Dnevni avaz

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 9. 3. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5574

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

STRANCIODGODILIFORMIRANJE KRNJEGPARLAMENTA
Stiglo upozorenje pomo}nika dr`avnog sekretara SAD Filipa Kroulija Sazivanje Doma naroda prije nego {to CIK verificira mandate otvara ozbiljna pitanja pravne prirode

VLAST

Platforma{ima propala sjednica Doma naroda

Sabahudin ]osi} `ivi u bunkeru

od pritiskom najvi{ih me|unarodnih zvani~nika ju~er je donesena odluka da se za sedmicu odgodi konstituiraju}a sjednica Doma

P

naroda Parlamenta FBiH, koja je za sutra bila sazvana na inicijativu stranaka potpisnica platforme. - Pozivamo stranke koje poku{avaju sazvati Dom naroda Pa-

rlamenta FBiH da odgode ovu aktivnost dok CIK ne verificira delegate iz svih kantona - poru~io je pomo}nik dr`avnog sekretara SAD Filip Krouli. 4. i 5. strana

Be~

Borac se htio spaliti
8. strana

(Foto: S. Saletovi})

Nezadovoljstvo: Protesti u „Pretisu“

RADNICI ZANO]ILI U FABRICI
12. strana

Mobing: Zbog zlostavljanja Denisa Sijamije

Po izlasku iz zatvora: Novac upla}en ne{to prije 17 sati i ubrzo nakon toga Divjak je iza{ao iza re{etaka

KANTONALNO TU@ILA[TVO VODI ISTRAGU PROTIV DERVI[EVI]A

Nastradala Nina Hastor

TE[KA NESRE]A

Divjak na slobodi
2. i 3. strana 16. strana

Pla}ena kaucija, general ostaje u Austriji

9. strana

Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo

I druga kaucija bila spremna
Niko iz Kantona nije nas obavijestio da su sredstva upla}ena, ka`e Memi{evi}
RBiH Jovana Divjaka, pojasnila je za „Dnevni avaz“ Fadila Memi{evi}, ~lanica ove fondacije i predsjednica Dru{tva za ugro`ene narode. Sredstva te organizacije trebala su biti operativna od danas, a Memi{evi} ka`e da Vlada Kantona SaMemi{evi}: rajevo ju~er Oro~ena nije obavijesredstva stila Fondaciju o tome da je ona osigurala kauciju. - Mi smo odlu~ili da sredstva preostala od tu`be BiH protiv Srbije i Crne Gore damo za kauciju, ali Upravni odbor Fondacije „Pravda za BiH“ jo{ u petak donio je odluku o davanju novca za kauciju za odbranu sa slobode penzionisanog generala Armije

Fadila Memi{evi} iz Fondacije „Pravda za BiH“

2

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

aktuelno

PROCES U BE^U Okon~ana

Alkalaj i Kom{i} u Be~u
[ef bh. diplomatije Sven Alkalaj i ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} ju~er su u Be~u odr`ali niz sastanaka s austrijskim zvani~nicima, na kojima je razgovarano o slu~aju „Divjak“. Osim s austrijskim predsjednikom Hajncom Fi{erom (Heinz Fischer), bh. dvojac sastao se i sa kancelarom ove zemlje Vernerom Fajmanom (Werner Fayman), kao i ministrima vanjskih i unutra{njih poslova, te pravde.

novac nismo mogli koristiti do danas (ju~er), jer su bila oro~ena. Sredstva su trebala biti operativna danas. Iz Kantona nas niko nije obavijestio da su oni uplatili sredstva, to smo saznali iz Be~a - kazala nam je Memi{evi}. Tako|er, i ona ima informacije da }e Divjak izvjesno vrijeme ostati u Be~u, ali ipak vjeruje da }e proces trajati kra}e nego u slu~aju prof. dr. Ejupa Gani}a, jer postoje dokumenti koji bi trebali ubrzati proB. T. ceduru.

Poru~io supruzi Veri da }e brzo do}i ku}i
Rekao joj je da se ona ne brine i ne pla~e, kazala Had`ikapetanovi} Smaji}: Obradovali ste me kao da ste mi dali dvije penzije

„Avaz“ u posjeti kom{ijama generala Divjaka

Divjak na sl
Sud razmotrio nalaze Ha{kog tribunala i
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Be~a)
Penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak od ju~er ne{to nakon 17 sati nije vi{e iza re{etaka! Sud u gradi}u Korneuburg, dvadesetak kilometara sjeverozapadno od Be~a, nak s advokatskim timom te bh. ambasadorom u Be~u Harisom Hrlom. Time je okon~ana prva faza grozni~ave pravno-politi~ke bitke koja se ovih dana vodila na relaciji Austrija BiH - Srbija. - I dalje mi je stra{na gu`va. S Jovom sam i advokatima. Prevodim - napisao nam je sino} Hrle odgovaraju}i na na{ SMS. Sud je nalo`io da Divjak
(Foto: M. Kadri})

Divjak ju~er po izlasku iz pritvora: Mnogo dokaza o nevinosti bh. patriote

Atmosfera u ku}i Jelene i Re{ada ]atovi}a: Nisu krili odu{evljenje

Sarajlije su ju~er s velikom rado{}u do~ekale vijest da je penzionisani general Armije RBiH Jovan Divjak pu{ten iz pritvora. Posebno su bili odu{evljeni mje{tani sarajevske ulice Logavina, u kojoj `ivi porodica Divjak. Obradovali ste me kao da ste mi dali dvije penzije, kazao nam je ju~er jedan od kom{ija, Abdulah Smaji},

nakon {to je od nas saznao da je Divjak slobodan. - Hvala Bogu. I danas se sje}am njegove izjave u ratu, kada je kazao: „Ja sam s Logavine, s Logavine nigdje ne idem“ - rekao je Smaji} i dodao da veliku odgovornost za hap{enje Divjaka snosi bh. vlast zbog toga {to se malo brine za istinske heroje. Supruga Vera ni ju~er nije bila raspolo`ena za dava-

nje izjava. Kako nam je ispri~ala Kimeta Had`ikapetanovi}, koja stanuje u istoj zgradi kao i porodica Divjak, Vera je ju~er kratko razgovarala sa suprugom. - Rekao joj je da je on dobro i da }e do}i brzo. Tako|er je rekao da se ona ne brine i da ne pla~e. Vera je presretna, kao i svi mi. Hvala dragom Bogu, ne mo`e biti bolje ka`e Had`ikapetanovi}.

I ona isti~e da je hap{enje generala Divjaka bezobrazno i pokvareno te da veliki dio odgovornosti snose bh. politi~ari, koji misle samo na svoj d`ep, dok narod pati. Supru`nici ]atovi}, Re{ad i Jelena, prve kom{ije Divjakovih ve} 45 godina, tako|er nisu krili odu{evljenje nakon {to su saznali da je general Divjak slobodan.
F. KARALI]

Nepoznata lokacija

Pomo} od bh. zajednice
Bh. zajednica u Austriji s odu{evljenjem je primila vijest o osloba|anju Divjaka. Emir Musti}, poznati Be~lija, porijeklom iz Bosanskog Novog, kazao je za „Dnevni avaz“ da je bh. prihvatio je prijedlog odbrane i odredio kauciju od 500.000 eura. Novac je upla}en ne{to prije 17 sati i ubrzo nakon toga Divjak je oslobo|en. Prema austrijskim izvorima, kauciju za osloba|anje generala Divjaka polo`ila je Vlada Kantona Sarajevo. On je odmah po izlasku iz pritvora imao du`i sastaposlovna zajednica u Austriji spremna pru`iti svaku mogu}u pomo} generalu Divjaku. - Mi to mo`emo i ho}emo, a i na{a je du`nost da pomognemo - kazao je Musti}. ne napu{ta Austriju, mora predati paso{, a prema navodima njegovog tima, ne smije govoriti za medije. On se nalazi na trenutno nepoznatoj lokaciji u Be~u. No, odmah po pu{tanju Divjaka na slobodu ambasador Hrle izjavio je da on, kako su prenijele agencije, {eta s generalom ulicama Be~a, dok je Edin Be}are-

Odluka o pu{tanju penzionisanog generala Armije RBiH iz pritvora s velikim odu{evljenjem je do~ekana u Udru`enju „Obrazovanje gradi BiH“, ~iji je Divjak izvr{ni predsjednik. - Ovo smo pri`eljkivali i na ovome svmo radili sve vr-

Beskrajna radost u Divjakovom udru`enju
ijeme. Jednostavno, beskrajno smo radosni... Jo{ se nisam ~ula s Jovanom i ne znam da li pu{tanje zna~i slobodu na teritoriji Be~a ili nam se mo`e vratiti - kalala nam je Silvana Mari}, predsjednica Skup{tine ovog udru`enja, neposredno na-

Nakon vijesti o pu{tanju na slobodu
kon pu{tanja Divjaka na slobodu. Ona je zahvalila i Vladi Kantona Sarajevo, koja je na ju~era{njoj vanrednoj sjednici osigurala novac za davanje kaucije za Divjakovu odbranu sa slobode.
B. T.

Mari}: Zahvalni na podr{ci

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

prva faza grozni~ave pravno-politi~ke bitke

Sindikat u blatu politike
Savez samostalnih sindikata (SSS) BiH prekju~er je uputio pismo Delegaciji Evropske unije i Uredu visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu, u kojem ih upozorava na posljedice neformiranja vlasti, pozivaju}i ih da se prema na{oj zemlji vi{e ne odnose kao kolonisti. Istovremeno sindikalci su, zbog odbijanja da protuzakonito ovjere mandate delegatima Doma naroda FBiH, „po{amarali“ i ~lanove Izborne komisije BiH. Nagovorio se Sindikat svega i sva~ega Evropljanima na privremenom radu u BiH. O{tro, radni~ki, ba{ kao da su na grudobranu fabrike koju im vlast trenutno uni{tava, poru~ili su im da su vrijedni prezira, a Valentina Incka (Inzko) upozorili da ne hoda vi{e po utakmicama i bibliotekama, nego neka zasu~e rukave i Bosancima napravi vlast. Sva{ta! Obavje{tenja radi, pismo ovakve sadr`ine, na na{u `alost, ne potpisuje ni jedna politi~ka partija, a posebno ne SNSD i njegov {ef Milorad Dodik, kojima je to u`a specijalnost, ve}, li~no Ismet Bajramovi}, prvi sindikalac u FBiH. [ta bi Sindikatu, odnosno njegovom Vo|i!? Nije valjda da je Vo|a, prije nego {to je rije{io i je\oko NINKOVI]

Nagovorio se Sindikat svega i sva~ega, ba{ kao da su na grudobranu fabrike koju im vlast trenutno uni{tava
dno otvoreno radni~ko pitanje u zemlji, sindikalnu organizaciju na ~ijem je ~elu preobratio u crvenozelenu ponjavu s koje }e gladna radni~ka usta puhati (dok ne izdahnu) u nesposobna le|a politi~kih lidera koji nisu u stanju da naprave vlast u zemlji. Umjesto tra`enja izlaza za 500.000 nezaposlenih i jo{ toliko gladnih radni~kih trbuha koji godinama truhnu na minimalcu, odgovornosti za plja~ka{ku privatizaciju i op}i privredni slom u dijelu dr`ave koji on sindikalno kontrolira, Bajramovi} (ne~uveno u svjetskom sindikalnom pokretu) glavu uporno gura u skute politike, a ne u radni~ke probleme. Uz mnogobrojna udru`enja i nevladine organizacije koji su se posljednjih petnaest godina predstavljali borcima za svakorazna prava gra|ana BiH, jedino je obraz Sindikata, koliko- toliko sa~uvan od politi~kog blata u koje su ga mnogi nerijetko `eljeli gurnuti. Ovoga puta nije uspjelo. U blato, gore od onog u kojem godinama grcaju izvarani radnici „Sarabona“, „Polihema“, „ Vege“, „Aide“, „Krivaje“, TDI-ja i stotine drugih firmi u zemlji, Sindikat je gurnuo sam njegov predsjednik. Za{to?

obodi, ostaje u Austriji
Tu`ila{tva BiH te ustanovio da nema osnova da se Divjak dr`i u pritvoru

/ TO JE TO

Zabranjeno da dobije ~ak i `vake i kremu
List „Kurier“ objavio je detalje prema kojima Divjak, kojeg tituliraju kao „heroja iz Sarajeva“, iako je imao i dr`avni~ku vi}, sekretar Udru`enja „Obrazovanje gradi BiH“, prenio za BIRN da se Divjak nalazi u ambasadorovoj rezidenciji. Ju~er ni advokat dr. Rihard Zojer (Richard Soyer), po{tuju}i volju suda, ali i svog klijenta, nije mogao davati nikakve izjave za medije. Umjesto toga, on je sino} oko 17 sati poslao pisanu izjavu u kojoj ka`e da je odluka o pu{tanju generala Divjaka na slobodu rezultat odluke suda u Korneuburgu, nakon {to su prou~eni dokazi koji govore u prilog nevinosti ovog bh. patriote. Zojer je napisao da je sud razmotrio nalaze Me|unarodnog tribunala za zlo~ine po~injene na podru~ju biv{e Jugoslavije (ICTY) i Tu`iposjetu, nije dobio odobrenje suda u Korneuburgu da mu posjetioci unesu ~ak ni `vake i kremu za ruke. la{tva BiH te ustanovio da nema osnova da se Divjak dr`i u pritvoru. - Gospodin Divjak morao je obe}ati da }e tokom trajanja daljnjeg postupka biti u Be~u. Njegov paso{ ostao je u sudu, a bit }e provedene i ostale mjere sigurnosti. Ovo je prvi va`an korak u na{oj borbi da Jovan Divjak ne bude izru~en Srbiji. Moj klijent je vojnik i ~ovjek visokog moralnog integriteta. Nema sumnje da je potjernica koju je Srbija izdala za njim politi~ki motivirana. Uvjeren sam da }emo uspjeti osujetiti njegovo izru~enje Srbiji - istakao je Zojer u svojoj izjavi. Ina~e, javnost je tokom ju~era{njih aktivnosti vo|enih na osloba|anju generala Divjaka bila prili~no isklju~ena.
Sead NUMANOVI]

Ulaz u zatvor u kojem je boravio Divjak

General Divjak javio se sino} za Dnevnik FTV-a i poru~io: - @enama Sarajeva i BiH ~estitam Dan `ena. Zahvaljujem svim gra|anima i institucijama koji su digli ovoliku buku da ka`u da je Jovan u pravu, da nije grije{io. Nadam se da }emo u skorije vrijeme mo}i ljep{e razgovarati. On je dodao i da mu je u pritvoru bilo „kao da je

^estitao `enama 8. mart

bio u svojoj ku}i, jer je putem bh. ambasadora svakodnevno dobivao informacije {ta se de{ava u Sarajevu, mom gradu“. - Oni ka`u: „Jovane Srbine, volimo te sa ~ar{ije.“ Bio sam u toku i kao da sam bio u svojoj ku}i. Osje}ao sam se gra|aninom Sarajeva i BiH - kazao je Divjak i dodao da o samom hap{enju ne smije govoriti.

Isklju~ena javnost

Britanska ambasada o formiranju vlasti

Direktno odgovorni bh. lideri

4

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

aktuelno

Ambasada Velike Britanije u BiH saop}ila je, povodom zahtjeva lidera HDZa BiH i HDZ-a 1990 Dragana ^ovi}a i Bo`e Ljubi}a za sazivanje vanredne sjednice Vije}a za implementaciju mira (PIC), da su politi~ki lideri direktno odgovorni za formiranje Britanska ambasada: Jasna poruka vlasti u BiH. - Mi ih podsti~emo da {to prije djeluju u skladu sa svojom odgovorno{}u kako bi BiH mogla rje{avati mnoge preostale reformske prioritete koji }e pomo}i njen napredak na putu ka EU - saop}eno je Srni iz Britanske ambasade. Iz Ambasade napominju da }e PIC nastaviti detaljno nadgledati razvoj situacije te da je poznato da je visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) u kontaktu sa strana~kim liderima. - Kao i uvijek, pozivamo izabrane lidere da zajedni~ki rade na unapre|ivanju interesa BiH - navodi se u saop}enju.

ODLUKE Platforma{i popustili pod pritiskom

Stranci odgodili formiranje krnjeg Parlamenta FBiH
Kre{i} dobio od Stajnberga pismo u kojem je preporu~eno da se sa~eka izbor delegata iz svih kantona te odgodio sjednicu za sedam dana
Koliko su ju~er bili u`areni kontakti na relaciji izme|u predstavnika bh. stranaka i me|unarodne zajednice, govore i saznanja na{eg lista o komunikaciji ameri~kog ambasadora u na{oj zemlji Patrika Muna (Patrick Moon) s predsjednikom SDA

Stav Bo`e Ljubi}a

Odgovor svim legalnim sredstvima

Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} najavio je ju~er da }e legitimni predstavnici hrvatskog naroda odgovoriti svim legalnim sredstvima na eventualno formiranja vlasti u Federaciji BiH bez njihovog u~e{}a. On je nakon sjednice Predsjedni{tva stranke u izjavi novinarima rekao da }e HDZ 1990 smatrati udarom na ustavni poredak FBiH i BiH eventualno formiranja federa- Ljubi}: lne vlasti na neustavan i nezakonit na~in Po{tivati volju bez ve}inskog izbornog hrvatskog legiti- naroda miteta, javila je Srna.

Pod pritiskom najvi{ih me|unarodnih zvani~nika ju~er je donesena odluka da se za sedam dana odgodi konstituiraju}a sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, koja je za sutra bila sazvana na inicijativu stranaka potpisnica platforme (SDP SDA, HSP i NSRzB). , - Nakon {to sam dobio pismo od Stajnberga (James Steinberg, zamjenik ameri~kog dr`avnog sekretara), a tokom dana o~ekujemo da stigne i pismo od E{ton (Catherine Ashton, visoka predstavnica EU za sigurnost i vanjsku politiku), s preporukom da se sa~eka izbor izaslanika iz preostalih kantona, odlu~io sam sjednicu

Munova poruka Tihi}u

Sulejmanom Tihi}em. Kako nezvani~no saznajemo, ambasador Mun poru~io je Tihi}u da se ne smiju nastaviti uporna nastojanja potpisnica platforme da se, maltene, nasilu sazove nepotpuni Dom naroda, jer je upitna njegova legalnost.

Pismo iz CIK-a

„Avaz“ saznaje Nove nesuglasice

Ministarstvo finansija `ele i HSP i NSRzB

^elnici stranaka potpisnica platforme: Moraju sa~ekati da se kompletira Dom naroda

Dok se na otvorenoj sceni vode pregovori o budu}em sastavu Federalne vlade, a iza kulisa dijele pozicije, hrvatske stranke potpisnice platforme SDP-a me|usobno se bore za fotelje. Kako neslu`beno saznajemo, posljednjih dana nastale su nesuglasice izme|u HSP-a Zvonka Juri{i}a i Narodne stranke Radom za boljitak (NSRzB) bra}e Ivankovi} Lijanovi} zbog toga kome treba pripasti mjesto ministra finansija ako dva HDZ-a ispadnu iz vlasti. Navodno HSP insistira da dobije tu poziciju, dok u NSRzB-u vjeruju da, s obzirom na izborni rezultat, to ministarstvo treba pripasti njima, ba{ kao i Federalno ministarstvo poljoprivrede. ^elni{tva obje stranke navodno su ju~er razgovarala o ovoj F. V. temi, ali ishod razgovora nije poznat.

Saop}enje potpisnica platforme Potpredsjednik iz HSP-a?
Stranke potpisnice platforme uputile su ju~er saop}enje povodom zajedni~ke izjave Stajnberga i izvr{nog direktora za Evropu i centralnu Aziju pri Slu`bi EU za vanjske poslove Miroslava Laj~aka. - Iskazano je zadovoljstvo ~injenicom da su predstavnici me|unarodne zajednice kona~no prepoznali i jasno iskazali stav da su dva HDZ-a svojim antiustavnim i nezakonitim djelovanjem blokirala proces uspostave vlasti. I u ovom slu~aju iskazujemo politi~ku zrelost i strpljenje te predla`emo odga|anje sjednice Doma naroda za sedam dana. To je rok u kojem o~ekujemo da se izvr{i izbor delegata u preostalim kantonima. Nakon isteka tog roka stranke potpisnice platforme ne}e vi{e tolerisati ugro`avanje ustavnog poretka i nastavit }e konstituisanje vlasti u FBiH ka`e se u saop}enju. Jerko Ivankovi} Lijanovi} kazao nam je i da su ju~er platforma{i usaglasili da iz reda hrvatskog naroda potpredsjednik Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, koji }e danas nastaviti svoju konstituiraju}u sjednicu zapo~etu jo{ u novembru pro{le godine, bude iz HSPa. Kao {to smo ve} pisali, SDA je za predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma kandidirala Denisa Zvizdi}a, a SDP }e najvjerovatnije za dr-

Saop}enje strana~kog kolegija

SDA: Prihvatamo pristupanje DNZ-a

Kolegij SDA prihvata izja{njenje DNZ-a za pristupanje ve}ini okupljenoj oko programske platforme, jer bi to trebalo biti po~etak saradnje i drugih dogovora u procesu pomirenja Bo{njaka u Krajini, saop}ila je sino} SDA, prenosi Onasa.

ugog potpredsjednika iz reda Srba predlo`iti Svetozara Pudari}a. Potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko ^avara, pak, rekao je da namjera da za potpredsjednika Predstavni~kog doma iz reda Hrvata bude imenovan HSP-ovac samo pokazuje kako se „nastavlja praksa“ da SDP i SDA odre|uju predstavnike hrvatskom narodu i daju pozicije onima koji su osvojili 0,1 posto hrvatskih glasova.

Spec
Rukovodstvo SDU-a tra`i od PIC-a i OHR-a da sankcioniraju lidere HDZ-a BiH i SDP-a kao glavne ko~ni~are u formiranju vlasti i blokade evropskog puta BiH. Ako se OHR ne odlu~i na ovaj korak, onda SDU zahtijeva od visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko) da, u saradnji sa CIK-om, budu raspisani vanredni izbori u BiH, saop}eno je iz SDU-a.

odgoditi za 17. o`ujka - izjavio je ju~er za na{ list Stjepan Kre{i}, predsjedavaju}i pro{log saziva Doma naroda FBiH, pojasniv{i da }e o ovome danas obavijestiti 36 do sada izabranih delegata kojima su ve} ranije oti{li pozivi za sutra{nju sjednicu. On je potvrdio da je ju~er u Dom naroda stiglo i pismo iz Centralne izborne komisije (CIK) BIH, ali ga Kre{i}

smatra „privatnim“, jer nije usagla{eno na sjednici CIKa. No, kako „Dnevni avaz“ saznaje, rije~ je o pismu koje je potpisao ~lan CIK-a Branko Petri}, ovla{ten da predsjedava CIK-om tokom slu`bene odsutnosti predsjednice Irene Had`iabdi}. U pismu je samo ponovljen raniji stav koji je donesen ve}inom glasova na sjednici CIK-a, a prema kojem se Dom

naroda FBiH ne mo`e konstituirati dok ne budu izabrani delegati iz svih deset kantona. Ina~e, nakon ju~er odr`anog jo{ jednog u nizu sastanaka ~etiri stranke potpisinice platforme, potpredsjednik NSRzB-a Jerko Ivankovi} Lijanovi} obrazlo`io je da je razlog za odgodu sjednice Doma naroda taj {to

DNZ i dva HDZ-a

su „zaklju~ili da bi trebalo dati jo{ jednu {ansu HDZ-u BiH i HDZ-u 1990 da izaberu izaslanike u Domu naroda“. - Podr`avamo da se platformi pridru`i DNZ, kao {to podr`avamo i da nam se priklju~e dva HDZ-a. Naravno, ako `ele i spremni su prihvatiti ovaj dokument - istakao je on.
S. R. - M. K.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Predsjednik HDZ-a BiH za „Avaz“: Bla`a opcija je da ne priznamo vlast
- Bo{nja~ke politi~ke partije su ovdje problem, prije svih SDP i SDA, jer u koaliciji s marginalnim NSRzB-om, koji je dobila 70 posto glasova Bo{njaka, zatim marginalnim HSP-om i bo{nja~kim DNZ-om prave vlast, bez HDZ-a BiH i HDZa 1990, koji su dobili 90 posto glasova Hrvata. To {to rade SDP i SDA stra{na je gre{ka koja }e, mislim, dovesti do politi~ke destabilizacije Federacije BiH.
(Husein Islamovi})

LOTO 10 26

33 35 40 41

JOKER 600351 839410

Poku{aj stranaka potpisnica platforme, SDP SDA, , HSP i NSRzB, da izaberu delegate iz Hercegova~ko-neretvanskog kantona (HNK) u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nije uspio. Privremeni predsjedavaju}i Skup{tine HNK Ramiz Jelovac iz SDA parlame-

Sjednica prekinuta zato {to nije sazvana po Poslovniku
ntarne stranke je o sjednici obavijestio tek dan prije njenog odr`avanja i bez konsultiranja klubova zastupnika, {to je protivno Poslovniku. Zastupnici iz HDZ-a BiH odmah su zatra`ili da na dnevni red bude stavljen izbor novog privremenog predsjedavaju}eg, a Jelovac je na dnevni red stavio samo izbor delegata u Dom naroda FBiH. Uslijedila je „desetominutna“ pauza, koja je potrajala dva sata, nakon ~ega je Huso Obradovi} iz Saveza za bolju budu}nost BiH iza{ao za govornici i kazao da }e tri

Skup{tina HNK nije izabrala delegate za Dom naroda FBiH

zastupnika te stranke napustiti sjednicu zato {to ne `ele u~estvovati u radu „ovako lo{e pripremljene sjednice“. Nakon njih, sjednicu su ubrzo napustili i zastupnici dva HDZ-a, tako da za njeno odr`avanje vi{e nije bilo A. Du. kvoruma.

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

5

UPOZORENJA Filip Krouli, pomo}nik ameri~kog dr`avnog sekretara

Pozivamo stranke da odgode sjednicu Doma naroda do odluke CIK-a
One stranke koje se protive slanju delegata iz preostalih kantona u Dom naroda FBiH pozivaju se da odmah po~nu sara|ivati, ka`e se u saop}enju
Nakon ju~era{njeg (ponedjeljak) sastanka D`ejmsa Stajnberga (James Steinberg), zamjenika dr`avnog sekretara Sjedinjenih Dr`ava, i Miroslava Laj~aka, generalnog direktora EU za Evropu i centralnu Aziju, Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i dalje su duboko zabrinute zbog }orsokaka u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, naro~ito u institucijama Federacije BiH, navodi se u saop}enju za javnost pomo}nika dr`avnog sekretara SAD Filipa Kroulija (Philip J. Crowley), koje prenosi Ured za odnose s javno{}u Ambasade SAD u BiH. integracija. Podsje}amo sve lidere u BiH na imperativ upostavljanja {irokih i jakih koalicionih vlasti na svim nivoima koje mogu donositi odluke vezane uz promoviranje ovog procesa - navodi se u saop}enju, prenosi Fena. One stranke koje se protive slanju delegata iz preostalih kantona u Dom naroda Federacije BiH pozivaju se da odmah po~nu sara|ivati tako {to }e izabrati te delegate, jer ovi kantoni kr{e Ustav Federacije BiH. - Neispunjavanjem ove obaveze, svoje uske etni~ke interese stavljaju ispred interesa svih gra|ana Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. Osim toga, pozivamo stranke koje poku{avaju sazvati Dom naroda Parlamenta Federacije BiH da odgode ovu aktivnost dok Centralna izborna komisija ne verificira delegate iz svih kantona - navodi se u saop}enju. Bilo koji poku{aj sazivanja Doma naroda prije nego {to Centralna izborna komisija verificira delegate iz svih kantona otvara ozbiljna pitanja pravne prirode u vezi s legitimitetom tog tijela.

Iskren na~in
- U potpunosti podr`avamo incijativu visokog predstavnika Incka (Inzko) da posreduje me|u politi~kim strankama da bi se {to br`e rije{ila preostala pitanja, {to bi omogu}ilo formiranje vlasti na nivou Federacije BiH i BiH. Pozivamo politi~ke stranke da se uklju~e u razgovore na iskren i konstruktivan na~in - ka`e se u saop}enju pomo}nika dr`avnog sekretara SAD Filipa Kroulija.
Obama: Gvantanamo nije zatvoren 2010.

Li~nost dana

Barak Obama

Mo`emo li mi to?
Ameri~ki predsjednik nije uspio realizirati obe}anje u vezi s Gvantanamom na Kubi
Kada se pojavio na politi~kom obzoru, s magi~nim sloganom „Da, mi mo`emo“ („Yes, We Can“) u predizbornoj kampanji, Barak Obama (Barack) postao je planetarna zvijezda. No, i vi{e od toga. Globalna nada da }e vrijeme straha od terorizma i destabilizacije mira u svijetu nestati anga`manom ovog harizmati~nog lidera. No, odluka da se ponovo omogu}e su|enja zato~enicima u vojnoj bazi Gvantanamo na Kubi, koja zapravo predstavlja neuspjeh da im se omogu}e procesi pred civilnim sudovima na ameri~kom tlu, govore da personalni napori, ma o kakvom vizionaru se radi, te{ko prevazilaze zamke onih koji svijet danas i dalje posmatraju kratkovidno. Obamin neuspjeh da do sada ispuni predizborna obe}anja rastu`it }e sve one koji su u njegovom mandatu vidjeli {ansu za dramati~an zaokret u bolnim ta~kama ameri~ke politike, a koja se ti~u globalne stabilnosti. No, na koncu, i dalje nam ostaje nada da }emo najavljene promjene u Va{ingtonu ipak uskoro vidjeti. Barak Husein Obama II ro|en je 1961. na Havajima. Za predsjednika SAD izabran je na izborima 2008. godine. ^lan je Demokratske stranke. Od 2005. do 2008. bio je mla|i senator iz Ilinoisa. Politikom se bavi od S. S. 1992.

Hitno rje{enje
- Ovaj zastoj spre~ava BiH da se bavi doma}im pitanjima koja zahtijevaju hitno rje{avanje, kao i reformama koje su neophodne za proces evropskih i evroatlantskih

Krouli: Zastoj spre~ava BiH da se bavi doma}im pitanjima

Tomas Kantrimen za „Dnevni avaz“

SAD su razo~arane
Treba izbje}i akcije koje dovode u pitanje ustavne temelje vlade
(Od dopisnika „Avaza“ iz Njujorka) Zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara Sjedinjenih Dr`ava Tomas Kantrimen (Thomas Contryman) priznaje u razgovoru za „Dnevni avaz“ da je „veliko razo~arenje za SAD to {to izborni pobjednici u BiH nisu sposobni da formiraju vladu pet mjeseci nakon izbora“. Govore}i o zaklju~cima posjete D`ejmsa Stajnberga (James Steinberg) Sarajevu, Kantrimen jo{ ka`e: - Mi smo isto tako razo~arani {to su pregovori (o formiranju vlasti, op. a.) uveliko vo|eni u javnosti s natjecateljskim novinskim izjavama, s rastu}om i razdornom retorikom. Ovo ne slu`i ljudima BiH. Jasno je koje se partije trebaju pomiriti jedna s drugom da bi formirale funkcionalnu vladu. I eskalacija retorike, do ta~ke da jedni drugima prijete ili da jedni druge vrije|aju, ne slu`i tom cilju. Na kraju }e ove stranke trebati raditi jedna s drugom ako one `ele slu`iti ljudima koji su glasali za njih. Va{ington se, isti~e Kantrimen, u vezi s pitanjima u BiH nastavlja konsultirati s izabranim predstavnicima EU, uklju~uju}i direktne razgovore zamjenika dr`avnog sekretara Stajnberga s Miroslavom Laj~akom. I nakon tih razgovora o~ekivanja SAD u vezi s formiranjem vlasti u BiH su sasvim jasna: „Strane trebaju umanjiti ton svoje retorike i pregovarati ozbiljno uz pomo} me|unarodne zajednice ako je to potrebno.“ I kako to Kantrimen posebno nagla{ava, „treba izbje}i preuzimanje ili nastavak akcije koja dovodi u pitanje ustavne temelje vlade“. Ovaj visoki du`nosnik Stejt departmenta, koji je nedavno sa zamjenikom ameri~kog dr`avnog sekretara boravio u BiH, jo{ ka`e:

Reakcija CCI-ja na odluku Vlade FBiH

Odga|anje povrata poreza nedopustivo
Nedopustivo je da u ovakvom socijalnom stanju, kada gra|anima svaka marka zna~i mnogo, Vlada sebi dopusti luksuz da vrlo liberalno tuma~i svoje obaveze i da gra|anima ne vra}a novac, ka`e Adis Arapovi} iz Centara civilnih inicijativa (CCI) reagiraju}i na potez Vlade FBiH, koja je odgodila povrat prepla}enog poreza. Prije dva dana Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ZaKantrimen: Veliko razo~arenje

O slu~aju „Divjak“
- Naravno, pratio sam hap{enje generala Divjaka i ja imam povjerenje da }e vlada i sudovi Austrije procesuirati ovaj zahtjev u skladu sa ~injenicama i u skladu s me|unarodnim pravom - kazao je Kantrimen o slu~aju „Divjak“.

kona o porezu na dohodak, kojim je predvi|eno da umjesto 20. aprila rok za povrat poreza bude vra}en do 31. decembra ove godine. Prema Arapovi}evim rije~ima, nedopustivo je da dr`ava insistira na vladavini zakona samo kada je njoj to u interesu. - Ako ho}emo da gradimo pravnu dr`avu, onda je upravo dr`ava ta koja treba biti primjer drugima, a ne da bude primjer kako ne treba raditi - zaklju~uje na{ sagoB. T. vornik.

Spec
Delegacija Evropske unije u BiH i Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH organiziraju danas u Sarajevu konferenciju o temi „Infrastruktura kvaliteta i akreditacija kao va`ne komponente za ja~anje ekonomije“, javila je Fena.

- Mi smatramo odgovornima strane koje su nesposobne da dovedu do kompromisa o formiranju vlade. Erol AVDOVI]

[ta drugi pi{u

6
PRAZNICI Poruka s obilje`avanja 8. marta

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

mozaik

Jednakost spolova je sr` napretka dru{tva
Gejts: Poklonio novac

Skupo je biti humanitarac

Moramo pobolj{ati polo`aj `ena u na{oj zemlji i ne dozvoliti da se poruka ovog dana izgubi iza cvije}a
[tab NATO-a, Ambasada SAD u BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH organizirali su ju~er sve~anost povodom obilje`avanja stote godi{njice 8. marta, Me|unarodnog dana `ena. Istaknut je problem nezaposlenosti `ena i zna~aj u~e{}a u dono{enju odluka, politi~kom, javnom i kulturnom `ivotu. - Jednakost spolova je sr` dru{tvenog napretka, ekonomskog prosperiteta i promjene, stoga se dru{tvo mora rije{iti svih stereotipa. @ene razmi{ljaju druk~ije od mu{karaca, a ova kombinacija daje najbolje rezultate. Na{ fokus mora biti na sada{njosti i budu}nosti, kako bi i mu{karci i `ene skupa polo`ili temelje za godine

Bil Gejts gubi status najbogatijeg na svijetu
Naslov najbogatijeg ~ovjeka na svijetu Bil Gejts (Bill Gates) lani nije izgubio nego ga je darovao jer je u svoju humanitarnu fondaciju uplatio milijarde, ka`u stru~njaci. „Forbes“ }e danas objaviti popis milijardera za 2011., a na njemu }e gotovo sigurno na prva tri mjesta biti Gejts, investitor Voren Bafet (Warren Buffet) i lanjski pobjednik meksi~ki tajkun Karlos Slim (Carlos). Njih su trojica na vrhu popisa ve} pet godina. Ali nadmetanja uop}e ne bi bilo da suosniva~ „Microsofta“ Gejts nije vi{e od tre}ine svog bogatstva darovao Fondaciji „Billa i Melinde Gates“, koja se bavi humanitarnim radom u podru~ju zdravstva, razvoja i ameri~kog {kolstva. Gejts trenutno vrijedi 49 milijardi dolara, a Slim 60. Bafet vrijedi oko 47 milijardi dolara. Ali, da Gates nije dao novac, vrijedio bi 88 milijardi dolara.

Sa sve~anosti u Sarajevu: Simboli~no pu{teni baloni

(Foto: S. Jordamovi})

Spec
Besku}nik iz Pensilvanije vratio je 1.500 dolara koje je prona{ao na ulici. D`on Kavanou (John Kavanaugh) stao je na zatvorenu omotnicu s novcem te je odmah oti{ao do obli`nje policijske stanice i prijavio pronalazak. Omotnica je pripadala advokatu Robertu Staferu (Stauffer), koji je novac namijenio jednoj poslovnoj transakciji, a izgubio je kroz rupu unutra{njeg d`epa sakoa.

Samo 12 posto `ena u vlasti
Fondacija CURE u saradnji s Udru`enjem INFOHOUSE ju~er je organizirala Osmomartovski mar{ u Sarajevu. Pedesetak `ena, starijih i mla|ih, okupilo se ispred zgrade Parlamenta BiH uz parole „Jednaka prava, jednake prilike“, „Ne}u vi{e da busvako radno mjesto, dati podr{ku `enama u procesu edukacije, kvalifikacije i samozapo{ljavanja. Moramo pobolj{ati polo`aj `ena u na{oj zemlji i ne dozvoliti da se poruka ovog dana izgubi iza cvije}a - ka-

Bebe za~ete umjetnom oplodnjom

Petorke imaju dvije mame, a tata ih se odrekao
Australka Melisa Kivers (Melissa Keevers, 27) i njena djevojka Irkinja Rozmeri Nolan (Rosemary, 22) roditelji su 1,5-godi{nje Lili (Lilly) te petorki za~etih spermom istog mu{karca. Ameri~kog studenta prava prona{le su putem internetske klinike za plodnost. Potpisao je da se odri~e djece i da se nikada ne}e s njima susresti. Dvojica dje~aka i tri djevoj~ice do{li su na svijet prije mjesec, a pri ro|enju su te`ili izme|u 830 i 905 grama.

@ene s transparentima na mar{u u Sarajevu

(Foto: S. Jordamovi})

dem nevidljiva“, „Ne}u karanfil, ho}u posao“ i mirnom {etnjom krenulo ka centru grada. Osmomartovskim mar{om ukazano je i na stotu godi{njicu Me|unarodnog praznika `ena. Istaknuto je da samo 12 posto `ena danas ima u vlasti.
zala je Filipovi}-Had`iabdi}. Nakon sve~anosti, kao simbol svih problema s kojima se `ene suo~avaju na svom putu do samostalnosti i uspjeha, pu{teni su baloni S. [a. u svim bojama.

koje dolaze - kazao je pukovnik D`on Olsen (John), zamjenik komandanta [taba NATO-a. Me|u govornicima na{li su se i D`onatan Mur (Jonathan Moore), zamjenik ambasadora SAD u BiH,

direktorica Agencije Samra Filipovi}-Had`iabdi}, predstavnica nevladinog sektora Marijana Dinek te Nejira Nali}, izvr{na direktorica mikrokreditne fondacije „Mi-Bospo“. - Moramo se boriti za

Pokloni „Dnevnog avaza“ na Dan `ena

Ko su dobitnici vrijednih nagrada
Dobitnici poklona „Dnevnog avaza“, koje smo ju~er ~itaocima podijelili povodom Dana `ena, jesu vlasnici sljede}ih brojeva telefona:
Kivers i Nolan: Donora na{le na internetu

+38762991580, +38737540056, +38761473239,

Vjen~ali se putem Skypea
Zbog bolesti koja ga je prikovala uz krevet Semjuel Kim (Samuel) s odabranicom Helen Oh vjen~ao se putem Skypea. Kim se razbolio i morao je ostati u bolnici pod izolacijom. Vjen~anje je ve} bilo isplanirano, sala rezervirana, a 500 gostiju, od kojih su mnogi doletjeli iz Ju`ne Koreje, pripremilo je darove. Kako sve ne bi propalo, par se u subotu vjen~ao putem Skypea. Gosti su ceremoniju pratili na velikim ekranima dok je Helen sama hodala prema oltaru u crkvi u kalifornijskom Falertonu. Kim je u odijelu stajao u bolni~koj karenteni desetak kilometara od crkve.

Mlado`enja zavr{io u bolnici

+38761766250, +38761212816, +38761349010, +38761856600, +38762885160, +38762861440, +38761665500, +38762664451, +38762622996,

+38765082343, +38765081946, +38765715766, +38765666570, +38765616897, +38765342949, +38765666778, +38765990400, +38765674333,

+38765340719, +38763402385, +38763378202, +38763792444, +38763484806, +38763015480, +38763669755, +38763191222, +38763919559.

Poklon Fondaciji „Sanela Red`epagi}“
Povodom 8. marta, Dana `ena, vi{e od hiljadu zaposlenica kladionica „BetLive“ i „Petica“ odrekle su se planiranog cvije}a, i to u korist Fondacije „Sanela Red`epagi}“, koja promovira preventivne programe protiv raka dojke. Portparol „BetLivea“ Danijela Dujo ju~er je uru~ila vau~er na iznos od 12.000 KM koji su kompanija i zaposlenice prikupile i tre}u godinu zaredom donirale u A. D`. humane svrhe.

Bernhard Bair govorio o jednakosti spolova
Komandant EUFOR-a Bernhard Bair istakao je da je zajedni~ki cilj ove misije zasnovan na saradnji, uzajamnom po{tovanju i podr{ci, izraziv{i uvjerenost da }e to osigurati uspjeh u izvr{enju misije u svim odjelima EUFOR-a. Povodom obilje`avanja Me|unarodnog dana `ena, 8. marta, Bair je ju~er govorio vojnom i civilnom personalu EUFOR-a o jednakosti spolova. On je istakao da je u radu neophodno prepoznati i razumjeti razli~ite uloge, odgovornosti i mogu}nosti, saop}eno je iz EUFOR-a.

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

7

[ta ka`u poznati
Ian Bremer

Niti jedna dr`ava ne vodi stvarnu me|unarodnu politiku
- Trenutno `ivimo u G-Zero svijetu u kojemu niti jedna dr`ava ni blok zemalja nemaju ni politi~ki ni ekonomski utjecaj ili volju da vode stvarnu me|unarodnu poBremer: litiku. Rezultat }e biti intenzivniji konflikti na me|unaFinansijska rodnoj sceni o pitanjima vezanim uz trgovinu, finansiregulacija jsku regulaciju, makroekonomsku koordinaciju, kli(Politolog za „Jutarnji list“) matske promjene...
Hajrulahovi}: Vanserijski ~ovjek

Du{an Kova~evi}

Kad nemamo neprijatelja, mi smo problem sami sebi
- Historijski gledano, mi jesmo na vjetrometini, gdje hiljadama godina prolaze vojske, ali problem je i to {to smo, kad nemamo neprijatelja, mi problem sami sebi. Tako se de{avalo da do|emo do apsurdnog osje}anja da nam nepr- Kova~evi}: Volja ijatelj ~ini dobro, jer se pred njim ujedinimo, saberemo i za `ivotom dobijemo volju za `ivotom! (Pisac za „Ve~ernje novosti“)

Goran Karan
Polo`eno cvije}e i prou~ena Fatiha na mezaru u haremu Ali-pa{ine d`amije
(Foto: F. Fo~o)

SJE]ANJA Obilje`ena 12. godi{njica smrti generala ARBiH

BiH je daleko od zemlje za koju se Talijan borio Pitanje je kakvu hranu jedemo
Karan: Trusno podru~je

Politika zadire u moj `ivot u onoj mjeri u kojoj zadire u sva~iji
(Muzi~ar za „Danas“)

- Politika zadire u moj `ivot u onoj mjeri u kojoj zadire u sva~iji. Naj~e{}e pismeno, putem novina, ra~una koji mi sti`u, ali i negativnih vijesti s televizije. Ovo je malo trusno podru~je. Ekonomska i politi~ka situacija je zategnuta, ali ne samo kod nas ve} svuda u svijetu.

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Mustafa Hajrulahovi} napustio beneficije u JNA i postao jedan od vo|a otpora
je on zami{ljao da }e biti nakon rata - istakao je Karaveli}. Emin [vraki}, osniva~ i biv{i komandant „Zelenih beretki“, kazao je da je Hajrulahovi} jedan od neustra{ivih pokreta~a otpora u BiH. - Bio je vanserijski ~ovjek. Napustio je sve beneficije koje je imao u tada{njoj JNA i do{ao je u Sarajevo, na samom po~etku rata. Kao {kolovani oficir u~io nas je ratnim vje{tinama i zna~ajno je do-

Da je rahmetli Mustafa Hajrulahovi} Talijan `iv, vjerovatno bi i njegovo ime danas bilo na nekoj od potjernica na kojima su i imena drugih heroja ove zemlje, kazao je ju~er u Sarajevu penzionisani general Vahid Karaveli} na skupu povodom obilje`avanja 12. godi{njice smrti prvog ratnog komandanta Prvog korpusa Armije RBiH. - Dr`ava BiH kakvu sada imamo daleko je od zemlje za koju se rahmetli Talijan borio i kakvom ju

prinio na{oj borbi - kazao je [vraki}. Na mezar rahmetli generala Mustafe Hajrulahovi}a Talijana u haremu Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu ju~er su polo`ili cvije}e i prou~ili Fatihu ~lanovi porodice, biv{i saborci te predstavnici Ministarstva odbrane i Oru`anih snaga BiH i Organizacionog odbora Devetog memorijalnog me|unarodnog bokserskog turnira „Mustafa M. A. Hajrulahovi} Talijan“.

- Kvalitet hrane u BiH niko ne kontrolira niti iko odgovara za ono {to uvozi. Pitanje je koliko je staro meso koje jedemo, kakvog je kvaliteta i kakvo mu je porijeklo. Doma}u proizvodnju ugu{ili su oni koji su u bescjenje kupili kompanije pa nam sad ne preostaje ni{ta drugo nego (^itateljica T. Kari}) da jedemo sme}e.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

9. 3. 2011.

Pomo} Op}oj bolnici u Sarajevu

TUZLA 6 ZENICA 7 SARAJEVO 4 12 MOSTAR GORA@DE 4

Preovladavat }e LIVNO sun~ano vrijeme. U jutarnjim satima prohla6 dno s mrazom, po kotlinama s maglom ili sumaglicom. Vjetar, slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -16 do -3, na jugu do 2, a najvi{a dnevna od 3 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.

NEUM

14

SRIJEDA
9. 3. 2011.

^ETVRTAK
10. 3. 2011.

PETAK
11. 3. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -160C do 20C
DNEVNE TEMPERATURE

od -12 C do 5 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -40C do -80C
DNEVNE TEMPERATURE

od 30C do 140C

od 70C do 150C

od 100C do 160C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Ve}ina stanovni{tva bit }e boljeg raspolo`enja, a tegobe kod hroni~nih bolesnika i meteoropata }e se umanjiti. Pote{ko}e kod osjetljivih osoba mogu}e su u jutarnjim i ve~ernjim satima, prvenstveno zbog ni`ih temperatura, stoga bi u ovim dijelovima dana trebali biti oprezniji i reducirati boravak na otvorenom.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.10 Zalazak 17.44

9. 3. 2011.
Izlazak Zalazak 7.41 22.37

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U Sarajevu je okon~ana humanitarna akcija „Makaze koje `ivot zna~e“, ~iji je cilj bio nabavka porodiljske opreme za Op}u bolnicu „Prim. dr. Abdulah Naka{„. Organizatori su bili sarajevski frizeri i njihove kolege iz BiH i Udru`enja „Otvorena mre`a“. U okviru akcije frizeri su u prizemlju BBI centra {i{ali sve zainteresirane bez napla}ivanja usluga, a klijenti su po svom naho|enju novac donirali za nabavku porodiljske opreme za Op}u bolnicu. I frizeri su, tako|er uplatili pojedina~ne donacije.

Frizeri sakupili 15.000 KM
Iz Op}e bolnice poja{njavaju da je istovremeno bila uprili~ena i aukcija zanimljivih predmeta poput dresa ^elzija, sakoa u kojem je Zdravko ^oli} nastupao na koncertu u Beogradu te vi{e umjetni~kih djela priznatih autora. Zahvaljuju}i ovim manifestacijama, prikupljeno je 15.000 KM. Za taj novac kupljen je sto za bebe na Odsjeku za aku{erstvo i neonatologiju Op}e bolnice. Direktor Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„ Bakir Naka{ uru~it }e zahvalnice E. Ha. u~esnicima ove akcije.

promjenljivo

Naka{: Uru~enje zahvalnica

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 7 8 BANJA LUKA BR^KO 6

Sun~ano

Ukratko

8

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011

teme

STRA[NO Sabahudin ]osi} `ivi u bunkeru iz Drugog svjetskog rata

Tu`ila{tvo BiH: Optu`nica za zlo~in

Tu`ila{tvo BiH

Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Osmana [ege (1966.) iz Bugojna, koji se tereti za ratne zlo~ine nad `rtvama hrvatske nacionalnosti u Bugojnu, po~injene 1993. godine, saop}eno je iz Tu`ila{tva, prenijela je Fena. [ego je uhap{en u oktobru pro{le godine u Bugojnu po nalogu tu`ioca iz Regionalnog tima II Posebnog odjela za ratne zlo~ine pri Tu`ila{tvu BiH.

(Foto: S. Saletovi})

Optu`nica protiv Osmana [ege

Odbijenice iz stranaka
Nakon {to su ga odbili u bora~kim ministarstvima, ]osi} se odlu~io na o~ajni~ki korak. Pokucao je na vrata SDA i SDP-a mole}i za pomo}. Niko se nije udostojio ni da ga primi. - U SDA su mi neki slu`benici rekli da ni oni nisu primili pla}e ve} tri mjeseca. U SDP-u me portir vratio s ulaza - ka`e ]osi}. Biv{i borac Armije RBiH Sabahudin ]osi}, koji ve} dva mjeseca `ivi u bunkeru iz Drugog svjetskog rata u sarajevskom naselju Bla`uj, poku{ao se ju~er spaliti ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Iako su ga vatrogasci i policija uspjeli odvratiti od samospaljivanja, ]osi} nam je kazao da nije odustao od svoje namjere. Ako mu nadle`ni, prvenstveno bora~ka ministarstva, uskoro ne pomognu, ponovo }e pred zgradu Vladu. Tada ga, kako ka`e, niko ne}e uspjeti odvratiti od namjere da se spali. - Do{lo mi je dogrla. Nemam vi{e snage. Nemam vi{e {ta izgubiti osim `ivota. Bolje se odmah rije{iti nego polako umirati godinama. Vidite gdje spavam. Pitaju me jesam li normalan. Pa, kad sam u ratu mogao voditi 120 ljudi, valjda jesam - pri~a nam ]osi}. Biv{eg borca, koji je u Sa-

Borac se poku{ao spaliti
rajevo do{ao 1992. godine iz Kaknja, ju~er smo zatekli nedaleko od bunkera. Ukradene su mu merdevine, tako da se ne mo`e popeti na sprat bunkera, gdje je proveo posljednja dva mjeseca. Spavao je na stiroporu, lo`io vratu, pa je nekako uspijevao `iv do~ekati jutro. Ve} tri dana je kod jednog prijatelja, ali tu vi{e ne mo`e ostati. Posla nema, `ena ga je ostavila, siroma{tvo mu je razorilo porodicu... - Niko ne}e da me primi da radim, jer sam ve} pred penziju. Svi tra`e mla|e momke da rade. Bio sam od prvog do posljednjeg dana u Armiji RBiH. Branio sam dr`avu, koja je sada digla ruke od mene. Sad mi je policajac dao {est maraka, kad je do{ao da me vidi. Pa, to je sramota i grehota - ka`e ]osi}. Bez stalnog je zaposlenja od kada se demobilisao, a pre`ivljavao je rade}i sezonske poslove. Obra}ao se u nekoliko

OSCE

Vr{ilac du`nosti {efa Misije OSCE-a u BiH Vadim Kuznjecov (Kuznetsov), povodom obilje`avanja 100. godi{njice Me|unarodnog dana `ena, pozvao je na bolju implementaciju zakona o rodnoj ravnopravnosti, saop}io je OSCE. - Iako je jendnakopravnost izme|u `ena i mu{karca sadr`ana u Ustavu BiH, `ene su i dalje izlo`ene diskriminaciji - kazao je Kuznjecov.

@ene u BiH diskriminirane

Iako su ga vatrogasci i policija uspjeli odvratiti od samospaljivanja ispred zgrade Vlade FBiH, ]osi} ka`e da nije odustao
navrata Kantonalnom i Federalnom ministarstvu za bora~ka pitanja tra`e}i makar alternativni smje{taj. No, na svaki zahtjev i apel za pomo} dobivao je odbijenice. - [alju me s jedne adrese na drugu pravdaju}i se ili da nisu nadle`ni ili da nemaju odobrenje. Meni ne treba sadaka. Iako sam bolestan, da mi je da radim, bilo kakav posao i neku sobicu. Ni{ta vi{e mi ne treba - pri~a nam F. KARALI] ]osi}.

Tra`i posao

Nisu nadle`ni

GAST 2011

Preduze}a iz BiH u Splitu

U organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH i Privredne komore ZDK, bh. firme i organizacije iz drvnog i sektora turizma u~estvovale su na 16. me|unarodnom sajmu GAST 2011 u Splitu, javila je Fena. Osim zajedni~kog izlo`benog {tanda bh. firmi, na Sajmu GAST 2011 organizirani su Promotivni dan bh. dizajna „Tradicija za budu}nost“, zatim Dan otvorenih vrata, s prezentacijom autenti~nih bh. rukotvorina, i B2B susreti.

Paji} rekao da ima otu|ivanja dr`avnog novca, ali manje nego ranije
Br~anske vlasti ju~er su obilje`ile 11. godi{njicu uspostave Distrikta. Na konferenciji za novinare tim povodom supervizor me|unarodne zajednice Roderik Mur (Roderick Moore) osvrnuo se na proteklih 11 godina, naglasiv{i da je „ponosan na ulogu koju su odigrali njegovi prethodnici“. Br~anski gradona~elnik Dragan Paji}, me|utim, re-

Gradona~elnik priznao Tra`e povoljne kredite namje{tanje tendera
Novac neophodan za nabavku p{enice

Nesvakida{nje izjave na godi{njici Br~ko Distrikta

Pekari protiv Vlade FBiH

Radimo na granici rentabilnosti, ka`u pekari

Zdravstvo RS

Manje prihoda za 36,6 posto

Fond zdravstvenog osiguranja RS u februaru je ostvario prihod od 28,9 miliona maraka, {to je za 36,6 posto manje od planiranog. Ostvareni prihod manji je za 3,7 miliona, odnosno za 11,6 posto, nego u istom mjesec 2010., javila je Fena.

Za godi{njicu 180.000 KM
Prema zvani~nim najavama, ovogodi{nje obilje`avanje godi{njice Br~ko Distrikta ko{talo je 180.000 KM, od ~ega je za koncert „Parnog valjka“, koji je odr`an sino} na Trgu mladih, pla}eno vi{e od 80.000 maraka.
Rukovodstvo Distrikta sa supervizorom Murom
(Foto: M. N. Dragi~evi})

kao je da je sada{nja situacija rezultat onoga {to je uradila me|unarodna zajednica. - Nikada nisam zadovoljan onime {to smo postigli. Mislim da se moglo dosta vi{e, ali Br~ko je i dalje najbolji dio BiH - kazao je Paji}.

On je, istovremeno, ustvrdio da u Br~kom postoje „namje{teni tenderi, nepravilno zapo{ljavanje, otu|ivanje dru{tvenog novca“, ali da „toga ima daleko manje nego {to ga je bilo u E. R. pro{lim vladama“.

Federalna vlada, tri mjeseca nakon {to je Federaciju BiH zahvatio val poskupljenja hljeba, utvrdila je da su trenutne cijene nerealne ~ak i ako se uzme u obzir pove}anje cijena p{enice. Zbog toga je nalo`ila ministarstvima poljoprivrede i trgovine da pripreme prijedlog prema kojem }e biti formirana nove cijene hljeba s ukalkuliranim realnim tro{kovima. Dok su potro{a~ka udru`enja pozdravila odluku Vlade, podsje}aju}i da su doma}i proizvo|a~i zalihe p{enice stvarali kada je ona bila znatno je-

ftinija nego sada, pekari su protiv ovakve odluke Vlade i smatraju je besmislenom. - Kalkulacija cijena poslovna je tajna i pekari je ne moraju iznositi u javnost. No, bez obzira na to, nema tu mnogo postora za manevar, pekari i ovako rade na granici rentabilnosti - kazali su nam u jednom pekarskom udru`enju. Dodaju da bi Vladi bilo pametnije da putem Razvojne banke FBiH osigura povoljne kredite pekarima da kupe p{enicu. Na taj bi na~in, ka`u, osigurali Federaciju BiH od mogu}e nesta{ice bra{na i M. A. hljeba.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

9

Ukratko

MOBING Zbog zlostavljanja svog slu`benika Denisa Sijamije

Kantonalno tu`ila{tvo vodi istragu protiv Dervi{evi}a
Sijamija je podnio prijavu protiv Dervi{evi}a za krivi~no djelo zlostavljanja u obavljanju slu`be
rvi{evi}a broj KTA-114/09 nalazi se kod tu`iteljice Melihe Bungur. - U toku su predistra`ne radnje, odnosno prikupljanje informacija, izjava i dokumentacije kako bi se utvrdilo postoji li osnov sumnje da je po~injeno to krivi~no djelo kazala je Omi}evi}. Sijamija je za „Avaz“ potvrdio da je podnio prijavu protiv Dervi{evi}a zbog zlostavljanja na poslu. Naime, njegovi pretpostavljeni nisu mu, upravo po nalogu glavnog inspektora, {est godina dozvoljavali da bilo {ta radi, a u isto vrijeme bilo mu je nare|eno da svaki dan pi{e izvje{taj o tome {ta radi!? Ka`e da su u pitanju nevi|ene torture koje je Dervi{evi} posredno proDervi{evi}: Nevi|ene torture Sijamija: Govorio istinu

Milinovi}: Procjena Eurostata

Milinovi}

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo uzelo je u razmatranje krivi~nu prijavu koju je protiv glavnog inspektora Federalne finansijske policije (FP) Zufera Dervi{evi}a podnio biv{i slu`benik u Odjelu za pravne poslove, Odsjek za inspekcijski nadzor Travnik, a danas notar Denis Sijamija iz Bugojna. Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdila portparol Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo Jasmina Omi}evi}, Sijamija je podnio prijavu protiv Dervi{evi}a za krivi~no djelo zlostavljanja u obavljanju slu`be, za koje je zaprije}ena kazna od tri mjeseca do pet godina. Predmet protiv De-

Te{ki progon

Prema procjeni eksperta Eurostata, za finaliziranje svih pripremnih aktivnosti za popis stanovni{tva potrebno je izme|u devet i dvanaest mjeseci od dana dono{enja zakona, kazao je ju~er Feni direktor Zavoda za statistiku BiH Zdenko Milinovi}. - Zakon donose politi~ari, u zakonu se daje rok za popis. Ne mogu re}i definitivno ho}e li biti popisa, ali da bi se kvalitetno pripremio i uradio popis, mislim da je ve} kasno - kazao je Milinovi}.

Kasno je za pripremu popisa

Projekti

Saslu{anja drugih
Sijamija je za na{ list potvrdio da je tu`iteljica Bungur u sklopu istrage protiv Dervi{evi}a, koji je na poziciji glavnog inspektora od 1997. godine, naredila Federalnoj upravi policije da hitno saslu{a Ajkuni}a, Eminovi}a i Su{ac.

vodio nad njim, jer je javno govorio o njegovom kriminalu. - [tavi{e, Husein Eminovi}, koji je naslijedio Huseina Ajkuni}a u Finansijskoj

Odvojene liste

policiji Travnik, naredio je da mi se zaklju~aju toalet i voda za pi}e. ^etiri mjeseca sam nu`du vr{io u plasti~nu bocu i prosipao u potok udaljen 200 metara, iako je toalet bio pet metara od ureda - kazao je Sijamija, do-

daju}i kako je sekretarica u Novom Travniku Bo`ana Su{ac vodila odvojene liste prisustva na poslu za njega i ostale uposlene da bi se trezoru la`no prikazalo kako ne radi, iako je dolazio F. VELE na posao.

Ho}e li biti nezakonito izabran NO?
D`emi} podnio tu`bu protiv ~lanova Komisije za vrijednosne papire
Skup{tina „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH) na dana{njoj sjednici u Sarajevu trebala bi izvr{iti imenovanje dva nova ~lana Nadzornog odbora (NO) ove kompanije, odnosno mr. Envera Agi}a i Fikretu Be{ovi}, za {ta je Vlada dala saglasnost, obrazlo`iv{i da su se o tome „usaglasile SDA i SBiH“. Oni su predlo`eni nakon {to su u decembru pro{le godine smijenjeni predsjednik NO Zijad D`emi} i ~lan Hilmo [ehovi}, koji su uklonjeni jer su smetali direktoru EPBiH Ameru Jerlagi}u, te federalnom ministru energije, industrije i rudarstva Vahidu He}i. Budu}i da He}ino ministarstvo u Skup{tini EPBiH predstavlja Federalnu vladu, kao ve}inskog vlasni-

Danas sjednica Skup{tine EPBiH

Ako je i bilo dileme je Sne`ane Malovi} o tome da je Tuzlak Janikako da bude doprsmin Rendi}, koji vi{e emljenu u pritvorsku od deset mjeseci ~ami jedinicu - nema. u srbijanskom ekstraZvani~nici u srbidicionom pritvoru, janskom Ministar`rtva me|udr`avnih stvu pravde ju~er su odnosa Srbije i BiH, bili nedostupni i za ona je ju~er i definitibh. ambasadora u Rendi}: U vno nestala. Beogradu Bori{u ArIako je rje{enje o pritvoru deset nauta, {to nam je i njegovom osloba|a- mjeseci sam potvrdio. Arnanju doneseno jo{ prout, zajedno s Re{log ~etvrtka, Rendi} ni ju~er ndi}evim advokatima, ve} nije pu{ten. Zvani~nih info- danima neuspje{no pokurmacija o tome zbog ~ega rje- {ava dobiti bilo kakvu infoE. H. {enje ministrice pravde Srbi- rmaciju.

Rendi} i dalje u pritvoru

Uprkos potpisanom rje{enju

Njema~ka omladinska organizacija „Schuler Helfen Leben“ (SHLBiH) po~ela je realizaciju programa „Fond za omladinske projekte FOP 2011.“ SHLBiH }e putem programa FOP investirati 85.000 KM za realizaciju vi{e od 50 omladinskih projekata. Za dodjelu finansijskih sredstava od 1.000 do 4.000 KM mogu aplicirati svi mladi ljudi od 14 do 30 godina, javila je Fena.

Za mlade 85.000 KM

Natalitet

U RS se ra|a vi{e dje~aka
U RS se godi{nje rodi vi{e dje~aka nego djevoj~ica, ali prema procjenama, od ukupnog broja stanovnika `ene ~ine 51,3 posto, podaci su Zavoda za statistiku RS. Razlog je u prosjeku du`i `ivotni vijek `ena, pa je tako u starijim starosnim grupama vi{e `ena nego mu{karaca, javila je Srna.

Ratni zlo~in

EPBiH: Usagla{eno imenovanje

ka, posve je izvjesno da }e imenovanje Agi}a i Be{ovi} biti potvr|eno. Prema D`emi}evim rije~ima, bit }e to jo{ jedan ne-

Tako|er, Skup{tina bi danas trebala usvojiti dvogodi{nji revidirani plan poslovanja EPBiH i Koncerna, koji obuhvata rudnike u Federaciji BiH, a u dijelu koji se

Usvajanje revidiranog plana

odnosi na ovu godinu. Tako|er, trebale bi biti usvojene izmjene i dopune Statuta kompanije, te izmjene i dopune odluke o pozajmici Rudniku mrkog uglja Zenica.

zakoniti ~in, jer su imena kandidata za ~lanove NO EPBiH predlo`ena deset dana nakon sazivanja Skup{tine, odnosno 17. februara ove godine, iako je to moglo biti ura|eno u roku od osam dana. D`emi} je ju~er podnio tu`bu i protiv ~lanova Komisije za vrijednosne papire FBiH koji su donijeli odluku o brisanju njegovog i imena Hilme [ehovi}a iz NO EPBiH, ~ime su otvorena vrata dana{njem imenoF. V. vanju.

Virus H1N1 i dalje je aktivan. To potvr|uju novi slu~ajevi oboljenja koji su registrirani u BiH. U KCUS-u su na lije~enje primljena nova dva pacijenta, ~ime se broj zbrinutih i inficiranih novim virusom u ovoj bolnici popeo na {est. S Internisti~ke terapije KCUS-a sti`e dobra vijest. Kod jedne od pacijentica koja se danima borila za `ivot uo~ena su blaga pobolj{anja i mogu}e je njeno pr-

Pacijentica u te{kom stanju

Virus H1N1 jo{ aktivan

Danas presuda Radi}u i drugima
Izricanje presude pred Apelacionim vije}em Odjela I za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu „Marko Radi} i drugi“ zakazano je za danas, javila je Fena. Prvostepenom presudom ovog suda od 20. februara 2009. Marko Radi}, Dragan [unji}, Damir Brekalo i Mirko Vra~evi} ogla{eni su krivim da su po~inili zlo~in protiv ~ovje~nosti i dobili dugogodi{nje zatvorske kazne.

ebacivanje na drugu kliniku, gdje bi nastavila s lije~enjem. Druga pacijentica s Internisti~ke terapije i dalje je u te{kom stanju. U RS je oboljelo jo{ devet osoba i svi su iz Banje Luke. Prema podacima entitetskog Instituta za za{titu zdravlja RS, u KC-u Banja Luka zbrinuto je 27 pacijenta. Do sada su u RS oboljele 1.083 osobe. Ove zime od nove grupe u BiH je umrlo 18 E. Ha. ljudi.

Klub poznatih

Zijad Sipovi}

Pove}ao bih penzije i zapo{ljavao narod
Li~ni profil pjeva~a

10

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

teme

@IVOT Februarska potro{a~ka korpa za ~etvero~lanu porodicu

Ime i prezime: Zijad Sipovi}. Datum i mjesto ro|enja: 28. juni 19.. u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitoj ku}i. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|endani supruge i djece. Koji automobil vozite: Premoren sam od vo`nje, trenutno ne vozim. Kako se odmarate: Uz muziku, ~itanje i TV. Omiljeni muzi~ar: Majkl D`ekson (Michael Jackson), Tina Tarner (Turner), Pavaroti (Pavarotti) i Safet Isovi}. Volite li kuhati: Nije mi te{ko, ali specijalista sam za ro{tilj. Najdra`a knjiga: „Ja najve}i“ Muhameda Alija i „@ivot na Andima“. Omiljeni pisac: Tolstoj i Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Mersad Berber, Safet Zec i Abdulah Sidran. Za koji klub navijate: @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Porodicu. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Ne razmi{ljam o tome, o`enjen sam. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da, karateom, a rekreativno skijanjem i fudbalom. Omiljena hrana i pi}e: Lignje, janje}e pe~enje i prirodni sok. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Da, kada imam vremena. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Ekstremno strpljenje, rad i po{tenje. Va{ najbolji prijatelj je: Porodica.

U Federaciji za hranu trebalo izdvojiti 708 KM
U ve}em entitetu prehrambena korpa poskupjela za 12 posto u odnosu na januar
u ne{to manjem procentu i ulje. Primjetno je da su gra|ani {tedjeli koliko su mogli na hrani - kazao je Mesud Lakota, sekretar Udru`enja. S druge strane, u RS isti~u da je februarska potro{a~ka korpa u odnosu na januar pojeftinila za oko 14 KM. Prema ocjeni potro{a~kih udru`enja i trgovaca, u ovom entitetu razlog su ni`e cijene vo}a i povr}a. Sekretar Pokreta potro{a~a RS Dragovan Petrovi} obja{njava da je cijena povr}a u januaru bila skuplja za oko 34 posto u odnosu na kraj pro{le godine te vo}a za oko 12 posto. - Te cijene po~ele su padati u februaru te je, prema na{oj analizi, za
Sipovi}: Umoran od vo`nje

Poskupio hljeb, a pojeftinilo vo}e i povr}e

Pratite li politi~ku situaciju: Da, svakodnevno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Da napa}enom narodu omogu}im {to vi{e radnih mjesta, a penzionerima vi{e penzije. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ni u snu.

SMS
NEBRIGA POLITI^ARA Biv{i borac Armije RBiH poku{ao se spaliti. Evo dobrog primjera kako se politi~ari na vlasti brinu o braniocima BiH. Nije Sabahudin jedini koji na taj na~in `eli sebi prekratiti muke. Dosta nas razmi{lja o tome. LO[A TAKTIKA Jovan Divjak pokazao nam je da heroji jo{ postoje, ali oni heroji koji vole svoju zemlju i ne daju je du{manu! Mislim da taktika Republike Srpske ne}e sti}i daleko! PROTESTNA NOTA - Dobro je {to je BiH poslala protestnu notu Srbiji, a to {to se Radmanovi} i pojedini iz manjeg entiteta ne sla`u s time, nji-

Potro{a~ka korpa za ~etvero~lanu porodicu u februaru u Federaciji BiH ko{tala je 1.750 KM u FBiH, od ~ega je 708 maraka bilo potrebno izdvojiti za hranu. U istom periodu potro{a~ka korpa u RS ko{tala je 1.713 KM, od ~ega je 639 maraka trebalo potro{iti na hranu. U Udru`enju za za{titu potro{a~a KS navode da je februarska prehrambena korpa, koju ~ine 42 artikla, za oko 12 posto skuplja nego januarska, a za ~ak 20 procenata u odnosu na decembar pro{le godine. - Pove}anje cijena bra{na i hljeba najvi{e je utjecalo na poskupljenje korpe. Osim toga, po~etkom godine drasti~no je poskupio {e}er, a

(decembar - februar)
Hljeb Bra{no [e}er Ulje Maslac 20-30% 10-20% 30-60% 10-15% 7-10%

Poskupljenja

prehranu u februaru bilo potrebno oko 639 KM, {to je za 14 KM manje nego u januaru. U svakom slu~aju, generalna ocjena je da su tro{kovi `ivota u stalnom porastu - objasnio je M. A. - B. S. Petrovi}.

Dnevni avaz 061-142-015
boga}enje javnog sektora na ra~un siroma{nih. SVE JE MOGU]E - Ne mogu vjerovati da neko neozbiljan mo`e biti postavljen za direktora tako ozbiljne institucije kao {to je Finansijska policija! Znam da ima tamo po{tenih ljudi i nije mi jasno da se nisu suprotstavili nezakonitostima kod sebe! Kod nas je sve mogu}e. DOBRE I LO[E LOPTE - Pitao bih gospodina Amara Osima kako to da njegovi igra~i ne mogu ili ne znaju igrati loptama, koje su navodno kao s pijace, a Zvijezdini mogu. Pa, {ta su to njegovi igra~i u odnosu na druge? Pozdrav od navija~a Zvijezde i @elje

ANKETA

me|u gra|anima Sarajeva, Gra~anice i Bugojna

hov je problem. Isto tako, i za male incidente treba slati Srbiji protestne note i stalno to raditi, pa da vide da se ne mogu i`ivljavati nad gra|anima BiH. ZLO^INAC NA SLOBODI - Dobra je poruka na{ih gra|ana s protesta u Austriji. Dok je zlo~inac Mladi} na slobodi, ~asni i humani ~ovjek Jovan Divjak biva zatvoren zbog zahtjeva Srbije. A ta ista Srbija ~uva krvoloka Mladi}a i smije se u lice Evropi. PLJA^KA NARODA - Nadam se da }e nova vlast, u skladu s obe}anjima, sniziti PDV na hranu i dokazati da su patrioti. Ovakav sistem PDV-a slu`i samo za plja~ku obi~nog naroda i

Pitanje je kako ostati `iv
- Naravno da se osjeti da su svi prehrambeni proizvodi skuplji. Sada sam primorana da kupujem samo osnovne namirnice.
Emela Halvad`ija

Jeste li na svom d`epu osjetili skuplju potro{a~ku korpu?
- Mnogi proizvodi su poskupjeli i svako to osjeti. Plate su niske, ali su cijene pojedinih proizvoda previMerjema soke za na{ staGobelji} ndard. - Pitanje je {ta potro{a~ka korpa zna~i. Kada bismo se mi s ni`im platama mjerili, gdje bi nam kraj bio, odnosno Fikret ne bismo imali Jusufovi} {ta jesti. - Stanovnici na{e zemlje ne mogu danas ni govoriti o potro{a~koj korpi. Cijene su vi{estruko porasle, a pla}e otale na istom. - Za posljednji mjesec cijene mnogih proizvoda su porasle. Svako doma}instvo to osjeti, pa se zbog toga moramo odre}i mno- Sa{a Kesi} gih stvari.

Sarajevo

- Kako da nisam osjetio, sve je u pro{lom mjesecu poskupjelo, ulje, bra{no, {e}er. Ode sve naspram goriva i Jasmin pitam se kako Husarki} ostati `iv. - Sve je poskupjelo, od osnovnih `ivotnih namirnica do luksuza. Sve me podsje}a na one te{ke krize iz pro{losti, a pla}e Azem Gvozden sve ni`e.

- Osjetili smo itekako, poskupjelo je sve, posebno {to nam svaki dan treba hrana. Februar je bio te`ak, a tek Rukib ide gladno proSulejmanovi} lje}e. - Prava kriza kod nas tek po~inje, mada se mo`e ~uti da jenjava u Evropi i drugim dijelovima svijeta.

Bugojno

Gra~anica

Asim Hod`i}

Fa. M. - H. ^. - A. M. Alibegovi}

Tahir

teme

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/velja~a 2011.

11
Povodom prijedloga o eventualnoj ponudi za pregovore s Gadafijem Abdeld`alil je rekao da libijski lider nije poslao svog izaslanika, ve} da su se advokati iz Tripolija sami ponudili da budu posrednici. - Mi smo, sigurno, za zaustavljanje krvoproli}a, ali on najprije mora podnijeti ostavku, potom oti}i, a mi ga ne}emo krivi~no goniti - rekao je Abdeld`alil, koji je biv{i ministar pravde. Prethodno je opozicija rekla da joj je Gadafi predlo`io pregovore, ali je ona to odbacila. Nakon ove informacije jedan predstavnik libijskog re`ima demantirao je da je Gadafi predlo`io pregovore s opozicijom.

Ukratko

Japan provodi sankcije
TOKIO - Japan je ju~er odlu~io provesti sankcije koje su pro{log mjeseca Ujedinjeni narodi nametnuli Libiji, me|u kojima je zamrzavanje imovine pukovnika Muamera Gadafija i njegovih bli`njih. Sankcije se odnose, tako|er, i na zabranu da Libija uvozi oru`je, u skladu s rezolucijom Vije}a sigurnosti UN-a.

Demanti o ponudi

Naoru`ati pobunjenike

Bijela ku}a: Razmatrana opcija

VA[INGTON - Bijela ku}a saop}ila je da je naoru`avanje protivnika libijskog lidera jedna od opcija, ali da je sada „prerano“ za takvu vrstu akcije. Na redovnoj konferenciji za {tampu portparol ameri~kog predsjednika D`ej Karni (Jay Carney) naveo je da je naoru`avanje pripadnika libijske opozicije samo jedna od mogu}nosti.
Fatiha za `rtve Gadafijevih napada na Ras Lanuf
(Foto: AP)

LIBIJA @estoki udari re`ima na pobunjenike

Gadafi svim snagama napada istok
SAD i saveznici u NATO-u sve su bli`i formuliranju vojnog odgovora na eskalaciju sukoba
mjeriti s Gadafijevom te{kom artiljerijom. U Libiji su ju~er nastavljeni zra~ni napadi snaga lidera Muamera Gadafija na pobunjenike, a SAD i saveznici u NATO-u sve su bli`i formuliranju vojnog odgovora na eskalaciju sukoba. Napadi su izvo|eni na istoku zemlje tenkovima, raketama i avionima, tvrde pobunjenici koji ka`u da se njihovo naoru`anje ne mo`e

OIC tra`i zonu zabrane leta
RIJAD - Organizacija islamske konferencije (OIC) pozvala je ju~er UN da primijeni zonu zabrane leta nad Libijom. - Pridru`ujemo na{ glas onim glasovima koji tra`e zonu zabrane leta nad Libijom i pozivamo Vije}e sigurnosti da ispuni svoju du`nost u vezi s tim - izjavio je generalni sekretar OIC-a Ekmeledin Ihsanolu (Ihsanoglu).

Nadgledanje NATO-a
- Ljudi tamo ginu. Gadafijeve snage imaju rakete i tenkove. A vidite ovo? To nije dobro - rekao je agenciji Reuters Abdel Salem Muhamed, koji se vratio s fronta u Ras Lanufu, pokazuju}i laki mitraljez koji je nosio sa sobom.

Obama je preksino} izjavio da je „nasilje libijske vlade neprihvatljivo“ i upozorio snage lojalne dugogodi{njem libijskom lideru da }e biti smatrane odgovornim zbog obra~una s protivnicima re`ima koji su bombardirani iz zraka dok su napredovali ka Tripoliju. NATO je ju~er donio odluku o uvo|enju 24-satnog nadgledanja Libije

izvi|a~kim avionima „avaks“, saop}io je ameri~ki ambasador u Alijansi Ivo Dalder, koji smatra da ne postoji potreba za uvo|enje zone zabrane letenja jer je smanjena aktivnost libijskih vojnih aviona tokom vikenda.

Bolja slika
Konstantno zra~no nadgledanje }e, prema njegovim

rije~ima, omogu}iti „bolju sliku onoga {to se stvarno de{ava u tom dijelu svijeta“. Libijska opozicija poru~ila je ju~er da ne}e sudski goniti lidera Muamera Gadafija ako podnese ostavku i napusti Libiju, izjavio je predsjednik Nacionalnog vije}a za pripremu tranzicije u zemlji Mustafa Abdeld`alil.

Nove sankcije EU

Doputovala i posljednja grupa bh. dr`avljana

Stigli radnici „Hidrogradnje“
Danas dolaze jo{ devetorica na{ih gra|ana
Vanrednim letom „BH Airlinesa“ ju~er u 17 sati na Me|unarodni aerodrom Sarajevo stigla je i posljednja organizirana grupa bh. dr`avljana iz ratom zahva}ene Libije. Radi se o 66 radnika „Hidrogradnje“ koji su iz Sirta preba~eni u Tripoli, odakle su zra~nim putem doputovali u Istanbul. Brojna rodbina, prijatelji kao i sami radnici nisu krili suze i olak{anje nakon dugog puta. Po dolasku u domovinu, ispri~ali su kako nisu imali nikakvih problema, da su Libijci prema njima bili dobri i korektni te da su s rodbinom i firmom u Sarajevu imali stalni kontakt. - Trenutna situacija u Libiji je neizvjesna, ima vojske i policije, ali, konkretno, mi nismo vidjeli nikakvih pucnjava, po`ara i sli~no. Na aerodromu u Tripoliju je i dalje velika gu`va, ali ne kao na po~etku - ispri~ao nam je Sakib Red`ovi}, kojeg je do~ekao sin Armin. Mustafa Ibri~i} nije krio uzbu|enje i sre}u zbog dolaska u Sarajevo, a tvrdi da je „stanje u Libiji daleko od pojave rata“. Kako ka`e, ~ak su i sara|ivali s Libijcima. Semin Ma{i}, direktor „Hidrogradnje“, istakao je da su u Istanbulu ostala jo{ devetorica radnika koji se zbog ograni~enog broja nisu mogli ukrcati na ju~era{nji let, ali da }e oni jutros krenuti redovnim letom iz Istanbula. - U Libiji smo ostavili dvojicu radnika na{e firme koji nisu bh. dr`avljani. Nadamo se da }e se situacija u Libiji ubrzo smiriti kako bismo izvr{ili procjenu i nastavili dalje s radom - izjavio je Ma{i}. A. KARAMAN
Brisel: Na snazi od petka

S ju~era{njeg do~eka: Suze radosnice i veliko olak{anje

BRISEL - Evropska unija (EU) postigla je ju~er dogovor o uvo|enju novih sankcija re`imu libijskog vo|e koje se prvenstveno odnose na pet ekonomskih institucija, uklju~uju}i Libijsku investicionu upravu i Libijsku centralnu banku. EU je najavila da bi sankcije trebale stupiti na snagu do petka.
(Foto: J. Brutus)

Ukratko

12

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

teme

PRETIS VOGO[]A Nezadovoljni stanjem u firmi i odnosom rukovodstva

Incko: Velika korist

OHR

Incko ~estitao `enama 8. mart
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) ~estitao je `enama u BiH 8. mart, navode}i da to nije jedini dan u godini kada im treba iskazati zahvalnost zbog njihove uloge u prevazila`enju izazova dana{njeg svijeta. Incko je rekao da bi BiH imala velike koristi kada bi vi{e `ena bilo uklju~eno u napore za stvaranje stabilne i prosperitetne zemlje, saop}eno je iz OHR-a.

Radnici zano}ili u fabrici
Preduze}e za pla}e i topli obrok radnicima duguje oko 2.300.000 maraka
zmireno zdravstveno osiguranje 1.300.000 KM, zbog ~ega 230 radnika ovog kolektiva ne mo`e ovjeriti zdravstvenu knji`icu. Dug ove firme Razvojnoj banci BiH iznosi 6,5 miliona KM, a samo od nove godine od teku}eg poslovanja banke su „Pretisu“ blokirale 324.000 KM. - Ne znamo {ta na{ menad`ment radi. Po raznim osnovama u posljednjih pet godina u preduze}e je u{lo 57 Umjesto da sa svojim suprugama, majkama, sestrama prisustvuju nekoj sve~anoj osmomartovskoj manifestaciji, oko 200 radnika „Pretisa“ iz Vogo{}e odlu~ilo je preno}iti u krugu svoje fabrike. Kako isti~u u Sindikalnom odboru, nakon ovog spontanog okupljanja radnika svim silama }e nastojati da odbrane svoj kolektiv od onih koji ga godinama poku{avaju uru{iti.

Blokirani ra~uni
Tokom na{e posjete zasjedao je Upravni odbor sindikata „Pretisa“ i predstavnika Sindikata metalaca BiH s Nadzornim odborom i rukovodstvom firme, na kojem se poku{avalo na}i rje{enje koje bi dovelo do pokretanja proizvodnje, saniranja postoje}ih dugovanja, obaveza prema radnicima i drugim povjeriocima. Zbog duga „Elektroprivredi“ od 1.034.000 KM „Pretisu“ je isklju~ena struja. Blokirani su svi njegovi ra~uni. Dug za pla}e i topli obrok radnicima iznosi oko 2.300.000 maraka, a za nei-

Sarajevo

Guranje u ste~aj
- Izgleda da se vlast vi{e brine o psima lutalicama nego o onima koji svojim radom trebaju zemlju izvu}i iz krize.Tra`imo od politi~kih subjekata u na{oj zemlji da {to prije konstituiraju vlast te umjesto o raspodjeli fotelja kona~no po~nu razmi{ljati o proizvodnim firmama, a ne da ih, prosto, guraju u ste~aj - ka`e radnik Amir Omerhod`i}.
Kulminiralo nezadovoljstvo: Radnici tra`e ispunjenje zahtjeva
(Foto: E. Mura~evi})

Londonska {kola za komunikacije
Londonska {kola za odnose s javno{}u, koja }e u Sarajevu zapo~eti 11. marta i trajati do 14. maja za 12. generaciju polaznika, ponudit }e znanje iz podru~ja komuniciranja, javila je Fena. Planiranje komunikacijskih projekata, priprema doga|aja, elektronsko, krizno i interno komuniciranje, upravljanje robnim markama te odnosi s medijima, samo su neki od petnaest programskih modela ove {kole.

miliona KM, a u isto vrijeme na{a dugovanja, tako|er po raznim osnovama, narasla su na 30 miliona KM. Mi prosto nemamo od ~ega da `ivimo - ka`e Kasim Hamza, jedan od radnika. Njegov kolega Adem Agi} dodaje da su svi avansi koji su uzeti potro{eni, a od

proizvoda ni{ta nije isporu~eno i pita se gdje se izgubio toliki novac.

Rub propasti
Do zaklju~enja ovog izdanja radnicima se nisu obratili predstavnici menad`menta i Nadzornog odbora „Pretisa“. No, radnici, kako

ka`u, ovog puta ne}e izlaziti iz svoje firme dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi vezani uz odgovornost onih koji su njihov kolektiv doveli na rub propasti. [ta }e donijeti novo jutro, ostaje da se vidi. Pred radnicima „Pretisa“ je duga i hladna E. MURA^EVI] no}.

„Krug 99“ o posljednjoj sesiji

Statistika

Nezaposleno 526.701 osoba
U Bosni i Hercegovini krajem januara ove godine na evidencijama zavoda i slu`bi zapo{ljavanja bilo je prijavljeno 526.701 nezaposleno lice, {to u odnosu na mjesec ranije predstavlja pove}anje za 4.649 lica ili 0,89 posto. Agencija za rad i zapo{ljavanje BiH saop}ila je da su od ukupnog broja lica koja tra`e zaposlenje njih 262.996 ili 49,93 posto `ene.

Sloboda djelovanja u javnom diskursu podrazumijeva i odgovornost i nu`nost ta~nog baratanja podacima, saop}eno je ju~er iz Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ u povodu istupa akademika Ejupa Gani}a na pres-konferenciji pred odr`avanje posljednje sesije „Kruga 99“. Naime, u saop}enju Udru`enja BH novinari i Linije za pomo} novinarima navodi se da je na redovnoj sesiji „Kruga 99“ Ejup Gani} grubo izvrije|ao novinarku RTRS-a Branku Kusmuk.

Gani} ispravio navod u novinarskom pitanju

Navodni incident je prethodio samoj sesiji „Kruga 99“. - Istine radi, na novinarski upit o 41 ubijenoj osobi u slu~aju „Dobrovolja~ka“, Gani} je zapravo ispravio navod u „novinarskom pitanju“, oslanjaju}i se na procesuirane dokaze londonskog suda, a i na izjave samog generala Kukanjca (o pogibiji pet vojnih osoba i jednog civila na slu`bi u JNA). Ako je, me|utim, izrijek „oslobodite se ~etni{tva“ grubo vrije|anje, onda se izvinjavamo spomenutoj novinarki - navodi se u saop}enju.

D`ombi} u Tesli}u

Svjedok na su|enju zlo~incu Karad`i}u
Svjedok optu`be Nedjeljko Prstojevi} potvrdio je ju~er na su|enju Radovanu Karad`i}u pred Ha{kim tribunalom da su srpske paravojske 1992. djelovale na Ilid`i, gdje je on tada bio komandant Kriznog {taba i predsjednik „srpske op{tine“. Prstojevi} je izjavio da su Krizni {tab i „srpska op{tina“ na Ilid`i s prolje}a 1992. formirani prema uputstvu vrha SDS-a koji je predvodio Karad`i}, prenijela je Onasa. On je posvjedo~io da su od maja do decembra 1992. na Ilid`i, u raznim periodi-

Rije{iti probleme „Destilacije“
Premijer RS Aleksandar D`ombi} izjavio je tokom posjete tesli}kom preduze}u Hemijska industrija „Destilacija“ da }e Vlada razmatrati probleme ovog kolektiva u vezi sa snabdijevanjem sirovinama. Prema D`ombi}evim rije~ima, ovo preduze}e ima osigurano tr`i{te, ali nedostaju prvenstveno drvni sortimenti da bi „Destilacija“ bila jo{ uspje{nija.

Na Ilid`i bile paravojske

Prstojevi}: Uputstva SDS-a

ma, djelovali arkanovci, koje je predvodio Milorad Ulemek Legija i {e{eljevci, s Branislavom Gavrilovi}em zvanim Brne na ~elu, koje je obilazio i Vojislav [e{elj.

sarajevski kanton

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

13

OTKRIVAMO Niti ima kapitalnih niti investicijskih ulaganja u Kantonu

Za godinu ura|eno samo devet projekata
Iz bud`eta Vlade pro{le godine dato 28.081.568 KM Ministarstvo saobra}aja izgradilo samo jedan put Neki projekti trajali od 2003. godine

Radovi se privode kraju

Budu}i da se Vladini kapitalni projekti mogu izbrojati na prste jedne ruke, u 2010. godini Kanton se potrudio da realizira „~ak“ devet investicijskih projekata! I to pojedini projekti vuku se iz 2003. godine. Planirana vrijednost investicija lani je bila 45.045.191 KM, od ~ega je realizirano 32.943.451 ili 73,1 posto. Devet zavr{enih projekata ko{talo je 39.621.568, od toga je iz bud`eta dato 28.081.568 KM, a ostatak iz drugih izvora investiranja. Frapantan je podatak da je Ministarstvo saobra}aja od 2009. do 2010. izgradilo

investicijske projekte

7 od 12 ministarstava imalo 149 projekata planirano do

2013., {to ko{ta 902.886.977 KM
samo put ka groblju u Ilija{u, za {ta je iz bud`eta dato 100.000 KM. - Sanacija i rekonstrukcija Klinike za ginekologiju i aku{erstvo i Pedijatrijske klinike Jezero trajala je gotovo osam godina. Novac za ovaj projekt prikupljen je od KS i vlade Turske te od donacija. Ukupno je dato 28.266.741 KM - stoji u nacrtu programa javnih investicija 2011-2013. koji je usvojen na Vladi, a u kojem se Zavod za planiranje razvoja osvrnuo i na pro{lu godinu. U pro{loj godini renovi-

Izgradnja mosta u naselju Obhod`a u Starom Gradu privodi se kraju. Kako nam je kazao na~elnik Ibrahim Had`ibajri}, u toku aprila most }e i zvani~no biti otvoren, a do tada nastojat }e zavr{iti i izgradnju manjeg dijela puta, od d`amije do moN. G. sta.

Izgradnja mosta na Obhod`i

U pozori{tu bilo 1.965 u~enika

Renovirana zgrada Op}inskog i Kantonalnog suda

(Foto: N. Grabovica)

\uzo: Trebalo biti vi{e projekata
Prema rije~ima Maide Fetahagi}, pomo}nice direktora za planiranje dru{tveno-ekonomskog razvoja u Zavodu za planiranje razvoja, znatna je razlika izme|u javnih investicija i kapitalnih projekata. - Klju~na razlika je u tome {to se javne investicije sufinansiraju ili finansiraju iz bud`eta, a kapitalni projekti su mnogo ve}i i za njih se uzimaju i krediti. Kapitalni projekti generiraju novo zaposlenje, rast dru{tvenog proizvoda. Ovaj nacrt javnih investicija samo je alat Vlade da upravlja bud`etom pojasnila je Fetahagi}. Direktor Zavoda Fahrudin \uzo rekao je da, makar bili investicijski, projekata bi trebalo biti vi{e.

Pregled ura|enih projekata

rani su dijelovi zgrade u kojoj su smje{teni Kantonalni i Op}inski sud, sufinansirana je rekonstrukcija dijela kolektora Bjela{nica - Trnovo, izgra|en je objekt Policijske stanice Had`i}i, nabavljena oprema i rekonstruiran objekt Stomatolo{kog fakulteta, za{ti}en je filmski materijal Kinoteke, dogra|en objekt za smje{taj Slu`be socijalne za{tite Novi Grad te izgra|en objekt za smje{taj Slu`be socijalne za{tite N. PILAVD@I] Ilid`a.

Op}ina Centar izdvojila je 5.000 KM kako bi predstave Opere, Baleta i Drame Narodnog pozori{ta pogledalo 1.965 u~enika sedmih i osmih razreda iz 11 osnovnih {kola sa ovog podru~ja. A. Na.

Neophodno postaviti semafore Zavr{eno ru{enje ku}e
Zavr{eno je ru{enje jednog od najkriti~nijih objekata u ulici Iza ba{~e na broju osam koje su radnici preduze}a „Rad“ po~eli u petak. Ova stara ku}a godinama je predstavljala opasnost
^este su gu`ve na raskrsnici

Problemi voza~a na raskrsnici u naselju Stup

U ulici Iza ba{~e na broju osam

Uz otpad i psi lutalice

za okolne gra|evine, prolaznike i saobra}aj. Op}ina Stari Grad vlasniku je nalo`ila da je ukloni, a budu}i da to nije u~inio, ura|eno je po njihovom nalogu, a na teA. Nu. ret vlasnika.

^emu slu`i znak zabrane?

I pored znaka zabrane odlaganja otpada u ulici Bra}e Begi} kod broja 12, na{ reporter zatekao je hrpu sme}a i pse lutalice. Kako nam je kazala jedna stanarka, mnogi ne mare za taj znak.

N. G.

Spec

Raskrsnica u naselju Stup prava je no}na mora za voza~e. Na tom se mjestu, naime, ukr{taju ~ak tri ulice Kurta [orka, Kasindolska i Davorina Popovi}a. Da stvari budu gore, niti jedna ulica, osim jednog znaka za obavezno zaustavljanje, nije adekvatno ozna~ena. Veliki problem predstavlja uklju~enje u saobra}aj iz Kasindolske u ulicu Kurta [orka jer je u jutarnjim satima velika gu`va, a semafora nema. Zbog toga su voza~i prisiljeni kr{iti pravo prve-

nstva prolaska, ~ime riskiraju da izazovu udes. Ni{ta manje problema nemaju ni voza~i iz ulice Davorina Popovi}a. Njihova nevolja je {to voza~i iz Kasindolske u potpunosti zatvore njihov prilaz. Problem se mo`e, kako ka`u, rije{iti postavljanjem semafora, iako se ve}ina sla`e da bi idealan bio kru`ni tok. - Ujutro je najgore. Kad je gu`va, svi trube, {to jo{ vi{e pove}ava nervozu voza~a. Zbog oduzimanja prava prvenstva ~esto bude verbalnih konflikata, a jednom

prilikom sam bio prisutan i fizi~kom obra~unu voza~a. Ne razumijem za{to ne postave semafor da se ovo regulira. Pa i na puno manje va`nim ulicama postavljeni su semafori, a nisu ovdje gdje je ba{ potreban - rekao nam je jedan od voza~ koji svakodnevno prolazi ovom ulicom. Iz Direkcije za ceste KS dobili smo informaciju da nisu nadle`ni za postavljanje semafora ili znakova na ceste i da je to posao Ministarstva M. G. saobra}aja KS.

Objekt predstavljao opasnost za prolaznike

Radnici preduze}a „Park“ su u Grbavi~koj ulici kod broja 139 oblikovali kro{nje stabala. Kako su nam rekli, odrezali su grane koje su bile suhe i polomljene, jer su predstavljale opasnost za prolaA. Nu. znike.

14

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

panorama

DUGOVJE^NOST Mika ]ulibrk proslavila 101. ro|endan i 8. mart

Sa sastanka OO: Potrebna finansijska podr{ka

Peta kolektivna d`enaza bratuna~kih `rtava

Broj identifikovanih jo{ nije poznat
U konferencijskoj sali zgrade Med`lisa Islamske zajednice u Bratuncu formiran je organizacioni odbor za petu kolektivnu d`enazu bratuna~kih `rtava iz 1992., koja }e biti obavljena 12. maja ove godine na {ehidskom mezarju u Veljacima, gdje su do sada smiraj na{la 202 bratuna~ka {ehida. - U narednom periodu formirat }emo pododbore, svako udru`enje koje u~estvuje u organizaciji kolektivne d`enaze dostavit }e prijedloge osoba koje }e u skladu sa svojim zadu`enjima doprinijeti da se sve aktivnosti zavr{e na najbolji na~in - kazao je glavni bratuna~ki imam Elvir ef. Hod`i}. Zaklju~eno je da je potrebno uputiti dopis institucijama za finansijsku podr{ku. - Iako jo{ nije formirana Vlada, organizacioni odbor o~ekuje istu podr{ku kao i prethodnih godina od Ministarstva za izbjegle i raseljene osobe - rekao je predsjednik organizacionog odbora Admir Veli}. Na kraju je konstatovaI. R. no da broj identifikovanih za sada nije poznat.

Jede{ ono {to ima{ i `ivi{ onako kako mora{
Dobro vidi i jo{ bolje ~uje, ljekara posljednji put posjetila prije 20 godina Mikin djed `ivio ~ak 116 godina, a otac stotinu
Mika ]ulibrk, zasigurno najstarija baka u Potkozarju, ju~er je u dru{tvu k}erke Mileve i nekoliko kom{inica, koje nisu zaboravile ni veliku ro|endansku tortu, u naselju Urije u Prijedoru proslavila njoj dva draga datuma, svoj 101. ro|endan i 8. mart. Priznaje da joj je prvi datum mnogo dra`i, a osim porodi~ne dugovje~nosti i ~injenice da joj je djed do~ekao ~ak 116, a otac sto godina, ne zna kako je kro~ila u drugi vijek `ivota.

[ta mi se (ne)svi|a u Kaknju

Grad je zimi neuredan i prljav
-Kakanj u ovim zimskim danima izgleda dosta neuredno i prljavo. Najvi{e mi smetaju zaboravljene male ulice koje nisu o~i{}ene i koje po dva-tri dana ~ekaju na komunalce, a da ne govorimo o selima gdje mje{tani moraju sami sebi ~istiti puteve. Nadam se da }e nadle`ni u Op}ini ukazati na ove propuste preduze}ima koja su potpisala ugovore za odr`avanje puteva u zimskom periodu - ka`e trgoSenada ^ati}, trgovac vac Senada ^ati}. Az. S.

Nada u bolje
- Iskreno ne znam. I `ivot me ne{to posebno nije ni mazio. Bez supruga sam ostala u Drugom svjetskom ratu, sama sa djecom koju sam othranila, uglavnom na nadnicu. Nema ti tu neke velike pameti, jede{ ono {to ima{ i `ivi{ onako kako mo-

Baka sa k}erkom i kom{inicama proslavila ro|endan

(Foto: D. Stojni})

^eka ~ukununuke
Mika od potomstva ima k}erku Milevu i sina Mirka, koji s porodicom `ivi u Banjoj Luci, ~etvero unu~adi i isto toliko praunu~adi. U neispunjenim bakim `eljama je ona da dobije ~ukununuke koje je, iskreno priznaje, da se ikako nju pitalo, trebala davno imati.

U Op{toj bolnici u Zvorniku

Po~inje sa radom onkolo{ka ambulanta
U zvorni~koj Op{toj bolnici krajem ove sedmice po~inje sa radom dnevna onkolo{ka ambulanta pa oboljeli od te{kih malignih oboljenja sa podru~ja Pacijenti ne}e morati putovati regije Bira~ vi{e ne}e morati radi primanja hemoterapija putovati u udaljenije klini~ke centre. Onkologija je smje{tena u nekada{njim prostorijama Otorinolaringologije, koja je preseljena u zgradu Centra za hemodijalizu. - U ambulanti }e raditi dva ljekara, a oprema je nabavljena iz sopstvenih sredstava ove zdravstvene ustanove - ka`e MiM. M. lorad Drljevi}, direktor Op{te bolnice Zvornik.

ra{. I uvijek se nada{ da }e nekako biti bolje. Mo`da me je to i odr`alo - pri~a uvijek vesela baka. Sudbina joj je namijenila da pre`ivi ~etiri rata i preko glave preturi nekoliko vladara i dr`ava. U {ali dodaje da }e „ako se naljuti, nad`ivjeti i ove posljednje, neslo`ne politi~are, koji se ni o ~emu ne mogu dogovoriti, osim o tom kako bi fotelje dijelili“. Umjesto da ih gleda na TV-u, baka Mika priznaje da joj vi{e godi {etnja. Pa je tako po cijeli dan uglavnom na nogama. I najradije po lijepom vremenu u nekom od gradskih parkova ili u prir-

odi, a prepreka baki, ~ije je i sje}anje vrlo svje`e, nisu ni stepenice do drugog sprata i garsonijere u kojoj `ivi s k}erkom Milevom.

U stan bez lifta
- Uglavnom do stana sti`em prije k}erke, mada je mla|a od mene 26 godina. Zgrada nema lifta i to je dobro, kondicije nikad naodmet. I to sve bez lijekova koje odavno ne uzimam, jer mi prakti~no i ne trebaju ka`e baka Mika. Jo{ uvijek dobro vidi i jo{ bolje ~uje, a ljekara je posljednji put posjetila prije 20 godina zbog posjekotine na M. ZGONJANIN ruci.

Mika: Pre`ivjela ~etiri rata

Gosti iz Ke}iorena podr`avaju novi projekt Gora`danskog muftijstva

Drugi dan posjete Gora`du delegacija turske op}ine Ke}ioren susrela se sa gora`danskim muftijom Hamedom ef. Efendi}em, te

Finansijska podr{ka izgradnji islamskog centra
Kapija u Ustikolini
Gosti iz Turske ju~er su posjetili i Ustikolinu. Izrazili su `elju da mjesto na kojem je sultan Mehmed Fatih sa svojom vojskom, davne 1463. godine, u{ao u Bosnu trajno obilje`e izgradnjom simboli~ne kapije i kompleksa u koji bi dolazile sve grupe turskih turista na proputovanju prema }upriji Mehmed-pa{e Sokolovi}a u Vi{egradu.

Zabilje`eno na Trebi{njici

Bura otjerala ribare
Na obalama Trebi{njice i jezeru kojim gazduje Sportsko ribolovno dru{tvo „Trebinje“ ju~er je bilo malo ribara, jer ih je jaka bura otjerali sa obala trebinjskih voda. Samo oni najhrabriji mogli su se vidjeti uz obale Trebi{njice. Sarajlije Miroslav Kova~ i Ervin Bejdi} nisu imali sportske sre}e, mada je Trebi{njica puna pastrmke. Riba slabo „grize“, jer je voda hladna, a i velika bura ju je otjerala u zaHrabre Sarajlije ostale bez ulova I. B. klon.

Delegacija obi{la harem Kajserije, budu}e gradili{te

obi{la lokalitet d`amije Kajserije u ~ijem je haremu predvi|ena izgradnja islamskog centra. Nakon {to su dan ranije potvrdili opredijeljenost za izgradnju parka u centru grada, te obe}ali pomo} u

opremanju Kantonalne bolnice, gosti iz grada pobratima ju~er su obe}ali i finansijsku podr{ku novom projektu Gora`danskog muftijstva. - Mi smo bili prva delegacija koja je posjetila reisu-l-

ulemu Turske Mehmeda Gormaza nakon njegovog imenovanja i on je izrazio `aljenje {to nije prisustvovao otvaranju Kajserije. Obe}ali smo da }e on sa na~elnikom Ke}iorena otvoriti novi islamski centar. Nadam se da }emo u prvoj polovini ove godine postaviti temeljac - kazao nam je muftija Efendi}. Po~etna vrijednost projekta iznosila je oko 650.000 eura, ali uz izmjene i dopune izgradnja islamskog centra ko{tat }e vi{e od milion eura. Centar }e sadr`avati biblioteku, ~itaonice, prostorije Med`lisa, ured muftije, amfiteatar, restoran, omladinski klub, stanove za imame, vakufske du}ane, a na obali Drine i park posve}en djeci Gora`da poginuloj tokom Al. B. rata.

hercegova~ko-neretvanski kanton

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

15

JABLANICA Najva`niji eksponat Muzeja „Bitka za ranjenike“

Elektroprivreda odgovorna {to je Neretva 1991. odnijela most
Gradnja improviziranog drvenog mosta po~ela je 7. marta, a zavr{ena u zoru 8. marta 1943. godine Komisija odr`ala samo jedan sastanak 2008. godine Stalna postavka

Seniorke, ~lanice KK „Gazija“

Karate klub „Gazija“ Jablanica

Na ju~era{nji dan, prije 68 godina, otpo~ela je gradnja historijskog mosta na rijeci Neretvi. Gradnja improvizovanog mosta imala je za cilj spa{avanje vi{e od 4.000 ranjenika, bolesnih i izbjeglica koji su pristizali u Jablanicu. Josip Broz Tito i njegovi komandanti naredili su da se izgradi improvizirani drveni most. Gradnja mosta po~ela je 7. marta, a zavr{ena je u zoru 8. marta 1943. godine. Prelazak ranjenika trajao je osam dana i osam no}i. Muzej u Jablanici u funkciji je od 12. novembra 1978. godine, a Spomen-kompleks je otvorio Josip Broz Tito. Tada je otvorena stalna muzejska postavka i most koji je sru{en za vrijeme snimanja filma. Tada, mnogobrojni posjetioci koji su dolazili u Jablanicu, prelazili su preko historijskog drvenog mosta.

Tre}i na dr`avnom prvenstvu

U Mostaru je odr`ano 18. dr`avno karate prvenstvo BiH za seniore u katama, u ekipnoj i pojedina~noj disciplini. Na takmi~enju je u~estvovao i Karate klub „Gazija“ Jablanica koji je branio titulu osvojenu pro{le godine. Jasmina Pali}, Anida Sihirli} i Majra Dautbegovi} nisu uspjele odbraniti naslov prvaka, te su zauzele tre}e mjesto. Za ulazak u finale, karatistkinje „Gazije“ zaustavljene su od ekipe Tuzla-Sinbra. - Klubu treba ve}a podr{ka Sportskog saveza Jablanica i zahvaljujemo im se na dosada{njoj pomo}i u nadi da }e podr`ati na{e takmi~arke na evropskom prvenstvu - kazao El. B. je Emir Begi}, trener KK „Gazija“ Jablanica.

U Mostaru promovirana knjiga Bakira Tanovi}a

Dru{tveni procesi u osmanskom periodu
Cero pored makete poru{enog mosta

- Nabujala Neretva je 17. novembra 1991. godine odnijela drveni most, a `eljeznu konstrukciju pomjerila. Tada je uprava Muzeja pokrenula inicijativu za

obnovu mosta, jer je to najva`niji eksponat Muzeja „Bitka za ranjenike“. Napravljen je projekat, me|utim zaratilo se i aktivnosti su stale.

Obnova Muzeja od pro{le godine
Tokom pro{le godine Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ otpo~eo je radove na sanaciji krova. Do sada je sanirano oko 1.000 kvadratnih metara krova. Uprava Muzeja nije stala sa radovima i ove godine ih nastavlja u izlo`benom prostoru, na saniranju stropa. - Na{ cilj je da saniramo strop prije postavljanja eksponata koji govore o bici. Anga`irali smo firmu „^adir“, a sredstva smo dobili od Op}ine. Nadam se da }e radovi biti zavr{eni do kraja mjeseca, kako bismo mogli postaviti eksponate i primiti posjetioce koji }e po~eti dolaziti po~etkom aprila u posjetu Muzeju i Memorijalnom kompleksu „Bitka za ranjenike na Neretvi“ kazao je Cero.

Nakon rata 1992.-1995., menad`ment Muzeja poku{avao je pregovarati sa Elektroprivredom BiH, jer oni su odgovorni {to je rijeka Neretva odnijela most i 2002. godine bio je napravljen jedan projekat za obnovu. Me|utim, na tome se stalo. Svi vije}nici i predstavnici EP BiH su podr`ali projekat vra}anja i obnove historijskog mosta. Formirana je komisija koja je odr`ala samo jedan sastanak 2008. godine. Na{ cilj je da do 2013. godine, kada se bude obilje`avalo 70 godina Bitke za ranjenike, vrati most i nadam se da }emo u tome uspjeti - rekao je ]amil Cero, direktor Muzeja „Bitka za E. BRKI] ranjenike“.

Podr`ali projekt

O djelu govorili profesori Ramiza Smaji} i Ibrahim Bu{atlija

U toku sanacija stropa

Nastavlja se obnova sru{enih i o{te}enih d`amija
U Med`lisu IZ Prozor ovih dana uspje{no su privedeni kraju izbori za sva tijela i organe ove vjerske organizacije. Izbori su provedeni u pet d`emata, konstituisana je Skup{tine od 19

Ahmo Kmeta{, novi predsjednik IO Med`lisa IZ Prozor

Jedan od prioriteta bit }e pobolj{anje materijalnog polo`aja i uslova rada imama
~lanova i izvr{ni odbor od sedam ~lanova. Za predsjednika IO Med`lisa izabran je Ahmo Kmeta{ koji je dao kratak presjek rezultata u obnovi u ratu poru{enih i devastiranih muslimanskih vjerskih objekata na podru~ju ove op}ine. -Nakon povratka iz izbjegli{tva pred vjernicima su bili veliki poslovi na obnovi vjerskih objekata jer niti jedan na podru~ju koje nije bilo pod kontrolom Armije BiH nije ostao bez o{te}enja, a ~etiri d`amije su sru{ene. Potpuno su obnovljene d`amije u Kova~evu Polju, Lizopercima i Prozoru i mesd`idi u Lugu i Kleku, izgra|ene su munare u Herama, Kutama i Varvari, djelimi~no je obnovljena d`amija u Skrobu}anima. U odnosu na stanje od prije rata sada imamo nove d`amije u To{}anici i Prozoru - ka`e Ahmo Kmeta{. U budu}em radu, napominje on, glavni pravci dje-

„Historija Bosne u okviru Osmanskog carstva“ autora Bakira Tanovi}a, predstavljena je u Narodnoj biblioteci u Mostaru. O ovom djelu govorili su ugledni profesori Ramiza Smaji} i Ibrahim Bu{atlija. - Knjiga nudi novi pristup i poglede na krupne dru{tvene procese na{e dr`ave u osmanskom periodu. Kvaliteti ovog djela su raznovrsan izbor izvora i dokumentarne gra|e, a mladima }e biti olak{an pristup u~enja na{e historije - kazala je Smaji}. Profesor Bu{atlija je naglasio da se u Tanovi}evoj knjizi razbijaju stereotipi koji su vladali u na{oj historiografiji. Vrijednost knjige opisao je i u povremenom odstupanju od klasi~nog tuma~enja historije BiH. Sam autor naveo je da knjiga treba pomo}i boljem razumijevanju izme|u naroda u na{oj dr`avi. - Na{i narodi imaju zajedni~ku hiljadugodi{nju historiju. Sama ta ~injenica zna~i da oni moraju na}i rje{enje za su`ivot, a to rje{enje se ogleda u me|usobnom razumijevaA. Du. nju - rekao je Tanovi}.

Problem nezaposlenosti mladih u Mostaru

[ta }e u~initi gradska vlast da se situacija pobolj{a

Zahvaljuju}i naporima d`ematlija i drugih dobrih ljudi Med`lis IZ Prozor obnovio je i staru zgradu u kojoj su u prizemlju poslovne prostorije a na spratu kancelarije glavnog imama Safeta ef. Pozdera i sekretara. Kancelarije su ukusno i funkcionalno opremljene rezbarenim namje{tajem konji~kih rezbara.

Novi namje{taj u kancelarijama
Glavni imam u lijepo opremljenoj kancelariji

Kmeta{: Veliki poslovi

lovanja Med`lisa IZ Prozor bit }e usmjereni na dalju obnovu vjerskih objekata, a jedan od prioriteta bit }e pobolj{anje nezavidnog materijalnog polo`aja i uslova H. M. rada imama.

Veliki problem mladih Mostaraca je nezaposlenost, a mizeran je podatak da je 4.500 ljudi u gradu nezaposleno, jer ljudi imaju zavr{ene fakultete, `ele raditi, me|utim, nema onih koji im mogu obezbijediti posao, rekao je predsjednik Vije}a mladih Haris Idriz, javlja Onasa. Podaci govore da mladi sve ~e{}e u~estvuju u izvr{enju krivi~nih djela, prije svega sukoba, ~iji se uzroci u javnosti obi~no svrstavaju pod „nacionalne podjele“. - Osu|ujem to {to se radi. Mlade `elim pozvati da to ne ~ine, jer samo ~ine {tetu sebi. Uskoro }e u odre|enim dijelovima grada biti uveden videonadzor i na taj na~in }e biti olak{an rad policiji - rekao je gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li}. Gradske vlasti su na pro{loj sjednici Gradskoga vije}a usvojile prijedlog za izradu strategije za mlade sa ciljem pobolj{anja njihovog statusa. U narednih pola godine bit }e zavr{en nacrt ove strategije, a mladi se nadaju da }e u njoj na}i barem smjernice za rje{avanje svojih problema.

16

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

crna hronika

UDES Zabili se u stub javne rasvjete u Sarajevu

Du~i}: Slu~aj prijavio policiji

Mustafa Du~i} iz Sarajeva tvrdi

Nemam ni{ta s napadom na Nihada Vlahovljaka i ne treba me {tititi kriminalac, ka`e Du~i}
Mustafa Du~i} Mu}o iz Sarajeva, biv{i ~lan Uprave FK Sarajevo i vlasnik restorana „Popaj“, kojeg je Nijaz Karkelja Nisko prozvao da je platio premla}ivanje Nihada Vlahovljaka u zeni~kom KPZ-u, obratio se ju~er na{oj redakciji i pojasnio detalje cijelog doga|aja. Karkelja je prije tri no}i uhap{en zbog upu}ivanja prijetnji Du~i}u i poku{aja iznude, ali je za na{ list potvrdio da ga je samo prijateljski upozorio da vrati dug momcima u zatvoru koji su po njegovom nare|enju napali Vlahovljaka. Me|utim, Du~i} nam je ju~er potvrdio da pri~a ima sasvim drugu stranu. Tvrdi da ga je Nisko pozvao tog dana u svoju kafanu i kazao mu kako ga mo`e za{tititi te da zauzvrat tra`i 20.000 KM. Potom je, tvrdi Du~i}, cijena spala na 7.000 KM. - Rekao sam mu da }u oti}i do ku}e i donijeti mu 3.000 KM, na {ta je on pristao. Naravno, nisam se vratio u kafanu jer meni nije potrebna nikakva za{tita, a kamoli da me {titi jedan obi~ni kriminalac. U me|uvremenu, ta~nije oko 14.30 sati, Karkelja je oti{ao u PU Novi Grad i prijavio me da mu prijetim smr}u. Nakon toga nazvao me i pitao kad }u mu donijeti pare. Rekao sam mu da me prestane maltretirati te da }u ga prijaviti policiji, {to sam i u~inio oko 17.30 sati pojasnio je Du~i}. Du~i} je naveo da s napadom na Vlahovljaka nema ni{ta te da mu je Karkelja slao i uvredljive SMS-ove da je „kolja~ srpskog naroda“. Te poruke su se, kako tvrdi, odnosile i na Samira Bejti}a, koji je bio s njim cijelo vrijeme i svjedok je kako su se stvari s Niskom tog D`. Ma. dana odvijale.

Nisko mi je nudio za{titu za 20.000 KM

Te{ko povrije|eni Nina Hastor i Irfan Rondi}
Suvoza~ Rondi} (32) dovezen u bolnicu u komi s frakturom lobanje, a Hastor (36) sa slomljenom nogom i drugim povredama

Strahovit prizor na Alipa{inom Polju

Simin Han u Tuzli

Automobilom namjerno udarili policajca
Op}inski sud Tuzla prihvatio je prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva u Tuzli i odredio jednomjese~ni pritvor Miroslavu Sa{i Antunovi}u (32), zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo spre~avanje slu`bene osobe u vr{enju slu`bene radnje u sticaju s krivi~nim djelom te{ka kra|a, saop}eno je iz Tu`ila{tva. Sumnja se da je Antunovi}, zajedno sa A. G. (29), prije pet dana u Siminom Hanu razbio staklo na prednjim desnim vratima automobila „golf 2“ i iz le`i{ta ukrao CD plejer. Nakon kra|e A. G. krenuo je prema vozilu BMW kojim su se prethodno dovezli na mjesto doga|aja, a u kojem ga je ~ekao Antunovi}. U istom trenutku prema automobilu krenuo je i slu`benik PU Tuzla u civilu te je, u namjeri da ih sprije~i da se udalje s ukradenim CD plejerom, izdao glasnu naredbu da stanu, pokazuju}i policijsku zna~ku. Antunovi} je nakon toga vozilom krenuo prema policajcu i udario ga prednjim dijelom automobila, usljed ~ega je policajac pao na asfalt, zadobiv{i povrede glave, grudnog ko{a i abdomena. Osumnji~eni su pobjegli, ali su intervencijom policije li{eni slobode i nakon kriminalisti~ke obrade predati u nadle`nost Tu`ila{tva.

Nina Hastor (36), biv{a sarajevska manekenka, i njen suvoza~ Irfan Rondi} (32) te{ko su povrije|eni ju~er u prijepodnevnim satima u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ulici Ive Andri}a u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje.

Sjekli lim
Kre}u}i se automobilom „alfa romeo“ (K90-O-880) prema B fazi, Hastor je u jednom trenutku izgubila kontrolu nad vozilom te se zabila u stub uli~ne rasvjete. - Povrije|eni su dovezeni u 12.20 sati. Mu{karac je bio u komi. Ima frakturu lobanje

i krvarenje u mozgu. Te{ko mu je povrije|en i grudni ko{. U veoma je te{kom stanju i smje{ten je na Odjel intenzivne njege Klinike za neurohirurgiju. @eni je slomljena natkoljenica, te ima i kontuziono `ari{te na plu}ima, svjesna je i smje{tena je na Torakalnu hirurgiju - kazala nam je Biljana Jandri}, portparol KCUS-a.

Specijalna nosila
Prolaznici, prestravljeni prizorom, odmah su pozvali policiju te Hitnu pomo}. Nakon dolaska policije na mjesto nesre}e upu}eni su i
Hastor: Biv{a manekenka

pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo koji su morali hidr-

auli~nim makazama sje}i lim smrskanog automobila da bi izvukli unesre}ene. - Suvoza~a smo odmah izvukli i bio je u veoma te{kom stanju. Djevojka koja je vozila i dalje je ostala priklije{tena u vozilu. Intervencija je trajala do 12 sati jer smo ~ekali specijalna nosila zbog sumnje da ima povrije|enu ki~mu - kazao nam je Senad Vladovi}, pripadnik PVB Kantona Sarajevo. Uvi|aj su na licu mjesta obavili sarajavski policajci, a saobra}aj je za to vrijeme bio potpuno obustavljen.
Ad. ALJIMI

Su|enje za eksploziju u Sarajevu

Spec
Policajci iz Modri~e su na osnovu pribavljene naredbe Osnovnog suda izvr{ili pretres ku}e koju kao podstanar koristi I. J. iz Modri~e. Prona|ena su i izuzeta dva metka razli~itog kalibra i 57 razli~itih vrsta medicinskih tableta koje se nalaze na listi zabranjenih psihotropnih supstanci. Oduzeta je i automatska pu{ka s okvirom, u kojem se nalazilio 30 metaka.

Saslu{anjem vje{taka geodetske struke ju~er je u Op}inskom sudu Sarajevo nastavljeno su|enje Safetu Nekovi}u, Muhidinu Brki}u, Behudinu ^uturi}u i Senadu Had`iahmetovi}u zbog eksplozije plina 4. maja 2008. godine u Radi}evoj ulici, kada su poginule dvije osobe. Nekovi} je direktor firme „Viner project“, koja je vr{ila ispitivanja u Radi}evoj ulici, a ~iji su radnici o{tetili cijev plinovoda. Ostala trojica su radnici „Sarajevogasa“, koji-

Plinske cijevi odstupale od skice u katastru
ma je na teret stavljeno da su propustili otkloniti opasnost od curenja plina. Vje{tak Zijad D`ananovi} je po zahtjevu suda trebao odgovoriti je li kopija katastra podzemnih instalacija u skladu s postoje}im plinskim linijama na terenu. On je ustvrdio da cijevi plinovoda na terenu odstupaju pola metra od stanja u katastru, potvrdio nam je Nekovi}ev branilac, advokat [emso Temin. Nastavak su|enja zakazan je za 31. mart ove godiB. C. ne.

Dvije osobe nastradale u Radi}evoj ulici

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

17
Suada Pulji} na vratima stana koji je bio meta napada
(Foto: M. @ivojevi})

Po`ar u Travniku

SARAJEVO Incident na Ko{evskom Brdu

Na staroj napu{tenoj ku}i, vlasni{tvo Vlade Gavran~i}a, u Travniku izbio je po`ar u podrumskim prostorijama, a plamen se pro{irio i na druge dijelove objekta. Vatrogasci, koji su nakon dojave ubrzo stigli, ugasili su vatru koja je zahvatila grede i pod ku}e.

Gorjela napu{tena ku}a

Kako je ku}a sazidana od starog materijala, vatra je tinjala i ispod podrumskih zidova pa su vatrogasci bili primorani obijati zidove da bi ugasili po`ar. S obzirom na to da u ku}i ve} du`e vremena niko ne stanuje, pretpostavlja se da je po`ar izazvao neko od beS. P. sku}nika.

Rupa od metka

Maskirani napada~ pucao kroz vrata stana
Stanarka Suada Pulji} ka`e da iza svega stoji Husein Odoba{i} (55) iz Tuzle koji se zabavljao s jednom od njenih k}erki s kojima `ivi u stanu
Me|unarodni dan `ena za Suadu Pulji} iz Sarajeva i njene dvije k}erke ju~er je zapo~eo traumati~no. U pucnjavi koja se na Ko{evskom Brdu dogodila u 7.05 sati o{te}ena su ulazna vrata Suadinog stana u ulici Muhameda Had`ijahi}a na broju 33. Povrije|enih nije bilo, a prema prijavi o{te}ene, policija traga za Huseinom Odoba{i}em (55), sekretarom Saveza za sport i rekreaciju ratnih invalida FBiH, potvr|eno nam je u MUP-u Kantona Sarajevo. avi, a jedne prilike, kad sam krenula u bolnicu, polupao je svjetla na automobilu. To {to - Imao je kapulja~u na glavi i rukavice. Uzele smo sprej suzavac, za koji je moja k}erka - Toliko je `urio da je zaboravio sprej kojim je zatamnio staklo na svjetlu, mi-

Intervenirali vatrogasci

(Foto: S. Pinjo)

Na ulici u @ivinicama

Poginuo 71-godi{nji pje{ak
Sedamdesetjednogodi{nji pje{ak [. J. poginuo je u @ivinicama kada ga je udarilo vozilo ‘’transporter’’ kojim je upravljao devetnaestogodi{njak D. ], saop}eno je ju~er iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. O nesre}i je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj je obavila policija iz @ivinica.

Prozvani u Tuzli na kafi s prijateljima
U telefonskom razgovoru Husein Odoba{i} nam je kazao da je u Tuzli te da ga policija ju~er ujutro nije kontaktirala zbog pucnjave na Ko{evskom Brdu. Odoba{i} nam je rekao da u trenutku dok smo s njim razgovarali sjedi u tuzlanskom Mejdanu na kafi s prijateljima iz Sportskog saveza invalida TK. - Za pucnjavu sam sad saznao od vas. Ne znam {ta vam je gospo|a ispri~ala. Vi }ete napisati svoje, a ja znam {ta }u da uradim. Nije prvi put da me gospo|a prijavi MUP-u. Neka policija radi nam on radi je pravi teror, a niko ni{ta ne poduzima, ni policija ni sud. Ne znam {ta ~ekaju, valjda da se nekom ne{to desi - uznemireno nam je ju~er ispri~ala Suada Pulji}. Suadu i njene k}erke ju~er su spasila blindirana vrata. Kad god ~uju zvono na vratima, uvijek na kameri provjere ko im je pred vratima. Tako je bilo i ju~er. godina. Ju~er ujutro, u vrijeme kada ste rekli da se to desilo, ja sam spavao, a poslije sam oti{ao i kupio cvije}e za moju suprugu i dijete. @ivim u Tuzli, a samo povremeno, po potrebi, zbog posla dolazim u Sarajevo - kazao nam je Odoba{i}. On je ukazao da je zbog brojnih prijava koje su protiv njega podnesene i sam morao podnijeti krivi~ne prijave protiv vi{e osoba, me|u kojima je i policijski inspektor i tu`ilac. Pro{le godine kada je prijavljen za pucnjavu nalazio se izvan BiH. sle}i da je kamera koja je sve snimila - kazala nam je Suada Pulji}. Portparol Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo Jasmina Omi~evi} potvrdila nam da je Suada Pulji} ranije protiv Odoba{i}a podnijela prijavu za ugro`avanje sigurnosti. Istraga nije otvorena jer se jo{ utvr|uje ima li krivi~ne odgovornosti prijavljenog. B. C.

Alipa{ino Polje u Sarajevo

Upao s pi{toljem u frizerski salon
Na Trgu ZAVNOBiH-a, u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje, nepoznati po~inilac je prekju~er izvr{io razbojni{tvo nad radnicom u frizerskom salonu „Manifiko“. Razbojnik je, prijete}i pi{toljem, ukrao novac, a potom je pobjegao. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policija traga za napada~em.

Stalni teror
Vlasnica stana Suada Pulji}, koja je invalid od rata, sumnja da je Odoba{i}, kojeg je pro{le godine prijavila zbog ugro`avanja sigurnosti, i ju~er pucao u njena vrata. Prema njenim rije~ima, mla|a k}erka Azemina (40) prije godinu prekinula je s Odoba{i}em vi{egodi{nju vezu. - U aprilu pro{le godine pucao nam je u prozor. Kazao mi je „pucat }u opet, ne mo`e{ mi ni{ta, jer nema{ svjedoka“. U policiji i tu`ila{tvu imaju stotine na{ih prijava. Zove telefonom, maltretira, presre}e mi k}erku, stavlja purpjenu u bravu, lomi klju~ u br-

Okru`ni sud Trebinje

Odoba{i}: Neka policija radi svoj posao

svoj posao. Zabavljao sam se s njenom k}erkom sedam dobila dozvolu, i samo {to smo pitale ko je, on je ispalio metak i pobjegao. Policija je brzo do{la, ali on je ve} uspio da pobjegne - kazala je Suada.

Pobjegao u `urbi
Metak je probio prva vrata, ali se, na njihovu sre}u, zabio u blindirana vrata, tako da su ostale nepovrije|ene.

Vije}e Okru`nog suda u Trebinju izreklo je presudu i oglasilo krivim Ne|u [ipovca i Du{ka Prodanovi}a iz Trebinja zbog prodaje droge i osudilo ih na zatvorske kazne u trajanju od po tri godine. U izre~ene kazne ura~unato je vrijeme koje su optu`eni proveli u pritvoru od 13. oktobra pro{le do 4. marta ove godine. Sud je na osnovu dokaza

Po tri godine zatvora za prodaju droge

izvedenih na glavnom pretresu na pouzdan na~in utvrdio da su optu`eni 13. oktobra pro{le godine, po prethodnom dogovoru, radi prodaje u vozilu „opel kadett“ prevozili pet pakovanja marihuane, ukupne koli~ine od 5.108,20 grama. Droga je prona|ena prilikom pretresa vozila u mjestu Ko{uta kod Gacka, saop}eno je iz Okru`nog suda Trebinje.

Obdukcija u Banjoj Luci

Prijete}i no`em, oteo mobitel

Identitet `enske osobe ~ije je be`ivotno tijelo u subotu izvu~eno iz rijeke Vrbas u mjestu Kukulje kod Srpca nije sa sigurno{}u utvr|en, iako su u Zavod za sudsku medicinu u Banjoj Luci na identifikaciju dolazili ~lanovi porodice `ene

@ena izvu~ena iz Vrbasa izvr{ila samoubistvo
za koju se sumnja da je prije ne{to vi{e od mjesec izvr{ila samoubistvo na ovakav na~in. Kako saznajemo, u Zavod je dolazila `ena za koju se pretpostavlja da bi mogla biti sestra utopljenice, ali zbog {oka i le{a u poodmakloj fazi raspadanja nije mogla potvrditi idenitet. Sli~no je bilo i s jo{ nekim ~lanovima porodice. - Nisu se mogli pouzdano izjasniti jer je to za njih bilo stresno i prvi put se susre}u s tijelom u toj fazi. Rad na utvr|ivanju identiteta bit

Na Desetoj transverzali u Sarajevu nepoznati po~inilac izvr{io je razbojni{tvo nad A. A. iz Fojnice. Prijete}i no`em, razbojnik mu je oteo mobitel i pobjegao. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policija radi na pronalasku po~inioca.

}e nastavljen - potvr|eno je u banjalu~koj policiji. Be`ivotno tijelo prona|eno je u subotu oko 9.15 sati, kada je mje{tanin Miodrag Iliba{i} u Vrbasu primijetio le{ u neposrednoj blizini skele za prijevoz. B. S.

Nepoznata maskirana osoba je preksino} oko 22 sata u ulici Federika Garsije Lorke u Banjoj Luci, prijete}i pi{toljem, od radnice u prodavnici ukrala oko 200 KM, saop}eno je iz banjalu~kog Centra javne bezbjednosti. Policija je izvr{ila uvi|aj.

Oru`ani upad u prodavnicu

18 Srijeda, 9. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz

oglasi

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

19

NESRE]A Ma{i}i kod Bosanske Gradi{ke

Bojana Stani} (29) zbog neprilago|ene brzine sletjela s ceste i automobilom udarila u drvo
Bojana Stani} (29), ro|ena ^iki}, poginula je u selu Ma{i}i kod Bosanske Gradi{ke kada je automobilom sletjela s puta i udarila u drvo. Nesre}a se dogodila preksino} oko pono}i, najverovatnije zbog neprilago|ene brzine.

Poginula u vozilu koje se nakon udara raspalo na ~etiri dijela
Probila ogradu

Dionica u [pionici gdje se desila nezgoda

Nezgoda kod Srebrenika

Automobil „daihatsu applause“ kojim je upravljala Bojana od siline udara se raspao na ~etiri dijela tako da se odmah nije moglo ni prepoznati o kojem je tipu vozila rije~. Olupinu su s lica mjesta ju~er rano ujutro odvezli komunalci u dvori{te KP „^isto}a“. Uvi|ajem je utvr|eno da se nastradala vozilom kretala lokalnim putem iz pravca Du{anova prema Turjaku. Po dolasku u mjesto
Komunalci odvezli dijelove slupanog automobila
(Foto: B. Grgi})

U [pionici kod Srebrenika te{ko je povrije|ena pje{akinja Fatima H. (53) iz Srebrenika. Nju je pod jo{ neutvr|enim okolnostima udarilo nepoznato vozilo ~iji je voza~ pobjegao s mjesta nezgode. Povrije|enu pje{akinju primijetili su slu~ajni prolaznici koji su obavijestili Policijsku stanicu i Hitnu slu`bu Doma zdravlja Srebrenik.

Oborio pje{akinju pa pobjegao

Nakon ukazane prve pomo}i pje{akinja je prevezena na Odjel ortopedije UKC-a Tuzla, ~iji su ljekari konstatirali te{ke tjelesne povrede. O doga|aju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac, a uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS Srebrenik, koji poduzimaju mjere na pronalasku nesavjeO. M. snog voza~a.

Samoubistvo u ^elincu
[ezdesetsedmogodi{nji Tioslav Novakovi} iz ^elinca objesio se u potkrovlju porodi~ne ku}e. Novakovi} je izvr{io samoubistvo prekju~er, a policija iz ^elinca i ljekar mrtvozornik Doma

Objesio se u potkrovlju
Oplja~kana prodavnica „Natura“
Maskirana osoba oplja~kala je u Trebinju prodavnicu „Natura“, vlasni{tvo E. L., iz koje je odnijela oko 600 KM i pobjegla u nepoznatom pravcu, saop}ila je trebinjska policija. Plja~ka se dogodila preksino} oko 20.50 sati za vrijeme radnog vremena u ulici Dr. Levija.

Ma{i}i, usljed neprilago|ene brzine uvjetima na putu, izgubila je kontrolu nad vozilom, sletjela s kolovoza, probila ogradu od betonskih stubova i pletene `ice te prednjim lijevim bo~nim dijelom udarila u drvo pored puta. Ostala je mrtva na licu mjesta.

Ostala k}erkica
Momir Blagojevi}, nastavnik u Osnovnoj {koli „Vasa ^ubrilovi}“ u Bosanskoj Gradi{ci, ka`e da je Bojana bila njegova u~enica. - Potresla me ova tra-

Mjesto udara pored ceste

gi~na vijest. Bojanu sam dobro poznavao, bila je dobra djevojka. Kasnije se udala i rodila djevoj~icu za koju smo zbog problema sa sluhom vodili akciju za nabavku slu{nog aparata. Mislim da je mala Anja sada u~enica prvog razreda osnovne {kole - ka`e Blagojevi}. Bojana Stani} bila je kratko u braku u susjednom zaseoku Stani}i u Grbavcima. Prije godinu umro joj je otac. Vijest o tragi~noj smrti potresla je cijelo selo jer su ^iki}i va`ili za uglednu i po{tenu B. GRGI] porodicu.

zdravlja, koji su obavili uvi|aj, konstatirali su da nad njim nije bilo nasilja. Novakovi} je bio du{evni bolesnik, a prilikom uvi|aja prona|eno je opro{tajno pismo.

Spec
Slu`benici PS Bosanski Brod su u krugu preduze}a za otkup sekundarnih sirovina zatekli D. G. i C. R., oba iz Bosanskog Broda, kod kojih su zate~eni ukradeni predmeti. Oni su, radi prodaje, dovezli `eljezne profile, {ipke i druge predmete od `eljeza koje su poskidali i ukrali u OJDP Klaonica „29. novembar“, koja nije u funkciji.

Rast dionica Solane Tuzla za 19,69 posto
Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je, u sklopu 114 transakcija, ostvaren promet od 470.281 KM. Najve}i porast vrijednosti zabilje`ile su dionice Solane Tuzla (19,69 posto) i dostigle su cijenu od 23,89 KM, dok je najve}i pad registrirao Unis kovina Visoko (18,18 posto), ~iji je kurs dionica bio 1,80 KM. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka, 50.354 KM, po kursu od 14,62 KM, a na kotaciji fondova dionicama ZIF-a

Obim trgovine 470.281 KM

20

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

biznis

KRIZA Nelojalna konkurencija, optere}enja i komplicirani tenderi

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 +2,82% -0,02% 1.754,08 1.092,24 1.097,04 SASX-30 +1,28%

BIG Investiciona grupa Sarajevo, 29.548 KM, po kursu od 5,75 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najvi{e je trgovano dionicama Elektroprivrede BiH, 45.100 KM, po kursu od 33,25 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama Rudnika soli Tu{anj Tuzla, 6.826 KM, po kursu od 8,24 KM.

Kursna lista SASE na dan 8. 3. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
11 5 5 6 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
KOTACIJA KOMPANIJA 14,62 -0,98 3.445
KOTACIJA FONDOVA

50.354,55 29.548,40 45.100,68 6.826,35

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 5,75 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 33,25 RUDNIK SOLI TUŠANJ DD TUZLA 8,24

6,06 0,64 0,54

5.200 1.356 828

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE

Na Banjalu~koj berzi ju~er je, kroz 87 transakcija, ostvaren promet od 170.470 KM. Na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet ostvaren je akcijama T elekoma Srpske, 34.178,50 KM, po prosje~noj cijeni od 1,70 KM (rast od 1,19 posto). Kod zatvorenih investicionih fondova najve}i rast imale su akcije ZIF-a Bors invest fond Banja Luka (9,09 posto), a gubitnik dana je ZIF Euroinvestment fond

Vrijednost akcija Lutrije RS ve}a za 25 posto
Vrijednost indeksa
BIRS +0,21% FIRS +0,65% 1.032,79 1.848,00

Promet 170.470 KM

Gra|evinarstvo u RS na koljenima
Vrijednost obavljenih radova za oko 70 posto manja nego lani
Gra|evinski sektor u Republici Srpskoj (RS) nalazi se u velikoj krizi i poslovi iz ove oblasti u prvim mjesecima ove godine smanjeni su za blizu 70 posto u odnosu na pro{logodi{nji prosjek. Razlozi ovako te{kog stanja, kako isti~u direktori razli~itih gra|evinskih firmi, jesu podzakonski akti koji ne prate zakonska rje{enja, neadekvatna saradnja i koordinacija s lokalnom upravom, brojna fiskalna i nefiskalna optere}enja i neza{ti}enost doma}e proizvodnje. - Vrijednost obavljenih radova u gra|evinarstvu u januaru ove godine manja je za oko 25,8 posto nego u istom mjesecu lani, za 78 posto nego u decembru 2010. godine, a za oko 68 posto od prosjeka pro{le godine - podaci su Zavoda za statistiku RS. U Privrednoj komori RS obja{njaju da se iz ovakvih podataka ne mo`e re}i da je gra|evinarstvo u RS u kolapsu, ali je sigurno da se nalazi u krizi. - Privrednici iz ove oblasti nedavno su odr`ali sastanak s nadle`nima u ministarstvu za gra|evinarstvo, prostorno ure|enje i ekologiju, gdje su iznijeli niz problema i prepreka s kojima se susre}u u svom radu. Izme|u ostalog, po`alili su se na nelojalnu konkurenciju, fiskalna optere}enja, komplikovane tenderske procedure, neizbalansiranost poslova u javnom sektoru, nepostojanje pogodnosti za doma}e proizvo|a~e i sli~no - objasnio je portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojevi}. Prema njegovim rije~ima, gra|evinari o~ekuju dono{enje novih zakona koji }e urediti ovu oblast, ali i podzakonskih akata koji }e ih B. S. adekvatno pratiti.

Banja Luka (pad od 2,63 posto). Na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i rast imale su akcije Lutrije RS (25 posto), kojima se trgovalo po cijeni od 2,50 KM, u vrijednosti od 1.500 KM, dok su akcije UniCredit banke Banja Luka imale pad od pet posto.

U dono{enje regulative bit }e uklju~eni direktori firmi
U resornom entitetskom ministarstvu istakli su da }e intenzivno pratiti situaciju u ovoj oblasti, kao i da je dogovoreno da se kvartalno odr`avaju sastanci kako bi se pravovremeno reagiralo i spasilo gra|evinarstvo u RS, te da }e direktori gra|evinskih firmi u RS biti uklju~eni u dono{enje novih zakonskih rje{enja.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 8. 3. 2011.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka Lutrija RS a.d. Banja Luka

Prosje~na cijena
1,7 3,6 2,5

Promjena u%
1,19 9,09 25

Maks. cijena
1,7 3,6 2,5

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,7 3,6 2,5 34.178,50 5.504,40 1.500,00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

Berzanski barometar za 8. 3. 2011. godine

Euro/dolar 1,3900 Nafta -0,49%

114,07 Zlato -0,84%

1.433,80 -0,05%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V. Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.955830 1.415982 1.440979 26.346614 0.080507 0.261604 0.715626 1.701797 0.565032 0.251571 0.220520 1.506634 0.880707 2.267217 1.403756 0.049644 1.884923 1.955830 1.419531 1.444590 26.412646 0.080709 0.262260 0.717420 1.706062 0.566448 0.252202 0.221073 1.510410 0.882914 2.272899 1.407274 0.049768 1.889647 1.955830 1.423080 1.448201 26.478678 0.080911 0.262916 0.719214 1.710327 0.567864 0.252833 0.221626 1.514186 0.885121 2.278581 1.410792 0.049892 1.894371

Uprava Sarajevske berze (SASE) ve} je pokrenula proceduru dokapitalizacije te je prvi korak zakazivanje Skup{tine SASE, na kojoj }e dioni~ari glasati o dokapitalizaciji zatvorenom emisijom novih dionica unaprijed poznatom kupcu. Povodom najava o dokapitalizacije SASE od tri turske finansijske institucije (Istanbulske berze, Takasbanka i Centralnog registra Turske), direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} kazao je za Fenu da je Skup{tina SASE zakazana za 28. mart i da bi odluka bila donesena, za nju moraju glasati dvije tre}ine prisutnih.

Ulazak turskih institucija pove}ao bi stabilnost SASE

Uprava pokrenula proceduru dokapitalizacije

Javni oglasi

Dedi}: Zna~ajne koristi

Dedi} je istakao da bi bile zna~ajne koristi od ulaska respektabilnih finansijskih institucija Turske, s Istanbulskom berzom na ~elu. - Pozornost stranih investitora, kako turskih tako i investitora iz drugih zemalja koji investiraju na Istanbulskoj berzi, bila bi usmjerena na SASE, {to otvara mogu}nost pove}anja ukupnog prometa i likvidnosti pojedinih vrijednosnih papira. Generalno, mo`e se re}i da bi za SASE ulazak ovih institucija zna~io ve}u stabilnost, jasniju perspektivu i bolju budu}nost - kazao je Dedi} za Fenu.

Livteks: Cijena umanjena

Ni na peti javni oglas za prodaju pokretne i nepokretne imovine ste~ajnog du`nika Fabrike vunenih tkanina Livteks u Livnu nije stigla nijedna ponuda kupaca, iako je ukupna po~etna cijena imovine preduze}a umanjena za skoro tri puta - sa 12 na ~etiri miliona maraka, potvrdio je predsjednik Sindikata radnika Livteksa Frano Zoroja.

Nema kupaca za Livteks

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

21

MMF Tr`i{ta u nastajanju nastoje obuzdati inflaciju

Znakovi pregrijavanja privreda u razvoju
Najnovije bojazni u vezi s poreme}ajima u snabdijevanju generirale su faktor straha koji je katapultirao cijene iznad nivoa od 100 dolara za barel, ka`e Lipski
Lipski: Prijetnje rastu

Subway: Hamburgerski div

Brzorastu}e privrede u nastajanju po~inju pokazivati znakove pregrijavanja, upozorio je ju~er vode}i funkcioner Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF). Mnoga tr`i{ta u nastajanju, uklju~uju}i Kinu, nastoje obuzdati inflaciju i veliki priliv kapitala u privredu. Iako MMF mjesecima upozorava na rizike pritiska na cijene, ono {to izjavljuje prvi zamjenik MMF-ovog izvr{nog direktora D`on Lipski (John Lipsky) o~ituje sve izra`eniju zabrinutost te me|unarodne institucije. - Za privrede u nastajanju, koje rastu po stopama od 6,5 do sedam posto, vi{ak kapaciteta uglavnom je iskori{ten pa svjedo~imo prvim znakovima pregrijavanja rekao je Lipski u intervjuu za Reuters Insider. Rastu}e cijene nafte dodatno su zakomplicirale problem inflacije, ali Lipski isti~e

Lanac sendvi~-restorana Subway pretekao je McDonald’s kao najve}i lanac restorana na svijetu, po broju jedinica. Na kraju 2010. godine, Subway je imao 33.749 restorana diljem svijeta, u pore|enju sa 32.737 restorana McDonald’sa. Hamburgerski div otkrio je godi{nji popis svojih lokala u podnesku ameri~koj Komisiji za berze i vrijednosnice (SEC) krajem februara, izvijestio je ju~er „The Wall Street Journal“. Subway je upravo otvorio

Subway s restoranima pretekao McDonald’s

Borba za svjetsko tr`i{te

svoju hiljaditu lokaciju u Aziji, uklju~uju}i i prvu u Vijetnamu. Subway, ~iji je prvi strani restoran otvoren 1984. u Bahreinu, o~ekuje da }e broj njegovih stranih restorana prema{iti broj restorana u SAD do 2020., izjavio je Don Fertman, glavni menad`er za razvoj Subwaya. Lanac trenutno ima vi{e od 24.000 restorana u SAD, gdje prihoduje 10,5 milijardi dolara, od 15,2 milijarde dolara ukupnog prometa u pro{loj godini.

Me|unarodni monetarni fond: Upozorio na pritiske

Spec
straha koji je katapultirao cijene iznad nivoa od 100 dolara za barel i ako se ona odr`i, to }e predstavljati ve}u prijetnju za rast - zaklju~io je Lipski.
Grupa Daimler, najve}i evropski proizvo|a~ i liferant automobila, predvi|a da }e sirovine „pojesti profit u 2011. godini“, imaju}i u vidu da }e njihova cijena porasti zbog sve ve}e potra`nje i ote`anog snabdijevanja. Daimler upozorava da }e porast cijena, sasvim izvjesno, predstavljati sna`an udar na zaradu autokompanija, javio je Tanjug.

da MMF nije snizio svoje prognoze rasta, jer smatra da je rast cijena nafte privremen. Prije nego {to su se nemiri pro{irili na Libiju, poskupljenje nafte u drugoj po-

lovini 2010. i po~etkom 2011. uglavnom je odra`avalo pobolj{ane privredne prognoze. - Najnovije bojazni u vezi s poreme}ajima u snabdijevanju generirale su faktor

22

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

globus

VELIKA BRITANIJA Kontroverzni potez vlade naljutio medije

Kako zaustaviti tr`i{ni monopol Ruperta Merdoka?
Novinske ku}e koje jo{ nisu u vlasni{tvu ovog tajkuna najavile da }e se i pravno boriti protiv odluke vlade da se ovom biznismenu omogu}i kupovina ve}inskog dijela BSkyB
Australski tajkun Rupert Merdok (Murdoch) ovih dana ponovo je ustalasao javnost u Velikoj Britaniji. Vlasniku kompanije „News Corporation“, tre}eg najve}eg medijskog imperija u svijetu, Merdoku britanska vlada odobrila je da sudjeluje u konkursu za kupovinu 61 posto televizijske mre`e BSkyB, preostalog udjela koji nije u njegovom vlasni{tvu. Nakon vi{emjese~nih rasprava treba li mu se dopustiti ovakav, po mnogima, kontroverzan potez, ministar kulture D`eremi Hant (Jeremy Hunt) odobrio je jedan od najambicioznijih poslovnih poduhvata 80-godi{njeg Merdoka. Odluci koja }e oja~ati monopol ovog tajkuna nad jednom od najve}ih televizi-

Protest zbog odluke vlade: Demonstranti s maskama britanskog premijera Dejvida Kamerona, predsjedavaju}eg korporacije Ruperta Merdoka i vicepremijera Nika Klega (Foto: AFP)

Poznanstvo s Margaret Ta~er
Rupertu Merdoku je nekada{nja britanska politi~arka Margaret Ta~er (Thatcher) omogu}ila da prije trideset godina kupi utjecajne novine „The Times“ i „The Sunday Times“. jskih mre`a usprotivili su se mnogi, naro~ito britanske novine koje (jo{) nisu u njegovom vlasni{tvu. Borba protiv Merdoka, koji, poznato je, gaji bliske veze s politi~kim vrhom u zemlji, ujedinila je lijevoorijentirani „The Guardian“ s desnim „Telegraphom“ te „Associated Newspapersom“ i „Trinity Mirorom“. Oni su objavili saop}enje u kojem obe}avaju da }e se `estoko boriti protiv ovog „uljep{aMnogi mu, ne samo novinari, zamjeraju {to je seljenjem redakcija u isto~ni London s mape grada, fakti~ki, izbrisao poznatu ulicu Fleet, u kojoj su se nekad nalazile redakcije svih dnevnih novina u zemlji. vanja ~injenica“, ako treba, i pravno. Merdok je ambicije da preuzme preostali dio televizijske mre`e „News Corporation“ objavio jo{ pro{log ljeta. No, britanska vlada zatra`ila je procjenu nezavisnog medijskog regulatora „Ofcoma“, koji je trebao preispitati potencijalne posljedice ovakvog poslovnog poteza na pluralizam britanskih medija. Oprez vlade bio je potkrijepljen ~injenicom da je Mer-

dok, uz udio satelitske televizijske mre`e BSkyB, vlasnik i drugih medija „The Sun“, „The Times“, „The Sunday Times“ i „News of the World“. No, Merdok je na{ao na~ina kako da smiri vladinu zabrinutost. Njegov sin D`ejm (James) predstavio je javnosti ponudu medijskog giganta prema kojoj bi BskyB bio u vlasni{tvu odvojene kompanije „Newco“ s nezavisnim predsjednikom i direktorima. To bi, navodno, trebalo osigurati nezavisnost televizije od ostatka kompanije. Jedan od najmo}nijih ljudi na svijetu, uprkos svim velikim titulama koje je zaslu`io, nerijetko je optu`ivan da svoje medije koristi za promociju i za{titu svojih konzervativnih politi~kih stavova i tako obmanjuje javnost.

[ta je presudilo

Pravna bitka

Kolumbija

Dvadeset tri zaposlenika k}erke kanadske firme „Talisman“ oteta su na istoku Kolumbije, izjavio je u ponedjeljak na radiju RCN portparol ove firme Tomas Rueda. - Dvadeset tri osobe koje rade za na{u k}erku firmu otete su - izjavio je na radiju Tomas Rueda. Portparol je precizirao da su svi zaposlenici Kolumbijci i ve}ina ih je iz te regije.

Oteta 23 radnika

Oko dvadeset osoba poginulo je u sukobima izme|u dva narko-kartela na sjeveroistoku Meksika dan nakon {to su sedmorica policajaca i jedan zatvorenik ubijeni u napadu na konvoj koji je prevozio dvojicu za-

Upozorenje na Twitteru upla{enom stanovni{tvu da ne izlazi iz domova
tvorenika na sjeveru zemlje. Sukob je izbio u gradu Abasolu, navodi se u kratkom saop}enju vlade savezne dr`ave Tamaulipas, koja je popri{te okr{aja kartela Zetas i Golfo, javio je Associated Press. Stanovnici T amaulipasa su

U okr{aju narko-kartela u Meksiku na desetine mrtvih

Spec
[est osoba, me|u kojima dvoje djece, izgubilo je `ivot u po`aru koji je ju~er izbio u jednom kineskom skladi{tu u Atini, a zatim se pro{irio na dio zgrade, saop}ili su vatrogasci. - Po`ar je izbio u prizemlju i blokirao one koji su se tamo nalazili, vjerovatno kineske dr`avljane - izjavio je ovaj izvor. Nije poznat uzrok po`ara.

nekoliko sati prije saop}enja vlade postavili poruke o najnovijem nasilju u dr`avi na dru{tvenoj mre`i T witter u kojima su, izme|u ostalog, upozorili gra|ane da ne izlaze iz svojih domova i zahtijevali zvani~ne informacije.

(Foto: AFP)

@rtve sukoba u gradu Abasolu

globus

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

23

Ukratko

SAD Okon~ana dvogodi{nja zabrana procesa

Obama ponovo pokre}e su|enja u Gvantanamu
Odluka predsjednika SAD predstavlja priznanje da ne ra~una da }e uspjeti prevazi}i otpor republikanaca i nekih demokrata u Kongresu ideji da se osumnji~enim teroristima sudi na tlu SAD
Gvantanamo: Prema podacima u februaru, u ovom zatvoru trenutno borave 172 zatvorenika

Bogdanov: Dobio 39 mjeseci

Srbijanskim huliganima kazne zatvora
\ENOVA - Sud u \enovi osudio je ~etvoricu huligana iz Srbije na vi{emjese~ne zatvorske kazne zbog incidenata na utakmici izme|u Italije i Srbije u \enovi. Najvi{u kaznu, 39 mjeseci zatvora, dobio je Ivan Bogdanov. On se prije utakmice popeo na ogradu pored terena, isjekao za{titnu mre`u i bacio pirotehni~ka sredstva na teren.

Njema~ka ima najve}i ugled

Obama: Rok o zatvaranju nije ispo{tovan

Protivljenje
ristiti sve aspekte na{eg pravosudnog sistema, uklju~uju}i i sudove iz ~lana 3., kako bi se osiguralo da na{a sigurnost i na{e vrijednosti ja~aju - kazao je Obama u saop}enju koje je objavila Bijela ku}a. ^lan 3. odnosi se na savezne civilne sudove. Prema Obaminoj izvr{noj uredbi, ministar odbrane Robert Gejts (Gates) opozvat }e odluku iz januara 2009. kojom se zabranjuje otvaranje novih predmeta protiv osumnji~enih za terorizam u pritvoru u Gvantanamu. Obama je nakon svoje inauguracije u januaru 2009. objavio da }e kontroverzni zato~eni~ki centar u ameri~koj bazi na Kubi biti zatvoren u roku od godinu te da }e glavnoosumnji~enima za teroristi~ke napade na Njujork i Va{ington 11. septembra 2001. suditi civilni sudovi. Nakon neuspjeha s poku{ajem da se su|enje najodgovornijima za planiranje napada 11. septembra 2001. organizira u Njujorku te protivljenja prebacivanju zatvorenika na neke lokacije u SAD te skromnih rezunamu od 2002., predvi|alo se prebacivanje u druge zemlje ili u trajni pritvor na tlu SAD, a za neke i osloba|anje. Odluka Obame predstavlja priznanje da ne ra~una da }e uspjeti prevazi}i otpor republikanaca i nekih demokrata u Kongresu ideji da se osumnji~enim teroristima ltata s prebacivanjem zatvorenika u druge zemlje Obamina administracija je s najnovijom odlukom potvrdila da je te{ko na}i zamjenu za Gvantanamo i su|enja pred tamo{njim vojnim komisijama. sudi na tlu SAD. Obama smatra da protivljenje da im se sudi na ameri~kom tlu podriva borbu protiv terorizma. Prema posljednjim podacima, prenosi Hina, u Gvantanamu su u februaru ove godine boravila 172 zatvorenika.
Berlin: Istra`ivanje BBC-ja

Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) odobrio je nastavak su|enja optu`enima za terorizam koji se nalaze u pritvoru mornari~ke baze u zaljevu Gvantanamo na Kubi, ~ime je zavr{ena dvogodi{nja zabrana tih procesa.

Obe}anje iz 2009.
- ^vrsto vjerujem da je ameri~ko pravosu|e klju~ni dio na{eg arsenala u ratu protiv El-Kaide i njenih podru`nica i nastavit }emo ko-

Propali planovi
Za ostale zatvorenike, od kojih je glavnina u Gvanta-

BERLIN - Njema~ka ima najve}i ugled u svijetu, pokazala je anketa Instituta „GlobeScan“ provedena za britanski BBC me|u stanovnicima 27 zemalja. Prema anketi u kojoj je u~estvovalo 28.600 ljudi, na drugom mjestu se nalazi Velika Britanija, zatim slijede Kanada, Evropska unija u cjelini, Japan, Francuska...

Ministrica u danskoj vladi razrije{ena du`nosti

Nepravomo}na presuda slovenskog suda u Kopru

Prona|eno tijelo nestalog studenta

Mesi} mora platiti 2.000 Uskratila pravo na dr`avljanstvo Palestincima eura od{tete za uvredu
Ministrica za izbjeglice, imigraciju i integraciju Birta Ron Hornbeh (Birthe Ronn Hornbech) razrije{ena je du`nosti kada je danska vlada upoznata da je njeno ministarstvo pogre{no uskratilo pravo na dr`avljanstvo Palestincima koji `ive u ovoj skandinavskoj zemlji. Danski premijer Lars Rasmusen (Rasmussen) izjavio je da je takvu odlu- Hornbeh: Priznala gre{ku ku donio nakon {to je ministrica po- ncija Associated Press. Ron Hornbeh je u februaru pridnijela izvje{taj vladi u kome se navodi da je 36 osoba koje su ro|ene u znala da je uskra}ivanje dr`avljanstDanskoj pogre{no ostalo bez da- va tim osobama bilo kr{enje UN-ove nskog dr`avljanstva, prenijela je age- Konvencije o ljudskim pravima. Prema nepravomo}noj presudi slovenskog suda u Kopru, biv{i hrvatski predsjednik Stipe Mesi} trebao bi platiti 2.000 eura od{tete za du{evne boli kontroverznom Slovencu Jo{ku Jorasu, jer ga je nazvao „redikulom u ne~ijoj funkciji“, pi{e u utorak ljubljansko „Delo“, koje se poziva na Jorasovog odvjetnika. Joras je zahtijevao od{tetu od ~ak 20.000 eura, a dodijeljena je od{teta u vrijednosti desetine tra`enog iznosa. Joras `ivi u selu Mlini u op}ini Buje, ali od osamostaljenja dviju dr`ava ne priznaje hrvatski suverenitet na tom podru~ju nego tvrdi da je njegova ku}a na slovenskom teritoriju. Mesi} je izraz „redikul“ upotrijebio u augustu 2004. godine, odgovaraju}i na pitanja novi-

MADRID - Tijelo ameri~kog studenta Ostina Bajsa, koji je u [paniju stigao putem programa za razmjenu, prona|eno je u rijeci u Madridu. Uzrok smrti dvadesetdvogodi{njeg studenta Univerziteta iz San Dijega jo{ nije poznat i na tijelu nema tragova nasilja.

Ruski biznismen ubijen u Nici
Mesi}: Jorasa nazvao redikulom

nara u jednom slu~aju kad je kontroverzni „borac za ju`nu granicu“ (kako su Jorasa u to doba, s pomalo ironi~nim tonom, nazivali slovenski mediji) ponovo bio zaprije~io normalno odvijanje prometa na grani~nom prijelazu Plovanija, tvrde}i da to nije slu`beni prijelaz nego privremena kontrolna ta~ka.

NICA - Jedan ruski dr`avljanin je ubijen, dok je njegova prijateljica, tako|er Ruskinja, ranjena u blizini francuskog grada Nice. Ubijeni je indentificiran kao Mihail Lanin, biznismen iz Samare, ruskog grada na Volgi.

24

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

globus

AKCIJE Velika me|unarodna policijska operacija protiv mafija{a

Ndrangeta na koljenima
U Italiji i Njema~koj uhap{eno trideset i petero ljudi, a pet naloga proslije|eno je u Kanadu i Australiju Pukovnik karabinjera tvrdi da se do{lo do centralne strukture
U napadu je ranjeno oko stotinu ljudi

Teroristi~ki napad u Pakistanu

Broj `rtava ju~era{njeg teroristi~kog napada automobilom bombom na istoku Pakistana dostigao je 20, a policija je ukazala da bilans nije kona~an. Napad je izveden kraj benzinske pumpe u industrijskom gradu Fejsalabadu, s oko tri miliona stanovnika, u pokrajini Pend`ab. Policija

Automobil bomba usmrtio 20 ljudi

Brojke
U tri godine napada @rtava u tom periodu

Pobunjenici u savezni{tvu s Bin Ladenom od

450 4.000 2007.

ka`e da je ranjeno oko stotinu ljudi, javlja agencija AP. Agencija AFP ukazuje da je oblast u kojoj se dogodio atentat popri{te rastu}eg broja smrtonosnih napada talibana, saveznika El-Kaide, i da je i ju~er izvr{ilac bomba{ samoubica. Za tri i po godine u Pakistanu se dogodio niz atentata bez presedana: vi{e od 450 napada s gotovo 4.000 `rtava, dodaje AFP. Pobunjenici i fundamentalisti~ke grupe proglasili su 2007. savezni{tvo s Osamom bin Ladenom u „svetom ratu“ d`ihadu protiv vlade Pakistana zbog njene podr{ke „ratu protiv terorizma“ koji SAD i saveznici vode od 2001. godine. Na meti atentatora su vojska, policija i slu`ba sigurnosti, ali sve ~e{}e i civilni ciljevi. Tako je u petak 11 ljudi poginulo u napadu na jednu d`amiju u mjestu kraj granice Afganistana.

Smatra se da je Ndrangeta jedna od ~etiri najmo}nije italijanske mafija{ke organizacije. Prema podacima specijaliziranog italijanskog Instituta „Eurispes“ iz 2010. godine, godi{nja vrijednost poslova Ndrangete dostigla je 44 milijarde eura zahvaljuju}i uglavnom trgovini drogom i oru`jem.
Ndrangeta je jedna od ~etiri najmo}nije italijanske mafija{ke organizacije
(Foto: Arhiv)

Godi{nje 44 milijarde eura

Italijanska i njema~ka policija uhapsile su 35 osoba osumnji~enih da pripadaju kalabrijskoj mafiji Ndrangeta, dok je pet naloga za hap{enje izdato za osumnji~ene osobe u Kanadi i Australiji, saop}ili su u utorak karabinjeri.

Kako je javila agencija Ansa, jedna od osoba tra`enih u Australiji je biv{i gradona~elnik malog grada Stirlinga Toni Velelonga (Tony Vallelonga). On je iz Kalabrije emigrirao u Australiju prije 30 godina i bio gradona~elnik Stirlinga od 1996. do 2005., naveo je isti izvor. pukovnik Karlo Pieroni (Carlo), portparol karabinjera u Kalabriji, na jugu Italije, koji vode operaciju protiv mafije. - Ndrangeta }e biti prisiljena da se reorganizira - kazao je on i precizirao da su uhap{ene osobe osumnji~ene za

Tra`e gradona~elnika

iznu|ivanje, trgovinu drogom i pranje novca, prenosi AFP.

Legalne aktivnosti
Pukovnik Pieroni izjavio je da su osobe uhap{ene u Njema~koj i one za kojima je izdata potjernica u Kanadi i Australiji optu`ene za pranje prljavog novca mafije iz Italije kroz legalne aktivnosti kao {to su trgovine i mala gra|evinska preduze}a.

Nova organizacija
- Do{li smo do centralne strukture Ndrangete - izjavio je

Austrija

Nakon njema~kog ministra odbrane

Spec
Britanska policija saop}ila je ju~er da je u Glazgovu u [kotskoj uhap{en strani dr`avljanin koji se dovodi u vezu sa samoubila~kim napadom izvr{enim 11. decembra u [tokholmu. Tridesettogodi{nji mu{karac uhap{en je na osnovu antiteroristi~kog zakona. [ve|anin ira~kog porijekla poginuo je 11. decembra od eksplozije automobila bombe u kome je prevozio kanistere s benzinom. Eksplozija se dogodila u trgova~kom kvartu [tokholma i tom prilikom lak{e je povrije|eno dvoje prolaznika.

Pokrajinski sud u Salcburgu produ`io je za jo{ dva mjeseca ekstradicioni pritvor biv{em hrv a t s k o m Sanader: Jo{ premijeru dva mjeseca Ivi Sanaderu, kojeg hrvatsko pravosu|e tereti za zloupotrebu slu`benog polo`aja i kriminalno udru`ivanje. Pritvor je produ`en zbog opasnosti od bijega, a istovremeno je na neodre|eno vrijeme odgo|en proces izru~enja Hrvatskoj. Biv{i hrvatski premijer ima pravo `albe na tu odluku Vi{em sudu u Lincu.

Sanaderu produ`en pritvor

Lovci na plagijate, poslije njema~kog ministra odbrane Karl-Teodora cu Gutenberga (Karl-Theodor zu Guttenberg), na{li su novu `rtvu u evropskom komesaru za regionalni razvoj Johanesu Hanu (Johannes Hahn). U Be~u je, usljed vijesti o aferi u vezi s doktorskim radom Gutenberga, obnovljena diskusija o doktorskoj disertaciji Hana iz 1987. godine pod nazivom „Perspektive filozofije danas“. Prve optu`be da se radi o plagijatu pojavile su se jo{ 2007. pa je rad dat na analizu Univerzitetu u Cirihu, koji je odbacio svaku sumnju. Profesor na Institutu za filozofiju i nau~nu teoriju Univerziteta u Lincu Gerhard Frelih smatra da Han u svom radu nije imao nikakav li~ni doprinos jer je 90 posto preuzet od drugih. Sli~nu ocjenu iznio je u javnost i nau~nik [tefan Veber (Stefan Weber), koji trenutno analizira ovaj rad za stranku zelenih. Han odbacuje sve optu`be ocijeniv{i ih glupo{}u.

Lovci na plagijate jure evropskog komesara Hana

Han: Optu`be nazvao glupo{}u

Opozicija je krenula s pregledom doktorskog rada Hana i, ukoliko se ispostavi da je plagijat, evropskom komesaru prijeti sudbina Gutenberga - oduzimanje doktorske titule i ostavka.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

25

Otoci su u sklopu lošinjskog arhipelaga

$

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011. 

EI

SAD Trenerka nije odustala od bodrenja svoje ekipe

Hrvatska se odriče svog blaga

Brenson se 15 sati nakon porođaja vratila na parket
Nije istina da ne volim svoje dijete, ali sam osjećala dužnost da budem s timom
gionalno prvenstvo bilo je u gradu Abilenoj, udaljenom oko 160 kilometara od bolnice. - Znala sam da je prvenstvo u vrijeme mog termina za porod. Bila sam veoma umorna, ali nisam osjećala da to ne mogu. Da nisam pristala na epiduralnu anesteziju, ne bih mogla sve izdržati - rekla je Amber. Dodala je da nije istina da ne voli svoje dijete, već je osjećala dužnost da s timom bude na utakmici nakon što su svakodnevno trenirale. Trenerka ženskog košarkaškog tima u Teksasu Amber Brenson (Branson, 34) porodila se nakon utakmice polufinala, a već idućeg dana s djevojkama osvojila regionalno prvenstvo. Brenson je 25. februara navečer rodila kćerkicu Lesli (Leslie), a već 15 sati nakon poroda vratila se na klupu svoje ekipe i dovela djevojke do prve pobjede u posljednjih osam godina. Re-

U prodaji dva otoka za 5,8 miliona eura
Dva hrvatska otoka u Jadranskom moru stavljena su na prodaju za 5,8 miliona eura. U pitanju su otoci Oruda i Palacol u lošinjskom arhipelagu. Njihovi vlasnici su ih još prije godinu ponudili državi koja se nedavno izjasnila da nije zainteresirana za kupovinu, tako da su sada u slobodnoj prodaji. Porodice Badurina i Marušić, vlasnici dvaju nenaseljenih otoka, ponudili su vladi da iskoristi zakonsko pravo prečeg otkupa tih jadranskih bisera i da za pet miliona eura otoci postanu vlasništvo Hrvatske. Nakon godinu, koliko je ponuda bila na stolu, vlada je donijela odluku kojom se tog prava odriče, čime ih prepušta slobodnom tržištu.

Brenson s kćerkicom i članicama tima

Pobjegla od roditelja

Vlasnik posudio djelo

Naučni eksperiment

Otac djevojku htio Izložena najskuplja Biljke mogu rasti prodati za gajbu piva slika na svijetu na radioaktivnom tlu
Slika Pabla Pikasa (Picasso) “Akt, zeleno lišće i bista”, kojajeprodata začak106,5miliona dolara, izložena je u jednoj londonskoj galeriji. Vlasnik koji je želio ostati anoniman pozajmio je djelo galeriji kako bi prvi put bilo izloženo pred britanskom javnošću. Riječ je o slici nastaloj 1932. godine, za koju je pozirala Mari-Terez Valter (Marie-Therese Walter), tadaTrebao je prodati za gajbu piva. Otišla je u Centar za socijalnu skrb i rekla im da će završiti trgovačku školu milom ili silom. Sklonili su je u učenički dom u Čakovcu. Profesorica Katarina Brekalo potaknula je da završi školu i odmah nađe posao. Radi u ribarnici i iznajmljuje stan. Polaže vozački ispit i razliku predmeta u ekonomskoj školi i nada se da će jednog dana upisati pravni fakultet. U romsko naselje više ne odlazi. šnja ljubavnica slavnog španskog majstora Pikasa. - Oduševljen sam što ćemo, zahvaljujući velikodušnosti njenog vlasnika, moći prvi put predstaviti sliku britanskoj javnosti - rekao je direktor muzeja “Tate” Nikolas Serota (Nicolas), dodajući da je čuveno platno, naslikano početkom 1932. godine u Normandiji, jedno od najznačajnijih Pikasovih djela nastalih u međuratnom periodu.

Ignac: Ima posao

Černobil: Važna saznanja

Priča o 14-godišnjoj Romkinji koju je otac prodao za konja probudila je javnost i vratila sjećanje Romkinji Blaženki Ignac (19). Odrasla je u Piškorovcu, htjela je u školu sa šest godina, ali roditelji su se protivili jer su je planirali udati. Otac je tukao majku i zbog toga završio u zatvoru na dvije i po godine. Iako se zaljubila sa 16 godina, otac je odabrao mladoženju za nju.

Slika prodata za 106,5 miliona dolara

Naučnici s Instituta za genetiku biljaka sa slovačke Akademije naukau sklopuistraživanja reakcije biljaka na radioaktivnostposadili sulan u neposrednoj blizini bivše nuklearne elektrane. Tim su eksperimentom utvrdili kako posađene biljke mogu preživjeti na kontaminiranom černobilskom tlu. Zasađene biljke pretrpjele su određene promjene uzrokovane radijacijom, ali, kako naučnici napominju, promjene nisu

bile genetski drastične. Iako još nije do kraja razjašnjeno kako su se biljke prilagodile na radijaciju,jasno je da se ovo otkriće može koristiti u budućim svemirskim misijama gdje će biti potrebno uzgajati hranu za astronaute na putu za Mjesec ili Mars. Osim radijacije, naučnici moraju riješiti probleme nedostatka gravitacije, nedostatka vode za uzgoj u svemiru, rješavanje pitanja kakvoće tla na drugim planetima i konačno - nedostatak atmosfere. 

EI

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

%

Australac tuži vladu

SIGURNOST Državnici biraju blindirana vozila

“Mercedes” za Tadića plaćen 620 hiljada eura
Britanski premijer Dejvid Kameron stavio je u pogon dva nova “jaguara” XJ X351
Osim profesionalnih tjelohranitelja s godinama treninga i iskustva u kriznim situacijama, ključna karika u očuvanju sigurnosti svakog državnika je automobil. Zato čelnici evropskih zemalja za prijevoz koriste isključivo najsofisticiranije i najsigurnije limuzine visoke klase. Među proizvođačima automobila najviše iskustva u blindiranim verzijama imaju BMW, “Mercedes”i“Audi”. Nije prošla ni godina otkako je došao na vlast, a britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) stavio je u pogon dva u potpunosti nova “jaguara” XJ X351. Jedan takav automobil košta 200 hiljada funti. Model XJ X351 opremljen je prozorima koji mogu izdržati rafal iz AK-47, podvozje je zaštićeno kevlarom, krov je izrađen od titana, a automobil je opremljen i maskama s kisikom

Traži odštetu zbog lošeg obrazovanja
Stefan Beni iz Melburna tužit će Sektor za obrazovanje države Viktorije i vladu Australije, jer ga nisu podučili pismenosti i računanju. Dječak pati od poremećaja u govoru, koncentraciji i hiperaktivnosti. Problem je što ima i poremećaj u učenju, ali je njegov koeficijent inteligencije previsok da bi se školovao po posebnom programu. U srednju školu su ga primili iako vlada pismenošću 6-godišnjaka.

USKORO U PRODAJI

Luksuzni model “jaguara” naručen za Kamerona

u slučaju napada otrovnim plinom. Od zemalja na prostoru bivše Jugoslavije “najjači” automobil kupio je početkom aprila prošle godine srbijanski predsjednik Boris

Tadić. Prema neslužbenim informacijama, posebno naručen “mercedes” S klase plaćen je čak 620 hiljada eura, mnogo skuplje od Kameronovih “jaguara” zbog kojih ga je britanska javnost

oštro kritizirala. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović vozi se u slabijoj “Mercedesovoj” seriji 5. Premijerka Jadranka Kosor također se vozi u blindiranom BMW-u serije 7.

Nova računica Harolda Kampinga

Početak smaka svijeta za dva mjeseca?
Nakon što je utvrđeno da 21. 12. 2012. nije fatalni datum grupa kršćana iz SAD objavila je nove teorije. Učesnici tzv. projekta “Caravan” već pet mjeseci su na cesti. Ljudi koji su se pridružili ovom projektu vjeruju da nas smak svijeta očekuje 21. maja 2011. i krenuli su na svoj put kako bi ostatak svijeta obavijestili o tome. Iza sebe su ostavili sve porodice, nekretnine, imovinu, prijatelje i karijere te su odlučili posljednje mjesece svog života provesti na cesti. Idejni začetnik ovog projekta je kontroverzni kršćanski radijski mogul Harold Kamping (Camping). Prema njegovom učenju,

Kamping: Pogrešni znakovi

21. maja 2011. svijet će pogoditi veliki zemljotres, nakon čega će se pojaviti Isus i povesti odabrane sa sobom na nebo. Ovo je, prema Kampingu, tek prvi dio smaka svijeta. Oni rijetki koji prežive potres, naime, naredna 153

dana do konačnog kraja svijeta 21. oktobra provest će okruženi smrću i užasom. Kamping je ranije tvrdio da će kraj svijeta nastupiti 6. septembra 1994., a svoju grešku pravda pogrešnim znakovima.

Prijateljice skočile u Dunav

Najavile samoubistvo putem Facebooka
Dvije beogradske srednjoškolke prije nego što su u nedjelju skočile u Dunav s Pančevačkog mosta svoje samoubistvo najavile su putem Facebooka. Jednu od njih policija je uspjela spasiti, dok se za drugom joštraga. Kristinu Tasić (19) iz Davidovaca spasioci su izvukli iz hladne rijeke, dok za Marijom Ristić (19) iz Vranja još tragaju. Djevojke koje inače idu u srednju školu najavile su samoubistvo porukama na svojim Facebook profilima. - Ubio si nas bez kapi krvi - stoji na jednoj od poruka koje su napisale prije nego što su se odvezle do Pančevačkog mosta.

28

Srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi
- VSS,VII stepen, završen pravni fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na raèunaru Za poziciju 06. - VSS, VII stepen, završen rudarski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci na poslovima tehnièkog rukovoðenja, nakon sticanja visoke školske spreme, u rudnicima ugro`enim metanom i opasnom ugljenom prašinom, - struèni ispit za tehnicko rukovoðenje u oblasti rudarstva, - struèni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa èlanom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, postavljeni kandidat, du`an steæi u roku koji bude odreðen propisom Vlade Federacije BiH, - certifikat ECDL o poznavanju rada na raèunaru za prva 4 (èetiri) osnovna modula koji je postavljeni kandidat du`an steæi u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odnosno od dana stupanja na posao, - polo`en vozaèki ispit „B“ kategorije Za poziciju 07. -VSS, VII stepen, završen graðevinski, poljoprivredni, mašinski, geološki (hidrogeolog), tehnološki, prirodno - matematièki fakultet - smjer hemije ili biologije, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - struèni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa èlanom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji postavljeni kandidat du`an steæi u roku koji bude odreðen propisom Vlade Federacije BiH - certifikat ECDL o poznavanju rada na raèunaru za prva 4 (èetiri) osnovna modula koji je postavljeni kandidat du`an steæi u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odnosno od dana stupanja na posao, - polo`en vozaèki ispit „B“ kategorije Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postojeæi dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakoviæa br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljedeæu potrebnu dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, a za poziciju 06. nakon sticanja VSS na poslovima tehnièkog rukovoðenja u rudnicima ugro`enih metanom i opasnom ugljenom prašinom 3. dokaz o poznavanju rada na raèunaru (pozicije 01. i 05.) 4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (pozicija 01.) 5. va`eæu vozaèku dozvolu za vozaèa „B“ kategorije (pozicije: 02.,03.,04.,06. i 07.) 6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Gora`de, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakoviæa br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom struènom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opæeg znanja. Napomena: U sluèaju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika æe biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opæeg znanja i struènog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit æe obaviješteni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju opæih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama FBiH“, putem pošte, preporuèeno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ul. Hamdije Kreševljakoviæa br. 19/v 71000 Sarajevo sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo dipl. iur.

Na osnovu èlana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove 06/431 01. Šef kabineta - 1 (jedan) izvršilac 02. Federalni tr`išni inspektor u Odjeljenju uprave u Tuzli (GP Orašje) - 1 (jedan) izvršilac 03. Federalni farmaceutski inspektor u Inspektoratu sanitarno-zdravstveno-farmaceutske inspekcije - 1 (jedan) izvršilac 04. Federalni inspektor rada za oblast radnih odnosa u Inspektoratu inspekcije rada - 1 (jedan) izvršilac 05. Struèni savjetnik za pravne poslove i radne odnose u Sektoru za pravne i opæe poslove - 1 (jedan) izvršilac 06. Federalni rudarski inspektor - 1 (jedan) izvršilac 07. Federalni vodoprivredni inspektor - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Opis poslova, za sve pozicije, sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Pripadajuæa osnovna neto plaæa za radno mjesto 01: 1.518,00 KM (4,60 x 330) Pripadajuæa osnovna neto plaæa za radno mjesto 02., 03., 04., 06. i 07: 1.419,00 KM (4,30 x 330) Pripadajuæa osnovna neto plaæa za radno mjesto 05: 1.353,00 KM (4,10 x 330) Uslovi: Pored opštih uslova predviðenih èlanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeæe posebne uslove, utvrðene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: Za poziciju 01. - VSS, VII stepen, završen pravni, ekonomski ili fakultet politièkih nauka, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na raèunaru, - poznavanje engleskog jezika Za poziciju 02. -VSS, VII stepen, završen, ekonomski, pravni, veterinarski, poljoprivredni ili hemijsko - tehnološki fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - struèni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa èlanom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji postavljeni kandidat du`an steæi u roku koji bude odreðen propisom Vlade Federacije BiH, - certifikat ECDL o poznavanju rada na raèunaru za prva 4 (èetiri) osnovna modula koji je postavljeni kandidat du`an steæi u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odnosno od dana stupanja na posao, - polo`en vozaèki ispit „B“ kategorije Za poziciju 03. - VSS, VII stepen, završen farmaceutski fakultet, - najmanje 3 (tri)godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - struèni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa èlanom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji postavljeni kandidat du`an steæi u roku koji bude odreðen propisom Vlade Federacije BiH, - certifikat ECDL o poznavanju rada na raèunaru za prva 4 (èetiri) osnovna modula koji je du`an postavljeni kandidat steæi u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odnosno od dana stupanja na posao, - polo`en vozaèki ispit „B“ kategorije Za poziciju 04. - VSS, VII stepen, završen pravni fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - struèni inspektorski ispit, a koji je, u skladu sa èlanom 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji postavljeni kandidat du`an steæi u roku koji bude odreðen propisom Vlade Federacije BiH, - certifikat ECDL o poznavanju rada na raèunaru za prva 4 (èetiri) osnovna modula koji je postavljeni kandidat du`an steæi u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odnosno od dana stupanja na posao, - polo`en vozaèki ispit „B" kategorije Za poziciju 05.

Èlanove U.O. KCUS-a iz Kantona Sarajevo kandiduje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministra zdravstva Kantona Sarajevo, a konaèno imenovanje vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministra zdravstva. Mandat èlanova upravnog odbora traje èetiri (4) godine, uz moguænost ponovnog imenovanja. Na osnovu èl. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Slu`bene novine FBiH“, br. 12/03 i 34/03), èlana 64. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Slu`bene novine FBiH“, broj 46/10), kao i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno („Slu`bene novine FBiH“, br. 54/10 i 59/10), Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, raspisuje 3. UVJETI KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU KANDIDATI: Kandidati koji se kandiduju za poziciju u U.O. KCUS, pored uslova utvrðenih u Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03), kao i odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 70/08), du`ni su ispunjavati i slijedeæe uslove: 3.1. Opæi uvjeti - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), - da nije otpušten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja ovog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da se na njega ne odnosi èlan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije na funkciji u politièkoj stranci, u smislu èlana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije izabrani zvaniènik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nema privatni - finansijski interes u KCUS (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije osuðivan za krivièno djelo nespojivo s du`nošæu u U.O. KCUS (dokaz: uvjerenje izdato od nadle`nog MUP-a - Uprava policije), - da nije direktor zdravstvene ustanove odnosno zavoda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije èlan ni u jednom upravnom odnosno nadzornom odboru ustanove odnosno privrednog društva sa veæinskim dr`avnim kapitalom (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). 3.2. Posebni uvjeti Osim opæih uvjeta, kandidat za èlana U.O. KCUS-a treba ispunjavati i posebne uvjete utvrðene Odlukom o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno

jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno („Slu`bene novine FBiH“, br. 54/10 i 59/10) i to: - da ima završen VII stepen struène spreme pravnog, ekonomskog, tehnièkog i zdravstvenog usmjerenja (dokaz: diploma odnosno uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa), - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima svog struènog naziva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu), - da ima struèno znanje iz djelatnosti KCUS-a, te da je upuæen u sadr`aj i naèin njegovog rada, - da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kraæu biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti orginalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju opæih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju lièno ili poštom preporuèeno, sa naznakom „PRIJAVA NA PONOVNI JAVNI OGLAS - U.O. KCUS - NE OTVARAJ“ na slijedeæu adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina Èauševiæa br. 1, Sarajevo. Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvrðenog u ovom oglasu, odbacit æe se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve neæe uzeti u razmatranje. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti æe biti objavljen u „Slu`benim novinama FBiH“, kao i u dnevnim novinama „Dnevni Avaz“. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, biæe pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. Bilo koji kandidat odnosno èlan javnosti mo`e podnijeti prigovor na konaèno imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. MINISTAR Prim. dr Zlatko Vukoviæ s.r.

PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA UPRA@NJENU POZICIJU U UPRAVNOM ODBORU U KLINIÈKOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU 1. Oglašava se upra`njena pozicija u Upravnom odboru Klinièkog centra Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: U.O. KCUS), i to dva (2) predstavnika iz Kantona Sarajevo, kao suosnivaèa. 2. OPIS POZICIJE: Djelokrug rada upravnog odbora u smislu èlana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti je: donosi statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrješava direktora odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove, utvrðuje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvrðuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obraèun, donosi opšte akte o unutrašnjem ureðenju i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove, odluèuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odreðeno da o odreðenim pitanjima odluèuje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivaèem, odluèuje o korišæenju sredstava preko iznosa utvrðenog statutom zdravstvene ustanove, odgovara osnivaèu za rezultate rada zdravstvene ustanove, odluèuje o prigovoru zaposlenika na rješenje kojim je drugi organ odreðen statutom zdravstvene ustanove odluèio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osnivaèu najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju zdravstvene ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove.

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

29

TELEX TELEX

PREMIJERE Nova predstava u Narodnom pozori{tu RS u Banjoj Luci

Bosanski i srbijanski glumci izveli sedam smrtnih grijeha
Uspje{na koprodukcija banjalu~kog, novosadskog i beogradskog teatra filma „Sedam i po“ i na pozori{noj sceni
Ansambl predstave „Sedam i po“ ispra}en je burnim aplauzima preksino} sa Velike scene Narodnog pozori{ta RS u Banjoj Luci. va Mom~ilovi}a nakon filmske ekranizacije po prvi put uradio i za teatar. Ova praizvedba se razlikuje od filmskog scenarija, ali su{tinski ne odstupa od pri~e koja se izme|u komedije i tragedije bavi ljudima, odnosno njihovim karakterima, kroz sedam razli~itih `ivota ili sedam smrtnih grijeha. Tehni~ki je bilo vrlo zahtjevno uraditi komad koji se priprema najprije u tri teatra, a zatim, svega posljednjih desetak dana pred izvedbu, i zajedni~ki u Banjoj Luci.

Izlo`ba u Br~kom

Rifatbegovi} se „usidrio“

U Gradskoj galeriji u Br~kom preksino} je otvorena izlo`ba umjetni~kih radova Aida Rifatbegovi}a, tvorca ~uvene „Sarajevske kocke“. Rifatbegovi} je, nakon {to je gradona~elnik Distrikta Dragan Paji} zvani~no otvorio izlo`bu, na vrlo originalan na~in prisutne proveo kroz svoje radove, a sve je na kraju za~injeno lijepom pjesmom, {to do sada nije bilo uobi~ajeno na ovakvim manifestacijama. Izlo`ba je iskori{tena i za predstavljanje prototipa zvani~nog suvenira ove lokalne zajednice. Nakon izlo`be, Rifatbegovi} je oti{ao na u{}e rijeke Brke u Savu, gdje je bacio sidro, koje je specijalno izradio za ovu priliku, kako re~e, da se „kona~no usidri u E. R. Br~kom“.

Po~inje „Slavija“ Nakon

SARTR u Beogradu

Tri grada
No, glumci su preksino} dali svoj maksimum, Banjalu~ani Nikolina Jelisavac, Sla|ana Zrni}, Boris [avija, Aleksandar Stojkovi}, Gordana Milinovi} kao i srbijanski glumci Zoran Cvijanovi}, Aron Bala`, Emina Elor, Marinko Mad`galj, Svetislav Gonci}, Ru`ica Soki}... - Ovaj pozori{ni projekt

Komad o `ivotima
Bila je to premijera predstave koja je ra|ena u koprodukciji banjalu~kog pozori{ta, beogradskog Ateljea 212 i novosadskog pozori{ta „Ujvideki Szinhaz“. Ina~e, rije~ je o briljantnom ostvarenju reditelja Darija Mihajlovi}a, koji je tekst Mirosla-

Glumci dali svoj maksimum

mo`e biti i jedan vid modela za daljnju produkciju, jer se rijetko de{ava da se komad radi na tri strane, u tri teatra i grada i to je veoma zanimljivo, ali i zahtjevno. Zadovoljni smo prvim reakcijama - ka`e nam reditelj Mihajlovi}. Scenografiju je uradila Marija Kalabi}, kostimografiju Ninela Petrovi}, a muziku Marko Grubi}. Predstava }e, nakon Banje Luke, biti izvedena u Novom Sadu i Beogradu. V. STEVANOVI]

Me|unarodni dan `ena 8. mart ju~er je u Sarajevu obilje`en i izlo`bom „Muze: Bosanskohercegova~ke umjetnice i nau~nice“ u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. Izlo`ba je posve}ena `enama koje su pionirke na podru~ju umjetnosti i nauke u BiH. Simboli~ni naziv izlo`be „Muze“ aluzija je na Zeusove k}eri, za{titnice umjetnosti i nauke i mitologiju anti~ke Gr~ke. - Namjera ove izlo`be jeste da podsjeti gra|anke i gra|ane ove zemlje na va`nost tradicije `ena u na{em dru{tvu. Izlo`ili smo fotografije, biografije, djela i druge dokumente `ena koje su bile prve ili me|u prvim `enama umjetnicama, odnosno, kiparicama, nau~nicama i knji`evnicama. Me|u

Pionirke u bh. umjetnosti

Izlo`ba na Me|unarodni dan `ena

Izlo`ba nosi simboli~an naziv „Muze“

(Foto: B. Nizi})

njima su Adela Ber, Umihana ^uvidina, Bahrija Nuri Had`i}, Habiba Rizvanbegovi}-Sto~evi}, Nafija Sarajli}... - kazala je autorica izlo`be Nadina Grebovi}. Izlo`bu je otvorila Spomenka Mi~i}, potpredsjednica Federacije BiH, is-

ti~u}i da je sretna {to je `ena, i da se kao takva nikada nije osjetila ugro`enom. - Pokazalo se na ovim prostorima da bh. `ena umije od ni~ega stvoriti ne{to. Ne samo 365 ve} 369 dana te `ene zaslu`uju pa`nju - istaM. ^u. kla je Mi~i}.

U sarajevskom klubu „Underground“ preksino} je uprili~ena promocija nove pjesni~ke zbirke „Ljubavni red vo`nje“ Admirala Mahi}a. - Ova zbirka zapravo nije nova. Ja sam svoje stare pjesme preradio, jer ne dam da mi umre niti jedan stih. Dakle, intuitivno kombinujem neke stare i nove stihove, {to je opet izazov za mene. Naziv knjige je takav jer je svemir da li od gr~ke, njema~ke ili bilo koje druge filozofije bio jedan, svi ljudi su bili kao 10 prstiju, mi smo svi isti - kazao je Mahi}. Tom prilikom o knjizi je govorio i recenzent [efik Daupovi} Fiko, koji je kazao da zbirka zapravo govori o ljubavi, ali da se kroz Mahi}evu poeziju provla~e i neke tegobne stvari.

Kombinacija starih i novih stihova
(Foto: M. Kadri})

„Ljubavni red vo`nje“ Admirala Mahi}a

Nastupom „Timbre“ teatra iz Buenos Airesa iz Argentine ve~eras }e biti otvoren 10. me|unarodni festival pozori{ta „Slavija“ u Beogradu. Kao bh. predstavnik na Festivalu }e u~estvovati Sarajevski ratni teatar SARTR s predstavom „Osipate se polako, va{a visosti“ Mirka Kova~a, u re`iji Gorana Damjanca. U predstavi igraju Sead Pandur, Alban Ukaj, Jasenko Pa{i}, Mirela Lambi} i Sonja Goronja. M. ^u.

Dje~ije pozori{te

„Biber~e“ u Banjoj Luci

Mahi}: Mi smo svi isti

- Pisanje o ljubavi nije samo ono upu}eno voljenoj `eni, tu otkrivamo ljubav prema putovanjima, gradovima, ljudima, prijateljima... - kaM. ^u. zao je Daupovi}.

Na sceni „Atelja 333“ Dje~ijeg pozori{ta RS u Banjoj Luci ve~eras }e premijerno biti izvedena predstava „Biber~e“ Ljubi{e \oki}a, u re`iji @ivomira Jokovi}a. U predstavi igraju Aleksandar Blani}, \ur|a Vuka{inovi}, Sne`ana Milidrag, Aleksandra Spasojevi}, Svjetlana Andri}, Sa{a Terzi}, @eljko Mili}evi}, \or|e Jankovi}, Du{ko Mazalica, Slobodan Peri{i}, Ana Mazalica, Sanja Gruji}, Bo`ana Bijeli}, Zorana [uman, Milan D`ida V. S. i Dragan Banjac.

FILM

30
P. Didi o D`enifer Lopez

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

show biz
Misli da }e slomiti srce njenom bratu

43

MUZIKA

Pri~a o ubici
Robert De Niro igrat }e glavnu ulogu u filmu „The Irishman“ Martina Skorsezea (Scorsese) koji }e biti snimljen po knjizi „I Heard You Paint Houses“ ^arlsa Branta (Charles Brandt). Ovo }e biti deveti put da De Niro i Skorseze rade zajedno na nekom projektu. Film govori o ~ovjeku koji je, prije nego {to je preminuo, priznao da je po~inio nekoliko ubistava.

Rasplakala me dva puta
Ona je veoma dobra osoba, a kad ste takvi, emocije stalno izlaze vani, kazao je reper
kon pucnjave. Vezu s Didijem komentirala je kao ne{to {to je moralo zavr{iti. P. Didi (Diddy) priznao je da ga je njegova biv{a djevojka D`enifer Lopez (Jennifer) dva puta rasplakala otkako se na{la u ulozi sutkinje u {ouu „American Idol“. Objasnio je da ga je dirnula suosje}ajnost njegove biv{e. - Ona je veoma suosje}ajna. Rasplakala me dvaput i izgledala je dobro dok je to radila. I sve {to je rekla imalo je smisla, stvarno sam ponosan na nju. Ona je veoma dobra osoba, a kad ste takvi, emocije stalno izlaze vani. Mislim da je ona pravo osvje`enje u {ouu - izjavio je Didi. Ina~e, Lopez i Didi bili su u vezi prije dvanaest godina, a ljubav koja je trajala dvije godine prekinula se zbog pucnjave u jednom njujor{kom klubu. Oboje su, naime, poslije iste bili uhap{eni, a ljutita D`en ostavila je Didija netom poslije toga. - Bio je to jedan od najgorih trenutaka u mom `ivotu. Osje}ala sam se poni`eno kada se sve to zavr{ilo - izjavila je D`enifer na-

Keni i D`ord`: Stalno nas rastavljaju

Penelope mrzi Longoriju
[panska glumica Penelope Kruz (Cruz) vjeruje da je Eva Longorija samo slave `eljna, netalentirana glumica te da }e slomiti srce njenom mla|em bratu Eduardu, s kojim je u vezi. Kako se ve} moglo ~uti po~etkom godine, kratko nakon brakorazvodne drame Eva Longoria po~ela se vi|ati s Eduardom Kruzom, mla|im bratom slavne Penelope. On ima 25 godina, a njegova nova odabranica ovaj }e mjesec napuniti 36. Penelope, navodno, strahuje da }e Eva Longoria slomiti srce njenom braci, pa ga nagovara da on nju nogira prvi. No, insajderi misle da Penelope zapravo sumnja da Eva iskori{tava naivnog Eduarda da bi se zbli`ila s njom i njenim mu`em Havijerom Bardemom (Javier) kako bi joj pomogli u dobivanju filmskih uloga.

Ljepotica dana Mariana Davalos
Devalos: Pozirala bez sestre

Dosadna „Metallica“
Organizator „Download Festivala“ u engleskom Doningtonu Endi Koping (Andy Copping) odlu~io je da ne anga`ira „Metallicu“ za ovogodi{nje izdanje festivala uz neobi~no obja{njenje. - „Metallica“ je veliki bend, ali kada bi se povukli na tri do ~etiri godine, bili bi jo{ ve}i. Kada se stalno vra}aju, postanu dosadni. Posljednjih sedam ili osam ljeta intenzivno su svirali na ovim prostorima. [to se mene ti~e, to je, stvarno, pretjerivanje ka`e Koping.

Negativac Hopkins

VEZE Posrnuli pjeva~ li~no se javio u emisiju „Channela 5“

D`ord` Majkl negira prekid veze
Imali smo trzavica u vezi, ali Keniju nikad nije smetao moj stil `ivota. Zbog toga ga veoma volim - rekao je muzi~ar
vr{io u zatvoru zbog vo`nje pod utjecajem droga i alkohola. No, pop zvijezda ju~er je demantirala tra~ te potvrdila da ljubavna idila izme|u njega i njegovog „ameri~kog an|ela“, kako je nazvao Kenija u pjesmi „American Angel“, i dalje traje. Vijest o prekidu toliko ga je iznervirala da je li~no nazvao u emisiju „The Wright Stuff“ na „Channelu 5“, u kojoj se raspravljalo o tome, te izjavio da je sve la`. - Imali smo trzavica u vezi, ali Keniju nikad nije smeP. Didi: Pravo osvje`enje

Kruz: Misli da ih Eva iskori{tava

Vatrena Kolumbijka
Nakon {to je nedavno u donjem rublju `ivotinjskog uzorka pozirala sa sestrom Kamilom (Camila) Mariana Davalos sama je pokazala svoje ~ari za meksi~ko izdanje „Maxima“. Mariana je prava kolumbijska seks-bomba, s odli~nim tijelom i lijepim licem. Njena sestra Kamila ne odustaje, no, navodno, na neko se vrijeme povukla zbog trudno}e. Lijepu Marianu nije zaustavila ni ~injenica da je ostala bez partnerice za editorijale, pa je sama nastavila putevima seksepila.

Britanski glumac Entoni Hopkins (Anthony) u zavr{noj je fazi pregovora za ulogu negativca u novom filmu o agentu D`ejmsu Bondu (James). To }e biti 23. film iz serijala o agentu 007. Hopkinsov lik bi bio sli~an negativcu Ernstu Stavru Blofeldu iz prvih Bondovih filmova. - Jedina prepreka je broj nastavaka na koje bi se trebao obavezati jer producenti `ele da njegov lik postane stalan - rekao je za britanski „The Sun“ neimenovani izvor.

Na{a veza po~ela je kao ne{to ~isto i nevino, no ubrzo je poLopez: Plakala stalo veoma ru`no, a tako je i u „American zavr{ilo. Moram priznati da Idolu“ smo se zaljubili i postali vrlo bliski. On je bio moj mentor i zaista se brinuo za mene. No, uvijek sam znala da moja veza s njim ima rok trajanja izjavila je D`enifer davno o svojoj vezi s poznatim reperom.

Posrnulog muzi~ara D`ord`a Majkla (George Michael) i njegovog momka Kenija Gosa (Kenny Goss), s kojim je u vezi 15 godina, mediji su ve} nekoliko puta rastavljali, a posljednji je to poku{ao britanski tabloid „The Sun“, koji je prekju~er objavio vijest da je ameri~ki galerist ostavio britanskog pjeva~a jer se vi{e nije mogao nositi s njegovom ovisno{}u o drogama. Tako|er, tvrde oni, nije mogao pre}i preko incidenta kad je Majkl, pro{le godine, za-

tao moj stil `ivota. Zbog toga ga veoma volim - rekao je 47-godi{nji muzi~ar. Njegovi fanovi odmah su ga na Twitteru zatrpali porukama podr{ke te su mu dali do znanja da im je laknulo {to nije prekinuo s Gosom. Majkl je pro{le sedmice gostovao na radiju BBC i ispri~ao da je itekako zaslu`io boravak u zatvoru zbog vo`nje pod utjecajem opijata. - Previ{e sam puta pogrije{io. Zaslu`io sam tu kaznu i platio grijehe. Nisam se sa`alijevao - izjavio je pjeva~.

Semjuel L. D`ekson o dodjeli Oskara
Semjuel L. D`ekson (Samuel L. Jackson) nije mogao ne primijetiti kako na ovogodi{njoj dodjeli Oskara nije bilo niti jednog Afroamerikanca prezentera. Revoltiran time, poslao je poruku

Kako to da nije bilo nijednog crnog prezentera?
„Los Angeles Timesu“ raspituju}i se za{to se to dogodilo. - O~ito ba{ nijedan crni glumac u Holivudu nije sposoban ~itati s blesimetra ili nije dovoljno fora za novu Akademijinu demografiju.

Pjesma za putnike
Budu}i da su avioni u Buenos Airesu kasnili, poznata pjeva~ica Sindi Lauper (Cyndi), koja je bila me|u putnicima, latila se mikrofona i smirila uzburkane strasti. Poznata pjeva~ica je preko aerodromskog razglasa zapjevala svoj hit „Girls Just Want To Have Fun“ i obradovala i putnike i radnike na aerodromu.

U Holivudu koji sam te ve~eri gledao o~ito ne postojimo niti ja, ni Denzel, Edi, Vil, D`ejmi ili ~ak i mladi komi~ar kao {to je Entoni Maki - sarkasti~an je u svojoj poruci Semjuel.

D`ekson: Sarkasti~na poruka

Kako da reklama preko no}i postane hit

Scenarist Miler

Aniston snimila „video za odrasle“
Aniston: Reklama za vodu

Zvijezda filma „Kraljev govor“ Kolin Firt (Colin Firth) igrat }e u filmu „Stoker“. Film je inspiriran pri~om o Drakuli za koji je scenarij pisao glumac Ventvort Miler (Wentworth Miller), najpoznatiji po ulozi Majkla Skofilda (Michael Scofield) iz serije „Zakon bra}e“. U filmu }e igrati i Nikol Kidmen (Nicole Kidman) te Mia Va{ikovska (Wasikowska).

Kako napraviti reklamu koja }e preko no}i postati internet-hit? Holivudska „zlatna djevojka“ snimila je reklamu za „Smartwater“ i nazvala je „seks-video D`enifer Aniston“ (Jennifer) samo kako bi imala „{to vi{e pregleda“. Zvijezda romanti~nih komedija snimila je reklamu za vodu, ta~nije parodiju najve}ih YouTube hitova, u nadi da }e „njena reklama postati najgledaniji klip na internetu“. U tu svrhu unajmila je mali{ana koji je postao YouTube zvijezda pjevaju}i pjesmu Keti Peri (Katy Perry), mazila je {tenad, {utnula ~ovjeka u prepone jer „to vrijedi barem 100.000 pregleda“, pozvala je „bebe koje ple{u“, a onda reklamu nazvala „snimkom seksa s D`enifer Aniston“, znaju}i da }e ljudi da „klik}u“ na link. Reklamu je za 20 sati pogledalo 350.000 ljudi.

Najbolje obrade
^itaoci kultnog ~asopisa „Rolling Stonea“ imali su zahtjevan zadatak da izaberu najbolje obrade svih vremena. Na prvom mjestu, daleko ispred svih ostalih, na{la se Hendriksova (Hendrix) obrada pjesme Boba Dilana (Dylan) „All Along the Watchtower“. Na drugom mjestu je obrada D`onija Ke{a (Johnny Cash) Reznorove pjesme „Hurt“.

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

Koju hranu izbjegavate
Zdrava prehrana zna~i jesti povr}e, vo}e i meso koje je uzgojeno i pripremljeno bez ili tek uz minimalnu preradu
oju hranu izbjegavate? To je pitanje postavljeno nizu ameri~kih stru~njaka, a njihovi odgovori vjerovatno }e vas iznenaditi. Na prvom mjestu je paradajz iz konzerve. Za{to? Zato {to kiseli sadr`aj paradajza pove}ava curenje u hranu bisfenola-A kojim je oblo`ena unutra{njost konzerve. A bisfenol se povezuje s nizom ozbiljnih oboljenja. Zato je pravo rje{enje - paradajz u staklenki. Nutricionisti preporu~uju losos kao najzdraviju ribu. No, do lososa ulovljenog u ~istoj rijeci ne mo`ete do}i. A uzgojeni losos ima manje vitamina D i ve}i nivo kancerogenih tvari, antibiotika, pa ~ak i pesticida. Zato, potra`ite ribu iz doma}ih bistrih potoka. Ne trebaju vam ni kokice iz mikrovalne. Unutra{njost kesica u kojima se kupuju kokice oblo`ena je hemikalijama koje uzrokuju neplodnost, rak gu{tera~e, jetre i testisa. Proizvo|a~i kokica pristali su smanjiti nivo tih hemikalija do 2015. godine. A nama ostaje na raspolaganju starinsko pr`enje kokica u posudi. Na {ta biste jo{ trebali obratiti pa`nju i potra`iti kvalitetniju zamjenu? Uvijek je bolje kupiti organski uzgojen krompir ili jabuke jer nisu tretirani pesticidima. Potra`ite meso stoke uzgojene na pa{njacima, koja nije jela `itarice i mlijeko krava koje nisu tretirane hormonima.

Pitanja i odgovori koji }e vas iznenaditi

Novosti

[ta voli srce
Istra`ivanje provedeno na Univerzitetu Loma Linda pokazalo je da antioksidansi prisutni u orasima mogu doprinijeti zdravlju srca i prevenciji bolesti. Orasi sadr`e razli~ite oblike antioksidativnog vitamina E, posebno gama-tokoferola, kao i brojne fenolne tvari s antioksidativnim djelovanjem. Istra`iva~i su utvrdili da je kod osoba koje su imale prehranu oboga}enu orasima i mje{avinom oraha i vode nivo gama-tokoferola u organizmu udvostru~en osam sati nakon konzumiranja obroka te je, dva sata nakon konzumiranja obroka, za 12, odnosno 10 posto pove}an ORAC (mjera antioksidativne snage u krvi).

K

Limun ubla`ava glavobolju

Paradajz u konzervi: Ne, hvala!

Maslac smatraju nezdravom namirnicom s visokim udjelom holesterola, dok se margarin prikazuje kao zdravija i jeftinija alternativa. No, margarin nije nu`no zdraviji. Zdravije alternative su maslinovo i ulje repe.

Flash

Flash

Osobe koje pate od bilo kakvih problema s koagulacijom krvi ne bi trebale koristiti ~aj od kamilice. Isto vrijedi i za trudnice jer, teorijski gledano, kamilica mo`e djelovati kao stimulant kontrakcija maternice i mo`e dovesti do prijevremenog poro|aja.

Flash

Vjeruje se da jabukovo sir}e razrje|uje `elu~anu kiselinu, olak{avaju}i simptome refluksa i neutraliziraju}i `garavicu. Sir}e opskrbljuje probavni sistem nizom vitamina i minerala u tragovima i promi~e alkalnije okru`enje u organizmu, uni{tavaju}i pri tome {tetne bakterije. Rezultat je bolje zdravlje i pobolj{ana probava.

Glavobolju ~esto mo`e izazvati odre|ena hrana koju pojedemo, {to, ustvari, zna~i da imamo blagu alergijsku reakciju na neke od namirnica koje smo konzumirali, a limun nam mo`e pomo}i u ubla`avanju bola. Potrebno je iscijediti nekoliko kri{ki limuna u {olju ~aja i popiti, {to bi trebalo odmah ubla`iti bolove u glavi. Tako|er, kora od limuna izrendana i istucana u finu smjesu mo`e poslu`iti kao oblog za glavu, a najefikasnije djeluje kod ubla`avanja glavobolje uzrokovane temperaturom.

Upozorenja

32

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE
ORDINACIJA

Upozoriti pacijentice

Manjak `eljeza jedan Dr je od uzroka anemije „Topamax“
Pi{e: Dr. D`emil Hujdurovi}

Neugodni pratioci trudno}e

Pi{e:

Lijek za migrenu „topamax“ pove}ava rizik od ra|anja beba s defektom upozorila je ameri~ka Uprava za hranu i lijekove (FDA). Ovaj lijek se proizvodi i kao generi~ki medikament pod nazivom „topiramat“. FDA upozorava da neki novi podaci ukazuju kako doti~ni lijek mo`e kod `ena koje su ga uzimale u trudno}i pove}ati rizik od ra|anja djeteta sa ze~ijom usnom ili rascijepljenim nepcem. Zbog toga se ljekarima savjetuje da svoje pacijentkinje u plodnom dobu upozore na taj rizik, kao i da trudnicama ne daju „topamax“, nego neki alternativni medikament.

Pojavu anemije u trudno}i poma`e i ~injenica da je i plodu potrebna izvjesna koli~ina nije za `eljeza za izgradnju njegovih tkiva, }elija i hemoglobina trudnice A Folna kiselina i vitamin B12
nemijom se obi~no ozna~ava bljedilo ko`e, mada se, ustvari, tim terminom ozna~avaju smanjenje koncentracije hemoglobina i broja eritrocita u perifernoj krvi. Pojava anemije u trudno}i nije karakteristi~na samo za `ene koje su i ranije patile od tog oboljenja, ve} se ona mo`e javiti i kod ranije sasvim zdravih `ena u toku same trudno}e.

Na}i uzrok
Zato anemija, udru`ena s trudno}om, zahtijeva, prije svega, ispitivanje da bi se prona{li njeni uzroci kako bi se adekvatno lije~ila. Anemije u trudno}i mogu se podijeliti na hipohromne, megaloblasti~ne, hemoliti~ne i aplasti~ne. Hemoliti~ne i aplasti~ne anemije rijetko se javljaju u trudno}i i za njih je potrebno konsultirati internistu. U trudno}i se naj~e{}e javljaju hipohromne anemije. One su obi~no posljedica nedovoljnog uno{enja ili poreme}ene apsorpcije `eljeza ili, pak, gubitka krvi putem produ`enih, dugotrajnih, manje ili vi{e oskudnih krvarenja. Ovakve anemije lak{e se javljaju kod osoba koje su i prije trudno}e bile naklonjene toj bolesti. Pojavu anemije u trudno}i poma`e i ~injenica da je i plodu potrebna izvjesna koli~ina `eljeza za izgradnju njegovih tkiva,

Jetra ne voli „paracetamol“

Folna kiselina je jedan od vitamin B-kompleksa, a najvi{e je ima u tele}oj jetri, le}i, grahu, {pinatu i blitvi. Zbog njene komplicirane hemijske strukture u crijevima se mo`e apsorbirati samo oko 50 posto ukupno unesene folne kiseline. Vitamina B12 esencijalni je vitamin. Ne mogu ga sintetizirati ni biljke ni `ivotinje, ve} anaerobne bakterije koje djeluju na kobalt. U hranu koja sadr`i kobalt spadaju govedina, svinjetina, riba, neke {koljke, jaja te soja i zelene morske alge. provodi se davanjem preparata `eljeza koje se unosi oralnim ili parenteralnim putem. Transfuzija krvi obi~no se izbjegava u trudno}i, ali ako je nu`na, onda se mora davati uz stalnu kontrolu ljekara.

Rje|i oblik
Megaloblasti~na anemija rijetko se susre}e udru`ena s trudno}om. Karakterizira je pojava povi{enog procenta megaloblasta u ko{tanoj sr`i. Uzroci nastajanja ove anemije su nedostatak folne kiseline i vitamina B12 u organizmu trudnice. Rje|e je to posljedica neadekvatne ishrane, a mnogo ~e{}e poreme}aja u digestivnom traktu, koji onemogu}avaju pravilno iskori{tavanje svih supstanci. Simptomi su sli~ni simptomima hipohromnih anemija, ali su znatno izra`eniji.

„Paracetamol“: Provjerite dozvoljenu dozu

Ameri~ki stru~njak za bolesti jetre ka`e da prevelika koli~ina „paracetamola“, lijeka koji se koristi za ubla`avanje bolova i smirenje groznice, mo`e dovesti do o{te}enja jetre, pa ~ak i smrti. Prema tvrdnjama dr. Vilijama Lija (William Lee), 100 ljudi umre godi{nje zbog neo~ekivanog trovanja „paracetamolom“ („acetaminofenom“), a jo{ 15.000 osoba zavr{i u Hitnoj pomo}i jer su, ne znaju}i, uzeli preveliku dozu. Zbog toga ovaj ljekar savjetuje da se ne prelazi dnevna doza od 4.000 miligrama. Osobe koje imaju probleme s jetrom ne bi trebale uzimati vi{e od dvije do tri hiljade miligrama „paracetamola“ dnevno.

Lak{i slu~ajevi anemije obi~no prolaze bez posebnih simptoma

Lije~enje megaloblasti~ne anemije provodi se davanjem folne kiseline i vitamina B12. Dobri rezultati posti`u se i kori{tenjem u ishrani svje`e crne d`igerice u ishrani. Treba naglasiti da se lije~enje provodi tokom cijele trudno}e. }elija i hemoglobina. Kod hipohromnih anemija klini~ki simptomi, u najve}oj mjeri, zavise od stepena i trajanja anemije. Lak{i slu~ajevi bolesti obi~no prolaze bez naro~itih simptoma. Kod srednje te{kih slu~ajeva trudnica se `ali na zamor, dispneju, lupanje srca. Ona je upadljivo blijeda i ~esto ote~ena. Uz to, obi~no pati od gastrointestinalnih smetnji, a ponekad mo`e imati i uve}anu slezenu. Neki stru~njaci smatr-

Lije~enje tokom cijele trudno}e

aju da anemija favorizira pojavu graviditetnih gestoza, te da je opasnost od krvaranja u poro|aju ve}a. Dijagnoza se usposta-

vlja na osnovu klini~ke slike i pregleda krvi. Broj eritrocita u kubnom milimetru je smanjen, a nivo hemoglobina nizak. Terapija hipohromnih anemija

Osip na ko`i ne mora uvijek Dr biti alergijska reakcija
Pi{e: Prof. dr. Naima Arslanagi}

PORODICA I ZDRAVLJE Lije~enje antibioticima i njihove posljedice ORDINACIJA

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

33

Senzacionalno

Mati~na }elija okru`ena neuronima

Alergija na lijekove ima dosta karakteristi~an raspored na tijelu i uvijek je pra}ena svrbe`om
aj~e{}i simptomi razli~itih stanja, koja nastaju usljed podhla|ivanja organizma te virusnih i bakterijskuh infekcija gornjih di{nih puteva su ka{alj, curenje nosa i povi{ena temperatura. U toku virusnih infekcija mo`e, a i ne mora se pojaviti i povi{ena temperatura, a za njeno sni`enje skoro svi naj~e{}e uzimamo lijekove koje bez recepta kupujemo u apoteci. I skoro svaka ku}na apoteka dobro je snabdjevena ba{ tom vrstom lijekova. Sli~no je i s lijekovima koji se upotrebljavaju za smirenje ka{lja. Poslije uzimanja tih lijekova na ko`i se mogu pojaviti odre|ene promjene, naj~e{}e u vidu sitnijih ili krupnijih crvenih mrljica koje ne svrbe.

N

Pogre{na preporuka
Prva pomisao svake osobe, pa i ljekara, jeste da su promjene posljedica alergijske reakcije na lijek koji je prehla|ena osoba uzimala. Za{to? Zato {to su promjene na ko`i koje

nastaju tokom prehlada i drugih virusnih infekcija veoma sli~ne promjenama koje su posljedica alergija na lijekove. Ljekari tada prepisuju kao lijek neki antihistaminik i obavezno preporu~uju prestanak uzimanja svih drugih lijekova. Ukoliko se radi o mla|im osobama, takva preporuka i nije problem. Ali problem nastaje kod hroni~nih bolesnika koji moraju uzimati lijekove za osnovnu bolest. Prestanak njihovog uzimanja samo zbog sumnje na alergijsku reakciju na lijek nije nimalo jednostavno za takve bolesnike. Niti se lijek za osnovnu bolest mo`e prestati uzimati bez mi{ljenja ljekara koji ga je ordinirao, jer prestanak zna~i i ponovno pogor{anje osnovne bolesti. Sljede}i problem nastaje kad bolesnik ima akutnu bakterijsku upalu u organizmu. Takvim se pacijentima prepisuju antibiotici. U slu~aju promjena na ko`i, ve}ina ljekara tra`it }e isklju~ivanje anti-

Ameri~ki stru~njaci s „Nortvestern“ univerziteta uspjeli su iz mati~nih }elija razviti vrstu nervnih }elija koje su od klju~ne va`nosti za pam}enje i ~ije je odumiranje karakteristi~no za oboljele od Alzheimerove bolesti. Ova tehnologija omogu}ava testiranje novih lijekova za ovu bolest na ljudskim }elijama, a ne samo na }elijama genetski modificiranih mi{eva kao do sada. Osim toga, otvara se mogu}nost da se transplantacijom takvih }elija jednog dana oboljelima vrati izgubljeno pam}enje.

Vra}anje izgubljenog pam}enja!

Prehrana i tumori
Pojava osipa na ko`i u toku virusnih infekcija ne zahtijeva primjenu antihistaminika

biotika, a on je u takvim situacijama neophodan. Ovo je problem ~est kod mla|ih osoba, koje i naj~e{}e obolijevaju od akutnih bakterijskih infekcija. Malo ljekara ima na umu ~injenicu da u toku uzimanja lijeka protiv bakterijske upale nastaju razli~ite promjene na ko`i, koje izgledom imitiraju alergiju na lijek, a ustvari predstavljaju promjene koje su posljedica osloba|anja toksina iz bakterija. Naime, u toku antibioti~ke terapije uginu bakterije koje su izazvale osnovno oboljenje - upalu plu}a ili grla. Njihovi toksini putem krvi dospijevaju u ko`u i izazivaju promjene koje se vide kao ru`i~asti ili crveni osip. ^esto su te promjene u vidu koprivnja~e jer se radi o toksi~no alergijskoj re-

Zapamtite!
Razli~iti osipi koji se javljaju u toku virusnih i bakterijskih oboljenja ne izazivaju svrbe` ko`e, za razliku od pravih alergijskih reakcija na ko`i koje uvijek svrbe. Virusne infekcije, tako ~este u vla`nim i hladnim periodima godine, kod vi{e od 70 posto osoba mla|eg dobnog uzrasta izazivaju promjene na ko`i koje imitiraju alergiju na lijekove. Smirenjem, odnosno izlje~enjem virusne alergijske infekcije i promjene na ko`i spontano nestaju bez primjene antihistaminika. kaciji na otrovne materije iz bakterija. Prekidanjem antibioti~ke terapije ne lije~i se vi{e osnovno oboljenje, a primjena antihistaminika u ovakvim stanjima ima samo kratkotrajni efekt i ne dovodi do izlje~enja. snih infekcija ne zahtijeva primjenu antihistaminika, lijekova koji se primjenjuju kod alergijskih oboljenja. Druga va`na ~injenica jeste da ne treba isklju~iti antibiotik u toku lije~enja akutne bakterijske infekcije ako se na ko`i pojave crvene mrlje koje ne svrbe. Alergija na lijekove ima dosta karakteristi~an raspored na tijelu i uvijek je pra}ena svrbe`om.

Presoljena, vrela i masna hrana faktor rizika za rak

Oprezno s masnom hranom

Imajte na umu
Dakle, treba uvijek imati na umu dvije va`ne ~injenice. Prva je da pojava osipa na ko`i u toku viru-

Riblje ulje popravlja mi{i}nu masu
Osim po`eljnog u~inka na }elije tumora, kemoterapija djeluje i na zdrave }elije. Nuspojave su kod nekih pacijenata izra`enije, a one uklju~uju i gubitak mi{i}ne mase te neuhranjenost. Oboljeli to mogu izbje}i ako uzimaju dodatke s ribljim uljem, tvrde kanadski stru~njaci. Oni su do{li do ovih rezultata nakon {to su u studiju uklju~ili bolesnike koji su slijedili hemoterapiju. Prvoj grupi dali su dnevnu dozu od 2,2 grama dodataka s ribljim uljem kroz period od deset sedmica, dok ostali ispitanici nisu uzimali ove dodatke prehrani. Ispitanici koji nisu uzimali riblje ulje izgubili su prosje~no ne{to vi{e od 2,30 kilograma, dok osobe koje su uzimale ove dodatke nisu nimalo izgubile na te`ini, a sa~uvana im je i mi{i}na masa.
Riblje ulje smanjilo je i gubitak kilograma

Za lije~ene hemoterapijom

Ishrana utje~e kako na prevenciju tako i na usporavanje nastanka raka. Dokazi o kompleksnoj povezanosti izme|u navika u ishrani i karcinoma prikupljeni su tokom brojnih istra`ivanja. Utvr|eno je da razli~iti faktori ishrane u~estvuju u nastanku oko polovine malignih bolesti. Lo{e navike u ishrani povezuju se s nastankom raka u 30 posto slu~ajeva. Naj~e{}e su to rak debelog crijeva, jednjaka, dojke, maternice i prostate. U hranu koja nije preporu~ljiva spadaju riba usoljena na kineski na~in, kontaminirana hrana, konzervirano meso, so i usoljena hrana, kao i vreli napici i hrana. Stru~njaci, me|utim, tvrde da nema nijednog sigurnog dokaza da pojedine namirnice imaju bilo kakav utjecaj na brzinu rasta postoje}eg tumora.

Jeste li znali

34
Nao~ale za rad su nu`na pomo}

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

39
Istina o bolu u le|ima

Prevencija astme

To je prirodno stanje, jedino poznato u medicini kada svi dolaze ljekaru zbog normalne, a ne patolo{ke pojave

Kad ~ovjeku ruke „postanu kratke“
Potreba za nao~alama za rad javlja se kod svih ljudi poslije 55 godina `ivota

Dr
ORDINACIJA
Pi{e: Dr. med. sc. Sanja Sefi} -Kasumovi} U 100. broju va{e porodi~ne revije pro~itajte:

Pazi kako di`e{ Dr te{ke predmete
ORDINACIJA
Pi{e: Prim. dr. Dijana Avdi}

Jeste li znali

O

Rezultati najnovijeg istra`ivanja pokazali su da na~in prehrane mo`e utjecati na rizik od razvoja alergija i astme. Nau~nici su otkrili kako cink, vitamini A, D i E, kao i vo}e te povr}e, imaju za{titni u~inak. Istra`ivanjem je utvr|eno da trudnice koje jedu puno namirnica bogatih vitaminom D i E {tite svoje nero|ene bebe od astme. Vitamin D krije se u masnim ribama, a vitamin E u sjemenkama i ora{astim plodovima. Za{titu od astme nudi i mediteranska prehrana bogata povr}em, ribom i mononezasi}ene masti iz maslinovog ulja i ora{astih plodova.

~i se po~inju mijenjati ve} poslije 40. godine `ivota. Tada le}e postaju tvr|e i gube elasticitet, {to ote`ava fokusiranje predmeta koje gledamo. Za tu pojavu (prezbiopija) postoji neopravdan naziv „stara~ka dalekovidnost“. Upravo taj naziv mo`e biti i jedan od razloga {to mnoge osobe izbjegavaju no{enje prvih nao~ala za blizinu. Poneko ne}e da po~ne nositi ovu vrstu nao~ala, jer svi koji su ih po~eli koristiti, nisu ih se nikada oslobodili.

Nije bitno koliko su te{ki, ve} kako ih podi`ete. Ako se ru`no savijete, le|a }e vas zaboljeti i ako podi`ete najobi~niju olovku s poda
Akupunktura je najsigurniji na~in smanjenja bola u le|ima

Progresivno stanje
A to je sasvim razumljivo, jer godine `ivota idu naprijed, a ne nazad. Ovaj problem s vidom je prirodno stanje, jedino poznato u medicini, gdje sva populacija dolazi ljekaru zbog normalne, a ne patolo{ke pojave. Htjeli to ili ne, ljudi s godinama osjete potrebu za nao~alama, prije svega da sebi omogu}e ~itanje, ali i za rad na srednjoj udaljenosti (rad na kompjuteru). Kada }e se to dogoditi? Potreba za nao~alama za

Jeste li optimist? Ako niste, mo`ete biti

U~enje, osobito ono koje traje dulje vremensko razdoblje, pozitivno utje~e na zdravlje, unato~ stresu zbog potencijalnih ispita. Ono regulira pritisak spre~avaju}i tako bolesti poput sr~anog i mo`danog udara ili otkazivanja rada bubrega, ustanovili su nedavno nau~nici s ameri~kog Univerziteta Brown u Rod Ajlendu. Rezultati istra`ivanja objavljeni su u internetskoj verziji ~asopisa BMC Public Health, a ono je tako|er pokazalo da je spomenuta veza izra`enija kod `ena nego kod mu{karaca.

U~enje ~uva zdravlje

Rizi~no pivo

Osobe koje svakog dana popiju pola litra piva ili tri dl vina imaju za 10 posto ve}e izglede da }e oboljeti od raka debelog crijeva, tvrde britanski nau~nici. Istra`iva~i ka`u da rizik za pojavu ovog oblika karcinoma dodatno raste proporcionalno s pove}anjem koli~ine konzumiranog alkohola. Tako osobe koje svakog dana u organizam unesu vi{e od 30 grama alkohola (ekvivalent za litar piva) imaju za 25 posto ve}e izglede da }e oboljeti od raka debelog crijeva.

rad „na blizinu“ najranije se javlja u kasnim tridesetim, naj~e{}e u ~etrdesetim, a

Kad je vrijeme za nao~ale
Kako }e osoba znati da joj le}a vi{e nije dovoljno elasti~na? Treba obratiti pa`nju na sljede}e znakove: Ima glavobolju i osje}aj umora nakon ~itanja. Slova izgledaju nejasna, zamrljana. Ima pote{ko}e kod ~itanja pri slabom osvjetljenju.

kod svakoga do 55 godina `ivota Je li prezbiopija opasna za o~i? Nije, ali kako se radi o progresivnom stanju, mora je promptno dijagnosticirati stru~njak - oftalmolog. Ne bi trebalo dozvoliti opti~arima da odre|uju dioptriju, jer prilikom te vrste pregleda on ne mo`e prepoznati veoma ozbiljna stanja u oku koja izazivaju sljepo}u, a bez ikakvnih prethodnih znakova (glaukom). Interesantno je da ponekad kratkovidnost u slu~aju prezbiopije ima i svoje dobre strane. To je slu~aj s malim kratkovidnostima od, recimo, 1 ili 2 dioptrije, koje se „neutraliziraju“ istim brojem plus dioptrija potrebnih za korekciju prezbiopije. Bilo kako bilo, prezbiopija je neminovna pojava koja se mo`e smatrati fiziolo{kom pojavom u razvoju

ljudskog oka. Prema tome, nema nikakvih razloga izbjegavati potra`iti ljekarsku pomo} ~im se primijeti da su „ruke kratke“.

Vid se ne popravlja
To su, naime, ve} poslovi~ne rije~i kojima se pacijenti obra}aju ljekaru u vrijeme kada primijete da knjigu ili novine koje ~itaju moraju sve vi{e udaljavati od lica. Odlaganje no{enja prezbiopnih nao~ala ne usporava proces i ne poma`e o~ima, ve} samo zamara i nervira. Akomodacija stari podjednako i istovremeno kod svih: nema „boljih o~iju“, „prerano ostarjelih“ ili „vje~ito mladih ljudi“, a te{ko da se nekome „vid popravlja“ u starosti. Rije~ je samo o logi~nim posljedicama razli~itih kombinacija refrakcionih anomalija i prezbiopije.

Ku}na apoteka Lijekovi: ne na svoju ruku Za{to vas bole noge Alarm iz stopala

Glaukom „izbjegava“ puna~ke

B

ol u le|ima mo`e biti o{tar, probadaju}i ili tup, a prije ili kasnije takvi se simptomi pojave kod osam od deset odraslih osoba. Zbog takve u~estalosti nastalo je mnogo zabluda o spre~avanju takog bola. Tako se ~esto misli da }e uspravljeno sjedenje sprije~iti nastanak bola, {to ni-

je ta~no. Naime, ako dugo sjedite uspravno i mirno, umorit }ete svoja le|a i to }e za njih predstavljati optere}enje. Zato s vremena na vrijeme ustanite i pro{etajte.

Opasno sjedenje
Ako ostanete normalno uhranjeni i u pokretu smanjujete mogu}nost za nastanak bola u le|ima. Ljudi

Akupunktura je najsigurniji na~in za smanjenje bola u le|ima. Ova je procedura zasnovana na poznavanju proticanja energije kroz na{ organizam i mjesta na kojima se ovi energetski putevi ukr{taju (gdje mo`e do}i do zastoja). Stara je nekoliko hiljada godina, {to samo svjedo~i o tome koliko znanja je u njoj akumulirano. Prednost akupunkture je {to ne dovodi do ne`eljenih djelovanja koja mogu izazvati „diklofenak“, „ibuprofen“ i sli~ni lijekovi. koji se slabo kre}u imaju ~esto problema s ki~mom i le|ima, jer ako stalno sjede (u kancelariji, za kompjuterom, u fotelji, autu), mi{i}i im nisu dovoljno u formi, pa kad krenu na fudbal, tr~anje ili neku drugu aktivnost, lako dolazi do premora. Ako pri tome postoje i dodatni kilogrami koje ki~ma mora nositi, jo{ }e lak{e do}i do stvaranja bola u le|ima. No, ni mr{ave osobe nisu po{te|ene problema s le|ima, a posebno oni koji imaju slabe kosti (osteoporoza, osteomalacija) jer kod njih lak{e mo`e do}i do povreda pr{ljenova. Pazite kako di`ete te{ke predmete. Nije bitno koliko su te{ki, ve} kako ih podi`ete. Ako se ru`no savijete, le|a }e vas zaboljeti i ako podi`ete najobi~niju olovku s poda. Jednako tako nije dobro le`ati zato {to vas bole le|a. To jeste nu`no kod akutnih povreda ili istezanja koja stvaraju bol, ali zbog le`anja bol se mo`e i poja~ati. Jer bol u le|ima ne mora biti samo posljedica povrede. Degeneracija pr{ljena, neurolo{ka oboljenja, infekcije i, ~ak, nasljedna oboljenja mogu tako|er biti uzrok bola u le|ima. Ako se redovno vje`ba, smanjuje se mogu}nost nastanka bola u le|ima. Naravno, treba po~eti laganim, umjerenim vje`bama, pa postepeno pove}avati njihov intenzitet.

Prednost akupunkture

Starije `ene s prekomjernom tjelesnom te`inom izlo`ene su manjem riziku od razvoja glaukoma, potencijalno osljepljuju}e bolesti oka. Pokazali su to rezultati najnovijeg nizozemskog istra`ivanja. Istra`iva~i su zahvaljuju}i 10-godi{njem promatranju

Vrijeme je za detoksikaciju Probudite prolje}e u sebi

Placebo djeluje i kada se pacijentu ka`e istina
Placebo efekt, prema kojem pacijenti misle da uzimaju prave tablete pa osje}aju zdravstvena pobolj{anja, bio je i do sada poznat. Ali, nau~nici iz harvardske medicinske {kole dokazali su da la`ne tablete funkcioniraju i kada se pacijentu ka`e istina. Oni vjeruju da obi~an medicinski ritual podsti~e mozak na aktivaciju procesa ozdravljenja tijela. Profesor Ted Kap~ak (Kaptchuk) podijelio je 80 pacijenata u dvije grupe. Jedna nije primala terapiju, dok je druga bila na tabletama sli~nim {e}eru. Re~eno im je kako se radi o la`nim tabletama koje moraju uzimati dva puta dnevno. Nakon samo tri sedmice ~ak dvostruko vi{e pacijenata na la`nim tabletama osjetilo je pobolj{anja u odnosu na one koji nisu primali terapiju. Istra`ivanje je objavljeno u medicinskom ~asopisu PROS One.
Uzimanje lijeka podsti~e mozak

Istra`ivanje s Harvarda

Bolovi koje ne smijete zanemariti 8 karcinogenih tvari koje treba izbaciti iz ku}e Kako koristite med? Koji su uzroci mu{kar~eve neplodnosti
Briga za potomstvo Darovi prirode
Neprijatelji zdravlja

[ta vam tijelo poru~uje

Prili~no je individualno na kojoj podlozi treba spavati da bi se smanjio bol u le|ima. Svakako da su anatomski du{eci i jastuci zna~ajni, jer omogu}avaju da ki~ma bude u pravilnom polo`aju. U snu provodimo tre}inu `ivota, pa zaista nije svejedno u kakvom }e polo`aju biti ki~ma tokom sna. U jednom {panskom istra`ivanju ustanovljeno je da su se srednje tvrdi du{eci pokazali kao najbolji kod bola u le|ima. Bilo bi dobro prije kupovine novog du{eka isprobati razli~ite vrste anatomskih du{eka (u salonima namje{taja gdje su izlo`eni), jer je vrlo individualno koji }e najbolje odgovarati.

Poma`e li tvrd du{ek

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

Redovne vje`be
Kad se bol jednom povu~e, redovno vje`banje }e pomo}i da ne do|e do novih epizoda bola. Vje`be koje treba raditi predlo`it }e ljekar fizijatar. Mnogi pacijenti vje`be nau~e na rehabilitacionoj terapiji, ~esto potrebnoj osobama koje pate od bola u le|ima. Najte`e je biti discipliniran i redovno raditi te vje`be, da se ne bi vra}ale epizode bola u le|ima. gotovo 4000 starijih Nizozemaca otkrili kako `ene s vi{kom kilograma imaju manju vjerovatnost za dijagnozu primarnog glaukoma otvorenog kuta. Glaukom otvorenog kuta (glaucoma simplex) je naj~e{}i oblik spomenute bolesti oka.

Saznajte i rezultate najnovijih medicinskih istra`ivanja. Upoznajte se sa novostima o prehrani i lijekovima. ZDRAVLJE U KU]I - prijatelj va{e porodice - ve} je 100 mjeseci s vama!

oglasi
OBAVIJEST O NABAVCI
BOSNA I HERCEGOVINA PROJEKAT PODRŠKE MREŽAMA SOCIJALNE SIGURNOSTI I ZAPOŠLJAVANJU NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU Kredit broj: 4704-0 BA Ref: BA-SSNESP-ICB-05-G-11-4704-0 Obavijest o nabavci slijedi Generalnu obavijest o nabavci za ovaj projekat objavljenu u Development Business-u, izdanje broj 782 od 16. septembra 2010. godine. Bosna i Hercegovina je dobila finansijska sredstva od Meðunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za troškove projekta Podrška mre`ama socijalne sigurnosti i zapošljavanju i namjerava utrošiti dio sredstava za plaæanja po ugovoru za nabavku medicinske opreme za funkcionalnu dijagnostiku - BA-SSNESP-ICB-05-G-11-4704-0. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike-Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja poziva na dostavljanje zatvorenih ponuda podobne i kvalifikovane ponuðaèa za nabavku medicinske opreme za funkcionalnu dijagnostiku (oèni, ORL, internistièki i neurološki kabinet i laboratorij), isporuka Sarajevo, Tuzla, Mostar, Bihaæ, Zenica, Livno, Ljubuški i Travnik. Period isporuke je 6 do 8 sedmica nakon potpisivanja ugovora. Nabavka æe biti sprovedena putem procedure meðunarodno kompetitivnog tendera (ICB) kao što je specificirano u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka po IBRD zajmovima i IDA kreditima, objavljenim u maju 2004 i revidiranim u oktobru 2006. godine i otvorena je sve ponuðaèe iz podobnih zemalja kao što je definisano u Smjernicama. Zainteresovani podobni ponuðaèi dodatne informacije mogu dobiti od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike-Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja i pregledati ponudbeni dokumenat na dole navedenoj adresi od ponedjeljka do petka izmeðu 10,00 i 15,00 sati po lokalnom vremenu. Kvalifikacioni zahtjevi ukljuèuju: Ponuðaè æe morati obezbijediti informacije koje ukazuju na kvalificiranost za izvršenje gore navedene isporuke roba: (a) Finansijska sposobnost Ponuðaè æe dostaviti dokumenatciju sa dokazima da ispunjava slijedeæe finansijske zahtjeve: Prosjeèni godišnji obrt za zadnje tri (3) godine mora biti najmanje EUR 750.000. (b) Iskustvo i tehnièki kapaciteti Ponuðaè æe dostaviti dokumenatciju sa dokazima da ispunjava slijedeæe zahtjeve za iskustvom: - Najmanje pet (5) godina u poslovima isporuke medicinske opreme (sa prilo`enom referenc listom i kontakt brojevima). - Najmanje dvije (2) suštinski sliène isporuke u pogledu vrijednosti, glavnih elemenata i distribucije na više projektnih mjesta za vrijeme zadnjih pet (5) godina. - Izjavu ponuðaèa, potpisanu od strane autorizovanog predstavnika ponuðaèa, da je ponuðaè i/ili njegov lokalni agent opremljen i u moguænosti da izvršava usluge servisa u zemlji kupca u skladu sa tehnièkim specifikacijama i da æe usluge, servis, potrošni material i rezervni dijelovi biti osigurani u zemlji kupca sedam (7) godina nakon isporuke. Izjava takoðe mora sadr`avati imena, adrese i telefone lokalnih agenata odgovornih za odr`avanje opreme, usluga popravki, rezervnih dijelova i potrošnog materijala sa izjavom da æe usluge biti obezbijeðene u roku od sedam (7) dana. Izjavi mora biti prilo`eno: - certifikati za servisere izdati od strane proizvoðaèa za ponuðenu opremu - dokazi da su serviseri zaposleni u zemlji kupca (potvrde Federalnog/RS Instituta za penziono i invalidsko osiguranje-PIO) (c) Ponuðaè æe dostaviti dokumentaciju sa dokazima da ponuðene robe zadovoljavaju slijedeæe zahtjeve za upotrebu: Ponuðaè je du`an dostaviti uz ponudu odgovarajuæe kataloge/brošure i certificate o standardima kvaliteta (CE i ISO) u skladu sa tehnièkim specifikacijama. Povlastice za domaæe robe se neæe primjenjivati. Dodatni detalji su obezbijeðeni u ponudbenim dokumentima. Kompletan set ponudbenih dokumenta na engleskom jeziku zainteresovani ponuðaèi mogu dobiti po podnošenju pismenog zahtjeva na dole navedenu adresu i nakon uplate bespovratne naknade od EUR 100 ili ekvivalentnog iznosa u BAM. Metod plaæanja æe biti direktni depozit na naš raèun: Banka: INTESA SANPAOLO BANKA DD BIH, Obala Kulina Bana 9A, Sarajevo Korisnik: PIU SESER-PROJEKAT SSNESP SWIFT CODE: UPBKBA22 IBAN: BA39 1549212002067094 Broj raèuna: 1549212002067094 Referenca: BA-SSNESP-ICB-05-G-11-4704-0 Ponudbeni dokumenti æe biti poslani putem pošte na adresu koju je naznaèio ponuðaè. Ponude moraju biti dostavljene na dole navedenu adresu do ili prije 12,00 sati po lokanom vremenu 26. aprila 2011. godine. Dostavljanje ponuda elektronskim putem neæe biti dozvoljeno. Ponude dostavljene nakon navedenog roka æe biti odbijene. Ponude æe biti otvorene u prisustvu predstavnika ponuðaèa koji `ele da lièno prisustvuju na dole navedenoj adresi u 12,00 sati po lokalnom vremenu 26. aprila 2011. godine. Uz sve ponude mora biti dostavljena garancija za obezbjeðenje ponude na iznos EUR 8.000 ili u ekvivalentnom iznosu slobodne konvertibilne valute. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja Marko Pejèinoviæ, direktor Amrudin Nurak, zamjenik direktora Logavina 7, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 279 180 Fax: +387 33 279 181 E-mail: piuseser@bih.net.ba, vgavran@piuseser.com.ba

Dnevni avaz

srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

35

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE
BOSNIA AND HERZEGOVINA SOCIAL SAFETY NETS AND EMPLOYMENT SUPPORT PROJECT PROCUREMENT OF MEDICAL EQUIPMENT FOR FUNCTIONAL DIAGNOSTIC Credit No. 4704-0 BA Contract/Bid No. BA-SSNESP-ICB-05-G-11-4704-0 This Specific Procurement Notice follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development Business, issue no. 782 of September 16, 2010. Bosnia and Herzegovina has received financing from the International Development Association (IDA) toward the cost of the Social Safety Nets and Employment Support Project and it intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Procurement of Medical Equipment for Functional Diagnostic, BA-SSNESP-ICB-05-G-11-4704-0. Federal Ministry of Labor and Social Policy-Project Implementation Unit for SocialEconomy Support, Training and Redeployment now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for Procurement of Medical Equipment for Functional Diagnostic (Ocular, Otorhinolaryngologic, Internistic and Neurological Cabinet and Laboratory), delivery Sarajevo, Tuzla, Mostar, Bihaæ, Zenica, Livno, Ljubuški and Travnik. The delivery period is 6 to 8 weeks after the contract signing. Bidding will be conducted through the international competitive bidding (ICB) procedures as specified in the World Bank's Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, published May 2004 and revised in October 2006, and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Guidelines. Interested eligible bidders may obtain further information from the Federal Ministry of Labor and Social Policy - Project Implementation Unit for Social-Economy Support, Training and Redeployment and inspect the bidding documents at the address below from Monday to Friday between 10.00 AM to 03.00 PM local time. Qualifications requirements include: Bidder will must provide information indicating qualification for performing the above-mentioned delivery of the goods: (a) Financial Capability The Bidder shall furnish documentary evidence that it meets the following financial re quirement(s): Average annual turn-over for last three (3) years must be not less than EUR 750.000. (b) Experience and Technical Capacity The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that it meets the following experience requirement(s): - Minimum five (5) years in supply of medical equipment business (supported with reference list with contact numbers). - At least two (2) substantially similar supplies in terms of value, main elements and dis tribution over several projects sites during last five (5) years. - Bidder's Statement, signed by the authorized Bidder's Representative, that the Bidder, and/or his local agent is equipped and able to carry out service support in the Purchaser's country in accordance with the Technical Specifications and that the support, services facilities, consumables and spare parts will be ensured in the Purchaser's country seven (7) years after delivery. Statement also must include names, addresses and telephones of the local agents responsible for maintenance of the equipment, repair services, spare parts and consumables with statement that the services will be provided within seven (7) days. Statement must be supported by: -certificates for service staff issued by manufacturer for offered equipment - proofs that service staff are employed in Purchaser's country (receipts from Federal/RS Institute for Pension and Disability Insurance-PIO) (c) The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that the Goods it offers meet the following usage requirement: The bidder is obliged to submit with its bid adequate catalogues/brochures and quality standards certificates (CE and ISO) in accordance with the Technical Specifications. A margin of preference for certain goods manufactured domestically shall not be applied. Additional details are provided in the Bidding Documents. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of EUR 100 or equivalent amount in BAM. The method of payment will be direct deposit to our account: Bank: INTESA SANPAOLO BANKA DD BIH, Obala Kulina Bana 9A, Sarajevo Beneficiary: PIU SESER-PROJEKAT SSNESP SWIFT CODE: UPBKBA22 IBAN: BA39 1549212002067094 Account number: 1549212002067094 Reference number: BA-SSNESP-ICB-05-G-11-4704-0 The Bidding Documents will be sent by mail at the address indicated by the bidder. Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 local time on April 26, 2011. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend in person at the address below at 12:00 local time on April 26, 2011. All bids must be accompanied by a Bid Security of EUR 8.000 or an equivalent amount in a freely convertible currency. Federal Ministry of Labor and Social Policy Projects Implementation Unit for Social-Economy Support, Training and Redeployment Attn. Marko Pejèinoviæ, director Amrudin Nurak, deputy director Logavina 7, 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina Tel: +387 33 279 180 Fax: +387 33 279 181 E-mail: piuseser@bih.net.ba, vgavran@piuseser.com.ba

36

Srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda 9. mart/o`ujak 2011.

37

38

Srijeda 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK

oglasi
U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA 31. 12. 2010.
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora - ~lanovi Uprave II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira-dionica emitenta s pravom glasa III PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva h) Teku}a sredstva i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva PASIVA f) Kapital g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze j) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi g) Rashodi h) gubitak i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK, MEHMEDA SPAHE 1 (030)525-025; FAX. (030)525-032; bnt-hid@bih.net.ba; www.bnt-hidraulika.com.ba \ulabi} Adnan, dipl.ecc. predsjednik Fehratovi} Aziba, dipl.ecc. ~lan Juki} Vladimir, diol.ecc. ~lan Kova~evi} Mirza, dipl.ma{.ing. direktor Karagi} Selver, dipl.ecc. izvr{ni direktor

51.426 dionice.nom.vr. 92,00 KM IF „BIG-Investiciona grupa“ Sarajevo IF „FORTUNA FOND“ Biha}

6.435.363 3.788.893 2.646.469 6.435.363 4.056.712 964.423 1.414.228 6.435.363 2.730.711 2.979.673 248.962

EXPERT ZENICA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 154757 10 Ip Sarajevo, 24. 02. 2011. godine Op}inski Sud u Sarajevu i to sudija Anabela Bogdan Krstovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo, zastupan po punomo}nik Vejo Safetu, advokatu iz Sarajeva protiv izvr{enika „GROM BH“ d.o.o. Sarajevo, Ilid`a, ul. Ote{kog bataljona do broja 59, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

OBJAVLJUJE

RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 24. 08. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 2.283,94 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 374,80 KM. Izvr{enje }e se provesti na nov~anim sredstvima izvr{enika na transakcijskom ra~unu kod poslovne banke. SUDIJA Anabela Bogdan Krstovi} s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Jeste li znali

34
Nao~ale za rad su nu`na pomo}

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

39
Istina o bolu u le|ima

Prevencija astme

To je prirodno stanje, jedino poznato u medicini kada svi dolaze ljekaru zbog normalne, a ne patolo{ke pojave

Kad ~ovjeku ruke „postanu kratke“
Potreba za nao~alama za rad javlja se kod svih ljudi poslije 55 godina `ivota

Dr
ORDINACIJA
Pi{e: Dr. med. sc. Sanja Sefi} -Kasumovi} U 100. broju va{e porodi~ne revije pro~itajte:

Pazi kako di`e{ Dr te{ke predmete
ORDINACIJA
Pi{e: Prim. dr. Dijana Avdi}

Jeste li znali

O

Rezultati najnovijeg istra`ivanja pokazali su da na~in prehrane mo`e utjecati na rizik od razvoja alergija i astme. Nau~nici su otkrili kako cink, vitamini A, D i E, kao i vo}e te povr}e, imaju za{titni u~inak. Istra`ivanjem je utvr|eno da trudnice koje jedu puno namirnica bogatih vitaminom D i E {tite svoje nero|ene bebe od astme. Vitamin D krije se u masnim ribama, a vitamin E u sjemenkama i ora{astim plodovima. Za{titu od astme nudi i mediteranska prehrana bogata povr}em, ribom i mononezasi}ene masti iz maslinovog ulja i ora{astih plodova.

~i se po~inju mijenjati ve} poslije 40. godine `ivota. Tada le}e postaju tvr|e i gube elasticitet, {to ote`ava fokusiranje predmeta koje gledamo. Za tu pojavu (prezbiopija) postoji neopravdan naziv „stara~ka dalekovidnost“. Upravo taj naziv mo`e biti i jedan od razloga {to mnoge osobe izbjegavaju no{enje prvih nao~ala za blizinu. Poneko ne}e da po~ne nositi ovu vrstu nao~ala, jer svi koji su ih po~eli koristiti, nisu ih se nikada oslobodili.

Nije bitno koliko su te{ki, ve} kako ih podi`ete. Ako se ru`no savijete, le|a }e vas zaboljeti i ako podi`ete najobi~niju olovku s poda
Akupunktura je najsigurniji na~in smanjenja bola u le|ima

Progresivno stanje
A to je sasvim razumljivo, jer godine `ivota idu naprijed, a ne nazad. Ovaj problem s vidom je prirodno stanje, jedino poznato u medicini, gdje sva populacija dolazi ljekaru zbog normalne, a ne patolo{ke pojave. Htjeli to ili ne, ljudi s godinama osjete potrebu za nao~alama, prije svega da sebi omogu}e ~itanje, ali i za rad na srednjoj udaljenosti (rad na kompjuteru). Kada }e se to dogoditi? Potreba za nao~alama za

Jeste li optimist? Ako niste, mo`ete biti

U~enje, osobito ono koje traje dulje vremensko razdoblje, pozitivno utje~e na zdravlje, unato~ stresu zbog potencijalnih ispita. Ono regulira pritisak spre~avaju}i tako bolesti poput sr~anog i mo`danog udara ili otkazivanja rada bubrega, ustanovili su nedavno nau~nici s ameri~kog Univerziteta Brown u Rod Ajlendu. Rezultati istra`ivanja objavljeni su u internetskoj verziji ~asopisa BMC Public Health, a ono je tako|er pokazalo da je spomenuta veza izra`enija kod `ena nego kod mu{karaca.

U~enje ~uva zdravlje

Rizi~no pivo

Osobe koje svakog dana popiju pola litra piva ili tri dl vina imaju za 10 posto ve}e izglede da }e oboljeti od raka debelog crijeva, tvrde britanski nau~nici. Istra`iva~i ka`u da rizik za pojavu ovog oblika karcinoma dodatno raste proporcionalno s pove}anjem koli~ine konzumiranog alkohola. Tako osobe koje svakog dana u organizam unesu vi{e od 30 grama alkohola (ekvivalent za litar piva) imaju za 25 posto ve}e izglede da }e oboljeti od raka debelog crijeva.

rad „na blizinu“ najranije se javlja u kasnim tridesetim, naj~e{}e u ~etrdesetim, a

Kad je vrijeme za nao~ale
Kako }e osoba znati da joj le}a vi{e nije dovoljno elasti~na? Treba obratiti pa`nju na sljede}e znakove: Ima glavobolju i osje}aj umora nakon ~itanja. Slova izgledaju nejasna, zamrljana. Ima pote{ko}e kod ~itanja pri slabom osvjetljenju.

kod svakoga do 55 godina `ivota Je li prezbiopija opasna za o~i? Nije, ali kako se radi o progresivnom stanju, mora je promptno dijagnosticirati stru~njak - oftalmolog. Ne bi trebalo dozvoliti opti~arima da odre|uju dioptriju, jer prilikom te vrste pregleda on ne mo`e prepoznati veoma ozbiljna stanja u oku koja izazivaju sljepo}u, a bez ikakvnih prethodnih znakova (glaukom). Interesantno je da ponekad kratkovidnost u slu~aju prezbiopije ima i svoje dobre strane. To je slu~aj s malim kratkovidnostima od, recimo, 1 ili 2 dioptrije, koje se „neutraliziraju“ istim brojem plus dioptrija potrebnih za korekciju prezbiopije. Bilo kako bilo, prezbiopija je neminovna pojava koja se mo`e smatrati fiziolo{kom pojavom u razvoju

ljudskog oka. Prema tome, nema nikakvih razloga izbjegavati potra`iti ljekarsku pomo} ~im se primijeti da su „ruke kratke“.

Vid se ne popravlja
To su, naime, ve} poslovi~ne rije~i kojima se pacijenti obra}aju ljekaru u vrijeme kada primijete da knjigu ili novine koje ~itaju moraju sve vi{e udaljavati od lica. Odlaganje no{enja prezbiopnih nao~ala ne usporava proces i ne poma`e o~ima, ve} samo zamara i nervira. Akomodacija stari podjednako i istovremeno kod svih: nema „boljih o~iju“, „prerano ostarjelih“ ili „vje~ito mladih ljudi“, a te{ko da se nekome „vid popravlja“ u starosti. Rije~ je samo o logi~nim posljedicama razli~itih kombinacija refrakcionih anomalija i prezbiopije.

Ku}na apoteka Lijekovi: ne na svoju ruku Za{to vas bole noge Alarm iz stopala

Glaukom „izbjegava“ puna~ke

B

ol u le|ima mo`e biti o{tar, probadaju}i ili tup, a prije ili kasnije takvi se simptomi pojave kod osam od deset odraslih osoba. Zbog takve u~estalosti nastalo je mnogo zabluda o spre~avanju takog bola. Tako se ~esto misli da }e uspravljeno sjedenje sprije~iti nastanak bola, {to ni-

je ta~no. Naime, ako dugo sjedite uspravno i mirno, umorit }ete svoja le|a i to }e za njih predstavljati optere}enje. Zato s vremena na vrijeme ustanite i pro{etajte.

Opasno sjedenje
Ako ostanete normalno uhranjeni i u pokretu smanjujete mogu}nost za nastanak bola u le|ima. Ljudi

Akupunktura je najsigurniji na~in za smanjenje bola u le|ima. Ova je procedura zasnovana na poznavanju proticanja energije kroz na{ organizam i mjesta na kojima se ovi energetski putevi ukr{taju (gdje mo`e do}i do zastoja). Stara je nekoliko hiljada godina, {to samo svjedo~i o tome koliko znanja je u njoj akumulirano. Prednost akupunkture je {to ne dovodi do ne`eljenih djelovanja koja mogu izazvati „diklofenak“, „ibuprofen“ i sli~ni lijekovi. koji se slabo kre}u imaju ~esto problema s ki~mom i le|ima, jer ako stalno sjede (u kancelariji, za kompjuterom, u fotelji, autu), mi{i}i im nisu dovoljno u formi, pa kad krenu na fudbal, tr~anje ili neku drugu aktivnost, lako dolazi do premora. Ako pri tome postoje i dodatni kilogrami koje ki~ma mora nositi, jo{ }e lak{e do}i do stvaranja bola u le|ima. No, ni mr{ave osobe nisu po{te|ene problema s le|ima, a posebno oni koji imaju slabe kosti (osteoporoza, osteomalacija) jer kod njih lak{e mo`e do}i do povreda pr{ljenova. Pazite kako di`ete te{ke predmete. Nije bitno koliko su te{ki, ve} kako ih podi`ete. Ako se ru`no savijete, le|a }e vas zaboljeti i ako podi`ete najobi~niju olovku s poda. Jednako tako nije dobro le`ati zato {to vas bole le|a. To jeste nu`no kod akutnih povreda ili istezanja koja stvaraju bol, ali zbog le`anja bol se mo`e i poja~ati. Jer bol u le|ima ne mora biti samo posljedica povrede. Degeneracija pr{ljena, neurolo{ka oboljenja, infekcije i, ~ak, nasljedna oboljenja mogu tako|er biti uzrok bola u le|ima. Ako se redovno vje`ba, smanjuje se mogu}nost nastanka bola u le|ima. Naravno, treba po~eti laganim, umjerenim vje`bama, pa postepeno pove}avati njihov intenzitet.

Prednost akupunkture

Starije `ene s prekomjernom tjelesnom te`inom izlo`ene su manjem riziku od razvoja glaukoma, potencijalno osljepljuju}e bolesti oka. Pokazali su to rezultati najnovijeg nizozemskog istra`ivanja. Istra`iva~i su zahvaljuju}i 10-godi{njem promatranju

Vrijeme je za detoksikaciju Probudite prolje}e u sebi

Placebo djeluje i kada se pacijentu ka`e istina
Placebo efekt, prema kojem pacijenti misle da uzimaju prave tablete pa osje}aju zdravstvena pobolj{anja, bio je i do sada poznat. Ali, nau~nici iz harvardske medicinske {kole dokazali su da la`ne tablete funkcioniraju i kada se pacijentu ka`e istina. Oni vjeruju da obi~an medicinski ritual podsti~e mozak na aktivaciju procesa ozdravljenja tijela. Profesor Ted Kap~ak (Kaptchuk) podijelio je 80 pacijenata u dvije grupe. Jedna nije primala terapiju, dok je druga bila na tabletama sli~nim {e}eru. Re~eno im je kako se radi o la`nim tabletama koje moraju uzimati dva puta dnevno. Nakon samo tri sedmice ~ak dvostruko vi{e pacijenata na la`nim tabletama osjetilo je pobolj{anja u odnosu na one koji nisu primali terapiju. Istra`ivanje je objavljeno u medicinskom ~asopisu PROS One.
Uzimanje lijeka podsti~e mozak

Istra`ivanje s Harvarda

Bolovi koje ne smijete zanemariti 8 karcinogenih tvari koje treba izbaciti iz ku}e Kako koristite med? Koji su uzroci mu{kar~eve neplodnosti
Briga za potomstvo Darovi prirode
Neprijatelji zdravlja

[ta vam tijelo poru~uje

Prili~no je individualno na kojoj podlozi treba spavati da bi se smanjio bol u le|ima. Svakako da su anatomski du{eci i jastuci zna~ajni, jer omogu}avaju da ki~ma bude u pravilnom polo`aju. U snu provodimo tre}inu `ivota, pa zaista nije svejedno u kakvom }e polo`aju biti ki~ma tokom sna. U jednom {panskom istra`ivanju ustanovljeno je da su se srednje tvrdi du{eci pokazali kao najbolji kod bola u le|ima. Bilo bi dobro prije kupovine novog du{eka isprobati razli~ite vrste anatomskih du{eka (u salonima namje{taja gdje su izlo`eni), jer je vrlo individualno koji }e najbolje odgovarati.

Poma`e li tvrd du{ek

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

Redovne vje`be
Kad se bol jednom povu~e, redovno vje`banje }e pomo}i da ne do|e do novih epizoda bola. Vje`be koje treba raditi predlo`it }e ljekar fizijatar. Mnogi pacijenti vje`be nau~e na rehabilitacionoj terapiji, ~esto potrebnoj osobama koje pate od bola u le|ima. Najte`e je biti discipliniran i redovno raditi te vje`be, da se ne bi vra}ale epizode bola u le|ima. gotovo 4000 starijih Nizozemaca otkrili kako `ene s vi{kom kilograma imaju manju vjerovatnost za dijagnozu primarnog glaukoma otvorenog kuta. Glaukom otvorenog kuta (glaucoma simplex) je naj~e{}i oblik spomenute bolesti oka.

Saznajte i rezultate najnovijih medicinskih istra`ivanja. Upoznajte se sa novostima o prehrani i lijekovima. ZDRAVLJE U KU]I - prijatelj va{e porodice - ve} je 100 mjeseci s vama!

40

Srijeda 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE Savremene metode lije~enja hemoroida

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

41

Najnovija saznanja

Operacija bez krvi i bola
Zahvaljuju}i ultrazvuku, operacije su minimalno invazivne i s najmanje agresije posti`u se odli~ni rezultati lije~enja

ostoje zdravstveni problemi o kojima se naj~e{}e {uti. Nisu to samo spolno prenosive bolesti, neka zarazna oboljenja i sli~no. Vrlo ~esto je to i hemoroidalna bolest, vjerovatno zbog njene lokacije. Napretkom tehnike i njenom primjenom u medicini, te pronalaskom ultrazvuka na{la se nova metoda koja eliminira njen uzrok. Zasniva se na doplerskoj identifikaciji i podvezivanju arteriovenskog {anta koji stvara hemoroid, a ne grana u hemoroidu kao dosad.

P

Prednosti novih metoda
vrste operaAko se radi u epidur1 Sveizvodeovih po tipu 4 anesteziji, bolesnikopcija se alnoj, lumbalnoj ili jednodnevne hirurgije. }oj suOporavak bolesnika tradan ustaje i odlazi ku}i. 2je izuzetno brz. ane- 5 Anatomija i o~uvani, funkcija Ako se radi bez ~mara ostaju 3 stezije ili sa lokalno a postoperativne neprijainfiltrativnom anestezi- tnosti i neugodnosti kod jom, bolesnik odmah odlazi ku}i. bolesnika su svedene na minimum.

Dr
ORDINACIJA
Pi{e: Prof. dr. Zuvdija Kandi}

„Ibuprofen“ spre~ava Parkinson

Bolest uzrokuje pote{ko}e s kretanjem

Odli~ni rezultati
Zona detekcije se maksimalno {tedi, ne odstranjuje se, tako da se ne remeti funkcija kontinencije, {to je ogromna prednost

Va`no
Bolovanje kratko traje (7 dana) zbog potrebe izbjegavanja sjede}eg polo`aja. Metoda je minimalno invazivna. Nema hirur{kog uklanjanja hemoroida, ~uva se anatomija i funkcija ~mara, vra}a se i fiksira plemenita zona detekcije na svoje prethodno mjesto.

ovih operacija. Ove metode su minimalno invazivne, jer se najmanjom agresijom posti`u odli~ni rezultate. No, lije~enje hemoroida treba izvesti u ranom stadiju oboljenja kako bi bile sprije~ene mogu}e te`e komplikacije koje nastaju u kasnijim stadijima bolesti. Metoda s uspjehom ve}im od 97 posto rje{ava uzrok bolesti. Same procedure su identi~ne onima koje se primjenjuju za endoskopiju. Doplerom vo|ena identifikacija i ligatura hemoroidalne arterije, odnosno, transanalna hemoroidalna dearterijalizacija (THD) rje{ava hemoroide bez operacije, bez rezanja, bez anestezije po principu jednodnevne hirurgije. Operacija kratko traje (do pola sata). Odmah nakon operacije pacijent

Djelatnosti:
HIRURGIJA
Hirur{ki specijalisti~ki pregledi i dijagnostika Sve operacije u op{toj i lokalnoj anesteziji Laparoskopske (laserske) operacije: (`u~na kesa, kila, prostata, ginekolo{ke operacije) Cirkumcizije (sunet), operacije tumora ko`e, urasli nokti... Hemoroidi - najsavremenije i najuspje{nije operacije Tumori TEM - operacije debelog crijeva kroz analni otvor Holter ( 24 satno snimanje) Ekg, Holter krvnog tlaka, Ehokardiografija (ultrazvuk srca), Ergometrija, Programi sr~anih oboljenja, Dopler krvnih sudova, Spirometrija- funkcionalna plucna ispitivanja Prijeoperativni internisti~ki i kardiolo{ki pregledi Screening pregledi za menad`ere, Psihoterapija i pra}enje tre}eg `ivotnog doba Ku}ne posjete

odlazi ku}i. Ve} sutradan mo`e nastaviti normalne aktivnosti. Bolovanja nema. Operacija izvedena u takvim uvjetima je veoma jeftina, a koristi su joj ogromne. Operaciju, prakti~ki, ne prate nikakve komplikacije. DG HAL je indicirana u lije~enju hemoroida I i II stadija. Ukoliko bi se ova metoda primijenila u adekvatnim indikacijama, mogla bi biti najoptimalnija metoda prevencije zbog ranog lije~enja hemoroidalne bolesti, {to joj daje poseban zna~aj. U budu}nosti }e zasigurno takav protokol lije~enja biti prihva}en. No, postoji i vrlo efikasan lijek za hemoroide tre}eg stepena. Operativna terapija hemoroida III stadija bolesti treba se provesti prije komplikacija koje prate hemoroide u IV stadiju oboljenja.

Pomo}u kolor doplera uspje{no se rje{ava hemoroidalna bolest

Vrste anestezije
Na`alost, u na{oj sredini operativna terapija se radi iz nu`de zbog komplikacija koje daju hemoroidi IV stadija, kao {to su prolaps (propadanje) hemoroida,

INTERNA MEDICINA - KARDIOLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA
Internisti~ki pregledi, Kardiolog, Endokrinolog, Nefrolog...

GINEKOLOGIJA
Ginekolo{ki pregledi, dijagnostika i terapija, Ginekolo{ki ultrazvuk najsavremenijim 3 D-4D aparatom, Trudno}a i pra}enje trudno}e

UL. AVDAGE [AHINAGI]A 5, SARAJEVO Tel.: 033/538-100, 1 GSM: 061/229-397, e-mail: kandica@bih.net.ba 3 m RADNO VRIJEME: 09,00-20,00 h, SUBOTOM do 14,00 h 2 www.zu-alea-dr-kandic.ba a d k

krvarenje, uklje{tenje, bolovi, gnojenje, posttromboti~ka ulceracija, fistulizacija, ~ak i maligne alteracije (pretvorbe u rak). Operacija se mo`e izvesti bez ili sa lokalno infiltrativnom anestezijom, osim ako se hemoroid ne nalazi u zoni analnog kanala. Tada se primjenjuju lokalna, epiduralna ili lumbalna anestezija.

Parkinsonova bolest je poreme}aj mozga koji izaziva tremor i pote{ko}e s kretanjem. Smatra se da od nje boluje milion ljudi u SAD. - Na{i rezultati pokazuju da „ibuprofen“ mo`e za{tititi mozak na na~in na koji drugi nesteroidni antiinflamatorni lijekovi i analgetici, kao {to su „aspirin“ ili „acetaminofen“, ne mogu isti~e dr. D`iang Gao s Harvarda. Nau~nici su otkrili da su ljudi koji su redovno uzimali „ibuprofen“ imali 38 posto manji rizik od razvoja Parkinsonove bolesti nego oni koji nisu koristili „ibuprofen“. Nakon ve}e analize koja kombinira nekoliko drugih studije o upotrebi „ibuprofena“ i drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova, istra`iva~i su otkrili da korisnici „ibuprofena“ imaju 27 posto manji rizik od razvoja bolesti nego oni koji ga ne koriste.

Estrogen potpoma`e nastanak raka
Pu{enje cigareta i ispijanje alkohola doprinose raku usta i usne {upljine, a estrogen potpoma`e {irenje raka i mijenjanje prekancerogenih lezija u maligne }elije. Ustanovili su to stru~njaci Centra za rak „Fox Chase“ i dokazali da se prekancerogene }elije u ustima i okolnom tkivu „hrane“ estrogenom. Ovaj hormon potpoma`e izlu~ivanje jednog enzima koji omogu}ava pretvaranje ovih }elija u maligne. Ako oslabi lu~enje spomenutog enzima, prekancerogene }elije se ne mogu dijeliti i {iriti u usnoj {upljini. Istra`iva~i nagla{avaju da estrogen nije odgovoran za {irenje }elija raka, nego samo onih }elija koje grade tzv. prekanceroze i koje se tek trebaju pretvoriti u maligne. Treba naglasiti da su i prethodne studije istog tima pokazale da estrogen vodi do promjena metabolizma nakon izlaganja dimu cigareta te da tako mo`e uzrokovati rak plu}a.

Novo o hormonima

Problem nastaje u ustima

Otkri}a

42

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

Dr
ORDINACIJA
Me|unarodna skupina nau~nika sa Univerziteta u Libeku otkrila je gene koji pove}avaju rizik od sr~anog udara, pi{e Natural Genetics. Oni smatraju da su time dokazali kako nasljedni faktori kod sr~anih udara imaju ve}u ulogu nego {to se mislilo. Istra`ivanje je obuhvatilo dva miliona genetskih markera u nasljednom materijalu 87.000 ispitanika iz cijelog svijeta. Ukupno je otkriveno 23 genetskih varijanti povezanih sa sr~anim udarom, a nasljednu sklonost ima vi{e ljudi nego su nau~nici pretpostavljali. No, otkriveno je i da navedeni geni ne pove}avaju rizik vi{e od drugih faktora poput holesterola ili visokog krvnog pritiska. Univerzitet Libek ve} du`e razvija test koji bi ta~no izra~unao rizik od sr~anog udara kod svakog pojedinog pacijenta. O~ekuje se da }e se test pojaviti na tr`i{tu za dvije do tri godine.

Geni za infarkt

Pi{e: Dr. Mersija Tanovi}-Dervi{evi}

Uho i grlo naj~e{}a su meta bakterija i virusa
kojeg boli uho treba dati antipiretike koji }e ubla`iti i bol. Treba svakako o~istiti nos i osigurati prohodnost, staviti kapi u nos naro~ito prije spavanja, a nakon pregleda po preporuci ljekara provodi se lije~enje antibioticima. Druga ~esta upala de{ava se u grlu. To je upala krajnika (tonzila) koja ide zajedno s upalom `drijela pa se govori o tonzilofaringitisu (upala krajnika i `drijela). Naj~e{}i uzro~nici su virusi, kada dijete ima povi{enu temperaturu i bla`e smetnje gutanja, ka{alj, kihanje, {mrcanje. Kod beba do tri godine razlike izme|u virusne i bakterijske infekcije su manje izra`ene. Ponekad ljekar mo`e odmah na osnovu iskustva procijeniti o kakvoj se upali radi, tj. jesu li uzro~nici virusi ili bakterije, a to je bitno radi na~ina lije~enja. Drugo su upale grla koje (tonsilitis) koje uzrokuju bakterije, naj~e{}e beta hemoliti~ki streptokok grupe A.

PORODICA I ZDRAVLJE ^este upalne bolesti djece

Kod beba do tri godine razlike izme|u virusne i bakterijske infekcije su manje izra`ene
ojen~ad i malu djecu naj~e{}e prate razne upale. Ve} poslije bla`e infekcije nosne sluznice kod osjetljivih mali{ana mo`e do}i do upale srednjeg uha. Za{to je to tako ~est problem? Uho je sa `drijelom spojeno cjev~icom (Tuba auditiva - Eustahijeva tuba) koja je kod djece kratka i {iroka te se upala lako pro{iri. A uzro~nici mogu biti i virusi i bakterije.

D

Visoka temperatura
Da se radi o streptokoknoj infekciji, govore simptomi - bol

Pri sumnji na streptokoknu infekciju uklju~uje se antibiotik (obi~no na bazi „penicilina“ ili drugi ako postoji sumnja na alergiju na ovaj antibiotik). pri gutanju je izrazita, visoka tjelesna temperatura, povra}anje i bol u trbuhu, tonzile su pove}ane, crvene sa `u}kastim gnojnim naslagama. Jezik je bijelo oblo`en, a nakon dandva izrazito crven. Limfni ~vorovi na vratu su pove}ani i bolno osjetljivi na dodir. Djeca do tre}e godine rijetko imaju tipi~nu streptokoknu upalu grla kakva se nalazi u pred{kolskoj i {kolskoj dobi. Streptokokna infekcija kod male djece o~ituje se upalom nosa i `drijela. Beta hemoliti~ki streptokok grupe A izaziva gnojnu upalu `drijela i tonzila, no ako se radi o infekciji sojem koji lu~i eritrogeni toksin, mo`e izazvati i {arlah.
Upalu uha prati bol koja se obi~no javlja iznenada

Kada antibiotik

Ubla`iti bol
Upalu uha prati bol koja se obi~no javlja iznenada, ~e{}e no}u uz nemir i pla~ djeteta, posebno dojen~eta. Temperatura je obi~no povi{ena, a prisutni su simptomi infekcije gornjih di{nih puteva (ka{alj, sekrecija iz nosa), a u dojen~adi i proljev. Pojavi upale uha sklona su djeca koja imaju pove}ane adenoidne vegetacije (tre}i krajnik), limfati~no tkivo koje se nalazi u gornjem djelu `drijela (epifarinks). Djetetu

Manje bola i manje otoka
Nova manje agresivna operacija raka dojke, koju jo{ ispituju ameri~ki hirurzi, vjerovatno }e izmijeniti na~in na koji hirurzi lije~e ranu fazu raka dojke koji se pro{irio na limfne `lijezde. Naime, do sada su se operacijom uklanjale i limfne `lijezde ispod pazuha radi eliminiranja svih }elija raka. Ta procedura ~esto izaziva bol u ramenu ili stalno i bolno otjecanje ruke. Dr. Armando \ulijano (Giuliano), {ef Instituta za lije~enje raka „John Wayne“ u Kaliforniji, otkrio je da rak mo`e biti eliminiran i uklanjanjem manjeg broja limfnih `lijezda, {to zna~i i manje bola. To je procedura nakon koje pacijentica istog dana ide ku}i. @ene koje su imale samo manje agresivnu proceduru bile su isto toliko dobro kao i one koje su imale radikalniju operaciju. Istra`iva~i ka`u da je kombinacija hemoterapije i zra~enja s jednostavnijom operacijom zaslu`na za veliki postotak uspjeha ove manje radikalne procedure.

Lije~enje treba provoditi po preporuci ljekara (najmanje 10 dana), nikako prekidati s antibiotikom ~im je djetetu bolje. Kao virusna i bakterijska upala mo`e se ponoviti ako dijete do|e ponovo u kontakt s ovom bakterijom.

Lije~enje traje 10 dana

Ambulanta za dje~ije bolesti

dr. Mersija Dervi{evi}
P E D I J A T A R Kompletan pedijatrijski pregled

Ibrahima Ljubovi}a 26 - Ilid`a
Tel.: 639 - 699, 231 - 658, Mobitel: 061/194 - 855

Savjetovali{te Ku}ne posjete Ultrazvuk dje~ijih kukova Radno vrijeme: Svaki dan do 20 sati, a subotom i nedjeljom od 14 do 20 sati

Banane za prevenciju mo`danog udara

Italijanski stru~njaci analizirali su podatke 11 studija koje su pratile gotovo 250.000 osoba tokom 19 godina. Kada su podvukli crtu, istra`iva~i Medicinskog fakulteta iz Napulja ustanovili su da se s dnevnim pove}anjem unosa kalija od 1.630 miligrama smanjuje rizik od mo`da-

Kalij smanjuje rizik za mo`dani udar
nog udara za 21 posto. Bogati izvori kalija su banane, narand`e, pe~eni krompir, {ljive, gro`|ice i paradajz. Mo`dani udar nastupi kada mozak ne dobiva dovoljnu koli~inu kisika. Naj~e{}a vrsta je ishemijski udar, koji se dogodi kada ugru{ak za~epi arteriju koja dovo-

Analiza 11 studija

di krv u mozak. Do mo`danog udara tako|er mo`e do}i ako krvna `ila pukne, te tako uzrokuje izljev krvi u mozak. Faktori rizika su hipertenzija, pu{enje, salo na trbuhu, lo{a prehrana, tjelesna neaktivnost, dijabetes, alkohol, stres, depresija i sr~ana oboljenja.

FILM

30
P. Didi o D`enifer Lopez

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

show biz
Misli da }e slomiti srce njenom bratu

43

MUZIKA

Pri~a o ubici
Robert De Niro igrat }e glavnu ulogu u filmu „The Irishman“ Martina Skorsezea (Scorsese) koji }e biti snimljen po knjizi „I Heard You Paint Houses“ ^arlsa Branta (Charles Brandt). Ovo }e biti deveti put da De Niro i Skorseze rade zajedno na nekom projektu. Film govori o ~ovjeku koji je, prije nego {to je preminuo, priznao da je po~inio nekoliko ubistava.

Rasplakala me dva puta
Ona je veoma dobra osoba, a kad ste takvi, emocije stalno izlaze vani, kazao je reper
kon pucnjave. Vezu s Didijem komentirala je kao ne{to {to je moralo zavr{iti. P. Didi (Diddy) priznao je da ga je njegova biv{a djevojka D`enifer Lopez (Jennifer) dva puta rasplakala otkako se na{la u ulozi sutkinje u {ouu „American Idol“. Objasnio je da ga je dirnula suosje}ajnost njegove biv{e. - Ona je veoma suosje}ajna. Rasplakala me dvaput i izgledala je dobro dok je to radila. I sve {to je rekla imalo je smisla, stvarno sam ponosan na nju. Ona je veoma dobra osoba, a kad ste takvi, emocije stalno izlaze vani. Mislim da je ona pravo osvje`enje u {ouu - izjavio je Didi. Ina~e, Lopez i Didi bili su u vezi prije dvanaest godina, a ljubav koja je trajala dvije godine prekinula se zbog pucnjave u jednom njujor{kom klubu. Oboje su, naime, poslije iste bili uhap{eni, a ljutita D`en ostavila je Didija netom poslije toga. - Bio je to jedan od najgorih trenutaka u mom `ivotu. Osje}ala sam se poni`eno kada se sve to zavr{ilo - izjavila je D`enifer na-

Keni i D`ord`: Stalno nas rastavljaju

Penelope mrzi Longoriju
[panska glumica Penelope Kruz (Cruz) vjeruje da je Eva Longorija samo slave `eljna, netalentirana glumica te da }e slomiti srce njenom mla|em bratu Eduardu, s kojim je u vezi. Kako se ve} moglo ~uti po~etkom godine, kratko nakon brakorazvodne drame Eva Longoria po~ela se vi|ati s Eduardom Kruzom, mla|im bratom slavne Penelope. On ima 25 godina, a njegova nova odabranica ovaj }e mjesec napuniti 36. Penelope, navodno, strahuje da }e Eva Longoria slomiti srce njenom braci, pa ga nagovara da on nju nogira prvi. No, insajderi misle da Penelope zapravo sumnja da Eva iskori{tava naivnog Eduarda da bi se zbli`ila s njom i njenim mu`em Havijerom Bardemom (Javier) kako bi joj pomogli u dobivanju filmskih uloga.

Ljepotica dana Mariana Davalos
Devalos: Pozirala bez sestre

Dosadna „Metallica“
Organizator „Download Festivala“ u engleskom Doningtonu Endi Koping (Andy Copping) odlu~io je da ne anga`ira „Metallicu“ za ovogodi{nje izdanje festivala uz neobi~no obja{njenje. - „Metallica“ je veliki bend, ali kada bi se povukli na tri do ~etiri godine, bili bi jo{ ve}i. Kada se stalno vra}aju, postanu dosadni. Posljednjih sedam ili osam ljeta intenzivno su svirali na ovim prostorima. [to se mene ti~e, to je, stvarno, pretjerivanje ka`e Koping.

Negativac Hopkins

VEZE Posrnuli pjeva~ li~no se javio u emisiju „Channela 5“

D`ord` Majkl negira prekid veze
Imali smo trzavica u vezi, ali Keniju nikad nije smetao moj stil `ivota. Zbog toga ga veoma volim - rekao je muzi~ar
vr{io u zatvoru zbog vo`nje pod utjecajem droga i alkohola. No, pop zvijezda ju~er je demantirala tra~ te potvrdila da ljubavna idila izme|u njega i njegovog „ameri~kog an|ela“, kako je nazvao Kenija u pjesmi „American Angel“, i dalje traje. Vijest o prekidu toliko ga je iznervirala da je li~no nazvao u emisiju „The Wright Stuff“ na „Channelu 5“, u kojoj se raspravljalo o tome, te izjavio da je sve la`. - Imali smo trzavica u vezi, ali Keniju nikad nije smeP. Didi: Pravo osvje`enje

Kruz: Misli da ih Eva iskori{tava

Vatrena Kolumbijka
Nakon {to je nedavno u donjem rublju `ivotinjskog uzorka pozirala sa sestrom Kamilom (Camila) Mariana Davalos sama je pokazala svoje ~ari za meksi~ko izdanje „Maxima“. Mariana je prava kolumbijska seks-bomba, s odli~nim tijelom i lijepim licem. Njena sestra Kamila ne odustaje, no, navodno, na neko se vrijeme povukla zbog trudno}e. Lijepu Marianu nije zaustavila ni ~injenica da je ostala bez partnerice za editorijale, pa je sama nastavila putevima seksepila.

Britanski glumac Entoni Hopkins (Anthony) u zavr{noj je fazi pregovora za ulogu negativca u novom filmu o agentu D`ejmsu Bondu (James). To }e biti 23. film iz serijala o agentu 007. Hopkinsov lik bi bio sli~an negativcu Ernstu Stavru Blofeldu iz prvih Bondovih filmova. - Jedina prepreka je broj nastavaka na koje bi se trebao obavezati jer producenti `ele da njegov lik postane stalan - rekao je za britanski „The Sun“ neimenovani izvor.

Na{a veza po~ela je kao ne{to ~isto i nevino, no ubrzo je poLopez: Plakala stalo veoma ru`no, a tako je i u „American zavr{ilo. Moram priznati da Idolu“ smo se zaljubili i postali vrlo bliski. On je bio moj mentor i zaista se brinuo za mene. No, uvijek sam znala da moja veza s njim ima rok trajanja izjavila je D`enifer davno o svojoj vezi s poznatim reperom.

Posrnulog muzi~ara D`ord`a Majkla (George Michael) i njegovog momka Kenija Gosa (Kenny Goss), s kojim je u vezi 15 godina, mediji su ve} nekoliko puta rastavljali, a posljednji je to poku{ao britanski tabloid „The Sun“, koji je prekju~er objavio vijest da je ameri~ki galerist ostavio britanskog pjeva~a jer se vi{e nije mogao nositi s njegovom ovisno{}u o drogama. Tako|er, tvrde oni, nije mogao pre}i preko incidenta kad je Majkl, pro{le godine, za-

tao moj stil `ivota. Zbog toga ga veoma volim - rekao je 47-godi{nji muzi~ar. Njegovi fanovi odmah su ga na Twitteru zatrpali porukama podr{ke te su mu dali do znanja da im je laknulo {to nije prekinuo s Gosom. Majkl je pro{le sedmice gostovao na radiju BBC i ispri~ao da je itekako zaslu`io boravak u zatvoru zbog vo`nje pod utjecajem opijata. - Previ{e sam puta pogrije{io. Zaslu`io sam tu kaznu i platio grijehe. Nisam se sa`alijevao - izjavio je pjeva~.

Semjuel L. D`ekson o dodjeli Oskara
Semjuel L. D`ekson (Samuel L. Jackson) nije mogao ne primijetiti kako na ovogodi{njoj dodjeli Oskara nije bilo niti jednog Afroamerikanca prezentera. Revoltiran time, poslao je poruku

Kako to da nije bilo nijednog crnog prezentera?
„Los Angeles Timesu“ raspituju}i se za{to se to dogodilo. - O~ito ba{ nijedan crni glumac u Holivudu nije sposoban ~itati s blesimetra ili nije dovoljno fora za novu Akademijinu demografiju.

Pjesma za putnike
Budu}i da su avioni u Buenos Airesu kasnili, poznata pjeva~ica Sindi Lauper (Cyndi), koja je bila me|u putnicima, latila se mikrofona i smirila uzburkane strasti. Poznata pjeva~ica je preko aerodromskog razglasa zapjevala svoj hit „Girls Just Want To Have Fun“ i obradovala i putnike i radnike na aerodromu.

U Holivudu koji sam te ve~eri gledao o~ito ne postojimo niti ja, ni Denzel, Edi, Vil, D`ejmi ili ~ak i mladi komi~ar kao {to je Entoni Maki - sarkasti~an je u svojoj poruci Semjuel.

D`ekson: Sarkasti~na poruka

Kako da reklama preko no}i postane hit

Scenarist Miler

Aniston snimila „video za odrasle“
Aniston: Reklama za vodu

Zvijezda filma „Kraljev govor“ Kolin Firt (Colin Firth) igrat }e u filmu „Stoker“. Film je inspiriran pri~om o Drakuli za koji je scenarij pisao glumac Ventvort Miler (Wentworth Miller), najpoznatiji po ulozi Majkla Skofilda (Michael Scofield) iz serije „Zakon bra}e“. U filmu }e igrati i Nikol Kidmen (Nicole Kidman) te Mia Va{ikovska (Wasikowska).

Kako napraviti reklamu koja }e preko no}i postati internet-hit? Holivudska „zlatna djevojka“ snimila je reklamu za „Smartwater“ i nazvala je „seks-video D`enifer Aniston“ (Jennifer) samo kako bi imala „{to vi{e pregleda“. Zvijezda romanti~nih komedija snimila je reklamu za vodu, ta~nije parodiju najve}ih YouTube hitova, u nadi da }e „njena reklama postati najgledaniji klip na internetu“. U tu svrhu unajmila je mali{ana koji je postao YouTube zvijezda pjevaju}i pjesmu Keti Peri (Katy Perry), mazila je {tenad, {utnula ~ovjeka u prepone jer „to vrijedi barem 100.000 pregleda“, pozvala je „bebe koje ple{u“, a onda reklamu nazvala „snimkom seksa s D`enifer Aniston“, znaju}i da }e ljudi da „klik}u“ na link. Reklamu je za 20 sati pogledalo 350.000 ljudi.

Najbolje obrade
^itaoci kultnog ~asopisa „Rolling Stonea“ imali su zahtjevan zadatak da izaberu najbolje obrade svih vremena. Na prvom mjestu, daleko ispred svih ostalih, na{la se Hendriksova (Hendrix) obrada pjesme Boba Dilana (Dylan) „All Along the Watchtower“. Na drugom mjestu je obrada D`onija Ke{a (Johnny Cash) Reznorove pjesme „Hurt“.

44

Srijeda 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

45

Ta~no Neta~no
fr1.Magvamp jejepripadnik reformskeReakcije koja formirana unutar publikanske partije SAD?

PREPORUKE Proljetno ~i{}enje ko`e

Sme|i {e}er uklanja mrtve }elije
Narodni lijek

2.Najve}a hri{}anska crkva na svijetu nalazi se u Rimu? je 3.Lete}a riba dobilada naziv po tome {to stvarno mo`e „leti“?
1. TA^NO

Masnoj ko`i pomo}i }e maska s kiselim kupusom, a suhoj smjesa od mlijeka i meda

Iako zima jo{ traje, vrijeme je da po~nete razmi{ljati o proljetnom ~i{}enju tijela. Piling sme|im {e}erom, maska za masnu ko`u... samo su neki od tretmana koji }e ubrzati „oporavak“ ko`e. Evo kako }ete to uraditi. Prirodni piling za ko`u. Piling sme|im {e}erom uklanja mrtve }elije i poti~e samoobnavljanje. Pomije{ajte ka{iku maslinovog ulja s dvije ka{ike {e}era. Umasirajte u vla`nu ko`u te isperite. Maska koja hrani. Vilju{kom gnje~ite bananu sve dok ne postane ka{asta. Ka{ikom je stavite na gazu i ra{irite preko lica. Ostavite da djeluje 15 minuta. Isperite ~ajem od kamilice ili toplim nekuhanim mlijekom. Maska za masnu ko`u. Ka{iku soka od kiselog kupusa ili zgnje~eni kiseli kupus umije{ajte u masnu kremu te nanesite na lice i vrat. Masku ostavite da djeluje oko 20 minuta, a zatim isperite toplom vodom. Njega suhe ko`e. Pomije{ajte ka{iku mlijeka u prahu s ka{ikom svje`eg mlijeka i ka{i~icom meda. Obilno nanesite na lice i ostavite da djeluje oko 20 minuta. Zatim isperite mlakom vodom.

Banana }e nahraniti lice

Cimet je odli~an izvor bakra, cinka, mangana i `eljeza, a bogat je vitaminima C i K. Ako ga redovno koristite u prehrani tokom zime, pove}at }ete otpornost organizma jer }ete tako oja~ati imunitet. U slu~aju prehlade (ali i ako

Cimet spre~ava prehladu Rafaelo kocke
`elite izgubiti suvi{ne kilograme), napravite sljede}i napitak: skuhajte pola litra vode, pa dodajte koricu cimeta i nekoliko karanfili}a i kuhajte jo{ tri minute. Dodajte limun i med, pa popijte pola {oljice svaka ~etiri sata tokom dana.

Kulinarski kutak

Magvamp (nezavisni) je pripadnik reformske frakcije koja je formirana unutar Republikanske partije SAD jo{ u njenom za~etku. Godine 1884. nezavisni su odbili podr`ati republikanskog kandidata za predsjednika SAD D`ejmsa Blejna (James Blaine), kojeg su smatrali korumpiranim politi~arem, pa su podr`ali demokratskog pretendenta Grovera Klivlenda (Cleveland - na slici), u kojem su prepoznali istinskog reformatora. Pojam magvamp, izveden iz indijanske rije~i za ratnog vo|u, upotrebljavan je u tada{njem politi~kom `argonu da ozna~i raskolni~ku grupu, a lansirale su ga jedne njujor{ke novine. U ameri~kom politi~kom slengu vremenom }e termin magvamp postati odrednica za nezavisnog, samosvojnog glasa~a. Kasnije }e pojam biti prihva}en i u Engleskoj.
2. NETA^NO

Magvamp pripadnik reformske frakcije

Spec
Nau~nici na Univerzitetu „McGill“ iz Montreala shvatili su da je nu`no vizuelizirati se kako kupujemo vo}e i povr}e i pripremamo ga. Tek }emo tada biti skloniji dignuti se iz naslonja~a i zaista kupiti i pojesti pet dnevnih porcija vitamina i minerala. Tim je uklju~io 177 studenata koji su zamoljeni da pove}aju sedmi~no konzumiranje vo}a. Svi ispitanici su uspjeli pojesti vi{e vo}ki za to vrijeme, no oni koji su u svojoj glavi napravili konkretni plan, zapisali ga i vizuelizirali se u trgovini ili kako pripremaju vo}e i jedu ga, uspjeli su pojesti dvostruko vi{e vo}a.

Tijesto: 6 bjelanaca, 25 dkg {e}era, 15 dkg kokosovog bra{na, 10 dkg glatkog bra{na, pola vre}ice pra{ka za pecivo. Krema: 6 `umanaca, 2 ka{ike {e}era, 2 vanilin {e}era, 6 ka{ika o{trog bra{na, 5 dl mlijeka, 20 dkg maslaca ili margarina, 5 dkg kokosa za posipanje. Na~in pripreme: 1. Za tijesto umutiti bjelanca u ~vrsti snijeg, dodati {e}er, pa sve skupa miksati. Dodati kokosovo bra{no i bra{no s pra{kom za pecivo. 2. Izliti u namazanu i pobra{njenu tepsiju (po `elji na dno mo`ete staviti oblatnu) i pe}i na 170 stepeni oko 35 minuta. 3. U me|uvremenu dobro izmije{ati `umanca, dodati {e}er, bra{no i nekoliko ka{ika hladnog mlijeka kako bi se

dobila teku}a smjesa koja }e se lako sipati u mlijeko, pa sve ukuhati u vru}e mlijeko i mije{ati dok se krema ne zgusne. 4. Kad se krema ohladi, dodati pjenasto izra|eni maslac i sve zajedno izmiksati. Nakon pe~enja, kada se tijesto ohladi, premazati ga kremom i posuti kokosom.

Ne mo`e se re}i da se najve}a hri{}anska crkva na svijetu nalazi u Rimu. Ona se nalazi u gradu Jamusukro, prijestonici Obale Slonova~e. To je crkva Notre Damme de la Paix, umnogome replika monumentalne rimske bazilike Sv. Petra. Od 1960. do 1993. godine Jamusukro je bio drugi, rezervni glavni grad ove afri~ke dr`ave, budu}i zavi~aj, prebivali{te i nezvani~no sjedi{te predsjednika dr`ave Feliksa Hufue-Baunjija. Slu`beni status glavnog grada stekao je 1983. godine, od kada dijeli pojedine nadle`nosti s biv{om prijestonicom Abid`anom.
3. TA^NO

Najve}a crkva smje{tena u Jamusukru

SEKUNDA

GOROVIT KRAJ U ARABIJI

UZETI U NAJAM, IZNAJMITI

BIV[I FUDBALER ”SARAJEVA” MUHAMED

ZATVORI, HAPSANE

JEDINICA JA^INE ELEKTR. OTPORA (mn.)

PUK, SVJETINA DUGA AZIJSKA RIJEKA NAPADA^KI DIO TIMA

KO[ARKA[ DANEU

NEPOSOLJENA

ONAJ KOJI [TO DR@I

VR[ILAC SANACIJE VRSTA TROPSKOG GU[TERA DIO JAHA^E OPREME PREZIME GLUMCA NA SLICI IME GLUMCA NA SLICI STIL ODIJEVANJA, PONA[ANJA I SL. ERBIJ PODRU^JE NISKOG VAZDU[N. PRITISKA JOD BRDO KOD BEOGRADA DIV, KOLOS IME TROJICE KRALJEVA U PERGAMU K.T.

S.@. KORALJNI GREBEN

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA KOLONIZATOR, OPET, RADIKA, RK, ELISA, V@, ALATAST, SINJ, SAMIR, ORARI, ODE, MUJAGI], NARVAL, LE]I 2458

NJEMA^KA

KRETANJE KROZ ZRAK ^OVJEK SA ORIJENTA

Lete}a riba je dobila naziv po tome {to stvarno mo`e da „leti“. To je okeanska riba iz porodice Exocoetidae. Ima ih oko ~etrdesetak vrsta i `ive u toplim vodama {irom svijeta. Kre}u se od 45 centimetara i imaju ~vrsta peraja nalik na krila i nepravilno rascijeljen rep. Dvokrilne vrste imaju uve}ana samo grudna peraja, a ~etverokrilne imaju uve}ana i grudna i stoma~na peraja. One vi{e klize po vodi poslije iskakanja nego {to lete. Mogu na~initi nekoliko uzastopnih skokova. Najja~e leta~ice u stanju su da prevale ~ak 18 metara odjednom, a zdru`eni zaleti mogu se protegnuti na 400 metara. Ovakvo pona{anje prvenstveno predstavlja na~in izbjegavanja grabljivica.

Lete}a riba pravi i uzastopne skokove

Za{titno lice Sla|ana Peji}

Sarajevske sedmice mode

46

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

jet set

ZVIJEZDE Turneja od 24. marta do

Atraktivna manekenka Sla|ana Peji} aktivno se uklju~ila u organizaciju Sarajevske sedmice mode, koja }e od 2. do 5. aprila biti odr`ana u Domu Oru`anih snaga BiH. Na ovaj na~in ljepotica }e, kako ka`e, dati svoj doprinos razvoju modne scene u na{oj zemlji. - @elim da Sarajevska sedmica mode bude bolja od prethodnih, a posebno mi je drago {to su upravo mene izabrali da budem za{titno lice. Manifestaciju organizira Udru`enje manekena i modnih kreatora BiH i kompanija „Nivea“. Za tri dana ljubitelji mode vidjet }e dosta zanimljivih revija, a kreacije }e nositi najbolje bh. manekenke, ali i modeli koji su budu}nost na{e modne scene - ka`e D. Z. Sla|ana.

Slovenija i{~ekuje Harijevu „Sre}u“
Veliko zanimanje za koncerte na{e zvijezde
Hari Mata Hari: Sjajan prijem u Sloveniji Deadmau5: Muzi~ki fenomen iz Toronta

Peji}: Zanimljive revije

SMS predstavlja koncert „Za deset“
U prostorijama Radija Stari Grad danas u 12 sati bit }e odr`ana pres-konferencija povodom koncerta „Za deset“ Samira Mujagi}a SMS-a, kojim obilje`ava deset godina estradnog djelovanja. Na{ kantautor svoj prvi veliki nastup u Sarajevu odr`at }e u Domu mladih u subotu, 19. marta, u 20 sati. SMS je do sada snimio tri albuma, a hitovi „Do bola“, „Dobrodo{la, tugo“, „Kako mi nedostaje{„, „Za koga ove suze padaju“ D. Z. obilje`ili su njegovu karijeru.

Lista u~esnika EXIT festivala, koji }e od 7. do 11. jula biti odr`an u Novom Sadu, pro{irena je zvijezdama elektronske scene kao {to su Deadmau5, „Digitalism“, Stiv Aoki (Steve) i Pol Kalkbrener (Paul Kalkbrenner). Deadmau5 je muzi~ki fenomen iz Toronta, ~ija autorska muzika, progresiv, elektro i dens hitovi kao i neobi~ni kostim d`inovske mi{ije glave s kojim nastupa u~inili su da se za kratko vrijeme popne na sam vrh svjetske klupske scene. U roku od samo nekoliko godina od relativno nepoznatog izvo|a~a napravio je ogroman muzi~ki i komercijalni uspjeh. Zanimljivo, njegov dolazak na najpopularniji regionalni festival uslijedit }e nakon {to je na Facebooku pokrenuta grupa „Dovedite nam Deadmau5-a na EXIT“. Osim navedenih izvo|a~a, do sada su nastupe na EXIT-u potvrdili i poznati svjetski

Deadmau5 dolazi na zahtjev publike EXIT-a

Dopunjena lista u~esnika festivala

DJ-evi Joris Vorn (Voorn), Tiga, D`ejms Zabijela (James Zabiela), Karl Krejg (Carl H. P. Craig), Gramophonedzie...

jet set
2. aprila

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

47
akon {to je zavr{io studijski rad s Mirzom [oljaninom Hari Mata Hari uputio se u Sloveniju, gdje se upravo zahuktava promotivna kampanja za turneju „Sre}a“ na{e grupe koja }e se odvijati od 24. marta do 2. aprila. Veliko zanimanje u Sloveniji vlada za ove koncerte, pa i ne ~udi {to su Harija proteklih dana „okupirali“ novinari iz ove zemlje. - U Ljubljani smo ~esto svirali na trgu, ali ne i u ostatku Slovenije. Ve} u samoj najavi turneje nai{li smo na divan pr-

Pu{kar: Snima CD u Ljubljani

N

Hari se u Ljubljani susreo i s gradona~elnikom Zoranom Jankovi}em, koji mu je dobar prijatelj, a i bio mu je kum na vjen~anju s Jasminkom I{tuk. ijem i zato sam uvjeren da }e i koncerti biti fantasti~ni - poru~io nam je Hari iz Ljubljane. Na{a zvijezda isti~e da mu uz profesionalno zadovoljstvo predstavlja veliku radost {to }e u narednom periodu biti bh. ambasador u Sloveniji. - U`ivam da budem ambasador pozitivnih vrijednosti i da uvijek nosim zastavu BiH - govori Hari. Boravak u Ljubljani na{a zvijezda }e, vjerovatno, iskoristiti i za dogovore za naredni projekt „Hari simfo“. U planu je da Hari snimi svoje najve}e hitove kao i brojne druge evergrine u novim aran`manima i uz pratnju Ljubljanske filharmoL. S. R. nije.

Kum u Ljubljani

Pu{ko objavljuje najavni singl

Nermin Pu{kar ulazi u posljednju etapu rada na novom albumu. Popularni Pu{ko novi CD priprema u Ljubljani, gdje `ivi ve} nekoliko godina, te o~ekuje da }e nosa~ zvuka biti objavljen prije ljetnih mjeseci. - Uskoro }u izdati najavni singl koji }e mi ujedno ponuditi neke smjernice {to se ti~e albuma. Pjesma }e, dakle, po-

@elim opipati puls publike
slu`iti da opipam puls publike, jer }u upravo na osnovu njihove reakcije formirati listu ostalih numera koje }e se na}i na CD-u. S obzirom na to da sam pod ugovorom s „Menartom“, vjerovatno }u pod etiketom te izdava~ke ku}e objaviti album za regionalno tr`i{te - govori bh. muzi~ar. Paralelno sa snimanjem albuma Pu{ko planira i na-

stupe s bendom. - S ljep{im vremenom se otvara i koncertna sezona, stoga planiram organizirati seriju nastupa po BiH i Sloveniji jer sam zaista `eljan svirke. Nisu, naravno, isklju~eni i nastupi u zapadnoj Evropi. Ba{ sam nedavno dobio zanimljiv poziv iz Minhena - govori jedan od najboljih vokaH. P. la iz BiH.

Na pomolu nova saradnja

Duet Jasne i @eljka?
Samard`i}: Zanimljiva saradnja

Ivica KOSTELI]

Moj najbolji prijatelj je sestra Janica
Viki MILJKOVI]

Raspla~em se slu{aju}i Halida
Vivien LEIGH
Jasna Gospi} i @eljko Samard`i}, kako saznajemo, uskoro bi mogli snimiti duet. Kako se u estradnim kuloarima mo`e ~uti, inicijator saradnje je Jasna, koja je @eljku poru~ila da ima prekrasnu pjesmu. Definitivan dogovor jo{ nije pao, a na~elno je, kako se mo`e ~uti, Mostarac s beogradskom adresom prihvatio ponudu Sarajke koja `ivi u ^e{koj, pa }e biti zanimljivo vidjeti gdje }e se snimanje odvijaL. S. R. ti.

Sjaj glume i bijeda depresije
Porodica Muammara al-Gaddafija

Ko su djeca libijskog diktatora
I u 2011. godini magazin „Azra“ nastavlja darivati svoje vjerne ~itatelje. U ovom broju darujemo vam ~etiri parfema.

Gospi}: Prvi korak

48

Srijeda 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

Prodaja 
Astra 2008. g., GT sport cupe 1.6 115 KS, extra stanje, crvena met., max oprema, garažirana, uredno servisirana. Tel. 062 156 882. Astra 2008. god., GTC sport cupe 1.6 115 KS, extra stanje, crvena met., max oprema, garažirana, uredno stanje. Tel. 062 156 882. Audi 90, metalik siva, ekstra stanje, šiber, centr. brava, registrovan, nove gume. Tel. 061 434 374. Audi jaje, 1.6 B + plin, sa atestom, reg. do 8. 2011., 87. god., dobro očuvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autodijelovi Opel, Korsa, Astra, Zafira, Vektra, Omega, Frontera. Tel. 061 200 203. Autostakla “Rule”, original šoferšajbe i bočna stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojnička 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije riješena carina i porez. Može zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dacia Logan 1.4, juli 2006., 6.000 KM. Tel. 061 482 883. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dvije ljetne gume Sava malo vožene, 195-55-R15. Tel. 061 537 880. Džeta 1.3 benzin, 1985. god., očuvana. Tel. 061 803 001. Džip Infiniti FX 35-3,5 V, god. 2008., cijena po dogovoru, hitno. Tel. 061 131 035. Fiat Panda 1.0, 1997. god., benzin, teretni, dvosjed, reg. do 6. mjeseca, u odličnom stanju, 1.300 KM. Tel. 061 184 796. Fiat Punto 1.2, benzin, proizv. 2003., sva oprema, cijena 7.000 KM. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Fiat Punto multi jet 1.3 dizel, 2005. god., bijela boja, cijena 6.900 KM. Tel. 061 144 162. Fiat Uno 75 IE, ispravan, neregistrovan, dogovor. Tel. 061 904 736. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god., 3 vrata, plava met., registr., ful oprema, 133.000 prešla, 1 vlasnik od uvoza, cijena 8.400 KM. Tel. 061 083 802. Ford Fiestu 2005. god., 51.000 km, I vlasnik, izuzetno očuvana, cijena 9.000 KM. Tel. 061 896 937. Ford KA 1.3 (1998. god.), registrovan, servisiran, očuvan. Povoljno! Tel. 061 490 570. Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999. g., u odličnom stanju, klima, ABS, centralna, CD, reg. do avgusta. 7.100 KM. Tel. 061 067 748. Ford Mondeo 1.8 TDI, ful oprema, odlično stanje, reg. do avgusta, 7.200 KM. Tel. 061 067 748. Fordove bremz pakne i diskovi, povoljno. Tel. 447-857. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., limarija i enterijer u odličnom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, dobar, 1.3 benzin, reg. do kraja godine. Tel. 062 316 911. Golf 3 1.9 dizel, 1995/96. god., bijeli, karavan, registrovan, odlično stanje, lavlja kandža, CD radio, cijena 6.100 KM. Tel. 061 158 202. Golf 4, SDI, 1998. g., registrovan do 8. mjeseca. Tel. 061 205 332. Golf 87. TDI, crveni, registrovan, cijena 2.600 KM. Tel. 061 519 750. Golf II 1.3 B, poluajnšpric, 1991. god., crni medison oprema, 3 vrata, registr., garažiran, extra stanje, cijena 3.600 KM. Tel. 061 083 802. Golf II, dizel, 4 vrata, boja bijela. Tel. 061 207 361. GolfII, DTS, 1991.god., 3vrata, metalik, prešao 165.000. Tel. 061 829 281. Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov, reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full, 4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM. Tel. 061 358 229. Hyundai Lantra karavan, 1.6 ben., povoljno. Tel. 061 620 057. Hyundai-Atos, 2002. g., može zamjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor. Tel. 061 202 816. 

Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., može zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odličnom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Korsa 1.2 B, 88. god., reg. do 8. 2011., nove gume, odlično očuvana, povoljno. Tel. 062 322 467. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registrovan, garažiran, odličan, 6.000 KM. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, 2004. g., crni metalic, automatik, ekstra stanje, 30.000 KM. Tel. 061 101 410. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., koža, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Mondeo 1.8 TDI, full oprema, reg. do avgusta, odlično stanje, 7.200 KM. Tel. 061 067 748. Motor “Mercedes” 190-200 dizel, odličan. Tel. 061 252 805. Multilok škorpion, blokada mjenjača, WV, Škoda, Audi, 150 KM. Tel. 061 200 203. Najjeftinija registracija vozila, gratis tehnički pregled. Tel. 062 316 911. Opel Astra G 1.7 turbo dizel, 2000. god., 3 vrata, siva, registr. 143.000 prešao, extra stanje, 1 vlasnik, garažiran, cijena 7.500 KM. Tel. 061 158 202. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, registr. 100.000 prešao, knjiga vozila, očuvan, cijena 7.300 KM. Tel. 062 548 408. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, registrovan, 100.000 prešao, 1 vlasnik od uvoza, garažiran, cijena 7.300 KM. Tel. 062 548 408. Opel-kadet, 1.3 E (suza), 1988. god., registrovan do 4. 2. 2012., cijena 1.800 KM. Tel. 062 183 913. Pasat 1983., reg. 10. 2011. Tel. 061 83 50 68. Pežo 106, god. pr. 1997., zelena metl., daljin. zakljč., šiber, šifra za paljenje, električ. pod. stakla, reg. 10. 10. 2011. Tel. 061 528 084. Pežo 206 2.0 HDI, 2003. god., sivi, 4 vrata, ful oprema, plaćeni carina i PDV, 160.000 prešao, cijena do registr. 8.600 KM. Tel. 062 548 408. Pežo 206 2.0 HDI, 2003. god., sivi, 4 vrata, full oprema, plaćeni carina i PDV, 160.000 prešao, cijena do registr. 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Pežo 206 HDI, god. 2004., registrovan, CD, klima. Tel. 033 644-590. Polo 1.4 MPI, 2000. god., plavi, 4 vrata sa dosta opreme, cobra alarm, registr., garažiran 116.000 prešao, cijena 7.100 KM. Tel. 061 835 565. Polo 1.4 MPI, 2000. god., plavi, 4 vrata sa dosta opreme, cobra, alarm, registr. 114.000 prešao, kao nov, cijena 7.100 KM. Tel. 061 548 408. Polo dizel 1.4, 94. g., može zamjena za novija auta. Tel. 061 243 923. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. uređaja. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugrađujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugrađujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, može i montaža. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Renault Megane, 2006 god., crveni, regidtrovan, 1,5 DCI, zimski i ljetne gume 12400 KM.Tel. 061 224 553. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Reno 11, registrovan, stanje dobro, boja metalik, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Laguna DCI 1.9 sva oprema, cijena 10.000 KM. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Reno Megan 1.9 D, proizv. 2001., sva oprema, cijena 8.000 KM. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Reno Megan coupe 1.6, 2001.,

može zamjena za građ. materijal uz vašu doplatu. Tel. 061 338 433. Reno Megan II 1.6 16 V, 12. 2003. god., registr., klima, ABS+ESP, bord, koža, MP3, airbag 6x6, crni, 3 vrata. Tel. 061 202 888. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Ševrolet Lacceti, 2007. kraj, kao nov, registr., klima, ABS, el. podiz., daljinsko, 5 vrata, povoljno. Tel. 033 809 035. Ugradnja alarma i sistema protiv krađe vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vršim dijagnostiku za Opel vozila. Moguć dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. W buba 1200 prodajem razne dijelove nove i polovne. Tel. 061 364 149. Za Škodu Feliciju prodajem dobru polovnu haubu, 50 KM, Sarajevo. Tel. 061 551 317. Zaštita za automobile, blokada mjenjača, blokada volana. Tel. 061 719 916.

Kupovina 
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mlađe golfove. Tel. 061 504 190. Kupujemo sve vrste vozila, strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Kupujem havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893. Vršimo otkup rabljenih havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775. Otkupljujem ispravna vozila na BH. tablama, mlađa godišta, isključivo ispod tržišnih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na našim i stranim tablama. Tel. 061 758 217.

Izdavanje 
Izdajem 500 m2 skladišno-kancelarijskog prostora. Tel. 061 167 949. 2505-1Ndž Izdajem namještenu garsonjeru na Koševskom brdu, studenticama, zaposlenim djevojkama i parovima. Cijena 400 KM sa uključenim režijama. Tel. 061 373 949, 061 223 941. 3194-1tt Izdajem luksuzno opremljen stan dvosoban kod OHR-a, Kovačići. Tel. 061 996 275. 2859-1Ndž Garsonjeru izdajem od 1. 4. 2011. kod stadiona “Koševo”, potpuno opremljena, zaposlenim ili bračnom paru. Tel. 061 171 164. 2878-1Ndž Izdajem jednosoban stan na II spratu, namješten, sa plinskim grijanjem, u Aerodromskom naselju C4 - Dobrinja. Cijena 300 KM + režije. Tel. 061 275 908. 2897-1Ndž Al. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033 546-824. Alipašino, dvos. veći prazan stan 58 m2, I sp., centralno, 250 KM. Tel. 061 145 853. Apartmani Centar (“Papagajka”), 20 KM po osobi. Tel. 061 519 750. Apartmansko prenoćište iznad Katedrale, parking, kablovska, 20

KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko prenoćište u centru grada sa extra oprem. sobama, TV, sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Arapova ul., izdajemo bosansku kuću. Tel. 061 224 046. Blizu trolejbuske adaptiran namješten jednosoban stan, II sp., zgrada, zvati od 17 h, 450 KM. Tel. 646-410. Blizu Željezničke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Centar - Papagajka, nudim noćenje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, dvos. fino opremljen stan u zgradi. Tel. 062 465 466. Čengić Vila, izdajem trosoban stan, extra namješten. Tel. 062 666 893, 063 379 906. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dobrinja, izdajem dvosoban stan namješten kod Sportske gimnazije. Tel. 062 666 893, 063 379 906. Garsonjeru polunamještenu izdajem, poseban ulaz, centralno grijanje. Tel. 033 638-006. Gradačačka ulica, izdajem jednosoban stan, namješten. Tel. 062 994 800. Grbavica 1, izdajem garažu ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica kod OHR-a, dvos. modreno opremljen stan u zgradi. Tel. 061 522 190. Grbavica, dvosoban namješten stan, priv. kuća, I sprat. Tel. 063 639 213. Hrasno kod pekare “AS” dvos. fino opremljen stan u zgradi, I kat, 400 KM. Tel. 062 465 466. Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285. Hrasno, Trg heroja, dvos. stan u zgradi, centr. grijanje, 400 KM. Tel. 061 145 853. Hrasno, zgrada “Palme” dvos. namješten stan, centr. grijanje. Tel. 061 031 330. Ilidža, izdajem ili prodajem pos. prostor 75 m2, za kanc., ordinacije. Tel. 061 106 332. Ilidža-Pejton, prazan ili poluopremljen stan u zgradi, II kat, centralno. Tel. 061 522 190. Ilidža-Stup, Pijačna, polunamješten stan dvosoban. Tel. 061 866 705. Izd. dvosoban namješten stan, privatna kuća, poseban ulaz, grijanje, kablovska. Tel. 033 653-823, Pofalići. Izdaj. manji jednos. stan namješten, strogi centar. Tel. 061 904 465. Izdaj. namješ. garsonjeru u Istočnom Sarajevu. Tel. 061 904 465. Izdaje se garaža Džidžikovac, Sarajevo. Tel. 061 480 001. Izdaje se jednosoban namješten stan. Tel. 033 201-973. Izdajem dvosoban i trosoban stan, etažno i centralno grijanje, u Grbavičkoj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namješten ili prazan stan, D. Malta. Tel. 061 325 750. Izdajem dvosoban namješten stan - Pofalići, blizu Kampusa i Fabrike duhana. Mob. 062 439 329, 061 437 719, 066 430 574. Izdajem dvosoban polunamješten stan u Pofalićima. Tel. 062 138 500. Izdajem dvosoban stan prazan, plinsko grijanje. Tel. 521-541. Izdajem garažu na Čengić Vili, iza Vranicinih nebodera. Tel. 061 200 744. Izdajem garažu na Marijin Dvoru Tešanjska ulica (zgrada “Viza za budućnost”). Tel. 061 273 995. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban, namješten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Velešići. Tel. 033 442-131. Izdajem na duže vrijeme dvosoban stan, centar. Tel. 061 514 301. 

Izdajem namješten tros. stan u zgradi, Zagrebačka, centr. grijanje, kablovska, internet, blindo vrata. Tel. 061 067 859. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2, kod Heco pijace. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem poslovni prostor na Ciglanama 80 m2, Alipašina 53. Tel. 610-138. Izdajem sobe kod Sebilja, Baščaršija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za prenoćište u St. Gradu, grijanje i TV, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem sobu studenticama isključivo vjernicama mulimankama, na Kovačićima. Tel. 033 228-546. Izdajem sprat kuće Ilidža, komplet namješten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan na Stupu II, u privatnoj kući, 70 m2, nenamješten, isključivo porodici, Dobrinjska 91. Tel. 033 628-886, 061 437 157. Izdajem stan-kancelarijski prostor (polunamješten) 72 m2, kod Katedrale, III sprat. Tel. 066 754 118. Jednos. stan Šip, namješten, priv. kuća, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 033 485-657. Jednosoban, zas. i opremljen stan sa grijanjem, lijepa lokacija, Breka II. Tel. 033 538-185, 062 147 003. Mojmilo, dvos. renoviran stan, prazan u zgradi, centralno. Tel. 061 031 330. Namješten 1-soban stan, pos. ulaz, c.g. Velešići. Mob. 061 803 662. Opremljen frizersko-kozmetički studio. Tel. 061 207 448. Pofalići kod FDS, namješten dvosoban stan, internet, c. grijanje. Tel. 061 226 372. Povoljno izdajem tros. namješten stan u priv. kući, ulaz poseban. Tel. s062 376 354. Sobe za studente i đake, sa grijanjem i upotrebom banje. Tel. 222-902. Sokolović Kolonija, izdajem studentima namješten stan, centralno grijanje. Tel. 061 234 012. Stan na Ciglanama sa baštom 71 m2, 500 KM. Tel. 061 079 751. Stup II, ul. Dobrinjska 91, pos. prostor 30 m2. Tel. 061 437 157, 033 628-886. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavništva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja 
Prodajem trosoban stan 85 m2 i garažu, ulica Hivzi Bjelavca. Tel. 061 660 022. 3237-1tt Prodajem građevinsko zemljište sa dozvolom za izgradnju. Zgrada sa 7 stanova. Sarajevo Stari Grad. Tel. 061 147 701. 3266-1tt Stan 96 m2, četverosoban, prodajem na Čobaniji, papiri uredni, useljiv. Tel. 061 183 669. N. Prodajem dvosoban stan 48 m2, Grbavica I, V kat, etažno g., ul. Trnovska (kod Mađarske amb.). Tel. 066 488 818. 3305-1tt Švrakino, prodajem stan 24 m2, suteren, renoviran, garsonjera. Cijena 45 hiljada - nije fiksno. Mob. 061 887 040, 033 640-016. 2894-1Ndž 

A. Ferhatovića 63 m2, 2 sp., 2 balkona, centralno grijanje. Tel. 062 156 882. Aerodromsko naselje, prodajem jednosoban stan, cijena po dogovoru. Tel. 062 813 238. Al. Polje A-faza, TMP, 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Alipašino C faza, 67 m2, I sp., prodajem ili mijenjam (oko 50 m2) na istoj lokaciji. Tel. 061 749 305. Blagovac III, kuća sa okućnicom i garažom. Tel. 033 544-722, 066 727 979. Bos. Krupa, naselje Donje Krčane, 8.500 m2 parcelisano, vlasništvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, prodajem dvoiposoban stan 66 m2, prvi sprat, ul. Hasana Sušića. Tel. 033 544-398, 061 741 544. Centar kod Predsjedništva 89 m2, Katedrala 83 m2, I sp. Tel. 063 034 322. Centar, A. Buće, iznad bolnice “A. Nakaš2, I sp., 71 m2+lođa-balkon 6,5 m2, parking obezbijeđen,167.000 KM. Tel. 061 137 510. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 803 029, 061 170 426. Centar, ul. Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Centar-Ilidža, 76 m2+terasa 15 m2. Tel. 063 034 322. Č. Vila, 54 m2, I sp., 48 m2, 15 sp. Tel. 061 079 751. Čekaluša 106 m2, III sp., 200.000 KM, hitno. Tel. 061 214 306. Dobrinja 4, jednos. 38 m2, 1 sp., renoviran. Tel. 061 493 323. Dobrinja 5, extra konf. sunčan 3-soban stan, ustakljeno, 82 m2, 1.500 KM/m2. Tel. 033 456-506. Dobrinja C-5, 2,5-soban stan 67 m2, sa garažom, renoviran, PVC stolarija, prinsko grijanje, 1/1, I sprat. Tel. 062 346 780. Dobrinja C-5, ul. R. Demirdžića, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 305 928. Dobrinja II, 55 m2, 80.000 KM fix. Tel. 061 214 306. Dobrinja, Trg Sabora Bosanskog, 78 m2, 105.000 KM. Tel. 061 214 306. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gružu, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Grušku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dva dun. livada, šuma 1/1, povoljno, Djevojačke vode, Ahatovići. Tel. 061 132 273. Dva placa po 1.000 m2 šume, svi priključci, D. Vode, Ahatovići. Tel. 061 209 120. Dva placa, livada zakuće uz asfalt, blizu škole Dobroševići. Tel. 065 335 075. Dvoetažni 78+garaža+bašta, 58 m2. Tel. 061 288 939. Dvoipos. stan 65 m2, ul. Grada Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033 460-064. Dvos. stan 54 m2, novogradnja, prizemlje, kod KLAS-a. Tel. 062 368 165. Dvos. stan 56 m2, A. Polje, 1.500 KM/m2. Tel. 061 214 306. Dvos. stna 55 m2, I sp., renoviran, kod Merkatora-Socijalno. Tel. 061 256 445. Faletići, zbog selidbe prodajem kuću 10x12, sa okućnicom 1.200 m2, uz rijeku Mošćanicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Grbavica, dvos. 52 m2, 3 sp., extra lokacija. Tel. 061 493 323. Grbavica, Šoping, 83 m2, 5 sp., nadzid, extra uređen, 170.000 KM. Tel. 062 156 882. Grbavica-Šoping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM (renoviran), sa garažom. Tel. 033 617-742, 061 964 797.

Dnevni avaz srijeda 9. mart/o`ujak 2011. 49 
Hotonj, Orahov brijeg, građ. parcela 1.460 m2 vl. 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Hrasno, Džamijska, stan 37 m2 + 4 m2 lođa, cijena 76.000 KM. Tel. 061 906 566. Ilidža, kuća novogradnja, 3 etaže, 485 m2, zemljišta (Vrelo Bosne). Tel. 061 493 323. Ilidža, Plandište, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, bašte 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilidža-Lužani, prodajem stan 55 m2, centralno, III sprat, cijena po viđenju. Tel. 033 624-205. Ilidža-Lužani, stan 58 m2, III sprat, cijena po viđenju. Tel. 033/623-534. Ilidža-Pejton, kuća 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa garažom i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Jednos. stan na D. Malti 35 m2, II sp., papiri 1/1. Tel. 061 778 081. Ključ, područje Bebići, iznad Vatrogasnog, prodajem 6 dunuma zemlje. Mob. 062 364 214. Tel. 053 222-928. Koš. Brdo pored autob. jednos. adapt. stan, II sp., plin, blizina fakulteta i 2 odvojene prostorije, 65.000 KM. Tel. 061 559 235. Kranjčevićeva 54 m2, 1 sp., dvosoban, sunčan, dvostrano orijentisan. Tel. 061 079 751. Kuća 1/1, 9x10, 500 m2 bašte kod škole Dobroševići. Tel. 065 335 075. Kuća Butmir, novogradnja, hitno. Tel. 061 288 939. Kuća na Ilidži, kuća je nova i ostavljam sav namještaj. Tel. 062 81 196. Kuća u Dubokoj, renovirana, na dvije etaže 90 m2. Tel. 061 714 057. Kuća u Tarčinu, 8x9 m, na sprat, te 2.000 m2 okućnice i 4.000 m2 zemlje 500 m od kuće, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Kuća, uredni papiri. Tel. 033 457-000, 062 762 258. Livada 400 m2, poodno za stamb. izgradnju, više škole Dobroševići. Tel. 065 335 075. Lužani, stan 54 m2, I sprat. Tel. 065 645 108. M. Dvor - centar, jednosoban 40 m2. Tel. 061 132 327. M. Dvor, exkluz. pos. prostor 160 m/I, ul. Titova, pored hotela Zagreb, gr. etažno, tel, centrala, 7 prostorija, 600.000 KM. Tel. 061 269 835. M. Dvor, garsonjera 25 m2, IV sp., ul. Vrazova, hitno. Tel. 061 493 323. Malta, stan 66 m2, ul. E. Šehovića 50, III sprat, sa dva balkona, renoviran, cijena 135.000 KM. Tel. 062 969 774. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom naDobrinju. Tel.062 823 739, 061 817 960. N. Sarajevo “Šibica” 72 m2, 41 m2, centralno gr. Tel. 062 156 882. Na Ilidži prodajem stan u nizovima, 95 m2+garaža. Tel. 625-652. Nov pos. prostor 21, 30 m2, Otes-Ilidža, cijena po dogovoru. Tel. 033 473-796. Nov stan 80 m2 u Velešićima, hitno. Tel. 062 841 196. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Plac preko puta “Škafe”, Gladno Polje. Tel. 066 473 121. Pofalići, novogradnja, veća kuća, 2 stana, 3 posl. prostora, na placu od 810 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Poljine, 2.847 m2 x 75 KM/m2, sa kompletnom infrastrukturom. Tel. 061 608 962. Pos. prostor 75 m2, na Ilidži, ordin. kod osiguranja. Tel. 062 106 332. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilijaša 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem kuću sa okućnicom, visoko prizemlje, sprat, Radnička 122. Tel. 061 201 700. Prodaje se ili izdaje poslovni prostor u Tuzli, SKPC Mejdan, površine 320 m2, cijena po dogovoru. Tel. 063 491 151.222-1Tz Prodaje se kuća na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Baščaršije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Kuća se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz kuću se nalaze 2 garaže sa 3 garažna mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Kuća je upravo potpuno renovirana. Ima baštu. Tel. 061 842 242. Prodaje se vikendica u Stocu. Tel. 061 482 883. Prodajem četvorosoban stan, strogi centar Baščaršija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvije devastirane kuće na 1.100 m2 zemljišta, Gazin Han. Tel. 061 243 923. Prodajem dvoiposoban stan 62 m2 u Koševu (kod Stadiona), ul. Patriotske lige, 135.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem dvosoban renoviran stan Gornje Ciglane, PVC, gas, 48 m2 + balkon, 58.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem garažu 14 m2, Rudija Alvađa 10, Dobrinja. Tel. 062 759 008. Prodajem garsonjeru 25 m2 u Švrakinom, cijena po dogovoru. Tel. 061 722 350. Prodajem ili izdajem stambeno poslovni objekat od 1.000 m2, poslovni prostor 440 m2, stambeni 550 m2, sa 6 stanova i 4 garsonjere. Moguća i zamjena za manji objekat uz dolatu, A. B. Srebrene br. 141, Nedžarići kod Zaklopače, hotel Golden. Tel. 062 134 551, 00382 69 620-260. Prodajem ili izdajem stan u centru M. Dvor, pogodan za pos. prostor, ordinaciju, advokat. Tel. 062 608 005. Prodajem ili mijenjam za stan pos. prostor 75 m2. Tel. 062 106 332. Prodajem jednosoban stan 30 m2, lijepa lokacija na Koševskom brdu. Tel. 061 243 923. Prodajem jednosoban stan na Koševskom brdu. Tel. 061 202 497. Prodajem kuću u izgradnji Nedžarići. Tel. 061 131 297. Prodajem kuću u strogom centru, Patriotske lige, 12x7. Tel. 061 243 923. Prodajem kuću! Veća - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovića. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Hadžića, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem novu kuću u Sarajevu, naselje Binježevo. Kuća ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Okućnica površine 1.000 metara kvadratnih ograđena zidom. Vlasništvo 1/1, sve uknjiženo u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu 12.500 m2, pored puta Sarajevo-Kiseljak, u mjestu Kobiljača. Tel. 061 172 066. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (Đenović kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem plac u Otesu 1.350 m2, uz cestu, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem poslovni prostor 96 m2 + stambeni II sprata, povoljno, Ilijaš. Tel. 062 671 097. Prodajem radnju na pijaci Ciglane, adaptirana, odmah useljiva, povoljno. Tel. 063 191 659. Prodajem stambeno poslovni objekat na Jablaničkom jezeru. Tel. 061 243 923. Prodajem stambeno poslovni prostor 12x8 m, okućnice 422 m2, Ilijaš. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 55 m2, prizemlje + dvorište za 2 parkinga + 2 podruma, austrijska gradnja - dvoorijentisan. Tel. 066 203 642, Bistrik 62. Prodajem stan 70 m2 I spr. i od 40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061 513 012. Prodajem stan sa lođom, 3. sprat, plinsko grijanje, novija gradnja, podrum. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Prodajem stan u centru Zenice, 65 m2, na II katu. Tel. 061 690 848. Prodajem stan u Lužanima, 69 kv., cijena povoljna. Tel. 033 621-023, 066 357 804. Prodajem stan u Novom Sarajevu, 86 m2, austrougarska gradnja, sređen, 185.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem u centru dvosoban stan. Tel. 061 514 301. Prodajem zidanu garažu, 1/1, papiri uredni, Čengić Vila, Gradačačka. Tel. 033 214-469. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 okućnice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vršim zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Renovirana garsonjera 27 m2, Alipašino, Geteova, fix. 50.000 KM. Tel. 061 507 960. S. Grad, stan 80 m2, može i za manji uz nadoknadu, Obala Kulina bana. Tel. 062 476 549. Stan 105 m2, Ferhadija, povoljno, 110.000 EUR-a. Tel. 061 214 306. Stan 38 kv. na K. Brdu, V.P., prodajem, može zamjena za sl. u Hadžićima uz dogovor. Tel. 062 110 722. Stan 50 m2, Trg heroja. Tel. 062 32 0581. Stan 60 m2, A. Polje, B faza. Tel. 062 295 974. Stan 64 m2, Bare-Šip, IV sp., novogradnja, parking mjesto. Tel. 061 214 306. Stan, naselje Aerodrom 36 m2, cijena po dogovoru. Tel. 062 813 238. Stari Grad, devastirana kuća, 330 m2 zemljišta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojnička 109, kuća sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasništvo 1/1. Tel. 062 735 608. Šuma 1.000 m2 sa svim priključcima, Djevoj. vode, Ahatovići. Tel. 065 335 075. Tros. blizu Katedrale, ul. Čadordžina. Tel. 061 926 431, 033 465-871. U centru 60 m2, 3 sp., i Šip 83 m2+garaža. Tel. 063 034 322. Useljiv stan 65 m2, c. grijanje, vodomjer, balkon ustakljen, B faza. Tel. 545-977. Vikendicu, asfalt, struja, voda. Tel. 065 380 562. Vogošća - dupleks kuća: jednosoban, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vogošća, adaptiran jednosoban stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vogošća, prodajem pos. prostor 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vratnik, kuća sa tri zasebna stana i dvije garaže, 1/1. Tel. 061 131 268. Započeta kuća i 600 m2 okućnice, papiri, voda, kanalizacija. Tel. 033 451-309. struja plin, razne frižidere, 70-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodaja kućnog namještaja u trosobnom stanu, odlično stanje, povoljno. Tel. 062 569 990. Magnetni nakit “Energetix” 60 posto popusta od prodajne cijene. Tel. 062 56 99 90. Komodu dvoje vrata, šest ladica, kao nova, cijena po dogovoru. Tel. 062 681 161. Povoljno, ulazna željezna vrata kapije 4 m, 2x2 m, biciklo za 12 god. Tel. 061 397 921. El. peć za pizz i pite, reznicu za meso. Tel. 061 138 561. Video “Orion” sa daljinskim, 2 jorgana, povoljno. Tel. 061 272 7453, 065 631 342. na adresu, povoljno (Hary). Tel. 061 757 049. Dajem časove iz matematike i statike đacima i studentima, uspješno. Tel. 033 526-945. Instruiram matematiku za sve škole i fakultete, uspješno i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor matematike daje instrukcije za osnovce i srednjoškolce. Tel. 061 244 251. Prof. francuskog, ovlašteni sudski tumač - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, rođendana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve škole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjoškolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjoškolcima, dolazim na kućnu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjoškolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Povoljno vanjske roletne, aluminijske žaluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Profesor njemačkog jezika uspješno daje instrukcije učenicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562. Vodoinstalater-električar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. peći. Tel. 061 180 120. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vršimo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo mašinsko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spušteni plafoni. Tel. 061 818 732. Vršimo adaptacije stanova, kuća, posl. prostora, brzo, stručno, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Zidamo porodične i vikend kuće po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogućnosti. Tel. 061 965 054. VKV električar, elektro-tehničar vrši održavanje postojećih i ugradnju novih elekt. instalacija. Tel. 062 522 014. Ozbiljan: zidar, keramičar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis računara “Majo”, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna zaštita računara, čišćenje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje ćilima, etisona i sjedećih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim šamponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehničku i stručnu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspješno. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspješno. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjedećih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Rainbow sistem čišćenja u vašem domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje časove učenicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje vaše stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na kućnu adresu. Tel. 066 360 809. Krojač-tapetar vrši usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. 

U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljno cijeni. Cijena 1 m = 55 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kameni ugalj - 150 KM(Banovići). Drveni ugalj - 80 KM (Kreka). Kontakt tel. 061 625 196. 2806-1Ndž AKCIJA: U prodaji su bukova cijepana drva u svim oblicima kao i sve vrste uglja Banovići (orah i kocka), kao i ugalj Kreka komad. Prijevoz obezbijeđen. Tel. 061 417 842, 062 922 712. 2820-1tt “RASPRODAJA”! Bukova drva (cijepana, ćutci). Ugalj Banovići (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Penzioneri na 10 rata. Prijevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 2823-1Ndž D.O.O. “GORI VATRA” nudi ogrijev na 10 rata za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama, za ostale kupce posebne pogodnosti. Tel. 061 173 949, 033 434-545. 3247-1tt “AKCIJA FIRME OGREV”. Drva suha i sirova 35-65. Kreka komad 80. Kameni Banovići 150. Penzionerima na 10 rata. Pakujemo i u vreće. Tel. 062 888 503. 2850-1Ndž AKCIJA: Bukova cijepana drva I klasa, metar 50 KM. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je isti dan. Tel. 061 956 589. 2898-1Ndž Plinska peć na dimnjak Emina 6, sa sulunarima i original crijevima, sve 150 KM, može i jeftinije. Tel. 061 199 442, 033 621-733. Prodajem Braunove mrežice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite ćurke, patke, guske, horoze, žive, očišćenje ili osušene, guščije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro očuvane polovne frižidere i zamrzivače. Tel. 061 156 309. Turistički vodič “100 turističkih destinacija BiH”. Mob. 061 757 925. Nove originalne dijelove za industrijske šivaće mašine, povoljno. Tel. 062 876 691. Svježa ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Mediven, njemačke čarape za vene, ženske duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. 3 košnice, 1 kauč, 2 fotelje, 1 polukauč, 1 trpezarijski i 1 kuhinjski sto. Tel. 624-820. Novu motornu pilu Stihl 200 KM i zaštitne ploče za Jotul peć. Tel. 062 474 657. Sve vrste rezane građe, lamperiju, b. pod. Tel. 065 689 523. Bojler Gorenje malo korišten, 60 KM i veš mašina lux 600 obrtaja, 80 KM. Tel. 061 521 377. Polovan Sony plej stejšn 2 + čip + džojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571. Bijeli željezni krevetac sa točkovima, 100 KM. Tel. 062 320 034. Kombi bojler Ravenheat 24 KW. Tel. 061 185 753. Tračnu šlajfaricu i ručne mašine iz stolarske radnje. Tel. 061 145 885. Mali, okrugli sto, stakleni i dvije stolice, povoljno. Tel. 061 052 033. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Pelene za odrasle svih veličina, nepropusne podmetače 90x60 cm, 1 kom - 1 KM. Tel. 033 644-231, 062 970 817. Harmonika vrata “Marley”, akciona prodaja sa ugradnjom dvije vodilice, već od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Domaća, svježa ljekovita prepeličija jaja, 30 kom. = 9 KM “A” i 10 KM “S” klasa. Besplatna dostava. Tel. 061 955 152, 062 134 551. Prepeličije đubrivo, vreća od 50 kg = 3 KM i 5 KM, humus od prepeličijeg đubriva = 5 KM i 7 KM. Butilska do br. 24, Bojnik i Rajlovac kod Sidre i Imzit pumpe. Tel. 062 134 551, 061 955 152. Sve vrste rezane građe, lamperiju, brodski pod, sobna vrata. Tel. 065 689 523. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. veći frižider inox. Tel. 061 156 309. El. šporet “Beko”, trosjed, dvosjed, jednosjed i stolić. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Prodajem mlade kučiće tornjake. Tel. 061 810 922. Prodajem veš mašine, šporete

Usluge 
Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske žaluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. PTT Servis: veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 2878-1tt “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, generalna čišćenja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 2432-1Ndž “HIGIJENA” - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namještaja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 3075-1tt Profesionalno rješavanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna zaštita. Instal. windowsa, umrežavanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 3170-1tt TV VIDEO SERVIS vrši popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 3224-1Ndž ELEKTRIČAR SA VODOINSTALATEROM - popravka starih i ugradnja novih instalacija, sanitarija, aut. osigurača, bojlera, el. peći, prekidača, sklopki, itd... Tel. 061 132 149, 061 180 120. 2789-1Ndž KANALIZACIJA - SUBAŠIĆ Pročepljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, održavanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 3264-1tt Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i učenicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, čisto. Tel. 061 199 442, 033/621-733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Profesionalne usluge masaže, tretmani lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 010 272. Profesorica engleskog jezika daje časove i prevodi dokumente sa ovjerom. Tel. 033 659-133 i 061 252 294. Engleski instrukcije osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 062 381 987. Liječim vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Radim molersko-farbarske poslove brzo, čisto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vršim prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Dajem instrukcije iz njemačkog jezika. Tel. 061 588 626. Izvodimo molerske radove, struganje, gletovanje, moleraj. Tel. 061 184 414, 061 313 115. Rainbow-generalke, tepisi, kao i tapacirani namještaj, dugogodišnje iskustvo - ozbiljna žena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Frizer za žene i muškarce, dolazim

Potražnja 
Potrebno više stanova, kuća i posl. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 033/203-127, 061 437 732. 3270-1tt Potrebno više manjih stanova, praznih i namještenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na duži period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem manju garsonjeru u Sarajevu. Tel. 061 031 330. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojničko, Alipašino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem stan do 40 m2, Skender.-Baščaršija, u račun dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433. Tražim garažu u najam, Pofalići blizina Plavog granapa. Tel. 200-388. Tražim kuću za stanovanje sa prostorijama za držanje peradi, po mogućnosti Doglodi, Osijek, Azići, Otes, Rajlovac, Briješće, Zabrđe. Tel. 061 955 152, 062 134 551. Hitno potrebno više manjih stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Agenciji potreban manji stan u zgradi za izdavanje za zaposlenu ženu, duži period. Tel. 061 145 853. Agencija Sigenx kupuje stanove u Sarajevu ili posreduje uz 3 posto provizije. Tel. 033 654-793.

Zamjena 
Mijenjam dva manja stana: Mis Irbina pov. 53 m2 i Branilaca S. 43 m2, za jedan veći na lokaciji užeg centra grada. Telefon: 061 130 128. 3289-1tt Mijenjam kuću u Zvorniku za stan ili kuću u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipašino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sličan oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, 4. sprat, mijenjam za isti (sličan) u Sarajevu, može i prodaja. Tel. 061 220 179. Breka, 52 m2 stan sa baštom, mijenjam-prodajem za garsonjeru uz dogovor. Tel. 061 183 433. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju kuću u KS, vlasništvo 1/1. Tel. 061 867 880, 066 620 498. Zamjena-prodaja, stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Stan 80 m2, garaža 20 m2, okućnica 75 m2, poseban ulaz, za manji stan. Tel. 033 537-949. Mijenjam jednosoban stan u Sarajevu, II kat, za zapadni Mostar. Tel. 063 359 282.

Prodaja - razno
”VIAGRA-PFIZER” ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DUŽI SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZEĆEM. TEL. 061 702 404. 2218-1Ndž

”ZA SUPER SEX + NAJBRŽI EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.” 3310-1tt VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva od 35 do 65 KM. Ugalj kameni 145 KM, drveni 75 KM, sve može u vrećama. Penzionerima na 10 rata. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 2475-1Ndž

50

Srijeda 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
nom vrši prevoz kabastog otpada, pjeska, šljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tumač za njem., engl., holand. jezik, ul. Koševo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvlači kućanski i kancelarijski namještaj. Tel. 061 620 057. Servis računara “Aki”, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna zaštita, dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za učenike osnovnih i srednjih škola. Tel. 061 812 528. Vršim selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u državi i vani. Tel. 061 227 189. Vršim prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Električar VKV za kućne el. instalacije i uređaje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uništavamo žohare, stjenice, žute mrave i miševe, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-ličilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije đacima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku đacima uspješno, povoljno, dolazi vašoj kući. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uključujući i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, čisto, garancija. Tel. 061 349 294. Vršim prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, širom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja česme, vodokotliće, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije početnicima i učnicima niže muz. škole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima čistimo ćilime, tepihe, itisone, namještaj, auto i bus sjedišta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjoškolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po učenju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Keramičarski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vršim prijevoz i unošenje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono što veliki ne može, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdić. Tel. 061 219 946. Superefikasno uništavamo žohare, moljce, mrave, stjenice, uši, buba-švabe, miševe... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem čišćenja u vašem domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na vašoj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikroračunara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodišnjim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvlači namještaj u radnji ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Šivanje trajnih autopresvlaka, kože, mjenjača, popravak sjedišta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Kućni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedišta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo građevinske radove: šalovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Postavljanje, brušenje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kreči, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada pločastog namještaja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Keramičarske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pečem jagnjad i ovce za “akike” i svadbe, stručno i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspješno i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uništavamo žohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, miševe, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: žohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, miševa, itd. Tel. 061 234 026. Uištavamo žohare i žute mrave, 100% efikasno, u vašem stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061 243 891. Uištavamo žohare, moljce, mrave, stjenice, buhe i miševe. Tel. 033 219-761, 061 928 535. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomoć, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vršim prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomoć. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, dežurni 24 h. Tel. 061 861 635. “Tepser” s.o.d. - Savremenim mašinama čistimo: namještaj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (zaštita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vršimo sve adaptacije, građevinske radove. Tel. 061 019 468. Molersko-farbarske usluge, krečenje stanova, 1-sobni 120, 2-sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Liječimo mujasin suhi, vlažni, hemoroide, sve vrste kožnih oboljenja, uspješno. Tel. 033 204-093. Šivanje pantalona muških, ženskih, ženskih suknji 10 KM, vršimo korekcije odjeće. Tel. 033 204-093. Stolar, izrada kuhinja, plakara i ostalog pločastog namještaja. Tel. 062 218 641. Parketari postavljaju, bruse bezprašinskom mašinom parket i šipod. Tel. 062 458 198. Moler izvodi molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 073 760. Nudimo detektivske usluge, korektno i efikasno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Kiropraktičar - uspješno liječi oboljelu kičmu, ukočenost, uštak, uklještenje živca, diskus patiju, diskus herniju, spondilozu, glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Kombi prijevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastog otpada, obez. radna snaga, povoljno. Tel. 062 406 094. Stolar, opravka, montaža, izrada kuhinja, plakara, namještaja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Med. sestra pruža usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu ŠUK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Vršim popravke, prepravke, montiranje, lakiranje kućnog namještaja i stolarije. Tel. 061 250 763. Stolar - pravim kuhinje po mjeri, američki plakari, montaža namještaja, posavljam laminat od 3 KM/m2. Tel. 061 267 648. Ponovo smo sa vama, ugradnja svih vrsta kamena i keramike, povoljno. Tel. 062 843 850. Moler. Tel. 061 867 007. Čistim kuće i poslovne prostore, pranje tepiha, ćilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vršimo brušenje i lakiranje svih vrsta parketa i šipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Obavljam adaptacije i dr. građ. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Opravka b. tehnike, grijalica, usisivača, bojlera i ostalo, kao i ugradnja novih uređaja, rasvjete i ostalo povoljno. Tel. 061 262 411. Stolar, izrada i montaža kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama, kvalitetno. Tel. 062 944 952. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije učenicima osnovnih škola. Tel. 033 642-704. Fizioterapeut sa iskustvom pruža sve vrste usluga fizikalne terapije, rehabilitacije i masaže. Tel. 061 538 793. Vršim prevoz kombijem, ljudi, stvari, radna snaga po potrebi obezbijeđena. Tel. 062 385 762. Instrukcije iz hemije, studentima i učenicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Radim sve vrste limarsko građ. radova. Tel. 062 151 468. Izvodim sve vrste radova u građevini, sitne i krupne, zamjena prozora, vrata, šalovanje, krovove.. Tel. 061 501 835. Zidar, gradimo kuće od temelja do krova. Tel. 234-890. Grupa profesionalaca vrši komp. adaptaciju stanova, posl. prostora, brzo i kvalitetno. Tel. 033 611-943, 061 965 054. Grupa stolara pravi sve po vašoj želji. Tel. 061 134 597. Engleski jezik - instrukcije i prijevoz, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 501 210. Profesionalno čišćenje stanova, poslov. prostora, tepiha i namještaja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Radim keramičarske, zidarske, kameno-klesarske radove. Tel. 063 557 115, 033/457-000. Pravim sve vrste stepenica, kuhinje, plakare i namještaj, od drveta. Kvalitetno. Tel. 063 121 265. Instrukcije iz matematike, uspješno i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Liječim sva oboljenja kičme i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Profesor daje instrukcije iz francuskog i latinskog. Tel. 061 506 590. Vršim prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vršim molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vršim zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim kući. Tel. 061 914 014. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adresu. Tel. 062 006 352. Firma nudi usluge čišćenja privatnih stanova (5 KM/h) i pos. prostora. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. Vršim sve vrste molerskih radova (krečenje, gletovanje, farbanje stolarije, itd.). Tel. 061 311 318, Pofalići. VKV električar - popravljam sve kućanske aparate i radim sve vrste elektroinstalacija. Tel. 061 276 187, Kovači. Engleski jezik - podučavam i prevodim. Tel. 061 533 935 i 214-151. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Časovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvočas (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Njemački jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na računaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radimo termo fasade, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Radimo zidanje, šalovanje i krovove kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673-645. Zidam dimnjake za cent. grijanje, profesionalno, moja skela. Tel. 061 102 126. Ekipa majstora izvodi sve vrste radova, krovova, fasada. Tel. 061 269 883. Dajem instrukcije iz francuskog jezika učenicima osnovne i srednje škole. Tel. 061 800 661. Prof. engleskog daje časove. Tel. 626-157. Profesor muzike daje časove iz violine, harmonike, solfeđo. Tel. 061 549 495. Servis kuć.el. instalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, španski zid. Tel. 061 278 188. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za osnovce, dvočas - 10 KM. Tel. 062 970 930. Dajem instrukcije iz hemije za studente i đake. Tel. 066 891 378. Izolater, radim krovove, garaže, balkone, siku. Tel. 061 900 971, 465-966. Rušenje svih vrsta betonskih i drugih vrsta ploča, zidova, pregrada, kompresorom. Tel. 061 171 361, 062 786 472. Dipl. odgajateljica pomaže u odgoju vaše djece kod kuće. Tel. 063 897 129. Bravar, sve vrste brav. radova, ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567. Vršim prevoz robe, stvari, selidbe, povoljno, kombi Iveco, nosivost 1,5 t, na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115. Vodoinst. vrši opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h. Tel. 061 233 517. Potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h. Tel. 061 218 071 VK tesar, radimo tesarske radove, zidanje, malterisanje. Tel. 061 019 468, Sarajevo. Zidar radi zidanje, maltanje, keramiku, rigips, itd. Tel. 062 688 766. Vršim građ. radove, malterisanje, zidanje, keramika, rigips, laminat, povoljno. Tel. 062 839 610. Instrukcije iz bosanskog, pišem lektire, seminarske i maturske radove. Tel. 061 558 857. Manuelna masaža, fizioterap., dolazak na adresu,rehabilitacija, kineziterapija, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 367 106, 033 615-675. Pravnik pruža pravne savjete, usluge (molbe, prigovori, žalbe, tužbe, odgovori na tužbe, ugovori). Tel. 063 190 722. Kamine zidamo šamotom, grijanje iz kamina, ugradnja gusanih. Tel. 061 154 540. Peći za pice zidamo, extetika, funkcija, estetika. Tel. 061 154 540. Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Radio bi bilo kakav posao, čišćenje, kopanje bašti, vrtovi i ostalo. Tel. 061 905 896. Ovlašteni sudski prevodilac prevodi dokumente. Tel. 061 252 294, 033 659-133. Higijena, dubinsko usisavanje trosjeda, dvosjeda, ležaja, ćiima, trpezarija i sl. (Rejbow) mašina. Tel. 062 524 502, 061 182 080. Čistim brzo i kvalitetno stamb. i pos. prostore. Tel. 061 516 910. Tražim distributere za kat. prodaju kozmetike, akcija bespl. učlanjenja, zarada 30 posto+pokloni. Tel. 061 622 304. 

Sve za kompjuter! Rješavanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izrađujem i montiram sve od željeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, čisto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Drva režem motornim žagom, varim aparatom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Molerske usluge kvalitetno i uredno. Tel. 062 073 760. Keramičar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu zaštitu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njemački i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i montaža kuhinja, američkih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater održava staru i postavlja novu instalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. KV moler kreči stanove, kuće 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, želudac namještam, liječim stručno bezbolno, uspješno, bolove u leđima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje liječim stručno, visok pritisak, upala sinusa. Tel. 061 504 986. Instruiram đake i studente iz matematike na Alipašinom Polju, čas 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje časove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i kuća, postavljanje pločica, laminata, krečenje i drugo. Tel. 061 510 373. Veća ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica drži instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namještaja i ostalog većim kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vrši stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vršim prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kreči stanove. Šerbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vršim selidbe, prijevoz putnika, odvoz šuta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njemačkog i francuskog daje časove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i garažna vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Električar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. šporet i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamio-

Ponuda-potražnja 
Potreban kuhar-kuharica za restoran u Novom Sarajevu. Tel. 063 903 967. 2790-1Ndž NOVO! Kućna njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njemačko iskustvo. Tel. 062 051 531. Fast-fudu na Grbavici potrebne 2 radnice. Tel. 061 507 226. Restoranu “Esmeralda” potrebna radnica za prodaju pite. Tel. 061 247 166. Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, rad na računaru, traži posao, KS. Tel. 061 381 802. Tražim posao obezbijeđenja, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. Čuvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod Željinog stadiona. Tel. 642-458. Novootvorenom objektu prema Aerodromu, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Peremo sve vrste ćilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po ćilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061 225 424. Potrebna frizerka sa iskustvom, plata na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Čišćenje kuća, stanova, poslovnih objekata, tapaciranog namještaja i tepiha. Tel. 062 455 930. Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala bi dijete. Tel. 061 088 520. Dajemo, uspješno instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 062 256 213, 062 256 214. Instrukcije iz matematike i engleskog, dolazak na adresu. Tel. 062 006 352. Čuvala bih stariju osobu. Tel. 061 106 584. Ozbiljna žena čisti poslovne prostore i stanove, može i sedmično i mjesečno, molim samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala bi dijete između 2-3 god., u svom stanu na duži period. Tel. 061 578 169. Izvodim sve građevinske radove. Tel. 061 511 488. Detaljna izrada horoskopa za svaku osobu, radim i uporedne ljubavne. Tel. 062 104 226. Bioenergičar - vršim masažu i strnu za žene i djecu, dolazim kući. Tel. 065 025 521. Jeftino presvlačim kauče i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Časovi engl. jezika za osnovce i srednjoškolce, uspješno i povoljno. Tel. 066 917 391. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, dolazim kući. Tel. 061 914 014. Prevodim engl. 5 KM/str., povoljno i dajem instrukcije. Tel. 643-990. Instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim kući. tel. 061 266 183. Izvodimo radove gradnje, adaptacije, fasade sa garancijom. Tel. 061 398 214.

Razno 
Kupujem stare njemačke marke i austrijske šilinge. Tel. 061 323 906. Umjetničke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, džepne, ručne, ordenje, značke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, šorvane i ostalo, najviše plaćam. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, ratna odšteta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru deviznu štednju i ratnu odštetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare, neispravne veš mašine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu štednju, ratna potraživanja, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 062 788 739. Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice, odšteta, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 061 175 237. Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, odštete, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru dasku za šalovanje. Tel. 061 579 445. Kupujem dionice firmi, PIF-ova, devizne štednje i ratne odštete. Isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem dionice firmi, devizne štednje i ratne odštete. Isplata odmah. Tel. 066 723 731. Kupujem gramofonske ploče, ex YU rock, strani rock, jazz i blues. Tel. 061 244 290. Kupujem knjige, stripove, pisane romane, enciklopedije. Tel. 061 244 290. Kupujem staru deviznu štednju, ratne odštete, dionice iz FBiH i RS, prodajem neuložene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujemo polovne mobitele veće vrijednosti putem komisione prodaje, servis i prodaja mobitel. opreme, akcijski popust od 10-50%, od 1. do 15. 3., pijaca “Kvadrant”, otvorena Otoka, box B2. Tel. 061 237 448, 062 134 551. Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice svih firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 062 451 791. Kupujem neispravne veš mašine, šporete struja plin, ne starije od 10 godina. Tel. 033 533-631. Kupujem sve vrste dionica-certifikata, obveznica-vaučera, akcija sa sarajevske i banjalučke berze. Tel. 065 974 799, 061 188 488.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

51

52

Srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

53

dragom babi, puncu

dragom babi i svekru

IDRIZ ([U]RO) AVDOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet. ]erka Almira, zet Mirsad, unuke Merisa i Alisa
2886-1nd`

IDRIZ ([U]RO) AVDOVI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet. Sin Almir, snaha Sebina, unuka Alina, unuk Almin
2886-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom zetu

dragom mu`u

dragom zetu

IDRIZ ([U]RO) AVDOVI]

IDRIZ ([U]RO) AVDOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet.
2886-1nd`

IDRIZ ([U]RO) AVDOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoj {urak Fazil Kari} sa porodicom: Bahra, Aldijana, Kemal
2886-1nd` 2886-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Punica Tima, {ura Aziz

Supruga Hasija

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se godinu dana otkako nije sa nama na{ dragi

NEMANJA (VLADIMIR) KUZMAN
22. 8. 1984 - 9. 3. 2010.
@ivot sa tobom bio je raj, jedan blistav zagrljaj kojem je do{ao kraj. Sada smo sami bez tebe mi, tvoji jedini prijtelji. Tvoji prijatelji: Bojan, Ivan, Sla|a, Ana, Daliborka, Davor i Dragan
N

TU@NO SJE]ANJE

Dana 9. 3. 2011. navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama na{ voljeni

Danas se navr{ava tu`na godina od prerane smrti dragog

na na{u mamu

REFIJA ^ALO, ro|. GELJO
1995 - 2011.

AKIF (]AMIL) ]OSI]
Tu`ne i bolne su ove 2 godine od rastanka sa tobom. Uz svaku pomisao na tebe suze iz oka poteku. Tuga, bol i praznina vje~no ostaju u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet.
2835-1nd`

NEMANJA (VLADIMIR) KUZMAN
iz Kiseljaka Hvala ti za neizmjernu ljubav i podr{ku, koju si pru`ao meni i mojoj k}erci! Voli te tvoja Puki
2775-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Djeca: Edo i Jasna sa porodicama

Tvoji: supruga Amra, sin Enis i k}erka Anesa
2833-1tt

Pro{la je godina od smrti mog voljenog

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na

na

NEMANJA KUZMAN

NEMANJA (VLADIMIRA) KUZMAN
9. 3. 2010 - 9. 3. 2011.

NEMANJA (VLADIMIRA) KUZMAN
9. 3. 2010 - 9. 3. 2011.

Iako vrijeme te~e, bol i dalje ostaje ista. Voli te tvoja Maja
2882-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se tebe i tvog plemenitog lika. Bina i Zahid
3312-1tt

Mi koji smo te voljeli ne}emo te nikad zaboraviti. Tata, mama, sestra i brat
3312-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ilo se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 9. 3. 2011. se navr{ava 7 dana od smrti na{eg oca, mu`a, gage

velikom i plemenitom ~ovjeku, bratu, {uri i daid`i

IDRIZ ([U]RO) AVDOVI]

KADMIRE HABOTA, ro|. BASARI]

HAJRO (KASIMA) SELVER - ^U[E
Ostao si jak i posle smrti, jer si ostavio trag koji se ne mo`e izbrisati i tugu koju ne mo`emo preboljeti. Tvoji: supruga Hajrija, sinovi Fahrudin, Kasim, snaha Senada, unuci Belmin, Aldin
3221-1tt

1940 - 2011.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hanifa, D`emal, Samir, Muris, Aida, Adna
2887-1nd`

Pamtit }emo te kao dobrog ~ovjeka i velikog prijatelja. Subha, Kija i Seha

Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 9. 3. 2011. u 13.00 sati u 2853-1nd` ku}i `alosti - Aziza Sokolovi}a br. 2/I.

54

Srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju

JAVORU POBRI]U
Tvoji prijatelji: Olivera, Mario, Aldin, Damir, D`emo, Deba, [ile, Sale, Nane, Vehab, Vlado, Franjo, Sina, Tatar, Denis, @iga, Dragan, Ivo, Ado, \uta, Srle, Zi}o, Kre{o, Veljo, Rade, Sejo i Micheal
3303-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

ocu na{e {efice Amre Zeljkovi}

HAZIMU KADRIBA[I]U
Izvr{no odjeljenje po vjerodostojnoj ispravi Grbavica Muzafer, Sabina, Besima, Tima, D`enana, Kadira, Vahida, Anela, Sedina, Koviljka, Mirnes, Merima, Amra, D`ehva, Hamida, D`enita, Armin, Dunja, Adis, Alma, Milorad, Elvir, Jasmin, Sadnan, Elvis, Jasmina, Milica, Edina, Minhunisa, Du{ica, Nedim
3307-1tt

HASAN (IBRAHIM) PA[I]
9. 3. 2005 - 9. 3. 2011.

LUTFA (SULJE) PA[I], ro|. D@AFEROVI]
21. 6. 2007 - 9. 3. 2011.

JASMINA - SEKA (RAMIZA) PA[I], ro|. TARI]
2. 10. 2008 - 9. 3. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem Zahvalna porodica
3300-1tt

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se tu`nih {est mjeseci otkako nas je napustila na{a voljena

KADMIRA KADA HABOTA, ro|. BASARI]
Sje}anje na Tebe dio je na{eg `ivota. Bila si i ostala veliki ~ovjek i takvu }emo Te pamtiti i vje~no voljeti. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 9. marta 2011. godine u 12.30 sati u d`amiji ^ekalu{a. Tvoji najmiliji: sinovi Mehmedalija i Himzo, brat Mustafa sa porodicama
3280-1tt

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

SJE]ANJE

MELIHA JACA BABI] KR[LAK
mart 2008 - mart 2011.

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se 7 godina od smrti

Na na{u dragu majku, baku i svekrvu

EMIR (SEAD) SMAILBEGOVI]
3. 7. 1949 - Tuzla - 9. 3. 2004.
Melbourne, Australia

IVKU BO[NJAK
22. 6. 1936 - 9. 3. 2011.

Devetog marta 2011. godine navr{ava se godina dana od kada vi{e nije sa nama. Obitelj
3261-1tt PTT

Mnogo nam nedostaje{. Tvoji: Mi{o, Tanja, Nuno, Zora i Zoran
3250-1tt

S tugom i ljubavlju, Porodica Smailbegovi}

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Pro{lo je {est tu`nih godina od smrti na{e drage sestre

JOZO (JOZO) ]ORLUKA
25. 6. 1959 - 7. 3. 2011.
iznenada preminulom na~elniku Ureda za strate{ko planiranje i analizu GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
N

mr.ph. AMRA LEPARA, ro|. MA[NI]
iz Te{nja 2005 - 2011.
Godine prolaze, ali uspomene i ljubav trajat }e vje~no. Tvoji: brat Edhem Ma{ni}, sestra Emira Ejubovi}, snaha Jasminka, zet Ned`ad, brati} 91-1ze Ismar i sestri}i Emina i Malik

Dnevni avaz

srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

55

Tiho i u boli oti{ao je na{ najdra`i
POSLJEDNJE VOZDRA

JAVOR POBRI]
(30. 10. 1954 - 6. 3. 2011.)

BURAZU
Zauvijek }e biti u na{im srcima i mislima.

Njegovi: mama Zora, supruga Altijana, djeca Sanda, Dea i Irvin, brat Ognjen i njegovi Alma, Javor, Ivor, Teshara i Erin

Ognjen
3320-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom drugu

ocu na{ih prijatelja

JAVORU
Christian i Marie - Luise Schwarz - Schilling sa porodicom, Gabi i Michi sa porodicom, Dieter, Juan, Nerma, Tijana, Aida i Brian
3319-1tt

HAZIMU KADRIBA[I]U
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Amir Smje~anin sa porodicom
3317-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{ih prijatelja

HAZIM (IBRE) KADRIBA[I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. K}erka Amra, zet Suad, unuci Nedim, Faris i Emina
2890-1nd`

HAZIMU KADRIBA[I]U
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Izo Pita sa porodicom
3317-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na{em dragom

na{em dragom

mom dragom mu`u

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se jedanaest godina otkako je na ahiret preselila na{a draga supruga, majka i nana

Dana 9. marta 2011. godine navr{avaju se 3 godine tuge i bola od kada je umrla na{a supruga i majka

SALKO (MUSTAFA) MUJKI]
Sin Fahrudin, snaha [emsa, unuk Admir i unuka Azra
2880-1nd`

SALKO (MUSTAFA) MUJKI]
k}erka Zekija, zet Mevludin, unuci Aldin i Eldin i unuka Edna
2880-1nd`

SALKO (MUSTAFA) MUJKI]
k}erka Sajma, unuka Aida i zet Thomas
2880-1nd`

SALKO (MUSTAFA) MUJKI]
Supruga Im{a
2880-1nd`

[UHRA STROIL (ro|. PRIBI[I])
Plemenitost i dobrota su te ~inili velikom `enom, a takvi se dugo pamte i `ive u lijepoj uspomeni onih koji su te poznavali. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica 2888-1nd`

MURTA [ATOR
U mom srcu je uvijek `iva i nikada je ne mogu zaboraviti. O`alo{}eni suprug Muriz i sin Haris Nek joj dragi Bog da D`ennet i laka joj zemlja bila. Uvijek nam je na srcu i pred o~ima
293-1mo

56

Srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
Dana 9. 3. 2011. godine navr{avaju se 3 godine kako nas je napustila na{a voljena

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se 7 godina od kada nije sa nama na{a majka

MUNIBA BRAVO, ro|. PIRGO
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i u srcu ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zahvalna djeca: Avdo, Ne|ad, Munira, Behija i Vasvija sa svojim porodicama
3265-1tt

SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE

FADILA A[^I], ro|. BU[EVAC
na na{eg oca S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se tebe, tvoje plemenitosti i dobrote. Osta}e{ zauvijek u na{im srcima. Tvoja k}erka Belma i suprug Alija
3254-1tt

EMIN HUSEJNOVI]
1981 - 2011.

SJE]ANJE

ZLATAN - ZLAJA SADIKOVI] SALKO BARAC AGAN ZAHIRAGI]
9. 3. 1984 - 9. 3. 2011.
[est mjeseci tuge i bola. Mi `ivimo sje}aju}i se vremena kad smo bili sretni, jer smo imali TEBE. TVOJ `ivot je kratko trajao, al }e sje}anja na TEBE trajati vje~no. S ponosom i ljubavlju TE ~uvamo u na{im srcima i stalno si u na{im mislima. TVOJI NAJMILIJI: k}erka Sandra, mama Seka, baka Lepa, brat Igor, snaha Kristina, brati~na Jovana, ro|ak Vedran, te porodice Popovi} i Vukovi}
3268-1tt

Godine prolaze, a uspomena na tvoj dragi lik ne blijedi. Tvoji najmiliji: Fahira, Aida, Leyla i Nazif
3295-1tt

9. III 1986 - 9. III 2011.

Porodica
3304-1tt

Porodica
2862-1nd`

Dana 9. 3. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se 7 dana kako nije sa nama na{ dragi

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se {est tu`nih godina od kada sa nama nije na{a draga

MEHMED (MUSTAFA) HIRO[

ZIJO (JUNUZ) KURI]

AN\ELKA BOGI]EVI], ro|. PLEI]
iz Bugojna
@ivot nestaje u trenutku ali ljubav i sje}anje na Tebe ostaje dok `ive oni koji te vole. Bol se ne pi{e na papiru, ve} duboko nosi u srcu. Imala si sve {to krasi plemenitu osobu, izuzetno ~istu du{u i ljubav koju si svima poklanjala. Istog dana posjeti}emo tvoju vje~nu ku}u, upaliti svje}e i polo`iti cvije}e. TVOJI NAJMILIJI: suprug Ilija, k}erka Sne`ana, unuk Sa{a i sestra Senka 65-1tr

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Hatka sa djecom
3298-1tt

Tvoji: supruga Badema, sin Adis, snaha @eljka i unu~ad Ines i Mia Tevhid }e se prou~iti 9. 3. 2011. godine u 15.00 h u ulici Hamdije ^emerli}a 3.
3308-1tt

Dana 9. 3. 2011. godine srijeda navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nene i pranene

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

U srijedu, 9. marta 2011. navr{ava se 40 dana otkako je prestalo da kuca veliko srce na{e bake, majke i supruge

HANKE JA[AREVI], ro|ene DIZDAREVI]
Tog dana u stanu `alosti prou~i}e se tevhid u 15.30 sati u ulici Salke Neze~i}a 2/I. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: k}erke, unu~ad, praunuke, zetovi
3309-1tt

VELID (HASANA) BAJRI]
Rije~ima je nemogu}e opisati prazninu i bol koja je ostala iza tebe. Vje~no }emo te nositi u svojim srcima i ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet. Supruga ^azima, k}erke Majda i Aida, zet Damir, unu~ad Nina, Dino i Adi
2877-1nd`

NADE MELEZ, ro|. ^ANAK
Vrijeme prolazi, ali ne umanjuje tugu i bol zbog toga {to nisi sa nama. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Iako si oti{la, u na{im srcima je lijepo sje}anje na skromnog ~ovjeka, najljep{u baku, bri`nu majku velike du{e i odanog `ivotnog saputnika. Tvoji voljeni: Amila, Adna, Adisa, Adi i Aljo Tog dana u 12.00 sati posjetit }emo grob na{e Nade i polo`iti cvije}e.
3279-1tt

Danas 9. 3. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se tu`na godina otkako nisi tu dragi moj

U srijedu 9. marta 2011. godine navr{ava se pola godine otkako nas je napustio na{ dragi

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se pola godine od smrti na{eg dragog supruga, baba, punca i dede

^ALIJA MILORADA
Tvoja sestra Olivera, zet Zoran, sestri~na Renata, pomajka Nevenka, snaha Milka te ostali ~lanovi porodice Luhinski
3246-1tt

HASO (HASANA) DERVI[EVI]
Dragi babo rije~i nisu dovoljne i nema rije~i kojom bi opisala kako mi nedostaje{. Pro{la je godina dana, a kao da si ju~e bio tu. Oti{ao si na moj ro|endan i rije~i koje si mi rekao nikad ne mogu zaboraviti. Hvala ti za sve {to si za mene u~inio, za sve ~emu si me nau~io. Neka ti dragi Allah podari vje~ni D`ennet. Tvoja k}erka Fatima 2842-1nd`

1938 - 2010.

HUSEIN MAHMUTOVI]
Beskrajno nam nedostaje{. Tuga za tobom je neizmjerna i nikad ne prolazi. S dubokim po{tovanjem i ljubavlju tvoj brat Fehim 2839-1nd` s porodicom

1943 - 2010.

HUSEIN (HUSO) MAHMUTOVI]
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u srcu, jer voljeni nikada ne umiru. Tvoji: supruga Emina, k}erke Fehma i Hajrija, zet Mirsad, unuci Admir i Aldin, unuka Medina
2836-1nd`

Dnevni avaz
Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg voljenog supruga, oca, djeda i punca
ZAHVALNICA

srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

57

MILORAD - MI[O (DANILA) ^ALIJA
Da te na{a ljubav mogla sa~uvati od smrti `ivio bi vje~no. Jedina nam je utjeha da te sada vi{e ni{ta ne boli. Tvoji najmiliji Toga dana u 11h posjetit }emo njegov grob.

Ovom prilikom posebno se `elimo zahvaliti porodicama: Kubatlija, Matija{evi}, Blagojevi} i Te{anovi}. Veliko hvala cjelokupnom osoblju Hitne pomo}i, sestri Joki Pavlovi} iz O.B. „A. Naka{„ i gospo|i Medini. Hvala kolektivima: Petrol BH Oil Company, BS Otes, Zavod za hitnu med. pomo}, Op{tinskom sudu u Sarajevu, JU O[ „D`. ^au{evi}“, „A. [anti}“. Hvala svim dobrim ljudima koji su bili s nama u najte`im trenucima i pru`ili nam rije~i utjehe. Porodica ^alija
2881-nd`

Dana 9. marta navr{ava se godina dana od iznenadne smrti mog dragog supruga

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se 26 godina od kada nije sa nama na{ voljeni

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se 15 (petnaest) godina od kada nas je napustila na{a draga majka i nena

OMER HERCO
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Supruga Danica
2796-1nd`

FERID (MEHMED) BI[^EVI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji
3311-1tt

JASMINKA (MEHE) ]UPINA
Vrijeme prolazi iako ve} dugo nisi sa nama. Na{a ljubav te ~uva od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari milost i lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: sin Edin, k}erke Nina i Adisa sa porodicama PTT

MILORAD - MI[O ^ALIJA
I Bog je ponekad nepravedan prema nama jer nam uzima ono najmilije, ali to radi jer sebi bira najbolje. Jedina utjeha u ovim te{kim trenucima mi je to {to znam da si sad na boljem mjestu i da }emo se opet sresti. Tvoj sin Predrag
2881-1nd`

Pro{lo je {est punih mjeseci od tvoje prerane smrti

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

Na{oj dragoj

na

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se godina dana otkako si nas napustila sa ovog svijeta

OMERA HERCO
Vrijeme prolazi, ali uspomene na tebe i tvoju dobrotu ostaju i ne blijede. Hvala ti za sve {to je tvoje plemenito srce u~inilo za nas.

9. 3. 2010 - 9. 3. 2011.

SENADA (KEMAL) BARUK^IJA
Zauvijek }e{ ostati u mom srcu i sa lijepim sje}anjima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
2797-1nd`

ZLATAN (SALIH) SADIKOVI]
Sine, ti nisi za mene umro, ti `ivi{ u mom srcu i `ivjet }e{ sve dok ja `ivim. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoj neutje{ni otac Salih (Sale)
2831-1nd`

SENI

Sead Kr{a sa porodicom

Sin Eldar
3242-1tt

TU@NO SJE]ANJE

U na{im srcima uvijek }e{ biti `iva. Tvoj Mirhad i Mehrija
3321-1tt

SENIJA KULENOVI]
Draga na{a Seno, sve je prolazno na ovom svijetu, samo je tuga i sje}anje na tebe vje~no. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i... Tvoji: sestra Mirza, sestri} Emir sa suprugom Milicom
3325-1tt

Dana 9. 3. 2011. navr{avaju se tri godine kako sa nama nije na{a draga majkica

HALIMA ME[I]
2008 - 2011.
S velikim po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamo drage uspomene na tebe. Suprug D`emil, k}erka Amira i unuci Adi i Admir
3236-1tt

SJE]ANJE

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca, svekra i dede

MEHMEDA (HALILA) BJAGORI]A
Dani prolaze, a sje}anja na tebe ostaju. U na{im srcima vje~no voljen, u mislima nikad zaboravljen. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Hatma dova }e se pokloniti 11. 3. 2011. u [ari}a d`amiji, 298-1mo prije d`uma namaza.

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se godina dana otkad je preselila na ahiret na{a draga

RADOJKA (PETRA) SIMI]
Dugi su dani, prete{ke no}i, a bol u du{i nikad ne}e pro}i. Ranjenog srca na tebe misle tvoje: k}i Borka Moric, unuke Renata i Sanja Hasanovi} s porodicom
3302-1tt

SENADA (KEMALA) BARUK^IJA
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: otac Kemal, majka Raza, brat D`enan, snaha Delila i brati~na Na|a
3242-1tt

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg prijatelja

Pro{la je godina dana od prerane smrti na{e drage

HAZIM (IBRO) KADRIBA[I]

SENADE (KEMALA) BARUK^IJA
S ljubavlju je se sje}aju Sestra Jasmina, zet Fahrudin, sestri}i Almir i Alma Neka joj Allah dragi podari lijepi D`ennet i rahmet.
3242-1tt

BAISA (RAMIZA) KADRI]
Bi}e{ vje~no voljena i nikad nezaboravljena. Neka tebi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet a tvojoj majci zdravlje da tvoj Mirza raste uz nju. Rodica D`enana
PTT

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Senija i Dragan Bojovi}
3327-1tt

58

Srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg radnog kolege i prijatelja

HAZIMU KADRIBA[I]U

S po{tovanjem, Kolektiv kompanije „BAUMIT“
2895-1nd`

Dana 9. marta navr{ava se 20 tu`nih godina od prerane smrti na{e voljene k}erke i sestre

LEJLE DANAILOV

Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Tvoja mama Senada, tata Mitko, sestre Arnela i Sabina
2908-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

roditeljima na{eg kolege i prijatelja Zlatana

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja

ocu mog prijatelja

HAZIM KADRIBA[I] BABI] MAIDI i MUSTAFI
ODSJEK ZA MJESNE ZAJEDNICE OP]INE NOVO SARAJEVO Ismet Zub~evi} sa porodicom
2896-1nd` 2909-1nd`

HAZIM KADRIBA[I]

ADO
2896-1nd`

Danas se navr{ava 6 mjeseci od smrti oca na{eg kolege

TU@NO SJE]ANJE

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg najdra`eg i nikad zaboravljenog

na

OMER (ENVER) HERCO
iz Breze Ostala je velika tuga i praznina iza tebe. Uvijek }emo te voljeti, spominjati i vje~no }e{ nam nedostajati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Enisa, zet Bego, sestri~ne Lejla i Nejra sa Nr 35782 porodicama

^URT FEHIMA

mr. ph AMRU LEPARU

S po{tovanjem, KOLEGE IZ KANCELARIJE
N

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Kolektiv apoteke „Tefarm“
PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se godina dana od prerane smrti na{eg dragog

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od prerane smrti na{eg dragog i voljenog

]U[ETU

NEMANJE KUZMAN
S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se tebe i tvog plemenitog lika.

NEMANJE KUZMAN

S ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se tebe i tvog plemenitog lika. Stric Mirko, strina Radmila i Pe|a
2914-1nd` 2914-1nd`

Od raje iz Kinga i C-5
2911-1nd`

Stric Spaso sa porodicom

Dnevni avaz

srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

59

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

MUSTAFA - MUJO (IBRAHIMA) KAMBER
Dan za danom i godina pro|e, ali ne nestaju bol i tuga koji su isti kao prije godinu dana. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole. S ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [efika, sinovi Jasmin i Almir, snahe Alma i Jasmina, unuke Emana i Adna Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 13. 3. 2011. godine u 14.00 sati u ku}i rahmetlije, ulica Safeta Zajke 135.
2913-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja ocu na{eg prijatelja

ocu na{eg prijatelja

HAZIM KADRIBA[I]

HAZIM KADRIBA[I]

HAZIM KADRIBA[I]

Aida Voloder sa porodicom
2896-1nd`

Zlata Ram~evi} sa porodicom
2896-1nd`

Ines Huremovi} sa porodicom
2896-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

mojoj dragoj i jedinoj sestri

na{em dragom kom{iji

na na{eg

MUNIRI D@IKO, ro|. JARKO^
1956 - 2011.

JAVOR (ISMET) POBRI]
od kom{ija: Krili}, Radonji}, Joji}, Duji}, Suljetovi}, Kostovi}, Odak, Turkovi}, Softi}, Dolovac, Kozi}, Simjanovi}, Bajtarevi}, Grabovica

„@ANA“

od njenog Seleta, Keke, Mine sa porodicom
2904-1nd`

Ul. F. Hauptmana ulaz br. 6.
2901-1nd`

Radne kolege: Zijada, Vasva, Vahida, Me{a, Sajid
2903-1nd`

SJE]ANJE

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se godina dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 9. 3. 2011. navr{ava se godina dana od smrti mog dragog oca, punca i dede

IN MEMORIAM

BRANKA PANTI]
Dana 9. marta 2011. navr{ava se godina otkako nisi sa nama, draga majko. Ka`u da vrijeme lije~i sve rane, ali ja sam samo nau~ila da `ivim sa tim. Volim te i svaki dan mislim na tebe, mila moja. K}erka Sla|ana sa porodicom
2900-1nd`

HASO (HASANA) DERVI[EVI]
Sa ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hana, sin Sejo, snaha Hasena i unuci Damir i Vedad
3333-1tt

HASO (HASAN) DERVI[EVI]
Drage uspomene i lijepa sje}anja ne daju da te zaboravimo. K}erka Sabaheta, zet Hajrudin, unuci Elvedin i Edin sa svojom porodicom
2912-1nd`

SABAHA (SULEJMANOVI]) PA[I]
6. IV 1934 - 21. II 2011.
S tugom i ponosom, Porodica
2892-1nd`

Dana 10. 3. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

ADIL (SALIH) MEMI]

ocu na{e Amre

Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak 10. 3. 2011. godine u 11.00 h u porodi~noj ku}i u Sokolovi} Koloniji, Igmanska cesta 18. O`alo{}ena porodica Memi}
2916-1nd`

HAZIM KADRIBA[I]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Porodice: Skenderovi}, Bander i Kari{ik
2893-1nd`

60

Srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dana 9. marta 2011. navr{ava se jedanaest godina od kada nije sa nama na{ voljeni

BISERA (MEHO) DERVOZ HAZIM (OSMANA) COKOJA AJDIN AGI]
9. 3. 2000 - 9. 3. 2011.
preselila na ahiret u petak, 4. marta 2011. godine, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. marta 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Sa{a, sestre Amra i D`enana, zetovi Bobo i Murat, sestri~ne @ana i D`ejna, sestri}i Amar i Ajdin, prijateljica Hana, prijatelji Alija, ro|aci Jasmin, Idriz, Edo i Admir, rodice Erza, Tima, Jasna, Mima, Lula i Amina, prijatelji Jaca, Emir, Dada, Senada i Aki, te porodice Dervoz, [krba, Hercegli}, Kapo, [iljegovi}, Muratovi}, Bilalovi}, Selmanovi}, Zuko i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Prvomajska br. 14/suteren. TU@NO SJE]ANJE
296-1mo 111

Vrijeme prolazi, a Ti nam nedostaje{ sve vi{e. ^uvamo sje}anje na Tebe i sretne trenutke koje smo proveli skupa. Ponosni smo {to smo Te imali i tu`ni {to si nas rano napustio. Tvoji: supruga Hajrija, k}erke Sanela i Belma sa porodicama

Zauvijek si u na{im mislima i sje}anjima. Supruga \ulka i djeca
3330-1tt

SJE]ANJE

na na{u

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se {est godina od smrti na{e drage

KADMIRA - KADA (MUHAMED) HABOTA
Sje}anje na tebe bolno je, vrijeme koje prolazi tu`no je, ali ljubav prema tebi vje~na je! Tvoji: sin Mehmedalija, unu~ad Senada, Haris i Selma, snaha Harisa i zet Almir
3316-1tt

JASMINE @IVOJEVI], ro|. MA[I]

BRANKU PANTI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Hvala ti {to si bila dio na{ih `ivota. Tvoji: brat Branko, snaha Milojka, Bojana, Bojan i 3323-1tt zet Sejo

UBAVKO - BRACO BEZJAK
9. 3. 1987 - 9. 3. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga, sin, snaha, unuk Marko, sestra i sestri}
2822-1nd`

Ni{ta vi{e nije kao {to je sa tobom bilo. S tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koja vje~no traje, zauvijek }e te se sje}ati i u srcu nositi tvoji najmiliji majka Behara, otac Fehim, k}erka Ema, brat Nermin i 153-1go sestra Nermina

Dana 9. 3. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog kolege

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

EDINA (AHMETA) UHOTA

ocu na{eg radnog kolege Fahrudina

ocu na{eg prijatelja Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Na~elnik op}ine Gora`de mr. Muhamed Ramovi} i radne kolege Slu`be civilne za{tite op}ine Gora`de
155-1go

SALKO (MUSTAFE) MUJKI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Nisveta, Mima, Mirsada, Zumra, Ekrem i Fikreta
2915-1nd`

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg gazde

1932 - 2011.

HAZIMU KADRIBA[I]U
od prijatelja iz konobe Angolo Safet, Fahro, Dragana, Zoran ^egar, ^i~a, Munira, Adis, Rif~e, Ado, Rus
3337-1tt

MUSTAFA - MUJO KAMBER
Vrijeme prolazi, ali ostaje sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost. Od radnika: Elka, Emira, Narcisa, Mirzet, Besima, Nerma i Damir
2917-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom bratu i daid`i

IDRIZU AVDOVI]U
Mojim srcem tuga hara jer nema moga brata, (daid`e Idriza). On sada D`ennetom {eta, jer Allah mi je molitve ukabulio, pa mi to ne smeta. Jer je moj brat (daid`a) me|u melecima. Neka ti Allah d`.{. lijep D`ennet da, jer si to za `ivota zaslu`io i ponosim se ja. Tvoja: sestra Safeta, sestri} Amer sa sinom Daninom i suprugom Altijanom
3334-1tt

na{em dragom bratu, djeveru i amid`i

Dana 8. 3. 2011. navr{ava se sedam godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

IDRIZ ([U]RA) AVDOVI]
iz Fo~e Svako od nas `ivi `ivot da bi ostavio tragove na svom `ivotnom putu. Ti si svoje tragove ostavio u dobrim djelima koja }e te odvesti tamo gdje i zaslu`uje{, u naljep{e mirisne i cvjetne d`ennetske ba{~e. Zauvijek tvoji: brat D`emal, snaha Zumra, brati}i Anel i 3335-1tt Admir, snaha Sanela i unuka Ela

MAGBULA HERENDA ro|. STRUJI]
Ne postoji zaborav i utjeha, jer dobri i plemeniti ljudi vje~no se pamte. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima, voljena i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: had`i Suada, Ermedin i Fuad Struji} sa porodicama
3336-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 9. 3. 2011. godine navr{ava se 6 godina od prerane smrti na{e drage

ocu na{e prijateljice

JAVORU POBRI]U

JASMINE @IVOJEVI], ro|. MA[I]

od: Mersihe, Jace, Stoje, Gare, Amara, Adisa, Naneta, Kreke, Darke, Mukija, D`evada, Limuna, Ismira i Ba{e
3318-1tt

Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Suprug Nihad, k}erka Ema i porodica @ivojevi}
150-1go

Dnevni avaz
Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije, da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

61

BEHKA (ALIJA) ARUKOVI], ro|. ALAIM
preselila na ahiret u utorak, 8. 3. 2011. u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. 3. 2011. godine u haremu Suhodo u 15.00 h poslije ikindije namaza. O@ALO[]ENI: suprug [emso, k}erke Azra, Amra i Sabaheta, zetovi Enver i Hasan, Samir, unu~ad Admir, Haris, D`enana, Eldar, Alma i Selma, sestre Zarfa i Hajra, brati}i Safet i Salem, brati~ne Sabina i Jasmina, sestri} Murat, sestri~na Dina, djeveri Ahmed, Osman i Mujaga sa porodicama, zaove Mujesira, Mevla i Fatima sa porodicama, djeveri}i Enver, Hajrudin i Fahrudin sa porodicama, te porodice: Arukovi}, Alaim, Kanli}, Pervan, Guta, Drkenda, Gud`evi}, Kova~evi}, Kazagi}, Saki}, Prlja~a, Bukalo, Kari}, Vatre{, Mili}, Hod`i}, [titkovac, ^elik, ]esko, Ku~uk, Ja{arevi}, A{~i}, ]urevac, ^av~i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i, u ulici Butmirska cesta 152, u 15.00 h. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
2910-1nd`

NEZIR ([ABAN) GURDI]
preselio na ahiret dana 7. 3. 2011. godine u 76.godini. D`enaza }e se obaviti u SRIJEDU, 9. 3. 2011. godine na mezarju u Lje{evu poslije ikindije namaza. D`enaza }e se klanjati pred d`amijom u Lje{evu poslije ikindije namaza. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti u Lje{evu. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - EL-FATIHA O@ALO[]ENI: sin Suljo, k}erke Izeta i Merima, brat Ahmet, snaha Saudija, zetovi Hamed, Sabahudin i Sanjin, unu~ad Ned`bela, Nadina, Lejla, Semir i Zlata, praunuka Ajlin, te porodice: Gurdi}, Tihi}, Hajdarevi}, Zenunovi}, Solunovi}, ]ati}, Zaklan, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
2918-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SABIJA (DIKA) DRAKOVAC, ro|. [IRI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 7. marta 2011. godine, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. marta 2011. godine u 15.30 sati na mjesnom mezarju [ehitluci - Obho|a. O@ALO[]ENI: sinovi Idriz i Mirsad, sestra Vasvija, snahe Mubera i Ewa, unu~ad Benjamin i Sara, zet Mustafa, sestri} Nihad, sestri~na Enisa sa porodicom, jetrva Zehra, amid`i}i Zahid i Kemal sa porodicama, amid`i~na Azemina sa porodicom, te porodice Drakovac, [iri}, Bulbulu{i}, Lepara, Bid`evi}, Makaruk, Ahatovi}, Avdi}, Had`ifejzovi}, Borovac, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15.30 sati u ku}i `alosti Obhod`a br. 117. 111 ...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JUSUF (SULEJMAN) MUSLIM
preselio na ahiret u utorak, 8. marta 2011. godine, u 61. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 10. marta 2011. godine poslije podne namaza u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti u 13.00 sati na Starom mezarju Faleti}i. O@ALO[]ENI: supruga Tija, sin Almir, k}erka Amela, brat Ahmo, sestra Mula, snahe Jasminka i Aida, zetovi Amel i Avdo, unu~ad Almasa, Kerima, Kenan i Benjamin, brati} Sulejman, brati~na Merd`ana, sestri~ne Denisa, Emira i Meliha, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, punac Nazif, {ura Himzo sa porodicom, svastike Amira i Azema sa porodicama, Mejra sa porodicom, te porodice Muslim, Muratovi}, Mujezin, Mulovi}, Arnautovi}, Tantula, Ribica, Reiz, ^au{evi}, Kalajd`i}, Gradi{i}, Ga~anovi}, Borovina, Berbi}, Be{irevi}, Behram, [abeta, Durakovi}, Buljiba{i}, [ehovi}, Ke{mer, Kalja~a, Meki}, Agi}, Osmankovi}, Bukva, Baru~ija, ^olakhod`i}, Tabak, Humi}, Islami, ^ehaji}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i rahmetlije u 111 ulici Baruthana br. 66.

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IDRIZ ([U]RO) AVDOVI]
preselio na ahiret 2. 3. 2011. godine u Njema~koj, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. 3. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hasija, sin Almir, k}erka Almira, brat D`emal, sestre Safeta i Hanifa, zet Mirsad, snaha Sebina, unuke Merisa, Alisa i Alina, unuk Almin, punica Tima, {urevi Ramiz, Aziz i Fazil, te porodice Avdovi}, Kari}, [abanovi}, Suljevi}, Ra~i}, Halilovi}, Bajrovi}, Kozica, [ahovi}, Dervi{evi}, Mehmedovi}, Brdari}, Sipovi}, Kadri}, Hod`i}, ]erimovi}, Mo}evi}, Suba{i}, Ptica, Hujdur, \ozo, ]utuk, Zec, Eski}, Topuz, Imamovi}, Hajdarevi}, Im{irevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, ul. D`ananova 34, Sokolovi} Kolonija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

HAZIM (IBRO) KADRIBA[I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 7. 3. 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. 3. 2011. godine u 15.30 sati na mezarju Ni{an Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Mejrema, djeca Amer, Amra i Almir, sestra Hasija, zetovi Suad Zeljkovi} i Omer Demirovi}, snahe Dijana, Sanela i Ljilja, unu~ad Nedim, Faris, Arien, Emina i Ena, svastika Muvedeta, brati}i, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Kadriba{i}, Zeljkovi}, Ademovi}, Bradari}, Demirovi}, Imamovi}, Feti}, Dervanovi}, Bambur, Zec, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (15.30 sati) u Begovoj d`amiji (mekteb). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111 Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i BEGO (EDHMEM) HASANOVI]
preselio na ahiret u utorak, 8. marta 2011. godine, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. marta 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: supruga Fata, k}i Belma, sin Izudin, zet Vahid, snaha Aida, unu~ad Haris, Ajla, Amina i Edhem, brati} Mustafa, brati~ne Begajeta i Fatima, snahe Hana i Raza, {ure Mujo, Fadil, Adil, Kemo, Avdo, Hamdo i Ibrahim sa porodicama, svastike Almasa, Zehrija, Advija i Dina sa porodicama, te porodice Hasanovi}, Kari~i}, Imamovi}, Durakovi}, Trebinjac, Pa~ariz, Vrabac, Bijeli}, Dervi{evi}, Oki~i}, Samard`i}, Im{irovi}, Husi}, Husovi}, Selimba{i}, Ahmetovi}, Ruhotina, Kanji}, Ivazovi}, Me{i}, Mujezinovi}, Vru}ak, Brki}, Hota, He}o, Bali}, Arapovi}, Halilovi}, Dedi}, Tahmaz, [akambet, Muharemovi}, Had`iabdi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Fadila Jahi}a [panca br. 75. 111

SALKO (MUSTAFA) MUJKI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 7. 3. 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. 3. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Im{a, sin Fahrudin, k}erke Sajma i Zekija, zetovi Mevludin i Thomas, snaha [emsa, sestra Refija, brat Ibrahim, polubra}a Sulejmen i Ramiz, unuci Alen, Admir, Adnan, Aldin i Eldin, unuke Aida, Azra i Edna, bad`o Mustafa, svastike Ham{a, Tima, Behija i Rabija, te porodice: Mujki}, Hod`i}, [abanija, Kasapovi}, Karaman, D`aferovi}, Vinca, Repuh, Abaz, Dolov~i}, D`anko, Knierim, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 13.00 sati, ul. Safeta Ahmetspahi}a 2, Brije{}e. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred „OMV“ pumpe u Brije{}u, sa polaskom u 12.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

ISMET (SULJO) KAMERI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 7. marta 2011. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. marta 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbje|en sa polaskom ispred preduze}a „Zrak“ Bu~a Potok sa polaskom u 12.15 sati i stajanjem na „Petrol“ pumpi u Brije{}u i stanici Stup, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Ramiza, sin [emsudin, k}erka Razija, bra}a Hajrudin i Safet, sestre Ramila, Latifa i Izeta, zet Midhet, te porodice Kameri}, Durgut, Hod`i}, [ahman, Mo~evi}, Nurak, Hodovi}, Ogle~evac, Kuloglija, Abdi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Nazifa Had`ovi}a br. 23. 111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S neizmjernom tugom i boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ najdra`i

SENIJA (SAFET) KULENOVI], ro|. SALE[EVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 7. 3. 2011. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 9. 3. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Adnan, k}erka Amira, sestra Mirza, polubrat Adil sa porodicom, sestri} Emir, snaha Milica, brati~ne Hajrija i Elvira, snaha Azra, rodice Minka, Irnesa, Hatid`a, Safeta, Fatima, Mirsada i Minka sa porodicama, ro|aci Ernest i Muhamed sa porodicama, zet Hasan Arnautovi} sa porodicom, te porodice Kulenovi}, Sale{evi}, Kupusija, Hasanovi}, Had`ipa{i}, Arnautovi}, Merdanovi}, [abanovi}, D`urli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13.00 sati, Trg nezavisnosti 23/II. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred mesd`ida Alipa{ino Polje - C faza, sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

JAVOR (ISMETA) POBRI]
preminuo 6. marta 2011. godine u 57. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 10. marta 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Zora, supruga Altijana, k}erke Sanda i Dea, sin Irvin, brat Ognjen, brati}i Javor i Ivor, punica Hajrija, {ure Fuad, Suad i Sead, snahe Alma, Fiza i Nid`ara, tetka Milena sa porodicom, ujak Braco, njegovi Aldina, Edvin, Armin, Arijana, Amar, Samra i Ema sa porodicama, ro|aci Slobodan i Borka, porodice Pobri}, Mandi}, Vojvodi}, Ostoji}, Petkovi}, Grebo, Domi~inovi}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Ferde Hauptmana br. 6/3. 111

62

Srijeda 9. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Broj: 042-0-I-10-000296 Zavidovi}i, 28. 01. 2010. godine Op}inski sud u Zavidovi}ima, stru~na saradnica Deli} Fikreta, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja JKP „Radnik“ Zavidovi}i, protiv izvr{enika Rid`al Hatid`e, k}i Alije, iz Zavidovi}a, ul. ^esme, radi isplate duga za izvr{enu komunalnu uslugu v.s. 292,50 KM, na temelju ~lana 10 i 21 Zakona o izvr{nom postupku FBiH (Sl. novine FBiH broj: 32/03 i 33/06), u vezi sa ~lanom 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine FBiH br. 53/03)

oglasi
iznosu od 292,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 04. 06. 2010. godine, do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 20,00 KM i to; - na penziji izvr{enika, koju isti ostvaruje preko Federalnog Zavoda MIO/PIO Mostar, Kantonalna administrativna slu`ba Zenica, a ukoliko se isto ne bude moglo provesti na penziji izvr{enika isto }e se nastaviti, - zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u mjesto njegovog prebivali{ta, shodno ~lanu 114135 Zakona o izvr{nom postupku i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom, uplatom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. Stru~na saradnica Deli} Fikreta POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik mo`e izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostave istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Odre|eno dana 29. 06. 2010. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 04. 06. 2010. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - izvoda iz poslovnih knjiga od 31. 05. 2010. godine, protiv izvr{enika Rid`al Hatid`e, k}i Alije, iz Zavidovi}a, ul. ^esme, radi naplate nov~anog potra`ivanja u
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 018918 10 Mal @ivinice, 20. 01. 2011. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko klini~ki centar Tuzla, protiv tu`ene [e~i} Begie k}i Mustafe iz @ivinica, ul. Bi{inska bb, op}ina @ivinice, radi duga, v.sp. 355,20 KM, pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem Dnevnih novina - Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: „Usvaja se tu`beni zahtjev tu`ioca Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko klini~ki centar Tuzla, pa se tu`ena [e~i} Begia k}i Mustafe iz @ivinica, obavezuje da na ime pru`enih zdravstvenih usluga bolni~kog lije~enja, tu`itelju isplati dug u iznosu od 355,20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana 11. 07. 2006. godine, kao dana dospije}a obaveza, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 30,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni m`e preuzeti u zgradi Suda su: - ra~un br. 10400 u iznosu od 355,20 KM, datum dospje}a 11. 07. 2006. godine - mati~ni list od 29. 04. 2006. godine - uputnica od 29. 04. 2006. godine - izjava od 30. 04. 2006. godine - otpusna lista od 30. 04. 2006. godine - specifikacija usluga - opomena pred tu`bu br. 1/4-14-1-5/08 od 07. 01. 2008. godine - dokaz o uplati sudske takse na tu`bu u iznosu od 20,00 KM Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 011664 07 Mal Zenica, 24. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja D.O.O. „Zenica-stan“ Zenica, Fra Ivana Juki}a broj 1, Zenica, protiv tu`enog Durakovi} Elvedin, ulica Mehmeda Skopljaka bb, Kakanj, radi duga, v.sp. 168,48 KM, van ro~i{ta, dana 24. 01. 2011. godine, donio je slijede}u:

Zenica, nov~ani iznos od 168,48 KM, za period od 01. 05. 2005. godine do 31. 12. 2006. godine, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 06. 03. 2007. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka, u iznosu od 109,00 KM a sve u roku od 15 dana.

Stru~ni saradnik Amela Bali}

roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu zbog propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj [e~i} Begiji na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dotaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP-a FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). SUDIJA Tadi} Lucija NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st 4 FBiH). .

PRESUDU
- zbog propu{tanja -

Obavezuju se tu`eni da tu`itelju isplati na ime duga za nepla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade, za stan u ulici Muftije [emsekadi}a broj 9A,

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328 do 334. Zakona o parni~nom postupku.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 mal 020649 10 Mal @ivinice, 28. 01. 2011. godine

OSNOVNI SUD U BANJA LUCI BROJ: 71 0 P 066006 09 P Dana, 03. 02. 2011. godine Osnovni sud u Banja Luci, po sudiji Kapetanovi} Amiru, u pravnoj stvari tu`ioca [uli} @eljke, zastupanog po pun. Vojvodi} Goranu adv. iz Banja Luke, protiv tu`ene [uli} Radmile iz Banja Luke, posljednja poznata adresa Motike bb., radi razvoda braka, donio je dana 03. 02. 2011. godine, slijede}i tekst oglasa Tu`ilac je dana 26. 09. 2009. godine ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`ene, putem punomo}nika, radi razvoda braka. U tu`bi tu`ilac navodi da su parni~ne stranke 26. 12. 2008. godine zaklju~ile brak, te da je nedugo nakon zaklju~enja braka do{lo do fakti~kog prekida bra~ne zajednice zbog te{ko i trajno naru{enih bra~nih odnosa. U tu`bi se tako|e navodi da parni~ne stranke za vrijeme trajanja braka nisu stekle zajedni~ku djecu, pa tu`ialc predla`e sudu da donese presudu kojom }e se razvesti brak izme|u parni~nih stranaka, a zaklju~en dana 26. 12. 2008. godine. Tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbi ~l. 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07), pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama koje se distribuiraju u RS, dostava pismena }e se obaviti istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda. SUDIJA Kapetanovi} Amir

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, protiv tu`enog Arapovi} Amira iz \ur|evika, Novo Naselje br. 7, Op}ina @ivinice, radi duga v.sp. 581,40 KM, pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`eni Arapovi} Amir da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 581,40 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 15. 10. 2006. godine na iznos od 18,60 KM od 03. 10. 2006. godine na iznos od 62,80 KM, pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ra~un broj 22085 u iznosu od 18,60 KM, DPO 15. 10. 2006. g., uputnica rentgenologu, ra~un br. 17122, specifikacija izvr{enih bolni~kih usluga, mati~ni list-istorijat bolesti mati~ni list, otpusna lista, uputnica u bolnicu i opomena zbog neizmirenih ra~una. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obvezni pismeni odgovor na tu`bu, u do-

OBJAVLJUJE

voljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranutu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2 Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni saradnik Tarik \ug

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 176454 10 P Sarajevo, 03. 03. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sanja Vu~ijak, u pravnoj stvari tu`itelja OP]INA STARI GRAD SARAJEVO ZASTUPANA PO OP]INSKOM PRAVOBRANILA[TVU ul. Zelenih beretki br. 4, protiv tu`ene SELMA \ONLAGI] iz Sarajeva, ul. Talirevi}a br. 8, radi iseljenja iz stana v.s.p. 1.000,00 KM, objavljuje sljede}i nja, kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti (~l. 182. ZPP-a FBiH) uz naknadu tro{kova postupka. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protiv tu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija, Sanja Vu~ijak

Dnevni avaz

srijeda 9. mart/o`ujak 2011.

63

„JASKAM“ PRAVNI I EKONOMSKI KONSALTING SARAJEVO
Za svog klijenta objavljuje slijede}i oglas za potrebom kadrova:

Manager prodaje i operative
Tra`imo lokalnog managera za prodaju i operacije sa sjedi{tem u Sarajevu. Osoba na slijede}oj poziciji }e biti odgovorna za: odr`avanje svih operativnih kontakata sa NTF terminalom naftnih derivata u Plo~ama izvr{enje operativnih isporuka naftnih derivata iz NTF pra}enje i izvr{avanje svih carinskih formalnosti vezanih za naftne derivate koji ulaze u regiju izvr{avanje ostalih transakcija od tre}ih strana, banka, drugih finansijskih institucija do na{e kompanije u terminalu naftnih derivata NTF pra}enje zaliha u svim fazama rada komunikaciju i koordinaciju vezanu za transport i {pediciju, ugovaranje i izvr{avanje drumskkog i `eljezni~kog prijevoza za naftne proizvode vr{enje veleprodaje i prodaje benzinskim postajama u regiji odgovoran za procjenu rizika klijenta, postavljanje kreditnih ograni~enja i sticanja finansijskog kolaterala za takva ograni~enja Osoba koju tra`imo za ovu poziciju treba ispunjavati sljede}e kvalifikacije i iskustvo: poznavanje benzinskih i dizel specifikacija poznavanje carinskih formalnosti, poreza na uvoz, poreza vezanih za naftne proizvode poznavanje Platts cjenovnih formula prethodno iskustvo u prodaji naftnih proizvoda u Bosni i Hercegovini, po mogu}nosti i u regionu. savr{eno poznavanje engleskog jezika, poznavanje turskog jezika je dodatni plus. kvantitativne vje{tine su neophodne univerzitetska diploma Ovoj osobi }e pomagati asistent prodaje, ra~unovo|a i dispe~er. Osoba na ovoj poziciji }e odgovarati direktno Upravnom odboru Kompanije. Kandidati koji ispunjavaju tra`ene uslove mogu svoj CV poslati na adresu: „JASKAM“ Sarajevo, Ul. Josipa Vranca{a br. 32.; te na faks 033/206-759 ili na e-mail jaska_m@hotmail.com odnosno detaljne informacije dobiti na mob. 061-480-205. Oglas ostaje otvoren do popune

OGLAS
Poziva se tu`ena SELMA \ONLAGI] iz Sarajeva, ul. Talirevi}a br. 8, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 10. 12. 2010. godine, tu`ena \onlagi} Selma du`na je da iseli iz stana u ul. Talirevi}a br. 8, ukupne povr{ine 39 m2, {ifra stana 176 046 001 i da taj stan ispra`njen od ljudi i stvari preda na raspolaganje tu`itelju, sve u roku od 15 dana. Ukoliko tu`ena Selma \onlagi} u zakonom predvi|enom roku ne dostavi odgovor na ovu tu`bu, tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog propu{ta-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 136698 10 I Sarajevo, 21. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Anabela Bogdan Krstovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA Tuzla, protiv I-izvr{enika BUREKOVI] SALIH iz Sarajeva, ul. Numan Pa{e ^uprili}a br. 8, i dr., radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 1.722,17 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi: - na iznos od 1.722,17 KM po~ev od 08. 04. 2010. godine, pa do isplate, - tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 68,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. SUDIJA Anabela Bogdan Krstovi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti `albu ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 11. 06. 2010. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice, radi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 142941 10 P Sarajevo, 14. 02. 2011. Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Na|a Seferovi} u pravnoj stvari tu`itelja: „PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA“ Tuzla, Ulica 15. maja bb, protiv tu`enih 1. Jusuba{i} Emine sa posljednjom poznatom adresom u Sarajevu, Ulica Jaja~ka broj 43, 2. Karup Esada iz Sarajeva, i 3. Hajri} Nermine iz Sarajeva, radi duga v.s. 3.761,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje sljede}i:

konskom zateznom kamatom i uz nadoknadu tro{kova postupka. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. Zakona o parni~nom postupku). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~lanom 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{te podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja poziva. SUDIJA Na|a Seferovi}, s.r.

„@ICA“ D.D. SARAJEVO
Ul. D`emala Bijedi}a br. 160

OGLAS
za izbor najbolje ponude

Nudimo za prodaju ve}e koli~ine slijede}ih materijala i proizvoda:

POZIV

Poziva se tu`ena JUSUBA[I] EMINA da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 07. 06. 2010. godine, u kojoj je predlo`eno sudu da nakon provedenog dokaznog postupka, donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju solidarno, na ime duga po kreditu, isplati iznos od 3.761,00 KM sa za-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 118310 09 I Sarajevo, 01. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Muteveli}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja MIKROKREDITNA FONDACIJA „SUNIRISE“ SARAJEVO, protiv izvr{enika COCALI] MIRNES, MUJ^INOVI] MUSTAFA I POPARA MURAT IZ SARAJEVA, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 03. 12. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF1823755 i broj AF1823756 izdatih u Sarajevu dana 06. 06. 2007. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.026,98 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 06. 10. 2009. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 100,00 KM.

Ovim putem se izvr{eniku Muj~inovi} Mustafi iz Sarajeva, ulica Partizanski odred Zvijezda broj 9, Vogo{}a, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi s odredbom ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom i pokretnih stvari izvr{enika i namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom, prenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1610000009630074 otvorenog kod Raiffeisen banke BiH Sudija Nermana Muteveli}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja izvr{enik Muj~inovi} Mustafa mo`e dostaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

- @eljezo - Aluminij - Prokrom - Kablovi - Elektri~ni motori - Kranovi i kranske staze - Krovni re{etkasti nosa~i - Kompletne konstrukcije za industrijske hale

Ponudu dostaviti u jedini~nim cijenama po kg ili komadu Kontakt telefon 033 775 100, 061 902 921 Ponude dostavljati po{tom ili predati li~no na recepciji poslovne zgrade „@ICA“ u Sarajevu ulica D`emala Bijedi}a br. 160, na ruke direktora, sa naznakom po Oglasu za izbor najpovoljnije ponude (navesti materijal i/ili proizvod) Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

OBJAVLJUJE

64

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

sport

KUP BiH @rijeb parova polufinala spojio dva najve}a kandidata za naslov

@eljezni~ar protiv [irokog Brijega
Drugi par ~ine ^elik i Olimpic I{tuk prebacuje teret na @elju

Sadikovi}: Trpio sam mnogo toga

Sadikovi} podnosi ostavku
Tri mjeseca nisam dobio pla}u
Ve} du`i vremenski period u Slobodi tinja, a ju~er je kuluminiralo jer dosada{nji {ef stru~nog {taba Denis Sadikovi} vi{e ne `eli predvoditi Tuzlake. Sadikovi} }e danas to i zvani~no saop}iti rukovodstvu kluba s Tu{nja. Kako ka`e, cijelo vrijeme svog mandata gasio je po`are. Bio je u svakom trenutku ram na rad i pripremanje ekipe, ja sam igra~ima bio i otac i majka. Ni{ta me nije mimoilazilo i vi{e sam bio fokusiran na stvari koje nisu u mom domenu. Tra`io sam terene, zalagao svoj obraz kod prijatelja i igra~a, brinuo sam se o svemu. Podr{ke jednostavno nisam imao. Sve sam sam radio, zajedno s kolegom Mirsadom Dedi}em. Atmosfera je poljuljana i jednostavno nisam vi{e imao izlaza. Nakon svih napora i pritisaka, osje}am i zdravstvene probleme. Sve mi je bilo jasno ju~er, kada se na treningu nisu pojavili Mujki} i Jogun~i} rekao je Sadikovi} i istakao: - Prevelik je ovo teret i za mene. Trpio sam dosta stvari, improvizirali smo na sve mogu}e na~ine, ali vi{e se jednostavno nije moglo. Zato sam odlu~io da vi{e ne budem trener Slobode. @ao mi je navija~a i pristalica Slobode. Vi{e nisam u stanju da se maksimalno koncentram na posao, a osim toga, u posljednja tri mjeseca nemam nikakvih primanja - reE. M. kao je Sadikovi}.

Sloboda ostaje bez trenera

U polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2010/2011. igrat }e @eljezni~ar - [iroki Brijeg i ^elik Olimpic. @rijeb polufinalnih parova, obavljen ju~er u prostorijama Nogometnog saveza BiH, spojio je dva vjerovatno najve}a kandidata za osvajanje naslova. @eljezni~ara je, osim najte`eg od tri mogu}a protivnika, zapao i revan{ na gostuju}em terenu. Sportski direktor @eljezni~ara D`elaludin Muharemovi} ipak nije djelovao previ{e nezadovoljno. - Iako se ~ini da smo lo{e pro{li, ne bih rekao da je tako. [iroki Brijeg i mi smo dobri poznanici i prijatelji, iako se ponekad na terenu ne ~ini da je tako. Ulo`ili smo mnogo napora da do|emo do polufinala i sada, kada smo korak do Evrope, `elimo na-

Poznanici i prijatelji

[abi} izvla~i kuglicu: ^elik }e igrati s Olimpicom

(Foto: S. Saletovi})

U subotu na Tu{anj sti`e Sarajevo, a pitanje je ko }e u ovom me~u voditi Tuzlake. Vi{e }e se znati nakon sastanka Odbora za hitnost Slobode. uz igra~e, s kojima je ostvario i zavidan uspjeh. Ju~er se na treningu nisu pojavili kapiten Denis Mujki} i stoper Samir Jogun~i}. To je bio jasan znak za Sadikovi}a, koji je nakon toga i donio kona~nu odluku. - Mnogo se lo{ih stvari izde{avalo u posljednje vrijeme. Umjesto da se fokusi-

Ko }e voditi ekipu protiv Sarajeva

staviti dalje. Na Grbavici }emo nastojati ostvariti bilo kakvu pobjedu za revan{ - rekao je Muharemovi}. Trener [irokog Brijega Ivo I{tuk po`urio je teret

U polufinalu Kupa BiH za juniore sastat }e se Zrinjski - Rudar (Kakanj) i

Juniori: Zrinjski - Rudar i Sloboda - Drina

prebaciti na @eljezni~ar. - Po rejtingu i igrama u posljednjih nekoliko sezona ~ini se da je ovo najzanimljiviji par. Prije `rijeba nismo ba{ bili previ{e zagrijani za @elju. Oni su apsolutni favoriti, ali i mi imamo sposobnu ekipu koja }e probati pro}i dalje - istakao je I{tuk.

Sloboda - Drina. Prve utakmice su 23. marta, a revan{i 13. aprila.

Pohod na trofej
Drugi par ~ine ^elik i Olimpic. Zeni~ani su zadovoljni ishodom `rijeba, ali

Su{i}eva molba pomjerila me~ ^elika i Olimpica
Polufinalne utakmice trebale bi biti odigrane 16. marta u 15 sati i 6. aprila u 16, ali je prvi duel ^elika i Olimpica pomjeren na 30. mart. Naime, selektor A reprezentacije BiH Safet Su{i} i generalni sekretar NSBiH Jasmin Bakovi} uputili su Komitetu za takmi~enje molbu da se, u slu~aju da `rijeb ^eliku povjeri doma}instvo u prvoj utakmici, me~ u Zenici odgodi, kako bi travnjak Bilinog polja koliko-toliko bio sa~uvan za utakmicu protiv Rumunije 26. marta. Komitet je ^eliku i Olimpicu ostavio mogu}nost d`entlmenskog sporazuma o razmjeni doma}instava, ali kako se oni nisu dogovorili, bit }e primijenjen ~lan koji Komitetu omogu}ava da pomjeri utakmicu na 30. mart.

Zvorni~ani ve} razmi{ljaju o Rudaru

tvrde da im je bilo svejedno koga }e dobiti. - Na izvla~enje smo do{li bez ikakvih `elja. Bilo nam je svejedno koga }emo dobiti, jer u svakom slu~aju `elimo pobijediti i pro}i dalje. ^elik u ovoj sezoni `eli jedan trofej i to }emo poku{ati ostvariti preko Kupa BiH rekao je direktor Zeni~ana Nermin [abi}. Prvi ~ovjek Olimpica Nijaz Graci} objektivno je utvrdio da nema {ta biti zadovoljan, kada su sve tri preostale ekipe za takmaca pri`eljkivale njegovu ekipu. - Iskreno, svi su `eljeli Olimpic. Na nama je da poka`emo da mo`emo pro}i dalje. Nadam se da }emo u susretima protiv ^elika imati ne{to ve}u podr{ku navija~a. O~ekujem da }e Sarajlije do}i da nam pomognu, jer mi smo primjer kako grupa entuzijasta mo`e napraviti klub - izjaM. T. vio je Graci}.

Maksimovi}: Dobre igre nisu slu~ajnost

Uprkos porazu u Banjoj Luci od vode}eg Borca (0:1), u redovima Drine nema mjesta nezadovoljstvu, budu}i da su ponosni na igru u Banjoj Luci. U dobroj atmosferi Zvorni~ani se pripremaju za gostovanje Rudara. - Susret protiv Borca je za nas pro{lost, a mi smo se ve} okrenuli narednom proti-

Maksimovi}: Ako nastavimo ovako, opstajemo

Na poprili~no te{kom terenu stadiona Ko{evo Olimpic je u nedjelju savladao Leotar, a jedan od najboljih pojedinaca bio je korpulentni Nedim Hiro{, ove zime povratnik u Premijer ligu. Njegov nastup bio je pod upitnikom, ali je ipak zaigrao. - Vukao sam povredu aduktora nekoliko sedmica,

Leotar smo trebali uzeti 5:0
jo{ od priprema, ali sam se oporavio i sada je sve dobro, izdr`ao sam do 89. minute. Protiv Leotara je bila stvarno te{ka utakmica, teren i nije bio toliko grbav koliko je bio mekan, pa su noge propadale. Bili smo mnogo bolji, a da smo iskoristili barem pola prilika, bilo bi 5:0 za nas. Leotar nije nijednom priprijetio, bio je potpuno

Nedim Hiro{ izme|u dva prvenstvena kola

vniku. U goste nam sti`e izuzetno kvalitetna ekipa Rudara koja je nepora`ena u proljetnom dijelu. Mi drugog izbora osim pobjede nemamo. Dobre igre protiv Budu}nosti i Borca nisu slu~ajnost. Ukoliko nastavimo tako, ubije|en sam u opstanak u Premijer ligi BiH - ka`e golman Goran MaksiR. J. movi}.

^elik nam odgovara
U Kupu BiH Olimpic }e igrati sa ^elikom, a Hiro{ se nada da sarajevski tim mo`e do finala. - Mislim da nam oni odgovaraju. Evo, neka @eljezni~ar pro|e [irokog, a mi ^elik i ispunili smo svoj cilj, a to je Evropa. Naravno, ukoliko na{i klubovi ne budu suspendovani. Bit }e problem, jer par na{ih igra~a koji su u Kupu igrali za druge klubove nema pravo nastupa, ali nadam se da mo`emo pro}i.

Hiro{ izme|u igra~a Leotara: Potpuno se oporavio

bezopasan, trebali smo pobijediti mnogo uvjerljivije ka`e Hiro{. Njega i suigra~e ovog vikenda o~ekuje utakmica sa [irokim Brijegom, gdje je Olimpic znao iznenaditi. - Pa budu}i da }e biti TV

prijenos, to nam mo`e biti dodatni motiv. U [irokom je uvijek lijepo igrati, oni tako|er `ele da se nadigravaju i ako sve bude kako treba, mislim da mo`emo ostvariti povoljan rezultat - smatra krilo A. ^. „Vukova“.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

65

Advokatski tim priprema odbranu

NSBiH odgovara na tu`bu „Kentara“
[vicarska agencija tra`i 4.980.000 KM za nepo{tivanje ugovora o prodaji TV prava
Advokatski tim koji zastupa Nogometni savez Bosne i Hercegovine danas }e se na sudu u Cirihu o~itovati o tu`bi „Kentara“ protiv bh. krovne ku}e fudbala. Kao {to je poznato, zbog kr{enja ugovora o prodaji TV prava {vicarska agencija od NSBiH potra`uje 4.980.000 eura. Sporni ugovor s „Kentarom“ 2006. godine potpisali su tada{nji predsjednik NSBiH Milan Jeli} i potpredsjednik Iljo Dominkovi}, a on se odnosio na prodaju TV prava doma}ih utakmica reprezentacije BiH u periodu od 2010. do 2014. Dvije godine poslije, Dominkovi}, ovoga puta u ulozi predsjednika, te tada{nji generalni sekretar

Bakovi}: [vicarski advokati brane NSBiH u Cirihu

Veljovi} u akciji protiv Drine: Nije trebao pucati penal

ran. Ipak, „Kentaro“ je sudu u Cirihu podnio tu`bu,

BORAC Nakon Drine i uo~i Vele`a

Veljovi} se izvinio za proma{eni penal
U silnoj `elji da postigne gol, sam je odlu~io da {utira i zbog toga je prekoren, ka`e trener Jagodi}
Iako je Borac u pro{lom kolu pove}ao prednost na vrhu tabele na velikih sedam bodova u odnosu na @eljezni~ar, na Gradskom stadionu u Banjoj Luci nema euforije. - Odradili smo dobar posao, ali se ne}emo opu{tati. Ima jo{ mnogo da se igra, a @eljo je prejaka ekipa da ne bi znao kazniti svaki na{ kiks ka`e trener Vlado Jagodi}. Jagodi} je kritizirao napada~a Radu Veljovi}a koji je, mimo pravila, u subotu protiv Drine (1:0) sam odlu~io da

Izvr{ni odbor utvr|uje odgovornost
Tu`ba „Kentara“ bit }e na dnevnom redu sjednice Izvr{nog odbora NSBiH u petak. - FIFA i UEFA od nas su zatra`ile da se zvani~no odredimo prema slu~aju i da utvrdimo na kome je odgovornost, {to }emo i poku{ati u~initi - ka`e Bakovi}.

U Vrap~i}ima na pobjedu
Banjalu~ani se pripremaju za subotnji okr{aj s Vele`om koji je, uz njih, jedini maksimalan u dva proljetna kola. - Analizirali smo utakmicu s Drinom (1:0), izvukli pouke i ukazali igra~ima na izvede jedanaesterac i proma{io. - Veljovi} se izvinio meni, saigra~ima i navija~ima i miuo~ene propuste te se odmah okrenuli pripremama za Vele`. U Vrap~i}ima }emo igrati kako smo igrali tokom cijelog prvenstva, ofanzivno i napada~ki, sa `eljom da postignemo pogodak vi{e - napominje Jagodi}. slim da nema potreba da o tome vi{e pri~amo - kazao je Jagodi}, pa ipak nastavio o temi: - Ina~e, nemamo stri-

ktne izvo|a~e penala, ve} prije svake utakmice to odredim ja. U subotu su bili odabrani Stevo Nikoli} i Du{ko Staji}. I ina~e nisam pristalica toga da igra~ nad kojim je prekr{aj napravljen bude izvo|a~ najstro`ije kazne. Me|utim, Veljovi} je, u silnoj `elji da u svom debitantskom nastupu pred doma}im navija~ima postigne gol, odlu~io da {utira i proma{io je. Zbog toga je prekoren - pojasnio je JagoS. K. di}.

Munib U{anovi} potpisali su ugovor o prodaji TV prava za isti period s njema~kom agencijom „Sportfive“, koja je dugogodi{nji partner Saveza. Ovaj ugovor je na snazi, a iz NSBiH tvrde da je jedini va`e}i, jer sporni s „Kentarom“ nikada nije protokoliran niti verifici-

a sud odredio rok za NSBiH da se do danas izjasni. - [vicarski advokatski tim koji nas zastupa predat }e na{e o~itovanje. Oni su imali vremena da se upoznaju s kompletnim slu~ajem i da po~nu pripremati odbranu - ka`e generalni sekretar NSBiH M. T. Jasmin Bakovi}.

Saop}enje FSKS

Krivi~na prijava protiv Velida Imamovi}a
Fudbalski savez Kantona Sarajevo podnijet }e krivi~nu prijavu protiv koordinatora za usvajanje Statuta NSBiH Velida Imamovi}a i to zbog pisma u kojem ih je obavijestio da su kandidate za organe i tijela dr`avnog saveza na svojoj Skup{tini izabrali nelegalno. - U svom pismu koje je bazirano na la`ima, Imamovi} je iznio li~ni stav, koriste}i svoj polo`aj, svjesno obmanjuju}i ~elnike FIFAe i UEFA-e da je rad FSKS, a samim tim i kompletan rad NSFBiH, nelegalan. Postavlja se pitanje kako je Skup{tina FSKS odr`ana u punom kapacitetu, javno i transparentno, po svim zakonskim propisima? Nejasna je i dosta ~udna i ~injenica da osoba koja je zadu`ena za projekat usagla{avanja Statuta uop{te ne prisustvuje Skup{tini FSKS koja se toliko osporava, a niti Skup{tini NSFBiH, na kojoj su sve odluke FSKS potvr|ene, a da prisustvuje sjednici Skup{tine RS, na kojoj su delegati jednoglasno odbili sve prijedloge FIFA-e i UEFA-e za izmjenu Statuta NSBiH, dovode}i bh. fudbal pred samu propast, {to je paradoks ka`e se u pismu koje je mediM. T. jima poslao FSKS.

U Kaknju predstavljena poja~anja

Rudar sa sedmoricom novih fudbalera
Rudar iz Kaknja predstavio je nove fudbalere i stru~ni {tab te promovirao novu opremu NAAI, u kojoj }e „Zeleno-crni“ nastupati u proljetnoj polusezoni. Promociji u pansionu „[ljivo“ prisustvovali su i predstavnici Odbojka{kog, Ko{arka{kog i Rukometnog kluba Kakanj te op}inskih vlasti. Op}inski na~elnik Mensur Ja{arspahi} naglasio je da se Rudaru vi{e nikada ne smije desiti tako slab plasman te da je jesenji debakl u Prvoj ligi FBiH digao na noge sve op}inske strukture, koje su se u posljednja dva mjeseca vi{e anga`irale oko Rudara nego u posljednjih nekoliko godina. - Impresioniran sam `eljom svih ljudi koji su nam dali veliku podr{ku i omogu}ili da se maksimalno pripremimo za nastavak prvenstva. Imam povjerenje u ekipu i mogu obe}ati da }emo sigurno igrati mnogo bolje - rekao je trener Slavi{a Bo`i~i}. Pored sedmorice novih igra~a (Elbis [abi}, Petar Matovi}, Armin Duvnjak, Almir Koljenovi}, Goran Ku{lji}, Neboj{a Pavlovi}, Zdravko Trivkovi}), tu su i doma}e

Spec
Od novih igra~a se mnogo o~ekuje
(Foto: M. Kom{o)

snage, predvo|ene novim kapitenom Zlatanom Gafuro-

vi}em, koje daju garanciju za vedrije dane. M. K.

Uo~i samog starta drugog dijela sezone u Prvoj ligi Federacije BiH u fudbalu konji~ki Igman dobio je jo{ jedno, mo`da i najzna~ajnije poja~anje, i to u {picu napada, anga`irav{i Vedada D`afi}a. Doskora{nji napada~ E. N. premijerliga{a ponikao je u viso~koj Bosni.

Me|unarodni fudbal

66

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

sport

LIGA PRVAKA Ve~eras se igraju jo{ dvije revan{ utakmice osmine finala

Kaka: Lije~i koljeno

Kaka pauzira dvije sedmice

Milan po preokret u London bez pola tima
Ne igraju Gatuso, Van Bomel, Pirlo i Ambrosini
u kojem ni{ta nije rije{eno. Ako o~ekujete da 90 minuta branimo pobjedu od 1:0, varate se. Izabrat }u napada~ku formaciju i re}i im da udare na protivnika - rekao je novinarima menad`er Totenhema Hari Rednap (Harry Redknapp). Spurse hrabri oporavak Gareta Bejla (Gareth Bale), koji }e zauzeti mjesto na lijevom krilu. Spreman bi trebao biti i Rafael van der Vart (Vaart). Milan je od poraza od Totenhema uvezao tri uzastopne pobjede, ali u London ide bez pola tima i s pora`avaju}om statistikom nastupa u Engleskoj. U 14 posjeta Otoku sedmerostruki evropski prvak pobijedio je samo jednom, a pro{le sezone do`ivio je krah od Man~ester junajteda na Old trafordu od 0:4. Milan }e u Londonu bi-

Brazilac Kaka ne}e igrati za madridski Real dvije sedmice, koliko }e mu trebati da zalije~i obnovljenu povredu lijevog koljena koje je operirao nakon Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. Dvadesetosmogodi{nji Kaka }e propustiti utakmicu protiv Herkulesa sljede}eg vikenda, kao i revan{ osmine finala Lige prvaka protiv Liona naredne sedmice.

Valensija protiv [alkea poja~ana oporavljenim igra~ima

Veh odlazi iz Hamburga

Trener Hamburga Armin Veh na kraju sezone ne}e iskoristiti opciju iz ugovora o jednogodi{njem produ`enju saradnje, ve} }e napustiti klub. Veh je na klupu HSV-a do{ao na po~etku sezone, a nije ulazio u razloge zbog kojih vi{e ne `eli raditi u klubu. Hamburg je tek sedmi u Bundesligi.

Ve~eras (20.45) se igraju druge dvije revan{ utakmice osmine finala Lige prvaka. Totenhem, koji bilje`i debitantsku sezonu iz snova, u prvoj utakmici protiv Milana napravio je odli~an posao i iz Italije donio pobjedu od 1:0, koja ga je stavila u poziciju favorita za prolaz dalje. Milanu u Engleskoj ne}e biti lako, jer je Totenhem do sada u takmi~enju pokazao zavidnu zrelost. U to se uvjerio i Milanov gradski rival Inter, koji je na Vajt Hart Lejnu u grupnoj fazi pora`en sa 1:3. Sli~an pristup „Pijetlovi“ najavljuju i sada. - U ovoj fazi takmi~enja nema opu{tanja. Ako se uzdate u to da imate prednost iz prve utakmice, onda ste u problemima. Ovaj duel moramo tretirati kao klju~ni,

Detalj iz Milana: Totenhem ima prednost od 1:0

Udariti na njih

Juventus `eli De{ampa

Trener francuskog {ampiona Olimpika Didije De{amp (Didier Deschamps) potencijalni je nasljednik Lui|ija del Nerija (Luigi), kojem zbog lo{ih rezultata prijeti otkaz u Juventusu, objavili su italijanski mediji. De{amp je ve} vodio „Staru damu“ i to u periodu od 2006. do 2007., a pro{log decembra izjavio je da „`ali {to je napustio Juventus“. Ugovorom je vezan za Olimpik do 2012.

ti bez Andree Pirla, Masima Ambrosinija (Massimo), Marka van Bomela (Bommel) i \enara Gatusa (Gennaro Gattuso), pa }e trener Masimilijano Alegri (Massimiliano Allegri) biti na isku{enjima da sastavi vezni red koji treba kreirati preokret. [alke je u prvom susretu protiv Valensije na Mestalji

„Magat napolje“

- Mogu `ivjeti s tim. Ne mo`ete uvijek oko sebe imati samo ljude koji vas podr`avaju. Jo{ nisam zabrinut za svoj posao - ka`e Magat. Valensija utakmicu do~ekuje u odli~nom raspolo`enju, nakon {to je u~vrstila tre}e mjesto u {panskoj Primeri. U utakmici protiv Majorke, „[i{mi{i“ su se po tre}i put zaredom na

Totenhem
Stadion Vajt Hart Lejn. Sudija: Frank de Blekere (Belgija). TOTENHEM: Gome{, ]orluka, Lenon, Galas, Doson, Van der Vart, Bejl, Pienar, Krau~, Palasios, Defo.

Milan
Menad`er Hari Rednap. MILAN: Abijati, Silva, Jepes, Nesta, Antonini, Flamini, Merkel, Abate, Ibrahimovi}, Zedorf, Pato. Trener: Masimilijano Alegri.

Lev me|u kandidatima

I selektor njema~ke reprezentacije Joahim Lev (Joachim Loew) nalazi se na listi mogu}ih nasljednika trenera Bajerna Luisa van Gala (Louis Gaal), koji }e oti}i s klupe bavarskog kluba najkasnije na kraju sezone. Iako je te{ko pretpostaviti da bi Lev godinu uo~i Eura u Poljskoj i Ukrajini mogao napustiti kormilo reprezentacije, „Bild“ tvrdi da su ~elnici Bajerna ozbiljno razgovarali o mogu}nosti njegovog anga`mana. Osim Leva, kandidati su i Gus Hidink (Guus Hiddink), Martin Jol, Jup Hejnkes (Jupp Heynckes)i Matijas Zamer (Mathias Sammer).

[alke
Arena u Gelzenkirhenu. Sudija: Jonas Erikson ([vedska). [ALKE: Nojer, Hevedes, Matip, Mecelder, Kluge, [mic, Hurado, Farnan, U~ida, Raul, Huntelar. Trodigrao vrlo dobrih 1:1, {to je dalo malo odu{ka treneru Feliksu Magatu (Felix Magath). Njema~ki stru~njak nezadovoljstvo navija~a ve} mjesecima uti{ava uspjesima u Ligi prvaka, pa bi eliminacija mogla imati velike posljedice po njegov status u Gelzenkirhenu. Tokom subotnje utakmice protiv [tutgarta tribine je krasio veliki transparent s natpisom „Magat napolje“.

Valensija
ener: Feliks Magat. VALENSIJA: Guiata, Navaro, Topal, Albelda, Banega, Hoakin, T. Kosta, Soldado, Miguel, Domingez, Aduriz. Trener: Unai Emeri. gostovanjima vratili sa 0:1 na 2:1. - Bit }e ovo vrlo te`ak ispit za sve nas. Idemo u Njema~ku da poku{amo posti}i gol i odbranimo se od napada [alkea - tvrdi trener Valensije Unai Emeri (Emery). On }e na raspolaganju imati oporavljene Davida Albeldu i Hoakina (Joaquin), kao i napada~a Arica Adur(M. T.) iza (Aritz).

sport

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

67

TENIS Prvo kolo ATP ~elend`era Sarajevo Open

Ba{i} izbacio Karanu{i}a, ispali Raspudi} i Brki}
Dvostruki pobjednik Nijemac Bek savladao Rusa Krav~uka Deli} danas izlazi na teren

Petkovi}: Podr{ka svih klubova

Petkovi}: Na{a savjest je ~ista!
Nelegitimnost federalnih kandidata je ve}i problem od sankcija
Skup{tina FSRS rekla je svoje: Fudbal u BiH }e 31. marta biti izbrisan sa svjetske mape, jer na Skup{tini NSBiH 29. marta vjerovatno ne}e biti usvojen novi statut. UEFA i FIFA d`aba prijete, evropski emisar Marsel Benc (Marcel Benz) uzalud ma{e papirima i govori da svijet vi{e treba nama nego mi svijetu. Tvrdoglavost je, po ko zna koji put na ovim prostorima, nadvladala razum, a cijenu }e platiti kompletan bh. fudbal. Ali, vnog problema, a to je brisanje bh. fudbala s karte svijeta, prebacuju na to da federalni kantoni nelegalno kandidiraju svoje ljude za tijela i organe NSBiH, {to je, uz potpisivanje paralelnih ugovora s agencijama „Kentaro“ i „Sportfive“ pokazatelj java{luka federalnog dijela saveza. - Nelegitimnost federalnih kandidata je ve}i problem od sankcija. Na{ stav po tom, a i pitanju dvojnih ugovora, podudara se sa UEFA-inim i FIFA-

Tvrdoglavost FSRS nema granica

Ba{i}: Nadigrao hrvatskog igra~a u dva seta

Fi{er i Raspudi}: Austrijanac bolji od bh. predstavnika

(Foto: B. Nizi})

U prvom kolu ATP ~elend`era Sarajevo Open BH Telecom Indoors 2011, vrijednog 30.000 eura, koji se igra u Skenderiji, bh. teniser Mirza Ba{i} je u dva seta (6:3, 6:3) bio bolji od Hrvata Roka Karanu{i}a. Za razliku od Ba{i}a, druga dva na{a igra~a nisu pro{la u naredno rundu takmi~enja. Franjo Raspudi} je u dva seta pora`en (2:6, 6:7) od Austrijanca Martina Fi{era (Fischer). Ne{to ja~i otpor pru`io je Tomislav Brki} u me~u protiv Bla`a

Kav~i~a, ali je Slovenac na kraju ostvario pobjedu rezultatom 6:4, 7:6. Dvostruki pobjednik sarajevskog turnira Nijemac

Andreas Bek (Beck) porazio je Rusa Konstantina Krav~uka sa 7:6, 7:5. Danas }e na teren iza}i i bh. reprezentativac Amer

Rezultati 1. kola
Mirza Ba{i} (BiH) - Roko Karanu{i} (Hrvatska) 6:3, 6:3, Andreas Bek (Njema~ka) - Konstantin Krav~uk (Rusija) 7:6, 7:5, Matve Midelkop (Holandija) - D`on Milman (Australija) 6:7, 6:3, 6:1, Antonio Vei} (Hrvatska) Mislav Hi`ak (Hrvatska) 3:6, 6:1, 7:6, Martin Fi{er (Austrija) - Franjo Raspudi} (BiH) 6:2, 7:6, Ilija Bozoljac (Srbija) - Aleksander Sadecki ([vicarska) 6:4, 6:4, Bla` Kav~i~ (Slovenija) - T omislav Brki} (BiH) 6:4, 7:6.

Deli}, koji je u nedjelju donio odlu~uju}i poen na{em dr`avnom timu u me~u Dejvis kupa protiv Maroka. Deli}ev protivnik bit }e Estonac Jirgen Zopa (Jurgen Zoppa). Uz singl me~, Deli} }e zajedno s jo{ jednim na{im reprezentativcem nastupiti u konkurenciji dublova. Jedan od najzanimljivijih duela trebao bi biti onaj izme|u Bugarina Grigora Dimitrova (78. na ATP listi) i Slovaka Karola Beka (A. Dr.) (Beck).

Neka se ne ka`njavaju reprezentacija i klubovi
- Na Skup{tini NSBiH predlo`it }emo UEFA-i i FIFA-i da sankcija po{tede reprezentaciju BiH i klubove, jer oni nisu krivi niza{ta. kako ka`u, oni to ipak ne `ele. - U~init }emo sve da se suspenzija izbjegne, valjda je jasno da je svima u interesu da se prona|e rje{enje. Ali, to se mora desiti bez ina~enja, koje nikome nije donijelo dobro, i prebacivanja loptice na na{u stranu, jer sankcije su identi~ne prema svima nama. Problem je u posljedicama, a ne u tome ko je kriv - mi{ljenje je generalnog sekretara FSRS Rodoljuba Petkovi}a. Pri~a iz FSRS je ovakva ne `elimo suspenziju, ali ne `elimo niti jednog predsjednika NSBiH. Onda, pri~u s glaNisu oni krivi za nerad pojedinih ljudi iz NSBiH. Sankcionisati treba pojedince koji su nas doveli u ovu poziciju - tvrdi Petkovi}. inim, koji tako|er sumnjaju u nelegalnosti. Nelegitiman izbor ~lanova NSBiH je ne{to {to u po~etku nije pravno validno i {to mo`e stvoriti samo jo{ vi{e problema. Na{a savjest je ~ista, jer smo mi moralni i stru~ni dignitet na{ih kandidata provjerili, a nisam siguran da je tako bilo i u federalnom dijelu saveza. T stvari ne mo`emo prihvae titi ~ak ni po cijenu sankcija ka`e Petkovi} i dodaje da FSRS za svoj stav ima podr{ku svih sedam podru~nih saveza i premijerliga{kih klubova iz manjeg bh. entiteta.
M. T.

Teniska reprezentacija BiH ju~er se vratila u Sarajevo nakon pobjede nad Marokom u me~u prvog kola Druge grupe Euro-afri~ke zone Dejvis kupa. BiH }e u drugom kolu ovog ljeta biti doma}in Estoniji, pa selektor Daver Vrani} ka`e da je do{lo vrijeme da ljubitelji tenisa u na{oj zemlji vide ~ari ovog takmi~enja. - Estonija je savladala Litvaniju i sigurno nam ne}e biti lako, pogotovo jer prvi put igramo pred doma}om publikom, pa se i na takvu atmosferu moramo priviknuti - objasnio je Vrani} i dodao da }e me~ protiv Estonije najvjerovatnije biti igran na zemljanoj podlozi. Amer Deli}, koji je donio pobjedu u Marake{u, smatra da su protekli i naredni me~evi tek korak prema na-

Protiv Estonije prvi put pred doma}om publikom

Bh. teniseri vratili se iz Maroka

Deli} i [etki} s prijateljima: Do~ek na Sarajevskom aerodromu

(Foto: F. Fo~o)

rednom stepenu takmi~enja. - Jo{ smo daleko od zacrtanog cilja, ali moramo se izbo-

riti za njega korak po korak. Zahvalio bih bh. timu na ukazanom povjerenju i nadam se

punim tribinama protiv Estonije - Deli}eve rije~i prenijela je Fena.

Potra`ite na kioscima

Pipe: To su bile druge okolnosti
Na{ prvak na turniru u Doboju pora`en sa 19:40, ali tada ekipa nije bila ni formirana
Na vijest da }e u osmini finala igrati sa ^ehovskim Medvedima, navija~i Bosne BH-Gas nisu bili odu{evljeni. Kao, „Studenti“ nisu imali sre}e. A kakve god da su nesre}e bili, ja~eg, a ni slabijeg protivnika nisu mogli dobiti. Takav je stav i trenera Irfana Smajlagi}a. - Ma to su bile sasvim druge okolnosti. Tada smo tek bili sa~inili selekciju i po~eli s trena`nim procesom, dok Medvedi nisu i{li na odmor ~ak od „final foura“ Lige prvaka u maju. Sada je skroz druga situacija. Mo`da }e zavisiti od zdravstvenog biltena ho}emo li biti bolji ili

Rusi Bosni nisu u lijepom sje}anju

68

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

sport

RUKOMET Reprezentacija BiH danas nastavlja kvalifikacije za EP 2012

Prce: Uz Ba{i}a udarna igla u napadu

Smajlagi}: U svakom trenutku dati najbolje od sebe

Prvi servis za ostanak u igri
Ukoliko `ele zadr`ati i teoretske {anse za plasman na Euro, izabranici Vojislava Ra|e moraju pobijediti
dvije utakmice osvojili tek bod, a planirali smo, u nekim opcijama, ~ak i tri. Ipak, poraz od Ma|arske i remi s Makedonijom u Skenderiji doveli su na{u selekciju na rub kraha, pa sada, ako se `elimo izvu}i, moramo dobiti sve ~etiri preostale utakmice. Prvu igramo danas u Polvi - gostujemo selekciji Estonije. - Uvijek je te`e igrati pod psiholo{kim pritiskom. Ovu utakmicu, kao i narednu, u subotu u Visokom s istim protivnikom, naprosto moramo dobiti. Ipak, mislim da imamo dovoljan kvalitet da

- Jedino {to bi Kil, kao prvak Evrope, ili Monpelje bili atraktivniji publici, ali sigurno je da Medvedi nisu slabiji. Zapravo, nijanse razlikuju ove tri ekipe. U fazi kada do|ete me|u 16 najboljih, glupo je pri~ati ko bi bio bolji protivnik, jer su svi dobri i jaki - govori Smajlagi}. Jedna od prvih utakmica koju je njegov tim, tada potpuno nov, ali i desetkovan, odigrao tokom ljetnih priprema za novu sezonu bila je upravo sa ^ehovskim Medvedima na turniru u Doboju. „Studentima“ ona i nije u najljep{em sje}enju, pora`eni su sa 19:40.

lo{iji, ali }e to biti druga pri~a. Uglavnom, mi u svakom trenutku treba da dajemo sve od sebe bez obzira s kim igrali, a ako to u~inimo, vidjet }emo koliko smo zaista daleko od najboljih, gdje smo u odnosu na ostale. Dakle, utakmica }e poslu`iti da steknemo jo{ vi{e iskustva, ali i novoj spoznaji. A {to se ti~e na{ih navija~a, vjerujem da }e oni do}i bez obzira {to protivnik nije atraktivan ili {to ne znaju igra~e. Potrebno nam je da dolaze zbog Bosne, a ne zbog protivnika - riA. ^. je~i su Smajlagi}a.

Teniskim `argonom re~eno, na{a rukometna reprezentacija danas }e imati prvi servis za ostanak u igri. A igra je, u prijevodu, kvalifikacioni ciklus za odlazak na Evropsko prvenstvo u Srbiji 2012. godine. Prakti~no gubimo 15:40 jer smo u prve

Estonija
Dvorana Mesikepa u Polvi Sudije: Ojvind Tog{tad i Rune Kristijansen (Norve{ka) Delegat: Vasilij Fegir (Ukrajina) Po~etak: 16.45
ESTONIJA Jerve Patrail Muga Janima Johanson M. Lep J. Lep Liva Pinonen Sok Aleksejev Kauge Nodla Pedoman Varu{k

BiH
BiH Tahirovi} [ari} Grahovac Stojanovi} Veli} Harmandi} Me|i} ^elica Ba{i} Kele~evi} Prce Pani} \uki} Malinovi} Buri} Vranje{ Veselinov

Parovi tre}eg kola: Danas: Makedonija - Ma|arska, Estonija - BiH.
1. Ma|arska 2. Makedonija 3. BiH 4. Estonija 2 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 57:36 58:53 45:54 44:61 4 3 1 0

Grupa 1

Psiholo{ki pritisak

Bh. atleti~ar Adnan Malki} iza{ao je ju~er iz pariske bolnice i sa Kadom Deli}-Selimovi} zaputio se ku}i u Tuzlu. Adnanu je, podsjetimo, nakon povrede koju je do`ivio u utrci na 60 metara s preponama na Evropskom dvoranskom prvenstvu u glavnom gradu Francuske hitno operirana desna ruka. - Ni sam ne znam kako se sve dogodilo. Zaka~io sam pretposljednju preponu i jednostavno se sru{io. Ovaj nesretni doga|aj `elim brzo zaboraviti i {to prije se vra-

Malki} napustio parisku bolnicu

Bh. atleti~ar sti`e ku}i

Igrali ~etiri puta
BiH je s Estonijom do sada igrala ~etiri puta, ostvariv{i dvije pobjede i dva remija. I to sve u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. U Kr{kom 1995. pobijedili smo 25:19 i remizirali 26:26, a isti omjer, jednu pobjedu i jedan remi, ostvarili smo i pod vodstvom Abasa Arslanagi}a 2003. U Talinu je BiH ostvarila trijumf 24:17, ali je u Gra~anici bilo 23:23.

titi na stazu - kazao je Malki} u telefonskom razgovoru za „Dnevni avaz“. Kada Deli}-Selimovi}, koja je u Parizu vodila bh. delegaciju, odala je priznanje ljekarskom timu s Frederikom Khijamijem na ~elu, koji je uspje{no obavio operativni zahvat i povezao pokidane ligamente i tetive u Adnanovoj desnoj ruci. Prema njenim rije~ima, tro{kove Malki}evog boravka u bolnici i operacije snosit }e organizatori prveE. M. nstva.

se odupremo doma}inu, koji zna biti veoma neugodan. U njihovoj ekipi izdvaja se bek [afhauzena i jedan od najefikasnijih igra~a Lige prvaka, Mat Patrail (Mait), ali mislim da imamo dovoljno rje{enja kako da ga zatvorimo - ka`e selektor Vojislav Ra|a. Podsjetimo, selekcija je oslabljena neigranjem Mirsada Terzi}a, Damira Doborca i Muhameda Toromanovi}a,

Najbolji igra~i

dok je na golmanskoj poziciji poja~ana povratnikom Enidom Tahirovi}em. - Ovo su najbolji igra~i koje trenutno imamo, `elim razmi{ljati samo o njima. [to se ti~e ovih koji ne `ele igrati, o njima ne razmi{ljam - rije~i su Ra|e. Na{e udarne igle ovoga puta bit }e Edin Ba{i} i Nikola Prce, a do pobjede na{a selekcija namjerava do}i isklju~ivo ~vrstom odbranom i sa {to ubita~nijim koA. ^ULI] ntrama.

Spec
Rukometa{ice Leotara osvojile su turnir „8. mart Trebinje 2011“ po{to su pobijedile Maestral iz Igala sa 13:10 i mostarsku Kosa~u sa 17:15. Drugo mjesto pripalo je Maestralu, koji je dobio Kosa~u sa 15:14. Najbolja igra~ica M. P . bila je Dragana Boro iz Leotara.

Ko{arka{ice {ibenskog Jollya, koje su regularni dio sezone okon~ale na tre}em mjestu, postale su prvakinje IWBL za sezonu 2010./2011. [iben~anke su do pete titule do{le bez borbe, jer finalnu utakmicu protiv najve}eg rivala iz doma}e lige, Gospi}a CO, nisu ni igrale.

[iben~anke prvakinje, finale nije ni igran
Utakmica je, naime, registrirana slu`benim rezultatom 20:0 jer su Gospi}anke smatrale da za {ibenski tim nije ispravno registrirana Amerikanka Lindzi Vilson (Lindsey Wilson), te su pola sata pred po~etak finala napustile parket bez slu`benog obja{njenja. Bit }e zanimljivo pratiti i kako }e vodstvo Lige za narednu sezonu organizirati takmi~enje, jer je beogradski Partizan Galenika otkazao doma}instvo, ali i u~e{}e na zavr{nom turniru, pa je poziv bio upu}en Jedinstvu iz Bijelog Polja. Me|utim, i Crnogorke su, pravdaju}i se povredama igra~ica, otkazale u~e{}e,

Novi skandal sa zavr{nim turnirom IWBL-a

pa je u subotu odigran samo jedan polufinalni me~, u kojem su [iben~anke savladale Celje s uvjerljih 90:65. Podsjetimo, na{ jedini ovosezonski predstavnik u IWBL-u, zeni~ki ^elik, takmi~enje je okon~ao na slabom osmom mjestu, s omjeV. B. rom 9-13.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, srijeda, 9. mart/o`ujak 2011.

69
Vijest u brojci
Kevin Lav (Love) izjedna~io je NBA rekord po broju uzastopnih „double-double“ u~inaka, ali nije mogao sprije~iti poraz svoje Minesote od Dalasa (105:108). Lav je dao 23 poena i uknji`io 17 skokova, ~ime se pridru`io slavnom Mozesu Melonu (Moses Malone), koji je prije 32 godine, igraju}i za Jutu 51 utakmicu zaredom, bilje`io dvostruke dvocifrene u~inke (po najmanje 10 poena i 10 skokova).

Izjava dana
- Vil{er je odli~an, na{ drugi tim je pun takvih.
(Trener Barcelone Pep Gvardiola o mladom igra~u Arsenala uo~i sino}njeg okr{aja)

Ofsajd

51

Isklju~en zbog starta na Borata
Igra~ ni`erazrednog engleskog kluba Dor~ester tauna E{li Vikers (Ashley Vickers) isklju~en je s utakmice jer je startovao na navija~a koji je preru{en u lik iz istoimenog filma Borata utr~ao na teren. Nesretni Vikers pravdao se da je mislio da radi dobru stvar kada je hrva~kim potezom oborio uljeza na terenu koji je nosio samo Boratov „trademark“, svijetlozeleni mankini (neobi~ni kupa}i kostim).

Pele s navija~em pozira fotoreporterima u Hong Kongu, tokom turneje Njujork Kosmosa, ~iji je po~asni predsjednik (Foto: Reuters)

BOKS Adnan Red`ovi} zavr{ava K-1 karijeru

Policija u Marseju uhapsila nogometa{a

Vrijeme je za novi izazov
Boks je moja prva ljubav, a na odluku su utjecali trener Jasmin Erovi} i prijatelj Adnan ]ati}

Brandao optu`en za silovanje
Brandao: Te{ke optu`be

Red`ovi} uo~i me~a sa Solmazom u [tutgartu: Tri borbe, tri pobjede

Adnan Red`ovi} }e krajem aprila posljednji put nastupiti u K-1 sportu i potpuno se posvetiti profesionalnom boksu, u kojem ima tri pobjede u tri me~a. Kao svoj opro{taj od K-1, Red`ovi} sa svojim timom planira organizirati turnir „No} gladijatora III“ 29. aprila u sarajevskom Domu mladih. Podr{ku organizaciji ove borila~ke ve~eri, na kojoj }e

biti uprili~eno niz borbi u K1 i MMA, iskazao je i Adnan ]ati}, koji }e biti po~asni gost, najavljuje Red`ovi}. - Na odluku da ostavim K1 i posvetim se boksu utjecali su i moj trener Jasmin Erovi} i prijatelj Adnan ]ati}. Nakon {to sam pro{log mjeseca u [tutgartu, u predborbi ]ati}evog okr{aja za titulu, savladao Ergina Solmaza, dobio sam veoma pozitivne kritike. Boks je

moja prva ljubav, s boksom je sve krenulo. Napravio sam puno uspjeha u K-1 karijeri i na to sam izuzetno ponosan, a sada je vrijeme za novi izazov izjavio je Red`ovi}. U planu je da 25. juna u Kelnu ponovo bude akter jedne od predborbi ]ati}evog nastupa, a dvojica Adnana trebala bi nastupati na jednoj bokserskoj manifestaciji u Abu Dabiju krajem godine.

Policija u Marseju ispitivala je ju~er napada~a Olimpika Brandaa zbog optu`bi za silovanje. Brazilski nogometa{ uhap{en je u svojoj ku}i u Kasisu, a potom priveden u

policijsku stanicu. Kako se navodi, mlada `ena ga je prijavila za silovanje koje se, navodno, dogodilo pro{le sedmice, u blizini no}nog kluba na autoputu pored Marseja.

[ta mori ruskog fudbalera Biljaletdinova

S ]ati}em u Sarajevu

Za{to se Englezi nikada ne izuvaju kada ulaze u ku}u?
Biljaletdinov: ^ude se {to ih molim da se izuju

Vlasnik „Red Bulla“

Vlasnik „Red Bulla“ Ditrih Mate{ic (Dietrich Mateschitz) osvrnuo se na sve ~e{}a naga|anja kako bi aktuelni svjetski prvak u Formuli 1 Sebastijan Fetel (Vettel) mogao napustiti austrijski tim i karijeru nastaviti u „Ferrariju“. - U usta mu je stavljeno ne{to {to nije rekao. Strahujem li da }emo ga izgubiti? Takva mi je terminologija potpuno strana - kazao je Mate{ic. Najmla|i svjetski prvak u historiji Formule 1 ima ugovor s „Red Bullom“ jo{ ovu sezonu, uz mogu}nost produ`enja za jo{ jednu.

Ne bojimo se da }emo izgubiti Fetela

Fetel: Povezan s „Ferarijem“

Fudbaler engleskog premijerliga{a Evertona, Rus Dinjar Biljaletdinov iznenadio je javnost na Otoku posljednjim pisanjem na svom blogu. - Postoji jedna stvar koju nikako ne mogu prihvatiti. Englezi uvijek ulaze u ku}u u

cipelama. Svejedno je je li to majstor koji je do{ao da mi popravi televizor ili neko od saigra~a. Uvijek ih zamolim da se izuju, a oni samo pitaju za{to i ~ude se {to sam ih to uop}e zamolio - po`alio se Biljaletdinov na blogu. (A.Dr.)

Fernandezu ukinuta suspenzija
Izraelski nogometni savez (IFA) saop}io je da Luis Fernandez mo`e nastaviti obavljati du`nost selektora nakon {to mu je FIFA ukinula suspenziju. Francuski trener suspendiran je 17. februara zbog navodnog duga u iznosu od 400.000 eura katarskom klubu El-Rajanu, kojeg je pedesetjednogodi{nji stru~njak napustio prije isteka ugovora. Izraelski savez potvrdio je da }e spor biti rije{en na FIFA-ino zadovoljstvo.

SRIJEDA 9. 3. 2011.

16.55
KO[ARKA, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

22.45

EZEL

19.05

UPITNIK

16.30

STOL ZA 4

21.00

HAYAT PRODUCTION SHOW

23.00

DISTREK[N

NLB liga: [iroki TT Kabeli Radni~ki

20.35
NOGOMET, BHT1

Liga {ampiona: Tottenham Milan
TV ALFA
08.00 10.00 10.30 10.35 11.00 11.30 11.40 12.00 12.30 12.40 13.00 13.30 14.30 14.40 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.40 19.15 19.45 20.00 20.40 21.05 Novo Jutro, jutarnji rpogram Ed`mont, tinejd`erska serija, r. Vijesti Ja sam tvoja sudbina, r. Muzika, akatuelnosti Vjesti Sponzorisani program [to da ne, zabavni program, r. Vijesti Muzika, akatuelnosti Intervju dana, r. Vijesti Vijesti Sponzorisan program Vijesti Sponzorisan program Vijesti Caffe Azra Vijesti Ed`mont, tinejd`erska serija Dnevnik [to da ne, zabavni program Hit dana Intervju dana Muzika Ja sam tvoja sudbina

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Djevoj~ica koja je spasila raj, drama 09.30 Istinite pri~e, animirana serija, 6/10 09.45 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 19/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 301/313 11.05 Moja mala kuhinja 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 82/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Crta, politi~ki magazin, r. 13.20 Sva ^eova lica, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 52/229, r. 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 28/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 23/52 15.45 Mini school 16.00 Bakine pri~e, 19/20 16.10 TV enciklopedija 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 53/229 16.55 Ko{arka: NLB liga. [iroki TT Kabeli - Radni~ki, prijenos 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Tottenham - Milan, 1/8 finala, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Ezel, igrana serija, 29/136 23.35 BHT vijesti 23.55 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.20 Business News, r. 00.25 Pregled programa za ~etvrtak
21.35 Saga o Mcgregorevijema 22.40 Vijesti 22.50 [to da ne, zabavni program, r. 23.10 Muzika 00.00 Ja sam tvoja sudbina, r. 00.30 Astrologija 03.00 Muzika 19.30 20.00 21.00 21.35 22.25

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 148. epizoda, r. 09.55 Villa Maria, igrana serija, 72. epizoda, r. 10.45 Pregled LP u nogometu, r. 11.00 Konstituiraju}a sjednica Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije BiH, prijenos 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 149. epizoda 13.05 Stuart spa{ava svoju porodicu, ameri~ki igrani film 14.45 Mali lete}i medvjedi}i, crtana serija 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 163. i 164. epizoda 16.30 Spretno-sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.20 Ezel, igrana serija, 28. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Villa Maria, igrana serija, 73. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo Show, vanredno kolo 21.19 Dnevnik, najava 21.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 37. epizoda 22.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Nogomet, Liga prvaka: Schalke 04 - Valencia, snimak 00.40 Federacija danas, r. 01.00 Dnevnik 3, r. 01.45 Pregled programa za ~etvrtak
Dnevnik HRT 1 Reporta`a Ja sam tvoja sudbina, serija Biografije, reporta`a Criss Angel Mindfreak, serija 17.00 18.00 19.00 20.00

08.10 Ljubavnici i tajne, talijanska telenovela 09.00 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 09.35 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top Shop 12.35 Dejana Talk Show, tema: „Divno je biti `ena!“, talk show 13.30 Top Shop 13.50 Top Shop 14.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 14.55 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, turska telenovela 21.25 Na{a mala klinika, humoristi~ni program 22.25 Vox populi 22.30 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 23.50 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 00.35 OBN Info
21.00 Diverzanti 22.30 Dnevnik 23.00 La`i i obmane, film

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film, 24. epizoda 09.45 Fifi, crtani film, 22. i 23. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 28. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film 10.55 Winx, crtani film, 28. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 28. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 160. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 133. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.50 1001 no}, igrana serija, 164. epizoda 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, igrana serija, 1. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.54 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 71. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 72. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 165. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Sport centar 22.25 Kick boxer 2, igrani film 00.20 Nijemi svjedok, igrana serija, 13. epizoda 01.00 Autoklub
21.15 22.00 22.30 23.00 Serija. Ti si moja sudbina Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Dobro ti ve~e

07.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija, r. 08.00 Film 10.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.55 Biometeorolo{ka prognoza 10.30 Dvor, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, telenovela, r. 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info.program 12.10 Zabranjena ljubav, telenovela, r. 13.00 Dvor, reality show, u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Dvor, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Biometeorolo{ka prognoza 19.11 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 20.00 Dvor, reality show, izbacivanje 23.00 Distrek{n, game show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Film
20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 Intermeco 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.50 Sje}anje i opro{taj, serija

TV KAKANJ
17.00 17.05 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 Flash vijesti Ludo srce, serija Mmelodije orijenta Ja sam tvoja sudbina, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda Koliko kupi{ duplo dobije{, zabavni program 21.30 Auto shop magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina

TV ZENICA
18.00 18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 Najava Zenice danas Frejzer.humoristi~ka serija Mali oglasi Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 20.30 TV izlog 20.40 Srijedom, kontakt program 21.30 Skrivene palme, serija

Reporta`a Vijesti El profe, serijski program Ku}ni ljubimci, obrazovni program 21.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija 23.00 Program za dijasporu

TV GORA@DE
19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Poljoprivredne teme 20.30 Na{a realnost 21.30 Liberty TV 22.00 Ja sam tvoja sudbina, indijska tv serija 22.30 Reporta`a, r. 23.00 Dnevnik 23.30 Glas Amerike

TV VISOKO
18.25 19.30 20.05 20.30 20.55 21.30 22.20 23.00 23.15 00.00 Svijet mladih, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa... Hitna slu`ba, serijski program Muzi~ki program Aktuelnosti r. TV strane Odjavni telop

TV BUGOJNO
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors, zabavni program 19.00 Informator 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Dokumentarni program 22.20 Dobri pastir, igrani film

BN
14.00 14.05 15,00 15.40 15.55 16.00 16.25 17.05 17.10 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.05 20.10 Novosti Bjela la|a Jelena, serija TV {op Marketing Dnevnik 1 Kradljivac srca, serija Marketing Bjela la|a Danas u Srpskoj Monitoring Sport flash Marketing Dnevnik 2 Marketing Jelena, serija

TV OSM
16.10 16.50 17.35 17.55 18.30 18.55 19.35 19.40 20.00 Vi{e od sporta Tre}a dimenzija TV vita shop Hrana i vino DAN - informativna emsija Vremenska prognoza Portal Game zone Lice nacije

HIT TV
19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 Objektiv I Triumph Serija - Taina Otvoreni studio Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta

TV USK
16.00 16.30 17.10 18.10 Znanstveni forum Majstori kuhinje, Ple{i, ple{i, serija Moje dijete, savjetovali{te za roditelje 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Najbolje godine, igrana serija

TV KISS
17.50 19.00 19.20 19.25 Ekstra plus Dnevnik Marketing Sportski pregled i vrijeme

TV HEMA
13.00 13.48 14.00 15.00 16.00 Muzi~ki program Marketing Muzi~ki program Vijesti Na{i razgovori, intervju,

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
17.00

23.59
FILM, HRT 2

20.40

TVOJE PJESME...

22.10

GOLF

3 MANTINELE

23.00

FULLTILT POKER

19.00

RAJEVI NA ZEMLJI

22.00

PLAIN JANE

22.50 KAKO SAM UPOZNAO...

15.30

NESTALI

17.20 [ta radite, bre? 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Ranjeni orao, serija 20.40 Tvoje pjesme moji snovi 21.40 No}na smjena 22.10 Beokult 22.40 Bisera Veletanli} i prijatelji 23.15 U svijetu

17.15 Biciklizam, Tirreno-Adriatico 18.15 Bijatlon, S[ Kanti-Mansijsk 19.30 Fudbal 19.45 Svi sportovi 20.50 Svi sportovi 20.55 Konji~ki skokovi 21.00 Svi sportovi 21.10 Golf, U.S. P.G.A. Tour Honda Klasik 22.10 Golf 22.15 Jedrili~arstvo

17.00 3 mantinele karambol 18.00 Svi sportovi 18.30 Surf veslanje, Swatch-FIVB Svetska Turneja Havaji 19.00 Wwe 19.30 Wwe 20.30 Boks, I. Holifild - S. Williams 22.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico 23.00 Surfing

16.00 Najbolja utakmica Premier League 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 WTA Monterrey 20.30 Premier League News 21.00 U`ivo: Premier League. Everton - Birmingham 23.00 FullTilt Poker

17.00 Strogi zatvor Oz 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Apokalipsa 21.00 Generali u ratu 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Apokalipsa

17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography Rock Riff 19.30 Just See MTV 20.00 MTV Express 21.10 Top 20 22.00 Plain Jane 22.50 Pranked 3 23.10 Chapelle Show

18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 @ivot po D`imu 20.50 @ivot po D`imu 21.10 Porodi~na praksa 22.00 Uvod u anatomiju 22.50 Kako sam upoznao va{u majku 23.15 Dr. Haus

15.30 16.15 17.00 17.45 18.30 19.15 20.00 20.45 21.30 22.20

Nestali Medijum Odjeljenje [ark Odstrel No}ni vreba~ Brojevi Medijum Put osvete Ne~ujno

Posljednja prilika
F. Skot Ficd`erald umro je u Holivudu od sr~anog udara u 44. godini `ivota. Posljednje mjesece `ivota Ficd`erald je proveo u alkoholizmu, naizmjeni~nim epizodama delirija i bolne trezvenosti. Uz njega je najvi{e vremena provodila mlada Franses Krol. Uloge: D`eremi Ajrons, Niv Kembel, Sisi Spacek Reditelj: Henri Bromel

SRIJEDA 9. 3. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN

Ljubav: Mo`ete biti vi{e zadovoljni razvojem

23.10

REZOVI

23.56

RETROVIZOR

23.06

LA@I MI 2

14.35

SLOMLJENO SRCE

09.10 Barimba, crtana serija 09.28 Mala princeza, crtana serija 09.40 ^arli i Mimo, crtana serija 09.45 D`ekers, crtana serija 10.10 Moj tata je premijer, serija 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Danilo Ivanovi}, slikar iz Osla, reporta`a 13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a Duhovna lira Hercegovci - Obren \uri} Kozi} 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re’publika - Sarajevsko-Romanijska regija 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Moj ro|ak sa sela, serija 18.00 Pitajte, tra`imo odgovor 18.35 Eufor - {kolsko takmi~enje 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.15 Kako donijeti bolje odluke, nau~no-popularni program 21.10 Naslovi - tema: slu~aj „Abazovi}“ 21.35 Duel struna, emisija narodne muzike 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.10 Rezovi, humoristi~ka serija 23.30 Fudbal - Liga {ampiona [alke - Valensija, snimak utakmice 02.00 Kafa i cigarete, film

12.16 TV kalendar (R) 12.31 Gospodarica tvoga srca, telenovela (3/142)* 13.18 Puna ku}a Raftera 2, serija (21/22)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.19 Rije~ i `ivot: @rtva - osobni i dru{tveni obrat, religijski program 15.03 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija (8/23)* 15.25 Alpe Dunav Jadran 15.57 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.26 8. kat: Hrvatska - obe}ana zemlja, talk show 18.08 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 18.12 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.24 Dnevnik plavu{e: Tko ne `eli stan iz snova?, emisija pod pokroviteljstvom 18.34 Tvoja sam sudbina, telenovela (38/106)* 19.17 LOTO 7/39 19.24 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.00 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.11 Ciklus filmova Jirija Menzela: Kraj starih vremena, ~ehoslova~ki film* 21.50 Ognjevi s neba: Dalmacija 1, dokumentarna serija (5/6) 22.25 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 22.55 Vijesti iz kulture 23.07 Drugi format 23.56 Retrovizor: Pepeo pepelu, serija (12) (1/8)* 00.53 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 4, serija (7/22) (R)* 01.35 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (17/24) (R)*

08.22 ^etvero protiv Z, serija za djecu (11/26) (R)* 08.50 [kolski program: Kaligrafija Ciak junior: Pismo, bugarski dokumentarni film (R) 09.35 Heidi, serija za djecu (5/26) (R)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.37 Eko zona (R) 14.09 Mala TV (R) TV vrti}: Jurine ~arolije (R) Patuljkove pri~e, crtani film (R)* Mala princeza, crtani film (R)* 14.38 [kolski program: Kaligrafija (R) Ciak junior: Pismo, bugarski dokumentarni film (R) 15.24 Znam, a ne znam (R) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija (6/14) (R)* 16.28 Edo Maajka - Sevdah o rodama, dokumentarni film (R) 17.20 Crno proro~anstvo, serija za mlade (6/26) (R)* 17.44 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (18/22)* 18.09 Puna ku}a Raftera 2, serija (21/22) (R)* 18.54 Krstarenja svjetskim ljepotama: Sredozemno more: Od [panjolske do Italije na brodu Ausonia, dokumentarni film (8/75) (R)* 19.48 Hit dana 19.57 Odjevna odiseja: Ju`noafri~ka Republika, dokumentarna serija (4/14) (R)* 20.25 Liga prvaka - emisija 20.35 Nogomet, LP: Tottenham - Milan, prijenos 22.37 Liga prvaka - emisija 23.06 La`i mi 2, serija (12) (11/22)* 23.50 Dnevnik plavu{e: Tko ne `eli stan iz snova?, emisija pod pokroviteljstvom (R) 23.59 Posljednja prilika, ameri~ki film (R)* 01.44 No}ni glazbeni program: Hit dana (R) 01.46 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

06.55 Na{i najbolji dani, serija (124/260) 07.45 Gospodin Magoo, crtana serija (33-34/65) 08.35 Tomica i prijatelji, crtana serija (3/80) 09.15 Slomljeno srce, serija R 10.10 Gumus, serija R 11.40 Asi, serija R 12.55 IN magazin R 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija (115/140) 14.35 Slomljeno srce, serija (123/130) 15.30 Najbolje godine, serija R 16.30 Gumus, serija (83/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (107/152) 21.00 Asi, serija (53/105) 22.30 Ve~ernje vijesti 22.45 Potjera, igrani film (12)* 00.30 Smrt pod morem, igrani film (12)* 02.15 Na putu prema dolje, serija (12)* 03.05 Bra~ne vode, serija (4/26) 03.30 Bra~ne vode, serija (20/22) 03.55 Ezo TV, tarot show (18)* 04.55 Zarobljena, igrani film (12)* R 06.20 IN magazin R 06.55 Kraj programa

Stjuart Smoli je ~ovjek niskog samopo{tovanja. Otac alkoholi~ar zvao ga je beskorisnim zauzima~em prostora, a majka ga je uvjeravala da ni{ta ne vrijedi, no najvi{e od svega, ka`e Stjuart, potcjenjivao je sam sebe. Zato se priklonio metodi za samopomo}... Uloge: Al Franken, Laura San \akomo, Vinsen D’Onofrio Reditelj: Harold Ramis

13.05 Stuart spa{ava FILM, FTV svoju porodicu

Kick boxer 2

22.25
FILM, HAYAT TV
Dejvid Sloan vodi karate klub. G. Sanga, zvani~nik tajlandske vlade kojem se Dejvidov brat zamjerio, `eli osvetu. ^uv{i za Dejvida, odlu~uje osvetu usmjeriti na njega. Sti`e i Dejvidov u~itelj, Ksijan, kako bi mu pomogao da se oporavi nakon povrede i pripremio ga za veliku borbu u kojoj se bori i za svoju i za bratovu ~ast. Uloge: Sa{a Mi~el, Piter Bojl Reditelj: Albert Pjin

Gorki `ivot

19.55
SERIJA, OBN
Mehmet se sprema uzeti tri miliona dolara od Enderove porodice koje }e mu ovi dati u zamjenu za crnu svesku koju im je uzeo. Mehmet i njegovi prijatelji dogovaraju mjesto i vrijeme primopredaje.

Na{a mala klinika

21.20
SERIJA, OBN
Primarijus Guzina }e cijele sedmice izostati sa klinike, jer obavlja lije~ni~ke pretrage u vezi sa pripremom za penziju. Popi}ka je tako|e najavila svoj izostanak, te }e ovu funkciju na sedam dana preuzeti neko od prisutnik lije~nika. I dok se Vrabac i Zec nadaju kako }e to zasigurno biti jedan od njih, ~eka ih ogromno iznena|enje.

doga|aja. Novo poznanstvo prerasta u flert, a potom mo`da i u ljubav. 21. III - 20. IV Posao: U poslovnoj trci, u koju ste se sami uvalili, prestali ste o sebi razmi{ljati kao o nekom ko mo`e ba{ na sve strane sti}i. Zdravlje: Jedite polako, s u`ivanjem. Ljubav: Ne propustite veliku {ansu. PreispitaBIK jte dosada{nji ljubavni `ivot i tek onda donesite definitivne odluke. 21.IV - 22.V Posao: Pasivnost i mala nesigurnost u sopstvene snage, ne bi vas smjeli zadr`ati u va{im nakanama. Nema razloga za paniku. Zdravlje: Vrijeme je za kontrolu. BLIZANCI Ljubav: Nemojte se zaletjeti. Ne upu{tajte se u avanturu s osobom koju ste tek upoznali. Budite strpljiviji i mnogo realniji. 23.V - 22.VI Posao: Zaradit }ete mnogo vi{e nego {to ste i u najsmjelijim snovima o~ekivali. Pru`a vam se prilika i za jo{ jedan posao. Zdravlje: Napetost popu{ta. Ljubav: Vrijeme je da unesete promjene u svoj RAK ljubavni `ivot. Neka to ne bude ni{ta radikalno, niti naglo, ve} lagano, mirno. 23.VI - 22.VII Posao: Ovaj dan mo`e vam donijeti iznenadnu priliku za dodatnu ili vanrednu zaradu, ali uz odre|eni rizik. Ipak, nemojte se povu}i. Zdravlje: Budite oprezni. Ljubav: Poku{avate ostvariti novu, konstruktiLAV vniju i ljep{u vezu. Najprije, osvojite osobu koja vam se odavno svi|a. 23.VII - 22.VIII Posao: Ako se bavite poslovima koji su vezani za komunikaciju, dinamiku i snala`ljivost, dan je kao stvoren za nove prilike. Zdravlje: Osje}ate se znatno bolje. DJEVICA Ljubav: Opustite se u dru{tvu voljene osobe. Iza|ite na neko mjesto, za koje sigurno znate da }e vam biti ugodno. 23.VIII - 22.IX Posao: Odgovornost postaje, odjedanput, mnogo ve}a nego do sada. To vam nimalo ne smeta, jer vas niko ne ometa. Zdravlje: Male probavne smetnje. Ljubav: Ukoliko partnera volite, nemojte VAGA isku{avati njegovu ljubav flertuju}i na sve strane, dijele}i svima osmijehe. 23.IX - 22.X Posao: Morate kolegama pokazati kako i vi, ponekad, pogotovo kada vam sve prekipi, znate biti i otresiti, i ljuti, i strogi. Zdravlje: Tenzije polako popu{taju. [KORPIJA Ljubav: Ako ste ve} nekome poklonili svoje srce, danas imate priliku da shvatite da je va{ izbor pravi, pun pogodak. 23.X - 22.XI Posao: Dolaze interesantni kontakti s inostranstvom. Sve po~inje ~ak pomalo bezazleno, a zavr{ava ~vrstim dogovorom. Zdravlje: Osje}ate se sjajno. Ljubav: Lako se mo`ete zaplesti u mre`u tajni, STRIJELAC intriga i nedoku~ivih simpatija. Privla~i vas jedna prili~no tajanstvena osoba. 23.XI-22.XII Posao: Va{e `ivotne baterije opet se pune radnom energijom i entuzijazmom. Spremni ste za nove poslovne izazove. Zdravlje: Negativna energija odlazi od vas. JARAC Ljubav: Imate priliku da se upustite u jednu strastvenu, ali kratkotrajnu avanturu. Pazite, sve skupa vas samo mo`e povrijediti. 23.XII-21.I Posao: Izbjegavajte posu|ivanje novca, dugoro~na ulaganja i partnerske poslove. Okrenite se manjim, ali sigurnijim projektima. Zdravlje: Izbjegavajte hladno}u. VODOLIJA Ljubav: Ne idite linijom manjeg otpora, ne povla|ujte ta{tini. U suprotnom, komplicirate situaciju, dolazite u nepriliku. 22.I-19.II Posao: Finansijska situacija podlo`na je promjenama, samim tim pomalo nestabilna. Ne brinite, brzo }ete na}i pravi izlaz. Zdravlje: Iza|ite na svje` zrak. Ljubav: Skladni aspekti omogu}avaju vam da RIBE opet prona|ete svoju sre}u, toliko tra`eno, `eljeno zadovoljstvo i smirenje. 20.II-2O.III Posao: Finansijska situacija je dobra, {to vam je u ovom trenutku mo`da i od presudnog zna~aja. Prije svega, napravite plan. Zdravlje: Gotovo izvrsno.
ca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Indira ]ati} Ure|uje redakcijski kolegij: pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Fikret Tiro Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 370, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: tel: 049/215-648, BIHA]: tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Rep-

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

[irak: ^eka se odluka ustavnog suda

Suspendirano su|enje

PARIZ - Sud u Parizu suspendirao je ju~er su|enje biv{em francuskom predsjedniku @aku [iraku (Jacques Chirac, 78), optu`enom za korupciju, dok ustavni sud ne odlu~i mogu li pojedine ta~ke optu`nice biti prihva}ene, iako se odnose na period otprije skoro 20 godina. [irak je prvi biv{i francuski predsjednik od 1945. godine optu`en za krivi~no djelo.

Dan `ena obilje`en je u Iraku, Turskoj, na Bahreinu, dok su ga neke evropske zastupnice provele radno s djetetom

(Foto: AP)

Dan `ena proslavljen u cijelom svijetu
Bajden: Putuje s unukom i suprugom

Bajden u Moskvi
Diskriminacija `ena i dalje je ra{irena i `enama nedostaje politi~kog i ekonomskog utjecaja
UJEDINJENI NARODI - Me|unarodni dan `ena 8. mart proslavljen je ju~er u svim kutovima svijeta. @ene su masovno taj dan iskoristile da po{alju poruke javnosti, a obi~no su to one koje najvi{e ti{te tu populaciju u njihovim kulturama. No, jedna poruka je univerzalna - borba za jednakost spolova koja je, o~igledno, jo{ dalek cilj. Upravo to je ustvrdila i Mi{el Ba{ele (Michelle Bachelet), {efica nove agencije Ujedinjenih naroda za `enska prava. Prema rije~ima biv{e predsjednice ^ilea, diskriminacija `ena i dalje je ra{irena i `enama nedostaje politi~kog i ekonomskog utjecaja. Ba{ele je povodom stogodi{njice obilje`avanja 8. marta saop}ila da bi `ene koje su uvele taj poseban dan s ciljem pobolj{anja radnih uvjeta, dobivanja glasa~kog prava, prava obavljanja javne funkcije i izjedna~avanja s mu{karcima vjerovatno gledale na dana{nji svijet s „pomije{anim osje}anjima ponosa i razo~arenja“. MOSKVA - Potpredsjednik SAD D`ozef Bajden (Joseph Biden) doputovao je ju~er u Moskvu kako bi u~vrstio odnose dviju zemalja koji su u usponu u posljednje dvije godine, naro~ito poslije sklapanja novog sporazuma o nuklearnom razoru`avanju START. O~ekuje se da }e posjetu obilje`iti razgovori o nemirima u arapskim zemljama, {to je potencijalni izvor neslaganja dviju zemalja.

Vilijam i Kejt u Irskoj
BELFAST - Britanski princ Vilijam (William) i njegova vjerenica Kejt Midlton (Kate Middleton) doputovali su ju~er u Belfast u prvu zvani~nu posjetu Sjevernoj Irskoj sedam sedmica prije njihovog vjen~anja. Izvan Gradske vije}nice u Belfastu Kejt je tokom dru`enja s ~lanovima humanitarne organizacije za borbu protiv raka kod djece pekla pala~inke u tavi, prevr}u}i ih u zraku. Posjetu su pratile velike sigurnosne mjere koje su podrazumijevale i specijalce na krovovima okolnih zgrada. Princ Vilijam, drugi u redu nasljednika trona Velike Britanije, i njegova vjerenica Kejt Midlton vjen~at }e se 29. aprila u Londonu.

Iskosa

Svjetle}a pala~inka

LONDON - Kuharski duo Sem Bompas (Sam) i Heri Per (Harry Parr) napravili su pala~inku koja svijetli u mraku, pi{e „Daily Mail“. U smjesu su dodali „luciferin“, koja je derivat tvari zbog koje meduze svijetle u dubinama okeana. Njihov recept isprobao je britanski novinar Tom Sajks (Sykes). Kazao je da je izvrsna, no poslije se upitao je li bilo pametno jesti ne{to {to svijetli.

Kafu s ~e~enskim dje~acima koji su ga do~ekali na aerodromu

(Foto: AP)

Nogometne zvijezde u Groznom
GROZNI - Neke od najve}ih brazilskih nogometnih zvijezda doputovale su ju~er u ^e~eniju radi utakmice protiv ~e~enskog tima na ~ijem je ~elu bio predsjednik te ruske republike Ramzan Kadirov. Me|u igra~ima koji su doputovali u ^e~eniju su Kafu, Dunga i Romario. Kadirov je kazao da Brazilci nisu pla}eni za utakmicu, ve} da su do{li kako bi iskazali dobru volju. Nogometni stadion u ~e~enskoj prijestonici Grozni jedna je od lokacija na kojima su se desili tragi~ni incidenti. Otac Ramzana Kadirova ubijen je u teroristi~kom napadu izvr{enom na tom stadionu.
Prin~eva zaru~nica zabavljala je tavom okupljene gra|ane

(Foto: AP)