Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 8. 3. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.062

SLU^AJ DOBROVOLJA^KA: I poslije rata, rat

Pojedina~ni zlo~in ili samoodbrana?
Jovana Divjaka ju~er u Be~u posjetili zvani~nici na{e zemlje
DANAS PRILOG

6-7. strana

Raspolo`eni general

Foto: Pa{an HE]O

pozdravio sve u BiH
Uskoro feljton generala Divjaka ekskluzivno za Oslobo|enje
3. strana

Paljanska cenzura

INTERVJU Dr. Vesna Bosanac

O ispitivanju u policiji, Divjaku, Ne}e Montevideo, Beogradu… Bog ih video
4. strana 17. strana

U @I@I Jo{ ima malo Sutra o vremena prora~unu
Ministar financija FBiH
Aktualna Vlada FBiH radi i dok ne do|e druga vlada, mi smo Vlada. Imamo dokumente i stvar je politi~ke volje da se prora~un uputi u Parlament i usvoji, izjavio je Bevanda
Posljednjihdanavisokipredstavnik me|unarodne zajedniceu BiH ValentinInzko je posjetio pojedine kantone/`upanije kako bi apelirao da se {to br`e konstitui{e Dom naroda Federacije BiH.Uo~iju~era{njesesijeParlamenta za Evropu u Sarajevu, novinarima je kazao da }e odr`ati sastanke sa predstavnicima dva HDZ-a i zamoliti ih da se Dom narodaformiraonako kako je trebalo biti ura|eno jo{ 3. decembra pro{le godine. - Imamo jo{ tri-~etiri dana vremena da ne do|e do kolizije, rekao je Inzko, govore}i o najavi SDP-a i SDA da }e, zajedno sa drugim potpisnicima platforme, krenuti u formiranje vlasti u Federaciji.

2

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Parlament za Evropu u sjeni konstituisanja vlasti

Inzko ka`e da }e zamoliti predstavnike dva HDZ-a da se formira Dom naroda FBiH, onako kako je trebalo biti ura|eno 3. decembra pro{le godine
Reforma javne uprave bitna za gra|ane i evropski put BiH
Foto: A. KAJMOVI]

Spindelegger otkazao dolazak
Austrijski ministar vanjskih poslova Michael Spindelegger, koji je trebao prisustvovati sjednici Parlamenta za Evropu, ju~er nije doputovao u Sarajevo. Njegov nedolazak opravdan je bole{}u, iako je mogu}e da se razlog krije u pro{losedmi~nom hap{enju penzionisanog generala Armije RBiH Jovana Divjaka na be~kom aerodromu. rant, koordinatorica reforme javne uprave BiH Semiha Borovac, Valentin Inzko i drugi. Podsjetiv{i na izvje{taj Evropske komisije o napretku postignutom u 2010, u kojem je ocijenjeno da su rezultati u ovoj oblasti razo~aravaju}i, Inzko je naglasio da su politi~ke stranke ponovo poku{ale politizirati procedure imenovanja i uspostaviti strana~ku kontrolu nad dr`avnom slu`bom. - Osnovni argument za promjenu statusa quo je jasan – ulogadr`avnihslu`benika je da slu`edru{tvu, a ne politi~kimgospodarima, kazao je Inzko. Bosna i Hercegovina je pripremila revidirani akcioni plan za reformu javne uprave, koji slijedi upute Evropske komisije date u posljednjem izvje{taju o napretku. Borovac je navela da u BiH postojispremnost za provo|enje ove reforme, a akcionim planom za 2011-2014. odre|eni su novi rokovi. Veoma je va`no i da se kompletan proces, uz poja~anu koordinaciju, odvija ravnomjerno na sva ~etiri upravna nivoa – entiteti, dr`ava i distrikt Br~ko.

Ljubi} – Bevanda: Bud`et nije sporan

Vlada Federacije BiH }e ve} u srijedu razmatrati nacrt prora~una FBiH za 2011. godinu, rekao je ministar financija FBiH Vjekoslav Bevanda. On je ju~er na konferenciji za medije u Mostaru izjavio kako nacrt prora~una FBiH za 2011. godinu iznosi oko 1,8 milijardi maraka, {to je za 50 milijuna maraka manje u odnosu na pro{lu godinu. - Predvi|eniprora~unskideficit su 382 milijunakoji}e se pokritisredstvimaMe|unarodnogmonetarnogfonda, Svjetskebanke i Europskekomisije. Prora~un je bio zavr{en jo{u desetom mjesecu pro{le godine, no nijebilopoliti~kevolje da se s njim ide u parlamentarnu proceduru. Aktualna Vlada FBiH radi i dok ne do|e druga vlada, mi smo Vlada. Imamo dokumente i stvar je politi~kevolje da se prora~un uputi u Parlament i usvoji, izjavio je Bevanda. Tako|er, kazao je kako je prora~un bio usugla{avan s misijama MMF-a, Svjetske banke i Europske komisije u BiH.

- Stari saziv Doma naroda FBiH mo`e raditi u punom kapacitetu i mo`e potvrditi prora~un. Stari saziv mo`e odlu~ivati sve dok se ne verificiraju mandati svim novoizabranim izaslanicima Doma naroda FBiH. Time bismo malo relaksirali situaciju i izbjegli eventualne posljedice i {pekulacije oko neusvajanja prora~una. Vlada je svjesna svoje odgovornosti, rekao je Ljubi}.

Stru~ni aparat
GregorVirant jekazao da jereforma bitna za gra|ane, ali i neophodna za integraciju u EU. - Sa druge strane veoma je zna~ajna za kvalitet `ivota i za konkurentnost privrede. Javna uprava je stru~ni aparat koji sprema temelje za politi~ke odluke i implementirausvojene politike, zakone, bud`ete, itd, rekao je Virant. Poru~io je i da svi nivoi vlasti moraju u tome odigrati svoju ulogu.
Dl. OMERAGI]

Politi~ki uticaj
Druga sesija Parlamenta za Evropu bila je posve}ena hitnim prioritetima u reformi javne uprave. Skupu su se obratili ministri vanjskih poslova Slovenije i Bugarske, Samuel @bogar i Nikolaj Mladenov, ambasador Ma|arske u BiH Laszlo Toth, vanredni profesor Fakulteta za upravu u Ljubljani i biv{i ministar za javnu upravu Slovenije Gregor Vi-

Inspekcija
Ina~e, Vlada FBiH je na ju~era{njoj sjednici u Mostaru razmatrala informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o mar`ama

Ko~nica
- Takav usugla{en prora~un smo prezentirali dr`avnom Fiskalnom vije}u. Ko~ilo nas je, pak, to {to na Fiskalnom vije}u nismo uspjeli dogovoriti globalni fiskalni okvir koji bi regulirao raspodjelu novca s jedinstvenog ra~una izme|u dr`ave i entiteta, rekao je Bevanda. - Ni{ta ne treba pla{iti javnost, prora~un je spreman i usuglasili smo se da u srijedu ovaj nacrt prora~una ide na razmatranje Vladi FBiH, a potom i u parlamentarnu proceduru. Sve kategorijekojedobivajupla}u iz prora~una FBiH svoje }e naknade dobitizaklju~no s 8. o`ujkom i nema nikakvog govora o nekakvim napetostima, rekao je Bevanda. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva FBiH Damir Ljubi} smatra kako nema nikakvih zakonskih prepreka da novi saziv Zastupni~kog doma i stari saziv Doma naroda Parlamenta FBiH na vrijeme usvoje prora~un.

SRETAN DAN @ENA Sve kategorije koje dobivaju pla}u iz prora~una FBiH svoje }e naknade dobiti zaklju~no s 8. o`ujkom i nema nikakvoga govora o nekakvim napetostima, rekao je Bevanda
na bra{no, kruh, jestivo ulje i {e}er utvr|ene kontrolama u prvom mjesecu 2011. godine. - Na temelju pokazatelja dostavljenih iz sedam kantona (Sarajevski, Zeni~ko-dobojski, Tuzlanski, Zapadnohercegova~ki, Unsko-sanski, Posavski i Hercegova~ko-neretvanski), konstatirano je, kroz 792 inspekcijska nalaza, 30 probijanja mar`i na kruh, 21 mar`e na bra{no, te jedne na {e}er. Od ukupno izre~enih kazni od preko 147. 000 maraka, 65.000 KM odnosi se na kazne za probijanje mar`i, saop}eno je nakon sjednice Vlade. Vlada FBiH je ju~er zadu`ila Poreznu upravu Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Mostar, Odsjek za prinudnu naplatu, da, kao povjerilac, podnese zahtjev za pokretanje ste~ajnog postupka u privrednom dru{tvu Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar. J. GUDELJ

V I J E S T I

Strana~ki lideri sa @bogarom i Mladenovim

Do{li i oti{li zabrinuti
Budu}nostBosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji i mi, kao i va{i susjedi, u~init }emo sve da BiH napreduje ka EU. Ipak, mi ne mo`emo formirati va{e vlade, to moraju u~initi bh. politi~ari, konstatovao je ministar vanjskihposlovaBugarskeNikolajMladenov nakon sastanka s liderima parlamentarnih stranaka, kojem je prisustvovao i ministar vanjskih poslova Slovenije Samuel @bogar. Mladenov je istakao da se nada kako }e lideri{to prijeposti}idogovor o implementaciji izbornih rezultata i povesti zemlju ka EU. @bogar je rekao da su na ovaj sastanak on i njegov kolega Mladenov do{li zabrinuti te da odlaze s istom tom zabrinuto{}u. “Ipak, optimizam je prisutan u dijelu koji se odnosi na opredijeljenost bh. lidera da BiH, nakon formiranja vlada, povedu putem ka EU“ rekao je @bogar. , Bosna i Hercegovina je specijalna zemlja kojoj treba specijalan tretman, dodao je @bogar. U~esnicisastanka: ZlatkoLagumd`ija (SDP), Bo`o Ljubi} (HDZ 1990), Dragan ^ovi} (HDZBiH), MladenBosi} (SDS), FahrudinRadon~i}(SBBBiH) te SulejmanTihi} (SDA) iznijeli su stavove o euroatlantskimintegracijama te implementaciji izbornih rezultata. U ime bh. lidera, medijima se obratio Tihi}, koji je pojasnio da “gosti ne `ele da se mije{aju u formiranje vlada, ali da su ih ohrabrili da to u~ine {to prije“ .

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine
Jovana Divjaka ju~er u Be~u posjetili zvani~nici na{e zemlje

U @I@I

3

Raspolo`eni general pozdravio sve u BiH
Inzko: Nezamislivo izru~enje Srbiji
Visoki predstavnik me|unarodne zajednice u BiH Valentin Inzko ju~er je u Sarajevu, uo~i zasjedanja Parlamenta za Evropu, podsjetio na izjavu koju je, u vezi sa slu~ajem Divjak, dao austrijski ministar vanjskih poslova Michael Spindelegger. - Prema austrijskim stru~njacima za me|unarodno pravo koje je konsultirao, izru~enje Srbiji je nezamislivo, kazao je Inzko. Na pitanje novinara RTRS-a da prokomentari{e verbalni napad nekada{njeg ~lana Predsjedni{tva RBiH Ejupa Gani}a na novinarku te TV ku}e, nakon nedjeljne sesije Kruga 99 u Sarajevu, Inzko je odgovorio da je le`ao tri dana sa visokom temperaturom u krevetu i da nije ~uo za napad. - Uvijek osu|ujem takve napade sa ma koje strane. Oni ne doprinose rje{avanju pitanja, ali doista ne znam kakve su bile okolnosti i kako je do toga do{lo, rekao je on. Dl. O.

Sino}nji protesti u Be~u zbog hap{enja generala Jovana Divjaka

Foto: Pa{an HE]O

General za ~itatelje Oslobo|enja pi{e zabilje{ke o danima u be~kom pritvoru Odluka o pu{tanju uz kauciju ove sedmice
Pozdravite mi sve i najavite ~itateljima Oslobo|enja da za njih ekskluzivno pi{em svoje zabilje{ke o danima u zatvoru poru~io je ju~er general Jovan Divjak iz zatvora u Be~u. General je dobro, vidno raspolo`en i uvijek sa svojim pronicljivim opaskama, ka`u Divjakovi posjetitelji.

Ahmetovi}ev apel Vije}u Evrope
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi} zatra`io je ju~er od Vije}a Evrope da se uklju~i u slu~aj Jovana Divjaka, generala Armije RBiH, uhap{enog protekle sedmice u Be~u. “Uklju~ite se aktivno u slu~aj Di vjak“, ape lu je Ahme to vi} u otvo re nom pi smu upu}enom visokom predstavniku Vije}a Evrope za ljudska prava Thomasu Hammambergu i napominje da su u Divjakovom slu~aju, osim kr{enja obi~aja me|unarodnog prava, ugro`ena i osnovna ljudska prava. Ahmetovi} se pozvao na sporazum izme|u BiH, Srbije i Crne Gore o pravnoj pomo}i u gra|anskim i krivi~nim stvarima (potpisan 26. februara 2010. godine u Beogradu), prema kojem se osobi osumnji~enoj za krivi~no djelo ne mo`e suditi u drugoj dr`avi, ako se postupak, na osnovu kojeg je osoba li{ena slobode, vodi u dr`avi ~iji je dr`avljanin i gdje je navodno krivi~no djelo i po~injeno. “Stoga vas kao zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH pozivam da se uklju~ite u ovaj spor, kako bi ovaj region mogao i}i naprijed, a ne nazadovati, {to se de{ava prilikom ovakvih slu~ajeva“, naglasio je Ahmetovi}. odbranu generala Jovana Divjaka ju~er se priklju~io i {ef kabineta ministra sigurnosti Muhamed Durakovi}. Durakovi} je posjetio generala, ali i kontaktirao Ministarstvo unutra{njih poslova Republike Austrije. - Imao sam vrlo koristan sas-

Brojne posjete
Njega su ju~er u pritvoru posjetili i ~lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine @eljko Kom{i}, ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj, te ambasador na{e zemlje u Austriji Haris Hrle. Divjak je razgovarao i s be~kim advokatom i pravnim timom. Kako Oslobo|enje saznaje, trenutno se poduzimaju aktivnosti u vezi s dono{enjem odluke o njegovoj odbrani sa slobode uz kauciju. Takva bi odluka mogla biti donesena ove sedmice. Timu Bosne i Hercegovine za

tanak sa predstavnicima Ministarstva unutra{njih poslova Republike Austrije, te dogovorio dalje aktivnosti, kao i skoru posjetu ministra Ahmetovi}a, koja }e uslijediti odmah nakon povratka ministrice Fekter iz posjete SAD-u. Kolege iz MUPa Austrije rade naporno kako bi se ovaj slu~aj u {to kra}em roku priveo kraju, kazao je Durakovi}. Tim za odbranu generala Divjaka na raspolaganju je Ambasadi BiH u Austriji i trenutno se ~ini sve kako bi general Divjak {to prije bio pu{ten na slobodu. Glasnogovornica suda u Korne ubur gu Chris ta Ze ma nek ju~er je izjavila za Tanjug da austrijsko pravosu|e ~eka dokumentaciju u vezi s penzionisanim generalom Armije BiH Jovanom Divjakom, na osnovu koje }e odlu~iti o daljem djelovanju. - Sudija je izrekao mjeru pritvora na rok od 14 dana. Nakon isteka tog roka sudija mora ponovo

odlu~iti o ovoj mjeri, rekla je ona. Kada stigne dokumentacija, i to ne samo od vlasti u Srbiji ve} i od Me|unarodnog kaznenog suda za biv{u Jugoslaviju (ICTY) u Haagu, kao i iz na{e zemlje, nadle`ni }e odlu~iti o daljem djelovanju u ovom slu~aju, objasnila je glasnogovornica.

Protesti u Be~u i Berlinu
- Na osnovu te dokumentacije sud mora odlu~iti da li }e se odgovoriti pozitivno na zahtjev Srbije za izru~enje uhap{enog, naglasila je Zemanek i dodala da je austrijski sud zatra`io dokumentaciju i iz Haaga i BiH kako bi ustanovio da li postoji pravna osnova za izru~enje. Ju~er se ponovo300 demonstranata okupilo na Minoriten-Platzu u Be~u u organizaciji Dru{tva za ugro`ene narode da bi protestirali zbog hap{enja generala Jovana Divjaka. Demonstracije su odr`ane i u Berlinu. J. F.

Dodik reagirao na izjavu {efa MVP-a Austrije

BH novinari osudili pona{anja Gani}a i Vlajkija

Dodvoravanje sarajevskoj ~ar{iji
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik saop{tio je da je ra zlog nje go vog odus ta ja nja od odlas ka na sas ta nak sa mi nis tri ma spoljnih poslova Bugarske i Slovenije u Sarajevu izjava {efa austrijske diplo mati je Mi haela Spin de leg ge ra. Spin de leg ge r je, naime, rekao da je ne za mi sli vo izru~enje ne ka da{ njeg generala Armije BiH Jovana Divjaka Srbiji. Iako ministar spoljnih poslova Austrije nije stigao u Sarajevo, Dodik je saop {tio da ova izja va Spin de leg ge ra pred stav lja do sa da na jek spli ci tni je mi je {a nje po li ti ke u pi ta nja ko ja bi morala biti isklju~ivo u domenu pravosudnih institucija. “S obzirom na to da se radi o izjavi visokog zvani~nika Austrije, ~iji pravosudni organi i treba da donesu odluku o izru~enju Divjaka po optu`nici za ratni zlo~in koju je raspisala Srbija, ova izjava ima elemente i svojevrsnog pritiska

Istina umjesto lekcija
Udru`enje/udruga BH novinari i Linija za pomo} novinarima najo{trije osu|uju verbalne napade na novinare koji su se desili tokom izvje{tavanja sa nedjeljnih doga|aja u Banjoj Luci i Sarajevu. Na redovnoj sesiji Kruga 99 iz Sarajeva, na kojoj je bilo rije~i o hap{enju generala Jovana Divjaka, Ejup Gani} je grubo izvrije|ao Branku Kusmuk, novinarku RTRS-a, koja ga je pitala o zlo~inu po~injenom u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu 2. maja 1992. i pritom joj poru~io da se “oslobodi ~etni{tva“ Istovremeno, u Banjoj . Luci je Emil Vlajki, potpredsjednik RS-a, poku{ao sprije~iti novinare da postavljaju pitanja i uzimaju izjave od njegovog prethodnika na toj funkciji Ivana Tomljenovi}a, a nakon okon~anja trodnevnog nau~nog skupa pod nazivom „Hrvati u BiH danas“ Naj. manje {to se od Gani}a i Vlajkija u ovom trenutku o~ekuje jeste javno izvinjenje novinarki RTRS-a i novinarima koji su pratili re~eni skup u Banjoj Luci, ka`e se u saop}enju. Umjesto izvinjenja prof. Gani} insistira da bude citiran ne kriju}i da se ponosi svojim nastupom na Krugu 99, na kome ga je novinarka RTRS-a upitala “ko je ubio 42 voj-

na pravosu|e i otvorenog davanja ‘preporuke’ kako da se postupi“, navodi se u pismu. Lider SNSD-a istakao je da je „o~igledno da se svi me|unarodni zvani~nici u Sarajevu ovih dana bave tra`enjem poku{aja da odobrovolje ~ar{iju, pa je neizbje`no da i dana{nji skup protekne u sli~nom tonu“. “Ministar Spindelegger je zbog straha od neprijatnosti u Sarajevu ~ak naprasno i otkazao svoje u~e{}e, ~ime je jasno pokazao {ablon po kome funkcioni{u stranci u Bosni i Hercegovini. Ja ne `elim da dajem svoj doprinos takvoj vrsti farse, te zbog toga i ne}u u~estvovati na spomenutom sastanku“, navodi Dodik. G. K.

nika JNA u Dobrovolja~koj 1992.” - U Dobrovolja~koj je poginulo pet vojnih lica i jedan civil. Ova mlada djevojka, kojoj su u glavu turili da je vi{e, ponavlja ovu glupost. Koristite Internet, nau~ite da ~itate, budite dio Evrope, predvama je vrijeme da postanete evropski, a ne da `ivite u izolaciji, odgovorio je Gani}. Oslobo|enje je - uz pomo} Interneta poku{alo biti dio Evrope: na stranicama 6. i 7. na{a je tema o Dobrovolja~koj koja koristi razli~ite izvore, a zapravo pokazuje da je Dobrovolja~ka slu~aj na koji ve} jednom Tu`ila{tvo i Sud BiH trebaju staviti ta~ku. Podizanjem ili odbacivanjem optu`nice, no u svakom slu~aju utvr|ivanjem pravosudne istine o zbivanjima 2. i V. S. 3. maja 1992. u Sarajevu.

4

DOGA\AJI

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Mi nismo nikakav sindikat vlasti, nego samo tra`imo svoja prava i po{tujemo one koji }e rije{iti sindikalna pitanja, naravno s na{im ravnopravnim u~e{}em

Paljanska cenzura

Sa sarajevske promocije Bjelogrli}evog filma

Ne}e Montevideo,

Ismet Bajramovi},
predsjednik Saveza sindikata BiH

Bog ih video
ZAO
Narod koji ima Sonju Biserko, Nata{u Kandi}, Mirjanu Karanovi}, Dragana Bjelogrli}a i Sergeja Trifunovi}a, koji su zbog “{ake novca“ pogazili nacionalni ponos, treba da preispita svoj nacionalni identitet, zaklju~io je Mitrovi}
Kulturni centar Pale otkazao je pri ka zi va nje fil ma “Montevideo, Bog te video“, koje je bilo planirano za ponedjeljak i utorak, kako je navedeno, zbog moralnih i bezbjednosnih razloga. ma obukao majicu sa Divjakovim likom. “Kako je tako brzo Bjelogrli} zaboravio da je general Armije BiH Jovan Divjak po~inio zlo~in nad golobradim mladi}ima JNA u Dobrovolja~koj

DOBAR

LO[
KRUG 99

^lanovi Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 osudili su hap{enje Jovana Divjaka u Be~u. Njihovom zahtjevu za hitno osloba|anje penzionisanog generala Armije RBiH pridru`ili su ~lanovi politi~kog i vojnog vrha RBiH Mirko Pejanovi}, Ejup Gani}, Miro Lazovi} i Zaim Backovi}, poru~iv{i da ostaju uz svog ratnog saborca.

Zaboravio
Film je otkazan, dodaje se u saop{tenju, nakon izjave srbijanskog glumca i re`isera Dragana Bjelogrli}a, uo~i premijere filma “Montevideo, Bog te video“ u Sarajevu, da mu je `ao {to premijeri ne}e prisustvovatibiv{igeneralArmije BiH Jovan Divjak, koji je pro{le sedmice uhap{en u Be~u po optu`bi srbijanskog tu`iteljstva za doga|anja u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu. Na bojkot Bjelogrli}evog filma prethodno je pozvala Organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila sarajevsko-romanijske regije. Organizacija je osudila i gest glumca Sergeja Trifunovi}a, koji je poslije premijere fil-

NIKO LOZAN^I]
Visoki du`nosnik HDZ-a BiH, u otvorenom pismu upu}enom ~lanu Predsjedni{tva BiH Bakiru Izetbegovi}u, poku{ao je da uka`e kako su Hrvati u FBiH zakinuti. Me|utim, podaci o izdvajanjima iz federalnog bud`eta po kantonima demantiraju Lozan~i}a.

DRVNA INDUSTRIJA BiH
U posljednje dvije godine intenziviran je izvoz namje{taja iz BiH u Norve{ku. Iz Agencije za promocije izvoza i Grupacije drvne industrije Vanjskotrgovinske komore BiH sti`u najave da je to tek po~etak uspje{ne saradnje, u ~emu zna~ajnu pomo} pru`a i ambasadorica BiH u Norve{koj Elma Kova~evi}.

NIJE SLIJEP Trifunovi} se ne mo`e pravdati da nije znao ko se nalazi na majici, jer “nije slijep da nije mogao da vidi ~iji je lik na majici“, te se pitaju i za{to nije obukao majicu sa likom poznatih Srba koji nevino trunu po raznim kazamatima {irom Evrope
ulici, kao i nad stotinama Srba koji do danas nisu prona|eni“ , navodi se u saop{tenju. U ovojorganizacijiisti~u da se
Foto: Didier TORCHE

Trifunovi} ne mo`e pravdati da nije znao ko se nalazi na majici, jer “nije slijep da nije mogao da vidi ~iji je lik na majici“ , te se pitaju i za{to nije obukao majicu sa likom poznatih Srba koji nevino trunu po raznim kazamatima {irom Evrope.

Preispitivanje
Bojkot filma podr`ao je i predsjednik Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila RS-a Nedeljko Mitrovi}, koji je o{tro kritikovao istup srbijanskih glumaca Sergeja Trifunovi}a i Dragana Bjelogrli}a u Sarajevu. “Narod koji ima Sonju Biserko, Nata{u Kandi}, Mirjanu Karanovi}, Dragana Bjelogrli}a i Sergeja Trifunovi}a, koji su zbog ‘{ake novca’ pogazili nacionalni ponos, dostojanstvo i srpske `rtve u BiH, biv{oj republici srpskoj krajini i na Kosovu, treba da preispita svoj nacionalni identitet“, zaklju~io je Mitrovi}.
G. KATANA

VIJEST U OBJEKTIVU Dan `ena
U svijetu se danas obilje`ava 100. godi{njica Me|unarodnog dana `ena. I kod nas je to dan kada mu{karci cvije}em i poklonima obasipaju njima drage osobe nje`nijeg spola. Lijep obi~aj, ali nedovoljan, jer `ene su u BiH, kao i {irom svijeta, u podre|enom polo`aju u odnosu na mu{karce i ~esto su `rtve brutalnog nasilja mu{karaca. Gendar-centar FBiH podsje}a javnost da se su{tinska poruka odnosi na jednake mogu}nosti u oblasti ekonomskog, politi~kog i dru{tvenog `ivota, ravnopravnost spolova i eliminaciju diskriminacije i nasilja.

BOSNA BH GAS
Rukometa{i sarajevske Bosne izborili su mjesto me|u 16 najboljih ekipa Evrope. Najve}e zasluge za to pripadaju igra~ima, ali i sjajnom stru~njaku Irfanu Smailagi}u i upravi kluba.

VIJEST U

BROJU

porodica jo{ `ivi u kolektivnim centrima u RS-u.

301

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine

INTERVJU

5

Ulrike Helwerth, Vije}e `ena SR Njema~ke

@ene vi{e rade za

manje pla}e
Stota godi{njica Me|unarodnog dana `ena Nedovoljno politi~ko sudjelovanje `ena BiH ima dobar zakonski temelj, zakazala njegova provedba
Razgovarala: Jasna FETAHOVI]

U BiH ovih dana, u povodu obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena, boravi Ulrike Helwerth, direktorica za komunikacije u Vije}u `ena Savezne Republike Njema~ke. Vi je}e `ena je kro vna or ga ni za ci ja koja obuhvata {ezdeset `enskih organizacija sa podru~ja Savezne Republike Njema~ke.

Diskriminacija
• Danas se obilje`ava Me|unarodni dan `ena. U ~emu je zna~aj tog datuma uop}e, a posebice ove godine? - Ove godine Me|unarodni dan `ena ima poseban zna~aj, jer ove godine obilje`avamo njegovu stotu obljetnicu. Prije stotinu godina `ene su prvi put, pod tim motom, u peta evrop skih gra do va i SAD-u iza{le na ulice i one su bile prethodnice socijalisti~kog pokreta za borbu za `enska prava. Osmi mart je opet dobio na zna~aju. Mi da nas mo`emo re}i da je osmi mart forum, da je to jedan dan za sve. On se oslo bo dio one so ci ja lis ti~ke hegomonije i to je jedan dan kada `ene iz raznih oblasti, politike, socijalnog i dru{tvenog segmenta, politi~ke teme ~ine javnim. • Mo`ete li da ti ne ku ge ne ral nu ocje nu sta nja `enskih prava, naj pri je u BiH, a potom i {ire, u Evropi ili svije tu? - Dakle, {to se ti~e sta nja

prava `ena, te{ko je dati ocjenu gledaju}i svjetska globalna kretanja. To je veoma te{ko, jer su prava jednako razli~ita u razli~itim dijelovima svijeta. Ali, mo`emo govoriti o tri teme koje su u razli~itim stepenima veoma relevantne. Prva tema jeste da politi~ko sudjelovanje `ena nije dovoljno. Druga tema jeste da se spolna raspodje la po sla ni je pro mi je ni la kada gledamo vremenski. Ja

glas `ele javno da iska`u. Isto tako, znam da je mu{ki svijet taj koji, pogotovo u politici, `enama ote`ava da do|u do izra`aja. Na ra vno, za kon ski okvir je tu, ali praksa je druga~ija. Shvatila sam iz razgovora koje sam vodila ovdje da diskriminacija nad `enama u odnosu na pla}e nije tako velika, mo`da zato {to je ovo nekad bila socijalisti~ka zemlja i {to su `ene ve} tada bile svje-

bih rekla ovako, globalno nadalje imamo ~injenicu da `ene rade jako mnogo, a da su lo{e pla}ene i to u onim dijelovima koji su dru{tveno neophodni, kao i u privatnom sektoru. [to se ti~e privre|ivanja, tu imamo diskriminaciju `ena u odnosu na njihove plate. Na~elno, rad koji je specifi~an za `ene lo{ije se pla}a i vre dnu je ne go rad koji je specifi~an za mu{karce. Naposljetku, problem nasilja nad `enama jo{ nije rije{en, a to opet trebamo gledati sa ekonomskog aspekta. [to se ti~e BiH, iz ovda{njih kontakata stekla sam utiske da su `ene ovdje veoma jake i da se `ustro bore i da one svoj

sne svog prava na ravnopravnost. • Je li zakonski okvir, sam po sebi, dovoljan za unapre|enje polo`aja `ena u dru{tvu? - Zakonski okvir sam nikad nije dovoljan, ali je neophodan. ^ak je i ovaj autonomni pokret `ena u Njema~koj, koji je za po~eo sa ogro mnom kritikom ka dr`avi, veoma brzo nau~io da je zaista potrebno da postoje zakonski okviri da bi se mo gle pro ves ti ra vno pra vnost i de mo kra ci ja i za `ene. Zna~i, postoji jedna veoma jaka veza izme|u feminizma i dr`avnog afiniteta, jer je dr`ava ustvari garant za ono {to za kon obe}a. U sva kom

Mu{ke privilegije
- To ne prihvatam. Mu{karci hiljadama godina `ive na osnovu privilegija za koje se nisu izborili, ve} su ih dobili samo zato jer su mu{karci. Malo je mu{karaca koji su zaista na osnovu svoje kvalifikacije stekli to pra vo ili po lo`aj. To po~inje jo{ u porodici, gdje jo{ mladi dje~aci misle da trebaju raditi manje od djevoj~ica. To je tako i u ~ak veoma progresivnim porodicama. Zna~i, ve} tu imamo neku duhovnu razliku. @elim ne{to naglasiti povodom 100. Me|unarodnog dana `ena.

Zna~i, 1975. godine Ujedinjene nacije su proglasile Me|unarodni dan `ena. Tada je bila jedna izre ka: `ene obav lja ju dvi je tre}ine posla diljem svijeta, a primaju samo jednu desetinu prihoda i u svojim rukama dr`e tek jednu stotinku proizvodnih sredstava. Zna~i, ovo je globalni presjek, ali to je ustvari kriva osnova u svijetu, koja se do danas nije izmijenila. • Koja bi bila Va{a poruka `enama u BiH? - To je veoma te{ko, jer nisu sve `ene iste. Rekla bih im: Uzdajte se u svoje sposobnosti i iskustvo, ne dozvolite da vas krive za ne{to {to ne znate ili ne mo`ete.

TAKORE]I... LOPOVLUCI
U RS-u je u pro{loj godini prijavljeno 701 krivi~no djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta, {to je za 6,6 posto vi{e nego 2009, dok su tu`ila{tvima podnesena 494 izvje{taja protiv 738 po~inilaca. Materijalna{teta od privrednogkriminaliteta u pro{loj godini iznosi 28.093.000 KM, protivpravna imovinska korist je 18.527.000 KM, dok vrijednost robe koja je zaplijenjenazbogkrivi~nogdjelanedozvoljena trgovina iznosi 225.000 KM, navodi se u godi{njem izvje{taju MUP-a RS-a u vezi sa realizovanimaktivnostima u spre~avanju korupcije u RS-u.

Foto: S. GUBELI]

SOCIJALIZAM Shvatila sam iz razgovora koje sam vodila ovdje da diskriminacija nad `enama u odnosu na pla}e nije tako velika, mo`da zato {to je ovo nekad bila socijalisti~ka zemlja i {to su `ene ve} tada bile svjesne svog prava na ravnopravnost

slu~aju, mogu re}i da je u Njema~koj Evropska unija dono{e njem ra znih za kon skih smjernica mnogo uticala na akti vnu je dna ko pra vnost izme|u polo`aja `ena i mu{karaca. Zna~i, odgovor na pitanje je: zakoni da, jer ne mo`e vjerovati dobrovoljnim pona{anjima, ali, naravno, potrebni su nam i akteri koji }e djelovati i ono {to je napisano u zakonu provesti u praksu. U tom pogledu, koliko sam shvatila, BiH ima dobar zakonski temelj, ima ~ak i kvote za `ene kada se radi o izbornim listama. No, ~ula sam isto tako da je u praksi sve to druga~ije, odnosno te`e. • Mislite li da su `ene, u zavisnosti od toga koliko su spremne da se li~no anga`uju na ostvarivanju vlastitih prava, dijelom odgovorne za situaciju u kojoj se nalaze?

6

DOGA\AJI

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

SLU^AJ DOBROVOLJA^KA: I poslije

Potreban zajedni~ki plan EU i BiH
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i ~lanovi Predsjedni{tva @eljko Kom{i} i Bakir Izetbegovi}, primili su ju~er u zajedni~ku radnu posjetu ministra vanjskih poslova Slovenije Samuela @bogara, ministra vanjskih poslova Bugarske Nikolaja Mladenova, i ambasadora Austrije u BiH Donatusa Keka. @bogar i Mladenov su naglasili da je EU predana BiH, i u tom smislu istakli potrebu izrade zajedni~kog akcionog plana EU i BiH, u kojem }e se definisati prioriteti i dati jedinstvena vizija o njenoj evropskoj budu}nosti. Na taj na~in EU }e poja~ati prisustvo u BiH.

Pojedina~ni zlo ili samoodbra
Vekari}: Zlo~in u Dobrovolja~koj nesumnjivo jedan od najve}ih zlo~ina Pojedina~no to jeste zlo~in Kljui}: Samoobrana nije zlo~in Haag: vojna meta
Zamjenik srbijanskog tu`itelja za ratne zlo~ine i glasno go vor nik Tu`itelj stva Bruno Vekari}, u povodu nedavnog hap{enje Jovana Divjaka, umirovljenog generala Armije BiH osumnji~enog da je po~inio ratne zlo~ine u Dobrovolja~koj ulici 3. maja 1992, ka`e kako je “zlo~in u Dobrovolja~koj nesumnjivo jedan od najve}ih zlo~ina nad JNA” . KRIVO SRASTANJE: Sad, ako je tu`itelj Vekari} baratao podacima tima MUP-a Republike Srpske za istra`ivanje i do ku men to va nje ra tnih zlo~ina, u pravu je. Naime, podaci tog i takvog tima ka`u da su u napadu na kolonu vojnika JNA u Dobrovolja~koj ulici, 2. i 3. maja 1992, ubijena 42, ranjena 73 vojnika i oficira JNA, da je zarobljeno 215 pripadnika JNA “koji su bili izlo`eni psihi~kom i fizi~kom zlostavljanju“. Tim je, o~ito, ta~no ili ne, zbrojio `rtve 2. i 3. maja 1992, i sve ih strpao u 3. maj, u Dobrovolja~ku ulicu, na dan kada je razmijenjen oteti Alija Ize tbe go vi}, pred sje dnik RBiH, za Milutina Kukanjca, generala JNA. Podsjetimo, tog spornog 3. maja u Dobrovolja~koj ulici se sve zbilo u periodu od 16 do 19 sati. TRE]I MAJ ‘92: Nedavno uhap{eni general Jovan Divjak je, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) pro{le godine, najprije podsjetio kako je 2. maja JNA poku{ala Sarajevo staviti pod svoju kontrolu, kako je u tri i po ujutro po~elo bombardovanje grada koje je trajalo do pet ujutro. Ga|ali su, rekao je on, i Predsjedni{tvo i gradsko jezgro, op}ine Stari Grad i Novo Sarajevo. Bila je to artiljerijska priprema za napad koji }e uslijediti. Tog 2. maja ujutro izvr{ena je i diverzija u Glavnoj po{ti... Dva pinzgauera krenula su preko mosta na Skenderiji, ali i kolona od tri transportera... - Znam da su poginuli vojnici koji su bili u bornim kolima. Moglo ih je biti sedam ili deset u vozilu. Ta~nu brojku

NATO obilje`ava 8. mart
[tab NATO-a u Sarajevu danas }e, u amfiteatru zgrade Parlamenta BiH, obilje`iti Dan `ena. Iz NATO-a podsje}aju da je ove godine 100. godi{njica od prve proslave Me|unarodnog dana `ena. Ovim doga|ajem se `eli skrenuti pa`nja javnosti na pitanja od vitalnog zna~aja za `ene, ali i cijelo bh. dru{tvo. Namjera je da se pru`i podr{ka, ohrabre i inspiri{u bh. javnost i predstavnici politi~kih struktura da pove}aju broj `ena na pozicijama dono{enja odluka. Partneri projekta su Ambasada SAD-a i Agencija za rodnu ravnopravnost BiH. Dl. O.

Kukanjac: Stradalo je {est osoba
- Po{to se mnogo manipulisalo, lagalo, izmi{ljalo o tome koliko je osoba stradalo u Dobrovolja~koj ulici, vrijeme je jednom da se ka`e ta~no... U toj Dobrovolja~koj ulici oni su napali jedno sanitetsko vozilo. Poginuo je jedan vojnik - Tomovi} Zdravko iz Han-Pijeska, tri pukovnika - Soki} Miro, Radulovi} dr. Budimir i Mihajlovi} Bo{ko, i jedan potpukovnik - Jovani} Bo{ko, i jedna `ena, muslimanka, [uko Nurmela, koja je do{la iz Zagreba sa tom komandom, i ona je rekla: “Ja ne}u nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka poginem“ . Zna~i, {est osoba je stradalo - od 261, rekao je u jednom od svojih posljednjih intervjua general Milutin Kukanjac, nekada{nji komandant Druge vojne oblasti, koji je umro 2002. godine.

Sindikat: BiH nije kolonija
SSSBiH je uputio pismo Delegaciji EU u BiH, visokom predstavniku i specijalnom predstavniku EU Valentinu Inzku, u kojem poziva da se prema BiH prestanu pona{ati kao prema koloniji i pomognu da se napravi funkcionalna dr`ava usmjerena ka EU. Navodi se da je u BiH postignuto da stalno isticanje nacionalnih ugro`enosti, neravnopravnosti, majorizacije i svih ostalih do sada isprobanih i prili~no istro{enih fraza bude prioritetnije od ekonomije, otvaranja radnih mjesta, odnosno ukupnog razvoja. To je posljedica neprovo|enja Daytona za koji ste vi odgovorni i zbog ~ega snosite svu odgovornost, ka`e se.

Bruno Vekari}

Stjepan Kljui}

Jovan Divjak

ne znam. Verovatno su poginuli i oni koji su pratili tenkove, i na Jevrejskom groblju, i u Zagreba~koj ulici, i na potezu od Ned`ari}a do Televizije. Po{to je nai{la na otpor i nije uspela da ostvari svoj cilj, na kraju tog dana drugog maja, JNA je zadr`ala, odnosno zarobila Aliju Izetbegovi}a u kasarni u Lukavici, rekao je

Divjak za RSE o zbivanjima iz 3. maja 1992. KO JE PRVI PO^EO: Govore}i o 2. maju, dakle o Dobrovolja~koj ulici, Divjak je rekao da je, koliko on zna, stradalo osam ljudi, te da se ne zna ko je prvi po~eo pucati, da misli ka ko ni ko ni je iz dao na re|enje da se napadne kolona, “da je to bila samoinicija-

tiva pojedinaca“. - Nije bilo naloga za napad, ve} se to dogodilo spontano. Sve se moglo izbe}i! Za{to je JNA krenula na Sarajevo 2. maja? [ta }e JNA u gradu 2. maja? To je bila generalna provera kako }e reagovati Teritorijalna odbrana, policija i ostali... Da Alija Izetbegovi} nije bio zarobljen, ne bi

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine

DOGA\AJI

7

rata, rat

VIJESTI

o~in ana?
nad JNA Divjak: Konvoj JNA, legitimna
Haag se jasno odredio

Zahvalnost Gradu i Behmenu
Re ktor Ka te dra le Srca Isu so va Vrhbosanske nadbiskupije Ante Me{trovi} uputio je pismo zahvalnosti Gradu Sarajevu i gradona~elniku Aliji Behmenu na podr{ci koju je zajedno sa svojim zamjenicima iskazao povodom provale u ovaj za{ti}eni nacionalni spomenik BiH u februaru ove godine. “Iskazali ste ljudsku spremnost da pomognete u materijalnom pogledu, tako {to }ete uskoro postaviti ure|aje za videonadzor nad Katedralom. Zahvaljujem Vam i na obe}anoj potpori u odr`avanju Katedrale i boljim i dostojanstvenijim rje{enjima za sva javna doga|anja ispred Katedrale“ navede, no je u pismu.

do{lo do toga, rekao je Divjak. Za Dobrovolja~ku su, rekao je Divjak, “krivi pojedinci koji su sebi dali za pravo da odlu~uju o tome da li }e nekome skinuti glavu“. - Po je di na~no to jes te zlo~in, ali ukupno gledano, to nisu uradile regularne jedinice Teritorijalne odbrane, policije i Zelenih beretki, zaklju~io je Divjak. KLJUI] I VJEN^ANJE: Srbija bi, glede zbivanja u Dobrovolja~koj ulici, rado sudila i Stjepanu Pepiju Kljui}u, tada hrvatskom ~lanu Predsjedni{tva RBiH. Potjernica koju su oni izdali Kljui}u je onemogu}ila da, recimo, prisus tvu je vjen~anju k}eri. Kljui} je, tako|er za RSE, govorio o Dobrovolja~koj. Nismo mi, rekao je, i{li u ^a~ak i Valjevo, branili smo svoj grad, svoje domove, ku}u. “Jasno je da ne postoji nikakva odgovornost nas ovdje! Jer nije zlo~in samoobrana“ obja, snio je Kljui}. Srbi jan sko pra vo su|e

\or|e Trifunovi}, biv{i predsjednik Vojnog suda u Beogradu

Nema dokaza protiv Divjaka
\or|u Trifunovi}u, biv{em predsjedniku Vojnog suda u Beogradu, koji je predmet Dobrovolja~ka ustupio Tu`ila{tvu Srbije prije {est godina, nije jasno zbog ~ega je Srbija generala Jovana Divjaka stavila na svoju potjernicu. sjednika Izetbegovi}a, ne bi bilo ni 2. ni 3. maja. Uhi}enje predsjednika Izetbegovi}a je bio samo jedan kamen u miljeu jer su oni pripremili dr`avni udar ovdje. Htjeli su, napadom na Predsjedni{tvo, da likvidiraju Gani}a i mene. Su{tina svega je - ovo {to Srbija radi je produ`avanje i odugovla~enje priznavanja karaktera rata, zaklju~io je Kljui}. NAORU@AN KONVOJ JNA: Sad, {to se samog 2. maja i Dobrovolja~ke ti~e, u dokumentima Ha{kog tribunala - Divjak je pozivao da se obustavi napad! I ne se}am se da u slu~aju Dobrovolja~ka protiv njega postoji neki ozbiljan dokaz. ^ak u tom radiosnimku ima detalja da su njemu drugi (Prazina) pretili da }e do}i da ga zakolju jer je njemu `ao ~epitanju, ali Goran Milanovi} ka`e da pripadnici JNA jesu koristili svoje oru`je nakon presretanja. On ka`e da ne zna ko je pucao prvi, ali ka`e da je situacija bila jako napeta i da smo “mi pucali na njih, oni su pucali na nas iz vrlo kratkog dometa“. On ka`e da su neki vojnici JNA ubijeni ili ranjeni tokom ove pucnjave, ali ne precizira imena vojnika - ka`e se u dokumentu Ha{kog tribunala i nastavlja: @RTVE, LEGITIMNE METE: - Postoje dokazi da je Zdravko Tomovi} ubijen, a da su Enes Taso, Franjo Pata~ko, Josip Ivanovi}, Ivanka Stankov (JNA rezervista), Komlen @arkovi} i Dragoljub Pavlovi} ranjeni tokom napada. Uzimaju}i u obzir nalaz da je konvoj bio legitimna vojna meta, ove navodne `rtve tako|er su legitimne vojne mete i njihova ranjavanja ili smrt ne dozvoljavaju krivi~no gonjenje - pi{e u ha{kom dokumentu. Ako se sjetimo hap{enja Gani}a na londonskom aerodromu po potjernici Srbije koja je tra`ila njegovo izru~enje, recimo kako je sud u londonskoj op}ini Westminster, zaklju~io da je “Tu`ila{tvo Srbije zloupotrijebilo procese britanskog suda, britanske zakone o ekstradiciji kao i vlastite bilateralne odnose s Velikom Britanijom i Bosnom i Hercegovinom u politi~ke svrhe“. - Re~eno je da je tu`eni (Gani}) u svom kapacitetu predsjednika BiH li~no koman do vao na pa di ma na kon voj JNA u Do bro vo tnika... Mogu}e je da postoji komandna odgovornost, da su neke jedinice protivpravno delovale. Ali on li~no ne, po onome {ta je govorio, a govorio je da se napad obustavi. Za mene je iznena|enje {to je uhap{en Divjak, rekao je Trifunovi}. lja~koj ulici. Ni{ta u srbijanskom zahtjevu ne obja{nja va za {to bi u je dnom me|una ro dnom voj nom konfliktu takav napad predstav ljao zlo~in su pro tan @enev skoj kon ven ci ji. Za klju~ujem zbog toga da ratni zlo~in nije po~injen napadom na JNA, za klju~io je londonski sud. SULEJMAN I McKENZIE: Dobrovolja~kom se bavio i Sulejman Tihi}, predsjednik SDA. U Dobrovolja~koj se, rekao je, jeste desio zlo~in nad pripadnicima JNA, te da SDA tra`i da po~inioci odgovaraju. Objasnio je, “~injenica da se dogodio zlo~in“ konstatovana je i na prvoj sjednici Predsjedni{tva BiH kojom je predsjedavao Alija Izetbegovi}. - Smatramo da je akcija oru`anih snaga BiH na osloba|anju predsjednika Izetbegovi}a potpuno legitiman ~in, da vojno i politi~ko rukovodstvo u toj akciji nije kr{ilo me|unarodne konvencije, kao i da su odre|eni ljudi ubijeni i da se dogodio zlo~in, rekao je Tihi} gostuju}i na televiziji OBN. Louis McKenzie, zapovjednik UNPROFOR-a u to vrijeme, nije gostovao na OBN-u, ali je u svojoj knjizi “Mirovnjak: Put do Sarajeva“ napisao kako je TO BiH zaplijenio “sve oru`je i svu opremu, hladnokrvno pobio {est ~asnika JNA“ . - Deset vojnika UN-a sprije~ilo je masovno prolivanje krvi. Ovo je bio najstra{niji dan mog `ivota, zapisao je McKenzie.
A. BE^IROVI]

Zvizdi} kandidat za predsjedavaju}eg
Jedina dosada{nja zvani~na kandidatura za novo rukovodstvo Predstavni~kog doma federalnog Parlamenta stigla je iz SDA, koja je za taj nivo kandidirala predsjedavaju}eg za naredni ~etverogodi{nji mandat Denisa Zvizdi}a. [to se ti~e kandidata za dvoje dopredsjedavaju}ih, nezvani~na saznanja su da bi jedan od njih mogao biti Svetozar Pudari} iz SDP-a BiH, dok je jo{ neizvjesno pitanje kandidiranja dru gog do pred sje da va ju}eg, Hrvata, rekao je ju~er za Fenu Safet Softi}, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma u dosada{njem ~etverogodi{njem mandatu, uo~i sjednice tog parlamentarnog nivoa sazvane za 9. marta u Sarajevu.

Kova~evi}: Gani} je izdao naredbu
- Izravnu naredbu za napad je dao Gani} i zapovjednik [taba obrane TO. Sve je bilo pod njihovim zapovjedni{tvom. Ta zapovijed za napad je snimljena, ona postoji kao i mnogi drugi dokazi. Kada se vodio taj razgovor, Gani} je rekao osobno generalu Milanu Aksentijevi}u, koji je bio posrednik izme|u nas u komandi i Gani}a, da smo mi zarobljenici i da nemamo {to tra`iti, nego samo prihvatiti uvjete koje je Gani} postavio. Postoje i snimci gdje on to javno ka`e. On je naredio svojim pot~injenima da se Dobrovolja~ka blokira i da nas sve pobiju. Gani} je tada rekao: “Zapaliti i pobiti, nitko ne}e pro}i prije dolaska UNa” - rekao je svojevremeno za Glas Srpske Du{an Kova~evi}, general JNA u mirovini, sudionik doga|aja u Dobrovolja~koj. ne}e, podsjetio je Pepi, da razdvoji 2. i 3. maj “jer oni su 2. maja izginuli u napadu na grad Sarajevo, a 3. maja, prema izjavi njihovog zapovjednika Kukanjca, poginule su samo ~etiri osobe, od kojih jedna muslimanka, koja je radila u JNA, dva oficira i jedan vojnik Srbin, koji je odbio poslu{ati svoga pretpostavljenog oficira“. - Da nije bilo uhi}enja pred-

Rendi} i dalje u pritvoru
Jasmin Rendi} ni ju~er nije pu{ten iz pritvora u Sremskoj Mitrovici. Naime, u Vi{i sud, koji se nalazi u ovom gradu, nije stiglo rje{enje ministrice pravde Sne`ane Malovi} o ukidanju odluke za izru~enje Rendi}a u Afganistan, koji ga tra`i zbog navodne kra|e pet dijamanata. Kako smo ranije objavljivali, ministrica je u ~etvrtak donijela odluku, ali navodno nije napisano njeno obrazlo`enje, {to je zakonski preduslov za ukidanje pritvora i pu{tanje na slobodu. I pored uvjeravanja da }e se to desiti u petak, a najkasnije ju~er, rje{enje nije stiglo u Sud, zbog ~ega je Rendi} ostao u pritvoru.
A. [e.

postoji paragraf naslova “Navodno ubijanje i ranjavanje vojnika JNA prije njihovog zarobljavanja“ u kojem se vo, di da je u Dobrovolja~koj ulici bilo sedam `rtava. - Postoje dokazi da su svi u~esnici konvoja JNA bili naoru`ani, da su neki pripadnici JNA upotrijebili oru`je nakon presretanja. Ve}ina svjedoka ka`e da nisu pucali, a drugi nisu govorili o ovom

8

DOGA\AJI

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Rad Slu`be za poslove sa strancima u pro{loj godini

U BiH 2010. u{lo
Legalizacija nezakonitog
Centar za humanu politiku iz Doboja uputio je prijedlog Ustavnom sudu RS-a za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, kako navode, diskriminatorskih i nezakonitih odredbi u odlukama o legalizaciji bespravne gradnje u Bijeljini i drugim op}inama. U odredbama navedenih op}inskih odluka predvi|eno je pla}anje 15 posto propisanih obaveza ili druge povlastice, {to je diskriminiraju}e u odnosu na one koji se zakonito pona{aju, stimulativno za nezakonito pona{anje, te {tetno i nezakonito, stav je ove NVO. Od Ustavnog suda zatra`eno je da u ovim slu~ajevima postupi kao i u slu~aju Op{tine Doboj, kada je ovakve odredbe u odluci o legalizaciji bespravne gradnje ocijenio kao neustavne i nezakonite. Prema procjeni Centra, zbog koruptivnog pona{anja, u RS-u godi{nje se “oplja~ka ili izgubi vi{e od 100 miliona KM“ .

340.000 stranaca
Oko 8.500 stranaca dobilo dozvolu za stalni boravak Iz BiH protjerano 410 stranaca
U Bosnu i Hercegovinu u pro{loj je godini u{lo i boravilo oko 340.000 stranaca. Podaci su to iz godi{njeg izvje{taja Slu`be za poslove sa strancima BiH, predstavljenog ju~er. Prema rije~ima direktora Slu`be Dragana Mekti}a, u pro{loj godini je oko 8.500 stranaca zatra`ilo dugoro~ni boravak u na{oj zemlji, a ve}ini njih to je i odobreno. Rije~ je, uglavnom, o boravcima na period od godinu dana, te oko 350 boravaka za stalno.

Ne mo`e 30 ljudi, ilegalnih migranata, ugro`avati interese tri i po miliona gra|ana

Foto: A. KAJMOVI]

Olujni vjetar u Trebinju
Jak vjetar, koji je na podru~ju op{tine Trebinje dostizao brzinu i do 100 kilometara na sat, nanio je {tetu na stambenim objektima, drvoredima, a zbog lomljena stakala, rizi~no je bilo kretanje i u centru grada. Sa pojedinih ku}a, posebno starijih, vjetar je nosio i crijep.

[est hiljada provjera
- Najve}i broj dugoro~nih boravaka odnosi se na boravak po osnovu braka, po osnovu rada ili po osnovu obrazovanja u BiH, kazao je Mekti}. On je dodao da je Slu`ba za poslove sa strancima u 2010. obavila oko {est hiljada provjera boravaka stranaca u BiH, prvenstveno utvr|uju}i da li je boravak zakonit, te ako jeste, da li se zaista koristi u svrhu za koju je dozvoljen boravak. U 1.350 slu~ajeva donesene su mjere ili odluke o otkazivanju boravka stranaca iz BiH, i to 207 rje{enja

o otkazu bezviznog boravka, 190 rje{enja o otkazu privremenog boravka, 106 rje{enja o otkazu stalnog boravka, 73 rje{enja o otkazu bezviznog boravka s izre~enom mjerom protjerivanja, 410 rje{enja o protjerivanju stranaca iz BiH. - Za 354 osobe odre|ena je mjera stavljanja pod odre|enu vrstu nadzora, od ~ega je 312 osoba smje{teno u Imigracioni centar za smje{taj stranaca. U toku 2010. iz Imigracionog centra udaljeno je 298 stranaca, kazao je Mekti}. Mekti} je rekao i to da je posljednjih mjeseci primjetan pritisak migranata iz zemalja Afroazije, najvi{eAfganistana, Palestine, Iraka, Pakistana, Tunisa, Al`ira..., {to je dovelo do izmjene strukture ilegalnih migranata koji poku{avaju BiH koristiti za nezakonit tranzit ka zapadnim zemljama.

STRUKTURA Posljednjih je mjeseci primjetan pritisak migranata iz zemalja Afroazije, najvi{e Afganistana, Palestine, Iraka, Pakistana, Tunisa, Al`ira..., {to je dovelo do izmjene strukture ilegalnih migranata koji poku{avaju BiH koristiti za nezakonit tranzit ka zapadnim zemljama
Takav se trend, prema Mekti}evim rije~ima, o~ekuje i u narednom periodu. - Ali, mislim da imamo potrebne kapacitete da se suprotsta-

vimo takvoj pojavi, kazao je on. Mekti} je negirao navode koji su se pojavili u javnosti o tome kako su uslovi u Imigracionom centru lo{i, rekav{i da su oni u skladu sa evropskimstandardima. On smatra da su za plasiranjetakvihdezinformacijaodgovornineformalnagrupaEnsaria, te Na|aDizdarevi}, za koje se pitaodakle im pravo da vr{etakav monitoring. Mekti} je rekao i to da je cilj takvih dezinformacija ugro`avanjepozicije BiH u procesu evropskih integracija.

Tek tako
- Ne mo`e 30 ljudi, ilegalnih migranata, zna~iljudikojinezakonitokoristeboravakovdje i za koje mi jo{ne znamo ni ko su ni {ta su, ugro`avatipoziciju i interese tri i po miliona gra|ana ove dr`ave. Mi ne mo`emo njih tek tako pustiti da idu, kazao je Mekti}. J. F.

Razgovori o formiranju vlasti

Foto: D. ]UMUROVI]

PEDAGO[KI ZAVOD TK-a: Nova ministrica, stari problemi

Razgovori o formiranju vlasti uo~i zasjedanja federalnoga Doma naroda zakazanog za ~etvrtak u finalnoj su fazi. To dokazuje i sino}nji sastanak rukovodstva DNZ-a sa liderima SDP-a i SDA o pristupanju te stranke strana~koj platformi. Strana~ka platforma DNZ-a zasnovana je na ve}ini principa koje zastupa i platforme ~etiri stranke. Nakon o~itovanja organa stranaka potpisnica Platforme, najavljeno je da }e joj pristupiti i DNZ. Formiranje vlasti bila je tema i Vije}a za implementaciju mira. Zaklju~ak je da daju podr{ku, ali glavni dio posla je na doma}im vlastima, prenosi FTV. - Razgovore o tome vodio je i visoki predstavnik u BiH s liderima dva HDZa. Me|unarodna zajednica i OHR `ele pomo}i bh. liderima da se dogovore kako bi se formirala vlast u {to kra}em roku, kazao je glasnogovornik OHR-a Oleg Mili{i}. SDP je uo~i sastanka stranaka potpisnica platforme izjavio da nema odstupanja od ranijih stavova.

Njih ~etvero,

a on sam
Pedago{ki zavod Tuzlanskog kantona u narednom periodu bi}e pod direktnom kontrolom ministrice obrazovanja Tuzlanskog kantona Na|e Avdiba{i} Vukadinovi}, njenih pomo}nika Mersije Jahi} i Had`eta Kurtovi}a, te profesora Izeta Numanovi}a, koji }e donositi stru~ne odluke. Rje{enje sa ovakvim odlukama donijela je ministrica Avdiba{i} - Vukadinovi}, a nakon krize u zavodu koju je odlukom o otpu{tanju direktora Hazima Hod`i}a stvorila Mirzeta Had`i} - Suljki}, biv{a ministrica obrazovanja. Podsje}amo da Hod`i} ne priznaje odluku biv{e ministrice, te svakodnevno dolazi na posao,

tvrde}i da nikada nije dobio rje{enje o otkazu?! „Dolazi}u na posao sve dok ne dobijem rje{enje o otkazu, sa obrazlo`enjem odluke, te mogu}no{}u `albe. Biv{a ministrica je rje{enje o otkazu donijela u tehni~kom mandatu, pa sam imao uvjeravanja da }e nova ministrica poni{titi tu odluku i pustiti me da radim nekoliko mjeseci, kako bi ispunio uslove za penziju. Me|utim, nova ministrica je oti{la korak dalje, pa me sada, umjesto dvije osobe, mijenjaju ~ak ~etiri?!“, poja{njava Hod`i}, isti~u}i da je imao sastanak sa novom ministricom, ali da je na njemu gla-

Hazim Hod`i}

Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}

vnu rije~ vodio Had`e Kurtovi}, njen pomo}nik. „Ponudio sam da me postave na mjesto stru~nog sara dni ka, ka ko bi do~ekao penziju, a da na direktorsku poziciju do|e neko kome su je namijenili! Ne bih imao ni{ta protiv, no i to su odbili“, kazao nam je Hod`i}, ne kriju}i razo~aranost postupcima ministrice Avdiba{i} Vu ka di no vi}, ko ja mu je, tvrdi, prije dolaska na poziciju obe}ala pomo}i.

Ina~e, Hod`i} je uputio i pismo premijeru Tuzlanskog kantona Seadu ^au{evi}u, u kojem ga je upoznao sa situacijom u Pedago{kom zavodu TK-a. Izme|u ostalog, Hod`i} je premijeru napisao da je ministrica izmanipulisana od Kurtovi}a, te da je njegova smjena politi~ki motivisana, od kantonalne SDA, koja je direktorsku poziciju Pedago{kog zavoda namijenila svom kadru.
A. [e.

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine

DOGA\AJI

9

Kako unaprijediti ekonomsku i socijalnu poziciju `ene u BiH?

Zabrinjavaju}i
stereotipi su svuda
Fondu za `ensko poduzetni{tvo ameri~ka ambasada donirala 21.000 KM
Sto godina se ve} obilje`ava Me|unarodni praznik rada, a u mnogim dijelovima svijeta `ene nisu jo{ ostvarile ni ono za {to se zalagala Clara Zetkin. Danas, 70 posto siroma{nih u svijetu su `ene, a dvije od tri nepismene osobe su `ene, naglasio je na ju~era{njojme|unarodnojkonferenciji, posve}enoj trenutnom stanju `enskih ljudskih prava u BiH s akcentom na njihova ekonomska prava, zamjenik ambasadora SAD-a u BiH Jonathan Moorre, koji je, obrativ{i se u ime ambasadora SADa (prisutna bila ambasadorova supruga) ustvrdio da je neravnopravnost `ena u ekonomskim sferama naprosto ~injenica, i u BiH i u SAD-u:

VIJESTI

[trajk upozorenja
Radnici Zavoda za javno zdravstvo HNK-a odr`ali su ju~er jednosatni {trajk upozorenja kako bi upozorili na te{ko stanje u kojem se ve} godinama nalaze. Po rije~ima predsjednika Sindikata Zavoda Ibre Habula, radnici su se odlu~ili na {trajk zbog neispla}enih osam pla}a, neupla}ivanja doprinosa, vi{egodi{njeg neupla}ivanja naknada za prevoz te zbog te{kog stanja u Zavodu, koje, kako je kazao, ne obe}ava da }e biti bolje. “Ako se ovako stanje nastavi, onda mo`e biti samo gore, {to svakako nije u interesu ni radnicima, a ni gra|anima“, kazao je Habul, dodav{i da }e radnici, ako se stanje ne popravi ili ako im se ne isplate barem ~etiri pla}e, biti prisiljeni stupiti u op}i {trajk.

Zvani~ni podaci o nezaposlenosti ne odgovaraju stvarnom stanju

Foto: Senad GUBELI]

21.000 KM
“Aodnosprema`enskimpravimaje klju~ za demokratiju. Nijednazemljanema{ansu za napredak ako su `ene isklju~ene iz dru{tvenih procesa“ istakao , je Moore, objaviv{i da, u znak podr{ke javnoj kampanji za formiranje interventnog fonda za `ensko poduzetni{tvo, ameri~ka ambasada prila`e 21.000 KM. Kampanju su u februaru zapo~ele nevladine organizacije Fondacija CURE i INFOHOUSE koje su, zajedno sa dr`avnom Agencijom za ravnopravnost spolova, organizovale skup, a dosad je sakupljeno samo 1.000 KM (Uzgred, dio te sume je prilog iz ameri~ke ambasade). U zemlji u kojoj je ne-

zaposleno 270.000 `ena, {to je vi{e od polovine nezaposlenih, pa i uz Moorovu ohrabruju}u konstataciju da je istorija na strani `ena, ju~era{nje govornice (uz tri mu{karca) su ukazale na brojne praznine u dr`avnom, politi~kom i dru{tvenom tkivu kada je u pitanju `enskistatus. JadrankaMili}evi} iz CURA misli da je to stoga {to je dr`ava propustila osigurati harmonizaciju zakona, ali i zato {to su jo{ zabrinjavaju}i uticaji stereotipnih rodnih uloga.

Mu` na porodiljskom
Elma Pa{i} je govorila o neuspjelom poku{aju njene porodice da mu` ide na porodiljsko (kasnije je re~eno da }e uskoro to biti mogu}e), Fedra Id`akovi} iz „Prava za sve“ je skrenula pa`nju na posebno ugro`ene `ene, Romkinje i one s invaliditetom, Alma ^olo je tra`ila krivca za{to su `ene u izvr{noj vlasti sada zastupljene tek 12 posto, kritiziraju}i i akciju „Doma}ice vi{e zbori i za svoje mjesto se izbori“, sa ~ime se mnogi nisu slo`ili. Moderator Adnan Rondi} je primijetio: “Borba je vo|ena unutar politi~kih partija, pa i va{e, to dobro znate“. no aktuelno stanje je najbolje opisala prof. dr. Jasminka Osmankovi}: “Najgora mogu}a situacija je da ste `ena, da imate vi{e od 40 godina, i da pripadate manjinskoj grupi“ Lejla . Somun Krupalija je na rezultatima jednog istra`ivanja pokazala kako ta neravnopravnost izgleda u tri grane privrede, a D`enana Ala|uz, direktorica Infohausa, vidjev{i punu (hladnu) salu u Franjeva~kom me|unarodnom studentskom centru, obe}ala je nastavak sakupljanja sredstava za Fond: “Jer, vrijedi boriti se...“
E. K.

Priznao zlo~in
Ranko Trivunovi} Batan (46) ju~er je pred sudijom za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Livnu priznao krivicu za ratni zlo~in protiv hrvatskih ratnih zarobljenika u Glamo~u 1992. godine. Sudija za prethodno saslu{anje Nedim Begi} rekao je za Srnu da }e vije}e Kantonalnog suda u roku od tri dana razmatrati Trivunovi}evo izja{njavanje o krivici i izre}i presudu. Begi} je naveo da }e Vije}e razmatrati da li je optu`eni priznanje o krivici dao dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te da li je razumio optu`nicu, kao i ~injenicu da se izjavom o priznanju krivice odri~e prava na su|enje. Optu`nica tereti Trivunovi}a da je kao pripadnik Vojske RS-a, nakon zarobljavanja ve}e grupe vojnika HVO-a, 11. aprila 1992. godine u Glamo~u, postupio suprotno odredbama @enevske konvencije i da je ubio zarobljenika Nikolu Ani~i}a.

[ta je najgore
Samra Filipovi} - Had`iabdi}, direktorica Agencije, smatra da zvani~ni podaci o nezaposlenosti ne odgovaraju stvarnom stanju, jer mnoge `ene rade zahvaljuju}i sivoj ekonomiji,

Sumnji~i se za u~e{}e u genocidu

^eka se izru~enje Cvetkovi}a
Kad god ga izru~ili, sutra ili za dva mjeseca, mi smo spremni za njegovo daljnje procesuiranje, kazao nam je Boris Grube{i}, portparol Tu`ila{tva BiH
Aleksandar Cvetkovi}, biv{i pripadnik zloglasnog10. diverzantskogodredaVojske RS-a, koji se sumnji~i za u~e{}e u genocidu 1995. godine, jo{se nalazi u Izraelu, gdje~eka izru~enje pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Podsje}amo, on je uhap{en18. januara ove godine u Izraelu, pod sumnjom da je u~estvovao u likvidaciji oko 1.200 Podrinjaca na lokalitetu Branjevo kod Zvornika u julu 1995. godine. “Ekstradicija ni u jednoj zemlji ne ide brzo. Uglavnom, mi smo dostavili sve potrebne dokumente i dokaze. Oni su prije nekoliko dana imali ro~i{te na kojem je njegova odbrana tra`ila neke dodatne analize. Kad god ga izru~ili, sutra ili za dva mjeseca, mi smo spremni za njegovo daljnje procesuiranje“ kazao nam je Bo, ris Grube{i}, portparol Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine. Ina~e, Cvetkovi} je 2006. pobjegao u Izrael sa suprugom i djecom, nakon{to je dobio dr`avljanstvo ove zemlje. Prema spisku koji je na{ list objavio prije skoro dvije godine, u 10. diverzantskom odredu su bila73 vojnika, a na njegovom~elu je bio Milorad Pelemi{. Dra`en Erdemovi}, biv{ipripadnikovogodreda, u Haagu jepriznao u~e{}e u likvidaciji podrinjskih civila, te osu|en na pet godinazatvora. On je u svojim svjedo~enjima tada kazao da su pored njega u Odredu za ubijanje bili i Franc Kos, MarkoBo{ki}, ZoranGoronja, StankoSavanovi}, Brano Gojkovi}, Aleksandar Cvetkovi} i VlastimirGolijan. Na slobodi je ostaosamo Brano Gojkovi}, koji se navodno skriva u Srbiji. S. K.

Alija Osmi} u pritvoru
Nakon {to se Alija Osmi} nije pojavio na izricanju prvostepene presude kojom je osu|en na 11 godina zatvora za zlo~ine u Bugojnu, on je uhap{en po nalogu Suda BiH, prenosi ju~er BIRN-Justice Report. Zbog visine kazne, Sud mu je po sili zakona odredio pritvor, a budu}i da se optu`eni, koji se do tada branio sa slobode, nije pojavio na izricanju presude, izdat je nalog za njegovo hap{enje. “Osmi} je uhap{en i sada se nalazi u pritvoru“ ka, zali su u Slu`bi za odnose s javno{}u Suda BiH.

Aleksandar Cvetkovi}: 2006. pobjegao u Izrael

10

KOMENTARI

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Disidenti-bud`etlije
T
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Mo`da i najzanimljivije svojstvo ovda{njih savremenih kulturnja~kih “bud`etlija“ jest njihova te`nja da nastupaju iz pozicije disidenata. Kad ovdje ka`em “ovda{njih“, ne mislim samo na Bosnu i Hercegovinu, mislim na cijeli “jugoslovenski istorijski prostor“

akozvana sarajevska kulturna scena je konsternirana ~injenicom da se u vremenima sveop{teg kresanja svih mogu}ih bud`eta dio tog kresanja prelama i preko le|a popularnih “kulturnjaka“. U posljednjih nekoliko sedmica suo~eni smo s cijelim nizom gestova koji protestuju protivnavedene“sramote“ Dne. vni avaz i Centralni dnevnik unisono podvriskuju: kultura je na{ identifikacijski marker u bijelom svijetu, ne smijemo uskra}ivati na{e proslavljene “kulturnjake“ Sami “kulturnjaci“ za . to vrijeme, ba{ onako u svomstilu, nastupaju odlu~no & hrabro rogobore}i putem svojih (uglavnom) internetskih predikaonica (blogova, online-kolumni i ostalih komentara) te potpisuju}i peticije. Stvar je zapravo banalna. Kao {to svaki Cigo svoga konja hvali, tako se i svakikorisnikbud`eta trudi da doka`e da je upravonjegova djelatnost esencijalna, nu`na i nezaobilazna. Cijela pri~a ne bi ni zavre|ivala komentar da me|u ovda{njim samozvanim(umjetni~ko-kriti~arskim) opinion-makerima nije toliko rasprostranjen kli{e o potrebi da se ovda{nji umjetnici u svojim djelima pozabave “na{om stvarno{}u“, da snimaju filmove o {esto~lanim (ili sedmo~lanim) porodicama koje `ive od jedne (ili nijedne) plate, da pi{u romane o penzionerima koji pre`ivljavaju od penzije od tri ili ~etiri stotine maraka, da se

U

i ne pominje odoma}ena figura “kopanja po kontejnerima“ koja se u ovim pravedni~kim solilokvijima ve} godinama pojavljuje s pravilno{}u i samorazumljivo{}u “ustaljenih epiteta“ iz narodneepike. Kad je, me|utim, (globalna) kriza zakucala na vrata ministarst(a)va za kulturu, kad je neko pomislio da se eventualno (i) od “kulture“ uzme koji dinar za “socijalu“ nadigla , se frka i panika: treba nam para da snimamo filmove i pi{emo romane o sirotinji i penzionerima, to je va`nije od same sirotinje i samih penzionera. svojim nevjerovatno anahronim projekcijama, u posvema{njoj nesvijesti da je pro{lo vrijeme u kojem je Harriet Beecher Stowe s “^i~a-Tominom kolibom“ mogla utjecati na ukidanje ropstva, u kojem je Turgenjev s “Lov~evim zapisima“ mogao utjecati na ukidanje kmetstva ili Charles Dickens sa “Oliverom Twistom“ na popravljanje uslova u engleskim siroti{tima, oni umi{ljaju da njihov (ili bilo ~iji) “umjetni~ki anga`man“ ima neki konkretan upliv na stvarnost. Sve je, naravno, posve suprotno; u dana{njoj Evropi nema dr`ava usporedivih s devetnaestovjekovnom Amerikom, Rusijom ili Engleskom; ono {to se prije sto pedeset godina tek trebalo ozakoniti, danas je samorazumljivo. Status i funkcija umjetnosti u dana{njim dru{tvima su potpuno druga~iji. Ipak, mo`da i najzanimljivije

A

svojstvo ovda{njih savremenih kulturnja~kih “bud`etlija“ jest njihova te`nja da nastupaju iz pozicije disidenata. Kad ovdje ka`em “ovda{njih“ ne mislim , samo na Bosnu i Hercegovinu, mislim na cijeli “jugoslovenski istorijski prostor“ Fenomen kul. turnja~kih “disidenata-bud`etlija“ danas je vjerovatno najrasprostranjeniji u Srbiji, makar ga ne manjka nigdje “od Vardara pa do Triglava“. To su oni tipovi koji legalnu & legitimnu vlast zemlje ~iji su dr`avljani posprdno i pogrdno nazivaju (isklju~ivo) “re`imom“, a u isto vrijeme platu redovno primaju iz bud`eta tog istog re`ima. Nerijetko su direktori i rukovodioci u dr`avnim ustanovama i institucijama, a u pravilu nastupaju iz pozicije marginalaca i parija. ko i nisu direktori i rukovodioci, bez izuzetka su “bud`etski korisnici“ Interesantno je . da se naj~e{}e trude da se ideolo{ki uklope u okvir nekog ogranka (post)moderne “ljevice“ {to im poma`e da vlastitu (egzistencijalnu) ovisnost o dr`avnom bud`etu racionaliziraju. Mada se, dakle, li~no najdirektnije finansiraju iz sredstava poreznih obveznika, to ih ne spre~ava da prema “gomili“ , “pu~ini“ “narodu“ (kako god , nazivali one koji ih zapravo pla}aju) gaje specifi~nu formu elitisti~kog prezira. Ukus (umjetni~ki i svaki drugi) ve}ine oni za njih je isklju~ivo predmet sprdnje; oni se klanjanju samo

S

“kvalitetu“ i ne zanima ih “kvantitet“ . ve ovo zapravo pi{em ponajvi{e zbog jedne re~enice Romaina Garya, pisca koji se rodio u carskoj Rusiji 1914. godine kao Romain Kacew, koji je odrastao u Viljnusu i Var{avi, a koji je kao ~etrnaestogodi{njak do{ao u Francusku. Proslavi}e se kao pisac na francuskom jeziku, pi{u}i osim pod svojim (novim) imenom i pod nekoliko pseudonima, od kojih je najpoznatiji Emile Ajar. Tokom Drugog svjetskog rata bio je pilot De Gaulleove Slobodne Francuske; bio je ratni heroj, ali je prezirao ma~isti~ku paradigmu heroizma. U decembru 1980. godine izvr{io je samoubistvo. Cvetan Todorov ga je uvrstio me|u {estero ljudi koji su, po njemu, u dvadesetom vijeku, vijeku totalitarizama, od`ivjeli uzorne `ivote. Ta Garyeva re~enica glasi ovako: “Kultura uvijek prije prenosi ono {to hrani ljude nego ono {to hrani kulturu.“ To, naravno, nije osavremenjena varijacija one famozne fraze ^erni{evskog o kobasicama i Shakespeareu; Gary tek ka`e da kultura (treba da) postoji zbog ljudi, ne zbog sebe same. Ono {to ~ini pravu kulturu nastaja}e sa ili bez bud`eta, a kresanje one kancerozno-parazitske “bud`etlijske“ strukture i eventualno svo|enje njene samozadovoljne samodovoljnosti na pravu mjeru je zapravo kulturan ~in par excellence.

OSVRT

Patriotizam je Divjakov grijeh
Njemu zapravo treba suditi za “izdaju“, za grijeh zbog odluke da ostane vjeran zemlji u kojoj je `ivio. Otuda i ne ~udi {to ga u srpskim medijima ovih dana i krste kao generala “tzv. ARBiH“
Pi{e: Gordana KATANA

K

o se danas sje}a “filozofa i humaniste“ DanielaFischera? Gotovo niko. Jer njemu i nije bilo namijenjeno da ostane upam}en ni po mudrosti ni po humanizmu. Jedini zadatak bio je da Slobodan Milo{evi} pred vlastitim narodom poka`e kako jedna “umna“ francuska glava razumije da su i on i re`im na ~ijem je ~elu bio ulju|eni Evropljanikoji{tujutradicijedemokratije. To {to je za svoje“{irenjeistine o Srbiji“ Fischer bio debelo pla}an od tog istog Milo{evi}a, bilo je manje va`no. MiloraduDodiku ne trebajufilozofi i humanisti. On za “{irenje istine o BiH“ koristi “eksperte“ Koji . dokazuju i ukazuju kako je BiH, odnosnonjenbo{nja~kikorpus, leglo vehabizma i terorizma, ~iji korijenise`u na po~etakdevedesetih, te kako je stoga upravo on taj koji je jedina brana i BiH i Evropi od te po{asti. Za ekspertskuekspertizu te teze zadu`en je, uz primjerenu

naknadu iz bud`eta RS-a, D`evad Galija{evi}. Biv{ina~elnikOp{tine Maglaj u RS-u jepromoviran u status eksperta nakon {to je, kako za sebevolire}i, “donioludu i hrabru odluku da iz Bo~inje protjera mud`ahedine“. To {to Galija{evi}eva “istra`ivanja i stru~na mi{ljenja“ ne se`u dalje od prore`imskih medija u RS-u, nije bitno. Bitna je porukakojukroznjegovausta oda{ilje vlast RS-a. Ovaj put ekspertGalija{evi}oglasio se povodomhap{enjagenerala Armije BiH JovanaDivjaka. Kako bi javnostipodastro“podatak da je ratnikomandant tzv.Armije BiH Jovan Divjakotputovao u Austriju da podigne novac sa svoga ra~una u Hypobanci, gdje ima oro~enasredstavazajedno sa sarajevskomstrukturom politi~ara okupljenih oko Agencije za pomo} muslimanima (TWR), na ~ijem~elu je Fatih el-Hasanei“ Tvrdi dalje Galija{evi} da je . posredstvom ove organizacije, u kojoj su aktivno djelovali Haris Silajd`i}, Bakir Izetbegovi}, Hasan ^engi}, Senad [ahinpa{i} [aja,

{vercovanooru`je i vojnaoprema za muslimansku vojsku, dovo|eni i finansiranimud`ahedini i policijske garnituretada{njevlasti u Sarajevu, a ima dokaza i da je od tog novca potkupljivana i me|unarodnazajednica. On je naglasio da je Divjak svjedok i u~esnik svih tih radnji i mo`e dati korisne informacije o tokovimanovca sa ra~una ove agencije. Galija{evi} tvrdi i da je Divjak, preko odre|enih organizacija i firmiregistrovanih u Austriji, u~estvovao i u {vercunaoru`anja i opreme ne samo u proteklomratu ve}i danas i da mo`ebitizanimljiv i sa stanovi{taorganizovanogkriminala?! “Iz tih razlogaTu`ila{tvoSrbijemora da promijeni svoju politiku premazlo~inimapo~injenim nad Srbima i ne smijeosloba|atizlo~ince iz susjednih dr`ava koji su po~inili ratni zlo~in nad njihovim narodom“ poru~ujeekspertGalija{evi}. , U ure|enomdru{tvuovakveizjave ili bi moralebitipotkrijepljenedokazima ili bi Galija{evi}odgovarao za klevetu. U BiH, na`alost, ne}e se dogoditi ni jedno ni drugo. Jer cilj

pri~enemaveze ni saterorizmom, niti sa razotkrivanjemi osudamaratnihzlo~ina. Cilj je ukaljatiugledJovana Divjaka. Koji je 1992. odlu~io ne pogaziti oficirsku ~ast i ustao u odbranu svoje BiH. Samim tim, u srpskimkrugovima, priskrbioje sebi epitet izdajnika. Jer se od oficira JNA, pa k tome jo{ i Srbina, o~ekivalo da se skupa sa topovimapopne na kakvo brdo iznad Sarajeva i zapuca po gradu. Ili da povedekakav korpus i etni~kio~isti“svetusrpsku zemlju“od svega{to nijesrpsko. Dakle, o~ekivalo se sve, samo ne da ostane u Sarajevu. I tako iz dana u dan tokomrata, ali i nakonnjegarazbijabri`ljivogra|enuslikusrpskepolitike o podjeli na na{e i njihove, o tomekako mi i oni ne mo`emozajedno, o tome da je Sarajevo muslimansko i da u njemunemamjesta za Srbe. Stoga i toliko zluradosti s kojom srpskiestabli{mentkomentiraDivjakovohap{enje. I pri`eljkivanje da ga austrijskevlastiizru~eSrbijikoja bi mu sudila. Dobrovolja~ka i sve {to se u njoj doga|alo, kao i uloga

generala Divjaka, najmanje je bitna. Njemuzapravotrebasuditi za “izdaju“ za grijeh zbog odluke da , ostanevjeranzemlji u kojoj je `ivio. Otuda i ne ~udi {to ga u srpskim medijima ovih dana i krste kao generala“tzv.Armije BiH“. O tome {ta su bile oru`ane postrojbe bosanskih Srba koje su se borile protivvlastitedr`ave, ni rije~i - bit }e da to zahtijeva neku drugu analizu. U onimstra{nimratnimgodinama, svi koji su u Banjoj Luci `ivjeli, a mislilidruga~ije od suludepolitike SDS-a, u ~injenici da u Sarajevu, u Armiji BiH ima jedangeneral- JovanDivjak- vidjelisu potvrdu da BiH ima smisla i da ju ne}ebitilakoslomiti. I nije se slomila. Ni nakon hiljadu dana opsade Sarajeva, sistematskog etni~kog ~i{}enja, koncentracionihloga u Prijedoru, genocida u Srebrenici. A nadu da ki~ma ove dr`ave ne}e biti polomljena ni danasdale su i Sarajlije, kojenisuzaboravile ko je i kakav je ~ovjekJovan Divjak i koje su zaradtogaiza{le na ulicu da podr`esvoggenerala. Unato~ ekspertu Galija{evi}u.

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
GO[]A OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

11

Ne}emo karanfil, ho}emo posao!
O
Pi{e: Sunita HASAGI]

Preko stotinu `ena iz 17 zemalja, predstavnica sindikata, socijalisti~kih partija i klubova radnica, prisustvovalo je Drugoj me|unarodnoj konferenciji socijalistkinja, odr`anoj 27. avgusta 1910. godine u Kopenhagenu. Na inicijativu Clare Zetkin donesena je odluka da se uvede Me|unarodni dan `ena: danas, u Sarajevu, u pet do 12, povodom obilje`avanja stogodi{njice Me|unarodnog dana `ena, bit }e organizovan Osmomartovski mar{

ve godine obilje`avamo 100. godi{njicu Me|unarodnog dana `ena. Ovaj dan ima dugu tradiciju, stoga je se barem uz ovaj datum valja prisjetiti. Njegovi za~eci datiraju od sredine 19. pa sve do 20. vijeka. To je bilo vrijeme velikog industrijskog napretka, ali i velikih turbulencija. Me|unarodni dan `ena nosi u sebi korijene protesta i politi~kog aktivizma, a ve`e se za pobune i {trajkove radnica u tekstilnoj industriji u SAD-u od 1858. godine. Te godine su obilje`ene sna`nom polnom segregacijom. U industrijski razvijenim zemljama zaposleno je vrlo malo `ena. One koje su bile zaposlene, uglavnom su radile u tekstilnoj industriji pod veoma te{kim uslovima i za veoma male nadnice. U vi{e navrata ove radnice su organizovale {trajkove bore}i se za bolje uslove rada, ve}e plate, kra}e radno vrijeme i protiv neprihvatljivih uslova u kojima su `ivjele. Time su se suprotstavljale nepravdi i diskriminaciji. Sindikati i nezavisna `enska udru`enja, koja su podr`avala `ensko pravo glasa, 1903. godine osnivaju Ligu `enskih sindikata (Womens Trade Union League), kako bi pomogle radnicama u ekonomskom i politi~kom osna`ivanju. Nakon dvomjese~nog masovnog {trajka 20.000 tekstilnih radnica u New Yorku 1909. godine, poslodavci su morali popustiti njihovim zahtjevima. Zahvaljuju}i tome, radnice Sjeverne Amerike su ve} 20. februara 1909. godine obilje`ile nacionalni Dan `ena. Preko stotinu `ena iz 17 zemalja, predstavnica sindikata, socijalisti~kih partija i klubova radnica, prisustvovalo je Dru-

goj me|unarodnoj konferenciji socijalistkinja, odr`anoj 27. avgusta 1910. godine u Kopenhagenu. Na inicijativu Clare Zetkin donesena je odluka da se uvede Me|unarodni dan `ena. Ova njema~ka socijalistkinja, veliki borac za `enska ljudska prava jo{ 1889. godine je govorila: “Oni koji su se svojom ~a{}u pred licem ~ovje~anstva obavezali na oslobo|enje, ne smiju dopustiti da cijela jedna polovina ljudskog roda zbog ekonomske i socijalne zavisti bude osu|ena na ropstvo. Ukoliko je cilj da `ena postane slobodno ljudsko bi}e, onda `enama ne treba oduzimati rad, ni ograni~avati oblasti u kojima one mogu raditi.“ Odluke iz Kopenhagena pridonijele su tome da je Me|unarodni dan `ena obilje`en po prvi put 19. marta 1911. godine i u Danskoj, Njema~koj, Austriji i [vicarskoj. Preko milion `ena iza{lo je tada na ulice, a zahtijevale su pravo glasa za `ene, pravo na rad, profesionalno usavr{avanje i ukidanje polne diskriminacije. Samo nekoliko dana poslije, 25. marta 1911. u velikom po`aru, u jednoj tekstilnoj fabrici u New Yorku, poginulo je vi{e od 140 radnica. Ovaj tragi~ni doga|aj, koji je bio posljedica lo{ih uslova rada, ima}e sna`an uticaj na radno zakonodavstvo SAD-a. @ene Francuske, Holandije i [vedske po~inju obilje`avati Dan `ena 1912. godine, a godinu dana kasnije i `ene Rusije. Osmog marta 1917. godine, povodom Me|unarodnog dana `ena, u {trajk su stupile tekstilne radnice u Petrogradu, pozvale su i druge da im se pridru`e, tako da je na kraju 90 hiljada ljudi stupilo u {trajk. To nezadovoljstvo je 12. marta

1917. godine preraslo u ustanak, tzv. februarsku revoluciju, {to je dovelo do abdiciranja ruskog cara i preuzimanja upravljanja dr`avom od privremene civilne uprave. Na osnovu epohalnog zna~aja ovog doga|aja odlu~eno je da se Me|unarodni dan `ena ubudu}e obilje`ava 8. marta. U biv{oj Jugoslaviji Dan `ena je bio prilika u kojoj su djeca majkama pisala ~estitke i sastave, a mu{karci i poslodavci “poklanjali“ skra}eni radni dan i cvije}e. Devedesetih godina je, zbog istorijske povezanosti za socijalisti~kim pokretom, praksa slavljenja 8. marta potisnuta u drugi plan, pa je kod mladih generacija nestala svijest o tome koliko je trnovita bila borba za prava koja se danas, naoko, ~ine ostvarenima. Me|utim, iako su danas mnoga prava zagarantovana zakonom (2003. godine u BiH je usvojen Zakon o ravnopravnosti polova), u praksi je situacija znatno druga~ija. Na`alost, razni oblici nasilja, diskriminacije i marginalizacije `ena jo{ uvijek su na{a realnost. Kao doprinos borbi za ravnopravnost polova, `enske organizacije i udru`enja u BiH i ove godine povodom Me|unarodnog dana `ena organizuju niz aktivnosti i akcija. Tako }e 8. marta ispred Parlamenta BiH, simboli~ki u pet do 12, povodom obilje`avanja stogodi{njice Me|unarodnog dana `ena, biti organizovan Osmomartovski mar{ pod sloganom: „Ne}u karanfil, ho}u posao!“ Zato, ako ste u Sarajevu i imate vremena, dajte svoj doprinos ovoj akciji. Sretan vam Dan `ena!
(Autorica je koordinatorica projekta u Fondaciji Friedrich-Ebert-Stiftung)

POLIGON

Kap koja je prelila ~a{u
“Spust na skijama sa 2.102 metra”; Oslobo|enje, 22. februar 2011.
U Oslobo|enju od 22. februara ove godine novinar M. Daji} objavio je tekst u povodu sje}anja na trojicu poginulih alpinista na Prenju pod naslovom “Spust na skijama sa 2.102 metra“ U ~lanku stoji da su . “zeni~ki alpinisti Edin Durmo i Jure Miljak izveli prvi skija{ki uspon i spust sa vrha Lupoglava“ . Ovaj podatak, koji se ti~e povijesti planinarstva (alpinizma) u BiH, nije ta~an. Pomenuti navez izveo je, istina, prvi pristup na Lupoglav na skijama jugozapadnom stranom, ali prvi spust na skijama izvr{io je poznati ekstremni skija{ Dobrivoje Stanojevi} Car (sada u [vedskoj) sredinom 1970-ih. Kasnije je jugozapadna strana Lupoglava preskijana u nekoliko navrata (npr. [i{i}, Grabus, Logi} po~etkom 1980ih). Kao i svakoj ljudskoj kulturnoj aktivnosti, povijesni dio sa~injava njezin va`an dio. @alosno je da se povijesno-sportska faktografija u bosanskohercegova~kom alpinizmu (tj. vrhunskom planinarstvu) ovakvim pona{anjem pojedinaca iskrivljuje. Razloge za to imamo u niskom stupnju op{te informisanosti, na~itanosti i pismenosti bh. planinara. Za~u|uju}e je da iskrivljavanje fakata dolazi od Edina Durme (ina~e, poznatog alpiniste i planinarskog pedagoga), koji je bio u~enik na{e Sarajevske {kole alpinizma (krajem 1970-ih). Pitamo se da li je to zbog neobavije{tenosti ili je u pitanju ne{to drugo... Povod na{em pismu jeste ova Durmina tvrdnja, u nizu takvih - “kap koja je prelila ~a{u“ Na stranicama Oslobo|enja (u pla. ninarskoj rubrici), te na bh. planinarskom portalu Zone-2000 ~esto se iznosi od strane E. Durme tvrdnja da je on sa partnerom prvi ponovio ~uveni smjer po stupu Bahtijevice u Prenju. Prvo ponavljanje (nekompletno) izveli su Vatrenjak i @alica u julu 1974. (sa bivakom u stijeni). Tako|er, zimski uspon kroz jarugu sa lijeve strane Stupa nije prvi prepenjao Durmo, ve} sarajevski alpinisti krajem 1960-ih (Entraut, Pavi}evi}, Grbo...). Dezavuisanje planinarske javnosti u BiH Edin Durmo i dalje provodi. Na pomenutom planinarskom portalu objavljena je, ina~e lijepa, fotoreporta`a o “prvoj ekspediciji na Vjetreno brdo“ u lancu Vjetrenih brda na Prenju. Uz ime Durme stoji da je “vo|a prve ekipe na vrhu“ A. , ^uturi} da je “prvi Sarajlija na vrhu“ M. , Gomez “prvi [panac“ a Sarah Leggett , “prva Britanka“ Samo ovo posljednje . dvoje je ta~no. Greben Vjetrenih brda na Prenju prvi su (u ljetnim uvjetima) pro{li 1936. godine planinari iz “Prijatelja prirode“ predvo|eni Lujom Dicem; prvo zimsko prije~enje izveo je u februaru 1976. S. @alica, koji je tom prilikom kao prvi zimi stao na taj prenjski dvotisu}njak (drugi pristup na vrh). Treba napomenuti da su ovaj vrh bh. alpinisti uvijek nazivali Era~, ne Vjetreno brdo. Da li ovakvo nepoznavanje povijesnih ~injenica uglednog alpiniste Edina Durme proistje~e iz neobavije{tenosti? Imamo osnovu za sumnju u to, ali ako je tako, onda je to vi{e nego `alosno! Jer, povijesna gra|a o bh. alpinizmu je najve}im dijelom sre|ena i objavljena u razli~itim jugoslavenskim ~asopisima, te u feljtonu u Oslobo|enju 1989. g. Povrh toga, podaci o prvim planinarima na prenjskim Vjetrenim brdima objavljeni su u dva velika ~lanka S. @alice u ~asopisima Na{e planine i Planinski vestnik, krajem 1970-ih i po~etkom

U^ENIK I FAKTI Za~u|uju}e je da iskrivljavanje fakata dolazi od Edina Durme (ina~e, poznatog alpiniste i planinarskog pedagoga), koji je bio u~enik na{e Sarajevske {kole alpinizma
1980-ih. Izgleda da obi~aj ~itanja nije ba{ omiljen me|u bh. planinarima, pa i vrhunskim alpinistima.
Muhamed [I[I], Slobodan @ALICA, Alija VATRENJAK

12

CRNA HRONIKA
U mjestuPrevile, op}ina Srebrenik, u nedjelju se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je H. K. (1980) iz Srebrenika opel askonom udario pje{aka M. I, (1950) iz Previla. U ovoj nesre}i M. I. je zadobio te{ke povrede, konstatovane od ljekara UKCa Tuzla. O doga|aju je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su izvr{ili slu`benici Odjela krimpolicije iz Srebrenika koji rade na dokumentovanju ovog doga|aja.

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Opelom udario pje{aka

Na|ena otu|ena vektra

Po li ci ji u Pri je do ru proteklog vikenda prijavljeno je da je u Ulici Milo{a Obrenovi}a, ispred ugostiteljskog objekta Donato, ukradena opel vek tra, vri je dna 3.500 KM. Policija je izvr{ila uvi|aj, a nekoliko sati kasnije u Zanatskoj ulici u Prijedoru policijski slu`benik je prona{ao napu{tenu vektru. Na mjestu pronalaska izvr{en je uvi|aj, te je vozilo vra}eno vlasniku.

BIJELJINA Sudar kod TC-a Tu{

Srebrenik: Rasvijetljena iznuda 18.000 KM

Izvukli o{te}enog iz diskoteke, obili mu stan i oteli novac
@ena u besvjesnom stanju prevezena u bijeljinsku bolnicu

Voza~ica golfa te{ko povrije|ena
U bi je ljin skoj Uli ci Ste fa na De~anskog ju~er se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je te`e povrije|ena jedna `ena. Nesre}a se, kako je javila Srna, dogodila kada je golf A3, kojim je upravljala B. N, udario u mercedes, koji je stajao u koloni ispred Trgovinskog centra Tu{. Usljed siline udara mercedes je udario u ford ispred. Povrije|ena `ena je u besvjesnom stanju kolima Hitne pomo}i prevezena u Op{tu bolnicu “Sveti Vra~evi“ u Bijeljini, gdje je zadr`ana na lije~enju. “Pacijentica se nalazi van `ivotne opasnosti“ potvrdio je de`ur, ni hirurg Milenko Popovi}. Voza~ forda @. V. rekao je da je osjetio jak udar u vozilo, nakon ~ega je zajedno sa ostalima pritekao u pomo} `eni koja je bila u besvjesnom stanju. Uvi|aj na mjestu nesre}e izvr{ili su radnici CJB-a Bijeljina.

Na prijedlog Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona Op}inski sud u Grada~cu je odredio jednomjese~ni pritvor Fahrudinu Ferizovi}u (27) i Damiru [abanovi}u (26), obojica iz Srebrenika, koji se sumnji~e za iznudu. Ta ko|er, pos tu pa ju}i tu`ilac je predlo`io da se pritvori i Rasim Ikanovi} (49) iz Kalesije, koji se sumnji~i za isto krivi~no djelo. Ina~e, Ikanovi} i Ferizovi} se terete i za krivi~no djelo naru{avanje nepovredivosti doma. “Postoji osnovana sumnja da su oni 26. februara, oko 21.30, do{li u diskoteku na podru~ju Srebrenika, pri{li

Fahrudin Ferizovi} i Damirl [abanovi} iza re{etaka, zatra`enol pritvaranje Rasima Ikanovi}al
do stola za kojim je sjedila o{te}ena osoba ~iji su inicijali M. ^, te je, upotrebom fizi~ke snage i sile izveli iz objekta. Potom su ga uveli u auto kojim su do{li, uz prijetnju pi{toljem natjerali da ih odvede do stana u Srebreniku, koji su obili, te prisvojili odre|eni iznos novca koji su premetanjem stvari tamo prona{li“, kazao nam je Admir Artnautovi}, portparol Tu`ila{tva TK-a. Poslije toga, Ferizovi}, [abanovi} i Ikanovi}, uz prijetnju upotrebe pi{tolja i fizi~ke sile, odvezli su M. ^. do njegove ku}e u Br~kom, gdje im je on predao odre|eni iznos novca. Potom su ga autom vratili u Srebrenik. “Postoji sumnja da su oni izvr{enjem tih krivi~nih djela sebi pribavili protupravnu imovinsku korist od oko 18.000 maraka“ kazao nam je , S. K. Arnautovi}.

Incident u zeni~kom KPZ-u

@ivinice

Povrije|eni mu{karac
Slu`benicima Policijske stanice @ivinice u subotu nave~er je prijavljeno da se pored ceste u naselju Donje Dubrave, u op}ini @ivinice, nalazi tijelo nepoznatog mu{karca sa povredama glave. Policajci su utvrdili da se radi Ma ti An tu no vi}u (74) iz ovog mjesta, koji je kolima Hitne po-

na|en pored ceste
mo}i preba~en u Dom zdravlja u @ivinicama, odakle je upu}en na Univerzitetsko-klini~ki centar Tuzla, gdje je zadr`an na lije~enju. Ina~e, Antunovi} je bio u alkoholiziranom stanju, a kako nam je re~eno u Tu`ila{tvu Tuzlanskog kantona, kada je prona|en, curila mu je krv iz uha, dok na nje go vom ti je lu nisu ustanovljene povrede. Potrebne mjere i radnje na dokumentovanju navede nog do ga|aja poduzimaju slu`benici Policijske uprave @ivinice, a o doga|aju je oba vi je {ten i de`urni kantonalni tu`ilac.
S. K.

Napao stra`are tokom posjete bratu
Aldin Husarki} bio nezadovoljan {to nema mjesta u restoranu, pa je prvo verbalno napao stra`arku, a onda fizi~ki dvojicu njenih kolega
Aldin Husarki} (1989) iz Doboja, koji je u nedjelju dolazio u posjetu svom bratu koji se nalazi na izdr`avanju kazne u Kazneno-popravnom zavodu Zenica, napao je troje stra`ara u zatvorskom restoranu. Kako smo saznali iz zeni~kog zatvora, Aldin je u decembru pro{le godine iza{ao iz zatvora, nakon odslu`ene kazne od tri godine za razbojni{tvo, dok je njegov brat osu|en na kaznu od pet godina. Bio je, navodno, nezadovoljan ~injenicom da za vrijeme posjete nije bilo slobodnog mjesta u zatvorskom restoranu. {la dvojica stra`ara, na njih je nasrnuo fizi~ki. Pritom je po~eo uni{tavati inventar restorana. Stra`ari su ga na kraju uspjeli savladati, a potom je pozvana i zeni~ka Policijska uprava. “Sugerisali smo policiji da ga testiraju na prisustvo narko ti ka jer je bio su vi {e sna`an i djelovao kao da je pod dejstvom kakvih opijata. Po~inio je na ovaj na~in tri krivi~na djela: nasilni~ko pona{anje, napad na ovla{tenu slu`benu osobu i o{te}enje tu|e stvari“ kazao nam je Ni, had Spahi}, direktor KPZ-a Zenica.
Mi. D.

Nihad Spahi}

UKC Tuzla: Mato Antunovi} zadr`an na lije~enju

Tako je prvo verbalno napao stra`arku, koja je bila zadu`ena da pazi {ta se de{ava za vrijeme posjeta, a po njenom pozivu, kada su do-

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Za sada nepoznate osobe preksino} su provalile u firmu Ming-caffe u bijeljinskom naselju Hase, te odnijele sef sa novcem. Provalnici su u{li kroz prozor objekta i otu|ili manji sef s novcem, saop}eno je iz bijeljinske policije, a prema informaciji koju je objavila Fena, odneseno je 15.000 KM. Policija je na mjestu doga|aja izvr{ila uvi|aj, te radi na identifikaciji i pronalasku izvr{ilaca ovog krivi~nog djela.

13

Kradljivci odnijeli sef sa 15.000 KM

Uhva}eni u kra|i metalnih profila

U industrijskoj zoni @eljezare Zenica u subotu je izvr{ena kra|a metalnih profila. Policija je u krugu industrijske zone uhapsila M. K, Z. E. i H. M, svi iz Zenice, kod kojih su prona|eni navedeni predmeti. Trojica osumnji~enih su sprovedena na krimina lis ti~ku obra du. Po okon~anju, prijava protiv njih }e biti dostavljena zeni~kom Tu`ila{tvu.

Ponovo provaljeno u prostorije Dru{tva pisaca BiH u Sarajevu

Vandali uhap{eni,

UKRADENE
stvari na|ene
Policija je uhapsila Eldorada Memi{evi}a, Hedija Perendiju (19) i Nevena S. (17), koji su otkrili ~etvrtog provalnika Edina M.

reksino}, po drugi put u proteklih osam dana, Dru{tvo pisaca BiH u Kranj~evi}evoj ulici 24 u Sarajevu i restoran Dom pisaca, koji se nalazi u prizemljuobjekta, na{li su se na metivandala. Me|utim, u nedjeljunave~erpolicijaPrve PU brzom akcijom uhapsila je ~etiri osobe,od kojih su dvijemaloljetne, te pretresomnjihovihstanovaprona{la dio ukradenih predmeta.

P

[to nisu uni{tili tokom prve provale, vandali su polomili preksino}

Restoran Dom pisaca: Demoliran dva puta u osam dana

Foto: S. GUBELI]

Sve polomljeno
Ina~e, vandali su preksino}dokraj~ili sve ono {to nisu polomili prilikom prve provale. Prema rije~ima Majde Kova~, sekretara Dru{tva pisaca, polomljen je LCD TV, sve fla{e pi}a, ~a{e u restoranu, stakla, stolice,

stolovi... I ovaj put, kao i pro{li, provalnici su u{li na sporedni ulaz, kroz ljetnu ba{tu. “Kod nas u Dru{tvu pisaca su sve ponovo ispremetali. Sve ono {to smo mi jadni poku{ali da sakupimo nakon prethodne provale, oni su ponovo uni{tili. Od pro{li put ostao nam je LCD TV, koji je bio napuknut. I njega su polomili. Jedan kompjuter {to nam je ostao, a koji nisu uni{tili pro{li put, snijeli su na donji sprat i polomili“ pri~a Kova~. , [to je naj~udnije, provalnici iz Dru{tvapisaca, premarije~imana{e sagovornice, nisu ni{ta odnijeli. “Navodno je policija pohvatala osobe koje su provalile u Dru{tvo pisaca i Ekon Organic, koji se nalazi u neposrednojblizini. Uha-

p{ene su neke osobe koje su se prilikom provale porezale, pa su bje`ale prema Holiday Innu. Trebala bi ih policija pitati {ta im je bio cilj. Ne znam {ta da mislim o ovome, meni je ovo tolikostra{no da ne znam {ta da mislim. Ni doljenisuni{tauzeli, samo su uni{tili. Prvo sam mislila da su ciljanonapaliDru{tvopisaca, ali ne vidimvezuizme|u nas i tog drugog objekta“ rekla nam je ju~erKova~. , Ni ovaj put provalnici nisu propustili da se po~astepi}ima iz restorana. Kova~eva dodaje da su u Domu pisaca sjedili i iz fla{a nalijevali u ~a{e i pili. “Prosto ne mogu da vjerujem da `ivim sa takvim ljudima u istom gradu. Ne mogu da shvatim da ovo neko radi iz ~iste obijesti.

Sve poku{avam da na|em neki motiv, da bi mi lak{e bilo, ali, o~ito je da nema nikakvog motiva. Nama je pri~injena ogromna {teta. Dru{tvu pisaca je uni{teno sve {to smo imali. Idu sarajevski Dani poezije, (11-18. maj) pozvali smo 20 zemalja, a mi ne mo`emo da radimo. Znate, uhvati vas panika jer ne znate{ta da sad radite...” dodaje Majda Kova~. ,

Odali sau~esnika
Slu`benici policije u neposrednoj blizini firme Econ Organic zatekli su Eldorada Memi{evi}a (22), ro|enog u Lukavcu, Hedija Perendiju (19) i Nevena S. (17), obojica iz Sarajeva. Oni su tokom informativnog razgovora u policiji priznali da su

provalili u Dru{tvopisaca i spomenutu firmu te da iz njihovih prostorija nisu ni{ta ukrali. Daljom kriminalisti~komobradom oni su priznali da su i prethodni put (26. februara) provalili u prostorije Dru{tva pisaca i UO SU-NI, te izjavili da je u provali sa njimau~estvovao Edin M. (17). Kod njega i Nevena S. policija je prona{la dva hard-diskaukradena iz Dru{tvapisaca. Memi{evi}, Perendija, Neven S. i Edin M. }enakonispitivanjabiti predati tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Podsjetimo, 26. februara njih ~etvorica surazbili svetelefone, tri kompjutera, skener, kopir-aparat, printere, a potom sjeli pojeli ribu iz restorana, popili kafu i vino.
D. PAVLOVI]

Pijan pretukao sina
[ezdesetpetogodi{nji Mile Vidovi} uhap{en je u nedjelju nave~er nakon {to je svom 42-godi{njeg sinu @eljku nanio te{ke tjelesne povrede. Incident se desio u njihovoj porodi~noj ku}i u Drvaru. De`urne slu`benike drvarske Policijske stanice o ovom doga|aju obavijestio je ljekar Hitne pomo}i, koji je izjavio da su ukazali pomo} ~ovjeku sa te{kim povredama glave. Policajci su odmah iza{li na teren i priveli 65-godi{njaka, ko-

ji je bio u pijanom stanju. On je policiji rekao da je u tu~i udario sina, a onda pozvao ljekare Hitne pomo}i Doma zdravlja Drvar. @eljko Vidovi} zadobio je povrede tupim drvenim predmetom. Tokom ponedjeljka policija i tu`ilac Mladen Stojanovi} saslu{avali su Mileta Vidovi}a kako bi se utvrdile okolnosti pod kojim je do{lo do povre|ivanja. Vidovi}u je konstatovan prelom baze lobanje, odmah je upu}en na Odjel hirurgije Kantonalne bolnice u Livnu, a odatle je transportovan u mostarsku bolnicu. D. P.

Pritvoren osumnji~eni za spolni odnos s djetetom
Osnovni sud distrikta Br~ko odredio je jednomjese~ni pritvor J. A, osumnji~enom da je po~inio tri krivi~na djela spolni odnos s djetetom. Srna je objavila da se radi o Almedinu Jusufovi}u (20) iz naselja Pruta~e kod Br~kog, za kojeg se sumnja da je imao spolni odnos sa dje~akom. Ina~e, osumnji~eni je, naime, uhap{en pro{le sedmice, a u petak je br~ansko Tu`ila{tvo predlo`ilo da mu se odredi pritvor zbog bojazni da bi mogao ometati krivi~ni postupak uticajem na svjedoke, te ponoviti krivi~no djelo za koje je prijavljen, a za koje se mo`e izre}i kazna od tri godine i vi{e.

14

BiH

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Danas tradicionalna livanjska ma{karada
Turisti~ka zajednica Livanjskog kantona i ove godine organizuje tradicionalnu veliku ma{karadu na glavnom gradskom trgu u Livnu. Direktorica Turisti~ke zajednice u ovom kantonu Slava Juki} rekla je novinarima da }e 12. karnevalska manifestacija biti odr`ana danas, te da se o~ekuje veliki broj posjetilaca, po~ev{i od najmla|ih iz vrti}a, preko u~enika osnovnih i srednjih {kola, do ostalih gra|ana koji u~estvuju u ma{karadi. Osim Livnjaka, na ovogodi{nju ma{karadu pozvani su i gosti iz Graba i Imotskog u Hrvatskoj, koji su ve} gostovali na livanjskoj ma{karadi, a kantonalnom Ministarstvu prosvjete upu}en je zvani~ni dopis kako bi se u~enicima dozvolilo da napuste {kolu u vrijeme odr`avanja karnevala.

Uo~i Zeni~kog prolje}a

Akcenat je
Ova me|unarodna kulturna manifestacija bi}e otvorena revijalnom izlo`bom likovnih radova mladih autora u sinagogi

na promociji
mladih autora

Nov~ana naknada za 74 radnika bez posla
Nov~anu naknadu od 320 KM mjese~no na teret Zavoda za zapo{ljavanje LK-a primaju 74 radnika koja su u pro{loj godini bez svoje krivice ostala bez posla u op}ini Tomislav-Grad, javila je Srna. Voditelj op}inske ispostave Zavoda za zapo{ljavanje Mira Kozari} rekla je novinarima da korisnici nov~ane naknade koji su ostali bez posla, u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapo{ljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih Federacije BiH, ovo pravo ostvaruju u periodu od tri do 24 mjeseca, zavisno od godina radnog sta`a korisnika. Prema njenim rije~ima, pravo na zdravstveno osiguranje na teret kantonalnog Zavoda za zapo{ljavanje, u skladu sa istim zakonom, u op}ini ostvaruje 1.541 lice ili 57 posto od ukupnog broja nezaposlenih u ovoj op}ini, a rije~ je o korisnicima koji su se u evidenciju nezaposlenih prijavili u roku od tri mjeseca po zavr{etku {kolovanja ili mjesec nakon prekida radnog odnosa.

RS: Pacijenti }e mo}i birati bolnice
Novi na~in finansiranja zdravstvenih usluga u bolni~kom sektoru u RS-u omogu}i}e da pacijent koristi pravo na izbor bolnice u kojoj }e se lije~iti. To je u okviru dosada{njeg na~ina pla}anja bilo skoro nemogu}e, s obzirom na to da su sa bolnicama unaprijed ugovarana sredstva na bazi broja osiguranih lica, prenijela je Srna. Bolnice u RS-u }e novac od Fonda zdravstvenog osiguranja dobijati na osnovu u~inka i stvarnih rezultata, a ne prema broju registrovanih pacijenata, {to zna~i da }e ustanove koje rade vi{e mo}i da ra~unaju i na vi{e novca. Prednost u odnosu na dosada{nji bud`etski model ogleda se i u ve}em stepenu uva`avanja stvarnog rada i u~inka.

Me|una ro dna kul tur na manifestacija Zeni~ko prolje}e, 16. po re du, bit }e odr`ana od 21. marta do 12. aprila, saop}io je Savjet za kulturu ove manifestacije. Kako je istakao predsjednik Savjeta Zijad Softi}, ovogodi{nja manifestacija ponudit }e 35 programa iz nekoliko kulturnih segmenata. - Akcent manifestaciji je na promociji mladih autora, posebno onih iz Zenice, kao i onih koji su ro|eni u Zenici, a `ive u regionu i {ire. U programu Zeni~kog prolje}a podjednako su zastupljeni knji`evni, mu zi~ki i po zo ri {ni sadr`aji, istakao je Softi}. ^lan Savjeta Ned`ad Fejzi} je kazao kako su za ovo Zeni~ko prolje}e sadr`aji dobro izba lan si ra ni, te da mla di auto ri po se bno da ju oso bnost. - Mi insistiramo i na razli~itim poetikama, razli~itim vi|enjima umjetni~kog temata i na razli~itim svjetonazorima. Zato kad opli}emo razliku, zapravo, prepoznajemo druef Ure da nje ma~ke fon da ci je “Frie drich Ebert“ u BiH dr. Paul Pasch uru~io je {efu Odsjeka za EU u MVP-u BiH Ameru Kapetanovi}u vrijednu zbirku knjiga iz oblasti evropskih integracija. Rije~ je o donaciji FES-a u najnovijim vrijednim izdanjima eminentnih autora o Lisabonskom sporazumu, na~inu odlu~ivanja u EU, in sti tu ci onal nom ra zvo ju EU, procesu njenog pro{irenja itd. Namjera je da se na ovaj na~in pomogne naporima Odsjeka za EU i cijelog MVPa BiH kako bi se kvalitetno pripremili za svoju ulogu u predstoje}em procesu EU integracija. “Ovo je tek samo prvi korak koji bi trebao u perspekti vi re zul ti ra ti uspos tav lja njem EU ~ita oni ce u MVP-u BiH, a koja bi mogla biti na raspolaganju na{im diplomatama. Kako onima koji se direktno bave EU, tako i onima koji se pripremaju za slu`bu u jednoj od zemalja ~lanica EU“, izjavio je za Oslobo|enje Amer Ka-

Pored redovnih sadr`aja, program obiluje predstavama i koncertima

gog u sebi. I u tome je dra` ovog festivala, koji nije sa velikim bud`etom, ali koji u porodici bh. festivala ima sve zna~ajnije mjesto. To se vidi i po broju aplikacija koje dolaze iz regiona. Mnogi `ele i da se potvrde ovdje, veli Fejzi}. Autor plakata koji }e se koristiti zajedno sa programom ma ni fes ta ci je je Dra gan Ga~nik, akademski slikar iz Zenice. Ze ni~ko pro lje}e }e bi ti otvoreno revijalnom izlo`bom likovnih radova mladih autora koja }e biti postavljena u obnovljenom ruhu zeni~ke Sinagoge. Istog dana, 21. mar-

ta, u Muzeju grada Zenice bit }e otvorena izlo`ba likovnih radova ma|arskog umjetnika Victora Vasarelya. Pored onih redovnih, tradicionalnih sadr`aja poput Aprilskog salona, izbora najbolje novinske pri~e i najbolje knjige, ovogodi{nji program obiluje predstavama, koncertima, knji`evnim sadr`ajima kako istaknutih, tako i neafirmisanih umjetnika. Svoje u~e{}e potvrdili su i gosti iz Hrvatske, Srbije, Ma|arske i Austrije. Op}ina Zenica je u svom bud`etu za ovu manifestaciju osigurala oko 70.000 maraka.
Mi. D.

Knjige za EU

Pomo} porodici Markovi} iz Janje
Fabrika obu}e Alfa iz Modri~e uputila je ju~er obu}u i pakete sa prehrambenim i higijenskim artiklima socijalno ugro`enoj {esto~lanoj porodici Zorana Markovi}a iz sela ^engi}, kod Janje, u op{tini Bijeljina. Direktor Fabrike Ilija Jevti} rekao je za Srnu da je iz Fonda solidarnosti fabrike Alfa, koji su osnovali zaposleni, upla}eno 300 KM za operaciju u{ne {koljke najmla|em ~lanu porodice - Milanki. Prema njegovim rije~ima, fabrika Alfa pro{le godine je u~estvovala u vi{e humanitarnih akcija.

Ve~er folklora u Br~kom
U sklopu obilje`avanja godi{njice distrikta, preksino} je u br~anskom Domu kulture odr`ana ve~er folklora pod nazivom “Br~aci svome gradu“ na kojem je nastupilo , sedam KUD-ova iz distrikta. “U sklopu obljetnice jednu ve~er smo posvetili i folkloru, jer ovi ljudi na najiskreniji na~in ~uvaju obi~aje svih naroda br~anskog kraja. Na ovakav na~in oni oplemenjuju kulturne sadr`aje u Br~ko distriktu i ~uvaju od zaborava tradicionalne igre i pjesme“ kazao je Pero Gudeljevi}, {ef , Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu br~anske Vlade. Pored gradskog KUD-a Br~ansko kolo, preksino} su nastupili i KUD Behar iz Mao~e, KUD iz Gornjeg Rahi}a, Srpsko prosvjetno kulturno dru{tvo Prosvjeta, Hrvatsko kulturno umjetni~ko dru{tvo Gornja Skakava i KUD iz Krep{i}a.

Foto: Infobrcko.com

Paul Pasch ju~e u MVP-a

petanovi} i dodao da }e se suradnja sa FES-om po pitanju osvje`avanja zbirke novim naslovima nastaviti. Uloga MVP-a BiH u procesu evropskih integracija, a posebno nakon sticanja kandidatskog statusa BiH, do bit }e do da tno na zna~aju. Kvalitetna priprema po-

drazumijeva i omogu}avanje uvida u najrecentniju EU literaturu koja je obi~no i veoma skupa. Izra`ena je na da da }e ovaj zajedni~ki korak FESa i MVP-a BiH bi ti do bar pri mjer ko ji }e sli je di ti i dru ge or ga ni za ci je i in sti tu ci je.
S. V.

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

OGLASI

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

INTERVJU Dr. Vesna Bosanac, ravnateljica Vukovarske
bolnice, o ispitivanju u policiji, Jovanu Divjaku, Beogradu…

VIJESTI

Ako popustimo Srbiji, dogodi}e nam se nova
agresija za 20-30 godina
Ako pustimo Srbiju da i dalje tjera svoje, da mijenja povijest, dogodit }e se na{oj djeci i unucima za 20-30 godina ponovo agresija, a to ne smijemo dopustiti
Razgovarala: Jadranka DIZDAR

Kosor odbacila kritike EU
Predsjednica Vlade Hrvatske Jadranka Kosor odbila je u intervjuu za slova~ki list SME zamjerke Bruxellesa i evropskog komesara za pro{irenje [tefana Fulea na prava srpske manjine u Hrvatskoj, prenosi Onasa. “Mislim da je za to dovoljan jedini argument. Predstavnici srpske manjine su u mojoj vladi. Tako|er, kada je u pitanju povratak ljudi koji su morali da napuste zemlju zbog rata, to rje{avamo sami“, kazala je hrvatska premijerka slova~kom listu tokom nedavne posjete Bratislavi. Kosor je naglasila da su standardi za{tite manjina u Hrvatskoj veoma visoki, ali da mora da se uzme u obzir to da je od osamostaljenja Hrvatske pro{lo 20 godina, a da su Hrvati pre`ivjeli te`ak rat. „Hrvatska je bila `rtva srpske agresije“, upozorila je premijerka.

• Prije desetak dana na temelju zahtjeva srbijanskog Tu`iteljstva za ratne zlo~ine iz Beograda u Vukovaru Vas je ispitivala hrvatska policija. Temeljem tjeralice Interpola, podignute tako|er po zahtjevu iz Srbije, u Be~u je uhi}en i general BiH Jo van Di vjak. U Hrvatskoj se smatra da su ova dva do ga|aja, kao i slu~aj vukovarskog branitelja Tihomira Purde, svakako u vezi?

Braniti slobodu
- Prije svega, pozdravljam sve ~itatelje Oslobo|enja i poz drav ljam sve one ko ji di`u glas da se oslobodi general Divjak koji je branio Sarajevo. Ja se nadam i vjerujem da }e pravosu|e BiH uspjeti osloboditi generala Divjaka iz pritvora. @ao mi je da se to dogodilo i njemu, kao i na{em Tihomiru Purdi, kao i svima onima koji su nepravedno proganjani na te me lju op tu`ni ca zlo~ ina~ke JNA i Srbije. Biv{a JNA i Srbija, koji su razarali Hrvatsku i BiH, ubijali nedu`ne ljude, i dalje nastavljaju sa zlo~ina~kom politikom proganjanja ljudi koji su imali snage i hrabrosti oduprijeti im se. Ako Srbija zaista `eli biti demokratska zemlja, trebala bi uhititi svoje ratne zlo~ince. Ali, umjesto da proganjaju svoje ratne zlo~ince koji su ubijali nedu`ne ljude na tr`nici u Sarajevu, ubijaju}i Vukovarce, ubijaju}i ljude u Srebrenici, ubijaju}i zaista nebrojeno puno nevinih ljudi, oni, da zata{kaju svoj zlo~in, sada izdaju tjeralice protiv ljudi koji su imali snage oduprijeti se toj zlo~ina~koj armiji i toj zlo~ina~koj politici. To je ono {to je prestra{no. Mi svi koji smo pro{li rat i u BiH i Hrvatskoj trebamo podi}i svoj glas protiv toga. • U kon tek stu ovih slu~ajeva govori se o poDr. Bosanac: Ako Srbija `eli biti demokratska zemlja, trebala bi uhititi svoje ratne zlo~ince

ZATA[KAVANJE Umjesto da Srbija proganja svoje ratne zlo~ince koji su ubijali nedu`ne ljude na tr`nici u Sarajevu, ubijaju}i Vukovarce, ubijaju}i ljude u Srebrenici, da zata{ka svoj zlo~in, izdaje tjeralice protiv ljudi koji su imali snage oduprijeti se toj zlo~ina~koj armiji
svoju slobodu i na{e heroje koji su nam pomogli da do slobode do|emo. • Vi ste heroina obrane Vu ko va ra. Ka ko ste se osje}ali dok Vas je ispitivala hrvatska policija po zah tje vu srbi jan skog Tu`iteljstva? - Na{i istra`itelji su mi do{li s tom nekom tjeralicom Interpola, koja je sramotna, napisana neuko, koja nije nikakav slu`beni dokument. Ja sam sva{ta pro{la u `ivotu i nije mi uop}e bilo ~udno: odgovarala sam ja istra`ite lji ma i u za tvo ru u Sremskoj Mitrovici i u zatvoru u Beogradu. Svjedo~ila sam i u Haagu. A ovo sad {to su podastrli pred mene, to je bio nekakav papir isprintan s interneta, polupismen. Je-

ku{aju Srbije da revidira nedavnu pro{lost, izjedna~i zlo~inca i `rtvu. Va{e stajali{te? - Ja jesam za mir i za normalizaciju odnosa. Ali, ne na ovaj na~in. Mo ra ju je dnoga dana svi na{i predsjedni ci i po li ti~ari sjes ti za stol i jasno re}i tko je bio agresor, tko je ubijao, a ne da do`iv lja va mo ova kve stvari 20 godina poslije svega {to se doga|alo. Jer, ukoliko se tome ne suprotstavimo, ako pustimo Srbiju da i dalje tjera svoje, oni iz Srbije mijenjaju povijest, mijenjaju ~injenice. Dogodit }e nam se, na{oj djeci i unucima za 20-30 godina ponovo agresija. To ne smijemo dopustiti. Moramo biti ~vrsti i jaki, moramo znati braniti

dino sam bila `alosna {to na{i organi uop}e po tome postupaju. Ja bih to jednostavno uzela i bacila u ko{, jer je neslu`beno, jer je neutemeljeno. Me|utim, ne vrijedi baciti takav papir u ko{, jer onda ti se dogodi ono {to se dogodilo Tihomiru Purdi ili generalu Divjaku. • [to bi, po Va{em mi{ljenju, tre ba la sa da ura di ti hrvatska vlast da se zaustave tjeralice protiv hrvatskih branitelja? - Ne znam {to }e uspjeti hrvatska vlast, mislim da bi trebali na}i politi~ki na~in i oblik pritiska u me|udr`avnim relacijama da Srbija prestane s takvom politikom i prema Hrvatskoj i prema BiH, jer je to zaista sramotno. A sad, definitivno, da bismo mi postali slobodni gra|ani, da bismo mogli hodati svuda kao i svi drugi ljudi, o~ito je da Srbija mora povu}i te optu`nice.

Crna Gora: Bez baza NATO-a
NATO ne}e graditi vojne baze u Crnoj Gori, rekla je pomo}nica generalnog sekretara zapadne vojne alijanse Stefani Babst, javlja ONASA. “To se ne}e desiti. NATO nije okupator, niti mo`e da gradi bazu ili vojnu ustanovu bez dogovora sa tom zemljom“, kazala je Babst za podgori~ki list Pobjeda. Ona je istakla da su za Crnu Goru, na putu ka punopravnom ~lanstvu u NATO, najve}i izazovi borba sa organizovanim kriminalom i korupcijom.

Bez straha
• Biste li Vi sada smjeli prije}i dr`avnu granicu? - Ne bih probala. • Imate li bojazan putovati preko granice? - Naravno. • Imate li kakvih povratnih informacija iz Dr`avnog od vje tni{ tva RH (DORH) koje treba donijeti odluku o tome ho}e li optu`nica iz Srbije protiv Vas biti prihva}ena? - Nemam nikakvih informacija. Nisam se ni raspitivala, samo sam dala taj iskaz, odnosno izjavu na temelju tjeralice po zahtjevu Srbije. Onda }e srbijanski istra`itelji poslati DORH-u svoj zaklju~ak, a {to }e dalje biti, ne znam. • Je li Vas strah? - Nije me strah. Osje}am samo da i nakon 20 godina za mene rat nije gotov. To je sada neki drugi rat, medijski, politi~ki. Mada se ne `elim time baviti, ali, na`alost, izgleda da je to dio mog kri`nog puta. Ali, nije mi `ao, jer to je moj put.

Samo izbori gase miting
Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Tomislav Nikoli} izjavio je ju~er da su naprednjaci spremni da odustanu od najavljenog mitinga u aprilu ako se vladaju}a koalicija obave`e da }e raspisati vanredne izbore po dobijanju statusa kandidata za ~lanstvo u EU, javlja Srna. On je dodao da je to posljednji ustupak koji ~ine zbog Srbije, isti~u}i da sada vlast nema ni jedan razlog da to ne uradi. Nikoli} je rekao da o~ekuje brz odgovor na tu ponudu, ali je naveo da u Demokratskoj stranci ima nerazumnih ljudi i da }e, ako odgovor bude negativan, SNS organizovati najavljeni miting 16. aprila.

Branitelji su zabrinuti
• Kakve su reakcije u Vukovaru na slu~aj generala Divjaka, znate li ne{to o tome, {to ljudi govore? - Na{i ljudi su jo{ pod dojmom onoga {to se doga|alo s Tihomirom Purdom, onda i ove medijske eksponiranosti {to se ti~e mog imena. Svi su branitelji zabrinuti. Svi isto tako spominju generala Divjaka. Da to {to je general Divjak uhi}en samo zna~i da srbijanska slu`bena politika ide dalje, da se ne radi samo o Hrvatskoj nego da se radi zapravo o svima nama iz biv{e Jugoslavije koji smo imali snage suprotstaviti im se.

18

OGLASI

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

Ministar odbrane Ehud Barak poru~io premijeru Izraela Benjaminu Netanyahuu

VIJESTI

Svijet ne}e dozvoliti

da i dalje vladamo
nad drugim narodom
Barak pozvao Netanyahua na smjelu odluku {to je prije mogu}e kako bi Izrael izveo iz izolacije, te je istakao da svijet ne}e dozvoliti da nakon 43 godine Izrael vlada nad drugim narodom, misle}i pritom na izraelsku okupaciju teritorije osvojene u Bliskoisto~nom ratu 1967.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu mo`da }e iskoristiti svoj planirani put u SAD i iznijeti privremeni plan za mirovni sporazum kako bi ubla`io pritisak na jevrejsku dr`avu, javio je u ponedjeljak izraelski radio, prenosi Srna. Izraelski radio javio je, pozivaju}i se na izvore bliske Netanyahuu, da se o~ekuje da }e premijer iznijeti plan tokom svoje posjete Washingtonu 22. maja. Tokomboravka u Washingtonu, o~ekuje se da }e se Netanyahuobratitiameri~kojproizraelskoj organizaciji AIPAC, a mogu}e je da }e govor odr`ati i u ameri~kom Kongresu. Me|utim, suo~en sa sve ve}im me|unarodnim pritiskom zbog zastoja u mirovnim pregovorima sa Palestincima, Netanyahu sada razmatra mogu}nost da iskoristi svoju posjetu i nada se da }e dobitizvani~ni poziv da svoj plan iznese pred ameri~kim Kongresom. Izraelski ministar odbrane EhudBarakpozvao je ju~erNetanyahua da preduzme smjelu odluku{to je prijemogu}ekako bi Izrael izveo iz izolacije. “Takva odluka mora biti donesena u predstoje}im sedmicama, a ne mjesecima. Govor predKongresom u majumo`da }e do}iprekasno. Svijetne}edozvoliti da nakon 43 godine vladamo nad drugimnarodom“ is, takao je Barak, misle}ipritom na izraelsku okupaciju teritorije osvojene u Bliskoisto~nom ratu 1967. godine. Do sada nije bilo zvani~nog saop{tenja o novom mirovnom prijedlogu Izraela, ali su izraelski mediji u proteklih nekoliko sedmica objavljivali dijelove, pozivaju}i se na izvore iz vlade dok je plan opisan kao mirovni sporazum.

Vojska SAD-a ostaje u Afganistanu
Ameri~ki sekretar za odbranu Robert Gates stigao je ju~er u Kabul, u iznenadnu posjetu Afganistanu nakon smrti devetero djece koju su ubile NATO-ove snage, izvijestili su novinari. Kako su saop}ile afganistanske snage, ISAF je ubio devetero djece koja su sakupljala drva. Tokom posjete Kabulu, Gates je izjavio da su se vlade SADa i Afganistana dogovorile da bi ameri~ka vojska trebala ostati u Afganistanu i po sli je 2014. i pla ni ra nog okon~anja borbenih dejstava. Gates je rekao grupi ameri~kih vojnika da }e poslije 2014. u Afganistanu ostati samo mali broj vojnika u odnosu na kontingent ameri~ke vojske koji se sada nalazi u toj zemlji, kako bi pomogli u obuci i savjetima afganistanskim snagama.

Ehud Barak

Benjamin Netanyahu

Oslobo|ena posada japanskog tankera
Ameri~ka i turska mornarica oslobodile su posadu japanskog tankera, koji je bio meta napada pirata u priobalnim vodama Omana, saop}ila je Centralna ameri~ka komanda. Nakon poziva na uzbunu koji je uputio zapovjednik tankera MV Guanabara, USS Bulkeley, uz podr{ku turskog ratnog broda TCG Giresun, uputio se prema tankeru, iznosi se u saop}enju. Posada Bulkeleya, koja se spustila helikopterom, preuzela je kamandu nad tankerom, oslobodila njegovu posadu i zarobila ~etiri napada~a, precizira se u saop}enju. “Nije bilo razmjene vatre tokom operacije na tankeru Guanabara“, dodaje se u saop}enju.

Odobreni radovi na spornom sveti{tu
Izrael je odobrio restauracijske radove na spornom sveti{tu u isto~nom Jerusalemu, koje je klju~na ta~ka izraelsko-palestinskog sukoba i gdje su sli~ni radovi u pro{losti izazivali nasilje, prenosi Fena. Konzervatorski ured odobrio je pro{le sedmice projekt obnove zemljanog prilaza kod vrata Mughrabi koja povezuju Zid pla~a, ostatak drevnog Jevrejskog hrama s kompleksom koji {tuju i muslimani i Jevreji. Grad ska vi je}ni ca Me ir Margali ka`e da }e gradsko vije}e najvjerovatnije ovog mjeseca dati kona~nu dozvolu za u~vr{}ivanje prilaza o{te}enog u snje`noj oluji i potresu 2004, isti~u}i da palestinski i muslimanski vjerski slu`benici nisu imali nikakvih prigovora, iako je Izrael 2007. bio prisiljen obustaviti radove zbog protesta Palestinaca. Margalit je rekla da su stru~njaci iz Jordana, Turske i Evrope utvrdili kako radovi ne}e nanijeti nikakvu {tetu i najavila da }e eksperti iz Jordana i Turske nadgledati sve faze obnove.

Novi njema~ki ministar unutra{njih poslova Hans-Peter Friedrich

Islamu nije mjesto u Njema~koj
Novoimenovani njema~ki ministar unutra{njih poslova Hans-Peter Friedrich ponovo je inicirao debatu o imigrantima insistiranjem da islamu nije mjesto u Njema~koj, objavio je ju~er britanski dnevnik The Independent. “Re}i da islam pripada Njema~koj nije ~injenica potkrijepljena historijskim podacima“ , rekao je Friedrich. Friedrich isti~e da imigranti moraju da budu svjesni kr{}anskih korijena zemlje u kojoj `ive i da prvo, {to je najva`nije, moraju da nau~e njema~ki jezik. Novi ministar unutra{njih poslova preuzeo je du`nost tek pro{le sedmice nakon rekonstrukcije vlade, ali su njegovi stavovi izazvali osude opozicije i `estoke odgovore islamskih grupa, za koje su rekli da predstavljaju {amar svim muslimanima. Njegovi stavovi kose se sa pozicijom predsjednika konzervativca Christiana Wulffa, koji je, poku{avaju}i da ubla`i tenzije, rekao da islam pripada Njema~koj upravo zbog svoje velike muslimanske populacije, isti~e list. Friedrich, koji je ~lan bavarskog krila vladaju}ih demokr{}ana, grupi poznatoj po svom protivljenju muslimanskoj imigraciji, tvrdi da je poenta njegovih stavova da “ujedine, a ne podijele dru{tvo“ On . je rekao da `eli da razmotri svoje stavove sa turskim muslimanima u Njema~koj na islamskoj konferenciji krajem ovog mjeseca. Iako su njegovi bavarski konzervativci ve} pozivali na prekid muslimanske imigracije, niko nije o~ekivao da }e novi ministar tako brzo govoriti tako o{tro. Lamya Kaddor, predsjedavaju}a Islamske fondacije u Njema~koj, opisala je stavove Friedricha kao {amar svim muslimanima. Tvrde}i da Friedrichgrije{i i u politi~kom i historijskom smislu, ona je rekla da su ti komentari opasni jer prijete da potkopaju dijalog sa muslimanskim grupama. Friedricha su kritikovali opo-

Protesti u Manami
Nekoliko desetaka osoba protestovalo je ju~er ispred ameri~ke ambasade u bahreinskoj prijestolnici Manami tra`e}i od Washingtona da izvr{i pritisak na njihovu vladu u pogledu politi~kih reformi. Demonstranti su se okupili u blizini ograde postavljene ispred rezidencije i uzvikivali “Dolje Hamad“ , aludiraju}i na kralja Hamada ben Issu al-Khalifu i “Dolje monarhija, narod `eli demokratiju“ U maloj kraljevini u Per. zijskom zalivu, ~ije je autohtono stanovni{tvo prete`no {iitsko, a kojim vlada sunitska dinastija, od 14. februara stanovnici protestuju i tra`e uspostavljanje ustavne monarhije.

Hans-Peter Friedrich

zicioni socijaldemokrati, Zeleni i nekoliko vode}ih ~lanova liberalnih Slobodnih demokrata, koalicionih partnera Angele Merkel. “Islam je istinski dio Njema~ke ve} nekoliko generacija i beskorisno je negirati tu ~injenicu,” ka`e liberal Hartfried Wolff.

20

SVIJET

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Biv{i ~e{ki predsjednik tra`i vojnu intervenciju u Libiji

Havel: Ne ~ekati
kao s Milo{evi}em
O Milo{evi}u se raspravljalo ~etiri godine, ali oprezno oklijevanje se nije isplatilo i pokrenulo je nebrojeno mnogo strahota, {to je jedna od velikih pouka koja bi trebalo da navede Zapad da djeluje u slu~aju Libije, kazao Vaclav Havel
Biv{i ~e{ki predsjednik Vaclav Havel pozvao je me|unarodnu zajednicu da izvu~e pouke iz krvavog raspada biv{e Jugoslavije i da ne odga|a vojnu intervenciju u Libiji suvi{e dugo, kao {to je to ~inila u slu~ju bombardovanja Srbije, javlja Onasa. “O Milo{evi}u se raspravljalo ~etiri godine, ali oprezno oklijevanje se nije isplatilo. Upravo suprotno, pokrenulo je nebrojeno mnogo strahota. To je jedna od velikih pouka koja bi trebalo da navede Zapad da djeluje u slu~aju Libije zaista brzo, bez obzira {to njegova odluka ne bi bila popularna“, kazao je Havel.

Gadafi optu`uje Francusku
Libijski lider Muamer Gadafi optu`io je Francusku za mije{anje u unutarnje poslove Libije i okrivio Al-Kaidu za antire`imsku pobunu u zemlji, javila je francuska TV France 24. Prema Gadafijevim rije~ima, zavjeru u Libiji isprovocirali su naoru`ani ekstremisti i uspavane }elije Al-Kaide. “Mi (Libija) smo partneri u ratu protiv terorizma“ podsjetio je Gadafi. ,

@estoke borbe
UN su zatra`ile hitan pristup gradu Misrati nakon `estokih borbi koje su tokom vikenda vo|ene u tom mjestu. Misrata je sa svojih 300.000 stanovnika drugi po veli~ini grad pod kontrolom pobunjenika. Jedan pukovnik libijske vojske, koji je prebjegao kod pobunjenika, rekao je agencijama da su njegovim snagama potrebna poja~anja sa istoka nakon {to su pretrpjele gubitke. Ju~era{nje borbe, u kojima je pobunjenike napadala ratna avijacija, ukazuju na novu fazu sukoba i dodaje da je intenzivirano bombardovanje iz vazduha znak strahovanja re`ima od pobunjeni~kog napredovanja ka Sirtu, Gadafijevom rodnom gradu i sna`nom upori{tu. Agencije ocjenjuje da bi osvajanje Sirta bilo ogroman podstrek za moral pobunjenika i da bi se time uklonila klju~na prepreka u njihovom mar{u ka glavnom gradu Tripoliju. Prema agencijskim navodima, obje strane su relativno slabe i lo{e obu~ene za borbu, mada Gadafijeve snage imaju broj~anu prednost i bolje su naoru`ane.
Vojska Gadafija bombardovala pobunjenike u blizini Ras Lanufa

Bez odga|anja
Havel je naglasio da iz njegovog iskustva proizilazi da neke stvari jednostavno ne mogu da se odga|aju, a libijskog vo|u Muamera Gadafija uporedio je sa biv{im Srbijanskim predsjednikom Slobodanom Milo{evi}em. Istovremeno, ameri~ki vojni planeri pripremaju razne kopnene, pomorske i zra~ne vojne opcije u Libiji za slu~aj da Washington i njegovi saveznici odlu~e tamo intervenirati, izvijestio je The New York Times. Izvje{taj je uslijedio nakon {to su snage Muamera Gadafija odbile pobunjenike kod rodnog mjesta libijskog vo|e i povratile jedan klju~ni grad. Du`nosnici su rekli da su pripreme za takvu operaciju u toku, prenosi Fena. Posljednji ameri~ka vojna skupina koja je pri{la na udarnu daljinu od Tripolija je 26. ekspedicijska jedinica marinaca na dva amfibijska desantna broda Kearsarge i Ponce, pi{e list. Prema izvje{taju, druga taktika bi bi la ba ca nje iz zra ka oru`ja i opreme libijskim pobunjenicima. Druge opcije sadr`e ubacivanje specijalnih operativnih timova za pomo} pobunjenicima, kao {to je ra|eno u Afganistanu da bi se zbacili talibani. Ti ti mo vi su spe ci jal no

obu~eni da preo bra te sla be gru pe po bu nje ni ka, pra kti~no pre ko no}i, u mno go efi ka sni je bor ce, sa ma lom do zom po tre bnog zna nja, opre me i vod stva, pi {e New York Ti mes.

Timovi
Tako|er, Washington je zatra`io od Saudijske Arabije da obezbijedi oru`je libijskim pobunjenicima u Bengaziju da

bi izbjegao direktno ameri~ko mije{anje u eventualni produ`eni sukob pobunjenika i pristalica vo|e Muamera Gadafija, pi{e britanski dnevnik Independent. Saudijcima je re~eno da pobunjenicima trebaju protivtenkovske rakete i minobaca~i da bi se suprotstavili Gadafijevoj vojnoj sili, kao i rakete “zemlja-vazduh“ da bi obarali borbene avione.

ZAHVALNICA
Povodom uspje{nog zavr{etka organizovane evakuacije na{ih zaposlenika iz Libije, ovim putem `elimo javno iskazati zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Naro~ito smo zahvalni Timu za krizne situacije MVP-a, sa g. Perkovi}em na ~elu, koji je kooridinirao cjelokupnom operacijom evakuacije dr`avljana Bosne i Hercegovine. Njihov rad u proteklih desetak dana zaslu`uje sve pohvale za izuzetno zalaganje, iskazanu brigu za sve na{e gra|ane, te veoma profesionalan pristup u realizaciji ovako kompleksnog zadatka. Posebnu zahvalnost za nesebi~an anga`man koji je rezultirao sigurnom evakuacijom na{ih gra|ana, unato~ veoma ograni~enim kapacitetima i svim pote{ko}ama s kojim su se susretali tokom proteklih sedmica, dugujemo Ambasadi Bosne i Hercegovine u Tripoliju i na{em ambasadoru Nj.E. g. Ferhatu [eti. Tako|er zahvaljujemo i ambasadama Bosne i Hercegovine u Egiptu i Turskoj, te Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Istanbulu, koji su organizovali prihvat na{ih zaposlenika, te osigurali da isti bezbjedno stignu natrag u domovinu. Ovim putem `elimo odati i posebno priznanje prijateljskoj Republici Turskoj i njihovom konzulatu u Benghaziju koji su omogu}ili evakuaciju na{ih uposlenika iz isto~nog dijela Libije, nude}i nesebi~nu pomo} svim na{im gra|anima uz tretman kakav su imali i sami gra|ani Republike Turske. Uprava Bosna-S d.o.o. Sarajevo Sarajevo, 4.3.2011.

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine
Mercator vs. Agrokor: Operacija velikog preuzimanja

SVIJET FINANSIJA

21

Vrijeme za kupovinu,

BiH

EU

A NE PRODAJU
Vi{e pojedinosti o tome ko }e koga kupiti bit }e poznato krajem ove sedmice ^etiri scenarija mogu}eg ishoda
Predsjednik Uprave slovenske trgova~ke Mercator grupe @iga Debeljak i vlasnik hrvatskog Agrokora Ivica Torodi} ove sedmice o~i u o~i razgovarat }e o sudbini ova dva najve}a trgova~ka lanca u regiji. Time je nastavljena pri~a zapo~eta pro{log ~etvrtka u Ljubljani, kada je predsjednik Mercatora na me|unarodnoj konferenciji za medije Mercator grupe saop}io da je Todori}u poslao „dopis o prijateljskoj inicijativi o preuzimanju Agrokorove maloprodaje“ (Konzum). Prisutni su na trenutak bili {okirani, jer su prethodnih dana iz Zagreba stizale vijesti o tome da Agrokor namjerava kupiti Mercator. Ne{to ranije objelodanjena zagreba~ka pri~a o istoj temi imala je upori{te u ~injenici da Pivovarna La{ko, kao vlasnik 23,3 posto udjela u slovenskom trgova~kom lancu, „poslovno klizi“ i da }e se sa 750 miliona eura spasiti od propasti.

Italija za Mediteran milijardu eura
Italija je spremna, putem zajmova i pomo}i, za zemlje ju`nog Mediterana izdvojiti oko milijardu eura, uklju~uju}i 600 miliona eura koji su ve} odvojeni, izjavio je ministar vanjskih poslova Italije Franco Frattini. - Ve} imamo 600 miliona eura kredita za te zemlje, koje bismo mogli pretvoriti u investicije za infrastrukturu. Dodaju}i jo{ 300 miliona eura u kreditima i pomo}i, mi smo gotovo na milijardu eura, rekao je on. Frattini je na sastanku sa ~la no vi ma Par la men tar ne skup{tine Unije za Mediteran pozvao na dono{enje plana o ekonomskoj pomo}i zemljama Mediterana, sli~nom Marshallovom planu, kojim je po tpo mo gnu ta obno va

Franco Frattini

@iga Debeljak

Ivica Todori}

BRZI ODGOVOR [ezdesetak novinara izvje{ta~a sa konferencije u pres-centru Cankarjevog doma tog dana nije prakti~no ni sklopilo bilje`nice, a u Upravu Mercatora stigla je poruka Ivice Todori}a da za razgovor u Zagrebu nudi 8, 9. i 11. mart
pnu privrednu situaciju u Sloveniji, s obzirom na to da ima zna~ajne udjele u jo{ jednom proju tamo{njih kompanija. Oslobo|enje se zanimalo za to koliko }e Debeljak ~ekati na odgovor Todori}a i, ukoliko on uskoro ne stigne, da li po njega namjerava li~no oti}i u Zagreb. Kazao je da brzo o~ekuje pozitivan odgovor, a potom i nastavak poslova kakve ovakva preuzimanja podrazumijevaju. Bio je u pravu. [ezdesetak novinara izvje{ta~a sa konferencije u prescentru Cankarjevog doma tog dana nije prakti~no ni sklopilo bilje`nice, a u Upravu Mercatora stigla je poruka Todori}a da za razgovor u Zagrebu nudi 8, 9. i 11. mart. Nagovje{taji koje imamo iz Mercatora upu}uju na to da }e do susreta do}i ovog petka. sporazumno otkupio Agrokorovu trgovinsku djelatnost, a ~etvrti da ne do|e ni do kakvog dogovora. Dogodi li se ovo posljednje, za nastavak budu}eg poslovanja Agrokoru }e trebati finansijska rekonstrukcija, Mercator bi ostao pri svojoj strategiji {irenja i (Makedonija, Kosovo...) i napu{tanja Zagreba, a Pivovarna La{ko dobija reprogram dugova. Bez obzira na to kako }e se njeni akteri kona~no sporazumjeti, u narednim sedmicama i mjesecima ova pri~a }e biti u `i`i ekonomskih zbivanja u regiji. Ona se ti~e i nas u BiH, kao i potro{a~a i malih trgovaca u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj i Albaniji (u kojima se Mercator, prema prezentiranim poslovnim rezultatima za pro{lu godinu, odista pokazao kao dobar trgovac i „najbolji sosed“), jer je i dio globalnog procesa u ko jem ma li i neo dlu~ni akteri na tr`i{tu nestaju, a veliki brzo grabe i nezaustavljivo idu naprijed.
Hajdar ARIFAGI]

Evrope poslije Drugog svjetskog rata. - Po tre ban nam je no vi Marshallov plan, koji bi omogu}io prelaz sa ekonomskih veza baziranih na pomo}i i isklju~ivosti ka vezama zasnovanim na razvoju i integraciji, kazao je Frattini.

@ene zara|uju manje od mu{karaca
@ene u Evropskoj uniji tokom radnoga vijeka zara|uju prosje~no 17,5 posto manje od mu{karaca, saop}eno je iz Evropske komisije, koja je predana smanjivanju rodnog jaza u platama i u septembru pro{le godine objavila je strategiju ostvarenja rodne jednakosti. Potpredsjednica EK-a i komesar za pravosu|eVivianeRedingpodsje}a da oko 97 miliona `ena u Evropi radi od po~etka godine, ali platu za rad primit }e nakon 5. marta, Dana jednakih plata. - Ovaj dan podsje}a nas na to koliko je jo{ ostalo posla na premo{}ivanju jaza me|u spolovima. Zajedno sa zemljama ~lanicama i socijalnim partnerima, nastojat }emo smanjiti jaz u platama u EU, tako da jednog dana obilje`avanje ovakvoga dana postane nepotrebno, rekla je ona. Jednake plate za isti rad jedno je od temeljnih na~ela u EU jo{ od Rimskog sporazuma iz 1957. godine. Unato~ tome, raskorak u platama sporo se smanjuje i, prema posljednjim podacima iz 2008. godine, najmanji je u Italiji (5 posto), a najve}i u Estoniji (30 posto). EK podsje}a da raskorak u platama izme|u `ena i mu{karaca ima odraza i na njihove penzije. Kao rezultat toga 22 posto `ena suo~eno je sa siroma{tvom u starijoj dobi, nasuprot 16 posto mu{karaca.

Novca ima
Sad je vrijeme za kupovinu, a ne za prodaju, pojasnio je Debeljak, uz konstataciju da je njihov scenarij dobar za obje kompanije, ne upu{taju}i se u komentare od kakve je to va`nosti za Pivovarnu La{ko, ~ak ni onda kada su mu novinari s tim u vezi postavili direktno pitanje. Mercator trenutno ima oko 1,8 milijardi eura ni~im neoptere}enih nekretnina i ne}e mu biti te{ko dobiti finansijsku podr{ku banaka za preuzimanje Agrokorove trgova~ke mre`e. No, na osnovu scenarija po kojima bi se izvelo ovo preuzimanje i bez obzira na to ko bi na kraju bio ~iji vlasnik, uo~ava se da je ovo velika, mo`da i presudna operacija kako bi se Pivovarna La{ko finansijski stabilizirala. To je veoma va`no i za uku-

Ti~e se i BiH
^etiri su scenarija mogu}eg ishoda tih razgovora. Prvi je da Agrokor preuzme Mercator, drugi da Mercator preuzme Agro ko ro ve trgo vi ne, prema tre}em Mercator bi

Viviane Reding

A

gen ci ja Mo ody’s je znatno snizila kreditni rejting Gr~koj zbog bojazni da njena nastojanja da smanji dug ne}e biti dovoljna. Gr~ki rejting sni`en je tako za tri nivoa, sa Ba1 na B1, uz negativnu prognozu. To zna~i da agencija razmatra mo gu}nost do da tnog sni`enja u sljede}ih nekoliko mjeseci. U Moody’su obrazla`u tu odluku zna~ajnim rizicima po ve za nim s pro ve dbom plana fiskalne konsolidacije

Ni`i kreditni rejting Gr~ke
du`ni~ke dinamike Gr~ke i dalje su jako ambiciozne, a njihova provedba podlo`na zna~ajnim rizicima, isti~e se u saop}enju. Mo ody’sov rej ting za Gr~ku najni`i je me|u ocjenama glavnih agencija. Ujedno je Moody’s prvi klasificirao dug gr~ke vlade kao visoko spekulativan. Gr~ko ministarstvo finansija smatra takvo smanjenje potpuno neopravdanim.

^esi ne vjeruju u Uniju
Povjerenje gra|ana ^e{ke u Evropsku uniju palo je na rekordno nizak nivo od kada je ova zemlja postala ~lanica evropskog bloka. Rezultati ankete agencije STEM, provedene u januaru i februaru me|u 1.246 gra|ana, pokazuju da samo 46 posto ^eha vjeruje u EU. U pro{losti je taj procent bio znatno ve}i, a ponekad je dostizao i 60 posto. ^esi su, istovremeno, iskazali nizak stepen povjerenja u Evropski parlament, pa je samo 39 posto ispitanika imalo pozitivno mi{ljenje o radu ove institucije. Anketa je pokazala da EU ~e{}e podr`avaju mla|i i dobrostoje}i gra|ani s vi{im obrazovanjem, kao i oni koji glasaju za desni~arske stranke. STEM je pro{log mjeseca saop}io da samo 22 posto ^eha podr`ava prelazak na euro, {to je najmanje od kada je ova agencija po~ela provoditi ankete 2005. godine.

te rizicima povezanim s restrukturiranjem duga. Mje re kon so li da ci je bud`eta i strukturalne reforme potrebne za stabilizaciju

22

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

INTERVJU Peter Kroyer, generalni direktor ASA Holdinga

Ostat }emo lider

FBiH: Manje gra|evinskih radova
Vrijednost izvr{enih gra|evinskih radova preduze}a u Federaciji BiH u januaru 2011. u odnosu na prosje~nu vrijednost 2010. godine manja je 33,3 posto, a u odnosu na januar lani manja je 1,4 posto, podaci su federalnog Zavoda za statistiku. Vrijednost ukupnih izvr{enih gra|evinskih radova u tom mjesecu iznosi 34.845.000 KM. Od toga na objekte visokogradnje se odnosi 57,7 posto izvr{enih radova, a na objekte niskogradnje 42,3 posto. U gra|evinarstvu Federaciji BiH u januaru 2011. godine bilo je prijavljeno 8.128 radnika.

NA BH TR@I[TU
Tri strate{ka cilja za cjelokupnu ASA grupaciju Usavr{avamo na{e alate prodaje u smislu zaokru`ene ponude „sve na jednom mjestu“, koriste}i na{ sinergijski potencijal Integracija proizvoda i usluga pru`a prava rje{enja za kupce
Razgovarao: Fuad KOVA^EVI]

Vi{e drvnih sortimenata
Ukupna proizvodnja {umskih drvnih sortimenata u BiH u ~etvrtom kvartalu pro{le godine ve}a je 5,9 posto nego u istom periodu 2009, podaci su Agencije za statistiku BiH. U posljednjem kvartalu lani u odnosu na isti period 2009. godine zabilje`eno je zna~ajno pove}anje proizvodnje tehni~kog drveta - ~etinarskog rudnog drveta od 31,09 posto te ostalog dugog drveta li{}ara od 35,49 posto. Tako|er je zna~ajno pove}anje proizvodnje prostornog drveta ~etinara od 51,26 posto, kao i prostornog drveta li{}ara od 41,86 posto. U ~etvrtom kvartalu 2010. zabilje`en je i rastprodaje{umskihdrvnihsortimenata od 16,74 posto. Najzna~ajnije pove}anje prodaje ima rudni~ko drvo ~etinara od 93,99 posto i prostorno drvo li{}ara od 79,17 posto u odnosu na istiperiod2009. godine. Trendkretanjaproizvodnje, prodaje i prosje~nihzaliha{umskih drvnih sortimenata u sva ~etiri kvartala pro{le godine ukazuje da registrirana proizvodnja prati potrebnu dinamiku.

• Najavili ste da planirate organski rast kompanije, da li to zna~i da u kompaniji ima dovoljno neiskori{tenog potencijala ~ijim iskori{tavanjem bi kompanija ostvarila bolje rezultate? - Kao najve}a privatna kompanija u BiH, `elimo postati lider na tr`i{tu u svim aktivnim segmentima poslovanja. Iako se na{e trenutno poslovanje uglavnom fokusira na BiH, tako|er razmatramo mogu}nosti pro{irenja poslovanja na region i izvan njega. Postavili smo tri strate{ka cilja za cjelokupnu ASA grupaciju kako bismo postigli sljede}e: fokus na zadovoljstvo kupaca za ostvarenje rasta profita, kroz dru{tveno odgovorno poslovanje. Kao lider u prodaji novih automobila, s vi{e od 40 posto tr`i{nog udjela, ASA namjerava odr`ati vode}u poziciju te pove}ati udio na tr`i{tu. Istovremeno radimo na kreiranju sinergije s na{im finansijskim uslugama, kao {to su bankarstvo, leasing i osiguranje. Prava integracija proizvoda i usluga pru`a prava rje{enja za kupce. ASA grupacija je ranije bila podijeljena u dvije divizije - prodajnu i finansijsku, a nova organizacija upravljanja }e omogu}iti da ASA postane kompanija koja je jo{ vi{e orijentirana prema kupcima.

jer ~ini se da nije do privrednog oporavka BiH, u tom slu~aju logi~no bi bilo da je rezultat obrnut? Planirate li u ovoj godini privredi ponuditi povoljnije uslove kako biste pobolj{ali prodaju? - ^injenica je da je, i pored dosta slo`enog ekonomskog stanja u BiH, u 2010. godini, bar prema prodaji putni~kih vozila, zabilje`en blagi rast prodaje. To mo`emo obja-

Foto: Didier TORCHE

REALNI KVALITET U na{oj ponudi „staro za novo“ trudimo se da tr`i{tu ponudimo provjerena vozila sa aspekta porijekla i realnog kvaliteta
nudu kompletiraju usluge ASA Osiguranja.

[KODA I VW U 2010. godini dva najuspje{nija automobilska brenda bili su [koda i Volkswagen

sniti isklju~ivo faktorom ponude ovla{tenih uvoznika, koji su kupcima stvorili vrlo povoljan ambijent za kupovinu novog vozila. U svakom slu~aju, pad prodaje privrednih vo zi la mno go vi {e odra`ava ekonomsku situaciju. Trenutno usavr{avamo na{e alate prodaje u smislu zaokru`ene ponude „sve na jednom mjestu“, koriste}i na{ sinergijski potencijal. U ta kvu po nu du }e bi ti uklju~ena i Moja banka, koja je odnedavno u sastavu ASA grupacije. Pored standardnog kreditiranja, ne treba zaboraviti ni opciju leasinga, interesantnu kako za firme, tako i za fizi~ka lica, a koju nudimo preko ASA Leasinga, a po-

Zadovoljan klijent
• Godinu ste po~eli s povoljnijim garancijama za audi i VW, planirate li sli~no ponuditi i za ostale marke vozila iz va{eg programa? - Zasigurno nam je u planu pobolj{avati na{u ponudu i na{e usluge kako bismo uvijek imali zadovoljnog klijenta. U tom kontekstu treba posmatrati na{e budu}e poteze kao odgovor na ovo pitanje. • Po{to prodajete i rabljena vozila, koliko su ona, uzimaju}i u obzir utjecaj ekonomske krize, zanimljiva gra|anima BiH, odnosno da li je ve}a potra`nja za rabljenim ili novim vozilima? - Op}enito, tr`i{te rabljenih automobila je ve}e od tr`i{tanovihautomobila. Kao lider u prodaji novih automobila, koji ima proizvod dugoro~ne vrijednosti, upoziciji smo ponuditirabljena vozila najve}e vrijednosti. U na{oj ponudi „staro za novo“ trudimo se da tr`i{tuponudimo provjerena vozila sa aspekta porijekla i realnog kvaliteta. Bitno se razlikujemo od trgovaca koji prodaju ili se bave uvozom rabljenih vozila iz inostranstva. Ve}ina na{ih trgovaca, upravo svjesna ove ~injenice, na rabljenavozilanudivrlokvalitetne garancije, {to je sasvim sigurno potvrda na{em integritetu. Ali,kad pri~amo o prodajinovih vozila, tako|er s osvrtom na cjelokupnobh. tr`i{te, trebaista}i podatak da su u 2010. godini dva najuspje{nija automobilska brendabili[koda i Volkswagen. Bez obzira na krizu, nastojimo uvijekprona}inovena~inekako da zadovoljimo i prema{imo o~ekivanja kupaca nude}i jedinstven ASA proizvod i usluge.

Impresivna karijera
Peter Kroyer (49) ima vi{e od 20 godina internacionalnog poslovnog iskustva. U junu 2010. pridru`io se ASA grupaciji na poziciji direktora za korporativno upravljanje i ~lana Uprave ASA Holdinga. U januaru ove godine imenovan je na poziciju generalnog direktora ASA Holdinga i predsjednika Uprave. U ASA grupaciju stigao je iz kompanije NEC Display Solutions Europe, gdje je bio potpredsjednik za marketing i upravljanje proizvodom, kao i generalni direktor i direktor prodaje i marketinga. Prije nego se pridru`io kompaniji NEC, radio je za Nemetschek i IXOS, kao potpredsjednik za korporativni marketing i bio ~lan uprave odgovoran za poslovanje {irom svijeta. Prije toga proveo je nekoliko godina u INTEL-u, napreduju}i u karijeri, a koji je napustio kao marketing-menad`er za Evropu, nakon {to je razvio INTEL-ov program prodaje. Rukovodio je i PR aktivnostima INTEL-a u Evropi i svjetskom kampanjom za Bluetooth. Radio je i za Compaq, a profesionalni anga`man je po~eo u Siemens Nixdorfu, rukovodio projektima u Evropi, Sjevernoj Americi i Aziji. Radio je u Njema~koj, Francuskoj, SAD-u, Japanu i Kini. Predsjedavaju}i je Nadzornog odbora Sino Matters iz Pekinga. Magistrirao je poslovni in`enjering na Univerzitetu primijenjenih nauka u Münchenu. Osim maternjeg njema~kog, govori engleski, francuski, {panski i kineski (mandarin) jezik.

[irenje je neizbje`no
• Planirano je i {irenje na tr`i{te regije, koje zemlje su u fokusu, koje kompanije i koji biznisi su interesantni? - Pro{irenje poslovanja je neizbje`no. Na ovome radimo baziraju}i se na jasnu strategiju i poslovne prioritete. Na osnovu toga ASA grupacija posmatra i doma}e i regionalno tr`i{te za ekspanziju. ASA grupacija predstavlja glavni ulaz za strane investitore nude}i umije}e i znanje o tr`i{tu svim prosperitetnim privrednicima. • Pro{le godine je prodaja automobila iz putni~kog programa zabilje`ila rast od 3 posto, dok je privredni program imao pad 18 posto. [ta je razlog za ovakav rezultat,

Rekord u Kreki
Rudari Kreke ostvarili su u februaru proizvodnju od 100,3 posto. Ni nepovoljni vremenski uvjeti nisu bili prepreka ka sve ve}im Krekinim proizvodnim planovima, koji ove godine te`e ka 2,6 miliona tona iskopanog uglja. Ovogodi{nja februarska proizvodnja ve}a je za oko 14.000 tona iskopanog uglja u odnosu na isti period 2010. godine, a postepenom modernizacijom opreme u Rudniku Kreka te`nje su da naredne godine proizvodna razlika bude i ve}a.

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine
Federalni zavod za zapo{ljavanje

BIZNIS I EKONOMIJA

23

Za 4.050 osoba

Fojnica: Fabrika

za 100 radnika
Sutra s po~etkom u 11 sati bit }e otvorena Fabrika namje{taja Fojnica (Ul. Podcitonja bb - Ostru`nica), u sklopu poslovne jedinice @ica iz Sarajeva. Novootvorena fabrika }e ove godine uposliti 100 ljudi, koristit }e lokalne resurse, a plasirat }e proizvode u Evropi i cijelom svijetu.

15 miliona KM
Zavod je lani omogu}io zapo{ljavanje 2.350 mladih osoba bez radnog iskustva, 579 `ena, 563 povratnika, 357 osoba s invaliditetom i 98 Roma
Federalni zavod za zapo{ljavanje }e u ovoj godini s oko 15 miliona KM podr`ati i sufinansirati zapo{ljavanje oko 4.050 osoba u Federaciji BiH. Kroz Program sufinansiranja zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja `ena trebalo bi biti uposleno oko 900 osoba, Program zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja povratnika oko 500 osoba, a kroz Program sufinansiranja i zapo{ljavanja Roma oko 50 osoba. Kroz Program sufinansiranja zapo{ljavanja mladih bez radnog iskustva, kako je istaknuo na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Sarajevu direktor FZZZ-a Miralem [ari}, trebalo bi biti uposleno oko 2.500 osoba, a kroz novi Program sufinansiranja samozapo{ljavanja mladih osoba Mladi poduzetnik oko 100 osoba. Prema Programu rada za 2011. godinu, koji je usvojila federalna Vlada,

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 045 - 8. 3. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Sa ju~era{nje konferencije za novinare u Sarajevu

Foto: D. TORCHE

FZZZ }e izdvojiti 1,5 miliona KM za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba s invaliditetom, pru`iti podr{ku u obuci, zapo{ljavanju i samozapo{ljavanju te{ko zapo{ljivih grupa nezaposlenih osoba sa 500.000 KM te za Program sufinansiranja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za oko 3.000 osoba izdvojiti 1,5 miliona KM. Govore}i o usvojenom izvje-

{taju o radu FZZZ-a za 2010, on je rekao da je Zavod u protekloj godini omogu}io zapo{ljavanje 2.350 mladih osoba bez radnog iskustva, 579 `ena, 563 povratnika, 357 osoba sinvaliditetom, 98 Roma te proveo i sufinansirao niz projekata u vrijednosti oko 12 miliona KM. FZZZ je lani, izme|u ostalog, izvr{io uplatu nedostaju}ih sredstava kantonalnim slu`bama za zapo{ljavanje od 12 miliona KM.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.413418 1.432829 26.338433 0.080531 0.261618 0.718155 1.694260 0.565032 0.251410 0.219812 1.505355 0.868126 2.265901 1.390747 0.049424 1.883077

1.955830 1.416960 1.436420 26.404444 0.080733 0.262274 0.719955 1.698506 0.566448 0.252040 0.220363 1.509128 0.870302 2.271580 1.394233 0.049548 1.887796 USD BAM

1.955830 1.420502 1.440011 26.470455 0.080935 0.262930 0.721755 1.702752 0.567864 0.252670 0.220914 1.512901 0.872478 2.277259 1.397719 0.049672 1.892515 1.57821 2.211594

SDR (Special Drawing Rights) na dan 04. 03. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 04. 03. 2011 =

24

OGLASI

utorak, 8. mart 2011. godine
Na osnovu ~lana 66. ta~ka 11. Statuta TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora od 28.02.2011. godine, Nadzorni odbor TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo, objavljuje

OSLOBO\ENJE

O B A V J E [ T E NJ E
o sazivanju i odr`avanju DVADESETITRE]E Skup{tine dioni~ara TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo Obavje{tavaju se dioni~ari TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo da }e se 28.03.2011. godine (ponedjeljak) u Sarajevu, sa po~etkom u 11,00 sati, odr`ati Dvadesetitre}a Skup{tina dioni~ara TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo, ulica Dolina br. 8 u Sarajevu. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i:

Dnevni red
1. Izbor radnog tijela Skup{tine - dva dioni~ara za ovjeru zapisnika; 2. Verifikacija Zapisnika sa Dvadesetidruge Skup{tine dioni~ara TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo; 3. Razmatranje i usvajanje Izvje{taja za 2010. godinu: a) Izvje{taj o poslovanju TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo sa neovisnim revizorskim mi{ljenjem; b) Izvje{taj o radu Nadzornog odbora; c) Izvje{taj Odbora za reviziju; 4. Dono{enje Odluke o usvajanju godi{njeg obra~una; 5. Dono{enje Odluke o raspodjeli dobiti za 2010. godinu; 6. Dono{enje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo; 7. Utvr|ivanje pre}i{}enog teksta Statuta; 8. Dono{enje Odluke o izboru vanjskog revizora; Pravo odlu~ivanja u Skup{tini TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom ako on pada u neradni dan. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanje u Skup{tini mora biti u obliku pisane izjave, potpisana od strane dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika. Punomo} se predaje prije po~etka rada Skup{tine prilikom registracije dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine, a najkasnije 3 dana prije odr`avanja Skup{tine u TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo. Uvid u materijale za Skup{tinu mo}i }e se izvr{iti u poslovnim prostorijama TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo u skladu sa Statutom TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo.

OBAVJE[TENJE KORISNICIMA BH LINE MRE@E
Obavje{tavamo korisnike da }e 9.3.2011. godine, u terminu od 9 do 14 sati, do}i do povremenih prekida BH Line mre`e na podru~ju Gornja Gra~anica (op}ina Zenica), zbog radova na centrali. Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju. BH Telecom
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 152064 10 P Sarajevo, 25. 2. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen BANK d.d. BiH, Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne bb, protiv tu`enih Mujki} Adriane iz Konjica, ul. ^elebi}i bb, radi duga, vsp. 3.478,08 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i - dostava tu`be tu`enom Dana 30. 6. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`ene MUJKI] ADRIANE iz Konjica, radi duga, vsp. 3.478,08 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom je tu`ena du`na tu`iocu izmiriti cjelokupno dospjelo nenapla}eno nov~ano potra`ivanje u iznosu od 3.478,08 KM sa pripadaju}im zateznim kamatama obra~unatim u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate za period od dana podno{enja sudu ove tu`be pa do kona~ne isplate, uklju~uju}i i tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana, od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~lan 352. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. SUDIJA Aida Bahtovi}, s.r.

OGLAS

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.705,96
BIFX

BERZANSKI IZVJE[TAJI 25
1.092,51
SASX-10

1.083,16

SASX-30

1.030,58

BIRS

1.855,96

FIRS

963,91

ERS10

Banjalu~ka berza

Trgovanje na Sarajevskoj berzi

Porasla vrijednost Dnevni promet akcija pet fondova 449.816,81 KM
Tokom ju~era{njeg trgovanja ostvaren je promet od 432.305,62 KM
Na Banjalu~koj berzi tokom ju~era{njeg trgo va nja os tva ren je pro met od 432.305,62 KM, kroz 118 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 20.284,32 KM, po prosje~noj cijeni od 1,68 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 0,60 posto. Uku pan pro met ob ve zni ca ma na ju~era{ njem trgo va nju izno sio je 301.128,77 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republike Srpske - stara devizna {tednja 3 u vrijednosti od 233.158,60 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,60 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Jahorina Koin a.d. Pale, trgovalo se u iznosu od 45.385,60 KM, po prosje~noj cijeni od 4,00 KM, {to predstavlja rast cijene za 4,99 posto. Akcije pet fondova su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Jahorina Koin a.d. Pale. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, i to akcije ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina koje su pale -4,62 posto, ovim akcijama trgovalo se po prosje~noj cijeni od 0,062 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama preduze}a Jedinstvo GP a.d. Gradi{ka, trgovalo se u iznosu od 10.562,30 KM, po prosje~noj cijeni od 0,70 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 16,67 posto. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena zabilje`ile su akcije dva emitenta, a najve}i rast imale su akcije preduze}a Jedinstvo GP a.d. Gradi{ka. Na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena zabilje`ile su akcije samo jednog emitenta, od ~ega su akcije preduze}a Potkozarje a.d. Gradi{ka ostvarile pad od -20,00 posto i trgovalo se po cijeni od 0,16 KM po akciji, u vrijednosti od 439,04 KM, saop{tila je berza. Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 449.816,81 KM. U sklopu 116 tran sa kci ja uku pno je pro me to va no 492.377 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 296.546,71 KM, u sklopu 54 transakcije prometovano je 475.156 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 21.054,94 KM, u sklopu 10 transakcija prometovano je 1.675 dionica. Na kotaciji kompanija najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 16.458,94 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 14,76 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 72.368,30 KM, u sklopu 14 transakcija prometovane su 13.223 dionice. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF BIG investicione grupe d.d. Sarajevo u iznosu od 66.163,80 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 5,42 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 203.123,47 KM, u sklopu 30 transakcija prometovano je 460.258 obveznica. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 138.058,42 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje

FBiH ostvaren ukupan promet u iznosu od 65.065,05 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 138.923,50 KM, u sklopu55 transakcijaprometovanesu12.062 dionice. Na primarnomslobodnomtr`i{tunajve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo u iznosu od 27.592,17 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 21,47 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 4.776,60 KM, u sklopu {est transakcija prometovano je 1.859 dionica. Na sekundarnom slobodnomtr`i{tunajve}idnevniprometostvaren je dionicama emitenta Autotrans d.d. Vare{ u iznosu od 3.902,50 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 3,50 KM.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 7. mart 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 7. mart/o`ujak 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Birac a.d Zvornik ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka Zeljeznice RS a.d. Doboj BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,3 0,062 4 7,06 1,5 2,5 3,21 5,45 0 -4,62 4,99 0,57 2,74 0 0,31 0,18 3,3 0,062 4 7,1 1,5 2,5 3,21 5,45 3,3 0,062 3,8 7,03 1,5 2,5 3,21 5,45 20 6.958 11.350 362 12 20 75 1.628 66,00 431,40 45.385,60 2.556,46 18,00 50,00 240,75 8.872,60 0,0014 0,015 0,89 0,37 0,604 0,201 0,276 1,68 1,45 0,038 0 0 -1,11 1,37 1,17 9,84 9,52 0,6 0 0 0,0015 0,015 0,89 0,37 0,61 0,201 0,276 1,68 1,45 0,038 0,0014 1.231.702 0,015 10.000 0,89 1.500 0,37 74 0,581 4.343 0,201 1.000 0,276 14.450 1,68 12.074 1,45 12.843 0,038 3.000 1.727,28 150,00 1.335,00 27,38 2.622,61 201,00 3.988,20 20.284,32 18.622,35 114,00

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA H PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA [IPAD KOMERC DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE AUTOTRANS DD VAREs BORAC PROIZVODNJA OBUCE D.D. TRAVNIK FAMOS D.D. SARAJEVO KHK D.D. LUKAVAC UNION BANKA D.D. SARAJEVO 3,50 -10,26 0,20 11,11 3,00 0,00 2,95 -15,71 15,80 0,00 3,50 0,20 3,00 2,95 15,80 3,50 0,20 3,00 2,95 15,80 1.115 500 58 182 4 3.902,50 100,00 174,00 536,90 63,20 2 1 1 1 1 21,47 5,59 14,15 80,87 10,04 75,00 33,04 19,96 3,50 -0,13 -2,01 8,84 0,06 -2,39 5,62 -0,67 10,97 6,18 21,50 5,59 14,50 81,00 10,05 75,00 33,32 20,00 3,53 21,33 5,51 13,71 80,51 10,04 75,00 33,00 19,90 3,49 1.285 317 1.819 139 700 41 439 1.356 5.966 27.592,17 1.770,67 25.738,21 11.241,59 7.031,00 3.075,00 14.503,00 27.070,01 20.901,85 5 3 5 8 2 2 4 8 18 41,51 40,00 34,03 33,79 30,03 97,00 90,02 87,01 95,00 0,00 -1,23 -3,68 -0,65 -0,74 0,00 -3,21 -2,23 0,00 41,51 40,00 36,50 33,79 30,20 97,00 93,00 89,00 95,00 41,51 40,00 34,03 33,76 30,02 97,00 90,01 87,01 95,00 2.835 179.243 31.193 23.848 152.509 20.200 25.468 20.485 4.477 1.176,81 71.697,20 11.331,75 8.058,18 45.794,48 19.594,00 23.376,99 17.840,91 4.253,15 2 2 3 4 7 4 4 3 1 5,42 5,87 6,98 4,12 1,29 7,38 5,60 6,00 6,98 5,20 5,70 6,98 12.197 866 160 66.163,80 5.087,70 1.116,80 10 3 1 14,76 8,20 1,17 2,12 14,80 8,21 14,62 8,20 1.115 560 16.458,94 4.596,00 8 2

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Jedinstvo GP a.d. Gradiska Krajinapremjer a.d. Banja Luka Lutrija RS a.d. Banja Luka Posavina a.d. Srbac Potkozarje a.d. Gradiska Nestro Petrol a.d. Banja Luka Ratar a.d. Prnjavor Vazdusna banja a.d. Knezevo Veterinarska stanica a.d. Samac Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 0,7 0,38 2 0,35(A) 0,16 0,8 0,15 0,1 0,546(A) 84,49 38,26 37 37,02 36,42 16,67 0 0 12,9 -20 0 0 0 0 -0,6 0 0 0 -0,19 0,7 0,38 2 0,35 0,16 0,8 0,15 0,1 0,546 84,49 38,3 37 37,02 37 0,7 15.089 0,38 1.717 2 6 0,35 3.620 0,16 2.744 0,8 3.085 0,15 51.035 0,1 6.771 0,546 1.375 84,49 275.960 38,22 65.637 37 20.324 37 52.898 36 43.268 10.562,30 652,46 12,00 1.267,00 439,04 2.468,00 7.655,25 677,10 750,75 233.158,60 25.112,57 7.519,88 19.580,98 15.756,74

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

117,94

$ 1,70 %

3,74

$ 1,63 %

1.444,40

$ 1,11 %

36,63

$ 3,69 %

2,619

$ 0,06 %

832,50

$ 0,03 %

730,00

$ 0,27 %

26 SARAJEVSKA HRONIKA
Odgovor ministra Suljagi}a na zastupni~ko pitanje

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Unaprije|en monitoring kvaliteta zraka u Kantonu

^a| i smog
na internetu
Gra|ani na web strani air-monitoring.ba svaki sat mogu pratiti podatke sa kantonalnih i federalnih stanica
Gra|ani koji imaju pristup internetu, na web adresi www.air-monitoring.ba, mo}i }e pratiti prosjeke zaga|enja zraka sa tri stanice Kantona Sarajevo i dvije u vlasni{tvu FBiH te odlu~ivati ho}e li tog dana izlaziti na otvoreno ili se udaljiti na neku od obli`njih olimpijskih planina. Naime, ju~er je u Zavodu za javno zdravstvo KS-a na Ilid`i predstavljen rad Centra za prikupljanje i obradu podataka o mjerenju kvaliteta zraka u Kantonu, te prezentirana i web stranica na kojoj }e se objavljivati objedinjeni podaci sa stanica u Kantonu (Alipa{ina, Otoka i mobilna stanica) i u FBiH (Bjelave i Ivan-sedlo).

JU Djeca Sarajeva napravila procjenu {tete na objektu

Novca za kapitalna

ulaganja nema
Biv{i vrti} Vjeverica na Trgu me|unarodnog prijateljstva u potpunosti je devastiran, ali Ministarstvo nema mogu}nosti za njegovu obnovu
Na posljednjoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo jedno od zastupni~kih pitanja bilo je i ono vezano za mogu}u obnovu vrti}a na Trgu me|unarodnog prijateljstva, u naselju Alipa{ino Polje. Kako je za Oslobo|enje kazao kan to nal ni mi nis tar na uke i obra zo va nja Emir Su lja gi}, bud`et Kan to na Sa ra je vo za 2011. godinu je u fazi javne rasprave o predlo`enom nacrtu ovog dokumenta. - Na`alost, pre ma pre dlo`enom nacrtu, na poziciji Ministarstva obrazovanja i nauke KS-a nisu predvi|ena sredstva koja se odnose na kapitalne transfere pojedincima i neprofitnim organizacijama (visoko obrazovanje i ustanove nauke i pred{kolske ustanove), te sa mim tim ni smo u mo gu}nos ti fi nan si ra ti obno vu ovog objekta, istakao je Suljagi}. Prema ministrovim rije~ima, JU Djeca Sa ra jeva ra spola`e svim podacima u vezi sa potrebnim sredstvima za sanaciju ovog i os ta lih de vas ti ra nih vrti}a. - Informacije kojima raspola`emo govore nam da je objekat na Trgu me|unarodnog prijateljstva u potpunosti devastiran i nije pogodan za upotrebu. Ministarstvo dosad nije pokretalo inicijativu za obnovu objekta, kao ni Op}ina Novi Grad, {to je i razumljivo, s obzirom na bud`etska sredstva kojima raspola`emo za ovu godinu, dodao je ministar obrazovanja. Ministar Suljagi} je napomenuo kako, na`alost, nikakva aktivnost do danas nije poduzimana kako bi se navedeni objekat sanirao, te da je u poslijeratnom periodu JU Djeca Sarajeva vr{ila procjenu {tete na svim objektima iz njene nadle`nosti. Ovo, ina~e, nije prvi put da se na sjednici kantonalne Skup{tine pominje obnova biv{eg vrti}a Vjeverica. Jo{ 2007. godine resorno ministarstvo napravi lo je pro cje nu u na crtu bud`eta, pre ma ko joj bi za obnovu devastiranih vrti}a trebalo izdvojiti 3,5 miliona maraka. No, kako je posljednjih godina bud`et Kantona zna~ajno umanjen, za ovaj objekat, uz gradnju nekoliko {kolskih objekata, sredstava nije bilo.
J. M.

Sa prezentacije projekta uspostave informacionog sistema i web prikaza

Korak naprijed
“Ovo je bitno posebno za hroni~ne bolesnike i one ~ije su zdravstvene tegobe u vezi sa kvalitetom zraka, a u Zavodu imamo stru~ne osobe koje mogu upozoravati, odnosno davati preporuke i savjete {ta da rade kad je pove}ana zaga|enost“ kazala je , direktorica ove ustanove dr. Snje`ana Balta. Ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a Abid Jusi} istakao je da se ovim projektom uvezuju stanice te pru`a mogu}nost javnosti da svakog sata bude upoznata sa kvalitetom zraka {to je korak naprijed u odno su na ra ni je dne vno o~itanje zaga|enja. “Studija o uspostavljanju sistema automatskih stani-

ca za monitoring kvaliteta zraka ukazala je na potrebu za 16 stanica da bi se pokrila cijela teritorija Kantona. Tre nu tno ima mo tri, a za osnovnu mre`u potrebno je nabaviti jo{ minimalno toliko i locirati ih u Starom Gradu, kod Stupske petlje i na Grbavici. Za realizaciju ovog plana potrebna su velika finansijska sredstva te }e sve i}i postepeno u skladu sa raspolo`ivim mogu}nostima“, kazao je ministar.

Preventivno djelovanje
Na veo je jo{ je dnu pre dnost predstavljenog projekta uvezivanja stanica, a to su satni podaci u toku godine, mjerenja koja }e predstavljati bazu za prora~un stepena ugro`enosti kvaliteta zraka u Kantonu. “Jasno je svima da je kva-

Nova naselja u op}ini Centar

litet zraka u Sarajevu veoma lo{. Podaci koje budemo dobijali uvezivanjem ovih stanica bi}e indikatori na osnovu kojih }emo pratiti kvalitet te pre ven ti vno dje lo va ti. Osim toga, prvi smo u regionu koji }emo se sa ovim podacima uklju~iti u svjetsku mre`u pra}enja ovih podataka“, ka zao je Mar tin Ta is, stru~njak za kvalitet zraka u Hidrometeorolo{kom zavodu FBiH. Vanja ]urin je u ime firme Dvokut pro, izvo|a~a i tehni~ke po dr{ke pro je kta, naglasio da je najve}i problem ne pri mje nji va nje ili selektivno po{tivanje kantonal nih pro pi sa ko ji mo gu smanjiti emisiju {tetnih tvari, na po mi nju}i da je ne ophodan ve}i nadzor uglja koji je sve vi{e prisutan u lo`i{tima.
A. SMAJOVI]

Cesta preko Jezera do Kromolja
Kada su u pitanju projekti infrastrukture vezani za vodosnabdijevanje naselja u op}ini Centar, u pro{loj godini izgradnjom distributivnog cjevovoda u zoni rezervoara i distributivne mre`e u zoni hidrofleksa Grdonj rije{eno je napajanje doma}instava u ovom dijelu op}ine. Kako je za Oslobo|enje kazao na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi}, ura|en je i hidrofleks na Poljinama. - Sada je potrebno da se izgradi rezervoar u dijelu koji pripada op}ini Vogo{}a, kako bi i taj projekat bio zaokru`en, istakao je Be}irevi}. Pored ovoga, prema na~elnikovim rije~ima, neki projekti ~eka-

OKOM KAMERE

Sa nama u Cinema City
U ovoj sedmici besplatne dvije ulaznice za filmske projekcije u multiplexu Cinema City dobile su na{e ~itateljke: Anela Lendo, Selma Zuki} i Senija Tend`o. Svi koji `ele do}i do karti za najnovija ostvarenja u sarajevskom multiplexu, trebaju izrezati i popuniti kupon sa na{ih strana, te ga predati u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

Foto: S. GUBELI]

Saobra}ajnica }e prolaziti pored Porodili{ta

ju usvajanje regulacionog plana Zetra. - Njime }e biti predvi|ena gradnja ceste, pored Porodili{ta na Jezeru, pravo za Kromolj, dodao je Be}irevi}. J. M.

Prinudno skretanje
Zbog udesa dva putni~ka vozila na {inama kod Narodne banke, do{lo je do kra}eg prekida saobra}anja tramvaja kroz centar grada. Kako su nam kazali iz Informativne slu`be KJKP Gras, od 11.47 do 12 sati tramvaji su saobra}ali do @eljezni~ke stanice, nakon ~ega je promet do ~ar{ije normalizovan. J. M.

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 27 DE@URNI Sindikat voza~a Grasa pisao TELEFON 276-982 sekretaru Skup{tine Kantona

Kari} podnio

VA@NIJI TELEFONI
MUP

OSTAVKU?
O problemima u Grasu na sjednici kantonalne Skup{tine

^lanovi Sindikata sastali se sa pojedinim zastupnicima Hitan izbor ~lanova Skup{tine Grasa
Podsje}amo, u pro{loj sedmici v.d ~lanovi Skup{tine Gra sa sa pred sje dni kom Hamdom Kari}em na ~elu smijenili su NO preduze}a, a nastavak sjednice trebao je uslijediti u petak. No, kako su na vidjelo do{li detalji o nelegalnom izboru pojedinih ~lanova ovog tijela, sjednica nije ni odr`ana, a ju~er smo dobili nezvani~ne informacije da je predsjednik Skup{tine Kari} podnio ostavku na tu poziciju. A dok traju politi~ke igre ve za ne za na jod go vor ni je funkcije u Gradskom saobra}aju, utro{ena sredstva rastu. Oslobo|enje je u pro{loj godini objavilo analizu koju je Vlada Kantona usvojila, ali nikad i provela. Prema njoj, porast rashoda najvi{e se odnosi na rast plata i ostalih primanja, naro~ito

Sindikat voza~a KJKP Gras ne odustaje od borbe da se u ovom pre du ze}u, na kon smjene Nadzornog odbora, zakonski izaberu tijela, te smijene nelegalno izabrani vr{i oci du`nos ti ~la no va Skup{tine, koji su pokrenuli pitanje smjene uprave. Tako je ju~er, ka ko sa zna je Oslobo|enje, odr`an sastanak ~lanova Sindikata voza~a sa pojedinim zastupnicima u Skup{tini Kantona Sarajevo. Povod je bio upoznavanje sa situacijom u preduze}u, te nastojanja ovog sindikata da nadle`nima u Kan to nu pre do~i ko su “kr~mari Grasa, koji pozivaju na {trajk“ Uz to, na sastan. ku je ponovljeno kako vr{ioci du`nosti mogu u tom svojstvu obna{ati samo izvr{ne funkcije, te da predsjednik i ~lanovi Skup{tine Grasa to

ne mogu biti, pogotovo godinu nakon izbora. Na kon {to su do bi li obe}anja da }e o problemima u KJKP Gras, nastalim nakon smjene tri ~lana Nadzornog odbora, biti govora na narednoj sjednici Skup{tine Kantona, ~lanovi Sindikata poslali su i zahtjev sekretaru ovog tijela Abidu Kola{incu.

od 2006. godine, te na prezadu`enost Grasa.

Gubici i kamate
Tako su Gras samo kamate u 2009. ko{tale 1,8 miliona KM, dok je taj iznos u periodu 2001 - 2005. godina iznosio izme|u 113 i 195 hiljada maraka. Prate}e djelatnosti Grasa, u 2009. upo{ljavale su 730 izvr{ilaca ~ija je cijena 21.984.100 maraka, {to po radniku iznosi 2.500 KM mjese~no. Tako se ispostavilo da sektor dru{tvene ishrane Grasa ostvaruje oko pola miliona gubitka godi{nje, ali da su u gubicima i biletarnice. Uz to, komercijalna funkcija Grasa nije informati~ki podr`ana i to najvi{e odgovara onima koji prave propuste, a koji se odnose na Zakon o javnim nabavkama.
J. MILANOVI]

Sjednice nema
Kako smo saznali u Sindikatu, Kola{inac im je potvrdio kako prijedlog za imenovanje novih ~lanova Skup{tine Grasa nije proslije|en iz Vlade. Zbog toga je Kola{inac Ministarstvu prometa i komunikacija i ~lanovima Vlade proslijedio dopis Sindikata voza~a u kojem se zahtijeva da se Skup{tina Grasa {to prije izabere.

Ski-centar Igman i Bjela{nica

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja postrojenja danas }e od 8 do 16 sati bez napajanja elektri~nom energijom ostati trafopodru~je Socijalno 2, od 9 do 10.30 Zabr|e 5, a od 9 do 15 sati Bjela{ni~ka 1, Breze, Hendek, Nadkova~i, Sokolovi}-Kolonija, Adema Bu~e 4 i RTS Jahorina. Od devet do 15.30 sati bez struje }e biti Radni~ka, od 10.30 do 13 Smiljevi}i i Zabr|e 1 i 2, od 13 do 14.30 Reljevo }uprija i od 9 do 16 sati trafopodru~ja Vrbanja i Vrbanja 2. Zbog otklanjanja kvaro va na mre`i danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Humska, Osik, Saburina, Sarajevskih gazija i Bra}e Begi}.

Idealni uslovi za skijanje
Na olimpijskim planinama Igmanu i Bjela{nici vladaju idealni uslovi za ljubitelje skijanja i ostalih zimskih sportova, poru~uju iz KJP ZOI ‘84. Kako je kazala Muamera [ehi}, portparol preduze}a ZOI 84, trenutno su u funkciji dva ski-lifta na Bjela{nici, a sve `i~are rade i na igmanskom Malom polju. “Snijega ima i vi{e nego dovoljno. Tako smo jutros dobili jo{ 10 centimetara novog snijega {to su idealni uslovi za skijanje na planinama“, kazala je ju~er [ehi}. Tako|er, kako je dogovoreno u ZOI ‘84, u no}nom skijanju posjetioci mogu u`ivati svako ve~e, izuzev nedjeljom i ponedjeljkom, a ljubitelje zimskih sportova ono }e ko{tati 18 KM, s tim da je parking besplatan.
Mr. B. Mnogobrojni gosti na olimpijskim planinama

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

6 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 preko Visokog i Kaknja.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6:20 i 16.35, Zagreb 6:30 i 16, Be~ 7.15 i 14.55, Amsterdam10.15, Minhen 13, Ljubljana 13.55, Keln 13.50, Ankona 17.55 i Istanbul 18

Dolasci:
Istanbul 8.50, Sofija 9.35, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.25, Keln 13.20, Ljubljana 13.25, Be~ 14.10 i 21.40, Zagreb 15.30 i 22, Amsterdam 15.45

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

28
Zavr{en 39. FEST

KULTURA

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

“Majki/Majke“ najbolji
Reditelj Mil~e Man~evski nagra|en i priznanjem “Neboj{a \ukeli}“, koje svake godine dodjeljuje Udru`enje filmskih kriti~ara i novinara
velikoj sali Sava centra premijerno je prikazan film “Neprijatelj“ reditelja Dejana Ze~evi}a, koji govori o manipulaciji `ivotima i strahovima, o tankoj liniji od prijatelja do neprijatelja. Radnja filma se doga|a 1995. godine. Mali in`enjerijski vod do~ekao je dejtonski mir u planinama nedaleko od ru{evina fabrike uni{tene u borbama. Svi pripadnici jedinice nose mra~na sje}anja na protekle godine i svako poku{ava da se sa njima nosi na vlastiti na~in. Na 39. FEST-u koji je 25. februara otvorio britanski glumac i reditelj Rejf Fajns prikazano je 70 filmova u {est programskih cjelina: Evropa van Evrope, Evropa u Evropi, Glavni program, Holivud, Panorama svjetskog filma i Izabrani dokumentarci. Ovogodi{nji FEST posjetilo je u Sava centru, Domu omladine Beograd i Dvorani kulturnog centra Beograd oko 115.000 posjetilaca. (Beta)

Me|unarodni filmski festival - FEST zatvoren je 6. marta uve~er u Beogradu uru~enjem Politikine nagrade “Eritrocit“ makedonskom reditelju Mil~u Man~ev skom za film “Maj ki/Majke“ kao najboljem filmu , prikazanom u okviru programa Evropa van Evrope. Priznanje “Eritrocit“ koje ~ini , replika sklupture “Eritrocit“ umje tni ka Ni ko le Pe {i}a, Man~evskom je uru~io predsjednik `irija Goran Paskaljevi}. U obrazlo`enju `irija navodi se da je nagrada dodijeljena filmu “Majki/Majke“ za suptilno istra`ivanje istine i fikcije u tri namjerno raznolike epizode i smjelo pomjeranje granice izme|u fikcije i dokumentarnog, kako bi se prenio sna`an osje}aj jo{ prisutnog matrijarhata u makedonskom dru{tvu. Reditelj Man~evski je za film “Majki/Majke“ nagra|en i priznanjem “Neboj{a \ukeli}“ koje sva ke go di ne do dje lju je

Na zavr{etku festivala

Udru`enje filmskih kriti~ara i novinara za najbolji film prikazan na festivalu. Nagrada srpskog ogranka FIPRESCI za najbolji film prikazan

na 39. FEST-u dodijeljena je filmu “U boljem svetu“ Suzan Bir, suptilnoj pri~i o te{ko}ama odrastanja u kojoj je nagla{eno da nasilje ne mora uvijek da pobijedi.

Specijalna nagrada srpskog ogranka FIPRESCI pripala je reditelju Rejfu Fajnsu za film “Koriolan“. Nakon uru~enja nagrade u

Tanovi}ev “Cirkus Columbia“ u Srbiji

Beogradska premijera

KRAJEM MARTA
Kritika je opisala film kao “balkansku ironiju i nostalgiju“, ali i kao romanti~nu sagu u vremenu koje je tragi~no najavilo novo doba u na{em regionu
Film “Cirkus Columbia“ bo, sanskog reditelja i scenariste, oskarovca Danisa Tanovi}a, nakon ovogodi{njeg FEST-a, na kojem se takmi~io u programu Evropa van Evrope, krenut }e u redovnu bioskopsku produkciju {irom Srbije. “Ovaj film ima bioskopski potencijal za na{u publiku i po temi i po gluma~koj ekipi“, rekao je na konferenciji za novinare Miroslav Mogorovi}, direktor kompanije “Art i popkorn“ koja je bila jedan od ko, producenata u ovom projektu vrijednom gotovo tri miliona eura. Jedan od glumaca u ovom filmu je i Svetislav Gonci}, koji je na konferenciji izjavio da je bio po~astvovan pozivom Tanovi}a. On tuma~i lik oficira JNA, po{tenog i toplog ~ovjeka, koji }e u novonastalim okolnostima odlu~iti da emigrira u Njema~ku. “Bilo je lepo i lako raditi sa njim i sa celom odli~nom gluma~kom ekipom. Zadovoljan sam {to je ova neobi~na pri~a iz doba eks-Yu predstavljena s merom. Film se bavi ljudskim temama u nezgodnim okolnostima“, kazao je Gonci}. Tanovi}, dobitnik Oscara
Film je prikazan u programu Evropa van Evrope

za film “Ni~ija zemlja“ ovim fil, mom ekranizovao je roman “Cir kus Co lum bia“ Ivi ce \iki}a, ~ija se pri~a de{ava u jednoj varo{ici u Hercegovini 1991. godine. Kritika je opisala film kao “balkansku ironiju i nostalgiju“, ali i kao romanti~nu sagu u vremenu koje je tragi~no

najavilo novo doba u na{em regionu. Glavne uloge igraju Predrag Miki Manojlovi}, Boris Ler, Mira Furlan, Jelena Stupljanin i Milan [trlji}. Film }e nakon FEST-a beogradsku premijeru imati krajem marta, najavljeno je na konferenciji.

U Kamernom teatru 55

U povodu Dana `ena

Po~ele probe
“Radnje na uglu“
U Kamernom teatru 55 ju~er je odr`ana prva ~ita}a proba za novu predstavu. Rije~ je o “Radnji na uglu“, koju, prema tekstu ma|arskog pisca Miklosa Laszla, re`ira gost iz Francuske Francois Lunel, poznat i kao reditelj koji je tokom opsade Sarajeva snimio igrani film. Rije~ je o ansambl-predstavi u kojoj igraju Dragan Jovi~i}, Muhamed Had`ovi}, Amar Selimovi}, Senad Alihod`i}, Boris Ler, Vanesa Glo|o, Aida Bukva, Rade ^olovi} i Ravijojla Jovan~i}. Kostimografiju potpisuje Vanja Popo vi}, a sce no gra fi ju Amra D`inalija - Kara|uzovi}. Rije~ je o izvanrednom tekstu prema kojem je svojevremeno snimljen i igrani film u kojem je igrao ~uveni James Stewart, a koji radnju smje{ta u recesijski ambijent, tako da pri~a korespondira i sa na{om kriznom svakodnevnicom. Projekat se radi u koprodukciji s Festivalom Sarajevska zima i uz zna~ajnu materijalnu pomo} Ambasade Ma|arske u Sarajevu, a u okviru obilje`avanja predsjedavanja Ma|arske EU. Premijera je predvi|ena za 28. april ove godine.

“Zatvorenih o~iju“ za “@ivi solidarnost“
Bosansko narodno pozori{te pridru`uje se osmomartovskoj inicijativi “@ivi solidarnost“ , koja se u povodu Me|unarodnog dana `ena odr`ava u Sarajevu od 7. do 11. marta. U okviru ove inicijative }e u srijedu, 9. marta, na Otvorenoj sceni Obala Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu biti izvedena predstava “Zatvorenih o~iju“ u produkciji BNP-a Zenica, ra|ena po tekstu britanske autorice April de Angelis u re`iji Lajle Kaik~ije. Rije~ je ujedno i o prvom gostovanju BNP-a Zenica na Otvorenoj sceni Obala, saop}eno je iz BNP-a Zenica. Predstava “Zatvorenih o~iju“ mala je pri~a o `enama koje kroz terapiju razgovorom spoznaju vlastite i tu|e strahove, zablude i predrasude, kao i `elje i nadanja. Likovi u ovom komadu su na putu spoznaje o sebi i drugima. To im poma`e da svoj `ivot nastave dalje ili barem da poku{aju iznova. Izvo|enjem ove predstave i BNP Zenica }e u}i u krug dru{tveno odgovornih javnih institucija i ukazati na va`nost i ulogu Me|unarodnog dana `ena, te `ene u modernom demokratskom dru{tvu. Suorganizatori inicijative “@ivi solidarnost“ su Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, Udru`enje gra|ana “Pravo ljudski“, Asocijacija za kulturu i umjetnost “Crvena“ i TPO Fondacija. U okviru ove inicijative bit }e predstavljene i dvije izlo`be “Iz `enske {krinje“ i “Osmomartovski striptiz“ te dokumentarni film “Mi smo , pola iranske populacije“ redateljice Rakshan Bani-Etemad, ~ije ime predstavlja vrh iranske `enske kinematografije.

IZDAJEM pos. prostor 20 m2, Ul. Bistrik 72. Mob. 061/563-345. IZDAJEM gara`u blizu Holidey inna. Tel. 061/137-714. IZDAJEM stan 40 m2, ^engi} Vila, kod Kuvajtske d`amije. Mob. 063/377-485. IZDAJEM stan 90 m2, Centar, D`id`ikovac 19, namje{ten, sve novo. Mob. 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 100 m2, strogi centar, prizemlje. Mob. 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 30 m2, Valtera Peri}a 11. Mob. 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 30 m2, Centar strogi, ]emalu{a 4. Mob. 061/205-235. NAMJE[TEN stan za studente i studentice, privatna zgrada, poseban ulaz. Mob. 062/878-502. IZDAJEM dva stana po 80 m2, posebni ulazi, et. grij. alarm, ba{ta, Breka, H. Polovine. Mob. 061/182-128. IZDAJEM dvosoban stan povoljno, 50 m2, namje{ten, kof Katoli~kog centra, ul. Nikole Ka{ikovi}a. Mob. 061/130-194. VE^I jednosoban stan luksuzno opremljen, novija gradnja, centar, zaposlenim samcima. Mob. 061/320-843. IZDAJEM namje{ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928-632. IZDAJEM ku}u, 300 m2, Trebevi~ka, mogu}e kori{tenje u stambene svrhe, kao pos. prost. dvori{te, gara`a, mogu}a svaka vrsta dogovora. Tel. 033/263-190, 061/161790. IZDAJEM-prodajem dvoeta`ni stan 100 m2, Aerodromsko naselje, gara`a, nedavno ugra|ena super moderna kuhinja. Tel. 033/263190, 061/161-790. IZDAJEM prazan stan na [ipu, novogradnja, 80 m2. Mob: 061/161-790. SOBA sa balkonom, zaposlenoj `eni kod tranvaja Pofali}i. Mob. 061/842-319. IZDAJEM-prodajem gara`u u Kranj~evi}evoj (za manje automobile). Tel. 612-956. IZDAJEM gara`u 15 m2, na Marin Dvoru, Te{anjska ulica. Mob. 061/273-995.

IZDAJEM gara`u na Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497592. IZDAJEM prostor 50 m2, u zgradi, 500 KM, gornje Ciglane, prizemno, uz cestu, vi{e namjena. Mob. 061/357786. IZDAJEM poslovni prostor 80 m2, cen. grij. Radni~ka 19, Grbavica, na du`i period. Mob. 061/130-034. IZDAJEM ku}u 450 m2, sa vo}njakom, hladnjakom, gara`a, parking, cen. grij. Mob. 061/130-034. U MIRNOM i sun~anom dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne i soba dnevnog boravka, kuhinja, kupatilo, zaseban ulaz, centralnio grijanje, povoljno. tel. 033/225-074 i Mob. 061/252782. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan poseban ulaz studenticama ili bra~nom paru. Tel. 033/442-762. IZDAJEM atraaktivan poslovni prostor na Trgu heroja — centralna pozicija, 27 m2 + 8 m2 galerije. Tel. 061/390748. IZDAJEM dvosoban stan u centru na du`i period. tel. 061/514-301. IZNAJMLJUJEM stan u Kova~i}ima, porodici ili studenticama. tel. 210-433 i 061/069257. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^. vila I, na du`i rok. Tel. 659-726, 061/228-055. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, grijanje, studentima ili bra~nom paru, Ohridska 3A, N. Sarajevo. Tel. 443-620. IZDAJEM dvosoban stan na Marin dvoru, pogodan za poslovne svrhe. Mob. 062/367722. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Otoci, 32 m2. Tel. 033/542-623 IZDAJEM jednosoban na Grbavici, pogodan za dvije studentice. Tel. 063/918-909. IZDAJEM ku}u u zakup sa tri namje{tena stana od 65 m2 sa c.g i tri gara`e, parking. Tel. 062/527-254. IZDAJEM dva kancelarijka prostora po 30 m2 u strogom centru. Mob. 061/205-235.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan sa centralnim grijanjem sa 2 balkona za garsonjeru. Tel. 033/655-477. MIJENJAM dvosoban stan 52 m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43 m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60 m2. Mob. 061/ 818-075. MIJENJAM adaptiran stan 65 m2 na Dobrinji IV, Federacija, 2 sprat, papiri 1/1, za dvije manje garsonjere. Mob. 061/745-525. TROSOBAN stan u centru ili poslovni prostor 190 m2 na Dobrinji za stan ili ku}u u Dalmaciji. Mob. 061/968-986. MIJENJAM trosoban stan 73 m2 u centru za manji, centar — Novo Sarajevo. Mob. 061/557-442. MIJENJAM stan 52 m2 na Grbavici za manju garsonjeru. Mob. 065/021-556. MIJENJAM stan 89 m2 na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u. Tel. 061/381918. MIJENJAM dvosoban stan u Zenici za isti u Doboju. Tel. 032/404-795. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70 m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303.

MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

IZDAJEM nov poslovni prostor 40 m2, strogi centar. Tel. 061/925-106. IZDAJEM ve}i broj stanova, ku}a i pos. prostora u Sarajevu. Mob. 061/370-207. IZDAJEM prostor u Vrazovoj, prizemno.Tel. 033/445431, 061/208-042. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 061/530-045. IZDAJEM poslovni prostor 32 m2 na Grbavici. Tel. 033/810-047, 061/865-158. IZDAJEM ~etverosoban stan, II kat, centralno grijanje. Tel. 647-564. IZDAJEM stan na Ciglanama 71 m2 i poslovni prostor na Katedrali 96 m2, I sprat opremljen za kancelarije. Tel. 061/079-751. IZDAJEM trosoban stan na Ilid`i u Pejtonu, ul. Ede \ubura, 83 m2/III, plinsko grijanje, 300 KM i 50 KM gara`a po potrebi. Mob. 061/269-835. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu, posjeduje kablovsku i internet. Mob. 061/253-382. IZDAJEM dvije sobe samcima u trosobnom stanu, zaseban ulaz, centr, plin kod FDS-Pofali}i. Tel. 033/657979. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Aneksu blizu trolejbuske. Tel. 033/663-468, 061/254-038. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. tel. 810-716. IZDAJEM jednosoban stan na Marin dvoru, Ul. Turhanija. Tel. 061/208-654. IZDAJEM trosoban namje{ten stan u strogom centru. Tel. 061/922-440. IZDAJEM radnju sa ma{inama klju~ar, obu~ar, fotokopir nadoknada povoljno, zbog bolesti. tel. 061/531-226. IZDAJEM dvosoban stan na Dobrinji 1, centralno, kablovska, internet, namje{ten stan. tel. 061/211-005. IZDAJEM ~etverosoban stan, II kat, centralno grijanje, Grbavica. Tel. 033/647-564. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u ku}i u blizini Ba{~ar{ije-Vrbanju{a, poseban ulaz. Tel. 061/724-560. IZDAJEM sdvosoban namje{ten stan na Aneksu blizu trolejbuske. Tel. 033/663-468, 061/254-038.

IZDAJEM unutra{nju gara`u u [opingu-Grbavica. Tel. 521-358. IZDAJEM namje{ten stan 65 m2, sa posebnim ulazom i pristupom internetu, 300 KM. Tel. 033/538-364 i Mob. 062/527-254. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Stup — Ba~i}i. Mob. 061/198-642. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 48 m2 studentima, grbavica. Mob. 061/375-787. IZDAJEM jednosoban stan luksuzno opremljen, novija gradnja, centar zaposlenim samcima. Tel. 061/320-843. IZDAJEM poslovni prostor 12 m2, mokri ~vor, Karingtonka, Ul. te{anjska. tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru 30 m2, Isto~no Sarajevo. Mob. 061/375-787. STAN u Titovoj, 56 m2, namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN u Kranj~evi}evoj, 115 m2, 1 sprat, namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM poslovni prostor, ^emalu{a, prizemlje, 100 m2, 6 prostorija, mokri ~vor, grijanje, 2.000 KM. Mob. 062/907-831. U STROGOM centru izdajem namje{ten namje{ten stan 90 m2, V sprat, bez lifta, sun~an, velika terasa, eta`no grijanje na gas. Mob. 0611/908-587. IZDAJEM skladi{ni prostor, blindirana vrata, 30 m2, Otes. Tel. 033/628-896.

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova, kuca i pos. prostora za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 203-127. POTREBNA zatvorena gara`a za iznajmljivanje, blizu Doma armije. Mob. 063/639-691. POTREBAN dvosoban i dvoiposoban stan, poznat kupac, Hrasno Grbavica, centar. Mob. 061/350-448.

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM jednosoban zaseban i opremljen stan, sa grijanjem, lijepa lokacija Breka II. Tel. 033/538-185, 062/147-003. IZDAJEM poslovni prostor 65 m2 u centru Sarajeva pogodan za predstavni{tva, notara, ljekarske ordinacije i sl. Tel. 061/344-365. IZDAJEM garsonjeru, Bjelave 21. Mob. 061/356-535. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^. vila I, na du`i rok. Tel. 658-726, 061/228-055. CENTAR, dvosoban namje{ten stan, 64 m2, grijanje, plin — struja, zgrada, II kat. Tel. 214-784 i 061/916-429. IZDAJEM tvosoban stan 70 m2 na Breci, extra ura|en, 400 eura. U cijenu ura~unate sve re`ije. Molimo da se jave zaposleni ili stranci. Mob. 061/573-640. IZDAJEM poslovni prostor 76 m2 u centru I sprat. Tel. 061/573-640. IZDAJEM kancelarijski prostor 30 m2, preko puta op{tine Centar. Mob. 061/150-019.

30 maliOglasi
IZDAJEM trosoban namje{ten stan, centar, ul. D`id`ikovac br. 19, sve novo, 800 m2. mob. 061/205-235. NAMJE[TEN jednoiposoban stan, Centar. 061/206115, iza 15 sati. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZNAJMLJUJEM gara`u, voda, grijanje, punja~ elekt. auta, Aleja Lipa. Mob. 062/566-522 i 065/609-705. TROSOBAN stan na Marijin dvoru, 2 kupatila, 2 balkona, II sprat. Mob. 061/968-986. POSLOVNI prostor od 400 m2 i 170 m2 na Dobrinji. Mob. 061/968-986. IZDAJEM poslovni prostor u centru Semizovca za sve vrste djelatnosti. Tel. 061/250-751. IZDAJEM adaptiran stan sa centralnim grijanjem na du`e vrijeme Grbavica 1 kod pijace, 40 m2. Tel. 061/214-856. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15 KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. JEDNOSOBAN stan na Grbavici pogodan za 2-3 studentice. Mob. 063/918-909. IZDAJEM studentici namje{tenu sobu, blizu med. fakulteta. Tel. 616-732. OPREMLJEN biro sa antreom i }ajnom kuhinjom blizu stanice, 30 m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM pos. prostor 40 m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/219-464. DOLAC Malta, E. [ehovi}a, 70 m2, dvoiposoban, namje{ten, 1 kat, parno grijanje, 400 KM. Mob. 066/340-748. IZDAJEM trosoban polunamje{ten stan, Ciglane, sa cen. grijanjem i ba{tom, cijena 500 KM. Mob. 062/156-882. IZDAJEM pos. prostor na Katedrali 96 m2, 1 sprat, opremljen, plinsko-eta`no grijanje, za sve namjene. Mob. 062/156-882. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i IZDAJEM povoljno pos. prostor 11 m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa centr. grijanjem, samcu, Pofali}i. Tel. 033/655-332. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 00387 33 214595, 00387 62 279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 00385 20 671943, 00385 99 5769874. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan u centru, grijanje, klima, kablovska. Tel. 061/ 740-343. IZDAJEM poslovni prostor, Trg Skenderije 8,17 m2. tel. 061/480-207. IZDAJEM sobu sa balkonom, wc, zaposlenoj `eni, Pofali}i. tel. 061/842-319. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52 m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo u strogom centru. Tel. 445-306. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420208. IZDAJEM lijepo namje{tenu garsonjeru, Ko{evsko brdo. Mob. 061/220-957. IZDAJEM poslovni prostor, 32 m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM poslovno kancelarijski prostor 95 m2 preko puta predsjedni{tva, Ul. Ko{evo. tel. 061/188-846. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40 m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42 m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta strancima, sre|en, nenamje{ten. Tel. 061/156-262. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65 m2, kod hotela "Bristol". Tel. 061/200-864. IZDAJEM poslovne prostore razne namjene na vi{e lokacija. Tel. 061/156-262. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85 m2, I sprat, centar. Tel. 611882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60 m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160 m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM pos. prostor 100 m2, strogi centar, ]emalu{a 4, pogodno za kancelarije, ordinaciju, itd. Mob. 061/205-235. IZDAJEM sobu blizu Katedrale, `enskoj osobi, kuhinja, internet. Mob. 061/247-922, 225-747. IZDAJEM dvoeta`ni stan, centar, prazno. Mob. 062/ 878-502. IZDAJEM namj{eten stan za studente ili zaposlene. Mob. 062/878-502. IZDAJEM novonamje{ten jednosoban stan, Bjelave, grijanje, klima, kab. ant. Mob. 061/740-343. PRODAJEM garsonjeru 28 m2, VP, pogodna za pos. pros. centar Ilija{a. Tel. 621-119. IZDAJEM jednosoban stan, Ul. Alipa{ina, Centar. Mob. 061/190-008. CIGLANE, poslovni prostor, 46 m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. PRODAJEM devastiranu ku}u u Trebinju Mosta}i 95 m2 + dvori{te 125 m2, parcela u Dra~ama Hrvatska 520 m2. Tel. 061/573-640. PRODAJEM ku}u sa dva stana + pos. prostor 120 m2 koji je u funkciji + ba{ta + gara`a ekstra ura|eno. Tel. 061/573-640. PRODAJEM stambeno poslovni objekat u Had`i}ima 200 m2 + 1650 m2 zemlje pogodno za sve namjene, papiri uredni. Tel. 061/573-640. PRODAJEM stan u Sarajevu na ^. Vili 54 m2. tel. 061/ 548-115. PRODAJEM hitno useljiv dvoiposoban stan 68 m2, II sprat, 100.000 KM, Dobrinja II. Tel. 00381 21 6362204. PRODAJEM poslovni prostor suteren, 84 m2, Dobrinja. Tel. 061/605-851. PRODAJEM stan 46 m2 prizemno je pogodno za privatnu djelatnost-centar. Tel. 220-187, 062/681-078. PRODAJEM trosoban stan 78 m2 u centru Ilija{a, centralno grijanje, potrebna manja adaptacija, 67.000 KM. Tel. 062/577-638. PRODAJEM u {ibici 72 m2 Lo`ioni~ka, 19 sprat, sun~an, cijena 1.500 KM/m2. tel. 062/156-882. PRODAJEM dvosoban stan, banja Kobilja~a, cijena po dogovoru. tel. 062/385-516. PRODAJEM stan 106 m2 novija gradnja, grbavica. tel. 033/810-047, 061/865-158. STAN u Kranj~evi}evoj 87 m2, stvarnih 100 m2, 6 sprat. Mob. 061/370-207. DVA stan na Breki od 77 m2 i 75 m2. Mob. 061/370-207. STAN u Odoba{inoj od 80 m2, II spratu. Mob. 061/370-207. STAN preko puta Predsjedni{tva 115 m2+dvije terase. Mob. 061/370-207. STAN na Otoci 54 m2 i na ^engi} vili 54 m2. Mob. 061/370-207. PRODAJEM ku}u 250 m2 novija gradnja, Alifakovac. tel. 033/810-047, 061/865-158. PRODAJEM zemlji{te sa gra|evinskom dozvolom na putu Sarajevo-Kiseljak. tel. 205-846. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100 m2, 220 m2 dvori{ta. Tel. 447-940. PRODAJEM vikend ku}u 330 m2, Jablani~ko jezero, apartman u neumu 46 m2, stan centar 130 m2, I sprat. Mob. 061/573-640. POVOLJNO zidana gara`a u novogradnji, centar, Kranj~evi}eva, preko puta Dru{tva pisaca. Mob. 061/869-396. KU]A u Poti~elju-Polju, dunum zemlje pod vo}kama+gara`a, cijena fiksna 120.000 KM. Mob. 061/222-295. STAN 79 m2, Centar, Ul. Jezero, prizemlje, pogodno za pos. prostor, 2.200 KM/m2. Mob. 061/222-295.

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

STAN 80 m2, Centar, Alipa{ino 16/III, eta`no, cijena fiksno 3.000 KM/m2. Mob. 061/222-295. RAKOVICA, prodajem poljoprivredno zemlji{te 2.500 m2, potok kroz parcelu. tel. 033/534-179. PRODAJEM u Semizovcu novu ku}u 8x9, podrum, 2700 m2 oku}nice, 300 metara od glavnog puta, gradska voda, struja, kablovska ili mijenjam za stan novije gradnje bli`e gradu uz dogovor. Tel. 061/201-544. PRODAJEM na Breci stan III sprat, 70 m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 230.000 KM. Tel. 062/316-379. PRODAJEM dvoeta`ni ~etvorosoban stan u Papagajci (V i VI sprat), sa pogledom na panoramu Sarajeva i Trebevi}a. Stan je pogodan za poslovni prostor i stanovanje. Ponude slati na e mail: abc19@sbcglobal.net PRODAJEM jednosoban stan 45 m2 u strogom centru Sarajeva, zvati od 8-20h. Tel. 033/201-875, 062/204-717. PRODAJEM u centru Mejta{a jednosoban stan 37 m2. Tel. 061/188-846. PRODAJEM jednosoban stan 42 m2, 14 sprat, Ive Andri}a 7. Tel. 524-809. GRBAVICI-[opingu troiposoban stan 85 m2, 2.100 KM/m2, (renoviran) sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964-797. CENTAR, kod Vje~ne vatre, 109 m2 1 sprat, 175 m2 2 sprat, 128 m2 1 sprat, 143 m2 kod Doma armije 2 sprat. Mob. 061/072-845, 063/556-886. CENTAR, pijaca Markale 82 m2+13 m2 balkon, 3 sprat, ju`no orjentisan, 100.000 eura. Mob. 062/649-370, 063/556-886. NOVOGRADNJA, N. Sarajevo kod Merkatora, dvosobni, dvoiposobni i trosobni stanovi, 2.100-2.500 KM/m2, sa PDV-om. Mob. 062/649370, 061/072-845. ^ENGI] VILA 57 m2, B.M.Selimovi}a, 1 sprat, balkon, useljiv, hitno. Mob. 061/901-168. GRBAVICA, ul. Grbavi~ka 59 m2, dvoiposoban, 2 sprat, plin. eta`. grijanje, 115.000 KM. Mob. 062/649-370. ALIPA[INO polje 27 m2 3 sprat, Geteova, 70 m2, Trg me|. prijateljstva, [vrakino selo 24 m2 i 33 m2. Mob. 061/901-168, 066/392-547. HRASNO, pijaca 70 m2+balkon, 2 sprat, 2.100 KM/m2. Mob. 062/440-643, 063/273134. PRODAJEM sku}u sa 4 duluma zemlje, donji sprat imaju poslovni prostor, SkradnoBusova~a. tel. 061/154-540. PRODAJEM 2,5 dunuma {ume ~etinar za vikenddicu, ima potok, Skradno-Busova~a. tel. 061/154-540. PRODAJEM stan u centru Vi{njik 32 m2. tel. 061/299-911.

NEKRETNINE PRODAJA
CENTAR, prodajem dvosoban stan 96 m2, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Mob. 061/183-669. PRODAJEM 25 dunuma {ume, 30 dunuma livade, Borovsko, op{tina Rogatica, cijena 45.000 KM. Mob. 062/688-855. PRODAJEM ku}u u Novopazarskoj, podrum, dva sprata, dvije gara`e i 500 m2 zemlje (hitno), tako|e 420 m2 zemlje u Ned`ari}ima. Mob. 066/201-411. DVOSOBAN stan 58 m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM garsonjeru 38 m2, centart, nova. Mob. 061/131-727. PARCELA cca 2.000 m2, pod vo}em na putu Sarajevo Ilija{ — Male{i}i Donji, dobar prilaz, struja, voda, pogodan za gradnju, povoljno. Mob. 061/217-897. PRODAJEM stan u Ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77 m2, 200.000 KM. Tel. 058/483-561. DONJE Ciglane, 73 m2/III, plus dvije terase, 208.000 KM, 76 m2/II, adaptiran 245.000 KM. Tel. 269-835. PRODAJEM stan 48 m2, Aneks, udaljen od autobuske stanice 20m, povoljno. Mob. 061/508-404. PRODAJEM ku}u na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 066/157-044, 061/150-373. PRODAJEM stan-ku}u, nizovi u Lu`anima na Ilid`i, prizemlje i sprat, gara`a i ba{ta. Mob. 061/222-465. PRODAJEM zemlju na moru 420 m2 u [ibeniku — Ra`anj. Mob. 061/172-997. AGENCIJA „Neras“ Alipa{ino.P 53, 59, 77, Breka 72 m2, Marin. D 39, 135, Pofali}i 40 m2, Hrasno 39 m2 i 59 m2, Dobrinja 49, 55, 68 m2, Grbavica 48 m2 i 131 m2, Isto}no sarajevo 55 m2. tel. 061/375-787. KU]E: Gazin Han, Vratnik, vikend-ku}e, Pale (Kriva~e Potoci, donji Pribanj) zemlja Kasindo 4 duluma, Ilid`a 6 duluma. Tel. 066/488-818. PRODAJEM stan 69 m2 centar, I sprat stan 29 m2 Stari grad II sprat, garsonjera centar 22 m2 + gara`a 12 m2. Tel. 061/573-640. PRODAJEM namje{ten dvosobni stan 42 m2 sa plinskim grijanjem i gara`om, 75.000 KM. Mob. 062/671-737.

utorak, 8. mart 2011. godine
PRODAJEM {umu 9 duluma bor, ari{, smr~a, bukva, Skradno-Busova~a. Tel. 061/ 154-540. TROSOBAN stan 66 m2, 2 balkona, 180.000 KM i gara`a, dogovor, Med. fak. Mob. 062/841-390. VELE[I]I 30 m2, 1 kat, renoviran, povoljno, titova 115 m2, 2 kat, 2 balkona. Mob. 061/148-810. CENTAR kod BBI, 36 m2+12 m2+balkon, 1 kat, Vi{njik 30 m2. Mob. 061/148-810. ^ENGI] VILA 54 m2, 1 kat i 9 kat, cen. grij. balkon. Mob. 061/148-810. CENTAR, M. Dvor, V. Peri}a, 80 m2, VP, trosoban i na katu vi{e 120 m2+podrum 50 m2. Mob. 061/188-846. U STROGOM centru prodajem stan 90 m2, V sprat bez lifta, sun~an, velika terasa, eta`no grijanje na gas. Mob. 0611/908-587. STAN 97 m2, Centar, 5 kat, lift, velika terasa, Had`iidrizova i jednosoban 42 m2/I kat, Skenderija. Mob. 061/ 188-846. CENTAR, garsonjera, 1 kat, adaptirana sa stvarima 26 m2 i na Mejta{u 37 m2 jednosoban. Mob. 061/188-846. TROIPOSOBAN stan, 3 kat, A. Smajlovi}a, 1 kat i troiposoban na Otoci 15 kat, dvoiposoban 64 m2, 7 kat, A. polje, Bosanska. Mob. 061/188-846. STAN 100 m2+gara`a, Centar-^. ~i kma, novija gradnja, 2 kat i trosoban mansardni stan, V. Peri}a-M. dvor. Mob. 061/188-846. STAN 106 m2, 2 kat, preko puta Lovca, Petrakina i na Mejta{u dvoeta`ni 154 m2 sa ba{tom. Mob. 061/1988-846. KU]A na sprat, POSLOVNI prostor 19 m2, kao samostalni ~vrsti objekat, S. Grad, Lugavina. Mob. 061/188-846. STAN 111 m2, Titova, 2 kat i 95 m2, odli~an, 1 kat, K. Begova. Mob. 061/188-846. LIJEP adaptiran ~etverosoban stan, 1 kat, Bolni~ka i trosoban sa gara`om, 15 kat, [oping. Mob. 061/188-846. STAN 117 m2 ~etverosoban, M. Dvor-Kotromani}a i garsonjera 26 m2 kod Dr`avne bolnice. Mob. 061/188-846. VIKENDICE: u Buhotini2000 m2 zemlje, Ni{i~ka visoravan-^evljanovi}i moderna ku}a sa gara`om i 500 m2 zemlje. Mob. 061/188-846. MANJA ku}a, oku}nice 150 m2, Stari Grad. Mob. 061/358-772. BJELAVE, dvosoban 53 m2, 1 kat, eta`no grijanje, renoviran, parking. Mob. 061/350448. HRASNO, D`amijska, stan 37 m2+4 m2 lo|a, 76.000 KM. Mob. 061/906-566. STAN 106 m2, 2 kat, Petrakina, preko puta Lovca i jednosoban 42 m2, zatvoren balkon, 1 kat, Skenderija. Mob. 061/188-846. PRODAJEM stan u Hrasnom, ul. D`amijska, 37 m2 + 4 m2 lo|a, cijena 76.000 KM. tel. 061/906-566. GRBAVICA 53 m2, 4 sprat, dvosoban, balkon, ostava, blizu tramvaj. i trolejbuskog saobra}aj, 1.800 KM/m2. Mob. 061/079-751. PRODAJEM lijepu garsonjeru na I katu, centar, Ul. A. Jabu~ice 26 m2. Tel. 061/188846. PRODAJEM lijep ~etverosoban stan, II kat, 106 m2, Ul. Petrakina, preko puta Lovca. tel. 061/188-846. PRODAJEM na \i|ikovcu stan 40 m2, jednoiposoban, I kat, adaptiran. Tel. 061/188846. PRODAJEM plac 2200 m2 i ku}a sa poslovnim prostorom uz samu cestu za Kiseljak Gladno Polje. tel. 062/577638. PRODAJEM su Hrasnom Ul. Olovska kod pekare AS dobar dvosoban 57 m2 II sprat, plin, povoljno. Tel. 061/214852. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65 m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM na Grbavici — [opingu troiposoban stan 85 m2, 2.100 KM/m2, (renoviran) sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964-797. PRODAJEM stan u centru, H. Idrizova 57 m2 i 105 m2. Tel. 061/299-911. PRODAJEM poslovni prostor 60 m2 stomatolo{ka ordinacija, N. Sarajevo. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru 89 m2, vp. tel. 061/299-911. PRODAJEM ku}u S. grad 150 m2 gara`a. tel. 061/299911. PRODAJEM stan u centru, M. Tita 147 m2, 123 m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM u Hrasnom, Ul. Azize [a}irbegovi}, dvosoban stan 60 m2, sprat XIII, cijena po dogovoru. Mob. 061/139592. CENTAR, Marijin dvor, ul. Kralja Tvrtka, dvosoban 65 m2, vl. 1/1. Mob. 061/139592. CENTAR, A. Jabu~ice, 27 m2, cen. grij. 1 sprat, adaptirana, 63.000 KM. Mob. 061/205-235. BOLNI^KA, 60 m2, dvoiposoban, odli~an, 2 balkona. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, 52 m2, 2 sprat, odli~an, 130.000 KM. Mob. 061/205-235. CENTAR, Petrakijina, preko puta Lovca, 106 m2, 2 sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. MARIN DVOR, Kotromani}a, 116 m2, 2 sprat, 2 parking mjesta, 230.000 KM. Mob. 061/205-235. GRBAVICA, Grbavi~ka, 90 m2, extra sre|en, sve novo. Mob. 061/205-235. HRASNO, aleja lipa, 53 m2, kompletno adaptiran, 106.000 KM. Mob. 061/205-235. CRNA GORA, \enovi}i, jednoiposoban stan 30 m2, 1 sprat, veliki balkon, 30m od mora, namje{ten, 45.000 eura. Mob. 061/205-235. PRODAJEM njivu u placevima, Bre{ke. Tel. 035/295-164. MOJMILO, dvosotan 55 m2+balkon 3m3, cen. grij. 5 sprat, lift, 50.000 eura. Mob. 061/367-855. KU]A na Vratniku, Ul. Nevjestina. Tel. 442-998, 062/ 139-085. ILID@A, tri eta`e 146 m2 adaptiran, 135.000 KM, ba{ta+2 parking mjesta. Mob. 061/288-939. U PRIVATNOJ zgradi stanovi P+P+1 54+81 m2, cijena 1.100 KM/m2. Mob. 062/878502. PRODAJEM-izdajem stan 141 m2, ravne ciglane. Mob. 063/419-296. BUDVA, novogradnja, stanovi od 40-70 m2, 1.300 eura/m2. Mob. 061/205-235. STANOVI: 82 m2, 66 m2, 65 m2, 44 m2, 56 m2, vikendica u Ilovici. Mob. 061/460-150. PRODAJEM stan u centru, Bolni~ka 78 m2. tel. 061/299911. PRODAJEM u centru, Ul. Kaptol 2 trosoban. Tel. 062/611-5596. PRODAJEM na Grbavici 54 m2, 4 sprat, preko puta @eljinog stadiona, ddvosoban. Tel. 062/156-882. PRODAJEM u ul. Kranj~evi}eva 54 m2, i sprat 2200 KM/m2 i Asima Ferhatovi}a 63 m2, II sprat 2200 KM/m2. Tel. 062/156-882. PRODAJEM na Otoci stan, 89 m2, 2 wc, vl. 1/1, useljiv. tel. 062/509-471. PRODAJEM u Hrasnom kod pekare „AS“ dobar dvosoban 57 m2, II sprat, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM na Dobrinji I, 92 m2, II sprat, odli~an, odmah useljiv. tel. 061/214-856. PRODAJEM stan 49 m2 Vraca, renoviran, gradnja 87. god. Tel. 061/208-920. PRODAJEM u Klju~u podru~je Bebi}a iznad vatrogasnog doma, 6 dunuma zemlje. Tel. 053/222-928, 062/364214. PRODAJEM stan 40 m2 na ^. Vili kod Kuvajtske d`amije, II sprat. Tel. 063/377-458. PRODAJEM u centru dvosoban stan. Tel. 061/514-301. SKENDERIJA, jednosoban stan 42 m2, novogradnja, eta`. grijanje, cijena po dogovoru. Mob. 061/352-112. CENTAR, Marijin dvor, jednosoban 40 m2, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 8. Tel. 061/132-327. PRODAJEM trosoban stan i ku}u u Zenici, vikendica na Vla{i}u. Tel. 061/528-032. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 061/199-845. PRODAJEM ku}u na Babi}a Ba{ti — Alifakovac, ba{ta, gara`a. Mob. 061/865-158. STAN 122 m2, Stari grad, M.M.Ba{eskije, ~etverosoban, balkon, gara`a 15 m2, 2.350 KM/m2. Mob. 061/150-519. STAN 85 m2, Dobrinja C5, H. turajli}a, troiposoban, adaptiran, renoviran, 1 kat, 149.000 KM. Mob. 061/526-243. STAN 85 m2, strogi centar, Pru{~akova, trosoban, 1 kat, adaptiran, plinsko eta`no, 213.000 KM. Mob. 061/899209. STAN 82 m2, Dolac malta, zgrada [ipada, trosoban, 2 kat, veliki balkon, 2.300 KM/m2. Tel. 711-665. STAN 81 m2, Marin dvor, Hiseta, potkrovlje, ~etverosoban, renoviran, terasa, 220.000 KM. Mob. 061/526-243. STAN 76 m2, Dobrinja I, trg sabora bosanskog, troiposoban, 2 kat, 104.000 KM. Mob. 062/295-919. STAN 73 m2, Centar, J. Vanca{a, trosoban, VP, plin, 163.000 KM. Mob. 061/899209. PRODAJEM stariju ku}u i ba{tu u ^apljini-Dra~evo blizu granice Doljani. Tel. 033/621-724. PRODAJEM stanove 154 m2, 117 m2, 106 m2, 100 m2, 94 m2, 82 m2, 80 m2, 87 m2, 75 m2, 70 m2, 52 m2, 90 m2. Tel. 061/460-150. PRODAJEM na Poljinama 2.847 m2 x 75 KM sa kompletnom infrastrukturom i gra|evinskom dozvolom. Tel. 061/608-962. PRODAJEM stan 53 m2 u Hrasnom, Aleja lipa, 98.000 KM. tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u u Hotonju, p+s+p, 500 m2 placa, gara`a. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 52 m2 na Grbavici II preko puta @eljinog stadiona. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan u Hrasnom, Trg Heroja, 36 m2, 65.000 KM. Tel. 065/021-556. STAN 72 m2, Ko{evo, Patriotske lige, neboder, dvoiposoban, 6 kat, balkon, 144.000 KM. Mob. 061/899-209. STAN 70 m2, Centar, M.].]ati}a, trosoban, VP, adaptiran, 148.000 KM. Mob. 061/899-209. STAN 70 m2, Dolac malta, E. [ehovi}a, trosoban, 7 kat, lift, balkon, lo|a, 2.150 KM/m2. Mob. 062/295-919. STAN 69 m2, Grbavica I, Grbavi~ka, trosoban, 2 kat, plin, 1.800 KM/m2. Mob. 061/247-777. STAN 67 m2, Dobrinja, Oslobodilaca Sarajeva, 4 kat, balkon, 89.000 KM. Mob. 063/023-372. PRODAJEM ku}u s gara`om, placem 1/1, centar @ivinica, troeta`na za ve}u porodicu. Mob. 061/888-180.

OSLOBO\ENJE

mali
STAMBENO-poslovni objekat, 900 m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. STAN 67 m2, Dobrinja C5, Sarajevskih ilegalaca, dvoiposoban, adaptiran, 1 kat, gara`a 13 m2, 126.000 KM. Mob. 061/526-243. STAN 61 m2, nova Vogo{}a, Rosulje, novogradnja, dvoiposoban, 2 kat, plinsko eta`no, 1.650 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 711-666. STAN 57 m2, Centar, A. Jabu~ice, dvosoban, VP, plin, 1.700 KM/m2. Mob. 066/340748. STAN 55 m2, Dobrinja II, Dobrinjske bolnice, dvosoban, 3 kat, lift, balkon, 88.000 KM. Mob. 061/247-777. STAN 54 m2, Grbavica II, Topal Osman pa{e, dvoiposoban, adaptiran, 2 kat, 119.000 KM. Mob. 062/295-919. STAN 52 m2, Grbavica II, K. Kapetanovi}a, dvosoban, 6 kat, nadogradnja, namje{ten, 95.000 KM. Tel. 711-665. STAN 41 m2, Ko{evsko brdo, N. {i{i}a, jednoiposoban, adaptiran, 3 kat, 83.000 KM. Mob. 061/899-209. STAN 33 m2, Bu}a potok, A. bu}e, novija gradnja, jednosoban, 6 kat, lift, 59.000 KM. Mob. 061/247-777. U STROGOM centru prodajem stan 90 m2, V sprat bez lifta, sun~an, velika terasa, eta`no grijanje na gas. Mob. 0611/908-587. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50 m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM plac 1000 m2, ravan, sun~an, 1/1, dozvoljena izgradnja, kod Upijevog vo}njaka, povoljno. Mob. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65 m2 sa placom 600 m2, 1/1, sun~an, ravan, struja, voda, kod Upijevog vo}njaka. Mob. 062/577-638. CENTAR, ul. Bolni~ka, stan 60 m2, dvoiposoban, centralno, 2 balkona, odli~an, 130.000 KM. Mob. 061/205-235. HRASNO, ~etvorokatnica, 60 m2, IV sprat + gara`a, 18 m2, odli~no stanje.Mob. 061/205235. PRODAJEM stan u novom Sarajevu 86 m2, austrugarska gradnja, sre|en 190.000 KM. Tel. 061/489-542. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te sa mogu~no{}u gradnje manjih i ve}ih objekata. tel. 063/639-478. PRODAJEM poslovni prostor u Vogo{}i 240 m2 u dvije eta`e hitno, 230.000 KM. Tel. 061/489-542. PRODAJEM 25 duluma zemlje na Ni{i~koj visoravni. tel. 061/483-262. CENTAR, strogi 40 m2, jednoiposoban, I sprat, sre|en, sve novo. Mob. 061/205-235.

Oglasi

31

DOBRINJA, ul. Grada Bakua, 65 m2/V, dvoiposoban, odmah useljiv, centralno grijanje, lift, 90.000 KM. Mob. 061/269-835. DONJE Ciglane, ul. Alipa{ina 76,50 m2, trosoban + velika terasa, stanje odli~no, 240.000 KM. Mob. 061/269-835. GRBAVICA, ul. Behd`eta muteveli}a, stan 53 m2, II sprat, centralno, lift, 45.000 eura. Mob. 061/205-235. PRODAJEM noviju vikendicu 65 m2 na placu 1665 m2, 1/1, struja, voda, kod Upijevog vo}njaka. Mob. 062/577638. PRODAJEM garsonjeru 27 m2, I sprat, centr. grijanje kod Dr`avne bolnice, 63.000 KM. Tel. 061/205-235. MEJTA[, ul. Sepetarevac, trosoban 66 m2, I sprat, starija gradnja. Mob. 061/205-235. KU]A, vlastiti vodovod, et`. grijanje, ure|ena oku}nica, Pazari}-[inici. Tel. 417-219. STAN kod Vije}nice, A. [ahinagi}a, 60 m2, 3 sprat, novonadogra|en, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. HRASNO, Aleja lipa, 53 m2, renoviran, ugradbena kuhinja, ameri~ki plakari, PVC stolarija. Mob. 061/205-235. PRODAJEM na Vasinom hanu dvije devastirane ku}e, na 1.100 m2, odli~na lokacija. Mob. 061/243-923. PRODAJEM jednosoban stan 30 m2, 1 sprat, Ko{evsko brdo, Z. D`umhura. Mob. 061/243-923. PRODAJEM stan 58 m2, Hrasno, adaptiran, namje{ten. Mob. 063/330-583. GRBAVICA, 80 m2 [oping, `uti neboderi, odli~an, 2 lifta, 15 sprat + gara`a, 80.0000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR, 106 m2, Petrakijina kod Lovca, II sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. MARIJIN dvor, ul. Valtera Peri}a, 100 m2, IV sprat, potkrovlje, odli~no stanje, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. MARIJIN dvor, ul. Kotromani}eva, 116 m2, II sprat, odli~an + 2. gara`na mjesta. Mob. 061/205-235. STAN 100 m2 kod op}ine Stari grad, idealan za poslovni prostor. Mob. 061/215033. CIGLANE, zgrada Robota, 83 m2, troiposoban, II sprat, odli~an + gara`a. Mob. 061/205-235. CENTAR, dvoiposoban stan 66 m2, 2 balkona, sun~an i gara`a, kod med. fakulteta. Mob. 062/841-390. PRODAJEM ili mijenjam garsonjeru u Sarajevu - Mejta{ za stan u Banja Luci, Nikole Ka{ikovi}a 7/II, II sprat, cg, 24 m2 s balkonom. Tel. 065/589-171. PRODAJEM 3,8 dunuma plodne zemlje (mo`e i manje) Krivoglavci — Vogo{}a. pogled na Betaniju. Mob. 063/639-691.

32 maliOglasi
PRODAJEM ku}u u JanjiBijeljinja, 500 m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447095. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121 m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33 m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM zemlju za vikendice na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Mob. 062/823-739, 061/172-518. PRODAJEM na Otoci 72 m2, 12 sprat, 2 balkona, dvostrano orjentisan, Goru{a 55 m2, II sprat, potpuno adaptiran. tel. 061/079-751. PRODAJEM jednosoban stan 42 m2, I kat, skenderija, novija gradnja. tel. 061/188846. PRODAJEM lijep adaptiran stan 91 m2, i kat, centar, Kemal Begova. Tel. 061/188-846. PRODAJEM u centru stan 95 m2, V kat, lift, novija gradnja. tel. 061/188-846. PRODAJEM poslovni prostor 19 m2 kao samostalni ~vrsti objekat, uknji`en, Logavina. tel. 061/188-846. PRODAJEM na Vracama troiposoban stan na, III katu i na istoj lokaciji trosoban stan. Tel. 061/188-846. PRODAJEM u Buhotini vikendicu sa 2000 m2 zemlje i ku}u-vikendicu sa gara`om i 500 m2 zemlje N. visoravan — ^evljanovi}i. Tel. 061/188846. PRODAJEM u centru ~etverosoban stan, Titova, II kat 111 m2 i u Ko{evu dvosoban 53 m2 II kat. Tel. 06/188-846. PRODAJEM ~etverosoban stan adaptiran I kat centar Bolni~ka. tel. 061/188-846. GARSONJERA, 5 sprat, nema lift, Titova, potrebna adaptacija, 25 m2/2.400 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan, Socijalno, Zmaja od Bosne, prizemlje, 41 m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A. lipa, VP, useljiv, 38 m2/2.300 KM, jednoiposoban. Mob. 065/ 819-136. STAN na Marin dvoru, zgrada Karingtonka, 1 sprat, 96 m2+3 balkona, 290.000 KM. Mob. 065/819-136. ZEMLJI[TE 1.360 m2, Plandi{te, Ilid`a, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. JEDNOIPOSOBAN stan u Centru, a. [anti}a, 3 kat, 39 m2, 45.000 eura. Mob. 061/320-439. STAN u strogom centru kod hotela Evropa, 3 sprat, dvoeta`ni, 67 m2, 220.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u titovoj, 5 sprat, lift, potkrovni, 68 m2, uknji`en, fizi~ki ima 100 m2, 190.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77 m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Otesu, Trg ote{kog bataljona, 6 sprat, adaptiran, 77 m2+gara`a 17 m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti, Paromlinska, 1 sprat, useljiv, 79 m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom, A. B. [imi}a, 2 sprat, 28 m2, 68.000 KM. Mob. 065/819-136. JOSIPA Vanca{a, 84 m2, 1 sprat+gara`a, 240.000 KM. Mob. 065/061-966. ILID@A-Lu`ai, 57 m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. S. KOLONIJA, stan u nizu, 3. eta`e+ba{ta, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177556. AVDE Smajilovi}a, Vraca, 64 m2, 3 sprat, 1.500 KM/m2. Mob. 061/177-556. TROSOBAN stan u N. Pozderca, I kat, 80 m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan u Geteovoj, 15 kat, 77 m2, 110.000 KM. Mob. 066/801-737. JEDNOSOBAN stan, Had`iidrizova, potkrovni, 32 m2, 95.000 KM. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan, Trg me|. prij. 70 m2, 6 kat, 105.000 KM. Mob. 066/801-737. TROIPOSOBAN, Trg ZAVNOBIHA, 77 m2, 2 kat, 125.000 KM. Mob. 061/320439. U SARAJEVU — Vi{njik, adaptiran namje{ten stan, 33 m2. Mob. 061/142-510. PRODAJEM ku}u 200 m2, useljiva, u Busova}i, 350.000 eura, sa zemlji{tem. Mob. 0617176-730 Zenica. PRODAJEM garsonjeru u centru, 25 m2, IV kat. Mob. 061/493-395. POSLOVNI prostori od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji iza pijace. Mob. 061/968-986. TROIPOSOBAN u N. Smailagi}a, 77 m2, 6 kat, 125.000 KM. Mob. 066/801-737. STAN u Kova~i}ima, Ljubljanska, 2 sprat, 39 m2+2 balkona, 80.000 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN na Dobrinji, V. Maglajli}, 1 kat, 37 m2, adaptiran, sa novom kuhinjom i plakarima, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan na Dobrinji C5, 2 kat, 68 m2, 103.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN u Hrasnom, A. {a~irbegovi} 24/2, 68 m2+balkon, 143.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, A. [a~irbegovi}, 58 m2+2 balkona, 110.000 KM. Mob. 061/320439. DVOIPOSOBAN stan, Paromlinska, VP, 68 m2+balkon, 2 mok. ~vora, 142.000 KM. Mob. 061/801-737. DVOSOBAN stan u Hrasnom, Trg heroja, 60 m2+balkon, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. TROIPOSOBAN stan, M. dvor, H. Dizdara, 1 kat, 123 m2, 260.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^. vila, B.M.Selimovi}, 11 kat, 54 m2, 98.000 KM i 16 kat 56 m2, 98.000 KM. Mob. 061/320439. ^ETVEROSOBAN stan, D. Ozme, 4 kat, 136 m2, sve novo ura|eno, cijena po vi|enju. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Vrazovoj, 2 kat, 59 m2, 160.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21 m2, sve novo ura|eno, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN u ^ekalu{i, 1 kat, 90 m2, 260.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Ljubljanska, VP, 55 m2, stan useljiv, zgrada jo{ nedovr{ena. Mob. 066/801-737. STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta, VP, 50 m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. POSLOVNI prostor na M. dvoru, novogradnja, \oke Mazali}a, 29 m2, 130.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju, H. Su}eske, 6 sprat, 61 m2, 112.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na ^. vili-Kvadrant, Fet. Be}irb. 5 sprat, 60 m2/2.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Mejta{u, Ul. Mejta{, adaptiran, VP, 59 m2/ 2.800 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A.B.[imi}a, VP, 60 m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. STAN, A. polje, B faza, 3 sprat, 80 m2, balkon, cen. grij. useljiv, 1.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Vogo{}a, Jo{ani~ka, 112 m2, 3 sprat, dvoeta`ni, adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i, 2 sprat, 56 m2, 2 balkona, cen. grij. adaptiran, 1.300 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i, B. Kr{o, 1 sprat, 77 m2, 2 balkona, cen. grij. useljiv, 115.000 KM. Mob. 062/907-831. STAMBENO poslovna zgrada i pomo}ni objekti sa zemlji{tem, suteren, restoran, 1 sprat+2 stana u potkrovlju, 700.000 KM, Rakovi~ka cesta. Mob. 062/907-831. KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. IMANJE u Donjoj Vogo{}i, 4 ku}e+2 pos. prostora+12 dunuma zemlje, 600.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN Ilid`a, centar, 1 sprat, 85 m2+2 balkona< od 30 m2, ekstra lokacija, 1.600 KM/m2. Mob. 061/177-556. GRBAVICA, 62 m2+balkon, 3 sprat, 1.650 KM/m2. Mob. 061/177-556. M. DVOR, A. Jabu~ice, 1 sprat, 85 m2, salonski stan, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. CENTAR, Jezero kod Higijenskog zavoda, 1 sprat, 85 m2, salonski stan, 2.350 KM/m2. Mob. 061/177-556. DRVENIJA, neboder zvijezda, 96 m2+2 balkona, 2 sprat, 2.450 KM/m2. Mob. 065/061966. HAD@I]I, ku}a, 2.000 m2 oku}nice, 200.000 KM. Mob. 061/415-787. GRA\EVINSKO zemlji{te sa temeljima i gra|. dozvolom za halu i pom. objekat, ulaz sa M17. Mob. 061/415-787. VRATNIK, ku}a, 300 m2 oku}nice, gara`a. Mob. 061/415-787. VRBANJU[A, starija ku}a, 70 m2, 300 m2 oku}nice, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A pored rijeke Bosne, 1500 m2 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. VRBANJU[A, P+S, 300 m2 dvori{ta, 210.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN, S. Pa{ina, 1 sprat, novogradnja, 118 m2, 2 gara`e, ba{ta, luxuzno, 220.000 eura. Mob. 062/907-831. STAN, Ul. Podgaj, 1 sprat, 63 m2, plin, useljiv, 140.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Ul. Grbavi~ka, 5 sprat, nema lift, 69 m2+2 balkona, 1.700 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Vraca, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92 m2+2 balkona, plin, potrebna adaptacija, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. KU]A, Vraca, Ul. Samoborska, 4 eta`e, novija gradnja, ba{ta, useljiva, 250.000 KM. Mob. 062/907-831. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. ^. VILA, 53 m2, balkon, cen. grij. 16 sprat, 1.650 KM/m2. Mob. 061/415-787. POFALI]I, P+S, gara`a, 200 m2 oku}nice, 115.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A u Osjeku, P+S+P, 150.000 KM. Mob. 061/415787. DOBRINJA, 41 m2, jednoiposoban, 67.000 KM, fiksno. Mob. 061/415-787. OTOKA, 89 m2, 2 balkona, cen. grij. 2 lifta, vl. 171, 1.650 KM/m2. Mob. 061/415-787. HRASNO, 38 m2, 2 sprat, 80.000 KM, balkon, cen. grij. lift. Mob. 061/415-787. HRASNO, 58 m2, VP, 2.100 KM/m2, 2 balkona, cen. grij. Mob. 061/415-787. ILID@A, Pejton, stan u nizu, 80 m2, pr+sp, ba{ta, sre|en, useljiv, 145.000 KM. Mob. 061/702-881. BJELAVE, gra|. plac 230 m2+stara bos. ku}a, 290.000 KM. Mob. 061/702-881. G. POLJE, kod Rakovice, ku}a nedovr{ena, 2.000 m2 zemlje, 1/1, 50.000 KM. Mob. 066/801-711. NOVOGRADNJA, Ned`ari}i, dvosoban 60 m2, 7 sprat, balkon, sun~an, 1.600 KM/m2. Mob. 066/801-711. NOVOGRADNJA, Ned`ari}i, garsonjera 32 m2, 6 sprat, 1.600 KM/m2. Mob. 061/702881. CENTAR, M. dvor, 48 m2, 3 sprat, jednosoban, potrebna adaptacija, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, dvosoban, 54 m2, 11 sprat, lift, cen. grij. Mob. 066/801-711. K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44 m2, 2 sprat, jednoiposoban, plin, 85.000 KM. Mob. 061/801-711. STARI GRAD, Logavina, 29 m2, jednosoban, 1 sprat, 65.000 KM. Mob. 061/702-881. CENTAR, Pru{~akova, 85 m2, 1 sprat, adaptiran, pogodan za kancelarije, 215.000 KM. Mob. 061/702-881. NOVOGRADNJA, Ned`ari}i, dvosoban 58 m2, 4 sprat, odli~an pogled, balkon, 1.600 KM/m2. Mob. 066/801-711. NOVOGRADNJA, Ned`ari}i kod Radon plaze, stanovi sa odli~nim pogledom 58-60 m2, 2, 4, 8 i 7 sprat, 1.600 KM/m2. Mob. 061/702-881. LOGAVINA, 50 m2, 1 sprat, 2.600 KM/m2. Mob. 061/177556. PRODAJEM ~etverosoban stan na M. Dvoru, II kat sa parking mjestom, Kotromani~a, 117 m2. tel. 061/188-846. PRODAJEM u centru, V. Peri}a, I kat, ~etverosoban i na prizemlju trosoban tel. 061/188-846. PRODAJEM u centru, V. Peri}a mansardni trosoban stan i trosoban sa gara`om u [opingu XV kat. Tel. 061/188846. RAKOVICA prodajem 2470 m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534179. PRODAJEM ku}u Ul. Abdsthana 23 — Kova~i, pogledati od 10-16h. HRASNO, jednosoban stan 41 m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. STAN 82, N. Sarajevo. Mob. 063/990-048. STAN 83 m2, M. Dvor. Mob. 063/990-048. STAN 54 m2, ^. vila, D`. Bijedi}a. Mob. 063/990-048.

utorak, 8. mart 2011. godine
STAN 95 m2, E. [ehovi}a, troiposoban. Mob. 063/990-048.

OSLOBO\ENJE

POS. prostor 150 m2, 180 m2, 40 m2, Centar. Mob. 063/990-048. VI[E parcela na podru~ju grada od 500 do 5.000 m2. Mob. 063/990-048. KU]A, S. Grad, Kova~i, 200 m2 na 300 m2 placa. Mob. 063/990-048. STAN 32 m2, VP, Vi{njik. Mob. 063/990-048. POSLOVNI prostor 200 m2, Hrasno. Mob. 063/990-048. STAN 87 m2, centar, D`id`ikovac, velika lo|a, odli~an. Mob. 063/990-048. CENTAR, stan 57 m2, 1 kat. Mob. 063/990-048. STAN centar, M. Tita 147 m2, 121 m2 i 115 m2. Mob. 063/990-048. CENTAR, useljiv jednosoban stan 40 m2, M. dvor. Mob. 061/132-327. RAKOVICA, plac u centru, pogodan za gradnju. Mob. 066/680-100. DVOIPOSOBAN stan 62 m2, na Ko{evu, kod stadiona, Ul. Patriotske lige, 135.000 KM. Mob. 061/156-262. CENTAR, trosoban 79 m2, Kaptol 27II, plin, podesan i za kancelarije. Tel. 617-382, 062/611-596. STAN 37 m2, u Kansidolu, I. Sarajevo, 30.000 KM. Mob. 062/348-159. PRODAJEM stan 52 m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 0038 11 13919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750 m2 vrta. Mob. 061/546-246. PRODAJEM stan 38 m2 + balkon, centralno grijanje, V sprat, 2 lifta, Hrasno, Aleja Lipa. Mob. 061/838-055. STAN 51 m2 Otoka, 55 m2 i 62 m2 Grbavica, 57 m2 M. dvor, 74 m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56 m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320 m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019236. STAN 70 m2/4 spr. Jadranska, 57 m2/3 spr. M. dvor, 55 m2/1 spr. i 62 m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. CRNA Gora, 30m od mora, jednoiposoban apartman, extra sre|en, namje{ten, 1 sprat, terasa, 45.000 eura. Mob. 061/205-235. ^ENGI] Vila I, Kvadrant, jednoiposoban stan 52 m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. PRODAJEM jednosoban stan 38 m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479.

utorak, 8. mart 2011. godine
PRODAJEM ku}u sa 4 stana (520 m2). Mob. 062/878-502. BLA@UJ, slikarska kolonija sa dijelovima tri objekta, vo}njaka 20.000, 1/1. Tel. 657-132, 062/104-062. GRBAVICA, [oping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM, renoviran, sa gara`om. Tel. 617-742, 061/964-797. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200 m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM objekat i 20 dunuma zemlje, vlasni{tvo 1/1, Brajkovac iznad Bistrika. Mob. 061/819-248. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. LO@IONI^KA 72 m2, dvostrano orijentisan, cen. grijanje, 115.000 KM. Mob. 061/ 079-751. PRODAJEM jednosoban stan 42 m2/14 sprat, Ive Andri}a 7. Tel. 524-809. CENTAR, Bjelave, garsonjera 38 m2, nova, cijena 2.500 KM/m2. Mob. 061/131-727. PRODAJEM stan 69 m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5 m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. PRODAJEM stan 79 m2 u Hrasnom kod robota. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 44 m2 u Bu}a potoku kod apoteke, II sprat. Mob. 065/021-556. STAN 38 m2, VP, K. brdo, bez balkona, sve blizu, mo`e zamjena za Bla`uj ili Had`i}e, uz dogovor. Mob. 062/110722. BA[^AR[IJA, Muvekita, stan 99 m2, ju`na strana, eta`no, VP, mo`e za poslovni prostor, povoljno. Mob. 061/350-448. CENTAR — Ciglane, 94 m2, ~etvorosoban stan, I spratz, dobar pogled, cijena po dogovoru. Mob. 061/928-526 i 033/668-802. PRODAJEM na Ni{i}ima, 21.000 m2 {ume, 300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061/166-612. PRODAJEM poslovni prostor 80 m2 na Ba{~ar{iji, ul. Bravad`iluk. Mob. 065/021556. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji, Kova~i. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 52 m2 na Grbavici kod [opinga, III asprat. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 65 m2 na Alipa{inu, Trg Me|unarodnog prijateljstva, VI sprat i 80 m2 na XV spratu. Mob. 065/021-556. STAN centar, Marindvor, 50 m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000 m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764 m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48 m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM jednosoban 35 m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749-305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89 m2, vrt 189 m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40 m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80 m2, III sprat i stan na Skenderiji 55 m2, prizemlje. Mob. 066/201411. PRODAJEM troiposoban stan 94 m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM stan 42 m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33 m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76 m2 + 30 m2 korisnog tavanskog prostora - 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120 m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39 m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54 m2, c.g., I sprat, ^. Vila 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35 m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34 m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64 m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200 m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40 m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51 m2, lo|a 8 m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15 m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62 m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76 m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000 m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000 m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50 m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41 m2 Bistrik, 78 m2 i 58 m2 - Ciglane, 31 m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69 m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225 m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86 m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. POTPUNO renoviran trosoban stan sa gara`om, naselje Breka, povoljno. Mob. 061/501-417. TROSOBAN na Alipa{ina ulica, 80 m2, 4 sprat. Mob. 061/842-626. DVOSOBAN stan, Ul. vrazova, 1 sprat, renoviran, parking mjesto. Mob. 061/173-715. KU]A stara, ba{ta, dvori{te, Bistrik, Begovac 2, 35.000 KM. Tel. 656-221. DOBRINJA, dvoiposoban 65 m2, 1 WC, useljiv odmah, cijena povoljna. Tel. 543-395. PRODAJEM 1150 m2 zemlje u Mokrom, Pale. tel. 202-996. DEVASTIRANA ku}a s oku}nicom, centar, Pofali}i, cijena 250.000 KM. Tel. 625298. DOLAC Malta, jednosoban stan 38 m2, F. hauptmana, 5 sprat, 79.000 KM. Mob. 061/890-979. HLADIVODE, prodajem plac 431 m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60 m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000 KM. Tel. 061/926-059.

OSLOBO\ENJE

mali
PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. HAD@I]I, prodajem dva poslovna prostora u Tr`nom centru. Mob. 062/434-939.

Oglasi

33

TEHNIKA
PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. GRIL za pe~enje pili}a-plin, plata za ro{tilj-plin. Mob. 061/375-168. RA^UNAR sa komplet opremom, cijena povoljna. Mob. 061/221-415, zvati iza 16 sati. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom stanju i {poret struja+plin. Mob. 061/565-074. PRODAJEM Laptop uvoz iz njema~ke malo kori{ten, cijena 450 KM. Tel. 061/079-751.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. RASPRODAJA ku}nih stvari u trosobnom stanu, u odli~nom stanju, povoljno. Mob. 062/569-990. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560. PRODAJEM o~uvanu sobnu salonsku garnituru, trosjed na razvla~enje, dvosjed i fotelju, vise}e zidne o~uvane kuhinjske elemente. Mob. 033/534-087 i 062/682-690. PRODAJEM povoljno polovan trosjed i dvosjed oba sa mogu~no{}u razvla~enja u le`ajeve. tel. 061/902-172. POLOVAN bra~ni krevet na podizanje, ogaona za sjedenje iz tri dijela, masivnu fotelju uvoz iz Njema~ke. Mob. 062/506-998. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

VOZILA
PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Opel Korsu Swing 1997. godina, registrovana do 23. jula 2011. godine, 160.000 KM, crvena boja, 5 vrata, cijena 4.250 KM. Mob. 061/222-295. POLO 1,4 dizel, 1995 godine, gara`iran, 4.000 KM. Mob. 061/557-107. PRODAJEM rezervne dijelove za reno 25. Mob. 066/750733.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo
OGLASN A SLU@B (mali o A: glas

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

i, smrtovn ice, sje }anja...) tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

34 maliOglasi
PRODAJEM Landrover dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. god, gara`iran za 15.000 KM, sa rezervnim djelovima. tel. 058/483-561. AUDI 90, 84. god. metalik siva, tek registrovan, turbo, dizel, nove gume, 3.000 KM. Mob. 061/434-374. FIJAT punto, 99. god. registrovan, u odli~nom stanju, cijena po vi|enju. Tel. 402-564. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800 KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM golf II,1986. godina, 1.600 kubika, dizel, 1.600 KM. Tel. 061/102-390. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM reno 25 benzin 1991. god, full oprema, povoljno. tel. 062/319-589. PRODAJEM Daciju logan 1,4 karavan 2008 registrovan nov 10.800 KM. Tel. 070/211374. MERCEDES 300 D 123, generalno ura|en komplet, u odli~nom stanju, povoljno. Mob. 061/161-940. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Mitsubishi L300 u voznom stanju, 2000 KM. Tel. 065/346-122. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800 KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM Citroen C2 VTR Sport 2005. godina, 110 ks, 16 benzin, cijena 12.500 KM. Mob. 061/526-308. PRODAJEM Yugo 45, 1985. godina, registrovan do 12.2011. godine, cijena 1.150 KM. Mob. 061/526-308. PRODAJEM Polo 1.4, 2002. god full oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061/359-191. PRODAJEM Pola 1.0 B, 1999. godina, metalik plavi, 2. vrata, registrovan do januara 2012 godine, pre{ao 150.000 km. Mob. 061/835-448. PRODAJEM d`ip Micubi{i Pajero Pirin 1,8 4x4, 3 vrata, kuka, 2000 godina, cijena 10.400 KM, registrovan. Mob. 061/102-888. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM novu zadnju karambolku, komplet za Hyundai Akcent. Mob. 061/915-123. POLO dizel 1,4, 94. god. mo`e zamjena za noviji polo, fabiu... Mob. 061/243-923. ASKONA automatik 1982. godina, vozno stanje, registrovana do IV 2011. godine. Tel. 458-583. PE@O 505, karavan. Mob. 061/540-281. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM akvarijum za ribice. Mob. 062/688-855. PRODAJEM sme|u bundu od Nutrije br. 46. 061/233-913 Biba. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM 100% efiksano sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovno prostoru. Tel. 061/243-891. PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017. PRODAJEM bunde od nerca i vuka. Tel. 065/594-022, 440747. MASA@NI jastuk, talijanski, za masa`u cijelog tijela, 600 KM. Mob. 062/565-092. POVOLJNO prodajem kvalitetne kupaoni~ke registre (pe{kir), otporni na velike pritiske i hemijska djelovanja. Mob. 061/922-476. KABINET Singer ma{ina, pogodna za salone, cijena 80 KM. Tel. 643-831. KNJIGE u kompletu 6 komada, Ivo Andri}, kao i Dostojevskog. Tel. 450-940. TV stalak, sto, boja sme|a, povoljno zbog selidbe. Tel. 450-940. PRODAJEM engleski i {panski, za sve uzraste. Mob. 063/639-691. PRODAJEM klavir Pianino, August Forster. Mob. 061/ 481-670. PRODAJEM najkvalitetnije sadnice duda, crvenog bagrema, kestena, oskoru{a, itd. Tel. 227-077, 062/006-768. PRODAJEM ser|adu staru 70. god, povoljno. Tel. 062/ 127-128. PRODAJEM masa`ni jastuk elektri~ni, cijena 600 KM. tel. 062/565-092. PRODAJEM plinsku pe} 11kw, kuhinjski bojler od 5 litara, motor za {krinju i ve{ ma{ina. Tel. 061/530-314. PRODAJEM balkonska vrata s prozorom, dva trokrilna prozora. tel. 061/530-314. PRODAJEM doma}u prirodnu rakiju {ljivovicu. Tel. 061/526-747. RASPRODAJA stolice, fotelje, stolove, korpe, stalke od pru}a, vi{e nego povoljno. Tel. 061/200-894, 033/525-966. PRODAJEM povoljno fikuscvijet sa tri grane i {esdeset osam lista. Tel. 033/613-442. PRODAJEM plinsku pe} Maju, za grijanje. Mob. 061/740-273, 440-727. PRODAJEM orahove oblovine 450x2000, 400x1300, 380x1000, 300x1700. Tel. 061/812-233. PRODAJEM nov mu{ki sat Tisot Kronograf, pla~en 660 KM za 300 KM. Mob. 062/463-047. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate za brijanje. Mob. 061/323906. PRODAJEM dvoja balkonska vrata, jedna sa {tokom, druga bez {toka, ustakljena termo 220x80, cijena 120 KM. Tel. 062/954-316. PRODAJEM klavir. Mob. 061/802-650. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. MALI tokarski strug 500 W za hoby obradu drveta, malo upotrebljavan, njema~ka marka Interkrenn, povoljno, samo 400 KM. Mob. 061/956845. PRODAJEM trgova~ku vagu i plinski ro{tilj. Tel. 061/514825. SOBNA, kuhinjska i vrata za mokri ~vor 3+1+1 iz novogradnje, u odli~nom stanju, jeftino. Mob. 061/869-396. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM borova balkonska vrata 220 x 80, ustakljena termo i vi{e ustakljenih prozora bez {toka i unutarnjih vrata sa i bez {toka, sve skupa 120 KM. Mob. 062/954-316. PRODAJEM novu kadu i slu{ni aparat Oticon. Tel. 228-710. PRODAJEM bijelu bundu i crni ~ipkani komplet br. 4648. Mob. 061/233-913, Biba. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1 KM, 2 KM, 5 KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM plastenik 20 m2. tel. 033/440-747, 065/594022. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159904.

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. isplata i dolazak odmah na adresu. Mob. 061/517-897. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice FBIH i RS, isplata odmah. Mob. 063/351-572. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata odmah, najpovoljnoje. Mob. 061/175-237. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211914.

KUPOVINA
KUPUJEM knjige iz svih oblasti, dolazim na adresu. Zvati non-stop, mob. 061/777-700. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje, uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254. KUPUJEM sve vrste knjiga. Mob. 061/533-792. KUPUJEM ~etvorosoban stan na Grbavici, ul. Grbavi~ka kod Jordanske d`amije i jedan jednosoban. Mob. 062/762-572. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM stare njema~ke marke i austijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 062/358344. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553640, 033/655-530. KUPUJEM manji motor za ~amac. Mob. 061/159-507. KUPUJEM sve vrste knjiga. Mob. 061/533-792. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965126. KUPUJEM sve vrste dionica i vau~era sa sarajevske i banjalu~ke berze i prodajem certifikate za otkup. Mob. 061/188-488. KUPUJEM ratnu {tetu big, cepter, telekom i dr, dionice i akcije sa sarajevske i banjalu~ke berze. tel. 065/974-799, 061/188-488. KUPUJEM manji poslovni prostor do 10 m2. Tel. 061/206-236. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027864. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002.

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni. uslovi rada i plata pristojni. tel. 033/558-820 i 062/445-037. FIRMI TIMEX d.o.o. potrebna mla|a `enska osoba na poslovima stru~nog saradnika. Obavezno poznavanje rada na ra~unaru, a prednost visoka stru~na sprema, organizacione sposobnosti i poznavanje engleskog ili njema~kog jezika. Mob. 062/ 693-410. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170143. KONOBI Gusar, potrebna sobarica i konobar, s poznavanjem stranog jezika, dalmatinske kuhinje. Tel. 710420, 658-499. ZAPO^NITE sopsteni posao knjigom „Eteri~na ulja“, stotinjak razli~itih tra`enih proizvoda. Tel. 032/244-417. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

OSTALO
PRODAJEM portabl ma{inu za kucanje, u vrlo dobrom stanju Unis-Bugojno, 60 KM. Tel. 033/451-946, 061/378-523. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM vodenicu poto~ara svi dijelovi u funkciji. tel. 061/154-540. PRODAJEM razne alate i stvari iz eko sela. tel. 061/154540. PE^I za picu zidamo remontini materijali. tel. 061/154-540. KAMINE zidamo {amotom, ugradnja gusanih, kalijeve pe~i estetika. Tel. 061/154-540. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. AKCIJA do isteka zaliha, kameni ugalj Banovi}i kocka, kvaliteta zagarantovana, mo`e i u vre}ama. Mob. 063/544-343. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. STO za dnevni boravak, povolno. Tel. 450-940.

USLUGE
ALU @ALUZINE 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KOMBI prevoz: selidbe, klaviri, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.

utorak, 8. mart 2011. godine
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319604. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1 m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. 061/ 524-461 i Tel. 033/200-003. MOLERSKI i parketarski radovi, povoljno, uredno i ~isto, po dogovoru. Mob. 062/918-201 Ismo. MOLER kvalitetno i ~isto kre~i stanove. Tel. 066/688-960. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240895, 062/909-306. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, itd. Mob. 062/466-093. ZUBARSKE usluge, povoljno, proteze ve} od 160 KM, ostalo dogovor. Mob. 066/ 265-803. POPRAVLJAM sve vrste skutera. Tel. 063/034-008. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. DAJEM ~asove iz konverzacijskog engleskog, osnova mikrora~unara, prijemna, servis. Mob. 062/293-688. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. ^ASOVI engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce, gramatika, konverzacija, prevodi, uspje{no i povoljno. Tel. 066/917-391. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607453. RESTAURACIJA starog namje{taja, vrhunski kvalitet. Tel. 061/488-033. PREVOZIM kombi Mercedesom stvari itd. Tel. 062/134-827. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga, Mob. 061/227-189. KOMBIJEM vr{im prevoz putnika povoljno do 8 osoba. Tel. 061/903-526. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. VR[IM prevoz robe, selidbe, povoljno kombi Iveco, nosivost 1,5 T na svim destinacijama sa i bez radnika. Mob. 061/811-115. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. INSTRUKCIJE iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061/506-755. NUDIM pomo} i njegu starim i bolesnim osobama: obilazak, presvla~enje, odlazak u prodavnicu, apoteku itd uz nov~anu naknadu. Tel. 062/760-012. ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, profesionalno. Tel. 062/760-012. VO DO IN STA LATER SKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Mob. 065/733-400. ISKUSAN instruktor matematike za osnovne {kole, dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/691202. INSTRUKCIJE iz matematike i fizike, za osnovne {kole, dolazim va{oj ku}i. Mob. 062/691-202. PROF. daje sate gitare. Mob. 063/930-078. ^ISTIM stubi{ta, stambene, ku}e, pos. prostore. Tel. 440747, 065/594-022. TAPETAR — dekorater povoljno presvla~im namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. tel. 033/718-405, 061/156728. INSTRUKCIJE za |ake i studente iz matematike, dolazak na aadresu. Tel. 061/536-973, 033/446-056. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku~anskih aparata, dolaazak besplatan. Tel. 061/551-035. MOLER radi sve vrste moleraja ~isto, povoljno, kvalitetno. Mob. 062/672-258 i 061/274-872. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovccima i srednjo{kolcima. Tel. 061/181-542. PREKUCAVAM maturske, diplomske na ra~unaru. Mob. 061/309-048. ENGLESKI za u~enike i odrasle. instruktor provjereno uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732. KNJIGOVODSTVO za STR, SUR, SZR i usluge, cijena oko 120 KM. Tel. 615-732. ISKUSAN pravnik daje pravne savjete i vr{i pravne usluge. Mob. 065/594-022, 440-747. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim na novo kupatila, uz garanciju. Tel. 643-141, 061/562531. JAKO povoljno dajem instrukcije iz engleskog, bosanskog, za stance. Mob. 061/312-126. KOMBIJEM ve}im najpovoljnije u gradu, vr{im prevoz selidbe i ostalog. Mob. 061/268-847. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. ^UVALA bih i opslu`ivala staro i iznemoglo lice. Mob. 062/569-444. RESTAURACIJA stilskog namje{taja, stru~no i kvalitetno. Mob. 061/488-033. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343. PRESVLA^IM kau~e, sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932 i 062/ 522-986. TAPETAR dekorater sa iskustvom 30 godina rada, presvla~i sve vrste namje{taja, radovi i sa ko`om, cijene povoljne. Mob. 061/549-458 do 22 sati. PREVOZ putnika novim lux kombi vozilima, sve destinacije, Bosna i Europa. Mob. 062/213-645, 062/671-603. INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika, dolazim ku}i. Tel. 214-346. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. ^ASOVI gitare (mo`e sms). Tel. 061/274-450. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6 KM/~as. tel. 061/157-991. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj... Mob. 063/155868. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. INSTRUKCIJE iz matematike, fakultet i ostale {kole, dolazak na adresu. Mob. 061/536-973 i 033/446-056. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 033/219-761 i 061/ 928-535. ODR@AVAM ba{te, mezarove i re`em drva. Mob. 062/332-230. ELEKTRI^AR popravlja el. pe}i, TA pe}i, grijalice, bojlere, postavlja automatske osigura~e, plafonjere i ostale el. usluge. Mob. 061/048-497. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1 m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. LIJE^IM te{ko napadnute organe od strane tumora. Tel. 033/440-747, 065/594-022. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205803, tel. 066/973-793. VR[IMO kompjutersko programerske usluge izrade web stranica, ugradnju programa itd. Mob. 062/401-229. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje). Tel. 061/374-458. KOMBIJEM vr{im prevoz putnika i robe na sve destinacije. Mob. 062/214-690 i 033/220-402. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376. ^ISTILA bih va{ pos. prostor. Mob. 061/374-458. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanje, moleraj, tapete, stolarija, radijatori itd i sve drugo po dogovoru. Tel. 033/456-979, 061/219-768. POMAGAO bih starijim osobama uz nov~anu nadoknadu. Tel. 033/440-747, 065/594022. TU@BE, `albe, molbe, prigovore i sve ostali pravni poslovi. tel. 033/440-747, 065/594022. INSTRUKCIJE matematike i fizike. tel. 457-066. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. PREVOZIM stvari i ostalo e}im kombijem, radna snaga. tel. 061/227-189. INSTRUKCIJE iz matematike povoljno i uspje{no. Tel. 466-736, 061/506-755. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. TEl. 065/572-966. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948.

OSLOBO\ENJE

mali
INSTRUKCIJE italijanski povoljno dolazim naa aadresu. Srednjo{kolcij javite se na 213-968, tra`ite Jasminu.

Oglasi

35

MAJSTOR povoljno opravlja stvari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. tel. 061/202-840. RAD u ku}i i ~uvanje `enske osobe. tel. 061/255-594. MOLER radi kre}enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061/235-190. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju, 6 KM/~as. tel. 061/157-991. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033/645-307. RADIMO molersko-fasaderske radove. Mob. 061/156-696. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/417-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. MOLER radi sve, uredno, kvalitetno i veoma povoljno. mob. 061/274-872. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6 KM/~as. Tel. 061/ 157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214-303. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. VKV stolar, vr{i oprevke vrata, prozora, kau~a, kuhinja, ormara, monta`u istih. Mob. 061/863-740. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151.

ELEKTRI^AR vodoinstalater radi nove i popravlja stare instalacije (eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd.) Tel. 061/132-149. ELEKTRI^AR vr{i opravke {poreta, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, indikatora, instalacija, osigura~a. Mob. 063/155-868. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija, windowsa, ~i{~enje od virusa, antivirusna za{tita itd. Mob. 062/654-140. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. VODOINSTALATER, opravka ~esme, vodokotli}a, ventila, sifona, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEK TRI^AR-VO DO IN STALATER radimo nove i popravljamo stare instalcije (eko plastika, sanitarija, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd. ) Tel. 061/132-149. BEBI siterka po potrebi ~uvala bih va{u djecu no}u, dolazak na adresu. Tel. 062/525-268. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}ansskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www.rodoslov.ba Tel. 061/109-970. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

RAZNO
GRA\ANI Sarajeva, potro{a~i gasa, posjetite Internet stranicu htt:/www.gas-gangrena.com PJEVA^, kompozitor! zbog bolesti rasprodajem vrhunske tekstove za narodnu muziku! tekst 20 KM. Tel. 061/510-149.

36 maliOglasi

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Uru~ena nagrada “@anka Stoki}”

37 KULTURA Stipe Mesi} u filmu Filipa [ovagovi}a

mogu sve
Glumici Mirjani Karanovi} uru~eno priznanje za “stvarala~ki doprinos pozori{nom i filmskom `ivotu Srbije i bogatstvo gluma~kog izraza“
Mirjana Karanovi} je, primaju}i priznanje koje nosi ime velike srpske glumice @anke Stoki} (1887-1947), rekla da duboko saosje}a s tom `enom kojoj je nakon Drugog svjetskog rata iz politi~kih razloga bilo zabranjeno da nastupa na sceni. atkinja, glumica Dara D`oki}, naveo je da je Karanovi}eva “svojim gluma~kim ume}em i nespornom sveukupnom karizmom, u potpunosti zaslu`ila priznanje koje nosi ime najmarkantnije srpske glumice prve polovine pro{log veka“ . “Karanovi}eva je izgradila umetni~ku karijeru otelovljuju}i likove `ena s margine dru{tva, a iz centra `ivota, iz sredi{ta `ive stvarnosti bez koje se vi{e ne mo`e zamisliti novija istorija srpskog pozori{ta i filma“ naveo je `iri u obra, zlo`enju.
Dio ekipe koja }e za mjesec otpo~eti snimanje filma na Hvaru

Na sceni

Duboko saosje}anje
“Imamdubokosaose}anje za tu `enu jer smatram da sam ja najbolja na sceni. U privatnom `ivotu~estonisam ba{ takodobra i ne dopadam se sebi, a na scenimogu sve, sve se usu|ujem, ni{ta me nijesramota, scena je moj prostorslobode, mojekraljevstvo, i kada bi mi neko to oduzeo, moj duh bi stra{nopatio“ rekla je Karanovi}eva. , Glumica je dodala da joj je drago{to `ivi u vremenu kada “postojanje glumca na sceni ne mo`e biti dovedeno u pitanje“ . “Zbog toga se borim i bori}u se za to da glumci imaju slobodu da odlu~e kada }e da igraju i kada }e prestati da igraju. Bilo je neko vreme kada se govorilo da je sramota glumiti na sceni dok se napolju de{avaju ru`ne stvari. Mislim da glumci ba{ onda treba da igraju i da ne{to ka`u sa scene, jer je re~ koju glumci izgovore na sceni najmo}nija“ naglasila je Karanovi}eva. , Nagrada “@anka Stoki}“ sastoji se od plakete s likom velike srpske glumice koju dodjeljuje Narodno pozori{te, statuete koju dodjeljuje Op{tina Po`arevac, rada akademskog vajara Milivoja Bogosavljevi}a i nov~anog iznosa koji poklanja kompanija Novosti. @iri za dodjelunagrade“@ankaStoki}“ u obrazlo`enju koje je pro~itala pro{logodi{nja laure-

Visoka modna napetost
Mesi} je kao student igrao u filmu “Ne okre}i se, sine“, a uz taj film ~esto je i statirao
Stjepan Mesi} prihvatio je ulogu u filmu Filipa [ovagovi}a “Visoka modna napetost“, ~ije snimanje po~inje za mjesec na Hvaru. Jo{ se ne zna kada }e se biv{i predsjednik Hrvatske na}i pred kamerama. Mesi} }e igrati ulogu predsjednika dr`ave u novomfilmuscenariste i redatelja Filipa [ovagovi}a “Visoka modna napetost“. Ve} nekoliko sedmica [ovagovi} je govorio kako za tu rolu ne `eli glumca, ve} karizmati~nu osobu iz javnog `ivota. - Sretan sam {to je prihvatio ulogu i uop}e ga nisam trebao nagovarati. Kazao mi je kako je kao student igrao u filmu “Ne okre}i se, sine“, a uz taj film ~esto je i statirao. Time je financirao svoj studij, otkriva Filip. Stjepana Mesi}a o~ekuje uloga u kojoj }e kao predsjednik dr`ave nakratko pobje}i od obaveza i medija u manje mjesto. No tamo ga tek, najavljuje [ovagovi}, ~eka veselje. Jo{ ne `eli otkrivati kakvo. [ovagovi} ka`e kako ina~e, kad dogovara uloge, puno pri~a o filmu, a Mesi} ga je, ka`e, strpljivo slu{ao. - Kad smo iza{li iz njegova ureda, rekao je tajnici “dogovori ovo“ ka`e , [ovagovi}. Uz Mesi}a i Mi{u Miho~evi}a, koji predvodi gluma~ku ekipu, tu su i Nata{a Janji}, Marija [kari~i}, bra}a Goran i Bojan Navojec, Franjo Dijak, Enes Vejzovi}, Ranko Zidari}... Gluma~ka lista, neslu`beno, nije kona~na, a ve} se {u{ka kako se jedna od uloga nudi i Ivici Vidovi}u. Malo ko ima iskustva glume s pravim predsjednikom, no time se ne optere}uju: - Niti se veselim, niti mi je svejedno. Veselit }u se kad vidim kako glumi, no uvjeren sam da, ba{ kao i svaki politi~ar, i on ima gluma~kih sposobnosti, rekao je Goran Navojec, koji u filmu igra na~elnika mjesta. Cijela }e se ekipa na Hvar uputiti nekoliko sedmica prije 26. aprila, kada po~inje snimanje, a pripremat }e se u Adriatic Fontana Resort hotelima. - Stjepan Mesi} poznat je po dobrom pri~anju viceva i jako me zanima kako }e se sna}i ispred kamera. Niko od kolega nema iskustva glume s pravim predsjednikom, to je mogu}e jedino u filmu Filipa [ovagovi}a i zato sam jako znati`eljna, ka`e Marija [kari~i}.

Jednoglasna odluka
Jednoglasnu odluku o ovogodi{njoj laureatkinji donio je `iri u kojem su bili: glumica Mira Stupica (predsjednica), dramski pisac Du{an Kova~evi}, pro{logodi{nja dobitnica nagrade Dara D`oki}, upravnik Narodnog pozori{ta Bo`idar \urovi} i generalni direktor i glavni urednik kompanije Novosti Manojlo Vukoti}. Na sve~anosti su, uz prigodan muzi~ko-scenski program, prikazani i inserti iz najuspje{nijih pozori{nih i filmskih ostvarenja u kojima je MirjanaKaranovi}igrala, poputfilmova“Petrijinvenac“ “Otac na slu`benom putu“ “Bure baruta“ , , ili predstava “Pozori{ne iluzije“ “Gospo|a mi, nistarka“ “Drama o Mirjani i ovima oko nje” , . Mirjana Karanovi} je ostvarila vi{e od 80 uloga na filmu i u televizijskim serijama. Dobitnica je najzna~ajnijih doma}ih i inostranih gluma~kihnagrada i priznanja, a poreddru{tvenog i humanitarnog anga`mana, od 1995. godine predaje na Akademiji umetnosti u Beogradu.

4. me|unarodni festival Eko Oko

Filmovi za

najmla|u

publiku
Tokom~etvrtogdanaodr`avanja4. me|unarodnog festivala ekolo{kog filma Eko Oko danas }e s po~etkom u 15.30 satibitipredstavljena„Eko u~ilica“ Ismeta Memagi}a, a od 16 sati po~inje prikazivanje revije poljskog animiranog ekolo{kog filma izvan konkurencije, te u konkurenciji za Zlatnu, Srebrenu i Bronzanupahuljicufilmova„Chaparri - sedam medvjeda sa svete planine“ „Tamo , je nekad bilo ostrvo“ „Moja je ku}a ispod mosta , putuju}a“ i „Hladni tropi“ . „Eko u~ilica“ ima 11 poglavlja posve}enih vodi, tlu, zraku, otpadu i hrani i knjiga je prvenstveno namijenjena u~enicima s ciljem prikazivanja pozitivnogrje{avanjaekolo{kihproblemakrozprakti~ne primjere. U 16 sati bit }e prikazana revija poljskog animiranog filma na kojima }e najmla|a publika imatiprigodupogledatifilmove„Otima~iotpada“ „Bo, ca“ „Rasipno ~udovi{te“ „Kratka historija svijeta , , od gline“ „Katastrofa Pompeja“ „Pro{irenja“ , , , „Pri~e stare kao svijet“ i „Bez sme}a!“ . Od 16.30 na programu je projekcijafilma„Chaparri - sedam medvjeda sa svete planine“ u re`iji Nathalie Granger-Charles-Dominique i André Charles-Dominique iz Francuske. U suhoj{umiPerua jedna poljoprivredna zajednica odlu~ila je da se proglasiekolo{komzajednicom, gdjeugro`ene vrste, kao {to su medvjed s nao~alama i bjelokriliguan za{ti}eni u rezervatu, ~iji je prihod namijenjen prvenstveno za edukaciju i zdravstveneslu`be u zaseocima ove zajednice. „Tamogdje je nekadbiloostrvo“ na programu je u 18 sati, a film je re`iraoBriarMarch sa NovogZelanda. Ovo je stvarnost kulturno jedinstvene polinezijskezajednice na Takuu, malomniskole`e}em atolu u jugozapadnomPacifiku. Dok zastra{uju}e poplave od plimeprodirukroznjihove ve} o{te}ene domove, zajednicaTakuudo`ivljavarazaraju}eposljedice klimatskih promjena iz prve ruke. Film bh. redateljaRatkaOrozovi}a„Moja je ku}a ispodmostaputuju}a“ na programu je u 19.30, a film govori o ~ovjeku iz Biha}akoji`iviispodmosta, u maloj ku}ici bez struje, a voda mu je rijeka Una. Veliki optimista i pravi primjer `ivota u prirodi i od nje.... Nakon ovog filma, u 19.45 bit }e prikazan film „Hladni tropi“ u re`iji Klebera Mendonça Filha iz Brazila. Projekcije filmova de{avaju se u kino-sali poslovnog centra Unitic, a ulaz je besplatan.

Osmomartovski poklon NPS-a

Richard III

U povodu 8. marta Narodno pozori{te svim gra|ankama Sarajeva poklanja predstavu RICHARD III, u re`iji Gor~ina Stojanovi}a, koja je na repertoaru danas (utorak), u 19.30 sati. Svi zainteresirani mogu preuzeti ulaznicena blagajni Narodnog pozori{taSarajevo od 9 do 12 i od 16 do 19.30 sati.

38

OGLASI

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. i 26. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH 8/05), ~lana 246. i 284. Zakona o privrednim dru{tvima, Odluke Nadzornog odbora [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa broj: 011-488-2/11 od 25.2. 2011. godine, [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje

za izbor kandidata Odbora za reviziju [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa I. OPIS POZICIJE Odbor za reviziju je nadle`an: - imenovati vanjskog revizora, - imenovati direktora Odjeljenja za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor tehni~ki najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH nije upoznao [PD sa namjerom da izvr{i imenovanje u roku 30 dana od dana kada je generalni revizor obavije{ten o razrje{enju lica na toj poziciji, - razmotriti godi{nju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizi~nih podru~ja i revizije koje }e se izvr{iti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovaraju}i na~in korigovana, - osigurati da interne kontrole u [PD-u budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predvi|eno, - podnositi Nadzornom odboru sa`ete mjese~ne izvje{taje o svojim mjese~nim sastancima, - vr{iti i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. USLOVI Kandidat za predsjednika i ~lana Odbora za reviziju mora ispunjavati op}e i posebne uslove i to: a) Op}i uslovi - da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci), - da je stariji od 18, a mla|i od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: rodni list), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup, niti se protiv njega vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje o neka`njavanju ne starije od 3 mjeseca), - da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nije u sukobu interesa, u li~nom ili profesionalnom odnosu sa dru{tvom u kom aplicira na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Odbora za reviziju (dokaz: ovjerena izjava kandidata). b) Posebni uslovi - da ima VSS (VII stepen slo`enosti zanimanja) ekonomskog, pravnog ili {umarskog smjera (dokaz: original ili ovjerena kopija diplome), - da ima najmanje pet godine radnog iskustva na poslovima finansija, ra~unovodstva, privrednog prava ili poslova u {umarstvu na rukovode}im poslovima (dokaz: potvrda o radnom iskustvu) III. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - stru~ne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvje{taja i vr{enje finansijskog nadzora, te poznavanje zakona i propisa na podru~ju djelovanja Odbora za reviziju (dokaz: provjerit }e se putem intervjua), - prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vr{enje du`nosti (dokaz: provjerit }e se putem intervjua), - sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka (dokaz: provjerit }e se putem intervjua), - rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca (dokaz: potvrda i preporuka poslodavca), - po`eljno posjedovanje certifikata za samostalnog ra~unovo|u (dokaz: ovjerena kopija certifikata). IV. Mandat ~lana Odbora za reviziju traje ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja. Naknada za rad ~lanovima Odbora za reviziju ure|uje se ugovorom na temelju Odluke Skup{tine [PD-a. V. Kandidati koji u|u u u`i izbor }e biti pozvani na intervju. Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacija o podnosiocima prijava nije povjerljiva u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Sl. glasnik BiH" broj: 32/01).

J AV N I K O N K U R S

II.

Dobro jutro uz

POSEBAN POPUST

za pla}anje unaprijed % pretplata do 6 mjeseci % pretplata do 12 mjeseci

10 20

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

VI. Prijedlog kandidata ~lanova Odbora za reviziju [PD-a }e utvrditi Nadzorni odbor [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa, nakon izbora kandidata ve}inom glasova, a odluku o kona~nom imenovanju ~lanova }e donijeti Skup{tina [PD "UNSKOSANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa. VII. Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu, kontakt-telefon, a uz prijavu je obavezno dostaviti originalnu ili ovjerenu kopiju dokumenata kojim se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uslova, koji su navedeni kao dokazi. VIII.Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave. IX. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili na adresu [PD "UNSKOSANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa, Radni~ka bb sa naznakom "Prijava na javni konkurs - Odbor za reviziju — ne otvarati". X. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati.

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA
Arsen i Matija Dedi}

39

Svjetska muzi~ka atrakcija

GREGORIAN
zaobi{ao BiH
Gregorian je jedinstven muzi~ki projekt nastao kao sljedbenik grupe Enigma. Radi se o originalnom vokalnom ansamblu pod vodstvom poznatog muzi~kog producenta Franka Petersona, tvorcaEnigme. Gregorianovspektakularnikoncert u skloputurneje“The DarkSide of Chant2011“ tre, balo je da se odr`i ve~eras u sarajevskoj Skenderiji (dvorana “Mirza Deliba{i}“). Na`alost, koncert je otkazan zbogtehni~kih razloga. Prema izjavi Tomislava Ka{ljevica, producentaagencijeHaarlem,u ~ijoj je organizacijiplaniranoodr`avanjekoncerata u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu, sarajevskikoncert je zbogkratko}evremenapotrebnog za tehni~ki dio pripremekoncerta, morao biti otkazan. No, Gregorian nastupa sutra u zagreba~koj dvorani “Dra`ena Petrovi}a“ te 10. marta u beo, gradskomCentruSava. Turneja je zapo~eta2009. u povodu jubilarne 10. godi{njice muzi~kog djelovanja, a na koncertu }e promovirati album “Masters Of Chant Vol. VII” na kojem se nalazesjajne obrade hitova Guns ‘n’ Roses, grupe U2, grupeABBA, DepecheMode, KateBush, Led Zeppelin, Snow Patrol te najnoviji album “The dark side of the chant“ koji je objavljen prije mjesec. Ansambl Gregorian ~ini osam vrhunskih pjeva~a i pjeva~ica Amelia Brightman (ina~e sestra poznatije Sare Brightman), uz prate}i bend. Inspirirani gregorijanskim koralnim napjevima, Gregorian izvode obrade pop i rok-pjesama, odjeveni u odore monaha, uz impresivan scensko-muzi~ki nastup kojim su ve} odavno osvojili svjetsko muzi~ko tr`i{te. Preko pet miliona prodanih CD-a i DVD-a i vi{e od milion odu{evljenih posjetitelja njihovih koncerata govore nedvosmisleno da su tokom 11 godina rada Gregorian osvojili publiku razli~itih uzrasta u Evropi, Ju`noj Americi, Aziji, Ju`noj Africi, Meksiku

Koncert u Sarajevu otkazan zbog tehni~kih razloga • ^uveni ansambl sutra u Zagrebu, a prekosutra u Beogradu

Koncert u Sarajevu
U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, u organizaciji agencije Gramofon, ve~eras }e koncert odr`ati Arsen i Matija Dedi}. Za nastup ovog kompozitora, pjesnika i kantautora i njegovogsina- jazz pijaniste, vladavelikointeresovanje. - Sarajevo je grad u kojem sam odr`ao najvi{e solisti~kih koncerata u karijeri i uvijek se radujem ponovnom dolasku, kazao je Arsen Dedi}. Posjetioci osmomartovskog koncerta mogu o~ekivati vrhunski muzi~ki ugo|aj dvojice umjetnika: - Sve ~e{}e nastupam sam, ali
Turneja je zapo~eta 2009. u povodu jubilarne 10. godi{njice muzi~kog djelovanja

nastupi sa Matijom uvijek su posebni. Priredit }emo pregled ili, bolje re}i, utrku kroz moj dosada{nji rad, od onoga {to publika najvi{e o~ekuju pa do nekih potpuno novih stvari, najavio je Arsen. Sarajevska publika }e imati prigodu u`ivati u njegovim izvedbama bezvremenih hitova, a Arsen Dedi} u dosada{njoj karijeri, a traje preko ~etiri desetlje}a, snimio je gotovo 40 albuma, te komponirao muziku za vi{e od stotinu pozori{nih predstava i filmova. Ve~era{nji koncert u Bosanskom kulturnom centru po~inje u 20 sati.

i Sjedinjenim Dr`avama. Vrhunsku kvalitetu ovog jedinstvenog hora prepoznali su i svjetski filmski producenti, pa treba naglasiti da su Gregorian prisutni u filmskoj muzici blockbustera poput “Harrya Pottera“ “Gospodara prstenova“ , i “Ratova zvijezda“ . Mnogi me|unarodni hitovi, zlatne i platinaste plo~e govore da Frank Peterson, genijalni producentski um koji stoji iza grupe Gregorian, itekako dobro zna {to radi. Do sada je to ve} pokazao uspjehom projekta Enigma, a svojim je producentskim umije}em vezan i za imena kao {to su SarahBrightman, preminulaizraelskazvijezdaOfra Haza, Josè Carreras, Alannah Myles, Placido Domingo, Andrea Bocelli i dr.

Promocija novog albuma Samir Fejzi} Banda

Romantic Soul
Promocija novog albuma Samir Fejzi} Banda, odr`at }e se utorak, 15. marta, u 20 sati, u City pubu u Sarajevu. Album “Romantic Soul“ imao je jednu ideju, a to je da se kroz muzi~ki izraz da po~ast velikanima jazza i klasi~ne muzike, isti~e Belinda Krni}, pijanista i etnomuzikolog: - Samir Fejzi} Band nas, kroz svoje muzi~ko sanjarenje, ostavlja bez daha i vodi kroz njegov magnetni svijet romantike i strasti. Mislim da je ovaj CD oboga}enje za sve one koji ga slu{aju i muzi~ko putovanje kroz razne stilove jazza, orijenta i klasike, tvrdi Belinda Krni}.

A

meri~ki hip-hop duo M.O.P. nastupio je u sarajevskom klubu Cinemas (Sloga) u okviru svoje evropske turneje. Osim metropola kao {to su Pariz, Rim, London, Madrid, Barcelona i Bruxelles, hip-hop duo M.O.P. nastup za pam}enje priu{tio je i bosanskohercegova~koj publici. Prvi puta, doma}a publikaimalaje prilikugledatijednu kultnu ameri~ku rap-grupu, koja ih je te ve~eri na trenutak “povela na putovanje“ mra~nim ulicama New Yorka. Bily Danze i Lil’ Fame izbacili su svoj debitantski single “How About Some Hardcore?” koji se pojavio na soun, dtracku za film“HouseParty3” , 1993. godine. Uspjeh tog singla u “underground“ krugovima, popra}en niskobud`etnim spotom, doveo ih je do prvog studijskog albuma “To the Death“ kojegizbacuju1994. godi, ne za manjuizdava~kuku}u po imenu “Select Records“ . Put do zvijezda, momcima se desio 2000. godine, kada su izdalialbum“Warriorz“ Najpo. znatije radio stanice u SAD-u,

Nastupio M.O.P. u Sarajevu

Spektakl
rap-muzike
neprestano su vrtilenjihovsingle “Ante Up” {to je album do, velo do 25. mjesta na Billbordovoj listi top 200 albuma. Nakon prvog singla izbacuju i drugi sa ovog albuma “Cold As Ice” koji im ta, ko|erdonosiplanetarnuslavu, a i jedan i drugi single ulaze “me|u 10” na svim eminentnim muzi~kim top listama. Ovaj album je bio prekretnica, a grupa je preko no}i, postala jedna od najzna~ajnijih grupa u New Yorku. Za sarajevski koncert vladalo je veliko interesovanje, a publika je do{la iz svih dijelova BiH, ali i iz susjednih dr`ava (Srbija, Crna Gora), tako da se punim pravom mo`e re}i da je to bio veliki spektakl i koncert koji pi{e historiju rap muzike u BiH.

DJ Umek iz Slovenije 11. marta

Premijerno kompozicija “Sarajevo”
Sarajevski nastup DJ Umeka, jednog od najpopularnijihregionalnih izvo|a~aelektronskemuzike, trebao se desiti11. marta u dvoraniZetra. No, organizatoriovogdoga|aja, uposleniciagencijeProdavnicazvuka, bili su primorani na promjenu plana. - Istog dana u Zetri }e se odr`avati Sajam NEXPO tako da smo morali “premjestiti“ koncert. Umek }e tako 11. marta nastupiti u Centru za djecu i omladinu na Grbavici, uz pratnju svog dugogodi{njeg saradnikaTomyjaDeclerquea i nekoliko doma}ih DJ-eva. Istina, rije~ je o dosta manjem prostoru, koji mo`e ugostiti tek ne{tovi{e od 1.000 posjetilaca, ali nemamoizbora- poru~uju iz Prodavnicezvuka. SlavniSlovenac tada}e uprili~itisvojevrsnupremijeru numere “Sarajevo“ . Kompozicija }e zvani~no biti objavljena 13. marta na Umekovoj kompilaciji, koju }e na dva CD-a izdati britanska izdava~ka ku}a Toolroom Records.

40 [TAMPA•TISAK•PRES

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Reality Srbija

Krv, suze i kondomi
Nin, Beograd a li smo potpuno oguglali? To jednostavno ali veoma optu`uju}e pitanje srpska javnost mogla bi sebi da postavi posle udarne doze primitivizma, vulgarnosti, nasilja, intriga i skandala koje primi svake ve~eri iz nekog od brojnih rijaliti programa koji su preplavili na{e medije. [nur dr`e naj po pu lar ni ji: „Dvor“ televizije Pink, i „Parovi“ televizije Hepi. I dok se analiti~ari i javnost bave utvr|ivanjem ko je odgovorniji za to {to su rijaliti programi toliko gledani: televizije koje u trci za profitom pomeraju granice neukusa ili gledaoci koji `eljni krvi i seksa voajerski ostaju prikovani uz svoje omiljene junake zaboravljaju}i socijalne i politi~ke muke koje ih sve vi{e pritiskaju.

D

Televizije u trci za profitom pomjeraju granice neukusa, a gledaoci voajerski ostaju prikovani uz svoje junake, zaboravljaju}i socijalne i politi~ke muke

Fla{om u glavu
Tako su, izgleda pro{le nedelje, ovi programi do`iveli zenit. Desilo se sve ono {to je nadra`ena publika dugo ~ekala: mnogo seksa i mnogo nasilja. Peva~ Milo{ Bojani}, negativni junak u nekoliko prethodnih serijala, sada u ulozi kralja na „Dvoru“ rekao je Ivanu Feceu Fir~iju, biv{em bubnjaru EKV-a, (koji se ve} istakao u „Farmi“), da njega „nije sramota {to je seksualno zlostavljao svoju sestru“. Na to je Fir~i, vidno izrevoltiran, uzeo plasti~nu fla{u od litar i po soka, i pogodio „kralja“ u glavu. Estradni peva~ je zadobio masnicu ispod oka, zavr{io u Urgentnom centru, a nekada{nji bubnjar je diskvalifikovan iz emisije. Skandalmajstor Bojani}, naravno, vra}en je na „Dvor“, da bi opet nastavio da glumi kralja i izaziva tako potrebne ekscese. To se ubrzo i desilo jer je isprovocirao i folk-kolegu Amela ]emala ]emu, pa se obi la to pso va nje za vr{i lo gu`vanjem, a tu~a je spre~ena u poslednjem trenutku. Na Hepi televiziji u rijalitiju „Parovi“, koji dan pre nego na „Dvo ru“, do {lo je do fi zi~kog obra~una ve} iskusnih u~esnika ove vrste programa, repera Grua i biv{eg fudbalera Sa{e ]ur~i}a \anija. Fudbaler je zbog ovog incidenta izba~en iz luksuzne ku}e, ali njegovi obo`avaoci apeluju da ga produkcija vrati, {to }e se ve ro va tno i do go di ti. Jer, bez incidenata nema „dobrog“ pro gra ma, a on da ni gle da nos ti, ni spon zo ra, ni reklama, ni para... Sve u svemu, Vendi poru~uje Maji Nikoli} da }e joj platiti seks sa

Ko `eli da u`iva u autodestrukciji i vrije|anju inteligencije neka izvoli

NEMOGU]A MISIJA Povodom ovih doga|aja, Savjet Republi~ke radiodifuzne agencije (RRA) preduzeo je odre|ene mjere. Skromne. Televizijama je poru~eno da iz reality programa “Dvor” i “Parovi” uklone svaki sadr`aj koji “te{ko ugro`ava fizi~ki, mentalni i moralni razvoj maloljetnika i naru{ava dostojanstvo li~nosti”. Tako|e je re~eno da televizije moraju da upristoje u~esnike realitya {to je, mora se priznati, nemogu}a misija jer produkcije to, ustvari, ne `ele
pet mu{karaca kad iza|e iz serijala, \ani zakazuje tu~u sa Gruom, tvrdi da je Vendi popu{ila vi{e k..... nego ceo Miljakovac cigareta, fatalna zavodnica Ur{ka ~eka ]ema da nastave tamo gde su stali... Povodom ovih doga|aja, Savet Republi~ke radiodifuzne agencije (RRA) preduzeo je odre|ene mere. Skromne. Televizijama je poru~eno da iz rijaliti programa “Dvor” i “Parovi” uklone svaki sadr`aj koji “te{ko ugro`ava fizi~ki, mentalni i moralni razvoj maloletnika i naru{ava dostojanstvo li~nosti” Tako|e je re~eno . da televizije moraju da upristoje u~esnike rijalitija, {to je, mora se priznati, nemogu}a misija jer produkcije to u stvari ne `ele. Prekora~enje je su{tina ovih programa. Kao onda kada je u kvizu „Trenutak istine“, televizije Pink, takmi~arki Julki M. postavljeno pitanje: „Da li ste do`iveli orgazam tokom seksu al nog odno sa sa va {im ocem koji vas je zlostavljao” na , koje je ona potvrdno odgovorila. Savet RRA je tada opomenuo vlasnike Pinka da to vi{e ne rade. Posle ovog slu~aja Savet je u skladu sa svojim nadle`nostima, dao na log stru~nim slu`bama da se pod poseban nadzor stave programski formati sli~nog sadr`aja na svim televizijskim stanicama. Od tada do danas, od nadzora o~igledno ni{ta.

Nesloga i mr`nja
Po red na si lja, odne da vno dobili smo i seks u`ivo. Naime, u „Parovima“ su kamere zabele`ile „one“ pokrete ispod pokriva~a! Piplmetri su „poludeli“ kad su glumac Tihomir Arsi} i njegova supruga vodili ljubav ispod jorgana. A nacionalni rebus broj jedan je ko su vlasnici iskori{}enih kondo-

ma koji se misteriozno pojavljuju. Hronolo{ki gledano, skandali u srpskim rijalitima datiraju jo{ od pre tri godine. Tada je u VIP Velikom bratu, Pe|a D Boj, vlasnik hita osamdesetih „Jugoslovenka“ na iznena|enje , svih tada{njih VIP u~esnika, mahao svojim penisom, stavio ga na sto, i nije se ustru~avao da pozove Hrvate, Bosance, Slovence i „ostale Crnogorce“,da „ga pipnu“. Dan posle, rekao je da je bio pi jan, i izvi nja vao se. Ka da smo ve} kod koitusa, najvi{e se o~ekivalo od peva~ice Vesna Vukeli} Vendi, kraljice va{arskih {atri, koja je boravila na “Farmi“ u nedavno zavr{enom , tre}em serijalu. Es tra dna ume tni ca je obe}avala mnogo, iako se nije potpuno dala „zvezdi iz Njujorka“, Ekremu Jevri}u, ~uvenom po pesmi „Ku}a, poso“. Dodu{e, va}arenja je bilo kao i lizanja stopala i gu`vanja ispod pokriva~a. Vendi je „pretila“ i lideru selja~ke partije Marijanu Risti~evi}u da }e da spava s njim, ako oka~i na svoj polni organ tri klipa kukuruza! Ne slo ga i mr`nja su ipak ~e{}e pojave. Drugi serijal „Farme“, sva|ama je obele`io pomenuti peva~ - pobednik Milo{ Bojani}. Maji Od`aklijevskoj je, na primer, rekao da ne zna {ta su sapun i {ampon, a reper \us je Bojani}a nazvao homoseksualcem i uhvatio ga za za dnji cu... Fir~i je po ru~io:

„Deca koja gledaju rijaliti mogu da mi popu{e!“. Njegova biv{a supruga, Marina Perazi}, stanarka „Farme“ rekla je kole, ginici Maji Nikoli} da je „Ni{lijka poznata po tome {to voli da pu{i ku...“. U poslednjoj sezoni ovog rijalitija, Milan Paro{ki, politi~ar, vre|ao je pop-folk peva~a Bakija na nacionalnoj osnovi. Kopi-pejst varijanta iz pro{lih, kulminira u trenutnim rijaliti programima...

Neeti~ka ideja
„Postoje odre|eni tipovi programa koji su takvog profila da se od njih ni{ta drugo i ne mo`e o~ekivati. Rijaliti je jedan od njih. Ide ja ovog {oua je postavljena da rastura integritet li~nosti, tako {to aktere stavlja u odre|ene ve{ta~ke situacije i izaziva najgore u njima. I ako ih nema, producenti moraju da rade na sukobima, da bi dobili na gledanosti. Sama ide ja ri jali ti ja je ne eti~ka, i ne bi tre balo da ima svoj pros tor u me di ji ma“ ka`e Mi le na Dra gi}evi}-[e {i} pro fe sor ka Fa kul te ta dramskih umetnosti. Umesto redukcije, o~ekuju se i novi rijaliti programi, poput Top modela, Doma}ine, o`eni me ili Transformacije... Pa ko `eli da u`iva u autodestrukciji i vre|anju inteligencije neka izvoli, a ostali, za sada, veoma lako mogu da promene kanal...
Miljan PAUNOVI]

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 41 Hrvatski izvoz oru`ja i opreme

Komentar

Vratolomne cijene
Poskupljuju i vrijednosti koje nisu, bar ne formalno, na tr`i{tu - unutra{nji i spoljni mir
Politika, Beograd Ironi~ni poznanici pri~aju da se sve ~e{}e provode – gledanjem u izloge, iski}ene natpisimaosezonskomsni`avanjucena. Iako se mahom radi o robi koja im nije neophodna i koju sebi opet ne}e mo}i da priu{te, njenopojeftinjenjedo`ivljavaju kao praznik za o~i, izmu~ene uvidimausveve}era~unezanamirnice, komunalije, gorivo i druge neizbe`nosti. gotovo udvostru~io s devet na 17 milijardi evra, pomo} mladim podanicima za podizanje porodice, kupovinu stanova i pokretanje biznisa, a dr`avnim slu`benicima je pove}ao plate za 15 odsto. U gotovini i povlasticama, „povi{ice” su, u raznim dozama razdeljene i u Kuvajtu, Bahreinu, Libiji ~iji je lider sebe video kao „kralja kraljeva” Najednom . se u bud`etima na{lo para za solidarnost sa zanemarenima. Lo{e bi bilo da se kao pravilo ispostavi da su bune, demonstracije i oru`ani sukobi – efikasniji metod od regularspert Farid Zakarija konstatuje da je Amerika po~ela da gubi ne{to od svog globalnog primate, jer je, uz ostalo, postala „`rtva svojih uspeha, posvetiv{i se vi{e o~uvanju pro{losti nego ulaganju u budu}nost” . Tezu je potkrepio i podatkom da iz bud`eta ~etiri puta vi{e novca odlazi gra|anima poodmakle dobi nego mla|ima od 18 godina. Preispituje se i Evropa, u kojoj su, tako|e, u~estali protesti protiv stezanja kai{a. Zaposlenima je na le|a svaljena glavnina podmirivanja dr`avnog duga ili deficita, a da ih niko nije

OPREMAJU
egipatsku vojsku
Nakon unosnih poslova dogovorenih nedavno na IDEX-u, HGK se priprema za promociju hrvatske vojne industrije na velikim svjetskim sajmovima naoru`anja u Londonu i Parizu
Vjesnik, Zagreb Usprkos krizi, Hrvatska je lani izvezla vi{e vojne opreme i naoru`anja nego u 2009. Me|utim, ponavljanje sli~nih poslovnih rezultata za doma}u }e vojnu industriju ove godine biti ravno svjetskome ~udu. Istina, prema najnovijim, jo{ nea`uriranim podacima Hrvatske gospodarske komore (HGK), doma}e su tvrtke lani plasirale proizvode za strane vojske u vrijednosti ve}oj od 650 milijuna kuna. S druge strane, nestabilnost u zemljama Srednjeg istoka i tzv. revolucija jasmina ozbiljno bi mogle ugroziti o~iti uzlet hrvatskih proizvoda za vojne sustave. vojne proizvodnje, HGK ove godine pratiti na svim tr`i{tima na kojima to bude potrebno. Posebno se to odnosi na pomo} njihovoj promociji na glavnim svjetskim sajmovima. Podsje}a da su sku po vi te vrste odli~na po slo vna pri li ka za uspostavljanje prvih kontakata i obnavljanje postoje}e poslovne suradnje. Prema njezinim rije~ima, najnovija potvrda uspje{ne hrvatske promocije stigla je s velikog sajma naoru`anja u Abu Dhabiju.

Golema {teta
Brzo bi se, naravno, pre{altovali na atraktivnije provode, ali im eksperti, doma}i i svetski, poru~uju da „nema mesta `urbi” Prohujalo je, ka`e i „Ekono. mist” vreme jeftinih potrep{ti, na. Zabasali smo, sugeri{e se, u „doba poskupljivanja” –hrane, energije, pozajmica, bezbednosti, ~ak i vrednosti koje nisu na tr`i{tu, bar ne formalno, kao {to su unutra{nji i spoljni mir. Pravi se, reklo bi se, novi cenovnik koji delimi~no podse}a

OPASAN METOD ZA ZARADU Lo{e bi bilo da se kao pravilo ispostavi da su bune, demonstracije i oru`ani sukobi – efikasniji metod od regularnog za sticanje dostojne zarade. Ali, njih }e biti dokle god se nacionalno blago ar~i korupcijom, privilegijama rezervisanim za uske krugove i u drugim zastranjivanjima, uz potiskivanje ljudskih prava i zanemarivanje osnovnih op{tih potreba

Kacige i panciri
Poznato je da su brojne aktivnosti na{ih tvrtki okrunjene na IDEX-u zaklju~ivanjem ~etverogodi{njeg ugovora za opremanje egipatske vojske. „Od tvrtke [estan-Busch za po~etak je naru~eno 7000 kaciga, a najavljena im je narud`ba od 5000 kaciga za Ju`noafri~ku Republiku“ ka`e Vjesnikova su, govornica te podsje}a da je i Kroko International zaklju~io ugovor za opremanje kuvajtske specijalne policije s 40.000 komada odora, 10.000 komada odje}e specijalne namjene i 5000 pancirnih prsluka. Sve te broj ke, tvrdi Zo ja Crne~ki, potvr|uju da su IDEX i drugi sajmovi presudni za izlazak doma}e vojne proizvodnje na svjetska tr`i{ta. HGK }e zbog toga samo do kraja ove godine pratiti doma}e tvrtke na jo{ dva ve li ka svjet ska saj ma na oru`anja. Na{a }e se vojna proizvodnja predstaviti na DSEI-ju, sajmu koji se od 17. do 20 rujna odr`ava u Londonu, te na za sajmu policijske i vojne opreme, MILIPOL, koji }e se od od 18. do 21. listopada odr`ati u Parizu.
Mile FRANI^EVI]

Promocija u svijetu
Direktorica Sektora za industriju HGK Zoja Crne~ki potvrdila je da su zbog sukoba u Libiji uvedene sankcije me|unarodne zajednice, ali i da se nestabilnost u drugim arapskim zemljama prili~no negativno odrazila na poslovanje na{ih tvrtki. „Svaka nestabilnost ovakve vrste negativno utje~e na ustaljene procese rada, odlu~ivanja, procese nabave opreme“, ka`e Crne~ki. Tim vi{e jer embargo za Libiju u ovom trenutku sasvim uklanja mogu}nost isporuke, a i u ostalim zemljama tog podru~ja financijska sigurnost nije na zavidnoj razini. Prema podacima HGK, najzna~ajniji izvoz vojne opreme i naoru`anja u arapske, sjevernoafri~ke, odnosno zemlje Srednjeg istoka, bilje`e hrvatske tvrtke Adria-Mar (brodovi), [estan-Busch (kacige) te Kroko International (odore). Crne~ki posebno isti~e da }e njih, ali i druge tvrtke hrvatske

Okr{aji buntovnika i re`imskih snaga, ponajvi{e u Libiji, odnijeli su vi{e stotina `ivota

i na „sukob civilizacija” Postav. lja se, na primer, pitanje: da li te`nja Arapa za smenu autokratija zavre|uje da ceo svet „ispa{ta” ,pla}aju}i poskupljenje nafte a time i mnogih drugih stvari”? Vrede}e, ako pobune zaista modernizuju ta dru{tva, sluti „Fajnen{el tajms” U tom slu~aju . }e, predvi|a, nevolje biti kratkotrajne a koristi dalekose`ne, jer bi pro{irene politi~ke slobode doprinele napretku i lokalne ekonomije i uskla|ivanju me|unarodnih veza. Nema, zasad, garancija za takav po`eljan rasplet. U Libiji se rasplamsavaju oru`ani sukobi, dok se arapskim svetom {ire demonstracije koje su u Egiptu i Tunisu nastavljene i posle smenjivanja vlasti. Ujedno je iz trezora nekoliko kraljevstava, u petrolejskom eldoradu, pokuljala lavina novca za kupovinu socijalnog mira koji }e pogodovati odr`avanju dinastijskih re`ima. Suo~en sada s prvim ozbiljnijim osporavanjima tradicije, saudijski dvor je, na primer, prevazi{ao sve ranije „{irokogrudnosti” i

nog za sticanje dostojne zarade. Ali, njih }e biti dokle god se nacionalno blago ar~i korupcijom, privilegijama rezervisanim za uske krugove i u drugim zastranjivanjima, uz potiskivanje ljudskih prava i zanemarivanje osnovnih op{tih potreba. Cena odudaranja od normalnosti je vratolomna. Okr{aji buntovnika i re`imskih snaga, ponajvi{e u Libiji, odneli su vi{e stotina `ivota, na~inili neposrednu {tetu od nekoliko stotina milijardi dolara, dodatno podstakli globalni rast cena goriva, hrane… Niz neefikasnih vlada strepi od {irenja te „epidemije gneva” . Neke se prise}aju re~i [ekspirovog Hamleta: „Ako to ne bude sada, ipak }e biti, spremnost je sve” Nisu, pak, svi spremni. . Nisu to sasvim, ~ak ni akteri „derbija veka” . Kineski premijer Ven \ijabao je upravo upozorio da „cene rastu prili~no brzo” da to nega, tivno uti~e na socijalnu stabilnost, i poru~io da popravljanje standarda gra|ana treba da bude me|u prioritetima reforme. Istovremeno, njujor{ki ek-

uverljivo obavestio o uzrocima tih manjkavosti, ukazuje Kostas Lapavicas u „Gardijanu” Poz. dravlja inicijativu 200 stru~njaka da se stvori posebna komisija za javno ispitivanje legalnosti i legitimnosti duga Gr~ke.

Papreni ceh
Ako projekat uspe, nastavlja, mogao bi da se primeni i u drugim krajevima, tako da postane jasno ko je kriv za papreni ceh koji satire nedu`ne. [ira me|unarodna saradnja je neophodna i da u krizi ne bi sve vi{e profitirao organizovani kriminal, ocenjuje italijanski specijalista Fabio di Vicio. Ironi~ni razlog za zadovoljstvo na{ao je jedan od najuticajnijih novinskih analiti~ara privrednih kretanja, britanski veteran Martin Vulf. Drago mu je {to su sada i politi~ari pokazali nemo}, koju su prethodno zamerali ekonomistima, da predvide doga|aje. A olak{anje koje, kao ekonomista, ose}a zbog takvog ravnanja, nagove{tava nastavak neizvesnosti: da li }e i dalje rasti cena mira.
Mom~ilo PANTELI]

Na {tandu i prijestolonasljednik
„Sajam IDEX 2111. bio je specifi~an zbog nekoliko stvari. Nazo~nost ministra obrane Davora Bo`inovi}a privukla je dodatnu pozornost inozemnih partnera, a jedan od rezultata bio je i posjet princa Mohammeda Bin Zayed Al Nahyana {tandu HGK. On je kao prijestolonasljednik emirata Abu Dhabija i zamjenik glavnog zapovjednika vojske UAE razgovarao sa svim na{im izlaga~ima te zatra`io dodatne informacije o proizvodnom programu pojedinih izlaga~a“, otkriva Zoja Crne~ki.

42

POMO] U KU]I

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Pokloni za Osmi mart

U~ite da biste produ`ili `ivot
Na{e bake su bile u pravu kada su nam govorile da budemo pa`ljivi na ~asu i da naporno u~imo u {koli i na fakultetu, jer }e nam to pomo}i da du`e `ivimo, kao i da je tako rizik za sticanje kardiovaskularnih oboljenja znatno manji. U~ite vi{e, da ne biste imali problema sa visokim krvnim pritiskom. Obrazovanje je, prema najnovijim istra`ivanjima, povezano i sa krvnim pritiskom, pu{enjem i tjelesnom te`inom. Istra`iva~i su 30 godina pratili 3.890 ljudi i ispitivali nivo njihovog obrazovanja sa stanjem njihovog srca. Me|utim, obrazovane `ene su tako|er manje pu{ile, imale su manji indeks tjelesne te`ine. Za mu{karce i `ene svakim stepenom akademskih studija mnogo su manje {anse da imaju problem sa visokim krvnim pritiskom.

Za sve
[to vi{e pa`nje poklonite, zahvalnije vam se vra}a
Pa`nja je sto posto reciklabilni resurs, {to je vi{e poklanjate, zahvalnije vam se vra}a. Zato 8. marta ne {krtarite na pa`nji prema svim va{im damama. Podsjetite va{e mame da su `enskog roda, jer su one to odavno zaboravile. Parfem, skupocjena antiage krema, rasko{ni buket cvije}a, relaks masa`a, brendirane nao~ale za sunce, bilo {ta {to }e va{u mamu odvu}i od kuhinje i evocirati zatomljeni ukus za luksuz. Umjesto ne~eg opipljivog, sestri poklonite svoje vrijeme. Kupite dvije karte za bioskop ili pozori{te, oti|ite zajedno na ve~eru ili u slasti~arnicu ili jednostavno pro{etajte zajedno. Ovakvim poklonom }ete zapravo sebe ~astiti. Ukoliko `elite da iznenadite djevojku, kupite samoljepljive raznobojne papiri}e na kojima }ete ispisati ljubavne poruke. Ako niste naro~ito liri~ni, ne nadajte se neo~ekiva-

va{e dame
noj inspiraciji, ve} je dovoljno da budete iskreni. Polijepite papiri}e svuda po njenom stanu: na vratima, fri`ideru, ogledalu, ali i ispod lavaboa, u fiokama, na lusteru. Zamislite njeno iznena|enje kada legne u krevet, pogleda u plafon, a kada tamo... Drugarici poklonite cvijet u njenoj omiljenoj boji ili pak krpicu u njenoj omiljenoj boji. Kolegicu ~astite doru~kom. ^ekajte da joj umor kulminira pa izvadite ~okoladicu iz d`epa i sa sla{}u joj je poklonite. Baki i nani se najavite da dolazite na ru~ak. Bi}e presretne da spreme raznorazne |akonije za vas, jer im nikada ne izgledate jedro i zdravo; jedino one uporno tvrde da vam fali koji kilogram. Dirnite ih time {to }ete ponijeti fotoalbum sa slikama va{eg ru`i~as tog ma lo lje tni{ tva. Podstaknite ih da vam (iznova) ispri~aju kako su upoznale va{eg djeda.

Nakon prehlade nova ~etkica
Da li treba nakon prehlade promijeniti ~etkicu za zube? Britanski nau~nici upozoravaju da bi nakon svake prehlade trebalo da kupite novu ~etkicu da se infekcija ne bi ponovila. Bakterije i virusi ostaju na vlaknima i ponovnim uno{enjem u organizam mogu, tvrde oni, opet da uzrokuju bolest. Virusimate{ko da mo`eteopet da se zarazite, ali bakterije na ~etkicimoguponovo da budu uzro~nici iste bolesti. Pa tako streptokoka mo`e da se zadr`i dovoljno dugo da se i nakondozepenicilinapreko ~etkice vrati u organizam. S tim da se rizik od ponovnog obolijevanja umanjuje ako koristite antibakterijsku pastu za zube. Ipak, mo`etelako da se zarazite ako koristitetu|u~etkicu za zube ili ako dr`ite~etkice razli~itih osoba u istoj ~a{i.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Jesen u svilenim pantalonama
Poslovna `ena, na {to ukazuju modni kreatori, sljede}e jeseni mora}e da ima duga~ak sako ili intere santan kratki `aket. Ukoliko `eli “mirniji“ izgled, djevojke koja prate savjete dizajnerki, mogu da obuku {iroke svilene pantalone. U suprotnom, duge suknje sa “opasnim“ {licem u zagasitim nijansama ljubi~aste ili bordo boje vi{e su nego dobrodo{le. Kreatori za ve~ernji izgled, predla`u saten za duge toalete. Elektri~noplava, o{tra narand`asta i crvena dominiraju dijelom kolekcije namijenjenim ve~ernjim de{avanjima. Poseban pe~at, ~udan, ali intrigantan, u jesenjoj kolekciji daju raznobojni krzneni detalji, kao i perje, koji su vje{to raspore|eni na d`epove i poneki {av.

Spirulina njeguje i hidrira ko`u
Retinol ili retinolska kiselina prakti~no je vitamin A. Izuzetno vla`i ko`u, ~ini je zdravom, nje`nijom i elasti~nijom, a poma`e i kod pojave akni. Koristi se i kao aktivan sastojak u preparatima za njegu kose. Hijaluronska kiselina prirodni je sastojak ko`e, ali s godinama njegova koncentracija opada i tkivo gubi elasti~nost. Stimuli{e mikrocirkulaciju epiderma i ko`a postaje vla`nija, nje`nija i vitalnija. Kaolin je bijela glina koja efikasno otklanja toksine i ne~isto}e iz ko`e i ubrzava njenu regeneraciju. Spirulina (morska alga) je ekstrakt plavozelene alge, koja je izuzetno bogata vitaminima i mineralima, njeguje i hidrira ko`u. Ginko biloba se dobija iz listova drveta ginka, pobolj{ava perifernu cirkulaciju i ubrzava regeneraciju }elija.

Kola~ od maka
Potrebno:
4 cijela jaja 2 ~a{e {e}era 1 ~a{a ulja 1 ~a{a mlijeka 2 ~a{e bra{na T 500 1,5 ~a{a mljevenog maka 4 ka{ike likera od kajsije 4 ka{ike vode 3 ka{ike d`ema od kajsija

Priprema:
Mikserom pjenasto umutiti jaja i ulje. Postupno dodavati {e}er i mljeveni mak. Naizmjeni~no dodavati bra{no i mlijeko i stalno mije{ati. Sipati tijesto u pouljen i pobra{njen pleh i pe}i oko 50 minuta na 180 stepeni. Pe~eno tijesto jo{ toplo prepoloviti i ostaviti da se ohladi. Pomije{ati liker sa vodom i natopiti ohla|eno tijesto. Rastopiti d`em sa malo vode i premazati jednu polovinu testa i prekriti je drugom polovinom. Ponovo premazati d`emom i preliti glazurom od ~okolade. Ovako pripremljen kola~ ukrasiti ~okoladnim ukrasima po izboru.

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED Corsair Graphite 600T
Gotovo svaki proizvo|a~ ra~unarskih komponenti s vremena na vrijeme se oku{a i na nekom drugom polju. Tako je nedavno Antec predstavio svoj prvi 2.1 zvu~ni sistem Rockus 3D, a nakon toga je Corsair predstavio svoj SP2500 2.1 sistem. Pored toga, Corsair je predstavio i svoju novu liniju vrhunskih ku}i{ta koja su dostupna u dvije varijante, Graphite i Obsidian serijama. Graphite seriju odlikuju daleko povoljniji proizvodi nego kad je u pitanju serija Obsidian, a najvi{e se isti~e 600T ku}i{te. Ova serija je direktna konkurencija ve} dobro utvr|enim proizvo|a~ima na ovom polju kao {to su CoolerMaster, Lian-Li, NZXT i Antec.

43

SeaMonkey 2.0.12
SeaMonkey je web pretra`iva~, napredni e-mail i newsgroup klijent, IRC chat klijent koji zadovoljava sve potrebe klijenata u jednoj aplikaciji. Tabovani pretra`iva~ pru`a bolji na~in pretra`ivanja otvaranjem nekoliko strana samo jednim klikom. Osim toga, korisnik kao po~etnu stranu mo`e postaviti vi{e strana u okviru tabova. PopUp Blocker korisnicima omogu}ava da surfaju bez ikakvih prekidanja od dosadnih reklama, a Image Manager omogu}ava uklanjanje neprikladnih fotografija. Najnovija objavljena verzija nosi oznaku SeaMonkey 2.0 i donosi zakrpe za bugove koji su dovodili do krahiranja aplikacije.

Asus E35M1
Proizvo|a~ ra~unarskih komponenti, kompanija Asus, predstavilo je novu seriju mati~nih plo~a oznake E35M1 koja koristi AMD Fusion Zacate ~ipove akcelerisane procesne jedinice i Brazos ~ipset. Predstavljanjem u toku Cebita, kompanija koja je dizajnirala ~ip opisuje mati~nu plo~u kao prikladnu za Home Theater PC i uobi~ajene igra~ke sis te me, a na ma ti~nu plo~u mo`e se povezati vi{e od jedne grafi~ke kartice. Serija E35M1 isporu~uje se u vidu Mini ITX modela i dvije Micro ATX verzije. Asus mati~ne plo~e naziva niskonaponskim zbog male potro{nje elektri~ne energije i be{umnog rada.

Cisco proizvodi
Cisco je najavio dva nova sistema za objedinjene komunikacije, UC, namijenjena za upotrebu u okviru malih i srednjih preduze}a. Cisco Unified Communications 300 serija je namijenjena kompanijama koje imaju izme|u dva i 24 zaposlenih, dok je Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000 prilago|en firmama koje imaju do 300 korisnika na deset lokacija. Cisco je, tako|er, naglasio da }e WebEx biti dostupan i njihovim partnerima koji se bave redistribucijom te da njihovi novi proizvodi mogu biti integrisani sa UC ponudama za mala i srednja preduze}a. Seriju 300 odlikuje IP bazirani glas, a svi alati za rad i konfigurisanje su bazirani na webu.

Zaboravite na tastature ili dodirivanje ekrana

Ra~unar kojim se upravlja
pogledom
Tobii Technology je proizveo 20 prenosivih ra~unara u saradnji sa kompanijom Lenovo, a tehnologija ne}e biti komercijalno dostupna jo{ dvije godine
Kompanija Tobii Technology prikazala je na sajmu Cebit, koji se od 1. do 5. marta odr`avao u Hanoveru, prototip prenosivog ra~unara kojim se upravlja pogledom. Pre ma prvim utisci ma onih koji su vidjeli demonstraciju rada prototipa, upravljanje pogledom radilo je izvanredno. Korisnici su mogli da kontroli{u otvorene prozore prikazane u stilu korisni~kog interfejsa Exposé. Taj interfejs koji se aktivira pritiskom na taster ili pomijeranjem mi{a, mo`e se na}i kod operativnog sistema Mac OS X, i slu`i za pokretanje umanjenog prikaza svih aktivnih aplikacija. Na demonstraciji je pokazano i kako se otvara dok sa grupom aplikacija tako {to se pogled usmjeri lijevo od ekrana. Prikazana je i demonstracija igre, sli~ne poznatoj igri Asteroid, u kojoj je igra~ razbijao lete}e stijene pogledom, ~ak i kada su bile velike tek nekoliko piksela. U saop{tenju kompanije Tobii Technology isti~e se da }e korisnici, tako|er, mo}i da uve}avaju mapu du`im gledanjem u istu ta~ku, a ekran }e mo}i da se zatamni kada sklonite pogled s njega. U kompaniji se nadaju da }e upravljanje pogledom postati prirodna dopuna standardnim upravljanjima mi{em i tastaturom, a ne njihova kompletna zamjena.

Japanski izum Mame cam

Najmanja kamera na svijetu
Japanski proizvo|a~ USB ure|aja Tanko proizveo je najmanju kameru na svijetu. Mame cam, koja izgleda kao igra~ka, ima rezoluciju od dva megapiksela i te{ka je svega 11 grama. Najmanja kamera na svijetu mo`e da pravi videozapise u rezoluciji 1600x1200 piksela i ~uva ih u formatu JPEG, na memorijskoj kartici formata microSD od 32 GB. Mo`e da na~ini video snimke u trajanju od 36 minuta. Kvalitet snimka nije idealan i mo`e se porediti sa snimcima na~injenim mobilnim telefonima srednjeg kvaliteta. Cijena kamere je 95 ameri~kih dolara. Ovo nije prvi minijaturni ure|aj ove vrste proizveden u Japanu. Kompanija Japan trust technology, iznijela je prije godinu na tr`i{te minijaturnu digitalnu kameru Chobi Cam, koja ima rezoluciju 1600x1200 piksela, a te{ka je 12 grama.

TREPTAJ Iako mogu}nost razvoja tehnologije za upravljanje pogledom djeluje prili~no futuristi~ki, mo`da }ete u budu}nosti mo}i da ocijenite ~lanak koji ste upravo pro~itali - treptajem oka
Iako sve ovo zvu~i nevjerovatno, ne treba o~ekivati da }e korisnici u skorije vrijeme kontrolisati svoj ra~unar pogledom. Kompanija je proizvela samo 20 prenosivih ra~unara u saradnji sa kompanijom Lenovo, a prema objavljenim izvje{tajima, tehnologija ne}e biti komercijalno dostupna bar jo{ dvije godine. Za ve}u preciznost potreban je ve}i senzor, zato je ra~unar kori{ten za demonstraciju imao grbu sa zadnje strane i par centimetara {iroku senzorsku traku ispod ekrana koja se protezala cijelom njegovom {irinom. Iako mogu}nost razvoja tehnologije za upravljanje pogledom djeluje prili~no futuristi~ki, mo`da }ete u budu}nosti mo}i da ocijenite ~lanak koji ste upravo pro~itali samo jednim treptajem oka.

Epson Stylus Photo R3000

E

pson je predstavio svoj najnapredniji mlazni {tampa~ namijenjen fotografima, Stylus Photo

Najnapredniji mlazni {tampa~ za fotografe
R3000. Jedna od interesantnih mo gu}nos ti no vog modela je i automatsko bira nje ti pa crnog kar trid`a u za vi snos ti od vrste papira na kome se {tampa, ~ime se omo gu }ava ju optimalni rezultati i na mat i na glatkom fotopapiru. Stylus Photo R3000 koris ti de vet po je di na~nih kar trid`a s pi gmen tnim mastilom, koje daje otiske znatno otpornije na uticaje sredine u odnosu na one sa standardnim mastilom ka kvo se na la zi u ve}ini mlaznih {tampa~a. [tampa~ se s ra~unarom mo`e po ve za ti pu tem mre`nog ili USB 2.0 priklju~ka, ali je na raspolaganju i povezivanje pomo}u be`i~ne mre`e po standardu 802.11n. Po dr{ka za Pic tBrid ge zna~i da se fotoaparati mogu po ve za ti di rek tno na {tam pa~ bez po sre do va nja ra~unara. Stylus Photo R3000 namijenjen je fotografima i dru gim pro fe si onal ci ma ko ji se ba ve gra fi kom, a Epson ga isporu~uje uz trogodi{nju garanciju. U maloprodaji }e se pojaviti tokom marta po cijeni od 1500 dolara.

MSI je na Cebitu pri ka zao net top Wind Box DC100. Ra~unar je zasnovan na AMD-ovoj platformi Brazos, a zbog malenih dimenzija jedna od namjena mu je ko ri {te nje HTPC sistemima. Ugra|en je APU (accelerated processing unit) E-350 s dvije jezgre Bobcat s radnim taktom od 1,6 GHz, te grafikom Radeon HD 6310. Nadalje, ugra|eno je 2 GB RAM-a, 250-gigabajtni 2,5-in~ni disk, ukupno {est USB priklju~aka HDMI izlaz. Ra~unar je, za sada, u fazi koncepta, ali ako tr`i{te poka`e zanimanje za proizvod, u MSI-ju ka`u da su spremni za proizvodnju.

MSI Wind Box DC100

44

FELJTON

ponedjeljak, 10.8. mart 2011. godine utorak, januar

OSLOBO\ENJE

20. obljetnica raspada SFRJ: Requiem za jednu veliku zemlju (3)

„Velika Srbija“ vs. Jugoslavija
Pi{e: Mile LASI]

Istina je, dakle, da je jugoslavenska kriza zatekla EU, tada{nju EZ, nespremnu za jedan takav izazov kakav je bio brutalan rat u prvom susjedstvu. Prvo se poku{alo s formiranjem tzv. posredni~kih trojki, {to se pokazalo apsolutno nedostatnim
i raspad biv{eg SSSR-a, koji su, razumljivo, va`ili kao odlu~uju}i za budu}u stabilnost kontinenta, uo~ila je s pravom dr. Mel~i}. Razumljivo je bilo, ustvari, i {to su u tom kontekstu budu}e granice na Odri i Nisi imale prednost nad „statusnim granicama biv{ih jugoslavenskih republika“ . Za na{e istra`ivanje su, dakako, jo{ ko ri sni ja is pra vna uo~avanja dr. Mel~i} kako je tada{nja Europska zajednica ve} 1992. godine nazvala „Milo{evi}evu Srbiju agresorom“ ali ni, je se bi po tom i do pus ti la odlu~uju}e mjere kako bi tu ocjenu ispunila sadr`ajem. Zbog toga i jeste na mjesto o~ekivane odlu~ne politike nastupila unutar EU skoro isklju~ivo politika humanitarne pomo}i. Istina je, dakle, da je jugoslavenska kriza zatekla EU, tada{nju EZ, nespremnu za jedan takav izazov kakav je bio brutalan rat u prvom susjedstvu. Prvo se poku{alo s formiranjem tzv. po-

Unato~ ra{irene predstave, ne samo u Srbiji, kako su za raspad SFRJ kri vi dru gi, uklju~ivo Europska unija, u ovom se istra`ivanju poku{ava pokazati i dokazati da za raspad SFRJ primarno krivnja le`i na onim politi~kim koncepcijama i snagama koje za 70 godina postojanja nekog od oblika Jugoslavije nisu shvatile da su se i u prvu i u drugu Jugoslaviju bile udru`ile ve} formirane ju`noslavenske zemlje i nacije. Iz tog tragi~nog, primarno srpsko-crnogorskog, ali ne samo njihovog nerazumijevanja {to je Jugoslavija, manifestirano ve} 1918. godine ignoriranjem i Jugoslavenskog odbora i Krfske deklaracije, uostalom i dotada{nje politi~ke samostalnosti Crne Gore, uslijedit }e sve potonje monarhisti~ke i „socijalisti~ke“ unitarizacije i niknut }e i ona suludost da se u ljeto 1991. godine poku{a spro-

vesti u djelo zlokobni plan RAM, koji je podrazumijevao „amputaciju Hrvatske“ te prisvajanje svih drugih dijelova biv{e SFRJ izuzev Slovenije, koju su Milo{evi}evi bolj{o-fa{isti prosto otjerali iz Jugoslavije. Istini za volju, i Slovencima je, i ne samo njima, bila ve} puna kapa te i takve Jugoslavije. Iz tih i takvih zabluda i niknula je, u krajnjem, tragi~na koncepcija „velike Srbije“ , koja je podrazumijevala i onu suludost po beogradskim ulicama da se baca cvije}e na tenkove koji idu sravniti Vukovar sa zemljom, kao i javno i tajno „blagosiljanje“ svih potonjih zlo~ina. Posljedice svih tih suludosti vidljive su, pak, i danas, diljem biv{e SFRJ, posebice u BiH, u Srbiji i na Kosovu, samo se o njima ponajmanje `eli znati tamo gdje je sve i zapo~elo.

Dr. sc. Mile Lasi} je ro|en 1954. u Uzari}ima ([iroki Brijeg). Posljednje dvije decenije proveo je u Njema~koj. Bio je i diplomata i novinar i prevoditelj, a akademske 2009/10. godine zapo~eo je sveu~ili{nu karijeru na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. ^lan je Odbora za sociolo{ke znanosti Akademije nauka i umjetnosti BiH. U feljtonu „Requiem za jednu veliku zemlju“ po, vodom 20. obljetnice i{~eznu}a sa politi~ke karte SFRJ i kontinuiranih pote{ko}a s konstitucijom BiH, autor govori znala~ki i kriti~ki, ali i emocionalno o uzrocima raspada Jugoslavije i bolesnog postdejtonskog stanja u BiH. Feljton je nastao na osnovu dvaju od sedam poglavlja Lasi}eve knjige „Mukotrpno do politi~ke moderne“ (Biblioteka Status, Udruga gra|ana Dijalog, Mostar, 2010, strana 397), koja se mo`e nabaviti u knji`arama Synopsisa i Buybooka u Sarajevu i na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Mo`e se i poru~iti kod izdava~a (info@dijalog.ba) po cijeni od 20 KM, plus tro{kovi po{tarine. Dunje Mel~i} je, ustvari, zbornik izuzetno vrijednih priloga o „Tre}em balkanskom ratu“, kako se sve ~e{}e u svijetu nazivlju ratovi na prostoru Jugoslavije u periodu 1991-95. godina, s tim {to se ponegdje pod tim misli i na NATO rat na Kosovu 1999. go di ne. U po pra tnim, me|usveznim komentarima dr. Mel}i~ kazane su, jednako kao i u specijalisti~kim tekstovima drugih autora, mnoge krupne i porazne istine o nama samima. U vrijeme raspada Jugoslavije stajali su posve drugoja~iji zadaci na europskom dnevnom redu: ponovno ujedinjenje Njema~ke

Tre}i balkanski rat
Ve} spominjana knjiga „Jugoslavenski rat...“ izdava~ice dr.

Operacija “Lete}i zmaj“ (19)

[ta ovaj ~ovjek `eli?
Za{to sam bio neoprezan, pa nisam prozreo mogu}u podvalu, te{ko je objasniti. Rade}i svakodnevno s mno{tvom ljudi, dobijao sam razne zahtjeve, veoma ~esto apsurdne i neobja{njive, ali posao generalnog konzula je da proguta sve i da zadovolji sve
Pi{e: Bahrudin BIJEDI]

Ni~eg ~udnog za mene nije bilo u njegovoj pripovijesti, jer sam proteklih dana dobijao pisma od ameri~kih gra|ana koji su putovali u Jugoslaviju - prete`eno Me|ugorje - kako su im nestajali koferi i tra`e}i moju intervenciju kod JAT-a. Turski generalni konzul mi je tih dana tako|er uputio pismo s molbom da se zainteresiram za prtljag koji je jednom turskom diplomati nestao u JAT-ovom avionu. Objasnio sam [panjolu da }u svakako i}i na aerodrom, pa mogu zamoliti dispe~era da obrati pa`nju na njegove stvari. Po dolasku u Konzulat, [panjol mi je podvukao zna~aj njegove povezanosti s biznismenom iz Philadelphije McMeegijem i molio me da mu pomognem u produbljivanju tog kontakta mojim odnosom prema [panjolu i Coleu. Ja sam to tako i shvatio. I [panjol i Cole su mi simpati~ni, a njihove ambicije su se uklapale u

moje `elje za {to ve}im i sadr`ajnijim vezama Amerikanaca s jugo-biznisom. [panjol je ponovo zabrinuto govorio o osje}aju nesigurnosti zbog svog kofera koji danas nosi u Jugoslaviju. Govori kako bi bilo najsigurnije kad bi na njemu bio utisnut pe~at Konzulata.

[tambilj vodovoda
Nasmijao sam se obra}aju}i se nekolicini radnika Konzulata s pitanjem {ta ovaj ~ovjek `eli. Neosporno je, sada to vidim, da sam ga trebao izbaciti iz Konzulata. I Goode je tog mi{ljenja. On o~igledno ima optu`nicu i radoznalo slu{a detalje suzdr`avaju}i se od pitanja. Ja sam [panjolu, umjesto da ga odstranim iz prostorija Generalnog konzulata, pojasnio kako je u mom rodnom gradu Mostaru obi~aj da se na takav neumjesan zahtjev redovno ponudi {tambilj vodovoda i da se malo zavrne tako da onaj kome je namijenjen {tambilj mora razaznati o ~emu se radi. Za{to sam bio neoprezan, pa

Cristy [panjol, supruga Vjekoslava [panjola, i autor knjige

nisam prozreo mogu}u podvalu, te{ko je objasniti. Rade}i svakodnevno s mno{tvom ljudi, dobijao sam razne zahtjeve, veoma ~esto apsurdne i neobja{njive, ali posao generalnog konzula je da proguta sve i da zadovolji sve. Tra`ili su ljudi od mene da organiziram transport umrlog ~ovjeka bez podataka o prirodi bolesti od koje je umro, ili o njegovim nera{~i{}enim odno-

sima s Jugoslavijom, pa ~ak i o tome da li je jugoslovenski dr`avljanin i ko }e ga i gdje sahraniti u Jugoslaviji. Jednom je, u znak protesta zbog procedure, donesena urna s pepelom mrtvaca u Generalni konzulat. Drugi su zahtijevali potvrde da nisu ~lanovi ~etni~kih ili usta{kih neprijateljskih organizacija, da ih za{titim od maltretiranja koja do`ivljavaju u SUP-ovima te da im od prodaje ili naciona-

lizacije za{titim zemlju i druge nekretnine. Dr. Tkal~evi}, lije~nik, Zagrep~anin, zamolio me da do|em u njegov ured i da mu pomognem u porodi~noj imovinskopravnoj stvari oko ostav{tine, jer mo`e prerasti u krvoproli}e. Kad sam izlazio iz njegovog ureda, sekretarica je zatra`ila 35 dolara, jer sam razgovarao s lije~nikom. Tako|er, u Kongresu SAD-a poslanik Liwingston tra`io je moju odgovornost jer sam, navodno, umjesto viziranih paso{a, ~asnim sestrama u New Orleansu, Louisiana, poslao pornografski materijal. Neki su tra`ili novac za povratak u Jugoslaviju, a jedan poluparalizirani ~ovjek da mu isposlujem od{tetu od kanadske vlade za nesre}u koju je do`ivio rade}i za tu vladu. To je samo mali pregled zahtjeva s kojima se svakodnevno susre}e generalni konzul u Chicagu me|u 300.000 do 400.000 ljudi jugoslovenskog porijekla ili dr`avljana samo u tom gradu. Iz 15

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine
ju}i Badinterovu komisiju. Posve je druga stvar {to se za njene rezultate u zemljama zapadnog Balkana, posebice u Srbiji i Crnoj Gori, uskoro vi{e nije htjelo ni ~uti, a kamoli znati, kao {to se, uostalom, ne `eli jo{ uvijek znati, prosto jer su oni zna~ili eksplicitnu ili implicitnu osudu Mi lo {e vi}eve po li ti ke zlo~ina i nasilja. Iz ogoljenih politi~kih interesa i razloga su, dakle, i prije i danas ostali potcijenjeni nalazi Badinterove komisije. Svatko je uzimao samo ono {to mu je odgovaralo u njenim „mi{ljenjima“, zanemaruju}i cjelinu, pa je u javnosti ostao utisak da se radilo o nekakvom ad hoc pravno-ekspertskom neva`nom i neobvezuju}em teamu. U su{tini se, pak, radilo o poku{aju gra|enja zajedni~kog stajali{ta unutar EZ-a, pa i u UNa, u odno su na fe no men i{~e znu}a me|una ro dnopriznatih subjekata i nastajanja novih. To je povla~ilo sobom brojna nepoznata i neregulirana pitanja, po~ev od toga kako tretirati republike, odnosno federalne jedinice u slu~aju disolucije jedne federalne zemlje, na koga se sve mo`e primijeniti na~elo prava na samoopredjeljenje do otcjepljenja, pa do prava sukcesije.
(Sutra: Bezmilosni politi~ki okr{aji)

FELJTON

45

1500. 1846. 1879. 1889. 1917. 1921.

NA DANA[NJI DAN

Portugalski moreplovac Pedro Alvarez Kabral krenuo iz Lisabona na put u Indiju. Promijeniv{i dotad poznatu rutu, udaljio se od afri~ke obale u pravcu zapada, prema Ju`noj Americi, i tako otkrio dana{nji Brazil, proglasiv{i ga portugalskom kolonijom. Iste godine brazilsku obalu otkrio [panac Vinsente Pinson. U Beogradu otvorena prva ~itaonica u Srbiji, Srpsko ~itali{te, kasnije ^itali{te beogradsko. Klara Cetkin

Robert Badinter

sredni~kih trojki, {to se pokazalo apsolutno nedostatnim. Ono je, u krajnjem, i poslu`ilo samo legitimaciji strana u sukobu, uklju~ivo i onima oko Milo{evi}a i JNA, koji su glumatali da predstavljaju Jugoslaviju. Pa ipak, ne smije se zaboraviti da je EZ ubrzo poslije „desetodnevnog rata“ u Sloveniji, odnosno hrvatskih i slovenskih izjava o nezavisnosti, usvojila ve} 27. kolovoza 1991. godine, na ministarskom sastanku u Bruxellesu, “Deklaraciju o Jugoslaviji“, u kojoj se, izme|u ostalog, ka`e: „EZ i njene dr`ave ~lanice su u`asnute sve ve}im nasiljem u Hrvatskoj. One podsje}aju odgovorne za nasilje na svoje opredjeljenje da nikad ne}e priznati promjenu granica do koje nije do{lo mirnim putom i sporazumno.“ Takvo {to ni-

je moglo, dakako, zaustaviti rat, ali je bilo i ostalo vrlo va`no za razumijevanje svih potonjih odluka EZ. Dakako, u me|uvremenu je zaboravljeno da je tada{nje Predsjedni{tvo SFRJ prihvatilo „Deklaraciju o Jugoslaviji“ i kao svoj dokument te da se suglasilo i s potonjim formiranjem Me|unarodne arbitra`ne komisije za Jugoslaviju, koja }e u povijest u}i pod imenom Badinterova komisija...

1910. U Kopenhagenu odr`ana Umro {vedski brodski in`enjer i izumitelj Druga konferenD`on Erikson. Izumio prvi uspje{an brodski cija socijalistkivijak. nja, na inicijativu Nemirima i {trajkovima u Petrogradu po~ela njema~ke revolucionarke Klare Februarska revolucija u Rusiji. Cetkin. Na konfeFrancuske trupe u{le u Diseldorf i druge grarenciji ustanovdove u Ruru, po{to Njema~ka nije isplatila ljen praznik Dan ratnu {tetu, {to je bila obavezna prema Versajskom miro`ena, u znak vnom ugovoru potpisanom poslije Prvog svjetskog rata. sje}anja na deU Zagrebu izvr{ena smrtna kazna vje{amonstracije `ena njem nad Alijom Alijagi}em, koji je 1921. u u ^ikagu 8. marta Delnicama izvr{io atentat na jugoslovenskog ministra unu1909.

Ro|en njema~ki hemi~ar i fizi~ar Oto Han. S Fricom [trasmanom 1939. otkrio cijepanje jezgra atoma urana pomo}u neutrona i otvorio eru nuklearnih reaktora. Dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1944.

1922. 1942. 1950. 1965. 1973. 1993. 1994. 1999. 2001. 2001.
leta.

tra{njih poslova Milorada Dra{kovi}a, tvorca Obznane, Vladine uredbe kojom je zabranjen rad Komunisti~ke partije Jugoslavije. Japanske trupe u Drugom svjetskom ratu zauzele glavni grad Burme Rangun, dan po{to su ga napustili Britanci. Sovjetski mar{al Kliment Voro{ilov objavio da je SSSR u septembru 1949. isprobao atomsku bombu, u vrijeme kada se smatralo da su SAD jedina dr`ava koja posjeduje nuklearno naoru`anje.

Ni skriti, ni prikriti
Da kle, una to~ svih pro pusta i manifestirane nespremnosti, koja se nije dala ni ranije, a ne dade se ni danas skriti ili prikriti, biv{a EZ je u odno su na dru ge aktere pokazala i izvjesnu zrelost u momentu raspada SFRJ, u prvom redu formira-

U Ju`ni Vijetnam se iskrcalo 3.500 marinaca SAD-a, po~elo masovno uklju~enje kopnenih H. R. Kapablanka trupa SAD-a u Vijetnamski rat. Po~etkom 1968. broj vojnika 1942. Umro SAD-a u Ju`nom Vijetnamu popeo se na 525.000. U eksploziji automobila-bombe, koju su podmetnuli pripadnici IRA ispred zgrade glavnog londonskog suda i sjedi{ta Skotland jarda u Londonu, poginula jedna osoba, povrije|eno njih 238.

Operacija „Lete}i zmaj“ prizemljena je 6. septembra 1989. godine odlukom porote Federalnog suda za Isto~nu Pensilvaniju, SAD, sa dvije rije~i - not guilti (nije kriv). [ta se de{avalo unutar afere koju je lansirala Federalna carinska policija SAD-a, predmet je ove knjige iz pera njenog aktera, za ~iju involviranost u aferu su se pobrinuli kako ambiciozni policajci i tu`ioci SAD-a, tako i dr`avni organi zemlje koju je u svojstvu generalnog konzula SFR Jugoslavije predstavljao u 15 dr`ava ameri~kog Srednjeg zapada sa sjedi{tem u Chicagu. Autor je ro|en 1941. godine u Mostaru, gdje je stekao osnovno i srednjeobrazovanje. Diplomirao je na Fakultetupoliti~kih nauka u Sarajevu, a nakon toga je obavljao niz poslova, uklju~uju}i i diplomatsku slu`bu. O`enjen je dr. Zorom Vukobrat-Bijedi}, s kojom ima sinaMaka. Ovu knjigu je posvetio ocu Salihu Salki Bijedi}u, nosiocu Partizanske spomenice 1941, koga su ubile Luburi}eve usta{e 1945. godine u Sarajevu. Knjigu Operacija „Lete}i zmaj“ objavio je Historijski arhiv Sarajeva, a mo`e se kupiti u knji`ari WBZ u Ulici Zelenih beretki, kod Doma Oru`anih snaga BiH u Sarajevu. dr`ava, koliko je jurisdikciono podru~je ovog konzulata, stizali su zahtjevi mnogih pojedinaca i institucija, a koji su ~estoizazivali nedoumice. Da li je ovo razlog za moju neosjetljivost na [panjolov zahtjev, ne znam. Drugog obja{njenja nemam, osim nastojanja da nikog ne odbijem saslu{ati, da na svakog ostavimutisakrazumijevanja za njegov problem, da svakog primim s prijateljskim osmijehom i da niko ne napusti Konzulat nezadovoljan. To je bio i ostao moj nastup, koji sam izgradio jo{ u djetinjstvu, a koji je oblikovan `ivotom u tolerantnoj, bezazlenoj i prijateljskoj atmosferi bh. mentaliteta. Milionski poslovi u dolarima koje su obe}avali ovi ljudi zajedni~kim ulaganjima s jugoslovenskom privredom nalagali su mi maksimalnu pa`nju i predusretljivost. To je bio manir u kontaktima s osobama koje su donosile ili predlagalerazneposlove, pa tako prema ambicionom [panjolu i inteligentnomdoktoru Coleu nisam imao rezerve.

Kategori~no „Ne!“
Prekida me Goode pitanjem da li mi je, s njihove strane, ikad ponu|en novac ili bilo ka-

kva nagrada za predusretljivost koju sam pokazivao prema njima, odnosno da li su ikad tra`ili usluge druge prirode od mene, prvenstveno jugoslovenske paso{e, ili njihovo promoviranje u diplomatske kurire i sli~no. Faksimil kurirskog pisma? Na seriju takvih pitanja odgovoram kategori~no: „Ne!“ Potpuno mi je nejasno {ta su ti ljudi `eljeli od mene. Osim mojih ohrabrenja i garancija za poslovne aran`mane s Jugoslavijom, ni{ta drugo nisu mogli dobiti. Svaki njihov potez u smislu moje uklju~enosti u kriminalnom pravcu bio bi presje~en i odba~en. Ne zato {to sam ja neki izuzetak iz jugoslovenskog prosjeka, nego upravo zato {to pripadam mentalitetu koji mo`e biti sve, ali nikad izdajnik zemlje, kriminalac, nacionalista, ne~ovjek. Po{to je prijedvijegodineukinutoradno mjesto voza~a domara u Konzulatu u Chicagu, ja sam taj koji naj~e{}e odlazim na aerodrom. To su jedina slu`bena kola, ve} osam godina stari oldsmobile, kojim tog dana prevozim ameri~ke biznismene na aerodrom, na kome }u, nakon njihovog ispra}aja, do~ekati rodbinu koja mi dolazi iz Jugoslavije.
(Sutra: Posjeta biznismenima u Dallasu)

kubanski velemajstor Hose Raul Kapablanka, svjetski prvak u {ahu od 1921. do 1927. Uz posredovanje Me|unarodnog komiteta Titulu osvojio Crvenog krsta, iz logora u Bosni i Hercegovipobijediv{i njeni pu{teno 5.540 zarobljenika zato~enih tokom rata u BiH. ma~kog velePrema saznanjima te organizacije, ostalo zato~eno 3.100 zarobljenika u logorima HVO-a, ARBiH i VRS-a. majstora Emanuela Laskera, Vi{e od 100 intelektualaca iz cijelog svijeta izgubio od ruspotpisalo apel svim evropskim vladama i kog velemajstora Ujedinjenim nacijama zahtijevaju}i da sprije~e masakre u Aleksandra BiH i na teritoriji cijele SFRJ i da Savezna Republika JugoAljehina. slavija preda te{ko naoru`anje Ujedinjenim nacijama.
Tra`eno da naoru`anje SRJ bude uni{teno bombardovanjem, maksimalno {tede}i ljudske `ivote, ako ona to odbije. Vojska [ri Lanke, u brzoj operaciji, zauzela vi{e od 500 kvadratnih kilometara teritorije na sjeveru zemlje, pod kontrolom separatisti~ke gerilske grupe Tamilski tigrovi. U sukobima separatista i vladinih snaga od 1983. poginulo oko 57.000 ljudi. Me|unarodni sud za ratne zlo~ine u Hagu formirao poseban tim za istragu zlo~ina Oslobodila~ke vojske Kosova. Prve optu`nice protiv Albanaca sa Kosova podignute u februaru 2003. U 102. godini umrla Dam Ninet de Valoa, balerina i osniva~ica Britanskog kraljevskog ba- Aslan Mashadov

2004.

2005.

2005. U specijalnoj operaciji u Tribunal u Hagu otpe~atio optu`nice protiv ^e~eniji ubijen hrvatskih generala Mladena Marka~a i Ivana lider separatista ^ermaka, koje ih terete za zlo~ine nad srpskim civilima u Aslan Mashadov, Kninskoj krajini tokom vojne akcije Oluja u avgustu 1995. i izmijenjenu optu`nicu protiv generala Ante Gotovine. Tri da- kojeg Moskva tereti za seriju na kasnije Marka~ i ^ermak se predali tom sudu. Ante Gotovina uhap{en 8. decembra 2005. na Kanarskim ostrvima i smrtonosnih napada u Rusiji, izru~en Hagu. uklju~uju}i Premijer Kosova Ramu{ Haradinaj podnio otmicu u {koli u ostavku, narednog dana se predao Sudu u Beslanu, kada je Hagu, pred kojim je optu`en za zlo~ine na Kosovu tokom poginulo oko oru`anih sukoba 1998. i 1999. ^eka presudu. Tom sudu se 400 talaca, od predao i regionalni komandant OVK Lah Brahimaj. On je kojih su poloviosu|en na {est godina zatvora zbog okrutnog postupanja na bila djeca. prema zarobljenicima u logoru OVK-a u selu Jablanica.

46

SPORT
Bh. internacionalci odli~ni u dresu ruskih timova

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

V

eznjaci bh. reprezentacije Zvjezdan Misimovi} i Senijad Ibri~i} ove su zime poja~ali dva ruska kluba. Ibri~i} je iz Hajduka pre{ao u moskovski Lokomotiv, dok je Misimovi}, napokon, napustio Galatasaray i nekoliko dana prije po~etka prvenstva postao Senijadov sugra|anin u Moskvi, s tim {to }e nastupati za Dinamo. Kako su temperature u Moskvi posljednjihdanaispod-20, pomenuta dva tima za po~etak sezone pripremaju se u toplijim krajevima. Tako je Lokomotiv trenutno u Budimep{ti, gdje je u nedjelju poslijepodne savladao ma|arskog ni`eliga{a Sharisap rezultatom 8:0. Na{ internacionalac u igru je u{ao u drugom poluvremenu kod rezultata 2:0 za svoj tim, te je do krajasusretapostigao tri pogotka i imaojednuasistenciju. Naime, Ibri~i} je najprije asistirao za tre}i gol Lokomotiva, a onda je zapo~eo svoj golgeterski show. Prvi gol postigao je nakon{to je predriblao petoricu igra~a ma|arskog sastava, uklju~uju}i i golmana, te poslaoloptu u mre`u. Drugi gol je bio sli~an, s tim {to je ovaj put predriblao“samo“ trojicuMa|ara, a hat-trick je zaklju~io sjajnim lobom sa 16 metara. Ibri~i} je, naravno, progla{en i igra~em susreta, a ruski mediji ve} sada govore kako bi Lokomotiv sa na{im reprezentativcem u timu mogao biti i iznena|enje prvenstva. Uz sjajnu formu Ibri~i}a, selektora Safeta Su{i}a bi trebala radovati i odli~na predstava Zvjezdana Misimovi}a u njegovom drugom nastupu za Dinamo. Nakon {to je odigrao poluvrije-

Misimovi} i Ibri~i} driblaju

po Turskoj i Ma|arskoj
Zvjezdan Misimovi} u svom drugom nastupu zabio prvijenac za Dinamo u duelu protiv Bate Borisova (izgubili 2:1), dok je Senijad Ibri~i} postigao tri pogotka protiv ma|arskog ni`eliga{a Sharisapa (pobijedili 8:0)

Miske napokon imao razloga za ples
Zvjezdan Misimovi} je pogodak protiv Bate Borisova proslavio svojimprepoznatljivimplesom, kojeg ve} dugonijekoristio, s obzirom na to da uop{te nije ni igrao. Me|utim, protiv Bjelorusa je pokazao kako nije zaboravio igrati nogomet, te postizati pogotke. “Imao sam mnogo razloga za ples“ priznaje nam Misimovi} i , dodaje: “Na dobrom sam putu da se vratim u nekada{nju formu, a ovaj gol }e mi sigurno pomo}i u samopouzdanju“ kazao nam je u te, lefonskomrazgovoruMisimovi}, koji je poslijeutakmiceprotivBate Borisova otputovao u Minhen, kako bi se oprostio od porodice, s obzirom na to da }e od danas biti stanovnik Moskve. “U klubu su zadovoljni kako sam se uklopio u ekipu, a danas o~ekujem da stigne i certifikatpotreban za nastupe, kako bih mogaobiti u konkurenciji za me~ protivLokomotiva“ ka`e bh. repre, zentativac, koji }e se na terenu sukobiti sa Ibri~i}em. “^uli smo se kada sam potpisao za Dinamo, ali poslije toga nismo. Znam da igramo me|usobni duel, ali jedan igra~ nije cijela ekipa.” Iako je u dvije utakmice za Dinamo istr~ao sa brojem 88, Misimovi} nam ka`e da je izabrao osmicu, koju }e nositi u prvenstvu.
Zvjezdan Misimovi} postigao je prvijenac u susretu protiv Bate Borisova

me protiv Baltike, Misimovi} je u susretu sa Bate Borisovim (Dinamo izgubio 2:1) na pripremama u Turskoj zaigrao u posljednjih 20 minuta, a samo sedam minuta po ulasku u igru postigao je

prvijenac za moskovski tim. Misimovi} je, ba{ kao i Ibri~i}, prebriblao nekoliko igra~a Bate Borisova i na kraju je sa loptom zaobi{ao i golmana. Ruski mediji igru prije i poslije Misimo-

vi}evog ulaska opisuju kao “bezidejnu i puno ofanzivniju“ . Ina~e, prije nego }e posti}i pogodak, Misimovi} je sjajno asistirao za Kevina Kuranya, koji nije uspio pogoditi mre`u Bate Bori-

sova. Upravo }e Misimovi} i Ibri~i} odmjeriti snage u 1. kolu ruskog prvenstva, koje je na programu12. marta, a doma}in}e biti Lokomotiv.
J. LIGATA

Ruski Superkup

Olimpic bez Vidovi}a u [irokom Brijegu

Janjo{ zadovoljan trijumfom
Zenit bolji
Nogometa{i Zenita osvaja~i su ruskog Superkupa nakon {to su u finalnoj utakmici rezultatom 1:0 savladali moskovski CSKA. Utakmicu su mnogo bolje otovrili fudbaleri CSKA, koji su dominirali u prvih 45 minuta, no na `alost njihovih navija~a nisu uspjeli pogoditi Zenitovu mre`u. Velike prilike propustili su Love i Doumbia, pa je bilo za o~ekivati da }e ih sti}i kazna. Upravo se to i dogodilo u drugom poluvremenu, u kojem je tempo igre znatno opao. Igrala se 73. minuta kada je Ionov, koji je u igru u{ao umjesto Lazovi}a, postigao pogodak, za kasnije }e se ispostaviti kona~nih 1:0. Na{ reprezentativac Elvir Rahimi} utakmicu je posmatrao s klupe za rezervne igra~e.

od CSKA

Protiv Leotara smo pokazali dobru igru, ~ime mogu biti zadovoljan i nadam se da }emo je ponoviti u [irokom Brijegu, rekao je Janjo{
[ef stru~nog {taba Olimpica Mehemed Janjo{ zadovoljan je izdanjem njegovog tima u posljednjoj pobjedi protiv Leotara na Ko{evu. Naime, tri boda u 17. kolu Premijer lige BiH Sarajlijama je donio Milo{ Vidovi}, koji je ujedno zaradio tre}i `uti karton i ne}e biti na ra spolaganju u nare dnom me~u protiv [irokog Brijega na Pecari. “Neigranje Vidovi}a u [irokom Brijegu bi}e veliki hendikep, ali na to ne mo`emo uticati. Povrede i `uti kartoni su sastavni dio ove igre i majstorstvo je sna}i se u zadatim okolnostima. Tako nam preostaje da postavimoigrukakomislimo da

U Olimpicu vjeruju u bolje igre

Foto: S. GUBELI]

je najbolje i da damo sve na terenu da ispo{tujemo zahtjeve iz svla~ionice“ rekao je Janjo{. , Olimpic je sa tri boda iz prethodnog kola izbio na osmu poziciju prvenstvene tabele, {to ne

zadovoljava {efa stru~nog {taba vukova. “Imamo ekipu koja mo`e biti bolja. Protiv Leotara smo pokazali dobru igru, ~ime mogu biti zadovoljan i nadam se da

}emo je ponoviti u [irokom Brijegu. Na Pecari }e biti idealni uslovi, a doma}ini }e protiv nas poku{ati ispraviti gre{ke iz prethodna dva kola“ dodao je , O. ZUKI] Janjo{.

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine
FK @ELJEZNI^AR Velibor Vasili} iznena|en Tosunovi}evim laktom

SPORT

47

VIJESTI

Tosunovi} je laktom oborio Vasili}a, zbog ~ega je dobio crveni karton

Foto: gradacac-x.com

Oprostio sam mu, ali

Ibrahimovi}: Najbolji sam igra~ na svijetu
Zlatan Ibrahimovi} nesumnjivo je izvanredan fudbaler, no nikada ga nijedan relevantan izbor nije proglasio najboljim na svijetu. Priznanja su dobijali drugi pojedinci, ali {vedski reprezentativac smatra da se nijedan od njih ne mo`e mjeriti s njime. Jasno je to iz odgovora koji je Ibrahimovi} ponudio ~itaocima La Gazzette dello Sport na pitanje: Prije pet godina rekli ste da igrate fudbal kako biste postali najbolji na svijetu. Mislite li da ste danas bli`e ili dalje tom cilju? „Ja sam najbolji igra~ na svijetu, zaista se tako osje}am. Gotovi ste ne vjerujete li sami u sebe, a to {to nikada nisam dobio FIFA nagradu za najboljeg ili Ballon d’Or, ne zna~i da ne mogu biti najbolji“, smatra Ibrahimovi}.

mogao je Zvijezdu

IZBACITI IZ LIGE
Tosunovi} je ostavio svoj tim na cjedilu, a da smo uspjeli dati gol, on bi bio krivac, smatra Vasili} • @eljo protiv Travnika bez Be{lije, Stan~eskog i Jamaka, koji pauziraju zbog kartona, vra}aju se Markovi}, Vi{}a, ^oli}...
Stoper @eljezni~ara Velibor Vasili} u Grada~cu je proveo ~etiri godine. Iz dresa Zvijezde stigao je i do reprezentacije BiH, a u subotu je po prvi put bio na suprotnoj strani protiv svojih biv{ih suigra~a. Vasili} je odigrao dobar me~, ko ji }e mu os ta ti u sje}anju, na`alost, po nemiloj sceni iz 37. minute, kada ga je napada~ Zvijezde Damir To su no vi} na mjer no udario laktom, zbog ~ega je dobio crveni karton.

Aplauzi pa zvi`duci
“Ne znam razlog zbog kojeg me je namjerno udario“, ka`e nam vasili} i dodaje kako mu se Tosunovi} poslije mela izvinjavao zbog svog postupka. “Tosunovi}a znam odranije i nisam se nadao da bi me mogao namjerno udariti. Da me je pogodio u nos izmijenio bi mi li~ni opis. Sre}om, udario me u bradu, tako da sam super pro{ao“ obja{njava Va, sili} i dodaje kako igra~i Zvijezde, s obzirom na to da je godinama igrao u Grada~cu, nikad nisu bili agresivni. “Koliko ja znam u Grada~cu se tako igra~i ne pona{aju. Ostavio je svoj tim na cjedilu, a da smo uspjeli dati gol on bi bio krivac. Zvijezda je bila u nezavidnoj situaciji na tabeli i poraz ih je

Vasili} (na ~elu kolone) uvjeren je da @eljo mo`e sti}i Borac

mogao izbaciti iz lige“, smatra Vasili}, koji je oprostio Tosunovi}u udaranje. Do pomenute 37. minute navija~i Zvijezde su aplaudirali Vasili}u, me|utim, vjerovatno misle}i da simulira udaranje, {to je TV snimak demantovao, navija~i su mu poslije zvi`dali. “Bilo mi je drago {to sam opet u Grada~cu gdje sam pro`ivio zaista lijepe trenutke sa Zvijezdom. Lijepo sam do~ekan, ali sve je pokvario taj Tosunovi}ev lakat. Vjerovatno su mislili da simuliram, ali ja nisam takav igra~. Da sam mogao ustati, ustao bih. Naravno, Zvijezda }e mi uvijek ostati u lijepom sje}anju, ali ja sam sada igra~ @elje i da}u sve od sebe za pobjede ovog tima“ , naglasio je Vasili} i dodao:

“Zvijezda je tek u fini{u susreta prvi put u{la u na{ {esnaesterac i `alosno je {to nismo uspjeli osvojiti sva tri boda. Imali smo prilike za pobjedu, ali Jakam, Popovi} i Radovanovi} nisu uspjeli pogoditi. Bili smo bolji, ali smo se na kraju morali zadovoljiti bodom.” “Samo“ bod iz Grada~ca, odveo je Borac na +7 u odnosu na @elju, ali Vasili} smatra da utrka za prva ka tek po~inje...

7 bodova nije mnogo
“Sedam bodova izgleda mnogo, ali nije. Poku{a}emo sve uraditi da do pretposljednjeg kola, kada do~ekujemo Borac, zaostatak smanjimo na tri boda i onda da u fini{u osvojimo naslov prvaka. Na-

ravno, do tada moramo pobje|ivati sve svoje protivnike, po~ev od Travnika, kojeg do~ekujemo ovaj vikend.” Vasili} nam je rekao i to kako je za do vo ljan svo jom igrom u dresu @eljezni~ara, te da odli~no sara|uje u paru sa Me{i}em. Ina~e, @eljo u susret protiv Travnika ulazi oslabljen za Jamaka, Stan~eskog i Be{liju koji zbog kartona preska~u me~ protiv vezira, a u tim bi se mogli vratiti Markovi}, Vi{}a, E. ^oli} ili ]ulum. “Imamo 16-17 igra~a koji mogu konkurisati za po~etnu postavu i uvjeren sam da }emo, uprkos izostancima Be{lije, Jamaka i Stan~eskog, uspjeti slaviti protiv Travnika“, nada se Vasili}.
J. LIGATA

Higuain se vratio treninzima
Argentinski reprezentativac u redovima Real Madrida Gonzalo Higuain (23) odradio je prvi trening nakon operacije ki~me kojoj se podvrgnuo 11. januara u Chicagu. “Higuain je zapo~eo novu fazu u svom oporavku. U srijedu je vje`bao na terenu po prvi put nakon operacije, a radio je s loptom. U narednim sedmicama bi}e podvrgnut dijagnosti~kim testovima prije negoli po~ne faza u kojoj }e se postupno priklju~ivati ekipi“, stoji na Realovoj internet-stranici. Podsjetimo, ljekari koji su izveli operaciju nad Higuainom rekli su da }e Argentincu za puni oporavak trebati izme|u tri i ~etiri mjeseca do godinu.

Derbi u Frankfurtu kasnio zbog navija~kog okr{aja
Pirotehni~kim sredstvima me|usobno su se u Frankfurtu zasuli navija~i doma}eg Eintrachta i gostuju}eg Kaiserslauterna pred po~etak derbija jugozapadnje Njema~ke. Sraz 25. kola stoga je zakasnio 15 minuta u odnosu na predvi|eniih 15 sati i 30 minuta. Sukob su izazvali gostuju}i navija~i, koji su prvi po~eli paliti baklje i petarde te ih bacati u smjeru suparni~kih simpatizera. Doma}ini su ubrzo uzvratili na isti na~in.

United `eli Neuera
Odranije je poznato da Bayern `eli dovesti Schalkeovog golmana Manuela Neuera. Predsjednik Schalkea Clemens Tonnies tvrdi da je za njegove usluge zainteresovan i Manchester United. Neuerva`i zajednog od najboljih njema~kih golmana. Sa Schalkeomprolazikrozrazo~aravaju}usezonu, {to pospje{ujesugestije kako bi narednog ljeta mogaopre}i u ve}iklub. Ugovor s klubom iz Gelsenkirchenave`e ga do 2012. godine. Louis van Gaal, trener nje-

ma~kog prvaka Bayerna, otvoreno je pokazao zanimanje za anga`man 24-godi{njeg ~uvara mre`e. No, ~ini se da Bayern nije jedini u redu za Neuera. “Ako nam se Manchester United javi sa slu`benom ponudom, razmotri}emo je“ izja, vio je Schalkeov predsjednik Clemens Tonnies za Bild.

48

SPORT
Inzaghi se vra}a na teren

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U N/FSBiH stiglo pismo iz FIFA i UEFA

Tra`i se sastanak
sa Predsjedni{tvom BiH
Na adresu N/FSBiH stiglo je pismo iz FIFA i UEFA u kojem se tra`i sas ta nak pred sta vni ka svjetske i evropske fudbalske asocijacije sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. Sastanak bi se trebao odr`ati polovinom ovog mjeseca, a razgovaralo bi se o aktuelnoj problematici i usvajanju novog statuta. Osim toga, nalo`eno je da se preispita regularnost izbora u pojedinim kantonalnim savezima, s naglaskom na FS Kantona Sarajevo, te da se preispita slu~aj Kentaro.

Filipo Inzaghi: Moj povratak nije daleko

Jorge Valdano hvalio svoje igra~e

Oporavak prije

o~ekivanog
Nadam se brzom povratku, {tovi{e, vrlo brzom. Cilj mi je popraviti brojku postignutih golova u evropskim takmi~enjima, kazao je Pippo
Filippo Inzaghi, 37-godi{nji napada~ Milana, i dalje se rehabilitira nakon povrede u kojoj mu je puknuo kri`ni ligament i o{te}en menisk lijevog koljena. Podsje}anja radi, Inzaghi se povrijedio 10. novembra pro{le godine u pobjedi nad Palermom (3:1), nakon ~ega je podvrgnut operaciji. Tada se pretpostavljalo da }e pauzirati do kraja sezone, ali... “Nadam se brzom povratku, {tovi{e, vrlobrzom. Cilj mi je popraviti brojku postignutih golova u evropskim takmi~enjima“ , ka`e Pippo, kojeg je Milan i prijavio za Ligu prvaka. Ipak, Pippo ne}e putovati na revan{protivTottenhama, koji je prvuutakmicuosminefinalarije{io s 1:0 u svojukorist na San Siru, ali nijenemogu}e da nastupi u ~etvrtfinalu, pod uslovom da ga rossoneriizbore. Upitanmo`e li se nametnuti u konkurencijinapada~a u klubukoju~ineIbrahimovi}, Pato, Robinho, pa i Cassano, Inzaghi je kazao: “Odgovorit }u ovako: Dan nakon moje povrede cijela ekipa je do{la da me pozdravi. Dirnulo me to. Ne mislim da }e moj povratak prouzro~iti probleme, ba{ suprotno, dat }e nam vi{e opcija u napadu. Kada bih pomislio da stvaramproblem, maknuo bih se” priznao , je neuni{tivi Pippo.

Ozil }e obilje`iti idu}e

Realovo desetlje}e
Direktor Real Madrida Jorge Valdano osvrnuo se na nedjeljnu pobjedu svoje ekipe kod Racinga u Santanderu. Kraljevski klub je slavio s 3:1 u 27. kolu Primere uz nekoliko sjajnih akcija, posebno one kod vode}eg pogotka. S nekoliko kratkih i brzih dodavanja su Madri|ani izbacili cijelu odbranu doma}ih, a akciju su zaklju~ili Mesut Ozil dodavanjem, odnosno Emmanuel Adebayor pogotkom. ‘’Ozil }e obilje`iti sljede}e Realovo desetlje}e. On je igra~ kakvog navija~i Reala vole zbog njegovog stila i op}enito smisla za igru. Uz njega se ~ak i protivni~ki igra~i zabavljaju’’, pohvalio je direktor njema~kog reprezentativca. S dva je gola utakmicu obilje`io i francuski napada~ Karim Benzema (23), koji je sve bli`e nekada{njoj formi koja ga je i dovela u Madrid iz Lyona. ‘’Benzema je igra~ izvanredne kvalitete, on je mladi de~ko koji jo{ sazrijeva. Prvi je put napustio domovinu kad je dolazio u Madrid, a ne mo`e se svako prilagoditi na novu sredinu jednakom brzinom. Znali smo da smo u njemu dobili velikog igra~a, a on to svakim danom sve vi{e pokazuje.’’

Raul: Ostajem u Schalkeu
Legendarni {panski fudbaler Raul Gonzalez (33) istaknuo je u razgovoru za Kicker kako ima namjeru odraditi ugovor sa Schalkeom do kraja uprkos lo{im igrama kluba iz Gelsenkirchena ove sezone. “Moj ugovor vrijedi do ljeta 2012. godine. @elim ga odraditi do kraja i nastaviti se zabavljati“ rekao je , Raul. “Ekipa smo koja je trenutno u iz gra dnji, s ne ko li ko igra~a koji su tek nedavno do{li i mno{tvom mladi}a“ za, klju~io je {panski napada~ koji }e u srijedu protiv Valencije predvoditi Schalke u lovu na ~etvrtfinale Lige prvaka.

IFAB dozvolio petoricu sudija na EP-u

Zabranjeno no{enje okovratnika
Okovratnici su u posljednje vrijeme postali pravi hit me|u nogometa{ima, a proslavili su ih, me|u ostalima Carlos Tevez, Yaya Toure i Mario Balotelli (svi iz Manchester Citya), Samir Nasri (Arsenal) i Pepe Reina (Liverpool)
Me|unarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), tijelo koje odlu~uje o svim promjenama pravila u nogometu, zabranio je u subotu no{enje okovratnika od 1. jula ove godine. Okovratnici su u posljednje vrijeme postali pravi hit me|u nogometa{ima, a proslavili su ih, me|u ostalima Carlos Tevez, Yaya Toure i Mario Balotelli (svi iz Manchester Citya), Samir Nasri (Arsenal) i Pepe Reina (Liverpool). Ipak, zbog opasnosti koje bi povla~enje za okovratnik moglo donijeti nogometa{ima, IFAB je na svojoj sjednici u Walesu odlu~io izbaciti ovaj modni detalj i grija~ Tevezov okovratnik odlazi u istoriju vrata iz daljnje upotrebe. IFAB je tako|er donio odluku da se, uprkos brojnim testiranjima tehnologija na golcrti, eksperimenti nastave i u sljede}ih godinu dana. O~ito, nijedna tehnologija nije u potpunosti zadovoljila, odnosno ne mo`e sa sigurno{}u potvrditi je li lopta pre{la golliniju ili ne. Ipak, u cilju smanjivanja ne ugo dnih si tu aci ja oko (ne)priznavanja pogodaka, IFAB je dozvolio UEFA da na EP-u u Poljskoj i Ukrajini sljede}e godine utakmice sude petorica sudaca, {to je eksperiment koji se ve} neko vrijeme provodi u Evropa ligi i Ligi prvaka.

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
LIGA PRVAKA Shakthar nadomak istorijskog uspjeha

49

rije godinu dana Barcelona je predvo|ena Lionelom Messijem ugasila ambicije Arsenala u Ligi prvaka, a Guardiolini izabranici ve~eras }e na Nou Campu poku{ati uraditi isto. Ipak, katalonski ponos }e morati loviti zaostatak iz prve utakmice igrane u Londonu, u kojoj su topnici slavili sa 2:1. Bila je to prva pobjeda Arsenala nad Barcelonom u njihovim me|usobnim duelima i mo`da nagovje{taj prolaska me|u osam najboljih ekipa.

P

Mogu li topnici
uti{ati Nou Camp?
Svi prije ove utakmice misle da je sasvim normalno na{e ispadanje. To je dobro, jer nemamo {ta izgubiti. Stvarno mislim da smo ove godine spremni izbaciti Barcelonu, kazao je Nasri
dobiti na Nou Campu i to nas hrabri. I stvarno mislim da smo ove godine spremni izbaciti Barcelonu“ kazao je Nasri. , Trener Barcelone Josep Guardiola tako|er ima problema sa povredama, te }e morati sastaviti odbranu bez Carlesa Puyola i Gerarda Piquea. “Carles Puyol ne}e biti spreman za utakmicu protiv Arsenala. Kapiten osje}a probleme vezane uz prija{nju povredu koji mu sprje~avaju nastup“ potvrdili su iz , kluba.

Problemi na obje strane
No, uo~i te{kog gostovanja kod Barcelone trener Arsenala Arsene Wenger ima velikih problema s brojnim povrije|enim igra~ima. Naime, sigurno je da za Arsenal ne}e igrati Robin van Persie, Theo Walcott, Thomas Vermaelen, Alex Song i Lukasz Fabianski. Pored njih, od povreda su se tek oporavili Cesc Fabregas i Jack Wilshere i upitno je koliko su njih dvojica spremni za dvoboj. Ponajbolji igra~ Arsenala ove sezone Samir Nasri, rekao je kako je optimisti~an te da je njegova ekipa mnogo bolja i zrelija u odnosu na pro{lu sezonu kada nisu imali {anse protiv jake Barcelone. “Lani nismo dotaknuli loptu. Barcelonini su igra~i bili posvuda, kao da smo igrali 11 protiv 16. Bila je to prava no}na mora. Mo`da smo ih se upla{ili jer se radi o fantasti~nim igra~ima. Svi prije ove utakmice misle da je sasvim normalno na{e ispadanje. To je dobro, jer zbilja nemamo {to izgubiti. Mo`emo samo mnogo toga

Istorijska utakmica
‘’Rezultat iz prve utakmice nije najbolji pokazatelj s obzirom na to da smo apsolutno zaslu`ili pobjedu. Ipak, nismo imali sre}e, ali smatram da pred na{im navija~ima imamo velike {anse da stignemo zaostatak i plasiramo se dalje. Arsenal je kvalitetna ekipa i mora}emo ih stisnuti od samog po~etka i nametnuti na{ stil igre, a tada golovi ne}e izostati’’ rekao ,

Barcelonina ma{tovitost ili Arsenalova poletnost?

PROBLEMI WENGERA Uo~i te{kog gostovanja kod Barcelone, trener Arsenala Arsene Wenger ima velikih problema s brojnim povrije|enim igra~ima. Naime, sigurno je da za Arsenal ne}e igrati Robin van Persie, Theo Walcott, Thomas Vermaelen, Alex Song i Lukasz Fabianski

je napada~ Katalonaca Pedro. U drugoj utakmici ve~era{njeg programa snage }e odmjeriti Shakhtar i Roma, a ukrajinski klub brani prednost od 3:2 iz prvog susreta igranog u Rimu. Shakhtar nikad prije nije do{ao do nokaut-faze, a sada su na korak od jo{ ve}eg istorijskog uspjeha. ‘’Ne smijemo u}i u utakmicu sa mi{ljenjem da je sve gotovo. Pred nama je novih 90 minuta, a susret je od istorijskog zna~aja za oba kluba, ali i za ukrajinski fudbal. U Rimu smo odigrali odli~no, ostvarili smo ono po {ta smo i oti{li i pobjeda je vi{e nego zaslu`ena. Dobro smo prou~ili protivnikovu igru, znamo odakle vrebaju opasnosti i smatram da ne}e biti nimalo lako. Ipak, smatram da }emo od prve minute krenuti otvoreno i uglavnom igrati napada~ki’’, rekao je kapiten Darijo Srna. Trener Rome Vincenzo Montella svjestan je te`ine utakmice i kvalitete protivnika, ali smatra kako njegova ekipa mo`e nadoknaditi zaostatak i kvalifikovati se u narednu fazu. ‘’Shakhtar je sjajan tim {to su pokazali i na na{em stadionu. Prosjek starosne dobi njihovih igra~a je veoma mlad i pred tim igra~ima je sjajna budu}nost. Imaju veoma iskusnog menad`era koji poznaje italijanski fudbal, {to }e nam predstavljati dodatni problem, ali u fudbalu je sve mogu}e. Uvjeren sam u to kako mo`emo odigrati kvalitetnu utakmicu i uspjeti u na{em naumu, a to je prolazak dalje’’, zaklju~io je A. MEHANOVI] Montella.

Zbog sukoba s Heynckesom

Bild tvrdi

Ballack napu{ta Bayer?
Aktuelnikapitennjema~kenogometnereprezentacije Michael Ballack (34) na ljeto bi mogao napustiti redove Bayera iz Leverkusena, pi{e u ponedjeljak Bild. Njema~ki dnevnik tvrdi da izme|u iskusnog veznjaka i BayerovatreneraJuppaHeynckesavlada netrpeljivost {to ~ini izvjesnim Ballackov drugi rastanak s apotekarima. U petak je navodnoizbilasva|aizme|uigra~a i trenera, jer je Ballack tra`io odgovor na pitanje ho}e li uop}e dobitipravupriliku ove sezone ili ga trener ne smatradovoljnokvalitetnim za prvi tim. Heynckes je, tvrdi Bild, izbjegavao odgovor na ovo pitanje. Ballackova reakcija se o~itovala kroz odbijanjesjedenja na klupi u dvobojuprotivWolfsburga u 25. kolu Bundeslige pro{li vikend. Umjesto toga je sam trenirao 90 minuta. “Dogovorili smo se da ga oslobodimoutakmice jer nijedovoljnospreman, a ne vidi se kao rezervni igra~“ objasnio je Heynckes. U zaklju~ku , Bild navodi kako za Ballacka vi{e nema budu}nosti u Bayeru u kojem je prvi put igrao od 1999. do 2002. Vratio se pro{loljeto iz Chelseaja, ali brojnepovrede, a o~ito i nedovoljnodobraforma, dovele su do toga da je ove sezone nastupio u samo osam bundesliga{kih utakmica.

Van Gaalu jo{ jedna {ansa
Prema pisanju Bilda, vode}i ljudi Bayerna odr`ali su u nedjelju poslijepodne petosatni sastanak na kojem je odlu~eno da }e trener Louis van Gaal dobiti jo{ jednu {ansu za popravljanje dojma. Nakon tri uzastopna poraza, od Borussije Dortmund i Hannovera u Bundesligi, te od Schalkea u DFBPokalu, ~inilo se da su dani holandskog stru~njaka na Allianz Areni odbrojani, ali u nedjelju se dogodio obrat i to zbog toga {to ~elnici bavarskog nogometnog diva u ovom trenutku ne vide pravo rje{enje ni u jednom od kandidata o kojima su raspravljali. Spomenuto je mno{tvo trenera (Martin Jol, MatthiasSammer, Guus Hiddink, Rafael Benitez, Jupp Heynckes), ali nakonduge je raspravedonesen zaklju~ak da u ovomtrenutkunemaslobodnogstru~njakakojem bi u potpunosti moglo biti ukazano povjerenje. U takvoj }e situaciji Van Gaal dobiti jo{ jednu priliku.

Predstavljamo - Citroen C4 II

Manje avangarde, vi{e funkcionalnosti

Sada sa dizel-agregatom Geneva 2011. Internet-automobil

Test - Mazda CX7 2.2 CRTD173 Evolution

50

SPORT

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Rukometna reprezentacija BiH otputovala u Tallinn

Prce: Ne strahujemo

OD ESTONIJE
Estonci nisu u vrhu evropskog rukometa, zato ostajem optimista i vjerujem u pobjedu, zaklju~io je bek Nikola Prce
Rukometna reprezentacija BiH otputovala je avionom u ponedjeljak iz Sarajeva za Tallinn, odakle }e se u utorak ujutro autobusom uputiti ka gradu Polvi, udaljenom 300 kilometara. Planirano je da izabranici selektora BiH Vojislava Ra|e obave dva treninga u Polvi, gdje }e u srijedu (u 17.45 sati) odmjeriti snage sa selekcijom Estonije u kvalifikacionoj utakmici 3. kola grupe 1 za plasman na EP 2012. godine u Srbiji. Revan{-susret sa Estonijom bi}e odigran 12. marta u Visokom u 17.15 sati. Po{to je iz dvije dosada{nje utakmice, protiv Ma|arske i Makedonije, osvojen samo bod i ostvaren nezadovoljavaju}i u~inak u trci za odlazak na EP naredne godine, u predstoje}em dvome~u sa Estonijom moraju se ostvariti obje pobjede kako bi se uhvatio priklju~ak za prvoplasiranom Ma|arskom i Makedonijom, koja je na drugom mjestu tabele.
Nema vi{e mjesta za kalkulacije: Nikola Prce

U prvoj utakmici protiv Estonije, koja je bez boda i zauzima posljednje, ~etvrto mjesto u grupi, na{oj reprezentaciji po svemu sude}i ne}e izostati podr{ka sa tribina. Naime, u RSBiH prije nekoliko dana dobili su najavu dolaska navija~ke skupine BH Fanatikosi. Nikola Prce, reprezentativni bek i igra~ {panskog Alser Puerto Segunta, izjavio je da su svi itekako svjesni zna~aja koji }e imati dvome~ sa Estoncima:

“Rezultatima ostvarenim u dvije prethodne utakmice nikako ne mo`emo biti zadovoljni i zato vi{e nema mjesta za bilo kakve kalkulacije. Stvari su jasne, mo ra mo do bi ti sve me~eve do kraja kvalifikacija ~ime bismo o svojoj sudbini sami odlu~ivali. To je izvodivo, ali bi, isto tako, bilo veoma dobro ako bi u srijedu Ma|arska kao gost pobijedila Makedoniju. To bi nam sigurno olak{alo zadatak u ovim kvalifikacijama“,

rekao je Prce i dodao: “[to se ti~e Estonije, nije to neka ekstremno jaka ekipa od ~ije snage bismo trebali previ{e strahovati. Istina, u svojim redovima, Estonija ima sjajnog igra~a, Maita Patraila, ~lana Kadetten Schaffhausena, i u cjelini to nije lo{a reprezentacija. Ipak, Estonci nisu u vrhu evropskog rukometa, zato ostajem optimista i vjerujem u pobjedu“ zaklju~io je Nikola Prce. ,
G. V.

Lo`ioni~ka 3, 71000 Sarajevo, Tel: ++ 387 (0) 33 723 550, Fax: 716 400, www.vrifbih.ba, e-mail: urrevfed@bih.net.ba, vrifbih@vrifbih.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH SARAJEVO

Vaterpolo liga Kantona Sarajevo

Na osnovu ~lana 32. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», br. 22/06) i ~lana 4. Pravilnika o radu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, generalni revizor i zamjenik generalnog revizora raspisuju

za popunjavanje radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine 1. Pomo}nik u finansijskoj reviziji — 2 (dva) izvr{ioca na neodre|eno vrijeme Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove i radne zadatke po nalogu vo|e revizijskog tima i za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora, te obavlja i druge poslove po posebnom nalogu generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora. Broj izvr{ilaca: dva (2) Kandidati treba da ispunjavaju op}e uslove predvi|ene ~lanom 33. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», br. 22/06) i to: a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; b) da je stariji od 18 godina; c) da ima odgovaraju}e obrazovne i stru~ne kvalifikacije; d) da je zdravstveno sposoban; e) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podno{enja prijave za zaposlenje; f) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, niti da je pravomo}no osu|en na kaznu zatvora za krivi~na djela sa izuzetkom krivi~nih djela protiv sigurnosti u saobra}aju, u skladu sa Krivi~nim zakonom; g) da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove: a) VSS - VII stepen, ekonomski fakultet (smjer finansijsko-ra~unovodstveni, odnosno ra~unovodstvo i revizija) b) jedna godina radnog iskustva c) poznavanje rada na ra~unaru d) po`eljno poznavanje jednog stranog jezika Potrebni dokumenti (ovjerene fotokopije): 1. diploma o zavr{enom fakultetu 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 6. uvjerenje da kandidat nije pravomo}no osu|en na kaznu zatvora za krivi~na djela sa izuzetkom krivi~nih djela protiv sigurnosti u saobra}aju u skladu sa Krivi~nim zakonom (ne starije od tri mjeseca) 7. ovjerena izjava da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine 8. popunjen prijavni obrazac Ureda za reviziju institucija u FBiH koji se mo`e dobiti u prostorijama Ureda za reviziju institucija u FBiH ili na web-stranici Ureda za reviziju institucija u FBiH vrifbih@vrifbih.ba 9. ovjerena izjava da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podno{enja prijave za zaposlenje 10. potvrda o radnom iskustvu (napomena: Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene diplome). Komisija }e razmotriti sve blagovremeno prispjele prijave i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju formalne uslove (op}e i posebne) koji su navedeni u konkursu. Nakon toga, Komisija }e sa~initi listu kandidata koji su obavezni, pred Komisijom za izbor, pristupiti provjeri znanja, pismeno i usmeno. Nakon provedene provjere znanja, Komisija }e generalnom revizoru i zamjeniku generalnog revizora Ureda dostaviti rang-listu kandidata, po~ev od kandidata koji je dobio najve}u ocjenu na provjeri znanja, nakon ~ega }e generalni revizor i zamjenik generalnog revizora Ureda donijeti odluku o izboru kandidata. Prijavu sa potrebnim dokumentima dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, li~no ili putem po{te, na adresu: „Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine“ Ulica lo`ioni~ka 3, 71000 Sarajevo, sa naznakom «Za konkurs» Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. U skladu za Zakonom o reviziji institucija u FBiH, Ured za reviziju nema obavezu vra}anja zaprimljenih prijava na konkurs.

KONKURS

Ekipa GKVS Sarajevo

GKVS Sarajevo deklasirao Mladost
Vaterpolisti GKVS Sarajevo porazili ekipu Mladosti sa uvjerljivih 24:3
U okviru Vaterpolo lige Kantona Sarajevo, koje je u subotu odigrano na Olimpijskom bazenu Otoka, postignuti su sljede}i rezultati: PVK Akademija B - VK Torpedo 8:2 (nastupali igra~i ro|eni 1997. godine i mla|i, mla|i kadeti), VK Mladost - GKVS Sarajevo 3:24 (igra~i ro|eni 1994. godine i mla|i, mla|i juniori), PVK Akademija B - VK Torpedo 12:11 (igra~i ro|eni 1994. godine i mla|i, mla|i juniori). U drugoj utakmici, mla|i juniori GKVS Sarajevo deklasirali su vr{njake iz VK Mladost. Ekipa Mladosti pora`ena je rezultatom 3:24 (1:4, 0:9,0:8, 2:3). Zahvaljuju}i izuzetno disciplinovanoj i agresivnoj odbrani, te brzim kontranapadima, “sarajlije” su brzo rje{ile pitanje pobijednika u ovom me~u. Najefikasniji pojedinci utakmice bili su sarajevski “trio fantastico“ Idrizo, vi} sa devet, Tahmaz sa {est, te Krd`evi} sa po ~etiri gola. U odbrani su briljirali kapiten Agi}, te [anta i golman Rid`al. Tako|er, treba ista}i i vrlo kvalitetan debitantski nastup mladog ~etrnaestogodi{njeg (14) Alije Klice u kapici “Sarajlija” Utakmice na Olimpijskom baze. nu Otoka pratilo je oko 150 gledalaca.
VATERPOLO LIGA KS
Mla|i kadeti uta pob ner por 2. kolo d:p-g bod

1.Akademija B 2.Torpedo 3.GKVS Sarajevo 4.Mladost 5.Orka

2 1 1 0 0

2 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 1 0 0

18:4 2:8 2:10 0:0 0:0

4 0 0 0 0

VATERPOLO LIGA KS
Mla|i juniori uta pob ner por 2. kolo d:p-g bod

1.GKVS Sarajevo 2.Akademija B 3.Torpedo 4.Mladost 5.Orka

2 2 2 2 0

2 1 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 2 2 0

41:9 18:28 29:20 11:42 0:0

4 2 2 0 0

GKVS Sarajevo: Rid`al, Mahmutagi}, [poljari}, Komar, Klico, Krd`evi} 4, Bubi}, Lukovac 1, Tahmaz 6, Idrizovi} 9, Agi} 1 (c), [anta 2, Zorni}, Mitrovi} 1. Trener: Mustur. VK Mladost: ]ori}, Habimanovi}, Babi}, Muzurovi}, Ademovi}, Kri{i}, Opertovi}, Tukmi{~ija, \ugumovi}, Meki} 2 (c), Teka~a, Idrizovi}, Farihuanovi} 1, Had`i. Trener: Ramadovanovi}.
S. R.

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine

SPORT

51

RUKOMET Izvu~eni parovi osmine finala Lige prvaka

VIJESTI
ATP lista

Bosna protiv ^ehovskih

Medveda
Veszprem za koji nastupa Mirsad Terzi} u osmini finala snage }e odmjeriti sa Barcelonom
U sjedi{tu Evropske rukome tne fe de ra ci je si no} je obavljeno `rijebanje parova osmine finala Lige prvaka, a voljom `rijeba odlu~eno je da bh. predstavnik Bosna BH Gas sna ge od mje ri sa ruskim ^ehovskim Medvedima. Montpellier, Medvedi i Kiel bili su mogu}i protivnici studenata, a `rijeb je dodijelio mo`da i najneatraktivniju mom~ad, no sasvim sigurno ne mnogo nekvalitetniju od ostale dvije. Prvi susret igrat }e se u Sarajevu u terminu od 23. do 27. marta, dok su revan{i osmine finala zakazani u periodu od 30. marta do 3. aprila. Veszprem za koji nastupa Mirsad Terzi} u osmini finala snage }e odmjeriti sa Barcelonom, Zagreb ~iji dres nosi Adnan Ja{ki} igrat }e pro tiv Lowena, dok }e Chambery u kojem nastupa Neboj{a Grahovac igrati sa

Top 10 bez promjena
Neatraktivan, ali kvalitetan protivnik

Ciudad Realom. Parovi osmine finala: Kadetten - Montpellier, Bosna ^ehovski Medvedi, Kolding -

Kiel, Chambery - Ciudad, Szeged - Flensburg, Barcelona Veszprem, Zagreb - Lowen, HSV - Valladolid.

Hamza Ali}, ipak, zadovoljan plasmanom u Parizu

Va`no je da sam se vratio
Ve} u Sofiji o~ekujem bolji plasman. Treba mi dvadesetak centimetara bolji hitac da bih bio u potpunosti zadovoljan, rekao je Ali}
Imao sam te{ku povredu i nakon nje sam se vratio na Evropsko prvenstvo, gdje sam zauzeo deveto mjesto, ~ime mogu biti zadovoljan, rekao je najbolji bh. atleti~ar Hamza Ali}. Naime, na{ baca~ kugle je kvalifikacije Evropskog dvoranskog prvenstva u atletici otvorio hicem od 19.51 metara, da bi u drugom poku{aju do{ao do 19.60. Ipak, u tre}oj seriji je prestupio tako da je takmi~enje zavr{io kao devetoplasirani. „U situaciji u kojoj sam trenutno, to je dobar rezultat. Bio sam van takmi~enja vi{e do godinu i svaki rezultat mi je va`an, jer na taj na~in vra}am samopouzdanje i rutinu. U Parizu je bilo naporno zbog ~injenice da mi je to prvi izlatak centimetara bolji hitac da bi bio u potpunosti zadovoljan. To bi zna~ilo povratak u formu od prije dvije sezone ka da sam na Svjet skom prvenstvu u Berlinu zauzeo deveto mjesto“ dodao je Ali}. , Osim Ali}a, Adnan Malki} je u Parizu pao tokom trke (60 metara prepone) i te{ko povrijedio lakat, a zahvaljuju}i dobro organizovanoj medicinskoj slu`bi on je adekvatno zbrinut. Ilija Cvijeti} nije uspio da ostvari cilj i pobolj{a vlastiti dr`avni rekord. Stazu od 60 m pretr~ao je u vremenu 6.94 i zauzeo 33. mjesto u ukupnom plasmanu. Sa druge strane, ni Gorana Cvijeti}, ni Jasna Horozi} nisu ostvarile zapa`ene rezultate.
O. ZUKI]

Desetorica vode}ih tenisera dana{njice zadr`ala su svoje pozicije u ATPovom poretku u odnosu na sedmicu ranije. [panac Rafael Nadal tako je i dalje vode}i teniser svijeta ispred [vicarca Rogera Federera i Srbina Novaka \okovi}a. U le|a vo de}oj troj ki gle da ju [ve|anin Robin Soderling, [kot Andy Murray, [panjolac David Ferrer, ^eh Toma{ Berdych i Amerikanac Andy Roddick, dok Top 10 svojim plasmanima zaklju~uju [panac Fernando Verdasco i Austrijanac Jurgen Melzer. Najbolji bh. teniser i dalje je Aldin [etki}, koji se nalazi na 345. mjestu, dok su iza njega na 444, odnosno 449. poziciji Amer Deli} i Mirza Ba{i}. ATP lista: 1. Rafael Nadal ([panija) 12.390 bodova, 2. Roger Federer ([vicarska) 7.965, 3. Novak \okovi} (Srbija) 7.800, 4. Robin Soderling ([vedska) 6.050, 5. Andy Murray (Velika Britanija) 5.715, 6. David Ferrer ([panija) 4.510, 7. Toma{ Berdych (^e{ka) 4.410, 8. Andy Roddick (SAD) 3.770, 9. Fernando Verdasco ([panija) 3.095, 10. Jurgen Melzer (Austrija) 2.740...

WTA lista

Deveti u ukupnom plasmanu: Hamza Ali}

zak na scenu nakon te{ke povrede“, rekao je Ali}. Bh. reprezentativac je ju~er stigao u Zenicu, gdje }e se pripremati za Evropsko prven-

stvo u baca~kim disciplinama koje }e se odr`ati 20. marta u Sofiji. „Ve} u Sofiji o~ekujem bolji plasman. Treba mi dvadese-

Seniorsko pojedina~no prvenstvo BiH u stonom tenisu

[ampioni odbranili titule
Pojedina~no prvenstvo BiH u stonom tenisu za seniore i seniorke odr`ano je ovog vikenda u Ilija{u. U~estvovalo je 24 seniora i 24 seniorke iz 19 klubova BiH. Nakon vrlo kvalitetnih i uzbudljivih me~eva u mu{koj konkurenciji Admir Duranspahi}, koji trenutno igra u Francuskoj, odbranio je titulu od pro{le godine). On je u finalu savladao Adnana [ehi}a iz Viteza sa 4:1. Kod seniorki titulu je odbranila Emina Had`iahmetovi} iz sarajevskog @eljezni~ara, koja je u finalu savladala Tuzlanku Draganu Kerkez sa 4:1. U igri dublova prvo mjesto kod mu{karaca osvojio je par iz Vogo{}e Sr|an Mili~evi} i Almir Divovi}, a kod `ena Majda Prole i Dragana Kerkez iz Tuzle. Na kraju takmi~enja podijeljene su diplome, medalje i pehari za prva tri mjesta u pojedina~noj konkurenciji, kao i u igri parova. Sve u~esnike i prisutne u Sportskoj dvorani pozdravio je na~elnik Op}ine Ilija{ Nusret Ma{i}, koji je i otvorio Prvenstvo za seniore i seniorke. Odmah nakon prvenstva Admir Duranspahi} morao se vratiti u Francusku u svoju ekipu PPCV iz Villeneuvea. “Uspio sam odbraniti prvo mjes to na Po je di na~nom prvenstvu BiH i ove godine u vrlo jakoj konkurenciji mojih suigra~a iz reprezentacije. @elio bih pohvaliti organizaciju prvenstva, koje je bilo na najvi{em nivou, a ujedno bih se zahvalio Stonoteniskom savezu BiH, kao i direktoru reprezentacije Anesu Ali}u, koji mi je omogu}io dolazak i u~estvovanje na prvenstvu. Tako|e, zahvalio bih se i STK Alad`a iz Sarajeva koji mi je pru`io srda~no gostoprimstvo, kako u sportskom tako i u privatnom dru`enju“, rekao je Duranspahi}. G. V.

Wozniacki i dalje na vrhu
Danska teniserka Caroline Wozniacki i dalje prva teniserka na WTA listi, a slijedi je Belgijke Kim Clijsters. Me|u deset najboljih nije do{lo do promjena. Vera Zvonareva je na ~etvrtoj, a Francesca Schiavone je na petoj poziciji. Najbolja bh. teniserka Mervana Jugi}-Salki} zabilje`ila je lo{iji plasman u odnosu na pro{lu sedmicu i sada je 446. teniserka svijeta. Napredovale su i ostale bh. teniserke, pa je Sandra Martinovi} sada na 498. mjestu, dok je Sandra Martinovi} na 500. poziciji. Ema Burgi} na 707, a Jasmina Kajtazovi} je 750. WTA lista: 1. Clijsters (Belgija) 8.835 bodova, 2. Wozniacki (Danska) 9.550, 3. Zvonareva (Rusija) 7565, 4. Stosur (Australija) 5.086, 5. Schiavone (Italija) 4905...

Ponovo najbolji: Admir Duranspahi}

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM adaptiran stan 65m2 na Dobrinji IV, Federacija, 2 sprat, papiri 1/1, za dvije manje garsonjere. Mob. 061/745-525. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM stan 89m2 na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u. Tel. 061/381-918. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.

utorak, 8. mart 2011. godine
PRODAJEM stambeno poslovni objekat na jablani~kom jezeru. tel. 061/243-923. PRODAJEM dvije devastirane ku}e na 1000m2 zemlji{ta, Gazin Han. tel. 061/243-923. PRODAJEM jednosoban stan 30m2 lijepa lokacija na Ko{evskom brdu. Tel. 061/243-923. PRODAJEM strosoban stan 78m2, I kat u centru Ilija{a, centralno grijanje. tel. 062/577-638. PRODAJEM dvosoban stan, Ul. Aleja Lipa, XI kat. Tel. 061/142-947. PRODAJEM parcelu 12500m2 pored puta Sarajevo — Kiseljak u mjestu Kobilja~a. Tel. 061/172-066. PRODAJEM Ilid`a, Plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan 17, objekat, 150m2 oku}nice, papiri uredni. tel. 062/319563. PRODAJEM u Pofali}ima ku}u preko puta Tv OBN-a. Tel. 061/546-246. PRODAJEM na Otoci stan 89m2 sa cen tral nim gri ja njem, 1/1. tel. 062/509-471. PRODAJEM jednosoban stan 41m2 + 4m2, I kat, plinsko, pvc stolarija, blindo vrata, 1/1. tel. 061/709-430.

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
PRODAJEM dvoeta`ni ~etvorosoban stan u Papagajci (V i VI sprat), sa pogledom na panoramu Sarajeva i Trebevi}a. Stan je pogodan za poslovni prostor i stanovanje. Ponude slati na e mail: abc19@sbcglobal.net

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom bad`i, zetu i tetku

CENTAR, prodajem dvosoban stan 96m2, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Mob. 061/183-669. PRODAJEM 25 dunuma {ume, 30 dunuma livade, Borovsko, op{tina Roga ti ca, ci je na 45.000 KM. Mob. 062/688-855. RAKOVICA, prodajem poljoprivredno zemlji{te 2.500m2, potok kroz parcelu. tel. 033/534-179. PRODAJEM u Hrasnom, Ul. Azize [a}irbegovi}, dvosoban stan 60m2, sprat XIII, cijena po dogovoru. Mob. 061/139-592. CENTAR, Marijin dvor, ul. Kralja Tvrtka, dvosoban 65m2, vl. 1/1. Mob. 061/139-592. PRODAJEM stan u Ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, 200.000KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM stan 65m2 na Alipa{inom, Trg Me|unarodnog prijateljstva, VI sprat. tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a uz glavni put za Mostar 760m2 pla ca + ga ra`a, 70.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u na ^ar{iji, Kova~i. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 53m2 u Hrasnom, Aleja lipa 98.000KM. Tel. 065/021556. PRODAJEM stan u Hrasnom 36m2, trg Heroja 65.000KM. Tel. 065/021556. PRODAJEM stan na Grbavici 52m2, B. Muteveli}a, III sprat. tel. 065/021556. CENTAR, Bjelave, garsonjera 38m2, nova, cijena 2.500 KM/m2. Mob. 061/131-727. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM garsonjeru 38m2, centart, nova. Mob. 061/131-727. PARCELA cca 2.000 m2, pod vo}em na putu Sarajevo Ilija{ — Male{i}i Donji, dobar prilaz, struja, voda, pogodan za gra dnju, po vo ljno. Mob. 061/217-897. PRODAJEM stan 48m2, Aneks, udaljen od autobuske stanice 20m, povoljno. Mob. 061/508-404. PRODAJEM stan u centru, H. Idrizova 57m2 i 105m2. Tel. 061/299-911. PRODAJEM poslovni prostor 60m2 stomatolo{ka ordinacija, N. Sarajevo. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru 89m2, vp. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru Vi{njik 32m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM ku}u S. grad 150m2 gara`a. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru, M. Tita 147m2, 123m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru, Bolni~ka 78m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM u centru, Ul. Kaptol 2 trosoban. Tel. 062/611-5596. PRODAJEM u Hrasnom kod pekare „AS“ dobar dvosoban 57m2, II sprat, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM jednoiposoban stan 54m2 u Splitu 1/1, pogled na more. Tel. 062/577-638. PRODAJEM ku}u u strogom centru, Ul. Patriotske lige, 12x7. tel. 061/243923.

MIGDAT ZA^IRAGI]
1936 - 2011.

Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodice: ^ukle, Tanovi} i Hamuli}
1711

PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. AKCIJA do isteka zaliha, kameni ugalj Banovi}i kocka, kvaliteta zagarantovana, mo`e i u vre}ama. Mob. 063/544-343. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM akvarijum za ribice. Mob. 062/688-855. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM novu kadu jeftino. Tel. 033/228-710. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017. SOBNA, kuhinjska i vrata za mokri ~vor 3+1+1 iz no vo gra dnje, u odli~nom sta nju, jef ti no. Mob. 061/869-396. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. PRODAJEM engleski i {panski, za sve uzraste. Mob. 063/639-691.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom zetu

VOZILA
PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317923. PRODAJEM Pola 1.0 B, 1999. godina, metalik plavi, 2. vrata, registrovan do ja nu ara 2012 go di ne, pre {ao 150.000 km. Mob. 061/835-448. PRODAJEM Landrover dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. god, gara`iran za 15.000KM, sa rezervnim djelovima. tel. 058/483-561. PRO DA JEM Opel Kor su Swing 1997. godina, registrovana do 23. jula 2011. godine, 160.000 KM, crvena boja, 5 vrata, cijena 4.250 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537949. PRODAJEM Golf dizel 90. god. tel. 062/672-052. KAMION korpa 12m, iveco 35-10, god. 99. plava. Tel. 553-865, 061/895017. PRODAJEM Polo dizel 1,4, 94. god mo`e zamjena za novija auta. tel. 061/243-923. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator. Tel. 033/531-996, 062/693-470. FIJAT punto, 99. god. registrovan, u odli~nom stanju, cijena po vi|enju. Tel. 402-564. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357.

MIGDAT ZA^IRAGI]
1936 - 2011.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBAN dvosoban i dvoiposoban stan, poznat kupac, Hrasno Grbavica, centar. Mob. 061/350-448. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo mo`e i namje{tena kancelarija. tel. 061/532-450.

Nina i Admir
1710

KUPUJEM stare njema~ke marke i austijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM stan do 40m2 od Skenderije do Ba{~ar{ije, samo povoljne ponude u ra~un dajem auto i doplata. tel. 061/338-433. KUPUJEM sve vrste knjiga. Mob. 061/533-792. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratna potra`ivanja i ddionice svih firmi i fondova najbolje pla~amo, isplata i dolazak odmah. Tel. 061/264-364, 062/788-739. KUPUJEM manji dvosoban ili jednosoban stan na Grbavici, Hrasnom okolina Socijalnog do Malte. Tel. 062/577-638.

PONUDA
IZ DA JEM na mje {ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928-632. IZDAJEM poslovni prostor 65m2 u centru Sarajeva pogodan za predstavni{tva, notara, ljekarske ordinacije i sl. Tel. 061/344-365. IZDAJEM garsonjeru, Bjelave 21. Mob. 061/356-535. OPREMLJEN biro sa antreom i }ajnom kuhinjom blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM tvosoban stan 70m2 na Breci, extra ura|en, 400 eura. U cijenu ura~unate sve re`ije. Molimo da se ja ve za po sle ni ili stran ci. Mob. 061/573-640. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 061/530045. IZDAJEM blizu trolejbuske Bistrik stanice, super adaptiran namje{ten jednosoban stan, II sprat, 450KM. Tel. 646-410. IZDAJEM poslovni prostor 76m2 u centru I sprat. Tel. 061/573-640. IZDAJEM poslovni prostor 80m2, ul. Avde Smajlovi}a br. 1. Mob. 061/573640. IZDAJEM jednosoban zaseban i opremljen stan sa grijanjem, lijepa lokacija, Breka II. Tel. 033/538-185, 062/147-003. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Stup — Ba~i}i. Mob. 061/198-642. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. tel. 810-716. IZDAJEM skladi{ni prostor, blindirana vrata, 30m2, Otes. Tel. 033/628896. IZDAJEM dvosoban stan u centru na du`i period. tel. 061/514-301.

„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni. uslovi rada i plata pristojni. tel. 033/558-820 i 062/445-037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061/225-424. ZAPO^NITE sopsteni posao knjigom „Eteri~na ulja“, stotinjak razli~itih tra`enih proizvoda. Tel. 032/244-417. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

ZUBARSKE usluge, povoljno, proteze ve} od 160 KM, ostalo dogovor. Mob. 066/265-803. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214-303. TAPETAR dekorater sa iskustvom 30 godina rada, presvla~i sve vrste namje{taja, radovi i sa ko`om, cijene povoljne. Mob. 061/549-458 do 22 sati. MOLER kvalitetno i ~isto kre~i stanove. Tel. 066/688-960.

KUPOVINA
AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje, uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KU PU JEM sta re raz gle dni ce, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918.

USLUGE
ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

OSTALO
PRODAJEM portabl ma{inu za kucanje, u vrlo dobrom stanju Unis-Bugojno, 60 KM. Tel. 033/451-946, 061/378-523.

utorak, 8. mart 2011. godine SJE]ANJE na dragog sina i mu`a

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
SJE]ANJE

MUSTAFU MUMU TALIJANA HAJRULAHOVI]A
Majka se nikada ne mo`e pomiriti da te nema.

KEMALA HAJRULAHOVI]A

IDRIZ JANDRI]
8. 3. 2002 — 8. 3. 2011.

MINA MILAK
11. 3. 2002 — 11. 3. 2011.

Sretan si {to nisi do~ekao Mustafinu smrt. Va{i: mama i supruga Lutfija, sestra i k}erka Nevzeta, bra}a i sinovi Suad i Smajo, snahe i unu~ad
25193

Porodica
25209

Osmog marta 2011. navr{avaju se 3 godine otkako nije s nama

SJE]ANJE

Osmog marta 2011. godine navr{ava se 7 dana otkako je na ahiret preselio na{ voljeni suprug, otac i deda

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEHMED (DEDO) IBRALI]
SEAD HAD@IMURATOVI]
Vrijeme prolazi, ali ljubav, uspomene i po{tovanje ostaju vje~no. Tvoja supruga Amela i k}erka Hana
1707

MUNIRA (IBRAHIM) D@IKO, ro|. JARKO^
preselila na ahiret u ponedjeljak, 7. marta 2011, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. marta 2011. godine, poslije podne-namaza na porodi~nom mezarju Ti~ijak — Rogatica. O`alo{}eni: suprug Irfan, sin Edib, sestra Emina, svekar Ahmed, sestri}i Emir, Amra, Edina i Suad, zet Hamdo, zaova Almasa sa suprugom Avdom i djecom Faruk, Lejla, Emina i Jakub, amid`i}i Munir, Ibrahim i Nijaz, teti~ne Zumreta i [uhra sa porodicama, jetrva Muniba sa sinom Ahmedom, te porodice D`iko, Jarko~, Manko, Medo{evi}, Bogilovi}, Arnautlija, D`anko, Zahiragi}, Zorlak, Gibanica, [abeta, Had`iosmanovi}, Agi}, Husi}, Hod`i}, Gabela, ^engi}, Bardak, Hrelja, Dizdarevi}, Osmi~evi}, Omerbegovi}, Bajramovi}, Had`i}, Hukara, Ajanovi}, Pa{i}, ^aluk, Krajina, Mufti}, Vukas, Hrustemovi}, Zuki}, Hurem, Lihi}, Ma{i}, Poplata, Efendi}, Suljagi}, Had`iosmanovi}, Me{i}, [o{o, Kustura, Sijer~i}, [kalji}, Fejzi}, Zimi}, Kukavica, Alispahi}, Hasanovi}, Pod`i}, Pinjo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 12.30 sati, Ul. Ilije Engela 13/II. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Istiklal d`amije - Otoka, sa polaskom u 10 sati, sa usputnim zaustavljanjem kod Vije}nice. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

general MEHMED ALAGI]
Ne zaboravljam: ljudinu, borca, prijatelja i domoljuba. Suljo Halalki}
25212

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Tvoji najmiliji
DP

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj tetki

SJE]ANJE na moju dragu baku

MAIDU FAZLI]

JELENI JANKOVI], ro|. JOVANOVI]
Porodica Dragi~evi}
1704

JELENU JANKOVI], ro|. JOVANOVI]
Draga moja bako, hvala ti za svu dobrotu i toplinu koju si mi nesebi~no pru`ala. Ponosna sam {to sam te imala. Tvoja Lana
1705

bratu na{eg druga Zekira. Raja iz restorana „Bistro“ — kod Advije. Deda, Cufo, Muhamed, Jovo, Sejo H., Pa{o, Amir, File, Ahmed, Safa, Fehim, Ferid, @ak, Ismet i Advija
1695

Sedmog marta navr{ilo se 15 tu`nih i praznih godina od prerane smrti na{e drage, voljene i nikad zaboravljene k}erke, majke i sestre

JASMINKA (ALIJA) SULJEVI] VEZIRA HAD@IMUSI], ro|. BAKIJA
Navr{ile su se ~etiri godine otkako si nas napustila, a mi se dalje sje}amo tvoga lika. Tvoji: sinovi Mustafa i Husein, k}erke Zehra i Munira
1702

7. 3. 1996 - 7. 3. 2011.

Ostala je trajna tuga, ogromna praznina, bol u srcu i du{i, ali i ponos {to si dio nas i na{eg `ivota. Dok `ivimo, rado }emo se sje}ati tvoje dobrote, mladosti i ljepote. Tvoji najmiliji koji smo te puno voljeli: roditelji, k}erka i sestra
030

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Pro{le sedmice izgubili smo dvojicu na{ih dragih kolega, istaknutih sarajevskih ljekara

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pro{le su dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi prijatelj i kolega

prim. dr. TARIK (VEJSILA) DIZDAREVI]
neuropsihijatar

doc. dr. med. sci SAKIB (]AMILA) HAD@ISELIMOVI]
ginekolog

Njihova smrt golem je gubitak za sve nas u Komori, za na{ sistem zdravstvene za{tite i sve gra|ane Sarajeva. Oba su bili istaknuti stru~njaci u svojoj medicinskoj disciplini, humani, dru`eljubivi, te zbog toga omiljeni u narodu, a i me|u kolegama. Imali su jednu bitnu zajedni~ku osobinu: oba su bili izvrsni prakti~ari, stru~nog nivoa kakav se ne sre}e ~esto. Docent Sakib zaslu`an je za obrazovanje mnogih generacija ginekologa, a primarijus Tarik je bio popularan psihijatar koji je decenijama izuzetno uspje{no djelovao na podru~ju du{evnog zdravlja. Njihovi likovi i djela su na{ ponos! Hvala im za sve i za navijek {to u~ini{e na zdravlje naroda! Lije~ni~ka - Ljekarska komora Kantona Sarajevo
001

MUHIBIJA DELI]

S ponosom i po{tovanjem, ~uvat }emo uspomenu na Tebe. Muharem i Nuraga
030

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog

DRAGICA GALI], ro|. KOVA^
2001 — 2011.

MAHMUTA DEMIRA
8. 3. 1990 - 8. 3. 2011.

JELENI JANKOVI], ro|. JOVANOVI]
Draga na{a Jelena, sa ponosom }emo se sje}ati tvog plemenitog lika.
1700

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i zauvijek si u na{im srcima. Tvoja porodica
1709

Misle na tebe i vole te, tvoji najmiliji

Gina i Dado
1705

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

JELENA JANKOVI], ro|. JOVANOVI]
preminula 6. marta 2011. u 80. godini. Sahrana }e se obaviti 9. marta 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Svjetlana, unuci Bojan i Boris, sestre Mira i Olga, porodice Jankovi}, Jovanovi}, Grbovi}, Buli}, @ivkovi}, Petrovi}, Dragi~evi}, Pribilovi}, Andri}, kom{ije Pu{karevi}i i ostala rodbina, kumovi i prijatelji
000

had`i HAVA (D@EMAL) IBI[EVI], ro|. ZUKI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 28. februara 2011, u Irskoj, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 8. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Senad i Mirsad, k}i Sena, unuke Minela, Tina, Adna, Selma i Belma, praunuka Ai{a, zet Mustafa, snahe Zehra, Mejra i Mu{a, brat Mustafa, sestra Rahima, brati}i [a}ir, Kemo, Sejo, Muhamed i Amir, sestri~na Mersiha, te porodice Ibi{evi}, Zuki}, Pleh, D`ipa, Jusi}, Zul~i}, Neimarlija, Sikira, Karaman, Me|useljac, Had`i}, Deliba{i}, Omerovi}, Sali}, Fehratovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji u Hotonju.
000

na{oj dragoj i plemenitoj baki

JELENA JANKOVI], ro|. JOVANOVI]
Draga na{a bako, tvoj mili lik, tvoje po{tenje i dobrota, kao najve}i Bo`iji dar, osta}e vje~no u na{im srcima i mislima! Voljeni nikad ne umiru. Vole te tvoji Pu{karevi}i: Vojo, Olgica, Bojan, Toni i Lana
1705

8. 3. 2009 — 8. 3. 2011.

DIKA AJANOVI]

Toliko nam nedostaje Tvoj nje`ni osmijeh i dodir, Tvoja blagost i beskrajna dobrota. Umjesto cvije}a za 8. mart, poklanjamo Ti svoje dove. S ljubavlju, Tvoje k}erke Fikreta Ajanovi} i Jasminka Karavdi} sa porodicom
1691

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

utorak, 8. mart 2011. godine Povodom obilje`avanja 13. godi{njice od smrti TU@NO SJE]ANJE Osmog marta 2011. navr{ava se godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
TU@NO SJE]ANJE

MUSTAFE HAJRULAHOVI]A TALIJANA
komandanta I korpusa Armije BiH - brigadnog generala

MEMNUNA MARJANOVI], ro|. TOPALOVI]
Gdje je moja svila, Gdje je moja svila, Da zna da je ljubim, Jo{ bi `iva bila. Na pogre{nom si putu ti, Odgovarali su mi, Idi tra`i je u sebi, Svu je ljubav dala tebi! Sin Goran Marjanovi} sa porodicom
1687

sje}amo se heroja, partriote, komandanta, brigadnog generala koji je svojim likom i djelom ostao u sje}anju svih nas, daju}i ogroman doprinos u odbrani na{e Bosne i Hercegovine. Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i ministar
001

SENAHID (MUHAREM) ZONI]
8. 9. 2010 - 8. 3. 2011.

Samo mi koji smo Te imali znamo kako je te{ko `ivjeti bez Tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga i sinovi [efika, Fe|a i D`enan
1690

Prvog marta 2011. godine nas je napustila na{a draga drugarica razrednica

IN MEMORIAM

DRENKA VI[NJI]
Gospo|u Drenku }emo rado pamtiti kao plemenitu, sr~anu, pravednu i veselu `enu, predanu svom poslu i svojim u~enicima. S po{tovanjem, u~enici biv{eg IV-3 [C "Pero Kosori}" (Peta gimnazija), generacija 1984/88: Aida H., Irvana ^., Sanja @., Vera L., Hajra B., Belmina K., Nezrina R., Gordana S., Violeta P., Svjetlana T., Edin S.
1693

MEMNUNA MARJANOVI]
8. 3. 2010 - 8. 3. 2011.

TU@NO SJE]ANJE

Sin Vojislav Marjanovi} sa porodicom
1687

SJE]ANJE
SJE]ANJE

SENAHID (MUHAREM) ZONI]
8. 9. 2010 - 8. 3. 2011.

na na{u dragu

GORDANA \EZI]

MEMNUNU NUNU MARJANOVI]
Draga mama, nedostaje{ nam! Tvoja Silva sa porodicom
1687 1692

Uspomene ne mogu nestati, jer dobri zaborava nemaju. Neka Ti je vje~ni rahmet. Brat Sejfudin i sestra Senija sa porodicama
1690

Navr{ilo se sedam dana od preseljanja na ahiret na{e drage mame, svekrve, punice, nane i pranane
Danas, u utorak 8. marta 2011, navr{ilo se sedam dana od tvoje smrti. Tvoje plemenitosti rado se sje}aju, tvoji prijatelji

SJE]ANJE
SJE]ANJE na drage roditelje

ZAKIRA-hanume (MUHAMEDA ef.) TUTNJEVI], ro|. MUJAGI]

NEVENKA (IVAN) KOCH, ro|. PURATI]
NURA D@INOVI], ro|. GA^ANIN
28. 1. 2011 - 8. 3. 2011.

HALIL D@INOVI]
13. 3. 1996 - 13. 3. 2011.

2002 - 2011.

Tim povodom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se u srijedu, 9. marta 2011. godine, u 15.30 sati prou~iti tevhid u d`amiji Vinograd, Ul. Rogina br. 1. Djeca sa porodicama
1684

OSLOBO\ENJE
S ljubavlju, tvoji Vesna i Goran

Vrijeme ne bri{e ljubav, po{tovanje i sje}anje na vas. Porodica
1694

OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14
1689

Tel. 205-938

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi, dobri i plemeniti

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE na na{e voljene

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIGDAT (DERVI[-bega) ZA^IRAGI]
dipl. ing. gra|.

MUHAREM (RASIM) BOSNO
preselio na ahiret u nedjelju, 6. marta 2011, u 69. godini.

preselio na ahiret u nedjelju, 6. marta 2011, u 75. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u srijedu, 9. marta 2011. godine, u 15.45 sati na mezarju Ba{~eluci - Jajce. O`alo{}eni: supruga Nermina, k}eri Asija i Arijana, sestra Halida, unuka Naida, zet Samir, sestri} Amir sa porodicom, sestri~na Azra sa porodicom, punica Emina, svastika Jasmina i bad`o Mugdim sa k}erima Miom i Majdom, prijatelji Jusuf i Nad`ija, amid`i}i Vekas, Bakir, Nizar, Tarik, Samir i Faruk sa porodicama, amid`i~na Amela sa porodicom, daid`i~na Misala sa porodicom, te porodice Za~iragi}, Tanovi}, Ljuca, Had`ibeganovi}, Popovi}, ^ukle, Deovi}, Hamuli}, Kr{lak, Zjajo, Had`ijahi}, Kapid`i}, [uvalija, Numanagi}, Hasanbegovi}, Kasumagi}, Hasanefendi}, [ahinpa{i}, Omanovi}, Hatibovi}, Granov, Ba{i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Marcela [najdera 9 B, Sarajevo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

EMINA CERI]
8. 3. 1996 - 2011.

ESAD CERI]
27. 3. 2007 - 2011.

D`enaza }e se obaviti u utorak, 8. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Rabija, sinovi Jasmin i Rasim, k}erka Jasmina, zet Refik, snahe Elvira i Sabina, unu~ad Admir, Nermin, Ajla, Anisa, Melisa i D`ejlana, brat Sadik, sestre Sabiha i Emina, snahe Remza, Latifa i Amira, zetovi Mujo i Ramo, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, daid`a Ramo, tetka Zula, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Mesud i Mirsad sa porodicama, te porodice Bosno, Hafizovi}, Kari{ik, Bor~ak, ^olo, ^ukojevi}, Skender, Hod`i}, Zimi}, [abanija, Osmanagi}, Kurtali}, Sendo, @uni}, Menzilovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Centralnoj d`amiji u Vogo{}i. Ku}a `alosti: Gornja Jo{anica br. 3, Vogo{}a.
000

Zinka, Mirso i Goran sa porodicama
1680

SJE]ANJE

Sa dubokom tugom i boli javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ZEHRA DELI], ro|. SIVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, suprug i djeca sa porodicama Deli}, Bili} i Kapetanovi}
1682

ATIF (RAMO) GOLO[
preselio na ahiret u nedjelju, 6. marta 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 8. marta 2011. godine, u 15 sati na mezarju u Blagaju. O`alo{}eni: supruga Fatima, sinovi Edin i Dino, bra}a [a}ir i Mahmut, snahe Ai{a, Izeta i Mira, unuci Alen i Igor, svastike Hatid`a i Hajrija, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice Golo{, Tataragi}, Glavovi}, Hod`i}, Drnda, Vi|en, Stoji}, Kapi}, Mezit, Sal~in, ^orda, Habul, Saki}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Hatma-dova }e se prou~iti istog dana u 12.20 sati u Begovoj d`amiji, Sarajevo. Ku}a `alosti: Ul. Zuke D`umhura br. 32/I, Sarajevo.
000

GRADIMIR GRA[O KRAJI[NIK
ZAHVALNICA
Povodom tragi~nog slu~aja na Bjela{nici od 27. februara 2011. godine u kojem je izgubio `ivot na{ Gradimir Gra{o Kraji{nik `elimo izraziti neizmjernu zahvalnost Gorskoj slu`bi spasavanja Sarajevo, Klubu spasilaca 2000, Specijalnoj jedinici za podru{ku FMUP-a i MUP-a KS, Hitnoj medicinskoj pomo}i, uposlenicima ski-centra Bjela{nica ZOI 84, helikopterskom timu OSBiH, Policijskoj stanici Trnovo i svim ostalim u~esnicima spasavanja, koji su u vrlo te{kim uslovima ulo`ili nadljudske napore da mu spase `ivot. Porodica
1685

SJE]ANJE

HABIBA BI^AK^I], ro|. [AHINAGI]
8. 3. 1986 - 8. 3. 2011.

S ljubavlju, porodica
1633

SJE]ANJE

Pro{le su dvije godine otkako nema moje voljene tetke

OMA@

RUVE ^I^I], ro|. MUZUROVI]
Beskrajna je bila ljubav koju si pru`ala mnogobrojnoj rodbini i prijateljima. Draga tetka, tako mi nedostaje{! Tvoja Sutka Suada Kabil sa porodicom
25208

MUSTAFA (EMINA) DIZDAR
8. 3. 1993 - 8. 3. 2011.

SLAVENKA ROKOLJ, ro|. GRKAVAC
8. 3. 2005 - 8. 3. 2011.

Voljeni, dok je sje}anja, nema zaborava. Tvoji: porodice Salihagi} i Dizdar Mostar, 8. 3. 2011.
88104

Porodica
1638

utorak, 8. mart 2011. godine Osmog marta 2011. navr{ava se petnaest tu`nih godina od kada nas je zauvijek napustila na{a najdra`a majka, baka, prabaka i svekrva

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Dan kasnije, 9. marta 2011, navr{ava se osam godina i devet mjeseci od smrti na{eg dragog oca, djeda, pradjeda i svekra

BLANKA LALA SRKALOVI], ro|. PAPO
1930 - 1996.

IBRAHIMA IBRE SRKALOVI]A
1924 - 2002.

Na vas stalno misle i sa tugom se sje}aju va{i najmiliji: sinovi Zlatko i Gordan, snahe Mira i Vesna, unuke Iris, Ines, Maja-Blankica i praunuka Leah Rose, porodice Srkalovi}, Mi~i}, Lagumd`ija, Martinovi}, Puva~i} i Agi}, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tog dana u 12 sati bi}e polo`eno cvije}e na njihovo vje~no obitavali{te - na groblju Lav, Sarajevo. Iz na{ih srca i misli nikada ne}e biti izbrisani. Neka im je vje~ni mir i spokoj.
6309

SJE]ANJE na na{e drage

SJE]ANJE Prije godinu preminuo je na{ voljeni

dr. GOJKO (MILANA) BJELICA
veterinar iz Konjica 8. 3. 1970 - 8. 3. 2011.

dr. ZORA (\OR\A) BJELICA
dje~iji ljekar iz Konjica 18. 3. 1972 - 8. 3. 2011.

\OR\E BUGARSKI
8. 3. 2010 - 8. 3. 2011.

S ljubavlju i tugom,
Sa ljubavlju i po{tovanjem: sestri~na dr. Vjera i zet Drago sa k}erkama Darinkom i Milijanom
1672

supruga Astrida, sin Aleksandar, k}i Aleksandra, unuci Luka, Megan i Shane, snaha Tanja i zet Matthew
1681

Osmog marta 2011. je godina otkako je na bolji svijet preselila na{a majka

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog zeta i tetka

NERMANA SIJER^I]
k}i Nurije i Hanumice Had`ialijagi} supruga rahmetli Fahrudina Sijer~i}a

\OR\A BUGARSKI
8. 3. 2010 - 8. 3. 2011.

Ako Bog da, tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15.15 sati) u ku}i, u Ulici fra An|ela Zvizdovi}a 2/IV. K}erke Hajrija i Emira, unuci Nadir, Dino i Kenan, zet Amir ^oli}, familije Sijer~i}, Had`ialijagi}, Vajzovi}, ^oli} i Jahi}, prijatelji ku}e porodica Had`i}
1663

Obitelj Krasny
1681

SJE]ANJE

SJE]ANJE na na{e drage

DRAGICA SADIKOVI], ro|. STEVI]
8. 3. 2005 - 8. 3. 2011.

Hvala Ti za lijepa sje}anja koja si nam ostavila. Tvoja porodica
1597

UZEIR FAHRA SEAD HAD@IMURATOVI] HAD@IMURATOVI], HAD@IMURATOVI] 20. 2. 1992 - 8. 3. 2011. 8. 3. 2008 - 8. 3. 2011. ro|. BAKI]
13. 9. 1991 - 8. 3. 2011.

Porodica

1670

58

PREDAH

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Djelujete dinami~no i snala`ljivo pred okolinom, tako da dobijate komplimente na razli~itim stranama. Va`no je da pravilno odgovorite na novi poslovni izazov, kao i da ostavite dobar utisak na saradnike. Zaboravite na predrasude, ne mo`ete sve dr`ati pod kontrolom ili pod budnim okom. Bolje je da planirate ljubavni susret ili omiljenu zabavu u dru{tvu voljene osobe. U sjajnoj ste psihofizi~koj formi. Osje}ate potrebu da zavedete red u okolini, ali to ~inite na lo{ na~in ili u pogre{nom trenutku. Ispravite propuste prije nego {to izgubite naklonost u saradni~kim krugovima. Izbjegavajte brzopletost. Ukoliko vam smeta pasivna uloga koju vam neko name}e ili imate osje}aj monotonije u ljubavnom odnosu, potrudite se da iznenadite voljenu osobu. Prija}e vam izlazak ili boravak u prirodi i opu{tanje. Suvi{e ste anga`ovani na poslovom polju i predano odgovarate na brojne pozive. Ne zaboravite da sve ima svoju zdravu granicu, tako i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod odre|enim uslovima. Nema razloga da se osje}ate nesigurno zbog doga|aja koji vas sada prate ili da prikrivate istinu u susretu sa voljenom osobom. Potrudite se da pravilno objasnite svoje namjere. Djelujete netakti~no u susretu sa saradnicima i poku{avate da nametnete svoje stavove, bez obzira na negodovanje. Ne dozvolite da vam neko postavlja ote`avaju}e uslove ili da vas nepravedno optu`uje za zajedni~ki neuspjeh. Uzaludno razmi{ljate o nekom uzbudljivom susretu koji nije izvjestan ili o pogre{noj osobi koja trenutno nije u va{em emotivnom dometu. Nemojte dozvoliti da neko u vama pokre}e niske strasti ili `elju za takmi~enjem, dobro razmislite o mogu}im posljedicama koje proizilaze nakon poslovnog rivalstva. Sa~uvajte prisebnost duha. Bez obzira na svu tajanstvenost u pona{anju pred voljenom osobom, ne uspijevate da prikrijete neraspolo`enje. Potiskujete svoje nezadovoljstvo, ali mora}ete jednom da izrazite ono {to osje}ate. U vama se pokrenuo optimisti~ki duh, tako da na razli~ita pitanja saradnika odgovarate saumouvjereno ili u duhovitom stilu. Polaskani ste ne~ijim komplimentima i saznanjem da se nalazite na izvjesnoj listi odabranih. Priu{tite sebi neku romanti~nu ili uzbudljivu zabavu u dru{tvu bliske osobe. Partner o~ekuje vi{e emotivne pa`nje i topline sa va{e strane. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Ukoliko se nalazite u neprijatnoj situaciji, nemojte davati neprovjerena obe}anja. Va`no je da provjeravate informacije koje uti~u na poslovno-finansijsku saradnju. Ponekad je te{ko prihvatiti razli~ita ograni~enja koja postoje u ljubavnom `ivotu. Izbjegavajte uzbu|enja ili koketiranje sa jednom osobom. Sa~uvajte emotivnu diskreciju. Prija}e vam vi{e sati zdravog sna i pravilnija njega. Nalazite se u novoj dilemi, nije vam jasno da li se neko poigrava va{im povjerenjem ili je posrijedi zajedni~ki nesporazum u poslovnom dogovoru. Ipak, saradnici ne}e dozvoliti da trpite nepravdu i da vas neko potiskuje. Situacije koje po vama izgledaju interesantno voljena osoba vi{e posmatra sa odre|enom dozom nepovjerenja ili odbijanja. Imate razli~ite kriterije pri selekciji planova. U susretu sa saradnicima imate razli~ite primjedbe na ne~ije pona{anje i te`e vam je udovoljiti nego obi~no. Bez obzira na ne~ije obe}anje, primje}ujete da stvari idu u pogre{nom pravcu. Izbjegavajte javnu raspravu. Ljubavna tema ima pozitivan uticaj na va{e raspolo`enje, neko svojim manirima umije da vas podigne u oblake ili ispuni va{a o~ekivanja. Kontroli{ite impulsivnu sranu svoje prirode. Zabrinuti ste zbog ne~ijih rije~i i to sa dobrim razlogom. Da biste sa~uvali svoje poslovno-finansijske interese, morate pribjegavati nekom malom lukavstvu ili zaobilaznim pravilima. Stalo vam je da sve dovedete pod savr{enu kontrolu. Primje}ujete kako sve vi{e po~inje da vam smeta iznenadna euforija u partnerovom pona{anju, nego osje}aj nostalgije ili li~ne nesigurnosti koji vas prati. Pretjerujete sa ambicioznim planovima i razli~itim zahtjevima, tako da vas o~ekuju neki negativni komentari. U raspravi oko poslovnih prioriteta nema razloga za novi okr{aj sa jednom uticajnom osobom. Razli~iti nesporazumi koji vas povremeno prate u dijalogu sa voljenom osobom nisu bezna~ajni, ali nisu ni tema koju treba uporno ponavljati. Bolje uskladite razlike koje imate. Stalo vam je da ostavite pozitivan utisak na okolinu i zato preuveli~avate svoje zahtjeve. Bez obzira na izvjesno inscenirano pona{anje, dobijate poslovnu podr{ku i neko sa simpatijama ocjenjuje va{u pojavu ili nastup. Na sre}u, neko u vama podsti~e dobro raspolo`enje i potrebu za emotivnim zbli`avanjem. Prihvatite de{avanja koja vas inspiri{u na izra`avanje ve}e radosti.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: kanona, orator, nata{a, akade, cal, njo, ~imen, maja, nosa~, i, aluvijun, ratari, ejup, turkinja, era, alis, elativ, avantura, l, a, ileana, ui, fi}ok, rain, al, sastanak, naut, antika.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Jutros slab do umjeren mraz. Tokom dana prete`no sun~ano, samo u centralnim predjelima prije podne umjereno obla~no. Puha}e slab do umjeren sjeverni vjetar, a u Hercegovini umjerena bura, poslije podne u slabljenju. Minimalna temperatura od -9 do -4, na jugu oko 0, maksimalna dnevna od 1 do 5, na jugu oko 9°C. Narednih dana prete`no sun~ano i toplije, krajem sedmice dnevna temperatura kreta}e se od 11 do 16°C. U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura -6, maksimalna dnevna 1° C.

Danas u zapadnoj i centralnoj Evropi, na Apeninskom i ve}em dijelu Balkanskog poluostrva prete`no sun~ano. U Portugalu, [paniji i [kotskoj obla~no sa ki{om, a u Norve{koj, Finskoj i evropskom dijelu Rusije sa snijegom. Vjetrovito }e biti u oblasti Sredozemlja, a na Egejskom moru sjeveroisto~ni vjetar ima}e udare do 120 km/h. Maksimalna temperatura kreta}e se od -6 do 0°C u Isto~noevropskoj niziji, i od 12 do 18°C na Pirinejskom poluostrvu. Danas u ve}em dijelu Balkana vedro. Umjereno obla~no bi}e u na jugu Srbije i sjeveru Crne Gore, a obla~no sa susnje`icom i snijegom u Bugarskoj i na jugu Gr~ke. U centralnim i ju`nim predjelima puha}e umjeren sjeverni vjetar, a na Jadranskom i Egejskom moru jak i olujni sjeveroisto~ni. Maksimalna temperatura kreta}e se od -2 do 5, u primorskim gradovima od 6 do 11°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
AGENTI SUDBINE
triler, re`ija: George Nolfi, uloge: Matt Damon, Natalie Car ter, Jon Stewart... po~etak u 15.20 i 17.40 sati. Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi. Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly... po~etak u 14 i 16 sati.

utorak, 8. mart 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

GNOMEO & JULIET 3D
animirani, re`ija: Kelly Asbury, uloge: Emily Blunt, James McAvoy, Jason Statham, Michael Caine... po~etak u 14 sati.

BURLESKA
muzi~ki, re`ija: Steve Antin, uloge: Ashton Kutcher, Christina Aguilera, Alan Cumming, Eric Dane, Stanley Tucci... po~etak u 19.30 i 21.30 sati

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

KAD TE LJUBAV PRONA\E
komedija, re`ija: Greg Berlanti, uloge: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks, Alexis Clagett, Brynn Clagett, Brooke Clagett... po~etak u 15.30, 17.50 i 20.10 sati.

VRLO ZAPETLJANA PRI^A 3D
animirani, re`ija: Nathan Greno, Byron Howard, uloge: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy... po~etak u 12 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni, te etno postavka u Bosanskoj ku}i. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

LJUBAV I DRUGI STIMULANSI

MOJA LA@NA @ENA

KINA
KINOTEKA
BUNTOVNIK BEZ RAZLOGA
re`ija: Nicholas Ray, uloge: James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo... po~etak u 19 sati.

romanti~na komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker... po~etak u 17.10 i 19.35 sati.

POZORI[TA
NARODNO
RICHARD III
drama, autor: William Shakespeare, re`ija: Gor~in Stojanovi}, igraju: Izudin Bajrovi}, Vedrana Seksan... po~etak u 19.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

MEETING POINT
MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO
melodrama, istorijski, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Viktor Savi}... po~etak u 16, 18.30 i 21 sat.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

BIHA]
romanti~na komedija, re`ija: Edvard Zvik, uloge: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Judy Greer... po~etak u 15.30, 18, 20.15 i 22.30 sati.

CINEMA CITY
DEBELA MAMA: KAKAV OTAC TAKAV SIN
komedija, re`ija: John Whitesell, uloge: Martin Lawrence, Brandon T. Jackson, Jessica Lucas, Faizon Love... po~etak u 15.50 sati.

KAMERNI
UMRI MU[KI
autor: Aldo Nikolaj, re`ija: Admir Glamo~ak, igraju: Admir Glamo~ak, Tatjana [oji}, Senad Ba{i}... po~etak u 20 sati.

BIUTIFUL
biografski, re`ija: Alejandro Gonzalez Inarritu, uloge: Javier Bardem, Maricel Alvarez, Eduard Fernandez... po~etak u 21.15 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
UNA
DILEMA
komedija, drama, romansa re`ija: Ron Howard, uloge: Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly, Winona Ryder, Channing Tatum, Queen Latifah po~etak u 18 i 20.15 sati.

CRNI LABUD
triler, re`ija: Darren Aronofsky, uloge: Natalie Por tman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder... po~etak u 19.15 i 21 sat.

CRNI LABUD

GALERIJE
JAVA
Prodajna izlo`ba fotografija Dra`ena Gruji}a pod nazivom “d.ON sale“, otvorena je za posjete do kraja mar ta.

ZENICA

PUT OSVETE 3D
akcija, triler, re`ija: Patrick Lussierr, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, Charlot te Ross, Billy Burke, William Fichtner... po~etak u 16.55 i 19 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba “Cum grano salis RATNICI (skulpture i monotipije)”, autora Sadra Chia. Izlo`ba }e biti otvorena za posjete do 22. mar ta. Izlo`ba videoinstalacija na kojoj svoje radove predstavljaju: Ahmed Ahmed Helmy iz Egipta (naziv rada: Svi za jednog), William Russell Pensyl iz SAD-a (Suptilno prisustvo), Karen Gina Georgoudis iz Gr~ke (Fragmented Images of Thou), Minou Norouzi iz Austrije (Sje}am se) i Irena Paskali iz Makedonije (East t(w)O West). Izlo`ba se mo`e pogledati do 8. mar ta.

TUZLA

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO

drama, triler, re`ija: Darren Aronofsky, uloge: Natalie Por tman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder... po~etak u 20 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
AGENTI SUDBINE
triler, re`ija: George Nolfi, uloge: Matt Damon, Natalie Car ter, Jon Stewart... po~etak u 16.30, 18.30 i 20 sati.

doma}i, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Bata @ivojinovi}, Branimir Brstina, Sr|anTodorovi}, Nikola \uri~ko... po~etak u 16.45 sati.

GULIVEROVA PUTOVANJA 3D
avantura, komedija, re`ija: Rob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly... po~etak u 17.10 sati.

POZORI[TA GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

NARODNO RS
SEDAM I PO
prva repriza, autor: Miroslav Mom~ilovi}, re`ija: Darijan Mihajlovi}, igraju glumci Narodnog pozori{ta RS, Ateljea 212 i novosadskog pozori{ta “Ujvideki Sinhaz“: Zoran Cvijanovi}, Svetislav Gonci}, Ru`ica Soki}, Fe|a Stojanovi}, Nikolina Jelisavac, Sla|ana Zrni}, Aleksandar Stojkovi}, Boris [avija, Gordana Milinovi}, Emina Elor, Marinko Mad`galj... po~etak u 20 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2010. godini. Studenti Akademije koji su izlo`ili radove su: Maja Skenderovi}, Damir Avdi}, Snje`ana Idrizovi}, Lea Jerlagi}, Amila Handzi} i Narda Nik{i}. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

PUT OSVETE 3D
akcija, triler, re`ija: Patrick Lussier, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner... po~etak u 22 sata.

BEZ OBAVEZA
komedija, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher, Kevin Kline... po~etak u 15.30, 17.30 i 20.30 sati.

BEZ OBAVEZA

PUT OSVETE 3D
akcija, triler, re`ija: Patrick Lussier, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner... po~etak u 18 sata.

BANJA LUKA

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika VIII saziva me|unarodne kolonije - "Art simpozijum Jahorina". Djela su ra|ena u galerijskom formatu, a posljednji je saziv imao i tematski karakter - "Figura u likovnoj umjetnosti". Izlo`ba }e biti otvorena do 5. marta.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GULIVEROVA PUTOVANJA 3D

romanti~na komedija, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher... po~etak u 16.10 i 18.20 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
MA^AK U ^IZMAMA
avantura, komedija, re`ija: Rob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily animirani, re`ija: Jerome Deschamps, Pascal Herold, glasovi: Jerome Deschamps, Yolkande Moueau... po~etak u 12.30 sati.

KRALJEV GOVOR
drama, biografski, re`ija: Tom Hooper, uloge: Colin Fir th, Helena Bonham Car ter, Derek Jacobi, Geof frey Rush... po~etak u 18 sati.

MUZEJI

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 8. mart 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Babice
DRAMA
Re`ija: Glenn Jordan Uloge: Sissy Spacek, Peter Coyote, Terry Kinney

HIT
DANA
21.45
HRT 2
ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: Ron Shelton Uloge: Kevin Costner, Don Johnson, Rene Russo, Cheech Marin, Linda Hart,

08.00
PINK

Sibil Danfort je dugo radila kao babica, sve do jedne ve~eri kada se njen `ivot potpuno izmijenio. Tokom ki{ne i olujne no}i u provincijskom gradu Sibil je na te{kom poro|aju shvatila da majka ne}e pre`ivjeti i da mora u bolnicu. Zbog lo{ih vremenskih uslova put do bolnice je onemogu}en, a majka djeteta je umrla na poro|aju. Sibil poslije toga dospijeva na sud optu`ena za ubistvo bez predumi{ljaja.

Svetionik smrti
TRILER
Re`ija: George Mihalka Uloge: Tom Berenger, Rachel Hayward, Tygh Runyan

01.10
PINK

Roy McAvoy neko} je bio prvoklasni igra~ golfa, ali je zbog manjka samodiscipline i riskiranja u igri karijeru zavr{io u nekoj zabiti davanjem privatnih satova golfa. Za to vrijeme njegov najve}i rival i nekada{nji prijatelj David Simms nastavlja niz uspje{nih turneja. Kada mu se na vratima pojavi prekrasna psihijatrica Molly i zatra`i poduku jer `eli impresionirati svog de~ka, Roy ubrzo izgubi glavu za njom, ali saznaje da je njezin de~ko nitko drugi nego David Simms. Staro rivalstvo izme|u dvojice vrhunskih igra~a prenosi se i na ljubavni `ivot...

Adam Tarel dolazi u malo mjesto u dr`avi Oregon. Predstavlja se kao profesor engleskog jezika koji pi{e svoj prvi roman, ali je u stvari serijski ubica koji pa`ljivo bira sljede}u `rtvu. Brat i sestra, Kejt i Majk, imaju puno povjerenje u njega i ni{ta ne sumnjaju. Kejt se zaljubljuje u harizmati~nog stranca, sve dok njegova prava priroda ne ispliva na povr{inu...

SERIJE

Najbolji od najboljih
AKCIJA
Re`ija: Robert Radler Uloge: Eric Roberts, James Earl Jones, Sally Kirkland

Ezel
^itaju}i Omerovu knjigu, Mert primijeti ne{to neobi~no. Tefo obavijesti Ezela o Alijevoj namjeri da ubije doktora Hakana. Eren, sin ubijenog za{titara, upadne u Omerovu ku}u. Ali do|e do izvje{taja o Ezelovoj operaciji.

Gospo|a Barbara
21.00 BHT
Marisela zamoli Gonzala za pomo} i ne `eli imati ni{ta sa Santosom. Ali Santos ne mo`e sjediti skr{tenih ruku i kre}e za njome. Za to vrijeme, Barbara je zabrinuta za Eustaquijino zdravlje i odlu~i je odvesti u San Fernando na dodatne pretrage i lije~ni~ke preglede. Doña se osje}a nevjerojatno usamljeno, ~ini se da su ona i njezino dijete sami protiv ostatka svijeta...

1.001 no}
Nakon {to je obe}ao Onuru da }e priznati [eherezadi krivnju {to Eda zna za njihovu tajnu no}, Kerem je pri ulasku u ku}u pogo|en s nekoliko metaka te ostane le`ati u lokvi krvi. Njegov krvnik, Eda, odlazi s mjesta zlo~ina u nadi da ga se zauvijek rije{ila. Nadide u bolnici odbije napraviti pregled glave, a policija pokre}e veliku istragu kako bi prona{la Keremova napada~a...

12.15 FTV

20.05 MRE@A

22.25
HAYAT

Ameri~ki karatisti pripremaju se za turnir protiv korejskih taekwondo boraca. Tenzije su velike od po~etka, kako zbog ultrakratkog roka za pripremu, tako zbog osvete koju planira jedan od Amerikanaca. Trener Couzo poku{ava pripremiti novooformljeni tim, no taj se zadatak ~ini gotovo nemogu}im. No, hrabri sporta{i ipak shva}aju kako moraju sura|ivati i zaboraviti osobne probleme ako `ele odnijeti pobjedu...

SPORT

Sestrinska ljubav
KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Alexandra Leclère Uloge: Isabelle Huppert, Catherine Frot, François Berléand, Brigitte Catillon, Michel Vuillermoz

14.00
HRT 2

Louise, spisateljica, mla|a je sestra uspje{ne poslovne `ene Martine. Zbog svojih obaveza s pari{kim izdava~em Louise do|e u Pariz, {to uklju~uje i posjet sestri, koju dugo nije vidjela. Ona }e tri dana prespavati u Martininome stanu, u kojemu `ive Martinin mu` i sin. Unato~ Louisinoj radosti {to je u Parizu i {to vidi sestru, veselje joj po~ne kvariti ~injenica da je Martine iznimno hladna i zatvorena...

Barcelona - Arsenal
Liga {ampiona Nogomet

Shakhtar Donetsk - Roma
Liga {ampiona, snimak

20.30 FTV Nogomet

23.45 BHT

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 147. epizoda (r) Crtani filmovi: 09.55 Piplinzi 10.15 Garfild 10.40 Kako to 11.00 Polo`aj `ena u BiH, dokumentarni film 11.10 Villa Maria, igrana serija, 71. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 148. epizoda /12/ 13.05 60 minuta, politi~ki magazin (r) 14.20 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 14.45 Magazin LP u nogometu (r) 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a 161. i 162. epizoda 16.30 Spretno - sretno, tv igra

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Barimba, crtana serija 09.28 Mala princeza, crtana serija 09.40 ^arli i Mimo, crtana serija 09.45 D`ekers, crtana serija 10.10 Kvizolog, kviz za djecu, repriza 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Laka opera, muzi~ki serijal 13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva rtrs-a 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~emgestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re%publika, Podrinje 16.27 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Moj ro|ak sa sela, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien force, crtani film 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 159. ep. 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.50 1001 no}, 163. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Indija, serija, 160. ep. 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza

OBN
06.00 06.25 06.50 07.15 07.30 07.55 08.10 09.00 09.35 11.50 11.55 12.15 12.35 13.40 14.05 14.55 16.15 16.20 16.30 17.00 Iron Man, crtani film Meta Jets, crtani film Johnny Test, crtani film Nimboli, crtani film Oggy i `ohari, crtani film Top shop Ljubavnici i tajne, serija Stol za 4, kulinarski show, nova sezona Bilo jednom u Turskoj, serija Lanina vremenska prognoza OBN Info Top shop Telering, talk show Top shop Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija Gorki `ivot, serija OBN Info Gorki `ivot, serija Stol za 4, kulinarski show, nova sezona Bilo jednom u Turskoj, serija

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Babice, film 10.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.55 Biometeorolo{ka prognoza 10.30 Dvor, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, serija (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info. program 12.10 Zabranjena ljubav, serija (r) 13.00 Dvor, reality show, u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info. program 14.10 Mje{oviti brak, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 ^udesni svijet, 18/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 300/313 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 81/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dimenzija vi{e vi{e, program iz kulture (r) 13.15 Doma}a lektira: Kad umrem da se smijem (r) 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 51/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 27/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Djevoj~ica koja je spasila raj, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 6/28 15.55 Istinite pri~e, animirana serija, 6/10 16.10 Nau~na postignu}a, 19/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 52/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.50 Moko, dijete svijeta, animirani film, 7/13 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Ezel, igrana serija, 28/136 22.00 BHT vijesti 22.20 Euroimpuls, magazin 22.50 Sva ^eova lica, strani dokumentarni program 23.45 Nogomet, Liga {ampiona: Shakhtar Donetsk Roma, 1/8 finala, snimak 01.35 Business News (r) 01.40 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Ezel
SERIJA

17.25

Karmelita
SERIJA

14.10

Indija
SERIJA

12.00

Dejana
TALK SHOW

Ami G show
21.25
TALK SHOW

23.00

17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ezel, igrana serija, 27. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Villa Maria, 72. ep. 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet, Liga prvaka: Barcelona - Arsenal, prijenos 21.30 Dnevnik, najava 22.44 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Nogomet: LP, pregled Sarajevska {kola dokumentarnog filma: 23.50 Kamen i zemlja 00.05 Nokturno 00.15 Ha{ki dnevnik 00.45 Federacija danas (r) 01.10 Dnevnik 3 (r)

18.00 Kabare ~asna dokolica ve~eras damebiraju 18.30 Banjalu~ka panorama 19.00 VreMenska prognoza 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Liga {ampiona, sportski program 20.35 Liga {ampiona barselona - arsenal, direktan prenos 22.55 Dnevnik 3 23.17 Sport 23.22 Finansijske novosti 23.24 RTRS preporu~uje 23.30 Liga {ampiona, pregled 00.00 Ukus ~aja, film 01.50 Kabare ~asna dokolica ve~eras damebiraju 02.20 Dnevnik 2 02.50 Re’publika, Podrinje 03.10 Banjalu~ka panorama 03.40 U fokusu 04.25 Retrovizor 05.00 Laka opera 05.25 Frojdova riznica 05.50 muzi~ki program

17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 70. ep. 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 71. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, 164. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.20 Sport centar 22.25 Najbolji od najboljih, igrani film 00.20 Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 01.35 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 71. ep. 02.00 Vijesti u 7

18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, serija 21.25 Dejana talk show, tema: Divno je biti `ena!, talk show 22.20 Vox populi 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 23.50 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 00.35 OBN Info 00.45 Dejana talk show, tema: Divno je biti `ena!, talk show 01.40 OBN Info 01.50 Rat bendova, muzi~ki show 03.50 OBN Info 04.00 ^uvari planeta, dokumentarni program

15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Biometeorolo{ka prognoza 19.11 Ljubav u zale|u, serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 20.00 Dvor, reality show, izbacivanje 23.00 Ami G show, talk show, u`ivo 01.00 City, zabavna emisija 01.10 Svetionik smrti, film

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.00 14.00 14.30 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 19.50 20.40 21.10 22.05 23.30 00.00 00.15 00.20 00.50 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet Peline |akonije 1 (r) Vjerski kalendar Trezor Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, info (r) Gra|anin, info Vijesti Vrijeme je za bebe (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Ranjeni orao, serija TV mre`a Tabloid Voli vas Usnija, muzi~ki program (r) Op{teobrazovni program Dnevnik Evronet (r) Hit libris Putokazi vjere

RTCG
12.00 12.05 13.00 13.05 13.35 13.40 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.45 19.15 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 22.55 23.00 23.30 01.15 Vijesti TV Sat (r) Vijesti Sport (r) Aktuelno Muzi~ki mix Vijesti Dr (r) D`ord`ova luka mira Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Otvoreno (r) Crna Gora, u`ivo Lajmet Krugovi knji`evnosti Sat TV Aktuelno Kalendar Dnevnik 2 Intervju Rije~ poslanika (r) Zanimljiva medicina Pokreni se Cg sport (r) [krinja - ribarstvo u Budvi Kalendar Dnevnik 3 Otvoreno (r) Fle{ sport

FOX LIFE
07.30 Vill i Grejs, serija 08.15 Prljavi seksi novac, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Dr Haus, serija 10.15 D`oi, serija 11.05 Reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 @ivot po D`imu, serija 13.30 Prljavi seksi novac, serija 14.15 D`oi, serija 15.05 Reality show 15.55 Svita, serija 16.45 Allo! Allo!, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 19.35 Dr Haus, serija 20.25 @ivot po D`imu, serija 20.50 @ivot po D`imu, serija 21.10 O~ajne doma}ice, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.50 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Dr Haus, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija

UNIVERSAL
07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Bra}a i sestre, serija 11.10 Advokatova kazna, serija 12.00 Pomorska patrola, serija 13.10 Van Kontrole, film 15.00 Fojlov rat, serija 17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.00 Pomorska patrola, serija 20.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 Smoki i bandit, film 23.00 Ejs Ventura: Detektiv za ku}ne ljubimce, film 01.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.00 Slijepo vjerovanje, film 03.50 Fojlov rat, serija 06.10 Advokatova kazna, serija

TV1000
06.00 Oskar i Lusinda, film 08.10 Gospo|a Sofel, film 10.00 Pi Vijeva velika avantura, film 12.00 [e}er i za~in, film 14.00 Pomama za lete}im tanjirima, film 16.00 U odbranu `ivota svog, film

EUROSPORT
08.30 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska 09.30 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 10.30 Ski-skokovi, S[ Oslo, Norve{ka 12.00 Atletika, E[ u sali Paris, Francuska 14.00 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 15.00 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska 15.45 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska, live 17.15 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 18.15 Eurogoals 18.45 Fudbal, Champions Club 20.00 Ski-skokovi, S[ Oslo, Norve{ka 20.45 All sports 20.50 Watts 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 22.30 Eurogoals 23.00 Fudbal, Champions Club 00.15 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska

Misterija na Aljasci
FILM

20.00

18.00 Mo}ni vjetar, film 20.00 Misterija na Aljasci, film 22.00 Vilard, film 00.00 Heteroseksualac 1 ne ba{ tako nevin, film 02.00 Prevarena, film 04.00 Uveliko mrtav, film

utorak, 8. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
07.50 Mala TV TV vrti}: Prevaranti Ninin kutak: ^udovi{ta na pozivnicama (r) Neli i Cezar, crtani film Danica i konj (r) 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: Zagrebdox Navrh jezika: Moja riba je bila 09.35 Heidi, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.45 Globalno sijelo (r) 11.15 Prizma, multinacionalni magazin (r) 12.00 Fotografija u Hrvatskoj (r) 12.10 Euromagazin (r) 12.40 Mala TV (r) TV vrti}: Prevaranti (r) Ninin kutak: ^udovi{ta na pozivnicama (r) Neli i Cezar, crtani film (r) Danica i konj (r) 13.10 [kolski program:

63
Sponzoru{e, serija (r) Horosop Bestseller TV Hit dana Vijesti Bestseller TV Ja sam tvoja sudbina, serija Sport 7, magazin Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Bestseller TV Hit dana Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Vijesti Prvi talas, serija Dnevnik (r)

NOVA
08.00 Gospodin Magoo, crtana serija 08.50 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.30 Slomljeno srce, serija (r) 10.25 Gumus, serija (r) 11.55 Asi, serija (r) 12.55 IN magazin (r) 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Najbolje godine, serija (r) 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 20.40 Liga prvaka: Barcelona-Arsenal, prenos 22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Dream Team, igrani film 01.35 Dr. Huff, serija 02.25 Bra~ne vode, serija 03.15 Ezo TV, tarot show 04.15 Zarobljena, film

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.10 Zorro, crtani film 008.10 Music box 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Connect, dok.serijal (r) 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Sportski magazin (r) 12.50 Music box 13.00 Biznis vijesti 13.10 Fokus, politi~ki magazin (r) 14.10 Music box 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dok.serijal 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 India, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Kapital, poslovni magazin (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno, dijalo{ka emisija sa Adisom Ru`di} 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Urban music, muzi~ka emisija 23.30 Connect, dok. serijal (r) 00.00 Vijesti plus 00.15 Biznis vijesti (r) 00.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) 10.45 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.10 Crna Guja, 6/25 (r) 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA Sport magazin (r) 13.45 Obavezan smjer (r) Na{i autori, dok. program (r) Bajke iz cijelog svijeta Frej`er, serija Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA 17.05 Nastavak dobrih vibracija, u`ivo 17.50 Crna Guja, 7/25 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Megakatastrofe ATP Challenger turnir ”BH Telecom Indoors”, pregled dana 21.00 @ivot i zdravlje (r) 22.30 Film 00.00 Megakatastrofe (r) 00.45 Dnevnik TVSA (r) 01.15 @ivot i zdravlje (r) 02.05 Sarajevo art (r) Ve~ernje vijesti (r) 03.05 Film 04.45 Na{i autori, dok. program (r)

TV TK
09.00 09.50 10.00 11.10 12.00 12.10 12.15 12.45 13.55 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 22.30 22.45 00.15

08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Poljoprivredni savjetnik, emisija pod pokrovitljstvom (r) 09.09 Lugarnica 21, serija 09.54 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.06 Vrijeme danas 10.07 Krstarenja svjetskim ljepotama: Tahiti i dru{tveni otoci Jedrenjak Wind Song, dokumentarna serija 11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.10 Debbie Travis preure|uje 3 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija (2/142) 13.20 Puna ku}a Raftera 2, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.05 Dharma i Greg 1, serija 15.25 Proces 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) 17.26 8. kat: Zarobljeni u vlastitom tijelu, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.27 Dnevnik plavu{e: Tko ne `eli stan iz snova?, emisija pod pokroviteljstvom 18.36 Tvoja sam sudbina, serija (37/106) 19.19 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Rat za Dubrovnik: Ratni ciljevi, dok.serija 20.45 Misija: Zajedno 21.40 Paralele 22.15 Dnevnik 3 22.40 Sport 22.43 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 22.55 Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija 23.40 Retrovizor: Ksena princeza ratnica, serija (r) 00.20 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (r) 00.45 La`i mi 2, serija (r) 01.30 Dharma i Greg 1, serija (r) 01.50 Sledge Hammer 1, serija (r)

MRE@A PLUS
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, serija (r) 12.05 India, serija (r) 13.00 Pali an|eo, serija 15.00 Fokus politi~ki magazin (r) 16.00 1001 no}, serija (r) 17.20 India, serija 20.05 1001 no}, serija 22.35 Tri kralja, film 00.05 Sex i grad, serija 00.30 Dragulj u carskoj pala~i, serija

La`i mi
SERIJA

00.00

Najbolje godine
SERIJA

20.05

14.00 15.30 15.45 16.30 17.00 17.20 17.45 18.10 18.55 19.07 19.10 21.45 00.00 00.45 00.55 02.25

Zagrebdox (r) Navrh jezika: Moja riba je bila (r) Sestrinska ljubav, francuski film (r) @upanijska panorama Lugarnica 21, serija (r) 28. rije~ki karneval, snimka Cocco Bill, crtani film (r) Magazin nogometne lige prvaka Sledge Hammer 1, humoristi~na serija Puna ku}a Raftera 2, serija (20/22) (r) Hit dana Ve~eras Hokej, EBEL liga: KAC Klagenfurt - Medve{~ak, prijenos Tin Cup, film La`i mi, serija Dnevnik plavu{e: Tko ne `eli stan iz snova? (r) Sestrinska ljubav, film (r) No}ni glazbeni program

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, 25 ep (r) 12.05 India, serija (r) 13.00 Pali an|eo, 14.00 Bistro, 29 ep. (r)15.00 Fokus, politi~ki magazin (r) 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti tv1 17.20 India, 18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1.001 no}, serija 21.40 Sporski magazin tv1, snimak 20.05 1.001 no}, serija 22.35 Tri kralja, film 00.05 Sex i grad, serija 00.30 Dragulj u carskoj pala~i, 26. ep.

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Vjera i `ivot 12.45 Hutba 13.00 Bonaventura 14.00 O~i du{e, serija 14.30 Legende bh sporta 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Glas naroda 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Intervju 21.30 Biznis 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.10 Pensacola, serija

RTV USK
12.00 Vijesti 12.15 Strogo povjerljivo, dok. program 13.15 Pantheon prtogram, dok. program (r) 14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura, emisija iz kulture (r) 16.00 ^itaj BiH: Doma}a lektira, Dervi{ Su{i}: Uhode (r) 16.30 Majstor kuhinje 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 TV {kola 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Biografije: Stiven King, 23.30 Majstor kuhinje: Delikatese od arti~oka (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.45 Zoo hoby 17.20 TV Liberty, info-program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.45 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dokumentarni program 21.10 Vjetrovi strasti, 4/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona. r 16.30 Za svaku bolest trava raste. r 17.00 Discovery dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.30 TV izlog 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku 22.00 TV Liberty 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Razglednica (r)

RTV VOGO[]A
13.35 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj (r)14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (r)16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Sveci i gre{nici, dok. serijal 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r)22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Film 10.00 Novosti 10.20 History: Varvarski narodi 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 @ikina dinastija 2, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Jelena, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 Crno na bijelo 21.55 Srbi u Hrvatskoj 22.30 Dnevnik 3 23.00 Mucka, film 00.30 Mekbrajd: Ko je ubio Martija?, film

ATV
10.25 Ben Ten, crtani film 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici, zabavni program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Dosije 21.30 Potraga, dokumentarni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Predsjednikov ~ovjek, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
10.00 11.00 12.30 12.45 Freestyle skijanje Odbojka, Italijanska liga Surf Fudbal, Bundesliga 2: FC Augsburg - Fortuna Dusseldorf 14.00 Trial, S[ Barcelona, [panija 15.30 Fudbal, Champions Club

SPORT KLUB
06.30 Premier League: Arsenal - Sunderland 09.30 Pregled belgijske lige 10.00 FullTilt Poker 11.00 NBA: Miami - Chicago 13.00 Pregled holandske lige 14.00 NBA Live 14.30 Pregled Championship 15.00 Premier League: Blackpool - Chelsea 17.00 Pregled Premier League 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 Uskijavanje 19.00 Fudbal: Crvena zvezda Smederevo 20.30 Real NBA 21.00 NHL: Tampa Bay Washington 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker 00.00 Svjetska liga, boks: Incheon - Peking 02.00 Pregled argentinske lige 03.00 Pregled Premier League 04.00 Pregled holandske lige 05.00 NBA Live

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi? Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Ekstremne drvosje~e Limarska radionica/London Generalka Prljavi poslovi Ekstremne drvosje~e Razotkrivanje mitova ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Pre`ivljavanje Pograni~na policija, 2 epizode Kako se pravi? Kako to radi Borna kola bra}e Hau Vrhunsko graditeljstvo To mogu i ja, 2 epizode Pograni~na policija, 2 epizode Limarska radionica/London

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 [apta~ psima Uhva}eni na djelu Bjekstvo Policajci sa Aljaske Fantomski `deravac Najnevjerovatnije fotografije Nacionalne Geografije Raj na zemlji Bjekstvo Zakopane biblijske tajne - 2. dio Uhva}eni na djelu Kad p~ele utihnu Najte`i zatvori u istoriji [apta~ psima Raj na zemlji Megastrukture Premijera: In`enjerske veze Zatvori u Australiji Megastrukture In`enjerske veze Raj na zemlji Megastrukture In`enjerske veze [apta~ psima Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
06.00 Porodica koja je pre`ivela Hitlera 07.00 Heroji, kult i kuhinja 08.00 Tajm tim godina X 09.00 Faraoni koji su izgradili Egipat 10.00 @ena u ljubavi i ratu Vera Britan 11.00 Mi Evropljani 12.00 Zaboravljena ubistva 13.00 1066 14.00 Porodica koja je pre`ivela Hitlera 15.00 Heroji, kult i kuhinja 16.00 Tajm tim godina X 17.00 Lov na Careve krstarice 18.00 Legende o Deda mrazu 19.00 Mi Evropljani 20.00 Jelena Trojanska 21.00 Gospodari rata 22.00 Istina o... 23.00 Heroji, kult i kuhinja 00.00 Tajm tim godina X 01.00 Lov na Careve krstarice 02.00 Legende o Deda mrazu 03.00 Mi Evropljani 04.00 Jelena Trojanska 05.00 Gospodari rata

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Divlja planeta Korvinova avantura Psi - jedna rasa, jedna pri~a Posao za psa - 2 epizode U posjeti `ivotinjama Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode Policija za `ivotinje RSPCA Veterinari sta`isti Galapagos Sve o ma~kama Divlja planeta Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke Ljubitelj ajkula U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o ma~kama ^udna stvorenja Nika Bejkera Posljednja nada No}ni `ivot ajkula Divlje i bez cenzure Galapagos

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Surf

12.30
16.30 Ko{arka, Eurodunk 16.45 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 18.00 Freestyle skijanje 20.00 Bilijar 21.30 Trial, S[ Geneva, [vajcarska 23.00 Surf 23.15 Odbojka, Italijanska liga 00.15 Surf

LIGA PRVAKA Shakthar nadomak istorijskog uspjeha

Mogu li topnici
uti{ati Nou Camp?
49. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 8. mart 2011. godine

Kalendar podr{ke hrvatskoj premijerki

Kosor kao Putin
Gospo|o Kosor, pobijedite fejsbukovce, poru~io je zeni~ki model Boris Jake{evi} hrvatskoj premijerki, posvetiv{i joj kalendar
Po uzoru na umjetnice koje su nedavno poklonile kalendar ruskom premijeru Borisu Putinu, mladi model Boris Jake{evi} napravio je kalendar podr{ke hrvatskoj premijerki Jadranki Kosor. Ina~e, Ja ke {e vi} je Ze ni~anin koji `ivi na relaciji Zenica - Zagreb, a ovo mu je prvi projekat koji je uradio u saradnji sa studentom fotogra fi je iz Ve li ke Bri ta ni je. Ovim ka len da rom na ne obi~an na~in, kako ka`e, `eli dati podr{ku “gospo|i Kosor da {to us pje {ni je uprav lja Hrvatskom u ovoj te{koj svjetskoj ekonomskoj krizi“ ali i da , sa ovim napravi “promid`bu kako bi {to vi{e turista posjetilo Jadran ovog ljeta“ .

Dva smo svijeta razli~ita
TV serija “Dva smo svijeta razli~ita“ prva je velikaprodukcija TV1 u oblasti igranog programa u BiH. Serija je zajedni~kikoproducentski projekat TV1 sa Novom TV iz Hrvatske, dok je partneru projektu i producentska ku}a NIRA iz Beograda. Humoristi~ni igrani serijal “Dva smo svijetarazli~ita“ reditelja , Elmira Juki}a, baziran je na sukobu selo-grad u postratnoj i tranzijskoj BiH. Glavnu ulogu igra Emir Had`ihafizbegovi}, dok se u drugim glavnim i sporednim uloga pojavljujuJasnaOrnelaBeri, Tanja[oji}... Scenarista je Amer Kapetanovi}, a autornaslovnemuzi~ke{pice je Dino [aran.

Panel diskusija RCC-a
U povodu obilje`avanja tre}e godi{njice Vije}a za regionalnu saradnju (RCC) sino} je u Sarajevu odr`ana panel diskusija na temu „Jugisto~na Europa 2011. i dalje: zajedni~ka vizija“. Me|u panelistima su bili Hido Bi{}evi}, glavni tajnik RCC-a Andris Kesteris, glavni savjetnik, Op}a upra va za pro {i re nje, Evropska komisija, Jasminko Kronja, koautorica Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu i Vi{nja Samard`ija kourednica „Od Lisabonske strategije do Europe 2020“ . Diskusija se usredoto~ila na stanje regionalne saradnje u jugoisto~noj Europi 2011. godini, provedba Strategije i Programa rada RCC-a za 2011 - 2013.

“Gospo|o Kosor, pobijedite fejsbukovce“ “Gospo|o Ko, sor, svaki Hrvat `eli premijerku kao {to ste vi“ “Gospo|o , Kosor, imate prelijepu frizuru“ “Ugasili ste sve {umske , po`are, al ja jo{ uvijek gorim“ neke su od poruka sa ... ovog neobi~nog kalendara. Podsjetimo, 12 studentica no vi nar stva Mos kov skog

dr`avnog sveu~ili{ta poziralo je u donjem rublju za kalendar za 2011, izdanom u povodu 58. ro|endana premijera Vladimira Putina. Neke dje voj ke s no vi nar stva smatrale su da je kalendar sjajan na~in da pru`e podr{ku najmo}nijem ~ovjeku Rusije, te su mu uputile i prigodne poruke. Mi. D.

POSLJEDNJE VIJESTI
U IRANU POGUBLJENA TRI AFGANISTANCA Iranske vlasti objesile su tri dr`avljana Afganistana u zatvoru u Teheranu nakon {to su ih proglasile krivim za silovanje trudne supruge jednog Iranca, javio je dr`avni dnevni list. U izvje{taju se ne navode imena ka`njenika ni `rtve, ali se isti~e da se zlo~in dogodio prije dvije godine, prenio je AFP. NAPAD U AFGANISTANU - Dvije osobe su ubijene, a 19 ranjeno, me|u kojima i policajci, kada su dvije bombe eksplodirale ispred d`amije u Jalalabadu, velikom gradu na istoku Afganistana, saop}ile su vlasti. Druga bomba je eksplodirala kada su policajci i stanovnici do{li da pru`e pomo} ranjenima, precizirao je za agenciju AFP glasnogovornik pokrajinskih vlasti Ahmad Zia Abdulzai. Nije utvr|eno {ta je bila meta napada. PO^ELO SU\ENJE CHIRACU - Su|enje biv{em francuskom predsjedniku Jacquesu Chircu (78) po~elo je ju~er na sudu za prekr{aje u Parizu u predmetu o fiktivnim radnim mjestima u gradu Parizu, u odsustvu biv{eg {efa dr`ave. Chirac je osumnji~en za dopu{tenje da osobe koje su radile za njegovu stranku RPR pla}a Grad Pariz. Chirac vi{e ne u`iva predsjedni~ki imunitet.

Sanela Jenkins za Sarajevo-x.com

Ako BiH uradi za Divjaka koliko
i za Gani}a, on }e biti oslobo|en
U cilju istinitog informisanja javnosti, zbog sve u~estalijih naslova u medijimakakodr`ava ni{tanijeuradila kad je uhap{en biv{i ~lan Predsjedni{tva BiH Ejup Gani}, va`no je znati pravuistinu. Mojadu`nost je da stanem u odbranu istine, kako bi gra|ani BiH mogli rasu|ivati o onome{ta se de{avalo, {ta se de{ava, i {ta }e se mo`da de{avati i u budu}e. Ko je dr`ava, ako nijePredsjedni{tvo BiH? Ko je dr`ava ako nije Ministarstvo vanjskih poslova BiH? [ta su to predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH, ministar vanjskih poslova BiH, savjetnik predsjednika, ambasador BiH u Velikoj Britaniji, i mnogi drugi ji su radili svoj posao patriotski, iskreno i prijateljski ako ho}ete. I va`na stvar o kojoj se puno ne pri~a u BiH. Svi se sla`emo da je slu~aj Gani} politi~ki montiran proces, da je Srbija zloupotrijebila me|unarodno pravo i da je i Velika Britanija bila uvu~ena u ovaj proces. Pravni tim Ejupa Gani}a, uz nesebi~nu asistenciju Silajd`i}evog savjetnika Damira Arnauta, su odradili fantasti~an posao na pravnom polju. Ali isto tako, ako je politi~ki montiran proces, morala se voditi i vodila se bitka na politi~kom terenu uz neumorno lobiranje Silajd`i}a i ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja kod svjetskih lidera i {efova diplomatija. Dakle dr`ava je uradila puno, i tome smo svi svjedoci, u uslovima kad je pola dr`ave i pola ministara `eljelo vidjeti Gani}a u Beogradu. Dakle, dr`ava BiH, svezanih ruku, protiv srbijanske diplomatije i kompletne politi~ke i pravne ma{inerije. I na kraju, ono {to je najva`nije u ovom momentu, dr`ava, {ta god da to zna~ilo, i svi mi treba da se skoncentri{emo na osloba|anje generala Jovana Divjaka. Ako dr`ava sa svojim patriotama uradi za generala Divjaka koliko i za Gani}a, sigurna sam da }e gospodin Divjak ponovo {etati ulicama Sarajeva.

koji su bili uklju~eni na osloba|anju Gani}a? Svi su oni i jo{ mnogi drugi koje nisam naborajala, predstavnici dr`ave, ko-