Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 20. 7. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5342 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

018+&1-#<+2416+8 '0'4)'65-' /#(+,'
Iako je istraga u ovom slu~aju bila prvobitno obustavljena, Tu`ila{tvo KS je do{lo do novih saznanja Za{to je Oleg ^avka 4. decembra obustavio postupak Mra~na uloga Harisa Silajd`i}a
pokrenulo je novi postupak provjere podataka vezano za prijavu Federalne finansijske policije protiv biv{eg premijera FBiH Ned`ada Brankovi}a i federalnog ministra energije, industrije i rudarstva Vahida He}e. Rije~ je o istrazi kriminala u elektroenergetskom sektoru, potvr|eno nam je ju~er. 3. strana i{e od sedam mjeseci nakon obustave istrage o „energetskoj mafiji“ Harisa Silajd`i}a, Tu`ila{tvo Kantona Sarajevo

AFERE

Kantonalno tu`ila{tvo obnavlja postupak

V

NSBiH: FIFA odgodila odluku

Intervju

Me|unarodni izaslanici Alan Hansen i Marsel Benc na Skup{tini NSBiH

Popravni do oktobra
65. strana

Purivatra: Sveprisutna recesija ne bi trebala utjecati na kvalitet Festivala

Spektakli: Dolazi oprema za koncert

Direktor SFF-a Mirsad Purivatra za „Avaz“

Od dr`ave ni marke!
Skandalozno: Slovenski poslodavci iskoristili bh. radnike

5. strana

ZA ^OLU SE PRIPREMA BINA OD 54 METRA NEKOME SMO STALI NA @ULJ
2. str.

Otvoreno: Kemal ^au{evi}, direktor UIOBiH

KOPI]: RADILI SMO KAO KONJI, JELI KAO MI[EVI, @IVJELI KAO PSI
DANAS PRILOG BANOVI]I

10. str.

TRESKAVICA

Mali oglasi na 12 strana

Na|ena mrtva beba
15. str.

Potraga ote`ana zbog minskih polja

14. str.

7. i 49. str.

2

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

aktuelno

OTVORENO Kemal ^au{evi}, direktor UIOBiH

Naplatne ku}ice: Uskoro nove cijene

Nekome smo stali na `ulj
Tu`ila{tvu BiH podnijeli smo 580 krivi~nih prijava zastra{iti pripravnike Bo{njake
Vlasti BiH izgubile su vi{e od milijardu maraka koje su, da su prije tri godine prihva}ene reforme koje je Uprava za indirektno oporezivanje BiH predlagala, mogle biti izvu~ene iz sive ekonomije, izjavio je u razgovoru za „Dnevni avaz“ Kemal ^au{evi}, direktor UIOBiH. - Predlagali smo nekoliko mjera koje bi pobolj{ale sistem prikupljanja sredstava i kontrole, ali nijedna nije usvojena. Odgovorno tvrdim da bi se na godi{njem nivou moglo na jedinstveni ra~un prikupiti dodatnih vi{e od 300 miliona maraka, {to je moglo biti znatan doprinos borbi protiv ekonomske krize - navodi ^au{evi}.

Dr`avni ministar o poskupljenju takse za autoput

MUP RS `eli

Vidovi} `eli vjerovati da je nova cijena realna
O visini pove}anja mo`e se razgovarati, kod nas postoje i udru`enja za za{titu potro{a~a... - ka`e Vidovi}
Dr`avni ministar prosmo ministra Vidovi}a da li meta i komunikacija Rudo je u ovom trenutku osiguVidovi} podr`ava aktivnoravanje dodatne sume presti Federalne direkcije auko le|a gra|ana zaista netocesta. ophodno. - ^inim to ne zbog po- Svugdje u svijetu ve}ana cijene za pola marke, vo`nja autocestom se pla}a, ve} zbog stvarne evidencije a novac se koristi za vozila koja prometuju, {to na odr`avanje postoje}ih i grkoncu daje uvid u broj vozi- Vidovi}: Va`na adnju novih dionica. O vila i voza~a koji se odlu~uju je evidencija sini pove}anja mo`e se ravoziti autocestom - izjavio je Vidovi} zgovarati, kod nas postoje i za „Avaz“ komentiraju}i namjere fe- udru`enja za za{titu potro{a~a ko-

Mjerni instrumenti
Prema njegovim rije~ima, te mjere uklju~ivale su izmjene zakona, uvo|enje fiskalnih kasa na dr`avnom nivou, uvo|enje mjernih instrumenata na naftu i naftne derivate, sni`avanje praga od 50.000 KM za ulazak u sistem PDV-a i ja~anje kapaciteta UIOBiH. Sve to predlo`eno je Upravnom odboru sistema indirektnog oporezivanja i Parlamentu BiH, ali ni{ta do sada nije ura|eno. No, zato su, kako ka`e ^au{evi}, pokrenuti sna`ni politi~ki udari na ovu dr`avnu instituciju. - Mi smo Dr`avnom tu`ila{tvu podnijeli 580 izvje{taja o po~injenju krivi~nih djela. Galama se di`e zato {to smo pro{le godine otkrili i nezakonite povrate PDV-a. Ne znam ima li to neke veze s ovim napadima i jesmo li time nekome stali na `ulj. Ali, ono {to vidim je-

Za jednu traku napla}uju punu cijenu
Ni jedinih 39 kilometara autoputa u BiH ~esto nije u funkciji. Upravo ovih dana se zbog rekonstrukcije na velikom dijelu autoputa A1 vozi samo jednom deralnog premijera Mustafe Mujezinovi}a da pove}a cijenu putarine na 39 kilometara bh. autoputa. Prema toj namjeri, umjesto dosada{njih 1,5 KM, taksa za putni~ke automobile za desetak dana ko{tat }e dvije, za automobile s prikolicama }emo umjesto tri pla}ati 4,5 KM... Kako je najavljeno, novac prikupljen pove}anjem cijena bit }e upotrijebljen za daljnju izgradnju autoputa. No, kako na{a dr`ava za razvojne projekte na raspolaganju ve} ima oko dvije milijarde maraka koje godinama ne koristi, upitali trakom, uz ograni~enje brzine na samo 60 kilometara na sat. Uprkos tome, putari napla}uju punu cijenu kori{tenja autoputa. ja mogu izanalizirati da li je to realna cijena ili ne, ali `elim vjerovati da je Federalna direkcija autocesta u saradnji s resornim federalnim ministarstvom napravila realnu kalkulaciju - zaklju~io je ministar Vidovi}. Obrazlo`enje pove}anja cijena ju~er nismo dobili od Erdala Trhulja, direktora Federalne direkcije autocesta. On je na godi{njem odmoru, a niko drugi iz Direkcije nije ovla{ten za medijske istupe. Ni federalni ministar prometa Nail [e}kanovi} ju~er nije odgovarao na na{e pozive. B. TURKOVI]

^au{evi}: Predlagali smo mjere koje bi pove}ale prihode

su politi~ki motivirani napadi bez ikakvih argumenata na jednu od najva`nijih dr`avnih institucija isti~e ^au{evi}. Na na{e pitanje o krivi~noj prijavi koju je protiv njega podnio MUP Republike Srpske zbog optu`bi za nezakonito zapo{ljavanju Bo{njaka, ^au{evi} odbacuje optu`be i tvrdi da je rije~ o zastra{ivanju Bo{njaka koji su zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje. - Nije tu bilo nikakvih nezakonitosti, niti je MUP RS uop}e nadle`an za zapo{ljavanje u dr`avnim institucijama. Ovdje se radi o zastra{ivanju pripravnika, mladih Bo{njaka iz Unsko-sa-

nskog kantona, koji su zaposleni u bh. instituciji koja ima sjedi{te u Banjoj Luci - navodi ^au{evi}.

Rukovodne pozicije
Kako ka`e, posljednja prijava MUP-u RS samo je dio stalnih napada kojima je cilj destabilizirati UIO, a koji dolaze ne samo iz RS nego su „dirigirani iz Beograda“. - Bo{njaci sada imaju najmanje rukovode}ih pozicija u dr`avi, a `eli im se oduzeti i mjesto direktora UIO. Uprava je institucija u kojoj su zastupljene sve nacionalnosti. Imamo 42 posto Bo{njaka, 37 posto Srba, 20 posto Hrvata i jedan posto ostalih. Zbog svih ovih napada cjelokupno rukovodstvo, 24 direktora, te ~lanovi Upravnog odbora Sindikata oglasit }e se u javnosti o svemu ovome - navodi ^au{evi}. Isti~e da je nekome problem {to su prije njegovog dolaska na ~elo UIO u carinskim organima Bo{njaci bili zastupljeni samo sa 25 posto i bilo ih je na samo dva grani~na prijelaza, a na ostala 53 uop}e nisu radili. T. LAZOVI]

Odvo|eni s radnog mjesta na ispitivanje
^au{evi} navodi da je istraga MUP-a RS o zapo{ljavanju izazvala nemir kod mladih ljudi koji su pozivani na ispitivanje. - Zamislite kako je bilo tim mladim ljudima sa 22 ili 23 godine koje MUP RS vodi s radnog mjesta na ispitivanje, bez ikakvog pravnog osnova, dok njihove kolege Srbi ostaju na radnim mjestima. Kako bi bilo da MUP Kantona Sarajevo ispituje otkuda Nikoli [piri}u pravo da zaposli Srbe iz Isto~nog Sarajeva u svom kabinetu - ka`e ^au{evi}.

Odluka sarajevske Op}ine Centar

Po 2.000 KM porodici Tarika Ljubu{ki}a i Edini Hindi}
Op}insko vije}e (OV) sarajevske Op}ine Centar usvojilo je ju~er inicijativu koju je uputio dopredsjedavaju}i OV Kenan Re{o. U znak solidarnosti s nedu`nim `rtvama nedavnog teroristi~kog napada na Policijsku stanicu u Bugojnu, bit }e uru~eno po simboli~nih 2.000 KM porodicama poginulog policajca Tarika Ljubu{ki}a i te{ko ranjene policajke S. [a. Edine Hindi}.

Veterinarska komora FBiH protiv zakona

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Rasipni{tvo: Mujezinovi} na ime reprezentacije mjese~no potro{i oko 5.000 KM
- Zato je novac oteo od boraca, radnika, a htio je i penzionerima samo da bi on i ostali iz SDA mogli imati. I kredit MMF-a je samo da pokrade novac dok su jo{ na vlasti. Mujezinovi} je bezobrazno izjavio da ne `eli raditi za manje od 3.000 KM, a na reprezentaciju potro{i jo{ i 5.000 KM. Kakav bezobrazluk, bahatost aktuelne vlasti, koja je toliko zagrizla u korupciju i kriminal da nije svjesna svog katastrofalnog kraha koji }e do`ivjeti u oktobru. (Armando Sain)

Vlada FBiH poku{ava ozakoniti nezakonito
Predstavnici Veterinarske komore FBiH te Medicinskog fakulteta u Sarajevu upozorili su ju~er da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva poku{ava zaobi}i propisane procedure za usvajanje zakonskih akata te, kako su naveli, poku{ava ozakoniti ono {to je do sada ura|eno nezakonito. Predsjednik Veterinarske komore FBiH Jasmin Ferizbegovi} pojasnio je na pres-konferenciji u Sarajevu da se konkretno radi o Prijedlogu zakona o veterinarstvu koji nije usvojen na Domu naroda FBiH. - Struka je zanemarena i nastoji se, po svaku cijenu, usvojiti zakon koji nije dobar i koji }e izazvati katastrofalne posljedice za BiH - tvrdi Ferizbegovi}, javila je Fena.
Vlada FBiH: Struka zanemarena

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Erol AVDOVI]

KRIMINAL Sedam mjeseci nakon obustave istrage

Tu`ila{tvo KS do{lo do novih dokaza o energetskoj mafiji!
Trenutno se vr{e radnje radi provjere saznanja i podataka do kojih je Tu`ila{tvo naknadno do{lo, kazala Jasmina Ifti} za „Avaz“
Vi{e od sedam mjeseci nakon obustave istrage o energetskoj mafiji, Tu`ila{tvo Kantona Sarajevo pokrenulo je novi postupak provjere podataka u vezi s prijavom Federalne finansijske policije protiv biv{eg premijera FBiH Ned`ada Brankovi}a, federalnog ministra energije, industrije i rudarstva Vahida He}e i jo{ devet osoba, a u sklopu istrage o kriminalu u elektroenergetskom sektoru i nezakonitom izboru strate{kih partnera, potvr|eno je ju~er „Dnevnom avazu“ u tom tu`ila{tvu.

Amerika treba partnere u BiH
Amerika ~eka one koji bolje od drugih razumiju stvarnu razliku izme|u arbitriranog i civilnog dru{tva, izme|u doktrinarne i slobodne svijesti
Administracija ameri~kog predsjednika Baraka Obame (Barack), otkako je do{la na vlast, uprkos iscrpljuju}em anga`manu od Levanta do Himalaja, uspijeva odr`ati kontinuitet i s ameri~kim projektom daljnje potpore demokratskom procesu na zapadnom Balkanu. ^etiri zvani~ne posjete zamjenika ameri~kog dr`avnog sekretara D`ejmsa Stajnberga (James Steinberg) Sarajevu i ona potpredsjednika SAD D`oa Bajdena (Joe Biden) u maju 2009., govore u prilog tome. To {to najvi{i doma}i politi~ki akteri u BiH tu posjetu nisu znali za op}e dobro iskoristiti bolje, samo je ta~ka na „i“ njihove nesposobnosti. Odavno je poznato da ova bh. politi~ka garnitura ne mo`e daleko dosegnuti u Va{ingtonu. Ne sasvim slu~ajno! Nije manje narcisoidno ustvrditi da nas nema me|u ameri~kim vanjskopoliti~kim prioritetima: I to sada kada se zna da se u Bijeloj ku}i razmi{lja o eventualnoj posjeti predsjednika Obame regionu, u {ta bi i BiH, vjerovatno, bila uklju~ena. Opet, ne zaslugom aktuelne bh. politike! Istina je da SAD, ve} dugo, u BiH tra`e istinske partnere za dublje utemeljenje vrijednosti, koje bi u evrocentristi~kom okru`enju same po sebi funkcionirale. Neshvatljivo je, me|utim, da neki u BiH i dalje o~ekuju nastavak demokratske infuzije, zanemaruju}i vlastitu razboritost. I to 15 godina poslije Dejtona! U tom dugo o~ekivanom partnerstvu, u kojem bi Bosanci vlastitom pame}u i idejama nastavili dodavati novu vrijednost, ne nedostaje, naravno, skorih politi~kih prolaznika, onih ~ija se politika uglavnom i svodi na dnevnopoliti~ke slogane koje, kao lo{i bh. brend, u nedostatku {ire vizije za BiH, ti isti nastavljaju proizvoditi! Ne nedostaje nam ni medijske logistike koja miri{e na neku pro{lu ideologiju iz naftalina. „Poduzetnosti“, koja u skoro savr{enoj mimikriji zna odglumiti da je istom mjerom za demokratiju, kao {to je propagirala demagogiju i jednoumlje! Ne nedostaje ni selektivne, jaranske za{tite „ljudskih prava“, a zapravo klanskih interesa... Ne nedostaje nam, sigurno, ni afera! Ali, jo{ nam nedostaje onih koji bolje od drugih razumiju stvarnu razliku izme|u arbitriranog i civilnog dru{tva, izme|u doktrinarne i slobodne svijesti i izme|u {ti}enog neznanja i otvorenog tr`i{ta! Nadati se, ipak, da je takvih dovoljno me|u Bosancima! Samo se trebaju sami izboriti za svoju {ansu. Na njih i Amerika odavno ~eka: A i vakat im je i zbog Bosne i Hercegovine!

Vr{e se provjere
Ta~no 20 mjeseci od njenog po~etka, istragu u ovom predmetu 4. decembra pro{le godine obustavio je tada{nji kantonalni, a danas dr`avni tu`ilac Oleg ^avka. - Iako je istraga u ovom slu~aju bila prvobitno obustavljena, Tu`ila{tvo KS do{lo je do novih saznanja. Trenutno se poduzimaju radnje radi provjere saznanja i podataka do kojih je Tu`ila{tvo naknadno

He}o: Kriminalan izbor partnera

Ifti}: Ozbiljan predmet za Tu`ila{tvo

idu ta nova saznanja. Time bismo ugrozili istragu, jer ovo je ozbiljan predmet. Sve zavisi od samog toka provjera - navela je Ifti}. Zanimljivo je da se do novih saznanja u slu~aju „Energetska mafi-

Tarika Begi}a i Ivana Lovri}a. Svi oni teretili su se zbog postojanja osnovane sumnje da su po~inili krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja ili ovlasti.

Krivi~na djela
U Naredbi o obustavljanju istrage tu`ilac ^avka naveo je da je utvr|eno kako „radnje koje su osumnji~eni preduzeli ne sadr`e obilje`ja bi}a krivi~nog djela za koje su se teretili“. No, uprkos obustavljanju istrage, Tu`ila{tvo je potvrdilo dvogodi{nje pisanje „Dnevnog avaza“, ~ime je dokazano da je pod pokroviteljstvom predsjednika Stranke za BiH Harisa Silajd`i}a i njegovog kriminaliziranog ministra He}e uistinu pripreman veliki kriminal. - Rezultati istrage potvrdili su da procedura izbora strate{kih partnera nije vo|ena u skladu sa zakonskim propisima, s obzirom na to da zakonit na~in za vo|enje takve procedure predvi|a raspisivanje tendera ili samoinicijativnu ponudu. Kako procedura nije vo|ena na navedeni na~in, do{lo je do formiranja odre|enih grupa lobija, koji su na neprincipijelan na~in poku{avali da favorizuju odre-

Ho}e li biti dostupan i Terano?
Za vrijeme istrage tu`ilac ^avka nastojao je saslu{ati predstavnika fantomske APET grupe iz Austrije Kristijana Tina Terana, ali je Austrijanac ostao nedostupan bh. pravosudnim organima! Upravo je Safet Oru~evi} i doveo Terana u BiH. Terano je 18. oktobra 2006. godine u sjedi{tu Vlade FBiH potpisao Okvirni sporazum s predstavnicima elektroprivreda u FBiH, Enverom Kresom i Vladom Mari}em u ime „Elektroprivrede BiH“, odnosno do{lo. Zvani~no, istraga jo{ nije otvorena - kazala je za „Avaz“ portparol Tu`ila{tva KS Jasmina Ifti}. Na na{e pitanje zna~i li to da }e istraga biti ponovo otvorena ako se „nova saznanja“ poka`u dovoljno utemeljenim, ona je istakla da na to pitanje ne mo`e odgovoriti, „ali da se u svakom slu~aju do{lo do novih saznanja i novih dokaza“. - Tu`ila{tvo KS u tom smislu vr{i provjere. Ne mo`emo davati nikakve detaljnije informacije. Ne mogu vam re}i ni u kojem pravcu „Elektroprivrede HZHB“, za pristupanje pripremi izgradnje nove ~etiri hidroelektrane na Drini, Bosni, Uncu i [ujici. Sarajevsko tu`ila{tvo tra`ilo je od He}e da osigura svjedoka Terana. Indikativno je {to od He}inog ministarstva nikada nisu dobili nikakav odgovor. Tako|er, tra`ili su i Teranovu adresu u Austriji, ali ni to nisu dobili. Ako ovog puta i formalno bude otvorena istraga, o~ekuje se da pred tu`ioca bude doveden i famozni Terano. ja“ i ponovnog aktiviranja provjera ~injenica do{lo nepuna ~etiri mjeseca nakon {to je sarajevsko tu`ila{tvo napustio dana{nji dr`avni tu`ilac Oleg ^avka, koji je donio naredbu o obustavi istrage!

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Saslu{avan i Safet Oru~evi}
Tokom skoro dvogodi{nje istrage Tu`ila{tvo KS poduzelo je veliki broj istra`nih radnji u kojima je saslu{alo osumnji~ene, veliki broj svjedoka, a izme|u ostalih i lobistu nepostoje}e APET grupe Safeta Oru~evi}a, vlasnika firmi „Intrade“ i „Intrade energija“ Nihada Spahali}a, Mileta Serdanovi}a, (su)vlasnika „KazTransGasa“ Branka Montenegra, Oru~evi}: Lobista mafije Ahmeta Ba{i}a. U slu~aju „Energetska mafija“ Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo vodilo je istragu protiv 11 osoba. Istraga se, osim protiv Brankovi}a i He}e, vodila i protiv biv{eg direktora „Elektroprivrede BiH“ Envera Krese, predsjednika NO EPBiH Rasima Ga~anovi}a, ~lana ovog tijela Hilme [ehovi}a, biv{eg direktora EP „HZ Herceg-Bosne“ Vlade Mari}a, He}inog savjetnika Seada Softi}a, izvr{nog direktora za proizvodnju elektri~ne energije EPHZHB Ivice ^ule, njegovog kolege iz EPBiH Nihada Kadi}a te |ene strate{ke partnere. Pokazalo se da su u sastavu pojedinih kompanija koje su aplicirale po javnom pozivu, u~estvovale kao ~lanice konzorcija kompanije koje ni po kojem kriteriju nisu mogle biti strate{kim partnerom i ~ija je svrha bila isklju~ivo lobiranje saop}ili su u decembru pro{le godine iz Tu`ila{tva KS. Ni danas nije jasno kako je Tu`ila{tvo tada obustavilo istragu, iako je nesporno utvrdilo mahinacije i nezakonito pona{anje odgovornih F. VELE osoba.

Pripremana najve}a poslijeratna plja~ka
Pod okriljem Stranke za BiH pripremana je najve}a poslijeratna plja~ka u BiH, koju je doma}a javnost, predvo|ena „Avazom“, uspje{no osujetila. Naime, Silajd`i}, Oru~evi} i He}o na mafija{ki na~in su poku{ali oteti sve prirodne energetske resurse BiH za potrebe nepostoje}ih {vicarskih kompanija. Kasnije bi preprodajom koncesija za izgradnju energetskih objekata inkasirali stotine miliona maraka.

4

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

aktuelno

AFERE Tu`ila{tvo ispituje sumnjive ugovore „BH Telecoma“

Kek: Ispuniti uvjete

Pokrenuta istraga protiv direktora Re{idbegovi}a
Ured za reviziju jo{ 2008. utvrdio da je rukovodstvo „BH Telecoma“, s aktuelnim direktorom Ned`adom Re{idbegovi}em na ~elu, poslovalo uz niz nezakonitosti
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo nakon vi{emjese~nih provjera donijelo je odluku o zvani~nom pokretanju istrage protiv vi{e uposlenika „BH Telecoma“ zbog osnova sumnje da su po~inili krivi~no djelo nesavjesnog rada u slu`bi, saznaje „Dnevni avaz“.
U vezi s oktobarskim izborima, ambasador Kek poru~io je bh. gra|anima da iskoriste svoje „demokratsko pravo i mo}“ kako bi osigurali napredak BiH u procesu integracije u EU, isti~u}i „va{a budu}nost je unutar EU“.

Austrijski ambasador Donatus Kek

Bezvizni re`im najesen
Austrijski ambasador u BiH Donatus Kek (Kock) u intervjuu za web-portal Reci.ba podsje}a da }e, nakon {to BiH ispuni sve uvjete, mo}i biti odobrena vizna liberalizacija za BiH, najesen 2010. godine, saop}io je EUSR, prenijela je Onasa.

Kom{i} o sastanku u Beogradu

Neka se Tadi} i Josipovi} bave svojim zemljama!
Bosna i Hercegodr`ava u kojoj se tri vina ostat }e jedinsnaroda moraju dogotvena bez obzira na to voriti o ustavnim na{ta oni misle, izjavio ~elima na osnovu koje ju~er za Fenu ~lan jih }e sagraditi funkciPredsjedni{tva BiH onalnu dr`avu u kojoj @eljko Kom{i} ko}e biti osigurana jementiraju}i prekjudnaka prava za svakog ~era{nji sastanak u pojedinca. Beogradu predsjedn- Kom{i}: Hvala - Hvala im na lijeika Hrvatske i Srbi- im na lijepim pim `eljama. I ja poje Ive Josipovi}a i `eljama dr`avam cjelovitost i Borisa Tadi}a. suverenitet Hrvatske i SrbiDvojica predsjednika je bez Kosova - kazao je izme|u ostalog su kazala da Kom{i}, dodaju}i da bi se prsu Hrvatska i Srbija, kao po- edsjednici susjednih dr`ava tpisnice Dejtonskog sporazu- trebali baviti svojim zemljama, jednoglasne u stavu da ma i problemima kojih imaBiH treba ostati jedinstvena ju i previ{e, a ne BiH.

Nalo`eno vje{ta~enje
Portparol Tu`ila{tva KS Jasmina Ifti} kazala nam je da je kantonalni tu`ilac Ljubo Badnjar otvorio istragu te je odmah nalo`eno vje{ta~enje po vje{taku ekonomske struke. - Bit }e poduzete sve ostale istra`ne radnje. Ali, s obzirom na to da je istraga tek otvorena, a radi njene za{tite, nismo u mogu}nosti davati nikakve detaljnije podatke, pogotovo ne o sadr`aju istra`nih radnji, niti o identitetu lica protiv kojih je istraga otvorena - kazala je Ifti}. Istraga je, kako saznajemo, pokrenuta nakon {to je Ured za reviziju institucija FBiH jo{ 2008.

„BH Telecom“: Nanesena {teta dr`avnoj kompaniji

godine utvrdio da je rukovodstvo „BH Telecoma“, s aktuelnim direktorom Ned`adom Re{idbegovi}em na ~elu, poslovalo uz niz nezakonitosti kojima je nanesena finansijska

Reakcije Beograda i Radmanovi}a

Nelegalno zapo{ljavanje
U toku je istraga i protiv N. M., za kojeg je „Avaz“ otkrio da se radi o Nihadu Mali~begovi}u, uposleniku Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, zbog krivi~nog djela ugro`avanja sigurnosti, la`nog predstavljanja i nedozvoljenog dr`anja oru`ja. Mali~begovi} je, naime, za posao u „BH Telecomu“ tra`io i do 15.000 KM. - On je ispitan, a u toku je saslu{avanje svjedoka. S obzirom na to da su u pitanju tri krivi~na djela, potrebno je saslu{ati ve}i broj svjedoka. Vi{e

Protestna nota Srbije zbog Kom{i}evih izjava
Srbija je uputila BiH protestnu notu zbog izjave ~lana Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a da podr`ava cjelovitost Hrvatske i Srbije bez Kosova, javila je sino} Federalna televizija. Na Kom{i}evu izjavu reagirao je i ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}, koji je podsjetio Kom{i}a da „Predsjedni{tvo BiH ne samo da nije priznalo nego i ne}e priznati Kosovo kao zasebnu zemlju“.

{teta ovoj dr`avnoj kompaniji. ^elnici „BH Telecoma“, naime, suprotno zakonu sklapali su ugovore s dobavlja~ima bez javnog nadmetanja, odnosno direktnom pogodbom. Sporne ugovore, ukupne vrijednosti 93 miliona KM, Re{idbegovi} i njegov prethodnik Hamdo Katica sklapali su, uglavnom, za nabavku mobilnih telefona, ali i drugih usluga.

Re{idbegovi}: Vi{emilionski ugovori

Donatorska sredstva
U izvje{taju su posebno spomenuti milionski ugovori s kompanijama „Mobis Electronic“ i „Mibo Komunikacije“, koji su 2007. godine iznosili 8,8 miliona maraka. Revizori su upozorili da je sli~an na~in nabavke prakticiran i ranije, ali ni nakon ponovljenih upozorenja ta praksa nije promijenjena.

Milorad Dodik o izjavi @eljka Kom{i}a

Mali~begovi}: Pod istragom

Za stabilnu BiH nema adekvatnog sagovornika
Predsjednik Vlade RS Milorad Dodik ocijenio je da je izjava @eljka Kom{i}a „cini~na, ali nije i iznena|uju}a“. - Nije sporno zajedni~ki iskazano opredjeljenje predsjednika Srbije i Hrvatske Borisa Tadi}a i Ive Josipovi}a o jedinstvenoj i stabilnoj BiH, ali je problem {to za takvu BiH, u dejtonskim kapacitetima, nemaju adekvatne sagovornike u samoj BiH - naveo je Dodik, prenijela je Fena.

detalja ne mo`emo dati, jer istraga jo{ traje - kazala je Ifti}.

U toj godini revizorima je bila sporna i dodjela 1,6 miliona maraka donatorskih sredstava. Interesantno je da nakon revizije ura|ene za poslovanje „BH Telecoma“ u 2007. godini, a koja je rezultirala otkrivanjem nezakonitog poslovanja, Ured nije obavio nijednu novu reviziju, niti su dr`avne institucije to tra`ile. F. KARALI]

Dr`avna agencija za istrage i za{titu

Stigla prijava o poslovanju HT-a Mostar
Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) primila je prijavu koja se odnosi na poslovanje HT-a Mostar, potvrdila je za Fenu portparol Agencije @eljka Kujund`ija. U toku je analiziranje ove prijave i, ako bude utvr|eno da ima elemenata krivi~nog djela iz nadle`nosti SIPA-e, rad na tom predmetu bit }e nastavljen, a ako bude neophodno, u slu~aj }e se uklju~iti i druge agencije za provo|enje zakona. Kako su mediji ranije izvijestili, neformalna grupa dioni~ara HT „Eroneta“, pozivaju}i se na revizorski i interne revizorske izvje{taje poslovanja mostarskog HT-a od 2006. do 2009., podnijela je SIPA-i, hrvatskom USKOK-u i njema~koj policiji krivi~nu prijavu protiv 12 osoba zbog sumnje da su po~inile vi{e krivi~nih djela i navodnu vi{emilionsku pronevjeru.
Kujund`ija: Obrada prijave

Postjugoslavenska mirovna akademija
Me|usobnim upoznavanjem predava~a i polaznika Tre}e postjugoslavenske mirovne akademije, po~eo je rad na ovom projektu. Mirovna akademija bit }e odr`avana u prostoru Me|unarodnog franjeva~kog studentskog centra u Sarajevu.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

5

INTERVJU Direktor SFF-a Mirsad Purivatra za „Avaz“

Od dr`ave ni marka
Sveprisutna recesija ne bi trebala utjecati na kvalitet Festivala Vrlo zna~ajna godina za bh. kinematografiju
Razgovarala: Anja GRABOVAC
Najve}i filmski doga|aj u regionu, Sarajevo Film Festivala, i ove godine }e, prema rije~ima direktora Mirsada Purivatre, ljubiteljima sedme umjetnosti priu{titi 201 filmsko ostvarenje za devet festivalskih dana. U razgovoru za „Dnevni avaz“ Purivatra govori o najve}im problemima s kojima se susre}u tokom godine, o odabranim filmovima, Morganu Frimenu (Freeman)...

Na{i gosti ne dolaze „u tajnosti“
- SFF se prije svega brine da sve programske aktivnosti budu realizovane po svjetskim standardima. Ali, ono po ~emu jeste prepoznatljiv i kod na{ih gostiju, publike, medija, jeste to da njegujemo imid` prijateljskog festivala s autenti~nom atmosferom za sve mpromise te vrste koji bi utjecali direktno na na{ program. na{e posjetioce i goste. Upravo iz tog razloga na{i gosti ne dolaze i ne borave na SFF-u „u tajnosti“. Trudimo se da pozovemo goste koji }e rado pro{etati gradom, posjetiti neke od znamenitosti Sarajeva ili se slikati s na{om publikom - isti~e Purivatra. pri~a pet reditelja, me|u kojima je i pri~a bh. rediteljke Ines Tanovi}.

Svjetske premijere
Sarajevo Film Festival je projekt u razvoju i svaka godina je izazov za Vas. Nije li mo`da najve}i izazov ove godine bilo sa smanjenim bud`etom napraviti SFF koji }e po kvalitetu biti jednak svojim prethodnim izdanjima?

Za razliku od lani, kada nijedan bh. igrani film nije imao premijeru, ove godine svjetske premijere imat }e ~ak tri. Je li SFF, prije svega, zami{ljen kao afirmacija bh. filma?
- Naravno, na{a velika `elja je da svake godine imamo bh. film u utrci za „Srce Sarajeva“. Zato je ova godina, kada je u pitanju bh. kinematografija, vrlo zna~ajna s obzirom na

Crveni tepih
Zbog ~ega ove godine u Takmi~arskom programu nema nijednog hrvatskog naslova?
- Hrvatski mediji su nakon objavljivanja Takmi~arskog programa u kojem nema nijednog njihovog filma, vrlo realno govorili o stanju vlastite kinematografije, nisu dovodili u pitanje izbor selektorice Elme

Silajd`i}: Pokrovitelj energetske mafije

Li~nost dana Haris Silajd`i}

Pohlepni diletant
Punih 20 godina, koliko je Silajd`i} u ili na vlasti, obilje`ile su kriminalne afere i plja~ke
Dana{nja informacija „Dnevnog avaza“ da Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu, nakon obustave, nastavlja istragu protiv Silajd`i}evog ministra Vahida He}e, ovda{njoj javnosti jo{ jednom otkriva pravo lice Harisa Silajd`i}a, politi~kog pokrovitelja energetske mafije. Poslijeratni kriminalni poslovi Silajd`i}a otkriveni su u aferama poznatim kao „Tuzlanska banka“, „UNITIC-ovi tornjevi“, sramna prodaja „@eljezare“ u Zenici za jednu KM, poku{aj brutalne plja~ke energetskih resursa... Tu su, naravno, i poznate korupciona{ke afere u „Elektroprivredi BiH“ i drugim kompanijama gdje sve kontroliraju kadrovi Stranke za BiH. I politi~ka dimenzija Silajd`i}evog rada u Predsjedni{tvu BiH je katastrofalna. Me|unarodni ugled BiH je uni{ten, {to potvr|uje ostanak viza, ekonomija je u kolapsu, su`ivot je sveden na hladnoratovske odnose, a bo{nja~ki politi~ki faktor skoro da ne postoji.

Mafija{ki bilteni
Poznata matrica mafija{kog pristupa energetskom resursu u Federaciji BiH, gdje caruju likovi poput Vahida He}e i Safeta Oru~evi}a, ve} du`e vrijeme primjenjuje se i u pojedinim medijima. Cilj je jasan, ostanak na vlasti interesne grupe predvo|ene Silajd`i}em. Podatak da su Silajd`i}eve glavne medijske spone i promotori mafija{ki bilteni u vlasni{tvu porodice Selimovi} i tekstovi selimbegovi}evsko-gebelsovskog tipa, otkriva koliko je veliki interes ratnoprofiterskog lobija da Haris Silajd`i} ostane u vlasti i u razaraju}oj koaliciji sa SDA sprije~i poni{tenje ratne plja~ke i kriminalne privatizacije. U tom smislu, trougao Silajd`i} Selimovi}i - Oru~evi} je prirodan. Jer, punih 20 godina, koliko je Silajd`i} u ili na vlasti, obilje`ile su kriminalne afere i plja~ke. Po~elo je od „nestanka“ pakistanskog kredita od 20 miliona tada{njih njema~kih maraka na po~etku rata i otimanja donacija zajedno sa sestrom ambasadoricom Sed`idom i bratom Husrefom.

Gani} i Erdoan
Nemoralni politikantski poku{aj da se profitira na nesre}i Ejupa Gani}a ili hvatanje za nogavice turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan) tako|er su do`ivjeli fijasko. Silajd`i}evu providnu igru s Gani}em shvatili su svi, a Erdoanovo strate{ko okretanje Beogradu i `alosni srebreni~ki govor, razotkrili su Silajd`i}a kao pohlepnog politi~kog diletanta. Uz to, Dejtonski sporazum - iako Silajd`i} skriva svoju historijsku odgovornost za njega - nastavlja iz temelja razarati zemlju, {to potvr|uje i Dodikov ovogodi{nji izborni slogan „Dejton zauvijek“.
Mujo SELIMBEGOVI]

Purivatra: Afirmacija bh. filma i autora

- Organizovanje festivala ovakvog obima u gradu i dr`avi u tranziciji, bez obzira na recesiju, zahtijeva da problemima pristupamo kao kreativnim izazovima. Moram naglasiti da, uzimaju}i u obzir sve te{ko}e s ostvarivanjem bud`eta, izuzetno cijenimo podr{ku koju smo ove godine dobili od institucija vlasti, odnosno resornih ministarstava FBiH i KS te Grada Sarajeva i gradskih op}ina. Na`alost, podr{ka s dr`avnog nivoa ove godine je doslovno nula KM, {to dovoljno govori o kulturnoj strategiji na nivou dr`ave i Vije}a ministara. Globalna recesija, dakako, nije zaobi{la ni BiH. Dva na{a velika sponzora bila su, na`alost, primorana da odustanu ili smanje svoje u~e{}e. Me|utim, uprkos tome, imali smo sre}u da nismo morali praviti ko-

to da su bh. filmovi zastupljeni ne samo u Takmi~arskom programu za igrani film nego i u druge dvije takmi~arske selekcije - za dokumentarni i kratki. Festival }e biti otvoren svjetskom premijerom filma „Cirkus Columbia“ bh. oskarovca Danisa Tanovi}a. Tako|er, u Takmi~arskom programu za igrani film su i „Jasmina“ reditelja Ned`ada Begovi}a i „Sevdah za Karima“ Jasmina Durakovi}a, u selekciji kratkih filmova su „Ispo~etka“ Ines Tanovi} i „Sre}a“ [ejle Kameri}, a u okviru Takmi~arskog programa za dokumentarni „Godine koje su pojeli lavovi“ Bore Konti}a. U okviru programa „U fokusu“ bit }e prikazani filmovi „Na putu“ rediteljke Jasmile @bani} te „Neke druge pri~e“, koji je zapravo omnibus od pet

Tataragi}, niti od svega pravili bilo kakvo drugo pitanje osim filmskog. Sarajevo Film Festival u godinama koje su iza nas pokazao je svu svoju profesionalnost ne samo u odabiru filmova nego i u svakom svom drugom segmentu. Ipak, hrvatski film itekako }e biti prisutan na SFF-u, tri hrvatska filma u veoma su jakoj selekciji kratkometra`nih filmova, a u dokumentarnom takmi~arskom programu bit }e prikazana ~etiri.

Kao {to je bilo i o~ekivano, crvenim tepihom prodefilovat }e bh., regionalne, ali i svjetske zvijezde. S najvi{e radosti o~ekuje se dolazak Morgana Frimena (Freeman). Mo`ete li nam re}i dio protokola i otkriti {ta sve namjeravate pokazati ovom oskarovcu u Sarajevu?
- Morgan Frimen nema neki specijalan protokol. On }e u Sarajevu boraviti tri dana i mi planiramo na{em gostu pokazati na{ grad, povesti ga na brda oko grada gdje }e obi}i linije opsade, sarajevski ratni tunel spasa, Muzej - Ku}u sevdaha... Siguran sam da }e sarajevska publika imati priliku ovog sjajnog glumca i oskarovca sresti i u samom srcu Ba{~ar{ije ili negdje na ulicama Sarajeva.

Izbor ~elnika policije RS

Gojko Vasi} predlo`en za direktora
Nezavisni odbor dostavio je Vladi RS prijedlog da za direktora entitetske policije imenuje Gojka Vasi}a, sada{njeg na~elnika Uprave kriminalisti~ke policije MUP-a RS. Vasi} je bio jedini kandidat na ponovljenom konkursu za tu funkciju. Mjesto direktora policije RS upra`njeno je od aprila, nakon {to je Uro{ Pena podnio zahtjev za razrje{enje s du`nosti s obzirom na to da ga je Vije}e ministara BiH imenovalo za zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Osnovni kriterij je kvalitet
- Uz svu na{u veliku `elju da se u borbi za „Srce Sarajeva“ na|e i {to ve}i broj ne samo filmova iz susjedstva nego da svake godine imamo i doma}i film u glavnoj selekciji, osnovni kriterij uvijek i jedino je kvalitet filmova. Izuzetak nije ni ova godina, u kojoj je kvalitet filmova koji dolaze iz Ma|arske, Rumunije, Turske, Austrije i Srbije jednostavno bio izuzetno visok. U selekciji od devet igranih filmova nije odabran nijedan hrvatski isklju~ivo zbog kvaliteta i profila selekcije - ka`e Purivatra.

Vasi}: Jedini kandidat

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

mozaik

ISTRA@IVANJE Pora`avaju}i podaci UNICEF-a za na{u zemlju

Samo pet posto majki u BiH doji svoje bebe
Prikupljanje informacija o putovanju u svemir

Najvi{e je kriv agresivan marketing kompanija koje se bave proizvodnjom dje~ije hrane, ka`e Zeherovi}
Udru`enje za za{titu i sigurnost djece „DjeCa“ od 1. do 8. avgusta obilje`it }e Sedmicu dojenja u BiH. I ovoga puta ukazat }e na ~injenicu da BiH ima jako nizak postotak `ena koje se odlu~uju za dojenje svojih beba. Primjerice, u Hrvatskoj 50 posto mladih majki odlu~i se na ovaj ~in, dok je, prema p o d a c i m a UNICEF-a, kod nas taj postotak puno manji. - Samo pet posto majki u BiH Zeherovi}: Bez doji svoju djecu. To sistemske je pora`avaju}a brpodr{ke ojka. Prema podacima Ministarstva zdravstva FBiH, oko 22 posto majki odlu~ilo se za dojenje svojih beba. Puno je razloga za ovakvu situaciju, a najva`niji je agresivni marketing kompanija koje se bave proizvodnjom dje~ije hrane. One ne ~ine ni{ta dobro majkama, ve} sebi prave profit - ka`e izvr{na direktorica Udru`enja „DjeCa“ Lana Zeherovi}. Dodala je da se takve reklame nalaze svuda, pa ~ak i u zdravstvenim ustanovama. Zeherovi} nagla{ava da ima i slu~ajeva da mlade majke namjerno izbjegavaju dojenje djece „jer se ne `ele udebljati“. - Na{e udru`enje vi{e zanimaju one `ene koje `ele da doje, a dobi-

Projekt NASA-e

Humanoidni roboti na Mjesecu 2013?
Ameri~ka svemirska agencija NASA izradila je specijalni ekperimentalni program za podsticanje istra`ivanja o me|uzvjezdanim letovima. NASA je saop}ila da je cilj programa slanje humanoidnog robota na Mjesec, koji bi na Zemljinom prirodnom satelitu ostao 1.000 dana. Ostvarenje programa predvi|eno je za 2013. godinu. Projekt nazvan M zasniva se na slanju robota na Mjesec i primjeni ste~enih iskustava studenata NASA-e. Njegov cilj je razvijanje istra`ivanja vezanih za putovanja u svemir i u prvom redu podsticanje interesiranja mladih za tu oblast. Zadatak }e mo`da biti povjeren kompaniji „Armadillo Aerospace“.

Porodica se buni protiv filma

Bez dr`avne strategije
- BiH nema dr`avnu strategiju za promociju i za{titu dojenja. U skandinavskim zemljama jako je visok postotak `ena koje isklju~ivo doje svoju djecu, ali te dr`ave ula`u novac u promociju dojenja - ka`e Zeherovi}.
Maj~ino mlijeko nema zamjenu

Margaret Ta~er prikazana kao dementna baronica
Porodica biv{e britanske premijerke Margaret Ta~er (Margaret Thatcher) u`asnuta je najavama o filmu o ^eli~noj Lejdi, u kome je ona prikazana kao dementna osoba, koja se s tugom i `aljenjem osvr}e na svoj `ivot. Film, u kojem }e glavnu ulogu, najvjerovatnije, igrati Meril Strip (Meryl Streep), mo`da }e obradovati neke ljubitelje konzervativne premijerke, ali njena djeca su u`asnuta tom mogu}no{}u. Film „^eli~na Lejdi“ prikazuje baronicu Ta~er kao stariju osobu koja boluje od demencije, pri~a sama sa sobom i nesvjesna je ~injenice da

vaju pogre{ne informacije o tome i nemaju nikakvu sistemsku poE. Ha. dr{ku - isti~e Zeherovi}.

Pro{ireni kapaciteti UKC-a Tuzla

Intenzivna njega za vitalno ugro`enu djecu
Cilj nam je prevenirati te{ka oboljenja i novoro|ena~ku smrtnost, ka`e prof. dr. Fahrija Skoki}
Ta~er: Osvr}e se na svoj `ivot

je njen mu` Denis Ta~er (Dennis) umro. - To je film o mo}i i cijeni koju treba platiti za to - saop}ila je ku}a koja radi film.

Nove fotografije pokazuju

Ubrzano topljenje gle~era
Novi snimci Mont Everesta, najvi{eg planinskog vrha na Zemlji, pokazuju da se tamo{nji gle~eri u posljednjih osam decenija tope alarmantnom brzinom. Najnovije fotografije, ~iji je autor ameri~ki alpinist Dejvid Bri{irs (David Breashears), ukazuju na zna~ajno topljenje leda. Fotografije su snimljene na zahtjev udru`enja „Asia Society“ s istog mjesta na gle~eru Rongbuk na sjevernom dijelu Mont Everesta u Tibetu. - Fotografije razotkrivaju zapa-

U okviru Univerzitetsko-klini~kog centra (UKC) Tuzla s radom je po~elo novoadaptirano Odjeljenje intenzivne terapije i njege Klinike za dje~ije bolesti. Uz raniju opremu, za dje~iju Intenzivnu terapiju nabavljeni su novi respirator, inkubator, perfuzori, infuzione i nutritivne pumpe i monitori. Na ovom odjeljenju radit }e medicinari koji su edukaciju zavr{ili u SAD. Kako nam je re~eno u UKCu Tuzla, opremanje i edukacija kadra finansirani su iz vlastitih sredstava. - Zdravstvena za{tita djece do`ivljava reformu u cijelom svijetu, pa tako i kod nas. Novi prostor sadr`i 20 jedinica, od kojih je 18 respiratornih. Cilj adaptacije i otvaranja Intenzivne terapije je da preveniramo i svedemo na minimum te{ka oboljenja i novoro|ena~ku smrtnost - kazala je direktorica

Intenzivna njega: Nova oprema za male pacijente

Klinike za dje~ije bolesti prof. dr. Fahrija Skoki}. Ona je dodala da }e na Intenzi-

vnoj njezi biti smje{tena vitalno ugro`ena djeca, od novoro|en~adi E. Ha. do 14. godine `ivota.

Mont Everest: Alarmantni podaci

njuju}u istinu, a to je da led na Himalaji nestaje. Radi se o alarmantnim gubicima ledene mase - izjavio je Bri{irs.

Inicijativa za progla{enje nacionalnog parka

Sakupljeno vi{e od 600 potpisa za Prenj
Potpisivanje peticije da podru~je Prenj - ^vrsnica - ^abulja Vran hitno bude progla{eno nacionalnim parkom odr`ano je ju~er na platou sarajevske Katedrale u okviru kampanje „Srcem za Prenj“. Sakupljeno je vi{e od 600 potpisa. Sarajlije su mogle pogledati izlo`bu fotografija, a u okviru kampanje organizirana je biciklisti~ka tura na relaciji Sarajevo Mostar - Biha}, gdje }e gra|ani dobiti promotivni materijal. - Cilj na{e kampanje je informirati gra|ane o va`nosti za{tite ovog podru~ja i pokrenuti dijalog da bi se na{lo novo rje{enje za prolazak koridora 5C - rekao je Tijeri @uber (Thierry Joubert), jedan od predstavnika Inicijative za PrR. Ob. enj.
(Foto: O. Kadribegovi})

Bogati Arap uplovio u hvarsku luku

[eik `eli potro{iti milion dolara
Sin {eika Abdulaha Saleha Kamela, predsjednika Islamske privredne i industrijske komore i generalnog savjeta islamskih banaka, uplovio je sa svojim dru{tvom na jahti „Moonlight 2“ u hvarsku luku. Bogati 44-godi{nji {eik raspitivao se kod svojih doma}ina gdje mo`e potro{iti milion dolara. - Svugdje gdje do|emo potro{imo najmanje dva-tri miliona dolara - objasnio je bogati Saudijac.

Ju~er u Sarajevu: Potpisivanje peticije

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Vesna Pusi}

Svjesni smo da }e biti straha od promjena
Pusi}: Spremni odgovori

- Naravno da smo svjesni da }e biti nezadovoljstva i straha od promjena. Morat }emo ra~unati i na malo poticanje, pa i organiziranje tog nezadovoljstva, tome nas barem u~i iskustvo. Moramo imati spremne odgovore i s ljudima sjesti i razgovarati. Spremna sam sjesti na Markov trg, na pod ako treba, i sa svima razgovarati.
(Politi~arka iz Hrvatske za „Slobodnu Dalmaciju“)

Slavica \uki}-Dejanovi}

Vlada radila u te{kim okolnostima
- Vlada Srbije radila je u te{kom periodu ekonomske krize i ostvarenja dr`avnih ciljeva, a prije svega mislim na o~uvanje teritorijalnog integriteta, put ka EU, borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, bolji standard gra|ana. Radili su u te{kim okolnostima i zaslu`uju \uki}-Dejanovi}: pohvale za sve {to su uradili.
(Srbijanska politi~arka za „Ve~ernje novosti“) Ekonomska kriza

„Dnevni avaz“, „Azra“ i „Express“ medijski su pokrovitelji koncerta Zdravka ^oli}a

AKCIJE Ususret spektaklu na stadionu „Ko{evo“

„Avaz“ vas vodi na koncert Zdravka ^oli}a
^itaoci „Dnevnog avaza“, „Azre“ i „Expressa“ mogu dobiti dvije ulaznice ili neku drugu vrijednu nagradu
„Dnevni avaz“ te magazini „Azra“ i „Express“ medijski su pokrovitelji spektakularnog koncerta bosanskohercegova~ke legende Zdravka ^oli}a. Budite dio desetina hiljada ljudi koji }e 31. jula do}i na stadion Ko{evo i u`ivati u vje~nim hitovima Zdravka ^oli}a. Po{aljite SMS odgovor na pitanje koje }e biti objavljeno u srijedu u najja~em `enskom magazinu „Azra“ te u ~etvrtak u najtira`nijem sedmi~nom listu u BiH „Express“ i dobit }ete dvije ulaznice ili neku drugu vrijednu nagradu. „Dnevni avaz“ svoje ~itaoce }e nagra|ivati tokom naredne sedmice. Tako|er, na{a izdanja do 31. jula }e obradovati nekoliko hiljada ~italaca atraktivnim poklonima povodom ^oli}evog koncerta u Sarajevu.

Slavenka Drakuli}

Bolest me je odredila, a i ja sam nju
- Mene je sigurno na neki na~in moja bolest odredila, ali i ja sam odredila nju! ^ovjek se mora tako organizirati u `ivotu da zna svoje prioritete i da razmisli kako ih provesti u datim okolnostima. Kad sam bila na dijalizi, svejeDrakuli}: Znati dno sam putovala u Njujork, ali znala sam da sve moram (Knji`evnica za „Jutarnji list“) unaprijed isplanirati. prioritete

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Za{to SDA-Sulejman Tihi} ne povu~e ministra Ahmetovi}a
- Narod se s pravom pita za{to SDA-Sulejman Tihi}, ako ministar Ahmetovi} nije podnio neizostavnu ostavku nakon jo{ neokon~ane skandalozne seks-afere sa maloljetnicom, ne povu~e svoga predstavnika zbog odgovornosti za teroristi~ke napade u Bugojnu, neprimjerenih izjava, kao i neciviliziranog pona{anja (stalno dr`anje ruku u d`epovima u davanju izjava, zajedni~kom slikanju sa zvani~nicima) te nepoznavanja osnovnih pravila pona{anja u kontaktima sa `enskim zvani~nicima iz Evrope. U drugim zemljama takav ministar, bez oso(^italac, M. G. iz Sarajeva) bnog integriteta, mora odstupiti.

Nakon kratkotrajnog osvje`enja

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

20. 7. 2010.

Od ~etvrtka ponovo vru}e
Nestabilno i svje`ije vrijeme s ki{om, prema najavama meteorologa, zadr`at }e se do srijede. Ve} u ~etvrtak ponovo bi mogle nastupiti paklene vru}ine. Prema izvje{taju iz Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda, danas i sutra u pojedinim krajevima BiH mo`e se o~ekivati obla~no i ki{ovito vrijeme s kratkim sun~anim intervalima. Temperature }e se kretati od 16 stepeni ujutro do 28 tokom dana. U Banjoj Luci ju~er u podne zabilje`eno je 20 stepeni, ili za 17 stepeni ni`e nego pro{log petka, ka`e meteorolog Hidrometeorolo{kog zavoda RS Aleksandar Pajevi}. - ^eka nas razvedravanje i rast temperatura, a krajem sedmice ponovo vru}ine. Tako se u petak opet vra}amo na 37 stepeni u Banjoj Luci - dodaje Pajevi}. Iako bi se moglo re}i da je ovo rashla|enje do{lo u pravi tren, s obzirom na to da smo protekle se-

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 29 29 BANJA LUKA BR^KO 28 TUZLA 28 ZENICA 28 SARAJEVO 27 GORA@DE 27
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no s ki{om

Banja Luka: Odmor u parku

(Foto: M. Lugi})

dmice bili izlo`eni pravom toplotnom udaru, ono se mo`e lo{e odraziti na zdravlje ljudi, posebno sr~anih i neurolo{kih bolesnika. - Broj pacijenata je u porastu. Ve}i je broj ku}nih intervencija. I

astmati~ari imaju problema. Za sve je vrlo va`no da se pridr`avaju ljekarskih uputa i redovno uzimaju svoje terapije - re~eno nam je ju~er u Hitnoj pomo}i u Banjoj E. Ha. - V. S. Luci.

U BiH se o~ekuje umjereLIVNO no obla~no vrijeme s du`im sun~anim periodima ugla27 vnom prije podne. Tokom dana pove}anjem obla~nosti mjestimi~no se o~ekuju ki{a, pljuskovi i grmljavina. Po kotlinama i uz rije~ne tokove mogu}a je magla ili niska obla~nost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroisto~ni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 24, a najvi{a dnevna od 24 do 31, na jugu do 34 stepena.

33 MOSTAR

NEUM 33

UTORAK
20. 7. 2010.

SRIJEDA
21. 7. 2010.

^ETVRTAK
22. 7. 2010.

Vogo{}anin na jezeru Peru}ac na Drini

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 13 C do 24 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 14 C do 25 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 140C do 260C
DNEVNE TEMPERATURE

Esad Deli} upecao soma kapitalca
Ljubav prema Drini i ribolovu donijela je proteklog vikenda Vogo{}aninu Esadu Deli}u dobar ulov na jezeru Peru}ac, gdje je upecao soma kapitalca te{kog 12,5 kilograma. - Uhva}en je na rapalu (imitacija pastrmke) dugom 15 do 20 centimetara. Bude i ve}ih kapitalaca, ali ove godine, ovo je najve}i. Ako Bog da, bit }e ih jo{ ve}ih. Ina~e, od kapitalaca u jezeru Peru}ac na Drini naj~e{}i je som, a bude i {arana - kazao nam je presretni Deli}. Dodao je da mu je dobar ulov proteklog vikenda dao podstreka za B. T. nove ribarske poduhvate.
Deli} s ulovom: Podstrek za nove ribarske poduhvate

od 240C do 340C

od 260C do 350C

od 270C do 350C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Biometeorolo{ka prognoza je povoljna i ve}ina stanovni{tva ne}e imati problema. Op}a slika u prvom dijelu dana bit }e povoljnija. U poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu}e su slabije pote{ko}e zbog ne{to izra`enije naoblake i vi{ih temperatura zraka.

Grad Sarajevo
Izlazak 05.22 Zalazak 20.23

20. 7. 2010.
Izlazak 15.54 Zalazak 00.18

Brzo - kratko
Razgovor sa britanskim ambasadorom

8

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

teme

Tejtem pozdravio usvajanje revidirane strategije
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} i direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipovi}-Had`iabdi} razgovarali su ju~er u Sarajevu s britanskim ambasadorom u BiH Majklom Tejtemom (Michael Tatham) o realizaciji Gender akcionog plana (GAP) BiH i Revidiranoj strategiji za provedbu Aneksa VII Dejtonskog sporazuma, prenijela je Fena. - Izuzetno smo zadovoljni saradnjom s Agencijom za ravnopraTejtem: Kraj finansiranja vnost spolova BiH, ali, na`alost, ne}emo biti u mogu}nosti nastaviti finansijski pomagati realizaciju GAP-a, jer }e u februaru sljede}e godine biti zatvoren na{ Odjel za me|unarodni razvoj (DFID) - kazao je Tejtem i pozdravio usvajanje Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII.

PRESUDE Nakon sporazuma o priznanju krivice za zlo~ine

Marko Bo{ki} osu|en na 10 godina zatvora
On je neposredno iz automatske pu{ke pucao ne u jednog ili deset ve} vi{e stotina ljudi Pristao svjedo~iti protiv svih saboraca, pa i Franca Kosa
Na osnovu sporazuma o priznanju krivice, Sud BiH izrekao je ju~er kaznu od deset godina zatvora bosanskom Hrvatu Marku Bo{ki}u, pripadniku zloglasnog Desetog diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske.

Udru`enje roditelja maloljetne djece u BiH

Zaprepa{tenje krvnom osvetom u @ivinicama
Udru`enje roditelja maloljetne djece u BiH saop}ilo je ju~er da je roditelje u BiH zaprepastila i zabrinula vijest da je dje~ak osumnji~en za krivi~no djelo krvne osvete u @ivinicama, ali da ih ipak „vi{e zaprepa{}uje ~injenica da na ovakve doga|aje ne reaguje niti jedan nivo vlasti u BiH“. - U svim evropskim dr`avama taj doga|aj bio bi temelj za reviziju rada institucija vlasti u FBiH. To bi bio razlog za dono{enje urgentnih mjera u cilju suzbijanja maloljetni~ke delikvencije i za{titu djece i maloljetnika - navodeno je iz tog udru`enja, prenosi Fena.

Prijeki postupak
Prema dokazima kojima je Tu`ila{tvo BiH raspolagalo, {to je Bo{ki} i priznao, on je sa jo{ sedam saboraca 16. jula od deset do 15 sati u~estvovao u masovnim strijeljanjima „po prijekom postupku“ vi{e stotina Srebreni~ana na Vojnoj ekonomiji Branjevo u Pilici kod Zvornika.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS

Produ`eno radno vrijeme mati~nih slu`bi
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS uputilo je instrukciju Gradu Banja Luka te op}inama Bijeljina, Doboj, Trebinje, Derventa, Modri~a, Brod, [amac i Kotor-Varo{ u kojoj je zatra`eno da rad mati~nih slu`bi organiziraju u vremenu od 08 do 20 sati, uklju~uju}i i dane vikenda, u periodu do 30. jula, javila je Fena. - RS je izrazila spremnost da iza|e ususret udru`enjima koja se bave rje{avanjem pitanja hrvatskih povratni~kih porodica u pogledu pribavljanja izvoda iz mati~nih knjiga - navodi se u saop}enju ovog ministarstva.

Bo{ki}: U`asni zlo~ini

Srebreni~ani dali podr{ku
Kiti}: Ote`avaju}e okolnosti ^ampara: Vodio slu~aj

Bair uru~io note mar{eva orkestru OSBiH
Komandant EUFOR-a, generalmajor Bernhard Bair prisustvovao je ju~er ru~ku koji je u Domu Oru`anih snaga (OS) BiH priredio na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH, generalpukovnik Miladin Miloj~i}, saop}eno je iz EUFOR-a. Tom prilikom Bair je dirigentu Vojnog orkestra OSBiH uru~io note dva vojna mar{a, prenijela je Onasa.

Nova provokacija ekstremista

Bratunac oblijepljen slikama zlo~inaca
Ulice Bratunca ponovo su oblijepljene naljepnicama s likovima ratnih zlikovaca Ratka Mladi}a, Radovana Karad`i}a i posterima Vojislava [e{elja. Po ko zna koji put `rtve bratuna~kog genocida primorane su da prolaBratunac: Zlo~inci na naljepnicama skom kroz grad na sve strane gledaju likove ubica svojih sinova, o~eva, majki, sestara, rodbine i prijatelja. Me. Mu.

Strijeljanje je pre`ivjelo tek dvoje zato~enika! U Branjevu je tog stra{nog dana ubijeno oko 1.200 osoba. Prije izricanja presude Sud BiH je ju~er prihvatio sporazum o priznanju krivice koji je Bo{ki} 5. jula potpisao s dr`avnim tu`iocem Dubravkom ^amparom, koji je vodio ovaj slu~aj. Optu`eni se obavezao da }e li~no dati svoju izjavu kojom }e iskazati pokajanje za krivi~no djelo koje je po~inio i izviniti se svim `rtvama genocida u Srebrenici. Sudija Ljubomir Kiti} kazao je u obrazlo`enju presude da je Bo{ki}u kao ote`avaju}a okolnost uzeta ~injenica da je direktno u~estvovao u masovnim pogubljenjima Srebreni~ana. - On je neposredno iz automatske pu{ke pucao ne u jednog ili de-

Tu`ila{tvo BiH prije sklapanja sporazuma obavilo je konsultacije s predstavnicima `rtava genocida u Srebrenici. Srebreni~ani su dali podr{ku i slo`ili su se sa sklapanjem ovog sporazuma o priznanju krivice, jer }e se na set ve} vi{e stotina ljudi. Ova kazna je maksimum raspona koji je dogovoren s Tu`ila{tvom BiH, ali ovo je minimalna kazna za ovo krivi~no djelo zlo~ina protiv ~ovje~nosti istakao je Kiti}.

taj na~in dobiti mnogo dokaza i ~injenica koje }e pomo}i u pronalasku i ka`njavanju ostalih po~inilaca ratnih zlo~ina, kao i rasvjetljavanju mnogih doga|aja u Srebrenici i okolici u julu 1995. godine. i tri mjeseca zatvora zbog davanja la`nih podataka o u~e{}u u ratu u BiH. U kaznu je ura~unata i ~injenica da je u~estvovao u ubistvima vi{e stotina Srebreni~ana. Ina~e, ukupno je u ameri~kim zatvorima proveo sedam godina. Sud BiH imao je u vidu da je optu`eni Bo{ki} pru`io zna~ajne informacije o po~injenom ratnom zlo~inu i ostalim ubicama Srebreni~ana. Kako „Avaz“ saznaje, on se obavezao da svjedo~i u postupku protiv svih ostalih pripadnika Desetog diverzantskog odreda, me|u kojima i zloglasnog Slovenca Franca Kosa. U Dr`avnom tu`ila{tvu tvrde da je Bo{ki} dao i druge zna~ajne informacije koje }e pomo}i u krivi~nom procesuiranju ostalih pripadnika Desetog diverzantskog odreda, kao i drugih osoba uklju~enih u planiranje, pripremu, nare|ivanje i izvr{enje egzekucija zarobljenih Srebreni~ana te uklanjanje tragova zlo~ina. F. VELE

Uklanjanje tragova
Kiti} je rekao da je kao olak{avaju}u okolnost Sud uzeo ~injenicu da je Bo{ki}a komandir natjerao da ubija Srebreni~ane i da je kao Hrvat imao inferioran polo`aj u Desetom diverzantskom odredu, kao i da je sam priznao krivicu. Uzeta je u obzir i ~injenica da je u Americi osu|en na pet godina

Odluka Generalne skup{tine u Lozani

Bra}a se odselila u Hrvatsku
Bo{ki} je bio pripadnik Armije RBiH, ali je u jednom trenutku pobjegao na stranu Vojske RS, za {ta je u Tuzli bio osu|en u odsutnosti zbog „pomaganja neprijatelju“. U Armiji RBiH bila su dva njegova brata, od kojih je jedan RVI. Zbog sramote koju im je nanio Marko, saznajemo, njegova dva brata oti{la su iz BiH i sada `ive u Hrvatskoj.

Savez gluhih i nagluhih BiH ~lan EUDY-ja
Savez gluhih i nagluhih (SGN) BiH Mostar na Kampu EUDY (Evropska unija gluhe omladine) koji je odr`an u Lozani, u [vicarskoj, predstavljao je Anil Kljaji}. Savez je, nakon sedamnaest godina, primljen je u ~lanstvo EUDY, te je na ovaj na~in omogu}eno da gluha i nagluha omladina BiH u~estvuje na svim predstoje}im me|unarodnim skupovima, saop}eno je iz SGNBiH. - Generalna Skup{tina EUDY je 17. jula donijela Odluku da doma}in narednog kampa EUDY bude BiH, te da se on odr`i u Sarajevu 2012. godine - ka`e se u saop}enju koje je Vavra: Me|unarodno potpisao predsjednik SGNBiH Neboj{a Vapriznanje vra.

Doktor Mandilovi} na su|enju Karad`i}u

Sarajevska Vojna bolnica ga|ana iz svih oru|a i oru`ja
Na su|enju Radovanu Karad`i}u 13. svjedok Tu`ila{tva u Hagu na po~etku ju~era{njeg svjedo~enja kazao je da je Vojna bolnica u Sarajevu, u kojoj je radio, tokom 44 mjeseca opsade bila „ga|ana iz svih mogu}ih oru|a i oru`ja“. Svjedok Milan Mandilovi}, ljekar koji je od 1992. do 1995. godine radio u Vojnoj bolnici u Sarajevu, rekao je da je bolnica tokom cijelog rata bila na udaru granatiranja i snajperskog djelovanja s brda oko grada, na kojima su bile snage bosanskih Srba. On je kazao da je tokom „44 u`asna mjeseca u opkoljenom Sarajevu“ Vojna bolnica ~esto radila bez vode, plina, grijanja ili struje. On je kazao da su gra|ani Sarajeva bili izlo`eni „svakodnevnom i intenzivnom teroru oru|a i oru`ja koja su okru`ivala grad“, te da su `ivjeli u te{kim uvjetima, prenijela je Fena.

U RS 2,7 posto manje zaposlenih
Ukupan broj zaposlenih lica u RS na kraju marta bio je 200.525 i za 2,7 posto je manji u odnosu na stanje krajem septembra pro{le godine, podaci su polugodi{njeg izvje{taja Zavoda za statistiku RS, prenijela je Srna. Najvi{e lica - 45.465 je zaposleno u prera|iva~koj industriji, 29.977 u trgovini, te 22.324 u dr`avnoj upravi.

Karad`i}: Teror oru`ja

teme

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

9

SUDBINE Amir Reko ne zaboravlja zavi~aj i svoje selo Gudelj

Puno je te`e biti ~ovjek nego zvijer
^etnici mu `ive zapalili majku, djeda i petero ro|aka Kao ratni komandant Armije BiH pustio zarobljene vojnike VRS
Osamnaest godina nakon stravi~nih zlo~ina, mjesto stradanja stanovnika sela Gudelj kod Fo~e postavljanjem spomen-plo~e sa imenima `rtava skromno je, ali trajno obilje`eno. U~injeno je to na inicijativu Amira Reke, ratnog komandanta 43. dridam ~lanova porodice. Njegovu majku Azizu, djeda Salku i jo{ pet ro|aka agresorski vojnici 25. juna ‘92. zato~ili su u podrum ku}e. U njih su najprije pucali, a potom ih, jo{ `ive, zapalili. Ostaci njihovih tijela prona|eni su pored zaklju~anih izlaznih vrata, zarobljeni u poku{aju da iza|u iz vatrene stihije. ne vojnike pustio da odu, uz poruku da zlo~in nije cilj na{e borbe i da je puno te`e biti ~ovjek nego zvijer. Zbog toga sam danas ponosan na Armiju RBiH - ka`e Reko. ^ega se to Reko prisjetio iz onog rata? - Glavni junak te pri~e bio je kom{ija Lazo Pejovi}, koji je u Drugom svjetskom ratu bio komandant ~etni~ke jedinice. Kada je u prolje}e 1943. ta jedinica do{la u na{e selo, ~etnici su krenuli u plja~ku muslimanskih ku}a. Jedan od zlikovaca bahnuo je i na na{a vrata i tra`io od moje nene dukate. Kako nije imala, ~etnik je potegao kamu da je zakolje. Ba{ u taj ~as nai{ao je Lazo i tren prije nego {to je ~etnik spustio kamu na grlo moje nene ubio ga iz pu{ke ka`e Amir. Istina, to je jedan od rijetkih poteza ~etni~kih komandanata kojima su sprije~ili mnogobrojne zlo~ine po~injene u to vrijeme u Podrinju.
Sivi dom: Neure|eni odnosi

Neuskla|enost entitetskih s dr`avnim zakonom

RTV korporacije nema ni nakon pet godina
Odbor Javnog radio-televizijskog sistema zatra`io mi{ljenja od Parlamenta BiH, ali jo{ nema odgovora
Uprkos tome {to je Zaodre|eni na~in negira krokon o javnom RTV sistemu vni zakon. Sada neko treba u BiH stupio na snagu u dedati tuma~enje {ta se ~emu cembru 2005. godine, korpotreba prilagoditi. Zato je racija javnih RTV servisa jo{ Odbor Javnog RTV sistema nije formirana zbog neuzatra`io mi{ljenja od Parlaskla|enosti entitetskih zakomenta BiH, ali ih jo{ nije na s krovnim. dobio - ka`e Drago Mari}, Dr`avni zakon ka`e da rukovodilac me|uemitersvi ostali zakoni i odredbe tr- Mari}: Negiranje skog ekspertnog tima zaebaju biti usagla{eni s njim, krovnog zakona du`enog za uspostavu korali se to nije dogodilo. Naprporacije. otiv, entiteti su jo{ izmijenili svoje Prema krovnom zakonu, prihozakone u suprotnosti s krovnim. di od RTV takse i marketinga trebaNaprimjer, ima nesaglasnosti li bi se slijevati na jedinstveni ra~un izme|u Zakona o RTVFBiH, done- Sistema, pa bi bili dijeljeni na 50 po-

Pri~a iz rata
Za stravi~nu smrt najbli`ih saznao je dok je obavljao du`nost komandanta 43. drinske udarne brigade u Gora`du. Samo pet dana nakon {to su mu svirepo ubijeni majka, dedo i petero ro|aka pred Rekom su stajali zarobljeni pripadnici VRS. - Stoje}i pred njima, prestravljenim nasmrt, mo`da sam samo na trenutak osjetio `elju za osvetom, ali mi je u svijesti po~eo odzvanjati kur’an s k i ajet
Reko: Trenutno `ivi u Danskoj

Jedina domovina
Do posljednjeg rata Bo{njaci i Srbi `ivjeli su u Gudelju bez ikakvih trzavica, poma`u}i jedni drugima kad god je trebalo. No, dok je Amir zavr{avao Vojnu akademiju u Beogradu, a potom slu`io u Pljevljima, Bitolju i Zaje~aru, prekodrinski mitovi razarali su su`ivot u Gudelju i drugim mjestima Podrinja. Reko trenutno `ivi u Danskoj, ali isti~e kako je Bosna njegova jedina domovina. - Zavi~aj ~ovjekov nije tamo gdje stanuje, ve} tamo gdje voli i gdje je voljen. Moja jedina domovina je BiH, a moj jedini zavi~aj je selo Gudelj - ka`e Reko.
Al. BAJRAMOVI]

Uzaludan i apel OHR-a
Kako je uspostavljanje korporacije jedan od uvjeta za pribli`avanje BiH Briselu, i OHR je zatra`io uskla|ivanje zakona koji reguliraju tu oblast. Istina, Federalna vlada pristala je da usklasenog u ljeto 2009., i Zakona o sistemu u pogledu prikupljanja prihoda od marketinga. - I Zakon o RTRS-u izmijenjen je u dijelu koji se ti~e raspolaganja imovinom javnih servisa i na di entitetski zakon s dr`avnim, ali ne i u onom dijelu koji se ti~e marketinga. To zna~i da raspodjela ne bi i{la po procentima, nego onoliko koliko pojedini emiteri zarade. sto BHRT-u i po 25 posto entitetskim radio-televizijama. - Kada je u pitanju RTV taksa, to se od po~etka primjenjivalo, ali ne i kada je u pitanju novac od markeE. G. tinga - ka`e Mari}.

Spomen-plo~a podsje}a na zlo~in
Da zlo~in iz 1992. ne bi bio zaboravljen, Reko je protekle sedmice sa reisu-l-ulemom Mustafom ef. Ceri}em, na osnske udarne brigade Armije BiH, ali i `rtve proteklog rata, prognanika, ~ovjeka koji neizmjerno voli i ne zaboravlja svoj zavi~aj. Reko je u Gudelju izgubio setacima spaljenog objekta, otkrio spomen-plo~u sa imenima 13 ubijenih mje{tana Gudelja. koji je dedo had`i Salih ~esto izgovarao: Ko ubije jednog nevinog ~ovjeka kao da je poubijao cijeli svijet. Sjetio sam se u tom trenu i jedne pri~e iz onog rata i postroje-

Reakcija ]amila Osmanagi}a
U periodu u kojem se opisuju doga|aji ja sam se sa porodicom nalazio u Turskoj, tvrdi Osmanagi}

Bojan Baji} iznio niz neistina Najpopularnija imena

Prema podacima statisti~ara

su Amina i Amar
Spisak naj~e{}e davanih imena djeci u pro{loj godini u Federaciji BiH

Top 10 mu{kih imena

Top 10 `enskih imena

Amina i Amar najpopularnija su imena u Federaciji BiH. Naime, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, ta dva imena naj~e{}e su davana djeci pro{le godine u ve}em entitetu. Ime Amina u 2009. dobilo je 277 djevoj~ica, dok je 241 dje~aku

dodijeljeno ime Amar. Na popisu 100 naj~e{}e davanih imena u `enskoj konkurenciji drugo mjesto zauzima ime Lejla, a slijede Hana, Lamija, Sara, Emina... Poslije Amara, na listi najpopularnijih mu{kih imena u 2009.

na{li su se Vedad, zatim Tarik, Ajdin, Harun... Na kraju liste 100 naj~e{}e davanih imena u `enskoj konkurenciji na{la su se imena D`ejna, Jelena, Gabrijela, Inela i Asija, a u mu{koj Adel, Emil, Aid, Meteo i B. T. Leon.

U ju~era{njem izdanju „Dnevnog avaza“ predsjednik Na{e stranke Bojan Baji} optu`io je FTV da ru{i tu politi~ku organizaciju i govorio o odnosima sa kolegama iz strana~kog vrha. Povodom nekih ocjena reagirao je ]amil Osmanagi}, donedavni ~lan Izvr{nog odbora ove stranke. - U tekstu je izneseno niz neistina s namjerom javnog diskreditiranja mojih drugova i mene li~no. Svi navodi i optu`be koje je iznio Baji} na ra~un mojih kolega i mene li~no su neargumentirani i neistiniti i temelje se na slobodnoj ili, bolje re~eno, epskoj interpretaciji samo jedne li~nosti. Neistinitost navedenog mo`e se provjeriti na razne na~ine, pa i u samoj administraciji Na{e stranke, a ukoliko postoje ikakvi dokazi o otu|enju dokumentacije ili krivi~nog djela ucjene, onda bi se svakako trebao pokrenuti sudski proces protiv okrivljene osobe.

Osmanagi}: Demantira Baji}a

Ovako mi ne preostaje ni{ta drugo nego tra`enje zadovoljenja putem pravosudnih organa zbog klevete. Za informaciju ~itaocima, u periodu u kojem se opisuju navedeni doga|aji ja sam se sa porodicom nalazio u Turskoj - naveo je u svom reagiranju Osmanagi}.

Klub poznatih

Miralem Halilovi}

10

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

teme

Popravio bih sve poru{ene ko{eve
Li~ni profil dr`avnog reprezentativca u ko{arci
Ime i prezime: Miralem Halilovi}. Datum i mjesto ro|enja: 22. juli 1991. godine u Tuzli. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: U vezi sam. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ne pamtim neke bitne datume. Koji automobil vozite: Jo{ nijedan. Kako se odmarate: Uz internet i spavanje. Omiljeni muzi~ar: Robi Vilijams (Robbie Wiliams), Sebastijan Le`e (Sebastien Leger), Sa{a Kova~evi}. Volite li kuhati: Ne volim. Najdra`a knjiga: „Tvr|ava“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: @eljko Joksimovi}. Za koji klub navijate: U fudbalu za Arsenal, a u ko{arci za Feniks sanse. Koga biste poveli na pusti otok: Nisam siguran. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i zube. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne bih. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Pile}i fileti i „cedevita“. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Da, volim i}i, i to vrlo ~esto. Jeste li sujevjerni: Nisam. Imate li ku}nog ljubimca: Ne-

SKANDALOZNO Slovenski poslodavci iskoristili bh. radnike

Kopi}: Radili smo kao konji, jeli kao mi{evi, `ivjeli kao psi
Oko 14.000 bh. radnika ponaosob od slovenskih firmi potra`uje od 6.000 do 10.000 eura Radili dnevno 12 pa i 24 sata
Od po~etka recesije iz Slovenije je istjerano oko 14.000 radnika, ve}inom iz BiH, kojima nije ispla}en dio pla}a. Prema rije~ima bh. radnika koji su, uglavnom, s podru~ja Unsko-sanskog kantona, slovenski poslodavci svakom od njih ostali su du`ni izme|u 6.000 i 10.000 eura.

Katastrofalni uvjeti
- Radili smo 12, pa i do 24 sata dnevno. One koji su se po`alili na uvjete, odmah su poslali ku}i. Meni su ostali du`ni oko 10.000 eura na osnovu neispla}enog prekovremenog rada, regresa, pla}enog dopusta i svega onoga na {to imaju pravo ostali radnici u Sloveniji - kazo nam je 29-godi{nji Ibrahim Kavkovi} iz Velike Kladu{e. Njegov sugra|anin D`evad Abazovi} dodaje da ni nakon ~etiri godine rada u Sloveniji nije uspio dobiti stalnu radnu dozvolu. - Zakon predvi|a da se stalna radna dozvola dobiva nakon dvije godne neprekidnog rada kod istog poslodavca, ali za nas to ne vrijedi. Da ne govorim o uslovima u kojima smo `ivjeli. Nas osmorica spavali smo u sobi~ku od 20 kvadrata, a je-

Halilovi}: Volim {oping

mam, jer mi to uslovi ne dozvoljavaju. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad, red i disciplina. Va{ najbolji prijatelj je: Rusmir, ali ima ih jo{. Pratite li politi~ku situaciju: Ne, jer me politika ne interesuje. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Popravio bih sve poru{ene ko{eve u Tuzli, da djeca imaju gdje igrati ko{arku. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne bih, jer me takva vrsta aktivnosti ne privla~i.

S protesta u Sarajevu: Radnici iznose svoje zahtjeve

(Foto: S. Jordamovi})

dno kupatilo i toalet koristilo je i do 40 radnika - pri~a Abazovi}.

Gladniji nego u BiH
Esad Kopi} iz Cazina za ovakvu situaciju krivi podjednako slovenske i bh. vlasti te dodaje da su u Sloveniju oti{li trbuhom za kruhom, a da su tamo bili gladniji nego u svojoj zemlji. - Dobivali smo pet eura toplog

Snimljen i dokumentarac
O te{kim uvjetima `ivota bh., ali i drugih radnika iz takozvanih „tre}ih zemalja“, slovenska dravna televizija snimila je dokumentarac pod nazivom „Gradimo su`enjstvo“. - Ono {to se de{ava ovim radnicima je skandalozno, jer gra|evinske firme u Sloveniji imaju ogroman profit zbog ogromnog iskori{tavnja radnika - kazao je Andrej Kurnik iz udru`enja IWW.

SMS
NEOSTVARIV SAN - Za Ginisovu knjigu rekorda bilo bi kada bi federalni premijer Mustafa Mujezinovi} i Vlada FBiH, kada bi predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} i njegovi ministri, kada bi Sulejman Tihi}, Haris Silajd`i} i njihove stranke, kada bi svi parlamentarci, ali i ministar Vahid He}o, umjesto {to supruzi pla}a 150.000 KM, uplatili po 1.000 maraka za lije~enje malog Vedada Ra`anice, da ga zbog nedostatka novca ne bi izbacivali iz bolnice i kako bi dijete spasili smrti. To je samo lijep i neostvariv san. Hasib Hasko Haskovi} PLJUVANJE PO HUJKI - Sramota je pozivanje Harisa Silajd`i}a i Safeta Omerovi}a na proslavu godi{njice brigade Armije RBiH u Mostaru i kori{tenje skupa u poli-

Dnevni avaz 061-142-015
ti~ke svrhe. To je pljuvanje po rahmetli Hujki i svim borcima. Sram vas bilo! KAZNIT ]EMO SDA - Ratni saborci danas, o~igledno, vi{e ne trebaju Selmi Cikoti}u. Hvala ministru {to lobira i tra`i podr{ku da se ne promijeni Zakon o Oru`anim snagama BiH. Idu izbori, gospodine Cikoti}u. Kaznit }emo SDA! PRIKRIVANJE TRAGOVA - Ne mogu da vjerujem da i nakon mjesec nisu mogli utvrditi DNK dje~aka Ratka Makari}a! U svakoj normalnoj dr`avi to se zavr{i najdalje za dva dana. Tako samo daju prednost osumnji~eniku da prikrije ostale tragove. Sramota! RUSKI NAFTA[I - Pri~a o finansiranju terorizma arapskim novcem poklapa se s danom kada ruski nafta{i protuzakonito idu u eksploataciju bh. nafte. Sve je dobro smi{ljeno! [TALE NA ILID@I - Zamislite kako je bilo stanovnicima naselja Lu`ansko Polje na Ilid`i ovih pretoplih dana, kada ni no}u nisu mogli otvoriti prozore ku}a zbog smrada i muha iz okolnih {tala. Zar je mogu}e da je jedan ~ovjek toliko samovoljan da se bavi sto~arstvom u naseljenom mjestu, a mje{tani nemo}ni zbog nerada inspekcija? Ranije niste mogli jednu koko{ku dr`ati u naseljenom mjestu, a sada pojedinci pro{iruju {tale uzurpiraju}i op}insko zemlji{te. Vi{e puta smo negodovali, ali „pojeo vuk magarca“. Neka smrada, muha i komaraca, smrdimo narode, ne otvarajmo prozore. Tako nam i treba zbog korumpiranih inspektora i postoje}ih ilid`anskih vlastodr`aca.

obroka za sedam dana, a to nije bilo dovoljno da nas zasiti ni da smo le`ali, a kamoli da radimo te{ke fizi~ke poslove. U Sloveniji imamo pravo da radimo kao konji, jedemo kao mi{evi i `ivimo kao psi. Nadam se da }e drugi radnici u~iti na na{em primjeru - ogor~en je Kopi}. Prevareni bh. radnici, njih tridesetak, ju~er su uz podr{ku slovenskog Udru`enja „Nevidljivi radnici svijeta“ (IWW), pokreta „Dosta“ te udru`enja politologa iz Sarajeva mirno protestirali ispred zgrade OHR-a, Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ambasade Slovenije. Primio ih je samo zamjenik slovenskog ambasadora Gregor Presker koji im je obe}ao da }e Slovenija i BiH zajedni~ki poku{ati rje{iti njihove probleme u naredna dva mjeseca. M. AVDI]

ANKETA me|u gra|anima Zenice, Banje Luke i Sarajeva
Koliko na{a dr`ava {titi bh. uposlenike u inozemstvu?

BiH se ne brine ni o radnicima ovdje
- Na{a dr`ava ne brine se ni o radnicima u BiH. Siguran sam da ne postoji ni evidencija ko radi vani, a najbolji primjer su na{i momci u Rifat NATO-u. Durmi} - Ne poznajem ba{ najbolje situaciju, ali na osnovu onoga {to znam, mogu re}i da u svakom slu~aju ta za{tita mo`e biti ve}a i Branislav Topalovi} izra`enija. - Mislim da ih {titi dovoljno, jer da im je lo{e, vratili bi se zasigurno. U svakom slu~aju, bolje im je nego ovdje u Bosni i Hercego- Amir Cernica vini. - Aplicirala sam za jedan medicinski posao van BiH i, sre}om, nisam pro{la. Ti ljudi i danas vrbuju medicinare, a dr`ava ne ~ini bilo {ta da Sabina nas za{titi. Spahi} - Mislim da ne mo`emo uop}e govoriti o tome da Bosna i Hercegovina {titi radnike na bilo kojem terenu. To je stra{no. - Postoji zakonodavstvo koje treba samo prepisati. Vjerujem da je nekima interes da se to ne u~ini, jer ovako zara|uju na siroti- Ivica nji. Spaji} - BiH se odrekla svojih radnika, pa kako uop}e mo`emo pri~ati o pravima koje izgube kod poslodavaca u inostranstvu. Nema ni- Drago Ojdani} kakve za{tite. - Ljudi koji `ive u inozemstvu rade kao robovi. ^injenica je da mo`da zarade vi{e nego u Bosni, ali dok dinar zarade, Muhamed i napate se.
A. D`. - V. S. - Ma. D. Sefer

Banja Luka

Zenica

Radmila Ivi}

- Ne {titi ih dovoljno, jer rade od jutra do mraka i na kraju ni oni sami ne znaju za {ta rade. Od posla nemaju vremena za privatni Amira Sloboda `ivot.

Sarajevo

teme

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

TURIZAM Izbor popularnog portala

Sarajevo drugo na listi top destinacija Ovjereno 569 od 778 kandidatskih listi
Sjednica odr`ana u Sarajevu: Kona~na ovjera 30. jula

Sjednica Centralne izborne komisije BiH

„Lonely planet“ navodi da je 90-ih bh. prijestonica bila na rubu propasti, a da je danas ugodan, vitalan grad

Glavni grad BiH zauzeo je drugo mjesto na top-listi destinacija u isto~noj Evropi koje treba posjetiti, a prema izboru popularnog turisti~kog portala „Lonely planet“. Ispred Sarajeva jedino su Julijske Alpe u Sloveniji.

Omiljena destinacija
Kako se navodi u obja{njenju liste 10 najboljih destinacija, isto~na Evropa, i pored mnogih arhitektonskih dragulja, prekrasnih krajolika, gradova... bila je neotkrivena u turisti~kom smislu, ali sada su se stvari promijenile. Kako poru~uju, gosti se

da }e svaki gost bh. prijestonice postaviti pitanje kako je nakon velikih patnji grad tako vitalan. - Sarajevo je `ivi muzej historije - ka`e se u tekstu u kojem se navode mnoge d`amije, crkve, lijepo ure|ene zgrade..., koje treba vidjeti, ali i one kao {to je Vije}nica, na kojoj se jo{ vide tragovi razaranja.

Sporni Doli} i liste HSS-NHI
Centralna izborna komisija BiH ju~er je na sjednici u Sarajevu ovjerila 569 od 778 dostavljenih kandidatskih listi. Strankama ~ije liste ili kandidati nisu ovjereni dat je rok od pet dana da otklone nedostatke i o tome obavijeste CIK, koji }e kona~nu ovjeru love za ovjeru), ostavljen je rok od pet dana od dana prijema obavijesti da otklone nedostatke - navodi se u saop}enju CIK-a. Kako nezvani~no saznajemo, ovjerene su sve kandidature za ~lanove Predsjedni{tva BiH.

Ispijanje kafe
Faksimil web-stranice: Veliko priznanje glavnom gradu BiH

@rijebanje za redoslijed
Danas u 12 sati bit }e odr`ano javno `rijebanje za utvr|ivanje redoslijeda politi~kih subjekata na glasa~kom listi}u na oktobarskim izborima, najavljeno izvr{iti 30. jula ove godine, kada }e biti objavljen i pregled svih ovjerenih kandidatura. - Politi~kim strankama i koalicijama ~ije kandidatske liste nisu sa~injene u skladu sa Izbornim zakonom (zastupljenost spolova ili ako se na listi nalazi osoba koja ne ispunjava zakonom propisane usje iz Centralne izborne komisije. CIK je primio kandidatske liste 39 stranaka i 11 koalicija za u~e{}e na op}im izborima. Sporna je ostala kandidatura Rifata Doli}a iz DNZ-a, kojem je CIK zabranio kandidaturu, a on se ipak na{ao na listi te stranke, te liste koalicije HSS-NHI zbog problema ovla{tenog potpisnika kandidatskih listi. U oba ova slu~aja CIK }e sa~ekati izja{T. L. njavanje Suda BiH.

ne}e razo~arati, bez obzira dolaze li prvi put ili se vra}aju u mjesta u kojima su ve} bili.

Ko je jo{ na listi
Na listi deset najboljih destinacija tre}e mjesto zauzima otok Mljet u Hrvatskoj, ~etvrto manastirski kompleks Orheiul Vechi u Moldaviji, peto Talin, glavni grad Estonije, a dalje slijede Loket (^e{ka), Torun (Poljska), @diar (Slova~ka), te Riga, glavni grad Latvije, ali i bjeloruska prijestonica Minsk.

Za Sarajevo se navodi da je tokom 90-ih bilo na rubu propasti, a da je danas ugodan, vitalan glavni grad, da ga gostoljubivost, prekrasna „caffescena“, atraktivni obrisi i ambijent Istoka i Zapada sve vi{e ~ine omiljenom ljetnom turisti~kom destinacijom. Tako|er se ka`e da je Sarajevo zimi jedno od najpogodnijih mjesta za skijanje u Evropi. Osvr}u}i se na pro{lost Sarajeva, autor teksta ka`e

U prilog tvrdnji da Sarajevo ima du{u, na „Lonely planetu“ navode tramvaje, Ba{~ar{iju, autenti~ne trgovine, veliki izbor suvenira, na~in ispijanja kafe, veliki izbor barova, restorana... Tako|er, gostima poru~uju da zaborave na planove, jer se odmor u glavnom gradu BiH vrlo lako mo`e produ`iti za sedmicu ili vi{e. Kako je grad dosta otvoren i ima se dosta vidjeti, navodi se da i sjedenje u kafeu na Ba{~ar{iji pru`a osje}aj sjedenja u „bogatom teatru B. TURKOVI] `ivota“.

Izborne aktivnosti u Distriktu

Bez prava glasa 28.687 Br~aka
U Br~kom je ju~er zavr{eno odre|ivanje bira~ke opcije za 30.900 gra|ana koji nemaju entitetsko dr`avljanstvo, odnosno bira~ku opciju, a samim tim ni pravo da glasaju na oktobarskim izborima. Sude}i prema rezultatima ovih aktivnosti, gra|ani nisu iskazali veliko interesiranje da dobiju pravo glasa, jer se od oko 30.900 gra|ana bez bira~ke opcije, tek njih 2.210 izjasnilo o opciji i na taj na~in steklo pravo da biraju svoje predstavnike na predstoje}im izborima, dok ostali, njih 28.687, ne}e imati pravo glasa u oktobru. Adnan Ba{i}, vi{i stru~ni saradnik iz Vladinog Pododjela za li~na dokumenta, podsjetio je da su se ove aktivnosti vodile od 7. juna do 19. jula i da su Br~aci animirani putem letaka, plakata, medija... O~ito, bez velikog efekta. Ranije je odre|eno entitetsko dr`avljanstvo steklo oko 52.000 punoljetnih Br~aka, tako da }e u oktobru u Distriktu na izbore mo}i iza}i ne{to vi{e od 54.000 E. R. glasa~a.

Ba{i}: Slab odziv

^ovi} i ^avara u SBK

Posjeta predsjedniku Hrvatske

Rije{iti problem Martin Ragu` danas bolnice u Novoj Biloj kod Ive Josipovi}a
Predsjednik HDZBiH Dragan ^ovi} i dopredsjednik te stranke Marinko ^avara razgovarali su u nedjelju u Mostaru s delegacijom hrvatskog naroda iz Srednjobosanskog kantona (SBK), koju je predvodio predsjednik KO HDZBiH SBK Nikola Lovrinovi}, prenijela je Fena. ^ovi}: Na sastanku je bilo rije~i Potreban novac o stanju u bolnici „Dr. fra Mato Nikoli}“ iz Nove Bile. Zaklju~eno je kako }e se intenzivno raditi na otklanjanju problema i iznalasku novca za izgradnju novog paviljona bolnice, ka`e se u saop}enju. Martina Ragu`a, kandidata Hrvatske koalicije HDZ 1990 - HSP BiH za ~lana Predsjedni{tva BiH, primit }e danas predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi}. Kako je saop}eno iz HDZ-a 1990, teme razgovora bit }e aktuelna politi~ka situacija u BiH te op}i izbori 3. oktobra u BiH. Ragu`: - Martin Ragu` je po is- Najavljena tra`ivanjima javnog mi{lje- posjeta nja najpopularniji kandidat kojega su kandidirale hrvatske politi~ke stranke i ima veliku prednost pred ostalim kandidatima - ka`e se u saop}enju.

(Foto: I. [ebalj)

11

12

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

panorama

GORA@DE Veliki broj stanovnika BPK-a `ivi u te{koj situaciji

Sve vi{e ljudi kuca na vrata „Merhameta“ tra`e}i obrok
Slomljeno drve}e zavr{avalo na ulicama

Olujno nevrijeme u Trebinju

Grad veli~ine oraha uni{tio zasade
Olujno nevrijeme koje je u nedjelju zahvatilo Trebinje donijelo je malo osvje`enja stanovni{tvu, ali i {tete na usjevima, stambenim objektima i elektrovodovima. Najvi{e je pogo|ena MZ Lastva, gdje je vjetar ~upao drve}e, a stradali su i monta`ni stambeni objekti, dok je grad veli~ine manjeg oraha uni{tio zasade vo}a i povr}a. Put Trebinje-Nik{i} bio je neprohodan zbog oborenog drve}a. Oluja je izazvala kvarove na elektrovodovima pa su P M. . pojedina naselja ostala bez struje.

U toku distribucija dvije tone konzervirane }uretine iz Pensilvanije Podijeljena manja koli~ina povr}a proizvedenog u plastenicima u Zavidovi}ima
Posredstvom Regionalnog odbora „Merhameta“ u Gora`du u toku je distribucija dvije tone konzerviranog }ure}eg mesa, dobijenog iz daleke Pensilvanije, od agencije „Mennonite Central comittee“. Uporedo, stanari kolektivnih centara, socijalno ugro`ene osobe, udru`enja hendikepiranih osoba, jedan broj penzionera i demobiliziranih boraca i drugih ugro`enih kategorija stanovni{tva dobili su manje koli~ine povr}a proizvedenog u „Merhametovim“ plastenicima u Zavidovi}ima.

Bijela voda za Srebrenicu
Skromnu logisti~ku podr{ku komemoraciji i d`enazi u Poto~arima prije nekoliko dana pru`io je i Regionalni odbor „Merhameta“ iz Gora`da. Zahvaljuju}i fabrici „Bijela voda“ i njenom vlasniku Nedimu Alagi}u u Srebrenicu je upu}eno 2.000 litara vode u~esnicima skupa.
Kuljuh: Ljudi se bore za jednu papriku

[ta mi se (ne)svi|a u Grada~cu

Automobili na pje{a~koj stazi
- U Grada~cu mi se svi|a srda~na raja i osmijesi koje jedni drugima iskreno upu}ujemo kada se sretnemo u na{oj aleji kestenova. Svi|a mi se i {to uvijek na|emo vremena da popijemo kavu u nekim od na{ih kafi}a, na{a jednostavnost i dru`eljubivost, ali ne i pogled na papiri}e svuda oko nas. Ne svi|a mi se pogled Zorica Bari{i}, u~iteljica na {kolske stepenice (a nalaze se preko puta policije) koje ujutro osvanu pune praznih, ~esto i razbijenih, boca koje su ostavili no}ni posjetioci koje niko ne tjera. Stravi~an je pogled na pje{ake koji po ulici Hasana Kiki}a idu kolovozom zato {to su na lijepoj pje{a~koj stazi parkirani automobili - ka`e Zorica Bari{i}, u~iteljica u O[ „Ivan Goran Kova~i}“ i ~lan Izvr{nog odbora HKD D`. D. „Napredak“ Grada~ac.

Borci bez naknade
Povr}e je, ina~e, namijenjeno javnim kuhinjama, ali po{to je gora`danski jedini regionalni odbor bez javne kuhinje, oko 1,8 tona paprika i krastavca podijeljeno je u svje`em stanju. Na prvi pogled skromne aktivnosti

„Merhameta“ predstavljale su razlog za radost jednom broju porodica. - Ove godine puno je vi{e novih korisnika koji do|u na vrata. Iskreno, ja se iznenadim kada vidim ~ovjeka kojeg poznajem. Ponudim mu da izabere ne{to od odje}e, ali on se zahvali i

ka`e mi da je gladan. Takvih je svakim danom sve vi{e. Pove}an je broj i demobilisanih boraca koji sada nemaju ni tih 150 KM - ka`e [emsudin Kuljuh, direktor RO „Merhameta“.

Niko nije odbio
O te{koj situaciji u kojoj `ivi veliki broj stanovnika BPK Gora`de svjedo~e i statisti~ki podaci. Procjenjuje se da na podru~ju ovog kantona `ivi 5.316 penzionera, od kojih 3.076 prima najni`u penziju od 296 KM. Nezaposlenih je 4.113. U pet kolektivnih centara

Potrebna javna kuhinja
Potreba za otvaranjem javne kuhinje, koju vlasti vide samo kao ogledalo njihove nesposobnosti da rije{e socijalne probleme, i dalje postoji. - Odgovorno tvrdim da je najmanje 200 porodica kojima je potreban taj jedan obrok dnevno - isti~e Kuljuh.

Osavremenjavanje opreme zvorni~ke bolnice

`ive 94 porodice, na stotine demobiliziranih boraca ostalo je i bez minimalnih naknada, na desetine RVI sa malim procentima invalidnosti te{ko pre`ivljava, a nekoliko porodica {ehida `ivi sa primanjima od 47 do 78 KM. - Kanton ima svoja mjerila, a „Merhamet“ svoja. Volio bih da neko od njih do|e i sedmicu provede sa mnom i da vidi ko sve ovdje dolazi. Ovu konzervu niko nije odbio. Ljudi su presretni jer od nje danas ~etvero ru~a, bore se za jednu papriku vi{e - komentira Kuljuh. Al. BAJRAMOVI]

Nabavljen najmoderniji skener
Op{ta bolnica Zvornik iz programa Koreja dva, preko resornog ministarstva RS, dobila je najmoderniji skener, vrijedan oko milion KM, koji do sada nije imala. - Suvi{no je i napominjati {ta za nas i pacijente regije Bira~ zna~i ovaj aparat. Sada zbog pregleda pacijente vi{e ne}emo morati slati u ve}e klini~ke centre - isti~e Milorad Drljevi}, direktor Op{te bolnice. Prije skenera, iz istog programa, Bolnica u Zvorniku dobila je mamograf i po dva rentgen, ultrazvu~na i anesteziM. M. ona aparata.

Otvoren Me|unarodni kamp „Franko Betoli“ u Srebrenici

Mladi iz vi{e zemalja poma`u starim osobama
Rade na branju krastavaca, kupljenju sijena, ure|enju okoli{a
Peti me|unarodni kamp „Franko Betoli“ otvoren je u Poto~arima kraj Srebrenice i u njemu se nalazi vi{e od 150 volontera iz osam zemalja: Austrije, Italije, Njema~ke, Belgije, Francuske, Srbije, Hrvatske i BiH. Kamp organizira Me|unarodni forum solidarnosti „Emmaus“ iz Doboj-Istoka, ~ije sjedi{te je Francuskoj, u ~ast velikog humaniste Franka Betolija, ~iji je san bio da mladi iz cijele Evrope svojim radom pomognu Srebreni~anima. - Ove godine `elimo narodu Srebrenice podijeliti znatne koli~ine namje{taja, odje}e, obu}e, da svojim radom poka`emo da smo s nji-

U okviru „Posu{kog ljeta 2010“

Odr`an humantarni koncert
Humanitarnim koncertom za posu{ku djecu s posebnim potrebama, kojeg je drugi put organizirao Motoklub „Skitnice“ iz Posu{ja, otvorena je kultur- Prihod za djecu sa posebnim potrebama na manifestacija Dani kulturnog stvarala{tva „Posu{ko ljeto 2010“. Manifestaciju je otvorio predsjednik Op}inskog vije}a Zdenko Bo{njak, a usprkos jakom vjetru i stalnoj prijetnji ki{e, na Trgu hrvatskih branitelja gdje se koncert odr`avao okupila se brojna publika, me|u kojima i ~lanovi posu{ke podru`nice Civilnih invalida. Nastupili su bendovi iz Posu{ja, Mostara, Gruda i [irokog Brijega. Sav prihod koncerta namijenjen je djeci sa posebnim potrebama iz Posu{ja. An. Ka.

U kampu je 150 volontera iz osam zemalja

U~esnici kampa na radnom zadatku

ma. Mladi beru krastavce na vlastitoj ekonomiji, poma`u poljoprivrednicima u najte`im poslovima, dru`e se, razmjenjuju iskustva, sklapaju prijateljstva - ka`e {ef kampa Mirza Efendi}. Kamperi su smje{teni u Osnovnoj {koli u Poto~arima. Svake ve~eri se nakon te{kih poslova organiziraju razne

kulturne i sportske manifestacije. Prethodnih dana o~istili su prostor oko Memorijalnog centra u Poto~arima gdje je nakon d`enaze 11. jula ostalo mnogo sme}a. U nedjelju je planirana revijalna nogometna utakmica mladih Kampa i novinara Tuzlanskog kantona. Kamp se H. ^. zavr{ava 26. jula.

zeni~ko-dobojski kanton
MAGLAJ Realizacija projekta Udru`enja UMERO

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

13

[kola slikanja, gitare i odbojke za djecu sa posebnim potrebama
Organizovan i turnir u odbojci na pijesku
„Mama, {uti i pusti neka gitara pri~a!“. Rije~i su ovo Anise Obrali} (19), koja je ro|ena sa Downovim sindromom. Rekla ih je svojoj mami Vesni kada se jednog dana vratila sa ~asa gitare. A {kola gitare samo je jedna od aktivnosti koje je maglajsko Udru`enje UMERO (Udru`enje roditelja djece i omladine sa posemjeseca prezentirali smo na sve~anosti, a realizaciju projekta nastavljamo sa {kolama slikanja, gitare i odbojke na pijesku. UMERO i Odbojka{ki klub Maglaj zajedni~ki su organizovali turnir. Posebno smo zadovoljni {to su u~estvovali i na{i ~lanovi, djeca i mladi sa posebnim potrebama, a igrali su zajedno

Ugovoreni rok za radove je mjesec dana

Projekt sa 10.000 KM pomogla EU

Gra|evinski radovi u Kraljevoj Sutjesci

Sanacije potpornog zida u blizini samostana
Kraljeva Sutjeska, koja se od Kaknja nalazi uzvodno uz rijeku Trstionicu, ovih dana je pravo gradili{te. Osim sanacije crkve sv. Ivana Krstitelja, te sanacije klizi{ta iznad najstarije d`amije u BiH, ovih dana radi se i na rekonstrukciji potpornog zida u neposrednoj blizini samostana. Sredstva za ovu namjenu izdvojila je Op}ina u iznosu od 25.000 KM, a radovi su povjereni preduze}u GM „Kakanj“. Kako ka`e direktor GM „Kakanj“ Mirsad Bjelopoljak, zbog specifi~nosti terena i blizine rijeke radovi }e se odvijati na na~in da se ne ugrozi postoje}i spojni zid. - Jedino vremenske neprilike mogu nas malo usporiti, ali }emo i ovaj posao zavr{iti u ugovornom roku, za mjesec Az. S. dana - ka`e Bjelopoljak.

Vesna Obrali} sa volonterima pored izlo`enih radova

Za potrebe JP „Vodokom“ Kakanj

Najbolji parovi
Oni su bili najbolji parovi

bnim potrebama) organizovalo u okviru UNDP projekta „Radionice integracije za djecu i mlade“. Realizaciju je sa 10.000 KM pomogla EU. Tokom ~etiri mjeseca u Prvoj osnovnoj {koli Maglaj, koja je bila partner u projektu, realizovane su sportska, muzi~ka, art i dramska radionica. - [ta su na{li ~lanovi sve uradili i nau~ili tokom ~etiri

sa maglajskim odbojka{icama. Bile su to mje{ovite ekipe, a najbolje su bile Amela Abdulahi, ~lanica UMEROa, i Elma Karabegovi}, izvrsna maglajska odbojka{ica rije~i su Envera Softi}a, koji je na ~elu UO UMERO-a. Postavljena je i izlo`ba radova djece i mladih sa posebnim potrebama nastalih tokom art i slikarskih radionica koje su vodile akade-

Na turniru u odbojci na pijesku u~estvovalo je 12 mu{kih, `enskih i mje{ovitih parova. Tri najbolja para bili su Amna Muhamedovi}-Elma Karabegovi}, Amir Mustaba{i}-Edvina Husanovi}, a pobjedu su odnijeli Benjamin ^i~ku{i} i Lejla Sofi}. Lejla je jedna od najboljih doma}ih odbojka{ica, a Benjamin je rukometa{ koji karijeru grmska slikarica Admira Bradari} te prosvjetne radnice Edina Ibrakovi} i Jasna Katica. Izlo`ba je bila proda-

Od donacija kupljene radne ma{ine i servisno vozilo
Donatorska sredstva njema~ke Vlade u iznosu od 2 milona eura ve} punih {est mjeseci implementiraju se u izgradnju kolektorske mre`e u Kaknju. Dio sredstava u iznosu od 350.000 eura iskori{ten je za osposobljavanje realizacije obaveza lokalnog u~e{}a u projektu Javnog Dobili dvije radne ma{ine preduze}a „Vodokom“ Kakanj preko kojeg se i implemtiraju ova sredstva. -Kako bismo pomogli lokalnoj zajednici u cjelini, od donatorskih sredstava nabavljene su dvije radne ma{ine i jedno servisno vozilo. Ovo preduze}e nabavkom opreme sada je osposobljeno da u nastavku izgradnje kolektorke mre`e samostalno uradi i najzahtjevnije poslove koji predstoje u narednom periodu - ka`e direktor „Vodokoma“ Az. S. Samir Selimovi}.

Benjamin i Lejla

adi u Dohi (Katar) u najboljem klubu „Al Sad“. jnog karaktera, a sve {to je bilo izlo`eno Maglajlije su vrlo brzo razgrabile.
N. BRADARI]

Sa sjednice Op}inskog vije}a Zenica

Modernizacija sistema daljinskog grijanja Ekipa „Jalije“ osvojila „Street ball“
Planirana zamjena i rekonstrukcija vrelovodne mre`e
Direktor Javnog preduze}a „Grijanje“ Zenica, Sead Kaknjo, predstavio je na posljednjoj sjednici Op}inskog vije}a program „Rekonstrukcija i modernizacija sistema daljinskog grijanja u gradu Zenica“, dokument koji dugoro~no rje{ava probleme u ovoj komunalnoj oblasti. Kaknjo je istakao da se radi o vi{e desetina miliona maraka vrijednim projektima, za koje }e se sredstva osigurati iz vi{e izvora. Jedna od najva`nijih aktivnosti je zamjena i rekonstrukcija vrelovodne mre`e, ~ija je ukupna du`ina 120 kilometara, zamjena podstanice i varijanta da se obavi pojedina~na ugradnja mjera~a potro{nje energije. - Modernizacija sistema daljinskog grijanja u Zenici planirana je u periodu od 10 do 15 godina, pri ~emu }e se dijelom oslanjati na planove glavne gradske magistrale, te neka druga urbanisti~ka rje{enja. Glavni ciljevi su pove}anje energetske efikasnosti, {irenje mre`e, kvalitetnije grijanje te smanjenje aerozaga|enja - ka`e Kaknjo. Na~elnik zeni~ke op}ine Husejin Smajlovi} je naglasio da se svi projekti oko modernizacije daljinskog grijanja oslanjaju na novi izvor toplotne energije a to je budu}a Termocentrala.

Zavr{en 9. turnir u uli~noj ko{arci u @ep~u

Poslovanje s gubicima
OV je razmatralo i informacije o radu svih 12 javnih preduze}a u nadle`nosti Op}ine u pro{loj godini, pri ~emu je njih {est iskazalo gubitak.
Kaknjo: Smanjenje aerozaga|enja

Muzi~ki festival „Zenica zove“
U Zenici }e, u organizaciji Unije studenata Univerziteta Zenica, od 6. do 9. avgusta biti odr`an Prvi muzi~ki festival ’’Zenica zove’’, pi{e Onasa. Festival se odr`ava kao dio regionalne studentske konferencije, ~iji je doma}in Univerzitet Zenica, a bit }e odr`ana od 5. do 9. avgusta na Univerzitetu Zenica pod nazivom ’’Kultura, razlike i ujedinjeni evropski studenti’’. Festival }e biti odr`an u prostorijama Starog pozori{ta Zenica.

Sarajlije poma`u mje{tanima Suljakovi}a
Op}insko vije}e Centar Sarajevo je na 18. redovnoj sjednici usvojilo inicijativu op}inskih vije}nika Samira Fazli}a i Suvada Kerle. Odlu~eno je da se iz bud`eta Op}ine dodijeli 20.000 KM za pomo} u zbrinjavanju ugro`enih stanovnika zaseoka Suljakovi}i, op}ina Maglaj, od {teta izazvanih nedavnim olujnim nevremenom, poplavama i pokrenutim velikim klizi{tima, javlja Fena.

Na sportskom poligonu Osnovne {kole u @ep~u odr`an je 9. turnir u uli~noj ko{arci „Street ball @ep~e 2010“. Na turniru koji se tradicionalno odr`ava u okviru projekta za djecu i mlade „Droga Babaroga“ u~estvovalo je 14 ekipa, a osim doma}ina nastupili su i basketa{i iz Te{nja, Zenice, Zavidovi}a. Tokom dvodnevnog takmi~enja, najvi{e sportske sre}e i znanja u igri na jedan ko{ imala je ekipa „Jalije“ Prvoplasirana ekipa „Jalije“ iz Zenice koja je u finalnom susretu savladala doma}u ekipu „Orlovika II“. Prvoplasiranoj ekipi u kojoj su: Jasmin Huseti}, Namik Varupa, Gelo Teo i Admir Be{i}, pripala je nagrada od 500 KM, a drugo mjesto i 200 KM osvojili su igra~i ekipe „Orlovika II“: Vladimir Gali}, Admir Mali~begovi}, Ajdin Skopljak, Senad Preld`i}. Tre}e mjesto i 100 KM pripalo je ekipi „Orlovika I“, koja je u susretu za tre}e mjesto savlada ekipu „Burazera“. Odr`ano je i takmi~enje u ubacivanju „trica“. Najsmireniju ruku sa linije 6,25 imao je Adi Muji~i}, kojem je pripala titula najboljeg trojka{a `epa~kog „Street balla“ za 2010 godinu. On je nagra|en biciklom. Najboljim igra~em turR. Ag. nira progla{en je Elvedin Deli}.

14

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

crna hronika

TRESKAVICA Izgubio se na putu prema Trnovu

Potraga za Bojanom [kobom ote`ana zbog minskih polja
Mjesto gdje je izre{etan Sabahudin Mehi~i}

Istraga o ubistvu u @ivinicama

[kobo i Mladen Bo`i} cijelu no} lutali po {umi, nakon ~ega su se razdvojili Bo`i} uspio u jutarnjim satima do}i do PS Trnovo Anga`irani spasioci i CZ

Uhap{ena dvojica maloljetnih pomaga~a
Kantonalno tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona ju~er je sudiji za maloljetnike Op}inskog suda @ivinice dostavio zahtjev za pokretanje pripremnog postupka protiv maloljetnika A. A i A. M., koji se sumnji~e za pomaganje u ubistvu Sabahudina Mehi~i}a zvanog Kadrija. Uz potvrdu o hap{enju maloljetnika koja je stigla iz Tu`ila{tva TK, osim zahtjeva za pokretanje pripremnog postupka, stavljen je i prijedlog za odre|ivanje pritvora. Za po~iniocem krivi~nog djela se i dalje traga. Mehi~i} je ubijen ispred `ivini~kog Doma zdravlja u petak u 17 sati, kada je izlazio iz svog d`ipa „mercedes ML“. Prema jo{ nepotvr|enim informacijama, u njega je devet metaka iz pi{tolja „hekler“ ispalio 13-godi{nji Renato Ali}, kojem su Kadrijini sinovi Miki i Jasmin Hidanovi} prije godinu ubili oca Fehima. Krvna osveta jedini je motiv o kojem se trenutno, ali jo{ bez potvrde A. Mu. govori.

Ministarstvo odbrane BiH odobrilo helikopter

Kori{teni i psi traga~i

Akcija „Planta`a 2010“ u ^elincu

Prona|ena 31 stabljika indijske konoplje
U nastavku akcije „Planta`a 2010“ pripadnici Policijske stanice ^elinac prona{li su u mjestu Mlinska Rijeka kod ^elinca zasad indijske konoplje, nakon ~ega su dvije osobe uhap{ene i izvr{eni pretresi na vi{e lokacija. Na navedenoj lokaciji, ta~nije u {umi Smiljevac, prona|ena je 31 zasa|ena stabljika indijske konoplje, visine 40 do 120 centimetara, a u neposrednoj blizini zate~eni su i osumnji~eni D. ^. i S. B. iz Banje Luke. Na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Osnovnog suda Kotor-Varo{, pretreseno je vi{e objekata koje koriste osumnji~eni i tom prilikom prona|eni su pi{tolj i pet metaka, te dva lista biljke koja asocira na li{}e indijske konoplje. Nakon izvr{ene kriminalisti~ke obrade u slu`benim prostorijama, uz saglasnot de`urnog tu`ioca, osumnji~eni su pu{teni na slobodu, a protiv njih }e nadle`nom tu`ila{tvu biti dostavljen izvje{taj, saop}eno je iz MUP-a RS.

Dvadesetosmogodi{nji Bojan [kobo nestao je u subotu u {umi na planini Treskavici. Nestanak je policiji prijavio 31-godi{nji Mladen Bo`i} iz Isto~ne Ilid`e koji je kazao da je u subotu u periodu od 14 do 18 sati sa svojim drugom [kobom boravio u planinarskom domu „Sustavac“ na planini Treskavici.

Izgubili kontakt
- Oni su se oko 18 sati pje{ke uputili prema naselju Trnovo, skrenuli s puta i zalutali u {umi, u kojoj su cijelu no} hodali, da bi se u jutarnjim satima oko pet sati razdvojili i od tada izgubili svaki me|usobni kontakt Nestao u vrletima Treskavice

navedeno je u saop}enju CJB Isto~no Sarajevo. O doga|aju je obavije{ten nadle`ni tu`ilac, kao i radnici Civilne za{tite. Po{to se radi o nepristupa~nom terenu koji je djelimi~no mini-

ran, planira se pregled i pretres zajedno sa pripadnicima Civilne za{tite i Planinarskog dru{tva Trnovo. Dragan [tark iz Civilne za{tite RS potvrdio nam je da su se u potragu uklju~ili i spasioci iz Gorske slu`be spasavanja s Jahorine zajedno s pripadnicima policije iz Trnova. Od Ministarstva odbrane BiH zatra`en je i helikopter, koji je ju~er tokom dana odobren. - Ve} tokom no}i smo pokrenuli sve potrebne aktivnosti i obavijestili na{a odjeljenja. Imali smo kontakte sa Gorskom slu`bom spasavanja na Jahorini i u Trnovu. Rukovodilac slu`be CZ u jutarnjim satima posje-

tio je BHMAK kako bi mu dali podatke o minskim poljima na tom podru~ju jer se ve} znalo da su neka podru~ja na kojima je mladi} nestao minirana.

Bez rezultata
Za sada je na terenu devet spasilaca, te nekoliko pripadnika Policijske stanice u Trnovu. U potragu su uklju~eni i policijski psi traga~i, ali do sada je sve bilo bez rezultata. Potraga je krenula od mjesta gdje su se mladi}i razdvojili, a upravo Mladen Bo`i} je odveo policiju i spasioce na to mjesto. [krbo nije lociran ni pomo}u mobitela - kazao nam je ju~er [tark. D`. M. B.

Akcija policije u Budvi

Bosanska Gradi{ka

Banjalu~anin Aleksandar Stijakovi} uhap{en sa kilogramom heroina
Droga prona|ena u vozilu „citroen xsara“ ispod komandne table
Pripadnici crnogorske policije uhapsili su u subotu oko 11.30 sati u Budvi Aleksandra Stijakovi}a (39) iz Banje Luke, a u njegovom automobilu „citroen xsara“ prona|eno je i oduzeto oko jedan kilogram heroina. - Na Jadranskoj magistrali, na raskrnici za skretanje prema Sajmu u Budvi, policija je zaustavila automobil „citroen xsara“ (412-J-014), kojim je upravljao osumnji~eni Banjalu~anin. Automobil se kretao iz pravca Bara ka Budvi. Pretresom su, ispod instrument table, prona|ena i oduzeta dva pakovanja sa oko jednim kilogramom heroina, za koji se sumnja da je bio namijenjen krijum~arenju i pronalisti~ke obrade, uz krivi~nu prijavu za nedozvoljenu proizvodnju i promet opojnih droga, predat istra`nom sudiji Vi{eg suda u Podgorici, gdje mu je ju~er predlo`en pritvor. Iz crnogorske policije saznajemo da su tokom saslu{anja do{li do saznanja da je droga najvjerovatnije iz Albanije stigla u Crnu Goru, te da je Stijakovi}ev zadatak najvjerovatnije bio da je preveze u BiH. - Bosna i Hercegovina nije trebala da bude krajnja destinacija, nego je takozvanom balkanskom rutom preko te zemlje trebala biti prokrijum~arena dalje prema Zapadu - kazao je „Avazu“ izvor iz crnogorske poB. S. licije.

Prona{ao le{ u fazi raspadanja
Le{ nepoznate osobe u fazi raspadanja prona|en je u selu Ma~kovac kod Gradi{ke. Tijelo je prona{ao mje{tanin Zoran Krnjaji}, koji je prekju~er u 7.30 sati Policijskoj stanici Gradi{ka prijavio da je oko 150 metara iznad ku}e uo~io le{ u fazi raspadanja. Pripadnici Policijske stanice Gradi{ka su o doga|aju obavijestili okru`nog tu`ioca Banja Luka, koji je nalo`io da se tijelo prebaci na gradsko groblje Banja Luka, gdje }e biti izvr{ena obdukcija, nakon ~ega }e biti utvr|en uzrok smrti.

Heroin stigao iz Albanije

daji - potvrdili su u Upravi policije Crne Gore. U policijskom saop}enju se dalje navodi da je u {titniku za sunce ispred voza~evog sjedi{ta prona|en i

oduzet jo{ jedan zamotuljak sa oko tri grama heroina. Ukupna koli~ina droge upu}ena je u forenzi~ki centar radi detaljnih analaza. Stijakovi} je nakon krimi-

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

15

VI[EGRAD Vozilom izletjeli s ceste u provaliju

Grani~ni policajac spasio ~etvero dr`avljana Srbije
Ismet Maslan spustio se niz padinu dugu tridesetak metara, odakle je izvukao povrije|ene
Jo{ jedan human i po`rtvovan gest pripadnika Grani~ne policije BiH iz Terenskog ureda Vi{egrad zabilje`en je u nedjelju u blizini Ustipra~e. Tokom putovanja na posao, narednika Ismeta Maslana, koji `ivi u Gora`du, pored magistralnog puta Gora`de Vi{egrad zaustavila je nepoznata osoba. vozilo marke BMW vr{a~kih registarskih oznaka sletjelo prema Drinskom jezeru - ka`e Maslan. Bez imalo oklijevanja bh. grani~ni policajac spustio se niz skoro okomitu padinu, dugu tridesetak metara, gdje je zatekao jeziv prizor. - Vozilo je bilo prevrnuto na krov, ali oni su se ve} bili izvukli iz njega. Pomogao sam im da se popnu na magistralu, dr`ali smo se za ruke i ja sam ih vukao. Djevojka, koja je spavala u trenutku nesre}e, imala je povredu vrata, desno rame je bilo u krvi, a `alila se i na

Zgrada u kojoj je dijete zate~eno mrtvo

Policija provodi istragu u Banovi}ima

Na|ena mrtva {estomjese~na beba
[estomjese~na beba prona|ena je mrtva ju~er oko 10.35 sati u naselju Jezero kod Banovi}a. Prema izjavi kantonalnog tu`ioca Dragana Radovanovi}a, dijete je prona|eno u stanu prababe, nastanjene u stambenom objektu „Dom“. Na tijelu nisu prona|eni znakovi nasilja, a izra`ene su mrtva~ke mrlje. - Dali smo nalog za obdukciju. Stan je zape~a}en i ne}e biti otvaran do zvani~nih rezultata kako bi se osigurali tragovi - izjavio je Radovanovi}, dodaju}i kako je identitet majke za{ti}en, jer se radi o maloljetnici. Prema izjavama kom{ija, majka mrtve bebe je {esnaestogodi{nja D. T. Navodno je bila u vezi sa starijom osobom za koju se pretpostavlja da je otac djeteta. Tako|er tvrde kako je odnos 16-godi{njakinje i navodnog oca djeteta bio problemati~an, pa su se nekoliko puta razilazili. Navodni otac je tvrdio kako je uradio DNK analizu koja je potvrdila da dijete nije njegovo. Kom{ije tvrde kako je maloljetna majka bebu u nekoliko navrata ostavljala u parku i pred Centrom za socijalni rad. Upravo je ju~er u Centru za socijalni rad u prisustvu slu`benika PS Banovi}i majci saop}eno da }e dijete biti oduzeto i smje{teno u jednu od ustanova za nezbrinutu djecu. U me|uvremenu, de`urni u PS zaprimio je obavijest da je dijete prona|eno mrtvo. Istraga }e utvrditi je li rije~ o prirodnoj smrti ili ~edoN. M. morstvu.

Jeziv prizor
- Oko 5.50 sati nai{ao sam odavde i vidio ~ovjeka na obali jezera HE Vi{egrad kako ma{e i tra`i pomo}. Zaustavio sam vozilo i rekao mi je da se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je

Maslan pokazuje mjesto slijetanja BMW-a

bol u ki~mi, dok je mu{karac tako|er zadobio povredu ramena i osje}ao bolove u grudima i ki~mi. Djevojka koja je povrije|ena najvi{e je plakala, a svi su bili izgubljeni. Imao sam osje}aj da su tra`ili pomo} od svih koji su nailazili, ali da su auta prolazila i da niko nije htio stati - poja{njava Maslan.

Pomo} u bolnici
U prevrnutom BMW-u bilo je ~etvero putnika koji su se iz Tivta, gdje su bili na ljetovanju, vra}ali ku}i u Vr{ac. - Nisam razmi{ljao ko su i {ta su. Nikada to i ne

Cesta s koje su skrenuli

radim, jer ~ovjeku u nevolji treba pomo}i. Bitno je da su ljudi - isti~e Maslan. Povrije|ene Gordanu Dragani} (19) i njenog de~ka Vladimira Slavuja (28) Maslan je prevezao do vi{egradskog Doma zdravlja, gdje su zbrinuti. Nakon sedam godina provedenih u MUP-u BPK, Ismet Maslan je od 2001. godine u redovima GPBiH, najprije na slu`bi u Trebinju, a potom u Vi{egradu. Zbog hrabrosti iskazane u sli~nim situacijama jedan broj pripadnika Odjeljenja GPBiH Vi{egrad i ranije je Al. B. nagra|ivan.

CJB Banja Luka

Osumnji~en za devet kra|a
Banjalu~ki policajci dostavit }e Okru`nom tu`ila{tvu u ovom gradu izvje{taj protiv A. ^. iz Banje Luke, zbog sumnje da je tokom aprila ove godine na podru~ju banjalu~kog naselja Borik, pored dokazanih sedam, po~inio jo{ dva krivi~na djela kra|e. On je osumnji~en i da je 21. i 24. aprila u ulicama Save Kova~evi}a i Mi{e Stupara, voze}i bicikl, neopa`eno pri{ao dvjema sugra|ankama te im istrgnuo torbice s li~nim dokumentima i mobilnim telefonima, ~ime je ostvario protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 500 KM.

Nakon {to su Bijeljinca ostavile bez novca

O{te}eni nudi nagradu za informacije o prevaranticama
Zlatko S. u Prijedoru trebao upoznati `enu preko oglasa, a ostao bez 3.200 KM
Prijedorski policajci i dalje tragaju za prevaranticama koje su Zlatka S. (53) iz Bijeljine o{tetile za 3.200 KM. Zlatko je do{ao u Bijeljinu kako bi se upoznao sa izvjesnom Jovanom Todorovi} koju je upoznao putem oglasa, ali se na sastanak pojavila njena navodna prijateljica Vesna koja mu je tra`ila 3.200 KM kako bi Jovana vratila neki dug. U policiji smatraju da Zlatko S. nije jedina `rtva ovih prevarantica, koje najvjerovatnije preko oglasa upoznaju mu{karce od kojih potom prevarom uzimaju novac. Na{oj redakciji ju~er se telefonom obratio Du{ko Tomi}, advokat i prijatelj Zlatka S., koji nam je kazao kako ne}e odustati od potrage za prevaranticama jer je Zlatko izuzetno po{ten ~ovjek, kojeg je ovaj doga|aj veoma uznemirio te se povukao u sebe. Zlatko je sa Jovanom zapo~eo telefonski kontakt prije mjesec kada je njegov polubrat dao oglas u novine i njegov broj telefona. Tomi} je kazao da mu je Zlatko potom ispri~ao da ima dobru `enu i da ho}e da je `eni. Rekao mu je i da mu je Jovana ispri~ala da se nalazi u problemima te da je mafija dr`i zato~enu zbog dugovanja. Tra`ila je od njega da joj pomogne, kako bi se poslije mogli vjen~ati. - U policiji su mu rekli da on vjerovatno nije jedina `rtva Jovane Todorovi}, po ~emu se mo`e pretpostaviti da policija o~ito ima saznanja o dobro organiziranoj grupi prevarantica u tom gradu. Pred istra`iocima je detaljno opisao Vesnin lik, a nacrtao je i njen portret - ka`e Tomi}, apeliraju}i na policiju da hitno istra`i ovaj slu~aj, ali i na sve one koji preko slike mogu prepoznati prevaranticu da se jave prvoj policijskoj stanici, ne isklju~uju}i ni mogu}nost nov~ane nagrade za odgovaraju}e informacije M. Z. o prevaranticama.

Tuzlansko naselje Cerik

Uhva}eni plja~ka{i nakita
U tuzlanskom naselju Cerik nepoznate osobe oplja~kale su prekju~er ku}u vlasnika I. J. iz koje su odnijeli neutvr|enu koli~inu zlatnog i srebrenog nakita. Istog dana, operativnim radom na terenu, policajci su do{li do saznanja da bi mogu}i izvr{ioci mogli biti K. D`. (23) i F. D. (24), oba nastanjena u Tuzli. Osumnji~eni su ubrzo prona|eni i prilikom pretresa kod njih je prona|en ukradeni nakit, nakon ~ega su li{eni slobode i privedeni u prostorije PU Tuzla. Prema njihovim izjavama, u kra|i je u~estvovao i I. O. (23) iz Zvornika, koji se udaljio u nepoznatom pravcu, te }e za njim biti raspisana potraga.

Naslikao izvjesnu Vesnu

Udes u Mili}ima

Uhap{en u @ivinicama

Petero povrije|enih u sudaru
ma policije izvr{io uvi|aj. Na licu mjesta prona|ene su ~ahure, kao i automatska pu{ka, koja je oduzeta. Slu`benici policije trenutno vr{e dokumentiranje navedenog doga|aja. Dvije osobe su te`e, a tri lak{e povrije|ene u sudaru „audija 80“ i „forda escorta“ koji se dogodio preksino} u Mili}ima. U sudaru su te{ko povrije|eni voza~ „audija“ R. \. (27) i voza~ „forda“ B. M. (46), dok su lak{e tjelesne povrede zadobili saputnici u vozilima M. D. (26), B. M. (21) i B. R. (41), svi iz Mili}a. Povrije|enima je medicinska pomo} ukazana u mili}kom Domu zdravlja, a dvojica te`e povrije|enih zbrinuti su u zvorni~kom Medicinskom centru, gdje su zadr`ani na lije~enju i nisu `ivotno ugro`eni. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici mili}ke Policijske stanice, a istraga o uzrocima ove saobra}ajne nezgode je u toku.

Pucao iz pu{ke i prijetio policajcima
Policajci u @ivinicama prekju~er su obavije{teni da je Izet M. (48) iz Gornjih Dubrava kod @ivinica u dvori{tu ku}e pucao iz vatrenog oru`ja. Prilikom intervencije policajci su zatekli Izeta M. koji je iz teretnog vozila „renault“ izvadio automatsku pu{ku te prijetio policajcima da }e pucati. Ubrzo su anga`irani pripadnici Tima za brze intervencije Jedinice za podr{ku MUP-a TK, koji su li{ili slobode Izeta M., nakon ~ega je priveden u prostorije PS @ivinice radi kriminalisti~ke obrade. O doga|aju je upoznat kantonalni tu`ilac, koji je zajedno sa slu`benici-

16

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

biznis

USPJESI M:tel me|u najprofitabilnijim kompanijama u BiH

Kvalitet p{enice lo{iji nego ranije

U FBiH ve} imamo 250.000 korisnika Prinosi ni`i za ~ak 30
Zavr{ena `etva p{enice u USK
Po neto dobiti u 2009. ovaj telekom operater zauzeo drugo mjesto na listi „100 najve}ih u BiH“ Pravni subjekti sve ~e{}e me|u pretplatnicima
on KM, dok je neto dobit iznosila 45,7 miliona. Ovi rezultati slabiji su nego u istom periodu lani za ne{to vi{e od ~etiri posto, a prvi ~ovjek ove kompanije ka`e da je na takav ishod najvi{e utjecala globalna ekonomska kriza. - Kriza je zahvatila svijet, pa tako i BiH, u trenutku najve}eg uspona M:tela. Godine 2008. imali smo rast prihoda u odnosu na 2007. za 21 posto, dok su lani prihodi pove}ani za ~etiri posto i tu se ve} vidi tendencija usporavanja. ^injenica je da su gra|ani i poslovna zajednica pod uticajem krize i smanjenih bud`eta, pa su po~eli {tedjeti. Jedan od segmenata na kojima svi mogu

posto od o~ekivanih
Na prostoru Unsko-sanskog kantona (USK) zavr{ena je `etva osnovne hljebne `itarice, p{enice. @etva je obavljena na 5.807 hektara s prosje~no ostvarenim prinosima izme|u 1,5 i 3,4 tone po hektaru, {to je za ~ak 30 posto manje od o~ekivanih prinosa. - Nepovoljne vremenske prilike, prisustvo korova, masovna pojava bolesti i {teto~ina osnovni su uzroci lo{ih prinosa najvrednije hljebne `itarice u 2010. godini - ka`e direktor Poljoprivrednog zavoda USK Smail Toromanovi} i dodaje da je kvalitet p{enice tako|er lo{iji nego ranije. Garantirana cijena p{enice jo{ se ne zna, iako prera|iva~i i mlinari nude cijenu od 0,25 do 0,30 maraka po kilogramu. - Sli~no stanje je i u susjednim dr`avama i Evropskoj uniji, tako da je trenutna cijena p{enice na evropskim berzama 150 eura po toni, dok je cijena kukuruza izme|u 170 i 180 eura po toni, {to }e se svakako odraziti negativno i na tr`i{tu BiH - isti~e TorM. D. omanovi}.

Kompanija M:tel iz Banje Luke zauzela je ove godine drugo mjesto po profitabilnosti na listi „100 najve}ih u BiH“, koju su napravile sarajevske „Poslovne novine“. Lani je ova kompanija imala neto dobiti od 102,6 miliona maraka.

Velike investicije
Predrag ]ulibrk, generalni direktor banjalu~ke kompanije, ka`e za „Avaz“ da je tajna ovakvog uspjeha u sistemati~nom i segmentiranom pristupu bh. tr`i{tu, i to u vezi sa svim uslugama koje pru`aju. - Naravno, ne smijemo zanemariti i velike investicije koje smo imali u protekle tri

]ulibrk: Dobit u prvom polugodi{tu ove godine 45,7 miliona KM

Projekt „Prvi posao“ u RiTE Ugljevik

Potpisani ugovori sa 45 pripravnika
Uprava firme Rudnik i termoelektrana (RiTE) Ugljevik potpisala je ju~er ugovore o radu sa 45 pripravnika, u okviru projekta Vlade RS „Prvi posao“. Direktor ovog preduze}a Anto Gaji} rekao je da me|u pripravnicima ima najvi{e ekonomista i pra- RiTE Ugljevik: Tehni~ka struka deficitarna vnika, ali ne{to manje onih iz glasio je Gaji}. U okviru projekta zatehni~kih struka. - Na`alost, malo je in`i- po{ljavanja pripravnika njera, koji su nam najpotre- „Prvi posao“, u RiTE Ugljebniji. Na ovim mladim ljudi- vik u 2008. godini primljema je da budu vrijedni radni- no je 20 pripravnika, a preci i dostojni svog zvanja, a na ma rije~ima direktora ove nama je da im pru`imo neo- firme, skoro ~etvrtina njih phodna prakti~na znanja za primljena je u stalni radni daljnji profesionalni rad - na- odnos, javlja Srna.

Bez promjene poslovne politike
Ovih dana mnogo je govora o prodaji 40 posto dionica Telekoma Srbije, koji je ve}inski vlasnik M:tela. ]ulibrk ka`e da, bez obzira na to ko kupi taj paket dionica, ne}e biti promjene vlasni~ke strukture i poslovne politike u kompaniji M:tel. godine. U tom periodu u razvoj infrastrukture ulo`ili smo vi{e od 400 miliona KM. Najvi{e u sektoru mobilne telefonije, a kasnije i u segmentu {irokopojasnog pristupa, prije svega ADSL-a. Investicije u prvom polugodi{tu iznosile su 40 miliona maraka - ka`e ]ulibrk. Kada su u pitanju rezultati poslovanja u prvih {est mjeseci ove godine, M:tel je ostvario prihod od 231 mili- Prema mom mi{ljenju, ne}e do}i do promjene u pristupu tr`i{tu i poslovnoj politici. Onako kako se M:tel odnosi na tr`i{tu BiH, na sli~an na~in rade i najja~i igra~i u Evropi, tako da ne}e biti pomjena u poslovanju - isti~e ]ulibrk. {tedjeti jesu telekomunikacione usluge. Tu se, zaista, pokazuje prava slika i dubina krize u kojoj se nalazimo - ka`e ]ulibrk. Prema njegovim rije~ima, bez obzira na ekonomsku krizu, kompanija M:tel u prvom polugodi{tu dobila je 30.000 novih korisnika mobilne telefonije i 15.000 ADSLa. Po broju korisnika kompanija je napravila najve}i rast u BiH. Nakon privatizacije

2007. godine, M:tel je imao 630.000, a danas usluge mobilne telefonije ovog operatera koristi 1.260.000 gra|ana.

Mjese~na potro{nja
- Za tri godine broj korisnika mobilne telefonije pove}an je za skoro 50 posto. Prema na{im procjenama, postali smo lider na podru~ju mobilne telefonije i na{e tr`i{no u~e{}e je 40 posto. U Federaciji BiH imamo skoro 250.000 korisnika. Imaju}i u vidu da ih prije tri godine gotovo nije ni bilo, ovo smatramo izuzetnim rezultatom. Ono {to, tako|e, uvijek nagla{avamo jeste da privredni subjekti sve vi{e postaju na{i korisnici u FBiH. Mislim da je razlog tom uspjehu u na{em odnosu prema korisnicima, marketin{kom nastupu, inovativnosti i bogatstvu ponude kao cjenovno prilago|enim tarifnim paketima

- isti~e ]ulibrk. Govore}i o situaciji u sektoru telekomunikacija, ]ulibrk ka`e da je glavna karakteristika u prvih {est mjeseci ove godine znatno smanjenje mjese~ne potro{nje korisnika u svim segmentima. U takvoj situaciji, u M:telu su shvatili da rast profita po svaku cijenu nije krajnji cilj. - Zadovoljstvo korisnika ne{to je {to }e nam obezbijediti dugoro~nu odr`ivost i rast na bh. tr`i{tu. Nismo `eljeli sav teret krize svaliti na korisnike samo da bismo zabilje`ili {to vi{i profit, nego smo taj teret podijelili. Na{a pretplata za fiksnu telefoniju je najni`a u BiH. Dobili smo mogu}nost od Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH da pove}amo pretplatu na 9,8 KM, ali smo je ipak ostavili na 8,5 maraka - ka`e ]uliI. [MIGALOVI] brk.

^im preduze}e po{alje zahtjev i uplati avans

[PD }e nastaviti s isporukom sirovine Krivaji 1884
Od firme tra`eno da se omjer isporu~enog drveta promijeni u odnos 80 naprema 20
[umsko-privredno dru{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona ([PD ZDK) nastavit }e isporuke sirovine Krivaji 1884 nakon {to ~elnici tog preduze}a dostave svoje zahtjeve te avansno uplate ono {to tra`e, kazao je ju~er za na{ list Mirsad Med`i}, direktor [PD-a. Pro{le sedmice, zbog nagomilanog duga od skoro pola miliona KM, [PD je obustavio isporuku sirovine, a na sastanku s Federalnom vladom obe}ana je isplata dugovanja te zahtijevano vi{e sirovine za Krivaju 1884. - Krivaja 1884 po starom ugovoru, koji je bio va`e}i do juna pro{le godine, ima koju subvencionira. Vlada ZDK uredno je svoj dio izmirivala. Obavije{ten sam da su sredstva upla}ena i ljudima iz Krivaje 1884 saop}io sam da po{alju narud`benice i da avansno uplate svoj dio. Razliku od 25 posto fakturi{emo vladama FBiH i ZDK - kazao je Med`i}. On je istakao da je pro{le sedmice u Sarajevu od njega tra`eno da omjer isporu~ene bukve od 60 posto Krivaji 1884, a 40 posto svim ostalim zainteresiranima promijeni u odnos 80 naprema 20, {to on nije mogao prihvatiti, jer su pod pritiskom Konkurencijskog vije}a i zbog saA. D`. da{njeg omjera.

Berzanski barometar za 19. 7. 2010. godine

Euro/dolar 1,2966 0,28%

Nafta 76,83 po barelu 1,08%

Zlato 1.181,10 $ po unci 0,60%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,305588 1,427482 27,011983 0,076721 0,261769 0,674646 1,728944 0,565032 0,239614 0,204690 1,430308 0,978209 2,299824 1,505704 0,049379 1,863941 1,955830 1,308860 1,431060 27,079682 0,076913 0,262425 0,676337 1,733277 0,566448 0,240215 0,205203 1,433893 0,980661 2,305588 1,509478 0,049503 1,868613 1,955830 1,312132 1,434638 27,147381 0,077105 0,263081 0,678028 1,737610 0,567864 0,240816 0,205716 1,437478 0,983113 2,311352 1,513252 0,049627 1,873285

[PD ZDK: Dug Vlade FBiH 450.000 maraka

dug od 1,9 miliona KM. Vlada FBiH u ovoj godini

nam duguje 450.000 KM za 12,5 posto cijene sirovine

biznis

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

17

ALARMANTNO Bh. privreda ide u kolaps

Blokirani ra~uni 43.588 firmi!
O kakvom se problemu radi, najbolje govori podatak da je do 24. aprila bilo blokirano 23.801 preduze}e Novi poziv na zabranu uvoza vo}a i povr}a
Broj preduze}a koja imaju jedan ili vi{e blokiranih ra~una zbog nepla}anja obaveza strahovito je u porastu. Prema podacima Centralne banke BiH (CBBH), sa 15. julom evidentirana je nevjerovatna brojka od ~ak 43.588 ovakvih firmi! O kakvom se velikom porastu radi, najbolje govori podatak da je do 24. aprila bilo blokirano 23.801 preduze}e. Jedini zaklju~ak koji se kod ovih podataka name}e jeste da bh. privreda ide u kolaps. Govore}i o stanju u privredi, Lasi} je istakao kako je u oblasti gra|evinarstva u prvom polugodi{tu zabilje`en pad zaposlenosti od 11 posto. On je istakao da op}enito u prera|iva~koj industriji i proizvodnji dolazi do pada zaposlenosti, dok je rast evidentan samo u javnoj upravi ili administraciji.
Elektroprivreda HZHB: Dobitnik dana

Trgovanje 128.864 KM

Slab start nove radne sedmice
Najve}i rast cijene imala Elektroprivreda HZHB
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 128.864 marke, a u sklopu 55 transakcija ukupno je prometovano 50.970 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 11.129 KM, me|u fondovima 4.217, obveznicama FBiH 38.512, na primarnom tr`i{tu 71.873, a na sekundarnom 3.131 marku. Najve}i rast cijene imala je Elektroprivreda HZHB, od 0,43 posto, dok je najve}i pad registrirao [ipad Komerc iz Sarajeva, od 15,09 posto.

Stanje i potrebe
Takav odnos ne stvara dobru sliku kod ukupnih podataka o broju zaposlenih. Prvi ~ovjek Privredne komore FBiH pozvao je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da po~ne s uvo|enjem mjera zabrane uvoza odre|enih sorti vo}a i povr}a ili uvo|enja sezonskih kontingenata ovih prehrambenih proizvoda. - Napravljeni su bilansi stanja i potreba. BiH ima dovoljno koli~ina vo}a i povr}a za svoje tr`i{te, a jedina smo zemlja u regionu koja i dalje uvozi ove proizvode. To niko vi{e ne radi osim nas, svi su iskoristili mehanizme koji su im omogu}eni Srednjoevropskim sporazumom o slobodnoj trgovini (CEFTA) i Sporazumom o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) s Evropskom unijom - istakao je A. DU^I] Lasi}.

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,18% 0,59% 0,74% 1.511,06 872,23 955,62

Preprodaja robe
Predsjednik Privredne komore FBiH Jago Lasi}, koji je ju~er u Mostaru iznio ove informacije, ocijenio je da se radi o velikom problemu za dr`avu. - Vlasnici firmi koji naPad zaposlenosti u gra|evinarstvu od 11 posto

Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,18 posto, na 1.511,06 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti za 0,59 posto i iznosi 872,33 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,74 posto i iznosi 955,62 poena.

Lasi}: Uvesti red

bavljaju robu te koji je preprodaju, a mjesecima ne pla}aju obaveze, ne mogu se smatrati biznismenima. Oni su kradljvci! Imamo paradoksalnu situaciju da firme koje na vrijeme izmiruju obaveze prema dr`avi i svojim poslovnim partnerima, posluju s pote{ko}ama, dok takozvani biznismeni ni{ta ne pla}aju, a prave svoja poslo-

vna carstva - kazao je Lasi}. On je istakao da dr`ava kona~no treba uvesti red u ovom segmentu, tako {to }e hitno propisati rigorozne mjere za neplati{e te kona~no uvesti rokove i na~ine pla}anja obaveza. Ne mo`e se, kazao je Lasi}, tolerirati prosjek od 1,6 blokiranih ra~una od svih firmi koje posluju u BiH.

Kursna lista SASE na dan 19. 7. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,48

Promjena kursa (%)
2,45

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
6

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 719 11.129,83
KOTACIJA FONDOVA

ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR

2,47 6,00

3,78 0,00
OBVEZNICE FBiH

667 400

1.647,46 2.400,00

2 1

Prema pisanju „The Financial Timesa“

Nepovjerenje u ekonomski rast

Agencija Moody’s snizila rejting Irskoj
MMF: Spre~avanje, a ne lije~enje krize

OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I

30,00 25,18 24,57 23,51 22,04 92,06 87,00 96,00 92,28 86,01

0,00 0,08 -1,72 -2,04 -2,78 0,01 0,00 -1,03 0,35 -0,86
PRIMARNO TR@I[TE

415 362 318 318 320 8.080 22.619 3.320 7.860 600

124,50 91,15 78,13 74,76 70,53 7.438,45 19.678,53 3.187,20 7.253,22 516,06

1 1 1 1 1 1 2 2 3 1

MMF `eli pove}anje kreditnih kapaciteta
Me|unarodni monetarni fond (MMF) pri`eljkuje pove}anje zajmodavnih kapaciteta sa 750 milijardi na 1.000 milijardi dolara kako bi u budu}nosti uspje{nije reagirao na eventualne finansijske krize, objavili su ju~er mediji. Citiraju}i izvr{nog direktora MMF-a Dominika Stros-Kana (Dominique Strauss-Kahn), londonski „The Financial Times“ izvijestio je da bi svrha pove}anih kreditnih linija trebalo biti spre~avanje, a ne lije~enje krize. - Na{a sve manja uloga na podru~ju finansiranja ne zna~i da ne moramo imati veliku finansijsku mo}. Ta~na je prognoza da bi vrijednost fonda iznosila 1.000 milijardi dolara - rekao je ~elnik MMF-a.

Agencija Moody’s objavila je ju~er da je snizila kreditni rejting Irskoj sa Aa1 na Aa2, uz prognozu „stabilan“, ukazuju}i na prognoze slabog rasta i velike tro{kove obnove uzdrmanog bankovnog sistema. U agenciji o~ekuju da }e u sljede}ih tri do pet godina irski ekonomski rast biti slabiji od historijskog trenda. Bankovni i sektor nekretnina,

ina~e glavni motori rasta u godinama prije krize, ne}e u predstoje}im godinama u znatnijoj mjeri utjecati na ukupni rast, procjenjuju u agenciji Moody’s. Time je Irskoj sni`en rejting dan prije izdanja obveznica u vrijednosti od 1,5 milijardi eura na redovnoj mjese~noj aukciji, prenose agencije.

BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP HT DD MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA HZHB ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO

21,47 76,91 8,00 37,30 2,55

-0,64 -4,69 -2,44 0,43 -15,09

1.826 309 186 35 2.397

39.207,66 23.765,75 1.488,00 1.305,50 6.106,35

16 5 2 1 4

SEKUNDARNO TR@I[TE

OGREVTRANS D.D. SARAJEVO

24,00

0,00

121

2.904,00

2

Promet 85.368 maraka

Obveznice ratne {tete hit dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 72 transakcije ostvaren promet od 85.368 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 4, u vrijednosti od 35.354 marke, uz pad cijene od 0,95 posto. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren akcijama Zeptera, u iznosu od 455 maraka. Najve}i porast cijene imale su obveznice za izmirenje ratne {tete 3, od 0,06 po-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,11% 0,27% 808,99 1.373,19

sto, a gubitnik dana bio je Krajinaauto iz Banje Luke, s padom od 17,65 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,11 posto, na 808,99 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,27 posto i iznosi 1.373,19 poena.

Tro{kovi obnove bankovnog sistema

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 19. 7. 2010.
Naziv emitenta
RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Philips u{esterostru~io dobit
Holandska elektroni~ka grupa Philips izvijestila je da joj je neto dobit u drugom kvartalu iznosila 262 miliona eura zahvaljuju}i dobroj prodaji potro{a~ke elektronike. Time joj je dobit skoro u{esterostru~ena u odnosu na isto razdoblje lani. Prihodi su porasli za 12 posto, na 6,19 milijardi eura, saop}ila je ova kompanija.

Kina o~ekuje rast izvoza za 16,3 posto
O~ekuje se da }e kineski izvoz u drugoj polovini godine porasti za 16,3 posto na godi{njem nivou, dok bi u cijeloj godini stopa njegovog rasta trebala iznositi 24,5 posto, izvijestio je „China Securities Journal“, navode}i kao izvor kineski Dr`avni informativni centar. Uvoz bi u drugoj polovini godine trebao porasti za 19,3 posto, dok bi se u cijeloj 2010. trebao pove}ati za 33,6 posto.

Prosje~na cijena
0,11 1,26

Promjena u%
0 0 0 0,06 -0,95

Maks. cijena
0,11 1,26 3,93 28,11 27,35

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,11 1,26 3,93 28 27,01 2.695,00 7.645,68 455,88 20.185,53 35.354,55

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA
3,93 28,0487 27,0934

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

18

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, objavljuje

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Skup{tine Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
06/400 01. Glavni kantonalni inspektor za promet roba, usluga i saobra}aja 02. Kantonalni zdravstveni inspektor 03. Kantonalni saobra}ajni inspektor - 1(jedan) izvr{ilac - 2(dva) izvr{ioca - 1(jedan) izvr{ilac

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Skup{tini Kantona Sarajevo
06/401 - Stru~ni savjetnik za saradnju sa me|unarodnim institucijama, me|unarodnu i me|uparlamentarnu saradnju -1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi:Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji, i to: -VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet dru{tvenog smjera, -najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS, -aktivno poznavanje engleskog jezika i jednog od zvani~nih jezika EU, -poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3.dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika i jednog od zvani~nih jezika EU, 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo I Bosansko - podrinjski Kanton Gora`de, u Sarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti }e obavje{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Skup{tini Kantona Sarajevo“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Po ovla{tenju direktora POMO]NIK DIREKTORA Ferid Kulovac

Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: za poziciju 01. - VSS/ VII stepen stru~ne spreme , zavr{en pravni ili ekonomski fakultet - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a na poslovima u struci nakon sticanja VSS - polo`en ispit za voza~a „B“ kategorije - poznavanje rada na ra~unaru za poziciju 02. - VSS/VII stepen stru~ne spreme , zavr{en medicinski fakultet ili stomatolo{ki fakultet ili farmaceutski fakultet ili fakultet zdravstvenih studija - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a na poslovima u struci nakon sticanja VSS - polo`en ispit za voza~a „B“ kategorije - poznavanje rada na ra~unaru za poziciju 03. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en saobra}ajni fakultet - smjer cestovni promet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a na poslovima u struci nakon sticanja VSS - polo`en ispit za voza~a „B“ kategorije - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3 .voza~ku dozvolu „B“ kategorije 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo I Bosansko - podrinjski Kanton Gora`de, u Sarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Po ovla{tenju direktora POMO]NIK DIREKTORA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 092186 09 Ip Sarajevo, 05. 07. 2010. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Sabina Had`izulfi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja HBC „Coca Cola“, DOO Sarajevo, zastupan po punomo}nicima Mari} Branko i dr. - advokatima iz Sarajeva, ul. Mehmeda Spahe br. 26 protiv izvr{enika DOO „KIM 2001“ Sarajevo, ul. Trampina br. 6, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 32/03 i 33/06), u vezi sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, br. 53/03)

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNOPREHRAMBENI FAKULTET
Nastavno-nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu daje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 058272 08 Mals Sarajevo, 29. 06. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu, sudija Denis Kurtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BIH - „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne 49 Sarajevo, protiv tu`enog SUR „MAGNUM“ Vl. Senad [iljdedi}, ul. Kralja Tvrtka 25, za poslovni prostor u ul. Kranj~evi}eva broj 18 Sarajevo, radi duga, v.sp. 1.123,70 KM, van ro~i{ta dana 29. 06. 2010. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 1.123,70 KM, a zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 194,80 KM po~ev od 11. 01. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 207,55 KM po~ev od 11. 02. 2008.godine pa do ispalte - na iznos od 182,40 KM po~ev od 11. 03. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 140,05 KM po~ev od 11. 04. 2008. godine pa do isplate - na iznos od 106,10 KM po~ev od 11. 05. 2008. godine pa do ispalte - na iznos od 130,95 KM po~ev od 11. 06. 2008. godine pa do ispalte - na iznos od 161,85 KM po~ev od 11. 07. 2008. godine pa do isplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 67,50 KM, a sve u roku od 15 dana. Obrazlo`enje Tu`itelj je dana 17. 09. 2008. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu od 1.123,70 KM. Dana 19. 05. 2010. godine, tu`enom je na prijedlog tu`itelja dostavljena tu`ba putem oglasne plo~e suda i objavom u dnevnim novinama, a u smislu ~lana 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH, na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema, uz dopis ovog suda sa poukom tu`enom o obavezi iz ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH. Kako tu`eni kojem je uredno dostavljena tu`ba nije u zakonskom roku sudu dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je sud na osnovu ~lana 182. stav 1. ZPP-a FBiH, donio odluku kao u izreci. Odluku o tro{kovima, sud je donio na osnovu ~lana 383. ZPP-a FBiH i isti se sastoje od sudske takse na tu`bu u iznosu od 45,00 KM sudske takse na odluku u iznosu od 22,50 KM {to ukupno iznosi 67,50 KM. SUDIJA DENIS KURTOVI] POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

OBAVJE[TENJE
TABAKOVI] (Salko) ELMA, dipl.ing.agr., branit }e magistarski rad pod naslovom: „Karakteristike doma}e populacije ra{tike Hercegovine“ dana 16.09.2010. godine u 12 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
odre|eno dana 30. 06. 2009. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 03. 12. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - protestiranog ~eka broj No 200916 od 21. 04. 2009. godine protiv izvr{enika DOO „KIM 2001“ Sarajevo, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 861,56 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 21. 04. 2009. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 3312,87 KM i to: zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika koje se nalaze u mjestu sjedi{ta firme, shodno ~l. 114-135 Zakona o izvr{nom postupku, i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. SUDIJA Sabina Had`izulfi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se dostavljenm protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

globus

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

19

Ukratko

SRBIJA Dvodnevna posjeta predsjednika Hrvatske

Pristup EU kao podsticaj za sve vidove saradnje
Josipovi} razgovarao s premijerom Cvetkovi}em, a prije toga bio na sastanku s predstavnicima nevladinih organizacija
U ju~era{njem razgovoru s hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovi}em u Beogradu premijer Srbije Mirko Cvetkovi} istakao je da Srbija pridaje veliki zna~aj dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji te da se zala`e za rje{avanje svih otvorenih pitanja izme|u dvije dr`ave radi razvoja sveukupnih odnosa. njihovih prava i rje{avanju pitanja nestalih. Na sastanku je ocijenjeno da strate{ki interes i Srbije i Hrvatske, pristupanje Evropskoj uniji, predstavlja izuzetno va`an podsticaj za unapre|enje svih vidova saradnje, a naro~ito u sferi sigurnosti i borbe protiv organiziranog kriminala. Josipovi}, koji je ju~er okon~ao dvodnevnu posjetu Srbiji, susreo se ju~er i s predstavnicima nevladinih organizacija. On je tokom sastanka istakao da }e svojim politi~kim anga`manom nastaviti doprinositi pomirenju u regiji.
Tadi} i Josipovi}: Partneri za pomirenje
(Foto: Reuters)

Mnogo posla za spasila~ke ekipe

(Foto: AP)

Nesre}e u kineskim rudnicima
PEKING - Spasila~ke ekipe prona{le su ju~er jo{ dva tijela u poplavljenom rudniku na sjeverozapadu Kine, dok je 11 rudara jo{ zarobljeno u rudniku. Vi{e od 100 spasilaca ispumpava vodu iz rudnika u provinciji Gansu, koji je poplavljen od nedjelje. U subotu je poginulo 28 rudara u po`aru koji se rasplamsao tako {to je zahvatio elektri~ni kabl u sjevernoj provinciji [ansi. Jo{ osam radnika je poginulo u po`aru u rudniku u centralnoj provinciji Henan u subotu ujutro.

Talas hladno}e u Ju`noj Americi
LONDON - Talas izuzetne hladno}e s Antarktika zahvatio je Ju`nu Ameriku, ~ak i njene tropske regione, izazivaju}i smrtne slu~ajeve zbog smrzavanja, zatvaranje {kola i obilje problema. Najmanje devet ljudi je umrlo u Argentini, javila je britanska mre`a BBC. Lokalne nevladine organizacije saop}ile su da su `rtve, uglavnom, besku}nici koji `ive na ulicama prijestonice Buenos Airesa i da se radi o smrti usljed smrzavanja. Smrtni slu~ajevi zbog smrzavanja zabilje`eni su i u Paragvaju, Urugvaju i Boliviji.

Problem izbjeglih
Na sastanku je konstatirano da }e se u narednom periodu aktivno raditi na rje{avanju problema povratka izbjeglica, ostvarivanju

Pad s pozornice u Subotici
Josipovi} i Tadi} prekju~er su u Subotici prisustvovali i obilje`avanju 20. godi{njice osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Tadi} je tada izjavio da su odnosi Srbije i Hrvatske jedan od temelja stabilnosti u jugoisto~noj Evropi. Josipovi} je zahvalio DSHV-u na doprinosu u o~uvanju hrvatskog identiteta u Srbiji te je rekao da Hrvati u Vojvodini u budu}nosti mogu o~ekivati pomo} obje dr`ave. Nakon govora u Subotici, Josipovi} je do`ivio i malu nezgodu kada je pao s pozornice. Naime, on je gledao u publiku koja mu je pljeskala te je proma{io jednu stepenicu i pao. U pomo} su mu pritr~ali ljudi iz osiguranja, ali i njegov srbijanski kolega Boris Tadi}.

Navode}i da je njegov stav o pomirenju u regiji nepromijenjen, kao i da je u predsjedniku Srbije Borisu Tadi}u, s kojim se poslije ponovo sastao, na{ao partnera s kojim ima iste ciljeve kada je rije~ o stradanju, pomirenju i `rtvama, Josipovi} je ukazao da pravda i razumijevanje ne dolaze lako.

Susret s umjetnicima
Na sastanku je razgovarano o slobodi kretanja ljudi, problemima povratka izbje-

glica, stanarskim pravima i imovini, slobodi medija i pravima marginaliziranih grupa. Predstavnici nevladinih organizacija u Srbiji pozitivno su ocijenili ju~era{nji sastanak s hrvatskim predsjednikom Josipovi}em. Hrvatski predsjednik ju~er je, zajedno sa srbijanskim kolegom, razgovarao s porodicama izbjeglica, povratnika u Hrvatsku i prisustvovao susretu umjetnika Srbije i Hrvatske u restoranu „Kalemegdanska terasa“.

Smrtonosno kupanje za Bugare
SOFIJA - U Bugarskoj se tokom vikenda utopilo {estero ljudi koji su u kupanju na otvorenim vodama poku{ali na}i osvje`enje zbog velikih vru}ina, saop}ila je dr`avna agencija „Gra|anska za{tita“. Ta agencija upozorila je gra|ane da budu mnogo oprezniji prilikom rashla|ivanja u jezerima i branama gdje nema spasilaca, ali i da posebno vode ra~una o velikim razlikama u temperaturi zraka i vode, kao i na povr{ini vode i osamdesetak centimetara ispod, koja mo`e iznositi i 15 Celzijevih stepeni.

Zaplijenjene dvije tone heroina
KABUL - Snage sigurnosti NATO-a i Afganistana zaplijenile su u ju`noj afganistanskoj pokrajini Helmand dvije tone heroina i veliku koli~inu amonij nitrata, koji talibanski pobunjenici koriste za pravljenje eksplozivnih naprava, saop}ile su Me|unarodne snage za podr{ku sigurnosti u Afganistanu (ISAF). Heroin je prona|en za vrijeme operacije hap{enja lidera lokalnih talibana, navedeno je u saop}enju. Proizvodnja narkotika u Afganistanu drasti~no je porasla nakon ameri~ke invazije, u kojoj je u toj zemlji 2001. sru{en talibanski re`im, prenose agencije.

Slovenska agencija napravila istra`ivanje

SDP ima zna~ajno ve}u podr{ku od HDZ-a
Hrvatska je podijeljena oko pitanja prijevremenih izbora, a da se izbori odr`avaju sada, blok lijevog centra, na ~elu sa SDP-om, imao bi zna~ajno ve}u podr{ku od desnog bloka, na ~elu s HDZ-om, pokazuju rezultati istra`ivanja koje je za „Jutarnji list“ provela slovenska agencija „Mediana“. Dok 45,2 posto ispitanih smatra da su Hrvatskoj potrebni prijevremeni parlamentarni izbori, 41,7 procenata je protiv, dok je neopredijeljeno 13,1 posto anketiranih. Iako HDZ zaostaje za SDP-om sedam posto glasova (32,4 naprema 25,4), pribli`no 44 posto gra|ana sada bi na parlamentarnim izborima glasalo za lijevi blok, a samo 25 posto za desni. Pri tome je broj glasova za desni blok manji od sume glasova HDZ-a i Hrvatske selja~ke stranke (HSS). Predsjednik Ivo Josipovi} i dalje je najomiljeniji politi~ar s prosje~nom ocjenom 3,78, a slijede ga njegov prethodnik Stjepan Mesi} (3,30) i {ef SDP-a Zoran Milanovi} (2,78), dok premijerka Jadranka Kosor ima ocjenu 2,59. Ipak, skoro 28 procenata anketiranih smatra da Kosor za svoj posao zaslu`uje nedovoljnu ocjenu.

Izraelski planovi za Pojas Gaze

Mesi}: Drugi po omiljenosti

Ju`na Osetija
Najmanje 11 osoba je poginulo, dok je devet povrije|eno u ju~era{njoj autobuskoj nesre}i na Kavkazu, saop}io je sektor ministarstva za vanredne situacije u ruskoj dr`avi Sjeverna Osetija. Me|u povrije|enim putnicima sedam je u te{kom stanju, dok je me|u poginulima i dvoje djece, prenijela je agencija Itar-Tass. Autobus s 25 putnika survao se ju~er u klisuru na putu od ^invalija, glavnog grada Ju`ne Osetije, do Vladikavkaza, glavnog grada Sjeverne Osetije. Nesre}a se desila na teritoriji Ju`ne Osetije, koja je u avgustu 2008. proglasila nezavisnost od Gruzije.

Zamjenik {efa EULEX-a
Zamjenik {efa EULEXa Rej Riv (Ray Reeve) izjavio je da ova organizacija ne}e slati specijalce na sjever Kosova. On je to rekao za „Novosti“ povodom najava da }e Vlada u Pri{tini poslati specijalne policijske jedinice na sjever te je dodao da je EULEX od po~etka u~estvovao u istrazi povodom posljednjih incidenata u Kosovskoj Mitrovici. - Na{i istra`ioci su, zajedno s istra`iocima iz policije Kosova, u~estvovali u intervjuima odmah nakon bomba{kog, kao i napada na poslanika Samostalne liberalne stranke u Skup{tini Kosova Petra Mileti}a - izjavio je Riv.
Liberman i E{ton: Sa sastanka u Izraelu

Autobuska nesre}a odnijela 11 `ivota Nema slanja specijalaca na sjever Kosova

JERUSALEM - Izrael radi na planu gradnje elektrane, pogona za desalinizaciju i infrastrukture za pro~i{}avanje voda u Pojasu Gaze, rekao je izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Liberman (Lieberman) nakon sastanka s visokom predstavnicom Evropske unije za va-

njsku politiku Ketrin E{ton (Catherine Ashton). Liberman je rekao da nova izraelska politika pove}anja koli~ine robe koja mo`e u}i u Pojas Gaze „nije dovoljna“ te da njegova vlada tra`i „ozbiljne partnere“ u pobolj{avanju ekonomskog stanja u Gazi.

20

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

globus

SKANDAL Gradona~elnik Londona na meti tabloida

D`onson ima vanbra~nu k}erku s ljubavnicom?
S Helen Mekintajr zbli`io se pro{le godine, kada je radila kao njegova savjetnica
Toreon: Mjesto zlo~ina
(Foto: AFP)

Na zabavi ubijeno 17 osoba

Najkrvaviji napad u sukobima meksi~kih narko-kartela
Grupa naoru`anih mu{karaca, osumnji~enih za trgovinu narkoticima, upala je na privatnu zabavu u meksi~kom gradu Toreon i ubila 17 osoba, me|u kojima je bilo pet `ena, saop}ila je meksi~ka policija. To je jedan od najkrvavijih napada u Meksiku povezanih s krijum~arenjem droge, dodano je u saop}enju. Napada~i su u pet vozila krenuli iz Teksasa i upali na privatnu zabavu u zidom ogra|enoj ba{ti u predgra|u Toreona te otvorili vatru na prisutne, prenosi Reuters. - Upali su unutra, otvorili vatru i pucali na sve {to se kre}e - rekao je neimenovani zvani~nik iz kancelarije okru`nog tu`ioca. Napad, koji se dogodio neposredno poslije pono}i, uslijedio je nekoliko dana nakon {to su pripadnici narko-kartela aktivirali bombu postavljenu u automobilu i ubili ~etiri osobe u gradu Sijudad Huarez. Meksi~ka policija okrivila je „La Lineu“, naoru`ani ogranak mo}nog kartela „Juarez“, za ovaj napad, koji je, najvjerovatnije, izveden u znak osvete zbog hap{enja jednog ~lana te grupe.

Londonski gradona~elnik Boris D`onson (Johnson) ponovo je postao glavno lice s naslovnica tabloida nakon {to je jedna od njegovih biv{ih ljubavnica rekla da je on otac njene osmomjese~ne k}erke.

Sumnja zbog puti
S obzirom na to da o~instvo jo{ nije slu`beno potvr|eno, pri~a je dobila na te`ini u trenu kada je D`onson, gostuju}i u jednoj emisiji BBC-ja, zanijemio na pitanje novinarke Vanese Felc (Vanessa Feltz) je li istina da je on otac djevoj~ice. Nije negirao, ali nije ni potvrdio. Rije~ je o 36-godi{njoj savjetnici za umjetnine Helen Mekintajr (Macintyre), koju prvi ~ovjek Londona poznaje 15 godina, ali su se zbli`ili po~etkom pro{le godine, kada je ona, koja ima vlastitu konsultantsku firmu te ~esto radi s gradskom vije}nicom, radila kao njegova savjetnica u povodu organizacije Olimpijskih igara. Postali su ljubavnici iako je Mekintajr tada bila u vezi

D`onson: Zanijemio u emisiji

[panski parlament

Danas ili sutra rasprava o zabrani no{enja burke
Na prijedlog opozicione Narodne partije, {panski poslanici u parlamentu raspravljat }e danas ili sutra o zabrani no{enja burki na javnim mjestima, prenose agencije. Visoki zvani~nik vladaju}e Socijalisti~ke partije, koji je zahtijevao da ne bude imenovan, izjavio je da }e ta stranka podr`ati prijedlog Narodne partije. Datum glasanja bit }e utvr|en tek nakon {to se okon~a debata, a {panski parlamentarci obi~no odlaze na odmor krajem jula ili po~etkom avgusta. Ministar pravosu|a Fransisko Kamano (Francisco Caamano) izja-

s Kana|aninom Pjerom Rolinom (Pierre), s kojim je, pak, prekinula prije ne{to manje od osam mjeseci. Rolin ju je, navodno, ostavio nakon {to je posumnjao da on nije otac djeteta koje je

svijetle puti, a on je izrazito tamnoput.

Rodni list
Britanski mediji tvrde i da u djetetovom rodnom listu nije navedeno ime oca.

Ako je tome vjerovati, ona je sve vrijeme znala ili sumnjala da njen partner nije i otac njenog djeteta. - Helen, zapravo, nikada nije skrivala da je otac malene Boris D`onson - navode tabloidi izjavu prijatelja Mekintajr. U ~itavoj ovoj politi~kotabloidnoj zavrzlami postoji i verzija kako je otkriven otac bebe. Navodno se Rolin, ina~e tajkun, po`alio prijateljima da je D`onson kriv za raspad njegove veze s Helen tvrde}i da su ona i Boris zajedno provodili previ{e vremena. A s obzirom na gradona~elnikovu burnu ljubavnu pro{lost, Rolin je imao razloga da posumnja. Vrhunac su bili snimci sigurnosnih kamera, koji su otkrili sumnjivu pro{logodi{nju posjetu gradona~elnika Mekintajr dok je Rolin bio na poslovnom putu. Naime, snimljen je kako ulazi u ku}u u petak nave~er, a napu{ta je tek u subotu ujutro. Helen je poku{ala uni{titi dokaz, me|utim, nije uspjela.

Omar bin Laden, sin lidera El-Kaide

Nada se katarskoj pomo}i za osloba|anje porodice iz Irana
Kamano: Protivnik burke

vio je da su obilje`ja poput burki „te{ko spojiva s ljudskim dostojanstvom“.

Omar bin Laden, sin lidera El-Kaide Osame bin Ladena, izjavio je da se nada da }e mu katarska diplomatija pomo}i da oslobodi ~lanove porodice koji su zarobljeni u Iranu. On je za Reuters rekao da se nada da }e Katar intervenirati u korist njegovih ro|aka koji su otputovali u Iran 2001. godi-

ne u vrijeme ameri~kog bombardiranja Afganistana i od tada su u ku}nom pritvoru. U Iran su 2001., izme|u ostalih, otputovali prva `ena Osame bin Ladena Nad`va, sin Otoman (27) i k}erka Fatima (22), te njegova tre}a `ena Kairija, njihov sin Hamza i k}erka Iman (17), ko-

ja je oslobo|ena prije tri mjeseca, kada je potra`ila azil u ambasadi Saudijske Arabije u Teheranu. Ona se sada nalazi u Siriji. Ostali ro|aci `ive u jednom stambenom kompleksu u Teheranu, koji ne mogu da napuste niti mogu ikome da se jave bez dozvole, rekao je Omar bin Laden.

Tokom jednog intervjua u Islamabadu ameri~ka dr`avna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) kazala je kako vjeruje da je Osama bin Laden u Pakistanu. Ona je ju~er, tako|er, objavila neke detalje novog, vi{e od 500 miliona dolara vrijednog paketa pomo}i za nekoliko projekata u ovoj dr`avi.

Razgovori o nuklearnom programu

Ahmedined`ad }e biti spreman nakon ramazana
Iran }e i dalje biti spreman na razgovore sa zapadnim silama o svom nuklearnom programu nakon ramazana, izjavio je iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad. - Mi smo strpljivi {to se ti~e nastavka razgovora i za sada samo gledamo njihovu jalovu politi~ku halabuku - kazao je on u Kazvinu na sjeverozapadu dr`ave. No, rekao je da Iran ne}e odgoditi svoj nuklearni program zbog sankcija koje su nametnuli Ujedinjeni narodi. Ahmedined`ad izjavio je da su „iranski neprijatelji idioti“ i da sankcije UN-a ne}e utjecati da se njegova dr`ava odrekne nuklearnog programa.

Ahmedined`ad: Neprijatelji Irana su idioti

globus

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

21

INDIJA Nova nesre}a u Zapadnom Bengalu

Najmanje 60 mrtvih u sudaru vozova
U sli~noj tragediji prije dva mjeseca skoro 150 osoba izgubilo `ivot
Ekspresni voz zabio se ju~er velikom brzinom u putni~ki, koji je stajao na stanici u isto~noj Indiji, a u ovoj nesre}i poginulo je najmanje 60 osoba, dok su na desetine povrije|enih i zarobljenih u uni{tenim vagonima, prenose agencije. te za Mumbai, skrenuo na putanju teretnog voza. Tada su policijski zvani~nici objavili kako su nesre}u skrivili maoisti~ki pobunjenici.

„Queen K“: Bez ve}ih o{te}enja

Morski problemi ruskog oligarha

Deripaskina jahta nasukala se u Bokokotorskom zaljevu
Luksuzna megajahta „Queen K“ ruskog oligarha Olega Deripaske, duga 73 metra, vjerovatno se proteklog vikenda nasukala na pli~inu Tunja, nedaleko od otoka Sveti Marko u Bokokotorskom zaljevu. Plovilica se kretala brzinom od najmanje 10 ~vorova kada je udarila u kilometar dug pjeskovito-kameni sprud, oko kojeg je dubina mora prosje~no 20 metara. Svjedoci tvrde da se jahta „Queen K“ vjerovatno nasukala plove}i od Kra{i}a prema Tivtu, ali je zbog velike brzine i mase, {to je nevjerovatno, pro{la bez ve}ih o{te}enja te je samo o~e{ala sprud. Ipak, o{te}enje je bilo neizbje`no, na {ta upu}uje neuobi~ajen manevar „Queen K“ kada se oko 19 sati vratila na vez marine „Porto Montenegro“ u Tivtu. Na~in okretanja broda, tvrde iskusni pomorci, navodi na zaklju~ak da je „Queen K“ pri nasukavanju na Tunju o{tetila jednu osovinu te je do marine vozila samo jednim pogonskim strojem.

Prepuni vagoni
Najvi{e poginulih u ju~era{njoj tragediji bilo je u posljednjim, nerezervisanim vagonima, gdje su najjeftinije karte i koji su, obi~no, prepuni. Banerd`i je objavio kako }e porodice mrtvih dobiti kompenzaciju od 10.500 ameri~kih dolara, a povrije|eni 2.100 dolara. @eljezni~ki sistem u Indiji, kojim upravlja dr`ava, jo{ je vode}i oblik putovanja na du`e relacije uprkos `estokoj konkurenciji u obliku novih privatnih aviokompanijama. Pribli`no 18,5 miliona Indijaca dnevno putuje vozovima.

Hrpa ~elika
Voz koji je stajao, ~ekao je da napusti stanicu Saintija u distriktu Birbum, 260 kilometara sjeverno od Kalkute, prijestonice dr`ave Zapadni Bengal, kada ga je u ranim jutarnjim satima udario ekspresni voz. Silina udara izbacila je jedan vagon iz {ina, a procjenjuje se da je 160 osoba povrije|eno u nesre}i. Nekoliko vagona postalo je samo hrpa ~elika iz koje su spasioci te{kom mukom

Birbum: Povrije|eno 160 osoba u nesre}i

(Foto: AFP)

izvla~ili tijela `rtava i povrije|ene. Vjeruje se kako }e crni bilans poginulih biti jo{ ve}i. Nije jasan uzrok nesre}e, ali postoji nekoliko teorija. Ministar `eljeznica Indije Mamata Banerd`i (Banerjee) odbio je otpisati mogu}nost sabota`e, a ra-

zmatraju se mogu}nosti gre{ke voza~a ili kvara signalnog sistema. Ovo je druga nesre}a u Zapadnom Bengalu s vozovima u manje od dva mjeseca. Skoro 150 osoba poginulo je u maju kada je ekspresni voz, koji je i{ao iz Kalku-

Izre{etan gr~ki novinar
Nepoznati napada~i ubili su ju~er jednog gr~kog novinara ispred zgrade u kojoj je `ivio u predgra|u Atine. Policija je saop}ila da je Sokrates Jolijas (Giolias) izre{etan iz vatrenog oru`ja. Nepoznati ~ovjek zazvonio je na vrata njegovog stana u Iliupolisu, a kada mu je novinar otvorio, ~ovjek mu je rekao da mu neko poku{ava ukrasti automobil. Kada je Jolijas iza{ao iz zgrade, tri osobe su otvorile vatru i ubile ga na licu mjesta, a potom su pobjegle.

22

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

kiosk

BRITANIJA Udar po d`epovima poreznih obveznika

Za osiguranje princa Vilijama milion i po funti godi{nje
Princ Vilijam tra`io je da `ivi u zasebnoj ku}i, a ne u okviru zrakoplovne baze gdje }e poha|ati obuku
Pukla mehani~ka ruka

Horor u zabavnom parku

Gondola pala s 38 metara, poginula djevojka
Neimenovana [panjolka (15) poginula je u zabavnom parku „Tibidabo“ u Barceloni kada je gondola pala s 38 metara visine. Te{ko je povrije|eno jo{ dvoje tinejd`era. Gondola „El Pendula“ sa ~etvero tinejd`era pala je s 38 metara visine nakon {to je pukla mehani~ka ruka te se sru{ila na drugi stroj, na kojem niko nije stradao. Poginula je 15-godi{nja djevojka, a njenih dvoje vr{njaka te{ko je povrije|eno. Jedan 14-godi{njak je pro{ao samo sa masnicama i ogrebotinama. Za vrijeme nesre}e u parku je bilo skoro 4.000 ljudi, a nakon nesre}e svi su evakuirani. Zabavni park zatvoren je do daljnjeg.

Inspirirao ga TV {ou

Poklonio strancu bubreg

U vrijeme smanjivanja dr`avnog bud`eta britanski porezni obveznici finansirat }e policijsko osiguranje princa Vilijama (William), koje }e ko{tati milion i po funti godi{nje. Princ Vilijam tra`io je da `ivi u zasebnoj ku}i, a ne u okviru zrakoplovne baze u Anglesiju u Velsu, gdje }e biti naredne tri godine na obuci za helikopterskog pilota. Kao drugi po redu nasljednik krune, princ pripada kategoriji osoba koje iziskuju 24-satno osiguranje, jer je pod najvi{im rizikom, a osiguranje }e mu pru`iti specijalna jedinica od 15 policajaca iz Sjevernog Velsa. Vilijam je

Princ prolazi obuku za pilota

odlu~io da `ivi u odvojenoj ku}i kako bi vi{e vremena

mogao provesti u privatnosti sa svojom djevojkom Kejt Mi-

dlton (Kate Middleton), kao i da tu prima prijatelje.

Denijel Bred{ou `eli `ivjeti normalno

Djevoj~ica tra`i da joj ljekari amputiraju nogu
Denijel se rodila s dislociranim kukovima i desnim koljenom zbog ~ega se mora koristiti kolicima
Dosadilo mi je da stalno vu~em bolesnu nogu za sobom. @elim se igrati s ostalom djecom i natjecati se na Paraolimpijskim igrama, ka`e Denijel Bred{ou (Danielle Bradshaw, 11), koja tra`i od ljekara da joj amputiraju nogu. Svojom `eljom hrabra djevoj~ica iznenadila je cijelu porodicu. Denijel se rodila s dislociranim kukovima i desnim koljenom zbog ~ega se mora koristiti kolicima. Njena druga noga potpuno je zdrava. Djevoj~ica ka`e da se na amputaciju odlu~ila, jer joj je dosadilo da provodi djetinjstvo po bolnicama i gleda svoje vr{njake kako se bezbri`no igraju. Na amputaciju }e oti}i u avgustu u bolnicu u [efildu. ^im se oporavi od operacije, Denijel }e dobiti protezu. Njeni prijatelji ve} sada skupljaju novac kako bi joj kupili protezu za tr~anje i sportska kolica. - Uop}e me nije strah, {tavi{e, uzbu|ena sam. Jedva ~ekam da se operacija zavr{i i da po~nem tr~ati i trenirati. Ja samo `elim biti normalno dijete - rekla je Denijel.
Dvojica mu{karaca na kraju su se upoznala

TV {ou „Tajni milioner“ inspirirao je Britanca Krisa Kendala (Chris Kendall, 49) da donira bubreg strancu. Nakon {to je gledao emisiju na „Channelu 4“ u kojoj bogati poduzetnici poklanjaju novac onima kojima je potreban, sanjao je da i sam pomogne nekome. No, s obzirom na to da nema vi{ka novca, odlu~io je da pokloni dio sebe. Otac ~etvero djece bio je sedam

mjeseci na fizi~kim i mentalnim procjenama. Ljekari su otkrili da se podudara s Dejvidom Mejesom (David Mayes, 55), koji je bio na listi ~ekanja nakon {to su mu otkazali bubrezi. Operacija je pro{la uspje{no i mu{karci su se sada kona~no upoznali. - Divan je osje}aj znati i vidjeti da sam nekome pomogao. Promijenio sam mu `ivot, dao mu slobodu - rekao je Kendal, a Mejes je dodao kako mu je neizmjerno zahvalan.

Denijel }e na operaciju u avgustu

Britanka boluje od neobi~nog poreme}aja

Kerol Fren~ ima 50 godina i 38 kilograma
Zbog poreme}aja tijelo joj ne mo`e na ispravan na~in apsorbirati hranljive materije
sata, ima male me|uobroke i u`iva u slatki{ima, ali nikako se ne mo`e udebljati. Ma koliko pojela, njeno tijelo ne mo`e da na ispravan na~in apsorbira hranu. Obim struka joj je 54, a bokova 70 centimetara. Kerol se rodila kao zdrava beba, ali kako je rasla, ljekari su shvatili da ima problema. Ljekari su joj savjetovali da ne zatrudni, jer je prekrhka da bi nosila dijete, ali ih Kerol nije slu{ala i rodila je dva sina. Majka dvoje djece, Britanka Kerol Fren~ (Carole French, 50) nosi odje}u za osmogodi{nje djevoj~ice i doslovno nema ni grama masti u svom tijelu. Te`i samo 38 kilograma. No, Kerol, kako mnogi misli, ne boluje od anoreksije. Ona i jo{ jedan ~ovjek u svijetu boluju od rijetkog poreme}aja disproporcije mi{i}a. Kerol jede svaka dva

Neobi~an skup

Bugarska doma}in Svjetskog kongresa plavu{a
U Sofiji }e od 21. do 23. oktobra biti odr`an Svjetski kongres plavu{a, na kojem }e u~estvovati 5.000 plavu{a iz cijelog svijeta, saop}ila je predsjednica Me|unarodne asocijacije Olga Uskova. Prema njenim rije~ima, na skupu u Sofiji borit }e se za ulazak u Ginisovu knjigu rekorda, a organizatori su ve} otvorili osam predstavni{tava u svijetu, dok se centrala nalazi u Bugarskoj. Uskova je u izjavi za bugarske medije naglasila da je Vije}e direktora asocijacije sastavljeno od pametnih, ambicioznih, poslovnih dama, koje su spremne da rade i poma`u svijetu cijelim srcem plavu{a.

Fren~: Disproporcija mi{i}a

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

23

FENOMENI Kirsti Fouler uspjela roditi blizance

Djeca `ene patuljastog rasta naslijedila maj~inu bolest
Njih troje boluju od ahondroplazije, genetskog poreme}aja zbog kojeg su im udovi prestali rasti proporcionalno s ostatkom tijela
Fredi i D`ek Fouler (Freddie i Jack Fowler, 5) jedini su blizanci patuljastog rasta u Velikoj Britaniji. I njihova majka Kirsti (Kirsty, 34) pati od poreme}aja rasta. Njih troje boluju od ahondroplazije, genetskog poreme}aja zbog kojeg su im udovi prestali rasti proporcionalno s ostatkom tijela. Kirsti, koja je visoka 120 centimetara, i njen suprug dugo su poku{avali dobiti dijete. Ljekari su na po~etku trudno}e upozoravali na rizike te su sumnjali da }e njeno tijelo to sve izdr`ati. Predlagali su joj da jedno dijete pobaci, ali su supru`nici to odmah odbili. - Iako su {ane da na{a djeca naslijede poreme}aj rasta bile 50 posto, to nas uop}e nije brinulo. Uostalom, nikada

Kirsti sa sinovima

mi to nije smetalo u `ivotu ka`e Kirsti. Krajem trudno}e nastale su komplikacije pa je Kirsti morala na carski rez. Krvna slika blizanaca nakon ro|enja pokazala je da i oni imaju ahondroplaziju. Na odjelu inte-

nzivne njege dje~aci su bili 13 sedmica, a D`eku je dijagnosticirana i cerebralna paraliza zbog ~ega se mora koristiti invalidskim kolicima. Kirsti je prva `ena patuljastog rasta u Britaniji koja je uspjela roditi blizance.

Britanka oborila rekorde

Spavala sa 1.000 mu{karaca po uzoru na Samantu iz serije „Seks i grad“
Kristin je istakla kako joj se Samanta svidjela ~im je pogledala prvu epizodu serije
Fan serije „Seks i grad“ Kristin Saunders (Christina, 30) odu{evljena je `ivotnom filozofijom lika Samante D`ons (Samantha Jones) te ju je odlu~ila primijeniti na svoj `ivot. Planirala je da zavede svakog mu{karca te da ga odvu~e u krevet kako bi imala samopouzdanje kao Samanta. Postavila je sebi izazov u 10 godina spavala je sa ~ak 1.000 mu{karaca. - Samanta ide od jednog do drugog mu{karca i ponosna je na to. @eljela sam imati samopouzdanje ba{ kao i ona - ispri~ala je Kristin. Dodala je da je spavala s najmanje jednim neznancem sedmi~no. Putovala je svijetom te tra`ila mu{karce koje }e odvu}i u krevet. Kristin je istakla kako joj se Samanta svidjela ~im je pogledala prvu epizodu serije. Do 2003. bila je intimna s 300 mu{karaca te je postala ovisna o seksu. Mlada Britanka tvrdi da je u jednoj sedmici spavala s ~ak 15 mu{karaca. Kristin se nakon 10 godina `eli prestati tako pona{ati te `eli mu{karca koji }e je voljeti, a ne onoga koji }e htjeti samo seks s njom.

Saunders: @eli normalan `ivot

Stomatolog na sudu, jer je prekora~io ovlasti

Manekenki operirao usnice i ~eka ga visoka nov~ana kazna
Stomatolog [tefan L. (Stefan, 48) iz njema~kog grada Dizeldorfa pove}ao je manekenki Juliji (24) usnice i sada mu zbog toga sude. Operirao je ukupno 54 pacijenta, ali se niko se nije `alio. - Ljekara, zaista, mogu preporu~iti. S njim dugo sara|ujem, a moje prijateljice, tako|er, idu kod njega - rekla je manekenka. Ipak, tu`ioci smatraju druga~ije i optu`uju zubara da je operacijom usnica prekora~io svoje ovlasti. Ako mu doka`u krivicu, platit }e 45.000 eura kazne. - Zubar popravlja ljudima zube, a nema pravo da radi kozmeti~ke zahvate rekao je dr`avni tu`ilac. Advokat zubara ka`e da njegov klijent ima dozvole i za estetske operacije.

Stomatolog [tefan u sudnici

24

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

kultura

SARAJEVO Zavr{en Internacionalni muzi~ki festival „Bosna“

Aplauzi za Stivena Gutmana
Britanski umjetnik prvi put u Sarajevu Izveo zahtjevan program Publika izuzetno zadovoljna koncertima
Sarajevska publika preksino} je u Domu Oru`anih snaga BiH prisustvovala solisti~kom koncertu istaknutog britanskog pijaniste Stivena Gutmana (Stephen). Prezadovoljna koncertom, publika je gromoglasnim aplauzima na kraju Gutmana ~etiri puta vra}ala na podij. Ina~e, ovim koncertom zavr{en je 6. internacionalni muzi~ki festival „Bosna“, u okviru kojeg su odr`ani tri koncerta i dvije kompozitorske radionice za djecu.

Pro{iriti kompozitorske radionice
Prema rije~ima Zemire Masle{a, za sljede}u godinu planira pro{iriti kompozitorske radionice kako bi najmla|i imali vi{e vremena da se dru`e s vrhunskim umjetnicima. - U proteklim radionicama mali{ani su u~ili pisati violinski klju~ i note, a imali su priliku razgovarati s umjetnicima koji su im odr`ali i kratko predavanje o instrumentima koje sviraju. Tako|er su sami komponirali, a njihove komijerno sam ga svirao. Koncert sam po~eo izvedbom njegovih djela, a nakon toga publika je u`ivala u kompozicijama ^ajkovskog - isti~e Gutman. Nakon koncerta uprili~eno je dru`enje s umjetnikom.

Premijerna izvedba
Kako je kazao za na{ list ovaj britanski umjetnik, prvi put je u Sarajevu i posebno mu se svidjela toplina publike koja je pomno slu{ala svaku njegovu notu. - Zahtjevan program koji sam izveo zove se „Stravinski sendvi~“ i pre-

Po~ele pripreme

Priprema Festivalskog trga 16. SFF-a

Najdinami~nije mjesto festivalskih de{avanja
Tri dana prije po~etka 16. Sarajevo Film Festivala na{ grad polako dobiva festivalska obilje`ja i poprima pravu sve~anu atmosferu. Timovi SFF-a u`urbano rade kako bi u petak, 23. jula, sve bilo spremno da primi goste koji }e tokom devet festivalskih dana posjetiti devet festivalskih pozornica i lokacije u samom centru grada. Ovih dana po~ela je i priprema centralne lokacije Festivalskog trga koji, s obzirom na to da se na ovom mjestu svakodnevno okupi vi{e hiljada ljudi, predstavlja najfrekventniju lokaciju tokom Festivala. Na Festivalskom trgu }e i ove godine, uz razli~ite sadr`aje sponzora i prijatelja SFF-a, biti smje{tena i Festivalska terasa, najdinami~nije mjesto festivalskih de{avanja koje }e posjetiocima pru`iti zanimljiv program svakog dana. Na ovom mjestu u terminima od 11 do 12 i od 15 do 16 sati odr`avat }e se jedan od najposje}enijih programa SFF-a Kafa sa..., u okviru kojeg se svakodnevno u otvorenom intervjuu publici i medijima predstavljaju najemiA. Gr. nentniji gosti.

Masle{a: Razgovori s umjetnicima

mpozicije sam na kraju odsvirala na klaviru - poja{njava Masle{a. mira Masle{a, koja nam je kazala da }e odmah uslijediti pripreme za idu}u godinu. - Ovaj, kao i koncerti D`enis Veber te Zagreba~kih solista, protekli su izvanredno. Publika je svaki put prezadovoljna oti{la iz Doma Oru`anih snaga BiH. Pored toga, izdvojila bih i radionice za djecu koje su realizirane u okviru programa - isti~e A. KENDI] Masle{a.

Po~inju pripreme
Cvije}e na kraju koncerta za umjetnika

Proteklim festivalom zadovoljna je i direktorica Ze-

Bh. umjetnik na kiparskoj koloniji

Sutra 8. me|unarodna izlo`ba „Privatno i javno“

KULT/ART TELEKS

Mustafa Skopljak u Vara`dinu
Akademski kipar Mustafa Skopljak, koji }e u septembru otvoriti retrospektivnu izlo`bu u sarajevskoj galeriji „Collegium artisticum“, trenutno boravi u Hrvatskoj. Naime, Skopljak u~estvuje na kiparskoj koloniji u Vara`dinu, gdje je napravio tri skulpture, kombinaciju terakote i drveta. A. Gr.

U [irokom Brijegu izla`e 38 umjetnika
Osma me|unarodna izlo`ba „Privatno i javno“ bit }e otvorena sutra u vrtu ateljea „Vu~kovi}“ u [irokom Brijegu. Ovu tradicionalnu jednove~ernju likovnu manifestaciju organizira „En Face“. Prema rije~ima organizatorice Dragane Nui}-Vu~kovi}, ove godine sudjelovat }e 38 likovnih umjetnika iz BiH, Hrvatske, Makedonije, Srbije i [ri Lanke. - Izme|u ostalog, izlagat }e i Bo{ko Ku}anski, Halil Tikve{a, Mensur Porovi}, Nela Hasanbegovi}, Alisa ^aber, Renata Papi{ta, Amela Ajanovi}, D`enita Huseinovi}, Boris Hodak, Daniel Premec... - rekla nam je Nui}-Vu~kovi}. Umjetnici razli~itih generacija izlo`it }e slike, skulture, grafike i instalacije. Potom }e stru~ni `iri u sastavu Ivan Vukoja, Mato Veki} i Nikola Vu~kovi} dodijeliti dvije nagrade „Privatno i javno“ mladim umjetnicima za najuspje{nije radove, dok }e prvi put biti dodijeljene i posebne nagrade van ove konkurencije. L. J.
^A^AK - Slikar D`eko Hod`i}, na poziv organizatora, Centra za savremenu umjetnost, u~estvuje na na radionici pravljenja i recikliranja papira. Hod`i}u, kojem }e ovo biti sasvim novo, i kako ka`e, jako kreativno iskustvo, pridru`it }e se brojne kolege iz regije. Sarajevski umjetnik ove godine obilje`ava 40 godina umjetni~kog rada. (A. Gr.)

Napravio tri skulpture

Premijera dokumentarnog filma

U selu Lukomir „Zimski san o Lukomiru“
Nagra|eni dokumentarni film „Zimski san u Lukomiru“ bit }e 24. i 25. jula premijerno prikazan u selu Lukomir na Bjela{nici. Dokumentarac, koji je ve} osvojio „VPRO Documentary award“, djelo je holandskog reditelja Nilsa van Koevordena (Niels), ~iji su studenti proveli {est mjeseci u Lukomiru. Radnja filma po~inje kada troje mje{tana Ismet, Dervo i Nura ostanu u Lukomiru tokom hladne zime, a ne mogu nigdje, jer je snje`na me}ava pokrila glavnu S. [a. cestu...

Ovogodi{nji plakat

U Umjetni~koj galeriji BiH u Sarajevu

„Acedia tristitia“ Ive Simi~i} i Jasmine Gavrankapetanovi}
U Umjetni~koj galeriji BiH u Sarajevu sutra u 19.30 sati bit }e otvorena izlo`ba crte`a „Acedia tristitia“. Autorice su mlade bh. likovne umjetnice Iva Simi~i} i Jasmina Gavrankapetanovi}. Gavrankapetanovi} je u Japanu magistrirala na Odsjeku za slikarstvo Univerziteta umjetnosti u Okinavi, a Sim~i} na Univerzitetu Jel u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Ove mlade umjetnice rade kao vi{e asistentice na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, te poha|aju doktorski studij na Centru za interdisciplinarni doktorski studij Univerziteta umjetnosti u BeogrA. Ke. adu.

Pozivnica za premijeru filma

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

25

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioni~kih dru{tava (Slu`bene novine Federacije broj 7/06) i Rje{enja o odobrenju Tender ponude od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 04/1-19-157/10 od datuma 27.05.2010, Ljubljanske Mlekarne d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, Slovenija objavljuje:

Izvje{taj o uspje{no zavr{enoj Tender ponudi za kupovinu dionica PPM d.d. Tuzla, SIMBOL: PPMTRK2

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OPÆINSKI SUD U SARAJEVU PARNIÈNO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID A Broj: Mal-3917/05 Sarajevo, 21. 06. 2010. godine
Opæinski sud u Sarajevu i to struèni saradnik Lejla Dediæ u pravnoj stvari tu itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ SARAJEVO ulica Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu enog BARDAK SENADA iz Sarajeva, ulica Andreja Andrejeviæa br. 15., radi duga v.s.p. 2.076,83 KM u skladu sa èl. 348. st. 3. Zakona o parniènom postupku F BiH, objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIÈKO-DOBOJSKI KANTON OPÆINSKI SUD U TEŠNJU Broj: 39 0 I 007083 09 I Tešanj, 28. 06. 2010. godine
OPÆINSKI SUD U TEŠNJU, struèni saradnik Smajo Æeman, u izvršnom postupku tra ioica izvršenja Kadušiæ Fahrudina sin Muje iz Trepèa, opæina Tešanj, kojeg zastupa punomoænik Lekiæ Drinka advokat iz Tešnja, protiv izvrešnika „OAZA“ DOO za proizvodnju, poljoprivredu, promet i usluge Lepenica, Tešanj, 74266 Tešanjka, radi prodaje èlanskog udjela, v.sp. 19.000,00 KM, dana 28. 06. 2010. godine donosi sljedeæi:

proizvodnju mineralne vode Tešanj, Zibe Galijaševiæ br. 12, a èini ga novac u iznosu od 500,00 KM (broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. broj 01/99 od 12. 03. 1999. godine) na kojem udjelu izvršenik je upisan kao vlasnik sa obimom prava 1/1, upisan u matièni - registarski broj subjekta upisa 1-7821 i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan 30. 08. 2010. godine u 08,00 sati u zgradi Opæinskog suda Tešanj, soba broj 20. Obavještava se suosnivaè Tešanjskog kiseljaka preduzeæe Horizonte Bosnia Hercegovina Enterprize Development Company B. V. Nijverhidsweg 31, C.NL - 1850 AC Helioo, Holandija o terminu prve prodaje pokretnih stvari izvršenika - èlanskog udjela u pravnoj osobi Tešanjski kiseljak - Tešanj. Dostava se smata obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog zakljuèka nije dopušten pravni lijek.

OGLAS
Poziva se tu eni Bardak Senad da u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu bu. Tu itelj je prijedlogom-tu bom od 16. 12. 2002. godine predlo io da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese presudu kojom æe tu enog obavezati da tu itelju na ime duga isplati iznos od 2.076,83 KM sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakona o visini stope zatezne kamate poèev od dana dospijeæa obaveza pa do isplate i to: -na iznos od 658,33 KM poèev od 21. 10. 2000. godine -na iznos od 351,59 KM poèev od 24. 12. 2000. godine -na iznos od 267,27 KM poèev od 26. 01. 2001. godine -na iznos od 255,23 KM poèev od 04. 04. 2010. godine -na iznos od 544,41 KM poèev od 07. 11. 2001. godine, uz naknadu troškova parniènog postupka, a sve u roku od 30 (trideset) dana. Odgovor na tu bu mora biti razumljiv i sadr avati naroèito: oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivalište ili boravište odnosno sjedište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoænika, ako ih imaju, predmet spora, sadr aj izjave i potpis podnositelja èlan 334. ZPP-a. U odgovoru na tu bu tu eni mo e istaæi i moguæe procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu beni zahtjev. Ukoliko tu eni osporava tu beni zahtjev, odgovor na tu bu mora sadr avati i razloge iz kojih se tu beni zahtjev osporava, èinjenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrðuje te èinjenice, te pravni osnov za te navode èlan 71. ZPP-a. Tu eni u odgovoru na tu bu, a najkasnije na pripremnom roèištu mo e podnijeti protivtu bu. Ukoliko u ostavljenom roku tu eni ne dostavi pismeni odgovor na tu bu sud æe donijeti presudu zbog propuštanja, ako je tu itelj u tu bi naveo takav prijedlog èlana 182. ZPP-a. U sluèaju promjene vaše adrese du ni ste obavijestiti ovaj sud èlan 352. ZPP-a, u protivnom snosit æete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja pismena u dnevnim novinama i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj ploèi suda èlan 348. Zakona o parniènom postupku FBiH. STRUÈNI SARADNIK Lejla Dediæ Napomena: Odgovor na tu bu mo e se podnijeti putem pošte ili putem prijemne kancelarije Opæinskog suda u Sarajevu u ul. Šenoina broj 1.

ZAKLJUÈAK O PRODAJI
1. Odreðuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršenika: - Èlanskog udjela u pravnoj osobi „Tešanjski kiseljak“ Društvo sa ogranièenom odgovornošæu za

VREMEPLOV

20. juli 2010.

DOGODILO SE
1868. - Prvi put kori{tene taksene markice na cigaretama. 1917. - Na otoku Krfu usvojena Deklaracija u kojoj je izra`ena saglasnost o potrebi ujedinjenja ju`noslavenskih zemalja iz sastava Austro-Ugarske sa Srbijom u zajedni~ku dr`avu Srba, Hrvata i Slovenaca. 1944. - U Hitlerovom {tabu „Vu~ija jama“ u isto~noj Pruskoj eksplodirala paklena naprava koju su postavili zavjerenici, protivnacisti~ki orijentirani njema~ki oficiri i politi~ari. Iako je {tab razoren, Hitler je ostao `iv i nepovrije|en. Bombu u {tab donio je njema~ki pukovnik Klaus [enk (Claus Schenk), grof fon [taufenberg (von Stauffenberg). Suo~eni s porazima Njema~ke na svim

26
ZDRAVLJE Korisni savjeti o prehrani

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

sveznadar
AKTUELNE TEME Da u`ivate, a ne potro{ite puno

47

Ta~no Neta~no
Armstrong, astronaut iz 1.Nilje ~ovjek koji je stupio SAD, prvi na Mjese~evo tlo? izraz tere2.U kosmologiji sealisusre}ezna o ~emu stri~ka planeta, se ne se radi?

ORDINACIJA

Alergijske reakcije
Da li je alergija i intolerancija na hranu isto, a ako nije, u ~emu je razlika, pita S. L. iz Sarajeva. Uz alergijske reakcije na lijekove, naj~e{}e su one na alergene iz hrane. Alergeni su tvaDr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Kako u{tedjeti na ljetovanju
Osim odabira, primjera radi, juna ili septembra, va`no je i na putovanje krenuti tokom sedmice kako biste izbjegli gu`ve

3.Crijep je proizvod novijeg vremena?
1. TA^NO

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Birajte hranu prirodnog porijekla

Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

ri koje izazivaju alergijsku reakciju. Pri konzumiranju hrane tijelo mo`e reagirati alergijskom reakcijom, ali i intolerancijom ili nepodno{ljivo{}u na neku hranu i/ili njen sastojak. Za razliku od alergije, intolerancija se te`e prepoznaje, a uzrokovana je priro|enim ili ste~enim nedostacima u imunolo{kom i enzimatskom sistemu nu`nom za probavu hrane.

Armstrong prvi stupa na Mjese~evo tlo
Nil Armstrong (Neil Armstrong), astronaut iz SAD, prvi je ~ovjek koji je stupio na Mjese~evo tlo. Kao astronaut zrakoplovnog broda „Apolo II“ izvr{io je uspje{no let na Mjesec i stupio na njegovo tlo 20. jula 1969., u 10 sati i 56 minuta po isto~noameri~kom vremenu. Najprije je postao mornari~ki pilot (1949) i u Korejskom ratu (1950-1953) izvr{io 78 borbenih letova. Potom je zavr{io zrakoplovno-tehni~ku akademiju (1955.), poslije ~ega je raspore|en u Centar za istra`ivanje „Libajs“ pri NASA-i. U septembru 1962. postao je astronaut. Prilikom leta sa vasionskim brodom „D`emini 8“ prvi je 16. marta 1966. izvr{io uspje{no pristajanje na drugu vasionsku letjelicu u letu i spajanje s njom. Prilikom posjete Jugoslaviji sa ~lanovima ekspedicije (Majklom Kolinsom i Edvinom Oldrinom), u oktobru 1969., odlikovan je Ordenom jugoslavenske zvijezde s lentom.
2. NETA^NO

1836. - Ro|en engleski ljekar sir Tomas Kliford Albut (Thomas Clifford Allbutt). Izumio je kratki klini~ki toplomjer. frontovima, zavjerenici su htjeli ukloniti Hitlera s vlasti. U odmazdi koja je uslijedila stradalo je vi{e od 4.000 ljudi, od kojih mnogi nisu imali veze sa zavjerom. 1954. - U @enevi je sklopljen sporazum o primirju u Indokini, kojim je zavr{en rat protiv francuske kolonijalne uprave u tom dijelu svijeta. 1974. - Turske jedinice zapo~ele invaziju na Kipar. U invaziji su u~estvovala sva tri roda turske armije, koja je zauzela luku Kireniju i krenula prema Nikoziji. 1976. - Ameri~ki svemirski brod bez posade „Viking 1“ spustio se, nakon 11 mjeseci leta, na Mars i po~eo slati na Zemlju jasne snimke ove planete. 2002. - Godinu dana nakon {to je izabran za predsjednika Me|unarodnog olimpijskog komiteta (IOC), @ak Rog (Jacques Rogge) postao plemi}. Rog (60) je postao grof, a taj naslov dodijeljen mu je povodom belgijskog nacionalnog praznika 21. jula.

Stres ometa pravilan proces probave
Trebali biste imati barem tri do pet obroka dnevno
Sigurno ste u dilemi kada ~ujete sintagmu „zdrava prehrana“. Da biste je rije{ili, evo nekoliko pravila kako se trebate hraniti. Na~in na koji se jede je veoma va`an (zapamtite da nikada ne biste trebali jesti u hodu, nabrzinu, gledaju}i televiziju), jedite opu{teno i u miru i dobro `va}ite hranu jer probava po~inje ve} u ustima. Izbjegavajte nervozu stres ometa pravilan proces probave. Trebali biste imati barem tri do pet obroka dnevno, {to zna~i da ne preska~ete u`inu. Nau~ite u isto vrijeme uzeti doru~ak, izme|u osam i devet sati, a ve~eru najkasnije dva sata prije odlaska u krevet. Birajte hranu prirodnog porijekla bez mnogo aditiva i drugih hemijskih primjesa. Svi mogu u`ivati u hrani ako je znaju pravilno izabrati, kombinirati i opredijeliti se za namirnice s manje kalorija. Promijenite navike ako su dosada bile lo{e, jer i ~a{a soka od vo}a i povr}a mo`e biti dobar doru~ak uz {nitu integralnog hljeba.
Prema mi{ljenju vi{e od polovine ispitanih stru~njaka (51 posto), sladoled se mo`e na}i na jelovniku jednom do dva puta sedmi~no, a da pritom ne ugrozi ravnote`u u na~inu ishrane. Idealno bi bilo dati prednost laganim, odnosno light receptima, ili, jo{ bolje, hladnim vo}nim pripravcima (kao {to je sorbet), koji su mnogo manje kalori~ni jer imaju u sebi samo {e}er. Tjelesna aktivnost smanjuje nivo kortizola - hormona stresa

Ne morate otputovati daleko kako biste kvalitetno proveli odmor

Kako biste smanjili tro{kove ljetovanja, najbitnije je nekoliko mjeseci unaprijed rezervirati smje{taj ili se zaputiti na odmor u pred ili postsezoni. Osim odabira, primjera radi, juna ili septembra, va`no je i na putovanje krenuti tokom sedmice kako biste izbjegli gu`ve. Evo jo{ nekih savjeta. Odlu~ite li se za hotel, dobro je uzeti u obzir i one sa samo dvije zvjezdice. Ako se odlu~ite za odlazak na godi{nji odmor automobilom, znatno }ete u{tedjeti na benzinu ako prije puta provjerite pritisak zraka u gumama. Niski pritisak „guta“ gorivo, kao i prebrza

Rezultati istra`ivanja

vo`nja, „turiranje“ automobila te prejaka klima. Ne morate otputovati daleko od ku}e kako biste kvalitetno proveli odmor. Mjesto boravka i njegova okolina tako|er ima neotkrivene ~ari koje se isplate vidjeti. Ako ste pustolovnog duha, kampiranje je za vas pravo rje{enje. Poku{ajte ne pretjerivati s prtljagom kako biste izbjegli dodatne tro{kove na aerodromu, ali i pri putovanju automobilom, jer teret pove}ava potro{nju benzina. Putujete li u inozemstvo, zbog povoljnijeg kursa razmijenite novac u stranu valutu ve} kod ku}e.

Terestri~ka planeta, {ta je to
U kosmologiji se susre}e izraz terestri~ka planeta, ali se ne mo`e re}i da se ne zna o ~emu se radi. To je planeta s ~vrstom povr{inom, za razliku od plinovitih divova. Naziv „terestri~ki“ je nastao od latinske rije~i „terra“, {to zna~i „zemlja“, pa bi se atribut „terestri~ki“ mogao prevesti kao „zemljoliki“. ^esto ih jo{ nazivaju „unutra{njim planetama“. Najve}im dijelom se sastoje od stijena, malog su promjera, prosje~no oko pet puta ve}e gusto}e od vode i imaju rijetku atmosferu. Terestri~ke planete su tokom svog formiranja bile pod utjecajem vi{e temperature i ja~e gravitacije, te su zato manje i bogate tvr|im materijalima poput silicija i `eljeza. Struktura sve ~etiri terestri~ke planete na{eg Sun~evog sistema je sli~na: u njima se nalazi metalna jezgra oko koje se nalazi silikatni omota~. Terestri~ke planete na{eg Sun~evog sistema su: Merkur (na slici - unutra{nja gra|a), Venera, Zemlja i Mars.
3. NETA^NO

RO\ENI
1785. - Ro|en Mahmud Drugi, otomanski sultan od 1808. do 1839. godine. 1919. - Ro|en na Novom Zelandu Edmund Pirsival Hilari (Edmund Percival Hillary), osvaja~ Mont Everesta 1953. godine. 1938. - Ro|ena filmska glumica Natali Vud (Natalie Wood). Pravo joj je ime Nata{a Gurdin.

Prema studijama vode}e svjetske kompanije za istra`ivanje tr`i{ta KRC Research, koje je vodilo oko 600 dijeteti~ara i evropskih nutricionista, neki „prehrambeni proizvodi za u`itak“, kao {to je sladoled, trebaju u}i u uravnote`enu prehranu. Prema rezultatima ispitivanja, ~ak 83 posto evropskih stru~njaka smatra da ta vrsta hrane poma`e konzumentima da odr`e trajnu ravnote`u u prehrani.

Vje`ba ubla`ava Kupola od paprika simptome depresije
Mnoga istra`ivanja su dokazala kako tjelesne vje`be ubla`avaju simptome depresije i tjeskobe jer smanjuju nivo kortizola, hormona stresa, a pove}ava koli~inu endorfina, te tako pospje{uje metabolizam. Tokom treninga otpu{taju se neurotransmiteri u mozgu koji su zadu`eni za reguliranje raspolo`enja. Vje`banje tako|er popravlja san, smanjuje napetost u mi{i}ima, sni`ava nivo hormona stresa i podi`e tjelesnu temperaturu. Svi navedeni faktori utje~u na popravljanje raspolo`enja.

Predla`emo za ru~ak
tunjevinu. Posoliti i pobiberiti. 3. Smjesom napuniti paprike i poslagati ih na pleh. 4. Pe}i 15-20 minuta u rerni zagrijanoj na 180 stepeni. 5. Preostale paprike mikserom usitniti, dodati ulje, pa posoliti i pobiberiti. 6. Mlake kupole izvaditi na tanjire i okru`iti sosom od usitnjenih paprika.

Potrebno je: 250 g crvene, `ute i zelene paprike, 250 g tunjevine, 3 jaja, 2 dl mlijeka, 2 ka{ike maslinovog ulja, so, biber. Na~in pripreme: 1. Oprane paprike ispe}i u rerni, oguliti, o~istiti i isje}i na rezance {iroke jedan centimetar. 2. Oblo`iti ~etiri okrugla kalup~i}a paprikama da unutra{njost bude pokrivena. 2. Umutiti jaja s mlijekom i dodati usitnjenu

NEPOKRETNOST TIJELA (gr~.)

METALNI KOTAO

UJEDINJENE NACIJE

MU[KO IME

URAN

SIPATI TE^NOST

POJEDINI KOMADI ALATA

TITAN

MAKEDONSKA ^IPKA (mn.)

STARIJI MEKSI^KI TENISER RAUL

@ENSKO IME

Priznavanje volontiranja u radni sta`
Zanima me da li se volonterski rad treba priznavati u radni sta`? Radila sam kod jednog privatnika kao pripravnik i kada sam zavr{ila taj sta`, a {to je finansirano iz sredstava biroa za zapo{ljavanje, nastavila sam raditi kod istog poslodavca i evo ve} tri godine sam tu bez pla}e kao volonter s pravom na topli obrok i kartu. Stekla sam zna~ajno radno iskustvo u struci i `eljela bih se zaposliti u nekom javnom organu ili organu uprave, ali sam ~ula da se potvrde o volonterskom sta`u ne priznaju u sta`. Mislim da to nije uredu jer imam radno iskustvo u struci iako se ono u formalnom smislu ne smatra radnim sta`om jer nisam prijavljena kod PIO/MIO i na socijalno, odnosno zdravstveno osiguranje, ka`e D. S. iz Mostara. Budu}i da ste obavili pripravni~ki sta`, vi ve} imate jednu godinu radnog sta`a u struci i nema smetnji da konkurirate na radna mjesta u organima dr`avne slu`be za koja je uvjet jedna godina radnog sta`a u struci. Na`alost, radno zakonodavstvo ne poznaje radnopravni status zaposlenika u svojstvu volontera, osim ako je stru~ni ispit ili radno iskustvo utvr|eno zakonom ili pravilnikom o radu uvjet za obavljanje poslova odre|enog zanimanja. U tom slu~aju poslodavac mo`e lice koje zavr{i {kolovanje za takvo zanimanje primiti na stru~no osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, volonterski rad. Period volonterskog rada ra~una se u pripravni~ki sta` i u radno iskustvo kao uvjet za rad na odre|enim poslovima. Ukoliko bi praksa volontiranja na neodre|eno vrijeme bila prihva}ena kao mogu}nost zapo{ljavanja, to bi dovelo do pravne nesigurnosti zaposlenih osoba jer se takav rad nigdje ne evidentira i poslu`io bi razli~itim zloupotrebama jer bi poslodavci otpu{tali zaposlenike iz radnog odnosa, a primali volontere, {to bi za njih predstavljalo dobitak, budu}i da za volontere nemaju finansijskiih i drugih obaveza kao za zaposlenike prijavljene na obavezno osiguranje za koje su du`ni pla}ati doprinose i poreze. Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

BATERIJE U AUTOMOBILU PJEVA^ DELI] GRAD U TURSKOJ GRUPE PTICA ILI RIBA NBA KO[. MILER AUSTRALSKI NOJ MADA, PREMDA KO[ARKA[ DANEU OMERA ODMILJA MALI MORSKI PU@, OGRC H.C. FILM KOSTE GAVRASA GLUMAC NA SLICI SEKUNDA MJESTO S VODOM U PUSTINJI

UMRLI
1923. - Ubijen meksi~ki revolucionar, vo|a Selja~ke revolucije 1910. godine Francisko Pan~o Vila (Francisco Pancho Villa). 1937. - Umro italijanski fizi~ar \uljelmo Markoni (Guglielmo Marconi), jedan od osniva~a be`i~ne telegrafije. 1951. - U jerusalemskoj d`amiji ElAksa ubijen jordanski kralj Abdulah. Kralj Jordana postao je 1946. godine. 2002. - Jedini novinar koji je pre`ivio avionsku nesre}u u Minhenu 1958. godine, u kojoj je poginulo osam nogometa{a Man~ester junajteda, Englez Frenk Tejlor (Frank Taylor), umro u svom domu u 81. godini `ivota

INDIJANSKI ^AMAC

Kiparski kralj izumitelj crijepa
Ne mo`e se re}i da je crijep proizvod novijeg vremena. Naprotiv, u historijskim izvorima pojavljuje se vrlo rano. Prema starohelenskoj tradiciji izumio ga je legendarni kiparski kralj Kinira. Proizvodi se naj~e{}e od pe~ene gline, a slu`i za pokrivanje krovova. Obi~no je `ljebasta i valovita oblika. Mo`e biti i od stakla ili cementa s postakljenom gornjom povr{inom. Postavlja se na krovne letve, a sljeme i greben krova pokriva se sljemenjacima s mortom. Najva`nije vrste su mu: biber, vu~eni, tla~eni crijep, kanalica i `ljebnjak.

KOMPOZITOR ZAJC

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

IZDATI NAREDBU

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
@ENSKO IME

OTUD, ODORIT, PRSTI, OLIVE, TOT, NKRUMAH, UTVRDA, PARE, @OAO, UPIT, R, BARBARA NOLA, ARI, MITERAN 2229

@ITELJ ASIRIJE

specijalni prilog

UTORAK, 20. JULI/SRPANJ 2010. GODINE

VW Bluesport: Sportski automobil za svakodnevnu upotrebu

Dobre vijesti iz Volfsburga

Mali VW Roadster dobio zeleno svjetlo
Maleni Volkswagenov Roadster dvosjed s platnenim krovom i centralno smje{tenim motorom ve} je dugo predmet {pekulacija, a sada iz Volfsburga sti`e i informacija da je upaljeno zeleno svjetlo za proizvodnju, pa se prvi primjerci o~ekuju 2013. U pitanju je produkcijska izvedba atraktivnog BlueSport koncepta, predstavljenog u Detroitu 2009. godine, od kojeg }e i preuzeti ve}i dio stajlinga, ali i prepoznatljive linije sa VW Golfa i Scirocca. VW-ov sportski mali{an bit }e kra}i i ni`i od Golfa, ali i jednako {irok kao ovaj kompaktni model, pa je za o~ekivati stamenit nastup i vrhunsku voznu dinamiku. S obzirom na to da }e biti postavljen na aluminijsku {asiju i imati lagani ru~no pokretan platneni krov, VW Roadster }e na vagu donijeti tek oko 1.200 kg, sli~no najve}em rivalu Mazdi MX-5. Zbog toga }e i dobiti „downsizing“ agregate poput 1,4 TFSI benzinskog iz Pola GTI i 2,0 TFSI benzinskog iz Golfa GTI, te 2,0-litarskog dizelskog sa 180 KS. [estostepeni manuelni mjenja~ bit }e standard, a famozni DSG opcija. S. Pa.
Peugeot 508: Limuzinska i karavan verzija

PREDSTAVLJAMO Peugeot zvani~no predstavio model 508

Novi jezik dizajna
Debi konkurenta u klasi Forda Mondea i Volkswagen Passata o~ekuje se u Parizu krajem septembra, dok }e prodaja zapo~eti po~etkom 2011. godine
rancuski proizvo|a~ automobila Peugeot zvani~no je predstavio novi model 508 koji }e biti dostupan u limuzinskoj i karavan izvedbi. On }e u paleti Francuza zamijeniti modele 407 i 607, a debi konkurenta u klasi Forda Mondea i Vo-

Novo ruho za veliki kupe iz [tutgarta

Osvje`eni Mercedes CL
Mercedes je u skladu s prethodnim najavama predstavio osvje`enu izvedbu CL klase. Mercedesov veliki kupe je sprijeda dobio novi branik, masku hladnjaka, svjetla sa LED dnevnim svjetlima, LED maglenke, dok se straga primje}uju nova svjetla te oblik i zavr{eci ispu{nog sistema. Unutra{njost je ostala netaknuta, osim novih umetaka od drveta. Ve}e promjene nastale su pod haubom. Ispod oznake CL550 4Matic krije se novi twin turbo 4,6litarski BlueDIRECT V8 motor na benzinski pogon sa 435 KS i 700 Nm obrtnog momenta, koji omogu}ava vrhunske performanse (ubrzanje do 100 km/h za 5 sekundi). Verziju CL600 pokre}e 5,5 litarski twin turbo V12 sa 510 KS i 830 Nm. Vrhunsku CL63 AMG izvedbu sada pokre}e novi 5,5-litarski biturbo V8 sa 544 KS i 800 Nm, a top-verziju CL65 AMG V12 sa 620 KS i 999 Nm. S. Pa.

F

lkswagen Passata o~ekuje se na Sajmu automobila u Parizu krajem septembra, dok }e prodaja zapo~eti po~etkom 2011. godine.

Vidjeti i osjetiti
Model 508 je produkcijska verzija konceptnog automobila „5 by

Bit }e dostupna i verzija HYbrid4
Peugeot nije objavio mnogo tehni~kih detalja za model 508, ali je potvrdio da }e na tr`i{tu biti dostupna verzija HYbrid4 nakon dolaska na tr`i{te, vjerovatno sredinom naredne godine. Ovaj model }e kombinirati turbodizelski agregat, postavljen naprijed, kombiniran s elektri~nim motorom pozadi. Ovaj spoj u kona~nici }e davati snagu od 200 konjskih snaga sa pogonom na sve to~kove i emisijama od 99 grama po pre|enom kilometru, odnosno bez emisija kada francuski automobil pokre}e samo elektri~ni motor.

Agresivna maska

Mercedes CL: Najve}e promjene pod haubom

Peugeot skuteri po posebnim uvjetima Peugeot je i ove godine za ljetni period omogu}io
dobre uvjete za kupovinu skutera. Tako je model VClic mogu}e kupiti uz Peugeot kreditiranje koje se odobrava u roku od 24 sata, a mjese~na rata iznosi 73,50 KM. U ponudi su i Speedfight 3 za 121,50 KM mjese~no, kao i Vivacity 3 za 108,50 KM mjese~no.
Visoka dostignu}a i kvalitetni materijali

Peugeot“ koji je vi|en u @enevi u martu ove godine. Kako iz franucuske kompanije ka`u, on uvodi novi jezik dizajna, ve} vi|en na sportskom vozilu SR1 Concept. Sude}i po ovome stavu, treba o~ekivati da budu}i modeli ovog brenda budu imali identi~nu, agresivnu masku hladnjaka. Baziran na platformi 3 PSA grupe na kojoj je napravljen Citroenov model C5, kao i odlaze}i Peugeot 407, 508 se nalazi izme|u navedene 407-ice i 607-ice kada se govori o dimenzijama. Sa du`inom od 4,79 metara, limuzinska varijanta je za 100 milimetara kra}a od modela 607, a du`a za istu cifru od 407-ice.

Unutra{njost 508-ice kombinira visoka tehnolo{ka dostignu}a i veoma kvalitetne materijale, {to je lako, kako iz Peugeota tvrde, vidjeti i osjetiti.

[iroka paleta
Proizvo|a~ je dodao kako }e 508 ponuditi {iroku paletu dizelskih i benzinskih agregata, a svi }e biti napravljeni u skladu s tehnologijama o u{tedi goriva poput „start i stop“ sistema rada. Model 508 za evropsko tr`i{te bit }e predstavljen u francuskom gradu Renu, a Peugeot je objavio planove da }e od po~etka naredne godine proizvoditi ovaj automobil u Kini I. S. za lokalno tr`i{te.

28

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Mals 006096 04 Mals Sarajevo, 02. 07. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an, u pravnoj stvari tu`itelja ERONET, pokretne komunikacije d.o.o. Mostar ul. Tvrtka Milo{a bb, protiv tu`enog SUR BISTRO „ALEN“ vl. Hati} Nijaz ul. D`eka broj 72., Sarajevo, radi duga u iznosu od 481,81 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

tom i to: - na iznos od 8,58 KM po~ev od 17. 03. 2004. godine, - na iznos od 178,23 KM po~ev od 17. 04. 2004. godine, - na iznos od 185,00 KM po~ev od 17. 05. 2004. godine, - na iznos od 110,00 KM po~ev od 17. 10. 2004. godine, pa sve do isplate, kao i da mu nakandi parni~ne tro{kove u iznosu od 36,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Edina Bu~an tom i to: - na iznos od 67,67 KM po~ev od 17. 03. 2004. godine, - na iznos od 418,94 KM po~ev od 17. 04. 2004. godine, - na iznos od 237,43 KM po~ev od 17. 05. 2004. godine, - na iznos od 220,00 KM po~ev od 17. 10. 2004. godine, pa sve do isplate, kao i da mu naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 70,80 KM, sve u roku od 15 dana o dana prijema presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Edina Bu~an

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 010693 09 I Bugojno, 16. 07. 2010. godine Op}inski sud u Bugojnu, sudija Lejla Nuriki}, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja „Partner Mikrokreditna organizacija“ Tuzla, 15. maja bb, protiv izvr{enika 1. Me{an (Hasan) Enes, Begluci III-B, Bugojno, 2. Durakovi} (Nihad) Nedim, Vu~ipolje 113, Bugojno, radi duga v.s. 1.320,47 KM, a na prijedlog tra`itelja izvr{enja

OBJAVLJUJE
Da je van ro~i{ta dana 05.10. 2009. donio

OBJAVLJUJE PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 481,81 KM sa zakonskom zateznom kama-

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Po prijedlogu za izvr{enje tra`itelja izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave-vlastite mjenice izdate u Bugojnu 16. 04. 2008. g., serija AAB broj 082906XZ, sud je donio rje{enje o izvr{enju broj 46 0 I 010693 09 I od 05. 10. 2009. g., kojim je odredio izvr{enje prema izvr{enicima, radi naplate potra`ivanja tra`itelja izvr{enja u iznosu od 1.320,47 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj zakonom po~ev od 24. 07. 2009. g., pa do isplate, te da tra`itelju izvr{enja nadoknade tro{kova izvr{enja u iznosu od 80,00 KM i obavezao izvr{enike da u roku od 3 dana od dostave rje{enja o izvr{enju namire potra`ivanje tra`itelja izvr{enja uplatom na ra~un tra`itelja izvr{enja broj 338670-22009120-83 UniCredit banka, u protivnom sud }e izvr{enje provesti popisom, pljenidbom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija Lejla Nuriki} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog, koji prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zadr`ava provo|enje izvr{enja, ali odla`e namirenje tra`itelja izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju, osim ako je Zakonom druga~ije odre|eno. Rje{enje o izvr{enju se smatra dostavljenim izvr{eniku Me{an Enesu u roku od 15 dana od dana objave u dnevnim novinama FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Mals 006137 04 Mals Sarajevo, 02. 07. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an, u pravnoj stvari tu`itelja ERONET, pokretne komunkacije d.o.o. Mostar, ul. Tvrtka Milo{a bb, protiv tu`ene STR „HELLO 2“ VL. [I[I] JASMIN ul. Azize [e}irbegovi} bb, Sarajevo, radi duga u iznosu od 944,04 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

OBJAVLJUJE PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 944,04 KM sa zakonskom zateznom kama-

oglasi

Dnevni avaz utorak, 20. juli/srpanj 2010. 29

30

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

auto market

43

VOZILI SMO Mazda 6 FL Sport CD 2,2 TE facelift

Zape~eni pala~inci s „nutelom“
Razloga za velike promjene nije bilo, pa se redizajnirana Mazda6 naslanja na osnovni model, ali s inovacijama i doradama
KIA Sportage: Skori dolazak

Volvo V50: Kompaktno tijelo sa zaobljenim linijama

Volvo V50 za modelsku 2011. godinu

Inovativni sistem pogona u KIA-i Sportage

Predvi|a uvjete vo`nje
Dynamax, koji je razvila kompanija Magna Powertrain, radi suprotno od ostalih sistema tog tipa, koji se tek odazivaju na uvjete vo`nje nakon {to se oni dogode
Novi KIA Sportage, koji uskoro sti`e i kod nas, prvi je model ju`nokorejske automobilske grupacije opremljen inovativnim sistemom pogona na sve to~kove AWD Dynamax, napravljenim u ~uvenoj kompaniji Magna Powertrain.

Kada napravite ne{to {to se ljudima jako svidi, kako to onda doraditi pa da im se svidi jo{ vi{e? Na ovo pitanje su odgovorni u Mazdi morali smisliti odgovor kako bi napravili redizajniranu verziju modela 6, predstavljenog 2007. godine, koja }e omogu}iti nadogradnju uspjeha prethodnika.

Mazda6 facelift: Vi{e sportski nastrojena

Izra`ajnija figura
Odgovor je jednostavan - upotrijebite sve ono {to ve} ima na „{estici“ i tome dodajte jo{ pone{to. Kao pala~inci, koje, naravno, ne}ete prestati mazati „nutelom“, ve} }ete ih samo malo zape}i u rerni,

nosa vibracija i buke u kabini, najve}i i najekskluzivniji Mazdin putni~ki automobil na evropskom tr`i{tu na cesti pokazuje sve atribute premium segmenta. Ovo je vozilo kojim mo`ete udobno doploviti i do Dominikanske Republike. Morskim putem. Oprema japanske ljepotice jo{ je bogatija. Dodati su neki novi elementi (zavisno od paketa opreme), kao {to su, recimo, uklju~ivanje `migavaca pri naglom ko~enju, sistem HLA (Hill Launch Assist), koji na uzbrdicama dr`i automobil u mje-

Osvje`en i osna`en
Enterijer je inspiriran skandinavskim produkt dizajnom
Kada je aktuelna generacija modela V50 predstavljena 2004. godine, Volvo se usredoto~io na mla|e kupce s visokim zahtjevima po pitanju performansi i premium osje}aja. Blagim redizajnom 2007. godine, ovaj je model postao vizuelno bli`i Volvu V70, a sada je dobio jo{ nekoliko svje`ih dizajnerskih i tehni~kih detalja, s kojima ulazi u 2011. godinu. Volvo V50 krasi kompaktno tijelo sa zaobljenim linijama. Uprkos kompaktnim vanjskim dimenzijama, automobil nudi prostranu fleksibilnost. Kako bi se dobio dodatni prostor, zadnji dio automobila produ`en je za 46 mm u odnosu na S40. Enterijer modela inspiriran je skandinavskim produkt dizajnom sa naglaskom na blagim povr{inama, nje`nim materijalima i funkcionalnosti. Zajedno sa S40, V50 je bio prvi Volvo sa ultratankom lebde}om centralnom konzolom sa osvijetljenim pretincem za sitnice sa stra`nje strane. Prtlja`ni prostor zaprema od osnovnih 417 do maksimalnih 1.307 litara. [asija V50 pode{ena je za kontrolirane i sigurne vozne mogu}nosti i brz odziv na komande upravlja~a. Generalno, duga~ak me|uosovinski razmak i {irok trag to~kova u kombinaciji sa ~vrstom karoserijom obe}avaju besprijekorno pona{anje. Napredni DSTC sistem dinami~ke kontrole stabilnosti i trakcije, koji stabilizira automobil u slu~aju proklizavanja dio je standardne opreme. Ponuda motora podrazumijeva popre~no smje{tene, linijske jedinice. Ponuda benzinskih uklju~uje 1,6-litarski ~etverocilindra{ sa 100 KS i 2,0-litarski ~etverocilindra{ sa 145 KS, te 2,5-litarski petocilindarski turbo sa 230 KS. Dizelske boje brane 1,6-litarski ~etverocilindra{ sa 109 (DRIVe) i 115 KS (D2), te novi 2,0-litarski petocilindra{ u verziji sa 150 KS i M. T. 177 KS.

Bolji polo`aj
- Dynamax obje korporacije strate{ki postavlja u bolji polo`aj u globalno rastu}em segmentu kompaktnih vozila s pogonom 4x4, jer pru`a pobolj{ane vozne osobine i sigurnost uz dodatno smanjenje potro{nje goriva i emisije CO2 - kazao je D`ejk Hir{ (Jake Hirsch), predsjednik Magna Powertraina. Dynamax vr{i stalnu kontrolu uvjeta vo`nje i predvi|a zahtjeve AWD sistema, {to je sasvim druga~ije od ostalih sistema tog tipa, koji se tek odazivaju na uvjete vo`nje nakon {to se isti dogode.

Djelovanje skoro neprimijetno

Osvanuo dugoo~ekivani baby Range Rover
st u krivinama, otklanja neo~ekivano predupravljanje i podupravljanje smanjivanjem ne`eljenih trakcijskih sila na prednju i zadnju osovinu i donosi vi{u temperaturnu otpornost, {to poma`e kod spre~avanja pregrijavanja i ga{enja pogona tokom penjanja uzbrdo ili pri vu~i I. S. prikolice.

Dynamaxova kontrolna jedinica stalno analizira podatke pomo}u upravlja~ke jedinice vozila i tako kontrolira djelovanje elektrohidrauli~nog sistema kva~ila. Djelovanje Dynamaxa je za voza~a sasvim neprimijetno.

Atraktivni Evoque debitirao u Londonu
Blage izmjene na prednjoj masci Straga su modernija svjetla

Vi{a otpornost
Ovaj sistem donosi i pobolj{anu lateralnu stabilno-

Mercury se i zvani~no gasi
Ameri~ki Ford krajem godine gasi automobilski brend Mercury, te svu snagu usmjerava na Lincoln, koji bi u sljede}e ~etiri godine trebao predstaviti ~ak sedam novih modela. Mercury je 1939. godine oformio Edsel Ford, sin Henrija (Henry), a trebao je popuniti rupu izme|u Forda i luksuzne marke Lincoln. No, reorganizacija Forda i Lincolna vi{e ne ostavlja mjesta za me|ubrend, koji je Ford ionako posljednjih godina potpuno zapostavio. Mercuryjeva modelska ponuda uistinu je siroma{na, a toS. Pa. kom posljednjih deset godina prodaja je pala za cijelih 74 posto.

da bi bili jo{ bolji. I tako, nova „{estica“ na prvi pogled izgleda isto. Podjednako odli~no. Dinami~ni dizajn zadr`an je i u ovoj verziji, ali i na-

jve}i kriti~ari re}i }e da nije bilo razloga da se ne{to dramati~no mijenja. Tek reda radi, bilje`imo manje promjene na prednjoj masci i odbojniku,

Tek je do{la u BiH
S obzirom na to da je redizajnirana Mazda6 tek stigla u BiH i da smo je odmah ekskluzivno dobili na test, na ta~ne informacije o cijenama, razinama opreme i motorima dostupnim na na{em tr`i{tu jo{ }emo morati sa~ekati. Sve informacije koje vas interesiraju uskoro }ete mo}i dobiti u F-Autocentru SA, kao zastupniku Mazde za BiH. Recimo to da se na globalnom nivou Mazda6 nudi sa 1,8-litarskim od 120, novim 2,0litarskim od 155 i 2,5-litarskim motorom od 170 KS (benzin), te tri 2,2-litarske dizelske verzije od 129, 163 i 180 KS. Karoserijske izvedbe su hatchback, sedan i wagon.

Dogovor Tesle i Toyote

Pravi se RAV4 na elektri~ni pogon
Tesla Motors i Toyota objavili su da su potpisali sporazum o razvoju vozila RAV4 na elektri~ni pogon, kao {to je bilo najavljeno u maju ove godine. Sa ciljem da se pojavi na tr`i{tu SAD u 2012. godini, prototip }e biti napravljen kombinacijom Toyote RAV4 sa Teslinim elektri~nim pogonom. Prvi primjerak je ve} napravljen i u toku su prva testiranja. U maju, Tesla i Toyota objavili su namjeru da sara|uju u razvoju elekti~nih vozila, dijelova, proizvodnog sistema i in`injerske podr{ke. Teslin interes je znanje i benefit iz Toyotinog in`injerstva, sistema proizvodnje i proizvodne ekspertize, dok Toyota cilja na Teslinu elektri~nu tehnologiju, odva`an duh, brzo odlu~ivaM. T. nje i fleksibilnost.

preuzete s modela 3, zatim na prednjim i zadnjim svjetlima, koja su jo{ modernija, te na dizajnu aluminijskih felgi. Prelijepa figura sada je jo{ izra`ajnija i sportski nastrojenija. Najve}e promjene zapravo dolaze unutra, gdje }emo izme|u ostalog prona}i piano crne obloge oko instrumentalne table, hromirane kvake, novi centralni displej, upravlja~ i presvlake. Ono {to je i na „obi~noj {estici“ bilo vrlo dobro, sada je jo{ bolje i ekskluzivnije. Kada je rije~ o pogonu, dok su ostali motori ve}inom vi{e dotjerani, 2,2-litarski dizelski ostao je pribli`no isti, s tim {to je dobio manji turbopu-

nja~ koji je eliminirao turborupu i osigurao da automobil munjevito reagira na dodavanje gasa. To se dokazalo i u praksi, po{to je na{a Mazda, koja je zapravo najslabija me|u 2,2-litarskim automobilima na dizelski pogon, i na niskom broju obrtaja ubrzavala kao gonjena bi~em, zaslu`iv{i sve na{e po{tovanje. Novi upravlja~ je intuitivniji od starog, a moramo re}i da je zaista izda{an sa povratnim informacijama voza~u.

Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.755 / 1.795 / 1.440 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.435 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510

Motor CD 2,2
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.184 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .129 / 3.500 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . .340 / 1.800

Ekskluzivnom premijerom u Londonu, Land Rover je zvani~no predstavio dugoo~ekivani kompaktni model Evoque, koji predstavlja zna~ajan korak za budu}nost ovog legendarnog britanskog brenda. „Baby Range“ je dizajnerski potpuno identi~an konceptnom modelu LRX, koji je plijenio pa`nju jo{ od sajma u Detroitu 2008. Atraktivan stajling, uska stilizirana svjetla i padaju}a linija krova djeluju o~aravaju}e, a najavljeno je da }e pored trovratne sti}i i petovratna izvedba. Iako nisu objavljene nikakve tehni~ke specifikacije, o~ekuje se da maleni Range pod prednjim poklopcem ugosti 2,2-litarski ~etverocilindarski turbobenzinski motor, 3,2-litarski redni {estocilindarski benzinski i

Evoque: Najmanji Range Rover svih vremena

2,0 litarski turbodizelski. Prednji pogon je standard, a stalni na sve to~kove opcija. Uprkos kompaktnim dimenzijama, ovaj Range ne}e ni po ~emu zaostajati za svojom velikom

bra}om, naro~ito po pitanju luksuza. Evoque je najmanji, najlak{i i najefikasniji Range Rover svih vremena. Zvani~na promocija najavljena je za sajam u Parizu S. Pa. u septembru.

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,7 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . .6,6 / 4,4 / 5,2

Nova generacija Range Rovera
Mimo toga, Land Rover je predstavio i novu generaciju modela Range Rover, koji u odnosu na prethodnika donosi blage dizajnerske, ali zna~ajne tehni~ke novosti. Najve}a je novi 4,4-litarski V8 dizelski motor sa 313 KS i 700 Nm obrtnog momenta, koji mijenja ve} islu`eni 3,6litarski agregat. Novi „osmak“, uparen sa osmostepenom transmisijom, nudi rasko{ne mogu}nosti, ubrzanje do 100 km/h za 7,5 sekundi i maksimalnu brzinu od 210

Pode{en ovjes
Zahvaljuju}i kuri finog pode{avanja ovjesa, ~iji je svaki element modificiran s ciljem smanjenja prije-

Cijena testnog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.800 KM

stu olak{avaju}i kretanje, HMI (Human-Machine Interface), koji olak{ava upotrebu instrumenata ili pak sistem za nadzor stra`njeg mrtvog ugla. Ovim modelom Mazda je napravila odli~an posao, jer sve ono {to je i kod baznog modela bilo odli~no, sada je jo{ bolje. M. TANOVI]

Blage dizajnerske izmjene i zna~ajne tehni~ke novosti

km/h, uz prosje~nu potro{nju od 10,2 litra. Be-

nzinski 5,0-litarski V8 sa 510 KS nije mijenjan.

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

32 Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Prodaja
Volvo S-60, 2.4 D5, 2002., 120 KW, svi servisi, automat., registriran, 189.000 km, met. sivi. Cijena: 9.550 EUR-a. Mob. 063 814 004. PTT

4 gume sa felgama za d`ipa, 255-60-R15, povoljno. Tel. 061 531 713. Audi A4, 1.9 TDI, 2004. god., 23.000 KM. Tel. 061 531 130. Audi, god. 1991., crni met., registrovan do 18. 3. 2011. Tel. 033 442-634 do 16 h. Auto gume M+S, 235x65x17, 4 kom., solidne za |ipa, 200 KM. Tel. 061 200 203. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Blatobran prednji lijevi za Polo kupe 1995. godoina, nov, cijena 50 KM. Tel. 061 256 533. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Chrysler Sebring, 2001. benzin. Tel. 061 275 436. Chrysler stratus cabrio, 2.0 benzin, 1998. god., ful oprema, registrovan, 10.000 KM. Tel. 061 864 130. Citroen C2 1.4 HDI, 2006. god., bijela boja, mo`e zamjena za Punta I. Tel. 063 506 303. Citroen C2, VTR, 2005. g., ful oprema, mogu}a zamjena. Tel. 061 526 308. Corsa C 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, crvena, alu felge, servisna knjiga, registrovan. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Corsu C, 2092. god., 1.0 benzin, crvena, ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, alu felge, servisna knjiga, registrovana. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dijelove od Mercedesa 190 D. Tel. 061 543 792. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. \ip Honda 2001. g., klima. Tel. 062 725 860. Fabija 1.9 SDJ, 2003. god., oprema elegance, reg. do 10. 6. 2011., servisna knjiga, met. siva. Tel. 061 962 073. Fiat TIPO,1.4 benzin,92god,reg.do 12mjeseca,dosta ulo`eno,mogu}a zamjena,cjena 1.700 KM. Tel. 062 732 222 Fiat Uno, 86. god., 500 KM. Tel. 063 244 620. Fiesta 1.1 B, 89. god., reg. do 10. 2010., novija tipa, dobro o~uvan, jako povoljno. Tel. 062 315 616. Ford Fiesta 1.1 B, 89. god., novija tipa, reg. do 10. 2010., dobro o~uvan, 1.500 KM, hitno. Tel. 062 315 616. Ford Fiesta, god. 2003., benzin 1.3, sa dosta opreme, pla}ena carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena 7.600 KM. Tel. 061 204 169. Ford K, 2001., 71.000 km, klima, 2x airbag, serov, central., istekla registracija, cijena 4.900 KM. Tel. 063 681 682. Ford Ka, crni met., 2001.,

114.000 km, bez klime, panorama krov, ABS, servo, centr. brava+daljinski, el. podiza~i, 2 airbaga, CD, 2x4 to~ka, ekstra, gara`iran, tro{i 6 l. Tel. 601 108 144. Galeriju za Twinga. Tel. 061 247 651. Gepek (crni) za Audi A6, 2000. god., u dobrom stanju, 190 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2 TD, 19990. god., 51 KW, servo, centralna, met. zelena, alarm. Tel. 061 812 520. Golf 2, 86. god., registrovan. Tel. 033 511-598, 061 398 534. Golf 2, dizel, 1990. god., 5 vrata, u odli~nom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 3, 2000. god., 1.6 dizel, 4. vrat,a full oprema, registrovan do novembra, 3.000 KM. Tel. 062 516 176, Visoko. Golf 3, desni volan, dizel, strane table, u odli~nom stanju, 2.400 KM. Tel. 062 214 041. Golf 4, 2.0, 2005., benzin, plin. Tel. 062 127 719. Golf 4, benzin, tamno plavi, povoljno. Tel. 061 147 480. Golf 4, god. 2003., full oprema, benzin 1.4, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena 9.800 KM. Tel. 061 107 285. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf dizel 1986.troja vrata,registrovan cjena 2600 KM. Tel. 061 805 983 Golf VI, 1 godinu star, ful oprema, cijena povoljna. Tel. 033 681225. Golf VI, 1 godinu star, ful oprema, ili zamjena za poslovni. Tel. 033 681-225. Hyndai H1, kombi 2.5 CRDI, putni~ki, 1+8, ful oprema, 7. 2008. god., auto pod garancijom. Tel. 065 022 279. Jetta 2003., 1.9 TDI, ko`a, volan, ratkape, sve ima. Tel. 062 127 719. Jugo „Koral“ 60, 1989., o~uvan. Tel. 062 421 510. Kango Kedi, 2005. god. Tel. 062 916 902. Katalizator za Opel Fronteru 2,2 benzin, 200 KM. Tel. 061 200 203. Kia Rio benz. 2004. Tel. 062 127 719. Kombi Fuat-ducato 1.9, 1998., registrovan do 2011. Cijena po dogovoru. Tel. 061 141 826. Kombi MB 609, god. 90., pre{ao 350.000 km, dugi, visoki, extra dobar, 4.200 EUR-a, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Kombi Mercedes ili kompezacija, radovi oko ku}e, gara`e. Tel. 061 900 396. Kombi Mercedes MB 100 D, proz. 92. Tel. 062 007 338, 458506. Kombi VW teretni, god. 1986., ispravan. Tel. 061 251 423. Lancia Musa 2006., full oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. MB-190 D, god. 86., tek reg., 4.500 KM, mo`e zamjena za putni~ki kombi. Tel. 062 270 366. Mercedes A 160 avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigac., ABS, servo, ASR, grijanje ciceva, servisna, registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes A160 avangard, 2001. god., crni, ko`a, klima, navigacija, ABS, ESP ASR, servisna , knjiga, tek registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes E klasa novi model, 2003. god., avancarde, sivi, xenox, tel., CD, 12x airbag, kao nov, servisna. Tel. 066 364 848. Mitsubi{i pajero 99.g.2,8td.dugi,ful oprema,dva seta guma i td.mo`e zamjena uz dogovor.cijena 1400 0.k.maraka.Tel. 061 261 757 Mjenjam Fiat Bravo, 1.9 jtd 2001 registrovan za ne{to ve}e karavan ili sl. uz mogu}nost moje doplate Tel. 061 210 026 Nov motor skuter Peugeot V-

Clic, 50 ccm, 21 KW, 2.9 KS. Tel. 061 157 888, Sarajevo. Nove i polovne dijelove za Opele - dijagnostika, opravka, na va{u adresu. Tel. 061 200 203. Opel Astra „H“ GTCS sport kupe, kraj 2008. god., 1.6, 16 V, 115 KS, crvena met. max oprema, registr. do 5. 2011. odli~no stanje, gara`irana. Tel. 061 173 947. Opel Astra 1.4, 16V, 97., duga, prvi vlasnik, extra povoljno. Tel. 061 102 996. Opel astra karavan 5.vrata 1,4. 16 v.99.g. Reg. Do 15. marta.za ke{ ekstra povoljno. U zamjeni 7800 KM. Tel. 061 261 757 Opel Corsa 1.0 B, 2004 god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registracije 8.200 KM. Tel. 061 158 202. Opel kadet 1.3ls 44kwh, , reg do 13.08.10, cijena po dogovoru. Tel. 061 439 870 Opel Signum 3.0 TD, ful oprema, 2005. g., mogu}a zamjena. Tel. 061 526 308. Pasat 1.6 D, 5 brzina, Iveko minibus automatik, Citroen BX, 1.9 D, sve ispravno, mo`e i za dijelove. Tel. 062 270 366. Pasat delfin TDI, god. pr. 1995., strane table. Tel. 062 528 445. Pasat karavan, uodli~nom stanju, 88. god., istekla registracija, cijena po dogovoru. Tel. 061 377 765. Peugeot 307, 2.0 HDI, crni, 4 vrata, 2002. god., 12.500 KM. Tel. 061 214 306. Pe`o 206, 2005. god. Tel. 061 22 11 84. Pe`o 207, 1.6 HDI premium, 12./2006. god., 66 KW, ful, tek reg., 5 vrata. Tel. 061 140 067. Pijaggio Vespa, 250 cm3, 2008., crna met. Tel. 061 526 308. Polo Volkswagen, god. proiz. 1989. Tel. 033 450-020, 062 918 640. Polo, 1.4 dizel,tek registrovan,1994,3500 KM, Tel. 061 214 049 Polovne gume i felge razne, uvoz Njema~ka, ratkapne, paletar, {ofer{ajbu za Feliciju. Tel. 062 270 366. Prodajem Alfa Romeo 156 1,9 YTD, 1999.godina, 127000 km, CD player kenwood, 16“ al.felge, neregistrovana, Cijena: 8500 KM.Dzenan. Tel. 062 272 491 Prodajem Audi 1.9 TD, 2005. god., ful oprema, registrovan, mogu}a zamjena. Tel. 061 305 928. Prodajem audi b4, 1994 g.,benzin 2.0 e,ful oprema,extra stanje.cijena 6500 KM. T 061 732 825 el. Prodajem auto formulu, na pedale, volan, ru~na, gumeni to~kovi, povoljno. Tel. 062 007 837 Prodajem auto gume ljetne 185/65 skoro nove, petnaeske. Tel. 485-214, 061 480-330. Prodajem Dacia logan karavan, 2007 godi{te. Cijena 15000KM. Tel. 061 132 736 Prodajem Fiat Punto Sporting 2001 god. Tek registrovan full oprema, veoma lijepog izgleda 6.200 KM-Ford Ka 2003 god alu felge, servo4xzracni jastuci, kao nov, tek uvezen do registracije 6.500. Tel. 061 773 636 Prodajem ford fijestu.1.6D 86god.registrovana..cjema povoljna.ili zamjena za skuter ili kros. Tel. 062 001 909 Prodajem golf 2 86. godi{te. Tel. 061 398 534, 033/511-598 Prodajem Golf 2 u dijelovima, 91. god., 4 vrata, crvena boja, servo volan, registrovan. Tel. 061 504 190. Prodajem Golf 2, 86. god. Tel. 033 511-598, 061 398 534. Prodajem Golf 2, 87. godi{te, dizel, bijele boje, cijena 3.000 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem golf dvica dizel ~etvera vrata {iber metalik boja. Tel. 030 594 069 Prodajem Golfa 1 - 1982 god motor 1,3 benzin u dobrom stanju. Tek registrovan, Povoljno. Tel. 061 108 221 Prodajem Isuzu truper terenac

3,0 tdi comonrail 98 g regis limited ful 14 000 km zamjena mo`e. Tel. 061 200 203 Prodajem jugu 55,88 god,neregistrovan u dobrom stanju 350 KM fiksno. Tel. 066 604 438 Prodajem kmbi MB 100 D, teretni, god. poizv. 92. Tel. 458-506, 062 007 338. Prodajem Opel kadet,1.3 benzin, limuzina,1986 godi{te, reg.do 10.04.2011, cijena 1500 KM. Tel. 061 629 812 Prodajem Polo Folksvagen, god. 1989. Tel. 033 450-020, 062 918 640. Prodajem Renault Kango teretni, 2005. godina. Cijena po dogovoru. Tel. 062 916 907. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem za Opel Corsu B 1.0 motor u dijelovima. Tel. 061 200 203 Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla na vratima. Tel. 061 260 598. Prodajem,Lada niva u dobrom stanju povoljno. Tel. 061 156 789 R. T wingo 99. god., tek registrovan, po dogovoru. Tel. 061 174 036. Razvodnik paljenja za Golfa i Jettu sa kablovima. Tel. 066 476 960. Reno Clio 1.2 16 V, 2003. god., sivi, 4 vrata, pre{ao 43.000 km, pla}ena carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registracije 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Reno Kango, god. 2003., benzin 1.2 sa dosta opreme, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, 6.800 KM. Tel. 061 107 285. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Ibiza 1.4 B, 2004. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do registr. 8.950 KM. Tel. 061 158 202. Seat Ibiza, god. 2003., benzin 1.2, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz Njema~ka 8.400 KM. Tel. 061 107 285. [koda Fabia, 2008. god., 1.2 HTP 51 kw, benzin, oprema ele, gance, pre{ao 14000 km, 5 vrata, bordo metalik, cijena 15000 KM. Tel. 061 782 785 [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Vento TDI, u odli~nom stanju. Tel. 062 437 558, 061 202 201. VOLVO-S-60,2,4 D5, 2002 I 120 KW, SVI SERVISI, AUTOMAT, REGISTROVAN, 189.000 KM, M. sivi, cijena 9 550,00 EURA, Tel. 063 814 004 VW BORA 1.9 TDI, 2001g, metalik plava, reg do 03.2011g,extra stanje, 12500 KM. Tel. 061 162 263 VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW Kedy, 1998. god., benzin 1.4, registrovan, putni~ko, el. podiza~i, cent. brava, cijena 5.000. Tel. 061 200 157. VW kombi T2 putni~ki, 1.7 dizel, 1989. god., cijena 3.900 KM. Tel. 061 216 022. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. WW BORA 1.9 TDI 2001 g.AUTOMATSKA KLIMA, ZEDER REG. DO MARTA 2011. Tel. 061 422 348 Za automehani~ara kilo klju~, nov. Tel. 061 595 114. Za fi}u kuku za vu~u i komplet stakla. Tel. 061 595 114. Za Golfa 2, 4 kom. obi~nih felgi. Tel. 061 595 114. Za Opela Corsu 4 kom. alum. felgi, sa gumama, 13 cola. Tel. 063 145 516.

na vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem o~uvan automobil od vlasnika, povoljne cijene. Tel. 062 322 467. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, neispravna, na stranim tablicama, itd. Tel. 061 758 217. Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Vr{imo otkup rabljenih dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013.

Izdavanje
Izdajem komforan trosoban stan i garsonjeru blizu hotela Grand. Tel. 065 753 476. 11133-1tt Izdajem lijepo namje{ten manji stan na Mejta{u, zaposlenoj mu{koj-`enskoj osobi ili studentima. Tel. 061 102 250. 9472-1Nd` Izdajem stan dvoiposoban, Stari Grad - Logavina, prvi sprat, namje{ten, 600 KM. Tel. 061 142 704. 11180-1tt Iznajmljujem sobe sa upotrebom kuhinje - Srebreno. Tel. 00385 20 486 628, 00385 95 833 6879. 580-1Mo Neum - apartmani - blizina mora - kuhinja, kupatilo, WC, TV, balkon, parking Villa Hortus. Informacije Tel/fax 036/880-513. PTT Neum - izdajem apartmane blizu pla`e hotela „Zenit“, sat-TV, klima, gara`e. Tel. 036/880-516. Mob. 063 350 056, www.neumzubac.de 812-1Mo Neum - izdajem sobe i apartmane, 5 metara od mora, svaka soba i apartmani imaju klimu, TV i kupatilo. Tel. 061 488 043, 036 880-582. 8895-1tt Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Neum - kod pla`e hotela Zenit, povoljno iznajmljujem novosagra|ene sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, gara`e). Tel. 036/885-165 ili 063 894 751. PTT Neum, komforan apartman uz more, od 22. 7. do 1. 8. 2010., povljno, klima, parking. Tel. 062 6728-67. 9529-1Nd` Orebi} - dvosoban stan 60 m2, 6 le`aja, kuhinja, TV, klima, terasa 24 m2 sa tendom i se}ijom, pla`a 100 m, parking u hladu. Tel. 00385 20 713 856 i 061 938 463. 594-1tz Trpanj - izdajem apartmane i sobe povoljno, pogled na more, balkon, vlastiti parking. Tel. 00385 20 743-420. Mob. 00385 98 993 8666. 9516-1Nd`

„Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. A. Polje, A faza, tros. stan namje{ten. Tel. 061 868 464. A. polje, jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 276 004. Aerod. naselje, gara`u ve}u na pogodnom mjestu, cijena povoljna. Tel. 033 452-478. Aerod. naselje, namje{tenu sobu samcu ili samici, poseban ulaz. Tel. 033 452-478. Aerodrom. naselje namje{tena soba, samcu ili samici, pos. ulaz. Tel. 033 452-478.

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisa-

Al. polje B-faza, namje{tenu garsonjeru 33 m2, ozbiljnim osobama. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Alfakovac, izdajem ku}u povoljno. Tel. 061 214 306. Alipa{ina ul. 183a, pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu, za sve namjene. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Alipa{ina, prazan jednosoban stan, vis. priz., pogodan za kancelariju, 350 KM. Tel. 066 340 748. Aneks, u priv. ku}i, ve}i dvosoban stan, sve novo, I sprat, eta`no grijanje. Tel. 062 571 967. Apartman Crna Gora-Ulcinj, velika pla`a. Tel. 00382 69 65 2228. Apartman Hvar-Su}uraj, 4-6 osoba, TV, klima, ro{tilj, parking, 80 m od mora. Tel. 00387 63 191201, 00385 91 250 6885. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmane i sobe izdajem, N. Sarajevo, parking, kuhinja, kupatilo, tv, 8e po osobi. Tel. 061 321 346 Apartmani i sobe na Crnogorskom primorju, pla`a Veliki pijesak, Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani i sobe S. Grad od 15 KM. Tel. 061 537 479. Apartmani na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3807, 061 349 669. Apartmani sa klimom tv na par koraka od mora i pla`e zelenika kod herceg novog crna gora pozvati Tel. 00 382 69 043 665 Apartmani u Kleku, povoljno, 10 m od mora. Tel. 061 869 034. Apartmani u Tivtu, komplet dvosoban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128 i 061 479 616. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija, jednoiposoban fino opremljen stan u zgradi, I kat, eta`no grijanje, 400 KM. Tel. 062 465 466. Ba{~ar{ija, lux. apartmani. Tel. 061 131 818. B-faza, manji namje{ten dvosoban stan. Tel. 066 824 580. Blizu novog „Avaza“, pos. prostor 50 m2, klima, alarm, grijanje, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Bolnica Jezero, pos. prostor 189 m2, novoizgra|en, pogodan za sve namjene. Tel. 061 170 254. Breka, Ahmeta Muradbegovi}a 2, kod Medic. fakulteta, izdajem dvosoban stan, dvije studentice. Tel. 062 387 301, 066 118 529. Breka, dva polunamje{tena nova stana. Tel. 061 145 744. Breka, izdaju se dva nova polunamje{tena stana. Tel. 061 145 744. Butmir, prazan dvosoban stan u priv. ku}i. Tel. 061 515 721. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar kod „Estrade“, II kat, namje{ten dvosoban stan, plinsko grijanje, 600 KM. Tel. 061 899 209. Centar kod Pozori{ta, dobro namje{ten trosoban stan, III kat, 700 KM. Tel. 066 340 748. Centar Sarajevo, pos. prostor 60 m2, na atraktivnoj lokaciji, na du`e vrijeme. Tel. 061 304 339. Centar Sarajevo, smje{taj studentima (mu{karcima), TV, kabal, kuhinja, kupatilo - ti{ina. Tel. 061 244 181. Centar, dvos. stan izdajem. Tel. 061 818 644. Centar, dvosoban lijepo namje{ten stan u zgradi, I sprat, 500 KM. Tel. 061 565 787. Centar, jednosoban namje{ten stan, kod Katedrale. Tel. 061 493 323. Centar, kod Doma armije, namje{ten dvosoban, III kat, 600 KM. Tel. 061 150 519.

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

33

Centar, lijepo namje{ten dvosoban stan. Tel. 061 480 445. Centar, Mraku{a, dobro namje{ten troiposoban stan 110 m2, sa zasebnim ulazom u priv. ku}i, 500 EUR-a. Tel. 066 340 748. ^etverosoban konf. stan kod Engl. ambasade, prazan. Tel. 061 227 419. Ciglane, prostor 30 m2, renoviran. Tel. 062 725 860. Ciglane, sobu djevojci, upotreba kuhinje, cent. grijanje. Tel. 061 387 588, 033 443-412. Crna Gora, Velika pla`a, izdajem apartmane. Tel. +382 69 652228. D. Ciglane, stan 40 m2, namje{ten, c. grijanje, 400 KM. Tel. 061 214 306. D. Malta, Paromlinska, IV kat, dvoiposoban extra namje{ten stan, 500 KM. Tel. 061 526 243. Dobrinja 3, dvosoban namje{ten stan, 300 KM + re`ije. Tel. 061 566 356. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Dobrinja, jednosoban stan povoljno, zvati iza 16 h. Tel. 061 535 874. Dobrinja, namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292. Dvije dvokrev. sobe u Neumu. Tel. 036 884 371. Dvije sobe studenticama. Tel. 033 232-494. Dvos. namje{ten stan kod novog Avaza u blizini `elj. stanice. Tel. 061 242 261. Dvosoban stan na du`i period, zaposlenoj osobi, 300 EUR-a. Tel. 063 530 119. Extra namje{ten stan 80 m2 za pos. ljude kod Holiday Ina. Tel. 061 897 959. Gara`a zidana u Grbavi~koj ul. 14 m2, 80 KM mjese~no. Tel. 061 603 909. Gara`u (ve}u) u Aerodrom. naselju na pogodnom mjestu, cijena povoljna. Tel. 033 452-478. Garsonjera u priv. ku}i, strogi centar. Tel. 061 904 465. Gornje Ciglane, IV kat, prazan trosoban stan, parno grijanje, 500 KM. Tel. 033 711-665. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 544 2109. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Gradac, trokrevetne sa kuhinjom, blizu hotel Laguna. Tel. 00385 21 697-123. Gradac,izdajem sobe I apartmane . Tel. 00 385 21 697 163 Grbavica, dvosoban potpuno opremljen stan - 550 KM, zaposelnoj osobi. Tel. 061 271 102. Grbavica, dvosoban, plin, kablovska, internet, moderno namje{ten, 280 EUR-a. Tel. 065 462 890. Grbavica, izdajem dvos. namje{ten stan. Tel. 033/207-087. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, kanc. prostor 220 m2, parking, I sprat. Tel. 061 214 306. Grbavica, Kupre{ka 11, kod stadiona, trosoban namje{ten stan 80 m2. Tel. 061 928 673. Grbavica, opremljen dvosoban stan u zgradi kod [opinga. Tel. 062 465 466. Grbavica, Radni~ka, Zanatski centar, pos. prostor 55 m2. Tel. 066 803 353. Grbavica, u [oping-centru izdajem gara`u. Tel. 061 911 971. Grbavi~ka, nudim no}enje u apartmanu. Tel. 061 350 190. Had`i}i, izdajem dvos. namje{ten stan. Tel. 061 185 718. Hrasnica, priv. ku}a, izdajem

stan na du`i period. Tel. 061 543 792. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, Aleja lipa, nadogradnja, V kat, extra namje{ten dvosoban stan, 550 KM. Tel. 061 899 209. Hrasno, dvosoban fino opremljen stan u zgradi. Tel. 061 145 853. Hrasno, lux. namje{ten tros. stan preko puta trolejbuske stanice. Tel. 062 204 208. Hrasno, namje{tenu sobu, cent. grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Hrasno, pos. prostor 60 m2. Tel. 061 199 760. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. Ilid`a, iza „Obija“, izdajem stan. Tel. 061 161 148. Ilid`a, pos. prostor 26 m2, Mala aleja. Tel. 061 260 598. Ilid`a-centar, novoizgra|eni pos. prostor 50 m2. Tel. 062 423 503. Ilid`a-Lu`ani, namje{ten trosoban stan u priv. ku}i, sa zasebnim ulazom, 500 KM. Tel. 061 526 243. Ilid`a-Pejton, namje{ten trosoban stan u priv. ku}i, plinsko eta`no, 600 KM. Tel. 061 899 209. Izdajem 1-soban ili 2-soban namje{ten stan. Tel. 033/643-515. Izdajem apartmane Broce-Pelje{ac. Tel. 061 483 444, 00385 20 754-207. Izdajem dvosoban namje{ten stan na C.Vili. Tel. 061 865 981 Izdajem dvosoban prazan stan. Tel. 033 458-358, 656-057. Izdajem dvosoban stan na Vracama, kod Policijske akademije. 450 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem frizerski salon opremljen kompletno, na du`i period. Tel. 062 848 502 Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namje{ten i jednosoban nenamje{ten stan na Stupu, Stupska 78. Tel. 638-006. Izdajem manji stan djevojci u centru. Tel. 061 902 111. Izdajem na moru KomarnaKlek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten dvos. stan u neposrednoj blizini med. fakulteta. Tel. 062 505 050. Izdajem namje{tenu sobu s upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292, Dobrinja. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor u N. Sarajevu, kod {kole Malta. Tel. 033 614-628, 061 357 634. Izdajem poslovni prostor ulica Kemala Kapetanovi}a bb 20m. Tel. 062 385 131 Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem poslovno-skladi{ni prostor 80 m2, Stup kod Interexa. Tel. 061 266 869. Izdajem prazan ili namje{ten stan u priv. ku}i, 45 m2. Tel. 061 572 742. Izdajem prazan stan. Tel. 522554. Izdajem prostor 98 m2 do Doma milicije, T. Ujevi}a 3. Tel. 061 033 953. Izdajem sobe na croogorskom primorju u Bijeloj kod H.Novog, Tel. 00 382 69 249 720 Izdajem sobe za spavanje sa

TV, strogi centar Ba{~ar{ije, 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Izdajem Stan u Sarajevu. Tel. 061 774 920 Izdajem stan u Travniku mo`e namje{ten ili ne namje{ten cijena po dogovoru. Tel. 061 187 482 Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem ve}i jednoiposoban namje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033 533-029, 061 912 471. Grbavica, Zagrba~ka, kod [umarskog fakulteta, jednosoban, visoko prizemlje, namje{ten, renoviran, kablovska,internet, parket, plin eta`no grijanje, 400km. Tel. 065 072 754 Iznajmljujem namje{ten ve}i jednosoban stan 46 m2, studenticama i zaposlenim djevojkama, Alipa{ino B-faza. Tel. 061 228 263. Jednokrev. soba, zvati poslije 16 h. Tel. 544-231. Jednokrevetnu sobu samcima ili u~enicima, c.g., upotreba kuhinje. Tel. 033 453-921. Jednokrevetnu sobu studentu ili zaposlenom mu{karcu, sa upotrebom banje, TV, cent. grijanje. Tel. 033 457-657. Jednokrevetnu sobu, pogodna za studente i |ake. Tel. 544-231. Jednos. opremljen stan izme|u Merkatora i Hitne, cijena 350 KM. Tel. 063 120 361. Jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 157 879. Juki}eva, pos. prostor 56 m2, dobar prilaz. Tel. 033 205-171. Kanc. prostori u pos. objektu u Sarajevu-Ned`ari}i, zvati od 1620 h. Tel. 061 130 504. Kasindolska ulica, pos. prostor 40 m2. Tel. 061 157 193. KLEK, Sobe sa upotrebom kuhinje i apartmani, parking, velika terasa - povoljno. Tel. 00 385 20 691 068, 00 385 917 986 496 Kod Holiday inna, namje{ten stan, ekstra, 80 m2, za strance. Tel. 061 897 959. Kod Jelice - Gradac, sobe apartmani, povoljno. Tel. 00385 99 680 2320. Kod Ko{evske bolnice, namje{ten stan u novoj ku}i, zaseban ulaz i parking. Tel. 061 196 800. Kod Med. fakulteta, namje{ten manji trosoban stan. Tel. 062 50 50 50. Kod novog „Avaza“, kod @elj. stanice, dvosoban stan, u priv. ku}i, poseban ulaz, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Konforni apartmani u Neumu. Tel. 061 615 423. Ko{. brdo, A. Hangija, II kat, namje{ten jednosoban stan, 350 KM. Tel. 061 247 777. Ko{. brdo, apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi od 15-25 KM. Tel. 062 226 665. Ko{. brdo, N. [i{i}a, I kat, namje{ten dvosoban stan, balkon, 500 KM. Tel. 033 711-665. Ko{evo II, namje{ten dvos. stan u priv. ku}i. Tel. 061 222 239, 033 212-534. Ko{evo II, namje{ten dvosoban stan u blizini bolnice Ko{evo. Tel. 033 212-534, 061 222 239. Ko{evo, A. Ferhatovi}a, IV kat, dobro namje{ten dvoiposoban stan, 450 KM. Tel. 061 899 209. Ko{evo, garsonjera manja, fino opremljena, I sprat, centralno, 300 KM. Tel. 061 145 853. Ko{evo, Ru{ida Prgude 13, dvosoban stan. Tel. 208-177, 615600. Lepeni~ka 110, Ilid`a, trosoban stan sa gara`om. Tel. 062 602 540. Ljetovanje H. Novi-Zelenika, prva no} bespl., ako ostanete najmanje 7 dana. Tel. 00382 69 679 617. Ljetovanje u Crnoj Gori, Dobre Vode (Bar), sobe 100 m od mora. Povoljno. Tel. 00 381 644 458 847 M. Dvor, 3-soban neopremljen stan, Odoba{ina, 600 KM.

Tel. 061 214 306. Maglaj, izdajem-prodajem slasti~arnu-buregd`inicu. Tel. 032 604-440. Makarska centar, apartman studio za dvije osobe. Tel. 061 224 174. Makarska, Veliko brdo apartman 2+2. Tel. 00385 321 612 215. Mejta{, ul. Pehlivanu{a, izdajem opremljenu pekaru sa svim inventarom. Tel. 062 007 107. N. Novi, Zelenika, ljetovanje, prva no} gratis ako ostanete najmanje 7 dana. Tel. 00382 69 679617. N. Sarajevo, namje{ten dvos. stan u priv. ku}i, samcima. Tel. 061 812 524. Namje{tena soba sa kupatilom, stamb. zgrada, pos. ulaz, 100 KM. Tel. 061 865 746. Namje{tenu dvoeta`. ku}u u centru sa gara`om i grijanjem, 500 KM. Tel. 061 818 254. Namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292. Ned`ari}i, dvosoban namje{ten stan, priv. ku}a, parking, cent. grijanje, ulaz poseban, 300 KM. Tel. 061 249 671. Ned`ari}i, prostor 48 m2, za sve namjene. Tel. 062 681 192. Ned`ari}i, u pos. objektu kancelarijske prostore, zvati od 1620 sati. Tel. 061 130 504. Neum - apartmani uz pla`u hotela Zenit, TV-sat., klima, gara`a, iznajmljujemo. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884-169. Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. Neum, centar, izdajem povoljno apartmane i sobe. Tel. 063 339 686. Neum, izdajem apartmane i studio apartmane u centru. Tel. 063 715 509. Neum, iznajmljujem apartmane kod pla`e hotela Zenit. Tel. 063 496 227. Neum, povoljno izdajem sprat, 2 sobe, TV, ul. Mimoza, famil. Mehmedovi}. Tel. 061 569 643. Neum, sobe i apartmane izdajem blizu mora i hotela „Neum“. Tel. 036 884-686, 061 777 843. Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, centar, nove apartmane, parking, klima, sat. TV. Tel. 063 368 327. Orebi}, centar, novi apartmani, parking, klima, TV. Tel. 063 368 327, 00385 92 128 3617. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Orebi}, izdajem sobe nedaleko od pla`e. Tel. 00385 92 110 6447, 033/235-117. Orebi}, soba, kuhinja, kupatilo, tersa, TV, klima, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, mob. 00385 98 924 6035. Otes-Ilid`a, izdajem poluprazan jednosoban stan u zgradi. Tel. 062 280 679. Otes-Ilid`a, jednosoban stan u zgradi za dvoje. Tel. 062 280 679. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 3-5 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. P Lige, kod stadiona Ko{evo, . pos. prostor 250 mjesta, opremljen. Tel. 061 908 191. Paromlinska, novogradnja, stan 65 m2, gara`a, 700 KM. Tel. 061 214 306. Plato Skenderija, pos. prostor 18 m2. Tel. 061 433 494.

Podaca - ku}a uz more, povoljno sobe sa upotrebom kuhinje ili kao veliki apartman dvo i troiposoban. Tel. 061 517 353. Podaca, apartman ~etverokrevetni uz more. Tel. 00385 21 699-174. Podaca, blizu mora, sobe i apartmane, povoljno. Tel. 00385 91 932 7482, 00385 21 699-450. Podaci, blizu mora sobe i apartmani, povoljno. Tel. 00385 91 932 7482, 00385 21 699 450. Pofali}i kod FDS, Drinska, praznu garsonjeru, IV kat, 200 KM. Tel. 061 899 209. Pofali}i kod tramvajske stanice, dvosoban namje{ten stan, 390 KM + re`ije. Tel. 033 544-194. Pofali}i, H. ^emerli}a, trosoban, moderno ure|en stan, ugr. kuhinja, prazan ili opremljen. Tel. 062 465 466. Pofali}i, R. Bo{kovi}a, namje{ten trosoban stan, sve novo i zasebno, u priv. ku}i, 400 KM. Tel. 061 247 777. Pofali}i-Vele{i}i, kod hotela Grand, pos. prostor neopremljen. Tel. 061 249 155. Pos. prostor 25 m2, Grbavi~ka bb. Tel. 033 615-163. Pos. prostor 35 m2, N. [opa, Stup. Tel. 458-506, 062 007 338. Pos. prostor 50 m2. Tel. 061 566 412. Pos. prostor 70 m2, ulica. D`. Bijedi}a 178. Tel. 061 201 115. Pos. prostor 75 m2, sa ura|enim grijanjem. Tel. 033 458-358. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. ¸ Pos. prostor izdajem 90 m2 uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Povoljno apartmani i sobe u Makarskoj. Tel. 00385 91 853 7045, 00385 21 613 636. Povoljno ljetovanje u Crnoj Gori, Dobre Vode (Bar), sobe 70 m od mora, 7 EUR-a po le`aju. Tel. 033/621-119, 062 006 319, 00382 67 360 365, Fikret. Prazan 2,5-soban stan kod RTV Doma, ozbiljne ponude, du`i period. Tel. 061 572 539. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Prizemlje ku}e, strancima i pos. ljudima, 100 m2, svi priklju~ci, namje{teno. Tel. 061 257 567. S. Kolonija, eta`. stan u nizu, kompletno moderno renoviran, c. grijanje. Tel. 066 762 487. Sagrd`ije ul., dvosoban polunamje{ten stan bra~nom paru, 250 KM. Tel. 061 216 948. [ip, 2-soban stan, novogradnja, gara`a, 400 KM. Tel. 061 214 306. [ip, priv. ku}a, poseban ulaz, odvojena struja, jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 781 073, 033 485-657. Skenderija plato, izdajem kancelariju, 100 KM/mjese~no. Tel. 061 170 254. Skenderija, ku}u 200 m2, opremljena, ba{ta, gara`a, 1.000 KM. Tel. 061 214 306. Soba namje{tena sa centr. grijanjem u Lu`anima-Ilid`a. Tel. 033 623-149, 061 929 553. Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. Socijalno, blizu Merkatora, izdajem dvoiposoban stan namje{ten, balkon, klima. Tel. 062 177 704. Socijalno, Kolodvorska, namje{ten troiposoban stan, V kat, parno grijanje, 600 KM. Tel. 033 711-665. Soukbunar, trosobnu ku}u dvoeta`nu sa namje{tajem, gara`om, vrstom, 500 KM. Tel. 061 818 254. [paradi} kod Primo{tena, dvosobni apartman i sobe, 15 m od mora. Tel. 00385 22 577-330. Stan izdajem u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371.

Stan izdajem u porodi~noj ku}i, blizu FDS-Pofali}i, namje{en 240 KM, prazan 200 KM. Tel. 033 653-628. Stan izdajem za dvije studentice. Tel. 033 232-494. Stari Grad, apartmani i sobe, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Stari Grad, Logavina, 3-soban komforan namje{ten stan, du`i period. Tel. 061 725 859, 061 135 661. Stari Grad, Logavina, prazan dvosoban stan, II kat, 400 KM. Tel. 033 711-666. Stari Grad, manji stan za dva bruco{a, poseban ulaz, grijanje. Tel. 033 440-073. Studentima (mu{karci), sobe 1-2 krevetne, kuhinja, c. grijanje, TV, novogradnja, centar, povoljno. Tel. 061 244 181. Stup, dvoiposoban nov stan, nove stvari, III sprat, eta`no grijanje. Tel. 061 145 853. Stup, Nikole [opa, pos. prostor 35 m2. Tel. 458-506, 062 007 338. Sutomore, Crna Gora, apartmani, TV, klima, parking, blizu pla`e, povoljno! Tel. 00382 30 374-143. T. O. Pa{e 13/2, @elj. stadion, jednosoban namje{ten stan, cent. grijanje, balkon. Tel. 066 277 662. Tina Ujevi}a 13, pos. prostor 98 m2, centar Sarajeva. Tel. 061 033 953. Trebevi}ka 2, praznu sobu, kuhinju, banju, sa zasebnim ulazom, strujom i grijanjem. Tel. 223-783. Trg heroja, jednoiposoban namje{ten stan, po mog. studenticama. Tel. 061 470 920. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. Trosoban namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. Tu~epi, izdajem apartmane kod hotela Alga. Tel. 00385 21 623 235. U centru Ilid`e sprat ku}e, 2soban stan na du`e, pl. grijanje, kirija 300 KM, depozit 200 KM, unaprijed. Tel. 061 813 354, 033 955 056. U centru izdajem dvokrevet. ili trokrev. sobu, zaseban ulaz, kuhinja, kupatilo, studentima ili zapos. mu{karcu. Tel. 033 227-609. U centru Sarajeva namje{tenu garsonjeru 27 m2, sa gara`om, na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. U centru Trogira izdajem sobe. Tel. 00385 59 188 01454. U centru Trogira izdajem sobe. Tel. 00385 91 880 1454. U centru vi{e kanc. prostora 50-500 m2. Tel. 061 214 306. U priv. ku}i trosoban namje{ten stan, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. U Starom Gradu, Sarajevo, apartmani i sobe, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. U strogom centru Sarajeva izdaje se ~etverosoban stan za stanovanje ili pos. prostor. Tel. 033 648-167, 061 382 261. Ul. Bjelave, pos. prostor pogodan za sve namjene, 80 m2. Tel. 062 747 725. Ul. Stupska br. 38, iza „Bravo“ granapa, izdajemo prazan stan. Ulcinj, apartmani, polupansioni 16 EUR-a po osobi (Vila Edita). Tel. 00382 69 886-659. Ulica Ko{evo, kanc. prostor 105 m2, I sprat, 800 KM. Tel. 061 214 306. Unajmljujem trafiku. Tel. 062 434 781 Ve}i jednosoban stan namje{ten, po`eljno |acima ili radnicima. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Vi{njik, lijepo opremljen 2-soban stan, 500 KM. Tel. 061 214 306. Vratnik, namje{tenu garsonjeru sa cen. grijanjem. Tel. 061 541 016. Vratnik, polunamje{ten jednosoban stan. Tel. 033 232-477.

34

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

35

Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Dvosoban 59 m2, Alipa{ino P . (povoljno), ul. Bosanska. Tel. 061 375 787. 9521-1Nd` Dvosoban stan 60 m2 + 17 m2 podrum i terase, III sprat, Porodice Ribar, Hrasno, sun~anost, preglednost, ti{ina, parking, jeftino. Tel. 645-550. 11146-1tt Mojmilo, dvoiposoban stan, extra adaptiran, v. p., N. Sarajevo, jednosoban 42 m2, v. p. - Povoljno! Hitno! Tel. 061 493 323. 11151-1tt Mostar - Lu~ki most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni, 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1020-1Mo Prodajem dvosoban stan 43 m2 Marijin Dvor, vlasni{tvo 1/1 1.300 EUR-a/m2. Telefon: 062 126 729. 9530-1Nd` Prodajem ku}u sa bazenom 270 m2, kancelarija 30 m2, skladi{te 200 m2, 3 gara`e, dulum zemlje, sve novogradnja, kablovska, plin, 2 tel., naselje Azi}i-Stup. Povoljno. Tel. 065 832 371. 11063-1tt Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, povoljno, Ahatovi}i. Tel. 061 132 197. 9535-1Nd` Prodaju se dva pos. prostora na Dolac M., jedan 160 m2 za 360.000 KM, drugi 220 m2 za 400.000 KM. Lijepo opremljeni. Tel. 062 335 381. 9234-1Nd`

A. polje C-faza, III sprat, jednosoban stan 39 m2. Tel. 061 276 004. A. Polje, 52 m2 + lo|a, 16. sprat (nije zadnji), fix 1.400 KM. Tel. 066 620 164. A. polje, 54 m2/VII, dvosoban + balkon, C-faza, Bosanska ul., odmah useljiv, stanje odli~no, 1.450 KM/m2. Tel. 061 269 835. A. polje, useljiv stan 56 m2, ili mijenjam za Novi Sad. Tel. 033 546-175. Adaptirana manja bos. ku}a na 174 m2 zemlji{ta iznad Bistrika. Tel. 061 260 598. Ahatovi}i, 11 duluma, {uma odrasla, u komadu, fiksno 30.000 KM. Tel. 065 335 075. Al. polje A-faza, 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Al. Polje, C faza, stan 42 m2+4 m2. Tel. 546-226. Al. polje, trosoban 65 m2, 3. sprat, A-faza, povoljno. Tel. 061 493 323. Al. polje, ul. Nerk. Smajl., 6. spr., 77 m2 = 125.000 KM. Tel. 061 320 439. Alipa{ina, uz glavnu komunikaciju, prodajem ku}u na 3 duluma zemlje. Tel. 062 576 975. Alipa{ino 47 m2, vlasni{tvo, useljiv. Tel. 061 102 234. Alipa{ino P faza B, ul. S. ., Fra{te, prodajem 3-soban stan, I kat, 78 m2, cijena 120.000 KM. Tel. 061 172 066. Alipa{ino polje A-faza, prodajem 2 stana po 70 m2, I i X sprat. Tel. 066 445 203. Aneks, prodajem ku}u 11x9, prizemlje + sprat, odmah useljiva, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Apartman 55 m2 sa dvije terase, pogled na more, 50 m do pla`e. Cijena po dogovoru. Tel. 062 105 578. Apartman sa gara`om u Aquareumalu u Fojnici povoljno prodajem. Tel. 061 725 039 Arapovac ulica, Stari Grad, prodajem ku}u, ba{ta, gara`a, lijep pogled. Tel. 061 135 661. Avde Smajlovi}a, 64 m2, devastiran, unutra zgrada obnovljena, 103.000 KM. Tel. 061 177 556.

Azi}i-Stup, prodajem 7.000 m2 zemlji{ta, stambeno poslovnog karaktera. Tel. 065 877 065. B. potok, novogradnja, 2-soban, 1.800 KM sa PDV. Tel. 066 801 711. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, motel sa restoranom u srcu Starog Grada, najprometnija ulica Bravad`iluk, 355 m2, 1.230 EUR-a/m2. Tel. 061 275 535. Ba{~ar{ija, prodajem pos. prostor 27,5 m2. Tel. 061 143 296. Beograd, prod. 2-soban stan 53 m2 sa terasom u Beog. naselju Kote`, I sprat, renoviran, {. zid, b. parket, novo kuaptilo, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301-6897. Betnija, 30 duluma zemlje, mo`e i na parcele. Tel. 061 249 155. B-faza, dvosoban stan. Tel. 065 518 278. Biha}, prodajem ili mijenjam za Sarajevo potpuno renoviran tros. stan. Tel. 061 809 972, 037 226 461. Binje`evo-Had`i}i, nedovr{ena ku}a P+S sa 700 m2 zemlji{ta, povoljno. Tel. 065 877 065. Binje`evo-Had`i}i, parcele za gradnju ku}a. Tel. 065 877 065. Bistrik, ku}a na parceli od 500 m2+2 gara`e. Tel. 061 250 677. Bjelave 53 m2, 3. sprat, 2.100 KM/m2. Tel. 061 415 787. Bjelave, ul. Zaima [arca 98, stan 34 m2, II sprat. Tel. 061 380 449. Blagovac II, prodajem ku}u sa oku}nicom, 1/1. Tel. 033 436-752. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-727, 062 736 701. Bla`uj, prodajem zemlji{te. Tel. 062 902 584. Bla`uj, prodajem zemlji{te. Tel. 062 902 584. Bla`uj-Roga~i}i, 3 duluma zemlje, dozvoljena gradnja, cijena povoljna. Tel. 065 284 402. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, podrum, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom u stambenoj zgradi, ekstra lokacija, 2.600 KM/m2. Tel. 061 183 433. Bu}a potok, ul. Safeta Zajke, ku}a P+S sa gara`om i 470 m2 zemlji{ta. Tel. 061 260 598. Butmir, useljivu ku}u, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri, 1/1. Tel. 061 971 090. ^. Vila I, dvosoban stan 54 m2, I sprat, cen. grijanje, balkon. Tel. 061 187 020, 033 619-051. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^ekr~i}i-Visoko, zemlju 2.800 m2 i vikendicu. Tel. 062 466 189. ^eng. Vila, ul. Al. M. Selimovi}a, 54 m2/2.000 KM. Tel. 066 801 737. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Centar Bjelave ul. stan 53 m2, balkon, podrum, II sp., c.g. plin, sun~an, parking. Tel. 062 878 500. Centar kod Ekonomije, stan 84 m2, novoadaptiran, 2.200 KM/m2. Tel. 061 214 306. Centar Sarajeva kod Kluba Slovenaca, bli`e Skenderiji, prod. stan 42 m2, lift, plin, uknji`en, II kat, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar strogi, stan 85 m2, I sprat, adaptiran, cen. grijanje. Tel. 063 611 882. Centar, dvoeta`ni 83 m2, kod Papagajke, ili zamjena za manji

do 40 m2. Tel. 061 493 323. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, jednosoban 30 m2, 2. sprat, renoviran (kod Bosnalijeka). Tel. 061 493 323. Centar, Josipa Vanca{a, 84 m2, sa gara`om, 240.000 KM. Tel. 065 061 966. Centar, ul. Jezero, stan luksuzno adaptiran, sa 2 balkona, 90 m2 = 350.000 KM. Tel. 065 819 136. Centar, ul. Kranj~evi}eva br. 4, stan 65 m2, I sprat, zgrada Karingtonka. Tel. 061 311 238. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan, povr{ine 106 m2, sa 2 velike terase. Tel. 033/665-256. Ciglane, stan luksuzno adaptiran, sa ba{tom, 90 m2 = 260.000 KM. Tel. 065 819 136. Crna Gora, Ulcinj, plac 500 m2, prodajem ili mijenjam. Tel. 066 336 961. Dev. ku}a u S. Gradu ([iroka~a), 35.000 EUR-a sa dokumentacijom. Tel. 033 523-423. Djevoja~ke Vode-Ahatovi}i, 1.100 m2 {ume, pored asvalta, povoljno. Tel. 065 335 075. Dobrinja 4, Gandijeva (Federacija) dvoipos. 65 m2, III sp., 50.000 EUR-a. Tel. 382 67 553 500. Dobrinja 4, Gandijeva, Federacija, devoiposoban 65 m2, III sprat, 50.000 EUR-a. Tel. 00382 67 553-500. Dobrinja 5, pos. prostor 27 m2, u extra ure|enom stanju, suteren. Tel. 061 525 195. Dobrinja C-5, dvosoban 60 m2, 1. sprat, kod Merkatora, cijena 85.000 KM. Tel. 061 493 323. Dobrinja I, stan dvoipoiposoban 78 m2, malo devast., povoljno. Tel. 061 249 155. Dobrinja, Gandijeva, 38 m2 = 63.000 KM. Tel. 066 801 737. Dobrinja, Kvadrant C-5, dvos. stan 60 m2, II sp. Tel. 061 441 857. Dobrinja, ul. N. Pozderca, 1. spr., 80 m2 = 68.000 EUR-a. Tel. 061 320 439. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}icu-vikendicu, nedovr{ena sa 2,5 dul. zemlje. Tel. 061 20 33 67. Dolac Malta, prodajem pola ku}e, poseban ulaz. Tel. 065 625 435. Donja Jo{anica-Vogo{}a, ku}a u fazi adaptacije P+S+S, sa 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 698. Donje Vlakovo, tri hektara zemlje. Tel. 033 667-679. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418192. Dun. zemlje na Han Plo~i na cesti Sarajevo-Kiseljak sa gra|. dozvolom, 6.000 EUR-a. Tel. 033 205-846. Dvadeset dun. zemlje za sto~arstvo, 2 KM/m2, SemizovacKamenice. Tel. 036 880 631. Dvije tro{ne ku}e H. Kaimije 10 Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Dvoipos. stan 70 m2, I sprat, Dobrinja C-5, cijena dogovor. Tel. 062 877 700. Dvoipos. stan ~etinar. {uma, za vikendicu, Skradno-Busova~a. Tel. 061 154 540. Dvos. stan 50 m2, 14 sp.+2 balkona, Hrasno. Tel. 058 416 546. Dvos. stan 54 m2, Obala K. bana, S. Grad. Tel. 062 920 191. Dvos. stan 55 m2, Olimpijska ul. Mojmilo. Tel. 033 460-064. Dvos. stan 71 m2, 1/1, sp. 3, Otes-Ilid`a, povoljno. Tel. 061 172 053. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ferhadija, IV sprat, stan 119 m2. Tel. 061 225 164.

Fojnica-[}itovo, ku}a P+S+P sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gara`a, ^. Vila II, prodajem ili izdajem, stalni objekat, 1/1. Tel. 061 432 055. Gornja Bio~a-Ahatovi}i, 55 duluma livada-{uma, fiksno 1.500 po dulumu. Tel. 065 335 075. Grada~a~ka 34 m2, 3 sp., opremljen. Tel. 062 156 882. Grada~a~ka 34 m2/3, A. [ahinagi}a 59 m2, 3 sp. Tel. 062 156 882. Grbavica, stan 35 m2, ul. B. Muteveli}a br. 27. Tel. 061 311 238. Grbavica, ul. B. Muteveli}a, 1. spr., 52 m2/2.100 KM. Tel. 065 819 136. Grbavica, ul. Radni~ka, vis. priz., stan 46 m2 = 90.000 KM. Tel. 065 819 136. Had`i}i, stan 79 m2, centar, uredni papiri, hitno je, povoljno. Tel. 061 389 533. Had`i}i-Bare, vikendica sa 750 m2 zemlje, useljivo odmah. Tel. 061 804 105. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem stan 93 m2, 1 sprat, vlasnik 1/1, cijena 110.000 KM. Kontakt tel.: 061 137 911. Hitno prodajem stan jednoiposoban 45 m2, 13. sprat, Trg heroja, Hrasno. Tel. 061 811 144. Hostel prodajem u funkciji, poodan za stara~ki dom, studentski dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Hotonj/Barice dulum ili pola duluma zemlje, prodajem vrlo povoljno. 062 746 426 i 061 134 264. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, dvosoban stan 60 m2, adaptiran, ekstra lokacija. Tel. 061 724 597. Hrasno, D`amijska 17, I sprat, trosoban 69 m2, I sprat, ostava, WC i kupatilo odvojeno, balkon. Tel. 033/649-434. Hrasno, Trg heroja, hitno prodajem jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, adaptiran. Tel. 061 811 144. Hrasno, ul. A. B. [imi}a, garsonjera 28 m2, 2. spr. - 73.000 KM. Tel. 065 819 136. Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}, 58 m2/2.100 KM. Tel. 061 320 439. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stambenog prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bos. ljilj., dvoeta`ni, 150 m2, oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, dvoeta`ni stan 150 m2, ba{te 150 m2. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Lu`ani, stan 69 m2 115.000 KM. Tel. 065 831 209, 066 357 804. Ilid`a-Lu`ani, stan 78 m2, I sprat. Tel. 066 276 383. Ilid`a-Osjek, prodajem ku}u, novogradnja. Tel. 061 202 713. Ilid`a-Pejton, jedna eta`a + 520 m2 zemlji{ta. Tel. 061 493 323. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. Tel. 065 905 779. Isto~no Sarajevo, zemlja sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ivan~i}i kod Srednje, plac za vikendicu, kroz parcelu potok, 17.000 KM. Tel. 066 801 711. Jednos. stan 33 m2, [vrakino, prizemlje, A. Firdusa. Tel. 061 249 155. Jednos. stan 37 m2, ul. V. Maglajli}, Dobrinja 1. Tel. 066 783 856. K. brdo kod tunela, pos. pro-

stor 170 m2, u 2 nivoa sa 510 m2 550.000 KM. Tel. 061 415 787. Kijevo, vikend ku}a nova u ravni, ulaz sa asfalta, svi priklju~ci, 1/1, 1.300 KM/m2. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Klju~, podru~je Bebi}i, iznad vatrogasnog doma, 6 dun. zemlje. Tel. 062 364 214, 053 222 928. Kod stadiona Ko{evo, ku}a pr. + 2 spr., F. Mid`i}a, 300 m2 stamb. prostora i 300 m2 zemlje. Tel. 061 249 155. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ko{. Brdo, A. Hangija, stan 36 m2. Tel. 061 941 840. Ko{. brdo, adapt. stan, sve novo, 76 m2 = 165.000 KM. Tel. 061 320 439. Ko{. brdo, modernu ku}u u nizu sa ure|enim vrtom. Tel. 062 381 294. Ko{. brdo, stan 35 m2, prizemlje, adaptiran, 70.000 KM. Tel. 061 214 306. Kova~i}i kod OHR-a, trosoban stan 75 m2, II spr., lift, cijena 2.500 KM/m2. Tel. 063 947 493. Kova~i}i, ul. Radni~ka, 3. spr., stan adap. 86 m2 = 250.000 KM. Tel. 065 819 136. Krivoglavci, dulum zemlje, cijena po dogovoru. Tel. 066 344 038. Kromolj, 2 ku}e i 1.500 m2 zemlje, mo`e i pojedina~no. Tel. 061 249 155. Kromolj, dvije ku}e i 1.500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 061 249 155. Kromolj, prodajem ku}u, op. Centar, 220 m2 - 220.000 KM. Tel. 062 591 105. Ku}a 10x11 sa ~etiri eta`e u D. Vele{i}ima sa 380 m2 ba{te pod vo}em, vl. 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Ku}a 130 m2 sa velikom gara`om, 28 m2 ba{tom, cijena 250.000 KM, Mihrivode. Tel. 061 262 336. Ku}a na Bistriku na parceli od 500 m2, 2 gara`e. Tel. 061 250 677. Ku}a na Jablani~kom jezeru uz samo jezero i cestu, cijena po pregledu. Tel. 061 357 786. Ku}a na Pofali}ima. Tel. 664169. Ku}a sa 2 dvos. stana, 1/1, useljiva, S. Grad, Sarajevo. Tel. 061 506 750, 532-111. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa oku}nicom Vogo{}aBlagovac. Tel. 061 032 503. Ku}a u duplexu sa gara`om, uredni papiri, 1/1, iznad Skenderije. Tel. 061 379 537. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a ve}a, novogradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}a, 2 stana 120 m2, gara`a, {upa, parking 3 auta, ba{ta. Tel. 522-715. Ku}a-vikendica, Rakovica, dva objekta,sa komplet novom kuhinjom i wc,gara`a,2sp-tarase,park i plac za bazen.Cjena150.000 KM. Tel. 033 538 798 Ku}e: Alipa{ina, p+s, Vraca p+s+2 sp. Tel. 062 156 882. Ku}u u Kiseljaku prodajem ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 061 829 588 Lijepa bosanska ku}a blizu Inat ku}e (Vije}nica). Tel. 061 935 062. Lijepu bosansku ku}u sa divnom avlijom. Tel. 061 935 062. Ljubina, kod motela Konak, ku}a 100 m2 st. prostor i 1.500 m2 zemlje. Tel. 061 249 155. Logavina stan 90 m2, visoko prizemlje, ba{~a + gara`a. Tel. 061 183 941. Lokve-Had`i}i, dva duluma zemlje, blizu puta Sarajevo-Mo-

star. Tel. 053 228-881. M. Dvor, stan 90 m2, pogod. za pos. prostor, kanc., predst., ordinacije, advokat., itd. Tel. 062 608 005. Male{i}i, plac za vikend. pod {umom, 1 m2 - 2 KM. Tel. 062 747 725. Malta, ul. A. Benca, 5. spr., 56 m2/1.000 EUR-a. Tel. 065 819 136. Marka Maruli}a, pos. prostor 51 m2. Tel. 066 783 856. Mejta{, 1. spr., adaptiran 59 m2/3.000 KM. Tel. 065 819 136. Metalka na Drveniji, 90 m2, 2. sprat, 2.800 KM/m2. Tel. 065 061 966. Mojmilo, Trg Barselone, 2. spr., 68 m2 = 125.000 KM. Tel. 066 801 737. Mostar - prodajem stan u Mostaru. Tel. 066 263 077. Mostar, oslovni prostor Bulevar 40m2 dvoeta`ni. 2.000 KM/m2. Tel. 061 242 373 Na Grbavici stan 55 m2, V sp. Tel. 061 250 677. Ned`ari}i, novogradnja, stan de lux, evropski standard gradnje, najpovoljnija cijena. Tel. 061 072 815. Ned`ari}i, novogradnja, stan delux sa klimom, razli~ite kvadrature. Ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten za kori{tenje, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Ni{i}i, pod {umom, 3.300 m2 ure|en prilaz, ograda, struja, {upa, sve 1/1. Tel. 061 169 833. Ni{i}ka visoravan, prodajem zemlju. Tel. 061 483 262. Nova ku}a i 1.000 m2 oku}nice, bolja lokacija, Rajski Do-Trnovo. Tel. 062 183 507. Olimpijska 10/4, stan 80 m2 + balkon. Tel. 033 546-556. Osijek-Ilid`a, zemlji{te 3.800 m2. Tel. 061 225 164. Otes, 49 m2, 3. sprat, adaptiran, namje{ten = 72.000 KM. Tel. 061 702 881. Otes, 6. spr., adaptiran, 77 m2 + gara`a 17 m2 = 115.000 KM. Tel. 065 819 136. Otoka, dvos. stan sa odli~nim c.g., dig. TV, jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Otoka, dvos. stan sa odli~nim c.g., i dig. Tv, jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 1122 h. Parcela u Rakovici i sun~ana strana, voda i struja na parceli. Tel. 061 032 183. Pazari}, dvije parcele 562 m2 i 3.200 m2, cijena jako povoljna, po dogovoru, sve 1/1. Tel. 061 389 533. Plac 200 m2, poljoprivredno zemlji{te, Sreser-Pelje{ac, povoljno. Tel. 061 229 198. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645156, 062 439 329. Pofali}i, ku}u, novogradnja, 1/1. Tel. 649-415. Pos. prostor 27 m2, Dobrinja 5, extra lux. opremljen (suteren). Tel. 061 525 195. Pos. prostor Ilid`a-Stup, povoljno. Tel. 062 203 333. Pos. prostor u Vogo{}i, prodajem 38 m2, vlas. 1/1 sa inventarom ili bez. Tel. 061 149 183. Pos. zgradu u Ferhadiji, 220 m2 kanc. protsora. Tel. 061 558 932. Posl. prostor 16 m2, ul. Esada Pa{ali}a 8, Dobrinja. Tel. 061 438 446. Prod. na Ciglanama donjim 3soban stan, povr{ine 106 m2. Tel. 033/665-256. Prod. poslovni prostor, ul. Himze Polovine br. 5, 69 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 033/665256.

36

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu i video nadzor. Cijena 145.000 EUR-a. Tel. 062 451 110. Prodaje se zemlja sa devast.ku}om,cca 1300 m2.Kod bistri~kog mosta,Zagrici 11.Imaju svi priklju~ci.Cijena po dgovoru. Tel. 061 335 154 Prodaje se zemlja u Hotonju Barice, pola duluma ili dulum.Vrlo povoljno. Tel. 061 134 264; 062 746 426 Prodajem 3-soban stan 74,5 m2 + gara`a 14 m2, Dobrinja. Tel. 065 836 513. Prodajem dvosoban stan (55 kvadrata) u centru Zenice, na prvom spratu. Stan se nalazi u neposrednoj blizini {kole I d`amije. Renoviran je I u odli~nom stanju. Tel. 066 804 880 Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem dvosoban stan centar Skenderije. Tel. 061 335 738. Prodajem dvosoban stan sa balkonom, 14. sprat na D. Malti, cijena po dogovoru. Tel. 646-111, zvati od 16-19 sati. Prodajem gara`u 18 m2 u Jukicevoj cijena 11.000 km. Tel. 061 224104; 066 719741 Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem izvrstan dvosoban stan 54m2 u Grada~a~koj ulici, na prvom spratu. 100 000KM. Tel. 062 244 000 Prodajem ku}u 200 m2, useljiva, u Busova~i, sve ima uz ku}u. Tel. 061 176 411. Prodajem ku}u 200 m2, useljiva, u dobrom stanju, u Busova~i, 35.000 EUR-a. Tel. 061 176 411. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u renoviranu P+P+S+VP 220 m2, 1parking mjesto i gara`a, 2 boksa, oku}nice oko 400 m2. Novo Sarajvo - Hrasno. Tel. 061 490 515 Prodajem ku}u, 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem ku}u, 4 duluma zemlje, vo}njak i potok pored ku}e. Tel. 065 621 110. Prodajem na M. Dvoru stan na 3 spratu 142 m2 cijena 2200km po m2. Tel. 061 350 680 Prodajem novu i staru ku}u zajedno, povoljno, ul. Cicin Han, naselje [iroka~a. Tel. 062 375 548. Prodajem od 300 m2 do 1.000 m2 zemlje u Brije{}e brdu kod d`amije. Tel. 672-421. Prodajem parcele od 537 m2, 370 m2 i 396 m2 sa urbanisti~kim

saglasnostima, na Kobiljoj glavi. Tel. 061 378 484. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem poslovni prostor 40 m2 u hrasnom kod Robota, uknji`en, prizemlje,pogodan za vi{e namjena. Tel. 061 240 976 Prodajem stambeno poslovni objekat 500 m2,Sedrenik,cijena povoljna. Prodajem stan 53 m2, balkon, Grada~a~ka, ^. Vila. Tel. 066 234 449. Prodajem stan 54 m2 kod Op}ine Stari grad. Tel. 061 212 986 Prodajem stan 57 m2, 2 sprat aerodromsko naselje C- 5. Tel. 061 578 922 Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 145 551. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan u Dubai . U.A.E. 45 m2 ..povoljno . Tel. 066 679 313 Prodajem stan u Hrasnici 38 m2, jednoiposoban, vl. 1/1, potpuno namje{ten. Tel. 061 303 634. Prodajem {umu kod D. Vakufa. Tel. 030 251 386. Prodajem trosoban stan 70m2 na 3 katu u blizini Vlade FBiH povoljno. Tel. 061 390 430 Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e br. 3/III. Cijena 155.000 KM, mo`e i zamjena za stan do 50 m2, uz doplatu. Mob. 061 221 899. Prodajem vodenicu. Tel. 061 154 540. Prodajem zemlju na Ni{i}koj visoravni, {uma Jelik. Tel. 061 483 262. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033/661-076. Rakovica-G. polje, 1.550 m2 zemlje, dostupnost infrastrukture, blizina glavnog puta, pogodno za gradnju. Tel. 061 390 748. Rakovica-[. Gaj, vikend ku}a 10x8,30, p+s+p, struja, voda, tel., c. grijanje+p. objekat 6x6 pod plo~om, papiri uredni. Tel. 033 404-728, 062 391 882. Renoviran stan 78 m2, cijena 1.400 KM/m2, ili zamjena. Tel. 066 261 650. Renoviran stan 78 m2, povoljno ili zamjena za manji. Tel. 066 261 650, zvati poslije 16 h. S. Kolonija, ku}a i 345 m2 zemlje, djel. devastirana. Tel. 061 249 155. S. Kolonija, stan u nizu, fasadne cigle, Ahmeda Ljubovi}a 39, 120.000 KM. Tel. 061 177 556.

Saraj polje, 2 trosobna stana 75 m2/V, stanje dobro 123.000 KM i 70 m2 + pro{irenje 5 m2, extra adaptiran, 127.000 KM. Tel. 061 269 835. Saraj polje, trosoban kompletno adaptiran 70 m2/VP 127.000 , KM. Tel. 061 269 835. [ip, novogradnja, 3-soban i 4soban stan. Tel. 061 214 306. Stan 27 m2, suteren, Dobrinja 5, u extra lux. stanju. Tel. 061 525 195. Stan 27 m2, u extra luksuznom stanju, Dobrinja 5. Tel. 061 525 195. Stan 34 m2, II sprat na Bjelavama, ul. Z. [arca. Tel. 061 380 449. Stan 36 m2, Ko{. Brdo, A. Hangija. Tel. 061 233 461, 061 941 840. Stan 53 m2, cijena 1.050 KM/m2, Had`i}i. Tel. 061 156 823. Stan 58 m2, M. Dvor, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Stan 60 m2, naselje Hrasno, adaptiran, extra lokacija. Tel. 061 724 597. Stan 66 m2/III sp, A. Jabu~ice, bez posrednika, mogu}nost zamjene za Trebinje. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Stan 80 m2, balkon 6 m2, Olimpijska, 4 sp. Tel. 033 546-556. Stan Dobrinja C-5, 70 m2, dvoipos., I sp., cijena dogovor. Tel. 062 877 700. Stan Dobrinja C-5, 70 m2, dvoipos., I sp., cijena po dogovoru. Tel. 062 877 700. Stan na Barama, 92 m2/II. Tel. 061 558 932. Stan od 103 m2 na spratu, ul. Had`iidrizova. Cijena dogovor. Tel. 061 268 858. Stan u ulici Patriotske lige, 77 m2, c. grijanje, xetra povoljno. Tel. 061 558 932. Stan u ulici Titova, 46 m2, pogdoan za kancelarije. Tel. 062 390 945. Stariju manju ku}u u starom gradu, ul. Hrvatin. Tel. 061 225 164. Strogi centar Titova, stan 150 m2, IV sprat, lift, balkon, 1 m2 1.000 EUR-a. Tel. 063 60 30 10. Stup, novogradnja, stanovi razne kvadrature, povoljno. Tel. 061 702 881. Stup-Azi}i, gra|. zemlji{te od 32 i 6 duluma i gra|. parcele od 386 m2. Tel. 065 227 933. Sumbulovac, parcela 1.000 m2, sa projektom za gradnju, cijena 3.000 KM. Tel. 033 210-573. [vrakino, Alibega Firdusa, jednosoban 33 m2, povoljno. Tel. 061 249 155. TAR^IN LUKE PRODAJEM PLAC 45OO M U RAVNICI. Tel. 061 583 708 Tar~in uz put M-17, 3.300 m2 pogodno za sve, put du`inom parcele. Tel. 061 583 708. Tar~in-Luke, 4.500 m2 u ravnici, pogodno za sve, 1/1, blizina puta M-17, povoljno. Tel. 061 583 708. Trg heroja 1/4, stan 59 m2, bez posrednika. Tel. 061 612 345, 033 647-462. Trg heroja 36 m2+balkon, adaptiran, 7 sp., 82.000 KM. Tel. 062 156 882. Trg heroja, stan 36 m2, balkon, sun~an, renoviran, 6. sprat, centralno. Tel. 065 823 954. Tri hektara poljopriv. zemlji{ta u Vlakovu. Tel. 061 225 164. Turbe, prodajem dev. ku}u sa 7 duluma zemlje, 25.000 KM. Tel. 063 715 108. Tuzla, b, ul. I. Ribara, jednosoban stan 36 m2, 3 sprat, renoviran. Tel. 061 296 649, 062 287 962. U centru stan 65 m2, I sp., ul. Kranj~evi}eva, grada Karingtonka. Tel. 061 311 238. U Osijeku, op}ina Ilid`a, 3.800

m2 zemlji{ta. Tel. 061 225 164. U Vogo{}i, pos. prostor 38 m2, vlas. 1/1. Tel. 061 149 183. Ul. Hrvatin-Pivara, prodajem stariju ku}u. Tel. 033 667-679. Useljiva duplex ku}a 240 m2, plac 600 m2, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Useljiva ku}a 1/1 sa 2 dvosobna stana, pos. ulazi. Tel. 061 506 750, 532-111. Uz put Semizovac-Srednje, zemlja za vikendicu 4.700 m2, {uma i livada. Tel. 061 249 155. V. Peri}a, II sprat, stan 50 m2. Tel. 061 225 164. Vele{i}i, novogradnja 48 m2, prizemlje nedovr{eno, 15 m2 terase, 60.00 KM. Tel. 062 156 882. Vikend ku}a na placu 980 m2+1.650 m2, [amin-Gaj, Rakovica. Tel. 065 462 264. Vikend ku}a nova, djelomi~no zavr{ena, 1.000 m2, oku}nice Rajsko Do. Tel. 226-554, 061 183 507. Vikend ku}a u Ljubini uz put Semizovac-Srednje, 100 m2 st. prost. 1.500 m2 zemlje. Tel. 061 249 155. Vikend ku}a u Neumu as pogledom na more. Tel. 061 133 176. Vikendica kod Breze uz rijeku. Tel. 061 102 234. Vikendica na rijeci Krivaji, plac pod vo}em. Tel. 066 261 650, zvati poslije 16 h. Vikendicu uz Krivaju, 22 km od Olova, cijena 70.000 KM. Tel. 066 261 650. Vikendicu, mo`e porodi~na ku}a, struja, voda, vo}e, ogra|ena, dulum zemlje. Tel. 468-949. Visoko, prodajem zemlji{te. Tel. 062 195 246. Visoko-Gr|evac, prodajem 23 dun. zemlje i {ume u vi{e parcela. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Vogo{}a gara`a S. Kulenovica. Tel. 061 222 915 Vogo{}a, centar, nadogradnja, dvoeta`ni rhau-bau, faza 96 m2, 1.000 KM/m2, zvati iza 17 h. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, centar, pos. prostor 72 m2 (+25), 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3, cijena 132.000 KM. Tel. 061 275 535. Vogo{}a, jednosoban stan od 37 m2. Tel. 065 877 065. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vojni~ko polje, 4. sprat, stan 78 m2/1.700 KM. Tel. 066 801 737. Vojni~ko polje, ul. Hasana Su}eske, 61 m2 = 115.000 KM. Tel. 065 819 136. Vraca, A. Smajlovi}a, ve}u ku}u, novija gradnja. Tel. 061 160 068. Vraca, ul. Avde Smajl., 2. spr., 68 m2/1.900 KM. Tel. 061 320 439. Vratnik, bosanska ku}a. Tel. 061 482 132. Vratnik, ku}u sa ba{tom. Tel. 536-239. Zemlja 53 dun., op{tina Rogatica, ili mijenjam za Federaciju. Tel. 062 321 088. Zemlja na Betaniji, 30 dun., mo`e i pojedina~no, parcele. Tel. 061 249 155. Zemlja na Mrkovi}ima. Tel. 061 441 857. Zemlja za vikend. uz put Semizovac-Srednje, 1.700 m2. Tel. 061 249 155. Zemlje 3.500 m2, 1 m2-12 KM, pogodno za sve namjene, Osenik-Had`i}i. Tel. 061 019 313. Zemlji{te za vikendice po povoljnoj cijeni. Tel. 062 532 670.

Agenciji potrebno vi{e stanova, ku}a, pos. prostora za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Hitno kupujem manji stan po umjerenoj cijeni od vlasnika. Tel. 062 762 572. Kupujem dvos. stan Pofali}i, Socijalno, Grbavica. Tel. 061 558 932. Potreban manji prostor po mogu}nosti sa inventarom za zelenaru-granap. Tel. 062 270 366. Potreban opremljen stan u zgradi, Agenciji za strankinju na 1 god. Tel. 062 465 466. Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Potrebno vi{e stanova u zgradi praznih i namje{tenih za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70. Potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Potrebno vi{e stanova, ku}a i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 28 28 70, 033 203-127. Potrebno vi{e stanova, ku}a i pos. prostora za prodaju i izdavanje. Tel. 061 437 732, 033 203-127. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190.

„RASPRODAJA OGRIJEVA“! Bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz i koli~ina obezbije|eni (zagarantovani). Tel. 061 670 068. 9469-1Nd`

Prodajem fikus visok 1.5m, zvati na broj tel. 033 664 539 Potreban poslovni prostor 3050m2 u Centru Sarajeva na atraktivnoj lokaciji pod zakup. Tel. 061 773 636 Prodajem kartu za Tuborg Green Beat Festival 2010,Club Papaya,Novalja,Hrvatska. Tel. 062 591 240 Potrebna ku}a ili stan da je namje{ten-a bar jednokrevetna soba i da ima struja.voda kupatilo na ~uvanje re`ije pla}am na du`i period.zaposlen sam. Tel. 061 434 114 Prodajem 7 betonskih cijevi za bunar,povoljno! Tel. 062 423 559
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 8573-1ND@

Zamjena
Centar Sarajeva kod D.Z. Vrazova, mijenjam stan 42 m2, II kat, lift, plin, za Zagreb ili Beograd. Tel. 061 544 182. Garsonjera 27 m2, suteren, Dobrinja 5, extra stanje za Dobrinju 4 (manji stan). Tel. 061 525 195. Isto~. Saraj. Dobrinja 4, dvosoban stan, IV spr., mijenjam za isti ili jednoipos. u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Ljubina kod Srednjeg, vikend ku}a 100 m2 st. prost. i 1.500 m2 zemlje za stan u Sarajevu. Tel. 061 249 155. Mijenjam dvos. stan u naselju Otoka, jako uslovan, vlas. 1/1, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463-156 od 11-22 h. Mijenjam garsonjeru 27 m2, suteren, Dobrinja 5, u ekstra stanju, za RS Dobrinju 4. Tel. 061 525 195. Mijenjam ili prodajem 4 duluma zemlje za stan 40 m2. Tel. 061 314 426. Mijenjam jednoiposoban za dvoiposoban stan, lokacija Ante Babi}a ili Saraj Polje. Tel. 061 433 940. Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam ku}u za stan u Sarajevu, uz doplatu. Tel. 065 335 075. Mijenjam stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu za Feder. Sarajevo. Tel. 062 348 159. Mijenjam stan 78 m2 za manji uz dogovor. Tel. 033/451-776. Mijenjam stan 90 m2 sa grijanjem u Prijedoru za Sarajevo. Tel. 033 453-029. Mijenjam stan u Sarajevu za B. Luku, 35 m2 na Jezeru. Tel. 00381 63 582 606. Mokro - mijenjam ili prodajem ku}u, 3 sprata i 3,5 dul. zemlje, uz magistralni put. Tel. 062 214 041. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542668. Tar~in - kod @elj. stanice mijenjam plac sa ru{evnom ku}om za Zvornik - Karakaj, uz asfalt. Tel. 061 583 708. U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Vikend ku}a uz put Semizovac-Srednje, 100 m2 stamb. prostora, za stan u Sarajevu. Tel. 061 249 155. Zamjena ku}e sa ba{tom za stan uz fin. nagodbu. Tel. 062 165 566.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 10948-1TT

Potra`nja
Agencija kupuje stanove u Sarajevu i vr{i posredovanje od 3%. Tel. 033 654-793. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.

Potrebna pozajmica od 5000 km za privatnu firmu,garancije po dogovoru. Tel. 066 809 201 Kupujem sator za 3-4 osobe o~uvan i po povoljnoj cijeni. Tel. 061 544 449 Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638006. Prodajem kompletnu opremu za piceriju ili fast food. Tel. 061 988 697. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem sve vrste polovnih TV-a, sa garancijom. Tel. 061 350 813. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526521. Prodaja i monta`a vikend ku}a-brvnara od poluoblica, 200 KM po m2. Tel. 061 134 597. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodajem kafe aparate sa dvije i tri grupe. Tel. 061 259 874, 061 976 338. Mediven ~arape za vene, mu{ke i `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Strug Ada Potisje, tip PA 30, glodalica Prvomajska MP G30104. Tel. 066 643 516. Prodajem med iz svog p~elinjaka, Gladno Polje kod vo}njaka. Tel. 066 752 761, 440-747. Papagaje prodajem mlade-tigrice, 10-15 KM. Tel. 062 435 260. Prodajem invalidska kolica masivna, nisu sklopiva 400 KM. Tel. 061 548 278. Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Prodajem veoma jeftino cijet fikus. Tel. 677-149, D`. Bijedi}a 35.

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

37

Prodajem povoljno p~ele u LR ko{nicama. Tel. 061 486 926. Prodajem „Rojal Wul“ komplet posteljinu za spavanje, cijena po dogovoru. Tel. 033/651-641. Brod Balajner 2052, reg. 2011. god., du`ina 6,25 m2, 2001. god., posjeduje trajler za prevoz. Tel. 061 130 688, 00385 98 173 1447. Knjige: Vo}arstvo, povrtlarstvo, obrezivanje vo}a, kalemljenje, ishrana krava, p~elarstvo itd. Tel. 061 275 792. @eljezne police i ofingere za radnju, vrlo povoljno. Tel. 062 501 685. Novi be`i~ni telefon Panasonik, dome 300 m, jako povoljno, cijena 40 KM. Tel. 061 708 772. TV stalak i fotelju, jako povoljno. Tel. 450-940. P~ele sanduci LR, DB i Farar. Tel. 032 866 425 i 061 798 869. Prodajem ili iznajmljujem solarij. Tel. 061 209 876. Multimedijalnu tastaturu, prof. i be`i~nog mi{a, novo. Tel. 061 565 855. Standardni TV Panasonik, ekran 55 cm, star 5 godina, zvati od 17 h. Tel. 061 375 300. Registar kasa Olimpijka, stolovi, stolice za ugostiteljstvo, velika ogledala, 4 kom., aparat za ga{enje 9 kg. Tel. 036 550 486, Mostar. Nov be`i~. telefon Panasonik, domet 300 metara, cijena 40 KM. Tel. 061 709 772. Koke nosilje, sli~ice stare 4 mjeseca i kaveze. Tel. 032 782 948, 061 454 862. Rashl. vitrinu 1,70 cm, veliki fri`ider za ugostiteljstvo, ro{tilji na plin, povoljno. Tel. 036 550 486. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Ma{ine {teperica, overlok, rinpli~arku i bekrer. Tel. 062 105 039. Industr. {iv. ma{ine nove i polovne prodajem. Tel. 062 105 039. Kau~ ve}i, fri`ider, AEG pe} 2 po 50 KM. Tel. 457-794. [ustersku ma{inu prodajem. Tel. 665-243, 062 812 055. Jogi za bra~ni krevet, 1,80x1,90 cm, o~uvan, 50 KM. Tel. 062 760 012. Aparat za mjerenje {e}era u krvi, Bayer-Contour, njmea~ki, nov, neotpakovan. Tel. 062 760 012. Ugao, eko ko`a, potrebno ga presvu}i, veoma povoljno. Tel. 062 760 012. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Nov cirkular marke „Elekctra Beckum“ 5.000/m. Tel. 062 368 100. Sve vrste rezane gra|e, lamperija, brod pod. Tel. 065 683 523. Dje~iji kreveti} `eljezni, bordo boja na ljuljane, 80 KM, kolica 30 KM, hodalica 10. Tel. 066 142 287. P~ele 15 duplih ko{nica, med nije vrcan zbog moje bolesti (udar). Tel. 061 397 532. Nerazmontiranu `elj. piljaru 3x3 m sa tendom, cijena po vi|enju. Tel. 061 397 532. Komande za obuku voza~a „B“ kat., cijena 150 KM. Tel. 061 397 532. Veoma povoljno pis. kofer ma{inu Olimpija, kori{tena malo, mehani~ka. Tel. 062 126 283. Industr. ma{ine za tekstil Juki, nove. Tel. 061 724 597. Zbog selidbe prodajem dvije sobne stala`e, plakar, ormare, sobni sto, cijena vrlo povoljna. Tel. 033 210-014. Prirodne rojeve i osnovna p~elinja dru{tva prodajem. Tel. 032 879 285, 061 246 864. Prodajem mjerilo za plin i aparat za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 186 082. Harmonika „Melodija“ 92 basa sa koferom, Sarajevo. Tel. 061 537 686. Gumeni ~amac sa motorom 8 KS i komandama, registrovan.

Tel. 063 176 207. Rasprodaja ve{ ma{ina, {poreta struja plin i raznih fri`idera 80150 KM. Dostava besplatna. Tel. 533-631. Polovna dobro o~uvana garderoba za dalju prodaju, po 1 KM po komadu, obu}a i odje}a. Tel. 033 623-301. Ma{inu za su{enje ve{a, biciklo za manje dijete trocikl i liniju. Tel. 033 623-301. Hem. opremu za hem. ~istionu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Gumeni ~amac sa motorom 8 KS i komandama. Tel. 063 176 207. Balkonska ograda, klizna kapija na krilo, gitere za prozore, gara`na vrata. Tel. 061 313 116. Dobro o~uvan trosjed zelene boje. Tel. 061 345 805. Skoro nov kancelarijski namje{taj, 4 ormara, sto, fotelja, 4 stolice. Tel. 061 356 085. Puno nove i polovne garderobe i obu}e veoma povoljno, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat doner plin. Tel. 061 311 784. Dvokrilne ustakljene prozore bez {tokova, povoljno. Tel. 062 972 512. Ustakljene prozore bez {tokova 12 kom. - 50 KM. Tel. 062 972 512. Manji fri`ider ispravan, 40 KM. Tel. 062 972 512. Trosjed o~uvan oran` boje, 60 KM. Tel. 062 972 512. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, sa~uvano, pogodno za vikendicu. Tel. 063 848 252, 063 878 680. Vitafon, garancija 2. 2. 2011. Tel. 033 214-144. Pet novih „termal“ radijatora 60x130 cm. Tel. 062 381 294. Plinski kotao za eta`no grijanje od 28 KW. Tel. 062 381 294. Radim i prodajem kerane stolnjake raznih veli~ina i oblika. Tel. 033 453-029. Dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne tepihe i staze. Tel. 033 452-018. Prodajem pul~eve. Tel. 061 543 792. Fasadnu pe} Emina, odli~no stanje, fiksno 100 KM. Tel. 061 245 207. Trpezarijski sto i 4 stolice, vrlo povoljno. Tel. 061 245 207. Drvene (jelove) pul~eve 120 kom., du`ine 2,5 m. Resnik-Pazari}. Tel. 061 377 022. L. profil 40x40, 18 m, cijena 25 KM. Tel. 062 576 975. Rigips plo~e 200x120x12,50, 7,9 komada 30 KM. Tel. 062 576 975. Fri`ider ladi~ar sa 10 laica, ispravan, duboko zamrzavanje. Tel. 066 476 960. Akumulator bo{ov, 74 amper sati, nov, cijena 120 KM. Tel. 066 476 960. Ve{ ma{inu, {vedska, ispravna, u idealnom stanju, 120 KM. Tel. 066 476 960. Gusanu pe} povoljno. Tel. 061 747 860. Povoljno lijek Inunomax i Glivec. Tel. 061 203 409. Ma{ine za proizvodnju poklopaca i papirnu galanteriju. Tel. 065 435 050, 062 762 207. Ma{inu za izradu polimera za flekso {tampu. Tel. 065 435 050, 062 762 207. Grobno mjesto na groblju Sv. Josip. Tel. 664-169. P~ele sanduci LR, DB i Farar. Tel. 032 866-425 i 061 798 869. Klavirnu harmoniku Weltmaister 120 basova, kori{tena 6 mjeseci. Tel. 062 720 393. Povoljno ulazna vrata 200x100, dupla brava, 60 KM. Tel. 061 746 173. Enciklopedije Leksikografskog zavoda Zagreb - I. izdanje.

Tel. 033 652-156. Dobro o~uvanu original opremu za ritmi~u gimnastiku. Tel. 061 974 401. Aparat za zavarivanje limova 0,5-2 mm, bez gasa, 800 KM. Tel. 061 764 703. Polovnu garderobu, plasti~ne ofingere, {tendere, povoljno. Tel. 065 565 485. Regal i vuneni }ilim. Tel. 649434. Nove industrijske ma{ine za tekstil „Juki“. Tel. 061 724 597. Bicikl BMW „caterpillar“ original, alu felge, u izuzetnom stanju,c ijena 250 KM. Tel. 061 390 748. Dizalica „vrabac“ „Enhel“ sa konzolom za monta`u, cijena 100 KM. Tel. 061 256 533. Contour TS trakice za mjerenje {e}era u krvi, povoljno. Tel. 061 531 713. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, vitrinu za sladoled. Tel. 061 311 784. [iva}u ma{inu no`nu „Bagat“ i video „Orion“. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Pelene, podmeta~e (ulo{ke), ~ar{afe za odrasle, povoljno. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Guske, patke, mlade }urke, `ive ili o~i{}ene, donosim na adresu. Tel. 061 925 691.

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 10089-1tt MIKADO-GARANCIJA Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613584. 8656-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 8558-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 10698-1tt Prevoz putnika novim kombijima i mini busevima sa klimom od 7 do 32 sjedi{ta. Po BiH i inostranstvu. Makarska rivijera, Split i Dubrovnik. Polazak i povratak svaki dan. Tel. 061 106 385. 9304-1Nd` Servis rashladne tehnike - popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Monta`a i servis klima. Za sve usluge ra~un i garancija. Tel. 061 143 019. 9466-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, tu{ kabina, el. pe}i, uti~nica, prekida~a, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 9510-1Nd` Prevoz do mora Neum, Gradac do Makarske, srijeda, subota, nedjelja, po dogovoru i ostalo, kombi Mercedes. Tel. 033 235-199, 061 366 684. 9526-1Nd`

Razna oprema
Prodajem nekori{ten zamrziva~ ladi~ar od 220l povoljno. Tel. 030 593 157 Prodajem vagu od 1000 kg. Tel. 061 323 704 Prodajem stolove za stolni tenis fabricki upakovani sa komplet opremom. Tel. 061 763 742 Prodajem TA pec,~etvorka, 100KM. Tel. 061 181 970 Prodajem klavir petrof, cijena po dogovoru. Tel. 062 854 051 PRODAJEM FRI@IDER ZA AUTO NOV. 26 lit. Cijena 50 km. Tel. 061 914 391 PRODAJEM DJE^IJA KOLICA OCUVANA STARA 6 MJESECI 70 KM. TEL. 061 532 610 Prodajem bazen 7x7 sa svom opremom cijena 6.000 KM. Tel. 061 224 104; 066 719 741 Ra~unar HP 3.0GHz, 1GB ram, 80GB hdd, 256MB grafika, DVD, Lcd monitor 19“. 400 KM. Tel. 066 739 251

Intelektualne usluge
Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700 Radim diplomske, seminarske radove i analize slucaja za studente fakulteta dru{venih nauka. Tel. 061 841 769 Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Radim prezentacije u Microsoft Power Pointu. Tel. 061 566 787

Zanatske usluge
Sarajevo. Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje: Laminata,lamperije i podova. Tel. O61 5o2 739 Vr{im postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa, lakiranih parketa i sipodova. Tel. 062 352 352

Mobiteli
Prodajem samsung ce168 i BLACKBERRY 168 sve za 150km. Tel. O62 529 491

Namje{taj
Prodajem dvije komode (nove) i ugao. Tel. 061 147 361 Prodajem ve{ ma{inu kori{tena 2 mjeseca, vrlo povoljno...Tel. 061 212 694

Razne usluge
Adaptiramo ku}e, stanove. Radimo: struja, voda, estrih, parket, keramika, moleraj... Tel. 063 155 868. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za penzionere, RVI i sl. Tel. 061 890 067. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525.

Alati i ma{ine
Prodajem strug. POVOLJNO. Tel. 061 337 620

Ku}ni ljubimci
AMERI^KI STATFORD {tenad {ampionskog porjekla. Tel. 061 516 982

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 9157-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 8092-1Nd`

Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666-275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj.

Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. PC serviser odr`ava va{e ra~unare. Tel. 062 828 910. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molerskofarbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971.

38

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

PRODAJE SE SERVIS ZA BRZU POPRAVKU OBUÆE, IZRADU KLJUÈEVA I GRAVIRANJE - KOMPLET - Komplet namještaj - Mašina za glodanje, brušenje, poliranje. - Presa za ljepljenje obuæe sa kompresorom. - Šivaæa mašina - Sušilica - Proširivanje obuæe - 2x mašine za kopiranje kljuèeva - Graverka (pantograf) - Kompletan alat za sve dijelatnosti Nudimo i struènu pomoæ u opremanju servisa kao i obuku
Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Radim povoljno sve molerskofarbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 061 188 451. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Instruiram matematiku uspje{no. Tel. 061 841 439. Vr{im prijevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Kompletnu adaptaciju, moleraj, rigips, prezide, keramiku, laminat. Tel. 062 226 904. Iscjeljenje duhovnim putem po o~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. Lije~im mo`dane udare i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo. Postavljamo sve gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Staklar radi sve vrste stolarskih usluga. Tel. 061 609 947. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Prijevoz putnika Sarajevo-more, novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 061 213 645. Organizujem ljetne izlete u prirodu Igman, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Mercedes kombijem. Tel. 033 235-199. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Prof. daje instrukcije iz fizike za popravni i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 739. Zidar, gradimo ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, {ipoda, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Unutra{nja termoizolacija, stiropol i moleraj. Tel. 061 544 449. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, el. instalacija. Tel. 061 803 042. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 145 887. Vr{im sve vrste molerskih radova (kre~enje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofali}i. VKV elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kova~i. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova, kao i laminata. Tel. 062 921 100. Kerami~arski radovi i kameni mozaik. Tel. 062 117 905. Molersko-farbarski, elektroinstalaterski itd. radovi, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 310 141. Radim zidarske, kerami~ke radove, oblaganje kamena. Tel. 063 557 115. Molersko-farbarski, stiropor, rigips, i ostali radovi povoljno, kvalitetno. Tel. 062 911 078. Kre~im stanove uredno i jeftino. Tel. 062 672 723, 061 515 483.

Prevozim putnike, namje{taj, selidba i teret, kombijem. Tel. 061 268 155. Molerski radovi uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Kuhinje, ameri~ki plakari, monta`a namje{taja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Moleraj 0,50 KM/m2, gletovanje 1 KM/m2, edelpuz 2,5 KM. Tel. 062 506 865. Monta`a i ugradnja svih vrsta kamenih radova, keramike, renoviranje stanova. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugra|ujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Kerami~ar - ugra|uje sve vrste kerami~kih plo~ica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Mercedes kombijem organizujem putovanja i prijevoz grupa na izlete, seminare. Tel. 061 366 684. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Povoljno i kvalitetno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Serviser rashl. tehnike popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbe, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 822 h. Tel. 061 233 517. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iskusna prof. engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Vr{im prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbije|ena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko gra|. radova. Tel. 062 151 468. Kiroprakti~ar-fizioterapeut uspje{no lije~i oboljelu ki~mu, uko}enost, u{takljenje `ivca, diskus patiju, diskus hermiju, spondilozu, oko{tavanje i glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Va{ majstor rje{ava sve va{e elektro kvarove u va{em stanu, opravka teh. ure|aja kao i ugradnja. Tel. 061 262 411. Izvodim sve vrste radova u gra|evini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, uz popust 20%. Tel. 061 501 835. Pomo} u u~enju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Kirby dubinsko usisavanje i

pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Detaljno izra|ujem natalne horoskope za 2009. god. (ljubav, posao, novac i zdravlje). Tel. 062 104 226. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459539. Kvalitetno i povoljno uni{tavamo `ohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Instalacija sistema, programa, antivirusna za{tita, prekucavanje tekstova, ugradnja novih komponenti. Tel. 062 204 541. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, {panski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz {uta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Posjedujemo svoje skele. Tako|e radimo od temelja do krova. Tel. 061 270 729, 062 216 268. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Opravka b. tehnike, grijalica, usisiva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Laminate, gotove parkete i moleraj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664, 063 189 116. Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 278 188. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, {alovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ovla{teni prevodilac za engleski. Tel. 061 530 346. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Majstor povoljno malta, betonira, {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 269 883. Vr{im pranje tepiha i itisona, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. Elektri~ar, odr`avanje posto-

je}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. radova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061 398 483. Instrukcije - matematika - uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. VKV stolar vr{i popravku vrata, prohora, zamjena baglama, svih vrsta na kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677-549. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535. Student Muzi~ke akademije daje privatne ~asove klavira i teorije muzike. Tel. 062 105 906. Postavljam sve vrste podova, bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 063 214 599. Student Muzi~ke akademije dr`i instrukcije harmonike, klavira, sat 10 KM. Tel. 063 639 915. Instrukcije iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 966. Mijenjam o{te}ene radijatorske ~lanke i vr{im ostale popravke na grijanju. Tel. 645-475. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Renoviranje stamb. prostora, molerski, elektro, vodoinst., podopolaga~ki, kerami~arski, stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Moler VKV, radi kvalitetno, uredno i jeftino. Tel. 062 214 519. Moler radi kre~enje, gletovanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Centralno grijanje radim povoljno, monta`a, servis, popravke. Tel. 061 105 425. Kerami~arske i vodoinstalaterske radove radimo kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539 i 061 182 737. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija za posao, Meho. Tel. 065 061 422. Parketarski poslovi, njema~ko iskustvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 694. Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Veoma povoljno prevodim sa engleskog i na engl. jezik. Tel. 061 262 479. Prevozim kombijem razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925, 033 691384. Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, u va{em stambenom ili pos. prostoru. Tel. 061 243 891. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. 062 402 122. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Povoljno, elektri~ar, opravka el. instalacija, sig. ure|aja i razvodnih tabli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 133 829. Stolar, opravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja,

vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Instrukcije osnovcima iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. Tel. 659-750, 066 897 870. Molersko-farbarske usluge i kerami~arski radovi, brzo, ~isto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Instrukcije - engleski jezik, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Servisiram i ba`darim sve vrste tlakomjera, povoljno, uz garanciju. Tel. 061 188 903. Kerami~arske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, {altere, uti~nice i ostalo. Tel. 061 838 018. Rigips majstor radi potkrovlja, pregrade, spu{tanje plafone. Tel. 062 424 320. Instrukcije - matematika, povoljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Keramika, moleraj, laminat, i ostali zavr{ni radovi, povoljno. Tel. 061 525 310, 062 214 879. Kerami~arski radovi. Tel. 062 165 539. Povoljno postavljam parkete, laminat i {ipod, brusim i lakiram, povoljno. Tel. 062 967 811. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Elektri~ar opravlja {porete, bojlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja osigura~e. Tel. 063 155 868. Adaptiramo stanove, voda, struja, keramika, rigips, moleraj... Tel. 063 155 868. Prevoz za godi{nje odmore do mora, Neum, Gradac, Pelje{ac, Makarska rivijera, ostalo, udobnim mercedes kombijem. Tel. 061 366 684. Moler kre~i, gletuje zidove, rigips, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 325 307. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456979, 061 219 768. Povoljno i kvalitetno izvodim sve gra|evinske radove. Tel. 062 393 187. FTV, RTRS, OBN, Alfa, TV BHT 1, Pink i dr. retg. i strani programi, direktno preko satelita, ve} od 12 KM m2. Tel. 061 803 042. Instrukcije iz turskog, engleskog jezika i matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Bravar, sve vrste bravarskih poslova, povoljno. Tel. 066 340 887. Engleski za u~enike i odrasle. Instruktor iskusan i dokazano uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615732. Instrukcije iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

39

40

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Instrukcije iz matematike, priprema za prijemne ispite, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 504 840. Engleski jezik instrukcije i prevo|enje. Tel. 677-300. Dajem instrukcije osnovcima iz bosanskog jezika. Tel. 061 906 100, od 16-20 h. Dajem instrukcije iz francuskog jezika u~enicima osnovne i srednje {kole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje ~asove iz violine, harmonike, solfe|o. Tel. 061 549 495. Engleski i njema~ki uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel. 033 471-297, 062 916 729. PC serviser nudi usluge instaliranja XP antivirusa, i druge opr, avke. Tel. 062 328 044. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Majstor povoljno opravka stari i montira novi namje{taja, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840. VKV vodoinstalater. Tel. 061 530 205. Stolar - ameri~ki plakari, kuhinje, komode, moderan dizajn. Tel. 061 574 210. Elektri~ar, popravak ku}nih aparata, instalacija, povoljno. Tel. 066 340 887. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, pos. prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Sve vrste gra|evinskih radova, povoljno, mo`e kompenzacija. Tel. 062 196 097. Dajem instrukcije iz ruskog jezika i vr{im prevod. Tel. 061 969 966. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, imam svu potrebnu literaturu, za sve uzraste. Tel. 063 657 404, Skenderija. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 505 642. Zavr{ni unutra{nji radovi, el., rigips, molerski, ugradnja vrata, prozora, itd, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 867 314. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Engleski jezik - podu~avam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat. Tel. 061 267 648, 033 691179. Dimnjake zidamo. Tel. 061 154 540. Kamen lijepimo bunja sedra. Tel. 061 154 540. Kamine zidamo {amotom, grijanje eta`no i topla voda iz kamina. Tel. 061 154 540. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061

506 755. Popravljam uz garanciju ve{ ma{ine, el. {porete, bojlere, ugradnja elektroinstalacija. Tel. 061 563 910. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog, italijanskog. Tel. 061 506 590. Ugra|ujem alarme za ku}e i poslovne prostore po cijeloj BiH. Tel. 061 403 522, Vitez. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amarli}a. Profesor instruira francuski, latinski i italijanski. Tel. 061 566 590. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219761. Izvodim molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Punim i popravljam fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kablovska preko satelita W2 u BiH i svijetu: FTV, RTS, OBN, Alfa, ATV, Pink BiH i drugi regionalni i strani najatraktivniji kanali u HD kvalitetu ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Servis zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 062 136 248. Dajem instrukcije iz hemije, prednost gimnazijalcima, sat 15 KM. Tel. 033 470-635. Povoljne i profesionalne instrukcije engl. jezika za sve uzraste, kao i prevod. Tel. 061 247 606. Postavljam plo~ice i kre~im veoma povoljno. Tel. 062 982 383, Dobrinja. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i monta`a bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Dipl. ing. el. uspje{no instruira matematiku, fiziku, elektrotehniku. Tel. 062 327 168. Vodoinstalater - popravlja i instalira vodovodne instalacije i komplet kupatila. Tel. 063 918 655. Kre~enje od pola marke, gletovanje po dogovoru. Tel. 062 506 865. Dipl. in`injerka instruira matematiku za popravne i prijemne ispite. Tel. 227-990. Izrada i ugradnja kuhinja, ormara i predsoblja, zamjena baglama, dolazim na adresu. Tel. 062 944 952. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Grupa stolara pravi sve po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Radim kerami~arske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namje{taj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Vla`i vam krov, gara`a, experet za hidro-termo izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalite-

tno, povoljno. Tel. 062 422 040. Kirby dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapac. namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje kompjut. virusa, internet konekcija. Tel. 061 243 611. Profesorica daje instrukcije iz fizike, srednjo{kocima za popravni. Tel. 061 227 439. Renoviranje stamb. prostora molerski elektro, vodoinst., kerami~arski i stolarski radovi. Tel. 061 357 201. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Instrukcije iz engl., njema~kog i ruskog jezika. Tel. 061 803 042. Radimo moleraj, edel putz, rigips, keramiku, laminat, brzo i povoljno. Tel. 062 183 209. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. VKV soboslikar li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Grupa profesionalaca vr{i komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Peremo sve vrste }ilima, itisona, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659250, 062 213 732. Dipl. ing. hemije daje instrukcije osnovcima i priprema za prijemni. Tel. 061 836 625. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Iskusan profesor engleskog prevodi stru~nu literaturu i tehni~ku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Povoljno ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, rigips, laminat i drugo. Tel. 061 565 834. VKV vodoinstalater, opravke i nove instalacije, non-stop od 0-24 h. Tel. 061 200 118. VKV vodoinstalater, svi vodoinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Instrukcije iz engleskog, {panskog i informatike, za sve uzraste. Tel. 066 805 772. Instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 033 239-376. Vr{im prijevoz kombijem do 1 tone, povoljno. Tel. 061 908 097. VKV moler kre~i jednosobne stanove za 150 KM, vrlo kvalitetno i uredno. Tel. 651-444, 061 274 191. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Povoljno i uz garanciju moleraj, prezide, rigips, laminat, plo~ice, itd. Tel. 062 226 904. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, ormara, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminati, termofasade, adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Zidarsko-zanatske radove izvodim kao i rigips i keramiku. Tel. 061 410 841.

Kre~im stanove 100 KM. Tel. 061 493 335. Profesor - dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 524 123. KV vodoinstalater vr{i opravku stare vodoinstalacije, radim nanovo banje, uz garanciju. Tel. 033 643-141, 061 562 531. Vr{im prevoz robe, selidbe, kombijem, obezbije|ena radna snaga uz dogovor. Tel. 063 872 529. Vr{im usluge prevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. VKV moler radi sve vrste mol. radova, kvalitetno i jeftino. Tel. 062 214 519.

Ponuda-potra`nja
Potrebna djevojka za rad u sali na poslu`ivanju, prijava na 8 sati. Tel. 062 213 788. 11141-1tt Potrebna frizerka, kozmeti~arka i fizioterapeutkinja sa iskustvom. Tel. 061 741 005, 061 546 365. 9523-1Nd` Potrebno vi{e voza~a „B“ kategorije, sa polo`enim dr`avnim ispitom; 2 automehani~ara; 2 dispe~era i 2 radnice za administrativne poslove. Tel. 062 133 932. 11175-1tt

Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Fast-foodu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 35 KM, isplata svaki dan. Tel. 062 670 734. Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 20 78 22. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 1418 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebna djevojka ili momak za rad u kafeu u centru grada. Po`eljno radno iskustvo. Tel. 061 278 917. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Buregd`inica „Forino“, ul. Mar{ala Tita br. 30. Potrebni: 2 majstora i 2 majstorice za pitu. Tel. 061 778 526, 033 213 813, zvati iza 16 h. Frizerskom salonu, potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Samoposluzi EMAN potrebni radnici. Tel. 061 803 597. Ozbiljna gospo|a ~isti ku}e, stanove, poslovne prostore. Tel. 033 440-747, 066 752 761. Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620, 033 773-871. ^uvala bi dijete u svojoj ku}i, Bistrik. Tel. 061 088 520. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada

min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi djecu. Tel. 033 640-175. Potreban pekar sa iskustvom. Tel. 061 351 436. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u prodavnicu, apoteku i sl. uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Manuelna masa`a, fizioterapeut, dolazak na adresu, rehabilitacija, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 367 166, 033 615-675. Bravar, radim sve vrste ograda od `eljeza i kovanog materijala, sve sa ugradnjom. Tel. 033 674155. Prevoz putnika Sarajevo-more, novim kombijem, klimatizirano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Potrebni saradnici za rad u oblasti fixne jeftine telefonije, posao budu}nosti. Tel. 061 245 070. Usluge ~uvanja i odgoja djece do 10 godina starosti nudi diplomirana odgajateljica. Tel. 062 992 625. Potrebni iskusni komercijalisti za prodaju knjiga u ~itavoj BiH, mogu} radni odnos. Tel. 062 334 365. Knjigovodstvo za STR, SUR, SZR i usluge, diplomirani ekonomista, cijena 120 KM. Tel. 615732. Dubinsko pranje auta, tapaciranog namje{taja, }ilima, sa profesionalnim ma{inama. Tel. 033 557-720. Apsolventica gra|evine tra`i posao (nije obavezno u struci). Tel. 062 676 001. Restoranu Bosna Ilid`a, potrebni kuhari-ce. Tel. 061 827 606. Odgovorna djevojka ~istila bi stanove, ku}e, vile, poslovne prostore. Tel. 066 342 556. ^uvala bih stariju `enu ili pomo} u ku}i, zauzvrat stanovnje, u Dobrinji. Tel. 063 213 844. Vodoinstalaterska radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Tel. 061 073 285. Nudim knjigovodstvene usluge, uslu`nim, zanatskim i ugostiteljskom radnjama. Tel. 061 811 816. Frizerskom salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica redovna ili vanredna. Tel. 061 244 181. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900. Babica za porodili{te na raspolaganju za godi{nje odmore. Tel. 033 460-336. Odgovorna osoba ~istila bi stanove, vile, ku}e, pos. prostore. Tel. 066/342-556. ^uvala bi dijete od 1-5 godina, lokac. Dobrinja i ispomo} u ku}i. Tel. 062 220 782. Potrebna radnica i kuharica kafe fast-food u Rajlovcu, dnevnica 35 KM. Tel. 061 392 184.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, ratna od{teta. Isplata odmah. Dolazim na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 9437-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 062 524 226. 11173-1tt Kupujem staru deviznu {tednju Privredna - Jugo banka i ratnu od{tetu (obveznice). Dolazim na adresu. Isplata odmah. Tel. 061 836 657. 11173-1tt

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. T 033 456-505, 061 214 405. el.

Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatne satove i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem umjetni~ke slike, starinske satove, sablje, ordenje i ostalo. Tel. 061 965 126. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, dionice i certifikate. Tel. 061 192 036. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, prodajem certifikate 1,5%. Tel. 061 863 224. Kupujem dev. {tednju, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem deviznu {tednju, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem sve vrste dionica i akcija sa saraj. i banjal. berze, ratna {teta, stara dev. {tednja, Telekom i dr. Tel. 065 974 799. Mijenjam duple sli~ice fudbalera Ju`na Afrika 2010-Panini. Tel. 062 925 067. Kupujem dionice, obveznice, tara dev. {tednja, od{teta, isplata i dolazak odmah u BiH. Tel. 061 517 897. Dajem 10 novih velikih enciklopedija za dobro o~uvanog Yugu ili manji automobil. Tel. 061 334 365. Kupujem stare strane LP plo~e. Tel. 061 761 668. Kupujem ratnu {tetu, telekom, staru deviz. {tednju i druge sa Saraj. i Banjol. berze. Tel. 061 188 488. Kupujem sve vrste dionica i obveznica sa Banjalu~ke i Sarajevske berze, ratna {teta, stara dev. {tednja i dr. Tel. 065 974 799, 061 210 994. Kupujem dionice svih fondova, preduze}a, staru deviz. {tednju, ratnu {tetu, certifikate prodajem. Tel. 061 864 047. Kupujem sve vrste ugostiteljsko opreme. Tel. 065 903 989. Muzi~ki bend klase A i muzi~ki bend klase B.Zvati izme|u 19:30 i 20:00.Tel. 066 626 812 Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a.Ma{inska obrada: tenis. ,fudbal,rukomet,odbojka i za{titne mre`e. Tel. 063 402 077 Iskusan maser sa certifikatom pru`a sve vrste masa`a:sportska, relax, kod ki~menih oboljenja kao sto su glavobolje,diskus hernije spondiloza slaba cirkulacija kao i skidanje celulita.Povoljno. Tel. 061 865 633 Kombi prevoz svih roba povoljno. Tel. 061 205 906 Vr{imo transport namje{taja, {ute, kabastog otpada, itd. Radna snaga obezbje|ena. Tel. 062 423 605 PROGRAMIRANJE,SERVIS I PRODAJA REGISTAR KASA. Tel. 062 525 845 USLUGE PROFESIONALNOG TV {MINKERA. SVE VRSTE MAK UP-a, DNEVNI, VE~ERNJI, SVE^ANI, [MINKANJE MUZI^KIH SPOTOVA, REKLAMA. MOGU]NOST DOLASKA NA ADRESU. Tel. 065 690 182 Prevoz putnika autom, klima, udobno, cijena povoljna. Tel.061 188 635 Finansijsko ra~unovodstvene i knjigovodstvene usluge. Preuzimanje dokumentacije, odlasci u banke, poreznu upravu, PIO. Za novootvorene „str“ i „doo“ ni`e cijene usluga do 20%. Tel. 062 784 002

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

41

42

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

30

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

auto market

43

VOZILI SMO Mazda 6 FL Sport CD 2,2 TE facelift

Zape~eni pala~inci s „nutelom“
Razloga za velike promjene nije bilo, pa se redizajnirana Mazda6 naslanja na osnovni model, ali s inovacijama i doradama
KIA Sportage: Skori dolazak

Volvo V50: Kompaktno tijelo sa zaobljenim linijama

Volvo V50 za modelsku 2011. godinu

Inovativni sistem pogona u KIA-i Sportage

Predvi|a uvjete vo`nje
Dynamax, koji je razvila kompanija Magna Powertrain, radi suprotno od ostalih sistema tog tipa, koji se tek odazivaju na uvjete vo`nje nakon {to se oni dogode
Novi KIA Sportage, koji uskoro sti`e i kod nas, prvi je model ju`nokorejske automobilske grupacije opremljen inovativnim sistemom pogona na sve to~kove AWD Dynamax, napravljenim u ~uvenoj kompaniji Magna Powertrain.

Kada napravite ne{to {to se ljudima jako svidi, kako to onda doraditi pa da im se svidi jo{ vi{e? Na ovo pitanje su odgovorni u Mazdi morali smisliti odgovor kako bi napravili redizajniranu verziju modela 6, predstavljenog 2007. godine, koja }e omogu}iti nadogradnju uspjeha prethodnika.

Mazda6 facelift: Vi{e sportski nastrojena

Izra`ajnija figura
Odgovor je jednostavan - upotrijebite sve ono {to ve} ima na „{estici“ i tome dodajte jo{ pone{to. Kao pala~inci, koje, naravno, ne}ete prestati mazati „nutelom“, ve} }ete ih samo malo zape}i u rerni,

nosa vibracija i buke u kabini, najve}i i najekskluzivniji Mazdin putni~ki automobil na evropskom tr`i{tu na cesti pokazuje sve atribute premium segmenta. Ovo je vozilo kojim mo`ete udobno doploviti i do Dominikanske Republike. Morskim putem. Oprema japanske ljepotice jo{ je bogatija. Dodati su neki novi elementi (zavisno od paketa opreme), kao {to su, recimo, uklju~ivanje `migavaca pri naglom ko~enju, sistem HLA (Hill Launch Assist), koji na uzbrdicama dr`i automobil u mje-

Osvje`en i osna`en
Enterijer je inspiriran skandinavskim produkt dizajnom
Kada je aktuelna generacija modela V50 predstavljena 2004. godine, Volvo se usredoto~io na mla|e kupce s visokim zahtjevima po pitanju performansi i premium osje}aja. Blagim redizajnom 2007. godine, ovaj je model postao vizuelno bli`i Volvu V70, a sada je dobio jo{ nekoliko svje`ih dizajnerskih i tehni~kih detalja, s kojima ulazi u 2011. godinu. Volvo V50 krasi kompaktno tijelo sa zaobljenim linijama. Uprkos kompaktnim vanjskim dimenzijama, automobil nudi prostranu fleksibilnost. Kako bi se dobio dodatni prostor, zadnji dio automobila produ`en je za 46 mm u odnosu na S40. Enterijer modela inspiriran je skandinavskim produkt dizajnom sa naglaskom na blagim povr{inama, nje`nim materijalima i funkcionalnosti. Zajedno sa S40, V50 je bio prvi Volvo sa ultratankom lebde}om centralnom konzolom sa osvijetljenim pretincem za sitnice sa stra`nje strane. Prtlja`ni prostor zaprema od osnovnih 417 do maksimalnih 1.307 litara. [asija V50 pode{ena je za kontrolirane i sigurne vozne mogu}nosti i brz odziv na komande upravlja~a. Generalno, duga~ak me|uosovinski razmak i {irok trag to~kova u kombinaciji sa ~vrstom karoserijom obe}avaju besprijekorno pona{anje. Napredni DSTC sistem dinami~ke kontrole stabilnosti i trakcije, koji stabilizira automobil u slu~aju proklizavanja dio je standardne opreme. Ponuda motora podrazumijeva popre~no smje{tene, linijske jedinice. Ponuda benzinskih uklju~uje 1,6-litarski ~etverocilindra{ sa 100 KS i 2,0-litarski ~etverocilindra{ sa 145 KS, te 2,5-litarski petocilindarski turbo sa 230 KS. Dizelske boje brane 1,6-litarski ~etverocilindra{ sa 109 (DRIVe) i 115 KS (D2), te novi 2,0-litarski petocilindra{ u verziji sa 150 KS i M. T. 177 KS.

Bolji polo`aj
- Dynamax obje korporacije strate{ki postavlja u bolji polo`aj u globalno rastu}em segmentu kompaktnih vozila s pogonom 4x4, jer pru`a pobolj{ane vozne osobine i sigurnost uz dodatno smanjenje potro{nje goriva i emisije CO2 - kazao je D`ejk Hir{ (Jake Hirsch), predsjednik Magna Powertraina. Dynamax vr{i stalnu kontrolu uvjeta vo`nje i predvi|a zahtjeve AWD sistema, {to je sasvim druga~ije od ostalih sistema tog tipa, koji se tek odazivaju na uvjete vo`nje nakon {to se isti dogode.

Djelovanje skoro neprimijetno

Osvanuo dugoo~ekivani baby Range Rover
st u krivinama, otklanja neo~ekivano predupravljanje i podupravljanje smanjivanjem ne`eljenih trakcijskih sila na prednju i zadnju osovinu i donosi vi{u temperaturnu otpornost, {to poma`e kod spre~avanja pregrijavanja i ga{enja pogona tokom penjanja uzbrdo ili pri vu~i I. S. prikolice.

Dynamaxova kontrolna jedinica stalno analizira podatke pomo}u upravlja~ke jedinice vozila i tako kontrolira djelovanje elektrohidrauli~nog sistema kva~ila. Djelovanje Dynamaxa je za voza~a sasvim neprimijetno.

Atraktivni Evoque debitirao u Londonu
Blage izmjene na prednjoj masci Straga su modernija svjetla

Vi{a otpornost
Ovaj sistem donosi i pobolj{anu lateralnu stabilno-

Mercury se i zvani~no gasi
Ameri~ki Ford krajem godine gasi automobilski brend Mercury, te svu snagu usmjerava na Lincoln, koji bi u sljede}e ~etiri godine trebao predstaviti ~ak sedam novih modela. Mercury je 1939. godine oformio Edsel Ford, sin Henrija (Henry), a trebao je popuniti rupu izme|u Forda i luksuzne marke Lincoln. No, reorganizacija Forda i Lincolna vi{e ne ostavlja mjesta za me|ubrend, koji je Ford ionako posljednjih godina potpuno zapostavio. Mercuryjeva modelska ponuda uistinu je siroma{na, a toS. Pa. kom posljednjih deset godina prodaja je pala za cijelih 74 posto.

da bi bili jo{ bolji. I tako, nova „{estica“ na prvi pogled izgleda isto. Podjednako odli~no. Dinami~ni dizajn zadr`an je i u ovoj verziji, ali i na-

jve}i kriti~ari re}i }e da nije bilo razloga da se ne{to dramati~no mijenja. Tek reda radi, bilje`imo manje promjene na prednjoj masci i odbojniku,

Tek je do{la u BiH
S obzirom na to da je redizajnirana Mazda6 tek stigla u BiH i da smo je odmah ekskluzivno dobili na test, na ta~ne informacije o cijenama, razinama opreme i motorima dostupnim na na{em tr`i{tu jo{ }emo morati sa~ekati. Sve informacije koje vas interesiraju uskoro }ete mo}i dobiti u F-Autocentru SA, kao zastupniku Mazde za BiH. Recimo to da se na globalnom nivou Mazda6 nudi sa 1,8-litarskim od 120, novim 2,0litarskim od 155 i 2,5-litarskim motorom od 170 KS (benzin), te tri 2,2-litarske dizelske verzije od 129, 163 i 180 KS. Karoserijske izvedbe su hatchback, sedan i wagon.

Dogovor Tesle i Toyote

Pravi se RAV4 na elektri~ni pogon
Tesla Motors i Toyota objavili su da su potpisali sporazum o razvoju vozila RAV4 na elektri~ni pogon, kao {to je bilo najavljeno u maju ove godine. Sa ciljem da se pojavi na tr`i{tu SAD u 2012. godini, prototip }e biti napravljen kombinacijom Toyote RAV4 sa Teslinim elektri~nim pogonom. Prvi primjerak je ve} napravljen i u toku su prva testiranja. U maju, Tesla i Toyota objavili su namjeru da sara|uju u razvoju elekti~nih vozila, dijelova, proizvodnog sistema i in`injerske podr{ke. Teslin interes je znanje i benefit iz Toyotinog in`injerstva, sistema proizvodnje i proizvodne ekspertize, dok Toyota cilja na Teslinu elektri~nu tehnologiju, odva`an duh, brzo odlu~ivaM. T. nje i fleksibilnost.

preuzete s modela 3, zatim na prednjim i zadnjim svjetlima, koja su jo{ modernija, te na dizajnu aluminijskih felgi. Prelijepa figura sada je jo{ izra`ajnija i sportski nastrojenija. Najve}e promjene zapravo dolaze unutra, gdje }emo izme|u ostalog prona}i piano crne obloge oko instrumentalne table, hromirane kvake, novi centralni displej, upravlja~ i presvlake. Ono {to je i na „obi~noj {estici“ bilo vrlo dobro, sada je jo{ bolje i ekskluzivnije. Kada je rije~ o pogonu, dok su ostali motori ve}inom vi{e dotjerani, 2,2-litarski dizelski ostao je pribli`no isti, s tim {to je dobio manji turbopu-

nja~ koji je eliminirao turborupu i osigurao da automobil munjevito reagira na dodavanje gasa. To se dokazalo i u praksi, po{to je na{a Mazda, koja je zapravo najslabija me|u 2,2-litarskim automobilima na dizelski pogon, i na niskom broju obrtaja ubrzavala kao gonjena bi~em, zaslu`iv{i sve na{e po{tovanje. Novi upravlja~ je intuitivniji od starog, a moramo re}i da je zaista izda{an sa povratnim informacijama voza~u.

Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.755 / 1.795 / 1.440 masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.435 prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510

Motor CD 2,2
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.184 najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . . . .129 / 3.500 okretni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . . .340 / 1.800

Ekskluzivnom premijerom u Londonu, Land Rover je zvani~no predstavio dugoo~ekivani kompaktni model Evoque, koji predstavlja zna~ajan korak za budu}nost ovog legendarnog britanskog brenda. „Baby Range“ je dizajnerski potpuno identi~an konceptnom modelu LRX, koji je plijenio pa`nju jo{ od sajma u Detroitu 2008. Atraktivan stajling, uska stilizirana svjetla i padaju}a linija krova djeluju o~aravaju}e, a najavljeno je da }e pored trovratne sti}i i petovratna izvedba. Iako nisu objavljene nikakve tehni~ke specifikacije, o~ekuje se da maleni Range pod prednjim poklopcem ugosti 2,2-litarski ~etverocilindarski turbobenzinski motor, 3,2-litarski redni {estocilindarski benzinski i

Evoque: Najmanji Range Rover svih vremena

2,0 litarski turbodizelski. Prednji pogon je standard, a stalni na sve to~kove opcija. Uprkos kompaktnim dimenzijama, ovaj Range ne}e ni po ~emu zaostajati za svojom velikom

bra}om, naro~ito po pitanju luksuza. Evoque je najmanji, najlak{i i najefikasniji Range Rover svih vremena. Zvani~na promocija najavljena je za sajam u Parizu S. Pa. u septembru.

Performanse
najve}a brzina (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ubrzanje 0-100 km/h (s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,7 potro{nja grad/otv./komb. (l) . . . . . . . . . . . .6,6 / 4,4 / 5,2

Nova generacija Range Rovera
Mimo toga, Land Rover je predstavio i novu generaciju modela Range Rover, koji u odnosu na prethodnika donosi blage dizajnerske, ali zna~ajne tehni~ke novosti. Najve}a je novi 4,4-litarski V8 dizelski motor sa 313 KS i 700 Nm obrtnog momenta, koji mijenja ve} islu`eni 3,6litarski agregat. Novi „osmak“, uparen sa osmostepenom transmisijom, nudi rasko{ne mogu}nosti, ubrzanje do 100 km/h za 7,5 sekundi i maksimalnu brzinu od 210

Pode{en ovjes
Zahvaljuju}i kuri finog pode{avanja ovjesa, ~iji je svaki element modificiran s ciljem smanjenja prije-

Cijena testnog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53.800 KM

stu olak{avaju}i kretanje, HMI (Human-Machine Interface), koji olak{ava upotrebu instrumenata ili pak sistem za nadzor stra`njeg mrtvog ugla. Ovim modelom Mazda je napravila odli~an posao, jer sve ono {to je i kod baznog modela bilo odli~no, sada je jo{ bolje. M. TANOVI]

Blage dizajnerske izmjene i zna~ajne tehni~ke novosti

km/h, uz prosje~nu potro{nju od 10,2 litra. Be-

nzinski 5,0-litarski V8 sa 510 KS nije mijenjan.

44

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

U skladu sa ~lanom 50 stav 3 Zakona o bankama objavljujemo:

IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 01. 01. 2010 - 30.-06. 2010.

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCI: NAZIV BANKE: BOR BANKA DD SARAJEVO ADRESA: Obala Kulina bana 16, Sarajevo TELEFON: 033 27 85 21 TELEFAKS: 033 27 85 50 MATI^NI BROJ: 4200293230009 S.W.I.F.T. BORBA 22 E-mail: borbanka@bih.net.ba

^LANOVI NADZORNOG ODBORA: Esad Hrva~i} - predsjednik Muniba Eminovi} - ~lan Nezim Halilovi} - ~lan Hajrudin Had`imehanovi} - ~lan Josip So~o - ~lan

^LANOVI ODBORA ZA REVIZIJU: Hasida Gu{i} - predsjednik Senad Herenda - ~lan Tihomir ]urak - ~lan Ahmet Aliba{i} - ~lan Edin Toki} - ~lan

^LANOVI UPRAVE: Hamid Pr{e{ - direktor Izvr{ni direktori: Muhamed [ehbajraktarevi} Enisa Hulusi} Bedina Jusi~i} - Musa Ajna [ehovi} Adela Zorlak

INTERNI REVIZOR [efika Kreso Dioni~ari sa 5% i vi{e dionica s pravom glasa I MINISTARSTVO FINANSIJA FBiH II FOND BO[NJACI SARAJEVO III PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD SARAJEVO IV POBJEDA RUDET GORA@DE

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 047619 08 P Sarajevo, 13. 07. 2010. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine Federacije broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kr`elj Ivana, u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, Ulica Mar{ala Tita br. 34, protiv tu`ene ZLATAREVI] ADISE iz Sarajeva, ulica Grada~a~ka br. 110, radi duga v.sp. 5.229,24 KM, OBJAVLJUJE SLJEDE]I "TIPO" D.O.O. - u steèaju Ul. Titova b.b. OD@AK Steèajni upravnik Broj: 003/10 Datum: 14.07.2010.

Dnevni avaz

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

45

Steèajni upravnik "TIPO" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge-u steèaju u skladu sa Rješenjem Opæinskog suda u Orašju broj: St-013821/09 od 09.11.2009.godine, te zakljuèaka Odbora povjerilaca od 09.07.2010. godine kojim je utvrðeno da se druga prodaja pokretnih stvari (ponovljena) i druga prodaja nekretnina oglase za prodaju u cjelini po jedinstvenoj cijeni, steèajni upravnik, dana 14.07.2010. godine raspisuje

OGLAS
Poziva se tu`ena ZLATAREVI] ADISA iz Sarajeva ulica Grada~a~ka broj 110 da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 30. 04. 2008. godine kojom je predlo`eno da sud donese presudu kojom se obavezuje tu`ena da tu`itelju isplati glavni dug u visini od 5.229,24 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama od dana podno{enja tu`be pa do dana kona~ne isplate duga, zajedno sa sporednim potra`ivanjima kamatama ukupnom iznosu od 274,03 KM i tro{kovima parni~nog postupka i to sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`ena, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostave pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. Tu`ena je du`na dostaviti odgovor na tu`bu u dva primjerka pozivom na broj predmeta 65 0 P 047619 08 P SUDIJA Kr`elj Ivana

OGLAS
O PRODAJI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM 1. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem, slijedeæih predmeta: a) Zemljište 5.982,00 m2 .................................................Ukupna vrijednost 538.380,00 KM, b) Graðevinski objekti ..................................................Ukupna vrijednost 2.166.826,32 KM upisani u Zemljišnoknji ni izvadak broj 310 PO Od ak KO SP Od`ak na kè. 97/1, opisani kao I bara fabrika fabrièki krug II 2 zgrade na parceli broj k.è.97/1; c) Mašine, više vrsta mašina za proizvodnju i preradu razlièitih folija PE-LD, PELLD,PE-HD i dr i proizvoda nastalih od folija, a sve prema popisnoj listi (Extruderi I, II, III, sa pripadajuæim platformama, stroj za proizvodnju vreæica SALDOFLEX, stroj za konfekcioniranje folije PLASTIMAC, linija za štampu BONARDI, stroj za višebojno štampanje MONOCOROFLEX, stroj za dvobojno štampanje FILIPINI & PAGANINI, linija za PE haube GINTER, linija za recikla`u folije TECNOVA, sistem za hlaðenje vode-ÈILER, kompresori sa pripadajuæim sušaèem zraka KAESER, oprema u kotlovnici,viljuškar,vaga, stona bušilica. ............Ukupna vrijednost 1.206.582,50 KM, d) Razni alati i rezervni dijelovi po spisku,. . Ukupna vrijednost 15.000,00 KM e) Oprema za restoran, namještaj, druga oprema i inventar prodaje se po procjenjenoj vrijednosti i pojedinaèno po spisku. 2. Imovina se prodaje u skladu sa utvrðenim cijenama i prodaje se u cjelini po jedinstveno utvrðenoj cijeni za (a+b+c+d) u ukupnoj poèetnoj vrijednosti od 3.926.787,82 KM, 3. Prodaja æe se vršiti putem usmenog javnog nadmetanja. Imovina opisana u ovom Oglasu u taèki 1 pod (a+b+c+d) ne mo`e se prodati pojedinaèno nego u cjelini niti se mo`e prodati ispod poèetne cijene u iznosu od 3.926.787,82 KM. Minimalni iznos licitiranja iznad utvrðene poèetne cijene, iznosi 5.000,00 KM. 4. Pravo uèešæa u janom nadmetanju za (a+b+c+d) imaju sva pravna i fizièka lica koja do otpoèinjanja prodaje uplate depozit u visini od 10% od UKUPNE poèene vrijednosti predmeta prodaje (3.926.787,82 KM) na transakcioni raèun "TIPO" d.o.o. - steèaju Od`ak, otvoren kod IKB Filijala Jelah broj: 134-090-000-000-4639 , sa naznakom "uplata depozita za kupovinu imovine". Za redni broj d depozit u visini 10 % od istaknute poèetne procijenjene vrijednosti predmeta licitiranja, se mo`e uplatiti i gotovinski prije poèetka usmenog javnog nadmetanja. 5. Javno nadmetanje æe se odr`ati i ako na njemu uèestvuje samo jedan ponuðaè, a koji ispunjava uslove Oglasa. 6. Poèetna jedinstvena cijena iz ponude nemo`e biti manja od svih ukupnih cijena utvrðenih u taèki 1. pod a+b+c+d i to u ukupnom iznosu 3.926.787,82 KM , a poèetna cijena za predmete prodaje iz taèke 1. pod ( e ) nemo`e biti manja od procijenjene vrijednosti. 7. Prodaja imovine javnim nadmetanjem æe se odr`ati 21.08 2010. godine (subota ) za imovinu iz taèke 1 pod (a+b+c+d) u 12 sati a za imovinu iz taèke 1. pod ( e ) u 13 sati , u krugu "TIPO" d.o.o. - u steèaju Od`ak, Titova b.b. 8. Uslovi prodaje su: - sve poreze i troškove snosi kupac. - imovina se prodaje po naèelu ''viðeno - kupljeno''. - ponuðaè sa najpovoljnijom ponudom plaæa ukupnu kupoprodajnu cijenu odmah na raèun 134-090-000-000-4639, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od dana odr`avanja javnog nadmetanja, a nakon toga preuzima predmet prodaje opisane pod a+b+c+d + e u taèki 1. ovog Oglasa. - ako najpovoljniji kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u roku iz ovog Oglasa smatra se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat uplaæenog depozita, a steèajni upravnik proglašava kupcem slijedeæeg najpovoljnijeg ponuðaèa. 9. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se razgledati svakog radnog dana od 02.08.2010. godine u vremenu od 10 - 13 sati, i uz dogovor na kontakt telefon u Od`aku, 061/ 322 335 kao i na dan usmenog javnog nadmetanja. 10. Sve dodatne informacije se mogu dobiti od steèajnog upravnika, na telefon: 061/ 421 074.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 103376 09 I Sarajevo, 06. 07. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermana Muteveli}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA“ TUZLA, protiv izvr{enika OBRADOVI] NIKOLINA IZ SARAJEVA, Mekote 78., Osijek i [IPKA SANJA IZ SARAJEVA, Carina 4-A, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 905208 04 Mal Mostar, 10. 06. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Josipa Matijevi}, u pravnoj stvari tu`itelja HT Mobilne komunikacije d.o.o. Mostar Tvrtka Milo{a bb Mostar zastupan po zz direktoru protiv tu`enog Branka Ga{par Kr. Zvonimira 22 Mostar temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 29. 05. 2003. godine tu`itelj HT Mobilne komunikacije d.o.o. Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enog Branka Ga{par Kr. Zvonimira 22 Mostar. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enu obvezati na isplatu nov~anog iznosa od 435,10 KM sa zz kamatama koje teku: na iznos od 103,10 KM po~ev{i od 17. 10. 2002. godine pa do kona~ne isplate, na iznos od 185,16 KM po~ev{i od 17. 11. 2002. godine pa do kona~ne isplate, na iznos od 146,84 KM po~ev{i od 17. 12. 2002. godine pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja iznosa. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanak 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni suradnik Josipa Matijevi}

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 08. 07. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave, mjenice broj AB 137142, XZ, izdate u Ilid`i dana 12. 09. 2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 2.035,18 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 06. 2009. godine do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 81,40 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom, prenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 3386702200912083, otvorenog kod Uni Credit banke. Sudija Nermana Muteveli}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu, u roku 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enika, smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

SAVJET VI[E

46
Javelin: Solidan sportski automobil za svakodnevicu

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

auto market

IZ HISTORIJE AMC Javelin (1967-1974)

Postoje na~ini da se vo`nja po ljetnim vru}inama lak{e podnese

Kako pre`ivjeti ljetne vru}ine

Sauna na ~etiri to~ka
Ukoliko kre}ete na du`i put, planirajte vo`nju u jutarnjim i popodnevnim satima
Vo`nja po ljetnim vru}inama u automobilu bez klima-ure|aja no}na je mora svakog voza~a. Pa ipak, ovaj aspekt vo`nje gotovo je neizbje`an kako u gradskom saobra}aju tako i prilikom putovanja na godi{nji odmor. Me|utim, koliko god bila tegobna, postoje na~ini da se lak{e podnese. dne sokove i ~aj. Ukoliko kre}ete na du`i put, planirajte vo`nju u jutarnjim i popodnevnim satima, a izbjegavajte period od 10 do 16. Ukoliko mo`ete, najbolje bi bilo da za dugo ljetno putovanje koristite no}. Visoke temperature u automobilu najvi{e {tete nanose djeci i ku}nim lju-

Jo{ jedan predstavnik „pony car“ generacije

Blagodati klime
Blagodati klima-ure|aja svima su poznate, me|utim i s njim treba postupati oprezno, kako ne bi naudili svom organizmu. Razlika izme|u vanjske i unutra{nje temperature ne bi trebala biti ve}a od pet stepeni. Voza~, prije svega, treba sa~uvati hladnu glavu i piti {to vi{e teku}ine. Pored toga, tokom du`ih putovanja preporu~ljivo je praviti ve}e pauze. Umjesto kafe i ostalih „razbu|uju}ih“ sredstava, najbolje je konzumirati obi~nu vodu, priroPrije paljenja klime, automobil rashladite kratkom vo`njom s otvorenim prozorima, a tako|er nekoliko minuta prije izlaska iz vozila ugasite ure|aj i „od{krinite“ prozore, kako biste izjedna~ili temperaturu i sprije~ili toplotni udar. bimcima, zato ih izbjegavajte ostavljati u vozilu, osim ukoliko ste parkirali u hladu. Istovremeno, pripazite i na opekotine, jer upravlja~ i komandna tabla usljed izlo`enosti suncu mogu dosti}i veoma visoke S. Pa. temperature. rili~no nepoznata ameri~ka kompanija AMC (American Motors

P

AMX verzija
Javelin je vremenom dobio ja~e motore i specifi~ne izvedenice. Dolazak „muscle car“ mrcina poput Pontiaca GTO, uvjetovao je nastanak modela AMX, skra}ene i mo}nije izvedbe Javelina, koja, na`alost, nije nai{la na dobar odziv kupaca.

Corporation), prepoznatljiva jedino po neobi~nom i neuglednom modelu Pacer, u svojoj je ponudi svojevremeno imala jo{ jedan zanimljiv automobil imena Javelin.

Osim prakti~nih vrijednosti, AMC Javelin je posjedovao i solidne vozne osobine, uprkos vreme{nim motorima
dnosti, AMC Javelin je posjedovao i solidne vozne osobine uprkos vreme{nim motorima, poput 3,8-litarskog {estocilindra{a sa 145 KS i 4,8-litarskog V8 sa 230 KS. brojnim pobolj{anjima tokom godina postojanja, nije postigao o~ekivane prodajne brojke, pa je na kraju prona{ao tek 235.597 kupaca. Vrijedi spomenuti da se Javelin licencno proizvodio u Evropi, Meksiku i Australiji, te da se uspje{no oku{ao u drag utrkama i Trans Am seriji.
S. Pa.

Dopadljiv dizajn
Bio je to tipi~ni predstavnik „pony car“ klase, kojom su tada harali Ford Mustang i Chevrolet Camaro. No, i Javelin je imao svojih aduta, a jedan od njih bio je i jednostavan i dopadljiv dizajn, te velika prostranost. Osim prakti~nih vrije-

Nastupi na trkama
Iako je bio sasvim solidan i upotrebljiv sportski automobil za svakodnevicu, AMC Javelin, uprkos

Ferrari svijet u Abu Dabiju
U Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na otoku Jas krajem godine vrata }e otvoriti Ferrarijev tematski park. Na 100.000 kvadratnih metara zatvorenog prostora, ovaj zabavni park ima 20 atraktivnih odjela. Najve}u atrakciju predstavlja najbr`i svjetski „rollercoaster“ (brzina od 200 kilometara na sat). Posjetioci }e mo}i do`ivjeti i G-Force iskustvo, koje tijelo stavlja na muke sli~ne onima koje trpe voza~i Formule 1. „Fume Ride“ nudit }e ulazak u srce motora Ferrarija 599. S. Pa.

Veliki publicitet za Chevroletov elektri~ni model

Obama za volanom Volta
Tokom posjete tvornici baterija u gradu Holand u Mi~igenu, ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) u`ivo je pogledao Chevrolet Volt, elektri~no vozilo s produ`enim dometom. Volt predstavlja revoluciju za ameri~ko tr`i{te automobila, na kojem ve} desetlje}ima caruju benzinski motori. Model ima domet od oko 540 kilometara, a za pokretanje uvijek koristi struju. Za putovanja do 60 kilometara pogoni ga isklju~ivo struja iz litijum-ionske baterije kapaciteta 16 kWh, pri ~emu Volt ne koristi benzin i ne emitira nikakve ispu{ne M. T. plinove.

Obama pored Volta: Revolucionaran model za SAD

VREMEPLOV

20. juli 2010.

DOGODILO SE
1868. - Prvi put kori{tene taksene markice na cigaretama. 1917. - Na otoku Krfu usvojena Deklaracija u kojoj je izra`ena saglasnost o potrebi ujedinjenja ju`noslavenskih zemalja iz sastava Austro-Ugarske sa Srbijom u zajedni~ku dr`avu Srba, Hrvata i Slovenaca. 1944. - U Hitlerovom {tabu „Vu~ija jama“ u isto~noj Pruskoj eksplodirala paklena naprava koju su postavili zavjerenici, protivnacisti~ki orijentirani njema~ki oficiri i politi~ari. Iako je {tab razoren, Hitler je ostao `iv i nepovrije|en. Bombu u {tab donio je njema~ki pukovnik Klaus [enk (Claus Schenk), grof fon [taufenberg (von Stauffenberg). Suo~eni s porazima Njema~ke na svim

26
ZDRAVLJE Korisni savjeti o prehrani

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

sveznadar
AKTUELNE TEME Da u`ivate, a ne potro{ite puno

47

Ta~no Neta~no
Armstrong, astronaut iz 1.Nilje ~ovjek koji je stupio SAD, prvi na Mjese~evo tlo? izraz tere2.U kosmologiji sealisusre}ezna o ~emu stri~ka planeta, se ne se radi?

ORDINACIJA

Alergijske reakcije
Da li je alergija i intolerancija na hranu isto, a ako nije, u ~emu je razlika, pita S. L. iz Sarajeva. Uz alergijske reakcije na lijekove, naj~e{}e su one na alergene iz hrane. Alergeni su tvaDr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Kako u{tedjeti na ljetovanju
Osim odabira, primjera radi, juna ili septembra, va`no je i na putovanje krenuti tokom sedmice kako biste izbjegli gu`ve

3.Crijep je proizvod novijeg vremena?
1. TA^NO

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Birajte hranu prirodnog porijekla

Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

ri koje izazivaju alergijsku reakciju. Pri konzumiranju hrane tijelo mo`e reagirati alergijskom reakcijom, ali i intolerancijom ili nepodno{ljivo{}u na neku hranu i/ili njen sastojak. Za razliku od alergije, intolerancija se te`e prepoznaje, a uzrokovana je priro|enim ili ste~enim nedostacima u imunolo{kom i enzimatskom sistemu nu`nom za probavu hrane.

Armstrong prvi stupa na Mjese~evo tlo
Nil Armstrong (Neil Armstrong), astronaut iz SAD, prvi je ~ovjek koji je stupio na Mjese~evo tlo. Kao astronaut zrakoplovnog broda „Apolo II“ izvr{io je uspje{no let na Mjesec i stupio na njegovo tlo 20. jula 1969., u 10 sati i 56 minuta po isto~noameri~kom vremenu. Najprije je postao mornari~ki pilot (1949) i u Korejskom ratu (1950-1953) izvr{io 78 borbenih letova. Potom je zavr{io zrakoplovno-tehni~ku akademiju (1955.), poslije ~ega je raspore|en u Centar za istra`ivanje „Libajs“ pri NASA-i. U septembru 1962. postao je astronaut. Prilikom leta sa vasionskim brodom „D`emini 8“ prvi je 16. marta 1966. izvr{io uspje{no pristajanje na drugu vasionsku letjelicu u letu i spajanje s njom. Prilikom posjete Jugoslaviji sa ~lanovima ekspedicije (Majklom Kolinsom i Edvinom Oldrinom), u oktobru 1969., odlikovan je Ordenom jugoslavenske zvijezde s lentom.
2. NETA^NO

1836. - Ro|en engleski ljekar sir Tomas Kliford Albut (Thomas Clifford Allbutt). Izumio je kratki klini~ki toplomjer. frontovima, zavjerenici su htjeli ukloniti Hitlera s vlasti. U odmazdi koja je uslijedila stradalo je vi{e od 4.000 ljudi, od kojih mnogi nisu imali veze sa zavjerom. 1954. - U @enevi je sklopljen sporazum o primirju u Indokini, kojim je zavr{en rat protiv francuske kolonijalne uprave u tom dijelu svijeta. 1974. - Turske jedinice zapo~ele invaziju na Kipar. U invaziji su u~estvovala sva tri roda turske armije, koja je zauzela luku Kireniju i krenula prema Nikoziji. 1976. - Ameri~ki svemirski brod bez posade „Viking 1“ spustio se, nakon 11 mjeseci leta, na Mars i po~eo slati na Zemlju jasne snimke ove planete. 2002. - Godinu dana nakon {to je izabran za predsjednika Me|unarodnog olimpijskog komiteta (IOC), @ak Rog (Jacques Rogge) postao plemi}. Rog (60) je postao grof, a taj naslov dodijeljen mu je povodom belgijskog nacionalnog praznika 21. jula.

Stres ometa pravilan proces probave
Trebali biste imati barem tri do pet obroka dnevno
Sigurno ste u dilemi kada ~ujete sintagmu „zdrava prehrana“. Da biste je rije{ili, evo nekoliko pravila kako se trebate hraniti. Na~in na koji se jede je veoma va`an (zapamtite da nikada ne biste trebali jesti u hodu, nabrzinu, gledaju}i televiziju), jedite opu{teno i u miru i dobro `va}ite hranu jer probava po~inje ve} u ustima. Izbjegavajte nervozu stres ometa pravilan proces probave. Trebali biste imati barem tri do pet obroka dnevno, {to zna~i da ne preska~ete u`inu. Nau~ite u isto vrijeme uzeti doru~ak, izme|u osam i devet sati, a ve~eru najkasnije dva sata prije odlaska u krevet. Birajte hranu prirodnog porijekla bez mnogo aditiva i drugih hemijskih primjesa. Svi mogu u`ivati u hrani ako je znaju pravilno izabrati, kombinirati i opredijeliti se za namirnice s manje kalorija. Promijenite navike ako su dosada bile lo{e, jer i ~a{a soka od vo}a i povr}a mo`e biti dobar doru~ak uz {nitu integralnog hljeba.
Prema mi{ljenju vi{e od polovine ispitanih stru~njaka (51 posto), sladoled se mo`e na}i na jelovniku jednom do dva puta sedmi~no, a da pritom ne ugrozi ravnote`u u na~inu ishrane. Idealno bi bilo dati prednost laganim, odnosno light receptima, ili, jo{ bolje, hladnim vo}nim pripravcima (kao {to je sorbet), koji su mnogo manje kalori~ni jer imaju u sebi samo {e}er. Tjelesna aktivnost smanjuje nivo kortizola - hormona stresa

Ne morate otputovati daleko kako biste kvalitetno proveli odmor

Kako biste smanjili tro{kove ljetovanja, najbitnije je nekoliko mjeseci unaprijed rezervirati smje{taj ili se zaputiti na odmor u pred ili postsezoni. Osim odabira, primjera radi, juna ili septembra, va`no je i na putovanje krenuti tokom sedmice kako biste izbjegli gu`ve. Evo jo{ nekih savjeta. Odlu~ite li se za hotel, dobro je uzeti u obzir i one sa samo dvije zvjezdice. Ako se odlu~ite za odlazak na godi{nji odmor automobilom, znatno }ete u{tedjeti na benzinu ako prije puta provjerite pritisak zraka u gumama. Niski pritisak „guta“ gorivo, kao i prebrza

Rezultati istra`ivanja

vo`nja, „turiranje“ automobila te prejaka klima. Ne morate otputovati daleko od ku}e kako biste kvalitetno proveli odmor. Mjesto boravka i njegova okolina tako|er ima neotkrivene ~ari koje se isplate vidjeti. Ako ste pustolovnog duha, kampiranje je za vas pravo rje{enje. Poku{ajte ne pretjerivati s prtljagom kako biste izbjegli dodatne tro{kove na aerodromu, ali i pri putovanju automobilom, jer teret pove}ava potro{nju benzina. Putujete li u inozemstvo, zbog povoljnijeg kursa razmijenite novac u stranu valutu ve} kod ku}e.

Terestri~ka planeta, {ta je to
U kosmologiji se susre}e izraz terestri~ka planeta, ali se ne mo`e re}i da se ne zna o ~emu se radi. To je planeta s ~vrstom povr{inom, za razliku od plinovitih divova. Naziv „terestri~ki“ je nastao od latinske rije~i „terra“, {to zna~i „zemlja“, pa bi se atribut „terestri~ki“ mogao prevesti kao „zemljoliki“. ^esto ih jo{ nazivaju „unutra{njim planetama“. Najve}im dijelom se sastoje od stijena, malog su promjera, prosje~no oko pet puta ve}e gusto}e od vode i imaju rijetku atmosferu. Terestri~ke planete su tokom svog formiranja bile pod utjecajem vi{e temperature i ja~e gravitacije, te su zato manje i bogate tvr|im materijalima poput silicija i `eljeza. Struktura sve ~etiri terestri~ke planete na{eg Sun~evog sistema je sli~na: u njima se nalazi metalna jezgra oko koje se nalazi silikatni omota~. Terestri~ke planete na{eg Sun~evog sistema su: Merkur (na slici - unutra{nja gra|a), Venera, Zemlja i Mars.
3. NETA^NO

RO\ENI
1785. - Ro|en Mahmud Drugi, otomanski sultan od 1808. do 1839. godine. 1919. - Ro|en na Novom Zelandu Edmund Pirsival Hilari (Edmund Percival Hillary), osvaja~ Mont Everesta 1953. godine. 1938. - Ro|ena filmska glumica Natali Vud (Natalie Wood). Pravo joj je ime Nata{a Gurdin.

Prema studijama vode}e svjetske kompanije za istra`ivanje tr`i{ta KRC Research, koje je vodilo oko 600 dijeteti~ara i evropskih nutricionista, neki „prehrambeni proizvodi za u`itak“, kao {to je sladoled, trebaju u}i u uravnote`enu prehranu. Prema rezultatima ispitivanja, ~ak 83 posto evropskih stru~njaka smatra da ta vrsta hrane poma`e konzumentima da odr`e trajnu ravnote`u u prehrani.

Vje`ba ubla`ava Kupola od paprika simptome depresije
Mnoga istra`ivanja su dokazala kako tjelesne vje`be ubla`avaju simptome depresije i tjeskobe jer smanjuju nivo kortizola, hormona stresa, a pove}ava koli~inu endorfina, te tako pospje{uje metabolizam. Tokom treninga otpu{taju se neurotransmiteri u mozgu koji su zadu`eni za reguliranje raspolo`enja. Vje`banje tako|er popravlja san, smanjuje napetost u mi{i}ima, sni`ava nivo hormona stresa i podi`e tjelesnu temperaturu. Svi navedeni faktori utje~u na popravljanje raspolo`enja.

Predla`emo za ru~ak
tunjevinu. Posoliti i pobiberiti. 3. Smjesom napuniti paprike i poslagati ih na pleh. 4. Pe}i 15-20 minuta u rerni zagrijanoj na 180 stepeni. 5. Preostale paprike mikserom usitniti, dodati ulje, pa posoliti i pobiberiti. 6. Mlake kupole izvaditi na tanjire i okru`iti sosom od usitnjenih paprika.

Potrebno je: 250 g crvene, `ute i zelene paprike, 250 g tunjevine, 3 jaja, 2 dl mlijeka, 2 ka{ike maslinovog ulja, so, biber. Na~in pripreme: 1. Oprane paprike ispe}i u rerni, oguliti, o~istiti i isje}i na rezance {iroke jedan centimetar. 2. Oblo`iti ~etiri okrugla kalup~i}a paprikama da unutra{njost bude pokrivena. 2. Umutiti jaja s mlijekom i dodati usitnjenu

NEPOKRETNOST TIJELA (gr~.)

METALNI KOTAO

UJEDINJENE NACIJE

MU[KO IME

URAN

SIPATI TE^NOST

POJEDINI KOMADI ALATA

TITAN

MAKEDONSKA ^IPKA (mn.)

STARIJI MEKSI^KI TENISER RAUL

@ENSKO IME

Priznavanje volontiranja u radni sta`
Zanima me da li se volonterski rad treba priznavati u radni sta`? Radila sam kod jednog privatnika kao pripravnik i kada sam zavr{ila taj sta`, a {to je finansirano iz sredstava biroa za zapo{ljavanje, nastavila sam raditi kod istog poslodavca i evo ve} tri godine sam tu bez pla}e kao volonter s pravom na topli obrok i kartu. Stekla sam zna~ajno radno iskustvo u struci i `eljela bih se zaposliti u nekom javnom organu ili organu uprave, ali sam ~ula da se potvrde o volonterskom sta`u ne priznaju u sta`. Mislim da to nije uredu jer imam radno iskustvo u struci iako se ono u formalnom smislu ne smatra radnim sta`om jer nisam prijavljena kod PIO/MIO i na socijalno, odnosno zdravstveno osiguranje, ka`e D. S. iz Mostara. Budu}i da ste obavili pripravni~ki sta`, vi ve} imate jednu godinu radnog sta`a u struci i nema smetnji da konkurirate na radna mjesta u organima dr`avne slu`be za koja je uvjet jedna godina radnog sta`a u struci. Na`alost, radno zakonodavstvo ne poznaje radnopravni status zaposlenika u svojstvu volontera, osim ako je stru~ni ispit ili radno iskustvo utvr|eno zakonom ili pravilnikom o radu uvjet za obavljanje poslova odre|enog zanimanja. U tom slu~aju poslodavac mo`e lice koje zavr{i {kolovanje za takvo zanimanje primiti na stru~no osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, volonterski rad. Period volonterskog rada ra~una se u pripravni~ki sta` i u radno iskustvo kao uvjet za rad na odre|enim poslovima. Ukoliko bi praksa volontiranja na neodre|eno vrijeme bila prihva}ena kao mogu}nost zapo{ljavanja, to bi dovelo do pravne nesigurnosti zaposlenih osoba jer se takav rad nigdje ne evidentira i poslu`io bi razli~itim zloupotrebama jer bi poslodavci otpu{tali zaposlenike iz radnog odnosa, a primali volontere, {to bi za njih predstavljalo dobitak, budu}i da za volontere nemaju finansijskiih i drugih obaveza kao za zaposlenike prijavljene na obavezno osiguranje za koje su du`ni pla}ati doprinose i poreze. Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

BATERIJE U AUTOMOBILU PJEVA^ DELI] GRAD U TURSKOJ GRUPE PTICA ILI RIBA NBA KO[. MILER AUSTRALSKI NOJ MADA, PREMDA KO[ARKA[ DANEU OMERA ODMILJA MALI MORSKI PU@, OGRC H.C. FILM KOSTE GAVRASA GLUMAC NA SLICI SEKUNDA MJESTO S VODOM U PUSTINJI

UMRLI
1923. - Ubijen meksi~ki revolucionar, vo|a Selja~ke revolucije 1910. godine Francisko Pan~o Vila (Francisco Pancho Villa). 1937. - Umro italijanski fizi~ar \uljelmo Markoni (Guglielmo Marconi), jedan od osniva~a be`i~ne telegrafije. 1951. - U jerusalemskoj d`amiji ElAksa ubijen jordanski kralj Abdulah. Kralj Jordana postao je 1946. godine. 2002. - Jedini novinar koji je pre`ivio avionsku nesre}u u Minhenu 1958. godine, u kojoj je poginulo osam nogometa{a Man~ester junajteda, Englez Frenk Tejlor (Frank Taylor), umro u svom domu u 81. godini `ivota

INDIJANSKI ^AMAC

Kiparski kralj izumitelj crijepa
Ne mo`e se re}i da je crijep proizvod novijeg vremena. Naprotiv, u historijskim izvorima pojavljuje se vrlo rano. Prema starohelenskoj tradiciji izumio ga je legendarni kiparski kralj Kinira. Proizvodi se naj~e{}e od pe~ene gline, a slu`i za pokrivanje krovova. Obi~no je `ljebasta i valovita oblika. Mo`e biti i od stakla ili cementa s postakljenom gornjom povr{inom. Postavlja se na krovne letve, a sljeme i greben krova pokriva se sljemenjacima s mortom. Najva`nije vrste su mu: biber, vu~eni, tla~eni crijep, kanalica i `ljebnjak.

KOMPOZITOR ZAJC

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

IZDATI NAREDBU

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
@ENSKO IME

OTUD, ODORIT, PRSTI, OLIVE, TOT, NKRUMAH, UTVRDA, PARE, @OAO, UPIT, R, BARBARA NOLA, ARI, MITERAN 2229

@ITELJ ASIRIJE

48

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Dioni~ko dru{tvo „UKUS“ Industrija namje{taja Te{anj - u ste~aju TE[ANJ Ste~ajni upravnik Broj: St-10/08-033/10 Dana, 16. 07. 2010. godine Na osnovu ~lana 101, 102 i 103 Zakona o ste~ajnom postupku, Odluke Skup{tine povjerilaca od 04. 03. 2009. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 14. 06. 2010. godine, ste~ajni upravnik objavljuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 119111 09 P Sarajevo, 13. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kazagi}-Feto Nasiha, u pravnoj stvari tu`itelja Jagoda ^urtula i Devi}-Musinov Gordana koje zastupa Karovi} Red`o advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog Ferid [piodi} iz Sarajeva ul. Abdulaha Bo{njaka 14. radi smetanja i predaje u posjed nekretnina, objavljuje sljede}i:

OGLAS
O PRODAJI IMOVINE JAVNIM NADMETANJEM A. Predmet oglasa je prodaja imovine ste~ajnog du`nika: 1. Imovina Dioni~kog dru{tva „UKUS“ industrija namje{taja Te{anj, kao cjelina, i to: - Zemlji{te kruga Tvornice, ulica Bukva bb Te{anj, nekretnina ukupne povr{ine 33.220 m2, parcele s.p. k~. br.: 417/1; 22/6; 417/8; 417/9; 417/10, 417/11; 417/12; 417/13; 417/14; 417/15; 417/16; 241/8; 241/13; 413/1; 412/1; 412/2; 412/3; 417/6; 417/17; 415/5; 415/4; 415/8; k~. br.: 419/1; 420/1; 419/2; 419/4, upisane u Z.K. ulo`ak br. 715; 1044; 1043 K.O. Te{anj; odnosno parcele n.p.k.~. br.: 128/1-15; 748; 1547/4 KO Te{anj I; sa upisanim pravom kori{tenja na nekretninama u A listu, i direktnim pristupom sa asfaltiranog puta Te{anj-Te{anjka. - Proizvodno-poslovni objekti, izgra|eni unutar kruga Tvornice, vi{e objekata koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu, i to: upravna zgrada, magacin zapaljivih te~nosti, parionica i su{ara, pilana, tapetarija, anex tapetarije 1, anex tapetarije 2, magacin repromaterijala, stolarija, restoran, kompresorska stanica, portirnica, magacin 1, magacin 2, ma{inska radionica, stara upravna zgrada i objekat „Kancelarije“, sa upisanim pravom vlasni{tva i direktnim pristupom sa asfaltiranog puta Te{anj-Te{anjka. Po~etna prodajna cijena.............................................................................................................2.000.000,00 KM. 2. Zemlji{te-{uma u blizini kruga fabrike (preko rijeke Te{anjke) ukupne povr{ine 1.147 m2, parcela k~. br. 71/1 KO Medakovo. Po~etna prodajna cijena....................................................................................................................5.000,00 KM. 3. Oprema, i to: Red. broj NAZIV OPREME Komada 1 2 3 1 Proto~na tiplarica DETEL 1989. god. 1 2 Kompresor „TRUDBENIK“ EK-4-1-1974. god. (35 KW) 1 3 CURSAL TRVE500/R+HM500 1998. god. 1 4 MAN furgon 1 PO^ETNA CIJENA po komadu 4 12.000,00 1.050,00 13.500,00 2.400,00 Iznos depozita 5 600,00 52,50 675,00 120,00

OGLAS

Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, tu`enom [PIODI] FERIDU sa posljednjim poznatim prebivali{tem u Sarajevu, ul. Abdulaha Bo{njaka 14., dostavlja se Poziv za pripremno ro~i{te Poziva se tu`eni [PIODI] FERID na pripremno ro~i{te odre|eno za dan UTORAK 07. 09. 2010. godine sa po~etkom u 10.30 sati. (Op}inski sud u Sarajevu, Ulica [enona broj 1, soba broj 309/III); a povodom tu`be tu`itelja od 04. 12. 2009. godine, protiv tu`enog [piodi} Ferida radi predaje u posjed dio zemlji{ta u povr{ini od oko 800 m2 od k~. br. 2800/1 upisane u zemlji{noknji`ni ulo`ak broj 1926 KO Crnotina i k~. br. 3890/68 upisana u zemlji{noknji`ni ulo`ak broj 283 KO Crnotina, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom izvr{enja uz naknadu tro{kova postupka. Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima strnake obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79., 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija KAZAGI]-FETO NASIHA, s.r.

B. Cijena i na~in prodaje 1. Imovina pod ta~kom A.1. se prodaje kao cjelina, a imovina pod ta~kom: A.2. i A.3. se prodaje pojedina~no. Po~etna prodajna cijena je utvr|ena na osnovu Odluke odbora povjerilaca. 2. Prodaja imovine izvr{it }e se usmenim javnim nadmetanjem. C. Uslovi, termin i na~in prodaje 1. Pravo u~e{}a na Oglasu o prodaji, imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja prije odr`avanja prodaje dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita). 2. Prijava u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, se dostavlja neposredno prije odr`avanja prodaje imovine javnim nadmetanjem odre|enog ovim oglasom. 3. Prodaja imovine }e se odr`ati usmenim javnim nadmetanjem dana 13. 08. 2010. godine (petak) u 11 sati u krugu firme Dioni~ko dru{tvo „UKUS“ industrija namje{taja Te{anj - u ste~aju Te{anj, Bukva bb. 4. Uslovi prodaje su: - imovina, koja je predmet prodaje je u posjedu i vlasni{tvu ste~ajnog du`nika, i prodaje se u postoje}em pravnom statusu, - javno nadmetanje }e se odr`ati i ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa, - po~etna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne mo`e biti manja od iste navedene pod ta~kom A. ovog Oglasa, a najve}a ponu|ena cijena iz zatvorene ponude predstavlja po~etnu cijenu za usmeno javno nadmetanje, - u postupku usmenog javnog nadmetanja, za predmet prodaje pod ta~kom A.1. kao minimalni iznos pomjeranja (podizanja) cijene odre|uje se iznos od 50.000,00 KM a maksimalni iznos podizanja cijene odre|uje se iznos od 100.000,00 KM, - na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate nov~ana sredstva u iznosu od 5% od vrijednosti predmeta prodaje, na transakcijski ra~un firme Dioni~ko dru{tvo „UKUS“ industrija namje{taja Te{anj - u ste~aju Te{anj, broj: 1340900000000662 kod IK banke dd Zenica, ili u gotovini neposredno pred prodaju manjih iznosa, sa naznakom: osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju, - bankarska garancija ne}e se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osiguranja depozita, - kupcu }e upla}eno osiguranje biti ura~unato u cijenu, a ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena garancija }e se vratiti u roku od tri dana od dana zaklju~enja javnog nadmetanja po ovom oglasu, - sve poreze (porez na promet nekretina, PDV, i dr.) i tro{kove oko prijenosa vlasni{tva snosi kupac, - prodaja se vr{i po na~elu „vi|eno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora, `albi, vezano za predmet prodaje, - najpovoljniji ponu|a~ je du`an sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana prodaje, a samo potpisivanje ugovora se smatra kao uvo|enje kupca u posjed, - ako najpovoljniji ponu|a~ ne sklopi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a ste~ajni upravnik progla{ava kupcem slijede}eg najpovoljnijeg ponu|a~a, - za potencijalnog kupca postoji mogu}nost kreditiranja 50% cijene od banke-razlu~nog povjerioca ste~ajnog du`nika. 5. Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu, mo`e se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/796 196, 061 196 391, 032/652-034 i 032/666-621.

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-Dn-10-000061 @ep~e, 08. 07. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10000061, po zahtjevu Mem~i} Suvada sina Aziza iz Begov Hana, Op}ina @ep~e u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 767 katastarska op}ina Mra~aj, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 379/3 naziv parcele „Zgonposlovni objekt i terasa“ kulture privredna zgrada povr{ine 170 m2 i ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 122 m2 - katastarska ~estica broj 387/101 naziv parcele „Zgon-stam. posl. obj.“ kulture ku}a i zgrada povr{ine 284 m2 i dvori{te povr{ine 500 m2 - katastarska ~estica broj 387/101 naziv parcele „Zgon“ kulture njiva 2. klase povr{ine 216 m2

- katastarska ~estica broj 387/165 naziv parcele „Zgon“ kulture njiva 2. klase povr{ine 2750 m2 - katastarska ~estica broj 394/26 naziv parcele „Barica“ kulture ku}a i zgrada povr{ine 81 m2 i dvori{te povr{ine 174 m2 Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina ozna~enih sa k.~. 379/3, 387/101 i 394/26 je Mem~i} Suvad sin Aziza iz Begov Hana, Op}ina @ep~e, sa dijelom 1/1. Prema podacima iz katastra na nekretnini ozna~enoj sa k.~. 387/165 upisana je zabilje`ba Dr`avna svojina, korisnik Mem~i} Suvad sin Aziza sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku do 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-Dn-10-000105 @ep~e, 08. 07. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000105, po zahtjevu Budimir Drage sina Ivana iz Mlado{evice, Op}ina Maglaj u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u: 1. Posjedovni list broj 13 katastarska op}ina Tatarbud`ak, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 2/153 naziv parcele „Katuni{te“ kulture {uma 3. klase povr{ine 13895 m2 - katastarska ~estica broj 2/176 naziv parcele „Katuni{te“ kulture {uma 3. klase povr{ine 256 m2 - katastarska ~estica broj 111/10 naziv parcele „Stara kr~evina - Put“ kulture njiva 3. klase povr{ine 258 m2 - katastarska ~estica broj 111/14 naziv parcele „Stara kr~evina“ kulture njiva 3. klase povr{ine 2400 m2 - katastarska ~estica broj 112/1 naziv parcele „Stara kr~evina“ kulture {uma 3. klase povr{ine 17240 m2 - katastarska ~estica broj 112/2 naziv parcele „Kr~evina“ kulture njiva 3. klase povr{ine 7060 m2. Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Budimir Drago sin Ivana iz Mlado{evice, Op}ina Maglaj, sa dijelom 1/1. 2. Posjedovni list broj 479 katastarska op}ine Golije{nica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 92/9 naziv parcele „Kularina bara“ kulture livada 2. klase povr{ine 1500 m2 - katastarska ~estica broj 98/8 naziv parcele „Potok“ kulture {uma 1. klase povr{ine 600 m2 - katastarska ~estica broj 98/9 naziv parcele „Potok“ kulture {uma 1. klase povr{ine 600 m2 Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Budimir Drago sin Ivana iz Mlado{evice, Op}ina Maglaj, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OOP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 015915 07 Mal Zenica, 07. 06. 2010. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u gra|ansko pravnoj stvari tu`ioca JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u ulica Kneza Branimira bb, Mostar protiv tu`enog Delali} Meho, ulica Skutovo broj 19 A, Zenica, radi isplate duga v.s. 1.406,24 KM, objavljuje slijede}i OGLAS Tu`enom DELALI] MEHO iz Zenice, ulica Skutovo broj 19 A, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 25. 12. 2007. godine, kojom tu`ilac potra`uje iznos od 1.406,24 KM sa zakonskom kamatom i to: - na iznos od 312,81 KM po~ev od 15. 03. 2007. godine do dana isplate - na iznos od 381,56 KM po~ev od 15. 04. 2007. godine do dana isplate - na iznos od 233,43 KM po~ev od 15. 05. 2007. godine do dana isplate - na iznos od 48,06 KM po~ev od 15. 06. 2007. godine do dana isplate - na iznos od 430,38 KM po~ev od 15. 11. 2007. godine do dana isplate kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182 ZPP - FBiH. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348 stav 4 ZPP-a. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 015915 07, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}, s.r.

jet set

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

49

Novi uspjeh biv{e Miss RS

Sanela Koprena Fashion TV Model svijeta
Biv{a Miss Republike Srpske, Banjalu~anka Sanela Koprena nedavno se u Bodrumu u Turskoj okitila lentom Fashion TV Model svijeta. Na ovaj izbor ljepote, koji je trajao od 27. juna do 10. jula, osim Koprene, otputovalo je jo{ {est djevojaka iz BiH: Jovana Jankovi}, Ivana Granzov, Hanadi D`abi}, Dragana Krai{nikovi} i Nevena Kostre{evi}. Me|u prvih deset plasirala se i Krai{nikovi} iz Bijeljine, ali je Koprena, koja je 2008. godine progla{ena za Best Model BiH, glasovima `irija osvojila ovo presti`no priznanje. Polufinalni dio takmi~enja odr`an je na Kipru, odakle su najljep{e predstavnice otputovale za Tursku.

Nacrt bine za ^olin koncert na Ko{evu

SPEKTAKLI Na Ko{evo dolazi oprema za koncert

Za ^olu se priprema bina od 54 metra
Bit }e postavljen i najve}i prekriva~ u Evropi namijenjen za neki muzi~ki doga|aj, ka`u iz pjeva~evog menad`menta
Pripreme za spektakl Zdravka ^oli} 31. jula na Ko{evu u punom su jeku. Prvi {leperi s agregatima koji }e se koristiti tokom koncerta ve} su stigli u Sarajevo, a 23. jula po~et }e i postavljanje opreme na najve}em stadionu u BiH, koju }e na Ko{evo dopremiti 11 kamiona. Prema informacijama iz ^olinog menad`menta, na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ bit }e instalirana veli-

Koprena: Lenta iz Bodruma

Podsjetimo, lentu Fashion TV Model svijeta 2006. godine ponijela je Tuzlanka Delila Softi}. A. I.

Zavr{en „Mostar blues festival“

„Partibrejkersi“ za kraj
Nakon trodnevnog programa u Muzi~kom centru „Pavarotti“ zavr{en je „Mostar blues festival“. Posljednje no}i Festivala nastupili su mostarski bend „Credo“ te „Muddy Waters of Sarajevo“, sarajevski bend u ~ijim se aran`manima prepoznatljivo isit~e usna harmonika, te beogradska rok grupa „Partibrejkersi“, koja je priredila odli~nu svirku za veliki broj posjetilaca. Organizacijski tim Festivala, na ~elu sa direktorom Milijem Tirom, planira da se naredne godine „Mostar blues festival“ odr`i u ve}em prostoru i s ve}im programskim sadr`ajem.

Probe na Pali}u
Zdravko ^oli} i njegov bend za spektakl na Ko{evu pripremaju se ve} nekoliko dana na Pali}u. Probe na izleti{tu kod Subotice trajat }e deset dana, a ka bina, duga ~ak 54 metra, te najve}i prekriva~ („roof “) u Evropi, namijenjen za neki potom }e ^ola doputovati u Sarajevo kako bi pratio postavljanje opreme i ostale pripreme za koncert na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. muzi~ki doga|aj. Veliki krov bit }e postavljen zbog predostro`nosti, jer Zdravko ^oli} ne `eli ni najmanje riskirati da se ponovi 1978. godina, kada je njegov koncert na Ko{evu prekinut zbog ki{e. ^ola se, tako|er, ovih dana uklju~io u donatorsku akciju „Jedan gra|anin, jedna stolica“. Najve}a regionalna zvijezda i njegov tim uplatili su donaciju za stotinu novih sjedi{ta na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“. - S velikim zadovoljstvom u~estvujem u ovoj akciji, jer mene za ovaj stadion ve`u najljep{e uspomene. Osim toga, to je i stadion reprezentacije BiH, kao i velikih bh. nogometnih klubova, poput Sarajeva, @eljezni~ara, Olimpika i drugih. I ja }u se, evo, nakon vi{e od 30 godina na}i na terenu tog stadiona da bih odr`ao koncert, koji je prije

tridesetak godina bio prekinut zbog sna`nog nevremena. Zbog toga pozivam sve one koji to `ele, da u~estvuju u akciji i tako pomognu ne samo Sarajevu i stadionu nego svim budu}im generacijama H. P . ka`e Zdravko ^oli}.

^oli}: Podr`ao akciju „Jedan gra|anin, jedna stolica“

Promocija albuma na{eg kantautora

Eldin Huseinbegovi} predstavlja „Kaldrmu“
U prostorijama RSG Radija danas u 11 sati na{ kantautor Eldin Huseinbegovi} promovirat }e svoj debitantski album „Kaldrma“ s 12 pjesama koje su njegovo autorsko djelo. Saradnja s na{im najve}im umjetnicima, kao {to su Dino Merlin i Hari Mata Hari, dokaz su velikog Eldinovog talenta za koji je nagra|en i brojnim priznanjima u na{oj zemlji, ali i u Bugarskoj i Turskoj. Pored Eldina Huseinbegovi}a koji }e govoriti o nastanku albuma, pres-konferenciji }e prisustvovati i Mirza Hajri}, direktor „Sine Qua Nona“, i Fata Bahtijarevi} iz Udru`enja oboljelih od multipla skleroze, kojem }e i}i 1 KM od prodaje svakog originalnog CD-a D. Z. „Kaldrma“.

Huseinbegovi}: Na CD-u 12 pjesama

50
ZVIJEZDE Novinari ne odustaju od pri~e

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

show biz

Majka Kristijanovog djeteta je konobarica iz Amerike?
Slu~ajni susret u losan|eleskom restoranu zavr{io izjavom nogometa{a: „Ti, ja, seks, seks“
Majka sina Kristijana Ronalda (Cristiano, 25) je siroma{na konobarica iz Los An|elesa, pi{e britanski „Mirror“. ^asopis tvrdi da je nogometa{ majku svog djeteta sreo lani dok je radila u jednom restoranu, pogledao ju je u o~i te poku{ao zavesti rije~ima: „Ti, ja, seks, seks.“ - Ona je ostala zate~ena i pitala ga je {ta joj to govori. Uop}e nije razumjela {to on `eli od nje. Ronaldo je sjedio kraj prozora koji je bio zamagljen pa je na njemu nacrtao srce i rekao konobarici: „Ti, ja, poljubac“ - otkrio je „Mirroru“ jedan Kristijanov prijatelj te je dodao da se Portugalac ~esto pravi da lo{e govori engleski ako mu to odgovara. Prijatelj je odao i da je to trebala biti samo avantura za jednu no}. No, nakon {to je djevojka saznala da je trudna i da je Ronaldo jedini mogu}i otac, do{la je do nogometa{a preko njegovog agenta Horhea Mendesa (Jorge). Zvijezda Real Madrida odmah je prenijela vijest svojoj porodici. Njegova majka Dolores tada je preuzela stvar u svoje ruke. Dogovoreno je da }e se nakon poroda napraviti test o~instva. - Nakon {to je test potvrdio da je Ronaldo uistinu otac, vi{e nije bilo sumnje da }e morati napraviti ispravnu stvar. On je, zapravo, pravi mamin sin i napravio je sve {to mu je Dolores rekla. Dijete je odmah do{lo u Portugal, gdje }e ga odgajati baka i tete - ispri~ao je prijatelj. Siroma{noj konobarici zvijezda Real Madrida uplatila je, navodno, 10 miliona funti na ra~un u zamjenu za {utnju i odricanje od bilo kakvih prava na dijete. Rekao je svojim prijateljima da dje~aku ne}e otkriti identitet majke do njegovog 18. ro|endana.

Alen: Posvetila se momku

Izbrisala brojeve slavnih prijatelja

Lili Alen `eli nestati iz {ou biznisa?
Lili Alen (Lily Allen) odlu~ila je da presje~e sve veze sa svijetom {ou biznisa pa je izbrisala brojeve svojih slavnih prijatelja i odlu~ila da ne}e imati vi{e posla s njima, javlja „Mail on Sunday“. Britanska pjeva~ica u potpunosti se `eli posvetiti porodi~nom `ivotu sa momkom Semom Kuperom (Sam Cooper). Par planira da se preseli na seosko imanje i da osnuje porodicu. - Lili ka`e kako vi{e ne `eli imati nikakvog posla sa svijetom zabave, u kojem si uvijek pod pove}alom medija. Vjeruje kako je jedini pravi na~in za to da napravi rez te da prekine sve kontakte s ljudima iz tog svijeta. Vi{e se uop}e ne dru`i sa svojim slavnim prijateljima, izbrisala je njihove brojeve te vi{e u`iva u dru{tvu Samovih bli`njih, koji nemaju nikakve veze sa slavom otkrio je jedan izvor.

Ronaldo: Pretvara se da ne zna engleski jezik

Glumica pala s kreveta

Za Za Gabor zavr{ila u bolnici
Za Za Gabor (Zsa Zsa, 93), glumica ma|arskog porijekla i pripadnica holivudskog visokog dru{tva, odvedena je u bolnicu nakon {to je pala s kreveta i zadobila nekoliko prijeloma, javio je AP . Holivudska zvijezda gledala je TV u svom domu u Kaliforniji kada se nesre}a dogodila. Njen suprug je tada pozvao hitnu pomo} i ona je odvedena u bolnicu. Za sada nema detaljnijih informacija o njenom zdravstvenom stanju. Ona je, ina~e, djelimi~no paralizirana i koristi invalidska kolica nakon saobra}ajne nesre}e 2002. godine. Pretrpjela je i mo`dani udar prije pet godina. Gabor je glumila, izme|u ostalih, u filmovima „Moulin Rouge“, „Lili“ i „Touch of Evil“.
Za Za Gabor: Djelimi~no paralizirana

Anastazija priznala svoju slabost

Bez botoksa se ne mogu pogledati u ogledalo!

F L AS H
Keli Bruk polugola na motoru u divljini

Zanosna i odnedavno ponovno slobodna Keli Bruk (Kelly Brook) snimila je novi seksi editorijal za „Maxim“. Tridesetogodi{nja britanska glumica i jedna od najljep{ih `ena na svijetu pozirala je polugola na motociklima, s ko`nim ~izmama na nogama.

Anastazija: Moje bore na ~elu upla{e ~ak i mene

Anastazija (Anastacia) je otkrila kako ve} sedam godina koristi injekcije botoksa, jer ne mo`e podnijeti bore na svom licu. Kada u~inak jedne injekcije prestane djelovati, pjeva~ica se vi{e ne mo`e pogledati u ogledalo. - Bez botoksa, moje bore na ~elu upla{e ~ak i mene, a ne druge. Dobila sam ih od mame, to nam je u porodici. Botoks ubrizgam na dva mjesta na ~elu pa odmah izgleda bolje - ka`e 41-godi{nja Anastazija.

Pjeva~ica, koja se u aprilu, nakon tri godine braka, razvela od Vejna Njutona (Wayne Newton), ka`e kako nije protiv odlaska na plasti~nu operaciju te kako bi se jednog dana i sama mogla odlu~iti na to. - Napravila bih operaciju kada bih osjetila da mi je potrebna. Mislim da to mo`e popraviti ne~ije samopouzdanje. Trenutno sam zadovoljna svojim izgledom. No, trebalo mi je dosta vremena da do|em do toga - rekla je pjeva~ica.

oglasi

Dnevni avaz utorak, 20. juli/srpanj 2010. 51

52

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
Navr{ile su se dvije godine od preseljenja na ahiret

ADIL-BEGA ZULFIKARPA[I]A
vakufa „Bo{nja~kog instituta - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a“ i njegove supruge

TATJANE ZULFIKARPA[I]
Tim povodom }e se prou~iti hatma-dova u srijedu, 21. jula u 11.00 u Gazi Husrev-begovoj sali u Bo{nja~kom institutu. Njihova plemenita djela i hajrati ostaju trajno svjedo~anstvo njihovog dobro~instva. Sje}amo ih se sa najve}im po{tovanjem, ponosom i ljubavlju. Bo{nja~ki institut - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a
N

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

na{em

HUSO - SEIN (GALIB) BARU^IJA

MUMIN HALILOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s po{tovanjem spominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji prijatelji i osoblje fast food „BUBY“: Suad, Kobra, Dragana, Behka, Enisa, Zineta, Sabra, Bomba, Sanel, [aban, Bekir, Suljo Vatre{, Armin, Vaha, Kole-Voda, Faja, Sejo i Dedo
9528-1nd`

NA\A ARIFOVI]
Neutje{ni tvoji prijatelji: Vidakovi} Alma - Cicka, Ma{o, Zoran, Dudo, Vanja, Eldar i Nora
9518-1nd`

MUMIN HALILOVI]
Plemeniti ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Rado }emo te se sje}ati i spominjati. Neka ti je vje~ni rahmet. [ura Banda Amer sa supr9515-1nd` ugom Aidom

20. 7. 1989 - 20. 7. 2010.
Vrijeme neumitno te~e, a sje}anje i uspomene na tvoj vedri lik ne blijede. S tobom vje~no u mislima i srcu... Tvoji najmiliji Porodica Baru~ija
9533-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu

Dana 20. 7. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{eg voljenog mu`a, oca, svekra, djeda i brata

primarijus dr. NERMANU SELIMOVI] - BOLOBAN

\ULAGA (ASIM) KERLA
20. 7. 2000 - 20. 7. 2010.
Vrijeme prolazi, ali sje}anja ostaju zauvijek. Neka ti je vje~ni rahmet.
9527-1nd`

JAKUBA (IDRIZA) HAD@I]A
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Fata, sinovi Asim i Admir, snahe Izeta i Amela, unu~ad Ajla, Timur, Armin i Asmir i 11157-1tt brat Mustafa

Zauvijek si ostala u na{im srcima i mislima. Tvoji: Jasmina, Zinaida, Suada, Tamara i Thomas

Supruga Munira, sinovi Adis i Ramiz, snaha Nihada, 9538-1nd` unuka Ajla

POSLJEDNJI SELAM

mome bratu

MUMINU (HALIL) HALILOVI]U
Dragi brate, Ne postoje rije~i utjehe ni rije~i koje mogu opisati na{u bol u srcima i tugu za tobom. Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te rano izgubili. Tvoj brat Hamdija, snaha Indira i bra9514-1nd` ti}i Enis i Enidela

MUMIN HALILOVI]
Ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti ostave trag koji se ne mo`e izbrisati i tugu koju ne mo`emo preboljeti. Zato ih zauvijek ~uvamo u svojim srcima. Ostat }e{ voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka ti je rahmet du{i. Punac Hajdar i punica Hata
9515-1nd`

MUMIN HALILOVI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Bio si i ostao dio nas. Sve one drage uspomene koje nas ve`u za tebe nosit }emo u mislima ma gdje bili. Neka te dragi Allah nagradi d`enetom i neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Suada i sinovi Edis i Adis
9515-1nd`

Danas se navr{avaju 4 godine od smrti na{eg dragog oca

Osamnaest godina otkad nas je napustio

SLAVKA LAZI]A

OMER (ALIJA) SERDAREVI]

S ljubavlju i po{tovanjem, zauvijek u na{im srcima, K}erke Sanja i Tanja sa porodicama
10973-1tt

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Od djece, snaha, zeta i unu~adi
9520-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

53

BENJAMIN FILIPOVI]
20. 7. 2006 - 20. 7. 2010.

Pro{le su ~etiri godine od smrti na{eg dragog Benje. Sje}anja na njegov plemeniti lik neizbrisiva su i bude emocije u svima koji su ga poznavali i s njim sara|ivali. Ljudi odlaze, a djela ostaju. Neka je rahmet njegovoj dobroj du{i. Delegacija Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo polo`i}e cvije}e na Benjin mezar danas (20. jula 2010. godine) u 12.00 sati, na gradskom groblju Bare. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
N

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom tetku, zetu i bad`i

MUMINU HALILOVI]U NERMANA BOLOBAN, ro|. SELIMOVI]
Vrijeme nije lijek niti }e ikada biti. Lejla Bali}, Adisa Aljevi}, Amina Resi} i Naida Bajramovi} 11167-1nd` sa porodicama S ljubavlju, Porodica
11162-1tt

JEFTO PERI[I]
2000 - 2010.

Dragi na{ Mumine, rije~i ne mogu opisati ono {to mi imamo i nosimo u na{im srcima, misle}i na tebe. Tvoja dobrota i plemenitost mogu samo biti primjer svima nama. Ni{ta vi{e ne}e biti kao {to je bilo, jer ti i nisi sa nama, ali }e{ zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Zato molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 11161-1tt Tvoji: Saha~i} Amar, Amra i Adnan

TU@NO SJE]ANJE

Dana 20. 7. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada vi{e nije sa nama na{a draga

BENJAMIN FILIPOVI]
20. 7. 2006 - 20. 7. 2010.

NA\A ARIFOVI]
Puno nam nedostaje{. Vole te tvoje kolegice Jasmina Muratovi}, Sanela D`idi}, Sanela Goru{anovi} - Butigan, Arijana Ljuca, Alma 11156-1tt Vidakovi}, Naida Tabakovi} i Aida Aganovi}
POSLJEDNJI SELAM

S neizrecivom ljubavlju i ponosom, Majka Majda i sestra Aida sa porodicom
SJE]ANJE

11174-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em kom{iji i dragom prijatelju na na{u dragu

na{em dragom zetu

MUMIN HALILOVI] NA\U ARIFOVI] MUMINU HALILOVI]U
Oti{ao si prerano i ostavio prazninu u na{im srcima. Hvala ti za sve. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Od: Banda Enesa, Merside, Vedada i Eldina
11168-1tt

Tvoji Nerma i Dado

11160-1tt

Tvoji prijatelji i kom{ije sa ulaza br. 76/D iz ulice Adema 11158-1tt Bu}e.

POSLJEDNJI SELAM

Dana 20. 7. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

dragoj majci, svekrvi, nani i pranani

EDHEM (FEHIM) JA[AREVI] ZLATKA \UDERIJA
Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Behija, k}erka Sabiha, zet Daut, unu~ad Ammar i Amila i snaha Munevera
9499-1nd`

Sin Ned`ib, snaha Ifeta, unu~ad Almir i Anela sa porodicama

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 7. 2010. godine iza podne namaza u ku}i rahmetlije 9534-1nd` ul. Adema Bu}e 277, Bu}a Potok.

Danas se navr{avaju dvije duge godine od preseljenja na ahiret na{e drage i plemenite supruge, majke, punice i nane

NURIJE ([ABAN) FATI], ro|. BANDI]
Tvoju dobrotu, blagost i plemenitost uvijek }emo nositi u na{im srcima, a tvoje rije~i pune ljubavi, razuma i strpljenja dugo }emo pamtiti. Molimo Milostivog Allaha da tvojoj plemenitoj du{i podari vje~ni rahmet i d`enetske ljepote. U petak, 23. 7. 2010. godine prou~it }e se tevhid u d`amiji u Pazari}u iza d`ume namaza. Tvoji: Muharem, Zaim, Fata, Ivo, Admir, Tina, Mirela i Maja
9512-1nd`

54

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
Danas, 20. 7. 2010. godine navr{ava se {est godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka

[EFIKA ORU^, ro|. [KRBO
iz Tasov~i}a - ^apljina Uz vje~ni rahmet i lijepi d`enet tvojoj dobroj i plemenitoj du{i sa ljubavlju i ponosom ~uvamo te u srcu. Za sve tople rije~i i tvoj blagi osmijeh kojim si u najte`im trenucima obasjavala na{e `ivote ti si bila na{a voljena dobra majka, na{a [efikica. Tvoja djeca: Ibro (Cakan), Alija, Emir (Ma~ak), Nijaz, Tima i Nijaza sa svojim porodicama
11095-1tt

Dana 20. 7. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada je na ahiret preselila na{a draga

NA\A ARIFOVI], ro|. SABLJICA
Sa neizmjernom tugom i ljubavlju. Tvoji: mama Zlata, otac had`i Esad Sabljica, brat Mirza, brati} Bakir i snaha Emina
11075-1

TU@NO SJE]ANJE

na mog dragog supruga i sina

MURAT (SALKO) SOFTI]
20. 7. 2008 - 20. 7. 2010.

had`i SALKO (MURAT) SOFTI]
8. 5. 1997 - 20. 7. 2010.

Neka vam je vje~ni rahmet i molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Hatma dova pred du{e rahmetlija }e se prou~iti u krugu porodice. Had`i FATA-hanuma Softi} sa porodicom

11115-1tt

Dana 20. 7. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je na ahiret preselila na{a voljena supruga i mama

NA\A ARIFOVI], ro|. SABLJICA
Tvoji: Senad, Aida i Adi Tevhid }e se prou~iti iza ikindije namaza 20. 7. 2010. godine.15 u Jordanskoj d`amiji - Grbavica I.
11075

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom

bratu na{eg prijatelja

Dana 20. 7. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od kada je preselio na ahiret na{ voljeni suprug i otac

SJE]ANJE

MIRALEM (MUHAREM) PIZOVI]
1992 - 2010.
Tu`an je ovaj dan jer nas podsje}a na tvoj odlazak. Iza tebe ostade praznina koju nam niko ne mo`e nadoknaditi. Te{ko je opisati bol i tugu koju si nam ostavio. U na{im si srcima uvijek voljen i nikad zaboravljen. 9395-1nd` Majka i brat

BE]IR JAHI]

Ostaje{ mi u najljep{em sje}anju. ROMY MEIER
11110-1tt

MUMIN (HALIL) HALILOVI]
Eso i Jasna Kuloglija
9508-1nd`

AHMED KARAD@A
S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Fatima, sin Melvin i k}i Maja
1062-1mo

SJE]ANJE

na tebe i tvoj ro|endan draga

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kom{iji

NA\A ARIFOVI]
Mnogo nam nedostaje{. Vole te Minja i Cuca
11148-1tt

POSLJEDNJI SELAM

velikom ~ovjeku
Dana 20. 7. 2010. godine navr{ava se sedam dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

NA\A ARIFOVI]
20. 1. 2010 - 20. 7. 2010.
Maja i Zlaja
9493-1nd`

MUMIN HALILOVI]
O`alo{}eni: Boro i Zora Bunjevac sa djecom Branislav i Branka
9506-1nd`

BE]IR JAHI]

MUSTAFA (IBRAHIMA) LALI]
Dok `ive oni koji te vole `ivjet }e{ i ti. Neka ti Allah d`ela{nuhu podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti 20. 7. 2010. godine u 18 sati u ku}i `alosti, Gojka Vukovi}a 34a (Mostar). Supruga Senada, k}erka Irma, zet Muhamed, unuk Hasan, brat Ahmet, sestre Emina, Esma, Enisa i Mediha sa svojim porodica11139-1tt ma, {ura Suad sa svojom porodicom

Neka Ti dragi Allah d`.{. podari zaslu`eni d`ennet. S velikim po{tovanjem, ANDREAS RAYMANN
11122-1tt

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

55

na na{eg dragog

U utorak, 20. jula 2010. godine navr{ava se 7 dana otkako je na ahiret preselila na{a draga snaha i dajd`inica

JASMINA JASU RAMI]A
20. 7. 1995 - 20. 7. 2010.
Dragi Jaso, danas je petnaest godina otkako se ugasio sjaj mladosti u tvojim prelijepim plavim o~ima. Bol i tuga za tobom su prete{ki i vje~ni. Uvijek s tobom Tvoji najdra`i
264-1bi

RAMIZA BILALOVI], ro|. [EHOVI]
Po dobroti te pamtimo, s ponosom spominjemo i od zaborava ~uvamo. Behija, Sead i Saida sa porodicama
11140-1tt

Dana 20. 7. 2010. godine navr{ava se 21 tu`na godina od smrti na{eg dragog brata

Dana 20. jula 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je iznenada preselio na ahiret na{ voljeni

dr. D@ENANA SALKOVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem, Sestre D`enana i Srebrenka sa porodicama
1035-1mo

had`i BE]IR (had`i OMERA) JAHI]
1934 - 2010.
Tevhid }e se obaviti danas, 20. jula u Bakijskoj d`amiji iza ikindije namaza. O`alo{}ena porodica
11129-1tt

Dana 20. 7. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva i nana

Dana 20. jula 2010. navr{ava se 10 godina od kada je preselila na ahiret moja draga majka

SABAHA TABAKOVI], ro|. CEROVI]
Draga majko, vi{e nema ko da nas zovne „sine“. Te{ko, prete{ko... Utihnuli su tvoji koraci. Molimo dragog Allaha d`.{. da te obaspe svojim rahmetom, pa da zajedno sa na{im ocem u`iva{ i kora~a{ prostranstvima Allahovog d`eneta. Tvoji neutje{ni: sinovi Hasan i Jasmin, snahe Amra i Hajrija, unu~ad Eldin, Nejra, Amina i Faris Tevhid }e se prou~iti u utorak, 20. 7. 2010. u 17.30 sati u ku}i `alosti - Behd`eta Muteve11147-1tt li}a 93/III.

BAHRIJA [ABI] - BAHRA
Uspomenu na tebe s ljubavlju ~uvam u svom srcu. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Enisa sa porodicom
529-1mo

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{u dragu majku

HANKIJA (NUME) ^AU[EVI], ro|. KOMARICA BEHIJA TAHIROVI]
20. 7. 2004 - 20. 7. 2010. 20. 7. 2004 - 20. 7. 2010.
Po dobroti }emo te pamtiti, s tugom u srcu spominjati i nikada ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
11142-1tt

mom dragom dajd`i

SEAD (]AMILA) BIJEDI]
Hvala ti za sve {to si za mene u~inio. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sestri} Senad sa suprugom Senadom
11138-1tt

Njena djeca Besim, Rejhana i Rahima sa porodicama

Tvoji: sin Nusret sa porodicom, k}erka Azra, k}erka Mu10027-1tt nevera sa porodicom Dana 20. 7. 2010. godine (utorak) navr{ava se godina dana otkako se preselio na ahiret

Danas, 20. 7. 2010. navr{avaju se 2 godine kad smo se oprostili od najdra`e majke i nane

POSLJEDNJI SELAM

dragom bad`i

IBRUM[A - MILA (HRVA^I]) HALIMANOVI]
Tu`ni smo {to smo te izgubili, a ponosni {to smo te imali. Uvijek }e{ biti sa nama, u srcima i mislima nikad zaboravljena. Tvoj sin Mustafa sa porodicom
10318-1tt

FADIL (ZUHRABA) IBRAHIMOVI]
Ljudi umiru, ali sje}anja `ive. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Halida, k}erke Admira i Manona, zet Indir i unu~ad Adelita, Ines i Aziz

MUMIN HALILOVI]

PTT

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 11152-1tt Inas Ad`em sa porodicom

56

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

mome dragom ocu

BE]IR (OMERA) JAHI]
Neka ti je vje~iti rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Muhamed sa porodicom
11123-1tt

Danas, 20. jula 2010. godine navr{ava se sedam pretu`nih dana otkako me iznenada napustio moj dragi BABO i najvjerniji prijatelj

BE]IR JAHI]
Podr`avao si me nesebi~no u najte`im trenucima moga `ivota. Shvatao si me, prihvatao i ulijevao mi snagu i onda kada bi obi~ni roditelji posustajali. Ne postoje rije~i zahvalnosti koje Ti dugujem. Uvijek }e Te voljeti i biti na Tebe ponosna. Tvoja MINANA
11128-1tt

Dnevni avaz
Dana 20. 7. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga mama, nana i svekrva
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

57

Dana 20. 7. navr{ava se 5 godina od kada vi{e nije sa nama

BEGIJA (HASO) D@AFI], ro|. BLA@EVI]
Ne postoji utjeha, ni zaborav, samo bol, sje}anje i ponos {to smo te imali. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Mesud, k}erke Mevlida i Kadira, unuci Isak i 11172-1tt Mirza, snaha Edita Dana 20. 7. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti
Dana 20. 7. 2010. navr{ava se 9 godina od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac, dedo, svekar

MEHDIJA (HAJRADINA) [KRIJELJ
Dugogodi{njem aktivisti i ~lanu Uprave N.K. „OZREN“ Semizovac Mehdija je bio uzoran sportski radnik, koji je dao nemjerljiv doprinos u radu ovog sportskog kolektiva. Ovim putem izra`avamo duboko suosje}anje sa porodicom, rodbinom, prijateljima i poznanicima na{eg Mehdije. Upravni odbor, nogometa{i i navija~i N.K. „OZREN“ Semizovac 11170-1tt
Dana 20. 7. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti mog voljenog dede

SEJFO-beg SIJER^I]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica
11164-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na amid`u [olu

na amid`u [olu

ALIJA (HASAN) SMAJLOVI]
iz Kurti}a - Srebrenik Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj brati} Hakija, Esada, Azra, Hazemina, Azrudin i Denis
9542-1nd`

HUSEIN (HAKO) HADROVI]
Bol je neprebolna, ljubav bezgrani~na. S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe na{ najdra`i Nine. Tvoji: Fetija, Rafet, Ahmedin, Fikreta, Alma, Senada, D`enana, Ermin, Dina, Ervin, Iman, D`ejna, Zana i Edis
9540-1nd`

ISMET ^AU[EVI]
Da vrijeme mogu vratiti, to bih uradila jer si mi potreban. Nedostaje mi tvoja ljubav, tvoj savjet i tvoja dova da me prati. U mislima ~uvam tvoj lik, ne dam da se izbri{e, u srcu te nosim, a u dovama spominjem i molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Tvoja Amira 9543-1nd`

[EJLA [ABANOVI]
Porodica [abanovi} Sejad, Kimeta, Senad, Nermina, Ajna
11189-1tt

\ALTUR AHMU
20. 7. 2009 - 20. 7. 2010.
Irfan \altur sa porodicom
9537-1nd`

\ALTUR AHMU
20. 7. 2009 - 20. 7. 2010.
Irma Pamuk sa porodicom
9537-1nd`

Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti na{eg dragog

HASAN (MUSTAFA) KAZIJA
Ostavio si upe~atljiv `ivotni trag koji slijedimo. Nisi stao. Ti ide{ dalje, sa nama, kroz na{e `ivote... S velikim po{tovanjem i neizmjernom ljubavlju, Tvoje: supruga, k}erke i unuka
11143-1tt

SJE]ANJE

ZADNJI SELAM

SJE]ANJE

mom amid`i

Dana 7. 7. 2010. godine navr{ile su se 4 godine od kada je na ahiret preselio na{

BENJAMIN FILIPOVI]
20. 7. 2006.
Tvoji Mak i Redina
11159-1nd`

KUSTURICA (AHMEDA IBRAHIMU)
Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Edis Kusturica sa suprugom Nedimom i k}erima
11166-1tt

MIRSAD (MUHAREM) RAMOVI]
20. 7. 2009 - 20. 7. 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: majka Mevla, sestra Izeta, zet Nijaz i ostaPTT la porodica
Dana 20. 7. 2010. navr{avaju se 4 tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e voljene

MUHAREM (SALKO) RAMOVI]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari sve blagodati d`enneta i neka je vje~ni rahmet njegovoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Mevla, k}erka Izeta, zet Nijaz i PTT ostala porodica
TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

uva`enom gospodinu dragom prijatelju

na dedu

[EJLA (SUADA) [ABANOVI]

ATIF KULO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Osoblje restorana „Fellini“
4951-1nr

MUMINU (HALILA) HALILOVI]U
D`ana, Mirza, Aida i Danijel
11177-1tt

2009 - 2010.

MUMINU (HALIL) HALILOVI]U
Porodica ]ehovi}
11176-1tt

Navr{ilo se tu`nih ~etrdeset dana od prerane smrti. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet. Porodica Fazlagi}: [erif, Azemina, Amela, Elvir, 11198-1tt Elma i Adin

AZRE (IBRAHIMA) ^AMO
Jedina na{a, Ostaje{ uvijek i zauvijek u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: tetka Saima, Amela, Aj{a, Lejla, Emir i Ajla
11203-1tt

MURATA SOFTI]A
20. 7. 2008 - 20. 7. 2010.
Od Brane, Damira, Damire i Irme
11204-1tt

58

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg direktora

ATIFU KULI
Osoblje Hotela „Bojnik“
11184-1tt

Dana 19. 7. 2010. godine navr{ile su se dvije godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

ABDULAH (MEHMED) TOSUNBEGOVI]
1937 - 2008.
Iz Capardi kod Kalesije Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga [ifa, sinovi D`evad, Mehmed i Mirhat, bra}a Salko, Ibro i Muhamed, sestra Derva, snahe Jasmina, Ferzeta i Rasema, unu~ad Nejra, D`enan, D`enita, Muamer, Maida, D`enana, Rasema i Azra, brati}i Admir, Demir, Mahir i Edin, brati~na Azra i ostala rodbina i prijatelji.
741-1tz

JOGUN^I] (P [EFKIJA .)
20. 1. - 20. 7. 2010.
Danas, 20. 7. 2010. navr{ava se 6 tu`nih i bolnih mjeseci od smrti na{eg voljenog supruga, tate, djeda, svekra i punca. Dragi na{ [ele, bio si i osta}e{ zauvijek na{a zvijezda vodilja. Volimo te i uvijek }emo te voljeti. Tvoji najmiliji: supruga, djeca, unu~ad, snahe i zetovi Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
738-1tz

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana otkako preseli na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci

VAHID (JUSUF) MUKI]
Hvala ti za svu ljubav, plemenitost i dobrotu koju si nam poklanjao. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj du{i podari d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
742-1tz

SALIHI UMIHANI
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: sin Fatmir, k}erke Jasmina i Fatima i unuke [ejla i Lejla
9546-1nd`

Dana 20. jula 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je na{ dragi

SJE]ANJE

MUHAMED - HAMDO (SMAJE) BUDIMLIJA
preselio na ahiret. Postoji ljubav koju smrt ne mo`e prekinuti i tuga koju vrijme ne lije~i. Zauvijek }e{ biti na{a najve}a ljubav, najve}i ponos, najja~e svjetlo, najdublja rana i najo{trija bol. Beskrajno ti hvala na svemu {to si nas nau~io, za svu ljubav koju si nam pru`io i `ivot koji si samo nama podario. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i najve}im po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Sadeta, k}erka Mersiha, sin Mustafa, snaha Nada i unuka Maja 739-1tz Tevhid }e se prou~iti u utorak, 20. 7. 2010. godine u 15.30 sati u ku}i `alosti.

Dana 20. 7. 2010. godine je 10 godina od kada smo bez na{eg dragog supruga i oca

dr. MIDHAT - MI[O IMAMOVI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem za `ivota te imamo. Tvoji: Kata, Damir i Jelena
740-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 20. 7. 2010. navr{ava se 15 godina od pogibije na{eg dragog brata

Dana 20. 7. 2010. godine navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

na{em drugu

EJUB - EKI (MUSTAFE) SARAJKI]
Godine prolaze, a bol kao da je bilo ju~e. Svi na{i dani i sve na{e misli ispunjene su ljubavlju i sje}anjem na Tebe. Dragi brate, bio si ne{to posebno, a to si i danas u srcima onih koji te nikada ne mogu zaboraviti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Fehim, sestre [ida, Devla i D`ehva sa porodicama 9545-1nd`

BELKISA AJANOVI], ro|. HAND@I]
Draga mama, danas je tu`an dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. @ivjela si tiho, bolovala tiho i tiho si oti{la. Znam da te nismo mogli sa~uvati od smrti, ali mo`emo od zaborava. Tvoj mili lik i plemenitost, iskrenost, skromnost, tvoj pogled, najtoplije ruke i najljep{e rije~i zauvijek }emo pamtiti, s po{tovanjem spominjati. Ponosni smo {to smo te imali, ali zauvijek `alosni {to smo te prerano izgubili. Vje~no }emo te ~uvati u na{im srcima, a ostat }e{ voljena i nikad zaboravljena. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Amra, Ajdin, Dino i Amina 260-1bi

SEJO BIJEDI]

Raja iz kafea „Duga“
11181-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

59

Dana 20. 7. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga majka

dragom dedi i najboljem svekru na svijetu

had`i HATID@A (MUJE) ISANOVI] ATIF KULO
Uvijek }emo te nositi u srcima. Senida i Sabrina, Lana Kulo
9559-1nd`

Iza Tebe su ostali oni koji Te vole i dok `ivimo pamti}emo tvoju dobrotu i plemenitost. Vrijeme koje prolazi ne mo`e ispuniti prazninu koja je ostala u na{im srcima tvojim odlaskom. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari vje~ni rahmet i d`enetske ljepote. O`alo{}eni: sin Sead, unu~ad Jasmina i Adnan i snaha Buba Tevhid }e se prou~iti u utorak, 20. 7. 2010. u 17.30 sati u ku}i merhume Isevi}a sokak 9554-1nd` 7 (kod Pivare), a hatma dova u isto vrijeme na mezarju Bare.

Dana 20. jula 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

dragom zetu i tetku

MUNEVERE HUREM, ro|. LIHI]

KULO ATIF
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
9560-1nd`

SEADU (]AMILA) BIJEDI]U
S ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Emira i Alma Burekovi}, Atijana, Dino, Emir i 11192-1tt Norah Taranin

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet. Sin Smajo, k}erka Berina, unuk Edin i unuka Jasmina

Od porodica Korjeni} i [ogolj

9552-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom tetku

dragom zetu i tetku

SEADU (]AMILA) BIJEDI]U
Oti{ao si tiho i iznenada. Zauvijek }emo pamtiti sva na{a zajedni~ka dru`enja i lijepe trenutke provedene s tobom. Mnogo }e{ nam nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. 11193-1tt Tvoji: Jasna, Munib, Timur, Mirza i Farah Kadi}
POSLJEDNJI SELAM

SEADU (]AMILA) BIJEDI]U
U najte`im trenucima pokazao si nam svoju veli~inu ~ovjeka. Nikad, nikad te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. S bolom i tugom, 11193-1tt Emina ^engi} i Zlata, Vedad i Jasmin Perviz
POSLJEDNJI POZDRAV

dragom tati i suprugu mome velikom srcu

SEADU (]AMILA) BIJEDI]U
Te{ko }e biti `ivjeti bez tebe, bez tvoje ljubavi, pa`nje i podr{ke. Uvijek }e{ biti prisutan u na{im mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Njegova Ivana Sa bolom, tvoji najdra`i: Benjamin i Halida
POSLJEDNJI POZDRAV
11194-1tt

MILIVOJU STANOJ^I]U

9548-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 20. 7. 2010. navr{ava se 5 godina kako nas je napustila na{a draga i voljena

dragoj kolegici i saradnici

dragom tati

JAROSLAVI MALI]
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog i dubokog suosje}anja 9561-1nd` Savez slijepih Federacije BiH
POSLJEDNJI SELAM

MILIVOJU STANOJ^I]U

DESANKA (DESA) BEGLEROVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, tvoj plemeniti lik i dobrota. Tvoji: suprug Muris, k}erke Arizana i Aida sa 11196-1tt porodicama
SJE]ANJE

Od sina Vlade i mame Ane
9548-1nd`

Dana 20. 7. 2010. godine navr{ava se sedam godina otkako sa nama nije na{a

na{em dragom

MUMINU HALILOVI]U

SVJETLANA NOVALIJA

EJUB - EKI (MUSTAFE) SARAJKI]
20. 7. 1995 - 20. 7. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvam uspomene na `ivot proveden s tobom.

Neka ti je vje~ni rahmet. Hata i Dino Banda

11202-1tt

Tvoji: Fikret, Irina i Arsen

11201-1tt

Tvoja supruga [emsa

9524-1nd`

60

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
U povodu preseljenja na ahiret, plemenitog gospodina
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom djedu

KULO ATIFA
na{em direktoru i cijeloj porodici izra`avamo najiskrenije `aljenje. Zaposlenici „BOSNIA-hoteli i restorani“ d.o.o. Sarajevo
11182-1tt

OSMAN HARA^I]
Unuka Alma i zet Rok
11183-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg druga

ocu na{eg prijatelja Midhata

SEAD MISIRA
Ke{a, Amina, Tuki}, Ajana Goro, Dizda, Ensar, Hare, Rok{a, Ema, Anel
11187-1tt

ATIFU KULI
Porodica Kozari}: Kemal, Alma, Haris i Nejra
N

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 20. jula 2010. navr{ava se 45 godina od smrti na{eg plemenitog

ocu na{eg prijatelja Midhata

HUSEINA HAD@IHASANOVI]A ATIFU KULI
Kemo i Alma, Vlado i Snje`a, Mirso i Amra, Eso i Ifeta, Jasmin i Sunita
N

zubara iz Sarajeva Sa tugom i ponosom ~uvamo uspomenu na njega. K}erka Sad`ida, zet Safet, unuci Ned`ad i \ana
11006-1tt

Dana 20. 7. 2010. navr{ava se osamnaest godina kako je kao {ehid preselio na{ dragi

IN MEMORIAM

Dana 20. 7. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda

MUSTAFA (SALKO) KEKI]
1946 - 1992.
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. Porodice Keki} i Hrvat
9419-1nd`

Prim. dr. NERMANA BOLOBAN

SALIHA SU[I]A
iz Prijedora

Draga na{a doktorice, vje~no }e{ ostati u na{im srcima. UPOSLENICI LOKALITETA SKERLI]EVA
11041-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice: Su{i}, Krpan, Dervi{i} i Vegh
10878-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

61

na{em dragom amid`i

ATIF KULO

S ljubavlju i po{tovanjem, Emir, Ekrem, Edib Kulo sa porodicom
9565-1nd`

Dana 21. 7. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke i svekrve

EDINE (OMERA) HAD@IAVDI], ro|. [AHINAGI]
Draga na{a, pro{lo je najtu`nijih {est mjeseci na{ega `ivota, bez ijednoga dana da se tebe ne sjetimo. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Svakoga dana molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: suprug Hasan, sinovi Sead i Amel i snaha Martina Tevhid }e se prou~iti istog dana, 21. 7. 2010. godine (srijeda) u 17.30 sati u stanu merhume, ul. Te{anjska br. 1/III.
11200-1tt

Dana 21. 7. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret moje drage sestre

EDINE (OMERA) HAD@IAVDI], ro|. [AHINAGI]
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe ne blijedi. U svakom trenutku rado te se sje}amo i pri~amo o tebi i mislimo uvijek na tebe. S velikom ljubavlju, Tvoja sestra Ned`ana sa suprugom D`evadom i k}erkom Melicom
11199-1tt

Dana 20. 7. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga

U utorak, 20. 7. 2010. godine se navr{ava 40 tu`nih dana od preranog gubitka na{e drage

SADIJA IBRAHIMOVI]
Vrijeme koje je pro{lo nije donijelo utjehu, ostali su nam samo dani za sje}anje i tugu ali i veliki ponos {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Puno te volimo i stalno o tebi mislimo. Tvoji zauvijek: Sakib, Tamira i Timut
9564-1nd`

prim. dr. SELIMOVI] - BOLOBAN NERMANE
spec. ginekologije i aku{erstva Vje~no }emo ~uvati uspomenu na njen dragi, dobri i plemeniti lik. Molimo Allaha d`.{. da joj podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Hatma dova }e se prou~iti 20. 7. 2010. godine u Begovoj d`amiji iza podne namaza. O`alo{}ena porodica: 11197-1tt Suprug Hamdo sa k}erkama Amelom i Aidom

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

po{tovanoj kolegici i dragoj prijateljici na{em dragom

FARUK - FI]O SARAJLI]
20. 7. 1989 - 20. 7. 2010.

JAROSLAVI MALI], ro|. KAHAN
Pamti}emo te kao velikog borca, dobru prijateljicu i ~uvati uspomenu na tvoj lik.

SEJU BIJEDI]U

Tvoj plemeniti lik i dobrota osta}e kao uspomena koju }emo s ljubavlju ~uvati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: dainica Na|a, Zakira, Jasminka i Salko
9562-1nd`

Sa ljubavlju i po{tovanjem, PORODICA

Sajma, Devla, Safeta i Aida
9553-1nd` 11195-1tt

62

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{em zaposleniku, kolegi i prijatelju

ocu na{eg radnog koleg

MUMINU (HALIL) HALILOVI]U
Pamtit }emo te po dobroti, plemenitosti i vedrini. KOLEKTIV FIRMI TOP TOURIST
11179-1tt

RED@O (AHMED) [ARI]

Kolegice i kolege Slu`be prihvata i otpreme putnika Aerodrom Sarajevo
9557-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 20. 7. 2010. navr{avaju se ~etiri tu`ne, bolne godine od kada je preselila na ahiret na{a draga k}erka, sestra

ocu na{eg direktora

AZRA ^AMO ATIFU KULO SALIHI UMIHANA
majci mog kolege
O~i suze, srce pla~e, vrijeme prolazi, vrijeme nije lijek, nego samo nijemi svjedok na{e boli. @ivi{ u svakom danu na{eg `ivota i tako }e biti sve dok bude nas, za nas ne postoji ni obja{njenje ni utjeha, postoji samo vrijeme koje prolazi i svjedo~i kako si u na{im `ivotima bila velika, va`na i neizmjerno dobra. Oprosti na{im suzama, jer te{ko je misliti na tebe, a ne zaplakati. Eh, kako nam nedostaje{ mila k}eri. Molimo Uzvi{enog dragog Allaha d`.{. u ove mubarek dane da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj lijepoj du{i. Tvoji: otac Ibrahim, majka Meliha, sestra Lejla i brat Emrah 11145-1tt

Alahovi smo i Njemu se vra}amo! Recepcija hotela Bosnia: Adis, Nermin, Almin, Indira, Sanja, Edin, Selma, Subhija, Senad
11188-1tt

Od porodice Peljto Indire Adnana, djece Adija i Amara

9544-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

dragom prijatelju

dragom prijatelju

MUMINU (HALIL) HALILOVI]U

MUMINU (HALIL) HALILOVI]U

RAZIJA (KALIMAN) KLJUNO
20. 7. 1999 - 20. 7. 2010.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Vreto Muharem, Adnan i Amel
11178-1tt

Tvoj vedri lik i dobrota }e nam ostati u trajnom sje}anju. Porodica Ibrulj: Azra i Jasmin
11178-1tt

Suprug Adem, k}erke i sin s porodicama
9522-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 40 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

Dana 20. 7. 2010. navr{ava se 13 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina, oca, supruga i brata

dragom ocu, puncu i dedi

SAIDA SKENDEROVI], ro|. PIKNJA^ HUSO OPUTI]
Tvoje mile o~i, dragi nam osmijeh, topla rije~. Nedostaje{ nam, majko... Elvira i Beli Obavje{tavamo prijatelje i rodbinu da }e se tevhid prou~iti danas u 16.30 sati u stanu, ulica Jo{ani~ka 2/III.
11208-1tt 9551-1nd`

AMIR (NURIJE) IVAZOVI]
1966 - 1997.
Praznina, bol i tuga u na{im srcima nikada ne}e nestati. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti Allah podari lijepi d`enet Tvoji: otac Nurija, majka Raza, sinovi Armin i Rijad, supruga Ifeta, brat Kemal, sestre Amra i Ermina sa porodi11165-1nd` cama

K}erka Mirsada, zet Suad i unu~ad Samra i Amar

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu, amid`i i djeveru

dragom suprugu dragom ocu, dedi i svekru

HUSI OPUTI]U

HUSO OPUTI] HUSO OPUTI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od porodice Oputi}: Hakija, Hasna, Emir, Midhat, Hermina, Sema, Anesa i Anel
9567-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Emina Sin Mirsad, snaha Mina i unu~ad Adnan i Adna
11208-1tt 11208-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju ocu na{eg uposlenika Kadi} Enesa

JUSUF - SALKO (NURIJA) KADI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Kolektiv firme Doo Miprogradnja Ilija{ Direktor Prohi} Mirsad

11206-1tt

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

utorak, 20. juli/srpanj 2010.

63

dragom suprugu

dragom stricu - amid`i

AZIZ (NEZIR) BAKAL
iz Grivina - Rudo preselio na ahiret u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. jula 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. 111

HASAN (SALIHA) BRKI]
O`alo{}eni: supruga [efika, sinovi Muhtezan, Midhad sa porodicom kao i ostala familija, prijatelji i kom{ije. D`enaza }e se obaviti u Livnu, 20. 7. 2010. godine.
9563-1nd`

HASANU (SALIHA) BRKI]U
Brat Refik, brati~na Sabina, brati}i Samir i Amir sa por9563-1nd` odicama

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NENAD JANKA ROGANOVI]
preminuo u Norve{koj 17. 7. 2010. godine u 66. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u Norve{koj. O`alo{}ena porodica
11171-1nd`

IBRAHIM (AHMED) KUSTURICA
preselio na ahiret u subotu, 17. jula 2010. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. jula 2010. godine u 17.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Safija, sinovi Re{ad i Ahmed, nevjesta Almedina, unu~ad Naida i Nadir, sestre Habiba, D`emila i Nazifa, zet Munib, snahe Halima i Ifeta, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~na, {ure Hasan i Muhamed sa porodicama, svastike Munevera i Rad`ija sa porodicama, bad`o Fuad, porodice Kusturica, Zuko, Krnji}, Zeki}, Demirovi}, Lihi}, Bili}, Pori~anin, Be}a, Sara~evi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Omera Stupca br. 12/I. 11111-1tt

ATIF (MEHMED) KULO
preselio na ahiret u nedjelju, 18. jula 2010. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. jula 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Midhat i Mirsad, snaha Senida, unuci Mak i Benjamin, Sabrina - Lana, sestra Ramiza, snahe Merka, D`emila i Sultanija, sestri~na, brati}i i brati~ne, te porodice Kulo, Hod`i}, [ogolj, Duri}, Goro, Devi}, [abi}, Ali}, \ogo, Korjeni}, Gljiva, Zahirovi}, Bajraktar, Begovi}, Bukva, Katica, Be}irspahi}, Ba{i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Hrasno na Otoci. Ku}a `alosti: Dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 35/IV. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SEAD (]AMIL) BIJEDI]
preselio na ahiret u nedjelju, 18. 7. 2010. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. 7. 2010. godine u 17.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga Halida, sin Benjamin, sestri} Senad Tiro, amid`a Velija, tetke Razija i Safija, daid`inca Na|a Pa{i} sa Zakirom, Jasminkom i Vesnom, amid`inca Ai{a, Bahrudin, Zora i Mak Bijedi}, snaha Senada, {ura D`evad, svastike Emina i Emira, Munib Kadi}, Dino Taranin, njegovi dragi Nagib, Jasna, Zlata, Amra, Alma, Altijana, Rijad, Adis, Timur, Mujo, Mirza, Vedad, Jasmin, Emir, Farah i Norah, te porodice: Bijedi}, Had`ibegovi}, Pa{i}, Grebo, ^olakovi}, Red`i}, Dugali}, Kazazi}, Tanovi}, ^ampara, Aganovi}, ^engi}, Burekovi}, Kadi}, Perviz, Taranin, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17.30 sati, ul. Bakarevi}a 50. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

RASEMA (SULJO) DERVI[EVI], ro|. DEVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 19. 7. 2010. godine u 76. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u utorak, 20. 7. 2010. godine poslije ikindije namaza (17.00 sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac. O@ALO[]ENI: sinovi Hasib i Asim, k}erke Fatima, Hasija, Nasiha i Ramiza, unu~ad Emzin, Adaleta, Dino, Dinka i Jasmin, zetovi Ibrahim i Edhem, praunu~ad Anela, Vedad i Benjamin, te porodice: Dervi{evi}, Devi}, ^akal, Rizvo, Deli}, Su`anj, Bajri}, Gljiva, Kadri}, Keri}, Fazli}, ^utura, Huseinovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji T evhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji Svrake. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

RISTANA (JEVTO) KARAKA[, ro|. PEJA[INOVI]
preminula 17. 7. 2010. godine u 64. godini. Sahrana }e se obaviti 20. 7. 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Lav“. O@ALO[]ENI: k}erka Sla|ana, sestre Dragosava, Mirjana i Ru`a, brat Ne|o, snaha Mira, sestri~ne i sestri}i, brati}i i brati~ne, porodice Karaka{, Peja{inovi}, Poleksi}, Bjegojevi}, Radman, Bjelan~evi}, [ar~evi} i mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Muhameda ef. Pand`e br. 65 - Vele{i}i. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUMIN (HALIL) HALILOVI]
preselio na ahiret 1. 7. 2010. godine u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. 7. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Suada, sinovi Edis i Adis, brat Hamdija sa porodicom, sestre Hata, Saja i Huma sa porodicama, punac Hajdar, punica Hata, {ura Amer sa suprugom, svastika Amra sa porodicom, te porodice Halilovi}, Banda, Maci}, Lavi}, Maksumi}, Saha~i}, Nezirovi}, Brkan, Bajrovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Bu}a Potok. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa parkinga Fabrike „Zrak“ - Bu}a Potok, sa polaskom u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SALIHI UMIHANA, ro|. NOVALI]
preselila na ahiret u subotu, 17. jula 2010. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. jula 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: sin Fatmir, k}erke Jasmina i Fatima, snaha Amela, unuke [ejla i Lejla, snahe Mevlida i Hana, brati}i Ekrem i Mirsad sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, djeverovi Salih i Hakija sa porodicama, prijatelji Hakan i Hasan, te porodice Salihi, Novali}, Hod`i}, Wilimsen, Smajovi}, Musi}, Osmani, Cana i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Medreset. Ku}a `alosti: Alije Nametka br. 24/I. 111

AZRIJA AZRA SALOPEK, ro|. BA@DALI]
preminula u Minhenu 15. jula 2010. godine u 60. godini. Sahrana }e se obaviti u Zagrebu 21. jula u 14.30 sati, na groblju Mirogoj. O@ALO[]ENI: suprug Darko, sinovi Damir i Dinko, k}erka Danijela, sestra Bahrija, zet Robert, te porodice Salopek, Ba`dali}, Kavaz, Kurtagi}, Sumbuljevi}, Ra{o, Begagi}, @itnjak kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 353-1ze

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NED@IB (OMER) TAFRO
preselio na ahiret u nedjelju, 18. jula 2010. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. jula 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Sead, unu~ad Nermin i Nermina, praunu~ad, snahe Jasna i Seada, porodice Tafro, Had`imusi}, Had`imuratovi}, Alihod`i}, Biogradli}, Vi|en, A{~i}, Kubi~ka, Bi~o, ]erimovi}, Kalamuji}, Bu~ar, Ko{, ^ejvan, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Olimpijska br. 37/IV - Mojmilo. 111

LEMANA (HUSEIN) TASO
preselila na ahiret u subotu, 17. jula 2010. godine, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. jula 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: snaha Na|a, brati~na i brati}, sestri~ne i sestri}i, porodice Taso, Ahi}, Karamehi}, \oki}, Skender, Kantor, Pinter, Salihbegovi}, Solakovi}, Muratovi}, Oates, Duranovi}, Avdi}, Ljubu{ki}, Bajri}, te prijateljice Dika, Minka, Baha, Fahra i Ferida Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Lu~evica. 111

MUNIRA (had`i FADIL) JABU^AR
preselila na ahiret u subotu, 17. jula 2010. godine, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. jula 2010. godine u 15.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: k}erka Albijana, zet Darko, sestra Hamida, brati}i Alden i Eldin, sestri} Kenan, sestri~na Emina, amid`i}i had`i Nasir, D`evad i Hamed, amid`i~ne Hatid`a, Rabija, had`i Suada, Nihada i Almasa, tetci Bajro Sa~ipovi} i Ahmed Drnda, kom{inice Olga Svoboda, Snje`ana ^ustovi} i Nevza Kadri}, te porodice Jabu~ar, Odak, Turkovi}, Arnautovi}, Muhasilovi}, Alti}, Migi}, Dokso, Potogija i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg djece Dobrinje br. 24/III - Dobrinja III. 111

Dana 19. 7. 2010. godine u 82. godini preselio je na ahiret

OSMAN (NEZIRA) HARA^I]
D`enaza }e se klanjati u utorak, 20. 7. 2010. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, u 17.00 sati poslije ikindije namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erke Indira i Jasmina, sin Zijad, unuci Alma, Seid, Fe|a, Nina, Adnan i Anisa, zetovi Husein, Zijad i Rok, porodice Hara~i}, Hod`i}, Kav~i}, Begi}, Had`i}, Top~agi}, Goga, Kulovi}, [ajkovi}, Krd`ali}, Mulali}, Efica, Korajli}, Mulabdi}, Ali}, Denja354-1ze li} te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BEDRIJA ALAJBEGOVI], ro|. NEIMARLIJA
preselila na ahiraet u subotu, 17. jula 2010. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. jula 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Alma, zet Mustafa, unu~ad Adnan i Aida, sestri}i Mustafa i Saud sa porodicama, te porodice Alajbegovi}, Neimarlija, Arnautovi}, Deli}, ^obo, Buni}, Mufti}, [abi}, ^ov~i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji na ^engi} 111 Vili I.

Tu`nim srcem javljamo da je na{a draga majka i supruga

JAROSLAVA - SLAVICA MALI]
nakon kratke bolesti preminula dana 19. jula 2010. godine u 60. godini. Sahrana na{e drage majke i supruge }e se obaviti dana 20. jula 2010. godine u 13.30 sati iz pravoslavne kapele groblja Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Vlatka, suprug Vladimir, majka Katarina, sestra Ljiljana i brat Ivan sa porodicama, brojna rodbina, kom{ije i prijatelji 111

64

Utorak, 20. juli/srpanj 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HIKMET (ADEM) MEHI^I]
preselio na ahiret dana 18. 7. 2010. godine u 05.05 sati u 80. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred D`indi} d`amije u utorak, 20. jula 2010. godine, (08. [aban 1431 h.g.) u 16.30 sati, a ukop na mezarju Bukov~i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Sead, k}erka Suada, sestre Ha{ima i Safija, snaha Amerlina, zet Predrag, unu~ad Dino i Ena, porodice Mehi~i}, Hegedu{, Omazi}, Luka~, [irbegovi}, Jahi}, Ahmedbegovi}, ^anovi}, Goranci, ^a~kovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
744-1tz

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

JUSUF - SALKO (NURIJA) KADI]
preselio na ahiret dana 18. 7. 2010. godine u 75. godini. D`enaza polazi u utorak, 20. 7. 2010. godine poslije ikndije-namaza u 17.00 sati ispred mekteba u Muli}ima, a obavit }e se na greblju - haremu Pode u Muli}ima - Visoko. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMTEN VASIAH. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: sin Enes, nevjesta [a}ira, unuke Melisa i Mersiha, sestre Senija i Fata, nevjesta Mulija, svastika Emsa, bad`o Ra{id, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Kadi}, Mu{inbegovi}, Zaimovi}, [abanovi}, Mamela, Vehab, Semi}, Fazli}, Begi}, Bre{~i}, Heganovi}, Prohi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u Muli}ima u 17.00 sati.

11206-1tt

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

HASAN (SELIM) [ALO
dana 19. 7. 2010. godine preselio na ahiret u 59. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 21. 7. 2010. godine u 17.00 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: otac Selim, supruga Saima, sin Kemal, k}erka Selma, zet Kerim, snaha [ejla, unuka Emina, bra}a Suad i Reuf, brati} Haris, te familije [alo, Zun|a, Alihod`i}, Kljuca, Sijer~i}, Hozo, Turkovi}, Be{lija, Kapi}, Radmilovi}, Strikovi}, Perjan, Tatarin, Krakonja, Ramovi}, Habul, ^au{evi}, Dautovi}, Pleh i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji nakon ikindije namaza u 17.00 sati.
519-1go

MILIVOJE (BRANKO) STANOJ^I]
preminuo poslije kra}e bolesti dana 18. 7. 2010. godine u 64. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se dana 20. 7. 2010. godine u 15.00 ~asova na gradskom groblju u Donjim Miljevi}ima. Povorka polazi ispred kapele. Ku}a `alosti Porodice Ribar 49/I Hrasno - Sarajevo. O@ALO[]ENI: supruga Ned`ada, k}erka Katarina, sin Vlado, brat Dragi{a sa porodicom, brati~ne Amela i Sanela sa porodicama, stric Radoje sa porodicom, prijateljica Ivana, ro|aci i rodice, te porodice Stanoj~i}, Muzaferija, Andri}, [im{i}, Vra`o, Omanovi}, Buhi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 9547-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga sestra i tetka

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TAHIRA KARABEGOVI], ro|. DELI]
iz Banje Luke preselila na ahiret u 95. godini u Danskoj D`enaza }e se obaviti u Banjoj Luci u 18 sati, 20. 7. 2010. u haremu H. Behremove d`amije - D. Novoselija. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. O@ALO[]ENI: sestra Halida [erani}, porodice Ismete i Ismeta Begovi}, Fakete i Hilmije Memi}, Seke i D`eva9556-1nd` da Tucak, Omera i Minke [erani}.

VEZIRA (AVDO) VELI], ro|. TRGO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 19. 7. 2010. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. 7. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Sajma i Sabiha, brat Osman, zetovi Muharem i Ermedin, djever Mehmed sa porodicom, zaova Rasema sa porodicom, snahe Nura i Devla, unuci Enver i Tarik, unuke Amela, Enisa i Amela, praunu~ad, te porodice Veli}, Trgo, [ehi}, Avdi~evi}, Harbinja, Pazalja, Kazi}, De{evac, Pirani}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Vlakovo do 37. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

HUSO (AHMED) OPUTI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 19. 7. 2010. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. 7. 2010. godine u 17.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: supruga Emina, k}erka Mirsada, sin Mirsad, brat Hakija, sestra Zejna, zetovi Hasan i Suad, snaha Mina, unu~ad Adnan, Amar, Samra i Adna, {ure Ahmet, Avdo i Juso, svastike Habiba i Hava, brati}i Emir i Midhat, sestri} Almir, teti}i Omer, Salkan i Ramiz, dajd`i}i Meho, Ibro i Adem, dajd`i~na Dervi{a, ro|ak Vahid ^opra, te porodice Oputi}, Halvad`ija, Tucak, ^opra, Spahi}, Pribinja, Kalem, Omerovi}, Lon~ari}, Pajevi}, Abaza, ^agaj, Ja`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma [vrakino selo sa polaskom u 16.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

ADEM (ILIJAS) MEHMEDOVI]
preselio na ahiret u subotu, 17. jula 2010. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 21. jula 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Indira, sinovi Amir, Ilijas, Jugoslav, Red`ep i Rijad, k}eri Amra, Aj{a, Dervi{a i Arnela, bra}a Red`ep i Osman, sestre Rahima, Nazlija, Zuhra, Hedija i Zumka, unu~ad Arnel, Admir i D`ejna, Mirsad, Ela, Muhamed, Tarik, Abdela, Dardan, Murat, Armin, Arnes, Fuada i Sara, zetovi Fatmir, Abuobejda i D`enan, snahe Azra, Tid`a i Tanja, snahe D`ehva i Slavica, zetovi Mehmed, Mustafa, Boro i Leo, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, {ura Omer sa porodicom, svastika Neda sa porodicom te porodice Mehmedovi}, Osmanovi}, Kuno{, Jovanovi}, Vidovi}, Khalid, [alja, Dibrani, Mehmedi}, ^oli}, Kurti}, Ibu{, Isanovi}, Pavi}, Dogan i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Porodice Ribar br. 41. 111

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

SARAJEVO

www.bakije.com

HANA MIRVI], ro|. BOGUNI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 19. jula 2010. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. jula 2010. godine poslije ikindije namaza na groblju Ustipra~a. O@ALO[]ENI: k}erke Zemka, Nura, Mevla i Sejka, zetovi Safet i Osman, unu~ad Admir, Lejla, Rasim, Sanel, Munira, D`enita i Ajdin, praunu~ad Lamija i Arman, te porodice Kanli}, Vuga, Ali}, Mirvi}, Boguni}, Haljkovi}, Tunti}, Biser, Drakovac, Ma{i}, Du~i}, U{anovi}, [i{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. 11209-1tt Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Ustipra~i.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

sport

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

65

NSBiH FIFA odgodila odluku za sjednicu Izvr{nog odbora

Popravni do oktobra
U ovom periodu pratit }emo rad Saveza i donijeti odluku, poru~ili su iz Svjetske nogometne asocijacije Valjda }e se neki nakon ovoga otrijezniti
Svjetska fudbalska federacija (FIFA) saop}ila je ju~er da }e odluku o mogu}im sankcijama Nogometnom savezu BiH donijeti u oktobru na sastanku Izvr{nog odbora. Ovu informaciju potvrdio nam je portparol FIFAe kazav{i da je ovakav stav usagla{en nakon dva sastanka s kolegama iz UEFA-e. at }e Izvr{ni odbor na sjednici u oktobru i tada }e donijeti neophodne odluke. Do tada }emo gledati kako radi NSBiH - rekao nam je Aleks Stoun (Alex Stone). Na na{e pitanje zna~i li to da su Svjetska i Evropska nogometna asocijacija dale NSBiH vremena da usvoji promjene u statutu, odgovor je bio potvrdan. - FIFA i UEFA su uvjerene kako su predlo`ene promjene napredak u vo|enju bh. nogometa i nadamo se da }e kona~no biti usvojene - kazao je na{ sagovornik. Predstavnici FIFA-e i UEFA-e su neoposredno nakon propale sjednice Skup{tine NSBiH u petak, kada nije usvojen novi statut, najavili da }e odluku o suspenziji NSBiH donijeti Odbor za hitna pitanja u najskorijem roku. Ju~er je, me|utim, saop}eno da }e taj postupak u}i u redovnu proceduru i na}i se na dnevnom redu sjednice Izvr{nog odbora FIFA-e. U isto vrijeme, o tome }e raspravljati i ~lanovi Izvr{nog odbora UEFA-e. Kako prenosi AP FIFA `ali ,
Halilhod`i}: @ele uni{titi BiH

Zajedni~ka delegacija
- Izvje{taje zajedni~ke delegacije FIFA-e i UEFAe koja je prisustvovala Skup{tini NSBiH razmatr-

Vahid Halilhod`i}, legenda na{eg fudbala

Zlo~in protiv dr`ave
Me|unarodni izaslanici Alan Hansen i Marsel Benc na Skup{tini NSBiH

O~ito je da politi~ari daju prljave zadatke funkcionerima u NSBiH
Legenda bh. fudbala Vahid Halilhod`i} ogor~en je epilogom u petak odr`ane sjednice Skup{tine Nogometnog saveza BiH, koja je odbila usvojiti novi statut, a na ~emu su insistirali predstavnici FIFA-e i UEFA-e. - Zaista nevjerovatno! Stranci ti `ele pomo}i na sve mogu}e na~ine, a ti to kategori~ki odbija{. To je, izgleda, mogu}e samo u BiH. O~igledno je da se `eli razbiti dr`ava i ovo malo zajedni{tva {to jo{ postoji. Sramotno i bijedno - razo~arano govori Halilhod`i}.

Klubovi i reprezentacija mogu igrati
S ovom vijesti, kako sada stvari stoje, mogu odahnuti klubovi koji se takmi~e u me|unarodnim takmi~enjima. @eljezni~ar, Zrinjski, [iroki Brijeg i Borac igrat }e ove sedmice revan{-utakmice drugog prezbog neusvajanja novog statuta NSBiH. Vijesti iz Ciriha za predsjednika NSBiH Sulejmana ^olakovi}a su bile neo~ekivane. Kako nam je rekao, pozitivni signal te{ko da }e i{ta promijeniti. tkola Lige prvaka, odnosno Evropske lige. Tako|er, i reprezentacija, prema svemu sude}i, trebala bi po~eti kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012. u Poljskoj i Ukrajini. FIFA je i nakon svega ostavila prostor da NSBiH uradi ono {to se zahtijeva, odnosno da se usvoje promjene statuta, uklju~uju}i i ~lan koji se ti~e ukidanja tro~lanog Predsjedni{tva i izbora jednog predsjednika. Treba se nadati da }e u ovom roku biti zakazana vanredna sjednica Skup{tine kako bi se ispunio uvjet FIFA-e i UEFA-e, koji je ignoriran 16. jula u Vogo{}i.
A. NOVALIJA

Ogledalo dru{tva
- Oni koji su odbili di}i ruku za novi statut, ne `ele samo uni{titi fudbal nego i dr`avu BiH. O~ito je da politi~ari daju prljave zadatke funkcionerima u NSBiH, a oni ih poslu{no izvr{avaju. Ovo je zlo~in protiv sporta, zlo~in protiv dr`ave.

Direktan atak
Izuzetno bogatu igra~ku i trenersku karijeru Vaha je stekao u Francuskoj, gdje i `ivi skoro tri decenije. - Ima politike i u francuskom fudbalu, ali nikome ne pada na pamet da povla~i

^olakovi}: Na`alost, mi nismo pozitivni

U NSBiH jo{ nemaju zvani~nu informaciju
Generalni sekretar NSBiH Jasmin Bakovi} izjavio je da u NSBiH do zaklju~enja ovog broja nije stigao zvani~ni dopis UEFA-e ili FIFA-e. - Imamo samo informaciju iz medija, prema kojoj za sada nismo ka`njeni. No, jo{ ~ekamo zvani~nu informaciju. Mi smo dostavili zapisnik sa Skup{tine, {to je od nas tra`eno, a saop}eno nam je da ~ekamo odluku - izjavio je Bakovi}.

Usvajanje statuta
- Na`alost, nismo mi pozitivni. Valjda }e se neki nakon ovoga otrijezniti i vidjeti {ta su uradili - kratko je rekao ^olakovi}.

Velika {teta za reprezentaciju
Vaha o~ekuje o{tru reakciju FIFA-e i UEFA-e. - Naravno da ne bih `elio, ali mislim da }e kazna biti rigorozna i da }e se ticati i reprezentacije. Ako se to Na`alost, stanje u bh. fudbalu ogledalo je situacije u dru{tvu uop}e - rekao je Vaha na po~etku telefonskog razgovora za „Dnevni avaz“ iz Makarske, gdje se trenutno odmara. Iako je delegacija FIFAe i UEFA-e u poku{aju da uvjeri delegate da glasaju u op}u korist, a ne radi nacionalisti~kih ciljeva, obe}ala i izda{nu nov~anu pomo} NSBiH, bestidnicima je bilo va`nije da jo{ jednom odigraju po politi~kim notama. desi, bit }e velika {teta, jer kona~no imamo tim sposoban da se plasira na veliko takmi~enje, konkretno, na Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. poteze koji predstavljaju direktan atak na dr`avu. Na prvom mjestu je sport, a politi~ari su tu da pomognu onoliko koliko je to mogu}e - kazao je te je nastavio: - Ako se ve} ovi, da ih nazovem svjetovni ljudi ne mogu dogovoriti, mo`da bi ~lanovi Predsjedni{tva trebali biti po jedan hod`a, pop i sve}enik. Valjda bi oni imali vi{e sluha za bh. fudbal i ovu dr`avu - poru~io je Halilhod`i}.
A. DRINJAKOVI]

Senijad Ibri~i} o mogu}oj suspenziji

Neka izbace njih, a ne nas
Najbolja kazna bila bi da ljudima koji su doveli do ove situacije zabrane da se bave nogometom, ka`e igra~ Hajduka
Senijad Ibri~i} je, nakon {to je Hajduk izgubio od Dinama (0:1) u utakmici Superkupa Hrvatske, potra`io odmor u Sanskom Mostu. Od poraza Hajduka Ibri~i}a su vi{e zaboljele vijesti iz Sarajeva, sa sjednice Skup{tine Nogometnog saveza BiH. O neusvajanju statuta NSBiH i prijetnji sankcijama FIFA-e i UEFA-e Ibri~i} je tokom vikenda razgovarao s nekim suigra~ima iz reprezentacije i komentirao {ta se sve mo`e desiti. - Kapiten Emir Spahi} obratio se javnosti u na{e ime i uglavnom je rekao sve {to nas ti{ti. Naravno da sam ostao zaprepa{ten kada sam ~uo da postoji mogu}nost da nas suspendiraju. Zato smo se i dogovorili da Spahi} ka`e {ta mislimo o ~elnicima Saveza i njihovoj za „Dnevni avaz“. Na na{e insistiranje da ka`e svoj komentar na mogu}e izbacivanje NSBiH iz svjetskog i evropskog nogometa, Ibri~i} nam je rekao da se tu nema {ta mnogo govoriti. - Nadam se da }e FIFA i UEFA imati dovoljno razboritosti da nas ne suspendiraju, ali da izbacivanjem iz nogometa kazne ljude koji su doveli do ove situacije. To bi bilo najbolje, ali i jedina prikladna kazna. Sada }e zbog tih nesposobnjakovi}a ispa{tati reprezentacija i klubovi, koji ne}e mo}i igrati utakmice. Nepravedno je da zbog ljudi koji veze nemaju s nogometom nego od nogometa samo otimaju, patimo mi, koji smo `ivotno vezani za njega - kazao A. N. je Ibri~i}.

Reuters citirao „Dnevni avaz“

Svjetski mediji prenose Su{i}evu poruku
Ispovijest selektora Safeta Su{i}a, objavljenu u ju~era{njem broju „Dnevnog avaza“, prenijeli su svi relevantni svjetski mediji, uklju~uju}i i najve}u novinsku agenciju na planeti Reuters. Britanski medij objavio je Su{i}eve rije~i da }e, u slu~aju da UEFA i FIFA suspendiraju Nogometni savez BiH, napustiti reprezentaciju BiH, te je napravio pri~u o `alosnoj realnosti bh. fudbala. Razgovor sa Su{i}em objavio je i francuski „L ’Equipe“, koji je konstatirao da je upitan kvalifikacioni duel „Trikolora“ i selekcije BiH, koji je zakazan za 7. se(M. T.) ptembar.

Ibri~i}: Nema druge rije~i nego sramota

nebrizi za sve {to se de{ava. Nema druge rije~i nego sra-

mota da se opi{e {ta se kod nas de{ava - rekao je Ibri~i}

66

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

sport

LIGA [AMPIONA @eljezni~ar uo~i revan{a s Hapoelom

Popraviti o~ajan utisak iz Tel Aviva
Nemamo pravo da ponovimo onakav nastup, ka`e kapiten Ibrahim [ehi}
Nakon te{kog poraza od Hapoela u Tel Avivu (0:5) u prvoj utakmici drugog pretkola Lige {ampiona, @eljezni~ar }e sutra na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ ugostiti najbolji izraelski tim. Hapoel je u prvoj utakmici bio apsolutno nadmo}an, @eljo je mogao i uvjerljivije izgubiti pa }e bh. {ampion imati te`ak zadatak da pred svojim navija~ima barem malo ubla`i te`ak poraz iz Tel Aviva. pro{le godine na svom terenu Rapidu, tako|er, zabila pet golova, u Be~u jo{ tri, te savladala Hamburg, Seltik, nemamo opravdanja za o~ajan nastup - samokriti~an je golman, koji je bio i najbolji pojedinac svoje ekipe uz odbranjeni penal. Iz Hapoela najavljuju da dolaze i u Sarajevo da pobijede.
[kalji}: Ljekari mu namjestili rame

Povreda igra~a Vele`a protiv Sarajeva

[kalji}u isko~ilo rame, mora mirovati tri sedmice
Osje}am se bolje, ka`e [kalji}, koji je zbrinut u RMC „Safet Muji}“
Fudbaleri Vele`a su u petoj pripremnoj utakmici protiv Sarajeva (1:1) u Me|ugorju pokazali vi{e nego u dosada{njima, ali je njihovu dobru igru zasjenila povreda Armela [kalji}a. On je, naime, prilikom jednog duela s igra~em Sarajeva zaradio neugodnu povredu desnog ramena. Hitno je prevezen u Regionalni medicinski centar „Safet Muji}“ u Mostaru, gdje su mu ljekari namjestili rame. - U prvi mah sam se prepao, ali sada je sve ve} pro{lo. Ljekari su mi namjestili rame i osje}am se bolje. Malo me jo{ boli. Morat }u mirovati tri sedmice kazao nam je ju~er [kalji}. Njegov izostanak bit }e dodatni hendikep za trenera Milorada Mitrovi}a, koji ionako raspola`e siroma{nim igra~kim kadrom. Protiv Sarajeva na teren je izveo postavu u kojoj su se na{li: Bori}, Stoki}, As. [kalji}, Kajtaz, Kazazi}, Ar. [kalji}, Kodro, Zolj, Demi}, Velagi} i Vukovi}. Povrije|enog [kalji}a zamijenio je D`enan Durakovi}, koji je i izjedna~io na 1:1 nakon {to je Sarajevo povelo preko Muhameda D`akmi}a. Mitrovi} je u drugom dijelu izvr{io jo{ nekoliko F. IBRULJ izmjena.

Ogromna razlika
- Imamo obavezu da pred svojim navija~ima poku{amo popraviti utisak. Bez obzira na ogromnu razliku u kvalitetu, moramo igrati borbeno i dati sve od sebe. Nemamo pravo da ponovimo onakav nastup, `elimo pokazati da se radilo samo o katastrofalnom danu i da nismo zaboravili igrati fudbal - govori [ehi}. @eljezni~ar je odigrao prijateljsku utakmicu sa sarajevskom Bosnom, dva puta po sat vremena. U prvoj je kombinirani tim „Plavih“

Bili izgubljeni
Kapiten „Plavih“ Ibrahim [ehi} vjeruje kako njegova ekipa ne}e ponoviti katastrofalno izdanje iz prvog me~a. - Bili smo potpuno izgubljeni, svi do jednog po~etni~ki smo grije{ili. Prva dva gola su nas sasjekla, igra nam se raspala, nismo napravili pet ta~nih pasova na utakmici. Iako smo igrali protiv jedne vrhunske ekipe, koja je

Izraelci ve~eras treniraju
Ekipa Hapoela iz Tel Aviva stigla je u Sarajevo, a ve~eras }e trenirati na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ u terminu utakmice (20.15 sati). @eljezni~ar }e svoj trening obaviti prije Izraelaca.
S utakmice u Tel Avivu: Intervencija [ehi}a

pobijedio s 1:0 golom Rov~anina, dok su prvotimci

ostvarili trijumf od 3:0 (Z. [.) (Stani} 2, Zeba).

Odigran turnir u Doboj-Istoku

[iroki demantira vijest o namje{tanju

Zvijezda prva, Banovi}ani podbacili

I{tuk: Vidjelo se da smo bolji od Olimpije
Nogometnu javnost potresla je vijest o eventualnom namje{tanju prve utakmice prvog pretkola Europske lige Olimpija - [iroki Brijeg (0:2), koja je odigrana 1. jula u Dom`alama, a koju je prenijela njema~ka televizijska ku}a ARD. [irokobrije`ani su takve tvrdnje o{tro demantirali u klupskom saop}enju. Trener Ivo I{tuk dodaje da je njegov tim apsolutno nadigrao protivnika i s ukupnih 5:0 izborio prolazak dalje. - [iroki Brijeg nema veze s ovakvim tvrdnjama. Naprotiv, mi izbjegavamo takve stvari i o{tro ih osu|ujemo. Ne bih htio potcijeniti mom~ad Olimpije, ali jee razlika u kvalitetu bila ~ke Austrije na Pecari (prvi me~ 2:2). - Prvo su bile pri~e o eliminaciji iz Evrope zbog neusvajanja statuta NSBiH, a sad jo{ i ovo. Vjerujem da }e moja mom~ad iz svega ovoga iza}i jo{ ja~a i da }e na travnjaku pokazati kvalitet, uvjeren sam, dostojan tre}eg pretkola Evropske lige I{tukove su rije~i. [iroki je u prijateljskoj utakmici slavio s 1:0 protiv GO[K-a u Gabeli. Nastupila je, uvjetno re~eno, druga postava, odnosno igra~i koji su imali manju minuta`u u Evropi. Austrija je, pak, na startu prvenstva na svom stadionu savladala Matersburg (2:0).
D. K.

Ekipa Zvijezde: Zaslu`en trijumf

(Foto: H. ^ali})

Zvijezda iz Grada~ca pobjednik je 12. memorijala „Jedanaest {ehida - nogometnih asova Doboj-Istoka“, koji je odigran na stadionu Luke u Klokotnici. Golovima Huseinba{i}a, Husi}a, Vasiljevi}a i Nuhanovi}a premijerliga{ je u finalu s 4:1 savladao Doboj-Istok, ~lana Prve lige Tuzlanskog kantona. Strijelac za doma}e bio je Muji}. U borbi za tre}e mjesto drugoliga{ Bratstvo iz Gra~anice iznenadio je novog pre-

mijerliga{a, banovi}ku Budu}nost pobjedom od 2:1 (Pind`i}, Boji} autogol - Ikanovi}). Nezadovoljni lo{im izdanjem, Banovi}ani nisu ni do~ekali uru~ivanje nagrada nego su odmah otputovali ku}i. Najboljim igra~em turnira progla{en je Osman Muji} (Doboj-Istok), najbolji golman je Emir Had`i|ulbi} (Zvijezda) i strijelac Mirza Pind`i} (Bratstvo). Priznanja je uru~io predsjednik NK Doboj-Istok H. ^. Izet Hod`i}.

S utakmice u Dom`alama: [iroki Brijeg nema veze s namje{tanjem

o~ita - ka`e I{tuk, koji smatra kako se sve ovo ne do-

ga|a slu~ajno uo~i revan{a drugog pretkola protiv be-

Stoper Vele`a promijenio klub

Kadi} ponovo u Bratstvu iz Gra~anice
Pouzdani stoper Nermin Kadi}, nakon {to je dobio odrije{ene ruke u Vele`u, obreo se tamo gdje je i po~eo nogometnu karijeru - u Bratstvu iz Gra~anice. Kadi} je pregovarao s vi{e ekipa, bilo je dobrih ponuda, ali je prevagnula ona ~lana Druge lige Sjever. Dogovor s predsjednikom kluba Nusretom Heli}em postignut je za nekoliko minuta. - Ovdje sam po~eo karijeru, ovdje }u je, vjerovatno, i zavr{iti, tim prije {to sam se pro{log mjeseca o`enio i brak me ve`e za ku}u. Bratstvo ove godine igra odli~no i nadam se da }emo daleko dogurati H. ^. kazao je Kadi}.

sport

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

67

ME\UNARODNI FUDBAL Engleski reprezentativac na Enfildu

D`o Kol u dresu Liverpula
Nije vrijeme da govorim za{to nisam htio ostati u ^elziju, rekao je engleski reprezentativac
Engleski reprezentativac D`o Kol odlu~io je da potpi{e ~etverogodi{nji ugovor s Liverpulom, objavio je klub s Enfilda. Ako pro|e ljekarski pregled, 28-godi{nji Kol do}i }e u Liverpul kao slobodan igra~, jer mu je na kraju pro{le sezone istekao ugovor s ^elzijem. Kol }e, nakon Milana Jovanovi}a, biti drugo Liverpulovo poja~anje uo~i po~etka sezone. Brzonogi ofanzivni veznjak odbio je mogu}nost produ`avanja ugovora s ^elzijem, jer mu, navodno, nisu `eljeli dati tra`enu pla}u. Umjesto toga, kako su javili engleski mediji, odlu~io je da pre|e u Arsenal, ali se u me|uvremenu, o~ito, predomislio i izabrao Liverpul. On }e, prakti~no, zamijeniti mjesto s Izraelcem Josijem Benajunom (Yossi Benayoun), koji je po~etkom mjeseca iz Liverpula oti{ao u ^elzi za 5,5 miliona funti. Ipak, Kol je izjavio da iz ^elzija nije oti{ao zbog finansijskih razloga dodav{i kaFabregas: Odluka je na Arsenalu

Trener Barcelone Pep Gvardiola

Ne}e biti lako dovesti Fabregasa
Dovo|enje Seska Fabregasa (Cesc) iz Arsenala ne}e biti lagan posao, upozorio je trener Barcelone Pep Gvardiola (Guardiola). Fabregas `eli u Barcelonu i Barcelona `eli njega, ali je problem to {to Arsenal ne `eli pustiti [panca za sumu koju su Katalonci spremni izdvojiti. Novi predsjednik Barce Sandro Rosel (Rosell) otputovat }e ove sedmice u London na pregovore s Arsenalom, ali Gvardiola nije optimista. - Mislim da bi nas poduhvat dovo|enja Fabregasa ko{tao mnogo. On je vrlo va`an igra~ za Arsenal. @elimo ga, ali ako oni o tome ne `ele pri~ati, onda tu ne mo`emo ni{ta - rekao je Gvardiola. Barcelona je u ljetnom prijelaznom roku dovela Davida Vilju (Villa) i Adrijana Koreju (Adriano Correia), ali za poja~anja ima jo{ 40 miliona eura. Osim Fabregasa, Katalonci bi kupili jo{ jednog veznjaka, koji bi zamijenio Jaju Turea (Yaya Toure). Govore}i o sudbini Zlatana Ibrahimovi}a, Gvardiola je rekao da ga on `eli u ekipi, ali da je na njemu odluka ho}e li ostati ili }e oti}i. [vedski napada~ rekao je dan ranije kako ne namjerava oti}i s Kamp noua. Ista je situacija i s Rafaelom Markezom (Marquez). (M. T.)

Kol: Potpisat }e ugovor na ~etiri godine ko njegova odluka nije imala zi zbog kojih sam oti{ao iz nikakve veze sa menad`er- ^elzija su druga~ije prirode, om Karlom An~elotijem ali nije sada vrijeme da govorim o njima - rekao je novi (Carlo Ancelotti). - Nema veze ni s novcem fudbaler Liverpula. Kol je niti s Karlom. On mi je drag. tokom sedmogodi{njeg maMislim da je veoma dobar ndata u ^elziju osvojio tri ti~ovjek i vrhunski stru~njak. tule prvaka Engleske i dva U ^elziju mi je bilo lijepo, FA kupa. Ime je, pak, stvorio navija~i su bili sjajni. Razlo- u Vest hemu, u kojem je i po-

nikao. Za Kola, koji je za englesku reprezentaciju zabilje`io 56 nastupa i zabio 10 golova, bili su zainteresirani i Arsenal i menad`er Totenhema Heri Rednap (Harry Redknapp), pod ~ijom je palicom ovaj fudbaler i po~injao karijeru u Vest hemu. (M. T.)

Fabio Kanavaro o engleskom selektoru

Fulem izabrao trenera

Jol zamjena za Hod`sona
Biv{i trener Totenhema Martin Jol vra}a se u Premijer ligu, gdje }e preuzeti kormilo Fulema, javio je engleski list „The Sun“. Holandski stru~njak, koji je do sada vodio Ajaks, zamijenit }e na klupi Fulema Roja Hod`sona (Roy Hodgson), koji je nedavno oti{ao u Liverpul. Jol }e na klupi Fulema zara|ivati dva miliona fu(M. T.) nti godi{nje.

Prazna obe}anja Sepa Blatera

Ponovo bez pri~e o videotehnologiji
Uprkos nedavnim obe}anjima predsjednika FIFAe Sepa Blatera (Sepp Blatter), fudbalski zakonodavci na sastanku u Velsu ove sedmice ipak ne}e razmatrati mogu}nost uvo|enja videotehnologije. Na dnevnom redu Tehni~kog potkomiteta Me|unarodnog tijela fudbalskih asocijacija (IFAB) bit }e samo jedna tema - nastavak eksperimenta s dodatnim sudijama iza golova u Evropskoj ligi i u sljede}oj sezoni. Na nedavnom SP-u u Ju`noj Africi nekoliko velikih sudijskih gre{aka ponovo je otvorilo temu o po~etku primjene videote-

Kapelo: S njim nema sukoba

Blater: Ni{ta od obe}anja

a

Kapelo }e izbaciti Terija iz ekipe
Italijanski strateg ne voli slu{ati kritike Engleska }e biti favorit Eura 2012.
Iz ekipe koja }e u~estvovati u sljede}em kvalifikacionom ciklusu za Evropsko prvenstvo 2012. godine engleski selektor Fabio Kapelo (Capello) izbacit }e D`ona Terija (John Terry), izjavio je italijanski stoper Fabio Kanavaro (Cannavaro). On poznaje Kapelov na~in razmi{ljanja, jer ga je upoznao tokom zajedni~kog anga`mana u madridskom Realu. Uvjeren je da }e Teri platiti ceh zbog komentara koje je iznio za vrijeme Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. Engleski stoper, kojeg je Kapelo zbog vanbra~ne afere ranije kaznio oduzimanjem kapitenske trake, javno je kritizirao selektorovu taktiku, a Kanavaro tvrdi da to italijanski strateg ne voli ~uti. - Mislim da Terija vi{e ne}e biti na spisku. Sa Kapelom nema sukoba. On ne}e dozvoliti da mu vi{e bilo ko upropasti nastup na turniru. Znaju}i njega, te{ko da }e u ekipi koja }e po~eti kvalifikacije zadr`ati vi{e od pet igra~a koji su bili u timu u susretu osmine finala SP-a protiv Njema~ke - rekao je Kanavaro britanskom „Daily Staru“. Italijanski stoper pohvalio je Engleze, jer su dali podr{ku Kapelu. - To je apsolutno dobra odluka. On mo`e nastaviti raditi s timom i mislim da }e od Engleske napraviti favorita Evropskog prvenstva 2012. godine. Ako se uspije izboriti s egom fudbalera, Engleska }e dobro naplatiti odluku {to ga je zadr`ala - kazao je Kanavaro. (M. T.)

hnologije u fudbalu. Najvi{e polemike izazvao je nepriznati pogodak Frenka Lamparda (Frank) protiv Njema~ke. Tada je Blater rekao da }e se videotehnologija na}i na dnevnom redu za sasta(M. T.) nak u Velsu.

Novi igra~ u evropskom prvaku

Kutinjo velika nada Intera
Jol: Dva miliona funti godi{nje

Ruska kladionica `eli kupiti vidovnjaka

Hobotnici Pol pla}a od 5.000 dolara?!
Jedna ruska kladionica `eli kupiti vidovitu hobotnicu Pola (Paul) za 100.000 eura i unajmiti ga kao svog uposlenika za pla}u od 5.000 dolara. Suvlasnik kladionice Oleg @uravski izjavio je da }e Pol biti jedan od 120 uposlenika firme. - Na{i savjetnici zara|uju 3.000 dolara mjese~no, a Polu }emo davati 5.000 - rekao je @uravski, koji nije precizirao na koji na~in misli ispla}ivati hobo(M. T.) tnicu.

Evropski prvak Inter predstavio je novo poja~anje. Brazilskog napada~a Filipa Kutinja Koreju (Philippe Coutinho Correia) italijanski mediji najavljuju kao jednu od najve}ih mladih zv- Kutinjo i Benitez: Poja~anje iz Brazila ijezda svjetskog posudbi i u tom periodu odifudbala, za koju je Inter jo{ grao ukupno 43 me~a i postiuljeto 2008. platio Vasko de gao {est golova. Novi trener Gami 3,8 miliona eura „Crno-plavih“ Rafael Beniobe{te}enja. tez rekao je da je „Kutinjo Kutinjo (ro|en 12. juna igra~ izuzetnog kvaliteta, pr1992.) u brazilskom klubu ed kojim je sjajna budu}nost ostao je jo{ dvije godine na u Interu“. (E. J.)

(kuti dres polo

68

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

sport

SJEDE]A ODBOJKA Podmla|eni tim bio nadomak svjetskog zlata

Do~ekajmo bh. heroje
Popovi}, Suljkanovi} i Petkovi}: 45 godina turnira

Ekspedicija u Sarajevo sti`e sutra u ve~ernjim satima
(Foto: G. Stojanovi})

Uo~i TV turnira {ampiona

Slika iz Doboja obilazi planetu
Od osam u~esnika, {est su prvaci svojih zemalja
Na svoj 45. ro|endan dobojski Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona bit }e ja~i nego ikada, re~eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare. Na turniru, koji }e biti odigran od 24. do 28. avgusta, doma}in Sloga bit }e u grupi sa {panskim prvakom Sijudadom Realom, zatim sa slovenskim Celjem i Kolubarom iz Lazarevca (Srbija), dok }e aktuelni {ampioni BiH Bosna BH-Gas za protivnike u skupini imati francuski Monpelje, ^ehovske medvede iz Rusije i branioca naslova Vardar iz Skoplja (Makedonija). - Od osam u~esnika, {est su prvaci svojih zemalja, a Sijudad Real i ^ehovski medvedi u~esnici su finalnog turnira ovogodi{nje Lige {ampiona, {to jasno govori o kako se jakom takmi~enju radi - s ponosom je konstatirao jedan od osniva~a dobojskog turnira Jovo Popovi}. Prema rije~ima generalnog sekretara Organizacionog odbora Alena Petkovi}a, slika iz Doboja obi}i }e cijeli svijet, jer }e, uz RTRS, i vode}i sportski kanal u Evropi Eurosport direktno prenositi ~ak devet utakmica, uz jo{ tri snimka. Predsjednik Enes Suljkanovi} najavio je dolazak uglednih gostiju. - Sigurno dolazi predsjednik Svjetske rukometne federacije Hasan Mustafa iz Egipta, dok smo premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku uputili poziv da otvori turnir - kazao je Suljkanovi}. Kako je naglasio Popovi}, i Stadion sportskih igara dobit }e novo ruho, jer }e biti postavljena najmodernija ruG. S. kometna podloga.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela odbraniti svjetsko zlato. Na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama na{ tim je osvojio srebro, srebro koje ima zlatni sjaj ako se uzme u obzir da je bh. reprezentacija uo~i ovog takmi~enja podmla|ena. Prije polaska u SAD cilj je bilo finale i to je dostignuto, ali ni tu na{i momci nisu stali. Ostavili su srce na terenu i s 2:3 pora`eni su od Irana. Kompletan SP je velika pobjeda reprezentacije, koja je uvijek imala ono {to nacionalni timovi BiH u drugim sportovima nisu.

zavisti... ni svega onoga {to „krasi“ bh. sportske zvijezde. Mo`da je ba{ zato i stigla nova medalja i zato }e, kako je najavljeno iz Asocijacije sjede}e odbojke BiH, 21. jula u ve~ernjim satima u Sarajevu biti organiziran do~ek za na{e sportske heroje. Drugim mjestom reprezentacija BiH osigurala je nastup na Paraolimpijskim igrama u Londonu, ali je ostalo `aljenje, jer je do zlata trebalo veoma malo.

Ni{ta od preokreta
- Kada smo se vratili s 0:2 na 2:2, mislili smo, evo ga, imamo ih. No, nije nam se dalo. @ao mi je. Dobro je da nismo izgubili bez osvojenog seta, ali ovako ostaje gorak okus koliko smo blizu bili zlatne medalje - rekao je kapiten Delali} u telefonskom razgovoru za
Jusufovi} i Aliba{i}: Malo nedostajalo za ~udo

Podr{ka mla|ima
Kapiten Sabahudin Delali} rekao je uo~i odlaska da }e on i njegovi stariji saigra~i biti tu da pomognu mla|ima. Ni trunke sujete,

Raze: Osje}amo se veoma dobro
Selektor Irana Hadi Raze (Razee) nije krio zadovoljstvo ostvarenim uspjehom mada nije zadovoljan jednim dijelom me~a. - Osje}amo se veoma dobro. Dugo smo radili naporno kako bismo na ovo takmi~enje stigli sasvim spremni. Na{i igra~i su nakon dva dobivena seta imali malo lo{iji pristup igri, ali smo na kraju uspjeli do}i do pobjede - rekao je Raze.

„Dnevni avaz“ iz Edmonda. I Ermin Jusufovi} `ali {to medalja nije sjajnija. - Morat }emo se zadovoljiti srebrom. Po logici stvari, nakon {to smo uspjeli izjedna~iti rezultat, o~ekivalo se da }emo napraviti preokret. Na`alost, nismo uspjeli napraviti ~udo - na-

glasio je bh. reprezentativac. Bh. ekspedicija danas kre}e iz SAD. Letjet }e za Frankfurt, odakle }e sutra sti}i u Zagreb. Iz glavnog grada Hrvatske autobusom bi trebali za BiH krenuti ne{to prije 12 sati. Dolazak u Sarajevo o~ekuje se ne prN. D. ije 19 sati.

Plan priprema Bosne BH-Gasa

Igrat }e dva turnira

Bokserski spektakl u Fojnici

Buharalija protiv Tur~ina Uzula
Bh. bokser Adnan Buharalija imat }e 6. avgusta u fojni~kom kompleksu „Aqua Reumal“ me~ protiv Tur~ina Serhata Uzula. Kako ka`e, bila mu je velika `elja da nastupi u rodnom gradu i neopisivo je sretan {to }e mu se kona~no ispuniti. - S obzirom na to da bih se najesen u Be~u trebao boriti za titulu, ovaj me~ }e mi veoma dobro do}i. Bit }e to borba za presti` u kruzerkategoriji, a mislim da protivnik nije nimalo ugodan ka`e Buharalija. Ina~e, bit }e odr`ano jo{ pet borbi, prvo dvije amaterske, a onda tri profesionalne. - O~ekujem da }e sve pro}i u najboljem svjetlu. Organizaciju radi ozbiljna ekipa ljudi i nadam se da }e Fojnica, ali i ljudi iz drugih gradova, vidjeti lijep sportski spektakl. Siguran sam da }e uz ring, koji }e, ina~e, biti postavljen do bazena, biti mnogo poznatih gostiju - naglasio je bh. bokser AdN. D. nan Buharalija.

Buharalija: Velika `elja

Kapisoda: Glavni dio priprema u Puli

Za razliku od zimske polusezone, kada su pripreme obavili navrat-nanos ne znaju}i do posljednjeg momenta gdje }e i {ta }e, ~itav tok priprema rukometa{a Bosne BH-Gasa za narednu sezonu, koju }e do~ekati u znatno izmijenjenom sastavu, ve} je detaljno isplaniran. Nakon uvodnih treninga u dvorani „Ramiz Sal~in“, „Studenti“ }e se 22. jula premjestiti u karantin hotela „Terme“ na Ilid`i, gdje }e ostati do 31. ovog mjeseca. Glavni dio priprema odvijat }e se u avgustu, a ve}i dio bit }e obavljen u Puli. Prvi ciklus trajat }e od 3. do 13. avgusta, nakon ~ega }e na{ prvak u~estvovati tri dana na Memorijalnom turniru u Velenju. Poslije se ekspedicija

ponovo vra}a u Pulu, gdje }e ostati do 19. avgusta. Drugi turnir na kojem }e igrati i koji }e poslu`iti kao generalna proba uo~i utakmica Premijer lige bit }e TV turnir {ampiona u Doboju od 24. do 28. avgusta, koji }e ove godine biti jedan od vjerovatno najja~ih u Evropi, uz u~e{}e Sijudad Reala, ^ehovskih medveda, Monpeljea... Ina~e, takmi~enje u Ligi evropskih prvaka „Studenti“ 22. septembra ne}e zapo~eti u Sarajevu protiv Sankt Petersburga, kako je bilo prvobitno planirano, nego }e prvo gostovati Flensburgu. Tako|er, doma}e utakmice }e, umjesto u Zetri, igrati u dvorani „Mirza Deliba{i}“ nakon godine izbiA. ^. vanja iz nje.

Biciklisti~ka utrka „Tur d’ Frans“

Kontador preuzeo vodstvo u generalnom poretku
Francuz Tomas Vekler (Thomas Voeckler) pobijedio je ju~er na 15. etapi 97. izdanja biciklisti~ke utrke „Tur d’Frans“, poslije koje je `utu majicu preuzeo branilac titule [panac Alberto Kontador (Contador). Vekler je do trijumfa na 187,5 kilometara dugoj etapi od Pamijera do Ba`nere de Lu{ona do{ao u vremenu
Vekler: Francuz najbr`i u 15. etapi
(Foto: AP)

od 4:44:52 sata, s velikom predno{}u u odnosu na pratioce. Kontador je kroz cilj pro{ao kao sedmi sa dva minuta i 50 sekundi zaostatka i preuzeo je vodstvo u generalnom poretku s osam sekundi prednosti u odnosu na Luksembur`anina Endija [leka (Andy Schleck), koji je imao mehani~kih pro(A. Dr.) blema.

sport

Dnevni avaz, utorak, 20. juli/srpanj 2010.

69

KO[ARKA Reprezentacija BiH odigrala drugi kontrolni me~

Crnogorci ponovo prejaki
Bh. tim ve} sutra putuje u Austriju
Ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je i drugi poraz od selekcije Crne Gore. U prvom me~u, odigranom u petak, Crnogorci su slavili sa 86:67, dok su sino} bili bolji rezultatom 84:71 uz napomenu da je bh. tim nastupio bez lak{e ozlije|enog centra Ermina Jazvina. Oba duela odigrana su na Zlatiboru (Srbija), gdje se Crna Gora ve} neko vrijeme priprema. Odmah po zavr{etku utakmice na{a reprezentacija krenula je nazad u Sarajevo. Ve} sutra bh. ko{arka{i ponovo odlaze na put, i to u Austriju, gdje }e u ~etvrtak protiv doma}ina imati posljednju provjeru uo~i kvalifikacija za Evropsko prvenstvo (prvi me~ 5. avgusta protiv Ukrajine). U austrijskoj prijestonici Be~u reprezentaciji BiH trebao bi se priklju~iti naturalizirani ameri~ki bek Henri Domerkant (Henry Domercant). Ina~e, jedan od na{ih rivala u kvalifikacionoj grupi Makedonija nanizala je tri poraza na turniru u FireMaksimovi}: Start protiv Portugala

Bh. juniori uo~i nastupa na EP-u

[ehovac odredio sastav za Izrael
Selektor juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Goran [ehovac odredio je 12 ko{arka{a uo~i nastupa na Evropskom prvenstvu divizije B u Tel Avivu (Izrael) od 22. jula do 1. avgusta. [ehovac se odlu~io za sljede}e igra~e: Dino Begagi}, Irfan Hod`i}, Neboj{a Maksimovi}, Aleksandar Vasili} (bekovi), Mirza Buli}, Stefan Glogovac, Miljan Markovi}, Adin Vrabac, Dalibor Miodani}, Marko Mileti} (krila), Ernad Muji}, Andrej Tomi} (centri). ro Anti}, koji je u tri susreta postigao 47 poena.
E. J.

Na{i pora`eni u oba duela protiv Crne Gore

- Pojedine igra~e povrede su sprije~ile da se na|u u sastavu, ali vjerujem da ovih 12 ko{arka{a mo`e ispuniti cilj i boriti se za plasman od prvog do osmog mjesta. Koliko god prognoze bile nezahvalne, mislim da mo`emo biti me|u dva najbolja tima u grupi. Kao najve}e rivale vidim Ma|arsku i Belgiju ka`e [ehovac. Planirano je da na{ tim sutra otputuje u Izrael. Prvi me~ je u ~etvrtak protiv Portugala. U grupi B su jo{ Belgija, Ma|arska i E. J. [kotska.

nci. Nakon doma}ina Italije (83:60), Makedonce su savladali jo{ Bugarska

(79:74) i Poljska (63:53). Najbolji makedonski igra~ na turniru bio je centar Pe-

^elik sklapa tim za WABA ligu

Dogovoren povratak Aide Pilav
@enski ko{arka{ki klub ^elik ambiciozno je krenuo u sklapanje tima za narednu sezonu, u kojoj }e debitirati u regionalnoj WABA ligi. Kako ka`e predsjednik kluba Senad Husejnagi}, dogovoren je povratak Aide Pilav iz poljskog Enerd`ija, kao i ostanak Amre Mehmedi} i Aldijane Iri{ki}. Sve tri su bh. reprezentativke. - Poslali smo ponudu Matei Vrdoljak za produ`avanje ugovora. Na preporuku na{eg novog trenera Mensuru Andelije, poku{avamo anga`irati ameri~kog pleja Ra{idu [uber (Rashida Suber). U kontaktima smo i s Dajanom Bugarin iz @eljezeni~ara te s jednom igra~icom iz Subotice koja bi trebala popuniti poziciju centra - ka`e HuseV. B. jnagi}.

Na{ reprezentativac seli se na Kipar

Milo{evi} potpisao za Keravnos
Bh. ko{arka{ki reprezentativac Milan Milo{evi} novi je ~lan kiparskog Keravnosa, s kojim je potpisao jednogodi{nji ugovor. Milo{evi} (25 godina, 205 centimetara) po~eo je pro{lu sezonu u beogradskoj Crvenoj zvezdi, a zavr{io u Bosni ASA BH Telecomu, s kojom je osvojio Kup BiH. U regionalnoj NLB ligi bilje`io je prosje~no 9,5 poena i 4,4 skoka u dresu sarajevskih „Studenata“. Prethodno je bio ~lan tuzlanske Slobode i Hercegovca iz Bile}e. Njegov novi klub Keravnos eliminiran je u polufinalu pro{losezonskog kiparskog plej-ofa, a sada mu, kao i Bosni, predstoje kvalifikacije za Euro~elend` kup E. J. FIBA.

U prodaji

Milo{evi}: Ugovor na sezonu

Ko{arka{ko EP za mlade

Francuzima evropska titula
Mlada ko{arka{ka reprezentacija Francuske osvojila je titulu prvaka Evrope do 20 godina savladav{i u finalnoj utakmici u Zadru selekciju Gr~ke sa 73:62 (19:6, 22:16, 15:17, 17:23). Bronza je pripala [paniji, koja je u me~u za tre}e mjesto pobijedila doma}ina Evropskog prvenstva Hrvatsku sa 86:79 poslije produ`etka (18:9, 23:21, 15:15, 15:26, 15:8). Najboljim igra~em EP-a progla{en je 20-godi{nji plejmejker „Trikolora“ Andrej Albisi (Andrew Albicy, 177 centimetara), koji je u finalu protiv Gr~ke imao 20 poena, pet skokova i ~etiri asistencije. U idealnu petorku uvr{teni su jo{ najbolji strijelac

Uspjeh na{e d`udistkinje

Larisa Ceri} prva u Ma|arskoj
Najbolja bh. sporta{ica u 2009. godini Larisa Ceri} osvojila je prvo mjesto na Evropskom d`udo kupu za juniorke u Paksu (Ma|arska). Aktuelna svjetska juniorska prvakinja, koja je nastupila u kategoriji iznad 78 kilograma, porazila je sve ~etiri suparnice, uklju~uju}i Ukrajinku Kseniju Dar~uk u finalu, javlja Fena. Pored Larise Ceri}, najbolji plasman zabilje`ili su Stefan [iljegovi} i Selma Sejdinovi} osvojiv{i peto i deveto mjesto.

Albisi: Najbolji igra~ Prvenstva

(Foto: www.fibaeurope.com)

EP-a, bek Nikos Papas (Pappas) i krilo Kostas Papanikolau (Papanikolaou)

iz Gr~ke, hrvatsko krilo Mario Dela{ i centar Nikola (E. J.) Miroti} ([panija).

UTORAK 20. 7. 2010.

19.35
DOKUMENTARAC, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT

PINK BH

16.45

PLES @IVOTA

22.15

VRATI]E SE RODE

19.20

EXLUZIV

21.00

SEVDAH U SRCU

21.00

GRAND PARADA

Atentat na Ronalda Regana
Va{ington DC, 30. mart, 1981. godine, 2 sata i 25 minuta poslijepodne. Predsjednik Sjedinjenih Dr`ava izlazi iz hotela i kre}e prema limuzini koja ga ~eka. Odjednom, zrakom se razlije`u pucnji. Pogo|ena su ~etiri ~ovjeka, a me|u njima i Roland Regan. Ko bi `elio ubiti predsjednika... i za{to?

00.10
SERIJA, OBN

Mu}ke
Nadaju}i se lakoj zaradi, Del prihvata ~uvanje Bojsijevog psa tokom njihovog odmora. Ali nastaju veliki problemi! Ubrzo nakon {to su ga preuzeli Troteri, pas se razboli, te ga Del odvodi veterinaru. Ovaj posumnja na trovanje hranom, ali se pravi razlog ubrzo otkriva. Rodni je zabunom pomije{ao pse}e vitamine sa tabletama za spavanje strica Alberta!

07.00 Dobro jutro 09.05 Mumijevi, animirana serija, 39/74 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana seirja, 138/313 13.05 Moja mala kuhinja, r. 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 11/45, r. Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 40/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Aladinove pri~e, animirana serija, 25/26 15.45 BHT slagalica 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 45/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 U me|uvremenu, bh. magazin 18.15 Expedition Zelengora, okumentarni program, 1/2 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Atentat na Ronalda Regana, strana dokumentarna serija 20.05 Doktor @ivago, igrana serija, 11/11 20.55 Klon, strani dokumentarni program 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Na terapiji, igrana serija, 12/45 22.45 Umjetnost prekida, francuski igrani film 00.05 Doktor @ivago, igrana serija, 11/11, r. 00.50 Klon, strani dokumentarni program, r. 01.45 U me|uvremenu, bh. magazin, r. 02.10 Pregled programa za srijedu
21.30 Vijesti 21.40 Poslovne vijesti 22.00 Fojlov rat, repriza

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 129. epizoda, r. 10.00 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 10.55 To je prava Raven, program za mlade, 12. epizoda 11.20 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, nastavak prijenos 12.00 Dnevnik 1 12.15 Djed za Bo`i}, ameri~ki igrani film (S) 13.45 Zack i Cody, program za mlade 14.10 Grizli Adams, igrana serija, 9. epizoda 15.05 Vijesti 15.15 Slatka tajna, igrana serija, 130. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 62. epizoda 16.45 Tomica i prijatelji, crtani film 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 17. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 18. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.00 [oni i njegovo stado, crtani film 19.10 Tomica i prijatelji, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 [ef nad {efovima, italijanska mini serija, 2. dio (RP) 22.12 Dnevnik, najava 22.15 Vrati}e se rode, igrana serija, 9. epizoda 23.03 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 23.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Jagode u grlu, jugoslovenski igrani film (RP) 01.00 Proces, informativni program 01.15 Galaktika, igrana serija, 9. epizoda 02.00 Centralni zatvor 02.40 Pregled programa za srijedu

09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 A la Carte, kulinarski show 11.20 Stol za 4, kulinarski show 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: RRRrrr, film (12) 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.50 Vremenska prognoza 16.55 OBN Info 17.00 Zakumi, crtanio film 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 21.10 Dejana Show, talk Show 22.10 Biseri, talk show 23.10 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 00.10 Mu}ke, humoristi~na serija 00.45 Ljetna matineja. RRRrrr, film
20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2 TV USK 22.00 Gordost

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani program 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 152.epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija, 110.epizoda 14.00 Hayat production show, abavno-muzi~ki program 15.20 Showbizz magazin 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, igrana serija, 59.epizoda 17.32 Zauvjek susjedi, igrana serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Stipe u gostima, igrana serija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.50 Eko Ing 19.55 Horizonti 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 111.epizoda 21.00 Sevdah u srcu, zabavno muzi~ki program 22.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 60.epizoda 23.30 Nijemi svjedok, igrana serija,98.epizoda 00.30 Sport centar 00.35 Zauvjek susjedi, igrana serija, 14.epizoda

08.00 Gre{ne du{e 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand hitovi 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo alo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Sex i selo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 ^ini, serija 20.00 Sva ta ravnica, serija 21.00 Grand parada 22.30 Alo alo 23.00 Zloslutni medvjedi}i, film 01.00 Sarajevo on line 01.10 Made in Banja Luka

TV Alfa
07.00 08.00 08.50 09.30 09.35 Muzika Sponzorisani program Emisija [to da ne? r. Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Sponzorisani program 13.30 Vijesti 13.33 SMS CHAT i EPP 14.30 Vijesti 14.35 SMS CHAT I EPP 15.30 Vijesti 15.35 SMS CHAT I EPP 16.30 Vijesti 16.35 - Muzika 16.45 Fojlov rat, britanska igrana serija 18.40 Centralna info. emisija 19.00 Muzika 19.15 [to da ne? Revijalni program 19.30 Muzika i EPP 20.00 Arena repriza 20.45 Muzka i EPP

TV TK
16.00 Ljeto na dlanu, otvoreni program 17.00 Bonaventura, magazin 17.30 Svjedok prirode strani dok. program 18.00 Frejzer, humoristi~ka serija 18.20 Taina, humoristi~ka serija 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 19.45 Crtani film 20.05 Pod suncem St. Tropea, serijski program 21.00 Aktuelno, info.program 22.00 Liberty TV 22.30 Vijesti

20.00 Najbolje godine, igrana serija, 111. epizoda 22.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 60. epizoda 23.30 Nijemi svjedok, igrana serija, 98. epizoda

TV Kakanj
16.00 16.30 17.00 17.05 18.20 19.10 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 Bonaventura Frej`er, serija Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija Druga strana ljubavi, serija Denis Napast Dnevnik FTV Vijesti IC Frej`er, serija Druga~iji pogled TV Liberty

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph

TV Bugojno
17.00 17.40 18.00 18.10 18.40 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 22.00 Muzi~ki program Muzika Vijesti Dokumentarni program Muzika Informator Aktuelno - inf. program Vijesti Najbolje godine - igrana serija Igrani film Moje drage kom{ije

TV Zenica
18.00 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 21.30 Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Dokumentarni program TV Liberty Dobro srce

TV Gora`de
19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 23.30 Dnevnik Igrana serija Bonaventura Balkandisc Dnevnik, r. Glas Amerike

TV KISS
18.15 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 10. 18.50 FIS SHOP 19.00 DNEVNIK KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.00 Extra plus, kontakt emisija 21.00 FIS SHOP 21.10 Film, Minotaur (16) r. 23.10 Dnevnik KISS, r.

TV USK
15.00 15.35 15.45 16.15 17.15 17.50 18.00 19.00 19.30 20.05 Kraji{ka zemlja r. Top shop Sportska hronika, inf. program, r. Andrea Bocelli (r) dok. program Gordost, igrana serija (r) TV izlo`ba TV {kola, obrazovni program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program TV intervju

TV Cazin
18.00 19.30 20.00 20.28 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Razgovor s povodom, repriza Muzi~ki program, repriza TV panorama EPP Da se ispri~amo... Igrani program Sportski mozaik Igrani program Glas Amerike Odjava programa

BN
16.00 16.25 17.50 18.00 18.25 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 Novosti Igrani film: Visoki napon Vremenska prognoza Danas u Srpskoj, info. program Marketing Monitoring Sport fle{ BN monitor TV serija: ^etiri `ene Doma}i film: Nata{a Pregled dana

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza 19.00 Narodna muzika - muzi~ki program 20.00 Na{i razgovori - intervju sedmice 21.00 Turizam plus - emisija o turizmu 22.00 Hema magazin - info. program 22.30 Vremenska prognoza, 22.50 Top shop 23.00 Na{i razgovori

TV Mostar
18.00 Grad, kola`na emisija informativnog tipa 19.00 RTM vijesti - centralna inf. emisija 19.30 Urban Music puls

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub N.Geographic MTV Adria RTL PRO 7

21.15
FILM, NOVA TV

15.10 VRIJEME JE ZA BEBE

19.10

BICIKLIZAM

20.00

AUSTRALIJSKI FUDBAL

20.00

EUROLEAGUE

20.00

MEGAGRA\EVINE

23.10 CELEBRITY DEATHMATCH

20.15

CSI. MAJAMI

20.15

SIMPSONOVI

15.10 Vrijeme je za bebe 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Koktel klub 17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.25 [ta radite bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Razglednica: Francuska 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.10 Sti`u dolari, serija

09.00 Fudbal 10.00 Biciklizam 11.25 Biciklizam 11.30 Biciklizam 17.30 Fudbal 19.00 Fudbal 19.10 Biciklizam 20.00 Fudbal 22.00 Biciklizam 22.55 Biciklizam 23.00 FIA WTCC

14.30 Fudbal 16.30 Fudbal 17.30 Reli 18.00 Superbike 18.30 Australijski fudbal 19.30 Vijesti 20.00 Australijski fudbal 21.00 Fudbal 22.00 Fudbal 22.45 Vijesti 23.00 Surfing

14.30 U susret Premier League. Manchester United - Tottenham 16.30 Klupske TV 18.15 Ruska liga. Krylya Sovetov CSKA 20.00 Euroleague Najbolje utakmice 22.00 Pregled Moto GP Germany 22.15 Klupske TV

17.00 Istra`ivanje planeta Zemlja 18.00 Spa{avaju}i Partenon 19.00 Je li to istina?. Anti~ki astronauti 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Megagra|evine 21.00 Najte`i popravci 22.00 Opasna putovanja: Prelazak Himalaje

17.50 The Hills 18.20 The Hills 18.40 3 From 1 18.50 Brand New 19.20 MTV Express 19.50 Just See MTV 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Blue Mountain State 22.20 Taking The Stage 22.50 Taking The Stage 23.10 Celebrity Deathmatch

17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija

14.00 Mi smo porodica 16.00 Odluka u podne 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 22.15 Switch reloaded, serija

Gigli
Sitni razbojnik Gigli ima zadatak da otme Brajana, mentalno zaostalog mla|eg brata utjecajnog dr`avnog tu`ioca, kako bi spasio svog {efa mafija{a od zatvora. Uloge: Ben Aflek, D`enifer Lopez, Teri Camiljeri, Dejvid Bakus Reditelj: Martin Brest

UTORAK 20. 7. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Sami sebe zavaravate. Bezrazlo`no ste hladni prema partneru. Takvu „okrutnost“ nije ba{ zaslu`io. 21. III - 20. IV Posao: Odnosi sa kolegama nisu ba{ blistavi. Neko iz poslovne okoline vam je, ne bez razloga, antipati~an. Zdravlje: Zaista vam treba odmor.
OVAN

22.00

MJESTO ZLO^INA

23.45

DR. HOUSE

20.10

NOGOMET

20.05

LUD, ZBUNJEN NORMALAN

09.10 Brojevi, serija 10.00 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija 10.50 Heroji i fenomeni, dokumentarni program, repriza 11.30 Mts magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti **.** Mala tv 12.15 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 12.40 Gomboce, program za djecu 13.05 Bajke iz cijelog svijeta 13.20 Kiki {ou, repriza 13.50 Profajler, serija 14.40 ^ast i po{tovanje, mini serija **.** Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.45 Pakov svijet, serija 19.20 Ro|eni divlji, program za djecu 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 \ango protiv Sartane, film 21.45 Posjeta banci mati~nih }elija u Briselu, reporta`a 22.00 Mjesto zlo~ina, Majami 7, serija 22.45 Bez komentara 22.55 Info profil 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.20 Neko da me ~uva, serija 00.05 Su|enja salemskim vje{ticama, mini serija 00.55 Profajler, serija

06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.15 Pet zvjezdica 1, serija (2/20) (R)* 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.20 Faraoni koji su izgradili Egipat, dokumentarni film (2/2)* 11.15 Oprah show (1195.)* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.27 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.33 Moj grijeh, telenovela (105/110)* 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 McLeodove k}eri 8, serija (13/22)* 15.05 Hrvatsko podmorje 1: Brijuni (3/6) 15.35 A sad u Europu! (3/30) 16.20 Luda ku}a 1, humo. serija (3/35)* 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija (6/80) (R)* 19.20 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Boje turizma 21.00 Duh i tama, ameri~ki film (12)* 22.45 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.50 Dnevnik 3 23.15 Sport 23.18 Vrijeme 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Kronike Pulskog filmskog festivala (3/7)* 23.45 Dr. House 1, serija (12) (21/22)* 00.35 No}i kontroverznih filmova: Transamerica, ameri~ki film (18)* 02.15 Bez traga 6, serija (12) (4/18)* 02.55 Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (6/24)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 Najava programa 08.10 TV vrti}: Kiparstvo (R) 08.20 Na kraju ulice: Majstor Pero 08.30 101 dalmatinac, crtana serija (15/65) (R)* 08.50 Dje~ak i vjeverica, crtana serija (2/13) (R)* 09.10 Garfield i prijatelji 1, crtana serija (18/26) (R)* 09.35 Igrajmo se! (12/13) (R)* 09.50 Navrh jezika: Rune 10.00 Heidi, serija za djecu (5/26) (R)* 10.25 Boja mlijeka, norve{ki film (R)* 11.55 Ru`na Betty 2, serija (2/18) (R)* 12.40 Beverly Hills 1, serija (3/23)* 13.30 Simpsoni 17, humoristi~na serija (18/22) (R)* 13.50 Crveni patuljak 4, humoristi~na serija (1/6)* 14.20 Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (6/24)* 15.05 Kod Ane 15.15 Bra}a i sestre 2, serija (3/16)* 16.00 Putovanje `ivota: Afrika i Azija, dokumentarna serija (2/3)* 17.00 Ispod planeta majmuna, ameri~ki film* 18.30 Mu}ke 1a, humoristi~na serija (3/6)* 19.00 Mu}ke 1a, humoristi~na serija (4/6)* 19.30 Natalie Cole Specijal 19.55 Crtani film (R) 20.00 Ve~eras... 20.10 Nogomet, LP - 2. pretkolo: Koper - Dinamo, prijenos (uzvrat) 22.00 Vijesti na Drugom 22.05 Vrijeme 22.10 Bez traga 6, serija (12) (4/18)* 22.55 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 3, serija (12) (16/21)* 23.45 [apta~ica duhovima 3, serija (12) (17/18)* 00.30 Ljetni retrovizor: Zovem se Earl 3, humoristi~na serija (13/22) (R)* 00.50 Ljetni retrovizor: @ivot na Marsu, serija (12) (6/8)*

06.30 Na{i najbolji dani serija 07.10 Yu-Gi-Oh GX serija 07.35 Jackie Chan serija 08.00 Bratz dje~ja serija 08.25 Peppa serija 08.45 Dona Barbara serija 10.40 U ime ljubavi serija 12.35 IN magazin doma}a produkcija 13.15 PBZ Pitanje dana 13.16 Baywatch serija 14.10 Dona Barbara serija 16.10 U ime ljubavi serija 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.20 U ime ljubavi serija 18.25 IN magazin doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.05 Lud, zbunjen, normalan serija 21.15 GIGLI igrani film 23.30 Ve~ernje vijesti informativni program 23.45 Nestali hit serija 00.45 Bra~ne vode serija 01.15 Seks i grad hit serija 01.45 Ezo TV (18) tarot show 02.45 Post mortem (12) serija 03.40 JA, [PIJUN igrani film 05.10 Seks i grad hit serija 05.35 Bra~ne vode

Ljubav: Jo{ jedan uobi~ajen dan. Ipak, donosi malo vi{e iskrica netrpeljivosti ili rezerviranosti pr21.IV - 22.V ema partneru. Posao: Nemojte napetost u odnosima sa partnerom kompenzirati iscrpljuju}im radom. To ni~emu ne vodi. Zdravlje: Mo`e vas mu~iti nesanica.
BLIZANCI Ljubav: Probu|ene su strasti, zaljubljeni ste. I

BIK

zbog toga, mijenjate raspolo`enje, od euforije do sjete. Posao: Na svu sre}u, u svakoj situaciji, mo`ete potpuno ra~unati na solidarnost i dobronamjernost kolega. Zdravlje: Potrebno vam je dosta sna.
23.V - 22.VI

Ljubav: Lak{e vam se prepustiti emocijama, nego se otvoriti strasti koju partner `eljno o~ekuje. 23.VI - 22.VII Posao: Shvatit }ete da se zaigranost i ozbiljan rad me|usobno ne isklju~uju. Jedna osoba vas favorizira. Zdravlje: Budite umjereniji u svemu. Ljubav: Svi|ate se mnogim osobama. To mo`e, ako imate stalnog partnera, izazvati ljubomorne 23.VII - 22.VIII scene. Posao: Iako imate simpatije kolega, ne budite nestrpljivi. Malo vi{e takta i diplomacije ne bi bilo naodmet. Zdravlje: Ne{to slabije raspolo`enje. Ljubav: Situacija nema predvidiv tok. U va{ emotivni `ivot ulazi ne{to novo: mo`da platonska ljubav. 23.VIII - 22.IX Posao: Vanjske prilike mogu vas ko~iti i odga|ati neke stvari. Budite sigurni da su to prolazne krize. Zdravlje: Nagla{ena je potreba za odmorom.
DJEVICA LAV

RAK

Ljubav: Mogu} je nesporazum s osobom koju volite. Ljubav }e nakon pomirenja biti jo{ sla|a. 23.IX - 22.X Posao: Poslovi u kojima dolaze do izra`aja va{ {arm i talenat za improvizaciju, kao stvoreni su za vas. Zdravlje: Mnogo toga ide vam u korist.
[KORPIJA Ljubav: Osje}ate ovisnost o osobi koju volite. Ako

VAGA

23.00
FILM, PINK BH

Zloslutni medvjedi}i
Moris Butermaker, nekada{nji sportista, o~ekuje da }e zaraditi laku lovu kao trener Bersa, tima iz male lige. Ono {to zati~e jeste grupa nesposobnih igra~a koji polje snova pretvaraju u no}nu moru! Zbog podsmjeha rivalskog trenera, pod pritiskom novog zaposlenog i izazvan od sopstvene ekipe, Butermaker mora da poku{a da od svojih igra~a napravi ne{to o ~emu oni nikada nisu sanjali - tim. Uloge: Bili Bob Tornton, Greg Kiner, Mar{a Gej Harden Reditelj: Ri~ard Linklater

20.00 Najbolje godine
SERIJA, HAYAT TV

Ema provodi no} kod Andrije, ljuta i na Ru`u i na Sa{ku. Vele~asnom se uko~e le|a pa mora tra`iti pomo}. Kruno neuspje{no poku{ava rije{iti zagonetku ma~a. Marko shvati da kamen koji mu je Kruno dao, nije s Mjeseca.

partner nije osjetljiv za va{a o~ekivanja, mo`ete se posva|ati. Posao: Sve va{e zamisli moraju pro}i okrutnu „cenzuru“ realnosti. Mo`da vas jedna osoba i namjerno ko~i. Zdravlje: Sa~uvajte du{evnu ravnote`u.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: [to manje otkrivajte svoj ljubavni `ivot.

Neke stvari intimne prirode trebate pre{utjeti i prijateljima. Posao: Od posla ne mo`ete pobje}i, a upravo takve porive imate. U trci sa vremenom morate dobro zapeti. Zdravlje: Na|ite vremena i za odmor.
23.XI-22.XII

RRRrrr

12.30
OBN
Nesvakida{nji naziv ove komedije ve} obe}ava dobru zabavu! Iza dobro osmi{ljenog imena krije se neobi~na komedija neobavezuju}e pri~e. Film obiluje zdravim humorom i dobro }e Vas zabaviti, a dok budete gledali kako se sukobljavaju pleme Prljava kosa sa plemenom ^ista kosa, neizbje`no }ete se smijati do suza! Uloge: Marina Foa, @erar Depardje Reditelj: Alen Chabat

Doktor @ivago 20.05
BHT1
Jurij dobija pismo od porodice iz izgnanstva. On im se `eli pridru`iti, ali sve njegove molbe su odbijene. Uloge: Kira Najtli, Hans Matenson, Sem Nil, Nik Stjuart

Ljubav: Neophodna vam je emocionalna uravnote`enost, stabilna veza, osoba koja }e vam pru`iti nje`nost. 23.XII-21.I Posao: Pazite da se va{a borbenost ne pretvori u agresivnost i pogre{ne korake. Budite mnogo strpljiviji. Zdravlje: Osje}ate premorenost.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Va{ ljubavni `ivot je vrlo intenzivan, ali to

vas ne iscrpljuje. @elite da se poka`ete u najboljem svjetlu. Posao: Dobro su aspektirani svi poslovni poduhvati. Nagla{ena je va{a ambicija i `elja za uspjehom. Zdravlje: Osje}ate se prili~no dobro.
22.I-19.II

FILM

SERIJA

Ljubav: Rasteretite se, najbolje razgovorom s osobom koju volite. Na}i }ete utjehu u partnerovoj 20.II-2O.III nje`nosti. Posao: Pustite probleme za koje i sami uvi|ate da ih ne mo`ete rije{iti. Radite poslove za koje ste „maher“. Zdravlje: Treba vam samo malo mira.
RIBE
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Kupanje u fontani

Vru}ine u Japanu
TOKIO - Pet osoba ju~er je stradalo, a jo{ pet je u kriti~nom stanju, dok se jedna osoba vodi kao nestala u Japanu nakon {to je veliki broj stanovnika ove dr`ave spas od izuzetno visokih temperatura, koje prema{uju 35 Celzijevih stepeni, potra`io u rijekama, jezerima i fontanama. Me|u `rtvama su jedan {estogodi{njak i jedan tinejd`er (17).

Kruz: Sa mu`em glumi u „Vicky Cristina Barcelona“

Penelopa Kruz se hvali prijateljima

@ELI BITI SLAVNIJA OD \OLI
Glumica iz [panije udala se pro{le sedmice za Bardema
LOS AN\ELES - [panska glumica Penelopa Kruz (Penelope Cruz) u posljednje vrijeme hvali se svojim prijateljima kako }e postati najve}e ime Holivuda, prenose ameri~ki mediji. Ljepotica, koja se pro{le sedmice udala za kolegu iz bran{e Havijera Bardema (Javier), sigurna je kako }e u budu}nosti biti slavnija od An|eline \oli (Angelina Jolie). - Sada, kada se udala, misli da za takvu slavu stvarno ima {ansi. @eli biti ve}a faca od \oli i [arliz Teron (Charlize Theron) - kazao je neimenovani izvor. Kruz i Bardem, navodno, o~ekuju prinovu pa su ba{ zato po`urili s vjen~anjem, koje je odr`ano po~etkom jula na Bahamima. [panski par poznaje se jo{ od 1992., a u vezi su tri godine. Dvoje oskarovaca glumilo je zajedno u filmovima „[unka, {unka“, „@ivo meso“ te „Vicky Cristina Barcelona“.

Kafka: Poznati ~e{ki pisac

Sef s rukopisima
CIRIH - Ju~er je u jednoj banci otvoren sef u kojem se nalaze rukopisi ~e{kog pisca Franca Kafke (Franz). Sadr`aj sefa vidjeli su stru~njaci koji }e podnijeti izvje{taj sudiji u Izraelu, koji je naredio otvaranje. Rije~ je o posljednjoj epizodi dugog pravnog okr{aja zbog prava raspolaganja rukopisima izme|u Izraela i dvije sestre, koje tvrde da su naslijedile to pravo od majke, sekretarice Kafkinog prijatelja koji je dobio rukopise.

Smanjen broj pu{a~a u Turskoj
ANKARA - Premijer Turske Red`ep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjavio je da je nakon uvo|enja zabrane pu{enja na javnim mjestima u ovoj dr`avi smanjen broj pu{a~a. Govore}i povodom godi{njice stupanja na snagu zakona o zabrani pu{enja, Erdoan je izjavio da je 2,5 posto vlasnika kafana i 3,5 posto posjetilaca tih objekata u me|uvremenu prestalo pu{iti, prenijele su agencije. Istovremeno su pu{a~i zna~ajno smanjili broj popu{enih cigareta. Turska vlada je ta~no prije godinu uvela zabranu pu{enja na javnim mjestima, uklju~uju}i kafi}e, ~ajd`inice i restorane. To je izazvalo proteste vlasnika ugostiteljskih objekata, kao i gostiju koji ne mogu bez cigareta.

Iskosa

Pas upucao gazdu
VELINGTON - Jedan Novozelan|anin morao je hitno na operaciju, jer ga je upucao vlastiti pas! Vjeruje se kako je ljubimac slu~ajno stao na okida~ pu{ke, prenosi „Telegraph“. ^ovjek je u{ao u automobil, a na sjedi{tu pored njega je bila polo`ena pu{ka. Pas je usko~io na sjedi{te gdje se nalazilo oru`je i tako pritisnuo okida~. Vlasnik psa kazao je policiji kako je mislio da je pu{ka bila prazna.

Ljekari protestirali ispred parlamenta

(Foto: AFP)

Odgo|ene hiljade operacija i pregleda
RIM - Vi{e od 40.000 operacija i nekoliko hiljada zakazanih ljekarskih pregleda odgo|eno je u Italiji zbog ju~era{njeg jednodnevnog {trajka medicinskih radnika, koji je organiziran protiv mjera {tednje koje je najavila italijanska vlada. Grupa od stotinjak doktora i medicinskih sestara okupila se ispred parlamenta u Rimu nose}i plakate i pu{u}i u vuvuzele. Zdravstveni radnici protestiraju zbog dvogodi{njih, 25 milijardi eura vrijednih mjera {tednje, koje je italijanski senat odobrio pro{le sedmice i poslao ga na usvajanje u donji dom. Sindikati zdravstvenih radnika strahuju da }e zbog najavljenih mjera za ~etiri godine zdravstvenom sistemu nedostajati skoro 30.000 ljekara, kao i da }e biti otpu{teno pola doktora zaposlenih na odre|eno vrijeme u vitalnim zdravstvenim sektorima.

S pro{logodi{njih protesta