda. ili u vidu liste u kojoj aktiva prethodi pasivi. 2) finansijski prihodi. Međusobnim sumiranjem rezultata podbilansa dobija se ukupni bruto–rezultat preduzeća kao brutodobitak ili kao bruto-gubitak u obračunskom periodu. ZAKLJUČAK Finansijski izveštaji pružaju informacije o finansijskom položaju. rashodi i rezultat. Bilans stanja predstavlja dvostrani pregled koji prikazuje bilansnu imovinu i kapital (pasiva) i način investiranja (ulaganja) kapitala (aktiva).gubitak. rashodi i rezultat. 2) bilans uspeha. odnosno na dan bilansiranja. 13 . Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine. kapitala i obaveza na dan sastavljanja obračuna. rashodi i rezultati. Bilans stanja i uspeha predstavljaju dva povezana ali po funkciji različita finansijska izveštaja. 3) izveštaj o tokovima gotovine. uspešnosti i promenama u finansijskom položaju preduzeća. bilans uspeha se sastavlja za određeni izveštajni period u kome su iskazani svi prihodi i rashodi i na osnovu njih utvrđen dobitak ili gubitak.

Cvetković N. . Stojanović. 2004. http://sr.com/downloads/finizv2005.tehnooprema. D. Instrumenti finansijsko-računovodstvenih izveštavanja.yu/data/2006/07/00002415.xls 6. Beograd 3. Beograd. 1998 2. Zakon o računovodstvu i reviziji 5.org/sr-el/Актива 14 . Menadžment računovodstva.belex. Analiza poslovanja preduzeća.wikipedia. Megatrend univerzitet. www. www. Finansijsko računovodstvo II.LITERATURA 1. Dr Bogdan Mrdović.pdf 7. 4. Čačak 2006.co.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->