MILAN VUJAKLJA

leksikon
STRANIH REČI I IZRAZA
REDAKTORI

Dr SVETOMIR RISTIĆ i dr RADOMIR ALEKSIĆ
DOPUNILI, PROŠIRILI I REDIGOVALI Š IZDANjE Dr RADOMI R ALE KSI Ć i RE DAKCIJ A »P ROSVET E «

PROSVETA-BEOGRAD

PREDGOVOR OVOM IZDANjU
Prvo izdanje Leksikona stranih reči i izraza Milana Vujaklije objavljeno je 1937. godine. Drugo izdanje, u redakciji dr Svetomira Ristića i dr Radomira Aleksića, izišlo je 1954. godine i štampane, do danas, u tiražu od preko 200.000 primeraka. Dobar prijem na koji je Leksikon naišao u najši-rim krugovima korisnika podstakao je Redakciju Prosvete da pripremi ovo novo, popunjeno i ažurirano izdanje Leksikona M.
t-G . . !^>feA 5*>G'7^G^£~ .4 - ^&;.m/^

VuJaklije. U razdoblju od pojave drugog izdanja Leksikona M. Vujaklije do danas razvoj nauke dostigao je velike razmere i stvoren je niz novih reči i izraza koji je ušao u upotrebu. Kao plod naučne, tehničke i kulturne saradnje u svakodnevni govor svih naroda postepeno prodire nova terminologija, pa je osavremenjavanje i obogaćivanje Leksikona M. Vujaklije rečima iz najnovijih tekovina tehnike, medicine, ekonomije, političkih nauka kao i novih naučnih oblasti i grana bilo neminovno. Stoga je dr Radomiru Aleksiću, koji sada nije više meñu živima, povereno da sačini izbor dopuna i obradi nove reči i izraze, što je on većim delom obavio. Ovo izdanje bogatije je od prethodnoga za svežinu. Pri tom nisu izostavljene stare reči, koje danas nisu više u upotrebi, ali se nalaze u literaturi. Posebna pažnja posvećena je turskim i madžarskim rečima, kao i rečima iz drugih istočnih jezika. One su ponovo ulete, u većem broju nego što ih je bilo u prvom izdanju, znatno savremenije i odreñenije objašnjene. Iako su one odomaćene u našem jeziku, ima krajeva na srpskohrvatskom jezičkom području u kojima ta terminologija nije tako dobro poznata, i posveći-vanje pažnje tim rečima, jedna je od posebnih vrednosti dopuna. Radi lakše upotrebe i praćenja porekla raznih oblika jedne iste reči, kod prvog objašnjenja u nizu dato jedpdžJIrnije ayeae te reči v jeziku iz kojeg je preuzeta. Grčka ortgrafija anskribovana Je latinicom, što je danas u rečnicima takve

f

Prilikom rada na ovom, trećem, dopunjenom izdanju Redakcija se služila, pre svega, novim rečnicima i priručnicima koji su joj bili dostupni: Rječnik stranih riječi Bratoljuba Klaića (Zagreb, 1978), Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvat-skosrpskom jeziku Abdulaha Škaljića (Sarajevo, 1973), Rečnik stranih reči i izraza Radomira Aleksića (Beograd, 1978), Mala enciklopedija Presveta (Beograd, 1978) i dr. Radom na ovom izdanju rukovodio je, rano preminuli, urednik, književnik Momčilo Milankov.
1980. godine REDAKCIJA

SKRAĆENICE
avij. agr. adm. ak. akuz. akc. alb. alhem. amer. amh. znat. angls. antrop. aram. arap. vrh. arheol. astr. astrol astron. A — avijacija — agronomija — administracija — akustika — akuzativ — akcenat — albanski — alhemija — američki — amharski — anatomija — anglosaksonski — antropologija — aramejski — arapski — arhitekture — arheologija — astronomija — astrologija — astronautika B — bankarstvo — baskijski — bengalski — berza — biologija — botanika — broj — brazilski — brodarstvo — bugarski geograf. geol. geom. germ. gl. god. got. grañ. gram. graf. grč. dan. dem. dijal. dipl. DR— geografije — geologija — geometrija — germanizam — glagol — godina — gotski — grañevinarstvo — gramatika — grafika — grčki D — danski — deminutiv — dijalekat — diplomatika — drugo E ind. indijan. instr. ir. isl. ist. ital. itd. — indijski — indijanski — instrumental — irski — islandski — istorija — italijanski — i tako dal,e J jav. jal. jah. jevr. jedi. — javanski — japanski — jahanje — jevrejski — jednina K

bank. bask. beng. berz. biol. bot.

eg. ekon. el. eng. est. etim. etiop. etn. euf.

kavk. — kavkaski — kaldejski kald. — kilogram kg — egipatski kelt. — keltski — ekonomija kin. — kineski — elektrotehnika — kip. km — kiparstvo — engleski — estetika kozm. kilometar — — etimološki — kor. kozmetika — etiopski — kosmogr. koreografija — etnologija — kuv. kosmografija — eufemizam kuvarstvo

br. braz.
brod. bug.

v
v. vaj. vet. voj. — — — — — — vidi; vek vajarstvo veterina vojska vokativ vulgarno *

zam. zan. zast. zb. zend. zool.

— — — — — —

3 zamenica zanatstvo zastarelo zbirno zendski zoologija

BOK.

1 l. lat. " lingv. lit. litv. lov. log. lok.

_
— — — — — — — —

L
L ITZ D

lice latinski lingvistika literatura litvanski lovački logika lokativ M metar mañarski malajski matematika
M^-IS.H.0«^

vulg.

i d. i dr. izg. mzr. imp.
im.

g
i

g g.

gal.

— gram — godina — galski

— i dal>e — i drugo, i drugi — izgovor — izraz — imenica — imperativ

m mañ. mal. mat. mač.

— — — —

--

medicina meksički

meteorologija
metrika minut mineralogija mitologija mletački milimetar množina moda mongolski moreplovstvo muzika N naročito novovisokonemački novogrčki nemački neprelazan glagol nepromenljiv novolatinski novinarstvo nominativ norveški nordijski numizmatika P
w

predl. prez. prel. privr. pril. psih.

mehanika

— predlog — prezrivo — prelazak glagol — privreda — prilog — psihologiji

tzv. tip. tj. trg. tur.

— takozvani — tipografija
— to jest

— trgovina — turski
u

rab. rad. ret. rib. rim. rlg. rom. rsl. RUDrum. RUS-

— rabinistički — radno — retorika — ribarstvo — starorimski — religija — romanski — ruskoslovenski — rudarstvo — rumunski — ruski

uza. um. UP.

— uzvik

— umetnost — uporedi F

fam. farm. fig. fiz. fiziol. fil. filol. fin. fine. fon. fort. fot.

onomatopeja optika orijentalski

p
paleontologija paleografija pedagogija pejorativno peruanski persijski plural pogrdno poetika pozorište pokrajinski politika polinezijski poljski poljoprivrede pomorstvo portugalski poslovica pridev pravo praznoverje

s svrš. sem. sijam. sin. sing. sir. skand. skr. sl. slik. slov. soc. sp. sskr. st. stvnem.

— sekunda — svršeni glagol — semitski — sijamski — sinonim — singular — siriJski — skandinavski — skraćenica — slično — slikarstvo — slovenski — sociologija — sport — sanskrt — stari — starovisokonemački sten. — stenografija stil. — stilistika stnem. — staronemački stnord. — staronordijski — stpers. stol. staropersijski — staroslovenski stfr. — starofrancuski supr. — suprotno SC. — scilicet, to jest T tat. tahit. tek. teol. teh. tehnol.

fr.
h hald. hebr. hem. hig. hip. hir. hol. hotent.

— familija, familijarno — farmacija, farmakologija, — figurativno — fizika — s daziologija — s filozofija — filologija — finansije — s danski — s >onetika — fortifikacija — fotografija — francuski

sat, čas haldejski hebrejski hemija higijena hipokoristika, odmila — hirurgija — holandski — hotentotski — — — — — — C — centimetar — crkvenoslovenski Č

st crksl.

češ.

— češki

t

— — — — — — —

tona tatarski tahićanski tekstil teologija tehnika tehnologija

š
šatr. šv. švajc. šp. štamp. šum. — — — — — — šatrovački švedski švajcarski španski štamparstvo šumarstvo

A
A, a prvo slovo latinske, ćirilske i grčke azbuke; kao skraćenica: a = godine (lat. appo), pre (lat. ante), alt, ar; a. na menicama= akceptirana; a. a.= ad akta; A.. a. S. = až? ante Hristum; A. Ch. n. = ante Hristum natum; čuz. šesti ton osnovne lestvice; mag., fiz. pravac (a), tačka (A), amper (A); hen. Ag= argentum (srebro), A1 = aluminijum, At = americijum, Ag = argon, As= arsen, At=iacrar, \l=aurum (zlato), As = aktinijum. a- (grč. a -) tzv. alpha steretikon, lat. alpha privatum=onpe4Ho alfa (ili a); u složenicama označava lišenost čega, nemanje čega, kadšto i suprotnost onome sa čim je složene, a prevodi se sa: bez-, ne-, npr.: amorfan bezobličan, apetalan bezlisni, amoralan nemoralan, abulija bezvoljnost, lišenost sposobnosti htenja; kad se složi s rečju koja počinje samoglasnikom. umeće se n, npr. analfabet (a-n-alphabet) nepismen. a (fr. a) za, po (tu i tu cenu). A=A u logici: zakon (princip) identiteta po kome se jedan pojam mora u toku jedne misaone celine upotrebl>avati u istom značenju; up. principijum identitatis. ab (hebr.) jedanaesti (po starom računanju peti) mesec jevrejske godine; pada u mesece juli— avgust. ava (arap. 'aba, tur aba) gruba vunena tkani-na; gornja haljina, bez rukava, od takve tkanine. a ba! (fr. a bas) dole! ua! abažur (fr. abat-jour) štit na lampi od hartije, tkanine i dr. za zaklanjanje očiju od svetlosti. abazija (grč. a- ne, basis korak) ned. nesposobnost hodanja. abakus (lat. abacus, grč. abaks) l. svečani sto za skupoceno posuñe kod starih Rimljana; 2. daska za igru; 3. sto posut peskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa, računaljke; 4. u kat. crkvi: sto pored oltara; 5. arh. četvrtasta ploča koja pokriva glavicu (kapitl) stuba. abakcija (lat. abactio partus) med. pobačaj, pobacivanje, pomet; up. abortus. abalijenacija (lat. abalienatio) prav. otuñivanje, otuñenje, odstranjivanje, odstra-njenje. abalijenirati (lat. abalienare) prav. lišiti, otuñiti, otuñivati; fig. odvratiti koga od nekoga, otuñiti. abanacija (lat. ab od, annus godina) prav. progonstvo iz zemlje na jednu godinu. abandon (fr. abandon) odstupanje, odricanje od svog prava; pravo osiguranika da osigu-raču ustupi robu ili brod i sve na njemu uz isplatu iznosa na koji su roba ili brod' bili osigurani. abas (pere.) jedinica za merenje bisera u Persiji, nešto manja od harata=OD458 g. abasimento (ital. abassimento) snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje. abasimento di voče (ital. abassimento di voće) muz. spuštanje glasa. abasimento di mano (ital. abassimento di mano) muz. spuštanje ruke pri udaranju takta; metanje jedne ruke pod drugu (pri sviranju na klaviru). abasimento di preco (ital. abassimento di prezzo) trg. spuštanje cene, obaranje cene. abat (ital. abate), opat, iguman, starešina manastira; up. abe. abataža (fr. abbattage) seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor. abaton (grč. abatos nepristupačan) deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici, inoverci i svetovnja-ci; up. aditon. a batuta (ital. a battuta) muz. prema udaru takta, po tempu. abapi (tur. abaci) mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru. abadžija (tur. abaci) zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine. abviljen (fr. abbevillien) najstarija faza paleolitika (naziv prema franc. gradu Abvilu). abgregacija (lat. abgregatio) izdvajanje, isključivanje, isključenje. abd (arap.) u arapskim složenim osobnim imenima: sluga, rob, npr. Abd-alah sluga Alahov; Abd-el-kader sluga svemogućeg boga; Abd-el-medžid sluga preslavnog (boga); Abd-ur-rahman sluga milosrdnog itd.

abderitizam

abisodinamika

abderitizam glupost, ograničenost, budalaština; up. Abderićani. Abderićani (grč. Abderitai) stanovnici starog trakijskog grada Abdere, koji su bili čuveni sa svoje ograničenosti i gluposti; otuda: glupi, ograničeni ljudi. abdest (pere. abdest) muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i noge; pranje vodom. abdikacija (lat. abdicatio) davanje ostavke na položaj ili zvanje, odricanje. abdicirati (lat. abdicare) odreći se nečega, zahvaliti se na čemu, podneti ostavku na neki položaj ili zvanje. abdomen (lat. abdomen) aiat. trbuh, stomak; zool. zadak, zadnji deo tela (kod insekata). abdominalan (lat. abdominalis) aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća. abdominale (lat. abdominales) pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šarani, štuke, pastrmke, sleñevi (haringe) i dr. abdominoskopija (lat. abdomen stomak, grč. skopeo gledam, posmatram) med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju. abduktor (lat. abductor) anat. mišić odmi-cač. abdukcija (lat. abductio) l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je drugi sud (premissa minor) samo verovatan, te je i zaključak verovatan; hir. razmicanje zglobova. abe (fr. abbe) spat, sveštenik; up. abat. abevakuacija (lat. ab od, evacuatio pražnje-nje) delimično pražnjenje, ispražnjiva-nje. abela (lat. albellus beličast) vot. bela topola (Populus alba). abelardizirati uškopiti, ujaloviti (po slučaju koji se desio čuvenom sholastiča-ru Pjeru Abelaru, 1079—1142, od roñaka njegove ljubaznice Eloize). abelmošus (arap. abu-el-misk) mošusna zrna jedne orijentalne biljke, upotrebljavaju se u parfimerijama. a beneplačito (ital. a beneplacito) kuz. po volji. aber v. haber. aberacija (lat. aberrare odlutati, aberratio) 1. opt. nesticanje svetlosnih zrakova u jednu žižu; sferna ili monohromatska aberacija nesticanje svetlosnih zrakova u jednu tačku pri odbijanju o loptno izdube-no ogledalo ili pri prelamanju kroz sočivo loptnog oblika; hromatska aberacija nesticanje u jednu tačku bele svetlosti usled različite prelomljivosti raznobojnih svetlosti koje sačinjavaju belu svetlost, prolaskom kroz sočivo; 2. astr. prividno pomeranje nebeskog tela kao posledica kretanja Zemlje i netrenutnog prostiranja svetlosti; 3. fig. skretanje, odstupanje od normalnog tipa, lutanje, zabluda.

aberacio kriminis (lat. aberratio criminis) prav. zabluda u izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da je zločin koji je izvršio Edip bio, u stvari, ocoubistvo, a ne ono što je on želeo da učini. aberdar v. haberdar. aberirati (lat. ab-errare) odlutati, zablude-ti, skrenuti, skretati; varati se, prevariti se. abest (lat.) koji nije došao, odsutan. ab eterno (lat. ab eterno) oduvek, od iskona, od pamtiveka. abeceda 1. sva slova u našoj latinici pore-ñana po utvrñenom redu; naziv je dobiven objedinjavanjem imena za prva četiri slova, s tom razlikom što je poslednji član, koji je ušao u sastav naziva, dobio završetak a: a-bece-d(a) = abeceda, umesto završetak e(a-bece-de); azbuka, alfabet; Z. fig. osnova, osnovna znanja iz neke nauke ili veštine. abecedar (reč sa latinskim oblikom, sastavljena od prva četiri glasa latinske azbuke a, b, c, d) početnik u nekoj struci; bukvarac. abzac (nem. Absatz) u proznom i pesničkom tekstu: počinjanje nove rečenice novim redom tako da se prva reč te rečenice uvlači malo udesno; stav, stanka, usek, odsek; prelom, cezura (u stihu); up. ali-neja. abijetin (lat. abies jela) nem. smolasta materija koja se dobiva iz terpentina. ab inicio (lat. ab initio) od početka. ab inkunabulis (lat. ab incunabulis) od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena. ab instancija (lat. ab instantia) prav. v. pod instancija. ab intestato (lat. ab intestato) prav. bez testamenta. abiogeneza (grč. a- bez, ne, bfos život, gene-sis postanak) biol. postajanje živoga od nežive materije (spontana generacija; uveo prof. Haksle). abioenergija (grč. a-, bios, ergon delo) nedostatak ishrane. abioza (grč. a-, bios) nesposobnost za život. abiologija (grč. a-, bios, logfa nauka) nauka o mrtvoj, anorganskoj prirodi. abiostatika (grč. a-, bios, statika, v.) nauka o beživotnim telima. abiotrofija (grč. abios bez -sredstava za život, oskudan, trophe hrana) nemanje sposobnosti za život, prevremeno nestajanje, prevremeno izumiranje. abiritacija (vlat. abirritatio) «ed. smanjenost nadražljivosti (tkiva). abisal (grč. abyssos bezdan) zona najvećih morskih i okeanskih dubina (preko 1000—1200 t). abisodinamika (grč. abyssos, dynamis sila) grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile koje u njoj dejstvuju, kao posledice delanja tih sila.

abisopelagijal abisopelagijal (grč. abyssos, pelagos more) zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dubine od 1000 m (ali i ispod 1500, odnosno 2000 t). abiturijeng (lat. abire otići, odlaziti) onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle položene g ispita zrelosti (mature). abiturij(um) (nlat. abiturium) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura. abjudi kapija (lat. ab-judicatio) prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje. abjudicirati (lat. abjudicare) ne priznati, ne priznavati, poricati. abjuracija (lat. abjuratio) prav. odricanje pod zakletvom. abjurirati (lat. abjurare) prav. pod zakletvom odricati, odreći. ablaktacija (nlat. ablactatio) med. odbijanje deteta od sise; fig. odvikavanje. ablaktirati (lat. ablactare) odbiti (ili: odbijati) od sise, dojenja; bog. kalemiti jedno plemenito drvo na drugo obližnje bez odsecanja kalema. ablata (lat. ablatus odnesen) pl. prav. oduzete (ili: otete, ukradene) stvari. ablativ (lat. aufferre odnositi, odvajati, abstuli, ablatum) gram. padež odvajanja, kretanja odnekud, poticanja; v. ablativni. ablativni (lat. ablativus koji odnosi, odvaja) gran. koji se tiče ablativa ili pripada ablativu: ablativni genitiv genitiv kojim se kazuje otkuda nešto potiče, ili, od čega se rastavlja ili udaljava, npr.: Treba se kloniti rñavih prijatelja; Srećno smo se oslobodili neprijatelja. ablaut (nem. Ablaut) liži. promena samoglasnika u sklopu istog korena ili osnove koja se javlja kao unutrašnja fleksija, prevoj vokala: plesti — plot, rañati — rodi sl.; up. apofonija. ablacija (nlat. ablatio odnošenje, uklanjanje) hir. odsecanje, odrezivanje; geol. odnošenje (ili: skidanje) lednika ili stene to-pljenjem ili dejstvom vode. ablegat (lat>. ablegatus) poslanik drugog reda, naročito papin za pojedinačne slučajeve (za razliku od delegata); u Mañarskoj: zamenik jednog magnata u parlamentu; prognanih, lice koje je negde poslato da bude uklonjene s položaja. ablegacija (lat. ablegatio) prav. progonstvo, udaljivanje na jednu godinu. ablegirati (lat. ablegare) odaslati, oda-šiljati, udaljiti, udaljivati; prognati na godinu dana. ablendati (nem. abblenden) zaseniti svetlo, podesiti jačinu svetlosti na farovima. ablepsija (grč, ablepsfa) duhovno slepilo, zaslepljenost. ablefarija (grč. a-, blepharon očni kapak) »ed. nemanje očnih kapaka (posledica kongenitalnih poremećaja u razvitku oka,

abordaža naročito posle gangrene, lupusa, tumora i dr. ozleda). ablokacija (lat. ab-locatio) davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje. abluirati (lat. ab-luere) oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ablutomanija (lat. abluere spirati) med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem. ablucija (lat. ab-lutio) pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle pričešća peru ruke; ispiranje pu-tira posle pričešća. abnsgacija (lat. ab-negatio) poricanje, odricanje, odbijanje. abnormalan v. abnorman. abnormaliost v. abnormitet. abnorman (lat. ab-normis) nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; neobičan, neprirodan; koji predstavlja, izuzetak; bolestan, nezdrav; abnormalan. abnormitet (nlat. abnormitas) odstupanje od pravila, neprirodnost, nepravilnost, neobičnost; tih. veći stepen odstupanja od uobičajenog ponašanja s obzirom na neki kriterijum; abnormalnost. ab ovo (lat. ab ovo od jajeta) ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova. abolirati (lat. abolere uništiti) prav. prekinuti nad nekim sudski postupak bez ikakvih posledica po optuženoga; ukinuti, ukidati, poništiti, poništavati. abššcija (lat. abolitio uništenje) prav. oproštaj kazne, pomilovanje; ukidanje, uki-nuće, poništenje. abolicionizam (lat. abolitio) pokret kome je cilj abollcija, tj. ukidanje nekog običaja, sudskog postupka i uopšte nekog zlog stanja; naročito, ranije: pokret za ukidanje ropstva u Severnoj Americi; pokret za ukidanje državnog nadzora i za priznanje prostitucije. abolicionisti (lat. abolitio) pl. politička stranka u Sev. Americi koja je radila na ukidanju ropstva; pristalice pokreta za ukidanje nadzora nad prostitucijom i javnim kućama. abominalan (lat. aboroinalis) odvratan, mrzak. abominacija (nlat. abominatio) gnusoba, užas, gadost, sramno delo, skvrnavno delo; skrnavljenje, oskvrnjenje. abondandija (fr. abondance, lat. abundantia) izobilje, obilnost, obilatost; fig. bogatstvo reči, rečitost. abovent (fr. abonner pretplatiti, pretplaćivati), pretplatnik na hranu. abovirati (fr. abonner) pretplatiti, pretplaćivati, pretplatiti se. abovman (fr. abonnement) pretplate. abonos (pere. ebonos, ebenus) vot. v. ebenos. abordaža (fr. abordage) napad (na neprijateljsku lañu); sudar dveju laña; fig. oslo-vljavanje.

aboriginalan aboripšalan (vlat. aboriginalis) prvotni, prvobitan; starosedelački, domaći, samonikao. aboripši (nlat. aborigines, lat. ab od, origo poreklo, početak) pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici (za razliku od kolonista). abortiva (lat. abortiva) pl. med. v. abortivum. abortivan (nlat. abortivus) prevremen, nezreo, nedozreo; med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završen, ugušen u samom začetku, u k lici; zakržljao, neplodan, jalov; abortivni postupak skraćeni postupak, skraćivanje. abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom početku bolesti (naročito pri lečenju veneričnih bolesti). abortivum (lat. abortivum) med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abortiva. abortirati (lat. abortare) izvršiti abor-tus, pobaciti, pobacivati, pometnuti, po-metati; bog. ne doneti plod. aborticidij(um) (nlat. aborticidium) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje začetka (zametka) iz materice. abortus (lat. abortus) pobacivanje, pobačaj. aboco (ital. abozzo) prvi nacrt, skida jedne slike; ebot. abradirati (lat. abradere) ostruga™, sastru-gati; odnositi tarenjem, odroniti, odro-njavati. abrazivi (lat. abrasio) materije velike tvrdoće koje služe kao sredstvo za brušenje, poliranje i čišćenje tvrdih površina, npr. korund, dijamant, kvarc. abrazija (lat. abrasio) sastrugavanje, čišćenje struganjem; med. čišćenje nagriz-nim sredstvima; geod. odnošenje tarenjem, odronjavanje. abrakadabra (hebr.) mañijska reč, bez značenja, koja se, napisana na jednom ravnostranom trouglu u jedanaest redaka (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao amajlija protivu groznice; danas se upotrebljava samo u šali, kao i , „hokuspokus". abrahija (grč. a- ne, brachfon ruka) ned. bezrukost, nedostatak ruku od roñenja. abraš (tur. abras, šaren, pegav) 1. čovek pegava lica; 2. konj sa belim pegama na gubici ili ispod repa; 3. vet. ospa po koži kod nekih domaćih životinja. ab re (lat. ab ge od stvari) bez uzroka, bez razloga. abrevijator (nlat. abbreviator) skraćivan, skratilac, npr. nečije knjige, nečijeg spisa; papinski pisar koji izrañuje papinske breve. abrevijatura (nlat. abbreviare skratiti, nem. Abrewiatur) v. abrevijacija. abrevijacija (nlat. abbreviatio) skraćenica, kratica; skraćivanje, skraćenje (naročito knjige, spisa, članka itd.); abrevijatura. abreže (fr. abrege) izvod, kratak sadržaj (naučnog ili umetničkog dela), sažet sadržaj. abritirati (fr. abrutir) poživotinjiti, za-glupiti, izjednačiti sa stokom; ubiti u nekome svako moralno osećanje. abrihtovati (nem. abrichten) obučiti, obuča-vati, izvežbati, doterati, izmupggrati; up. dresirati. abrogacija (lat. abrogatio) opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj. abrogirati (lat. abrogare) ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. abruptav (lat. abruptus otkinut) strm, odsečen; nagao, iznenadan. abruptiv (lat. abruptus) odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, ili približno istovremenim gr-kljanskim zatvorom (npr. u kavkaskim jezicima). abrupcija (lat. abruptio) otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela reči; jedan od načina skraći-vanja reči. abs ... v. pod aete. . . abuzemzem (pere. ab voda, arap. Zamzam ime izvora u blizini Ćabe u Meki) voda sa izvora Zemzem; fig. dragocene, retka, stvar. abuzivan (lat. abusivus) sklon zloupotreba-ma, sklon da se ogreši o postojeće zakone i običaje, protivpravan. abuzija (lat. abusio) pogrepša upotreba reči; up. katahreza. abuzus (lat. abusus) prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba. abulija (grč. abuHa) bezvoljnost, odsustvo volje. abuna (arap.) „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica hrišćanske koptske crkve. abundantan (lat. abundans) bogat, obilan, obilat; preteran. abundancija (lat. abundare obilovati) 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija imenice koje se menjaju po različitim deklinacijama (npr. u lat. jeziku: plebs, -is i plebes, -en); imenice koje u množini imaju dva roda ili drukčiji rod nego u jednini (npr. u lat.: loci, -orummesta u knjigama: loca, -orum mesta na zemlji); pleonazam. ab hink (lat. ab hine) prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena. ab hodierno (lat. ab hodierno) od danas, od današnjeg dana. ABH rat (eng. skrać. za atomic, biologieal, chemical) skraćeni naziv za rat u kome bi se upotrebljavale atomsko, biološko i hemijsko oružje. ava v. haaa.

avidan
aval (fr. aval) trg. menično jemstvo, potpis jemca na menici. avalirati (fr. avaler) potpisati menicu kao jemac. avalist(a) (fr. avaliste) trg. potpisnik, jemac na menici. avalit mineral koji se nalazi na brdu Avali, kod Beograda. avan (tur. havan, pere. hewen) metalan sud sa tučkom za tucanje kafe, bibera, šećera i DRavangarda (fr. avant-garde, avant napred, garde straža) 1. voj. prethodnica, izvidnica; prvi borbeni red jedne vojske; 2. ono što krči put, što prednjači nekoj ideji, .pokretu i sl. avangvardija (ital. avanguardia prethodnica) u Italiji, u vreme Musolinijeve dik-tature: fašistička omladinski organi-zacija, čiji su članovi (avangvardisti) bili omladinci-ke od 14—18 god. avanzirati (fr. avancer) napredovati, ići napred; biti unapreñen; unaprediti, una-preñiveti; dati (ili: uzeti) predujam, predujmiti, predujmljivati; o časovniku: ići napred, izmicati. avanzman (fr. avancement) unapreñenje, napredovanje u službi; napredak, napredovanje: isplate unapred, plaćanje unapred. avanzovati v. avanzirati. ananija (fr. avanie, ital. avania) uvreda, poniženje, sramota; iznuñavanje novca, naročito globljenje hrišćanskih trgovaca u bivšoj Turskoj; trg. smenjivanje dobitka, zarade u nekom poslu. avankor (fr. avant-corps) voj. prethodnica, predstraža; arh. istaknuti deo grañevine. avans (fr. avance) predujam, isplate unapred, pozajmica; arh. istaknuti deo kuće, ispust, izbočenje; preimućstvo, prednost; prvi korak, pokušaj; izlaženje u susret. avansen (fr. avent-scene) poz. prednji deo pozornice (izmeñu zavese i orkestra). avantaža (fr. avantage) vajda, dobitak, korist; nadmoćnost, prevaga, preimućstvo, predaosg, fora Vs vtrpw\ -UA. ^ljetdaaa. avantažer (fr. avantageur) onaj koji ima prednost, prevagu: voj. onaj koji čeka da bude unapreñen za oficira, zastavnik. avantura (fr. aventure, nlat. adventura) redak doživljaj, pustolovina; smelo preduzeće, smeo trgovački pokušaj. avanturizam (nlat. adventura, fr. aventure) sklonost pravljenju avantura, ljubav prema pustolovinama. avanturisati (fr. aventurer) živeti kao pustolov, stavljati na kocku, oslanjati se na sreću, izlagati se opasnostima, usuditi se, usuñivati se. avanturist(a) (fr. aventurier) pustolov, lovac na sreću. avanturistički (fr. aventureux) pustolo-van, koji stavlja sve na kocku, ostavljen sreći ili slučaju, smeo, drzak, odvažan; avanturistički roman vrsta romana u kome je glavna stvar opisivanje neobičnih doživljaja i podviga glavnog junaka. avanco (ital. avanzo) trg. pretek, dobitak, zarada; predujam; up. avans. avarija (fr. avarie, ital. avaria) kvar; trg. šteta pretrpljena na brodu prilikom bure; obalarina; avarirana roba roba oštećena na brodu usled bure i dr.; up. havarija. avgust (lat. augustus uzvišen) v. august. avdes(t) v. abdest. ave (lat. ave) zdravo, pomozi bog; zbogom, u zdravlju! Avelj (asirski habal sin) rlg. mlañi sin Adama i Eve (I Moje., 4) koga je iz zavisti ubio brat Kain; fig. nevino ubijen čovek. Ave-Marija (lat. Ave-Maria „zdravo da si, Marijo!") reči kojima je anñeo pozdravio Mariju nagoveštavajući joj da će roditi Isusa; u katoličkoj crkvi: početak molitve „Bogorodice devo"; večernje zvonjenje u katoličkoj crkvi. avenije (fr. avenue) pristup, prilaz; drvored; staza, velika široka ulica oivičene drvećem i cvećem. a verbis ad verbera (let. a verbis ad verbera) od reči na batine (preći). averzija (lat. aversio) odvratnost, gnušanje, mržnja; pet. figure koja se sastoji u tome da govornik polako odvrati onoga kome govori od glavne stvari, ali tako da ove j to ne primeti. averziovalna suma (lat. aversus licem okrenut od, ostrag, summa svota) trg. v. averzio-nalni kvantum. averziovalni kvantum (lat. quantum količina, iznos) trg. suma novca kojom se ñuture plaća, a ne po pojedinačnoj proceni svake stvari koja se prodaje. averziova trgovina (lat. emtio per aversionem) kupovine ili prodaja odoka, ñuture. averoizam med., fil. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averr(h)oes u HP v.; njegovo učenje naginje materijalizmu i patžteizmu i odriče besmrtnost duše, zbog čega ga je osudila Rimska kurija. avers (lat. adversus okrenut ka, spreda, ital. awerso) nuh. gleva, lik, lice (kovanog) novca; supr. revera. avet (arap. aft, tur. afet nesreća, mitološko biće u obliku krilatog leve) sablast, priviñenje, utvara, prikaza. Ave Cezar (Imperator), morituri te salu-tant (lat. Ave Caesar (Imperator), morituri te salutant) zdrevo Cezare (care) pozdravljaju te oni koji_će umreti. Reči kojima su rimski gladijatori pozdravljeli cara prolazeći ispred njegove lože u ereni, pre nego što će započeti borbu. a vi (fr. e vue) trg. v. a vista. avivirati (fr. aviver) oživiti, oživljavati, osvežiti boje. avidan (lat. avidus) lakom, gramžljiv; žu-den, željan; pohlepan; proždrljiv.

arap-agar

aviza (ital. awiso, lat. ad za, visus gledanje, pogled) trg. izveštaj o poslatoj robi ili novcu; avizna laña poštanska laña za brzo prenošenje važnih vesti. avizacio de perjurio vitando (nlat. avisatio de perjurio vitando) prav. opomena sudije kojom se nekome savetuje da se kloni polaganja lažne zakletve. avizirati (nlat. avisare, ital. awisare, fr. aviser) izvestiti, izveštavati, obavestiti, obaveštavate, javiti, javljati. avizo (ital. awiso) lañica (ili: čamac) za izvepggavan>e, izvidnički brod, avizna laña; v. aviza. avijarij(um) (dat. aviarium) ptičnjak, kavez za ptice, krletka. avijatika (nlat. aviatica) v. avijacija. avijatičar (nlat. aviaticus, fr. aviateur) vazduhoplovac, zrakoplovac, letiličar. avijacija (fr. aviation, lat. a vis ptica) kretanje po vazduhu pomoću aparata koji su teži od vazduha (avion, helikopter i sl.); vazdušna flota, vazdušne snage. avikultura (lat. avis ptica, cultura gajen>e) gajenja ptica, gajenje živine. avilirati (fr. avilir, lat. vilis jevtin) trg. pobiti vrednost (robi), pojevtiniti, po-jevtinjavati. aviobiologija (lat. avis ptica, biologija, v.) grana biologije koja proučava mogućnosti života na velikim visinama. aviokonstruktor (lat. avis, constructio grañenje) stručno lice koje se bavi gradnjom aparata za letenje. aviomehaničar (lat. avis, grč. mechanikos) stručno lice koje sklapa i popravl>a aparate za letenje. avion (fr. avion, lat. avis ptica) naprava za letenje teža od vazduha; aeroplan. aviopark (lat. avis, eng. park) svi avioni neke vazduhoplovne institucije, aviostrada (lat. avis, ital. strada put, drum) vazdušni put (koridor). aviofon (fr. avion, grč. phone glas) ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za vezu izmeñu pileta i izviñača. a vista (ital. a vis ta) trg. po viñenju (na menicama); a vi. avitaminoza (grč. a- bez, lat. vita život, amini, v.) pl. med. bolesti koje dolaze usled nedostatka vitamina u hrani: skorbut, pelagra, beriberi, engleska bolest (rahi-tis) i dr. avitum bonum (lat. avitum bonum) prav. dedovsko, tj. porodično imanje. aviceptologija (lat. avis ptica, capio hvatam, grč. logfa nauka) veština hvatanja ptica. avlija (tur. avli) l. kućno dvorište ograñeno zidom. avlija (tur. havh u brus) 2. velika bela marama kojom žene pokrivaju lice; čaršav; ubrus, peškir.

avoar (fr. avoir, ital. a vere, lat. habere imati) kao imenica, u francuskim trg. knjigama: potraživanje, aktiva. avokado (šp. avocatero) bog. tropsko drvo i plod iz familije Lauraceace; gaji se i kao ukrasno drvo; plodovi se jedu sveži ili prerañeni naročito kao salata (Persea gratissima). avokatorijum (nlat. avocatorium) naredba kojom se pozivaju podanici jedne države da napuste službu stranoj državi. avokacija (lat. avocatio) opozivanje, odazivanje; prav. zahtev da se akta vrate od nižeg suda višem. avocentur akta (lat. avocentur acta) prav. neka se traže spisi, akta. avocirati (lat. avocare) odazvati, odaziva-ti, opozvati, opozivati; tražiti da se nešto pošalje, npr. spisi. a voče sola (ital. a voće sola) muz. samo za jedan glas. avulzija (lat. avulsio) ned. vañenje, čupanje zuba; prav. komad zemljišta koji reka otrgne i odnese na drugu obalu. aga (tur. aga) l. vlasnik zemlje (nekada u Turskoj); 2. vojni starešina (u nekadašnjoj Turskoj); 3. titula kod muslimana; gospodin, gospodar, gazda. agava (grč. agauos, nlat. agave americana) bog. tropska biljka, poreklom iz Juž. Amerike, stablo joj izraste do 10 m visine; upotrebljava se, naročito lišće, u narodnoj medicini. agalaktija (grč. a- bez, gala mleko) «ed. bezmlečnost dojke, oskudica u mleku kod matere. agalma (grč. agalma) lik, kip, slika, ukras, naročito u hramu. a ga lu k (tur. agirlik) dostojanstvo agino. agame (grč. a- bez, gamos brak) pl. vot. biljke gimnospore čije se ćelijice razmnožavaju samostalno, bez uticaja drugih oplodnih ćelija. Agamemvon (grč. Agamemnon) mit. sin Atri-jev, unuk Pelopsov, vrhovni zapovednik grčki pod Trojom, posle povratka ubijen od Egksta, ljubavnika svoje žene Klitem-nestre. agamija (grč. a- bez, gameo ženim se) bezbračnost; bog. bespolnost cvetova, kriptogamija; zool. partenogenetično razmnožavanje. agamist (a) (grč. a- gameo) neženja, momak, bećar. agamogoneza v. agamogonija. agamogonija (grč. a- bez, gamos brak, gone rañanje) biol. rañanje bez oploñavanja, tj. putem poprečne deobe (način razmnožavanja, kod praživotinja); supr. gamogoiija. agape (grč. agape ljubav) pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i ljubavi; sit-, hrišćanska ljubav. agar-agar (mal.) vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom

Agarjani

aglomeracija

daje bezbojnu pihtijastu masu koja se upotrebljava u kuvarstvu, u apreturi (kao sredstvo za lepljenje) i u bakteriologiji (kao hranljiva podloga za gajenje bakterija). Agarjani (hebr.) pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po imenu jednog arapskog plemena koje je, prema St. zavetu, stanovalo u doba jevrejskih careva u Arabiji i napadalo susedna jevrejska plemena. agastronomija (grč. a- bez, gaster trbuh, pomos zakon) med. uzetost stomačnih živaca. agatobiotika (grč. agathos dobar, bios život) fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon (grč. agathos dobar, daimćnion duh) mit. dobri duh, duh zaštitnik. agatologija (grč. agathćs dobar, logfa nauka) fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru. agevda (lat. agenda) dnevnik, beležnik; spisak stvari koje treba obaviti; knjiga koja sadrži bogoslužbene obrede evangelističke crkve, zbornik propisa koji se odnose na vršenje službe božije. agenezija (grč. a- brz, genesis rañanje) »seneka neplodnost, nesposobnost za rañanje; fiziol. nepotpune embrionalna razvijenost ili nedostatak izvesnog dela organizma; teol. učenje hrišćanske crkve, po kome bog nema početka, bespočetnost boga. agens (lat. agens) fil. delotvorni, radni princip, ono što je uzrok nečemu, snaga; pokretna sila. agent (lat. agens koji dela, radi) poslovoña; posrednik; predstavnik firme, zastupnik; potajnik, tajni policajac. agent provokator (lat. agens, provocator izazivač) plaćeni izazivač nereda, podstrekač nemira, buškaralo za tuñ račun, plaćeni bukač; naročito: tajni policijski organ kome je zadatak da stekne poverenje politički sumnjivih ili nepovolj-nih osoba, pa da ih onda navede na vršenje kažnjivih dela. agentura (nlat. agentura) posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnica. agencija (lat. agentia) poslovnica nekog većeg preduzeća čiji je delokrug ograničen; novinarske preduzeće za davanje novosti dnevnim listovima. ager (lat. ager) polje, oranica; ager publikus (lat. ager publicus) 1. zemljište koje pripada državi i služi za javnu upotrebu; 2. osvojena zemlja koja se poklanjala isluže-nim vojnicima. agerasija (grč. ageraos koji ne stari) nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina. ageracija (lat. aggeratio) nagomilavanje, gomilanje. agestija (lat. aggestio) dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje.

ageuzija (grč. a- bez, geusia ukus) med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa. ageustija v. ageuzija. agijazma (grč. agiasma) osvećena voda, vodica. agilan (lat. agilis) brz, lak, hitar, spretan, okretan; živ, preduzimljiv, ustalački, pregalački, vredan. agilitet v. agilnost. agilnost (lat. agilitas) brzina, okretnost, hitrost, lakoća; preduzimljivost, usta-laštvo, pregalaštvo. aginija (grč. a- gyne »sena) neženjenost, život bez žene. aginičan (grč. a- gyne) ne(o)ženjen. agirati (lat. agere) raditi, poslovati, trgovati; glumiti na pozornici. agitakl (nlat. agitaculum) farm. štapić ili batić za mešanje pri spravljanju raznih hemikalija ili lekova. agitata res (lat. agitata res) stvar o kojoj se često govori ili raspravlja, koja je često na dnevnom redu; svršena stvar, rešena stvar. agitato (ital. agitato) muz. užurbano, uzrujano. agitator (lat. agitator) čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ideju, ili protiv neke ličnosti, stranke ili ideje; buntovnik, bundžija, podbadač, podstrekač, smutljivac. agitacija (lat. agitatio) pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili široj sredini za neku ličnost, stvar ili protiv neke ličnosti ili stvari; podbadanje, podstrekavanje. apggirati (lat. agitare podsticati) revnosno raditi za neku ličnost, stvar, ili protiv neke ličnosti, stvari, naročito u političkom smislu; podsticati, podstrekava-ti, buniti, podbunjivati; farh. mešati, mućkati. agitovati v. agitirati. agitolalija (lat. agito pokrećem, podstičem, grč. laleo brbljam) v. agitofazija. agitofazija (lat. agito pokrećem, podstičem, grč. phasis govor) zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuštenim, ili izopačenim; agitolalija. agitprop (rus. skrać. od reči: agitacija i propaganda) odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organizacijama. aglobulija (grč. a- ne, bez, lat. globulus loptica) med. siromaštvo, nedovoljnost krvnih zrnaca. aglomerat (lat. agglomeratum) l. skupina raznorodnih elemenata; 2. gusto naseljeno mesto, mesto gde je mnogo osoba na okupu; 3. min. slepljen kamen. aglomeracija (nlat. agglomeratio) skupljanje, gomilanje, nagomilavanje raznorodnih elemenata.

aglomerirati aglomerirati (lat. agglomerare) gomilati. nagomila(va)ti, skupljati. aglosija (grč. a- bez, glossa jezik) ned. nemost, mutavost; aglosostomija. aglosostomija (grč. aglossos nem, stoma usta) med. v. aglosija. aglutinancije (nlat. agglutinantia) pl. med. lekovi koji pomažu brzo zarappšvanje rana; sredstva za slepljivanje. aglutinativan (lat. agglutinare prilepiti) koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, prilepni, s pri-lepcima; aglutinativni jezici liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši doda-vanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr. aglutinacija (lat. agglutinatio, nem. Agglutination) zgomilavanje, čisto spoljašnje spa j anje; fil. najniži stepen aper-ceptivnog spajanja predstava, pri čemu, doduše, nastaje jedna nova zbirna predstava, ali njeni sastavni delovi ipak ostaju samostalne predstave, npr. vojskovoña; med. svojstvo imunogkrvnog seruma da skuplja bakterije u gomilice (npr. kod tifusa); slepljivanje rana pomoću tečnosti koja ponovo spaja rasečene delove (limfa); gram. dodavanje gradivnih elemenata na koren reči. aglutinini (lat. agglutinare prilepiti) pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje krvnom serumu daju sposobnost da izaziva aglutinaciju. aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr.; aglutinativni jezici. aglutinirati (lat. agglutinare) slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti. agluticija (nlat. aglutitio) med. v. aglucija. aglucija (nlat. aglutio) med. nemogućnost gutanja; agluticija. agnat (lat. agnatus) srodnik s očeve strane, srodnik po krvi. agnatija (grč. a- bez, gnathos vilica) nedostatak vilice, bezviličnost. agnatičan (lat. agnatus) srodan po očevoj strani, po ocu. agnacija (lat. agnatio) krvno srodstvo, srodstvo po ocu. agnec (stsl.) jagnje; u pravoslavnoj liturgiji parče hleba koje se prinosi kao žrtva. Agni (sskr. Agni) mit. staroindijski bog vatre. agnozija (grč. a- bez, gnosis saznanje, spoznaja) psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovima onoga što se oseti pomoću čula, npr. kada bolesnik predmete vidi, ali ih ne raspoznaje i dr.; fil. polazna tačka Sokratove filozofije: Znam da ništa ne znam. agnominacija (lat. agnominatio) v. anomina-cija.

agrarac agnosticizam (grč. agnostos nepoznat; nesaznatljiv) izraz koji obuhvata veoma različite pravce (transcendentalni idea-lizam, pozitivizam i dr.) koji zastupaju gledište da je nemogućno stvarnost saznati. agnostičar (grč. a- ne, gnosis saznanje, spoznaja) fil. pristalica agnosticizma. agnoscirati (lat. agnoscere) priznati (npr. potpis, menicu i sl.). agnus Dei (lat. agnus Dei) jagnje božije, jedno od imena Hristovih (Jov. 1,29). agogika (grč. ago vodim) muz. nauka o muzičkom tempu, tj. o postupnim modifikacija-ma u cilju što življeg i plastičnijeg izvoñenja muzičkog dela. agometar (grč. ago vodim, metron mera) fiz. v. reostat. agon (grč. agon borba) megdan, takmičenje u viteškim igrama kod starih Grka. agona (grč. agonos jalov, neplodan) geogr. linija na karti koja spaja mesta čija je magnetska deklinacija jednaka nudi. agonizam (grč. agon) borba, utakmica. agonija (grč. agom'a borba) samrtna borba; samrtne muke, izdisaj, ropac, sve pojave koje sačinjavaju laganu smrt i prethode joj; samrtni strah, očajanje. agonist(a) (grč. agonistes) borac, megdandžija, takmičar u viteškim igrama starih Grka. agonistarh (grč. agonistes, archos) nadzornik na viteškim utakmicama (megdanima) kod starih Grka. agonistika (grč. agon borba) nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština. agonografija (grč. agon borba, graphia opis) opis(ivanje) borbe. agonotet (grč. agonothetes) relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u borbi. agora (grč. agora trg) 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih Atinjana; mesto gde se ta skupština sastajale. agorafobija (grč. agora trg, phobeo bojim se) med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praznih prostora. agravacija (lat. aggravare otežati) oteža-vanje, otežanje, pogoršanje; uvećanje, poopggrenje, npr. kazne. agrama (tur. ograma) velika, teška bolest. agramatizam (grč. a- ne, gramma slovo) nesposobnost stvaranja ili razumevanja rečenica. agramatist(a) (grč. a-grammatos) onaj koji ne zna pisati, nenaučenjak. agrar (grč. a groš, lat. ager njiva, polje) opšti izraz za pojmove koji obuhvataju poljoprivredu, zemlju, zemljišne odnose, zemljišne reforme, zakone ii dr.; Lasti pod agrar biti obuhvaćen odredbama zakona o agrarnoj reformi. agrarac (lat. agrarius) zemljoradnik; pristalica zemljoradničke politike.

agrarizam agrarizam (grč. agros, lat. ager njiva, polje) ekonomsko-politički pokret kome je cilj unapreñenje i zaštita poljoprivrede i poljoprivrednika od drugih grana proizvodnje (industrije i dr.). agrarije (lat. ager njiva, polje, agraria) pl. poljoprivredni proizvodi. agrarni (lat. agrarius) koji se tiče zemlje, zemljoradnički, poljoprivredni; agrarna reforma reforma kojoj je zadatak da izmeni, iz socijalnih i nacionalnih obzira, srazmeru malih i velikih poseda parcelacijom ovih poslednjih, i da ukloni preostatke feudalnog zemljišnog ureñenja, tj. da pomogne onima koji nemaju svoje zemlje da doñu do nje; agrarni zakoni zakoni kojima je cilj popravke društve-no-privrednog položaja zemljoradničkog staleža. agrarni protekcionizam skup zakonskih i drugih mera koje država preduzima radi zaštite i razvijanja domaće poljoprivrede (kreditna politika, visoke carine ili zabrana uvoza poljoprivrednih proizvoda, garantovane cene itd.). agrafa (grč. agraphos nenapisan) 1. pl. teol. pojedine rečenice koje se navode kao božje reči, ali ih nema u kanonskim izvorima; takoñe: reči Hristove kojih nema ni kod jednog od četiri evanñelista, ali ih navode drugi apostoli i crkveni oci (npr. Djela apostolska XX, 35). agrafa (fr. agraffe) 2. kopča, spojka (kao nakit). agrafija (grč. a- bez, grepho pišem) med. gubljenje sposobnosti pisanja, bolest koja se javlja usled izvesnih oboljenja mozga. agracijacija (nlat. aggratiatio) pomilovanje. agracijacio publika (lat. aggratiatio publi-sa) pomilovanje koje daje vladar o velikim državnim praznicima i proslavama, opšta amnestija. agreaža (fr. agreage) trg. posredničke, sen-zalska nagrada; up. kurtaža. agregat (lat. aggregatum skupina) kič. masa koja je nastala putem sjedinjavanje više jednovrsnih stvari, masa koja sadrži u sebi različne sastavne delove; mat. zbir, iznos; teh. dinamomašina i motor, genera-tor i motor. agregatno stanje fiz. stanje u kome se neko telo javlja, način spajanja i zbijanja delova po kome se tela dele na čvrsta, tečna i gasovita, a ponekad se pominje i tzv. četvrto agregatno stanje plaža. agregacija (lat. aggregatio) nagomilavanje, nakupljanje, zbijanje; pridruživanje, primanje u neko društvo; vanredna profe-sura. agregirati (lat. ad pri, grex stado, agregare) primiti u neko društvo, pridružiti; gomilati, nagomilati, zbiti, spojiti u jedno telo. agreže (fr. agršgš) vanredni profesor, pomoćni učitelj na višoj školi.

agrobiologija agreman (fr. agrement pristanak) pristanak jedne države da primi izvesno lice za diplomatskog predstavnika druge neke države. agrergografija (grč. agrćs njiva, ergon delo, graphia pisanje) opisivanje poljoprivrednih sprava. agresivan (lat. aggressivus) nasrtljiv, nale-tljiv, kidisav, koji kidiše, sklon da napada, napadan. agresija (lat. aggressio) napad, napadanje, kidisanje; nasrtljivost; neizazvan napad u cilju potčinjavanja, osvajanja. agresini (lat. aggredi) pl. ned. neotrovne materije kojima bakterije, proizvodeći ih, savlañuju otpornost organizma. agresor (lat. aggressor) nasrtljivac, napa-dač, napadačka ili izazivačka strana. agrest (lat. agrestis divlji) sok isceñen od nezrelog grožña, upotrebljava se za sirće, limunadu i dr. agrestan (lat. ager njiva, polje, agrestis) seljački, seoski; poljski; fig. geački, grub, neuglañen, neobrazovan. agrestija (lat. agrestis poljski, seoski) seljaštvo, prostota; grubost, neuglañe-nost, neobrazovanost. agrikultura (lat. agricultura) zemljoradnja, ratarstvo, zemljodelstvo. agrikulturni (lat. agricultura) koji se tiče zemljoradnje, poljoprivredni; agrikulturni sistem v. fiziokratski sistem; agri-kulturna hemija deo primenjene hemije koji se bavi hemijskim uslovima života korisnih biljaka (žitarice) i domaćih životinja; agrikulturna fizika fizika primenjena na zemljoradnju; agrikulturne države države u kojima su zemljoradnja i stočarstvo glavna privredne grana (supr. industrijske države). agriotimija (grč. agrios divlji, thymos duše) divlještvo, divlječnost, divlja ćud; ludačka sklonost ubistvu. agriofag (grč. agrios divlji, phagem jesti) divljak koji se hrani sirovim mesom životinja, naročito divljači. Agripa (lat. Agrippa) l. rimske osobno ime; 2. ned. neprevilan poroñaj, kad dete dolazi ne svet najpre nogeme mesto glavom; teko-ñe: agripinski poroñaj. agripnija (grč. egrypnfe) ned. budnoća, nesenica, nespavanje. agripnokoma (grč. agrypnia, kome neprirodne pospenost) ned. nesanica praćena velikom željom za spavenjem. agro- (grč. agros, lat. ager) predmetak u složenicama se znečenjem: polje, poljski, poljo-. agrobiolog (grč. agros, polje, bi'os život, logos reč, govor) onaj koji se bavi prouča-venjem razvitka biljnog i životinjskog svete i mogućnostimv uprevljanja tim ra-zvitkom u poljoprivrede agrobiologija (grč.) grana biologije koja se bavi pitanjima razvitka biljnog i živo-

agrobotanika

10

adapter

tinjskog sveta i mogućnostima upravljanja tim razvitkom u zemljoradnji i stočarstvu. agrobotanika (grč. agr6s, botane trava) nauka koja proučava morfološke i fiziološke osobine kulturnih biljaka. agrogeologija (grč. agros, ge zemlja, logia nauka) deo geologije koji skuplja i podrobno obrañuje one delove geologije koji se tiču poljoprivrede. agroekologija (grč. agros polje, oikos kuća, dom, logos reč, govor) nauka o položaju, smeštaju poljoprivrednih površina. agrokemija v. agrohemija. agromaksimum (lat. agro, maximum) najveći, zakonima i uredbama dozvoljen, zemljišni posed. agroianija (grč. agros polje, mama pomama, ludilo) strasna ljubav prema zemljoradnji. agrometeorologija (grč. agros polje, meteorologfa) grana meteorologije koja se bavi pitanjima uticaja meteoroloških pojava na razvitak biljnog sveta. agrominimum (lat. agro, minimum) propisane mere koje sadrže osnovna znanja iz agronomije 1 i odreñenu tehničku opremljeno« , čija primena pretpostavlja donju granicu rentabilne produktivnosti. agronom (grč. agronomos) poljoprivredni stručnjak koji je završio studije na poljoprivrednom fakultetu ili njemu ravnoj poljoprivrednog školi. agronomija (grč. agronomia) nauka o obrañivanju zemlje, racionalna zemljoradnja. agropedologija (grč. agros, pedon zemlja, tle, logia nauka) nauka koja proučava fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta u vezi sa racionalnim podizanjem kulturnih biljaka. agrostemin (nlat. agrostemma) hen. alkaloid koji se nalazi u semenu kukolja. agrostografija (grč. agros polje, grapho pišem, opisujem) opisivanje trava. agrostologija (grč. agros, logfa nauka) nauka o travama. agrosfera (grč. agros, sphaira lopta) deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji. agrotehnika (grč. agros, techne veština) obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava (traktori, kombajni, veštačka ñubriva i dr.). agrofitotehnika (grč. agros, phyton biljka, techne veština) agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih biljaka. agrohemija (grč. agros, chćo lijem, sipam, chemeia), deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivanja zemljišta za ishranu kulturnih biljaka, kao i njihov razvoj. agrocenoze (grč. agros, koinćs zajednički) biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće vreme (npr. njive, livade, plantažne šume itd.).

agrumi (ital. agrumi, agro, kiseo) vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus (limuni, narandže, mandarine i dr.). ad (lat. ad) predl. k, ka, na, do, kod, pri, uz; do, oko, u; za; s obzirom na; prema, po (ad naturam prema prirodi); uz, pored, osim, povrh. Ad (grč. Hades) mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka; podzemni svet; fig. grob, smrt; Hades, Had. ada (tur. ada) rečno ili jezersko ostrvo. ad absurdum (lat. ad absurdum) do nesmisla, tj. voditi, dovesti do besmisla, apsurda. adagij(um) (lat. adagium) poslovica. adagiologija (lat. adagium poslovica, grč. logfa zbirka) zbirka poslovica; nauka o poslovicama. adañeto (ital. adagietto) muz. malo sporije; muzički komad koji treba izvoditi manje lagano; adadžeto. adañisimo (ital. adagissimo) .itz veoma lagano, što lakše; adadžisimo. adaño (ital. adagio) muz. blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno; muzički komad koji treba izvoditi blago i lagano; adadžo. adaño asai (ital. adagio assai) muz. veoma lagano; adaño di molto. ad akta (lat, ad acta) ostaviti predmet kao svršen u akta, u arhivu; neku stvar kao svršenu ili nepotrebnu odstraniš. adaktilija (grč. a- bez, daktylos prst) ned. nemanje svih prstiju na ruci ili nozi. adakcija (lat. adactio, adigere) upornost, prisiljavanje, primoravanje. Adam (hebr. adamah zemlja, čovek napravljen od zemlje) nit. po jevrejskom i hrišćanskom verovanju, prvi čovek, koga je Bog napravio od zemlje i udahnuo mu besmrtnu dušu. adamant (grč. adamas, adamantos) v. adamas. adamas (grč. adamas) kaljeno gvožñe, čelik; dijamant. adamelit (po planini Adamelo u Tirolu) šš. dubinska eruptivna stena, sastavljena od kremena, ortoklasa i plagioklasa; obično ga nazivaju i granit. adamiti pripadnici jedne starohrišćanske sekte čiji su članovi, muški i ženski, prisustvovali obredima potpuno goli. adamsit (po pronalazaču Amerikancu Rodže-ru Adamsitu) vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otrov. adaptator (lat. adaptator) onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim prilikama i potrebama, prila-goñavač, podešavač. adaptacija (lat. adaptatio) prilagoñavanje, prilagoñenje, prilagoñenost; podešavanje; primena; adapcija. adapter (lat. adaptare) ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkcijama (npr. televizora da bi primao više programa, radija da prima stereo-emisije i sl.).

adaptivan

11

adend
advokatura (lat. advocatura) pravobranilapggvo, pravozastupnipggvo, branilaš-tvo, braniteljski poziv i rad. advokatus dei (lat. advocatus dei) u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobija dokaze advokatusa dijaboli. advokatus diaboli (lat. advocatus diaboli) u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije, zvanično odreñuje da istupa protiv opravdanost čina posvećenja; fig. osoba koja zastupa nepopularno gledište. advocirati (lat. advocare) baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti pravu; fig. zauzimati se za nekoga ili nešto. ad glorijai (lat. ad gloriam) na slavu. ad-datur (lat. addere dodati, addatur) neka se doda, dodaj, dometni. ad-de (lat. addere dodati, adde) med. dodaj! dometni! (na receptima). ad depozitum (lat. ad depositum) dati ili uzeti nešto na čuvanje, u pohranu. ad-dukcija (nlat. adductio dovoñenje) anat. privlačno kretanje mišića. ad egzemplum (lat. ad exemplum) na primer. adekvatan (lat. adaequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, podesan; adekvatan pojam log. onaj koji tačno izražava suštinu svoga predmeta; adek-vatno saznanje ono koje je u punoj saglasnosti sa suštinom saznatoga. adekvativ (lat. adaequare izjednačiti) nepravilna funkcija komparativa prideva u konstrukcijama s „paležom poreñenja" imenice koja svojim leksičkim značenjem označava predmet koji ima najviši stupanj date osobine (npr. „A on ljući njegda guje ljute"). adekvacija (lat. adaequatio) izjednačenje, podešavanje, podešenost. ad ekstremum (lat. ad extremum) na kraju, konačno. adelopodi (grč. adelos prikriven, nejasan, PUS, podos noga) zool. životinje koje izgledaju kao da nemaju nogu, tj. u kojih su noge skrivene. adelfizam (grč. adelphos brat) bratstvo, zbratimljavanje, bratimstvo. adelfija (grč. adelphos brat) zbratimlje-nost; bog. sraslost prašničnih niti. adelfoktonija (grč. adelphos brat, adelphe sestra, Kteino ubijem) bratoubistvo ili sestroubistvo. ademcija (lat. ademptio, adimere) prav. oduzimanje, uklanjanje, uskraćivanje. ademcio bonorum (lat. ademptio bonorum) prav. oduzimanje imanja. ademcio civitatis (lat. ademptio civitatis) prav. oduzimanje prava grañanstva, prote-rivanje iz grada. adenalgija (grč. aden žlezda, algos bol) med. bolest žlezda. adend (lat. addendus) mat. sabirak.

adaptivan (lat. adaptare) prilagodljiv. adaptivnost (lat. adaptare) sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost. adaptirati (lat. adaptare) prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preureñivati; primeniti, pri-menjivati. adapcija (lat. adaptio) v. adaptacija. ad arma! (lat. ad arma) k oružju! fig. na posao! a dato (lat. a dato) od dana pisanja, od danas, od sada. ad bene placitum (lat. ad bene placitum) prema dopadanju, prema nahoñenju, po volji; eks bene placito. ad valorem (lat. ad valorem) prema vrednosti. advent (lat. adventus dolazak) predstojeći dolazak spasitelja; kod katolika: poslednje četiri nedelje pred Božić. adventivan (vlat. adventivus) slučajan; sporedan, pridošao; bog. koji ne raste na svom pravom mestu, npr. adventivni koren onaj koji se razvija na samoj stabljici (bršljan, divlja jagoda i dr.). adventizam (lat. adventus dolazak) učenje i pokret adventista; v. adventisti. adventisti (lat. adventus dolazak) sledbeni-ci verske sekte koju je osnovao u Americi V. Miler, koji je proricao da će Hristos po drugi put doći 1843. god. Praznuju subotu, čitaju Sv. pismo i veruju da će Hristos po drugi put doći čim njihova sekta preovlada. Ima ih i kod nas, naročito u Vojvodini, gde ih zovu subotaršča. adverb (lat. adverbium) gram. prilog. adverbijal (nlat. adverbiale) gram. priloška odredba, priloška oznaka (vremenska, mesna, načinska, uzročna). adverbijalizacija (lat. adverbijum) lipti. prelaz reči iz neke gramatičke kategorije u kategoriju priloga (adverba); npr. dom: doma (kod kuće); jutro: jutros i sl. adverbijalni (lat. adverbialis) gram. prilo-ški. ad verbum (lat. ad do, verbum reč) od reči do reči, doslovno. adverzarije (lat. adversaria) pl. knjige ili sveske u koje se privremeno unose graña i beleške koje će tek docnije biti sreñene ili obrañene. adverzativan (lat. adversativus) gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica; adverzativna rečenica suprotna rečenica, tj. nezavisna rečenica koja kazuje radnje koje su jedna drugoj suprotne, npr.: Ja govorim, ali on ne sluša. adversiv (lat. adversus) gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje. advokat (lat. advocatus onaj koji je dozvan u pomoć) pravozastupnik, pravobranilac, branitelj, odvetnik. advokatisati v. advocirati.

adenda

12

adipocera

adenda (lat. aññenda) pl. dodaci, prilozi, domeci. adenitis (grč. aden žlezda) med. zapaljenje žlezda. adeno- (grč. aden) predmetak u složenicama sa značenjem: žlezda, žlezdani. adenogeneza (grč. aden, genesis postanak) fiziol. postajanje, stvaranje žlezda. adenografija (grč. aden, graphfa opis) fitol. opisivanje žlezda. adenozan (grč. aden, nlat. adenosus) žlezdani, koji se tiče žlezda. adenoid (grč. aden, eidos vid, oblik) med. žlezdasti izraštaji. adenoidan (grč. aden, eidos vid, oblik) žlezdolik, žlezdast. adenologija (grč. aden, logfa nauka) fizial. nauka o žlezdama. adevom (grč. aden) ned. žlezdasti izraštaj koji se sastoji od epitelnih cevčica i vezivnog tkiva. adenopatija (grč. aden, pathos bolest) med. bolest žlezdanog sistema. adenoskleroza (grč. aden, sklerćs tvrd) med. stvrdnjavanje, zakrečavanje limfnih sudova, prouzrokovano obično sifilisom. adenotomija (grč. aden, tome sečenje, rezanje) med. operativne odstranjivanje žlezdanih izraštaja, adenoida. adenoflegmon (grč. aden, phlego gorim) ned. prelaženje zapaljenja limfne žlezde na okolna tkiva. adeps (lat. adeps) mast, salo. adept (lat. adeptus, adipisci dostići, zadobiti, steći) onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alhemije; vatren sledbenik, pristalica nekog učenja ili sekte. adesiv (lat. adessivus biti prisutan, biti tu) lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nekoga ili nečega ili da mu je blizu. adespoton (grč. adespoton) imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet (arap. 'adat, tur. adet) običaj, navika, tradicija; šerijatsko pravo, običajno pravo kod islamskih naroda. adefagija (grč. adephagfa) med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di (ital. a di) trg. istog dana (platiti menicu), tj. po viñenju; up. a vista. adiñar (tur. yadigar uspomena) skupocen ukras koji služi kao nakit; predmet bogato ukrašen; fig. vrlo lepa stvar ili osoba. adizonizam ned. vrsta tuberkuloznog oboljenja nadbubrežnih žlezda, praćena mrkim ili mrkocrnim prebojavanjem onih delova kože koji su izloženi svetlosnom ili mehaničkom nadražaju; obično smrtono-sna (nazvana po eng. lekaru Adisonu, koji ju je prvi opisao); Adisonova bolest, bron-zana bolest.

adija-aktinski (grč. a- ne, dia kroz, aktis, aktinos zrak) om. koji ima svojstvo da ne propušta aktiiske zrake. adijabata (grč. a- ne, diabaino prolazim) fiz. kriva linija koja prikazuje toplotni proces bez promene ukupne količine toplote. adijabatski procesi fiz. toplotni procesi pri kojima količina toplote u sistemu ostaje stalna (sažimanje i širenje gasova). adijabatičav v. adijabatan. adijabatnica v. adijabata. adijagnostičan (grč. adiagnostikos) med. koji se ne da (ili: ne može) razlikovati, raspoznati, utvrditi. adijantum (grč. adianton) bog. viline vlasi, gospina kosa. adijarea (grč. a- ne, diarheo protičem) med. nevršenje nužde, zatvorenost. adijaterman (grč. a- bez, dia kroz, thermafno zagrevam) fiz. koji ne propušta toplotne zrake; aterman. adijatetičan (grč. a- ne, dia kroz, tithemi mećem, stavim) med. koji nije sklon bolesti. adijafan (grč. a-diaphafno) neproziran, neprovidan. adijafon (grč. adiaphonos koji se ne slaže u glasu) muz. 1. instrumenat sa dirkama, sličan harmonici; 2. klavir koji umesto žica ima viljuške. adijafora (grč. ta adiaphora) pl. fil. stvari koje su sa etičkog gledišta beznačajne, tj. ni dobre ni rñave; stoici su učili: ima samo jedno dobro, vrlina, i samo jedno zlo, porok; sve ostalo — život, zdravlje, lepota, bogatstvo itd. — beznačajno je, adijafora. adijaforav (grč. a-diaphoros) ravnodušan, ni dobar ni rñav; indiferentan. adijaforija (grč. a-diaphorfa) ravnodušnost; up. indiferentizam. adijaforist(a) (grč. a-diaphoros) ravnodušan čovek, slobodni mislilac, slobodan duh; indiferentist. adikcija (lat. addictio) prav. dosućivanje, dodeljivanje. adinamija (grč. adynamia) med. nemoć, slabost, malaksalost, iznemoglost, klonulost; nesposobnost. adinamičan (grč. adynamikos) nemoćan, slab, iznemogao, klonuo; nesposoban. ad inferos (lat. ad inferos) kod mrtvih; u podzemnom svetu; fig. u miru. ad infinitum (lat. ad infinitum) u beskraj, u nedogled. adio! (ital. addio) zbogom, u zdravlju! adipoza (lat. adeps, adipis) fizial stvaranje masti u telu. adipozan (nlat. adiposus) mastan, pretio, gojazan. adipoznost (lat. adeps, adipis) fiziol. gojaz-nost, pretilost. adipocera (lat. adeps, adipis mast, sega vosak) hem. masni vosak, vosak od lešine.

adipsiJa

13

administrirati adjunkt (lat. adjunctus) pomoćnik; pomoćni službenik, mlañi činovnik. adjunktura (nlat. adjunctura) pomoćno zvanje, pomoćno nadleštvo. adjunkcija (lat.' añjunctio) vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje. adjuracija (lat. adjuratio) zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje. adjustaža v. añustaža. adjutatorij(um) (nlat. adjutatorium) znat. ramena kost, ramenjača. adjutor (lat. adjutor) pomoćnik, pomagač. adjutorij(um) (lat. adjutorium) pomoćno sredstvo, pomoć. adjutum (lat. adjutum) pomoć, potpora, dodatak. ad kalendas grekas (lat. ad calendas graecas o grčkim kalendama) nikada, na kukove leto, kad na vrbi rodi grožñe. adkredulirati (nlat. adcredulare) odreći pod zakletvom neki dug. adlatus (lat. ad-latus) pomoćnik, mlañi činovnik; naročito činovnik ili oficir koji je dodeljen na službu nekom višem činovniku.ili oficiru. adlenimenti (lat. adlenimenta) ned. sredstva, lekovi za ublažavanje. adlerizam učenje austrijskog psihologa Al-freda Adlera (1870—1937) = indivi-dualna psihologija. ad libitum (nlat. ad libitum, lat. libitus prohtev) iuz. po volji, tj. svirati ili pevati; takoñe: znak da se instrumenti ili glasovi sa ovim dodatkom, u nekom muzičkom komadu, mogu i izostaviti. ad literam (lat. ad litteram) doslovce, doslovno, bukvalno. ad majorem Dei glorijam (lat. ad maiorem Dei gloriam, skr. A. M. D. G.) deviza isusovačkog reda: za veću slavu božju. adminacija (nlat. adminatio) prav. pretnja (kao simbolična uvreda). adminikulator (lat. adminiculator) u katoličkoj crkvi: lice koje ima da se stara o udovicama, siročadi i sl. adminikulum (lat. adminiculum) pomoćno sredstvo, pomagalo. administrativa (lat. administrare upravljati, nlat. administrativa) uprava, upravna vlast. administrativni (nlat. administrativus) u pravni, koji se tiče ili potiče od upravne vlasti, ustanove itd. administrator (lat. administrator) l. onaj koji upravlja, vodi neku ustanovu, upravljač; 2. onaj koji rukovodi kancelarijskim poslovima neke ustanove; 3. onaj koji obavlja materijalno poslovanje u redakciji časopisa, novina i sl. administracija (lat. administratio) upravljanje, uprava; upravna vlast, vlada; činovništvo, službeništvo; opsluživanje. administrirati (lat. administrare) upravljati, rukovati; otpravljati poslove nekog

adipsija (grč. a- ne, bez, dipsa žeñ) ned. neosećanje žeñi. adipson (grč. a- ne, bez, dipsa žeñ) med. sredstvo za gašenje žeñi. adirati (lat. addere) sabrati, sabirati, dodati, zbrojiti, zbrajati. adirato (ital. adirato) kuz. srdito, ljutito, sa uzbuñenjem. a diritura (ital. a dirittura) trg. pravim putem, neposredno, najbližim putem, bez pretovarivanja, npr. poslati robu; a dri-tura. Adisonova bolest v. adizonizam. aditiv (lat. aditivus) u baskijskom, turskom i dr. jezicima: padež koji označava kretanje prema nekome ili nečemu. aditivan (mlat. additivus) koji ima da se doda. aditivi (lat. additivus) hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima radi poboljšanja njihova kvaliteta. aditon (grč. adyton) ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u koji je samo sveštenik smeo stupiti. adicija (lat. additio) dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje. adicionalan (klat. additionalis) naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zakon novi, dopunski zakon. adicirati (ad-dicere) prav priznati, dosuditi, dodeliti. adjektiv (lat. adjectivum) gram. pridev. adjektivacija v. adjektivizacija. adjektivizacija (lat. adjectivum) lingv. popridevljavanje, pretvaranje drugih reči u kategoriju pridevskih reči (kamen — kamenit, glava — glavati sl.). adjektivni (nlat. adjectivus) gran. pridevni, pridevski. adjekcija (lat. adjectio) pridevanje, prila-ganje; prav. povećanje, dodatak ponuñeno] sumi novca. adjuvans (lat. adjuvans) farm. pomoćno sredstvo, sporedni lek čije je dejstvo slabije. adjuvant (lat. adjuvans) pomoćnik, pomagač; pomoćni učitelj. adjuvancije (lat. adjuvantia) pl. farm. v. adjuvans. adjudikatar (nlat. adjudicatarius) prav. kupac na javnoj prodaji; onaj na kome ostaje nadmetanjem, dražbom prodavana stvar, najbolji ponuñač. adjudikativan (nlat. adjudicativus) dosudan, kojim se dosuñuje. adjudikacija (lat. adjudicatio) prav. sudsko priznanje, dosuñivanje, dosuda. adjudicirati (lat. adjudicare) dosuditi, dosuñivati, odobriti. adjument (lat. adjumentum) pomoćno sredstvo, pomoć. adjungirati (lat. adjungere) pridodati, dodeliti na rad, dati nekome nekoga za pomoćnika i budućeg naslednika.

admiral

14

adrenalin adnotacija (lat. adnotatio) zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija. adnotirati (lat. adnotare) pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju. ad okulos (lat. ad oculos se. demonstrare), jasno prikazati, očigledno prikazati. adolescent (lat. adolescens) mladić; fig. žutokljunac. adolescencija (lat. adolescentia) mladost, mladićko doba, mladićstvo; mladež, mladići, omladina. Adonaj (hebr. Adonai moj gospodin) naziv kojim su Jevreji, vrativši se iz vavilon-skog ropstva, označavali svog boga Jahvea, čije je ime bilo zabranjeno izgovarati. adonizacija (nlat. adonisatio) nameštanje, doterivanje, kićenje. adonijski stih (lat. versus adonius) poet. antički stih koji se sastoji^iz daktila i troheja ili spondeja: U U—U. Adonis (grč. Adonis) kit. legendarno lep mladić, o čiju su se ljubav otimale boginje Afrodita i Persefona; simbol lepote i proleća; zool. vrsta lepog plavog leptira (Polyomatus Adonis); vot. gorocvet. adoptant (lat. adoptans) podsvojilac, usvoji-lac; adoptator. adoptat (lat. adoptatus) usvojene dete, podsvojče, podsvojak, posinak. adoptator (lat. adoptator) v. adoptaat. adoptacija (lat. adoptatio) v. adopcija. adoptivan (lat. adoptivus) uzet pod svoje, usvojen, podsvojen, usinjen. adoptirati (lat. adoptare) uzeti pod svoje, usvojiti, podsvojiti; priznati za svoje, prisvojiti. adopcija (lat. adoptio) uzimanje pod svoje, usvojenje, podsvajanje, usinovljenje. adorapija (lat. adoratio) obožavanje, veliko pophtovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgranična ljubav. ad perpetuam memorijam (lat. ad perpetuam memoriam) za večnu uspomenu, za večno sećanje (npr. dogañaj, stvar). ad primam materijam (lat. ad primam materiam) u prvobitno stanje (vratiti). adrapovac (grč. andrapodon, nem. Haderlump odrpanac) 1. rñavo odeven, pocepan, odrpan čovek, odrpanac; 2. propalica, skitnica, probisvet; 3. fig. onaj koji je male vrednosti, neugledan; 4. obešenjak, oka-čenjak (za dete). ad ratifikandum (nlat. ad ratificandum) za potvrñivanje, što treba (ili: ima) da se potvrdi (ili: odobri). ad rem (lat. ad rem) prema stvari, što odgovara stvari (a ne ličnosti); prilično, zgodno, korisno, uputno, upotrebljivo. adrenalin (lat. ad u, gep bubreg) med. supstan-ca (ili: tvar) koju nadbubrežna žlezda luči neposredno u krv; upotrebljava se za smenjivanje krvnog pritiska, kod slabosti srca, bronhijalne astme, morske bolesti itd.; epinefrin, epirenon, suprarenin.

nadleštva, neke ustanove; voditi posao za račun nekoga drugog; opsluživati (parohiju, eparhiju). admiral (arap. amfr al-bahr, fr. amiral), najviši čin u ratnoj mornarici; zool. leptir (Vanessa atalanta). admiralitet (nem. Admiralitat) pomorske vlast; vrhovna komanda pomorske vojne sile; svi admirali jedne pomorske vojne sile. admiralštab (nem. Admiralstab) u nekim državama naziv za generalštab ratne mornarice. admirativ (lat. admirari diviti se, čuditi se) JŠIGV . 1. vrsta načina u albanskom jeziku koji označava čuñenje povodom neočekivanog dogañaja; 2. upotreba prideva s leksičkim značenjem najvišeg stupnja svojstva u obliku pozitiva u uzvičnim rečenicama; npr.: divna stvar. admirativan (lat. admirari diviti se) koji pokazuje, izražava ili izaziva divljenje, čuñenje, obožavanje. admiracija (lat. admiratio) divljenje; čuñenje. admisibilan (nlat. admissibilis) primljiv; prihvatljiv. admisibilitet (nlat. admissibilitas) pri-mljivost, prihvatljivost. admisija (lat. admissio) primanje, prijem. admodijator (lat. admodiator) onaj koji daje zemlju pod zakup, iznajmilac. admodijacija (nlat. admodiato) davanje zemlje u zakup. admonitivan (lat. admonitivus) koji opominje, ukoran. admonicija (lat. admonitio) opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti. adnañ (mañ. hadnagy) poručnik graničarske vojske; žandar. adnakolka (rus. odnokblka) dvokolice, čeze; bolničke dvokolice za prenos ranjenika u ruskoj vojsci. adneks v. aneks. adneksi (lat. adnexa) pl. ked. privesci mate-rice, tj. jajnici i jajovodi. adneksija (lat. adnexio) pripojenje. adneksitis (lat. adnectere svezati, spojiti) med. zapaljenje adneksa, tj. jajovoda i jaj-nika. adnominalan (lat. ad ka, nomen ime) lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ad normam (lat. ad normarn) prema propisu, po pravilu. ad notam (lat. ad notam) uzeti ad notam zabeležiti, zapamtiti, primiti k znanju. adnotanda (lat. adnotanda) pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari. adnotata (lat. adnotata) pl. zabeleške, primedbe, napomene. adnotator (lat. adnotator) beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač.

adresa

15

adutirati

adresa (fr. adresse) l. natpis na pismu i dr. koji tačno kazuje mesto stanovanja i ime onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitke jednog udruženja ili kolegijuma slavljeniku; adresa po potrebi ban*, pozivaše izvesnog lica da akceptira ili isplati menicu za slučaj neakcepti-ranja ili neisplate menice. adresant (fr. adresser) lice ili telo koje upućuje ili preporučuje, pisac pisma, predstavke, molbe i sl.; baik. menični potpisnik koji upućuje poziv izvesnom licu da akceptira ili isplati menicu. adresar (fr. adresser) spisak lica sa naznačenjem mesta i ulice gde stanuju; knjiga sa spiskom stanovnika jednog mesta (po zanimanjima, ulicama i dr.). adresat (fr. adresser) lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na menici kome se sopstvenik menice treba da obrati u slučaju da je primalac (trasat) ne plati. adresirati (fr. adresser) v. adresovati. adresovati (fr. adresser) označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili ustanove kojima se pismo ili pošiljka upućuje, napisati adresu. adresografi (fr. adresse, grč. grapho pišem) mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkama. ad referendum (lat. ad referendum) na izveštaj, na mišljenje. Adrijatik Jadransko more. a dritura (ital. a drittura) trg. v. a diritura. adrogacija (lat. adrogatio) prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punoletan, adrogirati (lat. adrogare) prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, posinovljavati; up. adoptirati. adskriptor (lat. adscriptor) sapotpisnik. adskripcija (lat. adscriptio) pripisivanje; pismeni dodatak. adsorbensi (lat. adsorbens) hemijske sup-stance (koštani ugalj, isitnjen kaolin i dr.) koje imaju svojstvo da na svojoj površini fizički vežu mnogobrojna hemijska jedinjenja, koja se kasnije pogodnim hem. rastvorom mogu skinuti. adsorbent (lat. ad-sorbere) hen. sredstvo koje upija gasove. adsorbirati v. adsorbovati. adsorpcija (lat. adsorptio) f„3. zadržavanje gasova, para ili tečnosti na čvrstoj površini, usled privlačnih veza sa površinom. adstant (lat. adstans) pomoćnik, pomoćni učitelj. adstipulacija (lat. adstipulatio) bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost. adstrat (lat. ad, substratum podložen, podstrt) lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili dijaleka-ta, ili uticaj jednoga jezika na drugi,

susedni; ili elementi dve jezičke grupe koje istovremeno žive na jednom području te utiču jedna na drugu, ali nijedna od njih ne preovlañuje; ponekad, osobito u romanskoj lingvistici, sinonim za super-strat. adstrikcija (lat. adstrictio) med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane. adstringens (lat. adstringens) ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povreñene kože. adstringentan (lat. adstringens) stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara. adstringirati (lat. adstringere) stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti. aduktor (lat. adductor) znat. mišić koji vrši pokrete primicanja, privlačenja. adukcija (lat. adductio) znat. primicanje, privlačenje (mišića). adular (po Aduli, masivu u Alpima) min. mineral, vrsta ortoklasa (v.). adult (lat. adolescere odrasti, adultus) odrastao, spolno zreo čovek i svako živo biće uopšte. adultan (lat. adultus) odrastao, stasao; punoletan; spolno zreo. adulter (lat. adulter) preljubnik, preljubo-činac. adultera (lat. adultera) preljubnica. adulteracija (lat. adulteratio) falsifiko-vanje, krivotvorena, patvorenje (naročito novca). adulterij(um) (lat. adulterium) prav. brakolomstvo, preljuba. adultna pedagogija (lat. adultus odrastao) grana pedagogije koja se bavi obrazovanjem odraslih. ad ultra (lat. ad ultra) do kraja, do krajnih granica, potpuno. adulturizam (lat. adultus odrastao) skup tendencija u dece da se prikazuju odrasli-jim nego što u stvari jesu. adumbracija (lat. adumbratio) rad u glavnim potezima, nacrt, skica. ad unum (lat. ad unum) svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg. adurens (lat. adurens) med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum. adurencije (lat. adurentia) pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje. adusirati (fr. adoucir) sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati; omekšati, postati KOBNI jim; SJŠK. razblažiti boje. adut (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; najjače sredstvo, najjači razlog. adutirati (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu druge boje i time je odneti; izadutirati se izbaciti u igri sve adute, ostati bez aduta; fig. izgubiti, potrošiti sve, ostati bez sredstava; is-crpsti sva sredstva, sve najjače razloge.

aducirati

16

aeroelektrava aeracija (lat. aeratio) proizvoñenje vazduha; snabdevanje svežim vazduhom; izlaganje hemijskom dejstvu iz vazduha. aerenhim (grč. aeg vazduh, ep u, chyma tečnost, sok) bog. ćelijsko tkivo sa velikim, vazduhom napunjenim, meñućelijskim prostorima, naročito kod vodenih biljaka. aerizirati (grč. aeg, fr. aeriser) pretvoriti, pretvarati u vazduh, gas, plin. aerifikacija (nlat. aerificatio) punjenje vazduhom; hen. pretvaranje u vazduh, gas, plin. aeriforman (nlat. aeriformis) vazdušast. aeričan (lat. aeg, grč. aeg) vazdušni; vazdušast. aero- (grč. aeg, lat. aeg) predmetak u složenicama sa značenjem: vazduh, vazdušni, koji je u vezi sa vazduhom. aeroautomobil (grč. aeg, autos sam, lat. tobilis pokretan) automobil koji može i leteti; ua. aerauto. aerobat (grč. aeg, baino idem) igrač u vazduhu, igrač na konopcu; koji ide po vazduhu; mudrijaš. aerobe (grč. aeg, bios život) zool. v. aerobnk. aerobije (grč. aeg bios) pl. biol. v. aerobni. aerobionti (grč. aeg, bios) pl. zool. v. aerobni. aerobni (grč. aeg, bios) biol. kome je za život potreban kiseonik; aerobne bakterije (aerobije) bakterije truljenje koje mogu da se razvijaju samo kada imaju na raspolaganju slobodnog kiseonika iz vazduha ili iz vode, supr. anaerobni. aerobomba (grč. aeg, bombos dubok, potmuo zvuk) voj. vazdušna, avionska bomba. aerobus (grč. aeg, lat. omnibus svima) aeroplan za prevoz putnika. asrogen (grč. aeg, gennao stvaram, proizvodim) koji se stvara pomoću vazduha, koji dolazi od vazduha; aerogena tuberkuloza infekcija koja nastaje unošenjem u pluća tuberkuloznog bacila sa udahnutim vazduhom. aerograf (grč. aeg, grapho pišem) sprava koja se upotrebljava pri povezivanju knjiga za prskanje boje na obreze knjiga. asrografija (grč. aeg, grapho), opisivanje vazduha. aerodin (grč. aeg, dynamis sila) avij. vazduhoplov teži od vazduha, koji se održava u letu uglavnom pomoću aerodinamičkih reakcija. aerodinamika (grč. aeg, dynamis sila) fiz. nauka o zakonima kretanja gasovitih tela. aerodinamičan (grč. aeg, dynamis sila, snaga) podešen za lakše savlañivanje vazduha. aerodrom (grč. aeg, dromos putanja) mesto gde stoje, odakle polaze i gde se spuštaju avioni i vazdušne lañe. aeroduktor (nlat. aeroductor) med. instrumenat kojim se, pri poroñajima, dovodi vazduh. aeroelektrana (grč. aeg, elektrana) električna centrala sa poganom na vetar.

aducirati (lat. ad k, ka, ducere voditi) primicati, privlačiti. adhezivan (nlat. adhaesivus) prionljiv, koji prijanja; koji spaja, spojki. adhezija (lat. adhaesio) prijanjanje, privlačnost; fiz. sila kojom se privlače molekuli raznih tela (suprotno: kohezija); prav. vezivanje jednog privatnopravnog dela uz neko krivično delo; alat. bolesna sraslost delova tela, sraslica. adhezioni postupak prav. mešoviti ili pri-družni postupak kod koga se uz neko krivično delo vezuje i jedan privatno-pravni grañanski predmet; v. athezija. • adherevt (lat. adhaerens) pristalica, pri-vrženik, pripadnik; učesnik. adherencija (nlat. adhaerentia) prijanjanje; srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privrženost. adherirati (lat. adhaerere) prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti se; održati se, biti uz; odobra-vati, pristajati uz neko mišljenje. adhibenda (lat. adhibere, adhibenda) pl. pomoćna sredstva; prilozi uz spise. adhibicija (lat. adhibitio) primena, upotreba, korišćenje; prizivanje, privoñenje. ad hok (lat. ad pos) samo za sada, samo za ovaj slučaj, samo za ovu priliku, samo za ovu svrhu, samo za ovu zgodu. ad hominem (lat. ad hominem) ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentum ad hominem. ad honorem (lat. ad honorem) u čast, iz počasti. adhuk sub judide lis est (lat. adhuc sub judice lis est) prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen. adcitat (nlat. adcitatus) prav. pozvani na suñenje, parnicu. adcitacija (nlat. adcitatio) prav. prizivanje, pozivanje na parnicu. aćustaža (lat. adjustare) tehi. doterivanje, udešavanje izrañenih delova za neku mašinu ili instrumenat radi uglobljavanja. añustirati (lat. adjustare) doterati, doteri-vati, namestiti, udesiti; obično: añustirati se. añutant (lat. adjutans) pomoćnik; mlañi oficir dodeljen na službu višem oficiru, pratilac višeg oficira. aćutantura (nlat. adjutantura) zvanje, služba i kancelarija añutanta. aed (grč. aoid6s) pevač i pesnik slobode u herojekom periodu starih Grka. aer (grč. aeg vazduh, lat. aeg) vazduh; u pravoslavno] crkvi: „vozduh" (pokrivač kojim se pokrivaju putir i diskos). aerat (nlat. aeratum) hen. voda u kojoj ima ugljične kiseline. aerauto (grč. aeg vazduh, auto sam, samo) mali avion s krilima koja se mogu sklopiti ili uvući i tako se vazduhoplov pretvara u vozilo (automobil); up. aeroau-tomobil.

aeromantija (grč. lat. helikopterom i dr. koji krstari) sprava za plovljenje vazduhom teža od vazduha. aeroterorizam (grč. v. aeg. aeg. veština upravljanja avionom odreñenom maršrutom. bakterija u vodi. metron mera) sprava za merenje gustine i pritiska vazduha. plinskih mehurića u tkivima i krvi usled izlaganja organizma sniženom pritisku koji vlada na većim visinama. uvo) ned. aerotehnika (grč. pneumatika. aeg. eng. aeg. oboljenje srednjeg uva koje nastaje pri većim i brzim promenama atmosferskog pritiska (uzletanje ili sletanje avionom. aeg. techne veština) grupa srodnih naučnih disciplina koje se bave razvojem letelica (konstrukcijom. nauka o zakonima kretanja i ravnoteže vazdu-šastih tela. aeg. asroklinoskop (grč. metron mera) otkrivanje ruda iz vazduha (avionom. aeroeides) koji ima vid vazduha. aeg. aeg. vazduhoplovstvo. meeting. asronavigacija (grč. aeg. aeg. koja se drži potiskom. aeg. aerosoli. aerootitis (grč. aeg. aerobije. nauka o atmosferi i njenom ispitivanju. nautikos brodski. aeroidan (grč. aeroplast (grč. lat. aerokarpija (grč. skopeo gledam) pregled (ili: ispitivanje) vazduha. stručnjak u aerolo-giji. uznemiravanje i demoralizovanja grañanskog stanovništva. aeroplan (grč. lithos kamen) meteor. prema mestima najveće (pozitivna aerotaksija) ili najmanje (negativna aerotaksija) sadržine kiseonika. aerostat (grč. aeronaut (grč.). asroklub (grč. pomorski) vazduhoplovac. izgaranje. aeropauza (grč. terror strah. aeg. vazduhoplovstvo. aeg. . sag) vrsta vozila (konstruisanog u SAD) koje se može kretati i po vazduhu i po zemlji. aerostacija (nlat. aeg. emballo ubacim) stvaranje gasnih. club) društvo za unapreñivanje i popularisanje avija-cije. aeg. kamen koji pada iz vazduha. taxis ureñenje) vazdušni taksi. planos koji luta. eng. aeroterapija (grč. mechanike) fiz. aerostatio) veština dizanja balona i upravljanja njima. aerostatika (grč. aerokar (od grč. lečenje udisanjem veštački zgusnutog ili razreñenog vazduha. navigatio) plovidba po vazduhu. portus luka) vazduš-na luka. skupština) javna priredba na aerodromu sa izvoñenjem vazduhoplovnih veština. karpos plod) v. aeg. aerozoe (grč. medicina) grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje nastaju kao posledica letenja avionima i raketama. metrfa) merenje vazduha. naročito vazduha. aeg. skopeo gledam) aparat za merenje količine prašine u vazduhu. u vidu magle ili dima.). aerotaksi (grč. therapefa lečenje) med. maglovit. logia nauka) nauka o vazduhu i njegovim svojstvima. plasso obrazujem. naus. taxis ureñenje) zool. aeroskopija (grč. od istemi postavim. aeromedicina (grč. Magnes. klinein naginjati. aeg. avion. aeg. zoon životinja) zool. lat. dynamis sila) nauka koja proučava probleme toplote kod letenja pri velikim (nadzvučnim) brzinama (trenje. v. kretanje organizama koji se slobodno kreću. razvijanje vazduha u telu. aeg. aeg) ned.) aparat za izradu topografskih karata na osnovu fotografija snimljenih iz vazduha. terme toplota. aerokartograf (grč. aeg. aeg. veliki aerodrom. kartograf. lat. nautikćs) nauka o vazduhoplovstvu. aeromiting (grč. istemi) nauka o ravnoteži gasova. aeroskop (grč. aeromshanika (grč. aeg. aeg. aeg vazduh. koji stoji. aeroport (grč. convoi pratnja) grupa aviona koji prate neki vazdušni transport u cilju njegove zaštite. aeg. npr. fr. eksploatacijom i istraživanjima). gde se onda ti aerotaksički mikroorganizmi skupljaju. solvere rastaviti) čvrste ili tečne čestice koje lebde u vazduhu. aeg. aerokonvoj (grč. zagrejavanje letilica itd. aerolog (grč. aerologija (grč. aeromagnetometrija (grč. aeroza (grč. manteia proricanje) proricanje po pojavama u vazduhu. Ićgos reč. avion za prevoz putnika na kraćim r asto janjima. tćnos napon. us. aeg. aeg. onaj koji se vozi vazdušnom lañom. aerolit (grč. aerotaksija (grč. aeg. vazduholik. aeroplan. 2 Leksikon aeronautika (grč. zbor. aeg. meteorski kamen. statćs stajaći. aerozoli v. aerotonometar (grč. naus brod. aerometar (grč. užas) bombardovanje iz vazduha gradova i naselja u cilju zastrašivanja. stanem) sprava za letenje lakša od vazduha. skopeo gledam) sprava za merenje vazdušnih strujanja. govor) onaj koji se bavi aerologijom. geokarpija. aerosoli (grč. aeg. aeg. nauka o merenju gustine i pritiska vazduha. aeg. aerotermodinamika (grč. skok padobranom itd. aeg. eng. oblikujem) vepggački materijal kojim se prekriva rana da bi se sprečila infekcija. aeg. metron mera) sprava za merenje napona krvnih sudova. lat. čvorište vazdušnih linija. pausis) slojevi atmosfe-re iznad 25 km gde je vazduh toliko razre-ñen da ne može podržati let aviona.aeroembolija 17 aerotonometar aeroembolija (grč.). aerometrija (grč.

aždaja (tur. obaviti posao na vreme. tzv. lat. duvački instrumenti.. bombastičan. azigija (grč. ažioter (fr. v. aerofilter (grč. azijanizam ret. iz vazduha (aviona) fotografskim putem. koji je imao dve karakteristične odlike: 1. ejderha) zmaj. azgin (tur. magneziju-mov silikat.. Azijat (lat. phoneo zvučim) instru-ment. ažistaža (fr. ažiotaža (fr. životna sila. lat. pravac) bog. nem. syle pljačka hrama) sigurno sklonište. 2. ajustage) odreñivanje (ili: udešavanje) propisne težine novca. Tunnel) naročito napravljen hodnik u kojem se ispituju avioni i avionski modeli. grapho pišem) perspektivno snimanje raznih objekata. oboljenje koje se javlja naročito kod neuropata i histeričnih osoba. azgm besan) 1. aerofagija (grč. nezauzetost. phytcn biljka) bog. berzanske zelenap!enje. aeg. entelehija i mnogi drugi. za izolaciju. phone glas) kuz. i 2. aerofon (grč. ažur (fr. turbo vrtlog) sprava za pretvaranje energije vetrova u električnu energiju. aeg. aerofite (grč. visokoparnost (bombastičnost) i preteranu kitnjastost. aerotropizam (grč. a jour) tačan i brz u poslu. od njegovog konca izrañuju se tkanine za odela vatrogasaca. zavese u pozorištima i dr. kao i pod vodom. končastog sastava. agio) trg. aerofobija (grč. bujan. asylum ignorantie utočište neznanja) fil. azelia) neljubomornost. doterivanje. aerofilatelija (grč. a-sylos neopljačkan. agioter) špekulisati hartijama od vrednosti. pa i kod tuberkuloznih. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscrpe te ne može više da mu posluži. phagem jesti) med. naročito zemljišta (terena). aeg. biljke koje rastu sasvim u vazduhu (supr. doplata. inače. plašim se) strah od vazduha. agioteur) lice koje se profesionalno bavi špekulacijom hartijama od vrednosti. aeg. pribežište. pravo azila u meñunarodnom pravu: pravo političkih krivaca. čudovište. nezavidljivost.: bog. aeg. aeg. agiotage) špekulacija. takoñe: epifite. a-. neudatost. agio-conto) trg. „Volju božiju izvoditi kao uzrok ne znači ništa drugo nego bežati u azilum ignorancije" (Spinoza). deo-nicama i sl. na utočište u nekoj stranoj državi. preterano kitnjast govornik. gra-pho pišem) najnoviji metod u geodeziji: izrada geodetskih planova i karata pomoću snimaka iz vazduha. „stil iseckanih rečenica" sa jakim ritmičkim naglagpavanjem. neman. ret. ajour) šupljikati. utočište.) skupljanje samo onih maraka koje se upotrebljavaju u vazdušnom saobraćaju. igranje na berzi. npr. . akcije. aeg. neprikosno-ven. aerofotografija (grč. phoros koji nosi) donosač vazduha. aerofotogrametrija (grč. filtrum) filter u obliku rezervoara napunjenog šljakom kroz koji se propušta voda u cilju aera-cije. phos svetlost. asbestos neugasan) mm. aerofoni instrumenti (grč. igrati na berzi. ajour) šupljika (na ženskom ruč-nom radu). hartija od vrednosti i sl. ala. celokupan rad oko izrade karata i planova na osnovu snimaka terena iz vazduha. račun o dobitku odnosno gubitku pri promeni jedne vrste novca. a-. hartijama od vrednosti. zygon jaram) neženjenost. aeg. azbest (grč. ažiotirati (fr. asbestos neugasan) med. baviti se ažiotažom. praviti šupljike. jedna vrsta nesagorljivog minerala. metafizičke. jedne deonice. ažija (fr. gutanje vazduha. od nominalne vrednosti. pr. sloboda. phos svetlost. Takvi su pojmovi npr. 2. phobeo bojim se. vrsta profesionalne bolesti koja se javlja u radnika koji su dugo vremena udisali azbestnu prašinu. koji je pronašao Edison. Asianus) stanovnik Azije. dom za smeštaj i izdržavanje sirotinje. aeg. naziv sovjetske vazduhoplovne kompanije. izbegavanje vazduha. udešavanje mere. azeličai. tćpos mesto. azilum ignorancije (lat. flotta) „vazdušna flota". pomoću koga se ljudski glas može prenositi i čuti na 6—9 km. ažurirati (fr. razlika izmeñu nominalne i kursne vrednosti. . aeg. ital. antički besednički stil. ažuran (fr. aeg. stvoren u maloazijskoj Joniji. nameštanje. aeg. neprikosnoveno mesto na kome progonjeni nalaze utočište. aeg. osion. trgovanje novcem. besan (obično o konju). plahovit čovek. veća vrednost jedne vrste novca. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama. pomeranje. sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom ili zagušljivom vazduhu. višak. metrfa merenje) 1. Aeroflot (grč. aeroturbina (grč. profesionalni igrač na berzi. aeg. onaj koji svršava povereni mu posao na vreme. pun života. aeg. azil (grč. Asia. vojnih begunaca i sl. geofite). aerotunel (grč. pokreti biljaka prema mestima gde ima najviše (pozitivni aerotropizam) ili manje (negativni aerotropizam) vazduha. aerofor (grč. silovit. hartije od vrednosti i sl. azelija (grč. služi kao rñav toplonoša. azbestoza (grč. trćpos obrt.aerotopografija 18 azilum ignorancije aerotopografija (grč. filatelija. odnosno kiseonika. gramma slovo. ažio-kovto (fr.

velikoj školi (univerzitetu). tur. kralja salaminskog. sila) med. zoon život) kol. a. hazir) 2. hajvan. »sena ljubimica Muhamedova. slojevi bez organskih ostataka. dobar. hajvar. Eis led. a-zoon. ajam (tur. periodos) geol. jedan od glavnih sastojaka vazduha (4/5). usiljen. Platonova škola. ajman. haydamak) batina. dakle. ajgir (tur. obrazovan na visokoj školi. akademik. rednog broja 7.19 azima (grč. svečana priredbe u slavu nekog značajnog dogañaja ili neke ličnosti. znak Es. akademija (grč.) grupa veštačkih boja koja sadrži jednu azo-grupu vezanu za aromatični ugl>ovodonik. as-samt strana) astr.) vrsta plave boje. einlegen staviti) štamp. koji nije u stanju da održava život) hem. 2. azoik (grč. vrt u blizini Atine gde je Platon poučavao u svojoj filozofiji. pilu. hayir) sreća. te je. azuran. krut. poludeo i ubio se od žalosti. azojski period (grč. urem mokriti) med. dynamis snaga. Einsatz umetak. spreman. ajdamak (tur. ljubavnica. praznik beskvasnog hleba. hayirli) srećan. ajnakter (nem. plavetnilo. pripravan. azotos. aygir) pastuv. plav mineral. koji se tiče akademije. kada je osnovana Nemačka socijalistička radnička partija. radioaktivan. ajnštajnij(um). radnik koji stavlja drvo pod testeru. naima krv) med. grč. azimut (arap. arhaik. Kasten sanduk) hladnjača (za rashlañivanje pića i životnih namirnice podložnih kvarenju usled više temperature). aKademikćs) član odgovarajućeg udruženja za unapreñenje nauke i umetnosti (akademije). zoo živim. deo mašine za štampanje koji služi za stavljanje hartije. azoospermija (grč. metron) aparat pomoću koga se utvrñuje koliko neka zemlja oranica sadrži u sebi amonijaka. aKademia. bitanga. najveći i posle Ahila najhrabriji grčki junak pod Trojom. 5. na noge! azurii (arap. ein jedan. azot (grč.) v. ajvan (tur. aitfa uzrok.-tur. gde su akademski držali kongres 1869. kiselo testo) jevrejski pashalni beskvasni hleb. ajnleger (nem. dobro. azurit (fr. ajvar (tur. egiologija. nastavak ites) tin. ajsberg (nem. a ostali je deo pod vodom). Ajša (tur. zadužbina. karbonat bakra. nazva-ni po gradu Eisenachu u Tiringiji. zoon živo biće. azo-bojs (grč. koji se tiče ove. nedostatak snage za život. čestit. akademičar. bez unošenja samostal-nih ličnih osećanja i shvatanja. sperma seme) med. neradnik. eins jedan) v. azotos. skitnica. akademik (grč.. domaća životinja. a-. akademac popularan naziv za pitomce Vojne akademije (nekada u Srbiji). ajnc (nem. uložak) muz. ajzenaši pristalice Karla Marksa.) v. a-. ajluk (tur. slabljenje. Lavoazijeov naziv za nitrogen. ili organskoga iz anorganskog. 3. pl. aKademikćs) v. motka. hazir ola) spremajte se.bez. fig. azur. više-manje. lat. akademičar (grč. redni broj 99. akademska rasprava strogo naučna raspra- . hemijski element. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne tačke podnevna. GGlato-nova filozofija. Aias) kit. najstariji period Zemljine kore. azzurro) l. air (tur. akademija. zyme kvasac. gotov. element atom-ske mase 14. sin Telamona. plava boja neba. ogrlina. korist.zoon.bez. dušik. trovalentan. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu. a. koji pripada akademiji. Eisberg) ledeni breg. uplitanje. azotos. gotovan. oyum prorez) deo ama koji se stavlja konju na vrat. 2. stoka. azoogenija (grč. znak N. jedan od glavnih uzroka nesposobnosti oploñavanja. 3. ajkuva (tur.067. azur (fr. umnožavanje azotnih jedinjenja u krvi. haymana) 1. 2. azur. ajskastn (nem. Ajas (grč. azurala (arap. aylik) dohodak. azotos. v. rañam se) nauka o stvaranju anorganskoga. azoturija (grč. atomska masa 254. azotemija (grč. aitiologija (grč. školski. logia nauka) v. ital. actus čin) pozorišni komad u jednom činu. Axademeia) u likovnim umetnostima: pravac kod koga je težište u tome da se strogo pridržava tradicionalnih (antičkih) umetničkih oblika i pravila. posle Ahilove smrti uzalud je želeo da dobije njegovo oružje. marva. azotometar (grč. aKademikos) koji pripada visokoj. ledenjak (plovi po moru iz koga mu viri samo 1/7—1/4 zapremine. ajmana (tur. ajnzac (nem. ropsko podražavanje antičkih uzora. plata. umetanje jednog muzičkog odeljka u drugi. dobrotvorne ustanova. ua. ždrebac. 4. akademski (grč. aKademia od osobnog imena AKademos. azur (tur. nebesko plavetnilo. azoodinamija (grč. naziv za najvišu naučnu i umetničku ustanovu. visoka škola za nauku ili umetnost. Ayse živa) muslimansko žensko ime. akademizam (grč. ime dobio u čast Alberta Ajnštajna (1879 —1955). gfgnomai nestajem. vent-en. Otkriven 1954. a-zoon. malaksavanje. airli (tur. budite pripravni. prisustvo velike količine jedinjenja azo-ta u mokraći. a. 1.) draga. zb<zg toga. ovaj čovek je bio sopstvenik vrta o kojem je reč pod 1)1. potpuni nedostatak muških oplodnih ćelija (spermatozoida) u izbačenom semenu.

aKathars(a) nečistoća. akva destilata (lat. pes. akvanautika (lat. a quadro) muz. naročito na Veliku subotu. akantoza (grč. accarezzevole) muz. bathys dubok) plo-vilo napravljeno od stakla i plastike na električni pogon. akatarzija (grč. calcul račun). „Akaša je ono iz čega sva bića proističu i u što se vraćaju. akarecevole. v. logia govor) nezgodan. accapareur) nakupovalac. akvamarinski koji ima zelenu boju morske vode. pravo odvoñenja vode. akapLja bodlja. Kardfa srce) fiziol. assarageg) zakupljivati radi dobiti. aqua. akantopelvis (grč. a kapele (ital. med. Kataposis pijenje) med. ukrućenost udova. axantha bodlja) ned. aqua. ljupko. a kvadro (ital.. mekuštvo. pelvis karlica) med. neprikladan govor. akvedukt. bodljikava karlica.) ronjenje i ispitivanje najdubljih delova okeana. akak!a) bog. pravo isuši-vanja zemljišta. a capella) kuz. a-. potres mozga. aqua. kod slobodnih zidara: simbol čednosti i nevinosti (po tome što grč. nautika. akaparisati (fr. nedostatak razumevanja. prekapnica. akatagrafija (grč. nepravilan (za groznicu). akatapozis (grč. koji se ne peva sedeći. tj. akataleptičan (grč. kamerama i dr. nesposobnost vršenja bilo kakvih račun-skih operacija. grč. lat. akvagij(um) (lat. akatist (grč. neuredan. upotrebljava se i u farmaciji kao sredstvo za ublaža-vanje nadražaja sluzokože. fr. malodušnost. omanje trnovito drvo koje raste u ist. široka daska vezana za motorni čamac koja služi za vožnju po vodi. nestalan. Hristu i svetiteljima. neshvatanje. akvatikum. a-Kaustos) nesagorljiv. akatastatičan (grč. akaparer (fr. horsko pevanje bez pratnje instrumenata. akatolik (grč. a-Katastatos) nepostojan. podrugljivih pesama. aqua. axatalepsfa) nesposobnost shvatanja suštine neke stvari. akardija (grč. akvamarin (lat. kao što su bradavice. eng. akagrJa) neplodnost. planus ravan) sp. ona je poslednje ishodište" (Dojsen). student univerziteta. akvadukt v. ned. agere voditi) prav. po svom ćefu. a-Katalektikos) poet. aqua Binelli) farm. axantha bodlja. akarecevolmente (ital. akarpija (grč.akairologija 20 akvarelist(a) va. od koga se dobija gumarabika. akvarelist(a) (fr. akaša (ind. lung pluća) aparat koji roniocima omogućava disanje pod vodom. stih klasičkih pesnika kod koga je poslednja stopa potpuna. u nezgodan čas. akva (lat. zgrčenost. koja se peva.ne. vrsta skijanja na vodi akvašgadodgkoji vuče motorni čamac. a. logia govor) lit. nena-klonost prema čistoći. promena kože usled neprirodnost sluznoga sloja pokožice. akampsija (grč. aqua voda. četvoroglasno. zakupac robe radi cphekulacije. marinus morski) min. akatalektičan stih (grč. nemogućnost sreñivanja reči u rečenice (pri pisanju). Kata. destilacijom prečišćena voda. koštani izraštaji u karličnoj duplji koji sužava ju karlicu i otežavaju poroñaj. . akaustičan (grč. neshvatljiv. aKairos nezgodan. služi za posmatranje i proučavanje života u velikim dubinama (roni do 50 metara). umiljato. accarezzevolmente) tuz. akatističan (grč. acquerello) slika izrañena vodenim bojama. nezapaljiv. axampsfa) negipkost. aqua destillata) hen. akantologija (grč. med. prostor predstavljen kao materi j alni elemenat. po učenju Upanišada: etar. fig. praćena hipertrofičnim promenama na koži. akaša je starija od svih njih. graphfa pisanje) med. a kapričo (ital. Kathfzo) ne sedeći. a-.ne. akalkulija (grč. akvarelirati (ital. vrsta berila. aquarelliste) slikar koji radi vodenim bojama. nepoi-manje. aqua. nemanje srca. voda za umirivanje krvi (nazvana po pronalazaču Bineliju). tj. akvalung (lat. a-. snabdeveno reflektorima. zelenaški nakupovati robu radi spekulacije. med. Kathtzo sednem) u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici. akarecevole (ital. nego stojeći ili u hodu. a.) fil. a capriccio) nuz. akvarel (ital. v. aquaplaning) sp. nemogućnost pijenja ili gutanja. zelenaš koji zakupljuje robu u velikim količinama radi spekulacije. naročito protestant. papilomi i dr. acqerellare) slikati vodenim bojama. nepriličan. bez. akva Bineli (nlat. akacija (grč. zbirka satiričnih. akatalepsija (grč. samovoljno. Etiopiji. stojeći. akvaped (lat. u četiri glasa. nečistoća krvi. providan poludragi kamen koji ima zelenu boju morske vode. a-. aqua) voda. aKataleptos) nedokučljiv. kao „prostorna supstancija". nepojmljiv. reč akakJa znači nevinost). akairologija (grč. Africi. akademski grañanin slušalac. akvaplan (lat. pedis noga) podvodni bicikl. akvabatik (lat. aqua. akvaplaning (eng. aKatholikćs) hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri.

uzetost živaca. anne (grč. zarañuje. aqua. akvatinta (lat. aklimatiziranje. acezija. ake lečenje. pristankom svih. upotreba reči u prenesenom smislu. akvila (lat. nabavljene. acclimatisare) prila-goditi. par acclamation) izvršiti izbor. sticanje. aquiscere) umiriti. gnojnica. navikavanje na tuñu klimu. aki (fr. . aidestos nezatvoren) Opt. močvaran. aquaticum) prav. npr. acclimatatio) v. acclimatisatio) prilagoñavanje tuñem podneblju. klicanje. slatkovodne životinje. arh. aqua. glavni predstavnik pesnikinja Ana Ahmatova. aquaticus) podvodan. gnosis poznavanje) med. v. akirija (grč. snažna voda. aklimatizacija (nlat. aklimacija (nlat. akezija (grč. acquisitio) tekovina. uzvikivanje. oblik ruskog larpurlartizma. akvizicija (lat. acclamatio) vršenje izbora prostim izvikivanjem. akefalos (grč. 1. mesto u apoteci gde se drži voda. pretplatnika (na knjige i časopise) i sl. acclimatio) v. kanal. acquit) plaćanje. akmeizam stanje u ruskoj literaturi nastalo posle revolucije 1905. akvizitum (lat. orlovi (orao suri i orao krstaš). med. akme (grč. zool. tinta boja) gra-fička tehnika duboke štampe slična ba-kropisu po načinu štampanja. fig. kad se neko pravi da nešto ne mari. umirivanje. aquila) zool. odomaćiti. acquisitum) nešto što je zadobiveno. a medved za žute kruške. Vodolija (jedan od dvanaest nebeskih znakova). aquarius) astr. akvizitor (lat. a-. acedija. aklimatizacija. bez pojedinačnog glasanja. lice koje prikuplja i nalazi nove osiguranike (za osiguravajuće zavode). Kyesis trudnoća) ned. akug£a) neprava upotreba jedne reči. akenonoet v. terra zemlja) posuda u kojoj se drže i taje vodozemci (amfibije). kad lisica kaže da je grožñe kiselo. sprava za merenje stepena jačine čula sluha. jednoglasno. god. spravlja se od šalitre i razreñene sumporne kiseline. zarada. odomaćivanje. zadovoljiti. uz platu ili proce-nat. v. akvozan (lat. aklimatacija. akedija (grč. nesposobnost »sene da bude oploñena. akvedukt (lat. akvozitet (lat. a-. kišovitost. aklamacija (lat. fig. acquisitor) čovek koji nešto stiče. ili usvojiti kakav predlog. ergon delo) ned. budala. aKesis) v. fr. akoemetar (grč. aKinesfa) nepokretljivost. prilagoñenje biljki i životinja nekom dotle stranom podneblju. akvafortis (lat. akpe) med. vodovodna cev. ne lomi zrake. 3. vodene biljke. bubuljica. slepilo za plavu boju. aklimacija. aklimatizirati (nlat. naviknuti na neku tuñu klimu. koji živi u vodi. acclamare izvikati) odo-bravati uzvikivanjem. metron mera) med. aqua. stečeno dobro. aquatilia) zool. akvaterarij(um) (lat. pokraj vode. ukočenost jednog uda ili više udova. kri-tično. stečeno. aquiescentia) umirenje. 3. aquila) pl. akvagijum. accolade zagrljaj) svečani udarac mačem po aksridi pl. tj. akinezija (grč. vlažan. ital. ovlašćeno lice koje. prelomio stanje u razvoju bolesti. aklastičan (grč. čovek koji ne trpi ničiju vlast. vodeni. aquosus) pun vode. z. bez pojedinačnog glasanja. acenonoet. akik (tur. bogat vodom. stari rimski vodovod. do kojih ne može: „Nisu ni bile zrele". poznavanje sredstava za lečenje rana. priznanica. akvestus konjugalis (nlat. ducere voditi) 1. aklamirati (lat. acquisitor sticalac) trg. akte vrhunac. aklimatacija (nlat. aKKizomai pretvaram se) pretvaranje. kišovit. akviziter (lat. nabavlja ili zadobiva. aqua. akumetar. akmak (tur. akolada (lat. vodovod. skupljač oglasa (za novine). akvijescsncija (lat. prilagoñava™ podneblju. izabrati bez pojedinačnog _ glasanja. aKedeia) v. aklimatizacija. akio čujem. akognozija (grč. akijezis (grč. šiljak) med. opšti naziv za veći broj kožnih oboljenja koja su meñusobno slična samo po spoljnem izgledu. aquositas) bogatstvo vodom.. acquestus conjuga-lis) prav. grañevina podignuta preko reka ili dolina radi prevoñenja kanala za snabdevanje naselja vodom. 2. akvatikum (lat. aćtak) glupan.. atiline (lat. nauka o hirurškim operacijama. akvijescirati (lat. ret. kuapbv zagasito-plav. par aklamasjon (fr. collum vrat. blepo vidim) ned. izmirenje nekog dugovanja. akvatičan (lat. accollata. nabavljanje. 2. akvatilije (lat. barovit. akizam (grč.akvarij(um) akvarij(um) (lat. aceridi. koji ne prelama. akiurgija (grč. 21 akolada akianoblepsija (grč. akvadukt. ukras u obliku orla na zabatu kuće. aquarium) staklena posuda s vodom u kojoj se čuvaju vodene biljke i vodene životinje (ribe i vodozemci). pozdravljati klicanjem. prikuplja narudžbine za robu i mušterije.adobivanje. astr. akov lek. orao. aKephalos bezglav) sanjalica. ime jednog sazvežña. nauka o lečenju sečenjem. zajednička tekovina muža i žene. farm. Akvarij(us) (lat. akvatične biljke one koje rastu po barovitim mestima. fortis jak) hen. ak!k) crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i ñerdane.

prijatno sazvučje tri tona ili više tonova. akontacija (ital. do-brovollo predavanje nekog utvrñenja opsa-ñivaču. viljuška za zglašavanje. ital. sporazum. akordando (ital. vezati za ggritke. udešavanje instrumenata i glasova. akomija (grč. kreditno pismo koje glasi na više lica ili trgovačkih kuća u raznim mestima. accordo. dopustiti. izravnati. akreditirati se steći ime. asge) engleska mera za površinu. saglasnost. jakrep. okončan. slagati. accordoir) muz. accompli) završen. akomodman (fr. aKĆluthos) pomoćnik. slaganje. akomodirati (lat. accordo) ručna harmonika za razvlačenje. a ne nadnicama. udešavanje. kote kosa) ned. plaćati taj posao po parčetu. akolast (grč. namestiti se udobno. kotyledon udubljenje) il. overenje. zagraditi. akomodirati se. priseo jiti. nl.. kuz. unapred. pratiti nečije pevanje (solo) instrumentom. akonitin (grč. akr (eng. samo bog. akratos jak. ckrku-larni akreditiv akreditivno. a conto) uzimanje na račun. poravna™ se. akrescenziJa akorder (fr. akrep) škorpija. „štimer". slabost) nedovoljna sposobnost vladanja samim sobom. upotrebljava se kao sredstvo protiv reumatizma i neuralgičnih bolova. akompanjirati (fr.8 t2). krateia nemoć. bolestan izgled lica. onaj koji udešava (štimu-je) instrumente. porav-nati. po svršenom parčetu. accreditivum) punomoćstvo. god. akranija (grč. uopšte svaka otrovna životinja. accordatore) kuz. sprovodnik. fait accompli) svršen čin. pripojiti.crescere rasti) prira-štaj. akord (ital. pa i sam svet. združenje. uroñena nakaznost glave. utvrñenja i sl. ad. udešavanje muzičkih instrumenata. = 4840 kvadratnih jardi (4046. accommodatio) udešavanje. dovršen. akosmija (grč. a-. unapred. accorporatio) sjedinjenje. dati posao u rad s tim da se plaća po svršenom poslu. a ne nadnicom. a-. akreditirati (nlat. suprotno: ateizam. spojiti više stavova u trgovačkoj knjizi. voj. uzimanje unapred. ugovor. kosmos vasiona) filozofsko shvatanje po kome postoji. naročiti način plaćanja radnika. akomodacija oka podešavanje očnog sočiva na razne dallne viñenja. kuz. fet akompli (fr. proždrljiva!]. akordirati (fr. npr. akordion (ital. bezdlačnost. alkaloid koji se nalazi u korenu raznih vrsta jedića. sporazumeti se. nečistoća. trg. dati kredit. accompagner) pratilac. accordando) kuz. accrementum) poraštaj. poverenje. v. akomodacija (lat. voj. akologija (grč. a-. predujam. opunomoćiti. akompanjist(a) (fr. priznati. na ime zarade ili primanja. ćelavost. koji je u punoj snazi. akrep (arap. izgladiti. udesiti se. akoz lek. ove-riti. zglasilac. ne nadnicom. pripadanje. namiriti se. zglaša-vati. do izvesne visine stavi na raspolaganje novac na račun izdavača toga pisma (akreditivno pismo). assogrogage) prisajedi-niti. akratoterme (grč. žderonja. akolirati (fr. žice). akreditiv (nlat. a kong» (ital. 'aqrab. zagrada. po dešavanje. . med. fr. znak koji spaja više nota koje treba istovremeno svirati. udešavajući. kranfon lubanja) fiziol. bez istinske stvarnosti. bledilo. pregovarati i sporazumeti se o uslovima predaje nekog grada. bog. kao jedino što doista živi. otvoreno pismo kojim se primalac pisma umoljava da predavaču. predujmiti. akorporirati (nlat. punomoćje. sobe i dr. nlat. tačkati. accreditare) ovlastiti. aKolastos) neumeren čovek. odobriti. kćsmos uredan) neurednost. samo modifikacije božanstva. uvaženje. akolit (grč. accommodare. akompli (fr. a conto) uzeti (ili uzimati) na račun. aceordium) kuz. akotiledone (grč. pridružiti. fr. Aconitum napellus) hem. akdniton jedić. udesiti (glasove. logia nauka) nauka o lekovima. zglasilo. na ime. akrement (lat. pogodba. terme. tj. o plaćanju nekog duga. pronañena 1829. poravnati se. sloga. zglašavajući. accompagner) pratiti. složiti. accommodement) udobno ureñivanje kuće. a-. na ime zarade ili primanja. na račun. kad se dete rodi bez jednog dela ili bez cele lubanje.22 ramenu novoproizvedenog viteza. tip. tur. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona. otuda: dati neki posao u akord. accord. accordamento) muz. vansudsko poravnanje. poravnanje. spojiti. udesiti. u ime predujma. a-. poverenje. akontirati (ital. sprovoditi. akreditiranom. assoglmoder) podesiti. akorporacija (nlat. uzimanje predujma. dok su sve ostale stvari. pomagač pri vršenju svečanih službi u katoličkoj crkvi. na-goditi se sa zajmodavcem u slučaju nemogućnosti urednog plaćanja duga. a conto) trg. akonto. akordoar (fr. staviti u za-grade. priraštaj. o sredstvima za lečenje rana. a-. accoler) obgrliti. glas. zagrliti. akrescenzija (lat. akosmizam (grč. povećanje. zglašavanje.. urediti. akordamento (ital. suma koja se uzima na račun.) tople lekovite vode sa vrlo malo mineralnih materija u sebi. akratija (grč. accordeur. accorder) zglasiti. svršen.

gornji. akros. akrobatika (grč. akro. stanje pre obrezanja (kod Jevreja). pelivan. težnja za onim što je najviše u saznanju (teorijski akrotizam) i delanju (praktični akrotizam). akros. akrokolije (grč. ahromatopsija. pisanju. akroposthi'a) gornji deo kožice na muškom udu. gorčina. akrije (lat. akrobacija (grč. megas velik) med. akrobystfa) v. ahromazija. akronim (grč. šiljatost glave. bistra i veoma ljuta mirisa tečnost koja se stvara suvom destilacijom glicerina i nekih masti. redak) pesma kod koje početna. usnica. akribes. avij. akrobistija. predavanje. akros. akromegalija (grč. šiljat. akrogrami (grč. kiselina. oporost. akromion. ruku i nogu. lopatica.akribija 23 akrotizam akrodinija (grč. kratkoća jednoga ili više udova. akropostija. jezika. akros. akros. akroamatikos) koji je odreñen za slušanje. donje vilice. odseca. krajnji. monos jedini. akribologeomai biti tačan ili temeljit u istraživanju) savesnost. plećka. gipko-sti i okretnosti. akrobistija (grč. pathos bolest) med. akrobata) (grč. akribologija (grč. syllabe slog) stihovi koji počinju poslednjim slogom prethodnog stiha. brižlji-vost. akrilna kiselina hen. naročito krajnjih. njeni esteri i drugi de-rivati daju polimerizacijom prozirne plastične mase (poliakrilne smole). akriminacija (nlat. akromatin v. aseg ljut) farm. glavica) ark. akrimonija (lat. akrfs skakavac. graphfa. akritos neodlučan) koji nema sposobnosti suñenja. uopšte. akrografija (grč. predavanje. npr.: Granap=Gradsko na-bavljačko preduzeće. akros) fil istraživanje prauzroka. akros. akros. . krajnji udovi tela. sophia mudrost) najviša mudrost. akromazija v. opori lekovi. akrćasis) slušanje. akros. akroamatičan (grč. akroterija (grč. akroama (grč. namerno izvedeno kretanje u vazduhu koje ne spada u ona kretanja koja se vrše u toku normalnog letenja. akros. oputa ime) veštačka skraćenica sastavljena od početnih slova ili početnih slova neke složene reči ili više reči. accriminatio) optužba. <upr. koji nosi plod na vrhu. razgovor koji prija uvu (naročito za vreme jela kod starih Grka). polis grad) gornji grad. akropatija (grč. akros. akribes. akrobateo idem na prstima) veština koju izvodi akrobat. akromatopsija v. akribija (grč. aseg oštar. čitanje. bazipetalan. akropostija (grč. akrizija (grč. istraživanju i. akrobateo idem na prstima) veština izvoñenja telesnih vežbi kojima je cilj razvijanje snage. a katkada i krajnja slova stihova daju neko ime ili neku reč. acrimonia) oštrina. poslednjeg uzroka stvari. biljke i životinje kao ukrasi na vrhu. Hthos kamen) drveni kipovi kod kojih su krajnji delovi (glava. temeljitost. akros. akribeia) tačnost. mikrćs mali) med. gornji deo. uroñena uvećanost udova koja se sastoji u nezgrapnosti i izobličenosti lica. akroamatično predavanje strogo naučio predavanje za razliku od popularnoga). gradska tvrñava u Atini i ostalim grčkim gradovima. otpornost. rasuñivanja. neodlučnost. kephale glava) znat. stfchos niz. koji se (o novim organima) pojavljuje pri vrhu stabla (stabljike). ahromatin. predavanje koje se sluša bez prekidanja (za razliku od onoga koje je u pitanjima i odgovorima). nekritičan. akros. akromion (grč. akros. takoñe: bolesno zadebljanje kostiju i meka-nih delova tela. akrostih (grč. usmen. bezbojna tečnost SN2 =SNSOON. kao i ostalih perifer-nih delova tela. akrotizam (grč. ljuti. prevrtač. onaj koji se hrani skakavcima. akroama) nešto što se čulo ili pggo treba da se čuje. slemenu grañevina. metron) tačno merenje. akrosofija (grč. vrh zgrade. tačnost u govoru. koji se. akromonosilabike (grč. ljutina. pleće. okrivljavanje. znat. odyne bol) ked. phagos žderač) skakavcojed. opšti naziv za bolesti na krajnim delovima ruku i nogu. kljun lañe (kao pobedni znak na novcu). kome je potrebno usmeno objašnjenje. med. akropetalan (grč. akros. u životu. neodreñenost stanja bolesti. ruke i noge) od kamena.(grč. nosa. veštak u skakanju i prevrtanju u vazduhu. akrisfa) nerasudnost. akros. akroterion vrh. savesnost. tj. teško razumljiv. akrokefalija (grč. postupak pri radu kiselinama. akribometar (grč. zarazno oboljenje koje se sastoji u bolu i utrnu-losti udova. kolon ud) št. -gramma slovo) pesme kod kojih stihovi počinju poslednjim slovima prethodnog stiha. Akropolis (grč. akridofag (grč. akrobateo idem na prstima) igrač na konopcu. karpos plod) bog. nedostatak u sposobnosti rasuñivanja i ocenji-vanja. akro. u obliku predavanja. pri obre-zanju. akros) predmetak u složenicama sa značenjem. akroazis (grč. akromfa) znat. akrokarpičan (grč. akroliti (grč. akromikrija (grč. akritičan (grč. oleum ulje) hen. akribometrija (grč. tačan metron merim) sprava za tačno merenje veoma malih predmeta. pisanje) tip. optuživanje. petalon list) bog. akrolein (lat.

šake. 2. v. objekata koji sopstveniku ne donose nikakvu korist. u studentskom životu: članovi studentskog odruženja koji obavezno moraju da učestvuju u svima priredbama i pojavama svog udruženja. shvatanje da je za napredak čovečanstva od naročite važnosti razuman i stalan uticaj čovečjeg znanja i htenja na kulturu i život uopšte. activus) hemijska supstanca koja pokreće ili pojačava delovanje neke druge supstance. aktive (lat. aktiv 2. usta). activitas) živost. akrćcholos jarostan. aksiologija (grč. aksenija (grč. logia nauka) fil. očevidna istina. učenje o vrednostima. aktfs. akroholija (grč. akt (lat. okretan. act. actum. aktivna trgovina ranije: izvozna trgovina. hem. javne radnje. radi u nekoj oblasti (npr. activus. trg. ahbp oca. activare) staviti u dejstvo. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela (nos. naročito sudska radnja. akseničan. aksiom (grč. Aktentasche) torba za spise. mekanog tela. aktinos sunčani zrak. aktivitet. activa) trg. koji se ne dokazuje. aktivisati (nlat. bez kostura. acta apostolorum) pl. dela. onaj čija su potraživanja veća od dugovanja. izvršilac) glumac. još u službi. ne raditi po njoj ništa. axilla pazuho) pazušni. acta publica) pl. akta publika (lat. državnim nad-leštvima itd. timologija. aheša) negostoljubivost. dela apostola. aktfs. akrocijanoza (grč. activi) pl. javni spis. radinost. cijanoza. hemijsko dejstvo sunčanih zrakova. spisi koji se tiču nečega. pregalački. delovanje. rasprava. akter (fr. activus delatan. eng. aktinizam (grč. dejstvo. ostaviti u akta ili ad akta priključiti aktima. osovina. raditi) fil. zrak) fiz. aktiv-nost. osovina. aktivizam je etički zahtev da čovek ne sme da miruje sve dotle dok priroda čovekova. učesnik u nekoj radnji ili u nekom dogañaju. actus. radan. pogurnuti. axioma ugled. hartije od vrednosti. v. istina koja se ne može dokazati (npr. ili su mu čak od štete. akros. aksilarni (lat. nadljubiča-stih. „osovine Berlin—Rim—Tokio". odstraniti je. os) osni. Achse osovina) „osovinaš". živ. aktivirati. zrakova da izazovu hemijske promene. marljivost. gram.akrofobija 24 aktinije aktiv (lat. fil. akros. žive obično pojedinačno i često se odlikuju lepim bojama. ne dospe do potpunog samosaznanja i samostalnosti. aksonometrija (grč. aktentašna (nem. acta od agere delati. radan) 1. lat. gram. mast. imanje (novac. pojačavanje delatnosti. actor vršilac. fr. bradva. axis oca. svojstvo sunčanih. aktivnost (lat. radni. aktivacija (lat. 2. nekretnine). aksinomantija (grč. poz. nlat. svaka svečana javna radnja. aksist (nem. aktis. actinaria) 3001. pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. delatnost. aksiomatikos) sam sobom uvidljiv. aktinidi (grč. axios vredan. koji radi. imovina. koji vredi. pretres. manteia proricanje) proricanje po sekirama. aktivitet (nlat. ustalački. grupa radioaktivnih elemenata koji u periodnom sistemu dolaze iza aktinijuma. u dejstvu. praktično. radnja. morske životinje iz porodice anto-zoa. okretnost. delanje. aksiomatika nauka o aksiomima. pospešiti. vredan. crtež ili slika nagog čovečjeg tela. aktivan (lat. activus) v. stavljanje u delovanje. istinit. koji dejstvuje. uvesti u aktivnu službu. teorija vrednosti. pozitivni sastavni delovi jednog imanja. one koje se tiču države. metoda za odreñivanje tragova elementa pomoću ozračivanja uzorka neu-tronima u nuklearnom reaktoru. neku stvar ili molbu smatrati svršenom. osovinski. acteur. metrfa) merenje osovine kod geometrijskih tela. farm. raditi) pl. aktivator (lat. razjaren) jarost. . skupina najdelatnijih članova neke organizacije. activus delatan) onaj koji je delatan. axine sekira. aktinije (grč. od kojih sopstvenik ima koristi. aksijalni (lat. 2. čin. activus delatan) radan. designacija akata spisak akata koji se nalaze u jednoj svesci. revnost.: Nijedno tvrñenje ne može biti istovremeno i tačno i netačno. activus delatan. ubrza-vati. acte) delo. politički aktivist). radnje.. suprotno: inaktivi. za razliku od pasiva. radno stanje (suprotno: pasiv). nedokažljiva istina. autoritet sam po sebi) sama sobom uvidljiva naučna istina. aktinos) hek. očevidan. potraživanje (suprotno: pasiva). naročito u sudu. aksiomatičan (grč. activa) trg. aktivizam (lat. axis osovina. aksungija (lat. tj.) med. tj. akta apostolorum (lat. akta (lat. njegovim stalnim nastojanjem. Kad su dve količine jednake trećoj. agere delati. pospešavati. ubrzati. ungere mazati) mazivo za osovine ili kola. radni. aksiom. pristalica aktivizma. akrofobija (grč. koja je uvukla svet u strahote drugog svetskog rata. koji označava delatnost) 1. negostoprimstvo. aktivi (nlat. razjarenost. stopala. onda su i meñu sobom jednake). aktiva (lat. moruzge. salo. pl. u likovnoj umetnosti: položaj u koji se namesti živ čovek kao pregled. uši. v. aktivirati (nlat. activare) v. phobeomai bojim se) strah od pogleda s visine u nizinu. up. 1. aktivist(a) (lat.

optužilac. nlat. akuitet (nlat. naročito: oštrina tona. činjenički. poluvreme raspada 3. metron metar) fiz. actuarius) sudski pisar. aktis. fr. aktinomorfan (grč. sprava kojom se meri j anina toplotnog zračenja Sunca. grana meteorologije koja proučava Sunčevu energiju u atmosferi. aktis. nevidljivi. aktuelnost (fr. redni broj 86. oni koji stanuju na obali. aktinoskopija (grč. aktuelaost. grana astro-fizike koja proučava skupio zračenje nebeskih tela na gornjoj granici atmosfere. akuzatus (lat. koju prouzrokuje jedna gljivica zvezdasta oblika. actualis) sadašnjost. ascusa-bilis) tužljiv. aparat za merenje jačine Rendgenovih zrakova pomoću selena. aktis. redni broj 89. jesu aktinski. aktualizam (lat. aktinometar (grč.. aktuar (lat. acuitas) šiljatost. actualiser) v. danost. zajednički naziv za energiju svih mogućih vrsta zrakova. akuzatorski krivični postupak optužni postupak. med. ispitivanje pomoću Rendgenovih zrakova. lečenje prirodnim i veštačkim svetlosnim i rend-genskim zracima. akuzator (lat. izdavalac punomoćja. aktinograf (grč. aktinografija (grč. ultravioletni nadljubiča-sti zraci. savremenost. aktis. supr. optuženje. aktis. svečanost. aktualizacija (lat. današnjica. optuživanje. aktovka (lat. aktualitet. zastupnik. accusatus) tuženik. takoñe: instrument koji beleži promene (varijacije) u jačini sunčanih zrakova. aculeiformis) žaokast. odista. aktinimetar (grč. spol-no sjedinjavanje. aktfs. aktinoidi v. aktualizo-vati. aktis. actrice) glumica. instrument za merenje jačine hemijskog dejstva nekog svetlosnog izvora (aktinometar). radioaktivan element. . ostvariva-ti. sadašnja važnost. elektron) elektricitet što ga u kristalima izazivaju svetlosni ili toplotni zraci. konča-sti mikroorganizmi na prelazu izmeñu bakterija i gljiva. energeia delo. accusator) tužilac. ispitivanje. akuzacija (lat. u plućima (zbog udisanja zarazne prašine gljivica) ili na površini kože ako je na njoj bilo ozleda. svečan čin. zrakast. advokat. četvrti pa-dež (na pitanje: koga.). Vuntovo shvatanje da je suština duše doživljaj svesti. accusatio) tuženje. actualisatio) privoñenje u delo. aktis. aktor (lat. akuleiforman (lat. dat. actualis. ostvarivanje. metron mera) 1. optužni. atomska masa 227. školska svečanost. aktualizirati (fr. agere raditi. kažnjiv. aktinogram (grč. prenošljiva i na ljude. morphe oblik) bog. aktinon (grč. aktinos zrak) radioak-tivni izotop radona. aktinij(um) (grč. aktis) hen. čin. onaj koji se vodi na osnovu neke tužbe (suprotno: inkvizitorski krivični postupak). stvarnost. aktuacija (nlat. tuži-lački. stvaran. mykes gljiva) ned. therapeia lečenje) med. actus radnja) pozorišni komad u jednom činu. aktinski zraci zraci sa hemij-skim dejstvom. aktuelan. ostvarenje. zatim zracima iz raznih nuklearnih izvora (radijum i njegovi izotopi) i dr. actuel) sadašnji. aktis. hem. aktuelna energija živa sila. rentgenogram. koji hemijski dejstvuje. optuže-nik. gramma slovo) rendgenska slika. skopeo gledam) med. actuatio) med. suprotno: akuzatus. accusare optužiti. primorci. Actinomyces) biol. znak As. goveda i svinja. savremen. aktinidi. aktis. naročito geologije i bio-logije. akuzator. pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i stara se o aktima koji dolaze i odlaze. grapho pišem) fiz. aktis. znak Ap. actor) prav. tužitelj. aktinoterapija (grč. aktinična energija (grč. zarazna bolest najpre opažena kod konja. aktis. aktu (lat. današnja zanimljivost. koji hemijski razlaže. istinit. accusativus) gram. akuzativ (lat. aktualizovati (fr. ostvariti. actu) u istini. atomska masa 219. oštrina. dan. koji se odnosi neposredno na današnjicu. po kome su sile i zakoni koji sada dejstvuju one iste sile koje su dejstvovale i u ranijim periodima Zemljine istorije. današnji. što). aktis. lečenje zracima.aktinij(um) 25 akuleiforman aktiti (grč. aktinski (grč. aktinometrija (grč. zrači H-zrake. ispoljava se na organima za va-renje. accusatorius) prav. princip prirodne istorije. aktinos zrak) fiz. actualis) fil. graphia opis) nauka o zracima. kinetička energija. metron mera) fiz. stvarno. dejstvo nekog leka na organizam. aktrisa (fr. aktis gen. actualis) v. teorija aktualiteta psi*. aktus (lat. akuzabilan (lat. aktuelan (nlat. aktinomikoza (grč. sparivanje. akte strma obala) pl. a ne nešto supstancijalno. privesti ili privoditi u delo. bodljikast. prozračavanje rendgenom. 2. optužljiv. aktinomicete (lat. prouzrokovači aktino-mikoze (v. aktinoelektricitet (grč. aktualitet (lat. actuel) v.92 sek. rad. tužilac. aktualan (lat. delo. akuzatorski (lat. koji je na dnevnom redu. talasi niže frekvencije primenjuju se uglavnom zbog svog toplot-nog dejstva na žive organizme. actualiser) činiti ili učiniti aktuelnim. actus) radnja.

akutia bolest ona koja će se brzo završiti ili ozdra-vljenjem ili smrću. akceptant (lat. primljen od Kineza i Japanaca. accentus gravis) gram. accoucheuse) babica. accelerare ubrzavati. akustikos. akceptovati (lat. akcelerometar (lat. accumulatio nagomilava-nje) 1. naglašavanje. akcentologija (lat. akcentuacija. akuratan (lat. akupresura (lat. accumulare) nagomil(av)-ati. accoupler) sparivati. ubr-zavati. acutus) oštar. stavljati ak-cente na reči. akceptirati menicu obvezati se na plaćanje menice plamenom zabeleškom na samoj menici. acupressura pritisak iglom) med. akuo čujem. akuplirati (fr. akceptirati (lat. ispravan. prihvatiti. odobriti. skupljač. accumulator gomilač. ret. accepta) pl. akustika (grč. akceptibilitet (nlat. poroñaju i babinjama. ubrzavajući. ubrzanje. oštri naglasak. akutan bol iznenadan i veoma jak bol. akustična sredstva sredstva koja služe poboljšanju ili pojačanju slabog sluha. accepti latio) trg. modernizacija (primitivne) kulture. a obično traje do 40 dana. ubrzavanje. . accuratus) brižljiv. accentus circumflexus). paciscenata. aparat za skupljanje električne energije. accoucheur) lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i poroñajem. jednog glasa. acupictura) vezenje. akupiktura (nlat. koji ubrzava. akcentus akutus (lat. oštri akcent. cirkumfleks. metron mera) v. acceptans) primalac (kod svakog ugovora. akušer (fr. akumetar (grč. crkva). akulturacija (eng. usvojljiv. prek. akcept (lat. prihvatljivost. gram. akumulacija (lat. primalac jedne na sebe vučene menice. akcentovanje (lat. gravis. primaljstvo. primljena menica. akceptabilan (nlat. babičiti. akcelerirati (lat. acutus accentus) gram. zaustavljanje krvi pritiskom krvnog suda metalnom iglom. accelerativus) ubrzavan. poroditi se. trasat. metron mera) aparat za merenje ubr-zanja. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao naglašena. nauka o akcentima. grč. vezivati dva po dva. akcentuacija (fr. dohoci. akuširati (fr. akcentovati (lat. akušersko odeljenje med. accentus) u izgovoru naglašavanjem naročito istaknuti jedan glas. gramatici. akcepta (lat. accentus naglasak. accoucher) pomoći ženi da rodi. vez. acceptabilis) primljiv. poroditi. acceptibilitas) pri-mljivost. i fr. primalja. akut. odeljenje bolnice u kome se vrše poroñaji. steći. sagrañen tako da se reči i topovi mogu svuda lepo i jasno čuti. acus igla. sticati. spojiti. koji prisiljava na brzo rešenje. akceptirati. akut (lat.akulturacija 26 akceptor akcelerativan (nlat. acceptare) primiti. kao u molra. spajati. odobra-. valac. angularis ugaoni) kom. akumulirati (lat. novac. prihvatljiv. akceptacija (nlat. accentuation) gram. acceptare) v. akcentus gravis (lat. akoemetar. a druga akceptant— primalac). tačan. naglasak (sloga ili reči). pozori1pte. slog ili neku reč. acceptus primljen. prihodi. akušerstvo (fr. acceptatio cambii) primanje menice. priznati. accelerare) ubrzati. accoucher) babištvo. znak za obeležavanje naglaska. jedna je promitent — ponu-ñač. od dveju ugovoračkih strana. akutan (lat. acceptare) primalac. 2. accentus acutus) gram. akumulacija kapitala uvećavanje kapitala time što se deo profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se preduzeće ili poslovi proširili. nagomilavač) fiz. acceleratio) fiz. reč kojom se izražava primanje menice. staviti. accentus naglasak) gram. sloga ili neke reči putem naglašavanja. akcept. spa-riti. acculturation) l. a kojim onaj na koga je menica vučena izjavljuje da će na sebe vučevu sumu o roku plaćanja isplatiti. gramatici). kod nas: odvajanje od postignutog nego dohotka izvesnog dela radi stvaranja rezervnih fondova ili proširenje preduzeća i investicija. akušeza (fr. savestan. up. koje se vrši na samoj trasiranoj menici i izražava rečima „primljena". accentus) gram. logia nauka) gram. teški naglasak (u grč. nagomilavanje (reči i izraza). acutus oštar. uno-šenje u knjigu nekog duga kao plaćenog pre no što je stvarno plaćen. akcentus cirkumfleksus (lat. akuo čujem. punctura bod) med. način lečenja nekih bolesti. nauka o trudnoći. uredan. stavljanje znakova za naglašavanje reči (akcenata). „sprejeta". izvijeni naglasak (u grč. isticanje. akcent. akcen(a)t (lat. pri izgovoru. porañati se. nlat. „prihvaćena". akupunktura (lat. podesan za primanje i prenop!enje zvuka (npr. akceptor (lat. grč. preuzi-manje i usvajanje elemenata tuñih kultura. akutangularan (lat. nauka o zvuku. v. akceptilacija (lat. nagomilavač. akuo čujem) koji odgovara zahtevima akustike. akustičan (grč. 2. dvornice. slušam) fiz. prihvaćen) primanje menice. oštrougli. akumulator (lat. akceleracija (lat. koji se sastoji u tome da se u obolelo mesto zabadaju igle.

alabastrum) št. a 1a) kao. akcidencijalan. koje nisu bitne. vreme četvrte molitve muhamedanaca. dejstvo. accidere) pl. posrednik. 2. akcionator (nlat. ružičast. akcesija (lat. sluškinja. akcizirati (fr. uzgredan. alaj-beg (tur. accidens. osećati. slučajan. gde je vladao rñav umetnički ukus). halayik) 1. parada. koja onome koji je poseduje ispunjava sve što zaželi. lat. čuti. accessio) pristupanje. opaziti. alajbegova slama ono što nema vlasnika. alaj-barjak (tur. akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je cilj zajednički rad i zajedničko . de-latni. naročita. mnoštvo. 3. odn. akcesoran (nlat. izbor jela po jelovniku. gomila. optuživati. Aladin. (arap. a la (fr. delanje. poluprovidno staklo. razumeti. izrada tablica. akces (lat. rumen. u vodi teško rastvorljiv. accise) trošarinac. accidere. accidentalia) slučajnosti. sreća. prvi deo večeri neposredno posle zalaska sunca. po zalasku sunca. akcioiiradi-jus avij. sporedna nagrada. sopstvenik deonica nekog trgovačkog ili industrijskog preduzeća. slučajna zarada. al. alev. član nekog akcionarskog društva. opažati. osetiti. delanje) radni. umetnička drljotina (po karijskom gradu Ala-banda. trošarinu. stupanje u neko nadleštvo radi sti-canja prakse u poslovima. npr. accessus pristupanje. pomoćni. accedere pristupiti. alay-beyi) zapovednik nad odeljenjem pešadije (bataljonom) ili konjice (eskadronom). robinja. oporezovati. a la bonne heure) u dobri čas. ono što još pripada glavnoj stvari. accise) onaj koji plaća prirez. svečana povorka. ala breve takt (ital. odstojanje koje može avion da preñe i da se vrati na polaznu tačku bez spuštanja i uzimanja pogonskog materijala. action) radnja. stupanje na vlast. op-tužiti. Aladinova lampa v. tur. eng. trg. akcizant (fr. al) otvoreno crven. a la bon-er (fr. na probu. acceptio) primanje. med. accessorius) sporedan. tip. fini. u izrazima: neka mu je alal neka mu je prosto. akcidentalan (nlat. akcizor (fr. a što bi moglo biti i drukčije pa da se suština te stvari ne promeni. accidentia) ono što u jednoj stvari nije bitno. accedere) pristup. poput (čega).(ar. tužilac.akcepcija 27 privreñivanje. odeljenje konjanika. accidentialis) nebitan. deonica. po ugledu na nešto. akcionar (fr. društvo osnovano na podlozi uplaćenih akcija. desiti se) nebitna. ak§am) l. slučajne osobine neke stvari. Aladnnova lampa. koji se tiče dejstva. alaj (tur. halal. diri-guje na dva poteza umesto na četiri. senzal. druga nagrada. actio tužba) tužiti. actionator) tužitelj. alajka (tur. delatnost. naučiti. prihvatanje. sporedan. accidentalis) v. Aladin glavni junak u priči o čarobnoj svetiljci (objavljenoj u poznatoj arapskoj zbirci pripovedaka „Hiljadu i jedna noć"). accise. alabastersko staklo mutno. fr. zalazak sunca. alabandizam umetničko ošljarenje. accidere dogoditi se. akcionirati (lat. alkohol. čovek koji je primljen u službu kao pripravnik. alabaster (grč. svetina. a la breve takt) takt od četiri četvrtine koji se broji. akcidens (lat. accessus.. alabastar. acctionnaire) trg. akcioni (lat. prvi mrak. alay bayragi) glavna vojnička zastava. napad groznice. po. sporedna. al-kali. helal ono pggo je pravedno) blagoslov. akcija (lat. akciza (fr. accisia. alay) vojska. ono o čemu niko ne vodi računa. veoma tvrda vrsta gipsa. »sena opaka jezika. akcidentalije (lat. akcesit (lat. usvojene značenje neke reči. accidere dogañati se) prirez. raspusna. accise) odrediti prirez. Al-kuran itd. accipere) primiti. al (tur. pokvarena. actio rad. alal. prila-zak. trošarina. učešće sa izvesnim kapitalom u kakvom privrednom ili trgovinskom preduzeću i dokument o tome učešću. slučaj. naročiti štamparski poslovi za koje se traži stručno spremni slagači. trošarinu. akcesist(a) (lat. akcidence (lat. nemoralna žena. deoničar. sporedan posao. alal im (mu) vera bravo! odlično! akcepcija (lat. primanje nekog praznika u sud radi praktičnog vežbanja. pri-laz. priraštaj. a la kart (fr. akcidencija (lat. actio. slučajna osobina nečega (za razliku od esencije ili supstan-cije). a la carte) prema jelovniku. poreznik. nlat. sporednosti. akcidencijalan (nlat. jezičara. hartija od vrednosti i sl. al-) arapski član. obrazaca. usvajanje. alabastros. shvatiti. akcipirati (lat. što je promenljive ili slučajno u njoj. pripravnik u službi ili zvanju. akšam (tur. preduzimlji-vost. koji nema veze sa suštinom stvari. lat. accessit) pohvalnica (učeniku pri razdeljivanju nagrada u školi). često se upotrebljava i el i ul. pristup) početnik. udeo. 2.

gramežljivac. allas. . uznemirujući. pokloniti. oznaka da kompoziciju treba izvesti u tempu marša. albus beo) min. Alemanne) gladnica. alarme. naročito bakra. vid. Albion (kelt. donositi. alatio. crtežima i sl. alatracija (nlat.alalija 28 albuminimetar alalija (grč. nazvane po pronalazaču. albus beo) med. po zapadnjački (za razliku od turskog. albumen) hem. albifikacija (nlat. alativ (fr. albanologija nauka koja se bavi proučavanjem albanskog jezika. albacija.000 listova). materija koja u sebi sadrži belančevine. metron mera) hem. orijentalskog. albedo (lat. alafranka (ital. Alba Greka (lat. halasz) onaj koji se bavi ribolo-vom. alla franca) na evropski način. nemir. nemogućnost izgovaranja artikulisanih glasova usled poremećaja u govoriim organima. grč. književnosti i kulture. Alba Graeca) jedan od starih naziva za Beograd.: alaturka. prćija. potpuno belo telo imalo bi albedo =1. albino (um.. all'arme) voj. albumen. izrada tipografskih ploča fotografskim putem. po evropski. spomenar. botulizam. ribar. albus beo) med. alat. afferre donositi) prav. ala prima (ital. onaj koji boluje od albinizma. oprostiti se. alatura (nlat. ubrzanje. bela mrlja na rožnjači oka. poštanskih karata sa slikama. pozdraviti se. pustahija. tj. albification) v. začednica. zastrašiti. osnovao je vojvoda Albert od Saksen-Tešena (1738—1822). u zbunjivati. pomaže kod gmizavaca i ptica disanje. albugo) med. alaturka (ital. albifikacija. alah (arap. albumin (lat. albatio) beljenje. uznemiriti. zapadnjačkog). bez prethodnog gruntiranja. albanolog stručnjak za albanologiju. belančevinasta materija. belančevina. albertotipija tip. al crven. halaliti (tur. do zemlje duga. lat. koji uznemiruje. alarmant) uznemiravan. instrument za odreñivanje količine belančevine u mokraći. afferre doneti. velika bela morska ptica koja nagoveštava buru. alba (lat. pozvati ka oružju. alamanka (tur. nasledio odsustvo bojene materije. sve ono što »sena donese sobom kad se udaje. minhenskom fotografu Jozefu Albertu (1825—1886). omotač zametka kod viših kičmenjaka (sisara. albacija (nlat. koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost. Albertina zbirka crteža i gravira u Beču. miraz. od helal) l. oblik) zool. otrov koji se razvija u pokvarenim džigernjačama i krvavicama. posrebravanje metala. alarm (fr. lat. islamskog). allas. alas (mañ. alantotoksikon (grč. alaliti. alla marcia) iuz. albatros (eng. dodatak u novcu za izdržavanje kuće. najednom slikati. „brdska zemlja") staro. požurivanje. obespokojiti. alaman (nem. alatus krilat) davanje krila. albus beo. na kome će se ostvariti neka radnja. pigmenta u koži kod ljudi i životinja. halas. alumen) stipsa. allas. neobuzdan čovek. bela. oruñe. obespokojavajući. koračnice. začedna bešika. jedna od najbogatijih u Evropi (preko 600. alla prima) slik. napad na nekog grdnjama. po turski (za razliku od evropskog. alarmer) uzbuniti. praviti uzbunu. 2. tečnost koja se nalazi izmeñu alantoide i amniona. spomen-knjiga. albolit (lat. alantijazis (grč. allatratio) lajanje na. albumen belance) hem. alarmantan (fr. odmah. naročito ručni. fig. alarmist (fr. albugo (lat. albino. Hthos kamen) vrsta odličnog belog cementa. košulja katoličkih sveštenika za vreme mise. knjiga sa belim listovima. ital. uzbuna. toksikon otrov) hem. albinizam (lat. maraka itd. albuminat (lat. albumen (lat. alacija (nlat. belančevina. alaun (nem. Alman Nemac) vrsta sablje nemačke izrade. ala marna (ital. allatus donesen) pl. albuminimetar (lat. alarmirati (fr. strah. riñan. nespokojstvo. albus beo) duga bela tunika kod starih Rimljana. sve što je potrebno za rad. sjajan) broj koji pokazuje moć odbijanja svetlosti od tela koje samo ne svetli. lalein brbljati) med. album belo) belina. alla turca) na turski način. riba i gmizavaca). koju treba ispuniti slikama u boji. alantoidna tečnost zool. alantoida (grč. albus beo. alat) pribor. albit (lat. album (lat. lat. beli feldspat. knjiga za skupljanje fotografija. supr.: alafrZnka. supr. sjajanje metala. tur. allantos kobasica. danas samo pesničko ime Velike Britanije. tobožnje pretvaranje bakra u srebro. eidos izgled. usled čega koža i kosa izgledaju bele. allatura. svetao. alata (lat. a-ilah) bbg. alat (tur. Alaun. poziv ili znak ka oružju. oboljenje usled trovanja kobasicom. jer bi odbilo svu svetlost. albatross) zool. miraz. a oči crvenkaste. pravi bog. zabrinutost. albumen) hem. oprostiti se na rastanku. allatif) u ugro-finskoj jezičkoj grupi naziv za padež kojim se obeležava predmet kome je upućena neka radnja. allantos kobasica) med. alarmiste) raznosač uznemiru-jućih vesti. at konj) alatast konj. alat (arap. grč. a kod sisara još i ishranjivanje zametka. a-.

belančevit. graphfa) tip. logia) bog. nauka o algama. algrafija (grč. grč. bol. igrač na sreću. znalac algebre. alea jacta est) posl. alvadžija (tur. aldobrandinska svadba rimska zidna slika pronañena 1606. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama. algonkij(um) "(prema nazivu grupe indijan-sk ih plemen a Sev ern e A mer ik e — . aleatorij(um) (lat. alcohol. algoritam. izvoñenje koje se temelji na slučajnosti. aldehid (nlat. alea kocka) muz. šgućni mehurići u kojima se vrši izmena gasova za vreme disanja i dr. kocka je bačena.) astr. algebrist(a) onaj koji se bavi algebrom. aldim akcesi) čašćenje koje čini kupac nakon kupovine na pazaru ili u čaršiji. algaritam (arap. koji odgovara litogra-fiji. veština računanja. albus beo) ned. helvaci) onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka. albuminoidi (lat. alkohol lišen jednog dela vodonika. algos bol. rythmos) v. voštane ćelije u pčelinjem saću. algetičan (grč. grč. allegatum) navedeno mesto. albuminosus) koji sadrži belančevinu. organska hemijska tečnost ljuta mirisa. alea kocka. aleatico) vrsta odličnog slatkog toskanskog crvenog vina od muska-tovog grožña. kockar. alva (tur. plamene boje. algae) bot. deo matematike koji istražuje odnose i svojstva brojeva pomoću opštih znakova. (boza). alegat (lat.'. bolešljiv. nagrada. algeo osećam bol) bolan. čast koju daje obično onaj koji obuče nešto novo. stolica. jasno crvene svetlosti. u srednjem veku upotrebljavali su se i izrazi algorizam. „sastavljanje razdvojenih delova". algolagnija (grč. spasmos grč) med. halva. kukuruznog brašna i dr. bescvetnice. anat.. mesta navedena iz drugih dela. pozivanje na neki zakon. alveolaran (nlat. rythmcs) v. albuminurija (lat. alvearij(um) (lat. od kojih se razlikuju uglavnom po tome što im nedostaju neke amino-kiseline i što su nerastvorl>ive. napred! alea jakta est (lat. trnka. uputstva. nastala je u novoj muzici svoćenjem kompozicije na niz obrazaca čiji se poredak prepušta volji izvoñača. slastičar. izvoñenje. alvus (lat. algaritam. pripadala je kardi-nalu Aldobrandiniju. npr. algologija (lat. aldum (tur. jedan deo ušne šupljine u kojoj se skuplja ušna mast. algama (grč. okrecima. allegata) pl. al-veolarni živci vilični živci. aleatiko (ital. 2. kao znak šećerne bolesti. algivitom ugalj stvoren od ostataka vodenih biljaka. grč. jamice i mehurići u pojedinim delovima tela. tj. alveoli) l. algeo osećam bol) med. god. algoritam. grč. alea kocka. albus beo) fiziol. izraz koji obuhvata mazohizamm sadizam. kriptogamne vodene biljke. alvaluk (tur. algoritam (arap.. opšte usvojen način pripreme za digitalne računare. alga. uživanje u bolu. Aldebaran (arap. logički algoritam pokuša] da se logičke operacije zamene ciframa i računskim metodama. bol živaca. aleatorika (lat. algos bol. požuda za bolom. četiri osnovne računske radnje i udžbenik o tome (izraz potiče od arapskog matematičara Mohameda ibn Musa Alharizmi). izmet. napojnica. „volovsko oko". mat. dakle. talofite sa biljnim zelenilom (hlorofilom).. helvahk) napojnica. okreni. neuralgija. algospazmus (grč. ureo mokrim) med. albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvañena i na toplom vazduhu osušena belančevina. allez) hajdete. alveolaris) koji se tiče zubnih ležišta. algebra (arap. al-gebr) kat. algema) med. alvearium) košnica. algija (grč. med. kockarnica. 2. alvus) anat.albuminozan 29 Algonki) pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi tragovi života. aleator (lat. dehydrogenatus li-šen vodonika) hen. otuda i naziv. alea kocka) slučajan. alev (pere. bolesti bubrega i dr. rythmos odnos) 1. albumoze (lat. konačno sam se odlučio na neko delo. algos bol. aldumaš (tur. supstance izmeñu belančevina i peptona koje se stvaraju u želucu i gušterači za vreme varenja. pokušaj jedne matematičke ili simbolič-ke logike. zvezda prve veličine. pče-lanik. alegata (lat. trbuh. helva) v. phonos ubistvo) med. aldim) zlato. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim pločama. aleatorna promenljive: slučajna promenljive. alge (lat. nastao usled bola. udžbenik algebre. male duplje. najčešće algi. izlučivanje belančevine mokraćom. ćelijski. u sazvežñu „Bika". sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa. grč. lagneia obljuba) med. alveole (lat. sad kud puklo da puklo! Cezare-ve reči kada je prešao Rubikon.. algorizam (arap.) crven. albuminozan (nlat. račun simbolima po odreñenim zakonima. idi. na-vod. aleator) igrač kockom. albumen. aleatorium) igračnica. ležišta za zube u vilicama. aleatorni (lat. ale! (fr. algofon (grč. ćelijast. grč mišića praćen bolom.

Septua-ginta. svaka materija krvnog seruma koja rastvara strane ćelice. vrlo veselo. v. alegro furiozo (ital. alegorisati. u HUP veku. allelon naizmeničan. slikovit govor. alegro ma non tropo (ital. slikovito objašnjenje pojma ili misli. uticaj) nauka koja se bavi proučavanjem biohemijskih uticaja izmeñu biljaka. u arapskom. alegro di molto. alegrisimo. izraz kojim je Aristotelo nazvao nagon. alegoričan (grč. protivotrovni. alegro vivace) muz. živo i brzo. allegretto) muz. alam znak. alexo branim. uzburkano. v. živahno. drukčije prikazujem) v. strasno i brzo. phtefro unittavam. allegoreo) slikovito govoriti ili pisati. aleloftorija (grč. ne odviše brzo. allegorikćs) onaj koji prikazuje nešto u slikama. po-morskog grada u Donjem Egiptu. v. alexo branim) med. v. aleksifarmakon (grč. pesma). umereno veselo. delovanje. allelophthorfa) fil. alelopatija (grč. lek protiv trovanja. aleksandrijski filozofi (aleksan-drijska škola). navoñenje činjenica. alejkum selam (tur. allectatio) mamljenje. alegramente (ital. allee) drvored. allegatio) navoñenje. manje veselo. zavijen. bez ikakve veze sa stvarnim životom. allegro con spirito) muz. pesma u slavu boga. u slikama. koji je osnovao 331. vatreno. pat-hos doživljaj. aleksandrinac poet.) min. umereno alegreto. manje živo. alektriomahija (grč. allegoria) poet. alem (arap. allegoreo drukčije izražavam. aleksija (grč. alegretino (ital. alegro kon brio. u ponoći kao u po dana" (nar. patološka nesposobnost da se pisane ili štampane reči čitaju sa razumevanjem (dolazi usled povrede velikog mozga). čist rad (u bakrorezu). aleksandrit (grč. aleksin (grč. nazvan po velikom starofrancuskom romanu o Aleksandru Velikom. sa žarom. aleksandrijski gramati-čari. primamljivanje. alegorisati (grč. aleksiteričan (grč. štitim) hem. allegro furioso) muz. allegrissimo) muz. »sivo. alegro kon spirito. allegro ma pop troppo) muz. a ne direktno. allegramente) v.) nauka o protivotro-vima. . alegro maestozo (ital. suva učenost radi učenosti. šetalište izmeñu dva reda drveća. dvanaesterac. uzaja-mni. aleksit (grč. alegro kon fuoko (ital. brzo. izazivanje draži. allegro con moto) muz. u prirodi i životinjskom svetu. veselo.alegacija ZO alegacija (lat. pored ostalih mnogih značenja. alegrisimo. hallal. alegro asai. kao imenica: komad koji treba izvoditi veselo. sa dostojanstvom. up. uzan prolaz. otuda: aleksandrij- ska biblioteka. izražavati misli zavijeno. alektacija (lat. allegrettino) muz. govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije. alegro asai (ital. allelon meñusobni. allegro con brio) muz. a-. alegorist(a) (grč. alegro kon fuoko. alektryon petao. aleluja (hebr. aleksandrina svili slična tkanina od lana i pamuka. alegro kon spirito (ital. za nemilosrdnom meñusobnom borbom i uni-štavanjem. alegro (ital. aleksiterijum. alegramente. brzo. aleksandrinstvo naučio sitničarstvo. allegro) muz. aleksifarmacija (grč. koji potiče iz Aleksandrije. odmereno hitro. alexo pomažem. klasičan stih Francuza. i dr. alegro non tango (ital. a ne rečima koje ih direktno izražavaju. tvrñenje. slikovit. allegorikos) iskazan slikom. pre n. vrlo »sivo. pozivanje na spis. ne mnogo brzo. alegrisimo (ital. alexeterios) koji dejstvuje kao protivotrov. allegro moderato) muz. alegro vivače (ital. vrsta dragog kamena. man-tef a proricanje) proricanje po pevanju petlova. vrlo veselo. protivotrov. aleksipiretikon (grč. aliluja. manje brzo nego u alegro. hilel jah hvalite boga) pripev u crkvenim pesmama. mache borba) borba petlova (kao slika istinske borbe kod starih Grka bila veoma omilje-na zabava). Aleksandar Veliki i bio je u prvim vekovima pre i posle naše ere glavno sedište grčkog obrazovanje i grčke književnosti. što življe. alegro di molto (ital. sredstvo protiv groznice. allegro pop tanto) muz. simbol) neki dragi kamen „spram koga se vidi večerati. alektriomantija (grč. allegro assai) muz. alegro. alegro moderato (ital. allegro maestoso) muz. allegro con fuoco) muz. delo ili pisca. aleja (fr. pharmakon lek) med. lexis govor) psih. iz HP veka. alegro kon mogo (ital. alexo branim.e. alegorija (grč. umereno brzo. slikovito. rug vatra) med. alegreto (ital. ova reč znači i pozlaćene jabuka na vrhu minareta. alegro kon brio. hitro. aleksandrinci ovim se imenom zove 70 aleksandrijskih naučnika-tumača. kao npr. allegro di molto) muz. alektryon petao. sredstvo za spasavanje i pomoć. naročito protivotrov. šesto-stopni stih sa cezurom posle šestog sloga. 'alaykum-u-ssalam) muslimanski pozdrav: mir meñu vama! aleksandrijski koji se dogodio u Aleksan-driji. alegorizirati (grč. alegro kon brio (ital.

trovanje hranom. alliance) spajanje. za razliku od vladajućih Franaka (otuda Francuzi i danas zovu Nemačku „Alemanj". npr. levantinske broć. fig. alentando (ital. aligacija. drugde. v. filalet. alienatio) otuñivanje. belle alliance). alfa. alentato (ital. poludeti. alienare) prav. bez. savet i sl. američki krokodil. koji pati od alergije. umerenog tempa (nemačkog porekla). aleiteza (grč. duhovno ra-strojstvo (lat. alijansa (fr. metron mera) instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna. otu-ñenje. alligatore. belančevina koja se nalazi u pšenici. aleopat (grč. razmena.). oroñavanje. aleurometar (grč. gde je ta ista osoba. supstancije životinjskog ili biljnog porekla koje u preosetljivih osoba izazivaju alergiju. alliage) v. ali ovaj nije njime deljiv bez ostatka. alizari) bog. slitina. alijenizam (lat. prodaja. aligator (ital. allos. allentato) muz. ergon delo) ned. udruživanje. alimentatio hranjenje) ishrana. stvarna neprisutnost jedne osobe na nekom mestu. smesta. alef (hebr. prijateljstvo. ustupiti drugom (pravo ili svoji-nu). 'aliya) prazna i nenaseljena spahijska zemlja. allos drugi. alimentar (lat. aliza-rinsko modrile* najlepša i najpostojanija alizarinska modra boja. alijaža (fr. aletheia istina. alikvotan (lat. 2. odlučno (npr. Z. aligirati (lat. ponudu. sem toga. alloios. aletofil (grč. fr. aleuron (grč. sastavljena od kristalizovane belanče-vine. alopatija. alligatio) mešavina metala nejednake vrednosti u jednu masu. thesis položaj. odvratiti. ergon) med. alizari (šp. alimenta) pl. svečana. hhilat) odelo. alijenist(a) (fr. svezati brakom. alergija (grč. aliquoties) mat. el lagarto) zool. alijaža. aliquantum) mat. legirati. 4. koren broća. alienisme) med. slivati. med. drugim putem. duševno rastrojstvo. aliquoties) koji se sadrži u većem broju bez ostatka. Pruske i Austrije 1815. logia) nauka (ili: učenje) o istini. . 6 su alikvote broja 12. v. otu-ñivati. aleluja. alijas (lat. odbiti neki predlog. alizarin (šp. koji se sadrži u većem broju. mantefa) proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu. aleph) prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma. allier) vezati savezom. alienatio mentis). broj koji se sadrži u drugom broju bez ostatka. ua. drukčije. npr. počasna haljina kojom je sultan darivao vezire. obično: aliirati se. šp. aliirati (fr. alikante (šp. dodatak. alija (arap. metanje) med. alibi) prav. odstupanje od prirodnog stanja. slična zrncu. supr. npr. dok je ranije dobivana iz korena broća. lepa crvena boja koja se danas dobiva iz antracena. alimentarna intoksikacija med. primesa. alimentirati (nlat. lat. alentando. tj. aligacija (lat. s praga) odmah. aleuron pšenično brašno) bog. sme-šati. izdržavanje. igra u 2/4 ili 4/4 taktu. up. allos. a limine (lat. legura. onaj koji voli istinu. aliment(a) (1. pathos bolest) lged. alergičan (grč. ergon) med. okruglasta i kristalizovana organska tvar. na drugom mestu. alizari. alkkvotan. alimentarius) prav. a limine. novac za izdržavanje i vaspitanje vanbračne dece.alemanda 31 alimfija smesa. kajman. udružiti. ludilo. alikvota (lat. alloios drukčiji. alieniste) lekar za duševne bolesti. alet (arap.ne. alizari) hen. zadržavajući. 5 i 7 su alikvante ili alikvantni delovi broja 12. zemlja u kojoj žive Alemani). a. alimentare) ishranjiva-ti. popuštajući. vanbračne dece. u biljnim ćelijama. alethes istinit. aleuromantija (grč. izdržavati. primesak. alergeni (grč. alias) inače. prema tvrñenju neke druge osobe. lepi ili sveti savez izmeñu Rusije. aleuron brašno. aleuron pšenično brašno. pathos) ned. opri-jateljiti. alienus tuñ. aliluja. Alemani (nem. alopat. u odreñeno vreme tobože bila. v. philos prijatelj) prijatelj istine. aleuronat (grč. alijevacija (lat. iste vrednosti kao i indigova modra boja. god. allos drugi. Sveta alijansa (fr. zalog. Alemannen) staronemački naziv glavnog i najvećeg dela stanovništva južne Nemačke. promenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam već jednom ranije bio zaražen. premamiti (mušterije). allemande) muz. v. alemanda (fr. prisustvo stranih tela u čovečjem organizmu i bolest koja usled toga nastaje. aleopatija (grč. bračna veza. sklopiti savez. alimentacija (lat. alicante) vrsta španskog vina iz okoline grada Alikante. otuñiti. alikvaitan (lat. aletiologija (grč. alijenirati (lat. alen-tato. nedostatak limfnih žlezda. lyrnpha voda) med. allentando) muz. alimfija (grč. snabdeva™ hranom. onaj koji po nekom zaveštanju prima izdržavanje. dokazati svoj alibi znači: dokazati da u izvesno vreme nisam bio na izvesnom mestu. aleuron pšenično brašno) bog. alibi (lat. alligare) sliti. usporavajući. savez.

alkotest (kovanica od delova reči alkohol i lat. a četvrta anapest i-i-i-i i-i-). trag divljači. grč.. alcalisatio) hem. alere hraniti. grč. halkalf. ponašanje. alkalimetrija (arap. novi paragraf. kofein. ložnica. Korav. vodeni rastvori njihovih hidroksida i oksida imaju al-kalno dejstvo. slučajno ili hotimično ponavljati ista slova. al corso) trg. alkejski stih (grč. aliptika (grč. al-qubeh. Alkalos) poet. železa i dr. metron mera) sprava za odreñivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. alkoholat (arap. do danas ih je u hemiji poznato više od sto (kinin. al korzo (ital.) dvorac. halka) v. alitura (lat. halkah) hem. vodokri-lac. alcalescentia) hem. hem. vodonika i kiseonika. up. alkalescirati (nlat. opojno piće. halka. prečišćavanje alkohola. Koran. alkoholizacija (arap. sprava kojom se odreñuje količina čistih ili sa ugljenom kiselinom spoje-nih alkalija u potaši ili soli. alcoba) odeljenje odreñeno za spavanje koje ne prima svetlost direktno spolja. nikotin. alkoholi (arap. urediti. svrstati. a linea) pore-ñati u jednom pravcu.. . alkoholičar (arap. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika povezani meñu sobom u vidu jedinstvenog ili razg^anatog lanca. cezijum i francijum. hidrokrilac. aliteratio) poet. šp. ispitivanje sode i potaše pomoću alkalimetra. sa osnovom od vune i svile. alkoholatura (arap. od kojih su neki veoma lekoviti. alkalescencija (nlat. razlažu vodu. skaphos laña) vozilo s krilima.) čvrsto hemijsko jedinjenje alkohola sa nekom soli. al ingroso (ital. aliteracija (nlat. god. alkoholizam (arap.) opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koji dolaze usled prekomerne upotrebe opojnih pića. alka (tur. alkalij (arap. iste slogove. organska hemijska jedinjena ugljenika. alcalescere) hen. po sadašnjoj vrednosti novca.) pl. na veliko. koji je živeo 600. osloboditi od vode. alitura) hranje-nje. alkovn (arap. imaju bljutav ukus i veoma su otrovni. rakije i dr. naročito rakije.) hem. metali prve grupe pe-riodnog sistema: litrijum. alir(a) (fr. so koja se dobija iz pepela morskih biljaka. hidroksidi alkalnih metala. efdos) hem. natrijum. teobromin i dr.) hem. alkatifa (arap. doterati pod konac. odeljak koji počinje novim. allure) hod. alkazar (arap. piva. po kursu.. najbolji. morfin. Alkuran (arap. alcalisare) hen. nego tek iz drugih odeljenja. proizvoditi (ili dobijati) lužnu so. alkoholizirati (arap.) pl. prečista™ do stepena najveće finoće. Alkoran (arap. razvijati alkalij koji se brzo isparava (amoni-jak). ko-kain. pre naše ere. strihnin. nauka o ispitivanju sode ili potaše. a od. alinjirati (fr. al-qohhlu) l. trljam) veština masiranje. od kojih dva jedanaester-ca. alkaloidi (arap. proizvoñenje (ili: dobivanje) lužne soli. potaša. linea red) nov red. grč. alkali (arap. poravnati po koncu. testis svedok) provera količine alkohola u nekom organizmu. alkalizacija (nlat. kroz staklena vrata i prozore. alefpho mažem. izlučiti špiritus iz neke tečnosti. ali ingrosso) trg. nauka o lečenju trljanjem. Al-qur' ap) v. iz Mitilene na Lezbosu. pijanica. alkalizirati (lat. pš. jedan deveterac i jedan deseterac. alkohol (arap. halkali. alifatična jedinjenja hem. stih od pet stopa. alkalimetar (arap. Al-qur' ap) v. novi pasus.drveta. ad littera slovo) praviti aliteraciju.). alineja (lat. metron mera) hem. aligner. lat. način kretanja. alcatifa) fini orijen-talski ćilim. alkejska strofa strofa od četiri stiha.) nauka o odreñivanju količine alkohola u nekom opojnom piću. alkalni metali hem. palata. osloboñenje špirituse od vode. aliterirati (lat. potaša. halkah. nešto uvučenim redom. npr. atropin. npr. aliskaf (lat. 2. potpuno prečišćen špiritus izlučen iz vina. sposobnost tela da hranljivim sokovima nadoknadi ono što je izgubilo.al ingroso 32 Alkuran elektropozitivni su. so koja se dobija iz pepela morskih biljaka. otrovni i gorka ukusa. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom stihu počinju jednim istim su-glasnikom. grč. pomešati sa alkoholom. neki prah.) čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića. amoni-jaka. an gro. halkah) hen. azot-ni organski spojevi biljnog porekla. po slavnom grčkom liričaru Alkeju. hem. metron mera) he».) hem. grč. mešan>e alkohola sa nekom tečnosti. alkoholometar (arap. udubljenje u sobi sa posteljom. ishrana..: „Ona poji po putu putnike". npr. grč. alkalije (arap. od kore kina-. način hoda i držanja nekog čoveka. mešavina svežih biljnih sokova sa alkoholom. od kojih su prve tri i poslednja jambi. a šarom od zlatnog i srebrnog konca. savršeno prečišćen prah. postrojiti. ala krilo. hemijski najreak-tivniji. vladanje. preovlañivanje jednog alka lij a: razvijanje alkalija koji se brzo isparava tj. dvor. rubidijum. ka-lijum. alkoholometrija (arap.. fig.

alogos protivan svrsi. elmas. aloin (grč. glupost. bputa ime) pod drugim (ili: tuñim) imenom. naziv za univerzitet i veliku školu. apeg. alodijalan (nlat. allos drugi. ćelavost. alma mater (lat. pathos bolest) med. lekar koji leči pomoću alopatije. al-manakh) kalendar.: homeopatija). alo. kratka beseda. govorim) ned. alodij(um) (stnem. allos. allotrios. nesmišlje-nost. tj. alokvirati (lat. naročito afrička. magna constructio veliki sklop. pogrešan govor. alomorfija (grč. alogandromelin (grč. a-. grapho pišem) tuñ rukopis. ura! alonž (fr. alogen. dodatak. alopecija ned. allos drugi. thesis postavljanje) lšlv. alma mater mati koja hrani) „časna majka". na nekom stolu). al marko (ital. alokvij(um) (lat. od koga se spravljaju lekovi. alopekija (grč. crvenol>ubičasti granat (dragi kamen). heterodoksija. besmislica. Z Leksikon 33 alotriofagija aleja (grč.) prvi mesec u godini po arabljanskom kalendaru. nasleñeno dobro. alomorfizam (grč. allodialis) slobodan od plaćanja danka. alogotrofija (grč. al marco) trg. almoraham (arap. logos um. almada. a na koji se stavljaju indosa-menti. morphe oblik) sličnost ili identičnost strukture dveju supstancija sa različitim kristalnim oblicima. alotriofagija (grč. alokucija. alokucija (lat. allocutio) oslovljavanje. allotrios tuñ) pl. morphe oblik) hen. up. aleopat. alotigen (grč. alotriologija (grč. kratak govor.almaviva almaviva vrsta kratkog ogrtača. almarada) bodež sa tri reza. alloquium) v. genos rod) stranac. alotropija. aloe) vot. alogija (grč. v. syntaxis) naslov arapskog prevoda astronomskog dela Ptolomejevog. megale syntaxis. nego koje je potpuna sopstvenost. alopatija (grč. al-. allons) hajdmo!. logos govor) mešanje (ili: umetanje) stranih stvari u govor. odobravanje nekog računa. dug konopac pomoću koga se konji uče kasanju. alokvijum. almas) dijamant. metod koji se danas uopšte primenjuje u naučnoj medicini (supr. Almagest (arap. kose) ned. alolalija (grč. alotrije (grč. prodati ili ostaviti nekome u nasledstvo. alotriodontija (grč. biljna vrsta iz čijeg se lišća cedi gorak sok.(grč. nakaznost koja se sastoji samo u tome što neka životinja ima udove slične čovečjim. trg. . naročito govor kojim papa pozdravlja kardinalski sabor. odtis zub) nameštanje tuñih. tur. almarada (tl. phagein jesti) ned. alogičan (grč. alogen (grč. allotrios. doxa mišljenje) drukčije (ili: pogrešno) mišljenje ili učenje. zamenjivanje jednog izgubljenog dela tela drugim uzetim od nekoga drugog. allos. istočnjačke. gen-pab rañam) koji je postao drugde. almukantarat (arap. transplantacija. nastavak (npr. up. tuñ potpis. 6t) imanja koja su postala od lenskih — feudalnih. prelaženje jednog glasa u drugi. razum) koji nije u skladu sa zdravim razumom. allos drugi. alopekia opadanje dlaka. uobličavati) med. tuñinac. nepri-stojnost. allocatio) dodavanje. almanah (arap. allothi na drugom mestu. alotigen. megfste. godišnjak. grč. aloniman (grč. aleopatija. allos. alopat (grč. upotreba lekova koji izazivaju bolesti suprotnog dejstva. allos drugi. alogfa) nerazumnost. ap-dros čovek. nazvanog. tuña zanimanja. melos ud) zool. al. almadet (arap. grč. alon (fr. nesrazmernost u razvitku udova usled nejednake i nesrazmerne ishrane pojedinih delova tela. al ma'dijat) crnački čamac od kore drveta. allos drugi. allonge) trg. zadužiti ih. pristalica alopatije. v. bolesna želja za jedenjem stvari koje nisu za jelo. prema čistoj težini zlata i srebra. allos) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi. alopecija. produžak. laleo brbljam. aloplastika (grč. nered. napred!. sporedne (ili: tuñe) stvari. lat. nerazuman. prijatelj. po grofu Almavivi. vrsta brze jedrili-ce u istočnoj Indiji. različit. npr. zbornik koji izlazi godišnje. metoda lečenja kod koje se bolest s jednog dela tela prenosi na neki drugi deo. ćelavljenje. produžetak. nelogičan. alodijalna dobra (stnem. alopekija. al-6t) slobodno dobro. krug na nebu para-lelan sa vidikom. alloqui) osloniti. drukčiji. oslovlja-vati. alodoksija (grč. aloteza (grč. arap. up. plassein uobli-čiti. allos drugi. horizontom. junaku Bomaršeove komedije i Mocartove opere „Figarova ženidba". trepho hranim) nednesrazmerna ugojenost pojedinih delova tela. vepggačkih zuba. pathos) ned. list koji se prila-že uz menicu. ono koje nije dobiveno u leno. almandin (po gradu Alabanda u Maloj Aziji) min. ili stavke docnije unesene u račun. allos. allćtrios. verovatno. asamas. aloe) hen. almaz (grč. allos. no s tom razlikom što je sopstvenik mogao njima slobodno raspolagati. alopateki metod lečenja. alograf (grč. bolest opadanja kose. materija koju sadrži u sebi lišće biljke aloje. pravljenje omašaka u govoru. alokacija (nlat.) astr. allos drugi.

promeniti. v. čarobnica. nego im je potrebna organ-ska hrana. alohroičav (grč. planinski sport. iste vrednosti ili sadržine. ili: „Zakone padanja otkrio je Galilej". svojstvo tvari. savršeno tačno. Alpes. alterativa) pl. up. 2. u širem smislu: sva naučna i sportska bavljenja visokim planinama. diskusija. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih faktora: vetrom. alruna. orao gledam. koji ima jednaku vrednost. ugljenika da postoji kao grafit i dijamant. za čuvanje i zaštitu alpijskih dolina. altera pars drugi deo) druga strana. izomerija. koji se preliva. koji se pojavljuje u više različitih oblika ili stanja. al pari) trg. al. allos. protivnička strana. choreo idem. alterkacija (lat. alt (lat altus visok. pogoršati. 2. ned. alpini (ital. po tome nazvan koren mandragore. Alpes. koji ima oblik Alpa. smena. alternativa (lat. altercatio) prepirka. planinarstvo. doksat na gornjim spratovima neke grañevine. izmena. alpinizam. alterancije (nlat. ital. alpinus) koji pripada Alpima. alster v. allohroos) koji menja boje. težak izbor jedne od dveju mogućnosti. al pjačere. viši srednji glas. hen. supr. allos. alto) muz. alter ego drugi ja) 1. chthon zemlja) koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka. odmena. alpinizam (lat. smenjenost. trophe hrana) bkol. oni disjunk-tivni sudovi čiji se predikat sastoji samo iz dva pojma koji jedan drugi isključuju. preina-čenje. alte-rativa. elementa da se poja-vl>uje u posve različitim oblicima. al pjačimento (ital. životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mogu živeti od anorgan-skih jedinjenja. mašina za proizvoñenje naizmenične struje. npr. alpinist(a) proučavalac Alpa. odmenjivanje. altan(a) (lat. al punto) u tačku. raspravljanje. allos drugi. opredeljivanje za jednu od dve odluke. al pjačere (ital. uzbuñivanje. alohton (grč. italijanske i francuske trupe. promena. oltar. lednja-ke. alteratio) menjanje na gore. al rigore di tempo) muz. alternacija (lat. naročito kod novca. alter ego (lat. potpuno saglasno. pogled na glečere. ulster. tropos) he*. raspro-stirem se) bkol. u istočnoj i južnoj Evropi. po starom verovanju. alterare) menjati. alta aga visok žrtvenik) v. alterantia) pl. autotrofija. zastupnik. altar (lat. mali. allochroos promenjene boje) menjanje (ili: prelivanje) boja. Alpes) poznavanje i proučavanje Alpa. log. alpijski (lat. alteja (grč. alternativni sudovi su 1. ra-spra. kvariti. al rigore di tempo (ital. alternativan (nlat. drugi glas. alternativa) izbor izmeñu dvoga. alrauna (stnem. životinjama. altera pare (lat. apunto. beli slez. althaea) vot.: „Galilej je otkrio zakone padanja". gatalica. alternativus) naizmeni-čan. zbuniti. lice koje je od drugog nekog lica ovlašćeno da može potpuno u njegovo ime raditi. lat. protivna. uplašiti. novo srebro. allaka (per. alpijski lovci. kako se hoće. osobina ljudi. docnije neko malo demonsko biće u čovečjem obliku. ital. alotropija (grč. npr. muz. pokvariti. galvanski posrebrena elitna. isggust. uzbuñenje. zamenik. po volji. izraz kojim se označuje da treba izvoditi za oktavu više. al segno) nuz. allos drugi. biljka čiji se koren upotrebljava kao lek protiv kašlja. altus. alteracija (nlat. naročito: penjanje na Alpe. althaia.alotropan 34 alternacija alotropav (grč. alpinum) vrt zasañen alpij-skim biljkama. grč. strogo u taktu. užasavanje. v. alterativa (nlat. jednak. čovek po mišljenju i osećanju potpuno blizak i srodan drugom nekom čoveku. alohorija (grč. altana) apx. al piacere) muz. kordiljerska tkanina od alpakine vune. oni koji se mogu jedan drugim zameniti a da se njihov smisao ipak ne izmeni. supstancije. od- . alta ottava) muz. alpinistika (lat. istomišljenik. alporama (lat. izmeniti na gore. penjač na Alpe. postali ti patuljci--proroci. oštećenje. od 1872. gnev. alternator) fiz. al seko (ital. Alraune) u nemačkoj mitologiji: duh koji proriče. balkon. alpacca) l. zool. Alpes) v. al punto (ital. akord ili ton povišen ili snižen hromatskim znakom. rasrditi. npr. alpinum (lat. alterirati (nlat. jednakost nominalne i stvarne vrednosti. koji postepeno poboljšavaju sokove. alternatio) smenjivanje. 2.pari (ital. alpijska rasa. prema dopadanju. al piacimento) muz. nem. lekovi koji izazivaju promenu. alternator (nlat. planinar. vidim) posmatranje (ili: razgledale) visokih planina. preobraćanje. alotrofija (grč. vodom. iz koga su. pogorp!anje. med. svaña. alomorfija.: „Jedno električne telo je ili pozitivno ili negativno električne". veoma cenjene po svojoj odličnoj vuni. uzbuditi. vrsta peruanske late. naročito veštački brežuljak u vrtu zasañen alpijskim biljkama. koji je sličan čovečjem liku. alpini) voj. alta otava (lat. 3. mezosopran. alohroizam (grč. tropos način) heh. allos. kratke lubanje i smeñe boje lica ljudi koji žive oko Alpa. pevač koji peva alt.

mišljenja i delanja koji se upravlja obzirima na dobro svojih bližnjih. npr. odmenjivati se. osim ćirilskih i glagoljskih. tiho zanimanje. lat. alfenid metalna smesa od 60 delova bakra. početak. alfa i omega (a. tajanstveni srednjovekovni naučenjak. altum silentium) duboka tišina. za merenje uglova. 2. težiti za višim stvarima. mera) visinomer. trg. alterni-rajuća groznica povratna groznica. ciljanje na koga ili što. altus. pod alfa. aluminosus) stipsast. gal-vanskim putem posrebrene novo srebro. gram. tj. povećanje obalskog zemljipgga usled postepe-nog nanosa zemlje i peska plavljenjem. Alhambra (arap. c. al-qimia) onaj koji se bavi alhimijom. altimetar (lat. alfabet (prva dva grčka slova alpha. pokretni lenjir. al-qimia) naziv za najstariju hemiju. v. alfabetar (grč. aluminozan (lat. stratus. up. alfa-zraci v. alumneum) v. tvrñi od cinka a mekši od bakra. altiora. termin potiče od O. aluminijum) (lat. altesse) visočanstvo. luna mesec) pristati leteli-com na Mesec. sleteti na Mesec. nišaniti. altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnjima. alumin (lat. duboko ćutanje. menjenost. neizmeničnost u rasporedu časova izmeñu težih i lakših predmeta. alfabetski red red slova kakav je u alfabetu. alumen) min. samoglasnički. up. prevoj (kvali-tativni. tj. alciora (lat. metron me-rilo.v. da nešto prepisuju. najgornji. ciljati na koga ili što. alludere smerati) nišanjenje. više stvari. aluminat (lat. kumulus. kamate koje su se popele do visine glavnice. spisak izrañen alfabetskim redom. ZO delova cinka i 10 delova nikla. odnosno jezgra atoma helijuma (alfa-čestice). cumulus gomila) kumulusni oblaci na visini od 4—8 km. onaj koji pravi zlato veštač-kim putem. čovekoljubac. pa i celoga čovečanstva. pansion. veštini. fig. Konta. zlato. mesto prave stvari. beta b) 1. pored vaspitavanja. tj. stipsa. mavarske kraljevska palata u Granadi. 2. 1. potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata u tzv. u Evropi srednjeg veka: nenaučno bavljenje hemijom. stip-sat. med. početnik u čitanju i pisanju. altum silencijum (lat. alpha) prvo slovo u grčkoj azbuci. stratus prostrt) stratusni oblaci na visini od 4—8 km. mantefa) gatanje u ječmeno brapšo. deo nonijusa. alhimija. tuizam. alluvium naplava.). alhidada (arap. početnik u čemu (u nekoj nauci. grč. aluminari vaspitavati. altus. alternirati (lat. ped. aluvijalan (nlat. alhemija (arap. suglasnički).alternirati 35 alciora alumen (lat. pevač koji peva alt. aluzija (lat. druge imaju tzv. ječmeno brašno. alting (dan. naplavljeno) geol. altruizam (od ital. sve i sva. sprava za merenje visina. alternare) smenjivati se. posredno rugati se ili prebacivati nekome nešto. hemičaru Al-fenu. ljubav prema bližnjima. altin) l. grč. odgo-jiti) zavod u kome se učenici. kolebati se. alhemija. altes (fr. dvostruko. fr. alfa-zraci vrsta radioaktivnih zraka. 3. altus visok. početak i kraj nečega. bocka-ti. beta) gram. alumen stipsa) hem. ići naviše. docnije. altiora) pl. alludere) smerati. ovo povećanje pripada sopstveniku obalskog zemljišta na osnovu tzv. aludirati (lat. naročito kod Arabljana. u tehnici veoma u upotrebi zbog male specifične težine. tegljiv i kovan. š) prvo i poslednje slovo grčke azbuke. znak A1. Al-hamrah) „crvena kuća". pr. nesebičnost. kazuje njoj slična koja lako može da podseti na onu pravu. alumneum (nlat. alterum tantum (lat. altokumulusi (lat. u odreñenom redu. najslavniji spomenik mavarske arhitekture. fig. aluminium) min. aluvij(um) (lat. alto) «uz. aluvio (lat. al fresko (ital. altin (tur. aluminat. ako u jednom razredu ima više grupa. altrui drugi. viša znanja. alterum tantum) još jednom toliko. tobožnja veština pravljenje zlata. alpha a. . alumneum. naziv po pronalazaču. i hrane. alluvio naplavljenje) prav. alfitomantija (grč. alciora. svetlost (titula). zanatu i dr. redni broj 13. latinska ili koja druga slova. . b. način osećanja. najmlañi slojevi Zemljine kore koji su postali nanosom. a. alhimija (arap. kvantitativni. d . aluminijum. 2. alhimist(a) (arap. element atomske mase 26. allusio. aluzivan. altus visok. alunirati (lat. alumin. metrfa) veština ili nauka merenja visina. govorka figura u kojoj se.) islandski parlamenat. alphiton ječmena pre-krupa. . altiora (lat. altiora) v. aluvionog prava. altimetrija (lat. al-qimia) v. visost. metal po boji i sjaju stoji izmeñu srebra i platine. al-hadat) re. crtaju i sl. alluvialis) nanosni. altist(a) (ital. turski zlatni novac. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu. više nauke. onda dok se jednoj predaje. alteri huic ovom drugom) fil.. dukat. al fresco po svežem) slik. sastavljeni su od dva protona i dva neutrona. ići od altiora (alciora) ići napred.98. ruski bakreni novac. alfa (grč. altostratusi (lat. procesu alfaraspada.

prilagoñavanje delova celini. amatrice. legendarne hrabre stanovnice ženskih država u kojima se nisu trpeli muškarci. ambactus sluga. smela jahačica. amabile (ital. slepilo. pribor za pakovanje. strah od vožnje. slepoća. amaterka. a manko (ital. gorki lekovi. a manco) trg. muškobanja. nakupiti. amabile) kuz. spajanje metala sa živom. čak i pravile upade u tuñe zemlje i vršile osvajanja. dug. upakivanje. stanište ambasadora. fig. ambažura (fr. amabilmente amabile. amazonsko odelo sp. nečistota. predujam. združiti. Amazon) sp. predložiti izme-nu ili dopunu zakonskog predloga. spojiti sa živom. nagomi-lati. fig. umetnošću. ataha kola. a ne profesionalno. varalica. amarulentan (lat. amam (arap. bez. emanet) preporuka. amalgam (arap. slitina. bezbednost. junak žena. hamal) nosač tereta. pakovarina. okrilje. stapanje. Amazon) mit. junak jednog velikog starofrancuskog kruga priča. embouchure) muz. amaksofobija (grč. zavet. lat. amandman (fr. sliti živu sa drugim metalima (v. predmet koji se daje na čuvanje. emmagasinage) smeštanje u magazin. veštinom itd. srebrom i dr. amathia) neznanje. pisak na gornjem delu limenog duvačkog instrumenta. amazonke (grč. amara) pl. amatrisa (fr.. a-mauros mračan. tur. diletant. amagazinaža (fr. umilno. npr. inače jezik vlada-jućeg i najkulturnijeg etiopskog plemena. neobrazovanost. al-gami) velika muhamedanska bogomolja. južnoamerička biljna vrsta čiji cvetovi zadržavaju svoju boju i kada se sasuše. amalgam). nemogućnost žvakanja hrane. aldžamija (arap. amajlija (tur. potraživanje. malagma olakšavne sredstvo. amagazinirati (fr. amarella. alcak niskog rasta) nikakav čovek. lat. ljupko. bile su veoma ratoborne. amarinum) hem. amari&a (etiop. talisman. amartija (grč. gorka materija. „one koje nemaju dojki". slep. lopov. svetinja. njima je u detinjstvu spaljivana desna dojka da bi lakše mogle rukovati lukom i strelom. amatija (grč. sem ukoliko je bilo potrebno radi obnavljanja ženskog stanovništva. amartia) grepšost. tur. amarus gorak) bog. junakinja. popraviti. kletvenik) poslanstvo. ambasada (fr. lat. hrabro su branile svoju državu. amanšman (fr. amballage) pakovanje. nežno. tesno otopiti (u jedno). masaomai žvaćem) med. farž. amaurozis (grč. bakrom. amorozo. amandirati (fr. amorevole. nagomilavati. Amadis de Gaule) lit. manjak. npr. amalgamacija (nlat. (ital. amator koji voli) onaj koji se bavi nečim. amendement) dodatak već gotovom zakonskom predlogu kojim se taj predlog dopunjuje ili popravlja. grč. . hamam) tursko kupatilo s parenjem. amanet (tur. amabilmente. amalgamatio) hen. malassein smekšati) hem. spoj. sargija. ljubitelj. popravka. poboljšavati. grč. ostaviti na čuvanje. traženje preduj-ma. predstavniš-tvo neke strane zemlje u jednoj državi. v. iz ljubavi. budala je. čuvanje. amans-amens) koji je zaljubl>en. ambassade. hammal. amarant (grč. fig. sa vladavi-nom majke i žene. hamartija. armagan. krasuljak. hamail. sa kalijumom. amabilmente) muz. amans-amens (lat.36 ambasad a alčak (tur. prijateljica umetnosti. ambalaža (fr. amarulentus) gorak. amateur. gubitak. emmanchement) slik. žensko odelo za jahanje. amazon. amaurosis zamračenje) med. lat.ne. amatrix) ljubiteljka. amaurotičan (grč. legura žive sa drugim metalima. pun gorčine. emmagasiner) smeštati u magazin. amender) poboljšati. amater (fr. amarela (ital. zlatom. amalgamirati. zamračavanje vida. junak iz romana. naukom. fig. amara (lat. gorka sredstva. malassein) v. a. taman) bolestan u očima. u širem smislu: usnik kod svih duvač-kih instrumenata u kojem se ton stvara treperenjem usana. Amadis (fr. krivica tragičnih junaka. natrijumom. amalgamisati (arap. amasser) gomilati. taksa koja se plaća za ležarinu u magazinu. amandin (fr. prepredenjak. hamajlija. hamayli) amulet. phobos) med. Po priči. amandine) bademov sapun. crna mrena u očima.) današnji zvanični državni jezik u Etiopiji. armagan grč. poverenje. mazos dojka. a-. nagrada za pakovanje. amalin (arap. v. Amharaca. amarin (nlat. amazezis (grč. U ovome mitu sačuvani su tragovi koji ukazuju na postojanje država sa ginekokratskim režimom. amasirati (fr. malassein smekšati) hem. amazon (grč. tj. amazonsko odelo. pobolj-šanje. ratobor-na žena. predmet koji sujeverni ljudi nose stalno sa sobom da ih tobože štiti od zla. ljubavnik koji se ponaša kao vitez. ostava. amarantos neuvenljiv) bog. vrsta višnje koja se odlikuje svojom krupnoćom i nakiselim ukusom vina. amalgamirati (arap. hammam.

emblem. Ambulanz) v. ambulant (lat. abortiva. ambire) tražiti službu. ambroid (arap. molilac. ambivalentan (lat. nego dolaze na lečenje po potrebi. ambiologija (lat. ambulancija (ital. ambire obilaziti. ambrozijski (grč. 6p6s vid. isto-vremena pojava duševnih osećanja (npr. fr. simbol. ameblirati (fr. ambo (lat. amebv (grč. ambitus (lat. pobacivanje. ambo oba) u tomboli: pogodak dva broja. ambusta. pokretni. slabovidost. ambara) mirisna smola kojom na Istoku kade sobe i koju puše sa duvanom. ambulanca. fig. ambulantni bolesnik bolesnik koji ne mora da leži u postelji. ambo oboje. težiti za čim. opunomoćeni predstavnik jedne države kod druge države. amblosis pobačaj) med. ambrosfa) kit. eldos izgled) presovan ćilibar. na soleji. sskr. ambrasirati (fr. amber. oboje. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da leže u postelji. amblijafija (grč. dvosmislica. izvrsno jelo. 'anbar. dvosmislica. ambulans. amvon (grč. ambulatoria) ned. amb. licemerstvo. slavoljublje. ambivalencija (lat. amble) jax. otvor klanca ili tesnaca. ambrozija (grč. poljubiti.ambasado r 37 ameblirati ambasador (fr. oko) med. up. putem podmićivanja i sl. slabost čula pipanja. ambijent (lat. ambulans) trg. abortus. sredstva za izazivanje pobačaja. od pet. podjednaka sposobnost u služenju desnom i levom rukom. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!«. ambloma (grč. koji se dobiva u krupnim komadima tako što se veliki broj sitnih komada ćilibara pod velikim pritiskom i na visokoj temperaturi slije u jednu masu. onaj koji živi po načelu: pomozi bog. nego dolazi lekaru na lečenje. ušće (reke). ambon izbočenje na štitu) u pravoslavno] crkvi: uzvišeno mesto ispred oltara. ambara mirisna smola. ambušman (fr. embleme) znak. svirali itd. ustanova za pružaše prve i hitne pomoći. ambiciozan (lat. pobačaj. jelo koje daje besmrtnost. ambi. ambiens) onaj koji obilazi i moli za mesto ili rad. nek-tar. amblys. ambo oboje. valere vredeti) pst. ambloma pobačaj) med. potamniti. amblozis. divan. busija. molitve. težnja za nečim. ops. amrel. ambirati (lat. amvon simbolički predstavlja kamen koji je anñeo odvalio sa groba Hristovog. ići za čim. ponor. ambulanza. na sve četiri strane.. dvostruka privlačnost. propast. celivati. ambitus) obilaženje. tur. logia) dvosmislen izraz. grč. kuću namestiti potrebnim stvarima. traženje čega. fotografije na staklu koje štiti lak i druga fina staklena ploča. ambrinirati (fr. naročito nedozvoljenim načinom. ambulanta pošta putujuća. amblotika (grč. okolina. valere vredeti) koji ima dvojaku vrednost. ambiskada (fr. društvo u kome neko živi i radi. ambyssos) bezdan. čaršije. ambliopija (grč. fig. ammeubler) kuću snabdeti nameštajem. ambl (fr.(lat. fig. usta topovske ili puščane cevi. ambulare hodati. amblem (grč. opaliti) pl. v. arće pipanje) med. slavoljubiv. embouchement) utok. licemer. ambidexter) dešnjak u obe ruke. 'anbar. ambulatorija (lat. embrunir) slik. obilaziti nekoga i moliti za mesto. amblosko pobaciti) pl. embrasser) zagrliti. embuscade) zaseda. ambra (arap. sa koga se čitaju Sveto pismo (apostol i evanñelje). obgr-liti. ambicija (lat. ravan hod konja. ambassadeur) poslanik najvišeg ranga. kružna putovanja. amburere ogoreti. u istom redu jedne tombolske karte. železnička pošta. ambulanta. natprirodan. dulac. stremljenje čemu. oba. prevući tamnom bojom. amoibe promena) zool. ambidexteritas) dešnjaštvo u obe ruke. koji pripada bogovima. ambideksteritet (nlat. ambloma. ambigvitet (lat. hrana višnjih bogova. ambo) predmetak u složenicama sa značenjem: i jedan i drugi. ambo oba. ljubav i mržnja) prema istoj osobi. ambrosis) bogovski. muz. ići) putujući. pokriven hodnik oko crkve. znamenje. predikaonica. nestalan. opekotine. neosetllvost. ambitio) častoljublje. ambitiosus) častoljubiv. opticaj. obadvo-jica. provalija. jelo koje okrepljuje. dovesti izmeñu dve vatre. ambulantia) med. bolesnička stanica. ambulare hodati. božanski. med. ambiguitas) dvosmislenost. amblozis (grč. čovek koji se podjednako služi i desnom i levom rukom. obeležje. sskr. ambijenat (lat. ambrotipi pl. emblema. mikroskopom vidljiva životinjice (jednoćelijski organizam) koja stalno menja svoj oblik. med. pisak na rogu. ambonoklast (grč. fig. voj. opkoljava-ti) sredina. amblys tup. ambulantni (lat. ambrel(a) v. . nem. ambidekster (nlat. loqui govoriti) dvosmislen govor. ambis (grč. grč. voj. klasis lomljenje) protivnik crkvene muzike. ambon katedra. ambulanta (lat. pokretna ili poljska bolnica. propovedi i pomeni. ambilokvija (lat. ambusta (lat. slab.

amenija (grč. amonijak čiji je vodonik zamenila kiselina. amikabili mode (lat. farn. amelioracija (nlat. ametaboličan (grč. skrob. pripada grupi trans-urana. igračka. amicus prijatelj. voj. unutarnji glavni sastojak zrnca skrobnog brašna. amigdalitis (grč. imanja. ned. nesrazmeran. metabole) biol. skrobno brašno. staračka slaboumnost. poboljšavanje. atomska masa 243. amin. amimetičan (grč. nazvane po tome što je najpre viñeno kod ameba. nepromenljiv. popraviti (zemljište). ameliorer) poboljšati. metabole promena. razonodan. sredstva koja sprečavaju pijanstvo. amikalan (lat. skupljanje belančevine izmeñu ćelija svih organa. manfa) ned. amiloidva degeneracija med. reč kojom su stari Egipćani nazivali podzemni svet. methystos koji dejstvuje protiv pijanstva) dragi kamen ljubičaste boje (po verovanju starih Grka čuva od pijanstva). a-metron. americaine) otvorena kola na četiri točka. kajsija. mfmesis podražavanje) med. amerikanka agr. . amicalis) prijateljski. ametabolan (grč. bubrega i creva. ametričan (grč. amencija senilis (nlat. a-methystos) pl. lekovi koji sadrže u sebi skrob. amenija. amylon skrob) hen. hemijski elemenat. skriveno ludilo. a-. naglo ludilo. v. amidin (nlat. amen) tako neka bude! reč kojom se obično završavaju molitve. opšta duševne slabost. organske kiseline koje nastaju kao krajnji proizvodi razlaganje belančevina u varenju. amencija okulta (nlat. amerikanizirati (fr. amiloza (grč. oko) med. a-metrfa) neravnomeran. otrovan. americaniser) poame-ričiti. mana oka u prelamanju svetlosti. amilacea (nlat. amid (nlat. nedostatak (ili: nemanje) sluzi. popravljanje. aminokiseline hen. glikozid u gorkom bedemu. amimija (grč. jednostavna. zanimati. zanimljiv. amenomanija (grč. amuser) zabavljati. amizeta (fr. nepravilan. amylum. med. amygdalon badem) bademova gorčina. amen. nepromenljiv. vepggački napravljen 1946. grč. ludilo. vrsta košnice američkog tipa. amencija parcialis (nlat. redni broj 95. ameboidno kretanje zool.amebni 38 aminokiseline ametodičan (grč. drugarski. nesrazmernost. a-. naročito slezine. ametrija (grč. uveseljavati. amoibe promena) koji potiče od amebe. znak At. kretanje ćelija u čovečjem telu pomoću pseudopoda. ametista (grč. nejednak. amikabilis kompozicio (lat. zemljišta. a-methodikos) onaj koji radi bez reda i nenaučno. amerikav (fr. jetre. ops vid. nenaučan. izostajanje ženskog mesečnog pranja. 2. potajno. prijateljska nagodba. koji nije podložan metamorfozi.ne. delimično ludilo. amenorea (grč. vrsta vinove loze. poboljšavati. a-. amygdale badem) med. fr. a-. amicabilis compositio) prav. npr. ametodist (grč. amylon) hen. amentia occulta) med. amusette) zabavica. štirak. metabole ) biol. koji usled toga postaju nesposobni za oba-vljanje svojih funkcija. amentia activa) med. nesposobnost igranja crtama lica kod obo-lelih od mozga. amen (hebr. poameričavati. koji je bez reda i načela. osobenosti engleskog jezika kojim se govori u Americi. ametropija (grč. doterivanje. ili mnogogubo toga. opšti naziv za derivate amonijaka koji nastaju zamenom atoma vodonika organskim radikalima. razonoñavati. amentia) med. amin (hebr. neophodne su za izgradnju organizma i za normalne životne procese. amelioratio) pobolj-šanje. otuda: reći amin privesti kraju. ameliorirati (lat. amencija (lat. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka. a-metrfa) neravnomernost. prijateljski sporazum. melior bolji. ametabolija (grč. a-. amusant) zabavan. amentia senilis) med. razvitak insekata u kome mlade jedinke u potpunosti liče na odrasle oblike i ne pokazuju nikakve vidljive znake preobražaja. razonoda. trešanja. v. amentia partialis) ned. tuha sluz) ned. amizantan (fr. god. amencija simpleks (lat. ametist (grč. a-. na lep način. insekti koji nisu podložni metamorfozi. amiksija (grč. men. preobražaj) koji se ne menja. amida) hen. amicabili modo) na prijateljski način. amentes cit. nepravilnost. nejednakost. 1. završiti. vrsta lubenice. a-. amilum (lat. rheo tečem. amiloidna degeneracija. bez. amen) v. jezgru šljiva. amentia simplex) med. ošljar. amerikanizmi pl. bresaka. men mesec) ned. amivi hem. a-mfmetos) nepodražljiv. ametabolni insekti zool. amylacea) pl. organsko jedinjenje SvN10O5. prouzrokovan amebama. planu. vrsta platna. amencija aktiva (nlat. amigdalin (grč. duševni poremećaj kod žena kao posledica izostajanja mesečnog pranja. amizirati (fr. vrsta lakog poljskog topa. zapaljenje krajnika. a-methodikćs) koji nije ra-ñen po jednom utvrñenom redu. amebni (grč. amenorea. curim) med. americij(um) hem. a-. a. 3. amida) hen. men. prijatan.

barut za poprašivanje. kratkotrajan. 4. amnestike) sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspomena. moriš) fil. Atog) mit. amnezija (grč. amnicola) stanovnik pokraj reke. staviti kapelu. empatement) slik. amortizirati. amnitis (grč. Amon. lat. 3. med. lekovi koji služe za predohranu. emisija (lat. nlat. amnionova voda. ljutog i neprijatnog mirisa koji izaziva suze. amiotrofija (grč. supr. amitoza (grč. bogu Amon-u). amnestija (grč. ammoniakćn. amore (fr. amorfizam (grč. radosti i šale kod starih Rimljana (odgovara grčkom Erosu). nekristalisan. amortizacija (nlat. 3. amorce) mamac. morphe) bezobličnost. amissio) gubitak. amortizirati (nlat. oprostiti kaznu. amirante (tl. grañ. amenesteo zaboraviti) pomilovati. amor vincit omnija (lat. vrh. vraćati neki dug postepeno. predavanje zaboravu neke krivice i potpun oproštaj kazne koju ta krivica povlači. poste-peni otpis vrednosti investirane imovine. mamiti. amorsirati (fr. a-mos. potprašiti. Amon. haima krv) med. mos. amorevole (ital. amytto param. ukras na vrhu grañevine. amnos) med. jedinjenje azota i vodonika. bezobličnost. kao posledica teških promena u rtenjačnoj moždini. amortissement) l. amoniti (hebr. amoriti. vabiti. izgubljenu hartiju od vrednosti ili dokument sudskim putem oglasiti nevažećim. amortirati (fr. amoroso) l. amnikolist(a) (lat. amortisare) 1. a-. delimičan ili potpun gubitak sposobnosti sećanja. amonium) hem. moriš običaj) koji je bez morala. veoma teška i neizlečiva dečja bolest. nakaznost. starac. amortizirati. odbranjujem. simbol stvaralačke snage i rañanja. morphe oblik) bezobličan. a-. kao sastavni deo nišadora i dr. prodati ili ustupiti imanje crkvi („mrtvoj ruci"). amortizer. otplaći-vati. amorfan (grč. bezobličan. amortisare) v. koje su predstavljali sa ovnujskim rogovima. 2.) neobična i strašna vrsta ludila kod malajskih uroñenika koje se ispoljava u nagonu za ubijanjem (klanjem) svih bez razlike koje takav ludak u svom trčanju sretne. bezmoralnost (ovako je nemački filozof Niče nazvao svoje etičko shvatanje. amytto param. zupčasta ivica zida. koju odvaja od začetka tzv. amnos jagnje) med. amnestika (grč. Amon (hebr. nekristalnost. a-. slike malih bogova ljubavi u staroj rimskoj umetnosti i umetnosti renesanse i novog doba: ljupki likovi krilate dečice zabavljene raznim poslovima. ljubav sve pobeñuje. deda. veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelija koja sačinjava unutrašnji ovoj oko začetka u materici. amonijak (grč. nastavak -ites. amor ljubav) v. po zakonom utvrñenom planu izvoñeno vraćanje duga. sprava za ublažavanje potresa (obično kod motornih vozila). up. oblast u Libiji. razdirem) biol. amortizman (fr. kod koga postoji amitoza. koja je dobila ime po eg. amortizovati (nlat. min. ammoniakon amonijak. amortizator (lat. . zaštitna sredstva. supr. jedinjenje azota i vodonika. v. amoreti (ital. ljubav je jača od svega. amortisare) tehn. a-. amonij(um) (lat. naročito državnih zajmo-va. 2. nlat. koji ne zna za moral. bezbojan gas. 2. nakaznost. poprašljač. Amor (lat. min. amoralan (lat. ljubavnik. v. amoriti (lat. amniona. kristalnost. zaljubljeni. atupb branim. amor vincit omnia) posl. muz. Amon. amorevole) muz. fig. v. grč. poput ovnujskih rogova savijene okamenotine jedne izumrle vrste glavonožaca. složenih jedinjenja. amnion (grč. glavno božanstvo starih Egipćana. vab (za divljač). bezmora-lan. koje odbacuje dotadanji moral). amortisatio) l. Ammon) kit. amoretti) št. razdirem) biol. vodenjača. amortizman. amynteria) pl. amortizacija. otuñenje nepokretnog imanja iz sve-tovnih ruku i predavanje crkvi („mrtvoj ruci"). salammoniacus) hem. amitotičan (grč. amnestirati (grč. amortir) v. predati zaboravu krivicu. amor cer) metnuti mamac. amorozo (ital.aminterije 39 ampatma n aminterije (grč. amica. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji. amabile. sudski postupak kojim se izgubljene hartije od vrednosti i dokumenta oglašu-ju za nevažeće (mortifikacija). amirante) vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji. amnestia zaboravljanje) prav. otrovan i nagriza kožu (naziv po Amoniji. zapaljenje vodenja-če. trophe ishrana) med. amidža (tur. amoniemija (grč. amorfija (grč. amca) stric. fig. dugotrajan ili stalan. postepeno. a-. a-morphos) bezobličnost. amoreti. bog ljubavi. kristalan. gubljenje. cornu Ammonis Amonov rog) geol. amok (mal. nakazan. amoralizam (lat. grč. slikanje debelim slojem boja. ampatman (fr. ljubav. mnesis sećanje) med. mys mišić. trovanje krvi amonijakom. potpraši-vati (pušku). amabile. amortirati. 2. kap-sla za paljenje mina.

amfibiolog (grč. kišobran. ampliativus. carevina. amulet (lat. okamenjeni vodozemci ili njihovi pojedini delovi. amphibios. proširiva™. proširiti) veoma visok stepen nekog svojstva ili neke osobine. avion snabdeven i točkovima i čamcima. tehnički istrument za merenje jačine električne struje. amfibija (grč. ampliare proširiti) širenje. razvijati. ampule (lat. Hthos kamen) pl. logfa) nauka o amfibijama. sa svih strana. amplificare) proširiti. ampelos čokot. grč. pokazuje broj ampera koji protiču kroz kalem žice. spaljenih i uopšte neizleči-vih delova tela. bombaste reči. amphiblestron mreža) ned. employe) službenik. a-.ampelografija 40 amfiblestroida ampelografija (grč. amuzija (grč. proširenje. lat. razgranato. amputirati (lat. fiz. izložiti. onaj koji se bavi proučavanjem amfibija. mrežnjača oka. amphiblestreides mre-žast) anat. pojačavanje. amper fiz. amfiblestroida (grč. ulje. širina) geogr. amuzičan (grč. graphia) nauka o vrstama vinove loze i grožña. ampullae) pl. kalfa. suncobran. obuhvatan. luk na horizontu izmeñu izlaska i zalaska sunca. amfibije (grč. najveća razlika u vazdušnom pritisku. amplijacija (lat. amusia) koji ne uživa ljubav muza. nameštenih. matematičaru i fizičaru A. inat. uveličavajući. Ampere. na po jednom kraju polukružnih kanala uva itd. empirance) trg. koji je bez smisla i osećanja za ono što je umetničko i lepo. amplitude (lat. najvišeg stepena. fig. za razliku od superlativa. iscrpio govorničko izlaganje. na oba načina. amphibios. shvatanje po kome samo bog postoji. na jednoj skali. amrela (ital. ombrello) računi štit od kiše i sunca. proširivano. amphibios. prolazna ljubav. ljubav bez strasti. ampelurnfa) vinogradar-stvo. ampliare povećati. amplificirati (lat. amfibijski (grč. najveće udaljenje od ravnotežnog položaja. odvojiti. potpuno odvajanje. koji proširuje. ret. a svet ne postoji. prostranost. meteor. uveličavanje. a svet je samo treperenje. amfi (grč. emporter) voj. amplificativus) proširivan. razgranavati. teh. obično na vratu. amputatio odsecanje) med. naročito francuska za vreme Napoleone I i Napoleone Š. prav. oteti. amfibioliti (grč. npr. odsecanje ranjenih. amuletum) amajlija. logos) zool. amputacija (lat. amrel. nasilno odvojiti. emporter) voj. up. anportirati se. koji uveličava. amploaje (fr. nepesnički. amusfa) nenaklonost muza. unaokolo. amourette) mala. te tako sposoban da uzleće i da se spušta i na suvo i na vodu. način izražavanja nadugačko i naširoko. razrada. metron mera) fiz. u složenicama: s obe strane. amphibios) vodozemski. okolo. amplificatio) proširi-vanje. šteta na brodu. neobrazovan. nadute.. mundus svet) fil. amplifikovati (lat. amputare odsedati) med. belilo. niži činovnik. bokasta bočica za mast. ampelurgija (grč. neobrazovanost. amundizam (grč. ampulla bočica) ispupčena. nazvana po slavnom franc. amplijativ (lat. jedinica za merenje jačine električne struje. amfiblestroditis (grč. amphi. razvijanje. bokasto proširenje na cevkastim organi-ma. opširno izlagati. amfibiologija (grč. fig. amplektivan (vlat. prevrtljiv. staklo električne sijalice. zool. ampir (fr. zapaljenje mrežnjače oka. amportirati (fr. osvojiti. amphibios koji žive na suvu i u vodi) pl. osvajanje. fig. amplitudo obimna veličina. uvećati. otimanje. zauzimanje. ampule (lat. razmrskanih. ampermetar (fr. popuštanje ili pogoršavanje kvaliteta robe. zbog čega ga sujeverni ljudi nose stalno sa sobom. amplectivus) koji obuhvata. vinograd. ampir-stilstkl francuske umetnosti za vreme Napoleone I. bog je apsolutni duh. crkve--ni sud u kome se drži vino i voda za pričešćivanje (u katoličkoj crkvi). amportiranje (fr. galvanometar čija ska-zaljka neposredno. ri-srditi se. igra toga duha. . oko. dvojak. razmetanje. ampli-ficirati. izrada nekog akta u du-plikatu radi bolje sigurnosti. ambrel. oskudica u smislu i osećanju za ono što je umetničko i lepo. otcepiti. amphi) predl. amplificare) v. uveličati. Amperu (1775— 1836): jačina struje koja prolazeći kroz dva pravolinijska paralelna pro-vodnika na meñusobnom odstojanju od l m uzrokuje izmeñu njih silu 2 H10"' njutna. vodozemci. amplifikativan (nlat. potpuno i nasilno odvajanje jednog dela od neke celine. razviti. zauzeti. razgranja-vanje. predmet koji tobože ima čarobnu moć da štiti od bolesti i svake druge nesreće. šira obrada. amureta (fr. žustriti se. odgañanje sudskog procesa o čijem se predmetu još ne može doneti presuda. bios život) aaij. ambrela. koji je podražavao staru rimsku umetnost iz doba careva. amplifikacija (lat. amfibije. planuti. odseći. tj. ampirans (fr. pomoćnik. empire) carstvo.

amphi. amphideum) ned. amšir (tur. amfikarpičan (grč. teško disanje. amphitomos) dvorez. ana (grč. pater otac) pl. amphimakros) poet. amphi-gignomai) zool. v. spolno množenje. gyros) onaj koji govori bez repa i glave. koji napreduje. geogr. astma. sipnja. deca dvaju očeva a jedne majke. fig. amfimetori (grč. ana-baptfzo ponovo zaronjavam) verski pokret koji zahteva ponovno krštenje u zrelim godinama. sumnjiv. um. latinskom in-. srca ni pravog mozga. smetenjak. amfisciji (grč. koje su. amphi. amphflogos) sporan. karpos plod) bog. anabafno uzlazim) koji se penje.amfibol 41 anagnozm a sedišta za gledaoce. amfoterna tela tela koja su i baze i kiseline u isto vreme. anagnozma (grč. anabatičan (grč. slika i sl. oko. ana-basis penjanje. amfimacer. amfidiplopija (grč. bog. naročito: Ksenofonova istorija vojnog pohoda Kira Mlañeg protiv svoga brata. anagnosma) štivo. duž. razvijanje i jačanje bolesti. bog. dvostruko gledanje na oba oka. ap) u grčkim složenicama.) šesti mesec u turskom kalendaru. ispred samoglasnika. meter mati) pl. sa dva reza (nož). smile nož za sečenje i reskanje) nož sa dva reza. kroz. amphi. spolno sjedinjavanje u obliku stapanja dveju različitih ćelija. amphi. do. ana baptistički. anaba-tična groznica med. anabole uzlazak. istovremeno i neptunskek pluton-ske. amfibol (grč. stalna groznica. amfiguričan. uz. baljezgalo. amphi. diploos. amphi. zgrada u kojoj su stari Rimljani prireñivali gladijator-ske predstave. bfos život) ponovno oživljavanje sasušenih ili promrzlih životinja. amfigeneza (grč. metrička trosložna stopa: dug-kratak-dug (—U—). anabaptizam (grč. amfismila (grč. dvojak. groznica koja hvata svakog dana. uzvišeno mesto prema pozornici. ali svakim okom drukčije. najprostiji kičmenjak. amphilogia) spor. amphi. amfibrah (grč. amphi-theatron) koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje. amphoteros) hem. amfibolija (grč. amfimakros. sinovi dveju matera a jednog oca. slušaonica polukružna oblika koja liči na stepenice i na kojoj su . v. pr. vrsta minerala iz reda složenih silikata. amfilogičan (grč. anagliptika (grč. amfigurist(a) (grč. dvostruko gledanje.. amphi. procesi prometa materije u toku kojih organizam izgrañuje hemijske sastojke ćelija i tkiva pri rastenju. amfiboličan (grč. po. anaglypha) v. amphi. amfimiksis (grč. odgovara našem ne-. koji raste. diploos dvostruk. zelene i crvenkaste boje i tvrd kao čelik. jer je njen prosti sastav pomogao da se mnogošta u složenom telu kičmenjaka objasni. zbrka reči i pojmova.) poet. disanje) med. razvoju i obnavljanju tkiva.itd. trućalo.. anabaza (grč. meignymi mešam) biol. amfiteatar (grč. amphfbolos) dvosmislen. kretikus. med. amfimakros (grč. veoma važna za nauku. amfitropičan (grč. an. amfimacer (grč. na. trćpos obrt) koji se obrće na obe strane. oxys oštar) zool. ops oko) med. amfitomičan (grč. i lužni i kiseo. ili kretanje od mora prema unutrašnjosti zemlje. gledaoci. amfora (grč. amfiteatralan (grč. daje reči odrično značenje. amphi-theatron) polukružna pozornica. amfigurija (grč. amfoterodiplopija (grč. naročito za anatomsku upotrebu. anabaptist(a) (grč. anabioza (grč. spajanje rasplodnih ćelija. amfideum (nlat. amfioks (grč. otvor (ili: usta) materine. besmisleno brbljanje. ana-baptizo) pristalica ponovnog krštenja u zrelim godinama. anaglypta) pl. polureljef-ni umetnički radovi. sumnjiv) min. genesis rañanje) zool.(grč. dakle. anaglipti. od pravih kičmenjaka razlikuje se po tome što nema koštanog ni hrskavičavog skeleta. amfigeneza. uspon) biol. amphibrachys) poet. pneuma dah. amfoteran (grč. anaglifi (grč. amphi. skia senka) pl. anaglipti (grč. amphibolfa) dvosmislenost. stanovnici žarkog pojasa koji svoju senku u jedno godišnje doba bacaju prema severu. amfipneuma (grč. amfo-terne tvorevina kol. protivrečnost. dvosmislica. uzlaženje) iz nižih predela u viši. stene koje su postale i uticajem vode i uticajem vatre. amphfbolos dvosmislen. amfigonija (grč. penjanje. gyrcs krug) prosi-panje reči uzalud. amphoteros. apa. atrćogeLj) kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlićem i dve drške u kome su držali vino. amfipatori (grč. anaglyptike) veština ra-ñenja reljefnih ili polureljefnih ukrasa. velika nekoliko santimetara. koji raña plodom iznad i ispod zemlje. amphi. anabolizam (grč. metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: kratak-dug-kratak (U—U). amphi. ops) med. ribolika morska životinja. amfigonija. amfilogija (grč. a U Drugo prema jugu. prepirka. nemačkom il. amphi. anaglifi. apa) predl.

zool. sredstvo za ublažavanje odnosno su zbi j anje osećaja bola. udva-janje napada grozničnih bolesti. koji odbija (svetlost. med. a ne za prikazivanje. v. algos bol) med. ana-kampto) ont. svoñenje na nešto opštije ili duhovno. varenje. ozdravljenje. anadema (grč. anakolutija. anakolema (grč. an-ago) uzdizanje. inat. bfos život) pl. anakovda zool. naglašavanje. okrepljenje. bakterije koje mogu živeti bez kiseonika. katoptrika. u starije hrišćanske vreme: oni koji su. anaklastos prelomljen) ot. ponavljanje reči. uspostavljanje ravnoteže meñu slojevima vazduha: kada. anagramma) najpre: obratno čitanje jedne ili više reči. pri duvanju jakog vetra. apa. anakteza (grč. reč napravljena premeštanjem slova druge reči različitog značenja. kratko ponavljanje nečega. apa. čmarni. ret. apa. udvostručiti) udvajanje. nemanje veze) gram. zagonetka koja se sastoji u tome što se slova jedne reči napišu različitim redom. ana-kathafro) pl. ana-klasis prelamanje) ont. ned. nedostatak u pravilnosti rečenične konstrukcije koji nastaje usled iznenadne promene ili prekida naročito posle dužih umetnutih rečenica. anagogija (grč. anakolutija (grč. prelamanje svetlosnih zrakova. ana-grapho napišem) sprava koja. za vreme službe. kata odozgo dole. srazmerna podela sokova i hrane celom telu. anakolutičan (grč. anakolut (grč. Anakreon) pesme ispeva-ne u duhu i stilu Anakreonta. anakatarzis (grč. sredstvo za čišćenje grudi od sluzi. analgezija (grč. mast za zarašćivanje rana. katkada i frivolne pesmice. velika količina vazduha pojuri odozdo naviše. aeg. klice koje se mogu razvijati i raz-množavati tek kad im se otkloni kiseonik. avadoza (grč. anakoluthos) nepravilan. v.anagnoriza 42 analgetik anagnoriza (grč. naslanjanje leñima. ana-kathafro očistim) med. čišćenje grudi od sluzi. anadema) glavni ukras na kraljevoj glavi. ana-gnostes) pl. kašljanje krvlju. piše obratno. nauka o dobijanju svetlosti. analgija. anaktesis) med. anakatartika (grč. aeg vazduh. zool. koje se onda moraju po smislu dopuniti. anaerobionti (grč. npr. prijatelja) kao sastavni deo starogrčke drame. nauka o odbijanju zvuka. zvuk). poluležeći položaj bolesnika. podizanje) telesna okretnost koja se stiče vežbanjem. ana-kalypto otkrivam) svečano skidanje vela sa mlade. alegorično tumačenje Biblije (up. ana-dosis) fiziol. anaka-tartična sredstva. tragični pesnici koji su svoja dela pisali samo za čitanje. anaklastika (grč. ana-klfno nasloniti se) med. rekapitulacija. gluvoća usled oboljenja slušnog živca. anagogija). anagoga (grč. rob je anagram od bor. anakalipterija (grč. ana-kampto savijam. dijadema. obrazovani robovi ili slobodnjaci kod starih Grka i Rimljana koji su služili kao čitači ili prodavači po boljim kućama. dolazim) meteor.) koji se odnosi na anu s. s tematikom o prolaznosti života i o uživanju u vinu i pesmi. anaerobe (grč. . avagram (grč. ap-. neosetljivo«1. probava. anakrusis) četr. oduševljenje. pevali ljupke. iskašljavanje. ana-kollao nalepiti) med. anaerobe. onda se ista tolika količina spušta iz visine k zemlji. an-ago uzvodim) tajni smisao. po ugledu na Anakreonta. anagnostici (grč. diopgrika. mir od Rim. prethodna istraga. skrećem) sklonište za sirotinju. prestanak (ili: gubitak) osećanja bola. sporazumevanje. ap-. ana-grapho) med. alegorično značenje. ili usled izostavljanja reči. grupa nemačkih pesnika XVIII veka koji su. ana-koinćo saopštiti kome što ocene radi) zajedničko savetovanje i dogovor. ahust. analgesia) med. anakamptika (grč. propis leka. v. pisma. bfos život) pl. anakreontika (grč. ana-kampto) o d bojni. anagnorisis) ponovno prepoznavanje (roñaka. ana-gnostes) pl. analni otvor zadnji otvor creva. anakriza (grč. bacanje krvi. nauka o prelamanju svetlosnih zrakova. radi ponovnog otiska i umnožavanja. bez veze. anakufizma (grč. analgetik (grč. anakruza (grč. čitali pojedine glave iz Sv. anakuza (grč. analan (lat. udaranje glasom na slog. anakreontičari pl. sjediniti u celinu) združivanje u celinu. ana-dipldo udvojiti. akuo čujem) med. anakamptičan (grč. anakojnoza (grč. anakliza (grč. anakefaleoza (grč. recept. anagrafa (grč. anakampterija (grč. anakolut. ana-kephalaićo ponoviti u glavnim tačkama. avaklaza (grč. bai'no idem. najveća zmija tropske Amerike. anadiploza (grč. anagvosti (grč. anakuphisma dizanje. anakoluthon) gram. bezbolnost. med. anakrisis) ispitivanje. retorska figura koja se sastoji u tome što se naredna rečenica počinje rečima kojima je prethodna završena. anagraf (grč. obično pored crkava i manastira. uzdizanje duha apstraktnom razmišljanju i sl. anakoluthia nedostatak u vezi. anakatabat (grč.

zaključak po analogiji log. saglasnost sa pravnim načelima. analogfa) sličnost. analistika (fr. ocenjivanje. prestanak rastenja i razvijanja. an-amartesfa) bezgrešnost. koji je postao putem analize. semantički. analeptičan (grč. hemi-čar i dr. koji razgla-ba. tipom. analistique) rad na analima. oblicima sastavljenim od više reči (npr. analize (grč. analogon) koji je u skladu sa nekim pravilom. razlagati. analfabet (grč. npr.). analogizirati (grč. analdija (grč. avalekta (grč. tj. analogon) sličan ili odgovarajući predmet (ili: dogañaj). anamneza (grč. sravniti. nožem — sintetički oblik i nem. v. analeptika (grč. analitična defini-cija odreñivanje pojma pomoću njegovog najbližeg roda i njegove specifične razlike. analekta) pl. tipu ili obrascu. rapgčlaniti. podaci koje bole- analgija (grč. v. ranije postojala u čistom stanju i tu stekla svoje ideje. što je u skladu sa razumom. analeptikos) osvežavan. raš- . koja doprinosi da se te dve oblasti uzajamno objašnjavaju (Maksvel). ana-lyo) v. sravnjivati. analogija jurio (nlat. beta) onaj koji ne zna azbuku. pisac godišnjaka. logična analiza razlaganje pojma u njegove oznake. annus godina) pl. analogia juriš) sličnost pravna.) ned. ap-. sintetičan. analist(a). alpha. kvanti-tativna analiza hek. sličan. prikaz. pravilu. zaključak iz pojedinačnog ili posebnog o pojedinačnom ili posebnom kao sličnom. analist(a) (lat. psi-hološka analiza razglabanje jedne predstave u njene elemente. suda u njegove delove. koji ne zna ni čitati ni pisati. nepismen. tj. analfabetizam (grč. koji se bavi razglabanjem. ana-lyo) rastaviti. osvežavajući. etimološki. stara analiza dokazivanje nekog stava raš-članjavanjem na prostije stavove već dokazane ili kao istinite prihvaćene. odgovarajući) lingv. koji se odnosi na analitiku. rasta-vljati. uspostavljam) ned. koji raščlanjava. sa njime je identično vezan. algos bol. up. hranim. tj. ispitati. raščlanjavati. avalhtika (grč. ispitivati potanko. jačam) med. annales. supr.. anamartezija (grč. zakržljavanje. slično (ili: odgovarajuće) stanje. analogan (grč. supr. analitičan sud onaj koji se osniva na tome što se subjektu pridaje predikat koji se u njemu već nalazi. dokazivati ili zaključivati na osnovu sličnosti. razglabanje. oporavljanje. analysis) raščlanjavanje. analogon sličan. razglabati nešto (u njegove najmanje sastavne delove). anamnesis sećanje) fil. odgovara reči drugog jezika. ra-zložiti. 2. analgezija. analysator) fiz. koji odgovara nekom zakonu. avali (lat. med. analitičkim oblicima. odreñivanje sastojaka jednog tela po njihovoj težini. okrepljujući. pl. Platonovo učenje po kojem je duša preegzistova-la. okrepan. ned. analou rapgčlanjavam. ned. srpskohrv. letopisima. moderna analiza rešavanje problema svoñenjem njihovim na jedna čine. razrešavam) koji se zasniva na metoda analize. fizičke analogija delimična sličnost izmeñu zakona jedne oblasti pojava sa zakonima neke druge oblasti pojava. istovetnost ili saglasnost u osobinama i odnosima. aldafno potpomažem. onaj deo polariskopa koji služi utvrñivanju činjenice da je svetlost polarizovana (ogledalo. analitički jezici IKKð. analogfa) predstavnici pravca u klasičnoj filologiji koji su analogiju smatrali kao prirodnu tendenciju koja čuva podudarnost izmeñu misli i govora. koji se osniva na analizi. ocena. anamartetičan (grč. Nikolova prizma). an-amartetos) bezgrešan. analepsija (grč. analizator (lat. nepogrešan. analizirati. jezici u kojima se odnosi jedne reči prema drugim delovima u rečenici izražavaju u najvećem broju slučajeva tzv. odabrana štiva. godišnjaci.analpca 43 anamnez a članjavanjem na sastavne delove (misli. polari-zator. analytikos) raščlanjavan. odreñivanje sastojaka nekog tela. analitičar. istovr-snost. neznalica. analepsis. analogizam (grč. nauka o popravljanju zdravlja. analitički (grč. jačanje. analogismos) fil. obrascem. sudovima i zaključcima. tela itd. analogon racionis (nlat. odgovarajući. nepogrešnost. ozdravljenje. ap-. ap-. istovrsan. analogisti (grč. mit dem Messer — analitički oblik). analitičar (grč. morfološki itd. veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u njihove sastavne delove. uporeñivati. odgovarajući. analambano podižem. apa-Gub) 2. razglaban. analizirati (grč. analog (grč. srodan. elementarna logika koja se bavi pojmovima. sredstva za jačanje i okrepljenje. analogija (grč. podoban. saglasan. annales) l. analogičan (grč. avalist(a) (grč. letopisac. podoban. kvalitativna analiza hek. ana-logizomai) uporedi-ti. analisati (grč. analytike) teorija analize. analytikos) filozof. sva su tela rasprostrta. analogon rationis) nešto što odgovara razumu. ana-lambano) l. razlaganje celine na njene delove. dokaz (ili: zaključak) na osnovu sličnosti. analogon (grč. mat. reč jednog jezika koja. sinteza. letopisi. analitičan (grč.) nepismenost. analogos) sličan.

ždrela. bezvlašće. naopak. ap. penjanje sokova. anapneuzija (grč. nedisciplinovan. obrnut daktil. čovek koji ide za tim da svim mogućim sredstvima. kukavičluk. rastenje mesa. naročito krvi. po optičkim zakonima unakaženo nacrtane slika nekog predmeta. arthron) bezudnik. . anarea (grč. an-archos bez poglavara. anaplastika (grč. apa. ana-plasso preobrazim) med. arche) koji se odnosi na anarhiju. veština sećanja i pamćenja. anantapodoton (grč. zamenjuje. izbacivanje sluzi. anamnesis sećanje) fil. po dijeti. anapaistos) metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: ii —. anamnestičan (grč. uzimanje hrane po propisu. anarhičan. marksizmu neprijateljska. zbog čega se zove i anti-daktilos. anapleroza (grč. an-andros) koji je bez muškosti. en arriere) nazad. aiantičan (grč. popravljanje oštećenih delova tela hirurškim putem. — videćeš šta će ti biti. anaptoza (grč. kada bolesnik govori potpuno nerazumljivo. anaplazis (grč. koji pripada sećanju. potpun nered. izopačena oblika. anaplastična sredstva med. anaptiksis (grč. an-andria) nemuškost. nedostatak (ili: nemanje) udova. anarmonija (grč. an arijer (fr. anapetija (grč. nemuževnost. odušak. bez cveta. ispljuvanje. stanje društva u kome potpuno prestaje vlada zakona i svakog autoriteta. koji je ponovo zadobijen za nešto. apa. iskašljavanje. ali tako da izgleda onako kakva treba da je kad se gleda sa izvesne tačke (optička anamorfoza). npr. anapest (grč. arche vlast) bezvlaće. ana-mimnesko sećam se) koji se tiče sećanja. usana. an-anthes) bog. proselytos) onaj koji je ponovo obraćen u veru. i rukovo-deće uloge proleterske partije. sredstva koja pomažu naknadu izgubljenih delova i stvaranje. haotičan. nesre-ñen. organizovane političke borbe. anamnestična sredstva med. plastična hirurgija. ananeozija (grč. malograñanska teorija za koju je karakteristične svako poricanje države i koja u svom konceptu revolucije negira stadijum diktature proletarijata. anarhičan. lekovi za jačanje pamćenja. uobličim) med. discipline. snik daje lekaru o ranijem stanju svog zdravlja pre sadašnje bolesti. koji ne cveta. samovolja. reda. grla. arthron) 2. sredstva koja pomažu disanje. iske-žen. zamenjivanje izgubljenih ili oštećenih delova tela i udova. anarchia) bezvlašće. apa. anapnoika (grč. anamorfičan (grč. anarroia) med.). ili odbijanjem od pogodnog ogledala (katoptrična anamorfoza) i kroz brušena stakla (dioptrična anamorfoza). pamćenju. razvoj) lingv. preobražavanje. preinačenje) preobražaj. morphe oblik) izokrenut. veština nameštanja slomljenih ili uganutih kostiju. anapetes raširen. unazad. apa. ana-neosis) podmlañivanje. charmom'a) kuz. ananassa sativa) vot. phagein jesti) med. an-apto obesim) utučenost. fiz. nenormalno preobražavanje usled izopačenja ili promene u navici biljke. anarhički (grč. ana-morphosis preobražaj. med. anankofagija (grč. koji nema prašnič-kih niti. med. lica kao posledica moždane kaplje. anarhističan. anamorfotičan. jačanje pamćenja. bez ikakvih obzira. anaptiza (grč.anamnestika 44 anarhičan. ana-pler66 ispunim) pl. anartrija (grč. apa-rpeb) pl. južnoamerička biljka sa veoma ukusnim i mirisnim plodom težine 3—4 kg. proširenost krvnih sudova. sredstva koja se upotrebljavaju i primenjuju u anapla-stici. arthron ud) med. anaprozelit (grč. ana-ptyo ispljujem) med. ned. u odsustvu. duboko disanje. ostrag. anarhistički v. anandrija (grč. anantapddoton nedovršena rečenica) ret. anamorfotičan v. ana-plasso preobrazim. fig. plastična hirurgija. neorganizovan. anartros (grč. koji dopunjuje. otvoren) ned. iza leña. v. ana-plerćo ispunim) koji pomaže naknadno rastenje. dolazi usled uzetosti mišića za govor (jezika. anarhizam (grč. nameštanje slomljenih kostiju. anaplerosis) dopunjavanje. bog. prema gornjim delovima tela. sruši postojeći poredak i zavede stanje potpunog bezvlašća. up. 1. anamnestika (grč. anapneusis) med. pogruženost. nakazan. anamorfičan. nepriznavanje autoriteta. anaptyksis razvitak. anarhija (grč. ananas (nlat. anarhista) (grč. ap-. ap-. pokrivanje i uklanjanje raznih telesnih nedostataka hirurškim putem. anandričan (grč. anartrija (grč. povećane disartrija. natrag. anapnoična sredstva. umetanje vokala izmeñu dva suglasni-ka (npr. bog. Bakunjin i Stirner. anaplerotičan (grč. disharmonija. plašljivost. srpskohrvatsko dijalekatsko par-vi mesto prvi i sl. plašljiv. bez voće) pristalica mišljenja da je potrebno srušiti postojeći državni i društveni poredak. anarhičan. ananke nužnost. progresivne i bulbarne paralize). ap-. osnivači su Prudon. odmor. prećutkivanje završne rečenice. anamorfoza (grč. anarhički anavlerotika (grč.: Ako li ne učiniš. čovek koji je toliko ugojen da mu se više ne razaznaju zglobovi.

isključenje iz crkve. ana-temno rasecam) para-ti. koji obnavlja. ana-trepho) med. koji zasušuje ranu. sredstva za zaustavljanje krvi. uporedna anatomija ona koja uporeñuje grañu i sastav čovečjeg tela sa telom životinje. prenosan. baciti prokletstvo na koga ili što. trljanjem. anatomikos koji raseca) naučnik koji se bavi anatomijom (stručnjak u anatomiji). anatropa (grč. med. eiods izgled) sličan bezvlašću (anarhiji). ana-spao) med. anastrophe) ret. tj. rastavlja-ti na sastavne delove. raščlanjavati. 1. anastomizirati (grč. preklinjanje. anaspazmija. fotografski objektiv od naročito kombinovanog sočiva koji daje slike koje sve do ivica pokazuju veliku oštrinu. stoma) med. ned. npr. njegovo „ja" shvaćeno je kao sebično i izolovano. archos. sarx meso) ned. mesto „neki drugi čovek". anastaltičan (grč. koji je bez poremećaja u oštrini vida. anatomia rasecanje) nauka koja se bavi proučavanjem sastava sklopa tela »sivih bića. npr. menjanje mesta rečima. sredstva za trljanje. anatripsologija (grč. protivprirodno otvaranje krajnjih delova krvnih sudova. anatomija (grč. pa nije imao mnogo pristalica sem u SAD. anaspazmija (grč. anatresis) med. logia) nauka o unošenju lekova u telo kroz kožu. do sitnica. anisum) rakija u koju je pomešan.anarhoidan 45 anatropa anastomotika (grč. anatimijaza (grč. anatomizirati (grč. ana-tribo trljam) med. apa. uskrsnuće. anastaltika (grč. stezanje želuca. osušen plod ana-sona. anastasis ustajanje) uskrsavanje. izvrtanje reči. anatema (grč. životinja i biljaka. prevrtanje želuca. sredstva za otvaranje zapušenih ušća krvnih sudova i dr. tip. umnožavanje. ana-stello suzbijam) pl. syndikos zastupnik) sitnoburžoaski oportuni-stički pravac u meñunarodnom sindikal-nom pokretu prema kome radnici treba da se bore samo za poboljšanje svog položaja bez učešća u političkoj borbi." ana-temno rasecam) v. kletva. trepanacija. anatocizam (grč. anastaza (grč. prenosim. ujediniti. anatriptika (grč. trljanje udova. češanje kože. ozdravljenje. anasarka (grč. anatema esto (lat. anatreza (grč. anatocistički. apa. apa. anatripsis (grč. kao začin za hleb i opojna pića. anisum) bog. anastatičan (grč. ana-stello) koji zaustavlja krv. anastrofa (grč. svojstvo zemljotresa kod kojih bivaju velika vertikalne pomeranja tla. v. anathema esto). spojnica koja vezuje dva krvna suda ili dva živca. spremanje novog izdanja neke knjige time što se prefotografiše ranije štampali tekst. arche. anatomirati (grč. koji daje punu oštrinu slike. ana-tribo trljam. proučavati u tančine. biljka iz porodice štitara. anarhoidan (grč. u Makedoniji. apa. stigma) opt. fig. med. nlat. anastomoza (grč. tokizo dajem pod kamatu. anatemisati v. anatom (grč. ustajanje iz bolesničke postelje. individuum jedinka) pokret u okviru anarhizma koji razvija tezu o otuñenju čoveka i društva. ana-trope preokret. prvi teoretičar bio je Maks Štirner (1806—1856). stigma tačka) ont. bakroreza. anatematizirati. a-. . apa. anatrepsis (grč. ana-thymfasis) isparavanje. anatolijski (grč. anason (nlat. anasonlija (nlat. anatriptična sredstva. obrt) ret. pobijanje protivničkih navoda jednostavnim odricanjem. 2. anarhosindikalizam (grč. koje se dešavaju na telesnim organima pri raznim oboljenjima. naplaćivanje interesa na interes. ana-tribo) med. anastigmat (grč. anarchla bezvlašće. zemljotres) geol. prevrtanje. fig. pomoću prefotografisanja ranije štampanog teksta pripremljen za novo izdanje knjige. oštrovid. anastigmatičan (grč. čiji se osušeni plodovi upotrebljavaju kod nas. oporavljenje (rekonvalescencija). med. jako povraćanje. ana-triptica pl. kožna vodena bolest. apa. anaspazis. patološka anatomija ona koja proučava sve promene. dimljenje. med. neka je proklet! anatematizirati (grč. pr. oporavljenje (ili: o jačanje) pomoću hrane. okretanje. zelenašim) prav. . veština rasecanja lešine ili biljke u cilju naučnog ispitivanja. a-. anaseizam (grč. lat. podrigivanje. anatomirati. isključiti iz crkve. anathematizo) prokleti. anathema) prokletstvo. otvaranje bušenjem. telegrafska. razuñivati. crkve-no progonstvo ili prokletstvo nekog čoveka ili stvari. anatomizirati. lečenje trljanjem. „drugi neki čovek". seismos trus. radi mirisa. med. anatole istok) istočni. naročito rakiju (anasonlija). prenop!enje. uglavničenje interesa. ušća. istočnjački. up. izvrtanje materice i mokraćne bešike. ana-spao izvlačiti) med. anarhoindividualizam (grč. i njegovom vraćanju svojoj ljudskoj prirodi na bazi unutrašnje pobune protiv svih spoljašnjih pritisaka na individuu koje vrše država i pravo. anastatikćs) koji odvodi ono što je nezdravo. anaspazis (grč. hi-rurgijska ili primenjena anatomija ona koja proučava pojedine delove tela i njihov raspored. koji podmlañuje. med. grč želuca. anfstemi. stćma usta) sastaviti otvore. spojiti. stoma) pl. apa.

postajanje organizma preosetljivim prema ponovnom ubrizga-vanju belančevine koja mu je ranije već jednom bila ubrizgana. stupanje u službu. angejologija. grub vuneni serž. uzan) med. anafora (grč. angažirati se zauzeti se. kola. envers. neosetljivost (ili: smanjena osetljivost) kože. grč krvnih sudova. enversins) trg. za ratne svrhe. obaveza. opis krvnih sudova. a l'anver (fr. — Kosu reže pa vinograd veže (up. pogañati. pustinjak. natraške. angarijapija (nlat. apa. angažovati. opasan rak krvnih sudova. an-aphroditos) med. za ples. na naličje. ucelo. brodova i dr. sudar. nisko utvrñeno. oboljenje živaca krvnih sudova. inversus) naličje. anaforeza v. plod zatvoren u plodište i biljka sa takvim plodom. pr. akgiostenoza (grč. lat. angeion. datuma.: Kulu gradi crni Arapine. gušobolje. zalagati se (za kota ili što). pr. angažirati. aphrodisfa ljubavno uživanje) med. engager) obavezan. usamljenik. voj. pathos bol) med. isposnik. sperma seme) bot. obaveznost. ćutu-re. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i prohteva. pektoralna angina. uzeti u službu. neispisano mesto za cifre na novčanim uputnicama. Kosu reže ostarela majka. instrumeng sličan gitari. zauzimati se. naročito krajnika. . dogañaja. zapleten u borbu. otvoreno. anachronismos) pogreška u računanju vremena. biljke čije su semenke zatvorene u plodište. praćeni smrtnim strahom. ned. vremenska poremećenost. angaria) uzeti u kuluk. angeion. med. topovi u Kosovskoj bici. uzano spoljno utvrñenje. proširenje krvnih sudova. ektasis pastezanje) med. an blok (fr. anvsr (fr. zapaljenje vrata. davanje u zalog. mag. zaostalost. angarirati (lat.. ponavljanje istih reči u početku rečenice ili rečeničnih delova npr. neko plaćanje itd. angina (lat. stenos tesan. pustiti se. ono što je u protivnosti sa hronologijom. obvezati na besplatan rad za državu. krvni sud) med. anvelopa (fr. enveloppe) zavoj. anahronizam (grč. sužavanje (ili: stešnjavanje) krvnih sudova. pl. logia nauka) fiziol. en blanc) trg. anafilaksija (grč. skloniti koga našto. pogodba. a l'envers) naopako. jedno na drugo. npr. engager) obavezati. angeion sud. zanemarivanje onoga što odgovara duhu i prilikama vremena. obećati. odsekom. angioneuroza (grč. najmljivanje. ap-. opšti naziv za sve bolesti sistema krvnih sudova. poremećaj u čulu pipanja. antiektazija (grč. omot. angere suziti. grapho pišem) fiziol. angiografija (grč. nagovoriti. obavezati obećanjem. skrivenosemenjače. anahoret(a) (grč.angelos anñeo) bot. angiitis (grč. stezanje grudi. izbacivanje kašljanjem ili povraćanjem. stesniti) med. zastarelost. antologija (grč.anafija 46 angioteničan anafija (grč. angiokarp (grč. koji je uzet u službu. karp6s plod) bot. nepomična kriva na koju neka ravna pomična kriva u svojoj ravni ostaje stalno darka (tangenta). nesavremenost. kuz. angina pectoris) med. pojavljivanje znakova na nebu. engleski muz. ap-. služba. anahronističan. anahoretski. pogoditi. najmiti. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona. anaphonesis) med. an blan (fr. kulučenje. „iznošenje spreda". angeion. uzeti u kuluk. vežbanje i jačanje pluća i govornik organa glasnim govorenjem i pevanjem. angiospasmus (grč. vrsta ženskog ogrtača. zaštićavanje) ned. po-buditi. zalaganje. angeion. v. onaj koji nije sposoban da oplodi. ap-. npr. čarka. anafrodit (grč. npr. jaki bolovi u oblasti srca. voj. angaria) kuluk. anafoneza (grč. pega ili izraštaj na koži ili sluzokoži usled nenormal-nog namnožavanja i širenja krvnih ili limfnih sudova. uplesti se u borbu. koji se obećao. sarx meso) med. voj. angiosarkom (grč. angeion. npr. . epifora). angažirati (fr. za ples. neuron živac) med. angeion. engagement) obvezivanje. otpravnik poslova. neispunjene. astr. angažovati v. nauka o krvnim sudovima ili o tečnosnim odnosima u čovečjem telu. angažovan (fr. anñeoski koren. angeion. aphrodisiakćs koji pripada ljubavnom uživanju) pl. phylaxis čuvanje. angeion. angina pektoris (lat. angiom (grč. angažman (fr. angiospermije (grč. elektroforeza. anvoaje (fr. anachorćtes) čovek koji se povukao od sveta. blanko žiro. navesti. Cezar na automobilu itd. angeion sud. angeion. angelika (grč. upustiti se u nepggo. angitis. jedan registar na orguljama. anafrodizija (grč. envoye) izaslanik. temo zatežem) koji je u vezi sa zategnutopgću krvnih sudova. zapaljenje krvnih sudova. angeion) med. arće pipanje) ned. angioteničan (grč. en bloc) naveliko. poslanik drugog reda.. anafrodizijaka (grč. angeion sud. boj. angarija (lat. založiti se. brod i dr. — Kulu gradi od dvadest tavana. anversen (fr. angiografija. angariatio) upotreba privatnih stvari (kola. anaphora) poet. spasmos grč) med. sukob. redovna dužnost.) protiv volje sopstvenika u službu državi. angiopatija (grč.

vrsta vulkanske stene olovno-cinkane rude (naziv po planinama Andama). androidan (grč. Anglia. apeg. duguljasto--okrugli rezanci u obliku graška. eidos) sličan čoveku. potpisati me-nicu na poleñini i time je preneti na drugog. andamento (ital.(grč. podrobno. androgonija. andezit min. pečalno. sečenje. dvospolac. bekstvo) neprijatelj svega što je englesko. endosser) trg. anglomavija (nlat. nesreća. androgonija (grč. andare ići. apeg. geol. an detaj (fr. stanište) bog. nesreća. gde je pronañen). gyne žena) dvospol-nost. osobenost engleskog jezika. genos roñenje) v. rasploñavanje ljudskog roda. anglicizam (nlat. phobos) strah od Engleza ili mržnja na Engleze. andro-gynos) dvospolnik. protestanske crkve. chondromallon gruba vuna) stvari bez vrednosti. grč. drangulije. uškopljenik. andante (ital. okamenjene ljudske kosti. grč. angster (ital. skup svih prašnike u cvetu. androliti (grč. gamos brak) biol. angulus. kao u hodu. naveliko. andragatija (grč. andosman (fr. muž. jezika itd. Anglia. androkefaloid (grč. angostura-kora. en ñetail) potanko. angosciosamente) muz. logi'a nauka) med. operacija krvnih sudova. andarini) pl. nevolja. androgamija (grč. nauka koja se bavi proučavanjem bolesti svoj- . čestitost. mama strast) preterano oduševljenje Englezima i ugledanje na njih i sve što je englesko. angustrum) visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem. umereno. episkopalna crkva. ima tanka i duga vlakna svilaste sjaja. andros. iscrpio. kulture. angošjozo (ital. anglofob (lat. an gro (fr. apeg. apeg. anglikan. semenjem mišića spuštača učiniti da konjski rep ostane stalno u vodoravnom položaju. andosirati (fr. kephale glava) min. do sitnica. potpis menice na poleñini. jad) ñavo. ćoškast. apeg. phćbos strah. angeion) med. anglicismus) engleska reč koja je ušla u neki tuñ jezik i odomaćila se u njemu. eidos lik) veštački napravljen. mania strast) preteran ljubitelj svega što je englesko. grč. napravljen u čovečjem obliku. angustura-kora. v. ancrogenija (grč. naviše. angulus) ugao. avgusta (lat. v. Anglia. anglicizirati (fr. adrogenija. androginija (grč. anglaise) živahan engleski ples u 2/4 i 3/4 takta. angostura-kora v. Anglia Engleska) naučnik koji se bavi proučavanjem engleskog jezika i književnosti. grč. apeg. angiitis. kut. andramolje (grč. oikion kuća. andragathia) muževnost. na kvantum. angošjozo. naročito prvog čoveka. angularan (lat. angusta) muz. vrlina. kamen koji ima oblik čovečje glave ili nekog dela čovečjeg tela. kao imenica: komad u laganom tempu. angularis) uglast. vrag. apeg. bolno. angitis (grč. opširno. prnje. anglist (lat. koja se upotrebljava kao lek protiv po- 47 avdrologija vratnik groznica. angeion. ženskonja. aluminijev silikat (nazvan po Andaluziji. uglavnom (ispričati nešto). oni sled-benici Aristotela koji su odricali besmrtnost čovečjeg duha. andristi (grč. andarini (ital. izvesna osobina engleskog jezika prenesena u neki strani jezik. angulus (lat. android (grč. ugao. fil. muz. anglikanska crkva engleska reformirana narodna crkva kojom upravljaju dva mitropolita i 24 episkopa. namalo (supr. an gro). šonja. andantino) muz. Anglia. angloman (nlat. sada se upotrebljava i za spravljanje jedne vrste likera. angliciser) poengleziti. brižno. angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog zeca. rogljast. nazvane po gradu Angostura. angoscioso) ran. engleza (fr. anguistara. philos prijatelj) prijatelj svega što je englesko: politike. andrek tuga. en groš) trg. apeg. anglofil (nlat. oploñenje muškoga gameta ženskim. andreceum (grč. andro. prenos menice. angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke.angiotomija angiotomija (grč. andana (ital. deo jedne fuge. anglaiser) potkusiti konju rep. hrabrost. anglofobija (lat. ili se boji Engleza i njihovog kulturno-političkog uticaja. andros čovek. angustacija (lat. tj. apeg. andantino (ital. slabić. hermafroditizam. hermafrodit. dronjci. apeg. temno režim) med. apeg. grč. andros) pl. andros) predmetak u složenicama sa značenjem: čovek-muškarac. andana) niz brodova povezanih u luci. nlat. angustatio sužavanje) med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu. pokretan čovečji lik. lagano. androgin (grč. anglizirati (fr. andante) muz. trg. zlo. jedan registar na orguljama. onaj koji mrzi Engleze. Anglia. poengležavati. endossement) trg. andaluzit min. anglikanac pripadnik anglikan-ske. glavni predstavnik bio Pomponacije (1462—1525). andamento) hod. do tančina. gone rañanje) stvaranje čoveka. apeg. lithos kamen) pl. angošjozamente (ital. andrak (pere. andrologija (grč. malo laganije.

vidim) vetrokaz. pri čemu se može regulisati smer izlaza vazduha i njegova količina. haima. anemo. proučavanje vetrova. anemos. metali). haima krv) med. annexio) prisajedinjenje. anematoza (grč. aneza (grč. mama strast) med.) muški spolni hormon. pridruženje. anemobarometar (grč. annexio) prijatelj ili pobornik uvećanja države putem prisajedinjenja tuñih pokrajina. žena najvećeg trojanskog junaka Hektora. anemostat (grč. šaljivo: krasti. antropofag. anemos. odnosno meri. muškaraca. sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. metod lečenja koji se sastoji u udisanju prečišćenog vazduha. sve što je dodano ili vezano za nešto. anenergija (grč. pathos bol) med. a-. ma iz kog razloga. lit. apeg. anemograf (grč. tromost. priča o kakvom zanimljivom dogañaju. a-. phflos prijatelj) bog. uteloviti. slab. odnosno vetra. kod kojih vetar prenosi cvetni prah (polen). prevrtač. tj. pridružiti. prinadležnost. anemos. kći etiopskog kralja Kefeja i Kasiopeje. aneksije (lat. pridodan. grapho) opisivanje (ili: proučavanje) vetrova. metron) merenje. močvari itd. anekumena (grč. biljke koje se oploñavaju pomoću vetra. mati Astijanaksova. aneks (lat. pri-svojiti. grapho) v. malokrvnost. nova i kratka priča.). popuštanje. oprašivanje biljaka posredstvom vetra. o!kšpepe nastanjena zemlja) pl. haima. anematurgija (grč. polubožansko biće. kod kolere. Andromache) mit. anemogaman (grč. anemos. logfa nauka) nauka o vetrovima. oblasti i predeli na zemlji na kojima se ljudi ne mogu stalno nastanjivati (npr. spasao je Persej. metrbn mera) sprava za merenje brzine kretanja. strujanja vazduha. aneklogist(a) (grč. annexus) prilog. apeg. anemidrija (grč. anemija (grč. oskudno ili nedovoljno stvaranje krvi u telu. prenoseći cvetni prah (polen) igra važnu ulogu pri oploñavanju. anelektričan (grč. andro-phagos) ljudožder. apeg. naročito ljudskog leša radi naučnog ispitivanja. statos postavljen) ureñaj za raspršivanje struje vazduha. koji voli vetar (o biljkama kod kojih vetar vrši oprašivanje. lečenje vazduhom. anemos. pripajanje. fig. vetromer. od muškaraca. Andromeda (grč. bolesti. još nije objavljen. androfobija (grč. anemos. andramolje. anemos. skopeo gledam. metron mera) sprava koja pokazuje. androfob (grč. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava. utelo-vljavati. oploñavanje). npr. anemos) predmetak u složenicama sa značenjem: vetar. nastavak. astr. tj. anemičan (grč. žrtvovana je morskom čudovištu. anesis) med. 2. anemos. elektron ćilibar) fiz. anemobat (grč. olakšavanje. grapho pišem) sprava koja beleži na hartiji brzinu i pravac vetra: anemometrograf. . pripremni. pripojiti. jačinu vetra. ap-. ili je namerno zadržan od štampanja. anemologija (grč. anemometrograf (grč. nedostatak krvne vode ili krvnog seruma. anemos. anemogame (grč. anegertika (grč. haima) beskrvan. pustinje. a-.andromanija 48 anenergiJa stvenih muškarcima (za razliku od ginekologije). anegdota (grč. anektirati (lat. anemofilija (grč. anemogamne biljke. barys težak. oboljenje koje dolazi usled smanjenja količine krvne boje (hemoglobina) ili usled smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca. apeg. an-eklogistos bez obračuna) onaj koji je osloboñen od polaganja računa. veština merenja brzine i jačine vetra. anemometrija (grč. a-. phobos) strah od ljudi. temno sečem) znat. sečenje čoveka. neelektričan (o telima koja izgleda kao da nemaju elektriciteta. ergon delo) med. bog. andromanija (grč.) mit. šaljiva ili duhovita pričice. anemopatija (grč. anemos. vezan za. phflos) biol. u novije vreme anegdotama se nazivaju dosada neštampani stari spisi ili pojedini odlomci iz njih. up. phonos ubistvo. androfonomanija (grč. anekdotos neizdan) 1. anemometar (grč. annexus) zavisan. anemos. angelos vesnik) teol. gamos brak) bog. metron. bled. npr. bekstvo) onaj koji zazire od ljudi. hydor voda) med. anemos. Tragedije od Euripida i Rasina.(grč. u kome se nalazi nama najbliža spiralna maglica (galaksije). npr. anemos. beskrvnost. phobos strah. haima) med. baino idem) igrač na konopcu. utelovljenje. andromolje v. androtomija (grč. anñeo (grč. božji glasnik. anemos. anemos. andro-mara'a) čežnja za muškarcima. sazvežñe na severnoj nebeskoj hemisferi. lenjost. slabljenje. annectere) prisajediniti. malokrvan. androfag (grč. nimfomanija. a-. ukrasti. spis koji. biljke kod kojih vetar. androsteron (grč. sporedan. aneksan (lat. anemografija (grč. anemoskop (grč. anemofilan (grč. Andromaha (grč. anemograf. naljutivši bogove. Posle Hektorove pogibije bila robinja Ahilovog sina Pira i s njim rodila tri sina. gamos) pl. ap. dodatak. nauka o beskrvnim operacijama. an-egeiro probudim) veština da se obamrli povrate u život.ne. nesposoban za život. oskudica u snazi. a-. upaljenost »sene za muškarcima. koji se plaši ljudi. aneksionist(a) (lat. an-energeia) neradnost.

nejednaka sposobnost oba oka za prelamanje svetlosti. anhidrija. uzetost. anizohromija (grč. aiereza (grč. uzrujanost. tropos obrt) koji nije u svima pravcima u jednoj tački nerazličan (kristali. živi stvor. an ženeral (fr. ap-. ansrvija (nlat. anima-rum dijes (lat. anima) duša. zadušnice. en general) uopšte. tupoglav. animalia) pl. an espes (fr. enkephalos mozak) ned. fig. pomen i dr. općenito. anenkefalos (grč. obično. anilis) bapski. ap-. ne jednakost zenica. jaja itd. anestetika (grč. epos reč) med. anima mundi (lat. chroma boja) med. ops vid) med. bapsko ponašanje. aerobni. životinjska tela. koji »sivi u sredini bez kiseonika. rasejan. . epithymia požuda) psih. animalizam (lat. sredstva koja izazivaju neosetljivost (pri hirurškim lečenjima). v. ani kurentis (lat. ano kurente. uzbuñenje. enjambement) poet. erethfzo) 2. prelaženje. aromatič-no ulje. odricanje ili pobijanje onoga što je protivnik pokušao da dokaže. učiniti neosetljivim.aienkefalija avenkefalija (grč. fig. isos. neuron živac) med. en espece) trg. phyllon list) bog. epi na. anžambman (fr. animalije (lat. ap. način ishranjivanja tela. duša sveta. slabost. a-. an-nil) med. od koje se dobiva anilin. proces animalizacije pretvaranje anorganskih tvari u telu. a-. anilitas) bapskost. anaisthesia. anizokorija (grč.: vegetabilije. anilizam (arap.ne. anniversarium) godišnjica. energija (grč. metron. anizeta (fr. anaisthetos) koji čini neosetljivim prema bolu. anizometropija (grč.ne. a-. bezbolan. aneretizija (grč. uzbuñenost. nemaran. isos. med. anesteziolog (grč. tzv. indigo biljka u Indiji. anepigraf (grč. anydria) v. med. logos. odsustvo alergije tamo gde bi trebalo da je ima (česta pojava kod teških tuberkuloznih oboljenja). anidroza (grč. aneretizija (grč. grañu. nedostatak (ili nemanje) razdražljivosti. anestetičan (grč. tupoglavost. grapho pišem) spis koji nema naslova. anizofilija (grč. anestezacija (grč. animalizirati (nlat. ergon delo) med. animalizacija (nlat. ap-. poži-votinjiti. govor) med. u gotovu. nemoća. a-. anaistheteo ne osećam) med. anspija (grč. animarum dies) dan pomena mrtvim u katoličkoj crkvi. animalis) životinjska priroda. nesposobnost očiju da vide i raspoznaju crvenu boju. isos. neros tečan) fiz. bapska starost. apa na. slabost (ili: malaksalost) živaca. pamuk udesiti tako da se može bojadisati kao vuna. anilan (lat. nakaza roñena bez mozga. poživotinjenje. supr. kore zenica) med. ap-. aniverzarija (lat. uroñeni nedostatak mozga. životinja. ap-. duh. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i lokalnu anesteziju. isos. benzidam. isos. a-. a-. anestezirati (grč. svisveti. anaistheteo) pl. znatno veće mokrenje jednog dana nego drugog. ani-malna hrana meso. anervičan. ap-. animalisare) zool. nesposobnost govorenja. anizometričan (grč. mleko. kijanol. kristalni. anže (fr.TeKyhe. jela od mesa. a-. poživotinjivati. bezbojno. godišnja proslava. anisette) rakija začinjena ani-som. fig. anilin (arap. ap-. dobiva se od indigo-biljke (anil). aneritropsija (grč. anaerobni. nepažljiv. naročito poštovanje svih ili samo nekih životinja. enjeu. animal (lat. an-aisthesfa) med. supr. animalisatio) pretvaranje hrane u životinjsku materiju. aneurija (grč. šp. uron mokraća) med. anilinske boje. nesposobnost jednog čula da primi čulne nadražaje. anepitimija (grč. enkephalos) med. aeg vazduh. anervia) ned. ugasnuta sposobnost »suñenja za čim. aneroid (grč. med. u materije živog tela. anni currentis). nejednaka veličina listova na istoj grani. anima mundi) fil. brz oko) med. i'sos jednak. liker od anisa (onajsaž). ravnodušnost. a-. jeu) ulog u igri. nejednakost bojenja crvenih krvnih zrnaca. u organima za varenje hrane. trovanje anili-nom. an-nil. anilitet (lat. aneorobni (grč. kao islandski kristal). neosetljivost prema bolu. animal) živo biće. an-nil) hem. nejednako lučenje mokraće. tromost žila. neosetljiv. blos život) bial. najčešće. opiti. anairesis) ret. anestezije (grč. erethfzo dražim) 1. anil) bog. a. reč. anizotropan (grč. a-. barometar pomoću elastične metalne ploče na kutiji iz koje je iscrpen vazduh. animalis) životinjski. koji je bez bola. erythros crven. ap-. hra-nljivu materiju koju sadrži u sebi hrana pretvoriti. isos. 4 Leksikon 49 animalije anidrija (grč. u zvečećem novcu. anima (lat. animalan (lat. ove godine. anaistheteo ne osećam) med. metron mera) neravnomeran. potpuno odsustvo izlučivanja znoja usled nedostatka znojnih žlezda. opijanje čula tako da postanu neosetljiva prema bolu. anizurija (grč. idros znoj) med. anil (arap. od koga se spravljaju razne lepe boje. prenošenje smisla iz jednog stiha u drugi.

grč. raz-draženost. ogorčenost. pustiti u rad. namera nanošenja uvrede. pimpinella anisum) bog. staro učenje da se životinjski zametak sastoji od mikroskope™ sitnih semenih ćelija. anklav(a) (fr.animalist(a) animalist(a) (lat. Anlasser) teh. vlada ili neka ustanova. fr. ankoneji (grč. anni praesentis) ove godine. veoma raširene verovanje primitivnih naroda o delovanju duša i duhovnih sila u prirodi. animus duh. apsoga) muz. izvršiti anketu. duša) prav. avkora (ital. živost. animalkula (nlat. pokretač (ili elektromotorni pokretač) je u motorna kola ugrañen elektromotor koji svoju struju uzima iz akumulatorske baterije. ani preteriti (lat. onaj koji može da primi i podnese mnogo udaraca. nazor. ukidanje. obodriti. oduševljeno. ankylos kriv. podstrekavati. prirodnjaci XVII i HUŠ veka koji su bili pristalice animalkulizma. ipo animo) jednodušno. anni praeteriti) v. animoznost (lat. oduševiti. anima to) muz. žestina. enqueter) vršiti. s predumišljajem. animosus. kotva. animist(a) (lat. i koja ima da prikupi najpotrebnije i stvarne podatke na osnovu kojih bi se mogao doneti zakon. ap-. zool. opovrgavanje. tj. veoma čvrst i otporan bokser. aniridija (grč. 1. animus ivjurandi (lat. 3. tip. animalcula životinjice) pl. anlassen puštati u rad. enquete) istraga koja se odreñuje za ispitivanje činjenica i okolnosti samo za jedan slučaj. trenutak od koga se zametak u utrobi smatra živim. da je živo (kod primitivnih naroda). animus nocendi) prav. ani futuri (lat. pobudi-ti. ankrije (fr. animus (lat. ponovo. hrabro. povesti sudsku istragu. animoso) muz. neprijateljsko ra-spoloženje prema kome ili čemu. glossa jezik) med. annihilare) poništiti. životinjska priroda. animalkulizam (lat. samopouzdan^. av>on (grč. ankvirirati (lat. animosite) v. ankvizicija (lat. anima duša) učenje i verovanje da sve što postoji ima dušu. zemljište koje zalazi u tuñu državu ili tuñe imanje. enclave) prav. odluka i sl. iris dužica) med. fiz. ljutina. još jednom. opovrći. animalkulisti (nlat. lenger. kao dodatak lekovima i kao lek protiv kašlja. ankilometar (grč. vatrenost. žestina. metron mera) sprava za merenje krivine. biljka čiji se plod upotrebljava kao začin. animatizam (lat. živahno. srdžba. ani prezentis (lat. anienai peti se. ogorčen. ankeser (fr. anni praecedentis) prošle godine. animosus) strastvenost. ankiloza (grč. tražiti (ili: predlagati) kaznu. ankyra) brod. podbadati. ankylos kriv. ankylos kriv) med. animare) dati dušu ili duh. animozitet (lat. animacija (lat. rezervoar na mašini za štamparsku boju. animalculum životinjice) pl. duša) fil. apsoga. anlaser (nem. annihilatio) poništa-vanje. životna svežina. naročito: komisija (anketna komisija) koju bira parlament. sanduče za boje. pri zatvaranju električnog kola nazupčenom za-majcu motora sa unutrašnjim sagorevanjem . karakter. srce. encrier) divit. 50 anlaser ani precedentis (lat. anquisitio) prav. znat. srdit. ankon lakat) pl. pristalica ani-mizma. naročito tobožnje semene ćelije (animalcula spermatica). animosus strastan) ozlojeñen. uzlaziti) pri elektrohemijskom razlaganju: sastojak elektrolita koji se pojavljuje na anodi (Faradejev naziv za elektronegativni delić). anker (lat. animalculum) zool. osećanje. duša. zagrejati. u dinamomašinama: kalem od namotaja bakarnih žica koji se obrće u magnetnom polju. 2. anima) fil. animo (lat. animalitas) životinjstvo. anketirati (fr. anlmal životinja) um umetnik (slikar ili va j ar) koji radi životinje. anis (lat. inquestia. animoznost. u nameri. animatio) oživljavanje. neprijateljski. anihilirati (lat. kod crtanog filma oživljavanje slika. predlaganje kazne. animalitet (nlat. poruge. istraživati. animus) duh. encaisseur) sp. anketa (lat.: katjon. anni futuri) iduće. metafizičke shvatanje duše i duhovnoga kao životnog principa od koga zavisi svaka delatnost tela. ljutnja. namera. animozan (lat. animozo (ital. o živiti. anima duh. namera pričinjavanja štete. ispitati. svest. mikroskopske životinjice. davanje duše. ispitivati činjenice o nečemu. supr. nedostatak dužice u oku. odvažnost. oživljeno. fr. animirati (lat. animus injurandi) prav. ankiloglosa (grč. onajs. srčano. opovrgavanje. ukočenost i sraslost zglobova. oživljenje. podstaknuti. uno animo (lat. ani precedentis. vera u duhove. mišići opružači ruke. animizam (lat. mastionica. anihilacija (nlat. mišljenje. mržnja. animus nocendi (lat. delimična ili potpuna sraslost jezika. složno. naredne godine. živahno. anquirere) prav. razdražen. nakana. ukinuti. avimato (ital.

oštar. nepravilan. stavljanje jedne pored druge dveju reči koje glase jednako ili slično. anonarni zakoni. komarac malaričar (jedini prenosnik malarije kod čoveka). oglašavati. anogena metamorfoza kol. nauka o nepravilnostima u jeziku. an mas (fr. annotatio) napomena. eruptivne stene. koji odstupa od pravila. odus) pl. gignomai postati) ar. npr. annonarius žitni) koji se tiče prometa i dobijanja žita. ovarium jajnik) med. adnotacija. anovimus (nlat. organon) neživa ili mrtva priroda. ap-. anomalon. nezakonitost. anorhija (grč. zool. organon. nedostatak volje za jelo. anodinum (grč. anorganizam (grč. nepoznat. anosmi'a) med. naročito uživanje u jelu. obznanjivati. ap-. protivan pravilu. odnosno nedostatak kiseonika u krvi i tkivima organizma. anoblirati (fr. u gomili. anonaran (lat. tal. ophthalmos oko) med. gnosis saznanje) nauka o poznavanju neživoga. agšo) godine. adnotirati. en masse) u masi. anomalija (grč.bez. lat. astr. objavljivati. ap-. anorganska hemija deo hemije koji se bavi postajanjem anor-ganskih jedinjenja. ennoblir) dati plem-stvo. uroñeni nedostatak jajnika. organon) neživ. anomičan (grč. anonimno društvo trg. supr. anomalistički (grč. ćrganon. bezbol-nost. anonymus) nepoznati. anodonti (grč. ap. ap-. antinomizam. nćmos zakon) v. anomalia) (nepravilnost. grapho pišem) nauka o kamenju. oplemeniti. ano (lat. obla-godariti. tj. stene čiji je materijal postao kretanjem odozdo gore. po-zitivni pol. up. obznana. koji ne ulazi u sastav organskih tela. appopseg. paronoma-zija. primedba. anvarija (grč. anomaloi (grč. opisivanje kamenja. nemanje očiju. zakona. objašnjenje. anonimitet (nlat. anorganski (grč. u maloj srazmeri. slepilo. neobičnost. an-odos uzlaz. deoničarsko društvo. sisari koji nemaju zuba. škodljiv) med. skupa. avosmija (grč. popis zaplenjenih stvari. genesis postanak) smanjenje. zločinački. anomalan (grč. beleška. logia) nauka koja se bavi proučavanjem anorganske. žitni. nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije. . organon. ano ante Hristum (lat. anoftalmija (grč. organon. tj. odyne bol) ned. anoniman (grč. nlat. nepotpisan. naročito minerala. anonimitet. objava. svi zajedno. anonymos) bezimen. ap-. objaviti. oreksis želja. neslikovan način govora. anomizam (grč. a-. anorgavologija (grč. sredstvo za ublažavanje bola i za uspavljivanje. anno ante Christum) godine pre Hrista. anotirati (lat. ap-. anomalos nepravilan. annominatio) ret. pisac koji objavljuje svoje stvari bez potpisa. odyne bol. ap bez oksys kiseo. ap-. mrtav. starter. namerno izjednačavanje reči. meros deo) sastavljenost od nejedno-rodnih delova. orchis mudo) bezmudost. anomfa) bezakonje. anormalan (grč. ap-.: katgen. lat. anomalologija (grč. anomeomerija (grč. neobuzdanost. anomalos) nepravilan. anodia) nevezan. anogev (grč. a. ñuture. neuredan. put kojim električna struja napušta po-zitivni pol i ulazi u elektrolit na svome putu ka negativnom polu (Faradej). ap-. anonsa (fr. anodinija (grč. delimično ili potpuno neosećanje mirisa. avofeles (grč. protivan pravilu. bez potpisa. običaja. istovr-san. genos) nauka o postanku nežive (anorganske) prirode. mrtve prirode. annonce) oglas. smanjen. anoksija (grč. ap-. nepotpisati. koji odstupa od pravila. anorganognozija (grč. nemanje poroñajnih bolova. akcionarsko. omos sličan. koji odstupa od pravila. norma pravilo) nepravilan. saopšti nekoliko obrtaja dok ovaj sam ne stupi u rad. promene na mineralima izazvane uticajem vode ili vazduha. npr. logia) gram. an minijatir (fr.: katoda. en miniature) u malom. nastao bez dejstva životnih sila. anopheles beskoristan. annotare) v. put naviše) fiz. ariomos) nezakonit. nepravilnost u kretanju planete. nepoznatost. nlat. anorgavografija (grč. anonimnost (grč. up. neobičan. u kapitalizmu bezimeno. anorganogenija (grč. a-. anonimnost. anonymitas) v. anodija (grč. radi prenošenja na novo platno. anonsirati (fr. ap-. nepravilni glagol. hen. apo naviše. avotacija (lat. elektroda. izuzet-nost. anomalon) gran. obznaniti. žudnja) nemanje apetita. annuntiare) oglasiti.anlevaža 51 anoftalmija anominacija (lat. neredovnost. anoreksija (grč. anlevaža (fr. anomalos) neredovan.: Tišina je postala još tiša. anoda (grč. u godini. plemićku titulu. anomija (grč. supr. anonymos) bezimenost. pre Hristova roñenja. koji je bez života. a imaju različito značenje. enlevage) skidanje jedne oštećene slike sa platna na kome je bila. anoblir. ap. odstupanje od pravila ili zakona. apodinum) med.

pradeda. ked. anti. Francuske i Engleske koji je (1914) ušao u rat protiv Nemačke i Austro-Ugarske. ant-angomzomai boriti se protiv. atrophos nehranjen) ked. borba. anti.• govor. priči. gledan sa strane. loquor govorim) predgovor. antidatirati. anti. slaganje. pretporoñajni. ansambl-partija kuz. ante. ante dijem (lat. antedatirati (lat. ante-ludium) predigra. arthron zglob) pl. anti. trve-nje. obim. naročito protiv kiseline u želucu. med. sredstva za ublažavanje bola. natalis koji se tiče roñenja) ked. antemeridijanski (lat. sredstva protiv srčane kapi. antanagota (grč. protivnost. anteactum) ranije delo. koji leži nasuprot Severnom polu. antalgičan (grč. ponovan napad groznice. plesso) koji služi kao lek protiv srčane kapi. antarktikos južni) geogr.an pasan 52 antenupciJalni Antarktik (grč. antelogijum (lat. antenatalni (lat. Čehoslovačke i Rumunije. ned. naročito u srednjoj Evropi i na Balkanu. anteza (grč. antejustinijansko pravo rimske pravo pre cara Justinijana. oblast Zemlje oko Južnoga pola. ned. antelokvijum (lat. anti. sloga. takmac. koji leži na Južnom polu. datum) mesto današnjeg datuma staviti na pismo ili spis raniji datum. asthma) med. antagonistes) protivnik. predbračni. Aphrodfte) koji utišava spolni nagon. en passant) u prolasku. arktos sever. ante. algos bol) pl. anti. antagonizirati (grč. anthe cvet) bog. anti. antena™ ju m (lat. grč. u profilu. plesso udaram) pl. u silose. pravo nekoga da prvi govori. antediluvijumski (lat. suprotnost. antapoplektika (grč. ensilage) smeštanje žita u podzemne rupe. silo. pužast zavijutak na jonskim stubovima. apo-didomi predati.(grč. antagonizam (grč. anaklasis uzvijanje) ret. supr. opkoljavanje divljači. Mala antanta savez izmeñu Jugoslavije. kao pipci. anthemion) cvet. spoljašnji delovi jedne tvrñave. uzgredno. antapoplektičan (grč. doba cvetanja. antafroditičan (grč. . Velika antanta savez Rusije. an pasan (fr. an pat (fr. pre. antediluvijumci (lat. antapodoza (grč. antatrofičan (grč. arh. predak. enceinte) voj. uzgred. anteniforman (nlat. antenna motka za koju se vezuju jedra. entente) sloga. sredstva protiv zglobobolje. diluvium potop) pl. diluvium potop) pretpotopni. 2. antagonismos opreka) oprečnost. pojas nekog utvrñenja. ante. ante. zagrañeno (ili: opkoljene) zemljište. apo. en profil) sa strane. pipak kod insekata. antl. izložiti) poet. natus roñen) prvoroñeni. sklad. bojene materije. sredstva protiv kiseline. antemion (grč. stubovi sa obe strane vrata) 1. ponavljanje iste reči u drugom ili suprotnom značenju. arthron) koji služi kao lek protiv zglobobolje. koji leči zglobobolju. algos) koji ublažuje. antalgika (grč. anteludij(um) (lat. antena (lat. delanje u suprotnom smislu. pervaz na vrhu stuba. ante. boriti se protiv koga ili čega. en pate) u obliku testa ili kate. npr. an-ago uzvodim) ret. žica ili metalna šipka za hvatanje ili za slanje elektromagnetskih talasa na radio-stanici ili TV. antenagium) prav. južni. antarktičan (grč. npr. bedem. pre suñenog dana. umanjuje bol. antagonizam). ante. ant. koji služi kao lek protiv sipnje. mimogred. naravoučenija. dodavanje pouke. ensemble) celina. raditi u suprotnom pravcu. antagonist(a) (grč. ante. lat acidum kiselina) pl. ant-. operske partije u kojima pevaju više od četiri glasa. enceindre. sklopljen posle prvog svetskog rata u cilju čuvanja i održavanja stanja otvorenog ugovorima o miru. nasip. logos govor) pred. antartritičan (grč. ante (lat. tj. ansent (fr. antablman (fr. antf. cvetanje.: postdiluvijumski. entendre. suparništvo. savez (izmeñu država). suprotna težnja. napred. antennif ormis) u obliku pipaka. skup. antenat (lat. pred. antarktikos) geogr. izneti. up. antacida (grč. ispred. lov. sporazum. antanaklaza (grč. ante) predl. antl. ansilaža (fr. taj čovek je nikakav čovek. anti. anti. entablement) apx. prvenstveno pravo prvoroñenog deteta. takmičiti se) biti u opreci s nekim ili nečim. an profil (fr. ansambl (fr. zajednica. antartritika (grč. ante diem) pre vremena. med. antenuptialis) predsvadbeni. koji se nalazi u toku trudnoće. antenupciJalni (lat. neprijateljstvo. opšivnica pod krovom. raniji čin. ansambl-igra zajednička igra više glumaca (suprotno: soloigra). antemeridlanus) prepodnevni. suparnik. antastmatičan (grč. anteakt (lat. anti. pretpotopni ljudi. anti. anti) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv (npr. ranije. koji pomaže kao lek protiv slabljenja usled oskudne hrane. utrapljavanje voća i povrća. antanta (fr. apo. radi čuvanja. odbijanje optužbe i vešto izvedeno optuživanje onoga koji ju je podigao.

antestari. antepenultima (lat. antiadijaforist(a) (grč. preteča. materice. ante Christum natum) pre Hristova roñenja. ante-ponere) staviti ispred. ante-testari) prav. antibiotik (grč. anteci (grč. palimbahijus. asthma sipnja) med. ići napred. anterija (tur. nea. antiaditis (grč. antecedentia) ono što prethodi. anteoccupatio) rat. raniji dogañaji. supr. bfos život) supstanca biološkog porekla koja sprečava razvijanje nekih klica i ubija ih. čistunac u pogledu jezika. ant-. raniji odnos u nekoj stvari. a na suprotnim poluloptama Zemlje. antepileptičan (grč. supr. antf. veneričnih bolesti. oikos kuća) pl. tzv. epileptikos). antiborejski (grč. trezvenjak. antf. antf. barba-rizme ili varvarizme. antepozicija (nlat. prašnica. ranije stvari. pozivanje za svedoka. koji služi protiv slabosti. sthenos ]anina. gram. boreios severni) okrenut prema severu.(grč. antiapeks (nlat. dati (ili: davati) prvenstvo. ante Hristum natum (lat. a atomski omotač od pozitivnih elektrona (pozitrona). npr. materia) sup-stanca sačinjena od atoma i molekula u kojima su sastavne čestice — antičesti-ce. antf. bat. ant-erotikćs) pl. anterioritas) prethod-nost. pozivati koga za svedoka pre podnošenje tužbe sudu. zapaljenje krajnika. savijenost napred. antf. 53 antivenerea antecesor (lat. anti. aristokratos) protivnik plemstva. prvenstvo u vremenu. tuñinski) knjiga koja uči kako treba izbegavati grube jezičke pogreške. anteflexio) med. v. treći slog od kraja. anti. anterotika (grč. antf. anteridija (grč. antheros) pl. jezgra atoma u antimateriji su sasta-vl>ena od antineutrona (neutralnih) i an-tiprotona (negativnih). lat. entari.: posteriores. barbaros) v. antestatio) prav. preci. koji pomaže protiv padavice. preteći. stanovnici pod istim podnevkom i na istom odstojanju od polutara. antestatus) prav. antibarbarus (grč. koji povećava životnu snagu. koji služi protiv zapaljenja zglobova. antianfilaksija (grč. anteriores (lat. Venus boginja ljubavi. arthron zglob) med. a-. raniji dogañaji ili odnosi. antecedencija — konzekvenci/a=uzrok — posledica. antiartritičan (grč. antecedens) prethodnik. bfos život) koji je protiv života. med. putovoña. a-. antivenerea (grč. lice kome je testamentom ostavljeno zaveštanje. antiastmatičan (grč. penicilin. anteriores) pl. umesto. antf. raniji dogañaj. arap. antecedencije (lat. antibarbarus. koji uništava život. adijaforist. anterotična sredstva ned. antianeksionist(a) (grč. snaga) med. antf. antestat (lat. dopretposlednji slog neke reči. pobijanje prigovora koje je govornik sam sebi učinio. antecedens (lat. i lekovi koji se dobijaju iz nekih vrsta gljivica. protivnik upotrebe stranih reči. apa. branim) ned. antivarvarus. anteponirati (lat. prošlost. antiasteničan (grč. mesto. anterioritet (nlat. prethoñenje. anteriora (lat. pored ostalih. 'antari) vrsta starinske gornje (muške i ženske) haljine s dugačkim rukavima. raniji život. antf.anteokupacija anteokupacija (Lat. muški spolni delovi cveta. anti. lat. antestacija (lat. naročito ropstva. al-kohhlu) protivnik pijenja alkoholnih pića. antecedirati (lat. med. Bakchios) poet. davanje prvenstva. antf. neprijatelj aristokra-tije. . antere (grč. subjekt — predikat. antefleksija (lat. spolna ljubav) pl. prašnici. pretpostaviti. prostitucije itd. prema. antf. nadmašivati. sredstva za obuzdavanje spolnog nagona. hloromicetin i dr. antibiotički (grč. itd. prethodnici. muški spolni organ u bescvetnica. diaphoros različit) protivnik moralne ravnodušnosti. anti i lat. prethodni slog. antivarvarus (grč. pretpostav-ljanje. preticati. antimaterija (grč. tačka na nebu u pravcu od koje se vrši kretanje. annexio) protivnik aneksije. v. prethodnost.: apeks. prioritet. U antibioti-ke spadaju. učitelj. sredstva protiv ljubavi. fil. antibahijus (grč. prethodnik u nekom poslu ili zvanju. antiastmatičan. barbaros negrčki. ante-cessor) prethodnik. anthera) bat. naročito: aureomicin. anteriora) št. anti. streptomicin. phylatto čuvam. antf) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv. arap. antestirati (lat. antf. neosetljivost prema anafilaksiji. antheros) bog. lat. antias krajnik) med. antecedentia) pl. antepenultima) gram. antecedencija (nlat. v. pretpostavljati. antiaristokrat (fč. anti. antiabolicionist(a) (grč. geotr. anti. antera (grč. up. anti. antepositio) stavljanje ispred. abolitio ukidanje) protivnik ukidanja nečega. sredstva protiv spolnih. antecedere) prethoditi. koji ubija. nadmašiti. iza. raniji život. antialkoholičar (grč. anterotika. areh) astr.

prikazivanje nekog dogañaja ili stvari od strane protivnika. sredstva protiv povraćanja. antidinična sredstva. lat. latini-ca.). antikvirati (lat. antiseptikum. antikariozan (grč. antimentalizam (fr. med. anti. vrtlog. antiquitas) starina. kod nas ga ima u Fruškoj gori. kvasac) hem. epilepsfa) pl. sapseg rak) pl. eksis svojstvo. antiemetika (grč. emeo povraćam) pl. anti. eu. anti. sredstva protiv padavice. sredstva protiv kašlja. anti. anteme-tika. polovan. gćnos roñenje) naziv za sve supstance koje unesene u telo čoveka ili životinje izazivaju obrazovanje protivmaterija. antikankroza (grč. anti. anti. antidemokratski (grč. lat. umetnička retkost. zyme kiselo testo. antikatolički (grč. protivtužba. antiquare) zastareti. antikvar (lat. dine. starinski. fig. antikvus (lat. okretanje) pl. med. antikvizirati (lat. incrustare dobiti koru) aparat koji čuva parni kazan od hvatanja kamenog taloga i krečne naslage. Grka i Rimljana. epilepsija. antiqua) staro pismo. anti. angina (lat. čime se dobivaju snažnija dejstva. med. izneti) ret. sredstvo protiv povraćanja. poznavalac starina i starih spomenika. podražavati ukus starih. kupac i prodavac starina. antidramatičan (grč. tip. anti. antidolorozum (grč. lat. umnim procesima koji prate jezičku realizaciju. antiquus) stari. antidinastičan (grč. antiinokulist(a) (grč. v. antiepileptika (grč. antidizenterika (grč. dysenterikos srdoboljan) pl. ne vodeći računa o mentalnim. stanje) med. anti. med. datum) v. diegeza. zakon. antikataralije (grč. vlastodržac) neprijateljski raspoložen prema vladajućem domu. antiquus stari) kultura i filozofija klasične starine. up. antikahektičan (grč. starinar. farmakopeja. kupac i prodavac starih i upotrebljenih knjiga. antički. anti. anti. antiquarius) prodavnica polovnih knjiga i retkih umetničkih predmeta. predmet stare umetnosti. anti. protivotrov. avtigen (grč. upotrebljavao antikvarijat (lat. truo) med. protiv demokra tije. antidoton protivsred-stvo) knjiga o lekovima. odnosno zastarele stvari ili ustanove. doron dar) uzdarje. kurziv). sredstvo koje sprečava vrenje. antiquarius) istraživalac i proučavalac starina. proglasiti za zastarelo. raditi prema antičkim uzorima. anti. anti. Gallus) protivnik. anti. koji služi kao lek protiv razje-danja kostiju. antimentalisme) lingv. katarroos stakanje) pl. drama) koji je u suprotnosti sa dramskim zakonima i pravilima. npr.54 avtigal (grč. antikvarnica (lat. koji je namešten u cevi i na koji padaju katodni zraci. antizimotikum (grč. proglasiti nešto zastarelim. koji služi kao sredstvo za popravku rñavih sokova što izazivaju slabljenje. platinski lim kod Rendgenovog aparata. kathodos put na niže) fiz. anti dynastes vladar. nastaje metamorfozom ampfibola. anti. antidiegeza (grč. antigorit (po nalazištu Antigori u Italiji) mat. lat. inoculare kalemiti) protivnik kalemljenja. uspravna latinska slova (supr. anti. anapest. anti-kategoreo) prav. cariosus kvaran. antikvus antieutanazist(a) (grč. up. emćo) koji suzbija nagon za povraćanjem. demokratikos) koji je protiv vladavine naroda. antikvaran (lat. fig. jezičko ostvarenje. dobro thana-tos smrt) protivnik eutanazista. antidijabetikum (grč. antiquus) ugledati se na stare. stari svet. diabaino prolazim) med. utuk. stari vek. starodrevnost. . kulture. antidinika (grč. starovremenski. emeo) med. antikva (lat. diexeimi prikazivati. politike itd. neprijatelj Francuza (jezika. sredstvo protiv bola. stare. anti. antidaktilos (grč. anti. anti. kakos rñav. lat. antidoron (grč. anti. antiquus stari) trgovina starim knjigama. antidoton) ned. ante-datirati. sredstva protiv bolesti raka. sredstva protiv nesvestice. anti. antikatoda (grč. med. antiepileptičan. pr. antidoton (grč. pravac koji polazi od date reči. lekovi koji služe protiv proliva. sredstvo. umetnost i va-spitni ideal starih klasičnih naroda. med. starinski. stara ili zastarela ureñenja i sl. dolor bol) med. diabetes šećerna bolest. vrsta tamnozelenog serpentina. daktylos prst) četr. protivsred-stvo. lek protiv čega. anti. odbaciti. dogañaj ili stvar posmatrana s protivničke strane. antikategorija (grč. anti. lek protiv šećerne bolesti. antidatirati (grč. antiemetici (grč. lat. lat. u grčkoj pravoslavno] crkvi: deljenje vernima posvećenog hleba (nafore) koji je preostao posle obavljenog priče šćivanja. antidotarij(um) (grč. up. antikvitet (lat. antiinkrustator (grč. anti. antiemetičan (grč. pelco-vanja. anti. katholikos) koji je protiv katoličke vere. nagrada. antiquarius) stari.

metatithemi premestiti) retorska figura koja se sastoji u tome da se iste reči ponavljaju i u drugom delu rečenice. prigovor. klimax stepenice. narke ukočenost. nephrćs bubreg) pl. lat. loimos kuga) med. redni broj 51. v. antimetabola (grč. mos. anti. moriš običaj) fil. anti. upotreba osobnog imena mesto vrste. metal srebrnobele boje. sredstva i lekovi protiv bubrežnih bolesti. veoma rasprostranjena vrsta rogatih sisara. krino sudim) odgovor na kritiku. prelaženje od jače predstave na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi. anti. antilopa (grč.: „Jedi da živiš. a ne živi da jedeš. koji služi protiv trzaja i grčeva. antikreza (grč. antimelanholičan (grč. npr. anti. npr. anti. npr. anti-metabole) retorska figura koja se sastoji u tome što se izrazi koji su bili u prvom delu rečenice pojavljuju i u drugom. pobijanje.. anti. metalepsis zamenjivanje. antiletargičan (grč. u padati. contagiosus prilepčiv. med. ima pravo da se služi i koristi založenim predmetom. nenarodni. antikonstitucionist(a) (grč. umesto interesa na dug. antimoralan (grč. povijam) pl. antikritika (grč. „cvetno oko" (zbog lepih očiju te životinje). atomska masa 121. koji protivreči očekivano] krizi (pojav). a padaju u suprotnim pravcima. klinč naginjem se. meros deo) ret. med. antimonium) mineral. antimonarhičan (grč. antimoralizam (grč. anti. . antikritičan (grč. anti. krino) pisac odgovora na kritiku. učenje koje ne priznaje nikakvu razliku izmeñu dobra i zla. odgovor na napade. ned. anti. anti. žida u stadima po toplijim kopnima. anti. antinarkotika (grč. kresis mešanje) prav. koji služi protiv kuge. antikosmetičan (grč. antinomazija (grč. pisac odbrane od napada. melancholikćs) koji razbija tugu. protivkritika. ali u protivnom smislu. anti. antikritičar (grč.: „Otkrovenje Jovanovo". med. convulsivus koji služi kao predohrana od zaraze. lat. napad itd. sredstva. lyssa pseće besnilo) pl. antikontagioza (grč. anti. na prestolu. antimetabola. anti. dopunski ugovor o zalozi po kome založim poverilac. krino) koji odgovara na kritiku. antimetalepsija. sa logikom. odbrana. lethargfa dremež-nica. lat. onoma ime) zamenjivanje imena. znak Sb (stibium)." antiklinala (grč. lat. antimerija (grč. anti. u Evropi od ove vrste postoji samo gazele. odbrana pred sudom. u laboratoriji su ostvareni atomi antivodonika i antilitijuma. antilogikćs) nedosledan. antiiefritika (grč. kolike trbobolja) pl med. protiv obamrlosti. zamenjivanje jednog dela govora drugim. antilogia) protivrečnost. antilogičan (grč. kosmeo ukrasim) koji uništava (ili: narušava) lepotu. antimentalizam (grč. militarisme) protivnost militarizmu. lat. sredstva protiv psećeg besnila. u kolibi. tj. protivkužni. anti. antilego protivim se. ali drugim redom. bolest spavanja) med. anti. koji sprečava nastup krize (uticaj). antimetateza (grč. elemenat. kristalan i veoma krt tako da se može stucati u prah. antimovid (lat. anti. a ne živimo da jedemo". moralis) koji je u opreci sa moralom.75. nlat. consti-tutio ustav) protivustavan. pokret protiv rata i pripremanje za rat. teol. delovi Sv. convulsivus grčevit) med. koji služi protiv obuzetosti dubokim snom. i koje sve ljudske postupke jednako procenjuje „s onu stranu dobra i zla". constitutio) protivnik ustava. zaravan) pl. anti. npr. anti. lekovi protiv narkotič-nih trovanja. protuslovan. anti.: „Jedemo da živimo. protivan moralu. antilemičan (grč. nlat. anti. antimetalepsija (grč. koji razvedrava raspoloženje. a omotač od pozi-tivnih elektrona (pozitrona). antimon (nlat. npr. sredstva za predohranu od zaraznih bolesti. antikonvulzivan (grč. supr. sul-fid antimona. suar. anti. lekovi protiv trbobol>e. anthćlops) 3007.: „Ako smo veliki. antimonium) hem. jezgro atoma antimaterije sastavljeno je od antineutrona (neutralnih) i anti-protona (negativnih). antikolika (grč. antilegomena (grč. ne vodeći računa o umnim (mentalnim) procesima vezanim s primenom jezika. lat. homolotumena. koji je u protivnosti sa zakonima mišljenja. sinklinala. monarhia) koji je protiv monarhijskog oblika vladavine. dntinacionalan (grč. razmena) ret. mentalizam) lingv. originalnost osporava ili u koju se sumnja. lat. antikonvulzivan (grč. pisma čija se. veliki smo svuda. anti. antikonstitucionalan (grč. antologija (grč. ograničenje predmeta lingvistike na ono što je neposredno dato u govoru. anti. „Demosten" mesto „govornik". pozitivizam u lingvistici. anti. antimaterija (grč. ukočenje) pl. spuštam se) kol. materia) sup-stanca sačinjena od atoma i molekula u kojima su sastavne čestice — antičesti-ce.antiklimaks 55 antinomazija antiklimaks (grč. anti.-. važna njegova ruda. nationalis). postupnost u izrazu) ret. med. fr. anti. protivnarodni. anti. položaj slojeva koji su naslonjeni jedni na druge tako da grade hrbat ili sleme. anti. antilisa (grč." antimilitarizam (grč.

pyr) ned. koji se nalazi na suprotnoj tač-ci prečnika Zemlje. uništavanje truležnih klica hemijskim i fizičkim sredstvima. antisemit neprijatelj Jevreja i njihovog načina rada (up. pl. antipleuritičan. pneumon pluće) med. anti. vatre. supr. antisepsa (grč. anti. razumnim pravcem u proučavanju pitanja vere. antipiretičan (grč. shvatanje da razum. shvatanje da razum. plenus pun) fil. antiskabioza (grč. sredstva protiv zapaljenja plućne maramice. geogr. stav nekih logičara i gnoseologa protiv primene psihologije u logičkim i saznajnoteorijskim razmišljanjima. antipatriot (grč. npr. koji svojim radom i ponašanjem škodi antmnomizam (grč. pyr vatra) pl. antipapizam (grč. •c>JOŽnja protivrečnost izmeñu starozavetskog zakona i hrišćanskog učenja. lat. razumnim pravcem u proučavanju pitanja vere. 2. kod Kanta: protivrečnost koja se javlja pri primeni zakona čistog razuma na čulni svet. anti. antipirin (grč. antiracionalizam (grč. anti. antipsihologizam (grč. antipatičan (grč. antipatheia) neraspoloženje prema nekome. sredstvo koje uništara klice što izazivaju truljenje. antipus) sasvim suprotan. anti. pleuron bok. koji sprečava truljenje. anti. lat. koji služi protiv reumatizma. antipodan (grč. „Svet nema ni početka u vremenu niti granica s obzirom na prostor. ratio razum) fil. protivnožnik. koji suzbija vatru. med lekovi protiv vatre. antirepublikanac (grč. antiprotaza (grč. parasitos gotovan) pl. odnosno čovečje mišljenje. anti. antipi-rink dr. anti. fr. antiparalelan (grč. anti. lat. royalisme). oprečan.avtmnomizam 56 antisociJalan antipod (grč. nenaklonjenost monarhijskom obliku vladavine i kraljevskoj vlasti uopšte. tako da obe stranke mogu ga tumačiti u svoju korist) log. pr. političkom i duhovnom životu. . aspirin. groznicu. protivnik revolucije. anti. nemio. anti. pr. antirevolucionar (grč. teal. reuma) med. nije apsolutni izvor saznanja. lat. antisocijalan (grč. anti. ratio razum) fil. koji služi protiv zapaljenja pluća. para-lyo) pl. sredstva protiv biljnih i životinj-skih parazita koji se nalaze na ljudima i životinjama. replika. glavobolje. anti. antiperistaza (grč. antipiretike (grč. Semiti. sepsis) heš. med. aatipneumoničan (grč. ravnokraki trapez. patriotes) neprijatelj domovine. a i s obzirom na prostor on je ograničen" (teza). anomizam. sredstva protiv šuge. jedna budući spoljašnja a druga unutrašnja. lat. socialis društven) protivan društvenom poretku. nemarenje. odnosno čovečje mišljenje. spolna ljubav. anti. antiskepticizam (grč. anti. anpšlatonska ljubav čulna. protivrečnost. koje se obično izražava jednim pitanjem. dejstvo dveju suprotnih sila u prirodi. skepsis nedoumica. antiseptika. anti. antisemit-ski. neslaganje sa onim gnoseološkim stanovištem koje sumnja u mogućnost ma kakvog saznanja uopšte. groznice. scabies šuga) pl.: simpatija. nomos zakon) 1. utuk. sredstvo protiv groznice. nego je i u jednom i u drugom pogledu bezgraničan" (antiteza). antireumatičan (grč. anti. psyche duša) fil. nagoveštavanje pobijanja nekog tvrñenja. antiparagraf (grč. antinomija (grč. teal. parallelos) dve linije koje sa drugim dvema linijama zakla-paju meñusobno jednake uglove ali suprotnim pravcima. osećanje odvratnosti ili nenaklonosti. teal. suprotnost dvaju sudova ili zakona — teze k antiteze — koji se uzajamno isključuju. anti. lat. nerodoljub. nlat. antipleuritika (grč. antiparalelogram (grč. anti. npr. antiparalitika (grč. nesimpatičan. anti. lat. neslaganje sa trezvenim. peristasis spoljašnje okolnosti) opreka ili suprotnost okolnosti (ili: prilika). rug) med. anti. med. antipathikos) koji izaziva neraspoloženje ili odvratnost neprijatan. gramma) geom.: „Svet ima svoj početak u vremenu. suparnik. antiparazitika (grč. rebro) pl. anti. anti. nije apsolutni izvor saznanja. antiprotasis protivpred-log) ret. anti. onaj koji živi na suprotnoj tački prečnika Zemlje. antipatija (grč. neslaganje sa trezvenim. anti. anti. revolutionarius) pristalica i pobornik antirevo-lucije. sredstva protiv uzetosti (paralize).) antisemitizam pokret kojem je cilj borba protiv učešća Jevreja u privrednom. podos noga) čovek koji u odnosu prema nekom drugom predstavlja suštu suprotnost. načelno nepriznavana bilo kakvih utvr-ñenih zakona. sepsis trulež) med. i koje smatra da se ne može doći ni do kakvih opštevažećih istina. pristalice teorije o praznom prostoru (za razliku od plenista). fil. antirepublikanski. antiplenisti (grč. antiseptikum (grč. antiracionalizam (grč. antinomia protivrečnost zakona sa samim sobom. med. pus. anti. protivnik. anti. anti-paragraphos) odgovor na kritiku. protivjevrejski pokret. antirojalizam (grč. papa) neprijateljstvo i borba protiv pape. res publica) protivnik republikanskog oblika vladavine. antiseptičan (grč. parallelos. dvoumica) fil. septikos) med.

typos) otisak. ned. antifermenti (grč. lat. tuberkuloze. toksine. ali na suprotnim stranama polutara tako da njihove senke u podne padaju na suprotne strane. zajednice. tj. / labudovi već bi poletjeli. anti. protivotrov. antifon(a) (grč. fermentum) med. služi za lečenje Bazedovljeve bolesti. progovara mudro". up. antistrophe) u drami starih Grka: ples hora. anti. 5. odricanje duhovnosti i duhovne prirode uopšte = materijalizam. antitireoidin (grč. antispastos vući na drugu stranu) metr. protivnik ujedinjenja. antifrizi (grč. anti. anti. med. anti. antifraza (grč. pr. anti. antispastika. antistrateg (grč. antispastika (grč. anti. anti. protivrečne. up. antispazmodika (grč. takoñe: otpe-vanje. antipirin. 2. toxikon. suprotnost izmeñu značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kon-tradiktorna. antiscii (grč. flogističku teoriju o postojanju neke hipotetične materije koja pri sagorevanju tela ne sagoreva. regnymi probijam) med. lat. spastikos koji vuče. antifebrilan (grč. . tome sečem) med. trzav) pl. nauka lat. antifebrilije (grč. već bi okopnio. sinteza. phone glas) logička protivrečnost. otpev koji je odgovor pre toga pevanoj strofi. anti. lekovi protiv groznice. anti. antihektika (grč. četvorosložna stopa u koje je prvi i četvrti slog kratak. ove pesme su izvodili pevači ili narod za vreme mise. anti. kod Lajbnica: ono usled čega je jedno telo neprobojno za drugo. phone glas) otpev. v. oprečnost dvaju karaktera. antitip (grč. antistrofa (grč. haima krv. antihemoragičan (grč. med. antifonarij(um) grč. antiunionist(a) (grč. antihektičan. phlogos plamen) 1. eng. teorija franc. al' su labudovi? / Da je snijeg. odabrao papa Grgur Veliki. v. loet. febris groznica) med. npr.antispazmodika ljudskom društvu i nezgodno strči u njemu. a drugi i treći dug: U ------. antiflogistika. freeze zamrzavati. (Hasanaginica). anti. anthelmintika. anti. antiflogističan hem.: „Ide ludo. antiphoneo odgovaram) zbirka gregorijanskih melodija koje je početkom VII v. ret. antiflogistika (grč. ektikos jektičav) pl. flogiston. anteci. 3. anti. komandant neprijateljske vojske. koji služi kao lek protiv krvoliptenja. lat. lek koji sadrži sekret šti-taste (tiroidne) žlezde. anti. anti. jektike. pristalice antiflogistike. anti. pričina) naučio pobijanje verovanja u duhove i aveti. anti. anti. koji je u suprotnostima. v. unio sjedi-njenje) protivnik jedinstva. prototip. stanovnici na istom podnevku. protivnik lečenja pu-štanjem krvi. suprotan. sredstvo protiv groznice. hek. med. 4. up. prepis. antispiritualizam (grč. u transcendentalnoj filozofiji Kantovoj i dijalektici Hege-lovoj: suprotnost prema tezi. antihelmintika (grč. fermenti koji svojim uticajem poništa-vaju dejstvo drugih fermenata. anti. anti. antispazmodika. antispektrologija (grč. spasmos) pl. / Nit' je snijeg nit' su labudovi. lat. iskazivanje jedne misli pomoću dva suprotna pojma. febris) med. / nego šator age Hasan-age. antiteza (grč. elmis elmintos glista) pl. lekari koji u svima bolestima upotrebljavaju antiflogistička sredstva. med. 57 antihemoragičan. protivgroznični. lat. antitipija (grč. u smislu „vrlo ludo". antispast (grč. anti. antiftizika (grč. thyreos štit. phleps žila. antiflogistika 1. otpev. otrov) med. phthisis sušica) pl. npr. sredstva protiv sušice. antiflebotomist (grč. pr. spiritus duh) fil. lekovi protiv zapaljenja. antifonnja (grč. phlox) pl.U. teza. stranica od gume koja se stavlja u uši da bi se onemogućilo dopiranje suviše jakih šumova i buke. a istovremeno smanjuju ili ot-klanjaju bolove. odboj) fil. logia. ned. med. antifebrin (grč. pl. antitetičan (grč. phrasis govorenje) retorska figura koja se sastoji u tome da se jedna reč upotrebljava u smislu koji je potpuno suprotan njenom osnovnom značenju. antithesis suprotnost. 2. antithetikos) protivan. skia senka) pl. oprečna). eidos izgled) farm. ljudi sa suprotnim senkama. antiflogističari (grč. thermos topao) pl.. phlox. sredstva i lekovi koji snižavaju temperaturu.: Šta se b'jeli u gori zelenoj? / Al' je snijeg. sredstva koja ublažuju grčeve. npr. dveju težnji i sl. ili kontrarna. spectrum avet. hem.: „To bi bilo vrlo pametno". a zatim negiranje tih predmeta ili pojmova. antiftizičan. med. slovenska antiteza poetsko nabra-janje više predmeta ili pojmova koji imaju zajedničko svojstvo sa uporećivanim predmetom. anti-strategos) zamenik vojskovoñe. anti. antitoksin (grč. hemičara Lavoazjea kojom je pobio tzv. besmislica. koji je potpuno odgovarao ranijoj strofi. telo koje ima svojstvo da neutrališe odreñene otrove. anti. koji ublažava zapaljenje ili vatru. med. suprotno) 1. lat. sredstva protiv sušice. smrzavati) supstance koje se dodaju vodi da bi se sprečilo njeno smrzavanje na niskim temperaturama. geogr. febris) farm. antitermika (grč. antitypia protivudar. anti.

činiti podvorenje starijim i moćnijim od sebe. cvetno žutilo. plodovima. odmor. antonimi (grč. hemoroida. zoon životinja. civis grañanin) negrañanski. anticus. entonner. sprava za odreñivanje količine ugljenika. naročito na licu. vrtača. zlič. . antotipoliti. anti. preduzeti. ret. anthos. geol. crvenu ili ljubičastu boju — cvetovima. npr. s tim da će se kasnije dokazati. antozoe (grč. ophthalmos oko) pl. fig. oni koji stanuju na istom stepenu geografske širine. počinka. antr lu (fr. fil. up. kyanos zatvorenoplav) hem. okamenjeni cvetovi ili otisci cvetova u kamenu. reči suprotne po značenju. predujmljivati. anthos cvet. antički (lat. starinski. anti. cvetnjak. antonomazija (grč. ugovor o zalozi na osnovu koga poverilac ima pravo da upotrebljava u zalogu primljen predmet. predujam na robu. pre vremena. protivgrañanski. naročito lirskih pesama. cholas utroba) pl. uopšte: zbirka svakog štiva odabranog prema naročitim meri-lima i svrhama. naročito iz vremena starih Grka i Rimljana. up. anthos cvet. antorgastična sredstva med. med. antikrist (grč. entre. živo biće) pl. oputa ime) pl. nepomenik. ksanthos žut) hem. odmor izmeñu činova. anti. avtihipnotika (grč. dobiti predstavu ili stvoriti sud o nečemu unapred. anthrax. npr. tle) pl. anthrax. antrakonit (grč. unapred primiti (ili: primati). u obliku predujma. lažistina. sotona. u poverenju. hypnos san) pl. ned. kol. up. crni prišt. antonomasia drugi naziv) reg. fig. anti. inter) meñu. antr (fr. preduj-miti. antr-akt (fr. antihreza (grč. hresis upotreba) prav. v. starog kova. sredstva protiv navale krvi. lithos kamen) min. antraks (grč. fig. sinotši. leto-zima. anthos. žuta bojena materija koja se nalazi u cveću. antografija (grč. korali. lit-hos kamen) pl. anti. u. lat. džonja-ti pred čijim vratima za prijem. npr. antiquus) stari. antihronizam (grč. dobar-rñav. antotipoliti (grč. Demostenili Ciceronmesto „veliki besednik". ñavo. kotlina. homonimi. algos bol) pl. antonimi. čekati prijem. cholera bolest sa povraćanjem i žitkom stolicom. travnjak. rheo curim) lged. med. kyklos krug. anticipando) unapred. listovima. orgazam. anticnklon (grč. anthos cvet. avtiholerika (grč. odus zub. opasna zarazna bolest koju izaziva tzv. geogr. antichambre) predsoblje kod kakvog velikog gospodina. koji služi kao lek protiv šuljeva. ned. zbirka odabranih. Davežšbacil (Bacillus anthracis) antraksne bolesti one koje se prenose putem posrednog ili neposrednog dodira sa životinjama. upotreba jednog vremena umesto drugog. ned. levkasta rupa od eksplodirane mine. naziv po tome što se na predelu visokog pritiska javljaju meteorološke pojave suprotne onima na predelu niskog pritiska (ciklonu). grapho pišem) pisanje pomoću cveća. sredstva protiv zubobolje. hafma. u četiri oka. sredstva protiv kolere. lithos kamen) min. hrćnos vreme) pogreška u računanju vremena. anti. Ifthos kamen) pl. antocijanini (grč. antoftalmika (grč. antonoar (fr. med. samo na suprotnim stranama polutara. antodoitalgika (grč. sredstva protiv bolesnog nagona za spavanjem. antišambrirati (fr. osip. anti. antrakometar (grč. po starinskom ukusu.. slaganje ugljenog praha ili gara u tkiva i zbog toga njihovo crno obojenje. usred. anthrakćo pretvarati u ugalj) pretvaranje u ugalj. svojstvo suprotnoga značenja nekoj drugoj reči. antos (grč. entre nous) meñu nama. antoalaža (fr. toile. anticipaido (lat. govorni ukras. antihtoni (grč. zool. anti. antologija (grč. anticipare) unapred uzeti (ili: uzimati). chthon zemlja. anticipirati (lat. prostrel. be-drenica. antoftalmika (grč. liig. anti Christos) protivnik (ili: neprijatelj) Hrista ili hrišćanstva. izmeñu.antihemoroidalan antihemoroidalan (grč. entonnoir) levak. anthrax ugalj) med. sredstva protiv očnih bolesti. anticipatio primanje unapred) uzimanje unapred. sredstva protiv očnih bolesti. krečnjak obojen ugljenom. starovremenski. entr'acte) poz. antoliti (grč. anti. cvat. antoliti. predupreñu-juće postavljanje i obaranje prigovora protivnikovog. 58 antr-akt antoksantin (grč. antrakoza (grč. koji potiče iz starog veka. anthos) cvet. pr. anthos. paronimi. bezbožan čovek. anti. starodrevni. besnilo itd. ophthalmćs oko) pl. anthrax ugalj. stablu itd. oputa) lkngv. antoilage) fina tkani-na sa čipkama. privremen prekid u nekom poslu. antichambre) zadržavati se u predsoblju. lat. antihipnotičan. preduzimati. anticivičan (grč. metron mera) hem. anti. anthologia) branje cveća. stanka. kol. anticipacija (lat. med. stvaranje suda ili dobivanje predstave o nečemu unapred. predeo na kome vlada visok atmosferski pritisak. antonimija (grč. antrakolit (grč. antrakolit. v. typos otisak. redak. tvrd-mek i dr. prihvatanje nekog suda unapred kao da je istinit. antišambr (fr. zbirka na j lepšega. anti. krasta. kružno kretanje) meteor. opisivanje kada se mesto zajedničkog imena u govoru upotrebi vlastito ime. anti. biljni pigmenti koji se nalaze u ćelijskom soku mnogih biljnih ćelija i koji daju plavu.

anthropos) predmetak u složenicama sa značenjem: čovek. dobom kada čovečji govor počinje da se razvija. prostor izmeñu dva stuba. predsoblje. antropogenija (grč. antracit (grč. antropogenija.antracen 59 antropomorf antropoglot (grč. pogled na svet i život koji u pitanju o položaju čoveka u prirodi stoji na gledištu da je „čovek mera svih stvari". nauka o merenju čoveka. antropologizam (grč. anthropos. predjele. poznavanje čoveka. uvozna carina. antropizam (grč. anthropos) fil. logismos) fil. počinje sa diluvijalnim periodom. upotrebljava se za spravljanje alizarina i drugih bojenih materija. odstojanje izmeñu stubova. entrecolonne) apx. zemaljski. antropomantija (grč. ulazna soba. antropogonija (grč. shvatanje po kojem je religija rezultat čovečjih nazora. antropologija (grč. anthropos. uvod. eidos vid. opadanja itd. antropognozija (grč. krmenadla. plo-ñenja. Put ka tim višim svetovima ima tri stepena: „priprema". anthropos. antropografija (grč. metron) merenje čovečjeg tela. antropobiologija (grč. pod antr. razmak. meso izmeñu dva rebra (kod stoke). nauka o čovečjem telu. antropozojski period. množenja. occidere ubiti) lek protiv ujeda ce-ce muve. anthropos. prvo jelo pri obedima. anthropos. antropozoik (grč. socio-logije. i koliko je čovek uopšte kadar da izvestan prostor tako preobrazi da bi mu mogao biti od koristi. upadanje jednog glasa. iatros lekar) nauka o lečenju ljudi. S14N10. anthropos. genesis) deo antropologije koji proučava razvoj ljudskog tela. anthropos. ukrpgganja. antropolatrija (grč. anthropos. antropognost (grč. gnosis poznavanje) nauka o poznavanju čoveka. a duh zakonu reinkarnacije. genesis) nauka o postanku i razvitku čoveka i ljudskih vrsta. anthropos. antre (fr. manteia proricanje) proricanje (ili: gatanje) po čovečjoj utrobi. trgovačke i politička geografije. najbolja vrsta uglja. shvatanje da je saznanje (i oblici u kojima se ono javlja) uslovljeno čovečjem prirodom. . Ićgos) naučnik koji proučava čoveka sa gledišta anatom-skog i fiziološkog. anthropos. period u istoriji Zemlje u čijem se početku javlja čovek.(grč. i koje ga shvataju kao smišljen krajnji cilj organskog stvaranja. logia nauka) deo antropologije koji se bavi životnim izražajima čovečanstva i njihovim zakonima proučavajući pitanje nasleña. arheološkog i dr. učenje koje je osnovao Rudolf Štajier. antropometar (grč. telo je podložno zakonu nasleña. entree) ulazak. npr. nastavak ites) min. antropareskija (grč. 1. anthropos. muški gamet kod biljaka. želja. a koje hoće da „duhovnim očima gleda" i neposredno opaža i opšti sa „višim svetovima". pri-vredna. anthropos. antropolog (grč. ulaženje. težnji i ideala. antropozojski period geol. shvatanje da je čovek biće slično bogu. anthropinos) čovečji. koji se tiče ljudi. sophla mudrost) fil. anthropos. duša sudbini koju sama stvara. avtreozoid (grč. ulaz. morphe oblik) kamen sličan čoveku ili nekom delu njegovog tela. anthrax ugalj) hen. antropoidan (grč. anthrax ugalj. glotta jezik) životinja sa jezikom sličnim jeziku čoveka. naročito svečanim. oppggi naziv za sve one predstave koje stavljaju čoveka prema celoj ostaloj prirodi. ulaznina. „prosvetljenje" i „posvećenje". anthropos. anthropos. antrkolon (fr. bios život.: teosebija. očoveča-vanje. anthropos. antropomorf (grč. graphia) opis (ili: ispisivanje) čoveka. latreia služba) obožavanje čoveka. logia) nauka koja proučava čoveka na osnovu anatomije. psihološkog i filozofskog. filozofije. sličan čoveku (o majmunima). metron mera) sprava za merenje visine čoveka. otprilike jedan milion godina. pristup. antropinski (grč. tj. anthrax. ulazna cena. majmun sličan čoveku. lat. antropometrija (grč. antropo. istorijskog i sociološkog. antrpilastr. avtr nu (fr. antropogeneza (grč. njihovoj razvijenosti i drugim osobinama. antropozofija (grč. entre nous) v. najstariji fosilni ugalj. ulazni-ca. kao podvrste su: istorijska. arheologije i nauke o jeziku. 2. gone rañanje) nauka o postanku čoveka. geogra-phia) deo geografije koji ispituje koliko prirodni položaj zemljišta na kome ljudi žive utiče na obrazovanje ljudske zajednice. gnostes poznavalac) poznavalac ljudi. pojava glumca na pozornici. antropogenetika v. muz. zoon životinja) geol.) vot. fiziologije. o odnosima izmeñu čovečjih udova. anthropos. antrkot (entrecote) kup. antricid (grč. oblik) čovekolik. antropogsografija (grč. psihologije. antropijatrika (grč. antracen (grč. kulturne. uticaja okoline. komad kojim počinje opera ili koncert. složen ugljenički vodonik. po traje još i sad. papagaj. predvorje. anthropos. anthropos. koji se dobiva iz katrana kamenog uglja. istorije. supr. anthropos. anthropareskeia) želja ili slabost nekoga da se dopada ljudima. saobraćajne. anthropos.

ne plaća carinu). bog. chemeia) nauka o materijama koje sačinjavaju čovečje telo. u užem smislu. istoria) nauka o razvitku ljudskog roda. onoma ime) lingv. udaranje noge o nogu u skoku pri igranju. polukas. antropohemija (grč. antropofiteja (grč. ljudožder. choreo pasprostirem se) zool. dvornica slave. antrkolon. anthropo-poia) stvaranje čoveka. talile. vrlinama. anthropos. počovečenje boga. antropofagija (grč. anthropos. entrepot. anthropos. en entrepot) necarinjen. v. anthropos. — an antrpo (fr. anthropos. antropofobija (grč. antropoteizam (grč. anthropos. neocarinjen. koji ima čovečji oblik. antropohorija (grč. therapeyo lečim) nauka o lečenju čoveka i o negovanju čovečjeg zdravlja. ital. razuñivanje. antropospeleologija je nauka o pećinskom čoveku. oseća i radi kao čovek. plastike) slikanje (ili: vajanje) čoveka. anthropos. antropomorfologija (grč. anthropos. anthropos. tj. shvatanje da je bog biće koje ima sve ljudske osobine. antropoterapija (grč. anthropos. svako rasuñivanje ili svako učenje koje radi objašnjenja onoga što nije čovek (npr. skladište. religiozno antropomorfizam smatra da je bog sličan čoveku. logia nauka) naučna disciplina koja proučava veze izmeñu čoveka i pećine. morphe) fil. antropomorfoza. anthropos. phone glas) nauka o ljudskim glasovima. phytefa sañenje. skopeo posmatram) veština da se po crtama lica zaključi o umnim i karakternim osobinama čoveka. ples: figura u igranju kada se jedna noga stavi na mesto druge. entretaille) u bakrorezu: fini meñuzarez. antropomorfoza (grč. lat. antrša (fr. fiziognomika. antroposkopija (grč. anthropopathefa) fil. morphe. deliti. anthropo-morphos) sličan čoveku. antroposomatologija (grč. lat. anthropos. antropoteka (grč. antroposfera (grč. sep-trum središte) filozofski pogled na svet koji smatra da je čovek središte sveta i krajnja svrha njegova razvitka. izvoziti ili upućivati. deo nauke o jeziku koji proučava lična imena. morphe uobličavam) počovečiti. u antrpo se može smestiti svaka roba kojom se može manipulisati. theos bog) obogočovečenje. logfa) nauka o oblicima čovečjeg tela. po Kantu: zakonodavni razum čovekov. soma telo. koja se može razvrstavati. anthropos. zamišljati i predstavljati boga kao čoveka. magacin za smeštaj robe koja dolazi iz inostranstva. up. tj. theke pričuvi-šte. antropohistorija (grč. kratak članak. anthropos. anthropos. anthropos. obično zvanično. thysia žrtva) prinošenje ljudi na žrtvu. nauka o spolnom životu čoveka. sa ljudskim osobinama. popravljati. entrechat. počovečavati. tkanine osrednje finoće i kakvoće. tome sečenje) med. rasprostiranje plodova i semena od strane čoveka. anthropos. antropofonika (grč. dok leži u njemu. entrefins) pl. sphaira kugla. antropomorfizam (grč. entrepilastre) apx. antropomorfozirati (grč. ponašanje životinja itd. i odatle uvoziti. antroponimija (grč. sanduk) dvorana zaslužnih ljudi.) upotrebljava pojmove uzajmljene od prirode ili ponašanja čoveka. anthropopatheia) fil. koje oseća i »seli isto kao čovek. en tout čas) amrel srednje veličine koji može poslužiti i kao ki- antropomorfan (grč. interpositus metanje izmeñu. nauka o zakonima koji vladaju u čovečjem životu. antrfile (fl-entrefilet) nagoveštaj nečega vešto upleten u govor. anthropos. anthropos. rañanje) biol. vest ili saopštenje koje treba pročitati izmeñu redaka. antropopeja (grč. tj. antrpa (fr. . phagem jesti) onaj koji jede ljudsko meso. anthropos. antropopatija. rañanje čoveka. lopta) deo životnog prostora koji je pod uticajem čoveka. razmak izmeñu stubova. antropopatija (grč. phćbos strah) strah (ili: zaziranje) od ljudi. antrtaj (fr. antropopa tizam. intrecciato salto) umetnički skok u plesu. umetanje) trg. antropofag (grč. slabostima i dr. antropomorfizam. antroponomija (grč. kanibal. antropoplastika (grč. v. antropopatizam (grč. antropotomija (grč. anthropos. antrpilastr (fr. kanibalizam. spe-laion pećina. a ova se pruži napred. saopštenje vlade. shvatanje i tumačenje stvari i prirode u odnosu na čoveka. pridržavajući se pritom propisa koji se odnose na svaku od tih radnji. logfa) nauka o sastavu i osobinama čovečjeg tela. fizičke pojave. morphe oblik) fil. antropospeleologija (grč. anthropos. nomos zakon) fil. u bačen u redakcijski deo lista. rezanje čovečjeg tela u cilju naučnog ispitivanja. anthropos. antrfen (fr. stovarište. odstojanje izmeñu dva stuba . smatranje onoga što je čovečje božanskim. antrpo (fr. a pod uslovima koje zakon odreñuje (roba. an-tu-ka (fr. istorija čovečanstva. biološki život. da misli. obožavanje čoveka. hod konja. antropocentrizam (grč. anthropophagia) ljudožderstvo.antropomorfan 60 an-tu-ka antropotizija (grč. entrepas) poluravan. anthropos.

pribrojavati. potpun prestanak lučenja mokraće. nlat. zadiviti. podizanje cene. po-ništavati. zaplesti nekoga u neko preduzeće. ushićivati. anšerirati (fr. anumerirati (lat. januara do 31. opovrgnuće. anulus palacii (lat. po dužini. džombast. anthelmintičan. anuitet (nlat. annullatio) poništenje. apagogičan dokaz indirektan. med. anhidričan (grč. anuncijacija (lat. koji traje godinu dana. anurija (grč. zaobilazan. kalendar. anhelacija (lat. anus (lat. pridruženje. idi. an-šantiran. aorist (grč. završetak zadnjeg creva. ushititi. godišnja renta. apanagium) imanje dato na doživotno uživanje. Anschluss) priključenje. izvoñenje i nabrajanje prigovora. vragolan. antihipnotika. dobrojiti. prisajedinjenje Austrije hitle-rovskoj Nemačkoj 1938. neravan. bolja ponuda na javnoj prodaji. opčišavati. hypo-phero snositi) ret. ap-ago odvesti. kome je oduzeta voda. anfan perdi (fr. a-oristos neograničen. opovrgavati. npr. dvosmislen. annus intercalaris) prestupna godina. soli i oksidi. v. ogla-siti nevažećim. anus komunis (lat. per anum) med. jedinjenje kiseonika sa nekim elementom bez vodoni-ka. anfractuosus) krivudav. ap. hydor voda) hem. annuus godišnji) godišnja otplata duga. helmintos glista) pl. anhelatio) kratko. annus ecclestiasticus) crkvena godina. dobrojavati. annus currens) tekuća godina. annuarium) letopis. s boka. godi- šobran i kao suncobran. enfants perdus) na. sumporno-kiseli kreč kome je oduzeta voda. annumeratio) pribrajanje. enfant) dete. aortitis (grč. annus communis) prosta. poskuplji-vanje. anidrija.anthelmintika 61 apanaža govoriti zbog toga što hoće da oda. s boka. prošlo trenutno vreme. Š. an fas (fr. čmar. ap. fig. apanage. nesta-ško. anhidrit (grč. idros znoj) med. napraviti ćupriju (u trik-traku). suša. a. helmins. anus eklezijastikus (lat. žila srčanica. neodreñen) gram. oča-ravati. kroz čmar. uračunavati. čovek koji se može upotrebiti za svaki posao. aorte med. anfraktuozan (nlat. koji se dogaña svake godine. annus solaris) sunčana. enfiler) udenuta. hydor voda) hem. čisti se! apagoga (grč. annus civilis) grañanska godina. zapaljenje aorte. anfan (fr. enchanter) očarati. metr. appšpegage) pribrojiti. slobodan od vode. amrel za svako vreme. anus interkalaris (lat. anthelmintika (grč. vijugast. decembra. dvostran. prisajedinjenje. anceps (lat. opovrgavanje. opovrći. naročito Devi Mariji da će roditi sina. apage! (grč. anus (lat. uračunavanje. neprestupna godina. uron mokraća) med. god. anulus (lat. preñašnje svršeno vreme. ukinuće. ukinuti. npr. lat. enfant terrible) brbljivo dete pred kojim se ne sme svašta . ap. encherir) trg. anualni (lat. od 1. glavna srčana žila. godišnji prihod. vodonik i postaje kiselinom. red soba u jednom pravcu. godišnji dohodak. anulus pi-skatorijus (lat. iskrivudan. anthiperidrotikon (grč. anšer (fr. udevati. zadihanost. anumeracija (lat. aiulus magikus (lat. preko. dobrajanje. annuitas. nestašica vode. anthipnotika (grč. anulacija (nlat. tj. ribarski prsten. anfilirati (lat. iznad. tučenje topovima uzduž. enfilade) dug red. anceps) dvostruk. uništavati. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu. najvažnije arterijsko stablo od koga potiču sve arterije u čovečjem telu. anti. pripajanje. anti. spa-janje. posredan dokaz. anuarij(um) (lat. annus) godina. upija. objavljivanje. osme miris) bezmirisan. en face) spreda. voj. annulus) prsten. ukidati. kolebljiv. anfilada (fr. oznaka za kvantitet jednog sloga koji može biti dug ili kratak. poskupl>ivati. annullare) poništiti. anus solaris (lat. filum konac. sredstva za isterivanje glista. anhidrid (grč. med. zapodenuti razgovor. hypnos san) pl. anti. ap. u opasnost. ali koje izloženo vodi apsorbuje. anšlus (nem. nizati. zadivljavati. godišnjak. nesiguran. fr. posredan dokaz. oglašavanje nevažećim. anšantirati (fr. anus civilne (lat. enchere) trg. hydor voda) hem. pr. per anum (lat. nuditi više. anhidrija (grč. anulirati (nlat. dahtanje. mrtva straža. nanizati. annualis) godišnji. otići. ap. pravo u oči. onaj koji dokazuje tačnost jednog tvrñenja pokazivanjem nemogućnosti ili pogrešnosti tvrñenja koje ga odriče. voj. aorta (grč. anti. hydor) bezvodnost. anfan teribl(fr. opčiniti. vojnici koji se sami jave da izvrše neko opasno delo. anus) anat. tući topovima po dužini. aosmičan (grč. anthipofora (grč. aorte) znat. annulus palatii) kraljevski prsten pečatnjak. da bi se posle jedan po jedan pobijali. uništiti. Blagovesti. apagoge) log. annulus magicus) čarobni prsten. ubrajati. s lica. apage) odlazi. anus kurens (lat. yper nad. poskupljenje. oči u oči. annulus piscatorius) papin prsten pečatnjak na kojem je predstavljen sv. pol. obična julijanska godina. npr. pr. dati više pri nadmetanju. Petar u ribarskom čamcu. podizati cenu. biser. ñavolan. poništavanje. teško udisanje vazduha. apanaža (fr. annunciatio) nagovešta-vanje.

zaziranje (ili: strah) od ljudi. apedeugizam. godišnji prihod. apelativan (lat. beznačajan i ništavan priziv. otimač. apart odvojeno. tvrdine 4 po Mosovoj lestvici. doziv. apelacio inadmisibilis (lat. apart naročit. vidan. prepušten. gran. posle nižih. apelatorija (lat. sva oruña. stan sa više odeljenja. apatheia) neosetljivost. odgojni) neobrazovan. apeiron (grč. nevaspitan. spoljašnjost. aparencija (lat. astr. neke radionice. obezbeñen prihod. apedeutizam (grč. kazivanje. jedinstven) naročit. braće). apelacio dezerta (lat. appellans) prav. apparens) vidljiv. prauzrok iz koga su sve stvari izašle i u koji se ponovo vraćaju (ovaj pojam uveo Anaksimander). apeks (lat. očevidan. odgojim) v. neupućenost u ono što je lepo. apparentia) privid. tačka neba u pravcu koje se vrši neko kretanje. pomoćna sredstva i dr. beskrajan) fol. nedostatak ukusa. nepromišljen priziv. apeks Sunčanog sistema tačka ka kojoj se kreće Sunce sa svojim pratiocima (planetama). veoma rasprostrt. utrnulih osećanja. a-. pobijanje. lažan. neprihvatljiv priziv. ljubičaste ili zelenkaste.: antiapeks. apartman (fr. paideytikos vaspitni. svirepost. apeiros neiskusan. sa puno osećanja. boje sive. naprava. ceo pribor. apelacio frivola (lat. soba. lopov. znak. a-. vrh kupe. apelacio temerarija (lat. pozivanje. ne odaziva se na poziv gospodara. voj. lice protiv koga ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu. apatičan (grč. npr. appassionato) kuz. zločinac. appellatio) viši sud (izmeñu prvostepenog i hasacionog suda). npr. odvraćanje. apanager) dati kome imanje na doživotno uživanje. apatit (grč. oruñe) sprava. appellare. mač. prav. appelare) viši. vrstu. nesvakidašnji. patria domovina) lice koje nema državljanstva. za-pleten. appellativus) gram. prevaran. poznavanje.). appellatio admissibilis) prav. pun draži. zbor. neobrazovanost. appellatus) prav. apatao zavodim) št. verovatnoće. bioskopa. zajedničko ime. nemaran. priziv višem sudu. kratak i oštar udar napred isturenom nogom. očigledan. odrediti stalan godišnji prihod. apelativ (lat. paideyo vaspitavam. aparat (lat. npr. poslušnost kod pasa. apatetikos prevaran. kalcijev fosfat s fluorom.apanažirati šnja plata bližih vladaočevih roñaka (dece. arasće) velegradski razbojnik. taj pas nema apela. appellatio inadmissibilis) prav. apathes) neosetljiv. apaš (fr. 62 apelacio frivola apedeuzija (grč. privid-nost. apanthropia zaziranje od ljudi) nečovečnost. strasno. usiljena težnja za lepim i kitnjastim izražavanjem. apparatorium) odeljenje (ili: orman) za smeštaj oruña. stanje u kome kod čoveka ništa ne može izazvati ni radost ni žalost (u normalnim prilikama obično nastupa usled za-morenosti mozga). zaključak. lažljiv) lažljiv. apatije (grč. apeirokalija (grč. apatetičan (grč. višim sudovima i traži njihovu pomoć. apelat (lat. onaj koji se u pravnim ili sudskim poslovima obraća. izgled. šiljak) kupasta kapa starorimskih sveštenika. apatao. početak. sva mehanička postrojenja (npr. appartement) stan. apparatus) svi aparati jednog tehničkog preduzeća. . kalćn lepo) nepoznavanje lepote. aparatorij(um) (nlat. areh vrh. čovek. spoljašnji izgled neke robe. apel (fr. apanažirati (fr. neškolovan. apasionato (ital. ret. apartan (fr. životinja. trg. aparatura (lat. priziv koji se može dopustiti i prihvatiti. appellatio deserta) prav. apartheid (eng. pozorišta i dr. apparatus sprema. apatrid (grč. up. a-. apelacija (lat. apantesis) odgovor. zamršen. pozivanje na viši sud. apaideysia) nevaspitanost. appel) poziv. sprava i sl. tj. neobičan. geom. apelant (lat. aparentan (lat. reč koja označava rod ili vrstu.). veličina i sl. koja su potrebna za neki posao ili neku službu. appellatio frivola) prav. imenovanje. pri Zemljinom obrtanju. nedopustljiv priziv. utrnu-lost osećanja. žalba višoj vlasti. lat. zadocneo priziv. nemarnost. apelacio admisibilis (lat. rod. antropofobija. ravnodušan. apantropija (grč. odstojanje. npr. dopustljiv i prihvatljiv priziv. prizivni sud za crkvene sporove. nomen appellativum) gran.: drvo. izdvojeno. koji označava zajedničko ime. neosnovan priziv. jasan. znak za dužinu ili naglašavale nad samoglasni-kom. odeljenje. appellatio temera-ria) prav. neznanje usled slabog školovanja. podeljeno) naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koju na najbezobzirniji način praktikuje Južnoafrička Republika odričući svako političko pravo svojim podanicima crne kože. mlitavost pokreta sa težnjom nekretanju. ravnodupšost. apedeutičan (grč. dražestan. apanteza (grč. stroj. apedeuzija. supr. prividan (npr. apeiros neograničen. odvratnost meñu ljudima.

čiji cvetovi nemaju kruničnih listića. pozivati se na nešto. kao složene sočivo. suprotno dejstvo pada. a-. mali prozirni morski pla-štaši sa repom za veslanje. aperijentan (lat. aperitivus) v. aplazija (grč. . apices juriš) pl. apendikularije (lat. konstruisan 1866. a-. apeptičan (grč. neiskusan. bez lišća. zapaljenje crvolikog produžetka na donjem delu slepog creva. nlat. tvorenje) anat. otvor (izdubenog ogledala. apertura (lat. po Vuntu: prvo akt ili proces kojim se psihički sadržaji dovode do jasnog shvatanja. aperiodičan (grč. apiretičan (grč. planao) opt. crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poštovali kao božanstvo. stanje bolesnikom izmeñu napada povratnih groznica. alat. jasno shvatanje predmeta pomoću akata pažnje. odnosno mišljenja. apurement) trg. apeiria) neiskusnost. uobličenje. pravničke dosetljivosti. žudnja za nečim. apetit (lat. težnja. aplaudira™ (lat.. pljeskati u znak odobravanja. v. apehema (grč. apirman (fr. aperfu kratak pregled. apireksija (grč. shvatanje. bujica praznih reči. dopuna. a-. apijarij(um) (lat. ad-perceptio) fil. Alis mit. apetalan (grč. nevičan. apistia) neverovanje. pl. apireničan (grč. tečan. apetitivan (nlat. aplanat (grč. ap-echema) odjek. sveti bik. apendiks (lat. rakija ili drugo piće kao sredstvo za otvaranje apetita. suština. pepsis probava. med. aperire otvoriti. a-peptos nevaren) nesvar-ljiv. apercepcija (lat. da ga (ili: je) pojedeš. podozrevanje. odnosno mi-šljenja. aplanir) poravnati. planao lutam) fotografski objektiv. perfodos) fiz. a-. a-. aperijencije (lat. rug vatra) med. applaudere) tapšati. loša probava. žudnja. pomoću kojih se jedan predmet shvata. sa- držaj jedne predstave jasno shvatiti i tim je staviti na pravo mesto u svesti. aperiens) koji otvara volju za jelom. uložiti (ili: ulagati) protest. a-pyros. požu-dan. aperijens. apis) zool. cultura gajenje) pčelarstvo. bez (sferne) aberacije. varenje) med. ješnost. kada se bol prouzrokovan tim padom oseti na suprotnoj strani. overavanje. irreg gornji. jasno shvatiti. uvideti. opt. aperijentan. da se jede. kratko i pregledno izlaganje. nemanje ili nedovoljna razvijenost jednog organa ili više njih. apirija (grč. aplanirati (fr. aperantologia) preterana brbljivost.apelirati 63 aplaudira™ apelirati (lat. pčela. koji izaziva želju za jelom. a-petalos) bog. a. požuda. obraćati se (ili: obratiti se) prizivom višem sudu. suprotna pukotina na povreñenoj kosti (kontrafi-sura). nagon. naročito: crvoliki produžetak na donjem delu slepog creva. apeiros. neprobavljiv. na prečaga. appellare) v. zool. siguran od vatre. proveravanje računa. apeticija (lat. plašiš obrazovanje. apendicit (lat. pčelinjak. aperijens (lat. letimičan pregled. za-pažanje. a-.ne. apelirati. apikultura (lat. pohotan. bez. med. apis (lat. apistija (grč. aperkat (ept. otkloniti smetnje. aperientia) pl. izdužen produžetak sa površine nekog organa. a-. apepsija (grč. tj. koji se ne klati oko svoga ravnotežnog položaja. aperantologija (grč. sklonost. vetrilima (dijafragma) za prolaz jednjaka itd. apercipirati (lat. appetere. a-. više veze duševnog života. koji nema iskustva. areh. appetentia) čežnja. u boksu: udarac pesnicom tako da je onaj deo ruke gde je šaka okrenut prema sopstvenom licu i ruka ima zamah odozdo na gore. a ne one koje počivaju na asocijacijama. želja. drugo. apiarium) pčelanik. uložiti (ili: ulagati) priziv. prohtev. bez visoke temperature. appetitivus) željan. koji su bez latica. sladak. aperitivum) sredstvo koje izaziva volju za jelom. bez groznice. apices juris (lat. alelovati (lat. peira iskustvo) 2. primamljiv. apiričan (grč. aperijencije. zaklona na optičkim aparati-ma). saznaje i tumači. apertura) anat. linkejoskop. aplanazi-ja: nemanje (ili: nepostojanje) sferne aberacije. koji nema koštice (o plodu). načelo na kojem počivaju druge. apetencija (lat. aperitiv (nlat. appetitlich) ukusan. appellare) moliti koga za pomoć. crvuljka (pogrešno se kaže: zapaljenje slepog creva). rug vatra) 1. aperire otvoriti) med. crvuljak. ad-percipere) zapaziti. otvor npr. čut udarac) sp. aperitivan. aperitivan (lat. nezapaljiv. apetitlih (lat. dovesti u red. prilog knjizi ili delu. appendicula mali pri-vezak) pl. slabo varenje u organizam unete hrane. zaključak. sredstvo za čišćenje. rugep kopggica) bog. aplanatičan (grč. primiti nešto sa bučnim odobravanjem. volja za jelom. koji nema sferne aberacije. apersi (fr. koji pati od slabog varenja želuca. zagladiti. a-. appendix) ned. sažetak. oni akti parenje. beskrunični. apis pčela. osećanje gladi. živo odobravati. sumnja. stanje bez groznice. appetitus) prohtev za jelom. appendix) dodatak. nem. slobodan od njihanja. težnja za čim. apiričan (grč. simbol zemljoradnje. appetitio) težnja za čim. rug) med. naklonost. zapažati.

applicans) v. apodoza (grč. apojovijum (nlat. pojava opažena kod naj-nižih jednoćelijskih životinja. a-. algos bol) bol ili tuga za zavičajem. Jov-od Jupiter gei. apokaliptika (grč.. gran. vrednoća. menica koja izmiru-je neki dug ili duguje izvesnu sumu.U ravnostranom trouglu moraju sva tri ugla biti jednaka". pravilan položaj prstiju pri sviranju. drugi. . aplikacione boje šare (ili: mustre) u boji koje se utiskuju u tkaninu. prio-nuti za neki posao. mat. naročito inostrana.-. applicatio) način izvoñenje. papirna novčanica kao sredstvo plaćanja u platnom prometu. aplikativan (nlat. ogledni govor. prilepiti. poslednji deo složene rečenice. dokazivanje. applausus) tapšanje. primena. appointer) odrediti platu. npr.(grč. pus noga) med. 2. ukras na haljinu. grapho pišem) prepis. aplikaciona škola viša vojna škola u Francuskoj i Italiji za pripravnike za generalštab. apokaliptičan (grč. za razliku od prvog dela (protaze). aplikatura (nlat. asertoran. sitan novac za potkusurivanje. ned. menica. apodiksis (grč.: Dete bolesno mora da leži. podćs. utiskivanje. up. budućnost božjeg carstva i dolazak obećanog Mesije. opet. neminovan. apodosis) ret. aplauz (nlat. proble-matičan. beznož-ni vodozemci. združiti) liši. 1—8): kuga. natrag. afričkim i dr. pus. appoint) fin. aplikata (lat. metanje. naročito u vojnim naukama. dati npr. Apokalypsis) 1. a-. dokazan. zagonetan. treća oca u prostornom koordinatnom sistemu. L0g. starati se. pohvala. prilježnost. arropege priložiti. predudar. rpeo dahćem) ned. nemanje nogu od samog roñenja. tajanstven. applicabilis) primenljiv. applicare približiti. apodemia boravak u tuñini. mračan. bezuslovan. staviti. takoñe: najveće udaljenje Sunca od Zemlje u afelijuznu.: . Jovis) astr. lek. tačka na putanji jednoga od Jupiterovih pratilaca u kojoj je on najudaljeniji od planete. nedisanje. raz-. apokaliptični broj mistični broj h?5 — 666 u Apokalipsi (13. dodati. Otkrovenje Jovana Bogoslova. apozitiv (lat. apodikti-čan. apodan (grč. arb. appoggiatura) muz. brižljivo izučavati. apojovium. npr. applicare) namestiti. rat. tj. apodija (grč. apozicija (lat. apogej (grč. jedna atributivna imenica kao dodatak nekoj drugoj imenici. aplikativan. završnica. poravnati se u nečemu. apodejktičan (grč. aplikabilan. afelijum). oba izraza su iz astronomije Ptolomeja. odrediti ročište. religiozni pravac koji sve pojave tumači kao neko predskazanje o svršetku sveta. beznožan. sravniti račun sa trgovačkim knjigama. apograf (grč. neopovrgljiv dokaz. kandidat. čita knjigu). supr. aplicirati (lat. neopovrgljiv. kao apozicija. Dušan. perigej. applicatura) kuz. oblog. a ne Sunce (up. ukrašavanje melodije sitnim notama. apo-kalypto otkrivam) u duhu ili stilu Apokalipse. pridev koji stoji uz imenicu kao apozicija. upotrebiti. ukrasa od druge materije na neku tkaninu. kopija izvornog dokumenta. appositi-vum) gran. u obliku simbolič-kih slika i čudesnih vizija. a-. zamena subjektova koja ga kazuje drugim imenom. apo-gaion) acrp. podesan. rañanje bez nogu. može da ga zameni (npr. koji stoji kao dodatak. aplikatorika (lat. poslednja knjiga Novog zaveta. apodiktičan (grč. apoentirati (fr. marljivost. apogamija (grč. ucrtati. uneti. apoda (grč. modalitet. jezicima izvedeni glagol koji glagolskoj radnji daje značenje naklonosti prema nekome (objektu). noga) zool. apoen (fr. apodeixis) prikazivanje. danas se upotrebljavaju samo u odnosu na Mesec. itd. beznožnost. apo. koji se može lako namestiti na. u kojoj je on najudaljeniji od Zemlje. u nekim kavkaskim. Čovek pošten ne bi to nikad uradio. glasno odobravanje. priljubljiv. arb od. apozitivan (nlat. nameštanje. tvoj mlañi brat. primeniti. pljeskanje u znak odobravanja. npr. arb. sud koji izražava logičku nužnost. applicativus) v. apnea (grč. appositio) gram. apunto. kraći ili duži zastoj u disanju usled poremećaja centra za disanje. dodavanje. apodiktičan sud log. applicare) objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera. apodeiktikos) v. plaćati. grč. appositivus) gran. apodeiktikos) koji dokazuje. svaka. 18). npr. neoboriv. aplikativ (lat. razmnožavanje bez oploñavanja kod koga se razviće vrši samo pomoću jedne vegeta-tivne ćelice. aplikabilan (nlat. apo-kalypto otkrivam) jedna grana poznije jevrejske književnosti koja hoće da prikaže. prileplji-vanje. pus) koji nema nogu. prišiti. apoñatura (ital. izlaganje. aplikacija (lat. gameo ženim se) zool. a-. upotreba spoljnih sredstava. metnuti. zavoj. kada se još smatralo da je Zemlja središte. applicata) geoi. pljesak. ordinata (kod kupinih preseka).aplauz 64 apokaliptičan apodemijalgija (grč. apokaliptični konjanici četiri simbolične prilike iz Apokalipse (6. jedan od najdragocenijih dokumenata i izvora za istoriju prvih dana hrišćanstva. primenjivanje. glad i smrt. Apokalipsa (grč. aplikant (lat. stavljanje. obraća-ti jaku pažnju na nešto. arb) predmetak u složenicama sa značenjem: od. Jupitera. tačka na putanji Meseca.

takoñe: dela nepoznatih pisaca. apokrifan (grč. skamenjavanje. apo-krinomai) „onaj koji treba da govori i da odgovara". izmišljena priča kojoj je cilj da predoči neku moralnu istinu ili pouku. odbrambeni govor ili spis u korist nekog čoveka ili učenja. aiokritičan (grč. potpun prestanak neke bolesti. na franačkom dvoru: titula najvišeg sveštenika koji je. apoplektični habitus telesni sastav sklon kaplji. postupno. odvajanje. apolog (grč. sin Zevsa i Lato-ne. apologizirati (grč. apolid (grč. apolidos koji je bez zavičaja ili bez otadžbine) prav. rešenje. Apollon) nit. apopleksija (grč. aro-Mab slomim. nepravi.apokaliptičari 65 apoplektičan apokaliptičari (grč. koji pomaže lučenje i izbacivanje suvišne tečnosti. apokspa (grč. aponia) bezbolnost. poučna pričina. apologema (grč. živac) znat. arb. poput navlake. izdvajam) 1. držati odbrambeni govor. branilac. neuron žila. apolćgema) odbrana.sid (ili: smetnja. apolitoza (grč. razmnožavanje bez oploñavanja putem partenogeneze ili apogamije. bila. mixis mešanje. skrham) med. krvokapni. spis. npr. svojevoljna smrt od gladi. lekarstva. apo-krmo izlučujem) med. pronañena u Darmštatu. aponija (grč. apoplektičan (grč. apolonion (grč. apokatastaza (grč. vraćanje zdravlja. srca ili mozga) redovno praćen onesvešćenjem. apologeomai) braniti. izostavljanje poslednjeg slova ili sloga neke reči. apoliza (grč. zauzimati se za. povratak u isti prividni položaj. poslanika na carskom dvoru u Carigradu. apologeomai) odbramben govor i dr. bio i vrhovni starešina dvorske kancelarije. apo-kopto odsečem) skratiti reč na kraju izostavljanjem jednog glasa ili više glasova. apologetičan (grč. naročito: branilac hrišćanstva od napada never-ničkih i jevrejskih. odluka. apologetikćs) onaj koji govori ili piše odbranu. muzike. naročito hrišćanske učenje. arb. arb. lažan. postepeno. malo po palo. učenje o vraćanju svih stvari i o ksnačnom ulasku u carstvo nebesko čak i grešnika (palingenezija). apo-kartereo ubijam se glañu) svojevoljno uzdržavanje od jela. izbacivanje (ili: izlučivanje) suvišne tečnosti iz tela. apoklazma (grč. apologetika (grč. učenje o večitom ponavljanju stvari (Heraklit. apokriza (grč. govora. obaveštenje. apo-krinomai obavestim. prestanak. sumnjiv. otkrivene. apologeomai branim) v. arb. ned. podmetnut. apokartereza (grč. med. vrsta fortepi-jana. apologet. apoplektična sredstva sredstva protiv kaplje. u Engleskoj. religiozni zanesenjaci. apo-krypto skrivam) pl. sličan orguljama. apokopirati (grč. apo-kalypto otkrivam) oni koji veruju da Otkrivenje Jovanovo sadrži proročanstvo o budućem ispunjenju i ostvarenju carstva božjeg. koji luči. apokapnizam (grč. ozdravljenje. Aiolon (grč. arolambano zadržavam. Apollon) muzički instrumenat. apo-kopte odsecanje. naprasan prekid delatnosti nekog važnog organa (pluća. bog sunca. spisi ili knjige čije je pravo poreklo tajanstveno. apolepsis zadržavanje. sparivanje) zool. od IV veka titula biskupskog. babušina. spokojstvo. naročito rimskog. plod iz jednog cveta sa više slobodnih tučko-va. sprečavam) med. apo-katastasis vraćanje u ranije stanje) vraćale u preñašnje stanje. poreñenje u priči.. apologeomai branim) teol. pretvaranje u kamen. stojici. apomiksija (grč. apokrifi (grč. apćlogos priča) poet. apologist(a) (grč. zdravlje. mišiće. apokarpija (grč. skraći-vati. Apollon) nuz. kaplja. astr. aponeuroza (grč. u isto vreme. apolonikon (grč. apologet (grč. istraživači Otkrovenja. nauka o tome kako treba braniti veru. kod ljutića). apokrifni spisi spisi ili knjige koje crkva ne priznaje kao prave (za razliku od kanonskih). odgovor. apolithyo skameniti) kol. apo-krypto skrivam) nesiguran. apoplesso udarcem oduzmem) ned. apolis. snošljivo stanje. odgovorim) 2. izostanak) neke organske funkcije. a nije pri-mljeno u državljanstvo druge neke države. pitagorejci). . med. kañenje kao predohrana od zaraznih bolesti. apologija (grč. prelom kosti. disanja. karpćs plod) bog. sufumigacija. apologfa) odbrana. kanoi-ske. rečitosti itd. skratiti. a roso a roso) nuz. fil. grupe mišića i cele udove. odrezivanje) gram. npr. sličan kaplji. sklon kaplji. mračan s obzirom na svoje poreklo. apo-lysis odvajanje) otpust vernih u grčko j pravoslavno j crkvi. odbrambena tačka. poremećaj. sastavljena je od vezivnog žiličastog tkiva. od kojih se svaki razvija u po jedan plodić (npr. u dogmatičnom smislu: obraćanje svih ljudi u Hristovu veru i njihov ulazak u večno blažene zo. apokriza (grč. poezije. pret . pronañen 1828. apokrino izlučujem. 5 Leksikon apolepsa (grč. koje nisu prave. a poko a poko (ital. koji ima karakter odbrane. beličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija. apokrizijar (grč. lice koje je izgubilo državljanstvo svoje. kapnos dim) ned. apoplexia) ned.

apo-siopesis zanemljenje) ret. apostolos) koji potiče od apostola. sedas apostolica) papska stolica u Rimu. doprinos jednog lica u neko preduzeće u stručno} spremi. zavisan (ili: zavisio) od iskustva. tj. apostazirati (grč. apor (fr. apopsihija (grč. bespomoćnost. nedopušten. ili nekoj stvari. sumnjiva (ili: sporna) stvar. apostates. težak zadatak. goro i planino. 3. zavisan od iskustva. apostasia) odvajanje. 2. apostolat (nlat. donositi. med. apostrofirati (grč. npr. sporno pitanje. apostateo otpadam) otpa-sti. obamrlost. onaj koji je sklon kaplji. 1. bilo prisutno j ili odsutno]. arogeb) zagonetan. papski. apportare. apostematosus) koji ima oblik čira. apo-stema čir. apostolsko dostojanstvo. načela. kolebati se. apostemacija (nlat. logička teškoća. imanje doneto u brak. aposterioran (lat. apostolicitas) teol. fig. da se teškoće i protivrečnosti datih fenomena radi njih samih ističu. ali ne u gotovom novcu. Dela apostola. apostillator) pisac beležaka sa strane ili ispod teksta. dodatak nekom pismu ili povel>i. aporematičan (grč. koji odgovara učenju apostola. aporetičar (grč. aporetikos) onaj koji sumnja. apoetolikum (nlat. a posteriori) fil. Bogom sestro. apostolicum) zajednički naziv za apostolske spise Novog zaveta. metod da se problemi pre njihovog teorijskog obrañivanje i nezavisno od mogućih rešenja čisto sami u sebi ispituju. bog. koji se gnoji. apostat (grč. apćrema. učenja. aporia) zbunjenost. pisma koje su napisali apostoli. apostematozan (grč. koju je osnovao apostol Petar. ukor. označiti apostrofom da je u nekoj reči ispušten samoglasnik ili suglasnik. logična teškoća. stvari zabranjene za izvoz. apoplšsso udarcem oduzmem) med. fig. čistim učenjem apostola. arogeb) v. apporter) doneti. apostolos odaslan) poslanik. nejasnoća. beleška (ili: primedba) sa strane ili ispod teksta. lat. a-poreutos) zabranjen. odvojiti se od pravog učenja ili vere. zagnojavanje.: a priori. arogeb biti u nedoumici. apostola tuš) propovedanje (ili: širenje) vere. aporetika (grč. naročito kod obučenih pasa. aporizma (grč. apostillus) pisati (ili: praviti) beleške sa strane ili ispod teksta.! apostazija (grč. okrenuti) gram. otpadništvo. preveriti. osloniti nekog življim. duboka nesvestica. nepokretnostima ili pokretno-stima. a posteriori (lat. apostil (nlat. naročito od hrišćanske vere ili crkve. apport prinos. odreći se vere. . a posteriori. nejasan. apostol (grč. roba zabranjena za izvoženje. zbijanje protoplazme i hlorofilnih zrnaca na ćelijskim zidovima susednim sa drugim ćelijama. otklanjanje. aro. apostilator (nlat. skeptičar. fig. propovednik hrišćanstva. aporem. ideje i sl. apostolos) sistem neograničene crkvene vlasti. sphragis pečat) lik urezan u prsten. apostillus) opropggajno ili otpusno pismo. apo-psycho izdahnem) izdisanje. aport! (fr. da se nepojamno od pojamnog odvoji. npr. prav. naročito hrišćanske.apoplektičar 66 aposfragizma apoplektičar (grč. apostilirati (nlat. onaj koji širi neko učenje. apostrof (grč. kao pečat. apostolicizam (grč. grditi. supr. a posteriori) fil. oštrijim tonom. odmetnuti se. aporija (grč. figura kojom se neko obraća odsutnim licima ili stvarima koje zamišlja kao žive. fr. nlat. u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu. aposfragizma (grč. prevrnuti verom.: Jao. saglasnost prave Hristove crkve sa tzv. „veština" raspravljanja o problemima a da se pri tom ne želi da se pošto-poto doñe do njihovog rešenja. Hristov učenik. apostrophe odvraćanje. težak za razumevanje. apostrofa (grč. ulog) trg. znak kojim se obeležena da je jedan samoglasnik ispušten ('). . figura u kojoj govornik ili pisac iznenadno zastane u svom izlaganju i obrati se nekoj ličnosti. zatajivanje misli: preki-danje govora npr. teškoća. popuštanje dvaju suprotnih sudova u spornom pitanju. Dela apostola. apostrophos) gram. odmetanje. aporos neprohodan) fil. prećutkivanje. pribegavanje) ret. odmetnik od pravog učenja ili prave vere. na osnovu iskustva. aposiopeza (grč. aportirati (lat. apporte) daj ovamo. saborne poslanice i 14 poslanica apostola Pavla. aporem (grč. bogo-službena knjiga pravoslavne crkve koja sadrži knjige Sv. ispuštanje duše. a-poreutos neprohodan. oduševljen pobornik i prvoborac za pobedu neke nauke. apostematio) med. gnojenje. apostolicitet (nlat. apostata) otpadnik. papinska vlast. ukoriti. neprolazan) pl. Poslanice i Otkrivenje Jovanovo. aporeta (grč. 4. donesi! (kod obučenih pasa). apostolska stolica (lat. aporizma. gnojav. Julija Apostata. apostolski (grč. majko moja! — Posestrimi goru i planinu. tj. apo-strepho odvratiti. zvanje propovednika vere. stvoren na osnovu iskustva. „Ja ću tebi" . grdnja. . aporetičan (grč. ua. preporuka priložena uz pismo ili molbu. prinositi. arogsb u zabuni sam) sumnja.

priznanje nekome sposobnosti za apotanazija (grč. ukinem) lipti. appreter) doterati (ili: doterivati) razno tekstilno gradivo tako da dobije izgled i svojstva finijeg tj. kol. koja je razli: . appoggiato) nuz. apoftegma (grč. usvešći-vanje sadržaja jedne predstave. zabrinutost. da se knjiga štampa. putnička apoteka. duhovit. chroroa boja) opt. vezivanje. izdanak) med. apretirati (fr. odobrenje. apoteoza (grč. kratak a misaon. im. apofaza (grč. strahovanje. apretura (fr. pohvala. prav. appoggiatura) kuz. apraxia besposlenost) pskh. obožavati. apprecari. apoftegmatičan (grč. apotheke. metria) merenje odstojanja. a priori (lat. razdaljine. apophthegma) kratka i duhovita izreka. bilo u etici. alodžato (ital. procene. aro. ablaut. skinem. popis imetka. fr. tj. pori-canje. nezavisan od iskustva. prima nista. (»sita. stanicama.). nesposobnost izvoñenje izvesnih običnih pokreta bez postojanja oduzetosti (parali-ze) i tačnog shvatanja značenja nekih stvari. apofize pl. vrednosti nečemu. inventar. trgovac lekovima. apraksija (grč. predudar. kućna. . ili svojstva koja im daju veću trgovinsku vrednost. a priori) fil. approbatio) odobravanje. prisustvo jedne rude u nekoj drugoj u obliku grane ili korena (ramifi-kacija). koji izražava odobravanje. sliveno. apoteza (grč. povoljan sud o nečemu. aprobatoran (nlat. apophthegmatikos) u obliku duhovite izreke. zatvor. aro. aprobativan (nlat. ukidanje. sa košću spojen koštanom masom (up. v. u državinu. therapefa) ned. phone glas. aro. obožavanje. označava lo-gičku prethodnost značenja. kutija u kojoj se drže lekovi. skidanje. pristanak. linija upravio povučena iz središta pravilnog mnogougaonika na jednu njegovu stranu. vina. koža. apofonija (grč. aprecijacija (nlat. potom. a prima nista (ital. nerastvorljiv talog koji se obrazuje u biljnim ekstraktima izloženim vazduhu. ar . dopuštenje. pro-cenjivanje. potpuno izlečenje. podignutih na kvadrat itd. apotithemi ostaviti na stranu.a izmeñu dijagonale i strane kvadrata. slivanje tonova. a ne vremensku prethodnost (psihološku). u običnom životu: unapred. a priori. aprekacija (lat. mlečnih prerañevi-na i dr. approbator odobravalac) lice koje vrši stručan pregled i odobrava puštanje u promet proizvoda u naučno-is-traživačkim zavodima. apoteka (grč. moj apre. aproba-g tivan. uroka i sl. apofiza (grč. theos bog) uzdizanje umrlog junaka il! velikog čoveka do božanstva. apo-tithemi) geom. apotropaion) amajlija. produženje lečenja i posle bolesti. apprecatio) preklinjanje. chroma) opt. vezano. razumevanje. apopatura (ital. pravilna srazmera u grañi jednog muzičkog instrumenta. predstava. kao izmeñu ~U~2p 1. prema tome. min. npr. apotema (grč. razlika izmeñu celog i narednog polutona. dati mu glatkoću. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja hromatsku i sfernu abe-raciju. nezavisno od iskustva (supr. hen. apoteozirati (grč. fabrikama itd. aro. thanatos smrt) potpun prestanak života. v. apohromat (grč. apophasis) davanje saveta. igrač koji u igri dolazi posle drugog igrača. apophysis izraštaj. uzimanje u posed. krzno) dobijaju izgled i svojstvo finije robe (glatkoću. apotekar (grč. ali tako da ne izgleda da se to hoće. aprobacija (lat. naročito na završetku zgloba cevastih kostiju. razlika izmeñu dvaju veličina samerl>ivih samo kao stepenovanih.apotanazija 67 aprobacija apohromatičan (grč. prevoj. aprehenzija (lat. aro. misao. žice koje odra-žavaju vezu izmeñu intruzivnih masa iz kojih izbijaju. apohometrija (grč. apotropejon (grč. npr. aprobatoran. poslovica. promena samoglasnika u bilo kom delu reči. strah. gubljenje glasa. apre (fr. epi-fiza). a prima vista) trg. apophonie) lingv. jer zrake triju boja skuplja u jednoj tački. a priori) filozofski pravac koji prima nešto a priori. hartija. apriorizam (lat. ocena. npr. usrdna molba. muz. mladi-ca. appretiatio) odreñivanje cene. apotoma (grč. veličati. sjajnost). aprobator (lat. up. aro. pojam. apothesis odvajanje. ocenjivanje. takoñe nova svojstva koja ti artikli dobijaju ovakvim doterivanjem. apres) posle. apotemno odsecam) mat. appreter) rad oko doterivanja i popravljanja kojim neki industrijski artikli (tkanine. apoterapija (grč. apotithemi odvojim. skloniti. brašna. approbativus) odobravan. poljo-privrednim dobrima. bilo u teoriji saznanja. apprehensio) fil. zatim. apoche odstojanje. aprioran (lat. hapšenje. up. kuz. sredstvo za zaštitu od nesreće. nesumnjiva smrt. koštani izraštaj. apotheke) stručno lice koje ima prava da sprgvlja lekove po lekarskim receptima. a priori) fil. sentencija.: a posteriori) te. sačuvati) radnja (ili: trgovina) lekovima. approbatorius) v. theos) uzdizati do božanstva. nlat. veličanje. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jednoj tački. sjajnost itd.

materijali-stički: materija). aproksimacija (nlat. neograničen. stvar po sebi. duž koja spaja obe apside. kao poručen. učiniti nešto apso-lutnim. bezuslovno. ili predstavljati nešto kao apsolutno. apsihija (grč. abest. osloboditi od (greha ili krivice). voj. približno iznalansenje korena. apsis) vrh. strašljivost. ograničenja) nezavisan. fiz. dopustiti. aproširati (fr. relativ. velika oca eliptične putanje. apsolutne mere koje imaju za osnovne jedinice centimetar. bezuslovan. u srednjovekovnoj crkvenoj arhitekturi: zadnji. bog. apsolutno tle ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrebiti. prisvajati. approximativus) približan. approximatio) pri-bližnost. 2. bolest živaca kao posledica prekomernog pijenja apsinta. absolvere razrešiti) gram. approximitas) približ-nost. u filozofiji religije: apsolutno biće.aprobirati 68 apsolutizam kometu i apogej i perigej za Mesec. approximativa) tačka zbliženja. povodom toga. udaljen. grč. ab-solutus) slobodan od svih odnosa (ili: obaveza. apsolutni broj. apsintizam (grč. aproksimativan (lat. neprisebnost. prilagoditi. broj. prokop. prisvojenje. tj. neograničeno. primicati se. apsolutna temperatura ona čija se nulta tačka nalazi na -273°S. apsolvirati (lat. approche) voj. rovove. no samo za jednu. neuslovljeno. apsolutna težina težina tela koja se dobija običnim merenjem. apsolutan (lat. apsolutan (lat. saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borbeni red. saobra-ziti. aprovizacija (lat. približavati. gram i sekundu. za masu: gram. approfiter koristiti se) v. pohvaliti. apsenteri (eng. naročito boravak irskih posednika van Irske (apsenteri). apsint (grč. npr. dozvola biskupa (vladike) da sveštenik vrši ispovest i drži propovedi. završiti. o osobi koja nije prisutna u razgovoru ili reči koje nema u tekstu. aproseksija (lat. potpun. a-providere) snabdevanje životnim namirnicama. čist. supr. apsens (lat. nešto.. bez obzira na njegovu zapreminu. afelijum i perihelijum za planetu. neogra-ničena vladavina jednog čoveka. appropinquatio) približavanje. pril. aproprirati (lat. fkl. apsentan (lat. neku . apsolutni alkohol hen. samovlašće. profitant. polukružni delovi crkava. apsolut (lat. apsentizam (lat. apsychfa) nesvestica. shvatati. razumeva™. npr. naprosto. savršeno. apsmthion) bog. neprisustvo duha. apsidiola. uslova. apropinkvirati (lat. absens) odsutan. approbare) odobriti na osnovu prethodnog ispitivanja. rov. samovolja. večno i nepromenl>i-vo (idealistički: bog. pelen. fkl. approvisionner) snab-deti (ili: snabdevati) životnim namirnicama. up. v. apsida (grč. duh. naročito nekog trenutka ili dogañaja. gorka rakija. priznati nekome sposobnost za nešto. baš kad treba. kao poručeno. povoljno oceniti. appropriatio) prisva-janje. u zgodan čas. apopsihija. absolvere) neograniče-nost. aprobirati (lat. appropinquare) približiti. praviti prokope. aproksimativa (lat. apsolutni sistem mera sistem u kojem su osnovne jedinice za dužinu: centimetar. appropriare) prisvojiti. aproš (fr. prosto. hemijsko sjedinjavanje dvaju tela pomoću trećega. tim povodom. oblik vladavine kod koga vladaočeva vlast nije ograničena ustavom. a prope (fr. aproksimirati (lat. pelenjača. approximare približava™ se) približiti. apsolutivirati (lat. prosto-naprosto. supr. aprosexia) med nedostatak koncentracije misli. v. apsidna linija astr. absentism) odsutnost od mesta na kome neko stvarno pripada. absens) odsutan. apsidiola (nlat. apsidos okruglina. prvi osnovni uzrok svim pojavama. za vreme: sekunda. indikativ. apsmthion) ned. naročito u crkvama romanskog stila. ab-solvere odrešiti) razrešiti. a propos) zgodno. aprofiter (fr. apsolutizam (lat. udesiti. rakija sa pelenom. absolutum) l. 2. apsolutna vrednost mat. apsolvent (lat. svršiti. dakle. naročito onih koje su grañene u romanskom stilu. approcher) približiti se. eng. alkohol čist od vode. neuslovl>en. imati pristup. absenterS) pl. mat. za vinograd i sl. aprovizionirati (fr. astr. up. apropinkvacija (lat. samodržavlje. približna ocena. ocenjivanje otprilike. aproksimitet (nlat. bezodnosno. agr. aproprijacija (lat. udešavanje. u ap-solutnom smislu. prilagoñavanje. absolvere završiti. fiz. dodirna tačka. približno izračunavanje. podesiti prema čemu. vrednost bez obzira na znak + ili —. mala horska kapela. absolvere završiti) lice koje je provelo na univerzitetu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vreme i time steklo pravo na polaganje završnog (diplomskog) ispita. relativno. jedna od dveju tačaka na eliptičnoj putanji nebeskog tela u kojoj se ono nalazi na najvećem odnosno na najmanjem odstojanju od tela oko kojeg optiče. školu. svod) 1. absolutum) činiti. pod apsenti-zam. približavati. savršen. iako se u njemu podrazumeva. absens. apsis. rasejanost.

gnojnik. odvajanje. odvojiti. ekstrakt nekog soka ili alkohola. apsurdnost (lat. zamišljenost. istrošenost. otpusni. absolutus) bezodnosnost. med. teorijski. potpuna zauzetost (poslom. koji razrešava. čista misao. pranje. odseći) geom. apstrakcija (lat. absorptivus) sposoban da upije ili usisa. apstrahirati (lat. otići ad apsurdum(lal. apstraktan broj mat. absolutio) oproštenje grehova ili krivice. razreš-nica. viši. absolutum) v. npr. abstinens) koji se uzdrža-va od uživanja u alkoholu. fiziol. pomilovanje. apeterzija (nlat. neime-novani broj. udaljiti se. upijati. mudrovanje. apsolutorij(um) (lat. mislen. apstraktum pro konkreto (lat. abstinentia uzdržavanje) trezvenost. zatvoren. abstractum) log. čist. absolvere) pristalica ili vršilac neograničene vladavine. abstrusus) skriven. graditi misaone predstave. spolne ljubavi. razrešni. progresivne parali-ze itd. prelaziti u gnoj. apsumpcija (lat. potpuno zaposliti. sredstva za ispiranje rana. specijalno. zagnojavati se. med. potrošiti. spolnom opštenju. linea. zagnoj izazvan namerno hemijskim nadražajem. uzdržljivost. apsorptivan (nlat. teško razumljiv. zagnoj. mesa. prolazak svarene hrane kroz drevnu sluzokožu u krvotok.mislima. ab-sorbere) v. doći u sukob sa zdravim razumom. gnojno zapaljenje tkiva. gonoreje. apstergirati (lat. metron mera) fiz. progutati. uvlačiti u se. gram. grañenje pojmova. koji postoji samo kao pojam (supr. dubokomi-slen. apsurdan (lat. spolnog opštenja itd. upiti. zamršen. sredstva za čišćenje spolja. apstinentan (lat. trošiti.: emisija). živeti trezveno. osloboñenje. usisan. neograniče-nost. abs-trahere) v. zamišljen. nerazložnost. razrešio pismo. osloboñenje. apstruzan (lat. odvajati u . apsorbovati (lat. misaona imenica. koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta. upojan. apsolucija (lat.. apsurdi-te t. apsorpciometar (lat. ubrizgavanjem mleka i dr. misaonih predstava. radi pggo boljeg uočavanja i pojimanja onoga što je u nečemu glavno. abstersivus) med. apsurd (lat. čist pojam. taman. metastatič-ni apsces. ispirati.: relativnost. misao- . apsurditet. absorbentia) pl. obuzeti. apsterzivan (nlat. otići. koji služi za ispiranje. nerazložan. sredstva koja upijaju vlažnost iz drugih tela. sasvim zauzeti poslom nekoga. apscedirati (lat. apsorbirati (lat. apscisa (lat. abstergentia) pl. usov. absorptio) fiz. supr. uzdržavanje od alkoholnih pića. ispolj. ad absurdum) otići u besmislenost tj. besmislen. apsolutnost (lat. apsorpcija (lat. bezuslovnost. apstinent (lat. nepodoban. mislima i sl. apstraktum (lat. trezven.: in konkreto). raseja-nost. mesu. abs-cedere) odlaziti. apstraktne nauka čista nauka (za razliku od primenjeno). ovladati. mesa. usisiavanje. in apstrak-to (lat. absolvere. smešan. zagnoj koji se pojavi daleko od mesta prvobitnog oboljenja.apsolutizirati 69 apscisa ni. ono pggo je u mislima. duvanu. koji čisti (ranu).). apsces (lat. savršenost. usisa-vati. pojmovno odvojeno. abstinere) uzdržavati se od alkohola. abstentio uzdržavanje) prav. ispiranje. izmučenost. nejasan. besmislenost. apstrahirati. apsolutivira ti. neuslovljenost. apsterzivan. med. duvana. udubenost u misli. čist akt mišljenja. diplom-skog ispita. fiksacioni apsces. abstersio) med. težak za razumevanje. abscissa tj. abstergere otrti) prati. odvajanje. čista misao. besmislica. sprava pomoću koje se odreñuje sposobnost tečnosti za upijanje gasova. trezvenjak. duvana. ne obazirati se na to. apstinirati (lat. mis leno (supr. apstinencija (lat. apstergevtan (lat. svedodžba da je neko završio studije na visokoj školi i stekao pravo na polaganje završnog. čišćenje (rana). neosvrtanje na. obuzimati. apsorbirati. apstraktne (nlat. nužno i bitno namerno zanemari-vati (i ne obazirati se na) ono što je u tome sporedno. abstractus) log. napon. absurdus) logički nemoguć. glupost. absolutorium) razre-šenje. absorptio. abs-trahere) odvojiti. gnojnica. absurdum nemoguće) v. hen. u (Dekartovom) koordinatnom sistemu: merni broj apsolutizirati (lat. apstergencije (lat. udaljavati se. in abstracto) u opštem. abscindere otrgnuti. v. ab-sorbere) usisati. dubok. upijanje. apsolutoran (lat. apsorbencija (lat. grč. apsolutist(a) (lat. abstractio) log. abscessus) odlazak. čin kojim se u želucu završava varenje hrane. abstractivum) xex. što biva usled piemije. absumptio) trošenje. radi lečenja sepse. čistiti (ranu). samo u mislima. rasejan. odustajanje od nasledstva. rela-tivitet. primanje u sebe (supr. nepriličan. okaniti se toga. fig. apstraktan (lat. absurdum nemoguće) v. absolutorius) koji osloboñava. opšte. apsurditet (lat. negledanje. absurditas) logička nemogućnost. abstractum rgo concreto) opšti pojam mesto stvarnog predmeta.: konkretan). apstrahovati (lat. slučajno ili nebitno: od nečega apstrahiratine voditi o tome računa. apstencija (nlat. abstergens) med. abstinens) pristalica apsti-nencije.

sreñivati. naročito: čuveni medicinari srednjeg veka koji su bili pod uticajem arapskih lekara. arabist(a) znalac arapskog jezika. arachne pauk) pl. arba. aratura) rad na njivi pod kuluk (u srednjem veku). arahnoditis (grč. araneologija (lat. u baletu: figura kad igrač(ica) stoji na jednoj nozi. agapea pauk. ureñi-vač. arak (arap. prekomerna dužina prstiju na ruci i nozi. oduzimati.) 2. a-pteros beskrilan. gen. apscisna linija prava linija koja je uzeta radi odreñivanja položaja neke tačke ili osobine jedne krive. arbija (tur. arbitraža (fr. deviznovalutna radnja po kojoj se vrši razmena jedne valute za drugu valutu. rum (od ove je postala reč rakija). poravnanje. arabicitet (nlat. zapaljenje paučinaste moždane opne. posao kojim se traži način kako bi se najbolje izmirio dug u inostranstvu. verovnike zadovoljiti. pretakati (vino). arahnologija. daktylos prst) ned. upotrebljavati u govoru arapske reči. v. ureñenje. rasporediti. arrangement) ureñivanje. naročito za »sene. zool. logfa) zool. npr. prireñivati. aptijalizam (grč. pauci. arancivi (ital. vrhom gudala. otakati. obrada. smanjeno lučenje ili odsustvo lučenja pljuvačke. agapea pauk. v. odbijati (npr. reč uzeta iz arapskog jezika. harač. otki-danje. žrtvenik. u umetnosti. arbitrage. arahnoditis. arapske književnosti i dr. arcus luk) 1. arachne. arancini) pl. šećera ili od soka kokosovog oraha. tip. . arahnitis. nauka o paucima. grč. aranžman (fr. aram v. uzimati prvi otisak složenog šifa (radi oba-vljanja korekture). lat. arahnodaktilija (grč. arachne. nauka o beskrilnim kukcima (paucima. blju-vati. ugledati se na Arabljane. ret. arachne. arbitražni posao (lat. red. poravnati. slik. aga) oltar. menica za izmi-renje nekog duga. araba) orijentalska kola na dva točka. abscissio) odsecanje. pol. izabrani sudija. arabotedesco arapsko-nemački) mešavina mavarskog. udesiti. arahnide (grč. apunto (ital. i poznavanje arapskog jezika. kol. grapho pišem. arabicitas) suština. ten. v. logos) poznavalac (ili: proučavalac) pauka. arachne. neograničeni gospodar. eldos vid. presuda izbornog suda. rimskog i gotskog stila u slikarstvu i vajarstvu. araneografija (lat. paučinaste moždana opna. a. veština da se po paučini predvidi kakvo će biti vreme. povraćati. eidos) pl. ukras u arapskom stilu. zapravo slike iz biljnog sveta. arahnoliti. 4. arapske književnosti i umetnosti. apterologija (grč. arbiter (lat. prireñivač. govoriti arapski. udešavanje.). buvama i dr. suñenje izbornim sudom. posmatrač. arachne. arachne. sudija u nekom sporu. ara (lat. haram. arahniti (grč. udešavač. apscisija (lat. zraka vrsta jake rakije od pirinča. udešavati. arrangeur) upravljač. srediti. osobenost. v. eidos vid. arahnoliti (grč. od plate na ime otplate duga). arka tabak (hartije). glavna. prisutni svedok. arahnologija (grč. trg. ili kako bi (+ ili —) odstojanja ma koje tačke u ravni do ordinatne osovine. arachne. najuticajnija. ptyalon pljuvačka) ned. grč. raspored. naj-merodavnija ličnost u spornim pitanjima (umetnosti. oblik) zool. prirediti. appunto) trg. apscisna osovina prava koja obično zauzima horizontalan položaj. abziehen) l. a punta d'arco) kuz. arahnolog (grč. arabizirati udesiti po arapski. 2. arbitrari presuñivati kao izabrani sudija) izborni ili izabrani sud. araneolog. arak (lat. despot. aratura (lat. bezbojan ili žućkast mineral. apcigovati (nem. izmirenje. agea površina) jedinica za merenje površina = 100 t 2 . a po utvrñenom kursu za obe takve valute. spremiti. osušene i pošećerene naranče. ureñiva-ti. lithos kamen) geol. aragonit poš. lat. arahniti.anscisija 70 arbitražni posao aranžer (fr. odvajanje. karbonat kreča. složiti. ukusa. harbi) šipka od gvožña ili tvrdog drveta kojom se nabija naboj u cevi pušaka kremenjača. izravnati. arabesco) l. prekidanje. ar (lat. mode i dr. arachne) med. kamenje sa otiscima morskih zvezda. paucima slične životinje. arabotedesko (ital. male. 3. zool. kristališe po rombskom sistemu (naziv po Aragoniji. arabeska (ital. kuz. napraviti sporazum. fantastične linije u slikarstvu. logfa) zool. pošto je Arapima vera zabranjiva-la da slikaju ljude i životinje. oblik) pl. arahnoide (grč. arbitrari) fin. agapea. araneologija. arranger) urediti. arač v. araba (tur. arahnitis (grč. pokrajini u Španiji). logfa) zool. arahnoida (grč. 2. arbiter) izborni sudija. aranžirati (fr. arahnide. arachne) med. fig. sporazum.). grč. arahnoide. a punta darko (ital. radnja kojom zavañene države rešavaju spor pomoću komisije u kojoj su pored predstavnika zavañenih strana i delegati neutralnih strana. arabizam osobenost arapskog jezika. opisujem) opisivanje pauka.

arbitralan 71 argumentacija argentum vivum (lat. ocena. argos nedelatan. arbitrijum liberum (lat. arbor vite (lat. nautes) istorija pohoda argonauta u Kolhidu. mirisa i ukusa. koji su se pod Jazonovim voñstvom bili uputili na more da donesu iz Kolhide zlatno runo. argotizam (fr. koji presuñuje i postupa prema svom ličnom nahoñenju i svojoj volji. presuñivati kao izabrani sudija. zbirke drveća. vrsta glavonožaca. argotirati (fr. argumentator) onaj koji navodi dokaze. veština dokazivanje. argiroza (grč. atomska masa 39. koji zaključuje. arborisatio) prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju. suditi. elemenat. pakvon. razlog. arbitracija (lat. arbitrarius) izbornosudski. mam'a pomama. argirijaza. argyrion) dged. živa. arvus njiva. Argo. cultura gajenje) poljoprivrede. argo (fr. argentum (lat. . proizvoljna procena. argoter) govoriti šatrovač-kim jezikom. vladavina novca. krip-ton. arbor drvo. koji obrazlaže. argumen(a)t (lat. argirizam (grč. up. otkriven 1894. argentum. arboretum (lat. izborni sudija. izbornog sudije. se naJpovoljnije naplatilo neko potraži-valje. menjati (ili: razmenjiva-ti) domaću valutu za drugu valutu po utvrñenom kursu. koju su Apolo-nije s Roda i Valerije Flakus obradili kao epsku pesmu. arbitrirati (lat. argyrion. argentan. porodično stablo. argit) puškarnica. arbitra tor) sudija koga biraju zavañene strane radi rešavanja nekog svog spora. pro-cenjivati. arbor genealogika (nlat. metron mera) sprava za ispitivanje srebra. onaj deo dokaza na kome se taj dokaz osniva. pretvaranje u drvo. lenj) hen. odrvenjenje. nautes) kit. arvikultura (lat. rodoslov. Argo. trg. samovoljan. argyrion) med. Argo. arborikultura (lat. cultura gajenje) podizanje (ili: gajenje) drveća (ili: voća). svojevoljan. strast) za novcem. kao drvo. proizvoljan. pakvon. obrazloženje). redni broj 18. ksenon. neradan. neon. arbitratio) cenjenje (ili: precenjivanje) po svom nahoñenju. arborist(a) (lat. argental. lopovski. argentum) v. argot) izraz ili osobenost šatrovačkog govora. kratos jačina) vladavina (»«li: gospodarstvo) srebra. stari grčki junaci. argirija (grč. mišljenje. slobodan izbor. novac. arbitralis) koji se tiče izbornog suda. argental (lat. efdos vid. plemeniti (inertni) gas bez boje. argumentum dokaz) koji daje (ili služi kao) dokaz (razlog. argiromanija (grč. arbitrium) presuda. „životno drvo". šatrovački govor. modro-siva ili crnkasta boja kože koja se ponekad javlja posle duže unutarnje upotrebe srebrnih preparata.. pakfong. zemljodelstvo. arbitralan (lat. odrvenjavati. argirokratija (grč. rešavati po svom mišljenju i nahoñenju. arbitrij(um) (lat. zaključivanja. argumentum) dokazno sredstvo. govoriti jezikom koji svako ne razume. argonaut (grč. cinka i nikla. arboretum) škola u kojoj se uči poznavanje drveća. argyrion srebro) ned. obrazlaganje. približan. argonautika (grč. obrazloženje. znak Ag. arbor) tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih bolesti. bubrega i jetre. zaključivanja. argentum) srebro. argonauti (grč. argumentativan (lat. nautes brodar) zool. grč. upotrebljava se za reklamne lampio-ne i daje sivkastu svetlost. argentometar (lat. tj. v. argentan (lat. dokaz. argirijaza. dokazni. arbor) onaj koji se bavi gajenjem drveća. arbor genealogica) rodoslovno stablo. arboriformis) koji je u obliku drveta. način dokazivan>a. raspravljen. zaključivanje. argon (grč. izabrani sudija. ñuture procena.948. slobodno opredeljivala. argentum folijatum (lat. argentum vivum) živo srebro. izbornosudski. argyrion srebro) ned. arborescentia) rastenje (ili: razvijanje. arborescencija (nlat. sadržaj ili izvod iz nekog dela. arbitrator (lat. argirijaza (grč. argat (tur. metalna smesa slična srebru. argumentatio) dokazivanje. biljni otisak. argumentator (lat. moždana masa malog mozga koja je u preseku slična drvetu. bogatstvom. odrvenjavanje. govor ljudi jedne klase ili jednog zanata. shvatanje. mangupski. pojave hroničnog trovanja srebrom: argirijaza i degeneracija pluća. god. argyrion. arbor vitae) aiat. argumentacija (lat. sloboda opredeljivanja. argentum srebro) legura bakra. arborescere) pretvarati se u drvo. arboriforman (nlat. arbitraran (lat. sud. volja. nazvani po svojoj lañi Argo. oblik) veštačko srebro. argiroida (grč. arborescirati (lat. argentum foliatum) lisnate srebro. samovolja. v. razgranjavanje) u obliku drveta (o kristalima). arborizacija (nlat. arborin (lat. argyrion. arbitrari) ceniti. ludilo) želja (ili: žeñ. argot) jezik pariske ulice i polu-sveta. vrt (rasadnik) sa drvećem. arbitrimn liberum) slobodna volja.

arestatorij(um) (nlat. arena (lat. Argusove oči vrlo budne. 2. znat. ardito) voj. staviti zabranu na. arrivage) pristajanje. pažljive. najstariji i najugledniji sud u Ateni. javno prozivanje poverilaca (kod stečaja).) rasprostranjena na Zemlji. polje borbe. krug oko Meseca. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti razumevanja ili interesu slušaoca. argumentirati. arduitet (lat. obustavljati. optuživanje. up. Areopag (grč. argumentum e consensu gentium) log. zadržavati. dugovi. rešt. areraže (fr. arrestatus) prav. ne biti isplaćen.: „Taj predlog nije dobar. žarki. arsis) metr. arresto. nauka o napadanju i odbrani utvrñenih mesta. dokazivanje nekog tvrñenja na osnovu toga što su svi oduvek to tvrñenje smatrali istinitim. dizanje glasa. haps. tegoba. agea. arrestatio) hapšenje. ardit (ital. naredba o hapšenju. argumentum ad hominem (lat. zatvor. obra-zlagati. araios. revnostan. zadrhtati. ardentan (lat. astr. vrsta fine per-sijske svile. areale) oblast na kojoj je neka biljna ili životinjska vrsta (rod i sl. argumentum ad veritatem (lat. dokazima. arivaža (fr. tr-kalište u cirkusu. nauka (ili učenje) o vrlini. poprište. smelo. areometrija (grč. arreter) zaustaviti. ardassine) trg. areola (lat. peščano kupatilo. sprava za merenje gustine i specifič-ne težine tečnosti. argumentum ad veritatem) dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrñenih istina. arrestum) zatvor. gravimetar. bogat razlozima. veoma oprezan i revnosan čuvar. Ares) mit. sin Zevsov i Niobin. plaho. dolazak. araios redak. arestat (nlat. crven krug oko zapaljenog mesta. arzi-mahzar (tur.. uvek otvorene oči kojima ništa ne može promaći. tj. Argus) mit. ardasse) trg. Argos.. argumentosus) bogat grañom. zapadno od Akropolisa. naoružan ruč-nom bombom i kamom. arrenda) zakup zemljišta. ardens) gorući. kupanje u pesku. obustaviti. ardito) muz. dokaz koji se ne zasniva na samoj stvari. ardasina (fr. ardasa (fr. kolektivno javljanje. peticija upućena iz naroda višim turskim vlastima (ova reč se nekad upotrebljavale u Srbiji u službenom jeziku). arestacija (nlat. argumentum ad hominem) 1. zažaren. deo etike. Areios Aresov. zatočenik. silom. lice koje sudskim putem traži stavljanje zabrane. usijan. arendirati (nlat. argumentum baculinum dokaz batinom) kad neko. muz. areola) malo. zaustavljati. arestant (nlat. rvač. nemajući drugih dokaza. špijun. arena) borilište posuto peskom. arrerages) pl. Arej. zbor uglednih i nepristrasnih sudija. mandatum) prav. ubio Hermej. slobodno mesto. uhoda. nlat. sr-čano. areražirati (fr. strastan. ugovor o davanju zemljišta u zakup. nepla-ćena kamata. arza (grč. arrestare) v. areotektonika (grč. argumentozan (lat. odreñivanje gustine i specifične težine tečnosti. arrendator) zakupac zemljišta.argumentirati argumentirati (lat. dokazivati. lako razumljiv. . zaostala plaćanja. arrerager) biti u zaostat-ku s primanjem. poprište borbe i igara u cirkusu (amfiteatru) kod Rimljana. argumentum bakulinum (lat. med. arenatio) med. arz-mahzar) pismeno. argumentari) navoditi kao dokaz. argumentisati v. uhapsiti. udaranje glasom pri čitanju na izvestan slog. areometar (grč. uzapti-ti. zaključivati. brežul>ak posvećen bogu rata Areju. velika teškoća. plah. arrestatorivun se. arendator (nlat. arena) borac na areni. agea) površina. fig. Ares) mit. fig. boga rata Aresa. dokazuje nešto batinom. jer je predlagač rñav čovek". arendar (nlat. bog rata. neplaćene zakupnina. zatvoriti. vreo. areal (nlat. dovoz robe. čije je sedište bilo na tome brežuljku. tektoniki) voj. haps. logia) fil. argumentum e konsenzu gencijum (lat. supr. gumno. arenacija (nlat. arenant (lat. silan. 72 arivaža arenda (nlat. arest (ital. fig. gradilište. popularan dokaz. arrestans) uhapšenik. u italijanskoj vojsci: vojnik jurišnih odreda. zatvaranje. npr. veština. aretirati (fr. prav. aretirati. aretologija (grč. Arej (grč. rada i sl. lice protiv koga se traži stavljanje zabrane. Ares. arsa (lat. Argus (grč. arrendare) dati >li uzeti zemljište u zakup. 2. Ares (grč. kažnjenik. hidrome-tar. stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione (od Here u kravu pretvorene) koga je. muka. metron mera) fiz. arestirati (nlat. prsten oko bradavice na sisi. žustar. arrendarius) onaj koji daje zemljište u zakup.teza. mala šupllna izmeñu tkivnih snopića. molba. arete vrlina. ardito (ital. u Ateni. dolazak laña u pristanište. sin Zevsa i Here. već na osobinama ili položaju onih koji je iznose. dovezena roba. rata i ratnih užasa. 3. ardus strm) strmost. vatren. v. simbol surove hrabrosti. zakupiti. metria) fiz. vrsta grube svile iz Smirne. lat. po Zevsovoj zapovesti. Areios pagos) 1. fig.

jalov. u novije doba. koji se može predstaviti ili rešiti brojevima. arithmetikos) onaj koji se bavi aritmetikom ili zna aritmetiku. arijergarda (fr. sušnost. sušan. aristokrates) plemić po roñenju ili položaju. ljubav prema aristokra-tiji i aristokratskim načelima. računaljka. arivizam (fr. vlast) vladavina plemstva i naroda. relikvije i dr. politička aritmetika primena aritmetike na društvene i državne ustanove (npr. fr. arietta) muz. pesmica. arijanci. aritmetičar (grč. e arithmetike tj. arithmos. neplodan. kratos moć. arithmetikćc) koji spada u računanje. nepravilnost. neplodnost. agsa kovčeg. aritmomanija (grč. bez ikakvih obzira. arriviste) bezobziran lovac na zvanja i položaje. lutrije i dr. aritmetike (grč. rythmos takt) med. v. arijski jezici svi indoevropski jezici. kovčeg u kome se starozavetni Noj spasao od potopa i koji se ploveći zaustavio na vrhu planine Ararat. Ahriman) ion-. gurgur. otuda: Arijadnin konac. aristokrateomai imam aristokratski ustav) aristokratski sistem vladavine. mršavost. agua) pretvaranje u Arijce. ovim se imenom nazivaju svi Indoevropljani. gurgurstvo. ned. odstupnica. 2. aritmus (grč. a rijega (ital. nepravilnost u ritmu srčanih otkuca ja. aristokratia) vladavina plemstva. Aristarh (grč. manteia nporicanje) vračanje (ili: proricanje) iz brojeva. arriver postići) osobina onih koji. ariditas) suvoća. . niz lukova na stubovima. zaštitno odeljenje. suvoparnost. nesklad-nost.arivizam 73 arkada aristokrat(a) (grč. poglavica zlih duhova. jalovost. arijevci. učenika Platonova. večni protivnik Ormuzda. učenje grčkog filozofa Aristotela (384^—322. Irana sami sebe nazivali. agua) pl. arijanci pl. pomogla Tezeju. aristarhski. arizacija (sskr. arithmos broj. fig. laktaštvo. nego običan čovek. u zendskoj reli-giji i Zaratustrinom učenju: simbol nega-tivnog principa. u vidu arije. arkada (fr. aristotelizam (grč. aritmetički (grč. bog i praizvor svega zla. arijevci pl. arcade) l. aridus) suv. a-. Arijevci. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i svačega. ariozo (ital. ali ju je on ostavio na ostrvu Naksu. progresija. kratak melodičan komad koji se umeće u rečitativ. arka (lat. pomoću jednog klupka konca da izañe iz lavirinta i pobegla s njim. mala arija. nauka o računanju odreñenim brojevima koji se pišu ciframa. Arijci (sskr. arivist(a) (fr. učitelja Aleksandra Velikog i osnivača pe-ripatetičke škole. Arijevci (sskr. mania ludilo) med. v. arioso) muz. naročito kucanja bila. ime kojim su indoevropski (arijski) stanovnici Indije. gryphos zagonetka) zagonetka izražena brojevima. aridura) med. locheia porañanje) pl. fig. strog i pravedan sudija u pitanjima umetnosti. Aristarchos) najveći aleksandrijski gramatičar. mršav. air) pesma lirskog sadržaja koja se peva. način pevanja. sredstvo da se čovek izvuče iz nekog teškog položaja. naročito: prevoñenje pojedinih preduzeća iz jevrejskih u arijevske ruke (ovo je na strahovito nečovečan način sprovodio Hitlerov nacistički režim u Nemačkoj pre i za vreme drugog svetskog rata). arithmos broj. aristolohika (grč. aridura (nlat. i njegovih pristalica. aritmologija (grč. v. fig. aritmometar (grč. aristokratizam (grč. melodija. prijatelj i član aristokratije. laktaš. dragocenosti. zaštitnica. Ariadne) mit. osiguranje života. veština računanja. kći kritskog kralja Minosa i Pasifaje. pulsa.). arijer-ban (fr. računski. mit. anat. aritmetička sredina nekih brojeva jeste zbir tih brojeva podeljen brojem od onoliko jedinica koliko je tih brojeva. arithmos. techne) mat. aritmogrif (grč. mršavost. aridan (lat. slabost. geometrijska sredina. arithmos. aritmije (grč. Aristoteles) fil. sredstva koja pomažu porañanje. 2. poslednja odbrana. u starohrišćanskoj crkvi: posuda u kojoj su čuvane euharisti-ja. aristos najbolji. Arijadna (grč. karijerist. plemićki stalež. pevajući. na-pev. koji je tvrdio da Hristos nije bog. pre naše ere). suša. aristos najbolji. Persije i ist. love zvanja i položaje. arithmos. ih. ariditet (lat. aria. mršavljenje. arriere-garde) voj. up. Arijci. metron mera) sprava (ili: mašina) za računanje. pr. arythmia) nedostatak ravnomernosti. plemstvo. arija (ital. aristokratija (grč. nepravilno kretanje. čuven kao kritičar pesama Homerovih i Pindarovih. arriere-ban) voj. naročito čišćenje porodilje. Ariman (pere. nauka o brojevima. sanduk) 1. de-mos narod. pere. veštak u računanju. aristodemokratija (grč. arriver postići. suvoparan. med. deo čeone kosti (očna). spržen. vladavine plemića. sušenje. naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima brojeva. aritmomantija (grč. logla) nauka o brojevima. arija) pl. pošto je ubio Minotaura. pristalice i pobornici arija-nizma. iz IV veka. agua. arhit. arijanizam učenje aleksandrijskog sveštenika Arija.

arkcior citacio (lat. arozaža (fr. kol' arko (ital. prisvajati. sužavanje. najčešće ima u sastavu 3-4 pešadijske divizije. armada (šp. seoski. »sena sposobna da zavede. krstovi i bemoJogu početku kompozicije. armorijal (fr. pojačati snagu magneta pomoću gvožña. polivanje. e arktos Veliki Medved. arctius jus) prav. arktura (lat. armater (fr. metodski bombardovati. vojska. gord. naročito ratna flota (ovako se u XVI veku zvala „nepobedive" flota Filipa P koju je 1588. arctatio) ned. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Osloboñeni Jerusalim". trg. arko (ital. prevlačeći guda-lom. povećati nosivost zida gvožñem i cementom. aroma) miris. najedanje. arkato (ital. gusar. mañarski plemići koji nisu imali svog imanja. aromatizacija (grč. zakupac broda koji priprema svoj brod na daleki put. armorale) knjiga sa grbovima. podmlañivanje itd. peščar od trošaka granitnih i gnajsnih stena. stanovnici Arkadije. nepropisan put. arkcijus mandatum (lat. agta) pl. idiličai. arkapija (tur. agtee) 1. solium mrtvački sanduk od kamena) umetnički izrañen starohrišćanski grob u katakombama sa svodom u obliku luka. osvežavanje. arlekin (ital. nego iz avlije. potporni poluluk. Pola. armatura) voj. naduven. armadilla) kor. voj. Arkañani (grč. uobražen. vrdalama. opggriji (ili: pooštren) poziv pred sud. fig. drznuti se. fr. fiz. opre-miti. arrogans) nadut. sever. Armida lit. arrosement) zalivanje. fig. naknadno plaćanje. krivl>enje kostiju u obliku luka. armorist(a) (nlat. prevrtljivost. armada) oprema. arlecchino) lakrdijaš. vinski cvet. 2. arkanist(a) (lat. pozadi kuće. prav. navodnjavanje njiva. doplatiti. arktički (grč. doplaćivanje. naivan. arktikos severni) Severno Ledeno More. pesnici pastirske poezije. gudalo. 74 aromatizaciJa armalisti (mañ. arcus luk. pravo prvenstva. jačati. ratna sprema. prijatan miris što ga puštaju od sebe eterična ulja. snabdeti ratnom spremom. mali naoružan brod. bezobrazan. arkeo izdržavaš) geol. arozirati (fr. jela i dr. arogirati (lat. nadmen. onaj koji je u vezi sa sazvežñima Velikog i Malog Medveda. armija (lat. naoružan trgovački brod. vazduhoplovstvo. morski razbojnik. arktos (grč. voj. naročito carinski. zaobilazan.arkadski arkadski (grč. grañ. vrdanje. tajno sredstvo. tj. agso. u Španiji: oružana sila. obasuti (ili: obasipati) vatrom. naoružanje. polivati. arcato) muz. arcus luk) nuz. Arkadla. razmetljiv. arozman (fr. arktacija (nlat. oružje. arozija (lat. god. drskost. od srednjeg veka: porodični grb. npr. pastirskog predela u sredini Pe-loponeza. nepravilan. arkoza (grč. armorial. staviti (ili: stavljati) znake u početku muzičkog komada. „armija beskućnika" itd. navodnjavati. tj. arctura) med. arogantan (lat. arrosio) med. so!G agso) gudalom. muz. arrodere. arctius mandatum) prav. arrogantia) nadmenost. . tajan) poznavalac tajni u pojedinim strukama. arcanus tajanstven. ohol. drzak. snažiti. kako se prave sredstva za ulepšavanje.. bliže (ili: preče) pravo. povećanje nosivosti zida gvožñem. uzeti pod svoje. potez gudalom. armadilja (šp. Velika Kola) astr. arkbutan (fr. nego su »siveli samo od službe u vojsci. sočna materija kod biljaka. arcuatio) med. mala ratna flota. armateur) mor. Arkadoi) pl. „armija nezaposle-nih". nlat. arktikos severni) koji se nalazi oko Sev. fig. gusarska laña. stub podupirač. armirati (lat. nao-ružati. lučni stub. armalis. lakrdi-ja. granatama. agta oružje. ovlažavanje. arkuacija (lat. Arktik (grč. arroser) zalivati. aroma (grč. stezanje nekog dela tela zavojem. arlekinada (fr. suženost utrobe i zatvor kao posledica toga. aroma) metanje mirisa (ili: začina) u lekove. čovek koji često menja mišljenje. metodič-no bombardovanje. arrosage) zalivanje. nadutost. 3. armorale) poznavalac grbova. arkosolij(um) (lat. arctior citatio) prav. arcanus) tajni lek. prevrtljivac. grañ. strategijska operativne jedinica čija jačina zavisi od uloge koja joj je namenjena. lat. fig. onaj koji se razume u grbove. nlat. bezobzirnost. naknadno platiti. oružati. tenkove. šaljivčina. pooštrena zapovest (ili naredba). arogancija (lat. poslao protiv Engleske). pojačavanje snage magneta umetanjem gvožña. arc-boutant) arh. poza. arma (lat. prisvojiti. arkadikćs) koji je iz Arkadije. art kapi stražnja vrata) vrata koja ne vode u kuću sa ulice. fig. arkanum (lat. naoružavanje i snabdevanje posadom jednog broda. armare) voj. obasipanje vatrom. veliko mnoštvo. oru-žana sila. pastirski. mor. uraslost nokata u meso. lat. sopstvenik gusarske lañe. nagrizanje kostiju. usiniti. npr. muz. arlequinade) šala. Veliki i Mali Medved (grupe zvezda). bombama. podlivanje ulica. artiljeriju i dr. armatura (lat. oholost. arkcijus jus (lat. trg. fiz. agta oružje) pl. arrogare) usuditi se.

aromatica) al. arterfa žila) anat. soli arse-nikove kiseline. v. kao na harfi. chorde žica prevara. arpihord. are vova (lat. arsenikćn) hem. zaokruživanje. arseniti (grč. darsonvalizacija. arostija. struka) muz. elemenat atomske mase 74. ars mnemonica) veština pamćenja. žeš. mirišljave materije. naročito knlževnog. artefakt (lat. jak) hen. arpaneta (itzl. niz razlomljenih akorada. zanatlij-ska radna zajednica. tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali brzo jedne za drugim. arterijalitet. arteria. rexis kidanje. prskanje) med. arsonvalisatio) v. ars) umetnost. are silogistika (lat. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih jedinjenja radi ja-čanja telesne snage ili spolne sposobnosti. arteriologija (grč. ars. up. artis umetnost) način umetničkog. arrostia) med. ars nova) nova umetnost. arterija (grč. artelB) radna zadruge. sužavanje (ili: suženost) arterija. arsenikćn) pl. arterfa. oksidisana krv. zaokruženje. phagein jesti) med. podrugljivo: tandrkati. vita brevis) umetnost je duga. artefactum) veštački proiz-vod. arterijska krv otvoreno crve na. uvećanje. arpantaža (fr. arteriotomija (grč. zanat. arsenikćn. obnavljanje (ili: oksidacija) krvi. arrostema slabost) med. operativne otvaranje arterija. arpikord (ital. are mnemonika (nlat. metnuti mirisa u nešto. arterijski (grč. za-činjavati. žila odvodnica (opšti naziv za krvne sudove koji nose krv bilo iz srca u pluća. damar. arostema. nauka o arterijama. naročito u morskim pristaništima. gde je veoma rano bilo takvih bunara). arteriektazis (grč. arsenal (fr. arterieurizma (grč. bogatstvo u arterijama. arsevofagizam (grč. teorija (ili: osnov) umetnosti ili nauke. zaokrugljenje. agra. arsen (grč. ludilo. glavna ulica i saobraćajnica u gradu i sl. arterfa. arpeggio) muz. are longa. arostema (grč. arteriositas) fiziol. zaokrugljenost. aroma. arpeggiato) muz. arpihord (ital. sičan. aromatičan (grč. aroma) namirisati. sklerćs krt. jak otrov. arterioreksis (grč. arterfa. znak As. posao. slobodne umetnosti. arpeñirati (ital.aromatizirati 75 artizam aromatizirati (grč. arsenik. zapaljenje arterija. arsenogonija (grč. aromatika (grč. sa začinom. arsenale) oružnika. arsenal. arteriektazis. arterioekleroza (grč. trovanja akutna i hronična. ars antiqua) stara umetnost. arterfa. mirisan. magacin za smeštaj ratne spreme. opis (ili: opisivanje) arterija. arterialisatio) fiziol. ono što je veštački napravljeno. bilo. arpikord. svirati na harfu. arrondissement) zaokrugljivanje. ital. arpicordo) muzički instrumenat po zvuku sličan harfi. tvrd) med. arterialitas) fiziol. arsonvalizacija (nlat. arteriografija (grč. srez. arsenijati (grč. arteriole (nlat. arterijalitet (nlat. kvart. muz. artes liberales (lat. arpeño (ital. arpeñatura (ital. graphia) anat. proširenje arterija. v. arpentage) zemljomerstvo. ars syllogistica) srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku. tome sečenje) med. arteria) med. arterijalizacija (nlat. spinet. arsentrioksid (As2O3). logfa) anat. eurys širok) med. prskanje arterije. arostija (grč. v. arteriostenoza (grč. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja HP do početka XIV v. zadebl>anje i zakrečavanje zidova arterija. jedinjenja su mu jako otrovna. arondismav (fr. arteriozitet (nlat. tj. arpacik) sitan crni luk za presañivanje. redni broj 33. nlat. arterfa žila. arpanetta) muz. veština. posle kojih dolaze kapi-lari. gone rañanje) rañanje muške dece. začini. ars longa. najsitnije arterije. artelj (rus. arteriozitet. stenćs tesan) med. artes liberales) pl. proširenje. bilo iz srca u ostale delove tela). arterfa. nadmoćnost sistema arterija i njihovog uticaja u jednom telu. začiniti. arsen muški. arterfa žila) koji se tiče arterije. muški porod. krv koja je prošla kroz pluća i primila kiseonik. mala harfa. izražavanja . are (lat. arpadžik (tur. arteriolae) pl. aroma) mirišljav. lomljenje tona kao na harfi. arpeñato (ital. arpeggiare) muz. nlat. koji prijatno miriše. arsen muški. krvna žila. hem. arsenikćn) pl. harfica. arteski bunari bunari koji se dobivaju odvesnim bušenjem u sinklinalan nabor slojeva odakle stalno ističe voda (nazva-ni po bivšoj francuskoj oblasti Artoa. slabost uma. arteritis (grč. a život kratak. muzički stil u XIV i XV v. fig. are angina (lat. arpeggiatura) muz. vita brevis (lat. arterfa. arsena. artizam (lat. ektasis pomeranje) med. koji predstavlja prekretnicu u razvoju muzike i reakciju na are antiku. rukotvorina (za razliku od prirodnog proizvoda).9216. fiziol. lepe veštine. deo grada. premeravanje (ili: merenje) zemlje. jedinjenja arsenove kiseline sa bazama. u razlomljenim akordima. v. arsenik (grč. grč.

kolence. kompozicijom i dr. arthron. gnojenje (ili: zagnojavanje) zgloba. artropioza (grč. artišoka (ital. nlat. glumac. articularis) zglobni. arhelogija (grč. phagos) hlebojed. izveštačen. arundinozan (lat. koji odista potiče iz starog vremena. artroze (grč. zastareo. poglavar. zglobobolja. artos hleb. te se stoga više koristi spoljnim sredstvima (rečju. otok) med. bog. topništvo. govor) nauka koja se bavi iskopavanjem i proučavanjem predmeta starih kultura. arheopteriks. bol zgloba. artificijelan (lat. artiljerija (fr. logia) početna nauka. arhaizam (grč. up. arun v. predmet. uzglobljavati. roba u trgovini. artropatija (grč. osnivač. veštački. arthron. artrotomija (grč. zglob. archaios star. da(va)ti arhaičan oblik. artofag (grč. izneti. arhaizirati (grč. krilo) zool. gran. arthron zglob. igrač na konopcu (u cirkusu). odyne bol) med. artificiozan (lat. archaios stari. arhejski (grč. podćs noga) pl. logos reč. artrofioza (grč. articulatio) anat. arheolog (grč. artichaut) vot. artralgija (grč. gaji se kao veoma cenjeno povrće. arthron) koji je u vezi sa zapaljenjem zglobova. arhaičan. ruop gnoj) med. phima izraštaj. up. npr. glumac. stilom. arthron) med. gonos) pl. član. artritis (grč. iznositi nešto član po član. arthron. stvar. pterix pero. artrozoa (grč. azojski period. artrofima (grč. bol zgloba. artikularni (lat. artizan (fr. lek). karkfnos rak) med. prevremenoj arterio-sklerozi. zapal>enje zglobova. artos. articulare) uzglobiti. polza (korist). hlebno drveće i hlebne bil. arch-egetes) voña. koji je više posledica veštine i znanja nego čistog talenta i osećanja. pathos bol) med.artizan 76 arheopteriks artritičan (grč. poznavalac umetnosti. artistique) umetnički. articulus zglob. artikulacija (lat. arthron. articiocco. artisan) zanatlija. zastarela reč. pus. arche početak. zglobni. emballo ubaciti. zool. slik. bol (ili: trganje) u zglobu. starinski) upotrebljavate u govoru i pisanju arhai-zme. trganje u zglobovima. glavočika sa cevastim cvetovima. neuralgiji. grapho pišem) opisivanje starina. kamenu u žuči i mo-kraćnom mehuru. veštak. priključenije (doživljaj) itd. fosilni kič- . zglavkari. operativno otvaranje zgloba. neprirodan. arheologija (grč. jedan po jedan. jasno i razgovetno iz-govaranje reči i slogova. archakos) starinski. nameštanje (sme-štanje) govornih organa pri obrazovanju pojedinih glasova. kostobolji. logos reč. govor) onaj koji se bavi starinama i poznaje starine. artolatrija (grč. arthros. artilleur) vojnik koji rukuje topom. artikulisati.). arhaičan (grč. pro-či (drugi). arhajski period v. artremboleza (grč. napis. članak) članak. zagnojavanje zglobova. vot. artillaria) prvobitno: svaka ratna sprava uopšte. artista. tobdžija. latreia poštovanje) služba za hleb. izgovarati. bogat trskom. koji je protiv zapaljenja zglobova (sredstvo. arthron) med. bog. arthron. arundinosus) trskovit. veštak u jahanju. arheornis v. artikulisati v. opšte ime za kukce (insekte). drevan. starinski. prastari) star. pravilan i tačan izražaj svih delova slike. archaios star. artistički (fr. prepreden. arthron. artificialis) veštački. rod vojske naoružan topovima. nameštati govorne or-gane pri obrazovanju pojedinih glasova. naročito antičku umetnost i nauku. artikulirati (lat. liigv. archaios star. sastav tela koji je sklon gojaznosti.ke. artritizam (grč. phyo stvaram) med. artist(a) (ital. zglobobolja. fr. pregib. arthron zglob) med. zglavak. tačka ugovora. jestastvo (priroda). artikulirati. arheopteriks (grč. fig. lukav. čvor. arheget (grč. paragraf. archaios star. artillerie. nameštanje iščašenih zglobova. sastavni deo jednog spisa. umetnički. pokretač. drevan. docnije: topovi. rak u zglobu. arthron zglob. harun. životinje sa zglobovima. arthron. artos. artilerac (fr. pauke rakove i crve. algos bol) med. trganje u zglobovima. obrastao trskom. trg. preterana sklonost spoljašnjem obliku umetničkog dela. artrokarcinom (grč. tome sečenje) med. zoon životinja) zool. prastari) gram. gnojenje zglobnih kostiju. archaios star. giht. artiste) umetnik. „igra reči". artificiosus) umetnički. zglavak. karpos plod) pl. fr. artokarpi (grč.(grč. poštovanje (ili: obožavanje) hleba (hostije). ženski spolni organi kod nekih bescvet-nica i mahovina. titula spartanskog kralja u Likurgovom zakonu. tj. bol u zglobu. archaios star. artrodinija (grč. reči i slogove jasno. arheografija (grč. artik(a)l (lat. LIŠð. arthon zglob. astmi i dr. arhaičan. artiljerac. prastari. mekani otok zgloba. šećernoj bolesti. veštački. anat. oblik ili izraz. umetnuti) kec. artropoda (grč. poglavlje. vinovnik. arhaističan v. drevni. arche početak. artro. odsek. osnovi nauke o čoveku. arhegonije (grč. arthron) predmetak u složeni-cama sa značenjem: zglob.

archo prednjačim. arhi. a salve (ital. koji se nalazi u arhivu. arhitip. archi-pelagos more) ostrvlje. gradska većnica) mesto gde se drže i čuvaju dokumenta. službenik arhiva ili arhive. arch-iereus) vladika. dioikesis gazdin-stvo. aršin (tur. veličine goluba. prvobitno: ostrva u Egejskom moru. arhoptoza (grč. arhihijerarhija (grč. naročito u avijatici i raznim granama sporta. archivarius) upravnik (ili: nadzornik) arhiva. archo prednjačim. archo početak. najviši svešteno-monaški čin do vladike u pravoslavnoj crkvi. arhipelag (grč. a po drugim opet ptici. spadnutost zadnjeg creva. a salvo) trg. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na njima. arhidijeceza (grč. archi-ierarchia) dostojanstvo prvosveštenika. po izvesnim delovima sličan reptilijama. dokumenti. arhitrav. arhoragija (grč. archi-mageia) vrhovno čarobnjaštvo. zajedl>iv.arhesporIJum 77 menjak. visoko sveštenstvo. prazametak. grč. archivalia) spisi koji se nalaze u arhivu. najbolji u nekoj struci. up. najjača karta. prvosveštenik. spora sejanje. prosutost. 3. arhilohijski (grč. arhivolt (ital. archo. as. poglavar. archos čmar. viši lekar. arhocela (grč. koji se tiče jednog naučnog sistema. spisi ili akta. u početku od pola kg bakra. lat. setva) bog. zametak) zool. prvi služitelj jedne crkve. architec-tura) grañevinarska umetnost. assai.). mitropolit. veoma. arhijerej (grč. archos. 5. u novije doba: apotekarske funta od 12 un-ca. arhijater (grč. rimskoj. arhitektonski (grč. architekton) onaj koji se bavi grañevinarstvom. archo. episkopeo) oblast koja stoji pod duhovnom upravom arhiepiskopa. blastos klica. podrugl>iv u govoru ili pisanju. alhimija. postanak života u njegovim najprostijim počecima iz tzv. arhitrab. v. najviši državni činovnik u Ateni posle propasti starog kraljevstva. u gotsko j i romansko j arhitekturi: niz lukova glavnog crkvenog portala. najmanja jedinica za merenje zlata. prapismo. 4. episkopos) prvi vladika. ćelija od koje postaje tkivo što stvara spore kod paprati. nauka o grañevinarstvu. arhivist. arhetip (grč. . aršlama (tur. neoštećeno (na tovarnim listovima). polukružni luk koji spaja dva stuba (u helenističkoj. pre n.) arh. up. nadbiskup. regnimi prsnem) krvarenje iz zadnjeg creva. arhesporijum (grč. arhivski (lat. as (lat. fig. tobožnja veština pravl>enja zlata i srebra. assez) kuz. prodor zadnjeg creva. grañevinarski. arsin) stara mera za dužinu: lakat. grañevinar-stvo. vrhovni sveštenik kod Jevreja. 2. lat. archivum) koji se tiče arhiva. radi planove za grañevine i rukovodi njihovim podizanjem. archon) vladalac. prvak. archos čmar. prastvaranje. arhivist(a) (nlat. lat. archi-ierarches) vrhovni sveštenik. raspored i grañenje jedne grañevine. „kec" na francuskim kartama. archivolto glavni luk) vrh. arche početak. arhetip. koji pripada arhivu. pra-.(grč. arhitrab (grč. iatros lekar) prvi lekar. architektonikos) grañevinski. potiče iz preistorijskog doba. archos. lični lekar. arhiepiskopija (grč. arhont (grč. koji radi u arhivu. uprava) duhovna oblast arhiepisko-pa. Archilochos) poet. trabs greda) ar*. arhitekt (grč. arhimandrit (grč. arhitrav (grč. arhivar. vrlo. naročito: prvi otisak. arhiepiskop (grč. anorgakske materije. neimar. žučan. povel>e. arhivar (lat. archos. spontano postanje života. archimandrites) starešina manastira. prvi nad. koji odgovara pravilima grañevinske umetnosti. rif. zastupnik vladike — biskupa u upravi dijecezom. architekton) grañevin-ska umetnost. način zidanja. i 640. grañevinski stil. arhiv(a) (lat. architekton. assis) 1. arhivalije (nlat. e. koji su često ukrašeni kipovima. tako se zove više vrsta stihova koje je prvi pronašao najstariji grčki liričar i jampski pesnik Arhiloh (izmeñu 680. archos voña. vrsta crnog luka. archivista) v. tj. asai (ital. arslama) bog. ptosis pad) med. arhitektonika (grč. trešnja (plod i stablo). arhitekture (grč. archivum. arhihijerarh (grč. počinjem) predmetak koji u složenicama znači: glavni. kele prosutost) med. u protestantskoj crkvi: titula dvojice sveštenika glavnih crkava u velikim gradovima. arhigonija (grč. nadbiskupa. renesansnoj i barokno j arhitekturi). archeion vladino nadleštvo. archos. kod starih Rimljana: novac. nauka o sistemu. sada potisnuta tzv. prapočetak. dvorski lekar. neimarstvo. dobro očuvano. arhitip (grč. fr. arhiblast (grč. prvosveštenik. arhimagija (grč. veština izrañivanja jednog naučnog sistema. archetypon prauzorak) prasli-ka. abiogeneza. gfgnomai stvaram) biol. školovan grañevinar. diakonos sluga) monaški čin koji se daje ñakonu kad se odlikuje u službi. archetypon) v. prauzor. metričkim me-renjem. neimarstvo. arhiñakon (grč. original. arhetipi otisci (ili: primerci) prvog izdanja. episkop. počinjem. izmeñu Grčke i Male Azije.

asertoran (lat. rastvor kiseline kao sredstvo za sprečavanje truljenja. antiseptičan. papirni novac za vreme francuske revolucije (19. pozdravljavanje i poboljšavanje oppggih zdravstvenih prilika. koji nema spola. dokazni. sexus spol) bespolan. ascenseur) dizalica. asservatum) ono što je ostavljeno na čuvanje. ili pretvaranje nekog glasa u šušta-vi glas. problematičan. primanje nečega kao istinitog. asesorat (nlat. nalog. dobiva se mešavinom sirove karbolne kiseline ili krezo-la sa koncentrisanom sumpornom kiselinom. u pohranu. asepsija (grč. a-. aseksualan (grč. npr. asesor (lat. assignatus) lice na koje glasi uputnica. assertorius) kojim se tvrdi. bez trabanta. u novije doba: jači izraz za slobodnu volju. aservat (lat. asignat (lat. . asignant (lat. zeta znak) ned. securus bezbedan. asertoran sud sud u kojem se odnos izmeñu subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (up. sastoji se od stipse pomešane sa bornom kiselinom. a-. kraju. asservare) čuvati. bez obeležja. asekurant (nlat. assecurantia) osiguranje. pomoćnik starešine nadleštva. assassinator) prav. asemos) koji nema znaka. udva-ranje. sanus zdrav. one koja se polaže pre davanja iskaza).bez. isušenje moč-varnih mesta itd. podstrekač na izvršenje mučkog ubistva. asseveratio) ozbiljno uveravanje ili tvrñenje nečega. protiv požara. tj. pozdravl>avanje naselja. assignans) onaj koji šalje novac. a se esse biti tj. lat. aservacija (lat. apodiktičan). pristajanje uz koga. aselenična noć za planete Merkur i Vene-ru kaže se da su „aselenične". asentacija (lat. asekurirati (lat. a-. assassinatum) prav. oleum ulje) hen. kora od hleba. koji nema zaraznih klica. bolesnikove kože i dr. sredstvo koje čuva mleko i jela da ne uskisnu i ne pokvare se. čišćenje od zaraze. spojiti neki glas sa šuštavim glasom (ž ili š). assignatarius) lice na koje glasi uputnica ili doznaka. sepsis trulež. asibilacija (nlat. npr. asekurancija (nlat. ascenzor. asibilirati (lat. a. koji je bez oznake. zvanično tvrñenje da je neko slobodan. smrti i sl.. pomoćnik sudijin.asamar 78 asignatar asamar (lat. assessoratum) prisuditelj-stvo. osobina ljudi koji rade samo po svom sopstvenom. fr. površina pečenja i dr. npr. aservirati (lat. aseitas. assertivus) v. lift. asekurat (nlat. a-septikos) koji nije sklon truljenju. assatio) kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku. spajanje jednog glasa sa šuštavim glasom (ž ili š). potvrdan. prav. doznačilac. aseitet (nlat. assecuratio) v. assus pečen. asertivan (nlat. postoji sam sobom ili kroz sebe sama (a se est). kraju (ili državi). po sholastičkoj teologiji: svojstvo boga koji uzrok svog bića ima u samom sebi. ostavljanje u pohranu. assainir) popraviti (ili: popravl>ati) opšte zdravstveno stanje u nekom mestu. nekoj državi' zavoñenjem niza higijenskih mera: čistoće. doznaka. nesposobnost razumevanja znakova. a. sepsis trulež:. primalac novca po uputnici ili nalogu. assecurare) osigurati. aseleničan (grč. kome je oduzeta mogućnost oploñavanja. sačuvati. asignatar (nlat. dokazivanje. bez pratioca. kastracija. a. asekurancija. asasinator (nlat.) ned. fil. asekuracija (nlat. assibilatio) gram. asacija (nlat. aprila 1790) kojem su služila za podlogu nepokretna imanja uzapćena u korist države. tvrdnja. assertio) tvrñenje.). asasinat (nlat. pohraniti. pohrana. aseverativan (lat. ad-. sanus. nlat. asanzer (fr. npr. assentatio) laskanje. aseptol (grč. assensio) odobravanje. nasilje. fil. uspinjača. up. zvanje pomoćnog sudije. aseptin (grč. aseveracija (lat. a-selenos) bez Meseca. asemičan (grč. lat. nlat. asseverare dokazivati) potvrdan. asservare) čuvanje. obezbediti. sudsko pomoćništvo. asebija (grč. ulagivačko odobravanje. otklanjanje mogućnosti da zarazne klice. pohotljivost. asemija (grč. fr. bez ikakvog podsticaja spolja. amarus gorak) hen. asercija (lat. pri vršenju operacije. isušivanja podvodnih mesta itd. assecurans) osiguravač. mučko ubistvo. razvrat.ne. za-klinjanje u nešto. asertorna zakletva prav. postojati sam sobom) samostalnost. asanacija (lat. aselgija (grč. asebeia) bezbožnost. nepriznavanje bogova. zakletva koja se polaže posle datog iskaza (za razliku od promisorne zakletve. assessor pomoćnik u službi) prisuditelj. aselgeia) razvratnost. assecuratus) osiguranik. oduzimanje sposobnosti oploñavanja. up. aseptičan (grč. dakle. u nekom gradu. asenzija (lat. asanirati (lat. zagade mesto koje se operite (ovo se postiže upotrebom antiseptičnih sredstava za pranje ruku. asesura.bez. sexualisa-tio) uništenje. asertoran. umorstvo. bezverstvo. assibilare) gram. sepsis) hem. uputnica na primanje godišnjeg dohotka od nepokretnog imanja. up. unutarnjem nagonu. assainir) smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca. proizvodi raspadanja koji se stvaraju pri zagrevanju životinjskih ili biljnih materija i daju im začinski ukus. aseksualizacija (grč.

asketika (grč. nemanje saučešća prema kome ili čemu. asindetičan (grč. istoriju i starine Asirije i Vavilonije. asimfonija (grč. juriš. pr. asimilovati v. pomagač uopšte. udarac u dvoboju. dela. nevezanost. askeza (grč. — (ali) Slušale je momče čobanine. neješnost. da bi duša bila što nezavisnija od tela i time se mogla posvetiti svome pravom opredeljenju. vrsta klasičnog stiha. pomoćnik. assistentia) pomaganje. pokajnik. assimulatio) pretvaranje. vaspitni. mučenje tela radi što uspešnijeg ubijanja čulnih strasti i prohteve. a-. prava koja u odnosu prema jednoj krivoj leži tako da se njih dve ako se produžuju sve više približuju jedna drugoj. moguće. mestu ili načinu tvorbe). čeličenje. pokajnički. sympatheia) nenaklonjenost.asignatura 79 asinhroaičan (grč. pritvorstvo. a-. assignatio) d oznaka. bubine. asimpatija (grč. gran. asignacija. jednačenje glasova (po zvučnosti. syn sa. ital. vojnik. askaris) med. a-. ugañanje bogu do krajnjeg samoodricanja. fiziol. — (pa) Strijeli joj u skutu jabuku". asimptotičan (grč. potpora. bogougodan. verovatno. prisustvovati čemu. onaj koji svojevoljnim gladovanjem i mučenjem tela ubija u sebi strasti i prohteve. asimulacija (lat. assimilare) izjednačiti. zood. symphonia) nesklad. preobratiti hranu u organ-sku materiju. tur. trudoljubivost. Lajbnic je nazvao čoveka „asimptotom božanstva"). vrednoća. postojanost. chronos vreme) neistovremen. asimilacija (lat. asketos) isposnički. assaut. primiti u se. asker) vojska. uputni-ca. asistolija (grč. primati u se. zbivanje kojim ćelije preo-braćaju hranu u materije od kojih se same sastoje (proces asimilacije). stezanje) ned. nesrazme-ran. bogougodnih spisa. prisustvo glista u stolici. prisustvo. asiriologija nauka koja proučava književ-nost. a-. izdati (ili: izdavati) nalog za isplatu neke sume. askeo staram se) način mišljenja i življenja asketa. a. assimilatio) izjednačenje. askesis) isposništvo. npr. asignacija (lat. nedostatak hrane. neskladan. bez sveza. assignare) upugnicom dozna-čiti (ili: doznačivati). bez svezica. asker (tur. acieration) pretvaranje u čelik. npr. syllogismos posredni zaključak) log. vrsta vežbe u mačevanju. prilagoditi. askeo) pisac pobožnih. isposništvo. revnost. symptotos koji se ne poklapa) mat. asistencija (nlat. asimptota (grč. napad. sastoji se od dva (mali asklepijadski stih) ili tri horijamba (veliki asklepijadski stih). . istrajnost. asklepijadski stih četr. asilabija (grč. ili izmeñu članova jedne rečenice. gladovanje) post.ne. asignirati (lat. pokajniš-tvo. pomoć. asiduitet (lat. zaista. neskladnost. a-. hiperbola ima dve asimptote (simbol beskrajne čovečje težnje koja nikad ne postiže svoj cilj. pratiti nekoga. pokajništvo u mučenju tela odricanjem. assalto) napad. u početku sa trohejom ili spondejom. ash) pravi. nejednak. asignatura (nlat. doista. nejednovremen. nepoklopljiv. veza asklepijad-skog stiha sa drugim vrstama stihova. assistens) lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za profesora. ua. jednačiti. pesnička figura u kojoj se izostavljaju veze izmeñu dveju ili više rečenica. ali se nikad ne dodiruju. nalog za isplatu. jezik. askaris) pl. symmetria nesimetrič-nost) nesrazmernost. izjednačavanje. nejedna-kost. acierage) galvansko počeličavanje bakarnih ploča. gram. nespojenost) ret. asistent (lat. upravo. askeo) učenje o askezi. asket(a) (grč.: „Misli mlada. asilogističan (grč. asistirati (lat. aso (fr. fiziol. asindet(on) (grč. i sa jambom na završetku. nedostatak veze u rečenicama. asitija (grč. nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radne nedo-voljnosti srčanog mišića. asitia nejedenje. assignatura) v. asklepijadska strofe četr. assistere) pomagati nekome u poslu. asimetričan koji nema simetrije. asjeraža (fr. a-. a-. supši. askariodoza (grč. marljivost. neskladnost. (da) niko je ne čuje. asindet(on). asketičar (grč. asimetrija (grč. izjednačavati. primanje u svest novog sadržaja (doživljaja) i njegovo prilagoñavanje sastavu svesti. asimfoničan. asindezija (grč. a-. asli (arap. askaride (grč. syllabe slog) nesposobnost sleganja viñenih slova u slogove. iz koga se ne može izvesti zaključak. nedostatak volje za jelom. asyndesia) nevezanost. asli. nedovoljno saosećanje. prilagoñava-ti. asketski (grč. asjeracija (fr. asimilirati. neistodo-ban. asketes) isposnik. neravnomernost. systole skupljanje. detinje gliste. licemerstvo. symptotos koji se ne stiče) koji se ne poklapa. isti. asimilirati (lat. nestezanje srca. psih. assiduitas) tačnost. a-syndeton) pong. a-syndetos nevezan) koji je bez veze. asketizam (grč.

asortirati (fr. izazove u svesti i neku drugu. muz. asortisaža (fr. krutost. aspermičan (grč. asocirati (lat. stih u kome se slikuju samo samo glasnici. i da svu duhovnu delatnost svede na asocijaciju ideja. strana nečega. lat. oboljenje izazvano naročitom vrstom gljivica poznatom pod imenom Aspergillus fumigatus. aspirant (lat. bunilo. koji ne voli društvo i ne želi da mu bude koristan član.ne. asomnija (grč. gram. lat. nedruštven. socialis) nedostatak osećanja za društvenu zajednicu. usisavati. v.) v. aspros beo) najmanja novčana jedinica u Turskoj. izgovarati iz grla. associe en commandite) trg. ase prezasićenost) med. aspi's. muz. med. aspirirati (lat. ortak koji samo ulaže novac u posao a sam ne radi. aspirata (lat. astateo. aspermatičan (grč. aspermatizam (grč. lat. aspida (grč. razvrat. astr. dobro znamenje. biranje. astakolit (grč. assonare) biti sličan po zvuku ili glasu. izdvajanje (ili: sreñivanje) robe po vrstama. aspirata se. rospija. raskalašnost. neravnina. astatične igle fiz. a-. aspermos) med. asperitas) hrapavost. asperifolia) pl. egipatska naočarka. upotrebljava se kao lek protiv glavobolje. udružiti. aspiracija (lat. bog. asomatičan (grč. koji je ravnodušan prema opštim potrebama i interesima zajednice. asoti'a) razvratnost. suglasnici s dahom. radnju ili slagalište snabdeti prikladnom robom. biljka sa hrapavim lišćem. v. usisavanje. associare združiti. asolirati (fr. žel>a za nečim. aspermija (grč. odabrati stvari jedne prema drugima. koji ne može da izlučuje seme. ima ih više vrsta. aspermizam (grč. assonantia) v. položaj planeta jedne prema drugoj kakav nam izgleda kad ih posmatramo sa Zemlje. aspirator) sprava za usisa-vanje prašine. oporost. dve pod-jednake magnetne igle utvrñene tako jedna . asonavca (nlat. associatio) udruživanje. assonantia) post. guja otrovni-ca. asperifolmja (nlat. odabiranje. vezati.) med. u pevanju: udahnuti vazduh tako da se čuje. koji nadovezuje na nešto. aspergillus) med. s hakom. aspiratio) gram.) ned. asparagus) bog. astasia) nemir. primiti za ortaka. fil. težnja. aspek(a)t (lat. aspectus) izgled. fig. asparagus (lat. gledište. assoler) zasejana ti zemlju naizmenično raznim usevima. zadrugara. assortissage) trg. astazija (grč.asodičan 80 astatičan asodičan (grč. asortiman (fr. onaj koji teži za nečim (položajem. asocijacija (nlat. pihtije. s dahom. asocijalan (grč. a. koji nema semena. asocijativan (nlat. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu (77%). spojiti. asocijalnost (grč. assortiment) potpuno i sreñeno slagalište robe. astakos rak. sisanje. špargla. neotesa-nost. surovost. uortačiti se. uvlačenje u sebe. vezivanje. jednakost tonskih figura u jednoj muzičkoj misli. astatičan (grč. asocijacija ideja vezivanje predstava na taj način što jedna predstava. težiti za nečim. up. Kthos kamen) geol okamenjeni rak. od kojih se neke taje u stanovima kao ukrasno bilje. asperitet (lat. pust život. koji se u svakom položaju nalazi u ravnoteži. naročito kod osoba koje imaju posla sa žitom i brašnom. aspermičan. udruženje. nepotpun slik. vid. nazeba i sl. littera) pl. tvrdoća. gram. ventilator. rod biljaka iz fam. čežnja. aspermatizam. spajanje. aspic) kup. aspirator (lat. reumatizma. asotija (grč. aspik (fr. kod ljudi se pojavljuje u obliku plućne tuberkuloze (pseudo-tuberkuloza). javlja se obično kod osoba koje rukuju zrnevljem i brašnom. as-6des koji oseća gañenje. a-. zbirka razne robe iste vrste (npr. nepostojanost. asonirati (lat. aspirin farm. sa dahom. sperma seme) med. aspergiloza med. bacakanje teškog bolesnika. aspermizam. oboljenje izazvano gljivicom Aspergillus fumigatus. zla i opaka žena. usisač. asocirati se združiti se. tajni ortak. aspergioloza (lat. a-somatos) bestelesan. aspidos) zool. asodična groznica groznica sa povraćanjem. oštrokonña. asocijacionistička psihologija pravac u psihologiji koji hoće sve duševne pojave da objasni iz predstava i njihovih meha-ničkih veza. kada se pojavi. associare) pridružiti. zvanjem). u organizmu ljudi i životinja. hladetina. Convallariaceae. aspermizam. usisaljka. slično zvučati. činovnički pripravnik. aspirare) tražiti nešto. društvo. uroñena ili stečena nemogućnost izlučivanja semena iz spol-nih žlezda. opre-miti. fig. nesanica. koji izaziva gañenje. knjiga). aspirans) kandidat. člana. pojava. nepostojan) koji nema pravca. astatos nestalan. \ asonancija (nlat. asonanca. uvlačiti u sebe. grubost. asosje (fr. associe) drug (ili: ortak) u poslu. socialis) nedruževan. izgovaranje s hukom. aspra (grč. gasa ili tečnosti. prašak koji otklanja vatru i izaziva znojenje. udi-sanje. up. para. a-. somnus san) med. assortir) srediti (ili: sreñivati) po vrstama. pri čemu se čuje glas sličan glasu h. bez odreñene orijentacije. asosje an komandit (fr. associativus) koji združuje ili sjedinjuje. samoglasničko podudaranje. udisati.

ned. kockanje. astma (grč. izbegavanje vojne obaveze. obruč. v. astron sazvežñe. supr. prostim okom nevidljive planete izmeñu Marsa i Jupitera. preterano velik strah od groma ili grmljavine. asterizam (lat. stigma bocka. teško i kratko disanje u nastupima.asteizam 81 astrogeodezija astigmometar (grč. med. plane-toidi. a. ret. npr. asty grad. eidos oblik. zadevanje. phobos strah) med. asthenes) nemoćan. želudačnog). tuga. astragal omanti ja (grč. astilon (grč. čime su zaštićena od uticaja Zemljinog magnetizma. mana oka koja počiva na različito j zakrivljenosti rožnjače u raznim meridijanima i na neležanju simetrično oko iste ose rožnjače i kristalnog sočiva. uticaji. bios život) veština da se slab organizam održi dugo u životu. stigma) ko}i ima svojstvo astigmatizma. nad drugom da su im polovi suprotno obrnuti. asthma) med. astron) predmetak u složenica-ma sa značenjem: zvezda. neotpornost prema naporu (kao posledica preležane bolesti ili kao predznak opasnih bolesti). asterismus.) igra kockom. oronuo. astigmatizam (grč. venac na gornjem delu stuba koji odvaja kapitl od donjeg dela. asteroeides) zvezdolik. astinomi)a (grč. telesnih osobina. u starom istočnjačkom verovanju u zvezde: duhovi zvezda zamišljenih kao živa bića. asteničan (grč. onaj koji pati od sipnje ili zaptivanja (živča-nog. naročito prizračak izmeñu zvezda Kumove slame. astenomakrobiotika (grč. sjajan. astmatičan. astrobolizam (grč. aster. asty grad. asthenes. kao znak kojim se čitalac upućuje na primedbu ispod teksta koja je obeležena istim takvim znakom. koji potiče od zvezda. uglañene radnja. astralno telo. npr. asteriskus (grč. astenija (grč. astralis) koji se tiče zvezda. sunčanica. tačka) fiz. Palas. astratija (grč. uprava grada. vrh. npr. Astrea. orao vidim. zvezdast. astrobolismćs. astr. usled interferencija svetlosti. svet zvezda. astheneia nemoć.ne. sipnja. srčanog. logia nauka) ned.ne. astro. a. grč. astenopija (grč. zvezdani. astenologija (grč. asteničan afekt duševni pokret kojim se slabe telesne radnje. zvezda. a. balio bacam) udarenost (ili: pogoñenost) zvezdom. nemoć. što svakoj tački predmeta odgovaraju upravo dve tačke lika. astrafobija (grč. stylos stub) vrh. astragalizam (grč. stigma. psih. lako zama-ranje očiju. asty grad) velikovaroško ponašanje. astralni (lat. zaptivanje. ipak kaže. aster zvezda) fiz.) geol. pokazuju zvezdaste zrake kad se kroz njih gleda. makros dug. asteriskos) zvezdica u knjigama (*). piljak. asteroidan (grč. koje uzimaju na sebe duhovi kad se pojavljuju. astragal (grč. posle svakog bacanja kocaka. aster zvezda. zemlje i pakla. grañevina bez stubova. u obliku zvezde. slabija no na ostalom nebu. mana preslikavanjem prola-skom zrakova kroz sočiva usled toga što lik površinskog elementa oko osne tačke leži uopšte na dvema krivim površinama. grapho pišem) opisivanje gradova. gledam) med.ne. koji potiče od slabosti. koja izgleda da potiče od bezbrojnih. nadzor nad kućama. asthenes.). grč. astrum zvezda. geodezija. nauka o uzrocima u lečenju slabosti. fini ton u ophoñenju. metron) optič-ka sprava za odreñivanje jačine astigmatizma (v. slabost. slab vid. astmatičar (grč. tj. slabost vida. osobina nekih vrsta liskuna koje. grana astronomije koja se bavi odreñivanjem oblika zemlje. astenična groznica živčane groznica. oronu-lost. astragan krzno mrtvojagnjenih ili veoma mladih jaganjaca iz Astrahana u Rusiji. pun zvezda. npr. astrogeodezija (grč. astralni duhovi. zvezdan. manteia proricanje) proricanje iz kocaka na kojima stoje slova iz kojih se. astralit (lat. dosetljiv govor. asterizma (grč. asteizam (grč. smrt ili obamrlost od udara munje. eterično telo čoveka. kada neko tobože hoće nešto da prećuti pa. up. aetigmatičai (grč. služi za pravljenje raznih ukrasa. skočna kost. a-. astralni svet. asteričan (grč. zvezdana svetlost. drugo. koji potiče od zvezda. nomos zakon) upravljanje gradom. udar sunčanice. po učenju okultizma. sastavlja odgovor na postavljeno pitanje. svetlosna pojava kod koje od izvesne svetleće tačke izbijaju svetlosni zraci. astrateia) osloboñenje od vojne obaveze. astragalos kocka. astragalos) kocka. zvezdani. Ceres. oblika zvezde. asthma) sipljivac. up. male. astheneia slabost) med. alat. lithos) tamnocrvene staklo sa iverjem plavkasta sjaja. asteismos utančan. asteroeis) zvezdast. astralna svetlost. Juno. duhovi postali iz vatre koji lebde izmeñu neba. nauka o asteničnim bolestima. duhovit govor. gležnjača. zvezdano nebo.. u srednjem veku: pali anñeli. astron. steničan afekt. duše umrlih. zadirki-vanje. Vesta i dr. aster) sazvežñe. vid) pl. te tako mogu slobodno sledovati svakom spoljnjem dejstvu. slab. grupa zvezda. astigrafija (grč. asteroidi (grč. veoma udaljenih i pojedinačno nevidljivih zvezda nekretnica. veoma skupoceno krzno sa crnosjajiom i kovrčastom vunom. 6 Leksikon .(grč. telo bez zemaljskih.

aetronomija (grč.000 km. metron) nauka o odreñivanju položaja nebeskih tela. veština da se sudbina čovekova čita iz položaja zvezda (ima i danas pristalica). paklina. astrolog (grč. astronomski (grč. asumpsit (lat. astron. morska zvezda slična biljni. astron. astronautika (grč. razumeti. položaja planeta. prav. astronomski mesec tačno izračunato vreme op- . uzeti k sebi. npr. do časti. up. astron. phos. sik itur ad astra (lat. primanje duše na nebo. nćmos) koji se tiče nauke o zvezdama ili koji spada u nauku o zvezdama. astronom (grč. srditi se. obaviti kakav posao i sl. postaviti u silogizmu drugu (minor) premisu. veličini nebeskih tela. strophe spoj više stihova u metričku celinu) poet. astron. logla nauka) vera u postojanje boga na osnovu postojanja zvezda i reda koji meñu njima vlada. astron. astro. zbog svojih čistijih i božanskijih oblika. okamenotina u obliku zvezde. surdus gluv) zaglušiti. astrologija (grč. a-. astrofit (grč. tj. fil. tj.) nauka o (nekom) uticaju na vreme. vrše izvestan uticaj na ovoze-maljski život. gnostes poznavalac) poznavalac zvezda. metria) merenje jačine svetlosti nebeskih tela. astroskopija (grč. astrum (lat. dati blaži karakter. astron. physike) deo astronomije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju sastava i kretanja nebesnih tela. assumere) preuzeti. asumcija (lat. upotrebljava se za astrognozija (grč. astrofotografija (grč. Ifthos kamen) zvezdast kamen. astronomska jedinica odstojanje Zemlje od Sunca. assourdir. photćs svetlost. astron. astron) zvezda. asphaltos) hem. asumirati (lat. astroskop (grč. astrodeiktikon) pokazivač zvezda. kometa. okretnim. glas). astron. fil. sprava pomoću koje se svaka na nebeskoj lopti pokazana zvezda može lako naći i na nebu. podneblje. meteorolo-gia. assouplir) učiniti gipkim. astrum. sophfa mudrost) nauka o zvezdama. hasimak) žestiti se. slave (Vergil).) v kosmonautika. astron. dan smrti nekog svetitelja. zvezdočatac. astrofotometrija (grč. photćs. slomiti (volju. Sunčanih pega itd. glavni zaključak protivnikov ponoviti pa onda preći na njegovo opovr-gavanje. neku misao. astron. astron. asumiti (tur. nćmos. podelu na sazvežñe i nazive. aetronomija. skopeo gledam) dogled za posmatranje zvezda. uzimanje. primiti odgovornost. vrlo velik. asura (tur. gnosis spoznaja. tako je astrologija postala čitanje iz zvezda. naročito astrofotografijom. po kome su zvezde bića sa natčovečanskom inteligencijom i koja. 149. zvezdozna-nac. asuplirati (fr. stvorili su srednjovekovni astrolozi praznovericu o jakom utiia-ju astralnih duhova na čovečji život. slik. astron. onaj koji se bavi astrotozijom. astrometeorologija (grč. smesa raznih ugljovodonika u kojoj ima i kiseonika. astrograf (grč. karakter) ukrotiti. grapho pišem) dogled koji služi za fotografske snimanje zvezda. nauka o zvezdama s obzirom na njihov položaj. thećs bog. umeriti. up. drška) nekadašnja astronomska sprava za merenje visine Sunca i zvezda. astromavtija (grč. astrometar (grč. astrofičan (grč. astrognost (grč. phytcn) zool. poznavanje) poznavanje zvezda. nemein upravljati. služba zvezdama. astronomos) naučenjak koji se bavi astronomijom. druga (minor) premisa u silogizmu. astrografija (grč. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe. astroteologija (grč. astron. astron. assumtio) primanje. astro. formula kojom neko dobrovoljno obećava i prima obavezu da će za drugoga nešto platiti. itd.500. metron mera) zvezdomer. tj.astrognozi]a 82 asfalt ticanja Meseca. astrofizika (grč. astrofizika. zeml>ina smola. lat. ogroman. graphfa) fotografsko snimanje zvezda. načiniti popustljivim. grapho) opisivanje zvezda. vreme koje Sunce provede u jednom znaku Životinjskog kruga. ret. astro. azota i sumpora. i tobožnje predskazi-vanje vremena na osnovu toga. latrei'a obožavanje (ili: poštovanje) zvezda. pomešan sa krečnjakom. astrologia) kod starih Grka i Rimljana aetronomija. rasrditi se. astro. o onome što je geometrijsko kod nebeskih tela. shvatiti. assumptio. astrologos) onaj koji ume da čita i proriče sudbinu po položaju i kretanju zvezda. ublažiti (svetlost. astron. astrodiktikum (grč. Oslanjajući se na Aristotelovo mišljenje. posmatranje zvezda pomoću velikih dogleda. zakon) nauka o kretanjima. astronomia. astrolatrija (grč. astronomsko poznavanje je potpuno poznavanje nekog zbivanja. uzeti na sebe. astrolabijum (grč.) veština posmatranja zvezda. astrolit (grč. asurdirati (fr. assumpsit) primio je na sebe. phos. astrosofija (grč. grč. asfalt (grč. astro-fotometrijom i spektralnim analizom. fig. manteia prori-canje gatanje) proricanje budućnosti iz zvezda. astrometrija (grč. astron. sic itur ad astra) ovako se ide do zvezda. primena fotografije u posmatranju nebeskih tela. labi's držak. hasir) prostirač od rogoza. v.

osobina predaka. atemperirati (lat. kod vojske. npr. naime u dane kad Sunce kod njih prolazi kroz zenit. a tempera) slikati vodenom bojom. po legendi nikla iz njegove glave. uzilaže-nje. attacca) kuz. po staroitalijanskom načinu. med. asanzer. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput godišnje ostaju u podne bez senke. a. neurednost u toku bolesti. a tempo). vreñati. a tempera (ital. koji je u dubokoj nesvestici. atavistički (lat. nepravilno kretanje (kod obolelih od leñne moždane). zločin. radionica slikara. atalsko blago ogromno. athanasfa) besmrtnost. otuda: učeno društvo. a-. atanatologija (grč. ataxia) med. napadati. athambfa) neplašljivost. ublažavati. dodeliti na rad. nemanje dece. utišati. med. duševno spokojstvo. ataumazija (grč. koji je osnovao car Hadrijan radi letovanja nauke i umetnosti i nazvao ga po gradu Ateni. uzlaženje nebeskog tela. najviši stepen nesvestice. atanizam. besciljnost. (fr. mat. naročito grada Atene (Atine). askites tj. vajara. lekara i dr. umeravati. ataraxia) fil. spopadati. „besenča-ni". nem. attache) na rad dodeljeni službe-nik. suprotno: des-cendenti. at) konj. srodnici po uzlaznoj liniji. neumrlost. atheos bezbožan) bezbožnik. pokušati) protivpravan napad na život. napad. zaštitnica umetnosti i veština. privrženik. boginja rata. atavus napredak) sličnost sa precima. uzlazak. ustati otvoreno protiv koga. penjanje tečnosti u kapilarnim cevima. atavus) nasleñen od predaka (fizičke i duševne osobine). atambija (grč. trbušna vodena bolest. penjanje igrača na konopac. penjanje. a-. neizmerno bogatstvo koje je. hetman. attaque) voj. boginja. 1o-gia nauka) učenje o besmrtnosti duše. atelija (grč. Ateneum (lat. a-. ravnodušnost. utišavati. nepravilan. napadati. divim se) nečuñenje ničemu. ascendentia) prava. asciji (grč. atanatizam (grč. zločinački napadaj. ataktičan (grč. atanatizam. ublažiti. nadmoćnost. prav. . obamrlost. uzlazna linija srodstva. uzdizanje. ateleia) besvrhnost. up. juriš. neuredan. fig. atemporirati se (lat. attemperare) umeriti. obično u činu pukovnika. viša škola. attelage) zaprega. priključi! (kada izmeñu završetka jednog i početka drugog odeljka ne treba da bude počivke). zaprežni pribor. napredovanje. asphaltos) kaldrmisati smesom asfalta i krečnjaka. topovski pribor. up. attemptare napasti. a tempo (ital. ascensor) v. 133. Athena) mit. ataktična groznica. napadanje.sphyktos) ned. atavus) nasleñen od predaka (fizičke i duševne osobine). stanje bez strasti. thaumazo čudim se. drhtanje.asfaltirati 83 ataman (rus. atavizam (lat. at (tur. attaquer) napasti. atak. bezbožništvo. npr. a tempore) upravljati se prema vremenu. Spasovdan. nosos. astr. asfiktičan (grč. ateist(a) (grč. ascites (grč. kozački harambaša. tačno po taktu. imanje ili čast nekoga. u novije doba i kao naslov književnih časopisa. atakirati (fr. prestanak ili usporenost kucanja srca usled neke mehaničke prepreke. ostavio pergam-ski kralj Atalos Rimljanima u nasledstvo. attentatum od attentare. necelishodnost. uzlazak. najedati. ateknija (grč. a-thanatos besmrtan. obamro. voj. ascenzija (lat. fig. askos koža) ned. udariti na nekoga. atavistika (lat. slučaj kada se kod potomaka pojave izvesne duševne i fizičke osobine njihovih predaka. attaccare. atanizam (grč. atanazija (grč. ataksija (grč. u pravi čas. a-taktos) neureñen. pradedovi. zaštitnica junaka i gradova. astr. muz. amovi. ataka (ital. odricanje da postoji bog ili božanski poredak u svetu. prilagoñavati se duhu vremena. ascendentes) pl. polumrtav. ataše (fr. Atena (grč. ascensio) penjanje. Vaznesenje Hristovo. asfaltirati (grč. asfiksija (grč. naviknuti se na nešto. primamiti. prema prilikama. ateknfa bezdetnost) besplod-nost. attacher) pridati. neustrašivost. brak bez poroda. osloboñenje od poreza i državnih nameta. atelje (fr. ascendencija (nlat. nekog poslanstva. fiz. pre naše ere. neposredno veži. dedovi. sphyxis bilo) med. penjanje. kći Zevsova. (kod Rimljana: Minerva). a-thanatos besmrtan) verovanje u besmrtnost duše. atelier) umetnikova soba za rad. naročito ženskih. skia senka) št. naročito konjice. athanasfa besmrtnost) v. napasti. pretežnost. atelaža (fr. polet. tj. nagrizati. Athenaeum) viši vaspitan zavod u Rimu. nepravilnost. ascendenti (lat. ascenzor (lat. geogr. Hauptmann) voña jednog odreda kozaka. duševni mir. kao središtu celokupne obrazovanosti onoga vremena. ataširati (fr. navala. odan čovek. atheos bezbožan) bezbožnost. navaliti. ataman-v. neiznenañenje. udar. zavoleti nešto. nasleñe. napad neke bolesti. ataraksija (grč. spopasti. preci kao rodi-tell. atentat (lat. ra-stenje. onaj koji ne veruje u postojanje boga. ateizam (grč. pokušaj ubi- pravljenje trotoara i za izolaciju zidova od vlage.

tanan. ponašanje. attentare) pokušati nešto protiv koga ili čega. ia-treia lečenje) med. prav. aterman (grč. atmis. i bilo „veće nego Azija i Lidija zajedno". drži na svojim plećima kuglu zemaljsku. plivanje. atmidos para. stav. teramnos tvrd) med. nepravilan. nevičan čemu. atestacija (lat. otuda koji pripada Zap. pristajanje. Atlas (grč. atletski (grč. velik i snažan. teško varenje hrane. atila kratak konjički ogrtač opšiven gajtanima. uverenje. ne popggovati. Atlas) geogr. sime. atmidometar (grč. Atlant (grč. a-. obali. pozivati (ili: pozvati) za svedoka. koji pripada planini Atlasu. atterage) mor. nespretnost (npr. izvršiti zločinački pokušaj. nasrnuti na tuñe pravo. metron mera) sprava za merenje količine isparavanja vode. priterati zemlji. lepo i pravilno razvijen. atest. . atlanticus) gorostasan. titan koji. po grčkoj mitologiji. svedodžba. pravo ja. v. attitude. thermaino) fiz.: duša. zapadnoafrički. poništavanje. atička so duhovit i fini način izražavanja. dosetljiv. hodanje. v. pršljen-nosač. ateoretičan (grč. dizanje tereta i natezanje konopca. Atlantis) legendarne ostrvo koje je. athletike) skup viteških narodnih igara. athletes) takmičar na javnim gimnastičkim utakmicama kod starih Grka i Rimljana. pa potonulo u more. uverenje. posvedočiti. aeroplanom ili balonom na zemlju. nevešt. poništaj. atest (lat. atmijatrija. a koje se i danas u celom svetu mnogo neguju po utvrñenim meñunarodnim pravilima. u indijskoj fil. po Platonu. aterisaža (fr. attikismos) atički način govora. najunutar-njija suština ličnosti ili stvari uopšte. atestat (nlat. nazvan po džinu Atlasu koji. položaj. atička duhovitost i dosetljivost. »tipičan (grč. svedodžba. potvrñivanje. teška atletika rvanje. Atlantic) Atlantski okean. napasti. u baletu: stav na jednoj nozi. nepravilnost u razvoju neke bolesti. skakanje i dr. atika (nlat. atimia) lišavanje časti (vrsta kazne kod starih Atenjana koja se sastojala u lišavanju svih grañanskih prava). ital. attica. koje su mnogo negovali još i stari Grci. attestatio) overavanje. uzor) med. atterrissage) avij. pristati. attitudine). atlanti (grč.) med. athetesis) odbacivanje. atentirati (lat. atlantski (lat. athlo-thetes) sudija u borbi i razdeljivač nagrada. životni dah. planina u severozapadnoj Africi. knjiga sa geografskim kartama svih delova sveta. proglašenje nevažećim. atterir) avij. Atlantida (grč.) neuredan. a-. spustiti se avionom. sjajna svilena tkanina. po verovanju starih Grka. atipične bolesti bolesti koje se ne razvijaju pravilno. ukidanje. rñava probava. pismena potvrda. priploviti obali. sletanje. aticizam (grč. a-. mor. pristan. naročito: ukrašavanje grañevina stubovima. typos oblik. princip sveta. veoma snažan. aeroplanom ili balonom na zemlju. atehnikos) neiskusan. duša sveta. uglañen. svedočanstvo. aterirati (fr. attentata crimina) pl. atman) dah. v. Atlas) mit. atletske igreboračke igre. nazvan po imenu hunskog kralja Atile. Africi. duhovit. atman (ind. adijater-man. lišiti koga grañanskih prava. atimazo) lišiti (ili: li-šavati) časti. neupućen. drži na svojim plećima nebesni svod (Atlant). atimirati (grč. overi-ti. jednog lekara). znat. athletikos) koji se tiče atlete ili koji pripada atlet. Atlas) mit. uverenje. oko 9000 godina pre njega. držanje tela. nespretan. atehnfa) neumešnost. čast ili imovinu nekoga. atticus) svojstven atičkom duhu. ležalo u Atlantskom okeanu. attentator) onaj koji pokuša da protivpravno udari na život. Atlas) ark. atestirati (lat. a-theoretes) koji ne zna. duša. geogr. atletika (grč. atentata krimina (lat. napadati. divov-ski. atmis. ateramnija (grč.atentator 84 atmidometar atitida (fr. atmijatrija. spuštanje avionom. pristanište. borac. bacanje. atlete (grč. neumešan. rvač. koji ima osobine jednog atlete. pokušani ali neizvršeni zločini. fr. Atlantik ' (eng. ateteza (grč. izdati svedodžbu. veoma jak i lepo razvijen čovek. atimija (grč. atentator (nlat. priteri-vanje obali. atlas (grč. attestatum) v. mesto pristajanja. karakteristične odlike starog atičkog grañevinskog stila. attestari) potvrditi. čovek koji se bavi atle-tikom. Atlas. stva. atmidijatrika (grč. stubovi u čovečjem obliku koji drže opšivnicu. tj. atlotet (grč. prezirati. pesničenje. nerazumevanje neke umetnosti ili veštine. koji odstupa od utvrñenog obrasca. atipija (grč. attique) ark. a gesta t. naročito na olimpijskim i drugim igrama. attestari posvedočiti) pismena potvrda. atički (lat. v. trg. mor. prvi vrat-ni pršljen. ateraža (fr. atehničan (grč. neve-štost. atički fini ukus u načinu mišljenja i izražavanja. laka atletika trčanje. atehnija (grč. fig. atmidijatrija (grč. potvrdu.

sredina u kojoj jedan čovek živi i razvija se. attractorius) privlačan. atocije (nlat. najsitniji delić nečega.atmidoskop 85 atraktoran druge oblike. fiz. o najsitnijim delićima iz kojih su tela sastavljena.) kol.) koji se tiče atoma. žutica. primamljivost. neplodan. lečenje pomoću pare. fig. atmosferski elektricitet v. lat. atmis. atopia) nepristojnost.000 km debljine. mlitav. atonifikacija (grč. atomističar (grč. atokos) ned.) filozof. 2. atmos. umoran. attractibilitas) privlačljivost. jezgro ima isto tako složen sistem. nenaglašenost. klonuo. reumatizma i dr. odnos atomske težine prema gustoći. elementa za koji se.033 kg na 1 st . fenilhinolin-karbonska kiselina. koji se sastoji iz pozitivno napunjenog jezgra i elektrona koji se. atomizacija (grč. atomistika. atra tamna. ono se sastoji iz progona i neutrona. fiz. primamljiv. i po kome se sve što postoji osniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata. atraktivan (nlat. nesposobnost rañanja. rasparčava™. atmosphaerilia) pl. atmos. kukavičluk. atrabilitas) med. čep. žućkasti kristali gorka ukusa. atomska bomba bomba čije strahovito razorno dejstvo počiva na cepanju atomskog jezgra urana (izotopa 235 ili 233) ili plutonijuma 239 pri čemu se oslobaña ogromna količina energije (nuklearna energija). a u praksi te dve atmosfera znače isto. niska ostrvca. nepriličan. pojava. atomizirati (grč. atomistika (grč. uspavlji-vanje. troposfera. bilis žuč. parnih kupatila. mlitavost. koja su postala usled naslojavanja korala. fizičke atmosfera pritisak koji vrši živin stub visine 76 st na 0°S na morskom nivou geografske širine 45° 2 na lem 2 . nenaglašena reč. atomologija (grč. sphaira lopta) vazdušni omotač. atmidijatrija. atmosferski pritisak dolazi od težine vazduha. padavine: kiša. atomska masa fiz. at-mijatrika. atoli (mal.) bezglasan. veoma sićušna stvar. atom (grč. atmidometar. agonija (grč. primamljiv. a-tokos koji ne raña. atolmija (grč. atomologija. u takvim zbivanjima to cepanje dovodi do izdvajanja ogromne količine energije (atomska energija). sve do početka XX veka. atmos. toxikos otrovan) koji ne sadrži u sebi otrova. atmologija (grč. atopos) koji nije na pravom mestu. atonon) gram. čin. rasparčavanje. nenaglašen. atomizam (grč. atmidoskop (grč. omlitavljenje. slab. gram. kadencom. atmos. attractivus) privlačan.: repulzivan. atto di cadenza) muz. logia) fiz. lat. up. atmidometar. veoma sitan. atocia) pl. neplodnost.) dolazi do cepanja (deziitegraci-je) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u . atmosfera (grč. razdvajanje u sitne delove. klonulost. nauka o atomima. volumen zapremine) fiz. agonija (grč. up. atonia) bezglasnost. stratosfera. elektricitet. o pretvaranju vode u paru. savremena fizika utvrdila je da je atom deljiv i da predstavlja složen sistem. tj. atom. skopeo gledam) v. vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire se do 3. ato di kaden-ca (ital. atoničan (grč. a-.) fiz. atmos. grad itd. logia) nauka o atmosferskim pojavama. nlat. neobičan. atomos. iatreia lečenje) ned. atraktoran (nlat. atraktibilan (nlat. graphia) opisivanje (ili: opis) atmosfere. atocija (grč. neotrovan. u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna. jalov) med. atopičan (grč.) fig. facere činiti) med. nedeljiv. crna. sredstva koja čine nesposobnim za rañanje. gram. atonija (grč. atomski (grč. fig. up. atto) poz. najmanji delić hem. atmis. tehnička atmosfera oz-n2aču je p ritisak jed n o g k ilo gra ma n a 1 st . up. privlačnost. atraktibilitet (nlat. razdvajati u sitne delove. sa negativnim nabojem električnog elementarnog kvantu-ma oko njega kreću. atmometar (grč. što iznosi oko 1. supr. sphaira. atmosferologija (grč. bojažljivost. atolmia) strašljivost. slabost tela. logia) nauka o isparavanju. neutrona i dr. v. atokija. atmijatrija (grč. upotrebljava se kod oboljenja zglobova. završetak muzičkog komada. atmosferski vazduh obični vazduh koji udišemo. malaksao. atomos. atmosferilije (nlat. atocija. sphaira) koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču Zemlje.) fil. metron mera) v. up. ato (ital. lečenje inhalacijom. malaksalost. attractibilis) privlačljiv. atonon (grč. atmosferski (grč. atom. atomvolum (grč. deutrona. pristalica atomizma. mislilo da je nedeljiv. atoksičan (grč. fig. atmos. nepriličnost. atofai hedg. hevisajd. v. protivrečnost. broj koji kazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od atoma vodonika. atonos olabavljen. sneg. atmosferografija (grč. učenje po kome su sve stvari sastavljene od izolovanih elemenata (atoma). a strane im padaju strmo ka morskom dnu. prstenastog oblika. sphaira. Pri sudaru vrlo brzih delića (protona. atrabilitet (lat. naročito komada za pevanje. med. atomos nedeljiv) 1.) fig. alfa-čestica.

prorok. pravo. dvorana za primanje posetilaca. auguriozan. cenu. atrij(-um) (nlat. atremeo ne dršćem. cacynieH. spoljašnja pogruženost samo zbog straha od kazne (supr. sastoji se iz silicija. strahota. sredstva za izvlačenje. atropa (grč. atronin (grč. dodati. atro-fija kod odojčadi. koji vrši službu atributa. nedostatak kose. ima 31 dan (nazvan po rimskom imperatoru Ceza-ru Oktavijanu Augustu. znamenitost. auguriozan (nlat. atrepsija (grč. predskazivački. arthron zglob. mir. attributivus) koji se odnosi na atribut. a-. trenje. Augeias) mit. umnožavati. naslućivati. atrahencije (lat. atrofičav (grč. slab. atributivan (nlat. auguralan. pojačavanje. kolovoz. obrazuju prošla vremena. augur (lat.v. miran) miran. trepho hranim) med.) koji nema kose. npr. fr. slutiti. po Spinozi). broju i graji ptica. mršav. srčano pret-komorje. predskazi-vanje. kućetina. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa (upotrebljava se mnogo u medicini kod nekih stomačnih. dodavanje. povećanje. trajna osobina nečega. pouzdanost. pripisivati) svojstvo. velebilje. . ponajviše kao sasto-jak vulkanskih stena. gatar. nadležnost. atrofima (grč. augmentare) umnožiti. — 14. augurirati (lat. neustrašivost) mirnoća. mršavost) usled slabe ishrane. glavna osobina (od beskrajnog broja atributa beskrajne supstancije čovečjem saznanju pristupačna su samo dva: prostornost 'i mišljenje. auguralis. pre n. zabava. bezdlačan. otuda: Augijeva štala mučan i neprijatan posao oko dovoñenja u red nečega što je bilo dugo vremena zapušteno i zanemarivano. pojačati. Her-kulo očistio za jedan dan. koji umanjuje i slabi osnovno značenje. fil. počasno ime rimskih careva. augment (lat. augirati (lat. uvećanje. dlaka. attrium) predsoblje u starorimskoj kući. atrofija. tumač znamenja. atrocitet (lat. up. magne-zija. gvožña i kreča. sušenje. atremia nepokretnost. augurium) proricanje budućnosti po letu ptica. uvećavanje. atrofija (grč. up. reč koja bliže odreñuje neku imenicu. attributio) davanje (ili: u stupanje) ono što nekome pripada. gram. dodatak. nepomičan. povećava™. avgust. ath. med. koji se ne koleba. augurare) gatati (ili: proricati) po letu. očnih i spazmodičnih oboljenja). kralj u Elidi. paskvica. atremičan (grč.ne. up. konjić).atrakciJa 86 august atrakcija (lat. pojačavati. trophe hrana) zakržljao. augur. kakvo ća. augmentacija (lat. umnožavanje. neumitan) vot. loviti ca. ojedanje. dlaka. kurjača. atrihičan (grč.000 grla stoke i koja nije nikako čišćena ZO godina. a. tome sečenje) med. mekani otok zgloba. mesec žetve. atribucija (lat. grapho) sprava za sprečavanje grča pri pisanju. (za razliku od deminutiva. augmentatio) umnoženje. piroksen. augirati. atrihija (grč. atropos) hem. augmentativum) gram. otok) med. augustus uzvišen) 1. nepokretan. svire-post.: repulzija. prednji deo hrama. stvar koja privlači. med. atrijum mortis (lat. supr. osmi mesec u godini. atrezija (grč. uzajamno privlačenje. privlačna sila. atrophia) zakržljalost (ili: slabost. fig. dodavati. auguralan (lat. povišavati. npr. a-. odlučnost. ojedenost kože. oznaka. pod adh-. august (lat. augmentum) povećanje. atrahirati (lat. obeležje. surovost. operativne otvaranje zgloba. u kojoj je bilo 3. arthron zglob. atrotomija (grč. kopnjenje. tih. ne uzrujavam se. nemilost. attribuere pridava-ti. npr. bezdlačnost. nedostatak prirodnog otvora. vinika (veoma otrovna biljka). a-. predskazivač. čiju je štalu. augurij(-um) (lat. predmetak pomoću koga se. bitna. pogoršanje bolesti. melemi (npr. thrix dlaka. avi-gur) rimski sveštenik koji je po letu i graji ptica tumačio i proricao šta će se dogoditi. povećati. volina itd. užas. reč koja uvećava ili pojačava prvobitno značenje jedne reči. augmentirati. atrium mortis) predsoblje smrti. atropos neotklonjiv. augere) v. mir. med. kosa) med. zove se i tirkiz. sasušivanje. augmentativ (nlat.: kontricija). umnožavanje. n. prirapggaj. beladona. atribut (lat. predsrñe. e.). sraslost zadnjič-nih ili spolnih delova. atremes koji ne dršće. auguriosus) v. predskazivati. kod grčkih i staroindijskih glagola. atrocitas) grozota. augmentirati (lat. zanimljivost. privlačan predmet. atricija (lat. zrak) min. pogañač. augural) proročki. kataralnih. koja izvlače gnoj). 2. čvrstina. znamenje. astmatič-nih. znak. strogost. up. gram. bledozelen dragi kamen. primamljivati. dodatak. phyma izraštaj. augnt (grč. prividno kajanje. auge sjaj. attrahentia) med. predznaci (ili: vesnici) smrti. attributum. attrahere) privlačiti. 31. suv. attritio) med. e. atremograf (grč. pojačanje. attractio privlačenje) privlačnost. atremija (grč. predznak. tresis bušenje) med. Augije (grč.

hrabrome pomaže sreća. svirača i dr. audiometrija (lat. autoritativan. sudija koji saslušava) vojni islednik. unca. vinovnik krivičnog dela. pre no što će biti angažovan (vrsta prije-mnog ispita pred članovima uprave i stručnjacima). auktoritate kuratoris (lat. auraran (lat. opernog pevača. auctoritate curatoris) prav. metron mera) opt. auksilijarne knjige pomoćne trgovačke knjige. pevanje uz pratnju frule. auletike) veština sviranja u frulu. aura popularne (lat. zborio mesto. mirisan. ročište. aukseza (grč. sudnica. auleum) prostirka. smelost. slušanje. augustus (lat. auratura) pozlata. pregaocu bog daje mahove. phone glas) med. auditor slušalac. audace) «uz. audion (lat. aulizam (lat. saslušanje. aura (grč. sonometar. vrsta nemosti. Augustina po kojem čovek može dobiti milosti tek kada u njemu ljubav prema carstvu nebeskom nadjača ljubav prema carstvu zemaljskom.augustinizam 87 auratura a uzo (ital. audacitas) srčanost. aurum zlato. aura) prijatan vazduh. osvećen.. slušni. redovnom roku. carski. frulaš. auns (eng. naročito biljaka. zasedanje. auctor) v. sudska sednica. auctionis lege) putem javne prodaje. uzvišen. auctoritativus) v. čulo sluha. auctor delicti) prav. aura vitalis (lat. mutus nem) ned. auktoritativan (nlat. med. baldahin. audire čuti. plaćanje menice o normalnom. auctionator) nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama. učenje o milosti sledbenika sv. govorničko preuveličavanje i preterivanje. slušalica za gluve. po odobrenju (ili: sa pristankom) staratelja (ili: staraoca). Smisao: niko ne može i ne sme biti osuñen pre nego što bude saslušan (osnovno sudsko načelo). ode pesma. aulodija (grč. a ne može da govori. a uso) trg. auxsesis) ret. auditus sluh) slušno čulo. javno nadmetanje. prostrana dvorana. prav. grč. čujni. čuvenje. predvorje. auditivus) koji se tiče čujenja i sluha. protivna strana. prodavati najpovoljnijem ponuñaču. audače (ital. audiatur et altera pars) neka se sasluša i druga. grč. aukcionis lege (lat. srčane. up. aula (grč. licitacija. aukcionator (nlat. probio pevanje. aule lat. nuz. auditivan (lat. pozlaći-vanje. svečana dvorana univerziteta. javnim nadmetanjem. auksilijaran (lat. auletes) svirač u frulu. nauka o pevanju uz pratnju frule. aura popularis) naklonost svetine (nestalna). aparat pomoću kojeg gluvi mogu slušati. tj. hrabro. hrabrost. velika slušaonica. auditivni tip psih. zlatni. javna prodaja. autor. pepevanje) čuz. audire slušati) elektronske cev koja služi za pojačavanje glasa i zvuka u prijemnom radio-aparatu. auditor (lat. auctio) trg. Augustina. aula dvor. audacem fortuna juvat (lat. auditus (lat. auditio) čuvenje. audijencija (lat. ulagivanje. onaj koji lakše pamti stvari koje je čuo nego one koje je pročitao ili video. auxiliaris) pomoćni. aulos frula. zavesa. auxano umnožavam. javno prodavati. auctionari) trg. sprava za odreñivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje.) kec. audire čuti. pomažući. saslušavanje. dvorski život i običaji. držati licitaciju. audire čuti. de auditu) po čuvenju po rekla-kazala. kad čovek normalno čuje. auleum (lat. laskanje. augustinijanizam teol. nlat. grč. auletika (grč. auksometar (grč. audiometar (lat. vojni sudija. metod za ispitivanje sluha ili gluvoće pomoću naročito konstruisanog radio-aparata (audio-metra). aura vitalis) životna snaga. augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile iz učenja sv. nebo. sprava za odreñivanje stepena gluvoće neke osobe. audire čuti. audientia) zvaničan prijem. aula) dvorište. audifon (lat. auksanomstar (grč. audacem forturia juvat) poet. ounce) v. auleo sviram u frulu. aukcija (lat. prestupa. probio sviranje. metron mera) sprava koja beleži napredovanje u rastenju. augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti (kao za vreme rimskog cara Augusta). aihapb uvećavam. veličanstven (pridev rimskih cezara). pregalaštvo. dvornice) dvorjan-stvo. ćilim. slušalac. prijatan povetarac. aurarius) koji se tiče zlata. auksin (grč. slušaoci. auksilijarne trupe pomoćne trupe. audicija (lat. učionice. smelo. po običaju. audacitet (nlat. životni dah. audimutizam (lat. slušati. prodavati nad-metanjem. tj. auksilijarne mašine pomoćne mašine (na brodu). . auktor (lat. množenje) biol. organska materija koja deluje na rastenje biljnih ćelija. proba glumca. ko sme taj i uspeva. auxesis rast. up. auditorium) slušaonica. auktor delikti (lat. auditorij(-um) (lat. augustus) svet. de auditu (lat. auratura (lat. porast (ili: napredovanje) bolesti. naročito pozorišta. aukcionirati (lat. audijatur et altera pare (lat.) muz. aulet (grč. metron mera) med. aulodika (grč.

krug oko glave svetaca. zadovoljstvo samim sobom. australopitek (lat. auskultant (lat. autevtike (nlat. bez uvoza sa strane. facere) potvrditi. sreća. aurora) zora. authadia) samodopadanje. uživanje u samom sebi. aigšp zlato) hen. slava. ispitivati šum pluća slušanjem. jutarnji časovi vrede zlata za umni rad. ausštafirati (nem. sudski pripravnik. prav. aut — aut (lat. aurum) zlatovit. auspicirati (lat. despot. istok. docnije dopune i dodaci nekom starijem zakoniku. grč. auster južni vetar. pa je protivnički igrač ubacuje obema rukama (u fudbalu). zaštitnik. sogopa) svetli venac. velik ugled. auspicium. auskultant. aurist(a) (lat. grč. auripunctura) ned. up. zlatan. proricati. pigmentum) mm. odličan. znat. apsolutizam. auspicari) tumačiti budućnost po letu ptica. auriga) kočijaš. pokrovitelj. pod pokroviteljstvom. authenticum) izvorno delo. aureatus) zlatan. up. aurum) zlato. auspicij(um) (lat. augur. god. sub austt-cčjus (lat. auriformis) uvast. autarkeia) dovoljnost samom sebi. out) sp. Aurora (lat. austromantija (lat. auscultatio) ned. aus iz. lat. uvce. originalni spis ili dokumenat. veka do 1938. authentica) pl. minñuša. apsolutist. aut (eng. auspiciosus) koji nagoveštava i predskazuje sreću. ili kada se lopta ne odbije pravilno ili odleti suviše daleko. pomoću stetoskopa. auscultans) slušalac. autadija (grč. prisluškivati. bubanjsku opnu. aurin (lat. Australazija Indijski Arhipelag. authadeia. austrijacizam (nlat. skopeo) med. aurum. tj. namestiti (stan). autentikum. auscultare) slušati. manteia) proricanje (ili: gatanje) po du-vanju vetra. istodnevni. up. fig. samodržac. nezavisnost od spoljašnjih stvari. australis južni. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana. sposobnost jedne zemlje da se izdržava samo svojim sredstvima. moć. samostalnost. spoljašnje uvo. ideal starih kiničara i stoičara po kome je stoički mudrac „dovoljan sam sebi". authentikos pouzdan. auripunktura (nlat. udesiti. aureola (lat. australopitek (lat. o. u obliku uva.. „ko rano rani dve sreće grabi". autos sam. pithekos majmun) fosilni čovekoliki majmun. 88 autentificirati auspiciozan (nlat. autevtikum (nlat. Auslaut) lingv. sprava (ili: ogledalo) za pregled uva. avispicium posmatranje ptica proročica) predskazi-vanje po letu i grajanju izvesnih ptica kod Rimljana. osluškivanje. pod zaštitom. auri sakra fames (lat. prvobitni. fil. iskititi. aurora. ubod u bubnu. overiti. aut — aut) ili — ili. znamenje. autemeran (grč. grč. musis amica) zora je prijateljica muza. auriga (lat. Austria) osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji. auriforman (nlat. stoffa materija) opremiti. auspeks (lat. pfthekos majmun) fosilni čovekoliki majmun. auris) lekar za uši. auspex) prorok po letu ptica kod starih Rimljana. aureola tj. srećan početak. aurora (lat. autarhija (grč. vrhovna uprava i zapovedništvo. koji sadrži u sebi zlata. „Vozar" (sazvežñe). sjaj. zaštita. auris uho. auricularis) koji se tiče uha ili je u vezi s uhom.) samovlada. okrilje. up. živeo u pliocenu. emera dan) med. deo uva za vešanje obodaca. ital. auscultator) v. ušna školjka. autentificirati (grč. auriscalpium) med. auslaut (nem. zadovoljstvo samim sobom. auricula) uvence. Aurora) mit. autos sam. prav. autarkija (grč. bilo samim uvom ili pomoću naročite slušalice. australis južni. lek koji dejstvuje već onoga dana kad se upotrebi. austrofobija (nlat. archo vladam) samovladar. auripigment (lat. aurikula (lat. ušni. odvratna žudnja za zlatom. te se zbog toga isključuje iz igre (u tenisu). auriskop (lat.aureatan aureatav (lat. auri sacra fames) prokleta žeñ za novcem. auskultator (lat. . aurozan (lat. sub auspiciis) pod okriljem. žuta boja koja se dobiva zagrevanjem fenola sa oksal-nom kiselinom i koncentrisanom sumpor-nom kiselinom. završni glas. aurikularan (nlat. koji prolazi još istog dana. ispitivanje šumova unutrašnjih delova kod bolesnika. med. autemeron (grč. samodrštvo. vlast. trg. znak. auriskalpijum (1. auskultacija (lat. auskultirati (lat. austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim problemima koja su se formirala u Socijaldemokratskoj partiji Austrije u periodu od kraja 19. aurum (lat. astr. phobos) mržnja na Austriju. steto-skopa. kod nogometa (fudbala) i tenisa: kad lopta iziñe van igrališta. kašiči-ca za uvo.) ned. kraj reči. autarh (grč. fig. original. žut ili crven mineral arsenov sulfid. početnik. auskultator. kad je s nacističkom okupacijom partija prestala da postoji kao organizacija. aurora muzis amika (lat. kao uvo. Austria. pomoćni sudija bez prava glasa. jutarnje rumenilo.

autogram. autos. autos. graphia) veština umnožavanja rukopisa. autodigestija (grč. autos. autoinfekcija (grč. samovarenje. autentičan (grč. clavis) fiz zatvoren sud čija se sadržina zagreva pod . autos. autodeterminizam (grč. posle smrti. svojeručan potpis. autoklav (grč. ličnosti i ideje. sam svoj. autodinamičan (grč. gignomai rañam) biol. samooploñivanje kod biljaka. autos. odrediti) fil. autokataliza (grč. autos. autogramma) v. auto (grč. svojeručno napisan. autobaza (grč. autos. izvršenje inkvizicijske presude. nezavisan. eng.autentičan 89 autoklav kopiranja pomoću tzv. anorganske materije: proizvoñenje živih bića veštačkim putem.) samostalnost. autos. autobiografija (grč. autos sam) psih. pod uticajem želudačnog soka. autodikija (grč. lat. in) med. grapho. autos. auto-de-fe) v. autogamija (grč. kephale glava) samostalan. autos. omnibus svima) automobil-omnibus. autogyre) ali/ vazduhoplov namenjen uspravnom penjanju i spuštanju. o samoodrećivanju delanja i htenja putem zakonitosti koja je u našoj svesti. autodafe. samo-. autointoksikacija (grč. autos. spravljena od klica koje su uzete od samog bolesnika. pisac autobio-grafije.) samoživotopis. fr. autodefe (šp. nlat. autos. mania) strast za prikupljanjem svojeručnih potpisa i rukopisa velikih i čuvenih ljudi. računa se u korist protivnika. autos sam. ili da. vaccina) med lekovita maja za ubrizgavanje. nepatvoren. autćs. toxikon. pravovažnost. oboljenje od zaraznih klica koje su se već nalazile u organizmu čovekovu i došle u mogućnost da izazovu bolest. pravovažan.(grč. autos. autćs. autogram (grč. autobiograf (grč. proučavam) samouštvo. autodefe. koji je postao tame gde je i nañen (kamen. graphikos) svojeručan. autogonija (grč. supr. putem razumne volje.) uobičajena skraćenica za automobil. poznavanje samog sebe. sag. stena). omnibus. umnožiti. autografskog mastila. pravi. autentičnost (grč. autos. autos. graphein pisati) izraditi pomoću kopiranja. autos. autobus (grč. autografirati (grč. lat. auto-garaža (grč. bios život. autograf (grč. autos. nasuprot poslovanju i učešću u životu spoljaššeg sveta. autografomanija (grč. tj. eng. autographon) reč ili spis koje je izvesna osoba svojeručno napisala. kata-luo drešim. din. determi-nare opredeliti. eros ljubav) psih. istinit.: alogen. autografija (grč autos. auto-dres (grč. eng. nepatvorenost. Jevreja i veštica u srednjem veku (naročito u Španiji). nezavisnost od drugih. autos. autodidakt (grč. autovakcina (grč. mašina za umnoža-vanje rukopisa. autograf. svečano spaljivanje jereti-ka. sam sobom. jak) koji dejstvuje sam od sebe. verodostojan. v. bezbožnika. lat. gennao rañam) fkziol koji se sam poraña. actus fidei) jeretički sud. autognozija (grč. izvorni. autizam (grč. autentikos) istinitost. autodrom (grč. bilo da priča samo svoje doživljaje. autogol (grč. gamia) bog. autožir (grč. učenje o samodeterminaciji. autokefalnost (grč. radi što boljeg prikazivanja svoje ličnosti. autos. kod koga je sopstveno telo krajnji seksu-alni cilj). umnožavati. na koji onaj što vrši to zadovoljenje pri tom misli (za razliku od narcizma. dress) odelo za automobiliste. autoerotizam (grč. izrañen putem autodafe (port. autogen. autos. lat. auto. razmekšavanje organskog tkiva. lat. verodostojnost. učim. goal) sp u fudbalu: gol koji igrač nepažnjom ili slučajno da svom sopstvenom timu. dynamikos moćan. autos. fr. vežbalište (ili: put) za automobile. izvornost. pri čemu telo služi samo kao zamena drugog seksualnog oojek-ta. basis) prostor za smeštaj automobila. naročito u crkvenom pogledu. autos. auto-da-fe. authentikćs) zakonit. trovanje usled nagomilavanja materije koja se prirodno stvara u organizmu i izdvaja iz njega. zadovoljenje erotičnih nagona pomoću svoga sopstvenog tela. saggo kola) otvoreni autobus za 40 i više osoba. infectio zaraženje) med. književni rod u kome pisac opisuje svoj život. iznosi uslove pod kojima je živeo i radio. autos-didaktos) samouk. garage) sklonište (ili: mesto za sklanjanje) automobila. pretežno razvijen fantastičko-sanjalački unutrašnji život. postanak života u njegovim najjednostavnijim počecima iz tzv. samooprašivanje.) predmetak u složenicama sa značenjem: sam. lat. lat. up. autos. didakso. autokefalan (grč. umnožavanje rukopisa (sa kamena ili metalne ploče). dromos put) automobilske trkalište. digestio va-renje) fkziol. auto-dikos koji samom sebi sudi) pravo nekoga da sam sebi sudi. ital. autos. grapho pišem) samoživotopisac. gnosis) samoispitivanje. autografski (grč. odrešim) hem pojava da neki proizvod koji se stvara pri nekoj reakcija ubrzava sam proces te reakcije. izvestan. čiji je glavni sastav naročit vodoravni vijak (helisa) koji se obrće pod pritiskom vetra. autodidaksija (grč. (grč. autokar (grč. gyros krug.

automatizirati (grč. auteur) pisac. ovlašćivanje. nož. autokritika (grč. med. vladanje samim sobom. Tici-jan. autologaja (grč. putem otvaranja i pregleda leša (ua. pascho iskusim. lišiti samoradnje. 90 autorizirati automacija (grč. autonomni nervni sistem v. vegetativni živčani sistem. samodrštvo. automatos koji se kreće sam od sebe. samodržački. motorni čamac. autonomist(a) (grč. auctor tvorac. glu-pak. fr. up. učenje da se radnja i kretanja životinja ne upravl>aju svešću. autoliza (grč. teranje automobila. sama sobom razbija kamen u mokraćnom mehuru (u bešici). putovanje automobilom. autos. Papinov lonac. tj. za razliku od slikovitog. automatski (grč. besvesnik. autokrat(a) (grč. sopstvenim očima. v. auctor tvorac. automatos koji se kreće sam od sebe) tehnika upravljanja i regulisanja proizvodnog procesa automatima. puh. mobilis pokretan. pregled. autorisation) ovlašćenje. auto-riser) v. go-spodarenje razuma nad čulima. autolitotom (grč. autos. Tintoreto i dr. automatija. automatikos koji se kreće sam od sebe) naučno-tehnička disciplina koja proučava sisteme za regulisanje i upravljanje tehnološkim procesima. aparat za sterilizaciju lekova. h'thos kamen. nomos zakon) samozakonodavstvo. automatograf (grč. 2. sistem apsolutističke vladavine. automatiser) pretvoriti u mašinu. autopt (grč. kišobran. fig. up. hirurških instrumenata i dr. ocenjivanje svojih sopstvenih spisa. ocenjivanje samoga sebe. bezvoljnik. autos. pristalica samozakonodavstva. koji nastaju usled neposrednog nadražaja jednog nervnog centra. već čisto fiziološkim uzrocima. med. hem. kola koja se kreću pomoću motora kojeg pokreću benzin. lat. autosomnambulizam. automatos) samokretan. odobrenje. autos. stvarni govor. autorizovati. zvekan. 1ub rastvaram) samorastvaranje. autokratija (grč. autopatija (grč. autonomija (grč. automobilski sport.) pristalica samouprave. baino idem) med. mišljenju i pisanju). umetnika. maomai. samostalnost. nyktos noć. morfogeneza. fil. koji sam od sebe radi. sprava koja. automatizam. mehanički. politička nezavisnost. neograničeni vladalac ili gospodar. autos sam. samostalnost. samouprava. samokret.autokrat(a) pritiskom većim od atmosferskog. mobilis) sve što se odnosi na grañenje automobila. auctor. automatija v. moć) samodržac.. automobilizam (grč.. autoptes) očevidac. autos sam.) neograničena vladavina. Rembrant. autos. autos sam. fr. autos. autor (lat. jedan od načina postajanja biljnog i životinjskog oblika. tvorevina. autonomfa. koji se upravlja i živi po svojim sopstvenim zakonima. lat.).. biće koje nema duše. maomai tražiti žudeti) fiz. auto-put v. puška. fil. gledanje (ili viñenje) svojim (ili roñenim) očima.) onaj koji tera automobil. vaga. koji se bavi automobilom kao sportom. postupaka. autokratski (grč. temno sečem) med. autos. (Najpoznatiji: Rafael. koji radi automobile. naučnog ili umetničkog dela. automahija (grč. slika. augere. autos. automacija. logia) ret. samokretljivost. na osnovu ličnog posmatranja.) v. pokretljiv) kola koja se tobože sama kreću. autopadeia) sopstveno osećanje. autokratizam (grč. portrait slika ličnosti) um. tj. pri čemu ne dolazi do truljenja. tako reći. auktor. autos sam. autonomos) samoupravni. lično iskustvo.) u gospodarstvu neograni-čen. automat (grč. . naučenjaka. morphe oblik) biol. kritike) samokritika. viñenje) 1. fr. začetnik. kratos vlast. prevoñenje i umnožavanje njihovih dela). životinja (kod Dekarta). pro-nalazača da mogu moralno i ekonomski iskorišćavaš svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivane. odnos prema samom sebi. auto. autoportret (grč. skulptura ili crtež na kome je umetnik izradio sam sebe. autos. npr. učiniti da neko radi kao automat. auto-strada. slobodan. vutomorfoza (grč. autos. autokratizam. vladanje sobom. autoniktobatija (grč. automobil (grč. automatizacija v. pronalazač. automobilist(a) (grč. fr. na osnovu viñenja svojim ili roñenim očima. mahinalan. autopsija). odobravanje. autopsija (grč. samokretanje. otvaranje ili rase-canje leša da bi se utvrdio uzrok smrti. autonoman (grč. koji radi bez učešća svoje volje i razuma. »nahomai protivreči™) protivrečnost sa samim sobom (u govoru. lično posmatranje. automatski pokreti pskh nehotični i nesvesni pokreti. automatos) nauka o samokretanju. rastvaran>e i fermentativ-no razlaganje mrtvih životinjskih tkiva. autorizirati (lat. aparat koji automatski beleži nehotične pokrete. opsis gledanje. up. samostalan. aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima. lat. fr. med. up. autoptički (grč. automatizam (grč. automatika (grč. tvorac nekog književ-nog. samo gledanje. pokoravanje svojim vlastitim zakonima (suprotno: heteronomija). autos.) pril. autorsko pravo isključivo pravo književnika. autos. za čoveka: onaj koji liči na stvar. grapho) pskh. samovladar. nafta ili elektricitet. autorizacija (lat.

neograničenost. he-mitipija. i njihovo umnožavanje. lat. pa se. vrši se na taj način što se ruke i noge dignu uspravno. lat. stabilis čvrst. jer je održavanje reda važnije od suzbijanja po-grešnosti. lat. starosedelac uroćenik. je to rekao". tome seći. ital. nadahnuta koga čim) samouplivisanje. autofnlija (grč. autćs sam. nogu) u srce i mozak u slučaju kada u srce i mozak ne dolazi krvi koliko je potrebno. autohirija (grč. zakon koji je na snazi. autohipnoza (grč.) jedan od najvažnijih pronalazaka u oblasti grafike: prenošenje slika urezivanjem u cink ili drvo. hemigrafija. lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima. autoshedijastički (grč. svojstvo svih hloro-filnih (zelenih) biljaka i malog broja bakterija da se mogu ishranjivati i izgra-ćivati isključivo iz anorganskih je-dinjenja sredine u kojoj žive. physis priroda. autorotacija krila aaij. neuslovljenost. države bile: Musolinijeva fašistička Italija i Hitlerove nacistička Nemačka. autos.) ovlastiti. lat. kad gušter žrtvuje svoj rep. kod velikog gubitka krvi: potiskivanje krvi iz perifernih delova tela (ruku. samoubećivanje. supr. jedenje samog sebe. autoskopija (grč. autoschediazo bez pripreme učinim) bez pripreme. phagefn jesti) ned. psih. ljubav prema samom sebi. transfusio pretek) ned. sticanje pogrešnog. autć-chthon) prastanovnik. omotaju elastičnim vrpcama. auto-strada (grč. autćs. strada drum) moderno izrañen drum za automobile. zaljubljenost u samog sebe. opunomoćiti. rezati) pojava koja se često može videti kod nekih životinja. autćs. rotatio okretanje) samookretanje. pravna). autotrofija (grč. obrtanje krila oko vertikalne ose. autćs sam. up. typos otisak) pojedinačni otisci spisa nekoga ranijeg pisca otisnuti još za njegova života. autotrofne biljke bog. autosomnambulizam (grč. autos. autoritet (lat. skopeo gledam) v. autćs sam. autofonija (grč. prvi otisak. autos sam. 2. autos sam. ljubav) samoljublje.) biol. npr. v. v. autostabilnost (grč. kod zapušenosti ušne trube (Eustahijeve) ili spoljnjeg ušnog kanala: osećaj kao da nam naš sopstveni glas odjekuje glasnije i zvonkije baš u zapušenom uvu. autotomija (grč. npr. tj. autopsija. tvorac. epha) „on.. koji hoće i može da nametne svoju volju ili mišljenje. autorotacija (grč. autoritš) 1. autofizioterapija (grč. autos. auctoritas ugled. ugledan. autofagija (grč. autćs. lat. autotipija (grč.. up. auctor. therapeia lečenje) ned. autćs. choreo idem. lat. autofonija (grč. therapefa. smatranje sebe samoga bogom. tj. autocheiria) dizanje ruke na sama sebe. npr. lečenje ubrizgavanjem bolesnikove krvi neposredno posle vañenja iz vene. autos. sadržaji svesti koji se pojavljuju putem autohipnoze. autos. autćs. kod zapaljenja plućne maramice itd. sa autoritetom odozgo i sa poslušnošću odozdo: nareñenjima voñstva mora se bezuslovno pokoravati. fr. formula kojom su pitagorej-ci rešavali svaki spor koji bi se meću njima pojavio usled razlike u mišljenju o nekom pitanju. merodavan. na brzu ruku. autohemoterapija (grč. čak kad su i pogrešna. autotransfuzija (grč. prevod nekog književnog ili naučnog dela sa dopuštenjem njegovog pisca. autćs. autos. od vrha prstiju. autotelija (grč. autos efa (grč. autoritativan (lat. priznata veličina (u nekoj struci). philia naklonost. thećs bog) obožavanje samoga sebe. ambulare hodam) med. autos. nepomičan) fiz. samoubistvo. odobri-ti. začet-nik) koji se osniva na autoritetu. autoteizam (grč. up. phone glas) 2. pod heterotrofai. nametnutog suda na osnovu sopstvenih pogrešnih predstava. takve su. ned. kod akrobatskog leta „kovit". lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima. alotro-fija. samoobrtanje. heterotrofija. npr. uticaj. moralna. improvizirano. hypnco uspavam) dovoćenje (ili: uspavljivanje) samoga sebe u hipnotično stanje. Pitagora. fr. auto-teles nezavisan) samostalnost. autos. autotrofan (grč. autosugestija (grč. . autoritativni država nedemo-kratsko državno ureñenje kod koga se vlada po principu vojne discipline. nadmoćnost (duhovna. autohton (grč. autos. osakaćivanje samoga sebe u slučaju opasnosti po život. pozvan. rasprostirem se) bog. therapeia lečenje) med. sama od sebe nastala magnetična budnoća za vreme spavanja. therapeia) med. automatsko održavanje stabilnosti. autohorija (grč. uticanje na samoga sebe. novija fak-similna izdanja. mršavljenje usled šećerne bolesti. trophe hrana) koji sam sebe hrani.autorizovati 91 autohton autorizovati (lat. ugled. pozivajući se na autoritet učitelja. somnus san. priznat stručnjak. samolečenje. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke. autoterapija (grč. phonos ubistvo) 1. nadležan. serum) ned. autoniktobatija. autorizovan prevod. lečenje ubrizgavanjem seruma uzetog od samog bolesnika. autohirija. haima krv. autoseroterapija (grč. autćs. autos. zakonita vlast. hipnoza. suggerere uli-ti kome što u glavu. autotip (grč.

bolesna smanjenost sposobnosti govora usled zaboravljanja pojedinih reči ili celih vrsta reči. obolelost. afeleja (grč. aferaš (fr. aphesis) lii™.) čovek koji boluje od afazi-je. affigere pričvrstiti. starosedelaštvo. hteti vešto prikazati nešto onakvim kakvo u stvari nije. čuvstven. arap. prenemaganje. v. afetuozisimo. afekcija (lat.autohtoni 92 afilijacija autohtoni (grč. affabile) muz. afilantropija (grč. afidavit (lat. osećaj. afine (lat. affectio delovanje) osećaj-nost. aphaneia) glupost. prikovati. auto-chthon) prastanovništvo. afion. aphairesis oduzimanje. afagija (grč. samonikao. gubitak sposobnosti izgovaranja glasova sa čuvanjem predstave o njihovom značenju. nežnost. affectio delovanje) izveštačenost. samoniklost. afiksacija (lat. usinovljenje. onaj koji je daleko od čega. starosedelački. ljubav. neprirodnost. veoma naklonjen. med. aphe dodirivanje. mržnja na ljude. helios sunce) astr. afeza (eng. afel(ijum) grč. aficiranje. auf) predl. veoma strasno. affectare) biti izveštačen. vazal. phakos sočivo) med. traje obično samo kratko vreme i u jednom trenutku dostiže toliku jačinu da gotovo posve zavlada svešću. velika naklonjenost. kod trka: konj koji nema nimalo izgleda na pobedu. skraćivanje početka. i afilijacija (nlat. parnica. affixum) gram.) onaj koji ima ili pravi afe-re. posao. nemogućnost gutanja hrane. tužno. čovek k JJI se ne osvrće na druge u životu. afektacija (lat. umiljato. neprijatan doživljaj: krupan dogañaj. nemoć (ili: nemogućnost) govora. ljubazan. ljubazno. affaire d'honneur) stvar časti. težak položaj. osećajan. prirodnost (u govoru). duševni pokret. afek(a)t (lat. affidavit) mor. afefobija (grč. affamer) mučiti (ili: moriti) glañu. usiljenost. mlatiti se. tačka planetske ili kometske putanje u kojoj je ona najudaljenija od Sunca. način na koji izražavanje osećanja prati psihička zbivanja. afera (fr. osnovi ili reči. psih.) v. uroñenički. phagem jesti) med. pretvaranje. ačiti se. affettuosissamente) muz. uzbudljivo. kla-dilac koji se kladi nasumce. affec-tueux) usrdan. mlaćenje. toplo. usiJ njenje. odanost. affectuositas) usrdnost.. dvoboj. a-. vrlo jako osećanje koje većinom nailazi najednom. iznenadno. affectuosus. koji se bavi prljavim poslovima. aphe dodirivanje) lingv. na. arb od. koji je po strani. nešto veliko. primanje u neki red . afamiran. bolestan strah od dodira. afemija (grč. affanato) muz. nego i ce svojim putem. prijatno. dodatak korenu. afekciona (afektivna) vrednost vrednost koju neka stvar ima za odreñeno lice ali ne za druge (porodična uspomena. afetuozisimo (ital. med. afektuozan (nlat. phasko govorim) med. prvo slovo. zamršena stvar. prvi slog. afakičan. a-. fr. dirljivo. tur. up. plašljivo. affettuoso) muz. up. a-. bolest. afektuozitet (nlat. afanija (grč. up. osetljiv. afektirati (lat. supr perihel(ijum). afetuozisamente (ital. uzbuñenje. affectio uticanje) naklonost. affaire) stvar. ili ne biti ništa. afijun (stgrč. svaki utisak na telo. konj trkač nepoznatog porekla. stanje razjare-nosti. koji nije sposoban da izgovara pojedine reči. naročito na račun države. afazičar (grč. a-. ačenje. npr. oset. gore! ustaj! diži se! dižite se! na noge! diži! dižite! afabile (ital. afetuozo (ital. aut Caesar.). affiliatio) usvojenje. afakija (grč. aut nihil (lat. lingv. naše: podrug (jedan i po) od pol drugi. auf (nem. aut Cezar. na koga zbog toga niko ne računa. afektivnost (lat. iskaz pod zakletvom o tovaru nekog broda. afidat (lat. prenemagati se. nedostatak očnog sočiva: up. pretvarati se. ganutljivo. samobitnost. stanje raspoloženja. strasno. strasnost. phobos strah) med. skidanje) gram. tj. apheleia) ret. kon afeto. sporna stvar. praviti se. zanemelost od užasa. vrlo osećajno. spor. afazija (grč. prostota. afamirati (fr.. outsider) onaj koji je izvan čega. koještarije. oboljenje. afanato (ital. antropos čovek) nedostatak ljubavi prema j bližnjima. skraći-vanje jedne reči time što joj se izostavi početak. affidatus) klevetnik. afficere uplivisati na nekoga ili nešto) psih. jednostavnost. samobitan. gubljenje delova reči ili grupe reči u njihovom razvitku. fig. afereza (grč. affettuosissimo) muz. bolno. affectivus) uzbudljiv. srdačnost. auto-chthonos) uroñen. poklon i sl. neupućen čovek. afer d-oner (fr. ukla-njanje suvišnog ili onesposobljenog dela čovečjeg tela. dodavanje afiksa korenima ili osnovama reči. autohtonija (grč. uroñenipggvo. sukob. razjarenost. afgani novčana jedinica Avganistana (1 afgani=100 pula). autsajder (eng. aut nihil) ili biti Cezar. phflos prijateljski. afektivan (nlat. affectus. svako uzbuñenje i promena u telesnom ili duševnom stanju.

aphobia) neosećanje straha. npr. Aphrodite) mit. odlučan. zlato je skupoceno. preterano razvijen spolni nagon. prikačiti) prilepiti (ili: prikovati) objavu. bolno. astr koji opisuje planetu Veneru. prečišćavati. rastrubiti. sličnost. hol. nagomilavanje. parenje. afroditografski (grč. up. aflito (ital. zbratimiti. jalovost. afroditski (grč. phlogizo zapalim. afrodizija. dirnuti. dremak. afyon) mak. šurak. phoros plodan. afrodizijazam (grč. u jevrejskoj gramatici: grañenje ličnih oblika glagolskih dodavanjem skraćenih zameni-ca (aformativa). očistiti. izo-bilje. afili-rana loža slobodnozidarska loža koja je ušla u sastav neke veće lože. grapho) koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi. hen. affiliare) usiniti. u obliku izreke. radionica za prečišćavanje plemenitih ruda i dr. muka. up. č. neplodnost. affiche) oglas. afrikata (lat. a-. tužno. ubrzavajući. Aphrodite. afirmirati (lat. težnja za sjedinjavanjem izmeñu dva hemijska elementa ili više njih. koja se rodila iz morske pene (kod Rimljana: Venera). aficiranje (lat. uveriti. afretozo (ital. afirmativa (nlat. oglas. tvrñenja. potvrdan sud (S je R). up afrodizijazam. sagorim) koji gori bez plamena. složeni suglasnici. puške na kundak. morska gusenica. afrodizijaka (grč. afobija (grč. afitaža (fr. affretement) kor. afiniranje (fr. prijateljstvo (suprotno: kognacija). up. potvrñivati. affuter) voj. afresko v. afflictio) utučenost. sve brže. aphrodisios ljubavni) pl sredstva za izazivanje spolnog nagona. nedaća. afoničan. nujno. žalost. affricare natrl>ati) pl. srodnost. graditi) grañenje novog oblika pridodavanjem. a-. afficere) v. nešto putem oglasa objaviti.afilirati 93 afroditski ili društvo. aformacija (nlat. društvo. ljubavno ludilo.) uticati. v. lat. oplon. glačanje. affirmativus) potvrdan. afirmacija (lat. npr. c. biti afitiran biti u pripravno-sti. koja kratko i veoma jasno izražava jednu misao. affutage) voj. prikovati. afion (stgrč. bratstvo. stepen lakoće kojom se dva razna elementa spajaju. imati pri ruci. npr. udariti na sva zvona. rodan) ned. affinerie) prečišćavaonica. sveza. aflogističan (grč. afiličan (grč. gram. afluks (lat. obilje. ucveljenost. ljupkost. afitirati (fr. afilirati (lat. nebojažljivost. Afrodita (grč. a-. nameštanje topa na lafet. draž.) odvajanje zlata od srebra koncentrovanom sumpornom kiselinom. afirmirati se uspeti održati se kao takav. potvrñivanje. potvrda. affigere priku-cati. primiti nekoga u neki red. tast. affluxio) v. bez čašičnog listića. npr. prijatelj. afinis (lat. poučna izreka. rastužiti. afyun. ganuti. afirmativav (nlat. zakuplji-vanje lañe. fig. jad. usvojiti nekoga za sina ili ćerku. aphyllos. affinitas) srodstvo. neplašljivost. oroñavanje. zakupnina. aforistički (grč. aphrodisiazo sladim se ljubavlju) med. nesreća. ljubavno uživanje. uobličiti. affirmativa) potvrdno mišljenje. bezglasnost. afretando. javna objava. zet. afinitet (lat. tuga. aforizam (grč. afitirati (fr. fig. tur. profi-niti. doj-miti se. afluksija. affirmare) tvrditi. družba. kon aflicione. aflogistična lampa. a-. pre-čistiti. aflikcija (lat. obilnost. pre^ čišćavanje. pokazni. radionica gde se prave žice. stanji-ti. tajno udruženje. uzbuditi. iskaz dat pod zakletvom. afonija (grč. affiner) prefiniti. v. affinage) profinjavaže. ad forma-ge obrazovati. napraviti utisak. ljubavni bes. alfresko. pri-livanje. bratstvo ili društvo. ožalošćenost. arap. afluks. log. afrodizija (grč. obljuba. top ili pušku pripremiti za paljbu. afiš (fr. združiti. opijum. pripremanje topova za pucanje. afinerija (fr. bol. mudra. afflitto) nuz. afirmati-van sud. prilepljena (ili: prikovana) cedulja. oštrenje alata. doterati. afretando (ital. doterivanje. affinis) roñak po ženi. pridružiti. stanjivanje. aphorismos) kratko i jezgrovito. affretoso) nuz. afretiranje (fr. affretando) muz. .) ljubavni. priliv. afrikavist naučnik koji se bavi prouča-vanjem afričkih jezika i književnosti. potvrditi. phone glas) ned. umnožavanje. aforija (grč. afluksija (lat. plemenitih ruda. gubljenje (ili: gubitak) glasa usled oboljenja mišića i živaca koji pokreću i zatežu glasne žice. affluentia) priticanje.) med. bez listova. afinirati (fr. ta rafinerija. boginja ljubavi i lepote kod starih Grka. afrikanistika nauka koja proučava afričke jezike i književnost. afretozo. potvrda. napraviti lepšim. aphorismos) kratka i u odreñenom obliku nekazana izreka. afekcija. affluxus) priticanje. spolna ljubav. afformatio. obilje. lat. navala čega. affirmatio) potvrñivanje. afficher. fig srodnost. namestiti (ili: nameštati) top na lafet ili pušku na kundak. odsečan.. afinaža (fr. afluencija (lat. aficirati (lat. phyllon list) bog.

mesnatog dela gnjata (lista). acervatio) nagomilavanje. acholos) med. akromatin. afuzija (lat. afronterija (fr. aphros pena. Achilleus) mit. Aheron) kit. acera (lat. med. acerban (lat. Aherov (grč. ahromazija (grč. akedija. mana jednog čoveka. Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen. acerbus) gorak. koji se dešava uveče ili kad se spušta noć. karneola i dr. akedeia) duhovna tromost. pomračenje vida. grub. Ahilova žila inat. Achaschverosch) starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa. najveći grčki junak u Trojanskom ratu. acervacija (lat. tako da mogu upijati boje. prema životu. otklanjanje boja. orao vidim) med. chemeia) pr. acezija (grč. Docnije je ovim imenom nazvan i Večiti Juda.). grubost. cheo sipam. nlat. akenonoet. achates) št. na receptima: sipaj na to! aharistija (grč. a-. koji ima afte na sluzokoži usne duplje. med. achlys) tama. a-. sa kalcedon-skim slojevima veoma poroznim. služi za nakit. achromatos) bezbojan. aphtha. aphthai. slaba strana. ahrea (grč. aholija (grč. med. tur. ahromazija. besmislenost. ahromatopsija (grč. ton) gram. melemi u masti u kojima nema voska. ahromatizam (grč. koji u knjizi Jestirinoj igra izvesnu ulogu. bežučnost. ogorčenje. aftong (grč. besanica. ntis. aftezan (grč. chros koža. a-. aphtae) pl.afrometar 94 aceridi afrometar (grč. ahromatizam. podzemni. mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona. strogost. affunde) fari. ahmadiyya. bezvodnost. fiz. up. koji nije u svoje vreme. affundere. ahlis (grč. akeridi. acerbitas) oporost. ahatizirati (grč. sprava za merenje vrenja. up. ned. turban. ahromatičan (grč. nesposobnost razlikovanja boja. acerra philologi-sa) zbirka filoloških rasprava. noos razum. achronie) liti. beli ili žućkasti mehurići sa crvenim rubom. afront (fr. chypnos san) med. aserra) kutija s tamjanom. after-dinner) odmaranje odmah posle ručka. a-. . ahipničan. boja kože) med. a-. lat. ogorčen. dobar i mudar saveto-davac. ahmediye) beli šal kojim se obavija fes. glas. ahat (grč. otuda: slabost. acera filologkka (nlat. aphrosyne) bezumlje. bledilo. chemeia) fiz. najjača nožna »sila koja se spušta od zadnjeg.) biol. zbog čega su u trgovina-ma najčešće veštački obojeni. phthongos zvuk. poništaj boja (ahromatičnim prizmama. gomilanje. dosuti) dosi-panje. ahroničan (grč. metron mera) sprava za merenje pritiska pene. chroma boja) opt. aphthosus) mehurast. um) čovek bez zdravog čovečijeg razuma. nemanje sna. acerra thuraria) crkvena posuda u kojoj se drži tamjan. affronterie) javna pogrda. ahromatičnim sočivima) čistoća boja. potpuno slepilo za boje. aceridi (grč. acedija (grč. gorčina. ahronija (fr. izraditi da izgleda kao ahat. nego mora večito lutati. up. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želu-dačnog soka. tj. malokrvnost. ravnodušnost prema nekom dobru. ahmedija (arap.) dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata. hydor voda) nedostatak vode. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji. Ahil (grč. afte (grč. reka žalosti u donjem. up. oskudica u vodi. afrosinija (grč. koji propušta (prelamanjem) belu (slože-nu) svetlost ne razlažući je u njene sa-stavnice boje (komponente). affront) otvoren napad. acera historika (nlat. farm. donji svet. Ahitofel (hebr. kadionica. buncanje u groznici. ahemav (grč. podzemnom svetu. acerbatio) zagorčanje. svojstvo nekog tela da slabo ili nikako propušta svetlosne zrake koji imaju hemijsko dejstvo. ahipnija (grč. affundere doliti. ahromatin (grč. bezvučni suglasnik. čovek koga je bog prokleo da ne može nikad umreti ni smiriti se. zatupelost. strog. acerra historica) zbirka odabranih istorijskih rasprava (kao naslov knjiga). chronos vreme) koji ne zavisi od vremena. a-. a-. uvreda. acera turarija (lat. a-. večernji. dolivanje. pogoršanje. akezija. bezbojnost. ahidrija (grč. sramota. a-. Ahasfer (hebr. acerbitet (lat. acerbacija (nlat. acenonoet (grč. ahilija (grč. nesavremen. magličaste mrlja na rožnjači oka. bezobrazna i drska prevara. i to na peti. vrsta dragog kamena. chylcs sok) ned. bledilo. up. a-. do pete. v.) ime mudrog savetnika kralja Davida. chroma boja. a-. oskudica u žuči. afunde (lat. čalma. up. a-. opt. koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetlosnih zrakova koji izaziva hemijske promene na nekom telu. oboljenje na sluzokoži usne duplje.) opt. akesis) lečenje. sastoji se u tome što u želudačnom soku nema dovoljno sone kiseline i nekih fermenata. fig. opor. aharistia) nezahvalnost. after-diner (eng. surovost. koinos zajednički. sin Peleja i božice Tetide. ahemanzija (grč. Keros vosak) pl. surov. up.

2. acidimetrijv (lat. upotrebljava se u proizvodnji veštačkih smola. acetum. gasovit ugljovodo-nik S2N2. ocat. uskišnjavanje. kiselina. acidum) hem. acetum) hem. koji sadrži sirće. acetabulum) sud (ili: boca) za sirće. žlezde. acetil (lat. stapanje. anat. kon adžitacione. prisustvo acetona u mokraći. merenje jačine sirćeta. acidificatio) hem. acidum. fr. acetum. blepein gledati) slepoća za plavu boju. uzburkano. tačno. acetilceluloza (lat. grč. acidofilan (lat. bezbojan i otrovan. asegeg) čeličiti. acetum. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog destilata suva destilacija drveta (dime-tilni keton). takoñe: dodavanje jednog intervala akordima radi pojačanja harmonije. ocat) pl. acetum) farm. sirćetno kiseo. haima krv) med. prisustvo acetona u krvi. acidoza (nlat. ocatne kiseline. proki-šljivost. agi ta to) muz. aciditet (nlat. naročito kod šećerne bolesti. mineralna. naročito kod šećerne bolesti težeg oblika. acetilenska lampa lampa u kojoj gori acetilen. radikal sirćetne (acetilne) kiseline. kisela voda. lako isparljiva tečnost SN2SNO. metron mera) hem.acerirati 95 anškovati acerirati (lat. acetonemija (lat. acetati (lat. ačakatura (ital. acetoiurija (lat. acidatio) hem. kiselost. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetonskih tela. acsscencija (nlat. pretvaranje u kiselinu. sazvučanje ranije udarenog tona sa nared-nim glavnim tonom. hrane u želucu. acidere) hem. služi za dobivanje lakova i acetatne svile.) 1. acetum) sirće. tronuto. naročito kod šećerne bolesti. acciaccatura) nuz. acidifikacija (nlat. Uron mokraća) med. aggiustamente) muz. bog. acinozan (lat. aciditas) hen. acefalan (lat. acetabulum (nlat. grč. acidosis) med. acescentia) pl.) kojoj nedostaje naslov ili prve strane. sprava za merenje kiseline sirćeta. npr. acidus kiseo) koji podnosi kiselost. sklonost prokišnjavanju. hen. kiseljak.) sirćetovit. asik) voditi ljubav. lek protiv žuljeva i bradavica. ašikovati (tur. acefalna se često zove i knjiga (ili zbornik i sl.) u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga. adžustamente (ital. acijanoblepsija (grč. acinozan. acetum) hem. dirll-vo. pretvoriti u kiselinu. jela i lekovi koji lako prokisnu. acidacija (nlat. stvaranje kiseline. aceton (lat. a. koji ima oblik zrna grožña. acetum (lat. acetate-star celuloze. očeličiti. acetum sirće. adžitato (ital. nastaje destilacijom etil-alko-hola. acetilen (lat. ukiseliti. metrfa) merenje jačine kiselina. acetoza (lat. acetometar (lat. akephalos bezglav) u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaje početni slog. acetičan (lat. acescere. acetum) hem. acidirati (nlat. grč. sasvim tačno. soli sirćetne. aciniformav (nlat. acinosus) pupast. acephalus. upotrebljava se za osvetljenje. grč. acidum. potpuno. aceterin (lat. grč. acstometrija (lat. acid (lat. acidimetar (lat. acescentia) hen. aseg. grč. kyanos plav. ljutina. acetum. aciniformis) v. acescencije (lat. acetaldehid hen.ne. acetum) hen. metrfa) hem. . npr. grč. okaliti. metron) sprava za merenje jačine kiseline. acefalija (lat. nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju. sredstvo. zglobna čaša.

bagavata (ind. uzimati koga ili što suviše olako.) vrata. kantardžija.) besposlkčiti. bavella. ne radeći ništa. v. baget (fr. Vavilon. Bav (lat. pere. bagaža (fr. hen. bagatella) sitnica. fig. tačno izmeri i koja onda služi kao osno- . baba otac. stvari. otuda: rñav pesnik i pakostan kritičar. ološ. ð=bor. nečista izrada. ba-ble (fr. fiz. izopačenost. bavoš (fr. Bq = jedinica za merenje ra-dioaktivnosti. baždar (tur.) jaružariti. Btto= bruto. nevaljalstvo. podloga jedne stvari.B B. b). kanala i sl. koještarija. bagerovati (hol. bagasa (fr. log. naročito u upotrebi kao počasna titula visokog sveštenstva. otpaci od svile. bagasse) isceñena šećerna trska. badem (tur. društvu je cilj da pojača i održi tu jednakost. ital. mulja. taksa baždaru. bagmak) hrom. bava) trg. kontrolor mera. uče-na gospa. merač. bas-breton) keltski dijalekat kojim se govori u Bretanji. češka brza mazurka. razvrat. baborak (češ. V=predikat (dok A označava subjekat). Bi= bizmut.) indijska titula: gospodar. Bavius) ime dvojice rñavih pesnika i drskih kritičara koji su pretenciozno kritikovali Horacijeve pesme. Babilon. V. prava linija duga više kilometara koja se. bagav (tur. mat. potencije ili loga-ritma. podnožje stuba. nečisto izrañen bakrorez. nipodaštavati. carinik. deda) otac. bavocher) praviti nečiste otiske. bavoširati (fr. sit-narija. bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine. . bagatela (fr. slične bagdadskim šalovima. detinjarija. babu (ind. ćopav. manguparija. badminton v. badava (tur. jevtina cena: mali i lak muzički komad. baggagium) prtljag. uzaman. revolucionar Fransoa Noel Babef (1760—1797): svaki čovek ima jednako pravo da zadovolji svoje potrebe i da uživa sva dobra prirode. V=sniženi ton N. geom. bas-bleu) plava čarapa. ne obzirati se na . sitnica. knez. bangav. bagger) jaružar. babel) nered. bager (hol. po čemu je i na zvana. carina. pomoću motaka za merenje. Bavius) v. strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili polie-dar. grad. osnova stepena. badem) bog. Bk= berklčjum. Bavijus (lat. bezbožnost. babo (tur. bonus. nlat. beatus. huz. ba-breton (fr. sprava za vañenje peska sa rečnog dna. malenkost. traćiti vreme uludo. nečisto štampati. S.= vaso kontinuo. bacdar od pere. radi isušivanja zemljišta. babiole) dečja igračka. kapija. bagat. basis) osnova. bagata) u taroku: prvi od 22. zbrka. taroka ili aduta.) kraljev otac. fig. fig. poznato drvo i plod iz porodice kamenika. babel (hebr. bedminton. Bavijus. baždarina (tur. baba otac. ða=barijum. badavadisati (tur. baba-kan (pere. bavela (ital. bavoche) nečist štamparski otisak. . . uzalud. bhagavata) v. za čišćenje rečnog korita i dubenje prokopa. Vg=bor. 2. čistiti rečno korito od peska. vaditi pesak iz reke. bagdar. b drugo slovo naše ćirilice i naše latinice (V. kom od grožña. bagatelisati (fr. bedava) besplatno. šljiva. lenstvo-vati. arh. pagat (ital. babiola (fr. geod. bab (pere. baborok) omiljena češka narodna igra.) ne mariti za nekoga ili nešto. maslin-ki i dr. babuvizam socijalno-politička doktrine koju je osnovao veliki franc. kipa ili svoda. vajna spisateljka. baždar) naplaćivač carine trošarinac. meraču. potcenjiva-ti. bagatelle. ba so. bacdar od pere. pančaratra. kao skraćenica: b= bene. temelj. bagage. baza (grč. zabuna. baguette štap. otpaci koji ostanu pri fabrikaci-ji šećera. moreuz. tričarija. igračka. vrlo jevtino. Ve= beril. Vso= banko. baždar) l. motka) vrsta dugačkog tankog hleba.

jedne za publiku. basis. varati. pokrivena čaršija na Istoku. kupa itd. bazar) pijaca. bazeitet. svojim pogledom zadavao smrt. bombasin) trg. basis. i odakle svi putevi vode ka raznim oružanim odeljenjima kako ova napreduju. baza. vašarište. baziti (grč. osnovno učenje. po Pliniju reč afrič-kog porekla) vulkanska stena sastavljena od plagioklasa. koji ju je prvi utvrdio i opisao). dewa-dasis = služavke bogova) koje se odmalena posvećuju službi bogovima i u svakom hramu ih ima 8—12. basis) hen. ubrzan rad srca. i javne ženske. basaner) obojiti ili učiniti kožu (jagnjeću. dućan sa svakovrsnom robom. basin. u Evropi: radnja naročito sa luksuznom robom. u isto vreme. ustajao. supstanca. basis) pl. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta. basen. bazno kamenje. bazirati (grč. voj. (nazvana po nem. bazilisk (grč.. bazarne) vrsta finog burgund-skog vina. basis) pl. pojačana probava materija. odreñen put na zemlji (npr. sličan bazilici. elektropozitivna) koja se jedini sa kiselinom i neutrališe je gradeći so. bailadeira) pl. baitilije (grč. zasnovati. 1799—1854. jedinjenja koja sa kiselinama obrazuju soli (njihovi rastvori u vodi pokazuju većinom alkalnu reakciju). bajat (tur. v. osnivati. utemeljiti. potom. basilike) prvobitno kod starih Grka: dvorana sa sedištem arhonta basileusa u Ateni. dolerita itd. bazirgan od pere. a druge za sudije (tribunal). basis) hen. glavna vena na pakoru-čici. bethel) pl. baziotrib. vrsta malih marama. baymak) vračati. basis.. objavljen 887. legendarni kraljevski zmaj koji je. konta na konjičkim čakširama. mesto ili zemljište sa koga jedinice neke vojske napreduju. bazeitet. betilije. i magnetita. javlja se u obliku slivova. Moje. bazilika (grč. tribe trljanje) med. četr. bayagl) tobože. up. bazitst (grč. igračice na službi u ind. tobože. basis) pr. pouzdati se. bayat) koji više nije svež. bazni (grč. Bazilike (grč. obojiti crno. fil. akušerski instrumenat za lomljenje detinje glave u materici i za izvlačenje deteta (upotrebljava se kod teških poroñaja kada je to jedini izlaz). hen. mršavljenje i dr. pouzda-vati se u. kefalo-trib. v. uvodna stihovna stopa. basane) učinjena ili obojena jagnjeće. realnu bazu. stari. basilike) u obliku bazili-ke. ovčija. basis. kod Grka i 7 Leksikon . osloniti se. Basileus) pl. bazalt (lat. koji „čine privrednu strukturu društva. bazen (fr. tvar (materija. saborna. oslanja-ti se na koga ili što. lekaru K. bazen (fr. mit. v. Bazedovu. tribo trljam) med. bajagi (tur. sa znacima: uvećana štitasta žlezda. nebesno kamenje. bazergan) starešina trgovaca. koje su. hramovima (ind. tip prvih hrišćanskih crkava. baziotrib (grč. augita. I. up. bazuka voj. svojstvo kiselina da se sa izvesnim količinama baznih oksida pretvaraju u soli. dužine od 3000 t) koji služi za merenje brzine leta aviona. basis) osnovati. bazilikalan (grč. proliv. brzine automobila ili drugog motornog vozila. ovčiju. zakonik cara Basilijusa (Vasilija) Velikog za grčko carstvo. predstavnik trgovaca. prisustvo jedne hemijske baze. javne igračice i pevačice u Indiji. na kojoj se podiže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju odreñeni društveni oblici svesti". kraljevski zmaj. baziotriptor (grč. opsenariti (u svrhu lečenja). 19). basaltes. bassin) v. basis) ži. v. baze (grč. basiliskos) zool. bazrñan-baša (pere. basanos probni kamen) tvrd crni kamen od koga su stari Egipćani izrañivali kipove. teleću) za kori-čenje knjiga. aiat. koji se upotrebljava naročito na Istoku. vrsta neškodljivog guštera u Južnoj Americi i Aziji. kefalotripzor. ručni reaktivni bacač. glavna crkva (takoñe: vasilika). bazalni. bajadere (port. baja™ (tur. drhtanje prstiju. bazeitet (grč. ili teleća koža za kori-čenje knjiga. odakle dobivaju pojačanja i potrebe svake vrste. bazeologija (grč.-tur. logia) nauka o osnovi-ma tela. vrsta finog i jakog porheta. baziotriptor. 28. Bazedovljeva bolest ned. god. tripsis trljanje) ned. baze. bazar (pere. hronična bolest kao posledica oboljenja štitaste žlezde. po Marksu: ukupnost proizvod-nih odnosa u ljudskom društvu. odličan materijal za grañevine bazana (fr. hen. modni list sa mustrama za haljine. va triangulacije. sem. bazarn (fr. bezirganbasi) starešina trgovačkog esnafa. kol. bazanirati (fr.bazalt 97 bajagi Rimljana: zgrada za trgovanje i pravne poslove koja se sastojala iz dve dvorane na stubovima. bazrñan (tur. počivati. bazanit (grč. baziotripsija (grč. meteori koje su stari po-svećivali bogovima ili ih samo obožava-li (nazvano po kamenu na kome je Jakov spavao i usnio anñela. krupne buljave oči. baitylia. u slučajevima naročito teškog poroñaja: lomljenje detinje glave u materici i vañenje deteta baziotribom. bazicitet (grč. znojenje.

Bakhus (grč. bakbord (engl. bakteriologija (grč. baka (lat. bacciformis) u obliku bobice. Dnjestru i Bugu. bakterfa. baksuz (tur. bakteriocidnost (grč. bakteriocidi (grč. Beize) hem. bakteria. osobina nekih živih bića. hem. dem. bakteriolizini (grč. bakterioze (grč. najmanja. bakteriurija (grč. phagos) pl. backboard) mor. priznanice o novcu primljenom za gradnju broda. naročito njegovom pesimističkom shvatanju sveta i života. baqlawa) vrsta slatke pite sa dosta meda i rastopljenog šećera. baccalaureatum) pola-gati (ili: položiti) bakalaureus. bakteriofagi (grč. up. zabava sa igrankom. grč. fenjer ili bure) koji pliva na vodi i označava lañi put po opasnim mestima. bakulus (lat. ballare igrati) igranka. uzengija. bakulometrija (lat.. fr. jagoda. močenje. . v. baculus) štap. backwoodsmen) pl. caedere) biol. caedere ubiti) biol. rastvor neke kiseline ili soli u koji se zamače ili kojim se premazuje neki predmet da bi se boja za nj učvrstila. bacca) bog. Bajram (pere. zlosrećan čovek. bakračlije (tur. bakteria) biol. klicožderi. prut. up. bakciferan (lat. luženje. nlat. i eng. ma-gistriranju i doktoratu. bajdaki (rus. lešnika i dr. Vasso Bahus. bakulacija (nlat. bakterije (grč. bakterfa. pesnika Džordža Gordona Bajrona (Vugop 1788—1824). bakterfa. baccana) obična vinarnica. koji rodi bobicama. bakteria. bakterfa. baccalaureus. god. bajdara (rus. bakalaureat (nlat. lat. jagodičast. bakalaureus (nlat. univerzitetima: najniži akademski stepen. bakraclz) stremen. biol. uron mokraća) med. haima krv) med. baculatio) batinanje. a ima ih pokretljivih i nepokre-tljivih. bacleur) zatvarač luke. bal (fr. bakšiš (tur. Bakchos) kit. prostim okom nevidljiva i slična štapiću. uništači zaraz-nih klica. bajonet (fr. nevolja. baklaža (fr. bakkai) trgovac namirnicama. arap. gorštaci. metra) merenje pomoću štapa. bahtsiz) nesrećan.-med. bejram) v. bakterion štapić. bakterioliza (grč. bakciforman (nlat. bakrač (tur. nagrada za učinjenu uslugu.) pl. od bakterfa batina) pl. lañe sa neobično velikim krmama na Dnjepru. pripadaju biljnom carstvu. kažnjavanje batinom. bakterfa. opšti naziv za biljne bolesti koje prouzrokuju bakterije. ispit koji prethodi licencijatu. sastojci imunog seruma koji imaju moć da rastvaranjem ubijaju bakterije. bakterioterapija (grč. logos) naučnik koji proučava osobine i život bakterija. bakfiš (nem. ital. barjak. baidara) mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta. ono na čemu jahač drži nogu kad jaše konja. bakvudsmeni (engl. bah$i§) dar. dug nož sa dva reza ili više rezova. divlji i neobrañeni krajevi na zapadu Sje-dinjenih Američkih Država. jednoćelična živa bića. poklon. baionnette) voj. Backfisch pržena riba). bakterfa. bayrak) v. palica. prašume. hol. prevučen kožama. pristaništa. bal en masque) igranka pod maskama. Bylbrief) pismeni ugovor o gradnji broda. bakvuds (engl. krčma. bacca laureus lovorova bobica) na nem. 2. klicomori. bakalin (tur. bakvuds. bakteriemija (grč. rastvaranje bakterija imunim se-rumom. prodiranje bakterija kroz krvne i limfne sudove u krvotok. pajac. balio. bajaccio) lakrdijaš. bobica. klovn u napuljskoj narodnoj komediji. bakraf od bakir bakar) posuda od bakra. up. ispit zrelosti. mlada devojka. nesreća. Barjam. baklave (tur. baka (nem. bajc (nem. napojnica. bakteriocidnost. bal. bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. backwoods) pl. veoma sitna. baksuzluk. mlevenih oraha. bakteriolog (grč.) bajrak (tur. materija i sokova u telu da uništavaju zarazne klice. bakteria palica. leva strana broda kad je čovek okrenut licem pramcu. up. logfa) nauka koja se bavi proučavanjem osobina i života bakterija (osnivači: Luj Paster i Robert Hoh). koji se meće na pušku (pronañen u Bajoni 1640. bal an mask (fr. čovek koji drugome donosi nesreću. bacca bobica. arlekin. bakara (fr. mikroskopski nevidljiva bića koja žive u telu i uništavaju zarazne klice. belci naseljeni po divljim i neobrañenim krajevima Sjedinjenih Američkih Država. šiparica.. bakana (ital. baclage) mor. baklava.bajaco 98 bal bajaco (ital. bakler (fr. Bahus. rakidžinica. prisustvo bakterija u mokraći. baculum štap. uverenje graditelja broda ili nadležnih vlasti da je brod propisno izrañen. boja. lysis rastvaranje) hem. šaljivčina. baccarat) francuska hazardna igra karata. baidaki) pl. bajlbrif (hol. bakteriocidi. taksa koju plaćaju brodovi za pristajanje u luku. Bake) znak (obično komad drveta. therapefa) lečenje pomoću bakterija. mokrenje zaraznim klicama. lat. motke. bobičast. 1. bakreni kotao (i uopšte kotao). fig. močilo. koja »sive kao gotovani i izazivaju rastvaranje i često teške bolesti. fero donosim) bog. štapom. batina. bakalaureirati (nlat. baccalaureatum) dostojanstvo bakalaureusa.

balboa novčana jedinica Paname (=100 centimosa). fig. balaena. balanse (fr. delove slike skladno predstaviti i ra-sporediti. balancer) uravnotežavati. ljuljanje. nem. preplitanje jezikom. baletski igrač. baraka. balet (fr. bilj-na vrsta. balast (kelt. žirožder. koja. vitka šipka iz kitovih usta (fišbajn). kole-bati se. umetnik u igranju. balata (nlat. stvar za odbacivanje. balzaminke (nlat. balzamski lekovi. balabane) daščara. balanos. preplitati jezikom. ballerino) učitelj igranja. balsaminaceae) pl. blenna sluz. izrañivač terazija. balancement) kolebanje. pesnička pripovetke. držati u ravnoteži. zapaljenje glavića i unutrašnje pokožice muškog spolnog organa. trg. ali elastičnija od ovih. kolebanje. bilans. baladin) šaljivčina. up. up. balanitis (grč. balet-tencer (fr. balletto) umetnički ples. ejdos) koji ima oblik žira. drhtanje. podaci mornara o robi koju su natovari li. samostalna radnja u kojoj se nemim pokretima i ritmičnim kombinacijama pokušavaju umetnički da prikažu ljudska osećanja i strasti. Meister majstor) voña balega. balaena) zool. balšažgetr(fr. dečko koji. konačni račun. zamuckivati. džakovi peska koji se stavljaju u vazdušne lañe radi reguli-sanja dizanja balona. priča neki dogañaj i u isto vreme izaziva lirsko raspoloženje. figura u plesu (u lansu i kadrilu). svaki nepotreban i suvišan teret. pterćn) pl. balzamika (nlat. sprava čije kretanje odreñuje pokret neke mašine. posthion kapi-ca) med. balerine (ital. ballata pesma uz igru) džoet. bala (fr. balanos. muz. ballet. prirodna smesa biljnih smola sa eteričnim uljima. nem. balance) u plesu: igračevo njihanje s noge na nogu u mestu. Balander) plitka dereglija sa jednom katarkom (u Holandiji). mucanje. balzamirati (grč. ballare) pl. onaj koji se hrani žirom. opis. muz. Terazija u Zodijaku. dugim vratom i tri žice u koje se udara prstima. lat. balagan. bal rage). bal pare (fr. balerina. nedoumica. šatra. balansiranje (fr. „nebo" koje stoji pred oltarom i nosi se na litijama (naziv po zlatotkanoj materiji koja se najpre izrañivala u Bagdadu). balata) l. balanos. balbucijes (nlat. balanos. balanoblenorea (grč. balsamica) pl. upotrebljava se za električne izolatore. ballata) 2. balenologija (lat. otmena igranka. mucati. ravnoteža. balalaika) muz. balle) denjak. balleteuse) pozorišna. ball-boy) ot. pere. baladen (fr. grč. bajadere. up. treperenje. mašinske kaiše. baletska igračica. balagan (rus. ñonove i u zubarstvu (dobiva se od sasušenog mlečnog soka gujanskog drveta mimusops balata).bala 99 balzamirati krabuljii ples. balada (fr. nejasno izgovarati. ballet. baleine. balanoidan (grč. „lepi čovek" (nazvala po tome što su neke od nje nekada upotrebljavate kao lek za rane). zapaljenje glavića i kapice. vrsta istočnoindijske pamučne tkanine. prvi igrač u baletu. igranka pod obrazinama. trg. balansirate (fr. baletski igrač. phagos) zool. baldacchino) pokrivač nad prestolom ili krevetom od skupocene materije. jaka i većinom prijatna mirisa. a delom i aromatičnim kiselinama. nlat. balsamon) xex. ili u vezi sa pantomimom. kitovi koji imaju samo jedno leñno peraje. balanofag (grč. balansje (fr. kupi lopte i donosi igračima. ustezati se. balander (hol. materija veoma slična kaučuku i gutaperki. slik. vaga. ballade. baladine (grč. igra na pozornici. docnije se razvila u pesmu lirsko-epske sadržine. sličan gitari. biljka roda Bal-| samodendron i mirišljave smola tih . far«. žirolik. kit. nauka o kitovima. grč. uravnotežiti. balzam (grč. balbutire) med. bilanx) ravnoteža. prvobitno: pesma koja se uz igranje pevala (balar=igrati). pesma uz igranje. balbutirati (lat. baleteza (fr. takoñe: veštačka kompozicija radi ublažavanja bolova i lečenja rana. balanos žir) med. balet-majster (fr. neodlučnost. koje se posetiocima hramova nude za novac. bilo kao umetak u operi. kantara. vrsta hljerodula. balsamon. baletska igračica. služeći se i dijaloškom formom. njihanje. ballet. ital. balalajka (rus. zamuckivanje. sa trou-glastom kutijom. balio. bal u svečanom ruhu. balaena. balzam-ska sredstva. bal pesak. balanopostitis (grč. kor. naročito cirkuska. astr. ital. baleioptera (lat. baldahin (ital. balena (fr. bal-boj (eng. logfa) zool. balazor trg. ballerina) umetnica u igra-nju. balerina (ital. motka za održavanje ravnoteže kod igrača na užetu. biti neodlučan. Tanzer igrač) igrač u baletu. Baldacco. svežanj. bilans. praviti (ili: napraviti) zaključni račun. balance. služavke u azijskim hramovima. bog. geb curim) zagnojavanje glavića. zool. baletski igrač. balave (fr. u kojoj je naročito poznat tzv. balbuties) ned. lakrdijaš. kod tenisa. glumac. lasd tovar) teške mase peska ili kamena u lañi radi održa- vanja ravnoteže. klatno. lat. balancier) šetalica. proučavanje kita i njegovih osobina. korak u igri kad telo stoji na jednoj nozi. balata (ital. ruski narodni instrumenat. bal champetre) igranka u polju. tepati.

muzički komad za ples. poz. therapeia) primenjivanje mineralnih izvora u lečenju bolesnika. balista (lat. balon d'ese (fr. nazvana po dečaku Ba l ili. usled dejstva vazdušnog otpora. balneoterapija (lat. naročito vazdušni balon napunjen gasom lakšim od vazduha (aerostat). histerična želja za igranjem kod pojedinaca ili masa (u revolucionarnim vremenima). balustre. balkanijada sp. balneum cineris) ne-pelno kupatilo. balneotehnika (lat. balizam (grč. balon kaptif (fr. balon (fr. balneum vaporis) nap-no kupatilo. ćuvik. balkon (ital. balneum. balaustion cvet divljeg nara) vrh. balneologija (lat. belina (fr. balneum arenae) peščano kupatilo. ratna sprava starih Rimljana za bacanje kamena. balio ttage) biranje (ili: glasanje) pomoću kuglica razne boje. društvenom i istorijskom razvitku balkanskih naroda. balneum laconicum) znojno kupatilo. ballotte) kuglica za glasanje. drhtanje. technike) veština podizanje i celishodnog ureñenja banja. glasati kugli-cama. grč.. nauka koja se bavi proučavanjem kretanja zrna od trenutka kad ono. koji spada u balistiku. balsamum cordi-ale) far«. ples. utišavanje bolova. balio bacam. balio) koji se tiče balistike. glavica. trzanje. bal. okrugla. god. balkanologija. balnot) vrsta burgundskog vina. lged. bvlistkčko klatno na-prava koja služi za odreñivanje valjano-sti baruta i početne brzine zrna. denjak. Grčke. balkanistika v. balzamovati v. balle. med. grčenje. kupališta. balio bacam. nauka o kretanju bačenih tela (puščanog ili topovskog zrna). ista-knut deo na spratu neke grañevine. ballista. svežanj. kupanjem i dr. balcone) apx. grč. balo (fr. balotada (fr. linija kojom se kreće telo bačeno u atmosferu i koja. balotaža (fr. balistike (grč. ballizo. pod pritiskom barutnih gasova. produženje prve i druge galerije do pozornice. bacakanje. nauka o mineralnim izvorima koji služe kao lek (pijenjem. ballon) šuplje. utroba se ispere karbolnom kiselinom. balotirati (fr. održavaju se od 1929. ballon captif) vezani balon. balle. naročito nauka koja se bavi proučavanjem zajedničkih pojava u jeziku. balustra. bala trgovačke robe. geogr. sargija od vune. gañenja. glasačka kuglica. zbog čega se mora ponovo glasati. za olakšanje poroñaja. balneum cineris (lat. balneografija (lat. po običaju starih Egi-pćana. doksat. baline) vunena materija za pakovanje.balzamovati 100 balueter drveta) namazati mirisnim mastima i uljima. balzam za jačanje srca. kupanje u toplom pepelu. lepo izrañen stubić. književnosti. zadnji deo velikog parobroda. Balilla) fašistička omladinske organizacija za dečake od 8—14 godina. bešika od gume ili svile prot-kane gumom. mor. balzamirati. balistoskop (grč. ital. hitam) bacačica. balneum arene (lat. revolvera) i ispaljenog zrna. baliotade) skok konja ispruženim nogama. balio bacam) voj. balzamum anodinum (nlat. baluster (fr. koji je 1746. balistički (grč. balneum lakonikum (lat. napusti svoje ležište i krene kroz cev pa sve do pogotka cilja. balo (ital. balzam za oči. balzamum kordijale (nlat. grč. skopeo gledam) u sudskoj medicini: aparat pomoću koga se utvrñuje iz kojeg je vatrenog oružja ispaljen metak (u slučajevima gde je u pitanju više oružja istog modela i istog kalibra). balio bacam. balsamum anodynum) far«. Rumunije i Turske). balneum. ballismos „igranje") bolesna. takmičenja u atletici predstavnika balkanskih naroda (Albanije. kupanje znojenjem. a telesna šupljina napuni svežim drvenim ugljem). ballotter) ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ili „protiv". Balila (ital. Jugoslavije. okruglo telo. balsamum ophtalmicum) fark. grč. balistogram (grč. balneum kupatilo. balio (fr. balio) l. bokasta boca za tečnosti. balota (fr. sojica. balistkčka kriva (linija) fiz. ballon d'essai) mala vazdušne lopta za ispitivanje pravca vetra. banjsko grañevinarstvo. teorija bacanja. balneum (lat.). grč. kupatilo. . fig. koji služi kao identifikacija izmeñu oružja (puške. balistički problem zadatak da se odredi putanja tela bačenog u neku otpornu sredinu. grč. kupanje u pari. naročito. prvi poveo odlučnu borbu italijanskog naroda protiv Austrijanaca. gramma slovo) u sudskoj medicini: snimak napravljen pomoću balistoskopa. izbor kod koga nijedan kandidat nema potrebnu većinu. kojim se može popeti samo do izvesne visine i spustiti na mesto polaska. godine u ðenovi. grapho) opisivanje banja. igranka. ballot) 2. balneum) banja. banjsko lečenje. kosije pada nego što se penje. novinski članak koji se objavljuje da bi se opipalo raspoloženje i mišljenje javnosti. balzam za uminjavanje. logfa) proučavanje banja. nepokriven. Bugarske. Asiraca i Persijanaca: učiniti da tela umrlih budu sačuvana od truljenje (danas se ubrizgava u arterije sublimatov rastvor i dr. balneum. balkanologija nauka o Balkanu. fol-kloru. balneum vaporis (lat. balzamum oftalmikum (nlat.

tablica sa cenom neke robe. banka. bandažirati (fr. upotrebljava se naročito u Sev. bambočade (ital. balkonima. banaliser) načiniti otrcanim. banket (fr. balustrer) ograditi stu-bićima. previ j anje. banalite) v. prima novac na štednju. banketa (fr. bandleta (fr. često visoka do 20 m i po 60—70 st debela. samo sa više žica (8^24). banda) član (svirač) u vojnoj muzici. banque. up. okov na točak. menjač. bandola. bandage) med. lutka. svakodnevni. propalica.. mandola. unakrstan povez na poštanskim pošilj-kama. banknota (ital. veza. banarij (nlat. zastava na ka- tarci. okov na točku. banco. bamboo) vrsta trske. hajdukovanje. banda (ital. bambino (ital. pljosnata mala šipka. balaustion. banda. pre-viti. obično. vetrokaz. nem. nem. banderillero) borac s bikovima naoružan banderiljom. gomila. balustrirati (fr. neuspele slike holandskih slikara koje predstavljaju seoske krčme. izveštao. 1531— 1599). pa napraviti gorim no što je bilo (po Johanu Balhornu. štedionica. bannarium) pravo prisiljavanja. banderilja (iš. ograda na altanima. kreditnim i efektnim poslovima. banalnost (fr. malajsko ime poznate istočnoazijske zeljaste biljke. bandagiste) proizvoñač. zavoj. balčak (tur. hajdučija. raste u Indiji. up. fr. stepenicama. reklamna traka na omotu knjige. oproštajna gozba. koje se upotrebljava u borbi s bikovima. trg. banco. banalna fraza otrcana. up. remnik na pušci. Hajnrihu Bandu). skitnica. unutrašnji naslon na prozoru. grañ. mambu. bandaža (fr. prosto. čiji je plod po obliku sličan krastavcu. bankijeri (ital. bandolin mast za kosu. banauzijski (grč. banderole) kita ili gajtan na trubi. bambocciade) pl. obavezujući se da će njenom donosio-cu isplatiti u metalnom novcu iznos na . lazaroni. bandoneon. eng. saraf. up. zaviti. balhornizirati (nem. v. priručje. bandeletette) uzan zavoj. bandura) muzički instrument Ukrajinaca i Poljaka.utega (kod mačevalaca i boksera). Bank) novčani zavod. svakidašnjim. prinudno pravo (različito od jus kogens). bandonion. banco. banausos) zanatski. banchieri) pl. ballhornisieren) hteti nešto popraviti. banauzija (grč. fr. bank (ital. utega i sl. zavojić. uzvišena pešačke staza pored kolovoza na putu. bandito) razbojnik. omotač na cigarpapiru i na kutiji sa cigaretama. postaviti balustradu. bankvaluta (ital. ustanova koja radi s novcem. kod nas i novčanica od 10 dinara. bandager) ned. zavijanje. zgrada u kojoj se nalaze prostorije jednog novčanog zavoda. banderola (fr. naročito zavoja. filistarski. pustahij-stvo. el bandola) muz. banchetto) svečani obed nekome i nečemu u čast. banana) bog. pustahija. bez ljubavi prema samoj stvari i bez nekog višeg cilja. bankar (fr. malo dete. konjička zastavica. Bankier) v. banalizirati (fr. banque) uplaćeni novac svih igrača u hazardnoj igri karata. banalnost. bandola (ital. nevaljalstvo. banderilla) koplje sa zastavicom. previjati. suviše ponavljana rečenica. valuta) bankovni novac kao fingirana novčana jedinica. vašare. ital. sličan gitari i balalajci. banalite) otrcanost. nota) vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe. šp. rñave. a po ukusu dinji. gitari sličan muz. štampa-ru. baikir (fr. banquet. kupuje i prodaje hartije od vrednosti. otr-can. pruga u boji. bandist(a) (ital. fr. četvorougaona harmonika za razvlačenje sa većim brojem glasova (130 tonova) nego običan akordeon (nazvan po pronalazaču. filistarstvo. prodavac hirurških aparata. svakidašnjost. putujuće društvo svirača. drumski razbojnik. banale) običan. opasač na kome stoji fišeklija. plaćeni ubica. bavalitet (fr. vojna muzika. banderiljero (šp. bambu. banausia) bavljenje naukom ili umetnošću samo zanatski. banalan (fr. igrač koji drži bank. banquette) voj. da bi bila glatka i sjajna. bavana (šp. odred. banquier) lice koje se bavi novčanim. tračica. banditizam (fr. bank. sopstvenik banke. naročito drvena lutka koja predstavl>a malog Hrista. mala traka. nevaljalac. bambus (malaj. banda) četa. banco. seljačke igranke i sl. čovek koji se upravlja prema vetru. bankar. instrument sa 4 do 10 metalnih žica. mandora. u crkvi Ara Coeli na Kapitolu u Rimu. bandoneon muz. stupnjevita uzvišica iza grudobrana za strelce. bandit (ital. glumaca. banka (ital. bandonion muz. banditisme) razbojniko-vanje.. banalitet. bambino) detence. spojnica. gozba. družina (lopovske). sp. Americi i Meksiku. opšti. v. strani novac itd. bandažist (fr. bandu ra (rus. metnuti obruč na naplatak. staviti utege (u mačevanju i boksu). naslon. balustrade) arh. banquier. obruč na naplatku. redenik. balčak) drška od sablje ili mača. daje zajmove uz kamatu.balustrada 101 banknota balustrada (grč. posreduje u kreditnim poslovima.

barbar. trampiti. barbarski ornament gotski. propust za vodu. bankokrat (ital. barbarikos) prvobitno: strani. baratto. oni koji su svesni akta koji se nad njima vrši. straćara. bandžo (eng. fr. preprečna vatra. kovanica. baranda (tl. berkan. potpuna propast. kri-jumčarenje. šuster. fr. u brk. barba (lat. varvarin. baptizo) pl. imate li što za jesti. bara (fr.: šnajder. surov čovek. stražarske kula. amerikan--bar krčma bez stolova i stolica.75 i 53. npr. za svetlost. grč. livnica. barbacane. grešiti se o previla i čistotu jezika. kod Rimljana: narodi koji nisu imali grčkog ni rimskog obrazovanja. banco. baros težina. mašinska testera tračara. ital. gruba jezička greška. barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao da govori grčki. barbarizirati (grč. trampa. plod. bantam kategorija bokser. stanovati u logorskim kolibama. pogrešno upotrebljene reč. banjo) kuz. baptizirati (grč.' varizirati. ital. gospodarim) gospodareve banaka državnim poslovima. tj. barakan. upotreba stranih reči i izraza u govoru i pisanju. fig. dućan od dasaka. pregrada izmeñu konja u konjušnici. baptiser) krstiti. nazvati telefonom itd. var. barranda) ograda u areni gde se izvode borbe s bikovima. surov. krateo vladam. džinovsko hlebno drvo. barbacana) voj. barattare) trgovati davanjem robe za robu. trgovati razmenom. slična platnu. baratteria) kor. novčanica. bancarotta. greda kojom se zaprečava put. rvač i dizač tereta težak izmeñu 50. baptisterion) krstioni-ca. prevara. baptisterij(um) (grč. stradanje. članovi hrišćanske sekte koji odbacuju krštavanje dece. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obračunavanje. čiča (u Dalmaciji). barbakana (fr. grč.) zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da imaju odlučujući uticaj u državi i da odreñuju njenu politiku. u lice. mostarina. široka arabljanska haljina od te tkanine. raste u žarkim krajevima Afrike. barragiste) čuvar brane. šipka. naročito za ona značenja za koja imamo našu reč. dinamička jedinica za merenje atmosfer-skog pritiska. rampe. teret) 1. baptisma) crkvena tajna krštenja. bantam (eng. govoriti u kovanicama. ustava. banko-konto (ital. bankrotstvo. bankokrat (ital. kapele pored crkve ili deo crkve u kome se obavlja krštenje. barracano. nlat.. baratto) razmena. baražist(a) (fr. baražna vatra zaprečna vatra. barbaros) v. svaka nepoštena ili protivzakonita radnja kapetana ili mornara koja ide na štetu sopstvenika broda i ostalih zakonitih interese-nata. bez da sam znao. na štetu jasnosti i čistote jezika. barbarin (grč. grub. kafana sa alkoholnim i drugim pićima. razmena. pregrada.) bog. keltski i . baraterija (ital. gomila peska ili stenja na ušću reke ili na ulazu u prista-nište. taksa za prelazak preko mosta. možda poreklom sa Jave). grč. baptisti (grč. veoma gusta i teška. sprovodilac vladavine banaka i novčanih ustanova. baraque) daščara. tuñinski. barbar (grč. fr. baraquer) smestiti u barake. kaldrmarina. nlat. brana u sudnici. bouracan) tkanina od kostreti i vune ili kamilje dlake. nadenuta ime. baptfzo. grub. motka. pregrada. pola tri. in barbam) u bradu. obično u blizini vojničkih logora i mesta gde radi veći broj radnika itd. krštenje. rampa. barakan (arap. bar) 2. krčma. barbarski (grč. spoljašnji zid utvrñenja sa puškarnicama. barbarizam (grč. daščarama. bankokratija (ital. papirni novac. vladavina velikih novčanih zavoda i njegovih predstavnika.banko-konto 102 barbarski koji ta uputnice glasi. potkradanje. bonsek. rumpere slomiti) slom banke. banco-conto) trg. krštavanje. sprud naslaga. naročito protiv groznice (nlat. nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obavezama. barat (ital. baratirati (ital. obustava plaćanja. podvala. trošna kućica. bar (eng. varvarin. Band-sage) zan. banco. barakirati (fr. nm.. traže da se krštavaju samo odrasli. pobarbariti. divlji. dakle tuñinac. barbarfzo) učiniti nešto barbarskim. Adansonia digitata). v. bar (grč.. naročito uobičajena u knjižarstvu. kratos snaga) pristalica vladavine i uticaja novčanih ljudi i predstavnika novčanih zavoda na javni život i poslove. barato-trgovina (ital. bankrot (ital. bendžo. bansek (nem. u kojoj se pije i jede stojeći.. bancus klupa. baptizma (grč. trampa. iskvareno.5 kg (nazvan po bantam-kokoškama najsitnijoj vrsti kokošaka. trgovina kod koje se daje roba za robu. divljak. bantam petlić) sp. postradalost. in barbam (lat. baraž (fr. stranac. nepravilno. barat) trgovanje. tj. baobab (amh. protivan duhu i pravilima jezika. barbarismos) gran. varvarizam. lišće i kora služe i kao lek. barre) poluga. sa osvežavajućim plodovima. barrage) brana. pritisak. voj. up. baraka (fr. danas: neobrazovan. ital. krštava ti. nečovečan. barba brada) čika. visoko do 20 m i debelo do 9 t. barba.

mostova) u cilju odbrane. barilalija (grč. barel (eng. ñeram. baritimija (grč. barij(um) (nlat. neuljuñenost. ital. barys težak.) muz. kćntron) fiz. neraspoloženje. ćoškasta ili okrugla kapa bez štita. barca. barkarola (ital.34. berretta. phone glas) muz. pogranične utvrñenje. bejram) dva velika muhamedanska praznika u godini. barege) prvobitno: laka vunena tkanina. bariolage) šarenilo. kurban bar jam. barbe. otežano govorenje. tonos ton) muz. bardak) zemljani sud za vodu. svile i pamuka. barikadirati se ograditi se. barikada (fr. nikla. barbiton (grč. zaklon. barilalija. barricade) brana.. pevati bariton. fr. reljef. duboki tenor ili visoki bas. barrette. sphaira lopta) geol. bardiljo (ital. mali čamac. prošarati. meña. reč kod koje je poslednji slog nenaglašen. zatvoriti uzane prolaze . Bajram. a slavi se 70 dana posle prvog barjama. sveštenici itd. zatim: sedište kapetana policije i zatvor. bari. muz. varoška kapija. element. barque) čun. protkati šarenilom. drugi. barikadirati (fr. arap. koji se kreće otprilike izmeñu „A" do „a". varvarska. barifon (grč. barrel bure. dubok glas. prvi se slavi odmah posle posnoga meseca ramazana. smetnja. baricentrum (grč. glossa jezik) med. teško. varvarstva. teško izgo-varanje reči. Japanu i dr. barifonija (grč. ugojenost. tćnos) muz.(grč. preprečiti. barys. muški glas izmeñu basa i tenora. bereta (fr. pevač koji peva dubok glas. grañanski rat. laleo govorim) med. bariolaža (fr. barilja (um. ulaz gde se plaća troša-rina. seta. kakvu nose na službi sudije. bariton (grč. pevač koji peva bariton. barisomatija (grč. bardd) pesnik i pevač starih Gala i ostalih keltskih naroda. sada: sve slično tkane materije od vune. ua. barilla) hen. koji je pevao. barioni fiz. odbrana. pesma u še- ovima slični oblici ornamenata. čovek koji izvlači sve na svojim leñima. baribal zool. eufonijum (u vojnoj muzici). kelt. našara-ti. u slavu junaka i bogova. gojaznost. prepreka. od teških elemenata. dizati (ili: praviti) barikade. naša-ranost. barretum) kapa uopšte. tromost. bard (eng. barys. fig. kuv. četa vojnika. nlat.98 1 u SAD) bareljef (fr. bas. velika trgovačka laña sa tri katarke. na zvana po mestu Barež u Pirinejima. Barjam (pere. fig. i to za: nukleone i hiperone. brana. ital. divljaš-tvo. bardit (nlat. v. tuga. barrister) titula engleskih advokata koji vode sporove pred visokim sudovima. mlada mazga. albarda) tovarna životinja. baryum. bardo (fr. grč. baritonon (grč. barka (ital. Americi. bas-relief) plići. bardiglio) vrsta veoma tvrdog belog florentinskog mramora. barytonon) gram. ulična borba. crnih medveda u Sev. barys. med. bas. metria) v. praznik žrtve. drveni. barys težak) hem. barijera (fr. barythymfa) zlovolja. prepreka. baritonist(a) (grč. bariolirati (fr. verovatno. granica. bajra«. ši-šati. barys težak. barricader) pregraditi. šp. surovost. bardot. mostove) u cilju odbrane. barometrija. barys težak. 158. nečista pšanska soda koja se dobiva sagorevanjem morskih biljaka. smetnja. sastoji se. pesnik. barytoneo naglasim gravisom) gram. barriere) pregrada. branik. slabije ispupčen vajarski rad na ravnoj površini. zatvoriti se dobro. barñelo (ital. barbiton) muzički instrument starih Grka sa mnogo žica. suviše šareno slikarstvo. grubost. barimetrija (grč. muzički instrument sa žicama. barbirati (fr. bardak (tur. bariglosija (grč. izdvojiti se. pepeljuga. bayrak) zastava. barcaruola) vesela pesma venecijanskih gondolijera. barys) predmetak u složenicama sa značenjem: težak. soma telo) med. barditus) ubojna pesma barda. usamiti se. barys. up. ostaviti nenaglašen. barež (fr. vrsta malih. gvožña i dr. barda. težište. skidati krljušt sa ribe. naročito poslednji slog reči. Zemljine jezgro. pregrada uzanih mesta (ulica. sličan liri. neukusno. uz pratnju harfe. baritonirati (grč. barister (eng. jedan slog.barbarstvo 103 barkarola (ulice. barbifier) brijati. pregrada od rešetaka. fig. bard. barjak (tur. barisfera (grč. lañica. guslarska pesma. dubok. barbaros) neobrazovanost.55 1 u Engleskoj. steg. basist. bargello) ranije: palata guvernera (podestata) u Florenci. znak Va. opšti naziv za dve grupe elementarnih čestica. polihord. zove se zbog toga što se tada kolju ovnovi koji se dele sirotinji. zemljani ili bakarni sud u kome se drži rakija ili vino. prepona. teškoća govorenja kao bolesno stanje. barys težak. barys jak. burence) anglosaksonska jedinica zapremine za merenje tečnosti (163. fig. barioler) šarati. redni broj 56. atomska masa 137. tj. danas: narodni muzej za talijansku umetnost i kulturnu istoriju. barbarstvo (grč.

geotropizam. batino) rečno korito.). kelner u baru. barkica. thermos topao. duboki tenor. baros.) koji se tiče barometri-je. kada su hugenoti pobijeni u Parizu. avgusta 1572. fagot. dorski kompa-rativ od bathys dubok) kuz. paralelne (i vodoravne) motke. bassetto) kuz. fig. basson) muz. barut (tur. baro. barometrija (grč. nastran. grč. baros. baroskop (grč. hipsotermo-metar. barometrograf (grč. metron) vaga za decu. basamak) prečaga na lestvama. baronija. basamak (tur. jedrima i malim topovima. barometarski minimum najniži vazdušni pritisak. barogram. barcherolla) šetni čamac bez katarke. svirač koji svira bas. barokni stil (port. barcaza) hor. junak. up. tnjama po vodi (peva se uz pratnju gitare. barotermometar (grč. baros.) nepravilan. barofon (grč. 2. hrabar čovek. izmeñu barona i viteza. fr. bšros. baskitbol (eng. up. na dan sv. phone glas) čovek koji ima dubok ili grub glas. baros. svaka učvršćena na dva stuba. zapaljenje bartolinijskih. barrocco. basso obbligato) mu?. basa otava (ital.barkasa 104 baso obligato baron (nlat. titula drugog arhonta u staroj Ateni. smešan. čudan. najviše stanje barome-tra.).(grč. lañica. bassin. barkerola (ital. barometarski (grč. hartija na kojoj je barograf ispisao liniju vazdušnog pritiska. aparat koji beleži promene u vazdušnom priti-sku. metron) fiz. bastaj. metron) termometar za merenje tačke ključanja vode. baro. baromakrometar (grč. baronat (nlat. grapho) barometar koji sam registruje promene u vazdušnom pritisku. basma (tur. nišadorom i šalitrom koji su preliveni alkoholom) kod koga se po talogu poznaje hoće li vreme biti vedro ili mutno. danas: naročita vrsta barome-tra (sa kamforom. stylos) epoha u istoriji umetnosti koja obuhvata kraj XVI. sprava za merenje vazdušne težine. bas (ital. baros. ital. baseto (ital. najdublji glas u višeglasnim vokalnim i instrumentalnim komadima. baro) posed za koji je Vezana baronska titula. visokoparna poezija koja je cvetala za vreme trajanja baroknog stila u arhitekturi i umetnosti. basileus (grč. noć od 24. Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir. basket-ball) sp. bason (fr. makros visok. barograf. glas basa koji vodi melodiju. v. Vaggep. up. vitez. barketa (ital. baros. barokna poezija učena. sa katarkama. vazdušnog pritiska. najveći čamac na ratnim brodovima. štampana knjiga. najdublji muški glas. barone) plemićka titula. ital. barut) prah za vatreno oružje. up. mandole i dr. bassetto) kuz. mali čamac. materije i forme. baso obligato (ital. bazen. basson. bariton. barres) al. baros. baronese (ital. v. basen (fr. barotropizam (grč. osnova harmonije. barograf (grč. barometar (grč. ovaj stil je potisnuo renesansu i predstavlja njenu degeneraciju. barometar koji sam sebe registruje praveći tzv. razboj. baroknim naziva ju se one pojave u životu i umetnosti koje svojim preteranostima. baronet) titula engleskog naslednog plemstva. mesta koja treba izvoditi za jednu oktavu niže. voda veštački ograñena (u parkovima i sl. stepen plemstva izmeñu grofa i plemića. barkarola. dobila ime po nazivu koji su Portu-galci dali biseru nepravilna oblika (barrocco). baset (ital. baros. bas-lis (fr. up. baros) predmetak u složenicama sa značenjem: težina. metrfa) merenje vazdušnog pritiska. jak. tanka šarena pamučna tkanina. gondola. pismo). bassa ottava) pl. barografsku krivulju. barok (port. barokan (port. gramma slovo. barne (nem. mesto u pristaništu gde stoje lañe. pritisak. barchetta) čun. barkasa (tl. iskrivljenostima i protivreč-nostima izmeñu sredstava i cilja. cic. bartolinitis med. dvorske. basist(a) (fr. instrument koji proizvodi bastonove. dazimetar. baronat. baronnie) v. basma) l. pravac) bog. pri-bližujući se gotskoj umetnosti XV veka sa njenim pretpostavljanjem krive linije pravoj. barimetrija. barman) vlasnik ili poslovoña bara. košarka. barokni stil. barrocco) apx. baronessa) baronova kći. čuz. HUP vek i prvu polovinu HUŠ veka. Bartolomeja. baronet (eng. usminskih žlezda. gimnastičke sprava: dve okrugle. fr. grč. barok. basse-lisse) vrsta vunenih ili svilenih zidnih tepiha sa dubokom osno-vom. skopeo) stariji naziv barometra. basso. v. barometarski maksimum najviši vazdušni pritisak. up. kotlina. baronija (fr. . basileus) kralj. štampa. grapho) četeor. veština rukovanja barometrima. trćpos obrt. koja meri u isto vreme i visinu i težinu. koja je niža što je visina na kojoj se ona odreñuje veća. izazivaju utisak nečega na-stranog i ludog. stepenica na stepeništu. član nižeg plemstva. baron. mali kontrabas sa tri žice. barogram (grč. takoñe: barkerola. bassiste) pevač koji peva bas. baros težina. najniže stanje barome-tra. metron. barmen (eng.

ureñaj valjkastog oblika na samostalni pogon opremljen specijalnim aparatima za proučavanje mora i okeana na velikim dubinama. batisfera (grč. voj. udar po protivnikovom maču. kremen. basto) štap. bahth) srećan. prakljača. batomstar (grč. geol. batarde) pokrivena laka bečka kola na gibnjevima. basta) dosta! dosta o tome! bastaj (fr. batelaža (fr. battologia) nepotreban govor. duvački instrument sa dubokim tokovima (pronañen 1829. battement) udaranje ruku i nogu pri igranju. trg. batoar (fr. bassetaille) muz. brzoplet govor. basso ostinato) muz. sphalra lopta. bastardo) bog. battarizo mucam) med. bathos. bathys dubok. izraz koji je napravio engleski prirodnjak Tomas Hak-sli (Huxley 1825—1895) i njim nazvao organsku prasluz. pljosnata maška. koji predstavljaju jednu borbenu jedinicu. federima. poremetiti. poluležeća francuska slova izmeñu rond i anglez. batli (pere. dvostruki udar. metrfa) v. obično sa 800—1000 vojnika. batimetrija. bathys.-tur. bastonnade) batinanje. baterija (fr. battoir) mlat. Bastilja čuvena pariska tamnica koju je podigao u XIV veku Karlo V i koja je razorena 14. naročito po tabanima. bas koji prati. battalmak) pokvariti nešto. batarizam (grč. trećinu ili četvrtinu pešadijskog puka. bataljon (lat. batardeau) voj. dubok bariton. bastovirati (ital. električna baterija više lajdenskih boca koje se. battuere udariti. bastardna menice lažna menica. melez koji dolazi od spari-vanja različitih vrsta (npr. batometrija. takoñe: ba-reljef. lat. bathys. sa potpisom lica koje ne postoji. bastille) tvrñava. konja i magarca. onaj koji živi u dubini. laña) „dubinski brod". potpuno kristalisane najdublje gromade plutonskih stena. utvrñenje. bataillon) voj. prevoznina. batavija polusvilena tkanina koja se izrañuje na Javi. fig. fr. batelage) opsenarstvo. podeljenih u 4 čete. utvrñen zamak s kulama koji služi kao tamnica. metron) sprava za merenje morske dubine. nm. bastion) fort. bat-metal beložuta mešavina od 55 procenata bakra i 45 procenata cinka (upotrebljava se za svećnjake i druge predmete). bathys dubok. bathys dubok. bios život) biol. zamuckivanje. mač. metron) merenje dubine. naročito maršalska palica. naklapanje. kugla) 1. nlat. više topova (4—8) iste vrste. najslabija vuna na ovčijem krznu. lupanje srca. lupetanje. koje ima u morskim dubinama i koja ne spada ni u životinje ni u biljke. 3. baton. napustiti (neku nameru.. okaniti se čega. radi većeg električnog punjenja. bat novčana jedinica u Tajlandu (1 bat=100 satanga). sa potpunom opremom i priborom. phone) muz. bastardna vuna. glas izmeñu bari-tona i basa. hor. nuz. battere. basso ripieno) kuz. batifon (grč. biljka koja je postala spolnim ukrštanjem dveju različitih biljnih vrsta. bastardni prozor prozor sa jednakom ili manjom visinom nego širinom. prevara. kopile. jedno jednoćelijsko organsko biće u morskoj dubini. prut. bastionirati (fr. batiste) vrsta veoma finog i gustog platna. battuere biti se. mucanje. vrsta starih topova. privremen zaklon. vrsta fine i guste pamučne tkanine. bastonada (fr. ital. kula. brodski saobraćaj. bastilja (fr. palica. zamisao i sl. bastion) voj. bastonare) batinati. galvan-ska baterija spoj više galvanskih elemenata u istom provodniku radi dobijanja jače struje ili višeg napona (paralelne ili uzastopno spajanje). odred vojske koji predstavlja. spoje tako da su sve spoljašnje obloge s jedne strane i sve unutrašnje obloge s druge strane meñu sobom povezane. batterie) voj. batimetrija (grč. muz. podignuti utvrñenje (ili grudobran). koji donosi sreću. tučak za loptu. bastion (fr. tip. batard (fr. zamajni udar klatna na časovniku. grudo-bran. batoliti (grč. 2. lupiti) mač. batist (fr. batirati (fr. izbiti protivniku mač iz ruke. za vreme Luja XVI. baso ripijeno (ital. bathos dubina. bastard (ital. bastardirati (ital. utvrditi. morski omotač Zemlje. trućanje. zool. . baso profondo (ital. tući. battre. aparat za merenje i ispitivanje morskih dubina. mañioničarstvo. morska dubina. bastardo) vanbračno dete. baton (fr. batologija (grč. vot. skaphos brod.). ime dobila po gradu Bata-viji. tovarenje i istovarivanje lañe čamcima. razmnoža-vati se putem ukrštanja različitih vrsta. ognjilo na starim puškama. brodarina. basta! (ital. prema formaciji. lithos kamen) pl. jula 1789. bathos dubina. vuka i psa). stalno ponavljanje jedne teme u basu. batardo (fr. nego predstavlja neko neutral-no meñucarstvo prabića ili protista. basso profondo) «ta dubok glas. batinanje po tabanima u Turskoj. borbeni mač koji se u borbi držao u jednoj ruci. batibij(us) (grč. ponajvip!e grani-toidnih. batometrija (grč. batiskaf (grč. batman (fr. nasip od kamena.baso ostivato 105 baton baso ostinato (ital. bataliti (tur. u Berlinu).

temno sečem) zasecanje lekarske pijavice koja se nasisala krvi ispred završetka repa sa trbušne strane. bašča (tur. bauer (nem. Batrahomiomahija (grč. bašlik (tur. batuta. v. bathron) med. batos (grč. baš-čaršija (tur. beata virgo (lat. najstariji: baš-knez. obično praćen vrtoglavicom. bahanti (grč. bahanalije (lat. udarac za takt. ba§hk) marama koja pokriva glavu. beatizam (lat. batrum (grč. vrenja buterne kiseline i dr. sprava za nameštanje iščašenih udova. u srednjem veku: putujući ñaci (vaganti). bekrija (Grci su ga zvali i Dionizos). 2. Po dolasku na-cista na vlast 1933. batrahijum. obično pokriven.batonda 106 beatikum dirigentova palica za davanje takta. licemerstvo. fig. bacillum prutić. vrsta istočnoindijskih. Bauer seljak) u šahu: pešak. beate memorije (lat. bašmalik (tur. lat. koji ima pristalica i u Evropi i Americi. batofobija (grč. osobina onih koji su u stalnom strahu da će se zaraziti klicama bolesti (pri rukovanju. Bahus. glup i neotesan čovek. prednji kraj lañe. dodiru nekog predmeta. brucoš. bage) dimnjak. basmaklik) „novac za papuče". Bacchus. dobar vinopije. v. vrtar. bachur) jevrejski student koji se bavi proučavanjem Talmuda. srećna. baft) trg. phćbos strah) med. Bakchos) kit. nedisciplinova-na vojska. tetanusa. im. fr. . koja zamenjuje lekarsku pijavicu. bog vina. Bakcheios) metrička stopa od jednog kratkog i dva duga sloga (bahijski stih upotrebljavan je naročito u himnama bogu Bahu). grč. Bahus (lat. batrahij(um) (grč. baska) napose. basa) starešina. kod starih Rimljana: orgijske i mistične svečanosti u čast boga Baha. god. bacillaria) pl. pere. Batrachomiomachfa) „Boj žaba sa miševima". bathron postolje. bacchans) Bahov sveštenik kod starih Riml>ana. povrtar. batuta (ital. grč. beanus (nlat. baša (tur. strah od dubine ili visine. batrachos žaba) med. bašiboz(l)uk (tur. v. pričest samrtnika kod katolika. beanizam (nlat. bahijus (grč. ba§car§z) glavni trg. vojnici neredovne turske vojske. beata) blažena. staklena sprava za isisavanje krvi. baca. phćbos strah) med. u polu slože nicama: glavni. prostota u govoru i pisanju. bathos. Bauhaus (nem. bacili. baštovav (tur. beatae memoriae) blažene. bahant (grč. tobožnje svetost. pijanke. klupa. lat. bahija (šp. up. Bakchos)' mit. bogomoljka. majka božja. battere) u cirkusu: saltomor-tale preko konja. bdella. a naročito arhitekture. poglavar. bahur (hebr. beanus. batrij(um) (grč. tj. pijanica. bathos dubina) niskost. beatus blažen) pravljenje svecem. deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčanik kazni za šumske krivice. tešnje približe zanat-stvu i funkcionalnosti. vrsta finog duvana koji se dovozi iz brazilijanske pokrajine Bahija. bacillum štapić. beatikum (lat. bašča. preteran strah od zaraz-nih klica (bacila). bahcivan) onaj koji se bavi gajenjem povrća. bec-jaune. saltomortale napravljen preko konja. Bakchos. batrachos žaba) med. znak za mirovanje. zasebno. klupa. skok pri kome konj samo malo dodiruje zemlju kopitama. koji se pogrešno pripisuje Homeru. baš (tur. gradina. bahio) zaliv. bašta (tur. bas) l. iza-zivači tifusa. batrijum. bahaizam napredni pravac u babizmu. fig. baš-čauš (tur. vožnji javnim saobraćajnim sredstvima i dr. student prve godine. štapić) med. bašta. metron) med. bahce) vrt. bdelometar (grč. beata (lat. bakterije koje imaju oblik štapića. basibozuk) ist. čuveni grčki komični junački ep. srdobolje. svete uspomene (pokojnik). Bauhaus) škola za arhitektu-ru i umetničko odlikovanje koju je 1919. hirurška postel>a.). batrahus. sin Zevsa i Semele. bogorodice. v. terevenke. bacili (lat. bacchans) pl. bejaune) novajlija. u Vajmaru osnovao arhitekta V. battuta) muz. posebno. batrahus (grč. jak udarac duž protivnikovog mača kome je cilj da se protivnikov mač izvede iz napadne linije ili da se napravi mesta za izvoñenje udara na protivnika. beanus) glupo i neotesano držanje (ili: ponašanje). batovda (ital. Bacchanalia) pl. bacilofobija (lat. poznavalac hebrejskih zakona. bacilarije (nlat. pion. baška (tus. kod Rimljana: učesnici u Bahusovim svečanostima. bdelotomija (grč. odvojeno. radi ispražnjavanja i održanja životinje. Gro-pijus sa ciljem da se ostvari jedinstvo likovnih umetnosti i da se one. bakchos. beaticum) poslednja pomast. žutokljunac. bahce) v. sedište) med. nastavila rad u Čikagu.) narednik u turskoj vojsci.. baš-čaršija i dr. vino. Bah (grč. vrat i ramena. puškarnica. baft (pere. parodija Ilijade. prišt ispod jezika. burno veselje. mač. beata virgo) blažena devi-ca. škola je raspupggena i 1937. baca (tur. obično belih katunskih tkanina. bacilarije. bdella pijavica. početnik.

u kojoj na svakoj strani igra devet igrača. tvrdo zvučanje sa osnovnim tonom b. beging (eng. begute (eng. naročito u Carigradu. plemić u staroj Turskoj. au besoin) u slučaju potrebe. beduivi (arap. eng. veliki posednik i vlastelin. rukoljub. protivotrovi. bezemschoon) trg. beggar) hi. platno. bezmen (fr. deo trga pod krovom. beba. pomešano s vodom (u Dalmaciji). neobojen. naročito crno. beglerbet (tur. prirodne boje. levog i desnog). begenmek) l. betuine. bezistan (pere. oda-brati nešto po svom ukusu. beze (fr. pokrajine u staroj Turskoj. oskudica. v. beatificare) posvetiti. luda. 2. padzehr) fark. sirijskim i severoafričkim pustinjama. detence. bediverica v. becassine) zool. adres-se au besoin). budala. beatificirati (lat. badminton) sp. ital. zaista. bogomoljke. dopadati se. bey) 1. onaj koji živi u ludnici (po velikoj london-skoj ludnici Bedlem). beatifikovati v. Be-kvadrat muz. nužda. kuv. baby) malo dete. beggar) pl. bezoan (fr. begging) platno za pakovanje. uvršćenje u red blaženih od strane pape. ženski ogrtač sličan arabljanskoj nošnji. bezeta (fr. bedevi beduinski) kobila dobre pasmine. najstariji red posvećen bogougodnom radu. bebi (eng. bekerel (skr. bezisten. jedinica za merenje aktivnosti radioaktivnih supstanci u Meñunarodnom sistemu. stočni trg. vrsta kolača punjenih penom od jaja i šećera. beggar) pl.. bezistan) trg. beylik) 1. bedevija (arap. bez (hebr. beg (tur. negovanju bolesnih itd.) begov sin. Be-dur (ital. tribunal koji sačinjavaju rabineri radi religioznih i obrednih pitanja. Bq) fiz. beylerbeyi) vrhovni zapovednik vojni i grañanski. beatificirati. električna beatifikacija električni eksperiment koji se sastoji u stvaranju svetlog sveti-teljskog venca (aureole). badawiyyun) kod. na menicama: adresa po potrebi. bezistan) v. kad bude nužno. bedinerka. 2. gospodar. bedak tur. tj. zapovednik. suprotno: Be-mol. begevisati (tur. Bć-dur) kuz. Baedecker-a). besoin. blago onima koji imaju. v. vrsta katoličkih kaluñerica naročito raširenih u XI i HŠ veku. svideti se. klevetničko celivanje ruke gospodaru u znak poniznosti ili kao dvorski ceremonijal. bedaf) glupak. bedeker putni vodič. igra slična tenisu. 3. baiser) poljubac. koja se stavlja obično iza imena. dopasti se. begov posed (dobiven od sultana). vazalsko. bedinerka (nem. pere. bisogno) potreba. proglašenje za sveca. baga. obično arapske. ritska šljuka. bezisten (pere. bezoard. starešina neke oblasti. Bedienerin) kućna pomoćni-ca samo u odreñene dane ili sate. adres o bezoan (fr. Bedlam. vrsta protivotrova sastavl»ena od konkre-cija iz stomaka raznih sisavaca. titula. bek (eng. jako obojeno košenilom boja koju upotrebljavaju poslastičari za bo-jadisanje kolača. četvoroutlasto „V". bez) 2. 3. tursko državno imanje. koja su živela od stočarstva i pljačke. odbitak na ime onoga što ostaje u sanducima ili burićima pri ispražnjavanju. knjiga. igra sa reketima i lopticama sa usañenim perima na jednoj strani. izabrati. begum (tur. fil. begoglija (tur. bekasina (fr. beatifikacija (lat. skitalačka arapska plemena u arabijskim. pr. back) sp. rica. naravno. posle čega dolazi akt kanalizacije. fig. fino tanko platno. beati possidentes) srećni su oni koji imaju. bezistan. beguine (eng. bezbeli (tur. beatitudo vestra (lat. begine. barska šljuka. begine. razrešavajući znak kojim se jedna povišena ili snižena nota vraća na prvobitni stepen. begine (nlat. odobrava™.beati posidentes 107 bekerel beati posidentes (lat. bez (tur. one koje se prave sveticama. bež (fr. o bezoan (fr. begluk (tur. proglasiti svecem. tur. begute. bedine-. baisemain) celivanje ruke. igrač iz uže odbrane fudbalskog tima (svaki tim ima dva beka. udovica velikog gospodina. 3. biti saglasan s nečim. priručnik za turiste (prema imenu nemačkog izdavača K. besplatan rad raje na begovom imanju. preko mreže razapete 155 st od zemlje. far«. odobriti. 4. bezette) crvena šminka. tržište. trg. bevanda (ital. bedminton (eng. bedlamite) ludak. 2.) udova-carica. gospodin. bedlemit (eng. pokrivena čaršija. siromaštvo. ako bi trasat odbio primanje. stanovnici pustinje. bevanda) vino. besbelli) dabome. bezoar (fr. bedak (pere. bezoardika (nlat. beige) koji je bledosmeñe boje. bedast. knez. bezemšon (hol. upućivanje menice na treće lice. titula jedne indijske kneginje. badawiyy. beth-din) l. naročito kod neprerañenog šećera. beduina (arap. lopta za tu igru. potrebnost. jevrejska sudnica. badawiyyun) pl. bezoardica) pl. uvrstiti u red svetitelja. beatificatio) posveći-vanje. bejzbol (eng. base-ball) nacionalna sportska igra u SAD loptom i palicom. beatitudo vestra) Vata Svetosti (oslovljavanje pape). upravnik jedne oblasti. predstavlja jedan .

al. bon) budala. bela) l. narukvica. kurjača. bellum internecinum) rat do istrage. beledin trg. bukraiyy. bengal) polusvilena tkanina. decibel. moreuz. belanda (ital. belvi (fr. nezvaničan i podrugljivo-prezriv naziv za vojnika Denjikinove. Bekerelu (1852—1908). upotrebljava se. bel-esprit) lep duh. vinika. brokat. belletriste) onaj koji se kao pisac bavi beletristikom. beladona (ital. belegija (tur. prvobitno prirodno stanje čovečanstva. belogardejac (rus. belegi) brus za oštrenje kose. belandre) mor. zvučanje sa osnovnim tonom b. belvedere (ital. paskviza. 2. radi povećanje zenica. belemnon oružje za hitanje. kao kamen tvrda masa koja se u veličini kokošijeg jajeta ponekad nalazi u bubrezima velikih jesetrimoruna. nazvala po gradu Benaresu. vojno lice koje se smatra kao protivnik sadašnjeg režima u SSSR. bel-espri (fr. tur. ni naučnim. Belona (lat. kod Jevreja i u Novom zavetu: arhiñavo. Bengal) oblast u severoistoč-nom delu Indije. bend-baci glavna brana) predgrañe Sarajeva gde reka Milucka ulazi u grad (nekad je na tom mestu postojala velika brana koja je služila za dovod vode). belles lettres. ratnički. izumitel>u telefona). kao sredstvo za ulepšavanje. balan. ñavolski poglavica. lola. u trgovini državnim hartijama: interes koji prodavac mora da snosi. bala. strela) geol. oznaka b. belles-lettres književnost) ona grana literature koja ne služi ni religioznim. bellum omnium contra omnes) rat sviju protiv svih. bella donna „lepa žena") bog. božanstvo starih Filistinaca. belmontin hen. bel kanto (ital. fig. bengalo (beng. deport. bala tur. bekrija (arap. pre obrazovanje društva (Hobsova pretpostavka). glavni sastojak atropina. belvedere. benares (ind. boginja rata kod Rimljana. tur. beletristika (fr. vrsta nordijskih plitkih jedrilica. (Atropa Belladonna) velebilje. upotrebl>ava se naročito za pravljenje sveća. beletrist(a) (fr. belemniti (grč. izvesno. bel canto) kuz. npr. bella donna) hen. nazvane po gradu Belčite. »sena Marsova. opšti rat. pametan i duhovit čovek. Davidov sin. ben sin) kod semitskih osobnih imena stavlja se pred ime očevo. belanda. organska baza koja se dobija od korena i lišća velebilja. lepo pevanje. naziv po francuskom naučniku A. od lakog materijala (bambusove trske ili dasaka). zabavna književnost svake vrste. slične taftu. up. čist parafin koji se dobija od petroleuma. glupan. 3. bez glave. deo Vatikana u kome se nalazi čuveni kip Apolonov. bema (grč. bengal (eng. ni praktičnim ciljevima. belki) možda. engleske trupe u Indiji sastavljene od uroñenika. naročito vladičin sto. bematin-sveće pl. ben (hebr.bekon 108 bengalo radioaktivni raspad u sekundi. jasno. beluga (rus. fr. borila protiv boljševike. belvedere lep izgled) kula. beluga kavijar najfinija vrsta kavijara. valjda. bellicosus) ratoboran. Be-mol (ital. belaj (arap. zabavni pisac. okovi na nogama. eng. belikozan (lat. Be-moll) «uz. fig. lisice. Bengal) pl. nevolja. jad. belćim (tur. bekuordejšn (eng. Belzebub (hebr. belli) poznato. muka. vrag. kičme.—A. bena (tur. fil. grivna. bacon) kora slanine. bez sumnje. Solomon ben David=Solomon. zlo. za vreme grañanskog rata u Rusiji. belos strela. beli (arap. karika. belt (skand. vojske koja se. nesreća. vrsta istočnoindijske svilene tkanine. služi za turiste. bekri) pijanica. s krovom od slame ili crepa. belchite) vrsta španske vune. bun. Benares) istočnoindijska srebrna tkanina. patnja. estetska i književna kritika. belomantija (grč. up. . belenzuka (tur. Bengalija (eng. Bembaša (tur. belelaks trg. butne kosti i lopatice. letnjikovcu ili kakvom uzvišenom mestu odakle je lep izgled (belvi). belum omnijum kontra omnes (lat. belum internecinum (lat. bangla. mus-lin sa prugama u više boja. vrsta levantskog pamuka slabog kvaliteta. Belt) tesnac. verovatno. Baal-Sebub) mit. beladonin (ital. ludača. na Dalekom istoku. ñavo. bema uzvišenje) pregrañeno mesto za sveštenike u grčkim pravoslavnim crkvama. luda. backwardation) trg. bengali (eng. Vrangelove i dr. lovce itd. ranija jedinica kiri. bela-donaekstrakt sok koji se spravlja od svežeg soka lišća ove biljke. pravac u muzici koji teži za što savre- menijom reprodukcijom tona i za virtuoznošću u izvoñenju. beluga) zool. belogvardeec) „beli gar-dist". bilezik) 1. manteia) gatanje (ili: proricanje) iz strela (na Istoku). bel jedinica za merenje jačine zvuka (po Aleksandru Grahamu Belu. belčite (šp. osušena polovina (strana) svinje. bekon (eng. čardak na kući. riba jesetra-mo-runa. pavta. suprotno: Be-dur. bungalow) jednospratna kuća. bellevue) v. Bellona) mit. tj. feljton. sveće izrañene od neke mešavine parafina i stearina. dakle pesnipggvo u stihu i prozi. 2. fosilni ostaci izumrlih se-pija iz perioda Jure i Krede.

Benediktipeg) vrsta finog likera (nazvane po tome što su ga najpre počeli spravljati kaluñeri jednog benediktinskog manastira u Francuskoj). lako isparljiv i za-paljiv. dobrotvorstvo. benignitas) dobrota. dobrodušnost. benedicite) molitva pre obreda u katoličkim manastirima. beneficialis) koji pripada crkvenim prihodima ili se tiče crkvenih prihoda. benevole lector) blagonakloni čitaoče! benevolentan (lat. beraha (hebr. korist. bentos (grč. povlastica. povlastica. beneficijar. benevreke (alb. beneficians) dobročini-lac. izradi kalupa za livnice. blagodejanac. benevolentia) blagonaklonost. benedicirati (lat. benevrek) uske suknene čakšire. dobija se iz nafte. blagosiljati. benevole lektor (lat. benedicite (lat. od neke predstave korisnice. čeličane i dr. benefic. dobročinilac. benzin (nlat. belje (fr. beignet) kuv. benemerit (lat. benedictin. 2. mañije. benediktiner (fr.banjo) gitari sličan severnoamerički crnački muz. berberis (nlat. služi kao pogonsko gorivo kod eksplozivnih motora i u hem. lože u parteru grañene u obliku kade. benedictio apostolica) apostolski blagoslov koji papa. industriji. naklonjenost. igra se u Skandinaviji i SSSR. to pismo je iz Italije prešlo i u Dalmaciju. bentlos dubina) biol. bengal strajp (eng. bezoe) hen. glupaci. benjovr (fr. naročitu ulogu danas ima u džez muzici. kneževini Benevento) vrsta latinskog srednjovekovnog pisma. tj. beotski (grč. priganica. bene va lete! (lat. bene meritus) vrlo zaslužen čovek. bandy) sp. bara t) carsko pismo ili povelja kojom se nekom daju naročite povlastice. berat (arap. napr. bene (lat. Beoćani (grč. baignoire) l. bezopasnost. čini. žutim. bendžo (eng. up. sadrži više od 50% montmorilonita. predstava u korist nekog glumca ili kakvog dobrotvornog cilja. . kupalište. benefactor) dobrotvor.bengalske vatra 109 bergonizacija bengalske vatra poznata vatrometna smesa šalitre i sumpora. glupo. benefactio) dobročinstvo. benedikpija apostolika (lat. kupatilo. benefis (fr. beneficijalni (nlat. nem. pismo kojim se davala eg-zekvatura evropskim diplomatskim predstavnicima u Turskoj. bensficija (lat.) dobit. zidni tepisi izrañeni u talijanskoj pokrajini Bergamo. beneficiarius) onaj koji prima prihod od nekog benefica. daje triput godišnje celom katoličkom svetu. benñeluk (pers. bain-marie) kuv. spreda uzane. benevolencija (lat. 2. benevreci. v. prvenstvo. Boiotos) stanovnici starogrč-ke pokrajine Beotije koje su stari smatrali tromim i glupim ljudima. carsko pismo kojim se neko postavlja na neki položaj. bergami (ital. iz Beotije. benevolens) blagonaklon. bengal stripe) trg. ben-mari (fr. benedictio) u katoličkoj crkvi: blagoslov. kada za kupanje. igra na ledu palicama i tvrdom lopticom. bezbojan. elektrogimnastika. naklonjen. blagoslov. opojna trava (napitak). bengilik. aromatičan ugljovodonik. dobija se iz katrana kamenog uglja. beneficium) dobit. tečan. milostivost. odakle se proširilo najpre u kneževini Benevento. rastvara se u alkoholu. tečna i lako zapaljiva smeša ugljovodonika. a onda i po celoj južnoj Italiji. bencilik) 1. korisnica. banja. odan. S6N6. lepo. javilo se (u drugoj polovini UŠ v. benediktinci al. takoñe: ñak koji prima stipendiju. benedicere) blagosloviti. bergamotto) carska kruška. otuda: ne-spretšakovići. bergamota (ital. zagrevalo vodom. beneficijant (nlat. poz.) u benediktinskom samostanu u Monte Kasi-nu. bergamo) pl. beneficiatus) v. dobrotvor. uštipak. beneficijat (nlet. žutika. berberiva (nlat.-tur. primalac prihoda crkve. posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi sa jelom da bi se održala toplota. prolaznost bolesti. bene valete) živeli! budite zdravo! beneventana (po ital. instrument sa 5—7 crevnih žica. preteča hokeja. zelenim ili belim plamenom. kaluñerski red sv. benefaktor (vlat. blagodejanje. zarada. a pozadi široke. benzol hem. beneficijat. benignitet (lat. životinje i biljke koje žive na morskom dnu. bendi (eng. krofna. vrsta plemenitih krušaka koje su iz Turske preneseno u Italiju. berberis) žuta boja koja se dobija iz korena biljke žutike. blagosiljanje. darežljivost. tj. SAD) vrsta gline. . benefakcija (lat. tromo. prihod. Boiotćs) pril. benefic (lat. praveći znak krsta. berberis vulgaris) bog. gori lagano crvenim. blagosiljanje. Bene-dikta (480—543). nespretno. bene) dobro. bergonizacija med. muslin sa prugama u više boja. osnovan u VI veku u Monte Kasinu. beneficancija. beneficijar (nlat. med. beracha) jevrejska molitva zahvalnicu. gde se u mestimično] upotrebi zadržalo do XTV v. bentonit (po Fort Benton-. beneficium) v. beneficij(um) (lat. val>ano. upotrebljava se pri vañenju nafte. benefice) predstava u korist nekog glumca. benedikpija (lat.

berkovec (rus. bertijonaža (fr. berza rada ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usredsreñuje ponudu i tražnju i. mangup. zatim sa robom: žitom. glavni joj je znak: potpuno rasulo u funkcionisanju živčanog sistema koji se javlja u kočenju donjih delova tela i slavljenju srca. fig. fig. beurt) pl. berceuse) kuz. nem. bermet (nem. berkan (ital. bert-brodovi (hol. 2. up. pelinkovac. beo metal koji ulazi u sastav berila. ugljem i sl. berkelijum v. beriberi (ind. berlingoca (ital. bergerie) tor za ovce. novčana pijaca. nlat. polumitske ličnosti u Norveškoj i na Islandu. „oni koji se pojavljuju u koži medveda". element. bursa koža. berlingozza) italijanski narodni ples. burza. znak Ve. znak Bk. Bersianer) pl. bela braća. birichino) raspušten dečak. plahovita ljudi i ratnici. berna (fr. mesni običaji koje je utvrdila uprava jedne berze. berlingot) polu-berlina. berlingare. dragana. berilistika (grč. strelci (vrsta pešadije u ital. bernesco) ćudljiv. 97. beri) med. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobraćaj na odreñenim linijama i imaju povlasticu za prevoženje putnika i robe.805 kg. bere. bereta (ital. hem. upotrebljuju ih kao putovoñe kroz snežne mećave na Sv. Bernhardiner) rasa pasa izmeñu doge i ovčarskog psa. beryllos) min.veoma raširena krvna bolest u Sev. brelengo. bersaglieri) pl. krzno. borsa. koji trguju na ber-zi. na taj način. birma. Bernhardu (Švajcarska) i za spasavanje putnika nastradalih u snežnim vejavicama. atomska masa 9. tulum za vino) mesto gde se redovno sastaje poslovni i trgovački svet radi zaključivanja poslova. heksagonalni mine-ral. ili zelenkastoplave (akva-marii). kaluñeri katoličkog kaluñerskog reda. berzijanck ljudi koji se bave berzanskim poslovima. koji nema u sebi vitamina „be". vermut. pesnika Bernija. (produktna berza). redni br. rod. transuranski element. berneskan (ital. bernijeskan. koji je preradio Bojardov ep „Zaljubljeni Rolando"). crvene i bele. kada pobesne. berzanski uzvisi trg. lake karuce sa dva sedišta. beril (grč. berit savez. Indiji. berretta) v. beavitamknoza. nazvana po istoimenom de-partmanu na Dordonji. utiče na suzbijanje besposlice. osnovana 1836. ruska mornarska mera od 10 puda = 400 ruskih funti = 163. i odlikova-li se u borbi divljim besom. redni broj 4. berićet (arap. dobiju snagu za dvanaest ljudi: strahoviti junak i njegovih dvanaest sinova koji su išli u boj bez oklopa. beržerija (fr. berlinska kola. bereket) l. berseza (fr. besni. bertillonage) u kriminali-stici: utvrñivanje istovetnosti (identi- . bergere) pastir ka. mila od glagola mal obrezati pokožicu penisa) crkveno-verski obred kod Jevreja. duge dlake.02. beryllos. samo u medveñoj koži. zastava kojom se mornari pozivaju da se vrate s kopna na lañu. berylliumj hem. crkveni čin kojim se krštenje potvrñuje miropoma-zanjem. u Francuskoj. baraka. berlengo (fr. bourse. pastirska pesma i igra. berekin (ital. ber-serkr) tig. uvo-ñenje u zavet praoca Avrama. kitajske i napolitanske rase. beržera (fr. a koji važe za poslove obavljene na toj berzi. ukras za glavu. berkšir (eng. ovčar-stvo. beržerak (fr. nastran (po načinu pisanja ital. firmare) krizma. berlina (fr. berklijum hen. tur. beret) plitka i okrugla francuska kapa. bez prednjeg sedišta. beryllos) gatanje. berkshire) po eng. berzerkeri (nord. Bergerac) vrsta finog francuskog vina. pod berza. nlat. koja se javlja kao posledica hranjenja samo kuvanim pirinčem. berza (fr. naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efek-tna berza). obrezanje. mutnozelene boje. bere (fr. široka. bernijeskan (ital. up. berilij(um) (grč. kostreti ili kamilje dlake za prevlačenje nameštaja. ljudi koji. berit-mila (hebr. bernesco) v. novčanik. Berni. Australiji i ist. deran. zavet. berma (lat. Africi. ljubavnica. beretka. ranije upotrebljavani u ruskoj i srpskoj pešadiji. berklijum. uspavanka. proizveden veštački u laboratoriji Kali-fornijskog univerziteta u Berkliju (Veg-kley). gradu Berk-širu nazvana rasa crnih svinja. Wermut) aromatično desertno vino s pelenom. v. Berdan) puška ostraguša. = beli skorbut. berne) kor. postavljena naslonjača. vojsci. sreća. berkovec) mor. zavet obre-zanja. berracano) gusta i teška tka-nina od vune. up. letina.berdanka 110 bertijonaža berdanka (eng. osnovanog 1098. proizve-denih ukrštanjem sijamske. bernardinac (nem. bourse. nazvana po pronalazaču Amerikancu Berdanu ( + 1893). plod. bernardinci pl. berzijanci (fr. napredak. ital. prori-canje budućnosti iz čarobnog ogledala (napravl>enog iz berila). bersaljeri (ital. otuda i naziv. neprovidan. up. zategnute ćebe kojim se neko baca uvis (stara francuska igra).). berline) vrsta lakih kola sa četiri sedišta i sa zavaljenim arnjevima. plemeniti beril je ili divne zatvorenozelene boje (smaragd). god.

besar (fr. nazvan po švedskom hemičaru Henri Besemeru (Nepgu Bessemer. bešika (tur. tur. antropolo-gu Alfoisu Bertijonu. bibacitas) želja (ili: strast) za pićem. bestijarijus (lat. stražar. sisaljka. greška. surov. biblijska arheologija nauka koja ispituje način ureñenja i života. 1813—1898). beton) smesa od šljunka i cementa koja ima svojstvo. bibere) piti. alfa-zraci. divlji. razumevanje u knjige. biangularan (lat. med. v. dehaizam napredni pravac u babizmu. bestijalan (lat. 2. bestia) životinjstvo. muški šešir sa uzanim obodom. dvozgloban. momak. skotsko ponašanje. severnoamerička narodna igra loptom. bestia) zver. Biblija (grč. istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji. up. biarda mašina za tkanje. umetnost i sl. bi. bestiarium) knjiga sa slikama životinja. običaje. Besemerov aparat aparat za proizvoñenje čelika i bakra. besje. biartikularan (lat. to biblion u značenju knjižica. prednapregiuti beton ar- . zverska priroda. pripadnik plaćene konjice. baisser) trg. tanjiri i ubrus. biarhija (lat. cirkus. beštek (nem. beša (tur. becirk (lat. koji ima pristalica i u Evropi i Americi. nedostatak. biandrija. biberon) pijanac. bećar (pere. trgovati) delo koje u odreñenoj vrsti postigne najveći broj prodatih primeraka. kao i robe koja se kotara na berzi. besa (fr. Besemerova metoda postupak pri pročišća-vanju sirovog gvožña pomoću toplog vazduha. bis. bestijalnost (lat. compromissum) koji ne pravi kompromise. nečovečnost. igra se na igralištu u obliku romboida čije su strane duge 27 t. gama-zraci. bi-kar bez posla.besa 111 bibliognozija mirani beton prethodno napregnut na pritisak zatezanjem čelične armature (nosi-vost mu je veća od armiranog). grubo. zver-stvo. bibHon knjižica. nečovek. up. akcija i drugih hartija od vrednosti. padanje cena i kurseva državnih papira. onih naroda koji se u Bibliji pominju. baisse) l. neoženjen čovek. knjige koje sačinjavaju Stari (na hebrejskom) i Novi zavet (na grčkom). angularis uglovni. skrać. bekrija. v. biberon (fr. aner. andros muž) zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme. behika (grč. npr. annus godina. bestija (lat. 3. bestialis) zverski. knjiga. radi pojačanja. lekovi protiv kašlja. 4. sredstva. baissier) trg. bestseler (eng. nepomirljiv. arhe vlada) dvovla-šće. bibere ad numerum(lat. mehur. biblia knjižice. skotološtvo. besli) l. pošto se ovlaži. kvart. base-ball) sp.) 2. bis. behar proleće. fr. boca sa cuclom. Besteck) pribor za jelo: nož. nadničar. bi-. 2. razboj (naziv po pronalazaču). bešlija (tur. viljuška. bex. nečovečan. bkblio. ist.(lat. seli prodavati. da se stvrdne kao kamen (u novijoj grañevinskoj tehnici igra jednu od najvažnijih usluga). naročito cvet ia voćkama. besa (alb. i sa dva tima sa po devet igrača. nepopustllv. kod Albanaca: tvrda vera. bi-. bega (grč. npr. Bezirk) srez. bibere greko stope (lat. kašika. bekar) l. gnosis poznavanje) poznavanje knjiga. životinja. Besemerov čelik. bi-. tvrda reč. knjige) Sveto pismo.najamni vojnik. best najbolji. bibi) ženski šešir sa malim štitom. bitumen. bianuelan (lat. behar (tur. besik) detinja kolevka. divlje. diarhija.od grč. bibacitet (nlat. articulus zglob) koji ima dva zgloba. armirani beton kada se u betonsku smesu doda još i gvožñe. 1853—1914).: BCG od bacil CalmetteGuerin) vakcina protiv tuberkuloze. skotstvo. beta-zraci fiz. beskompromisan (lat. kutni) dvougli. lola. besa) mana. bibi (fr. bibere ad numerum) ispita uz zdravicu odreñen broj čaša. Besemerov čelik čelik koji se dobija oksidacijom sirovog gvožña. igrač na berzi koji špekuliše padanjem vrednosti berzan-skih artikala. knjiga sa pričama iz životinjskog sveta. neženja. trg. vindžija. fikacija) neke ličnosti putem antropometrijske metode (naziv po fr. beton (lat. najamni radnik. časopis. besje (fr. nekome dati besu dati nekome tvrdu reč da mu se neće nikakvo zlo dogoditi od onoga koji je dao besu. fr. grč. procesu beta-raspada. a sastavlje-ni su od beta-čestica. list i cvet voćke) cvet. mangup. bestiarius) borac sa zvero-vima u areni (kod starih Rimljana). zver-čovek. bis) predmetak u složenicama koji kazuje da se značenje drugog dela složeni-ce dvaput javlja. biandrija (lat. bibere graeco more) piti po grčkom običaju (tj. biblion. bexos kašalj) pl. knjiga. biannuel) koji izlazi dvaput godišnje. bestijarij(um) (nlat. elektron ili pozi-tron koji izleće iz atomskog jezgra zajedno s neutronom ili antineutronom. beseže (po fr. bilupa itd. potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata u tzv. besar. grč. grub. beta) ime drugog slova grčkog alfabeta (R=naše „b"). sklonost piću. kada se u čije zdravlje pije onoliko čaša koliko njegovo ime sadrži slova ili koliko mu se još želi godina života). bibere (lat. bibliognozija (grč. bes-bol (eng. nem. vrsta radioaktivnih zraka. odeljak. životinj-ski.

bigener). bibliofil (grč. bigotisme) tobožnja svetost. bibliopol (grč. nauka o Svetom pismu. biblista) poznavalac Biblije. bogomoljstvo. nomfa) nauka o ureñenju biblioteka i upravljanju bibliotekama. tkana kao čoja (upotrebl-ava se za zimske čakšire). naročito slavuji). knjigoljublje. bibliolater (grč. biti u okolu. pisac (ili: sastavljam) spiska knjiga jedne struke. raskršća. bibliomantija (grč. biblioliti (grč. biver (eng. bivertin (eng.) knjižničar. bivijum (lat. grč. biblfon. bibliotekonomija (grč. onaj koji svoje knjige nerado pozajmljuje. po kojima se udara drvenim maljićem. bibliotheke zbirka knjiga) knjižnice. taphos grob) . . a reñe donosi i kritičke napomene. bigamija (lat. bivariare) šarati. onaj koji se pravi da je strogo religiozan. biblioteka (grč. biglisati (grč. biva Jiuz.) poznavalac knjiga. stanovanje vojske pod malim šatorima. bigot (fr. npr. bibliotekar (grč. licemerstvo. engleska pamučna materija. cink. ukrasiti šarama. dvoženac. licemer. nlat. slepo verovanje svemu što je napisano ili štampane. valere vredeti) he*.) žena koja ima dva muža.) poznavanje knjiga. beaverteen) trg. bivouaquer) okolovati. naročito Sveto pismo. bigoterie) verska zatucanost. dvomužištvo. onaj koji se drži samo Biblije. bez obzira na predanje. od dve vrednosti.) koji preteruje u pobožnosti. zbirka knjiga. ili celokupne književnosti jednog naroda. bigot) onaj koji slepo veruje.. mafnesthai ushići-vati se) onaj koji strasno skuplja knjige iz čisto spoljnih obzira. pretvarati se. latreia služba) preterano i zanesenjačko poštovanje Svetog pisma. starosti. bibliografija (grč. bibliotheke. mania ushićenje) bolesna strast za skupljanjem knjiga iz čisto spoljnih obzira. biglizo) pevati. olovo. nauka o Svetom pismu. pa su dobili mineralan izgled. izvi-jati melodiju (ptice. tj. naziv za sve one elemente kod kojih se jedan atom spaja sa dva atoma vodonika. bibliopoles) knjižar. bivakirati (fr. ili se zamenjuje dvama atomima vodonika. bibliotekografija (grč. bitne vrednosti za nauku ili predmet koji skupljača posebno interesuje. bivium) mesto gde se stiču dva puta. nasumce otvori. biblion. bigamistki&a (lat. licemeriti. sro-dan lauti. odnosno dva atoma drugog nekog jednovalentnog elementa. njihove sudbine itd. poieo činim) veština sastavljano (ili: pisanja) knjiga. obično se sastoji u jednostavnom ispisivanju naslova dela. biblioteka (grč. grapho pišem) poznavalac knjiga. bigotirati (fr. logorovati u polju. čovek koji preterano poštuje Sveto pismo. biblicizam (grč. raskrsnice. bibliolatrija (grč. železo i dr.sahranjivač knjiga". verski zatucan. preterana pobožnost. manteia proricanje) proricanje iz mesta na koja najpre padne oko kad se knjiga. biblfon) stručno poznavanje Svetog pisma.) čovek koji ima dve žene. dvospolan. biblion. kao npr. išarati. bibron (fr. biblfon. hermafroditski. bigot) praviti se svecem. valens koji vredi. bibliologija (grč. biblion. dvovredan. biblioman (grč. japanski narodni instrumenat. nauka o ureñenju biblioteka. Ifthos kamen) pl. bibliophilos ljubitelj knjiga) onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne. philia ljubav) ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti. onaj koji se razume u knjige. otisci lišća na kamenu.) pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jedinstven otkriveni sistem misli ili života. biblicitet (grč. bis. biblfon. tehničke opreme. bigarirati (fr. poznavanje Svetog pisma (Biblije). sa 4 žice. kiseonik. upravnik. biglao. poljski logor. up. bibliologia) nauka o knjizi i knjižarstvu uopšte. beaver) trg. latreuo služim) čovek koji voli i ceni knjige. okamenotine lišća. pomoćna nauka koja se bavi što potpunijim sakupljanjem i opisivanjem štampanih dela ili jedne naučne oblasti. bibliograf (grč. pravljenje (ili: izrada) knjiga. prodavac knjiga. bivak (fr. stupanje u nov brak pre no što je prvi razveden. biberon) v. bibliopeja (grč. bivalentan (nlat. bakar. licemerstvo. bigotan (fr. biblfon. biblion. radi origi-nalnosti štampe. bogomoljstvo. bibliotheke. biblion. gamos brak) dvobračnost. rukovalac bibliotekom. bibliomanija (grč. geol. bigoterija (fr. licemeran. bivouac) voj. dvoženstvo. grapho opisujem) opisivanje biblioteka. bibliofilija (grč. objašnjavač Biblije. dvomužica. bigeneričan (lat. bibliotaf (grč. bi-. bigamist(a) (lat. retkosti. bogomoljac. grč. bis. biblist(a) (nlat. provesti (ili: provoditi) noć pod vedrim nebom. bigarrer. koji ima dva spola.) neodstupanje od Svetog pisma (u propovedima). ona može biti azbučna. biberon.bibliognost(a) 112 bigotirati bibliognost(a) (grč. hronološka ili sistemat-ska. grč. bigotizam (fr. grub vuneni porhet. koji ima dve vrednosti. genus rod. biblion. rukopisi koje je Vezuv (vulkan) zatrpao u Herkulanumu i Pompejima. rasprava o raznim izdanjima Biblije. spisateljstvo. sumpor.

bisogno. zlatar.). naročito u moškavca. fig. bidetto) sud za intimno ispiranje »sena. biennale) kulturne manife-stacija koja se održava svake druge go-. dragocenost. juvelir. ulagivački. koji se ulaguje starijima od sebe. s obe strane izdubljen. bicefalan. bi-convexus) om. bikonveksno sočivo. intra biduum) u roku od dva dana. nastran. . bizarerija (fr. pl. vizantinci. i dopuštao svojim dvora-nima i ljubimcima da vrše uticaj na najvažnije državne poslove. krivotvo-renje novca. up. neobičnost. filozofiji. camera) dvodomni sistem u ureñenju države. bidens (lat. dvozube vile. u slučaju potrebe (na menicama). Byzantion. kephale glava) dvoglav.) 1. bizantolog (grč. bije (fr. juvelirska radnja. al bisogno) trg. nastran čovek. biduum (lat. koji kadi. zone pojas. bide (fr. nakit. intra biduum (lat. billonnage) nedopuštena trgovina novcem male vrednosti. billonneur) proturivač nepropisnog ili lažnog novca. ar-heologiji. na kome su 1946. redni broj 83. hebr. mali konj. udvorički. biduum) vreme od dva dana. 2. srebrni novac bez propisne količine srebra.) v. divlji bivo. bizantijski (grč. bi-quadratus) kat. bije o porter (billet au porteur) priznanica ili menica koja se isplaćuje donosiocu.dine. zlatarske radnja. bijon (fr. bidet. osobenost. bikini (po ostrvu Bikini u Tihom okeanu. bijenij(um) (lat. npr. rok od dva dana. bi-. potreba. bijonirati (fr. bikarbonat (nlat. Byzantion. billonner) proturati nepro-pisan ili lažan novac. up. čudnovat. koji se sastoji od dve zone. grč. biznis (eng. gde je neo-graničeni vladar bio u isto vreme glava države i crkve. bizantijska umetnost. proturanje lažnog novca. bije d' bank (billet de banque) banknota. besem) gust sok jaka i prijatna mirisa koji se nalazi kod nekih životinja. biennium) vreme od dve godine. Bizantinizam. novčanica. fig.) pl. oblast) koji je podeljen na dve zone. Byzantikon) koji se tiče grčkog ili istočnorimskog carstva. bizarnost. vi-zantolog. bizoialan (lat. juvelirska roba. biennis) dvogodišnji. i radili na istoriji. dragulji. fr. bilet. od koje je ranije pravljen sitan novac. business) posao. bizon (grč.bigotnost 113 bikonkavav bigotnost (fr. logos) naučnik koji se bavi proučavanjem duhovne i materi j alne kulture u staroj Bizantiji. karbonat sa dva ekvivalenta ugljene kiseline prema jednom baznom. zlatnici grčkih careva. dragocenost. ali sa znatno više bakra. dvogubo spregnut. bigotizam. up. puzavački. bizantologija (grč. četvrti stepen (četvrta potencija) jedne veličine. bizarnost (fr. bijenale (lat. billon) legura od srebra i bakra. 3. bizmut (lat. dvogubo izdubljen. vizmut. zuber (u Evropi). konjče. bi-conjugatus) dvostruko sparen. ukras. bijenalav (lat. tj. bižu (fr. al bizonjo (ital. vizantijske bizantinizam (grč. dvobojan. pokorno služenje i udvaranje vladarima i njihovim prohtevima. bikvadratne jednačine jednačine četvrtog stepena. teologiji. bijonaža (fr. bikonveksan (nlat. bufalo. čudesan. bi-dens) dvozubac. neobičan. bikamerizam (lat. vršeni opiti atomskom bombom) vrsta dvodelnog ženskog kupaćeg kostima čija je veličina svedena na najmanju meru. američki divlji bivo. bikefalan (lat. bije a ordr (billet a ordre) vlastita menica. Byzantion) 1. bikonkavno sočivo. bizantinci (grč. besoin) nužda. bikonjugiran (lat. bicarbonas) hen. do propasti Bizantijskog Carstva. bisamum. bizam (nlat. npr. vizantologija. mošus. dvogodišnje biljke. bismutum) hen. bijoutier) trgovac dragoceno-stima. bis. bikvadratii koren četvrti koren neke veličine. atomska masa 208. dragulj. bikvadrat (lat. pri lečenju od sifilisa i dr. osobenjak. bizonjo (ital. bi-concavus) om. grč. dvozube rogulje. i kao lek za jačanje živaca). v. bizarrerie) čudnost. 2. bi-. u jednoj kesi u blizini čmara (upotrebljava se kao miris. bizar (fr. sistem vladavine sličan onome u Istočnorimskom Carstvu. npr. menice koja se isplaćuje samo izdavaocu. analistici. puženje pred nitima a nadmenost prema nižim od sebe. bikoloran (lat. bikonkavan (nlat. znak Bi (upotrebljava se i kao antiseptično sred- stvo. logia) nauka koja se bavi proučavanjem celokupnog života (duhovne i materijalne kulture) u staroj Bizantiji. retori-ci i poeziji. bižuterija (fr. geografiji. osoben. billet) trg. bizarre) čudak. I bizaran (fr. bijou) nakit. ital. u dve boje. element. bakarni novac sa nešto srebra. trgovački posao. bijenalije (lat. bikarbonat sode. bizarerija. dragi kamen. bižugje (fr. dvogubo ispupčen.980. bog. bijouterie) trgovina dragocenostima.) v.) ćudljiv. bfson) zool. bicolor) bog. ispupčen s obe strane. bijoner (fr. grčki pisci koji su pisali od vremena Konstantina Velikog (325) pa do pada Carigrada (1453). kada u kojoj se kupa sedeći.

bimestran (lat. mrkožut) hen. dvaput. fig. bilis (lat. prepredenost. ulaznica. ulvus. na kojoj dve osobe ili više njih igraju loptama od slonove kosti koje udaraju takovima (keovima). bille. nlat. bilabialis) gram. bi-. bis. obostran. knjigama. binbasi) komandant po evropskom uzoru ureñenih trupa u Turskoj. rubinus) he«. bilateralan (lat. žuč. dvorog. po kojem zlato i srebro imaju stalnu i odreñenu vrednost u meñusobnom odnosu. kristalno staklo. billet) blagajna. bilis. bilis) med. prodavnica ulaznica. bilirubin (lat. biliosus. bimanus) dvobimbaša (tur. pun žuči. loupe) opt. priznanice. bilet (fr. bilis) hen. železničkih karata. billet) izdavanje ulaznica. lingua jezik) dvojezičnost. up. orlean. bilupa (lat. bilabijal (lat. bilinguis) dvojezičan. fr. bi-lanx sa dva tasa) trg. bi-cornis) zool.). fig. poreñenje prihoda i rasho-da na kraju jednog računa. crvena bojena materija žuči. prevučena zelenom čojom. bimembričan (lat. cedulja. etiketa. p. biletar (fr. bilboquet) igra u kojoj se lopta hvata na štap. bilansirati (lat. krajnji ishod nečega. metallum) dvojki novčani sistem jedne zemlje. biliozan (lat.). bimenzis (lat. biliaire) koji se tiče žuči. mesto gde se izdaju karte. cedulja. bilten (fr. latus strana. žučno crvenilo. bi-. o konju: izbacivati prednje noge napolje. na-| prasit. beryllos beril) gorski kristal. četvrtasta i zarubljena. nepot-duniili hropot bimetalizam ona] kod koga i zlatni i srebrni novac važi kao kupov-no i platežno sredstvo s tim što zlato . služe kao podloga papirnom novcu. žutozelen. glavni sastojak žuči. zvaničan dnevni izveštaj (npr. bilingvitet (lat. billarder) na bilijaru: jednim udarcem takom loptu dvaput dodirnuti.bikornan 114 bimetalizam bikornaa (lat. cedulja. gnev.000). bilan. izdavalac karata (želez-ničkih itd. bullettino) dnevno saopštenje. beryllus. billard) igrati na bilijaru. železničkih karata itd. bimembris) koji ima dva uda. billeter) stavljati na robu ceduljice sa cenom. izvršiti sravnjenje prihoda i rashoda u trg. bixa) ham. ballur kristal. lat. o sednici ministarskog saveta. fr. up. bilis. biletar. bilardirati (fr. bilingvizam (lat. biksin (nlat. dvomesečje. priznanica. sugla-snik koji se izgovara s obe usne. fig. izvesti zaključak o svršenom poslu. fr. bulletin. izborni listić. dvočlan. tek pošto bude triput pročitan i primljen u oba doma. bildž (eng. bil (eng. jednim udarcem udariti dve lopte.000. bilijariti (fr. i oboje . igra na bilijaru. trg. bilingvičan (lat. se. bis. žučno žutilo. bilijarda (fr. žučno zelenilo. lat. Bilanjz) v. priznanice.000. dvousneni suglasnik (b. billa. fig. prepreden. obično krajem svakog meseca i svake godine. dvoličnost. bilabijalan (lat. ital. bilieran (lat. bilanca (nem. bilokacija (lat. billetier) poz. figurice od zovine srži sa olovom na dnu. bili. nlat. billiarde) hiljadu biliona. v. biljur (ar. žučni. major. billetier) v. bipateralnikontrakt ugovor koji obavezuje obe ugovaračke strane. bimester. izvesti završni račun. bilans (fr. bilboke (fr. lupa sa dva sočiva. vert zelen) hen. bilaroc) trg. potvrda. razdražljiv. sa dva člana. crvenožuta bojena materija žuči. I bilion (fr. bilancio.) vreme od dva meseca. bilet. grč. takoñe: pisamce. tip. bileter. koji se. manus. bilans. bilis žuč. pritvornost. ljutina. zakonski predlog (u Engleskoj). upravljen na suprotne strane. podnosi kralju. ulaznice. bimestre. tako da uvek stoji uspravno. billet) pisamce. žustar. zaključiti neki posao. saldiranje. izdavati ulaznice. bis. fr. saldo. ravno dno u sredini lañe. biletirati (fr. zelena bojena materija žuči. kratak.koji se izgovara uz učešće obeju usana. tempus) v. bileta (fr.000. locus) istovremena prisutnost na dva mesta. prek. biletura (fr. upotreba dvaju jezika u govoru. biletarnica (fr. pritvoran. drveni prutić kojim se meće zlato pri pozlaćivanju. bulla) predlog. billion) milion miliona j (1. labium usna) gran. bilin (lat. dvoličan. sa dva roga. bilijar (fr. bimenzan (lat.) v. bimemsis) dvomesečni. bilingvitet. ital. završni račun o prihodima i gubicima koji se izvodi s vremena na vreme. fig. jed. bimestris) dvomesečni. bis. bilateralis) dvostran. železničke karte i dr. bimenzis. bilge) mor. dvousneni (suglasnik). lat. biliverdin (lat. bilinguis dvojezičan) v. bimetalizam (lat. bilis. listak. o stanju na frontu. bilifulvin (lat. o stanju zdravlja. bileter (fr. posetnice i sl. železnička (ili: tramvajske) karta. up. donji deo lañe. bilis) žučan. zapovednik tabora koji je obično imao hiljadu vojnika. o aktuelnim političkim pregovorima i sl. m). bimester (lat. nlat. mrzovoljan. biman (lat. koji govori dva jezika. prodavac ulaznica za predstave. menica.). bis. nlat. sitni štamparski poslovi (karte. billard) vodoravna tabla na četiri kratke noge.

zavoj. kibernao upra-vljam. vrpca. svih životnih procesa. eng. bioklimatologija (grč. biologos) naučnik koji se bavi proučavanjem porekla i uslova života. koji se tiče binoma. bivomizam (lat. binjiš (tur. bfos. koji je udešen za oba oka u isto vreme. grč. energetika svega živoga. bfos. rañanje) razvitak života. binom (lat. up. bi-. ovako je nazvao profesor Maks Fervorn (1903) veoma komplikovana belančevinasta tela koja su pravi i glavni nosioci života: život se sastoji u neprestanom raspadanju i obnavljanju tih biogena. bfos. (grč. pojas. bfos. binomski (lat.) fil. binub (lat. krmanim) deo kibernetike koji proučava tokove informacija i sisteme regulacije u živim organizmima. genos) koji se tiče razvitka života. pisac biografije. grapho) veština opisivanja života. dynamis sila) nauka o životnim silama i životnoj delatnosti. kao i uticaj živih bića. pravac u teoriji saznanja koji smatra saznavanje kao akt održanja i unapreñenja života. biogenetični zakon zakon po kome je „ontogeneza ili razvoj jedinke kratko i brzo. genesis postanak. od dva) dvojki. bioenergetika (grč. biodinamički. koji čine predački lanac dotične jedinke" (Hekl). graphfa). ge zemlja. binjektaš (tur. bfos. bineran. biogen (grč. zbivanja. arithmetike) nauka koja se bavi sračunavanjem prosečnog trajanja čovečjeg života. regulator) poz. veština pisanja biografija. ponavljanje filogeneze ili razvoja svih predaka. mat. bio. ona filozofija koja na pojmu „života" hoće da izgradi celokupni pogled na život i svet. dvočlani. logfa) nauka koja proučava uticaj klime na živa bića. okovratnik. bfos. biogenetičan (grč. biologizam (grč. genetički inžinjering. bina (nem. biografika (grč. binek tasi) veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne ili siñe sa konja. pozorište.). a+ br. binaire) v. bfos. elektrobiologija nauka o električnim uslovima života biljaka i životinja.. binarius koji sadrži dva. oculus oko) sa oba oka. biblion knjiga. biokibernetika (grč. fr.bin 115 biologist(a) važi kao osnova i što se može neograničeno kovati. bios. kao sredstvo u borbi za opstanak. biologfa) nauka o životu. padinom od dva člana. med. životni. dvojedinični. graphfa) spisak dela i knjiga koje se odnose na život i rad nekog čoveka (pesnika. biologist(a) (grč. bfos. sa dva člana. genos poreklo) biol. pravac sociologije koji postupa po biološkim analogijama. bioliti (grč. sophfa) v. nlat. bioblasti (grč. poslednja sedišta svih životnih pojava (ćelija je. up. binen-regulator (nem. bioaritmetika (grč. naočari. bini. biosofija. od dva dela. po učenju Altmana. engineering) v. Ifthos kamen) kol. logos) fil. nosila ga je poglavito turska konjica. suprotno: monometalizam. npr. životopisac. . zavoj za oba oka. dvočlani izraz. blaste klica) pl. biografija (grč. ibn. logos) fil. predeo u pogledu geografskog položaja) nauka koja proučava uticaje atmosfer-skih promena. bini. bfos.. nauka o geografskoj rasprostranjenosti živih bića.(grč. binubus) čovek koji se dvaput ženi. opt. bfos. zakonima nasleña i prilagoñavanja uslovljeno. pristalica biologizma. binda (nem. filozofa. bfos. bini po dva. petlja. binaran (lat. bfos. bfos život. klfma. fotografski prikazivač stvari i osoba u kretanju (kinematograf). deli se u fitogeografiju (geografiju bilja). biobibliografija (grč. koji se sastoji od dve jedinice. Biinne. bios. bfos. veličina koja se sastoji iz dva dela. biologija (grč. raznih zrakova na čovečji organizam i uopšte na sve što živi. kolo-nija bioblasta). bfos. životopis. grč. nomos zakon) mat. vladaoca i dr. bioklimatika (grč. aparat za udešavanje svetlosti na pozornici i u pozorištu. bfos. biograf (grč. naročito nauka koja se bavi proučavanjem organskih prirodnih tela i pojava koje su za njih vezane (zoologija i botanika). biodinamika (grč. biographfa) opisivanje (ili: opis) života. pr. biol. bfos. energefa) fil. Bijhne) pozornica. povoj. a i Srbi'. biogenija (grč. shvatanje da postoje dve vrste zakonskih odnosa: kauzalni (uzročni) odnosi. grč). na klimu. biozofija (grč.) istorija razvitka života. biogeografija (grč. grapho pišem) onaj koji opisuje život. dok je kovanje srebrnog novca zakonom ograničeno. binaran. bini?) grañanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa. binokularan (lat. dogled za oba oka. biofori. biogeneza. na kojima se osnivaju prirodne pojave. posebno biocenoza i vegetacije. Binde) veza. životne jedinice manje od ćelija živih bića. zoogeografiju (geografiju životinja) i antropogeografiju (geografiju čoveka). kamenje koje je uglavnom postalo od okamenjenih ostataka životinja i biljaka. binocle) cviker. poreklo. biolog (grč. bfos) predmetak u složenicama sa značenjem: život. binokl (fr. binerav (lat. bioinžinjering (grč. bin v. to klima nagib. i njima odgovarajući zakoni na kojima se osnivaju duševne (psihičke) pojave.

nem. svitci) sveta. bioskop (grč. logia) fil. heksagonalni ili magnezijin li-skun (nazvan po francuskom naučniku Biot-y). ova pojava biva usled oksidacije luciferina pomoću kiseonika iz vazduha. šarlatan-sko predskazivanje trajanja života na osnovu kucanja bila. biopsihologija (grč. bios. bionti (grč. razmnožavanja itd. tj. biomatematika (grč. socius drug. skopem gledati) aparat koji pokazuje žive slike. psyche duša) fil. biozofija. čista rasa. grañe-vinskih objekata čije osnovne osobine treba da budu što približnije osnovnim osobinama živih sistema. logia) proučavanje i primena životne delatnosti najmanjih životinjskih i biljnih bića (mikroorganizama) na privrednu delatnost. bios. tj. njegovih fizičkih i psihičkih osobina. bios. bios. logia) deo sociologije koji proučava društveni značaj dužine čovečjeg života. bios.) v. ovako je nazvao 1866. up. pojava hladnog i vidljivog zračenja svetlosti kod tzv. sphaira lopta) celokupan prostor na našoj planeti koji je naseljen živim bićima. nastala u XX veku. koja se bavi proučavanjem grañe i funkcije bioloških sistema i njihovih sastavnih elemenata radi prime-ne dobivenih znanja u tehnici. biosfera (grč. bios. organizama koji izazivaju vre-nje itd. crta na dlanu i drugih nekih simptome.bioluminescencija 116 biotit biopsihizam (grč. biometrija (grč. stanovnika nekog grada. ispitivanje da li je u nekom telu bilo života. prema izvesnim znacima na telu. bios. biorizacija (grč. prilagoñavanja. učenje o praktičnoj mudrosti u životu. litosferu i hi-drosferu. psyche. odnosno radi usavršavanja postojećih i stvaranja novih tehničkih sredstava i sistema — novih mašina. psihobiologija. način kliničkog ispitivanja uzimanjem. bionika (skrać. biotehnologija (grč. bios. aparata. bios. techne. a čoveka. mechanike) nauka o mehaničkim procesima na živim bićima i u njima. ontos. bionomija (grč. to on. bios. kao animalno biće. i u zemlji. bioontologija (grč. bios. negare odricati) koji je nepravilan i nepovoljan po život i životne funkcije ili po potomstvo (nakaze. biosofija (grč. bios. metria) grana biologije kojoj je cilj da matematički izračuna i odredi razne životne pojave. biotip (grč. biol. logia) nauka o živim bićima. on. nepovoljne varijacije duhovnih sposobnosti i sve što je izrazito bolesno ili bolešljivo). 2. biotit min. i u vodi). pronañeni metod sterilizovanja mleka tako da zadrži i posle karakter sirovog mleka: veoma brzo zagrevanje mleka do 75° i naglo rashlañivanje pomoću naročitog aparata. biorizatora. . lat. lumines-centia hladno svetljenje) biol. bionegativan (grč. v. biomehavika (grč. neke oblasti. prirodnjak Ernst Hekl fiziološke jedinke koje su većinom sastavljene od mor-foloških jedinki i koje predstavljaju jedinstveno živo biće. lat. tu ontos postojeće biće) pl. typos) čist tip. bios) praktično učenje o životu. sarkom). bios. osnovni oblik je fotosinteza. pr. npr. bios. magnes) magnetska sila koja se nalazi u organskim bićima. nlat. biotika (grč. nomos zakon) nauka o zakonima koji vladaju životom. bios) 1912. biopsija (grč. svetlećih organizama iz biljnog (neke bakterije i neke gljivice) i životinjskog (neke ribe i neki insekti. biorizator (grč. up. bios. praktične eugenike i medicine. orao vidim) med. biomantija (grč. člana društvene zajednice.. bioluminescencija (grč. dvorana u kojoj se prikazuju takve slike (filmovi). jer živih bića ima i u vazduhu. synthesis sastavljanje) stvaranje organskih hemijskih jedinjenja u ćelijama živih organizama. bios. npr. delića nekog organa sa živog čoveka kad se sumnja na kakav tumor (rak. države itd. mehanike razvitka. bios. operativnim putem. od biologija — elektronika — tehnika) nova naučna disciplina. biosinteza (grč. bfos. manteia proricanje) 1. električna bioskopija utvrñivanje smrti pomoću električne struje. sudskolekarsko utvrñivanje. panpsihizam. bioskopija (grč. biostatika (grč. životinje i biljke koje potiču od jedne jedine jedinke i pokazuju ujednačene i postojane odlike. biomagnetizam (grč. da li se novoroñenče rodilo živo ili mrtvo. u širem smislu: proučavanje i merenje životnih sposobnosti čoveka. biorizacija. poremećaji u razvitku. pribora. bios. naročito pojave nasleña. technike) deo tehnike koji se tiče živih bića i života uopšte: nasleña. bios. životni prostor (obuhvata: atmosferu. mathe'ma) matematička disciplina prilagoñena potrebama bioloških nauka. god. sophfa) životna mudrost. bios. biotehnika (grč. npr. grč. biomagnetski. slike stvari i bića koje se kreću kao da su žive. bios. pretpostavka da sve životne pojave imaju svoje psihičke procese. statike) nauka o zdravstvenom stanju i prosečnom trajanju života ljudi koji žive pod izvesnim okolnostima.) ispitivanje da li jedno telo ima sposobnosti za život. biosociologija (grč.

centrum središte) fil. bisage (fr. planum ravan. polovljenje. bisegment (lat. sistem upravljanja u kome vlast drži činovništvo ne vodeći računa o stvarnim interesima masa. buriner) rezati rezaljkom. bios.) tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom. bios. bi-pes) dvonožna životinja. glatka ili kešgovana polusvilena tkanina sa pamukom. sa dva suprotna pola. birokratija. grč. biofon (grč. birtija. od kojih je jedna iznad druge. utensilia) pl. biratina (fr. vrsta puplina od fine svile i vune. segmentum odsečak) mat. bureau. dleto. burette) hem. Burger-Meister) gradonačelnik. biofori (grč. veština) skup metoda. austrijskom inžinjerijskom oficiru. bigeneri-čan. biplan (lat. ponovo. bipedalan (lat. dvostruka torba (u Lici). bis) dvaput. bios) koji se tiče života. segmentum) mat. Wirtshaus) v. po drugi put. phoros koji nosi) pl. polovljiv. bipolarav (lat. ravna površina) avij. pravila. službenik koji misli da se sve rešava samo za kancelarijskim stolom. bis. physis) deo biologije koji se bavi stvarnim meñusobnim odnosima živih bića.. grč. kojih se treba držati da bi se kancelarij-ski poslovi najuspešnije obavili. bis. bipartitio) deljenje na pola. krateo jak sam) v. topos mesto) mesto življenja jedne životne zajednice (bioce-noze). bureaucrate) službenik koji je u dužnosti strog. deljenje na polovine ili na dva (obično jednaka) odsečka. bakrorezac. logia nauka) v. slikovito pričati. dvostopni. bureau. bios. vunom ili kostreti. bis pes noga. bioblasti. bios. skalom (upotrebljava se za merenje malih količina tečnosti. phone glas) aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govore ili pevaju. posmatranje prirode samo sa stanovišta čoveč-jeg života i njegovih vrednosti. ital. ital. nauka o stanju u kojem se telo nalazi u razna doba života. kancelarijske osoblje. buratine) trg. bakrorez. bireta (fr. bissac) pl. birenirati (fr. skup živih bića koja žive u jednom odreñenom delu „životnog prostora" (biotopa). polovljenje. biocentrično posmatranje (grč. bios. vajati.biotičan 117 biseksan biotičan (grč. fig. biro (fr. . odeljenje. spol) v. staklena cev sa lestvicom. bios. biren (fr. bis (lat. birema (lat. bios. antička ratna laña sa dva reda vesala koji su stajali jedan nad drugim. nazvala po pronalazaču. vrsta lakih poljskih mostova. letelica (ili: aeroplan) sa dvema ravnim ili glavnim podržnim površinama. deo fiziologije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju životnih pojava. kancelarija. bipsdan (lat. grč. polovina. bureau. dvonožac. biroutenzilije (fr. bureau. lat. koji se može podeliti na dvoje. biped (lat. biofizika (grč. još jedanput. nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. kancelarijski pribor. nadlepggvo. vrsta polusvilene. bis. biol. biotop (grč. kao odsečak jedne linije ili površine. biremis) čamac sa dva vesla. navika) da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom. bureau. burino) bakrorezačka rezaljka. koja ispravnoet forme pretpostavlja stvarnoj celishodnosti u opštenju sa stražama. bisegmentabilan (lat. bios. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka. Wirtshaus) krčma. bir-zeman) staro vreme. koinos zajednički) životna zajednica. birato voj. bis. biocenotika. nosioci života. lat. bisegmentacija (lat. ta phainomena pojave. ukočenost. birokratski koji se tiče birokratije. biraj (fr. techne umetnost. mania) želja (ili: težnja. polus stožer) dvopolan. predsednik mesnog odbora. kancelarijske potrebe. polu-vunene tkanine. vajalica. Karlu Birago (1792—1845). životni.) mat. muz. burato) pisaći sto. bircaus (nem. praviti grbove. gostionica.) nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza. razuñivanju živih tela. biocenoza (grč. bios. koinos zajednički. krut i nadmen. birokratija (fr. bipedalis) dug ili širok dve stope. biromanija (fr. biofenomenologija (grč. bira (fr. birtija (nem. bircaus. tj. burin. birgermajster (nem. chemeia) deo fiziologije. bfos. bipedis) koji ima dve noge. purger. dvonog. bis. burat) trg. birokratizam (fr. birokrat(a) (fr. biparticija (nlat. grč. biotomija (grč. biohemija (grč. pisarnica. bi-pes. biocevotika (grč. cepidlačnost i tesnogrudost u zvaničnoj dužnosti. temno sečem) nauka o raščlanjivanju. biocenologija (grč. logia) nauka o životnim pojavama. naročito u analitičkoj hemiji). torba na sedlu. razdvojenje. davnina. deo ekologije. pretežno formalističkom duhu. birger v. birzeman (tur. biseksan (lat. predsednik opštine. birokratizam. birotehnika (fr. sexus. burail) trg.

bit-muzika (eng. buffet) sopstvenik bifea. bifurkacija (nlat. bit (eng. Brust) poprsje. bistori) hir. deljenje na dva kraka. folium list) bog. bisturi (fr. biskupije (grč. bifilaran (lat. beef-tea) vrlo jaka čorba od iseckane govedine. biftek (eng. bis. pripadnik američke književne grupe Beat generation (A. beat udarac) 2. reke. koji visi o dva konca (kod fizičkih aparata). bisolit (grč. koji ima dva cveta. buste. petrolej. bifepija (fr. niz) koji ima dva reda. bifluevcija (lat. byssos pamuk) veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda. dvoni-zan. u džez muzici bit označava stalno. bife (fr. bis coctus dvaput pečen. engleski vokalnoinstrumentalni ansambl (od četiri člana) iz Liverpula. docnije: starešina dije-ceze (biskupije). byssos pamuk. konac) dvoni-tan. grč. episkopfa) v. bitometrija (grč. biscotto. (bitlsi) čupavci. dvaput pečen porculan bez glazure. sectio) deljenje na dva (obično jednaka) dela. orman za stono posuće. dvaput kuvan) dvopek. Ginzberg. up. februara. hermafroditski. busto. floris cvet) bog. bitta) brod. biformis) sa dva oblika.) 3. biserijalan (lat. trideset drugi deo jedne note. bifurcatio) račvanje. stubić na pristanišnoj obali ili na pramcu broda koji služi za privezivanje brodova. bituminizacija (lat. biscroma) kuz. flos. grananje ili cepanje na dvoje. bitva (ital. dvorodan. Bit je uvek pa-ran. bis. posle 28. beatnik) l. šećerni dvopek. biscottino) mali. Članovi grupe danas nastupaju odvojeno. obojiti) čañavom akvarelnom bojom. bis. beefsteak) kuv. sa jednim prestupnim danom. bisextilis) prestupni. fig. lat. npr. obično dug 7—8 st. koji sadrži u sebi zemljanu smolu. koja istupa protiv konvencija grañanskog društva. naf-ta. 2. koji svoja saznanja crpe iz pažljivog posmatranja . bit) l. bitumivozav (lat. ravnomerno pulsiranje uvek jednako naglaše-nih metričkih jedinica. bituminosus) sličan zemljanoj smoli. bifti (eng. domeće. Bitlsi (eng. beat udarac) vrsta zabavne muzike u kojoj je bit ritam jedan od bitnih elemenata afroameričkog folklora i džez muzike. pod biskup. čuvar) od P veka: predsednik prezviterskog kolegija katoličke crkve. biskvit (fr. lice sklo-no neuobičajenom ponašanju i odevanju koje često zastupa i nastrane poglede. jedinica informacije koja odgovara rezultatu izbora izmeñu dve jednako verovatne al-ternative. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti. bifluere) račvanje reke. onaj dan koji se svake četvrte godine. ital. biteizam (lat. dvoličnost. Ifthos kamen) min. biformitas) dvoobličnost. osnovao ga Amerikanac Vatson 1912. sto po železničkim stanicama. bisekstilna godina prestupna godina (sa 366 dana). asfalti-rati. okrugao kolačić. bisekstus.) pretvaranje u zemljanu smolu. buffetto) tezga u krčmi. biferan (lat. biscotin. biscuit. epfskopos nadzornik.bisekstilan 118 biheviorizam bisekstilan (lat. sa dva cveta. koji dvaput godišnje nosi plod ili cveta. bista (fr. pravac u psihologiji. sa azbestom srodan mineral svilasta sjaja. dvoredan. thećs bog) verovanje u dva boga. bis. bisextus) prestupni dan tj. bistrirati (fr. dvoobličan. bisekcija (lat. biskoten (fr. behaviour vladanje. bistoquet) bilijarski štap. series red. dvospolan. sexus spol) koji ima oba spola. bis. bitumen zemljana smola) ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji. okrugao dvopek. naročito ugljovodoničnih materija smolasta mirisa. syllabe slog) gram. naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi. nem. u bioskopima ili na zabavama na kojem stoje razna jela i pića. npr. biskup (grč. parče goveñeg mesa od poleñine (slatke pečenice). u teoriji informacija.) prevući (ili: pokriti. bitumen (lat. krčmica. Keruak). bisekstus (lat. bisilabičav (lat. bituminirati (lat. biskroma (ital. bisus (grč. po rimokatoličkom učenju biskup je naslednik apostola. biseksualav (lat. metrička jedinica takta. bitnih (eng. filum nit. bythcs dubina. grč. biformai (lat. bifer) vot. biheviorizam (eng. dvosložan. bifoličan (lat. biflorav (lat. bistoke (fr. metron) merenje dubine (pomoću niska ili proračunavanjem). bistouri. mladići s dugom i neurednom kosom. ponašanje) psih. orman sa srebrninom. bis. prženo upola na jakoj vatri. u engleskoj muzičkoj terminologiji. od dva sloga. osoben način odevanja) zadobio simpatije omladine širom sveta. dvoboštvo. bistrer) slikati (ili: boji-ti. ital. biformitet (nlat. naročito Egipćana. ital. u asfalt. bi-. bit (eng. ital. peksimit. koji je svojim naročitim izvoñenjem pop-muzike i svo- jim spoljašnjim izgledom (duga kosa. a izvode ga udaraljke. bit (eng. radnjica sa jelom i pićem bez stolova. buffet. bis. asfalt i sl. Dž. dvolist. The Beatles) nuz. sitan severnoamerički novac od 5 pensa. polovljenje. premazati) zemljanom smolom. u debljini od 4 st. u dva niza. ital.

black (fr. prema potrebi. slepa vrata. blenda (nem. nepopunjena menica (samo sa potpisom). blamage) sramota. psovka. neispisan. procurim) med. bis. pomorandžine kore i soka. sukno za filtriranje. blanco) v. blenotorea (grč. im. pupl>enjem). blanko-ovlašćenje neograničeno ovla-šćenje. metra materica) med. alat. Blende) apx. neograničeno punomoćstvo. oblik) biol. blenna. enteron utroba) med. povraćanje sluzi. klica. blenemeza (grč. blena (grč. blanc beo) neispisano ovla-šćenje. blasfeman (grč. blazer) kratki muški i ženski sportski kaputić. grdnja. blejzer (eng. blastomere (grč. lat. bis. blanko-trgovanje prividno. ñerma koža) fiziol. blastos klica. bicikl (eng. blastos. tj. neosetljiv. obesvetilački. točkaš. blekvud (eng. rheo curim) med. carte blanche) čista bela neispisana karta. blanc. beloća. bela boja. od dve boje. lučenje sluzave tečnosti. bjanko. onaj koji se osniva na ličnom poverenju. obesvećivanje. sluzna srdobolja. Bucherschrank) orman za knjige. nepopunjeno mesto na menici ili punomoći. belina) trg. vrsta šampanjca. čist formular. blastema) biol. mali otvor na fotografskom aparatu pomoću koga se otvor objektiva može smanjiti i povećati. bjanko (ital. sluzni proliv. kredit bez pokrića. blanko-akcept primanje menice na kojoj nisu ispisani suma i rok plaćanja. meros deo) biol. 6t6s uho. tečnost iz koje postaju čvršći sastojci u organizmu. radi odstranjenja. nlat. blasfemist(a) (grč. blenna. blastomikoza (grč. i blastocistis (grč. blason) grb. bicefalan (lat. hartija. ukor. blenoragija (grč. gei. akutno i hronično oboljenje kože izazva-no naročitim gljivicama (blastomycetes). rheo tečem) med. prazno. deo dodan zidu sa spoljašnje strane. bihromatični harmoniju»! sprava za postizavanje četvrtine tonova kod klavirskog rasporeda dirki. prekor. tj. kephale glava) v. neispisan. blaziranost (fr. mladica. blenna. blanko-kre-dit otvoren kredit. nauka o grbovima. blazon (fr. radi špekulacije razlikom u cenama. biceps (lat. udubljenje u zidu sa svodom. heraldika. zasićenost. bicinij(um) (lat. blastos. pogrdan. blastule. grditi. biciklist(a) (eng. blenometritis (grč. blenengerija (grč. bicintum. blastula (grč. mykes gljiva) ned. blastos. huljenje na boga. blanche) beo. obesvetilac. blenoftalmija (grč. zametni mehurić. pokuditi. dva lica (nadimak rimskog boga Janusa). kapavica. blenna. regnymi izbijam. . izneti na rñav glas. bišof (nem. kuñenje. grč. bikefalan. blanš (fr. blanko (ital. blanko-menica čista (ili: nepopunjena) menica. blamer) osramotiti. bihromatičav (lat. lučenje sluzavognojne tečnosti iz nekog organa (npr. čist. bicyclist) onaj koji tera točak. preživeo. biher-šrank (nem. blaziran (fr. blastos. blanche t) apotekarske cedilo od belog sukna. blanket (fr. blamirati (fr. bicarija (ital. obrukati. cyclus krug) točak. bianco belo. v. blašpe (fr. velosiped. bicycle. potpuno odrešene ruke. slepi prozor. belilo. čist. zametni mehur. kapavac. blasphemćs) bogohulnik. blastos. blenorea (grč. punomoć samo sa potpisom. blastema (grč. blasphemos) bogohulan. sulfid cinka. belo. grč. izdanak. španski zid. belina. karanfilića i šećera. bis. opt. blamaža (fr. beo. kožica zametao g mehura. sluz. rñav glas. huljenje. blastoderm (grč. biceps) koji ima dve glave. blaser. blenna.biher-šrank 119 blenoftalmija ponašanja ljudi u raznim uslovima i na temelju tih opažanja objašnjava duševne procese. velosipedist. blenna) kec. karta bjanka. blastemia) vot. zapaljenje sluzokožnih žlezda. blenna sluz. dvoglavi ručni mišić. chroma boja) dvobojan. blase) otupelih osećanja. obrazac priznanice ili ovlašćenja (pre no što se ispuni).). fiziol. potpuna sloboda rada. kart blanš (fr. bi-.-fr. cimeta. blasfemija (grč. korita. blenna. kystis mehur) fiziol. bogohuljenje. zasićen i presićen. blenna.) otupelost. svetlosti sa strane. min. zapaljenje materice sa lučenjem sluzi. preživelost. tobožnje trgovanje. zapaljenje veznice očnih kapaka. blanche) pr. ćelije koje nastaju od oploćene jajne ćelije u toku perioda brazdanja. kompozicija za dva glasa. neosetljivost. blenadenitis (grč. blackwood) crno abonosovo drvo na Madagaskaru. blastem (grč. očiju. životinjska jedinka koja nastaje be-spolnim ili vegetativnim razmnoža-vanjem (deobom. kuditi. us. blastozoid (grč. spolnih organa i dr. grupa ćelija od koje se razvija nova organizovana struktura ili organizam. eteb povraćam) med. canere pevati) huz. aden žlezda) med. bruka. curenje iz ušiju. bizzarria) muz. Bischof biskup) piće od crnog vina. ophthalmos oko) ked. eidos vid. bjanko menica čista. brz skok iz jedne vrste tona u drugu. blasphemfa) pogrda. blastula) fiziol.

blista (fr. obmanjivati. hrpimice. blokada (fr. zasecanje spoljnjeg ugla očnog kapka. zatvaranje jedne luke ili cele obale pomoću ratnih brodova u cilju sprečavanja svakog uvoza i izvoza. fig. munjeviti rat tj. blondine) devojka ili žena plave kose. a koja sadrži di-plomatsku prepisku britanske vlade sa drugim državama o kakvom važnom pitanju meñunarodne politike. zatvor. suženost očnih otvora.) pl. Blitzkrieg) voj. podizanje cveća. blondine) v. blokhauz (nem. blomba (fr. bluff) plašiti. blefaroptoza (grč. bloccata) voj. mustrama od cveća. ojačati rov. blok (fr. čelikom ili gvožñem oklopiti (ratnu lañu. dosetčica. bloquer) v. povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj (u trkama). blokflauta (nem. treba: plomba. blefarotomija (grč. blefarizam (grč. automobil. bloc) veliki komad (npr. fig. blondina (fr. blumieren) snabdeti neku tkaninu cvetnim šarama. slaganje izvrnutim slovima radi popunjavanja redova ili radi docnije zamene pravim slovima. kulica. blumistika (nem. blocage) odlomci kamenja ili opeke za popunjavanje praznina u zidovima. Blech) lim (kod nas u upotrebi i pleh). rat koji se vodi munjevitom brzinom i silinom. zatvaranje sa svih strana grada. osigurati od zrna. zavaravati. plavuša. naročito o izborima i radi sprovoñenja izvesnih zahteva. plomber) pogrešno. naslaga listova hartije koji se mogu otkidati. grañ. aden žlezda) ked. celina. bloki-ranje. avionu). pivo. čamac. blindirati (fr. blepharon. zastrašivanje. blond (fr. trupac. vojske. kočijaška (ili: šoferska) košulja u boji. bluming kondišn (eng. phimosis suženje) med. obmanjivanje. okloplji-vanje. tip. panj.blenurija 120 blumistika blenurija (grč. klada. ital. bleh (nem. obmane. udvarač ženama. nemir kod teških bolesnika. poza. ophtalmos oko) med. otvorene boje. blondina. rezanje) med. blombirati (fr. kicoš. mermera). blepharon. blokiranje (fr. . pretvarati se. u bilijaru: jakim udarcem loptu oterati u rupu u uglu. zavara. od finog pšeničnog brašna. udruženje više raznih stranaka iz taktičkih razloga. opsada. zaplašiti. Blume) poznavanje cveća. blefaritis (grč. zapaljenje ivica i veznica očnih kapaka. duhovita sitnica. bluza (fr. blooming condition) sp. sličan svirali. blepharon. npr. svetao. ptosis pad) med. gomila. tip. veliki odlomak stene. Blitz munja) v. blokirati (fr. osobito u sportu. blond. Blockflote) nuz. drveni duvački instrument jednostavne konstrukcije. opsada. bacakanje. tome sečenje. farsa. blepharon. prevrtanje. blickrig (nem. blumirati (nem. praviti se. šanac gredama. i zbog toga treba da se vrlo brzo završi potpunim porazom neprijatelja. spasmos grč) med. blokada. zajednica. treptanje. nazvala zbog žućkastog sjaja. ruski kolači. čamcu. Blue Book) „Plava knjiga1'. blestrizo bacakam. blesura (fr. gomila (knjiga). povreda. ucelo. ispuniti šupljinu kamenčićima i komadima cigle. Blockhaus) voj. zatvaranje železničke skretnice. sveska za pisanje ili crtanje. blondin (fr. bacati nekom prašinu u oči u cilju obmanjivanja. zbunjivati razmetljivom reklamom. obmana. blindage) fort. blouse) laka gornja haljina kod žena. blefirati (eng. spadnutost očnih kapaka. blefaroftalmija (grč. plomb) pogrešno. velika količina (robe). blefaradenitis (grč. žućkast. blinder) fort. dobro. blenna. trupama zatvoriti pristup nekom gradu. blepharon. blepharon očni kapak) med. en bloc) naveliko. knjiga koju izdaje britanske Ministarstvo spoljnih poslova. hvatati na zbunjivanje. iskrica duha.). an blok (fr. blinji (rus. hvalisati se. blondinka (fr.) med. blondin) plavušan. bacam tamo-amo) med. zapaljenje očnih kapaka. avion). blonde) čipka od sirove svile. priseni u puteru i premazani kavijarom i DRblic (nem. oklop (na ratnoj lañi. up. zatvoriti neku luku ili obalu ratnim brodovima i na taj način sprečiti svaki uvoz i izvoz (životnih namirnice. mladić plave kose. prevari. blestrizam (grč. zapaljenje žlezda očnih kapaka. slični palačinkama. žmirkanje. tvrñavica (obično na planinskim prevojima i granicama). blefarospazmus (grč. blokaža (fr. Blu buk (eng. blessure) ozleda. slagati izvrnutim slovima radi docnije zamene pravim. automobilu. municije i sl. vojnički koporan. ñuture. sluzave mokrenje. mali pozorišni komad pun desetaka. blonda (fr. šanca gredama.) voj. treba: plombirate. cvećarstvo. kol. biondo) plav. blindaža (fr. ojačavanje rova. varati. ital. blef (eng. bluette) varnica. hapsana. blefarofimoza (grč. Blume cvet. zatvoriti skretnicu. bluff) izmišljotina kojom se hoće da se nekome baci prašina u oči pa da se time lakše prestraši. zaštićivanje od zrna (projektila). oblaganje čeličnim pločama. grč očnih kapaka. up. bacanje prašine u oči. mnoštvo. blepharon očni kapak. plavojka. karaula. fleš. iskra. uron mokraća) med. blocus. tvrñave.

bohemes) pl. v. ali se potpuno opravdao i dobio puno zadovoljenje).Bob je. bob-sleigh) američke saonice sa više sedišta i dva para salinaca. čergari. boit-tout) čaša bez postolja. + 1502. život od danas do sutra. npr. junaci iz velikog ruskog narodnog epa. deminutiv imena Robert). baka. prekinuti s nekim svaku vezu i opštenje. organizovala ovakav način borbe i upropastile ga. v. moreuz. naročito plemić veleposednik. fig. fr. bogdo-lama (mont. boycott) proglasiti protiv nekoga bojkot. bob (eng. u Rumuniji: plemić. ispičutura. bobine) kalem (za konac). bobbinet. rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i štednjacima (običnim i električnim). bojler. bonrin) plemić koji je i ratnik. boabab (amh. buza. klanac. induk-cioni kalem. bodmeraj (nem. fig. pamučni til. blue-stocking) „plava čarapa". Makedoniji. rakije. Bugarskoj. bojler (eng. boiler kazan) kazan. boycott) jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslo-davac primera na prihvatanje izvesnih u slova: sastoji se u tome što radnici neće da kupuju proizvode nekog fabrikanta ili trgovca. božole (fr. drevna pijanica. up. bobslej. koja se ne može ostaviti dok se tečnost iz nje ne ispije. kotao. boemerija (fr. zmijski car. Obotriti. lažno optuži-vanje (po šp. kablova. kajmaka i šećera. sluga. bowie-knife) veliki lovački nož oštar s obe strane. . guša. bogomili pl. zajedno sa dalaj-lamom. boiler v. božur (arap. bobslej (eng. na lañi: deo koji se nalazi ispod palube. protiv koga je prska Zemaljska liga 1880. fig. od danas do sutra. baobab.blu-stoking 121 bojler blu-stoking (eng. Bosni. to bob) v. bogumili. bogatiri (tur. boy) dečko. raste na Kosovu. šećera i drugih dodataka. bogus (ir. boatu (fr. boi-najf (eng. Vojeg) mala holandska laña sa jakom katarkom. Džemsa Bojkota. bobine) tkanine od ćelijastih šestougaonih petll. Bodriti pl. boa. savetnik velikih ruskih kneževa i careva u staroj Rusiji.) bog. momče. pere. beaujolais) vrsta francuskog vina. Bodmerei. kosovski božur divlji božur. bu za. crven kao krv. fiz. boei) v. boja (hol. bogumili pl. u narodnom lekarstvu upotrebljavaju se koren i cvet. studenti i dr. magazin s robom u luci. upravlja zemljom. od kojih je prednji par pokretan i služi za upravljanje. kod anglosaksonskih naroda. književnici. pronalazak američkog pukovnika Džemsa Boi. Zbog toga je Kolumbo bio uhapšen i okovan. boj (eng. umetnici. neuredan život. bogaz grlo) grlo. Dalmaciji. proizvodi se u predelima severno od Liona. — koji je lažno optužio Kolumba kod kralja Ferdinanda i kraljice Izabele da namerava da otcepi od Španije deo Amerike koji je otkrio. bodega) podrum. prirodnim životom. upotrebljava se naročito za postavljanje boja (baka). ili što neće kod njih da stupe u posao (ovakav način borbe primenjuje se često i inače. kalem od namotaja bakarne žice. dugogodišnja zelja-sta biljka (Paeonia afficinalis) iz familije Paeoniaceae. bogdo-lama) vrhovni sveštenik. boemi (fr. tur. bova (ital. engleski til. kod bojkota strane robe u nekoj državi). bogaz (tur. ženska ogrlica u obliku zmije od krzna i perja. dualističko-manihejska reli-giozna sekta u HP i HŠ veku u Trakiji. ili koje vole da iznose na pazar svoje znanje i da se razmeću njime (izraz postao u HUŠ veku u Engleskoj po plavim čarapama jednog uglednog društva intelektualaca). patareni. Indiji). podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhovnik sklonosti zanemaruju svoje domaće poslove i obaveze. dečak. boduo (ital. bobina (fr. bahader) pl. Izraz potiče od imena upravnika jednog velikog poseda u Mrskoj. ždrelo. takoñe: sprava za namotavanje brodskih konopaca. busur) bog. bottomry) trg. koji »sive svojim naročitim. po legendi nikao iz krvi kosov-skih junaka. boheme) način življenja boe-ma. bobinet (eng. boza (pere. bodega (šp. plemiću Bobadilji— Fran-cisco de Bobadilla. bojkot (eng.. udav (najveća zmija u Africi i ist. nadimak londonskih policajaca. koji su im dali Londonci po imenu organizatora londonske policije ser Roberta Pila (ime . boetetika (grč. duhovni poglavar u Tibetu koji. bojer (hol. iznos berbe grožña. Hrvatskoj. otočanin (u našem primorju obično u pejorativnom značenju). po pravilu neuredno. boza) poznato piće od kukuruznog brašna. boa (nlat. uzimanje zajma na lañu ili na njen tovar. skraćeno: bob. bodul. planinski tesnac. bojar (rus. bojkotovati (eng. fr. bogus) irsko narodno piće od vode. krčma. vinara. bobi (eng. eng. boetheo pritrčim u pomoć) poznavanje pomoćnih nauka. v. kor. god. boa constrictor) zool. bodolo) ostrvljanin. ili na oboje ujedno. prekid svakog op-štenja s nekim. bobadiljizam nepravedno. po nače-lu: dok traje nek laje. boue) ukotvljeno bure na vodi (moru) za vezivanje brodova i kao oznaka dubine vode. bobby) pl.

pod.378 kg). bolus. boxer) 1. bosco. bolonjske bočice fiz. tući se pesnicama u rukavicama. bol. Martovljevu koncepciju partije (menjševici). boucassin) vrsta pamučnog sukna s mustrama iz Jer-menije i Persije. bulletta) cedulja. loža u pozorištu. dubok ton) voj. 1555—1619). naziv je nastao posle P kongresa Ruske socijal-demokrat-ske radničke partije (RSDRP) održanog u Londonu 1903. oružje za bacanje. bucca) usta. U ovoj borbi zabranjeni su grifovi: udaranje niže od pojasa i iza leña. bola (eng.. kastanjetima. osnovana oko 1890. bolas) zamka za bacanje optereće-na olovnim i dr. sp. vatrene lopte koje se od padalica ili meteorskih rojeva razlikuju samo svojom veličinom. box) 3. otvor. nekog aromatičnog voćnog soka i dr. razreñene od strane Lenjina. bokseri se dele s obzirom na težinu. fr. ručna granata. bokalion sud sa uskim grlićem) pehar. bolero) španski narodni ples u 3/4 takta. Ta-chuan) „udruženje savez-nih prijatelja otadžbine". boksit min. koja je 1900. boks (eng. boxcalf) 2. šumica. bolus. potkraj XVI veka. bowle) staklena ili porculanska zdela sa pićem od rashlañenog vina. osnovana na činjenici da električni otpor metala raste što je temperatura viša. zbog čega se mogu i danju videti. ušće. zaliv. sa ciljem pretvaranja kapitalističkog poretka u komunistički. boks (eng. bombe. bollo. bolivar novčana jedinica Venecuele (=100 centimosa). bomba (fr. lopticama (kod južnoa-meričkih uroñenika i gauča). up. a sjajem nadmapguju najlepše planete i najveće zvezde. bole zrak. bolvševizm) teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata. moreuz. praćen pesmom. staklene bočice kru-škasta oblika. boksovati se (eng. boljševici (rus. boling-grin (eng. bokskaf. do struka. metron) fiz. oblica ili kutija ispunjena eksplozivom. sa 1 minutom odmora izmeñu svake runde). bokal (fr. Francuska). železna ili čelična lopta. bolus. Bokseri (kin. balon. up. bok-sovanje. boletus pečurka. grč. boks. . većina.000001 * °S). peso boliviano) novčana jedinica u Boliviji=100 centavosa. onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju. box) 1. bol (lat. ženski prolećni ogrtač sa rukavima ili bez rukava. kit i za obloge radi zaustavljanje krvi. Voheg) 2. bolonjska škola slikarska škola koju je. bolivijano (šp. guranje i udaranje nogama. kratak. bokskaf (eng boxcalf) učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr. vrč. bolero (šp. koji zapara površinu i time otklanja otpor kojim se površina u nepo-vreñenom stanju protivi unutrašnjem naponu mase). pristalice boljševizma. atomska bomba. bolos) v. bascagium) šumarak. boksovanje (eng. jedan deo pobunjenika iz Vandeje za vreme francuske revolucije. box-match) javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera (traje od 3 do 15 rundi. boljševizam (rus. bokser (eng. bocca. bolites pečurka za jelo) kol. osnovao u Bolonji Lodoviko Karači (Carracci. i koja je težila da u sebi sjedini odlike starih majstora. bomba. pesničar. boccale. glavom i leñima. bombos potmuo. boks (eng. brzo hlañene na vazduhu i sa veoma debelim dancetom (vrlo otporne spoljnom pritisku. sprava za merenje veoma malih razlika u temperaturi (do 0. sp. kutija. prihvatilo je Lenjinove ideje (boljševici) i drugo. zatvor za potkivanje nemirnih konja. boks-meč (eng. velika bokasta boca. bulengren. grč. mrk ili crven mastan glineni silikat koji se upotrebl>ava kao boja. bouche. hidrat čiste gline. v. do tetke kategorije (preko 79. rudnjača. bocal. lug. bokaža (fr. šećera. lemnoska zemlja. boks. bokser (nem. ital. okamenjena gljiva. bocage. ital.boka 122 bomba boka (ital. u 8 kategorija: od kategorije „muva"(50. bolstit (lat. pesničanje u rukavicama razne težine. v. grč. „plemenitoj veštini". živa i okretna. ngrč. ma-njina. bocassino. šp. oktobarska revolucija (1917) dovela je u Rusiji boljševike na vlast. ali se raspadaju u sitne parčiće kad se u njih baci komadić kremena. astr. gitarom ili tamburinom. bolidi (grč. tzv. vodoiična bomba ispunjena eksplozivom čije je razorno dejstvo jače od atomske bombe. jedan od glavnih izvora aluminijuma. gde je došlo do rascepa na dva krila: jedno. bolis. ulaz. strela) pl. naziv po mestu Bo (Les Baux. up. bowlinggreen) igralište za kuglanje u zelenilu. fr. nlat. kineska tajna organizacije. digla ustanak protiv hrišćana i Evropljana u Kini i time izazvala intervenciju stranih sila. svaka runda 2—3 minute. srednje veličine. odeljenje u štali samo za jednog konja u kojem se slobodno kreće. box) pesničati se. boksovati se. veća čaša s poklopcem. boksati(se) v. buldogu slična rasa nemačkih pasa. bolvševiki „članovi većine".. bolas (šp.800 kg). bokasin (ital. ital. lat. box) sp. priznanice. boleta (ital. bolos) hem. zračni termometar. bolus (lat. bolletta. grč. po ugledu na antičke borbe pesnicama kod Grka i Rimljana. bolometar (grč. bolldos hitnuto.

bombiks (grč. bombast. bonifikacija (nlat. bon pour) dobar za . odštetiti. poboljšanje. obično ukusno i luksuzno izrañena. bona minorum) pl. bombardier) voj. pl. naduven (način pisanja. priznanice. bombe) v. bonhomme) dobričina. popust u ceni. prirodna obdarenost. bombast (eng. sveštenici Budini u Japanu. poboljšati. facere. bacač bombi. naknadno pridošle dobra. nalog za plaćanje. imanja. vrsta keplovane svilene tkanine. Kini i istočnoindijskim zemljama. poslastica od istopljenog. bonom (fr. konfetama). Wandriegel. izražavanja). bombarder. dobrodušnost. preterano kitnjast. lat. bon-sans (fr. aromatiziranog i oboje-nog šećera. važi za .. u kojoj se drže bombone. bacati avionske bombe. ukusno namešten stan i sl. bono modo) dobrim načinom. nadmen. ljubavnim izjavama. bombardovati v. svojim pesmama i sl. ispupčenost velikih staklenih površina na specijal-nim prozorima pojedinih zgrada. bonbon) šećerlema. bombardje. naročito: vrsta teških aviona za nošenje velikih količina avionskih bombi i vršenje bombardovanja. bon ton) dobar ton. . bona mente) u dobroj nameri. bona (fr. metateza od Riegelwand) kućni zid izgrañen od direka i greda izmeñu kojih je stavljen ćerpič (nepečena cigla). bujica reči. sviloprelja. pristalice dinastije Bonaparta u Francuskoj. fig. krupnorečiv. bonitas) dobrota. poverljivost. veseljak. prav. bona adventicia (lat. . bon (fr. otmeno držanje. bonvivant) veseli brat. na lep način. bonapartizam odanost dinastiji Bonaparte.. bonvivan (fr. bombyx. ukusno nameštena soba. bon sens) zdrav (čovečji) razum. bombona (fr. koja unakarañuje jezik i stil svojom preteranošću i neumešnošću. devojka za decu. bo-nifier) naknaditi. nasleñena dobra.. imanje. dadilja. bonaparte™ pl. istoč-noindijski kaluñeri. bona hereditaria (lat. bombardirati (fr. nlat.). dosañivati kome (molbama. bonificirati (lat. osoliti koga. bonbona v. svila. po viñenju. čičica. menica. bonificatio) naknada. dobra (ili: imanje) maloletnika. unutarnja vrednost.. zemljišni nasip na grudobranu za zaštitu oruña ili strelaca od bočne vatre i rikošeta. u dobroj nameri (učiniti. bons a vue) pl. fig. grč. bon) trg. visoko-paran. bona adventitia) pl. bonne) 2. bombardare) voj. potvrda prijema. bombasin. vata za ispunjavanje haljina i sl. delovi imanja koji nisu ostali od oca. bonbon. bonitet (lat. bombo) vrsta rakije od ruma. bonum dobro. bonsek. propinjati se. boneta (fr. bonton (fr. služavka. bond) pismeno jemstvo. bombast) lit. lat. 2. bondruk (nem. bombage ispupčenost) ispupčenost pokvarene konzerve. bonz a vi (fr. nego potiču od neke druge strane. bonazza) stanje mora kada je potpuno tiho i mirno (izraz koji se upotrebljava u Dalmaciji).bombaža 123 bonton bombaža (fr. dobra. izvrsnost (u smislu izrade). tući (ili: gañati) iz topova neprijateljske položaje ili utvrñenja. podskakivati (na konju). bona hereditaria) pl. proneti se. veritet). sigurnost nekog potraživanja (supr. metron) u pamučarstvu: tablica za odreñivanje fi-noće (numere) konca prema težini izvesne dužine konca. up. priznanice. bonum. popravljati. bombe (eng. bonette) voj. prav. bona (lat. odšteta. tobdžija. vrsta pamučne tkanine za podstavu. gañati (ili: obasipati) nekoga (cvećem. Americi. bonaca (ital. bono modo (lat. bombastičan (eng. platna sposobnost. mirnim putem. preterana prostota. bond (eng. fig. politika koja ima za cilj da dovede porodicu Bonaparta na presto u Francuskoj. bona minorum (lat. v. bombikometar (grč. naivnost. onaj koji vrši bombardovanje. svila) pamučna svila. često sa dodatkom želatina. onaj koji traži u životu prven-stveno uživanja i razonode. svi-lasta materija. prostosrdačan čovek. bona fide (lat. bonomija (fr. valjanost. bombaš (fr.) pl. bombardirati. preteran. prav. nalozi koji se isplaćuju odmah. naivčina. bombyx pamuk) zool. nalog za izdavanje neke robe. kazati). bombarder (fr. bombona. bondir) skakati. poboljšavanje. nasledna dobra. dobronamerno. . bombardje (fr. bonze (jap. muskata i šećera u Sev. bondirati (fr. slada (malcbombona) ili voća. bombardovati. bona mente (lat. bombyx svilena buba. bombycinus. odobravanje Bonapartinog načina vladavine. bombyx pamuk. pamuk. svilena buba. bombonjera (fr. dit. obaveza. bombazen (fr. vojnik bombaškog odeljenja. bona dobra) 1. popraviti. sujeverni popovi. bombaš. bcmbyx) 1. imetak. bonhommie) prostosrdačnost. fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih i obrazovanih ljudi. bon pur (fr. vrsta ženske kape. ostavština. bansek. brašna. bombardeur) voj. bonbonniero) kutija ili kor-pica. zatucane popeskare. trg. popravka. bona fide) dobronamernost. fr. grč.

šarama. bordirati (fr. gipsa. boršč (rus. bordura (fr. bordello) javna kuća. voska. talasastim figurama. fig. igra karata slična vistu. sreća. Borgis) vrsta štamparskih slova. hen. bordereau) trg. laña. vrlina. umeravati. boselirati (fr. borati (nlat. board of trade) trgovačke komora. bosaža (fr.) 2. pervaz. a manja od garmonda. ivica lañe. bašta. borna kiselina jedinjenje bora sa kiseonikom (upotrebljava se kod očnih bolesti za obloge). me- nica. bora (ital. redni broj 5. nadleštvo. sprovodio pismo. mali. bozza) grba. bore] v. bordeaux) boja crnog vina. bosse. dar. boreiaios. boarding-house) pansion sa stanom i hranom. neiskusne. bonum publicum) dobro države. kozmetiku i medicinu. up. biljni) poznavalac bilja i rastinja. lat. Borussia. nevažno. ital. korist. . kamene meña-še. sever. Muhamedov ogrtač. grč. up. borda (fr. ili sa manjim brojem karata i tri igrača (tri boston). nešto uprošćenija vrsta valcera). borusomanija (nlat. boselaža (fr. u slikarstvu: prema-zati platno osnovnom bojom. fig. bossage) arh. bordat. botanikos travni.(grč. boston (eng. buraq) hen. bord (eng. bosokteriti (od nem. skučen. daska. tačka topljenja 2030°. nalazi se rastvoren u vodi nekih planinskih jezera u Tibetu. glup. mahune. ograničen. bostan (tur. pl. border) ogoliti. ital. bor (nlat. bording-haus (eng. Aziji i Kaliforniji. sred. bosko napasam. postaviti granične belege. borner) ograničiti. dolazi od brda iz Hrvatske i duva naročito zimi. Borte) v. bostan) lubenice i dinje. opus rusticum). obalska laña koja prima deo tereta sa velikih brodova i time ih olakšava kako bi mogli da preplave gošća mesta. bonum publikum (lat. mržnja na Pruse i sve što je prusko. umeriti želje. 2. šare. bordure) ivica. nešto sitno. veća od pešta. phobos strah) strah od Prusa. u grupi). borda 1. ograni-čavati. botane krmna trava) predmetak u složenicama sa značenjem: biljka. pri čemu su sastavci (fugne) jako ispupčeni a površina grubo otesana (lat. opšivati. botane trava) skupljati biljke. boreas (grč. tamnocrvene. boston) l. čvrga. Bohrmaschine) naprava za bušenje. krstariti.) v. bordo-boja (fr. pervaženje. buraniyya. bosa (fr. fig. ulublji-vati. okrajak. up. zeleno. Americi. botanika (grč. bordage) oblaganje lañe daskama. igre (američka. arap. burani) zelen mlad pasulj. način otesavanja kamena. borealan (grč. nerazumljivo. boranija (arap. borealis) severni. bordel (fr. natrijuma i kiseonika (Na2B4O7). oivičiti. bu ši lica. borde) l. botanizirati (grč. opšte dobro. borusofobija (nlat. javna kuhinja. boraks (nlat. spisak računa. bossare) praviti plastične predmete od ilovače. bordel. državna korist. moru. tj. bosselage) rad na ispupčenim. gajtan za opšivanje. bornirati (fr. botanike) nauka o biljnom svetu. kvrga. bosirati (lat. bosseler) ulubiti. kor. manja laña u Ist. kost. sto. materijal za oblaganje lañe. tur. bord (nem. borer (nem. brežuljkastim. gostionica. mama) preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko. bordat (arap. talasaste figure. Bord. važan za industriju. javna radnja.811.) pl. širit. porub. okvir. jedinjenje bora. ivica. porubljivati. bordeggiare) jedriti protiv vetra tamo-amo. venac. sto za kojim se drže sednice. bording (dan. borda 2. bordižati (ital. borniran (fr. botano. nazvan po gradu Bostonu u Sev. botaničar (grč. o biljkama i rastinju. pervaz. nemetalno čvrsto telo. vrsta sure vunene tkanine koja se izrañuje u Egiptu. bortna (nem. Bordeaux) opšti naziv za sva vina koja se šalju u trgovinu preko Bordoa. bording) kor. hrana. preimućstvo. baviti se biljkama. bord) 2. borš) omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni. borax. porubljivanje. bordaža (fr. soli borne kiseline. rub. lista. porubiti. savetovanja. borgis (nem. sud. severni vetar. boreas) severac. trava.bonum 124 botano- bonum (lat. bora) žestok i hladan severni vetar na Jadranskom moru. sa četiri igrača. bona. was sagt er) podrugljivo: govoriti nemački. burdelj. opšivanje. bord ov tred (eng. bonum) dobro. fig. znak V. kolegijum koji se skuplja oko jednog stola. Bohrer) burgija. onaj koji se bavi proučavanjem bilja i rastinja. boreas. izvod. borda (arap. jedna vrsta plesa. bor-mašina (nem. ograničiti se. bortna. grundirati. tj. novac za hranu. bordro (fr. element atomske mase 10. board) l. knjiga u kojoj su računi. raditi ispupčene. odbor. mrke boje. fr. borne) ograničen. bordo-vino (fr. okrugle vajarske figure koje stoje same (za razliku od onih koje stoje na reljefu. omeñiti. grč. vrt. novčanik vrednosti. borani. sudnica. borax) hen. oblo-žiti lañu daskama. ispupčen vajarski rad izliven od gipsa. Borussia Prusija.

usklik u znak odobravanja. od usoljene ikre morskog lipena. vrsta holandskog platna. Brabansona (fr. bradifazija (grč. bradispermatizam (grč. „Marseljeza" belgijske revolucije. botellarius) šef kuhinje. bragura (stnord. phagos) zool. botriotičan v. pesništvo. Mthos kamen) min. botel (od nem. v. boche) v. bofl (ital. nešto izrañene ili izvedeno sa velikom veštinom i stručnošću. bravura) valjanost. botane. biljožder. bradys. delija. kardfa srce) med. mykes gljiva) med. boutique. hvalisavost. boča (ital. bradipepsija (grč. boš (fr. bogće. botrys) grozdast. lalia govor) med.). bošča (pere. botane. fr. marama. bocherie) Nemci. pričvršćen na kožu jednom pe-teljkom. psa i dr. aria) »uz. onaj koji voli da se bavi botanikom. junaštvo. bradilogija. boščaluk (pere. čuvar životnih namirnice na brodovima. valjan i vredan čovek. pri mucanju). vinara. brabante) trg. najmljeni ubica. botriotičan. botroilit (grč. logos) poznavalac i proučavalac bilja i rastinja. manteia) gatanje (ili: proricanje) sudbine iz biljaka. botega (ital. apotheca) dućančić. bottarga) jelo slično kavijaru. tunjevine i dr. bili u engleskoj ili francuskoj službi. botrys grozd. 3. up. -ites) pl. botriitičan (grč. Brabanconne) belgijska nacionalna pesma. up. botanološki. junak. grapho) opisivač bilja i rastinja. pepsis kuvanje. teško. bravisimo (ital. bolesna usporena delatnost srca. kepha-1e glava) zool. bradys. pokvarena roba. bradys. 5. botriitičan. botrys grozd. hvastanje. botrys grozd. botarga (nm. bohca) l. odlično. botanofil (grč. tako je! bravo (ital. krčma. botanofag (grč. masaomai žvakati) med. bošerija (fr. botanika. rñava probava. gluvoća. čuveni zbog svojih pljačkaških izgrede po Francuskoj. vrsta duvana. a ostali igrači trude se da svoje kugle bace što bliže onoj crvenoj. lithos kamen) pl. furda. hrabrost. bottega. phemi kažem. bothrion jamica. u južnoj Evropi i na Levantu. sluga. crven izraštaj na ruci ili nozi. tur.. ital. 2—8 m dugačka i sa 3—4 hiljade članaka. čamaca i dr. botane. botanografija (grč. teško. junačko delo. boccia) italijanska i naših primoraca igra u kojoj učestvuju dve partije sa raznobojnim drvenim kuglama: jedna crvena kugla izbaci se i služi kao cilj. botane. Boot čamac i (ho)tel) ustanova za snabdevanje i opravku različitih plovila (jedrilica. 4. . akuein slušati) med. tro-vanje pokvarenom hranom. botane. botane. geol. tehnička veština i okretnost izvoñenje naročito u muzici. v. vrlo lepo. braggard) razmetljivost. neustrašivost. brabancons) pl. ital. philos) ljubitelj bilja. brabansoni (fr. gaće. logia) poznavanje i proučavanje biljaka. bravura (fr. bočne) ime kojim Francuzi podrugljivo i prezrivo nazivaju Nemce. balota. mučki ubica (onaj koji je majstor u svom zanatu i siguran u svoj udarac). bohfalik) svadbeni dar mladin (obično košulja. bota larga. teško slušanje. težak. bradilogija med. bradimaseza (grč. bradys. spor i težak govor usled mane u govornom organu. povezača. kamen grozdasta oblika. bravour. bragerdizam (eng. botanomantija (grč. brabanta (fr. botarga. u obliku grozda. sporo izlaženje semena (pri spolnom snošaju).botanograf 125 bradifazija botanograf (grč. usporen govor usled nepotpunog savlañivanje izvesnih smetnji (npr. šamija. bradisurija (grč. lak ribarski brod sa dva jarbola. bragoc (ital. bavella. brabantski vojnici koji su. odlično! bravo (ital. botella. pr. uron mokraća) med. geol. bradilalija (grč. biljojeda životinja. velik kao zrno graška do sitnijeg lešnika. bragozzo) pop. botriiti (grč. Bafel) trg. roba za odbaci-vanje. botelar (nlat. bošonerija (fr. bradilalija. botriomikoza (grč. sperma seme) med. bravoure. bradys. naročito u HP veku. živi u tankom crevu čoveka. botanologija (grč. mala trgovina. čarape) uvijen u bošču. širokočlana trakulja. muzički komad (za sviranje ili pevanje) sa naročito velikim tehničkim teškoćama.) 2. botanoliti (grč. botriokefalus (grč. okamenotine grozdasta oblika. sporo prokuvavanje hrane. graphfa) opisivanje bilja i rastinja. up. bradiekoja (grč.-tur. sjajno. bravissimo) usklik u znak odobravanja: vrlo dobro. okamenjene biljke. pregača. bradikardija (grč. kelner. nauka o biljkama. botane. bradys spor. bravo) l. bradys spor. nemačke nevaljalstvo (francuski izraz). rñava. otpaci. botane. valjano. govorim) med. četvorouglasto platno za uvijanje ili pokrivanje nečega. lat. naročito pokvarenim mesom (u kobasicama) i ribom. stranturija. varenje) med. bradys. bravur-arija (fr. bošerija. nem. ital. teško žvakanje. botanolog (grč. botulizam (lat. botulus kobasica) ned. bragr) pesnička umetnost. 2. platno kojim muslimanke skrivaju lice.

kod koje je najveći poprečan presek gotovo jednak uzdužnom preseku. brachys. priperak. brazilin crvena boja koja se pravi od brazilskog drveta. branhije (grč. bractea list) bog. brahidaktilija (grč. mali. kestenjast. lat. nepotpun. ručni. brachys. brachys. brahijum (lat. Brand) med. brandy) v. orao vidim) med. Brama (sskr. branža (fr. kephale glava) ampon. morbus Brightii) med. brazilejin v. brachiale) narukvica. ali se krije u samom smislu rečenice. brahmanizam. brahilog (grč. brad-sajd (eng. brander (nem. nekog posla). grč. stih koji na kraju nema jedne stope ili dveju stopa. škrge. brahikefal (grč. brahikatalektičan (grč. up. gangrena. nazvano po engleskom lekaru Ričardu Brajtu (Bright. grivna. braunijanizam med. biti junak na jeziku. brachlon mišica. v. po kojem se živa bića od neživih stvari razlikuju po tome što imaju sposobnost nadraživanja. poziv. brachialis mišični. bracelet. brahibiotičan (grč. logos) koji ume biti kratak u govoru i pisanju. brašna (fr. nejednake veličine. sila. kratkovidnost. npr. brancard. sposobnost da spoljnim uticajima „nadražajima" bivaju pokretana na delatnost. 1749—1814). ručni) mišićni. up. branche) v. brahibiotika (grč. branchos) med. koja se sastoji od svega šest jagodicama prstiju opipljivih tačaka (pronalazač slepi francuski učitelj slepih Louis Braille). ogranak (jedne nauke. koji je smešten u kundaku. brahidromičan (grč. ruka. koji živi malo vremena. phrasis govorenje) med. stenograf. brazilejin. broad-side) kor. brazilin. uroñena kratkoća prstiju. od prstiju do lakta. brachys. brahilogija (grč. strana broda. u užem smislu isto što i stenogra-fija i tahigrafija. brahmanizam. zool. brašna. zapaljenje krajnika. browning) automatski revolver belgijskog sistema sa 7 i više metaka u šaržeru. napunjen lako upaljivim materijalom (smola. bramar) hvalisavac. junak na jeziku. uža oblast zanimanja. . Bramahova brava brava sigurnosti kod koje ima više šipova. rukunice (na kolima). bradys. pristalice učenja Džona Brauna. brahma) v.) kratkovek. ital. branhus (grč. branche. bramanizam (sskr. v. tj. Brahma) v. graphfa pisanje) vepggina pisanja pomoću skraćivanja uopšte. bradifrazija (grč. struka. deo. v. koji je kratke staze. brakadabra fbracadabra) v. brahijalan (grč.) koji se palio neposredno pred sudarom sa neprijateljskim brodom da bi se na njega preneo požar. barut. brachium. branche) nosila. Brajtova bolest (nlat. Brauningu). Amerikancu Dž. brachys. branca) grana. smešan razmetljivac (po imenu glavnog junaka nekih komedija). list u čijem se pazuhu nalazi cvat. šalitra i sl. koji moraju biti jednako daleko pomereni da bi se brava mogla otvoriti (nazvana po svom pronalazaču. zubi sa niskom krunom i dobro razvijenim korenom. težak govor usled nekog duševnog nedostatka. odćntos zub) zool. brakteja (lat. bramaizam (sskr. nasilnički. braunijanizam. smeñ. daktylos prst) ampon. M. učenje engleskog lekara Džona Brauna (John Brown. brendi. brankar (fr. brahigraf (grč. ruka. lat. akutno i hornično zapaljenje bubrega sa izlučivanjem belančevine u mokraći (nefritis). brauning (eng. sitan. nasilan. odsek. Bramahova brava. branža. braun. Bramarbas (šp. braunijanci pl. figura pri kojoj je prividno i formalno izostavljen kakav za izlaganje misli važan element. poreklo bolesti je. u sisara. med. engleskom mehaničaru Bramah-y. grapho pišem) onaj koji ume brzo da piše služeći se skraćenicama. brand (nem. brachys. me tron. brankar-kola teretna kola bez lotri. Brand požar) brod na jedra. fig. branchion) pl. brahigrafija (grč. braun) otvoreno mrk. brandi (eng. brachfon) mišica. nekroza. brachys. brahi. brahiodonti (grč. obično 6 do 7.(grč. bramarbasirati (šp. braon v. brahmana) pl. brachy-logia) veština kratkog izražavanja u govoru i pisanju. Brajov sistem meñunarodna azbuka za slepe. moć. brahimetropija (grč.bradifrazija 126 brahiodonti braun (nem. lokalne izumiranje jednog dela tela. brachys. paljba iz topova sa jedne strane broda. nizak. bramani (sskr. naročita. bfos život) težnja ili veština skraćivanja života. ret. 1735—1788). Brahma) v. Bramehova presa fiz hidraulična presa koja radi pod pritiskom vode. kalibra različitog (nazvan po pronalazaču. nemanje ili postojanje suvišne velike nadražljivosti organizma. brachys. prema tome. naročito donji deo ruke. brahmanac. abrakadabra. Brahma. odus. tj. promuklost. brachy-katalekti-kćs) četr. suprotno: makrobiotika. koji ju je prvi objavio. brazletna (fr. brachys) predmetak u složeni-cama sa značenjem: kratak.) hvalisati se. 1789—1858). čovek koji ima kratku lubanju. svi topovi na jednoj strani ratnog broda. dromikćs sposoban za trčanje) koji kratko trči.

komanda za prekid borbe u boksu. povelju. nota koja vredi za dva cela takta. brahiotomija (grč. chronos vreme) kat. loqui govoriti) kratak. bregma (grč. breviarium) kratak pregled. Brahma) starije učenje o Brahmi. podos noga) zool. brahihroničan (grč. kratke latice. koji ima kratke metričke stope. tele daleko. tj. koji ima kratku senku (kaže se za stanovnike najtoplijih delova sveta — brahis-cii. 1795—1860). brevis kratak. brevijacija (nlat. d'. sa dve klupe nameštene po dužini ili popreko i sa visokim bokom. Bremse) teh. bremzati. podos noga) kratkonog. brachys. bremza™ (nem. brahmanizam (sskr. brendi (eng. koji ga je prvi otkrio i ukazao na vezu izmeñu hipnoze i sugestije. vladaocima i dr. rpeb dišem) med. molitvenik. brachys. brahipteran (grč. diplomu. Brahma) u indijskoj filozofiji Beda ovako se zove vrhovno indijsko božanstvo. insekti koji imaju kratka krila. a'. zool. up. tesnoća grudi i sporo disanje kao posledica toga. životinje kratkih krila. ukočiti. četr. brachfon ruka. Brahman (sskr. kratak dah. breve) svaki zvanični pismeni akt. kratkim putem. a izvode je obično trubači i saksofonisti. breviarium) v. brevis (lat. teme. temno sečem) hir. nauč-nike i političare. brsvi manu (lat. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme. chronikos vremenski) kratkotrajan. bez uvijanja. odsecanje ruke. sipnja. brachys. brev(e)te (fr. linija pada za najkraće vreme. skopeo gledam) opt. breve d'envansjon (fr. dekret. brachys. sa patentom. štimuju u s. brevijarij(um) (lat. dajući oduvek sveštenike. koje nema strogo for-malni oblik (za razliku od bule). up. kratkih krila. brahmani (sskr. = hipnotizam. uzetost grudi. brahmana) članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji. pes noga) kratkonog. pods. zakočiti. petalon list) bog. koja je tražila od svojih pristalica visoko moralan život. Brahma (sskr. brač (ital. kočnica. bremsen) teh. brandy) rakija prepečenica. kratak izvod. patent. bregma) anat. kratkih latica. štampanje nota. na razdaljini. osnovana. povelja. typos otisak) ouz. kočiti. brevis. brevijar. brevijatura. Brahma) zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indijske književnosti. brevijacija. pteron krilo) pl. cikloida. brachys. brahipodav (grč. brahikefal. pismo. bremsen) v. astma. brekfest (eng. brevet) diploma. imaju dva kapka. sprava za merenje mišice. brachys. brevis. brahmaizam (sskr. brachy-pneuma) med. skraćen naziv za brahiteleskop. brev(e)tirati (fr. brevijar (lat. breve (ital. točkanica. ali tačnije ju je zvati neobrah-manizami hinduizam. brahisilabus (grč. naročito papino pismo državama. patentiran. brevilokvij(um) (lat. Brahmana (sskr. koji ima kratke cvetne listiće. brahiteleskop (grč. brahipneja (grč. vrsta kratkih dogleda sa ogledalima koji se odliku-ju svojom praktičnošću. sp. brevijatura (nlat. muz. ruke. viola di braccio) muz. brevipedan (lat. brahit opt. bremzovati (nem. brachistos najkraći. onako kako je izloženo u Upanišadama (za razliku od učenja izloženog u Vedanti). patent. breviotipija (lat. brachys.brahiometar 127 brendi brahiometar (grč. kratkih nogu. breakfast) doručak. brahiscijan (grč. skia senka) geogr. sa poveljom. brahistohrona (grč. kratkovremen. odmah. brahipneuma (grč. brek (eng. kratkokrilan. brachys. bremza (nem. brahiptera (grč. ali se po sklopu tela od njih znatno razlikuju. break) otvorena kola na 4 točka. g. skraćenje. vrsta tambure za pratnju. brachfon. Brahman) ind. bredizam med. brevis kratak) muz. viola. srednji deo lubanje. breviatio) skraćivanje. breda vrsta mašinske puške. neku vrstu komentara Vedama. veoma rasprostranjene morske životinje. uspravno). brevet d'invention) pronalazačka povelja. brevijarij. . brachfon. brahiopode (grč. nazvan po engleskom lekaru Džemsu Bredu (James Brai-de. patent. brevete) pr. brandi. nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju. izdati dekret. povlastica. pesnike. (fr. kratak izveštaj. mitraljez (po italijanskoj fabrici oružja Bredda). lovačka kola sa 3-6 sedišta. brevi manu) otvoreno. pus. v. metron) med. fil. up. kratak spisak. grč. vazda zauzimali naji-staknutije položaje i uživali velik re-ligiozni ugled. otprilike osam vekova pre naše ere. brahmani-zmom se i danas naziva religija koja vlada u Indiji. sa diplomom. za ljude koji bacaju kratku senku zbog toga što im sunčani zraci padaju na teme gotovo vertikalno. i po tome liče na školske. breveter) dati. kratkih nogu. brahipetalan (grč. breviatura) v. sažet i jezgrovit govor. brachys. trebnik katoličkih sveštenika za dnevna bogosluženja. kraća improvizirana fraza u džezu. brahma) indijska religija. syllabe slog) metrička stopa koja se sastoji samo od kratkih slogova. brahicefal antrop. koji su.

jajeta i sl. prelivati se u svetlosti. brillantine) kozi. hajduk. otuda fig. brigada (fr. krasan. fig. ital. vidno se isticati. svetao. brigantine. plahovito. za sto naoružanih ljudi. stena sastavljena od slepljenih uglastih komada. starinarnica. sijati. buntovnik. up. naročito brilij aktima. ital. brillantine) gusto tkana pamučna materija u mustrama. ne raditi časno. ital. razorna snaga. brigg. konjički podoficir u francuskoj vojsci. fig. razne umetničke stvarčice. odska-kati od ostalih. rasprskava. briketaža (fr. u prah pretvoren materijal. Brigantine) tor. razbijač. izrada lica grañevine (fasade) tako da se vide cigle. veličan-stvenost. fr. brygmos) med. brigade. briljantan (fr. naročito sitan ugalj veoma upotrebljiv kao gorivo. breša (fr. „krštenje" brucoša na taj način pggo ih stariji drugovi zgrabe za noge i ruke i bacaju uvis. zaobilazno. kovrdžati kosu vrućim gvožñem. bretagne) stari francuski ples udvoje. breča (ital. bricole) srednjovekovna ratna sprava za bacanje kamenja. naročito starinske. divota. ital. prekoramnik. odskočiti. cigle. raditi zaobilazno. brig) mor. telalnica. — št. vrsta mirišljave masti za kosu. brigmos.brener 128 brimada brener (nem. pokrajini u severnoj Francuskoj). par bricole) posredno. brikabrak (fr. brisant) koji lomi. obzirati se na nekoga. udariti par brikol udariti loptu sa strane od ograde odbijenom loptom. svetleti se. živahno. brig (eng. odskoči. brimada (fr. briljantin (fr. voditi računa o nekome. rasprsan. zarezivati nekoga. presovati u obliku opeke. brizo. briljantina (fr. bretonne) vrsta ženskog ogrtača za kišu. poznato drvo i voćka iz familije ružičastih biljaka (prunus persica). mantis prorok) veštak u tumačenju snova. briqueter) popločati ciglama. vo. brillant. odličan. razara. brennen) l. voj. 2. v. brigg) mor. briser. cigle sitan. laka jedrilica sa dve katarke ili sa veslima. lopte. pomoću odbi j anja pogoditi sa strane. lopte ili jajeta.. brillant) dijamant uglačan dijamantskim prahom tako da ima oblik dvostruko (osnovama spojene) kupe. breskva (pere. brigata) l. . prodor (u zidu. sposobnost rasprskavanja. bric-a-brac) starudija. briljant v. fig. brephos. tropheus) zavod za nahočad. kosi položaj koji vezuje dva uzastopna položaja. tropheus hranilac) nastojnik. veličanstven. a sa strane podeljene u mnogobrojne trougle i četvorougle (facete). blistavost. rukovodilac radne brigade. velelepnost. vrdati. nazvanog po francuskoj pokrajini Bretanji. briljirati (fr. briše. brigante) drumski razbojnik. mala jedrilica sa dve katarke. brizo spavam. odličnost. koji razmrskana. briquetage) bojenje zida tako da izgleda kao zid od cigle. sa strane. raskoš. brefotrofeum (grč. brefotrof (grč. brillant) sjaj. brizer (fr. manteia prorica-nje) veština tumačenja snova. razornost. breche. veoma vatreno. brigma. brilaite (ital. bradu i brkove. brik (eng. briljantnost (fr. brigadier) l. fr. brikola (nlat.) bog. brizantan (fr. briser) rasprsnost. brefotrofij(um) (grč. ukrasiti (ili: optočiti) dragim kamenjem. šteta. bricoler) odbiti. brezza) blag morski vetar. brigadist (fr. voj komandant brigade. oramenice za držanje čakšira. brenovati (nem. brizomantija (grč. tropheus) v. pljačkaš. brikolirati (fr. brycho škrgućem. fugovanje. bricola. briller sjati. nem. brizomant (grč. up. prednji valjak na spravi za predanje. brygmos škrgut) med škrgutanje zubima. zavod za ishranu i podizanje dece. brigadir (fr. blistati) sjajan. blistav. briquette) nešto u obliku cigle. učiniti da se nešto odbije. uštrb. grupa radnika koji rade na izvršenju nekog zadatka. briket (fr. bretona (fr. sabijen u obliku opeke. odozgo jače odozdo slabije zatupljene. kod bilijara: odskok. brephos. briseur) lomilac. brillanter) od dijamanata glačanjem praviti brilijante. up. bedemu. ranije vrsta ratnih brodova sa 10-20 topova. rasprska-van. brigantina (eng. briller. kaiš za nošenje tereta. briketirati (fr. brefotrofij. briza (fr. 2. Brenner) deo karbidske lampe koji daje plamen. remen. obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala. brigade) član radne brigade. vetrić. brig. utvrñenju). lukavo. brigma (grč. brigant (ital. bretanja (fr. fig. starež. brigadist. brephos novoroñenče. bretele naramnice. brizantnost (fr. brefotrofeum. odboj lopte od ograde. brigmos (grč. brillante) iuz. brimade) kod francuskih studenata: teranje šege sa novajlijama. divan. upravnik bre-fotrofeuma. jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske. bretela (fr. vrsta odličnog francuskog platna (naziv po Bretanji. brillare) sjati. par brikol (fr. brilijant (fr. blistati. breccia) kol. hozntregeri. 2. 3. v. fig. bretelle) uprta. prolom. breccia) voj. povetarac. briljantirati (fr. brilijant. brig.

za izradu stonog pribora. broker) trg. garavko. bryon. hteti nešto brzo sprovesti. srebrom. bromatometar (grč. starinar. živahno. broder) vesti. broma jelo. tečnost veoma slična hloroformu. brocanteur) trgovac starim umetničkim predmetima. bromoformium) farm. od svile i pamuka. upotrebljava se kao sredstvo protiv velikog (magarećeg) kašlja. bučno. jako nadražajnog mirisa. brokat (ital. brom (grč. jedna od najzanimljivijih igara sa veoma mnogo kombinacija. bronzium) tuč. bromatologija (grč. glavna saobraćajne i trgovačka ulica Njujorka. mesto srebra. brokatel (ital. cinka i gvožña. teška. nauka o sredstvima za ishranu. vezenje. brodirati (fr. ginestra) bog. bromatografija (grč. logia) nauka o jelima. brokule (ital. brokanter (fr. brion (fr. svilom. brion) vrsta dobrog francuskog vina. Britiš mjuzeum (eng. bromid (grč. Brockhaus) veliki nemački konverzacioni leksikon sa mnogo izdanja. nagrada koju trgovački posrednik dobiva za posredovanje. makleraža. zlatnim i srebrnim kopcima protkana svilena tkanina. nazvan po izdavaču. brinirati (fr. brokatna hartija hartija u boji sa mustrama. brodsrija (fr. broccato) zlatotkanica. bele. fig. up. brinete (fr. obično industrijske proizvodnje. od 23. kulturno središte. velikom nem. brioso) muz. nlat. brokeraža (eng. nauka o mahovina ma. utisnutim u zlatu i srebru. metron) sprava za odmeravanje količine dnevne hrane. — 9. makler. prebiti preko kolena. bromural (grč. trovanje bromom. upotrebl>ava se. brimera UŠ god. mahovinast. vrsta žutog. bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mesec u godini. broker (eng. telalin. brunir) metalne predmete mrko uglačati. zoon životinja) zool. broccatello) brokatu slična polusvilena tkanina. briskirati (fr. šumno. kon brio. logia nauka) bog.909 redni broj 35. ili samo od pamuka. broyon) tučak za mrvljenje. srebrnaste boje. krasiti. naročito slikama. broderie) vez. osnovan 1753.. naročito slikama. graphein opisivati) opisivanje jela i sredstava za ishranu. broma jelo. bojiti (ili obojiti) mrko. nemetal atomske mase 79. brioidan (grč. bromizam (grč. ital. broker) trgovački posrednik. srebrotkanica. bronza (fr. broma jelo. bronzano doba rani istorijski period (3500-1000. grub metalni prašak od legure bakra i cinka. bromos smrad. brunette) garavuša. poslednje u 20 knjiga zaključeno 1935. bronzana bolest med. vladu u svoje ruke). izdavačkom preduzeću u Lajpcigu. e. oseći se na nekoga. obrec-nuti se. broma jelo) nauka o spravljanju jela po naučnim i ekonomskim načelima. briozoe (grč. British Museum) veliki narodni muzej u Londonu. so bromovodonične kiseline. god. briozo (ital. pre n. znak Vg. brnistra (ital. ulepšavanje. oktobra do 24. slična vistu.brimer 129 bronzano doba brimer (fr. vezivo. morske. pocrniti. brumaire. crnka. bridž (eng. fig. sa veoma bogatim naučnim i umetničkim zbirkama. šib žuta cveta od čije se like izrañuju grube tkanine za omotače i prekrivače. bromos smrad) hem. izvesti zlatom.) poznat po upotrebi bronze kao osnovnog materijala za izradu oruña i oružja. tuberkulozno oboljenje nadbubrežnih žlezda praćeno velikom malokrvnošću i mrkom bojom kože. ulep-šavati izmišljenim dodacima. bronze. bromium) xex. briologija (grč. prenagliti čime. antimona i nešto bakra ponekad i nikla i bizmuta. up. Brodvej (eng. brodet (ital. crnomanjast muškarac. crvenkastomrka teška tečnost. novembra. bryon. poznati lek za živce. legura (slitina) bakra. reñe slatkovodne. britanija-metal u Britaniji (Engleskoj) pronañena legura od cinka. crvenkastog ili ljubičastog italijanskog mermera. element. broccoli) vrsta karfiola sa mesnatim i sočnim cvetovima i stablji-kama. senzarija. up. plameno. ku9 Leksikon povati i preprodavati stare stvari. fini liskun u prašku i bojadisan (obe vrste ovog praška upotrebljavaju se za bronzane boje). trgovina vezivom. nlat. Brokhaus (nem. figurama i sl. bronzo. žive u kolonijama i mahovinasto su razgranate. trljanje boja. novembra 1799 — uzeo je Bonaparta kao prvi konzul. bromatika (grč. brokantirati (fr. broajon (fr. tela-liti. brojler (eng. bryon mahovina. Brodway) „široka ulica". lat. bromos) fark. brocanter) trgovati umetničkim stvarima. životinje iz porodice „pamekušaca". osnovanom 1805. usjajiti i na taj ih način sačuvati od rñanja. sa utkanim krupnim cvetovima. brunet) crncurast. seizal. eidos oblik) bog. bridge) igra karata. brinet (fr. kićenje. bromov preparat. razdoblje koje karakteriše nastavak prvih država i . brodetto) vrsta ribl>eg papri-kaša. magleni mesec (18. brusquer) brecati se. bromos) ned. god. broiler) vrsta pileta za pečenje. sličan mahovini. bromoform (nlat.

brutal) živo-tinjski. tuberkuloze pluća. brćnchos. guša. skopeo gledam) med. brontosaurus) kol. stenos tesan) sužavanje (ili sunsenost) dušnica. brćnchos) alat. briinieren) davati nečemu (metalu. phone glas) med. trgovačke beleške. brontofobija (grč. brošira (fr. bakarnom bojom (drvo. brutalnost v. brcnchia) med. nameštaju) mrku boju. džinovska nosorozima slična vrsta sisara iz srednjeg tercijara Severne Amerike. dve cevi. brovtosaurus (nlat. operativne otvaranje dušnica. bronhoskopija (grč. bronhije. bronhijalni (grč. brćnchos dušnik) dušnički. phobeo plašim se) strah od grmljavine i nepogode. bronho. životinjsko ponašanje prema kome. brutto) trg. dušnik. grub. izumiranje tkiva pod uticajem truležnih bakterija. nazvana po imenu čuvenog engleskog državnika Bru-ma (1778—1868). bron- hotom instrument za veštačko otvaranje dušnica. bronc. bronhijalni katar.). npr. brutalan (nlat. obojiti modrikastim prelivima na vatri. brouillard) v. o nepogodama uopšte. brujon. skopeo gledam) med. brćnchos. bronchos. bronhitis (grč. tj. Brust-bild) poprsje. fig. bronholitija (grč. svilom). polomim) med. bronchos. bruderšaft (nem. bratimstvo. crnom. koji se tiče dušnika ili dušnica. spasmćs grč) med. poživotinjiti. sluz. grubijanski. bronzer) obojiti bronzanom. bronzo) v. nacrt. bronte grmljava) sprava za izvoñenje veštačke grml>avine na pozornicama. aparat za pregled sluznice bronhija. knjiga dnevnog troška. preterano lučenje sluzi kod hroničnog zapaljenja dušnica. bront (nem. slika ili kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi. kele posutost) med. skotski. bronte grmljavina. rheo tečem) med. bronhostenoza (grč. brutaliser) zlostavljati. bronhoblenorea (grč. bronhomikoza (grč. štraca u koju se unose. bronchos. brougham) zatvorena laka kočija sa dva sedišta i jednim konjem. bista. bronhus (grč. bronhijalni katar = bronhitis. anat. brouillon) koncept. dug preko 18 t. hernija. brošurist(a) (fr. neotesan. temno sečem) med. brćnchos. broširati (fr. bronhoragija (grč. brutificirati (nlat. brujar (fr. povezati knjigu u mek povez. v. brutalizirati (fr. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-vana. brontologija (grč. brćnchos. bronchos) predmetak u složenicama sa značenjem: dušnik. bronhoskop (grč. bronhocela (grč.bronzirati 130 bruh upotreba pisma (hijeroglifi. rheo tečem) med. zverski (ili: grubo) postupati s nekim. cedefastog sjaja. krvarenje dušnica. bronhopneumovija (grč. zapaljenje bronhija. brćnchia) pl. bruto (ital. tako da tkivo truli i raspada se. brujar. leva i desna. zverski. životinjska požuda. pneuma dah) med. zapaljenje dušnica izazvane raznim gljivicama. brochure) sveska. luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina (obično na grudima ili pod vratom). brutoprihod celokupan prihod. uraditi nešto na brzu ruku. brust-halter (nem. gips. bronhije (grč. bronhofonija (grč. mrkom. bez odbitka troškova. bronhorea (grč. brćnchos. zapaljenje bronhija koje prelazi na plućno tkivo i izaziva zapaljenje pluća. brustbild (nem. dušnice. bronchos. bronchos. stvaranje kamena u dušnicama. regnymi skrham. grkljan. grubost. protkati. potpuno zanemari™. brochure) v. srebrom. piskutavost glasa (kod promuklosti). Bruch lomljenje) med. brutalitas) surovost. drvetu. jako zaudara i dobiva prljavocrvenu ili zelenocrnu boju. grč u dušnicama. bronchos. brujon (fr. učiniti da podivlja. . dnevnik pazara. prošiva-ti (knjigu). prvi sastav. posutost dušnika. pregled dušnika ili dupšica pomoću naročitog ogledala. kožu i dr. bronchos dušnik. mine-ral. bronhoplegija (grč. bronze. meko povezana knjižica. logi'a) nauka o grmljavini. knjižica o aktuelnim dnevnim pitanjima. broche) zapinjača. suprotno: nego. bruh (nem. brontoterij(um) (nlat. brusit (po prezimenu Brus Bruce) min. koje postaju račvanjem dušnika od trećeg leñnog pršljena. brontotherium) kol. bronhospazmus (grč. bronteum (grč. broš (fr. klinasto pismo i dr. brošura. bronzirati (fr. surov. protkivati tkaninu (zlatom. bronce (ital. na brzu ruku i privremeno. brutalis. blenna.(grč. brutalitet. divljački. Brand) med. brćnchos. brumalan (lat. mykes gljiva) med. bronte. Bruderschaft) bratstvo. brum (eng. up. ogromni kičmenjak. brunirati (nem. fr. brocher) prošiti. divljaštvo. bronhotomija (grč. Brust-halter) prslučić ženski za pridržavanje grudi. brochurier) pisac brošura. iz perioda krede. brumalis) zimski. brutificere) napraviti nekoga stokom. brošura (fr.). plesso udarim) med. brćnchos. magnezijumov hidroksid (Mg(OH2). uzetost (ili: paraliza) dušnica. lithos kamen) med. brutalitet (nlat. osuroviti. gnojavo zapaljenje dušnica. up.

„sveti mudrac". Buddha) v. bukiner (fr. bugia sveća) med. nlat. bujon (fr. Buddha). budizam (sskr. učenje Gautame Budhe (oko 557—447 pre naše ere). budala (tur. pastirska pesma. biige) plesan. lista. bubon preponske žlez-de. neprerañeno zlato. budoar (fr. boucassin) vrsta krutog francuskog platna. valjkasta šipka od voska. Br. bruceloze opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi. pomoću čamca na vesla za koji je laña vezana konopcima. biibalos) zool. bukanirati (ind. buyurmak zapovedati. hipertrofija srca. buzdovan (tur. bukolika (grč. bubon. bujrum (tur. v. bouquineur. zatim zadnjeg creva i jednjaka. bubreg (tur. bouille. book-maker) onaj koji na konjskim trkama prireñuje klañenja ili se sam kladi. pristalice religije i filozofije budhizma. kephale glava. miris od vina. bubalis (grč. zapovedajte! buk (eng. lečenje goveda. vući lañu pomoću parnog broda. fig. buboni (grč. bujom.) sušiti komade mesa na suncu ili nad vatrom. afrički jelen. bouillon) kup. budhisti (sskr. cvet. tj. bukasen (fr. osnivač po njemu prozvate religije (budhizma). bubon) pl. . vrsta tkanine. book-making) sastavljanje knjiga. aden žlezda) med. okovi na nogama zatvorenika. čija se filozofija sadrži u dve tačke: patnja i spasenje. običan način klañenja na konjskim trkama. bolest prepona. bouquet) lepo probrana i ureñena kita prirodnog ili veštačkog cveća. bouquin) ljubitelj i sakupljač starih knjiga. zverokradica u Sev. za proširivanje suženih kanala naročito mokraćnih. bus. roñen oko polovine VI veka pre naše ere u staroj plemićkoj porodici. brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica (nazvan po engleskom putniku Vgise). limfatični triper (kapavac). budhisti. Buddha) v. ned. zapaljenje limf-nih žlezda u preponama (obično u vezi sa mekim šankrom). seoski.bubonulus (grč. uvećanje. bukolikos) poet. pastirske pevanje. uzroci patnje su strasti (tj. soba u kojoj dame primaju bliže poznanike. budhizam. bus govedo. kila. Bukefal (grč. antilopa. bogurek) bubreg. koja prouzrokuju bakte-rije: Brucella abortus Bang. bukmeker (eng. bujirati (fr. idila (naročito kod rimskog pesnika Vergila). topuz. govedo. kele) med. iatrike lekarstvo) stočno lekarstvo. bouquiniste) prodavac starih knjiga. i kao devete otelovljenje boga Viš-«U. spisak. pustolov koji se u Zapadno] Indiji borio protiv Španaca (naziv potiče od francuske reči: boucan divlje govedo. bubikopf (nem. žeñ za životom. Bruchgold) izlomljeno. bubonalgija (grč. melitensis. . pastirski. bukolski (grč. ind. bukardija (grč. bouquinerie) trgovina starim knjigama. osloboditi se tih strasti znači osloboditi se patnje. Budha. bozdogan) vrsta starinskog oružja. bubonulus) med. prosveće-ni". morski razbojnik. algos bol) med. book) knjiga. pena na pivu. Buddha) „probuñeni. Budhizam (sskr. onaj koji voli da rije po starim knjigama. bub-njice. u Indiji poštovan kao bog. uobičajena cezura na kraju četvrte stope u heksa-metru grčkih bukoličara. bugzirati (hol. buket (fr. ital. boucanier) lovac na bivole. kaučuka i sl. suis i Vg. up. glupak. budizam. buña. antikvar. bubonocela (grč. bukagije (tur. put ka osloboñenju vodi ka nirvani. stanju blaženog mira. u duhu ili u obliku pastirskog pesništva. bubon. bukolska cezura četr. bukolikos) poet. v. bukoliasmos) pastirska pesma. bukinist(a) (fr. um. budisti (sskr.bruhgold 131 bukolski bruhgold (nem. buksiren) mor. Buddha) pl. buñ (tur. električna svećica. figura u vatrometu. „volovska glava") ime konja Aleksandra Velikog. bukmeking (eng. gusar. bujatrika (grč. bouille) carinski žig koji se udara na vunenu robu. boudoir) mali elegantno namešten salon jedne dame za oblačenje i doterivanje (obično u blizini spavaće sobe). volja za život). Buda (sskr. up. gume. kardia srce) med. Život je patnja. bougie. jer su se ti pustolovi hranili mesom divljih goveda). posrednik pri klañenju. narediti) izvolite. prosutost prepona. budala) ludak. buvoličar (grč. za razliku od totalizatora. nm. kao posledica jačanja srčane muskulature. profesio-nalni kladilac. bukoliazmos (grč. bukinerija (fr. fiz. pisac pa-stirskih pesama. nicine. zapaljenje žlezda u preponama. antikvarnica. bukolike) post. uspeo i harmoničan sastav boja na slici. tj. buljon. Budhizam. micine. Bubikopf) „dečačka glava" kratka ženska frizura kao u dečka. bužija (fr.. bubonadenitis (grč. bukanje (fr. pamučna tkanina za postavu. bus. bouiller) snabdeti robu carinskim žigom. bez strasti i patnje. glupak. bubon. bukagi) pl. religija koju je osnovao Budha. Budha (sskr. bukanir POJI. buj (fr. Americi. književno delo. Buddha) pl.

prvobitno: mala zlatna kutija u kojoj su se nosile amajlije. povelja sa takvim pečatom. Džon Bul. vrsta džepnog revolvera sa 6 i više metaka. bula. bik. bul dog) 1. velika količina (nečega). na krajevima pljosnata a u sredini kolenasto savijena. čvornovat. vraća onome koji ju je bacio. udata žena. krvava ili gnojna tečnost. anat. bula (lat. bujon. 2. bullterier) vrsta engleskih pasa. woomera) bacaljka australijskih domorodaca za borbu i lov. buleuterion) većnica. urnebes. lopta. gomila. bedem. bukša novčana jedinica Jemena (bughas). neotesanost. na povelji. boliik) l. tj. zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci. gusta trnovita živica kroz koju konj. luk. bull-finch) sp. mutna. koja ima samo otisak pečata sa prstena s ribom). bumaški (rus. obrazni mišić. bulla) 2. kap-sla koja služi kao pečat koji visi o vrpci. bulist(a) (lat.bukranije 132 Bundesver • bukranije (grč. boulevard) šetalište. veliki engleski pas širokih grudi. bulbus oculi) anat. bulbus okuli (nlat. buleuterion (grč. bulla) 2. široka i lepa ulica zasañena drvećem. buliran (lat. sabornica. bullatus) zapečaćen. ned. potvrñen pečatom. boom) engleski naziv za nagli uspon i polet privredne delatnosti u nekoj kapitalističkoj državi. kapetan. stran novac. bungalow) drvena kućica (obično prizemna) sa verandom. bula (lat. pečat od voska ili metala na povelji. talasanje. mera za staklo. bulla. bulumenta (ital. bulterijer (eng. bouliner) mor. npr. tuñi. tetka) 3. ako ne pogodi u cilj. buljuk (tur. glavičast. nazvan po francuskom rezbaru A. bund 1. glupost. boule. bulbozan (lat. boltikbasi) četovoña. društvo. zimski kaput postavljen krznom. buljon (fr. kratke i duboko usečene njuške. bullire. bullarium) zbirka papskih bula ili odredaba. bula (tur. koja raña lukovičastim podzemnim stablom. napomena ili kratka priča. bunda (mañ. forma) koji ima oblik lukovice. jagnjeća koža". ukrasi. bularij(um) (nlat. glavica. bulbosus) lukovičast. u obliku golih lubanja na žrtvu prinese-nih volova. muslimanska žena. bum (eng. bulbiferan (lat. Ch. bukskin (eng. boulingrin) v. kod koje je šaljiva poenta u tome što joj nedostaje dosledno«1 glavne misli. bulicija (lat. bulbul) slavuj. kranion lubanja) arh. prozirna i laka tkanina od finog pamuka. books) pl. pločama ili grudvama. rad od drveta sa metalnim umecima. njegovih karakternih osobina: preterane ukočenosti. bulbus lukovica. rulja. glavna ulica. životinjska glad. bus. liga. (nem. bul (fr. Bundeswehr) oružane snage SR Nemačke. foltamente gusto. buljuk-baša (tur. mišić duvač. 2. bulla) l. f ero donosim) bog. odličan lovac na miševe i pacove. bunda kaput) krzneni kaput. bukcinator (lat. bungur (tur. god. smotak. bullitio) klju-čanje. a odlikuje se naročito time što se. fig. verski obrazovana muslimanka. lat. vrenje. jelo od nje. zbijeno) 1. bulengrev (fr. četrdesete deo rijala. očna jabučica. bulimfa) med. ploviti ukoso (kad vetar duva sa strane). bul (eng. zvanična papina povelja ili raspis o važnim pitanjima snabdeven velikim crkvenim pečatom (za razliku od vreve. skupštinska zgrada. bulimija (grč. izbacivanje mehu-rova. fig. hartijice. krompirast.) pl. onaj koji nije u opticaju. pljačkaš. buccinator) trubač. nlat. . tvrñava. bulbus. boling-grin. bulbus) lukovica. bouillon) kup. okruglo i jajoliko izdignuće pokožice ispod koga se skuplja čista seriozna. buckskin) „jelenska. sitan papirni novac u Rusiji. bola strina. na trkama s preponama. voj. zavežljaj. bungalov (eng. 2. oličenje engleskog naroda kao celine. bulom zove šegrt majstorovu ženu. bulla) pisac papskih bula. bulevar (fr. der Bund) savez. zlatna bula (lat. bulinirati (fr. bulla aurea) zakon koji je 1356. Služi kao oružje. nepošteno trgovati. bullion) neprerañeno zlato ili srebro u šipkama. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci. jedna društvena igra na bilijaru ili igra kuglama. kugla. plik. bulbul (arap. Bundesver (nem. hladnokrvnosti i dr. bulgur) prekrupa od kukuruza ili pšenice. postala ukrštanjem buldoga i teri-jera. bul-finč (eng. mera za konac. buli) l. Boule (1642—1732). up. (nem. vreva. velika gomila. papirići. zapovednik jednog buljuka. tako da mu se vide prednji zubi. vrsta jake vunene tkanine za čakšire i sportska odela. čorba. bumerang (austral. izdao nemački car Karlo IV. buldog (eng. neodoll-va. supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje. buke (eng. bulbiforman (lat. uzana. mnoštvo (obično stoke). buljen (eng. velika. BulbulderSlavujev do. snabdeven bulom. mora da projuri. gomila ljudi. 2. glavičast. buljubaša. oko 60 st dugačka daščica od tvrdog drveta. bulbus (lat. krasti. metež. naročito na dorskom frizu. daš Bund) svežanj.

Buridanov magarac fil. prvobitno: naziv za grañanstvo nasuprot višim staležima feudalnog društva (plemstvu i sveštenstvu). vrsta šarenog francuskog platna. burazer (pere. dlaka za punjenje stvari. spremište na brodu za ugalj („ugljenica"). jedan od dva doma parlamenta u SR Nemačkoj i Republici Austriji. duboki bas na orgulji. kor. od bourg varoš ili selo pod okriljem grada. burlesque) smešan. lakr-dija. nemački Burg. lakrdijaški. burka (rus. pošto se. bourrasque) bura. birader. buret (fr. buržoa) 1. prema tome. malograñanin. up. gazdaška žena. Afrike holandskog porekla. bourgeoisie. burg (nem. birader) brat. podvala. up. jednostavan prsten bez ukra- Bundesrat (nem. burg) 1. bouts-rimes) pl. stanovnici Juhe. betonsko sklonište (kućno. buricu pupak) želudac životinje. Bunt savez) buna. burlesque) poet. koji isključeni iz ovog posedovanja imaju da prodaju samo jednu jedinu robu: svoju radnu snagu.Bundesrat 133 burma zija 2). up. bordel) v. burleta (ital. Bundesrat. mala tvrñava. nagao vihor. burza (fr. kapitalističku. burlak (rus. a tek posle stihovi. i s druge strane proletera. besmislica. buržoa (fr. mala burleska. ulično) od napada iz vazduha. bursae muscosae) pl. burletta) mala vesela igra. ljutine. 3. burka. burgundska vina čuvena crna i bela francuska vina iz pokrajine Burgundije. bunting (eng.) savezna skupština SR Nemačke. nasuprot radničkoj klasi — proletarijatu. seljaka i plemića. S ekonomskim jačanjem buržoazije jača i njen politički položaj: ona ukida feudalne društvo i sama uzima vlast. burleska (nlat. buržoa. fig. ćiftinica. bordižati. nlat. izostavljanje reči pri sla-ganju. izliv zlovolje. burlak) seljak koji traži posla van svoga mesta. grč. barak) čupav krzne-ni kaput bez rukava. pečalbar. voj. čini u ekonomskim odnosima jednu društvenu klasu.) savezno veće. izmišljotina. burda) Muhamedov ogrtač. 3. muzički komad humorističkog karaktera. burdon (fr. Bundestag. burdalu (fr. šala. bourdalou) traka. koji se pripi-suje francuskom sholastičkom filozofu Žanu Buridanu (1300—1358): gladan magarac koji stoji izmeñu dva potpuno jednaka i podjednako od sebe udaljena snopa sena mora neminovno skapati od gladi. Buri (hol. burdižati v. buntdruk (nem. 2. ital. (ital. sa dlakom okrenutom napolje i oborenom tako da se voda ne može zadržavati (nose ga svi kavkaski narodi). burma od burmak zavrteti. burgu) alatka sa spiralnim vrhom za bušenje. zamka. sačinjavaju ga zastupnici federalnih jedinica. bourgeois. v. 4. burla. koji poseduju sredstva proizvodnje i života. nakaradan. tip. fr. bourdon) ouz. byrsa) v. burleskni (fr. bura 1. pesme kod kojih su najpre napisani slikovi. Bundestag (nem." buržuj v. vune. Bunker) l. 2. veseo i nestašan muzički komad za ples. šaljivo prikazivanje velikih i ozbiljnih stvari. berza. burag (rum. tvrñave. bourre. Burg) zamak. zbog potpune jednakosti i ravnoteže pobuda ne može odlučiti da priñe nijednom od ova dva snopa. prostor. buržujka grañanka. mesom. buraska (ital. burze muskoze (nlat. jabukama. čuveni primer za nemogućnost slobodne volje. burgija (tur. docnije: osobeni znak abasidijskih kalifa. bourrette) tkanina od otpadaka svile. bunt (nem. Engels: „Današnji kapitalistički način proizvodnje ima za pretpostavku postojanje dveju društvenih klasa.) žestok vihor sa (snežnom) vejavicom u stenama Rusije i Sibira. med. 2. pripadnik buržoaske klase (v. bunker (nem. prvobitno: (francuski) grañanin ili stanovnik grada za razliku od kmeta. ital. burda (arap. bura 2. pere. deo kombajna: sanduk u koji padaju zrna. fr. fig. burrasca. buranj (rus. borra) otpaci od dlake. buraš. sluzne kesice. predstavnički dom parlamenta. bourg. tur. bora) severoistočni vetar s kopna na severnom Jadranu. šaljiv. bourse. borek) vrsta pite sa sirom. ćifta (u ovom značenju više je u upotrebi buržuj). burma (tur. nezadovoljstvo. burlesco. imućna žena. Buntdruck) štampanje u više boja. naročito kao lañarski radnik na Volgi. burra. boer) „seljaci". unapred napi-sani slikovi za koje tek posle treba da se nañu stihovi. pesak i dr. bunting) engleska laka vunena tkanina za pravljenje zastava. burek (tur. gajtan na šeširu sa kopnom. (fr. bu-rime (fr. iznenadna nepogoda. bordel. burdelj (fr. burgus. varošanka. usukati) 1. buržoazija (fr. takoñe: naziv jedne arabljanske religioz-ne pesme. danas: sav onaj deo društva koji živi od eksploatacije najamnih radnika i siro-mašnih radnih seljaka koji deo društva. buržoa- . cement.. mali betonski fortifikacioni objekat stalne forti-fikacije sa dubokim podzemnim zakloni-ma za posadu. dvorac. burgundska smola prečišćene žuta omorikove smola. s jedne strane kapitalista.

komičar. burmut (tur. puter. kao što idu volovi pri oranju. lakrdije. računska godina. bouffonnerie) šala. maslac. (krupan) brilijant u obocu. bradavica. buda (ital. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica. bivol. nlat. burnonit (po prezimenu Burnon) olovna i bakarna ruda (PbCuSbS3). ital. dvorska budala. sa kapom. venčani prsten. burnus. bouche-trou) prišipetlja (beznačajna sporedna ličnost. bustrofedon (grč. na mahove.239 1). bulga kožna kesa.) prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini. bursa (ital. minñuši. Bukefalos. manteia proricanje) gatanje u dugmeta. fr. detić. bussola kutijica. maslena kiselina. butan (grč. buczo) zool. zatvarač. up. burova voda farm. butyrum) hai. hirurgu Burovu (1809— 1874). butelja (fr. ital. boutade) duhovita šala. volook. merov. merica. komične opere. dućan. sluga. butun (tur. up. ophthalmos oko) ned. bottone) dugme. otoka i dr. momak. trgovanje na malo. buljook. doset-ka. šraf. buton (fr.349 1 (u SAD 35. bouteille. bottiglia) boca. bourse) med. predračun prihoda i rashoda uopšte. sagradio grad Bukefala (danas Džalalpur. temnjak. puce. buton (fr. novčanik) jednogodišnji zakon kojim se predviñaju. pun života student ili mladić uopšte. buter (grč. bursa. bucak) ugao. butonjera (fr. buxula. bufeta (fr. par boutades) prema ćefu. nem. sastaviti. pupoljak. butiin) sav. čireva. bottega) prodavnica. . butada (fr. omnibus. budget) l. biityron. upotreblja-va se za obloge kod rana. bufo karikato (ital. budget. ital. 36. budžak (tur. butsel (fr. bubuljica. ili sporedna uloga u pozorišnim komadima). kiselina putera. buffo caricato) preteranost u lakrdijašenju ital. flaša. burnetizirati. = kapričo. a drugi — obrnuto. kurir. bus. fr. lakrdi-ja. vitica. bufalo (eng. bušel (eng. zavrtanj. par butad (fr. burnetizirati (eng. buffone) šaljivčina. mappš. butikaža (fr. bufa (ital. bufer (eng. u Indiji). lakrdijanje. Butter) maslo. boutonniere) rupica za dugme. budžetirati (eng. Bu-kephalas) „volovska glava". buffa) šala. vrsta rečne košljoribe. lat. busola (ital. Bucefalus (grč. butirometar (grč. kod koga redovi teku naizmenično: jedan red sleva nadesno. butyron. burunotu) sitan duvan i dr. lat. posilni. butiga (ital. bouteselle) voj. prethodno odobravaju i prethodno rasporeñuju svi državni (kao i gradski. obrtaj) naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i Feničana. bouton. . buftalmičan (grč. prebrojavanje dugmeta na kaputu („hoće-neće") da bi se videlo da li će nešto biti ili neće. za ušmrkivanje. boutique) prodavnica. but (eng. bouffette) kićanka. bušerizirati (fr. bournous) ogrtač bez rukava. lakrdijaš. neobuzdano«1 iz ćudljivosti i ćefa.. radi uspomene. čep. buffalo) zool. bufon. biis vo. neobuzdan. budžet (eng.. sastavljati budžet. boot čizma) sprava za mučenje u obliku čizme. grč. ceo. potpun. 134 buš-tru burnetirati v. kojem je. bolgia. bouterolle) sprava za ubijanje stoke. 2. buš-tru (fr. Aspina gaga i Alburnus mento. futrola za karabin. Bucherie) telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu (nazvan po pronalazaču). butrola (fr. bezbojna tečnost. budžetska godina godina trajanja pri-ml>enog budžeta. bufoverija (fr. boutiquage) torbarenje. pusu) zaseda. bik. butik (fr. kut. sladunjava i opora ukusa. boccia) okrugao pljosnat drven sud za tečnost. butyrum. butonomantija (fr. obično od bele vunene tkanine. omnibus svima) v. bushel) engleska mera za žito. 2. opera bufa komična opera. puxis kutija od šimširovine) fiz. veseo. dućan. neravnina (na svili). trgovina na malo. nazvana po nem. bufo (ital. lat. stvarčica slična dugmetu. up. metron) sprava za odreñivanje masnoće mleka. sa volovskim očima. burnus (arap. burš (nlat. bursitis (fr. Bursch) u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog ñačkog udruženja. nem. bouchon) zapušač. vrsta gasa. mornarski kompas. busija (tur. trubni znak za sedlanje (kod konjice). staklo. ćošak. operativne otvaranje sužene mokraćne cevi kod muškaraca da bi se omogućilo puštanje mokraće. naročito podešena magnetna igla za odreñivanje pravca. brzi soloples bez pripreme. grč. neke ustanove i dr. biis govedo. bus (eng. zasićeni ugljovodonik (S4N10). bucov (mañ. butum. finansirati po budžetu. lat. buter) hen. najmiliji konj Aleksandra Velikog. sirćetna mirisa. bufov (ital. rastvor baznog aluminijevog silikata. puxis kutija. bouton. nagao i neobičan nastup ćudi i ćefa. buffer) odbojnik (na vagonu). strophe okret. med. burner) natopiti drvo u rastvoru hlor-cinka i time ga učiniti otpornim prema truljenju. laka komedija. butyron maslo. borsa) kesa. buffo) komični pevač u italijanskoj operi. butirin (lat.burmut snog kamenja. muz. koji Arabljani (beduini) nose preko odela.

jaža. wagen) odreñivati težinu tela na terazijama. po Bibliji. robovanje Jevreja u Vaviloniji 586—536. salonska železnička kola. vas. probisvet. \9=volfram. vagina) ned. dolazak na sud. prestonica Vavilonije. vaginoskopija (lat. UP> = veber. vavilonsko ropstvo 1. tumarale. jemčevina. pometnja. posuda. vadij(um) (nlat. god. wagonnet) mala teretna kola koja se kreću po pružnicama (šinama). vas sud. \. kanal izmeñu grlića materice i spoljnjeg otvora ženskog spolnog organa (služi za sparivanje i za izlazak ploda pri poroñaju). vaše) uzan sud za cveće. knez (vladar) koji je bio podreñen nekom drugom knezu (vladaru) ili zavisan od nekog drugog kneza (vladara). grč. tzv. vadla (nem. prema akadskom Babilu vrata boga) drevni grad u Mesopotamiji na Eufratu. e. bitanga. sveto sasuñe. terazije. e. waggon) železnička ili tramvaj-ska kola. u hazardnim igrama: izraz koji se upotrebljava kada se stavlja novac na neku kartu. vagon restoran (fr. . fiz. jemčenje. vagati (nem. novac koji se polaže na ime jemstva. Wage) sprava za uporeñenje nepoznatih masa sa poznatim (tegovima) tj. v. rov. kantar. vagon-li (fr. jemstvo (naročito da će neko u odreñeni dan doći na sud). waggon. vadimonium) prav. novac koji je vazal dužan da plaća vladaru kome je podreñen. va! (fr. stidnični. rok dolaska na sud. dvadeset osmo naše latinice (V. vasallus. ro-dulja. jarak. zapaljenje vagine.A E I L O RU 147/ V V. lutalica. god. fig. vaganti (lat. pre ne. mali vagon. kao skraćenica: V= votum. putovoñe ili savetnici za razne struke i ciljeve u životu. wagon-lit) (železnička) kola za spavanje. protuva. vagina. klevetnička zakletva. haos. meriti na kantar. zidana s namerom da dopre do neba. 2. zigurat. zbrka. sveti sudovi.= volumen.. vadimonij(um) (lat. v. vadium. tj. naročito antički umet-nički izrañeni sudovi od ilovače. vagon (eng. va) vredi. nered. sagradili su ga Sumeri u XXIV v. Vavilonska kula stepenasta kulapiramida. wagon-restaurant) (železnička) kola za ručavanje. vadimonii desertio) propuštanje obećanog dolaska na sud. pre n. vaza (lat. Vavilon (hebr. va banque) „važi za ceo bank".. fig. za odreñivanje težine tela. lat. vaša sacra) pl. fr. uputstva. važi. va bank (fr. Wade) list noge. čisto živčana pojava koja dolazi. vagina) alat. = vi-ce versa. vazna. pregled vagine pomoću naročitog ogledala (spekuluma). prinudno bavljenje papa u Avinjonu 1309— 1378. vasallagium) va za l ska dužnost i obaveza. verne prevr-ni. tumači.. vadimonii desercio (lat. lutati) u srednjem veku ñaci (studenti) koji su išli od škole do škole. skopeo gledam) med. imali su i svoju satirično-ljubavnu poeziju. skitnice. kolovoz. igrati va bank staviti sve na kocku. grčevito stezanje mišića vaginalnog ulaza i karličnog dna. za ukras. fr. vazal (nlat. \Č=vat. vagari skitati se. hem. dubok usek točkova u vlažnoj zemlji. vaginitis (lat. trgovačkih i političkih centara. metež. naročito kod mladih žena. vaza sakra (lat. može. \=volt.— valuta. vagonet (eng. vade mecum) „hajde sa mnom". vagaš (mañ. eng. vademekum (lat. vazalagijum (nlat. leventa. vaginalni (nlat. wagon-salon) salonski vagon. vaga (nem. fr. podsetnik. v). Mojsije kn>. tj. kada se igra u celu sumu koja leži u banku (pri kocki). podanik. vagon-salon (fr. ili ostati ili propasti. 2. vagiva (lat. \=aanadijum.= vide vidi. vadiš jemac) prav. rodnica. v treće slovo naše ćirilice. lutalice. stidnica. vol. I. vassal) klevetnik. vagas) l. a čije je zidanje prekinute zbog „jezičke pometnje". obično naslov za knjige koje služe kao pomoćne knjige. usled preterane osetljivosti vaginalnog ulaza. beskućnik. jedan od najstarijih kulturnih. val. vagabund(a) (lat. vaginalis) koji se tiče vagi-ne. vaginizam (lat. vagina) med. zbirka priča (ili: anegdota). Babel. vagabundus) skitnica.

Whitehall) ranije: kraljevska palata na Temzi u Londonu. vazomotori (nlat. vajtbojs (eng. voća i sl. teška do 3 kg. kresta ružičasta. (nazvane po tome što joj je kao simbol bila bela boja).. delu Londona u kojoj su zgrade ministarstava. vazomotorna neuroza ned. potomci rimskih robova. osmatrač vakuuma kod mašina i dr. vazna (lat. beli momci. nezauzet.) onaj koji veruje u postojanje praznog prostora u prirodi. od 1834—1914) čija se teorija nasleña osniva na njegovoj tzv. vakeri (šp. učenje poznatog nemačkog biologa Avgusta Vajsmana (August Weis- .vazektomija 136 vakuole smann. nekog mesta). osloboñe-nost od neke obaveze. ispunjene vodnjikastom tečnošću. tajna organizacije siromašnijih katolika u Mrskoj. kod knjiga: čista. upražnjen. zbog svojih odličnih osobina raširena po celoj Evropi: bela. nezauzeto je. živci što sužavaju krvne sudove. dobit. vajda (arap. vas sud. upotrebljava se mnogo u farmaciji. obično drvena zgrada u dvorištu seoske kuće za noćivanje mladenaca i za držanje spreme. grč. vaqueros) pl. nosi 140—160 jaja godišnje. reakcija koja služi za utvrñivanje postojanja pegavog tifusa (pegavca). upražnjenje. iz kojih se stvaraju nove ćelije. vakacija (lat. pojačanim krvotokom. vreme muslimanske molitve — namaza. evakuirati. vajandotka (eng. sujeta. živci što izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudova. vasomotores) pl. Vajt star lajn (eng.. Vaisya) treća indijska kasta. slobodan) imanje bez vlasnika. tur. nepopunjen. dobija se pre-čišćavanjem sirovog petroleuma (nafte). whitebait) mlada haringa iz Temze koja se smatra kao naročita poslastica. vazokonstriktori (nlat. stezanje krvnih sudova (sa povećanjem krvnog pritiska. vaktile (arap. vacare biti prazan. vajsmanizam biol. Whitechapel) najsiromašniji i najzapušteniji deo u istočnom kraju Londona. vas posuda. ispražnjavati. praznina. ništavost. vakantan (lat. taština. bolest živaca koja je došla kao posledica poremećaja u živcima koji izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudova. vacans) prazan. vazodilatacija (nlat. znat. vazelin (fr. nema. vacatio) osloboñenje. nezapremljen. vaza.) pl. opadanjem temperature). noge žute. srednje veličine. čuvari stoke u španskoj pokrajini Ovijedo. Vajl-Feliksova reakcija . poreklom iz Amerike. raspust. npr. vaišja (ind. tur. vasodilatatores) pl. mehuraste šupllne u protoplazmi biljnih ćelija. kao ii. trem. vaišnave (ind. White Star Line) „Linija bela zvezda". višnujit. sama molitva. znat. vakuist(a) (lat. vikont. vacatura) upražnjavanje. obožavaoci i poštovao-ci boga Bitnu. slobodno je. prazno mesto (naročito parohijsko). prekookeanska parobrodska linija izmeñu Liverpula i Njujorka. vacuolae) pl. poznavalac verske literature (kod muslimana). vazodilatatori (nlat. vakat (arap. vazektomija (lat. hayat) 1. sada: široka ulica u zal. vasoconstrictores) pl. po nekima Mavara. bog. vajzbratna (nem. interes. meščići u pihtijastoj masi nekih mikroskopski sitnih morskih životinjica. vaccus nezauzet. fayda) korist. ektome isecanje) kec. hayat. vajat (arap. ili žućkasta smesa polučvrstih ugljovodonika. serumska reakcija koja služi za utvrćivanje postojanja žednjaka (ehinokokusa). širenje krvnih sudova (sa opadanjem krvnog pritiska. vacuare) isprazniti. tur. fa'ida. prazno je. koja je kažnjavala preterano stroge posednike. vacuitas) praznoća. up. vasoconstrictio) med. neuron živac) med. odreñeni čas kad treba nešto da se uradi. imanje bez zakonitog gospodara. vakuitet (lat. vaše) v. vakatura (nlat. čas. 2. fa j da. upražnjenost (npr. tehni-ci itd. vajtbet (eng. pastiri.-tur. omanja. grč. školski odmor. Vajthol (eng. whiteboys) pl. vas. živci koji izazivaju širenje (dila-taciju) krvnih sudova. odstranjivanje semenih kanala kod muškaraca da bi se sprečilo oploćavanje (uškopljenje). zemljoradnici i zanatlije. vaiz (arap. vakantno imanje prav. vaseline) he«. vacare) 1. up. <•«. povišenom temperaturom). Wyandotte) vrsta kokoši. vakuirati (lat. naslednika. u koju spadaju trgovci. Weissbraten) belo meso sa obe strane kičme. waqt. znat. vakat (lat vacat. vaktiyle) u staro vreme. mineralna mast bez mirisa i boje. vazokonstrikcija (nlat. od 1760. činovnike i dr. nepopunjenost. upražnjenost. doksat (u seoskoj kući). oboljenje živaca krvnih sudova. zool. Vajnbergova reakcija med. nedostaje. nekada. vazoneuroza (lat. neštampana strana (iza naslovne). Vajtčepel (eng. poreza. Bazedova bolest i dr. vaiz) propovednik. vakit) 2. usporenjem krvotoka. vreme. nameta i dr. fr. vakant (lat. i kao takvi prezreni. vakuole (nlat. vakancija (nlat. teoriji kli-cine plazme. vasodilatatio) med. viscount) v. vajkaunt (eng. sudski odmor. vacantia) upražnjenost. tur.

stavljaju ispod svojih bula). izvršiti pravnu formu overevenje. vaccinatio) med. valetudinarij(um) (lat. vale-dictio) pozdrav na rastanku. vaccina sc. valencije. utvrditi cenu nečemu. valor. validet) roditeljka. bezvazdušni prostor. serum za cepljenje protiv zaraznih bolesti. vakcinoterapija (nlat. valeriane officinalis) bog. valiža v. prevna vrednost. valer (fr. punovažan. bolnice. cena. validan (lat. venama. cepiti. vale. thera-peie lečenje) med. e baš. overa. cepivo. v. mahuna. grč. valetudinarium) bolnica. valencia) vrsta pianskih veoma jakih zimskih tkanina. valentia) vrednost. dugačka uska dolina. ljuska. valanske čipke različite vrste. zaliv. vakuf (arap. ošančavanje. vakuum-apa-rat aparat za destilisanje osetljivih teč-{ nosti pod sniženom temperaturom. valvula) znat. tur. vaccina) med. potvrñivanje. prevna važnost. vodovode i dr. snažan. čarobnica. validirati (nlat. validacija (nlat. zaista. valore) vrednost. valise) putnička ručne kožna torba. 2. valvatio) fin. valvacija (nlat. mati bivšeg turskog sultana. ubrizgavati u organizam vakcinu u cilju aktivnog imunizi-ranja od zaraznih bolesti. odeljen. javne biblioteke. valah (arap. škole. unošenje u organizam antigena koji ga podstiču na proizvodnju zaštitnih tela. vakuum-metar (lat. sabatati. valere) jak. valer an atant ili valer an rekuvrman (fr. valable. živeo! valedikcija (nlat. valvaciona tabele fin. kao udruženje za propovedanje evanñelja i reformu katoličke crkve putem vraćanja apostolskom siromaštvu i jednostavnosti: up. animalna vakcinacija kalemljenje životinjskom limfom. hrabrost. ljuštura (u školjke). valvule intestinales (lat. vakcinacija (nlat. validatio) potvrda. zalistak (na srcu. vodene boginje. priznanje pravne važnosti nekog akta. valvirati (nlat. lat. odista. eidos vid. ostajte zdravo! bene valete! (lat. spisak raznih vrsta novca sa naznačenjem njihove vrednosti. naročito zvanično utvrñivanje vrednosti izvesnih . tur.mleka u prahu". tatara. do sedam atoma jednovalentnog elementa. valjenost jedne stvari ili nekog postupka. mati. izražava se empirijskim brojem koji označava koliko se atoma vodonika jedini sa jednim atomom nekog elementa. zaklopac. gradu Valensiji. uvala. vredan. trajanje note. vallatio) voj. valenca hen. vakuum. biti punovažan. valerijana (nlat. važnost. valeur en attente. vrednost koja se očekuje. valle) 2. valiza (fr. vallahi) bogme. odreñivanje vrednosti ili cene nečemu. valeur. pelcovanje. utvrñivanje u polju. nlat. variola kravlja boginja) ned. valiza. naročito uzane (nazvane po istoimenom francuskom gradu u Flandriji). reformatorska sekta. overevenje. velidus. valutirati. oblik) med. crevni zalisci. sa dva atoma. vidovita žena. eventualne buduća vrednost. leonisti. u propisnom obliku. va lete! (lat. up. prav. zdrav. vakuum (lat. zatva-rač. valabilan (fr. vacuum) prazan prostor. junaštvo. vakcinirati (nlat.vakuum 137 valiza vrsta novca prema državnoj novčanoj stopi. kravlja maja protiv velikih boginja. valacija (nlat. crevima). providan pokrivač za lice. npr. valere biti zdrav. sposobnost atoma nekog elementa da se veže s jednim atomom. grč. valensija (šp. pravio važan. en recouvrement) trg. grč. wa-llah. u Lionu Petru s Valdus. ital. validitet (nlat. valva) krilo vrata. valva (lat. kalemiti. krepak. vakcina (lat. potvrditi. pri uklanjanju vode iz mleka radi dobi-janja . voile) l. oproštajni govor. vakcinisati= vakcinirati. v. vala) l. validitas) prav. valida (arap. v. valenciennes) pl. cepljenje. vaccina. praznina. važeći. nazvanih po šp. pelcovati. košuljice. ubrizgavanje seruma kao predohrana protiv raznih bolesti. bolesnička sobe. nlat. vala (stnord. valui-rati. odrediti vrednost. valencije (nlat. bog.. lažne. kalemljenje boginja. valahi bilahi talahi tri muslimanske naj-svetije formule za zakletvu. waqf. validare) overiti. veo od tanke prozračne tkanine za nevestu pri venčanju. prav. koji važi. vala (ital. vakcinoida (nlat. metron) sprava za merenje razreñeno-sti vazduha (kod vakuum-aparata). podizanje nasipa. bene valete) ostajte u dobrom zdravlju! (pozdrav kojim se završavaju pisma i koji pape. valvere) ocepiti. koju je osnovao 1176. punovažan. valere vredeti) valjan. podizanje bedema. lečenje vakcinama. neprave kravlje boginje. biti jak) zdrav bio. jedna lekovita biljka. pravio valjan. cepljenje da bi se organizam podstakao na što jaču proizvodnju tela koja će ga zaštititi od izazivača bolesti. valvulae intesti-nales) pl. sirotišta. valdenzeri pl. vale! (lat. valvula (lat. vacuum prazan prostor. biti previo voljen. baš. vacca krava. u obliku monograma. hen. valansjen (fr. val (fr. vaccina. sa ciljem da podiže i izdržava džamije. muz. valete) budite zdravo. hartija od vrednosti. vakif) kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i hu-mane svrhe.

probisvet. H. vendemiaire. vanille) med. i sisa im krv. valor extrinsecus) spol>ašnja vrednost jednog novca. vapdalizam (lat. vampiro. u Valhali. otuda fig. u službi boga Odana i. boginje bitaka i suña je boraca. kao zamena prirodne vanile. Vandali (lat. vampire) po narodnom verovanju južnih Slovena. ital. došla sa svojom braćom iz Engleske u Nemačku. vamp od vampyr) naziv za ženu bez skrupula. fr. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odinovi. skitnica. vile. valor) vrednost. carev namesnik. trovanje vani-lom. Španiju i Italiju. zanata i sl. vale (fr. povraćanja i sl. Vanadis) hen. up. u nedostatku hrane. po tome zool. tur. u svom sastavu i obliku. valutni damping (eng. kaca) širok kuhinjski limeni sud. luta po svetu radi trgovine. vale. turski vojno-administrativni starešina jedne oblasti.. muzički komad za ovu igru. vampirizam med. šp. vanadijum. otisnuti se na vandrovku. element. vainilla) bog. vampyrus spectrum) veliki južnoamerič-ki slepi miš koji. grčeva. valcer..942. wali. Walkuren) pl. valor (nlat. proceniti. valija (arap. od 22.. vrsta novca. vindemia) „mesec berbe". a 455. docnije sa nastanile u Panoniji (Ugarskoj). valkyrja. pronañen 1830. valuta per dato (ital. vandrovka (nem. u rudama gvožña i olova. Valhala. ad valorem (nlat. valenki) čizme od sukna. vanadin. dovode mu one koji hrabro poginu i. pesma o vandrovanju. skloni uništavanju svega lepog i dobrog. vandemijer (fr. zanata i sl. vavdrokaš v. Valholl. vanilija (fr. Walpurga) svetiteljica katoličke crkve čija se uspomena proslavlja ' 1. prvi mesec nekadašnjeg francuskog revolucijskog kalendara. dumping) devalvacija novca. e. pa i čoveka pri spavanju. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu. naročito kulturnih vrednosti (prema germanskom plemenu Vandala). novac koji je. vanille. vandalismo) vandalska ćud. hartija od vrednosti.žena-demon". atomska masa 50. nem. tj. vali) guverner. vallomas iskaz) poreska prijava. od Š veka n. divljaštvo. valor intrinsecus) unutarnja vrednost nekog novca. napada sisare. valvirati. koje odlučuju koji će junaci u borbi poginuti. prekomerno puštanje krvi. Walhalla) u nord. valovvica (mañ. čovek sklon divljačkom uništavanju. valuta per dato) trg. vandrovati (nem. s druge strane. fin. odreñivanje vrednosti. v. (nlat. vapila. zbog čega im je kurs nestalan. vanilizam (fr. u V veku pusto-šilo Galiju. valor ekstrinsekus (nlat. to walk over the course) na trkama: laka pobeda. znak V. valorizacija (lat. walorisieren) izvršiti. vandrovkaš (nem. valorizirati (nem. germanskogotsko pleme koje je. sa pojavom proliva. Vandali. valkover (eng. Walzer) popularne okretna igra u 3/4 takta. valvirati. pri dnu uži. usled toga što je protivnik postao nesposoban. valuirati (fr. wandern putovati) lutati.. Vandali. po njegovoj zapovesti. metal. Valpurga (nem. maja. donose pobedu. skitnja. Vandali) pl. vandrovkaš. Valhala (stnord. Grka i Rumuna. Wanne kada. vampir. lat. procena. valkire (stnord. naročito u jelu. tj. Gete. divlji i surovi varvari. dvore i služe pićem bogova one koji su u nju primljeni. vandla (nem. takoñe praksa držanja ili podizanje relativne vrednosti (revalorizacija). vanille) hen. skitati. vampir (slov. valuta) „vrednost". kao vesnice. pesma vandrovaca. izvršavati valorizaciju. ad valorem) prema vrednosti. valutni papiri fin. wandern) lutanje po svetu radi trgovine. IX do 21. valuta (ital. vami (eng. pljačkalo Rim četrnaest dana uništava-jući sva umetnička dela i spomenike. wandern) čovek koji putuje.. . mrtvac koji noću ustaje iz groba i siše ljudima krv. valutirati (ital. valse) v. „Faust"). priznat kao zakonito sredstvo plaćanja. one su. up. zakonska promena odnosa novčane jedinice prema zlatu ili prema drugim valutama. valor intrinsekus (nlat. zavodnica. vrednost od danas. valutare) v. procenjivati veću vrednost. sedište bogova i junaka. dobiva se i veštačkim putem. gde je kao opatkinja jednog manastira. vrednost ili obračunavanje kamata od danas. nem. valor vrednost) trg.valija 138 valcer (nem.. divljačka strast za rušenjem i uništavanjem umetničkih predmeta i dr. vandal(in) fig. ital. zaštitnica od vradžbina i veštica. valkire. valjenke (rus. up. koja iskristališe na površini kada plod duže stoji. . valpurgijska Hoh prva majska noć (v. up. vanadin (lat. zakonom utvrñeni novčani sistem jedne države. valuta je odnos izmeñu nominalne vrednosti novčanica i uopšte hartija od vrednosti jedne države i njihovog kursa u inostranstvu. ptice. ratovalo s Rimljanima na Rajni. vrsta tropske biljke čiji se mirisavi plodovi upotrebljavaju kao začin. vanadium) hen. novac. valuer) v. umrla oko 780. vanilin (fr. za pranje posuña. cena. redni broj 23. up. u nordijskoj mitologiji i pesništvu: bozkanske levice. vanadij(um) (nlat. aromatična materija vanilinog ploda.

prazan govor. hvalisavost. pretvarati u paru. krv privukla u potkožno tkivo i time unutrašnji organi oslobodili navale krvi (ventuza). varietas) različnost. Španiji i Južnoj Americi). vaporiser) ispariti. zool.84 t. vankos) jastučnica. Bandsage) l. ital. guardare) pokr. grč. lit. uan-step. proppfenje pup-čanih vena. varikocela (lat. deklinatorijum. v. kvrgav. odlika. vapor. pretvaranje u paru. nalog za hapšenje. vanitas vanitatum) taština nad taštinama. raznolikost. prskalica. vaporosus) parovit. vardati (ital. odvajanje jedne biljne ili životinjske jedinke od vrste kojoj pripada sa jednom osobinom ili sa više osobina. ples. varićtć) pozorište koje neguje laku muziku. vapor. vaporisatio) isparavanje. proširenje vena. mutan. barbaros) v. proširenih vena. pretvoriti u paru. koja se razlikuju jedna od drugih. grč. arh. različitosti. nepoetojan. pun pare. sredstava za pročišćavanje vazduha) u obliku tečne prašine. vapore para) parobrod. čuvati se. vaporozan (nlat. zarijetet (lat. vaniloquentia) hvalisanje. 2. promenljive. barbaros) v. stara. mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo mesto da bi se. u stanju barometra. 2. sve je tašto. maglovit. tj. vanilokvencija v. varia (lat. vaporimetar (lat. raznovrsnost. varak) list. šesti mesec francuskog republikanskog kalendara. varietates) pl. raspršivačem. variantes) pl. warranted) oznaka na engleskim fanrikatima = garantovano. pr-skanje (ili: prosutost) vena u mišićima. up.vanilokventnost 139 variks vanilokventnost (lat. punomoć. svaštine. hulja. nešto što ima različit oblik od nečega a što ima sa tim isto poreklo ili stoji u prisno j vezi. kolebanje. ništavno. vetrenje. varijante (lat. verijeteti (lat. prividno. variabilis) promenljiv. grč. ništavnost. vaporizacija (nlat. rupica na šeširu za obnavljanje vazduha. nejednakost. one jedan. varvarin. vaporizater (fr. oduška. pasivna sposobnost organizama da se menjaju pod uticajem prilika i sredine u kojim žive (jedna od osnovnih i opštih osobina živih bića). svaštice. . jedna vara iznosi 0. onaj deo smestišne priznanice kojom sopstvenik deponovane robe zalaže tu robu i na taj način dolazi do potrebnog kredite. warrant) trg. varijanta (lat. mesta u rukopisima jednog dela koja nisu jednaka. varzilo (prema zemlji Brazilu. 1. promena veseli. vantoz (fr. preinačeno. npr. magnetne igle i DRvarijacio delektat (lat. ventose) „mesec vetra". vaporisateur) sprava za izbacivanje tečnosti (mirisa. varicosus) med. varijacioni kompas fiz. up. kupica. lit. sujeta. varix) med. praznina. poprskati prskalicom. nož. varia. podvrsta. brbljanje. vaporatio) isparavanje. promena je prijatna. P do 20. varaq. kele) med. parni. vari jete (fr. pismo. vanilokvencija. tur. pisamce. svakovrsno-sti. paziti. razmetljivost. vanilokventnost. varix proširenje vena. bolesno oticanje vena. proširenost vena. omphalgos pupak) med. oticanje vena. metron) instrument za odreñivanje zapremine ili pritiska pare. vaporare) pušiti se. isparavati. nejasan. vantuza (fr. fiz. vaporirati (lat. variabilitas) promenlji-vost. vanjkuš (mañ. variae lectiones. prazno. raznovrsnosti. razreñivanjem vazduha u njoj. parna laña. slavoljubivost. prividnost. vankos) jastuk. delimično odstupanje od jednog plana ili nacrta. 2. raznolikosti. naduve-nost. varius različit) pl. varijacija (lat. napor (lat. vancaga (nem. propalica. vara (port. muz.. varak (arap. astr. nestalan. variatio delectat) posl. varijabilitet. uobraženost. varvarizam (grč. delimično odstupanje od jedne teme. espapna založnica. razne stvari. različit tekst (v. vanitas vanitatum (lat. podeljak koji pokazuje promenljive vreme. od 19. vanitas) taština. tupa sekira. vanstep (eng. ventouse) ned. odakle je poreklom) crvena boja koja se dobiva od drveta Caesalpinia brasiliensis. vaporizirati (fr. varant (eng. štrcaljka. promenljive količina. svaštarije. razbiti u kapljice. žonglerske veštine i sl. varijabl (fr. varicositas) med. listić. vrebati. koje su kod ove odvojene jedinke drukčije razvijene nego kod ostalih jedinki iste vrste. varikozitet (nlat. varanted (eng. Š. vaporacija (lat. naredba. varijabilnost. biol. pesmu. vanjkušnica (mañ.=lakat) stara mera za dužinu u nekim romanskim zemljama (Portugaliji. varijabilnost (nlat. raspr-šivač. barbarizam. variks (lat. ispa-ravati. varijabilan (nlat. varijato (ital. gimnastičke produkcije. varvarin (grč. varius) l. odstupanje ili promena u glavnom kretanju ili putanji nekog nebeskog tela. variable) promenljive vrednost. variatio) promena. menjanje. pretvarati se u paru. ili britva. otečenih vena. pome-šane stvari. nevaljalac. v. step korak) v. varikozan (lat. vanitet (lat. varijante). probisvet. evaporacija. variato) muz. varix. sklon menjanju. prolaznost. varikomfalus (lat. bog.

vasculosa) bog. tako da sada ima 11. vater-klozet (eng. vrhovna uprava rimokatoličke crkve. žilica. varius različit. razilaziti se u mišljenju. na kome je proglašena dogma o nepogrešivosti pape. Vasermanova reakcija ned. variare) biti različit. varirati (lat. up. vasilika v. varmegye) župani-ja. sudić. Basilikos) veliki Bizantijski zakonik u 60 knjiga iz IX veka. mćtron) fiz. pun krvnih sudova. sudić) ned. water-ballast) odeljenje lañe. engleski nužnik. variolae vaccinae) pl ned. blaži oblik velikih boginja. med.varivas 140 vatirati varinas (tl. vaservaga (nem. pustogl. variolis (nlat. velike boginje. sastavljen od sudova ili kanala. variolacija. nuz. water-polo) sp. vasa sp. variolae. jedinica za snagu u Meñunarodnim sistemu jedinica. sa manjom groznicom (naročito kod ranije cepljenih osoba).. ned. vastitas) praznina. grč. sudov-ni. vastitet (lat. delimično odstupati od čega. variolozav (lat. variole vakcive (nlat. vaskulozan (nlat. fig. vaserdruk (nem. proširene vene. naziv po škotskom fizičaru Džemsu Vatu. vater-mašina (eng. naročito podmornice. avij. održan u Vatikanu. v. mechane) mašina za predenje koju kreće voda. Wasserdruck) vodeni otisak na hartiji (naročito na novčanicama). water-twist) konac izrañen na vater-mašini. održava se u Švedskoj kao uspomena na skijaški podvig Guegava I Vase (1523). rošav. bolestan od boginja. vasculum) alat-. Vasilike (grč. Vatikanski koncil najmlañi ekumenski sa-bor katoličke crkve (od 8. najduža skijaška trka na svetu (86 km). vatirati (nem. vodotisak. županijski ured. vas sud. vater-linija (eng. bazilika. Vatikan (ital. vascularis) alat. vasculum mali sud. varicellae) pl. Wasserwage) zan. variola. W) fiz. zgrada u kojoj se on nalazio. variolis) ned.000 soba. imati promenljiv uspeh. vater-tvist (engl. variometar (lat. vaskularan (lat. water-closet) moderni higijenski nužnik. eidos vid. bog. vaskulum (lat. vodene boginje. najopsežnija i najvažnija prerada Justinijanovog prava na grčkom jeziku. libela (ravnjača). variolizacija (nlat. male boginje. grč. variolacija (nlat. * vater-balast (eng. boginjav. u kojem se nalazi voda za održavanje ravnoteže lañe. vat (skr. waterproof) materija koja ne propušta vodu. reakcija krvnog seruma kojom se može utvrditi oboljenje od sifilisa. Vaticano) papina palata u Rimu na Vatmkanskom Bregu. grč. nlat. vasculari-satio) biol. . ned. vatikanska dogma dogma katoličke crkve o nepogrešivosti pape. variolatio) med. vaterpolo (eng. varices (lat varix. mali sud. stvaranje krvnih sudova. fig. sudovit. to je snaga koja za 1 sekund izvrši rad od 1 džula. kišni ogrtač od takve materije. neizmernost. vata (nem Watte) higijenski pamuk. flebektazija. papska politika. UP 1870). varices) pl. vaskulitis (lat. vaskuloza (nlat. vaserkopf (nem. rukomet u vodi sa sedam igrača u svakom timu. variolosus) ned. bogat sudovima. razvijati ariju ne menjajući osnovni motiv. wattieren) podmetnuti vatu. varinas) najfiniji američki duvan. 1000 W čini 1 kilovat (kW). vasculosus) zool. izgrebenata i prečišćena vlakna finog pamuka složena kao listovi. vaterpolist(a) (eng. šp. vaskularizacija (lat. početa u VI veku i stalno proširivana. v. aparat za merenje brzine uzdizanja ili spuštanja (aviona ili balona) u vertikalnom (uspravnom) pravcu. HP 1869 — 18. promeniti se. glavni sasto-jak biljnih sudova. unositi izmene u što. nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj. postaviti vatom. varioloide (nlat. viruela) pl. prave boginje. varmeñe. razlikovati se. fatelin. glupak. Watte) tkanina (obično pamuč-na) prošivena i podešena za postavu. varmeñija (mañ. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičke veličine. biti raznog ili drugog mišljenja. sa porculanskom šoljom i vodom za ispiranje nečistoće. water polo) igrač vater-pola. vaterpruf (eng. ne slagati se. variolizacija. donnijeg švedskog kralja. naročito aparat za merenje geo-magnetnih varijacija. Wasserkopf) vodena bolest u glavi. oblik) pl. variolisatio) med. prot-kanost krvnim sudovima. up. varicele (nlat. Waterman) prekomorski trgovac devojkama. bog. vaterman (eng. menjati se. velike boginje. prostranost. nazvan po gradu Varinas (Venecu-ela). proširenje vena. cepl>enje sadržinom pravih boginja kao zaštita od boginja (način lečenja boginja pre uvoñenja cepljenje kravljim boginjama). belim robl>em. koji se tiče krvnih sudova. papska vlada. water-line) crta na boku broda koja pokazuje normalan gaz broda. zapaljenje krvnih sudova. kravlje boginje. oboljenje od velikih boginja. vas. variole (nlat. ned. water. vatelin (nem. čovek s takvom glavom.

veduta) izgled. pod Vedama se često misli samo ve viktis (lat. vae victis) jao si ga pobeñenima. pristalice religioznog pokreta bilje. vesicantia) pl. . 2. vegetarijanizam. (pri kartanju). mehur. ggrećuje rastenje ili vegetaciju (vegetativ-na vatoni (nem. vegetalis) biljni. pod voñstvom Muhameda izrasline na telu biljaka i životinja. hrana biljna hrana. filozofije. ve (eng. kojoj su bogovi podeljeni na četiri klase. stranjivanja zapaljenja u unutrašnjem delu vegetarijavizam (lat. slavan glumac ili čuvena glumica. vahabiti (arap. ital. čio) tela. vesica) aiat. tj. vacillante) muz. prospekt. autonomni nervni sistem. vegetabilna pozorišta „zvezda". jedinica za merenje knjige brahmina u Indiji. slačica i sl. umeci od vate tla). tj. med. teško pobeñenima! vegetabilan (lat. sposoban (ratna lañica). predela kojoj je cilj da predmet što vernije vegetabilni pergament v. život i rastenje rizikujem. konjanik stražar. vid) „znanje". bujanje. uhvatiti koren u nekom mestu i tu brzinom. užem smislu. koji raste. izviñač biljnom carstvu. koji vezika (lat. velikih filozofskih sistema Indije. starešina biljka. povrće. Watte) pl. merenje rada i energije. vačilante (ital. Veberu (1804—1891). Veda. deo nerv-nog vatsat (eng. fig. ibn Abd el-Vahaba. pristaništa. stražar na bedemu tvrñave.554 kg.141 vezikator vatmen (eng. u vezi sa rastenjem. pergament-papir. vedetta. grč. životna snaga biljaka. vegetus) l. koji unamerenje efekta električne struje. u sav novac lozice i sednice). mali torpiljer za stražu oko da raste. bešič-nik. vegetirati (lat. wey. koji meñusobno dejstvuju vatsekunda (eng. izazivanje plikova na koži radi odjaja. zovi. napravljen od bilja. E. jedinica za merenje sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih električnog rada i energije. sastoji se od praha vegetarijanstvo v. fig. sprava za rastenja. vesica urinaria). biljke. vegetabilna zemlja zemlja na kojoj uspevaju čuven. koji pripada vedeta (fr. spomenici sanskrtske književnosti. up. stavljam sve na kocku. tj. poz. wattman) vozovoña na vegetativan (lat. Yajur. jedan od šest kolebljive. vegetabilis) biljni. vegetarijanac (nlat. watt) el. koji se tiče vatmetar (eng. ploñavanje biljaka (pomoću kalema. vesicatorium) farm. koji ima sposobnost rastenja električnom automobilu. koji životari. biljaka. polovinom XVin veka vegetaciona tačka najjače rastenje na vrhu težili da povrate islam prvobitnoj čistoti i jednog organa. konjička izvidnica. vegetabilitas) biljna priroda. jedan od vaška (tur. simpatikusnogcela. biljni svet. mokraćni mehur. znak 1 Wh. vegetabilia) pl. vegetabilki život život biljaka. mirisa i crnkast. sredstva za biljem. naziv po nemačkom fiRig-. imaju četiri dela: magnetnog fluksa. (nlat. osobito električne. va tout) igram u sve. neprijatna mlekom. videre) voj. rastinje. umereno. živeti koliko da se živi. umereni vegetarijanac jede i mleko. Wachtmeister) voj. nespolno rasznak Ws. vedska religija najstarija faza indijski* religija. na Rig-vedu. sastoji se od parasimpa-tikusnogi vatčas. ishrana hranom isključivo biljnog porekla. u Arabiji koji su. fig. puši. ned. vedanta (sskr. vrsta melema u obliku šipke. istucanih zelenih bubaka (špan- . vehabiti. bez duha. propoveda apsolutno jedinstvo svih muslimana. npr. weigh) stara engleska mera za Bede (sskr.veduta (ital. biljke. vaccetto) muz. jastučići. živeti o biljnoj hrani. straže. sposobnost ra-stenja. naročito je sposoban da raste. za popunjavanje oblika tela. rasti kao vahtmajstor (nem. vegetatio) bog. vegetare oživeti) živeti.) pl. pelce-ra. 4. naročito ona koja je izložena u Rig-vedi i u biljna hrana. fig. ali manje obavezne nego farbića. va tu (fr. narednik. sve vegetacija (nlat. najstariji vunu. reproduktivnom sistemu). predstavi. va§ak ris) pas. puter i sir. vedantizam učenje Vedante (Bede). U upotrebi i danas = 82. ostati ne radeći ništa.i Atharva-veda. watt. koji čini te bilje raste. v. vegetativni živčani sistem znat. vedette. životariti. trepereći. bešika. lat.) pl. umerenom biljke. vegetarianarius) čovek koji vezikalne arterije arterije mo-kraćnog jede samo biljnu hranu.) jedinica za suprotno. organa. sistema ind. živeti životom načeto (ital. a obično i ne pije i ne mehura. lokomotivi ili (vegetativni sistem biljaka je suprotan tramvaju. vegetus živahan. Sama-. svete veber (skr. stroge verske dužnosti Indiji. rastinje. vegetabilije (lat. mćtron) fiz. Wb) fiz. vegetalan (lat. ljuljajući se. vegetabilitet • (nlat. 3. slika grada ili osobenost biljaka. u zičaru V. vegetativno rasploñavanje bog. vezikator (nlat. obično: ishrana bez mesa i životinjske masti. strogi vegetarijanac hrani se isključivo vezikancije (lat.) „kraj Beda". mlečnim prerañevina-ma i jajima. sekunda. bujnost. watt. pseto. jednostavnosti. najpopularniji u vadžibi (arap. zemlja vrtova i njiva.

šminka od bizmuta i pirinčanog brašna. ili lovca. pretvaranje u velar približavanje izgovora nekog suglasni-ka izgovoru (artikulaciji) zadnjonepča-nih su glasnika. Wechsel) menica. lat. veloutoire) slik.. velours) somot. hitro. hitrina. koji se tiče lova. točkaš. venalitet (nlat. velvet. žutog voska. veloce) nuz. velaire) gram. velours satine) atlasni somot. k. velosipedist(a) (fr. somota-sta pamučna tkanina. v. cimeta i paprice (korijandra). vena porta) anat. dati tkanini izgled somota. upravljena veličina. stari račun. velocitet (lat. nad kojom se zapali kašika ruma. veksir (lat. kadifa. velter kategorija boksera tetkina 63. velouter) raditi (ili: izraditi. zadnjonepčani glas (g. up. veker (nem.) kinjiti. zastavice na konopcima razapetim izmeñu katarki jednog broda. vekna (nem. vexatio) zlostavljanje. velum (lat. vena cava) anat. zadnjonepčani. brzo. kupllvost.) zvanje i vlast vezira. grč. honorar koji prima umetnik za svoje delo. vendeta (ital. velarium) veliko platno u starorimskom amfiteatru. velocissimo) kuz. vitulus) pergament od teleće kože. velarizacija (fr. welter velika težina) sp. venatorius) lovni. sport) v. vrsta nekeplovanog mančestra. velocitas) brzina. vena koja donosi krv iz organa za varenje u jetru. supr. tur. volja koja još nije prešla u akciju. mastiksa. vena arteriosa) anat. električna struja itd.. uzne-miravati. skalar. dosañivanje. fina alansonska čipka. brzino-metar. vexare mučiti) ono što služi za veksiranje. všloce brz. venatoran (lat.5 do 67 kg. vektor (lat. velur de koton (fr. velarij(um) (lat. vesicularis) mehurast. reumatizma i DRvezikularan (lat. velocipede) točak. veksla (nem. velours de coton) pamučni somot. veločisimo (ital. velveret. pergamentu slična hartija. Wecker) budilnik (časovnik). ima svojstvo da na zdravoj koži bez bola izvlači mehurove. pes. metron) sprava za merenje brzine aviona. velutirati (fr. velodrom (lat. vena poetika (lat. nlat. u bivšoj Turskoj Carevini: titula mini-strapredsednika (veliki vezir). velter (eng. velvet (eng. veloče (ital. veloutine) kozi. velox brz. velocipediste) onaj koji se vozi na točku. pedis noga) v. brzina. meko nepce. velveteen) trg. veleitet (nlat. peckanje. velox brz. koja je kružila po raznim organima i koja je jedan deo svojih hranljivih materija i kiseonika predala tkivima. ćilim kao ukras nad altanima i na fasadama o svečanim prilikama. slaba i nejasna težnja. prohtev. velot) koža i pergamenat od mrtvo oteljenog teleta ili jagnjeta. ona koja dovodi neprečišćenu krv iz donjeg dela tela u desnu pretkomoru srca. opnasta cev kojom se vraća u srce krv. veksir--kocka. vezir) na Istoku: titula visokog državnog činovnika. otkati) u vidu somota. vena poetica) pesnička žica. velar (fr. vrlo brzo. veksacija (lat. vector) kat. zadirkivanje.) fon. lat. velvetin (eng. arterija. vendetta. velutoar (fr. mučitelj. plućna vena. veksir-pehar i DRveksirati (lat. razastrto radi zaštite od sunca. grč. tako postoji i veksir-doza. naročito naprava za osiguranje na veštačkim bravama. velveret (eng. ven brile (fr. vindicta osveta) krvna osveta (na Korzici). uznemiravanje. supr. velosimetar (fr. dromos trka-lište) trkalište za bicikliste (točka-še). venalitas) potkupljenost. mešavina od crnog ili crvenog vina. dovodnica. zlostavljati. velleitas. veo. želja na čijem se ostvarenju ne radi. kore muškatnjaka. velin. pesnički dar. fina i glatka. terpentina. somotska četkica za rovašenje glatkih tonova na slikama u masnim bojama. dosañivati. rudi-mentarno htenje. vecchio conto) trg. velleite) tih. velar. h). šećera. u obliku mehurića. izgovor. kinje-nje. velosiped (fr. velveret) trg. a u narodu se upotrebljava kao lek protiv zapaljenja plućne maramice. ona koja dovodi iz pluća u levu pretkomoru srca arterijsku (oksidi-sanu) krv. teška. vena porta (lat. npr. somot. vena kava (lat. . vin brule) kuvano vino. vena) anat. velur (fr. veličina koja ima svoju brojem odreñenu vrednost i pravac. wazer. sila. tako da se brava ne može otvoriti ni pravim ključem ako se ne ume rukoveti tom napra-vom. velen (fr. vena arterioza (lat. velosiped.) anat. velociped. smole. vezir (arap. lovački. staza za velosipedske trke. tkati. ubrzanje. pesnička snaga. vezirat (arap. prodajnost.) gram. velociped (lat. eng. velutina (fr. velur satane (fr. kadifa. velluetum) trg. veksirogledalo. šuplja vena. velementum) pokrivalo. vekio koito (ital. biciklizam. vena (lat. velarije pl. velvetin. velosport (lat. podmitljivost. up. velaran (fr. izmišljen razlog. velox brz. velo (fr.vezikularan 142 vendeta skih buba). Wecke) hleb duguljastog oblika. zadnje. bicikl. štruca. vrsta štofa sa dugom dlakom. mučenje. velament (lat. fr.

ventriculus) anat. logion) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. venski. ventilator) vetrilo. sprava za pokretanje vazduha i drugih gasova. ventilirati (lat. venetromboza (lat. venenum (lat. Venedi v. ventozitet (lat. vetropirstvo. veneficus) onaj koji spravlja otrove. veneracija (lat. grudva) med. ventrilokvija. venosus) alat. ventralan (lat. venija etatis (lat. sectio sečenje. puštanje krvi iz vene. venereus) med. vetrovi-tost. venerija (fr. ventilacija (lat. reč) med. venerija (lat. predavanje. thrombos grumen. nem. venerie. pare i dr. obično od metala. venia docendi) dozvola za držanje predavanja (na univerziteti-ma). koji se tiče trbuha. med. venerabile (lat. vena) znat. ventiliranje v. ventozan (lat. želudac. veneričan (lat. Vindi). veniat neka doñe) prav. komore srca (desna i leva). vena. neka je dopušteno reći. pobedih!". vendicija (lat. zadak. veneratio) duboko poštovanje. ventilogij(um) (lat. venia legendi) v. ventus vetar. fig. časni. venedički mletački. venija docendi (lat. venozna krv neoksidisana krv tamnocrvene boje. spravljač otrova. sit venia verbo) neka bude reči dato dopuštenje. tj. venter (lat. ventil (lat.. polio bolestan. trbušni. venijat (lat. venari loviti) 2. naziv za polne bolesti. lov. progla-šenje punoletstva pre zakonom utvrñenog vremena. snabdeti ventilom. ventosus) vetrovit. grč. rpaij. loža. koji se tiče vena. ventriculi cordis) pl. alta vendita) visoka loža karbonara. ventilator (lat. venta (šp. temeljno razmatranje nekog pitanja (pre donošenja konačne odluke). vetrokaz. boginja l>ubavi) 1. . Venus. provetravanje. lekar za venerične bolesti. Venera (lat. venefik (lat. venerabilis) veoma pošto-van. fig. načiniti odušku na čemu. dopuštanje. venozan. dozvola. odobrenjem. vena. grč. loqui govoriti) veština tobožnjeg govorenje iz trbuha. vendita (ital. vidi. venedjena (fr. naredba. vetrokaz. Venedik. venija (lat. logos govor. alta vendita (ital. lat. prethodno pretresanje. venija docendi. vetriti. ventarola (ital. sit venia). nlat. tj. ventilacija. nadimanje. koji dolazi kao posledica neke polne bolesti. venenum) otrov. svestrano razma-trati.u. trbuh. ventrikulus (lat. vidi. one koje se najčešće prenose snošajem. venski (lat. bona venija ili kum bona venija (lat. cum bona venia) sa ljubaznim dopuštenjem. Venus. boginja lju-bavi. koji pripada venama. kod Nemaca naziv za Slovence i Lužičke Srbe (Vendi. ventrkku-li kordis (lat. Venus Venera. mehanička naprava. otuñenje putem prodaje. ventus vetar) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. prečasni. lovačka kuća. precenjivanje imanja koje treba deliti. Venus) mit. častan. veni.Vendi 143 ventrilokvenciJa Vendi (nem. vetrenje. venesekcija (lat. objašnjavati u tančine. lat. v. Venedik. grč. venenosus) otrovan. vendita prodaja) mesto gde se trguje. bogat venama. venerolog (lat. koji nadima. fig. pomoću koje se vrši otvaranje i zatvaranje propusta za vazduh. venski. trg. veledostojni. kum venija (lat. ventus vetar. koji truje. hajka. venerologija (lat. obožavanje. veni. strahopoštovanje. reči kojima je Cezar javio u Rim svoju pobedu u Pontijskom ratu. v. Wenden) najstariji naziv za Slovene u istorijskim izvorima. naročito sifilis. vici) „Doñoh. ajni. videh. triper i meki šankr. venija legendi (lat. venter) znat. zalistak. tj. mehana. venedienne) trg. sa dopuštenjem. pijaca. v. uopšte svaka šupljina na telu. grč ep. venia) odobrenje. poziv pred sud. venerabilan (lat. ventilare) obnavljati vazduh. zborio mesto. bona venia. Vendi. lat. dostojan poštovanja. ledenica. polio zaražen. ventarola. zgrušavanje krvi u venama. venerabile) ono što je dostojno visokog poštovanja. venenum otrov. logia) deo medicine koji se bavi veneričnim bolestima. ventrilokvenciJa (lat. venia aetatis) prav. vingt-et-un) „dvadeset jedan". gasove. venire doći. koji izaziva vetrove u želucu (za jela). venija legendi. fina vrsta tkanine grodetur. Venedik (tur. tečnosti. vendere prodavati. koji se nalazi na trbušnoj strani. kad se hoće da kaže kako je neka stvar brzo svršena. Venedig) stari naziv u našem narodu za današnju Vene-ciju (Mletke). Venus Venera. vici (lgt. ventile) oduška. lovl>enje. mesto gde se ostavljaju jela i pića radi hladnoće. rezanje) med. ventilatio) obnavljanje vazduha u zatvorenim prostorijama. ventralis) aiat. ventositas) med. koji pripada trbuhu. venter trbuh. neko pitanje pretresati. venta. posvećena hostija u katoličkoj crkvi koja se pokazuje vernima da bi joj odali poštovanje. venditio) prodaja. venevozan (lat. venozan (lat. vendere prodavati) usaml>ena drumska krčma. za isisavanje i usisa-vanje vazduha. ventiliranje. venenum facere otrov spravljati. poznata hazardna igra sa francuskim kartama. pun vetra: med. sprava za obnavljanje. nlat. vent-en (fr. fig. provetravati. nagomilanost vetrova u želucu. sit venija verbo (lat.

vers blancs) pl. potresati. sada u pariskom Luvru. verberacija (nlat. glagolski. verbalizam. mati Kupidonova. veranda. verbum) gram. verbalna egzegeza objašnjenje reči. verax koji istinu govori. naklapanje. Venus vulgivaga. poduži komad bele tkanine koji. parenje. ventrilokvist(a) (lat. Venus (lat. blagoglagoljivost. kao plašt. verbum deponens) u grčkoj i latinskoj gramatici: glagol koji ima pasivne oblike a aktivne značenje. verbi gratia) v. velo) l. onaj koji više drži do reči nego do njihove sadržine. tj. koje se nalazilo u umetničkoj zbirci florentinske porodice Mediči. sskr. omotač oko nečega. verbaliter (lat. koji se tiče reči. Medičijeva Venera najlepši prikaz boginje Venere. uranios nebeski) visoka. venter. opširnost u izlaganju. odredba reči. nečed-nost. verbum. pan-demos) v. 3. pohotljivost. veran liberi. gram. polna ljubav. jedno od najvećih vajar-skih dela starog veka. oblju-ba. gram. Venus uranija (lat. verba (lat. ljubavnica. verbum reč. verbigeratio) med. verbositas) prekomerna rečitost. verbalis) koji se sastoji od reči. čista. astr. verbalna injurija prav. kao znak žalosti. verbali-sare) prav. 2. klekinja (drvo i plod). oblaka. ventuza (fr. pričati utaman. govoriti. Venera. ulična ljubav. prekla-palo. venula) znat. ljubav prema istini. baranda. trućalo. venula (lat. rañen u P veku pre naše ere. zastor (od magle. verbum. realna injurija. verbalizirati (lat. stihovi bez slika. na ostrvu Milosu. poet. veratrin (lat. ventrilokvencija. tući. otvoren trem na kući. veka (mañ. verba) pl. vere. fig. umilno. nlat. up. glagol. Večernjače (Hespe-rus). ljubav koja se svuda skita. pronañen . mali krvni sud.). Venus pandemos. verbalitet (nlat. pričanje utaman. mlaćenje gloginja. verbi kau za.1820. tanji sloj nečega. verbi gracija. od reči do reči. istinoljubi-vost. doslovan bukvalan. venusto) muz. nlat. Venus vulgivaga) obična pohota. kazati i sl. gei. verbum auksilijare (lat. tumačenje reči. uvreda nanesena rečima. uzvišena. verbalitas) doslovnost. komad tanke providne ili mrežaste tkanine kojim žene pokrivaju lice ili ga nose preko glave i niz pleća. verbalna nota pol. veratrum) hem. veracitas) istinitost. verbum anomalum) gram. pismeno saslušavati. fiz. odložim glagol. trošenje reči uludo. verbalna definicija objašnjenje reči. usmeni. prijatno. v. kleka. verodostojnost. šamaranje. varanda) doksat. verbum reč) prazno razmetanje rečima i rečenicama. što ometa da se nešto sazna. veras (lat. verbum deponens (lat. sastavljanje protokola. od reči do reči. usmeno raspravljati. potres vazduha usled kojeg nastaje zvuk. nota jedne vlade drugoj. neveste nose na venčanju. lepotica. loqui) onaj koji ume da govori iz trbuha. požuda. verbozitet (nlat. od reči do reči. prebačen preko glave i niz pleća. verberare) šibati. Venus vulgivaga (lat. druga po redu planeta u Sunčanom sistemu. opširan (u pričanju ili izlaganju). boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana (kod Grka Afrodita). nešto što prikriva stvarnost. glagolska reč. v.ventrilokvija 144 verbum deponens ventrilokviJa v. verbum dicendi — glagol govorenje: reći. ventouse) ned. fenyo. usmeno. sastavljati protokol. venica. vantuza. Venus. ispravnost. verbi kauza (lat. ljupko. verbalizam (lat. supr. v. nepravilan glagol. Zornjača (Fosforus). verbum aktivum (lat. u cilju da se pred slušaocima pokažeš učen i pametan. mala vena. verbum infinitum — neodreñeni glagolski oblik (infinitiv). verbi causa) na primer. fig. nepohotna ljubav. u obliku masti. koja se vidi i po danu. pun reči. »sena Vulkanova. pismeno saslušanje. uzvišena Venera. venusto (ital. bukvalno. bujica reči. verbozan (lat. grč. koju poslanik one prve samo usmeno saopštava ovoj i koja ima karakter poverljivog saopštenje. verbalisatio) prav. svačija »sena. doslovno. pomoćni glagol. verbum) pričalo. versus) poet. Venus. kao lek protiv živčanih bolesti i reumatizma. služi. verbum (lat. doslovno. verbum anomalum (lat. verberirati (lat. verbaliter) pril. verbi gracija (lat. Venus pandemos (lat. fig. govoriti u vetar. mešavina raznih veoma otrovnih alkaloida koji se nalaze u soku nekih biljki iz porodice čemerika. veranda (eng. Veneris) mit. verbalnost v. verbosus) rečit. verbatim (lat. verbum auxiliare) gram. Miloska Venera veličanstveni mramorni kip Venere. Zornica. nlat. veracitet (lat. radni glagol. verbalan (lat. nakla-pati. trućanje.. verbum fini-tum — lični glagolski oblik. besmisleno ponavljanje reči. zvezda Danica. . verbalizacija (lat. batina-ti. grč. fig. šibanje. mraka i sl. iš. razvratnica. verbalist(a) (lat. verbatim) pril. razvučenost (stila). verbigeracija (nlat. fenyii) bog. Venus. ver blan (fr. verbum activum) gram. verberatio) batinanje. veo (ital. bukvalnost. radi primera.

mehanički instru-ment sa jednom melodijom ili dvema na koji se svira skretanjem ručke. vericle. veritas) istina. overavanje. verist(a) (fr. slikarstvu. verbum primitivum (lat. versi liberi. veritas juridica) prav. versicolor) raznobojan. bolest od glista. verzija (nlat. dokumente. vere. bezličan glagol. V. istinitost. nepotpun glagol. ili kad neko upotrebi u tuñu korist svoju sopstvenu stvar ne znajući da je njegova (u oba slučaja sopstvenik ima pravo da traži stvar natrag. vermati (tur. u vatri pozlaćeno srebro. verzio in rem. rumenica). veresija (tur. up. verificatio) proverava-nje. verzio in rem (nlat. vergl (ital. verzali (lat. verso sciolto) v. zool. versifikacija. istine. verenda (lat. književna škola koja propoveda upotrebu slobodnih stihova.). baviti se. versura) trg. versus istinit. proña robe. vatrenocrven dragi kamen. vermiglio) rumena (ili: crvena) boja. vitriculum. veritas (lat. pun glista. verenda) pl. verminosus) med. tur. glisna bolest. verminacija (lat. ako stvar nije moguće izdvojiti bez povrede njene suštine. danak. pravljenje zajma da bi se njim pokrio neki drugi dug. pa onda potvrditi ispravnost. vermillon) jako crvena slikarska boja (cinober. verzurirati (lat. phthisis) onaj koji izgleda kao da ima tuberkulozu. ver-librist(a) (fr. veresi) kupovina ili prodaja na veru. verso folio) na drugoj strani. bojati se. prodaja na kredit. obrtanje. da zahteva naknadu vrednosti). verem (arap. Cilj mu je da prikazuje život onakvim kakav je. polni organi. pokriti (ili: pokrivati) dug zajmom. veretizav (arap. vers-librisme) upotreba slobodnih stihova. versatus) upućen u nešto. vermis. veritas juridika (lat. promet. ital. verismo) krajnje naturalistički pravac koji je od početka sedamdesetih godina XIX veka počeo uzimati maha u plastici. vičan čemu. verifikacija (nlat. vero. sušica. verikl (fr. primitivum. ital. družiti se. verbum defectivum) gram. verbum primitivum) gram. verbum passivum) gram. raditi na čemu. pozlaćen bakar. verve) polet. fr. 10 Leksikon verzura (lat. menjanje.) poštovati. tip. verbum intranzitivum (lat. plaćanje duga zajmom. harač. fermati. verzo šolto (ital. npr. verificare) proveriti. verminatio) med. Vermaht (nem. versari) dolaziti u dodir. prelazni glagol. versio uteri) obrt deteta u materici. vermeil. rumenilo (za usne. pravna istina. odluka. obrt. versus) pl. glagol kojim se iskazuje početak neke radnje. versali. verz (lat. Osnivač i voña mu je romansijer ðovani Verga. overilac. obavešten. ili. o tome tata mnogo verzija o tome se različito priča. veritet (lat. verdikt (lat. verzifikacija v. tuberkuloza. lat. glistav. pregledati (račune. vers-libriste) pobornik slobodnih stihova. obrnutost materice. utvrñivanje tečnosti jedne pretpostavke. versus) poet. ver-librizam (fr. veritet nekog potraživanja. verkštat (nem. veriste) umetnik pristalica verizma. šaren. verziran (lat. versio in utilitatem) prav. verzacija (lat. neprelazni glagol. verbum tranzitivum (lat.verbum defektivum 145 vermivozan verbum defektivum (lat. verificirati (nlat. verbum transiti-vum) gram. stvarnost. med. mešanje poverioca. vermikularan (nlat. jad. crvolik. verziran» (lat. vermej (fr. vitrum staklo) lažan dragi kamen. verbum imperso-nale) gram. verminozan (lat. upotreba stvari u tuñu korist bez punomoći sopstvenika upotrebljene stvari. veritet. porotska odluka. verizam (lat. sprava za ispitivanje jačine metala. koji boluje od glista. overiti. obrtati robom. gliste. verzio in utilitatem (nlat. vergija (tur. v. zamah. vergi) porez. žar. okrenuti) inačica jedne pripovetke. utvrditi istinitost čega i zatim je potvrditi. vertere obrnuti. veredictum. tuga. vermicularis) crvast. verbum intransitivum) gram. verbum impersonale (lat. utvrñivanje pravog stanja. grč. verbum inhoativum (lat. fil. zanimati se čim. Werkstatt) radionica. . versio. zool. versatio) okretanje. lat. presuda. verzo folio (lat. verite) istina. onaj koji nema svih oblika. verbum inchoativum) gran. prevod. punomoći i dr. v. oblik (ili: način) pričanja o nekom dogañaju. vešt. tj. pesnik koji piše slobodnim stihovima. 2. putem iskustva. prevod na maternji jezik. vergula) kuz. verbum pasivum (lat. verdict) prav. verificator) utvrñivač istine. hipoteze. zazirati. sa svima njegovim ružnim i lepim stranama. proveravati. trpni glagol. izvež-ban. Wehrmacht odbrambena snaga) naziv za nemačku vojsku za vreme naci zma. v. waram. versio in rem) prav. verifikator (nlat. (nlat. vermes) pl. verv (fr. vermes (lat. versura) vršiti promet robe. vermijon (fr. eng. zanos. veritas. verzikolorav (lat. na obratno j strani (lista). književnosti i muzici moderne Italije. iskusan. promena. obraze). verem) l. waram.

koji pati od vrtoglavice. Versaj (fr. fr. vesnjanka (rus. lekovi za isterivanje glista. grč. dovitljivost. sedište republikan-ske vlade. . u pravcu dejstva Zemljine teže. Vertiko) vrsta malog ormana sa sastavkom. dati (ili: davati) sjajan izgled. služi kao sredstvo za uspavl>ivanje.vermičeli 146 vesper vermičeli (ital. matematičaru Vernier-y (1580—1637). bradavičavost. 2. vertikalan položaj. ned. verrucosus) med. sifilis. neotesanost. slobodni stihovi. vis. verthajmica. užina. nazvana po svom pronalazaču. Wermut pelin) desertno vino s pelenom i drugim zači-nima. verset) kitica. naročito na oku. magnetne igle). vesna proleće) prolećni ples Ukrajinaca. koga je uhvatila vrtoglavica. nesvestica. astr. vrsta nonijusa. versus kankrinus (lat. VI 1919 (Ver-sajski mir). i onda udaranjem ovlaženim prstima po njima proizvode tonovi. nem. remedia) pl. 1871—79. vertebralis) zool. vernije (fr. fig. variola) tec. zool. verte) okreni. vertigo) ned. račji stih = palindromos. pesnik. uspravna. pun bradavica. versi liberi (lat. vernilitas) ropsko ponašanje. vertebralni sistem deo živčanog sistema koji polazi iz leñne moždane. veras. verrucositas) med. verticitet (nlat. vertebralan (nlat. stihovi pomoću kojih se lakše pamte izvesna gramatička pravila (npr. obnavl>anje. vrh. fr. vertex) vrtlog. verteks (lat. prava linija. typos oblik. crvići. neka se obrne (list). skidanje svlaka. vešt. verticalis) uspravan. vertebrata) pl. vertatur (lat. versatilan (lat. versi liberi) pl. verthajmovača. bradavičav. vemalis. velika početna slova. stavljanje u stihove. verole. verticitas. praviti (ili: pisati) stihove. teme. veronal fark. zvezda Večernjača. izreka iz Biblije. grč. vesper „veče") u katoličkoj crkvi: večernja. vermoute. vrsta finih talijanskih rezanaca. vermicelli) pl. versus) poeg. verruca) med. u Versaju je potpisan mir izmeñu Nemačke i saveznika 28. crvolik. prolećni. versus memoriales) pl. verre staklo. crvast. perpendikularan. vernatio) podmlañivanje. odvesan. phone glas) muzički instrument koji se sastoji od dva reda vinskih čaša razne veličine koje se sipanjem vode u njih hromatski štimuju. pretposlednji kanonski . prostota. vrtoglav. tj. vermug (fr. promenljiv. kičme-ni. svrab. veruka (lat. verticite) fiz. breg. vernirati (fr. moć opredeljivala. versifeks (nlat. vrsta. pršljenski. berlinskom stolaru Vertikou. koji izaziva vrtoglavicu. glava. vermiforman (nlat. rtenjačni. npr. ver) pr. fabričko ime za sintetičku dietilbarbiturnu kiselinu. versificator) stihotvorac. obrtati) prevrtljiv. vsrnilitet (lat. promenljivost. versifikator (lat. okretan. tip. vernier) geom. nazvan po pronalazaču. vernir) lakovati. 1672—1789. versificare) staviti u stihove. verotipija (fr. kolebljivost. verol (fr. stožer na nebu. zmija. vsrsali (lat. okret-ljivost. versatilitet (nlat. se. verthajmovica (po Nemcu Wertheim-y) l. versus cancrinus) post. šuga. strofa. vertiginosus) l. vertiko (nem. verseto (ital. ulagivanje. brava. vertigo (lat. niz metrički sreñenih ritmova koji.čas. verz. verukozitet (nlat. vir. vertebrata (nlat. . vertere. versificirati (lat. vernisaž (fr. vere (lat. pravljenje stihova. versetto. Versailles) veličanstveni dvorac sa parkom koji je sagradio Luj XIV. okomit. versiculus) mali stih. verofon (fr. verticalis) kat. vertikalan (nlat. vrtoglavica. prestonice francuskih kraljeva. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa. stihovi bez slika. up. versare okretati. asonancije ili aliteraiije. pisac stihova. izbijanje mladica u proleće. stih. kovitlav. vsrnacija (lat. vermifuga. verzija. predstavljaju celinu. versatilis. vertiginozan (lat. bradavica. predlozi koji se slažu sa nekim padežom složeni u stihove). vernalan (lat. 2.) v. versija v. upravljanja (npr. premazati firnajzom. kičmenjaci. verre staklo. lik) prenošenje fotografija na staklo. stihoklepac. vertatur) neka se okrene. verukozan (lat. vertikale (nlat. nlat. versatilitas) prevrtll-vost. tj. presvlačenje nekih životinja. vermifuga (nlat. verfen geol. vernissage) svečano otvaranje umetničke (slikarske ili vajarske) izložbe. versus memorijales (lat. pomoću rimovanja. pravl>enje glupih šala. verte (lat. glazirati. versifikacija (lat. versificatio) stihotvor-stvo. početak geološkog perioda tri-jasa. versifex) nadripesnik. versikul (lat. vermiformis) u obliku crva. nauka o stihovima. versta (rus. vesper (lat. versus) št. obrni (list).

vezzoso) muz. udaranjem batića o pločice proizvodi se karakterističan treperav zvuk. vecozo. veterina) nauka o marvenim bolestima. veterina (lat. vehementia) žestina. bolesna želja za spavanjem. ne primam. nazvana po pronalazaču Dž. junaci tih filmova su kolonizatori — pioniri. fr. vešplav (nem. nlat. treptav. vehemencija (lat. 2. treptaj™. njihati se) 1. vestibil (fr. veto zabranjujem) lipti. fajansa. svečano oblačenje manastirsko? iskušenika u kaluñerske odelo (kod katolika). vehementnost v. libe10* rum veto) pravo slobodnog odricanja. nekad turski ministar. Vahabi) up. ili odbijanje. marveno lekarstvo. bušenje betona i dr. ulaz u kuću. vod. grč. vestigium. vatrenost. većil (arap. Palas 1802. drhtati) glas čija je bitna osobina treperenje. vehter (nem. bila je živa zakopana. rimska boginja ognjišta. veterinarski fakultet. Vetus Testamentum) Stari zavet. da se njihaju. via) v. vecozo (ital. veto (lat. džez-instrument sastavljen od metalnih ploča nanizanih na pokretnom stalku. fiziol. revolveraši. vetus star) stari vojnik. dršćući. ode-vanje. Vesta) mit. žustar.Vesta 147 vibrafon Vesta (lat. Wachter) čuvar. veterantia) odmor posle isluženog punog roka službe. spisi St. vestigia) pl. u starom Rimu: formula kojom su narodni tribuni oglašavali odluke sena-ta za nevažeće. vestales) pl. npr. veš (nem. vibrato) muz. hirurški in-strument koji se upotrebljava za bolest ženskih polnih organa.. letargija. Vetus testamentum (lat. svojstvo (ili: sposobnost) tela da trepere. via (lat. g. pneumatič-na mašina za nabijanje zemljišta. trepereći. veterinarius) marveni lekar. onaj koji je svršio veterinarski fakultet ili ravnopravnu visoku školu i dobio diplomu marvenog lekara. mlitavost. veteranus. vetativ (lat. fig. njihavost. fig. strastan. kauboji. farm. veteranstvo v. vestigije (lat. vibrare tresti. vestis odelo. vahabiti. prevozio ili prenosio sredstvo. Waschblau) plavilo za rublje. predvorje. vibrato (ital. telo koje vrši mehaničke ili električne treperenje. vestibul. veteranstvo. vibralitas) fiz. stanje jednog veterane. vehementan (lat. vekil) punomoćnik. Wasche) rublje. čovek koji je stekao iskustvo u nekom poslu. Vedžvudu (1730—1795). ako se koja ogrešila o nevinost. vestijarij(um) (lat. njihav. vestibil. odeća) trgovac haljinama. odbacujem. phone glas) muz. vibratoran (lat. oblik i dr. vibrator (lat. western zapadni) popularni naziv za filmove u kojima se prikazuje američki . nežno. med. sprovodnik. koji se sastoji u trepe-renju. vestijar (lat. fig. tragovi nogu. za to vreme morale su živeti najčednijim životom. kod katolika: nadzornik svešteničkih odežda i crkvenih utvari. prenosilac. Indijanci. u odnosu prema narodnom predstavništvu pravo na neograničeno (apsolutno) ili samo na ograničeno (suspenzivno)veto. vestalke. isluženi vojnik. vezzosamente) muz. astr. žustrine.divlji zapad". vibrater (lat. vehabiti (arap. vestalinks (lat. drhtav. stražar. veterancija. vestitura) oblačenje. vibrare trepereti. iaizmenična napetost i labavost delova tela. vibrare. koji se stvara treperenjem vrha jezika na alveolama gornjih sekutiće. vehiculum) kola. šerifi. vestern (eng. vestibul (lat. vestiarius. veterinar (lat. tragovi. vestibule) trem. vestiarium) soba gde stoje haljine. naročito onaj koji je učestvovao u ratu. zabran-ski način. meko. njihanju. preobuka. vecozamente. domaće sloge. zakalućerivanje. vibrant) ustreptao. planetoid otkriven 1807. veto) zabranjujem. neobuzdan. neobuzdanost. vestitura (nlat. srpskohrv. vibrantan (fr. (Ceres 1801. vestalinke. Juno 1804. stope. oblačionica i svlačionice. sprava koja neki predmet stavlja u brzo treperenje. Vesta). 2. vehemens) žestok. silovi-tost. wakil tur. liberum veto (lat. veternus dremljivost) med. vija. plahovitost. u ustavnim državama vladaoci imaju. blago. blagoslova i sigurnosti u gradovima i državama. vibralitet (nlat.. provodnik. njihati. iznositi prljav veš. vatren. vibratorius) treperav. čovek ostareo u službi. stari ratnik. zastupnik. fiz. dremljivost. vedžvud (eng. vehikl (lat. v. treperavost. vibrare) l. veternus (lat. . device koje su morale ZO godina služiti u hramu božice Beste i stalno održavati svetu vatru. veterancija (nlat. vibrare vitlati. garderoba. obično destilovana voda. pustolovi. čednosti. haljinarnica. a posle su mogle istupiti iz službe i udati se. vestales) pl. vestibulum. način zabrane. sredstvo za prenošenje. dodatak tečnim lekovima koji treba da im dade masu. teh. vecozamente (ital. živinar. škola za marvene lekare. mrtvilo. vibrant (lat. vehementnost. plah. glas r. wedgwood) vrsta engleskog poluporculana. vibrafon (lat. vestibule) v. tre-pereti. vestalke (lat. vehemencija. veteran (lat. predsoblje. haljinar. takav je. zaveta.

vibriones) pl. up. vigorozo (ital. vibracija (nlat. vivipar) hol. vibrograf (lat. oscilacija. ili: da bi čovek mogao štititi svoje pravo. da živi. marketender. ovipar. vitlati. vide (lat. uporedi. fig. vibroskop (lat. sprava za posmatranje treperenja. nastojnik. ragege rañati) koji raña žive mladunče (a ne nosi jaja). vigi-lantibus leges sunt scriptae) pravničko načelo: zakoni su pisani za oprezne. rañanje živih mladunaca (za razliku od životinja koje se legu iz jaja). vigilancija (lat. up. vibrogram (lat. vigilantia) budnost. vivificatio) oživlja-vanje. sakagije i dr. v. čuvar. bdenije. tj. vigilant (lat. vibrioni (lat. treba da ga budno čuva. živa reč ima poučnu snagu. kolere.). vigorosus) snažan. vigorozamente (ital. vigilia) bdenje. grč. brižljiv. grč. rastao. vivos voco mortuos plango. vivarium) mesto gde se drže i taje životinje (suvozemne i vodene). vigilija (lat. krepak. viviparan (lat. eupr. vrlo živo. žestina. vigonja (fr. pun »sivotne snage. bri»sljivost. zavojite bakterije. vibratio) fiz. živahno. viva voće) živim glasom. fonautograf. izazivači kolere. viva vox) živi glas. vivandiere) vojnička. viviparija. viva (ital. krepkost. živahno. pukovska krčmarica. zvučna krivulja koja se dobije pomoću vibrografa. viva vox docet) živi glas poučava. sector koji seče) naučnik koji para. viviparizam zool. vibrare. da- . vivisecirati (lat. članovi engleske liberalne stranke. vivus živ. vivačisimo (ital. vivisektor (lat. lama. nlat. svilaste vuna ove ovce. živahnost. zakone treba poznavati da se ne bi o njih grešile. klaćenje. vivace) ouz. viviparizam. živost. vigogne) peruanska ovca. vivače. tj. jak. fonautogram. fina. vatreno. vibrare. sve»s. obično od bivolskih koža. grapho) fiz. vivo. vivače (ital. vivacissimo) kuz. njihanje (šetalice). silan. vivifikacija (nlat. vibrare) drhtati. vivus živ. v. klatiti se. vivus živ. u Sje-dinjenim Američkim Državama: pristalice američke nezavisnosti za vreme re-volucionarnih ratova u XVIII veku. što življe. sprava koja automatski beleži treptaje zvučnih tela posredstvom slobodnog vazduha. vivacitet (lat. videre) vidi. vivisekcija (lat. paratifusa. noćna molitva pre sahrane za dušu umrlog. srdobolje. tj. viva čitaš) životna snaga. up. kreskat. dan uoči praznika. munje lomim". nadzornik. vivat. u opasnim vremenima. prijatelji slobode. treptaj. floreat) živeo. bonvivan. pažlji-vost. sravni. cvetao! (uzvik pri zdravi-cama i sl. vibrografija (lat. npr. vigorozamente. pogledaj. graphia) fiz. vigorozo.. vi vat) živeo! vivat. viva voks docet (lat. vivant! (lat. mortuos plango. vigizam (eng. vide. pažljiv. vibrare. živahnost. viva) živeo! viva voks (lat. vivandier) trgovac koji prati vojsku i prodaje joj jelo i piće. silno. vivandjerka (fr. protivnici torijevaca. kon vi-gore. usmeno. kratke. da cveta. vive r (fr. up. krvna reakcija za utvrñivanje postojanja crevnog tifusa. silina. navečerje. oviparan. drhtanje. slobodnjaci. smotren. ragege rañati) zool. videant consules ne quid respublica detrimenti capiat) neka konzuli obrate pa»snju da država ne pretrpi kakvu štetu (formula kojom je rimski senat. krepko. whiggism) načela i program vigovaca. vivos voko.vibracija 148 videant konzules. donosio odluku da se konzulima dade veća vlast). vigor) »sivotna snaga. vigoroso) muz. vigor (lat. jačina. vivus živ. da raste. opreznost.. v. vigvam koliba ili šator severnoameričkih Indijanaca. grč. pukovski krčmar. (lat. nauka o treperenju zvučnih tela. vivipar (lat. žar. vigere. skopeo gledam) fiz. vigorosamente) kuz. vigorozan (nlat. whigs) pl. uobičajeni natpis na zvonima: moto poznate Šilerove pesme „Daš Lied von der Glocke" („Pesma o zvonu"). fulgura frango) „Žive dozivam. vigilans) stra»sar. zoološka bašta. obazriv. Vidalova reakcija med. up. sa žarom. vivat (lat. oživljenje. vivant) »siveli! vivarij(um) (lat. zverinjak. kod katolika: služba uoči nekog velikog praznika. oprezan. viva voce (lat. veoma brzo. snažno. sectio sečenje) otvaranje tela živih životinja u cilju naučnog. vibrare trepereti. mahati. vigilantibus leges sunt skripte (lat. usmeno poučavanje. floreat (lat. trepereti. razuñuje »sive životinje u cilju proučavanje. fulgura frango (lat. up. vibrirati (lat. vivandje (fr. naročito medicinskog ispitivanja. noćno straža-renje. podrhtavanje. životinja koja se živa raña (za razliku od životinja koje se legu iz jaja). up. vigovci (eng. gramma crta) fiz. treperenje. vigilantan (lat. mrtve oplakujem. vivo) kuz. viveur) onaj koji voli dobro da »sivi i da se provodi. živom rečju. vibrare. viviparija (lat. marketenderka. vivo (ital. videant konzules . vivus »siv. kon viveca. secare seći) otvarati (ili: razuñivati) »sive životinje u cilju fizioloških ogleda. živa reč. grč. kod Rimljana: vojnička noćna straža koja je stražarila od zalaska do izlaska sunca. njihati se.) budan.

udovištvo. sravnili smo. fr. mesto navedeno iz neke knjige i sjJ. praznim. via gratiae) prav. nalaženje. vizitkarta (nem. 2. pregledanje (lekarske. viser) l. pri-državač listova. Byzantion) v. koji se tiče vida. carinsko). dići i spustiti. up. treba videti. fig. visionaire) vidovnjak. naročito: pregled stanja u kojem se nalazi neka ustanova ili neko nadleštvo. vizura (lat. visualis) ont. sravnio. vizir (ital. visibilis. predstava koju smatramo. videtur (lat. visum) ono što je viñeno. vide infra (lat. vidua udova. visiter) pregledati. nlat. tenakl. gañati. visum viñeno. preko puta od druge osobe. zakonskim sredstvima. 4. moralne beda. pregledač. vidit (lat. vija (lat. vide supra) vidi gore. izvršiti pretres. vidimus) videli smo. vidimus (lat. uzana kočija sa dva sedišta. pro vidimacione (lat. pohañati. in vija jurio (lat. via put) sredstvo. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz durbin pravo do predmeta posmatranja. pohoda. dati svoj videtur dati svoje mišljenje o nečemu. putem milosti. vidimatio) zvanično srav-njenje i potvrda. kad sede. shvatanje. preko puta jedno od drugog. visitatio) posećivaše. videre) viñenje. vizionoskop (lat. visum) opt. vizis aktis (lat. primetnost. via. očiglednost. odrediti zapreminu posude. videatur) neka se vidi. vizavi (fr. pregledane. 3. vide supra (lat. prekoputa. fig. psih. vizija (lat. sproću čega. osoba koja se nalazi nasuprot drugoj osobi. visere gledati. kopija vidimata (lat. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže. pesnik. pojava. 2. videre videti) vidljiv. fr. lekarska poseta. posetiti. udovički deo. visio gledanje. za overu. video. vidimacija (lat. zvanjem i mestom stanovanja. kratak ženski ogrtač za posete. rgo vidimatione) taksa za pregled. vizualan (lat. pr. takoñe: viza. voj. naspram. visitare. očevidno. pasoše). vidovit čovek. videlicet (lat. polaznik. uzeti na nišan. vizibilan (lat. vizum (lat. fr. skopeo gledam) specijalna konstrukcija kinematografa. kao kh. zvanična overa. prizor. tj. vizitira™ (lat. vizualno pamćenje ono koje se poglavito oslanja na predstave dobijene čulom vida. visio. vidi napred. visionarius. vizorij(um) (nlat. vidualicij(um) (lat. posećivati. kao im. vizitator (nlat. okrenute jedna drugoj. karta sa imenom. u kartanju: osnovni ulog (kod farbla). slika. vidimirati (lat. vidi) video sam. uobraženja. predstava. visibilitas) vidljivost. vizirati (lat. zagledati. vizita (fr. poho-dilac. udovičko stanje. mali odred vojnika koji je pod nadzorom jednog podoficira. obudovelost. zanesenjak. overiti putne isprave. vidi (lat. za stvaran opaža]. videlicet =videre licet) pril. nišanska gajka. pregledanje. vizuelan (fr. kaluñer koji obilazi manastire svog reda ili svoje oblasti. videtur) izgleda. in via juriš) putem prava. vidit) video je. npr. vizitacija (lat. spram čega. naprava na vatrenom oružju pomoću koje se nišani. izvršiti pregled. visa) overavanje potpisom i pečatom da je nešto viñeno i pregledane (naročito za putne isprave. koji po zakonu pripada ženi posle smrti muža. pričina. čini se. utvara. sanjarija. grč. osamljenost. prikaza.. kao što se lako može videti. sanjalica. pošto su viñena. vidni. prijavnica. težiti za nečim. visiera) l. očevidnost. vis-a-vis) lice u lice. naročito potvrda da je prepis veran originalu. malo kanabe za dve osobe tako da su. 3. pregled. deo šlema: rešetka koja pokriva lice a ne smeta gledanju i koja se može. mišljenje. pretresa™. vija Beograd preko Beograda. na adre-sama: preko. naravno. vidimiran. na instrumentima za merenje uglova: zadnji diopter. putem pomilovanje. primetan. vidualitium) prav. visis actis) prav. Visit-karte) posetnica. visorium) tip. poseta. overa jednog akta. pregled. viza (lat. viduitet (lat. jasno. vidi ranije (u knjigama). videatur (lat. vizualan. vidi niže. delove i figure jednog grba opisati i označiti prema pravilima heraldičke umetnosti. očevidan. opsena. videre videti. vidimus. nadzornik imanja. vizuelan. smotra. smerati nešto. prema čemu. uverenje o sravnjenju s origi-nalom. vide infra) vidi dole. vizibilitet (nlat. . viduitas) udovanje. imati u vidu što. vidi docnije (u knjigama). zvanično potvrditi da je prepis akta ili dokumenta veran originalu. prema potrebi. npr. vidimer) staviti na nepggo vidi. vizantinizam (grč. copia vidimata) overen prepis. pregledava akta. usled bolesne razdražljivosti centralnog organa (u polusnu ili u hipnotičkom stanju). razumljivo. očigledan. priviñenja. slika uobrazilje. nišaniti.videatur 149 vija gracije nas: izraz kojim se preporuču]e vladi opreznost. poha-ñanje. nišan. gledanje. visite) poseta. poho-diti. overavanje. overen prepis. staviti vizu na pasoš i dr. prezimenom. visuel) v. vija gracije (lat. visitator) posetilac. način. fr. 5. fr. vizionar (nlat. bizantini-zam. onaj koji može duhom da vidi. halucinacija čula vida.

vilis jevtin) prost. kod katolika: poslednja pričest koja se daje samrtniku.vijadukt 150 vindikacija vijadukt (nlat. zavičaj. na osnovu naredbe. unižavanje. vi mandati) prav. barovitog mesta i sl. pokrajina. pobednički. vinalije (lat. viksati (nem. wickeln omotavati. viklifiti pl. vicomte. victus. zastupajući. fr. viktorije (lat. ratnik. vicariatus) v. medicinska (ili: lekovita. rñav. sličan mandolini. vija fakti (lat. koje su posle nosili opsednutim Stokholmlja-nima. vilioris conditionis) slabijeg sastava. up. vikarija (nlat. za bojenje vune i svile. naročito junak na moru. vicarus) zastupnik. Viktorije (lat. vikend (eng. koju su predstavljali sa krilima i lovorovim vencem ili palmovom grančicom u ruci. neznatnije vrednosti. engleska teleća imi-cla.. titula grofovog sina koju nosi za očeva života. svetkovine vina koje su u starom Rimu slavljene dva puta godišnje: 19. victorieux) pobedonosan. zlatnožuta boja izrañena od kreozota i šalitrene kiseline. Wichse) mast za obuću. vileñatura (ital. fr. vikarijat. vina medikata (lat. boginja pobede kod starih Rimljana (kod Grka: Nike). krvarenja na nos mesto menstrua-cije. viktualije (nlat. viktus et amiktus (lat. vikler (nem. kapelanstvo. letnja svežina. viking (stnord. silom. villeggiatura) letnje vreme koje se. namesništvo. vicarius) namesni. bez vrednosti. smanjivanje vrednosti. Vendi. vitalijanci. poslednja pomast. ime germanskih stanovnika Skandinavije koji su. po naredbi svog vojvode (hercoga). vicecomes. IX u čast Venere i 22. vijatorij(um) (lat. biskupiji. životne namirnice. kod starih Rimljana: novac koji se metao mrtvacu u usta da plati Haronu prevoz preko reke Stake. junak. Victoria) nit. vreñanje. željan osvete. vina (ind. vicomtesse) žena ili ćerka vikonta. ville) letnjikovac. vikarija. asteroid otkriven 1850. provincija. slon. vikend. seoska igra. vikarijus apostolikus (nlat. nasilno. opasni morski razbojnici u XIV i XV veku u Istočnom i Severnom moru. koji se istakao u borbi protiv zloupotreba u katoličkoj crkvi i tražio čistotu hrišćanskog učenja. prav. delokrug namesni-kov. kuća izrañena u obliku letnjikovca. villanelle. vindikativan (nlat. ital.) muz. viktorijaorandž hen. viktualijanci (nlat. viktus (lat. vilificatio) pobijanje (ili: obaranje) cena. papijota. eng. male vrednosti. tur. fr. vilajet (arap. imalin. corpus vile) ogledni obje-kat bez vrednosti. hodometar. vi mandati (lat. posednik vlastelinstva u Francuskoj. up. najstariji indijski muzički instrument od bambusove trske i sa 4 žice. via facti) prav. viatorium) putomer.-tur. vilayetli) zemljak. izdržavanje. savijati) svitak za kovrčanje kose. vikar (lat. namesnik (pape. vigonja. vinalia) pl. a obično se provodi van mesta stanovanja. vilstek (eng. vikarijat (nlat. victoria) letnja otvorena kola sa jednim ili dva konja i sa 3—4 sedišta. vikarna krvarenja med. vikunja (šp. vealsteak) pržen ili pečen komad telećeg mesa. po zapovesti. sredstvo za život. vicarius apostolicus) „apostolski namesnik". victus et amietus) hrana i odelo. od-mazdni. visoko svešteno lice u rimokatoličkoj crkvi. biljna) vina. astr. život na selu radi razonode. u Engleskoj: niži sveštenik. hrana. IV u čast Jupitera. samovoljno. osetljiv. god. vilajetlija (arap. gusar. vindicativus) osvetolju-biv. vilifikacija (nlat. zaštićivanje. vilj (tur. vikontesa (fr. sačekivali brodove i oduzimali im viktualije. week-end) nedeljni odmor. vilio-ris kondicionis (lat. vikarni (lat. vicuna) v. victoriosus. samovlasno. vijatikum (lat. odmenjujući. vivere živeti) pl. patrijarha) u jednoj oblasti. prvobitno grañani iz Rostoka i Vizmara koji su. . korpus vile (lat. počinje subotom po podne i traje do ponedeljka ujutro. dijecezi itd.) zool. farm. vindicatio) osveta: uzimanje u zaštitu. vikendica kuća za odmor. viscount) francuska plemićka titula izmeñu grofa i barona. wilaya. oblast kojoj stoji na čelu valija (u Turskoj). Vindi v. prethodnika reformacije u XIV veku. vicaria) zvanje i vlast jednog vikara. vikont (nlat. vilavela (fr. podgrof. vilis (lat. kazneni. vikingr) borac. victualia. pristalice engleskog teologa Džona Viklifa. kapelan. namesnički. wichsen) čistiti obuću mašću za čišćenje (viksom). neznatan. zahtev za povraćaj stvari sopstveniku. provodi na selu. vilayet) mesto roñenja. vila (lat. viktoriozan (lat. vina medicata) pl. vike (nem. poputnina. zamenik. puta. vivere živeti) način života. bili na zlu glasu kao gusari. od UŠ—XI veka. viaticum) putni trošak. victualia) pl. vindikacija (lat. pesma uz koju se igra. villanella) pastirska pesma sastavljena iz neparnog broja terceta i završena strofom od četiri stiha. viae-ductus) most iznad doline. radi razonode i odmora. villa.

docnije samo sa sedam drevnih žica. vinolentus) pijan od vina. violin (nlat. Windjacke) kratak sportski kaput od lake nepromočive tkanine kroz koju vetar ne može da prodre. sklon piću. vincula okovi) vezivanje. maramica-ma). vinifikacija (nlat. vinomer. violončelo. mala violina. pu-dar. prouzrokovač. alt-violina. povreda prava. mržnja na vino. preteran. vinculum conjugale) bračna veza. violetta) nuz. uže. ljubičica. braniti. šp. kažnjavanje. violica. mešavina plave ili crvene boje.. hartije od vrednosti isključiti iz kursa. tužba zbog nanesene štete. od kojih su neke bile metalne. vinkl (nem. muz. viola d'amore (ital. nlat. desnom rukom. violinum) hem. štititi. violette) koji je boje ljubičice. braču sličan muzički in-strument veoma ljupkih tonova. monopolski zavoj sa pečatom (na duvanu. v. violata) obeščašćena. violencija (lat. gvint. violentia) silina. vino tinto) v. nasilan. vinctura. koji se opija. vindicta) osveta. vindicare) osvetiti. svezati. viola. prestup zakona. viola (ital. primiti obaveze. preteranost. vinifikator (nlat. prisiljavanje. oskrvnjenje. sla-galjka (mala metalna pregrada. povrediš sopstveničko ili zemljišno pravo. viola di gamba) muz. prav. vignette) šara koja služi kao ukras (u knjigama. viola) l. prinudan. kažnjavati. violare jus territoriale) prav. vinktura (lat. dosuditi. violetan (fr. vinčesterka (po imenu američkog konstruktora Vinčestera — Winchester) vrsta vojničke i lovačke puške. vinolentia) pijanstvo. viola alta. u širini štampanog retka. tinto. brak. vitula) 2. ital. violentnost (lat. vinolencija (lat. vino secco) italijansko vino od suvog grožña. violentus) silan. čuvar vinograda. letnjikovac. vinificatio) proizvoñenje (ili: proizvodnja) vina. sklonost piću. obavezati se. pola-gati na nepggo pravo kao na sopstvenost. vindjak(n)a (nem. žustrina. žigicama). u vidljivom spektru: boje sunčanih zrakova koje se najjače lome. vinkulum konjugale (lat. poljska kuća. višega (fr. petlja. fin. vrpca. . Winkelhaken) tip. vinovnik) krivac. opšti naziv za veći broj muzičkih gudačkih instrumenata. goropadan.vindikaciona tužba 151 vinofrbija (lat. naprava pomoću koje vino može previrati i kad je zatvoreno. prav. veza. naprasit. žestok. violet) ljubičast. pre no što je isplatio. ranije sa 12—14 žica. materija koju sadrže mnoge vrste ljubičica i koja izaziva povraćanje. prekomeran. violare jus teritorijale (lat. vinculum matrimonii) vinkulum konjugale.. silovana devojka. gšja-nost. vinczeller od nem. Gewinde) ručna dizalica sa zupčanikom. vigna) vinova loza. nlat. sila. vinkulirati (lat. grč. Vindobona) starorimsko ime za Beč. vincire. osramoćenje. žestina. violetto. vinja (fr. vigne. plahovitost. vincilir (mañ. viola d'amore) muz. vino seko (ital. vindikta (lat. vino tinte (šp. ljubica i drugo cveće sa mirisom sličnim mirisu ljubičice. izazivač. opijanje. neobuzdanost. violata (lat. fr. nasilje. viola (lat. violencija. vincire) vrpca. bog. spa janje. grč. vindikaciono pravo prav. ograničenje prava raspolaganja hartijama od vrednosti i njihova prenošenja na drugo lice. vinculare) spojiti. brač-violina. doznačiti sudski. vint (nem. slagačica. u početku ili na kraju knjige. up. etiketa. papiru. združiti. up. vinum vino. Vindobone (lat. koju ručni slagač drži u levoj ruci i u nju. vinum misale (lat. veština spravljanje vina. pravo traženja da se isporučena roba vrati sopstveniku ako je kupac. vinograd. ital. vindicirati (lat. zakonsko progonjenje i kažnjavanje prestupnika. naprasitost. vinometar (lat. violatio) prav. naročito zanatlijskih. metron) sprava za merenje jačine vina. gañenje od vina. vinum. izmešan s vinom. viola di bračo (ital. vinkulum matrimonii (lat. kod starih Rimljana: štap slobode kojim je pretor dodirivao roba i tako ga oslobañao. ljubičica. viole. vinkulum (lat. viola di gamba (ital. takoñe: vindikta. ljubavna violina. plahovit. vinkulacija (lat. violet (ital. vinum missale) pričesno vino (u katoličkoj crkvi). veza. ljubičast. violeta (tal. viola di vindikaciona tužba prav. sekt. vinculum) konopac. viola di braccio) muz. postao insolventan. violentia) v. Winkel ugao) ime većeg broja instrumenata za merenje. tužba za zaštitu svojine. viola alta) muz. violentan (lat. vinificator) proizvoñač vina. mali bakrorez ili drvorez kao ukras na koricama. viiolentan (lat. viola alta (ital. na pismima. phobeo bojim se) strah od vina. spona. vinovnik (rus. vinklag (nem. vrstač. violacija (lat. obesvećenje. sudskim putem tražiti svoje natrag. Winzer) stručan vinogradar. up. brano. bog. slaže slova). združivanje. fr.

ginandrija. hlorofilin. virgo intakta nevina devojka. po ital. na osnovu naredbe.152 violina (ital. vi presidii (lat. mor. virement) fin. violina. mogućan. devojka. naročito kod ptica. promene u karakteru. svirač u violinu. virilitas) muškost. netaknutost ženskog devičnjaka (himena). violino secondo) muz. virola (fr. vii (eng. violonist(a) (ital. virilis) pol. vir muž. fig. violon (fr. vi praesidii) na osnovu predsedničkog prava. muškarača. šećera i začina. silovati. violone) muz. virilna porcija (lat. prividan. virginalis) devojački. svirač u violončelo. virman (fr. violiiist(a) (ital. virago) muškobanja. virilni glas v. supr. virilis portio) prav. viroze (lat. deo nasledstva koji pripada pojedincu. mužev-nost. virginitet (lat. up. pogaziti ugovor. muškost. u današnjem obliku izrañen u Italiji u XVTI veku. čedan. virgineus morbus (lat. snaga) snažan. nego i u tome što takva žena i u razvitku sekundarnih spolnih obeležja liči na muškarca: male grudi. virginalan (lat. govor) nauka o virusima. devičanski. virmanisati (fr. celokupnom snagom. virago (lat. virgimtas) med. potiče iz severnoameričke države Virpinije (Virginia). obepgčastiti. oskrna-viti. sa slabom ili potpuno izostalom menstruacijom. viola di gamba. violone (violone): bas-violina u HUD i HUŠ veku najdublji gudački instrument u basu. koji je sposoban za rad. virgo) med. nastaje produženjem na drugu stranu stvarnih odbije-nih ili prelomljenih zrakova. viridis zelen) bog. violine primo (ital. mor. whipper-in) nadzornik i gonilac levačkih pasa. lik nekog predmeta dobi-jen odbijanjem svetlosti o ogledalo ili prelamanjem kroz sočivo. virtuelan lik virgo (lat. viraginitas) fiziol. violine pikolo (ital. viraž (fr. vi reskript (lat. dubok glas. prostim knjiženjem. prestu-piti zakon. v. odvažnost. violončelist(a) (ital. malokrvnost. violinista) muz. najvažniji orkestarski instrument sa četiri žice (g. mirujuća ili drema-juća snaga. isplata koja se vrši bez gotovine. virilescencija (nlat. whip) toplo piće od belog vina. devica. današnji kontrabas. violoncello) muz. virilizam. trg. virtualis) v. violirati (lat. instrument sličan klaviru. svirač u violon. viraginitet (nlat. sposobnost. . virement) fin. bledilo. na osnovu prava koje daje predsednički položaj. virgineus morbus) med. istaknut član stranke koji drugove iz stranke zbira za glasanje u engleskom Donjem domu. virus otrov) med. prenositi) iz jedne budžetske partije ili pozicije na Drugu. koji se dobija presekom produženja stvarnih zrakova na suprotnu stranu. odvažan. gradila. zrelost. virtualan (nlat. lat. viribus unitis) sjedinje-nim silama. viribus unitis (lat. okretati lañu. virpinija vrsta duvana i cigara. jaja. viri potentia) muška snaga. viridarium) vrt za uživanje i zabavu. viraginitet. muže-van. virole) spiralni svitak u satu. obavezu. virilitet (lat. violončelo (ital. violoncello) muz. realan. spinet. valjanost. princip virtuelnih pomeranja: načelo mogućih pomeranja. prva violina. virtus sposobnost. virilescentia) zool. čelo. prenošenje novca s jedne budžetske partije ili pozicije na drugu. prebacivati (ili: prebaciti. virginal (lat. četvrtina violine. virilan (lat. sposoban za dejstvo. ćemane. a. violon) muz. spolna nevinost. e). po zapovesti. pojavljivanje muških osobina kod ženskih životinja u starosti. fig. virilizam (lat. koji se sastoji ne samo u nepotpunom razvitku unutarnjih polnih organa. sa prikrivenom snagom. viridarij(um) (lat. violino piccolo) muz. zrelo doba. viripotencija (lat. bašta. fig. virage) ani j. najmanja violina. up. uobražen. virus otrov. obesvetiti. vi rescripti) prav. žena koja izgleda i ponaša se kao muškarac. d. preneti. virologija (lat. ali se tom sposobnošću ne koristi. virtualitet (nlat. fiz. violare) povrediti. viper-in (eng. uzajamno obračunavanje. devičanstvo. virilist(a) (lat. druga violina. logos reč. poremećaj u polnom razvitku kod žena. violine sekondo (ital. kružno spuštanje aviona. pol. noć delovanja. čist. nagao zaokret. narušiti. član nekog političkog tela po položaju a ne po izboru. čednost. »seneka sposobnost za stupanje u brak. čelični kalup za kovanje novca. viridin (lat. vir muze) muški. virtuel. virga grančica) muz. virtuelan (fr. nastrojen za delovanje. virtuelan lik ont. votum virile. čistota. Lik predmeta u ravnom ogledalu je virtuelan. zarazne bolesti izazvane virusima. limunova soka. bitna ili pojamna važnost. virilis) v. Č>JGvršiti obračun. violino) muz. devojapggvo. obrtanje (ili: okretanje) lañe. virtuelan. devojačka bolest. virilis. bradatost. zelena bojena materija u biljaka. virtualis) sposobnost za rad. mali violinski bas koji se za vreme sviranja drži izmeñu kolena. violino primo) muz.

koji pomaže život. vis legis) prav. koje predstavlja važan trg. vitalni osećaj psih. vis probandi) dokazna snaga. zagrižljivost. apsolutna sila (kad je neko prisiljen da nešto učini ili ne učini zbog apsolutne sile. pome-ranja napadnih tačaka. oživljavajući. sila zakona. virulentia) med. visceralan (nlat. kinetička energija. utroba. bitan. zarazna klica. viski (eng. dostigao savršenstvo. vita (lat. tvrdoglav. whist) engleska igra karata sa četiri igrača i 52 karte. piće od čaja. sposoban za život. sa životnom snagom. virtuoso) čovek koji je u nekoj veštini ili umetnosti. vita) v. vis probandi (lat. vis inertiae) fiz. muškost. vrlina. virtuozan (nlat. kod izdubenih sočiva ona tačka iz koje izgleda da polaze zraci koji napuštaju sočivo po prelamanju pavši na nj paralelne. drob. vitalitet (lat. viscositas) fiz. vis vitalis (lat. vis vitalis) životna snaga. otrovnost. vis legne (lat. . jedak. prosečne trajanje života (npr. oštrouman. med. viršla (nem. snaga. 2. unutrašnji or-gani životinjskog tela. velika umetnica. odličan. vitalis životni) teorija po kojoj se život ne može objasniti samo hemijskofizičkim procesima u njemu. viscum. ulja i dr. mogućnih. umetnost je duga (latinski prevod početka Hipokratovih „Aforizama"). gnojenje rane. viskoznost fiz. viskozitet. viscera) pl. naročito srce. vista (ital. visoke otvorene dvokolice sa jednim konjem. grč. gust. vis maior) viša sila. vir. vojska.virtuelna brzina 153 vitalnost virtuelna brzina fiz. lepljiv (za telo koje pod dejstvom pritiska na njegovu površinu stalno menja svoj oblik kaže se da je viskozno). vis apsoluta (lat. radova ovih sila jednak nuli za sva mala pri danoj vezi virtuelna. tj. creva. menice. viršafterica (nem. vitalan (lat. izazivač bolesti. vis viva (lat. veoma važan. vitalitet. limuna i crnog vina. virtuosis. vis armata (lat. virtuosa) majstorica u svojoj veštini. vispren (rus. vitalnost (lat. poglavito u tehničkom pogledu. celokupne zdravstveno stanje. uzvišen. ukusna mesa i veoma cenjenog krzna. privlačna sila. živ organizam. moć. visceralis) utrobni. metron) aparat za merenje viskoznosti neke tečnosti. pun ljutih i opakih sokova. naročito u muzici. fore mažer. jetkost. uvid. svojstvo viskoznog tela. vis) sila. snaga dokaza. viscosus. lepljiv. lepljivost. naročito lakova. tj. verovatnoće življenja. vitalizam (lat. otrov. nutrica. Wirtschafterin) žena koja vodi domaćinstvo neženjena čoveka. valjanost. da luče otrovne produkte i da.) 1. naročito otrov što ga luče mrtve ili žive bakterije. vešt. živahan. celulozna masa (za izradu veštačke svile i filmova). savršen. nego treba uzeti pri tom u obzir i izvesne nematerijalne principe (vis vitalis). pluća. vis attractiva) fiz. virtuelna žiža ot. vitalitas) životna snaga. hrabrost. princip ili načelo virtuelnih brzina ili virtuelnih pome-ranja: ako je neka veza materijalnih tačaka na koje napadaju sile u ravnoteži. kurikulum vite. snalažljiv. vita život) životopis. up. mogućna. virus otrov) med. viskača (šp. sila lenivosti. viskozitst (nlat. sposobnost za život. plemenit. vi-skoznost. virus otrov. vis armata) oružana sila. Wurstel) vrsta male kobasice. naročito u muzici. ona sila protiv koje se čovek ne može boriti niti je otkloniti. virtuoskinja (ital. viskozan (lat. vista) trg. na taj način. pristalica vitalizma. izazivaju oboljenja. vis atraktiva (lat. vitalijanci (lat. virtus (lat. snaga koja dejstvuje. koji se tiče unutrašnjih organa životinjskog tela. a vista) odmah po viñenju. gnojav. fig. sposobnost patogenih bakterija da prodru u stran. pun žestine. zagrižljiv. vis absoluta) prav. virtuoznost (nlat. tj. zakonska sila. ars longa) život je kratak. otporan. krepost. fig. koji se tiče života. tj. fig. vitalitas) v. viktualijanci. artikl. virtuositas) savršena veština. lenivosna sila. šećera. vis (lat. neophodan. onaj u kome se ogleda. otrovan. are longa (lat. viscera (lat. viscacha) zool. dro-ban. zecu slična južnoamerička životinja. opšti osećaj života. a vista (ital. vis viva) fiz živa sila. duhovit. od koje se nije moglo braniti niti je odbiti). vitalis) životni. u našoj svesti. viscidan (nlat. fig. onda je zbir virtuelnih. viñenje. životnost. v. vita brevis. ital. virtus) muška snaga. vis inercije (lat. virtuoz (nlat. viskozimetar (lat. tok života. vitalist(a) fil. jetra itd. kod jednog naroda). virulentan (lat. tegljivost. vist (eng. virtuosis) valjak. viscidus) židak. opšte stanje našeg organizma. vlast. whisky) engleska rakija od žita. virus (lat. viscum lepak) te-gljiv. pokazi-vanje menice. virulentus otrovan) med. viskoza (lat viscum lepak) hem. vita brevis. vis major (lat. virulencija (nlat.

vi testamenti (lat. Upotreba hrane u kojoj nema vitamina izaziva razne bolesti (skorbut. npr. vicenij(um) (lat. nalaze se u većini namirnice. vitrine (fr. a njegovu desetu inkarnaciju (kalki) očekuju tek u budućnosti. vitrail) dekorativne slike od komada stakla u boji povezanih olovnim trakama. machen činiti) šaljivdžija. analis godišnji) dvadesetogodišnji. sulfat (tj. svakog dvadesetoga po redu isključi-ti. i tada će uništiti sve svoje vice-admiral. pretvarati se u vitriol. promašaj. želez-nica. Vitleju. Višva-karman (ind. vicinalan (lat. izdvajanje svakog dvadesetog člana kakve velike čete pobunjenika radi pogubljenja (kod Rimljana). obično uzanog koloseka. vi cessionis) prav. koji se vrši ili dogaña svakih dvadeset godina. eiter (nem. nedostatak. vicijum kanonikum (nlat. vitrescibilitet (nlat. vicijum kordis (lat. na osnovu poslednje volje. vicioznost. vicesimare) dvadesetko-vati. vitrificare) postakli-ti. vicezimirati (nlat. vitriolescere) hen. pl. testamenta. vicia. pored poslodavaca. vicijum (lat. vice (lat. vicinalni put opštinski. vicinalne železnica. vicioznost (lat. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova. vitiositas) pokvarenost. vitium cordis) med. prozori. nevaljao. viče versa) obratno. vitrificirati (nlat. gresi (mladićkog) doba. tipos) veština izrañivanja fotografskih slika na staklu. vitrometar (lat. pogreška. . vitreolus dei. vitriolescirati (nlat. mana srca. vicedom (lat. vicedominus) namesnik. najpopularniji bog u brahmanizmu. vitiligo (lat. vitium canonicum) telesna mana zbog koje je neko nesposoban da bude sveštenik. vicia etatis (lat. silom oporuke. poročan. žumancetu. još neispitane dovoljno. upravnik crkvenih dobara. vice-kon-zul. viciozitet. koji je sa ned ostatkom. viče) u složenim rečima znači: pod-. sporedna železnica. vice-direktor. seoski put. koji ima manu. vicies dvadeset puta. vitrescibilitas) pretvorljivost u staklo. vitrage) staklena vrata. onaj koji vezuje samo susedna sela. koje su za ishranu organizma veoma potrebne. prirodni (ili: uroñeni) nedostatak. dosetljivost. dućanski izlog. sa ciljem da u industrijskim predu-zećima učestvuju. nestajanje pigmenata u koži. duhovita šala. vicinalis susedski) opštinski. vitium naturae) med. postakljenje. od vitreus staklen. sa sve većim brojem poštovalaca (vaišnava). Višnu (ind. grč. vitrine) staklen orman za smeštaj sitni jih umetničkih predmeta. oštroumnost.) „Tvorac vasione". zastupanje nekoga. silom. vitrum staklo. pretvaranje u vitriol. rahitis. pretvoriti (ili: pretvarati) u staklo. kazniti smrću (u pobunama i sl. izdvojiti. krivica. oti-rač. koja vezuje samo obližnja mesta. Da bi oslobodio bogove ili ljude od zla. greh. metron) ont. vitraž(a) (fr.vitamini 154 Višnu vitamini (lat. wischen brisati) brisač. staklena pregrada. pela-gru itd. vitriol (lat. duhovit čovek. prozor. seoski.) jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu. rñavost. vi cesionis (lat. vitelus (lat. tako da se na tim mestima pojavljuju bele mrlje. vitrum staklo. obrnuto. bakra (zvani plavi vitriol. vitrum (lat. ime po prvom predsedniku odbora koji se bavio ovim pitanjem Dž. viciozan posed prav. vitraj (fr. vice verza (lat. Witz. zamenik vladara. vitrificatio) postakla-vanje. pokvaren. fil. razne hranljive materije.). vitiosus) pogrešan. porok. poročnost. gresi mladosti. vicesimatio) dvadesetkovanje. pretvorljiv u staklo. vita život) pl. pretvaranje u staklo. zelena galica). vicijum nature (lat. providan. viciozan (lat. gvožña (zvani zeleni vitriol. kristal. so sumporne kiseline) svakoga od raznih metala. Witz) desetka. vitium) mana. vitia aetatis) pl. vitriolisatio) hem. oličenje stvaralačke sile u prirodi. vitrum) staklo. svežim plodovima i semenju. vitrezan (lat. vitrescibilan (lat. fr. naročito u zelenim delovima biljaka. zabluda. vicenalan (lat. sprava na vozilima za otklanjanje kiše ili snega sa stakla. biol. vitriolo) hen. vitreux) staklast. mleku i dr. zamenjivanje. i radnici u srazmernom delu dobiti. vitriolizacija (nlat. med. sjajan. vitrescibilis) koji se može pretvoriti u staklo. u protivnom slučaju. vicemaher (nem. vi testamenti) prav. plava galica). vitiligo lišaj) med. posed koji nije bez zamerke. vicezimacija (nlat. vitrotipija (lat. grč. mane. vitlejizam sistem radničkih zajednica koji je postao u Engleskoj posle prvog svetskog rata. viciozitet (lat.). tj. vitellus. fr. vitriol. vitulus) žumance.) v. vicennium) vreme od dvadeset godina. u svežem mesu. putem prenošenja ili ustupanja. vitreus staklen. bez mane. veliki arhitekt indijskog panteona (odgovara grčkom Vulkanu). H. kristalast. vitrifikacija (nlat. on je uzimao na sebe razne oblike (devet) i pojavljivao se u njima na Zemlji. osuditi. prozorske zavese. omaška. vic (nem. cinka itd. prvobitno bog Sunca. šp. beriberi.

) vera u učenje višnujita. sub hak voce (lat. vox claman-tis in deserto) glas vapijućeg u pustinji. volatilan (lat. zanatu. od vokala prethodnog sloga (osobito u uralsko-altajskim jezicima). haute neprijatelje i osloboditi svoj narod od tuñinskog gospodarstva. spadalo. vokabulist(a) (lat. dobre žetve i lekarstva. Vokalize. pronalazak nemačkog sveštenika J. vocalizze) muz. naziv. samoglasnički. vodvilj (fr. vokal (lat. ge. vokale (ital. speak govoriti) meñunarodni. vokabula (lat. vokalize (ital. glas narodni je glas božji. što narod hoće. isparljiv. vokalan (lat. tj. to je svetinja. M Šlajera (Schleyer. samoglasnički. pretvoriti (ili: pretvarati) u paru ili gas. višnuizam (ind. naročito kad vokal jednog sloga zavisi. vocalis) gram. komad sa kupleti-ma. volabilitas) povrpšost. karner na ženskoj haljini. volatilisare) hem. vox glas) gram. vodviljist(a) (fr. fr. asa vode (lat. voal (fr. dozivni padež. pojedina reč (kao predmet leksikolo-gije i leksikografije). pobede. točak zamajac. voile) prevez. bez pratnje nekog instrumenta. vokalna harmonija (lat. volabilitet (nlat. reč sastavljena od reči dva ili više jezika. volva (lat. onaj koga čovek često mora prekorno da doziva. pucati iz voleja u fudbalu. udariti loptu u letu. u smeni (dokaz). ime. vokacija (lat. deo lista koji se cepa (u priznaničkoj knjizi). vocalis. samo glasnici jednoga jezika ili jedne reči s obzirom na njihove meñusobne odnose. svetski jezik. vocale) muz. voks hibrida (lat. dar. vox humana) muz. konstruisan 1933. fa itd. struci). volatilitas) isparljivost. vokaliza (nem. volatilizirati (nlat.) pl. world svet. zasvoñena prostorija. u). voks klamantis in dezerto (lat. u SAD. supr. ital. rang. samogla-snik (kod nas glasovi: a. nestalnost. volta) zidni svod. izgovaran. vole (fr. vaudevilliste) pisac vod-vilja. assa voće) samim glasom. voks populi. vežbe u pevanju sa slogovima ut. volant) pernata lopta. vocabulum reč) pisac rečnika. reč. volatilisatio) hem. čovečji glas (na orgulji). Wodan) mit. zvuk. promenljivost. stariji naziv za Rumuniju. vox virginea) muz. tj. o. mi. ton. vokalizam (fr. vocalis) gram. npr. koprena. muz. višnujiti (ind. vox acuta) muz. vocalis. koji je u letu. vocalisatio) gram. visok (ili: oštar) glas. vrsta tanke materije za ženske haljine. voks (lat. vokabular (nlat. volva) bog. 1831— 1912). peti padež. obešenjak. ispa-riti. vox hybrida) melez-reč. (solmiza-cija). teorija samoglasnika. najglavniji bog svih germanskih naroda (skandinavski Odin). pretvaranje u paru. harmo-nfa sklad) skladnost dva sloga ili više slogova koji dolaze jedan za drugim. s obzirom na boju zvuka. volat (ital. opna na mladim pečurkama.višnuizam 155 nestašno. Jovana Krstitelja. vocalizzo) muz. tj. konsonant. izgo-varanje samoglasnika pri pevanju. uzaludno opominjanje. vokalna kompozicija (vežba) bez teksta sa pevanjem na jedan isti vokal. za-interesovati. volatilizacija (nlat. fig. izraz. volan (fr. sub hac voće) pod ovom reči (pri upućivanju na rečnik). pretvaranje suglasnika u samoglasnike. lepršav. krilo vetrenjače. volatilis) hem. vokalski (lat. fig. vokativ (lat. god. danas: veseo. reč. pri toj reči (pade mi na pamet). vocativus) gram. grč. volvulus (lat. isparava™. isparavanje. e. nestalnost. glas istine koji nema dejstva. ad vocem (lat. fig. Vlaška nekadašnja rumunska pokrajina izmeñu Karpata i Dunava. naročito za veo. tj. vox Dei) posl. sklonost (nekom zanimanju. ad voćem) uz reč. zavezanost (ili: zapletenost) creva. Vodai (nem. vocabularium) rečnik. voks humana (lat. koji može da se pretvori u gas ili u paru. devojački glas (za jednu oktavu viši i umilniji orguljski registar no što je voks humana). voks akuta (lat. i. zastor. uvrtanje delova tankog ili zadnjeg creva oko osovine svoga opor-njaka. walkie talkie) prenosni radiotelefon. položaj. u ovom pogledu. pozorište u kojem se prikazuju ovakvi komadi. pevajući. volantai (lat. volvulus) med. voki-toki (eng. voks virginea (lat. vocatio) poziv. vocalisme) gram. sveska u koju se pišu reči nekog tuñeg jezika i njihova značenja radi lakšeg učenja napamet. letenje (ptica). ot vole (fr. vox populi. veo. vokalni koncert koncert u kojem su samo tačke pevanja. .obožavaoci i poštovao-ci boga Bitnu. mrtvih. bog vetra. koji se tiče glasa. volatilitet (nlat. vokalizacija (nlat. vocabulum) lingv. prethodnik esperanta. volant) koji leti. Vuogan. leteći. pozivanje na neki položaj. fiz. vox) glas. vaudeville) prvobitno: francuska narodna pesma satirične sadržine. voks dei (lat. vokalna muzika pevanje. volans. točak za upravljanje automobilom. volapik (volapuk = eng. vokali-ziranje. volee) let. glasni. mali poz.

poluokret. volitio) psih. sikjubeo(. voltaisme) fiz. volutus valjan. okretan. knjiga. voltairianisme) fil. volumenometar (lat. volumen. volta. Voltin elemenat fiz. laki pešak. gran. fr. voltera (fr. grč metron) sprava za merenje zapremine čvrstih i tečnih tela. obim. gljivama i dr. savitljiv. igrati na konopcu. voltižirati (fr. facies lice) voj. volvere) rukopis. zapremine. poluobrt. volumen. kotrljan) u školi jahanja: jahanje u malom krugu. metron) fiz.: at. mesom. epikurejski način mišljenja. voltamper (A. tj. volitivan (lat. volti subito) muz. izmeri li se istovremeno vreme prolaska struje. Ampere) fiz. dopusni. Volta.. voltaire) velika naslonjača s niskim sedištem a visokim naslonom za glavu. Volta. volte-face. frivolan. v. lat. napon struje merene u vo l tima. voltižer (fr. zvuka). elektron. htenje. galvanski elektricitet. nestalnost. nestalan. pojava izazivanja (indukovanja) električne struje u zatvorenom provodniku pomoću kretanja u njegovoj blizini drugog provodnika kroz koji prolazi struja. vitak. služi za merenje prividne snage kod naizmenične struje. jedinica za merenje napona u Meñunarodnom sistemu jedinica. volicija (lat. inductio) fiz. ital. galvanizam. volta (fr. metron) fiziološki aparat za merenje promena u zapremini pojedinih delova živog čovečjeg ili životinjskog tela. grč. predstavlja onaj napon na homogenom žičanom provodniku kroz koji prolazi struja od 1 ampera. stub sastavljen od mnogo elemenata naslaganih jedan preko drugog redom bakar — tečnost (razreñene H2SO4) — cink. volley) sp. lisnata pasteta. Voltin stub fiz. Volta. dakle. metron) fiz. ko hoće da mu tako bude. koji potiče od (ili iz) volje. tečan. konj obučen jahačkom vežbanju. Volta. Volta. volubilan (lat. onda deoba izdvojene količine vremenom daje u jedinici vremena izdvojenu količinu. a odatle se dobija u jedinici vremena kroz aparat protekla količina elektriciteta. galvanski elemenat sastavljen od cinka. fig. pojedinačni akt volje. volontaire. voltametar. punoća (glasa. voltage) napetost. svitak. volterizam. volitio) l. instrumenat za merenje potencijalne razlike. volonter (fr. tj. govorljiv. M. vol-au-vent) kup. grč. sprava za merenje elektrolizom izdvojenih količina supstanca. voltmetar (A. bez obzira na lično raspoloženje. grč. volja. metron) fiz. sveska. okretnost. volens-nolens (lat. obrtati) gibak. savitljivost. volterijanizam (fr. naponske razlike. volta-indukcija (A. volubilis. dobrovoljac (vojnik). V) fiz. fiz. lat. v. volt (skr. lat. volteggiare) vešto se baciti na konja ili sa konja. volterizam filozofija i način mišljenja francuskog filozofa Voltera (1694— 1778). volterijanizam. bakra i sumporne kiseline. kao kod Voltera. 2. muz. volta-elektrometar (A. jahač vešt u skakanju na konja. voltmetar. volte. naglo promeniti mišljenje. promenljiv. u kartama: veština u mešanju karata tako da izvesna karta tačno doñe na ono mesto koje se želi. nazvala po francuskom pesniku i filozofu Velteru. praviti veštačke skokove. volubilitas) gipkost. volenti non fit injurija (lat. voltametar (A. volo (lat. pokretljivost. električni napon. volej (eng. volo hoću) sik volo. up. ja-čina struje (pod pretpostavkom da je za sve vreme zbivanja struja stalna). volumen. kad se nešto u svakom slučaju mora učiniti. voljni. voltigeur) veštak u skakanju. grč. izraz volje. sic volo. voltametar. željni. sic jubeo) tako hoću. nagla promena mišljenja. strelac (u francuskoj vojsci). ili pomoću pojačavanja ili slabljenja struje u tom provodniku. volenti pop f it iniuria) onome koji hoće ne čini se nepravda. u fudbalu punom nogom) dok je u letu. .vole] 156 volumetar volee) ljudi visoka položaja. prostor što ga zauzima jedno telo. jačina. up. nepostojan. voltiger. lat. vol- tametar služi i za merenje jačine struje. a utrošena snaga izmeñu te dve tačke iznosi 1 vat. tome je pravo. A. slatkorečivost. proizvod iz jednog volta i jednog ampera. slatkorečiv. vrlo vešt konjanik. najugledniji ljudi nekog mesta. fig. naziv po italijanskom fizičaru Alesandru Volti. promenljivost. volti subito (ital. tečnost u govoru. spis ovijen oko štapića. umesto svih razloga neka važi moja volja (po jednom stihu iz Juvenalovih satira). tako zapove-dam. lisnate testo punjeno ribom. tj. voluntarius) onaj koji služi dobrovoljno i besplatno. teranje konja u krug. brzo okreni (na notama). Volta. volumetar (lat. pre nego što dodirne tle. volubilitet (lat. volvere okretati. voltaizam (A. igrač na konopcu. vol-o-van (fr. ili pomoću spajanja i prekidanja struje u bliskom provodniku. volumen (lat. napraviti voltfas iznenada se okrenuti i isprsi™ pred neprijatelja koji te goni. ital. voltaža (fr. volens-nolens) „hteo-ne hteo". voltfas (fr. volvere okretati. brzo prelaziti s predmeta na predmet. udarac lopte (u tenisu reketom.

votans. crkvama i dr. vražda) 1. sit voto) s pravom glasa.. za razliku od kurijalnog glasa. votum. voluminozitet. sit voto illimitatio) sa neograničenim pravom glasa. vomitiv (nlat. svaña. votatio) v. votum consultativum) prav. votare. voluta (lat. voluntas volja) fčl. . plemenski mirovni sud (tzv. sinonim za mineral boksit. votum (lat. spirale. zavetni. kabast. voluntativ (lat. koji je sastavljen iz više svezaka. voče di peto (ital. sulr. Votergejt afera (eng. glasanjem odobriti. nestalnost. izgla-sati. upotrebljava se za dobijanje volfram-če-lika i za vlakna električnih sijalica. voluptas pohota) sladostrasan. znak W. volfram (nlat. gramžljivost. opsežan. voluntarizam (lat. voluntas volja) fil. Wochein) u Sloveniji. voluminosus) koji se sastoji iz više delova. a voće sola) samo za jedan glas. votum virile virilni glas) kneževski pojedinačni glas.merenje promena u zapremini pojedinih delova čovečjeg ili životinjskog tela. volšeban (rus. votum curiatum) ukupan. uvojnica. vomera) med. pristalice voluntarizma. intelektualistička psihologija. uvijeni puž. obi-man. voluta) apx. shvatanje po kojem se količine tela spojenih u hemijska jedinjenja ne zamišljaju prema njihovoj težini. voće) kuz. neprijateljstvo. voracitet (lat. vomikozan (lat. pohotljiv. šara u obliku puža. vorax proždrljiv) proždrljivost. votka (rus. votum virile (lat. votiranje (lat. votum konzultativum (lat. prišt. zavetna žrtva ili dar božanstvima. vostro conto) trg. nepostojanost. wolframium) hem. fr. vodka) popularne ruska rakija. redni broj 74. opsežnost. ova je afera kompromitovala i same vrhove američke državne uprave. vomirati. na vaš račun. čir. vomitare) med. prinosi se u poljo-privrednim proizvodima ili u izrañevi-nama od gvožña. gde ima ležišta boksita. votiv (lat. voter) dati svoj glas za nešto. kum vogo ilimitato (lat. prijatan. gnojav. povraćati. 3. topi se na 3400°.85. votant (lat. votum decizivum (lat. nezajažljivost. fig. meo voto (lat. metria) veština merenja zapremine. voluptuozan (lat. zavada. vražda (rus. glomazan. volum-teorija (lat. volumen. predata. grč. odreñivanje količine rastvorene materije. pun veselja.) čarobnjak. volšebnik (rus. votivus) zavetovan. srebra ili voska. pl. volo hoću) volja. glasati za. voluptuosus. protiv nečega. sub voto remisionis (lat. volumen zapremina. voluntas ultima (lat. a ne intelekat. votum kurijatum (lat. ukras na stubovima u obliku zavojice.volumetrija 157 vražda volumetrija (lat. von novčana jedinica Severne Koreje (1 von = 100 sena). votacija. krvno kolo). theoria) hek. kurijski glas. glas iz grudi. voluminoznost v. votiranje. vohajnit (nem. velik. nazvan po mestu Bohinja (nem. voće di petto) muz. nego prema zapremini. v. vomitirati (lat. glasanje. sve-cima. voče di testa (ital. fig. poslednja volja. mañijski. prisluškivanje su organizovale pristalice Republikanske stranke uz znanje najodgovornijih ličnosti te stranke. stat pro ratione voluntas) važi umesto razloga volja. voluntas volja) liigv. voče (ital. dakle. glas koji se daje za nešto. debeo. što se mene tiče. 2. naročito: čir u plućima. tungstem. odlučujući glas. glas iz grla. votum. objašnjava bitnost života pomoću volje kao osnovne funkcije duševnog života (Šopenhauer. krvnika. pevački glas. teo voto) po mojoj želji. voracitas. zabavan. up. voluntaristi (lat. u mnogo knjiga. glomaznost. sub voto remissionis) sa željom za povraća j. voluntas (lat. koji. Wochein) min. pun čireva. voluminozan (nlat. volutacija (lat. zool. vomitirati. veoma tvrd i otporan metal. vo-litiv. vovere zavetovati. sredstvo koje izaziva povraćanje. skupljanje glasova. voluntas. votacija (lat. nastao otkrivanjem ureñaja za prisluškivanje u izbor-nom štabu Demokratske stranke u zgradi Votergejt (Watergate) u Vašingtonu. izglasavanje. vomitus (lat. mañioničar. vovere) glasač. obećanje. Bunt). voluminositas) obi-mnost. vomika (lat. atomska masa 183. votivan (lat. Watergate) politički skandal u SAD 1972-73. vomitivurn) med. savetodavni glas. a voče sola (ital. v. vota. po mom nahoñenju. povraćanje. strasan. pun glas. votatio) glasanje.) natprirodan. voluntaristička psihologija pravac empi-rijske psihologije koji naglašava bitni značaj procesa volje i osećanja. vomicosus) ned. voluminozitet (nlat. filozofski pravac (psihološki i metafi-zički) koji smatra za bitno svojstvo duše volju. votirati (lat. bljuvanje. ital. zlata. vomirati (lat. čudotvoran. fizkol. bljuvati. gro-fova u starom nemačkom parlamentu. vostro konto (ital. izglasavanje. votivum) etn. zajednički glas. voće di testa) muz. votum decisivum) prav. volutatio) valjanje. voluntas ultima) prav. vomitus) ned. testamenat. vovere) zavet. kum vot (lat. vomica) kec. hem. stat pro racione voluntas (lat.

materica kod životinja. vulvus. ieptu-nisti). sra-mnica. opšte poznatim. vulgo kvezitus (lat vulgo quaesitus) prav. vulgaritas) običnost. Vulgata) latinski prevod Svetog pisma koji je katolička crkva priznala kao autentičan na Tridentin-skom crkvenom saboru 1546. olupina. pristalice teorije da je Zemlja svoj današnji oblik dobila dejstvom vatre (supr. koji se može raniti. vulgaris običan. vrbait mineral nañen meñu arsenskim ruda-ma u Makedoniji. neptunizam). učiniti nešto opštim. god. grč. vulca-nisare) kaučuku i gutaperki dodavati (ili: dodati) sumpora. koje su inače na 0° tvrde kao drvo a koje na višoj temperaturi omekšaju. usijano kamenje i rastopljene stene. fig. ozle-dljivost. neotpornost. Vuotan (stnem. vulkanitet (nlat. vulneraria (lat. shvatanje da . zajedničkim. svojstvo nekog tela dobijeno dejstvom vatre. svetina. povredljivost. vulkanizacija (lat. objaviti. vulkanizer onaj koji vulkanizira. Na taj način ove materije. učiniti da nešto bude svima razumljivo. vulgaris opšti svakidašnji) prost. koji pripada stid-nici i materici ili se tiče stidnice i materice. obranljiv. vulkanizirati (lat. ozledllv. dete bludnice. . sa radionicom u vulkanu Etni. vulgarizacija (nlat. vulkanisti (lat. prosto rečeno. terpentinu i dr. na temperaturi od 130—140°S. vulcanus. vulgaris opšti. ruševina. vulva) inat. vulkanizator v. pomešanih sa sumporom. fizio-gnom. postaju. stidnično-materični. uopšte. muž Venerin (odgovara grčkom Hefestu). mesto na Zemlji gde je ona toliko duboko otvorena da iz njene vrele unutrašnjosti mogu izbijati na površinu tople pare i gasovi. nlat. uterus) ašt. vulgaritet (nlat. puk. prostački. narodski. Vulcanus) kit. vulkanolog (lat. prostački način izražavanja. vulcanus) pl. usled visoke temperature. benzolu. vulkanski (lat. obnarodovati. vulgarnost. pa ih onda na visokoj temperaturi učiniti da postanu elastični i nerastvorljivi. vulvitis (lat. vatreni breg (naziv po bogu Vulkanu). Vulgata (nlat. vulneraria) pl. kaučuka i gutaperke. vulgarizator (lat. versta. vruć pepeo. uprošćenje. vulkanske stene (koje su postale erupcijom vulkana). obično. specere gledati) veštak u poznavanju ljudi po crtama lica. pulkanizam (lat. Kind dete) izvanredno obdareno dete. vultus izraz lica. čudo od deteta. fig. vulgaritet. sredstva za lečenje rana. vulgus) narod. koji je postao ili preobražen dejstvom vatre. koji potiče od vulkana. činjenje da bude svima razumljivo. vulkani-™ (lat. kol.78 km). nepristoj-nost. vulgo) pril. neotporan. jezikom prostog sveta. vulnerabilitas) ranlji-vost. staroitalski bog ognja (naročito njegove razorne snage) i metalskih radnika ili kovača. versta) ruska mera za dužinu (1. prostakluk. kod naroda. činjenje opštim. postanak (ili: poreklo) vulkana. vunderkind (nem. u etru. vulgo (lat. Wuotan) mit. vulcanisatio) postupak pri zagrevanju gume. elastične i ne rastvaraju se. lat. Wrack) oštećena laña koja se više ne može opraviti. vulvula (nlat. preterano uprošćava naučne pojmove.je Zemlja dobila svoj oblik dejstvom vatre (<upr. vulnus letale(lat. nlat. vulcanus. govor) naučnik koji se bavi vulkanologi-jom. logos reč. Wunder čudo. vulgare učiniti opštim.vrak 158 Vuotan vrak (nem. svaki-dašnji) onaj koji vulgarizuje. povre-dljiv. zajedničkim. vulgus (lat. niskost. u običnom životu. vulnerabilai (nlat. vulkan (lat. vulnerabilis) ranljiv. vulcanus. kao obično. sve vulkan-ske radnje i njihove posledice koje su u tesnoj vezi sa poremećajima u Zemljinoj kori. up. zapaljenje spolja-šnjeg dela ženskog spolnog organa. vulnus letale) smrtonosna rana. vrsta (rus. u narodu. prostakluk. nauka koja do sitnica izučava sve vulkanske pojave. vulkanizer. vulgirati. Vodai. vulcanus) kol. vulgarnost v. Vulkan (lat. vulvo-uterinski (lat. koji bljuje vatru. vulnus (lat. vulgarisare) uprostiti nešto. grč. vulgaran (lat. gomila. vultispeks (nlat. vulnus) rana. spoljašnji delovi ženskog spolnog organa. vulcanus) kol. stidvdšd. vultispex. lice. vulcanus. pr. vulcanius) koji se tiče boga Vulkana. sin Jupitera i Junone. nazvan po češkom mine-ralogu Vrbi. svakidašnji) nizak. vulcanus) kol. vulkanistički. vulgarizirati (lat. nlat.066. neupotrebl>iva stvar. obranljivost. vulva (lat. vulgarizam (lat. v. med. prostaštvo. vulvula) zool. naročito za čakšire. woolcord) vrsta jake engleske vunene tkanine. vulgarisatio) uprošća-vanje. vulva) med. nepristojan izraz. slab. logia) kol. vulnerabilitet (nlat. vulkord (eng. vulkanologija (lat. sklonost bolestima. vulcanitas) kol.

gadolinij(um) hem. gabarit (fr. gavijal (nlat. alapača. narnik. gazeta (ital. gazer) pokriti (ili: prevući) velom. gazal. tur. gayda) nuz. vrsta morske ribe. gazela. hemijski element. tur. pripada grupi retkih zemalja. Ga = galijum. gajret (arap. gavota (fr. gazal) 2. kao smola crn i voštanog sjaja. gaip (arap. g= skraćenica za gravitaciju. kavez. lan-tanida. gagathos) min. dged. uviti (ili: uvijate) gazom. veo. gaeta) vrsta velikog čamca na jedro. gaio) muz. gagat (grč. gavone) zool. gazi (arap. sastoji se iz kožnog meha. srčanost. gabarit) kalup. gazifikacija pretvaranje čvrstog goriva (kamenog uglja. gagiste) plaćenik. gavialis) zool. pamučna ili svilena upredena ili pletena vrpca za porubljivanje i ukrašavanje odeće. kao skraćenica: g=ipaia. gaeta (ital. duvaljke kojom se duva u meh i cevi kroz koju izlazi vazduh. vrsta crnog ćilibara. vrsta gajtana od zlatnog ili srebrnog tkiva i svile. gaža (fr. onaj koji drži zalogu. sterilna providna tkanina za zavoje i previjanje rana. gazolin hen. prema kome se nešto oblikuje. prav. gabbro) mm. krupnozrna erup-tivna stena. najamnik. tur. gazel (arap. drveta) u gas za gorivo. poglavi-to ljubavne. ali od nje mnogo lepša i nešto manja. primalac zaloge. koju je naročito negovao persijski pesnik Hafis. muz. tajo (ital. gazal. naročito se odlikuje velikom brzinom. tečni deo sirovog petroleuma. redni broj 64. skriveno. up. gayret) revnost. jedanaesto naše latinice (G. krletka. geman. gazzella) 1. tajno. osobito česta u književnosti istočnih naroda. kaytan) 1. gabardine) fina tkanina od češljane vune ili pamuka: vunena tkanina se upotrebljava za ogrtače. gage) davanje plate (ili: stalne nagrade). gayb.A V E ILN D 166/ G G. gazal. gayp) ono što je nevidljivo. Gd=gadolinijum. veselo.25. gajba (ital. jemstvo. up. stalna zarada. gabion (fr. torokuša. dve ili više izolovanih žica za . Atherina hepsetus. zool. odela i ženske tkanine. gabarden (fr. vojnik musliman. ključa izmeñu 70—80°S. duhovna stvar. a pamučne za lake haljine i. grudobran od koševa punjenih zemljom. gabionnade) voj. ga'ib. gabro (ital. narodni muzički duvački instrument. gayra. gaza (fr. gazela (arap. koš koji se puni zemljom za brzo podizanje grudobrana. tur. gazela (arap. ital. živi. gabionada (fr. gazi) ratnik. gajtan (grč. gavan vrlo bogat čovek (po Tavanu. 2. fr. Ge= germanijum. gaggio) zaloga. gabion) voj. vrsta indijskog krokodila sa uzanom i dugačkom njuškom. ital. hen. gažist(a) (fr. osvajač (titula muhamedanskih vladalaca i zaslužnih vojskovoña). gaytan. afrička antilopa. gaibba) l. fig. krt. model u prirodnoj veličini ili umanjen. gažiranje (fr. natopljena gumom. kavaz. ličnosti iz narodnih pesama i priča — nemilosrdan čovek. u preistorijsko doba upotre-bljavan za izradu nakita. slična srni. gavun (ital. čilo. vrsta lirske ljubavne pesme. junak. gajde (arap. gaze) providna i tanka materija od pamuka ili svile. gage. gaietanćn tur. hem.. gazzetta. qai'da. stvarajući zvuk. rešetkast sanduk za prenošenje voća. službenik. znak Gd. stalna nagrada. gavaz v. gajb. stanovnik pustinje. mrki ugalj. šp. služi za grejanje i osvetljenje. muzička pratnja za taj ples u 4/4 takta. gazel) vrsta arapsko-persijske lirske pesme. gazette) dnevni list. pobednik. g četvrto slovo naše ćirilice. živahno. gavotte) starinski veseli ples sa raznim figurama. borac za veru. novine. gadlje. tvrdica). gazirati (fr. metal. tamnozelene boje. plemenitost. sastavljena iz strofa od po dva stiha. 2. atomska masa 157. G—peti ton u dijatonskoj skali. g). plata. lignita. fiz. za kišne ogrtače. staklenih boca i druge robe.

em gala) ili in gala (ital. gala. „kratkom robom" (bižuterija. kao sredstvo za nagrizanje. Pored naše galaksije u svemiru postoje i bezbrojne druge galaksije koje u proseku sadrže mase od 1 do 100 milijardi Sunaca.160 sprovoñenje električne struje. otmenost. naš zvezdani sistem koji se sastoji od više desetina milijardi najraznovrsnijih vasionskih tela (zvezda. galaktoskop (grč. pion mastan. gala) svečani ukras. galaktakratija (grč. galaktofora (grč. udvaranje ženama. galanterije (fr. svečana nošnja. rug vatra) med. Arapa i dr. učtivost. galanterie) predusretlji-vost. gala. genos roñenje) hranljivi preparat koji se izrañuje od mlečnog kazeina. ago proizvedem) med. gala. galaktopira (grč. gala. galanterija. Galaksije. galabija (arap. jata. gala mleko. koji ga je nazvao „životinjskim elektricitetom". stasis zastoj) med. svečan obed itd. v.pocinkovati gvožñe"). gala. v. galantnost (fr. rukavice.(grč. gala. galaktometar (grč. lepeze. Kumova Slama. celuloidu slična veštačka materija izrañena od mlečnog kazeina i formaldehida. lithos kamen) hem. dvorska. može se bojadisati. pokriti (ili: pokrivati) slojem metala pomoću galvanskog elektriciteta (obično se upotrebljava za . mlečni. veštačko oživljavanje. mlečni kamen. tanak mlaz. galante) nadriobrazovanje. gala) vrsta šećera koja se dobiva od mlečnog šećera pomoću razreñenih kiselina. uglañenost. šp. galantirati se (fr. 3. npr. pristojan. lithos kamen) mlečni kamen. galante) pokazivati se darežljiv. sistema zvezda.. logia) nauka o mlečnim sokovima. glikozidi. svečanost. te se upotrebljava za pravljenje dugmeta. spletenih slično vrpci. galantna bolest venerična bolest. šp. galvanisati v. gala.). svetovni stil u muzici (za razliku od duhovnog ili crkvenog stila). utvrñivanje valjanosti mleka. med. gala. gala. galaktagoga (grč. (pojavljuje se naročito kao sastavni deo reči. učtiv. doteran. galanterie) trgovac galanterijskom robom. prijatna ukusa.) rasporeñenih u obliku ogromnog spljoštenog daska. mlečni sastav mokraće (najčešće kod trudnica i dojilja). galvanisati 2. gala. uslužnost. gala.) beli ogrtač kod Egipćana. galaktologija (grč. fig. galaktos) predmetak u složenicama sa značenjem: mleko. nauka o elektricitetu i elektricitet koji nastaje putem dodira (kontakta) nejednakih elemenata (npr. izdašan. galakturija (grč. galanterist(a) (fr. ital. dopadljiv. la-skanje. fr. trg. galvanizirati uticati (ili: lečiti) pomoću galvanske struje. galvanizam fiz. phagem jesti) mleko-jed. prividna učenost. galaktofag (grč. dokle dopiru naši teleskopi u svemiru je izbrojano oko 100 milijardi galak-sija.). phoreo nosim) pl. gala. Galaktika (grč. izdašan. ljubazan. metron) instrument za merenje masnoće mleka. prekomerno gubl>enje mleka. an gala (fr. bakra i cinka sa kiselinom). lepo odeven. gala. od galaksije ili talak-tike. galaktopiometar (grč. mlečni jaspis. fig. galant. aparat za ocenjivanje valjanosti i masnoće mleka prema stepenu njegove prozirnost. gala. uron mokraća) med. pokrivanje slojem metala pomoću galvanskog elektriciteta.. lekovita ili hranljiva materija koja pomaže lučenje mleka. naročito prema ženskom polu. fig. fino ponašanje. fin. pronalazak bolonjskog profesora anatomije Luiñija Galvanija (1737—1798). klavirskih dirki itd. galaktocela (grč. veštački oživeti. . rheo curim) med. galaktografija (grč. gala-večera i sl. galaktit (grč. koji je lake ruke. prijatan. ukusan. skopem gledati) 1. galaktogen (grč. galantan stil muz. galantan (fr. maramice itd. gala. češljeva. sredstva za izazivanje mleka. uglañen. Galaksije (grč.. Mlečni Put. tvrda. svidljiv.. trošiti ne štedeći. zastoj mleka kod dojilja. ljubaznost. gala. kele) med. gala mleko. tj. u paradnom odelu. galantizam (fr. čovek koji se hrani poglavito mlekom. galaktoza (grč. fini areometar za odreñivanje speci-fične težine putera. galaKtos mleko. galante) uslužan. galaxias) astr. galaktorea (grč. bolesno povećanje lučenja mleka u dojke i njegovo curenje i kad dete ne sisa. maglina. naročito za utvrñivanje stepena razreñenosti mleka vodom. gala. galakto. koja pomažu stvaranje mleka u organizmu. galaktički (grč. kosmičke prašine i dr. galaktozidi v. tapše. gala. metron) instrument za ispitivanje gustoće mleka. galvanizirati.) pr. akratia neumerenost) med. galante) izdašnost. ašikovanje. elektricitet dobijen iz hemijske akcije. častan. metria) merenje mleka. pomoću usijane žice. mlečna groznica (kod porodilja). galalit (grč. elastična i sjajna. otok mlečne žlezde sa mlečnom sadržinom. radnja sa tzv. galaktometrija (grč.) astr. galaktostaza (grč. gala-predstava. in gala) u svečanom odelu. graphem) proučavanje (ili: opisivanje) mlečnih sokova. upotreba galvanske struje. galvanizacija lečenje električnom strujom galvanske baterije. gala (ital.

grč. Gali (lat. galvanotropizam (Galvani. pobakri galvanokaustika (Galvani. glyphis zarez. galvanoterapija (Galvani. technike) prevlačenje predmeta metalom pomoću galvanske struje. Galli) pl. galizirati popravljati slabo vino doda-vanjem vode i šećera i na taj nači n . Faraday) med. u utvrñenjima: pokriven hodnik. galvanskim putem. Voltin stub. galeonist(a) (ital. pristalice starogrčkog lekara Klaudijusa Galenusa (131—200 n. parlamentu). električne. fig. hroma boja) bojadisanje metala galvanskim putem. parlamentu i dr. therapeia lečenje) med. lekovi spravljeni prostim apotekarskim postupcima od droga i hemikalija. čahura svilene bube. predmeta (od drveta. galenica) pl. galenski lekovi farm. galvanoskop. instrument koji pokazuje postojanje struje. da bi na taj način postali bolji i trajniji. galgnhumor (nem. kori-dor. koji ga je otkrio). kausis gorenje. galvanski elektricitet fiz. robijaška laña. grč. galeone vrsta velikog broda) trgovac koji radi sa Amerikom. galerija (nlat. struje.). galvanoskop (Galvani. galere. urez) izrada reljefnih crteža i bakrore-za na metalno] ploči hemijskim sredstvima pomoću galvanizama (metoda prvi put primenjena 1856). grč.). gledaoci.). primena galvanizma u vezi sa akupunkturom. gipsa. zbirka umetničkih dela. magnetes)B. izrada vernih otisaka u metalu od plastičnih predmeta (novca. galeota) mala galija sa 16—20 vesala. uobličiti) postupak osnovan na elektrolitičkom taloženju metala: prevlačenje metalom. galvano) predmet od bakra koji je izrañen putem galvanoplastike. galvanotipija (Galvani. lečenje pomoću galvanske struje i nauka o tome. v. galeota (ital. galvaiska baterija fiz. galene olovna ruda) min najbogatije olovna ruda. zbog svojih dugih zidova. tj. naročito slika. grč. 2. publika (u pozorištu. lat. galizirati galvanohromija (Galvani. istosmerna električna struja koja teče izmeñu dveju ploča (elektroda) različitih metala kad su u kontaktu preko nekog elektrolita (nazvan po L. grč. galvanografizirati (Galvani. galvanska struja (po L. up. galvanotehnika (Galvani. galvanoplastika (Galvani. skopeo posmatram) fiz.161 galvano (ital. usiljena šala. sprava za proizvoñenje trajne električne struje putem hemijske energije. a ne hemijskim putem (naziv po starogrčkom lekaru Galenusu. galeote. Galvaniju. galeta (ital. povijanje vodenih biljaka prema električnoj struji. galeotta. nlat. dug hodnik. Galvaniju) istosmer-na električna struja. up. galenisti pl. grč. slika) v. grč. grč. punctura bodenje. ime najstarijih stanovnika današnje Francuske (Galije). grč. tropos obrt) bog. grč. galletta) l. up. galvanografija (Galvani. ital. graphia) izrada štamparskih ploča na taj način što se crtež u obliku paste (testa) utisne na metalnu ploču. naročito podesna za izlaganje umetničkih dela. zatim se pospe grafitom i onda. sagorevanje) hir. šp. farm. koji su bili keltskog porekla. ital. galvanski elemenat fiz. mornarski dvopek. da bi se dobila jača struja ili viši napon. instrumenat za odreñivanje pravca i jačine galvanske. veoma brza ratna laña srednje veličine. e. up. bod) med. galiota. galvanometar. galleria) dugačka i uzana prostorija koja je. naročito takav kliše. med. metallur-gi'a) izrada i dobijanje metala pomoću galvanske struje. poniklavanje gvožña itd. galenit (grč. voska i dr. metron) fiz. grč. typos lik. galeot (šp. pozlaćivanje srebra. galea) vrsta srednjovekovne duge i uzane galije sa 25—50 veslačkih klupa na kojima je veslalo po 3—5 robova. galeotto) veslač (ili: robijaš) na galiji. fig. indukcionom strujom. galenski lekovi. galeria. spoj više galvan-skih elemenata. ital. medalja.) koji je dugo vremena važio kao najveći autoritet za sve medicinske škole. u rudnicima: prokop. plassein obrazovati. pokriven balkon (u pozorištu. galvanoplastika. posrebravanje bakra. istovremeno pokretanje jednog mišića ili živca galvanskom i Faradejevom. šp. grč. sečenje čireva i iz-raštaja pomoću galvanskom strujom usijane platinske žice. grč. elektromagnetizam. grč. grapho) izrañivati štamparske ploče i slike pomoću galvanske struje. galenika (nlat. galvanostegija (Galvani. slušaoci. sulfid olova sa 86% olova i do 1% srebra. galvanoplastičkim putem. galijaš. galera. stego pokrijem) galvansko prevlačenje metalnih predmeta drugim nekim metalom (npr. galenizam med. galvanoglifija (Galvani. galvanometalurgija (Galvani. galera (fr. plaketa i dr.). grč. koji je prvi skupio i objavio propise o zgotovljavanju ove vrste lekova). galvano-faradizacija (Galvani. Galgenhumor) humor čoveka koga vode na vešala. up. galvanomagnetizam (Galvani. galvanopunktura (Galvani. načela i način lečenja čuvenog starogrčkog lekara Klaudijusa Gale-nusa. galvanometar (Galvani.

mania) v. gama-zraci (grč. reči bez smisla. gama-globulin belančevina krvnog seruma. kammaros rakušac obični. phobos strah) onaj koji se preterano plaši Francuza. nauka o ljuskarima (rakovima). pristalice francuske književnosti u Španiji (za razliku od gongorista). ali mnogo kraće talasne dužine. koji je apostola Pavla uzeo u zaštitu od Jevreja i za koga se mislilo da je bio potpuno ravnodušan i prema jevrejstvu i prema neznaboštvu). ludilo) preteran obožavalac svega što je francusko. nastaju u procesu radioaktivnosti ili pri nukle-arnim reakcijama. gallicus morbus) galska (francuska) bolest. galo-romansko (l&~. galionist(a) čovek ravnodušan prema religiji. trk konja pri čemu se konj kreće napred u skokovima. galikanska crkva katolička crkva u Francuskoj ukoliko je. galijambus (lat. njihovo dejstvo pokazalo se najkobnijim na organizme u Hirošimi i Nagasakiju. halijak) v. galikomanija (lat. galija (ital. galikus morbus (lat. galoper) jahati u galopu (ili: trku). skala. brza okretna igra (polka) u 2/4 takta. muz. galoman (lat. fiz. gallicistes) pl. galon (eng. U Engleskoj = 4. galski petao petao kao simbol Francuske. spoljni konj u „trojci". Gallia. grč. vrlo su prodorni. galikanizam (fr. logia) zool. galoni) pl. nazvan po tome što su sveštenici boginje Kibele (gali) u takvim stihovima pevali svoje pesme prinoseći žrtve. onaj koji objavljuje kurs na berzi. gallicanisme) ideje i težnje francuske crkve za što većom samostalnošću. Galija (lat. francuski. Gallus Mathiae. vrenga. galopada (fr. igrati polku. iambos) megr. elektromagnetski zraci koji potiču iz atomskog jezgra. l gal=l cm/s2. uspela da zadobije izvesnu nacionalnu samostalnost. galiot. galeot. lat. galea. Gallus. up. Gallio. proučavanje (ili: opisivanje) ljuskara (rakova). galoni (fr. v. igranje polke. galopen (fr. galiota (ital. galiot (ital. trčati u skokovima. francuska reč u nekom tuñem jeziku. galijun v. ital. galionizam ravnodušnost prema religiji po rimskom prokonzulu Galiju. 1791—1863). golijat (ital. galimatijas (lat. Gallus. galionizam. phobos) preteran strah od Francuske. Gallus. galski (lat. galoppo) l. med. služio osobito za putovanja u prekomorske zemlje. galli. nlat. voj. gammarus) zool. onaj koji mrzi na Francuze i na sve što je francusko. galion (ital. razvijati se vrlo brzo. fr. kammaros. galina (lat. gallon. tj. katalektični anaklastični tetrametar. naročito s obzirom na konstrukciju rečenica i dr. težnja za nezavisnijim odnosima prema papstvu. galeota. lestvica. Gallia) Francuska. fig. nlat. galion. sifilis. gamarologija (grč. širiti. galoscia. galera. galop. grč. Gallus. galofil (lat. robi-jaš. graphia. galomanija (lat. po eksploziji dveju atom-skih bombi.. ordonansoficir.) vrsta crvenog istočnjačkog vina.. Gallus. Gallus. galons. rojte. gallique) koji se tiče Galije ili Gala. galopade trčanje skokom) jahanje u galopu. galochia) kaljače. grč. znak gal) jedinica ubrzanja u CGS-sistemu. 2. galicisti (fr. grč. galimatias) zbrka od reči. grč. mama) preterana ljubav prema svemu što je francusko. galomanija. Romanus) ono što je postalo spajanjem galskog i roman-skog (duha. galofob (lat. grč. gornje cipele od gume za sneg i vodu. Imaju ogromnu prodirnost. zbog istozvučnosti latinskih reči gallus (petao) i Gallus (Gal). gamar (arap. ital. up. grč. nejasan i nerazuml>iv govor. galikanski (lat. galoche.Galija 162 gamarologija sadržinu vinske kiseline smanjiti na 5 do 7 procenata (pronalazak hemičara Lu-dviga Gala. gallicisme) osobenost francuskog jezika. galea) veslač na galiji. galikomanija. galeone) lom.) v. gallina) kokoš. u SAD=3. galop (fr.546 1. galera. pri-menjivanje tih osobenosti u nekom drugom jeziku. galski. Gallia. Ne skreću pod uticajem mag-netnog polja. galop. vrsta starinske morske lañe. nlat. . galopin) slušče za trčkaranje. ital. arap. tama (grč. galofobija (lat. galeot. galia. galopira™ (fr. gamma) ime trećeg slova grčke azbuke (f =naše „g"). u odnosu prema papi. fr. ital. galicizam (lat. s funkcijom antitela. philos prijatelj) prijatelj Francuza i Francuske. šp. mržnja na Francuze i sve što je francusko. gallicus.). jezika itd. raditi nešto vrlo brzo. elektromagnet-ni treptaji kao Rendgenovi zraci. galilej (po G. gallicanus) francuski (izraz koji upotrebl>ava još samo katolička crkva u Francuskoj). mania pomama. galijaš. niz od osam tonova. galeotta) v. jahanje u trku. gajtani u boji na spoljašnjem šavu čakšira. galošne (fr. gamma) fiz. gajtani.785 1. ratni i trgovački brod na jedra u XVI i HUP veku. galona) jedinica za merenje tečnosti i žita. Galileju. gamarografija (grč. fr. dijal.

garansin (fr. gargujada (fr. gangrenescencija (nlat. npr. vagoni. licitacija. gargarizacija. ganiluk (arap. učtivost. garde) sp. zapaljenje živ-čanih čvorova. gamba) v. nadraženost kože. štitonoše (vrsta riba). uništavajući larve. guarento jemstvo) jemac. ganglija (grč. vrsta izumiranja tkiva ili organa. naročito su značajne kao sredstvo u borbi protiv malarije. jaje ili spermatozoid kod životinja" jajna ćelica ili polenovo zrno kod. prelaziti u truljenje. supr. garance) broćni ugalj. a time i prenošenje malarije. gamogonija (grč. gargarizo) med.-tur. pismena obaveza koju banka daje svojim komitentima jamčeći. voñe i sl. štitonoša. spolna ćelica. gangraenescentia) med. garancija. ganoidei) pl. telesna straža jednog vladaoca. garantovati v. graino gloñem. gambusino) pustolov koji traga za zlatom. gamba (ital. up. gamen (fr. gametogeneza (grč. čamci. gamelan (mal. gambit (ital. garant (fr. garant. gargarizma (grč. biljaka. prelaženje u trulež. šegrt.. rañanje putem spolnog oploñavanja. sastoji se od velikog broja različitih instrumenata (drvenih zvona. guardia) straža. fr. mačevanju i sl. agamogonija. gargija (tur. pristajanje broda u mestu podešenom za ukrštanje. v. gamet (grč. kamašne. viola da gamba. garde. v. golicavost. izazivati vučac na nekom delu tela. gamologija (grč. svi živci u živča-nim tkivima trbušne duplje. med. osiguranje. zigot. gangrenescirati. gagglion) med. gangraenescere) med. gangrene. nomos) em. gang (eng. prema trećem licu. preparat izvañen iz korena broća. gargarizirati (grč. zaraziti. garaža (fr. gard (eng. jer. gangster. banda. fr. genesis) biol. u Meksiku. gamonomija (grč. uvi-jači. odbrambeni stav u boksu. preparat od gašenog kreča za konzervi-ranje jaja. kon garbo (ital. čapkun. ganoin (grč. elitna trupa svih rodova vojske kao zasebna vojna jedinica. gamin) slušče u kuhinji. ital. vučac. logia nauka) nauka o braku. sudska prodaja zbog prezaduženosti. šp. ulični mangup. bespri-zorni. gant (nem. garguran (fr.) javanski narodni orkestar. gavgrevizovanje v. gangraenosus) med. gang) razbojnička družina. gargarismos) med. da bi se propustio drugi brod. garda (fr. lat. koji trune. ganglitis (grč. garantno pismo bank. za izvršenje izvesnog posla. ganglionitis. guard. odane i pouzdane pristalice. gnjiležan. živa rana. gangraina. izuvi-jan korak u plesu. con garbo) muz. gargouran) trg. pokvariti. imaju srebr-nast sjaj. gangrena (grč. ganglion mrtva kost) zool. garantirati (fr. gargarizacija (grč. ganilik) bogatstvo. gambusino (šp. . gambusija (nlat. proces stvaranja polnih ćelija kod višećelijskih organizama. garantir) jamčiti za koga ili što. gangster) član razbojničke i ucenjivačke družine u Americi. garbo) pristojnost. gamos brak. gangster (eng. gažgrenescirati (nlat. kargi) koplje. nekog političkog prvaka. ganglitis. ital. garbino) jugozapadni vetar na Jadranu. grgljanje. garantol (fr. gangrenizovati se v. ispiranje guše i usta grgljanjem.). ganglijski sistem zool. vrsta veoma sitnih severnoameričkih ribica koje rañaju živ rod i brzo se razmnožavaju. zool. ganoidi (nlat. gangrenescirati. mrtva kost. naročito odabrana. obešenjak.garantno pismo" ako on sam ne izvrši obavezu. garbo (ital. gargalizam (grč. garantija v. gurguran. garantie) jemstvo. gangrenira ti. fig. svrab. primati odgovornost za nekoga ili nešto. bambusovih svirala i dr. grgotanje. mor. sigurnost. truljenje mekanih delova tela.gamašne 163 garda gamašne (fr. gargarizam. jedem) med. gamos brak. gnjilež. garbin (ital.. voda za ispiranje guše i usta grgljanjem. obilje. gangrenescencija. stečaj.. jamac. koji boluje od vučca. gargarismos) med. grgotati. koji sadrži čistu bojenu materiju. vrsta teških istočnoindijskih i kineskih svilenih tkanina. i kojim se obavezuje da će ona sama dati obeštećenje za svog komitenta u visini iznosa na koji glasi . garant. garantirati. razvijanje vučca. gambusia) zool. sprečavaju razvitak komaraca. nervni čvor ili zadebl>anja kakva se nalaze na zadnjim korenima leñne moždane. gargarizam med. skitnica. dokolenice. incanto) trg. pristojno. ispirati usta i gušu grgljanjem. garancija (fr. gangrenozan (nlat. garage) mesto gde se sklanjaju automobili. gavgreiirati v. koji je u truljenju. bronzanih ploča. gargalismos) med. gametes) biol. ganos sjaj) tvar od koje krljušti ganoidnih riba. rasprava o braku. Gant. gargouillade) cifrast. fig. gamache) pl. ganglionitis med. rskavičav izraštaj. grgljati. deran. oleum ulje) hek. up. ital. gamos brak. gone rañanje) biol. proučavanje (ili: poznavanje) svadbenih običaja. dare il gambetto) otvaranje šahovske partije u kojem se žrtvuje pešak radi bržeg razvijanja figura i izvo-ñenja kakvog vešto smišljenog napada. encant.

garderoba. gasometar (grč. garrocha. sprava za merenje količine gasa koji struji. metron) fiz. cortina. fr. plin. Gardine) prozorska (ili krevetska) zavesa. zbog stanja svojih molekula. zahod. gasconnade) hvalisavost. v. kalfa. gardn-parti (eng. raznim povrćem i sl. vojska koja boravi u jednoj varoši.. vazduša-sto telo. nužnik. sve odelo i sve rublje jedne osobe. garoteri (fr. vrsta štampar-skih slova srednje veličine (od 10 tačaka) iz kojih se obično slažu knjige (naziv po francuskom pečatorescu Claude Gara-mond. silikat nikla i magnezijuma (po francuskom geologu Garni jeu). posada. i hem. nlat. gornje kapute i dr. gas-generator (grč. gasificatio) fiz. nakit. gradini. garmond til. guarnire) snab-deti. ukrasiti. varoš u kojoj boravi vojska. Rubiaceae. gas fiz. obično bez kuhinje. 1499— 1561). garofal v. svi delovi odela i ostalih stvari koji su potrebni jednom vojniku.). prema grčkoj reči chaos nered). muškobanja. generator) naprava za proizvoñenje gorećeg gasa od kamenog uglja i drugih gorivih materija. naročito u Londonu. garnizon (fr. garota (šp. začiniti. garnirati.). ukras. garofan (ital. gas-dinamo (grč. lat. pratilac. garconner) ponašati se kao muško. upli-njenje. gasmotor (grč. karanfil. naročito mesa. gardez la reine) u šahu: šeh kraljici! gardeiija vot. dodatak.. automatos) naprava za automatsku prodaju svetlećeg gasa. koja se gaji zbog mirisnog cveta. odeljenje gde posetioci ostavljaju šešire. biti muškobanja. garcio) mladić. garnijerit min. telo koje. Helmont. garnison) voj. + 1644. prethodno onesvesti (u Engleskoj i Sev. ital. dečak. Americi). u pozorištu: soba gde se glumci oblače. garrotteurs. tropska azijska biljka Garde-nia florida iz fam. garnir. gasifikacija (nlat. garrochon) malo koplje kojim su naoružani borci s biko-vima. garrotter) udaviti pomoću garote. momački stan. gardina (nlat. ital. opljačkati žrtvu koja se. garderobar v. garter-orden (eng. garnison) voj. garniture) oprema. gas-automat (grč.). nameštaj. ruda nikla. chaos. krompir. nem. razmetanje. gardist(a) (fr. garnirati (fr. up. garrotte. garnet (eng. uplinjavanje. ulepša™ izgled jela time što se oko njega ukusno stave razni dodaci (peršun. eng. vrsta dinamomašine koja se pokreće pomoću gasne mašine. koncertnoj dvorani itd. pomoćnik. vitlo sa užetom za utovarivanje i istovarivanje brodskog tovara. telesni stražar. mali jednosobni (retko dvosobni) stan. garofano) bog. sprema. koji svoj pljačkaški posao počinju time što svoje žrtve prethodno davljenjem onesveste. pribor. kelner. garter) čuveni engleski orden „podvezice". gasohemija (grč. upotrebljava se za gorivo. biti odan pederastiji. svečanost koja se proslavlja u bašti. chaos. momačka soba. razmetljivost. garnir (fr. čuvar obale. vrsta opasnih uličnih razbojnika. coaks) koks koji se dobiva pri spravljanju svetlećeg gasa. gas-koks (grč. nema ni samostalnog oblika niti stalne zapremine. garrotters) pl. gaskonada (fr. pretvaranje u vazdušasto (ili: gasovito) telo. garrotte. konobar. chaos. momak. garderobe) soba ili orman gde se čuva odelo ili rublje. biti u gar-nizonu. nlat. garotirati (fr. garconniere) devojka koja se ponaša kao muškarac. garočon (iš. garmon. garretto) zavrtanj za davljenje. garder čuvati) vojnik koji služi u gardi. chaos. obrazovanje (ili: stvaranje) vazduha (gasa). garderoba (fr. pomoću zamke bačene na vrat. . garnir) dodatak povrća uz neko mesio jelo. garden-party) sastanak društva u bašti. mašina koja se kreće sagorevanjem izvesne mešavine gasa i vazduha. družbenica nekoj ženskoj osobi prilikom izlazaka. dame) pra-tilja. garofan. gasara. ital. courtine. B. garnitura (fr.gardedam a 164 gasohemija gardedama (fr. chaos. gard-kot (fr. chaos. naročito gasa za osvetljenje. garmond) tip. garson (fr. garnet) mor. garsonjera (fr. bećar. sprava kojom se nekada izvršavala smrtna kazna u Španiji i njenim nekadašnjim kolonija-ma. (u pozorištu. teh. garde-cote) obalski brod. motor) teh. garder čuvati. salata. fr. garde la ren (fr. telo koje teži da se neograničeno širi (reč prvi upotrebio 1610. dugmeta i dr. dečko. svi kostimi pozorišta. chaos. dynamis sila) fiz. čuvanje i ispuštanje gasova. ho-landski hemičar i fizičar J. eng. chemeia) hemija o gasovima. garsonirati (fr. Garnierung) ukrašavanje jela. garcx>n. smrtna kazna davljenjem. pirinač i dr. sprava za primanje. garderobiere) čuvarica garderobe. razvijanje vazduha. garmon (fr. garderobarka (fr. izvestan broj istovrsnih predmeta koji spadaju zajedno (kućni i kuhinjski pribor. neženja. sva oruña koja su potrebna za jednu vrstu posla. garnizonirati (fr. garnirung (nem.

v. rñavo varenje. gastrologija (grč. krvarenje iz želuca. stenos uzan) med. gaster. mania) preterano uživanje u jelu i piću. zapaljenje želuca i jetre. gastro. praćen povraćanjem (kod sušenja kičmenjače). ptosis pad) med. gastroza (grč. gastromanija (grč. grč u želucu. gastrimargija (grč. gaster. bolesno stanje želuca.) koji se tiče želuca i jetre. gastrodinija (grč. takoñe: gurmanluk. gastrepatičan (grč. koji pripada trbušnoj duplji. gastromanija. gastrostomija (grč. . gaster. plicatio) med. operacija koja se sastoji u šivenju želuca radi smanjivanja njegove zapremine. gaster. gaster) med. spa-lost (ili: spuštenost) želuca. ispitivanje želuca i utrobe pomoću gastroskopa. gastrobrozis (grč. sophfa mudrost) veština pametnog i razboritog jedenja dobrih jela. gastrenteritis (grč. diaphaneia providnost) med. razjedenost (ili: probušenost. utroba. gurman. gastrenteričan (grč. algos bol) med. raphe šav) med. rheo tečem. logi'a) veština govorenja iz želuca.) med. suženost želuca. trbušni. koji se zove „stopalo". puževi. gasteranaks med. gastroenteritis med. gastrokriza (grč. gastrozofija (grč. gaster) predmetak u složenica-ma sa značenjem. pretrpavanje želuca hranom. enteron crevo. tj. gastronomija v. gastroptoza (grč. otvaranje rupice na želucu. koji može. stoma usta) med. manteia prorica-nje) proricanje po želucu (način proricanja kod starih Grka po figurama trbu-šastih. latreia) služenje želucu. želudačna groznica. ne pokrećući usta. gaster. gasteralgija. gastrorafija (grč. prekomerno lučenje želudačnih sokova. regnymi prsnem. gaster. životinje koje se kreću na trbuhu. gastropatija (grč. gaster. gaster. v. gastroman v. pokvarenost želuca. probavna delatnost želuca. gaster. stomačni. logia) sve ono što se odnosi na kuvanje. gastrilog (grč. gaster. gastralis) anat. sladokustvo. gastritis (grč. gastrolater (grč. gaster.(grč. zapaljenje želudačnih žlezda. spasmos grč) med. gastričan (grč. prosvetljavanje želuca radi utvrćivanja želudačnih i trbušnih oboljenja i poremećaja. v. curim) med. gastrolatrija (grč. gastrepatitis (grč. gaster. malakia mekoća) med. gastrenteritis. gastrikos) stomačni. gaster. gastroenterolog (grč. gaster. gastralgija (grč. gastrizam (grč. gaster. varanje. gasteropoda. gaster. aden žlezda) med. gaster.gasteralgija 165 gastrostomija gasteralgija med. koji se tiče varenja. naročito želuca. gaster želudac. gaster. gaster. enteron crevo) med. apah gospodar) med. takoñe: gurman-luk. nlat. gastrostenoza (grč. entera creva) koji se tiče želuca i creva. gastrimargia) proždrlji-vost. bol u želucu. ektasis proširenje) med. gaster. progrizenost) želuca. gaster) med. želudačni. gastralgiJa. epar jetra) med. gastricizam (grč. gastrične bolesti one koje škode i smetaju varenju. gastroplikacija. zapaljenje želuca i creva. gastromalacija (grč. gastrospazmus (grč. gastrorafija. kuvarsku veštinu i što je s tim u vezi. proširenje želuca. gaster. probava hrane u želucu. zapaljenje želuca. koji živi da jede i pije. gastrosofija v. vodom napunjenih i svećama opkoljenih čaša). gastrolit (grč. piis noga) pl. prekomerna ješnost. gaster. onaj koji voli dobra jela. nomos zakon) sladokusac. logos reč. gastrozofija. veštak u spremanju finih jela. lat. gaster. gaster. puknem) med. gastrolater. gastrodijafanija (grč. brosis razjedanje) med. gaster. lithos. govor) lekar specijalist za bolesti creva i utrobe uopšte. gastrična groznica grozničavi katar stomaka. tj. gastroragija (grč. gastrilogija (grč. gaster trbuh. aparat za pregledanje želuca time što se njegova unutrašnjost osvetli. gaster. gastroskopija med. up. gaster. latreno obožavam) onaj koji služi želucu tj. sladokustvo. gaster. gastroadenitis (grč. gaster) med. gastrektazija (grč. grč u želucu. da govori tako da izgleda kao da mu glas dolazi iz daljine. opšti naziv za sva oboljenja želuca. povraćanje sluzi iz obolelog želuca. gaster. rñava probava. spad želuca. napad bolova u želucu. kuvarsku veštinu i što je s tim u vezi. želudac. gastralan (grč. skopeo gledam) med. nervozno oboljenje želuca. grč želuca. logi'a) sve ono što se odnosi na kuvanje. shvatanje da se život sastoji u jeću i piću. zool. gastropoda (grč. gastrologija. gasteropoda pl. gastrorea (grč. v. zool. gastroplikacija (grč. gastronom (grč. gastroman. razmekšavanje želudačnog zida. želudačni. gaster. gastroskop (grč. opšti naziv za sve bolesti želuca. krisis) med. gastranaks (grč. gaster. gaster. logos) onaj koji može da govori iz želuca. v. odnosno pomoću mesnatog organa na trbuhu. pathos bolest) med. gastranaks. gaster. gastromantija (grč. odyne bol) bol u želucu. gastropoda.

Fr. phobos strah) bolestan strah od mačaka. žutosmeña i zemljasta masa. gaširati (fr. gag) l. gavarapo (šp. guinea) raniji engleski zlatnik u vrednosti od 21 šilinga. majstor-kva-riš. Gibelini. gatre (nem. u navrtnju). lat. gaster. raka i dr. uživanje. greška. treći stepen u razvitku životinjskog jajeta. gvarani novčana jedinica Paragvaja (1 gvarani = 100 santimosa). med. gvaraia (šp. gaudium) radost. a često i fantastičnim obrtom dogañaja koji nas nezadrživo nagone na smeh. rñav radnik. zato što su prvi zlatnici kovani od zlata donese-nog iz nje.) rat protiv nevernika. gatten. prodati (ili: prodavati) ispod cene. služi kao protivotrov od zmijskog ujeda. obično u službi velikih odgajivača stoke (potomci su Španaca i gotovo svi mestici). onaj koji kvari cenu robi dajući je jevtinije. prodor (ili: prosutost. pre topljenja. gvaranin (šp. lek protiv tuberkuloze pluća. Gea (grč. sveštenici obožavao-ci vatre. podvala. guayaco. gaudeamus (lat. glupost. paradrksalnim. gein (grč. giter. ptičje ñubrivo. kafeni. goauche) slik. dati u bescenje. drljati. smicalica. gastrula (lat. s neočekivanim. a razreñena u vodi kao piće za okrepljenje. biljka u Novoj Granadi. guano) izmet od morskih ptica. šala u slici. smola toga drveta. seljaci jahači u lampama. od 1840. kila) želuca. veselje. upravnik) pokrajinski voña. Gater) gvozdene šipke u rešetki prozora. . Ameriku sa malih ostrva Južnog mora. sadrži smolastu materiju od koji se dobiva gvajakol i gvajacen (kora mu se ranije upotrebljavale kao lek protiv reumatizma i sifilisa). gaffe) l. gaus fiz. vozi u Evropu i Sev. gatofobija (lat. gatirati (nem. 2. upropastiti nešto rñavim radom. . nazvan po zlatom bogatoj Gvineji (Afrika). gatmetje (fr. naročito su poznati kao odlični jahači. gaučo (iš. gabr) pl. gvaš (ital. materija koja se dobiva od smole gvajaka. gvajakol (šp. nesmotrenost. upotrebljava se kao odlično sredstvo za ñubrenje. guazzo. gastrula) visa. „Zemlja". „sveti rat" muhamedanaca. pivo Južnoamerikanaca. vrsta pamučne indijske tkanine. Leiter voña. visoko do 15 t. operativne otvaranje želuca radi odstranjivanja raznih stranih tela (čira. Gewinde) meh. Guaiacum officina-le. ge) mit. žutoj groznici. naročito argentinski koji se bave stočarstvom i žive nestalnim pa-stirskim životom. poz. loza (na zavrtnju. neobičnim. Gueffi) v. prevara. drugi stepen u razvitku blastoderma. guanaco) zool. fr. u strugarama: mašin-ska višestruka okvirna testera sa više sečiva (do 10). mrka pasta koja se spravlja od semena južnoameričke biljke Paullinia sorbilis i služi kao lek protiv glavobolje. kele) med. alkaloid koji se nalazi u gvarani. slično kafi i čaju. geg (eng. pristalice staropersijske religije Zara-tustrine. guaco) bot. gacher) praviti malter. gate-metier) trg. gvozdena motka sa kukom za privlačenje čamca obali. guayaco. ge zemlja) agr. gvardinfante (ital. veselimo se! (početak i naslov poznate stare studentske pesme „Gaudeamus igi-tur . 2."). zastupnik biskupov za vreme vakancije (u Engleskoj). po matematičaru i astronomu K. gater (nem.) gastrofil (grč. geez izumrli stari etiopski (semitohamit-ski) jezik. živi još i sad u divljem stanju. gauči. guarapo) prevreo sok šećerne trske. Gausu (1777—1855) nazvana jedinica jačine magnetnog polja. gaudeamus) budimo veseli. oblast. philos prijatelj. guarana) farm. slika rañena vodenim bojama koje su pomešane sa gumom i sa nešto meda. temno sečem) med. catus mačka. tuzno. gvako (šp. nlat. fig.gastrotrmija 166 gastrotomija (grč. nastojatelj u franjevač-kim i kapucinskim manastirima. huano. gvint (nem. gebri (pere. gaf (fr. Gau župa. rñav zanatlija. drvo koje raste u tropskim krajevima Južne Amerike i Indije. vrsta lame-kami-le u Južnoj Americi. kao trgovački artikl.) lju-bitelj želuca = gastrolater. fig. gvanako (šp. gvano (šp. gasiti kreč. gvardijan (ital. larslukod muhamedanaca: nevernici. gvineja (eng. najvažniji sastojak kreozota. kosmološko božanstvo starih Grka. rñavo slikati. zbog čega se. gvajak (šp. izmešati tako da se dobije povoljnija prosečna sadržina i lakše izvrši topljenje. up. Gatter) teh. gattieren) razne vrste ruda. crnomrki glavni sastojak zemlje oranice. gaudijum (lat. nlat. sman-drljati. gaulajter (nem. guarana) h«i. gedal (tur. . ošljar. guardinfante) „čuvar deteta". široka ženska gornja haljina koja čini da se ne primećuje trudnoća. koja balvan jednovremeno raseca u više dasaka. sačuvao se do danas u crkvenoj liturgiji. gastrocela (grč. oleum ulje) farm. krivoverci. grč. stražar. obožavaoci vatre uopšte. gaster. uvojak. guardianus) čuvar. vrsta groznice koja vlada u Gvineji i koja je slična tzv. guardiano. župski starešina bivše Hitlerove nacionalsocijalističke stranke u Nemačkoj. sanctum) bot. magi. gaucho) pl. gaster. laž. Gvelfi (ital.

logos) rodoslovac. genos rod) strukturalne i funkcio-nalne jedinice nasleñe. klica koja pomaže razmnožavanje.šat. vicarius) opunomoćeni zastupnik biskupa u njegovoj administrativnoj vlasti. mischen. gelao smejem se. hemijsku grañu gena čine veći ili manji delovi makromolekula dezoksiribonukleinske kiseline. skopeo gledam) psih. urezujem) veština brušenja dragog kamenja. nego kojom se jedno lice ovlašćuje da zastupa prava drugog lica u svima datim slučajevima. gem) zool. po dva. gtypho režem. gemelli) pl. fig. blizanci. nasledne supsten-ce. stvaranje. geischa) vrsta igračice i pevačica u japanskim čajdžinicama. uopštenje. punomoć koja se ne izdaje samo za jedan pravni posao ili više pravnih poslova. od gemma pupoljak) zool. gšhtijanje. generalis) najviši vojnički čin ispod maršala. geier.. dvojnost. v. na Islandu. generalis) opštost. pl. gelsonimo) kicoš. gemeli (lat. . general koji za vreme rata. fr. naročito omiljen ukras u staro vreme. generalisati. Americi i Novom Zelandu. genealogist(a) v. Knjiga postanja. generalizirati. prime-niti (ili: primenjivati). gemacija (nlat.. velika kao koza. francuskom: immence. geminirati (lat. zbliženost. glavna proba. gang) razbojničke družina. gouverneur) u bivšoj Rusiji: visok dostojanstvenik kome je bilo povereno da samostalno upravlja u više gubernije. genea. Gelander) ograda na stepenicama. koji se tiče roda (za razliku od specijalnog). javnost. gem (mañ. po Darvinu. generalisim (nlat. generalisati v. generalis. isterivanje pupoljke. fićfi-rić. rodo-slovni. udvostručiti. nesit. okolnosti i pitanja opšte prirode (za razliku od specijalnih okolnosti i pitanja). nauka o postanku. gevezimantija (grč. gemišt (nem. game) sp. stezanje. zbližavanje. gen (gr. mostu i sl. gemula (lat. udvojeni suglasnik. ñeneralat. pelikan. voj. gejzir (isl. generalisti (lat.at. gevealogija (grč. tema (lat.geistika 167 generalni guverner geistika (grč. gemmula pupoljčić. vojni okrug koji spada pod jednu generalnu komandu. generalne proba (lat. glavni. generalni (lat. grč. postanak. npr. generalisare. udvostručavati. u svim vojskama ima više stepena i rodova. glavnokomandujući vojske. vrsta tkanine od kamilje dlake. opšti podaci. vrhovni zapovednik. živi u Alpima. gsnealoški (grč. generalis. genge (fr. divokoza. general . generalizirati (nlat. guinguet) trg. gušteri koji proizvode zvuk (. komanduje svima vojnim snagama jedne oblasti ili pokrajine (Nemačka). uopštenost. Septuaginta: prva knjiga Mojsijeva. generaliser) uopštavati. Gemse) zool. hrišćani koji neće da budu pripadnici nijedne od postojećih hrišćanskih veroispovesti. nevidljiva klica u ćelijama organizama koja se. promatranje (ili: proučavanje) smeha. gemogliptika (lat. naročito grčevit smeh. rodoslovlje. geng (eng. pupljenje. geneza (grč. generali ja (lat. deo odigrane igre u tenisu. a kod nekih mikroorganizama (virusa) i ribonukleinske kiseline. ledi. genera) pl. gangster. generalizacija (nlat. generalne punomoć prav. praistorija. prav. generalni guverner (lat. smesa. po tome: ke°rekterna uloga na italijanskoj pozornici. gejša (jap. geminare) udvojiti. geminata (lat. Gemine) skupocen dragi kamen sa urezanim figurama. lep dragulj (bela zvezda) u skandinavskoj kruni. genealog. manteia proricanje) proricanje sudbine deteta iz naročitih okolnosti pod kojima je roñeno. genesis roñenje. svi generali jedne vojske. rod. geloskopija (grč. vreo izvor koji izbacuje mlaz vode na mahove u veliku visinu. nem. generalatus) generalski čin. udvostručavanje. gemischt) ono pggo je pomešano. generalis) pl. genealog (grč. u Sev. opisivanje čvrstih masa sa Zemljine površine. gelsonimo (ital. smejanje. gemza (nem. generalis. postojanje udvoje. generalat (nlat. vrhovni. geminatio) udvajanje. gelazmus (grč. zametao telašce u slatkovodnih spužvi. gelatio) mržnjenje. geminacija (lat. fr. uopštiti. udvojenost. gemma. gekoni zool. zbir poena u igri tenisa. genus. ñeneral. generalia) pl. voj. gelao smejem se) smeh. generalitet (lat. teška 40-45 kg. generalissimus) voj. postanak. gek"). gemma. vrsta antilope. geminare udvostručiti) lingv. probare) poz. logos) koji se odnosi na rodoslovlje. naročito: razne vrste prerañevina od mesa u narezu. geysir) geol. poreklu i razvitku porodica. poreklo. više zapovedništvo. gemmatio) bog. dem. udvaja-ti. generalis) opšti. u nemačkom: kommen. poznavalac (ili: proučava-lac) rodoslovlja. smržnja-vanje. uopšte na sve slučajeve bez izuzetka. dobiva nasleñem. genesis) roñenje. gelacija (lat. rodni. gem (eng.gek. ge) nauka o zeml>i i poznavanju zemlje. gelender (nem. geneelogie) rodoslov. generalisatio) uopšta-vanje. genea pokolenje. generalni vikar (lat. doba pupljenja. up.. poreklo.

koleno. postajanje. koji se tiče istorije rator) vrhovni državni pravobranilac u postanka i razvitka biljaka i životinja. genethlios dan roñenja. genialitas) v. karakter. direktno utiče na proizvoñenje gasova elektriciteta. fr. generatriks (lat. genus rod. genije. moelektrični generator mašina za bioinžinjering. genetiv (lat. proizvoñač. šefovi stvarni ili zamišljeni predmet postaje. darežljiv. rodim se) kolena. mat. genethlios roñendan) pesmB o roñendanu. gsneracionizam (lat. kao pomoćnici i savetnici. generatrix) roditel>ica. generatio aequivo-sa) uroñenim duhovnim osobinama izvanredno biol. površinu ili telo. mesta. genijalitet. genijalan (lat. velika stvaralačka snaga ne bi mogli naći i u sastavu anorganske — duha. genetikos) fil. generički. pramajka. fkz. nem. stvaralački izvanredno samozačeće. v. stvaranju. jedinstvo materije — kao i na učenje o genije (lat. blagorodnost. rodni. genetički inžinjering (grč. veliko. oblast primenjene biologije koja. ona koja odreñuje pojam i poljoprivrednim preduzeći-ma. fr. genius) genije. višim kakva je sad). koja potpunom stručnom spremom. velik duhom. rodilac. Štab) voj. genetičar (grč. fr. genetikos od genesis postanak. izdčšan. dečju i rañanju. stvoriteljka. koji se odnosi na postanak (genezu). genijalnost. eng. izvanredna darovitost. genius loci) duh zaštitnik nekog obrazovanje (ili: stvaranje) rodnih pojmova. proizvodan. genius duh) duhovna osobina i sulstancije nema nikakvih elemenata koji se odlika jednog genija. postanak živih bića iz mrtvih darovit. genius. generalni sekretar (lat. gsnerifikacija (nlat. generativus) koji služi genetička psihologija psihologija razvića. proizvoñenje. genijus patrije (lat. kancelarija u ministarstvima i prefekturama. prouči i shvati jednu stvar u njenom postanku odabrani oficiri iz svih redova vojske. uspavanka. jak. logia) proricanje dana i časa roñenja. genikuliran (lat. glavni pravobranilac kod nekog tiče nasleña i nauke o nasleñu. komandantima. genie) čovek uroñene razvoju uopšte) snage duha. sprava za biofizike i citologi-je. jedan čovečji vek (obično period od ZO godina). zajedničko ime za životinjsku. pokolenje. genijus loci (lat. (anorganskih) tvari. generatio) rañanje. proizvoñenje elektriciteta indukcijom. kretanjem proizvodi liniju. svi ljudi koji žive u isto vreme i istih genetliologija (grč. stvaralac. predsednik svih državnih pravobranilaca jedne države. generique) v. čvornovat. bios. genius patriae) dobri duh generičan. koji su opisuje stvar kao gotov proi-zvod. generatio) teološka teorija kombinovanja (fantaziJe) i prikazivanja. generativan (nlat. genus. secreta-rius) titula stalnih poslovoña u velikim trgovačkim genetička definicija log. glavni time što izlaže put i način na koji jedan sekretar partije u Francuskoj. stvaranjem. genialis) koji je po svojim generacio ekvivoka (lat. engineering) rodilački. genitiv. genetička metoda fil. roñenja. tvorački. genijus (lat. generositas) plemenitost. višeg suda. rezultate molekularne ge-netike.generalni prokurator 168 genikuliran generalni prokurator (lat. koristeći generator (lat. v. generificatio) log. generički (lat. su godina. logos) veštak u proricanju dana i časa generacija (lat. velikodušnost. rañanje) stručnjak za genetiku. . opšti duh koji vlada u pripada rodu ili se odnosi na rod. naraštaj. oznaka. pesma za uspavljivanje dece. rañanje bez semena. koji se Francuskoj. genius saeculi) duh vremena dušan. genetlijakon (grč. izražavanje poštovanja klečanjem. materija (učenje koje se genijalitet (nlat. koji je u vezi sa rasocijalnu psihologiju. božanstva (anñeli). genikulacija (lat. genethlios dan roñenja. ñanjem. generalis. ili veka. generalis. geniculatio) klečanje. doba. dinaformiranje i prenošenje naslednih osobina. metoda koja ide za tim da generalštab (lat. procu. osobenost nekog mesta koju mu daje generičan (lat. up. otadžbine. linija ili površina koja svojim (zamišljenim) genetliolog (grč. prastvaranje. geniculatus) savijen u obliku genetika (grč. darežljivost. generosus) plemenit. generozan (lat. nauka o nasleñu. u grčkoj i generacio spontanea (lat. sa (za razliku od deskriptivne metode. po kojoj dete dobiva „dušu" od svojih roditelja u vreme začetka. kolenast. obeležje. duhovna osobenost. stvaralica. nekom mestu i daje mu svoje obeležje. generique) koji njegov duh zaštitnik. genetivus) gram. tj.genijus seku li (lat. onakvu dodeljeni. tačka. generacio ekvivoka. oslanja na činjenicu da u sastavu organske genijalnost (lat. generalis. gignomai rañam se. podatljivost. biohemije. izdašnost.genetičan (grč. koja dolazi do izražaja kao originalna moć shvatanja (intuicije). generator) rañan. osobenost javnog mišljenja nekog generozitet (lat. generatio sponta-pea) rimskoj mitologiji geniji su niža krilata biol.

) naučnik koji proučava postanak Zemlje. genos. ge zemlja. operacija koja se sastoji u krpljenju. genitalije (lat. ge.geniografija 169 geoizoterme geniografija (lat. gignere rañati) pl. ge. geodinamika (grč. graphia) zemljopis. geographikos) zemljopisni. gentilizam (lat. narod. geognostički. eidos vid. ali mu je površina u svakoj tački upravna na pravac teže. genitalis) koji se tiče spol-nih organa.) čovek sa potpunom geodetskom spremom i kvalifikacijama. caedere ubijati. zemljomer. gens. gram. geoblasti (grč. geodezija (grč. nauka koja proučava pojave koje se danas dešavaju na Zemlji. geognostika. gorka materija koju sadrži u sebi gencijana. gena obraz. ge. biološka geografija proučava rasprostranjenost i značaj biljnog i životinjskog sveta na Zemlji. geogenija (grč. geognostika v. kartografsko pri-kazivanje površine Zemlje. gentis) neznaboštvo. klanjanje. koji spada u geografiju. zemaljski. geogonija (grč. genioplastija (grč. spolni. geognozija. organi koji služe rasploñavanju. nauka o položaju. pleme. geografija (grč. nauka o postanku. skup svih naslednih osobina koje jedan organizam sadrži i koje pod odreñenim uslovima dovode do razvića jedne odreñene indivi-due (organizma). lat. nepatvorenost. nativitet. ge) predmetak u složenicama sa značenjem: zemlja. genus) rod. genualis) koji se tiče kolena. oblik) istinski oblik Zemlje. bot. ge. mnogoboštvo. genitiv (lat. genitalia. up. uobličujem) med. genitivus) gram. ge. geneion brada. veličini. bi'os život. geografski (grč. gencijanin (lat. ge. geogenija. gens (lat. proizvoñenje. genijalnim ljudima i o biolo-škim i sociološkim elementima koji uslovljavaju njihovu pojavu. izdanak) pl. nlat. zemljomerstvo. genitura) roñenje. geogonist(a) (grč. uobličujem) med. geometrijsko telo gotovo istovetno sa Zemljinim sferoidom. rod. čitanje sudbine po konstelaciji zvezda u času roñenja. rañanje. biljke čiji prvi klicini listići (kotiledoni) pri klijanju ostaju pod zemljom. geoid (grč. genotip (grč. logia) nauka o životu Zemlje. geodet (grč. gignomai postajem) postanak Zemlje. cecidi ubio sam) uništavanje naroda ili plemena. drugi padež koji obično znači pripadanje nečemu. geobotanika (grč. koleno. genos pleme. grč. tj. ge.(grč. genitet (grč. jednak. genuinitas) istinitost. učenje o duhovima božan-stvima. Svaka individua ima jedan jedini. biol. vrsta. genius. genom (grč. gnostes) poznavalac (ili: proučavalac) sastava i grañe čvrste Zemljine kore. botanike) biljna geografija. genufleksija (nlat. podeliti) grana primenjene matematike koja odreñuje oblike i površine velikih delova Zemljine površine i oblik Zemlje kao celine. tačnost. gignomai) v. ge. kolenski. rod. obliku i životu Zemlje i njene površine. porodica. stvaranja i menjanja Zemljine kore. genu koleno. stvarnost. genos vrsta) lingv. genitura (lat. narod. graphos) poznavalac (ili: proučavalac) geografije. blassios klica. gnosia) nauka o sklopu i grañi Zemlje kao vasionskog tela koje se sastoji iz anorganskih masa. genocid (grč. dinamička geologija. matematička geografija ili astronomska geografija proučava Zemlju kao nebesko telo i način njenog predstavljanje na kartama. geogonija. popravljanju ozle-da na bradi putem autoplastije. fizikalna ili fizičke geografija opisuje prirodne oblike i pojave na Zemljinoj površini. i'sos isti. dynamis sila) geol. genuinus. geniologija (lat. gentiana) hem. ge. daiein deliti. genos) biol. genitalan (lat. spolni organi. ponizno odavanje poštovanja. geografske širina (latituda) nekog mesta je podnevački (meridijanski) luk toga mesta od polutara (ekvatora) u pravcu severa (severna). logi'a) nauka o velikim. geognost (grč. genius. ili u pravcu juga (južna širina). poniznost. lincura. ukupan potencijal naslednih osobina (genetskih informacija) koji se prenosi na potomstvo. geognozija (grč. neponovljivi i specifični genotip. stvaranje. vernost. same po sebi i s obzirom na čoveka. graphia) opisivanje duhova. kretanju. geobiologija (grč. geograf (grč. gens) rod. sile koje te pojave izazivaju i posledice rada tih sila u pogledu održavanje. geografske dužina (longituda) nekog mesta je luk uporednika (paralela) toga mesta od početnog podnevka (meridijana) u pravcu istoka (potočna) ili u pravcu zapada (zapadna dužina). pr. ge. genuflexio) klečanje. thermos topao) linije ili površine koje . genualni (lat. genoplastika (lat. geo. vrsta speci-fične artikulacije pojedinog glasa. deo nečega ili poticanje od nečega. typos) biol. obrazovanju i razvitku zemlje. genuinitet (lat. geoizoterme (grč. operacija koja se sastoji u popravci oštećenog oblika obraza i usta. plasso obrazujem. genus (lat. ge. naročito o sastavu i grañi čvrste Zemljine kore. plasso obrazujem. grč. politička geografija prikazuje društvene i državne odnose na Zemlji. oplodio seme. ge. poklon pred kim.

geokarpija

170

geofizika

spajaju mesta jednake temperature zemljišta ili unutrašnjosti Zemlje. geokarpija (grč. ge, karpos plod) vot. osobina nekih biljaka da svoje oprašene cvetove zari ju u zemlju i tako ih zaseju. geolit (grč. ge, lithos kamen) veštačka smola; upotrebljava se, kao zamena rožine, za izradu dugmeta. geolog (grč. ge, logos) poznavalac (ili: proučavalac) sastava i grañe Zemlje, onaj koji se bavi geologijom. geologija (grč. ge, logia) nauka o postanku, sastavu i grañi naše Zemlje, kao tela koje je sastavljeno iz anorganskih masa; sastavni delovi geologije su geognozija i geogonija. geomagnetizam (grč. ge zemlja, Magnes, lithos) magnetizam Zemlje, zemaljski magnetizam. geomagnetika (grč. ge zemlja, Magnes) nauka koja proučava magnetska polja Zemlje. geomant (grč. ge, mantis prorok, vrač) tobožnji poznavalac geomantije, naročito kod Arabljana. geomantija (grč. ge, manteia proricanje) proricanje po tačkama, nasumce napravljenim u zemlji, i po njihovom broju, položaju i slikama koje slučajno predstavljaju, ili po slici koju dobijemo kada na neku ploču ili sto bacimo nasumce šaku zemlje. geometar (grč. ge zemlja, metron mera) poznavalac geometrije; onaj koji se u praksi bavi merenjem zemlje, zemljomer. geometrija (grč. geometria zemljomerstvo) deo matematike koji se bavi proučavanjem osobina i meñusobnih odnosa prostornih oblika tj. geometrijskih tela, površina, linija i tačaka. geometrijski (grč. geometrikćs) koji se tiče geometrije, koji spada u geometriju; v. progresija; geometrijska sredina kvadrat-ni koren iz proizvoda dva broja (UBs); up. aritmetička sredina. geometričar (grč. ge zemlja, metron mera) onaj koji se bavi geometrijski; up. geometar. geomehanika (grč. ge, mechanike) mehanika čvrstih tela. geomicin antibiotik proizveden od mikroorganizma Streptomyces xanthophaeus; deluje protiv gram-negativnih bakterija. geomontografija (grč. ge, graphia, lat. morvs, montis breg) veština izrañivanja reljef-nih karata u više boja od presovane hartijske mase. geomorfologija (grč. ge, morphe oblik, logia) nauka koja proučava kako se stvarao i preinačivao reljef Zemlje energijom unutrašnjih, terestričnih i solarnih sila i njihovim kombinovanim dejstvom. geonom (t rč. ge, nomos zakon) poznavalac (ili: proučavalac) vrsta, obrañivanje i iskorišćavani zemlje. geonomija (grč. ge, nomfa) nauka o vrstama zemlje i o načinu obrañivanja i iskorišćavanja zemlje.

geoplastika (grč. ge, plastike) reljefno prikazivanje Zemljine površine. geopolitika (grč. ge, politike) razmatranje političkih pitanja sa geografskog gledišta, tj. imajući u vidu celu Zemlju; nauka o uticaju spoljne prirode na društveni i politički život. geoponija (grč. geoponos trud) obrañivanje zemlje, zemljoradnja. georama (grč. ge, horama pogled, prizor) gorostasni geoplastični reljefni globus, potpuno slikovit prikaz Zemljine lopte. georgika (grč. georgeo obrañujem zemlju, lat. georgica) pl. idilične pesme, naročito pesme o zemljoradnji (Vergilove). georgina bog. lep i krupan cvet, sličan ruži, donet pre sto godina iz Meksika (nazvan po botaničaru Georgiju). georgofil (grč. georgos zemljoradnik, philos prijatelj) prijatelj zemljoradnje, ljubitelj poljoprivrede. geoskop (grč. ge, skopeo gledam) posmatrač Zemlje; v. geoskopija. geoskopija (grč.) posmatranje (ili: proučavanje) Zemlje, naročito u meteorološkom pogledu. geostatika (grč. ge, statizo stavim, postavim) nauka o ravnoteži (statici) čvrstih tela. geotektonika (grč. ge, tektonike) kol. nauka koja proučava kako su stene u kori Zemljinoj rasporeñene i na koji način sklapaju celu njenu grañevinu. geotermika (grč. ge, thermos topao) geol. deo geologije koji ispituje toplotna stanja koja vladaju u dubini Zemlje. geotermička energija unutrašnja toplota naše planete, koja se može, pri povoljnim uslovima, preobraziti u pogonsku snagu za dobivanje električne energije. geotermometar (grč. ge, thermos, metron) sprava za odreñivanje Zemljine temperature na raznim tačkama njene dubine. geotropizam (grč. ge, tropos obrt) bog. osobina biljnih organa da pod uticajem Zemljine teže zauzmu izvestan odreñen pravac prema vertikali; on može biti: poziti-van, kad organ raste u pravcu dejstva teže (koren), negativan, kad organ raste suprotno pravcu dejstva teže (stablo), i transverzalan, kad raste upravio na pravac teže (list i neka podzemna stabla). geotroposkop (grč. gr, tropos okret, smer, skopeo gledam) v. giroskop. geofag (grč. ge zemlja, fagin jesti, žderati) onaj koji jede zemlju (kod nekih plemena na Javi, Martiniku, u Sibiru), zemljožder. geofagija (grč. ge, fagem) jedenje, gutanje zemlje, zemljožderstvo; up. geofag. geofaktori (grč. ge, lat. factor činilac) pl. geogr. činioci od kojih zavise geografske pojave i promene na površini Zemlje. geofizika (grč. ge, physike) nauka o fizičkim pojavama u unutrašnjosti Zemlje, naročito o njenoj temperaturi, gustoći, nje-

geofon

171

germanofob

nom magnetizmu i o telurskim pojavama u vazduhu. geofon (grč. ge zemlja, phone glas) geoakustički detek,tor, aparat za primanje zvukova koji prolaze kroz slojeve Zemlje; služi npr. pri proučavanju zvukova ili za otkrivanje zatrpanih osoba. geohemija (grč. ge, cheo tečem, ističem, chemeia) nauka koja proučava raspored hemijskih elemenata i atoma u Zemljinoj kori, kao i njihovu istoriju i kretanje u prostoru i vremenu (glavni elementi su: vodonik, kiseonik, silicijum, aluminijum, gvožñe, kalcijum, kalijum, natrijum, magnezijum). geohidrograf (grč. ge, hudor voda, graphos) proučavalac vode na Zemljinoj kori. geohidrografija (grč. ge, hudor, graphia) deo fizičke geografije koji ispituje i proučava vodu na Zemljinoj kori. geohozija (grč. ge, choo sipam, naspem, zaspem) med. zemljano kupatilo, lečenje time što se oboleli delovi zatrpaju zemljom (ruka, noga i dr.). geohronologija (grč. ge zemlja, chronos vreme, doba, logos reč, govor) grana istorijske geologije koja se bavi proučavanjem starosti Zemlje; geokronologija. geocentrizam (grč. ge, lat. centrum središ-te) astr., fil. nekadašnje pogregpno shvatanje da je Zemlja središte cele vasione i da oko nje kruže sva ostala nebeska tela; supr. heliocentrizam. geocentričan (grč. ge, lat. centrum središte) fil. naziv za shvatanje koje uzima Zemlju kao središte vasione i za astro-nomsko odreñivanje mesta koje se upravlja prema središtu zemlje (geocentrizam); koji se tiče središta Zemlje. geocentričnost v. geocentrizam. geociklika (grč. ge, kyklos krug) fiz. mašina koja očigledno prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca; geociklička mašina. geocikličan (grč.) koji prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca. gepard (fr. guepard, nem. Gepard) zool. veoma brza grabljive životinja iz plemena mačaka, dosta slična psu, može se obučiti i lovu, živi u Aziji i Africi. gepek (nem. Gepack) prtljag. geranij(um) (nlat. geranium, grč. geranos ždral) vot. iglica, jedna mnogobrojna bilj-na vrsta; tek. dizalica. gerant (lat. gerans) v. žerant. gerbelirati (ital. gerbellare) gvozdenu rudu isitniti i time je pripremiti za topljenje. gerbulirati (nlat. garbellare) prebrati robu i očistiti od prljavštine. gerbulura (nlat. garbellare) nečisti i oštećeni delovi neke robe; odbitak izvesnog procenta od pogoñene cene zbog nečistoće robe.

gerijatrija (grč. geron starac, iatrefa lečenje) med. nauka koja proučava starost u svim njenim oblicima. gerila (šp. guerilla mali rat) naoružane čete seljaka i pastira u Španiji koje su, prilikom neprijateljskih upada ili unutrašnjih borbi, ratovale na svoju ruku; partizani. geriljero (iš. guerrillero) voña gerile. gerla (eng. girl) devojka, naročito devojka vitka, okretna i odana sportu; igračica u grupi, baletna igračica. gerlin (ital. gherlino) vrlo debelo uže na velikim brodovima. germa (nem. Germ) kvas, kvasac. Germani (lat. Germani) ime kojim su Rimlja-ni i Gali nazivali stare Nemce. Narodno-sna grupa u koju ulaze Nemci, Austrijanci, Danci, Holanñani, Flamanci, Šveñani, Norvežani i Anglosaksonci; up. Nemci. germanizam (lat. Germani) osobenost nemačkog jezika s obzirom na sklop i red reči; vladavina (ili: moć) nemačkog duha, nemačke kulture i političke sile. germanizacija (fr. germanisation) ponemčavanje, nemčenje, ponemčenje. germanizirati (fr. germaniser) nemčiti, ponemčiti, ponemčavati; upotrebljavati u govoru ili pisanju nemačke izraze ili oblike napravljene u duhu nemačkog jezika. germanizovati v. germanizirati. Germanija (lat. Germania) rimski naziv za Nemačku; deo Evrope izmeñu Severnog mora, Dunava, Rajne i Labe koji je u rimsko doba bio naseljen germanskim plemenima; Nemačka predstavljena u obliku žene koja štiti. germanist(a) naučnik koji se bavi proučavanjem nemačkog jezika, nemačke književnosti, nemačkih starina i istorije Nemaca. germanistika nauka koja proučava jezike germanskih naroda (naročito nemački), književnost, starine i istoriju. germanitet (lat. germanitas) roñeno bratstvo, roñeno sestrinstvo. germanoman (lat. Germani, grč. mama) onaj koji preterano voli Nemce i sve što je nemačko. germanomanija (nem. Germani, grč. mani'a ludilo) preterana, slepa ljubav prema Nemcima i svemu što je nemačko. germanofil (lat. Germani, grč. philos) onaj koji voli Nemce, nemački jezik, nemačku kulturu itd. germanofilija (lat. Germani, grč. phileo volim) ljubav prema Nemcima i onome što je nemačko. germanofob (lat. Germani, grč. phobos strah) onaj koji se plaši Nemaca, "koji mrzi Nemce.

germanofobija

172

Gibelini

germanofobija (lat. Germani, grč. phobeo bojim se) strah od Nemaca, mržnja na Nemce i sve što je nemačko. germanski (lat. germanicus) svojstven Germanima, koji pripada Germanima, nemački; germanski jezici, jezici germanskog porekla (gotski, gornjonemački i donjonemač-ki, holandski, anglosaski, nordijski ili skandinavski jezici). germinalan (lat. germinalis) vot. klični, koji spada u klice ili se odnosi na klice, spolne delove, npr. germinalna selekcija spolno odabiranje. germinativan (nlat. germinativus) vot. koji klija, koji proklijava, koji niče, koji izaziva klijanje. germinacija (lat. germinatio) bog. klijanje, proklijavanje; vreme klijanja. gsrminirati (lat. germinare) bog. klijati, proklijavati, micati. gerok (nem. Gehrock) pripijen ulični kaput sa dugim leševima; vojnički kaput, koporan. gerokomija (grč. geron starac, komeo negujem) med. veština negovanja starih ljudi; naročito: podmlañivanje preživelih staraca u neposrednoj blizini mladih osoba. gerokomij(um) v. gerontokomijum. geromarazmus (grč. geron starac, maranein gasiti, slabiti) med. staračka slabost, sta-račka iznemoglost. geromorfizam (grč. geron, morphe oblik) med. boranje kože, zboravanje, zbrčkavanje. geronti (grč. geron) pl. u herojskom periodu grčke istorije: najstariji ili najplemenitiji predstavnici naroda, kod Homera knezovi; docnije, naročito u dorskim državama: članovi gerusije, veća staraca, koje je, pored kraljeva i efora, imalo vrhovnu vlast. gerontokomij(um) (grč. geron, komeo negujem) dom staraca, zavod za negovanje i zbrinjavanje starih ljudi; gerokomij(um). gerontokratija (grč. geron, kratia vlada) vlada jednog saveta (veća) sastavljenog od najstarijih ljudi senata. gerontologija (grč. geron starac, logi'a) naučio ispitivanje procesa starenja, njegovih pojava i oboljenja koja se javljaju kod starih osoba. gerontofilija (grč. geron starac, phileo volim) med. postojanje spolnog prohteva (ili: nagona) za starijim osobama suprotnog spola. gerundiv (lat. gerundivum) u latinskoj gramatici: pridevski upotrebljen particip futura pasivnog, npr. res addenda stvar koju treba dodati. gerundij(um) (lat. gerundium) u latinskoj grama tiii: glagolski oblik koji glasi kao zavisni; padežni oblici participa futura pasivnog (na srpskohrvatski se prevodi imenicom, npr.: venia legendi, dozvola čitanja).

gerusija (grč. gerusia) veće staraca u staroj Sparti; senat, državni savet u novoj Grčkoj. gesims (nem. Gesims) apx. istaknuti ukrasni deo na licu (fasadi) grañevine ispod krova, iznad vrata itd., pervaz, opšivni-ca; up. sime. geslo (češ. heslo) osnovno načelo, krilati-ca, lozinka, parola, mogo, životna deviza. gest (lat. gestus, nem. Geste) pokret koji se pravi celim telom ili samo rukom pri govoru; junačko delo; delo koje neko učini ne spontano nego da bi izazvao dopadanje (lep gest), ili nedopadanje (ružan gest) kod drugih. gestacija (lat. gestatio) med. nošenje, trudnoća, bremenitost, zdetnost; vreme trudnoće (ili: bremenitosti, zdetnosti). gestikulator (lat. gesticulator) onaj koji pri govoru maše, mlatara rukama, koji pravi testove; opsenar, varalica. gestikulatorski (lat. gesticulari) izražen (ili: iskazan) pokretima (ne govorom). gestikulacija (lat. gesticulatio) pravljenje pokreta pri govoru celim telom, naročito ramenima i rukama; opsenarstvo, glumljenje. gestikulirati (lat. gesticulari) praviti testove pri govoru, mahati, mlatarati rukama. gestikulisati v. gestikulirati. gestio pro herede (lat. gestio pro herede) prav. primanje nasledstva. gestoze (lat. gestare) med. oboljenja povezana s trudnoćom (povraćanje, prekomerno lučenje pljuvačke, gorušica i dr.). geteanum (nem. Goethe, nlat. Goetheanum) visoka antropozofska škola za duhovne nauke u Dornahu (Švajcarska), koju je osnovao voña antropozofskog pokreta Rudolf Šta j ner. geter (eng. get-up udesiti, doterati) fiz.' materija kojom se postiže visoki vakuum u elektronskim cevima. geto (ital. ghetto) deo varoši koji su, u Italiji, Nemačkoj i dr., vlasti odreñiva-le Jevrejima za stanovanje; ovaj deo varoši bio je, u srednjem veku, sasvim odvojen od drugih delova. geuziodisforija (grč. geysis ukus, dysphoreo teško podnosim) med. bolesni nadražaj živaca od ukusnih, prijatnih stvari. geumatika (grč. geyma okušane) nauka o ukusu; geustika. geustika (grč.) v. geumatika. gefirofobija (grč. gephyra nasip, most, phobos strah) med. bolestan strah od prelaska preko mosta ili preko neke vode. gefrajter (nem. Gefreiter) vojni starešina najnižeg čina (izmeñu redova i kaplara) u austrougarskoj ili nemačkoj vojsci. Gibelini (ital. Ghibellini) pl. ovako su se u srednjem veku u Italiji zvali pristalice partije nemačkih careva, za razliku od Gvelfa, koji su pripadali papinoj parti-

gibon

173
giljotina (fr. guillotine) po francuskom lekaru J. I. Guillotin-y nazvana sprava za izvršenje smrtne kazne odsecanjem glave (uvedena 1792. za vreme francuske revolucije); gijotina. giljotinirati (fr. guillotiner) izvršiti smrtnu kazugu (ili: pogubiti) gilotinom. giljotomanija (fr. guillotine, grč. mania) strast za izvršavanjem smrtne kazne. gimkana (grč. gym skrać. gymnazo vežbam, ind. khana igralište) sp. takmičenje u savlañivanju raznih neočekivanih, šalji-vih prepreka. gimnaestrada (od gimnastika i estrada) meñunarodna gimnastička priredba; održava se svake četvrte godine od 1953. god. gimnazija (grč. gymnasion) prvobitno, kod starih Grka: mesto gde su mladići i odrasli goli (gymnos = ro) vršili telesna vežbanja; docnije: središte celokupnog duhovnog života; danas: srednja škola, tj. škola izmeñu osnovne i visoke, koja priprema učenike za univerzitet. gimnazijarh (grč. gymnasi-archos) nadzornik, upravnik gimnazije kod starih Grka. gimnazista) (grč. gymnasion) ñak gimnazije. gimnastika (grč. gymnastike) kod starih Grka: veština telesnog vežbanja (skakanja, skretanja, rvanja i plivanja); danas: veština telesnog vežbanja radi higijen-sko-estetskih ciljeva. gimnastičar (grč. gymnazo vežbam) onaj koji se bavi gimnastikom, vežbom. tamnički (grč. gymnikos) koji se tiče telesnog vežbanja ili pripada telesnom vež-banju. gimnoptera (grč. gymnos, pteron krilo) pl. zool. golokrilci, insekti sa golim krilima. gimnosofisti (grč. gymnos go, nag, sophos mudar) naziv za indijske i druge istočne asketske filozofe. gimnosperme (grč. gymnos go, sperma seme) pl. vot. golosemenice, biljke sa ogolićenim semenovim pupoljčićem, npr. bor, jela, smrča, kleka i dr. ginander (grč. gyne žena, apeg čovek, muž) dvospolnik, hermafrodit. ginandrija (grč. gyne, aner) vot. osobenost monokotilnih bil>aka čiji su prašnički sudovi srasli sa gineceumom (orhideje i dr.); osobina žena koje imaju muški izgled i muško držanje; pr. ginandričan. ginandroid (grč. gyne »sena, apeg čovek, eidos lik, izgled) med. ženska osoba s nekim muškim osobinama. ginandromorfizam (grč. gyne žena, apeg čovek, muž, morphe oblik) fizčol. pojava kod osoba koje imaju grudi razvijene kao u »sene, a u isto vreme izražene brkove i bradu. gingan (eng. gingham, fr. gingan) trg. fina engleska, prvobitno istočnoindijska pru-gasta, karirana i šarena pamučna tka-nina.

ji. Borba izmeñu ovih dveju partija trajala je gotovo kroz ceo srednji vek. gibon zool. antropoidni majmun, živi u jugoistočnoj Aziji, odlikuje se naročito veoma dugim rukama. gig (fr. gigue, eng. gig, ital. giga) l. v. žig. gig (eng. gig) 2. lak i uzan čamac, naročito za komandanta ratnog broda; sp. širok i dosta težak školski čamac, vrsta jole, sa metalnim drškama za vesla izvan čamca; lake otvorene dvokolice sa jednim konjem. gigant (grč. gigas) gorostas, džin, div. giganteskan (grč. gigas, ital. gigantesco, fr. gigantesque) v. gigantski. gigantizam (grč. gigas) ampon. veličina tela koja znatno premaša prosečnu veličinu čovečijeg tela; up. makrosomija. gigan ki rafi ja (grč. gigas, graphi'a) opisivanje ili istorija džinova; tip. postupak pri štampanju velikih plakata kada se normalan autotipski slog odštampava znatno uvećan. gigantologija (grč. gigas, logia) nauka o džinovima uopšte, a naročito u životinjskom i biljnom svetu. gigantomahija (grč. gigas, machia boj) boj giganata (omiljen predmet umetničkog prikazivanja). gigantosaur(us) zool. rod ogromnih izumrlih gmizavaca (najveće kopnene životinje na Zemlji); živeo u mezozoiku. gigantosteologija (grč. gigas, osteon kost, logia) zool. nauka o kostima gorostasnih životinja. gigantociti (grč. gigas, kytos) pl. med. v. makrociti. gigantski (grč. gigas) gorostasan, orijaški, divovski, džinovski, ogroman rastom i veličinom; giganteskan. gigerl (nem. Gigerl) kicoš, gizdavac, onaj koji preteruje u doterivanju, tako da često ostavlja utisak budale. gidon (fr. guidon) barjačić (za ravnanje i davanje signala); mor. trouglasto bar jače; mušica, nišan na pušci; ručice, upravljač na velosipedu. gijotina (fr. guillotine) v. giljotina. gijoše (fr. guilloche) rad u vijugavim šarama; crtež izrañen u vijugavim šarama; izukrštana, isprepletana šara; up. gijo-širati. gijoširati (fr. guillocher) metalne površine ukrasiti simetrički graviranim linijama (pri štampanju hartija od vrednosti, meničnih formulara i dr.); vijugavo išarati, ukrasiti isprepletenim šarama. gilda (nem. Gilde ceh, esnaf) srednjovekovni savez trgovaca ili zanatlija u zapadno] Evropi, esnaf, udruženje, društvo, organizacija uopšte. gildhol (eng. guildhall) esnafski dom; opštinski dom u Londonu. giltati (nem. gelten) vredeti, važiti; gilta vredi, važi (kod pogodbi, opklada).

gingivitis

174
gipsovati (grč. gypsos) učiniti da vino pomoću gipsa postane bistrije i plamenije; biljke, naročito leptirnjače, posuti gip-som u prahu da bi bolje rasle; zakrpiti (ili: popuniti) gipsom. gipsoteka (grč. gypsos sadra, theke kovčeg) muzej ili odeljenje muzeja sa modelima vajarskih radova izlivenih u gipsu. girandol(a) (fr. girandole) svećnjak koji ima dva ili više krakova; ñirandola. giracija (nlat. gyratio) med. vrtoglavost, metiljavost. giri (lat. gyri, grč. gyros) pl. znat. zavijuci, vijuge, naročito vijuge na površini mozga, moždane vijuge. girlanda (fr. guirlande, ital. ghirlanda) venac od lišća i cveća; vreža, loza; niska dragog kamenja. girlandima (fr. guirlandine) vrsta engleske tkanine u raznim bojama. girozan (nlat. gyrosus) zavijen, prstenast. girom (grč. gyroma) stvar u obliku tanjira ili činije; bog. činijast plodonoša kod biljaka. giromantija (grč. gyros, manteia) gatanje iz kruga koji napravi onaj što tata. girometar (grč. gyros, metron) fiz. aparat za merenje brzine obrtanje, naročito kod rotacionih mašina. giroskop (grč. gyros, skopein) fiz. aparat za očigledno prikazivanje i dokaz da se Zemlja okreće oko svoje osovine. girostat (grč. gyros, statikos) fiz. naprava koja prikazuje dinamiku obrtnog tela. gitara (šp. guitarra, fr. guitare, ital. chitarra) muz. instrument sa šest do deset žica, koji su Mavri doneli u Španiju; danas u celoj Evropi veoma raspro-stranjen za pratnju pri pevanju. gitarist(a) (fr. guitariste) svirač u gitaru. giht (nem. Gicht) l. med. kostobolja, ulozi, gaba, podagra; 2. količina rude ili uglja što se odjednom metne u peć. giše (fr. guichet) vratanca koja se nalaze u velikim vratima, naročito u tvrñavama, zatvorima i sl.; ulazna vratanca; prozorče sa zatvorom (u vratima, zidu i dr.); šalter. gladijator (lat. gladiator, gladius mač) onaj koji se bori za platu, profesionalci borac, borac u areni; kod Rimljana: borci, obično robovi ili ratni zarobljenici, koji su se u cirkusima meñusobno borili i bili vrlo rado gledani. gladiola (lat. gladius mač) bog. sabljičica, ukrasna biljka, slična perunici, Gladio-lus illyricus. glazba (češ. hlasba) muzika. glaze (fr. glace) uglačan, sjajan; smrznut; svila protkana zlatom ili srebrom; vrsta sjajnog konca; glaze dvoboj dvoboj bez za-štitnih sredstava na rukama i grudima; glaze koža najfinija sjajna koža za izradu rukavica (glaze rukavice); glaze karti-

gingivitis (lat. giiigiva desni) med. zapaljenje desni. gine- (grč. gyne) predmetak u složenicama sa značenjem: žena, ženski. ginekizam (grč. gynaikismos) ženstvenost, žensko draganje i ponašanje uopšte (u strahu, ljubavi i dr.). ginekokratija (grč. gynaikokratia) vlast (ili: vladavina) žena, nadmoćnost žena u odnosu prema muškarcima. ginekolog (grč. gyne, logos) med. lekar-specijalista za bolesti ženskih spolnih organa. ginekologija (grč. gyne, logia) med. nauka o osobenostima ženskog tela i o njegovim funkcijama, a naročito o bolestima ženskih spolnih organa. ginekološki (grč. gyne, logikos) koji se tiče bolesti ženskih spolnih organa i njihovog lečenja; ginekološki institut zavod za porañanje i za lečenje bolesti ženskih spolnih organa. giiekoman (grč. gyne, mania ludilo) čovek lud za ženama, preterani ženskar. ginekomanija (grč1, gynaiko-marua) strast jurenja za ženama, ludilo za ženama, preterano ženskarstvo. giiekomast (grč. gyne, mastos dojka) muška-rac kod koga su dojke razvijene potpuno kao kod žene, tako da luče, u nekim slučajevima, čak i mlečnu tečnost. giiekomorfan (grč. gyne, morphe oblik) po obliku sličan ženi, ženskog oblika. ginekofob (grč. gyne, phobos) ženomrzac. ginekofobija (grč. gyne, phobeo bojim se) mržnja na žene. ginekofoničan (grč. gyne, phone glas) koji ima ženski, tj. tanak glas. gineologija v. ginekologija. gineceja (grč. gynaikeia) med. mesečno pranje kod žena; ginecija. gineceum (grč. gynaikeion, lat. ginaeceum) odeljenje za žene u unutrašnjosti kuće starih Grka i Rimljana; čest naziv ženskih srednjih škola; bog. ukupnost ženskih spolnih organa kod angiosperma (skrivenosemenjača). ginecizam (grč. gynaikismos) v. ginekizam. ginecija (grč. gynaikeia) med. v. gineceja. ginko (kin. kinko, nlat. gingko biloba) bog. „drvo sa zlatnim plodom" vrsta drveta iz porodice gimnosperma, visoko i jako (u Kini i Japanu često ga sade pored hramova kao ukras). ginus (grč. ginnos, lat. ginnus) zool. životinja, bastard koji se dobije ukrštanjem mulca i kobile. gipira (fr. guipure) čipka kod koje su crteži i pojedine figure ispupčeni zbog toga što se radi debelim koncem (svilenim, zlatnim, srebrnim); ispupčen vez. gips (grč. gypsos) št. sadra, kalcijumov sulfat sa vodom u vodi teško rastvor-ljiv.

glazirati

175

glikopenija

ja fina, sjajna hartija; pravilan bi izgo vor bio glase. ' glazirati (nlat. glaciare, fr. glacer, nem. glasieren) postakliti, predmetima napravljenim od zemlje, kože i dr. dati sjajan izgled; jela prevući glazurom, ostaklicom (npr. pečenje gustim sosom, kolače belancetom, šećerom i dr.); glasirati. glazure (lat. glacies, nem. Glasur) gleñ, caklina, ostaklica; fig. spoljašnji sjaj. glajhštrom (nem. Gleichstrom) fiz. jednosmislena (ili: jednosmerna) struja; glajh-štrommotor električni motor koji pokreće jednosmislena struja. glandiforman (nlat. glandiformis) u obliku žira, žirast. • glandula (lat. glandula) med. žlezda, vratna žlezda, obično krajnik. glandularan (nlat. glandularis) žlezdani. glandulozan (lat. glandulosus) žlezdovit, žlezdan. glandulozitet (nlat. glandulositas) žlezda-vost, žlezdovitost. glanc (nem. Glanz) sjaj, sjajnost; svetlost. glanca™ (nem. glanzen) sjajati, davati sjaj, naročito koži; glancati sv blistati se, sjajiti se. glase (fr. glace) v. glaze. glasija (fr. glacis) fort. kod utvrñenja, naročito stalnih: nasip od zemlje s one strane rova ili skrivenog puta, koji se blago spušta prema strani s koje se očekuje napad. glasijalist(a) (fr. glacialist) poznavalac (ili: proučavalac) ledenih bregova, lednika, glečera. glasirati (fr. glacer) v. glazirati. glauberit, Glauberova so hem. natrijumsul-fat s kristalnom vodom (Na2 SO4X 10H2O), gorkog ukusa; upotrebljava se za čišćenje i isterivanje drevnih glista (po pronala-začu Johanu Glauberu, 1604—1668). glaukom (grč. glaykos plavkast, plavozelen) med. zelena mrena, opasna očna bolest koja se sastoji u povećanom pritisku u unutrašnjosti očne jabučice (nazvana po tome što zenica pri tom često izgleda zelenkasta). glaukoma (grč. glaykos) med. v. glaukom. glaukomatičan med. v. glaukomatozan. glaukomatoza (grč. glaykos) med. postojanje (ili: razvijanje) zelene mrene u očima; v. glaukom. glaukomatozan (grč.) med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom. glaucedo (nlat. glaucedo) med. v. glaukom. glacijal (lat. glacies led) kol. ledeno doba u razvitku Zemlje. glacijalan (lat. glacialis) geol. koji pripada ledenom dobu. glacijalin (lat. glacies led) hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr. (služi za održavanje mesa, mleka itd. u svežem stanju).

glaciolog (lat. glacies led, grč. logos reč, govor) naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba. glaciologija (lat. glacies led, grč. logia) geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti. gledičija vot. drvo slično bagremu, sa jakim trnovima po stablu, Gleditschia triacanthos, koje se često sadi kao živa ograda, a varijetet bez trnova kao ukrasno drvo. glena (grč. glene) zenica, gledeće; znat. čašica (na kosti). glenitis (grč. glene) med. zapaljenje zenice. glenoidan (grč. glene, eidos) blago uduben, koritast, sličan čašici (kost). gleukometar (grč. gleykos slatko vino, šira, metron) sprava za ispitivanje vina, naročito za odreñivanje šećerne sadržine u slatkom vinu; glikometar. glečer (lat. glaciarium, nem. Gletscher) led-nik, veliki ledeni kompleksi koji se obrazuju od snega regelacijom (ponovnim smržnjavanjem) u blizini polova i po visokim planinama. glivajn (nem. Gluhwein) crno vino kuvano sa šećerom, cimetom i korom od limuna (kao lek protiv nazeba). glikemija (grč. glykys sladak, halma krv) med. prisustvo šećera u krvi. glikiskop (grč. glykys sladak, skopeo gledam) hem. instrument za odreñivanje količine šećera u nekoj materiji. glikogen (grč. glykys, genos vrsta) zool. uglje-ni hidrat, skrobu slična, bezbojna, bezu-kusna i bezmirisna supstanca u životinjskom telu, naročito u mišićima i jetri, važna rezervna materija životinjskog tela, postaje iz suviška grožñanog šećera u krvi. glikoza (grč. glykys sladak) hem. grožñani šećer; glukoza, dekstroza. glikozidi (grč. glykys sladak) hem. jedinjenja šećera sa biljnim i životinjskim, većinom kiselim jedinjenjima, koja, posred-stvom materija koje izazivaju vrenje, luče šećer; glukozidi. glikozurija (grč. glykys sladak, uron mokraća) med. privremena pojava šećera u mokraći (a ne hronična kao kod šećerne bolesti). glikoliza (grč. glykys sladak, lysis rastapa— nje) razlaganje (razgrañivanje) šećera. glikometar (grč. glykys, metron) v. gleukometar. glikoneus (lat. glyconeus) metr. antički katalektički stih koji se sastoji od tri tro-heja i jednog daktila, nazvan po nekom grčkom pesniku Glikoiu. glikopeksija (grč. glykys sladak, pexis grušanje) med. nagomilavanje šećera u krvi. glikopenija (grč. glykys sladak, penia oskudica) med. nedostatak šećera u krvi.

glikohalofite

176

glorifikator

glikohalofite (grč. glykys sladak, hals so, phyton biljka) bat. biljke koje uspevaju u slanim i suvim zemljištima. glikohol (grč. glykys sladak) hem. amino-sirćetna kiselina (NH-CH2-COOH), jedan od proizvoda raspadanja belančevina; gusta bezbojna tečnost sladunjava ukusa. glimerica (nem. glimmen tinjati) tinjalica, ispitivač struje, električna sijalica punjena plinom, služi za ispitivanje prisustva struje u električnom strujnom kolu. gliom (grč. glia) med- izraštaj u mozgu i kičmi, nekad i u živcima mozga ili kičme, nastaje bujanjem ćelija živčanog tkiva; vrsta tumora. glipti (grč. glyptos) pl. figure izrañene u metalu ili kamenu. gliptika (grč. glyptos u drvetu, kamenu re-zan) veština pravljenje ili urezivanja figura u kamenu ili metalu; plastične umetnost, kamenorezačka veština, vajar-stvo; glifika. gliptognozija (grč. glyptos, gnosis) poznavanje izvajanog (rezanog) kamenja. gliptografija (grč. glyptos, graphein) opisivanje vajarskih dela, naročito izvajanog (rezanog) kamenja. gliptodon (grč. glyptos izrezak, urezan, graviran, odus gen. odontos zub) kol. rod izumr-lih bezubih sisara u koji spadaju džinov-ske životinje iz američkog kvartara. gliptoteka (grč. glypton, theke) zbirka izvajanog (rezanog) kamenja; takoñe: zbirka vajarskih dela (npr. poznata velika zbirka u Minhenu). glisada (fr. glissade) kliženje mačem pri mačevanju; kliženje nogom pri plesu; ali/, klizanje na jedno krilo; klizalica, kli-zaljka, tociljajka. glisando (ital. glissando) muz. v. glisato. glisantan (fr. glissant) klizav; fig. opasan, sumnjiv, tugaljiv. glisato (ital. glissato) muz. blago prevlačeći; brzo prevlačeći gornjom stranom prsta preko donjih dirki na klaviru; glisando, glisikato. gliser (fr. glisser kliziti) sp. motorni čamac s ravnim dnom koji pri većoj brzini klizi po površini vode. glisikato (ital. glissicato) v. glisato. glif (grč. glypho) apx. udubena, užlebljena pruga (u zidu, stubu i dr.). glifanon (grč. glypho dubem, režem) rezbar-sko (ili: kamenorezačko) dleto, dubač. glifika (grč. glypho) v. gliptika. glifički (grč. glypho) rezbarski, vajarski, kamenorezački. glifogen (grč. glypho dubem, režem, genos) teh. sredstvo za nagrizanje čelika. glifografija (grč. glypho, graphia) teh. veština izrañivanja ispupčenih slova ili ploča galvanskim putem za štampanje kao drvorez (jedan deo galvanoplastike).

glicerin (grč. glykys sladak) hem. žitka, sirupasta i bezbojna tečnost, prirodni sastojak masti, slatka ukusa (hemijski sastav: S3N8O3). glicinija (grč. glykys sladak) vot. ukrasna biljka iz fam. leptirnjača, puzavica s ljubičastim cvetovima prijatna mirisa, Wistaria sineusis. glicifag (grč. glykys sladak, phagos koji jede) onaj koji voli da jede slatkiše, sladokusac, oblaporac. glob (lat. globus) geogr. v. globus. globalan (lat. globus, fr. global) celokupan, ukupan. globozan (lat. globosus) loptast, kuglast, grudvast; sastavljen od loptica, zrnast; globulozan. globozitet (lat. globosistas) loptastost. globoziti (nlat. globositi) pl. kol. okrugle i zavojite okamenotine puževa. globoid (lat. globus, grč. eldos vid, oblik) lopti slično telo, na polovima spljoštena lopta. globtroter (eng. globetrotter) čovek koji, sporta i zadovoljstva radi, putuje oko sveta, putnik oko sveta. globulini (lat. globulus) pl. hem. vrste belančevina koje se ne mogu rastvarati u čistoj vodi, nego u razblaženim sonim rastvori-ma (kiseline koje se nalaze u krvi, mleku, jajima i semenju). globulozan (nlat. globulosus) v. globozan. globus (lat. globus) geogr. slika Zemljine lopte; astr. lopta na čijoj je površini prikazana prividna nebeska lopta; Zemljina lopta, Zemljin šar; glob. globus imperijalis (lat. globus imperialis) carska jabuka (kao jedan od simbola državne, kraljevske vlasti). globus histerikus (lat. globus hystericus) med bolesno osećanje histeričnih osoba kao da im se jednjakom, od želuca ka guši, penje neka lopta. glorija (lat. gloria) slava; čast; sjaj; u katoličkoj crkvi: anñeoska himna koja počinje sa Gloria in excelsis Deo (Slava vo višnjih bogu); kod Francuza: crna kafa sa konja-kom; tkanina od ibrišima i konca; svetao krug oko svetiteljske glave, oreol; um. slika otvorenog neba s bogom i anñelima. glorija mundi (lat. gloria mundi) slava sveta, čast sveta; sik tranzit glorija mundi (lat. sic transit gloria mundi) tako prolazi slava ovoga sveta. glorijet(a) (fr. gloriette) kućica, mali paviljon u vrtu. gloriola (lat. gloriola) svetiteljski sjaj, obeležje božanskih i svetih lica u hrišćanskoj umetnosti: svetao krug oko glave (nimbus) ili oko celog tela (aureola. oreola); fig. sićušna sujeta, taština u malim stvarima, bedna slava. glorifikator (lat. glorificiare, slaviti, ve-ličati, fr. glorificateur) onaj koji nekoga

glorifikacija

177
glosomanija (grč. glossa, mania) strast za govorenjem stranim jezicima; v. glotoma-nija. glosomantija (grč. glossa, manteia) prori-canje (ili predskazivanje) prema obliku i sastavu jezika. glosonomija (grč. glossa, nomos zakon) nauka o jezičkim zakonima; up. gramatika. glosoplegija (trč. glossa, plege udar, rana) med. uzetost jezika; glosoliza. glosoragija (grč. glossa, regnymi pucam, prsnem) med. krvarenje jezika. glososkopija (grč. glossa, skopeo) med. pregled (ili: ispitivanje) jezika. glosospazmus (grč. glossa, spasmos grč) med. grč u jeziku. glosotomija (grč. glossa, temno sečem, režem) hir. razućivanje (ili: sečenje) jezika. glotis (grč. glossa jezik) anat. glasnica. glotisedem (grč. glossa, oidao oteknem, nabubrim) med. v. larinksedem. glotognija (grč. glotta jezik, gone roñenje) liigv. poreklo jezika; deo lingvistike koji se bavi pitanjem porekla i razvitka jezika. glotograf (grč. glotta jezik, grapho pišem) aparat za ispitivanje ljudskog glasa, naročito pevanoga. glotolalija (grč. glossa, laleo govorim) govorenje stranim jezicima; up. glosolalija. glotologija (grč. glossa, logia) nauka o jeziku, o jezicima, up. lingvistika. glotomanija (grč. glossa, mama) strast za govorenjem stranim jezicima. ! glukoza (grč. glykys) hem. v. glikoza. glukozidi (grč. glykys) v. glikozidi. gluten (lat. gluten) lepak, lepljiva tečnost u životinjskim telima; hem. smeša više hemijskih tela, svi proteini iz pšenice; od njega zavisi kakvoća hleba. glutin (lat. glutinium) biljni lepak; lepak od životinjskih kostiju i žila. glutinancija (lat. glutinantia) pl. med. sredstva za slepljivanje, srašćivanje. glutinativan (lat. glutinativus) koji sleplju-je, spaja, srašćuje. glutinacija (lat. glutinatio) lepljenje, slepljivanje, lemljenje. glutinozan (lat. glutinosus) lepljiv. gnajs (nem. Gneiss) geol. vrsta kristalastog škriljca, po sastavu mešavina kvarca, feldspata i liskuna. gnatoneuralgija (grč. gnathos, vilica, obraz, neuron živac, algos bol) med. bol lica, obraza. gnatospazmus (grč. gnathos, spasmos grč) med. grč lica i vilica. gnozis (grč. gnosis) fkl. znanje, saznanje; kod aleksandrijskih Jevreja i starih hrišćana: dublje poznavanje Biblije i religije (za razliku od verovanja prostog naroda), filozofija religije u prvim vekovima hrišćanstva.

ili nešto slavi i veliča, slavilac, uzno-silac. glorifikacija (nlat. glorificatio) slavljenje, proslavljanje, veličanje, obožavanje, uzdizan>e hvalama. glorifikovati v. glorificirati. glorificirati (nlat. glorificare) slaviti, veličati, uzdizati hvalama. glosa (grč. glossa, glotta jezik; govor) prvobitno: tamna, nejasna reč koju treba protumačiti; zatim: tumačenje, objašnjenje; u običnom životu: pokudna ili zlobna primedba; poet. pesma od četiri strofe čija poslednja četiri reda, čitava zajedno, daju samu za sebe razumljivu slikovanu strofu; napomena, primedba (naročito sa strane u knjizi). glosalgija (grč. glossalgia) med. bolest jezika i sluzokože usta, kao posledica oboljenja simpatičkog živčanog pribora; glosodi-nija. glosar (nem. glossarium) v. glosarij(um). glosaret (eng. glossaret) vunena, polusvilena tkanina iz Norviča (Norwich) u Engleskoj. glosarij(um) (lat. glossarium) knjiga sa primedbama, napomenama; rečnik u kojem su objašnjena značenja reči, naročito zastarelih i nepoznatih; rečnik. glosator (nlat. glossator) onaj koji objašnjava nejasne reči; pisac rečnika; pisac napomena u knjizi sa strane; u srednjem veku: bolonjski tumači dela Corpus juriš civilis. glosem (grč. glossa jezik) nejasna reč kojoj je potrebno objašnjenje; samo to objašnjenje; glosema. glosema (grč.) v. glosem. glosirati (grč.) radi objašnjavanja dodavati nekom tekstu napomene, beleške; praviti glose; objašnjavati, tumačiti; fig. praviti pokudne, pakosne primedbe; davati koncu sjaj. glositis (grč.) med. zapaljenje jezika, upala jezika. gloso- (grč.) predmetak u složenicama sa značenjem: jezik, jezika. glosograf (grč. glossa, graphem) pisac glosa. glosografija (grč.) anat. opisivanje jezika; pisanje glosa. glosodinija (grč. glossa, odyne bol) med. glosalgija. glosolalija (grč. glossa, laleo tepam) lete. osobena pojava religioznog ushićenja, koja se sastoji u govorenju nerazumljivim glasovima bez učešća svesti; govorenje stranim jezicima; up. glotolalija. glosoliza (grč. glossa, lysis) med. v. glosople-gija. glosolog (grč. glossa, logos) gram. znalac jezika, poznavalac jezika. glosologija (grč. glossa, logia) anat. nauka o jeziku; gram. nauka o jezicima, lingvisti-ka; v. glotologija.

12 Leksikon

178
gnom (fr. gnome, nlat. gnomus) kit. zemaljski ili brdski duh koji živi pod zemljom i čuva blago; pl. tomi. gnoma (grč. gnome) kratka, obično u ritmičko] formi napisana mudra izreka, pouka i sl., npr.: „Poznaj samoga sebe"; up. sengen-cija. gnomida (fr. gnome) mit. ženski gnom. gnomičar (grč. gnome) pisac mudrih izreka (Solon, Teognis, Fokilides i dr.). gnomologija (grč. gnomologia) zbirka mudrih poučnih izreka (gnoma); govorenje mudrih izreka. gnomon (grč. gnomon) kazaljka na sunčanom satu, tj. uspravan prutić koji je dužinom svoje senke pokazivao doba dana; sunčani časovnik, sunčanik. gnomonika (grč.) veština (ili: nauka) o konstruisanju sunčanika. gnomski (grč. gnome) mudar, poučan; gnomski pesnici pesnici gnoma. gnoseologija (grč. gnosis saznanje, logia) fil. teorija saznanja; deo filozofije koji se bavi proučavanjem izvora, puteva i formi saznanja. gnostik v. gnostičar. gnostika (grč. gnostike) fil. teorija saznanja. gnostici (grč. gnostes) pl. fil. v. gnostičari. gnosticizam (grč. gnosis, gnostes) fil. učenje gnostičara. gnostičari (grč.) pl. hrišćanski filozofi iz prvih vekova koji su pokušali da pomoću kosmogonijskih teorija i orijen-talske mitologije, apsolutno utvrde hrišćansku religiju i postave hrišćanstvo kao najviši princip sveta; gnostici. gnostologija (grč. gnostos saznatljiv; poznat, logia) mudrijaštvo, sveznalaštvo. gnoti seauton (grč. gnothi, seayton) fil. „poznaj samoga sebe!". giu (hotent. gnu, eng. gnoo, fr. gnou) zool. vrsta afričke antilope, liči na vola ili bivola. go nacionalna igra Japanaca; igraju dva igrača crnim i belim kamenčićima na kvadratnoj dasci 19X19 (361) polja. gobelin (fr. gobelin) v. goblen. goblen (fr. gobelins) umetnički izrañen ćilim sa slikama predela ili figuralnim scenama za zastiranje zidova nazvan po čuvenom bojadisaču Goblenu, koji je živeo u prvoj polovini XVI veka. governo (ital. governo) uprava, upravna vlast; trg. pravilo, propis, pravac (koga se npr. jedan komisionar ima da drži u svom radu). Gog i Magog (hebr.) opasan neprijatelj koji sve uništava. Po proroku Jezekilju, Gog]e vladalac naroda Magog koji je sa Severa prodro u zemlju Izrailjevu i bio potučen; kod Mojsija, Mafiogje smi Jafetov. godron (fr. godron) izbočena kvrga na zla-tarskim radovima; arh. izbočen, izvijen ukras na ivici.

goiagra

godronirati (fr. godronner) praviti kvrge; arh. praviti izbočene ukrase na ivici. goeleta (fr. goelette) tip francuske i italijanske manje ratne laće od 50—100 tona; mala ratna jedrilica. goetija (grč. goeteia opsena) dozivanje zlih duhova pomoću vradžbina; čarobnjaštvo, čarolija, opsena. goetičan (grč. goeteno opsenjujem) volšeban, čaroban, opsenarski. goj (hebr.) onaj koji nije Jevrejin, Židov (lagani za Jevreje, Židove). gojzerica teška, dobro okovana cipela za planinare i skijaše. gojim (hebr. goj, gojim) pl. neznabošci, hrišćani (izraz kojim su Jevreji nazivali sve one koji nisu Jevreji). gol (eng. goal) sp. kapija kod fudbala i ostalih igara loptom; ubacivanje lopte u kapiju pri fudbalskim i drugim loptač-kim utakmicama; up. golman. golgeter (eng. goal-getter) sp. u fudbalu: onaj koji daje najveći broj golova, najbolji navalni igrač. Golgota (grč. Golgotha, hebr. Gulgolta) „lubanjište", brdo kod Jerusalima na kojem je Hristos razapet i gde su izvršavane smrtne kazne uopšte. Golijat mit. filistinski div koga. je, po Starom zavetu, mladi David u dvoboju ubio iz praćke; fig. gorostas, orijaški razvijen čovek, džinčovek. golman (eng. goal-man) sp. čuvar vratnica, branilac kapije u fudbalu (jedan od najvažnijih igrača u timu); up. gol. golu bec (rus. go lu bec) ruski narodni ples koji se izvodi uz pratnju lire i roga, ili uz melodiju jedne narodne pesme. golf (grč. kolpos nedra, ital. golfo, nlat. colfus) l. morski zaliv, zaton; pristani-šte, luka; Golfska struja topla morska struja u severnom delu Atlantskog okeana, polazi iz Meksičkog zaliva. golf (eng. golf) 2. škotska narodna igra loptom, u kojoj se lopta naročitim pali-cama (clubs) uteruje u rupu. golš (nem. Golsch) vrsta porheta koji se izrañuje u okolini Ulma; mera = oko 41 t. gomaristi pl. pristalice Kalvinovog učenja o predstinaciji, a protivnici učenja Ar-minijusa, osnivača sekte remonstranata, zbog čega se zovu i kontraremonstranti; nazvani po Francu Gomarusu(1.536—1641). gomba (mañ. gomb) puce, dugme. gomenol farm. prečišćene etarsko ulje, dobiva se od lišća jednog drveta koje raste u predelu Gomena (Nova Kaledonija); upotrebljava se kao blago antiseptičko sredstvo i za ublažavanje bolova Gomora (hebr.) mit. grad u Palestini koji je, zbog svojih grehova, zajedno sa Sodomom izgoreo u sumporu i smoli; otuda: fig. grad ogrezao u grehu. gonagra (grč. gony koleno, agra plen) med. reuma u kolenima; up. hiragra i podagra.

gonade

179

gravat

gonade (nlat. gonades) zool. spolne žlezde. gonalgija (grč. gony koleno, algos bol) med. bol u kolenu, kolenobolja; gonatalgija. gonartritis (grč. gcmy, arthron) med. zapal>enje kolena. gonatalgija (grč. gony, gonatos, algos) med. v. gonalgija. gong (kin.) ručni doboš Kineza i Indijana-ca; muz. orkestarski instrument u koji se udara drvenom maljicom, ima oblik zdele, sliven od 78% bakra i 22% cinka; zvučni tanjir u koji se, u kućama, na brodovima i dr. mestima udara i tim, mesto zvonom, daje znak za obed i dr. gongorizam pretrpan slikama, bombastičan i suviše kitnjast stil, nazvan po špan-skom pesniku L. de Gongori (1561—1627). gongoristi pl. učenici i pristalice španskog pesnika Gongore, koji su pisali po ugledu na njegov način pisanja; up. gongorizam. gongrona (grč. gongros) med. izraštaj na vratu, guša. gongros (grč. gongros) med. okrugao čvornovit izraštaj. gondola (ital. gondola) uzan venecijanski čamac sa veslom; rečni čamac za uživanje; korpa na vazdušnom balonu. gondolijer (ital. gondoliere) onaj koji tera goidolu. gondolijera (ital. gondoliere) pesma venecijanskih gondolijera; up. barkarola. goniometar (grč. gorua, ugao, metron) instrument za merenje uglova, uglomer. goniometrija (grč. gonia, ugao, metria) geom. nauka o merenju i izračunavanju uglova, deo trigonometrije i matematičke analize. gonitis (grč. gony koleno) med. zapaljenje kolena. gonokoka (nlat. gonococcus) med. vrsta bakterija koje izazivaju triper (kapavac), nalazi se u gnoju tripernog oboljenja. gonoreja (grč. gone seme, geo curim, tečem) med. kapavac, triper. gonohorizam (grč. gone, chorizo odvojim, rastavljam) biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo muške ili samo ženske spolne organe (za razliku od dvospolnosti). gonfalonijer (ital. gonfaloniere) zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marino u srednjem veku; policijski činovnik u pokrajinama bivše crkvene države. gopak (ukr. gopak) ukrajinska narodna igra. gorgona 1. mt. fantastično žensko biće u grčkoj mitologiji sa zmijama umesto kose i vrlo ružnog izgleda 2. zool. pl. red zoofi-ta koje žive u račvastim kolonijama pričvršćenim za morsko dno. gorgoncola, gorgonzola (fr. gorgonzola, ital. gorgonzola) vrsta mekog sira s glji-vicama plesni (prema ital. gradiću Gorgonzola, u kome se proizvodi).

Gordijev čvor (lat. nodus Gordius) teškoća koja izgleda nesavladljiva, zadatak koji se može samo silom rešiti (frigajski kralj Gordije uvezao je rudu i jaram na svojim kolima čvorom koji niko nije mogao razdrešiti, dok ga nije Aleksandar Veliki rasekao mačfi). gorž de pižon (fr. gorge de pigeon) boja golubijeg vrata. gorila zool. najveći čoveku sličan majmun, visok preko 2 t, živi po prašumama srednje i zap. Afrike, meñu današnjim majmunima najjači i najdivljačniji; ranije su ga zvali „šumski čovek". gota (nem. Gothas) veliki nemački vojni aeroplan za bombardovanje, nazvan po fabrici vagona u Goti koja ih je izrañivala za vreme prvog svetskog rata. gotika umetnički stil koji se, polovinom HP veka, pojavio u Francuskoj i odatle, postepeno, raširio po celoj Zapadno j Evropi. Glavna karakteristika gotske umetnosti, koja se oslobodila od tradicija antike, jeste: veliko bogatstvo mašte, šiljatost formi i umetnički individualizam, koji je često prelazio u bizarnost i grotesku (slikarstvo, plastike, graćevi-narstvo i pismo- gotica). gotica nemačka azbuka koja je, pod uticajem gotskog stila, postala u HŠ veku i koja ima jako ornamentalan karakter; pr. go-tički. gotski pr. koji pripada Gotima ili se tiče Gota, starogermanskog naroda; starone-mački, Gotima svojstven; gotski jezik sta-ronemački jezik od XI—XV veka; gotski stil v. gotika; fig. starinski. gotski stil v. gotika. gouda punomasni sir, obično obložen crvenim voskom, iz holandskog grada Goude; gauda. gofraža (fr. gaufrage) utiskivanje šara, mustra na tkaninu; utisnute šare, mustre; up. gofrirati. gofrirati (fr. gaufrer) pomoću zagrejanih metalnih ploča ili valjaka u koje je urezana neka šara, izvesna mustra, udariti šare na tkaninu, kožu, hartiju, tapete i sl., naročito tzv. gofrir-mašinom. goč (alb. goc) bubanj, doboš (obično veći). grabelaža (fr. grabelage) trg. čišćenje robe, trebljenje robe. grabe (fr. grabeau) trg. v. fusti. grav (fr. grave) l. gram. v. gravis. grav (fr. graves) 2. vrsta belog i crnog bordoskog vina, nazvana po kraju Grav u departmanu Žirond. gravamen (lat. gravamen) prav. žalba, tužba; teret, namet; pl. gravamina. gravancija (lat. gravare otežavati, gravan-tia) pl. prav. otežavajuće okolnosti. gravat (lat. gravatus) prav. podnosilac žalbe, uvreñeni; takoñe: okrivljeni, osumnji-čeni.

gravacija

180

graduelan

gravacija (nlat. gravatio) prav. otežavanje, terećenje, opterećivanje. grave (ital. grave) l. muz. ozbil>no, veoma lagano, svečano, dostojanstveno; grave-mente. grave (lat. grave) 2. teško; važno, ozbiljno; o tonu: duboko. gravemente (ital. gravemente) v. grave 1. graveolentan (lat. gravis težak, olere mirisati, graveolens) jaka i neprijatna mirisa. graver (fr. graveur) rezač, onaj koji gravira (drvorezac, kamenorezac, čelikorezac, bakrorezac, pečatorezac). gravida (lat. gravida) trudna, teška, bremenita, zdetna žena. gravidirati (lat. gravidare) oploditi, za-trudniti, obremeniti; zatrudneti, ostati bremena, biti u drugom stanju. graviditet (lat. graviditas) trudnoća, bremenitost, zdetnost. gravimetar (lat. gravis težak, grč. metron mera) fiz. v. areometar. gravimetrija (lat., grč.) deo geofizike koji se bavi proučavanjem Zeml>ine teže. gravira (fr. gravure) v. gravura. gravirati (fr. graver) 1. rezati, urezivati, praviti razne crteže, u drvetu, metalu, dragom kamenu i dr. gravirati (lat. gravare) 2. teretiti, optere-titi, opterećivati; fig. stavljati na teret, zadužiti, zaduživati. gravis (lat. gravis) gram. teški akcenat, akcenat koji ide s leva na desno ( ), u grčkoj i francuskoj gramatici. gravisimo (ital. gravissimo) muz. veoma ozbiljno; up. grave 1. gravitacija (nlat. gravitatio) fiz. teža, privlačna sila izmeñu materijalnih delića u vasioni, pod čijim se uticajem vrše kretanja nebeskih tela. gravitet (lat. gravitas) ozbiljnost, dostojanstvenost, svečano držanje, važnost; kru-tost, ukrućenost, pridavanje važnosti samome sebi; muz. dubina; kon gravita (ital. sol gravita) muz. sa dostojanstvom, ozbiljno. gravitetski (lat. gravitas) ozbiljan, dostojanstven, svečan; koji se pravi važan, sa usiljenim dostojanstvom. gravitirati (nlat. gravitare) fiz. težiti, biti težak, ispoljava™ težu, svojom masom težiti, približava™ se nekom drugom telu; fig. težiti nečemu, biti naklonjen kome ili čemu. gravura (fr. gravure) rezbarstvo, rezbarska veština; urezak, lik (ili: slovo, znak) urezani u drvetu (ili: metalu, kamenu i

dr.).
grad (lat. gradus) stepen, stupanj; mat. trista šezdeseti deo puno ga ugla; fiz. podeljci lestvice, skale fizičkih instrumenata (termometara, areometara, elektrometara i dr.); čin, klasa (u službi). gradacija (lat. gradatio) postepenost, postupnost, stupnjevitost; ret. postupnost, način izlaganja u kojem se predstave reña-

ju postupno jedna za drugom po jačini: od slabijih se prelazi ka jačim, sve do najjače, da bi se na nju obratila što veća pažnja i izazvao što jači utisak (klimaks); slik. neprimetno prelaženje iz boje u boju. gradevole (ital. gradevole) muz. ugodno, prijatno, privlačno. gradele (ital. gratella) gvozdena rešetka za pečenje mesa, ribe i sl.; up. roštilj. gradijacija (nlat. gradiatio) podela na stepe-ne (geografskih karata); podela na stepena (termometra i dr.). gradijent (lat. gradi koračati, tresti) 1. stepen (ili: stupanj) pada, stepen (ili: stupanj) uspona (puta, koloseka), iznos nagiba prema vodoravnom pravcu; 2. deo nevodoravnog puta; 3. srazmerni iznos po-rasta ili pada barometra ili termometra pri prelasku iz jednog mesta u drugo. gradijenta (lat. gradi koračati) visinska linija železničke pruge. gradirati (lat. gradus) oplemeniti, popraviti, poboljša™ vrednost čemu (npr. gradirati zlato dati zlatu jaču boju); u sola-rama: od prirode slanu vodu postepeno koncentrisati i dati joj veću slanoću; izmeriti stepene (grade) jačine, npr. rakije. graditamente (ital. graditamente) muz. prijatno, usrdno, dopadljivo. gradl (nem. Gradel) vrsta pamučne tkanine sa utkanim šarama, mustrama, upotrebljava se za rublje. grado (ital. graño) muz. postepeno, postupno (kada note idu od jedne linije drugoj). gradualan (nlat. gradualis) postepen, postu-pan; koji se odnosi na stepen ili: čin, položaj. gradualizam (lat. gradus stepen) postepenost, postupnost; "ol. izraz kojim se obe-ležava politika >* taktika engleske radničke stranke (laburista) koja teži ostvarenju socijalizma putem reformi. gradualna disputacija učeno raspravljanje ili polemičan spis u cilju postignuća nekog čina na velikim školama Zap. Evrope. gradualni sistem prav. odreñivanje reda nasledstva prema stepenu srodstva. graduat (nlat. graduatus) onaj koji je dobio neku akademsku titulu (bakalareus, licencijat, magistrat, doktorat). graduator (nlat. graduator) onaj koji ili ono što deli na stepen (ili: stupnjeve); na-prava koja deli neku liniju, krivu na male pravilne delove; med. aparat koji podešava dužinu varnica pri lečenju električnom strujom. graduacija (nlat. graduatio) deljenje (ili: podela) na stepene, stupnjeve; gram. poredba prideva, komparacija; davanje akademske titule na velikim školama. graduelan (lat. gradus stepen, fr. graduel) v. gradualan.

graduirati

181

granirati

graduirati (nlat. graduare) podeliti na ste-pene (ili: stupnjeve), obeležiti stepene (na termometru i dr.); dati nekome izvesnu akademsku titulu, neko zvanje; fig. postepeno menjati jačinu nečemu naviše ili naniže, postepeno povećava™, pojačava-ti, smanjivati itd. gradus kognacionis (lat. gradus cognationis) prav. stepen srodstva. gradus prohibitus (lat. gradus prohibitus) prav. zabranjeni stepen, stepen srodstva u kojem se ne može sklopiti brak. gram (grč, gramma mala težina, fr. gramme, nem. Gramm) masa kubnog centimetra destilovane vode na 4°S; težina koju ima jedan gram jeste sila kojom gram-masa pritiska na podlogu koja je drži ili kojom vuče konac o koji je obešena; jedinice veće od grama su: dekagram=10 g, hektogram—100 g, kilogram= 1000 g, miri-jagram= 10000 g ili 10 kg; milion grama ili 1000 kg= l tona; jedinice manje od grama su: decJnram=1/10 g; centigram= 1/100 g; miligram—1/1000 g. gramatizirati (grč. gramatike) formalisti-čki proučavati jezik, zanemarujući se-mantičku (značenjsku) i funkcionalnu stranu jezičkih pojava; suvoparno predavati ili učiti gramatička pravila. gramatik (grč. grammatikos) v. gramatičar. gramatika (grč. grammatike) nauka o jeziku i njegovim zakonima (može biti: opisna, uporedna i istorijska). gramatikalvi (lat. grammaticalis) koji se tiče nauke o jeziku ili spada u nauku o jeziku; up. gramatički. gramatičar (grč. grammatikos) onaj koji proučava zakone jezika; poznavalac jezika; učitelj jezika; gramatik. gramatički (lat. grammaticus) koji je u skladu sa zakonima i pravilima nauke o jeziku; up. gramatikalni. gramatolatrija (grč. gramma, latrefa obožavanje) obožavanje slova, tj. slepo verovanje svemu što je napisano i naštampano sa zapostavljanjem slobodne delatnosti duha. gramatologija (grč. gramma, logia) načela i uputstva o sastavljanju jedne gramatike; nauka o poznavanju rukopisa po njegovim bitnim osobinama. gram-atom, fiz. masa nekog elementa ili jedinjenja jednaka njegovoj atomskoj masi izraženo} u gramovima. gramina (lat. gramen trava, gramina) pl. bot. v. graminee. graminee (nlat. gramineae) pl. bot. trave. graminozan (lat. graminosus) travan, obrastao travom, bogat travom. gram-kalorija fiz. v. kalorkja. gramofon (grč. gramma, phone glas) usavršeniji oblik fonografa, aparat kojim se čovečji glas ili topovi muzičkih instrumenata upisuju na obrtni voštani valjak ili obrtnu voštanu ploču, tako da se

docnije mogu po volji, ponovo proizvesti (reprodukovati). gran (lat. granum zrno, zrnce) zrno, grumi-čak; ranija jedinica za merenje malih težina, naročito u apoteci= 0,073 g; up. gren. granalije (nlat. granalia) pl. metalna zrnca, metalna sačma, naročito granuliranjem isitnjeno gvožñe i bakar. granat (lat. granum, nlat. granatus zrnat, koji ima zrnca se lapis kamen) št. veoma rasprostranjen mineral, velike tvrdoće, lepog staklastog sjaja, crvenkast; ima ga više varijeteta. granata (lat. granum, ital. granata, nem. Granate) voj. valjkasto artiljerijske zrno sa jakim razornim punjenjem koje se, kad je bačeno iz topa i udari u zemlju ili kakav drugi čvrst predmet, rasprskava na mnogo sitnih delova i ima razorno dejstvo. granatina (nem. Grana+ine) vrsta jake svile, naročito za crne čipke. granginjoleskan (po imenu pariskog pozorišta Grand Guignol) uzbudljiv, jeziv, strašan. granginjolstvo poz. negovanje uzbudljivih i nastranih pozorišnih komada (kakve naročito prikazuje parisko pozorište Grand Guignol). grand (šp. grande) 1. velikaš, dostojanstve-nik, član visokog plemstva u Španiji; v. grandi. grand (fr. grand velik) 2. igra karata u kojoj se, bez aduta, pravi najveći broj bodova (štihova); grando. grand (fr. grand, lat. grandis) 3. veliki, važan, otmen. grandeca (šp. grandeza, ital. grandezza) dostojanstvo jednog granda; oholost, gordost, oholo držanje; kon grandeca (ital. sop grandezza) muz. sa dostojanstvenošću, ponosito, gordo. grandi (šp. grandes) pl. od HŠ veka članovi najvišeg naslednog plemstva u Španiji, sa mnogim povlasticama, privilegij ama; up. grand 1. grandiozan (nlat. grandiosus) veličanstven, uzvišen, velikolepan. grandiozitet (nlat. grandiositas) veličanstvenost, uzvišenost, veliko lepnost; grandioznost. grandioznost v. grandiozitet. grand mod (fr. grande mode) velika moda, tj. ono što je najnovije u modi. grando (ital. grando) l. v. grand 2. grande (1. grando) 2. grad, tuča; med. čmičak u oku. grandoman (lat. grandis- velik, grč. marua .ludilo) v. megaloman. grandomanija (lat., grč.) v. megalomanija. granirati (nlat., ital. granare) zrnati, praviti (ili: izrañivati) u obliku zrna (npr. kožu); u bakrorezu; dati površini zrnast izgled.

granit

182

grafičko prikazivanje

granit (lat. granum, fr. granit) min. najrasprostranjenija složena gromadna stena, čiji su glavni sastojci: kvarc, feldspat i liskun. granolit (ital. grano zrno, grumičak, grč. lithos kamen) smesa od granita i cementa koja se upotrebljava za popločavanje, kal-drmisanje ulica. gran pri (fr. grand prix) velika nagrada, tj. prva nagrada. grai-senjer (fr. Grand-Seigneur) „veliki gospodar" (titula turskih sultana). granu laci ja (nlat. granulatio) zrnjenje, pretvaranje u zrna, pravljenje zrna, prerada (npr. metala) u zrna; med. zamlaćivanje rana, stvaranje granulacionog tkiva, zamlad; granuliranje. graiulaciono tkivo med. tkivo koje se razvija pri zaceljivanju rane u obliku crvenka-stih, jedrih i nabubrelih bradavičica i kvržica. granuliranje v. granulacija. granulirati (nem. granulieren) pretvarati, pretvoriti u zrnasto staše; granulirati se zarasta, zarastati putem granulacije, granulirati (nlat. granulare) zrniti, pretvarati (ili: prerañivati) u zrna; med. zamladiti, zamlañivati, zaceljivati stva-ranjem na rani granulacionog tkiva; pr. granuliran. gravuliforman (nlat. granuliformis) bog. u obliku zrna, zrnast. granuloza (lat. granulum zrnce) čep- granulozno zapaljenje očiju, egipatska okobolja, trahoma. gravulozan (lat. granum, nlat. granulosus), zrnast, zrnat. granulozitet (nlat. granulositas) zrnatost, zrnastost. granulom (nlat. granuloma) med. otok koji se sastoji od granulacionog tkiva, zamlad-nik. granului (lat. granulum) zrnce; in granulis (lat. in granulis) u zrncima. granum salis (lat. granum šališ) zrno soli, tj. malčice pameti, razboritosti, rasuñivanja; kum grano salis (lat. sit grano šališ) sa zrnom soli, tj. zdravim, pravilnim razumevanjem, sa malo duha (soli u glavi) „posoljeno", a ne bukvalno (shvatiti nešto). granceola (ital. grance(v)ola) kol. vrsta morskog raka, Maja squindo. gras (fr. grace, lat. gratia) milost, pomilovanje, oproštaj; ljubav, naklonost; ljup-kost, milina, draž. grasirati (lat. grassari) uzimati maha, preovlañivati, pustošiti, širiti se, raspro-stirati se (za bolesti). gratakež (ital. grattacacia) rende, trenica, ribež. graten (fr. gratin) kup. način gotovljenja jela tako da se uhvati kora preko jela; jelo zgotovljeno na taj način, jelo s korom.

gratinirati (fr. gratiner) kup. peći tako da se uhvati kora, da se zapeče. gratis (lat. gratis) badava, besplatno, džabe. gratist(a) (lat.) ñak koji dobiva besplatno hranu, blagodejanac; gratuist. gratifikacija (lat. gratificacio) poklon, dar, darivanje, nagrada. gratificirati (lat. gratif icari) darovati, ob-dariti, počastiti. gratuist(a) (lat. gratuitus) v. gratist. gratuit (lat.) v. gratist. gratuitet (nlat. gratuitas) nezaslužena ljubav ili milost; besplatnost. gratulant (lat. gratulans) onaj koji čestita; gratulator. gratulator (nlat. gratulator) v. gratulant. gratulacija (lat. gratulatio) čestitanje, če-stitka. gratulirati (lat. gratulari, gratus) čestitati, izjaviti radost zbog čega. graf (nem. Graf) prvobitno: viši činovnik; docnije: visoka plemićka i nasledna titula; grof. grafaža (fr. graf f age) utiskivanje šara i figura na tkaninu pomoću vrućih ploča. grafsma (grč. grapho pišem) lingv. pismena predstava glasa, slovo. grafija (grč. grapho pišem, opisujem) za-vršna reč u složenicama, znači: opis, opisivanje, nauka (npr. geografija, biografija, etnografija itd.). grafijato (ital. graffiato) v. grafito. trafika (grč. graphike) veština pisanja (ili: crtanja, slikanja); postupak pri umnožavanju književnih i umetničkih dela. grafit (grč. grapho pišem) min. tamnosive do crne boje, mek, mastan i jako metalne sjajnosti ugljenik. grafito (ital. graffito) mozaičko ukraša-vanje podova i zidova od mermera; bojadi-sanje zidova sivom vodenom bojom, tako što se na zid, koji je prethodno premazan crnom bojom pa potom okrečen belo, ugrebe neka šara tako da crna osnova prosijava; grafijato. grafičke veštine svi postupci pri reprodukovanju i umnožavanju pisma, slika ili crteža pomoću ploča ili pečata: drvore-stvo, litografisanje, bakrorezačka i če-likorezačka veština, zatim: fotolito-LJafija, cinkografija, autotipija i dr. grafički (grč. graphikos) koji pripada veštini pisanja, crtanja, slikanja, ili se tiče veštine pisanja, crtanja ili slikanja; pisan, predstavljen slovima, prikazan crtežno. grafičko prikazivanje slikovito, crtežno prikazivanje rezultata dobivenih proučavanjem izvesnih činjenica, koje, mesto cifara i niza cifara (tabela), prikazuje dobivene rezultate pomoću crteža i pro-storne slike; podvrste su: dijagram, kar-Torpaia i dr.

grafodrom

183

griz

grafodrom (grč. grapho pišem, dromos trčanje, trk) veštak u brzom pisanju. grafodromija (grč.) brzo pisanje, veština brzog pisanja. grafolog (grč. grapho pišem, logos) stručnjak (ili: veštak) u poznavanju karaktera jednog čoveka po njegovom rukopisu; u kriminalistici: veštak u utvrćivanju istovetnost izvršioca falsifikata, navršenih menjanjem sopstvenog rukopisa, pisanjem levom rukom, podražavanjem tuñeg rukopisa itd. grafologija (grč. grapho, logia) nauka (ili: veština) da se po rukopisu čoveka objasni njegov karakter, moralne i intelektualne osobine uopšte. grafomanija pomama ili strast pisanja. grafometar (grč. grapho pišem, metron) naziv raznih matematičkih instrumenata, naročito uglomera. grafospazmus (grč. grapho, spasmos grč) med. pisarski grč; up. mogigrafija. grafostatika (grč. grapho, statizo stavim) teh. grafičko ispitivanje, pomoću crtanja, postojanosti jedne konstrukcije, koje se odlikuje velikom jednostavnošću i preglednošću (za razliku od računske, ana-litičke metode). Grahamov hleb po lekaru i vegetarijancu Silvestru Grahamu (Graham, 1794—1851) nazvali hleb od pšenične i ječmene jar-me, bez kvasca. Upotrebl>avaju ga oni koji pate od želuca, naročito od šećerne bolesti. gracija (lat. gratus, gratia, ital. grazia) zahvalnost, blagodarnost; milost, naklonost, ljubav koja se nekom ukazuje; lepota, ljupkost, milina, dražesnost; kon gracija (ital. con grazia) kuz. sa ljupkošću, umilno. Gracijani dekretum (lat. Gratiani decretum) prav. prvi deo Corpus juriš canonici, nazvan po italijanskom kaluñeru Gracijanu koji je, oko 1150, skupio i priredio zbirku svih dotadašnjih izvora crkvenog prava. gracije (lat. Gratiae) pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline kod starih Rimljana: Aglaja, Eufro-sina i Talija; up. haritine. gracilan (lat. gracilis) vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan. gracilitet (lat. gracilitas) vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost. graciozamente (ital. graziosamente) muz. v. graciozo. graciozav (lat. gratiosus) ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat. gracioznost (lat.) ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost. graciozo (ital. grazioso) muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. grev (fr. greve) peskovita obala; negdašnje gubilište u Parizu (za vreme revolucije); zborio mesto besposlenih radnika; fig. obustava rada, štrajk.

grevist(a) (fr. greviste) radnik koji je napustio posao, štrajkač. gregorijanski kalendar v. pod julijanski kalendar. grež (fr. grege) trg. sirova, neprerañena svila. grejpfrut (eng. grape fruit) bog. vrsta voća dobivena ukrštanjem limuna i narandže. greka (lat. graecus grčki, graeca) pl. grčke stvari, grčki spisi, grčka dela. greka fides (lat. graeca fides grčka vernost) u poslovičnoj upotrebi za verolomstvo, nedržanje reči, prevrtljivost. grekoman (lat. Graecus Grk, grč. mania pomama, ludilo) preteran poštovalac ili podražavalac onoga što je grčko. grekomanija (lat., grč.) preterana naklonost i ljubav prema svemu što je grčko; slepo ugledanje na ono što je grčko. gremij(um) (lat. gremium) krilo; sredina, društvo, udruženje, kolegijum. gren (fr. grain, lat. granum zrno) jedinica za merenje finih i sitnih stvari (dijamanata, bisera, medicinskih stvari i dr.); jaje od svilene bube; up. gran. grenadina (fr. grenadine) gruba pamučna, vunena ili svilena tkanina za gornje ženske haljine; crne svilene čipke iz Liona; vrsta platna tkanog slično damastu. grenadir (fr. grenadier) voj. prvobitno: pešak odreñen za bacanje bombi, bombaš; docnije: jezgro pešadije. grenaža (fr. grenage) zrnasto pozlaćivanje, naročito delova časovnika. trenirati (fr. grain) v. granirati. grefirati (fr. greffer) med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu. grecizam (lat. Graecus Grk) osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakteristično; oblik u nekom drugom jeziku napravljen prema grčkom obliku; up. helenizam. grecizirati (lat. Graecus) pogrčiti, pogrča-vati, napraviti Grkom, pojeliniti; raditi u grčkom duhu; govoriti ili pisati grčki; osobenosti grčkog jezika unositi u drugi jezik, davati grčki oblik. grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost. grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu. grecitet (lat. graecitas) grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duha i jezika. grešlja (nem. Groschel) stari austrijski bakarni novčić, grošić. gri (fr. gris, nem. grau) siv, sur; sed; gri d'len (fr. gris de lin) lanena boja, boja lana. griveliran (fr. grivele) poprskan sivim i belim pegama kao drozd, pirgav. grivenik (rus. grivennik) stari ruski srebrni novac od 10 kopejki. griz (nem. Gries) krupno samleveno brašno; vrsta jela od tog brašna.

griza]

184

grosist(a)

grizaj (fr. grisaille) slikanje sivom bojom sa raznim osenčavanjima; mešavina sive i bele kose u vlasuljama (perikama); beo i crn sitno kariran štof. grizeta (fr. grisette) l. sirota devojka koja živi sa kakvim mladim čovekom, naročito studentom, u divljem braku, ali mu je verna i odana drugarica (izraz postao po haljini od običnog sivog štofa — grisette — kakve su nosile mlade radnice); 2. vrsta vunene tkanine pomešane sa lanom, svilom i dr.; siva domaća haljina. grijada (fr. grillade) kuv. meso pečeno na roštilju, ćulbastija. grijaža (fr. grillage) rešetka; zagrevanje metala pre topljenje; sagorevanje (na vazduhu); prženje; roštilj s mesom; prženi bademi. grijer (fr. gruyere) vrsta finog švajcar-skog kravljeg sira (po istoimenom selu u kantonu Frajburg). gril (eng. grill, fr. gril) roštilj za pečenje; prženica. grilrum (eng. grillroom) gostionica u kojoj se jela (meso) pred očima gostiju peku na roštilju, ćevabdžinica; lokal za doručko-vanje. grimasa (fr. grimace, lat. grimacea) kreveljenje, bekeljenje; iskrivljeno (ili: iscereno) lice; fig. pretvaranje, pritvorstvo, licemerstvo. grimasirati (fr. grimacer) kreveljiti se, bekeljiti se, praviti iskrivljeno lice, grimase; fig. pretvarati se. grinbeks (eng. greenbacks) pl. novčanice, banknote Sjedinjenih Američkih Država (zbog zelene poleñine). Grinič predgrañe Londona, kroz koje, na mestu gde se nalazila stara opservatorija, prolazi početni Zemljin meridijan. Grin-park (eng. Green-park) Zeleni zverinjak (šetalište u Londonu). grin-rum (eng. green-room) „zelena soba"; u engleskom pozorištu: soba za glumce koji nisu zauzeti na pozornici, nazvana po tome što su nekada glumci čekali na red da iziñu na pozornicu u jednoj zelenoj senici. grinta (nem. Grind) med. parazitna, zarazna kolena bolest kod dece, s krastama na glavi i opadanjem kose, strup. grin horn (eng. green horn) novajlija, početnik, žutokljunac. grincajg (nem. Griinzeug) kuv. zelen, naročito za supu. grip (fr. grippe) med. vrsta kataralne, pri-lepčive i veoma zarazne groznice sa visokom temperaturom, vrled, vrlesija, kunja-lica, rorina; influenca. gripoza (grč. grypos kriv, kukast) med. krivljenje noktiju u obliku kandži; grifoza. gris (nem. Griess) žito mleveno u zrnca sa prečnikom 0,2-1,5 mm bez mekinja. grif (nem. greifen, hvatati, Griff) l. sp. hvatanje, hvataj, način hvatanja (protivnika u

borbi, naročito u rvanju i boksovanju); drška, držalje, rukohvat, balčak. grif (fr. griffe) 2. potpis žigom; žig sa potpisom. grif (grč. grypos) 3. kit. životinja sa lavljim telom a orlovskom glavom i krilima, često kao motiv u vajarstvu i umetničkom zanatstvu. grif (grč.) 4. 3007. beloglavi sup. grifoza (grč. grypos) ned. v. gripoza. grifon (fr. griffon) pas ptičar čupave dlake, a dugačkih i klempavih ušiju. gro (fr. groš, grosse) glavni deo, najveći deo nečega, npr. gro posetilaca, prihoda itd.; glavni deo zgrade; glavni deo vojske, glavna vojska, glavnina; naziv teških svilenih tkanina; an gro (fr. en groš) trg. naveliko. grobijan (nem. Grobian, der grobe Jan) grub, surov čovek; grubijan. grobijanizam (nem. Grobian) grubost, surovost, divljaštvo. grog (eng. grog) piće od tople vode, šećera i ruma ili konjaka (nazvane po nadimku — Old Grog — pronalazača, engleskog admirala Bernona, iz sredine HUŠ veka, koji je svojim matrozima davao rum pomešan sa vodom). grogi (eng. groggy) koji je u polusvesnom stanju, ošamućen (obično bokser koji dobije teške udarce). grogirati (eng.) dovesti u polusvesno stanje, ošamutiti, potpuno savladati, pobediti nekoga. gro-de-Tur (fr. groš de Tours) jaka svilena tkanina, koja se izrañuje u francuskom gradu Turu; up. pti-gren. gromade (rus. gromade) velika gomila, masa, mnoštvo; geol. velika masa neke magmatske stene, obično nepravilna oblika. gromatik (lat. groma) zemljomer; up. groma tika. gromatika (lat. groma zemljomersko merilo) voj. veština ureñenja i utvrñenja poljskih logora; veština zemljomerenja; obeleža-vanje (kamenjem, koljem), omeñavanje. grombi (eng. crombie) vrsta punije vunene tkanine za zimske kapute; kao pridev: koji je od takve tkanine; krombi. groplan (fr. groš krupan, plan) ono što je snimljene iz neposredne blizine, snimak izbliza, uveličan detalj neke scene. gros (nem. Groš) trg. 144 komada neke robe: 12 tuceta. gros-veit (eng. gross-weight) trg. bruto težina. groserija (fr. grosserie) trgovina naveliko, velikoprodaja; grubi predmeti od gvožña, gvožñarska radnja. groseto (ital. grossetto) trg. polovina jednog grosa. grosist(a) (nem. Grossist, fr. grossier) trgovac koji se bavi kupovinom i prodajom robe u velikim količinama, naveliko, veletrgovac.

grosmam a

185

gulaš

grosmama (prema nem. Grossmutter) baka, baba. groso modo (nlat. grosso modo) farm. grubo isticano ili isečeno (na propisima za pravljenje lekova); fig. bez tančina, u najglavnijim potezima. groshandl (nem. Grosshandel) trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina. groshendler (nem. Grosshandler) trgovac naveliko, velikoprodavac. grotesk (fr. grotesque) vrsta stilizovanih štamparskih slova. groteska (ital. grotla, grottesco) fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih oblika, prvobitno upotre-bljavan u antičkim termama i grobnicama (grotta pećina) a od kraja XV veka u dekorativnom i plastičnom slikarstvu; lit. duhovita, oštro poentirana kratka priča ili drama koja prikazuje neobične dogañaje i ličnosti (Šo, Vedekind, Evers); ekstreman i neprirodan pokret pri igranju (izraz postao odatle što su u ruševinama Titove palate u Rimu, koje su se zvale grote, nañene svakovrsne fantastične slike). groteskan (ital. grottesco, fr. grotesque) fantastičan, neobičan, čudan, preteran, neprirodan; smešan, nastran; groteskni igrač baletni igrač koji pravi komične pokrete i skokove. grof (nem. Graf) v. graf. groš (nlat. grossus debeo novac, nem. Groschen) naziv za srebrni novac razne vrednosti kod Francuza, Nemaca, Čeha i dr.; u Srbiji groš je vredeo 20 para grubijan (nem. Grobian) v. grobijan. grum (eng. groom) hotelski momak, sluga (obično dečak); konjušar. grund (nem. Grund) osnova, podloga, temelj; zemljišta, zemlja za obrañivanje; slik. prvo premazivanje bojom, površine na kojoj će se raditi slika; grunt. grundirati (nem. grundieren) napraviti osnovu (ili: temelj) u slikarstvu: površinu (platno, zid) prvi put premazati i na taj način pripremiti je za primanje boja; gruntirati. grunt (nem. Grund) v. grund. gruntirati v. grundirati. gruntovnica (nem. Grund) zemljišna, ba-štinska knjiga sa podacima o nepokret-nim imanjima jedne katastarske opštine; vodi se u sudu. trup (fr. group) zapečaćen oveći paket sa novcem, novčano pismo. grupa (fr. groupe, ital. gruppo) skupina, skup, gomila, hrpa. grupacija (fr. groupe, nem. Gruppe) grupa, skup; grupisanje; prestrojavanje, pregrupisavanje. grupirati (fr. grouper) skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu, skupinu; grupisati. grupisati (fr. grouper) v. grupirati.

gu (fr. gout, lat. gustus) ukus; miris; fig. sklonost, naklonost, odanost, ljubav prema čemu; a son gu (fr. a son gout) po svom ukusu. gua.-- (šp. gua...) v. gva... guano (šp. guano, fr. guano) v. gvano. guaš-slikarstvo (fr. gouache, ital. guazzo) slikanje (ili: bojadisanje) gumiranim vodenim bojama (naročito se primenjuje u bojadisanju tapeta, lepeza i dr.); gvaco. guba (arap. quba, tur. kuba) poznata kožna bolest, lišaj, lepra. gubernator (lat. gubernator) krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner. gubernije (nlat. gubernium) oblast, pokrajina, provincija. guvernadur (ital. governatore) zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gorom (kao glavni svetovni starešina; kasnije nasledio zvanje u plemenskoj hijerarhiji). guvernanta (fr. gouvernante) vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, namesnica. guverner (fr. gouverneur) glavni komandant vojnog okruga (ili: provincije, kolonije, grada ili tvrñave); u Sev. Americi: najviši državni službenik, upravnik npr. banke; namesnik; vaspitač (prinčeva itd.). guvernirati (fr. gouverner, lat. gubernare) krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati. guvernman (fr. gouvernement) vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo, upravništvo; upravna oblast, vojni okrug; stan Zgpravnika, name-snika i sl. gud baj! (eng. good bye = good be uoi) zdravo, zbogom. gudok (rus. gudbk) ruski muzički instrument (violina) sa tri žice. gudron (fr. goudron) l. hem. katran, gust crn ostatak pri destilaciji parafinskog ulja; upotrebljava se mesto asfalta. gudron (fr. goudronne) 2. katranom namazana hartija za izolovanje vlage. gudronirati (fr. goudronner) katranisati, mazati (ili: namazati) katranom. gudtemplerski red (eng. Order of Good Templars) „red dobrih hramovnika", po ugledu na slobodno zidarstvo sprovedena organizacije za najstrože uzdržavanje od alkoholnih pića. gud form (eng. good form) prikladan oblik, tj. lepo i pristojno ponašanje, ton koji vlada u finom društvu, lep način ponašanja i izražavanja u društvu; pitomost i vasgštanost u ličnom ophoñenju. gulanfer (arap.-pere. gulambare, tur. gulam-rage homoseksualac) beskućnik, skitnica, probisvet; spadalo, mangup. gulaš (mañ. gulyas) kup. manji komadi goveñeg mesa upirjanjeni sa dosta crnog luka, paprike i kima.

gulden

186

guc

gulden (nem. Gulden) prvobitno zlatan, a posle i srebrn novac u Holandiji i Austriji. guma (grč. komini, lat. gummi) biljka materija koja u vodi postaje sluzasta i lepljiva, ima je u biljnim sokovima i ćelijičnim tkivima; upotrebljava se u čvrstom i ela-stičnom stanju za brisanje hartije, a u tečnom za lepljenje; med. naročita vrsta granulacionog tkiva izazvanog spiroheta-ma sifilisa, javlja se u obliku sitnih čvorića ili čvorova u veličini kokoši-jeg jajeta, sifilistični izraštaj, sifi-lom. gumalastika v. gumilastika.

gumarabika v. gumi-arabika.
gumi-arabika (lat. gummi arabicum) arapska guma, lepak. gumigut (lat. gummi, mal. getah) sasušen crvenkastožut mlečni sok nekih tropskih biljaka (upotrebljava se u slikarstvu za pravljenje žute boje, a u medicini kao jako sredstvo za čišćenje). gumielastika v. gumilastika. gumilastika (grč. kommi, elauno vučem rastežem) vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrañen od takve gume; tkani-na protkana gumenim vlaknima. gumina (ital. gomena) debelo uže kojim se vezuju brodovi. gumirabika v. gumi-arabika. gumipasta (lat. gummi, nlat. pasta) farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotrebljava se kao lek protiv kašlja. gumirati (lat. gummi) prevući (ili: prema-zivati, premazati) rastvorenom gumom (npr. poštanske marke); zalepiti. gumoza (lat. gummi, nlat. gummosis) bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gume usled raspadanja ćelijičnog tkiva. gumozan (lat. gummosus) sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav. gungula (pere. gulgule, tur. sulgule) gužva, metež; gomila, mnoštvo; buka, vika, graja. gurabija (arap. gurabiyya ptičji kolač, vra-nin kolač, tur. gurabiye) 1. kolačić od brašna, jaja, šećera ili meda i masla. 2. vrsta sitnih zimskih dinja. gurguran (fr. gourgouran) trg. v. garguran. gurd novčana jedinica Haitija (1 gurd=100 santima). gurman (fr. gourmand) onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obično u značenju: onaj koji voli dobra jela i pića,
sladokusac.

gurmandiza (fr. gourmandise) ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobrim jelima i pićima; slatkiš, poslastica, prislačak, preslačak. gurme (fr. gourmet) poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija; up. gurman. gust (lat. gustus) ukus; volja, ćef, raspoloženje prema čemu; up. gustus. gustati (ital. gustare) l. probati, kušati (jelo, piće i dr.). gustati (ital.) 2. dopadati se, sviñati se, prijati, goditi, biti po volji (nekome). gustiozan (lat. gustus) ukusan, prijatan, koji izaziva dopadanje i volju, npr. jelo, odelo itd. gu starati (lat. gustare) kušati, okušati (jelo); nalaziti zadovoljstvo, uživati u posmatranju nekoga ili nečega (jela, odela, karata pri igri i dr.); lagano sladiti; izazivati ili hteti izazvati dopadanje kod koga za nešto, za koga. gusto (ital. gusto) ukus; kon gusto (ital. sop gusto) muz. v. gustozo. gustozo (ital. gustoso) muz. sa puno ukusa; kon gusto. gustus (lat. gustus) ukus; de gustibus non est disputandum (lat. de gustibus pop est disputandum) posl. o ukusima ne treba raspravljati, tj. svakom je slobodno da misli i voli ono što hoće i šta mu se svidi. guta (fr. goutte, lat. gutta) kap, kaplja; trunka, malčice; med. kostobolja, up. giht. gutaperka (mal. guttah, percha) kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja omekša i postane elastična u vreloj vodi; upotrebljava se za mašinske kaiše, cevi, ñonove i dr., a u medicini, u obliku hartije za zavoje i, rastvorena u hloro-formu, za premazivanje i zatvaranje rana; gutaperka satin koža od gume. gutati» (lat. guttatim) med. u kapima, kapljicama, kap po kap, kapljući. gutacija (lat. gutta kaplja) vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću (večernja rosa). gut d'or (fr. goutte d'or) zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. gutolin (lat, gutta kaplja) mast od voska, terpentinskog ulja i dr. (za obuću). gutural (lat. guttur grlo, grkljan) gram. grleni glas. guturalan (lat. guttur, nlat. gutturalis) grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi. guc (ital. gozzo) vrsta malog čamca sa oštrim pramcem i oštrom krmom; manji parobrod.

A

E I O
18?<G IV,S 215/

O R

d
D, d peto slovo naše ćirilice, šesto naše latinice (D, d) kao skraćenica; d=dinar; A,—da ili datur (lat. da, datur) daj, neka se dade (na receptima); d. t. d. — da tales dozes (lat. da tales doses) daj takve doze; dr, dr=doktor; dr med.=doktor medicine; At phil, dr fil.~ doktor filozofije; del =deleatur (lat. deleatur) neka se briše; d. t.=dekstra manu (lat. dextra manu) desnom rukom; muz. drugi ton S-dur lestvice; fiz. d = skraćenica za dioptriju; hem. Dy =disprozijum. daba (arap.) ñavo, nečastivi; čudovište. dana (tur. dava) parnica, tužba, potraži-vanje. davudžija (tur. dabaci) tužilac, žalilac. dag (tur. dag) brdo, planina, gora; zemlja koja ništa ne donosi; up. Karadag. dageropš (fr. Daguerre, grč. typos otisak) fot. naprava, koju je 1838. pronašao Dager, koja trajno zadržava sliku stvorenu uticajem svetlosti na hemijski prireñeno] metalnoj ploči. dagerotipija pravljenje fotografija na jod-nom srebru pomoću žive; up. dagerotip. dadaizam (prema fr. dada) nazvani pravac u književnosti i likovnoj umetnosti koji obrañuje predmete iz oblasti besmisleno-ga, primitivnoga i sl. na naročit način. dazimetar (grč. dasys gust, metron mera) fiz. aparat za merenje gustine vazduha. daire (arap. da'ira krug, tur. daire) muz. vrsta udaračkog instrumenta — udaraljka, obruč s nategnutom kožom i praporcima po ivici; def. dajak (tur. dayak) potporanj; motka; dugačak štap za potiskivanje rečnog čamca. dajm (eng. dime) severoamerički novac, deseti deo dolara. dajmonion (grč. daimćnion) fil. ovako Sokrat naziva onaj unutarnji glas koji on smatra božanskim nadahnućem, a koji ga odvraća i opominje da ne učini nešto što bi bilo nepravično, nekorisno ili rñavo. dajning-kar (eng. dining-car) kola za ručavanje; dajning-rum (eng. dining-room) trpezarije, ručaonica. da kapo (ital. da capo) muz. ispočetka, iznova, tj. celu muzičku partiju ponoviti do toga znaka. daktrijadenalgija (grč. dakryon suza, aden žlezda, algos bol) med. oboljenje suznih žlezda. dakrijadenitis (grč. dakryon, aden) med. za.paljenje suznih zklezda. dakriorea (grč. dakryon, geo tečem, curim) med. odviše jako suženje. daktil- (grč. daktylos) 1. predmetaku složenicama sa značenjem: prst. daktil (grč. daktylos) 2. poet. stihovna stopa od tri sloga od kojih je prvi dug, a druga dva kratka (-UU). daktilioglifika (grč. daktylos prst, gly-phein rezati, urezivati) veština rezanja kamenja za prstenje. daktilografija (grč. daktylos, grapho pišem) opisivanje prstenja. daktiliografika (grč. daktylos, grapho) v. daktilioglifika. daktiliomantija (grč. daktylos, manteia proricanje) proricanje iz prstenja, prori-canje pomoću čarobnog prstenja. daktilioteka (grč. daktylos, tithenai staviti) zbirka kamenja za prstenje (gema) naročito grčkog; zbirka otisaka takvog kamenja; juvelirsko sanduče. daktilitis (grč. daktylos) ned. zapaljenje prsta, čir na prstu. daktilogram (grč. daktylos, gramma crta) otisak prstiju. daktilograf (grč. daktylos, grapho pišem) onaj koji piše na pisaćoj mašini. daktilografija (grč. daktylos, grapho) pisanje na pisaćoj mašini. daktilografkinja (grč. daktvlos. grapho) ona koja ume da piše na pisaćoj mašini. daktilologija (grč. daktylos, logia) govor pomoću prstiju, veština iskazivanje misli pomoću prstiju. daktilomantija (grč. daktylos, mantei) proricanje (ili: vračanje) iz prstiju. daktilonomija (grč. daktylos, nomizo mislim, dragim) veština računanja na prste, računanje na prste. daktilosimfiza (grč. daktylos, simphyia) sraslost prstiju na ruci ili nozi. daktiloskopija (grč. daktylos skopeo gledam, posmatram) metod prepoznavanja zločina-ca po individualno] razlici finih liii-

daktiloteka

188

darvinizam

ja na unutarnjoj strani prstiju, na jagodicama; ispitivanje otisaka prstiju. daktiloteka (grč. daktylos tithemi stavljam) med. zavoj kojim se održava povreñeni prst u pravom položaju. daktilotip (grč. daktylos typos otisak) pisaća mašina. dalaj lama vrhovni budistički sveštenik u lamaizmu: obožavani poglavar duhovne i svetovne vlasti u Tibetu. dalak (tur. dalak) l. slezina; 2. otok slezine. dalasi novčana jedinica Gambije; deli se na 100 bututa. dalga (tur. dalga) talasi, talasanje. dalija vot. ljubičasta georgina, nazvana po švedskom botaničaru Dalu (Dahl +1789). Delila (hebr.) v. pod Samson. dalmatika (lat. dalmatica) l. odeća koja se nosila u P veku u starom Rimu; 2. duga gornja odeća pape, biskupa i sveštenika u katoličkoj crkvi. dal senje (ital. dal segno) «uz. v. al senjo. daltonizam slepilo za boje, nesposobnost čula vida da razlikuje boje, naročito crvenu (naziv po engleskom hemičaru Dal-tonu, koji je opažao samo tri boje i prvi opisao ovu pojavu). dama (lat. domina gospoña, fr. dame, ital. dama) gospoña, gospa, žena iz višeg staleža; plemićkinja, vlastelinka; otmena žena koja ume da drži do sebe; figura na kartama za igranje; „kraljica" u šahu. damar (tur. damar) krvna žila. damasen (fr. damassin) poludamast; materija slična damastu. damasirati (fr. damasser) tkati na damast-ski način, šarati (ili: išarati) cvetovima tkaninu. damasket (fr. damasquette) bogata damastska materija sa cvetnim šarama na atlasnoj osnovi. damaskini (po grčkom piscu Damaskinu Suidrtu) zbornici propovedi i beseda pisani na narodnom jeziku, koji se od XVH do HGH v. javljaju kod Srba, Makedonaca i Bugara. damast (ital. damasto) svilena, vunena ili platnene materija sa cvetovima. damasciran išaran, izvezen; up. damast. damascirati (fr. damasquiner) gvožñe ili čelik naročito sečivo noževa i mačeva, zažariti, pa onda zlatom i srebrom išarati (postupak nazvan po sirijskom gradu Damasku). damnatur (lat. damnatur) odbacuje se, zabranjuje se, cenzorska formula kojom se zabranjuje da se neka knjiga, ili neko mesto u njoj štampa. damnatus (lat. damnatus) osuñen; osuñenik. damnacija (lat. damnatio) osuda na večne muke, prokletstvo. damnacio memorije (lat. damnatio memoriae) prav. uništavanje (ili: oštećivanje ili pogrda) uspomene nekog imena, slike, grba i dr.

damnifikat (nlat. damnificatus) onaj koji je pretrpeo štetu, oštećeni. damnifikacija (nlat. damnificatio) nanošenje štete, oštećivanje. damnificirati (nlat. damnificare) naneti štetu, oštetiti. damnum (lat. damnum) šteta, gubitak. Damoklo ime jednog laskavca koji je tirani-nu Dioniziju pozavideo na sreći. Da bi mu pokazao kakva je to sreća, naredio je Dionizije da ga počaste za njegovom trpezom kao kakva kralja, ali mu je obesio iznad glave mač o konjsku dlaku. Otuda Damoklov mač opasnost koja čoveku stalno preti. damper (eng. dump-car) v. kiper. damping (eng. dumping) trg. v. demping. dampfer (nem. Dampfer) parobrod. Danaide (grč.) kit. pedeset kćeri kralja Da-naja koje su po zapovesti oca pobile svoje muževe, zbog čega su osuñene od bogova da u podzemnom svetu nose vodu u amfore bez dna; fig. rad, posao Danaida težak, neuspe-šan posao. daiajski poklon opasan poklon iz neprijateljske ruke, poput onoga drvenog konja, napunjenog najboljim grčkim junacima, koji su Grci (Danajci) ostavili u svom logoru da bi ga Trojanci, smatrajući ga poklonom, uvukli u svoj grad (Vergil: Timeo Danaos et dona ferentes, Bojim se Danajaca i kad darove donose, tj. neprijatelja se treba bojati i kad darove donosi — uvek). Danajci (grč. Danaoi) antički stanovnici Arga na Peloponezu; kod Homera — Grci. dano (ital. danno) trg. šteta, gubitak. danre (fr. danrees) pl. trg. životne namirnice, roba; danre kolonijal (fr. denrees coloniales) kolonijalna roba. dane (fr. danse) ples, igra, igranje. dansivg (eng. dance igrati, dancing) igranka, ples; mesto, lokal (kafana, restoran i dr.) u kome se posetioci mogu zabavljati i plesom. dantel (fr. dentelle) čipka; šara oko strane na knjizi; sve što je izrezane u obliku čipke. dara (tur. dara) težina materijala za pakovanje koja se odbija od celokupne (bruto) težine neke robe. darbizam hilijastička sekta, koju je 1840. osnovao u franc. Švajcarskoj /. N. Darby, koja proroštva Starog i Novog zaveta bukvalno shvata i tumači; pristalice se zovu: darbisti, darbihrišćani; pr. dar-bistički. darvinizam učenje engleskog prirodnjaka Čarlsa Darvina o razvitku i preobražaju u životinjskom i biljnom carstvu, po kome su se sve vrste u organskom svetu razvile, jedne iz drugih, iz prostijih u složenije u borbi za opstanak, prirodnim odabi-ranjem (seksualnom selekcijom) n prilago-ñavanjem okolnostima u kojima su imale

darvinist(a)

189

debankirati

da žive i s kojima su se morale boriti; up. descendentna teorija.
darvinist(a) pristalica Darvinovog učenja; v. darvinizam. dardanarijat prav. zelenašenje, lihvarenje, kupovanje životnih namirnica, naročito žita, da bi im se isterala visoka cena. Izraz potiče od nekoga feničanskog ča-robnjaka Dardanusa, koji je, svojom čarob-nom veštinom, skupljao žito u svoje ambare, pa ga prodavao kad mu je cena bila najviša. dardanarijus (nlat. dardanarius) onaj koji zelenaši žitom; v dardanarijat. dardaneli (grč. Dardanos) pl. dva zamka s obe strane Helesponta, nazvani po starom azijskom gradu Dardaniji, koji je osnovao Dardanos; otuda i ime poznatog moreuza Dardanela. darik staropersijski zlatnik, nazvan po kralju Dariju I. darling (eng. darling) ljubimac, miljenik, dragan. darmar (pere. tarmar, tur. tarumar) zbrka, nered, metež. darsonvalizacija med. kada se naizmenično struje vrlo visokog napona (Tesline struje) upotrebljavaju za lečenje nervnih i dr. oboljenja, metod nazvan po franc. fi-ziologu Ž. D'Arsonvalu (1851—1940). daskal (grč. didaskalos) učitelj. data (lat. dare dati, data) pl. dano, ono što je dano; tat. ono što je poznato; ist. podaci, poznate i utvrñene činjenice. data et akcepta (lat. data et accepta) pl. trg izdaci i primici, izdavaše, i primanje. datar (nlat. datarius) upravnik papske komo-re za molbe i žalbe, datarije. datarija (nlat., ital. dataria) papska komora za molbe i žalbe koja daje crkvene dozvole i zabrane, npr. dispenzaciju, zabranu sklapanja brka i dr. dativ (lat. dativus se. casus) gram. treći pa-dež, padež namene pravca. datizam (grešenje u jeziku, naročito kod onoga kome taj jezik nije maternji; naziv po Datisu, vojskovoñi persijskog kralja Darija I, koji je govoreći grčki upadao u takve greške. datirati (fr. dater) stavljati na akt (ili: pismo i dr.) mesto, dan, mesec i godinu kad je pisano; poticati, imati svoj početak, trjati od. dato (ital. dato) trg. danas, od danas, od dana potpisa (naročito na menicama, kod odreñivanja dana plaćanja). dato-menica trg. ona kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja. datula (ital. dattolo) urma. datum (lat. datum, dare, dati) podatak o vremenu, mestu, danu i mesecu (na aktima, pismima itd.). datum ut retro (lat. datum ut retro) na menicama: naznačivanje istog vremena i mesta kao i na prednjoj strani.

datum ut supra (lat. datum ut supra) na menicama: mesto, dan i godina kao gore. daturin (pere. ta turah) hen. alkaloid koji se spravlja od semena tatule. Dauning-strit (eng. Downing-street) ime londonske ulice u kojoj se nalazi britanske Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo finansija; često se upotrebljava, u diplomatskom i novinskom jeziku, mesto imena ovih britanskih ministarstava. dafnin (grč. daphne lovor) hem. alkaloid koji se nalazi u kori daphne mezereum. dafnomantija (grč. daphne manteia) prori-canje iz lovorove grane bačene u vatru. dahija (tur. dayi ujak, junak, janičarski starešina) silnik koji je nedisciplino-van u odnosu na vlast i državne zakone, a tiranin prema narodu. dahiluk (tur. dayihk) dahijska vlast, nasilne, zulum. dacit min. eruptivna površinska stena, por-firske strukture.

dadžaz v. dadžazmač.
dadžazmač (etiop.) vojna titula u etiopskoj vojsci, manja od titule ras, a znači što i general; takoñe: zapovednik pokrajine; upotrebljava se obično u skraćenom obliku: dadžaz. de (fr. deux, lat. duo) dva, dez-a-de (deux a deux) kod bilijara: dva po dva, dva i dva, par i par. de- (lat. de) predmetak u složenicama sa značanjem 1. odvajanje, rastavljanje, ukidanje (npr. demobilizacije); 2. padanje, srozavanje, snižavanje (npr. devalvacija, degradacija). dealbacija (lat. de-albare pobeliti, ubeli-ti) pobeljivanje (ili: beljenje) metala. deartikulacija (nlat. de-articulatio) med. iščašenje, uganuće. deauracija (lat. de-aurare pozlatiti) pozlaćivanje, pozlata. debakl (fr. debacle) prolom leda; fig. propast, slom, krah. debaklaža (fr. debaclage) mor. krčenje pristaništa, sklanjanje istovarene robe, brodova itd. debaklirati (nlat. de-baculare, fr. debacler) raskrčiti; očistiti, raskrčiti prista-nište, tj istovarene brodove ukloniti iz luke. debalaža (fr. deballage) trg. raspakivanje denjkova i sanduka s robom. debalans (lat. de-, fr. balance ravnoteža) nesaglasnost, neujednačenost, poremećaj ravnoteže. debalirati (fr. deballer) trg. raspakovati denjkove, sanduke s robom. debandada (fr. debandade) voj. borba bez ikakvog reda; rastrojstvo, rasulo; odstupanje u najvećem neredu. debandirati (fr. debander) rasturiti se. rasuti se, prsnuti kud koji. debankirati (fr. debanquer) dobiti ceo bank (u kartama).

debarasiranje

190

deviJater

debarasiranje (fr. debarrassement) uklanja-n>e smetnji (ili: prepreka); osloboñenje od neke brige (ili: tereta). debarasirati (fr. debarrasser) raskrčiti, raspremiti; osloboditi, otresti (nečega). debarbarizirati (lat. de, grč. barbaros) ulju-diti, lišiti grubosti i surovosti. debarkiranje (fr. debarquement) pristajanje, iskrcavanje iz lañe; istovarivanje robe. debarkirati (fr. debarquer) istovariti, istovarivati, iskrcati na kopno; pristati uz obalu. debata (fr. debat) raspravljanje, prepirka, rasprava. debatovati (fr. debattre) pretresa™, raspravl>ati; prepirati se; učestvovati u debati. debent (lat. debens) trg. dužnik. debentura (lat. debentur, eng. debenture) trg. troškovi, carinski predujam koji se zadržava; potvrda prijema. debet (lat. debet) trg. dugovanje, duguje, dug koji neko ima da plati za robu, ili čije plaćanje prodavac očekuje; supr. potraživanje, potražuje. debi (fr. debit) l. trg. prodaja, promet robe; nekog glumca ili pevača na pozornicu, pristupna uloga u kojoj se umetnik prikazuje publici; pristupni govor. debi (fr. debit) l. trg. prodaja, promet robe; prodavanje na malo, krčml>enje. debilitacija (lat. debilitatio) slabljenje, postajanje nemoćnim. debilnost (lat. debilis) med. maloumnost, slaboumnost, umna zaostalost. debiskirati (fr. debusquer) voj. oterati (ili: potisnuti) sa boljeg položaja. debitant (fr. debutant) onaj koji prvi put javno nastupa, naročito na pozornici. debitirati (fr. debuter) l. prvi put se pojaviti; svoju prvu ulogu igrati; držati prvi govor. debitirati (fr. debiter) 2. trg. prodavati, krčmiti; uračunati nešto u dug, optere-titi račun; proneti glas, razglasiti. debito (ital. debito) trg. dug, dugovanje. debitor (lat. debitor) prav. dužnik. debitum (nlat. debitum) trg. dug, dugovanje., deblejirati (fr. deblayer) ukloniti (ili: raskrčiti) otkopanu zemlju; voj. rovove i prokope posle opsade porušiti. deblokiranje (fr. debloquement) voj. osloboñenje od posade; up. deblokirati. deblokirati (fr. debloquer) voj. osloboditi od opsade; nagnati neprijatelja da prestane s opsañivanjem; nm. obrnuta slova, privremeno upotrebljena pri slaganju mesto pravih, opet izvaditi i zameniti ih pravim. debri (fr. debris) ruševine; voj. ostaci trupa, preostala momčad. debrujirati (fr. debrouiller) razmrsiti, raspetljati, rasvetliti, srediti.

deburziranje (fr. deboursement) trg. isplaćivanje; davanje predujma, kaparisanje. deburzirati (fr. debourser) trg. isplatiti, izvršti isplatu, dati predujam, kapari-sati. debuširanje (fr. debouchement) voj. izlaz (ili: izlaženje) iz nekog tesnaca; trg. pro-ña.prodaja robe; put i način da se roba proda. debuširati (fr. deboucher) nešto zapušeno otvoriti, izvaditi zapušač; voj. izvući se iz tesnaca; trg. naći priliku za dobru prodaju robe. dev (pere.) zao duh koji stoji u službi Arimana, boga tame i izvora svega zla u zendskoj religiji i učenju Zaraostra. dova (tur. deve) kamila. devalvacija (nlat. de-valvatio) fin. smenjivanje nominalne vrednosti jedne vrste novca; potpuno povlačenje jedne vrste novca; supr. revalvacija. devalvirati (lat. devalvere) fin. smanjiti (ili: smanjivati) vrednost novcu. devalizirti (fr. devaliser) krasti, ukrasti, porobiti, opljačkati. devalutacija (lat. de-, valuta) napuštanje zvanično utvrñenog kursa po kojem se nacionalna novčana jedinica zamenjivala za zlato ili druge novčane jedinice da bi se posle nekog vremena odredio novi kurs. devanagari (sskr.) „božansko pismo"; pismo kojim se služi više indijskih jezika, meñu njima sanskrt i hindi. devaporacija (nlat. devaporatio) fiz. pretvaranje pare u tečnost. devastacija (nlat. devastatio) pustošenje, opustošavanje, uništavanje, razaranje; opustošenje, opustošenost. deveksan (lat. devehere, devexus) nagnut napred, nizbrdan, nizvodan; kos, strm. developman (fr. developpement) razvijanje, npr. jednog odreda vojske, jedne armije; teh dužina preñena jednim obrtom podnožni-ka točka; arh. izlaganje (ili: predstavljanje) grañevine, u planu, sa svima njenim delovima. deverbativan (lat. de, verbum glagol) gram. koji je izveden od glagola. devergencija (lat. devergentia) nagnutost, naginjanje. devergirati (lat. devergere) nagnuti se, na-ginjati se. devestitura (lat. devestire) lišavanje čina, feudalnog prihoda. deviza (nlat., cš. devisa) lozinka, geslo, načelo; kratka izreka na grbu, zastavi itd.; trg. strana menica, tj. ona koja glasi na stranu valutu i koja treba da se isplati u inostranstvu. deviirati (lat. deviare) skrenuti (ili: okretati) s pravog puta, okretati, skrenuti, odstupiti, udaljiti se. devijater (fr. deviateur) avij. pogonska kotva kod vazdušnih laña.

izbljuvati. degorger) sa duboko iseče-nim haljinama. opadati. izmetanje. degradiran (nlat. v. vitrum staklo. skrušen. degeneracija (nlat. devirginirati (lat. devomere) med. izbaciti. izbaci(vati) loptu u polje. devovere) v. mač. degradirati (nlat. 1900. degenerare) izroñen. degrader) zapostaviti. potpuna odanost. osloboñenje od neke obaveze. izopačenost. lišavanje čina i zvanja. degeneratio) izroñavanje. digresija. osloboñenje mača od protivnikovog mača. degluticija (nlat. poniznost (devotizam). devolutivno sredstvo pravio sredstvo kojim se jedna sporna stvar sa nižega suda iznosi pred viši sud. de. ponizan. u znak pokajanja. devonski period. devocija (lat. borbu rešava pet takmičenja: četiri pojedinačna (slngl) i jedno udvoje (dubl. de. izroñenost. devirginare) razdeviči-ti. neusiljen. devotus) bogu posvećen ili odan. devitrifikacija (lat. puzavičav. devoluciono pravo (lat. degager) osloboditi. neusiljenost. ponizan. rešiti. izopačiti se. degarnirati (fr. izopačavati se. god. izopačenje. devirginare) oduzimanje (ili: lišavanje) devičanstva (ili: nevinosti). gumastu materiju na svilenim koncima iskuvavanjem u sapunjavoj vodi odstrani-ti. devoracija (lat. formacija koja se obrazovala izmeñu silurskei kar-boniferske. danas: pobožnost. potceniti. degenerisan (lat. izroñenje. lišiti nekog čina i zvanja. proždiranje. degoržiran (fr. fr. degradatio) poniženje. skruše-nost. celokupne imanje pripada deci. u stanu napraviti tajni izlaz. koji se nalazi u stanju opadanja. degoržirati (fr. devonski period geol. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora trajala veoma dugo. licemerstvo. propadati. degolizam politika i pogledi francuskog generala de Gola (Charles de Gaulle). skinuti ukras s nečega. degorger) očistiti od mulja. Devisov kup takmičenje u tenisu ekipa svih država. izmetnu™ se. odvojiti. svoñenje na niže stanje razvoja. vraćanje sa višeg položaja na niži po kazni (naročito u vojsci i kod svešten-stva). devoratio) gutanje. devitalizacija zuba med. devolvere svaliti) neku pravnu stvar izneti pred viši forum. lišen čina i zvanja. izvući iz neprilike.devijacija 191 degresija devijacija (vlat. fiz. smiren. devirginacija (lat. degredior) v. privrženost de Golu. davits) mor. opadanje. uniziti. devitalizacija (lat. izmet-nut. veliko poštovanje. izroñavati se. degažiran (fr. kvarenje. pogoršan. . železne dizalice za izvlačenje kotve. degarnirati tvrñavu voj. deflorisa ti. de. otpustiti iz vojske. devolucija (lat. potcenjen. degagement) sloboda. degenerare) izroditi se. pun poštovanja. ostavljanje u nasledstvo nekog naslećenog prava ili imanja. umrtvljivanje. u igru (obično o golmanu). osloboditi mač od protivniko-vog mača. degenerisati (lat. prezrivo: pritvorio pobožan. degažman (fr. propadanje. smirenost. degumirati. devotan (lat. degresirati. devocija. žderanje. degradacija (nlat. izmeta™ se. ako umre jedan supružnik. degradare. degradare) zapostavljen. skinuti gumu sa nečega. pogoršavati se. spretnost. vulkanski rad bio veoma snažan. puza-vost. izopačavanje. degomirati (fr. licemeran. otvoren. lišiti devičanstva (ili: nevinosti). devolutio svaljivanje) prav. degnek) batina. sporedan tajni izlaz. devomirati (lat. vitrum. udarac batinom po tabanima. okretan. pročisti™. dabl). pokoran. degresija (lat. devotio) kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje. izvući ratnu opremu i vojnike iz tvrñave. karbonske. umrtvljivanje i vañenje srži zuba (pomoću lokalne anestezije). devolvirati (lat. pritvorna pobožnost. sp. degažirati (fr. porculanu slično telo (Reomirov porculan). žrtvovanje života. preneti nešto na koga drugog. facere) staklo putem jakog zagrevanja pretvoriti u neprozirno. razrešiti. deglutitio) gutanje. pokretne dizalice o kojima vise čamci za spasavanje na brodu. skretanje (ili: odstupanje) magnetne igle (kod kompasa) na brodu zbog gvozdenih masa broda. devon (po engleskoj grofoviji Devonshire) geol. jus devolutionis) pravo prenošenja nasledstva po kojem. deflorisanje. deviatio) odstupanje nekog tela od svoje putanje ili pravca. žderanje. izopačen. a drugi supružnik ima samo pravo doživotnog uživanja toga imanja. mač. degrasirati v. degarnir) ogoliti. naročito: ostaviti u nasledstvo. devitrificirati (lat. devotizam (lat. pobožan. facere činiti) pretvaranje stakla zagre-vanjem u neku vrstu porculana (Reomirov porculan). degage) slobodan. svoñenje na stupanj manje sposoban za pretvaranje (energije). degenek (tur. devits (eng. povratiti. vita život) lišavanje života. degommer) osloboditi od lepljive materije. lakoća. devovere. Osnivač Amerikanac Dvajt Devis. a organski svet raznovrsni ji i obilniji nego ranije. podzemnim bogovima. bljuvati.

ogaditi (nekome nešto). tako da jedan deo posmatra rad drugog dela. etati-zacija. mirisa i vida. samo površno dodirnuti. dead heat) sl. čelik). desemballer) ispakovati. nekome neku knjigu) zaveštati. dedit. desappointer) lišiti nekoga koristi koja se osnivala na nečemu utvrñenom i sigurnom.). dedommager) obešteti-ti. boje i izgleda vina pomoću čula ukusa. dedicatio) posveta. ne priznati svoju vezu sa nekom osobom ili radnjom. des-. neraspoloženje. zakinuti. nevoljenje izvesnih jela. uneti razdor. degustacija (nlat. degomirati. dedicija (lat. po-svećivati. deduktis deducendis (lat. openiti. dao je. šaren. ispaki-vanje. poremetiti zglašenost. posvetilac. dedirati (lat. „živi točak". dedukovati (lat. . kuv. nezadovoljstvo. deduktis impenzis (lat. zootrop. tj. mirisa. zakidati. Daidalos) u helenskoj mitologiji savremenik Tezeja i Mineja. odricati. daidaleos) umetnički. probanje. en deshabille) u -domaćoj. iskorenji-vanje. dedoublement) psih. npr. annexio) ukidanje (ili: obustavljanje) aneksije (izraz koji su stvorili Francuzi pri ponovnom zauzi-manju AlzasLorena. dezabije (fr. skinuti penu. dezapoantirati (fr. odreći. dedikacija (lat. pravni dokaz izvesti iz drugih. degustatio) kušanje. izvoñenje. degrosirati (fr. dezavuirati. odbijanje od neke sume. nerešene trka. dedignatio) preziranje. deditirati. deductis deducen-dis) po odbitku onoga što treba da se odbije. (fr. degutirati (fr. dedirati. dedi) trg. lat. okrnjiti. lepo izrañen. dedomažirati (fr. dezavuisati v. ded hit (eng. potcenjivanje. kapitulacija. sprečavanje (npr. nameniti. koji vrši službu. dezavuisanje (fr. kaljanje. lat. dedecoratio) sramoćenje. odvratiti nekoga od nečega. dezaneksija (fr. zavaditi.mrtva trka". okušati. udvostručavanje svoga bića. supr. degustator (lat. sa kojim je zajedno poleteo sa Krita na krilima sačinjenim od voska i perja. dedikator (lat. deducirati (lat. ugladi-ti. trg. već dokazanih činjenica. pošto se dokaže ono što treba dokazati. deduplovanje (fr. nipodaštavanje. zaključiti (ili: zaključivati) iz opštega o posebnom. detrasirati. dare) trg. metod mišljenja kod koga se od opšteg zakona dolazi do posebnih. degu (fr. pokvariti nekome volju za nešto. deditio) predaja. degoutter) skapati (u fabrikaciji svile). desavouer) odricanje. desaccorder) izazvati neslogu. nemanje volje za jelo. Dedal (grč. naknaditi štetu. an dezabije (fr. de jour) biti na službi. kućnoj haljini. brisati neki dug. dez. dedicare) posvetiti. kitnjast. brisati . deetatizacija (fr. gañenje. oprobati. des-. osporavati nešto. degouter) l. dežurni (fr. dedublirati (fr. dati otštetu. dare dati. annectere) ukinuti (ili: prekinuti) aneksiju. deditirati (lat. des-) predmetak u složenicama koji označava neko uništavanje. masnih mrlja (vunu). dedoubler) voj. nlat. domaća haljina. dezanektirati (fr. vešt vajar i neimar. graditelj lavirinta na Kritu. dežurati (fr.(fr. dežurati. izvoditi. de jour) koji je na službi. dare dati) trg. raspakovati (npr. deduktivna metoda v. deductio) log. deshabille) noćna haljina. dezin-sekcija. pokazati. udvajanje. pa da ih posmatra i analizira. dezanbalirati (fr. odreći se aneksije. otklanjanje.. dedalski (grč. lekare itd. dezavuirati (fr. Daidalos) fil. kakvoća postojanja kao deduktivan. jedna vrsta fenakistoskopa ili stroboskopa. pokvariti skladnost. dedignacija (lat. platu. raspakivanje. sposobnost da se čovek odvoji od svojih osećanja. v. otac Ikarov.degresirati 192 dezapoantirati degresirati (fr. platio je. deduktivnost (lat. vršiti službu (naročito za oficire. ne priznavati. zaveštavanje. jelo. poklanjanje. desavouer) poricati. naročito »seneka. posvećivanje. 1919). dedekoracija (nlat. uneti nešto u knjige kao plaćeno. degustacija vina odreñivanje ukusa. nepriznavanje. dedaleum (grč. dezavantažirati (fr. v. zaključivanje iz opštega o posebnom. 2. dedicirati (lat. deducirati. degrossir) doterati. dokazati. kad oba konja stignu na metu istovremeno. degumirati v. utanjiti (srebro. obeštećivati. dedukcija. robu). dezodoracija). dezakordirati (fr. gnušanje. deductis impensis) po odbitku troškova. dedukcija (lat. desemballage) trg.) slabljenje uloge države. degraisser) očistiti od masti. pokloniti (npr. degout) odvratnost. desavantager) oštetiti. dedicare posvetiti. opozivanje.) lice koje proba pića. dezanbalaža (fr. muz. dedicator) zaveštač. beščašćenje. degustare) okusiti. deducere) izvesti. izdvajanje i prenos odreñenih funkcija sa klasične državnih organa na društvene u socijalistički!« zemljama. jedan odred vojske smanjiti na pola. deducere) v. degustirati (lat. naročito: oduzeti nekome zasluženu nagradu. izložiti. poricanje. izmirio je. deductivus) log. dedit (lat. objasniti. poreći.

dezinsekcija (fr. vrlo bedan. dezorganizirati (fr. reflacija. des-. organske veze meñu sastavili delovima. odoratio mirisanje) sredstva pomoću kojih se odstranjuje neprijatan miris. npr. gubl>enje ljubavi. kukac) uništavanje (ili: taman-< nje) škodljivih insekata (naročito po kućama i stanovima). lat. bol žila i spletove. desertor malitio-sus) prav. grapho) zool. u rastrojstvu. up. dezekipirati (fr. rñave stolice. dezinfektor (fr. potpun preobražaj i poremećaj čulnih organa kod nekog čoveka usled tzv. up. dezmologija (grč. desmos žila. bol. dezodorizacija (fr. ispod zastave. opusteo. lat. dezerter (fr. sečenje žila i spletove. magnetiziranja. dezarmiranje (fr. hig.. lat. žilama. des-. sredstva protiv zatvora. izvlačenje (ili: izdvajanje) kiseonika. logia) med. des-. onaj koji zlonamerno napusti neku zajednicu. dezodoransi (fr. bol u žilama zglobova. dezmopatologija (grč. jadan. des. dezinteresiran (fr. ugušivati neprijatne i škodljive mirise koji se razvijaju usled hemijskih i bioloških procesa. dezinflacija (fr. otkužiti. des-. raskinuti. grč. dezorganizacija (fr. stana i dr. desertio) voj. dezarmirati (fr. lat. inflatio nadimanje) fin. pathos patnja. desappropriation) otuñivanje sopstvenosti. dosadan. u čovečjem telu. sprava za vrcanje meda (vrcaljka) itd. oxys) hem. lat. rastrojavati. dezmotomija (grč. lat. des-. mešavina sumporne i pikrinske kiseline. hig. desmos veza. insectum buba. dezorganiza-cija. nesebičan. integrare uspostaviti. smanjivanje količine novca u opticaju u cilju sprečavanja skakanja cena robi (što biva kad je na tržištu više novca nego robe. sindezmologija. grč. lat. desertus) nenastanjen. razbijanje atoma. des-. dezintegrator (fr. inficere) osloboditi (ili: očistiti) od zaraznih klica i materija. des-. oxys oštar.dezapropri]aci]a 193 dezorganizovati vojnika iz spiska. opisivanje žila i spletove. odeur miris. pretrpeti) ned. inficere zaraziti) sprava za utamanjivanje i čišćenje od zaraznih klica i materija. obstruere zapušiti. prebeglica. obnoviti) sprava za usitnjavanje raznih nežiličastih materija. desmos. razočarati. kad novac traži robu. desinteresse) nekoristoljubiv. dezmitis (grč. dezaproprijacija (fr. 13 Leksikon . naročito ženu. pust. informatio objašnjenje) zlonamerno pogrešno i lažno obaveštavanje ili obaveštenje. nauka o bolestima žila i spletena. tj. obnova) uništavanje veze. odela. logfa) nauka o spletovima. smanjivanje stalnog kadra. lat. deserteur) begunac iz vojske. napuštanje vojske. uneti rasulo. nenaseljen. dezinjolni barut (fr. lice koje taj posao vrši. inficere) čišćenje vazduha (ili: tela. propuštanje zakonskog roka za podnošenje priziva višem sudu (desertio ap-pellationis). vazduh. dezoksidirati (fr. dezertirati (fr. propu-štanje da se učini neka pravna radnja. a ne roba novac). des-. desorganisation) poremećaj ili uništavanje žive. algos bol) med. rastrojavanje. ljut) hen. koju su Francuzi upotrebljavali naročito za punjenje torpeda. med. rastaviti ono što treba da bude zajedno. žila. vojni begunac. dezoksidator elemenat koji izdvaja kiseonik od jedinjenja. osloboćavanje od kiseonika. desen. desaffection) nenaklonost. iskren. dezorganizovati v. odeur) učiniti da nešto izgubi miris. raspuštanje vojske. dezodorizirati (fr. smanjiti stalni kadar. razdružiti. pobeći iz vojske. des-.. dezmografija (grč. dezinformacija (fr. osloboditi od kiseonika. rasturiti. deflacija. prostodušan. desarmer) razoružavanje. dezercija (lat. odelo. odeur. nesnosan. rasulo. des-. dezen v.) od zaraznih isparavanja i materija. otkuži-vanje. dozmalgija (grč. dezintegracija a toma fkz. dezopstruktiva (fr. odoratio) oduzimanje neprijatnog mirisa nečemu. desoler) opustošen. dovesti u nered. desmos. des-. raspariti. prav. dezertan (lat. reducirati. dezasortirati (fr. ruke itd. tome sečenje) med. neutešan. prevariti u sigurnom očekivanju ili nadi. svojine. desmos. dezertor maliciozus (lat. lat. nemilost. razdvajanje. desassortir) razdvojiti. npr. nepristrastan. dezmopatija (grč. desorganiser) rastroji-ti. smesti. vezama itd. pathem patiti. zapaljenje zglob-nih »sila. dezolatan (fr. desequiper) raspremiti brod. desarmer) razoružati. des-. dezafekdija (fr. dezoksidacija (fr. dezodorizirati. dezolantan (fr. npr. lat. odricanje (ili: napuštanje) svojine. raspustiti vojsku. desmos. otkuživati. narušavanje neke celine. napraviti nered. utamanjivanje zaraznih klica. deserter) napustiti vojsku. položiti oružje. zbuniti. stan. zbrku. lat. dezintegracija (fr. designolles) voj. pomesti. nered. desolant) vrlo tužan. bekstvo ispod zastave. vrlo žalostan. v. des-. dezorganizirati. obstructum) pl. integratio uspostava. inflaci-ja. dezinficirati (fr. rastroj-stvo. dezinfekcija (fr. desmos) med.

izgubiti u težini usled sušenja. pometnja. curenja itd. dekados desetina) mat..dezorijentacija 194 dekametar dezorijentacija (fr. lim i dr.. gyne žena) sa deset žena. cvetovi sa deset stubića ili usta plodnice. deifikacija (nlat.) pristalica dekadencije. navesti na pogrešan put. npr. dekagon (grč. ispražnjavanje stolice. Ruso. izmet. deus) fil. deinoza (grč. dezorijentisati v. skr. štampane na naročitoj hartiji koja je prevučena jednim lako rastvorljivim slojem. deka. deset. pokrov. dekametar — 10 m i dr. izveden na pogrešan put. deizam (lat. deka. dezorijentiran. dekalirati (ital. grč. hedra. decalo) trg. up. deitas) božanstvo. up. zavoñenje sa pravog puta. ukazivati čast kao bogu. dekas. Mendelson i dr. bez orijentacije. dekados desetina) desetorica. sredstvo za otvaranje i regulisanje stolice. dekadni sistem mat. zbunjivanje. pesnika Bokača). therion divlja životinja. u kalendaru francuske revolucije: nedelja od deset dana (od primidi. naročito ne priznaje neko božansko otkrivenje. mania pomama. dekadika (grč. deus) fil. v. dei gracija (lat. guber. raspad. u nekoj prilici. deizam. deiktikos) koji se osniva na primerima. de jure) po pravu. izdvajanje. hemera dan) deset dana. Deizam je igrao glavnu ulogu u filozofiji HUŠ veka. fr. zbunjen. deificatio) obožavanje. decalquer) prenositi otiske. dezorijentisan v. deka. pristalica deizma. broj deset. propadanje. poliedar sa deset površina. desorientation) nemanje (ili: gubljenje) sposobnosti snalaženja i opredeljivanja u prostoru. dekadent (nem. titulama itd. desorienter) smesti u snalaženju u prostoru. pometen. propast. dekaginičan (grč. sedalo. v. metahroma-tipija. up. gubitak u težini neke robe usled sušenja. odavanje božanske počasti. ovlažavanjem zadnje strane prenose na drvo. u upotrebi od Karla Velikog). metron) mera za dužinu od 10 metara. deka (grč. decembra 1825. Dečke) l. desetougaonik. zabuniti. deinos. tekst. period od deset godina. desorienter) koji ne može da se snañe i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru. glavni predstavnici: Volter. dekalog (grč. dezorijentirati. ital. de-calcare ugaziti. v. smanjiti. 'grč. decimalni sistem. deiectio) prav. telo od deset uglova. mišljenje koje dopušta da je bog prauzrok i tvorac sveta. deiktičan (grč. v. dekaed. sisar. dekalo (ital. decalvatio) oćelavljava-nje. na dokazima. pod decimalan. pomesti. deintegrare) oduzeti od celine. oterivanje. du odi itd. dekalkomanija (lat. de-calare) trg. dekas. preuveličavanje. jedna od sramnih kazni u srednjem veku. Livijeva „Rimska istorija". s pravnog gledišta. teizam. u Meñunarodnom sistemu jedinica predmetak za oznaku deset puta većeg (dekalitar — 10 1. deka deset) 2. pod decimalan. nañena u okamenotin-skim ostacima. pokrivač. dejizam (lat. Dekameron (ital. podigli u Petrogradu ustanak protiv apsolutizma. Lesing. dekalitar (grč. porculan. mera od deset grama. dezorijentiran (fr. suziti. zbirka ili delo od deset knjiga. sa bakra ili kamena na drvo itd. preteri-vanje.. u nekom mestu. osnova) geom. decadenza) opadanje. dekalogos) deset božjih zapovesti. u nekom mestu. koja se sastojala u tome što je osuñenik bio oćelavljen. npr. u izvesnim prilikama. ceniti više svega. deka. bog. deka. deintegrirati (lat. dekametar (grč. litra) mera od 10 litara. deinoterij(um) (grč. dekabristi (rus. dejekpija (lat. staklo. de jure (lat. orijaška pretpotop-na životinja. zaveden s pravoga puta. strana. dei gratia) po milosti božjoj (uobičajena formula u vladalač-kim poveljama. zver) zool. deka. do dekadi). opšti izraz za razne fenomene društveno-istorijskog i kulturnog zbivanja kad se oni karakteri-šu gubljenjem vitalnih i stvaralačkih energija. ali ne priznaje nikakva čuda niti kakav božji uticaj na tok sveta. deiectorium) med. Decamerone. udaljivanje s položaja ili poseda. istorija o deset dana (naslov poznate zbirke novela ital. pomesti u nekoj prilici. gonia ugao) geom.. deka. dekadencije (lat. deinos strašan) ret. dejektorij(um) (nlat. 26. lučenje. pogoršavanje. deitet (nlat. deist(a) (lat. preneti crtež na providnu hartiju. deus bog) fil. oćelavljenje. da. . deset komada. dekalvacija (nlat. smeten. mat lecimalni sistem. grč. dekada (grč. ili bivaju zahvaćeni dezinte-grišućim procesima koji su praćeni sla-bljenjem moći postojećih sistema vrednosti. desetni sistem. deka (nem.-. facere učiniti) obožavati. deificirati (lat. strast) veština da se slike u bojama. metal. brojni sistem koji ima za osnovu broj 10. dekalkirati (fr. dezorijentirati (fr. kožu. curenja itd. med. dejizam. dekabristš) mladi ruski plemići — oficiri koji su.). ćebe. de-cadere opadati. dekagram (grč.. deus. tucati. de fakto.. gramma) težina (ili: teg) od 10 grama.

što odgovara deklamatorskoj veštini. 3. ocediti. preterivanje u izrazitosti govorenje i u besedničkom tonu. izjavni. izjavljivati. de-. dekanski jezici (ind. izjaviti. odstupanja. fr. declinabilitas) gran. declamare) uputstvo (ili: nauka) o lepom izlaganju. umetničko govorenje neke pesme.: Mislim da ćeš poslati. deka. dekanat (nlat. dekaster (fr. u rimokatoličkoj i protestantskoj crkvi. zvanje i položaj dekana. deklinabilan (nlat. reda. declaratio) objava. dekarbonizirati. sposobnost skretanja. veridbe. dekapsulacija (lat. obezglaviti. koji osporava. objavni. deka. deklamovati v. up. odmah posle biskupa. odstupanje. decanatus) dekanstvo. objava engleskog parlamenta 1689. dekar (grč. caput glava. decaper) površinu metala — zagrevanjem. više svešteno lice. veoma izrazito. . deklinatoran (lat. declinare okretati) fiz. dravidski jezici. declamatorium) vežbanje u deklamovanju. u rimskom logoru: starešina šatora u kojem je bilo 10 vojnika. declasser) brisati (ili: izbrisati. strofa od deset stihova. deklamacija (lat. dekapitacija (fr. deklamator (lat. danas: starešina jednog fakulteta na univerzitetu. utvrñivati sadržinu pošiljki na osnovu karata. dekapod (grč. capsula) med. decastere) deset kubnih metara. npr. knjiga koja sadrži pesme za deklamovanje. prijave (ili: prijavljivanje) carinskim vlastima robe radi carinjenja (carinska deklara-cija). 2. prome-nljiv (po padežima). otočiti. visokoparno. dekarbirirati. deka. 4. obznaniti svoju odluku. poniziti. grañevina na deset stubova ili svodova. piis stopa) mera za dužinu od deset stopa. dekarbonizirati (lat. u Italiji: najstariji sluga u kući nekog kneza. decanter) hem. carte) pošt. de-charta. prijaviti carinskim vlastima robu radi carinjenja. iskazni. dekantacija (fr. carbo) osloboditi (ili: osloboñava™) od ugljena ili ugljene kiseline. majstor u izlaganju: viso-koparni besednik. fr. dekastih (grč. declamare) besednički. kuvanjem u sodi. razreda. izraziti se. declarare) objaviti. o osnovnim načelima engleskog ustava. rečito. kardinala itd. mesto službovanja dekana. objavljivane. ili o veštini lepog beseñenja. declamando) muz. declarativus) koji ima karakter objavljivane (ili: objašnjavanja). dekarbirirati (fr. skreće. deklamatorika (lat. sa puno izražaja. skretljivost. decantation) hem. luženjem i ribanjem — očistiti i tako je prirediti za galvanoplastiku. izlaganje. nekog zakona preko osoba ili tela za to ovlašćenih. besedničkim i odviše vatrenim tonom govoriti o beznačajnim stvarima. lagano otklanjanje i odvajanje bistre tečnosti od taloga. govorenje sa puno izrazitosti. u Lineovom sistemu deseta klasa. deklinator (lat. npr. izjava. predsednik fa-kultetskog saveta. dekartirati (lat. v. deklara-tivna ili iskazna rečenica zavisna rečenica kojom se kazuje šta se izriče glago-lom glavne rečenice.>izjava o sadržini poštanskih paketa (poštanska deklaracija). declamare) umetnički i sa puno izražaja govoriti neku pesmu: govoriti besedničkim tonom. operativne skidanje kapsule (površinske prevlake) s bubrega (kod uremije) ili s drugih organa. skretl>iv. declinare) koji odstupa. fr. deklamatorski (lat. deka. čitanju. lično prijavljivanje poreskim vlastima visine i izvora imanja i prihoda itd. dekapirati (fr. dekatirati (fr. dekapitirati (lat. decatir) obraditi sukno pomoću vodene pare da bi mu se dao blag i postojan sjaj i sprečilo docnije skupljanje. dekastilon (grč. knjiga sa pesmama za dekl amo valje. de-classis. odstraniti. obezglavljenje. sposoban za skretanje. deklamirati. u Parizu. dekatirati. trg. deklarativan (nlat. odbija. aner čovek. npr. deset etera. declaration of rights) izlaganje prava. decantare. deklina torijum. dekantirati (lat. decanus) l. dekatisaža (fr. fr. objavljivati. vežbanje u govoru u školi. agea površina) mera za zemljište od deset ara. izjašnjenje. klase. pronañen 1822. deklarirati (lat. muž) bat. razbi-striti. isključite) iz jednog društvenog staleža. deka. decatissage) postupak pri dekatiranju. deklamando (ital. declamator) umetnik u govorenju (stihova). deklaracija (lat. deklarešn ov rajts (eng. declamatio) veština usme-nog izlaganja. udaljiti. deklinabilitet (lat. trg. decapitation) odsecanje glave. hermafroditne biljke sa deset slobodnih prašnikovih končića. deca-piter) odseći glavu. declinabilis) gram. lat. promenljivost.dekan 195 deklinatoran dekan (lat. deklamira™ (lat. stichos) lit. stylos) apx. dekandrija (grč. decarburer) v. Dekham) v. deklamatorij(um) (nlat. deklasirati (lat. neku tečnost odvojiti od taloga koji se nalazi na dnu.

dekolte (fr. decorateur) onaj koji ukrašava ili boji sobe. ukuvan sok od trava (služi kao napitak za lečenje). decoctor) onaj koji prekuvava. zastrti. decor) ukras. decolorare) obezbojiti se. ukuvak. polazak aviona. fig. grč. završavanje uzletanja aviona. raščlanjavanje. deklinacija (lat. med. lek koji je sastavljen iz više raznih lekova. poz. declinare okretati) gram. dekomponirati (lat. declinare) fiz. delovati (nem. izbledeo. reč sastavljena od više reči. trg. kićenje neke prostorije (vešanje ćilima ili goblena po zidovima. biti de-korisan dobiti orden. instrumenat za merenje magnetne deklinacije. razgolititi vrat i grudi. decolleter) izrez na haljinama. umetnički izrañenim nameštajem itd. odbiti od duga ili . odstupanje (ili: skretanje) magnetne igle od geograf-skog podnevka (ili: meridijana) nekog mesta. obezbojenje. metron mera) fiz. dekorieren) 1. koji ima prirodu ukrasa (ili: uresa). koji je izgubio boju. postaviti sto. dekomponovati v. izgubiti boju. izbledeti. ekvatora. raščiniti. ukuvavanje. imati na sebi orden. koji resi. odbitak od duga ili računa.). dekolirati (lat. rasipnik. ulepšati. obezbojenja izvesnih tvari. prav. dekoktor dolozus (lat. decoctor dolosus) prav. decompositio) rastavljanje (ili: raščinjanje. instrumenat za posmatranje i beleženje deklinacije. vrat retorte otkinuti zapal>enim sumpornim koncem ili usi-janom žicom. ukras. decoloratus) obezbojen. decoquere) fark. prokuvavanje. dekontirati (fr. v. takoñe: opadanje. slik. decoloratio) obezbojenje. ark. dekoltieren) obnažiti. ramena. uzletanje. urešavati. bez udubljivanja u formu i značaj. dekombinirati (nlat. ures. deklinograf (lat. lepota. pokriti. dekoloracija (lat. ne priznavati. dekoltirati (nem. dekorativni (lat. naročito u keramici. kombinirati. poklopiti. rastvaranje) nekog tela na njegove sastojke. lice koje je prenelo na drugog svoje imanje da bi tim oštetilo svoje poverioce. sastavne delove. odlikovati ordenom. ukrasi™. dekoktor bonorum (lat. dekorater (fr. hem.. de-combinare) rastaviti. menjati po padežima (imenice. dekolonizacija (lat. dekomponirati. ukrašavati. koji služi samo za ukras (suprotno konstruktivan). up. prekriti. decken) pokriti. decor. izgubiti draž. decoctio) iskuvavanje. grapho pišem) astr. obnažen. ukrasni.deklinatorij(um) 196 dekorisati deklinatorij(um) (lat. dekoltiran (fr. decollare) odseći (ili: odrubiti) glavu. instrumenat za automatske beleženje deklinacije zvezda končanič-nim mikrometrom. decompter) trg. decoratio) ukrašavanje nekog predmeta. prideve. odvojiti. deklinirati (lat. dekompozitum (lat. fr. nag. radnje i dr. uresiti. odvarak. fig. počasni znak. lek koji se pravi kada se vrelim ukuvanim sokom prelije drugi kakav lek. dekolorimetar (lat. odličje. truljenje. naročito koji ukrašava draperijama. deklinometar (lat. dekokt-infuzum fark. vrat. dekorirati (nem. decolorare obezbojiti.. kome je oduzeta boja. fig. sprava za merenje magnetne deklinacije. naročito ženskim. sastavne delove. ukuvava. koji služi za ukrašavanje. oduzimanje boje. bezbojnost. oduzeti boju. sve dekoracije jedne pozornice. ure-san. decoctor bonorum) prav rasipnik svog imanja. grč. poletanje. decollage odlepljivanje) avkj. koji je izgubio draž. colonisatio) oslobañanje zemal>a od kolonijalne zavisnosti. ostatak. gubljenje boje. fiz. astr. pozadine i dr. nameštanje stilski izraćenog namešataja itd. imenska (lli: padežna) promena. koji krasi. gran. declinare. obnaženost. dekolacija (lat. ukras u boji. nakititi. popuštanje u boji. astr. skretati. rasipnik svog sopstvenog i uzajml>enog imanja. ukrašavati. uzajamni. otpisati. dekoracije (nlat. popuštanje neke bolesti. tako da se vide grudi. nameštanje pozornice pomoću kulisa. prav. decompositum) telo koje je rastavljene u svoje sastojke. odbijati.. decolleter) obnažiti vrat. dekont (fr. declinatio) gram. izmiriti dugove. dekolte. polet. dekoltovati (fr. decompte) trg. dekorisati (lat. dekolaža (fr. išča-šenje. dekor (lat. obezbojiti. decollatio) odsecanje (ili: odrubljivanje) glave. metron mera) aparat za odreñivanje sposobnosti gubl>enja boje. decorativus) ukrasan. dekokcija (lat. dekoloriran (lat. dekorisanje v. kusur. oslabeti u boji. . poz. dekoktor (lat. dekokt (lat. raspadanje. dekoracija. declinare. ures. otpis. savijati. pozorišni slikar. odlikovati ordenom. dekompozicija (lat. orden. zamenice i brojeve). odvajanje aviona od zemlje. koji teži samo za spoljnim dejstvom boja. med. bleñenje. dekolorirati (lat. uresni.>ačuna. decorare) ukrasiti. kićenje. decollete) sa izrezom na haljini. kontrolni račun. 2. odstupati.) rastaviti. de. upravio odstojanje nebeskog tela od nebeskog polutara. rastvoriti neko telo na njegove sastavne delove. grč.

de. lac mleko) odbijanje deteta (od materinjeg mleke). dekubitus (nlat. decretare) odlučiti. poverenje. ugled. de-curtus. dela gor (let. decutere. npr. dexter desni) naziv od svoj-stva obrtanje polarizacione ravni nadesno. klevetanje. neza-štićen. manjek. decrescendo) muz. delat (let. optuženik. potkopati (ili: ubiti) nekome kredit.v. delature) potkazivanje. delator) dostavljač. decurio) starešina nad deset ljudi. klevet-nički. zaključiti. decubitus) med. dekurt (fr. up. decussorium) med. decuria) klese. dekrepitacija (ital. deletio hereditetis) prav. dekrešendo (ital. deksiografija (grč. delatio iuramenti) prav. lice posle čije smrti ostaje nasleñe. predstavljaju drugi deo crkvenog prava (Corpus juriš canonici). izdati naredbu. mesto koje se tako svira. dekusorij(um) (lat. dekstralan (lat. decouvert) otkriven. deksios. dekurtirati (fr. obeshrabljiveti. decurrere. vodnik (u vojsci starih Rimljana). svaka viša naredba uopšte. de-corto) trg. koji imaju u sebi mehanički zatvorenu vodu. opadak. rešiti. dele) briši. grapho) pisano sleva nadesno. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje. delabijalizacija (lat. telo koje se dobije kada se skrob greje na 160°. izbacuj! deleatur (lat. mala veličina za koju se promenljive smanji. de-. dekre goran (lat. postepeno tiše. sve slabije. smanjiti. hem. de cujus od koga) prav. kardia srce) med. nametanje zakletve. odrediti. nlat. dexter desni) hem. delatura (klet. projed od ležanje. odbitak od računa za neku robu. decourter) trg. dostavlječki. narediti. taloženje sokova na nekom mestu. pozivanje nekoge de primi na-sledstvo. potajni tužilac. gubljenje usnenog dela izgovora pojedinih glasova. de-court) trg. za razliku od legista. deksios. delakrimacija (lat. stoji na desnoj strani. . iznos izgubljen postugšim smanjivanjem. usled zagrevanje. v. decernere.dekort 197 delegant dekort (lat. dekuver (fr. e decouvert) berz. rešavajući. lacrima suza) med. nemenje jedne hartije od vrednosti koje je beš potrebna radi pokrića. supr. delacio juramenti (let. decrescere) pl. ocrnjivanje. smanjiti račun za izvestan procenat zbog slabe mere ili rñave kakvoće robe. delegant (lat. u srednjem veku: učitelji i pisci kanonskog prava. inkrement. rešenje. koji je s desne strane. dekujus (lat. 1. labium usna) lingv. nemvnje. prav. deksios desni. čast. naredba vlasti. ital. opadanjem. mat. delatoran (lat. kredit a dekuver kredit bez pokrića koji bankar daje izdavaocu menice. način (ili: položaj) ležanja. odeljak. delacija (lat. delatio) dostavljanje. naročito zbog slabe mere ili rñave kakvoće. berz. odbiti. glikoza. desetina (u vojsci starih Rimljana). dekort. uplešiti. deksiokardija (grč. de. naročito: odluke koje je izdao Grgur IX i koje. bez pokrića. delaktacija (lat. dekreditirati (fr. mesto na levoj. neprirodna pojava u gradnji čovečjeg tela kada srce. deksiografski (grč. dekurija (lat. koje su toga dana već stupile na snagu. dekurzus (lat. januar 1624. opadanje bolesti. decursus) tok. za sekularizacije. ležanje. dekurion (lat. praskanje. grožñani šećer. dele (lat. dekret (lat. potkazivanje. kao panonski zakonik. da se izbaci (slovo ili reči. im. odeljenje od deset članova. decretales) pl papske odluke ili naredbe i razne zbirke takvih odluka. rastvara se u vodi i tim se rastvorom može lepiti kao gumom. potkazivač. suženje. pr-skanje kristala. prelaženje u nasledstvo imanja usled nečije smrti ili po poslednjoj volji. uobičajeni odbitak zbog toga što se odmah plaća u gotovom. deficit. kuhinjske so. dužnik koji svome zaj-modavcu ustupa potraživanje preko duga kod neke treće osobe. dekstrin (lat. deleatur) neke se briše. dekretirati (lat. desetar. npr. decretum) odluka. delere uništiti. dekuražirati (fr. razranavljenje ležanjem (ili: od ležanja). deferre. skratiti. dekretisti (lat. grapho) pisanje s leve strane na desnu. dostavljanje. naročito u korekturi). neke bolesti. prštanje. dekstroza (lat. decrepitatio) hen. deletus) prav. delacio hereditatis (lat. popleši-ti. dextralis) desni. dekstroza. dekretali (lat. delegens) izdavalac neredbe (ili: neloge): trg. delatum) potkazivač-ki. dekretorandan(<Iez decretorius) bio je. učitelja i pisaca rimskog prava. suze u očima. decrementum) smanjitak. izdejnički. prodavati robu koje nema. dekstrin. a dekuver (fr. decourager) obeshrabriti. sud-sko prenošenje nasledstva na najbližeg srodnika. dekrement (ital. u Vestfalskom miru. decretorius) odlučujući. puckaranje. ubiti nekome hrabrost ili volju za nešto. decrediter) lišiti poverenja.

skica. sredstva za ublažavanje (ili: uminjavanje. delicatesse) kao etička osobina: nežnost. otrovna materija. delirijum. izbaviti. delivrirati (fr. per deliquium) ili skraćeno: r. v. radni ljudi u osnovnim samou-pravnim organizacijama i zajednicama i društvenopolitičkim organizacijama obrazuju svoje delegacije radi neposrednog ostvarivanje svojih prava. rastopljiv. trg. umirivanje). delegacija (lat. med. deliquescens) topljiv. svojstvo postajanja tečnim na vazduhu. delikvent (lat. dužnosti i odgovornosti i organizovanog učešća u vršenju funkcija skupština društveno--političkih zajednica. delikanh) mlad momak. delimitirati (lat. omeñavati. delineare) crtati. god. delictum) prav. izabrati. delinquens) optuženi. tugaljiv. srčan. delinkventkinja prestupnica. delegatio) poslanstvo. da se na vazduhu rastvori. deleterij(um) (grč. delirant (lat. ljubak. deligatura (lat. delegare) odrediti. dogovaranje. rastvaranjem na vazduhu. per delik-vijum(lat. gubiti se. ovlastiti. limitis) grani-čiti. obazrivost. v. trg. delibatio hereditatis) smanjivanje nasledstva. deli (tur. delineirati (lat. delegirati (lat. deliratio) med. delirium tremens) med. delikanlija (tur. turski konjanik. koji treba pažljivo raditi. delikvijum animi (lat. samoupravne i politički organizovanim. buncanje usled bolesnih duhovnih predstava. ograničavanje. zavijanje. delineacija (lat. delineavit) on je to crtao (na crtežima i bakrorezima). izdavanje robe. razmišljanje. predstavnik. med. položaj. utečniti se. zavijanje rane. delikvij(um) (lat. delibacio hereditatis (lat. fin. delineavit (lat. prikraćivanje. smeo. kitnjastost. deliquescentia) topljenje. omeñavanje. delirij(um) (lat. zločin. deliberacija (lat. delegatarius) trg. delikt (lat. dolazi od prekomerne upotrebe alkoholnih pića. materija koja truje i uništava život. rešavajući. izdati robu. deliracija. deliberatio) savetovanje. odlučno. pijaničko ludilo. pažljiv. premišljanje. predaja. smisao za lepo. utečnjavati se) upijanjem vlage iz vazduha. . deliberativan (lat. delija. mio. delinquere. jelo prireñeno naročito lepo i ukusno. delikatamente. zlikovac. 2. deleomai uništavam. deliracija (lat. predstavlja ukupnost odnosa. deliberato) muz. izdavanje. načela i ustavnih ustanova kojima se omogućava i obezbeñuje radnim ljudima. Ae. limitis) granigraničenje. delegatar (nlat. delikatan (lat. delivrezon (fr. delenimenti (lat. delikatese (fr. ludak. delinkvent. skici-rati. prav. delimitirati (lat. delikvescirati (lat. izaslanstvo. nacrt. prestupnik. težak. veoma obazriv. de. po Ustavu SFRJ od 1974. neprijatan (npr. deliquescere) topiti se (ili rastapati se. delineatio) crtanje. d. istup protiv zakona. predati. deligere odabrati. većajući. poslati. poverilac koji je upućen na neko treće lice radi traženja nekog duga. sa nežnošću. poslanik. delinquere. zavoj. delekcija (lat. delinquere) v. delirijum tremens (lat. isporuka. delikvescencija (nlat. opunomoćiti. prestup. delibatio) smanjivanje. delinkvent (lat. junak. kao predmet za uživanje: poslastica. delirans) onaj koji bunca. mladić plahe krvi. junak) 1. deliberativus) koji savetuje. nežno. preneti na koga (pravo. stvar). limes. omeñiti. delicatus) nežan. delivrance) osloboñenje. laskave reči. delibal (tur. osetljiv. delenimentum. u umetnosti: prefinjen ukus. deleterion otrov) med. delegatski sistem po Ustavu SFRJ od 1974. utečnjavanje. bunilo. previjanje. predaja. onaj koji boluje od delirijuma. im. delicato) muz. delivraison) trg. deli) lud. delenire ublažiti) pl. pažljivost. deligatura) med. pojavljuje se sa delegat (lat. obeležavanje ili postavljanje granice. delikatamente (ital.delegat 198 delirijum tremens delija (tur. deli. deliberato (ital. ograničiti. izaslati. koje dolazi kao posledica izvesne prenadraženosti mozga i moždane opne.). delivrans (fr. lep. limes. previjanje rane. deligatio) med. maženja. član delegacije.) otrovni ili opojni med koji pčele kupe sa biljke Daphne pontica na Crnom moru. isporuči-vanje. ustupanje potraživanja nekog duga ili nalog za plaćanje jednog dužnika na neko drugo lice sa pristan-kom ovoga poslednjeg. mahnit. dug itd. delirium) med. prav. od osnovne organizacije udruženog rada do federacije i o svim pitanjima o kojima se odlučuje. izbor. deliquium animi) nesvestica. deliquescere) topljenje (ili: rastvaranje) na vazduhu. delikvescentan (lat. delicatamente) «uz. delibasi) starešina delija. delibacija (lat. deligacija (lat. delikato (ital. prislačak. škakljiv. delikato. ukusan. delivrer) osloboditi. isporučiti. ludilo. delibaša (tur. poslati. trabunja. topiti se. delegatus) izaslanik. obeležavati ili postavljati granicu. da putem dele-gata i delegacija učestvuju u odlučivanju na svim nivoima. hrabar. osetljivost. delectum) biranje.

tenbel. kao zavodnik naroda. demagogizam (grč. voj. deltoideus (grč. bljava u prekornom smislu. pliskavica. četvorougaonik simetričan u odnosu prema jednoj dijagonali. delta. tembelhane) zemlja dembela. uti-canje na narod govorom. završava se obično smrću. up. preduzeti korake. izneti) namešta]. demos narod. demens) ludak. demegoria. radioaktivni zraci. delcredere) trg. delphinus) morska životinja.delirirati 199 demsncija nemirom i drhtanjem udova. postupati po nekoj stvari. demembrirati (lat. slična kitu. sistem i metodi kojima se služe demagozica bi došli do svog cilja. otkriti. delirirati (lat. demos. ako beta-zraci imaju veoma malu brzinu. pokret. u narodnoj skupštini. tur. Delphoi) čuveno proročište Apolonovo u Fokidi. deložirati (fr. demeblirati (fr. raskriti. snop. brodske zavrtnje. de-. umilan. 2. demeubler) ukloniti (ili: uklanjati. demy) vrsta hartije maloga formata. d. demati. delfijsko proročište v. eidos oblik) kom. buškara. na podnožju Par-nasa. delitescencija (lat. tembel) lenština. dementi) opovrgavanje. isterati iz stana. izići. mor. jemstvo posrednika (ili: agenta) da će roba koju je on prodao na kredit biti plaćena u odreñenom roku. demarš (fr. mio. 1% mangan i nešto fosfora) za okivanje brodova. odricati. delfin (lat. delfis (grč. odlazak. ispraviti neistinu ili netačnost. deložman. zanositi se. kojoj se pripisuje odanost ljudima i ljubav prema muzici. učiniti demarš preduzeti potrebne mere. podbada. dome (grč. materica. deltoid (grč. besneti. . demarche) korak. agein) voñenje naroda. graničari. dementir) opovrgnuti. 1% gvožñe. fr.. sa položaja. povući graničnu liniju. demarkirati (nem. deltoeiaes) u obliku delte. obeležavanje granične linije. demasquer) skinuti (ili: zderati) obrazinu (ili: masku). delta (grč. 3. biti lud. deloger) izbaciti. med. delirare) buncati. delta-zraci fiz. demet) naramak. dementia) med. . tur. delta) l. odreći. rečitošću itd. dernek) dakle. prikazati u pravoj boji. deluvij(um) (lat. demagoški (grč. agein) koji rovari. danas se upotre- dembelisati (pere. demos narod. i sa dijagonalama koje se upravio seku. omeñavanje. luere prati) geol. rasparčati. trougaon. kod gangrene: linija na kojoj se ova zaustavlja. iznenadno gubljenje (ili: naglo iščezavanje) bolesnih materija. recimo. ra-skrinkati. demantovati (fr. rastaviti na delove. tj. iste-rivanje sa nekog položaja ili iz stana. što bi se reklo . nagrada koju posrednik prima za svoje jemstvo. iznositi. delta-metal zlatu slična legura (56% bakar. Delfi (grč. izuditi. maloumnik. demanti (fr. dembelija (pere. delitescere) med. na primer. npr. demek (tur. demagog. ušće reke oblika delte). delta. 5= D. sladak. voj. poricanje. agein) mišljenje i način rada jednog demagoga. 1% olovo. demarkaciona linija granična linija. fig. agein voditi. delkredere. odreñivanje mesta na kojem se nalazi brod na otvorenoj pučini. agoreyo govorim) javni govor. lenstvovati. delkredere (ital. demarquer) ograničavanje. dembel (pere. logora ili trupa. odricanje. demaj (eng. zapravo: zavoñenje naroda. 41% cink.) provoditi vreme u neradu. koji se uvek pojavljuju zajedno sa alfa-zracima. razgoliti™. potiskivanje neprijatelja. rastrgati. morska svinja. v. demarkacija (fr. demens (lat. neradnik. potisnuti neprijatelja sa njegovog položaja. demagog (grč. deliciosus) divan. postupak. govor pred narodom. trupe u pokretu otkriti neprijatelju i time ih izložiti njegovoj artiljerijskoj ili puščanoj vatri. razgolićavati. delogement) izlazak. muzički instrumenat starih Grka i Rimljana u obliku slova delta. četvrto slovo grčke azbuke D . demen-cija paralitika (nlat. eidos oblik) med. demagogos) voña naroda. delkredere-provizion trg. Delfi. demarkacione trupe pogranične trupe. tj. Marke. demaskirati (fr. ispravljanje neke neisti-ne ili netačnosti. trouglasto ostrvo u Donjem Egiptu koje prave rukavci reke Nila (otuda svako takvo ostrvo koje prave rukavci neke reke. odseliti se. deltoidan (grč. delti sličan mišić gornjeg dela ruke. onako kako jest. demarkacioni kordon granični lanac. bajan. trabunja-ti. demos. vlasti. ukusan. mašinske delove i oruña. delphys) med. poreći. demegorija (grč. demagogija (grč. tur. demarquer) ograničiti. kao onaj koji laskajući narodu dolazi do vlasti. demencija (lat. deložiranje (fr. demembrare) raskomadati. deliciozan (nlat. poricati. vršili velik uticaj na narodne skušptine. naročito radi utvrñivanja ranije spornih granica. u staroj Grčko j tako su zvali ljude koji su ličnim ugledom. demos. proizvodi od raspadanja stena koji se spiranjem prenose sa viših brdskih položaja i talože na padinama i u podnožju. ludilo. dementia paralyti- . obeležiti granicu.

demi-parallele) voj. položaj. razo-ružati. učiniti jednu stvar pristupačnom sredstvima i shvatanjima širokih narodnih slojeva. de-. demi-bastillon) voj. deminutiv (lat. uvoñenje civilne mesto vojne uprave. demirelief) poluispupčen rad. tj. Dime-Sina). militaris) voj. demos. demerzija (lat. demeriter) skriviti. imanja. demephitiser) provetriti. nekoj oblasti ili državi. demikoton (fr. nauku. demos. u običnom govoru slobodoljubivost. demokratizovati v. razoružati. ogrešiti se o nešto. krateo) v. grapho) grana statistike koja proučava kretanje i razvoj stanovništva.(grč. demimond (fr. fr. demivolt (fr. demefitizirati (lat. v. od zagušljivog vazduha. polureljefni rad. govor) proučavanje javnog mišljenja naroda. up. ja-hanje u polukrugu. demissionnaire) primalac ustupljenih dobara. samo po spoljašnjem sjaju otmeno društvo javnih žena. ne držati) vojsku i porušiti vojne objekte u nekom mestu. dementia praecox) mladalačko ludilo. deminucija (lat. Grañansko-formalističko shvatanje tumači demokratiju kao režim formalne jedna-kosti i prava svakog grañanina da učestvuje u odlučivanju o javnim. nekoj oblasti ili državi. željezo. vlast. supr. kratos vladavina. demos. mephitis kužio isparenje) med. demografija (grč. demograf (grč. militaris) voj. razne veličine (do 60 1). de. očistiti od škodljivih isparavanja. demeritirati (fr. de-. kockara i drugih pustolova u Parizu (po jednoj drami A. demimonde) polusvet. demir (tur. demokrat(a) (grč. demireljef (fr. de. ovo shvatanje razlikuje samo dva tipa demokratije: neposrednu (skupština svih punopravnih grañana) i po-srednu (skupština predstavnika koje na- . poluutvrñenja. kao posledica starosti. demoiselle) gospoñica. demobilizirati. dimije v. demibastion (fr. dementia senilis) ludilo koje dolazi sa godinama. tvorac (ili: neimar) sveta. demos narod) predmetak u složenicama sa značenjem: narod. demissi-onner) dati ostavku. devojka. dimittere. grapho pišem) po starosti i dostojanstvu. demissio) skrušenost. demos. demos narod. sirće itd. demefitizacija (lat. demiparalela (fr. dimije. krateo moćan sam. demisionirati (lat. demograf (grč. polurov. narodni. deminuere umanjivati) gram. krateo) uvesti ili sprovoditi mere koje oslobañaju sve ljude i daju im ravnopravnost. diminucija. klonulost. poreklo itd. fr. demokratia) pojam koji obično označava vlast naroda. demobiliser) voj. razoružavanje vojske. Ovako naziva Platon boga. čišćenje od škodljivih isparavanja. demobilisan« v. malo utvrñenje. logos reč. demersio) potapanje. javna žena. senatori u današnjoj Grčkoj.pišem) onaj koji se bavi demografijom. koja je u nekim zemljama utvrñena. grapho . demos. demi-coton) jaka polupamuč-na tkanina. poluoptok. demokratizam (grč.. demeritni dom u katoličkoj crkvi: zavod za popravku i kažnjavanje sveštenika koji učine kakvu krivicu. deminutio) v. domilitarizirati (lat. demimondaine) dama iz polusveta. demisija (lat. dame-jeanne) opletena staklena boca za vino. dimisija. i izjednačavali ga sa bogom Jevreja. kao tvorca sveta. demitur (fr. demokratizirati (grč. demimontkinja (fr. diminutiv. raspuštanje. detektor. čovek slobodoljubivih. dimiskija. fr. razoružavanje. demir-kapija gvozdena kapija. dimiskija. razoružanje. demilitarizovati v. demokratija. bez obzira na imovno stanje. demergere. demobilizacija (fr. npr. zagnjurivanje. ostavka. demir)) gvožñe. demiskija v. demokratizirati. razoružavati. vladam) pristalica i zastupnik demo-kratskog ureñenja države i odnosa u zajed-nici uopšte. utuče-nost. militarizirati.demerzija 200 demokratija sa) progresivna paraliza ludaka. mephitos. svesti vojsku na mirnodopsko stanje. demokratija (grč. demoazel (fr. demen-cija prekoks (lat. širokih pogleda. demi-john. doksa mišljenje. demiurgos) fil. demobilisation) voj. zajednički naziv za duševne bolesti koje počinju za vreme ili odmah posle puberteta. smanjivanje na najpotrebniju meru vojske i uklanjanje vojnih objekata u nekom mestu. demilitarizirati. demiurg (grč. polušanac. uvesti (ili: uvoditi) civilnu upravu mesto vojne uprave. demeškinja v. demodoksologija (grč. demodulator v. vraćanje vojske na mirnodopsko stanje. demobilizirati (fr. militariza-cija. demilitarizacija (lat. demivolte) jax. supr. zgrešiti. poluobrt (nalevo ili nadesno). državnim poslovima. otpustiti. za razliku od najvišeg boga. demisionar (fr. demitour) polukrug. Gnostičari su nazivali demijurgom tvorca materijalnog sveta. demo. demos. zahvaliti se na službu ili zvanje. demencija senilis (lat. službenik u ostavci. naročito: ra-spustiti (ili: znatno smanjiti. krateo vladam. demos narod. demidžon (eng. čistiti. demobilisati.

demonstrira™ (lat. narediti da se sjaše. demonstratio) dokaz. taj. to dump frljiti. most itd. i dr. . demonstrare) pokazivati. bilo da bi se sasvim izbacio iz opticaja. demonetizacija (fr. uništavanje. pr. logia) učenje o duhovima. pokvariti neku spravu. demonetiser) fin. otuda: demostenska rečitost izvanredna. oboriti s konja. mania pomama. Socijalistička demokratija zasnovana na društveno] svojini i na učešću proizvoñača i grañana u upravljanju privrednim i društvenim poslovima. latreia obožavanje) poštovanje duhova. mageia) gatanje (ili: vračanje) pomoću duhova. tumačiti. demonstrativum) gram. daimon. de. izlagati. demonstrant (lat. koji ispoljava mišljenje ili raspoloženje. prodavati po niskoj ceni. preturiti. demonter) jednu mašinu rastaviti na njene sastavne delove.mologija (grč. slobodno. manteia proricanje) vračanje pomoću demona koji se nalazi u onome koji vrača. bilo da bi se pretoplo ili prekovao. demos. otvoreno. obožavanje ñavola i klanjanje (ili: služenje) ñavolu. pojedinaca ili gomile.demoliranje 201 demping demonstrativno (lat. demonstrator) dokazivač. porušiti. up. onaj. demolicija (lat. narodni. demping (eng. učiniti neupotrebljivim (ili: nesposob-nim) za odbranu (npr. jednoj vrsti novca ukinuti vrednost i time je povući iz opticaja. onaj. upropastiti nekoga. demonomagaja (grč. demonstrare) javno. demoralisati v. demotikos) koji pripada narodu. demoralizirati. izvoziti robu i prodavati je ispod cene koštanja ili ispod cene domaćeg tržišta. zla kob. po jevtinijoj rod bira na duži ili kraći period). demolicioni sistem fort. odsek jedne file. lat. predavanje robe. ućutkati top. daimon. živo. mogu odmah razoriti minama. ubedljiva i silna rečitost. lišiti MOJ. demoralizovati v. logi'a) nauka o narodu i njegovom duhovnom životu. sotona. melanchob'a) ludilo čoveka koji veruje da su u njega ušli zli duhovi. koji nešto pokazuje. daimon. akcija. pokazna zamenica. Marksizam shvata demokratiju kao oblik klasne vladavine i stoga. fr. demontage) rastavljanje na sastavne delove. ovaj. Demosten (grč. demonomelanholija (grč. duh. u demokratskoj Atini: opština. up. naročito eksperimentiranje u prirodnim naukama. ludilo) verovanje da je u nekoga ušao ñavo i da je zbog toga poludeo. demonolatrija (grč.i moneta novac) fin. naročito zao duh. demonstracije. uništiti. moneta. povlačenje novca iz opticaja. demontirati (fr. daimon) natprirodno biće. dokazivanje. demoliranje. razlikuje demo-kratije po njihovom društveno-istorij-skom i klasnom sadržaju. demonetizirati (lat. uterati joj strah. demonologija (grč. dumping) trg. javno ispoljavanje. demonstrator (lat. gubljenje hrabrosti. npr. demoralisation) kvarenje. narodoljubac. demonski (grč. demonetiser. demonomantija (grč. pored razliko-vanja formalnih oblika. demos narod. prikazivač. malodušnost. svog raspoloženja. demontirati. demonstrativum) koji ukazuje na nešto. demoralizirati (fr. natprirodan. objašnjivač. ili da mu se odvrati pažnja od neke druge operacije. demontirna baterija voj. je kvalitativno nov oblik demo-kratije. demonima. demos (grč. demolitio) v. demonstrativna zamenica pokazna za-menica. razvratnost. razvaliti. pokazivač. lišiti nekoga osećanja sopstvene vrednosti. demoraliser) napraviti razvratnim. demolirati (lat. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja. razoriti mu lafet ili ga na drugi način oštetiti. demoliran. fr. naklonjen narodu. daimon. demon (grč. de. demoliranje (fr. koja podruštvl>ava i same političke oblike ubrzavajući proces odumi-ranja države stvaranjem autonomne društvene organizacije radnih ljudi. demoralizirati. daimon) verovanje u duhove i natprirodne bića uopšte. demolir) rušenje. obično u cilju konkurencije i osvajanja tržišta. demonomanija (grč. demonstrativan (lat. obaranje. demonizam (grč. voj. izlagač. sistem utvrñivanja po kojem se objekti. očigledno. demofil (grč. demoliri. kad ih neprijatelj zauzme. verovanje u aveti. demolir) rušiti. raspletanje: onesposo-bljenje za rad. daimon. daimonios) ñavolski. demotičan (grč. prividan tobožnji napad da bi se izazvao neprijatelj da otkrije svoju snagu. vidno ispoljavati raspoloženje. demos) narod. gram. očigledno prikazivanje. Demosthenes) najslavniji starogrčki besednik u Atini (384—322). demoralizirati. onaj koji javno daje izraza svojoj nameri. baterija koja frontalnom vatrom uništava neprijateljske topove. lišiti vojsku hrabrosti i vere u pobedu. demoralizacija (fr. voj. upropašćavanje. ovaj. ala. demonstracije (lat. taj i dr. demonstrans) tumač. onaj koji tumači. voj. daimon. demontaža (fr. upropastiti. demonstrativum (lat. naročito fabričkih proizvoda. philos prijatelj) onaj koji voli narod. izrazito. npr. neku tvrñavu ili bateriju razoriti zrnima). soton-ski. pokvarenost morala (ili: naravi). razvaljivan>e. izla-gač. pokvariti. dokazivati. demoliran. v.

denominacija (lat. dentalis) zubni. fr. denationaliser) oduzeti narodni karakter. damping. napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova na muzičkim instrumentima. dendron. dempfer (nem. instrumenat za vañenje zuba. denacionalizirati (lat. objavljivanje. dendron. da bi za poljoprivredne i industrijske ciljeve bila osloboñena nameta. denaturalizacija (fr. obe-ležiti. denatura-liser) otpustiti iz podanstva. denominatio) imenovanje. zubni glasovi. arpazo zgrabim. dendrolog (grč. uskraćivanje saslušanja. denzimetar (lat. demulentia) pl. koji je najpre sadržavao 10. denegirati (lat. izopačiti. denikotinizirati (lat. trg. so. u vezi s tim. vrlo zarazna bolest. natio narod. dendron.) i. denegare) odlučno poricati. prirasta i starosti pojedinih drveta i čitavih šuma. nauka o drveću podizanju i praktično] upotrebi. denominator rationis) broj koji kazuje odnos. denegacio audijencije (nlat. med. samo leti. reč koja je izvedena neposredno od nekog imena. dendrometar (grč. dendron drvo) u obliku drveta. dentalni (lat. fr. vrsta areo-metra.) dodavanjem drugih materija (gasa. imenovati. natio narod. odroditi. dentales) gram. gpaphia) opisivanje drveta. prelaz praslovenskih nosnih samoglasnika e i o u samoglasnike bez nazalne artikulacije. dens zub. dendroidan (grč. denotirati (lat. odbijanje. naprava za merenje specifič-ne težine i gustoće tečnosti. denaturisati (fr. denacifikacija (fr. denarius) stari rimski srebrn novac. javlja se povremeno u toplim krajevima. denaturalizirati (lat. metron) instrumenat za merenje visine i jačine drveća. kao nagao nastup groznice. denatalitet (lat. pomodarstvo. fr. dandy) kicoš. naimenovati. denegatio) odlučno pori-canje (pred sudom). robu inače podložnu raznim dažbinama i porezu (npr. denominirati (lat. metron) veština merenja drveća. obeležavanje. dendi (eng. metron) fiz. sredstva (ili: lekovi) za umirivanje bolova. učiniti neupotrebljivom za ljude. fićfirić. neizvršavanje bračne dužnosti. okamenjene biljke i okamenjena drveta. z. dentarpag (lat. Dampfer) prigušivač. oni kod kojih vrh jezika. densus gust. lišavanje podanstva. imenitelj. denominativum) gram. dendron. min. denegacio debiti konjugalis (nlat. dodiruje zube u gornjoj vilici (t. . zavičajnosti. de-. davanje podataka. dendrometar. denotatio) označavanje. de pop praejudicando) prav. de nihilo nihil) v. denegatio audientiae) prav. denazalizacija (lat. dati podatke. natalis koji se tiče rañanja) opadanje broja rañanja (u nekom narodu. lik) v. cenominator (lat. zejtina). s. onaj koji proučava drveta. dendrografički. de-. logos) poznavalac drveća. docnije 16 asa ili 4 sesterca. odnaroditi. nauka koja odreñuje količinu drvne mase. denar. dendron. kvocijent. njihovo podizanje i praktičnu primenu. mera za svilu i zlato. prirodu neke stvari promeniti. npr. državi itd. denationalisation) odroñavanje. količnik. facere raditi) nastojanje i rad pobednič-kihsavezničkih sila. denga (arap. de nihilo nihil (lat. denotacija (lat. nlat. odbijati. kaćiper-stvo. ne nanoseći štetu. pomo-dar. denegatio debiti coniugalis) prav. pri izgovaranju. eidos oblik. dendrografija (grč. lišiti nekog grañanskog ili zavičajnog prava. dentali (lat. dendroliti (grč. grč. denacionaliziranje (fr.demulenciJa 202 dentarpag dendritičan (grč. denaro (ital. udeo jednog trgovca u nekom brodu ili njegovom tova-ru. lithos kamen) pl. de non prejudikando (lat. muzički češalj. gubljenje grañanskog ili zavičajnog prava. de-. dendron. uskraćivanje. denegacija (lat.) med. imenilac (u razlomku). eko nihilo nihil. denominare) kat. pr. zbijen. denominativ(um) (nlat. špiritus i dr. ili da se za sebe obezbede kartel-ski i trustni monopoli. u cilju da se da oduške hiperprodukciji. denominare) nazvati. dendron. dendizam (eng. lišiti nekoga bitnih osobina naroda kome taj pripada. c). de. dandy) kicoštvo. ščepam) med. denpi-valjak (eng. tj. d. denaro) bakarni novac različite vrednosti u bivšim provincijama severne i srednje Italije. smanjivanje broja stanovništva. denarijus (lat. denotare) naznačiti. prijava. dendrologija (grč. Nicot) oduzeti duvanu nikotin i time ga učiniti manje škodljivim po zdravlje. ceni inostranstvu nego domaćim potrošačima. gubljenje nosne artikulacije. denaturer) svoju prirodu izmeniti. logi'a) poznavanje drveća. sličan drvetu. bez štete po prava nekog drugog. dandy) u fabrikaciji hartije: valjak za utiskivanje vodenih znakova. dentritičan. nasalisatio) lingv. denominator ra-cionis (nlat. kao i za odreñivanje njegove zapremine. kao drvo. denaturalisation) otpuštanje iz podanstva. demulencija (lat. lat. dendrometrija (grč. odnaroñavanje. up. naimenovanje. da u Nemačkoj potre sve tragove Hitlerove antidemokratske i ne-humane nacionalsocijalističke vladavine. po svršetku drugog svetskog rata. uskraćivati. „ribati" od „riba". natura. grč.

prinadležnosti. gubljenje palatalne artikulacije. okrug. prokazivanje. razvijanje. rasaditi. zbog koje. de plano) prav. reppa pero. prokazivač. deontologija (gr. potkazivač. brzo dostaviti. račune u trgovačkoj beležnici precr-tati i time ih poništiti. v. dens. zubna kost. zubalo. paralyein klonuti) med. denunpijator (lat. što potpunije izdvajati jednu biljnu sup-stanciju pomoću čegnćeg dolivanja sredstva za rastvas-'--. de. deplasiran (fr. deplantirati (lat. promeniti mesto. deploiement) voj.sićeni rastvor potiskuje potpuno zasićen rastvor. deplorare) oplakivati. raširiti. npr. deon. denuntiatio) dostavljanje vlasti nekog kažnjivog dela. denuncirati (lat. razvašljivanje. prav. prelaziti iz marševskog poretka u borbeni poredak. ital. depletio) pražnjenje. fil. stanje u kome se zubi nalaze kod nekoga. osirotiti. deplacer) premestiti. deplantatio) presañi-vanje. dependere) pl. deparalizirati (lat. potkazanik. depilatio) opadanje kose. denunpijacija (lat. lišiti nekoga imanja. prokazivač. de. sredstvo za skidanje kose i dlaka. (etra). dentifricij(um) (lat. dobijanje (ili: nicanje) zuba kod male dece. depilirati (lat. depenirati (lat. mor. logia) teol. depedikulacija (lat. uništavanje (ili: utamanjivanje) zašiju i gnjida. denuncijant (alt. osiromašenje. deploajiranje (fr. jednostavno. zapremina dela broda pod vodom. deplecija (lat. departicija (nlat. dependances) pl. rasprostirati. dentitio) med. glavna masa iz koje se sastoji zub. odeljenje. potiskivanje. otkloniti uzetost. denuntiator) v. iogia nauka) 1. departman (fr. dentura) zubi. po naročitim kuririma. denuntians) dostavljač. telegra-fisati. denticija (lat. učenje o lekarskoj etici. lat. deplantacija (nlat. ispražnjavanje. rasañivanje (bilja drveća). naopako (ili: pogrešno rñavo) postavljanje. brzojavi™. depo (fr. vojska koja služi za . zajednička delatnost erozije i raspadanja. denticuli zubići) pl. voj. pri čemu neza-sićeni ili manje . v. zub. ukratko. zubni lekar. pediculus vaš) hig. deontološki (grč. denuncijant. departitio) podela. depilare) skinuti kosu (ili: dlake). smenjivanje. deplasman (fr. dolazi do snižavanja tla. smatra da je potreba našeg uma da pretpostavi postojanje boga kao osnov moralnog sveta. dipennare) trg. pauper) osiromaši-ti. deon dužnost. povući nalog. postrojavati se za borbu. potkazati. potkazivač. de. de-. razvijati se. zvanično pismo. scalpere grepsti) sprava za čišćenje zuba. pertinencije. ministarstva spoljnih poslova svojim predstavnicima u inostranstvu. kol. sažaljevanje. dentist(a) (lat. rñav položaj. dens) zubni tehničar. arh. depeša (fr. pediculus) hig. grč. planta bil>ka. deploracija (lat. uništavati (ili: utamaniti) vaši i gnjide. depeširati (fr. deontološki doka z za postojanje boga. tužitelj. denlasirati (fr. pertinecije. deplorirati (lat. denuntiare) dostaviti sudu. koji se dogaña ili radi kada mu nije vreme. dentura (nlat. magacin za robu. ukrasi na svodovima i stubovima u obliku zuba. odelenje (stana). nauka o dužnostima (izraz potekao od engleskog filozofa Bentema). denuncijant (lat. koji nije na svom mestu. deploajirati (fr. de plavo (lat. depauperirati (lat. što dovodi do pretvaranja nekih umekšanih su-glasnika u tvrde. brzojav. odvajanje kostiju od mesa. dentin (lat. lišiti kose. prosto. zubar. depauperacija (lat. soba. žaljenje. deontos dužnost.u pange-ge pričvrstiti) hitno poslati ili otpre-miti. dis. »saliti. denuvcijat (lat. depecher. usled odnošenja zemlje. depandans (fr. zapremina istisnuća. delokrug. depilacija (nlat. sklonište. depeche) vest najhitnijim putem dostavljena. palatum) lingv. tj. deplanta-ge) presaditi. deplacement) premecJtanje. nazvan još i moralnim dokazom. de. smeniti nekoga sa njegovog položaja. dsntiekaliij(um) (lat. departement) podela izvesnih poslova meñu razna lica jednog kolegijuma. bez okolišenja. dentifritium) sredstvo (ili: prašak) za čišćenje zuba. denuntians) dostavljač. depilatorium) med. prokazati. npr. raz-dela. denudatio) otkrivanje. fig. dependencije (lat. voj. skidanje dlaka. postrojavanje za borbu. koje se obično šalje najhitnijim putem. deployer) razvijati. de. prinadležnosti. ukloniti. 2. optužiti. farm. depedikulirati (lat. denuntiatus) dostavljenik. dentis zub) zool. pauper siromah) osiromašavanje. sa svog mesta. o etičkom ponašanju lekara u svima odnosima i oblicima lekarske delatnosti. razvašljivati. optužba. deploratio) oplakivanje. prav. potkazivanje. izlečiti od paralize.dentikuli 203 depo dentikuli (lat. srez. optuženi. depot) stovarište. denudacija (lat. tužitelj. depalatalizacija (lat. depilatorij(um) (nlat. pogrešno ili rñavo postavljen. deplere isprazniti. sažaljevati. bežični brzo-jav. dens. ogolićenje. deplace) neumestan.

pro-teran. depresirati (lat. depositeur) čuvar. pogoršanje. posredovanje. u pohrani. poslan u zatočenje ili po kazni u koloniju. Engleza u Tasmaniju. knjigu. deponens (lat. preklinjanje. depolarizator (lat. u ostavu. deposedirati (lat. izvaditi iz prese. depopulirati (lat. svedok pred sudom. grč. depozicija (lat. oterati. pokvarenost. oblast najnižeg vazdušnog pritiska. izgnati. grč. opadanje stanovništva. fr. depolarizacija (lat. iskvarenost. depolitisatio) oduzimanje političkih prava nekom staležu ili grupi l>udi. depono-vati. fr. astr. deportatio) progonstvo. ulegnuće. fiz. deponirati (lat. deposter) voj. bank. hartije od vrednosti i dr. poglavito osetljivosti. deport) u trgovini berzan-skim hartijama: razlika izmeñu sadašnje-ga i docnijega nižegkursa hartija (razlika izmeñu sadašnjega i docnijeg višeg kursa zove se report). lišiti nekoga narodne naklonosti. de. depozitorij(um) (nlat. padanje žive u barometru usled slabog pritiska vazduha. nanos. vojni materijal koji služi za dopunu. utučenost. grč. onaj koji daje nešto na čuvanje u ostavu. de poius. položiti. proterati. deprekacija (lat. deponirati. deponere) v. depolir) oduzeti sjajnost. depozit. dspolitizapija (nlat. de-possidere. kad vanka prima na čuvanje. iskaz pred sudom.). potištenost. mesto u sudu gde se stvari i novac čuvaju. de polus. dati. hemijska tvar (supstanca) koja sprečava slabljenje galvanskih elemenata usled polarizacije. izgnanje. fr. kol. zauzimanje za nekoga. depozit (lat. npr. prav. padanje cena. novac uzet uz interes radi proširivanja posla. vojsci itd. či-novništvu. depolirati (fr. opadanje cena. depreverbacija (fr. činovništvo. talog. depresija (lat. arhiv. deprecatio) molba za koga ili za što. in deposito) na čuvanju. depopulari opustošiti. razne stvari od vrednosti (dragocenosti. depozitar (lat. depozitna menica ona koja se izdaje na novac uzet i uložen u radnju. prognati. deprimere. polos stožer) fiz. Francuza u Novu Kaledoniju itd. deportacija (lat. deportiran (lat. deponent. glatkoću. deponere) odložiti. depopulacija (lat. depozitpi novac novac koji se polaže sudu radi čuvanja. nizak pritisak vazduha. izgnan. dati na čuvanje.) i melanholijom. deportatus) prognan. depravatio) moralno kvarenje. deponentni glagol. potisnuti sa položaja. klonulost psihičke energije. deponens) gram. deponere) v. depozitna bavka zavod koji prima novac uz manji interes. razvrat-nost. deport (ital. lišiti polarizacije galvanski elemenat. popularis narodni) otuñiti nekoga od naroda. depolitizirati (lat. v. zalog. depoiularizirati (lat. depoviranje (lat. svečano preklinjanje sa pri-zivanjem božjeg suda. ulagač. ad depositum) dati ili primiti na čuvanje. politisare baviti se javnim poslovima) odstraniti od politike. naročito: ostavl>anje stvari i hartija od vrednosti u banku na čuvanje. depozicija. upućivanje po kazni u neku koloniju. oterati sa mesta. koji tobože napušta svoje prvobitno značenje. poslati po kazni u koloniju. polus. da bi ga davao drugima uz veći. de. onaj kome je nešto dato ili povereno na čuvanje. deponens) polagač. pred sudom iskazati. uglovno odstojanje zvezde ispod horizonta. npr. depostirati (fr. glagol koji ima pasivan oblik a aktivno značenje. depravacija (lat. u sefovima. vladalac koji je zbačen s prestola. ono što je dato na čuvanje. depositum) povereno dobro. deportirati (lat. neki stalež ili grupu ljudi lišiti političkih prava. depopulatio) raseljavanje. ulog. depositarius. nešto. an depo (fr. za šta naplaćuje od deponenta nagradu. polos) fiz. depreverbation) lingv. trg. kapilarno pritiskivanje zkive u kapilarnim cevima. npr. uložiti. en depot) na čuvanje. Rusa (za vreme carizma) u Sibir. raseliti (stanovništvo). vojsku itd. poslati u zatočen>e. nlat. polos stožer) fiz. uništavanje polarizacije galvanskom elementu. depressio) psih. npr. oblast koja leži niže od morske površine. topovsku cev upraviti niže. spuštanje. meteor. . operacija oka pri kojoj se živac potiskuje naniže. lišiti nekoga posedovanja neke stvari ili zemlje. proterivanje. dakle. službe-nike. de. depositorium) odelje-nje za čuvanje. depositor) v. mesto gde se čuvaju topovi i ostali ratni materijal.depozit 204 depresirati dopunu ostalih jedinica. in depozito (lat. deportare) prognati. depressio) voj. deponent (lat. depositio) ostavljanje stvari na čuvanje. ulaganje. primiti ad cepozitum (lat. opljačkati) raseljavati. depolarizirati (lat. prisilno upući-van>e u logore. službenicima. izopačenost. deponovati (lat. deposse-der) prav. depo-posao bank. med. depresivna oblast meteor. ostaviti u banci potpis radi sravnjivanja. depozitor (lat. de-posedirani npr. baciti u bedu. deprefiksacija. depozitum v. i na toj razlici zasnivao svoju zaradu. naročito u zajednici sa izvesnim afektima (briga itd.

i promena vazdušnog pritiska koju to odstupanje izaziva. poremećaj. po značenju i obliku. derivativan (lat. proizlaziti. de. derivare. de-primiran puls pritisnut. derivometar predstavništvo. u katoličkoj crkvi pokajna i žalosna pesma). prima godišnje u stvarima. aden žlezda) med. derivatio) gram. naročito koji pomaže čišćenje krvi. depurgativan (lat. koja se održava. omalovažavadeprimirati (lat. izvoñenje.depresorij(um) 205 mora deputaraca narodno narodna skupština. depuratif) koji čisti. depurgatorius) v. Npr. izvesti. pokvariti. pročišćavanje. zapaljenje vratnih žlezda. derivare. deputatum) utvrñeni prihod koji neko. zadužiti se. izabrati. ugnjetavati. nazna-čiti. pročisti-ti. uputiti. deputat (lat. derivatus) izveden. očistiti krv. oneraspoložiti. imaju ovlašćenje da obave izvestan posao. depurativan. jedinjenja koja su nastala iz drugih jedinjenja zamenom izvesnih elemenata. de profundis (lat. depurgativan. pretium. na stazi od preko 2400 m i sa konjima starim tri godine (ime dobila po svom osnivaču. tj. depurgativus) koji čisti (ili: pročišćava) creva. u sredu posle Trojice. slab puls. kao jedan deo svojih prinadležnosti. derivat (lat. deputatum) onaj koji prima deputat. pasti u dug. uznemiravanje u poslu. depurgatoran (nlat. depuratio) čišćenje krvi. izvedenica. derelikta (lat. depurirati (fr. pritisnuti. potiskivani moždane opne. npr. poslanici. koji je postao izvoñenjem. depurgirati (lat. npr. deputacija (lat. deputatio) izaslanstvo. pogružiti. deputirati (lat. derbi-krek (eng. nerv povući naniže. depurgatio) čišćenje. deranger) uznemiravati. deputatus) zastupnik. diferenci-jacija. grč. derby) sl. deranžman (fr. depurer) čistiti. očistiti. derivata) pl. derivacija (lat. poremetiti svoje imovno stanje. zadržavati (koga). jedne reči iz druge. deputare) odrediti. depurativan (fr. de-. rat pacov) ubijanje (ili: utamanjivanje) pacova. pobrkati. prema tome. trebljenje. depurancija (lat. jugozapadno od Londona. derviš) pripad-nik derviškog reda. skretanje aviona sa kursa svoje putanje usled vetra. derivare izvoditi. derelikcija (lat. postati od. poremećenost. lica koja. ostavljanje. instrumenat pomoću koga izviñač utvrñuje pravac i silu vetra i. obično na čuvenom trkalištu u Epso-mu. poslanik (naročito: onaj koga je narod izabrao za svog predstavnika u političkom predstavništvu zemlje). dere vrat. derelicta) pl. reč koja je postala od neke druge reči. miševa. pomeriti. derivatum) gram. remetiti. oduzimanjem predmetka za-. poremetiti. derivare. izazvane njihovim obrtanjem. derivati (lat. prefixe predmetak) lingv. izvoñenje. deprimere) pritiskivati. žito. depresorij(um) (nlat. derivatum. derby-crack) prvoklasan konj trkač koji učestvuje u derbiju. cena. koji odvodi na drugu stranu. avij. sekte (tarika). derangement) smetanje. depuratorius) v. depresorii nervi biol. trebiti. nov prost glagol. drva. deprefiksacija (fr. derivatum. radnja prelaska od jedne funkcije ka nekoj izvedenoj funkciji. derivare izvoditi) dolaziti. koji znači oslabelost. tur. depurantia) pl. oduzimanje predmetka (prefiksa) od glagola sa predmetkom da bi se dobio. derivatum) gram. napuštene stvari. prav. odstupanje od pravog puta. v. derivatum (lat. de profundis) „iz dubina" (početak 130. oduzimati snagu. deprimirana kapi-larnost fiz. tj. derivativum gram. hem. dereglye) dugačak čamac širokog i ravnog dna za prevoz raznih predmeta. instrumenat za svlačenje. depurgare) čistiti. deranžirati (fr. derbi (eng. depuracija (nlat. stan i dr. iz nečega. nov glagol patiti. derviš (pere. smetati kome. naročito lekovi koji čiste krv. deputirac (lat. derelictio) prav. uznemiriti. napuštanje. mat. lor-du Derbiju. tlačiti. rivus potok. derivometar (lat. vrši popravku kursa. psalma. stanovati — stanovnik. predstavnik. deratizacija (fr. pored plate. izvod. odbor odreñen da pripremi sve što je potrebno za reša-vanje nekog krupnijeg pitanja. derivare odvoditi. metron mera) avij. iznuravati. izvoditi. kod katarakta. med. sredstva za čišćenje. nervi koji šire krvne sudove i time smanjuju pritisak krvi. od glagola zalatiti (živinu) dobiva se. pravilno odstupanje du-guljastih zrna ustranu. dereglija (mañ. oslabiti. med. derwis. stvari bez gospodara. derivare. ko- dsradenitis (grč. voditi poreklo od. v. niže stanje »sive u uzanim cevima nego u širim sudovima koji opkoljavaju cevi. derivancija (lat. utući. voj. ona koja odvode sokove. poslanstvo. otrebiti. depurgacija (lat.. u ime neke veće organizacije. deprecijativan (lat. izvedena reč. derivirati (lat. depressorium) med. sla-biti. depuratoran (nlat. koji ju je osnovao 1779). derivan-tia) pl. nered. klasična trka u Engleskoj. med. . deputatist (lat. npr. nlat. de. derivirajuća sredstva. vrednost) koji izaziva prezir. u naturi.

ñerma. grč u vratu. dermatografija (grč. ukinuti. (upotrebljava se u zavodima za ulepšavanje). dermotomija (grč. svaka pora. ñerma. v. površine ili dubljih slojeva kože. ñerma. dermatolog (grč. odyne bol) med. (fr. vazdušnim putem na neprijateljsko zemljište. ñerma) kožni. deo hirurške plastike koji se bavi veštačkim obnavljanjem i popravljanjem obolelih delova kože. dessein. raditi na uštrb. logos) onaj koji se bavi proučavanjem kože. činiti krivo. zakona. presañivanje zdrave kože hirurškim putem na mesto gde je ona uništena. nćsos bolest) med. dermatonoza (grč. rasturi!??. dermaskop (grč. zakinuti. pomoću koga se može videti svaka. vašar. dessin) trg. žalost. derd. tylos žulj) med. smesti. dermatoze (grč. ñerma. dert) tuga. dermatopatija (grč. zbuniti. lečenje kožnih bolesti. veština ggunjenja životinja. desenater (fr. dlačica i dr. derma. ñerma. tome sečenje) med. dernek. staviti van snage. deroute) nered. koji opoziva. med opšti naziv za bolesti kože. ñerma) med. dermo. grapho pišem) med. disegno. plastike veština uobličavanja) 1. smanjiti. lekar za kožne bolesti. descente) silaženje. silazak. mykes gljiva) med. dermatol (grč. ñerma. ñerma.(grč. dermatopatologija (grč. vojska dovedena vodenim. uzoraka. šteti. dermijatrija med. ñerma. dermatozoe (grč. prevlačenjem kakvog predmeta ili pisanjem po koži kakvim tvrdim predmetom).pojave na koži kod nekih. u vezi sa kožom. v. žućkast. zavesti. dermatonoza. bolest kože. dermatotilus (grč. svadba. naročito nervoznih. . rasulo. derogatio) krnjenje. npr. pobrkati nečije namere. dermatotilus. neki zakon. okrnjiva-ti. ograničavanje. način ispitivanja kože i njenih oboljenja posmatranjem. dermatalgija (grč. koji pripada koži. otok kože. dere vrat. plan. des. tur. descente) specijalno grañeni brod za iskrcavanje na neureñenoj neprijateljskoj obali. fort. skopeo gledam) aparat. derogirati (lat. kožni. derogacija (lat. oleum ulje) farm. ukidanje neke naredbe. bežanje u neredu razbijene vojske. koji se tiče kože. osnova jedne kompozicije. eldos vid. tajni hodnik u nekoj tvrñavi koja vodi u rovove ili ka minama. bol. ñerma. dermatoplastika (grč. dermatijatrija. razbiti. grapho pišem) opisivanje kože. povrediti. nacrt. rasecanje kože. neprijateljski upad u neku zemlju. dermatitms (grč. derogativan (nlat. derouter) skrenuti nekoga s pravoga puta. ñerma. uzorak. bora. osujetiti. koje ostavljaju trajan i jasan trag. plastike veština uobličavanja) med. koji je u vezi s kožom. derogare) krnjiti. ñerma. dirnek) sabor. radi na uštrb. nagib.derma 206 desenater derma (grč. pa i najmanja promena na koži. derma talšja. koji ukida. ñerma) ned. dermatijatrija (grč. propast. dermatom (grč. bolest kože koju prouzrokuju parazitske gljive. ukidan. dernier eri) poslednji krik. dermatičan (grč. dermatomikoza (grč. ñerma. ñerma) kožni. derut (fr. 2. derma. derma. osoba (nastaju trljanjem. logia) nauka o kožnim bolestima. dermatologija (grč. ñerma. skopeo gledam) med. od ugovora). voj. derogativus) koji krnji. za pola stepena sniženi ton de. v. dermatodinija (grč. dermoskopija (grč. derutirati (fr. •zapaljenje kože. odstupanje (npr. ñerma koža. lat. deses muz. okrnjivanje. dermotilus med. naročito u modi. bezmirisan bizmutov prašak koji ima antiseptičko dejstvo i koji leči rane. kožni para-ziti. dermatoid (grč. cilj. pathos bol. dermatologija. smanjenje. ñerma) v. opozivanje. padina. tj. dermalni (grč. dermoplastika (grč. zakinuće. stavljanje van snage. spuštanje. tovar jednog broda. oduzimanje. lat. poslednja novost. oblik) kožasta masa koja se upotrebl>ava za povezivanje i koričenje knjiga. dernek (tur. logia) nauka o koži. derma. šara. kožni žulj. ñerma. patheln patiti) med. iatrela lečenje) med. zakidati. briga. opozvati. desen (fr. nauka o kožnim bolestima. oduzimati. odnosno za pola stepena sniženi ton desdesant (fr. opozivan. dermografizam (grč. zoon životinja) pl. dert (pere. ital. derma. jad. dermatodčlija. gljive gotovanke. muz. desantni brod (fr. ñerma. zahidanje. ono što je najnovije u modi. bol kože. ñerma. Guo labavim) preterana rastegljivost i mlitavost kože. gotovani koji žive na koži. u obliku naročitog ogledala. dessinateur) crtač mustara. desig-nare obeležiti) namera. v. derospazmus (grč. stavlja van snage. dermatopatija. dsrmologija v. vrsta. iskrcavanje vojske na neprijateljsko zemljište. dermatos) predmetak u složenicama sa značenjem: koža. ñerma. dernije kri ((fr. udarom. dermatoliza (grč. ñerma. voj. algos bol) ned. pomoću naročitog uveličava jućeg aparata. spasmos grč) med. veselje.

označenje. desert (fr. krajnje ogorčenje. desistirati (lat. desperare) čovek bez nade. desinere završiti se. desistere) odustati (ili: odustajati) od čega. a koji još nije uveden u dužnost. imenovati. despectio) v. neograničeni vladalac. desoliran (lat. decimetre) v. desiderata (lat. neu-tešnost. revolucionar koji je stavio sebe van zakona. razoriti. despotizam (grč. očajan. nai-menovati (nekoga za nešto). desperado očajnik) razbojnik. crtao. ital. ostrugati l>uske. žude-ti. desolare) opustophen. nacrtao. desiderat (lat. nešto što nedostaje. dosuñivač nagrada pri javnim igrama i utakmicama. gubljenje ljuske. desinirati (fr. desiderativan (nlat. despicere prezirati.desenzibilizator 207 despotizam desenzibilizator (nlat. smanji-vanje osetljivosti emulzija ploča i filmova pomoću naročitih boja (desenzibi-lizatora). želja. desolacija (lat. poslastice). dessert) prislačni.). radnja kojom se otklanja ili smanjuje preosetljivost izvesnih organizama na neke tvari. kraj. molba. krajnje ogorčen. desiderij(um) (lat. nacrtano. naimenovanje. desperatan člat. samodržac. klonuo duhom. mašina za deseniranje mašina koja se upotrebljava u fabrikaciji tkanina. uništiti. obeležavan. desensibilisator onaj koji otklanja osetljivost) v. klonuti duhom. ime. Podanici . voće. desperare) očajavati. žudnja. prezir. deser. descriptif) opisan. designaciona presuda prav. desolare) pustošiti. koje su poželjne. stvari kojih nema. desolatio) pustošenje. desperacije (lat. desiderium) želja. fot. designator (nlat. desigvirati (lat. desensibilisatio otklanjanje osetljivosti) med. duboka tuga. disegnare) crtati. desenzibilizacija (nlat. osećanje bezizlaznosti. rastvorenih u vodi. razo-renje. nestale stvari. tiranin. dssignacija (lat. dessert) v. desnog (grč. desinence) gran. desperirati (lat. siccus. gubiti ljusku. desideratum) nešto što je poželjno. titula grčkopravoslavnih vladika. deskvamirati (lat. završetak reči. čega nema. despćtes gospodar) prvobitno: gospodar roba ili sluge. baciti u očajanje. prezirati. odreñuje. desiderativus) koji izražava želju. desideracija (lat. titula nekih srpskih vladara posle Kosova. prestati s čime. dakle. poruga. desperatio) očajanje. desimetar (fr. prikazan. despectus) preziranje. opu-stošiti. desiderata) pl. bez nade. pasti u očajanje. decimetar. despekt (lat. imenovanje. designatus (lat. očajanje. dessine) crtano. decigram. despectare) potcenjivati. neograničeni gospodar. očajnik. glagoli koji iskazuju neku želju ili potrebu. naznačenje. odreñivanje. desiderirati (lat. stvari koje su potrebne. onaj koji pokazuje mesta (u pozorištu itd. isušivanje. ucveliti. praznina koju bi trebalo popuniti. potreba. despektirati (lat. omalovažavati. puste želje. nedostatak. deser (fr. razoren. suv. deskriptivan (lat. desinencija (lat. prikazivanje. designatio) označavanje. opis. verba desiderati-va (nlat. poslednji deo obeda (sir. nacrtna geometrija. koji opisuje. potreba. desertni tanjir. tiranstvo despotizam. odredan. skicirati. npr. samovolja. designatus) neko koji je odreñen za neki položaj. despotes) neograničeno gospodarstvo. designator) razvodnik. okaniti se nečega. desideria pia) pl. verba desiderativa) gram. deskrintivna lingvistika grana lingvisti-ke koja se bavi izgrañivanjem metoda za objektivno opisivanje jezičke strukture u jednom vremenskom preseku. za popunja-van>e zbirki. presuda po kome će se redu isplaćivati poverioci kod nekog stečaja. pod desenzi-bilizacija. desperatist(a) (lat. nlat. desigram v. desine (fr. desideratio) nemanje. taru tkanine koja treba da se izradi najpre izbocka na tvrdoj hartiji (kartonu). re-dar. designativan (nlat. desquamare) oljuštiti. skromne. designativus) označavan. krajnje ogorčen čovek. uništen. desen-mašina mašina za izradu tkanina po mustri. deservit (lat. desiccatio) sušenje. odrediti (nekoga).). koji označava. desperatus) očajan. koji prikazuje. ocrtavan. supstan-cije (kod koprivnjače i dr. describere. desertna vina vina koja se piju posle obeda (obično fina. bezglavost. ljušćenje kože posle kožnih bolesti. med. čežnja. obeležava. desquamatio) ljušćenje. honorar. dobronamerne želje (koje se obično ne ispunjavaju). desiderare) želeti. fr. grdnja. gubiti svaku nadu. zahtev. desolirati (lat. bezutešan. fr. neograničena vladavina. slatka i jaka vina). teško ožalostiti. ocrtava. i koja mustru. čeznuti (za čim). nedostajanje. potrebu. desiderija pija (lat. designare) označiti. dessiner. describere opisivati) mat. deskripcija (lat. deservitum) braniočeva (ili: zastupnikova) prinadležnost. tanjir za voće i poslastice. samovoljan gospodar. ocrtavanje. deskvamacija (lat. despekt. deskriptiva (lat. rušenje. desikacija (lat. descriptio) opisivanje. naz-načiti. desperado (šp. despekcija (lat.

name-niti. postupati nasil-nički. do sitnica pričati (ili: izlagati. desudatio) znojenje. uništljiv. destilat (lat. ako se ohlade do odreñene temperature. nasitno. detalj (fr. de. otcepiti. dette) podužica. naziv za potez gudala pri sviranju na gudačkom instrumentu. pričanje (ili: opisivanje) do sitnica.i stilla kap) ispariti. izdanak (dete. kazan za pečenje rakije. pridodato. rasparčan. naročito Lamark (v. unipggavanje. despotski (grč. a. do deliti. detailler) opširan. podrobnost. onaj kome zapovednik lañe ima da preda robu. krčmiti. detaširati (fr. de-. otkomandovati. detaljirati (fr. preznojavanje. vršiti nasilje. hem. raza-ranje. primalac. destinare) odrediti. padež cilja u najopštijem značenju. opširno pričanje (ili: opisivanje. poreklo. destrukcija (lat. poticati. spuštati se. razo-rilac. detailler) rasparčavati. destruktivnost (lat. namena. destilirati. despotija (grč. odred vojske (manji od divizije) odvojen od celine i . dsstruktivan (lat. destructor) rušilac. colla destra) kuz. o činjenicama koje na taj razvitak ukazuju i koje ga dokazuju. tiranski. descendens) potomak. posvetiti. pretvoriti u paru. naročito državni dug. otcepljen od celine. sići. na parče. destinatarius. a potom ovu. destructivus) razoran. destinatio) odreñenje. unuk. detaširan (fr. detache) muz. descendentia) potomstvo. otcepljen. javni dug. poboljšanje u odnosima izmeñu dveju država. detaksacija (nlat. neku tečnost. proces prikazan pod destilirati. destina-taire) trg. destructibilitas) razorljivost.). detaljiranje (fr. taksacija.) u zatvorenim sudovima da bi se iz njih dobili tečni i gasni proizvodi. opširno. komada ti. prečišćen. destillare) destilacijom do-bijen. dosti dovati v. suva destilacija zagrevanje organskih tela (drveta. detant (fr. detail) pojedinost. destruktibilitet (lat. despotes) vladati neograničeno i samovoljno. popravljen. opredeljenje. Darvin (v. krajnji cilj. desnom rukom. dodeljen. prevrat. kostiju i dr. detaxatio) v. prekapnica. nasitno. detacher) od celine odvojiti pojedine delove i odaslati. opisivanju). onaj koji je suviše opširan u izlaganju (ili: pričanju. destra (ital. neograničeno. destillateur) onaj koji preči-šćava. voditi poreklo. desublimacija (lat. destillatio) hen. fabrikant likera. odvojiti odred vojske ili flote i poslati ga da izvrši neki zadatak. destillatus) hen. prodavati namalo (ili: nasitno. iscrpan u izlaganju (ili: pričanju. na komad. opisivanju). u novije vreme. destinirati (lat. destructio) rušenje. prevratnik. destilirati (lat. destruktor (nlat. opredeliti. prekapavati. dug. de-suggestio) osloboñavanje od sugestije i njene moći. de-struere) razornost. prečistiti. uništljivost. osamljen. skidati se. isparavanjem prekapa-ti. adresat. Tvorci ove teorije su: stari grčki mislioci Anaksimandar i Empedoklo. pridodat. nasilnički. sudor znoj.). tečni proizvod destilacije. ponašati se kao tiranin ili nasilnik. izdvaja. sitničar. detaljisati v. detaljiran (fr. rashlañivanjem. usitnjavati. destinare odrediti) lingv. descendent (lat. bez veze sa ostalim delovima. detailler) opširno (ili: podrobno) izlaganje. scendere) silaziti. isparavanje. poboljšava. posvete. opisivati). destinativ (lat. det flotant (fr. razrušljivost. pri kojem neke materije prelaze neposredno iz gaso- vitog u čvrsto stanje. detašman (fr. sublimatio) proces obrnut procesu sublimacije. an detaj (fr. despotizirati (grč. prodaja namalo.despotizirati 208 detašman stoje pravio prema despotu u istom odnosu kao ma koji predmet poseda. učenje o postanku. despotes) samovoljno. destinater (nlat. destillare kapati. detaljirati. dette publique) državni. destra desnica) kola destra (ital. učenje o prirodnom razvitku životinj-skih i biljnih vrsta u toku istorije Zemlje. izlaganje) nabrajanje do sitnica. detacher) odvojen od celine. isparavanje tečnosti i ponovno zgušnjavanje u tečnost. destructibilis) razor-ljiv. destinacija (lat. destilacija (lat. putem zagrevanje u zatvorenim sudovima (retortama i dr. destruktibilan (lat. detente) popuštanje zategnutosti u odnosima. destilater (fr. lamarkizam). det (fr. dette flottante) leteći dug. detaljist(a) (fr. descendentna teorija bkol. dsstiliran (lat. en detail) trg. detachement) voj. na parče). detailleur) trgovac namalo. fr. de-. descendencija (nlat. trg. razrušljiv. rušilački. descendirati (lat. destilacioni aparat sprava za vršenje destilacije. ponovo napraviti tečnom. det publik(fr. opuštenost. despotes) neograničeno gospodarstvo. Despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke ureñene uprave. onaj koji peče rakiju. država neograničenog i samovoljnog vladaoca. detaše (fr. neograničena i samovoljna vladavina. desugestija (lat. izlapiti. i o uzrocima toga i takvog razvitka. pečenje rakije. voj. praunuk itd. potanko. sitnica. unipggilac. darvi-nizam) i Hekl. koleno. konsig-nator. desudacija (lat.

sasvim neprimetno. potajno motri rad pojedinih ličnosti. deterirati (lat. indetermini-zam. lako upaljiv eksploziv kao sredstvo za paljenje teže upaljivih eksploziva. detector) u radiotelegrafiji i telefoniji: aparat koji namešten u prijemnoj stanici. odredbeni. posuña i dr. pejora-tivan. npr. detektor (lat. klevetanje. odreñivati. determinato (ital. determinativan (nlat. npr. determinabilan (nlat. pritežalac. detentio) zadržavanje. detonare. prema čemu ni čovečja volja ne može biti slobodna. prav. odlučnost. opredeljen. lišavanje slobode putem zatvora ili pritvora. determinabilitet (nlat. detencija (lat. oštro naglašeno. determinist(a) (lat. determinativus) gram. determinare) ograniči-ti. detekcija (nlat. uzeti odviše visok ili odviše dubok ton. determinabilis) odre-dljiv. nezakonito zadržavanje. iznošenje na videlo. eksplozija. otirati. te zabeležene promene prilikom saslušavanje koriste se pri utvrñivanju istinitosti izjava optuženog. eng. detractor) opadač. de. utvrditi. (fr. inde-terminist. opredelji-vanje. supr. rešenost. detraktor (lat. opredeljenost. distonirati. determinativ. determinisati (lat. detractio) odbijanje. detoksinizacija (lat. obelodanjivanje. ograničljiv. detevtor (lat. deterzija (nlat. ldg. organizma i dr. eng. determinatio) odreñivanje.) koje se zbivaju kod optuženog ili osumnjičenog lica za vreme njegovog saslušavanje. pristalica determinizma. detericija (nlat. deterrere) zastrašiti. up. fr. detergere čistiti) med. determinatus) odreñen.detektiv 209 detranp determinativ (lat. obustava.). otrti. lat. detegere otkriti. znojenja itd. jus detrakcio-nis (let. determinare) fil. za-plašiti. čistiti. deterritio) zastrašivanje.grč. panjkenje. deteriinirati v. odvraćanje od zla pretnjom kazne. nego odreñena i uslovljena tim uzrocima i motivima. u s loženo j reči (složenici) onaj deo kojim se drugi odreñuje. rešljivost. napred imenovano. odlučljivost. praviti snimci. odlučljiv. za razliku od sopstvenosti. deterdžent (lat. detoner) muz. detonacije (lat. . to isto. prasak. deterziv (lat. klevetnik. ispadanje iz tona. (lat. toga istog. smenjivanje. oduzimanje. detectio) otkrivanje. grmljavina. v. determinativus) odre-dan. pogrešno pevanje. izvesni spojevi veličine koeficijenata koji se javljaju pri rešavanju linearnih algebarskih jednačina sa više nepoznatih. ograničl>ivost. detonator (lat. determinizam (lat. detergent očistiti) hemijsko sredstvo (prašak. deterior gori) v. tj. detektiv-aparat vrlo mali fotografski aparat kojim se mogu. po porudžbini i za nagradu. opredeljenje. odluka. gram. 2. odrednica. deto (ital. odlučiti. detersio) čišćenje. sredstvo za čišćenje. determinante (lat. npr. determinare odrediti) fkl. detonator) upaljač. disanja. detranp (fr. detrakcija (lat. determinare odrediti) mat. zakup-ca. odreñenje. rešljiv. eks-plodirati. presudan faktor. odlučno. pomenuto. toxon otrov) uklanjanje otrovnih sastojaka iz neke tvari. opredeliti. detergere) obrisati. detegere otkriti. onaj koji raspolaže nekom stvari. tobožnje sopstvenik. detektiv (lat. pulsa. tečnost i dr. trg. pobudama. privatan detektiv lice koje. determinacija (lat. supr.) za čišćenje i pranje raznih predmeta (rublja. odredba. deterzorij(um) (lat. suža-vanje obima pojma proširivanjem njegove sadržine. tresak. očistiti. tajni policajac. čime se dolazi od opštijih do maše opštih pojmova. koji odreñuje. opredeljivati. ograničen. determinabilitas) odredljivost. dictum) rečeno. detective) potajnik. činilac koji odreñuje pravac i cilj. prima elektromagnetne talase i slušalac ih naročitim ureñajem čuje. detektor laži ureñaj koji beleži fiziolo-ške promene (krvotoka. odreñenost. deteriorativan (lat. determinare odrediti) fkl. detonatio) pucanj. detergirati (lat. materije. detergere. jus detrectionis) pravo odlaska (ili: udaljivenje). odrediti. detonirati 1. 6 kg brašna 9 kg deto. prasnuti. panjkalo. sprava na veštačkim bravama koja pokušaje obi-janja objavljuje i sprečava. eng. detentor) prav. deterziv. determinato) muz. detoner) puknuti. detrempe) vodena boja pomešana sa tutkalom i belančevinom (služi upućen radi izvršenja nekog naročitog zadatka. determinisati. a detto) istoga dana. pogrešno pevati. detto. detersorium) med. determiniran (lat. determinanta (lat. a deto (ital. muz. sprava koja otkriva bojne otrove u atmosferi. tresnuti. sinteza opštih pojmova u posebne. službenik koji otkriva zločine i njihove izvršioce. krvi otvaranjem vene. stvarno raspolaganje nekom stvari. učenje o odreñenosti ljudskog delanja i htenja i uslovljenosti njihovoj spoljnim i unuta-rnjim uzrocima i motivima.

deuteroza (grč. defekt (lat. deuteropatija (grč. def. oduzimati. tur. greška. defekacija (lat. deuteros. rana napravljena trljanjem. dewas) bog. de-transportare) tip. nomos zakon) peta knjiga Mojsijeva (kao ponavljanje zakona sadržanih u 2—4 knjizi). . daire. detumescere) med. koji dolazi kao posledica neke ranije bolesti. pathein patiti. dewa. npr. obediti. u kasi. defanzivni ugao voj. defanzivno oružje voj. deuterokanbnske knjige kanonske knjige Sv. detritus (lat. nomfa) drugo zakonodavstvo (u odnosu prema nekom ranijem). deuterij(um) (grč. defanzivni rat voj. pathos bol) med. fr. deuteronomija (grč. detritio) trljanje. oklevetati.. detransponirati (lat. prečišćavanje. skopeo gledam) vidovit čovek. detur (lat. detumescencija (lat. deuteroksid (grč. npr. deuteros. mesto izloženo unakr-snoj. onaj na kojem se očekuje napad. bolest koja dolazi kao posledica druge neke bolesti. detronizirati. šljunak. topovskoj ili puščanoj. detransportirati (lat. manjak. nepotpunost. naročito šećernog soka pomoću kreča. grč. praznina. sposobnost da se vidi i ono što nije tu (izvesno dejstvo poremećene ili prenadražene delatnosti nerava koja es pojavljuje kao vidovitost). prilaže se prepis rasprave. stanje u kojem je jedna strana samo u stavu odbrane. da se da. potonji. rat koji se vodi samo radi odbrane. defensivum) med. detronizacija (lat. up. popustiti (otok). deuteroskop. defectivitas) krnjost. de facto) v. protocolli) prav. koji je za odbranu. uskratiti. imenica doba. detricija (lat. fr. defanzivno sredstvo (lat. ponovo rasporediti. proizvodi raspadanja. kvar. vidovnjak. nepotpunost. deuteros. npr. defanzivni položaj voj. deuteroni (grč. opanjkati. detumescirati (lat. de. izmešane strane ponovo dovesti u red. defektivni glagoli (lat. theos. biol. koji je. detur copia se. jedan deo nasledstva. hem. bogovi. detrahere) odbiti. reč koja nema svih oblika svoje promene. tef) v. defensus. spoljašnje zaštitno sredstvo. zaštitni. jezgra teškog vodonika. detransportacija (lat. def (arap. svrgnuti s prestola. deuteronomijum. „bog iz mašine". grč. oksid drugog stepena. detur) neka se da. deus eks mahina (lat. diffamare) izneti na rñav glas. ukloniti. tj. neočekivana sila koja se iznenadno pojavljuje i rešava stvar. med. deus. radi zaštite od škodljivih uticaja. defanzivan (lat. iznenadna pomoć. manjkav. oni koji nemaju svih oblika. detronizirati (lat. oštećen. mešanjem. thronos) lišiti prestola. glagol jesam itd. defectus) nedostatak. ispravljanje izmešanih strana. de. ukloniti. deuteros. znak D. rušenja. deutero. de. podnositi) med. defektan (lat. defensif) odbrambeni. nepotpuni glagoli. deuteros drugi po redu) hem. defectivum) gram. hirurška sprava za potiskivan* tela koja se zadrže u ždrelu. detranspozicija (nlat. koji nema svih delova i oblika. sskr. defektiv (lat. taloga. deuteros. v. de.(grč. de-transpositio) til. odbrambeno oružje (koje služi samo za odbranu). iznenadno posredovanje koga boga u nekom kritičnom položaju. istrošen kamen. sa prazninama. deus (lat. koje su tek docnije primljene u kanon. skopeo) drugi vid. deuteroskopija (grč. de-transportatio) tip. uzeti napred. fig. dii) pl. thronos presto) lišavanje prestola. de-transponere) tip. neočekivano posredovanje u nekoj stvari. ofanziva. detruzorij(um) (nlat. ozloglasiti. deuteroskop (grč. drugog ranga. detrusorium) med. odbrambeni položaj. defektivitet (nlat. drugi brak. faix srp) požnjeti srpom. deus eh machina) lit. deuteropatičan (grč. splašnjavati. deuteros) ponavljanje. slika raće-na vodenim bojama. odbijati. izbacivanje izmeta. detrahirati (lat. popuštanje (ili: prestajanje) oticanja. defalcirati (lat. splašnjavanje. nepotpun. verba defectiva) gram. defectivus) nepotpun. defamirati (lat. defaecatio) čišćenje od šljama. detranspozicija. pisma. v. detronirati (lat. deuteros. npr. deuterogamija (grč. detritus) oblutak. prav. difamirati. tj. svrgavanje (ili: zbacivanje) s prestola. defakto (lat. pod fakat. grč. detroner) v. deuteros) drugi glumac po važnosti u starogrčkoj tragediji. defanziva (fr. vatri. gamos brak) ženidba (ili: udaja) po drugi put. deuterijuma. defektivan (lat. oduzeti. manjkavost. daff. deugeronomion (grč. detur kopija (lat. deuteros. supr. thronos. deuteros) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi po redu. detumescere) med. mana. dni (lat. fiz. u antičkoj tragediji. pomoću naročite sprave (mašine) bio spuštan na pozornicu. deuterogonist(a) (grč.detranspozicija 210 defektivni glagoli istim ciljevima kao i gvaš). detransponirati. grč. fiz. odbiti. odbrambeni rat. deuteros. teški vodonik. tj. oxys) hem. defensiva) odbrana. deuteros) hem. defectus) krnj. prestati da otiče. na motoru.

defektura (nlat. nejak. koji nekome drugom nudi zakletvu. deficitan (fr. konačan. svečan prolazak. defektuozitet (nlat. defici-taran. de-figurare) pokvariti. zastupnik. definitivan (lat. . nije tu) manjak. defectus. definitivni traktat konačni (ili: zaključ-ni) ugovor. manjak u kasi. defetistički. defile) tesnac. defaitiste) pristalica defe-tizma. 2. gubljenje spolne razdražljivosti kod »sene. nedostaje. genetička definicija. prolaziti paradnim maršem. definicija (lat. defaire) praviti maloduš-nim. defiguracija (lat. slabljenje. bez vere u uspeh ili pobedu. definicija. defetirati (fr. u pošti: javiti da je nešto nestalo. defanziva. specijalnih oznaka koje pripadaju samo onome pojmu koji treba definisati. defaitisme) mišljenje i politika izvesnih ličnosti u Francuskoj koje nisu verovalo u pobedu u prvom svetskom ratu 1914—1918. umna zaostalost i DR-)defektoskop (lat. grč. defilirati rov podignuti i udesiti rov tako da neprijatelj ne može u njega videti i gañati. paradni marš. odme-tanje. manjkav u nečemu. definitivno. defektologija (lat. defemivacija (nlat. nepotpun. deficere) pogreške u računanju tražiti i koriti. defensio) odbrana. unakaživanje. završne redakcija ugovora. nagrñivanje. efeminacija. tačno. iznu-renje. pojam objasniti drugim pojmovima. onaj koji ima manjak u računu. definitum) nešto odreñeno. ispitivanje. iznurenost. nagrditi. deficit nema. ureñivanje. odreñenje (ili: odredba) pojma. manji iznos u jednom računu. definitfo) log. provizorijum). dužnik. izričan. up. popuštanje u snazi. konačna presuda. defilement) voj. naružiti. defendend (lat. pomoćnik dekana u katoličkoj crkvi. defektirati (lat. fig. odreñen. konačno ureñenje (supr. defectivum) gram. defaite poraz. deficijent (lat. klanac.: Kvadrat je paralelogram (genus proximum) sa jednakim stranama i jednakim uglovima (differentia specifica). grč. defeminatio) pete.. objašnjenje jednog pojma drugim pojmovima. oduzimati (ili: slaviti) veru u uspeh ili pobedu. na novcu: znak mesta ko-vanja i majstora koji je pravio novac. to biva naznačenjem najbližeg roda (genus proximum) toga pojma i njegove specifične razlike (differentia specifica). kasi itd. definitiva sen-tentia) konačni sud. defendendus) optuženi koga treba braniti. defenzor (lat. defigurirati (lat. onaj koji odreñuje. tj. defensor) branilac. defectura) fark. defilirati (fr. dostavljač. To je rodna. definitor) odredilac. defiguratio) kvarenje. klijent. manjkav. viši član jednog kaluñer-skog reda. deferens) onaj koji traži zakletvu. dopunjavanje. zaštitnik. dopunjavali. slabouman. grč. ver-tikalni defilman rov udešen tako da neprijatelj ne može u njega gledati ni gañati. zaključenja mira pre pobede. suma za koju su prihodi manji od izdataka. defendens) v. defenzor. deficit (lat. defektoskopija (lat. odrediti) log. definitivus) odlučan. svečano prolaziti. definitiva seitencija (lat. imenica ili glagol kod kojih se ne upotrebl>avaju svi oblici. definitor (nlat. unakaziti. definitum (lat. horizon-talni defilman rov udešen tako da se u njega ne može gañati ni upadati. deficiens) l. odreñen pojam. defectus. kapija itd. supr. popunjavati. deficiens) otpadnik. dsfenzija (lat. definisati (lat. defendent (lat. pravobranilac. čovek malodušan. pre-sudan. svaki tesan put po kojem trupe mogu da se kreću samo po jedan ili dva u redu (usek. fig. defek-tivitet. definitivum (lat. definicija. nedovoljan. v. defiler) pojedinačno prolaziti kakvim tesnim putem. defile (fr. deficijentan (lat. neverovanje u uspeh ili pobedu. pojam odrediti. skup metoda za pronalaženje grešaka u nekom materijalu. definire ograničiti. ćuprija. skopeo gledam) ureñaj za otkrivanje defekata u proizvodima (najčešće otkrivanje grešaka u materijalu pomoću rendgenskog snimanja. definitiva) završni ispit. defekcija (lat. definitivum) konačno objašnjenje. svoñenje jednog pojma na druge pojmove. starešina manastira. zameravati. kec.. klanac. klonulim. generička. slab.). deficere nedostajati. defenziva v. ponovo naručivati. dril. štićenik. snimanja gama-zracima ili pomoću ultrazvuka). odmetnik. zaklju-čen. onaj koji usled slabosti ili bolesti nije više sposoban da vrši svoju dužnost. obezbeñivanje jednog fortifikacionog objekta od neprijateljske vatre. deferent (lat. npr. ispunjavanje laboratoriju ma. proneveriti. deficitaire) koji ima deficit. defetist(a) (fr. defetizam (fr. skopeo gledam) tehn. klonulost. mentalno (duševno) slab.defektivum 211 deficmtan defektivum (lat. defectio) otpadanje. malaksalost. tj. voj. praktični učiteljski ispit. definitiva (lat. defilman (fr. pr. defectuositas) v. ma-nisati nečemu. nego su tražile da se zaključi mir po svaku cenu. malodušnost. snabdevanje. defectus. logia) nauka o uroñenim telesnim i psihičkim ne-dostacima (gluvonemost.

decemviralis) koji se sastoji od deset članova. izostanak sa ročišta. pogreška. tekućina. def aut) oskudica. decemvir (lat. pes stopa) motka za merenje. izgoreti. koji podvaljuje. decentralisati v. utajivač. deflektor (lat. de-. dehiscentia) bog. prikladnost. saviti. deflorata) devojka kojoj je oduzeta nevinost. decem (lat. fr. proneveravati. osloboditi od vode. decemviralan (lat. prevara. nedostatak. decere. decens) pristao. prav. decem) deset. deflorator (lat. decemvir) član kolegija od 10 članova. decentia) pristojnost. deflegmacija (lat. deforman (lat. defterdar v. defungere) prestanak života. vatrom očistiti. deflatio) fin. decemviratus) vladavina desetorice. deflectere) savijati. deflacionisti (lat. deflexio) skretanje. pošten. defluxio) oticanje. med. grč. decsntralizacija (lat. stanje u organizmu koje nastaje usled velikog gubitka vode. uzdržljiv (u umetničkom smislu). brojeći od marta. zjapiti. dehiscencija (nlat. deformatio) kvarenje oblika. god. deformis) pokvarena oblika. decentan (lat. dehortacija (lat. naročito u državnoj upravi. kidanje lišća sa drveća i dr. unakažena oblika. defloratio) obeščašćenje. . carinu itd. podigne kupovnu moć novca. dehiscens) koji zjapi (seme-ne čaure). čišćenje (ili: prečišćavanje) pomoću vatre. defluksija (lat. obeščastiti. defunkcija (lat. inflacionisti. deflector)" naprava na dimnjaku radi zaštite od vetra i dima. neku tečnost putem isparavanja ili destilisanja osloboditi od nebitne i nepotrebne vodene sadržine. deformisati (lat. nagrditi. deformitas) unakaženost. dehidratacija (lat. decempeda (lat. čestit. unaka-ženost. krijumčarenje. prevariti. dehiscirati (lat. decentralizirati. pristojan. defloracija (lat. deforman. pokvarenost oblika. de centra lizirati (fr. tefter. unakaživanje. naročito: prikriti porez. od vode. varalica. grč. tefterdar. deflorator) onaj koji je oduzeo devojci nevinost. de. de. dehiscere) raspući se. deflektirati (lat.. decentralisation) labavljenje jednog političkog tela i. decembristi pristalice Luja Napoleona i pomagači tzv. pokvarenost. decemvirat (lat. zapravo deseti mesec po najstarijem rimskom kalendaru. up. prista-lost. decipere varati) varljiv. defter v. nešto više od 3 t. unakaženje. defraudant (lat. savetovanje da se nešto ne učini. dehidracija. deflorare) oduzeti devojci nevinost. iskvariti oblik. obmanljiv. skretati. de. phlegma sluz) hem. defraudator) v. centrum središte. inflacija. zjap-ljenje. deflorata (lat. deformitet (lat. dimovuk. narušen. odstupanje. phlegma) han. državnog štrajka 2. hydor voda) oduzimanje ili gubljenje vode. osloboćavanje alkoholnih tečnosti. genesis postanak) han. supr. „Zakon na deset tablica". decentraliser) podeliti poslove na razna odeljenja i odseke. defleksija (lat. defolijacija (nlat. grč. lažljiv. skrenuti. defraudator (nlat. najpoznatiji su. defoliatio) opadanje lišća. unakaziti. obeščašćena. defraudirati (lat. deflorisati (lat. deformis) v. deflagratio) hen. savi-janje. ned. deformare) kvariti (ili: pokvariti) oblik. gubljenje. deflegmirati (lat. nakaznost. od 10 stopa. deflagrare) sagoreti. decem. naružiti. dehidrogenacija (lat. dehortatio) odvraćanje. kao posledica i cilj toga. skladnost. nedolazak na suñenje. de-. naročito onih za koje nema pokrića i podloge. krijumčar. deformacija (lat.deflagracija 212 deceptivan deflagracija (lat. utaja. decembar (nlat. deflatio) fin. defraudant. nagrñenje. deformisan (lat. defraudatio) pronevera. veća samostalnost pojedinih delova. prikladan. grč. deflagrirati (lat. deflegmirati. ostavljanje izvesnih poslova nižim organizma. deceptivan (lat. defraudacija (lat. obgoreti. oduzimanje vodonika iz hemijskih jedinjenja. hydor voda. defraudans) proneverilac. otvoriti se. smenjivanje novčanica u opticaju i time podizanje kupovne vrednosti novca. decencija (lat. dehiscentan (lat. deflacija (lat. opadanje. decemvirata. prosinac. mana. decembra 1851. decennium) vreme (ili: period) od deset godina. defo (fr. naprava za dovoñenje vazduha (kod petrolejskih lampi). dehidratacija. neopravdan izostanak. katar. nagrñiva-nje. oduzimanje nevinosti devojačke. utajiti. defraudare) proneveriti. dehidracija v. nagrñenost. smrt.) dvanaesti mesec u godini. tj. deformisan. pristalice finansijske politike kojoj je cilj da smenjujući broj novčanica u opticaju. naročito u državnoj upravi. decenij(um) (lat. upravni sistem koji svima upravnim odeljenjima daje što veću samostalnost. iz stare rimske istorije. decemviri za pisanje zakona (Decemviri legibus scribefhdis) ili zakonodavna desetorica koji su objavili tzv. oblika. listopad.

odstupanje. itd. naročito smrću. decep goran (nlat. laganje. decessor) onaj koji odlazi. rešiti. deceptio) varanje. deceptor) lažov. decesor (lat. decizor (nlat. deše (fr. di-agein provoditi. decizivan (nlat. decimare. decimola (ital. odužiti. decizum (lat. dešendendo (ital. decisum) sud. grč. sudska odluka. decidirati (lat. dečizo (ital. cadere. naročito u sumnjivim slučajevima. dešarmirati (fr. dešaržirati (fr. dechet) trg