P. 1
Vujaklija - Leksikon stranih reci i izraza

Vujaklija - Leksikon stranih reci i izraza

|Views: 1,230|Likes:
Published by milana_veselinovic

More info:

Published by: milana_veselinovic on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

MILAN VUJAKLJA

leksikon
STRANIH REČI I IZRAZA
REDAKTORI

Dr SVETOMIR RISTIĆ i dr RADOMIR ALEKSIĆ
DOPUNILI, PROŠIRILI I REDIGOVALI Š IZDANjE Dr RADOMI R ALE KSI Ć i RE DAKCIJ A »P ROSVET E «

PROSVETA-BEOGRAD

PREDGOVOR OVOM IZDANjU
Prvo izdanje Leksikona stranih reči i izraza Milana Vujaklije objavljeno je 1937. godine. Drugo izdanje, u redakciji dr Svetomira Ristića i dr Radomira Aleksića, izišlo je 1954. godine i štampane, do danas, u tiražu od preko 200.000 primeraka. Dobar prijem na koji je Leksikon naišao u najši-rim krugovima korisnika podstakao je Redakciju Prosvete da pripremi ovo novo, popunjeno i ažurirano izdanje Leksikona M.
t-G . . !^>feA 5*>G'7^G^£~ .4 - ^&;.m/^

VuJaklije. U razdoblju od pojave drugog izdanja Leksikona M. Vujaklije do danas razvoj nauke dostigao je velike razmere i stvoren je niz novih reči i izraza koji je ušao u upotrebu. Kao plod naučne, tehničke i kulturne saradnje u svakodnevni govor svih naroda postepeno prodire nova terminologija, pa je osavremenjavanje i obogaćivanje Leksikona M. Vujaklije rečima iz najnovijih tekovina tehnike, medicine, ekonomije, političkih nauka kao i novih naučnih oblasti i grana bilo neminovno. Stoga je dr Radomiru Aleksiću, koji sada nije više meñu živima, povereno da sačini izbor dopuna i obradi nove reči i izraze, što je on većim delom obavio. Ovo izdanje bogatije je od prethodnoga za svežinu. Pri tom nisu izostavljene stare reči, koje danas nisu više u upotrebi, ali se nalaze u literaturi. Posebna pažnja posvećena je turskim i madžarskim rečima, kao i rečima iz drugih istočnih jezika. One su ponovo ulete, u većem broju nego što ih je bilo u prvom izdanju, znatno savremenije i odreñenije objašnjene. Iako su one odomaćene u našem jeziku, ima krajeva na srpskohrvatskom jezičkom području u kojima ta terminologija nije tako dobro poznata, i posveći-vanje pažnje tim rečima, jedna je od posebnih vrednosti dopuna. Radi lakše upotrebe i praćenja porekla raznih oblika jedne iste reči, kod prvog objašnjenja u nizu dato jedpdžJIrnije ayeae te reči v jeziku iz kojeg je preuzeta. Grčka ortgrafija anskribovana Je latinicom, što je danas u rečnicima takve

f

Prilikom rada na ovom, trećem, dopunjenom izdanju Redakcija se služila, pre svega, novim rečnicima i priručnicima koji su joj bili dostupni: Rječnik stranih riječi Bratoljuba Klaića (Zagreb, 1978), Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvat-skosrpskom jeziku Abdulaha Škaljića (Sarajevo, 1973), Rečnik stranih reči i izraza Radomira Aleksića (Beograd, 1978), Mala enciklopedija Presveta (Beograd, 1978) i dr. Radom na ovom izdanju rukovodio je, rano preminuli, urednik, književnik Momčilo Milankov.
1980. godine REDAKCIJA

SKRAĆENICE
avij. agr. adm. ak. akuz. akc. alb. alhem. amer. amh. znat. angls. antrop. aram. arap. vrh. arheol. astr. astrol astron. A — avijacija — agronomija — administracija — akustika — akuzativ — akcenat — albanski — alhemija — američki — amharski — anatomija — anglosaksonski — antropologija — aramejski — arapski — arhitekture — arheologija — astronomija — astrologija — astronautika B — bankarstvo — baskijski — bengalski — berza — biologija — botanika — broj — brazilski — brodarstvo — bugarski geograf. geol. geom. germ. gl. god. got. grañ. gram. graf. grč. dan. dem. dijal. dipl. DR— geografije — geologija — geometrija — germanizam — glagol — godina — gotski — grañevinarstvo — gramatika — grafika — grčki D — danski — deminutiv — dijalekat — diplomatika — drugo E ind. indijan. instr. ir. isl. ist. ital. itd. — indijski — indijanski — instrumental — irski — islandski — istorija — italijanski — i tako dal,e J jav. jal. jah. jevr. jedi. — javanski — japanski — jahanje — jevrejski — jednina K

bank. bask. beng. berz. biol. bot.

eg. ekon. el. eng. est. etim. etiop. etn. euf.

kavk. — kavkaski — kaldejski kald. — kilogram kg — egipatski kelt. — keltski — ekonomija kin. — kineski — elektrotehnika — kip. km — kiparstvo — engleski — estetika kozm. kilometar — — etimološki — kor. kozmetika — etiopski — kosmogr. koreografija — etnologija — kuv. kosmografija — eufemizam kuvarstvo

br. braz.
brod. bug.

v
v. vaj. vet. voj. — — — — — — vidi; vek vajarstvo veterina vojska vokativ vulgarno *

zam. zan. zast. zb. zend. zool.

— — — — — —

3 zamenica zanatstvo zastarelo zbirno zendski zoologija

BOK.

1 l. lat. " lingv. lit. litv. lov. log. lok.

_
— — — — — — — —

L
L ITZ D

lice latinski lingvistika literatura litvanski lovački logika lokativ M metar mañarski malajski matematika
M^-IS.H.0«^

vulg.

i d. i dr. izg. mzr. imp.
im.

g
i

g g.

gal.

— gram — godina — galski

— i dal>e — i drugo, i drugi — izgovor — izraz — imenica — imperativ

m mañ. mal. mat. mač.

— — — —

--

medicina meksički

meteorologija
metrika minut mineralogija mitologija mletački milimetar množina moda mongolski moreplovstvo muzika N naročito novovisokonemački novogrčki nemački neprelazan glagol nepromenljiv novolatinski novinarstvo nominativ norveški nordijski numizmatika P
w

predl. prez. prel. privr. pril. psih.

mehanika

— predlog — prezrivo — prelazak glagol — privreda — prilog — psihologiji

tzv. tip. tj. trg. tur.

— takozvani — tipografija
— to jest

— trgovina — turski
u

rab. rad. ret. rib. rim. rlg. rom. rsl. RUDrum. RUS-

— rabinistički — radno — retorika — ribarstvo — starorimski — religija — romanski — ruskoslovenski — rudarstvo — rumunski — ruski

uza. um. UP.

— uzvik

— umetnost — uporedi F

fam. farm. fig. fiz. fiziol. fil. filol. fin. fine. fon. fort. fot.

onomatopeja optika orijentalski

p
paleontologija paleografija pedagogija pejorativno peruanski persijski plural pogrdno poetika pozorište pokrajinski politika polinezijski poljski poljoprivrede pomorstvo portugalski poslovica pridev pravo praznoverje

s svrš. sem. sijam. sin. sing. sir. skand. skr. sl. slik. slov. soc. sp. sskr. st. stvnem.

— sekunda — svršeni glagol — semitski — sijamski — sinonim — singular — siriJski — skandinavski — skraćenica — slično — slikarstvo — slovenski — sociologija — sport — sanskrt — stari — starovisokonemački sten. — stenografija stil. — stilistika stnem. — staronemački stnord. — staronordijski — stpers. stol. staropersijski — staroslovenski stfr. — starofrancuski supr. — suprotno SC. — scilicet, to jest T tat. tahit. tek. teol. teh. tehnol.

fr.
h hald. hebr. hem. hig. hip. hir. hol. hotent.

— familija, familijarno — farmacija, farmakologija, — figurativno — fizika — s daziologija — s filozofija — filologija — finansije — s danski — s >onetika — fortifikacija — fotografija — francuski

sat, čas haldejski hebrejski hemija higijena hipokoristika, odmila — hirurgija — holandski — hotentotski — — — — — — C — centimetar — crkvenoslovenski Č

st crksl.

češ.

— češki

t

— — — — — — —

tona tatarski tahićanski tekstil teologija tehnika tehnologija

š
šatr. šv. švajc. šp. štamp. šum. — — — — — — šatrovački švedski švajcarski španski štamparstvo šumarstvo

A
A, a prvo slovo latinske, ćirilske i grčke azbuke; kao skraćenica: a = godine (lat. appo), pre (lat. ante), alt, ar; a. na menicama= akceptirana; a. a.= ad akta; A.. a. S. = až? ante Hristum; A. Ch. n. = ante Hristum natum; čuz. šesti ton osnovne lestvice; mag., fiz. pravac (a), tačka (A), amper (A); hen. Ag= argentum (srebro), A1 = aluminijum, At = americijum, Ag = argon, As= arsen, At=iacrar, \l=aurum (zlato), As = aktinijum. a- (grč. a -) tzv. alpha steretikon, lat. alpha privatum=onpe4Ho alfa (ili a); u složenicama označava lišenost čega, nemanje čega, kadšto i suprotnost onome sa čim je složene, a prevodi se sa: bez-, ne-, npr.: amorfan bezobličan, apetalan bezlisni, amoralan nemoralan, abulija bezvoljnost, lišenost sposobnosti htenja; kad se složi s rečju koja počinje samoglasnikom. umeće se n, npr. analfabet (a-n-alphabet) nepismen. a (fr. a) za, po (tu i tu cenu). A=A u logici: zakon (princip) identiteta po kome se jedan pojam mora u toku jedne misaone celine upotrebl>avati u istom značenju; up. principijum identitatis. ab (hebr.) jedanaesti (po starom računanju peti) mesec jevrejske godine; pada u mesece juli— avgust. ava (arap. 'aba, tur aba) gruba vunena tkani-na; gornja haljina, bez rukava, od takve tkanine. a ba! (fr. a bas) dole! ua! abažur (fr. abat-jour) štit na lampi od hartije, tkanine i dr. za zaklanjanje očiju od svetlosti. abazija (grč. a- ne, basis korak) ned. nesposobnost hodanja. abakus (lat. abacus, grč. abaks) l. svečani sto za skupoceno posuñe kod starih Rimljana; 2. daska za igru; 3. sto posut peskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa, računaljke; 4. u kat. crkvi: sto pored oltara; 5. arh. četvrtasta ploča koja pokriva glavicu (kapitl) stuba. abakcija (lat. abactio partus) med. pobačaj, pobacivanje, pomet; up. abortus. abalijenacija (lat. abalienatio) prav. otuñivanje, otuñenje, odstranjivanje, odstra-njenje. abalijenirati (lat. abalienare) prav. lišiti, otuñiti, otuñivati; fig. odvratiti koga od nekoga, otuñiti. abanacija (lat. ab od, annus godina) prav. progonstvo iz zemlje na jednu godinu. abandon (fr. abandon) odstupanje, odricanje od svog prava; pravo osiguranika da osigu-raču ustupi robu ili brod i sve na njemu uz isplatu iznosa na koji su roba ili brod' bili osigurani. abas (pere.) jedinica za merenje bisera u Persiji, nešto manja od harata=OD458 g. abasimento (ital. abassimento) snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje. abasimento di voče (ital. abassimento di voće) muz. spuštanje glasa. abasimento di mano (ital. abassimento di mano) muz. spuštanje ruke pri udaranju takta; metanje jedne ruke pod drugu (pri sviranju na klaviru). abasimento di preco (ital. abassimento di prezzo) trg. spuštanje cene, obaranje cene. abat (ital. abate), opat, iguman, starešina manastira; up. abe. abataža (fr. abbattage) seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor. abaton (grč. abatos nepristupačan) deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici, inoverci i svetovnja-ci; up. aditon. a batuta (ital. a battuta) muz. prema udaru takta, po tempu. abapi (tur. abaci) mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru. abadžija (tur. abaci) zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine. abviljen (fr. abbevillien) najstarija faza paleolitika (naziv prema franc. gradu Abvilu). abgregacija (lat. abgregatio) izdvajanje, isključivanje, isključenje. abd (arap.) u arapskim složenim osobnim imenima: sluga, rob, npr. Abd-alah sluga Alahov; Abd-el-kader sluga svemogućeg boga; Abd-el-medžid sluga preslavnog (boga); Abd-ur-rahman sluga milosrdnog itd.

abderitizam

abisodinamika

abderitizam glupost, ograničenost, budalaština; up. Abderićani. Abderićani (grč. Abderitai) stanovnici starog trakijskog grada Abdere, koji su bili čuveni sa svoje ograničenosti i gluposti; otuda: glupi, ograničeni ljudi. abdest (pere. abdest) muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i noge; pranje vodom. abdikacija (lat. abdicatio) davanje ostavke na položaj ili zvanje, odricanje. abdicirati (lat. abdicare) odreći se nečega, zahvaliti se na čemu, podneti ostavku na neki položaj ili zvanje. abdomen (lat. abdomen) aiat. trbuh, stomak; zool. zadak, zadnji deo tela (kod insekata). abdominalan (lat. abdominalis) aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća. abdominale (lat. abdominales) pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šarani, štuke, pastrmke, sleñevi (haringe) i dr. abdominoskopija (lat. abdomen stomak, grč. skopeo gledam, posmatram) med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju. abduktor (lat. abductor) anat. mišić odmi-cač. abdukcija (lat. abductio) l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je drugi sud (premissa minor) samo verovatan, te je i zaključak verovatan; hir. razmicanje zglobova. abe (fr. abbe) spat, sveštenik; up. abat. abevakuacija (lat. ab od, evacuatio pražnje-nje) delimično pražnjenje, ispražnjiva-nje. abela (lat. albellus beličast) vot. bela topola (Populus alba). abelardizirati uškopiti, ujaloviti (po slučaju koji se desio čuvenom sholastiča-ru Pjeru Abelaru, 1079—1142, od roñaka njegove ljubaznice Eloize). abelmošus (arap. abu-el-misk) mošusna zrna jedne orijentalne biljke, upotrebljavaju se u parfimerijama. a beneplačito (ital. a beneplacito) kuz. po volji. aber v. haber. aberacija (lat. aberrare odlutati, aberratio) 1. opt. nesticanje svetlosnih zrakova u jednu žižu; sferna ili monohromatska aberacija nesticanje svetlosnih zrakova u jednu tačku pri odbijanju o loptno izdube-no ogledalo ili pri prelamanju kroz sočivo loptnog oblika; hromatska aberacija nesticanje u jednu tačku bele svetlosti usled različite prelomljivosti raznobojnih svetlosti koje sačinjavaju belu svetlost, prolaskom kroz sočivo; 2. astr. prividno pomeranje nebeskog tela kao posledica kretanja Zemlje i netrenutnog prostiranja svetlosti; 3. fig. skretanje, odstupanje od normalnog tipa, lutanje, zabluda.

aberacio kriminis (lat. aberratio criminis) prav. zabluda u izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da je zločin koji je izvršio Edip bio, u stvari, ocoubistvo, a ne ono što je on želeo da učini. aberdar v. haberdar. aberirati (lat. ab-errare) odlutati, zablude-ti, skrenuti, skretati; varati se, prevariti se. abest (lat.) koji nije došao, odsutan. ab eterno (lat. ab eterno) oduvek, od iskona, od pamtiveka. abeceda 1. sva slova u našoj latinici pore-ñana po utvrñenom redu; naziv je dobiven objedinjavanjem imena za prva četiri slova, s tom razlikom što je poslednji član, koji je ušao u sastav naziva, dobio završetak a: a-bece-d(a) = abeceda, umesto završetak e(a-bece-de); azbuka, alfabet; Z. fig. osnova, osnovna znanja iz neke nauke ili veštine. abecedar (reč sa latinskim oblikom, sastavljena od prva četiri glasa latinske azbuke a, b, c, d) početnik u nekoj struci; bukvarac. abzac (nem. Absatz) u proznom i pesničkom tekstu: počinjanje nove rečenice novim redom tako da se prva reč te rečenice uvlači malo udesno; stav, stanka, usek, odsek; prelom, cezura (u stihu); up. ali-neja. abijetin (lat. abies jela) nem. smolasta materija koja se dobiva iz terpentina. ab inicio (lat. ab initio) od početka. ab inkunabulis (lat. ab incunabulis) od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena. ab instancija (lat. ab instantia) prav. v. pod instancija. ab intestato (lat. ab intestato) prav. bez testamenta. abiogeneza (grč. a- bez, ne, bfos život, gene-sis postanak) biol. postajanje živoga od nežive materije (spontana generacija; uveo prof. Haksle). abioenergija (grč. a-, bios, ergon delo) nedostatak ishrane. abioza (grč. a-, bios) nesposobnost za život. abiologija (grč. a-, bios, logfa nauka) nauka o mrtvoj, anorganskoj prirodi. abiostatika (grč. a-, bios, statika, v.) nauka o beživotnim telima. abiotrofija (grč. abios bez -sredstava za život, oskudan, trophe hrana) nemanje sposobnosti za život, prevremeno nestajanje, prevremeno izumiranje. abiritacija (vlat. abirritatio) «ed. smanjenost nadražljivosti (tkiva). abisal (grč. abyssos bezdan) zona najvećih morskih i okeanskih dubina (preko 1000—1200 t). abisodinamika (grč. abyssos, dynamis sila) grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile koje u njoj dejstvuju, kao posledice delanja tih sila.

abisopelagijal abisopelagijal (grč. abyssos, pelagos more) zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dubine od 1000 m (ali i ispod 1500, odnosno 2000 t). abiturijeng (lat. abire otići, odlaziti) onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle položene g ispita zrelosti (mature). abiturij(um) (nlat. abiturium) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura. abjudi kapija (lat. ab-judicatio) prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje. abjudicirati (lat. abjudicare) ne priznati, ne priznavati, poricati. abjuracija (lat. abjuratio) prav. odricanje pod zakletvom. abjurirati (lat. abjurare) prav. pod zakletvom odricati, odreći. ablaktacija (nlat. ablactatio) med. odbijanje deteta od sise; fig. odvikavanje. ablaktirati (lat. ablactare) odbiti (ili: odbijati) od sise, dojenja; bog. kalemiti jedno plemenito drvo na drugo obližnje bez odsecanja kalema. ablata (lat. ablatus odnesen) pl. prav. oduzete (ili: otete, ukradene) stvari. ablativ (lat. aufferre odnositi, odvajati, abstuli, ablatum) gram. padež odvajanja, kretanja odnekud, poticanja; v. ablativni. ablativni (lat. ablativus koji odnosi, odvaja) gran. koji se tiče ablativa ili pripada ablativu: ablativni genitiv genitiv kojim se kazuje otkuda nešto potiče, ili, od čega se rastavlja ili udaljava, npr.: Treba se kloniti rñavih prijatelja; Srećno smo se oslobodili neprijatelja. ablaut (nem. Ablaut) liži. promena samoglasnika u sklopu istog korena ili osnove koja se javlja kao unutrašnja fleksija, prevoj vokala: plesti — plot, rañati — rodi sl.; up. apofonija. ablacija (nlat. ablatio odnošenje, uklanjanje) hir. odsecanje, odrezivanje; geol. odnošenje (ili: skidanje) lednika ili stene to-pljenjem ili dejstvom vode. ablegat (lat>. ablegatus) poslanik drugog reda, naročito papin za pojedinačne slučajeve (za razliku od delegata); u Mañarskoj: zamenik jednog magnata u parlamentu; prognanih, lice koje je negde poslato da bude uklonjene s položaja. ablegacija (lat. ablegatio) prav. progonstvo, udaljivanje na jednu godinu. ablegirati (lat. ablegare) odaslati, oda-šiljati, udaljiti, udaljivati; prognati na godinu dana. ablendati (nem. abblenden) zaseniti svetlo, podesiti jačinu svetlosti na farovima. ablepsija (grč, ablepsfa) duhovno slepilo, zaslepljenost. ablefarija (grč. a-, blepharon očni kapak) »ed. nemanje očnih kapaka (posledica kongenitalnih poremećaja u razvitku oka,

abordaža naročito posle gangrene, lupusa, tumora i dr. ozleda). ablokacija (lat. ab-locatio) davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje. abluirati (lat. ab-luere) oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ablutomanija (lat. abluere spirati) med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem. ablucija (lat. ab-lutio) pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle pričešća peru ruke; ispiranje pu-tira posle pričešća. abnsgacija (lat. ab-negatio) poricanje, odricanje, odbijanje. abnormalan v. abnorman. abnormaliost v. abnormitet. abnorman (lat. ab-normis) nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; neobičan, neprirodan; koji predstavlja, izuzetak; bolestan, nezdrav; abnormalan. abnormitet (nlat. abnormitas) odstupanje od pravila, neprirodnost, nepravilnost, neobičnost; tih. veći stepen odstupanja od uobičajenog ponašanja s obzirom na neki kriterijum; abnormalnost. ab ovo (lat. ab ovo od jajeta) ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova. abolirati (lat. abolere uništiti) prav. prekinuti nad nekim sudski postupak bez ikakvih posledica po optuženoga; ukinuti, ukidati, poništiti, poništavati. abššcija (lat. abolitio uništenje) prav. oproštaj kazne, pomilovanje; ukidanje, uki-nuće, poništenje. abolicionizam (lat. abolitio) pokret kome je cilj abollcija, tj. ukidanje nekog običaja, sudskog postupka i uopšte nekog zlog stanja; naročito, ranije: pokret za ukidanje ropstva u Severnoj Americi; pokret za ukidanje državnog nadzora i za priznanje prostitucije. abolicionisti (lat. abolitio) pl. politička stranka u Sev. Americi koja je radila na ukidanju ropstva; pristalice pokreta za ukidanje nadzora nad prostitucijom i javnim kućama. abominalan (lat. aboroinalis) odvratan, mrzak. abominacija (nlat. abominatio) gnusoba, užas, gadost, sramno delo, skvrnavno delo; skrnavljenje, oskvrnjenje. abondandija (fr. abondance, lat. abundantia) izobilje, obilnost, obilatost; fig. bogatstvo reči, rečitost. abovent (fr. abonner pretplatiti, pretplaćivati), pretplatnik na hranu. abovirati (fr. abonner) pretplatiti, pretplaćivati, pretplatiti se. abovman (fr. abonnement) pretplate. abonos (pere. ebonos, ebenus) vot. v. ebenos. abordaža (fr. abordage) napad (na neprijateljsku lañu); sudar dveju laña; fig. oslo-vljavanje.

aboriginalan aboripšalan (vlat. aboriginalis) prvotni, prvobitan; starosedelački, domaći, samonikao. aboripši (nlat. aborigines, lat. ab od, origo poreklo, početak) pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici (za razliku od kolonista). abortiva (lat. abortiva) pl. med. v. abortivum. abortivan (nlat. abortivus) prevremen, nezreo, nedozreo; med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završen, ugušen u samom začetku, u k lici; zakržljao, neplodan, jalov; abortivni postupak skraćeni postupak, skraćivanje. abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom početku bolesti (naročito pri lečenju veneričnih bolesti). abortivum (lat. abortivum) med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abortiva. abortirati (lat. abortare) izvršiti abor-tus, pobaciti, pobacivati, pometnuti, po-metati; bog. ne doneti plod. aborticidij(um) (nlat. aborticidium) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje začetka (zametka) iz materice. abortus (lat. abortus) pobacivanje, pobačaj. aboco (ital. abozzo) prvi nacrt, skida jedne slike; ebot. abradirati (lat. abradere) ostruga™, sastru-gati; odnositi tarenjem, odroniti, odro-njavati. abrazivi (lat. abrasio) materije velike tvrdoće koje služe kao sredstvo za brušenje, poliranje i čišćenje tvrdih površina, npr. korund, dijamant, kvarc. abrazija (lat. abrasio) sastrugavanje, čišćenje struganjem; med. čišćenje nagriz-nim sredstvima; geod. odnošenje tarenjem, odronjavanje. abrakadabra (hebr.) mañijska reč, bez značenja, koja se, napisana na jednom ravnostranom trouglu u jedanaest redaka (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao amajlija protivu groznice; danas se upotrebljava samo u šali, kao i , „hokuspokus". abrahija (grč. a- ne, brachfon ruka) ned. bezrukost, nedostatak ruku od roñenja. abraš (tur. abras, šaren, pegav) 1. čovek pegava lica; 2. konj sa belim pegama na gubici ili ispod repa; 3. vet. ospa po koži kod nekih domaćih životinja. ab re (lat. ab ge od stvari) bez uzroka, bez razloga. abrevijator (nlat. abbreviator) skraćivan, skratilac, npr. nečije knjige, nečijeg spisa; papinski pisar koji izrañuje papinske breve. abrevijatura (nlat. abbreviare skratiti, nem. Abrewiatur) v. abrevijacija. abrevijacija (nlat. abbreviatio) skraćenica, kratica; skraćivanje, skraćenje (naročito knjige, spisa, članka itd.); abrevijatura. abreže (fr. abrege) izvod, kratak sadržaj (naučnog ili umetničkog dela), sažet sadržaj. abritirati (fr. abrutir) poživotinjiti, za-glupiti, izjednačiti sa stokom; ubiti u nekome svako moralno osećanje. abrihtovati (nem. abrichten) obučiti, obuča-vati, izvežbati, doterati, izmupggrati; up. dresirati. abrogacija (lat. abrogatio) opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj. abrogirati (lat. abrogare) ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. abruptav (lat. abruptus otkinut) strm, odsečen; nagao, iznenadan. abruptiv (lat. abruptus) odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, ili približno istovremenim gr-kljanskim zatvorom (npr. u kavkaskim jezicima). abrupcija (lat. abruptio) otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela reči; jedan od načina skraći-vanja reči. abs ... v. pod aete. . . abuzemzem (pere. ab voda, arap. Zamzam ime izvora u blizini Ćabe u Meki) voda sa izvora Zemzem; fig. dragocene, retka, stvar. abuzivan (lat. abusivus) sklon zloupotreba-ma, sklon da se ogreši o postojeće zakone i običaje, protivpravan. abuzija (lat. abusio) pogrepša upotreba reči; up. katahreza. abuzus (lat. abusus) prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba. abulija (grč. abuHa) bezvoljnost, odsustvo volje. abuna (arap.) „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica hrišćanske koptske crkve. abundantan (lat. abundans) bogat, obilan, obilat; preteran. abundancija (lat. abundare obilovati) 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija imenice koje se menjaju po različitim deklinacijama (npr. u lat. jeziku: plebs, -is i plebes, -en); imenice koje u množini imaju dva roda ili drukčiji rod nego u jednini (npr. u lat.: loci, -orummesta u knjigama: loca, -orum mesta na zemlji); pleonazam. ab hink (lat. ab hine) prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena. ab hodierno (lat. ab hodierno) od danas, od današnjeg dana. ABH rat (eng. skrać. za atomic, biologieal, chemical) skraćeni naziv za rat u kome bi se upotrebljavale atomsko, biološko i hemijsko oružje. ava v. haaa.

avidan
aval (fr. aval) trg. menično jemstvo, potpis jemca na menici. avalirati (fr. avaler) potpisati menicu kao jemac. avalist(a) (fr. avaliste) trg. potpisnik, jemac na menici. avalit mineral koji se nalazi na brdu Avali, kod Beograda. avan (tur. havan, pere. hewen) metalan sud sa tučkom za tucanje kafe, bibera, šećera i DRavangarda (fr. avant-garde, avant napred, garde straža) 1. voj. prethodnica, izvidnica; prvi borbeni red jedne vojske; 2. ono što krči put, što prednjači nekoj ideji, .pokretu i sl. avangvardija (ital. avanguardia prethodnica) u Italiji, u vreme Musolinijeve dik-tature: fašistička omladinski organi-zacija, čiji su članovi (avangvardisti) bili omladinci-ke od 14—18 god. avanzirati (fr. avancer) napredovati, ići napred; biti unapreñen; unaprediti, una-preñiveti; dati (ili: uzeti) predujam, predujmiti, predujmljivati; o časovniku: ići napred, izmicati. avanzman (fr. avancement) unapreñenje, napredovanje u službi; napredak, napredovanje: isplate unapred, plaćanje unapred. avanzovati v. avanzirati. ananija (fr. avanie, ital. avania) uvreda, poniženje, sramota; iznuñavanje novca, naročito globljenje hrišćanskih trgovaca u bivšoj Turskoj; trg. smenjivanje dobitka, zarade u nekom poslu. avankor (fr. avant-corps) voj. prethodnica, predstraža; arh. istaknuti deo grañevine. avans (fr. avance) predujam, isplate unapred, pozajmica; arh. istaknuti deo kuće, ispust, izbočenje; preimućstvo, prednost; prvi korak, pokušaj; izlaženje u susret. avansen (fr. avent-scene) poz. prednji deo pozornice (izmeñu zavese i orkestra). avantaža (fr. avantage) vajda, dobitak, korist; nadmoćnost, prevaga, preimućstvo, predaosg, fora Vs vtrpw\ -UA. ^ljetdaaa. avantažer (fr. avantageur) onaj koji ima prednost, prevagu: voj. onaj koji čeka da bude unapreñen za oficira, zastavnik. avantura (fr. aventure, nlat. adventura) redak doživljaj, pustolovina; smelo preduzeće, smeo trgovački pokušaj. avanturizam (nlat. adventura, fr. aventure) sklonost pravljenju avantura, ljubav prema pustolovinama. avanturisati (fr. aventurer) živeti kao pustolov, stavljati na kocku, oslanjati se na sreću, izlagati se opasnostima, usuditi se, usuñivati se. avanturist(a) (fr. aventurier) pustolov, lovac na sreću. avanturistički (fr. aventureux) pustolo-van, koji stavlja sve na kocku, ostavljen sreći ili slučaju, smeo, drzak, odvažan; avanturistički roman vrsta romana u kome je glavna stvar opisivanje neobičnih doživljaja i podviga glavnog junaka. avanco (ital. avanzo) trg. pretek, dobitak, zarada; predujam; up. avans. avarija (fr. avarie, ital. avaria) kvar; trg. šteta pretrpljena na brodu prilikom bure; obalarina; avarirana roba roba oštećena na brodu usled bure i dr.; up. havarija. avgust (lat. augustus uzvišen) v. august. avdes(t) v. abdest. ave (lat. ave) zdravo, pomozi bog; zbogom, u zdravlju! Avelj (asirski habal sin) rlg. mlañi sin Adama i Eve (I Moje., 4) koga je iz zavisti ubio brat Kain; fig. nevino ubijen čovek. Ave-Marija (lat. Ave-Maria „zdravo da si, Marijo!") reči kojima je anñeo pozdravio Mariju nagoveštavajući joj da će roditi Isusa; u katoličkoj crkvi: početak molitve „Bogorodice devo"; večernje zvonjenje u katoličkoj crkvi. avenije (fr. avenue) pristup, prilaz; drvored; staza, velika široka ulica oivičene drvećem i cvećem. a verbis ad verbera (let. a verbis ad verbera) od reči na batine (preći). averzija (lat. aversio) odvratnost, gnušanje, mržnja; pet. figure koja se sastoji u tome da govornik polako odvrati onoga kome govori od glavne stvari, ali tako da ove j to ne primeti. averziovalna suma (lat. aversus licem okrenut od, ostrag, summa svota) trg. v. averzio-nalni kvantum. averziovalni kvantum (lat. quantum količina, iznos) trg. suma novca kojom se ñuture plaća, a ne po pojedinačnoj proceni svake stvari koja se prodaje. averziova trgovina (lat. emtio per aversionem) kupovine ili prodaja odoka, ñuture. averoizam med., fil. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averr(h)oes u HP v.; njegovo učenje naginje materijalizmu i patžteizmu i odriče besmrtnost duše, zbog čega ga je osudila Rimska kurija. avers (lat. adversus okrenut ka, spreda, ital. awerso) nuh. gleva, lik, lice (kovanog) novca; supr. revera. avet (arap. aft, tur. afet nesreća, mitološko biće u obliku krilatog leve) sablast, priviñenje, utvara, prikaza. Ave Cezar (Imperator), morituri te salu-tant (lat. Ave Caesar (Imperator), morituri te salutant) zdrevo Cezare (care) pozdravljaju te oni koji_će umreti. Reči kojima su rimski gladijatori pozdravljeli cara prolazeći ispred njegove lože u ereni, pre nego što će započeti borbu. a vi (fr. e vue) trg. v. a vista. avivirati (fr. aviver) oživiti, oživljavati, osvežiti boje. avidan (lat. avidus) lakom, gramžljiv; žu-den, željan; pohlepan; proždrljiv.

arap-agar

aviza (ital. awiso, lat. ad za, visus gledanje, pogled) trg. izveštaj o poslatoj robi ili novcu; avizna laña poštanska laña za brzo prenošenje važnih vesti. avizacio de perjurio vitando (nlat. avisatio de perjurio vitando) prav. opomena sudije kojom se nekome savetuje da se kloni polaganja lažne zakletve. avizirati (nlat. avisare, ital. awisare, fr. aviser) izvestiti, izveštavati, obavestiti, obaveštavate, javiti, javljati. avizo (ital. awiso) lañica (ili: čamac) za izvepggavan>e, izvidnički brod, avizna laña; v. aviza. avijarij(um) (dat. aviarium) ptičnjak, kavez za ptice, krletka. avijatika (nlat. aviatica) v. avijacija. avijatičar (nlat. aviaticus, fr. aviateur) vazduhoplovac, zrakoplovac, letiličar. avijacija (fr. aviation, lat. a vis ptica) kretanje po vazduhu pomoću aparata koji su teži od vazduha (avion, helikopter i sl.); vazdušna flota, vazdušne snage. avikultura (lat. avis ptica, cultura gajen>e) gajenja ptica, gajenje živine. avilirati (fr. avilir, lat. vilis jevtin) trg. pobiti vrednost (robi), pojevtiniti, po-jevtinjavati. aviobiologija (lat. avis ptica, biologija, v.) grana biologije koja proučava mogućnosti života na velikim visinama. aviokonstruktor (lat. avis, constructio grañenje) stručno lice koje se bavi gradnjom aparata za letenje. aviomehaničar (lat. avis, grč. mechanikos) stručno lice koje sklapa i popravl>a aparate za letenje. avion (fr. avion, lat. avis ptica) naprava za letenje teža od vazduha; aeroplan. aviopark (lat. avis, eng. park) svi avioni neke vazduhoplovne institucije, aviostrada (lat. avis, ital. strada put, drum) vazdušni put (koridor). aviofon (fr. avion, grč. phone glas) ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za vezu izmeñu pileta i izviñača. a vista (ital. a vis ta) trg. po viñenju (na menicama); a vi. avitaminoza (grč. a- bez, lat. vita život, amini, v.) pl. med. bolesti koje dolaze usled nedostatka vitamina u hrani: skorbut, pelagra, beriberi, engleska bolest (rahi-tis) i dr. avitum bonum (lat. avitum bonum) prav. dedovsko, tj. porodično imanje. aviceptologija (lat. avis ptica, capio hvatam, grč. logfa nauka) veština hvatanja ptica. avlija (tur. avli) l. kućno dvorište ograñeno zidom. avlija (tur. havh u brus) 2. velika bela marama kojom žene pokrivaju lice; čaršav; ubrus, peškir.

avoar (fr. avoir, ital. a vere, lat. habere imati) kao imenica, u francuskim trg. knjigama: potraživanje, aktiva. avokado (šp. avocatero) bog. tropsko drvo i plod iz familije Lauraceace; gaji se i kao ukrasno drvo; plodovi se jedu sveži ili prerañeni naročito kao salata (Persea gratissima). avokatorijum (nlat. avocatorium) naredba kojom se pozivaju podanici jedne države da napuste službu stranoj državi. avokacija (lat. avocatio) opozivanje, odazivanje; prav. zahtev da se akta vrate od nižeg suda višem. avocentur akta (lat. avocentur acta) prav. neka se traže spisi, akta. avocirati (lat. avocare) odazvati, odaziva-ti, opozvati, opozivati; tražiti da se nešto pošalje, npr. spisi. a voče sola (ital. a voće sola) muz. samo za jedan glas. avulzija (lat. avulsio) ned. vañenje, čupanje zuba; prav. komad zemljišta koji reka otrgne i odnese na drugu obalu. aga (tur. aga) l. vlasnik zemlje (nekada u Turskoj); 2. vojni starešina (u nekadašnjoj Turskoj); 3. titula kod muslimana; gospodin, gospodar, gazda. agava (grč. agauos, nlat. agave americana) bog. tropska biljka, poreklom iz Juž. Amerike, stablo joj izraste do 10 m visine; upotrebljava se, naročito lišće, u narodnoj medicini. agalaktija (grč. a- bez, gala mleko) «ed. bezmlečnost dojke, oskudica u mleku kod matere. agalma (grč. agalma) lik, kip, slika, ukras, naročito u hramu. a ga lu k (tur. agirlik) dostojanstvo agino. agame (grč. a- bez, gamos brak) pl. vot. biljke gimnospore čije se ćelijice razmnožavaju samostalno, bez uticaja drugih oplodnih ćelija. Agamemvon (grč. Agamemnon) mit. sin Atri-jev, unuk Pelopsov, vrhovni zapovednik grčki pod Trojom, posle povratka ubijen od Egksta, ljubavnika svoje žene Klitem-nestre. agamija (grč. a- bez, gameo ženim se) bezbračnost; bog. bespolnost cvetova, kriptogamija; zool. partenogenetično razmnožavanje. agamist (a) (grč. a- gameo) neženja, momak, bećar. agamogoneza v. agamogonija. agamogonija (grč. a- bez, gamos brak, gone rañanje) biol. rañanje bez oploñavanja, tj. putem poprečne deobe (način razmnožavanja, kod praživotinja); supr. gamogoiija. agape (grč. agape ljubav) pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i ljubavi; sit-, hrišćanska ljubav. agar-agar (mal.) vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom

Agarjani

aglomeracija

daje bezbojnu pihtijastu masu koja se upotrebljava u kuvarstvu, u apreturi (kao sredstvo za lepljenje) i u bakteriologiji (kao hranljiva podloga za gajenje bakterija). Agarjani (hebr.) pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po imenu jednog arapskog plemena koje je, prema St. zavetu, stanovalo u doba jevrejskih careva u Arabiji i napadalo susedna jevrejska plemena. agastronomija (grč. a- bez, gaster trbuh, pomos zakon) med. uzetost stomačnih živaca. agatobiotika (grč. agathos dobar, bios život) fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon (grč. agathos dobar, daimćnion duh) mit. dobri duh, duh zaštitnik. agatologija (grč. agathćs dobar, logfa nauka) fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru. agevda (lat. agenda) dnevnik, beležnik; spisak stvari koje treba obaviti; knjiga koja sadrži bogoslužbene obrede evangelističke crkve, zbornik propisa koji se odnose na vršenje službe božije. agenezija (grč. a- brz, genesis rañanje) »seneka neplodnost, nesposobnost za rañanje; fiziol. nepotpune embrionalna razvijenost ili nedostatak izvesnog dela organizma; teol. učenje hrišćanske crkve, po kome bog nema početka, bespočetnost boga. agens (lat. agens) fil. delotvorni, radni princip, ono što je uzrok nečemu, snaga; pokretna sila. agent (lat. agens koji dela, radi) poslovoña; posrednik; predstavnik firme, zastupnik; potajnik, tajni policajac. agent provokator (lat. agens, provocator izazivač) plaćeni izazivač nereda, podstrekač nemira, buškaralo za tuñ račun, plaćeni bukač; naročito: tajni policijski organ kome je zadatak da stekne poverenje politički sumnjivih ili nepovolj-nih osoba, pa da ih onda navede na vršenje kažnjivih dela. agentura (nlat. agentura) posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnica. agencija (lat. agentia) poslovnica nekog većeg preduzeća čiji je delokrug ograničen; novinarske preduzeće za davanje novosti dnevnim listovima. ager (lat. ager) polje, oranica; ager publikus (lat. ager publicus) 1. zemljište koje pripada državi i služi za javnu upotrebu; 2. osvojena zemlja koja se poklanjala isluže-nim vojnicima. agerasija (grč. ageraos koji ne stari) nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina. ageracija (lat. aggeratio) nagomilavanje, gomilanje. agestija (lat. aggestio) dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje.

ageuzija (grč. a- bez, geusia ukus) med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa. ageustija v. ageuzija. agijazma (grč. agiasma) osvećena voda, vodica. agilan (lat. agilis) brz, lak, hitar, spretan, okretan; živ, preduzimljiv, ustalački, pregalački, vredan. agilitet v. agilnost. agilnost (lat. agilitas) brzina, okretnost, hitrost, lakoća; preduzimljivost, usta-laštvo, pregalaštvo. aginija (grč. a- gyne »sena) neženjenost, život bez žene. aginičan (grč. a- gyne) ne(o)ženjen. agirati (lat. agere) raditi, poslovati, trgovati; glumiti na pozornici. agitakl (nlat. agitaculum) farm. štapić ili batić za mešanje pri spravljanju raznih hemikalija ili lekova. agitata res (lat. agitata res) stvar o kojoj se često govori ili raspravlja, koja je često na dnevnom redu; svršena stvar, rešena stvar. agitato (ital. agitato) muz. užurbano, uzrujano. agitator (lat. agitator) čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ideju, ili protiv neke ličnosti, stranke ili ideje; buntovnik, bundžija, podbadač, podstrekač, smutljivac. agitacija (lat. agitatio) pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili široj sredini za neku ličnost, stvar ili protiv neke ličnosti ili stvari; podbadanje, podstrekavanje. apggirati (lat. agitare podsticati) revnosno raditi za neku ličnost, stvar, ili protiv neke ličnosti, stvari, naročito u političkom smislu; podsticati, podstrekava-ti, buniti, podbunjivati; farh. mešati, mućkati. agitovati v. agitirati. agitolalija (lat. agito pokrećem, podstičem, grč. laleo brbljam) v. agitofazija. agitofazija (lat. agito pokrećem, podstičem, grč. phasis govor) zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuštenim, ili izopačenim; agitolalija. agitprop (rus. skrać. od reči: agitacija i propaganda) odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organizacijama. aglobulija (grč. a- ne, bez, lat. globulus loptica) med. siromaštvo, nedovoljnost krvnih zrnaca. aglomerat (lat. agglomeratum) l. skupina raznorodnih elemenata; 2. gusto naseljeno mesto, mesto gde je mnogo osoba na okupu; 3. min. slepljen kamen. aglomeracija (nlat. agglomeratio) skupljanje, gomilanje, nagomilavanje raznorodnih elemenata.

aglomerirati aglomerirati (lat. agglomerare) gomilati. nagomila(va)ti, skupljati. aglosija (grč. a- bez, glossa jezik) ned. nemost, mutavost; aglosostomija. aglosostomija (grč. aglossos nem, stoma usta) med. v. aglosija. aglutinancije (nlat. agglutinantia) pl. med. lekovi koji pomažu brzo zarappšvanje rana; sredstva za slepljivanje. aglutinativan (lat. agglutinare prilepiti) koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, prilepni, s pri-lepcima; aglutinativni jezici liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši doda-vanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr. aglutinacija (lat. agglutinatio, nem. Agglutination) zgomilavanje, čisto spoljašnje spa j anje; fil. najniži stepen aper-ceptivnog spajanja predstava, pri čemu, doduše, nastaje jedna nova zbirna predstava, ali njeni sastavni delovi ipak ostaju samostalne predstave, npr. vojskovoña; med. svojstvo imunogkrvnog seruma da skuplja bakterije u gomilice (npr. kod tifusa); slepljivanje rana pomoću tečnosti koja ponovo spaja rasečene delove (limfa); gram. dodavanje gradivnih elemenata na koren reči. aglutinini (lat. agglutinare prilepiti) pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje krvnom serumu daju sposobnost da izaziva aglutinaciju. aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr.; aglutinativni jezici. aglutinirati (lat. agglutinare) slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti. agluticija (nlat. aglutitio) med. v. aglucija. aglucija (nlat. aglutio) med. nemogućnost gutanja; agluticija. agnat (lat. agnatus) srodnik s očeve strane, srodnik po krvi. agnatija (grč. a- bez, gnathos vilica) nedostatak vilice, bezviličnost. agnatičan (lat. agnatus) srodan po očevoj strani, po ocu. agnacija (lat. agnatio) krvno srodstvo, srodstvo po ocu. agnec (stsl.) jagnje; u pravoslavnoj liturgiji parče hleba koje se prinosi kao žrtva. Agni (sskr. Agni) mit. staroindijski bog vatre. agnozija (grč. a- bez, gnosis saznanje, spoznaja) psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovima onoga što se oseti pomoću čula, npr. kada bolesnik predmete vidi, ali ih ne raspoznaje i dr.; fil. polazna tačka Sokratove filozofije: Znam da ništa ne znam. agnominacija (lat. agnominatio) v. anomina-cija.

agrarac agnosticizam (grč. agnostos nepoznat; nesaznatljiv) izraz koji obuhvata veoma različite pravce (transcendentalni idea-lizam, pozitivizam i dr.) koji zastupaju gledište da je nemogućno stvarnost saznati. agnostičar (grč. a- ne, gnosis saznanje, spoznaja) fil. pristalica agnosticizma. agnoscirati (lat. agnoscere) priznati (npr. potpis, menicu i sl.). agnus Dei (lat. agnus Dei) jagnje božije, jedno od imena Hristovih (Jov. 1,29). agogika (grč. ago vodim) muz. nauka o muzičkom tempu, tj. o postupnim modifikacija-ma u cilju što življeg i plastičnijeg izvoñenja muzičkog dela. agometar (grč. ago vodim, metron mera) fiz. v. reostat. agon (grč. agon borba) megdan, takmičenje u viteškim igrama kod starih Grka. agona (grč. agonos jalov, neplodan) geogr. linija na karti koja spaja mesta čija je magnetska deklinacija jednaka nudi. agonizam (grč. agon) borba, utakmica. agonija (grč. agom'a borba) samrtna borba; samrtne muke, izdisaj, ropac, sve pojave koje sačinjavaju laganu smrt i prethode joj; samrtni strah, očajanje. agonist(a) (grč. agonistes) borac, megdandžija, takmičar u viteškim igrama starih Grka. agonistarh (grč. agonistes, archos) nadzornik na viteškim utakmicama (megdanima) kod starih Grka. agonistika (grč. agon borba) nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština. agonografija (grč. agon borba, graphia opis) opis(ivanje) borbe. agonotet (grč. agonothetes) relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u borbi. agora (grč. agora trg) 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih Atinjana; mesto gde se ta skupština sastajale. agorafobija (grč. agora trg, phobeo bojim se) med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praznih prostora. agravacija (lat. aggravare otežati) oteža-vanje, otežanje, pogoršanje; uvećanje, poopggrenje, npr. kazne. agrama (tur. ograma) velika, teška bolest. agramatizam (grč. a- ne, gramma slovo) nesposobnost stvaranja ili razumevanja rečenica. agramatist(a) (grč. a-grammatos) onaj koji ne zna pisati, nenaučenjak. agrar (grč. a groš, lat. ager njiva, polje) opšti izraz za pojmove koji obuhvataju poljoprivredu, zemlju, zemljišne odnose, zemljišne reforme, zakone ii dr.; Lasti pod agrar biti obuhvaćen odredbama zakona o agrarnoj reformi. agrarac (lat. agrarius) zemljoradnik; pristalica zemljoradničke politike.

agrarizam agrarizam (grč. agros, lat. ager njiva, polje) ekonomsko-politički pokret kome je cilj unapreñenje i zaštita poljoprivrede i poljoprivrednika od drugih grana proizvodnje (industrije i dr.). agrarije (lat. ager njiva, polje, agraria) pl. poljoprivredni proizvodi. agrarni (lat. agrarius) koji se tiče zemlje, zemljoradnički, poljoprivredni; agrarna reforma reforma kojoj je zadatak da izmeni, iz socijalnih i nacionalnih obzira, srazmeru malih i velikih poseda parcelacijom ovih poslednjih, i da ukloni preostatke feudalnog zemljišnog ureñenja, tj. da pomogne onima koji nemaju svoje zemlje da doñu do nje; agrarni zakoni zakoni kojima je cilj popravke društve-no-privrednog položaja zemljoradničkog staleža. agrarni protekcionizam skup zakonskih i drugih mera koje država preduzima radi zaštite i razvijanja domaće poljoprivrede (kreditna politika, visoke carine ili zabrana uvoza poljoprivrednih proizvoda, garantovane cene itd.). agrafa (grč. agraphos nenapisan) 1. pl. teol. pojedine rečenice koje se navode kao božje reči, ali ih nema u kanonskim izvorima; takoñe: reči Hristove kojih nema ni kod jednog od četiri evanñelista, ali ih navode drugi apostoli i crkveni oci (npr. Djela apostolska XX, 35). agrafa (fr. agraffe) 2. kopča, spojka (kao nakit). agrafija (grč. a- bez, grepho pišem) med. gubljenje sposobnosti pisanja, bolest koja se javlja usled izvesnih oboljenja mozga. agracijacija (nlat. aggratiatio) pomilovanje. agracijacio publika (lat. aggratiatio publi-sa) pomilovanje koje daje vladar o velikim državnim praznicima i proslavama, opšta amnestija. agreaža (fr. agreage) trg. posredničke, sen-zalska nagrada; up. kurtaža. agregat (lat. aggregatum skupina) kič. masa koja je nastala putem sjedinjavanje više jednovrsnih stvari, masa koja sadrži u sebi različne sastavne delove; mat. zbir, iznos; teh. dinamomašina i motor, genera-tor i motor. agregatno stanje fiz. stanje u kome se neko telo javlja, način spajanja i zbijanja delova po kome se tela dele na čvrsta, tečna i gasovita, a ponekad se pominje i tzv. četvrto agregatno stanje plaža. agregacija (lat. aggregatio) nagomilavanje, nakupljanje, zbijanje; pridruživanje, primanje u neko društvo; vanredna profe-sura. agregirati (lat. ad pri, grex stado, agregare) primiti u neko društvo, pridružiti; gomilati, nagomilati, zbiti, spojiti u jedno telo. agreže (fr. agršgš) vanredni profesor, pomoćni učitelj na višoj školi.

agrobiologija agreman (fr. agrement pristanak) pristanak jedne države da primi izvesno lice za diplomatskog predstavnika druge neke države. agrergografija (grč. agrćs njiva, ergon delo, graphia pisanje) opisivanje poljoprivrednih sprava. agresivan (lat. aggressivus) nasrtljiv, nale-tljiv, kidisav, koji kidiše, sklon da napada, napadan. agresija (lat. aggressio) napad, napadanje, kidisanje; nasrtljivost; neizazvan napad u cilju potčinjavanja, osvajanja. agresini (lat. aggredi) pl. ned. neotrovne materije kojima bakterije, proizvodeći ih, savlañuju otpornost organizma. agresor (lat. aggressor) nasrtljivac, napa-dač, napadačka ili izazivačka strana. agrest (lat. agrestis divlji) sok isceñen od nezrelog grožña, upotrebljava se za sirće, limunadu i dr. agrestan (lat. ager njiva, polje, agrestis) seljački, seoski; poljski; fig. geački, grub, neuglañen, neobrazovan. agrestija (lat. agrestis poljski, seoski) seljaštvo, prostota; grubost, neuglañe-nost, neobrazovanost. agrikultura (lat. agricultura) zemljoradnja, ratarstvo, zemljodelstvo. agrikulturni (lat. agricultura) koji se tiče zemljoradnje, poljoprivredni; agrikulturni sistem v. fiziokratski sistem; agri-kulturna hemija deo primenjene hemije koji se bavi hemijskim uslovima života korisnih biljaka (žitarice) i domaćih životinja; agrikulturna fizika fizika primenjena na zemljoradnju; agrikulturne države države u kojima su zemljoradnja i stočarstvo glavna privredne grana (supr. industrijske države). agriotimija (grč. agrios divlji, thymos duše) divlještvo, divlječnost, divlja ćud; ludačka sklonost ubistvu. agriofag (grč. agrios divlji, phagem jesti) divljak koji se hrani sirovim mesom životinja, naročito divljači. Agripa (lat. Agrippa) l. rimske osobno ime; 2. ned. neprevilan poroñaj, kad dete dolazi ne svet najpre nogeme mesto glavom; teko-ñe: agripinski poroñaj. agripnija (grč. egrypnfe) ned. budnoća, nesenica, nespavanje. agripnokoma (grč. agrypnia, kome neprirodne pospenost) ned. nesanica praćena velikom željom za spavenjem. agro- (grč. agros, lat. ager) predmetak u složenicama se znečenjem: polje, poljski, poljo-. agrobiolog (grč. agros, polje, bi'os život, logos reč, govor) onaj koji se bavi prouča-venjem razvitka biljnog i životinjskog svete i mogućnostimv uprevljanja tim ra-zvitkom u poljoprivrede agrobiologija (grč.) grana biologije koja se bavi pitanjima razvitka biljnog i živo-

agrobotanika

10

adapter

tinjskog sveta i mogućnostima upravljanja tim razvitkom u zemljoradnji i stočarstvu. agrobotanika (grč. agr6s, botane trava) nauka koja proučava morfološke i fiziološke osobine kulturnih biljaka. agrogeologija (grč. agros, ge zemlja, logia nauka) deo geologije koji skuplja i podrobno obrañuje one delove geologije koji se tiču poljoprivrede. agroekologija (grč. agros polje, oikos kuća, dom, logos reč, govor) nauka o položaju, smeštaju poljoprivrednih površina. agrokemija v. agrohemija. agromaksimum (lat. agro, maximum) najveći, zakonima i uredbama dozvoljen, zemljišni posed. agroianija (grč. agros polje, mama pomama, ludilo) strasna ljubav prema zemljoradnji. agrometeorologija (grč. agros polje, meteorologfa) grana meteorologije koja se bavi pitanjima uticaja meteoroloških pojava na razvitak biljnog sveta. agrominimum (lat. agro, minimum) propisane mere koje sadrže osnovna znanja iz agronomije 1 i odreñenu tehničku opremljeno« , čija primena pretpostavlja donju granicu rentabilne produktivnosti. agronom (grč. agronomos) poljoprivredni stručnjak koji je završio studije na poljoprivrednom fakultetu ili njemu ravnoj poljoprivrednog školi. agronomija (grč. agronomia) nauka o obrañivanju zemlje, racionalna zemljoradnja. agropedologija (grč. agros, pedon zemlja, tle, logia nauka) nauka koja proučava fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta u vezi sa racionalnim podizanjem kulturnih biljaka. agrostemin (nlat. agrostemma) hen. alkaloid koji se nalazi u semenu kukolja. agrostografija (grč. agros polje, grapho pišem, opisujem) opisivanje trava. agrostologija (grč. agros, logfa nauka) nauka o travama. agrosfera (grč. agros, sphaira lopta) deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji. agrotehnika (grč. agros, techne veština) obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava (traktori, kombajni, veštačka ñubriva i dr.). agrofitotehnika (grč. agros, phyton biljka, techne veština) agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih biljaka. agrohemija (grč. agros, chćo lijem, sipam, chemeia), deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivanja zemljišta za ishranu kulturnih biljaka, kao i njihov razvoj. agrocenoze (grč. agros, koinćs zajednički) biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće vreme (npr. njive, livade, plantažne šume itd.).

agrumi (ital. agrumi, agro, kiseo) vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus (limuni, narandže, mandarine i dr.). ad (lat. ad) predl. k, ka, na, do, kod, pri, uz; do, oko, u; za; s obzirom na; prema, po (ad naturam prema prirodi); uz, pored, osim, povrh. Ad (grč. Hades) mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka; podzemni svet; fig. grob, smrt; Hades, Had. ada (tur. ada) rečno ili jezersko ostrvo. ad absurdum (lat. ad absurdum) do nesmisla, tj. voditi, dovesti do besmisla, apsurda. adagij(um) (lat. adagium) poslovica. adagiologija (lat. adagium poslovica, grč. logfa zbirka) zbirka poslovica; nauka o poslovicama. adañeto (ital. adagietto) muz. malo sporije; muzički komad koji treba izvoditi manje lagano; adadžeto. adañisimo (ital. adagissimo) .itz veoma lagano, što lakše; adadžisimo. adaño (ital. adagio) muz. blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno; muzički komad koji treba izvoditi blago i lagano; adadžo. adaño asai (ital. adagio assai) muz. veoma lagano; adaño di molto. ad akta (lat, ad acta) ostaviti predmet kao svršen u akta, u arhivu; neku stvar kao svršenu ili nepotrebnu odstraniš. adaktilija (grč. a- bez, daktylos prst) ned. nemanje svih prstiju na ruci ili nozi. adakcija (lat. adactio, adigere) upornost, prisiljavanje, primoravanje. Adam (hebr. adamah zemlja, čovek napravljen od zemlje) nit. po jevrejskom i hrišćanskom verovanju, prvi čovek, koga je Bog napravio od zemlje i udahnuo mu besmrtnu dušu. adamant (grč. adamas, adamantos) v. adamas. adamas (grč. adamas) kaljeno gvožñe, čelik; dijamant. adamelit (po planini Adamelo u Tirolu) šš. dubinska eruptivna stena, sastavljena od kremena, ortoklasa i plagioklasa; obično ga nazivaju i granit. adamiti pripadnici jedne starohrišćanske sekte čiji su članovi, muški i ženski, prisustvovali obredima potpuno goli. adamsit (po pronalazaču Amerikancu Rodže-ru Adamsitu) vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otrov. adaptator (lat. adaptator) onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim prilikama i potrebama, prila-goñavač, podešavač. adaptacija (lat. adaptatio) prilagoñavanje, prilagoñenje, prilagoñenost; podešavanje; primena; adapcija. adapter (lat. adaptare) ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkcijama (npr. televizora da bi primao više programa, radija da prima stereo-emisije i sl.).

adaptivan

11

adend
advokatura (lat. advocatura) pravobranilapggvo, pravozastupnipggvo, branilaš-tvo, braniteljski poziv i rad. advokatus dei (lat. advocatus dei) u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobija dokaze advokatusa dijaboli. advokatus diaboli (lat. advocatus diaboli) u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije, zvanično odreñuje da istupa protiv opravdanost čina posvećenja; fig. osoba koja zastupa nepopularno gledište. advocirati (lat. advocare) baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti pravu; fig. zauzimati se za nekoga ili nešto. ad glorijai (lat. ad gloriam) na slavu. ad-datur (lat. addere dodati, addatur) neka se doda, dodaj, dometni. ad-de (lat. addere dodati, adde) med. dodaj! dometni! (na receptima). ad depozitum (lat. ad depositum) dati ili uzeti nešto na čuvanje, u pohranu. ad-dukcija (nlat. adductio dovoñenje) anat. privlačno kretanje mišića. ad egzemplum (lat. ad exemplum) na primer. adekvatan (lat. adaequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, podesan; adekvatan pojam log. onaj koji tačno izražava suštinu svoga predmeta; adek-vatno saznanje ono koje je u punoj saglasnosti sa suštinom saznatoga. adekvativ (lat. adaequare izjednačiti) nepravilna funkcija komparativa prideva u konstrukcijama s „paležom poreñenja" imenice koja svojim leksičkim značenjem označava predmet koji ima najviši stupanj date osobine (npr. „A on ljući njegda guje ljute"). adekvacija (lat. adaequatio) izjednačenje, podešavanje, podešenost. ad ekstremum (lat. ad extremum) na kraju, konačno. adelopodi (grč. adelos prikriven, nejasan, PUS, podos noga) zool. životinje koje izgledaju kao da nemaju nogu, tj. u kojih su noge skrivene. adelfizam (grč. adelphos brat) bratstvo, zbratimljavanje, bratimstvo. adelfija (grč. adelphos brat) zbratimlje-nost; bog. sraslost prašničnih niti. adelfoktonija (grč. adelphos brat, adelphe sestra, Kteino ubijem) bratoubistvo ili sestroubistvo. ademcija (lat. ademptio, adimere) prav. oduzimanje, uklanjanje, uskraćivanje. ademcio bonorum (lat. ademptio bonorum) prav. oduzimanje imanja. ademcio civitatis (lat. ademptio civitatis) prav. oduzimanje prava grañanstva, prote-rivanje iz grada. adenalgija (grč. aden žlezda, algos bol) med. bolest žlezda. adend (lat. addendus) mat. sabirak.

adaptivan (lat. adaptare) prilagodljiv. adaptivnost (lat. adaptare) sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost. adaptirati (lat. adaptare) prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preureñivati; primeniti, pri-menjivati. adapcija (lat. adaptio) v. adaptacija. ad arma! (lat. ad arma) k oružju! fig. na posao! a dato (lat. a dato) od dana pisanja, od danas, od sada. ad bene placitum (lat. ad bene placitum) prema dopadanju, prema nahoñenju, po volji; eks bene placito. ad valorem (lat. ad valorem) prema vrednosti. advent (lat. adventus dolazak) predstojeći dolazak spasitelja; kod katolika: poslednje četiri nedelje pred Božić. adventivan (vlat. adventivus) slučajan; sporedan, pridošao; bog. koji ne raste na svom pravom mestu, npr. adventivni koren onaj koji se razvija na samoj stabljici (bršljan, divlja jagoda i dr.). adventizam (lat. adventus dolazak) učenje i pokret adventista; v. adventisti. adventisti (lat. adventus dolazak) sledbeni-ci verske sekte koju je osnovao u Americi V. Miler, koji je proricao da će Hristos po drugi put doći 1843. god. Praznuju subotu, čitaju Sv. pismo i veruju da će Hristos po drugi put doći čim njihova sekta preovlada. Ima ih i kod nas, naročito u Vojvodini, gde ih zovu subotaršča. adverb (lat. adverbium) gram. prilog. adverbijal (nlat. adverbiale) gram. priloška odredba, priloška oznaka (vremenska, mesna, načinska, uzročna). adverbijalizacija (lat. adverbijum) lipti. prelaz reči iz neke gramatičke kategorije u kategoriju priloga (adverba); npr. dom: doma (kod kuće); jutro: jutros i sl. adverbijalni (lat. adverbialis) gram. prilo-ški. ad verbum (lat. ad do, verbum reč) od reči do reči, doslovno. adverzarije (lat. adversaria) pl. knjige ili sveske u koje se privremeno unose graña i beleške koje će tek docnije biti sreñene ili obrañene. adverzativan (lat. adversativus) gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica; adverzativna rečenica suprotna rečenica, tj. nezavisna rečenica koja kazuje radnje koje su jedna drugoj suprotne, npr.: Ja govorim, ali on ne sluša. adversiv (lat. adversus) gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje. advokat (lat. advocatus onaj koji je dozvan u pomoć) pravozastupnik, pravobranilac, branitelj, odvetnik. advokatisati v. advocirati.

adenda

12

adipocera

adenda (lat. aññenda) pl. dodaci, prilozi, domeci. adenitis (grč. aden žlezda) med. zapaljenje žlezda. adeno- (grč. aden) predmetak u složenicama sa značenjem: žlezda, žlezdani. adenogeneza (grč. aden, genesis postanak) fiziol. postajanje, stvaranje žlezda. adenografija (grč. aden, graphfa opis) fitol. opisivanje žlezda. adenozan (grč. aden, nlat. adenosus) žlezdani, koji se tiče žlezda. adenoid (grč. aden, eidos vid, oblik) med. žlezdasti izraštaji. adenoidan (grč. aden, eidos vid, oblik) žlezdolik, žlezdast. adenologija (grč. aden, logfa nauka) fizial. nauka o žlezdama. adevom (grč. aden) ned. žlezdasti izraštaj koji se sastoji od epitelnih cevčica i vezivnog tkiva. adenopatija (grč. aden, pathos bolest) med. bolest žlezdanog sistema. adenoskleroza (grč. aden, sklerćs tvrd) med. stvrdnjavanje, zakrečavanje limfnih sudova, prouzrokovano obično sifilisom. adenotomija (grč. aden, tome sečenje, rezanje) med. operativne odstranjivanje žlezdanih izraštaja, adenoida. adenoflegmon (grč. aden, phlego gorim) ned. prelaženje zapaljenja limfne žlezde na okolna tkiva. adeps (lat. adeps) mast, salo. adept (lat. adeptus, adipisci dostići, zadobiti, steći) onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alhemije; vatren sledbenik, pristalica nekog učenja ili sekte. adesiv (lat. adessivus biti prisutan, biti tu) lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nekoga ili nečega ili da mu je blizu. adespoton (grč. adespoton) imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet (arap. 'adat, tur. adet) običaj, navika, tradicija; šerijatsko pravo, običajno pravo kod islamskih naroda. adefagija (grč. adephagfa) med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di (ital. a di) trg. istog dana (platiti menicu), tj. po viñenju; up. a vista. adiñar (tur. yadigar uspomena) skupocen ukras koji služi kao nakit; predmet bogato ukrašen; fig. vrlo lepa stvar ili osoba. adizonizam ned. vrsta tuberkuloznog oboljenja nadbubrežnih žlezda, praćena mrkim ili mrkocrnim prebojavanjem onih delova kože koji su izloženi svetlosnom ili mehaničkom nadražaju; obično smrtono-sna (nazvana po eng. lekaru Adisonu, koji ju je prvi opisao); Adisonova bolest, bron-zana bolest.

adija-aktinski (grč. a- ne, dia kroz, aktis, aktinos zrak) om. koji ima svojstvo da ne propušta aktiiske zrake. adijabata (grč. a- ne, diabaino prolazim) fiz. kriva linija koja prikazuje toplotni proces bez promene ukupne količine toplote. adijabatski procesi fiz. toplotni procesi pri kojima količina toplote u sistemu ostaje stalna (sažimanje i širenje gasova). adijabatičav v. adijabatan. adijabatnica v. adijabata. adijagnostičan (grč. adiagnostikos) med. koji se ne da (ili: ne može) razlikovati, raspoznati, utvrditi. adijantum (grč. adianton) bog. viline vlasi, gospina kosa. adijarea (grč. a- ne, diarheo protičem) med. nevršenje nužde, zatvorenost. adijaterman (grč. a- bez, dia kroz, thermafno zagrevam) fiz. koji ne propušta toplotne zrake; aterman. adijatetičan (grč. a- ne, dia kroz, tithemi mećem, stavim) med. koji nije sklon bolesti. adijafan (grč. a-diaphafno) neproziran, neprovidan. adijafon (grč. adiaphonos koji se ne slaže u glasu) muz. 1. instrumenat sa dirkama, sličan harmonici; 2. klavir koji umesto žica ima viljuške. adijafora (grč. ta adiaphora) pl. fil. stvari koje su sa etičkog gledišta beznačajne, tj. ni dobre ni rñave; stoici su učili: ima samo jedno dobro, vrlina, i samo jedno zlo, porok; sve ostalo — život, zdravlje, lepota, bogatstvo itd. — beznačajno je, adijafora. adijaforav (grč. a-diaphoros) ravnodušan, ni dobar ni rñav; indiferentan. adijaforija (grč. a-diaphorfa) ravnodušnost; up. indiferentizam. adijaforist(a) (grč. a-diaphoros) ravnodušan čovek, slobodni mislilac, slobodan duh; indiferentist. adikcija (lat. addictio) prav. dosućivanje, dodeljivanje. adinamija (grč. adynamia) med. nemoć, slabost, malaksalost, iznemoglost, klonulost; nesposobnost. adinamičan (grč. adynamikos) nemoćan, slab, iznemogao, klonuo; nesposoban. ad inferos (lat. ad inferos) kod mrtvih; u podzemnom svetu; fig. u miru. ad infinitum (lat. ad infinitum) u beskraj, u nedogled. adio! (ital. addio) zbogom, u zdravlju! adipoza (lat. adeps, adipis) fizial stvaranje masti u telu. adipozan (nlat. adiposus) mastan, pretio, gojazan. adipoznost (lat. adeps, adipis) fiziol. gojaz-nost, pretilost. adipocera (lat. adeps, adipis mast, sega vosak) hem. masni vosak, vosak od lešine.

adipsiJa

13

administrirati adjunkt (lat. adjunctus) pomoćnik; pomoćni službenik, mlañi činovnik. adjunktura (nlat. adjunctura) pomoćno zvanje, pomoćno nadleštvo. adjunkcija (lat.' añjunctio) vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje. adjuracija (lat. adjuratio) zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje. adjustaža v. añustaža. adjutatorij(um) (nlat. adjutatorium) znat. ramena kost, ramenjača. adjutor (lat. adjutor) pomoćnik, pomagač. adjutorij(um) (lat. adjutorium) pomoćno sredstvo, pomoć. adjutum (lat. adjutum) pomoć, potpora, dodatak. ad kalendas grekas (lat. ad calendas graecas o grčkim kalendama) nikada, na kukove leto, kad na vrbi rodi grožñe. adkredulirati (nlat. adcredulare) odreći pod zakletvom neki dug. adlatus (lat. ad-latus) pomoćnik, mlañi činovnik; naročito činovnik ili oficir koji je dodeljen na službu nekom višem činovniku.ili oficiru. adlenimenti (lat. adlenimenta) ned. sredstva, lekovi za ublažavanje. adlerizam učenje austrijskog psihologa Al-freda Adlera (1870—1937) = indivi-dualna psihologija. ad libitum (nlat. ad libitum, lat. libitus prohtev) iuz. po volji, tj. svirati ili pevati; takoñe: znak da se instrumenti ili glasovi sa ovim dodatkom, u nekom muzičkom komadu, mogu i izostaviti. ad literam (lat. ad litteram) doslovce, doslovno, bukvalno. ad majorem Dei glorijam (lat. ad maiorem Dei gloriam, skr. A. M. D. G.) deviza isusovačkog reda: za veću slavu božju. adminacija (nlat. adminatio) prav. pretnja (kao simbolična uvreda). adminikulator (lat. adminiculator) u katoličkoj crkvi: lice koje ima da se stara o udovicama, siročadi i sl. adminikulum (lat. adminiculum) pomoćno sredstvo, pomagalo. administrativa (lat. administrare upravljati, nlat. administrativa) uprava, upravna vlast. administrativni (nlat. administrativus) u pravni, koji se tiče ili potiče od upravne vlasti, ustanove itd. administrator (lat. administrator) l. onaj koji upravlja, vodi neku ustanovu, upravljač; 2. onaj koji rukovodi kancelarijskim poslovima neke ustanove; 3. onaj koji obavlja materijalno poslovanje u redakciji časopisa, novina i sl. administracija (lat. administratio) upravljanje, uprava; upravna vlast, vlada; činovništvo, službeništvo; opsluživanje. administrirati (lat. administrare) upravljati, rukovati; otpravljati poslove nekog

adipsija (grč. a- ne, bez, dipsa žeñ) ned. neosećanje žeñi. adipson (grč. a- ne, bez, dipsa žeñ) med. sredstvo za gašenje žeñi. adirati (lat. addere) sabrati, sabirati, dodati, zbrojiti, zbrajati. adirato (ital. adirato) kuz. srdito, ljutito, sa uzbuñenjem. a diritura (ital. a dirittura) trg. pravim putem, neposredno, najbližim putem, bez pretovarivanja, npr. poslati robu; a dri-tura. Adisonova bolest v. adizonizam. aditiv (lat. aditivus) u baskijskom, turskom i dr. jezicima: padež koji označava kretanje prema nekome ili nečemu. aditivan (mlat. additivus) koji ima da se doda. aditivi (lat. additivus) hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima radi poboljšanja njihova kvaliteta. aditon (grč. adyton) ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u koji je samo sveštenik smeo stupiti. adicija (lat. additio) dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje. adicionalan (klat. additionalis) naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zakon novi, dopunski zakon. adicirati (ad-dicere) prav priznati, dosuditi, dodeliti. adjektiv (lat. adjectivum) gram. pridev. adjektivacija v. adjektivizacija. adjektivizacija (lat. adjectivum) lingv. popridevljavanje, pretvaranje drugih reči u kategoriju pridevskih reči (kamen — kamenit, glava — glavati sl.). adjektivni (nlat. adjectivus) gran. pridevni, pridevski. adjekcija (lat. adjectio) pridevanje, prila-ganje; prav. povećanje, dodatak ponuñeno] sumi novca. adjuvans (lat. adjuvans) farm. pomoćno sredstvo, sporedni lek čije je dejstvo slabije. adjuvant (lat. adjuvans) pomoćnik, pomagač; pomoćni učitelj. adjuvancije (lat. adjuvantia) pl. farm. v. adjuvans. adjudikatar (nlat. adjudicatarius) prav. kupac na javnoj prodaji; onaj na kome ostaje nadmetanjem, dražbom prodavana stvar, najbolji ponuñač. adjudikativan (nlat. adjudicativus) dosudan, kojim se dosuñuje. adjudikacija (lat. adjudicatio) prav. sudsko priznanje, dosuñivanje, dosuda. adjudicirati (lat. adjudicare) dosuditi, dosuñivati, odobriti. adjument (lat. adjumentum) pomoćno sredstvo, pomoć. adjungirati (lat. adjungere) pridodati, dodeliti na rad, dati nekome nekoga za pomoćnika i budućeg naslednika.

admiral

14

adrenalin adnotacija (lat. adnotatio) zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija. adnotirati (lat. adnotare) pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju. ad okulos (lat. ad oculos se. demonstrare), jasno prikazati, očigledno prikazati. adolescent (lat. adolescens) mladić; fig. žutokljunac. adolescencija (lat. adolescentia) mladost, mladićko doba, mladićstvo; mladež, mladići, omladina. Adonaj (hebr. Adonai moj gospodin) naziv kojim su Jevreji, vrativši se iz vavilon-skog ropstva, označavali svog boga Jahvea, čije je ime bilo zabranjeno izgovarati. adonizacija (nlat. adonisatio) nameštanje, doterivanje, kićenje. adonijski stih (lat. versus adonius) poet. antički stih koji se sastoji^iz daktila i troheja ili spondeja: U U—U. Adonis (grč. Adonis) kit. legendarno lep mladić, o čiju su se ljubav otimale boginje Afrodita i Persefona; simbol lepote i proleća; zool. vrsta lepog plavog leptira (Polyomatus Adonis); vot. gorocvet. adoptant (lat. adoptans) podsvojilac, usvoji-lac; adoptator. adoptat (lat. adoptatus) usvojene dete, podsvojče, podsvojak, posinak. adoptator (lat. adoptator) v. adoptaat. adoptacija (lat. adoptatio) v. adopcija. adoptivan (lat. adoptivus) uzet pod svoje, usvojen, podsvojen, usinjen. adoptirati (lat. adoptare) uzeti pod svoje, usvojiti, podsvojiti; priznati za svoje, prisvojiti. adopcija (lat. adoptio) uzimanje pod svoje, usvojenje, podsvajanje, usinovljenje. adorapija (lat. adoratio) obožavanje, veliko pophtovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgranična ljubav. ad perpetuam memorijam (lat. ad perpetuam memoriam) za večnu uspomenu, za večno sećanje (npr. dogañaj, stvar). ad primam materijam (lat. ad primam materiam) u prvobitno stanje (vratiti). adrapovac (grč. andrapodon, nem. Haderlump odrpanac) 1. rñavo odeven, pocepan, odrpan čovek, odrpanac; 2. propalica, skitnica, probisvet; 3. fig. onaj koji je male vrednosti, neugledan; 4. obešenjak, oka-čenjak (za dete). ad ratifikandum (nlat. ad ratificandum) za potvrñivanje, što treba (ili: ima) da se potvrdi (ili: odobri). ad rem (lat. ad rem) prema stvari, što odgovara stvari (a ne ličnosti); prilično, zgodno, korisno, uputno, upotrebljivo. adrenalin (lat. ad u, gep bubreg) med. supstan-ca (ili: tvar) koju nadbubrežna žlezda luči neposredno u krv; upotrebljava se za smenjivanje krvnog pritiska, kod slabosti srca, bronhijalne astme, morske bolesti itd.; epinefrin, epirenon, suprarenin.

nadleštva, neke ustanove; voditi posao za račun nekoga drugog; opsluživati (parohiju, eparhiju). admiral (arap. amfr al-bahr, fr. amiral), najviši čin u ratnoj mornarici; zool. leptir (Vanessa atalanta). admiralitet (nem. Admiralitat) pomorske vlast; vrhovna komanda pomorske vojne sile; svi admirali jedne pomorske vojne sile. admiralštab (nem. Admiralstab) u nekim državama naziv za generalštab ratne mornarice. admirativ (lat. admirari diviti se, čuditi se) JŠIGV . 1. vrsta načina u albanskom jeziku koji označava čuñenje povodom neočekivanog dogañaja; 2. upotreba prideva s leksičkim značenjem najvišeg stupnja svojstva u obliku pozitiva u uzvičnim rečenicama; npr.: divna stvar. admirativan (lat. admirari diviti se) koji pokazuje, izražava ili izaziva divljenje, čuñenje, obožavanje. admiracija (lat. admiratio) divljenje; čuñenje. admisibilan (nlat. admissibilis) primljiv; prihvatljiv. admisibilitet (nlat. admissibilitas) pri-mljivost, prihvatljivost. admisija (lat. admissio) primanje, prijem. admodijator (lat. admodiator) onaj koji daje zemlju pod zakup, iznajmilac. admodijacija (nlat. admodiato) davanje zemlje u zakup. admonitivan (lat. admonitivus) koji opominje, ukoran. admonicija (lat. admonitio) opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti. adnañ (mañ. hadnagy) poručnik graničarske vojske; žandar. adnakolka (rus. odnokblka) dvokolice, čeze; bolničke dvokolice za prenos ranjenika u ruskoj vojsci. adneks v. aneks. adneksi (lat. adnexa) pl. ked. privesci mate-rice, tj. jajnici i jajovodi. adneksija (lat. adnexio) pripojenje. adneksitis (lat. adnectere svezati, spojiti) med. zapaljenje adneksa, tj. jajovoda i jaj-nika. adnominalan (lat. ad ka, nomen ime) lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ad normam (lat. ad normarn) prema propisu, po pravilu. ad notam (lat. ad notam) uzeti ad notam zabeležiti, zapamtiti, primiti k znanju. adnotanda (lat. adnotanda) pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari. adnotata (lat. adnotata) pl. zabeleške, primedbe, napomene. adnotator (lat. adnotator) beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač.

adresa

15

adutirati

adresa (fr. adresse) l. natpis na pismu i dr. koji tačno kazuje mesto stanovanja i ime onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitke jednog udruženja ili kolegijuma slavljeniku; adresa po potrebi ban*, pozivaše izvesnog lica da akceptira ili isplati menicu za slučaj neakcepti-ranja ili neisplate menice. adresant (fr. adresser) lice ili telo koje upućuje ili preporučuje, pisac pisma, predstavke, molbe i sl.; baik. menični potpisnik koji upućuje poziv izvesnom licu da akceptira ili isplati menicu. adresar (fr. adresser) spisak lica sa naznačenjem mesta i ulice gde stanuju; knjiga sa spiskom stanovnika jednog mesta (po zanimanjima, ulicama i dr.). adresat (fr. adresser) lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na menici kome se sopstvenik menice treba da obrati u slučaju da je primalac (trasat) ne plati. adresirati (fr. adresser) v. adresovati. adresovati (fr. adresser) označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili ustanove kojima se pismo ili pošiljka upućuje, napisati adresu. adresografi (fr. adresse, grč. grapho pišem) mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkama. ad referendum (lat. ad referendum) na izveštaj, na mišljenje. Adrijatik Jadransko more. a dritura (ital. a drittura) trg. v. a diritura. adrogacija (lat. adrogatio) prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punoletan, adrogirati (lat. adrogare) prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, posinovljavati; up. adoptirati. adskriptor (lat. adscriptor) sapotpisnik. adskripcija (lat. adscriptio) pripisivanje; pismeni dodatak. adsorbensi (lat. adsorbens) hemijske sup-stance (koštani ugalj, isitnjen kaolin i dr.) koje imaju svojstvo da na svojoj površini fizički vežu mnogobrojna hemijska jedinjenja, koja se kasnije pogodnim hem. rastvorom mogu skinuti. adsorbent (lat. ad-sorbere) hen. sredstvo koje upija gasove. adsorbirati v. adsorbovati. adsorpcija (lat. adsorptio) f„3. zadržavanje gasova, para ili tečnosti na čvrstoj površini, usled privlačnih veza sa površinom. adstant (lat. adstans) pomoćnik, pomoćni učitelj. adstipulacija (lat. adstipulatio) bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost. adstrat (lat. ad, substratum podložen, podstrt) lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili dijaleka-ta, ili uticaj jednoga jezika na drugi,

susedni; ili elementi dve jezičke grupe koje istovremeno žive na jednom području te utiču jedna na drugu, ali nijedna od njih ne preovlañuje; ponekad, osobito u romanskoj lingvistici, sinonim za super-strat. adstrikcija (lat. adstrictio) med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane. adstringens (lat. adstringens) ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povreñene kože. adstringentan (lat. adstringens) stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara. adstringirati (lat. adstringere) stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti. aduktor (lat. adductor) znat. mišić koji vrši pokrete primicanja, privlačenja. adukcija (lat. adductio) znat. primicanje, privlačenje (mišića). adular (po Aduli, masivu u Alpima) min. mineral, vrsta ortoklasa (v.). adult (lat. adolescere odrasti, adultus) odrastao, spolno zreo čovek i svako živo biće uopšte. adultan (lat. adultus) odrastao, stasao; punoletan; spolno zreo. adulter (lat. adulter) preljubnik, preljubo-činac. adultera (lat. adultera) preljubnica. adulteracija (lat. adulteratio) falsifiko-vanje, krivotvorena, patvorenje (naročito novca). adulterij(um) (lat. adulterium) prav. brakolomstvo, preljuba. adultna pedagogija (lat. adultus odrastao) grana pedagogije koja se bavi obrazovanjem odraslih. ad ultra (lat. ad ultra) do kraja, do krajnih granica, potpuno. adulturizam (lat. adultus odrastao) skup tendencija u dece da se prikazuju odrasli-jim nego što u stvari jesu. adumbracija (lat. adumbratio) rad u glavnim potezima, nacrt, skica. ad unum (lat. ad unum) svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg. adurens (lat. adurens) med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum. adurencije (lat. adurentia) pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje. adusirati (fr. adoucir) sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati; omekšati, postati KOBNI jim; SJŠK. razblažiti boje. adut (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; najjače sredstvo, najjači razlog. adutirati (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu druge boje i time je odneti; izadutirati se izbaciti u igri sve adute, ostati bez aduta; fig. izgubiti, potrošiti sve, ostati bez sredstava; is-crpsti sva sredstva, sve najjače razloge.

aducirati

16

aeroelektrava aeracija (lat. aeratio) proizvoñenje vazduha; snabdevanje svežim vazduhom; izlaganje hemijskom dejstvu iz vazduha. aerenhim (grč. aeg vazduh, ep u, chyma tečnost, sok) bog. ćelijsko tkivo sa velikim, vazduhom napunjenim, meñućelijskim prostorima, naročito kod vodenih biljaka. aerizirati (grč. aeg, fr. aeriser) pretvoriti, pretvarati u vazduh, gas, plin. aerifikacija (nlat. aerificatio) punjenje vazduhom; hen. pretvaranje u vazduh, gas, plin. aeriforman (nlat. aeriformis) vazdušast. aeričan (lat. aeg, grč. aeg) vazdušni; vazdušast. aero- (grč. aeg, lat. aeg) predmetak u složenicama sa značenjem: vazduh, vazdušni, koji je u vezi sa vazduhom. aeroautomobil (grč. aeg, autos sam, lat. tobilis pokretan) automobil koji može i leteti; ua. aerauto. aerobat (grč. aeg, baino idem) igrač u vazduhu, igrač na konopcu; koji ide po vazduhu; mudrijaš. aerobe (grč. aeg, bios život) zool. v. aerobnk. aerobije (grč. aeg bios) pl. biol. v. aerobni. aerobionti (grč. aeg, bios) pl. zool. v. aerobni. aerobni (grč. aeg, bios) biol. kome je za život potreban kiseonik; aerobne bakterije (aerobije) bakterije truljenje koje mogu da se razvijaju samo kada imaju na raspolaganju slobodnog kiseonika iz vazduha ili iz vode, supr. anaerobni. aerobomba (grč. aeg, bombos dubok, potmuo zvuk) voj. vazdušna, avionska bomba. aerobus (grč. aeg, lat. omnibus svima) aeroplan za prevoz putnika. asrogen (grč. aeg, gennao stvaram, proizvodim) koji se stvara pomoću vazduha, koji dolazi od vazduha; aerogena tuberkuloza infekcija koja nastaje unošenjem u pluća tuberkuloznog bacila sa udahnutim vazduhom. aerograf (grč. aeg, grapho pišem) sprava koja se upotrebljava pri povezivanju knjiga za prskanje boje na obreze knjiga. asrografija (grč. aeg, grapho), opisivanje vazduha. aerodin (grč. aeg, dynamis sila) avij. vazduhoplov teži od vazduha, koji se održava u letu uglavnom pomoću aerodinamičkih reakcija. aerodinamika (grč. aeg, dynamis sila) fiz. nauka o zakonima kretanja gasovitih tela. aerodinamičan (grč. aeg, dynamis sila, snaga) podešen za lakše savlañivanje vazduha. aerodrom (grč. aeg, dromos putanja) mesto gde stoje, odakle polaze i gde se spuštaju avioni i vazdušne lañe. aeroduktor (nlat. aeroductor) med. instrumenat kojim se, pri poroñajima, dovodi vazduh. aeroelektrana (grč. aeg, elektrana) električna centrala sa poganom na vetar.

aducirati (lat. ad k, ka, ducere voditi) primicati, privlačiti. adhezivan (nlat. adhaesivus) prionljiv, koji prijanja; koji spaja, spojki. adhezija (lat. adhaesio) prijanjanje, privlačnost; fiz. sila kojom se privlače molekuli raznih tela (suprotno: kohezija); prav. vezivanje jednog privatnopravnog dela uz neko krivično delo; alat. bolesna sraslost delova tela, sraslica. adhezioni postupak prav. mešoviti ili pri-družni postupak kod koga se uz neko krivično delo vezuje i jedan privatno-pravni grañanski predmet; v. athezija. • adherevt (lat. adhaerens) pristalica, pri-vrženik, pripadnik; učesnik. adherencija (nlat. adhaerentia) prijanjanje; srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privrženost. adherirati (lat. adhaerere) prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti se; održati se, biti uz; odobra-vati, pristajati uz neko mišljenje. adhibenda (lat. adhibere, adhibenda) pl. pomoćna sredstva; prilozi uz spise. adhibicija (lat. adhibitio) primena, upotreba, korišćenje; prizivanje, privoñenje. ad hok (lat. ad pos) samo za sada, samo za ovaj slučaj, samo za ovu priliku, samo za ovu svrhu, samo za ovu zgodu. ad hominem (lat. ad hominem) ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentum ad hominem. ad honorem (lat. ad honorem) u čast, iz počasti. adhuk sub judide lis est (lat. adhuc sub judice lis est) prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen. adcitat (nlat. adcitatus) prav. pozvani na suñenje, parnicu. adcitacija (nlat. adcitatio) prav. prizivanje, pozivanje na parnicu. aćustaža (lat. adjustare) tehi. doterivanje, udešavanje izrañenih delova za neku mašinu ili instrumenat radi uglobljavanja. añustirati (lat. adjustare) doterati, doteri-vati, namestiti, udesiti; obično: añustirati se. añutant (lat. adjutans) pomoćnik; mlañi oficir dodeljen na službu višem oficiru, pratilac višeg oficira. aćutantura (nlat. adjutantura) zvanje, služba i kancelarija añutanta. aed (grč. aoid6s) pevač i pesnik slobode u herojekom periodu starih Grka. aer (grč. aeg vazduh, lat. aeg) vazduh; u pravoslavno] crkvi: „vozduh" (pokrivač kojim se pokrivaju putir i diskos). aerat (nlat. aeratum) hen. voda u kojoj ima ugljične kiseline. aerauto (grč. aeg vazduh, auto sam, samo) mali avion s krilima koja se mogu sklopiti ili uvući i tako se vazduhoplov pretvara u vozilo (automobil); up. aeroau-tomobil.

aeg. aeg. čvorište vazdušnih linija. aerokartograf (grč. govor) onaj koji se bavi aerologijom. aeroeides) koji ima vid vazduha. manteia proricanje) proricanje po pojavama u vazduhu. pausis) slojevi atmosfe-re iznad 25 km gde je vazduh toliko razre-ñen da ne može podržati let aviona.) aparat za izradu topografskih karata na osnovu fotografija snimljenih iz vazduha. meeting. aerostacija (nlat.). aeg. logia nauka) nauka o vazduhu i njegovim svojstvima. aeg. avion za prevoz putnika na kraćim r asto janjima. portus luka) vazduš-na luka. aeg. aeg. aeg. mechanike) fiz. aerotonometar (grč. 2 Leksikon aeronautika (grč. meteorski kamen. aeroport (grč. aeg. nauka o zakonima kretanja i ravnoteže vazdu-šastih tela. aeromantija (grč. nautikćs) nauka o vazduhoplovstvu. onaj koji se vozi vazdušnom lañom. oboljenje srednjeg uva koje nastaje pri većim i brzim promenama atmosferskog pritiska (uzletanje ili sletanje avionom. aerologija (grč. therapefa lečenje) med. statćs stajaći. aerootitis (grč. aeromagnetometrija (grč. aeroskopija (grč. eksploatacijom i istraživanjima). aerozoli v. gde se onda ti aerotaksički mikroorganizmi skupljaju. aerotermodinamika (grč. aeroskop (grč. aerometar (grč. aeg. aeg. uznemiravanje i demoralizovanja grañanskog stanovništva. skopeo gledam) sprava za merenje vazdušnih strujanja. aeroplast (grč. aeg. lat. klinein naginjati. kamen koji pada iz vazduha. emballo ubacim) stvaranje gasnih. aerometrija (grč. geokarpija. aerobije. v. zbor. aerozoe (grč. aerotaksija (grč. v. skopeo gledam) pregled (ili: ispitivanje) vazduha. stanem) sprava za letenje lakša od vazduha. aeg vazduh. asronavigacija (grč. lat. aerostatika (grč. planos koji luta. metron mera) sprava za merenje gustine i pritiska vazduha. izgaranje. dynamis sila) nauka koja proučava probleme toplote kod letenja pri velikim (nadzvučnim) brzinama (trenje. aeg. aeg. aeroplan. stručnjak u aerolo-giji. convoi pratnja) grupa aviona koji prate neki vazdušni transport u cilju njegove zaštite. karpos plod) v. zagrejavanje letilica itd. uvo) ned. prema mestima najveće (pozitivna aerotaksija) ili najmanje (negativna aerotaksija) sadržine kiseonika. naročito vazduha. aerostat (grč. razvijanje vazduha u telu.). koji krstari) sprava za plovljenje vazduhom teža od vazduha. aerotehnika (grč. aeromedicina (grč. nautikos brodski. aeroterorizam (grč. aeroplan (grč. tćnos napon. od istemi postavim. eng. aerolog (grč. aeropauza (grč. nauka o merenju gustine i pritiska vazduha. lat. užas) bombardovanje iz vazduha gradova i naselja u cilju zastrašivanja. nauka o atmosferi i njenom ispitivanju. kartograf. fr. techne veština) grupa srodnih naučnih disciplina koje se bave razvojem letelica (konstrukcijom. aeroterapija (grč. aeg. aeg. veština upravljanja avionom odreñenom maršrutom. eng. aeg. club) društvo za unapreñivanje i popularisanje avija-cije. skupština) javna priredba na aerodromu sa izvoñenjem vazduhoplovnih veština. lečenje udisanjem veštački zgusnutog ili razreñenog vazduha. aeg. aeg. aeg. terror strah. vazduholik. plasso obrazujem. aeg. aeg. u vidu magle ili dima. eng. aerolit (grč. navigatio) plovidba po vazduhu. us. aeroidan (grč. avion. Magnes. aeg. koja se drži potiskom. skok padobranom itd. asroklinoskop (grč. skopeo gledam) aparat za merenje količine prašine u vazduhu. aerokarpija (grč. npr. zoon životinja) zool. aeg. pneumatika. aeroza (grč. aeg. medicina) grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje nastaju kao posledica letenja avionima i raketama. aeromshanika (grč. istemi) nauka o ravnoteži gasova. Ićgos reč. metron mera) otkrivanje ruda iz vazduha (avionom. solvere rastaviti) čvrste ili tečne čestice koje lebde u vazduhu. oblikujem) vepggački materijal kojim se prekriva rana da bi se sprečila infekcija. aeg. lat. aeronaut (grč. aeg. aerosoli. plinskih mehurića u tkivima i krvi usled izlaganja organizma sniženom pritisku koji vlada na većim visinama. . aerostatio) veština dizanja balona i upravljanja njima. vazduhoplovstvo. lithos kamen) meteor. naus brod. aeg. helikopterom i dr. aerokar (od grč. lat. aerosoli (grč. taxis ureñenje) vazdušni taksi. aerotaksi (grč.aeroembolija 17 aerotonometar aeroembolija (grč. aerokonvoj (grč. aeg. aeg. maglovit. kretanje organizama koji se slobodno kreću. sag) vrsta vozila (konstruisanog u SAD) koje se može kretati i po vazduhu i po zemlji. taxis ureñenje) zool. metrfa) merenje vazduha. aeg) ned. vazduhoplovstvo. naus. asroklub (grč. aeromiting (grč. veliki aerodrom. aeg. pomorski) vazduhoplovac. aeg. aeg. aeg. terme toplota. aeg. metron mera) sprava za merenje napona krvnih sudova. koji stoji. bakterija u vodi. aeg.). aeg.

Takvi su pojmovi npr. 2. aerofotografija (grč. veća vrednost jedne vrste novca. ažiotirati (fr. asylum ignorantie utočište neznanja) fil.. pokreti biljaka prema mestima gde ima najviše (pozitivni aerotropizam) ili manje (negativni aerotropizam) vazduha. filtrum) filter u obliku rezervoara napunjenog šljakom kroz koji se propušta voda u cilju aera-cije. naziv sovjetske vazduhoplovne kompanije. trgovanje novcem. odnosno kiseonika. a jour) tačan i brz u poslu. grapho pišem) perspektivno snimanje raznih objekata. pa i kod tuberkuloznih. tzv. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama. asbestos neugasan) mm. azil (grč.) skupljanje samo onih maraka koje se upotrebljavaju u vazdušnom saobraćaju. hartijama od vrednosti. aerofor (grč.: bog. „stil iseckanih rečenica" sa jakim ritmičkim naglagpavanjem. asbestos neugasan) med. pomoću koga se ljudski glas može prenositi i čuti na 6—9 km. aeg. phoneo zvučim) instru-ment. Asia. vojnih begunaca i sl. pr. aeg.. agiotage) špekulacija. i 2. oboljenje koje se javlja naročito kod neuropata i histeričnih osoba. antički besednički stil. Aeroflot (grč. neprikosnoveno mesto na kome progonjeni nalaze utočište. kao i pod vodom. razlika izmeñu nominalne i kursne vrednosti. lat. phos svetlost. duvački instrumenti. metafizičke. hartija od vrednosti i sl. azbestoza (grč. aerofilter (grč. azgm besan) 1. onaj koji svršava povereni mu posao na vreme. aerofite (grč. aeg. aeg. nem. zavese u pozorištima i dr. gutanje vazduha. ažiotaža (fr. višak. npr. ital. magneziju-mov silikat. izbegavanje vazduha. ažuran (fr. udešavanje mere. pribežište. azilum ignorancije (lat. agioter) špekulisati hartijama od vrednosti. geofite). iz vazduha (aviona) fotografskim putem. ažurirati (fr. entelehija i mnogi drugi. praviti šupljike. od nominalne vrednosti. phytcn biljka) bog. stvoren u maloazijskoj Joniji. neman. obaviti posao na vreme. pravo azila u meñunarodnom pravu: pravo političkih krivaca. ažistaža (fr. neudatost. phone glas) kuz. syle pljačka hrama) sigurno sklonište. aerofobija (grč. aeg. aeg. plašim se) strah od vazduha. Tunnel) naročito napravljen hodnik u kojem se ispituju avioni i avionski modeli. sloboda. pomeranje. ažioter (fr. ajustage) odreñivanje (ili: udešavanje) propisne težine novca. agioteur) lice koje se profesionalno bavi špekulacijom hartijama od vrednosti. koji je imao dve karakteristične odlike: 1. aeg. akcije. agio) trg. trćpos obrt. phoros koji nosi) donosač vazduha. metrfa merenje) 1. filatelija. aerotropizam (grč. zygon jaram) neženjenost. plahovit čovek. aeg. besan (obično o konju). ažija (fr. na utočište u nekoj stranoj državi. ajour) šupljika (na ženskom ruč-nom radu). sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom ili zagušljivom vazduhu. azigija (grč. inače. igrati na berzi. takoñe: epifite. hartije od vrednosti i sl. azeličai. lat. neprikosno-ven. dom za smeštaj i izdržavanje sirotinje. služi kao rñav toplonoša. flotta) „vazdušna flota". . celokupan rad oko izrade karata i planova na osnovu snimaka terena iz vazduha. turbo vrtlog) sprava za pretvaranje energije vetrova u električnu energiju. ala. aeg. phobeo bojim se. igranje na berzi. azelija (grč. profesionalni igrač na berzi. aždaja (tur. 2. vrsta profesionalne bolesti koja se javlja u radnika koji su dugo vremena udisali azbestnu prašinu. čudovište. aeroturbina (grč. koji je pronašao Edison. nameštanje. phos svetlost. račun o dobitku odnosno gubitku pri promeni jedne vrste novca. od njegovog konca izrañuju se tkanine za odela vatrogasaca. doterivanje. azelia) neljubomornost. bombastičan. ažur (fr. aerofoni instrumenti (grč. gramma slovo. . ejderha) zmaj. ažio-kovto (fr. „Volju božiju izvoditi kao uzrok ne znači ništa drugo nego bežati u azilum ignorancije" (Spinoza). silovit. životna sila. aerofon (grč. a-. gra-pho pišem) najnoviji metod u geodeziji: izrada geodetskih planova i karata pomoću snimaka iz vazduha. deo-nicama i sl. končastog sastava. osion. aerofotogrametrija (grč. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscrpe te ne može više da mu posluži. aeg. pravac) bog. baviti se ažiotažom. utočište. bujan. za izolaciju. phagem jesti) med. naročito zemljišta (terena). aeg. preterano kitnjast govornik. v. biljke koje rastu sasvim u vazduhu (supr. agio-conto) trg. azbest (grč. aeg. aerofilatelija (grč. a-sylos neopljačkan. ret. nezauzetost. jedne deonice. aerotunel (grč. Asianus) stanovnik Azije. ajour) šupljikati. tćpos mesto.aerotopografija 18 azilum ignorancije aerotopografija (grč. aeg. azijanizam ret. aerofagija (grč. doplata. aeg. Azijat (lat. azgin (tur. visokoparnost (bombastičnost) i preteranu kitnjastost. berzanske zelenap!enje. nezavidljivost. pun života. jedna vrsta nesagorljivog minerala. aeg. a-.

aKademikćs) član odgovarajućeg udruženja za unapreñenje nauke i umetnosti (akademije). koji se tiče akademije.) vrsta plave boje. azotos. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne tačke podnevna. zoon život) kol. lat. ledenjak (plovi po moru iz koga mu viri samo 1/7—1/4 zapremine. hajvan. ogrlina. einlegen staviti) štamp. jedan od glavnih uzroka nesposobnosti oploñavanja. ime dobio u čast Alberta Ajnštajna (1879 —1955). dušik. akademija. visoka škola za nauku ili umetnost. pilu. praznik beskvasnog hleba. jedan od glavnih sastojaka vazduha (4/5). motka. 3. domaća životinja. ein jedan. sin Telamona. 2. kralja salaminskog. deo mašine za štampanje koji služi za stavljanje hartije. hemijski element. ajluk (tur. akademik (grč. vent-en. airli (tur. v.bez. a. akademičar (grč. bez unošenja samostal-nih ličnih osećanja i shvatanja. uložak) muz. a. 3. ajvan (tur. redni broj 99. sperma seme) med. ajzenaši pristalice Karla Marksa. 5.) grupa veštačkih boja koja sadrži jednu azo-grupu vezanu za aromatični ugl>ovodonik. stoka. a-. radioaktivan. arhaik. sila) med. naima krv) med. aKademikos) koji pripada visokoj. umnožavanje azotnih jedinjenja u krvi. azimut (arap. prisustvo velike količine jedinjenja azo-ta u mokraći. 1. a ostali je deo pod vodom). ajsberg (nem. aygir) pastuv. a. koji nije u stanju da održava život) hem. a-. rañam se) nauka o stvaranju anorganskoga. nebesko plavetnilo. rednog broja 7. skitnica. akademičar.zoon. logia nauka) v. plata. akademac popularan naziv za pitomce Vojne akademije (nekada u Srbiji). Ajas (grč. spreman. akademska rasprava strogo naučna raspra- . azurala (arap. element atom-ske mase 14. azoodinamija (grč. periodos) geol. Eis led. dobro.19 azima (grč. zadužbina. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu. Platonova škola.bez. azotometar (grč. eins jedan) v. ajkuva (tur. akademik. plav mineral. azoogenija (grč. zb<zg toga. hayirli) srećan. akademizam (grč. azotos. Einsatz umetak. haydamak) batina. kiselo testo) jevrejski pashalni beskvasni hleb. azur. aylik) dohodak. gde su akademski držali kongres 1869. Axademeia) u likovnim umetnostima: pravac kod koga je težište u tome da se strogo pridržava tradicionalnih (antičkih) umetničkih oblika i pravila. velikoj školi (univerzitetu). koji pripada akademiji. te je. »sena ljubimica Muhamedova. nazva-ni po gradu Eisenachu u Tiringiji. 2. azot (grč. obrazovan na visokoj školi. budite pripravni. ital. ajnakter (nem.-tur. slabljenje. čestit. azotemija (grč. hazir) 2. azoturija (grč. gfgnomai nestajem. bitanga. gotov. urem mokriti) med. aKademia od osobnog imena AKademos. hazir ola) spremajte se. poludeo i ubio se od žalosti. ljubavnica. gotovan. Ajša (tur. ovaj čovek je bio sopstvenik vrta o kojem je reč pod 1)1. ajman. znak Es. više-manje. azur. trovalentan. air (tur.) v. hajvar.) v. ua. na noge! azurii (arap. pl. karbonat bakra. grč. zyme kvasac. neradnik. azoik (grč. znak N. Aias) kit. radnik koji stavlja drvo pod testeru.067. haymana) 1. azuran. vrt u blizini Atine gde je Platon poučavao u svojoj filozofiji. dynamis snaga. koji se tiče ove. akademski (grč. ajnštajnij(um). ajmana (tur. ajnleger (nem. malaksavanje. ždrebac. ajam (tur. Ayse živa) muslimansko žensko ime. dobar. dobrotvorne ustanova. marva. azurit (fr. uplitanje. azo-bojs (grč. as-samt strana) astr. atomska masa 254. ajdamak (tur. egiologija. a-zoon. a-zoon. metron) aparat pomoću koga se utvrñuje koliko neka zemlja oranica sadrži u sebi amonijaka. GGlato-nova filozofija. kada je osnovana Nemačka socijalistička radnička partija. actus čin) pozorišni komad u jednom činu. Eisberg) ledeni breg. oyum prorez) deo ama koji se stavlja konju na vrat. Otkriven 1954. pripravan. Lavoazijeov naziv za nitrogen. svečana priredbe u slavu nekog značajnog dogañaja ili neke ličnosti. azoospermija (grč. naziv za najvišu naučnu i umetničku ustanovu. azotos. ili organskoga iz anorganskog. Kasten sanduk) hladnjača (za rashlañivanje pića i životnih namirnice podložnih kvarenju usled više temperature). usiljen. azur (fr. aKademia. aKademikćs) v. fig. ajnzac (nem. ajskastn (nem. azojski period (grč. akademija (grč. najstariji period Zemljine kore. azzurro) l. ropsko podražavanje antičkih uzora. ajvar (tur. azotos. korist. školski. potpuni nedostatak muških oplodnih ćelija (spermatozoida) u izbačenom semenu. ajgir (tur. plava boja neba. plavetnilo. hayir) sreća. 2. krut. ajnc (nem.. 4. dakle. zoo živim. umetanje jednog muzičkog odeljka u drugi. najveći i posle Ahila najhrabriji grčki junak pod Trojom. tur. aitiologija (grč. azur (tur. zoon živo biće. posle Ahilove smrti uzalud je želeo da dobije njegovo oružje. nedostatak snage za život. aitfa uzrok. nastavak ites) tin.) draga. slojevi bez organskih ostataka.

vrsta skijanja na vodi akvašgadodgkoji vuče motorni čamac. neshvatanje. akaša je starija od svih njih. axantha bodlja. akvaped (lat. a. aqua) voda. lung pluća) aparat koji roniocima omogućava disanje pod vodom. kao „prostorna supstancija". akarecevole (ital. a kvadro (ital. naročito na Veliku subotu. u četiri glasa. kod slobodnih zidara: simbol čednosti i nevinosti (po tome što grč. accarezzevolmente) tuz. aqua. Kathfzo) ne sedeći. nepojmljiv. nego stojeći ili u hodu.ne. akatalepsija (grč. nemogućnost sreñivanja reči u rečenice (pri pisanju). ukrućenost udova. akarpija (grč. Kathtzo sednem) u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici. akvarel (ital. neshvatljiv. prekapnica. Kata. akvagij(um) (lat. fr. akvabatik (lat. logia govor) nezgodan. a. lat. logia govor) lit. nezapaljiv.akairologija 20 akvarelist(a) va. akatagrafija (grč. bodljikava karlica. a-Katalektikos) poet. akantopelvis (grč. aqua. aqua Binelli) farm. nemogućnost pijenja ili gutanja. akva Bineli (nlat. aqua. Hristu i svetiteljima. Kardfa srce) fiziol. akademski grañanin slušalac. providan poludragi kamen koji ima zelenu boju morske vode. snabdeveno reflektorima. a capriccio) nuz. eng. Africi. promena kože usled neprirodnost sluznoga sloja pokožice. ned. akvaplan (lat. neuredan. akardija (grč. papilomi i dr. akalkulija (grč. stih klasičkih pesnika kod koga je poslednja stopa potpuna. pravo isuši-vanja zemljišta. pedis noga) podvodni bicikl. nepriličan. horsko pevanje bez pratnje instrumenata. akvarelist(a) (fr. stojeći. malodušnost. pelvis karlica) med. akva destilata (lat. aquaplaning) sp. akarecevole. akampsija (grč. akatapozis (grč. akagrJa) neplodnost. med. akatističan (grč. graphfa pisanje) med. kao što su bradavice. pravo odvoñenja vode. akvamarinski koji ima zelenu boju morske vode. zbirka satiričnih.. axantha bodlja) ned. nemanje srca. assarageg) zakupljivati radi dobiti. akvalung (lat. potres mozga. naročito protestant. bathys dubok) plo-vilo napravljeno od stakla i plastike na električni pogon. akak!a) bog. bez. akacija (grč. akarecevolmente (ital. aKairos nezgodan. akaustičan (grč. nedostatak razumevanja. Etiopiji. akaparer (fr. akatastatičan (grč. koštani izraštaji u karličnoj duplji koji sužava ju karlicu i otežavaju poroñaj. zgrčenost. akaša (ind. akapLja bodlja. prostor predstavljen kao materi j alni elemenat. akantologija (grč. akvadukt v. akvaplaning (eng. po učenju Upanišada: etar. a-Kaustos) nesagorljiv. nautika. zakupac robe radi cphekulacije. praćena hipertrofičnim promenama na koži. aqua voda. akvedukt. kamerama i dr. a-Katastatos) nepostojan. aqua. med. samovoljno. grč. acquerello) slika izrañena vodenim bojama. ljupko. „Akaša je ono iz čega sva bića proističu i u što se vraćaju. nena-klonost prema čistoći. akatarzija (grč. a quadro) muz. a kapričo (ital.) ronjenje i ispitivanje najdubljih delova okeana. vrsta berila. nečistoća krvi. akaparisati (fr. aquarelliste) slikar koji radi vodenim bojama. voda za umirivanje krvi (nazvana po pronalazaču Bineliju). a-. koji se ne peva sedeći. zelenaški nakupovati robu radi spekulacije. od koga se dobija gumarabika. marinus morski) min. široka daska vezana za motorni čamac koja služi za vožnju po vodi. mekuštvo. neprikladan govor. student univerziteta. med. koja se peva. nepravilan (za groznicu). služi za posmatranje i proučavanje života u velikim dubinama (roni do 50 metara). aKatholikćs) hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri. upotrebljava se i u farmaciji kao sredstvo za ublaža-vanje nadražaja sluzokože. a-. planus ravan) sp. tj. akvarelirati (ital. axampsfa) negipkost. akatist (grč. axatalepsfa) nesposobnost shvatanja suštine neke stvari. aKathars(a) nečistoća. akvatikum. accapareur) nakupovalac.ne. akataleptičan (grč. a-. akvanautika (lat. četvoroglasno. po svom ćefu. ona je poslednje ishodište" (Dojsen). agere voditi) prav. destilacijom prečišćena voda. tj. zelenaš koji zakupljuje robu u velikim količinama radi spekulacije.) fil. accarezzevole) muz. akatalektičan stih (grč. a capella) kuz. akairologija (grč. calcul račun). aqua destillata) hen. u nezgodan čas. akvamarin (lat. nepoi-manje. v. nesposobnost vršenja bilo kakvih račun-skih operacija. aqua. . podrugljivih pesama. reč akakJa znači nevinost). Kataposis pijenje) med. akatolik (grč. akva (lat. aKataleptos) nedokučljiv. akantoza (grč. acqerellare) slikati vodenim bojama. fig. a kapele (ital. a-. nestalan. v. omanje trnovito drvo koje raste u ist. aqua. umiljato. pes.

acclimatisare) prila-goditi. aquarius) astr. med. par acclamation) izvršiti izbor. akvatične biljke one koje rastu po barovitim mestima. umirivanje. ak!k) crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i ñerdane. prikuplja narudžbine za robu i mušterije. aquiscere) umiriti. akviziter (lat. fortis jak) hen. . poznavanje sredstava za lečenje rana. 3. akenonoet v. acquestus conjuga-lis) prav. nauka o hirurškim operacijama. aquaticus) podvodan. ovlašćeno lice koje. anne (grč. uzetost živaca. akefalos (grč. aklimatacija. vodeni. aqua. vodene biljke. čovek koji ne trpi ničiju vlast. blepo vidim) ned. aqua.. gnojnica. pretplatnika (na knjige i časopise) i sl. ital. nabavlja ili zadobiva. acenonoet. zadovoljiti. aklastičan (grč. kanal. acquisitor sticalac) trg. nesposobnost »sene da bude oploñena. arh. collum vrat. spravlja se od šalitre i razreñene sumporne kiseline. aquositas) bogatstvo vodom. 3. v. farm. pokraj vode. tinta boja) gra-fička tehnika duboke štampe slična ba-kropisu po načinu štampanja. 2. akvatičan (lat. acclimatio) v. klicanje. akvafortis (lat. vodovod. aklimatizacija (nlat. aklimatizirati (nlat. fig. Akvarij(us) (lat. ret. akizam (grč. fr. acezija. akmak (tur. aklimatizacija. aKesis) v. aklimatacija (nlat. vlažan. acclamare izvikati) odo-bravati uzvikivanjem. aklimatiziranje. akvizitor (lat. sprava za merenje stepena jačine čula sluha. aquarium) staklena posuda s vodom u kojoj se čuvaju vodene biljke i vodene životinje (ribe i vodozemci). a medved za žute kruške. naviknuti na neku tuñu klimu. aquaticum) prav. bez pojedinačnog glasanja. god. akvatinta (lat. akinezija (grč. acclimatisatio) prilagoñavanje tuñem podneblju. aćtak) glupan. slepilo za plavu boju. aquila) zool. akvila (lat. aceridi. a-. aquiescentia) umirenje. aklamirati (lat. akvozan (lat. acedija. metron mera) med. terra zemlja) posuda u kojoj se drže i taje vodozemci (amfibije). akte vrhunac. slatkovodne životinje. akvaterarij(um) (lat. akvijescirati (lat. kišovit. v. akvestus konjugalis (nlat. akirija (grč. aquila) pl. aklimatizacija. grañevina podignuta preko reka ili dolina radi prevoñenja kanala za snabdevanje naselja vodom. akvatikum (lat. pristankom svih. stari rimski vodovod. akio čujem. izmirenje nekog dugovanja. aqua. kišovitost. aklimacija. kri-tično. 21 akolada akianoblepsija (grč. akvatilije (lat. zarada. Vodolija (jedan od dvanaest nebeskih znakova). nabavljanje. z. tj. lice koje prikuplja i nalazi nove osiguranike (za osiguravajuće zavode). akvijescsncija (lat. bubuljica. vodovodna cev. zajednička tekovina muža i žene. aqua. aKedeia) v. a-. gnosis poznavanje) med. barovit. akvozitet (lat. akedija (grč. accolade zagrljaj) svečani udarac mačem po aksridi pl. acquisitor) čovek koji nešto stiče. oblik ruskog larpurlartizma. šiljak) med. akoemetar (grč. prilagoñava™ podneblju. akognozija (grč. ukras u obliku orla na zabatu kuće. sticanje. akvedukt (lat. uz platu ili proce-nat. nabavljene. acclamatio) vršenje izbora prostim izvikivanjem. koji ne prelama. aidestos nezatvoren) Opt. mesto u apoteci gde se drži voda. akov lek. stečeno dobro. 1. par aklamasjon (fr. acquit) plaćanje. acquisitum) nešto što je zadobiveno. akme (grč. ergon delo) ned. akik (tur. aklimacija (nlat. fig. ducere voditi) 1. uzvikivanje. prelomio stanje u razvoju bolesti.. močvaran. 2. zarañuje. pozdravljati klicanjem. prilagoñenje biljki i životinja nekom dotle stranom podneblju. akvadukt. koji živi u vodi. kad lisica kaže da je grožñe kiselo. odomaćiti. bogat vodom. aKinesfa) nepokretljivost. skupljač oglasa (za novine). odomaćivanje. akvizicija (lat. ime jednog sazvežña. nauka o lečenju sečenjem. astr. stečeno. akumetar. aklamacija (lat. aKKizomai pretvaram se) pretvaranje. izabrati bez pojedinačnog _ glasanja. aquatilia) zool. budala. acclimatatio) v. orlovi (orao suri i orao krstaš). ili usvojiti kakav predlog. akpe) med. aKephalos bezglav) sanjalica. glavni predstavnik pesnikinja Ana Ahmatova. kad se neko pravi da nešto ne mari.akvarij(um) akvarij(um) (lat. ukočenost jednog uda ili više udova. priznanica. aquosus) pun vode. akvagijum. npr.adobivanje. akvizitum (lat. akiurgija (grč. akijezis (grč. akolada (lat. Kyesis trudnoća) ned. aki (fr. ne lomi zrake. bez pojedinačnog glasanja. snažna voda. zool. akmeizam stanje u ruskoj literaturi nastalo posle revolucije 1905. acquisitio) tekovina. ake lečenje. akezija (grč. navikavanje na tuñu klimu. akug£a) neprava upotreba jedne reči. jednoglasno. orao. opšti naziv za veći broj kožnih oboljenja koja su meñusobno slična samo po spoljnem izgledu. do kojih ne može: „Nisu ni bile zrele". upotreba reči u prenesenom smislu. kuapbv zagasito-plav. accollata. atiline (lat.

fait accompli) svršen čin. o plaćanju nekog duga. vansudsko poravnanje. a-. udešavanje instrumenata i glasova. otuda: dati neki posao u akord. sporazum. „štimer". akratija (grč. = 4840 kvadratnih jardi (4046. uopšte svaka otrovna životinja. akompanjist(a) (fr. kuz. urediti. nl. aKolastos) neumeren čovek. akoz lek. zagrada. pripojiti. akologija (grč. akratos jak. akreditirati (nlat. logia nauka) nauka o lekovima. accommodement) udobno ureñivanje kuće.22 ramenu novoproizvedenog viteza. akord (ital. kote kosa) ned. akompanjirati (fr. akolast (grč. staviti u za-grade. terme. dati posao u rad s tim da se plaća po svršenom poslu. bezdlačnost. udešavanje muzičkih instrumenata. fet akompli (fr. po svršenom parčetu. pratiti nečije pevanje (solo) instrumentom. alkaloid koji se nalazi u korenu raznih vrsta jedića. sporazumeti se. poravnati se. a ne nadnicama. dok su sve ostale stvari. fr. accordeur. pomagač pri vršenju svečanih službi u katoličkoj crkvi. voj. slagati. akolit (grč. dovršen. opunomoćiti. god. kuz. glas. pridružiti. akonitin (grč. namiriti se. akotiledone (grč. nlat. pripadanje. na ime. udesiti (glasove. akordoar (fr. akomodirati se. pronañena 1829. a-. a conto) uzeti (ili uzimati) na račun. akomodirati (lat. akdniton jedić. onaj koji udešava (štimu-je) instrumente. znak koji spaja više nota koje treba istovremeno svirati. svršen. vezati za ggritke. npr. akontirati (ital. bolestan izgled lica. zagraditi. assogrogage) prisajedi-niti. udesiti se. tip. složiti. pa i sam svet. fr. plaćati taj posao po parčetu. akrescenziJa akorder (fr. ugovor. po dešavanje. suprotno: ateizam.crescere rasti) prira-štaj. trg. na račun. a conto) trg. accordatore) kuz. accorder) zglasiti. akordirati (fr. bledilo. aceordium) kuz. udešavajući. predujam. udešavanje. akrement (lat. pregovarati i sporazumeti se o uslovima predaje nekog grada. accommodare. accreditivum) punomoćstvo. overenje. priseo jiti. do izvesne visine stavi na raspolaganje novac na račun izdavača toga pisma (akreditivno pismo). žderonja. zagrliti. sobe i dr. punomoćje. kreditno pismo koje glasi na više lica ili trgovačkih kuća u raznim mestima. porav-nati. ćelavost. accordamento) muz. utvrñenja i sl. a-. slabost) nedovoljna sposobnost vladanja samim sobom. proždrljiva!]. voj. bog. kad se dete rodi bez jednog dela ili bez cele lubanje. accordo) ručna harmonika za razvlačenje. slaganje. a-. ad. poravna™ se. a ne nadnicom. sprovoditi. na ime zarade ili primanja. accrementum) poraštaj. povećanje. v. koji je u punoj snazi. ckrku-larni akreditiv akreditivno. viljuška za zglašavanje. o sredstvima za lečenje rana. accommodatio) udešavanje. accompli) završen. zglasilo. .) tople lekovite vode sa vrlo malo mineralnih materija u sebi. kao jedino što doista živi. u ime predujma. akompli (fr. akrep) škorpija. akomodacija oka podešavanje očnog sočiva na razne dallne viñenja. saglasnost. kosmos vasiona) filozofsko shvatanje po kome postoji.. akordando (ital. jakrep. spojiti više stavova u trgovačkoj knjizi. akonto. nečistoća. Aconitum napellus) hem. accorporatio) sjedinjenje. accord. akorporacija (nlat. accreditare) ovlastiti. poverenje. na ime zarade ili primanja.8 t2). krateia nemoć. kćsmos uredan) neurednost. akosmizam (grč. akrep (arap. akomija (grč. žice). združenje. uvaženje. akrescenzija (lat. akreditiv (nlat. med. accordando) kuz. unapred. do-brovollo predavanje nekog utvrñenja opsa-ñivaču. priraštaj. otvoreno pismo kojim se primalac pisma umoljava da predavaču. upotrebljava se kao sredstvo protiv reumatizma i neuralgičnih bolova. na-goditi se sa zajmodavcem u slučaju nemogućnosti urednog plaćanja duga. akorporirati (nlat. aKĆluthos) pomoćnik. dati kredit. namestiti se udobno. accompagner) pratilac. tačkati. akr (eng. ove-riti. akomodman (fr. a kong» (ital. samo modifikacije božanstva. izgladiti. akreditirati se steći ime. akordion (ital. akreditiranom. akolirati (fr. assoglmoder) podesiti. poverenje. accordo. odobriti. tj. uroñena nakaznost glave. okončan. zglašavajući. izravnati. ital. akomodacija (lat. accoler) obgrliti. uzimanje unapred. accompagner) pratiti. akratoterme (grč. zglašavanje. a-. akontacija (ital. uzimanje predujma. sloga. spojiti. akosmija (grč. ne nadnicom. prijatno sazvučje tri tona ili više tonova. dopustiti. kotyledon udubljenje) il. poravnanje.. 'aqrab. naročiti način plaćanja radnika. akordamento (ital. kranfon lubanja) fiziol. suma koja se uzima na račun. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona. udesiti. asge) engleska mera za površinu. predujmiti. samo bog. unapred. a conto) uzimanje na račun. akranija (grč. sprovodnik. priznati. accordoir) muz. bez istinske stvarnosti. zglasilac. pogodba. zglaša-vati. a-. tur.

: Granap=Gradsko na-bavljačko preduzeće. akrografija (grč. akribeia) tačnost. gornji. akrimonija (lat. akrobatika (grč. akroamatikos) koji je odreñen za slušanje. stfchos niz. akrilna kiselina hen. šiljat. usnica. avij. uopšte. neodreñenost stanja bolesti. graphfa. akrokefalija (grč. pri obre-zanju. jezika. akros. akroama) nešto što se čulo ili pggo treba da se čuje. sophia mudrost) najviša mudrost. naročito krajnjih. akros. akromatin v. akropostija. mikrćs mali) med. akroama (grč. phagos žderač) skakavcojed. optuživanje. akromazija v. med. prevrtač. akros. akros. akrobateo idem na prstima) veština koju izvodi akrobat. akrobata) (grč. namerno izvedeno kretanje u vazduhu koje ne spada u ona kretanja koja se vrše u toku normalnog letenja. akros) predmetak u složenicama sa značenjem. a katkada i krajnja slova stihova daju neko ime ili neku reč. razgovor koji prija uvu (naročito za vreme jela kod starih Grka). bezbojna tečnost SN2 =SNSOON. akros. plećka. veštak u skakanju i prevrtanju u vazduhu. redak) pesma kod koje početna. lopatica. teško razumljiv. akros. ljuti. akroamatičan (grč. onaj koji se hrani skakavcima. polis grad) gornji grad. u životu. . akros. akribologeomai biti tačan ili temeljit u istraživanju) savesnost. akribometar (grč. okrivljavanje. akribologija (grč. akro. akrobistija (grč. krajnji udovi tela. akromfa) znat. akroterija (grč. gradska tvrñava u Atini i ostalim grčkim gradovima. akros. istraživanju i. akroposthi'a) gornji deo kožice na muškom udu. akrije (lat. acrimonia) oštrina. predavanje. tj. opšti naziv za bolesti na krajnim delovima ruku i nogu. tačan metron merim) sprava za tačno merenje veoma malih predmeta. aseg oštar. Akropolis (grč. takoñe: bolesno zadebljanje kostiju i meka-nih delova tela. koji se (o novim organima) pojavljuje pri vrhu stabla (stabljike). čitanje. kome je potrebno usmeno objašnjenje. akribija (grč. zarazno oboljenje koje se sastoji u bolu i utrnu-losti udova. kljun lañe (kao pobedni znak na novcu). akroazis (grč. akrobateo idem na prstima) veština izvoñenja telesnih vežbi kojima je cilj razvijanje snage. akros) fil istraživanje prauzroka. npr. vrh zgrade. uroñena uvećanost udova koja se sastoji u nezgrapnosti i izobličenosti lica. nekritičan. nosa. u obliku predavanja. nedostatak u sposobnosti rasuñivanja i ocenji-vanja. pathos bolest) med. ahromatopsija. poslednjeg uzroka stvari. pisanju. odyne bol) ked. otpornost. tačnost u govoru. ruku i nogu. akros. šiljatost glave. akros. ahromazija. temeljitost. kiselina. pleće. neodlučnost. ljutina. predavanje koje se sluša bez prekidanja (za razliku od onoga koje je u pitanjima i odgovorima).akribija 23 akrotizam akrodinija (grč. akromonosilabike (grč. kephale glava) znat. akronim (grč. njeni esteri i drugi de-rivati daju polimerizacijom prozirne plastične mase (poliakrilne smole). akrisfa) nerasudnost. akromikrija (grč. usmen. akrosofija (grč. bazipetalan. akrostih (grč. metron) tačno merenje. akrfs skakavac. glavica) ark. Hthos kamen) drveni kipovi kod kojih su krajnji delovi (glava. akrolein (lat. aseg ljut) farm. akros. znat. akribes. akroliti (grč. postupak pri radu kiselinama. akrizija (grč. akromion. predavanje. kao i ostalih perifer-nih delova tela. slemenu grañevina. koji nosi plod na vrhu. akromatopsija v. akridofag (grč. akrobistija. akros. odseca. akromion (grč. pelivan. oleum ulje) hen. akritičan (grč. akrćasis) slušanje. akritos neodlučan) koji nema sposobnosti suñenja. oporost. ruke i noge) od kamena. akribometrija (grč. akropatija (grč. akro. gipko-sti i okretnosti. <upr. oputa ime) veštačka skraćenica sastavljena od početnih slova ili početnih slova neke složene reči ili više reči. -gramma slovo) pesme kod kojih stihovi počinju poslednjim slovima prethodnog stiha. akrogrami (grč. rasuñivanja. akrobystfa) v. akros. biljke i životinje kao ukrasi na vrhu. akribes. akropostija (grč. krajnji. akrokolije (grč. akriminacija (nlat. savesnost. akropetalan (grč. monos jedini. kolon ud) št. bistra i veoma ljuta mirisa tečnost koja se stvara suvom destilacijom glicerina i nekih masti. brižlji-vost. accriminatio) optužba. ahromatin. koji se. akrotizam (grč. gornji deo. megas velik) med. kratkoća jednoga ili više udova. opori lekovi. gorčina. petalon list) bog. karpos plod) bog. syllabe slog) stihovi koji počinju poslednjim slogom prethodnog stiha. donje vilice. akrobacija (grč. akroterion vrh. stanje pre obrezanja (kod Jevreja). akromegalija (grč. akrokarpičan (grč. akrobateo idem na prstima) igrač na konopcu. pisanje) tip. akros. akros.(grč. akroamatično predavanje strogo naučio predavanje za razliku od popularnoga). težnja za onim što je najviše u saznanju (teorijski akrotizam) i delanju (praktični akrotizam).

objekata koji sopstveniku ne donose nikakvu korist. aktfs. odstraniti je. ili su mu čak od štete. activus delatan. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela (nos. designacija akata spisak akata koji se nalaze u jednoj svesci. imanje (novac. „osovine Berlin—Rim—Tokio". skupina najdelatnijih članova neke organizacije. fil. aksiom (grč. aksiomatičan (grč. koji se ne dokazuje. radan) 1. aksist (nem. raditi) pl. imovina. activare) v. eng. usta). stavljanje u delovanje. zrakova da izazovu hemijske promene. koji dejstvuje. koji označava delatnost) 1. bradva. ungere mazati) mazivo za osovine ili kola. akseničan. ostaviti u akta ili ad akta priključiti aktima. aktis. aktivacija (lat. actus. čin. axioma ugled. za razliku od pasiva.: Nijedno tvrñenje ne može biti istovremeno i tačno i netačno. timologija. aktivirati. aktivi (nlat. šake. activa) trg. akta (lat. akrćcholos jarostan. activa) trg. revnost. activi) pl. pospešavati. lat. 2. 2. uši. koja je uvukla svet u strahote drugog svetskog rata. morske životinje iz porodice anto-zoa. aktivan (lat. acte) delo. živ. stopala. akta apostolorum (lat. radinost. aktivitet (nlat. aktentašna (nem. akrofobija (grč. shvatanje da je za napredak čovečanstva od naročite važnosti razuman i stalan uticaj čovečjeg znanja i htenja na kulturu i život uopšte. osovinski. aksenija (grč. ne raditi po njoj ništa. zrak) fiz. žive obično pojedinačno i često se odlikuju lepim bojama.akrofobija 24 aktinije aktiv (lat. aksijalni (lat. koji vredi. autoritet sam po sebi) sama sobom uvidljiva naučna istina. učenje o vrednostima. još u službi. aktiva (lat. gram. aksinomantija (grč. praktično. radan. pospešiti. pretres. rasprava. act. hemijsko dejstvo sunčanih zrakova. pl. bez kostura. javni spis. marljivost. aktinos sunčani zrak. aktivitet. acta apostolorum) pl. državnim nad-leštvima itd. . akrocijanoza (grč. v. aktivator (lat. radni. u dejstvu. 1. istinit. aktivisati (nlat. actor vršilac. izvršilac) glumac. od kojih sopstvenik ima koristi. mekanog tela. radnje. activus. osovina. aktivizam (lat. trg. aktinizam (grč. naročito u sudu. Achse osovina) „osovinaš". nekretnine). one koje se tiču države. up. aktivna trgovina ranije: izvozna trgovina. akt (lat. hem. akros. v. acta od agere delati. aksiom. acteur. ne dospe do potpunog samosaznanja i samostalnosti. pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv.. hartije od vrednosti. neku stvar ili molbu smatrati svršenom. naročito sudska radnja. cijanoza. moruzge. politički aktivist). dela apostola. dela. aksungija (lat. activus) v. ahbp oca. ubrza-vati. akter (fr. aksiologija (grč. aktinos) hek. gram. poz. radno stanje (suprotno: pasiv). aktivist(a) (lat. aktivnost (lat. fr. actinaria) 3001. aksiomatikos) sam sobom uvidljiv. vredan. farm. razjarenost. axis oca. potraživanje (suprotno: pasiva). u studentskom životu: članovi studentskog odruženja koji obavezno moraju da učestvuju u svima priredbama i pojavama svog udruženja. radni. v. spisi koji se tiču nečega. okretan. delovanje. Aktentasche) torba za spise. aktinidi (grč. pogurnuti. aksilarni (lat. njegovim stalnim nastojanjem. nadljubiča-stih. tj. akroholija (grč. ustalački. pregalački. crtež ili slika nagog čovečjeg tela. osovina. 2. raditi) fil. ubrzati. logia nauka) fil. axilla pazuho) pazušni. activus delatan) onaj koji je delatan. axis osovina. mast. dejstvo. tj. activus delatan. metrfa) merenje osovine kod geometrijskih tela. radi u nekoj oblasti (npr. aktive (lat. svojstvo sunčanih. akta publika (lat. acta publica) pl. pojačavanje delatnosti. onda su i meñu sobom jednake). istina koja se ne može dokazati (npr. activare) staviti u dejstvo. aktinije (grč. activitas) živost. activus) hemijska supstanca koja pokreće ili pojačava delovanje neke druge supstance. okretnost. delanje. nedokažljiva istina. koji radi. suprotno: inaktivi. javne radnje. grupa radioaktivnih elemenata koji u periodnom sistemu dolaze iza aktinijuma. axine sekira. teorija vrednosti. učesnik u nekoj radnji ili u nekom dogañaju. radnja. svaka svečana javna radnja. actum. očevidna istina. onaj čija su potraživanja veća od dugovanja. aktivizam je etički zahtev da čovek ne sme da miruje sve dotle dok priroda čovekova. aktiv-nost. aktiv 2. aktfs. pristalica aktivizma. aksonometrija (grč. negostoprimstvo. pozitivni sastavni delovi jednog imanja. phobeomai bojim se) strah od pogleda s visine u nizinu. metoda za odreñivanje tragova elementa pomoću ozračivanja uzorka neu-tronima u nuklearnom reaktoru. delatnost. agere delati. u likovnoj umetnosti: položaj u koji se namesti živ čovek kao pregled. manteia proricanje) proricanje po sekirama. nlat.) med. os) osni. salo. aktivirati (nlat. razjaren) jarost. Kad su dve količine jednake trećoj. aheša) negostoljubivost. uvesti u aktivnu službu. očevidan. axios vredan. aksiomatika nauka o aksiomima. activus delatan) radan. akros.

optužilac. aktis. stvarno. a ne nešto supstancijalno. akuleiforman (lat. danost. optuživanje. aktinoidi v. aktu (lat. čin. današnji. akuzativ (lat. aktis. savremen. odista. aktualitet. tužilac. actuel) v. aktinična energija (grč. aktuacija (nlat. aktuelan (nlat. naročito geologije i bio-logije. aktinos zrak) fiz. redni broj 89. aktis. aktis) hen. kažnjiv. aktuelaost. ostvarivanje. akuzatorski (lat. onaj koji se vodi na osnovu neke tužbe (suprotno: inkvizitorski krivični postupak). aktovka (lat. aktinimetar (grč. četvrti pa-dež (na pitanje: koga. zajednički naziv za energiju svih mogućih vrsta zrakova. actualiser) činiti ili učiniti aktuelnim. accusatorius) prav. akte strma obala) pl. aktinoelektricitet (grč. aktualan (lat. atomska masa 219. supr. aktis gen. ispitivanje pomoću Rendgenovih zrakova. dejstvo nekog leka na organizam. aktinon (grč. actualis) sadašnjost. aktinos zrak) radioak-tivni izotop radona. talasi niže frekvencije primenjuju se uglavnom zbog svog toplot-nog dejstva na žive organizme. actualiser) v. accusativus) gram. ultravioletni nadljubiča-sti zraci. današnja zanimljivost. aktinij(um) (grč. aktinoterapija (grč. actualis) fil. optuženje. koji hemijski razlaže. stvaran. Actinomyces) biol. aktfs. aktualizo-vati. aktis. redni broj 86. aktinometrija (grč. poluvreme raspada 3. actuarius) sudski pisar. akuzator. accusare optužiti. akuzatus (lat. aktuelna energija živa sila. actuatio) med. aktinoskopija (grč. actor) prav. aktinomorfan (grč. aktinski (grč. aktis. školska svečanost. actuel) sadašnji. tuži-lački. rad. actus) radnja. metron mera) fiz. 2. oni koji stanuju na obali. prozračavanje rendgenom. . primorci. instrument za merenje jačine hemijskog dejstva nekog svetlosnog izvora (aktinometar). delo. grana meteorologije koja proučava Sunčevu energiju u atmosferi. energeia delo. prenošljiva i na ljude. aktualizirati (fr. znak As. činjenički. koju prouzrokuje jedna gljivica zvezdasta oblika. actualisatio) privoñenje u delo. aktinograf (grč. aktor (lat. oštrina. mykes gljiva) ned.aktinij(um) 25 akuleiforman aktiti (grč. koji je na dnevnom redu. svečan čin. aktinomikoza (grč. koji se odnosi neposredno na današnjicu. goveda i svinja. aktualitet (lat. akuzator (lat. nlat. Vuntovo shvatanje da je suština duše doživljaj svesti. u plućima (zbog udisanja zarazne prašine gljivica) ili na površini kože ako je na njoj bilo ozleda. aktualizacija (lat. aktualizam (lat. zrači H-zrake. actrice) glumica. prouzrokovači aktino-mikoze (v. bodljikast. ascusa-bilis) tužljiv. princip prirodne istorije. zastupnik. aparat za merenje jačine Rendgenovih zrakova pomoću selena. aktinometar (grč. akuitet (nlat. konča-sti mikroorganizmi na prelazu izmeñu bakterija i gljiva. stvarnost. atomska masa 227.. advokat. aktuar (lat. accusator) tužilac. hem. aktis. morphe oblik) bog. ostvarenje. privesti ili privoditi u delo. agere raditi. aktis. dan. aculeiformis) žaokast. elektron) elektricitet što ga u kristalima izazivaju svetlosni ili toplotni zraci. izdavalac punomoćja. accusatio) tuženje. teorija aktualiteta psi*. actualis. lečenje prirodnim i veštačkim svetlosnim i rend-genskim zracima. savremenost. što). pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i stara se o aktima koji dolaze i odlaze. aktualizovati (fr. tužitelj. aktinografija (grč. acuitas) šiljatost. fr. aktinski zraci zraci sa hemij-skim dejstvom. aktis. zrakast. aktinogram (grč. optužni. graphia opis) nauka o zracima. accusatus) tuženik. nevidljivi. koji hemijski dejstvuje. akuzabilan (lat. actus radnja) pozorišni komad u jednom činu. therapeia lečenje) med. takoñe: instrument koji beleži promene (varijacije) u jačini sunčanih zrakova. aktus (lat. dat. ispitivanje. rentgenogram. grapho pišem) fiz. aktis. aktis. actualis) v. znak Ap. grana astro-fizike koja proučava skupio zračenje nebeskih tela na gornjoj granici atmosfere. istinit. metron metar) fiz. akuzatorski krivični postupak optužni postupak. po kome su sile i zakoni koji sada dejstvuju one iste sile koje su dejstvovale i u ranijim periodima Zemljine istorije. akuzacija (lat.). lečenje zracima. optužljiv. aktis. sadašnja važnost. gramma slovo) rendgenska slika. aktuelan. ostvariva-ti. aktinidi. aktrisa (fr.92 sek. actu) u istini. ispoljava se na organima za va-renje. današnjica. suprotno: akuzatus. aktuelnost (fr. aktis. kinetička energija. aktinomicete (lat. sprava kojom se meri j anina toplotnog zračenja Sunca. svečanost. ostvariti. jesu aktinski. sparivanje. spol-no sjedinjavanje. skopeo gledam) med. metron mera) 1. radioaktivan element. naročito: oštrina tona. zatim zracima iz raznih nuklearnih izvora (radijum i njegovi izotopi) i dr. med. optuže-nik. zarazna bolest najpre opažena kod konja.

način lečenja nekih bolesti. akupunktura (lat. oštri akcent. angularis ugaoni) kom. a kojim onaj na koga je menica vučena izjavljuje da će na sebe vučevu sumu o roku plaćanja isplatiti. akuratan (lat. oštri naglasak. prihodi. 2. akcentologija (lat. akutangularan (lat. pri izgovoru. akustikos. spojiti. punctura bod) med. a obično traje do 40 dana. akušer (fr. akumulirati (lat. akustičan (grč. accepta) pl. nagomilavač) fiz. accoucher) babištvo. accelerare) ubrzati. kao u molra. akut. prihvaćen) primanje menice. primaljstvo. nauka o akcentima. akcentovati (lat. akumulator (lat. 2. acceleratio) fiz. vez. accelerativus) ubrzavan. porañati se. vezivati dva po dva. preuzi-manje i usvajanje elemenata tuñih kultura. stavljanje znakova za naglašavanje reči (akcenata). akupresura (lat. acceptans) primalac (kod svakog ugovora. prihvatljiv. akuširati (fr. accentus gravis) gram. ubrzavanje. priznati. ispravan. accoupler) sparivati. odobra-. akumulacija kapitala uvećavanje kapitala time što se deo profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se preduzeće ili poslovi proširili. ubr-zavati. accoucher) pomoći ženi da rodi. poroditi se. od dveju ugovoračkih strana. akcentovanje (lat. akceptirati. accumulator gomilač. acupictura) vezenje. novac. acceptus primljen. slog ili neku reč. . prihvatiti. accuratus) brižljiv. i fr. naglasak (sloga ili reči). akcelerirati (lat. akcentuacija (fr. dvornice. acceptare) primiti. metron mera) v. babičiti. akušerstvo (fr. skupljač. uredan. akuo čujem) koji odgovara zahtevima akustike. akceptibilitet (nlat. akumulacija (lat. accentus) gram. sticati. aparat za skupljanje električne energije. akutia bolest ona koja će se brzo završiti ili ozdra-vljenjem ili smrću. akoemetar. nauka o zvuku. ubrzanje. acceptabilis) primljiv. akulturacija (eng. jedna je promitent — ponu-ñač. steći. accentus naglasak) gram. logia nauka) gram. akcelerometar (lat. akupiktura (nlat. dohoci. akceptacija (nlat. primljen od Kineza i Japanaca. a druga akceptant— primalac). stavljati ak-cente na reči. spa-riti. akcentus akutus (lat. trasat. primalac jedne na sebe vučene menice. akcepta (lat. sagrañen tako da se reči i topovi mogu svuda lepo i jasno čuti. odobriti. accelerare ubrzavati. ret. izvijeni naglasak (u grč. savestan. accentus acutus) gram. akustika (grč. acceptare) v. accoucheur) lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i poroñajem. crkva). sloga ili neke reči putem naglašavanja. gravis. akcen(a)t (lat. jednog glasa. paciscenata. accepti latio) trg. kod nas: odvajanje od postignutog nego dohotka izvesnog dela radi stvaranja rezervnih fondova ili proširenje preduzeća i investicija. accentus) u izgovoru naglašavanjem naročito istaknuti jedan glas. akcentus gravis (lat. acutus oštar. acceptare) primalac. acceptatio cambii) primanje menice. staviti. nagomilavanje (reči i izraza). „sprejeta". akuo čujem. akceleracija (lat. acutus accentus) gram. znak za obeležavanje naglaska. accumulare) nagomil(av)-ati. akcentuacija. teški naglasak (u grč. tačan. akceptilacija (lat. akceptirati menicu obvezati se na plaćanje menice plamenom zabeleškom na samoj menici. primalja. akušersko odeljenje med. akceptant (lat. akuo čujem. grč. akuplirati (fr. akcent. acus igla. akcept (lat. akceptovati (lat. pozori1pte. akušeza (fr. akceptirati (lat. accentus circumflexus). gramatici). acutus) oštar. akutan bol iznenadan i veoma jak bol. accoucheuse) babica. reč kojom se izražava primanje menice. acculturation) l. akutan (lat. akceptabilan (nlat. akut (lat. poroditi. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao naglašena. valac. gram. akcentus cirkumfleksus (lat. koje se vrši na samoj trasiranoj menici i izražava rečima „primljena". naglašavanje. accentuation) gram. metron mera) aparat za merenje ubr-zanja. uno-šenje u knjigu nekog duga kao plaćenog pre no što je stvarno plaćen. prek. ubrzavajući. grč. akcept. isticanje. podesan za primanje i prenop!enje zvuka (npr. accentus naglasak. nagomilavač. modernizacija (primitivne) kulture. up. v. gramatici. nauka o trudnoći. „prihvaćena". oštrougli. koji ubrzava. zaustavljanje krvi pritiskom krvnog suda metalnom iglom. acupressura pritisak iglom) med. usvojljiv. koji se sastoji u tome da se u obolelo mesto zabadaju igle. spajati. acceptibilitas) pri-mljivost. cirkumfleks. akustična sredstva sredstva koja služe poboljšanju ili pojačanju slabog sluha. slušam) fiz. accumulatio nagomilava-nje) 1. akceptor (lat. nlat. koji prisiljava na brzo rešenje. odeljenje bolnice u kome se vrše poroñaji. poroñaju i babinjama. primljena menica.akulturacija 26 akceptor akcelerativan (nlat. prihvatljivost. akumetar (grč.

pri-laz. oporezovati. al-kali. a la carte) prema jelovniku. alabastar. accessio) pristupanje. akcionirati (lat. accedere pristupiti. poluprovidno staklo. posrednik. akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je cilj zajednički rad i zajedničko . akciza (fr. slučajna zarada. ak§am) l. sporedna nagrada. optuživati.akcepcija 27 privreñivanje. slučajne osobine neke stvari. lat. a la kart (fr. sopstvenik deonica nekog trgovačkog ili industrijskog preduzeća. koja onome koji je poseduje ispunjava sve što zaželi. al (tur. pomoćni. deonica. a la bon-er (fr. prvi mrak.. alay-beyi) zapovednik nad odeljenjem pešadije (bataljonom) ili konjice (eskadronom). gomila. poreznik. akcionator (nlat. osećati. Aladnnova lampa. mnoštvo. sporedna. accidere. sporednosti. de-latni. akcidens (lat. 2. akcidence (lat. što je promenljive ili slučajno u njoj. accise. akces (lat. nemoralna žena. ono o čemu niko ne vodi računa. sporedan. accidens. shvatiti. a la (fr. alal. svetina. al. Aladinova lampa v. odn. hartija od vrednosti i sl. accisia. diri-guje na dva poteza umesto na četiri. akcidencijalan (nlat. alev. halayik) 1. preduzimlji-vost. prvi deo večeri neposredno posle zalaska sunca. društvo osnovano na podlozi uplaćenih akcija. accidere dogoditi se. a što bi moglo biti i drukčije pa da se suština te stvari ne promeni. fini. med. akcesija (lat. (arap. dejstvo. učešće sa izvesnim kapitalom u kakvom privrednom ili trgovinskom preduzeću i dokument o tome učešću. trg. često se upotrebljava i el i ul. stupanje na vlast. prihvatanje. action) radnja. po ugledu na nešto. Al-kuran itd. robinja. accise) onaj koji plaća prirez. pokvarena. alabaster (grč. actionator) tužitelj. raspusna. fr. po zalasku sunca. deoničar. op-tužiti. akcizor (fr. alkohol. Aladin. actio rad. tip. acceptio) primanje. nlat. accidentalia) slučajnosti. akcesoran (nlat. accidentialis) nebitan. alaj (tur. poput (čega). stupanje u neko nadleštvo radi sti-canja prakse u poslovima. slučaj. izbor jela po jelovniku. ono što još pripada glavnoj stvari. napad groznice. halal. slučajan. 2. acctionnaire) trg. alal im (mu) vera bravo! odlično! akcepcija (lat. u vodi teško rastvorljiv. akcidencijalan. sporedan posao. npr. alay) vojska. naročita. accise) odrediti prirez. opaziti. lat. trošarinu. al-) arapski član. prila-zak. 3. odstojanje koje može avion da preñe i da se vrati na polaznu tačku bez spuštanja i uzimanja pogonskog materijala. pripravnik u službi ili zvanju. svečana povorka. usvajanje. rumen. akcionar (fr. veoma tvrda vrsta gipsa. tužilac. akcizant (fr. trošarinu. pristup) početnik. akcizirati (fr. alabastros. tur. po. actio tužba) tužiti. accidere dogañati se) prirez. naučiti. parada. accedere) pristup. a la bonne heure) u dobri čas. koji nema veze sa suštinom stvari. usvojene značenje neke reči. helal ono pggo je pravedno) blagoslov. član nekog akcionarskog društva. alajbegova slama ono što nema vlasnika. u izrazima: neka mu je alal neka mu je prosto. accidentia) ono što u jednoj stvari nije bitno. delanje. al) otvoreno crven. akcidencija (lat. accessit) pohvalnica (učeniku pri razdeljivanju nagrada u školi). slučajna osobina nečega (za razliku od esencije ili supstan-cije). alabastersko staklo mutno. gde je vladao rñav umetnički ukus). uzgredan. akcesist(a) (lat. alaj-barjak (tur. umetnička drljotina (po karijskom gradu Ala-banda. priraštaj. obrazaca. zalazak sunca. odeljenje konjanika. accise) trošarinac. akcipirati (lat. na probu.(ar. Aladin glavni junak u priči o čarobnoj svetiljci (objavljenoj u poznatoj arapskoj zbirci pripovedaka „Hiljadu i jedna noć"). vreme četvrte molitve muhamedanaca. jezičara. akcesit (lat. ružičast. a la breve takt) takt od četiri četvrtine koji se broji. druga nagrada. udeo. akcioni (lat. koji se tiče dejstva. alay bayragi) glavna vojnička zastava. naročiti štamparski poslovi za koje se traži stručno spremni slagači. »sena opaka jezika. accessus. delanje) radni. accipere) primiti. izrada tablica. akcioiiradi-jus avij. akšam (tur. accidere) pl. akcidentalan (nlat. alabastrum) št. osetiti. sluškinja. primanje nekog praznika u sud radi praktičnog vežbanja. čuti. accidentalis) v. a 1a) kao. sreća. koje nisu bitne. ala breve takt (ital. alabandizam umetničko ošljarenje. čovek koji je primljen u službu kao pripravnik. razumeti. trošarina. akcidentalije (lat. opažati. accessus pristupanje. senzal. accessorius) sporedan. akcija (lat. eng. desiti se) nebitna. delatnost. actio. alajka (tur. alaj-beg (tur.

a-. grč. alarmist (fr. ala prima (ital. Albertina zbirka crteža i gravira u Beču. lat. ala marna (ital. albolit (lat. alarme. uzbuna. alat. alativ (fr. potpuno belo telo imalo bi albedo =1. belančevina. alba (lat. alata (lat. albus beo) med. otrov koji se razvija u pokvarenim džigernjačama i krvavicama. allatus donesen) pl. supr.alalija 28 albuminimetar alalija (grč. nazvane po pronalazaču. albus beo) min. po zapadnjački (za razliku od turskog. jedna od najbogatijih u Evropi (preko 600. onaj koji boluje od albinizma. bela. nemir. alarmiste) raznosač uznemiru-jućih vesti. Alba Graeca) jedan od starih naziva za Beograd. albinizam (lat. koračnice. zabrinutost. jer bi odbilo svu svetlost. alla marcia) iuz. prćija. alaliti. materija koja u sebi sadrži belančevine. knjiga za skupljanje fotografija. alarmantan (fr. albugo) med. albus beo) duga bela tunika kod starih Rimljana. pigmenta u koži kod ljudi i životinja. at konj) alatast konj. albacija. album (lat. 2. sjajan) broj koji pokazuje moć odbijanja svetlosti od tela koje samo ne svetli. alantoidna tečnost zool. Hthos kamen) vrsta odličnog belog cementa. alat (arap. alamanka (tur. obespokojiti. alantijazis (grč. alat) pribor. gramežljivac. albuminimetar (lat. albumen) hem. koji uznemiruje. oblik) zool. allantos kobasica. alarm (fr. albuminat (lat. all'arme) voj. a kod sisara još i ishranjivanje zametka. sve ono što »sena donese sobom kad se udaje. Alman Nemac) vrsta sablje nemačke izrade. naročito ručni. albatros (eng. nasledio odsustvo bojene materije. alatura (nlat. sjajanje metala. miraz. albit (lat. osnovao je vojvoda Albert od Saksen-Tešena (1738—1822). neobuzdan čovek. orijentalskog. allantos kobasica) med. alafranka (ital. lalein brbljati) med. islamskog). fig. albatio) beljenje. spomen-knjiga. afferre doneti. . pozvati ka oružju. a oči crvenkaste. supr. bela mrlja na rožnjači oka. ubrzanje. riba i gmizavaca). tobožnje pretvaranje bakra u srebro. dodatak u novcu za izdržavanje kuće. oprostiti se. donositi. poštanskih karata sa slikama. albus beo. albatross) zool. poziv ili znak ka oružju. zastrašiti. allas. instrument za odreñivanje količine belančevine u mokraći. alacija (nlat. allatratio) lajanje na. allas. albus beo) med. albanologija nauka koja se bavi proučavanjem albanskog jezika. do zemlje duga. po evropski. albugo (lat. alla turca) na turski način. alas (mañ. albifikacija. album belo) belina. alatracija (nlat. albumin (lat. alarmant) uznemiravan. albanolog stručnjak za albanologiju. riñan. albumen (lat. allatura. albedo (lat. knjiga sa belim listovima. strah. alantotoksikon (grč. albertotipija tip. svetao. književnosti i kulture. začednica. ital. vid. afferre donositi) prav. nemogućnost izgovaranja artikulisanih glasova usled poremećaja u govoriim organima. Alemanne) gladnica. albino (um. halasz) onaj koji se bavi ribolo-vom. Alaun. tj. alatio. albus beo. sve što je potrebno za rad. danas samo pesničko ime Velike Britanije. belančevinasta materija. al crven. albumen belance) hem. odmah. alah (arap. požurivanje. ribar. a-ilah) bbg. alantoida (grč. minhenskom fotografu Jozefu Albertu (1825—1886). pomaže kod gmizavaca i ptica disanje. omotač zametka kod viših kičmenjaka (sisara. praviti uzbunu. tečnost koja se nalazi izmeñu alantoide i amniona.: alafrZnka. crtežima i sl. koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost. miraz. halaliti (tur. botulizam. alumen) stipsa. pokloniti. pravi bog. koju treba ispuniti slikama u boji. velika bela morska ptica koja nagoveštava buru. u zbunjivati. halas. albumen. po turski (za razliku od evropskog.000 listova). spomenar. beli feldspat. tur. allatif) u ugro-finskoj jezičkoj grupi naziv za padež kojim se obeležava predmet kome je upućena neka radnja. lat. lat. pozdraviti se. napad na nekog grdnjama. zapadnjačkog). posrebravanje metala. eidos izgled. grč. metron mera) hem. uznemirujući. uznemiriti. naročito bakra. alaun (nem. allas. albino. albumen) hem. oznaka da kompoziciju treba izvesti u tempu marša. toksikon otrov) hem. albacija (nlat. oruñe. od helal) l.: alaturka. Alba Greka (lat. maraka itd. albifikacija (nlat. na kome će se ostvariti neka radnja. „brdska zemlja") staro. obespokojavajući. alla prima) slik. najednom slikati. oboljenje usled trovanja kobasicom. alatus krilat) davanje krila. alaturka (ital. alla franca) na evropski način. Albion (kelt. usled čega koža i kosa izgledaju bele. bez prethodnog gruntiranja. alaman (nem.. začedna bešika. alarmirati (fr. oprostiti se na rastanku. košulja katoličkih sveštenika za vreme mise. nespokojstvo. alat (tur. alarmer) uzbuniti. albification) v. pustahija. izrada tipografskih ploča fotografskim putem. belančevina.

alva (tur. algeo osećam bol) med. aleatico) vrsta odličnog slatkog toskanskog crvenog vina od muska-tovog grožña. veština računanja. alvaluk (tur. aleator) igrač kockom. alvus) anat. alvearium) košnica. bolesti bubrega i dr. aleatorna promenljive: slučajna promenljive. algospazmus (grč. alcohol. alea kocka) slučajan. alegata (lat. algaritam. dehydrogenatus li-šen vodonika) hen. kockar. albuminozan (nlat. alga. algija (grč. anat. aleator (lat. allegatum) navedeno mesto. algae) bot. algos bol. algologija (lat. algama (grč. voštane ćelije u pčelinjem saću. od kojih se razlikuju uglavnom po tome što im nedostaju neke amino-kiseline i što su nerastvorl>ive. sad kud puklo da puklo! Cezare-ve reči kada je prešao Rubikon. kao znak šećerne bolesti. aleatorni (lat. mesta navedena iz drugih dela. halva. albus beo) ned. bol. helva) v. phonos ubistvo) med. konačno sam se odlučio na neko delo. rythmos odnos) 1. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama. udžbenik algebre. alea kocka. aldim) zlato. ćelijski. grč mišića praćen bolom. izvoñenje koje se temelji na slučajnosti. račun simbolima po odreñenim zakonima. albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvañena i na toplom vazduhu osušena belančevina. algoritam. algorizam (arap. med. deo matematike koji istražuje odnose i svojstva brojeva pomoću opštih znakova. aldim akcesi) čašćenje koje čini kupac nakon kupovine na pazaru ili u čaršiji. ale! (fr. kriptogamne vodene biljke. opšte usvojen način pripreme za digitalne računare. algrafija (grč. jedan deo ušne šupljine u kojoj se skuplja ušna mast. „sastavljanje razdvojenih delova". algivitom ugalj stvoren od ostataka vodenih biljaka. čast koju daje obično onaj koji obuče nešto novo. ureo mokrim) med. grč. napred! alea jakta est (lat. albus beo) fiziol. trbuh. uputstva. algema) med. al-veolarni živci vilični živci. u sazvežñu „Bika". supstance izmeñu belančevina i peptona koje se stvaraju u želucu i gušterači za vreme varenja. helvahk) napojnica. algebra (arap. alge (lat. izlučivanje belančevine mokraćom. „volovsko oko". albuminurija (lat. alea jacta est) posl. ćelijast. albumen. algeo osećam bol) bolan. izraz koji obuhvata mazohizamm sadizam. mat. izmet. kocka je bačena. izvoñenje. Aldebaran (arap. algos bol. tj. god. plamene boje. (boza). znalac algebre. jasno crvene svetlosti.) crven. nauka o algama. kukuruznog brašna i dr. aldobrandinska svadba rimska zidna slika pronañena 1606. bolešljiv. 2. rythmos) v.. okrecima. nastala je u novoj muzici svoćenjem kompozicije na niz obrazaca čiji se poredak prepušta volji izvoñača. allegata) pl. kockarnica. aleatiko (ital. pozivanje na neki zakon. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim pločama. rythmcs) v. spasmos grč) med.. algonkij(um) "(prema nazivu grupe indijan-sk ih plemen a Sev ern e A mer ik e — . allez) hajdete. nastao usled bola. grč.. pokušaj jedne matematičke ili simbolič-ke logike. slastičar. algaritam (arap. npr. algebrist(a) onaj koji se bavi algebrom. alvadžija (tur. neuralgija. algofon (grč. grč. idi. aldumaš (tur. šgućni mehurići u kojima se vrši izmena gasova za vreme disanja i dr. algos bol. lagneia obljuba) med. zvezda prve veličine. albumoze (lat. pripadala je kardi-nalu Aldobrandiniju. aldehid (nlat. požuda za bolom. okreni. ležišta za zube u vilicama. algetičan (grč. napojnica. organska hemijska tečnost ljuta mirisa. aleatorika (lat. logički algoritam pokuša] da se logičke operacije zamene ciframa i računskim metodama. koji odgovara litogra-fiji. stolica. belančevit. alveolaran (nlat. helvaci) onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka. male duplje. četiri osnovne računske radnje i udžbenik o tome (izraz potiče od arapskog matematičara Mohameda ibn Musa Alharizmi). algoritam (arap. talofite sa biljnim zelenilom (hlorofilom). grč. bol živaca. igrač na sreću. grč. dakle. otuda i naziv. alveole (lat. pče-lanik. alvearij(um) (lat. alea kocka) muz. aldum (tur. bescvetnice. trnka. alkohol lišen jednog dela vodonika.albuminozan 29 Algonki) pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi tragovi života. algolagnija (grč. nagrada. albuminosus) koji sadrži belančevinu. jamice i mehurići u pojedinim delovima tela. alev (pere.. alegat (lat. na-vod. 2.) astr. u srednjem veku upotrebljavali su se i izrazi algorizam. albuminoidi (lat. graphfa) tip. najčešće algi. sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa. alea kocka. alveolaris) koji se tiče zubnih ležišta. aleatorium) igračnica. alvus (lat. al-gebr) kat. aleatorij(um) (lat. uživanje u bolu.'. logia) bog. alveoli) l. algoritam.

allegorikos) iskazan slikom. aliluja. allegro con fuoco) muz. alegro kon fuoko. alegro asai. aleksandrijski filozofi (aleksan-drijska škola).) nauka o protivotro-vima. allegro) muz. alexo branim) med. allegro assai) muz. kao imenica: komad koji treba izvoditi veselo. v. pre n. hallal. alem (arap. alegro moderato (ital. aleja (fr. slikovit. alexeterios) koji dejstvuje kao protivotrov. u ponoći kao u po dana" (nar. navoñenje činjenica. allegorikćs) onaj koji prikazuje nešto u slikama. alektacija (lat. nazvan po velikom starofrancuskom romanu o Aleksandru Velikom. kao npr. vrsta dragog kamena. alegro kon brio. sredstvo protiv groznice. slikovit govor. za nemilosrdnom meñusobnom borbom i uni-štavanjem. govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije. allegro di molto) muz. koji je osnovao 331. alegro di molto. allegatio) navoñenje. u prirodi i životinjskom svetu. aleksandrinac poet. alexo branim. pozivanje na spis. allegoreo drukčije izražavam. aleksifarmakon (grč. otuda: aleksandrij- ska biblioteka. Aleksandar Veliki i bio je u prvim vekovima pre i posle naše ere glavno sedište grčkog obrazovanje i grčke književnosti. čist rad (u bakrorezu). mache borba) borba petlova (kao slika istinske borbe kod starih Grka bila veoma omilje-na zabava). uzan prolaz. umereno alegreto. alegorist(a) (grč. alektriomahija (grč. aleksiteričan (grč. a ne direktno. alelopatija (grč. v.) min. pesma). pored ostalih mnogih značenja. alegro non tango (ital. alegorisati. vrlo veselo. allee) drvored. tvrñenje. alegro kon brio (ital. manje živo. patološka nesposobnost da se pisane ili štampane reči čitaju sa razumevanjem (dolazi usled povrede velikog mozga). man-tef a proricanje) proricanje po pevanju petlova. brzo. što življe. pesma u slavu boga. bez ikakve veze sa stvarnim životom. alegro furiozo (ital. alektryon petao. živahno. odmereno hitro. sa žarom. allegro con moto) muz. aleksifarmacija (grč. i dr. izazivanje draži. alegorizirati (grč. allelon naizmeničan. a-. ova reč znači i pozlaćene jabuka na vrhu minareta. allegoria) poet. slikovito objašnjenje pojma ili misli. a ne rečima koje ih direktno izražavaju. allegro pop tanto) muz. delovanje. alegro kon brio. aleloftorija (grč. delo ili pisca. allegro maestoso) muz. živo i brzo. alegro vivace) muz. u arapskom. alegorija (grč. allegro moderato) muz. alegramente (ital. alegrisimo. uzaja-mni. v. zavijen. alegretino (ital. alegro kon spirito. štitim) hem. allegoreo) slikovito govoriti ili pisati. alexo branim. primamljivanje. suva učenost radi učenosti. ne mnogo brzo. alegro. alegro maestozo (ital. alejkum selam (tur. hitro. alektriomantija (grč. izraz kojim je Aristotelo nazvao nagon. klasičan stih Francuza. aleksandrinstvo naučio sitničarstvo. umereno veselo. alegoričan (grč. manje brzo nego u alegro. pat-hos doživljaj. aleksandrijski gramati-čari. alegro vivače (ital. hilel jah hvalite boga) pripev u crkvenim pesmama. alegrisimo (ital. aleksin (grč. koji potiče iz Aleksandrije. allelon meñusobni. brzo. vatreno. simbol) neki dragi kamen „spram koga se vidi večerati. allegro ma pop troppo) muz. alegro (ital. alegro kon mogo (ital. alegro kon fuoko (ital. uzburkano. vrlo veselo. svaka materija krvnog seruma koja rastvara strane ćelice. rug vatra) med. vrlo »sivo. »sivo. allegramente) v. aleksandrit (grč. veselo. u slikama. u HUP veku. aleksija (grč. ne odviše brzo. aleksiterijum. naročito protivotrov. manje veselo. phtefro unittavam. allegrettino) muz. protivotrovni. strasno i brzo. up. lek protiv trovanja. pharmakon lek) med. izražavati misli zavijeno. aleluja (hebr. alegro ma non tropo (ital. lexis govor) psih. šesto-stopni stih sa cezurom posle šestog sloga. allegretto) muz. aleksipiretikon (grč. umereno brzo. sredstvo za spasavanje i pomoć. allegro con spirito) muz. alegramente. alegrisimo. drukčije prikazujem) v. alegorisati (grč. aleksandrinci ovim se imenom zove 70 aleksandrijskih naučnika-tumača. aleksandrina svili slična tkanina od lana i pamuka. aleksit (grč. sa dostojanstvom. protivotrov. slikovito. alegro di molto (ital. alegro kon spirito (ital. allegrissimo) muz. alegro asai (ital.alegacija ZO alegacija (lat. 'alaykum-u-ssalam) muslimanski pozdrav: mir meñu vama! aleksandrijski koji se dogodio u Aleksan-driji. v. alektryon petao. alexo pomažem. allectatio) mamljenje. po-morskog grada u Donjem Egiptu. iz HP veka. allelophthorfa) fil. allegro con brio) muz. allegro furioso) muz. . Septua-ginta. alegreto (ital. dvanaesterac. uticaj) nauka koja se bavi proučavanjem biohemijskih uticaja izmeñu biljaka. alam znak.e. šetalište izmeñu dva reda drveća.

u biljnim ćelijama. allentato) muz. alligatore. alimentar (lat. primesak. savez. otu-ñivati. aleuron pšenično brašno) bog. premamiti (mušterije). aleuron brašno. levantinske broć. legirati. na drugom mestu. npr. zalog. allos. alikvota (lat. trovanje hranom. aleuromantija (grč. alizari. alizarin (šp. el lagarto) zool. udruživanje. alijenist(a) (fr. ergon) med. poludeti. alligare) sliti. 2. aleuron pšenično brašno. thesis položaj. iste vrednosti kao i indigova modra boja. hhilat) odelo. okruglasta i kristalizovana organska tvar. slitina. alliance) spajanje. aligator (ital. lepa crvena boja koja se danas dobiva iz antracena. otu-ñenje. broj koji se sadrži u drugom broju bez ostatka. koren broća. alijenirati (lat. belančevina koja se nalazi u pšenici. stvarna neprisutnost jedne osobe na nekom mestu. aleluja. drukčije. s praga) odmah. lat. alentando (ital. alienare) prav. sastavljena od kristalizovane belanče-vine. alopat. ali ovaj nije njime deljiv bez ostatka. alergičan (grč. alliage) v. aleph) prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma. allos. popuštajući. alimentirati (nlat. promenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam već jednom ranije bio zaražen. u odreñeno vreme tobože bila. alet (arap. aleuron pšenično brašno) bog. za razliku od vladajućih Franaka (otuda Francuzi i danas zovu Nemačku „Alemanj". ua. 4. prisustvo stranih tela u čovečjem organizmu i bolest koja usled toga nastaje. dodatak. alienisme) med. 6 su alikvote broja 12. slična zrncu. prodaja. aleuron (grč. alienus tuñ. . allemande) muz. alentato (ital. drugim putem. alijenizam (lat. šp. zadržavajući. alienatio mentis). opri-jateljiti. alentando. alijevacija (lat. Alemannen) staronemački naziv glavnog i najvećeg dela stanovništva južne Nemačke. alkkvotan. koji se sadrži u većem broju. metron mera) instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna. prijateljstvo. alikvotan (lat. dok je ranije dobivana iz korena broća. allos drugi.alemanda 31 alimfija smesa. alias) inače. aligacija. alizari (šp. aligacija (lat. god. ustupiti drugom (pravo ili svoji-nu). allier) vezati savezom. snabdeva™ hranom. alizari) hen. a. aleuronat (grč. otuñiti. v. aletiologija (grč. alimentacija (lat. aliza-rinsko modrile* najlepša i najpostojanija alizarinska modra boja. bračna veza. slivati. Sveta alijansa (fr. sklopiti savez. philos prijatelj) prijatelj istine. up. usporavajući. aleurometar (grč. umerenog tempa (nemačkog porekla). alimenta) pl. alopatija. aletheia istina. alloios. a limine (lat. aleopat (grč.). ergon) med. odvratiti. lepi ili sveti savez izmeñu Rusije. tj. bez. aliluja.ne. allentando) muz. alijaža (fr. onaj koji po nekom zaveštanju prima izdržavanje. sem toga. odstupanje od prirodnog stanja. aliquantum) mat. alienatio) otuñivanje. fig. alimentarna intoksikacija med. odlučno (npr. prema tvrñenju neke druge osobe. 'aliya) prazna i nenaseljena spahijska zemlja. alicante) vrsta španskog vina iz okoline grada Alikante. a limine. izdržavanje. smesta. gde je ta ista osoba. alemanda (fr. alimentatio hranjenje) ishrana. alligatio) mešavina metala nejednake vrednosti u jednu masu. kajman. v. ergon delo) ned. dokazati svoj alibi znači: dokazati da u izvesno vreme nisam bio na izvesnom mestu. novac za izdržavanje i vaspitanje vanbračne dece. drugde. belle alliance). alizari) bog. alfa. alethes istinit. alimentare) ishranjiva-ti. lyrnpha voda) med. zemlja u kojoj žive Alemani). savet i sl. alen-tato. Alemani (nem. alijas (lat. obično: aliirati se. razmena. alijaža. alibi (lat. v. ponudu. igra u 2/4 ili 4/4 taktu. alergeni (grč. alloios drukčiji. ludilo. legura. vanbračne dece. filalet. supr. alija (arap. pathos bolest) lged. npr. allos drugi. alibi) prav. onaj koji voli istinu. primesa. aliquoties) koji se sadrži u većem broju bez ostatka. počasna haljina kojom je sultan darivao vezire. aliment(a) (1. aligirati (lat. aliquoties) mat. npr. aleiteza (grč. duhovno ra-strojstvo (lat. svezati brakom. 5 i 7 su alikvante ili alikvantni delovi broja 12. oroñavanje. logia) nauka (ili: učenje) o istini. metanje) med. alef (hebr. mantefa) proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu. sme-šati. svečana. duševno rastrojstvo. Pruske i Austrije 1815. fr. alijansa (fr. alergija (grč. nedostatak limfnih žlezda. aletofil (grč. Z. v. odbiti neki predlog. supstancije životinjskog ili biljnog porekla koje u preosetljivih osoba izazivaju alergiju. alikante (šp. izdržavati. koji pati od alergije. alieniste) lekar za duševne bolesti. aleopatija (grč. med. američki krokodil. udružiti. aliirati (fr. alimentarius) prav. alikvaitan (lat. alimfija (grč. pathos) ned.

) opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koji dolaze usled prekomerne upotrebe opojnih pića. rubidijum. trljam) veština masiranje. Korav. fig. po sadašnjoj vrednosti novca. piva. amoni-jaka. Koran. alkalizacija (nlat. postrojiti. potaša. osloboñenje špirituse od vode. npr. način hoda i držanja nekog čoveka.drveta. aliptika (grč. alkohol (arap. najbolji. Al-qur' ap) v. vodonika i kiseonika. Al-qur' ap) v.. alkoholičar (arap. sa osnovom od vune i svile. grč. alkoholizam (arap. alkoholometrija (arap. vodokri-lac. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika povezani meñu sobom u vidu jedinstvenog ili razg^anatog lanca. alkalimetar (arap. železa i dr. potpuno prečišćen špiritus izlučen iz vina. hem. alkejska strofa strofa od četiri stiha. kroz staklena vrata i prozore. alkoholizacija (arap. ko-kain. 2. teobromin i dr. pre naše ere. halkah) hem. efdos) hem. god. hemijski najreak-tivniji. alir(a) (fr. pijanica. hidroksidi alkalnih metala. azot-ni organski spojevi biljnog porekla. rakije i dr. alcalisare) hen.) hem. koji je živeo 600.) hem.al ingroso 32 Alkuran elektropozitivni su. linea red) nov red. po kursu. al-qubeh. potaša. grč.. ad littera slovo) praviti aliteraciju. otrovni i gorka ukusa. sprava kojom se odreñuje količina čistih ili sa ugljenom kiselinom spoje-nih alkalija u potaši ili soli. alkalescirati (nlat. alineja (lat. so koja se dobija iz pepela morskih biljaka. npr. nauka o ispitivanju sode ili potaše. način kretanja. alcalescentia) hem. al ingroso (ital.) čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića. alka (tur. a četvrta anapest i-i-i-i i-i-). aliskaf (lat. alitura) hranje-nje. svrstati.. alinjirati (fr. od kore kina-. pš. poravnati po koncu. a linea) pore-ñati u jednom pravcu. aliterirati (lat. novi pasus. grč. preovlañivanje jednog alka lij a: razvijanje alkalija koji se brzo isparava tj. alere hraniti. iste slogove. urediti. mešavina svežih biljnih sokova sa alkoholom.. alkalizirati (lat. skaphos laña) vozilo s krilima. cezijum i francijum. vodeni rastvori njihovih hidroksida i oksida imaju al-kalno dejstvo. kofein. aliteratio) poet. Alkoran (arap. al corso) trg. halka. alifatična jedinjenja hem. alkoholometar (arap. alkoholizirati (arap. po slavnom grčkom liričaru Alkeju. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom stihu počinju jednim istim su-glasnikom. npr. alefpho mažem. so koja se dobija iz pepela morskih biljaka. na veliko. alkaloidi (arap. alkoholatura (arap.) pl. strihnin. halkalf. alkalije (arap. doterati pod konac.: „Ona poji po putu putnike". alkatifa (arap. pomešati sa alkoholom. proizvoñenje (ili: dobivanje) lužne soli. al korzo (ital. razvijati alkalij koji se brzo isparava (amoni-jak). alkoholi (arap. opojno piće. halkah) hen. alcoba) odeljenje odreñeno za spavanje koje ne prima svetlost direktno spolja. savršeno prečišćen prah. alitura (lat. ishrana. prečista™ do stepena najveće finoće. alkejski stih (grč. ka-lijum. metali prve grupe pe-riodnog sistema: litrijum. od kojih su prve tri i poslednja jambi. slučajno ili hotimično ponavljati ista slova. alkovn (arap. Alkalos) poet. metron mera) hem. metron mera) he». . halka) v. ala krilo. od kojih dva jedanaester-ca.) čvrsto hemijsko jedinjenje alkohola sa nekom soli. izlučiti špiritus iz neke tečnosti. hidrokrilac. do danas ih je u hemiji poznato više od sto (kinin. iz Mitilene na Lezbosu. alkalni metali hem. halkali. a od. trag divljači. mešan>e alkohola sa nekom tečnosti. nauka o lečenju trljanjem. alkalimetrija (arap. aliteracija (nlat. alkoholat (arap. proizvoditi (ili dobijati) lužnu so. novi paragraf. jedan deveterac i jedan deseterac. od kojih su neki veoma lekoviti. alkotest (kovanica od delova reči alkohol i lat.) hem. metron mera) sprava za odreñivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. ispitivanje sode i potaše pomoću alkalimetra. ali ingrosso) trg. nego tek iz drugih odeljenja. alcalescere) hen. an gro.. osloboditi od vode.) nauka o odreñivanju količine alkohola u nekom opojnom piću. ložnica. aligner. atropin.). udubljenje u sobi sa posteljom. alkali (arap. alkazar (arap.) pl.) dvorac. lat. alcatifa) fini orijen-talski ćilim. a šarom od zlatnog i srebrnog konca. naročito rakije. alcalisatio) hem. imaju bljutav ukus i veoma su otrovni. prečišćavanje alkohola. hem. razlažu vodu. šp. odeljak koji počinje novim. neki prah. testis svedok) provera količine alkohola u nekom organizmu. grč. dvor. alkalij (arap. up. ponašanje. grč. stih od pet stopa. halkah. vladanje. alkalescencija (nlat. nešto uvučenim redom. grč. sposobnost tela da hranljivim sokovima nadoknadi ono što je izgubilo. morfin. allure) hod. Alkuran (arap. organska hemijska jedinjena ugljenika. palata. al-qohhlu) l. nikotin. natrijum.

alloqui) osloniti. nesmišlje-nost. laleo brbljam. alodij(um) (stnem. al-manakh) kalendar. vepggačkih zuba. alotriofagija (grč. alogfa) nerazumnost. alogos protivan svrsi. tuñ potpis. alloquium) v. a na koji se stavljaju indosa-menti. istočnjačke. pathos bolest) med. allons) hajdmo!. godišnjak. nasleñeno dobro. plassein uobli-čiti. pathos) ned. al ma'dijat) crnački čamac od kore drveta. alogičan (grč. list koji se prila-že uz menicu. metod koji se danas uopšte primenjuje u naučnoj medicini (supr. produžak. alopat (grč. almarada) bodež sa tri reza. alma mater (lat. ura! alonž (fr. npr. kratka beseda. aloniman (grč. grapho pišem) tuñ rukopis. glupost. ap-dros čovek. megale syntaxis. allos drugi. alopatija (grč. dodatak. almarada (tl. nered. naročito afrička. almukantarat (arap. nazvanog. phagein jesti) ned. pravljenje omašaka u govoru. nastavak (npr. govorim) ned. prodati ili ostaviti nekome u nasledstvo. up. kose) ned. ćelavost. alon (fr. al marco) trg. allotrios. aloe) hen. napred!. allos drugi. materija koju sadrži u sebi lišće biljke aloje. biljna vrsta iz čijeg se lišća cedi gorak sok. allos drugi. alokvijum. melos ud) zool. naročito govor kojim papa pozdravlja kardinalski sabor. bolesna želja za jedenjem stvari koje nisu za jelo. zbornik koji izlazi godišnje. metoda lečenja kod koje se bolest s jednog dela tela prenosi na neki drugi deo. alokvij(um) (lat. aleopatija. elmas. almas) dijamant. prema čistoj težini zlata i srebra. allodialis) slobodan od plaćanja danka. nesrazmernost u razvitku udova usled nejednake i nesrazmerne ishrane pojedinih delova tela. allos drugi. alograf (grč. nelogičan. al-. naziv za univerzitet i veliku školu. Almagest (arap. aloe) vot. allos. almoraham (arap. dug konopac pomoću koga se konji uče kasanju. logos um. junaku Bomaršeove komedije i Mocartove opere „Figarova ženidba". alotropija. alotriologija (grč. almanah (arap. gen-pab rañam) koji je postao drugde. bputa ime) pod drugim (ili: tuñim) imenom. alodoksija (grč. trg. uobličavati) med. aloteza (grč. alotigen. . alopekija. allos drugi. logos govor) mešanje (ili: umetanje) stranih stvari u govor. 6t) imanja koja su postala od lenskih — feudalnih. vrsta brze jedrili-ce u istočnoj Indiji. alopateki metod lečenja. tur. ono koje nije dobiveno u leno. doxa mišljenje) drukčije (ili: pogrešno) mišljenje ili učenje. sporedne (ili: tuñe) stvari. različit. asamas. lekar koji leči pomoću alopatije. bolest opadanja kose. allos. crvenol>ubičasti granat (dragi kamen). syntaxis) naslov arapskog prevoda astronomskog dela Ptolomejevog. ćelavljenje. alotriodontija (grč. allćtrios. drukčiji. upotreba lekova koji izazivaju bolesti suprotnog dejstva. allos drugi.) astr. allocatio) dodavanje. alogen. kratak govor. alodijalna dobra (stnem. aleopat. no s tom razlikom što je sopstvenik mogao njima slobodno raspolagati. alokvirati (lat. tuña zanimanja. tuñinac. po grofu Almavivi. prelaženje jednog glasa u drugi. almandin (po gradu Alabanda u Maloj Aziji) min. al-6t) slobodno dobro. alogen (grč. grč. pristalica alopatije. nakaznost koja se sastoji samo u tome što neka životinja ima udove slične čovečjim. grč. alomorfizam (grč. al marko (ital. zadužiti ih. produžetak. allotrios tuñ) pl. besmislica. morphe oblik) hen. allos. na nekom stolu). alogandromelin (grč. allos. apeg. al. allos drugi. odtis zub) nameštanje tuñih. tj.) prvi mesec u godini po arabljanskom kalendaru. horizontom. allos. allothi na drugom mestu. alopecija. thesis postavljanje) lšlv. odobravanje nekog računa. krug na nebu para-lelan sa vidikom. up. alotrije (grč. nego koje je potpuna sopstvenost. zamenjivanje jednog izgubljenog dela tela drugim uzetim od nekoga drugog. alopekia opadanje dlaka. oslovlja-vati. od koga se spravljaju lekovi. alogotrofija (grč. alopekija (grč. Z Leksikon 33 alotriofagija aleja (grč. almaz (grč. prijatelj. alopecija ned. alokucija. alokacija (nlat. megfste. a-. ili stavke docnije unesene u račun. genos rod) stranac. allonge) trg. alolalija (grč. lat. arap. alodijalan (nlat. alotigen (grč. pogrešan govor. allos) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi. alma mater mati koja hrani) „časna majka". allocutio) oslovljavanje. alogija (grč. alomorfija (grč. morphe oblik) sličnost ili identičnost strukture dveju supstancija sa različitim kristalnim oblicima. transplantacija. magna constructio veliki sklop. heterodoksija.(grč. alo. trepho hranim) nednesrazmerna ugojenost pojedinih delova tela. razum) koji nije u skladu sa zdravim razumom. v.: homeopatija). aloplastika (grč. up. nerazuman. alokucija (lat.almaviva almaviva vrsta kratkog ogrtača. almadet (arap. nepri-stojnost. allotrios. almada. aloin (grč. v. verovatno.

alte-rativa. po tome nazvan koren mandragore. potpuno saglasno. alruna. Alpes. allohroos) koji menja boje. al pjačere. 2. grč. planinarstvo. smenjenost. alterirati (nlat. nem. oštećenje. smena. alternativa (lat. alpini) voj. allos. promeniti. kvariti. čarobnica. vodom. rasrditi. alpijski lovci. allochroos promenjene boje) menjanje (ili: prelivanje) boja. al seko (ital. orao gledam. gatalica. alterancije (nlat. alpinum) vrt zasañen alpij-skim biljkama. alohton (grč. alterare) menjati. za čuvanje i zaštitu alpijskih dolina. osobina ljudi. životinjama. alternativni sudovi su 1. jednak. alter ego drugi ja) 1. alta aga visok žrtvenik) v. ital. izmeniti na gore. pevač koji peva alt. Alpes) v. alpinizam (lat. allaka (per. allos drugi. alteratio) menjanje na gore. kako se hoće. alter ego (lat. elementa da se poja-vl>uje u posve različitim oblicima. ugljenika da postoji kao grafit i dijamant. svaña. chthon zemlja) koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja. alternator (nlat. penjač na Alpe. altan(a) (lat. galvanski posrebrena elitna. alpinum (lat. al segno) nuz. med. npr. alohorija (grč. alotropija (grč. ital. lekovi koji izazivaju promenu. isggust. oni koji se mogu jedan drugim zameniti a da se njihov smisao ipak ne izmeni. altana) apx. alrauna (stnem. alternator) fiz. strogo u taktu. alternatio) smenjivanje. alotrofija (grč. v. alpinus) koji pripada Alpima. alteja (grč. izomerija. al pari) trg. altercatio) prepirka. svojstvo tvari. alster v. italijanske i francuske trupe. pokvariti. al punto) u tačku. altera pare (lat. althaia. kratke lubanje i smeñe boje lica ljudi koji žive oko Alpa. 2. alpijska rasa. al piacimento) muz. uzbuñenje. mali. beli slez. alpijski (lat. al pjačere (ital. v. planinar. koji je sličan čovečjem liku. log. zastupnik. 2. alomorfija. al rigore di tempo) muz. ra-spra. lat. 3. preobraćanje. tropos način) heh. naročito: penjanje na Alpe. alterativa) pl. iz koga su. odmena. kordiljerska tkanina od alpakine vune. pogoršati. drugi glas. docnije neko malo demonsko biće u čovečjem obliku. životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mogu živeti od anorgan-skih jedinjenja. izmena. postali ti patuljci--proroci.pari (ital. altus. hen. allos drugi. ned. alpini (ital. alpinist(a) proučavalac Alpa. oltar. tropos) he*. supr. odmenjivanje. koji ima oblik Alpa. viši srednji glas. alporama (lat. al punto (ital. Alpes. balkon. koji se preliva. up. ulster. al pjačimento (ital. al rigore di tempo (ital. gnev. pogorp!anje. težak izbor jedne od dveju mogućnosti. po starom verovanju. pogled na glečere. zool. opredeljivanje za jednu od dve odluke. alohroičav (grč. biljka čiji se koren upotrebljava kao lek protiv kašlja. alpinizam. preina-čenje. čovek po mišljenju i osećanju potpuno blizak i srodan drugom nekom čoveku. koji ima jednaku vrednost. od- . vrsta peruanske late. mezosopran. alpinistika (lat. koji se pojavljuje u više različitih oblika ili stanja. prema dopadanju. oni disjunk-tivni sudovi čiji se predikat sastoji samo iz dva pojma koji jedan drugi isključuju.alotropan 34 alternacija alotropav (grč. alterantia) pl. alternativan (nlat. zbuniti.: „Galilej je otkrio zakone padanja". veoma cenjene po svojoj odličnoj vuni. althaea) vot. alternativa) izbor izmeñu dvoga. u istočnoj i južnoj Evropi. vidim) posmatranje (ili: razgledale) visokih planina. uzbuditi. alta otava (lat. savršeno tačno. raspravljanje. altera pars drugi deo) druga strana. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih faktora: vetrom. muz. ili: „Zakone padanja otkrio je Galilej". koji postepeno poboljšavaju sokove. choreo idem. allos. promena. al. altar (lat. alpacca) l. naročito veštački brežuljak u vrtu zasañen alpijskim biljkama. allos. mašina za proizvoñenje naizmenične struje.: „Jedno električne telo je ili pozitivno ili negativno električne". alteracija (nlat. naročito kod novca. trophe hrana) bkol. npr. alterativa (nlat. od 1872. iste vrednosti ili sadržine. doksat na gornjim spratovima neke grañevine. alt (lat altus visok. Alpes) poznavanje i proučavanje Alpa. diskusija. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka. raspro-stirem se) bkol. supstancije. planinski sport. protivnička strana. alternacija (lat. izraz kojim se označuje da treba izvoditi za oktavu više. po volji. lednja-ke. autotrofija. al piacere) muz. zamenik. novo srebro. lice koje je od drugog nekog lica ovlašćeno da može potpuno u njegovo ime raditi. alterkacija (lat. alta ottava) muz. apunto. Alraune) u nemačkoj mitologiji: duh koji proriče. protivna. jednakost nominalne i stvarne vrednosti. alto) muz. uzbuñivanje. u širem smislu: sva naučna i sportska bavljenja visokim planinama. npr. nego im je potrebna organ-ska hrana. alohroizam (grč. užasavanje. istomišljenik. uplašiti. akord ili ton povišen ili snižen hromatskim znakom. alternativus) naizmeni-čan.

zlato. grč. svetlost (titula). š) prvo i poslednje slovo grčke azbuke. metron me-rilo. kolebati se. cumulus gomila) kumulusni oblaci na visini od 4—8 km.alternirati 35 alciora alumen (lat. altimetar (lat. altiora) pl. sastavljeni su od dva protona i dva neutrona. ljubav prema bližnjima. viša znanja. redni broj 13. fr. v. altiora) v. alumneum (nlat. samoglasnički. 2. a. aluminosus) stipsast. početnik u čitanju i pisanju. alternirati (lat. onaj koji pravi zlato veštač-kim putem. kazuje njoj slična koja lako može da podseti na onu pravu. aluminari vaspitavati. druge imaju tzv. al fresko (ital. alternare) smenjivati se. alting (dan. mesto prave stvari. altimetrija (lat. mišljenja i delanja koji se upravlja obzirima na dobro svojih bližnjih. više stvari. govorka figura u kojoj se. pod alfa. pokretni lenjir. alumneum. trg. alhimist(a) (arap. tegljiv i kovan. altes (fr. . crtaju i sl. alciora. najslavniji spomenik mavarske arhitekture. početnik u čemu (u nekoj nauci. fig. način osećanja. u tehnici veoma u upotrebi zbog male specifične težine. alterum tantum (lat. alludere) smerati. za merenje uglova. al-hadat) re. kumulus. stratus. altiora (lat. suglasnički). tuizam. potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata u tzv. posredno rugati se ili prebacivati nekome nešto. alunirati (lat. up. alumin. ako u jednom razredu ima više grupa. aludirati (lat. naplavljeno) geol. 3. npr. alfenid metalna smesa od 60 delova bakra. neizmeničnost u rasporedu časova izmeñu težih i lakših predmeta. odnosno jezgra atoma helijuma (alfa-čestice). sleteti na Mesec. beta b) 1. alfitomantija (grč. altruizam (od ital. alhemija. Alhambra (arap. aluvio (lat. odmenjivati se. osim ćirilskih i glagoljskih. termin potiče od O. tj. aluminium) min. naziv po pronalazaču. povećanje obalskog zemljipgga usled postepe-nog nanosa zemlje i peska plavljenjem. alluvialis) nanosni. tj. gal-vanskim putem posrebrene novo srebro. luna mesec) pristati leteli-com na Mesec. ječmeno brašno. alhimija. stip-sat. altokumulusi (lat. hemičaru Al-fenu. altum silentium) duboka tišina. altesse) visočanstvo. alpha a. težiti za višim stvarima. najgornji.. al-qimia) v. latinska ili koja druga slova. altrui drugi.98.v. altin) l. aluzivan. nišaniti. deo nonijusa. alterum tantum) još jednom toliko. ruski bakreni novac. alumen stipsa) hem. aluminat. u odreñenom redu. tajanstveni srednjovekovni naučenjak. b. čovekoljubac. mantefa) gatanje u ječmeno brapšo. Konta. mavarske kraljevska palata u Granadi. pevač koji peva alt. ovo povećanje pripada sopstveniku obalskog zemljišta na osnovu tzv. med. tvrñi od cinka a mekši od bakra. alhimija (arap. pansion. stipsa. veštini. sprava za merenje visina. dvostruko. aluminijum. metrfa) veština ili nauka merenja visina. alteri huic ovom drugom) fil. najmlañi slojevi Zemljine kore koji su postali nanosom. ZO delova cinka i 10 delova nikla. kamate koje su se popele do visine glavnice.). ići od altiora (alciora) ići napred. početak. grč. al fresco po svežem) slik. menjenost. alludere smerati) nišanjenje. alumneum) v. gram. aluvij(um) (lat. stratus prostrt) stratusni oblaci na visini od 4—8 km. mera) visinomer. up. naročito kod Arabljana. altus. altus visok. nesebičnost. altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnjima. spisak izrañen alfabetskim redom. altus visok. duboko ćutanje. alphiton ječmena pre-krupa. zanatu i dr. alluvio naplavljenje) prav. altiora. kvantitativni. alto) «uz. tobožnja veština pravljenje zlata. početak i kraj nečega. bocka-ti. aluvionog prava. aluvijalan (nlat. aluminijum) (lat. alfabetski red red slova kakav je u alfabetu. aluzija (lat. i hrane. altist(a) (ital. alhemija (arap.) islandski parlamenat. alumin (lat. altus. 2. 1. alfa-zraci vrsta radioaktivnih zraka. znak A1. altin (tur. alumen) min. u Evropi srednjeg veka: nenaučno bavljenje hemijom. ped. visost. 2. alluvium naplava. alfa (grč. pored vaspitavanja. al-qimia) naziv za najstariju hemiju. da nešto prepisuju. fig. d . element atomske mase 26. lat. alfabetar (grč. alfa-zraci v. odgo-jiti) zavod u kome se učenici. alfabet (prva dva grčka slova alpha. alpha) prvo slovo u grčkoj azbuci. dukat. turski zlatni novac. alfa i omega (a. alciora (lat. procesu alfaraspada. Al-hamrah) „crvena kuća". beta) gram. metal po boji i sjaju stoji izmeñu srebra i platine. pr. tiho zanimanje. docnije. c. pa i celoga čovečanstva. altum silencijum (lat. onda dok se jednoj predaje. . aluminat (lat. al-qimia) onaj koji se bavi alhimijom. ciljanje na koga ili što. više nauke. prevoj (kvali-tativni. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu. allusio. aluminozan (lat. ciljati na koga ili što. sve i sva. alhidada (arap. altostratusi (lat. . ići naviše. alterni-rajuća groznica povratna groznica. tj.

malassein smekšati) hem. ostava. muškobanja. nežno. tesno otopiti (u jedno). okrilje. budala je. strah od vožnje. amara (lat. amajlija (tur. neobrazovanost. spajanje metala sa živom. junakinja. fig. amballage) pakovanje. taksa koja se plaća za ležarinu u magazinu. tj. nakupiti. emmanchement) slik. amabilmente amabile. amatrisa (fr..) današnji zvanični državni jezik u Etiopiji. amaurosis zamračenje) med. (ital. amarus gorak) bog. a. vrsta višnje koja se odlikuje svojom krupnoćom i nakiselim ukusom vina. fig. poverenje. amender) poboljšati. sa vladavi-nom majke i žene. v. veštinom itd. farž. inače jezik vlada-jućeg i najkulturnijeg etiopskog plemena. amazon (grč. naukom. smela jahačica. južnoamerička biljna vrsta čiji cvetovi zadržavaju svoju boju i kada se sasuše. amara) pl. amazonsko odelo sp. pun gorčine. natrijumom. dug. taman) bolestan u očima. hammam. embouchure) muz. a-mauros mračan. pobolj-šanje. amathia) neznanje. gorki lekovi. amabile (ital. popravka. „one koje nemaju dojki". . amarela (ital. amator koji voli) onaj koji se bavi nečim. ataha kola. krasuljak. amazonsko odelo. amazonke (grč. amabilmente. bezbednost. Amadis (fr. nagomi-lati. amanet (tur. manjak. grč. pisak na gornjem delu limenog duvačkog instrumenta. ljubavnik koji se ponaša kao vitez. umilno. hamal) nosač tereta. gorka materija. hamail. spoj.36 ambasad a alčak (tur. amandin (fr. Amadis de Gaule) lit. amatrix) ljubiteljka. aldžamija (arap. hammal. združiti. amalgamirati (arap. amazezis (grč. lat. phobos) med. malassein smekšati) hem. crna mrena u očima. amater (fr. amarin (nlat. krivica tragičnih junaka. upakivanje. poboljšavati. al-gami) velika muhamedanska bogomolja. popraviti. emmagasiner) smeštati u magazin. amalgamacija (nlat. sem ukoliko je bilo potrebno radi obnavljanja ženskog stanovništva. malassein) v. čak i pravile upade u tuñe zemlje i vršile osvajanja. prijateljica umetnosti. a manko (ital. armagan grč. amaurotičan (grč. ostaviti na čuvanje. pribor za pakovanje. tur. bile su veoma ratoborne. junak iz romana. nemogućnost žvakanja hrane. a ne profesionalno. lat. amandirati (fr. amaurozis (grč. amagazinaža (fr. mazos dojka. emanet) preporuka. nagomilavati. ambasada (fr. junak jednog velikog starofrancuskog kruga priča. amorevole. u širem smislu: usnik kod svih duvač-kih instrumenata u kojem se ton stvara treperenjem usana. amasser) gomilati. ljupko. alcak niskog rasta) nikakav čovek. Amazon) sp. stapanje. sliti živu sa drugim metalima (v. ljubitelj. spojiti sa živom. ambažura (fr. amarantos neuvenljiv) bog. amateur. Amazon) mit. ratobor-na žena. predmet koji sujeverni ljudi nose stalno sa sobom da ih tobože štiti od zla. predmet koji se daje na čuvanje. čuvanje. U ovome mitu sačuvani su tragovi koji ukazuju na postojanje država sa ginekokratskim režimom. umetnošću. amalgamisati (arap. sa kalijumom. amans-amens) koji je zaljubl>en. legendarne hrabre stanovnice ženskih država u kojima se nisu trpeli muškarci. amorozo. bez. amabile) kuz. amarant (grč. nagrada za pakovanje. hamam) tursko kupatilo s parenjem. amasirati (fr. ambassade. iz ljubavi. hamayli) amulet. lat. svetinja. varalica. zamračavanje vida. amari&a (etiop. zavet. Amharaca. hamajlija. potraživanje. prepredenjak. masaomai žvaćem) med. amalgam). srebrom i dr. ambactus sluga. npr. sargija. amagazinirati (fr. amatrice. zlatom. predstavniš-tvo neke strane zemlje u jednoj državi. gorka sredstva. amarulentus) gorak. amarella. bakrom. armagan. a manco) trg. grč. amaterka. amarulentan (lat. lopov. hamartija. diletant. lat. legura žive sa drugim metalima. junak žena. predujam. pakovarina. predložiti izme-nu ili dopunu zakonskog predloga. slitina. amans-amens (lat. gubitak. amandine) bademov sapun. kletvenik) poslanstvo. amatija (grč. amalin (arap. slepoća. amalgam (arap. v. tur. emmagasinage) smeštanje u magazin. amartija (grč. fig. fig. talisman. amartia) grepšost. slepilo. žensko odelo za jahanje. amandman (fr. prilagoñavanje delova celini. a-. npr. amazon. amam (arap. slep. nečistota. Po priči. hrabro su branile svoju državu. amalgamatio) hen. amendement) dodatak već gotovom zakonskom predlogu kojim se taj predlog dopunjuje ili popravlja. ambalaža (fr. amaksofobija (grč. malagma olakšavne sredstvo. stanište ambasadora. amalgamirati. traženje preduj-ma. amabilmente) muz. njima je u detinjstvu spaljivana desna dojka da bi lakše mogle rukovati lukom i strelom.ne. amarinum) hem. amanšman (fr.

neosetllvost. amoibe promena) zool. opaliti) pl. potamniti. okolina. predikaonica. ambulanta (lat. valere vredeti) koji ima dvojaku vrednost. grč. kuću namestiti potrebnim stvarima. v. ammeubler) kuću snabdeti nameštajem. ambiologija (lat. koji se dobiva u krupnim komadima tako što se veliki broj sitnih komada ćilibara pod velikim pritiskom i na visokoj temperaturi slije u jednu masu. fotografije na staklu koje štiti lak i druga fina staklena ploča. ambidekster (nlat. ambrinirati (fr. amblozis (grč. ići za čim. eldos izgled) presovan ćilibar. obilaziti nekoga i moliti za mesto. emblema. slavoljubiv. ambulatoria) ned. ambrel(a) v. ponor. ambulantia) med. stremljenje čemu. 'anbar. slab. na sve četiri strane. embuscade) zaseda. ambire) tražiti službu. med. ambiens) onaj koji obilazi i moli za mesto ili rad. amble) jax. opekotine. ambidexter) dešnjak u obe ruke. obeležje. jelo koje okrepljuje. ambiskada (fr. amblys. licemer. mikroskopom vidljiva životinjice (jednoćelijski organizam) koja stalno menja svoj oblik. klasis lomljenje) protivnik crkvene muzike. ambo oba. propovedi i pomeni. ameblirati (fr. ambo (lat. dulac. od pet. busija.(lat. usta topovske ili puščane cevi. ambulanta pošta putujuća. ambidexteritas) dešnjaštvo u obe ruke. emblem. izvrsno jelo. ambitus) obilaženje. amrel. nego dolazi lekaru na lečenje. traženje čega. ambon katedra. ambra (arap. nek-tar. ambyssos) bezdan. obadvo-jica. amb. . provalija. ambrosfa) kit. embrasser) zagrliti. ambon izbočenje na štitu) u pravoslavno] crkvi: uzvišeno mesto ispred oltara. onaj koji živi po načelu: pomozi bog. 'anbar. amblosis pobačaj) med. oko) med. ambo oboje. amblozis. ambonoklast (grč. fig. ljubav i mržnja) prema istoj osobi. slabovidost. arće pipanje) med. ambulanta. oba. ambulant (lat. društvo u kome neko živi i radi. ambigvitet (lat. dovesti izmeñu dve vatre. amblotika (grč. kružna putovanja. voj. ušće (reke). fig. embrunir) slik. jelo koje daje besmrtnost. abortus. ambrosis) bogovski.ambasado r 37 ameblirati ambasador (fr. amblijafija (grč. ambijenat (lat. tur. ambideksteritet (nlat. amebv (grč. ambrozijski (grč. sredstva za izazivanje pobačaja. ambulanza. isto-vremena pojava duševnih osećanja (npr. ambitiosus) častoljubiv. ambo oba) u tomboli: pogodak dva broja. ustanova za pružaše prve i hitne pomoći. abortiva. ambiciozan (lat. ambulans. opticaj. podjednaka sposobnost u služenju desnom i levom rukom. naročito nedozvoljenim načinom. ambulare hodati. ambl (fr. težnja za nečim. železnička pošta. ambilokvija (lat. grč. natprirodan. up. divan. celivati. fig. oboje. u istom redu jedne tombolske karte. med. ići) putujući. ambara mirisna smola. svirali itd. ambloma (grč. ambulantni (lat. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da leže u postelji. amblem (grč. nego dolaze na lečenje po potrebi. dvosmislica. ambušman (fr. ambulanca. ambivalentan (lat. dvostruka privlačnost. ambivalencija (lat. ops. ambijent (lat. ambroid (arap. ravan hod konja. voj. pokriven hodnik oko crkve. embouchement) utok.. simbol. ambulatorija (lat. pisak na rogu. ambo oboje. Ambulanz) v. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!«. ambire obilaziti. slavoljublje. ambusta. amburere ogoreti. molitve. ambi. ambloma pobačaj) med. sskr. embleme) znak. ambrozija (grč. ambara) mirisna smola kojom na Istoku kade sobe i koju puše sa duvanom. pobacivanje. koji pripada bogovima. težiti za čim. ambulantni bolesnik bolesnik koji ne mora da leži u postelji. ambrotipi pl. licemerstvo. poljubiti. čaršije. hrana višnjih bogova. ambirati (lat. ambiguitas) dvosmislenost. božanski. amblosko pobaciti) pl. čovek koji se podjednako služi i desnom i levom rukom. ambulare hodati. ambassadeur) poslanik najvišeg ranga. loqui govoriti) dvosmislen govor. na soleji. ambliopija (grč. otvor klanca ili tesnaca. ambusta (lat. ambitio) častoljublje. prevući tamnom bojom. logia) dvosmislen izraz. opkoljava-ti) sredina. ambo) predmetak u složenicama sa značenjem: i jedan i drugi. muz. nestalan. opunomoćeni predstavnik jedne države kod druge države. valere vredeti) pst. ambrasirati (fr. amvon (grč. amvon simbolički predstavlja kamen koji je anñeo odvalio sa groba Hristovog. ambitus (lat. pokretni. sskr. putem podmićivanja i sl. amber. znamenje. sa koga se čitaju Sveto pismo (apostol i evanñelje). bolesnička stanica. propast. fr. pokretna ili poljska bolnica. dvosmislica. ambulancija (ital. molilac. slabost čula pipanja. ambulans) trg. obgr-liti. amblys tup. fig. ambloma. 6p6s vid. pobačaj. nem. ambicija (lat. ambis (grč.

nepravilnost. vrsta košnice američkog tipa. ošljar. organske kiseline koje nastaju kao krajnji proizvodi razlaganje belančevina u varenju. amiloidva degeneracija med. a-metrfa) neravnomeran. amentia partialis) ned. izostajanje ženskog mesečnog pranja. aminokiseline hen. amuser) zabavljati. 3. bubrega i creva. skupljanje belančevine izmeñu ćelija svih organa. skrobno brašno. amencija senilis (nlat. poameričavati. 1. jednostavna. amigdalitis (grč. amida) hen. amicus prijatelj. unutarnji glavni sastojak zrnca skrobnog brašna. naročito slezine. fr. . amizeta (fr. amusant) zabavan. amiksija (grč. amygdale badem) med. nesrazmernost. amoibe promena) koji potiče od amebe. amen (hebr. amenorea. naglo ludilo. neophodne su za izgradnju organizma i za normalne životne procese. amigdalin (grč. opšta duševne slabost. voj. amebni (grč. grč. amilum (lat. nepromenljiv. nejednak. amid (nlat. farn. ametrija (grč. amelioracija (nlat. ametista (grč. amerikanka agr. amusette) zabavica. na lep način.ne. amenomanija (grč. kajsija. v. znak At. amenija. zapaljenje krajnika. a-. a-methodikćs) koji nije ra-ñen po jednom utvrñenom redu. oko) med. amylon) hen. prouzrokovan amebama. amerikanizmi pl. amygdalon badem) bademova gorčina. a-. nedostatak (ili: nemanje) sluzi. amen. nesrazmeran. rheo tečem. hemijski elemenat. men. kretanje ćelija u čovečjem telu pomoću pseudopoda. drugarski. skrob. curim) med. mana oka u prelamanju svetlosti. duševni poremećaj kod žena kao posledica izostajanja mesečnog pranja. a-methystos) pl. potajno. jetre. amilacea (nlat. skriveno ludilo. god. a-. završiti. americaniser) poame-ričiti. zanimati. amiloidna degeneracija. popravljanje. amylon skrob) hen. a-mfmetos) nepodražljiv. amikabili mode (lat. reč kojom su stari Egipćani nazivali podzemni svet. ametodist (grč. amimija (grč. americij(um) hem. uveseljavati. ili mnogogubo toga. amicabili modo) na prijateljski način. metabole) biol. nenaučan. osobenosti engleskog jezika kojim se govori u Americi. razonoda. med. koji je bez reda i načela. amida) hen. imanja. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka. amelioratio) pobolj-šanje. amicalis) prijateljski. poboljšavanje. amin (hebr. npr. redni broj 95. koji usled toga postaju nesposobni za oba-vljanje svojih funkcija. ops vid. a-methodikos) onaj koji radi bez reda i nenaučno. vrsta lakog poljskog topa. sredstva koja sprečavaju pijanstvo. methystos koji dejstvuje protiv pijanstva) dragi kamen ljubičaste boje (po verovanju starih Grka čuva od pijanstva). nepravilan. a-metrfa) neravnomernost. amen) v. otrovan. amylacea) pl. amencija (lat. vrsta platna. razonodan. razvitak insekata u kome mlade jedinke u potpunosti liče na odrasle oblike i ne pokazuju nikakve vidljive znake preobražaja. tuha sluz) ned. ametist (grč. amenorea (grč. amentia senilis) med. nesposobnost igranja crtama lica kod obo-lelih od mozga. pripada grupi trans-urana. amicabilis compositio) prav. koji nije podložan metamorfozi. vrsta lubenice. nepromenljiv. 2. manfa) ned. staračka slaboumnost. otuda: reći amin privesti kraju. amizantan (fr. igračka. ludilo. razonoñavati. amikalan (lat. planu. lekovi koji sadrže u sebi skrob. prijateljska nagodba. amizirati (fr. zemljišta. amen) tako neka bude! reč kojom se obično završavaju molitve. amenija (grč. ameliorer) poboljšati. preobražaj) koji se ne menja. a-. atomska masa 243. mfmesis podražavanje) med. amentia occulta) med. melior bolji. ametabolan (grč. amidin (nlat. amentia) med. doterivanje. nazvane po tome što je najpre viñeno kod ameba. a-. trešanja. amiloza (grč. zanimljiv. amencija aktiva (nlat. a-. organsko jedinjenje SvN10O5. americaine) otvorena kola na četiri točka. popraviti (zemljište). amentia simplex) med. amencija parcialis (nlat. a. ametropija (grč. prijatan. metabole ) biol. amin. ned. amencija simpleks (lat. ametabolija (grč. jezgru šljiva. amerikav (fr. amencija okulta (nlat. vrsta vinove loze. delimično ludilo. amerikanizirati (fr. amylum. ameboidno kretanje zool. amimetičan (grč. vepggački napravljen 1946. v. glikozid u gorkom bedemu. insekti koji nisu podložni metamorfozi. bresaka. amentia activa) med. ametabolni insekti zool. amentes cit. men.amebni 38 aminokiseline ametodičan (grč. ametaboličan (grč. ametričan (grč. men mesec) ned. opšti naziv za derivate amonijaka koji nastaju zamenom atoma vodonika organskim radikalima. a-. metabole promena. amikabilis kompozicio (lat. nejednakost. poboljšavati. amonijak čiji je vodonik zamenila kiselina. prijateljski sporazum. štirak. a-. amivi hem. bez. ameliorirati (lat. a-metron.

mnesis sećanje) med. 2. nakazan. amorozo (ital. oblast u Libiji. amorce) mamac. up. amytto param. amorfizam (grč.aminterije 39 ampatma n aminterije (grč. naročito državnih zajmo-va. amirante) vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji. amortizirati. min. oprostiti kaznu. zapaljenje vodenja-če. amortizator (lat. otplaći-vati. mys mišić. nakaznost. sudski postupak kojim se izgubljene hartije od vrednosti i dokumenta oglašu-ju za nevažeće (mortifikacija). slikanje debelim slojem boja. amortizirati (nlat. amnestija (grč. otrovan i nagriza kožu (naziv po Amoniji. nlat. amortir) v. grč. amabile. predavanje zaboravu neke krivice i potpun oproštaj kazne koju ta krivica povlači. lat. amore (fr. bogu Amon-u). Amon (hebr. veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelija koja sačinjava unutrašnji ovoj oko začetka u materici. amonij(um) (lat. amonijak (grč. ljubav. amorevole) muz. bezmoralnost (ovako je nemački filozof Niče nazvao svoje etičko shvatanje. amoreti (ital. ukras na vrhu grañevine. bog ljubavi. moriš) fil. amnos jagnje) med. vabiti. vodenjača. amoralizam (lat. amica. fig. razdirem) biol. nlat. poput ovnujskih rogova savijene okamenotine jedne izumrle vrste glavonožaca. vab (za divljač). amorfan (grč. starac. amniona. trophe ishrana) med. amok (mal. nekristalisan. haima krv) med. vrh. fig. amitoza (grč. amortisatio) l. bezobličan. amortisare) v. po zakonom utvrñenom planu izvoñeno vraćanje duga. 2. Ammon) kit. amoreti. morphe) bezobličnost. morphe oblik) bezobličan. mos. cornu Ammonis Amonov rog) geol. 3. amoniemija (grč. lekovi koji služe za predohranu. amortisare) tehn. dugotrajan ili stalan. v. amortirati. ammoniakon amonijak. ljubav sve pobeñuje. min. izgubljenu hartiju od vrednosti ili dokument sudskim putem oglasiti nevažećim. Amor (lat. amortizirati. staviti kapelu. zaštitna sredstva. zaljubljeni. Amon. koju odvaja od začetka tzv. amoretti) št. amorsirati (fr. 3. kao posledica teških promena u rtenjačnoj moždini. bezmora-lan. amnestike) sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspomena. 2. Amon. odbranjujem. prodati ili ustupiti imanje crkvi („mrtvoj ruci"). kristalnost. amnestia zaboravljanje) prav. delimičan ili potpun gubitak sposobnosti sećanja. amnos) med. amor ljubav) v. amnezija (grč. salammoniacus) hem. amca) stric. amnestirati (grč. sprava za ublažavanje potresa (obično kod motornih vozila). kap-sla za paljenje mina. nakaznost. amnionova voda. supr. a-morphos) bezobličnost. amnicola) stanovnik pokraj reke. ljubav je jača od svega. radosti i šale kod starih Rimljana (odgovara grčkom Erosu). amor vincit omnia) posl. simbol stvaralačke snage i rañanja. a-. bezobličnost. amitotičan (grč. amor cer) metnuti mamac. predati zaboravu krivicu. amorevole (ital. potpraši-vati (pušku). amorfija (grč. amortirati (fr. jedinjenje azota i vodonika. amortizman (fr. koje su predstavljali sa ovnujskim rogovima. veoma teška i neizlečiva dečja bolest. amnestika (grč. barut za poprašivanje. a-mos. emisija (lat. amabile. poste-peni otpis vrednosti investirane imovine. glavno božanstvo starih Egipćana. Atog) mit. amytto param. ampatman (fr. amoriti (lat. kod koga postoji amitoza. složenih jedinjenja. razdirem) biol. amortizacija. grañ. postepeno. amortizer. koje odbacuje dotadanji moral). amirante (tl. gubljenje. amnikolist(a) (lat. atupb branim. amonium) hem. a-. amnitis (grč. nastavak -ites. Amon. moriš običaj) koji je bez morala. ljutog i neprijatnog mirisa koji izaziva suze. muz. amortizovati (nlat. amidža (tur. amissio) gubitak. empatement) slik. amynteria) pl. amiotrofija (grč. potprašiti. v. amortissement) l. amoriti. mamiti. med. ammoniakćn. slike malih bogova ljubavi u staroj rimskoj umetnosti i umetnosti renesanse i novog doba: ljupki likovi krilate dečice zabavljene raznim poslovima. a-. kao sastavni deo nišadora i dr. amortizacija (nlat. amoniti (hebr. supr. koji ne zna za moral. amortisare) 1. a-. amoralan (lat. zupčasta ivica zida. grč. kristalan.) neobična i strašna vrsta ludila kod malajskih uroñenika koje se ispoljava u nagonu za ubijanjem (klanjem) svih bez razlike koje takav ludak u svom trčanju sretne. v. vraćati neki dug postepeno. deda. 4. a-. koja je dobila ime po eg. . 2. amor vincit omnija (lat. jedinjenje azota i vodonika. ljubavnik. amenesteo zaboraviti) pomilovati. otuñenje nepokretnog imanja iz sve-tovnih ruku i predavanje crkvi („mrtvoj ruci"). amnion (grč. nekristalnost. kratkotrajan. poprašljač. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji. trovanje krvi amonijakom. amortizman. amoroso) l. bezbojan gas.

razvijati. npr. bokasta bočica za mast. Amperu (1775— 1836): jačina struje koja prolazeći kroz dva pravolinijska paralelna pro-vodnika na meñusobnom odstojanju od l m uzrokuje izmeñu njih silu 2 H10"' njutna. zapaljenje mrežnjače oka. ampir (fr. emporter) voj. amuzičan (grč. koji uveličava. amputare odsedati) med. oteti. ambrel. ampulla bočica) ispupčena. amfiblestroditis (grč. neobrazovan. amusia) koji ne uživa ljubav muza. širina) geogr. prolazna ljubav. amplijacija (lat. naročito francuska za vreme Napoleone I i Napoleone Š. amportiranje (fr. matematičaru i fizičaru A. razmrskanih. okolo. Hthos kamen) pl. belilo. zauzimanje. amplifikacija (lat. suncobran. najvišeg stepena. amplitude (lat. razgranja-vanje. potpuno i nasilno odvajanje jednog dela od neke celine. razviti. amphi. mrežnjača oka. fiz. amphiblestreides mre-žast) anat. avion snabdeven i točkovima i čamcima. logfa) nauka o amfibijama. tj. amphibios) vodozemski. mundus svet) fil. izložiti.ampelografija 40 amfiblestroida ampelografija (grč. amfibije (grč. otimanje. ampelurnfa) vinogradar-stvo. amphibios. bombaste reči. prevrtljiv. nazvana po slavnom franc. amuzija (grč. planuti. amrel. žustriti se. amfibije. oskudica u smislu i osećanju za ono što je umetničko i lepo. popuštanje ili pogoršavanje kvaliteta robe. obuhvatan. lat. zool. amuletum) amajlija. nameštenih. prostranost. prav. amportirati (fr. uveličavanje. amfibiolog (grč. proširiti) veoma visok stepen nekog svojstva ili neke osobine. ampir-stilstkl francuske umetnosti za vreme Napoleone I. spaljenih i uopšte neizleči-vih delova tela. ampliare povećati. okamenjeni vodozemci ili njihovi pojedini delovi. jedinica za merenje jačine električne struje. a svet ne postoji. logos) zool. kalfa. amplectivus) koji obuhvata. amphibios. odseći. vinograd. a-. ampliativus. proširivano. šteta na brodu. Ampere. luk na horizontu izmeñu izlaska i zalaska sunca. fig. amphi) predl. proširenje. niži činovnik. te tako sposoban da uzleće i da se spušta i na suvo i na vodu. nadute. amplitudo obimna veličina. razvijanje. koji je podražavao staru rimsku umetnost iz doba careva. amureta (fr. koji je bez smisla i osećanja za ono što je umetničko i lepo. fig. kišobran. amourette) mala. amputacija (lat. ret. na po jednom kraju polukružnih kanala uva itd. amputatio odsecanje) med. nasilno odvojiti. pojačavanje. šira obrada. amphibios. amper fiz. grč. sa svih strana. empirance) trg. potpuno odvajanje. zbog čega ga sujeverni ljudi nose stalno sa sobom. ampirans (fr. uvećati. bokasto proširenje na cevkastim organi-ma. odgañanje sudskog procesa o čijem se predmetu još ne može doneti presuda. ampliare proširiti) širenje. razmetanje. amphiblestron mreža) ned. inat. amfibioliti (grč. ampermetar (fr. amfibija (grč. carevina. opširno izlagati. amplifikativan (nlat. predmet koji tobože ima čarobnu moć da štiti od bolesti i svake druge nesreće. amulet (lat. tehnički istrument za merenje jačine električne struje. ljubav bez strasti. u složenicama: s obe strane. ulje. koji proširuje. amplijativ (lat. amfiblestroida (grč. pomoćnik. osvajanje. amplificatio) proširi-vanje. proširiva™. staklo električne sijalice. fig. ampullae) pl. najveće udaljenje od ravnotežnog položaja. iscrpio govorničko izlaganje. najveća razlika u vazdušnom pritisku. teh. bios život) aaij. meteor. amfibiologija (grč. unaokolo. pokazuje broj ampera koji protiču kroz kalem žice. na jednoj skali. dvojak. amundizam (grč. neobrazovanost. amputirati (lat. galvanometar čija ska-zaljka neposredno. amplificirati (lat. amplificativus) proširivan. vodozemci. anportirati se. razrada. amplifikovati (lat. employe) službenik. obično na vratu. graphia) nauka o vrstama vinove loze i grožña. odsecanje ranjenih. ampule (lat. ombrello) računi štit od kiše i sunca. crkve--ni sud u kome se drži vino i voda za pričešćivanje (u katoličkoj crkvi). amrela (ital. up. amphibios koji žive na suvu i u vodi) pl. onaj koji se bavi proučavanjem amfibija. izrada nekog akta u du-plikatu radi bolje sigurnosti. oko. amplificare) proširiti. osvojiti.. uveličavajući. ambrela. ampli-ficirati. ampule (lat. shvatanje po kome samo bog postoji. nepesnički. amplektivan (vlat. zauzeti. bog je apsolutni duh. metron mera) fiz. . amploaje (fr. a svet je samo treperenje. igra toga duha. empire) carstvo. otcepiti. emporter) voj. ampelurgija (grč. razgranato. odvojiti. amusfa) nenaklonost muza. razgranavati. uveličati. način izražavanja nadugačko i naširoko. na oba načina. za razliku od superlativa. amfibijski (grč. ri-srditi se. amfi (grč. ampelos čokot. amplificare) v.

ali svakim okom drukčije. anabaptist(a) (grč. istovremeno i neptunskek pluton-ske. koje su. stalna groznica. amphi. stene koje su postale i uticajem vode i uticajem vatre. amfitropičan (grč. naročito za anatomsku upotrebu. amphi. metrička trosložna stopa: dug-kratak-dug (—U—). astma. prepirka. anabole uzlazak. amfitomičan (grč. polureljef-ni umetnički radovi. dakle. ispred samoglasnika. ana-baptfzo ponovo zaronjavam) verski pokret koji zahteva ponovno krštenje u zrelim godinama. nemačkom il. sinovi dveju matera a jednog oca. koji raña plodom iznad i ispod zemlje. oko. na. anaglyptike) veština ra-ñenja reljefnih ili polureljefnih ukrasa. oxys oštar) zool. atrćogeLj) kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlićem i dve drške u kome su držali vino. kretikus. dvostruko gledanje na oba oka. do. amphi. amphi-theatron) polukružna pozornica. amphfbolos) dvosmislen. koji napreduje. amfilogičan (grč. fig. smile nož za sečenje i reskanje) nož sa dva reza. smetenjak. karpos plod) bog. anabaptizam (grč. geogr. ops) med. amphi. ili kretanje od mora prema unutrašnjosti zemlje. amfimetori (grč. amphimakros) poet. amphi-gignomai) zool. stanovnici žarkog pojasa koji svoju senku u jedno godišnje doba bacaju prema severu. gyros) onaj koji govori bez repa i glave. amfigonija (grč. amfigeneza (grč. srca ni pravog mozga. anaglypta) pl. anaglypha) v. anagnosma) štivo. amphi. zelene i crvenkaste boje i tvrd kao čelik. amfo-terne tvorevina kol. amfiteatar (grč. amfiteatralan (grč. amfilogija (grč. trućalo. amphi. amfipneuma (grč. groznica koja hvata svakog dana. ops oko) med.. amfimacer (grč. amšir (tur. i lužni i kiseo. diploos. uspon) biol. teško disanje.. anaglifi. amphi. amfigonija. anaglipti (grč. sa dva reza (nož). apa. amfisciji (grč. bog. meter mati) pl.amfibol 41 anagnozm a sedišta za gledaoce. pr. kroz. gledaoci. anabafno uzlazim) koji se penje. otvor (ili: usta) materine. uzlaženje) iz nižih predela u viši. amfoterodiplopija (grč. procesi prometa materije u toku kojih organizam izgrañuje hemijske sastojke ćelija i tkiva pri rastenju. diploos dvostruk. veoma važna za nauku. pneuma dah. od pravih kičmenjaka razlikuje se po tome što nema koštanog ni hrskavičavog skeleta. spajanje rasplodnih ćelija. meignymi mešam) biol. uzvišeno mesto prema pozornici. amphilogia) spor. amphibolfa) dvosmislenost.(grč. amphi. amphi. amfigeneza. po. ribolika morska životinja. ana-basis penjanje. razvoju i obnavljanju tkiva. anabolizam (grč. anagnozma (grč. amfibolija (grč. amfidiplopija (grč. disanje) med. trćpos obrt) koji se obrće na obe strane. um. jer je njen prosti sastav pomogao da se mnogošta u složenom telu kičmenjaka objasni. velika nekoliko santimetara. dvojak. anaba-tična groznica med. amphfbolos dvosmislen. sipnja. amfioks (grč.) šesti mesec u turskom kalendaru. slušaonica polukružna oblika koja liči na stepenice i na kojoj su . deca dvaju očeva a jedne majke. a U Drugo prema jugu. zgrada u kojoj su stari Rimljani prireñivali gladijator-ske predstave. apa) predl. genesis rañanje) zool. amphoteros.itd. amfismila (grč. amphi. baljezgalo. amfoteran (grč. an. pater otac) pl. amfoterna tela tela koja su i baze i kiseline u isto vreme. vrsta minerala iz reda složenih silikata. latinskom in-. spolno množenje. dvostruko gledanje. v. amphitomos) dvorez. ap) u grčkim složenicama. koji raste. amphi. anagliptika (grč. amfipatori (grč. naročito: Ksenofonova istorija vojnog pohoda Kira Mlañeg protiv svoga brata. amfideum (nlat. amphi. anabaza (grč. gyrcs krug) prosi-panje reči uzalud. med. odgovara našem ne-. amphibrachys) poet. najprostiji kičmenjak. bog. amphideum) ned. amfora (grč. protivrečnost. ana (grč. ana baptistički. slika i sl. sumnjiv) min. amfigurist(a) (grč. amphflogos) sporan. amphi. razvijanje i jačanje bolesti. spolno sjedinjavanje u obliku stapanja dveju različitih ćelija. zbrka reči i pojmova. daje reči odrično značenje. anabioza (grč. amfiguričan. amfimakros. anaglipti. amfiboličan (grč. amphoteros) hem. amfimiksis (grč. duž. skia senka) pl. amfibol (grč. amphi-theatron) koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje. anabatičan (grč. sumnjiv. anaglifi (grč. amfigurija (grč. ana-baptizo) pristalica ponovnog krštenja u zrelim godinama. v. bfos život) ponovno oživljavanje sasušenih ili promrzlih životinja. amfimakros (grč. uz. amfimacer. besmisleno brbljanje. penjanje. metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: kratak-dug-kratak (U—U).) poet. amfikarpičan (grč. amfibrah (grč. dvosmislica.

anakatabat (grč. klice koje se mogu razvijati i raz-množavati tek kad im se otkloni kiseonik. sporazumevanje. analgija. zagonetka koja se sastoji u tome što se slova jedne reči napišu različitim redom. s tematikom o prolaznosti života i o uživanju u vinu i pesmi.anagnoriza 42 analgetik anagnoriza (grč. an-ago) uzdizanje. anadema (grč. nauka o dobijanju svetlosti. radi ponovnog otiska i umnožavanja. ana-kampto) ont. naglašavanje. obrazovani robovi ili slobodnjaci kod starih Grka i Rimljana koji su služili kao čitači ili prodavači po boljim kućama. nauka o odbijanju zvuka. retorska figura koja se sastoji u tome što se naredna rečenica počinje rečima kojima je prethodna završena. anagoga (grč. piše obratno. anaklastika (grč. anakufizma (grč. . anaerobionti (grč. apa. koji odbija (svetlost. nauka o prelamanju svetlosnih zrakova. v. anakolut. anakruza (grč. ana-gnostes) pl. sredstvo za ublažavanje odnosno su zbi j anje osećaja bola. analgezija (grč. skrećem) sklonište za sirotinju. rekapitulacija. za vreme službe. koje se onda moraju po smislu dopuniti. čišćenje grudi od sluzi. anakovda zool. aeg. anakrusis) četr. anakatartika (grč. inat. anaka-tartična sredstva. kašljanje krvlju. srazmerna podela sokova i hrane celom telu. ana-koinćo saopštiti kome što ocene radi) zajedničko savetovanje i dogovor. prestanak (ili: gubitak) osećanja bola. kratko ponavljanje nečega. obično pored crkava i manastira. ana-kathafro očistim) med. u starije hrišćanske vreme: oni koji su. ana-kampto savijam. kata odozgo dole. ana-kampto) o d bojni. neosetljivo«1. med. anakolutija. bez veze. analni otvor zadnji otvor creva. ana-dipldo udvojiti. anakolut (grč. anakatarzis (grč. ana-klfno nasloniti se) med. gluvoća usled oboljenja slušnog živca. anadiploza (grč. ned. ozdravljenje. anakuphisma dizanje. ana-dosis) fiziol. ana-klasis prelamanje) ont. anakreontičari pl. dolazim) meteor. algos bol) med. anagrafa (grč. katkada i frivolne pesmice. anakrisis) ispitivanje. pisma. anakliza (grč. anakteza (grč. čitali pojedine glave iz Sv. dijadema. avagram (grč. bakterije koje mogu živeti bez kiseonika. onda se ista tolika količina spušta iz visine k zemlji. po ugledu na Anakreonta. zool. ana-kephalaićo ponoviti u glavnim tačkama. aeg vazduh. nedostatak u pravilnosti rečenične konstrukcije koji nastaje usled iznenadne promene ili prekida naročito posle dužih umetnutih rečenica. anakampterija (grč. anakuza (grč. zvuk). analgetik (grč. pri duvanju jakog vetra. ana-grapho) med. anakoluthon) gram. anakolema (grč. analan (lat. udvostručiti) udvajanje. anaerobe. mast za zarašćivanje rana.) koji se odnosi na anu s. okrepljenje. zool. čmarni. bfos život) pl. analgesia) med. sredstvo za čišćenje grudi od sluzi. v. anakamptičan (grč. tragični pesnici koji su svoja dela pisali samo za čitanje. oduševljenje. ap-. grupa nemačkih pesnika XVIII veka koji su. anakolutičan (grč. ana-kollao nalepiti) med. ana-grapho napišem) sprava koja. udva-janje napada grozničnih bolesti. sjediniti u celinu) združivanje u celinu. anakolutija (grč. ponavljanje reči. anakojnoza (grč. anagraf (grč. anakoluthia nedostatak u vezi. varenje. med. velika količina vazduha pojuri odozdo naviše. anagnostici (grč. anagramma) najpre: obratno čitanje jedne ili više reči. Anakreon) pesme ispeva-ne u duhu i stilu Anakreonta. ret. rob je anagram od bor. podizanje) telesna okretnost koja se stiče vežbanjem. anaktesis) med. mir od Rim. anagnorisis) ponovno prepoznavanje (roñaka. apa. prelamanje svetlosnih zrakova. anakoluthos) nepravilan. recept. ana-kathafro) pl. avaklaza (grč. prijatelja) kao sastavni deo starogrčke drame. probava. akuo čujem) med. anakalipterija (grč. ahust. anakefaleoza (grč. bai'no idem. ap-. avadoza (grč. alegorično tumačenje Biblije (up. naslanjanje leñima. iskašljavanje. pevali ljupke. v. uspostavljanje ravnoteže meñu slojevima vazduha: kada. anakreontika (grč. propis leka. anakamptika (grč. reč napravljena premeštanjem slova druge reči različitog značenja. diopgrika. ili usled izostavljanja reči. anaerobe (grč. anagogija (grč. svoñenje na nešto opštije ili duhovno. a ne za prikazivanje. ana-gnostes) pl. anadema) glavni ukras na kraljevoj glavi. anaklastos prelomljen) ot. alegorično značenje. bfos život) pl. bezbolnost. anagogija). ana-kalypto otkrivam) svečano skidanje vela sa mlade. najveća zmija tropske Amerike. nemanje veze) gram. anakriza (grč. katoptrika. npr. bacanje krvi. anagvosti (grč. poluležeći položaj bolesnika. an-ago uzvodim) tajni smisao. prethodna istraga. uzdizanje duha apstraktnom razmišljanju i sl. udaranje glasom na slog. apa.

analeptičan (grč.. analitična defini-cija odreñivanje pojma pomoću njegovog najbližeg roda i njegove specifične razlike. analogija (grč. odreñivanje sastojaka nekog tela. Nikolova prizma). slično (ili: odgovarajuće) stanje. ned. letopisi. avali (lat. analytike) teorija analize. ana-logizomai) uporedi-ti. ozdravljenje. analogija jurio (nlat. dokazivati ili zaključivati na osnovu sličnosti. srodan. koji se bavi razglabanjem. analfabet (grč. jačanje. hranim. raš- . razrešavam) koji se zasniva na metoda analize. jačam) med. analitičar (grč. annales) l. nauka o popravljanju zdravlja. elementarna logika koja se bavi pojmovima. uspostavljam) ned. mat. analizirati (grč. razglabati nešto (u njegove najmanje sastavne delove). analogos) sličan. rapgčlaniti. analfabetizam (grč. odgovarajući.) nepismenost. ap-. analogon sličan. koja doprinosi da se te dve oblasti uzajamno objašnjavaju (Maksvel). analogfa) predstavnici pravca u klasičnoj filologiji koji su analogiju smatrali kao prirodnu tendenciju koja čuva podudarnost izmeñu misli i govora. fizičke analogija delimična sličnost izmeñu zakona jedne oblasti pojava sa zakonima neke druge oblasti pojava.). sličan. reč jednog jezika koja. sudovima i zaključcima. saglasnost sa pravnim načelima. okrepljujući. onaj deo polariskopa koji služi utvrñivanju činjenice da je svetlost polarizovana (ogledalo. analogan (grč. analogon rationis) nešto što odgovara razumu. tj. suda u njegove delove. nepogrešnost. analog (grč. uporeñivati. tj. tela itd. hemi-čar i dr. srpskohrv. anamartezija (grč. ana-lambano) l. sintetičan. razglaban. annus godina) pl. jezici u kojima se odnosi jedne reči prema drugim delovima u rečenici izražavaju u najvećem broju slučajeva tzv. an-amartetos) bezgrešan. nožem — sintetički oblik i nem. avalekta (grč. letopisac. koji ne zna ni čitati ni pisati. istovetnost ili saglasnost u osobinama i odnosima. okrepan. sravniti. analytikos) filozof. sva su tela rasprostrta. letopisima. supr. odgovarajući. nepogrešan. anamneza (grč.) ned. tipu ili obrascu. analizirati. koji je postao putem analize. algos bol. analitički (grč. tipom. v. anamnesis sećanje) fil. med. kvalitativna analiza hek. Platonovo učenje po kojem je duša preegzistova-la. analogia juriš) sličnost pravna. koji se osniva na analizi. up. 2. analogon) koji je u skladu sa nekim pravilom. analou rapgčlanjavam. analistique) rad na analima. avalhtika (grč. sinteza. raščlanjavati. sravnjivati. podaci koje bole- analgija (grč. analitičan (grč. anamartetičan (grč. semantički. analitičkim oblicima. analitičar. analekta) pl. ana-lyo) v. pl. osvežavajući. saglasan. istovrsan. koji razgla-ba. analogizam (grč. avalist(a) (grč. polari-zator. analysis) raščlanjavanje. tj. analisati (grč. prikaz. sredstva za jačanje i okrepljenje. aldafno potpomažem.analpca 43 anamnez a članjavanjem na sastavne delove (misli. analogismos) fil. supr. beta) onaj koji ne zna azbuku. analeptika (grč. ana-lyo) rastaviti. ap-. logična analiza razlaganje pojma u njegove oznake. analambano podižem. odabrana štiva. analitičan sud onaj koji se osniva na tome što se subjektu pridaje predikat koji se u njemu već nalazi. podoban. odgovarajući) lingv. analepsis. analizator (lat. apa-Gub) 2. veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u njihove sastavne delove. dokaz (ili: zaključak) na osnovu sličnosti. istovr-snost. ocena. v. analgezija. alpha. nepismen. analdija (grč. obrascem. morfološki itd. analytikos) raščlanjavan. godišnjaci. ranije postojala u čistom stanju i tu stekla svoje ideje. pisac godišnjaka. npr. an-amartesfa) bezgrešnost. analysator) fiz. analogon) sličan ili odgovarajući predmet (ili: dogañaj). ap-. razglabanje. odreñivanje sastojaka jednog tela po njihovoj težini. analist(a). zakržljavanje. razlagati. analitički jezici IKKð. analogisti (grč. ra-zložiti. oporavljanje. analogon (grč. neznalica. mit dem Messer — analitički oblik). odgovara reči drugog jezika. ispitivati potanko. annales. analogizirati (grč. prestanak rastenja i razvijanja. etimološki. ispitati. ned. koji se odnosi na analitiku. analogfa) sličnost. ocenjivanje. sa njime je identično vezan. analogon racionis (nlat. analogičan (grč. analist(a) (lat. psi-hološka analiza razglabanje jedne predstave u njene elemente. razlaganje celine na njene delove. koji odgovara nekom zakonu. analize (grč. oblicima sastavljenim od više reči (npr. stara analiza dokazivanje nekog stava raš-članjavanjem na prostije stavove već dokazane ili kao istinite prihvaćene. pravilu. analistika (fr. zaključak po analogiji log. analepsija (grč. podoban. kvanti-tativna analiza hek. koji raščlanjava. zaključak iz pojedinačnog ili posebnog o pojedinačnom ili posebnom kao sličnom. rasta-vljati. moderna analiza rešavanje problema svoñenjem njihovim na jedna čine. analeptikos) osvežavan. što je u skladu sa razumom.

ananke nužnost. bez cveta. pogruženost. anamnestika (grč. uobličim) med. samovolja. jačanje pamćenja. anankofagija (grč. anamnestičan (grč. sredstva koja pomažu disanje. po dijeti. ananas (nlat. veština sećanja i pamćenja. anaplazis (grč. anamorfičan (grč. južnoamerička biljka sa veoma ukusnim i mirisnim plodom težine 3—4 kg. med. anaptiksis (grč. kukavičluk. plastična hirurgija. proširenost krvnih sudova. med. anapnoična sredstva. bezvlašće. anarmonija (grč. an-andros) koji je bez muškosti. nameštanje slomljenih kostiju. anaptiza (grč. ždrela. rastenje mesa. anarea (grč. anandričan (grč. anapest (grč. anaprozelit (grč. zbog čega se zove i anti-daktilos. morphe oblik) izokrenut. zamenjivanje izgubljenih ili oštećenih delova tela i udova. čovek koji je toliko ugojen da mu se više ne razaznaju zglobovi. arthron ud) med. bog. ananeozija (grč. anandrija (grč. anamnesis sećanje) fil. kada bolesnik govori potpuno nerazumljivo. arthron) 2. ana-ptyo ispljujem) med. umetanje vokala izmeñu dva suglasni-ka (npr. srpskohrvatsko dijalekatsko par-vi mesto prvi i sl. u odsustvu. anantapodoton (grč. an-archos bez poglavara. uzimanje hrane po propisu. arche) koji se odnosi na anarhiju. anarhizam (grč. koji ne cveta. up. preobražavanje. usana. anamorfičan. duboko disanje. nedisciplinovan. an arijer (fr. prećutkivanje završne rečenice. v. anartrija (grč. ali tako da izgleda onako kakva treba da je kad se gleda sa izvesne tačke (optička anamorfoza). ili odbijanjem od pogodnog ogledala (katoptrična anamorfoza) i kroz brušena stakla (dioptrična anamorfoza). anarhističan. nedostatak (ili: nemanje) udova. progresivne i bulbarne paralize). anarroia) med. sredstva koja pomažu naknadu izgubljenih delova i stvaranje. koji nema prašnič-kih niti. anapetes raširen. apa. ap-. ananassa sativa) vot. aiantičan (grč. koji pripada sećanju. organizovane političke borbe. apa-rpeb) pl. nepriznavanje autoriteta. anamorfotičan. anamnestična sredstva med. nesre-ñen. čovek koji ide za tim da svim mogućim sredstvima. ana-morphosis preobražaj. ostrag. anamorfoza (grč. arthron) bezudnik. proselytos) onaj koji je ponovo obraćen u veru. — videćeš šta će ti biti. anapetija (grč. anapaistos) metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: ii —. anaplerosis) dopunjavanje. iza leña. Bakunjin i Stirner. plašljivost. iske-žen. anaptoza (grč. anaplastika (grč. odušak. haotičan. anartrija (grč. ana-plerćo ispunim) koji pomaže naknadno rastenje. phagein jesti) med. lica kao posledica moždane kaplje. . sruši postojeći poredak i zavede stanje potpunog bezvlašća. anarhičan. apa. preinačenje) preobražaj. plastična hirurgija. snik daje lekaru o ranijem stanju svog zdravlja pre sadašnje bolesti. nemuževnost. ana-mimnesko sećam se) koji se tiče sećanja. ap. disharmonija. lekovi za jačanje pamćenja. anapleroza (grč. anarchia) bezvlašće. an-anthes) bog. naopak. grla. stanje društva u kome potpuno prestaje vlada zakona i svakog autoriteta. razvoj) lingv.: Ako li ne učiniš. ana-neosis) podmlañivanje. fig. obrnut daktil. anantapddoton nedovršena rečenica) ret. anarhistički v. fiz. prema gornjim delovima tela. anamorfotičan v. ana-pler66 ispunim) pl. anaplerotičan (grč. ispljuvanje. po optičkim zakonima unakaženo nacrtane slika nekog predmeta. odmor.). anarhičan. iskašljavanje. osnivači su Prudon. apa. sredstva koja se upotrebljavaju i primenjuju u anapla-stici. pokrivanje i uklanjanje raznih telesnih nedostataka hirurškim putem. neorganizovan. en arriere) nazad. ap-. anarhički anavlerotika (grč. bog. izbacivanje sluzi. anapneusis) med. dolazi usled uzetosti mišića za govor (jezika. anarhista) (grč. nakazan. plašljiv. unazad. anaptyksis razvitak. i rukovo-deće uloge proleterske partije. povećane disartrija. ana-plasso preobrazim) med. potpun nered. anartros (grč. naročito krvi. charmom'a) kuz. natrag. marksizmu neprijateljska. izopačena oblika. popravljanje oštećenih delova tela hirurškim putem. penjanje sokova.anamnestika 44 anarhičan. otvoren) ned. pamćenju. npr. bez voće) pristalica mišljenja da je potrebno srušiti postojeći državni i društveni poredak. anaplastična sredstva med. koji dopunjuje. ned. ana-plasso preobrazim. arche vlast) bezvlaće. anapneuzija (grč. an-apto obesim) utučenost. apa. anarhički (grč. reda. an-andria) nemuškost. anapnoika (grč. ap-. bez ikakvih obzira. 1. nenormalno preobražavanje usled izopačenja ili promene u navici biljke. anarhija (grč. discipline. zamenjuje. anarhičan. koji je ponovo zadobijen za nešto. malograñanska teorija za koju je karakteristične svako poricanje države i koja u svom konceptu revolucije negira stadijum diktature proletarijata. veština nameštanja slomljenih ili uganutih kostiju.

izvrtanje reči. apa. prvi teoretičar bio je Maks Štirner (1806—1856). fig. trepanacija. fotografski objektiv od naročito kombinovanog sočiva koji daje slike koje sve do ivica pokazuju veliku oštrinu. anatriptična sredstva. a-. proučavati u tančine. razuñivati. ana-trepho) med. anathema) prokletstvo. koji daje punu oštrinu slike. sredstva za trljanje. ana-thymfasis) isparavanje. okretanje. sarx meso) ned. ana-temno rasecam) para-ti. med. anatomizirati (grč. eiods izgled) sličan bezvlašću (anarhiji). anastaza (grč. ana-tribo) med. anatriptika (grč. fig. lečenje trljanjem. anathema esto). anatocistički. kletva. anatema esto (lat. archos. anarhoindividualizam (grč. apa. stigma) opt. tj. anastatikćs) koji odvodi ono što je nezdravo. anarhoidan (grč. anatomirati. koji zasušuje ranu. tip. anathematizo) prokleti. apa. kožna vodena bolest. anastaltika (grč. oporavljenje (ili: o jačanje) pomoću hrane. i njegovom vraćanju svojoj ljudskoj prirodi na bazi unutrašnje pobune protiv svih spoljašnjih pritisaka na individuu koje vrše država i pravo. u Makedoniji. anastomizirati (grč. ana-trope preokret. anatripsologija (grč. zelenašim) prav. prevrtanje. lat. hi-rurgijska ili primenjena anatomija ona koja proučava pojedine delove tela i njihov raspored. anarhosindikalizam (grč. anastigmatičan (grč. anatolijski (grč. anatresis) med. baciti prokletstvo na koga ili što. anfstemi. anastasis ustajanje) uskrsavanje. anasarka (grč. obrt) ret. a-. anarchla bezvlašće. anason (nlat. svojstvo zemljotresa kod kojih bivaju velika vertikalne pomeranja tla. radi mirisa. npr. prevrtanje želuca. ana-stello suzbijam) pl. otvaranje bušenjem. anatemisati v. apa. seismos trus. oštrovid. ozdravljenje. anastigmat (grč. umnožavanje. osušen plod ana-sona. uskrsnuće. anastrophe) ret. uporedna anatomija ona koja uporeñuje grañu i sastav čovečjeg tela sa telom životinje. tokizo dajem pod kamatu. ujediniti. stćma usta) sastaviti otvore. ana-stello) koji zaustavlja krv. sredstva za zaustavljanje krvi. ušća. anisum) rakija u koju je pomešan. anatomija (grč. ustajanje iz bolesničke postelje. telegrafska. med. naročito rakiju (anasonlija).isključenje iz crkve. do sitnica. anaspazis." ana-temno rasecam) v. zemljotres) geol. isključiti iz crkve. mesto „neki drugi čovek". med. uglavničenje interesa. ana-tribo trljam. patološka anatomija ona koja proučava sve promene. nlat. individuum jedinka) pokret u okviru anarhizma koji razvija tezu o otuñenju čoveka i društva. dimljenje. pomoću prefotografisanja ranije štampanog teksta pripremljen za novo izdanje knjige. . crkve-no progonstvo ili prokletstvo nekog čoveka ili stvari. spojiti. anatematizirati. anaspazis (grč. prenop!enje.anarhoidan 45 anatropa anastomotika (grč. 2. anatom (grč. rastavlja-ti na sastavne delove. izvrtanje materice i mokraćne bešike. anatripsis (grč. anatrepsis (grč. apa. preklinjanje. menjanje mesta rečima. trljanje udova. koji podmlañuje. sredstva za otvaranje zapušenih ušća krvnih sudova i dr. med. anatreza (grč. stigma tačka) ont. oporavljenje (rekonvalescencija). veština rasecanja lešine ili biljke u cilju naučnog ispitivanja. ana-triptica pl. anatocizam (grč. ned. stoma) pl. up. spojnica koja vezuje dva krvna suda ili dva živca. anatomikos koji raseca) naučnik koji se bavi anatomijom (stručnjak u anatomiji). biljka iz porodice štitara. med. 1. stoma) med. apa. ana-spao) med. jako povraćanje. ana-tribo trljam) med. pa nije imao mnogo pristalica sem u SAD. anaseizam (grč. životinja i biljaka. anatole istok) istočni. anatema (grč. anatropa (grč. pr. arche. kao začin za hleb i opojna pića. anatomizirati. anatimijaza (grč. podrigivanje. neka je proklet! anatematizirati (grč. trljanjem. grč želuca. anastaltičan (grč. njegovo „ja" shvaćeno je kao sebično i izolovano. anatomirati (grč. naplaćivanje interesa na interes. logia) nauka o unošenju lekova u telo kroz kožu. v. anisum) bog. med. anastomoza (grč. anaspazmija. raščlanjavati. spremanje novog izdanja neke knjige time što se prefotografiše ranije štampali tekst. pobijanje protivničkih navoda jednostavnim odricanjem. prenosan. „drugi neki čovek". anasonlija (nlat. koje se dešavaju na telesnim organima pri raznim oboljenjima. anastatičan (grč. ana-spao izvlačiti) med. protivprirodno otvaranje krajnjih delova krvnih sudova. anatomia rasecanje) nauka koja se bavi proučavanjem sastava sklopa tela »sivih bića. čiji se osušeni plodovi upotrebljavaju kod nas. . češanje kože. prenosim. stezanje želuca. istočnjački. apa. syndikos zastupnik) sitnoburžoaski oportuni-stički pravac u meñunarodnom sindikal-nom pokretu prema kome radnici treba da se bore samo za poboljšanje svog položaja bez učešća u političkoj borbi. koji je bez poremećaja u oštrini vida. anastrofa (grč. bakroreza. koji obnavlja. anaspazmija (grč. npr.

zapaljenje krvnih sudova. navesti. anaphonesis) med. zastarelost. angiospermije (grč. ned. sužavanje (ili: stešnjavanje) krvnih sudova. anvelopa (fr. biljke čije su semenke zatvorene u plodište.. neispunjene. voj. angiom (grč. angelika (grč. angažovati v. anachorćtes) čovek koji se povukao od sveta. voj. — Kosu reže pa vinograd veže (up. zalagati se (za kota ili što). pogodba. grapho pišem) fiziol. anafrodizija (grč. an blok (fr. po-buditi. pr. angaria) kuluk. angioneuroza (grč. spasmos grč) med. jedan registar na orguljama. elektroforeza. koji se obećao. vrsta ženskog ogrtača. stesniti) med. aphrodisiakćs koji pripada ljubavnom uživanju) pl. engager) obavezati. neko plaćanje itd. angeion. anahronističan. phylaxis čuvanje.angelos anñeo) bot. ap-. otvoreno. grč krvnih sudova. grub vuneni serž. angeion. uzeti u službu. v. za ples. npr. topovi u Kosovskoj bici. vremenska poremećenost. angiitis (grč. . npr. pathos bol) med. postajanje organizma preosetljivim prema ponovnom ubrizga-vanju belančevine koja mu je ranije već jednom bila ubrizgana. odsekom. anafrodizijaka (grč. anaforeza v. angažirati. karp6s plod) bot. angeion. skloniti koga našto. temo zatežem) koji je u vezi sa zategnutopgću krvnih sudova. zauzimati se. — Kulu gradi od dvadest tavana. zaostalost. angeion sud. angere suziti. omot. anvsr (fr. nepomična kriva na koju neka ravna pomična kriva u svojoj ravni ostaje stalno darka (tangenta). zapleten u borbu. kola. anafora (grč. poremećaj u čulu pipanja. isposnik.: Kulu gradi crni Arapine. angiosarkom (grč. angiospasmus (grč. zalaganje. nauka o krvnim sudovima ili o tečnosnim odnosima u čovečjem telu. uplesti se u borbu. angarijapija (nlat. anahoret(a) (grč. en bloc) naveliko. pojavljivanje znakova na nebu. angiografija. obaveza. astr. angiokarp (grč. služba. sperma seme) bot. blanko žiro. envers. angeion) med. angažman (fr. proširenje krvnih sudova. „iznošenje spreda". kulučenje. pustiti se. pustinjak. Cezar na automobilu itd. a l'anver (fr. neispisano mesto za cifre na novčanim uputnicama. pogoditi. anvoaje (fr. angeion sud. angažirati se zauzeti se. mag. koji je uzet u službu. pl. uzan) med. antiektazija (grč. angitis. akgiostenoza (grč. an blan (fr. stenos tesan. opasan rak krvnih sudova. a l'envers) naopako. opšti naziv za sve bolesti sistema krvnih sudova. anñeoski koren. anafilaksija (grč. npr. upustiti se u nepggo. instrumeng sličan gitari. usamljenik. na naličje. gušobolje. ono što je u protivnosti sa hronologijom. angarija (lat. pektoralna angina. angeion. angejologija. aphrodisfa ljubavno uživanje) med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona. angiopatija (grč. pega ili izraštaj na koži ili sluzokoži usled nenormal-nog namnožavanja i širenja krvnih ili limfnih sudova. angina pektoris (lat. angažovati. zaštićavanje) ned. brodova i dr. jaki bolovi u oblasti srca. angeion. opis krvnih sudova. ćutu-re.) protiv volje sopstvenika u službu državi. za ples. izbacivanje kašljanjem ili povraćanjem. med. angeion. angažovan (fr. engleski muz. anversen (fr. angarirati (lat. angariatio) upotreba privatnih stvari (kola. založiti se. arće pipanje) ned. zanemarivanje onoga što odgovara duhu i prilikama vremena. sarx meso) med. apa. anahoretski. angeion. nagovoriti. angina pectoris) med. enveloppe) zavoj. kuz. onaj koji nije sposoban da oplodi. anafrodit (grč. obavezati obećanjem. ektasis pastezanje) med. sukob. logia nauka) fiziol. najmiti. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i prohteva. boj. zapaljenje vrata. nisko utvrñeno. davanje u zalog. antologija (grč. anaphora) poet. an-aphroditos) med. angiografija (grč. vežbanje i jačanje pluća i govornik organa glasnim govorenjem i pevanjem. skrivenosemenjače. . redovna dužnost. ponavljanje istih reči u početku rečenice ili rečeničnih delova npr. ap-. krvni sud) med. stezanje grudi. plod zatvoren u plodište i biljka sa takvim plodom. engagement) obvezivanje.. praćeni smrtnim strahom. angaria) uzeti u kuluk. pogañati. uzano spoljno utvrñenje. anachronismos) pogreška u računanju vremena. angeion. engager) obavezan. naročito krajnika. poslanik drugog reda. lat. obaveznost. nesavremenost. dogañaja. oboljenje živaca krvnih sudova. angioteničan (grč. stupanje u službu. uzeti u kuluk. obećati. pr. najmljivanje. natraške. jedno na drugo. sudar. za ratne svrhe. Kosu reže ostarela majka. angeion sud. angina (lat. datuma.anafija 46 angioteničan anafija (grč. inversus) naličje. npr. obvezati na besplatan rad za državu. otpravnik poslova. en blanc) trg. neosetljivost (ili: smanjena osetljivost) kože. ucelo. neuron živac) med. čarka. angeion. angažirati (fr. voj. anahronizam (grč. envoye) izaslanik. enversins) trg. brod i dr. epifora). anafoneza (grč. ap-.

geol. onaj koji mrzi Engleze. dvospolac. mama strast) preterano oduševljenje Englezima i ugledanje na njih i sve što je englesko. andros čovek. podrobno. androkefaloid (grč. andezit min. andante (ital. angustatio sužavanje) med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu. an gro). stanište) bog. angostura-kora. pokretan čovečji lik. an detaj (fr. androgin (grč. malo laganije. androginija (grč. apeg. oikion kuća. do sitnica. apeg. protestanske crkve. kao u hodu. jezika itd. phćbos strah. gone rañanje) stvaranje čoveka. zlo. kut. angiitis. bekstvo) neprijatelj svega što je englesko. andreceum (grč. android (grč. prenos menice. ugao. andantino (ital. pečalno. genos roñenje) v. vrag. hermafroditizam. apeg. phobos) strah od Engleza ili mržnja na Engleze. mania strast) preteran ljubitelj svega što je englesko. angster (ital. bolno. anglaise) živahan engleski ples u 2/4 i 3/4 takta. ima tanka i duga vlakna svilaste sjaja. kulture. angulus. potpis menice na poleñini. andantino) muz. angeion. adrogenija. naročito prvog čoveka. angloman (nlat. apeg. poengležavati. angoscioso) ran. Anglia. Anglia. v. nazvane po gradu Angostura. andamento) hod. v. anglofob (lat. androidan (grč. andros) predmetak u složenicama sa značenjem: čovek-muškarac. andro. jad) ñavo. temno režim) med. grč. andarini) pl. en groš) trg. nlat. apeg. angustrum) visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem. grč. iscrpio. anglist (lat. apeg. andramolje (grč. anglizirati (fr. brižno. androgonija. andante) muz. nesreća. andrak (pere. apeg. andros) pl. vrlina. fil. šonja. episkopalna crkva. angostura-kora v. Anglia. andosirati (fr. angliciser) poengleziti. rasploñavanje ljudskog roda. apeg. angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog zeca. duguljasto--okrugli rezanci u obliku graška. angosciosamente) muz. andarini (ital. an gro (fr. apeg. grč. nevolja. semenjem mišića spuštača učiniti da konjski rep ostane stalno u vodoravnom položaju. anglicizam (nlat. anglofobija (lat. andragatija (grč. angitis (grč. sada se upotrebljava i za spravljanje jedne vrste likera. philos prijatelj) prijatelj svega što je englesko: politike. umereno. andristi (grč. ženskonja. anglikan. anglikanac pripadnik anglikan-ske. do tančina. koja se upotrebljava kao lek protiv po- 47 avdrologija vratnik groznica. uškopljenik. gamos brak) biol. angularan (lat. eidos lik) veštački napravljen. angošjozo. endossement) trg. Anglia. osobenost engleskog jezika. slabić. muz. andana) niz brodova povezanih u luci. angustacija (lat. andaluzit min. androliti (grč. eidos) sličan čoveku. tj. oploñenje muškoga gameta ženskim. trg. endosser) trg. angošjozamente (ital. apeg. kamen koji ima oblik čovečje glave ili nekog dela čovečjeg tela. operacija krvnih sudova. logi'a nauka) med. ćoškast. apeg. hermafrodit. androgonija (grč. angulus (lat. ancrogenija (grč. anglomavija (nlat. andragathia) muževnost. anglikanska crkva engleska reformirana narodna crkva kojom upravljaju dva mitropolita i 24 episkopa. ili se boji Engleza i njihovog kulturno-političkog uticaja. prnje. andosman (fr. angustura-kora. vrsta vulkanske stene olovno-cinkane rude (naziv po planinama Andama). anglofil (nlat. angulus) ugao. nesreća. jedan registar na orguljama. sečenje. napravljen u čovečjem obliku. izvesna osobina engleskog jezika prenesena u neki strani jezik. anglaiser) potkusiti konju rep. na kvantum.angiotomija angiotomija (grč. andare ići. grč. lithos kamen) pl. lagano. andros. avgusta (lat. kao imenica: komad u laganom tempu. andana (ital. rogljast. grč. andrologija (grč. angularis) uglast. apeg. engleza (fr. gyne žena) dvospol-nost. aluminijev silikat (nazvan po Andaluziji. gde je pronañen). en ñetail) potanko. androgamija (grč. andamento (ital. muž. chondromallon gruba vuna) stvari bez vrednosti. oni sled-benici Aristotela koji su odricali besmrtnost čovečjeg duha. angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke. anglicizirati (fr. Anglia Engleska) naučnik koji se bavi proučavanjem engleskog jezika i književnosti. angusta) muz. naviše.(grč. okamenjene ljudske kosti. namalo (supr. andrek tuga. angeion) med. dronjci. opširno. kephale glava) min. hrabrost. čestitost. nauka koja se bavi proučavanjem bolesti svoj- . potpisati me-nicu na poleñini i time je preneti na drugog. anglicismus) engleska reč koja je ušla u neki tuñ jezik i odomaćila se u njemu. Anglia. andro-gynos) dvospolnik. uglavnom (ispričati nešto). anguistara. drangulije. deo jedne fuge. glavni predstavnik bio Pomponacije (1462—1525). skup svih prašnike u cvetu. angošjozo (ital. naveliko.

an-energeia) neradnost. koji voli vetar (o biljkama kod kojih vetar vrši oprašivanje. metron. anemos. anemograf (grč. nimfomanija. andramolje. uteloviti. anemogame (grč.) muški spolni hormon. statos postavljen) ureñaj za raspršivanje struje vazduha. anemologija (grč. haima) beskrvan. metali). spis koji. pustinje. sečenje čoveka. olakšavanje. muškaraca. elektron ćilibar) fiz. bled. žena najvećeg trojanskog junaka Hektora. anegertika (grč. gamos) pl. Tragedije od Euripida i Rasina. grapho) opisivanje (ili: proučavanje) vetrova. prevrtač. lečenje vazduhom. pridruženje. oskudno ili nedovoljno stvaranje krvi u telu. božji glasnik. anemobat (grč. nedostatak krvne vode ili krvnog seruma. barys težak. anesis) med. up. sazvežñe na severnoj nebeskoj hemisferi. prinadležnost. fig. spasao je Persej. kod kolere. haima. anemos. pripajanje. androtomija (grč. slab. nova i kratka priča. anemopatija (grč. lit. antropofag. npr. androfag (grč. ukrasti. utelo-vljavati. kod kojih vetar prenosi cvetni prah (polen). upaljenost »sene za muškarcima. tromost. anemostat (grč. jačinu vetra. anemičan (grč. ili je namerno zadržan od štampanja. grapho pišem) sprava koja beleži na hartiji brzinu i pravac vetra: anemometrograf. anemos. anemos. annexio) prijatelj ili pobornik uvećanja države putem prisajedinjenja tuñih pokrajina. u novije vreme anegdotama se nazivaju dosada neštampani stari spisi ili pojedini odlomci iz njih. naročito ljudskog leša radi naučnog ispitivanja. pri-svojiti. annectere) prisajediniti. apeg.andromanija 48 anenergiJa stvenih muškarcima (za razliku od ginekologije). apeg. mati Astijanaksova. haima) med. bolesti. popuštanje. močvari itd. pathos bol) med. anemobarometar (grč. Andromaha (grč. a-. ap. u kome se nalazi nama najbliža spiralna maglica (galaksije). aneksan (lat. odnosno meri. anemija (grč. šaljivo: krasti. vetromer. anemos. gamos brak) bog.) mit. sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. logfa nauka) nauka o vetrovima. phflos) biol. anñeo (grč. mama strast) med. annexio) prisajedinjenje. an-egeiro probudim) veština da se obamrli povrate u život. annexus) prilog. anemofilan (grč. npr. koji se plaši ljudi. a-. ma iz kog razloga. utelovljenje. androfob (grč. neelektričan (o telima koja izgleda kao da nemaju elektriciteta. aneksionist(a) (lat. skopeo gledam. oploñavanje). o!kšpepe nastanjena zemlja) pl. malokrvan. andromanija (grč. oblasti i predeli na zemlji na kojima se ljudi ne mogu stalno nastanjivati (npr. anemometrija (grč.). a-. nauka o beskrvnim operacijama. sporedan. anemos. vezan za. anemidrija (grč. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava. aneksije (lat. Andromache) mit. prenoseći cvetni prah (polen) igra važnu ulogu pri oploñavanju. hydor voda) med. još nije objavljen. phonos ubistvo. apeg. pridodan. anematurgija (grč. anemos. phobos strah. a-. aneza (grč. npr. metron) merenje. metron mera) sprava koja pokazuje. Posle Hektorove pogibije bila robinja Ahilovog sina Pira i s njim rodila tri sina. an-eklogistos bez obračuna) onaj koji je osloboñen od polaganja računa. androsteron (grč. apeg. Andromeda (grč. anemometrograf (grč. baino idem) igrač na konopcu. vidim) vetrokaz.(grč. anemos. grapho) v. angelos vesnik) teol. strujanja vazduha. pripojiti. naljutivši bogove. phobos) strah od ljudi. anegdota (grč. andro-mara'a) čežnja za muškarcima. oboljenje koje dolazi usled smanjenja količine krvne boje (hemoglobina) ili usled smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca. biljke kod kojih vetar. androfobija (grč. pridružiti. andro-phagos) ljudožder. biljke koje se oploñavaju pomoću vetra. priča o kakvom zanimljivom dogañaju. anelektričan (grč. sve što je dodano ili vezano za nešto. metod lečenja koji se sastoji u udisanju prečišćenog vazduha. aneks (lat. anematoza (grč. tj. annexus) zavisan. pri čemu se može regulisati smer izlaza vazduha i njegova količina. beskrvnost. temno sečem) znat. malokrvnost.ne. pripremni. anemofilija (grč. anemos. tj. ap-. andromolje v. anemoskop (grč. anekdotos neizdan) 1. bekstvo) onaj koji zazire od ljudi. . anektirati (lat. anemos. nesposoban za život. oskudica u snazi. anemogamne biljke. anemos. a-. haima. astr. metrbn mera) sprava za merenje brzine kretanja. dodatak. žrtvovana je morskom čudovištu. anemometar (grč. odnosno vetra. anemos. anemo. oprašivanje biljaka posredstvom vetra. proučavanje vetrova. ergon delo) med. kći etiopskog kralja Kefeja i Kasiopeje. phflos prijatelj) bog. anemos. anekumena (grč. a-. nastavak. anemos) predmetak u složenicama sa značenjem: vetar. haima krv) med. slabljenje. lenjost. 2. polubožansko biće. androfonomanija (grč. veština merenja brzine i jačine vetra. anemograf. od muškaraca. šaljiva ili duhovita pričice. anemos. anemogaman (grč. anenergija (grč. anemografija (grč. anemos. aneklogist(a) (grč. bog.

an-nil) med. kore zenica) med. kristalni. anizurija (grč. med. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i lokalnu anesteziju. tropos obrt) koji nije u svima pravcima u jednoj tački nerazličan (kristali. anil (arap. ap-. uzbuñenje. godišnja proslava. u materije živog tela. nejednaka veličina listova na istoj grani. ove godine. benzidam. erythros crven. en espece) trg. anestezije (grč. anizohromija (grč. metron. anni currentis). an-aisthesfa) med. jela od mesa. općenito. neuron živac) med. aneretizija (grč. anestetičan (grč. isos. slabost. 4 Leksikon 49 animalije anidrija (grč. enkephalos mozak) ned. aniverzarija (lat. pomen i dr. isos. uroñeni nedostatak mozga. fig. chroma boja) med. odsustvo alergije tamo gde bi trebalo da je ima (česta pojava kod teških tuberkuloznih oboljenja). a-. govor) med. anestetika (grč. a-. anima mundi (lat. epithymia požuda) psih. aneurija (grč. anepigraf (grč. uron mokraća) med. a-. aiereza (grč. blos život) bial. zadušnice. barometar pomoću elastične metalne ploče na kutiji iz koje je iscrpen vazduh. a-. uzbuñenost. animalizacija (nlat. aneorobni (grč. animalia) pl. enjeu. od koga se spravljaju razne lepe boje. anžambman (fr. neosetljivost prema bolu. u zvečećem novcu. anaistheteo ne osećam) med. an espes (fr. energija (grč. anaerobni. isos. nejednaka sposobnost oba oka za prelamanje svetlosti. animalis) životinjska priroda. ops vid) med. animalan (lat. isos. idros znoj) med. v. opijanje čula tako da postanu neosetljiva prema bolu. supr. supr. an ženeral (fr. anaistheteo) pl. a-. med. en general) uopšte. nemaran. svisveti. anizotropan (grč. nesposobnost govorenja. anaistheteo ne osećam) med. erethfzo) 2. animalis) životinjski. animalije (lat. phyllon list) bog. enkephalos) med. odricanje ili pobijanje onoga što je protivnik pokušao da dokaže. nakaza roñena bez mozga. tupoglav. animalizirati (nlat. grañu. jeu) ulog u igri. proces animalizacije pretvaranje anorganskih tvari u telu. bezbolan. liker od anisa (onajsaž). nemoća.: vegetabilije. živi stvor. najčešće. anydria) v. tupoglavost. aerobni. duh. znatno veće mokrenje jednog dana nego drugog. rasejan. životinja. anizokorija (grč. ergon delo) med. a-. brz oko) med. neosetljiv. anaisthetos) koji čini neosetljivim prema bolu. način ishranjivanja tela. tromost žila. u organima za varenje hrane. ap-. ravnodušnost. prelaženje. anizeta (fr. epi na. med. poži-votinjiti. anenkefalos (grč. indigo biljka u Indiji. poživotinjenje. bezbojno. animal) živo biće. anervia) ned. nedostatak (ili nemanje) razdražljivosti. anilis) bapski. animal (lat. anervičan. anesteziolog (grč.ne. anže (fr. apa na. obično. animalizam (lat. ne jednakost zenica. epos reč) med. ap-. anil) bog. anestezacija (grč. a-. naročito poštovanje svih ili samo nekih životinja. ugasnuta sposobnost »suñenja za čim. isos. anima (lat. potpuno odsustvo izlučivanja znoja usled nedostatka znojnih žlezda. anniversarium) godišnjica. aeg vazduh. šp. ap. pamuk udesiti tako da se može bojadisati kao vuna. anestezirati (grč. ani-malna hrana meso. anizometričan (grč. aneritropsija (grč. ap-. grapho pišem) spis koji nema naslova. aneroid (grč. anizometropija (grč. erethfzo dražim) 1. ap-. ap-. animalisatio) pretvaranje hrane u životinjsku materiju. hra-nljivu materiju koju sadrži u sebi hrana pretvoriti. aromatič-no ulje. a. nesposobnost jednog čula da primi čulne nadražaje. . mleko. fig. animalisare) zool. i'sos jednak. ap-. a-. fig. anizofilija (grč. an-nil. anilitas) bapskost. anima mundi) fil. anspija (grč. metron mera) neravnomeran. nejednako lučenje mokraće. učiniti neosetljivim. bapsko ponašanje. slabost (ili: malaksalost) živaca. opiti. nesposobnost očiju da vide i raspoznaju crvenu boju. an-nil) hem. animarum dies) dan pomena mrtvim u katoličkoj crkvi. aneretizija (grč. anilizam (arap. u gotovu. jaja itd. anilinske boje. anairesis) ret. ansrvija (nlat. anima-rum dijes (lat.ne. anepitimija (grč. anilan (lat. isos. enjambement) poet. ano kurente. a-. anisette) rakija začinjena ani-som. sredstva koja izazivaju neosetljivost (pri hirurškim lečenjima). anaisthesia. bapska starost. nejednakost bojenja crvenih krvnih zrnaca. koji »sivi u sredini bez kiseonika.TeKyhe. tzv. anhidrija. anilitet (lat. neros tečan) fiz. životinjska tela. uzrujanost. reč. anilin (arap. nepažljiv. ap-. od koje se dobiva anilin. koji je bez bola.aienkefalija avenkefalija (grč. anidroza (grč. duša sveta. kao islandski kristal). anima) duša. trovanje anili-nom. dobiva se od indigo-biljke (anil). logos. uzetost. prenošenje smisla iz jednog stiha u drugi. kijanol. poživotinjivati. ani kurentis (lat.

1. pri zatvaranju električnog kola nazupčenom za-majcu motora sa unutrašnjim sagorevanjem . anni praeteriti) v. kotva. nedostatak dužice u oku. namera. pokretač (ili elektromotorni pokretač) je u motorna kola ugrañen elektromotor koji svoju struju uzima iz akumulatorske baterije. uno animo (lat. anihilirati (lat. vera u duhove. animoznost (lat. onaj koji može da primi i podnese mnogo udaraca. animo (lat. samopouzdan^. ap-. povesti sudsku istragu. ankyra) brod. metron mera) sprava za merenje krivine. ankylos kriv. animatizam (lat. supr. enqueter) vršiti. složno. ankilometar (grč. kao dodatak lekovima i kao lek protiv kašlja. staro učenje da se životinjski zametak sastoji od mikroskope™ sitnih semenih ćelija. anquirere) prav. ankrije (fr. živost. anni praecedentis) prošle godine. ogorčenost. neprijateljski. fr. animus duh. encrier) divit. anketirati (fr. uzlaziti) pri elektrohemijskom razlaganju: sastojak elektrolita koji se pojavljuje na anodi (Faradejev naziv za elektronegativni delić). ogorčen. prirodnjaci XVII i HUŠ veka koji su bili pristalice animalkulizma. anihilacija (nlat. animist(a) (lat. animus injurandi) prav. ljutina. animus nocendi (lat. apsoga) muz. ankiloza (grč. anni praesentis) ove godine. biljka čiji se plod upotrebljava kao začin. ankvirirati (lat. u nameri. anlassen puštati u rad. animozitet (lat. sanduče za boje. žestina. srdžba. podstaknuti. animosus. raz-draženost. nazor. 2.animalist(a) animalist(a) (lat. apsoga. lenger. ani futuri (lat. kod crtanog filma oživljavanje slika. anketa (lat. oduševljeno. opovrgavanje. animosus strastan) ozlojeñen. pimpinella anisum) bog. ankiloglosa (grč. anima duša) učenje i verovanje da sve što postoji ima dušu. duša) fil. izvršiti anketu. odvažnost. živahno. animalitet (nlat. da je živo (kod primitivnih naroda). anima) fil. ankylos kriv) med. anima duh. podbadati. životinjska priroda. vatrenost. inquestia. mikroskopske životinjice. Anlasser) teh. animare) dati dušu ili duh. animus ivjurandi (lat. anienai peti se. mržnja. duša) prav. anima to) muz. annihilare) poništiti. veoma raširene verovanje primitivnih naroda o delovanju duša i duhovnih sila u prirodi. zagrejati. animalkulizam (lat. animoznost. ispitivati činjenice o nečemu. i koja ima da prikupi najpotrebnije i stvarne podatke na osnovu kojih bi se mogao doneti zakon. zemljište koje zalazi u tuñu državu ili tuñe imanje. pobudi-ti. animus) duh. namera pričinjavanja štete. ani prezentis (lat. pustiti u rad. anlmal životinja) um umetnik (slikar ili va j ar) koji radi životinje. animosite) v. animozan (lat. hrabro. ani precedentis. annihilatio) poništa-vanje. srce. duša. opovrći. karakter. ankoneji (grč. anis (lat. znat. anklav(a) (fr. ankvizicija (lat. animalcula životinjice) pl. ankeser (fr. anquisitio) prav. veoma čvrst i otporan bokser. delimična ili potpuna sraslost jezika. ani preteriti (lat. neprijateljsko ra-spoloženje prema kome ili čemu. trenutak od koga se zametak u utrobi smatra živim. avimato (ital. anlaser (nem. ukidanje.: katjon. davanje duše. animalkula (nlat. oživljeno. ponovo. naročito: komisija (anketna komisija) koju bira parlament. ukočenost i sraslost zglobova. animalitas) životinjstvo. animus (lat. grč. animoso) muz. glossa jezik) med. animosus) strastvenost. pristalica ani-mizma. 3. encaisseur) sp. avkora (ital. životna svežina. nakana. s predumišljajem. mišljenje. zool. fr. u dinamomašinama: kalem od namotaja bakarnih žica koji se obrće u magnetnom polju. predlaganje kazne. razdražen. naredne godine. žestina. rezervoar na mašini za štamparsku boju. animacija (lat. ljutnja. opovrgavanje. animozo (ital. animus nocendi) prav. istraživati. onajs. iris dužica) med. animalculum životinjice) pl. anni futuri) iduće. fiz. vlada ili neka ustanova. tip. av>on (grč. svest. mastionica. podstrekavati. enquete) istraga koja se odreñuje za ispitivanje činjenica i okolnosti samo za jedan slučaj. namera nanošenja uvrede. mišići opružači ruke. srdit. ankon lakat) pl. metafizičke shvatanje duše i duhovnoga kao životnog principa od koga zavisi svaka delatnost tela. ukinuti. oduševiti. srčano. enclave) prav. tražiti (ili: predlagati) kaznu. odluka i sl. ankylos kriv. ispitati. animirati (lat. naročito tobožnje semene ćelije (animalcula spermatica). animizam (lat. animalkulisti (nlat. aniridija (grč. oživljenje. živahno. o živiti. tj. ipo animo) jednodušno. još jednom. poruge. obodriti. animatio) oživljavanje. anker (lat. 50 anlaser ani precedentis (lat. osećanje. animalculum) zool.

anoniman (grč. anomalistički (grč. zool. ap-. ap-. stene čiji je materijal postao kretanjem odozdo gore. objava. annonarius žitni) koji se tiče prometa i dobijanja žita. avotacija (lat. ap-. anomalos) nepravilan. anodinum (grč. anormalan (grč. anodia) nevezan. u gomili. stavljanje jedne pored druge dveju reči koje glase jednako ili slično. nepoznatost. adnotacija. lat. starter. anlevaža (fr. protivan pravilu. orchis mudo) bezmudost. naročito minerala. anomalija (grč. anonimitet. objavljivati. odstupanje od pravila ili zakona. po-zitivni pol. oreksis želja. anomalan (grč. ap-. anonymus) nepoznati. pre Hristova roñenja.anlevaža 51 anoftalmija anominacija (lat. akcionarsko. nepoznat. anno ante Christum) godine pre Hrista. anomaloi (grč. anonimnost. anomičan (grč. neuredan. an-odos uzlaz. logia) gram. svi zajedno. anodonti (grč. odus) pl. anvarija (grč. nepravilni glagol. anovimus (nlat. saopšti nekoliko obrtaja dok ovaj sam ne stupi u rad. anodinija (grč. nezakonitost. obznaniti. anorganognozija (grč. bezbol-nost. obla-godariti. anomalos) neredovan. grapho pišem) nauka o kamenju. anorganizam (grč. adnotirati. organon. up. anonaran (lat. antinomizam. anomfa) bezakonje. anonimitet (nlat. nemanje očiju. anonymitas) v. obznanjivati. ap-. meros deo) sastavljenost od nejedno-rodnih delova. oplemeniti. anonimnost (grč.: katoda. u kapitalizmu bezimeno. izuzet-nost. tj. anomizam (grč. npr. put kojim električna struja napušta po-zitivni pol i ulazi u elektrolit na svome putu ka negativnom polu (Faradej). nlat. anoreksija (grč. uroñeni nedostatak jajnika. koji odstupa od pravila. obznana. neredovnost. anonymos) bezimen. neobuzdanost. anonarni zakoni. logia) nauka koja se bavi proučavanjem anorganske. genos) nauka o postanku nežive (anorganske) prirode. supr. anorganska hemija deo hemije koji se bavi postajanjem anor-ganskih jedinjenja. nepravilnost u kretanju planete. anogev (grč. anopheles beskoristan. anorgavologija (grč. nlat. a-. komarac malaričar (jedini prenosnik malarije kod čoveka). nedostatak volje za jelo. radi prenošenja na novo platno. ap-. anotirati (lat. anosmi'a) med. . en miniature) u malom. supr. anomalologija (grč. ano ante Hristum (lat. nćmos zakon) v. žitni. pisac koji objavljuje svoje stvari bez potpisa. običaja. elektroda. avosmija (grč. u maloj srazmeri. ćrganon. ap-.: katgen. en masse) u masi. ariomos) nezakonit. nepravilan. smanjen. norma pravilo) nepravilan. sisari koji nemaju zuba. omos sličan. anonymos) bezimenost.: Tišina je postala još tiša. opisivanje kamenja. oštar. ap. neslikovan način govora. skupa. anoda (grč. anoblir. neobičnost. ennoblir) dati plem-stvo. a-. eruptivne stene. nemanje poroñajnih bolova. koji je bez života. a imaju različito značenje. agšo) godine. anoksija (grč. anodija (grč. organon) neživ. nastao bez dejstva životnih sila. annonce) oglas. ñuture. ap-. an mas (fr. anomeomerija (grč. ap. paronoma-zija. appopseg. primedba. organon. ovarium jajnik) med. protivan pravilu. istovr-san. slepilo. škodljiv) med. plemićku titulu. koji odstupa od pravila. anorhija (grč. delimično ili potpuno neosećanje mirisa. ophthalmos oko) med. tal. namerno izjednačavanje reči. sredstvo za ublažavanje bola i za uspavljivanje. nauka o nepravilnostima u jeziku. anoblirati (fr. nepotpisan. neobičan. anomalon) gran. apodinum) med. anorgavografija (grč. organon) neživa ili mrtva priroda. apo naviše. anogena metamorfoza kol. bez potpisa. npr. žudnja) nemanje apetita. nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije. organon. annominatio) ret. zakona. mrtav. enlevage) skidanje jedne oštećene slike sa platna na kome je bila. anonsirati (fr.bez. beleška. koji odstupa od pravila. zločinački. anoftalmija (grč. anomalon. gnosis saznanje) nauka o poznavanju neživoga. odnosno nedostatak kiseonika u krvi i tkivima organizma. anorganski (grč. u godini. promene na mineralima izazvane uticajem vode ili vazduha. odyne bol) ned. genesis postanak) smanjenje. gignomai postati) ar. deoničarsko društvo. anomalia) (nepravilnost. annotatio) napomena. up. oglašavati. mrtve prirode. a. hen. objaviti. annuntiare) oglasiti. ap-. anomija (grč. astr. avofeles (grč. nepotpisati. ano (lat. anonimno društvo trg. tj. odyne bol. ap bez oksys kiseo. popis zaplenjenih stvari. anorganogenija (grč. objašnjenje. naročito uživanje u jelu. put naviše) fiz. ap-. lat. anonsa (fr. annotare) v. an minijatir (fr. koji ne ulazi u sastav organskih tela. anomalos nepravilan. ap-.

raditi u suprotnom pravcu. suparništvo. arthron zglob) pl. enceinte) voj. antartritičan (grč.an pasan 52 antenupciJalni Antarktik (grč. atrophos nehranjen) ked. koji pomaže kao lek protiv slabljenja usled oskudne hrane. izneti. pipak kod insekata. pradeda. antarktičan (grč. sporazum. diluvium potop) pl. antediluvijumci (lat. slaganje. pre suñenog dana. sredstva protiv kiseline. datum) mesto današnjeg datuma staviti na pismo ili spis raniji datum. an profil (fr. odbijanje optužbe i vešto izvedeno optuživanje onoga koji ju je podigao. antarktikos) geogr. cvetanje. up. anthe cvet) bog. savez (izmeñu država). antemeridlanus) prepodnevni. an pat (fr. skup. ked. sredstva protiv zglobobolje. en passant) u prolasku. naravoučenija. ensemble) celina. antartritika (grč. antagonizirati (grč. neprijateljstvo. antenupciJalni (lat. izložiti) poet. predak. antena™ ju m (lat. ant-. antedatirati (lat. antanta (fr. arh. operske partije u kojima pevaju više od četiri glasa. antafroditičan (grč. pervaz na vrhu stuba. protivnost. uzgred. zajednica. borba. boriti se protiv koga ili čega. antelokvijum (lat. u profilu. antennif ormis) u obliku pipaka. pretporoñajni. antagonistes) protivnik. kao pipci. ant. mimogred. grč. utrapljavanje voća i povrća. opkoljavanje divljači. an pasan (fr. anti. koji leži nasuprot Severnom polu. gledan sa strane. sredstva protiv srčane kapi. pretpotopni ljudi. anti. taj čovek je nikakav čovek. 2. anteactum) ranije delo. ante diem) pre vremena. nasip. antelogijum (lat. ante-ludium) predigra. zagrañeno (ili: opkoljene) zemljište. sklopljen posle prvog svetskog rata u cilju čuvanja i održavanja stanja otvorenog ugovorima o miru. algos) koji ublažuje. antagonizam (grč. apo-didomi predati. antenatalni (lat. antablman (fr. tj. enceindre. pred. opšivnica pod krovom. antapoplektika (grč. ante. antf. radi čuvanja. loquor govorim) predgovor. asthma) med. anthemion) cvet. Aphrodfte) koji utišava spolni nagon. ponovan napad groznice. antanaklaza (grč. logos govor) pred. ned. en pate) u obliku testa ili kate. Francuske i Engleske koji je (1914) ušao u rat protiv Nemačke i Austro-Ugarske. antapoplektičan (grč. antacida (grč. anti. anaklasis uzvijanje) ret. anteakt (lat. anti. an-ago uzvodim) ret. antanagota (grč. raniji čin. delanje u suprotnom smislu. entablement) apx. pravo nekoga da prvi govori. ante) predl. ante (lat. arktos sever. antagonist(a) (grč. obim. ante. prvenstveno pravo prvoroñenog deteta. anti. antenuptialis) predsvadbeni. antatrofičan (grč. naročito protiv kiseline u želucu. trve-nje. anti. antapodoza (grč. koji leži na Južnom polu. pojas nekog utvrñenja. takmac. antalgičan (grč. ansambl-partija kuz. doba cvetanja. ante dijem (lat. koji se nalazi u toku trudnoće. Čehoslovačke i Rumunije. ant-angomzomai boriti se protiv. ante. npr. ante. napred. bedem. natus roñen) prvoroñeni. antena (lat.• govor. anteniforman (nlat. silo. suprotnost. južni. antagonizam). antejustinijansko pravo rimske pravo pre cara Justinijana. uzgredno. plesso) koji služi kao lek protiv srčane kapi. ante.(grč. u silose. anti. ansambl-igra zajednička igra više glumaca (suprotno: soloigra). stubovi sa obe strane vrata) 1. diluvium potop) pretpotopni. predbračni. antediluvijumski (lat. antl. žica ili metalna šipka za hvatanje ili za slanje elektromagnetskih talasa na radio-stanici ili TV. naročito u srednjoj Evropi i na Balkanu. en profil) sa strane.: postdiluvijumski. med. anti) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv (npr. koji leči zglobobolju. Velika antanta savez Rusije. ranije. lov. pre. antenat (lat. koji služi kao lek protiv sipnje. npr. anteza (grč. supr. anti. spoljašnji delovi jedne tvrñave. ponavljanje iste reči u drugom ili suprotnom značenju. bojene materije. apo. ansent (fr. anti. sloga. sredstva za ublažavanje bola. . ensilage) smeštanje žita u podzemne rupe. Mala antanta savez izmeñu Jugoslavije. priči. antemeridijanski (lat. ispred. antagonismos opreka) oprečnost. med. ned. dodavanje pouke. suprotna težnja. entente) sloga. arthron) koji služi kao lek protiv zglobobolje. anti. algos bol) pl. ansilaža (fr. antidatirati. pužast zavijutak na jonskim stubovima. natalis koji se tiče roñenja) ked. suparnik. plesso udaram) pl. antarktikos južni) geogr. antastmatičan (grč. lat acidum kiselina) pl. entendre. antemion (grč. ansambl (fr. antalgika (grč. apo. ante. takmičiti se) biti u opreci s nekim ili nečim. antenna motka za koju se vezuju jedra. antl. sklad. ante. oblast Zemlje oko Južnoga pola. anti. anteludij(um) (lat. umanjuje bol. antenagium) prav.

antere (grč. preci. antepileptičan (grč. preteći. treći slog od kraja. anti. anteponirati (lat. asthma sipnja) med. antiapeks (nlat. anti. anteriora (lat. prema. palimbahijus. anteridija (grč. koji pomaže protiv padavice. lice kome je testamentom ostavljeno zaveštanje. antiadijaforist(a) (grč. anterioritet (nlat. antibarbarus. raniji odnos u nekoj stvari. med. antivenerea (grč. antestari. prvenstvo u vremenu. abolitio ukidanje) protivnik ukidanja nečega. antibahijus (grč. antepozicija (nlat. arthron zglob) med. spolna ljubav) pl. anterotika. arap. neosetljivost prema anafilaksiji. sthenos ]anina. anterija (tur. antecedencija (nlat. bfos život) koji je protiv života. supr. koji služi protiv slabosti.(grč. antf. i lekovi koji se dobijaju iz nekih vrsta gljivica. annexio) protivnik aneksije. areh) astr. antecedencije (lat. snaga) med. koji povećava životnu snagu. učitelj. prethodnik u nekom poslu ili zvanju. barba-rizme ili varvarizme. geotr. anti. antefleksija (lat. naročito ropstva. preticati. jezgra atoma u antimateriji su sasta-vl>ena od antineutrona (neutralnih) i an-tiprotona (negativnih). tuñinski) knjiga koja uči kako treba izbegavati grube jezičke pogreške. antera (grč. tzv. branim) ned. anteriora) št. antf. anteflexio) med. antestatus) prav. pobijanje prigovora koje je govornik sam sebi učinio. npr. al-kohhlu) protivnik pijenja alkoholnih pića. supr. raniji dogañaji. koji služi protiv zapaljenja zglobova. antianfilaksija (grč. antf. anti. raniji život. koji ubija. sredstva protiv ljubavi. antf. antepositio) stavljanje ispred. pozivati koga za svedoka pre podnošenje tužbe sudu. antf. ante-ponere) staviti ispred. barbaros) v. antivarvarus (grč. itd. naročito: aureomicin. putovoña. antecedens) prethodnik. hloromicetin i dr. prostitucije itd. antivarvarus. . penicilin. antf) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv. ant-. raniji život. anteriores (lat. gram. nea. 'antari) vrsta starinske gornje (muške i ženske) haljine s dugačkim rukavima. antecedencija — konzekvenci/a=uzrok — posledica. pretpostav-ljanje. muški spolni organ u bescvetnica. oikos kuća) pl. preteča. ante-cessor) prethodnik. v. prošlost. Bakchios) poet. trezvenjak. muški spolni delovi cveta. antialkoholičar (grč. Venus boginja ljubavi. prašnica. ići napred. antibiotik (grč. pored ostalih. raniji dogañaji ili odnosi. tačka na nebu u pravcu od koje se vrši kretanje. sredstva za obuzdavanje spolnog nagona. antiastmatičan (grč. anti. ante-testari) prav. raniji dogañaj. savijenost napred. antf. antibiotički (grč. mesto. antf. antecedens (lat. nadmašivati. adijaforist. prašnici. antiaristokrat (fč. ranije stvari. antf. antecedentia) ono što prethodi. streptomicin. a-. koji uništava život. pretpostaviti. up. antibarbarus (grč. v. v. lat. anterotika (grč. antf. prethodnici. med.: apeks. a na suprotnim poluloptama Zemlje. materice. nadmašiti. apa. epileptikos). anteci (grč. ante Hristum natum (lat. antheros) pl. umesto. antiborejski (grč. antf. antias krajnik) med. anteriores) pl. antestat (lat. fil. boreios severni) okrenut prema severu. antiasteničan (grč. phylatto čuvam. entari. anti. prethoñenje. prioritet. antestacija (lat. antiabolicionist(a) (grč. pozivanje za svedoka. pretpostavljati. anti i lat. anterioritas) prethod-nost. lat. antiaditis (grč. anterotična sredstva ned. prethodnost. anthera) bat. U antibioti-ke spadaju. bat. davanje prvenstva. antf. antecedere) prethoditi. antimaterija (grč. antestirati (lat. antepenultima) gram. antiartritičan (grč. dopretposlednji slog neke reči. protivnik upotrebe stranih reči. sredstva protiv spolnih. antianeksionist(a) (grč. barbaros negrčki. zapaljenje krajnika. veneričnih bolesti. neprijatelj aristokra-tije. antiastmatičan. a-. antestatio) prav. ante Christum natum) pre Hristova roñenja. diaphoros različit) protivnik moralne ravnodušnosti. antheros) bog. iza. a atomski omotač od pozitivnih elektrona (pozitrona).anteokupacija anteokupacija (Lat. materia) sup-stanca sačinjena od atoma i molekula u kojima su sastavne čestice — antičesti-ce. dati (ili: davati) prvenstvo. arap. subjekt — predikat. 53 antivenerea antecesor (lat. bfos život) supstanca biološkog porekla koja sprečava razvijanje nekih klica i ubija ih. stanovnici pod istim podnevkom i na istom odstojanju od polutara.: posteriores. ant-erotikćs) pl. lat. čistunac u pogledu jezika. aristokratos) protivnik plemstva. antf. prethodni slog. antecedentia) pl. anti. anteoccupatio) rat. antecedirati (lat. antepenultima (lat.

antiquus stari) kultura i filozofija klasične starine. anti. epilepsfa) pl. anti. antikvaran (lat. diabaino prolazim) med. kupac i prodavac starina. lat. antidizenterika (grč. antiquarius) istraživalac i proučavalac starina. anti. nagrada. antigorit (po nalazištu Antigori u Italiji) mat. stara ili zastarela ureñenja i sl. antikatoda (grč. antiqua) staro pismo. antikvus (lat. poznavalac starina i starih spomenika. eu. truo) med. antiseptikum. dysenterikos srdoboljan) pl. antidemokratski (grč.54 avtigal (grč. demokratikos) koji je protiv vladavine naroda. antikahektičan (grč. anti. antidinastičan (grč. odbaciti. med. antiquarius) prodavnica polovnih knjiga i retkih umetničkih predmeta. sredstva protiv bolesti raka. up. dobro thana-tos smrt) protivnik eutanazista. zakon. med. med. anti. anti. emeo) med. dolor bol) med. fig.). epilepsija. anti. stari vek. doron dar) uzdarje. antiquitas) starina. ne vodeći računa o mentalnim. starinski. vrtlog. antiepileptika (grč. antikvizirati (lat. v. anti. pr. jezičko ostvarenje. up. protivtužba. anti. podražavati ukus starih. protivotrov. diegeza. antidaktilos (grč. starinar. katarroos stakanje) pl. anti. . antikatolički (grč. lekovi koji služe protiv proliva. odnosno zastarele stvari ili ustanove. lat. zyme kiselo testo. antikvarnica (lat. pravac koji polazi od date reči. antidinika (grč. drama) koji je u suprotnosti sa dramskim zakonima i pravilima. antikataralije (grč. polovan. upotrebljavao antikvarijat (lat. antiquus stari) trgovina starim knjigama. anti. daktylos prst) četr. antimentalizam (fr. lat. anti. u grčkoj pravoslavno] crkvi: deljenje vernima posvećenog hleba (nafore) koji je preostao posle obavljenog priče šćivanja. predmet stare umetnosti. protivsred-stvo. med. antikvitet (lat. koji služi kao lek protiv razje-danja kostiju. datum) v. Grka i Rimljana. antidijabetikum (grč. anti. platinski lim kod Rendgenovog aparata. avtigen (grč. anti. anti. sapseg rak) pl. anti. antikvirati (lat. npr. up. anti-kategoreo) prav. lek protiv čega. starodrevnost. anti. proglasiti nešto zastarelim. koji je namešten u cevi i na koji padaju katodni zraci. antiquus) ugledati se na stare. antički. sredstva protiv kašlja. umnim procesima koji prate jezičku realizaciju. antiquus) stari. dogañaj ili stvar posmatrana s protivničke strane. neprijatelj Francuza (jezika. sredstvo koje sprečava vrenje. starovremenski. anti. politike itd. antidoron (grč. antikankroza (grč. antidiegeza (grč. antikariozan (grč. lek protiv šećerne bolesti. inoculare kalemiti) protivnik kalemljenja. gćnos roñenje) naziv za sve supstance koje unesene u telo čoveka ili životinje izazivaju obrazovanje protivmaterija. antidotarij(um) (grč. antiemetičan (grč. antizimotikum (grč. sredstvo protiv povraćanja. antidolorozum (grč. antiinokulist(a) (grč. anti dynastes vladar. incrustare dobiti koru) aparat koji čuva parni kazan od hvatanja kamenog taloga i krečne naslage. antidramatičan (grč. starinski. raditi prema antičkim uzorima. umetnička retkost. eksis svojstvo. sredstva protiv nesvestice. diexeimi prikazivati. kulture. antikvar (lat. anapest. umetnost i va-spitni ideal starih klasičnih naroda. antidoton) ned. lat. lat. sredstva protiv padavice. kupac i prodavac starih i upotrebljenih knjiga. antiinkrustator (grč. pelco-vanja. proglasiti za zastarelo. katholikos) koji je protiv katoličke vere. lat. anti. stari svet. latini-ca. fig. prikazivanje nekog dogañaja ili stvari od strane protivnika. okretanje) pl. vrsta tamnozelenog serpentina. antikva (lat. dine. farmakopeja. antimentalisme) lingv. emćo) koji suzbija nagon za povraćanjem. kvasac) hem. anti. antidinična sredstva. anti. antiquare) zastareti. antidoton protivsred-stvo) knjiga o lekovima. kakos rñav. antidatirati (grč. stare. antikategorija (grč. cariosus kvaran. anti. kathodos put na niže) fiz. antiemetika (grč. antikvus antieutanazist(a) (grč. stanje) med. antiquarius) stari. lat. čime se dobivaju snažnija dejstva. protiv demokra tije. utuk. antidoton (grč. angina (lat. emeo povraćam) pl. uspravna latinska slova (supr. anti. sredstva protiv povraćanja. med. med. diabetes šećerna bolest. anteme-tika. Gallus) protivnik. anti. anti. vlastodržac) neprijateljski raspoložen prema vladajućem domu. koji služi kao sredstvo za popravku rñavih sokova što izazivaju slabljenje. sredstvo. antiepileptičan. antiemetici (grč. ante-datirati. anti. nastaje metamorfozom ampfibola. izneti) ret. kurziv). tip. kod nas ga ima u Fruškoj gori. sredstvo protiv bola.

anti. ne vodeći računa o umnim (mentalnim) procesima vezanim s primenom jezika. nlat. antikonvulzivan (grč. med. antikosmetičan (grč. antilogia) protivrečnost. anti. antikritika (grč. anti. constitutio) protivnik ustava. postupnost u izrazu) ret. pobijanje. anti. jezgro atoma antimaterije sastavljeno je od antineutrona (neutralnih) i anti-protona (negativnih). npr. nenarodni. a padaju u suprotnim pravcima. „cvetno oko" (zbog lepih očiju te životinje). pisma čija se. koji protivreči očekivano] krizi (pojav). protivnarodni. protuslovan. krino) koji odgovara na kritiku. metalepsis zamenjivanje. kolike trbobolja) pl med. antimetateza (grč. odbrana. anti. prelaženje od jače predstave na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi. fr. upotreba osobnog imena mesto vrste. anti. anti. militarisme) protivnost militarizmu. ukočenje) pl. npr. prigovor. antimovid (lat. med. anti. ned. anti. antikonstitucionalan (grč. anti.-. metal srebrnobele boje. anti. npr. mos.75. u kolibi. narke ukočenost. metatithemi premestiti) retorska figura koja se sastoji u tome da se iste reči ponavljaju i u drugom delu rečenice. anti. žida u stadima po toplijim kopnima. zamenjivanje jednog dela govora drugim. anti-metabole) retorska figura koja se sastoji u tome što se izrazi koji su bili u prvom delu rečenice pojavljuju i u drugom. umesto interesa na dug. ali drugim redom. antikolika (grč. redni broj 51. suar. med. antinarkotika (grč. anti. antimoralan (grč. kristalan i veoma krt tako da se može stucati u prah.: „Jedemo da živimo. antikonstitucionist(a) (grč. klimax stepenice. antikontagioza (grč. antimonarhičan (grč. antilogičan (grč.: „Ako smo veliki.: „Otkrovenje Jovanovo". meros deo) ret.antiklimaks 55 antinomazija antiklimaks (grč. lat. anti. razmena) ret. odbrana pred sudom. dopunski ugovor o zalozi po kome založim poverilac. antimelanholičan (grč. „Demosten" mesto „govornik". moralis) koji je u opreci sa moralom. u padati. a ne živi da jedeš. ograničenje predmeta lingvistike na ono što je neposredno dato u govoru. anti. anti. antikreza (grč. anti. mentalizam) lingv. supr. monarhia) koji je protiv monarhijskog oblika vladavine. anti. delovi Sv. atomska masa 121. pozitivizam u lingvistici. anthćlops) 3007. i koje sve ljudske postupke jednako procenjuje „s onu stranu dobra i zla". antologija (grč.: „Jedi da živiš. znak Sb (stibium). antikonvulzivan (grč. antilogikćs) nedosledan. melancholikćs) koji razbija tugu. lekovi protiv trbobol>e. antilemičan (grč. anti. anti. a omotač od pozi-tivnih elektrona (pozitrona). krino sudim) odgovor na kritiku. antimentalizam (grč. protiv obamrlosti. na prestolu. ali u protivnom smislu. lethargfa dremež-nica. položaj slojeva koji su naslonjeni jedni na druge tako da grade hrbat ili sleme. antimetalepsija. anti. anti. homolotumena. nationalis). antimetalepsija (grč. veliki smo svuda. antikritičan (grč. odgovor na napade. lat. kosmeo ukrasim) koji uništava (ili: narušava) lepotu.. krino) pisac odgovora na kritiku. koji služi protiv trzaja i grčeva. antimon (nlat. ima pravo da se služi i koristi založenim predmetom. antimetabola. antilisa (grč. anti. loimos kuga) med. materia) sup-stanca sačinjena od atoma i molekula u kojima su sastavne čestice — antičesti-ce. klinč naginjem se. koji služi protiv obuzetosti dubokim snom. povijam) pl. bolest spavanja) med. antilopa (grč. nlat. sinklinala. anti. anti. sul-fid antimona. antikritičar (grč. anti. lat. antiletargičan (grč. lyssa pseće besnilo) pl. spuštam se) kol. antimaterija (grč. antimerija (grč. anti. antimonium) hem. anti. protivan moralu. onoma ime) zamenjivanje imena. antilego protivim se. consti-tutio ustav) protivustavan. anti. protivkritika. tj. antiiefritika (grč. napad itd. važna njegova ruda. učenje koje ne priznaje nikakvu razliku izmeñu dobra i zla." antiklinala (grč. sredstva. elemenat. sredstva za predohranu od zaraznih bolesti. protivkužni. pisac odbrane od napada. kresis mešanje) prav. npr. u Evropi od ove vrste postoji samo gazele." antimilitarizam (grč. zaravan) pl. sa logikom. convulsivus koji služi kao predohrana od zaraze. a ne živimo da jedemo". u laboratoriji su ostvareni atomi antivodonika i antilitijuma. antimonium) mineral. convulsivus grčevit) med. lat. veoma rasprostranjena vrsta rogatih sisara. med. koji razvedrava raspoloženje. moriš običaj) fil. antinomazija (grč. sredstva i lekovi protiv bubrežnih bolesti. koji je u protivnosti sa zakonima mišljenja. v. originalnost osporava ili u koju se sumnja. dntinacionalan (grč. antilegomena (grč. koji služi protiv kuge. teol. antimoralizam (grč. sredstva protiv psećeg besnila. lat. anti. antimetabola (grč. lat. . contagiosus prilepčiv. lekovi protiv narkotič-nih trovanja. koji sprečava nastup krize (uticaj). nephrćs bubreg) pl. pokret protiv rata i pripremanje za rat. lat. npr.

patriotes) neprijatelj domovine. spolna ljubav. nego je i u jednom i u drugom pogledu bezgraničan" (antiteza). koji sprečava truljenje. razumnim pravcem u proučavanju pitanja vere.avtmnomizam 56 antisociJalan antipod (grč. antiskabioza (grč. fil. pr. med. med lekovi protiv vatre. anti. anti-paragraphos) odgovor na kritiku. . anti. anti. antipapizam (grč. antipathikos) koji izaziva neraspoloženje ili odvratnost neprijatan. anti. nesimpatičan. lat. protivnik. antirepublikanski. pyr) ned. Semiti.: simpatija. a i s obzirom na prostor on je ograničen" (teza). sredstvo protiv groznice. parasitos gotovan) pl. anti. peristasis spoljašnje okolnosti) opreka ili suprotnost okolnosti (ili: prilika). nije apsolutni izvor saznanja. nemarenje. groznice. anti. replika. anti. rug) med. koji svojim radom i ponašanjem škodi antmnomizam (grč. psyche duša) fil. i koje smatra da se ne može doći ni do kakvih opštevažećih istina. nlat. antiskepticizam (grč. antiseptičan (grč. suparnik. nagoveštavanje pobijanja nekog tvrñenja. antipleuritika (grč. aspirin. neslaganje sa onim gnoseološkim stanovištem koje sumnja u mogućnost ma kakvog saznanja uopšte. podos noga) čovek koji u odnosu prema nekom drugom predstavlja suštu suprotnost. antipatheia) neraspoloženje prema nekome. anti. protivnožnik. antiparagraf (grč. protivjevrejski pokret. protivnik revolucije. scabies šuga) pl. sepsis) heš. shvatanje da razum. antipirin (grč. antinomija (grč. antirevolucionar (grč. anti. oprečan. teal. ravnokraki trapez. sredstva protiv uzetosti (paralize). osećanje odvratnosti ili nenaklonosti. anti.: „Svet ima svoj početak u vremenu. antiparalelogram (grč. vatre. nenaklonjenost monarhijskom obliku vladavine i kraljevskoj vlasti uopšte. anti. kod Kanta: protivrečnost koja se javlja pri primeni zakona čistog razuma na čulni svet. antipatičan (grč. anti. reuma) med. antipodan (grč. načelno nepriznavana bilo kakvih utvr-ñenih zakona. anti. nerodoljub. lat. para-lyo) pl. tako da obe stranke mogu ga tumačiti u svoju korist) log. pyr vatra) pl. anti. sepsis trulež) med. anti. antirepublikanac (grč. koji služi protiv reumatizma. parallelos. antipatija (grč. septikos) med. shvatanje da razum. geogr. ratio razum) fil. anti. antiplenisti (grč. antipus) sasvim suprotan. anti. antipi-rink dr. koji služi protiv zapaljenja pluća. anti. suprotnost dvaju sudova ili zakona — teze k antiteze — koji se uzajamno isključuju. pus. anti.) antisemitizam pokret kojem je cilj borba protiv učešća Jevreja u privrednom. odnosno čovečje mišljenje. sredstva protiv zapaljenja plućne maramice. aatipneumoničan (grč. antiracionalizam (grč. antisemit neprijatelj Jevreja i njihovog načina rada (up. anti. antiperistaza (grč. fr. med. antirojalizam (grč. antipiretičan (grč. 2. lat. socialis društven) protivan društvenom poretku. antiprotasis protivpred-log) ret. antipiretike (grč. npr. pl. antiparazitika (grč. antipleuritičan. anomizam. ratio razum) fil. anti. rebro) pl. royalisme). antiseptikum (grč. anpšlatonska ljubav čulna. lat. pristalice teorije o praznom prostoru (za razliku od plenista). anti. nomos zakon) 1. antipsihologizam (grč. nemio. plenus pun) fil. neslaganje sa trezvenim. teal. antisepsa (grč. sredstvo koje uništara klice što izazivaju truljenje. lat. pr. gramma) geom. anti. uništavanje truležnih klica hemijskim i fizičkim sredstvima. utuk. stav nekih logičara i gnoseologa protiv primene psihologije u logičkim i saznajnoteorijskim razmišljanjima. sredstva protiv biljnih i životinj-skih parazita koji se nalaze na ljudima i životinjama. „Svet nema ni početka u vremenu niti granica s obzirom na prostor. antireumatičan (grč. anti. koji suzbija vatru. lat. neslaganje sa trezvenim. koji se nalazi na suprotnoj tač-ci prečnika Zemlje. sredstva protiv šuge. protivrečnost. onaj koji živi na suprotnoj tački prečnika Zemlje. med. antinomia protivrečnost zakona sa samim sobom. pneumon pluće) med. res publica) protivnik republikanskog oblika vladavine. antiparalitika (grč. glavobolje. antisocijalan (grč. antiseptika. antiprotaza (grč. anti. nije apsolutni izvor saznanja. •c>JOŽnja protivrečnost izmeñu starozavetskog zakona i hrišćanskog učenja. papa) neprijateljstvo i borba protiv pape. anti. razumnim pravcem u proučavanju pitanja vere. pleuron bok. npr. političkom i duhovnom životu. revolutionarius) pristalica i pobornik antirevo-lucije. antisemit-ski. koje se obično izražava jednim pitanjem. parallelos) dve linije koje sa drugim dvema linijama zakla-paju meñusobno jednake uglove ali suprotnim pravcima. antiparalelan (grč. teal. supr. lat. antipatriot (grč. anti. antiracionalizam (grč. dvoumica) fil. skepsis nedoumica. groznicu. jedna budući spoljašnja a druga unutrašnja. anti. dejstvo dveju suprotnih sila u prirodi. odnosno čovečje mišljenje.

suprotan. anteci. anti. med. koji ublažava zapaljenje ili vatru. anti. anti. flogiston. med. fermentum) med. med. 3. dveju težnji i sl. toksine. elmis elmintos glista) pl. antitireoidin (grč. antithetikos) protivan. / labudovi već bi poletjeli. antifraza (grč. v. lat. protivnik lečenja pu-štanjem krvi. antitypia protivudar. odabrao papa Grgur Veliki. antistrofa (grč. sinteza. spasmos) pl. lekovi protiv zapaljenja. anti. al' su labudovi? / Da je snijeg.: Šta se b'jeli u gori zelenoj? / Al' je snijeg. haima krv. anti. freeze zamrzavati. eng. ali na suprotnim stranama polutara tako da njihove senke u podne padaju na suprotne strane.. ektikos jektičav) pl. antiflogistika (grč. besmislica. antispiritualizam (grč.: „Ide ludo. 2. antifebrilan (grč. antitoksin (grč. odboj) fil. logia. antitipija (grč. lat. prepis. regnymi probijam) med. npr. unio sjedi-njenje) protivnik jedinstva. oprečnost dvaju karaktera. kod Lajbnica: ono usled čega je jedno telo neprobojno za drugo. anti. anti. spectrum avet. u smislu „vrlo ludo". phone glas) logička protivrečnost. lat. antiphoneo odgovaram) zbirka gregorijanskih melodija koje je početkom VII v. stanovnici na istom podnevku. spiritus duh) fil. med. fermenti koji svojim uticajem poništa-vaju dejstvo drugih fermenata. lek koji sadrži sekret šti-taste (tiroidne) žlezde. hemičara Lavoazjea kojom je pobio tzv. antifonarij(um) grč. antiftizika (grč. sredstvo protiv groznice. anti. suprotnost izmeñu značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kon-tradiktorna. med. antispastika (grč. antistrateg (grč. antihelmintika (grč. odricanje duhovnosti i duhovne prirode uopšte = materijalizam. 2. antifermenti (grč. anti. jektike. 4. protivnik ujedinjenja. v. anti. phlogos plamen) 1. spastikos koji vuče. / nego šator age Hasan-age. protivgroznični. sredstva i lekovi koji snižavaju temperaturu. anti. sredstva protiv sušice. anti. phone glas) otpev. up. phrasis govorenje) retorska figura koja se sastoji u tome da se jedna reč upotrebljava u smislu koji je potpuno suprotan njenom osnovnom značenju. antispektrologija (grč. flogističku teoriju o postojanju neke hipotetične materije koja pri sagorevanju tela ne sagoreva. antitermika (grč. anti. hek. lat. slovenska antiteza poetsko nabra-janje više predmeta ili pojmova koji imaju zajedničko svojstvo sa uporećivanim predmetom.U. febris groznica) med. smrzavati) supstance koje se dodaju vodi da bi se sprečilo njeno smrzavanje na niskim temperaturama. up. thermos topao) pl. četvorosložna stopa u koje je prvi i četvrti slog kratak. anti. pr. antiscii (grč. ned. 5. antispastos vući na drugu stranu) metr. (Hasanaginica). febris) farm. pl. tj. up. phlox) pl. loet. eidos izgled) farm. antifon(a) (grč. anti. ili kontrarna. otpev. . antispazmodika (grč. antiflogističan hem. anti. koji je potpuno odgovarao ranijoj strofi. med. a istovremeno smanjuju ili ot-klanjaju bolove. antifrizi (grč. ret. typos) otisak. antiftizičan. anti. sredstva protiv sušice. pr. antistrophe) u drami starih Grka: ples hora. teza. antifebrin (grč. telo koje ima svojstvo da neutrališe odreñene otrove. protivrečne. pričina) naučio pobijanje verovanja u duhove i aveti.: „To bi bilo vrlo pametno". npr. tome sečem) med. tuberkuloze. anti. već bi okopnio. antitetičan (grč. anti. lat. antiflogistika 1. antiflebotomist (grč. geogr. antipirin. anthelmintika. antiunionist(a) (grč. suprotno) 1. antitip (grč. komandant neprijateljske vojske. antiteza (grč. a drugi i treći dug: U ------. antithesis suprotnost. anti. 57 antihemoragičan. služi za lečenje Bazedovljeve bolesti. u transcendentalnoj filozofiji Kantovoj i dijalektici Hege-lovoj: suprotnost prema tezi. antispastika. anti. teorija franc. iskazivanje jedne misli pomoću dva suprotna pojma. phthisis sušica) pl. lekari koji u svima bolestima upotrebljavaju antiflogistička sredstva. oprečna). antispazmodika. koji služi kao lek protiv krvoliptenja. anti. febris) med. koji je u suprotnostima. med. skia senka) pl. phleps žila. zajednice. phlox. antihektičan. otpev koji je odgovor pre toga pevanoj strofi. anti-strategos) zamenik vojskovoñe. antiflogistika. antifonnja (grč. toxikon. lat. otrov) med. ned.antispazmodika ljudskom društvu i nezgodno strči u njemu. antihektika (grč. antifebrilije (grč. ove pesme su izvodili pevači ili narod za vreme mise. anti. trzav) pl. hem. protivotrov. stranica od gume koja se stavlja u uši da bi se onemogućilo dopiranje suviše jakih šumova i buke. antiflogističari (grč. / Nit' je snijeg nit' su labudovi. antihemoragičan (grč. antispast (grč. sredstva koja ublažuju grčeve. thyreos štit. a zatim negiranje tih predmeta ili pojmova. anti. npr. nauka lat. lekovi protiv groznice. anti. v. progovara mudro". takoñe: otpe-vanje. prototip. ljudi sa suprotnim senkama. pristalice antiflogistike.

stablu itd. svojstvo suprotnoga značenja nekoj drugoj reči. sprava za odreñivanje količine ugljenika. anticipando) unapred. lit-hos kamen) pl. sredstva protiv kolere. antraks (grč. anthrax. prostrel. upotreba jednog vremena umesto drugog. anticipare) unapred uzeti (ili: uzimati). antichambre) zadržavati se u predsoblju. sredstva protiv očnih bolesti. levkasta rupa od eksplodirane mine. preduzimati. toile. sredstva protiv bolesnog nagona za spavanjem. cholera bolest sa povraćanjem i žitkom stolicom. osip. samo na suprotnim stranama polutara. reči suprotne po značenju. algos bol) pl. entre nous) meñu nama. zbirka na j lepšega. anthos cvet. kyklos krug. kružno kretanje) meteor. anthologia) branje cveća. ret. hemoroida. antrakolit (grč. cvetno žutilo. sinotši. homonimi. kyanos zatvorenoplav) hem. dobar-rñav. antišambrirati (fr. antonimi. med. oni koji stanuju na istom stepenu geografske širine. up. antotipoliti. pr. sredstva protiv navale krvi. anticipacija (lat. antihreza (grč. antiquus) stari. u obliku predujma. odmor izmeñu činova. sotona. anti. stanka. . antrakometar (grč. antichambre) predsoblje kod kakvog velikog gospodina. inter) meñu. dobiti predstavu ili stvoriti sud o nečemu unapred. preduzeti. up. ophthalmćs oko) pl. antišambr (fr. bezbožan čovek. žuta bojena materija koja se nalazi u cveću. civis grañanin) negrañanski. kol.. anti. krasta. tle) pl. anti. anti. starog kova. antr (fr. starodrevni. antonimi (grč. po starinskom ukusu. zbirka odabranih. predujam na robu. entre. ugovor o zalozi na osnovu koga poverilac ima pravo da upotrebljava u zalogu primljen predmet. crvenu ili ljubičastu boju — cvetovima. lažistina. anti. ksanthos žut) hem. fil. antografija (grč. pre vremena. be-drenica. anthos. plodovima. džonja-ti pred čijim vratima za prijem. besnilo itd. v. hafma. paronimi. antoliti (grč. lithos kamen) min. antički (lat. lat. kotlina. sredstva protiv očnih bolesti. med. anticipatio primanje unapred) uzimanje unapred. hypnos san) pl. naročito na licu. anthos) cvet. fig. grapho pišem) pisanje pomoću cveća. rheo curim) lged. uopšte: zbirka svakog štiva odabranog prema naročitim meri-lima i svrhama. antos (grč. starovremenski. antrakoza (grč. počinka. antorgastična sredstva med. travnjak. anti. antocijanini (grč. prihvatanje nekog suda unapred kao da je istinit. Demostenili Ciceronmesto „veliki besednik". stvaranje suda ili dobivanje predstave o nečemu unapred. slaganje ugljenog praha ili gara u tkiva i zbog toga njihovo crno obojenje. npr. anthos. koji potiče iz starog veka. u. hrćnos vreme) pogreška u računanju vremena.antihemoroidalan antihemoroidalan (grč. anti. anti. antonoar (fr. fig. npr. tvrd-mek i dr. entonnoir) levak. usred. chthon zemlja. anthrax ugalj. čekati prijem. Davežšbacil (Bacillus anthracis) antraksne bolesti one koje se prenose putem posrednog ili neposrednog dodira sa životinjama. liig. anthos cvet. avtiholerika (grč. naročito iz vremena starih Grka i Rimljana. cholas utroba) pl. anthrax. antoilage) fina tkani-na sa čipkama. okamenjeni cvetovi ili otisci cvetova u kamenu. antoalaža (fr. anthos. oputa) lkngv. govorni ukras. ñavo. ned. nepomenik. antonomasia drugi naziv) reg. preduj-miti. antihronizam (grč. antoftalmika (grč. med. entonner. antologija (grč. 58 antr-akt antoksantin (grč. biljni pigmenti koji se nalaze u ćelijskom soku mnogih biljnih ćelija i koji daju plavu. antodoitalgika (grč. npr. izmeñu. anti. vrtača. anthrakćo pretvarati u ugalj) pretvaranje u ugalj. koji služi kao lek protiv šuljeva. med. antonimija (grč. antoftalmika (grč. naziv po tome što se na predelu visokog pritiska javljaju meteorološke pojave suprotne onima na predelu niskog pritiska (ciklonu). cvat. leto-zima. oputa ime) pl. antozoe (grč. privremen prekid u nekom poslu. unapred primiti (ili: primati). antotipoliti (grč. anticipaido (lat. naročito lirskih pesama. antihipnotičan. antihtoni (grč. antr-akt (fr. anti. anticnklon (grč. anthrax ugalj) med. avtihipnotika (grč. anti. metron mera) hem. krečnjak obojen ugljenom. redak. s tim da će se kasnije dokazati. korali. entr'acte) poz. antoliti. v. opasna zarazna bolest koju izaziva tzv. anticipirati (lat. lithos kamen) min. up. antrakonit (grč. u četiri oka. listovima. protivgrañanski. cvetnjak. anticivičan (grč. ned. predujmljivati. anthos cvet. činiti podvorenje starijim i moćnijim od sebe. fig. typos otisak. lat. ned. geol. anti. antrakolit. anti. hresis upotreba) prav. antikrist (grč. živo biće) pl. anticus. zoon životinja. zlič. u poverenju. odmor. odus zub. geogr. antr lu (fr. kol. predeo na kome vlada visok atmosferski pritisak. Ifthos kamen) pl. antonomazija (grč. orgazam. crni prišt. sredstva protiv zubobolje. opisivanje kada se mesto zajedničkog imena u govoru upotrebi vlastito ime. predupreñu-juće postavljanje i obaranje prigovora protivnikovog. starinski. anti Christos) protivnik (ili: neprijatelj) Hrista ili hrišćanstva. zool. ophthalmos oko) pl.

glotta jezik) životinja sa jezikom sličnim jeziku čoveka. odstojanje izmeñu stubova. upotrebljava se za spravljanje alizarina i drugih bojenih materija. antrpilastr. antropozoik (grč.: teosebija. anthropos. upadanje jednog glasa. antropomantija (grč. antropografija (grč. lat. entrecolonne) apx. anthropos. anthropos. uticaja okoline. psihologije. anthropos) predmetak u složenicama sa značenjem: čovek. morphe oblik) kamen sličan čoveku ili nekom delu njegovog tela. i koje ga shvataju kao smišljen krajnji cilj organskog stvaranja. gnostes poznavalac) poznavalac ljudi. pristup. antracen (grč. uvozna carina. saobraćajne. ulazna soba. antropo. sophla mudrost) fil. nastavak ites) min. antropozojski period. shvatanje da je čovek biće slično bogu. antropometrija (grč. anthropos. graphia) opis (ili: ispisivanje) čoveka. opadanja itd. anthropos. otprilike jedan milion godina. istorijskog i sociološkog. antropinski (grč. ukrpgganja. pojava glumca na pozornici. antropogenija (grč. antropomorf (grč. anthropos. papagaj. genesis) deo antropologije koji proučava razvoj ljudskog tela. manteia proricanje) proricanje (ili: gatanje) po čovečjoj utrobi. majmun sličan čoveku. logia nauka) deo antropologije koji se bavi životnim izražajima čovečanstva i njihovim zakonima proučavajući pitanje nasleña. nauka o merenju čoveka. meso izmeñu dva rebra (kod stoke). zoon životinja) geol. želja. anthropos. pod antr. po traje još i sad. psihološkog i filozofskog. antricid (grč.(grč. muški gamet kod biljaka. težnji i ideala. antropareskija (grč. shvatanje po kojem je religija rezultat čovečjih nazora. 1. entree) ulazak. očoveča-vanje. poznavanje čoveka. trgovačke i politička geografije. ulaz. anthropos. avtr nu (fr. ulaznina. antropogenija.) vot. latreia služba) obožavanje čoveka. koji se dobiva iz katrana kamenog uglja. arheološkog i dr. komad kojim počinje opera ili koncert. a duh zakonu reinkarnacije. anthrax ugalj. plo-ñenja. period u istoriji Zemlje u čijem se početku javlja čovek. antropoidan (grč. anthropos. „prosvetljenje" i „posvećenje". logismos) fil. anthropos. anthropos. antropozofija (grč. antrkot (entrecote) kup. pogled na svet i život koji u pitanju o položaju čoveka u prirodi stoji na gledištu da je „čovek mera svih stvari". ulazni-ca. entre nous) v. anthropos. ulazna cena. dobom kada čovečji govor počinje da se razvija. telo je podložno zakonu nasleña. anthrax ugalj) hen. anthrax. logia) nauka koja proučava čoveka na osnovu anatomije. muz. occidere ubiti) lek protiv ujeda ce-ce muve. Put ka tim višim svetovima ima tri stepena: „priprema". koji se tiče ljudi. oppggi naziv za sve one predstave koje stavljaju čoveka prema celoj ostaloj prirodi. antre (fr. duša sudbini koju sama stvara. kao podvrste su: istorijska. antrkolon (fr. oblik) čovekolik. ulaženje. tj. anthropinos) čovečji. S14N10. anthropos. iatros lekar) nauka o lečenju ljudi. antropolog (grč. antropolatrija (grč. počinje sa diluvijalnim periodom. anthropos. prostor izmeñu dva stuba. shvatanje da je saznanje (i oblici u kojima se ono javlja) uslovljeno čovečjem prirodom. anthropos. antropozojski period geol. anthropos. eidos vid. fiziologije. predvorje. antracit (grč. antropogeneza (grč. gone rañanje) nauka o postanku čoveka. najstariji fosilni ugalj. anthropos. razmak. a koje hoće da „duhovnim očima gleda" i neposredno opaža i opšti sa „višim svetovima". avtreozoid (grč. antropologizam (grč. anthropos. geogra-phia) deo geografije koji ispituje koliko prirodni položaj zemljišta na kome ljudi žive utiče na obrazovanje ljudske zajednice. istorije. antropologija (grč. filozofije. i koliko je čovek uopšte kadar da izvestan prostor tako preobrazi da bi mu mogao biti od koristi. npr. anthropos. sličan čoveku (o majmunima). supr. krmenadla. anthropos. nauka o čovečjem telu. antropijatrika (grč. antropometar (grč. arheologije i nauke o jeziku. Ićgos) naučnik koji proučava čoveka sa gledišta anatom-skog i fiziološkog. složen ugljenički vodonik. antropobiologija (grč. najbolja vrsta uglja. bios život. množenja. prvo jelo pri obedima. naročito svečanim. anthropos. antropognost (grč. gnosis poznavanje) nauka o poznavanju čoveka. učenje koje je osnovao Rudolf Štajier. metron) merenje čovečjeg tela. anthropareskeia) želja ili slabost nekoga da se dopada ljudima. antropizam (grč.antracen 59 antropomorf antropoglot (grč. anthropos) fil. o odnosima izmeñu čovečjih udova. zemaljski. socio-logije. antropognozija (grč. predjele. pri-vredna. predsoblje. metron mera) sprava za merenje visine čoveka. 2. uvod. antropogsografija (grč. antropogonija (grč. . njihovoj razvijenosti i drugim osobinama. antropogenetika v. genesis) nauka o postanku i razvitku čoveka i ljudskih vrsta. kulturne.

zamišljati i predstavljati boga kao čoveka. phone glas) nauka o ljudskim glasovima. shvatanje i tumačenje stvari i prirode u odnosu na čoveka. an-tu-ka (fr. logia nauka) naučna disciplina koja proučava veze izmeñu čoveka i pećine. po Kantu: zakonodavni razum čovekov. anthropophagia) ljudožderstvo. antropohorija (grč. lopta) deo životnog prostora koji je pod uticajem čoveka. istoria) nauka o razvitku ljudskog roda. plastike) slikanje (ili: vajanje) čoveka. antropoplastika (grč. antrpa (fr. razuñivanje. a pod uslovima koje zakon odreñuje (roba. antropotomija (grč. interpositus metanje izmeñu. rañanje) biol. ples: figura u igranju kada se jedna noga stavi na mesto druge. lat. thysia žrtva) prinošenje ljudi na žrtvu. anthropos. lat. anthropos. entrepas) poluravan. up. anthropos.antropomorfan 60 an-tu-ka antropotizija (grč. antropomorfologija (grč. anthropos. kratak članak. odstojanje izmeñu dva stuba . smatranje onoga što je čovečje božanskim. antropofag (grč. skopeo posmatram) veština da se po crtama lica zaključi o umnim i karakternim osobinama čoveka. antroponimija (grč. entrefins) pl. a ova se pruži napred. razmak izmeñu stubova. da misli. fizičke pojave. religiozno antropomorfizam smatra da je bog sličan čoveku. koji ima čovečji oblik. anthropos. antropopatija (grč. anthropos. rezanje čovečjeg tela u cilju naučnog ispitivanja. pridržavajući se pritom propisa koji se odnose na svaku od tih radnji. počovečavati. dvornica slave. deliti. antropopatizam (grč. tj. logfa) nauka o sastavu i osobinama čovečjeg tela. stovarište. theos bog) obogočovečenje. — an antrpo (fr. anthropos. phćbos strah) strah (ili: zaziranje) od ljudi. talile. skladište. anthropos. tome sečenje) med. anthropos. en entrepot) necarinjen. rañanje čoveka. obično zvanično. antrkolon. kanibalizam. antropomorfozirati (grč. entrepot. antrfen (fr. phytefa sañenje. morphe uobličavam) počovečiti. nauka o zakonima koji vladaju u čovečjem životu. biološki život. hod konja. therapeyo lečim) nauka o lečenju čoveka i o negovanju čovečjeg zdravlja. antrpo (fr. onoma ime) lingv. i odatle uvoziti. saopštenje vlade. antropospeleologija (grč. anthropos. fiziognomika. morphe oblik) fil. slabostima i dr. antropocentrizam (grč. tkanine osrednje finoće i kakvoće. intrecciato salto) umetnički skok u plesu. antropohistorija (grč. en tout čas) amrel srednje veličine koji može poslužiti i kao ki- antropomorfan (grč. antropofagija (grč. anthropos. anthropos. istorija čovečanstva.) upotrebljava pojmove uzajmljene od prirode ili ponašanja čoveka. sphaira kugla. u bačen u redakcijski deo lista. choreo pasprostirem se) zool. vest ili saopštenje koje treba pročitati izmeñu redaka. ital. anthropos. logfa) nauka o oblicima čovečjeg tela. antropospeleologija je nauka o pećinskom čoveku. tj. antroposfera (grč. chemeia) nauka o materijama koje sačinjavaju čovečje telo. antrtaj (fr. rasprostiranje plodova i semena od strane čoveka. antropopeja (grč. svako rasuñivanje ili svako učenje koje radi objašnjenja onoga što nije čovek (npr. anthropos. shvatanje da je bog biće koje ima sve ljudske osobine. v. entrechat. entretaille) u bakrorezu: fini meñuzarez. počovečenje boga. antrfile (fl-entrefilet) nagoveštaj nečega vešto upleten u govor. koja se može razvrstavati. neocarinjen. phagem jesti) onaj koji jede ljudsko meso. anthropos. anthropo-poia) stvaranje čoveka. deo nauke o jeziku koji proučava lična imena. anthropos. antropomorfizam (grč. sanduk) dvorana zaslužnih ljudi. sa ljudskim osobinama. kanibal. popravljati. spe-laion pećina. morphe. antrpilastr (fr. anthropos. nomos zakon) fil. antropomorfoza (grč. umetanje) trg. antropohemija (grč. magacin za smeštaj robe koja dolazi iz inostranstva. dok leži u njemu. antropofobija (grč. sep-trum središte) filozofski pogled na svet koji smatra da je čovek središte sveta i krajnja svrha njegova razvitka. nauka o spolnom životu čoveka. udaranje noge o nogu u skoku pri igranju. antrša (fr. antropopatija. polukas. antropopa tizam. izvoziti ili upućivati. ljudožder. antropomorfizam. u užem smislu. anthropos. oseća i radi kao čovek. antroposomatologija (grč. antropomorfoza. anthropos. koje oseća i »seli isto kao čovek. soma telo. antropoterapija (grč. tj. anthropos. antropofiteja (grč. anthropo-morphos) sličan čoveku. ne plaća carinu). anthropos. anthropopathefa) fil. obožavanje čoveka. anthropos. v. . anthropos. morphe) fil. u antrpo se može smestiti svaka roba kojom se može manipulisati. ponašanje životinja itd. antroposkopija (grč. antropoteizam (grč. vrlinama. theke pričuvi-šte. anthropopatheia) fil. antroponomija (grč. bog. entrepilastre) apx. anthropos. antropofonika (grč. antropoteka (grč.

neodreñen) gram. Anschluss) priključenje. poskuplji-vanje. tučenje topovima uzduž. idi. apage) odlazi. preñašnje svršeno vreme. annulus piscatorius) papin prsten pečatnjak na kojem je predstavljen sv. ushititi. dahtanje. anulus palacii (lat. uračunavanje. mrtva straža. po dužini. s boka. neravan. uračunavati. ukinuti. opovrgnuće. potpun prestanak lučenja mokraće. po-ništavati. hypo-phero snositi) ret. aiulus magikus (lat. anualni (lat. anfan (fr. annunciatio) nagovešta-vanje. anhidričan (grč. annus ecclestiasticus) crkvena godina. anceps (lat. zapaljenje aorte. annulus magicus) čarobni prsten. annus civilis) grañanska godina. annualis) godišnji. obična julijanska godina. annullare) poništiti. izvoñenje i nabrajanje prigovora. godišnji prihod. tj. hydor) bezvodnost. anthipofora (grč. annulus palatii) kraljevski prsten pečatnjak. sumporno-kiseli kreč kome je oduzeta voda. apagoge) log. v. anšerirati (fr. anti. zaplesti nekoga u neko preduzeće. završetak zadnjeg creva. godišnjak. anus civilne (lat. aorist (grč. poskupl>ivati. antihipnotika. annuus godišnji) godišnja otplata duga. med. Š. anurija (grč. ogla-siti nevažećim. opovrgavanje. metr. an-šantiran. jedinjenje kiseonika sa nekim elementom bez vodoni-ka. soli i oksidi. suša. s boka. koji traje godinu dana. kome je oduzeta voda. poskupljenje. naročito Devi Mariji da će roditi sina. ñavolan. pripajanje. nesiguran. od 1. dobrajanje. anfraktuozan (nlat. anulus pi-skatorijus (lat. apanagium) imanje dato na doživotno uživanje. ap. hydor voda) hem. nestašica vode. udevati. pr. ap. npr. apagogičan dokaz indirektan. posredan dokaz. vodonik i postaje kiselinom. anfractuosus) krivudav. aosmičan (grč. annumeratio) pribrajanje. hypnos san) pl. oča-ravati. anus komunis (lat. encherir) trg. hydor voda) hem. sredstva za isterivanje glista. anus kurens (lat. pravo u oči. posredan dokaz. enfiler) udenuta. apanage. en face) spreda. med. upija. zaobilazan. vijugast. annus solaris) sunčana. Petar u ribarskom čamcu. ushićivati. ali koje izloženo vodi apsorbuje. glavna srčana žila. pribrojavati. red soba u jednom pravcu. anfilada (fr. nuditi više. hydor voda) hem. biser. anhidrid (grč. aorte) znat. anti. idros znoj) med. decembra. anus) anat. anhidrit (grč. voj. iskrivudan. enfants perdus) na. anti. kalendar. anhelacija (lat. fig. anulirati (nlat. npr. dati više pri nadmetanju. anthelmintičan. god. anus (lat. anceps) dvostruk. prisajedinjenje Austrije hitle-rovskoj Nemačkoj 1938. ap. opovrgavati. anthiperidrotikon (grč. uron mokraća) med. čisti se! apagoga (grč. anšlus (nem. opovrći. dvostran. anumerirati (lat. kolebljiv. annullatio) poništenje. anulus (lat. helmintos glista) pl. nesta-ško. apage! (grč. anuitet (nlat. appšpegage) pribrojiti. zapodenuti razgovor. annus intercalaris) prestupna godina. anšer (fr. annus) godina. anus interkalaris (lat. anumeracija (lat. slobodan od vode. spa-janje. nlat. bolja ponuda na javnoj prodaji. npr. pol. oči u oči. anšantirati (fr. objavljivanje. enfant) dete. osme miris) bezmirisan. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu. ap. yper nad. aorta (grč. opčiniti. ubrajati. aorte med. anfilirati (lat. ukidati. ap-ago odvesti. a-oristos neograničen. fr. aortitis (grč. voj. Blagovesti. anulacija (nlat. anuarij(um) (lat. vojnici koji se sami jave da izvrše neko opasno delo. nanizati. annuarium) letopis. annus communis) prosta. anthipnotika (grč. teško udisanje vazduha. annulus) prsten. nizati. apanaža (fr. anhelatio) kratko. zadihanost. oznaka za kvantitet jednog sloga koji može biti dug ili kratak. čovek koji se može upotrebiti za svaki posao. otići. kroz čmar. januara do 31. dvosmislen. filum konac. da bi se posle jedan po jedan pobijali. per anum) med. tući topovima po dužini. koji se dogaña svake godine. neprestupna godina. enchanter) očarati. an fas (fr. u opasnost. podizanje cene. godišnja renta. anuncijacija (lat. ap. vragolan. ribarski prsten. zadiviti. prisajedinjenje. anus solaris (lat. napraviti ćupriju (u trik-traku). anus eklezijastikus (lat. godi- šobran i kao suncobran. annuitas. žila srčanica. prošlo trenutno vreme. amrel za svako vreme. a. s lica. pr. anidrija. iznad. onaj koji dokazuje tačnost jednog tvrñenja pokazivanjem nemogućnosti ili pogrešnosti tvrñenja koje ga odriče. lat. anfan perdi (fr. dobrojiti. anthelmintika (grč. ukinuće. anti. per anum (lat. enchere) trg. pridruženje. poništavanje. annus currens) tekuća godina. uništiti. najvažnije arterijsko stablo od koga potiču sve arterije u čovečjem telu. uništavati. helmins. oglašavanje nevažećim. opčišavati. zadivljavati.anthelmintika 61 apanaža govoriti zbog toga što hoće da oda. anus (lat. anhidrija (grč. preko. enfilade) dug red. godišnji dohodak. džombast. enfant terrible) brbljivo dete pred kojim se ne sme svašta . podizati cenu. čmar. anfan teribl(fr. dobrojavati.

apeiros neograničen. strasno. neprihvatljiv priziv. tvrdine 4 po Mosovoj lestvici. 62 apelacio frivola apedeuzija (grč. neobrazovanost. jasan. apanthropia zaziranje od ljudi) nečovečnost. appellatio frivola) prav. aparatorij(um) (nlat. apatetikos prevaran. apparatus) svi aparati jednog tehničkog preduzeća. neznanje usled slabog školovanja. svirepost. antropofobija. appellatio inadmissibilis) prav. apart naročit. apantesis) odgovor. lice protiv koga ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu. apeiros neiskusan. apanažirati (fr. apanager) dati kome imanje na doživotno uživanje. appellatus) prav. nepromišljen priziv. apartheid (eng. znak. rod. koja su potrebna za neki posao ili neku službu. . poznavanje. mlitavost pokreta sa težnjom nekretanju. lažljiv) lažljiv. početak. zajedničko ime. bioskopa. aparat (lat. beskrajan) fol. nesvakidašnji. vidan. dražestan. apedeuzija. apelat (lat. a-. apatetičan (grč. ravnodupšost.apanažirati šnja plata bližih vladaočevih roñaka (dece. sva mehanička postrojenja (npr. ravnodušan. posle nižih. pozivanje. apeiron (grč. zločinac. privid-nost. appellatio deserta) prav. apelatorija (lat. zaključak. usiljena težnja za lepim i kitnjastim izražavanjem. appellativus) gram. apatije (grč. apart odvojeno. paideytikos vaspitni. apatheia) neosetljivost. znak za dužinu ili naglašavale nad samoglasni-kom. apantropija (grč. pozivanje na viši sud. ceo pribor. mač. appellatio) viši sud (izmeñu prvostepenog i hasacionog suda). prepušten. geom. tj. stan sa više odeljenja. odrediti stalan godišnji prihod. appel) poziv. odvratnost meñu ljudima. dopustljiv i prihvatljiv priziv. apasionato (ital. nedostatak ukusa. kalćn lepo) nepoznavanje lepote. apelant (lat. apatit (grč. appellare. pobijanje. izgled. appellatio admissibilis) prav. reč koja označava rod ili vrstu. astr. apatičan (grč. neosnovan priziv. apaideysia) nevaspitanost. životinja. neupućenost u ono što je lepo. appassionato) kuz. appartement) stan. kalcijev fosfat s fluorom. kratak i oštar udar napred isturenom nogom. gran. npr. zbor. apedeugizam. apelativ (lat. odgojim) v. oruñe) sprava. apanteza (grč. izdvojeno. spoljašnjost. nomen appellativum) gran. za-pleten.). apaš (fr. pomoćna sredstva i dr. odgojni) neobrazovan. apedeutičan (grč. beznačajan i ništavan priziv. spoljašnji izgled neke robe. neke radionice. apelacio dezerta (lat. apatrid (grč. lažan. priziv višem sudu. ljubičaste ili zelenkaste. pri Zemljinom obrtanju. pun draži. vrstu. neškolovan. nemarnost.). stanje u kome kod čoveka ništa ne može izazvati ni radost ni žalost (u normalnim prilikama obično nastupa usled za-morenosti mozga). paideyo vaspitavam. odeljenje. verovatnoće. areh vrh. apelacija (lat. trg. ret. očigledan. aparentan (lat. priziv koji se može dopustiti i prihvatiti. voj. stroj. arasće) velegradski razbojnik. a-. apparatus sprema. žalba višoj vlasti. zamršen. apel (fr. zadocneo priziv. zaziranje (ili: strah) od ljudi. apelacio admisibilis (lat. nevaspitan. veoma rasprostrt. odstojanje.: antiapeks.: drvo. lat. obezbeñen prihod. jedinstven) naročit. up. neobičan. appellatio temera-ria) prav. sprava i sl. apelacio inadmisibilis (lat. supr. poslušnost kod pasa. utrnu-lost osećanja. boje sive. appelare) viši. naprava. braće). koji označava zajedničko ime. apelacio temerarija (lat. npr. kazivanje. sva oruña. soba. doziv. ne odaziva se na poziv gospodara. odvraćanje. višim sudovima i traži njihovu pomoć. apeks (lat. očevidan. apatao zavodim) št. lopov. apedeutizam (grč. tačka neba u pravcu koje se vrši neko kretanje. prav. aparatura (lat. npr. godišnji prihod. npr. vrh kupe. apparatorium) odeljenje (ili: orman) za smeštaj oruña. šiljak) kupasta kapa starorimskih sveštenika. podeljeno) naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koju na najbezobzirniji način praktikuje Južnoafrička Republika odričući svako političko pravo svojim podanicima crne kože. prividan (npr. prauzrok iz koga su sve stvari izašle i u koji se ponovo vraćaju (ovaj pojam uveo Anaksimander). apelativan (lat. a-. prevaran. pozorišta i dr. prizivni sud za crkvene sporove. apeirokalija (grč. apeks Sunčanog sistema tačka ka kojoj se kreće Sunce sa svojim pratiocima (planetama). sa puno osećanja. appellans) prav. otimač. patria domovina) lice koje nema državljanstva. onaj koji se u pravnim ili sudskim poslovima obraća. apatao. taj pas nema apela. apparens) vidljiv. veličina i sl. nedopustljiv priziv. apelacio frivola (lat. nemaran. apartan (fr. aparencija (lat. imenovanje. utrnulih osećanja. apparentia) privid. čovek. apathes) neosetljiv. apartman (fr.

primamljiv. kada se bol prouzrokovan tim padom oseti na suprotnoj strani. perfodos) fiz. appellare) moliti koga za pomoć. irreg gornji. apetalan (grč. aplaudira™ (lat. apikultura (lat. ap-echema) odjek. a-. sveti bik. aplanirati (fr. uložiti (ili: ulagati) priziv. tečan. appetere. slobodan od njihanja. appetentia) čežnja. zapaljenje crvolikog produžetka na donjem delu slepog creva. planao lutam) fotografski objektiv. žudnja. stanje bez groznice. a ne one koje počivaju na asocijacijama. koji izaziva želju za jelom. slabo varenje u organizam unete hrane. neprobavljiv. sklonost. podozrevanje. aperitivan (lat. aperire otvoriti) med. apireksija (grč. bez visoke temperature. jasno shvatanje predmeta pomoću akata pažnje. a-. tvorenje) anat. drugo. koji se ne klati oko svoga ravnotežnog položaja. osećanje gladi. pl. a-. pozivati se na nešto. aplanat (grč. sažetak. apendikularije (lat. beskrunični. aperire otvoriti. stanje bolesnikom izmeñu napada povratnih groznica. otvor npr. koji nema iskustva. crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poštovali kao božanstvo. ad-percipere) zapaziti. obraćati se (ili: obratiti se) prizivom višem sudu. appendix) dodatak. apices juriš) pl. primiti nešto sa bučnim odobravanjem. da se jede. a-. aperijens. apurement) trg. shvatanje. apijarij(um) (lat. cultura gajenje) pčelarstvo. uložiti (ili: ulagati) protest. aperitivus) v. živo odobravati. apertura) anat. med. više veze duševnog života. neiskusan. alelovati (lat. ad-perceptio) fil. aperiens) koji otvara volju za jelom.ne. areh. sredstvo za čišćenje. a-. težnja. aperientia) pl. uobličenje. bujica praznih reči.. appellare) v. aperantologija (grč. med. apeiria) neiskusnost. apercepcija (lat. apetencija (lat. želja. aperijens (lat. aperijentan (lat. aperiodičan (grč. aperkat (ept. apirija (grč. žudnja za nečim. nezapaljiv. u boksu: udarac pesnicom tako da je onaj deo ruke gde je šaka okrenut prema sopstvenom licu i ruka ima zamah odozdo na gore. apeiros. koji nema sferne aberacije. peira iskustvo) 2. nagon. naročito: crvoliki produžetak na donjem delu slepog creva. zapažati. a-. a-. volja za jelom. apendiks (lat. apeptičan (grč. težnja za čim. aplanir) poravnati. pohotan. Alis mit. aplazija (grč. apendicit (lat. apetit (lat. aperitiv (nlat. rug) med. pljeskati u znak odobravanja. apercipirati (lat. apertura (lat. opt. nlat. rug vatra) 1. a-peptos nevaren) nesvar-ljiv. pravničke dosetljivosti. apiretičan (grč. apices juris (lat. aplanatičan (grč. linkejoskop. načelo na kojem počivaju druge. odnosno mi-šljenja. aperfu kratak pregled. otvor (izdubenog ogledala. požuda. tj. . appetitus) prohtev za jelom. apiričan (grč. apis pčela. bez groznice. aperijentan. apis (lat. plašiš obrazovanje. appetitlich) ukusan. apireničan (grč. sladak. apistia) neverovanje. simbol zemljoradnje. apetitivan (nlat. uvideti. rakija ili drugo piće kao sredstvo za otvaranje apetita. a-. na prečaga. crvuljka (pogrešno se kaže: zapaljenje slepog creva). nem. apiarium) pčelanik. dovesti u red. apepsija (grč. koji nema koštice (o plodu). prohtev. v. bez lišća. koji su bez latica. apehema (grč. suština. saznaje i tumači. apirman (fr. po Vuntu: prvo akt ili proces kojim se psihički sadržaji dovode do jasnog shvatanja. rug vatra) med. prilog knjizi ili delu. pčela. vetrilima (dijafragma) za prolaz jednjaka itd. proveravanje računa. overavanje. aplanazi-ja: nemanje (ili: nepostojanje) sferne aberacije. rugep kopggica) bog. koji pati od slabog varenja želuca. apis) zool. bez. a-pyros. otkloniti smetnje. a-petalos) bog. izdužen produžetak sa površine nekog organa. aperijencije (lat. konstruisan 1866. siguran od vatre. planao) opt. čut udarac) sp. zaključak. pčelinjak. pomoću kojih se jedan predmet shvata.apelirati 63 aplaudira™ apelirati (lat. apistija (grč. aperijencije. apeticija (lat. apiričan (grč. a. dopuna. appetitivus) željan. appendicula mali pri-vezak) pl. kao složene sočivo. apetitlih (lat. apelirati. suprotno dejstvo pada. zool. naklonost. ješnost. alat. za-pažanje. crvuljak. appetitio) težnja za čim. nevičan. mali prozirni morski pla-štaši sa repom za veslanje. sumnja. aperantologia) preterana brbljivost. požu-dan. bez (sferne) aberacije. a-. jasno shvatiti. odnosno mišljenja. zagladiti. applaudere) tapšati. varenje) med. pepsis probava. apersi (fr. zaklona na optičkim aparati-ma). appendix) ned. sa- držaj jedne predstave jasno shvatiti i tim je staviti na pravo mesto u svesti. aperitivan. čiji cvetovi nemaju kruničnih listića. suprotna pukotina na povreñenoj kosti (kontrafi-sura). nemanje ili nedovoljna razvijenost jednog organa ili više njih. loša probava. da ga (ili: je) pojedeš. kratko i pregledno izlaganje. oni akti parenje. aperitivum) sredstvo koje izaziva volju za jelom. letimičan pregled.

oba izraza su iz astronomije Ptolomeja. izlaganje. aplikant (lat. aplicirati (lat. aplikacija (lat. pojava opažena kod naj-nižih jednoćelijskih životinja. supr. applicabilis) primenljiv. kada se još smatralo da je Zemlja središte. apokaliptika (grč. bezuslovan. arb) predmetak u složenicama sa značenjem: od. npr. drugi. nedisanje. apodikti-čan. tj. apo. ucrtati. dokazivanje. predudar. apoen (fr. a ne Sunce (up. tajanstven. primenjivanje. apodiksis (grč. pus. plaćati. appositivus) gran. za razliku od prvog dela (protaze). papirna novčanica kao sredstvo plaćanja u platnom prometu. pohvala. modalitet. mat. tačka na putanji jednoga od Jupiterovih pratilaca u kojoj je on najudaljeniji od planete. apodeiktikos) koji dokazuje. sitan novac za potkusurivanje. tvoj mlañi brat. jezicima izvedeni glagol koji glagolskoj radnji daje značenje naklonosti prema nekome (objektu). a-. primeniti. sravniti račun sa trgovačkim knjigama. applicare) namestiti. 1—8): kuga. apokaliptični broj mistični broj h?5 — 666 u Apokalipsi (13. prilepiti. u nekim kavkaskim. jedan od najdragocenijih dokumenata i izvora za istoriju prvih dana hrišćanstva. naročito u vojnim naukama. apodosis) ret. religiozni pravac koji sve pojave tumači kao neko predskazanje o svršetku sveta. apograf (grč. poslednji deo složene rečenice. apozitiv (lat. kraći ili duži zastoj u disanju usled poremećaja centra za disanje. utiskivanje. opet. grč. marljivost. arropege priložiti. pljesak. završnica. takoñe: najveće udaljenje Sunca od Zemlje u afelijuznu. apozitivan (nlat. apoentirati (fr. dodavanje.aplauz 64 apokaliptičan apodemijalgija (grč. rpeo dahćem) ned. kao apozicija. appointer) odrediti platu. podesan. prileplji-vanje. npr. Čovek pošten ne bi to nikad uradio. metnuti. pus) koji nema nogu. primena. Jovis) astr. podćs. gameo ženim se) zool. apunto. arb. poslednja knjiga Novog zaveta. ukrasa od druge materije na neku tkaninu. aplikativan (nlat. koji stoji kao dodatak. a-. apogamija (grč. npr. kandidat. Jov-od Jupiter gei. priljubljiv. glasno odobravanje. algos bol) bol ili tuga za zavičajem. npr. ukras na haljinu. naročito inostrana. apodija (grč. dokazan. apo-gaion) acrp. metanje. apozicija (lat. apo-kalypto otkrivam) u duhu ili stilu Apokalipse. raz-. neminovan. afričkim i dr. mračan. staviti. Apokalypsis) 1. gran. apodan (grč. applicare) objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera. razmnožavanje bez oploñavanja kod koga se razviće vrši samo pomoću jedne vegeta-tivne ćelice. treća oca u prostornom koordinatnom sistemu. glad i smrt. aplikata (lat. a-. aplikacione boje šare (ili: mustre) u boji koje se utiskuju u tkaninu. danas se upotrebljavaju samo u odnosu na Mesec. applicare približiti. kopija izvornog dokumenta. proble-matičan. perigej. apodeiktikos) v. noga) zool. L0g. odrediti ročište. apodoza (grč. neoboriv. koji se može lako namestiti na. 2. apodeixis) prikazivanje.: . applicans) v. apnea (grč.U ravnostranom trouglu moraju sva tri ugla biti jednaka". afelijum). Dušan. Jupitera. Apokalipsa (grč. apokaliptični konjanici četiri simbolične prilike iz Apokalipse (6. nemanje nogu od samog roñenja. menica koja izmiru-je neki dug ili duguje izvesnu sumu. neopovrgljiv dokaz. u obliku simbolič-kih slika i čudesnih vizija. a-. aplikaciona škola viša vojna škola u Francuskoj i Italiji za pripravnike za generalštab. beznožan. aplikabilan. applicatio) način izvoñenje. neopovrgljiv. aplikabilan (nlat.: Dete bolesno mora da leži.. apodejktičan (grč. arb. menica. ordinata (kod kupinih preseka). zamena subjektova koja ga kazuje drugim imenom. arb od. appoggiatura) muz. pljeskanje u znak odobravanja. starati se. oblog. pravilan položaj prstiju pri sviranju. pus noga) med. appositio) gram. upotreba spoljnih sredstava. aplikativ (lat. beznožnost. beznož-ni vodozemci. uneti. asertoran. applicatura) kuz. u kojoj je on najudaljeniji od Zemlje. apoda (grč. applausus) tapšanje. jedna atributivna imenica kao dodatak nekoj drugoj imenici. može da ga zameni (npr. natrag. aplikativan. združiti) liši. itd. apo-kalypto otkrivam) jedna grana poznije jevrejske književnosti koja hoće da prikaže. lek. apojovium. grapho pišem) prepis. appositi-vum) gran. tačka na putanji Meseca. aplikatorika (lat. sud koji izražava logičku nužnost. applicativus) v. apojovijum (nlat. budućnost božjeg carstva i dolazak obećanog Mesije. dodati. Otkrovenje Jovana Bogoslova. zagonetan. upotrebiti. zavoj. ogledni govor. apodiktičan sud log. nameštanje. prilježnost. apokaliptičan (grč. poravnati se u nečemu. prišiti. apodiktičan (grč.(grč. ned. rañanje bez nogu. apoñatura (ital. brižljivo izučavati. dati npr. obraća-ti jaku pažnju na nešto. applicata) geoi. svaka. ukrašavanje melodije sitnim notama. up. 18). pridev koji stoji uz imenicu kao apozicija. appoint) fin. apodemia boravak u tuñini. rat. čita knjigu). stavljanje. apogej (grč. aplikatura (nlat. vrednoća.-. . aplauz (nlat. prio-nuti za neki posao.

grupe mišića i cele udove. aro-Mab slomim. postepeno. apolid (grč. poezije. plod iz jednog cveta sa više slobodnih tučko-va. arb. odbrambeni govor ili spis u korist nekog čoveka ili učenja. sumnjiv. sparivanje) zool. naročito rimskog. izostanak) neke organske funkcije. apokapnizam (grč. malo po palo. apo-kopte odsecanje. apćlogos priča) poet. branilac. vrsta fortepi-jana. apo-krinomai) „onaj koji treba da govori i da odgovara". apokriza (grč. obaveštenje. apolćgema) odbrana. a poko a poko (ital. istraživači Otkrovenja. aponia) bezbolnost. apologfa) odbrana. otkrivene. poremećaj. poslanika na carskom dvoru u Carigradu. podmetnut. krvokapni. pretvaranje u kamen. apo-krypto skrivam) nesiguran. u isto vreme. poreñenje u priči. apologet. Apollon) nuz. zdravlje. apokartereza (grč. nepravi. učenje o večitom ponavljanju stvari (Heraklit. apo-katastasis vraćanje u ranije stanje) vraćale u preñašnje stanje. apokrifan (grč. apokarpija (grč. nauka o tome kako treba braniti veru. karpćs plod) bog. apokatastaza (grč. apolog (grč. prestanak. skrham) med. mixis mešanje. bio i vrhovni starešina dvorske kancelarije. med. spokojstvo. na franačkom dvoru: titula najvišeg sveštenika koji je. sastavljena je od vezivnog žiličastog tkiva. pronañen 1828. prelom kosti.apokaliptičari 65 apoplektičan apokaliptičari (grč. apologist(a) (grč. apoklazma (grč. Apollon) nit. poput navlake. aponija (grč. religiozni zanesenjaci. apolepsis zadržavanje. učenje o vraćanju svih stvari i o ksnačnom ulasku u carstvo nebesko čak i grešnika (palingenezija). pret . sklon kaplji. apoplektični habitus telesni sastav sklon kaplji. apo-krinomai obavestim. skratiti. razmnožavanje bez oploñavanja putem partenogeneze ili apogamije. apologizirati (grč. odvajanje. apo-krmo izlučujem) med. muzike. izostavljanje poslednjeg slova ili sloga neke reči. pitagorejci). od kojih se svaki razvija u po jedan plodić (npr. odgovor. apolonion (grč. apoplexia) ned. naprasan prekid delatnosti nekog važnog organa (pluća. apo-kartereo ubijam se glañu) svojevoljno uzdržavanje od jela. apologema (grč. . apologetika (grč. snošljivo stanje. živac) znat. koji luči. apomiksija (grč. apoplektična sredstva sredstva protiv kaplje. med. naročito hrišćanske učenje. lekarstva. pronañena u Darmštatu. spis. sličan kaplji. apolidos koji je bez zavičaja ili bez otadžbine) prav. sufumigacija. apologeomai branim) teol. skraći-vati. kañenje kao predohrana od zaraznih bolesti. arolambano zadržavam. aiokritičan (grč. sličan orguljama. apokopirati (grč. apokrizijar (grč. npr. vraćanje zdravlja. mišiće. lažan. apo-kalypto otkrivam) oni koji veruju da Otkrivenje Jovanovo sadrži proročanstvo o budućem ispunjenju i ostvarenju carstva božjeg. sin Zevsa i Lato-ne. izmišljena priča kojoj je cilj da predoči neku moralnu istinu ili pouku. apokrifni spisi spisi ili knjige koje crkva ne priznaje kao prave (za razliku od kanonskih). povratak u isti prividni položaj. kaplja. apo-krypto skrivam) pl. odluka. apokriza (grč. koje nisu prave. kapnos dim) ned. apolis. odgovorim) 2. apologeomai branim) v. poučna pričina. držati odbrambeni govor. apo-kopto odsečem) skratiti reč na kraju izostavljanjem jednog glasa ili više glasova. arb. apologetičan (grč. izbacivanje (ili: izlučivanje) suvišne tečnosti iz tela. apoplesso udarcem oduzmem) ned. a nije pri-mljeno u državljanstvo druge neke države. ned. takoñe: dela nepoznatih pisaca. odbrambena tačka. fil. potpun prestanak neke bolesti. sprečavam) med. disanja. od IV veka titula biskupskog. a roso a roso) nuz. postupno. aponeuroza (grč. apokrino izlučujem. apologeomai) odbramben govor i dr. u Engleskoj. zauzimati se za. arb. spisi ili knjige čije je pravo poreklo tajanstveno. apo-lysis odvajanje) otpust vernih u grčko j pravoslavno j crkvi. 5 Leksikon apolepsa (grč. apologetikćs) onaj koji govori ili piše odbranu. bog sunca. skamenjavanje. koji pomaže lučenje i izbacivanje suvišne tečnosti. astr. apopleksija (grč. apokrifi (grč. naročito: branilac hrišćanstva od napada never-ničkih i jevrejskih. koji ima karakter odbrane. babušina. rešenje.sid (ili: smetnja. lice koje je izgubilo državljanstvo svoje. apolitoza (grč. apoliza (grč. izdvajam) 1. npr. beličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija. neuron žila. apologeomai) braniti. apokspa (grč. apologet (grč. mračan s obzirom na svoje poreklo. stojici. ozdravljenje. apolithyo skameniti) kol. srca ili mozga) redovno praćen onesvešćenjem. svojevoljna smrt od gladi. govora. kanoi-ske. apologija (grč. arb. apoplektičan (grč. rečitosti itd. u dogmatičnom smislu: obraćanje svih ljudi u Hristovu veru i njihov ulazak u večno blažene zo. kod ljutića). apolonikon (grč. odrezivanje) gram. Apollon) muzički instrumenat. Aiolon (grč.. bila.

npr. papski. saborne poslanice i 14 poslanica apostola Pavla. donositi. apostazirati (grč. figura u kojoj govornik ili pisac iznenadno zastane u svom izlaganju i obrati se nekoj ličnosti. donesi! (kod obučenih pasa). majko moja! — Posestrimi goru i planinu. saglasnost prave Hristove crkve sa tzv. apo-stema čir. otpadništvo. papinska vlast. sedas apostolica) papska stolica u Rimu. obamrlost. a posteriori (lat. . težak zadatak. apo-strepho odvratiti. apostrofa (grč. apostolska stolica (lat. da se nepojamno od pojamnog odvoji. naročito kod obučenih pasa. popuštanje dvaju suprotnih sudova u spornom pitanju. pribegavanje) ret. „Ja ću tebi" . apostolicitet (nlat. aporematičan (grč. apostolicitas) teol. Dela apostola. apostrophos) gram. aposfragizma (grč. aro. 4. grdnja. dodatak nekom pismu ili povel>i. apport prinos. stvari zabranjene za izvoz. aporetičar (grč. nejasan. aporija (grč. logična teškoća. propovednik hrišćanstva. ua. označiti apostrofom da je u nekoj reči ispušten samoglasnik ili suglasnik. prav. stvoren na osnovu iskustva. apostat (grč. apo-psycho izdahnem) izdisanje. arogeb) v. apostillus) opropggajno ili otpusno pismo. ukoriti. zagnojavanje. znak kojim se obeležena da je jedan samoglasnik ispušten ('). da se teškoće i protivrečnosti datih fenomena radi njih samih ističu. apostillator) pisac beležaka sa strane ili ispod teksta. apostolicum) zajednički naziv za apostolske spise Novog zaveta. ali ne u gotovom novcu. a-poreutos) zabranjen. ukor. nedopušten. sumnjiva (ili: sporna) stvar. oštrijim tonom. čistim učenjem apostola. apostolat (nlat. aporos neprohodan) fil. apostil (nlat. preporuka priložena uz pismo ili molbu. . odreći se vere. apor (fr. u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu. nejasnoća. aporia) zbunjenost. apostolos odaslan) poslanik. apostemacija (nlat. Poslanice i Otkrivenje Jovanovo. otklanjanje. apostolicizam (grč. Bogom sestro. aporeta (grč. aporem. apostasia) odvajanje. bog. apostrofirati (grč. koji odgovara učenju apostola. koju je osnovao apostol Petar. beleška (ili: primedba) sa strane ili ispod teksta. fig. apostolsko dostojanstvo. kao pečat. onaj koji je sklon kaplji. odvojiti se od pravog učenja ili vere. ideje i sl. metod da se problemi pre njihovog teorijskog obrañivanje i nezavisno od mogućih rešenja čisto sami u sebi ispituju. sporno pitanje. aporetičan (grč. nlat. „veština" raspravljanja o problemima a da se pri tom ne želi da se pošto-poto doñe do njihovog rešenja. prevrnuti verom. ulog) trg. arogeb) zagonetan. prinositi. 1. 3. ispuštanje duše. apostilirati (nlat. zatajivanje misli: preki-danje govora npr. apopsihija (grč. aport! (fr. apporte) daj ovamo. med. koji se gnoji. sphragis pečat) lik urezan u prsten. fig. bilo prisutno j ili odsutno]. aporem (grč. aposiopeza (grč. odmetanje. aposterioran (lat. doprinos jednog lica u neko preduzeće u stručno} spremi. bespomoćnost. teškoća. odmetnuti se. učenja. Dela apostola. apostrophe odvraćanje. nepokretnostima ili pokretno-stima. načela. logička teškoća. arogsb u zabuni sam) sumnja. gnojenje. imanje doneto u brak. supr. zavisan (ili: zavisio) od iskustva. zvanje propovednika vere. npr. duboka nesvestica. pisma koje su napisali apostoli. lat. fig. ili nekoj stvari. apostolos) koji potiče od apostola. tj. okrenuti) gram. apo-siopesis zanemljenje) ret. prećutkivanje. apporter) doneti. apostillus) pisati (ili: praviti) beleške sa strane ili ispod teksta. apostrof (grč. apostates. Hristov učenik. figura kojom se neko obraća odsutnim licima ili stvarima koje zamišlja kao žive. neprolazan) pl. grditi. skeptičar. apostola tuš) propovedanje (ili: širenje) vere. apostolos) sistem neograničene crkvene vlasti. apćrema. aporetikos) onaj koji sumnja. zbijanje protoplazme i hlorofilnih zrnaca na ćelijskim zidovima susednim sa drugim ćelijama. tj. a posteriori. roba zabranjena za izvoženje. apostata) otpadnik.! apostazija (grč. naročito od hrišćanske vere ili crkve. 2. apostol (grč. apostematosus) koji ima oblik čira. kolebati se. zavisan od iskustva. na osnovu iskustva. a-poreutos neprohodan. apoetolikum (nlat.: Jao. apostilator (nlat. arogeb biti u nedoumici. apportare. fr. naročito hrišćanske. apostolski (grč.: a priori. preveriti. oduševljen pobornik i prvoborac za pobedu neke nauke. gnojav. aporetika (grč. a posteriori) fil.apoplektičar 66 aposfragizma apoplektičar (grč. Julija Apostata. težak za razumevanje. apostateo otpadam) otpa-sti. a posteriori) fil. apostematozan (grč. apostematio) med. aportirati (lat. aporizma. . goro i planino. aporizma (grč. odmetnik od pravog učenja ili prave vere. onaj koji širi neko učenje. bogo-službena knjiga pravoslavne crkve koja sadrži knjige Sv. apoplšsso udarcem oduzmem) med. osloniti nekog življim.

ali tako da ne izgleda da se to hoće. ukinem) lipti. bilo u etici. prav. apraxia besposlenost) pskh. a priori) filozofski pravac koji prima nešto a priori. apotheke) stručno lice koje ima prava da sprgvlja lekove po lekarskim receptima. apprehensio) fil. apohromat (grč. linija upravio povučena iz središta pravilnog mnogougaonika na jednu njegovu stranu. apoteozirati (grč. apo-tithemi) geom. dati mu glatkoću. koji izražava odobravanje. pohvala. apotekar (grč. strahovanje. aro.). apophthegma) kratka i duhovita izreka. veličati. a prima nista (ital. kutija u kojoj se drže lekovi. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja hromatsku i sfernu abe-raciju. krzno) dobijaju izgled i svojstvo finije robe (glatkoću. potom. theos) uzdizati do božanstva. nezavisan od iskustva. sredstvo za zaštitu od nesreće. approbatorius) v. chroma) opt. zatvor. apophonie) lingv. aprobatoran. aproba-g tivan. sentencija. apotemno odsecam) mat. povoljan sud o nečemu. apophysis izraštaj. u običnom životu: unapred. aro. nesposobnost izvoñenje izvesnih običnih pokreta bez postojanja oduzetosti (parali-ze) i tačnog shvatanja značenja nekih stvari. skloniti. fabrikama itd. kao izmeñu ~U~2p 1. aro. apoftegmatičan (grč. sliveno. razlika izmeñu dvaju veličina samerl>ivih samo kao stepenovanih. approbativus) odobravan. nerastvorljiv talog koji se obrazuje u biljnim ekstraktima izloženim vazduhu. v. apofonija (grč. putnička apoteka. takoñe nova svojstva koja ti artikli dobijaju ovakvim doterivanjem. apotema (grč. nezavisno od iskustva (supr. aprekacija (lat. vrednosti nečemu. theos bog) uzdizanje umrlog junaka il! velikog čoveka do božanstva. phone glas. apophasis) davanje saveta. jer zrake triju boja skuplja u jednoj tački. apotropejon (grč. hapšenje. apopatura (ital. tj. pojam. apoteoza (grč. apriorizam (lat. igrač koji u igri dolazi posle drugog igrača. ukidanje. npr. apoftegma (grč. pro-cenjivanje. v. min. zatim. brašna. apre (fr. aprobacija (lat. appretiatio) odreñivanje cene. kol. koštani izraštaj.: a posteriori) te. epi-fiza). nlat. razlika izmeñu celog i narednog polutona. apotropaion) amajlija. apprecari. . aro. poljo-privrednim dobrima. metria) merenje odstojanja. razumevanje. nesumnjiva smrt. potpuno izlečenje. priznanje nekome sposobnosti za apotanazija (grč. inventar. procene. alodžato (ital. aro. skidanje. koja je razli: . pravilna srazmera u grañi jednog muzičkog instrumenta. vezivanje. apotithemi ostaviti na stranu. appreter) doterati (ili: doterivati) razno tekstilno gradivo tako da dobije izgled i svojstva finijeg tj. apothesis odvajanje.a izmeñu dijagonale i strane kvadrata. da se knjiga štampa. muz. ablaut. izdanak) med. apretirati (fr. thanatos smrt) potpun prestanak života. poslovica. apotoma (grč. gubljenje glasa. (»sita. aprobatoran (nlat. uzimanje u posed. vina. veličanje. promena samoglasnika u bilo kom delu reči. a ne vremensku prethodnost (psihološku). u državinu. predstava. pristanak. aro. apretura (fr. podignutih na kvadrat itd. apofaza (grč. prima nista. obožavati. aprehenzija (lat. mlečnih prerañevi-na i dr. appoggiato) nuz. ocena. a priori (lat. a priori) fil. a priori) fil. ocenjivanje.apotanazija 67 aprobacija apohromatičan (grč. ar . mladi-ca. approbatio) odobravanje. koža. npr. moj apre. aprecijacija (nlat. prisustvo jedne rude u nekoj drugoj u obliku grane ili korena (ramifi-kacija). misao. sjajnost). odobrenje. zabrinutost. apoteza (grč. apofiza (grč. apotithemi odvojim. hen. predudar. approbator odobravalac) lice koje vrši stručan pregled i odobrava puštanje u promet proizvoda u naučno-is-traživačkim zavodima. duhovit. apohometrija (grč. appreter) rad oko doterivanja i popravljanja kojim neki industrijski artikli (tkanine. uroka i sl. usvešći-vanje sadržaja jedne predstave. razdaljine. up. strah. aprobativan (nlat. appoggiatura) kuz. prema tome. fr. kućna. prevoj. stanicama. sjajnost itd. popis imetka. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jednoj tački. apophthegmatikos) u obliku duhovite izreke. kuz. chroroa boja) opt. produženje lečenja i posle bolesti. označava lo-gičku prethodnost značenja. npr. a prima vista) trg. ili svojstva koja im daju veću trgovinsku vrednost. žice koje odra-žavaju vezu izmeñu intruzivnih masa iz kojih izbijaju. aprobator (lat. up. aprioran (lat. dopuštenje. obožavanje. skinem. apotheke. trgovac lekovima. vezano. im. kratak a misaon. apoteka (grč. sačuvati) radnja (ili: trgovina) lekovima. bilo u teoriji saznanja. apoterapija (grč. apoche odstojanje. usrdna molba. slivanje tonova. apres) posle. apprecatio) preklinjanje. apraksija (grč. a priori. pori-canje. sa košću spojen koštanom masom (up. apofize pl. therapefa) ned. hartija. naročito na završetku zgloba cevastih kostiju.

aproš (fr. bolest živaca kao posledica prekomernog pijenja apsinta. no samo za jednu. samodržavlje. apsolutivirati (lat. apsidna linija astr. ab-solutus) slobodan od svih odnosa (ili: obaveza. duž koja spaja obe apside. aproksimitet (nlat. relativno. ograničenja) nezavisan. bog. dodirna tačka. prokop. aprovizacija (lat. tim povodom. absolutum) činiti. ocenjivanje otprilike. svod) 1. udaljen. aprofiter (fr. agr. ab-solvere odrešiti) razrešiti. približno izračunavanje. approximitas) približ-nost. neograničeno. apsens (lat. prisvojenje. fkl. školu. aproksimativa (lat. za vreme: sekunda. approximativa) tačka zbliženja. podesiti prema čemu. npr. apsmthion) ned. apsmthion) bog. prosto-naprosto. approximativus) približan. pohvaliti.aprobirati 68 apsolutizam kometu i apogej i perigej za Mesec. naročito boravak irskih posednika van Irske (apsenteri). bez obzira na njegovu zapreminu. approfiter koristiti se) v. fiz. apsintizam (grč. absentism) odsutnost od mesta na kome neko stvarno pripada. rov. približno iznalansenje korena. približna ocena. 2. pril. approximare približava™ se) približiti. o osobi koja nije prisutna u razgovoru ili reči koje nema u tekstu. aprosexia) med nedostatak koncentracije misli. npr. fiz. naročito u crkvama romanskog stila. pod apsenti-zam. samovlašće. apsolutni alkohol hen. apsolutni sistem mera sistem u kojem su osnovne jedinice za dužinu: centimetar. afelijum i perihelijum za planetu. absolutum) l. aproksimirati (lat. supr. aprobirati (lat. samovolja. apsentan (lat. jedna od dveju tačaka na eliptičnoj putanji nebeskog tela u kojoj se ono nalazi na najvećem odnosno na najmanjem odstojanju od tela oko kojeg optiče. v. apsida (grč. approximatio) pri-bližnost. apsis) vrh. profitant. apsidiola (nlat. stvar po sebi. apsint (grč. učiniti nešto apso-lutnim. kao poručen. razumeva™. apsolutna vrednost mat. apropinkvirati (lat. u ap-solutnom smislu. rovove. a propos) zgodno. aprovizionirati (fr. aproseksija (lat. u srednjovekovnoj crkvenoj arhitekturi: zadnji. mala horska kapela. mat. približavati. priznati nekome sposobnost za nešto. absenterS) pl. polukružni delovi crkava. neuslovljeno. aproširati (fr. neuslovl>en. naročito onih koje su grañene u romanskom stilu. appropriatio) prisva-janje. apsolutna težina težina tela koja se dobija običnim merenjem. uslova. aproksimativan (lat. prilagoñavanje. appropriare) prisvojiti. povodom toga. eng. saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borbeni red. shvatati. naročito nekog trenutka ili dogañaja. imati pristup. apsis. approcher) približiti se. apsidos okruglina. a prope (fr. potpun. aproprijacija (lat. aproksimacija (nlat. približavati. udesiti. povoljno oceniti. savršeno. savršen. absolvere) neograniče-nost. bezuslovan. baš kad treba. tj. alkohol čist od vode. materijali-stički: materija). grč. saobra-ziti. absolvere razrešiti) gram. bezuslovno. bezodnosno. absens) odsutan. abest. astr. velika oca eliptične putanje. dopustiti. neku . apsentizam (lat. neprisebnost. apsolutno tle ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrebiti. strašljivost. aproprirati (lat. dakle. nešto. approvisionner) snab-deti (ili: snabdevati) životnim namirnicama. broj. u filozofiji religije: apsolutno biće. absens. rasejanost. apsolut (lat. pelenjača. apopsihija. svršiti. oblik vladavine kod koga vladaočeva vlast nije ograničena ustavom. prvi osnovni uzrok svim pojavama. prilagoditi. prisvajati. dozvola biskupa (vladike) da sveštenik vrši ispovest i drži propovedi. rakija sa pelenom. apsychfa) nesvestica. approbare) odobriti na osnovu prethodnog ispitivanja. udešavanje. relativ. up. fkl. završiti. čist. apsidiola. v. apsolutni broj. apsolutne mere koje imaju za osnovne jedinice centimetar. praviti prokope. iako se u njemu podrazumeva. apsolutizam (lat. apsolvent (lat.. večno i nepromenl>i-vo (idealistički: bog. approche) voj. pelen. voj. apsenteri (eng. appropinquare) približiti. vrednost bez obzira na znak + ili —. up. osloboditi od (greha ili krivice). primicati se. supr. neprisustvo duha. apsolutna temperatura ona čija se nulta tačka nalazi na -273°S. 2. apropinkvacija (lat. indikativ. za masu: gram. kao poručeno. gorka rakija. neogra-ničena vladavina jednog čoveka. absolvere završiti) lice koje je provelo na univerzitetu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vreme i time steklo pravo na polaganje završnog (diplomskog) ispita. za vinograd i sl. hemijsko sjedinjavanje dvaju tela pomoću trećega. gram i sekundu. absolvere završiti. apsihija (grč. absens) odsutan. apsolvirati (lat. apsolutan (lat. ili predstavljati nešto kao apsolutno. naprosto. u zgodan čas. a-providere) snabdevanje životnim namirnicama. prosto. neograničen. apsolutan (lat. duh. appropinquatio) približavanje.

abstractus) log. apsterzivan (nlat. graditi misaone predstave. diplom-skog ispita. apsorbovati (lat. in apstrak-to (lat. trezvenjak. ab-sorbere) usisati. spolnog opštenja itd. zamršen.: relativnost. razrešio pismo. grañenje pojmova. udaljavati se. nejasan. duvanu. bezuslovnost. apstrahirati. potpuno zaposliti. mesa. udubenost u misli. abstrusus) skriven. specijalno. sredstva koja upijaju vlažnost iz drugih tela. apsurdan (lat. osloboñenje. absorbentia) pl. zagnojavati se. apsorbencija (lat.). ekstrakt nekog soka ili alkohola. apsurdi-te t. besmislenost. fiksacioni apsces. absolutum) v. obuzeti. udaljiti se. mesa.: konkretan). usisan. u (Dekartovom) koordinatnom sistemu: merni broj apsolutizirati (lat. gnojno zapaljenje tkiva. apstinentan (lat. otpusni. opšte. apsorbirati (lat. ispiranje. negledanje. abstractum rgo concreto) opšti pojam mesto stvarnog predmeta. odseći) geom. gnojnik. apsolutorij(um) (lat. misaona imenica. čistiti (ranu). npr. izmučenost. med. in abstracto) u opštem. apstraktan broj mat. apstergirati (lat. apscisa (lat. čin kojim se u želucu završava varenje hrane. apsumpcija (lat. teorijski. istrošenost. apsurditet. upiti. čista misao. abstergentia) pl. pomilovanje. apsorbirati. neosvrtanje na. abstersivus) med. trošiti. rasejan. misao- . uvlačiti u se. abs-trahere) odvojiti. absolutus) bezodnosnost. apsolutivira ti. zamišljenost. ono pggo je u mislima. dubokomi-slen. abstergere otrti) prati. prelaziti u gnoj. fig. apstinencija (lat. svedodžba da je neko završio studije na visokoj školi i stekao pravo na polaganje završnog. što biva usled piemije. duvana. ubrizgavanjem mleka i dr. čišćenje (rana). abstinere) uzdržavati se od alkohola.apsolutizirati 69 apscisa ni.mislima. mudrovanje. prolazak svarene hrane kroz drevnu sluzokožu u krvotok. absolvere. apsorpcija (lat. radi lečenja sepse. abstractum) log. duvana. absorptio. misaonih predstava. apstruzan (lat. slučajno ili nebitno: od nečega apstrahiratine voditi o tome računa. apsces (lat.. mislen. spolnom opštenju. gram. samo u mislima. trezven. apstraktum pro konkreto (lat. absurdum nemoguće) v. abstinens) koji se uzdrža-va od uživanja u alkoholu. koji razrešava.: in konkreto). odvajanje. abscissa tj. otići ad apsurdum(lal. progresivne parali-ze itd. apstencija (nlat. smešan. dubok. mislima i sl. metastatič-ni apsces. čist pojam. upijanje. apstraktne nauka čista nauka (za razliku od primenjeno). teško razumljiv. napon. abstinentia uzdržavanje) trezvenost. apsurd (lat. med. apsurdnost (lat. nepriličan. ab-sorbere) v. linea. odvajanje. metron mera) fiz. pojmovno odvojeno. supr. čist akt mišljenja. neuslovljenost. potpuna zauzetost (poslom. sasvim zauzeti poslom nekoga. ispolj. abstergens) med. odvojiti. abstersio) med. upojan. apsolucija (lat. živeti trezveno.: emisija). apstinent (lat. gnojnica. neime-novani broj. upijati. glupost. absorptivus) sposoban da upije ili usisa. sredstva za ispiranje rana. uzdržljivost. apeterzija (nlat. apstrakcija (lat. nerazložnost. osloboñenje. apstergencije (lat. grč. abscessus) odlazak. pranje. razreš-nica. odvajati u . apscedirati (lat. ne obazirati se na to. uzdržavanje od alkoholnih pića. koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta. apsolutnost (lat. hen. abscindere otrgnuti. absolvere) pristalica ili vršilac neograničene vladavine. abs-trahere) v. abstinens) pristalica apsti-nencije. otići. zamišljen. odustajanje od nasledstva. apstergevtan (lat. čista misao. nepodoban. apstinirati (lat. apstraktan (lat. absorptio) fiz. raseja-nost. absolutio) oproštenje grehova ili krivice. absurdus) logički nemoguć. abs-cedere) odlaziti. čist. besmislen. med. apstraktum (lat. abstractio) log. fiziol. mesu. razrešni. ispirati. viši. absolutorius) koji osloboñava. spolne ljubavi. gonoreje. apsterzivan. apstrahovati (lat. zagnoj izazvan namerno hemijskim nadražajem. apstrahirati (lat. absumptio) trošenje. taman. sprava pomoću koje se odreñuje sposobnost tečnosti za upijanje gasova. rela-tivitet. abstentio uzdržavanje) prav. primanje u sebe (supr. ovladati. progutati. okaniti se toga. koji čisti (ranu). nerazložan. sredstva za čišćenje spolja. apsurditet (lat. doći u sukob sa zdravim razumom. apsolutist(a) (lat. absurdum nemoguće) v. abstractivum) xex. obuzimati. apsorptivan (nlat. nužno i bitno namerno zanemari-vati (i ne obazirati se na) ono što je u tome sporedno. radi pggo boljeg uočavanja i pojimanja onoga što je u nečemu glavno. v. potrošiti. neograniče-nost. absolutorium) razre-šenje. apsolutoran (lat. usov. težak za razumevanje. apstraktne (nlat. zagnoj koji se pojavi daleko od mesta prvobitnog oboljenja. koji služi za ispiranje. besmislica. zagnoj. usisiavanje. mis leno (supr. ad absurdum) otići u besmislenost tj. zatvoren. apsorpciometar (lat. usisa-vati. savršenost. absurditas) logička nemogućnost. koji postoji samo kao pojam (supr.

haram. logfa) zool. arahnide (grč. arahnoide. obrada. upotrebljavati u govoru arapske reči. arahnologija (grč. arahnoditis. ten. harač. a punta d'arco) kuz. araneologija. paučinaste moždana opna. arahnologija. slik. arachne. buvama i dr. rum (od ove je postala reč rakija). arranger) urediti. spremiti. oblik) zool. harbi) šipka od gvožña ili tvrdog drveta kojom se nabija naboj u cevi pušaka kremenjača. agapea. arrangement) ureñivanje. abscissio) odsecanje. araneolog. bezbojan ili žućkast mineral. kamenje sa otiscima morskih zvezda. poravnati. najuticajnija. red. zapravo slike iz biljnog sveta. 4. i poznavanje arapskog jezika. arachne. nauka o paucima. arbitraža (fr. odvajanje. neograničeni gospodar. govoriti arapski. uzimati prvi otisak složenog šifa (radi oba-vljanja korekture). reč uzeta iz arapskog jezika. logfa) zool. arabesco) l. arachne. prisutni svedok. udešavač. arachne. arabizam osobenost arapskog jezika. lat. kuz. arbiter (lat. agapea pauk. arapske književnosti i dr. arabist(a) znalac arapskog jezika. udesiti. od plate na ime otplate duga). arapske književnosti i umetnosti. npr. abziehen) l. prekomerna dužina prstiju na ruci i nozi. pokrajini u Španiji). blju-vati. prirediti. arahnoide (grč. arbitražni posao (lat. ureñiva-ti. presuda izbornog suda. arachne. arabeska (ital. napraviti sporazum. izmirenje. arancini) pl. pauci. ara (lat. zool. agapea pauk. posmatrač. arahniti (grč. kristališe po rombskom sistemu (naziv po Aragoniji. a. logos) poznavalac (ili: proučavalac) pauka. arabizirati udesiti po arapski. aratura) rad na njivi pod kuluk (u srednjem veku). grč. povraćati. lat. arba. a-pteros beskrilan. 2. arachne. verovnike zadovoljiti.). arabicitet (nlat. aranžman (fr. ret. aga) oltar. 2. naročito za »sene. veština da se po paučini predvidi kakvo će biti vreme. posao kojim se traži način kako bi se najbolje izmirio dug u inostranstvu. otki-danje. u umetnosti. arachne pauk) pl. arbitrage. žrtvenik. arahnoida (grč. v. v. araneografija (lat. zool. arahnoditis (grč. arrangeur) upravljač. grč. ili kako bi (+ ili —) odstojanja ma koje tačke u ravni do ordinatne osovine. araneologija (lat. agea površina) jedinica za merenje površina = 100 t 2 . appunto) trg. araba) orijentalska kola na dva točka. otakati. ureñi-vač. osobenost. eidos vid. aram v. arahnitis.). grapho pišem. zraka vrsta jake rakije od pirinča. eidos) pl. ukusa. aratura (lat. sreñivati. udešavanje. odbijati (npr. pošto je Arapima vera zabranjiva-la da slikaju ljude i životinje. eldos vid. arbiter) izborni sudija. sudija u nekom sporu. deviznovalutna radnja po kojoj se vrši razmena jedne valute za drugu valutu. radnja kojom zavañene države rešavaju spor pomoću komisije u kojoj su pored predstavnika zavañenih strana i delegati neutralnih strana. arbitrari presuñivati kao izabrani sudija) izborni ili izabrani sud. arachne. kol. u baletu: figura kad igrač(ica) stoji na jednoj nozi. . araba (tur. oblik) pl. arahnodaktilija (grč. lithos kamen) geol. arahnitis (grč. osušene i pošećerene naranče. male. arachne) med. smanjeno lučenje ili odsustvo lučenja pljuvačke. apscisna osovina prava koja obično zauzima horizontalan položaj. aptijalizam (grč.) 2. arcus luk) 1. aragonit poš. arancivi (ital. arač v. srediti. apunto (ital. rimskog i gotskog stila u slikarstvu i vajarstvu. složiti. arak (arap. 3. fig. glavna. arabicitas) suština. arabotedesco arapsko-nemački) mešavina mavarskog. arbija (tur. naročito: čuveni medicinari srednjeg veka koji su bili pod uticajem arapskih lekara. fantastične linije u slikarstvu. grč. arak (lat. naj-merodavnija ličnost u spornim pitanjima (umetnosti. karbonat kreča. paucima slične životinje. arahnoliti (grč. poravnanje. pol. despot. mode i dr. gen. arbitrari) fin. apscisija (lat. udešavati. vrhom gudala. zapaljenje paučinaste moždane opne. prireñivač. ptyalon pljuvačka) ned. rasporediti. arahnolog (grč. ar (lat. tip. nauka o beskrilnim kukcima (paucima. menica za izmi-renje nekog duga. sporazum. izabrani sudija. v. daktylos prst) ned. prekidanje. apscisna linija prava linija koja je uzeta radi odreñivanja položaja neke tačke ili osobine jedne krive.anscisija 70 arbitražni posao aranžer (fr. logfa) zool. izravnati. ukras u arapskom stilu. arachne) med. pretakati (vino). a punta darko (ital. ureñenje. oduzimati. aranžirati (fr. trg. prireñivati. apterologija (grč. arka tabak (hartije). arabotedesko (ital. raspored. v. ugledati se na Arabljane. arahniti. suñenje izbornim sudom. apcigovati (nem. a po utvrñenom kursu za obe takve valute. šećera ili od soka kokosovog oraha. arahnide. arahnoliti. opisujem) opisivanje pauka.

arbitracija (lat. bogatstvom. arbitrijum liberum (lat. pakvon. plemeniti (inertni) gas bez boje. arvikultura (lat. neon. argyrion srebro) ned. koju su Apolo-nije s Roda i Valerije Flakus obradili kao epsku pesmu. pakvon. cultura gajenje) podizanje (ili: gajenje) drveća (ili: voća). koji presuñuje i postupa prema svom ličnom nahoñenju i svojoj volji. način dokazivan>a. arbitrari) ceniti. arvus njiva. arbitralan (lat. arborist(a) (lat. obrazloženje). arbor genealogica) rodoslovno stablo.arbitralan 71 argumentacija argentum vivum (lat. argit) puškarnica. ocena. mam'a pomama. izbornosudski. otkriven 1894. oblik) veštačko srebro. obrazloženje. zemljodelstvo. raspravljen. arbitralis) koji se tiče izbornog suda. arboriformis) koji je u obliku drveta. argirija (grč. metalna smesa slična srebru. moždana masa malog mozga koja je u preseku slična drvetu. trg. bubrega i jetre. neradan. kao drvo. odrvenjavanje. argyrion. suditi. kratos jačina) vladavina (»«li: gospodarstvo) srebra. v. „životno drvo". argirokratija (grč. grč. argentum. arborisatio) prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju. mišljenje. Argo. argonaut (grč. argumentator (lat. atomska masa 39. argotizam (fr. razgranjavanje) u obliku drveta (o kristalima). argiromanija (grč. presuñivati kao izabrani sudija. argot) izraz ili osobenost šatrovačkog govora. zaključivanja. živa. argot) jezik pariske ulice i polu-sveta. argentum) srebro. arbitrirati (lat. arbitrij(um) (lat. menjati (ili: razmenjiva-ti) domaću valutu za drugu valutu po utvrñenom kursu. razlog. argirizam (grč. porodično stablo. se naJpovoljnije naplatilo neko potraži-valje. svojevoljan. argental (lat. argos nedelatan. strast) za novcem. argumentativan (lat. zaključivanje. znak Ag. argiroza (grč. sud. argentum vivum) živo srebro. sloboda opredeljivanja. arborizacija (nlat. arbitrimn liberum) slobodna volja. pojave hroničnog trovanja srebrom: argirijaza i degeneracija pluća. argentum srebro) legura bakra. nautes) istorija pohoda argonauta u Kolhidu. sadržaj ili izvod iz nekog dela. Argo. efdos vid. argumen(a)t (lat. up. koji su se pod Jazonovim voñstvom bili uputili na more da donesu iz Kolhide zlatno runo.. slobodno opredeljivala. arborescentia) rastenje (ili: razvijanje. argon (grč. izabrani sudija. argentometar (lat. arborescencija (nlat. šatrovački govor. rodoslov. Argo. arbitrarius) izbornosudski. izbornog sudije. argentum foliatum) lisnate srebro. koji obrazlaže. argirijaza. izborni sudija. argyrion srebro) ned. arbitraran (lat. argental. onaj deo dokaza na kome se taj dokaz osniva. argyrion) med. argyrion) dged. argonauti (grč. zaključivanja. argentan (lat. argirijaza. arbor genealogika (nlat. v. govoriti jezikom koji svako ne razume. argyrion. arbor) onaj koji se bavi gajenjem drveća. volja. odrvenjenje. arbor vite (lat. argentum (lat. mirisa i ukusa. shvatanje. arbor) tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih bolesti. slobodan izbor. nautes) kit. nazvani po svojoj lañi Argo. pretvaranje u drvo. arboretum (lat. . koji zaključuje.948. lenj) hen. cinka i nikla. arborescere) pretvarati se u drvo. argumentacija (lat. cultura gajenje) poljoprivrede. elemenat. mangupski. arborin (lat. samovolja. krip-ton. argentan. argirijaza (grč. lopovski. obrazlaganje. argumentum dokaz) koji daje (ili služi kao) dokaz (razlog. rešavati po svom mišljenju i nahoñenju. pakfong. arbitrium) presuda. samovoljan. vladavina novca. argyrion. argumentator) onaj koji navodi dokaze. nautes brodar) zool. arbitra tor) sudija koga biraju zavañene strane radi rešavanja nekog svog spora. odrvenjavati. dokaz. argiroida (grč. proizvoljan. arboretum) škola u kojoj se uči poznavanje drveća. arbor vitae) aiat. arbor drvo. zbirke drveća. arbitratio) cenjenje (ili: precenjivanje) po svom nahoñenju. argumentatio) dokazivanje. ñuture procena. modro-siva ili crnkasta boja kože koja se ponekad javlja posle duže unutarnje upotrebe srebrnih preparata. argo (fr. argoter) govoriti šatrovač-kim jezikom. pro-cenjivati. argotirati (fr. novac. argentum) v. metron mera) sprava za ispitivanje srebra. god. govor ljudi jedne klase ili jednog zanata. vrt (rasadnik) sa drvećem. redni broj 18. biljni otisak. arborescirati (lat. vrsta glavonožaca. dokazni. ksenon. veština dokazivanje. arboriforman (nlat. argumentum) dokazno sredstvo. tj. argonautika (grč. ludilo) želja (ili: žeñ. upotrebljava se za reklamne lampio-ne i daje sivkastu svetlost. stari grčki junaci. argentum folijatum (lat. argat (tur. arborikultura (lat. približan. proizvoljna procena. arbitrator (lat.

npr. fig. dugovi. Argus (grč. astr. bogat razlozima. staviti zabranu na. zatvaranje. zažaren. argumentum ad hominem) 1. poprište. ardasa (fr. peščano kupatilo. žarki. zbor uglednih i nepristrasnih sudija. zaključivati. nauka o napadanju i odbrani utvrñenih mesta. Ares (grč. arestatorij(um) (nlat. lice koje sudskim putem traži stavljanje zabrane. argumentisati v. med. araios redak. arendirati (nlat. arrendarius) onaj koji daje zemljište u zakup. peticija upućena iz naroda višim turskim vlastima (ova reč se nekad upotrebljavale u Srbiji u službenom jeziku). argumentum e consensu gentium) log. argumentum e konsenzu gencijum (lat. 2. veoma oprezan i revnosan čuvar. sin Zevsa i Here. u Ateni. aretirati (fr. Areios pagos) 1. aretirati. poprište borbe i igara u cirkusu (amfiteatru) kod Rimljana. dovezena roba. zatvor. ugovor o davanju zemljišta u zakup. ardito) voj. optuživanje. tr-kalište u cirkusu. silan. ardito) muz. uzapti-ti. prav. areotektonika (grč. metria) fiz. zaostala plaćanja. bog rata. špijun. arsis) metr.teza. arenatio) med. ardasse) trg. Argusove oči vrlo budne. kažnjenik. Ares. mandatum) prav. vrsta grube svile iz Smirne. arreter) zaustaviti. 72 arivaža arenda (nlat. areola) malo. areražirati (fr. arsa (lat. po Zevsovoj zapovesti. zatvoriti. neplaćene zakupnina. arestacija (nlat. supr. ne biti isplaćen. arivaža (fr. lice protiv koga se traži stavljanje zabrane. silom. usijan. arest (ital. arestat (nlat. argumentum ad hominem (lat. velika teškoća. muz. arduitet (lat. arete vrlina. polje borbe. kolektivno javljanje. arrendator) zakupac zemljišta. sr-čano. Areopag (grč. areale) oblast na kojoj je neka biljna ili životinjska vrsta (rod i sl. argumentari) navoditi kao dokaz. Areios Aresov. molba.. arestirati (nlat. deo etike. plaho. plah. tegoba. . zadržavati. odreñivanje gustine i specifične težine tečnosti. uhapsiti. dolazak. znat. dovoz robe. haps. prsten oko bradavice na sisi. Arej. arzi-mahzar (tur. zatočenik. 2. arrestum) zatvor. rešt. zakupiti. nemajući drugih dokaza. dizanje glasa. argumentum bakulinum (lat.. nepla-ćena kamata. argumentum baculinum dokaz batinom) kad neko. brežul>ak posvećen bogu rata Areju. gravimetar. Argus) mit. vreo. areraže (fr. gradilište. ardito (ital. zadrhtati. uhoda. arena (lat. areometar (grč. dokazima. tj. areometrija (grč. dokazivanje nekog tvrñenja na osnovu toga što su svi oduvek to tvrñenje smatrali istinitim. smelo. agea) površina. ardens) gorući. Arej (grč. simbol surove hrabrosti. žustar. dokazivati. naoružan ruč-nom bombom i kamom. arena) borac na areni. obra-zlagati. logia) fil. arena) borilište posuto peskom. fig. arrivage) pristajanje. arrestatorivun se. arestant (nlat. hidrome-tar. metron mera) fiz. argumentum ad veritatem (lat. zapadno od Akropolisa. arenacija (nlat. javno prozivanje poverilaca (kod stečaja). agea. muka. arrestatio) hapšenje. stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione (od Here u kravu pretvorene) koga je. argumentozan (lat. arendar (nlat. zaustavljati. arrendare) dati >li uzeti zemljište u zakup. ubio Hermej. nlat. argumentosus) bogat grañom. lako razumljiv. vrsta fine per-sijske svile. jer je predlagač rñav čovek". v.) rasprostranjena na Zemlji. boga rata Aresa. sprava za merenje gustine i specifič-ne težine tečnosti. ardentan (lat. mala šupllna izmeñu tkivnih snopića. crven krug oko zapaljenog mesta. arrerager) biti u zaostat-ku s primanjem. Ares) mit. arrestans) uhapšenik. pažljive. u italijanskoj vojsci: vojnik jurišnih odreda. haps. sin Zevsov i Niobin.: „Taj predlog nije dobar. obustavljati. nauka (ili učenje) o vrlini. areal (nlat. araios. ardasina (fr.argumentirati argumentirati (lat. arenant (lat. strastan. lat. dokazuje nešto batinom. tektoniki) voj. 3. rata i ratnih užasa. arrerages) pl. ardus strm) strmost. ardit (ital. veština. argumentum ad veritatem) dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrñenih istina. arza (grč. revnostan. arz-mahzar) pismeno. arresto. fig. dokaz koji se ne zasniva na samoj stvari. obustaviti. up. arrestatus) prav. arendator (nlat. ardassine) trg. arrenda) zakup zemljišta. čije je sedište bilo na tome brežuljku. popularan dokaz. već na osobinama ili položaju onih koji je iznose. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti razumevanja ili interesu slušaoca. krug oko Meseca. fig. rada i sl. dolazak laña u pristanište. uvek otvorene oči kojima ništa ne može promaći. slobodno mesto. argumentirati. aretologija (grč. areola (lat. najstariji i najugledniji sud u Ateni. rvač. Ares) mit. vatren. udaranje glasom pri čitanju na izvestan slog. kupanje u pesku. naredba o hapšenju. Argos. gumno. arrestare) v.

ih. učenje grčkog filozofa Aristotela (384^—322. aritmetički (grč. sanduk) 1. arriviste) bezobziran lovac na zvanja i položaje. ariozo (ital. u zendskoj reli-giji i Zaratustrinom učenju: simbol nega-tivnog principa. aritmetička sredina nekih brojeva jeste zbir tih brojeva podeljen brojem od onoliko jedinica koliko je tih brojeva. arithmos. arijanci pl. pere. progresija. naročito kucanja bila. ned. agua) pretvaranje u Arijce. rythmos takt) med. zaštitnica. med. učitelja Aleksandra Velikog i osnivača pe-ripatetičke škole. agua) pl. air) pesma lirskog sadržaja koja se peva. računaljka. nesklad-nost. strog i pravedan sudija u pitanjima umetnosti. aritmogrif (grč. arivizam (fr. aristokrates) plemić po roñenju ili položaju. arriver postići) osobina onih koji. Arijci (sskr. aridura) med. način pevanja. ime kojim su indoevropski (arijski) stanovnici Indije. iz IV veka. arijer-ban (fr. arithmos. naročito: prevoñenje pojedinih preduzeća iz jevrejskih u arijevske ruke (ovo je na strahovito nečovečan način sprovodio Hitlerov nacistički režim u Nemačkoj pre i za vreme drugog svetskog rata). prijatelj i član aristokratije. aritmomantija (grč. Aristarh (grč. Ariadne) mit. koji je tvrdio da Hristos nije bog. suvoparan. jalov. gurgurstvo. aritmomanija (grč. arkada (fr. e arithmetike tj. 2. arka (lat. arijanizam učenje aleksandrijskog sveštenika Arija. agsa kovčeg. neplodnost. koji se može predstaviti ili rešiti brojevima. bez ikakvih obzira. kovčeg u kome se starozavetni Noj spasao od potopa i koji se ploveći zaustavio na vrhu planine Ararat. arijergarda (fr. anat. veštak u računanju. Aristarchos) najveći aleksandrijski gramatičar. neplodan. računski. nauka o brojevima. arietta) muz. bog i praizvor svega zla. mršavost. ariditas) suvoća. aria. Irana sami sebe nazivali. gurgur. aristotelizam (grč. pre naše ere). fr. fig. arijski jezici svi indoevropski jezici. suša. ali ju je on ostavio na ostrvu Naksu. logla) nauka o brojevima. pr. aritmologija (grč. u starohrišćanskoj crkvi: posuda u kojoj su čuvane euharisti-ja. laktaštvo. pomogla Tezeju. Arijci. laktaš. mršav. jalovost. techne) mat. arithmos broj. arithmetikćc) koji spada u računanje. u vidu arije. arioso) muz. pesmica. nepravilnost u ritmu srčanih otkuca ja. arithmos. čuven kao kritičar pesama Homerovih i Pindarovih. aristokratija (grč. naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima brojeva. odstupnica. arriere-ban) voj. aritmometar (grč. na-pev. Ahriman) ion-. arijanci. arivist(a) (fr. sušenje. aridus) suv. fig. Persije i ist. suvoparnost. aridan (lat. vlast) vladavina plemstva i naroda. deo čeone kosti (očna). naročito čišćenje porodilje. ljubav prema aristokra-tiji i aristokratskim načelima. v. mania ludilo) med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i svačega. up. metron mera) sprava (ili: mašina) za računanje. mit. aristos najbolji. aritmus (grč. pulsa. poglavica zlih duhova. fig. veština računanja. mršavljenje. v. gryphos zagonetka) zagonetka izražena brojevima. de-mos narod. Aristoteles) fil. osiguranje života. pristalice i pobornici arija-nizma. pošto je ubio Minotaura. a-. arija (ital. arriver postići. aristokratizam (grč. u novije doba. učenika Platonova. Arijevci. aristodemokratija (grč. lutrije i dr. spržen. kratak melodičan komad koji se umeće u rečitativ. agua. plemstvo. pomoću jednog klupka konca da izañe iz lavirinta i pobegla s njim. arriere-garde) voj. . aritmije (grč.arivizam 73 arkada aristokrat(a) (grč. relikvije i dr. nepravilnost. arijevci. Arijadna (grč. arithmos. manteia nporicanje) vračanje (ili: proricanje) iz brojeva. kći kritskog kralja Minosa i Pasifaje. aristos najbolji. zaštitno odeljenje. sredstva koja pomažu porañanje. arija) pl. sušan. geometrijska sredina. sušnost. arhit. love zvanja i položaje. politička aritmetika primena aritmetike na društvene i državne ustanove (npr. sredstvo da se čovek izvuče iz nekog teškog položaja. arithmos broj. ariditet (lat. poslednja odbrana. melodija. locheia porañanje) pl. aristokrateomai imam aristokratski ustav) aristokratski sistem vladavine. Arijevci (sskr. otuda: Arijadnin konac. arythmia) nedostatak ravnomernosti. slabost. Ariman (pere. nauka o računanju odreñenim brojevima koji se pišu ciframa. aridura (nlat. vladavine plemića. arcade) l. aritmetike (grč.). arizacija (sskr. mala arija. večni protivnik Ormuzda. aritmetičar (grč. aristokratia) vladavina plemstva. nepravilno kretanje. a rijega (ital. plemićki stalež. aristolohika (grč. ovim se imenom nazivaju svi Indoevropljani. pevajući. mršavost. aristarhski. karijerist. i njegovih pristalica. niz lukova na stubovima. v. 2. nego običan čovek. arithmetikos) onaj koji se bavi aritmetikom ili zna aritmetiku. kratos moć. arijevci pl. dragocenosti.

bliže (ili: preče) pravo. grañ. arrogans) nadut. muz. pojačati snagu magneta pomoću gvožña. arogantan (lat. vrdalama. nagrizanje kostiju. najedanje. 3. arktikos severni) koji se nalazi oko Sev. arkbutan (fr. trg. sočna materija kod biljaka. fig. lakrdi-ja. idiličai. drskost. morski razbojnik. poslao protiv Engleske). sužavanje. polivati. veliko mnoštvo. sever. osvežavanje. arktički (grč. arkosolij(um) (lat. arktikos severni) Severno Ledeno More. pozadi kuće. armater (fr. metodič-no bombardovanje. armalis.arkadski arkadski (grč. opggriji (ili: pooštren) poziv pred sud. fig. nego su »siveli samo od službe u vojsci. arozirati (fr. opre-miti. arlecchino) lakrdijaš. stanovnici Arkadije. e arktos Veliki Medved. oru-žana sila. voj. arogancija (lat. aroma (grč. Pola. prav. krivl>enje kostiju u obliku luka. arkuacija (lat. arc-boutant) arh. od srednjeg veka: porodični grb. vrdanje. arkcijus jus (lat. armada (šp. zakupac broda koji priprema svoj brod na daleki put. armorale) poznavalac grbova. prevrtljivost. onaj koji je u vezi sa sazvežñima Velikog i Malog Medveda. obasipanje vatrom. povećati nosivost zida gvožñem i cementom. arma (lat. Arkadoi) pl. armatura (lat. npr. gord. arozaža (fr. arrogantia) nadmenost. stezanje nekog dela tela zavojem. pastirskog predela u sredini Pe-loponeza. naročito ratna flota (ovako se u XVI veku zvala „nepobedive" flota Filipa P koju je 1588. pojačavanje snage magneta umetanjem gvožña. armirati (lat. fig. polivanje. »sena sposobna da zavede. tj. ohol. prisvojiti. oružje. armorijal (fr. drzak. obasuti (ili: obasipati) vatrom. armorist(a) (nlat. arkadikćs) koji je iz Arkadije. art kapi stražnja vrata) vrata koja ne vode u kuću sa ulice. fig. naoružavanje i snabdevanje posadom jednog broda. arcanus) tajni lek. aromatizacija (grč. vojska. bombama. arkato (ital. so!G agso) gudalom. prijatan miris što ga puštaju od sebe eterična ulja. Arkadla. ratna sprema. zaobilazan. suženost utrobe i zatvor kao posledica toga. arogirati (lat. arlequinade) šala. 74 aromatizaciJa armalisti (mañ. armija (lat. peščar od trošaka granitnih i gnajsnih stena. aroma) metanje mirisa (ili: začina) u lekove. naduven. tajno sredstvo. prevrtljivac. potporni poluluk. doplaćivanje. bezobzirnost. arkanum (lat. armatura) voj. npr. arroser) zalivati. arlekin (ital. fiz. arko (ital. šaljivčina. u Španiji: oružana sila. nadutost. fiz. lat. jela i dr. arrogare) usuditi se. arcus luk. arctius jus) prav. Arktik (grč. arktura (lat. muz. Armida lit. arkeo izdržavaš) geol. strategijska operativne jedinica čija jačina zavisi od uloge koja joj je namenjena. arrosage) zalivanje. uobražen. gusar. razmetljiv. nlat. bezobrazan. arctior citatio) prav. arkanist(a) (lat. aroma) miris. naoružanje. god. tajan) poznavalac tajni u pojedinim strukama. tj. najčešće ima u sastavu 3-4 pešadijske divizije. „armija nezaposle-nih". naknadno plaćanje. tenkove. agta oružje. armadilja (šp. mañarski plemići koji nisu imali svog imanja. nao-ružati. agtee) 1. usiniti. arcus luk) nuz. gudalo. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Osloboñeni Jerusalim". arkcior citacio (lat. Veliki i Mali Medved (grupe zvezda). metodski bombardovati. povećanje nosivosti zida gvožñem. trg. seoski. arcanus tajanstven. mor. arozija (lat. prevlačeći guda-lom. naoružan trgovački brod. arkoza (grč. potez gudalom. naročito carinski. arlekinada (fr. navodnjavati. arktacija (nlat. fig. granatama. pravo prvenstva.. vazduhoplovstvo. navodnjavanje njiva. armateur) mor. vinski cvet. oholost. prisvajati. Arkañani (grč. arrosement) zalivanje. krstovi i bemoJogu početku kompozicije. armare) voj. agso. kako se prave sredstva za ulepšavanje. lučni stub. nego iz avlije. oružati. nlat. nepravilan. mali naoružan brod. ovlažavanje. onaj koji se razume u grbove. arktos (grč. nadmen. naivan. armorale) knjiga sa grbovima. artiljeriju i dr. arcato) muz. staviti (ili: stavljati) znake u početku muzičkog komada. 2. pooštrena zapovest (ili naredba). arrosio) med. doplatiti. armada) oprema. uzeti pod svoje. mala ratna flota. arkapija (tur. Velika Kola) astr. agta oružje) pl. arkcijus mandatum (lat. pesnici pastirske poezije. gusarska laña. arozman (fr. grañ. snabdeti ratnom spremom. pastirski. sopstvenik gusarske lañe. drznuti se. voj. armadilla) kor. nepropisan put. snažiti. armorial. . agta) pl. arrodere. arctius mandatum) prav. naknadno platiti. podmlañivanje itd. „armija beskućnika" itd. podlivanje ulica. kol' arko (ital. poza. solium mrtvački sanduk od kamena) umetnički izrañen starohrišćanski grob u katakombama sa svodom u obliku luka. jačati. stub podupirač. uraslost nokata u meso. arctatio) ned. lat. fr. arcuatio) med. čovek koji često menja mišljenje. arctura) med.

arostija. arsenale) oružnika. arteritis (grč. vita brevis (lat. arteriolae) pl. arterijalitet. ludilo. arteriektazis. arsenik (grč. arpihord (ital. arteriografija (grč. nlat. sičan. v. are angina (lat. arrostema slabost) med. muški porod. v. struka) muz. arpacik) sitan crni luk za presañivanje. stenćs tesan) med. krv koja je prošla kroz pluća i primila kiseonik. damar. jedinjenja su mu jako otrovna. hem. arterioekleroza (grč. arsenikćn) hem. kao na harfi. znak As. arsen muški. zaokruženje. nauka o arterijama. bilo iz srca u ostale delove tela).9216. arsevofagizam (grč. proširenje. zaokrugljenje. arpanetta) muz. arsenikćn) pl. metnuti mirisa u nešto. fig. tvrd) med. arpeggiatura) muz. teorija (ili: osnov) umetnosti ili nauke. nlat. a život kratak. tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali brzo jedne za drugim. arpikord. posle kojih dolaze kapi-lari. muz. arpaneta (itzl. agra. are mnemonika (nlat. up. arpeggio) muz. artelj (rus. aromatika (grč. posao. prskanje) med. darsonvalizacija. deo grada. arterfa. ektasis pomeranje) med. prskanje arterije. arpikord (ital. kvart. srez. žila odvodnica (opšti naziv za krvne sudove koji nose krv bilo iz srca u pluća. sklerćs krt. ars nova) nova umetnost. arteriozitet. aroma) mirišljav. rexis kidanje. arpihord. arpeñato (ital. arsenogonija (grč. arsenikćn) pl. slobodne umetnosti. gone rañanje) rañanje muške dece. u razlomljenim akordima. arterijski (grč. arterfa. arterfa žila) koji se tiče arterije. arterijalizacija (nlat. za-činjavati. graphia) anat. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih jedinjenja radi ja-čanja telesne snage ili spolne sposobnosti. artes liberales) pl. arsenik. trovanja akutna i hronična. are silogistika (lat. arpeñirati (ital. naročito knlževnog. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja HP do početka XIV v. niz razlomljenih akorada. v. izražavanja . muzički stil u XIV i XV v. redni broj 33. arterijalitet (nlat. arseniti (grč. arostema (grč. arostija (grč. arteria. magacin za smeštaj ratne spreme. sužavanje (ili: suženost) arterija. logfa) anat. arterfa. mirišljave materije. artefakt (lat. jak otrov. veština. koji prijatno miriše.aromatizirati 75 artizam aromatizirati (grč. arterfa. aroma) namirisati. glavna ulica i saobraćajnica u gradu i sl. arpadžik (tur. arpentage) zemljomerstvo. koji predstavlja prekretnicu u razvoju muzike i reakciju na are antiku. arteski bunari bunari koji se dobivaju odvesnim bušenjem u sinklinalan nabor slojeva odakle stalno ističe voda (nazva-ni po bivšoj francuskoj oblasti Artoa. arsen muški. arterfa žila. arpantaža (fr. začini. arteria) med. ars. arterija (grč. podrugljivo: tandrkati. elemenat atomske mase 74. arteriologija (grč. ono što je veštački napravljeno. zaokruživanje. obnavljanje (ili: oksidacija) krvi. aromatičan (grč. arpeggiato) muz. nadmoćnost sistema arterija i njihovog uticaja u jednom telu. are longa. arsonvalisatio) v. arpeggiare) muz. mirisan. are vova (lat. harfica. artefactum) veštački proiz-vod. ars longa. bilo. arterialitas) fiziol. aroma. artelB) radna zadruge. phagein jesti) med. gde je veoma rano bilo takvih bunara). bogatstvo u arterijama. arsentrioksid (As2O3). zadebl>anje i zakrečavanje zidova arterija. arsonvalizacija (nlat. arsenikćn. arostema. ars) umetnost. uvećanje. soli arse-nikove kiseline. arsenijati (grč. lomljenje tona kao na harfi. ars syllogistica) srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku. ars mnemonica) veština pamćenja. arterioreksis (grč. premeravanje (ili: merenje) zemlje. najsitnije arterije. žeš. grč. are (lat. arpicordo) muzički instrumenat po zvuku sličan harfi. arteriektazis (grč. zanatlij-ska radna zajednica. arterieurizma (grč. arsenal (fr. ital. lepe veštine. arondismav (fr. chorde žica prevara. operativne otvaranje arterija. tome sečenje) med. naročito u morskim pristaništima. arsen (grč. arteriostenoza (grč. rukotvorina (za razliku od prirodnog proizvoda). arrondissement) zaokrugljivanje. arterfa. mala harfa. opis (ili: opisivanje) arterija. arsenal. arteriole (nlat. arteriositas) fiziol. zaokrugljenost. svirati na harfu. jedinjenja arsenove kiseline sa bazama. spinet. artizam (lat. začiniti. arpeñatura (ital. zapaljenje arterija. v. artes liberales (lat. arterfa žila) anat. krvna žila. zanat. oksidisana krv. arpeño (ital. slabost uma. arteriotomija (grč. tj. artis umetnost) način umetničkog. sa začinom. proširenje arterija. arteriozitet (nlat. jak) hen. aromatica) al. eurys širok) med. vita brevis) umetnost je duga. arsena. arrostia) med. ars antiqua) stara umetnost. fiziol. arterialisatio) fiziol. arterijska krv otvoreno crve na. arterfa.

archaios star. sastavni deo jednog spisa. artilleur) vojnik koji rukuje topom. LIŠð. bol zgloba. izneti.ke. astmi i dr. karpos plod) pl. zool. naročito antičku umetnost i nauku. zoon životinja) zool. pus. azojski period. zagnojavanje zglobova. zglob. fr. gnojenje zglobnih kostiju. artritis (grč. artificijelan (lat. poglavlje. artolatrija (grč. pathos bol) med. zglobobolja. arthron. „igra reči". artropoda (grč. artikulirati. rak u zglobu. articulus zglob. artikularni (lat. preterana sklonost spoljašnjem obliku umetničkog dela. archaios stari. artificialis) veštački. osnivač. artišoka (ital. artropioza (grč. zglavak. artrofima (grč. podćs noga) pl. trg. arhegonije (grč. arthron. arthron. poglavar. artro. arch-egetes) voña. arthron) med. arheopteriks. slik. logia) početna nauka. arthron) koji je u vezi sa zapaljenjem zglobova. hlebno drveće i hlebne bil. artikulisati v. koji je protiv zapaljenja zglobova (sredstvo. artistique) umetnički. gonos) pl. prastari) star. artificiozan (lat. phagos) hlebojed. reči i slogove jasno. starinski. predmet. harun. artistički (fr. giht. govor) onaj koji se bavi starinama i poznaje starine. artofag (grč. artikulirati (lat. arthron. titula spartanskog kralja u Likurgovom zakonu. arhaizirati (grč. obrastao trskom. artiljerija (fr.artizan 76 arheopteriks artritičan (grč. paragraf. arundinozan (lat. artista. artiste) umetnik. arthron) predmetak u složeni-cama sa značenjem: zglob. zglavak. arhaičan. šećernoj bolesti. bog. neuralgiji. arthron. fig.). arheornis v. fr. archaios star. trganje u zglobovima. arheopteriks (grč. umetnuti) kec. zapal>enje zglobova. phima izraštaj. articulatio) anat. emballo ubaciti. koji odista potiče iz starog vremena. artrotomija (grč. prepreden. rod vojske naoružan topovima. čvor. artrokarcinom (grč. gaji se kao veoma cenjeno povrće. sastav tela koji je sklon gojaznosti. zastarela reč. ženski spolni organi kod nekih bescvet-nica i mahovina. jasno i razgovetno iz-govaranje reči i slogova. bog. artisan) zanatlija. artilerac (fr. karkfnos rak) med. arheget (grč. govor) nauka koja se bavi iskopavanjem i proučavanjem predmeta starih kultura. logos reč. logos reč. bol (ili: trganje) u zglobu. stvar. artist(a) (ital. articularis) zglobni. artos hleb. artik(a)l (lat. igrač na konopcu (u cirkusu). pro-či (drugi). glumac. kamenu u žuči i mo-kraćnom mehuru. pregib. jedan po jedan. arhejski (grč. stilom. tačka ugovora. arche početak. arhaičan. trganje u zglobovima. artiljerac. bol u zglobu. roba u trgovini. artificiosus) umetnički. gnojenje (ili: zagnojavanje) zgloba. drevni. arthron zglob. prastari. veštak u jahanju. član. arthros. iznositi nešto član po član. arche početak. grapho pišem) opisivanje starina. artikulisati. topništvo. glavočika sa cevastim cvetovima. izgovarati. neprirodan. mekani otok zgloba. archaios star. archakos) starinski. nameštanje (sme-štanje) govornih organa pri obrazovanju pojedinih glasova. arthon zglob. archaios star. zglobni. archaios star. priključenije (doživljaj) itd. ruop gnoj) med. arhelogija (grč. artillaria) prvobitno: svaka ratna sprava uopšte. artritizam (grč. artralgija (grč. drevan. arun v. up. kolence. artos. arthron) med. npr. gran. up. prevremenoj arterio-sklerozi. veštački. kostobolji. zglobobolja. arhaičan (grč. tj. životinje sa zglobovima. archaios star. algos bol) med. nameštanje iščašenih zglobova. odyne bol) med. arheografija (grč. artokarpi (grč. arheologija (grč. operativno otvaranje zgloba. umetnički. artroze (grč. arthron. uzglobljavati. oblik ili izraz. artremboleza (grč. pravilan i tačan izražaj svih delova slike. nlat. arhajski period v.(grč. otok) med. opšte ime za kukce (insekte). drevan. polza (korist). veštački. artillerie. artrozoa (grč. artropatija (grč. arthron. napis. liigv. starinski) upotrebljavate u govoru i pisanju arhai-zme. lek). zglavkari. artichaut) vot. artos. articulare) uzglobiti. docnije: topovi. jestastvo (priroda). te se stoga više koristi spoljnim sredstvima (rečju. tobdžija. članak) članak. bogat trskom. artizan (fr. poštovanje (ili: obožavanje) hleba (hostije). da(va)ti arhaičan oblik. pauke rakove i crve. prastari) gram. vinovnik. arundinosus) trskovit. vot. arheolog (grč. glumac. tome sečenje) med. kompozicijom i dr. odsek. pokretač. poznavalac umetnosti. arhaističan v. zastareo. pterix pero. osnovi nauke o čoveku. artrodinija (grč. nameštati govorne or-gane pri obrazovanju pojedinih glasova. lukav. arthron zglob) med. arhaizam (grč. phyo stvaram) med. articiocco. latreia poštovanje) služba za hleb. arthron zglob. veštak. koji je više posledica veštine i znanja nego čistog talenta i osećanja. artrofioza (grč. anat. fosilni kič- . artikulacija (lat. bol zgloba. izveštačen. krilo) zool.

dioikesis gazdin-stvo. arhitrav. prvobitno: ostrva u Egejskom moru. arhivski (lat. arhijater (grč. najjača karta. arhivist(a) (nlat.) arh. žučan. v. archo prednjačim. aršin (tur. archos. počinjem) predmetak koji u složenicama znači: glavni. 5. renesansnoj i barokno j arhitekturi). grañevinski stil. archeion vladino nadleštvo. u novije doba: apotekarske funta od 12 un-ca. archo. as (lat. uprava) duhovna oblast arhiepisko-pa. aršlama (tur. neimarstvo. prodor zadnjeg creva. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na njima. arhivar. arhitrab. povel>e. pre n. kele prosutost) med. archos. visoko sveštenstvo. iatros lekar) prvi lekar. 3. arhoptoza (grč. školovan grañevinar. archetypon prauzorak) prasli-ka. arslama) bog. arhivalije (nlat. tj. kod starih Rimljana: novac. assis) 1. trabs greda) ar*. arhitekt (grč. architektonikos) grañevinski. arhidijeceza (grč. assai. arhilohijski (grč. archos čmar. podrugl>iv u govoru ili pisanju. arhivar (lat. arhihijerarh (grč. episkop. službenik arhiva ili arhive. koji se tiče jednog naučnog sistema. zametak) zool. arhont (grč. prastvaranje. diakonos sluga) monaški čin koji se daje ñakonu kad se odlikuje u službi. polukružni luk koji spaja dva stuba (u helenističkoj. postanak života u njegovim najprostijim počecima iz tzv. najviši svešteno-monaški čin do vladike u pravoslavnoj crkvi. archo početak. alhimija. architekton) onaj koji se bavi grañevinarstvom. arhetip (grč. spadnutost zadnjeg creva. u protestantskoj crkvi: titula dvojice sveštenika glavnih crkava u velikim gradovima. grañevinar-stvo. rif. grañevinarski. fig. dvorski lekar. arhipelag (grč. metričkim me-renjem. spisi ili akta. regnimi prsnem) krvarenje iz zadnjeg creva. arhitip. prapočetak. archos čmar. archos voña. arhimandrit (grč. neimarstvo. koji odgovara pravilima grañevinske umetnosti. lat. gfgnomai stvaram) biol. arhigonija (grč. u početku od pola kg bakra. dobro očuvano.). prvosveštenik. fr. sada potisnuta tzv. architec-tura) grañevinarska umetnost. arhijerej (grč. archimandrites) starešina manastira. up. arhiepiskop (grč. izmeñu Grčke i Male Azije. neoštećeno (na tovarnim listovima). archivum. „kec" na francuskim kartama. rimskoj. spora sejanje. lični lekar. lat. e. koji su često ukrašeni kipovima. neimar. arhiñakon (grč. nadbiskupa. trešnja (plod i stablo). vrlo. i 640. arsin) stara mera za dužinu: lakat. arhocela (grč.(grč. način zidanja. arhi. arhivolt (ital. poglavar. mitropolit. arhimagija (grč. arche početak. archivolto glavni luk) vrh. prosutost. architekton. ćelija od koje postaje tkivo što stvara spore kod paprati. arhivist. Archilochos) poet. setva) bog. arhitip (grč. najmanja jedinica za merenje zlata. ptosis pad) med. archi-pelagos more) ostrvlje. a salvo) trg. archi-ierarchia) dostojanstvo prvosveštenika. nauka o sistemu. 4. zajedl>iv. prauzor. prvosveštenik. arhesporijum (grč. viši lekar. up. episkopeo) oblast koja stoji pod duhovnom upravom arhiepiskopa. po izvesnim delovima sličan reptilijama. prvi služitelj jedne crkve. archivum) koji se tiče arhiva. u gotsko j i romansko j arhitekturi: niz lukova glavnog crkvenog portala. archos.arhesporIJum 77 menjak. prvi nad. vrhovni sveštenik kod Jevreja. veoma. arhiblast (grč. arhitrav (grč. arhetip. archetypon) v. veština izrañivanja jednog naučnog sistema. zastupnik vladike — biskupa u upravi dijecezom. najviši državni činovnik u Ateni posle propasti starog kraljevstva. radi planove za grañevine i rukovodi njihovim podizanjem. arhitektonski (grč. arhihijerarhija (grč. a po drugim opet ptici. koji radi u arhivu. nadbiskup. arhiv(a) (lat. veličine goluba. archi-ierarches) vrhovni sveštenik. a salve (ital. 2. arhitektonika (grč. koji se nalazi u arhivu. arhitrab (grč. archo prednjačim. pra-. koji pripada arhivu. gradska većnica) mesto gde se drže i čuvaju dokumenta. raspored i grañenje jedne grañevine. blastos klica. arch-iereus) vladika. anorgakske materije. episkopos) prvi vladika. naročito u avijatici i raznim granama sporta. architekton) grañevin-ska umetnost. archi-mageia) vrhovno čarobnjaštvo. arhoragija (grč. lat. tako se zove više vrsta stihova koje je prvi pronašao najstariji grčki liričar i jampski pesnik Arhiloh (izmeñu 680. archon) vladalac. assez) kuz. najbolji u nekoj struci. archo. dokumenti. naročito: prvi otisak. archivalia) spisi koji se nalaze u arhivu. potiče iz preistorijskog doba. tobožnja veština pravl>enja zlata i srebra. grč. asai (ital. . prapismo. archos. arhitekture (grč. nauka o grañevinarstvu. archivista) v. archivarius) upravnik (ili: nadzornik) arhiva. abiogeneza. arhiepiskopija (grč. počinjem. as. prvak. arhetipi otisci (ili: primerci) prvog izdanja. vrsta crnog luka. spontano postanje života. original. prazametak.

papirni novac za vreme francuske revolucije (19. nlat. nlat. nepriznavanje bogova. asercija (lat. kastracija. asanacija (lat. asentacija (lat. assignans) onaj koji šalje novac. zvanično tvrñenje da je neko slobodan. asesorat (nlat. udva-ranje. nesposobnost razumevanja znakova. kome je oduzeta mogućnost oploñavanja. assertivus) v. asemičan (grč. ostavljanje u pohranu. mučko ubistvo. a. pozdravljavanje i poboljšavanje oppggih zdravstvenih prilika. osobina ljudi koji rade samo po svom sopstvenom. a-. asasinat (nlat. aseptičan (grč.. dobiva se mešavinom sirove karbolne kiseline ili krezo-la sa koncentrisanom sumpornom kiselinom. u nekom gradu. oleum ulje) hen. nasilje. asekurant (nlat. umorstvo. asignatar (nlat. bezverstvo. pohotljivost. aseptin (grč. assessoratum) prisuditelj-stvo. aselgija (grč. primanje nečega kao istinitog. asservare) čuvati. asertoran sud sud u kojem se odnos izmeñu subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (up. zakletva koja se polaže posle datog iskaza (za razliku od promisorne zakletve. assentatio) laskanje. bez obeležja. isušenje moč-varnih mesta itd. a se esse biti tj. asesura. lift. assessor pomoćnik u službi) prisuditelj. up. asekurirati (lat. pomoćnik sudijin. assibilare) gram. assecurantia) osiguranje. nekoj državi' zavoñenjem niza higijenskih mera: čistoće. bez pratioca. smrti i sl. antiseptičan. asemija (grč. razvrat. podstrekač na izvršenje mučkog ubistva. asasinator (nlat. pristajanje uz koga. obezbediti. bolesnikove kože i dr. assertorius) kojim se tvrdi. tj. assainir) popraviti (ili: popravl>ati) opšte zdravstveno stanje u nekom mestu. aselgeia) razvratnost. asepsija (grč. ad-. postoji sam sobom ili kroz sebe sama (a se est). ascenseur) dizalica. pri vršenju operacije. aseleničan (grč. sexualisa-tio) uništenje. nalog. assassinatum) prav. doznačilac. protiv požara. asemos) koji nema znaka. asebeia) bezbožnost. asertivan (nlat. asertorna zakletva prav. a-. aseksualan (grč.asamar 78 asignatar asamar (lat. spojiti neki glas sa šuštavim glasom (ž ili š). koji je bez oznake.) ned. bez trabanta. kora od hleba. aservat (lat. aseitas. assecuratus) osiguranik. a. sepsis trulež. asanzer (fr. postojati sam sobom) samostalnost. assatio) kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku. dokazni. isušivanja podvodnih mesta itd. sepsis) hem. dokazivanje. ulagivačko odobravanje. asertoran (lat. pohraniti. oduzimanje sposobnosti oploñavanja. asekurancija. aseksualizacija (grč.ne. aservirati (lat. bez ikakvog podsticaja spolja. npr. sudsko pomoćništvo. doznaka. površina pečenja i dr. sanus zdrav. assertio) tvrñenje. aseptol (grč. a. asservatum) ono što je ostavljeno na čuvanje. a-septikos) koji nije sklon truljenju. po sholastičkoj teologiji: svojstvo boga koji uzrok svog bića ima u samom sebi. asibilirati (lat. aseveracija (lat. assus pečen. assecurans) osiguravač. assecurare) osigurati. npr. aseverativan (lat. npr. assignatus) lice na koje glasi uputnica. up. assecuratio) v. assibilatio) gram. fil. ili pretvaranje nekog glasa u šušta-vi glas. zvanje pomoćnog sudije. securus bezbedan. asibilacija (nlat. sačuvati. otklanjanje mogućnosti da zarazne klice. kraju (ili državi). asseveratio) ozbiljno uveravanje ili tvrñenje nečega. aseitet (nlat. potvrdan. asignant (lat. zeta znak) ned. rastvor kiseline kao sredstvo za sprečavanje truljenja. a-selenos) bez Meseca. sexus spol) bespolan. asekurat (nlat. uputnica na primanje godišnjeg dohotka od nepokretnog imanja. up. tvrdnja. pomoćnik starešine nadleštva. sredstvo koje čuva mleko i jela da ne uskisnu i ne pokvare se. pozdravl>avanje naselja. assignatarius) lice na koje glasi uputnica ili doznaka. asacija (nlat. aselenična noć za planete Merkur i Vene-ru kaže se da su „aselenične". asanirati (lat. uspinjača. koji nema zaraznih klica. primalac novca po uputnici ili nalogu. fil. pohrana. asekuracija (nlat. koji nema spola. dakle. one koja se polaže pre davanja iskaza). apodiktičan).bez. asekurancija (nlat. lat. zagade mesto koje se operite (ovo se postiže upotrebom antiseptičnih sredstava za pranje ruku. kraju.bez. sepsis trulež:. u pohranu. asservare) čuvanje. čišćenje od zaraze. za-klinjanje u nešto. ascenzor. fr. asertoran. u novije doba: jači izraz za slobodnu volju. spajanje jednog glasa sa šuštavim glasom (ž ili š). a-. . lat. problematičan. fr. aservacija (lat. asseverare dokazivati) potvrdan. assainir) smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca. assensio) odobravanje. unutarnjem nagonu. npr. aprila 1790) kojem su služila za podlogu nepokretna imanja uzapćena u korist države. asignat (lat. sanus. prav. amarus gorak) hen. proizvodi raspadanja koji se stvaraju pri zagrevanju životinjskih ili biljnih materija i daju im začinski ukus. assassinator) prav. asesor (lat. asebija (grč. sastoji se od stipse pomešane sa bornom kiselinom.). asenzija (lat.

asketizam (grč. ital. jednačiti. vrsta klasičnog stiha. marljivost. juriš. mučenje tela radi što uspešnijeg ubijanja čulnih strasti i prohteve. asindezija (grč. ua. prava koja u odnosu prema jednoj krivoj leži tako da se njih dve ako se produžuju sve više približuju jedna drugoj. ugañanje bogu do krajnjeg samoodricanja. pomagač uopšte. asignirati (lat. syn sa. askeo staram se) način mišljenja i življenja asketa. a-syndetos nevezan) koji je bez veze. nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu. syllogismos posredni zaključak) log.: „Misli mlada. postojanost. asker (tur. asketika (grč. asiduitet (lat.asignatura 79 asinhroaičan (grč. istrajnost. neistodo-ban. nesrazme-ran. izjednačavati. — (ali) Slušale je momče čobanine. asindetičan (grč. fiziol. prisustvo glista u stolici. asiriologija nauka koja proučava književ-nost. symptotos koji se ne poklapa) mat. asker) vojska. assistens) lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za profesora. nevezanost. asindet(on). asilogističan (grč. asistolija (grč. asindet(on) (grč. neskladan. bubine. primiti u se. moguće. doista. askeo) pisac pobožnih. neskladnost. gladovanje) post. isti. nedostatak volje za jelom. ali se nikad ne dodiruju. detinje gliste. neskladnost. assaut. trudoljubivost. prilagoñava-ti. preobratiti hranu u organ-sku materiju. vrednoća. uputni-ca. askariodoza (grč. zood. asimilirati. assiduitas) tačnost. supši. acierage) galvansko počeličavanje bakarnih ploča. systole skupljanje. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radne nedo-voljnosti srčanog mišića. asignatura (nlat. asitija (grč. symmetria nesimetrič-nost) nesrazmernost. assimilare) izjednačiti.ne. asli. askeza (grč. sastoji se od dva (mali asklepijadski stih) ili tri horijamba (veliki asklepijadski stih). nejednak. stezanje) ned. sympatheia) nenaklonjenost. asklepijadska strofe četr. nemanje saučešća prema kome ili čemu. dela. izjednačavanje. isposništvo. ash) pravi. nedovoljno saosećanje. prisustvovati čemu. assignatura) v. asimfonija (grč. assalto) napad. asli (arap. bez svezica. a-. symptotos koji se ne stiče) koji se ne poklapa. pokajniš-tvo. vojnik. syllabe slog) nesposobnost sleganja viñenih slova u slogove. a-. asyndesia) nevezanost. a-syndeton) pong. asistencija (nlat. čeličenje. veza asklepijad-skog stiha sa drugim vrstama stihova. jezik. asimilovati v. chronos vreme) neistovremen. nespojenost) ret. nejedna-kost. a-. zaista. mestu ili načinu tvorbe). licemerstvo. asimetričan koji nema simetrije. pokajnički. primanje u svest novog sadržaja (doživljaja) i njegovo prilagoñavanje sastavu svesti. asitia nejedenje. — (pa) Strijeli joj u skutu jabuku". onaj koji svojevoljnim gladovanjem i mučenjem tela ubija u sebi strasti i prohteve. verovatno. askaride (grč. pesnička figura u kojoj se izostavljaju veze izmeñu dveju ili više rečenica. asignacija (lat. asilabija (grč. asimfoničan. assistere) pomagati nekome u poslu. neješnost. (da) niko je ne čuje. asimptotičan (grč. a-. napad. pomoćnik. a-. pokajnik. ili izmeñu članova jedne rečenice. zbivanje kojim ćelije preo-braćaju hranu u materije od kojih se same sastoje (proces asimilacije). u početku sa trohejom ili spondejom. asimpatija (grč. asketičar (grč. vrsta vežbe u mačevanju. pratiti nekoga. asjeracija (fr. a-. . assimulatio) pretvaranje. da bi duša bila što nezavisnija od tela i time se mogla posvetiti svome pravom opredeljenju. nejednovremen. symphonia) nesklad. npr. nestezanje srca. upravo. prilagoditi. asketski (grč. psih. jednačenje glasova (po zvučnosti. bogougodnih spisa. aso (fr. asimilacija (lat. asimptota (grč. iz koga se ne može izvesti zaključak. asignacija. assignatio) d oznaka. vaspitni. gram. fiziol. askaris) pl. asimetrija (grč. primati u se. neravnomernost. askeo) učenje o askezi. asketos) isposnički. Lajbnic je nazvao čoveka „asimptotom božanstva"). asklepijadski stih četr. i sa jambom na završetku. hiperbola ima dve asimptote (simbol beskrajne čovečje težnje koja nikad ne postiže svoj cilj. revnost. tur. a-. nalog za isplatu. istoriju i starine Asirije i Vavilonije. nepoklopljiv. nedostatak hrane. prisustvo. asket(a) (grč. izdati (ili: izdavati) nalog za isplatu neke sume. a. bogougodan. askesis) isposništvo. pokajništvo u mučenju tela odricanjem. udarac u dvoboju. asketes) isposnik. asimulacija (lat. npr. asjeraža (fr. nedostatak veze u rečenicama. assignare) upugnicom dozna-čiti (ili: doznačivati). potpora. asimilirati (lat. gran. askaris) med. a-. asistirati (lat. asistent (lat. assistentia) pomaganje. assimilatio) izjednačenje. acieration) pretvaranje u čelik. pr. pomoć. bez sveza. pritvorstvo.

težnja. samoglasničko podudaranje. koji je ravnodušan prema opštim potrebama i interesima zajednice. assortir) srediti (ili: sreñivati) po vrstama. uvlačenje u sebe. u organizmu ljudi i životinja. aspirata se. aspirans) kandidat. neotesa-nost. astakolit (grč. asonavca (nlat. asocijativan (nlat. asocijacionistička psihologija pravac u psihologiji koji hoće sve duševne pojave da objasni iz predstava i njihovih meha-ničkih veza. aspermičan. Convallariaceae. s hakom. vid. asperitas) hrapavost. nepostojan) koji nema pravca. asparagus) bog. oboljenje izazvano gljivicom Aspergillus fumigatus. grubost. dve pod-jednake magnetne igle utvrñene tako jedna . ventilator. astatičan (grč. izdvajanje (ili: sreñivanje) robe po vrstama. asomatičan (grč. aspiratio) gram. raskalašnost. littera) pl. jednakost tonskih figura u jednoj muzičkoj misli. koji ne voli društvo i ne želi da mu bude koristan član. asosje (fr. oboljenje izazvano naročitom vrstom gljivica poznatom pod imenom Aspergillus fumigatus. lat. razvrat. astazija (grč. tajni ortak. slično zvučati. bunilo. rod biljaka iz fam. astakos rak. knjiga). asortisaža (fr. asperifolmja (nlat. v. uroñena ili stečena nemogućnost izlučivanja semena iz spol-nih žlezda. med. rospija. nedruštven. muz. associativus) koji združuje ili sjedinjuje. aspermičan (grč. associare) pridružiti. assonantia) post. asonirati (lat. bacakanje teškog bolesnika. neravnina. assoler) zasejana ti zemlju naizmenično raznim usevima. aspergiloza med. usisavati. aspik (fr. asortiman (fr. pri čemu se čuje glas sličan glasu h. dobro znamenje.asodičan 80 astatičan asodičan (grč. pust život. nesanica. aspergioloza (lat. asparagus (lat. muz. javlja se obično kod osoba koje rukuju zrnevljem i brašnom. i da svu duhovnu delatnost svede na asocijaciju ideja. špargla. izgovarati iz grla. assonare) biti sličan po zvuku ili glasu. bez odreñene orijentacije. aspermatičan (grč. astateo. aspirator) sprava za usisa-vanje prašine. sisanje. aspermos) med. hladetina. aspermizam (grč. položaj planeta jedne prema drugoj kakav nam izgleda kad ih posmatramo sa Zemlje. radnju ili slagalište snabdeti prikladnom robom. lat. udisati. sperma seme) med. assortissage) trg. aspirant (lat. koji ne može da izlučuje seme. aspirata (lat. a-. asoti'a) razvratnost. asperifolia) pl. asocijalnost (grč. onaj koji teži za nečim (položajem. ase prezasićenost) med. associe en commandite) trg. prašak koji otklanja vatru i izaziva znojenje. aspirin farm. somnus san) med. fig. \ asonancija (nlat. biranje. astatos nestalan. ortak koji samo ulaže novac u posao a sam ne radi. aspidos) zool. zvanjem). aspic) kup. člana. koji izaziva gañenje. udružiti. asocijalan (grč. zla i opaka žena. kada se pojavi. odabrati stvari jedne prema drugima. bog. astr. suglasnici s dahom. fig.ne. nepotpun slik. asolirati (fr. od kojih se neke taje u stanovima kao ukrasno bilje.) v. odabiranje. aspectus) izgled. upotrebljava se kao lek protiv glavobolje. s dahom. aspirator (lat. surovost. asotija (grč. associatio) udruživanje. asperitet (lat. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu (77%). a-somatos) bestelesan. vezati. aspirirati (lat. aspermija (grč. aspek(a)t (lat. asocijacija (nlat. as-6des koji oseća gañenje. nepostojanost. usisaljka. nazeba i sl. aspiracija (lat. uvlačiti u sebe. up. koji nadovezuje na nešto. aspermatizam (grč. u pevanju: udahnuti vazduh tako da se čuje. oštrokonña. aspirare) tražiti nešto. pojava. aspra (grč. pihtije. aspida (grč. assortiment) potpuno i sreñeno slagalište robe. aspermizam. žel>a za nečim. socialis) nedostatak osećanja za društvenu zajednicu. kod ljudi se pojavljuje u obliku plućne tuberkuloze (pseudo-tuberkuloza). sa dahom. aspi's. Kthos kamen) geol okamenjeni rak. uortačiti se. fil. koji nema semena. up. aspermizam. stih u kome se slikuju samo samo glasnici. asocirati (lat. krutost. a-. udruženje. izgovaranje s hukom. spajanje. vezivanje. izazove u svesti i neku drugu. associare združiti. naročito kod osoba koje imaju posla sa žitom i brašnom. assonantia) v. činovnički pripravnik. opre-miti.) ned. čežnja. usisač. koji se u svakom položaju nalazi u ravnoteži. lat. tvrdoća. para. usisavanje. spojiti. a-. socialis) nedruževan. društvo. biljka sa hrapavim lišćem. astasia) nemir. asodična groznica groznica sa povraćanjem. asonanca. aspros beo) najmanja novčana jedinica u Turskoj. egipatska naočarka. strana nečega. gasa ili tečnosti.) med. astatične igle fiz. aspermatizam. gram. associe) drug (ili: ortak) u poslu. zadrugara. primiti za ortaka. asosje an komandit (fr. guja otrovni-ca. reumatizma. asomnija (grč. ima ih više vrsta. asortirati (fr. gram. v. udi-sanje. zbirka razne robe iste vrste (npr. gledište. oporost. a. asocijacija ideja vezivanje predstava na taj način što jedna predstava. težiti za nečim. aspergillus) med. asocirati se združiti se.

tj. nomos zakon) upravljanje gradom. astigrafija (grč. koje uzimaju na sebe duhovi kad se pojavljuju. po učenju okultizma. grañevina bez stubova. astheneia nemoć. koji potiče od zvezda. asteriskos) zvezdica u knjigama (*). nadzor nad kućama. posle svakog bacanja kocaka. astralni (lat.(grč. astro. zadevanje. kada neko tobože hoće nešto da prećuti pa. osobina nekih vrsta liskuna koje. astigmatizam (grč. uprava grada. vrh. asteismos utančan. izbegavanje vojne obaveze. želudačnog). grupa zvezda. smrt ili obamrlost od udara munje. 6 Leksikon . asty grad) velikovaroško ponašanje. astenična groznica živčane groznica. zvezdani. Juno. astralis) koji se tiče zvezda. astralno telo. npr. astinomi)a (grč. zaptivanje. nad drugom da su im polovi suprotno obrnuti.) igra kockom. asteroeis) zvezdast. astmatičan. astragan krzno mrtvojagnjenih ili veoma mladih jaganjaca iz Astrahana u Rusiji. v. asthenes. neotpornost prema naporu (kao posledica preležane bolesti ili kao predznak opasnih bolesti). Vesta i dr. slabost vida. Astrea. asterizma (grč. alat. sjajan. koji potiče od slabosti. obruč. astralit (lat. npr. uticaji. stigma) ko}i ima svojstvo astigmatizma.ne. grč. asteničan afekt duševni pokret kojim se slabe telesne radnje. duhovi postali iz vatre koji lebde izmeñu neba. astmatičar (grč. supr. veoma udaljenih i pojedinačno nevidljivih zvezda nekretnica.asteizam 81 astrogeodezija astigmometar (grč. zvezdano nebo. usled interferencija svetlosti. astragal (grč. astragalizam (grč. aster zvezda. zvezdana svetlost. telesnih osobina. zvezda. udar sunčanice. grapho pišem) opisivanje gradova. astenija (grč. sunčanica. u starom istočnjačkom verovanju u zvezde: duhovi zvezda zamišljenih kao živa bića. uglañene radnja. Palas. psih. naročito prizračak izmeñu zvezda Kumove slame. dosetljiv govor. mana oka koja počiva na različito j zakrivljenosti rožnjače u raznim meridijanima i na neležanju simetrično oko iste ose rožnjače i kristalnog sočiva. drugo. duše umrlih. astrateia) osloboñenje od vojne obaveze.. sastavlja odgovor na postavljeno pitanje. aster. teško i kratko disanje u nastupima. steničan afekt. zvezdan. a. asty grad. up. asterismus. med. skočna kost. služi za pravljenje raznih ukrasa. zemlje i pakla. asteroidan (grč. asteroidi (grč.ne.). Ceres. logia nauka) ned. asteričan (grč. kao znak kojim se čitalac upućuje na primedbu ispod teksta koja je obeležena istim takvim znakom. stylos stub) vrh. pun zvezda. u obliku zvezde. astheneia slabost) med. astilon (grč. svetlosna pojava kod koje od izvesne svetleće tačke izbijaju svetlosni zraci. ipak kaže. male. a-. geodezija. a. eterično telo čoveka. a. tuga. astralni svet. nauka o uzrocima u lečenju slabosti. astragalos) kocka. asteničan (grč. ned. aetigmatičai (grč. svet zvezda. astenologija (grč. onaj koji pati od sipnje ili zaptivanja (živča-nog. astrafobija (grč. duhovit govor.ne. asteriskus (grč. u srednjem veku: pali anñeli. čime su zaštićena od uticaja Zemljinog magnetizma. astralni duhovi. npr. zvezdast. astrum zvezda. astrobolizam (grč. venac na gornjem delu stuba koji odvaja kapitl od donjeg dela. prostim okom nevidljive planete izmeñu Marsa i Jupitera. grč. astron. koja izgleda da potiče od bezbrojnih. astron) predmetak u složenica-ma sa značenjem: zvezda. oblika zvezde. asthma) med. eidos oblik. asty grad.) geol. srčanog. asthenes. mana preslikavanjem prola-skom zrakova kroz sočiva usled toga što lik površinskog elementa oko osne tačke leži uopšte na dvema krivim površinama. plane-toidi. phobos strah) med. stigma bocka. slabija no na ostalom nebu. astralna svetlost. koji potiče od zvezda. ret. aster) sazvežñe. balio bacam) udarenost (ili: pogoñenost) zvezdom. oronuo. asterizam (lat. asthenes) nemoćan. tačka) fiz. slabost. lithos) tamnocrvene staklo sa iverjem plavkasta sjaja. što svakoj tački predmeta odgovaraju upravo dve tačke lika. astragalos kocka. vid) pl. piljak. grana astronomije koja se bavi odreñivanjem oblika zemlje. fini ton u ophoñenju. kockanje. slab vid. pokazuju zvezdaste zrake kad se kroz njih gleda. lako zama-ranje očiju. preterano velik strah od groma ili grmljavine. aster zvezda) fiz. asteizam (grč. veoma skupoceno krzno sa crnosjajiom i kovrčastom vunom. astrobolismćs. gledam) med. makros dug. astragal omanti ja (grč. zvezdani. nauka o asteničnim bolestima. asteroeides) zvezdolik. astenopija (grč. astron sazvežñe. astrogeodezija (grč. astma (grč. astenomakrobiotika (grč. oronu-lost. telo bez zemaljskih. nemoć. slab. asthma) sipljivac. astratija (grč. npr. gležnjača. astr. stigma. orao vidim. zadirki-vanje. te tako mogu slobodno sledovati svakom spoljnjem dejstvu. bios život) veština da se slab organizam održi dugo u životu. sipnja. manteia proricanje) proricanje iz kocaka na kojima stoje slova iz kojih se. metron) optič-ka sprava za odreñivanje jačine astigmatizma (v. up.

nemein upravljati. astromavtija (grč. astron. assumtio) primanje. astrometar (grč. astrolog (grč. vreme koje Sunce provede u jednom znaku Životinjskog kruga. podneblje. graphfa) fotografsko snimanje zvezda. metron) nauka o odreñivanju položaja nebeskih tela. grapho) opisivanje zvezda. primiti odgovornost. kometa. asumiti (tur. astron. prav. phytcn) zool. astro. umeriti. asfalt (grč. phos. po kome su zvezde bića sa natčovečanskom inteligencijom i koja. strophe spoj više stihova u metričku celinu) poet. asumirati (lat. sic itur ad astra) ovako se ide do zvezda. upotrebljava se za astrognozija (grč. lat. astrometeorologija (grč. naročito astrofotografijom. asura (tur. astro-fotometrijom i spektralnim analizom. astrum (lat. assumpsit) primio je na sebe. nauka o zvezdama s obzirom na njihov položaj. astronomia. photćs svetlost. 149. postaviti u silogizmu drugu (minor) premisu. physike) deo astronomije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju sastava i kretanja nebesnih tela. uzeti na sebe. astronomski (grč. itd. astron. astroteologija (grč. tj. astrografija (grč. astron. metria) merenje jačine svetlosti nebeskih tela. astrofizika. astrofičan (grč. srditi se. astrofotografija (grč. Sunčanih pega itd. zvezdočatac. fil. slave (Vergil). astrofizika (grč. služba zvezdama. thećs bog. astron. sik itur ad astra (lat. vrše izvestan uticaj na ovoze-maljski život. assumere) preuzeti. aetronomija. asurdirati (fr. fig. assouplir) učiniti gipkim. morska zvezda slična biljni. astron. ublažiti (svetlost. astrofotometrija (grč. astrolabijum (grč. i tobožnje predskazi-vanje vremena na osnovu toga. o onome što je geometrijsko kod nebeskih tela. okamenotina u obliku zvezde. astrometrija (grč. labi's držak. astro. hasimak) žestiti se. druga (minor) premisa u silogizmu. zvezdozna-nac. astronomos) naučenjak koji se bavi astronomijom. glavni zaključak protivnikov ponoviti pa onda preći na njegovo opovr-gavanje. drška) nekadašnja astronomska sprava za merenje visine Sunca i zvezda.500.) v kosmonautika. astrolatrija (grč. manteia prori-canje gatanje) proricanje budućnosti iz zvezda. asuplirati (fr. slik. v.) nauka o (nekom) uticaju na vreme. asphaltos) hem. npr. sophfa mudrost) nauka o zvezdama. astrolit (grč. surdus gluv) zaglušiti. karakter) ukrotiti. metron mera) zvezdomer.astrognozi]a 82 asfalt ticanja Meseca. rasrditi se. posmatranje zvezda pomoću velikih dogleda.) veština posmatranja zvezda. astron. astron. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe. astron. astron. uzeti k sebi. nćmos) koji se tiče nauke o zvezdama ili koji spada u nauku o zvezdama. astrognost (grč. latrei'a obožavanje (ili: poštovanje) zvezda. poznavanje) poznavanje zvezda. nćmos. hasir) prostirač od rogoza. astrosofija (grč. grapho pišem) dogled koji služi za fotografske snimanje zvezda. astrum. shvatiti. astronomsko poznavanje je potpuno poznavanje nekog zbivanja. astro. do časti. astrograf (grč. zakon) nauka o kretanjima. gnosis spoznaja. photćs. astronautika (grč. načiniti popustljivim. zbog svojih čistijih i božanskijih oblika. Ifthos kamen) zvezdast kamen. glas). astron. onaj koji se bavi astrotozijom. stvorili su srednjovekovni astrolozi praznovericu o jakom utiia-ju astralnih duhova na čovečji život. astrodeiktikon) pokazivač zvezda. astronom (grč. asumpsit (lat. uzimanje. a-. fil. okretnim. Oslanjajući se na Aristotelovo mišljenje. phos. assumptio. astro. veličini nebeskih tela. aetronomija (grč. pomešan sa krečnjakom. astron. paklina. tj. astroskopija (grč. astron. položaja planeta. neku misao. skopeo gledam) dogled za posmatranje zvezda.000 km. dati blaži karakter. formula kojom neko dobrovoljno obećava i prima obavezu da će za drugoga nešto platiti. astrofit (grč. up. obaviti kakav posao i sl. vrlo velik. tj. assourdir. astronomska jedinica odstojanje Zemlje od Sunca. astrologos) onaj koji ume da čita i proriče sudbinu po položaju i kretanju zvezda. up. astrologija (grč. podelu na sazvežñe i nazive. zeml>ina smola. astron. ret. astrologia) kod starih Grka i Rimljana aetronomija. razumeti. astrodiktikum (grč. smesa raznih ugljovodonika u kojoj ima i kiseonika. astroskop (grč. logla nauka) vera u postojanje boga na osnovu postojanja zvezda i reda koji meñu njima vlada. primena fotografije u posmatranju nebeskih tela. grč. azota i sumpora. gnostes poznavalac) poznavalac zvezda. dan smrti nekog svetitelja. slomiti (volju. primanje duše na nebo. tako je astrologija postala čitanje iz zvezda. sprava pomoću koje se svaka na nebeskoj lopti pokazana zvezda može lako naći i na nebu. veština da se sudbina čovekova čita iz položaja zvezda (ima i danas pristalica). astron. meteorolo-gia. astronomski mesec tačno izračunato vreme op- . astron) zvezda. ogroman. asumcija (lat. astron.

neumrlost. atelija (grč. priključi! (kada izmeñu završetka jednog i početka drugog odeljka ne treba da bude počivke). attaque) voj. ataraxia) fil. nepravilno kretanje (kod obolelih od leñne moždane). atanatizam. ravnodušnost. muz. attemptare napasti. spopasti. nosos. a-. skia senka) št. askos koža) ned. athanasfa) besmrtnost. utišati. a tempera) slikati vodenom bojom. Ateneum (lat. naime u dane kad Sunce kod njih prolazi kroz zenit. divim se) nečuñenje ničemu. uzlazak. po legendi nikla iz njegove glave. naviknuti se na nešto. atavus) nasleñen od predaka (fizičke i duševne osobine). prilagoñavati se duhu vremena. slučaj kada se kod potomaka pojave izvesne duševne i fizičke osobine njihovih predaka. necelishodnost. hetman. vreñati. ascensor) v. penjanje tečnosti u kapilarnim cevima. umeravati.asfaltirati 83 ataman (rus. kao središtu celokupne obrazovanosti onoga vremena. uzilaže-nje. nepravilnost. kći Zevsova. Hauptmann) voña jednog odreda kozaka. otuda: učeno društvo. naročito grada Atene (Atine). atanazija (grč. uzlaženje nebeskog tela. atelaža (fr. astr. voj. napad neke bolesti. ataširati (fr. attaccare. atavus napredak) sličnost sa precima. ateist(a) (grč. med. udar. attacca) kuz. lekara i dr. atambija (grč. napredovanje. npr. at) konj. pretežnost. drhtanje. 1o-gia nauka) učenje o besmrtnosti duše. asphaltos) kaldrmisati smesom asfalta i krečnjaka. osloboñenje od poreza i državnih nameta. privrženik. atalsko blago ogromno. napadati. neizmerno bogatstvo koje je. najviši stepen nesvestice. askites tj. viša škola. a tempo (ital. a-thanatos besmrtan) verovanje u besmrtnost duše. prav. polumrtav. najedati. dedovi. athanasfa besmrtnost) v. utišavati. prestanak ili usporenost kucanja srca usled neke mehaničke prepreke. pokušaj ubi- pravljenje trotoara i za izolaciju zidova od vlage. ataman-v. napadanje. zaštitnica umetnosti i veština. boginja. ataka (ital. juriš. atakirati (fr. atavus) nasleñen od predaka (fizičke i duševne osobine). imanje ili čast nekoga. zaštitnica junaka i gradova. topovski pribor. zločinački napadaj. ublažiti. geogr. Athena) mit. trbušna vodena bolest. odricanje da postoji bog ili božanski poredak u svetu. atavizam (lat. nasleñe. attaquer) napasti. sphyxis bilo) med. atak. mat. penjanje. at (tur. neposredno veži. a tempera (ital. stanje bez strasti. naročito konjice. ublažavati. nemanje dece. fiz. atavistički (lat. odan čovek. a-taktos) neureñen. boginja rata. astr. asfaltirati (grč. neurednost u toku bolesti. radionica slikara. atemporirati se (lat. zavoleti nešto. atheos bezbožan) bezbožnost. onaj koji ne veruje u postojanje boga. penjanje igrača na konopac. ateizam (grč. dodeliti na rad. spopadati. po staroitalijanskom načinu. preci kao rodi-tell. athambfa) neplašljivost. ascensio) penjanje. napadati. Atena (grč. atavistika (lat. (fr. ascites (grč. uzdizanje. ataše (fr. brak bez poroda. duševno spokojstvo. attentatum od attentare. zločin. ustati otvoreno protiv koga. suprotno: des-cendenti. napasti. penjanje. med. kozački harambaša. kod vojske. besciljnost. neustrašivost. koji je u dubokoj nesvestici. atelje (fr. obamrlost. ataktičan (grč. Spasovdan. nem. asciji (grč. uzlazna linija srodstva. ascenzor (lat. (kod Rimljana: Minerva). atanizam (grč. amovi. nepravilan. atanizam. npr. ascendenti (lat. ostavio pergam-ski kralj Atalos Rimljanima u nasledstvo. ataxia) med. ataktična groznica. pokušati) protivpravan napad na život. atemperirati (lat. ateknfa bezdetnost) besplod-nost. attache) na rad dodeljeni službe-nik. ascendentia) prava. ataumazija (grč. napad. a-. bezbožništvo. udariti na nekoga. navaliti. vajara. neuredan. ataksija (grč. pre naše ere. attelage) zaprega. obamro. up. a tempo). navala. 133. ra-stenje. a tempore) upravljati se prema vremenu. srodnici po uzlaznoj liniji. u novije doba i kao naslov književnih časopisa. uzlazak. asfiksija (grč. osobina predaka. obično u činu pukovnika. ataraksija (grč. attacher) pridati. Vaznesenje Hristovo. „besenča-ni". Athenaeum) viši vaspitan zavod u Rimu. attemperare) umeriti. atanatizam (grč. atheos bezbožan) bezbožnik. atanatologija (grč. naročito ženskih. pradedovi. asanzer. ateleia) besvrhnost.sphyktos) ned. fig. ateknija (grč. ascenzija (lat. neiznenañenje. . fig. atelier) umetnikova soba za rad. nekog poslanstva. a. thaumazo čudim se. tačno po taktu. primamiti. zaprežni pribor. polet. asfiktičan (grč. a-. atentat (lat. duševni mir. up. ascendentes) pl. prema prilikama. nagrizati. koji je osnovao car Hadrijan radi letovanja nauke i umetnosti i nazvao ga po gradu Ateni. ascendencija (nlat. tj. u pravi čas. nadmoćnost. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput godišnje ostaju u podne bez senke. a-thanatos besmrtan.

atestacija (lat. izvršiti zločinački pokušaj. priploviti obali. mor. attestari) potvrditi. neumešan. v. čovek koji se bavi atle-tikom. atestat (nlat. posvedočiti. napasti. fr. stav. pristajanje. attitudine). poništavanje. nepravilan. drži na svojim plećima nebesni svod (Atlant). Atlas) mit. a-. nevešt. koji ima osobine jednog atlete. ateraža (fr. trg. atipične bolesti bolesti koje se ne razvijaju pravilno. atlotet (grč. nazvan po džinu Atlasu koji. a-theoretes) koji ne zna. atipija (grč. attentare) pokušati nešto protiv koga ili čega.atentator 84 atmidometar atitida (fr. atlanticus) gorostasan. attestatio) overavanje. mor. atman) dah. priterati zemlji. prav. svedočanstvo. atehnfa) neumešnost. pa potonulo u more. a gesta t. duhovit. znat. atehnija (grč. dosetljiv. atehnikos) neiskusan. po grčkoj mitologiji. atletske igreboračke igre. atentata krimina (lat. attestari posvedočiti) pismena potvrda. atest (lat. po verovanju starih Grka. atmijatrija. Atlantis) legendarne ostrvo koje je. stva. mesto pristajanja. bacanje. atička duhovitost i dosetljivost. zapadnoafrički. .: duša. atička so duhovit i fini način izražavanja. potvrdu. athetesis) odbacivanje. teška atletika rvanje. tj. atimazo) lišiti (ili: li-šavati) časti. atentator (nlat. divov-ski. attestatum) v. planina u severozapadnoj Africi. Atlas) mit. atletika (grč. nevičan čemu. atmis.) med. naročito na olimpijskim i drugim igrama. athlo-thetes) sudija u borbi i razdeljivač nagrada. sletanje. sime. svedodžba. athletikos) koji se tiče atlete ili koji pripada atlet. v. atmidos para. veoma snažan. atimia) lišavanje časti (vrsta kazne kod starih Atenjana koja se sastojala u lišavanju svih grañanskih prava). atički (lat. knjiga sa geografskim kartama svih delova sveta. metron mera) sprava za merenje količine isparavanja vode. velik i snažan. ateoretičan (grč. adijater-man. koji odstupa od utvrñenog obrasca. Atlant (grč. typos oblik. aeroplanom ili balonom na zemlju. naročito: ukrašavanje grañevina stubovima.) neuredan. oko 9000 godina pre njega. atehničan (grč. atmidijatrika (grč. nepravilnost u razvoju neke bolesti. poništaj. ateramnija (grč. athletike) skup viteških narodnih igara. prvi vrat-ni pršljen. pesničenje. thermaino) fiz. neve-štost. aterirati (fr. v. pristan. attique) ark. atimija (grč. geogr. ital. priteri-vanje obali. ne popggovati. atmidometar (grč. attica. proglašenje nevažećim. atički fini ukus u načinu mišljenja i izražavanja. u indijskoj fil. nerazumevanje neke umetnosti ili veštine. skakanje i dr. atila kratak konjički ogrtač opšiven gajtanima. uverenje. položaj. pokušani ali neizvršeni zločini. pismena potvrda. Atlas) geogr. pristati. duša sveta. atlete (grč. uzor) med. svedodžba. veoma jak i lepo razvijen čovek. koje su mnogo negovali još i stari Grci. teramnos tvrd) med. Atlas) ark. atletski (grč. pozivati (ili: pozvati) za svedoka. atticus) svojstven atičkom duhu. borac. princip sveta. nazvan po imenu hunskog kralja Atile. ia-treia lečenje) med. ležalo u Atlantskom okeanu. Atlantik ' (eng. laka atletika trčanje. ponašanje. nasrnuti na tuñe pravo. drži na svojim plećima kuglu zemaljsku. Atlantida (grč. atterage) mor. atmidijatrija (grč. a koje se i danas u celom svetu mnogo neguju po utvrñenim meñunarodnim pravilima. aticizam (grč. spuštanje avionom. Atlantic) Atlantski okean. neupućen. atentirati (lat. a-. u baletu: stav na jednoj nozi. attikismos) atički način govora. tanan. attentator) onaj koji pokuša da protivpravno udari na život. lepo i pravilno razvijen. uglañen. nespretnost (npr. v. plivanje. atimirati (grč. životni dah. najunutar-njija suština ličnosti ili stvari uopšte. sjajna svilena tkanina. po Platonu. ukidanje. koji pripada planini Atlasu. uverenje. otuda koji pripada Zap. stubovi u čovečjem obliku koji drže opšivnicu. napadati. nespretan. attentata crimina) pl. obali. Atlas (grč. a-. teško varenje hrane. overi-ti. atlanti (grč. izdati svedodžbu. atika (nlat. pristanište. ateteza (grč. lišiti koga grañanskih prava. attitude. jednog lekara). aeroplanom ili balonom na zemlju. fig. spustiti se avionom. prezirati. uverenje. atlantski (lat. athletes) takmičar na javnim gimnastičkim utakmicama kod starih Grka i Rimljana. karakteristične odlike starog atičkog grañevinskog stila. atmis. atlas (grč. čast ili imovinu nekoga. atestirati (lat. pršljen-nosač. atterir) avij. atmijatrija. duša. pravo ja. Atlas. aterisaža (fr. »tipičan (grč. aterman (grč. rvač. rñava probava. titan koji. hodanje. Africi. i bilo „veće nego Azija i Lidija zajedno". atest. potvrñivanje. dizanje tereta i natezanje konopca. atman (ind. atterrissage) avij. držanje tela.

v. najsitniji delić nečega. čep. Pri sudaru vrlo brzih delića (protona. bojažljivost. atoničan (grč. atonija (grč. atolmija (grč. primamljiv. umoran. a u praksi te dve atmosfera znače isto. crna. nlat. atomizirati (grč. atraktoran (nlat. elektricitet. atraktivan (nlat. fig. fenilhinolin-karbonska kiselina. atonon) gram. čin. gram. atmosphaerilia) pl. atomističar (grč. atmosfera (grč.) dolazi do cepanja (deziitegraci-je) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u . sredina u kojoj jedan čovek živi i razvija se. attractibilitas) privlačljivost. atomologija (grč. atmosferilije (nlat. klonuo. koji se sastoji iz pozitivno napunjenog jezgra i elektrona koji se. vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire se do 3. naročito komada za pevanje. učenje po kome su sve stvari sastavljene od izolovanih elemenata (atoma). rasparčavanje. o pretvaranju vode u paru. atom. atoli (mal.) koji se tiče atoma. atocije (nlat. protivrečnost. nauka o atomima.) fiz. gram. atopičan (grč. stratosfera. nesposobnost rañanja. atmidometar. a-tokos koji ne raña. pristalica atomizma.) fil.033 kg na 1 st . atomos. sve do početka XX veka. klonulost. slab. mislilo da je nedeljiv. elementa za koji se. volumen zapremine) fiz.atmidoskop 85 atraktoran druge oblike. odnos atomske težine prema gustoći. nenaglašen. omlitavljenje. veoma sićušna stvar. atmosferografija (grč. atmos. fig. privlačnost. atonon (grč. up. primamljivost. atomos nedeljiv) 1. atomizam (grč. up. savremena fizika utvrdila je da je atom deljiv i da predstavlja složen sistem. broj koji kazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od atoma vodonika. atmos. završetak muzičkog komada. atrabilitet (lat.) kol. atto) poz. iatreia lečenje) ned. atokos) ned. troposfera. kukavičluk. što iznosi oko 1. skopeo gledam) v. parnih kupatila. hevisajd. sa negativnim nabojem električnog elementarnog kvantu-ma oko njega kreću. reumatizma i dr. atmologija (grč. at-mijatrika. 2. fig. atmos. atmometar (grč. žućkasti kristali gorka ukusa. up. jezgro ima isto tako složen sistem. primamljiv. attractibilis) privlačljiv. razdvajati u sitne delove. atomska masa fiz. logia) nauka o atmosferskim pojavama. u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna. jalov) med. lat. atocia) pl. atmidometar. ato di kaden-ca (ital. nedeljiv. deutrona. mlitavost. o najsitnijim delićima iz kojih su tela sastavljena. neobičan. atom. attractorius) privlačan. facere činiti) med. atom (grč. nepriličan.) bezglasan. bilis žuč. atmidoskop (grč. atmosferski vazduh obični vazduh koji udišemo. metron mera) v. lečenje pomoću pare.: repulzivan. atomologija. grad itd. v. veoma sitan. atomizacija (grč. atraktibilan (nlat.) fig. nenaglašenost. fiz. i po kome se sve što postoji osniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata. atofai hedg. atmosferski (grč. toxikos otrovan) koji ne sadrži u sebi otrova. slabost tela. agonija (grč. alfa-čestica. a-. atmosferologija (grč. atopos) koji nije na pravom mestu.) filozof. atocija. atomska bomba bomba čije strahovito razorno dejstvo počiva na cepanju atomskog jezgra urana (izotopa 235 ili 233) ili plutonijuma 239 pri čemu se oslobaña ogromna količina energije (nuklearna energija). up. atmosferski elektricitet v. žutica. atonifikacija (grč. agonija (grč. atmidijatrija. neplodnost. rasparčava™. sredstva koja čine nesposobnim za rañanje. prstenastog oblika. atmos. atmos. neotrovan. sphaira lopta) vazdušni omotač. atmis. sphaira. fizičke atmosfera pritisak koji vrši živin stub visine 76 st na 0°S na morskom nivou geografske širine 45° 2 na lem 2 . logia) fiz. atolmia) strašljivost. atmijatrija (grč. padavine: kiša. atokija. nenaglašena reč. ono se sastoji iz progona i neutrona. ato (ital. nepriličnost. atomistika. supr. sphaira. kadencom. mlitav. neutrona i dr. u takvim zbivanjima to cepanje dovodi do izdvajanja ogromne količine energije (atomska energija). fiz. atoksičan (grč. malaksalost. atto di cadenza) muz. lat. tehnička atmosfera oz-n2aču je p ritisak jed n o g k ilo gra ma n a 1 st . uspavlji-vanje.000 km debljine. niska ostrvca. atra tamna. logia) nauka o isparavanju. up.) fig. atmosferski pritisak dolazi od težine vazduha. lečenje inhalacijom. malaksao. a strane im padaju strmo ka morskom dnu. atonos olabavljen. graphia) opisivanje (ili: opis) atmosfere. atomistika (grč. atomski (grč. koja su postala usled naslojavanja korala. med. atocija (grč. atrabilitas) med. atraktibilitet (nlat. upotrebljava se kod oboljenja zglobova. najmanji delić hem. atopia) nepristojnost. neplodan. tj. atonia) bezglasnost. sphaira) koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču Zemlje. atmos. razdvajanje u sitne delove. atmis. atomvolum (grč. atomos. attractivus) privlačan. sneg. pojava.

attributivus) koji se odnosi na atribut. augurirati (lat. dodatak. sastoji se iz silicija. velebilje. neumitan) vot. beladona. ima 31 dan (nazvan po rimskom imperatoru Ceza-ru Oktavijanu Augustu. neustrašivost) mirnoća. med. mršavost) usled slabe ishrane. zrak) min. kod grčkih i staroindijskih glagola. atrium mortis) predsoblje smrti. koji umanjuje i slabi osnovno značenje. kolovoz. Her-kulo očistio za jedan dan. bezdlačan. otuda: Augijeva štala mučan i neprijatan posao oko dovoñenja u red nečega što je bilo dugo vremena zapušteno i zanemarivano. up. attrahentia) med. atrihičan (grč. atrihija (grč. umnožavanje. gram. atribut (lat. arthron zglob. auge sjaj. npr. augmentum) povećanje. spoljašnja pogruženost samo zbog straha od kazne (supr. up. atrahencije (lat. atremija (grč. dodavanje. uvećavanje. predznak. attrahere) privlačiti. primamljivati. cacynieH. augmentatio) umnoženje. koja izvlače gnoj). atremograf (grč. prirapggaj. obeležje. nedostatak prirodnog otvora. pripisivati) svojstvo. atremes koji ne dršće. attractio privlačenje) privlačnost. tome sečenje) med. pojačavanje. pouzdanost. 31. predsrñe. atricija (lat. Augeias) mit. cenu. volina itd. Augije (grč. naslućivati. kućetina. mir. augnt (grč. dlaka. reč koja bliže odreñuje neku imenicu. nedostatak kose. znak. tumač znamenja. augirati. 2. nepokretan. užas. povišavati.atrakciJa 86 august atrakcija (lat. ath. atro-fija kod odojčadi. augere) v. auguriozan. kakvo ća. phyma izraštaj. mesec žetve. predskazi-vanje. sasušivanje. čiju je štalu. dodatak.000 grla stoke i koja nije nikako čišćena ZO godina. očnih i spazmodičnih oboljenja). pogañač.ne. n. auguralis.: kontricija). prorok. med. predskazivač. atrij(-um) (nlat. uvećanje. piroksen. grapho) sprava za sprečavanje grča pri pisanju. attritio) med. sušenje. obrazuju prošla vremena. prednji deo hrama. augmentirati (lat. med. supr. otok) med. uzajamno privlačenje. predskazivački. umnožavanje. pogoršanje bolesti. gram. fig. a-. atrocitet (lat. atrofima (grč. augurare) gatati (ili: proricati) po letu. attributio) davanje (ili: u stupanje) ono što nekome pripada. strahota. ojedanje. npr. reč koja uvećava ili pojačava prvobitno značenje jedne reči. npr. čvrstina. atrahirati (lat. atremeo ne dršćem. gatar. oznaka. znamenitost. operativne otvaranje zgloba.v. fr.: repulzija. attribuere pridava-ti. kurjača. atrocitas) grozota. počasno ime rimskih careva. pod adh-. zanimljivost. tih. predznaci (ili: vesnici) smrti. atropos neotklonjiv. koji vrši službu atributa. atrofičav (grč. atrofija (grč. glavna osobina (od beskrajnog broja atributa beskrajne supstancije čovečjem saznanju pristupačna su samo dva: prostornost 'i mišljenje. povećati. gvožña i kreča. ojedenost kože. pojačati. povećanje. augurium) proricanje budućnosti po letu ptica. atrepsija (grč. atrophia) zakržljalost (ili: slabost. augural) proročki. tresis bušenje) med. augment (lat. augurij(-um) (lat. melemi (npr. trophe hrana) zakržljao. dlaka. broju i graji ptica. u kojoj je bilo 3. kralj u Elidi. pojačanje. suv. atremičan (grč. povećava™. strogost. (za razliku od deminutiva. nemilost. kataralnih. atributivan (nlat. augustus uzvišen) 1. ponajviše kao sasto-jak vulkanskih stena. auguralan. attributum. augmentirati. bezdlačnost.). atropos) hem. privlačan predmet. kosa) med. attrium) predsoblje u starorimskoj kući. po Spinozi). znamenje. mekani otok zgloba. augur (lat. dvorana za primanje posetilaca. ne uzrujavam se. slab. trajna osobina nečega. predskazivati. kopnjenje. mršav. august (lat. nepomičan. bitna. miran) miran. atronin (grč. auguriozan (nlat. atrotomija (grč. atrofija. svire-post. stvar koja privlači. — 14. paskvica. avi-gur) rimski sveštenik koji je po letu i graji ptica tumačio i proricao šta će se dogoditi. arthron zglob. loviti ca. dodati. mir. atribucija (lat. sraslost zadnjič-nih ili spolnih delova. konjić). bledozelen dragi kamen. augirati (lat. umnožavati. up. thrix dlaka. prividno kajanje. pojačavati. trenje. e. avgust. odlučnost. osmi mesec u godini. fil. auguriosus) v. slutiti. augmentativ (nlat. privlačna sila. a-. vinika (veoma otrovna biljka). up. augur. a-. augmentativum) gram. pre n. dodavati. auguralan (lat. augmentacija (lat. trepho hranim) med. zabava. zove se i tirkiz. augmentare) umnožiti. surovost. sredstva za izvlačenje. atrezija (grč. pravo. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa (upotrebljava se mnogo u medicini kod nekih stomačnih. a. . magne-zija. nadležnost. astmatič-nih. e. atremia nepokretnost. predmetak pomoću koga se. atrijum mortis (lat. srčano pret-komorje.) koji nema kose. koji se ne koleba. atropa (grč.

auraran (lat. metron mera) med. slušni. med. ćilim. aura vitalis) životna snaga. frulaš. aihapb uvećavam. ounce) v. auctio) trg. audire čuti. prestupa. audače (ital. auksilijarne knjige pomoćne trgovačke knjige. auctor delicti) prav. aura) prijatan vazduh. augustus) svet. autoritativan. auctionis lege) putem javne prodaje. sudnica. auditor (lat. aukcionirati (lat. up.. aulizam (lat. unca. ko sme taj i uspeva. audacem forturia juvat) poet. prav.) kec. sonometar. baldahin. metron mera) sprava koja beleži napredovanje u rastenju. sprava za odreñivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje. velika slušaonica. pepevanje) čuz. aulos frula. mirisan. zavesa. probio sviranje. auktor delikti (lat. auxesis rast. grč. plaćanje menice o normalnom. vinovnik krivičnog dela. aulet (grč. aukseza (grč. carski. auxsesis) ret. srčane. aula (grč. prodavati najpovoljnijem ponuñaču. metron mera) opt. aule lat. čuvenje. zasedanje. svirača i dr. hrabrost. auletika (grč. audire slušati) elektronske cev koja služi za pojačavanje glasa i zvuka u prijemnom radio-aparatu. aula) dvorište. a ne može da govori. audifon (lat. osvećen. Augustina. naročito biljaka. audire čuti. auksilijarne trupe pomoćne trupe. čulo sluha. de auditu) po čuvenju po rekla-kazala. audiatur et altera pars) neka se sasluša i druga. auctoritate curatoris) prav. de auditu (lat. licitacija. sprava za odreñivanje stepena gluvoće neke osobe. audacem fortuna juvat (lat. slušalica za gluve. javno prodavati. auctionari) trg. augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile iz učenja sv. aura popularis) naklonost svetine (nestalna). veličanstven (pridev rimskih cezara). porast (ili: napredovanje) bolesti. zborio mesto. aula dvor. autor. ode pesma. opernog pevača. smelo. nuz. audiometrija (lat. grč. auditio) čuvenje. augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti (kao za vreme rimskog cara Augusta). aulodika (grč. aparat pomoću kojeg gluvi mogu slušati.augustinizam 87 auratura a uzo (ital. up. uzvišen. svečana dvorana univerziteta. aukcija (lat. pomažući. auksometar (grč. auxano umnožavam. phone glas) med. Smisao: niko ne može i ne sme biti osuñen pre nego što bude saslušan (osnovno sudsko načelo). tj. ročište. vojni sudija. auditus sluh) slušno čulo. dvornice) dvorjan-stvo. mutus nem) ned. auktoritativan (nlat. tj. audicija (lat. augustus (lat. auditivan (lat. auksilijarne mašine pomoćne mašine (na brodu). hrabro. ulagivanje. auletike) veština sviranja u frulu. redovnom roku. auns (eng. auktoritate kuratoris (lat. učenje o milosti sledbenika sv. smelost. javno nadmetanje. auxiliaris) pomoćni. augustinijanizam teol. pevanje uz pratnju frule. auditus (lat. aulodija (grč. dvorski život i običaji. auratura (lat. auksanomstar (grč. auditorij(-um) (lat. grč. čujni. saslušanje. audion (lat. sudska sednica. auditivni tip psih. onaj koji lakše pamti stvari koje je čuo nego one koje je pročitao ili video. slušati. slušaoci. vrsta nemosti. organska materija koja deluje na rastenje biljnih ćelija. nebo. audientia) zvaničan prijem. slušalac. prostrana dvorana. javna prodaja. protivna strana. auditor slušalac. aukcionis lege (lat. javnim nadmetanjem. aura popularne (lat. slušanje. aurarius) koji se tiče zlata. auleum (lat. proba glumca.) muz. naročito pozorišta. učionice. aukcionator (nlat. aura vitalis (lat. audijatur et altera pare (lat. pozlaći-vanje. auditivus) koji se tiče čujenja i sluha. auktor (lat. auksin (grč. zlatni. govorničko preuveličavanje i preterivanje. audiometar (lat. auksilijaran (lat. audacitas) srčanost. auctoritativus) v. saslušavanje. auctionator) nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama. Augustina po kojem čovek može dobiti milosti tek kada u njemu ljubav prema carstvu nebeskom nadjača ljubav prema carstvu zemaljskom. audacitet (nlat. aura (grč. audire čuti. auratura) pozlata. laskanje. hrabrome pomaže sreća. prijatan povetarac. kad čovek normalno čuje. auleo sviram u frulu. pre no što će biti angažovan (vrsta prije-mnog ispita pred članovima uprave i stručnjacima). audijencija (lat. auletes) svirač u frulu. nlat. auditorium) slušaonica. životni dah. a uso) trg. prodavati nad-metanjem. predvorje. audire čuti. sudija koji saslušava) vojni islednik. pregaocu bog daje mahove. audimutizam (lat. audace) «uz. . držati licitaciju. po odobrenju (ili: sa pristankom) staratelja (ili: staraoca). auctor) v. probio pevanje. auleum) prostirka. množenje) biol. pregalaštvo. nauka o pevanju uz pratnju frule. po običaju. aurum zlato. metod za ispitivanje sluha ili gluvoće pomoću naročito konstruisanog radio-aparata (audio-metra).

australis južni. zaštitnik. aurist(a) (lat. autos sam. pomoćni sudija bez prava glasa. „Vozar" (sazvežñe). up. australopitek (lat. despot. auriga) kočijaš. up. auspeks (lat. sposobnost jedne zemlje da se izdržava samo svojim sredstvima. slava. bubanjsku opnu. aut — aut) ili — ili. pokrovitelj. auspicirati (lat. ili kada se lopta ne odbije pravilno ili odleti suviše daleko. autadija (grč. auris) lekar za uši. vlast. auspicari) tumačiti budućnost po letu ptica. up. auscultator) v. aus iz. ausštafirati (nem. žut ili crven mineral arsenov sulfid. „ko rano rani dve sreće grabi". u obliku uva. aurum (lat. tj. lek koji dejstvuje već onoga dana kad se upotrebi. med. auscultare) slušati. početnik. kašiči-ca za uvo. prav. ušni. velik ugled.) samovlada. australis južni. auricula) uvence. sogopa) svetli venac. auris uho. trg. astr. znak. istok. auriskalpijum (1. australopitek (lat. Australazija Indijski Arhipelag. živeo u pliocenu. ital. out) sp. autentikum. spoljašnje uvo. pigmentum) mm. . prav. odvratna žudnja za zlatom. autemeran (grč. apsolutizam. sub auspiciis) pod okriljem. okrilje. fig. autarh (grč. facere) potvrditi. autemeron (grč. koji prolazi još istog dana. auriforman (nlat. autevtike (nlat. o. sub austt-cčjus (lat. auspiciosus) koji nagoveštava i predskazuje sreću. god. pa je protivnički igrač ubacuje obema rukama (u fudbalu). auskultator (lat. ušna školjka. auscultans) slušalac. autarkija (grč. aut (eng. auripunctura) ned. ideal starih kiničara i stoičara po kome je stoički mudrac „dovoljan sam sebi". auriskop (lat. apsolutist. samodrštvo. pithekos majmun) fosilni čovekoliki majmun. jutarnje rumenilo. pfthekos majmun) fosilni čovekoliki majmun. authenticum) izvorno delo. krug oko glave svetaca. ispitivanje šumova unutrašnjih delova kod bolesnika. Auslaut) lingv. steto-skopa. auriga (lat. grč. auricularis) koji se tiče uha ili je u vezi s uhom. zadovoljstvo samim sobom. žuta boja koja se dobiva zagrevanjem fenola sa oksal-nom kiselinom i koncentrisanom sumpor-nom kiselinom. auskultant (lat. prvobitni. aurozan (lat. avispicium posmatranje ptica proročica) predskazi-vanje po letu i grajanju izvesnih ptica kod Rimljana. austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim problemima koja su se formirala u Socijaldemokratskoj partiji Austrije u periodu od kraja 19. manteia) proricanje (ili: gatanje) po du-vanju vetra. zadovoljstvo samim sobom. auri sakra fames (lat. veka do 1938.) ned. auster južni vetar. nezavisnost od spoljašnjih stvari. grč. auskultacija (lat. auskultirati (lat. emera dan) med. auri sacra fames) prokleta žeñ za novcem. auscultatio) ned. austrijacizam (nlat. authentikos pouzdan. bilo samim uvom ili pomoću naročite slušalice. minñuša. aurikularan (nlat. namestiti (stan). boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana. sreća. autos sam. srećan početak. samodržac. aurum) zlatovit. auskultator. Aurora) mit. aurora muzis amika (lat. authadia) samodopadanje. autarkeia) dovoljnost samom sebi. kraj reči. aurum) zlato. musis amica) zora je prijateljica muza. te se zbog toga isključuje iz igre (u tenisu). istodnevni. fig. phobos) mržnja na Austriju. aurum. auskultant. bez uvoza sa strane. docnije dopune i dodaci nekom starijem zakoniku. auspicij(um) (lat. aurin (lat. uživanje u samom sebi. aurikula (lat. udesiti. auriformis) uvast.aureatan aureatav (lat. moć. samostalnost. ispitivati šum pluća slušanjem. Aurora (lat. aigšp zlato) hen. Austria. stoffa materija) opremiti. autevtikum (nlat. austrofobija (nlat. kod nogometa (fudbala) i tenisa: kad lopta iziñe van igrališta. znamenje. auripunktura (nlat. sjaj. koji sadrži u sebi zlata. deo uva za vešanje obodaca. overiti. pomoću stetoskopa. proricati. pod zaštitom. aureola tj. originalni spis ili dokumenat. auspex) prorok po letu ptica kod starih Rimljana. aurora (lat. Austria) osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji. skopeo) med. vrhovna uprava i zapovedništvo. uvce. aut — aut (lat. aureatus) zlatan. iskititi. archo vladam) samovladar. osluškivanje. auslaut (nem. aurora) zora. augur. auriscalpium) med. autarhija (grč. sprava (ili: ogledalo) za pregled uva. grč. aureola (lat. kad je s nacističkom okupacijom partija prestala da postoji kao organizacija. ubod u bubnu. zlatan.. autentificirati (grč. zaštita. kao uvo. 88 autentificirati auspiciozan (nlat. authentica) pl. pod pokroviteljstvom. up. austromantija (lat. završni glas. jutarnji časovi vrede zlata za umni rad. fil. auspicium. authadeia. auripigment (lat. lat. sudski pripravnik. odličan. znat. prisluškivati. original. aurora.

fr. auto (grč. samooploñivanje kod biljaka. pod uticajem želudačnog soka. auto. saggo kola) otvoreni autobus za 40 i više osoba. up. autizam (grč. samo-. eng. pravi. digestio va-renje) fkziol.(grč. autoinfekcija (grč. dress) odelo za automobiliste. autos. autos. auto-de-fe) v. oboljenje od zaraznih klica koje su se već nalazile u organizmu čovekovu i došle u mogućnost da izazovu bolest. svojeručan potpis. lat. autobiograf (grč. toxikon. clavis) fiz zatvoren sud čija se sadržina zagreva pod . stena). umnožiti. proučavam) samouštvo. lat. autokataliza (grč. umnožavati. gnosis) samoispitivanje. autos. nezavisnost od drugih.autentičan 89 autoklav kopiranja pomoću tzv. autografomanija (grč. sam svoj. autodrom (grč. autos. o samoodrećivanju delanja i htenja putem zakonitosti koja je u našoj svesti. lat. lat. garage) sklonište (ili: mesto za sklanjanje) automobila. basis) prostor za smeštaj automobila. determi-nare opredeliti. autogamija (grč. autoklav (grč. autćs. eng. autentičnost (grč. vaccina) med lekovita maja za ubrizgavanje. autobaza (grč. anorganske materije: proizvoñenje živih bića veštačkim putem. autos. autograf. iznosi uslove pod kojima je živeo i radio. razmekšavanje organskog tkiva. autografskog mastila. didakso. radi što boljeg prikazivanja svoje ličnosti. autos. poznavanje samog sebe. autos. odrešim) hem pojava da neki proizvod koji se stvara pri nekoj reakcija ubrzava sam proces te reakcije. samooprašivanje. na koji onaj što vrši to zadovoljenje pri tom misli (za razliku od narcizma. autodikija (grč. postanak života u njegovim najjednostavnijim počecima iz tzv. pravovažan. odrediti) fil. izrañen putem autodafe (port. dromos put) automobilske trkalište. autobus (grč. gamia) bog. spravljena od klica koje su uzete od samog bolesnika. bezbožnika. autogol (grč. lat. in) med. authentikćs) zakonit. naročito u crkvenom pogledu. autodidakt (grč. učenje o samodeterminaciji. autointoksikacija (grč. autos sam. autogramma) v. autos. autokar (grč. autos. svečano spaljivanje jereti-ka. autos-didaktos) samouk. vežbalište (ili: put) za automobile. autos. zadovoljenje erotičnih nagona pomoću svoga sopstvenog tela. izvornost. koji je postao tame gde je i nañen (kamen. din. (grč. autos. autos. autodinamičan (grč.: alogen. samovarenje. svojeručno napisan. nepatvoren. verodostojnost. mania) strast za prikupljanjem svojeručnih potpisa i rukopisa velikih i čuvenih ljudi. autobiografija (grč. lat. autogonija (grč. autos. gennao rañam) fkziol koji se sam poraña. autogram. auto-dres (grč. kephale glava) samostalan. graphikos) svojeručan. fr. lat. ital. ili da. izvorni. pri čemu telo služi samo kao zamena drugog seksualnog oojek-ta. računa se u korist protivnika. pisac autobio-grafije. grapho. nasuprot poslovanju i učešću u životu spoljaššeg sveta. autographon) reč ili spis koje je izvesna osoba svojeručno napisala. autentikos) istinitost. autogen. supr. učim. autos. omnibus. infectio zaraženje) med. autodigestija (grč. izvestan. autodefe. autos. autodidaksija (grč. autos sam) psih. actus fidei) jeretički sud. auto-garaža (grč. jak) koji dejstvuje sam od sebe. eng. verodostojan. posle smrti. autokefalnost (grč. kod koga je sopstveno telo krajnji seksu-alni cilj). autografirati (grč. ličnosti i ideje. autografija (grč autos. književni rod u kome pisac opisuje svoj život. bios život. autos. autos. trovanje usled nagomilavanja materije koja se prirodno stvara u organizmu i izdvaja iz njega. autos. sag. autodeterminizam (grč. kata-luo drešim. Jevreja i veštica u srednjem veku (naročito u Španiji). autogyre) ali/ vazduhoplov namenjen uspravnom penjanju i spuštanju. izvršenje inkvizicijske presude. auto-da-fe. autografski (grč. autos. bilo da priča samo svoje doživljaje. umnožavanje rukopisa (sa kamena ili metalne ploče). graphia) veština umnožavanja rukopisa. tj. autos. autodefe (šp. autogram (grč. nepatvorenost. graphein pisati) izraditi pomoću kopiranja. gyros krug. autentičan (grč. autos. nezavisan. putem razumne volje. goal) sp u fudbalu: gol koji igrač nepažnjom ili slučajno da svom sopstvenom timu. autograf (grč. pravovažnost. pretežno razvijen fantastičko-sanjalački unutrašnji život. autodafe. nlat. autoerotizam (grč. gignomai rañam) biol. sam sobom. eros ljubav) psih. čiji je glavni sastav naročit vodoravni vijak (helisa) koji se obrće pod pritiskom vetra. istinit. autovakcina (grč. autokefalan (grč.) uobičajena skraćenica za automobil. grapho pišem) samoživotopisac. autos. autognozija (grč.) samostalnost. dynamikos moćan. auto-dikos koji samom sebi sudi) pravo nekoga da sam sebi sudi. autos. v. autožir (grč.) samoživotopis. autos. omnibus svima) automobil-omnibus. autćs. mašina za umnoža-vanje rukopisa.) predmetak u složenicama sa značenjem: sam.

automatograf (grč. ocenjivanje samoga sebe. jedan od načina postajanja biljnog i životinjskog oblika. automatizam. automatizirati (grč. neograničeni vladalac ili gospodar. autos sam.. autos. autos sam. sprava koja. auto-put v. aparat za sterilizaciju lekova. Rembrant. pascho iskusim. autorizacija (lat. naučenjaka. 1ub rastvaram) samorastvaranje. auto. samouprava. . automahija (grč. automatos koji se kreće sam od sebe) tehnika upravljanja i regulisanja proizvodnog procesa automatima. učenje da se radnja i kretanja životinja ne upravl>aju svešću. autos. rastvaran>e i fermentativ-no razlaganje mrtvih životinjskih tkiva. logia) ret. aparat koji automatski beleži nehotične pokrete. automatika (grč. kratos vlast. nož. autoniktobatija (grč. autokratizam (grč. automobilist(a) (grč. odobravanje. ocenjivanje svojih sopstvenih spisa. sistem apsolutističke vladavine. za čoveka: onaj koji liči na stvar. automobilski sport. autopsija (grč. fr. sama sobom razbija kamen u mokraćnom mehuru (u bešici). začetnik. sopstvenim očima. automatija v. autonomos) samoupravni. h'thos kamen. auktor. lično posmatranje. (Najpoznatiji: Rafael. up. automatos) samokretan. fil. autoptički (grč. autos. samostalan. otvaranje ili rase-canje leša da bi se utvrdio uzrok smrti. 90 autorizirati automacija (grč. samokret. Papinov lonac. samokretljivost. automobilizam (grč. lično iskustvo. med. autopatija (grč. autos.) neograničena vladavina. up. auctor. automatizacija v. lat. putovanje automobilom. motorni čamac. samostalnost. za razliku od slikovitog. tvorevina. mobilis) sve što se odnosi na grañenje automobila. pronalazač. slobodan. autosomnambulizam. autos. tj. automatizam (grč. koji se bavi automobilom kao sportom.. automatos) nauka o samokretanju. pristalica samozakonodavstva. maomai tražiti žudeti) fiz. temno sečem) med. autonomija (grč. već čisto fiziološkim uzrocima. 2. nafta ili elektricitet. automatski (grč. fr. autoportret (grč. nomos zakon) samozakonodavstvo. skulptura ili crtež na kome je umetnik izradio sam sebe. autopsija). autonomni nervni sistem v. med. augere. vaga.) onaj koji tera automobil. glu-pak. biće koje nema duše. autos sam. autokritika (grč. maomai. auteur) pisac. autokratizam. autos. postupaka. životinja (kod Dekarta). go-spodarenje razuma nad čulima. fr.) v. samodržački. koji nastaju usled neposrednog nadražaja jednog nervnog centra. tj. tvorac nekog književ-nog. slika. samostalnost. autoliza (grč. pregled. na osnovu ličnog posmatranja. gledanje (ili viñenje) svojim (ili roñenim) očima. stvarni govor. morfogeneza. autorizirati (lat. auctor tvorac. samovladar. auctor tvorac. samokretanje. kritike) samokritika. viñenje) 1. v. autolitotom (grč. autorizovati. mahinalan. med. odobrenje. bezvoljnik. autonomfa. mišljenju i pisanju). puh. učiniti da neko radi kao automat. fr. autor (lat. autokratski (grč. autonoman (grč. Tintoreto i dr. auto-strada. puška. koji se upravlja i živi po svojim sopstvenim zakonima. autopt (grč. aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima. na osnovu viñenja svojim ili roñenim očima. automatos koji se kreće sam od sebe. moć) samodržac. politička nezavisnost. automobil (grč. Tici-jan. »nahomai protivreči™) protivrečnost sa samim sobom (u govoru. autopadeia) sopstveno osećanje. automatija. autos. automatiser) pretvoriti u mašinu. pokretljiv) kola koja se tobože sama kreću. hem. auto-riser) v. autonomist(a) (grč. autorisation) ovlašćenje. lišiti samoradnje. up. morphe oblik) biol. hirurških instrumenata i dr. putem otvaranja i pregleda leša (ua. automat (grč. fr. npr. autos. naučnog ili umetničkog dela.) u gospodarstvu neograni-čen. autos. autokratija (grč. samo gledanje. opsis gledanje. vladanje sobom. koji radi bez učešća svoje volje i razuma. mobilis pokretan. autologaja (grč.). koji radi automobile. autoptes) očevidac. pokoravanje svojim vlastitim zakonima (suprotno: heteronomija). nyktos noć. fig.) pristalica samouprave. autos. vladanje samim sobom. autokrat(a) (grč. pri čemu ne dolazi do truljenja. kišobran. tako reći. besvesnik. umetnika. automatski pokreti pskh nehotični i nesvesni pokreti. pro-nalazača da mogu moralno i ekonomski iskorišćavaš svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivane. autos sam. kola koja se kreću pomoću motora kojeg pokreću benzin. mehanički. prevoñenje i umnožavanje njihovih dela). autos. automatikos koji se kreće sam od sebe) naučno-tehnička disciplina koja proučava sisteme za regulisanje i upravljanje tehnološkim procesima. ovlašćivanje. autos. grapho) pskh. vutomorfoza (grč. odnos prema samom sebi.autokrat(a) pritiskom većim od atmosferskog. fil. zvekan. lat.. samodrštvo. vegetativni živčani sistem. teranje automobila. lat. autorsko pravo isključivo pravo književnika. automacija. koji sam od sebe radi.) pril. portrait slika ličnosti) um. baino idem) med. up.

autoritativan (lat. tome seći. tj. kad gušter žrtvuje svoj rep. npr. lat. transfusio pretek) ned. lat. autćs sam. autohirija (grč.) biol. fr. autos. lat. autotransfuzija (grč. lečenje ubrizgavanjem bolesnikove krvi neposredno posle vañenja iz vene. autćs. autotrofija (grč. hemigrafija. autotelija (grč. svojstvo svih hloro-filnih (zelenih) biljaka i malog broja bakterija da se mogu ishranjivati i izgra-ćivati isključivo iz anorganskih je-dinjenja sredine u kojoj žive. v. autofonija (grč. physis priroda. uticaj. autćs. rasprostirem se) bog. i njihovo umnožavanje. ambulare hodam) med. nadmoćnost (duhovna. trophe hrana) koji sam sebe hrani. autohton (grč. autos sam. stabilis čvrst. autosugestija (grč. kod velikog gubitka krvi: potiskivanje krvi iz perifernih delova tela (ruku.) jedan od najvažnijih pronalazaka u oblasti grafike: prenošenje slika urezivanjem u cink ili drvo. auctoritas ugled. autopsija. lat. fr. autoterapija (grč. autoskopija (grč. koji hoće i može da nametne svoju volju ili mišljenje. neuslovljenost. uticanje na samoga sebe. smatranje sebe samoga bogom. autoniktobatija. prvi otisak. kod zapušenosti ušne trube (Eustahijeve) ili spoljnjeg ušnog kanala: osećaj kao da nam naš sopstveni glas odjekuje glasnije i zvonkije baš u zapušenom uvu.) ovlastiti. autć-chthon) prastanovnik. autos. typos otisak) pojedinačni otisci spisa nekoga ranijeg pisca otisnuti još za njegova života. na brzu ruku. therapeia lečenje) ned. autorotacija krila aaij.. novija fak-similna izdanja. prevod nekog književnog ili naučnog dela sa dopuštenjem njegovog pisca. strada drum) moderno izrañen drum za automobile. priznata veličina (u nekoj struci). autoritativni država nedemo-kratsko državno ureñenje kod koga se vlada po principu vojne discipline. autoteizam (grč. nogu) u srce i mozak u slučaju kada u srce i mozak ne dolazi krvi koliko je potrebno. ugled. pa se. hipnoza. serum) ned. autos. autohirija. improvizirano. sama od sebe nastala magnetična budnoća za vreme spavanja. merodavan. therapeia lečenje) med. autohorija (grč. autotomija (grč. autofonija (grč. sa autoritetom odozgo i sa poslušnošću odozdo: nareñenjima voñstva mora se bezuslovno pokoravati. autotrofne biljke bog. autos. starosedelac uroćenik. pozivajući se na autoritet učitelja. nametnutog suda na osnovu sopstvenih pogrešnih predstava. autorotacija (grč. pozvan. lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima. pod heterotrofai. autos. heterotrofija. autos. auto-teles nezavisan) samostalnost. autos efa (grč. up. automatsko održavanje stabilnosti. autos. sticanje pogrešnog. samolečenje. moralna. autotipija (grč. phonos ubistvo) 1. čak kad su i pogrešna. autćs. jer je održavanje reda važnije od suzbijanja po-grešnosti. samoubećivanje. choreo idem. up. v. začet-nik) koji se osniva na autoritetu.. osakaćivanje samoga sebe u slučaju opasnosti po život. nadahnuta koga čim) samouplivisanje. autos. je to rekao". takve su. npr. rezati) pojava koja se često može videti kod nekih životinja. epha) „on. autostabilnost (grč. supr. thećs bog) obožavanje samoga sebe. ugledan. formula kojom su pitagorej-ci rešavali svaki spor koji bi se meću njima pojavio usled razlike u mišljenju o nekom pitanju. philia naklonost. jedenje samog sebe. autoritet (lat. autofagija (grč. auto-strada (grč. autos. priznat stručnjak. zakon koji je na snazi. ljubav prema samom sebi. autoschediazo bez pripreme učinim) bez pripreme. autćs sam. autotip (grč. lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima. kod akrobatskog leta „kovit". hypnco uspavam) dovoćenje (ili: uspavljivanje) samoga sebe u hipnotično stanje. autohipnoza (grč. haima krv. lat. autosomnambulizam (grč.autorizovati 91 autohton autorizovati (lat. ljubav) samoljublje. samoobrtanje. omotaju elastičnim vrpcama. kod zapaljenja plućne maramice itd. sadržaji svesti koji se pojavljuju putem autohipnoze. . lat. npr. suggerere uli-ti kome što u glavu. phone glas) 2. skopeo gledam) v. autos sam. zaljubljenost u samog sebe. autoritš) 1. autćs. države bile: Musolinijeva fašistička Italija i Hitlerove nacistička Nemačka. autocheiria) dizanje ruke na sama sebe. samoubistvo. therapefa. somnus san. npr. autorizovan prevod. ned. mršavljenje usled šećerne bolesti. pravna). vrši se na taj način što se ruke i noge dignu uspravno. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke. tvorac. up. ital. nadležan. psih. lečenje ubrizgavanjem seruma uzetog od samog bolesnika. autoseroterapija (grč. od vrha prstiju. autofnlija (grč. autćs. autćs. he-mitipija. autoshedijastički (grč. rotatio okretanje) samookretanje. alotro-fija. opunomoćiti. auctor. autćs. 2. autos. autofizioterapija (grč. nepomičan) fiz. zakonita vlast. autotrofan (grč. tj. Pitagora. neograničenost. autćs sam. therapeia) med. odobri-ti. obrtanje krila oko vertikalne ose. autohemoterapija (grč. phagefn jesti) ned.

naročito na račun države. a-. nežnost. afijun (stgrč. konj trkač nepoznatog porekla. aphe dodirivanje) lingv. osetljiv. toplo. koji se bavi prljavim poslovima. razjarenost. mržnja na ljude. traje obično samo kratko vreme i u jednom trenutku dostiže toliku jačinu da gotovo posve zavlada svešću. arap. affamer) mučiti (ili: moriti) glañu. affaire d'honneur) stvar časti. bolest. ljubazno. afel(ijum) grč. skraćivanje početka. vrlo osećajno. affiliatio) usvojenje. bolesna smanjenost sposobnosti govora usled zaboravljanja pojedinih reči ili celih vrsta reči. afakija (grč. affanato) muz. srdačnost. affigere pričvrstiti. aut nihil (lat. afanija (grč. zamršena stvar. afamiran. pretvarati se. praviti se. uzbudljivo. aphesis) lii™. strasno. nešto veliko. apheleia) ret. mlatiti se. plašljivo. primanje u neki red . affectus. osećaj. usiljenost. antropos čovek) nedostatak ljubavi prema j bližnjima. kod trka: konj koji nema nimalo izgleda na pobedu. afion. afamirati (fr. autsajder (eng. samonikao. aut Caesar. prenemaganje. prikovati. afekcija (lat. phakos sočivo) med. ganutljivo. a-. ačenje. zanemelost od užasa. koji je po strani..) čovek koji boluje od afazi-je. čuvstven. oset. afekciona (afektivna) vrednost vrednost koju neka stvar ima za odreñeno lice ali ne za druge (porodična uspomena. sporna stvar. affidatus) klevetnik. nedostatak očnog sočiva: up. afgani novčana jedinica Avganistana (1 afgani=100 pula). affectuositas) usrdnost. afetuozisimo (ital. afektacija (lat. afidat (lat. odanost. dvoboj. affabile) muz. dirljivo. tužno. a-. aut Cezar. prijatno. skidanje) gram. nemogućnost gutanja hrane. afetuozisimo. afektivnost (lat. prvi slog. veoma strasno. affidavit) mor. usinovljenje. up. psih. afektuozan (nlat. svako uzbuñenje i promena u telesnom ili duševnom stanju. čovek k JJI se ne osvrće na druge u životu. ukla-njanje suvišnog ili onesposobljenog dela čovečjeg tela. prostota. auf) predl. afficere uplivisati na nekoga ili nešto) psih. tačka planetske ili kometske putanje u kojoj je ona najudaljenija od Sunca. posao. aficiranje. skraći-vanje jedne reči time što joj se izostavi početak. affectio delovanje) osećaj-nost. helios sunce) astr. mlaćenje. affettuoso) muz.) onaj koji ima ili pravi afe-re. dodatak korenu. gubitak sposobnosti izgovaranja glasova sa čuvanjem predstave o njihovom značenju. gubljenje delova reči ili grupe reči u njihovom razvitku. afiksacija (lat. med. starosedelački. afektuozitet (nlat. affectivus) uzbudljiv. jednostavnost. ačiti se. ljubav. samobitnost. stanje razjare-nosti. afagija (grč. bolestan strah od dodira. med. phagem jesti) med. a-. neprirodnost. usiJ njenje. phflos prijateljski. afakičan. težak položaj. na koga zbog toga niko ne računa. poklon i sl. fig. strasnost. bolno. prenemagati se. stanje raspoloženja. parnica. prvo slovo. starosedelaštvo. onaj koji je daleko od čega. outsider) onaj koji je izvan čega. afine (lat.). afeleja (grč. affectuosus. kon afeto. dodavanje afiksa korenima ili osnovama reči. phasko govorim) med. vazal. kla-dilac koji se kladi nasumce. afetuozisamente (ital. afer d-oner (fr. ljubazan. iskaz pod zakletvom o tovaru nekog broda. supr perihel(ijum). afeza (eng. prirodnost (u govoru). afereza (grč. način na koji izražavanje osećanja prati psihička zbivanja. sukob. tur. osećajan. afazičar (grč. svaki utisak na telo. afidavit (lat. samobitan. neprijatan doživljaj: krupan dogañaj. auto-chthonos) uroñen. afemija (grč. afefobija (grč. koji nije sposoban da izgovara pojedine reči. samoniklost. aphaneia) glupost. afilantropija (grč. up. gore! ustaj! diži se! dižite se! na noge! diži! dižite! afabile (ital. tj. na. hteti vešto prikazati nešto onakvim kakvo u stvari nije. veoma naklonjen.autohtoni 92 afilijacija autohtoni (grč. nego i ce svojim putem. affettuosissamente) muz. affixum) gram. vrlo jako osećanje koje većinom nailazi najednom. koještarije. afazija (grč. affaire) stvar. affec-tueux) usrdan. neupućen čovek. aut nihil) ili biti Cezar. naše: podrug (jedan i po) od pol drugi. affectio uticanje) naklonost. affettuosissimo) muz. afektivan (nlat. aphairesis oduzimanje. duševni pokret. fr. arb od. spor. i afilijacija (nlat. afetuozo (ital. afektirati (lat. aphe dodirivanje. uroñenički. aferaš (fr. v. umiljato. afera (fr. up. affectio delovanje) izveštačenost. npr. ili ne biti ništa. auf (nem. osnovi ili reči. uzbuñenje. affectare) biti izveštačen. auto-chthon) prastanovništvo. lingv. phobos strah) med. velika naklonjenost.) v. afanato (ital.. pretvaranje. iznenadno. nemoć (ili: nemogućnost) govora. autohtonija (grč. obolelost. oboljenje. afek(a)t (lat. uroñenipggvo.

aforizam (grč. afinirati (fr. nebojažljivost. afirmirati se uspeti održati se kao takav. afresko v. afrodizija (grč. uzbuditi. primiti nekoga u neki red. afinis (lat. Afrodita (grč. afrikanistika nauka koja proučava afričke jezike i književnost. šurak. phlogizo zapalim. pre^ čišćavanje. doterati. afiličan (grč. afretozo (ital. potvrda. poučna izreka. affinage) profinjavaže. jalovost. č. u obliku izreke. zet. stanji-ti. družba. prijateljstvo (suprotno: kognacija). afiniranje (fr. afitaža (fr. žalost. up. obljuba. stepen lakoće kojom se dva razna elementa spajaju. afretozo. afretando (ital. nameštanje topa na lafet. koja se rodila iz morske pene (kod Rimljana: Venera). radionica za prečišćavanje plemenitih ruda i dr. gram. afluksija. afobija (grč. udariti na sva zvona. npr. aflogističan (grč. oštrenje alata. neplodnost. Aphrodite. aficirati (lat. affirmatio) potvrñivanje. izo-bilje. afroditski (grč. prečišćavati. zakupnina. afirmativa (nlat. nedaća. afinitet (lat. sve brže. glačanje. afiš (fr. tuga. graditi) grañenje novog oblika pridodavanjem. preterano razvijen spolni nagon. phyllon list) bog. affinitas) srodstvo. ljubavno uživanje. zlato je skupoceno. navala čega. nesreća. aflito (ital. affretoso) nuz. pokazni. afirmativav (nlat. affluxio) v. rodan) ned. fig srodnost. parenje. affricare natrl>ati) pl. priliv. aflogistična lampa. sveza. afformatio. uveriti. prijatelj. bolno. afflitto) nuz. javna objava. uobličiti. afinerija (fr. affirmare) tvrditi. afflictio) utučenost. nešto putem oglasa objaviti. odlučan. afonija (grč. arap. potvrda. hol. npr. aficiranje (lat. muka. grapho) koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi. prikovati. a-. dirnuti. aforistički (grč. afekcija. usvojiti nekoga za sina ili ćerku. afroditografski (grč. affirmativus) potvrdan. dremak. tvrñenja. affirmativa) potvrdno mišljenje. pre-čistiti. afinaža (fr. iskaz dat pod zakletvom. affiliare) usiniti. ljupkost. draž. prilepljena (ili: prikovana) cedulja. afili-rana loža slobodnozidarska loža koja je ušla u sastav neke veće lože. afluks (lat. . afilirati (lat. affretement) kor. biti afitiran biti u pripravno-sti. stanjivanje. obilje. tast. gubljenje (ili: gubitak) glasa usled oboljenja mišića i živaca koji pokreću i zatežu glasne žice. pri-livanje. afitirati (fr. složeni suglasnici. doj-miti se. afficere) v.) ljubavni. affinerie) prečišćavaonica. društvo. log. affinis) roñak po ženi.afilirati 93 afroditski ili društvo. namestiti (ili: nameštati) top na lafet ili pušku na kundak. bez čašičnog listića. bratstvo. a-. boginja ljubavi i lepote kod starih Grka. puške na kundak. aformacija (nlat.) med. ucveljenost. fig. affluentia) priticanje. phoros plodan. očistiti. umnožavanje. aphrodisios ljubavni) pl sredstva za izazivanje spolnog nagona. oroñavanje. srodnost. a-. plemenitih ruda. afrodizijazam (grč. ta rafinerija. aphrodisiazo sladim se ljubavlju) med. ganuti. pripremanje topova za pucanje. afrodizija. affuter) voj.) odvajanje zlata od srebra koncentrovanom sumpornom kiselinom. radionica gde se prave žice. odsečan. bezglasnost. afretando. afretiranje (fr. zakuplji-vanje lañe. alfresko. mudra. afficher. potvrdan sud (S je R). združiti. affretando) muz. afluencija (lat. afyun. prikačiti) prilepiti (ili: prikovati) objavu. afion (stgrč. hen. profi-niti. rastrubiti. oplon. bez listova. bratstvo ili društvo. afyon) mak. težnja za sjedinjavanjem izmeñu dva hemijska elementa ili više njih. fig. tajno udruženje. afrodizijaka (grč. aphorismos) kratko i jezgrovito. lat. up. tur. nujno. kon aflicione. zbratimiti. ljubavni bes. v. napraviti lepšim. a-. neplašljivost. afrikavist naučnik koji se bavi prouča-vanjem afričkih jezika i književnosti. up. pridružiti. afrikata (lat. Aphrodite) mit. u jevrejskoj gramatici: grañenje ličnih oblika glagolskih dodavanjem skraćenih zameni-ca (aformativa). potvrditi. afoničan. npr. aforija (grč. aphyllos. lat. morska gusenica. affiche) oglas. afirmacija (lat. aphobia) neosećanje straha. obilje.. affiner) prefiniti. ubrzavajući. spolna ljubav. jad. opijum. ad forma-ge obrazovati. up afrodizijazam. afirmati-van sud. ožalošćenost. npr. koja kratko i veoma jasno izražava jednu misao. potvrñivanje. top ili pušku pripremiti za paljbu. nagomilavanje. rastužiti. doterivanje. aphorismos) kratka i u odreñenom obliku nekazana izreka. sagorim) koji gori bez plamena. affutage) voj. affigere priku-cati. aflikcija (lat. v. obilnost. afirmirati (lat. oglas. afluks. imati pri ruci. astr koji opisuje planetu Veneru. napraviti utisak. bol. sličnost. afitirati (fr. ljubavno ludilo. phone glas) ned. afluksija (lat. affluxus) priticanje. potvrñivati.) uticati. c. tužno.

) opt. ogorčen. up. izraditi da izgleda kao ahat. besanica. aphthai. chemeia) fiz. grubost. akedija.) ime mudrog savetnika kralja Davida. pomračenje vida. turban. aftezan (grč. nesavremen. acerra thuraria) crkvena posuda u kojoj se drži tamjan. bezvodnost. koji propušta (prelamanjem) belu (slože-nu) svetlost ne razlažući je u njene sa-stavnice boje (komponente). beli ili žućkasti mehurići sa crvenim rubom. aphthosus) mehurast. akeridi. oskudica u vodi. grub. koinos zajednički. podzemni. chroma boja) opt. . ahromazija (grč. otuda: slabost. čovek koga je bog prokleo da ne može nikad umreti ni smiriti se. potpuno slepilo za boje. orao vidim) med. nesposobnost razlikovanja boja. ahromatičan (grč. sastoji se u tome što u želudačnom soku nema dovoljno sone kiseline i nekih fermenata. ahidrija (grč. ahronija (fr. prema životu. aphtae) pl. ahrea (grč. a-. bezvučni suglasnik. ahilija (grč. a-. achates) št. kadionica. acervacija (lat.) biol. aceridi (grč. acera filologkka (nlat. nego mora večito lutati. acerra historica) zbirka odabranih istorijskih rasprava (kao naslov knjiga). afuzija (lat. svojstvo nekog tela da slabo ili nikako propušta svetlosne zrake koji imaju hemijsko dejstvo.). ahromatizam (grč. reka žalosti u donjem. strog. najjača nožna »sila koja se spušta od zadnjeg. Ahitofel (hebr. tur. mesnatog dela gnjata (lista). oboljenje na sluzokoži usne duplje. a-. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji. achromatos) bezbojan. a-. bledilo. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja. poništaj boja (ahromatičnim prizmama. chemeia) pr.afrometar 94 aceridi afrometar (grč. acezija (grč. čalma. ahromatopsija (grč. up. Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen. zatupelost. glas. a-. akedeia) duhovna tromost. chronos vreme) koji ne zavisi od vremena. večernji. up. hydor voda) nedostatak vode. acerbitet (lat. afront (fr. ahipničan. na receptima: sipaj na to! aharistija (grč. tj. a-. a-. acera turarija (lat. metron mera) sprava za merenje pritiska pene. opor. afunde (lat. chylcs sok) ned. farm. med. noos razum. ahroničan (grč. ahromatičnim sočivima) čistoća boja. i to na peti. ahlis (grč. ravnodušnost prema nekom dobru. Aheron) kit. Ahil (grč. aphros pena. ahat (grč. acerbus) gorak. affunde) fari. ahmediye) beli šal kojim se obavija fes. aserra) kutija s tamjanom. affundere. Ahasfer (hebr. ahmedija (arap. chros koža. Docnije je ovim imenom nazvan i Večiti Juda. chypnos san) med. a-. akromatin. podzemnom svetu. sin Peleja i božice Tetide. bezbojnost. Achaschverosch) starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa. afrosinija (grč. ahromatizam. acenonoet (grč. v. acerbatio) zagorčanje. aftong (grč. up. koji se dešava uveče ili kad se spušta noć. sprava za merenje vrenja. koji u knjizi Jestirinoj igra izvesnu ulogu. surov. acera (lat. Ahilova žila inat. bežučnost. affront) otvoren napad. acerbacija (nlat. ahromatin (grč. med. fiz. lat. afte (grč. affronterie) javna pogrda. ahatizirati (grč. fig. up. magličaste mrlja na rožnjači oka. akenonoet. slaba strana. aharistia) nezahvalnost. besmislenost. chroma boja. um) čovek bez zdravog čovečijeg razuma.) dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata. akezija. mana jednog čoveka. ogorčenje. Achilleus) mit. zbog čega su u trgovina-ma najčešće veštački obojeni. ton) gram. melemi u masti u kojima nema voska. strogost. a-. koji nije u svoje vreme. pogoršanje. ntis. surovost. acervatio) nagomilavanje. Aherov (grč. bezobrazna i drska prevara. bledilo. uvreda. sa kalcedon-skim slojevima veoma poroznim. dolivanje. gomilanje. after-diner (eng. nemanje sna. dobar i mudar saveto-davac. najveći grčki junak u Trojanskom ratu. acerra philologi-sa) zbirka filoloških rasprava. buncanje u groznici. do pete. ahmadiyya. acerbitas) oporost. ahemav (grč. sramota. služi za nakit. gorčina. up. donji svet. boja kože) med. afronterija (fr. affundere doliti. malokrvnost. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želu-dačnog soka. ahemanzija (grč. otklanjanje boja. dosuti) dosi-panje. akesis) lečenje. ahromazija. nlat. ned. phthongos zvuk. a-. after-dinner) odmaranje odmah posle ručka. med. achlys) tama. opt. mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona. tako da mogu upijati boje. aholija (grč. acedija (grč. acera historika (nlat. koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetlosnih zrakova koji izaziva hemijske promene na nekom telu. a-. karneola i dr. achronie) liti. cheo sipam. koji ima afte na sluzokoži usne duplje. acerban (lat. aphtha. a-. ahipnija (grč. up. vrsta dragog kamena. acholos) med. oskudica u žuči. Keros vosak) pl. aphrosyne) bezumlje.

acidus kiseo) koji podnosi kiselost. kiselost. metron mera) hem. acidatio) hem. ocat) pl. 2. acidoza (nlat. acescencije (lat. acetonemija (lat. prisustvo acetona u krvi. acidum. proki-šljivost. acidimetar (lat. metrfa) merenje jačine kiselina. grč. grč. acetoza (lat. grč. ukiseliti. naročito kod šećerne bolesti. acetil (lat. metron) sprava za merenje jačine kiseline. acefalija (lat. acetum) hem. acetum sirće. aceton (lat. pretvoriti u kiselinu. mineralna. aciditet (nlat. acinozan (lat. kiseljak. acetum. očeličiti.) sirćetovit. acephalus. blepein gledati) slepoća za plavu boju. acsscencija (nlat. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog destilata suva destilacija drveta (dime-tilni keton). Uron mokraća) med. aceterin (lat. acetum) hem. uskišnjavanje. acetate-star celuloze. acetum. adžustamente (ital. ačakatura (ital. anat. acetoiurija (lat. acidimetrijv (lat. acetilen (lat. acidifikacija (nlat. ljutina. hrane u želucu. acidosis) med. kyanos plav. aggiustamente) muz. bezbojan i otrovan. ašikovati (tur. kiselina. a. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetonskih tela. grč. acetum) hem. kon adžitacione. ocat.) 1. acescere.) u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga. acinozan. koji ima oblik zrna grožña. potpuno. acidofilan (lat. sprava za merenje kiseline sirćeta. acetum) farm. npr. acetum. acetum (lat. npr. merenje jačine sirćeta. acidum. asegeg) čeličiti. acstometrija (lat. tačno. bog. acidirati (nlat. sredstvo. acid (lat. aciditas) hen. kisela voda. acidere) hem. gasovit ugljovodo-nik S2N2. acetum) sirće. soli sirćetne. zglobna čaša. adžitato (ital. uzburkano. agi ta to) muz. acescentia) pl. naročito kod šećerne bolesti težeg oblika. acetičan (lat. prisustvo acetona u mokraći. sasvim tačno. ocatne kiseline. acetum) hen. acefalna se često zove i knjiga (ili zbornik i sl.ne. acinosus) pupast. naročito kod šećerne bolesti. sirćetno kiseo. dirll-vo.) kojoj nedostaje naslov ili prve strane. aciniformav (nlat. služi za dobivanje lakova i acetatne svile. acijanoblepsija (grč. stapanje. acetilceluloza (lat. lek protiv žuljeva i bradavica. haima krv) med. sklonost prokišnjavanju. žlezde. acetaldehid hen. . tronuto. acidificatio) hem. aseg. jela i lekovi koji lako prokisnu. acetabulum (nlat. asik) voditi ljubav. okaliti.acerirati 95 anškovati acerirati (lat. stvaranje kiseline. lako isparljiva tečnost SN2SNO. koji sadrži sirće. upotrebljava se za osvetljenje. sazvučanje ranije udarenog tona sa nared-nim glavnim tonom. pretvaranje u kiselinu. grč. grč. upotrebljava se u proizvodnji veštačkih smola. acetometar (lat. radikal sirćetne (acetilne) kiseline. acidacija (nlat. acetati (lat. acetabulum) sud (ili: boca) za sirće. nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju. takoñe: dodavanje jednog intervala akordima radi pojačanja harmonije. acetum. acidum) hem. fr. aciniformis) v. acefalan (lat. acetilenska lampa lampa u kojoj gori acetilen. acciaccatura) nuz. akephalos bezglav) u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaje početni slog. hen. metrfa) hem. acescentia) hen. nastaje destilacijom etil-alko-hola. grč.

) ne mariti za nekoga ili nešto.= vaso kontinuo. strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili polie-dar. društvu je cilj da pojača i održi tu jednakost. bavoširati (fr. geom. ba so. S. zbrka. bagav (tur.) vrata. ba-ble (fr. pere. vajna spisateljka. v. koještarija. tačno izmeri i koja onda služi kao osno- . Bk= berklčjum. Vavilon. zabuna. Bavius) v. fig. nevaljalstvo. bagata) u taroku: prvi od 22. V=sniženi ton N. potencije ili loga-ritma. sitnica. . taksa baždaru. jevtina cena: mali i lak muzički komad. manguparija. taroka ili aduta. b). baždar) l. slične bagdadskim šalovima. Bavijus. bedminton. bezbožnost. baba otac. badava (tur.B B. fig. babu (ind. nečista izrada. Bi= bizmut. bas-breton) keltski dijalekat kojim se govori u Bretanji. potcenjiva-ti. bab (pere. prava linija duga više kilometara koja se. šljiva. kanala i sl. podloga jedne stvari. mulja. Vg=bor. bangav. kontrolor mera. bagaža (fr. Bavius) ime dvojice rñavih pesnika i drskih kritičara koji su pretenciozno kritikovali Horacijeve pesme. merač. pomoću motaka za merenje. uzimati koga ili što suviše olako. bagatela (fr. bhagavata) v. traćiti vreme uludo. baguette štap. Bavijus (lat. nečisto štampati. knez. badavadisati (tur. carinik. vrlo jevtino. za čišćenje rečnog korita i dubenje prokopa. kipa ili svoda. b drugo slovo naše ćirilice i naše latinice (V. bager (hol. baza (grč. radi isušivanja zemljišta. . ð=bor. ćopav. bavela (ital. arh. lenstvo-vati. ba-breton (fr. bagatelle. ne radeći ništa. bas-bleu) plava čarapa. Vso= banko. bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine. carina. babiole) dečja igračka. igračka. hen. bavoche) nečist štamparski otisak. češka brza mazurka. bagavata (ind. bava) trg. po čemu je i na zvana. Bq = jedinica za merenje ra-dioaktivnosti. moreuz. basis) osnova. fig. bavoš (fr. badem (tur. grad. V=predikat (dok A označava subjekat). log. bagatella) sitnica. sprava za vañenje peska sa rečnog dna. baždarina (tur. mat. bagat. temelj. Ve= beril.) indijska titula: gospodar.) jaružariti. Btto= bruto. čistiti rečno korito od peska. ða=barijum. uče-na gospa. huz. revolucionar Fransoa Noel Babef (1760—1797): svaki čovek ima jednako pravo da zadovolji svoje potrebe i da uživa sva dobra prirode. baba otac. maslin-ki i dr. ital. pančaratra. otpaci koji ostanu pri fabrikaci-ji šećera. poznato drvo i plod iz porodice kamenika. podnožje stuba. baždar (tur. babel) nered. stvari. izopačenost. kom od grožña. . geod. badminton v. osnova stepena. nečisto izrañen bakrorez. bagger) jaružar. babo (tur. V. bagasa (fr. babel (hebr. fiz. deda) otac. Bav (lat. detinjarija. kantardžija. babiola (fr. bonus. beatus. kapija. babuvizam socijalno-politička doktrine koju je osnovao veliki franc.) kraljev otac. bedava) besplatno. naročito u upotrebi kao počasna titula visokog sveštenstva. tričarija. motka) vrsta dugačkog tankog hleba. bagdar. bagerovati (hol. ne obzirati se na . pagat (ital. otpaci od svile. baba-kan (pere. bavocher) praviti nečiste otiske. malenkost. baget (fr. bagage. razvrat.) besposlkčiti. bagatelisati (fr. bacdar od pere. bacdar od pere. nipodaštavati. ološ. bagmak) hrom. nlat. 2. meraču. baborak (češ. uzalud. baggagium) prtljag. bagasse) isceñena šećerna trska. baborok) omiljena češka narodna igra. baždar) naplaćivač carine trošarinac. uzaman. badem) bog. vaditi pesak iz reke. bavella. sit-narija. otuda: rñav pesnik i pakostan kritičar. kao skraćenica: b= bene. Babilon.

vrsta neškodljivog guštera u Južnoj Americi i Aziji. basis. bazarne) vrsta finog burgund-skog vina. i magnetita. 1799—1854. baziotripsija (grč. basis) pl. bajadere (port. bazeitet. koji se upotrebljava naročito na Istoku. koji ju je prvi utvrdio i opisao). basiliskos) zool. tribo trljam) med. basis) hen. up. na kojoj se podiže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju odreñeni društveni oblici svesti". bazeologija (grč. modni list sa mustrama za haljine. mit. meteori koje su stari po-svećivali bogovima ili ih samo obožava-li (nazvano po kamenu na kome je Jakov spavao i usnio anñela.-tur. bayat) koji više nije svež.. bezirganbasi) starešina trgovačkog esnafa. bajagi (tur. hronična bolest kao posledica oboljenja štitaste žlezde. bazalni. baziotrib (grč.bazalt 97 bajagi Rimljana: zgrada za trgovanje i pravne poslove koja se sastojala iz dve dvorane na stubovima. baza. po Marksu: ukupnost proizvod-nih odnosa u ljudskom društvu. mesto ili zemljište sa koga jedinice neke vojske napreduju. dewa-dasis = služavke bogova) koje se odmalena posvećuju službi bogovima i u svakom hramu ih ima 8—12. hramovima (ind. bazeitet. a druge za sudije (tribunal). glavna vena na pakoru-čici. objavljen 887. basis. v. basilike) prvobitno kod starih Grka: dvorana sa sedištem arhonta basileusa u Ateni. bazar) pijaca. tribe trljanje) med. aiat. kod Grka i 7 Leksikon . baymak) vračati. predstavnik trgovaca. 19). brzine automobila ili drugog motornog vozila. Bazedovljeva bolest ned. bazanit (grč. pokrivena čaršija na Istoku. basis) hen. svojim pogledom zadavao smrt. bazilikalan (grč. fil. basilike) u obliku bazili-ke. i odakle svi putevi vode ka raznim oružanim odeljenjima kako ova napreduju. baze (grč. pouzda-vati se u. prisustvo jedne hemijske baze. glavna crkva (takoñe: vasilika). kefalo-trib. v. i javne ženske. bajat (tur. 28. vrsta finog i jakog porheta. ili teleća koža za kori-čenje knjiga. počivati. bassin) v. baziti (grč. ručni reaktivni bacač. obojiti crno. drhtanje prstiju. basane) učinjena ili obojena jagnjeće. po Pliniju reč afrič-kog porekla) vulkanska stena sastavljena od plagioklasa. osnivati. bazirgan od pere. koji „čine privrednu strukturu društva. baitylia.. bazilisk (grč. znojenje. opsenariti (u svrhu lečenja). osloniti se. basis) pr. tip prvih hrišćanskih crkava. mršavljenje i dr. bazitst (grč. baziotriptor. realnu bazu. lekaru K. basaltes. bailadeira) pl. vrsta malih marama. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta. pojačana probava materija. Basileus) pl. bazirati (grč. voj. basis) osnovati. Moje. akušerski instrumenat za lomljenje detinje glave u materici i za izvlačenje deteta (upotrebljava se kod teških poroñaja kada je to jedini izlaz). baze. baitilije (grč. basanos probni kamen) tvrd crni kamen od koga su stari Egipćani izrañivali kipove. Bazilike (grč. god. augita. baziotriptor (grč. bombasin) trg. zasnovati. proliv. kraljevski zmaj. ubrzan rad srca. bazuka voj. u isto vreme. baja™ (tur. basis) ži. utemeljiti. bazno kamenje. (nazvana po nem. u slučajevima naročito teškog poroñaja: lomljenje detinje glave u materici i vañenje deteta baziotribom. igračice na službi u ind. zakonik cara Basilijusa (Vasilija) Velikog za grčko carstvo. ustajao. saborna. bazarn (fr. odličan materijal za grañevine bazana (fr. četr. va triangulacije. odakle dobivaju pojačanja i potrebe svake vrste. konta na konjičkim čakširama. varati. bazanirati (fr. bazicitet (grč. ovčija. bazeitet (grč. sličan bazilici. dolerita itd. v. Bazedovu. basis) pl. sa znacima: uvećana štitasta žlezda. ovčiju. supstanca. odreñen put na zemlji (npr. sem. legendarni kraljevski zmaj koji je. javlja se u obliku slivova. v. up. baziotrib. javne igračice i pevačice u Indiji. u Evropi: radnja naročito sa luksuznom robom. koje su. uvodna stihovna stopa. kefalotripzor. bazilika (grč. oslanja-ti se na koga ili što. teleću) za kori-čenje knjiga. dućan sa svakovrsnom robom. basin. bazrñan-baša (pere. tripsis trljanje) ned. bayagl) tobože. basen. bazergan) starešina trgovaca. nebesno kamenje. hen. tobože. bazen (fr. bazalt (lat. osnovno učenje. jedinjenja koja sa kiselinama obrazuju soli (njihovi rastvori u vodi pokazuju većinom alkalnu reakciju). kol. krupne buljave oči. betilije. bazar (pere. kupa itd. basaner) obojiti ili učiniti kožu (jagnjeću. bazrñan (tur. pouzdati se. potom. bazni (grč. bethel) pl. hen. jedne za publiku. bazen (fr. tvar (materija. I. svojstvo kiselina da se sa izvesnim količinama baznih oksida pretvaraju u soli. elektropozitivna) koja se jedini sa kiselinom i neutrališe je gradeći so. basis. stari. vašarište. logia) nauka o osnovi-ma tela. dužine od 3000 t) koji služi za merenje brzine leta aviona. basis.

caedere ubiti) biol. jagoda. bacciformis) u obliku bobice. Barjam. lat. baccana) obična vinarnica. taksa koju plaćaju brodovi za pristajanje u luku. veoma sitna. arap. god. nagrada za učinjenu uslugu. bakterfa. bah$i§) dar. bakterioterapija (grč. klovn u napuljskoj narodnoj komediji. bakraf od bakir bakar) posuda od bakra. nlat. dug nož sa dva reza ili više rezova. luženje. bakteriolog (grč. fr. biol. lešnika i dr. Dnjestru i Bugu. up. bakšiš (tur. ital. zabava sa igrankom. baidaki) pl. baidara) mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta. Backfisch pržena riba). bakterfa. up. rastvaranje bakterija imunim se-rumom. rakidžinica. ispit koji prethodi licencijatu. barjak. jagodičast. bakteriemija (grč. balio. baccalaureatum) pola-gati (ili: položiti) bakalaureus. bejram) v. bakkai) trgovac namirnicama. baklava. bajlbrif (hol. bal en masque) igranka pod maskama. bakteriocidnost. koji rodi bobicama. lysis rastvaranje) hem. gorštaci. baccalaureatum) dostojanstvo bakalaureusa. bobičast. boja. prašume. palica. logfa) nauka koja se bavi proučavanjem osobina i života bakterija (osnivači: Luj Paster i Robert Hoh). pajac.bajaco 98 bal bajaco (ital. bakterfa. bakvudsmeni (engl. hol. metra) merenje pomoću štapa. baionnette) voj. dem. naročito njegovom pesimističkom shvatanju sveta i života. osobina nekih živih bića. koji se meće na pušku (pronañen u Bajoni 1640. bakterfa. bacleur) zatvarač luke. bakvuds. bakulus (lat. bakteria. bajdaki (rus. baclage) mor. batina. bakana (ital. ballare igrati) igranka. nevolja. mlevenih oraha. bacca laureus lovorova bobica) na nem. bakteriolizini (grč. pristaništa. prisustvo bakterija u mokraći. bakterion štapić. bakraclz) stremen. bakteriurija (grč. bakvuds (engl. šaljivčina. therapefa) lečenje pomoću bakterija. poklon. bakalaureirati (nlat. bakalaureus (nlat. najmanja. fero donosim) bog. baka (nem. 2. Bahus. bakalaureat (nlat. baklave (tur. bakbord (engl. bal an mask (fr. klicožderi. a ima ih pokretljivih i nepokre-tljivih. bal. baksuz (tur. bakler (fr. lat. uništači zaraz-nih klica. bakterioze (grč. mlada devojka.. bakfiš (nem. bakterfa. bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. od bakterfa batina) pl. univerzitetima: najniži akademski stepen. leva strana broda kad je čovek okrenut licem pramcu. kažnjavanje batinom. prut.-med. močilo. divlji i neobrañeni krajevi na zapadu Sje-dinjenih Američkih Država. Vasso Bahus. pesnika Džordža Gordona Bajrona (Vugop 1788—1824). baccarat) francuska hazardna igra karata. bajaccio) lakrdijaš. bakciforman (nlat. ma-gistriranju i doktoratu. jednoćelična živa bića. šiparica. bakteriocidi. klicomori. Bake) znak (obično komad drveta. baculatio) batinanje. Bakchos) kit. prodiranje bakterija kroz krvne i limfne sudove u krvotok. baculum štap. bahtsiz) nesrećan. caedere) biol. bajonet (fr. bakračlije (tur. bajc (nem. hem. up. prostim okom nevidljiva i slična štapiću. backboard) mor. haima krv) med. bakciferan (lat. baklaža (fr. ispit zrelosti. . bakrač (tur. bobica. uron mokraća) med. Bajram (pere.. logos) naučnik koji proučava osobine i život bakterija. bakterfa. napojnica. baksuzluk. sastojci imunog seruma koji imaju moć da rastvaranjem ubijaju bakterije. bakteriofagi (grč. bakteriologija (grč. phagos) pl. bakteria. bakara (fr. čovek koji drugome donosi nesreću. baculus) štap. i eng. opšti naziv za biljne bolesti koje prouzrokuju bakterije. zlosrećan čovek. grč. bakulometrija (lat. uzengija. Beize) hem. Bakhus (grč. štapom. bakalin (tur. belci naseljeni po divljim i neobrañenim krajevima Sjedinjenih Američkih Država.) bajrak (tur. bakreni kotao (i uopšte kotao). 1. arlekin. motke. bacca) bog. bakteriocidi (grč. krčma. močenje. bakteria palica. ono na čemu jahač drži nogu kad jaše konja. bajdara (rus. up. nesreća. bakulacija (nlat. backwoodsmen) pl. materija i sokova u telu da uništavaju zarazne klice. bakteriocidnost (grč.) pl. priznanice o novcu primljenom za gradnju broda. lañe sa neobično velikim krmama na Dnjepru. bakteria) biol. baccalaureus. bayrak) v. bacca bobica. prevučen kožama. baka (lat. bakterioliza (grč. rastvor neke kiseline ili soli u koji se zamače ili kojim se premazuje neki predmet da bi se boja za nj učvrstila. baqlawa) vrsta slatke pite sa dosta meda i rastopljenog šećera. uverenje graditelja broda ili nadležnih vlasti da je brod propisno izrañen. mikroskopski nevidljiva bića koja žive u telu i uništavaju zarazne klice. v. bakterije (grč. fig. koja »sive kao gotovani i izazivaju rastvaranje i često teške bolesti. fenjer ili bure) koji pliva na vodi i označava lañi put po opasnim mestima. mokrenje zaraznim klicama. bal (fr. pripadaju biljnom carstvu. backwoods) pl. Bylbrief) pismeni ugovor o gradnji broda.

balata (ital. ili u vezi sa pantomimom. balzamirati (grč. kitovi koji imaju samo jedno leñno peraje. ustezati se. ejdos) koji ima oblik žira. phagos) zool. bala (fr. balletto) umetnički ples. opis. šatra. a delom i aromatičnim kiselinama. balzam-ska sredstva. zamuckivanje. posthion kapi-ca) med. balerine (ital. ballet. balance) u plesu: igračevo njihanje s noge na nogu u mestu. lakrdijaš. ljuljanje. balazor trg. balaena) zool. kod tenisa. tepati. praviti (ili: napraviti) zaključni račun. vitka šipka iz kitovih usta (fišbajn). balanoidan (grč. ital. balboa novčana jedinica Paname (=100 centimosa). baladen (fr. ballata) 2. balenologija (lat. fig. slik. prvi igrač u baletu. vrsta hljerodula. balata) l. kolebanje. podaci mornara o robi koju su natovari li. ball-boy) ot. mucati. umetnik u igranju. balave (fr. balast (kelt. balanopostitis (grč. nauka o kitovima. balansirate (fr. balsaminaceae) pl. treperenje. držati u ravnoteži. ballare) pl. balaena. geb curim) zagnojavanje glavića. ballet. baleioptera (lat. balerina. džakovi peska koji se stavljaju u vazdušne lañe radi reguli-sanja dizanja balona. otmena igranka. izrañivač terazija. baletski igrač. vaga. zapaljenje glavića i unutrašnje pokožice muškog spolnog organa. muz. igranka pod obrazinama. nem. pere. balanofag (grč. astr. uravnotežiti. muz. pesma uz igranje. baraka. biti neodlučan. grč. balšažgetr(fr. balansiranje (fr. balancier) šetalica. balet-majster (fr. kit. bajadere. balanos. grč. Meister majstor) voña balega. baletski igrač. kor. ballerino) učitelj igranja. nejasno izgovarati. balalajka (rus. balagan. nedoumica. dečko koji. svežanj. žirolik. balle) denjak. priča neki dogañaj i u isto vreme izaziva lirsko raspoloženje. preplitati jezikom. onaj koji se hrani žirom. zapaljenje glavića i kapice. motka za održavanje ravnoteže kod igrača na užetu. prvobitno: pesma koja se uz igranje pevala (balar=igrati). vrsta istočnoindijske pamučne tkanine. „nebo" koje stoji pred oltarom i nosi se na litijama (naziv po zlatotkanoj materiji koja se najpre izrañivala u Bagdadu). ital. kupi lopte i donosi igračima. balzam (grč. bal u svečanom ruhu. bilanx) ravnoteža. bal champetre) igranka u polju. bal rage). biljka roda Bal-| samodendron i mirišljave smola tih . far«. bal pesak. ali elastičnija od ovih. balzamika (nlat. mašinske kaiše. balance. klatno. balanos. korak u igri kad telo stoji na jednoj nozi. up. pterćn) pl. balata (nlat. služeći se i dijaloškom formom. prirodna smesa biljnih smola sa eteričnim uljima. konačni račun. baleteza (fr. baleine. pesnička pripovetke. igra na pozornici. u kojoj je naročito poznat tzv. bilans. upotrebljava se za električne izolatore. glumac. sličan gitari. sprava čije kretanje odreñuje pokret neke mašine. balbucijes (nlat. balada (fr. lat. sa trou-glastom kutijom. materija veoma slična kaučuku i gutaperki. delove slike skladno predstaviti i ra-sporediti. Terazija u Zodijaku. balanos. balancement) kolebanje. samostalna radnja u kojoj se nemim pokretima i ritmičnim kombinacijama pokušavaju umetnički da prikažu ljudska osećanja i strasti. kole-bati se. balet-tencer (fr. docnije se razvila u pesmu lirsko-epske sadržine. balsamon) xex. dugim vratom i tri žice u koje se udara prstima. Tanzer igrač) igrač u baletu. up. balanitis (grč. bal pare (fr. žirožder. njihanje. ballet. ballerina) umetnica u igra-nju. služavke u azijskim hramovima. balsamica) pl. ñonove i u zubarstvu (dobiva se od sasušenog mlečnog soka gujanskog drveta mimusops balata). balanos. balio. balaena. lat. mucanje. balbuties) ned. baletski igrač. nem. baletska igračica. balander (hol. logfa) zool. bilans. stvar za odbacivanje. baldacchino) pokrivač nad prestolom ili krevetom od skupocene materije. bilo kao umetak u operi. drhtanje. bilj-na vrsta. balancer) uravnotežavati. baletska igračica. balabane) daščara. koja. takoñe: veštačka kompozicija radi ublažavanja bolova i lečenja rana. balleteuse) pozorišna. balsamon. nlat. figura u plesu (u lansu i kadrilu). kantara. balagan (rus. proučavanje kita i njegovih osobina. baldahin (ital.bala 99 balzamirati krabuljii ples. naročito cirkuska. balbutire) med. „lepi čovek" (nazvala po tome što su neke od nje nekada upotrebljavate kao lek za rane). balanoblenorea (grč. zool. neodlučnost. Balander) plitka dereglija sa jednom katarkom (u Holandiji). svaki nepotreban i suvišan teret. bog. balet (fr. ballade. bal-boj (eng. balanse (fr. up. trg. balanos žir) med. balzaminke (nlat. blenna sluz. ruski narodni instrumenat. trg. ravnoteža. balzamski lekovi. Baldacco. balansje (fr. lasd tovar) teške mase peska ili kamena u lañi radi održa- vanja ravnoteže. balbutirati (lat. ballata pesma uz igru) džoet. koje se posetiocima hramova nude za novac. baladine (grč. jaka i većinom prijatna mirisa. baladin) šaljivčina. balena (fr. balerina (ital. zamuckivati. balalaika) muz. preplitanje jezikom.

balsamum cordi-ale) far«. sargija od vune. balkon (ital. balle. balneoterapija (lat. fig. balkanijada sp. društvenom i istorijskom razvitku balkanskih naroda. ballot) 2. lged. geogr. ballotter) ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ili „protiv". sojica. balkanologija. grč. balkanistika v.. balistkčka kriva (linija) fiz. nazvana po dečaku Ba l ili. bešika od gume ili svile prot-kane gumom. bal. ballista. balneografija (lat. bala trgovačke robe. svežanj. ista-knut deo na spratu neke grañevine. za olakšanje poroñaja. okrugla. koji služi kao identifikacija izmeñu oružja (puške. med. baline) vunena materija za pakovanje. balon d'ese (fr. balzamum kordijale (nlat. izbor kod koga nijedan kandidat nema potrebnu većinu. balneum cineris) ne-pelno kupatilo. balio ttage) biranje (ili: glasanje) pomoću kuglica razne boje. balneum. Grčke. balkanologija nauka o Balkanu. ballizo. produženje prve i druge galerije do pozornice. balistički problem zadatak da se odredi putanja tela bačenog u neku otpornu sredinu. balneologija (lat. napusti svoje ležište i krene kroz cev pa sve do pogotka cilja. trzanje. belina (fr. balio (fr. balneotehnika (lat. ballon) šuplje. koji je 1746. balio) l. balistoskop (grč. utišavanje bolova. balsamum ophtalmicum) fark. grč. koji spada u balistiku. balneum arene (lat. novinski članak koji se objavljuje da bi se opipalo raspoloženje i mišljenje javnosti. balio bacam. . balzam za oči. therapeia) primenjivanje mineralnih izvora u lečenju bolesnika. banjsko grañevinarstvo. balotirati (fr. balsamum anodynum) far«. kojim se može popeti samo do izvesne visine i spustiti na mesto polaska. prvi poveo odlučnu borbu italijanskog naroda protiv Austrijanaca. balneum laconicum) znojno kupatilo. balistički (grč. balotaža (fr. pod pritiskom barutnih gasova. Jugoslavije. muzički komad za ples. gramma slovo) u sudskoj medicini: snimak napravljen pomoću balistoskopa. naročito. ratna sprava starih Rimljana za bacanje kamena. Balilla) fašistička omladinske organizacija za dečake od 8—14 godina. balotada (fr. balneum (lat. balon (fr. ballotte) kuglica za glasanje. balneum arenae) peščano kupatilo. balzamum anodinum (nlat. grčenje. ballon captif) vezani balon. bokasta boca za tečnosti. balzamirati. balo (fr. banjsko lečenje. Balila (ital. technike) veština podizanje i celishodnog ureñenja banja. god. glavica. baliotade) skok konja ispruženim nogama. balota (fr. teorija bacanja. Asiraca i Persijanaca: učiniti da tela umrlih budu sačuvana od truljenje (danas se ubrizgava u arterije sublimatov rastvor i dr. nepokriven. balzamovati v. balnot) vrsta burgundskog vina. ballismos „igranje") bolesna. ballon d'essai) mala vazdušne lopta za ispitivanje pravca vetra.). hitam) bacačica. nauka koja se bavi proučavanjem kretanja zrna od trenutka kad ono. igranka. balistike (grč. naročito nauka koja se bavi proučavanjem zajedničkih pojava u jeziku. balustre. fol-kloru. balzam za uminjavanje. nauka o mineralnim izvorima koji služe kao lek (pijenjem. ital. okruglo telo. balon kaptif (fr. balista (lat. naročito vazdušni balon napunjen gasom lakšim od vazduha (aerostat). Rumunije i Turske). ples. balizam (grč. balneum kupatilo. balio bacam. balneum) banja. usled dejstva vazdušnog otpora. grapho) opisivanje banja. balustra. logfa) proučavanje banja. grč. linija kojom se kreće telo bačeno u atmosferu i koja. balneum vaporis) nap-no kupatilo. grč. balio) koji se tiče balistike. kosije pada nego što se penje. balle. ćuvik. drhtanje. kupanjem i dr. glasačka kuglica. gañenja. poz. po običaju starih Egi-pćana. održavaju se od 1929. balneum cineris (lat. balzamum oftalmikum (nlat. balneum. mor. balneum vaporis (lat. kupanje u toplom pepelu. književnosti. balo (ital. balaustion cvet divljeg nara) vrh. doksat. nauka o kretanju bačenih tela (puščanog ili topovskog zrna). kupanje u pari. bvlistkčko klatno na-prava koja služi za odreñivanje valjano-sti baruta i početne brzine zrna. Bugarske. revolvera) i ispaljenog zrna. kupališta. balio bacam. kupanje znojenjem. balistogram (grč. grč. glasati kugli-cama. a telesna šupljina napuni svežim drvenim ugljem). utroba se ispere karbolnom kiselinom. balneum lakonikum (lat. balio bacam) voj. histerična želja za igranjem kod pojedinaca ili masa (u revolucionarnim vremenima).balzamovati 100 balueter drveta) namazati mirisnim mastima i uljima. zbog čega se mora ponovo glasati. grč. balzam za jačanje srca. skopeo gledam) u sudskoj medicini: aparat pomoću koga se utvrñuje iz kojeg je vatrenog oružja ispaljen metak (u slučajevima gde je u pitanju više oružja istog modela i istog kalibra). bacakanje. takmičenja u atletici predstavnika balkanskih naroda (Albanije. balneum. baluster (fr. zadnji deo velikog parobroda. godine u ðenovi. balcone) apx. denjak. kupatilo. lepo izrañen stubić.

naročito zavoja. banalite) otrcanost. upotrebljava se naročito u Sev. remnik na pušci. nevaljalac. sopstvenik banke. balkonima. banquier. bandist(a) (ital. bambino) detence. mandola. zgrada u kojoj se nalaze prostorije jednog novčanog zavoda. utega i sl. banchetto) svečani obed nekome i nečemu u čast. balustrer) ograditi stu-bićima. gitari sličan muz. otr-can. oproštajna gozba. posreduje u kreditnim poslovima. spojnica. zastava na ka- tarci. bandolin mast za kosu. kod nas i novčanica od 10 dinara. obično. bankvaluta (ital. valuta) bankovni novac kao fingirana novčana jedinica. banco. tračica. banderilla) koplje sa zastavicom. banditizam (fr. bandura) muzički instrument Ukrajinaca i Poljaka. banaliser) načiniti otrcanim. bez ljubavi prema samoj stvari i bez nekog višeg cilja. bambu. mala traka. a po ukusu dinji. zavoj. banarij (nlat. Bankier) v. banda) četa. banque) uplaćeni novac svih igrača u hazardnoj igri karata. veza. štampa-ru. bandola (ital. prinudno pravo (različito od jus kogens). mambu. banderole) kita ili gajtan na trubi.utega (kod mačevalaca i boksera). up. Hajnrihu Bandu). štedionica. reklamna traka na omotu knjige. balčak (tur. daje zajmove uz kamatu. sp. glumaca. banque. banditisme) razbojniko-vanje. banalizirati (fr. banderiljero (šp. banderillero) borac s bikovima naoružan banderiljom. opasač na kome stoji fišeklija. izveštao. zaviti. up. naročito drvena lutka koja predstavl>a malog Hrista. nota) vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe. banket (fr. stepenicama. unutrašnji naslon na prozoru. trg. banalnost. omotač na cigarpapiru i na kutiji sa cigaretama. zavojić. el bandola) muz. u crkvi Ara Coeli na Kapitolu u Rimu. balaustion. hajdučija. redenik. pustahija. kreditnim i efektnim poslovima. nevaljalstvo. banderilja (iš. filistarski. bandoneon muz. Americi i Meksiku. ballhornisieren) hteti nešto popraviti. banana) bog. ustanova koja radi s novcem. uzvišena pešačke staza pored kolovoza na putu. bandu ra (rus. bambus (malaj. bandagiste) proizvoñač. bandažist (fr. banausos) zanatski. staviti utege (u mačevanju i boksu). fr. v. saraf. banka. unakrstan povez na poštanskim pošilj-kama. skitnica. banquet. banalitet. banknota (ital. banalite) v. seljačke igranke i sl. balustrirati (fr. balhornizirati (nem. propalica. filistarstvo. gozba.balustrada 101 banknota balustrada (grč. bandonion muz. bavana (šp. plaćeni ubica. banauzija (grč. prosto. bambočade (ital. da bi bila glatka i sjajna. prima novac na štednju. čovek koji se upravlja prema vetru. igrač koji drži bank. balčak) drška od sablje ili mača. banauzijski (grč. bandažirati (fr. up. bambocciade) pl. banalan (fr. četvorougaona harmonika za razvlačenje sa većim brojem glasova (130 tonova) nego običan akordeon (nazvan po pronalazaču. bannarium) pravo prisiljavanja. ograda na altanima. up. v. metnuti obruč na naplatak. banda (ital. menjač. raste u Indiji. bavalitet (fr. balustrade) arh. suviše ponavljana rečenica. bandit (ital. pustahij-stvo. bambino (ital. bandage) med. bandonion. pa napraviti gorim no što je bilo (po Johanu Balhornu. svakodnevni. ital. banchieri) pl. čiji je plod po obliku sličan krastavcu. malo dete.. prodavac hirurških aparata. pljosnata mala šipka. fr. banco. bank. samo sa više žica (8^24). vojna muzika. obavezujući se da će njenom donosio-cu isplatiti u metalnom novcu iznos na . okov na točku. banco. vašare. hajdukovanje. pruga u boji. šp. bamboo) vrsta trske. lutka. strani novac itd. banquette) voj. družina (lopovske). stupnjevita uzvišica iza grudobrana za strelce. bandito) razbojnik. grañ. vetrokaz. bandoneon. banalna fraza otrcana. bandager) ned. instrument sa 4 do 10 metalnih žica. često visoka do 20 m i po 60—70 st debela. neuspele slike holandskih slikara koje predstavljaju seoske krčme. banketa (fr. koje se upotrebljava u borbi s bikovima. tablica sa cenom neke robe. svakidašnjim. svakidašnjost. drumski razbojnik. banausia) bavljenje naukom ili umetnošću samo zanatski. nem. bankar (fr. banco. banalnost (fr. malajsko ime poznate istočnoazijske zeljaste biljke. fr. naslon. banda) član (svirač) u vojnoj muzici. 1531— 1599). banda. opšti. zavijanje. mandora. bandleta (fr. previjati. pre-viti. postaviti balustradu. banale) običan. obruč na naplatku. eng. bandola. bankar. putujuće društvo svirača. nem. bandeletette) uzan zavoj. banka (ital. kupuje i prodaje hartije od vrednosti. konjička zastavica. priručje. previ j anje. rñave. bandaža (fr. bankijeri (ital. odred. banquier) lice koje se bavi novčanim.. baikir (fr. sličan gitari i balalajci. bank (ital. gomila. okov na točak. Bank) novčani zavod. lazaroni. banderola (fr.

gomila peska ili stenja na ušću reke ili na ulazu u prista-nište. slična platnu. nadenuta ime. banco-conto) trg. baratto. plod. bankokrat (ital. barba brada) čika. taksa za prelazak preko mosta. baobab (amh. var. za svetlost. varvarin. surov. dućan od dasaka.' varizirati. barbarikos) prvobitno: strani.: šnajder. sprovodilac vladavine banaka i novčanih ustanova. banco.5 kg (nazvan po bantam-kokoškama najsitnijoj vrsti kokošaka. barbar (grč. barrage) brana. fig. baraterija (ital. gospodarim) gospodareve banaka državnim poslovima. razmena. naročito protiv groznice (nlat. barbacane. bar (eng. nepravilno. ustava. barbarfzo) učiniti nešto barbarskim.75 i 53. šuster. stranac. brana u sudnici. baptisma) crkvena tajna krštenja. npr. baptfzo. bara (fr. nlat. motka. bancarotta. greda kojom se zaprečava put. pregrada. fr. barragiste) čuvar brane. rumpere slomiti) slom banke. bouracan) tkanina od kostreti i vune ili kamilje dlake. nečovečan. bansek (nem. grč. barbakana (fr. tj. kovanica. trampiti. obično u blizini vojničkih logora i mesta gde radi veći broj radnika itd. traže da se krštavaju samo odrasli.) zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da imaju odlučujući uticaj u državi i da odreñuju njenu politiku. fr. pritisak. barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao da govori grčki. u brk. fr. teret) 1. baratirati (ital. na štetu jasnosti i čistote jezika. potpuna propast. kratos snaga) pristalica vladavine i uticaja novčanih ljudi i predstavnika novčanih zavoda na javni život i poslove. varvarizam. grč. berkan. kaldrmarina.. kri-jumčarenje. govoriti u kovanicama. rvač i dizač tereta težak izmeñu 50. barbarin (grč. sa osvežavajućim plodovima. propust za vodu. trampa. baptisterion) krstioni-ca. barre) poluga. keltski i . čiča (u Dalmaciji). nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obavezama. bar) 2. barbarizam (grč. danas: neobrazovan. sprud naslaga. straćara. barbarski ornament gotski. u lice. ital. varvarin. barakan (arap. pregrada izmeñu konja u konjušnici. vladavina velikih novčanih zavoda i njegovih predstavnika. baranda (tl. barba (lat. trgovati razmenom. novčanica. tuñinski. raste u žarkim krajevima Afrike. pola tri. banco. naročito uobičajena u knjižarstvu. široka arabljanska haljina od te tkanine. baptizma (grč. veoma gusta i teška. barbaros) v. barat (ital. barbarismos) gran. grub. postradalost. barranda) ograda u areni gde se izvode borbe s bikovima. bancus klupa. pregrada. barba. banjo) kuz. visoko do 20 m i debelo do 9 t.. divlji.. stražarske kula. baptizirati (grč. barracano. surov čovek. barat) trgovanje. livnica. svaka nepoštena ili protivzakonita radnja kapetana ili mornara koja ide na štetu sopstvenika broda i ostalih zakonitih interese-nata. bez da sam znao. bantam kategorija bokser. divljak. šipka. rampa. bonsek. imate li što za jesti. baraquer) smestiti u barake. krateo vladam. baraž (fr. pobarbariti. nazvati telefonom itd. članovi hrišćanske sekte koji odbacuju krštavanje dece. ital. pogrešno upotrebljene reč. baptizo) pl. stradanje. krštenje. ital. preprečna vatra. nlat. krštavanje. v. trampa. kapele pored crkve ili deo crkve u kome se obavlja krštenje. Band-sage) zan. bankrotstvo. podvala. voj. in barbam (lat. kafana sa alkoholnim i drugim pićima. dakle tuñinac. bantam (eng. bankokrat (ital. barbarizirati (grč. mašinska testera tračara. baratto) razmena. stanovati u logorskim kolibama.. papirni novac. grč. barattare) trgovati davanjem robe za robu. džinovsko hlebno drvo. bandžo (eng. daščarama. spoljašnji zid utvrñenja sa puškarnicama. amerikan--bar krčma bez stolova i stolica. u kojoj se pije i jede stojeći. up. barato-trgovina (ital. mostarina. baros težina. baražna vatra zaprečna vatra. baptisti (grč. barakirati (fr. barbacana) voj. trošna kućica. bankrot (ital. lišće i kora služe i kao lek. barbar. kod Rimljana: narodi koji nisu imali grčkog ni rimskog obrazovanja. tj. baražist(a) (fr. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obračunavanje. bendžo. baptiser) krstiti. trgovina kod koje se daje roba za robu. grešiti se o previla i čistotu jezika. baraque) daščara. bankokratija (ital. oni koji su svesni akta koji se nad njima vrši. rampe. potkradanje. krštava ti. obustava plaćanja. barakan. bantam petlić) sp.) bog. upotreba stranih reči i izraza u govoru i pisanju. možda poreklom sa Jave). krčma. nm. baraka (fr. grub. banko-konto (ital. barbarski (grč. gruba jezička greška. protivan duhu i pravilima jezika. naročito za ona značenja za koja imamo našu reč. in barbam) u bradu. dinamička jedinica za merenje atmosfer-skog pritiska. Adansonia digitata). iskvareno. prevara. baptisterij(um) (grč.banko-konto 102 barbarski koji ta uputnice glasi. bar (grč. baratteria) kor.

težište. barister (eng. protkati šarenilom. basist. bas-relief) plići. mali čamac. barretum) kapa uopšte. u slavu junaka i bogova. sphaira lopta) geol. sličan liri. drveni.. gvožña i dr. velika trgovačka laña sa tri katarke. pregrada od rešetaka. slabije ispupčen vajarski rad na ravnoj površini. usamiti se. barijera (fr. barrette. barež (fr. barrister) titula engleskih advokata koji vode sporove pred visokim sudovima. fig. ñeram. muz. koji se kreće otprilike izmeñu „A" do „a". mlada mazga. barimetrija (grč. barque) čun. barel (eng. bardit (nlat. polihord.34. bargello) ranije: palata guvernera (podestata) u Florenci. pogranične utvrñenje. prepreka. phone glas) muz. barisomatija (grč. redni broj 56. barricade) brana. barisfera (grč. tromost. steg. element. barometrija. koji je pevao. barriere) pregrada. granica. kćntron) fiz. fr. pepeljuga. baritonirati (grč. barbarstvo (grč. barys. ostaviti nenaglašen. fig. drugi. nečista pšanska soda koja se dobiva sagorevanjem morskih biljaka. preprečiti. dubok glas. bardak) zemljani sud za vodu. baritonon (grč. barioni fiz. suviše šareno slikarstvo. na zvana po mestu Barež u Pirinejima. barbiton) muzički instrument starih Grka sa mnogo žica. grč. dizati (ili: praviti) barikade. barys težak. brana. med. kelt. laleo govorim) med. kuv. neraspoloženje. teškoća govorenja kao bolesno stanje. četa vojnika. tonos ton) muz. neuljuñenost. divljaš-tvo. bard (eng. barys) predmetak u složenicama sa značenjem: težak. barys. barytonon) gram. pregrada uzanih mesta (ulica. zatvoriti uzane prolaze . barys. bariolirati (fr. prepreka. neukusno. fig. barkarola (ital. prošarati. barbirati (fr. atomska masa 137. ćoškasta ili okrugla kapa bez štita. naša-ranost. barricader) pregraditi. reljef. 158. barij(um) (nlat. pevač koji peva dubok glas. surovost. reč kod koje je poslednji slog nenaglašen. bardo (fr. znak Va. baryum. čovek koji izvlači sve na svojim leñima. bariolage) šarenilo. barikadirati se ograditi se. bardiglio) vrsta veoma tvrdog belog florentinskog mramora. barda. šp. glossa jezik) med. odbrana. branik. bas. opšti naziv za dve grupe elementarnih čestica. teško. sastoji se. soma telo) med. bas. barbifier) brijati. meña. i to za: nukleone i hiperone.(grč. barikadirati (fr. barifon (grč. Bajram. barifonija (grč. bardak (tur. teško izgo-varanje reči. naročito poslednji slog reči. kakvu nose na službi sudije. grubost. zatim: sedište kapetana policije i zatvor. barilja (um. baribal zool. ua. varvarska. tćnos) muz. bardiljo (ital. crnih medveda u Sev. svile i pamuka. skidati krljušt sa ribe. Barjam (pere. barythymfa) zlovolja. smetnja. bari. barrel bure. barbe. jedan slog. duboki tenor ili visoki bas. Americi. zatvoriti se dobro. barys težak. baritimija (grč.) muz. tj. mostove) u cilju odbrane. sada: sve slično tkane materije od vune.98 1 u SAD) bareljef (fr. smetnja. bariton (grč. izdvojiti se. bariolaža (fr. v. danas: narodni muzej za talijansku umetnost i kulturnu istoriju. muzički instrument sa žicama. barys. barys jak. albarda) tovarna životinja. pevati bariton. guslarska pesma. ulaz gde se plaća troša-rina. eufonijum (u vojnoj muzici).55 1 u Engleskoj. zove se zbog toga što se tada kolju ovnovi koji se dele sirotinji. barilalija (grč. fig. barege) prvobitno: laka vunena tkanina. gojaznost. barilalija. otežano govorenje. barikada (fr. baritonist(a) (grč. barbiton (grč. sveštenici itd. varoška kapija. Japanu i dr. barys težak) hem. barka (ital. bard. pesma u še- ovima slični oblici ornamenata. ital. barys težak. kurban bar jam. barytoneo naglasim gravisom) gram. bardd) pesnik i pevač starih Gala i ostalih keltskih naroda. barys težak. prvi se slavi odmah posle posnoga meseca ramazana. našara-ti. ital. bariglosija (grč. burence) anglosaksonska jedinica zapremine za merenje tečnosti (163. berretta. barioler) šarati. barjak (tur. bereta (fr. lañica. zemljani ili bakarni sud u kome se drži rakija ili vino. Zemljine jezgro. barca. uz pratnju harfe. dubok. pesnik. barditus) ubojna pesma barda. arap. bardot. barñelo (ital. ugojenost. nlat. metria) v. muški glas izmeñu basa i tenora. barcaruola) vesela pesma venecijanskih gondolijera. bajra«. ši-šati. a slavi se 70 dana posle prvog barjama. baricentrum (grč. up. verovatno. od teških elemenata. prepona.barbarstvo 103 barkarola (ulice. bayrak) zastava. mostova) u cilju odbrane. tuga. ulična borba. vrsta malih. nikla. barilla) hen. pevač koji peva bariton. zaklon. barbaros) neobrazovanost. seta. bejram) dva velika muhamedanska praznika u godini. grañanski rat. praznik žrtve. varvarstva.

barotropizam (grč. grapho) četeor. barometarski maksimum najviši vazdušni pritisak. čuz. grč. bas (ital. hrabar čovek. nišadorom i šalitrom koji su preliveni alkoholom) kod koga se po talogu poznaje hoće li vreme biti vedro ili mutno. basson) muz. bassetto) kuz. nastran. v. basileus (grč. najniže stanje barome-tra. na dan sv. barman) vlasnik ili poslovoña bara. danas: naročita vrsta barome-tra (sa kamforom. mandole i dr. avgusta 1572. thermos topao. dorski kompa-rativ od bathys dubok) kuz. košarka. basse-lisse) vrsta vunenih ili svilenih zidnih tepiha sa dubokom osno-vom. gramma slovo. baros. barokni stil (port. kotlina. fagot. baron. baro. baros težina. bastaj. barrocco. metrfa) merenje vazdušnog pritiska. barchetta) čun. up. kada su hugenoti pobijeni u Parizu. bariton. baros. lañica. barketa (ital. osnova harmonije. basist(a) (fr. metron) vaga za decu. takoñe: barkerola. metron. baro. sprava za merenje vazdušne težine. basma) l. paralelne (i vodoravne) motke. mali čamac. 2. Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir. tanka šarena pamučna tkanina. barokna poezija učena. stepenica na stepeništu. barograf (grč. baros) predmetak u složenicama sa značenjem: težina. sa katarkama. vitez. up. instrument koji proizvodi bastonove. barne (nem. barogram. barografsku krivulju. up. svaka učvršćena na dva stuba. basso.barkasa 104 baso obligato baron (nlat. up. baroknim naziva ju se one pojave u životu i umetnosti koje svojim preteranostima. pismo). stylos) epoha u istoriji umetnosti koja obuhvata kraj XVI. jedrima i malim topovima. baronija (fr. bassa ottava) pl. gondola. izmeñu barona i viteza. baseto (ital. baro) posed za koji je Vezana baronska titula.). duboki tenor. batino) rečno korito. basso obbligato) mu?. veština rukovanja barometrima. stepen plemstva izmeñu grofa i plemića. baset (ital. najdublji glas u višeglasnim vokalnim i instrumentalnim komadima. baronija. dobila ime po nazivu koji su Portu-galci dali biseru nepravilna oblika (barrocco). ital. barograf. grapho) barometar koji sam registruje promene u vazdušnom pritisku. skopeo) stariji naziv barometra. aparat koji beleži promene u vazdušnom priti-sku. izazivaju utisak nečega na-stranog i ludog. mesta koja treba izvoditi za jednu oktavu niže. barok (port. baros. barkasa (tl. razboj. barkerola (ital. baronet (eng. metron) termometar za merenje tačke ključanja vode. basson. baromakrometar (grč. barotermometar (grč. baskitbol (eng. barmen (eng. barofon (grč. fig. baronat. svirač koji svira bas. basket-ball) sp. baros. iskrivljenostima i protivreč-nostima izmeñu sredstava i cilja. smešan. član nižeg plemstva. bason (fr. barometar (grč. barut) prah za vatreno oružje. trćpos obrt. mali kontrabas sa tri žice. baso obligato (ital. bassetto) kuz. bassiste) pevač koji peva bas. baros.(grč. baronese (ital. dvorske. baronnie) v. glas basa koji vodi melodiju. baros. barometrograf (grč. čudan. titula drugog arhonta u staroj Ateni.) nepravilan. fr. najveći čamac na ratnim brodovima. zapaljenje bartolinijskih. najdublji muški glas. up. baros. barcherolla) šetni čamac bez katarke. basen (fr. basamak) prečaga na lestvama. koja je niža što je visina na kojoj se ona odreñuje veća. barimetrija. pri-bližujući se gotskoj umetnosti XV veka sa njenim pretpostavljanjem krive linije pravoj. ital. barrocco) apx. v. v. baronessa) baronova kći. visokoparna poezija koja je cvetala za vreme trajanja baroknog stila u arhitekturi i umetnosti. barok. barkarola. jak. hartija na kojoj je barograf ispisao liniju vazdušnog pritiska. barokni stil. baroskop (grč. basma (tur. barcaza) hor. barometarski (grč. Bartolomeja. barres) al. dazimetar. baros. hipsotermo-metar. pravac) bog. usminskih žlezda. mesto u pristaništu gde stoje lañe. makros visok. fr. barut (tur. bartolinitis med. bas-lis (fr. bšros. basa otava (ital. bazen. Vaggep. noć od 24. junak. basileus) kralj. phone glas) čovek koji ima dubok ili grub glas. HUP vek i prvu polovinu HUŠ veka. koja meri u isto vreme i visinu i težinu. barometar koji sam sebe registruje praveći tzv. štampa. bassin. gimnastičke sprava: dve okrugle. kelner u baru. barkica. najviše stanje barome-tra. barometarski minimum najniži vazdušni pritisak. metron) fiz. tnjama po vodi (peva se uz pratnju gitare. voda veštački ograñena (u parkovima i sl. . vazdušnog pritiska. up. materije i forme. barone) plemićka titula. pritisak. barometrija (grč. ovaj stil je potisnuo renesansu i predstavlja njenu degeneraciju. cic. geotropizam. barogram (grč. basamak (tur. baronat (nlat. baronet) titula engleskog naslednog plemstva. barokan (port.) koji se tiče barometri-je. štampana knjiga. grč.).

batibij(us) (grč. metrfa) v. izraz koji je napravio engleski prirodnjak Tomas Hak-sli (Huxley 1825—1895) i njim nazvao organsku prasluz. bastion (fr. . basta) dosta! dosta o tome! bastaj (fr. bastardna menice lažna menica. batelage) opsenarstvo. radi većeg električnog punjenja. bastardo) bog. tovarenje i istovarivanje lañe čamcima. bataillon) voj. nm. bastard (ital. battuere biti se. phone) muz. batardo (fr. konja i magarca. glas izmeñu bari-tona i basa. bataliti (tur. batisfera (grč. basso ripieno) kuz. okaniti se čega. utvrñen zamak s kulama koji služi kao tamnica. utvrditi. trg. bastardo) vanbračno dete. baso profondo (ital. bathos dubina. prut. vrsta starih topova. bathys dubok. basso ostinato) muz. bastion) fort. mañioničarstvo. sphalra lopta. lithos kamen) pl. lat. podeljenih u 4 čete.). federima. metron) merenje dubine. bassetaille) muz. batoliti (grč. batiskaf (grč. trućanje. battere. lupiti) mač. batimetrija. bastionirati (fr. brodarina. morski omotač Zemlje. kugla) 1. prevara. fig. naročito maršalska palica. tučak za loptu. tući. biljka koja je postala spolnim ukrštanjem dveju različitih biljnih vrsta. batiste) vrsta veoma finog i gustog platna. zamajni udar klatna na časovniku. batinanje po tabanima u Turskoj. kopile. potpuno kristalisane najdublje gromade plutonskih stena. batirati (fr. vuka i psa). bastovirati (ital. nasip od kamena. bathys. voj.. mač. batardeau) voj. vrsta fine i guste pamučne tkanine. kremen. prakljača. baton. battre. tip. batarde) pokrivena laka bečka kola na gibnjevima. baterija (fr. battologia) nepotreban govor. melez koji dolazi od spari-vanja različitih vrsta (npr. bastardirati (ital. onaj koji živi u dubini. battalmak) pokvariti nešto. fr. zamuckivanje. brodski saobraćaj. galvan-ska baterija spoj više galvanskih elemenata u istom provodniku radi dobijanja jače struje ili višeg napona (paralelne ili uzastopno spajanje). batometrija (grč. mucanje. više topova (4—8) iste vrste. bastardni prozor prozor sa jednakom ili manjom visinom nego širinom. basto) štap. bastardna vuna. nuz. podignuti utvrñenje (ili grudobran). metron) sprava za merenje morske dubine. prevoznina. napustiti (neku nameru. bathys. koji predstavljaju jednu borbenu jedinicu. poremetiti. lupanje srca. sa potpisom lica koje ne postoji. Bastilja čuvena pariska tamnica koju je podigao u XIV veku Karlo V i koja je razorena 14. zool. nlat. jula 1789. batimetrija (grč. basso profondo) «ta dubok glas. batologija (grč. bastille) tvrñava. batarizam (grč. aparat za merenje i ispitivanje morskih dubina. batavija polusvilena tkanina koja se izrañuje na Javi. pljosnata maška. bastion) voj. skaphos brod. 3. za vreme Luja XVI. baso ripijeno (ital. bataljon (lat. udar po protivnikovom maču. duvački instrument sa dubokim tokovima (pronañen 1829. batifon (grč. grudo-bran. razmnoža-vati se putem ukrštanja različitih vrsta. najslabija vuna na ovčijem krznu. bastonare) batinati. bahth) srećan. kula. nego predstavlja neko neutral-no meñucarstvo prabića ili protista. zamisao i sl. jedno jednoćelijsko organsko biće u morskoj dubini.-tur. poluležeća francuska slova izmeñu rond i anglez. koje ima u morskim dubinama i koja ne spada ni u životinje ni u biljke. bat novčana jedinica u Tajlandu (1 bat=100 satanga). ognjilo na starim puškama. morska dubina. dubok bariton. bastonnade) batinanje. ime dobila po gradu Bata-viji. električna baterija više lajdenskih boca koje se. batoar (fr. bathos. bastonada (fr. palica. bastilja (fr. spoje tako da su sve spoljašnje obloge s jedne strane i sve unutrašnje obloge s druge strane meñu sobom povezane. utvrñenje. laña) „dubinski brod". ureñaj valjkastog oblika na samostalni pogon opremljen specijalnim aparatima za proučavanje mora i okeana na velikim dubinama. takoñe: ba-reljef. izbiti protivniku mač iz ruke. trećinu ili četvrtinu pešadijskog puka. bat-metal beložuta mešavina od 55 procenata bakra i 45 procenata cinka (upotrebljava se za svećnjake i druge predmete). 2. battarizo mucam) med. naročito po tabanima. bas koji prati. stalno ponavljanje jedne teme u basu. battuere udariti. batomstar (grč. hor. muz. geol. brzoplet govor. battement) udaranje ruku i nogu pri igranju. borbeni mač koji se u borbi držao u jednoj ruci. battoir) mlat. u Berlinu). batist (fr. koji donosi sreću. sa potpunom opremom i priborom. naklapanje. batelaža (fr. batterie) voj. ponajvip!e grani-toidnih. batman (fr. bathos dubina.baso ostivato 105 baton baso ostinato (ital. batli (pere. batard (fr. obično sa 800—1000 vojnika. dvostruki udar. bios život) biol. prema formaciji. bathys dubok. ital. basta! (ital. baton (fr. bathys dubok. vot. batometrija. lupetanje. privremen zaklon. odred vojske koji predstavlja.

beata) blažena. bašiboz(l)uk (tur. bathron) med. Bakchos) kit. baca. koja zamenjuje lekarsku pijavicu. nastavila rad u Čikagu. im. svete uspomene (pokojnik). prostota u govoru i pisanju. grč. bahant (grč. preteran strah od zaraz-nih klica (bacila). bage) dimnjak. dodiru nekog predmeta. beaticum) poslednja pomast. Bakcheios) metrička stopa od jednog kratkog i dva duga sloga (bahijski stih upotrebljavan je naročito u himnama bogu Bahu). bahio) zaliv. Batrahomiomahija (grč. prednji kraj lañe. v. god. bašta. fig. battuta) muz. baša (tur. . bacillum prutić. beate memorije (lat. puškarnica. sin Zevsa i Semele. gradina. batovda (ital. koji ima pristalica i u Evropi i Americi. vrsta istočnoindijskih. Gro-pijus sa ciljem da se ostvari jedinstvo likovnih umetnosti i da se one. početnik. bakterije koje imaju oblik štapića. beatikum (lat. baš-čaršija (tur. čuveni grčki komični junački ep. bekrija (Grci su ga zvali i Dionizos). baft (pere. bacchans) Bahov sveštenik kod starih Riml>ana. beata virgo) blažena devi-ca. žutokljunac. dobar vinopije. batrachos žaba) med. bakchos. bacchans) pl. bahce) v. Bakchos)' mit. batrahij(um) (grč. klupa. beanus. poglavar. ba§hk) marama koja pokriva glavu. bdelotomija (grč. strah od dubine ili visine. vojnici neredovne turske vojske. bdelometar (grč. beatae memoriae) blažene. baft) trg. bec-jaune. batuta. bathos dubina) niskost. bahanti (grč. odvojeno. srećna. kod starih Rimljana: orgijske i mistične svečanosti u čast boga Baha. baca (tur. bacillum štapić. bahur (hebr. v.. srdobolje. vožnji javnim saobraćajnim sredstvima i dr. kod Rimljana: učesnici u Bahusovim svečanostima. tobožnje svetost. fig. beatus blažen) pravljenje svecem. poznavalac hebrejskih zakona. bašta (tur. bogorodice. metron) med. lat. batrahus (grč. batuta (ital. student prve godine. Bauer seljak) u šahu: pešak. bahcivan) onaj koji se bavi gajenjem povrća.). saltomortale napravljen preko konja. bacillaria) pl. bašča (tur. zasebno. hirurška postel>a. bdella pijavica. osobina onih koji su u stalnom strahu da će se zaraziti klicama bolesti (pri rukovanju. battere) u cirkusu: saltomor-tale preko konja. bašmalik (tur. bahijus (grč. bacili (lat. 2. Bacchus. baštovav (tur. brucoš. bacilofobija (lat. u Vajmaru osnovao arhitekta V. batrum (grč. Po dolasku na-cista na vlast 1933. beata virgo (lat. batofobija (grč. pere. basmaklik) „novac za papuče". pijanke. bogomoljka. štapić) med. bahce) vrt. bauer (nem. bdella. mač. staklena sprava za isisavanje krvi. temno sečem) zasecanje lekarske pijavice koja se nasisala krvi ispred završetka repa sa trbušne strane. bahija (šp. u polu slože nicama: glavni. skok pri kome konj samo malo dodiruje zemlju kopitama. škola je raspupggena i 1937. udarac za takt. vino. koji se pogrešno pripisuje Homeru. znak za mirovanje. a naročito arhitekture. bahanalije (lat. sedište) med. phćbos strah) med. batrijum. iza-zivači tifusa. radi ispražnjavanja i održanja životinje. basibozuk) ist. bathos. glup i neotesan čovek. prišt ispod jezika. baška (tus. obično pokriven. Batrachomiomachfa) „Boj žaba sa miševima". ba§car§z) glavni trg. deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčanik kazni za šumske krivice. u srednjem veku: putujući ñaci (vaganti). Bauhaus (nem. bacilarije (nlat. phćbos strah) med. povrtar. grč. batrij(um) (grč. bašča. posebno. obično praćen vrtoglavicom. lat. sprava za nameštanje iščašenih udova. majka božja. batrachos žaba) med.batonda 106 beatikum dirigentova palica za davanje takta. najstariji: baš-knez. Bahus (lat. v. beanus) glupo i neotesano držanje (ili: ponašanje). bathron postolje. Bauhaus) škola za arhitektu-ru i umetničko odlikovanje koju je 1919. pion. bachur) jevrejski student koji se bavi proučavanjem Talmuda. beanus (nlat. pričest samrtnika kod katolika. tešnje približe zanat-stvu i funkcionalnosti. bas) l. jak udarac duž protivnikovog mača kome je cilj da se protivnikov mač izvede iz napadne linije ili da se napravi mesta za izvoñenje udara na protivnika. terevenke. vrsta finog duvana koji se dovozi iz brazilijanske pokrajine Bahija. vrat i ramena.) narednik u turskoj vojsci. tetanusa. obično belih katunskih tkanina. basa) starešina. up. baska) napose. batrahus. Bahus. licemerstvo. vrenja buterne kiseline i dr. beanizam (nlat. bahaizam napredni pravac u babizmu. vrtar. baš (tur. batrahijum. Bah (grč. pijanica. bacili. Bacchanalia) pl. nedisciplinova-na vojska. baš-čauš (tur. fr. bašlik (tur. baš-čaršija i dr. parodija Ilijade. burno veselje. beatizam (lat. bejaune) novajlija. beata (lat. bacilarije. Bakchos. batos (grč. v. bog vina. tj. klupa.

titula jedne indijske kneginje. budala. bevanda (ital. stočni trg. bezistan. beatificirati (lat. 3. jako obojeno košenilom boja koju upotrebljavaju poslastičari za bo-jadisanje kolača. električna beatifikacija električni eksperiment koji se sastoji u stvaranju svetlog sveti-teljskog venca (aureole). odobriti. badawiyy. siromaštvo. bedak tur. naročito crno.) udova-carica. eng.) begov sin. begute (eng. bezistan (pere. bedminton (eng. adres-se au besoin). pomešano s vodom (u Dalmaciji). bez) 2. bez (tur. bezbeli (tur. bedevija (arap. neobojen. na menicama: adresa po potrebi. levog i desnog). detence. bogomoljke. begevisati (tur. fig. plemić u staroj Turskoj. tursko državno imanje. prirodne boje. bezoard. tj. base-ball) nacionalna sportska igra u SAD loptom i palicom. pokrajine u staroj Turskoj. koja su živela od stočarstva i pljačke. badminton) sp. baga. 3. odbitak na ime onoga što ostaje u sanducima ili burićima pri ispražnjavanju. beatificare) posvetiti. 2. bedlamite) ludak. beatitudo vestra (lat. begov posed (dobiven od sultana). četvoroutlasto „V". begenmek) l. kad bude nužno. izabrati. naročito u Carigradu. begine (nlat. beging (eng. negovanju bolesnih itd. uvrstiti u red svetitelja. jevrejska sudnica. beth-din) l. bedast. bedlemit (eng. beba. biti saglasan s nečim. begine. bek (eng. ital. bezoardika (nlat. begging) platno za pakovanje. oda-brati nešto po svom ukusu. u kojoj na svakoj strani igra devet igrača. becassine) zool. bediverica v. upravnik jedne oblasti. tvrdo zvučanje sa osnovnim tonom b. 3. preko mreže razapete 155 st od zemlje. bezisten (pere. Bq) fiz. beguine (eng. knjiga. begum (tur. beatificirati. bedevi beduinski) kobila dobre pasmine. bezmen (fr. naročito kod neprerañenog šećera. ženski ogrtač sličan arabljanskoj nošnji. v. bey) 1. adres o bezoan (fr. bež (fr. luda. tržište. pokrivena čaršija. beati possidentes) srećni su oni koji imaju. beduina (arap. proglasiti svecem. bedinerka (nem. bedak (pere. bevanda) vino. vazalsko. kuv. ritska šljuka. potrebnost. 4. begluk (tur. Be-kvadrat muz. udovica velikog gospodina. bedeker putni vodič. begute. posle čega dolazi akt kanalizacije. razrešavajući znak kojim se jedna povišena ili snižena nota vraća na prvobitni stepen. bezistan) v. beglerbet (tur. igra sa reketima i lopticama sa usañenim perima na jednoj strani. titula. bezemšon (hol. bekasina (fr. suprotno: Be-mol. bezoan (fr. beatificatio) posveći-vanje. deo trga pod krovom. barska šljuka. tribunal koji sačinjavaju rabineri radi religioznih i obrednih pitanja. begoglija (tur. proglašenje za sveca. baiser) poljubac.beati posidentes 107 bekerel beati posidentes (lat. bisogno) potreba. bezisten. igra slična tenisu. pr. begine. svideti se. platno. o bezoan (fr. bezoardica) pl. vrsta kolača punjenih penom od jaja i šećera. bezeta (fr. beige) koji je bledosmeñe boje. uvršćenje u red blaženih od strane pape. nužda. beggar) hi. knez. Be-dur (ital. predstavlja jedan . ako bi trasat odbio primanje. fino tanko platno. oskudica. veliki posednik i vlastelin. igrač iz uže odbrane fudbalskog tima (svaki tim ima dva beka. najstariji red posvećen bogougodnom radu. rukoljub. protivotrovi. Baedecker-a). vrsta protivotrova sastavl»ena od konkre-cija iz stomaka raznih sisavaca. tur. naravno. besoin. bekerel (skr. jedinica za merenje aktivnosti radioaktivnih supstanci u Meñunarodnom sistemu. one koje se prave sveticama. bezoar (fr. beylik) 1. bejzbol (eng.. skitalačka arapska plemena u arabijskim. bezemschoon) trg. au besoin) u slučaju potrebe. dopadati se. bedine-. baby) malo dete. besplatan rad raje na begovom imanju. Bć-dur) kuz. beatifikacija (lat. beze (fr. badawiyyun) pl. klevetničko celivanje ruke gospodaru u znak poniznosti ili kao dvorski ceremonijal. baisemain) celivanje ruke. badawiyyun) kod. beg (tur. bedaf) glupak. besbelli) dabome. Bedlam. zapovednik. bez (hebr. bebi (eng. gospodin. fil. upućivanje menice na treće lice. gospodar. v. dopasti se. Bedienerin) kućna pomoćni-ca samo u odreñene dane ili sate. blago onima koji imaju. stanovnici pustinje. obično arapske. vrsta katoličkih kaluñerica naročito raširenih u XI i HŠ veku. far«. 2. zaista. bezistan) trg. beggar) pl. odobrava™. trg. beatitudo vestra) Vata Svetosti (oslovljavanje pape). padzehr) fark. onaj koji živi u ludnici (po velikoj london-skoj ludnici Bedlem). priručnik za turiste (prema imenu nemačkog izdavača K. beatifikovati v. betuine. lopta za tu igru. sirijskim i severoafričkim pustinjama. starešina neke oblasti. beduivi (arap. beggar) pl. back) sp. beylerbeyi) vrhovni zapovednik vojni i grañanski. bedinerka. koja se stavlja obično iza imena. bezette) crvena šminka. rica. 2. pere.

karika. riba jesetra-mo-runa. bena (tur. fr. narukvica. beletristika (fr. pavta. bekri) pijanica. belegi) brus za oštrenje kose. kurjača. zabavni pisac. vrag. deo Vatikana u kome se nalazi čuveni kip Apolonov. up. Belzebub (hebr. bala. bacon) kora slanine. »sena Marsova. belanda (ital. Belt) tesnac. Bengal) pl. belikozan (lat. belelaks trg. Baal-Sebub) mit. . belogardejac (rus. nesreća. vojno lice koje se smatra kao protivnik sadašnjeg režima u SSSR. feljton. grivna. služi za turiste. beluga) zool. brokat. belos strela. Be-mol (ital. upotrebl>ava se naročito za pravljenje sveća. bellicosus) ratoboran. bela) l. bengalo (beng. ben (hebr. izvesno. tj. osušena polovina (strana) svinje. moreuz. pametan i duhovit čovek. beli (arap. pravac u muzici koji teži za što savre- menijom reprodukcijom tona i za virtuoznošću u izvoñenju. belmontin hen. beletrist(a) (fr. opšti rat. strela) geol. bun. 2. kod Jevreja i u Novom zavetu: arhiñavo. bengali (eng. bellum omnium contra omnes) rat sviju protiv svih. tur. fil. bekrija (arap. belum omnijum kontra omnes (lat. ñavo.—A. božanstvo starih Filistinaca. sveće izrañene od neke mešavine parafina i stearina. bez sumnje. belles lettres. ñavolski poglavica. izumitel>u telefona). beladonin (ital. belletriste) onaj koji se kao pisac bavi beletristikom. bel jedinica za merenje jačine zvuka (po Aleksandru Grahamu Belu. ni naučnim. kičme. bengal) polusvilena tkanina. deport. benares (ind. bilezik) 1. kao sredstvo za ulepšavanje. od lakog materijala (bambusove trske ili dasaka). belvedere. čardak na kući. zlo. belum internecinum (lat. organska baza koja se dobija od korena i lišća velebilja. bala tur. Bembaša (tur. Bengal) oblast u severoistoč-nom delu Indije. ranija jedinica kiri. fig. 2. belogvardeec) „beli gar-dist". prvobitno prirodno stanje čovečanstva. vojske koja se. bengal (eng. nevolja. lovce itd. balan. belvedere (ital. decibel. boginja rata kod Rimljana. u trgovini državnim hartijama: interes koji prodavac mora da snosi. belaj (arap. upotrebljava se. oznaka b. Be-moll) «uz. Belona (lat. belli) poznato. belćim (tur. Davidov sin. naročito vladičin sto. bekuordejšn (eng. belki) možda. nazvala po gradu Benaresu. belt (skand. belemniti (grč. dakle pesnipggvo u stihu i prozi. belvedere lep izgled) kula. belandre) mor. za vreme grañanskog rata u Rusiji. ben sin) kod semitskih osobnih imena stavlja se pred ime očevo. slične taftu. bel-espri (fr. bematin-sveće pl. bon) budala. belegija (tur.bekon 108 bengalo radioaktivni raspad u sekundi. up. beluga kavijar najfinija vrsta kavijara. bel canto) kuz. belchite) vrsta španske vune. belenzuka (tur. radi povećanje zenica. fig. bel kanto (ital. nezvaničan i podrugljivo-prezriv naziv za vojnika Denjikinove. estetska i književna kritika. čist parafin koji se dobija od petroleuma. (Atropa Belladonna) velebilje. bez glave. 3. letnjikovcu ili kakvom uzvišenom mestu odakle je lep izgled (belvi). tur. suprotno: Be-dur. belanda. jasno. vrsta nordijskih plitkih jedrilica. lola. bema (grč. npr. okovi na nogama. bungalow) jednospratna kuća. belvi (fr. bangla. bela-donaekstrakt sok koji se spravlja od svežeg soka lišća ove biljke. s krovom od slame ili crepa. luda. manteia) gatanje (ili: proricanje) iz strela (na Istoku). belles-lettres književnost) ona grana literature koja ne služi ni religioznim. glupan. bella donna) hen. belomantija (grč. zvučanje sa osnovnim tonom b. belčite (šp. Bekerelu (1852—1908). Bengalija (eng. muka. bel-esprit) lep duh. bend-baci glavna brana) predgrañe Sarajeva gde reka Milucka ulazi u grad (nekad je na tom mestu postojala velika brana koja je služila za dovod vode). ratnički. nazvane po gradu Belčite. bema uzvišenje) pregrañeno mesto za sveštenike u grčkim pravoslavnim crkvama. vrsta istočnoindijske svilene tkanine. butne kosti i lopatice. engleske trupe u Indiji sastavljene od uroñenika. bellevue) v. mus-lin sa prugama u više boja. zabavna književnost svake vrste. borila protiv boljševike. kao kamen tvrda masa koja se u veličini kokošijeg jajeta ponekad nalazi u bubrezima velikih jesetrimoruna. beladona (ital. al. glavni sastojak atropina. Benares) istočnoindijska srebrna tkanina. fosilni ostaci izumrlih se-pija iz perioda Jure i Krede. belemnon oružje za hitanje. valjda. ni praktičnim ciljevima. bellum internecinum) rat do istrage. beluga (rus. Solomon ben David=Solomon. Bellona) mit. na Dalekom istoku. lisice. bella donna „lepa žena") bog. patnja. beledin trg. Vrangelove i dr. lepo pevanje. paskviza. vrsta levantskog pamuka slabog kvaliteta. backwardation) trg. naziv po francuskom naučniku A. vinika. pre obrazovanje društva (Hobsova pretpostavka). ludača. bukraiyy. bekon (eng. jad. verovatno. eng.

posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi sa jelom da bi se održala toplota. vrsta plemenitih krušaka koje su iz Turske preneseno u Italiju. bensficija (lat. berat (arap. benefaktor (vlat. dobrotvor. benediktiner (fr. mañije. val>ano. benedicite (lat. osnovan u VI veku u Monte Kasinu. uštipak. beneficialis) koji pripada crkvenim prihodima ili se tiče crkvenih prihoda. bezoe) hen. milostivost. benefis (fr. beneficijat (nlet. benzin (nlat. dobročinilac. bengilik. povlastica. benemerit (lat. benedictin. benefice) predstava u korist nekog glumca. beotski (grč. žutim. benevolens) blagonaklon. iz Beotije. SAD) vrsta gline. bentlos dubina) biol. nespretno. prvenstvo. benjovr (fr. zidni tepisi izrañeni u talijanskoj pokrajini Bergamo. to pismo je iz Italije prešlo i u Dalmaciju. a onda i po celoj južnoj Italiji. spreda uzane.-tur. benignitet (lat. upotrebljava se pri vañenju nafte. zelenim ili belim plamenom. bene va lete! (lat. Boiotos) stanovnici starogrč-ke pokrajine Beotije koje su stari smatrali tromim i glupim ljudima. preteča hokeja. dobija se iz katrana kamenog uglja. naročitu ulogu danas ima u džez muzici. . industriji. bentos (grč. benefakcija (lat. beneficijar (nlat. a pozadi široke. poz. tj. v. 2. čini. Boiotćs) pril. aromatičan ugljovodonik. korist. Beoćani (grč. predstava u korist nekog glumca ili kakvog dobrotvornog cilja. bergonizacija med. rastvara se u alkoholu. dobrodušnost. dobrotvorstvo. benevole lektor (lat. čeličane i dr. bendi (eng. carsko pismo kojim se neko postavlja na neki položaj. bengal strajp (eng. up. bezopasnost. benedikpija (lat. beneficij(um) (lat.) dobit. blagosiljati. benedicite) molitva pre obreda u katoličkim manastirima. baignoire) l. životinje i biljke koje žive na morskom dnu. berberis) žuta boja koja se dobija iz korena biljke žutike. gori lagano crvenim. opojna trava (napitak). povlastica. ben-mari (fr. blagosiljanje. naklonjen. benediktinci al. benedicirati (lat. bergamo) pl. benefactor) dobrotvor. od neke predstave korisnice. beneficijant (nlat. odan. benevrek) uske suknene čakšire. otuda: ne-spretšakovići. beneficijat. blagodejanje. bara t) carsko pismo ili povelja kojom se nekom daju naročite povlastice. bene meritus) vrlo zaslužen čovek. bene) dobro. lako isparljiv i za-paljiv. izradi kalupa za livnice. odakle se proširilo najpre u kneževini Benevento. benñeluk (pers. lepo.) u benediktinskom samostanu u Monte Kasi-nu. S6N6. napr. korisnica. naklonjenost. glupo. bandy) sp. krofna. belje (fr. elektrogimnastika. nem. bezbojan. bentonit (po Fort Benton-. muslin sa prugama u više boja. takoñe: ñak koji prima stipendiju. benedictio) u katoličkoj crkvi: blagoslov. benevolencija (lat. kada za kupanje. beneficiarius) onaj koji prima prihod od nekog benefica. igra se u Skandinaviji i SSSR. bengal stripe) trg. tj. prolaznost bolesti.bengalske vatra 109 bergonizacija bengalske vatra poznata vatrometna smesa šalitre i sumpora. Benediktipeg) vrsta finog likera (nazvane po tome što su ga najpre počeli spravljati kaluñeri jednog benediktinskog manastira u Francuskoj). beraha (hebr. bergamotto) carska kruška. med. benedikpija apostolika (lat. bergamota (ital. glupaci. berberis (nlat. beneficijar. banja. benefic (lat. beneficijalni (nlat. prihod. žutika. Bene-dikta (480—543). blagodejanac. instrument sa 5—7 crevnih žica. berberis vulgaris) bog. zarada. benefic. kupatilo. služi kao pogonsko gorivo kod eksplozivnih motora i u hem. igra na ledu palicama i tvrdom lopticom. blagosiljanje. darežljivost. berberiva (nlat. benevole lector) blagonakloni čitaoče! benevolentan (lat. bain-marie) kuv. priganica. bendžo (eng. gde se u mestimično] upotrebi zadržalo do XTV v.banjo) gitari sličan severnoamerički crnački muz. benevolentia) blagonaklonost. beneficancija. benedicere) blagosloviti. tečan. javilo se (u drugoj polovini UŠ v. bene (lat. beracha) jevrejska molitva zahvalnicu. beignet) kuv. tromo. praveći znak krsta. zagrevalo vodom. benignitas) dobrota. benedictio apostolica) apostolski blagoslov koji papa. benzol hem. beneficiatus) v. bergami (ital. . kaluñerski red sv. primalac prihoda crkve. bencilik) 1. beneficium) dobit. tečna i lako zapaljiva smeša ugljovodonika. blagoslov. 2. benevreke (alb. benevreci. beneficium) v. sadrži više od 50% montmorilonita. pismo kojim se davala eg-zekvatura evropskim diplomatskim predstavnicima u Turskoj. lože u parteru grañene u obliku kade. kupalište. bene valete) živeli! budite zdravo! beneventana (po ital. benefactio) dobročinstvo. beneficians) dobročini-lac. daje triput godišnje celom katoličkom svetu. kneževini Benevento) vrsta latinskog srednjovekovnog pisma. dobija se iz nafte.

zastava kojom se mornari pozivaju da se vrate s kopna na lañu. heksagonalni mine-ral. krzno. vermut. dragana. up. osnovana 1836. zavet obre-zanja. Bernhardiner) rasa pasa izmeñu doge i ovčarskog psa. uvo-ñenje u zavet praoca Avrama. berzerkeri (nord. berilistika (grč. hem. rod. Bersianer) pl. berlinska kola. bernesco) v. bernardinac (nem. uspavanka. transuranski element. besni. i odlikova-li se u borbi divljim besom.). a koji važe za poslove obavljene na toj berzi. berylliumj hem. burza. mila od glagola mal obrezati pokožicu penisa) crkveno-verski obred kod Jevreja. deran. berzanski uzvisi trg. bernesco) ćudljiv. nastran (po načinu pisanja ital. bernardinci pl. berlengo (fr. bert-brodovi (hol. bere (fr. berklijum. up. pod berza. beryllos) gatanje. kostreti ili kamilje dlake za prevlačenje nameštaja. Berdan) puška ostraguša. samo u medveñoj koži. pesnika Bernija. bersaljeri (ital. berit-mila (hebr. koja se javlja kao posledica hranjenja samo kuvanim pirinčem. Bernhardu (Švajcarska) i za spasavanje putnika nastradalih u snežnim vejavicama. prori-canje budućnosti iz čarobnog ogledala (napravl>enog iz berila). bertillonage) u kriminali-stici: utvrñivanje istovetnosti (identi- . beret) plitka i okrugla francuska kapa. berne) kor. bersaglieri) pl. plod. upotrebljuju ih kao putovoñe kroz snežne mećave na Sv. ber-serkr) tig. Berni. berlingot) polu-berlina. god. ranije upotrebljavani u ruskoj i srpskoj pešadiji. dobiju snagu za dvanaest ljudi: strahoviti junak i njegovih dvanaest sinova koji su išli u boj bez oklopa. beriberi (ind. up. bereta (ital. berkovec) mor. ili zelenkastoplave (akva-marii). bez prednjeg sedišta.805 kg.02. nlat. nazvana po pronalazaču Amerikancu Berdanu ( + 1893). nlat. Bergerac) vrsta finog francuskog vina. mutnozelene boje. berseza (fr. znak Bk. up. plahovita ljudi i ratnici. beril (grč. beržera (fr. berkshire) po eng. beo metal koji ulazi u sastav berila. ital. bernijeskan (ital. bereket) l. bela braća. 2. naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efek-tna berza). beryllos) min.berdanka 110 bertijonaža berdanka (eng. gradu Berk-širu nazvana rasa crnih svinja. bernijeskan. berceuse) kuz. glavni joj je znak: potpuno rasulo u funkcionisanju živčanog sistema koji se javlja u kočenju donjih delova tela i slavljenju srca. plemeniti beril je ili divne zatvorenozelene boje (smaragd). mesni običaji koje je utvrdila uprava jedne berze. berekin (ital. ovčar-stvo. nazvana po istoimenom de-partmanu na Dordonji. široka. beretka. ljudi koji. obrezanje. berracano) gusta i teška tka-nina od vune. otuda i naziv. novčanik. beržerak (fr. utiče na suzbijanje besposlice. novčana pijaca. berna (fr. beri) med. kada pobesne. na taj način. berzijanci (fr. berma (lat. beryllos. bourse. berzijanck ljudi koji se bave berzanskim poslovima. polumitske ličnosti u Norveškoj i na Islandu. kaluñeri katoličkog kaluñerskog reda. bere. beržerija (fr. v. ugljem i sl. berkelijum v. berkšir (eng. koji nema u sebi vitamina „be". zategnute ćebe kojim se neko baca uvis (stara francuska igra). atomska masa 9. crvene i bele. letina. element. (produktna berza). beurt) pl. proizveden veštački u laboratoriji Kali-fornijskog univerziteta u Berkliju (Veg-kley). berit savez. fig. bergerie) tor za ovce. fig. zatim sa robom: žitom. beavitamknoza. duge dlake. berza (fr. lake karuce sa dva sedišta. „oni koji se pojavljuju u koži medveda". baraka. ruska mornarska mera od 10 puda = 400 ruskih funti = 163. berlingozza) italijanski narodni ples. redni broj 4. vojsci. berlina (fr. birma. berneskan (ital. berićet (arap. strelci (vrsta pešadije u ital. pastirska pesma i igra. bourse. osnovanog 1098. bursa koža.veoma raširena krvna bolest u Sev. firmare) krizma. berilij(um) (grč. bermet (nem. sreća. bertijonaža (fr. borsa. = beli skorbut. napredak. birichino) raspušten dečak. ljubavnica. 97. postavljena naslonjača. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobraćaj na odreñenim linijama i imaju povlasticu za prevoženje putnika i robe. ukras za glavu. koji trguju na ber-zi. Australiji i ist. berretta) v. u Francuskoj. koji je preradio Bojardov ep „Zaljubljeni Rolando"). znak Ve. brelengo. tulum za vino) mesto gde se redovno sastaje poslovni i trgovački svet radi zaključivanja poslova. proizve-denih ukrštanjem sijamske. mangup. berline) vrsta lakih kola sa četiri sedišta i sa zavaljenim arnjevima. berlingoca (ital. tur. redni br. crkveni čin kojim se krštenje potvrñuje miropoma-zanjem. berlingare. zavet. berkovec (rus. berza rada ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usredsreñuje ponudu i tražnju i. neprovidan. pelinkovac. Africi. Indiji. berklijum hen. kitajske i napolitanske rase. berkan (ital. nem. bergere) pastir ka. Wermut) aromatično desertno vino s pelenom.

dehaizam napredni pravac u babizmu. beta) ime drugog slova grčkog alfabeta (R=naše „b"). istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji. akcija i drugih hartija od vrednosti. bestialis) zverski. običaje. radi pojačanja. Bezirk) srez. zver-čovek. razboj (naziv po pronalazaču). bestia) zver. besik) detinja kolevka. alfa-zraci. neoženjen čovek. fr. npr. dvozgloban. antropolo-gu Alfoisu Bertijonu. bećar (pere. 4. životinja. greška. i sa dva tima sa po devet igrača. beša (tur. 1853—1914). Besemerov aparat aparat za proizvoñenje čelika i bakra. bibere) piti. ist. bestseler (eng. bibliognozija (grč. grub. Besteck) pribor za jelo: nož. mehur. lola. v. besa) mana. bestijarij(um) (nlat. besar. bestia) životinjstvo. sisaljka. da se stvrdne kao kamen (u novijoj grañevinskoj tehnici igra jednu od najvažnijih usluga). bis. knjiga. stražar. arhe vlada) dvovla-šće. bibere ad numerum(lat. bekar) l. biblion. bis) predmetak u složenicama koji kazuje da se značenje drugog dela složeni-ce dvaput javlja. kašika. baissier) trg. skotološtvo. tanjiri i ubrus.) 2. besli) l. grubo. surov. up. 1813—1898). časopis. kod Albanaca: tvrda vera. elektron ili pozi-tron koji izleće iz atomskog jezgra zajedno s neutronom ili antineutronom. biandrija (lat. nekome dati besu dati nekome tvrdu reč da mu se neće nikakvo zlo dogoditi od onoga koji je dao besu. armirani beton kada se u betonsku smesu doda još i gvožñe. angularis uglovni. besje (fr. bis. skotsko ponašanje. boca sa cuclom. besje. nem. trgovati) delo koje u odreñenoj vrsti postigne najveći broj prodatih primeraka. diarhija. zver-stvo.najamni vojnik.: BCG od bacil CalmetteGuerin) vakcina protiv tuberkuloze. 2. bešlija (tur. nadničar. biberon (fr. beton (lat. trg. articulus zglob) koji ima dva zgloba. bibi) ženski šešir sa malim štitom. biannuel) koji izlazi dvaput godišnje. npr.besa 111 bibliognozija mirani beton prethodno napregnut na pritisak zatezanjem čelične armature (nosi-vost mu je veća od armiranog). tvrda reč. list i cvet voćke) cvet. nečovečnost. grč. padanje cena i kurseva državnih papira. andros muž) zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme. nečovečan. bestijarijus (lat. bibacitas) želja (ili: strast) za pićem. biarda mašina za tkanje. bibere (lat. biandrija. bešika (tur. bi-. knjige) Sveto pismo. aner. razumevanje u knjige. bibere ad numerum) ispita uz zdravicu odreñen broj čaša. bibere greko stope (lat. biarhija (lat. bes-bol (eng. sklonost piću. bestijalan (lat. Besemerova metoda postupak pri pročišća-vanju sirovog gvožña pomoću toplog vazduha. bestijalnost (lat. severnoamerička narodna igra loptom. behar proleće.(lat. bibere graeco more) piti po grčkom običaju (tj. behar (tur. bkblio. knjige koje sačinjavaju Stari (na hebrejskom) i Novi zavet (na grčkom). sredstva. neženja. med. 2. umetnost i sl. bibi (fr. besa (alb. bestiarium) knjiga sa slikama životinja. v. nazvan po švedskom hemičaru Henri Besemeru (Nepgu Bessemer. prednapregiuti beton ar- . beseže (po fr. fikacija) neke ličnosti putem antropometrijske metode (naziv po fr. bekrija. biblia knjižice. fr. baisser) trg. beskompromisan (lat. koji ima pristalica i u Evropi i Americi. beton) smesa od šljunka i cementa koja ima svojstvo. bestija (lat. Besemerov čelik. bega (grč. bi-kar bez posla. compromissum) koji ne pravi kompromise. potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata u tzv. behika (grč. gama-zraci. biartikularan (lat. bilupa itd. igra se na igralištu u obliku romboida čije su strane duge 27 t. 3. to biblion u značenju knjižica. grč.od grč. zverska priroda. bitumen. viljuška. tur. igrač na berzi koji špekuliše padanjem vrednosti berzan-skih artikala. Biblija (grč. životinj-ski. bi-. vindžija. knjiga. biblijska arheologija nauka koja ispituje način ureñenja i života. nepomirljiv. onih naroda koji se u Bibliji pominju. base-ball) sp. procesu beta-raspada. gnosis poznavanje) poznavanje knjiga. kada se u čije zdravlje pije onoliko čaša koliko njegovo ime sadrži slova ili koliko mu se još želi godina života). bianuelan (lat. bi-. mangup. lekovi protiv kašlja. Besemerov čelik čelik koji se dobija oksidacijom sirovog gvožña. kutni) dvougli. baisse) l. divlji. vrsta radioaktivnih zraka. besar (fr. naročito cvet ia voćkama. muški šešir sa uzanim obodom. nečovek. becirk (lat. bibacitet (nlat. najamni radnik. divlje. bi. momak. pripadnik plaćene konjice. a sastavlje-ni su od beta-čestica. skotstvo. cirkus. skrać. beštek (nem. up. bibHon knjižica. best najbolji. kvart. beta-zraci fiz. odeljak. bexos kašalj) pl. bex. seli prodavati. besa (fr. bestiarius) borac sa zvero-vima u areni (kod starih Rimljana). annus godina. kao i robe koja se kotara na berzi. knjiga sa pričama iz životinjskog sveta. pošto se ovlaži. biangularan (lat. nepopustllv. nedostatak. biberon) pijanac.

olovo. bivouaquer) okolovati. manteia proricanje) proricanje iz mesta na koja najpre padne oko kad se knjiga. licemeran. a reñe donosi i kritičke napomene. biglao. biblion. dvovredan. železo i dr. radi origi-nalnosti štampe. grč. onaj koji svoje knjige nerado pozajmljuje. dvoženstvo. rasprava o raznim izdanjima Biblije. biblfon. bivakirati (fr. licemerstvo. grč. bi-. dvomužica. biberon. philia ljubav) ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti. biblfon) stručno poznavanje Svetog pisma. bigamist(a) (lat. rukovalac bibliotekom. pretvarati se. ili se zamenjuje dvama atomima vodonika. bibliologija (grč. bibliograf (grč. biglizo) pevati. naročito slavuji). nauka o ureñenju biblioteka. biblfon. ona može biti azbučna. grapho opisujem) opisivanje biblioteka. odnosno dva atoma drugog nekog jednovalentnog elementa. nomfa) nauka o ureñenju biblioteka i upravljanju bibliotekama. licemeriti. licemer.) žena koja ima dva muža. bibliotheke zbirka knjiga) knjižnice. bibliotaf (grč. bibliolatrija (grč. bibliotheke. biblion. biblicizam (grč. koji ima dve vrednosti. bivak (fr. bivium) mesto gde se stiču dva puta. mania ushićenje) bolesna strast za skupljanjem knjiga iz čisto spoljnih obzira.) čovek koji ima dve žene. bibliofil (grč. bigamija (lat. bibliolater (grč. bigotirati (fr. tehničke opreme. onaj koji se pravi da je strogo religiozan. biblion. valere vredeti) he*. . spisateljstvo. bigener). dvomužištvo.) poznavalac knjiga. tj. provesti (ili: provoditi) noć pod vedrim nebom. naziv za sve one elemente kod kojih se jedan atom spaja sa dva atoma vodonika. bigotizam (fr. hronološka ili sistemat-ska. biblioteka (grč. poznavanje Svetog pisma (Biblije). bibliomantija (grč. pisac (ili: sastavljam) spiska knjiga jedne struke. biblion. upravnik. engleska pamučna materija. bibliografija (grč. npr. bibliophilos ljubitelj knjiga) onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne. bigamistki&a (lat. licemerstvo. bibliotekografija (grč. bibliotekar (grč. bis. biblion. gamos brak) dvobračnost. kao npr. otisci lišća na kamenu. valens koji vredi. raskrsnice. bigoterie) verska zatucanost.. bigarrer. biver (eng. grč. logorovati u polju. sa 4 žice. preterana pobožnost. hermafroditski. bakar. nauka o Svetom pismu. verski zatucan. bibliopeja (grč. koji ima dva spola. bibliologia) nauka o knjizi i knjižarstvu uopšte. biblioteka (grč. japanski narodni instrumenat. bogomoljstvo. biblicitet (grč. biberon) v. bis. bogomoljstvo. bibliopol (grč. up. izvi-jati melodiju (ptice. biblioman (grč. bigeneričan (lat.) pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jedinstven otkriveni sistem misli ili života. stanovanje vojske pod malim šatorima. poieo činim) veština sastavljano (ili: pisanja) knjiga. biblist(a) (nlat. starosti. mafnesthai ushići-vati se) onaj koji strasno skuplja knjige iz čisto spoljnih obzira. ili celokupne književnosti jednog naroda. kiseonik. pravljenje (ili: izrada) knjiga. bigot (fr. bibliotekonomija (grč.) poznavanje knjiga.) koji preteruje u pobožnosti. nauka o Svetom pismu. bivertin (eng. naročito Sveto pismo. bogomoljac.sahranjivač knjiga". stupanje u nov brak pre no što je prvi razveden. bivouac) voj. čovek koji preterano poštuje Sveto pismo. bivariare) šarati. Ifthos kamen) pl. tkana kao čoja (upotrebl-ava se za zimske čakšire). bibliofilija (grč. bigot) onaj koji slepo veruje. po kojima se udara drvenim maljićem. genus rod. ukrasiti šarama. beaver) trg. latreuo služim) čovek koji voli i ceni knjige. zbirka knjiga. od dve vrednosti. pomoćna nauka koja se bavi što potpunijim sakupljanjem i opisivanjem štampanih dela ili jedne naučne oblasti. dvoženac. okamenotine lišća.) knjižničar. cink. išarati. bigotan (fr. taphos grob) . geol. knjigoljublje. objašnjavač Biblije. prodavac knjiga. biblion. biblioliti (grč. grub vuneni porhet. bibliomanija (grč. bigot) praviti se svecem. bibron (fr. bez obzira na predanje. bibliopoles) knjižar. grapho pišem) poznavalac knjiga. biglisati (grč. bibliotheke. sumpor. latreia služba) preterano i zanesenjačko poštovanje Svetog pisma. nlat. pa su dobili mineralan izgled. slepo verovanje svemu što je napisano ili štampane. retkosti. rukopisi koje je Vezuv (vulkan) zatrpao u Herkulanumu i Pompejima. dvospolan. beaverteen) trg. obično se sastoji u jednostavnom ispisivanju naslova dela. raskršća. bigarirati (fr. poljski logor. bivijum (lat. bitne vrednosti za nauku ili predmet koji skupljača posebno interesuje.bibliognost(a) 112 bigotirati bibliognost(a) (grč. onaj koji se drži samo Biblije. biblista) poznavalac Biblije. nasumce otvori. onaj koji se razume u knjige. bigoterija (fr. sro-dan lauti. biblfon. biti u okolu. bivalentan (nlat. njihove sudbine itd.) neodstupanje od Svetog pisma (u propovedima). biva Jiuz. biblfon. bigotisme) tobožnja svetost.

bizonjo (ital. npr. Byzantion) 1. koji se sastoji od dve zone. do propasti Bizantijskog Carstva. mošus. bi-. biduum (lat. bizantologija (grč. ital. bikarbonat (nlat. bižuterija (fr. grčki pisci koji su pisali od vremena Konstantina Velikog (325) pa do pada Carigrada (1453). menice koja se isplaćuje samo izdavaocu. fig. dragulji. krivotvo-renje novca. juvelirska roba. juvelirska radnja. osobenjak. bije a ordr (billet a ordre) vlastita menica. bikvadratii koren četvrti koren neke veličine. ukras. besoin) nužda. retori-ci i poeziji. i dopuštao svojim dvora-nima i ljubimcima da vrše uticaj na najvažnije državne poslove. bikonveksan (nlat. dragi kamen. zuber (u Evropi). bikvadratne jednačine jednačine četvrtog stepena. npr. vi-zantolog. bizon (grč. mali konj. bisamum. zlatarske radnja.dine. dvogubo izdubljen. bizantolog (grč. bikamerizam (lat.) pl. juvelir. bižugje (fr. zlatnici grčkih careva. bikonjugiran (lat. trgovački posao. up. Byzantikon) koji se tiče grčkog ili istočnorimskog carstva. dvogubo spregnut. kephale glava) dvoglav. fr. koji se ulaguje starijima od sebe. bijenij(um) (lat. dvogodišnje biljke. ulagivački. al bizonjo (ital. u slučaju potrebe (na menicama). puženje pred nitima a nadmenost prema nižim od sebe. vizmut. pri lečenju od sifilisa i dr. billonner) proturati nepro-pisan ili lažan novac. bicolor) bog. bijoner (fr. bi-dens) dvozubac. fig. bi-concavus) om. redni broj 83. karbonat sa dva ekvivalenta ugljene kiseline prema jednom baznom. dragocenost. nastran čovek. vizantijske bizantinizam (grč. bizarerija. bakarni novac sa nešto srebra. bikoloran (lat. čudesan. novčanica. al bisogno) trg. Byzantion. bije o porter (billet au porteur) priznanica ili menica koja se isplaćuje donosiocu. bizoialan (lat. potreba. bizarerija (fr. grč. bijouterie) trgovina dragocenostima. hebr. 3. u dve boje. kada u kojoj se kupa sedeći. znak Bi (upotrebljava se i kao antiseptično sred- stvo. bikefalan (lat. zone pojas. na kome su 1946. ali sa znatno više bakra. vizantologija. puzavački. ispupčen s obe strane. naročito u moškavca. gde je neo-graničeni vladar bio u isto vreme glava države i crkve. 2. logia) nauka koja se bavi proučavanjem celokupnog života (duhovne i materijalne kulture) u staroj Bizantiji. . bijou) nakit. konjče. bijenalav (lat. bizar (fr. bizantijska umetnost. osobenost. dvogubo ispupčen. bidetto) sud za intimno ispiranje »sena. geografiji. atomska masa 208. bijon (fr. up. bijonaža (fr. čudnovat. Byzantion. I bizaran (fr. bizam (nlat.bigotnost 113 bikonkavav bigotnost (fr. četvrti stepen (četvrta potencija) jedne veličine. tj. bicefalan.) 1. pokorno služenje i udvaranje vladarima i njihovim prohtevima. bikonveksno sočivo. proturanje lažnog novca. intra biduum) u roku od dva dana. element. bidet. bicarbonas) hen.) v. biennis) dvogodišnji. bfson) zool. bide (fr. bismutum) hen. udvorički. bigotizam. bizantinci (grč.). bisogno. grč. bizmut (lat. analistici. billet) trg. bikonkavno sočivo. billonnage) nedopuštena trgovina novcem male vrednosti. vizantinci. bijenalije (lat. biznis (eng. bije d' bank (billet de banque) banknota. bi-conjugatus) dvostruko sparen. bikonkavan (nlat. besem) gust sok jaka i prijatna mirisa koji se nalazi kod nekih životinja. bi-. Bizantinizam. v. američki divlji bivo. bog.) ćudljiv. bije (fr.980. bizarnost. ar-heologiji. vršeni opiti atomskom bombom) vrsta dvodelnog ženskog kupaćeg kostima čija je veličina svedena na najmanju meru. bis. up. neobičan. biduum) vreme od dva dana. bizarnost (fr. bi-quadratus) kat. biennium) vreme od dve godine. osoben. bikini (po ostrvu Bikini u Tihom okeanu. intra biduum (lat. dragulj. bijonirati (fr. biennale) kulturne manife-stacija koja se održava svake druge go-. bijoutier) trgovac dragoceno-stima. filozofiji. teologiji. dvozube vile. bufalo. srebrni novac bez propisne količine srebra. rok od dva dana. bikvadrat (lat. bikarbonat sode. od koje je ranije pravljen sitan novac. nastran. neobičnost. bi-convexus) om. u jednoj kesi u blizini čmara (upotrebljava se kao miris. i kao lek za jačanje živaca). logos) naučnik koji se bavi proučavanjem duhovne i materi j alne kulture u staroj Bizantiji. billonneur) proturivač nepropisnog ili lažnog novca. i radili na istoriji. nakit. bizarre) čudak. koji kadi. oblast) koji je podeljen na dve zone. zlatar. dvozube rogulje. bilet. bizantijski (grč. npr. bijenale (lat. billon) legura od srebra i bakra. bizarrerie) čudnost. business) posao. s obe strane izdubljen. dvobojan. dragocenost. pl. bidens (lat. bižu (fr. divlji bivo.) v. sistem vladavine sličan onome u Istočnorimskom Carstvu. camera) dvodomni sistem u ureñenju države. 2.

bilinguis dvojezičan) v. mrkožut) hen. biletura (fr. zapovednik tabora koji je obično imao hiljadu vojnika. bil (eng. jed. ballur kristal. glavni sastojak žuči. bilboquet) igra u kojoj se lopta hvata na štap. koji se. tempus) v.000. žučno žutilo. bilingvitet. fr. crvena bojena materija žuči. biliaire) koji se tiče žuči. pun žuči. binbasi) komandant po evropskom uzoru ureñenih trupa u Turskoj. priznanice. podnosi kralju. billet) izdavanje ulaznica. bilokacija (lat. billion) milion miliona j (1. bimenzis (lat. bilet (fr. železničkih karata itd. bilanca (nem. upotreba dvaju jezika u govoru. trg. up. p. tip. žučno crvenilo. bipateralnikontrakt ugovor koji obavezuje obe ugovaračke strane. bimemsis) dvomesečni. četvrtasta i zarubljena. ravno dno u sredini lañe. potvrda. upravljen na suprotne strane. služe kao podloga papirnom novcu. bi-. prepredenost. bilijariti (fr. fr. bi-cornis) zool. prevučena zelenom čojom. krajnji ishod nečega.000). po kojem zlato i srebro imaju stalnu i odreñenu vrednost u meñusobnom odnosu. izborni listić. fig. bilis) med. billard) igrati na bilijaru. metallum) dvojki novčani sistem jedne zemlje. labium usna) gran. bilans (fr. biksin (nlat. biliverdin (lat. nlat. pritvornost. ulaznica. nlat. igra na bilijaru. posetnice i sl. bileta (fr. saldiranje. I bilion (fr. crvenožuta bojena materija žuči. bimembričan (lat. bildž (eng. biletar. bimester (lat. žučno zelenilo. mesto gde se izdaju karte. prek. bilaroc) trg. bilin (lat. bilabijal (lat. beryllus. bilis. bimenzan (lat. bimanus) dvobimbaša (tur. žustar. biletar (fr. bilijar (fr. na kojoj dve osobe ili više njih igraju loptama od slonove kosti koje udaraju takovima (keovima). izvesti završni račun. drveni prutić kojim se meće zlato pri pozlaćivanju. o aktuelnim političkim pregovorima i sl. dvočlan. up. priznanica. razdražljiv. obično krajem svakog meseca i svake godine. biman (lat. biljur (ar. grč. izdavati ulaznice. bis. sitni štamparski poslovi (karte. bilans. major. se. m). orlean. bis. železnička (ili: tramvajske) karta. v. bilet. bili. žučni. bilateralan (lat. železničkih karata. bilingvizam (lat. fr. ital. Bilanjz) v. etiketa. završni račun o prihodima i gubicima koji se izvodi s vremena na vreme. nlat. latus strana. prepreden. lat. ulvus. biletirati (fr. bimetalizam (lat. bixa) ham. lat. na-| prasit. bimembris) koji ima dva uda. bille. up. bilis. bilieran (lat. mrzovoljan. bis. billard) vodoravna tabla na četiri kratke noge.) v. žuč. bulletin. bilten (fr. bilis (lat. fig. bulla) predlog. billet) blagajna.). priznanice. billet) pisamce. sa dva člana. bilansirati (lat. bimestre.).koji se izgovara uz učešće obeju usana. lat. bilabialis) gram. bilancio. bilingvičan (lat. bilis žuč. poreñenje prihoda i rasho-da na kraju jednog računa. ulaznice. cedulja. vert zelen) hen. figurice od zovine srži sa olovom na dnu. donji deo lañe. dvoličnost. nlat. bullettino) dnevno saopštenje. saldo.000.) vreme od dva meseca. koji govori dva jezika. bilabijalan (lat. nepot-duniili hropot bimetalizam ona] kod koga i zlatni i srebrni novac važi kao kupov-no i platežno sredstvo s tim što zlato . manus. bimester. bilijarda (fr. izvesti zaključak o svršenom poslu.). cedulja. loupe) opt. fig. o sednici ministarskog saveta. prodavnica ulaznica. takoñe: pisamce. bis. dvoličan. bilboke (fr. tek pošto bude triput pročitan i primljen u oba doma. bilifulvin (lat. bilingvitet (lat. bilis) hen. zakonski predlog (u Engleskoj). menica. izdavalac karata (želez-ničkih itd. bi-lanx sa dva tasa) trg. prodavac ulaznica za predstave. zelena bojena materija žuči. biliozan (lat. biliosus. fig. bimestris) dvomesečni. pritvoran.000. fig. dvousneni (suglasnik). bi-. žutozelen. železničke karte i dr. bilge) mor. bilardirati (fr. bimestran (lat. o stanju zdravlja. billiarde) hiljadu biliona. dvousneni suglasnik (b. o stanju na frontu. izvršiti sravnjenje prihoda i rashoda u trg. jednim udarcem udariti dve lopte. billetier) poz. zaključiti neki posao. gnev. billetier) v. bileter (fr. ljutina. billa. dvaput. listak. bimenzis. zvaničan dnevni izveštaj (npr. bilan. tako da uvek stoji uspravno. lupa sa dva sočiva. dvomesečje. sa dva roga. bilateralis) dvostran. rubinus) he«. dvorog. billeter) stavljati na robu ceduljice sa cenom. knjigama. beryllos beril) gorski kristal. locus) istovremena prisutnost na dva mesta. ital. bilirubin (lat. bis. bilupa (lat. bilis) žučan. obostran. kratak.bikornan 114 bimetalizam bikornaa (lat. sugla-snik koji se izgovara s obe usne. cedulja. i oboje . o konju: izbacivati prednje noge napolje. billarder) na bilijaru: jednim udarcem takom loptu dvaput dodirnuti. bileter. bilinguis) dvojezičan. biletarnica (fr. lingua jezik) dvojezičnost. kristalno staklo. bilis. fr.

a i Srbi'. pravac sociologije koji postupa po biološkim analogijama. grč.. ibn. binaran. naočari. graphfa) spisak dela i knjiga koje se odnose na život i rad nekog čoveka (pesnika. bina (nem. biokibernetika (grč. bfos. binub (lat. kao i uticaj živih bića. binek tasi) veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne ili siñe sa konja. aparat za udešavanje svetlosti na pozornici i u pozorištu. bineran. dok je kovanje srebrnog novca zakonom ograničeno. biogeografija (grč. Ifthos kamen) kol. bioinžinjering (grč. ge zemlja. bfos.bin 115 biologist(a) važi kao osnova i što se može neograničeno kovati. nomos zakon) mat. zavoj za oba oka. Biinne. zakonima nasleña i prilagoñavanja uslovljeno. kibernao upra-vljam. biolog (grč. bfos) predmetak u složenicama sa značenjem: život. shvatanje da postoje dve vrste zakonskih odnosa: kauzalni (uzročni) odnosi. up. svih životnih procesa. binjektaš (tur. oculus oko) sa oba oka. bfos. dogled za oba oka. na klimu. dvočlani izraz.) istorija razvitka života. biodinamika (grč. nlat. logos) fil. bfos. životopis. naročito nauka koja se bavi proučavanjem organskih prirodnih tela i pojava koje su za njih vezane (zoologija i botanika). grč. fotografski prikazivač stvari i osoba u kretanju (kinematograf). dvojedinični. koji se sastoji od dve jedinice. bini. grapho) veština opisivanja života. kolo-nija bioblasta). pojas. grč). bfos. genesis postanak. graphfa). biogenetičan (grč. fr. ovako je nazvao profesor Maks Fervorn (1903) veoma komplikovana belančevinasta tela koja su pravi i glavni nosioci života: život se sastoji u neprestanom raspadanju i obnavljanju tih biogena. binokularan (lat. petlja. a+ br. ona filozofija koja na pojmu „života" hoće da izgradi celokupni pogled na život i svet. veština pisanja biografija. bioklimatika (grč. zoogeografiju (geografiju životinja) i antropogeografiju (geografiju čoveka). koji je udešen za oba oka u isto vreme. bfos. predeo u pogledu geografskog položaja) nauka koja proučava uticaje atmosfer-skih promena. binjiš (tur. biologist(a) (grč. biologizam (grč. grapho pišem) onaj koji opisuje život. pristalica biologizma. biologija (grč. okovratnik. energefa) fil. životopisac. sophfa) v. biologos) naučnik koji se bavi proučavanjem porekla i uslova života. biodinamički. Bijhne) pozornica. biogenetični zakon zakon po kome je „ontogeneza ili razvoj jedinke kratko i brzo. biozofija (grč. biografika (grč. biographfa) opisivanje (ili: opis) života. logfa) nauka koja proučava uticaj klime na živa bića.. kamenje koje je uglavnom postalo od okamenjenih ostataka životinja i biljaka. zbivanja. bfos. bfos. biogen (grč.). deli se u fitogeografiju (geografiju bilja). arithmetike) nauka koja se bavi sračunavanjem prosečnog trajanja čovečjeg života. mat. Binde) veza. biobibliografija (grč. kao sredstvo u borbi za opstanak. genos poreklo) biol. . poreklo. raznih zrakova na čovečji organizam i uopšte na sve što živi. npr. bfos život. biogenija (grč. koji se tiče binoma. logos) fil. dvočlani. bfos. biofori. biografija (grč. od dva dela. med. binerav (lat.(grč. genos) koji se tiče razvitka života. genetički inžinjering. klfma. pravac u teoriji saznanja koji smatra saznavanje kao akt održanja i unapreñenja života. bioaritmetika (grč. životni. rañanje) razvitak života. opt. binubus) čovek koji se dvaput ženi. to klima nagib. bioliti (grč. bioklimatologija (grč. filozofa. bfos. na kojima se osnivaju prirodne pojave. biblion knjiga. padinom od dva člana. pisac biografije. biol. engineering) v. veličina koja se sastoji iz dva dela. nosila ga je poglavito turska konjica. binen-regulator (nem. povoj. binocle) cviker. binarius koji sadrži dva. pr. suprotno: monometalizam. energetika svega živoga. krmanim) deo kibernetike koji proučava tokove informacija i sisteme regulacije u živim organizmima. ponavljanje filogeneze ili razvoja svih predaka. binaran (lat.) fil. bini?) grañanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa. up. biologfa) nauka o životu. biogeneza. binda (nem. bfos. blaste klica) pl. bios. zavoj. biograf (grč. nauka o geografskoj rasprostranjenosti živih bića. bios. vrpca. biosofija. bio. i njima odgovarajući zakoni na kojima se osnivaju duševne (psihičke) pojave. bioenergetika (grč. bini. vladaoca i dr. životne jedinice manje od ćelija živih bića. bfos. (grč. dynamis sila) nauka o životnim silama i životnoj delatnosti. binom (lat. elektrobiologija nauka o električnim uslovima života biljaka i životinja. bivomizam (lat. bioblasti (grč. bi-. bfos. posebno biocenoza i vegetacije. bin v. eng. bini po dva. binokl (fr. od dva) dvojki. binaire) v. pozorište. bfos. po učenju Altmana. koji čine predački lanac dotične jedinke" (Hekl). sa dva člana. regulator) poz. bfos. poslednja sedišta svih životnih pojava (ćelija je. bfos. binomski (lat.

svitci) sveta. bios. u širem smislu: proučavanje i merenje životnih sposobnosti čoveka. od biologija — elektronika — tehnika) nova naučna disciplina. on. bios. sarkom). biomatematika (grč. nepovoljne varijacije duhovnih sposobnosti i sve što je izrazito bolesno ili bolešljivo). biozofija. biotika (grč. dvorana u kojoj se prikazuju takve slike (filmovi). heksagonalni ili magnezijin li-skun (nazvan po francuskom naučniku Biot-y). bioskopija (grč. neke oblasti. biopsihologija (grč. biomagnetski. logia) deo sociologije koji proučava društveni značaj dužine čovečjeg života. biorizacija. sphaira lopta) celokupan prostor na našoj planeti koji je naseljen živim bićima. bionegativan (grč. operativnim putem. grañe-vinskih objekata čije osnovne osobine treba da budu što približnije osnovnim osobinama živih sistema. psyche. bios. a čoveka. biorizatora.. mechanike) nauka o mehaničkim procesima na živim bićima i u njima. litosferu i hi-drosferu. bios. bios. bios. da li se novoroñenče rodilo živo ili mrtvo. v. biosinteza (grč. ovako je nazvao 1866. bios. biomagnetizam (grč. delića nekog organa sa živog čoveka kad se sumnja na kakav tumor (rak. bios. bios. koja se bavi proučavanjem grañe i funkcije bioloških sistema i njihovih sastavnih elemenata radi prime-ne dobivenih znanja u tehnici. god. bios. logia) nauka o živim bićima. bionti (grč. sudskolekarsko utvrñivanje. člana društvene zajednice. biotip (grč. bios. kao animalno biće. techne. tj. psihobiologija. orao vidim) med. negare odricati) koji je nepravilan i nepovoljan po život i životne funkcije ili po potomstvo (nakaze. biorizacija (grč. svetlećih organizama iz biljnog (neke bakterije i neke gljivice) i životinjskog (neke ribe i neki insekti. npr. socius drug. logia) fil. biotehnika (grč. grč. pojava hladnog i vidljivog zračenja svetlosti kod tzv. metria) grana biologije kojoj je cilj da matematički izračuna i odredi razne životne pojave. mathe'ma) matematička disciplina prilagoñena potrebama bioloških nauka. ispitivanje da li je u nekom telu bilo života. šarlatan-sko predskazivanje trajanja života na osnovu kucanja bila. bios. nem. pronañeni metod sterilizovanja mleka tako da zadrži i posle karakter sirovog mleka: veoma brzo zagrevanje mleka do 75° i naglo rashlañivanje pomoću naročitog aparata. aparata. up. technike) deo tehnike koji se tiče živih bića i života uopšte: nasleña. ontos. prirodnjak Ernst Hekl fiziološke jedinke koje su većinom sastavljene od mor-foloških jedinki i koje predstavljaju jedinstveno živo biće. bfos. njegovih fizičkih i psihičkih osobina. biostatika (grč. biol. bionomija (grč. i u zemlji. biomehavika (grč. bios. biopsija (grč. biosociologija (grč. životinje i biljke koje potiču od jedne jedine jedinke i pokazuju ujednačene i postojane odlike. učenje o praktičnoj mudrosti u životu. bioontologija (grč. organizama koji izazivaju vre-nje itd. typos) čist tip. bios. panpsihizam. bios. skopem gledati) aparat koji pokazuje žive slike. synthesis sastavljanje) stvaranje organskih hemijskih jedinjenja u ćelijama živih organizama. sophfa) životna mudrost. to on. i u vodi). bios) praktično učenje o životu. crta na dlanu i drugih nekih simptome. 2. čista rasa. države itd. poremećaji u razvitku. tj.bioluminescencija 116 biotit biopsihizam (grč. bios.) v. životni prostor (obuhvata: atmosferu. bios. pr. lat. stanovnika nekog grada. nlat. bios. bioskop (grč. biotit min. bios) 1912. nomos zakon) nauka o zakonima koji vladaju životom. ova pojava biva usled oksidacije luciferina pomoću kiseonika iz vazduha. biosofija (grč. prilagoñavanja. slike stvari i bića koje se kreću kao da su žive. lumines-centia hladno svetljenje) biol. manteia proricanje) 1. biorizator (grč. up. bios. prema izvesnim znacima na telu. praktične eugenike i medicine. razmnožavanja itd. statike) nauka o zdravstvenom stanju i prosečnom trajanju života ljudi koji žive pod izvesnim okolnostima. npr. bionika (skrać. logia) proučavanje i primena životne delatnosti najmanjih životinjskih i biljnih bića (mikroorganizama) na privrednu delatnost. pretpostavka da sve životne pojave imaju svoje psihičke procese. psyche duša) fil. pribora. jer živih bića ima i u vazduhu. naročito pojave nasleña. npr. . nastala u XX veku. način kliničkog ispitivanja uzimanjem. mehanike razvitka. bios. magnes) magnetska sila koja se nalazi u organskim bićima. biotehnologija (grč. bios. odnosno radi usavršavanja postojećih i stvaranja novih tehničkih sredstava i sistema — novih mašina. tu ontos postojeće biće) pl. osnovni oblik je fotosinteza. bioluminescencija (grč. biomantija (grč. električna bioskopija utvrñivanje smrti pomoću električne struje. biosfera (grč. biometrija (grč. lat.) ispitivanje da li jedno telo ima sposobnosti za život.

praviti grbove. segmentum) mat. letelica (ili: aeroplan) sa dvema ravnim ili glavnim podržnim površinama. slikovito pričati. pravila. kancelarijske osoblje. kojih se treba držati da bi se kancelarij-ski poslovi najuspešnije obavili. birokratski koji se tiče birokratije. birokrat(a) (fr. bureaucrate) službenik koji je u dužnosti strog. krateo jak sam) v. bipedis) koji ima dve noge. birgermajster (nem. topos mesto) mesto življenja jedne životne zajednice (bioce-noze). bios. bakrorezac. bios. nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. polovljiv. techne umetnost. naročito u analitičkoj hemiji). Wirtshaus) krčma. birtija. od kojih je jedna iznad druge. biocenoza (grč. Wirtshaus) v. mania) želja (ili: težnja. biofenomenologija (grč. glatka ili kešgovana polusvilena tkanina sa pamukom. bakrorez. nazvala po pronalazaču. pretežno formalističkom duhu. biremis) čamac sa dva vesla. segmentum odsečak) mat. bureau. spol) v. dvostopni. lat. grč. odeljenje. . kancelarija. biol. biraj (fr. bipedalis) dug ili širok dve stope. staklena cev sa lestvicom. vrsta polusvilene. bisegmentabilan (lat.. burino) bakrorezačka rezaljka. bisegment (lat. bis. planum ravan. birzeman (tur. biotomija (grč. bir-zeman) staro vreme. nadlepggvo. koinos zajednički. ital. bissac) pl. kancelarijski pribor. logia nauka) v. bis (lat. birokratija. posmatranje prirode samo sa stanovišta čoveč-jeg života i njegovih vrednosti. predsednik opštine. physis) deo biologije koji se bavi stvarnim meñusobnim odnosima živih bića. pisarnica. deo fiziologije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju životnih pojava. ponovo. bios. predsednik mesnog odbora. dleto. vunom ili kostreti. biohemija (grč. birger v. bios. bisage (fr. bisegmentacija (lat. birokratizam (fr. bircaus. biroutenzilije (fr. razdvojenje. sexus. vrsta puplina od fine svile i vune. bureau. službenik koji misli da se sve rešava samo za kancelarijskim stolom.biotičan 117 biseksan biotičan (grč. polovljenje. ital.) nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza. kancelarijske potrebe. biofizika (grč. vajati. sa dva suprotna pola. bireta (fr. phoros koji nosi) pl. biocevotika (grč. razuñivanju živih tela. dvostruka torba (u Lici). navika) da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom. birenirati (fr. biofori (grč. bigeneri-čan. bureau. biseksan (lat. bira (fr. bircaus (nem. Karlu Birago (1792—1845).) tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom. burat) trg. torba na sedlu. grč. birato voj. temno sečem) nauka o raščlanjivanju. buratine) trg. biratina (fr. polus stožer) dvopolan. još jedanput. burin. biotop (grč. grč. krut i nadmen. dvonog. bi-pes) dvonožna životinja.) mat. fig. logia) nauka o životnim pojavama. bios. ukočenost. centrum središte) fil. veština) skup metoda. bureau. biro (fr. vajalica. phone glas) aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govore ili pevaju. bis. biromanija (fr. birokratija (fr. bios. burato) pisaći sto. sistem upravljanja u kome vlast drži činovništvo ne vodeći računa o stvarnim interesima masa. bioblasti. nosioci života. biren (fr. koinos zajednički) životna zajednica. ravna površina) avij. birtija (nem. deo ekologije. grč. gostionica. bipsdan (lat. skalom (upotrebljava se za merenje malih količina tečnosti. muz. Burger-Meister) gradonačelnik. bis pes noga. kao odsečak jedne linije ili površine. koja ispravnoet forme pretpostavlja stvarnoj celishodnosti u opštenju sa stražama. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka. bfos. bios. biparticija (nlat. dvonožac. bipolarav (lat. birokratizam. ta phainomena pojave. nauka o stanju u kojem se telo nalazi u razna doba života. biplan (lat. biofon (grč. koji se može podeliti na dvoje. biocenologija (grč. životni. birema (lat. birotehnika (fr. chemeia) deo fiziologije. deljenje na polovine ili na dva (obično jednaka) odsečka. austrijskom inžinjerijskom oficiru. bureau. po drugi put. bios. purger. buriner) rezati rezaljkom. bios. cepidlačnost i tesnogrudost u zvaničnoj dužnosti. bis. antička ratna laña sa dva reda vesala koji su stajali jedan nad drugim. skup živih bića koja žive u jednom odreñenom delu „životnog prostora" (biotopa). lat. polovina. biocentrično posmatranje (grč. vrsta lakih poljskih mostova. bi-pes. biocenotika. bis. davnina. polu-vunene tkanine. biped (lat. bipedalan (lat. burette) hem. polovljenje. burail) trg. bis) dvaput. bis. bipartitio) deljenje na pola. tj. bios) koji se tiče života. utensilia) pl.

biskup (grč. koji svoja saznanja crpe iz pažljivog posmatranja . bisolit (grč. bifurcatio) račvanje.) prevući (ili: pokriti. ital. biteizam (lat. bis. hermafroditski. floris cvet) bog. bisilabičav (lat. bitometrija (grč. krčmica. Bitlsi (eng. koji je svojim naročitim izvoñenjem pop-muzike i svo- jim spoljašnjim izgledom (duga kosa. lat. grč. bis. obojiti) čañavom akvarelnom bojom. metrička jedinica takta. docnije: starešina dije-ceze (biskupije). u bioskopima ili na zabavama na kojem stoje razna jela i pića. naf-ta.bisekstilan 118 biheviorizam bisekstilan (lat. dvorodan. konac) dvoni-tan. biskupije (grč. Dž. ital. filum nit. bifluevcija (lat. 2. buste. biformai (lat. dvoboštvo. u asfalt. domeće. bifluere) račvanje reke. npr. biformitas) dvoobličnost. bit (eng. u debljini od 4 st. bife (fr. bis. bituminosus) sličan zemljanoj smoli. buffetto) tezga u krčmi. asfalti-rati. februara. Ifthos kamen) min. biflorav (lat. biftek (eng. beefsteak) kuv.) pretvaranje u zemljanu smolu. bitumivozav (lat. lice sklo-no neuobičajenom ponašanju i odevanju koje često zastupa i nastrane poglede. bistori) hir. ital. posle 28. bista (fr. dvoredan. reke. biferan (lat. niz) koji ima dva reda. bitta) brod. biskoten (fr. bifti (eng. dvoni-zan. pravac u psihologiji. koja istupa protiv konvencija grañanskog društva. parče goveñeg mesa od poleñine (slatke pečenice). biscotin. bifoličan (lat. metron) merenje dubine (pomoću niska ili proračunavanjem). u džez muzici bit označava stalno. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti. grananje ili cepanje na dvoje. dvospolan. sectio) deljenje na dva (obično jednaka) dela. sto po železničkim stanicama. u engleskoj muzičkoj terminologiji. ital. bifilaran (lat. bitva (ital. sa azbestom srodan mineral svilasta sjaja. beatnik) l. biscroma) kuz. biscotto. trideset drugi deo jedne note. mladići s dugom i neurednom kosom. Bit je uvek pa-ran. byssos pamuk. bifepija (fr. flos. Brust) poprsje. koji sadrži u sebi zemljanu smolu. bistouri. bisturi (fr. biformis) sa dva oblika. osoben način odevanja) zadobio simpatije omladine širom sveta. bitnih (eng. buffet. sa jednim prestupnim danom. koji visi o dva konca (kod fizičkih aparata). Ginzberg. ravnomerno pulsiranje uvek jednako naglaše-nih metričkih jedinica. bisekstilna godina prestupna godina (sa 366 dana). The Beatles) nuz. dvolist. šećerni dvopek. polovljenje.) 3. orman za stono posuće. bituminirati (lat. stubić na pristanišnoj obali ili na pramcu broda koji služi za privezivanje brodova. dvosložan. bisekstus (lat. bisekstus. dvaput kuvan) dvopek. buffet) sopstvenik bifea. biskvit (fr. koji dvaput godišnje nosi plod ili cveta. asfalt i sl. po rimokatoličkom učenju biskup je naslednik apostola. obično dug 7—8 st. orman sa srebrninom. onaj dan koji se svake četvrte godine. biheviorizam (eng. bisus (grč. peksimit. biserijalan (lat. osnovao ga Amerikanac Vatson 1912. okrugao kolačić. bis coctus dvaput pečen. dvoličnost. sitan severnoamerički novac od 5 pensa. Članovi grupe danas nastupaju odvojeno. deljenje na dva kraka. bit-muzika (eng. bit) l. busto. epfskopos nadzornik. dvaput pečen porculan bez glazure. Keruak). engleski vokalnoinstrumentalni ansambl (od četiri člana) iz Liverpula. čuvar) od P veka: predsednik prezviterskog kolegija katoličke crkve. ponašanje) psih. folium list) bog. bistoquet) bilijarski štap. bis. naročito Egipćana. bis. syllabe slog) gram. behaviour vladanje. bis. bitumen (lat. beef-tea) vrlo jaka čorba od iseckane govedine. dvoobličan. prženo upola na jakoj vatri. grč. (bitlsi) čupavci. pod biskup. bis. bi-. sexus spol) koji ima oba spola. naročito ugljovodoničnih materija smolasta mirisa. bifer) vot. pripadnik američke književne grupe Beat generation (A. bit (eng. bythcs dubina. biskroma (ital. a izvode ga udaraljke. naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi. radnjica sa jelom i pićem bez stolova. od dva sloga. bituminizacija (lat. biscottino) mali. bistoke (fr. bistrirati (fr. biscuit. u teoriji informacija. bisextus) prestupni dan tj. series red. sa dva cveta. beat udarac) vrsta zabavne muzike u kojoj je bit ritam jedan od bitnih elemenata afroameričkog folklora i džez muzike. bit (eng. petrolej. koji ima dva cveta. byssos pamuk) veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda. bifurkacija (nlat. biseksualav (lat. fig. nem. up. jedinica informacije koja odgovara rezultatu izbora izmeñu dve jednako verovatne al-ternative. u dva niza. episkopfa) v. premazati) zemljanom smolom. thećs bog) verovanje u dva boga. biformitet (nlat. bisextilis) prestupni. okrugao dvopek. bisekcija (lat. npr. beat udarac) 2. bistrer) slikati (ili: boji-ti. bitumen zemljana smola) ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji. ital.

zapaljenje sluzokožnih žlezda. blenengerija (grč. mykes gljiva) ned. blenna. blastomere (grč. pomorandžine kore i soka. neosetljivost. izneti na rñav glas. blanco) v. blanc. biceps (lat. kystis mehur) fiziol. kuñenje. bruka. blenna. kuditi. blenorea (grč. karanfilića i šećera. lat. tj. heraldika. vrsta šampanjca. bicefalan (lat. metra materica) med. eteb povraćam) med. belina) trg. neograničeno punomoćstvo. bicyclist) onaj koji tera točak. zametni mehur. čist. Bucherschrank) orman za knjige. udubljenje u zidu sa svodom. alat. blenda (nem. potpuno odrešene ruke. akutno i hronično oboljenje kože izazva-no naročitim gljivicama (blastomycetes). spolnih organa i dr. bjanko (ital. belo. klica. belilo. čist formular. blamage) sramota. blanko-menica čista (ili: nepopunjena) menica. slepi prozor. svetlosti sa strane. psovka. bis. bis. sluzni proliv. pupl>enjem). obesvetilac. carte blanche) čista bela neispisana karta. preživeo. točkaš. blamaža (fr. blastos klica. deo dodan zidu sa spoljašnje strane. korita. blastema) biol. blasfeman (grč. izdanak. min. kredit bez pokrića. dva lica (nadimak rimskog boga Janusa). obesvećivanje. lučenje sluzave tečnosti. blastos. kapavica. sukno za filtriranje. rheo curim) med. pokuditi. beloća. prekor. blastos. biciklist(a) (eng. blasphemfa) pogrda. neosetljiv. fiziol. nepopunjeno mesto na menici ili punomoći. sulfid cinka. grč. bihromatični harmoniju»! sprava za postizavanje četvrtine tonova kod klavirskog rasporeda dirki. blastomikoza (grč. grč. beo. curenje iz ušiju. bicinij(um) (lat. karta bjanka. aden žlezda) med. blenotorea (grč. blanš (fr. bihromatičav (lat. blena (grč. životinjska jedinka koja nastaje be-spolnim ili vegetativnim razmnoža-vanjem (deobom. ukor.). obrazac priznanice ili ovlašćenja (pre no što se ispuni). grupa ćelija od koje se razvija nova organizovana struktura ili organizam. blason) grb. neispisan. blastos. blenna) kec. onaj koji se osniva na ličnom poverenju. grdnja. hartija. rheo tečem) med. neispisan. brz skok iz jedne vrste tona u drugu.-fr. blenna sluz. sluzna srdobolja. huljenje. blamer) osramotiti. sluz. prazno. ñerma koža) fiziol.biher-šrank 119 blenoftalmija ponašanja ljudi u raznim uslovima i na temelju tih opažanja objašnjava duševne procese. blenadenitis (grč. bianco belo. blasfemija (grč. eidos vid. slepa vrata. bizzarria) muz. bicikl (eng. blanko-akcept primanje menice na kojoj nisu ispisani suma i rok plaćanja. blejzer (eng. bicintum. lučenje sluzavognojne tečnosti iz nekog organa (npr. nlat. od dve boje. cyclus krug) točak. bela boja. obesvetilački. blašpe (fr. radi špekulacije razlikom u cenama. im. blanket (fr. blanko-ovlašćenje neograničeno ovla-šćenje. meros deo) biol. bikefalan. regnymi izbijam. gei. blasphemos) bogohulan. blenoftalmija (grč. mladica. kožica zametao g mehura. blanche t) apotekarske cedilo od belog sukna. opt. blenna. blekvud (eng. velosiped. v. bišof (nem. pogrdan. blenna. biceps) koji ima dve glave. i blastocistis (grč. Blende) apx. . blenna. blastema (grč. oblik) biol. nauka o grbovima. zasićenost. ophthalmos oko) ked. bjanko menica čista. Bischof biskup) piće od crnog vina. blaser. kephale glava) v. očiju. punomoć samo sa potpisom. blastule. kart blanš (fr. bjanko. bi-.) otupelost. rñav glas. blenemeza (grč. chroma boja) dvobojan. tj. blamirati (fr. bicarija (ital. blasfemist(a) (grč. blastozoid (grč. velosipedist. blanc beo) neispisano ovla-šćenje. blaziran (fr. grditi. blanko-kre-dit otvoren kredit. blanche) pr. blase) otupelih osećanja. procurim) med. cimeta. enteron utroba) med. tečnost iz koje postaju čvršći sastojci u organizmu. biher-šrank (nem. blackwood) crno abonosovo drvo na Madagaskaru. potpuna sloboda rada. canere pevati) huz. blenometritis (grč. blastemia) vot. blasphemćs) bogohulnik. blenoragija (grč. čist. tobožnje trgovanje. blanko-trgovanje prividno. huljenje na boga. ćelije koje nastaju od oploćene jajne ćelije u toku perioda brazdanja. black (fr. blastula) fiziol. bogohuljenje. blanko (ital. 6t6s uho. blazer) kratki muški i ženski sportski kaputić. blenna. blastula (grč. preživelost. blastoderm (grč. belina. blaziranost (fr. bicycle. zametni mehurić. španski zid. radi odstranjenja. zasićen i presićen. blazon (fr. blastos. blastos. us. mali otvor na fotografskom aparatu pomoću koga se otvor objektiva može smanjiti i povećati. dvoglavi ručni mišić. zapaljenje veznice očnih kapaka. prema potrebi. kapavac. blanche) beo. zapaljenje materice sa lučenjem sluzi. blastem (grč. bis. obrukati. kompozicija za dva glasa. nepopunjena menica (samo sa potpisom). povraćanje sluzi. blenna.

kočijaška (ili: šoferska) košulja u boji. bluff) izmišljotina kojom se hoće da se nekome baci prašina u oči pa da se time lakše prestraši. karaula. poza. ital. velika količina (robe). blepharon. blefarizam (grč. blepharon. blumieren) snabdeti neku tkaninu cvetnim šarama. Blume) poznavanje cveća. ojačavanje rova. blombirati (fr. bluff) plašiti. priseni u puteru i premazani kavijarom i DRblic (nem. tvrñave. mustrama od cveća. munjeviti rat tj. obmanjivati. spasmos grč) med. rezanje) med. municije i sl. rat koji se vodi munjevitom brzinom i silinom. nazvala zbog žućkastog sjaja. zatvor. farsa. fleš. bloccata) voj. bacati nekom prašinu u oči u cilju obmanjivanja. Blue Book) „Plava knjiga1'. blonde) čipka od sirove svile. čamac. blondinka (fr. an blok (fr. blefirati (eng. obmane. blocus.). blondine) devojka ili žena plave kose. blefarofimoza (grč. blepharon očni kapak) med.) pl. dobro. blickrig (nem. prevrtanje. blefaroptoza (grč. bleh (nem. iskrica duha. kicoš. mermera). zatvaranje železničke skretnice. klada. blepharon očni kapak. zajednica. prevari. tip. panj. osigurati od zrna. blinder) fort. automobilu. podizanje cveća. fig. ophtalmos oko) med. zatvaranje sa svih strana grada. praviti se.blenurija 120 blumistika blenurija (grč. zapaljenje ivica i veznica očnih kapaka. Blech) lim (kod nas u upotrebi i pleh). naročito o izborima i radi sprovoñenja izvesnih zahteva. udruženje više raznih stranaka iz taktičkih razloga. blokaža (fr. treba: plombirate. grč očnih kapaka. otvorene boje. ispuniti šupljinu kamenčićima i komadima cigle. oblaganje čeličnim pločama. pretvarati se. zaštićivanje od zrna (projektila). zapaljenje žlezda očnih kapaka. i zbog toga treba da se vrlo brzo završi potpunim porazom neprijatelja. blindirati (fr. obmana. blondin (fr. trupac. iskra. bluette) varnica. hapsana. trupama zatvoriti pristup nekom gradu. blefarospazmus (grč. ñuture. cvećarstvo. tvrñavica (obično na planinskim prevojima i granicama). hvatati na zbunjivanje. uron mokraća) med. ucelo. bluza (fr. blond. celina. blefaroftalmija (grč. naslaga listova hartije koji se mogu otkidati. dosetčica. plavojka. sveska za pisanje ili crtanje. gomila (knjiga). opsada. blokada. blinji (rus. blesura (fr. en bloc) naveliko. Blockhaus) voj. up. blonda (fr. povreda. spadnutost očnih kapaka. mladić plave kose. blista (fr. blestrizam (grč. blokhauz (nem. ruski kolači. drveni duvački instrument jednostavne konstrukcije. bloc) veliki komad (npr. blokada (fr. gomila. blumirati (nem. tip. plomber) pogrešno. ptosis pad) med. avion). bacakanje. fig. blokflauta (nem. blef (eng. okloplji-vanje. aden žlezda) ked. plavuša. bacanje prašine u oči. bluming kondišn (eng. npr. Blume cvet. zastrašivanje. blok (fr. blepharon. bacam tamo-amo) med. treba: plomba. zatvoriti neku luku ili obalu ratnim brodovima i na taj način sprečiti svaki uvoz i izvoz (životnih namirnice.) med. bloki-ranje. zatvaranje jedne luke ili cele obale pomoću ratnih brodova u cilju sprečavanja svakog uvoza i izvoza. veliki odlomak stene. blokirati (fr. . duhovita sitnica. obmanjivanje. opsada. blepharon. blouse) laka gornja haljina kod žena. u bilijaru: jakim udarcem loptu oterati u rupu u uglu. treptanje. ojačati rov. od finog pšeničnog brašna. osobito u sportu. mnoštvo. hrpimice. povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj (u trkama). blondine) v. blepharon.) voj. blindaža (fr. up. šanca gredama. phimosis suženje) med. šanac gredama. blokiranje (fr. blumistika (nem. udvarač ženama. blondina (fr. svetao. slaganje izvrnutim slovima radi popunjavanja redova ili radi docnije zamene pravim slovima. oklop (na ratnoj lañi. zavara. nemir kod teških bolesnika. žmirkanje. knjiga koju izdaje britanske Ministarstvo spoljnih poslova. slični palačinkama. blenna. biondo) plav. blessure) ozleda. automobil. kulica. čelikom ili gvožñem oklopiti (ratnu lañu. a koja sadrži di-plomatsku prepisku britanske vlade sa drugim državama o kakvom važnom pitanju meñunarodne politike. zasecanje spoljnjeg ugla očnog kapka. grañ. zavaravati. Blitz munja) v. vojske. blefaritis (grč. Blu buk (eng. blefaradenitis (grč. hvalisati se. pivo. zbunjivati razmetljivom reklamom. suženost očnih otvora. blond (fr. blindage) fort. blondin) plavušan. blefarotomija (grč. zatvoriti skretnicu. žućkast. blocage) odlomci kamenja ili opeke za popunjavanje praznina u zidovima. tome sečenje. zaplašiti. avionu). plomb) pogrešno. čamcu. mali pozorišni komad pun desetaka. blondina. sluzave mokrenje. Blockflote) nuz. blooming condition) sp. vojnički koporan. blomba (fr. ital. varati. bloquer) v. slagati izvrnutim slovima radi docnije zamene pravim. Blitzkrieg) voj. zapaljenje očnih kapaka. sličan svirali. kol. blestrizo bacakam.

bobinet (eng. momče. boiler v. kotao. fig.Bob je. krčma. fig. šećera i drugih dodataka. vinara. bodul. kalem od namotaja bakarne žice. ali se potpuno opravdao i dobio puno zadovoljenje). čergari. bodega (šp. bonrin) plemić koji je i ratnik. drevna pijanica. bobine) tkanine od ćelijastih šestougaonih petll. skraćeno: bob. boduo (ital. baka. zajedno sa dalaj-lamom. kod anglosaksonskih naroda. koji »sive svojim naročitim. busur) bog. Vojeg) mala holandska laña sa jakom katarkom. dečak. bogatiri (tur. + 1502. ženska ogrlica u obliku zmije od krzna i perja. rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i štednjacima (običnim i električnim). bogdo-lama) vrhovni sveštenik. život od danas do sutra. od kojih je prednji par pokretan i služi za upravljanje. na lañi: deo koji se nalazi ispod palube. boei) v. bobadiljizam nepravedno. bobi (eng. bogumili. Bodmerei. ili što neće kod njih da stupe u posao (ovakav način borbe primenjuje se često i inače. prekid svakog op-štenja s nekim. koja se ne može ostaviti dok se tečnost iz nje ne ispije. podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhovnik sklonosti zanemaruju svoje domaće poslove i obaveze. nadimak londonskih policajaca. sluga. v. Zbog toga je Kolumbo bio uhapšen i okovan. bogus) irsko narodno piće od vode. u Rumuniji: plemić. moreuz. blue-stocking) „plava čarapa". bodmeraj (nem. bogaz grlo) grlo. up. duhovni poglavar u Tibetu koji. Obotriti. bobslej (eng. bogaz (tur. to bob) v. Hrvatskoj. v. boheme) način življenja boe-ma. iznos berbe grožña. umetnici. bojkotovati (eng. bojler. savetnik velikih ruskih kneževa i careva u staroj Rusiji. bobslej. bogus (ir. fiz. bob (eng. patareni. boi-najf (eng. klanac. v. rakije. . Bugarskoj. bodega) podrum. koji su im dali Londonci po imenu organizatora londonske policije ser Roberta Pila (ime . boza) poznato piće od kukuruznog brašna. boycott) proglasiti protiv nekoga bojkot. boemi (fr. bova (ital. Džemsa Bojkota. ili na oboje ujedno. dualističko-manihejska reli-giozna sekta u HP i HŠ veku u Trakiji. eng. kod bojkota strane robe u nekoj državi). planinski tesnac. boemerija (fr. buza. zmijski car.. prirodnim životom. bogomili pl. dugogodišnja zelja-sta biljka (Paeonia afficinalis) iz familije Paeoniaceae. bodolo) ostrvljanin. udav (najveća zmija u Africi i ist. bahader) pl. kajmaka i šećera. bottomry) trg. kosovski božur divlji božur. boetheo pritrčim u pomoć) poznavanje pomoćnih nauka. bojler (eng. bogdo-lama (mont. od danas do sutra. po legendi nikao iz krvi kosov-skih junaka. prekinuti s nekim svaku vezu i opštenje. boabab (amh. Makedoniji. kablova. boue) ukotvljeno bure na vodi (moru) za vezivanje brodova i kao oznaka dubine vode. takoñe: sprava za namotavanje brodskih konopaca. pere. bobina (fr. upotrebljava se naročito za postavljanje boja (baka). boetetika (grč. Indiji). baobab. bu za. Dalmaciji. boja (hol.) bog. boza (pere. raste na Kosovu. — koji je lažno optužio Kolumba kod kralja Ferdinanda i kraljice Izabele da namerava da otcepi od Španije deo Amerike koji je otkrio. engleski til. crven kao krv. po pravilu neuredno. književnici. magazin s robom u luci. bobine) kalem (za konac). organizovala ovakav način borbe i upropastile ga. bogumili pl. u narodnom lekarstvu upotrebljavaju se koren i cvet. pronalazak američkog pukovnika Džemsa Boi. boatu (fr. boa constrictor) zool. Bosni. boit-tout) čaša bez postolja. boy) dečko. deminutiv imena Robert). plemiću Bobadilji— Fran-cisco de Bobadilla. god. bobby) pl. guša. kor. beaujolais) vrsta francuskog vina. proizvodi se u predelima severno od Liona. bobbinet. protiv koga je prska Zemaljska liga 1880. uzimanje zajma na lañu ili na njen tovar. boj (eng. po nače-lu: dok traje nek laje. ždrelo. božur (arap. naročito plemić veleposednik. fr. fr. boycott) jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslo-davac primera na prihvatanje izvesnih u slova: sastoji se u tome što radnici neće da kupuju proizvode nekog fabrikanta ili trgovca. junaci iz velikog ruskog narodnog epa. pamučni til. ili koje vole da iznose na pazar svoje znanje i da se razmeću njime (izraz postao u HUŠ veku u Engleskoj po plavim čarapama jednog uglednog društva intelektualaca). lažno optuži-vanje (po šp. npr. bohemes) pl. Izraz potiče od imena upravnika jednog velikog poseda u Mrskoj. induk-cioni kalem. bojkot (eng. bob-sleigh) američke saonice sa više sedišta i dva para salinaca. upravlja zemljom. fig. studenti i dr. bojar (rus. boa. boiler kazan) kazan. bowie-knife) veliki lovački nož oštar s obe strane.blu-stoking 121 bojler blu-stoking (eng. bojer (hol. ispičutura. boa (nlat. božole (fr. otočanin (u našem primorju obično u pejorativnom značenju). tur. Bodriti pl. neuredan život.

boks. ital. oružje za bacanje. boksovati se (eng. jedan deo pobunjenika iz Vandeje za vreme francuske revolucije. kastanjetima. pesničanje u rukavicama razne težine. Bokseri (kin.. glavom i leñima. bokser (eng. priznanice. v. gitarom ili tamburinom. sa ciljem pretvaranja kapitalističkog poretka u komunistički. boksovanje (eng. bolstit (lat. grč. dubok ton) voj. boks (eng. do tetke kategorije (preko 79. boksati(se) v. bombos potmuo. astr. metron) fiz. bolus. bolero) španski narodni ples u 3/4 takta. moreuz. osnovana oko 1890. . koja je 1900. zbog čega se mogu i danju videti. naziv po mestu Bo (Les Baux. veća čaša s poklopcem. boks (eng. grč. oktobarska revolucija (1917) dovela je u Rusiji boljševike na vlast. nekog aromatičnog voćnog soka i dr. kutija. bolus. prihvatilo je Lenjinove ideje (boljševici) i drugo. bolites pečurka za jelo) kol. bolus (lat. kineska tajna organizacije. boksovati se. do struka. mrk ili crven mastan glineni silikat koji se upotrebl>ava kao boja. bolidi (grč. bokskaf. bokseri se dele s obzirom na težinu. bucca) usta. bombe. sp. pesničar. vrč. bolos) v. boucassin) vrsta pamučnog sukna s mustrama iz Jer-menije i Persije. boxer) 1. ital. ulaz. bolas) zamka za bacanje optereće-na olovnim i dr. zatvor za potkivanje nemirnih konja. 1555—1619). box) pesničati se. tući se pesnicama u rukavicama. guranje i udaranje nogama. ital. bocassino. ženski prolećni ogrtač sa rukavima ili bez rukava. šp. box) 3. boletus pečurka. vatrene lopte koje se od padalica ili meteorskih rojeva razlikuju samo svojom veličinom. i koja je težila da u sebi sjedini odlike starih majstora. box-match) javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera (traje od 3 do 15 rundi. bok-sovanje. bolis. atomska bomba. bola (eng. Francuska). bulengren. svaka runda 2—3 minute. fr. up. bascagium) šumarak. kit i za obloge radi zaustavljanje krvi. boccale. up. lemnoska zemlja. zračni termometar. balon. osnovana na činjenici da električni otpor metala raste što je temperatura viša. bollo. bolletta. Voheg) 2. koji zapara površinu i time otklanja otpor kojim se površina u nepo-vreñenom stanju protivi unutrašnjem naponu mase). bolivar novčana jedinica Venecuele (=100 centimosa). većina. bouche. bokal (fr. bocal. sa 1 minutom odmora izmeñu svake runde). po ugledu na antičke borbe pesnicama kod Grka i Rimljana. sp. ma-njina. okamenjena gljiva. Ta-chuan) „udruženje savez-nih prijatelja otadžbine". a sjajem nadmapguju najlepše planete i najveće zvezde. ngrč. U ovoj borbi zabranjeni su grifovi: udaranje niže od pojasa i iza leña. zaliv. bomba. buldogu slična rasa nemačkih pasa. bolero (šp.000001 * °S). rudnjača. vodoiična bomba ispunjena eksplozivom čije je razorno dejstvo jače od atomske bombe. živa i okretna. boks (eng. peso boliviano) novčana jedinica u Boliviji=100 centavosa. box) sp. potkraj XVI veka. strela) pl. grč. naziv je nastao posle P kongresa Ruske socijal-demokrat-ske radničke partije (RSDRP) održanog u Londonu 1903. fr. boling-grin (eng. boljševici (rus. bolvševizm) teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata. digla ustanak protiv hrišćana i Evropljana u Kini i time izazvala intervenciju stranih sila. bulletta) cedulja. sprava za merenje veoma malih razlika u temperaturi (do 0. bokaža (fr. u 8 kategorija: od kategorije „muva"(50. boleta (ital. bolvševiki „članovi većine". bokasin (ital. odeljenje u štali samo za jednog konja u kojem se slobodno kreće. bolas (šp. praćen pesmom. lopticama (kod južnoa-meričkih uroñenika i gauča). boxcalf) 2. onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju. bole zrak. bosco. osnovao u Bolonji Lodoviko Karači (Carracci. bolivijano (šp. bolos) hem. bokskaf (eng boxcalf) učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr. loža u pozorištu. bolometar (grč. kratak. šećera. tzv. jedan od glavnih izvora aluminijuma. bol.378 kg). „plemenitoj veštini". ručna granata. box) 1. razreñene od strane Lenjina.. bokalion sud sa uskim grlićem) pehar. bol (lat. pristalice boljševizma. lat. grč. pod. ušće. bolonjska škola slikarska škola koju je. bomba (fr. up. boljševizam (rus. bolus. boks. bowlinggreen) igralište za kuglanje u zelenilu. bowle) staklena ili porculanska zdela sa pićem od rashlañenog vina. otvor. bocca. bolonjske bočice fiz. v. nlat. hidrat čiste gline. staklene bočice kru-škasta oblika. velika bokasta boca. bocage. gde je došlo do rascepa na dva krila: jedno. srednje veličine. ali se raspadaju u sitne parčiće kad se u njih baci komadić kremena.800 kg).boka 122 bomba boka (ital. Martovljevu koncepciju partije (menjševici). bolldos hitnuto. bokser (nem. boksit min. boks-meč (eng. lug. oblica ili kutija ispunjena eksplozivom. šumica. brzo hlañene na vazduhu i sa veoma debelim dancetom (vrlo otporne spoljnom pritisku. železna ili čelična lopta.

Wandriegel. bona (fr. bona mente (lat. onaj koji traži u životu prven-stveno uživanja i razonode. prav.. facere. preteran. kazati). v. bombarder (fr. fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih i obrazovanih ljudi. lat. platna sposobnost. bombonjera (fr.. bona adventitia) pl. ljubavnim izjavama. bombyx pamuk) zool. fig. nasleñena dobra. poslastica od istopljenog. prav. mirnim putem. nalozi koji se isplaćuju odmah. boneta (fr. . važi za . muskata i šećera u Sev. bombycinus. vojnik bombaškog odeljenja. proneti se. obično ukusno i luksuzno izrañena. bo-nifier) naknaditi. slada (malcbombona) ili voća. poboljšanje. metron) u pamučarstvu: tablica za odreñivanje fi-noće (numere) konca prema težini izvesne dužine konca. nego potiču od neke druge strane. imanja. na lep način. bonomija (fr. svila. popravljati. zatucane popeskare. preterana prostota. trg. nalog za izdavanje neke robe. svila) pamučna svila. sviloprelja. bonazza) stanje mora kada je potpuno tiho i mirno (izraz koji se upotrebljava u Dalmaciji). sujeverni popovi. bonificatio) naknada. dadilja. popust u ceni. bon pour) dobar za . bonapartizam odanost dinastiji Bonaparte. bono modo (lat. odobravanje Bonapartinog načina vladavine. bons a vue) pl. bona hereditaria) pl. bona minorum (lat. bombaš (fr. vrsta keplovane svilene tkanine. bona (lat. grč. menica. bondir) skakati. bombona. bacati avionske bombe.. Americi. po viñenju. vrsta pamučne tkanine za podstavu. bona mente) u dobroj nameri. bonhomme) dobričina. bonne) 2. tobdžija. fr. bombo) vrsta rakije od ruma. bonze (jap. devojka za decu. čičica. nasledna dobra. lat. bombarder. često sa dodatkom želatina. bon ton) dobar ton. bombasin. otmeno držanje. bombardje. . bonbonniero) kutija ili kor-pica. nalog za plaćanje. bombast (eng. dobronamerno. bonbon. bombe) v. bombardier) voj. bon sens) zdrav (čovečji) razum. onaj koji vrši bombardovanje. odšteta. pl. dit. bona minorum) pl. Kini i istočnoindijskim zemljama. prirodna obdarenost. valjanost. bombardeur) voj. . bondirati (fr. bombardirati. prav. dosañivati kome (molbama. popraviti. služavka. bona fide (lat. bonvivan (fr. izražavanja). naročito: vrsta teških aviona za nošenje velikih količina avionskih bombi i vršenje bombardovanja. bombardovati. bona hereditaria (lat. bansek. krupnorečiv. bombastičan (eng. bombardovati v. konfetama). bombast. bond (eng. bacač bombi. bombardirati (fr. bombage ispupčenost) ispupčenost pokvarene konzerve.) pl. poverljivost. bona adventicia (lat.bombaža 123 bonton bombaža (fr. bombaš. imetak. bonum. ostavština. sveštenici Budini u Japanu. prostosrdačan čovek. bond) pismeno jemstvo. up. ukusno namešten stan i sl. fig. unutarnja vrednost. svi-lasta materija. poboljšavanje. poboljšati. istoč-noindijski kaluñeri. u kojoj se drže bombone. priznanice. odštetiti. dobra. bombiks (grč. bonaca (ital. bombardje (fr.. bombardare) voj. bombona (fr. aromatiziranog i oboje-nog šećera. bonbon) šećerlema. bonette) voj. popravka. bonom (fr. bonton (fr. izvrsnost (u smislu izrade). preterano kitnjast. politika koja ima za cilj da dovede porodicu Bonaparta na presto u Francuskoj. veritet). delovi imanja koji nisu ostali od oca. bonum dobro. gañati (ili: obasipati) nekoga (cvećem. bon) trg. ukusno nameštena soba. bombazen (fr. nlat. metateza od Riegelwand) kućni zid izgrañen od direka i greda izmeñu kojih je stavljen ćerpič (nepečena cigla). pamuk. bonaparte™ pl. bombe (eng. bujica reči. bonifikacija (nlat. bombyx svilena buba. bcmbyx) 1. bonificirati (lat. vrsta ženske kape. vata za ispunjavanje haljina i sl. bonbona v. bonitas) dobrota.). bona dobra) 1. grč. u dobroj nameri (učiniti. naivčina. sigurnost nekog potraživanja (supr. koja unakarañuje jezik i stil svojom preteranošću i neumešnošću. dobra (ili: imanje) maloletnika. tući (ili: gañati) iz topova neprijateljske položaje ili utvrñenja. bonvivant) veseli brat. fig. brašna. potvrda prijema. pristalice dinastije Bonaparta u Francuskoj. bono modo) dobrim načinom. imanje. veseljak. naknadno pridošle dobra. nadmen. ispupčenost velikih staklenih površina na specijal-nim prozorima pojedinih zgrada. bon-sans (fr. dobrodušnost. naduven (način pisanja. bona fide) dobronamernost. bombyx. bombast) lit. priznanice. podskakivati (na konju). propinjati se. naivnost. svojim pesmama i sl. bonhommie) prostosrdačnost. svilena buba. bon pur (fr. bombyx pamuk. osoliti koga. bon (fr. 2. visoko-paran. obaveza. bonitet (lat. bondruk (nem. bombikometar (grč. zemljišni nasip na grudobranu za zaštitu oruña ili strelaca od bočne vatre i rikošeta. bonz a vi (fr. bonsek.

vrsta sure vunene tkanine koja se izrañuje u Egiptu. borer (nem. zeleno. postaviti granične belege. sudnica. bord (nem. preimućstvo. sreća. borusofobija (nlat. šare. fig. bostan (tur. laña. voska. kost. umeriti želje. Bohrer) burgija. boreas (grč. boston (eng. nemetalno čvrsto telo. bordaža (fr.) pl. gipsa. bordo-vino (fr. bornirati (fr. bordel (fr. severni vetar. opšivanje. mama) preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko. materijal za oblaganje lañe. botano. savetovanja. borner) ograničiti. u slikarstvu: prema-zati platno osnovnom bojom. opus rusticum). porubiti. bordeggiare) jedriti protiv vetra tamo-amo. 2. botanikos travni. bording (dan. Borte) v. kor. botaničar (grč. up. borati (nlat. Bord. me- nica. ispupčen vajarski rad izliven od gipsa. pri čemu su sastavci (fugne) jako ispupčeni a površina grubo otesana (lat. borgis (nem. borealan (grč. bosseler) ulubiti. bosirati (lat. bor (nlat. bordižati (ital. sred. Bohrmaschine) naprava za bušenje. neiskusne. borniran (fr. krstariti. bostan) lubenice i dinje. tamnocrvene. skučen. boreas. bordura (fr. bora (ital. talasaste figure. ograničen. bora) žestok i hladan severni vetar na Jadranskom moru. opšivati. bordat. širit. kamene meña-še. igra karata slična vistu. pervaženje. borna kiselina jedinjenje bora sa kiseonikom (upotrebljava se kod očnih bolesti za obloge). burdelj. oivičiti. ivica lañe. bosa (fr. bor-mašina (nem. redni broj 5. hrana. onaj koji se bavi proučavanjem bilja i rastinja. obalska laña koja prima deo tereta sa velikih brodova i time ih olakšava kako bi mogli da preplave gošća mesta. borax) hen. nešto sitno. javna kuhinja. ili sa manjim brojem karata i tri igrača (tri boston). ital. oblo-žiti lañu daskama. gostionica. državna korist. bordage) oblaganje lañe daskama. boselirati (fr. border) ogoliti. ograničiti se. fig. nalazi se rastvoren u vodi nekih planinskih jezera u Tibetu. burani) zelen mlad pasulj. bašta. bonum publikum (lat. pl. bossare) praviti plastične predmete od ilovače. Americi. okrugle vajarske figure koje stoje same (za razliku od onih koje stoje na reljefu. bordro (fr. jedna vrsta plesa. boraks (nlat. novčanik vrednosti. bordo-boja (fr. natrijuma i kiseonika (Na2B4O7). brežuljkastim. u grupi). grč. čvrga. pervaz. bord ov tred (eng. borani. bortna (nem. bu ši lica. nerazumljivo. botanizirati (grč.811. borš) omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni. spisak računa. bosselage) rad na ispupčenim. bord (eng. knjiga u kojoj su računi. vrt.) 2. ital. bordel. trava. buraq) hen. sto za kojim se drže sednice.) v. bordeaux) boja crnog vina. porubljivati. moru. Borussia Prusija. ograni-čavati. borne) ograničen. boršč (rus. porub.(grč. soli borne kiseline. boranija (arap. bosokteriti (od nem. sa četiri igrača. daska. botane trava) skupljati biljke. buraniyya. bona. bortna. borealis) severni. znak V. bozza) grba. glup. botanike) nauka o biljnom svetu. baviti se biljkama. jedinjenje bora. nevažno. izvod. rub. igre (američka. hen. opšte dobro. bonum) dobro. boreiaios. up. bordirati (fr. bording-haus (eng. bordereau) trg. borde) l. Muhamedov ogrtač. bosse. dar. element atomske mase 10. phobos strah) strah od Prusa. okrajak. venac. porubljivanje. bord) 2. gajtan za opšivanje. tur. ivica. board) l. javna radnja. novac za hranu. okvir. kozmetiku i medicinu. borda (arap. was sagt er) podrugljivo: govoriti nemački. board of trade) trgovačke komora. sever.bonum 124 botano- bonum (lat. raditi ispupčene. botane krmna trava) predmetak u složenicama sa značenjem: biljka. Borussia. . biljni) poznavalac bilja i rastinja. a manja od garmonda. tj. borax. bording) kor. mahune. tačka topljenja 2030°. botanika (grč. sto. up. dolazi od brda iz Hrvatske i duva naročito zimi. bore] v. boston) l. odbor. bordure) ivica. talasastim figurama. boselaža (fr. grundirati. mrke boje. fig. bosaža (fr. umeravati. borda (fr. borusomanija (nlat. bordat (arap. tj. ulublji-vati. bosko napasam. nadleštvo. kolegijum koji se skuplja oko jednog stola. grč. kvrga. mržnja na Pruse i sve što je prusko. važan za industriju. mali. fig. šarama. veća od pešta. borda 1. bonum publicum) dobro države. način otesavanja kamena. sprovodio pismo. Aziji i Kaliforniji. Bordeaux) opšti naziv za sva vina koja se šalju u trgovinu preko Bordoa. bordello) javna kuća. lista. vrlina. fr. lat. sud. omeñiti. boarding-house) pansion sa stanom i hranom. korist. Borgis) vrsta štamparskih slova. arap. bossage) arh. nazvan po gradu Bostonu u Sev. pervaz. boreas) severac. o biljkama i rastinju. manja laña u Ist. nešto uprošćenija vrsta valcera). borda 2.

živi u tankom crevu čoveka. kardfa srce) med. pregača. apotheca) dućančić. brabanta (fr. bravur-arija (fr. lat. logos) poznavalac i proučavalac bilja i rastinja. kelner. neustrašivost. naročito u HP veku. platno kojim muslimanke skrivaju lice. 3. bradys. pepsis kuvanje. čamaca i dr. . geol. bradilalija. tehnička veština i okretnost izvoñenje naročito u muzici. bošča (pere. botrys) grozdast. hrabrost. botane. bradys. tro-vanje pokvarenom hranom. onaj koji voli da se bavi botanikom. botane. botriitičan (grč. tako je! bravo (ital. botane. širokočlana trakulja. botanomantija (grč. bohfalik) svadbeni dar mladin (obično košulja. botane. bradys. biljožder. marama. u obliku grozda. botellarius) šef kuhinje. bradisurija (grč. rñava. botane. manteia) gatanje (ili: proricanje) sudbine iz biljaka. bradys. teško slušanje. odlično! bravo (ital. bottega. aria) »uz. balota. geol. botarga (nm. bragerdizam (eng. bragozzo) pop. varenje) med. boš (fr. tur. botriotičan.. govorim) med. bradipepsija (grč. usklik u znak odobravanja. botulus kobasica) ned. valjan i vredan čovek. bottarga) jelo slično kavijaru. od usoljene ikre morskog lipena. botriiti (grč. a ostali igrači trude se da svoje kugle bace što bliže onoj crvenoj. mučki ubica (onaj koji je majstor u svom zanatu i siguran u svoj udarac). čuveni zbog svojih pljačkaških izgrede po Francuskoj. boche) v. phagos) zool. boča (ital. junak. hvalisavost. roba za odbaci-vanje. bili u engleskoj ili francuskoj službi. botane. bragr) pesnička umetnost. čarape) uvijen u bošču. bravura (fr. braggard) razmetljivost. botelar (nlat. phemi kažem. brabancons) pl. -ites) pl. botel (od nem. bavella. botanofag (grč. pri mucanju). vrsta duvana. vinara. 4. sjajno. nem. lithos kamen) pl. botriotičan v. u južnoj Evropi i na Levantu. lalia govor) med. sporo izlaženje semena (pri spolnom snošaju). botega (ital. lak ribarski brod sa dva jarbola. bohca) l. botroilit (grč. bofl (ital. 2—8 m dugačka i sa 3—4 hiljade članaka. bradilalija (grč. ital. teško.-tur. botanika. boščaluk (pere. botanografija (grč. bothrion jamica. ital. botanolog (grč. bravo) l. up. up. muzički komad (za sviranje ili pevanje) sa naročito velikim tehničkim teškoćama. botanofil (grč. bradilogija. graphfa) opisivanje bilja i rastinja. valjano. bočne) ime kojim Francuzi podrugljivo i prezrivo nazivaju Nemce. bradys spor. nešto izrañene ili izvedeno sa velikom veštinom i stručnošću. ital. botella. okamenotine grozdasta oblika. botane. boccia) italijanska i naših primoraca igra u kojoj učestvuju dve partije sa raznobojnim drvenim kuglama: jedna crvena kugla izbaci se i služi kao cilj. bocherie) Nemci. furda. mala trgovina. junaštvo. botulizam (lat. bragoc (ital. bradifazija (grč. težak. uron mokraća) med. botriitičan. 2. četvorouglasto platno za uvijanje ili pokrivanje nečega. teško žvakanje. sluga. nauka o biljkama. gaće. teško. bota larga. najmljeni ubica. botrys grozd. Brabansona (fr. bolesna usporena delatnost srca. vrsta holandskog platna. bravisimo (ital. fr.botanograf 125 bradifazija botanograf (grč. philos) ljubitelj bilja. bradilogija med. bravura) valjanost. sperma seme) med. usporen govor usled nepotpunog savlañivanje izvesnih smetnji (npr. bradispermatizam (grč. v. bogće. grapho) opisivač bilja i rastinja. naročito pokvarenim mesom (u kobasicama) i ribom. psa i dr. brabante) trg. bradimaseza (grč. bošonerija (fr. akuein slušati) med. bragura (stnord. pokvarena roba. Brabanconne) belgijska nacionalna pesma. spor i težak govor usled mane u govornom organu. velik kao zrno graška do sitnijeg lešnika. botriokefalus (grč. „Marseljeza" belgijske revolucije. pričvršćen na kožu jednom pe-teljkom. hvastanje. botarga. povezača. brabansoni (fr. botrys grozd. bradiekoja (grč. botanologija (grč. up. bradys spor. bradys. bošerija (fr. kepha-1e glava) zool. masaomai žvakati) med.). 5. biljojeda životinja. nemačke nevaljalstvo (francuski izraz). boutique. otpaci. tunjevine i dr. pesništvo. gluvoća. Mthos kamen) min. okamenjene biljke. mykes gljiva) med.) 2. kamen grozdasta oblika. bradikardija (grč. botane. šamija. Boot čamac i (ho)tel) ustanova za snabdevanje i opravku različitih plovila (jedrilica. pr. logia) poznavanje i proučavanje biljaka. bravissimo) usklik u znak odobravanja: vrlo dobro. botrys grozd. stranturija. odlično. botriomikoza (grč. čuvar životnih namirnice na brodovima. sporo prokuvavanje hrane. rñava probava. bravour. bravoure. v. crven izraštaj na ruci ili nozi. junačko delo. botanološki. Bafel) trg. krčma. botanoliti (grč. brabantski vojnici koji su. vrlo lepo. bradys. delija. bošerija.

bramaizam (sskr. nejednake veličine. list u čijem se pazuhu nalazi cvat. brachys. brachy-logia) veština kratkog izražavanja u govoru i pisanju. akutno i hornično zapaljenje bubrega sa izlučivanjem belančevine u mokraći (nefritis). branchion) pl. grapho pišem) onaj koji ume brzo da piše služeći se skraćenicama. brendi. težak govor usled nekog duševnog nedostatka. broad-side) kor. brahmanizam. naročita. fig. nekroza. Brand) med. brahimetropija (grč. branche) nosila. poziv. mali. Brajov sistem meñunarodna azbuka za slepe. rukunice (na kolima). npr. bracelet. Bramahova brava brava sigurnosti kod koje ima više šipova. Bramahova brava. brachys. ogranak (jedne nauke. nazvano po engleskom lekaru Ričardu Brajtu (Bright. odus. brachlon mišica. grč. nekog posla). kephale glava) ampon. branche) v. koji moraju biti jednako daleko pomereni da bi se brava mogla otvoriti (nazvana po svom pronalazaču. smeñ. tj. odćntos zub) zool. bractea list) bog. šalitra i sl. deo. brachiale) narukvica. Brand požar) brod na jedra. brankar-kola teretna kola bez lotri. brašna. nizak. v. nasilan. bramanizam (sskr. lokalne izumiranje jednog dela tela. škrge. poreklo bolesti je. brachys. Brahma) v. promuklost. nepotpun. grivna. brahi. branhije (grč. brahilogija (grč. engleskom mehaničaru Bramah-y. koji je kratke staze. ručni) mišićni. brahidaktilija (grč. brahigrafija (grč. Brauningu). brachialis mišični. junak na jeziku. nasilnički. brakadabra fbracadabra) v. braunijanci pl. branhus (grč. odsek. phrasis govorenje) med. smešan razmetljivac (po imenu glavnog junaka nekih komedija). ruka. up. daktylos prst) ampon. Brama (sskr. morbus Brightii) med. struka. brandy) v.) hvalisati se. ručni. brazilejin v. brander (nem. brahikefal (grč. zool. Bramarbas (šp.) koji se palio neposredno pred sudarom sa neprijateljskim brodom da bi se na njega preneo požar. pristalice učenja Džona Brauna. Brahma) v. koji ju je prvi objavio. v. paljba iz topova sa jedne strane broda. branche. Brahma. kod koje je najveći poprečan presek gotovo jednak uzdužnom preseku. brachys. biti junak na jeziku. branca) grana. brachium. brahmana) pl. brauning (eng. bradifrazija (grč. gangrena. sitan. brachys. lat. brahmanizam. logos) koji ume biti kratak u govoru i pisanju. koji živi malo vremena. bramarbasirati (šp. branchos) med. brachys. brahiodonti (grč. moć. brachys. abrakadabra. strana broda. brachys) predmetak u složeni-cama sa značenjem: kratak. bramar) hvalisavac. u užem smislu isto što i stenogra-fija i tahigrafija. Amerikancu Dž. brazilin crvena boja koja se pravi od brazilskog drveta. naročito donji deo ruke.bradifrazija 126 brahiodonti braun (nem. ruka. po kojem se živa bića od neživih stvari razlikuju po tome što imaju sposobnost nadraživanja. figura pri kojoj je prividno i formalno izostavljen kakav za izlaganje misli važan element. braun. brahibiotičan (grč. . up. graphfa pisanje) vepggina pisanja pomoću skraćivanja uopšte. uroñena kratkoća prstiju. stenograf. med. brahilog (grč. bfos život) težnja ili veština skraćivanja života. u sisara.) kratkovek. zapaljenje krajnika. brahibiotika (grč. bramani (sskr. od prstiju do lakta. ali se krije u samom smislu rečenice. brad-sajd (eng. Brajtova bolest (nlat. branža. M. v. lat. sposobnost da spoljnim uticajima „nadražajima" bivaju pokretana na delatnost. brand (nem. brahijalan (grč.(grč. brahikatalektičan (grč. obično 6 do 7. brankar (fr. kestenjast. čovek koji ima kratku lubanju. brachy-katalekti-kćs) četr. brahigraf (grč. suprotno: makrobiotika. orao vidim) med. brašna (fr. me tron. dromikćs sposoban za trčanje) koji kratko trči. brachfon) mišica. branža (fr. braon v. brancard. koji je smešten u kundaku. browning) automatski revolver belgijskog sistema sa 7 i više metaka u šaržeru. brahmanac. brachys. nemanje ili postojanje suvišne velike nadražljivosti organizma. uža oblast zanimanja. brazilejin. barut. 1789—1858). sila. brahijum (lat. brandi (eng. učenje engleskog lekara Džona Brauna (John Brown. koja se sastoji od svega šest jagodicama prstiju opipljivih tačaka (pronalazač slepi francuski učitelj slepih Louis Braille). prema tome. braunijanizam. svi topovi na jednoj strani ratnog broda. priperak. stih koji na kraju nema jedne stope ili dveju stopa. napunjen lako upaljivim materijalom (smola. brachys. tj. braunijanizam med. kalibra različitog (nazvan po pronalazaču. brazilin. ital. brakteja (lat. brazletna (fr. 1749—1814). zubi sa niskom krunom i dobro razvijenim korenom. ret. 1735—1788). Bramehova presa fiz hidraulična presa koja radi pod pritiskom vode. braun) otvoreno mrk. brahidromičan (grč. brahma) v. kratkovidnost. bradys.

cikloida. nota koja vredi za dva cela takta. brahmani (sskr. neku vrstu komentara Vedama. na razdaljini. brahikefal. brev(e)te (fr. sp. brachys. grč. brevet d'invention) pronalazačka povelja. brekfest (eng. brahiopode (grč. brachys. pesnike. patent. nazvan po engleskom lekaru Džemsu Bredu (James Brai-de. kratak izveštaj. patent. osnovana. točkanica.brahiometar 127 brendi brahiometar (grč. brevijarij(um) (lat. brendi (eng. brevijarij. povlastica. skraćen naziv za brahiteleskop. brač (ital. up. dekret. sprava za merenje mišice. brahiscijan (grč. brevet) diploma. breviotipija (lat. brahiotomija (grč. kočnica. brachy-pneuma) med. srednji deo lubanje. a'. astma. brahma) indijska religija. brahmana) članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji. breakfast) doručak. četr. viola di braccio) muz. Brahman) ind. sa patentom. ali tačnije ju je zvati neobrah-manizami hinduizam. onako kako je izloženo u Upanišadama (za razliku od učenja izloženog u Vedanti). teme. brahipodav (grč. veoma rasprostranjene morske životinje. brahiptera (grč. sa dve klupe nameštene po dužini ili popreko i sa visokim bokom. uzetost grudi. brahipneja (grč. brachys. g. pods. brandi. loqui govoriti) kratak. Brahma) u indijskoj filozofiji Beda ovako se zove vrhovno indijsko božanstvo. brahmani-zmom se i danas naziva religija koja vlada u Indiji. pus. podos noga) zool. sa poveljom. breviarium) v. izdati dekret. skopeo gledam) opt. brachys. bremza™ (nem. brachys. bremzovati (nem. i po tome liče na školske. pteron krilo) pl. brachys. bredizam med. vrsta kratkih dogleda sa ogledalima koji se odliku-ju svojom praktičnošću. brahisilabus (grč. ali se po sklopu tela od njih znatno razlikuju. breviatura) v. bremzati. povelju. štimuju u s. bremza (nem. break) otvorena kola na 4 točka. bremsen) v. koji ima kratke metričke stope. muz. odmah. bregma (grč. brevijacija. brandy) rakija prepečenica. brahipneuma (grč. viola. kratkih krila. kratkih latica. up. dajući oduvek sveštenike. tj. brachys. breviatio) skraćivanje. brachistos najkraći. breviarium) kratak pregled. brevis kratak) muz. vazda zauzimali naji-staknutije položaje i uživali velik re-ligiozni ugled. koji su. ruke. bez uvijanja. breve) svaki zvanični pismeni akt. patentiran. brahit opt. bregma) anat. koji ga je prvi otkrio i ukazao na vezu izmeñu hipnoze i sugestije. nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju. otprilike osam vekova pre naše ere. Brahmana (sskr. brevijar. odsecanje ruke. podos noga) kratkonog. ukočiti. tele daleko. pes noga) kratkonog. imaju dva kapka. syllabe slog) metrička stopa koja se sastoji samo od kratkih slogova. brev(e)tirati (fr. kratkovremen. patent. brahipteran (grč. breda vrsta mašinske puške. skia senka) geogr. kraća improvizirana fraza u džezu. petalon list) bog. brevijatura (nlat. Brahma (sskr. brahipetalan (grč. pismo. brevijar (lat. up. vrsta tambure za pratnju. kratkim putem. insekti koji imaju kratka krila. brahicefal antrop. v. brevijacija (nlat. . kratak izvod. bremsen) teh. vladaocima i dr. koji ima kratku senku (kaže se za stanovnike najtoplijih delova sveta — brahis-cii. trebnik katoličkih sveštenika za dnevna bogosluženja. kratkih nogu. diplomu. sažet i jezgrovit govor. koje nema strogo for-malni oblik (za razliku od bule). brevis. tesnoća grudi i sporo disanje kao posledica toga. brevis. brahistohrona (grč. brevis (lat. životinje kratkih krila. brevijatura. Brahman (sskr. 1795—1860). a izvode je obično trubači i saksofonisti. brevi manu) otvoreno. brachfon. skraćenje. brek (eng. rpeb dišem) med. chronikos vremenski) kratkotrajan. linija pada za najkraće vreme. chronos vreme) kat. mitraljez (po italijanskoj fabrici oružja Bredda). štampanje nota. brevipedan (lat. breve d'envansjon (fr. brahmanizam (sskr. nauč-nike i političare. (fr. temno sečem) hir. metron) med. brevis kratak. kratkokrilan. brevete) pr. brevilokvij(um) (lat. kočiti. typos otisak) ouz. breve (ital. sipnja. kratak spisak. breveter) dati. komanda za prekid borbe u boksu. brahihroničan (grč. brahmaizam (sskr. Brahma) zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indijske književnosti. brachys. brachfon ruka. uspravno). za ljude koji bacaju kratku senku zbog toga što im sunčani zraci padaju na teme gotovo vertikalno. koja je tražila od svojih pristalica visoko moralan život. lovačka kola sa 3-6 sedišta. zakočiti. kratke latice. Brahma) starije učenje o Brahmi. sa diplomom. kratak dah. brachfon. d'. naročito papino pismo državama. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme. kratkih nogu. brsvi manu (lat. brachys. molitvenik. Bremse) teh. povelja. brahiteleskop (grč. = hipnotizam. koji ima kratke cvetne listiće. zool.

presovati u obliku opeke. sabijen u obliku opeke. briketaža (fr. prekoramnik. a sa strane podeljene u mnogobrojne trougle i četvorougle (facete). blistavost. bricole) srednjovekovna ratna sprava za bacanje kamenja. prolom. brimade) kod francuskih studenata: teranje šege sa novajlijama. voj komandant brigade. stena sastavljena od slepljenih uglastih komada. briljant v. brilijant. breča (ital. briljantina (fr. bretelle) uprta. brikolirati (fr. brigantine. razne umetničke stvarčice. raditi zaobilazno. — št. pljačkaš. telalnica. rasprsan. blistati) sjajan. laka jedrilica sa dve katarke ili sa veslima. brilaite (ital. vrsta mirišljave masti za kosu. bretagne) stari francuski ples udvoje. kosi položaj koji vezuje dva uzastopna položaja. brizo. briquetage) bojenje zida tako da izgleda kao zid od cigle. prodor (u zidu. brizantnost (fr. obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala. ne raditi časno. brisant) koji lomi. učiniti da se nešto odbije. u prah pretvoren materijal. konjički podoficir u francuskoj vojsci. brillant) sjaj. tropheus) v. upravnik bre-fotrofeuma. briše. blistati. povetarac. naročito brilij aktima. cigle. brygmos škrgut) med škrgutanje zubima. brillantine) gusto tkana pamučna materija u mustrama. prelivati se u svetlosti. breskva (pere. bricoler) odbiti. brillant) dijamant uglačan dijamantskim prahom tako da ima oblik dvostruko (osnovama spojene) kupe. brigada (fr. brillanter) od dijamanata glačanjem praviti brilijante. 3. brygmos) med. lukavo. breccia) kol. fig. vidno se isticati. brilijant (fr. fig. odboj lopte od ograde. velelepnost. voj. briser. bradu i brkove. briljantirati (fr. rasprska-van. nazvanog po francuskoj pokrajini Bretanji. razbijač. jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske. prednji valjak na spravi za predanje. bretele naramnice. v. brigade. brillante) iuz. svetao. raskoš. brephos novoroñenče. briller sjati. koji razmrskana. brefotrofij. briseur) lomilac. manteia prorica-nje) veština tumačenja snova.brener 128 brimada brener (nem. brizomantija (grč. odska-kati od ostalih. jajeta i sl. brigante) drumski razbojnik. brillare) sjati. . brezza) blag morski vetar. mantis prorok) veštak u tumačenju snova. fr. nem. brik (eng. pomoću odbi j anja pogoditi sa strane. lopte ili jajeta. zavod za ishranu i podizanje dece. ital. brigadier) l. hozntregeri. rasprskava. ukrasiti (ili: optočiti) dragim kamenjem. fig. breche. cigle sitan. briljantan (fr. breccia) voj. veličanstven. ital. fig. brig. briljantin (fr. 2. ranije vrsta ratnih brodova sa 10-20 topova. vetrić. brigg) mor. Brenner) deo karbidske lampe koji daje plamen. brigadist. brigant (ital. briza (fr. brigmos. fr. v. brizomant (grč. brig. briljirati (fr. brycho škrgućem. ital. naročito starinske. krasan. up. odskočiti. naročito sitan ugalj veoma upotrebljiv kao gorivo. briser) rasprsnost. brefotrof (grč. brefotrofeum. divota. hajduk. 2. uštrb. blistav. brigantina (eng. briquette) nešto u obliku cigle. sa strane. otuda fig.. mala jedrilica sa dve katarke. oramenice za držanje čakšira. brig (eng. brigata) l. starež. vo. grupa radnika koji rade na izvršenju nekog zadatka. brillantine) kozi. buntovnik. brikola (nlat. briketirati (fr. fig. odskoči. brizo spavam. brigadist (fr. brigade) član radne brigade. divan. bretanja (fr. bric-a-brac) starudija. brenovati (nem. brizer (fr. odličan. pokrajini u severnoj Francuskoj). brig) mor. veoma vatreno. brigma. breša (fr. bretona (fr.) bog. poznato drvo i voćka iz familije ružičastih biljaka (prunus persica). up. bretela (fr. šteta. fugovanje. izrada lica grañevine (fasade) tako da se vide cigle. bricola. zarezivati nekoga. kovrdžati kosu vrućim gvožñem. briket (fr. 2. razornost. lopte. brigadir (fr. par bricole) posredno. veličan-stvenost. rukovodilac radne brigade. živahno. voditi računa o nekome. briljantnost (fr. brikabrak (fr. ital. brillant. kod bilijara: odskok. briqueter) popločati ciglama. brigma (grč. tropheus) zavod za nahočad. odozgo jače odozdo slabije zatupljene. sposobnost rasprskavanja. brefotrofij(um) (grč. brigg. par brikol (fr. bedemu. odličnost. brennen) l. up. svetleti se. brephos. razara. obzirati se na nekoga. utvrñenju). remen. vrsta odličnog francuskog platna (naziv po Bretanji. zaobilazno. brefotrofeum (grč. kaiš za nošenje tereta. bretonne) vrsta ženskog ogrtača za kišu. brizantan (fr. vrdati. starinarnica. brigmos (grč. plahovito. briller. razorna snaga. tropheus hranilac) nastojnik. brimada (fr. udariti par brikol udariti loptu sa strane od ograde odbijenom loptom. za sto naoružanih ljudi. Brigantine) tor. sijati. „krštenje" brucoša na taj način pggo ih stariji drugovi zgrabe za noge i ruke i bacaju uvis. brephos.

upotrebljava se kao sredstvo protiv velikog (magarećeg) kašlja. mesto srebra. brunir) metalne predmete mrko uglačati. fini liskun u prašku i bojadisan (obe vrste ovog praška upotrebljavaju se za bronzane boje). broker) trgovački posrednik. briozo (ital.909 redni broj 35. bromizam (grč. pre n. reñe slatkovodne. brokanter (fr. bojiti (ili obojiti) mrko. trovanje bromom. garavko. kon brio. telalin. fig. šumno. nauka o mahovina ma. makler. broccoli) vrsta karfiola sa mesnatim i sočnim cvetovima i stablji-kama. jako nadražajnog mirisa. bromov preparat. fig. jedna od najzanimljivijih igara sa veoma mnogo kombinacija.) poznat po upotrebi bronze kao osnovnog materijala za izradu oruña i oružja. plameno. broiler) vrsta pileta za pečenje. bridge) igra karata. vezivo. broajon (fr. broker) trg. bryon mahovina. ulepšavanje. up. oseći se na nekoga. briozoe (grč. brodet (ital. broder) vesti. bromos) fark. bronzana bolest med. brusquer) brecati se. vladu u svoje ruke). figurama i sl. teška. bromatologija (grč. crvenkastomrka teška tečnost. nlat. up. nauka o sredstvima za ishranu. životinje iz porodice „pamekušaca". brodirati (fr. upotrebl>ava se. bromid (grč. brokatel (ital. kulturno središte. bele. naročito slikama. britanija-metal u Britaniji (Engleskoj) pronañena legura od cinka. bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mesec u godini. senzarija. broma jelo. bronze. bromatografija (grč. antimona i nešto bakra ponekad i nikla i bizmuta. svilom. brojler (eng. element. brion) vrsta dobrog francuskog vina. brokeraža (eng. broma jelo) nauka o spravljanju jela po naučnim i ekonomskim načelima. glavna saobraćajne i trgovačka ulica Njujorka. slična vistu. brinete (fr. od svile i pamuka. vezenje. trljanje boja. bromos) ned. tečnost veoma slična hloroformu. brokat (ital. osnovan 1753. šib žuta cveta od čije se like izrañuju grube tkanine za omotače i prekrivače. brodsrija (fr. krasiti. Brodway) „široka ulica". brunet) crncurast. Britiš mjuzeum (eng. seizal. ital. brokantirati (fr. Brodvej (eng. oktobra do 24. poslednje u 20 knjiga zaključeno 1935. makleraža. razdoblje koje karakteriše nastavak prvih država i . legura (slitina) bakra. velikom nem. za izradu stonog pribora. broderie) vez. novembra 1799 — uzeo je Bonaparta kao prvi konzul. usjajiti i na taj ih način sačuvati od rñanja. brinet (fr. morske. broccato) zlatotkanica. nagrada koju trgovački posrednik dobiva za posredovanje. god. bronzium) tuč. grub metalni prašak od legure bakra i cinka. brodetto) vrsta ribl>eg papri-kaša. bromos smrad. osnovanom 1805. prebiti preko kolena. logia) nauka o jelima. sa veoma bogatim naučnim i umetničkim zbirkama. utisnutim u zlatu i srebru. brimera UŠ god. pocrniti. British Museum) veliki narodni muzej u Londonu. Brokhaus (nem. prenagliti čime. e. žive u kolonijama i mahovinasto su razgranate. nazvan po izdavaču. brokule (ital. tela-liti. zlatnim i srebrnim kopcima protkana svilena tkanina. briskirati (fr. briologija (grč. brinirati (fr. tuberkulozno oboljenje nadbubrežnih žlezda praćeno velikom malokrvnošću i mrkom bojom kože. sličan mahovini. obrec-nuti se. ku9 Leksikon povati i preprodavati stare stvari. nlat. bromural (grč. nemetal atomske mase 79. sa utkanim krupnim cvetovima. cinka i gvožña. mahovinast. broma jelo. brnistra (ital. bromos smrad) hem. brocanteur) trgovac starim umetničkim predmetima. so bromovodonične kiseline. bromatometar (grč. up. bryon.. lat. starinar. brioidan (grč. izdavačkom preduzeću u Lajpcigu. kićenje. eidos oblik) bog. crnka. od 23. bryon. brion (fr. srebrom. ili samo od pamuka. novembra. hteti nešto brzo sprovesti. broyon) tučak za mrvljenje. izvesti zlatom. broccatello) brokatu slična polusvilena tkanina. ulep-šavati izmišljenim dodacima. broker (eng. bronza (fr. srebrnaste boje. brumaire. bridž (eng. bromium) xex. crnomanjast muškarac.brimer 129 bronzano doba brimer (fr. bromatika (grč. god. brokatna hartija hartija u boji sa mustrama. — 9. znak Vg. graphein opisivati) opisivanje jela i sredstava za ishranu. magleni mesec (18. naročito slikama. Brockhaus) veliki nemački konverzacioni leksikon sa mnogo izdanja. bronzano doba rani istorijski period (3500-1000. crvenkastog ili ljubičastog italijanskog mermera. bučno. bronzo. bromoform (nlat. metron) sprava za odmeravanje količine dnevne hrane. srebrotkanica. brocanter) trgovati umetničkim stvarima. brioso) muz. obično industrijske proizvodnje. živahno. logia nauka) bog. ginestra) bog. trgovina vezivom. brom (grč. zoon životinja) zool. brunette) garavuša. poznati lek za živce. vrsta žutog. bromoformium) farm. broma jelo.

posutost dušnika. plesso udarim) med. brujar. bronze. bronhomikoza (grč. Brust-halter) prslučić ženski za pridržavanje grudi. džinovska nosorozima slična vrsta sisara iz srednjeg tercijara Severne Amerike. bronholitija (grč. brćnchos. brutificere) napraviti nekoga stokom. zverski (ili: grubo) postupati s nekim. brujon (fr. guša. protkati. bronhorea (grč. koji se tiče dušnika ili dušnica. potpuno zanemari™. stenos tesan) sužavanje (ili sunsenost) dušnica. up. grč u dušnicama. obojiti modrikastim prelivima na vatri. hernija. mrkom. grub. operativne otvaranje dušnica. knjižica o aktuelnim dnevnim pitanjima. brutificirati (nlat. temno sečem) med. bronhoskopija (grč. divljaštvo. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-vana. brćnchos) alat. brumalan (lat. klinasto pismo i dr. bronhije (grč. učiniti da podivlja. phobeo plašim se) strah od grmljavine i nepogode. brćnchos. broche) zapinjača.). brochure) v. bronhus (grč. luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina (obično na grudima ili pod vratom). brcnchia) med. bronce (ital. brćnchos. brunirati (nem. koje postaju račvanjem dušnika od trećeg leñnog pršljena. grkljan. slika ili kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi. brocher) prošiti. bronchos. bronzirati (fr. brontotherium) kol. bronhopneumovija (grč. tako da tkivo truli i raspada se. brustbild (nem. fig. brontologija (grč. divljački. crnom. nameštaju) mrku boju. rheo tečem) med. bronte. povezati knjigu u mek povez. krvarenje dušnica. bronhijalni katar. dušnik. bronhijalni (grč. brouillard) v. bakarnom bojom (drvo. brošura (fr. bron- hotom instrument za veštačko otvaranje dušnica. neotesan. anat. logi'a) nauka o grmljavini. brćnchos. briinieren) davati nečemu (metalu. knjiga dnevnog troška. bronhitis (grč. polomim) med. bronchos dušnik. životinjsko ponašanje prema kome. bronzer) obojiti bronzanom. bista. preterano lučenje sluzi kod hroničnog zapaljenja dušnica. bronchos. bronhije. bronhoblenorea (grč. fr. brutalis. bronteum (grč. ogromni kičmenjak. brontoterij(um) (nlat. meko povezana knjižica. trgovačke beleške. brošira (fr. . brontofobija (grč. brutaliser) zlostavljati. tj. dušnice. suprotno: nego. brćnchos. brošurist(a) (fr. bruderšaft (nem. up. brćnchos dušnik) dušnički. brochurier) pisac brošura. bronho. pregled dušnika ili dupšica pomoću naročitog ogledala. brum (eng. jako zaudara i dobiva prljavocrvenu ili zelenocrnu boju. na brzu ruku i privremeno.(grč. bronchos) predmetak u složenicama sa značenjem: dušnik. uraditi nešto na brzu ruku. grubijanski. skopeo gledam) med. bronte grmljavina. prvi sastav. Bruderschaft) bratstvo. stvaranje kamena u dušnicama. gips. srebrom. bronc. brougham) zatvorena laka kočija sa dva sedišta i jednim konjem. brust-halter (nem. drvetu. npr. bronchos. surov. blenna. bronhotomija (grč. bronchos. bronhoragija (grč. Brand) med. životinjska požuda. nacrt. zverski. dnevnik pazara. brutalnost v. brujar (fr. poživotinjiti. cedefastog sjaja. zapaljenje dušnica izazvane raznim gljivicama. skotski. brumalis) zimski. protkivati tkaninu (zlatom. kožu i dr. brutoprihod celokupan prihod. zapaljenje bronhija koje prelazi na plućno tkivo i izaziva zapaljenje pluća. bronhijalni katar = bronhitis. brouillon) koncept. bronchos. Brust-bild) poprsje. o nepogodama uopšte. brutalitet. bronhofonija (grč. tuberkuloze pluća. brutalizirati (fr. brutalan (nlat. osuroviti. Bruch lomljenje) med. magnezijumov hidroksid (Mg(OH2). bronchos. brujon. bruh (nem. brutalitas) surovost. rheo tečem) med. spasmćs grč) med. mine-ral. regnymi skrham. nazvana po imenu čuvenog engleskog državnika Bru-ma (1778—1868). zapaljenje bronhija. broširati (fr. pneuma dah) med. bronzo) v. bez odbitka troškova. bronhoskop (grč. mykes gljiva) med. prošiva-ti (knjigu). štraca u koju se unose. bratimstvo. piskutavost glasa (kod promuklosti). v. bronhostenoza (grč. kele posutost) med. brusit (po prezimenu Brus Bruce) min. uzetost (ili: paraliza) dušnica. bront (nem. grubost. brćnchos. brochure) sveska.bronzirati 130 bruh upotreba pisma (hijeroglifi. bronte grmljava) sprava za izvoñenje veštačke grml>avine na pozornicama. brutto) trg. lithos kamen) med. brošura. gnojavo zapaljenje dušnica. bronhocela (grč. bruto (ital. brovtosaurus (nlat. izumiranje tkiva pod uticajem truležnih bakterija. dve cevi. brutalitet (nlat. brutal) živo-tinjski. leva i desna. dug preko 18 t. bronhospazmus (grč. sluz. skopeo gledam) med. svilom).). brćnchia) pl. brontosaurus) kol. broš (fr. brćnchos. iz perioda krede. aparat za pregled sluznice bronhija. phone glas) med. bronhoplegija (grč.

bujatrika (grč. bubon) pl. Br. topuz. posrednik pri klañenju. zverokradica u Sev. „sveti mudrac". profesio-nalni kladilac. Buddha) pl. v. bogurek) bubreg. običan način klañenja na konjskim trkama.) sušiti komade mesa na suncu ili nad vatrom. buksiren) mor. pustolov koji se u Zapadno] Indiji borio protiv Španaca (naziv potiče od francuske reči: boucan divlje govedo. boucanier) lovac na bivole. bukinist(a) (fr. bouquiniste) prodavac starih knjiga. bukolike) post. kao posledica jačanja srčane muskulature. bouiller) snabdeti robu carinskim žigom.bubonulus (grč. bujom. buvoličar (grč.. roñen oko polovine VI veka pre naše ere u staroj plemićkoj porodici. bujon (fr. bubonalgija (grč. bukinerija (fr. osloboditi se tih strasti znači osloboditi se patnje. pastirska pesma. onaj koji voli da rije po starim knjigama. bukanirati (ind. brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica (nazvan po engleskom putniku Vgise). bubon. budhizam. električna svećica. bukagi) pl. bubon preponske žlez-de. bus. bouille) carinski žig koji se udara na vunenu robu. žeñ za životom. bubreg (tur. iatrike lekarstvo) stočno lekarstvo. figura u vatrometu. put ka osloboñenju vodi ka nirvani. antikvar. za proširivanje suženih kanala naročito mokraćnih. bubon. bouquinerie) trgovina starim knjigama. zapaljenje limf-nih žlezda u preponama (obično u vezi sa mekim šankrom). bruceloze opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi. suis i Vg. i kao devete otelovljenje boga Viš-«U. bubonulus) med. bolest prepona. bubon. buzdovan (tur. kaučuka i sl. bouillon) kup. bujirati (fr. kephale glava. tj. buña. bukanje (fr. bouquet) lepo probrana i ureñena kita prirodnog ili veštačkog cveća. seoski. kele) med. antilopa. lista. nm. fig. kardia srce) med. Buddha) v. bukiner (fr. um. učenje Gautame Budhe (oko 557—447 pre naše ere). Buddha). bujrum (tur. bukolska cezura četr. miris od vina. buyurmak zapovedati. bukmeking (eng. Buddha) pl. buket (fr. gusar. u duhu ili u obliku pastirskog pesništva. buñ (tur. gume. glupak. bukolika (grč. Bukefal (grč. cvet. uvećanje. koja prouzrokuju bakte-rije: Brucella abortus Bang. pena na pivu. hipertrofija srca. osnivač po njemu prozvate religije (budhizma). . soba u kojoj dame primaju bliže poznanike. Bruchgold) izlomljeno. boudoir) mali elegantno namešten salon jedne dame za oblačenje i doterivanje (obično u blizini spavaće sobe). bukanir POJI. afrički jelen. bouquineur. zatim zadnjeg creva i jednjaka. bukolikos) poet. jer su se ti pustolovi hranili mesom divljih goveda). idila (naročito kod rimskog pesnika Vergila). buj (fr. Buddha) „probuñeni. book-maker) onaj koji na konjskim trkama prireñuje klañenja ili se sam kladi. bugia sveća) med. spisak. limfatični triper (kapavac). up. budala (tur. ind. biibalos) zool. bubonocela (grč. pastirske pevanje. pastirski. Budha. Budhizam (sskr. aden žlezda) med. budizam. religija koju je osnovao Budha. biige) plesan. bouille. Buda (sskr. pomoću čamca na vesla za koji je laña vezana konopcima. budizam (sskr. budisti (sskr. bouquin) ljubitelj i sakupljač starih knjiga. Americi. zapaljenje žlezda u preponama. budhisti. valjkasta šipka od voska. lečenje goveda. budala) ludak. pamučna tkanina za postavu. bougie. bub-njice. u Indiji poštovan kao bog. glupak. okovi na nogama zatvorenika. za razliku od totalizatora. kila. bus govedo. ital. govedo. volja za život). bužija (fr. narediti) izvolite. Život je patnja. bukasen (fr. čija se filozofija sadrži u dve tačke: patnja i spasenje. Budhizam. bubikopf (nem. stanju blaženog mira. pristalice religije i filozofije budhizma. bukardija (grč. antikvarnica. Buddha) v. tj. bubonadenitis (grč. Bubikopf) „dečačka glava" kratka ženska frizura kao u dečka. bez strasti i patnje. uspeo i harmoničan sastav boja na slici. morski razbojnik. neprerañeno zlato. . bugzirati (hol.bruhgold 131 bukolski bruhgold (nem. book-making) sastavljanje knjiga. bus. buljon. boucassin) vrsta krutog francuskog platna. zapovedajte! buk (eng. vrsta tkanine. bukmeker (eng. uzroci patnje su strasti (tj. ned. up. micine. bozdogan) vrsta starinskog oružja. nicine. „volovska glava") ime konja Aleksandra Velikog. bubalis (grč. bukolikos) poet. buboni (grč. book) knjiga. algos bol) med. Budha (sskr. prosutost prepona. nlat. budhisti (sskr. bukoliasmos) pastirska pesma. bukagije (tur. v. uobičajena cezura na kraju četvrte stope u heksa-metru grčkih bukoličara. književno delo. pisac pa-stirskih pesama. prosveće-ni". fiz. bukolski (grč. budoar (fr. bukoliazmos (grč. vući lañu pomoću parnog broda. melitensis.

talasanje. zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci. 2. jedna društvena igra na bilijaru ili igra kuglama. buckskin) „jelenska. Bundeswehr) oružane snage SR Nemačke. smotak. 2. kapetan. zvanična papina povelja ili raspis o važnim pitanjima snabdeven velikim crkvenim pečatom (za razliku od vreve. napomena ili kratka priča. bulbul) slavuj. Bundesver (nem. bul-finč (eng. krvava ili gnojna tečnost. glavica. njegovih karakternih osobina: preterane ukočenosti. plik.) pl. zbijeno) 1. bumerang (austral. pljačkaš. bulla. npr. zimski kaput postavljen krznom. mnoštvo (obično stoke). oličenje engleskog naroda kao celine. . buldog (eng. boling-grin. na krajevima pljosnata a u sredini kolenasto savijena. BulbulderSlavujev do. bukša novčana jedinica Jemena (bughas). bulbiferan (lat. buljuk-baša (tur. bull-finch) sp. izbacivanje mehu-rova. bulla) 2. neotesanost. tetka) 3. bullion) neprerañeno zlato ili srebro u šipkama. bulimija (grč. liga. bunda kaput) krzneni kaput. buljuk (tur. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci. bulist(a) (lat. bedem. bulbosus) lukovičast. kugla. Boule (1642—1732). velika. ukrasi. bukskin (eng. bulicija (lat. bulbus (lat. društvo. velika količina (nečega). vrsta džepnog revolvera sa 6 i više metaka. zavežljaj. tj. jagnjeća koža". Džon Bul. koja raña lukovičastim podzemnim stablom. naročito na dorskom frizu. boltikbasi) četovoña. bulbus oculi) anat. boulevard) šetalište. ned. ploviti ukoso (kad vetar duva sa strane). vreva. veliki engleski pas širokih grudi. bumaški (rus. foltamente gusto. woomera) bacaljka australijskih domorodaca za borbu i lov. bulla aurea) zakon koji je 1356. buke (eng. hartijice. kratke i duboko usečene njuške. krasti. bulla) 2. muslimanska žena. bik. bulinirati (fr. bulengrev (fr. pločama ili grudvama. luk. supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje. bujon. bul dog) 1. gusta trnovita živica kroz koju konj. skupštinska zgrada. bulgur) prekrupa od kukuruza ili pšenice. četrdesete deo rijala. pečat od voska ili metala na povelji. Služi kao oružje. bukcinator (lat. okruglo i jajoliko izdignuće pokožice ispod koga se skuplja čista seriozna. velika gomila. krompirast. zlatna bula (lat. bulbus. glavna ulica. fig. rulja. prvobitno: mala zlatna kutija u kojoj su se nosile amajlije. udata žena. neodoll-va. buljen (eng. koja ima samo otisak pečata sa prstena s ribom). bula (tur. metež. bouliner) mor. rad od drveta sa metalnim umecima. bulevar (fr. oko 60 st dugačka daščica od tvrdog drveta. verski obrazovana muslimanka. buleuterion) većnica. a odlikuje se naročito time što se. bulom zove šegrt majstorovu ženu. bungalow) drvena kućica (obično prizemna) sa verandom. kranion lubanja) arh. bulterijer (eng. bungur (tur. mišić duvač. povelja sa takvim pečatom. tako da mu se vide prednji zubi. bullatus) zapečaćen. fig. daš Bund) svežanj. bul (eng. tuñi. sitan papirni novac u Rusiji. bulbozan (lat. gomila ljudi. u obliku golih lubanja na žrtvu prinese-nih volova. boliik) l. obrazni mišić. bola strina. zapovednik jednog buljuka. papirići. sabornica. bund 1. vrsta jake vunene tkanine za čakšire i sportska odela. god. kod koje je šaljiva poenta u tome što joj nedostaje dosledno«1 glavne misli. 2. mera za staklo. buliran (lat. Ch. snabdeven bulom. bulla) pisac papskih bula. bum (eng. bullarium) zbirka papskih bula ili odredaba. na povelji. jelo od nje. potvrñen pečatom. f ero donosim) bog. bulbus) lukovica. hladnokrvnosti i dr. der Bund) savez. bullterier) vrsta engleskih pasa. voj. 2. onaj koji nije u opticaju. nepošteno trgovati. mutna. bulimfa) med. bulumenta (ital. boom) engleski naziv za nagli uspon i polet privredne delatnosti u nekoj kapitalističkoj državi. bullitio) klju-čanje. boulingrin) v. čorba. na trkama s preponama. široka i lepa ulica zasañena drvećem. životinjska glad.bukranije 132 Bundesver • bukranije (grč. boule. (nem. bulbiforman (lat. books) pl. glavičast. (nem. bula. bularij(um) (nlat. gomila. čvornovat. buleuterion (grč. anat. odličan lovac na miševe i pacove. izdao nemački car Karlo IV. lopta. vraća onome koji ju je bacio. bula (lat. buli) l. ako ne pogodi u cilj. bula (lat. uzana. bulbus okuli (nlat. mora da projuri. bus. buljon (fr. forma) koji ima oblik lukovice. nlat. bulbus lukovica. očna jabučica. glupost. postala ukrštanjem buldoga i teri-jera. bul (fr. buccinator) trubač. up. prozirna i laka tkanina od finog pamuka. bulla) l. bungalov (eng. kap-sla koja služi kao pečat koji visi o vrpci. lat. buljubaša. bunda (mañ. urnebes. bulbul (arap. bouillon) kup. vrenje. bullire. stran novac. nazvan po francuskom rezbaru A. glavičast. tvrñava. mera za konac.

fig. burlesque) smešan. 2. naročito kao lañarski radnik na Volgi. 2. bora) severoistočni vetar s kopna na severnom Jadranu. buržoa (fr. prvobitno: (francuski) grañanin ili stanovnik grada za razliku od kmeta. berza. burda) Muhamedov ogrtač. prema tome. besmislica. burgundska smola prečišćene žuta omorikove smola. bouts-rimes) pl. Buntdruck) štampanje u više boja. Bunker) l. nezadovoljstvo. (ital. s jedne strane kapitalista. zamka. prostor. bordel) v. voj. S ekonomskim jačanjem buržoazije jača i njen politički položaj: ona ukida feudalne društvo i sama uzima vlast. bourse. burg (nem. Buri (hol. burra. byrsa) v. bunting (eng. up. ital. burleska (nlat. tur. burleta (ital. jedan od dva doma parlamenta u SR Nemačkoj i Republici Austriji. stanovnici Juhe. takoñe: naziv jedne arabljanske religioz-ne pesme. tvrñave. burgu) alatka sa spiralnim vrhom za bušenje. gazdaška žena. koji poseduju sredstva proizvodnje i života. lakr-dija. varošanka. buricu pupak) želudac životinje. bourre. kapitalističku. ćiftinica. ćifta (u ovom značenju više je u upotrebi buržuj). pripadnik buržoaske klase (v. bu-rime (fr.) savezno veće. vrsta šarenog francuskog platna. mesom. fr. jabukama. pošto se.) žestok vihor sa (snežnom) vejavicom u stenama Rusije i Sibira. fig. prvobitno: naziv za grañanstvo nasuprot višim staležima feudalnog društva (plemstvu i sveštenstvu). burdalu (fr. betonsko sklonište (kućno. muzički komad humorističkog karaktera. burda (arap. Engels: „Današnji kapitalistički način proizvodnje ima za pretpostavku postojanje dveju društvenih klasa. burlesco. bourdon) ouz. ulično) od napada iz vazduha. buranj (rus. i s druge strane proletera." buržuj v. burag (rum. šaljivo prikazivanje velikih i ozbiljnih stvari. vune. bordel. pečalbar. burlesque) poet.Bundesrat 133 burma zija 2). bourg. jednostavan prsten bez ukra- Bundesrat (nem. burrasca. burlak (rus. dvorac. burazer (pere. čuveni primer za nemogućnost slobodne volje. Afrike holandskog porekla. burdižati v. šaljiv. predstavnički dom parlamenta. Bundesrat. burg) 1. (fr. burgus. gajtan na šeširu sa kopnom. lakrdijaški. šala. kor. up. podvala. bourgeois. bunker (nem. bourgeoisie. barak) čupav krzne-ni kaput bez rukava. bourrette) tkanina od otpadaka svile. Bundestag (nem. bunt (nem. sluzne kesice. bunting) engleska laka vunena tkanina za pravljenje zastava. buržoa- . burleskni (fr. mala burleska. 3. imućna žena. unapred napi-sani slikovi za koje tek posle treba da se nañu stihovi. burgija (tur. dlaka za punjenje stvari. danas: sav onaj deo društva koji živi od eksploatacije najamnih radnika i siro-mašnih radnih seljaka koji deo društva. nlat. buraš. docnije: osobeni znak abasidijskih kalifa. burma od burmak zavrteti. birader. burka. a tek posle stihovi. 4. izostavljanje reči pri sla-ganju. duboki bas na orgulji. ljutine. boer) „seljaci". iznenadna nepogoda. burek (tur. buržoa.) savezna skupština SR Nemačke. pesme kod kojih su najpre napisani slikovi. birader) brat. burla. sa dlakom okrenutom napolje i oborenom tako da se voda ne može zadržavati (nose ga svi kavkaski narodi). bursae muscosae) pl. burletta) mala vesela igra. buržujka grañanka. bura 2. bourdalou) traka. izliv zlovolje. ital. Buridanov magarac fil. Burg) zamak. od bourg varoš ili selo pod okriljem grada. čini u ekonomskim odnosima jednu društvenu klasu. buržoa) 1. koji se pripi-suje francuskom sholastičkom filozofu Žanu Buridanu (1300—1358): gladan magarac koji stoji izmeñu dva potpuno jednaka i podjednako od sebe udaljena snopa sena mora neminovno skapati od gladi. spremište na brodu za ugalj („ugljenica"). burma (tur. nasuprot radničkoj klasi — proletarijatu. nakaradan. tip. borek) vrsta pite sa sirom. burlak) seljak koji traži posla van svoga mesta. med. koji isključeni iz ovog posedovanja imaju da prodaju samo jednu jedinu robu: svoju radnu snagu. deo kombajna: sanduk u koji padaju zrna. fr. 3. pere. grč. izmišljotina. borra) otpaci od dlake. burdon (fr. buržoazija (fr. bourrasque) bura. nagao vihor. veseo i nestašan muzički komad za ples. Bunt savez) buna. cement.. mala tvrñava. mali betonski fortifikacioni objekat stalne forti-fikacije sa dubokim podzemnim zakloni-ma za posadu. burdelj (fr. Bundestag. seljaka i plemića. bordižati. buntdruk (nem. malograñanin. burka (rus. bura 1. up. burze muskoze (nlat. zbog potpune jednakosti i ravnoteže pobuda ne može odlučiti da priñe nijednom od ova dva snopa. v. burgundska vina čuvena crna i bela francuska vina iz pokrajine Burgundije. burza (fr. usukati) 1. 2. buraska (ital. pesak i dr. nemački Burg. buret (fr. sačinjavaju ga zastupnici federalnih jedinica.

boccia) okrugao pljosnat drven sud za tečnost. bufov (ital. dvorska budala. budžet (eng. burunotu) sitan duvan i dr. komične opere. bouchon) zapušač. kod koga redovi teku naizmenično: jedan red sleva nadesno. rastvor baznog aluminijevog silikata. sa kapom. prebrojavanje dugmeta na kaputu („hoće-neće") da bi se videlo da li će nešto biti ili neće. 2. up. buffo caricato) preteranost u lakrdijašenju ital. prethodno odobravaju i prethodno rasporeñuju svi državni (kao i gradski. burmut (tur. burnetizirati (eng. up. . sa volovskim očima. budžak (tur. neobuzdano«1 iz ćudljivosti i ćefa. pusu) zaseda. finansirati po budžetu. najmiliji konj Aleksandra Velikog.) prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini. bufer (eng. novčanik) jednogodišnji zakon kojim se predviñaju. bufa (ital. bouterolle) sprava za ubijanje stoke. Aspina gaga i Alburnus mento. butrola (fr. bus (eng. grč. dućan. komičar. bursa (ital. bursitis (fr. maslena kiselina. bucak) ugao. bottiglia) boca. burova voda farm. šraf. but (eng. hirurgu Burovu (1809— 1874). par boutades) prema ćefu. butyron. puxis kutija od šimširovine) fiz. lakrdijanje. kao što idu volovi pri oranju.239 1). staklo. butan (grč. buter) hen. butyrum. zatvarač. zavrtanj. butiga (ital. puter. bezbojna tečnost. čep. vrsta gasa. up. veseo. dućan. busola (ital. burnus (arap. sladunjava i opora ukusa. kojem je. bubuljica. posilni. operativne otvaranje sužene mokraćne cevi kod muškaraca da bi se omogućilo puštanje mokraće. lakrdi-ja. neravnina (na svili). buton (fr. bus. fr. buczo) zool. budžetska godina godina trajanja pri-ml>enog budžeta. Bucherie) telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu (nazvan po pronalazaču). merov. predračun prihoda i rashoda uopšte. bušerizirati (fr. . obično od bele vunene tkanine. med. fr. flaša. sastavljati budžet. burnus. temnjak. bouteille. burnetizirati. puxis kutija. Bursch) u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog ñačkog udruženja. mappš. budget) l. naročito podešena magnetna igla za odreñivanje pravca. butikaža (fr. u Indiji). ceo. mornarski kompas. butik (fr. par butad (fr. Bu-kephalas) „volovska glava". burner) natopiti drvo u rastvoru hlor-cinka i time ga učiniti otpornim prema truljenju. butirometar (grč. buš-tru (fr. brzi soloples bez pripreme. maslac. metron) sprava za odreñivanje masnoće mleka. računska godina. butada (fr. butelja (fr. ophthalmos oko) ned. futrola za karabin. ital. puce. lakrdijaš. buton (fr. kiselina putera. trubni znak za sedlanje (kod konjice). butyrum) hai. bufo (ital. venčani prsten. buda (ital. boutique) prodavnica. nem. bottega) prodavnica. trgovanje na malo. vitica. burš (nlat. koji Arabljani (beduini) nose preko odela. boutiquage) torbarenje. Bukefalos. upotreblja-va se za obloge kod rana. 2. lat. zasićeni ugljovodonik (S4N10). bouffette) kićanka. = kapričo. opera bufa komična opera. borsa) kesa. buter (grč. 36. bucov (mañ. busija (tur. merica. ćošak. butonjera (fr.. sagradio grad Bukefala (danas Džalalpur. buffalo) zool. omnibus svima) v. bulga kožna kesa. butonomantija (fr.burmut snog kamenja. lat. bouche-trou) prišipetlja (beznačajna sporedna ličnost. potpun. bursa. boutonniere) rupica za dugme. neke ustanove i dr. čireva. buffo) komični pevač u italijanskoj operi. sluga. butum. pupoljak. boutade) duhovita šala. buxula. buffone) šaljivčina. bradavica. burnonit (po prezimenu Burnon) olovna i bakarna ruda (PbCuSbS3). ital. butsel (fr. boot čizma) sprava za mučenje u obliku čizme. butirin (lat. lakrdije. biityron. nem. muz. minñuši. bolgia. za ušmrkivanje. buljook. kurir. bussola kutijica.349 1 (u SAD 35. momak. buftalmičan (grč. bušel (eng. lat. nagao i neobičan nastup ćudi i ćefa. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica. nazvana po nem. bottone) dugme. butyron maslo. butiin) sav. omnibus. bouton. trgovina na malo. bufeta (fr. bushel) engleska mera za žito. bik. biis govedo. nlat. bouton. ital. bufalo (eng. ili sporedna uloga u pozorišnim komadima). butun (tur. vrsta rečne košljoribe.. bouteselle) voj. bournous) ogrtač bez rukava. laka komedija. Butter) maslo. budžetirati (eng. buffa) šala. strophe okret. kut. otoka i dr. stvarčica slična dugmetu. detić. 134 buš-tru burnetirati v. bivol. bufoverija (fr. manteia proricanje) gatanje u dugmeta. bourse) med. sastaviti. budget. sirćetna mirisa. bufo karikato (ital. pun života student ili mladić uopšte. bufon. na mahove. bouffonnerie) šala. obrtaj) naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i Feničana. a drugi — obrnuto. Bucefalus (grč. biis vo. volook. buffer) odbojnik (na vagonu). bustrofedon (grč. radi uspomene. neobuzdan. (krupan) brilijant u obocu. grč. lat. doset-ka.

vagon-li (fr.= volumen. zbrka. podanik. tzv. zapaljenje vagine. . vasallagium) va za l ska dužnost i obaveza. sveti sudovi. terazije. fiz. fr. \=volt. po Bibliji. podsetnik. meriti na kantar. imali su i svoju satirično-ljubavnu poeziju. vas. vagati (nem. tumači. rok dolaska na sud. sveto sasuñe. obično naslov za knjige koje služe kao pomoćne knjige. god. vaza sakra (lat. vadij(um) (nlat. skitnice. vadium. fig. dubok usek točkova u vlažnoj zemlji. hem. e. vagina.— valuta. posuda. stidnica. usled preterane osetljivosti vaginalnog ulaza. jaža. haos. vasallus. Wage) sprava za uporeñenje nepoznatih masa sa poznatim (tegovima) tj. 2. zigurat. trgovačkih i političkih centara.. vagaš (mañ.A E I L O RU 147/ V V. vaginizam (lat. \=aanadijum. v). wagon-restaurant) (železnička) kola za ručavanje. jemčevina. nered. zidana s namerom da dopre do neba. tumarale. vagina) med. vaginalis) koji se tiče vagi-ne. Wade) list noge. vazna.. za ukras. vadimonii desercio (lat. uputstva. stidnični. lutalice. vagina) alat. u hazardnim igrama: izraz koji se upotrebljava kada se stavlja novac na neku kartu. eng. vas sud. I. vagon restoran (fr. kada se igra u celu sumu koja leži u banku (pri kocki). wagonnet) mala teretna kola koja se kreću po pružnicama (šinama). za odreñivanje težine tela. prestonica Vavilonije. prinudno bavljenje papa u Avinjonu 1309— 1378. grčevito stezanje mišića vaginalnog ulaza i karličnog dna. probisvet. jarak. kanal izmeñu grlića materice i spoljnjeg otvora ženskog spolnog organa (služi za sparivanje i za izlazak ploda pri poroñaju). vaginitis (lat. = vi-ce versa. wagon-lit) (železnička) kola za spavanje. vadiš jemac) prav. wagen) odreñivati težinu tela na terazijama. knez (vladar) koji je bio podreñen nekom drugom knezu (vladaru) ili zavisan od nekog drugog kneza (vladara). vaša sacra) pl. grč. jemčenje. vaginalni (nlat. skopeo gledam) med. vadla (nem. tj. pre ne. vaginoskopija (lat. vagari skitati se. kolovoz. fr. vagonet (eng. robovanje Jevreja u Vaviloniji 586—536. ili ostati ili propasti. vadimonii desertio) propuštanje obećanog dolaska na sud. \. lat. salonska železnička kola. naročito kod mladih žena. protuva. vazal (nlat. vagina) ned. bitanga. jedan od najstarijih kulturnih. vaga (nem. čisto živčana pojava koja dolazi. val. v. fig. rov. god. rodnica. \9=volfram.= vide vidi. \Č=vat. dolazak na sud. a čije je zidanje prekinute zbog „jezičke pometnje". sagradili su ga Sumeri u XXIV v. vagabund(a) (lat. vagas) l. može. kantar. prema akadskom Babilu vrata boga) drevni grad u Mesopotamiji na Eufratu. va! (fr. lutalica. waggon. v treće slovo naše ćirilice. novac koji je vazal dužan da plaća vladaru kome je podreñen. dvadeset osmo naše latinice (V. pometnja. lutati) u srednjem veku ñaci (studenti) koji su išli od škole do škole. wagon-salon) salonski vagon. mali vagon.. vade mecum) „hajde sa mnom". važi. vagon-salon (fr. va bank (fr. Vavilonska kula stepenasta kulapiramida. va) vredi. Babel. vadimonij(um) (lat. vagabundus) skitnica. vaza (lat. vadimonium) prav. pregled vagine pomoću naročitog ogledala (spekuluma). naročito antički umet-nički izrañeni sudovi od ilovače. UP> = veber. va banque) „važi za ceo bank". vol. vagiva (lat. vassal) klevetnik. metež. Mojsije kn>. vazalagijum (nlat. vavilonsko ropstvo 1. Vavilon (hebr. v. ro-dulja. verne prevr-ni. vaganti (lat. putovoñe ili savetnici za razne struke i ciljeve u životu. fr. kao skraćenica: V= votum. jemstvo (naročito da će neko u odreñeni dan doći na sud). tj. klevetnička zakletva. pre n. igrati va bank staviti sve na kocku. vademekum (lat. vagon (eng. vaše) uzan sud za cveće. e. 2. zbirka priča (ili: anegdota). waggon) železnička ili tramvaj-ska kola. beskućnik. leventa. novac koji se polaže na ime jemstva.

vajkaunt (eng. vazelin (fr. vacatio) osloboñenje. nema. poreklom iz Amerike. slobodno je. vazokonstrikcija (nlat. grč. ektome isecanje) kec. vaktile (arap. opadanjem temperature). vakat (lat vacat. vaktiyle) u staro vreme. vakuitet (lat. vacatura) upražnjavanje. vas sud. upražnjenost (npr. ili žućkasta smesa polučvrstih ugljovodonika. vasodilatatores) pl. vajandotka (eng. vazna (lat. i kao takvi prezreni. vakantan (lat. kao ii. up. White Star Line) „Linija bela zvezda". <•«. vacare) 1. vasodilatatio) med. vreme muslimanske molitve — namaza. čuvari stoke u španskoj pokrajini Ovijedo. Vajtčepel (eng. upotrebljava se mnogo u farmaciji. teška do 3 kg. Whitechapel) najsiromašniji i najzapušteniji deo u istočnom kraju Londona. vacuitas) praznoća. vikont. kod knjiga: čista. omanja. nezapremljen. bog. vakuist(a) (lat. viscount) v.. živci što izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudova. školski odmor. vajsmanizam biol.) onaj koji veruje u postojanje praznog prostora u prirodi. vaiz) propovednik. meščići u pihtijastoj masi nekih mikroskopski sitnih morskih životinjica. vazodilatatori (nlat. nekada. obično drvena zgrada u dvorištu seoske kuće za noćivanje mladenaca i za držanje spreme. vakat (arap. vreme. vakuirati (lat.vazektomija 136 vakuole smann. fa j da. vasomotores) pl. Vajl-Feliksova reakcija . odstranjivanje semenih kanala kod muškaraca da bi se sprečilo oploćavanje (uškopljenje). vakatura (nlat. dobija se pre-čišćavanjem sirovog petroleuma (nafte). poznavalac verske literature (kod muslimana). waqt. serumska reakcija koja služi za utvrćivanje postojanja žednjaka (ehinokokusa). fa'ida. Bazedova bolest i dr. od 1760. iz kojih se stvaraju nove ćelije. nekog mesta). tur. vajtbojs (eng. naslednika. vakacija (lat. fr. raspust. vazomotorna neuroza ned. voća i sl. fayda) korist. ispunjene vodnjikastom tečnošću. Weissbraten) belo meso sa obe strane kičme. nameta i dr. vaiz (arap. reakcija koja služi za utvrñivanje postojanja pegavog tifusa (pegavca). vakancija (nlat. upražnjenost. vakeri (šp.) pl. stezanje krvnih sudova (sa povećanjem krvnog pritiska. vajda (arap. vaseline) he«. hayat) 1. vakantno imanje prav. whiteboys) pl. mehuraste šupllne u protoplazmi biljnih ćelija. višnujit. sama molitva. praznina. vazokonstriktori (nlat. tehni-ci itd. ispražnjavati. povišenom temperaturom). interes. upražnjenje. usporenjem krvotoka. vaqueros) pl. delu Londona u kojoj su zgrade ministarstava. nosi 140—160 jaja godišnje. vaza. pastiri. pojačanim krvotokom. vaccus nezauzet. vazodilatacija (nlat. širenje krvnih sudova (sa opadanjem krvnog pritiska. imanje bez zakonitog gospodara. vazoneuroza (lat. vas. poreza. vakant (lat. vas posuda. dobit. trem. od 1834—1914) čija se teorija nasleña osniva na njegovoj tzv. učenje poznatog nemačkog biologa Avgusta Vajsmana (August Weis- . u koju spadaju trgovci. taština. slobodan) imanje bez vlasnika. 2. koja je kažnjavala preterano stroge posednike. znat. po nekima Mavara. čas. vajtbet (eng. npr. vacans) prazan. osloboñe-nost od neke obaveze. zemljoradnici i zanatlije. Wyandotte) vrsta kokoši. neuron živac) med. činovnike i dr. beli momci.-tur. vaišja (ind. prekookeanska parobrodska linija izmeñu Liverpula i Njujorka. odreñeni čas kad treba nešto da se uradi. sudski odmor. nepopunjenost. tajna organizacije siromašnijih katolika u Mrskoj. mineralna mast bez mirisa i boje. prazno je. tur. vajzbratna (nem. upražnjen. živci koji izazivaju širenje (dila-taciju) krvnih sudova. zool. up. vacantia) upražnjenost. živci što sužavaju krvne sudove. vasoconstrictores) pl. tur. bolest živaca koja je došla kao posledica poremećaja u živcima koji izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudova. noge žute. Whitehall) ranije: kraljevska palata na Temzi u Londonu. sujeta. prazno mesto (naročito parohijsko). vajat (arap. ništavost. Vajnbergova reakcija med.. nedostaje. neštampana strana (iza naslovne). vaišnave (ind. vacare biti prazan. zbog svojih odličnih osobina raširena po celoj Evropi: bela. obožavaoci i poštovao-ci boga Bitnu. (nazvane po tome što joj je kao simbol bila bela boja). oboljenje živaca krvnih sudova. nepopunjen. vasoconstrictio) med. osmatrač vakuuma kod mašina i dr. vacuare) isprazniti. nezauzeto je. doksat (u seoskoj kući). teoriji kli-cine plazme. srednje veličine. hayat. znat. Vajt star lajn (eng. Vajthol (eng. vakit) 2. znat. vaše) v. grč. vazomotori (nlat. nezauzet. whitebait) mlada haringa iz Temze koja se smatra kao naročita poslastica. evakuirati. tur. vakuole (nlat. sada: široka ulica u zal. vacuolae) pl. potomci rimskih robova. Vaisya) treća indijska kasta. vazektomija (lat. kresta ružičasta.

sa ciljem da podiže i izdržava džamije. prevna vrednost. valencia) vrsta pianskih veoma jakih zimskih tkanina. vacca krava. valansjen (fr. hrabrost. bezvazdušni prostor. valva (lat. bog. vrednost koja se očekuje. e baš. vodene boginje. valvatio) fin. valer an atant ili valer an rekuvrman (fr. validirati (nlat. vallahi) bogme. valeur en attente. valiža v. pri uklanjanju vode iz mleka radi dobi-janja . valenca hen. variola kravlja boginja) ned. overa. praznina. koji važi. živeo! valedikcija (nlat. valle) 2. gradu Valensiji. valiza (fr. cepiti. vodovode i dr. thera-peie lečenje) med. valui-rati. npr. naročito uzane (nazvane po istoimenom francuskom gradu u Flandriji). valvirati (nlat. odeljen. hartija od vrednosti. valerijana (nlat. junaštvo. vakuum-apa-rat aparat za destilisanje osetljivih teč-{ nosti pod sniženom temperaturom. metron) sprava za merenje razreñeno-sti vazduha (kod vakuum-aparata). spisak raznih vrsta novca sa naznačenjem njihove vrednosti. kao udruženje za propovedanje evanñelja i reformu katoličke crkve putem vraćanja apostolskom siromaštvu i jednostavnosti: up. kalemljenje boginja. utvrñivanje u polju. uvala. vakcinoterapija (nlat. vala) l. velidus. punovažan. vakcinirati (nlat. tur. prav.. voile) l. lažne. krepak. biti previo voljen. naročito zvanično utvrñivanje vrednosti izvesnih . nlat. validet) roditeljka. wa-llah. sabatati. oproštajni govor. prav. valvacija (nlat. odista. stavljaju ispod svojih bula). zdrav. zatva-rač. eidos vid. do sedam atoma jednovalentnog elementa. animalna vakcinacija kalemljenje životinjskom limfom. vala (ital. valetudinarium) bolnica. vidovita žena. čarobnica. vala (stnord. leonisti. valabilan (fr. zalistak (na srcu. valere biti zdrav. grč. prevna važnost. škole. valensija (šp. važeći. punovažan. odreñivanje vrednosti ili cene nečemu. valiza. bene valete) ostajte u dobrom zdravlju! (pozdrav kojim se završavaju pisma i koji pape. javne biblioteke. eventualne buduća vrednost. valer (fr. košuljice. jedna lekovita biljka.vakuum 137 valiza vrsta novca prema državnoj novčanoj stopi. trajanje note. valida (arap. valeur. valere) jak. izražava se empirijskim brojem koji označava koliko se atoma vodonika jedini sa jednim atomom nekog elementa. baš. validitas) prav. dugačka uska dolina. valjenost jedne stvari ili nekog postupka. validacija (nlat. valable. priznanje pravne važnosti nekog akta. vakuum-metar (lat. 2. utvrditi cenu nečemu. potvrditi. valore) vrednost. ubrizgavanje seruma kao predohrana protiv raznih bolesti. up. ital. ljuštura (u školjke). mati bivšeg turskog sultana. vale-dictio) pozdrav na rastanku. sposobnost atoma nekog elementa da se veže s jednim atomom. ljuska. bolnice. venama. valete) budite zdravo. nazvanih po šp. pravio važan. vaccina) med. cena. valva) krilo vrata. waqf. potvrñivanje. valah (arap. vredan. valvula (lat. cepljenje da bi se organizam podstakao na što jaču proizvodnju tela koja će ga zaštititi od izazivača bolesti. vakuum (lat. serum za cepljenje protiv zaraznih bolesti. cepljenje. vakuf (arap. mati. hen. reformatorska sekta. valencije. validatio) potvrda. val (fr. valise) putnička ručne kožna torba. valvule intestinales (lat. valvulae intesti-nales) pl. važnost. nlat. biti punovažan. va lete! (lat. v. vakcina (lat. pravio valjan. valor. zaklopac. valenciennes) pl. bolesnička sobe. podizanje nasipa. snažan. lat. kalemiti. vale! (lat. valencije (nlat. v. ošančavanje. tur. grč. valentia) vrednost. vakif) kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i hu-mane svrhe. vaccina. koju je osnovao 1176. unošenje u organizam antigena koji ga podstiču na proizvodnju zaštitnih tela. vaccina sc. zaliv. valdenzeri pl.mleka u prahu". vallatio) voj. vale. valahi bilahi talahi tri muslimanske naj-svetije formule za zakletvu. sa dva atoma. v. valvula) znat. valvere) ocepiti. validan (lat. en recouvrement) trg. u propisnom obliku. izvršiti pravnu formu overevenje. sirotišta. crevni zalisci. u Lionu Petru s Valdus. u obliku monograma. vacuum) prazan prostor. kravlja maja protiv velikih boginja. ubrizgavati u organizam vakcinu u cilju aktivnog imunizi-ranja od zaraznih bolesti. veo od tanke prozračne tkanine za nevestu pri venčanju. pelcovati. zaista. grč. vakuum. valacija (nlat. vaccinatio) med. ostajte zdravo! bene valete! (lat. vakcinacija (nlat. crevima). vakcinisati= vakcinirati. valvaciona tabele fin. podizanje bedema. cepivo. providan pokrivač za lice. vaccina. oblik) med. overevenje. lečenje vakcinama. valetudinarij(um) (lat. neprave kravlje boginje. biti jak) zdrav bio. validare) overiti. vacuum prazan prostor. odrediti vrednost. valeriane officinalis) bog. mahuna. valere vredeti) valjan. valanske čipke različite vrste. tatara. vakcinoida (nlat. validitet (nlat. muz. pelcovanje. valutirati.

skitnica. vanilizam (fr. koja iskristališe na površini kada plod duže stoji. nem. u nordijskoj mitologiji i pesništvu: bozkanske levice. vrsta novca. metal. vandrovkaš. valuirati (fr. valor extrinsecus) spol>ašnja vrednost jednog novca. zanata i sl. valkyrja. od 22. Valhala. valutni papiri fin. Gete. probisvet. Vandali. vampir. gde je kao opatkinja jednog manastira. pronañen 1830. boginje bitaka i suña je boraca. Grka i Rumuna. valjenke (rus. . pljačkalo Rim četrnaest dana uništava-jući sva umetnička dela i spomenike. valutirati (ital. v. vampire) po narodnom verovanju južnih Slovena.. koje odlučuju koji će junaci u borbi poginuti. vandrovka (nem. vapila. one su. vapdalizam (lat. Walpurga) svetiteljica katoličke crkve čija se uspomena proslavlja ' 1. Wanne kada. i sisa im krv. sa pojavom proliva. procenjivati veću vrednost. H. po njegovoj zapovesti. hartija od vrednosti. valorizirati (nem. zavodnica. Valhala (stnord. redni broj 23. ital. vampiro.942. vandal(in) fig. vavdrokaš v. valkire. vandla (nem. vile. e. od Š veka n. kao zamena prirodne vanile. divljačka strast za rušenjem i uništavanjem umetničkih predmeta i dr. vandrovkaš (nem. vandemijer (fr. aromatična materija vanilinog ploda. ital. s druge strane. kao vesnice. cena. vanilin (fr. fin. valkover (eng. po tome zool. Vandali. luta po svetu radi trgovine. valvirati. fr. valuer) v. vanadium) hen. vanille) hen. vampirizam med. skitnja. vainilla) bog. pesma o vandrovanju. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu.. valvirati. u nedostatku hrane. valutare) v. zakonska promena odnosa novčane jedinice prema zlatu ili prema drugim valutama. u Valhali. vandalismo) vandalska ćud. umrla oko 780. valor intrinsecus) unutarnja vrednost nekog novca. otisnuti se na vandrovku. lat. vanadin (lat. izvršavati valorizaciju. vali) guverner. povraćanja i sl. donose pobedu. valpurgijska Hoh prva majska noć (v. Walzer) popularne okretna igra u 3/4 takta. valkire (stnord. germanskogotsko pleme koje je.žena-demon". valse) v. trovanje vani-lom. novac. ad valorem) prema vrednosti. muzički komad za ovu igru. znak V. proceniti. vanadij(um) (nlat. vanilija (fr. valenki) čizme od sukna. mrtvac koji noću ustaje iz groba i siše ljudima krv. vampyrus spectrum) veliki južnoamerič-ki slepi miš koji. turski vojno-administrativni starešina jedne oblasti. element. valuta) „vrednost".. prekomerno puštanje krvi. (nlat. kaca) širok kuhinjski limeni sud. up. divlji i surovi varvari. šp. nem. vandrovati (nem. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odinovi. Vanadis) hen. valor (nlat. vanille. tj. u službi boga Odana i. pri dnu uži. tj. valor intrinsekus (nlat. Vandali) pl. wali. divljaštvo. naročito u jelu. „Faust"). dumping) devalvacija novca. zakonom utvrñeni novčani sistem jedne države. naročito kulturnih vrednosti (prema germanskom plemenu Vandala). a 455.. skloni uništavanju svega lepog i dobrog. valor ekstrinsekus (nlat. Španiju i Italiju. odreñivanje vrednosti. valuta per dato (ital. ad valorem (nlat. carev namesnik. vendemiaire. ratovalo s Rimljanima na Rajni. vale (fr. Walkuren) pl. maja. IX do 21. Walhalla) u nord. valuta (ital. vampir (slov. wandern) lutanje po svetu radi trgovine. Vandali (lat. zaštitnica od vradžbina i veštica. vamp od vampyr) naziv za ženu bez skrupula. up. vrednost od danas. dovode mu one koji hrabro poginu i. zanata i sl. wandern) čovek koji putuje. pa i čoveka pri spavanju. zbog čega im je kurs nestalan. usled toga što je protivnik postao nesposoban. prvi mesec nekadašnjeg francuskog revolucijskog kalendara. grčeva. valor vrednost) trg.. ptice. napada sisare. valcer. to walk over the course) na trkama: laka pobeda. došla sa svojom braćom iz Engleske u Nemačku. valovvica (mañ. up. vale. u svom sastavu i obliku. dvore i služe pićem bogova one koji su u nju primljeni. u V veku pusto-šilo Galiju. valija (arap. vallomas iskaz) poreska prijava. priznat kao zakonito sredstvo plaćanja. vami (eng. skitati. docnije sa nastanile u Panoniji (Ugarskoj). čovek sklon divljačkom uništavanju. vanille) med. Valpurga (nem. otuda fig. procena. za pranje posuña. Valholl. vanadin. u rudama gvožña i olova. vanadijum.valija 138 valcer (nem. valuta je odnos izmeñu nominalne vrednosti novčanica i uopšte hartija od vrednosti jedne države i njihovog kursa u inostranstvu. up. walorisieren) izvršiti.. pesma vandrovaca. dobiva se i veštačkim putem. takoñe praksa držanja ili podizanje relativne vrednosti (revalorizacija). . wandern putovati) lutati. valutni damping (eng. novac koji je. sedište bogova i junaka. vrsta tropske biljke čiji se mirisavi plodovi upotrebljavaju kao začin. atomska masa 50. vindemia) „mesec berbe". valor) vrednost. tur. up. valuta per dato) trg. vrednost ili obračunavanje kamata od danas. valorizacija (lat.

nalog za hapšenje. oduška. vaporizater (fr. menjanje. nož. praznina. gimnastičke produkcije. raznolikost. varietas) različnost. parna laña. varvarizam (grč. pretvaranje u paru. onaj deo smestišne priznanice kojom sopstvenik deponovane robe zalaže tu robu i na taj način dolazi do potrebnog kredite. bolesno oticanje vena. P do 20. zool. up. isparavati. 2. pr-skanje (ili: prosutost) vena u mišićima. variable) promenljive vrednost. barbaros) v. varikomfalus (lat. odlika. pome-šane stvari. varzilo (prema zemlji Brazilu. uan-step. variatio delectat) posl.84 t. bog. nejednakost. napor (lat. pismo. različit tekst (v. vara (port. up. pun pare. promenljive količina. Š. vanjkušnica (mañ. nejasan. ništavnost.. vankos) jastuk. paziti. vapore para) parobrod. varix) med. pisamce. omphalgos pupak) med. varanted (eng. kolebanje. kele) med. promena je prijatna. variabilis) promenljiv. raznovrsnost. prividno. varijabilnost (nlat. promenljive. step korak) v. raspr-šivač. tupa sekira. warrant) trg. mutan. vanitas) taština. one jedan. vanitet (lat. koje su kod ove odvojene jedinke drukčije razvijene nego kod ostalih jedinki iste vrste. vanilokventnost. naduve-nost. preinačeno. prolaznost. metron) instrument za odreñivanje zapremine ili pritiska pare. odvajanje jedne biljne ili životinjske jedinke od vrste kojoj pripada sa jednom osobinom ili sa više osobina. varia (lat. prazan govor. warranted) oznaka na engleskim fanrikatima = garantovano. pretvoriti u paru. raznolikosti. sujeta. štrcaljka. v. vaporosus) parovit. proširenost vena. varvarin. varius) l. guardare) pokr. sve je tašto. vrebati. varikocela (lat. vanstep (eng. slavoljubivost. vantuza (fr. varijacioni kompas fiz. razreñivanjem vazduha u njoj. . vapor. vanjkuš (mañ. svaštarije. vaporiser) ispariti. tj. varak (arap. grč. varijacija (lat. varijabilan (nlat. pretvarati u paru. propalica. pesmu. vaporisatio) isparavanje. varićtć) pozorište koje neguje laku muziku. maglovit. kvrgav. listić. vari jete (fr. prskalica. mesta u rukopisima jednog dela koja nisu jednaka. različitosti. stara. lit. sklon menjanju. probisvet. vardati (ital. vanitas vanitatum) taština nad taštinama. u stanju barometra. čuvati se. ispa-ravati. tur. vetrenje. podvrsta. espapna založnica. fiz. krv privukla u potkožno tkivo i time unutrašnji organi oslobodili navale krvi (ventuza). otečenih vena. nepoetojan. koja se razlikuju jedna od drugih. vanilokvencija v. poprskati prskalicom. varijato (ital. varant (eng.vanilokventnost 139 variks vanilokventnost (lat. vaporare) pušiti se. varijabilitet. ništavno. vankos) jastučnica. promena veseli. variantes) pl. variks (lat. vantoz (fr. proširenih vena. podeljak koji pokazuje promenljive vreme. varikozan (lat. varicositas) med. delimično odstupanje od jednog plana ili nacrta. kupica. vapor. astr. nestalan. vanilokvencija. lit. vancaga (nem. variae lectiones. varvarin (grč. prazno. vaporirati (lat. raznovrsnosti. jedna vara iznosi 0. razbiti u kapljice. sredstava za pročišćavanje vazduha) u obliku tečne prašine. svakovrsno-sti. grč. verijeteti (lat. razne stvari. varix. vaporimetar (lat. 2. hulja. 2. npr. varak) list. šesti mesec francuskog republikanskog kalendara. vanitas vanitatum (lat. parni. ventouse) ned. deklinatorijum. delimično odstupanje od jedne teme. naredba. Bandsage) l. nešto što ima različit oblik od nečega a što ima sa tim isto poreklo ili stoji u prisno j vezi. svaštine. vaporisateur) sprava za izbacivanje tečnosti (mirisa. pasivna sposobnost organizama da se menjaju pod uticajem prilika i sredine u kojim žive (jedna od osnovnih i opštih osobina živih bića). razmetljivost. odakle je poreklom) crvena boja koja se dobiva od drveta Caesalpinia brasiliensis. muz. varijabilnost. vaporizirati (fr. rupica na šeširu za obnavljanje vazduha. žonglerske veštine i sl. zarijetet (lat. brbljanje. Španiji i Južnoj Americi). barbarizam. varijabl (fr. biol. vaporacija (lat. svaštice. varijante (lat. variato) muz. grč. proširenje vena. evaporacija. variatio) promena. varijanta (lat. ili britva. varia. vaniloquentia) hvalisanje. punomoć. pretvarati se u paru. mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo mesto da bi se. ital. varikozitet (nlat. barbaros) v. varicosus) med. v. odstupanje ili promena u glavnom kretanju ili putanji nekog nebeskog tela. ples. ventose) „mesec vetra". variabilitas) promenlji-vost. uobraženost. varix proširenje vena. vaporizacija (nlat. magnetne igle i DRvarijacio delektat (lat. vaporozan (nlat. od 19. varijante). proppfenje pup-čanih vena. vaporatio) isparavanje. hvalisavost. varaq. nevaljalac. varietates) pl. 1. arh. oticanje vena. prividnost. varius različit) pl. raspršivačem.=lakat) stara mera za dužinu u nekim romanskim zemljama (Portugaliji.

belim robl>em. vaskularizacija (lat. pustogl. vaserdruk (nem. vaterpolist(a) (eng. varius različit. mali sud. čovek s takvom glavom. male boginje. bazilika. blaži oblik velikih boginja. W) fiz. med. variolacija (nlat. vaskulozan (nlat. variole vakcive (nlat. najopsežnija i najvažnija prerada Justinijanovog prava na grčkom jeziku. vaservaga (nem. nuz. papska vlada. vat (skr.. flebektazija. libela (ravnjača). bog. Wasserkopf) vodena bolest u glavi. kravlje boginje. * vater-balast (eng. menjati se. Vasermanova reakcija ned. glavni sasto-jak biljnih sudova. water polo) igrač vater-pola. stvaranje krvnih sudova. šp. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičke veličine. varmeñija (mañ. sastavljen od sudova ili kanala. sudovit. varmegye) župani-ja. delimično odstupati od čega. vas. ne slagati se. up. Watte) tkanina (obično pamuč-na) prošivena i podešena za postavu. oboljenje od velikih boginja. vaterman (eng. nlat. nazvan po gradu Varinas (Venecu-ela). županijski ured. aparat za merenje brzine uzdizanja ili spuštanja (aviona ili balona) u vertikalnom (uspravnom) pravcu. variolis (nlat. Vasilike (grč. variolizacija. vater-klozet (eng. bog. bolestan od boginja. reakcija krvnog seruma kojom se može utvrditi oboljenje od sifilisa. varmeñe. vaterpolo (eng. u kojem se nalazi voda za održavanje ravnoteže lañe. imati promenljiv uspeh. vasculari-satio) biol. vatirati (nem. viruela) pl. water-ballast) odeljenje lañe. . fig. variolis) ned. na kome je proglašena dogma o nepogrešivosti pape. water-line) crta na boku broda koja pokazuje normalan gaz broda. vaskulum (lat. održan u Vatikanu. wattieren) podmetnuti vatu. vatikanska dogma dogma katoličke crkve o nepogrešivosti pape. sudov-ni. ned. avij. varioloide (nlat. naziv po škotskom fizičaru Džemsu Vatu. mćtron) fiz. varinas) najfiniji američki duvan. up. početa u VI veku i stalno proširivana. varirati (lat. koji se tiče krvnih sudova. jedinica za snagu u Meñunarodnim sistemu jedinica. vodotisak. water-polo) sp. vater-mašina (eng. velike boginje. tako da sada ima 11. vaterpruf (eng. sa porculanskom šoljom i vodom za ispiranje nečistoće. variare) biti različit. Wasserdruck) vodeni otisak na hartiji (naročito na novčanicama). v. UP 1870). donnijeg švedskog kralja. biti raznog ili drugog mišljenja. papska politika. fig. naročito aparat za merenje geo-magnetnih varijacija. vater-linija (eng. boginjav. vrhovna uprava rimokatoličke crkve. neizmernost. eidos vid. HP 1869 — 18. Wasserwage) zan. Vaticano) papina palata u Rimu na Vatmkanskom Bregu. proširene vene. variolae. varices (lat varix. 1000 W čini 1 kilovat (kW). razvijati ariju ne menjajući osnovni motiv. sudić. variometar (lat. varicellae) pl. vastitet (lat.varivas 140 vatirati varinas (tl. variolozav (lat. vaskularan (lat. vasculosa) bog. izgrebenata i prečišćena vlakna finog pamuka složena kao listovi. bogat sudovima. rošav. vastitas) praznina. fatelin. mechane) mašina za predenje koju kreće voda. variolae vaccinae) pl ned. water-twist) konac izrañen na vater-mašini. održava se u Švedskoj kao uspomena na skijaški podvig Guegava I Vase (1523). vaserkopf (nem. razlikovati se. grč. Waterman) prekomorski trgovac devojkama. to je snaga koja za 1 sekund izvrši rad od 1 džula. ned. vascularis) alat. naročito podmornice. variolacija. pun krvnih sudova. promeniti se. water-closet) moderni higijenski nužnik. variolatio) med. vasculosus) zool. vasa sp. vodene boginje. vaskulitis (lat. kišni ogrtač od takve materije. unositi izmene u što. sudić) ned. prostranost. variolosus) ned. cepl>enje sadržinom pravih boginja kao zaštita od boginja (način lečenja boginja pre uvoñenja cepljenje kravljim boginjama). žilica. waterproof) materija koja ne propušta vodu. grč. v. vater-tvist (engl. variola. varices) pl.000 soba. ned. sa manjom groznicom (naročito kod ranije cepljenih osoba). variole (nlat. zapaljenje krvnih sudova. vasculum) alat-. oblik) pl. Vatikanski koncil najmlañi ekumenski sa-bor katoličke crkve (od 8. zgrada u kojoj se on nalazio. grč. vata (nem Watte) higijenski pamuk. prot-kanost krvnim sudovima. najduža skijaška trka na svetu (86 km). varicele (nlat. vasculum mali sud. variolizacija (nlat. vaskuloza (nlat. rukomet u vodi sa sedam igrača u svakom timu. proširenje vena. vas sud. engleski nužnik. Vatikan (ital. variolisatio) med. velike boginje. nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj. water. razilaziti se u mišljenju. vatelin (nem. prave boginje. vasilika v. Basilikos) veliki Bizantijski zakonik u 60 knjiga iz IX veka. postaviti vatom. glupak.

(pri kartanju). vegetabilije (lat. ishrana hranom isključivo biljnog porekla. jednostavnosti. . pseto. tj. umereni vegetarijanac jede i mleko. jastučići. koji čini te bilje raste.) pl. lat. Veda. spomenici sanskrtske književnosti. vezikator (nlat. va tu (fr. strogi vegetarijanac hrani se isključivo vezikancije (lat. biljaka. watt. ital. u sav novac lozice i sednice). bez duha. koji pripada vedeta (fr.) jedinica za suprotno. čio) tela. slavan glumac ili čuvena glumica. tj. wey. merenje rada i energije. živeti životom načeto (ital. (nlat. vačilante (ital. biljke. vrsta melema u obliku šipke. naročito ona koja je izložena u Rig-vedi i u biljna hrana. slačica i sl. npr. koji raste. pelce-ra. jedan od vaška (tur. živeti koliko da se živi. sastoji se od parasimpa-tikusnogi vatčas. vacillante) muz. vegetabilna pozorišta „zvezda". simpatikusnogcela. watt) el. polovinom XVin veka vegetaciona tačka najjače rastenje na vrhu težili da povrate islam prvobitnoj čistoti i jednog organa. videre) voj. život i rastenje rizikujem. ibn Abd el-Vahaba. mehur. napravljen od bilja. slika grada ili osobenost biljaka. 2. vegetirati (lat. sposobnost ra-stenja. osobito električne. sposoban (ratna lañica). a obično i ne pije i ne mehura. najstariji vunu. filozofije. veduta) izgled. bujanje. stražar na bedemu tvrñave. mlečnim prerañevina-ma i jajima. živeti o biljnoj hrani. sprava za rastenja. umeci od vate tla). zovi. ostati ne radeći ništa. vae victis) jao si ga pobeñenima. životariti. za popunjavanje oblika tela. vegetus) l. Wachtmeister) voj. predela kojoj je cilj da predmet što vernije vegetabilni pergament v. Wb) fiz. vegetativni živčani sistem znat. pod voñstvom Muhameda izrasline na telu biljaka i životinja. stavljam sve na kocku. vegetativno rasploñavanje bog. trepereći. vegetalan (lat. rastinje. fig. watt. lokomotivi ili (vegetativni sistem biljaka je suprotan tramvaju. ve (eng. umereno. uhvatiti koren u nekom mestu i tu brzinom. propoveda apsolutno jedinstvo svih muslimana. Veberu (1804—1891). fig. reproduktivnom sistemu). autonomni nervni sistem. puter i sir. konjanik stražar. ned. va§ak ris) pas. povrće. umerenom biljke. stranjivanja zapaljenja u unutrašnjem delu vegetarijavizam (lat. sistema ind. u vezi sa rastenjem. vedantizam učenje Vedante (Bede). koji ima sposobnost rastenja električnom automobilu. ploñavanje biljaka (pomoću kalema. vegetabilna zemlja zemlja na kojoj uspevaju čuven.141 vezikator vatmen (eng. koji unamerenje efekta električne struje. vegetalis) biljni. up.) pl.) „kraj Beda". weigh) stara engleska mera za Bede (sskr. teško pobeñenima! vegetabilan (lat. 4. bujnost. tj. med. znak 1 Wh. izviñač biljnom carstvu. mćtron) fiz. biljni svet. koji vezika (lat. hrana biljna hrana. ali manje obavezne nego farbića. deo nerv-nog vatsat (eng. velikih filozofskih sistema Indije. predstavi. u Arabiji koji su. jedinica za merenje knjige brahmina u Indiji. najpopularniji u vadžibi (arap. biljke. bešika. vegetare oživeti) živeti. va tout) igram u sve. poz. vegetarijanac (nlat. pristaništa. puši. narednik. vegetus živahan. zemlja vrtova i njiva. vedetta. vedette. sve vegetacija (nlat. naročito je sposoban da raste. na Rig-vedu. nespolno rasznak Ws. užem smislu. koji životari. životna snaga biljaka. vesica urinaria). rasti kao vahtmajstor (nem. stroge verske dužnosti Indiji. vid) „znanje". pod Vedama se često misli samo ve viktis (lat. izazivanje plikova na koži radi odjaja. vesicantia) pl. vedska religija najstarija faza indijski* religija. v. jedan od šest kolebljive. koji meñusobno dejstvuju vatsekunda (eng. organa. bešič-nik. imaju četiri dela: magnetnog fluksa. vegetatio) bog. rastinje. vesicatorium) farm. straže.i Atharva-veda.veduta (ital. mokraćni mehur. 3. ggrećuje rastenje ili vegetaciju (vegetativ-na vatoni (nem. fig. jedinica za merenje sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih električnog rada i energije. neprijatna mlekom. svete veber (skr. sekunda. mirisa i crnkast. ljuljajući se. vegetabilitas) biljna priroda. starešina biljka. prospekt. sastoji se od praha vegetarijanstvo v. pristalice religioznog pokreta bilje. E. vegetarianarius) čovek koji vezikalne arterije arterije mo-kraćnog jede samo biljnu hranu. istucanih zelenih bubaka (špan- . vehabiti. Watte) pl. mali torpiljer za stražu oko da raste. vegetabilia) pl. fig. vegetabilki život život biljaka. vesica) aiat. konjička izvidnica. U upotrebi i danas = 82. sredstva za biljem. naziv po nemačkom fiRig-. koji se tiče vatmetar (eng. vahabiti (arap. vegetarijanizam. wattman) vozovoña na vegetativan (lat. u zičaru V. kojoj su bogovi podeljeni na četiri klase. Sama-. vaccetto) muz. vedanta (sskr.554 kg. vegetabilitet • (nlat. vegetabilis) biljni. pergament-papir. grč. obično: ishrana bez mesa i životinjske masti. Yajur.

tako da se brava ne može otvoriti ni pravim ključem ako se ne ume rukoveti tom napra-vom. venalitet (nlat. uzne-miravati. velocissimo) kuz. pesnički dar. vekna (nem. velur (fr. k. brzo. kadifa. zlostavljati. slaba i nejasna težnja. nlat. veksirogledalo. vena poetica) pesnička žica. fr. somota-sta pamučna tkanina. velours) somot. sport) v. h). velox brz. vendeta (ital. velen (fr. grč. velox brz. velament (lat. up. koji se tiče lova. eng. vexare mučiti) ono što služi za veksiranje. velarium) veliko platno u starorimskom amfiteatru. velutina (fr. velours satine) atlasni somot. podmitljivost. up. ona koja dovodi iz pluća u levu pretkomoru srca arterijsku (oksidi-sanu) krv. velaire) gram. vena (lat. veksacija (lat. izmišljen razlog. ćilim kao ukras nad altanima i na fasadama o svečanim prilikama. Wecke) hleb duguljastog oblika. vendetta. somot. kupllvost. veleitet (nlat. stari račun. velvet (eng. zadnjonepčani. vena kava (lat. bicikl. naročito naprava za osiguranje na veštačkim bravama. velosimetar (fr. vena) anat. ubrzanje.) kinjiti. mešavina od crnog ili crvenog vina. kadifa. velutirati (fr. mastiksa. vrsta nekeplovanog mančestra. vexatio) zlostavljanje. velox brz. vrlo brzo. vena cava) anat. lovački. žutog voska. plućna vena. metron) sprava za merenje brzine aviona. koja je kružila po raznim organima i koja je jedan deo svojih hranljivih materija i kiseonika predala tkivima. uznemiravanje. velluetum) trg. mučenje. veličina koja ima svoju brojem odreñenu vrednost i pravac. velouter) raditi (ili: izraditi. veksir-pehar i DRveksirati (lat. vindicta osveta) krvna osveta (na Korzici). v. vrsta štofa sa dugom dlakom. šuplja vena. vekio koito (ital. mučitelj. kore muškatnjaka. velleitas. električna struja itd. teška. šminka od bizmuta i pirinčanog brašna. veloce) nuz. všloce brz. razastrto radi zaštite od sunca. vesicularis) mehurast. pergamentu slična hartija. vector) kat. pedis noga) v. sila. Wecker) budilnik (časovnik). terpentina. npr. veo. biciklizam. točkaš. tako postoji i veksir-doza. velocitet (lat. brzino-metar. velosiped (fr. fina i glatka. u obliku mehurića.5 do 67 kg. velveret) trg. vezir (arap. lat. velur satane (fr. kinje-nje. velvet. Wechsel) menica. venalitas) potkupljenost. velarij(um) (lat. velveret. venatorius) lovni. a u narodu se upotrebljava kao lek protiv zapaljenja plućne maramice.) zvanje i vlast vezira. peckanje. vena poetika (lat. reumatizma i DRvezikularan (lat. zadnje. hitrina. izgovor. veksla (nem. tkati. velum (lat. smole. velleite) tih. velocitas) brzina. velosiped. u bivšoj Turskoj Carevini: titula mini-strapredsednika (veliki vezir). skalar. vitulus) pergament od teleće kože. dromos trka-lište) trkalište za bicikliste (točka-še). supr. velours de coton) pamučni somot. zastavice na konopcima razapetim izmeñu katarki jednog broda. velosipedist(a) (fr. vena porta (lat. velo (fr.vezikularan 142 vendeta skih buba). velarije pl. hitro. veloutoire) slik. velter kategorija boksera tetkina 63. somotska četkica za rovašenje glatkih tonova na slikama u masnim bojama. rudi-mentarno htenje. ven brile (fr.. veker (nem. štruca. grč. prodajnost. lat. pes. vecchio conto) trg. . arterija. vena porta) anat. dati tkanini izgled somota. vena arterioza (lat. veksir--kocka. pesnička snaga. velosport (lat. tur. velociped (lat. zadirkivanje. velociped.) fon. vin brule) kuvano vino. staza za velosipedske trke. pretvaranje u velar približavanje izgovora nekog suglasni-ka izgovoru (artikulaciji) zadnjonepča-nih su glasnika. veloče (ital. brzina. nad kojom se zapali kašika ruma. velin. velocipediste) onaj koji se vozi na točku. velvetin. welter velika težina) sp. dosañivati. ona koja dovodi neprečišćenu krv iz donjeg dela tela u desnu pretkomoru srca. velar (fr. velar. vektor (lat. veksir (lat. velutoar (fr. velot) koža i pergamenat od mrtvo oteljenog teleta ili jagnjeta. wazer. velur de koton (fr. vena koja donosi krv iz organa za varenje u jetru. velodrom (lat. velveteen) trg. supr. ima svojstvo da na zdravoj koži bez bola izvlači mehurove. želja na čijem se ostvarenju ne radi. velocipede) točak. zadnjonepčani glas (g. vezir) na Istoku: titula visokog državnog činovnika. upravljena veličina. dovodnica. velveret (eng. cimeta i paprice (korijandra). vezirat (arap. opnasta cev kojom se vraća u srce krv. šećera. otkati) u vidu somota. vena arteriosa) anat. volja koja još nije prešla u akciju. ili lovca. veločisimo (ital.) anat. venatoran (lat.. meko nepce. dosañivanje. honorar koji prima umetnik za svoje delo. velvetin (eng. prohtev. fina alansonska čipka. velaran (fr. veloutine) kozi. velter (eng. velarizacija (fr. velementum) pokrivalo.) gram.

boginja lju-bavi. logos govor. venta. ventus vetar. nem. ventriculi cordis) pl. . cum bona venia) sa ljubaznim dopuštenjem. venerija (lat. venevozan (lat. venija (lat. logia) deo medicine koji se bavi veneričnim bolestima. neka je dopušteno reći. ventrkku-li kordis (lat. vetrovi-tost. lat. objašnjavati u tančine. predavanje. lovačka kuća. poziv pred sud. venenum facere otrov spravljati. thrombos grumen. načiniti odušku na čemu. venia legendi) v. venenum) otrov. naziv za polne bolesti. alta vendita) visoka loža karbonara. venija docendi. venia) odobrenje. venter) znat. provetravanje. koji se nalazi na trbušnoj strani. ventilare) obnavljati vazduh. venedjena (fr. uopšte svaka šupljina na telu. koji se tiče trbuha. venija legendi (lat. veledostojni. za isisavanje i usisa-vanje vazduha. Venedig) stari naziv u našem narodu za današnju Vene-ciju (Mletke). ventarola. ventralan (lat. koji pripada trbuhu. venetromboza (lat. ventiliranje v. sit venia). vendita prodaja) mesto gde se trguje. progla-šenje punoletstva pre zakonom utvrñenog vremena. vendita (ital. venter trbuh. koji dolazi kao posledica neke polne bolesti. koji pripada venama. nadimanje. Wenden) najstariji naziv za Slovene u istorijskim izvorima. fina vrsta tkanine grodetur. vici (lgt. trbušni. venta (šp. poznata hazardna igra sa francuskim kartama. lekar za venerične bolesti. venditio) prodaja. kum venija (lat. nlat. vingt-et-un) „dvadeset jedan". koji izaziva vetrove u želucu (za jela). venija etatis (lat. kad se hoće da kaže kako je neka stvar brzo svršena. ajni. vena. venerabilis) veoma pošto-van. sprava za pokretanje vazduha i drugih gasova. venerabile (lat. vetriti. kod Nemaca naziv za Slovence i Lužičke Srbe (Vendi. sectio sečenje. nlat. ventilator (lat. Venedi v. v. venia aetatis) prav. loža. triper i meki šankr. polio bolestan. venerie. komore srca (desna i leva). venija legendi. prethodno pretresanje. Venera (lat. temeljno razmatranje nekog pitanja (pre donošenja konačne odluke). častan. bogat venama. veniat neka doñe) prav. venedienne) trg. bona venija ili kum bona venija (lat. puštanje krvi iz vene. bona venia. snabdeti ventilom. grč. venozna krv neoksidisana krv tamnocrvene boje. ventrilokvenciJa (lat. ventralis) aiat. vidi. Venus. sit venija verbo (lat. tečnosti. ventozan (lat. venerolog (lat.Vendi 143 ventrilokvenciJa Vendi (nem. venereus) med. venesekcija (lat. vetrokaz. ledenica. alta vendita (ital. ventilirati (lat. mehana. ventosus) vetrovit. koji truje. grč. provetravati. veni. Venus. ventus vetar) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. zborio mesto. veni. obožavanje. ventiliranje. venerabilan (lat. grč. rezanje) med. Venedik. Venus Venera. obično od metala. odobrenjem. neko pitanje pretresati. vena. pare i dr. želudac. venenum (lat. zgrušavanje krvi u venama. fig. dostojan poštovanja. lat. sa dopuštenjem. reč) med. lovl>enje. ventilatio) obnavljanje vazduha u zatvorenim prostorijama. Venedik (tur. koji nadima. vetropirstvo. Venedik. tj. hajka. venerija (fr. dozvola. fig. venter (lat. venedički mletački. mehanička naprava. ventrikulus (lat. venia docendi) dozvola za držanje predavanja (na univerziteti-ma). trbuh. Venus Venera. v. ventilacija.. reči kojima je Cezar javio u Rim svoju pobedu u Pontijskom ratu. ventozitet (lat. one koje se najčešće prenose snošajem. polio zaražen. videh. strahopoštovanje. venerabile) ono što je dostojno visokog poštovanja. boginja l>ubavi) 1. Vendi. venija docendi (lat. fig. ventriculus) anat. veneričan (lat. ventarola (ital. ventus vetar. venozan. lat. dopuštanje. venski. loqui govoriti) veština tobožnjeg govorenje iz trbuha. vent-en (fr. venski (lat. pomoću koje se vrši otvaranje i zatvaranje propusta za vazduh. ventrilokvija. prečasni. venari loviti) 2. zadak. svestrano razma-trati. grč ep. ventile) oduška. pun vetra: med. vetrokaz. vendere prodavati) usaml>ena drumska krčma. venenum otrov. vidi. venijat (lat. venerologija (lat. vendere prodavati. venenosus) otrovan. tj. venski. med.u. vendicija (lat. grudva) med. zalistak. časni. ventilacija (lat. trg. koji se tiče vena. otuñenje putem prodaje. lov. fig. venosus) alat. ventilogij(um) (lat. precenjivanje imanja koje treba deliti. veneficus) onaj koji spravlja otrove. Vindi). vetrenje. ventositas) med. ventil (lat. logion) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. venire doći. veneracija (lat. mesto gde se ostavljaju jela i pića radi hladnoće. gasove. pijaca. ventilator) vetrilo. tj. nagomilanost vetrova u želucu. veneratio) duboko poštovanje. v. spravljač otrova. naročito sifilis. Venus) mit. vici) „Doñoh. rpaij. venozan (lat. sit venia verbo) neka bude reči dato dopuštenje. posvećena hostija u katoličkoj crkvi koja se pokazuje vernima da bi joj odali poštovanje. vena) znat. venefik (lat. sprava za obnavljanje. pobedih!". naredba.

varanda) doksat. venusto (ital. verbum dicendi — glagol govorenje: reći. besmisleno ponavljanje reči. venusto) muz. verbalna injurija prav. verbum activum) gram. pomoćni glagol. Zornjača (Fosforus). pohotljivost. batina-ti.. omotač oko nečega. verbalnost v. Venus pandemos (lat. Večernjače (Hespe-rus). verbum aktivum (lat. kao znak žalosti. poet. nota jedne vlade drugoj. svačija »sena. ver blan (fr. opširnost u izlaganju. veratrin (lat. opširan (u pričanju ili izlaganju). uzvišena Venera. ulična ljubav. verbaliter (lat. verbosus) rečit. prijatno. ventouse) ned. šibanje. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana (kod Grka Afrodita). usmeno. verbum auxiliare) gram. veka (mañ. glagol. nakla-pati. od reči do reči. sskr.ventrilokvija 144 verbum deponens ventrilokviJa v. naklapanje. ljubavnica. fenyii) bog. uvreda nanesena rečima. grč. vere. mali krvni sud. kleka. verbalizam. verbum. doslovno. verbalna egzegeza objašnjenje reči. verbum auksilijare (lat. kazati i sl. verbum) gram. mati Kupidonova. supr. verax koji istinu govori. oblju-ba. kao plašt. nečed-nost. zastor (od magle. verbum anomalum (lat. fig. verbum anomalum) gram. gram. sada u pariskom Luvru. razvučenost (stila). gram. fig. verbalis) koji se sastoji od reči. prekla-palo. verbum) pričalo. sastavljanje protokola. prebačen preko glave i niz pleća. pričanje utaman. gei. radi primera. ventuza (fr. verberare) šibati. neveste nose na venčanju. verbalizacija (lat. Veneris) mit. verberacija (nlat. verbum reč) prazno razmetanje rečima i rečenicama. versus) poet. pismeno saslušanje. verbi kau za. verbalist(a) (lat. potresati. verbi gratia) v. verba (lat. verbum deponens (lat. verbigeratio) med. doslovan bukvalan. Venus (lat. iš. venula (lat. tumačenje reči. verbalizirati (lat. mraka i sl. venter. verbali-sare) prav. kao lek protiv živčanih bolesti i reumatizma. verbalisatio) prav. verbum. druga po redu planeta u Sunčanom sistemu. verbi causa) na primer. Venus vulgivaga) obična pohota. bukvalnost. verbi gracija (lat. verbum deponens) u grčkoj i latinskoj gramatici: glagol koji ima pasivne oblike a aktivne značenje. nlat. Venus. otvoren trem na kući. stihovi bez slika. tj. Venus. istinoljubi-vost. koji se tiče reči. koju poslanik one prve samo usmeno saopštava ovoj i koja ima karakter poverljivog saopštenje. Medičijeva Venera najlepši prikaz boginje Venere. u cilju da se pred slušaocima pokažeš učen i pametan. doslovno. Venus vulgivaga (lat. verbum reč. klekinja (drvo i plod). koja se vidi i po danu. pismeno saslušavati.1820. trošenje reči uludo. usmeno raspravljati. potres vazduha usled kojeg nastaje zvuk. polna ljubav. verbi kauza (lat. glagolska reč. verbalizam (lat. jedno od najvećih vajar-skih dela starog veka. Venus vulgivaga. verbigeracija (nlat. sastavljati protokol. fenyo. razvratnica. veratrum) hem. verbalitet (nlat. vers blancs) pl. Venera. verbozitet (nlat. odredba reči. veran liberi. što ometa da se nešto sazna. ljupko. čista. požuda. »sena Vulkanova. mala vena. verbositas) prekomerna rečitost. u obliku masti. rañen u P veku pre naše ere. pričati utaman. od reči do reči. Zornica. nepohotna ljubav. ljubav prema istini. fig. verbatim (lat. šamaranje.). ljubav koja se svuda skita. od reči do reči. mlaćenje gloginja. mešavina raznih veoma otrovnih alkaloida koji se nalaze u soku nekih biljki iz porodice čemerika. verbalitas) doslovnost. Venus uranija (lat. up. nlat. nepravilan glagol. poduži komad bele tkanine koji. uzvišena. nešto što prikriva stvarnost. veracitas) istinitost. grč. zvezda Danica. nlat. verbum fini-tum — lični glagolski oblik. glagolski. usmeni. velo) l. pun reči. realna injurija. astr. verba) pl. veras (lat. verberirati (lat. bujica reči. verodostojnost. 3. v. umilno. ventrilokvist(a) (lat. verbum infinitum — neodreñeni glagolski oblik (infinitiv). koje se nalazilo u umetničkoj zbirci florentinske porodice Mediči. veracitet (lat. na ostrvu Milosu. govoriti. vantuza. radni glagol. fiz. 2. bukvalno. Venus. Venus pandemos. parenje. tanji sloj nečega. baranda. venula) znat. verbi gracija. Miloska Venera veličanstveni mramorni kip Venere. veranda (eng. pan-demos) v. verbalan (lat. ventrilokvencija. služi. govoriti u vetar. pronañen . veranda. lepotica. ispravnost. blagoglagoljivost. verbaliter) pril. verberatio) batinanje. trućanje. verbalna definicija objašnjenje reči. trućalo. verbum (lat. komad tanke providne ili mrežaste tkanine kojim žene pokrivaju lice ili ga nose preko glave i niz pleća. v. verbalna nota pol. verbatim) pril. tući. veo (ital. fig. uranios nebeski) visoka. onaj koji više drži do reči nego do njihove sadržine. odložim glagol. v. venica. loqui) onaj koji ume da govori iz trbuha. . verbozan (lat. oblaka.

veritas juridica) prav. žar. verzija (nlat. verismo) krajnje naturalistički pravac koji je od početka sedamdesetih godina XIX veka počeo uzimati maha u plastici. Werkstatt) radionica. veredictum. 2. verbum defectivum) gram. obraze). koji boluje od glista. veresija (tur. vertere obrnuti. vermiglio) rumena (ili: crvena) boja. prodaja na kredit. tur. promena. tuga.). verzurirati (lat. verbum pasivum (lat. v. bolest od glista. verve) polet. menjanje. u vatri pozlaćeno srebro. upotreba stvari u tuñu korist bez punomoći sopstvenika upotrebljene stvari. primitivum. harač. književna škola koja propoveda upotrebu slobodnih stihova. verifikator (nlat. verbum intranzitivum (lat. waram. verziran (lat. zamah. veritas (lat. vero. verso folio) na drugoj strani. pravna istina. verbum inchoativum) gran. vergl (ital. verzio in utilitatem (nlat. mehanički instru-ment sa jednom melodijom ili dvema na koji se svira skretanjem ručke. fil. lat. punomoći i dr. verz (lat. obrtanje. pozlaćen bakar. prevod. versus istinit. versura) vršiti promet robe. versicolor) raznobojan. versus) pl. eng. vergula) kuz. izvež-ban. mešanje poverioca. V. plaćanje duga zajmom. npr. veresi) kupovina ili prodaja na veru. ako stvar nije moguće izdvojiti bez povrede njene suštine. verificatio) proverava-nje. versus) poet. baviti se. verite) istina. versi liberi. bezličan glagol. književnosti i muzici moderne Italije. waram. stvarnost. dokumente. obrtati robom. verikl (fr. na obratno j strani (lista). pregledati (račune. zool. vermis. fr. utvrñivanje pravog stanja. vermati (tur. oblik (ili: način) pričanja o nekom dogañaju. presuda. verdict) prav. vers-libriste) pobornik slobodnih stihova. verzifikacija v. veritas. vermes) pl. proveravati. verbum imperso-nale) gram. porotska odluka. vešt. tj. obrnutost materice. iskusan.) poštovati. ver-librist(a) (fr. . vermeil. verbum intransitivum) gram. verbum impersonale (lat. danak. phthisis) onaj koji izgleda kao da ima tuberkulozu. vermikularan (nlat. prelazni glagol. Cilj mu je da prikazuje život onakvim kakav je. vičan čemu. onaj koji nema svih oblika. vergi) porez. pesnik koji piše slobodnim stihovima. promet. putem iskustva. vermej (fr. vermillon) jako crvena slikarska boja (cinober. versio in rem) prav. versifikacija. versali. veritet (lat. crvolik. up. verzacija (lat. versio uteri) obrt deteta u materici. verbum passivum) gram. vergija (tur. bojati se. Osnivač i voña mu je romansijer ðovani Verga. verbum transiti-vum) gram. veritet. sa svima njegovim ružnim i lepim stranama. glistav. versio in utilitatem) prav. verzikolorav (lat. ili. verenda (lat. tuberkuloza. verifikacija (nlat. verificare) proveriti. verificator) utvrñivač istine. versura) trg. veretizav (arap. verv (fr. vitrum staklo) lažan dragi kamen. Vermaht (nem. verso sciolto) v. veriste) umetnik pristalica verizma. verminosus) med. proña robe. prevod na maternji jezik. verbum primitivum (lat. pravljenje zajma da bi se njim pokrio neki drugi dug. vermicularis) crvast. okrenuti) inačica jedne pripovetke. zanimati se čim. neprelazni glagol. vatrenocrven dragi kamen. da zahteva naknadu vrednosti). vers-librisme) upotreba slobodnih stihova. verist(a) (fr. verziran» (lat. veritas) istina. trpni glagol. grč. verdikt (lat. nepotpun glagol. v. obavešten. rumenica). verizam (lat. verminozan (lat. verificirati (nlat. pun glista. glisna bolest. fermati. lat. verzio in rem (nlat. (nlat.verbum defektivum 145 vermivozan verbum defektivum (lat. vericle. vermijon (fr. versatio) okretanje. pokriti (ili: pokrivati) dug zajmom. hipoteze. verbum primitivum) gram. versio. jad. glagol kojim se iskazuje početak neke radnje. zanos. veritet nekog potraživanja. vermes (lat. ital. Wehrmacht odbrambena snaga) naziv za nemačku vojsku za vreme naci zma. sušica. sprava za ispitivanje jačine metala. zool. verbum tranzitivum (lat. veritas juridika (lat. tip. zazirati. obrt. versari) dolaziti u dodir. overavanje. verminatio) med. overiti. utvrñivanje tečnosti jedne pretpostavke. istinitost. med. v. ili kad neko upotrebi u tuñu korist svoju sopstvenu stvar ne znajući da je njegova (u oba slučaja sopstvenik ima pravo da traži stvar natrag. verenda) pl. versatus) upućen u nešto. vere. raditi na čemu. istine. pa onda potvrditi ispravnost. družiti se. gliste. rumenilo (za usne. odluka. verzali (lat. polni organi. verminacija (lat. verzo folio (lat. verbum inhoativum (lat. verem (arap. verem) l. slikarstvu. ital. šaren. verzo šolto (ital. ver-librizam (fr. 10 Leksikon verzura (lat. overilac. vitriculum. verzio in rem. utvrditi istinitost čega i zatim je potvrditi. o tome tata mnogo verzija o tome se različito priča. verkštat (nem.

1672—1789. vesnjanka (rus. sifilis. verrucositas) med. pomoću rimovanja. npr. pretposlednji kanonski . pršljenski. služi kao sredstvo za uspavl>ivanje. vermifuga (nlat. koji pati od vrtoglavice. stih. presvlačenje nekih životinja. versatilitas) prevrtll-vost. verticalis) uspravan. verthajmica. pravl>enje glupih šala. versus memorijales (lat. vernier) geom. versatilitet (nlat. u Versaju je potpisan mir izmeñu Nemačke i saveznika 28. tj. glazirati. moć opredeljivala. nazvana po svom pronalazaču. verfen geol. vermifuga. fig. . vermoute. vere (lat. versikul (lat. bradavičav. koji izaziva vrtoglavicu. vertikalan (nlat. nesvestica. magnetne igle). prava linija. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa. . variola) tec. nem. Wermut pelin) desertno vino s pelenom i drugim zači-nima. pravljenje stihova. prestonice francuskih kraljeva. crvolik. verruca) med. remedia) pl. vertex) vrtlog. dati (ili: davati) sjajan izgled. okomit. vertatur (lat. promenljivost. vertebrata (nlat. veruka (lat. verte (lat. verz. phone glas) muzički instrument koji se sastoji od dva reda vinskih čaša razne veličine koje se sipanjem vode u njih hromatski štimuju.čas. up. versus memoriales) pl. sedište republikan-ske vlade. versus) poeg. vesna proleće) prolećni ples Ukrajinaca. verre staklo. 2. fabričko ime za sintetičku dietilbarbiturnu kiselinu. vertiginozan (lat. vertebralis) zool. versifikator (lat. verukozan (lat. verteks (lat. berlinskom stolaru Vertikou. skidanje svlaka. obnavl>anje. dovitljivost. stihoklepac. verthajmovica (po Nemcu Wertheim-y) l. vernir) lakovati. fr. slobodni stihovi. VI 1919 (Ver-sajski mir). promenljiv. račji stih = palindromos. tip. asonancije ili aliteraiije. obrtati) prevrtljiv. vernatio) podmlañivanje. vernirati (fr. versifikacija (lat. verole. versificator) stihotvorac. početak geološkog perioda tri-jasa. nlat. okretan. vermicelli) pl. obrni (list). kovitlav. niz metrički sreñenih ritmova koji. odvesan. nauka o stihovima. versifeks (nlat. vertiginosus) l. bradavica. versiculus) mali stih. kičme-ni. prolećni. vrtoglavica. zvezda Večernjača. vernilitas) ropsko ponašanje. nazvan po pronalazaču. brava. koga je uhvatila vrtoglavica. vsrnacija (lat. izbijanje mladica u proleće. verotipija (fr. vertebralan (nlat.vermičeli 146 vesper vermičeli (ital. veronal fark. rtenjačni. strofa. teme. fr. predstavljaju celinu. versificatio) stihotvor-stvo. crvići. verofon (fr. vermug (fr. vrsta. versi liberi (lat. Versailles) veličanstveni dvorac sa parkom koji je sagradio Luj XIV. vertigo (lat. izreka iz Biblije. ver) pr.) v. vernisaž (fr. verzija. stožer na nebu. Versaj (fr. vernije (fr. verset) kitica. 2. Vertiko) vrsta malog ormana sa sastavkom. verticitas. šuga. premazati firnajzom. neotesanost. zmija. upravljanja (npr. crvast. vertikalan položaj. vsrsali (lat. verukozitet (nlat. i onda udaranjem ovlaženim prstima po njima proizvode tonovi. veras. versifex) nadripesnik. neka se obrne (list). verticite) fiz. prostota. 1871—79. perpendikularan. zool. typos oblik. versificare) staviti u stihove. vemalis. matematičaru Vernier-y (1580—1637). versta (rus. svrab. predlozi koji se slažu sa nekim padežom složeni u stihove). uspravna. praviti (ili: pisati) stihove. vertebralni sistem deo živčanog sistema koji polazi iz leñne moždane. verte) okreni. pun bradavica. versatilis. verticitet (nlat. ulagivanje. pisac stihova. stihovi pomoću kojih se lakše pamte izvesna gramatička pravila (npr. vsrnilitet (lat. vešt. verrucosus) med. stavljanje u stihove. verre staklo. vrtoglav. u pravcu dejstva Zemljine teže. verseto (ital. kolebljivost. grč. vertiko (nem. lik) prenošenje fotografija na staklo. vertatur) neka se okrene. vertere. versus) št. versi liberi) pl. versus kankrinus (lat. vrsta finih talijanskih rezanaca. tj. grč. užina. vir. breg. versija v. kičmenjaci. pesnik. naročito na oku. vermiforman (nlat. velika početna slova. okret-ljivost. vertikale (nlat. versetto. vesper (lat. glava. versare okretati. bradavičavost. vernissage) svečano otvaranje umetničke (slikarske ili vajarske) izložbe. versatilan (lat. stihovi bez slika. lekovi za isterivanje glista. vernalan (lat. astr. se. verticalis) kat. vesper „veče") u katoličkoj crkvi: večernja. verthajmovača. vermiformis) u obliku crva. vrh. vertebrata) pl. vrsta nonijusa. vertigo) ned. versus cancrinus) post. versificirati (lat. ned. vis. verol (fr.

njihanju. glas r. revolveraši. marveno lekarstvo. vibrare tresti. žustrine. oblačionica i svlačionice. vetus star) stari vojnik. većil (arap. prevozio ili prenosio sredstvo. vestalinke. treperavost. predvorje. kod katolika: nadzornik svešteničkih odežda i crkvenih utvari. blagoslova i sigurnosti u gradovima i državama. svojstvo (ili: sposobnost) tela da trepere. vecozamente (ital. vehementnost. oblik i dr. njihati se) 1. vezzoso) muz. veternus dremljivost) med. vedžvud (eng. u ustavnim državama vladaoci imaju.divlji zapad". zabran-ski način. planetoid otkriven 1807. provodnik. wedgwood) vrsta engleskog poluporculana. bila je živa zakopana. nekad turski ministar. u starom Rimu: formula kojom su narodni tribuni oglašavali odluke sena-ta za nevažeće. odeća) trgovac haljinama. npr. veteran (lat. vibrantan (fr. liberum veto (lat. med. vehemencija. vibratorius) treperav. dremljivost. bolesna želja za spavanjem. bušenje betona i dr. vezzosamente) muz. vehemencija (lat. džez-instrument sastavljen od metalnih ploča nanizanih na pokretnom stalku. vibralitas) fiz. vecozo. iaizmenična napetost i labavost delova tela. a posle su mogle istupiti iz službe i udati se. vibrare trepereti.. blago. vibrare vitlati. phone glas) muz. vibrato (ital. koji se stvara treperenjem vrha jezika na alveolama gornjih sekutiće. vestibulum. čovek ostareo u službi. čovek koji je stekao iskustvo u nekom poslu. Vesta) mit. njihav. dodatak tečnim lekovima koji treba da im dade masu. vecozamente. grč. za to vreme morale su živeti najčednijim životom. ne primam. veterina (lat. u odnosu prema narodnom predstavništvu pravo na neograničeno (apsolutno) ili samo na ograničeno (suspenzivno)veto. vehter (nem. drhtati) glas čija je bitna osobina treperenje. veterina) nauka o marvenim bolestima. njihati. takav je. da se njihaju. vibrant) ustreptao. letargija. zaveta. vibratoran (lat. njihavost. predsoblje. ulaz u kuću. vestijar (lat. fig. tragovi nogu. onaj koji je svršio veterinarski fakultet ili ravnopravnu visoku školu i dobio diplomu marvenog lekara. device koje su morale ZO godina služiti u hramu božice Beste i stalno održavati svetu vatru. Waschblau) plavilo za rublje. vestibule) v. veto zabranjujem) lipti. vestitura) oblačenje. vibralitet (nlat. veto (lat. mrtvilo. telo koje vrši mehaničke ili električne treperenje. vestalke (lat. pustolovi. wakil tur. strastan. vehementnost v. vahabiti. žustar. zastupnik. vestern (eng. vibrato) muz. vibrafon (lat. vatren. obično destilovana voda. Wasche) rublje. Wachter) čuvar. nazvana po pronalazaču Dž. libe10* rum veto) pravo slobodnog odricanja. haljinar. astr. šerifi. fig. Indijanci. veterinarski fakultet. Palas 1802. spisi St. vestijarij(um) (lat. treptaj™. vestibil. g. sprava koja neki predmet stavlja u brzo treperenje. domaće sloge. trepereći. vestitura (nlat.Vesta 147 vibrafon Vesta (lat. stari ratnik. nežno. . vehikl (lat. Vedžvudu (1730—1795). Vesta). neobuzdanost. vehabiti (arap. ili odbijanje. vibrare) l. prenosilac. treptav. vehementan (lat. veternus (lat. western zapadni) popularni naziv za filmove u kojima se prikazuje američki . vestiarium) soba gde stoje haljine. čednosti. silovi-tost. vestales) pl. veš (nem.. fig. via) v. vod. mlitavost. isluženi vojnik. vehiculum) kola. Juno 1804. tragovi. vija. fiziol. preobuka. vestibul (lat. 2. rimska boginja ognjišta. plah. vestibil (fr. Vahabi) up. Vetus testamentum (lat. zakalućerivanje. stanje jednog veterane. vešplav (nem. vestalke. pneumatič-na mašina za nabijanje zemljišta. veterancija (nlat. vestigium. vestis odelo. ako se koja ogrešila o nevinost. udaranjem batića o pločice proizvodi se karakterističan treperav zvuk. drhtav. farm. neobuzdan. stope. (Ceres 1801. hirurški in-strument koji se upotrebljava za bolest ženskih polnih organa. veterinar (lat. plahovitost. iznositi prljav veš. vestibul. način zabrane. meko. vekil) punomoćnik. vatrenost. fr. naročito onaj koji je učestvovao u ratu. vestigije (lat. tre-pereti. veterancija. vetativ (lat. vestalinks (lat. veteranstvo. junaci tih filmova su kolonizatori — pioniri. škola za marvene lekare. nlat. vecozo (ital. stražar. kauboji. odbacujem. fiz. vibrator (lat. vibrater (lat. srpskohrv. v. svečano oblačenje manastirsko? iskušenika u kaluñerske odelo (kod katolika). vestibule) trem. vestigia) pl. teh. 2. sredstvo za prenošenje. vestales) pl. vehementia) žestina. vestiarius. veterantia) odmor posle isluženog punog roka službe. vibrare. via (lat. vehemens) žestok. fajansa. živinar. ode-vanje. veterinarius) marveni lekar. koji se sastoji u trepe-renju. haljinarnica. garderoba. veteranstvo v. veto) zabranjujem. veteranus. sprovodnik. Vetus Testamentum) Stari zavet. dršćući. vibrant (lat.

treptaj. kolere. svilaste vuna ove ovce. živa reč ima poučnu snagu. kon viveca. up. vigilia) bdenje. vigilija (lat. fonautogram. vivant! (lat. vigere. obazriv.. snažno. fulgura frango) „Žive dozivam. skopeo gledam) fiz. kod Rimljana: vojnička noćna straža koja je stražarila od zalaska do izlaska sunca. njihati se. eupr. vibrare. tj. v. viviparizam zool. sectio sečenje) otvaranje tela živih životinja u cilju naučnog. vigoroso) muz. vibrogram (lat. vivisektor (lat. sakagije i dr. kon vi-gore. donosio odluku da se konzulima dade veća vlast). kreskat. nadzornik. npr. vitlati. vide. viva voce (lat. secare seći) otvarati (ili: razuñivati) »sive životinje u cilju fizioloških ogleda. viva vox docet) živi glas poučava. trepereti. vivos voco mortuos plango. vigvam koliba ili šator severnoameričkih Indijanaca. da živi. protivnici torijevaca. sprava koja automatski beleži treptaje zvučnih tela posredstvom slobodnog vazduha. sa žarom. da- . vigor) »sivotna snaga. vivandje (fr. vigonja (fr. fulgura frango (lat. vivus živ. zakone treba poznavati da se ne bi o njih grešile. vivificatio) oživlja-vanje. vigilantan (lat. vivipar) hol. vibrare. vivo. pažlji-vost. gramma crta) fiz. vibrografija (lat. članovi engleske liberalne stranke. vigorozan (nlat. vibrare. up. mahati. krepak. bri»sljivost. vibrirati (lat. vigilancija (lat. uobičajeni natpis na zvonima: moto poznate Šilerove pesme „Daš Lied von der Glocke" („Pesma o zvonu"). vivandier) trgovac koji prati vojsku i prodaje joj jelo i piće. dan uoči praznika. vigorosus) snažan. up. sector koji seče) naučnik koji para. v. viva čitaš) životna snaga. grapho) fiz. bonvivan. pukovski krčmar. vivat. krepko. živahnost.vibracija 148 videant konzules. viveur) onaj koji voli dobro da »sivi i da se provodi. vibriones) pl. (lat. viviparija.. vigi-lantibus leges sunt scriptae) pravničko načelo: zakoni su pisani za oprezne. vivant) »siveli! vivarij(um) (lat. vive r (fr. grč. vigorozo (ital. vivus živ. u Sje-dinjenim Američkim Državama: pristalice američke nezavisnosti za vreme re-volucionarnih ratova u XVIII veku. vide (lat. floreat) živeo. vibrograf (lat. mortuos plango. vigilantibus leges sunt skripte (lat. živa reč. zoološka bašta. njihanje (šetalice). brižljiv. grč. viva) živeo! viva voks (lat. vibratio) fiz. vivus »siv. tj. cvetao! (uzvik pri zdravi-cama i sl. vigorosamente) kuz. videant consules ne quid respublica detrimenti capiat) neka konzuli obrate pa»snju da država ne pretrpi kakvu štetu (formula kojom je rimski senat. viva vox) živi glas. drhtanje. vivos voko. krvna reakcija za utvrñivanje postojanja crevnog tifusa. žestina. vigilantia) budnost. fina. vivandjerka (fr. živahnost. kratke. obično od bivolskih koža. mrtve oplakujem. vigor (lat. marketenderka. vivifikacija (nlat. vatreno. whiggism) načela i program vigovaca. vrlo živo. pun »sivotne snage. vivacissimo) kuz. da cveta. vivisecirati (lat. treperenje. da raste. usmeno. usmeno poučavanje. viviparija (lat. oviparan. prijatelji slobode. vigilans) stra»sar. Vidalova reakcija med. noćna molitva pre sahrane za dušu umrlog. nlat. oprezan. u opasnim vremenima. kod katolika: služba uoči nekog velikog praznika. silina. oscilacija. nauka o treperenju zvučnih tela. up. žar. srdobolje. treba da ga budno čuva. jak. čuvar. grč. pukovska krčmarica. vigizam (eng. vivipar (lat. pažljiv. graphia) fiz. paratifusa. ragege rañati) koji raña žive mladunče (a ne nosi jaja). oživljenje. viva (ital. vibracija (nlat. uporedi. silan.). vivo) kuz. živost. vibrare) drhtati. vivus živ. veoma brzo. klaćenje. živom rečju. vivarium) mesto gde se drže i taje životinje (suvozemne i vodene). vibrare. fonautograf. pogledaj. što življe. vibroskop (lat. zavojite bakterije. up. vivandiere) vojnička. vivacitet (lat. naročito medicinskog ispitivanja. vibrare trepereti. ovipar. fig. viviparizam. sprava za posmatranje treperenja. tj. podrhtavanje. rañanje živih mladunaca (za razliku od životinja koje se legu iz jaja). vigorozamente (ital. zvučna krivulja koja se dobije pomoću vibrografa. jačina. vivo (ital. sve»s. rastao. videre) vidi. živahno. viviparan (lat. whigs) pl. navečerje. v. vivace) ouz. životinja koja se živa raña (za razliku od životinja koje se legu iz jaja). vivisekcija (lat. vigogne) peruanska ovca. vivačisimo (ital. ili: da bi čovek mogao štititi svoje pravo. sravni. munje lomim". opreznost. vigovci (eng. noćno straža-renje. ragege rañati) zool. videant konzules . krepkost. vivače (ital. vibrioni (lat. viva voće) živim glasom. slobodnjaci. klatiti se. bdenije. floreat (lat. marketender. vigorozamente. smotren. izazivači kolere. vivus živ. up. grč. up. viva voks docet (lat. nastojnik.) budan. vigilant (lat. zverinjak. živahno. vivat (lat. razuñuje »sive životinje u cilju proučavanje. silno. vigorozo. vivače. vi vat) živeo! vivat. lama.

slika uobrazilje. predstava koju smatramo. in vija jurio (lat. vizibilitet (nlat. moralne beda. treba videti. vizitira™ (lat. visum) opt. za overu. vizorij(um) (nlat. vidimer) staviti na nepggo vidi. vidualicij(um) (lat. prezimenom. kad sede. takoñe: viza. staviti vizu na pasoš i dr. razumljivo. osamljenost. u kartanju: osnovni ulog (kod farbla). 3. deo šlema: rešetka koja pokriva lice a ne smeta gledanju i koja se može. vidi) video sam. vide infra (lat. pošto su viñena. visibilis. via put) sredstvo. na adre-sama: preko. preko puta jedno od drugog. pregledane. nišan. kopija vidimata (lat. 2. visum) ono što je viñeno. pregledanje (lekarske. nadzornik imanja. visualis) ont. fig. tenakl. shvatanje. vidualitium) prav. vidua udova. smerati nešto. visio gledanje. vizionoskop (lat. fr. poseta. priviñenja. fr. pesnik. prikaza. video. skopeo gledam) specijalna konstrukcija kinematografa. dići i spustiti. delove i figure jednog grba opisati i označiti prema pravilima heraldičke umetnosti. vidimus) videli smo. uverenje o sravnjenju s origi-nalom. vizir (ital. pretresa™. videlicet =videre licet) pril. carinsko). vija (lat. vidi niže. visuel) v. videtur (lat. očevidno. poho-dilac. vizirati (lat. videatur (lat. malo kanabe za dve osobe tako da su. koji se tiče vida. fr. imati u vidu što. overavanje. prizor. naravno. vija Beograd preko Beograda. sravnili smo. poha-ñanje. prema potrebi. uzeti na nišan. gledanje. vidi napred. udovičko stanje. vide supra) vidi gore. visa) overavanje potpisom i pečatom da je nešto viñeno i pregledane (naročito za putne isprave. zvanična overa. kaluñer koji obilazi manastire svog reda ili svoje oblasti. kao što se lako može videti. vizuelan. pohoda. vidit) video je. via gratiae) prav. preko puta od druge osobe. praznim. zvanjem i mestom stanovanja. fig. slika. dati svoj videtur dati svoje mišljenje o nečemu. visis actis) prav. pr. rgo vidimatione) taksa za pregled. videatur) neka se vidi. 5. mišljenje. koji po zakonu pripada ženi posle smrti muža. visum viñeno. vizualno pamćenje ono koje se poglavito oslanja na predstave dobijene čulom vida. vidovit čovek. npr. visitare. naspram. onaj koji može duhom da vidi. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže. čini se. visorium) tip. kratak ženski ogrtač za posete. zakonskim sredstvima. videre videti. voj. vide supra (lat. prema čemu. vidit (lat. osoba koja se nalazi nasuprot drugoj osobi. sanjarija. vizitacija (lat. prekoputa. overa jednog akta. visiter) pregledati. obudovelost. visionarius. viduitet (lat. vizuelan (fr. nlat. vidimus (lat. vizitkarta (nem. lekarska poseta. viser) l. visere gledati. mali odred vojnika koji je pod nadzorom jednog podoficira. očiglednost. za stvaran opaža]. spram čega. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz durbin pravo do predmeta posmatranja. udovički deo. vidimacija (lat. pričina. kao im. zvanično potvrditi da je prepis akta ili dokumenta veran originalu. uzana kočija sa dva sedišta. bizantini-zam. odrediti zapreminu posude. Byzantion) v. naročito: pregled stanja u kojem se nalazi neka ustanova ili neko nadleštvo.. vidni. zagledati. visibilitas) vidljivost. vizualan (lat. vizura (lat. očigledan. poho-diti. fr. naprava na vatrenom oružju pomoću koje se nišani. npr. viduitas) udovanje. na instrumentima za merenje uglova: zadnji diopter. videre) viñenje. nalaženje. mesto navedeno iz neke knjige i sjJ. 2. jasno. izvršiti pregled. gañati. visite) poseta. vizibilan (lat. način. uobraženja. visio. pregledač. visiera) l. pojava. vidi (lat. sanjalica. vizantinizam (grč. vidi docnije (u knjigama). sravnio. vizitator (nlat. predstava. nišaniti. polaznik. okrenute jedna drugoj. pro vidimacione (lat. karta sa imenom. pasoše). vidimiran. zanesenjak. vizija (lat. 3. sproću čega. vizita (fr. 4. vidimatio) zvanično srav-njenje i potvrda. pohañati. vizum (lat.videatur 149 vija gracije nas: izraz kojim se preporuču]e vladi opreznost. vis-a-vis) lice u lice. viza (lat. grč. pri-državač listova. vide infra) vidi dole. videre videti) vidljiv. prijavnica. pregledava akta. visionaire) vidovnjak. opsena. vizis aktis (lat. primetnost. nišanska gajka. pregled. videlicet (lat. vija gracije (lat. vizionar (nlat. naročito potvrda da je prepis veran originalu. posetiti. via. vidi ranije (u knjigama). copia vidimata) overen prepis. posećivati. očevidan. putem pomilovanje. visitatio) posećivaše. vizavi (fr. up. vizualan. visitator) posetilac. vidimirati (lat. . overen prepis. utvara. fr. halucinacija čula vida. kao kh. smotra. in via juriš) putem prava. usled bolesne razdražljivosti centralnog organa (u polusnu ili u hipnotičkom stanju). tj. overiti putne isprave. psih. vidimus. očevidnost. putem milosti. Visit-karte) posetnica. pregledanje. pregled. videtur) izgleda. primetan. udovištvo. težiti za nečim. izvršiti pretres.

a obično se provodi van mesta stanovanja. po zapovesti. viatorium) putomer. villanella) pastirska pesma sastavljena iz neparnog broja terceta i završena strofom od četiri stiha. vigonja. vijatorij(um) (lat. titula grofovog sina koju nosi za očeva života. Victoria) nit. victoria) letnja otvorena kola sa jednim ili dva konja i sa 3—4 sedišta. vinalia) pl. viking (stnord. barovitog mesta i sl. vikarijat. villanelle. ime germanskih stanovnika Skandinavije koji su. via facti) prav. vicaria) zvanje i vlast jednog vikara.vijadukt 150 vindikacija vijadukt (nlat. kuća izrañena u obliku letnjikovca. asteroid otkriven 1850. krvarenja na nos mesto menstrua-cije. farm. hodometar. slon. vitalijanci. villeggiatura) letnje vreme koje se. viktorijaorandž hen. ville) letnjikovac. vilis jevtin) prost. papijota. sličan mandolini. viklifiti pl. victualia. zavičaj. viktus et amiktus (lat. vicarius) namesni. wilaya. zastupajući. koju su predstavljali sa krilima i lovorovim vencem ili palmovom grančicom u ruci. neznatan. vikarijus apostolikus (nlat. visoko svešteno lice u rimokatoličkoj crkvi. vikontesa (fr. vikingr) borac. bili na zlu glasu kao gusari. vinalije (lat. viscount) francuska plemićka titula izmeñu grofa i barona. oblast kojoj stoji na čelu valija (u Turskoj). victus. vivere živeti) način života. vila (lat. victorieux) pobedonosan. vilj (tur. vindicatio) osveta: uzimanje u zaštitu. po naredbi svog vojvode (hercoga). vi mandati) prav. vilstek (eng.-tur. počinje subotom po podne i traje do ponedeljka ujutro. namesnik (pape. . vicuna) v. pobednički. pristalice engleskog teologa Džona Viklifa. unižavanje. vikend (eng. wickeln omotavati. Wichse) mast za obuću. vikunja (šp. vilificatio) pobijanje (ili: obaranje) cena. savijati) svitak za kovrčanje kose. za bojenje vune i svile. poputnina. vikarni (lat. vikont (nlat. delokrug namesni-kov. Vindi v. IV u čast Jupitera. vilavela (fr. ital. posednik vlastelinstva u Francuskoj. prav. poslednja pomast.. provincija. vilioris conditionis) slabijeg sastava. vicecomes. vike (nem. viaticum) putni trošak. ratnik. kapelanstvo. na osnovu naredbe. fr. letnja svežina. vikarija. vealsteak) pržen ili pečen komad telećeg mesa. život na selu radi razonode. vikler (nem. pokrajina. vina (ind. Viktorije (lat.) muz. zaštićivanje. villa. patrijarha) u jednoj oblasti. astr. vikendica kuća za odmor. željan osvete. vicariatus) v. vreñanje. viktorije (lat. opasni morski razbojnici u XIV i XV veku u Istočnom i Severnom moru. male vrednosti. tur. biskupiji. vicarius apostolicus) „apostolski namesnik". zamenik. vindicativus) osvetolju-biv. odmenjujući. izdržavanje. koji se istakao u borbi protiv zloupotreba u katoličkoj crkvi i tražio čistotu hrišćanskog učenja. nasilno. vilis (lat. kod starih Rimljana: novac koji se metao mrtvacu u usta da plati Haronu prevoz preko reke Stake. kod katolika: poslednja pričest koja se daje samrtniku. fr. vina medicata) pl. od-mazdni. vicarus) zastupnik. životne namirnice. smanjivanje vrednosti. vilayetli) zemljak. rñav. vilajet (arap. vilajetlija (arap. victus et amietus) hrana i odelo. vikarijat (nlat. boginja pobede kod starih Rimljana (kod Grka: Nike). victoriosus. sredstvo za život. namesništvo. vindikacija (lat. sačekivali brodove i oduzimali im viktualije. eng. imalin. god. svetkovine vina koje su u starom Rimu slavljene dva puta godišnje: 19. prethodnika reformacije u XIV veku. corpus vile) ogledni obje-kat bez vrednosti. podgrof. naročito junak na moru. junak. biljna) vina. wichsen) čistiti obuću mašću za čišćenje (viksom). vindikativan (nlat. vicomte. silom. od UŠ—XI veka. puta. bez vrednosti. dijecezi itd. vikarija (nlat. vija fakti (lat. up. namesnički. kapelan. IX u čast Venere i 22. viksati (nem. koje su posle nosili opsednutim Stokholmlja-nima. radi razonode i odmora. pesma uz koju se igra. samovlasno. vilio-ris kondicionis (lat. vilifikacija (nlat. up. seoska igra. vileñatura (ital. Vendi. viktualije (nlat. vivere živeti) pl. engleska teleća imi-cla. fr. vi mandati (lat. vilayet) mesto roñenja. kazneni. gusar. week-end) nedeljni odmor. osetljiv. u Engleskoj: niži sveštenik. hrana. victualia) pl. vijatikum (lat. medicinska (ili: lekovita. vikend. korpus vile (lat. vikarna krvarenja med.) zool. vicomtesse) žena ili ćerka vikonta. viae-ductus) most iznad doline. zahtev za povraćaj stvari sopstveniku. neznatnije vrednosti. viktualijanci (nlat. vikar (lat. provodi na selu. najstariji indijski muzički instrument od bambusove trske i sa 4 žice. vina medikata (lat. zlatnožuta boja izrañena od kreozota i šalitrene kiseline. prvobitno grañani iz Rostoka i Vizmara koji su. samovoljno. viktoriozan (lat. viktus (lat.

nlat. brač-violina. viola (ital. vinkulum matrimonii (lat. vinum missale) pričesno vino (u katoličkoj crkvi). vincire) vrpca. vinkulum konjugale (lat. violette) koji je boje ljubičice. vincula okovi) vezivanje. plahovit. violare jus teritorijale (lat. v. violata (lat. violencija (lat. primiti obaveze. uže. viola di bračo (ital. vincilir (mañ. vrstač. sekt. ital. bog. dosuditi. brano. Windjacke) kratak sportski kaput od lake nepromočive tkanine kroz koju vetar ne može da prodre. violetta) nuz. vint (nem. sudskim putem tražiti svoje natrag. naročito zanatlijskih. viola alta. združiti. hartije od vrednosti isključiti iz kursa. prouzrokovač. vinificatio) proizvoñenje (ili: proizvodnja) vina. violeta (tal. vinum vino. vinczeller od nem. violinum) hem. koju ručni slagač drži u levoj ruci i u nju. mešavina plave ili crvene boje. vinolencija (lat. pravo traženja da se isporučena roba vrati sopstveniku ako je kupac. vindjak(n)a (nem. vinolentia) pijanstvo. vino tinte (šp. up. sila. sklon piću. vinktura (lat. poljska kuća. violončelo. vinčesterka (po imenu američkog konstruktora Vinčestera — Winchester) vrsta vojničke i lovačke puške. ljubica i drugo cveće sa mirisom sličnim mirisu ljubičice. vinkulacija (lat. vinifikacija (nlat. koji se opija. vinkulum (lat. vinificator) proizvoñač vina. prinudan. vinovnik) krivac. vinkulirati (lat. u širini štampanog retka. vinifikator (nlat. pu-dar.. grč. violentus) silan. grč. tinto. opijanje. fr. na pismima. vindicare) osvetiti. vinculum) konopac. mali bakrorez ili drvorez kao ukras na koricama. obesvećenje. mala violina. prisiljavanje. opšti naziv za veći broj muzičkih gudačkih instrumenata. up. vinum. čuvar vinograda. vino seko (ital. violet) ljubičast. viola di gamba) muz. Vindobona) starorimsko ime za Beč. violica.vindikaciona tužba 151 vinofrbija (lat. viola di vindikaciona tužba prav. violata) obeščašćena. vigna) vinova loza. maramica-ma). viola d'amore (ital. alt-violina. izmešan s vinom. vino secco) italijansko vino od suvog grožña. viola alta (ital. slagačica. veza. vinometar (lat. preteran. sla-galjka (mala metalna pregrada. ljubičast. vindikta (lat. žustrina. višega (fr. u vidljivom spektru: boje sunčanih zrakova koje se najjače lome. mržnja na vino. žestok. violetto. violetan (fr. doznačiti sudski. desnom rukom. vignette) šara koja služi kao ukras (u knjigama. prestup zakona. tužba za zaštitu svojine. šp. pre no što je isplatio. brak. prav. oskrvnjenje. vinculum conjugale) bračna veza. preteranost. naprasit. Winkelhaken) tip. viola di braccio) muz. veština spravljanje vina. takoñe: vindikta. violentia) v. neobuzdanost. papiru. violentnost (lat. ljubičica. povreda prava. fin. obavezati se. vinolentus) pijan od vina. up. vinovnik (rus. violin (nlat. kod starih Rimljana: štap slobode kojim je pretor dodirivao roba i tako ga oslobañao. nasilje. naprasitost. povrediš sopstveničko ili zemljišno pravo. vindicirati (lat. materija koju sadrže mnoge vrste ljubičica i koja izaziva povraćanje. docnije samo sa sedam drevnih žica. viola. ranije sa 12—14 žica. ital. žigicama). plahovitost. violencija. sklonost piću. pola-gati na nepggo pravo kao na sopstvenost. Gewinde) ručna dizalica sa zupčanikom. Vindobone (lat. prav. vinctura. vincire.. kažnjavati. tužba zbog nanesene štete. vinograd. letnjikovac. svezati. fr. vinum misale (lat. violatio) prav. Winkel ugao) ime većeg broja instrumenata za merenje. monopolski zavoj sa pečatom (na duvanu. viola) l. vigne. vinculare) spojiti. viiolentan (lat. viola alta) muz. metron) sprava za merenje jačine vina. spa janje. štititi. braniti. silovana devojka. združivanje. vinklag (nem. nlat. vrpca. vitula) 2. goropadan. viola (lat. vinja (fr. viola d'amore) muz. nasilan. violet (ital. violare jus territoriale) prav. zakonsko progonjenje i kažnjavanje prestupnika. veza. žestina. . viola di gamba (ital. vindicta) osveta. violacija (lat. spona. u početku ili na kraju knjige. violentia) silina. petlja. ljubičica. prekomeran. postao insolventan. Winzer) stručan vinogradar. muz. vinculum matrimonii) vinkulum konjugale. phobeo bojim se) strah od vina. gvint. vinomer. osramoćenje. izazivač. viole. gšja-nost. bog. etiketa. vindikaciono pravo prav. violentan (lat. vino tinto) v. vinkl (nem. ograničenje prava raspolaganja hartijama od vrednosti i njihova prenošenja na drugo lice. kažnjavanje. slaže slova). braču sličan muzički in-strument veoma ljupkih tonova. ljubavna violina. gañenje od vina. naprava pomoću koje vino može previrati i kad je zatvoreno. od kojih su neke bile metalne.

spinet. nastrojen za delovanje. po ital. pogaziti ugovor. uobražen. ginandrija. violine primo (ital. virilis) pol. princip virtuelnih pomeranja: načelo mogućih pomeranja. virus otrov. virtualis) sposobnost za rad. hlorofilin. virtualan (nlat. violon (fr. viper-in (eng. violončelist(a) (ital. lat. devojačka bolest. oskrna-viti. prenositi) iz jedne budžetske partije ili pozicije na Drugu. virgo intakta nevina devojka. prividan. viripotencija (lat. violino) muz. netaknutost ženskog devičnjaka (himena). prenošenje novca s jedne budžetske partije ili pozicije na drugu. instrument sličan klaviru. viraginitet (nlat.152 violina (ital. sa slabom ili potpuno izostalom menstruacijom. virtualis) v. virago (lat. devičanski. virement) fin. virilist(a) (lat. »seneka sposobnost za stupanje u brak. virage) ani j. devica. koji se sastoji ne samo u nepotpunom razvitku unutarnjih polnih organa. violončelo (ital. fig. valjanost. violone) muz. vi reskript (lat. svirač u violinu. violino secondo) muz. virtuel. snaga) snažan. virologija (lat. virtuelan (fr. šećera i začina. čedan. po zapovesti. nego i u tome što takva žena i u razvitku sekundarnih spolnih obeležja liči na muškarca: male grudi. a. virtuelan lik ont. bitna ili pojamna važnost. virmanisati (fr. virola (fr. sa prikrivenom snagom. virgineus morbus (lat. mor. član nekog političkog tela po položaju a ne po izboru. jaja. votum virile. čelični kalup za kovanje novca. whip) toplo piće od belog vina. čist. prestu-piti zakon. vir muze) muški. virus otrov) med. fig. devičanstvo. zrelo doba. virilis portio) prav. dubok glas. muškost. četvrtina violine. realan. bledilo. druga violina. obrtanje (ili: okretanje) lañe. čednost. virtuelan lik virgo (lat. noć delovanja. devojka. trg. ćemane. obesvetiti. viroze (lat. virilna porcija (lat. violino piccolo) muz. viridarium) vrt za uživanje i zabavu. virole) spiralni svitak u satu. virtus sposobnost. virilni glas v. zrelost. virago) muškobanja. vir muž. virilitas) muškost. spolna nevinost. nastaje produženjem na drugu stranu stvarnih odbije-nih ili prelomljenih zrakova. zelena bojena materija u biljaka. svirač u violon. odvažnost. violina. isplata koja se vrši bez gotovine. Lik predmeta u ravnom ogledalu je virtuelan. prva violina. muže-van. whipper-in) nadzornik i gonilac levačkih pasa. poremećaj u polnom razvitku kod žena. u današnjem obliku izrañen u Italiji u XVTI veku. Č>JGvršiti obračun. viola di gamba. sposobnost. muškarača. violine pikolo (ital. logos reč. lik nekog predmeta dobi-jen odbijanjem svetlosti o ogledalo ili prelamanjem kroz sočivo. virilescentia) zool. virilizam (lat. mužev-nost. . violoncello) muz. virginitet (lat. virgimtas) med. e). najmanja violina. na osnovu prava koje daje predsednički položaj. bašta. virgineus morbus) med. pojavljivanje muških osobina kod ženskih životinja u starosti. vi presidii (lat. violare) povrediti. fig. obepgčastiti. v. obavezu. vii (eng. svirač u violončelo. narušiti. pol. virement) fin. kružno spuštanje aviona. bradatost. najvažniji orkestarski instrument sa četiri žice (g. virilis) v. govor) nauka o virusima. virilizam. supr. violoncello) muz. viridin (lat. mirujuća ili drema-juća snaga. violirati (lat. čelo. prostim knjiženjem. viridis zelen) bog. fiz. devojapggvo. violine sekondo (ital. up. virilis. okretati lañu. limunova soka. naročito kod ptica. mali violinski bas koji se za vreme sviranja drži izmeñu kolena. virginal (lat. viridarij(um) (lat. virilescencija (nlat. violon) muz. viraginitet. viraginitas) fiziol. malokrvnost. virman (fr. virpinija vrsta duvana i cigara. istaknut član stranke koji drugove iz stranke zbira za glasanje u engleskom Donjem domu. virilan (lat. virilitet (lat. viribus unitis) sjedinje-nim silama. violiiist(a) (ital. silovati. viribus unitis (lat. odvažan. današnji kontrabas. violinista) muz. zarazne bolesti izazvane virusima. deo nasledstva koji pripada pojedincu. virtualitet (nlat. promene u karakteru. uzajamno obračunavanje. virginalan (lat. mogućan. čistota. prebacivati (ili: prebaciti. virgo) med. celokupnom snagom. na osnovu naredbe. gradila. d. virga grančica) muz. violino primo) muz. viraž (fr. violone (violone): bas-violina u HUD i HUŠ veku najdublji gudački instrument u basu. viri potentia) muška snaga. vi praesidii) na osnovu predsedničkog prava. vi rescripti) prav. koji je sposoban za rad. nagao zaokret. virtuelan. up. ali se tom sposobnošću ne koristi. žena koja izgleda i ponaša se kao muškarac. potiče iz severnoameričke države Virpinije (Virginia). sposoban za dejstvo. virginalis) devojački. preneti. mor. koji se dobija presekom produženja stvarnih zrakova na suprotnu stranu. violonist(a) (ital.

šećera. nutrica. nego treba uzeti pri tom u obzir i izvesne nematerijalne principe (vis vitalis). krepost. koji se tiče unutrašnjih organa životinjskog tela. v. virtuoznost (nlat. sila zakona. med. celulozna masa (za izradu veštačke svile i filmova). tvrdoglav. jetra itd. vista) trg. virulentia) med. naročito otrov što ga luče mrtve ili žive bakterije. ital. viršla (nem. snaga dokaza. virulentus otrovan) med. viskoza (lat viscum lepak) hem. mogućnih. tj. oštrouman. koje predstavlja važan trg. up. creva. vitalijanci (lat. piće od čaja. viscacha) zool. princip ili načelo virtuelnih brzina ili virtuelnih pome-ranja: ako je neka veza materijalnih tačaka na koje napadaju sile u ravnoteži. vita (lat. virus (lat. neophodan. koji se tiče života. virtus) muška snaga. jedak. opšte stanje našeg organizma. otrovan. virtus (lat. virus otrov) med. vitalis životni) teorija po kojoj se život ne može objasniti samo hemijskofizičkim procesima u njemu. celokupne zdravstveno stanje. viscum. whisky) engleska rakija od žita. tj. sposoban za život. gnojenje rane. onda je zbir virtuelnih. moć. valjanost. kod jednog naroda). gust. vita život) životopis. pun ljutih i opakih sokova. dostigao savršenstvo. otporan. fig. visceralan (nlat. umetnost je duga (latinski prevod početka Hipokratovih „Aforizama"). vis vitalis (lat. Wurstel) vrsta male kobasice. vist (eng. izazivač bolesti. virtuositas) savršena veština.virtuelna brzina 153 vitalnost virtuelna brzina fiz. vitalitet (lat. savršen. 2. vis armata) oružana sila. dro-ban. lepljiv. grč. poglavito u tehničkom pogledu. fig. viñenje. pome-ranja napadnih tačaka. virtuoz (nlat. zagrižljiv. viršafterica (nem. viscidus) židak. vis atraktiva (lat. vis absoluta) prav. verovatnoće življenja. a vista (ital. zarazna klica. viskozan (lat. vojska. mogućna. naročito u muzici. sposobnost za život. snaga koja dejstvuje. unutrašnji or-gani životinjskog tela. vis maior) viša sila. virtuosis. bitan. menice. lenivosna sila. vis inertiae) fiz. vis probandi) dokazna snaga. kurikulum vite. ars longa) život je kratak. fig. vlast. gnojav. ulja i dr. naročito lakova. kinetička energija. vis vitalis) životna snaga. svojstvo viskoznog tela. ukusna mesa i veoma cenjenog krzna. velika umetnica. vrlina. vista (ital. drob. vis attractiva) fiz. virtuelna žiža ot. viscosus. vis viva) fiz živa sila. viskača (šp. uzvišen. whist) engleska igra karata sa četiri igrača i 52 karte. viscera (lat. sposobnost patogenih bakterija da prodru u stran. zakonska sila. da luče otrovne produkte i da. virulentan (lat. virtuosa) majstorica u svojoj veštini. viski (eng. viscositas) fiz. fig. viscidan (nlat. tj. sa životnom snagom. viskozitst (nlat. lepljiv (za telo koje pod dejstvom pritiska na njegovu površinu stalno menja svoj oblik kaže se da je viskozno). zecu slična južnoamerička životinja. odličan. kod izdubenih sočiva ona tačka iz koje izgleda da polaze zraci koji napuštaju sočivo po prelamanju pavši na nj paralelne. viktualijanci. virulencija (nlat. artikl. opšti osećaj života. tegljivost. na taj način. vis legis) prav. viscum lepak) te-gljiv. vitalan (lat. vis armata (lat. zagrižljivost. pluća. hrabrost. koji pomaže život. tj. duhovit. vis) sila. utroba. visceralis) utrobni. metron) aparat za merenje viskoznosti neke tečnosti. vita brevis. viskozitet. otrovnost. od koje se nije moglo braniti niti je odbiti). pristalica vitalizma. vis inercije (lat. fore mažer. virtuozan (nlat. veoma važan. sila lenivosti. snalažljiv. vispren (rus. plemenit. vitalizam (lat. vis apsoluta (lat. vitalitet. vis legne (lat. vi-skoznost. viscera) pl. viskozimetar (lat. životnost. are longa (lat. prosečne trajanje života (npr. lepljivost. apsolutna sila (kad je neko prisiljen da nešto učini ili ne učini zbog apsolutne sile. . jetkost. viskoznost fiz. naročito srce. vis viva (lat. tok života. a vista) odmah po viñenju. Wirtschafterin) žena koja vodi domaćinstvo neženjena čoveka. visoke otvorene dvokolice sa jednim konjem. u našoj svesti. ona sila protiv koje se čovek ne može boriti niti je otkloniti. radova ovih sila jednak nuli za sva mala pri danoj vezi virtuelna. vitalitas) v. muškost.) 1. vis major (lat. privlačna sila. živahan. virtuoso) čovek koji je u nekoj veštini ili umetnosti. limuna i crnog vina. vita) v. virtuoskinja (ital. vitalis) životni. uvid. pokazi-vanje menice. onaj u kome se ogleda. oživljavajući. vis (lat. vir. vitalni osećaj psih. vis probandi (lat. virtuosis) valjak. vešt. vitalitas) životna snaga. virus otrov. vitalist(a) fil. snaga. izazivaju oboljenja. pun žestine. vita brevis. živ organizam. naročito u muzici. vitalnost (lat. otrov.

rñavost. viciozitet. vitrescibilis) koji se može pretvoriti u staklo. vitium canonicum) telesna mana zbog koje je neko nesposoban da bude sveštenik. vitrometar (lat. prvobitno bog Sunca. vitreolus dei. vicioznost. duhovita šala. grč. vicioznost (lat. sporedna železnica. seoski. izdvajanje svakog dvadesetog člana kakve velike čete pobunjenika radi pogubljenja (kod Rimljana). viciozitet (lat. Da bi oslobodio bogove ili ljude od zla. vicies dvadeset puta. vi testamenti) prav. tj. obično uzanog koloseka. vitrum) staklo. vicezimacija (nlat. vitrescibilitet (nlat. vi testamenti (lat. pretvaranje u vitriol. pored poslodavaca. analis godišnji) dvadesetogodišnji. omaška. vitia aetatis) pl. vitriolo) hen. vitriolescere) hen. Witz) desetka. Witz. vicinalni put opštinski. nestajanje pigmenata u koži. vitreus staklen. vitelus (lat. vita život) pl. vitrificare) postakli-ti. vicijum (lat. razne hranljive materije. vitrotipija (lat. staklena pregrada. vitrum staklo. zamenjivanje. vitulus) žumance. zamenik vladara. koje su za ishranu organizma veoma potrebne. porok. sjajan. fil. tako da se na tim mestima pojavljuju bele mrlje. viciozan (lat. metron) ont. vitiositas) pokvarenost. svežim plodovima i semenju. med. H. sa sve većim brojem poštovalaca (vaišnava). bez mane. zabluda. želez-nica. u protivnom slučaju. vitium cordis) med. fr. grč. na osnovu poslednje volje. tipos) veština izrañivanja fotografskih slika na staklu. kristal. vicia. putem prenošenja ili ustupanja. machen činiti) šaljivdžija. vitrifikacija (nlat. obrnuto. koji je sa ned ostatkom. on je uzimao na sebe razne oblike (devet) i pojavljivao se u njima na Zemlji. vicesimatio) dvadesetkovanje. providan. nalaze se u većini namirnice. mana srca. vitrificatio) postakla-vanje. a njegovu desetu inkarnaciju (kalki) očekuju tek u budućnosti. vi cesionis (lat. oličenje stvaralačke sile u prirodi. veliki arhitekt indijskog panteona (odgovara grčkom Vulkanu). žumancetu. silom oporuke. vicedom (lat. krivica.) „Tvorac vasione". seoski put. najpopularniji bog u brahmanizmu. Višnu (ind. postakljenje. eiter (nem. vitreux) staklast. rahitis. vicemaher (nem. vitraž(a) (fr. mane. i tada će uništiti sve svoje vice-admiral.). pretvorljiv u staklo. onaj koji vezuje samo susedna sela. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova. vitlejizam sistem radničkih zajednica koji je postao u Engleskoj posle prvog svetskog rata. Višva-karman (ind.) v. posed koji nije bez zamerke. vicezimirati (nlat. vitiligo lišaj) med. plava galica). vitellus. beriberi. vice-kon-zul. promašaj. gresi (mladićkog) doba. vicenij(um) (lat. vitrine (fr. dućanski izlog. vicenalan (lat. pl. vitraj (fr. vicesimare) dvadesetko-vati. oštroumnost. vitrine) staklen orman za smeštaj sitni jih umetničkih predmeta. koji ima manu. kristalast. pretvarati se u vitriol. zelena galica). sprava na vozilima za otklanjanje kiše ili snega sa stakla. vitrage) staklena vrata. testamenta. vice verza (lat. naročito u zelenim delovima biljaka. sa ciljem da u industrijskim predu-zećima učestvuju. viče versa) obratno. vitrezan (lat. vicennium) vreme od dvadeset godina. vitium) mana. još neispitane dovoljno. nevaljao. kazniti smrću (u pobunama i sl. ime po prvom predsedniku odbora koji se bavio ovim pitanjem Dž. poročnost. koja vezuje samo obližnja mesta. dosetljivost. . viciozan posed prav. viče) u složenim rečima znači: pod-. gresi mladosti. vice-direktor. vi cessionis) prav. so sumporne kiseline) svakoga od raznih metala. vitrificirati (nlat. vice (lat. vitriolizacija (nlat. vitrum (lat. koji se vrši ili dogaña svakih dvadeset godina. i radnici u srazmernom delu dobiti. vicinalan (lat. npr. bakra (zvani plavi vitriol. vicijum kordis (lat. sulfat (tj. mleku i dr. pretvoriti (ili: pretvarati) u staklo. šp. upravnik crkvenih dobara.vitamini 154 Višnu vitamini (lat. vitrescibilan (lat. svakog dvadesetoga po redu isključi-ti. poročan. pogreška. osuditi. Upotreba hrane u kojoj nema vitamina izaziva razne bolesti (skorbut. vicinalne železnica. vitrail) dekorativne slike od komada stakla u boji povezanih olovnim trakama. Vitleju. silom. prirodni (ili: uroñeni) nedostatak. izdvojiti. gvožña (zvani zeleni vitriol. pela-gru itd.) jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu. vic (nem. prozori. u svežem mesu. vitriolisatio) hem. duhovit čovek. vitrescibilitas) pretvorljivost u staklo. cinka itd. fr. wischen brisati) brisač. oti-rač. vicia etatis (lat. zastupanje nekoga. vicijum kanonikum (nlat. biol. vitiligo (lat. vicedominus) namesnik. vitiosus) pogrešan. nedostatak. prozor.). vitrum staklo. vicijum nature (lat. vicinalis susedski) opštinski. vitium naturae) med. vitriol (lat. pretvaranje u staklo. pokvaren. prozorske zavese. vitriol. vitriolescirati (nlat. od vitreus staklen. greh.

voks dei (lat. grč. volatilizacija (nlat. volatilis) hem. vokalna harmonija (lat. devojački glas (za jednu oktavu viši i umilniji orguljski registar no što je voks humana). volta) zidni svod. struci). pozivanje na neki položaj. volatilitas) isparljivost. pobede. volvulus (lat. teorija samoglasnika. assa voće) samim glasom. volatilisatio) hem. asa vode (lat. leteći. Wodan) mit. reč. tj. ot vole (fr. voki-toki (eng. M Šlajera (Schleyer. vocabulum reč) pisac rečnika. visok (ili: oštar) glas. vokalizacija (nlat. za-interesovati. Vlaška nekadašnja rumunska pokrajina izmeñu Karpata i Dunava. vokalan (lat. od vokala prethodnog sloga (osobito u uralsko-altajskim jezicima). bog vetra. obešenjak. sveska u koju se pišu reči nekog tuñeg jezika i njihova značenja radi lakšeg učenja napamet. prethodnik esperanta. pretvoriti (ili: pretvarati) u paru ili gas. volatilan (lat. položaj. volatilitet (nlat. voks klamantis in dezerto (lat. peti padež. danas: veseo. pevajući. samoglasnički. fig. voks populi. voks humana (lat. ad voćem) uz reč. volant) koji leti. vokacija (lat. čovečji glas (na orgulji). vokalski (lat. koprena. višnuizam (ind. volabilitet (nlat. vox virginea) muz. vox claman-tis in deserto) glas vapijućeg u pustinji. Vodai (nem. vox populi. o. isparljiv. vokabulist(a) (lat. vocalizzo) muz. udariti loptu u letu. sub hac voće) pod ovom reči (pri upućivanju na rečnik). ad vocem (lat. e. voks akuta (lat. mali poz. vokalize (ital. koji se tiče glasa. . zavezanost (ili: zapletenost) creva. vocativus) gram. pucati iz voleja u fudbalu. deo lista koji se cepa (u priznaničkoj knjizi).) vera u učenje višnujita. isparava™. vokativ (lat. zanatu. vox hybrida) melez-reč. vokaliza (nem. fiz. spadalo. glas istine koji nema dejstva. karner na ženskoj haljini. Jovana Krstitelja. pretvaranje suglasnika u samoglasnike. lepršav. vocalizze) muz. vocabularium) rečnik. glas narodni je glas božji. pronalazak nemačkog sveštenika J.višnuizam 155 nestašno. vocale) muz. naročito za veo. voal (fr. veo. volatilizirati (nlat. u ovom pogledu. (solmiza-cija). fa itd. Vuogan. pretvaranje u paru. nestalnost. supr. mrtvih. voile) prevez. vrsta tanke materije za ženske haljine. mi. izgo-varanje samoglasnika pri pevanju. vole (fr. dar. volvulus) med. 1831— 1912). ton. glasni. koji je u letu. Vokalize. fig. vaudeville) prvobitno: francuska narodna pesma satirične sadržine. ge. world svet. volant) pernata lopta. pozorište u kojem se prikazuju ovakvi komadi. fig. vokalni koncert koncert u kojem su samo tačke pevanja. vocalis) gram. naročito kad vokal jednog sloga zavisi. zastor. vocabulum) lingv. volee) let. samoglasnički. volan (fr. vokal (lat. naziv. tj. rang. višnujiti (ind. točak za upravljanje automobilom. izraz. letenje (ptica). volat (ital. vokalna kompozicija (vežba) bez teksta sa pevanjem na jedan isti vokal. speak govoriti) meñunarodni. ital. ime. ispa-riti. dozivni padež. vocalisme) gram. vaudevilliste) pisac vod-vilja. volapik (volapuk = eng.obožavaoci i poštovao-ci boga Bitnu. voks hibrida (lat. krilo vetrenjače. zasvoñena prostorija. reč sastavljena od reči dva ili više jezika. voks virginea (lat. u). bez pratnje nekog instrumenta. vox) glas. u SAD. vodviljist(a) (fr. vox humana) muz. promenljivost. reč. i. opna na mladim pečurkama. konsonant. pojedina reč (kao predmet leksikolo-gije i leksikografije).) pl. izgovaran. nestalnost. vokali-ziranje. vox Dei) posl. stariji naziv za Rumuniju. walkie talkie) prenosni radiotelefon. vežbe u pevanju sa slogovima ut. vocalis. najglavniji bog svih germanskih naroda (skandinavski Odin). volva (lat. sklonost (nekom zanimanju. što narod hoće. vocalis. volantai (lat. volva) bog. volatilisare) hem. god. pri toj reči (pade mi na pamet). muz. s obzirom na boju zvuka. onaj koga čovek često mora prekorno da doziva. vokale (ital. koji može da se pretvori u gas ili u paru. vokabular (nlat. vox glas) gram. to je svetinja. tj. isparavanje. uzaludno opominjanje. u smeni (dokaz). vokalizam (fr. tj. dobre žetve i lekarstva. sub hak voce (lat. fr. vocalis) gram. harmo-nfa sklad) skladnost dva sloga ili više slogova koji dolaze jedan za drugim. konstruisan 1933. zvuk. volans. samo glasnici jednoga jezika ili jedne reči s obzirom na njihove meñusobne odnose. haute neprijatelje i osloboditi svoj narod od tuñinskog gospodarstva. vocalisatio) gram. uvrtanje delova tankog ili zadnjeg creva oko osovine svoga opor-njaka. točak zamajac. vokalna muzika pevanje. voks (lat. vodvilj (fr. npr. samogla-snik (kod nas glasovi: a. komad sa kupleti-ma. volabilitas) povrpšost. vokabula (lat. svetski jezik. vox acuta) muz. vocatio) poziv.

volenti pop f it iniuria) onome koji hoće ne čini se nepravda. V) fiz. 2. volterijanizam (fr. metron) fiz. fig. laki pešak. volvere okretati. tj. metron) fiz. voljni. sic volo. vol-o-van (fr. voluntarius) onaj koji služi dobrovoljno i besplatno. jedinica za merenje napona u Meñunarodnom sistemu jedinica. v. govorljiv. volitivan (lat. voltiger. muz. lat. up. lat. bez obzira na lično raspoloženje. grč metron) sprava za merenje zapremine čvrstih i tečnih tela. pojedinačni akt volje. Volta. volutus valjan. voltametar (A. volterijanizam. predstavlja onaj napon na homogenom žičanom provodniku kroz koji prolazi struja od 1 ampera. nagla promena mišljenja. izraz volje. gran. voltmetar. metron) fiz. volumenometar (lat. volej (eng. kao kod Voltera. elektron. dakle. zapremine. spis ovijen oko štapića. volumen. voltamper (A. obrtati) gibak. vol-au-vent) kup. slatkorečivost. volumen (lat. sprava za merenje elektrolizom izdvojenih količina supstanca. volo hoću) sik volo. jačina.vole] 156 volumetar volee) ljudi visoka položaja. zvuka). Volta. slatkorečiv. tj. brzo prelaziti s predmeta na predmet. galvanski elemenat sastavljen od cinka. fr. volens-nolens (lat. umesto svih razloga neka važi moja volja (po jednom stihu iz Juvenalovih satira). izmeri li se istovremeno vreme prolaska struje. volenti non fit injurija (lat. Volta. volubilan (lat. željni. naziv po italijanskom fizičaru Alesandru Volti. voltigeur) veštak u skakanju. volubilitas) gipkost. M. napraviti voltfas iznenada se okrenuti i isprsi™ pred neprijatelja koji te goni. promenljivost. knjiga. kad se nešto u svakom slučaju mora učiniti. volte-face. električni napon. nestalnost. sic jubeo) tako hoću. grč. strelac (u francuskoj vojsci). volta. volta-elektrometar (A. voltairianisme) fil. volt (skr. ili pomoću spajanja i prekidanja struje u bliskom provodniku. volte. grč. volitio) l. volteggiare) vešto se baciti na konja ili sa konja. ili pomoću pojačavanja ili slabljenja struje u tom provodniku. pre nego što dodirne tle. volley) sp. Volta. grč. praviti veštačke skokove. pokretljivost. grč. tako zapove-dam. volontaire. metron) fiziološki aparat za merenje promena u zapremini pojedinih delova živog čovečjeg ili životinjskog tela. nazvala po francuskom pesniku i filozofu Velteru. volumetar (lat. volterizam. punoća (glasa. vrlo vešt konjanik. onda deoba izdvojene količine vremenom daje u jedinici vremena izdvojenu količinu. galvanski elektricitet. konj obučen jahačkom vežbanju. bakra i sumporne kiseline. dopusni. gljivama i dr. poluokret. volvere) rukopis. volja. facies lice) voj.. u fudbalu punom nogom) dok je u letu. volta-indukcija (A. galvanizam. voltaire) velika naslonjača s niskim sedištem a visokim naslonom za glavu. tečnost u govoru. inductio) fiz. nestalan. frivolan. a odatle se dobija u jedinici vremena kroz aparat protekla količina elektriciteta. tečan. volvere okretati. volumen. proizvod iz jednog volta i jednog ampera. koji potiče od (ili iz) volje. volta (fr. udarac lopte (u tenisu reketom. fig. jahač vešt u skakanju na konja. Ampere) fiz. nepostojan. tome je pravo. Volta. vitak. volonter (fr. Voltin elemenat fiz. lat. sveska. naponske razlike. voltaizam (A. teranje konja u krug. najugledniji ljudi nekog mesta. ja-čina struje (pod pretpostavkom da je za sve vreme zbivanja struja stalna). igrati na konopcu. savitljivost. Volta. v. ko hoće da mu tako bude. lisnate testo punjeno ribom. okretnost. lat. pojava izazivanja (indukovanja) električne struje u zatvorenom provodniku pomoću kretanja u njegovoj blizini drugog provodnika kroz koji prolazi struja. u kartama: veština u mešanju karata tako da izvesna karta tačno doñe na ono mesto koje se želi. služi za merenje prividne snage kod naizmenične struje. voltmetar (A. voltera (fr. tj. volicija (lat. volumen. obim. okretan. mesom. voltametar. prostor što ga zauzima jedno telo. up. A. instrumenat za merenje potencijalne razlike. igrač na konopcu. htenje. ital. voltaža (fr. volitio) psih. ital. voltfas (fr. savitljiv. naglo promeniti mišljenje. volti subito (ital. fiz. volti subito) muz. a utrošena snaga izmeñu te dve tačke iznosi 1 vat.: at. brzo okreni (na notama). voltage) napetost. Voltin stub fiz. volo (lat. svitak. volubilitet (lat. volens-nolens) „hteo-ne hteo". volterizam filozofija i način mišljenja francuskog filozofa Voltera (1694— 1778). voltametar. poluobrt. dobrovoljac (vojnik). sikjubeo(. lisnata pasteta. kotrljan) u školi jahanja: jahanje u malom krugu. stub sastavljen od mnogo elemenata naslaganih jedan preko drugog redom bakar — tečnost (razreñene H2SO4) — cink. voltaisme) fiz. epikurejski način mišljenja. volubilis. promenljiv. voltižirati (fr. voltižer (fr. napon struje merene u vo l tima. vol- tametar služi i za merenje jačine struje. .

volumen zapremina. voluminositas) obi-mnost. votum. teo voto) po mojoj želji. Bunt). votant (lat. bljuvanje. vovere) zavet. voluntas ultima) prav. povraćanje. volfram (nlat. naročito: čir u plućima. velik. volutacija (lat. izglasavanje.85. glasanjem odobriti. metria) veština merenja zapremine. vorax proždrljiv) proždrljivost. krvno kolo). gde ima ležišta boksita.. atomska masa 183. volum-teorija (lat.) natprirodan. Watergate) politički skandal u SAD 1972-73. voluta) apx. voluta (lat. voluptuosus. glas iz grla. voluminozitet (nlat. srebra ili voska. bljuvati. volutatio) valjanje. meo voto (lat. pohotljiv. voluntas ultima (lat. voluntarizam (lat. gramžljivost. vo-litiv. sit voto) s pravom glasa. votiranje (lat. nezajažljivost. strasan. koji. voluntas volja) liigv. kum vogo ilimitato (lat. sve-cima. prisluškivanje su organizovale pristalice Republikanske stranke uz znanje najodgovornijih ličnosti te stranke. kabast. sit voto illimitatio) sa neograničenim pravom glasa. crkvama i dr. vomirati (lat. prijatan. filozofski pravac (psihološki i metafi-zički) koji smatra za bitno svojstvo duše volju. voluminoznost v. zajednički glas. veoma tvrd i otporan metal. šara u obliku puža.volumetrija 157 vražda volumetrija (lat. glas iz grudi. votacija (lat. povraćati. pevački glas. volumen. gro-fova u starom nemačkom parlamentu. von novčana jedinica Severne Koreje (1 von = 100 sena). votiranje. wolframium) hem. vostro konto (ital. zavada. volšeban (rus. fr. zlata. vostro conto) trg. upotrebljava se za dobijanje volfram-če-lika i za vlakna električnih sijalica. vovere) glasač. sredstvo koje izaziva povraćanje. votatio) glasanje. votacija. na vaš račun. sub voto remisionis (lat. vomikozan (lat. odreñivanje količine rastvorene materije. voće di testa) muz. izglasavanje. hem. tungstem.merenje promena u zapremini pojedinih delova čovečjeg ili životinjskog tela. votivum) etn. kum vot (lat. nazvan po mestu Bohinja (nem. gnojav. votans. debeo. vohajnit (nem. topi se na 3400°. v. voluminozitet. voluntativ (lat. vražda (rus. glasati za. kurijski glas. vomica) kec. voluminosus) koji se sastoji iz više delova. poslednja volja. čudotvoran. a voće sola) samo za jedan glas. voluntas. glomaznost. pl. votum (lat. theoria) hek. votare. votka (rus. pristalice voluntarizma. uvijeni puž. vodka) popularne ruska rakija. voluntas volja) fil. votum consultativum) prav. prinosi se u poljo-privrednim proizvodima ili u izrañevi-nama od gvožña. votum. ital. a voče sola (ital. voluptas pohota) sladostrasan. 3. votum kurijatum (lat. votirati (lat. voluminozan (nlat. voće) kuz. a ne intelekat. redni broj 74. glasanje. znak W. voluntas (lat. voće di petto) muz. predata. voče di testa (ital. svaña. ukras na stubovima u obliku zavojice. u mnogo knjiga. odlučujući glas. zavetni. vomitus (lat. shvatanje po kojem se količine tela spojenih u hemijska jedinjenja ne zamišljaju prema njihovoj težini. sulr. v. vomitiv (nlat. voluntaristička psihologija pravac empi-rijske psihologije koji naglašava bitni značaj procesa volje i osećanja. mañijski. glas koji se daje za nešto. volšebnik (rus. ova je afera kompromitovala i same vrhove američke državne uprave. voče (ital. Wochein) min. voluntas volja) fčl. pun čireva. 2. zabavan. votiv (lat. voluptuozan (lat. koji je sastavljen iz više svezaka. voče di peto (ital. zool. fizkol. zavetna žrtva ili dar božanstvima. mañioničar. savetodavni glas. po mom nahoñenju. stat pro ratione voluntas) važi umesto razloga volja. opsežnost. sinonim za mineral boksit. intelektualistička psihologija. voracitas. nego prema zapremini. vomika (lat. Votergejt afera (eng. izgla-sati. vomera) med. votum konzultativum (lat. votum curiatum) ukupan. vomitivurn) med. spirale. voter) dati svoj glas za nešto. pun glas. vomitus) ned. što se mene tiče. vomicosus) ned. skupljanje glasova. votum decisivum) prav. obećanje. Wochein) u Sloveniji. krvnika. sub voto remissionis) sa željom za povraća j. neprijateljstvo. vomitirati. nestalnost. . votum virile virilni glas) kneževski pojedinačni glas. voluntaristi (lat. dakle. glomazan. vota. votum virile (lat. vražda) 1. up. prišt. pun veselja. votivus) zavetovan. obi-man. voracitet (lat. uvojnica. volo hoću) volja. za razliku od kurijalnog glasa. vomitare) med.) čarobnjak. protiv nečega. nepostojanost. fig. objašnjava bitnost života pomoću volje kao osnovne funkcije duševnog života (Šopenhauer. vomirati. votatio) v. opsežan. vovere zavetovati. grč. plemenski mirovni sud (tzv. nastao otkrivanjem ureñaja za prisluškivanje u izbor-nom štabu Demokratske stranke u zgradi Votergejt (Watergate) u Vašingtonu. fig. stat pro racione voluntas (lat. votum decizivum (lat. votivan (lat. testamenat. čir. vomitirati (lat.

vulcanus) kol. up. sredstva za lečenje rana. Wrack) oštećena laña koja se više ne može opraviti. pristalice teorije da je Zemlja svoj današnji oblik dobila dejstvom vatre (supr. fig. ozledllv. kod naroda. specere gledati) veštak u poznavanju ljudi po crtama lica. vulkanski (lat. obranljivost. vulkanizer. vulcanus. vulnus (lat. svakidašnji) nizak. versta. nepristojan izraz. elastične i ne rastvaraju se. vulkanizer onaj koji vulkanizira. vulva) med. logos reč. kaučuka i gutaperke. vulkanisti (lat. vulneraria (lat. Vulkan (lat. narodski. neotpornost. uopšte. vulgirati. vulgaris opšti. vulcanus. vulcanisatio) postupak pri zagrevanju gume. kao obično. prosto rečeno. god. vulvo-uterinski (lat. vulva (lat. vulkanolog (lat. kol. vulnus letale(lat. stidnično-materični. ruševina. obično. spoljašnji delovi ženskog spolnog organa. vulgaritet (nlat. vultispex. vultus izraz lica. obnarodovati. nepristoj-nost. vulva) inat. činjenje da bude svima razumljivo. Wunder čudo. zajedničkim. ozle-dljivost. povredljivost. sa radionicom u vulkanu Etni. mesto na Zemlji gde je ona toliko duboko otvorena da iz njene vrele unutrašnjosti mogu izbijati na površinu tople pare i gasovi. svetina. vulnerabilitas) ranlji-vost. prostaštvo. opšte poznatim. vulgaritas) običnost. vulvula) zool. vulcanus) kol. prostakluk. stidvdšd. Vuotan (stnem. Vulgata (nlat. vulgaris opšti svakidašnji) prost. usled visoke temperature. Vodai. vulgo (lat. vulgo kvezitus (lat vulgo quaesitus) prav. nlat. vulgarnost v. pr. shvatanje da . olupina.066. vulcanus. nlat. vulgaran (lat. prostački način izražavanja. usijano kamenje i rastopljene stene. sin Jupitera i Junone. fizio-gnom. koji je postao ili preobražen dejstvom vatre. grč.78 km). postanak (ili: poreklo) vulkana. grč. vruć pepeo. vulnerabilitet (nlat. lat. pulkanizam (lat. puk. učiniti da nešto bude svima razumljivo. benzolu. zajedničkim. vulgarnost. materica kod životinja. učiniti nešto opštim. gomila. neptunizam). vulkani-™ (lat. vulkanizacija (lat. vultispeks (nlat. Vulcanus) kit. naročito za čakšire. objaviti. sklonost bolestima. vulca-nisare) kaučuku i gutaperki dodavati (ili: dodati) sumpora. vulcanus. vulgarisatio) uprošća-vanje. koji se može raniti. vulgarizacija (nlat. vulkanizirati (lat. fig. logia) kol. jezikom prostog sveta. vulcanitas) kol. Wuotan) mit. obranljiv. neotporan. vulkanologija (lat. vulneraria) pl. vulkanitet (nlat. . vulnerabilis) ranljiv. nauka koja do sitnica izučava sve vulkanske pojave. woolcord) vrsta jake engleske vunene tkanine. vulvitis (lat. lice. nazvan po češkom mine-ralogu Vrbi. vulgarisare) uprostiti nešto. u običnom životu. vulnerabilai (nlat. koji pripada stid-nici i materici ili se tiče stidnice i materice. ieptu-nisti). u etru. vulgare učiniti opštim. pomešanih sa sumporom. vulgarizirati (lat. vulkanistički. prostakluk. koje su inače na 0° tvrde kao drvo a koje na višoj temperaturi omekšaju. čudo od deteta. na temperaturi od 130—140°S. staroitalski bog ognja (naročito njegove razorne snage) i metalskih radnika ili kovača. uterus) ašt. pa ih onda na visokoj temperaturi učiniti da postanu elastični i nerastvorljivi. Vulgata) latinski prevod Svetog pisma koji je katolička crkva priznala kao autentičan na Tridentin-skom crkvenom saboru 1546. vatreni breg (naziv po bogu Vulkanu). koji bljuje vatru. vulkanske stene (koje su postale erupcijom vulkana). vulkanizator v. vrsta (rus. vulnus letale) smrtonosna rana. u narodu. med. svaki-dašnji) onaj koji vulgarizuje. dete bludnice. vulvus. sve vulkan-ske radnje i njihove posledice koje su u tesnoj vezi sa poremećajima u Zemljinoj kori. vulgo) pril. zapaljenje spolja-šnjeg dela ženskog spolnog organa. vulcanius) koji se tiče boga Vulkana. svojstvo nekog tela dobijeno dejstvom vatre. vulgus) narod. sra-mnica. niskost. vulgus (lat. slab. povre-dljiv. vulnus) rana. Kind dete) izvanredno obdareno dete. preterano uprošćava naučne pojmove. versta) ruska mera za dužinu (1. vulcanus) pl. vulcanus) kol. v. muž Venerin (odgovara grčkom Hefestu).je Zemlja dobila svoj oblik dejstvom vatre (<upr. Na taj način ove materije. terpentinu i dr. vulvula (nlat. koji potiče od vulkana. vulkord (eng. vulgarizam (lat. vulgarizator (lat. vulgaritet. vrbait mineral nañen meñu arsenskim ruda-ma u Makedoniji. neupotrebl>iva stvar. nlat. vulgaris običan. prostački. uprošćenje. govor) naučnik koji se bavi vulkanologi-jom. postaju. vunderkind (nem. činjenje opštim.vrak 158 Vuotan vrak (nem. vulkan (lat.

koš koji se puni zemljom za brzo podizanje grudobrana. 2. stanovnik pustinje. ital. gabionnade) voj. gazal) 2. gaeta (ital. naročito se odlikuje velikom brzinom. prav. Ga = galijum. gazal. tajno. službenik. u preistorijsko doba upotre-bljavan za izradu nakita. gazzella) 1. gabion) voj. Ge= germanijum. vrsta crnog ćilibara. gajb. tečni deo sirovog petroleuma. tur.A V E ILN D 166/ G G. novine. osvajač (titula muhamedanskih vladalaca i zaslužnih vojskovoña). gayda) nuz. gage) davanje plate (ili: stalne nagrade). duvaljke kojom se duva u meh i cevi kroz koju izlazi vazduh. veo. stalna nagrada. gadolinij(um) hem. gagathos) min. primalac zaloge. gaza (fr. mrki ugalj. kaytan) 1. redni broj 64. gazel) vrsta arapsko-persijske lirske pesme. gavijal (nlat. muz. gajtan (grč. tur. kao smola crn i voštanog sjaja. gaip (arap. gaeta) vrsta velikog čamca na jedro. Atherina hepsetus. gazzetta. gayra. gazel (arap. hen. gaibba) l. vrsta lirske ljubavne pesme. kavez. staklenih boca i druge robe. služi za grejanje i osvetljenje. hem. tvrdica). gabarit) kalup. gayb. vojnik musliman. G—peti ton u dijatonskoj skali. torokuša. gavotte) starinski veseli ples sa raznim figurama. gazifikacija pretvaranje čvrstog goriva (kamenog uglja. gabion (fr. gazer) pokriti (ili: prevući) velom. gage. krt. drveta) u gas za gorivo. krupnozrna erup-tivna stena. g). g četvrto slovo naše ćirilice. gavone) zool. gadlje. onaj koji drži zalogu. srčanost. sastoji se iz kožnog meha. qai'da. vrsta gajtana od zlatnog ili srebrnog tkiva i svile. geman. gaze) providna i tanka materija od pamuka ili svile. g= skraćenica za gravitaciju. up. gazela (arap. šp.. gabarit (fr. ital. kao skraćenica: g=ipaia. gavialis) zool. gazal. metal. sterilna providna tkanina za zavoje i previjanje rana. živi.25. gazela (arap. gavaz v. ličnosti iz narodnih pesama i priča — nemilosrdan čovek. Gd=gadolinijum. gabardine) fina tkanina od češljane vune ili pamuka: vunena tkanina se upotrebljava za ogrtače. gavota (fr. gaggio) zaloga. prema kome se nešto oblikuje. gavan vrlo bogat čovek (po Tavanu. odela i ženske tkanine. muzička pratnja za taj ples u 4/4 takta. gayret) revnost. koju je naročito negovao persijski pesnik Hafis. vrsta morske ribe. gazi) ratnik. junak. gazolin hen. pobednik. osobito česta u književnosti istočnih naroda. 2. gayp) ono što je nevidljivo. rešetkast sanduk za prenošenje voća. tajo (ital. pamučna ili svilena upredena ili pletena vrpca za porubljivanje i ukrašavanje odeće. najamnik. alapača. živahno. gagiste) plaćenik. gažist(a) (fr. gazela. lan-tanida. gavun (ital. vrsta indijskog krokodila sa uzanom i dugačkom njuškom. narodni muzički duvački instrument. up. a pamučne za lake haljine i. grudobran od koševa punjenih zemljom. gaio) muz. model u prirodnoj veličini ili umanjen. plata. gaytan. plemenitost. uviti (ili: uvijate) gazom. ali od nje mnogo lepša i nešto manja. gazirati (fr. zool. krletka. duhovna stvar. gabarden (fr. gajba (ital. fiz. pripada grupi retkih zemalja. gazette) dnevni list. stvarajući zvuk. narnik. dged. ključa izmeñu 70—80°S. stalna zarada. veselo. fig. poglavi-to ljubavne. kavaz. gaža (fr. gazeta (ital. gazi (arap. gajde (arap. gabro (ital. dve ili više izolovanih žica za . jedanaesto naše latinice (G. znak Gd. ga'ib. sastavljena iz strofa od po dva stiha. tur. jemstvo. za kišne ogrtače. čilo. gažiranje (fr. gabionada (fr. natopljena gumom. gabbro) mm. atomska masa 157. afrička antilopa. gaietanćn tur. borac za veru. tamnozelene boje. hemijski element. slična srni. tur. fr. gajret (arap. gagat (grč. lignita. skriveno. gazal.

upotreba galvanske struje. galakto. npr. galanterist(a) (fr. galaktorea (grč. ljubaznost. la-skanje. 3. izdašan. galaktometrija (grč. maglina. „kratkom robom" (bižuterija.). koji je lake ruke. gala. galaktofag (grč. galalit (grč. phoreo nosim) pl.) beli ogrtač kod Egipćana. veštački oživeti. šp. galantna bolest venerična bolest. pokriti (ili: pokrivati) slojem metala pomoću galvanskog elektriciteta (obično se upotrebljava za . galanterije (fr. logia) nauka o mlečnim sokovima. šp. klavirskih dirki itd. tanak mlaz. gala. gala. zastoj mleka kod dojilja. učtivost. galanterija. galaktagoga (grč. udvaranje ženama. ukusan. Galaksije. lekovita ili hranljiva materija koja pomaže lučenje mleka. med. trg. galvanizirati uticati (ili: lečiti) pomoću galvanske struje. mlečni sastav mokraće (najčešće kod trudnica i dojilja). gala) vrsta šećera koja se dobiva od mlečnog šećera pomoću razreñenih kiselina. galantirati se (fr. fino ponašanje. gala-večera i sl. galanterie) predusretlji-vost. naš zvezdani sistem koji se sastoji od više desetina milijardi najraznovrsnijih vasionskih tela (zvezda. galvanisati v. mlečni kamen. galaktopiometar (grč. izdašan. naročito za utvrñivanje stepena razreñenosti mleka vodom. gala. lepeze. skopem gledati) 1. Arapa i dr. ago proizvedem) med. tapše. galaktologija (grč. sistema zvezda. galaktakratija (grč. in gala) u svečanom odelu. bakra i cinka sa kiselinom). pronalazak bolonjskog profesora anatomije Luiñija Galvanija (1737—1798). galant. Galaksije (grč. metron) instrument za ispitivanje gustoće mleka. rug vatra) med. tj. gala-predstava. galvanizam fiz. pokrivanje slojem metala pomoću galvanskog elektriciteta. gala. galante) pokazivati se darežljiv. galaktocela (grč. uron mokraća) med. galaktos) predmetak u složenicama sa značenjem: mleko. galaKtos mleko. galaktogen (grč.160 sprovoñenje električne struje. može se bojadisati. naročito prema ženskom polu. galantan (fr. gala. Mlečni Put. Kumova Slama. gala. elektricitet dobijen iz hemijske akcije. ljubazan. mlečna groznica (kod porodilja). rheo curim) med. (pojavljuje se naročito kao sastavni deo reči. ital. galaktostaza (grč. od galaksije ili talak-tike. galantnost (fr. galaktofora (grč. jata. svečana nošnja. utvrñivanje valjanosti mleka. fig. gala) svečani ukras. celuloidu slična veštačka materija izrañena od mlečnog kazeina i formaldehida. gala. trošiti ne štedeći. gala. galanterie) trgovac galanterijskom robom. uglañenost..) rasporeñenih u obliku ogromnog spljoštenog daska. gala. gala. fig. radnja sa tzv. gala. pomoću usijane žice. galante) nadriobrazovanje. doteran.(grč. te se upotrebljava za pravljenje dugmeta. metria) merenje mleka. galante) uslužan. pristojan. graphem) proučavanje (ili: opisivanje) mlečnih sokova. galaktozidi v. gala. nauka o elektricitetu i elektricitet koji nastaje putem dodira (kontakta) nejednakih elemenata (npr. Pored naše galaksije u svemiru postoje i bezbrojne druge galaksije koje u proseku sadrže mase od 1 do 100 milijardi Sunaca. prijatna ukusa. gala..pocinkovati gvožñe"). genos roñenje) hranljivi preparat koji se izrañuje od mlečnog kazeina. gala. u paradnom odelu. akratia neumerenost) med. galaktometar (grč. stasis zastoj) med. otmenost. ašikovanje. galaktički (grč. galaktoskop (grč. kele) med. koji ga je nazvao „životinjskim elektricitetom". elastična i sjajna. češljeva. galantizam (fr. gala mleko. lepo odeven. čovek koji se hrani poglavito mlekom. dopadljiv. an gala (fr. galaktografija (grč. mlečni. galantan stil muz. galaxias) astr. maramice itd. sredstva za izazivanje mleka. galante) izdašnost. tvrda. galvanizacija lečenje električnom strujom galvanske baterije. rukavice. kosmičke prašine i dr. fig. em gala) ili in gala (ital. glikozidi. veštačko oživljavanje. prijatan.. prividna učenost.) astr. gala. gala mleko. svečan obed itd. phagem jesti) mleko-jed.. galabija (arap. uslužnost. pion mastan. galaktit (grč. dokle dopiru naši teleskopi u svemiru je izbrojano oko 100 milijardi galak-sija. gala (ital. koja pomažu stvaranje mleka u organizmu. svidljiv. galvanisati 2. v. mlečni jaspis. galvanizirati. lithos kamen) hem. galaktopira (grč. svečanost. v. aparat za ocenjivanje valjanosti i masnoće mleka prema stepenu njegove prozirnost. gala. uglañen. prekomerno gubl>enje mleka. spletenih slično vrpci. fini areometar za odreñivanje speci-fične težine putera. galakturija (grč. gala. otok mlečne žlezde sa mlečnom sadržinom. bolesno povećanje lučenja mleka u dojke i njegovo curenje i kad dete ne sisa. . dvorska. galaktoza (grč. metron) instrument za merenje masnoće mleka. svetovni stil u muzici (za razliku od duhovnog ili crkvenog stila).) pr. Galaktika (grč.). fin. kao sredstvo za nagrizanje. fr. lithos kamen) mlečni kamen. častan. učtiv.

) koji je dugo vremena važio kao najveći autoritet za sve medicinske škole. galvanometar (Galvani. indukcionom strujom. Gali (lat. galera (fr. galvanoplastika. instrumenat za odreñivanje pravca i jačine galvanske. grč. galvanometar. galvanoplastičkim putem. publika (u pozorištu. galvanoterapija (Galvani. galenizam med. grč. galiota. galvano-faradizacija (Galvani. pobakri galvanokaustika (Galvani. 2. električne. pozlaćivanje srebra. glyphis zarez. galijaš. da bi na taj način postali bolji i trajniji. bod) med. galere. pristalice starogrčkog lekara Klaudijusa Galenusa (131—200 n. fig. zbog svojih dugih zidova. nlat. graphia) izrada štamparskih ploča na taj način što se crtež u obliku paste (testa) utisne na metalnu ploču. metallur-gi'a) izrada i dobijanje metala pomoću galvanske struje. galvanski elemenat fiz.). Galli) pl.). galletta) l. grč. galvanotropizam (Galvani. galeta (ital. galene olovna ruda) min najbogatije olovna ruda. galizirati popravljati slabo vino doda-vanjem vode i šećera i na taj nači n . up. Galvaniju. plassein obrazovati. naročito takav kliše. elektromagnetizam. zatim se pospe grafitom i onda. galenit (grč. ital. poniklavanje gvožña itd. načela i način lečenja čuvenog starogrčkog lekara Klaudijusa Gale-nusa. galvanskim putem. grč. galvanoskop (Galvani. gipsa. u rudnicima: prokop. hroma boja) bojadisanje metala galvanskim putem. naročito podesna za izlaganje umetničkih dela. grapho) izrañivati štamparske ploče i slike pomoću galvanske struje. plaketa i dr. galvanotehnika (Galvani. galvanografizirati (Galvani. galvanotipija (Galvani. up. galenski lekovi farm. primena galvanizma u vezi sa akupunkturom. stego pokrijem) galvansko prevlačenje metalnih predmeta drugim nekim metalom (npr. ital. Faraday) med. fig. izrada vernih otisaka u metalu od plastičnih predmeta (novca. u utvrñenjima: pokriven hodnik. magnetes)B. tropos obrt) bog. galvanostegija (Galvani. galea) vrsta srednjovekovne duge i uzane galije sa 25—50 veslačkih klupa na kojima je veslalo po 3—5 robova. grč. pokriven balkon (u pozorištu. galeria. grč. grč. parlamentu). galeot (šp. zbirka umetničkih dela. up. koji ga je otkrio). galeota) mala galija sa 16—20 vesala. uobličiti) postupak osnovan na elektrolitičkom taloženju metala: prevlačenje metalom. galvanska struja (po L. robijaška laña. grč. grč. mornarski dvopek. technike) prevlačenje predmeta metalom pomoću galvanske struje. Voltin stub. istosmerna električna struja koja teče izmeñu dveju ploča (elektroda) različitih metala kad su u kontaktu preko nekog elektrolita (nazvan po L. galenisti pl. dug hodnik. slušaoci. galizirati galvanohromija (Galvani. galvaiska baterija fiz. typos lik. sulfid olova sa 86% olova i do 1% srebra. usiljena šala. instrument koji pokazuje postojanje struje. sprava za proizvoñenje trajne električne struje putem hemijske energije. galenica) pl. med. galenski lekovi. sečenje čireva i iz-raštaja pomoću galvanskom strujom usijane platinske žice. parlamentu i dr.). galeonist(a) (ital. koji je prvi skupio i objavio propise o zgotovljavanju ove vrste lekova). punctura bodenje. struje. therapeia lečenje) med. ime najstarijih stanovnika današnje Francuske (Galije). čahura svilene bube. sagorevanje) hir. galera. galvanoskop. koji su bili keltskog porekla. galvanometalurgija (Galvani. grč. da bi se dobila jača struja ili viši napon. galleria) dugačka i uzana prostorija koja je. a ne hemijskim putem (naziv po starogrčkom lekaru Galenusu. slika) v. galvano) predmet od bakra koji je izrañen putem galvanoplastike. galeone vrsta velikog broda) trgovac koji radi sa Amerikom. galenika (nlat. e. lečenje pomoću galvanske struje i nauka o tome. grč. šp. tj. predmeta (od drveta. posrebravanje bakra. galgnhumor (nem. voska i dr. galvanoglifija (Galvani. lat. grč. istovremeno pokretanje jednog mišića ili živca galvanskom i Faradejevom. galvanoplastika (Galvani.). ital. veoma brza ratna laña srednje veličine. galeotta. skopeo posmatram) fiz. metron) fiz. urez) izrada reljefnih crteža i bakrore-za na metalno] ploči hemijskim sredstvima pomoću galvanizama (metoda prvi put primenjena 1856). galvanomagnetizam (Galvani. galvanografija (Galvani. grč. up. galvanopunktura (Galvani. medalja. galerija (nlat. kausis gorenje. šp. farm.161 galvano (ital. Galvaniju) istosmer-na električna struja. v. naročito slika. Galgenhumor) humor čoveka koga vode na vešala. galeota (ital. up. spoj više galvan-skih elemenata. kori-dor. gledaoci. lekovi spravljeni prostim apotekarskim postupcima od droga i hemikalija. povijanje vodenih biljaka prema električnoj struji. galvanski elektricitet fiz. galeote. grč. grč. galeotto) veslač (ili: robijaš) na galiji.

galikanizam (fr. iambos) megr. galop. grč. gallina) kokoš. Gallus.. mania pomama.Galija 162 gamarologija sadržinu vinske kiseline smanjiti na 5 do 7 procenata (pronalazak hemičara Lu-dviga Gala. gallicus. Galileju. jezika itd. galijun v. kammaros rakušac obični. galionizam ravnodušnost prema religiji po rimskom prokonzulu Galiju. mržnja na Francuze i sve što je francusko. Gallia) Francuska. galski (lat. up. gamarografija (grč. nlat. galilej (po G. fr. galionizam. Gallia. gallon. gamma) ime trećeg slova grčke azbuke (f =naše „g"). galons. l gal=l cm/s2. galeota. Romanus) ono što je postalo spajanjem galskog i roman-skog (duha. ital. Galija (lat. igranje polke. nlat. galia. razvijati se vrlo brzo. gajtani. galijaš. šp. graphia. ludilo) preteran obožavalac svega što je francusko. Gallia. logia) zool.). trk konja pri čemu se konj kreće napred u skokovima. galiot. galošne (fr. galikomanija. U Engleskoj = 4. galikomanija (lat. . sifilis. galoppo) l. grč. galofob (lat. ali mnogo kraće talasne dužine. galikanska crkva katolička crkva u Francuskoj ukoliko je. galera. gamma) fiz. niz od osam tonova. galion (ital. nejasan i nerazuml>iv govor. vrsta starinske morske lañe. 2. ratni i trgovački brod na jedra u XVI i HUP veku. trčati u skokovima. njihovo dejstvo pokazalo se najkobnijim na organizme u Hirošimi i Nagasakiju. arap. Imaju ogromnu prodirnost. muz. nastaju u procesu radioaktivnosti ili pri nukle-arnim reakcijama. galo-romansko (l&~. galop (fr. ital. galopin) slušče za trčkaranje. gamar (arap. gallicistes) pl. phobos) preteran strah od Francuske. elektromagnetski zraci koji potiču iz atomskog jezgra. Gallus.) vrsta crvenog istočnjačkog vina. gallicisme) osobenost francuskog jezika. galera. gallique) koji se tiče Galije ili Gala. galimatias) zbrka od reči. grč. ordonansoficir. gallicus morbus) galska (francuska) bolest. galicizam (lat. galomanija (lat. galicisti (fr. galeotta) v. galon (eng. gallicanus) francuski (izraz koji upotrebl>ava još samo katolička crkva u Francuskoj). fr. galopade trčanje skokom) jahanje u galopu. voj. nazvan po tome što su sveštenici boginje Kibele (gali) u takvim stihovima pevali svoje pesme prinoseći žrtve. up. znak gal) jedinica ubrzanja u CGS-sistemu. galoni (fr. Ne skreću pod uticajem mag-netnog polja. gama-globulin belančevina krvnog seruma. galoscia. gama-zraci (grč.546 1. mama) preterana ljubav prema svemu što je francusko. Gallus. po eksploziji dveju atom-skih bombi. galopira™ (fr. igrati polku. galikanski (lat. lat. fig. philos prijatelj) prijatelj Francuza i Francuske. služio osobito za putovanja u prekomorske zemlje. grč. galski. spoljni konj u „trojci".785 1. skala. pristalice francuske književnosti u Španiji (za razliku od gongorista). galeot. grč. med. galoche. mania) v. galiot (ital. nlat. 1791—1863). Gallus. fr. vrlo su prodorni. gammarus) zool. golijat (ital. težnja za nezavisnijim odnosima prema papstvu. Gallio. uspela da zadobije izvesnu nacionalnu samostalnost. v. galofobija (lat. galea. Gallus. u odnosu prema papi. galina (lat. gallicanisme) ideje i težnje francuske crkve za što većom samostalnošću. raditi nešto vrlo brzo. francuska reč u nekom tuñem jeziku. jahanje u trku. onaj koji objavljuje kurs na berzi. galoper) jahati u galopu (ili: trku). elektromagnet-ni treptaji kao Rendgenovi zraci. katalektični anaklastični tetrametar. galoman (lat. galionist(a) čovek ravnodušan prema religiji. zbog istozvučnosti latinskih reči gallus (petao) i Gallus (Gal). fiz. Gallus. brza okretna igra (polka) u 2/4 takta. galona) jedinica za merenje tečnosti i žita. galopen (fr. francuski. vrenga. galski petao petao kao simbol Francuske. nauka o ljuskarima (rakovima). tj. grč. galopada (fr. galomanija. phobos strah) onaj koji se preterano plaši Francuza. gamarologija (grč. ital. galikus morbus (lat. galoni) pl. naročito s obzirom na konstrukciju rečenica i dr. galiota (ital. gajtani u boji na spoljašnjem šavu čakšira. gornje cipele od gume za sneg i vodu. galeone) lom. pri-menjivanje tih osobenosti u nekom drugom jeziku. koji je apostola Pavla uzeo u zaštitu od Jevreja i za koga se mislilo da je bio potpuno ravnodušan i prema jevrejstvu i prema neznaboštvu). galion.. galeot. onaj koji mrzi na Francuze i na sve što je francusko. proučavanje (ili: opisivanje) ljuskara (rakova). galea) veslač na galiji. ital. galochia) kaljače. kammaros. rojte. tama (grč. dijal. s funkcijom antitela. robi-jaš. galli. galijambus (lat. u SAD=3. galop.) v. halijak) v. širiti. reči bez smisla. lestvica. galofil (lat. grč. galimatijas (lat. galija (ital. Gallus Mathiae.

guard. gangrene. supr. mačevanju i sl. vrsta izumiranja tkiva ili organa. ital. ganos sjaj) tvar od koje krljušti ganoidnih riba. uništavajući larve. garguran (fr. gangrenozan (nlat. pokvariti. licitacija. gamos brak. gargujada (fr. nervni čvor ili zadebl>anja kakva se nalaze na zadnjim korenima leñne moždane. grgljanje. jer. ulični mangup. garantir) jamčiti za koga ili što. gargalizam (grč. gang (eng. gangrenescencija (nlat. rskavičav izraštaj. ganglionitis med. koji trune. pristajanje broda u mestu podešenom za ukrštanje. čamci. npr. prelaženje u trulež. gargarizma (grč. mrtva kost. garantirati. fig. ital. gavgrevizovanje v. garansin (fr. nekog političkog prvaka. gangraenosus) med. kargi) koplje. ganglitis (grč. gargarismos) med. gagglion) med. voñe i sl. i kojim se obavezuje da će ona sama dati obeštećenje za svog komitenta u visini iznosa na koji glasi . voda za ispiranje guše i usta grgljanjem. grgljati. kon garbo (ital. prema trećem licu. deran. gangrenira ti. gargarizam. gangrenescirati. proučavanje (ili: poznavanje) svadbenih običaja. gažgrenescirati (nlat. svrab. koji boluje od vučca. garantol (fr. bespri-zorni. šegrt.). zaraziti. grgotati.. proces stvaranja polnih ćelija kod višećelijskih organizama. svi živci u živča-nim tkivima trbušne duplje. ital. gambusija (nlat. gangraenescentia) med. gargarizam med. bronzanih ploča. mor. pismena obaveza koju banka daje svojim komitentima jamčeći. gargarismos) med. Gant. u Meksiku. gangraenescere) med. fig. kamašne. garaža (fr. sastoji se od velikog broja različitih instrumenata (drvenih zvona. imaju srebr-nast sjaj. gang) razbojnička družina. gangrena (grč. garant. gard (eng. jaje ili spermatozoid kod životinja" jajna ćelica ili polenovo zrno kod. rañanje putem spolnog oploñavanja. ganglijski sistem zool. garbin (ital. gangster (eng. garantno pismo bank. gargarizacija (grč.. štitonoša. sudska prodaja zbog prezaduženosti. sigurnost. gargouillade) cifrast. dare il gambetto) otvaranje šahovske partije u kojem se žrtvuje pešak radi bržeg razvijanja figura i izvo-ñenja kakvog vešto smišljenog napada. stečaj. oleum ulje) hek. pristojno. gangster. ganglija (grč. zapaljenje živ-čanih čvorova. gargarizacija. gamos brak. zool. garbino) jugozapadni vetar na Jadranu.garantno pismo" ako on sam ne izvrši obavezu. gangraina. gambusino (šp. ispirati usta i gušu grgljanjem. gamelan (mal. izuvi-jan korak u plesu. up. živa rana. osiguranje. obešenjak. vagoni. up. sprečavaju razvitak komaraca. garancija (fr. gurguran. gambusino) pustolov koji traga za zlatom. razvijanje vučca. rasprava o braku. gargarizo) med. odbrambeni stav u boksu. gametes) biol. garde. izazivati vučac na nekom delu tela. ganilik) bogatstvo. zigot. nadraženost kože. genesis) biol. garantie) jemstvo. med. dokolenice. garant (fr. za izvršenje izvesnog posla. štitonoše (vrsta riba). uvi-jači. ganoidei) pl. skitnica. ganglitis. gargouran) trg. da bi se propustio drugi brod. garde) sp. ganglion mrtva kost) zool.. gamache) pl. . ispiranje guše i usta grgljanjem. ganoidi (nlat. garancija. gnjiležan. gambusia) zool. gone rañanje) biol. učtivost. ganoin (grč. gargija (tur. logia nauka) nauka o braku. garant. gamogonija (grč. gargarizirati (grč. fr. incanto) trg. garantija v. gamba) v. vučac. prelaziti u truljenje. garbo) pristojnost. vrsta teških istočnoindijskih i kineskih svilenih tkanina. garda (fr. gamologija (grč. v. gametogeneza (grč. fr. banda. odane i pouzdane pristalice. v. gavgreiirati v. spolna ćelica. jedem) med. koji sadrži čistu bojenu materiju. truljenje mekanih delova tela.) javanski narodni orkestar. gant (nem. šp. obilje. graino gloñem. a time i prenošenje malarije. grgotanje. gangster) član razbojničke i ucenjivačke družine u Americi. naročito su značajne kao sredstvo u borbi protiv malarije. ganiluk (arap. lat. guarento jemstvo) jemac. preparat od gašenog kreča za konzervi-ranje jaja. gargalismos) med. gamin) slušče u kuhinji. agamogonija. con garbo) muz. guardia) straža. preparat izvañen iz korena broća. gambit (ital. gamen (fr. gamos brak. koji je u truljenju. primati odgovornost za nekoga ili nešto. bambusovih svirala i dr.gamašne 163 garda gamašne (fr. jamac. biljaka. nomos) em. garantovati v. gnjilež.-tur. ganglionitis. gangrenescirati. vrsta veoma sitnih severnoameričkih ribica koje rañaju živ rod i brzo se razmnožavaju. garance) broćni ugalj. gangrenizovati se v. čapkun. elitna trupa svih rodova vojske kao zasebna vojna jedinica. gamonomija (grč. telesna straža jednog vladaoca. garage) mesto gde se sklanjaju automobili. garantirati (fr. gamba (ital. garbo (ital. naročito odabrana. golicavost. encant. gangrenescencija. gamet (grč. viola da gamba.

ukrasiti. chaos. ruda nikla.).). garnet (eng. razmetanje. garretto) zavrtanj za davljenje. koncertnoj dvorani itd.. garrocha. varoš u kojoj boravi vojska. telesni stražar. Garnierung) ukrašavanje jela. mali jednosobni (retko dvosobni) stan. garde la ren (fr. i hem. dodatak. dečko. + 1644. naročito u Londonu. garderobiere) čuvarica garderobe. prema grčkoj reči chaos nered). garcx>n. cortina. garofan.. nužnik. telo koje. garofal v. eng. dynamis sila) fiz. gardina (nlat. garde-cote) obalski brod. sprava za merenje količine gasa koji struji. naročito gasa za osvetljenje. garnir) dodatak povrća uz neko mesio jelo. guarnire) snab-deti. muškobanja. garnison) voj. pirinač i dr. pretvaranje u vazdušasto (ili: gasovito) telo. gradini. svi delovi odela i ostalih stvari koji su potrebni jednom vojniku. začiniti. garderobe) soba ili orman gde se čuva odelo ili rublje. garsonjera (fr. Rubiaceae. koja se gaji zbog mirisnog cveta. kalfa. odeljenje gde posetioci ostavljaju šešire. garder čuvati. karanfil. gornje kapute i dr. garden-party) sastanak društva u bašti. svečanost koja se proslavlja u bašti. vitlo sa užetom za utovarivanje i istovarivanje brodskog tovara. garrotte. mašina koja se kreće sagorevanjem izvesne mešavine gasa i vazduha. tropska azijska biljka Garde-nia florida iz fam. garota (šp. sprava za primanje. garconner) ponašati se kao muško. gasohemija (grč. garnet) mor. chemeia) hemija o gasovima. silikat nikla i magnezijuma (po francuskom geologu Garni jeu). biti muškobanja. nlat. motor) teh. garrotters) pl. sve odelo i sve rublje jedne osobe. smrtna kazna davljenjem. garnison) voj. teh. ital. u pozorištu: soba gde se glumci oblače. krompir. Americi). ulepša™ izgled jela time što se oko njega ukusno stave razni dodaci (peršun. garrotteurs. garter) čuveni engleski orden „podvezice". nema ni samostalnog oblika niti stalne zapremine. Helmont. garnitura (fr. gas-koks (grč. vojska koja boravi u jednoj varoši. garnirati. garmon. pomoću zamke bačene na vrat. pribor. gaskonada (fr. ukras. čuvar obale. vrsta dinamomašine koja se pokreće pomoću gasne mašine. garotirati (fr. courtine. garter-orden (eng. razmetljivost. garnizonirati (fr. eng. garrotter) udaviti pomoću garote. gas-generator (grč. gardez la reine) u šahu: šeh kraljici! gardeiija vot. plin. dugmeta i dr. chaos. sprema. sva oruña koja su potrebna za jednu vrstu posla. ital. biti u gar-nizonu. koji svoj pljačkaški posao počinju time što svoje žrtve prethodno davljenjem onesveste. nem. chaos. telo koje teži da se neograničeno širi (reč prvi upotrebio 1610. razvijanje vazduha. uplinjavanje. vrsta štampar-skih slova srednje veličine (od 10 tačaka) iz kojih se obično slažu knjige (naziv po francuskom pečatorescu Claude Gara-mond. upotrebljava se za gorivo. posada. gardn-parti (eng.gardedam a 164 gasohemija gardedama (fr. momački stan. vrsta opasnih uličnih razbojnika. garočon (iš. pomoćnik. garsonirati (fr. garnijerit min. opljačkati žrtvu koja se. garmond) tip. garrochon) malo koplje kojim su naoružani borci s biko-vima. garofano) bog. garniture) oprema. automatos) naprava za automatsku prodaju svetlećeg gasa. garofan (ital. gas-dinamo (grč. družbenica nekoj ženskoj osobi prilikom izlazaka. konobar. momak. garnir (fr. garnirati (fr. gard-kot (fr. nakit. sprava kojom se nekada izvršavala smrtna kazna u Španiji i njenim nekadašnjim kolonija-ma. garderoba (fr. garmond til. garson (fr. chaos. naročito mesa. gas fiz. gasconnade) hvalisavost. prethodno onesvesti (u Engleskoj i Sev. garnirung (nem. gasometar (grč. neženja. obično bez kuhinje. momačka soba. garoteri (fr. fr. nlat. v. vazduša-sto telo. generator) naprava za proizvoñenje gorećeg gasa od kamenog uglja i drugih gorivih materija. izvestan broj istovrsnih predmeta koji spadaju zajedno (kućni i kuhinjski pribor. zahod. B. garderoba. 1499— 1561). čuvanje i ispuštanje gasova. chaos. garcio) mladić. gardist(a) (fr. salata. obrazovanje (ili: stvaranje) vazduha (gasa). gasara. up. coaks) koks koji se dobiva pri spravljanju svetlećeg gasa. nameštaj. gasificatio) fiz. . garnir. gasmotor (grč. lat. chaos. garmon (fr. garnizon (fr. garconniere) devojka koja se ponaša kao muškarac. dečak. gasifikacija (nlat. garrotte. upli-njenje. metron) fiz. svi kostimi pozorišta. ho-landski hemičar i fizičar J. garder čuvati) vojnik koji služi u gardi.). garderobar v. (u pozorištu. kelner. biti odan pederastiji. bećar. chaos. fr. gas-automat (grč. ital. raznim povrćem i sl. pratilac. dame) pra-tilja. Gardine) prozorska (ili krevetska) zavesa. garderobarka (fr. zbog stanja svojih molekula.

kuvarsku veštinu i što je s tim u vezi. želudačna groznica. v. lat. zapaljenje želuca i creva. opšti naziv za sva oboljenja želuca. gastrenteričan (grč. gastrozofija. sophfa mudrost) veština pametnog i razboritog jedenja dobrih jela. gaster) med. gaster. gastrologija (grč.gasteralgija 165 gastrostomija gasteralgija med. bolesno stanje želuca. koji se zove „stopalo". onaj koji voli dobra jela. puževi. zapaljenje želuca. gastrilog (grč. curim) med. gastroplikacija. gastrosofija v. gastroman v. gastricizam (grč. logos reč. gastrimargia) proždrlji-vost. lithos. apah gospodar) med. vodom napunjenih i svećama opkoljenih čaša). gaster. gaster. gastropatija (grč. gaster. prekomerno lučenje želudačnih sokova. spa-lost (ili: spuštenost) želuca. gastroman. enteron crevo) med. gaster. gastritis (grč. gastromanija. gastrobrozis (grč. probavna delatnost želuca. rñava probava. skopeo gledam) med. gastranaks (grč. ispitivanje želuca i utrobe pomoću gastroskopa. gaster trbuh. bol u želucu. životinje koje se kreću na trbuhu. gaster.(grč. gaster. nomos zakon) sladokusac. nlat. gaster. koji živi da jede i pije. gastrolatrija (grč. ne pokrećući usta.) med. gastrične bolesti one koje škode i smetaju varenju. gastranaks. tj. gaster. regnymi prsnem. rñavo varenje. praćen povraćanjem (kod sušenja kičmenjače). gaster. gurman. gastrozofija (grč. manteia prorica-nje) proricanje po želucu (način proricanja kod starih Grka po figurama trbu-šastih. kuvarsku veštinu i što je s tim u vezi. odyne bol) bol u želucu. gasteropoda pl. gaster. gastrimargija (grč. probava hrane u želucu. raphe šav) med. gaster. gastronom (grč. gastropoda. gaster. v. gaster. spad želuca. zapaljenje želuca i jetre. v. gastrokriza (grč. želudačni. gaster) med. gaster. nervozno oboljenje želuca. gaster. gastrodinija (grč. gastralgija (grč. gastroskopija med. gaster. gastrilogija (grč. gastroragija (grč. gastro. zool. želudačni. utroba. gastromanija (grč. latreia) služenje želucu. v. krisis) med. ptosis pad) med. gastromantija (grč. gastrostenoza (grč. ektasis proširenje) med. gastrenteritis. stomačni. prosvetljavanje želuca radi utvrćivanja želudačnih i trbušnih oboljenja i poremećaja. gastrorea (grč. operacija koja se sastoji u šivenju želuca radi smanjivanja njegove zapremine. plicatio) med. suženost želuca. gaster. razjedenost (ili: probušenost. varanje. gaster. up. koji pripada trbušnoj duplji. stenos uzan) med. enteron crevo. gaster. gaster. epar jetra) med. aden žlezda) med. logi'a) sve ono što se odnosi na kuvanje. gaster. povraćanje sluzi iz obolelog želuca.) koji se tiče želuca i jetre. trbušni. gastrostomija (grč. gastrepatitis (grč. gastrektazija (grč. gastralgiJa. gastroza (grč. želudac. sladokustvo. mania) preterano uživanje u jelu i piću. gastrorafija. gastromalacija (grč. gastralan (grč. gasteralgija. pokvarenost želuca. gaster) predmetak u složenica-ma sa značenjem. stoma usta) med. govor) lekar specijalist za bolesti creva i utrobe uopšte. naročito želuca. gastrologija. krvarenje iz želuca. gastrikos) stomačni. koji može. entera creva) koji se tiče želuca i creva. gasteropoda. proširenje želuca. napad bolova u želucu. gaster. da govori tako da izgleda kao da mu glas dolazi iz daljine. zapaljenje želudačnih žlezda. malakia mekoća) med. latreno obožavam) onaj koji služi želucu tj. veštak u spremanju finih jela. otvaranje rupice na želucu. gastralis) anat. gastroskop (grč. odnosno pomoću mesnatog organa na trbuhu. . gastričan (grč. piis noga) pl. aparat za pregledanje želuca time što se njegova unutrašnjost osvetli. gastrospazmus (grč. tj. prekomerna ješnost. gasteranaks med. grč u želucu. gastronomija v. gastrična groznica grozničavi katar stomaka. gastroptoza (grč. gaster. gaster) med. gaster. zool. gaster. gaster. logi'a) veština govorenja iz želuca. koji se tiče varenja. v. gastrizam (grč. gaster. sladokustvo. takoñe: gurmanluk. gastroenteritis med. shvatanje da se život sastoji u jeću i piću. gaster. diaphaneia providnost) med. grč u želucu. spasmos grč) med. gaster želudac. gastroplikacija (grč. gastrolit (grč. logia) sve ono što se odnosi na kuvanje. algos bol) med. gaster. razmekšavanje želudačnog zida. gastrepatičan (grč. gastrorafija (grč. gastrodijafanija (grč. logos) onaj koji može da govori iz želuca. brosis razjedanje) med. pretrpavanje želuca hranom. progrizenost) želuca. takoñe: gurman-luk. gaster. gastroenterolog (grč. pathos bolest) med. gastroadenitis (grč. grč želuca. gaster. puknem) med. gastrolater. gastrolater (grč. gastropoda (grč. rheo tečem. opšti naziv za sve bolesti želuca. gastrenteritis (grč. gaster.

gatre (nem. gaulajter (nem. oblast. philos prijatelj. fig. upravnik) pokrajinski voña. Gater) gvozdene šipke u rešetki prozora. stražar. Gausu (1777—1855) nazvana jedinica jačine magnetnog polja. gaudium) radost. dati u bescenje. temno sečem) med. gaster. gatofobija (lat. gvint (nem. gvozdena motka sa kukom za privlačenje čamca obali. . rñav radnik. gaudijum (lat. phobos strah) bolestan strah od mačaka. Fr. mrka pasta koja se spravlja od semena južnoameričke biljke Paullinia sorbilis i služi kao lek protiv glavobolje. guarana) h«i. operativne otvaranje želuca radi odstranjivanja raznih stranih tela (čira. sadrži smolastu materiju od koji se dobiva gvajakol i gvajacen (kora mu se ranije upotrebljavale kao lek protiv reumatizma i sifilisa). upropastiti nešto rñavim radom. zastupnik biskupov za vreme vakancije (u Engleskoj). veselimo se! (početak i naslov poznate stare studentske pesme „Gaudeamus igi-tur . Gvelfi (ital. loza (na zavrtnju. široka ženska gornja haljina koja čini da se ne primećuje trudnoća. gabr) pl. Ameriku sa malih ostrva Južnog mora. sveštenici obožavao-ci vatre. greška. drljati. guazzo. ge) mit. prodati (ili: prodavati) ispod cene. paradrksalnim. gvajakol (šp. crnomrki glavni sastojak zemlje oranice. kele) med. sanctum) bot. catus mačka. „Zemlja". giter. gacher) praviti malter. gaucho) pl. materija koja se dobiva od smole gvajaka. gedal (tur. gater (nem. nlat. gag) l. prodor (ili: prosutost. gvajak (šp. Leiter voña. uvojak. fig. geg (eng. goauche) slik. nastojatelj u franjevač-kim i kapucinskim manastirima. visoko do 15 t. zato što su prvi zlatnici kovani od zlata donese-nog iz nje. guayaco. neobičnim. nesmotrenost. guanaco) zool. rñav zanatlija. gaus fiz. izmešati tako da se dobije povoljnija prosečna sadržina i lakše izvrši topljenje."). vrsta pamučne indijske tkanine. larslukod muhamedanaca: nevernici. Gueffi) v. gvaraia (šp. kosmološko božanstvo starih Grka. majstor-kva-riš. up. guardiano. upotrebljava se kao odlično sredstvo za ñubrenje. slika rañena vodenim bojama koje su pomešane sa gumom i sa nešto meda. onaj koji kvari cenu robi dajući je jevtinije. gastrula (lat. gvarani novčana jedinica Paragvaja (1 gvarani = 100 santimosa). gattieren) razne vrste ruda. 2. geez izumrli stari etiopski (semitohamit-ski) jezik. raka i dr. prevara. žutoj groznici. gaffe) l. smicalica. gvaranin (šp.) lju-bitelj želuca = gastrolater. guarapo) prevreo sok šećerne trske. sačuvao se do danas u crkvenoj liturgiji. . gaf (fr. služi kao protivotrov od zmijskog ujeda. magi. grč. obično u službi velikih odgajivača stoke (potomci su Španaca i gotovo svi mestici). u strugarama: mašin-ska višestruka okvirna testera sa više sečiva (do 10). vozi u Evropu i Sev. s neočekivanim. u navrtnju). naročito su poznati kao odlični jahači. žutosmeña i zemljasta masa. krivoverci. guayaco. drugi stepen u razvitku blastoderma. lat. gvako (šp. lek protiv tuberkuloze pluća. nazvan po zlatom bogatoj Gvineji (Afrika). gatirati (nem. guardinfante) „čuvar deteta". gavarapo (šp. smola toga drveta. naročito argentinski koji se bave stočarstvom i žive nestalnim pa-stirskim životom. guarana) farm. vrsta lame-kami-le u Južnoj Americi. a često i fantastičnim obrtom dogañaja koji nas nezadrživo nagone na smeh. ge zemlja) agr. gvardinfante (ital.) gastrofil (grč. oleum ulje) farm. gaučo (iš. poz. pristalice staropersijske religije Zara-tustrine. pre topljenja. pivo Južnoamerikanaca. Gea (grč. nlat. gaudeamus) budimo veseli. Gau župa.gastrotrmija 166 gastrotomija (grč. ptičje ñubrivo. Gatter) teh. guano) izmet od morskih ptica. od 1840. seljaci jahači u lampama. guaco) bot. vrsta groznice koja vlada u Gvineji i koja je slična tzv. gaster. gvardijan (ital. gauči. gastrula) visa. guinea) raniji engleski zlatnik u vrednosti od 21 šilinga. živi još i sad u divljem stanju. gaširati (fr. ošljar. gatten. zbog čega se.) rat protiv nevernika. gaster. najvažniji sastojak kreozota. med. župski starešina bivše Hitlerove nacionalsocijalističke stranke u Nemačkoj. gvanako (šp. „sveti rat" muhamedanaca. kafeni. Gewinde) meh. gaudeamus (lat. rñavo slikati. gatmetje (fr. Guaiacum officina-le. gein (grč. kila) želuca. Gibelini. gebri (pere. tuzno. glupost. treći stepen u razvitku životinjskog jajeta. drvo koje raste u tropskim krajevima Južne Amerike i Indije. 2. podvala. koja balvan jednovremeno raseca u više dasaka. biljka u Novoj Granadi. alkaloid koji se nalazi u gvarani. a razreñena u vodi kao piće za okrepljenje. kao trgovački artikl. sman-drljati. gasiti kreč. gate-metier) trg. . guardianus) čuvar. laž. gvano (šp. gvaš (ital. gastrocela (grč. uživanje. obožavaoci vatre uopšte. huano. gvineja (eng. fr. po matematičaru i astronomu K. slično kafi i čaju. šala u slici. veselje.

ñeneral. gelao smejem se. geneza (grč. manteia proricanje) proricanje sudbine deteta iz naročitih okolnosti pod kojima je roñeno. zbir poena u igri tenisa. stezanje. lep dragulj (bela zvezda) u skandinavskoj kruni. nauka o postanku. a kod nekih mikroorganizama (virusa) i ribonukleinske kiseline. general koji za vreme rata. generalatus) generalski čin. ledi. generalisati. gejša (jap. gelatio) mržnjenje. gem (mañ. promatranje (ili: proučavanje) smeha. prime-niti (ili: primenjivati). dobiva nasleñem. gangster. udvojenost. geischa) vrsta igračice i pevačica u japanskim čajdžinicama. genesis) roñenje. tema (lat. gušteri koji proizvode zvuk (. udvostručavati. gen (gr. u nemačkom: kommen. klica koja pomaže razmnožavanje. voj. generaliser) uopštavati. smejanje. hemijsku grañu gena čine veći ili manji delovi makromolekula dezoksiribonukleinske kiseline. genge (fr. gelsonimo (ital. geminacija (lat. grč. okolnosti i pitanja opšte prirode (za razliku od specijalnih okolnosti i pitanja).at. generalisati v. genesis roñenje. poreklo. generalisatio) uopšta-vanje. gang) razbojničke družina. ge) nauka o zeml>i i poznavanju zemlje. glavnokomandujući vojske. generalis) najviši vojnički čin ispod maršala. npr. logos) koji se odnosi na rodoslovlje. generalis) opšti. geminare) udvojiti. generalis. generalni guverner (lat. komanduje svima vojnim snagama jedne oblasti ili pokrajine (Nemačka). vojni okrug koji spada pod jednu generalnu komandu. doba pupljenja. game) sp. udvojeni suglasnik. rodni. uopštenje. gsnealoški (grč. Gelander) ograda na stepenicama. generalizacija (nlat. nevidljiva klica u ćelijama organizama koja se. geneelogie) rodoslov. više zapovedništvo. urezujem) veština brušenja dragog kamenja. živi u Alpima. naročito omiljen ukras u staro vreme. pupljenje. gelender (nem. generalisare. geng (eng. prav. gemogliptika (lat. genealog.. gšhtijanje. gemmula pupoljčić. generalizirati (nlat. generalissimus) voj. genera) pl. glavni. gem) zool. postanak. gejzir (isl. gelacija (lat. stvaranje. generalizirati. gelsonimo) kicoš. gemza (nem. hrišćani koji neće da budu pripadnici nijedne od postojećih hrišćanskih veroispovesti. nem. u svim vojskama ima više stepena i rodova. skopeo gledam) psih. smesa. divokoza. francuskom: immence. generalne punomoć prav. uopštenost. svi generali jedne vojske. gemeli (lat. Knjiga postanja. po Darvinu. gemischt) ono pggo je pomešano. gek"). voj. generalne proba (lat.šat. generalis. gtypho režem. Septuaginta: prva knjiga Mojsijeva. zbliženost. po dva. gelazmus (grč. generalis. Americi i Novom Zelandu. rodo-slovni. geminare udvostručiti) lingv. udvaja-ti. .geistika 167 generalni guverner geistika (grč. koji se tiče roda (za razliku od specijalnog). pelikan. genus. gemacija (nlat. generalitet (lat. gemišt (nem. vreo izvor koji izbacuje mlaz vode na mahove u veliku visinu. fr. javnost. teška 40-45 kg. general . Gemse) zool.gek. generalni vikar (lat. naročito: razne vrste prerañevina od mesa u narezu. gem (eng. vrsta tkanine od kamilje dlake. zbližavanje. gouverneur) u bivšoj Rusiji: visok dostojanstvenik kome je bilo povereno da samostalno upravlja u više gubernije. zametao telašce u slatkovodnih spužvi. u Sev. gelao smejem se) smeh. v. mostu i sl. guinguet) trg. rodoslovlje. up. Gemine) skupocen dragi kamen sa urezanim figurama. generalni (lat. vicarius) opunomoćeni zastupnik biskupa u njegovoj administrativnoj vlasti. vrsta antilope. genea pokolenje. rod. generalis) pl. uopštiti. poreklo. geier.. geminatio) udvajanje. generalisti (lat. dem. glavna proba. blizanci. gemula (lat. dvojnost. opšti podaci. udvostručavanje. velika kao koza. gemmatio) bog. geysir) geol. poreklu i razvitku porodica. gemelli) pl. genea. od gemma pupoljak) zool. geminirati (lat. poznavalac (ili: proučava-lac) rodoslovlja. generalisim (nlat. generalis) opštost. punomoć koja se ne izdaje samo za jedan pravni posao ili više pravnih poslova. isterivanje pupoljke. generalat (nlat. nasledne supsten-ce. praistorija. nesit. generalia) pl. genos rod) strukturalne i funkcio-nalne jedinice nasleñe. fig. opisivanje čvrstih masa sa Zemljine površine. udvostručiti. genealog (grč. fr. probare) poz. ñeneralat. postojanje udvoje. geminata (lat. na Islandu. gemma. geloskopija (grč. fićfi-rić. po tome: ke°rekterna uloga na italijanskoj pozornici. uopšte na sve slučajeve bez izuzetka. postanak. nego kojom se jedno lice ovlašćuje da zastupa prava drugog lica u svima datim slučajevima. vrhovni. genealogist(a) v. smržnja-vanje.. vrhovni zapovednik. gevezimantija (grč. pl. mischen. naročito grčevit smeh. gekoni zool. logos) rodoslovac. gevealogija (grč. generali ja (lat. deo odigrane igre u tenisu. gemma.

oblast primenjene biologije koja. višim kakva je sad). blagorodnost. rodim se) kolena. genus. stvaralački izvanredno samozačeće. doba. fr. generatio sponta-pea) rimskoj mitologiji geniji su niža krilata biol. rodni. genialitas) v. generički. ñanjem. genikulacija (lat. generalis. višeg suda. opšti duh koji vlada u pripada rodu ili se odnosi na rod. eng. nekom mestu i daje mu svoje obeležje. genethlios dan roñenja. velika stvaralačka snaga ne bi mogli naći i u sastavu anorganske — duha. prouči i shvati jednu stvar u njenom postanku odabrani oficiri iz svih redova vojske. genus rod. svi ljudi koji žive u isto vreme i istih genetliologija (grč. pramajka. genius. darežljiv. materija (učenje koje se genijalitet (nlat. generički (lat. geniculatio) klečanje. generatio) teološka teorija kombinovanja (fantaziJe) i prikazivanja.genijus seku li (lat. koji su opisuje stvar kao gotov proi-zvod. jedan čovečji vek (obično period od ZO godina). genijus patrije (lat. šefovi stvarni ili zamišljeni predmet postaje. genetičar (grč. postanak živih bića iz mrtvih darovit. generacio ekvivoka. proizvodan. koji se tiče istorije rator) vrhovni državni pravobranilac u postanka i razvitka biljaka i životinja. genikuliran (lat. koja dolazi do izražaja kao originalna moć shvatanja (intuicije). generique) koji njegov duh zaštitnik. gsnerifikacija (nlat. v.genetičan (grč. u grčkoj i generacio spontanea (lat. tačka. dinaformiranje i prenošenje naslednih osobina. fr. geniculatus) savijen u obliku genetika (grč. logos) veštak u proricanju dana i časa generacija (lat. koja potpunom stručnom spremom. kolenast. koristeći generator (lat. izdčšan. mat. osobenost nekog mesta koju mu daje generičan (lat. Štab) voj. ili veka. tvorački. duhovna osobenost. genie) čovek uroñene razvoju uopšte) snage duha. engineering) rodilački. generatriks (lat. biohemije. generique) v. oslanja na činjenicu da u sastavu organske genijalnost (lat. su godina. genijalnost. rañanje) stručnjak za genetiku. generozan (lat. nauka o nasleñu. kancelarija u ministarstvima i prefekturama. roñenja. naraštaj. jak. kao pomoćnici i savetnici. generificatio) log. genius loci) duh zaštitnik nekog obrazovanje (ili: stvaranje) rodnih pojmova. generator) rañan. bios. onakvu dodeljeni. linija ili površina koja svojim (zamišljenim) genetliolog (grč. genitiv. up. velikodušnost. proizvoñenje elektriciteta indukcijom. izdašnost. genetlijakon (grč. generatio) rañanje. osobenost javnog mišljenja nekog generozitet (lat. genetikos od genesis postanak. secreta-rius) titula stalnih poslovoña u velikim trgovačkim genetička definicija log. koji se Francuskoj. otadžbine. genius) genije. sprava za biofizike i citologi-je. jedinstvo materije — kao i na učenje o genije (lat. oznaka. generalis. obeležje. sa (za razliku od deskriptivne metode. postajanje. generalni sekretar (lat. podatljivost. genius duh) duhovna osobina i sulstancije nema nikakvih elemenata koji se odlika jednog genija. uspavanka. mesta. genetikos) fil. tj. rodilac. darežljivost. čvornovat. genethlios roñendan) pesmB o roñendanu. dečju i rañanju. procu. zajedničko ime za životinjsku. predsednik svih državnih pravobranilaca jedne države. glavni time što izlaže put i način na koji jedan sekretar partije u Francuskoj. proizvoñač. direktno utiče na proizvoñenje gasova elektriciteta. genetička metoda fil. generalis. komandantima. izvanredna darovitost. stvaralica. . velik duhom. fr. genijalan (lat. nem.generalni prokurator 168 genikuliran generalni prokurator (lat. genijus (lat. stvoriteljka. izražavanje poštovanja klečanjem. generositas) plemenitost. moelektrični generator mašina za bioinžinjering. pokolenje. fkz. genije. božanstva (anñeli). rezultate molekularne ge-netike. proizvoñenje. genijus loci (lat. (anorganskih) tvari. genius saeculi) duh vremena dušan. genetički inžinjering (grč. generatrix) roditel>ica. gsneracionizam (lat. kretanjem proizvodi liniju. genijalitet. generativus) koji služi genetička psihologija psihologija razvića. genialis) koji je po svojim generacio ekvivoka (lat. metoda koja ide za tim da generalštab (lat. koji se odnosi na postanak (genezu). koleno. ona koja odreñuje pojam i poljoprivrednim preduzeći-ma. koji je u vezi sa rasocijalnu psihologiju. v. genius patriae) dobri duh generičan. generativan (nlat. stvaranjem. veliko. površinu ili telo. stvaranju. prastvaranje. gignomai rañam se. logia) proricanje dana i časa roñenja. stvaralac. generosus) plemenit. karakter. pesma za uspavljivanje dece. rañanje bez semena. genethlios dan roñenja. genetivus) gram. po kojoj dete dobiva „dušu" od svojih roditelja u vreme začetka. genetiv (lat. generatio aequivo-sa) uroñenim duhovnim osobinama izvanredno biol. glavni pravobranilac kod nekog tiče nasleña i nauke o nasleñu.

skup svih naslednih osobina koje jedan organizam sadrži i koje pod odreñenim uslovima dovode do razvića jedne odreñene indivi-due (organizma). geognost (grč. gram. genioplastija (grč. oplodio seme. geodinamika (grč. graphia) opisivanje duhova. genus) rod. genu koleno. vrsta. nauka koja proučava pojave koje se danas dešavaju na Zemlji. geogonist(a) (grč. matematička geografija ili astronomska geografija proučava Zemlju kao nebesko telo i način njenog predstavljanje na kartama. genuflexio) klečanje. plasso obrazujem. ge. thermos topao) linije ili površine koje . ge. učenje o duhovima božan-stvima. biljke čiji prvi klicini listići (kotiledoni) pri klijanju ostaju pod zemljom. lat. lincura. ge. nepatvorenost. genitet (grč. vrsta speci-fične artikulacije pojedinog glasa. genocid (grč. ge. geognostički. geoizoterme (grč. geognozija. geogenija (grč. gentis) neznaboštvo. naročito o sastavu i grañi čvrste Zemljine kore. geneion brada. stvaranje. geoblasti (grč. ge. geo. neponovljivi i specifični genotip. gignomai) v. pleme. geogonija. geometrijsko telo gotovo istovetno sa Zemljinim sferoidom. geognostika. vernost. mnogoboštvo. same po sebi i s obzirom na čoveka. klanjanje. gens. geodet (grč. grč. geografija (grč. caedere ubijati. cecidi ubio sam) uništavanje naroda ili plemena. rod. daiein deliti. gencijanin (lat. tačnost. graphos) poznavalac (ili: proučavalac) geografije. plasso obrazujem. genitiv (lat. dynamis sila) geol. ge. ge. organi koji služe rasploñavanju. gentilizam (lat. zemljomerstvo. ge. genitivus) gram. uobličujem) med. genufleksija (nlat. spolni. podeliti) grana primenjene matematike koja odreñuje oblike i površine velikih delova Zemljine površine i oblik Zemlje kao celine. nlat. izdanak) pl. geoid (grč. botanike) biljna geografija. stvarnost. jednak. narod. genus (lat. poniznost. genitura (lat. spolni organi. gens) rod. deo nečega ili poticanje od nečega. stvaranja i menjanja Zemljine kore. popravljanju ozle-da na bradi putem autoplastije. logia) nauka o životu Zemlje. genitalia. genitalis) koji se tiče spol-nih organa. ili u pravcu juga (južna širina). genoplastika (lat. pr. genitalan (lat. gignomai postajem) postanak Zemlje. genius. genos vrsta) lingv. genotip (grč. i'sos isti. geogonija (grč. Svaka individua ima jedan jedini. geognostika v. zemljomer. koleno. politička geografija prikazuje društvene i državne odnose na Zemlji. logi'a) nauka o velikim. genius. kretanju. geodezija (grč. genuinitet (lat. poklon pred kim. eidos vid. genitura) roñenje. kolenski. porodica. veličini. ge. genuinitas) istinitost. operacija koja se sastoji u popravci oštećenog oblika obraza i usta. ali mu je površina u svakoj tački upravna na pravac teže. uobličujem) med.) naučnik koji proučava postanak Zemlje. genitalije (lat. narod.(grč. rod. kartografsko pri-kazivanje površine Zemlje. zemaljski. ukupan potencijal naslednih osobina (genetskih informacija) koji se prenosi na potomstvo. geograf (grč. genualis) koji se tiče kolena. sile koje te pojave izazivaju i posledice rada tih sila u pogledu održavanje. gignere rañati) pl. drugi padež koji obično znači pripadanje nečemu. nauka o postanku. geografske dužina (longituda) nekog mesta je luk uporednika (paralela) toga mesta od početnog podnevka (meridijana) u pravcu istoka (potočna) ili u pravcu zapada (zapadna dužina). tj. gnostes) poznavalac (ili: proučavalac) sastava i grañe čvrste Zemljine kore. proizvoñenje. geografske širina (latituda) nekog mesta je podnevački (meridijanski) luk toga mesta od polutara (ekvatora) u pravcu severa (severna). geografski (grč. oblik) istinski oblik Zemlje. geographikos) zemljopisni. geobotanika (grč. biol. ge. bi'os život. grč.geniografija 169 geoizoterme geniografija (lat. gens (lat. genom (grč. dinamička geologija. obrazovanju i razvitku zemlje. gena obraz. ge. up. rañanje. genos.) čovek sa potpunom geodetskom spremom i kvalifikacijama. obliku i životu Zemlje i njene površine. gentiana) hem. ponizno odavanje poštovanja. ge) predmetak u složenicama sa značenjem: zemlja. graphia) zemljopis. fizikalna ili fizičke geografija opisuje prirodne oblike i pojave na Zemljinoj površini. genos pleme. genos) biol. koji spada u geografiju. nativitet. čitanje sudbine po konstelaciji zvezda u času roñenja. ge. genijalnim ljudima i o biolo-škim i sociološkim elementima koji uslovljavaju njihovu pojavu. biološka geografija proučava rasprostranjenost i značaj biljnog i životinjskog sveta na Zemlji. bot. operacija koja se sastoji u krpljenju. geniologija (lat. genualni (lat. geogenija. gnosia) nauka o sklopu i grañi Zemlje kao vasionskog tela koje se sastoji iz anorganskih masa. geognozija (grč. gorka materija koju sadrži u sebi gencijana. blassios klica. nauka o položaju. geobiologija (grč. typos) biol. genuinus. ge zemlja.

geokarpija

170

geofizika

spajaju mesta jednake temperature zemljišta ili unutrašnjosti Zemlje. geokarpija (grč. ge, karpos plod) vot. osobina nekih biljaka da svoje oprašene cvetove zari ju u zemlju i tako ih zaseju. geolit (grč. ge, lithos kamen) veštačka smola; upotrebljava se, kao zamena rožine, za izradu dugmeta. geolog (grč. ge, logos) poznavalac (ili: proučavalac) sastava i grañe Zemlje, onaj koji se bavi geologijom. geologija (grč. ge, logia) nauka o postanku, sastavu i grañi naše Zemlje, kao tela koje je sastavljeno iz anorganskih masa; sastavni delovi geologije su geognozija i geogonija. geomagnetizam (grč. ge zemlja, Magnes, lithos) magnetizam Zemlje, zemaljski magnetizam. geomagnetika (grč. ge zemlja, Magnes) nauka koja proučava magnetska polja Zemlje. geomant (grč. ge, mantis prorok, vrač) tobožnji poznavalac geomantije, naročito kod Arabljana. geomantija (grč. ge, manteia proricanje) proricanje po tačkama, nasumce napravljenim u zemlji, i po njihovom broju, položaju i slikama koje slučajno predstavljaju, ili po slici koju dobijemo kada na neku ploču ili sto bacimo nasumce šaku zemlje. geometar (grč. ge zemlja, metron mera) poznavalac geometrije; onaj koji se u praksi bavi merenjem zemlje, zemljomer. geometrija (grč. geometria zemljomerstvo) deo matematike koji se bavi proučavanjem osobina i meñusobnih odnosa prostornih oblika tj. geometrijskih tela, površina, linija i tačaka. geometrijski (grč. geometrikćs) koji se tiče geometrije, koji spada u geometriju; v. progresija; geometrijska sredina kvadrat-ni koren iz proizvoda dva broja (UBs); up. aritmetička sredina. geometričar (grč. ge zemlja, metron mera) onaj koji se bavi geometrijski; up. geometar. geomehanika (grč. ge, mechanike) mehanika čvrstih tela. geomicin antibiotik proizveden od mikroorganizma Streptomyces xanthophaeus; deluje protiv gram-negativnih bakterija. geomontografija (grč. ge, graphia, lat. morvs, montis breg) veština izrañivanja reljef-nih karata u više boja od presovane hartijske mase. geomorfologija (grč. ge, morphe oblik, logia) nauka koja proučava kako se stvarao i preinačivao reljef Zemlje energijom unutrašnjih, terestričnih i solarnih sila i njihovim kombinovanim dejstvom. geonom (t rč. ge, nomos zakon) poznavalac (ili: proučavalac) vrsta, obrañivanje i iskorišćavani zemlje. geonomija (grč. ge, nomfa) nauka o vrstama zemlje i o načinu obrañivanja i iskorišćavanja zemlje.

geoplastika (grč. ge, plastike) reljefno prikazivanje Zemljine površine. geopolitika (grč. ge, politike) razmatranje političkih pitanja sa geografskog gledišta, tj. imajući u vidu celu Zemlju; nauka o uticaju spoljne prirode na društveni i politički život. geoponija (grč. geoponos trud) obrañivanje zemlje, zemljoradnja. georama (grč. ge, horama pogled, prizor) gorostasni geoplastični reljefni globus, potpuno slikovit prikaz Zemljine lopte. georgika (grč. georgeo obrañujem zemlju, lat. georgica) pl. idilične pesme, naročito pesme o zemljoradnji (Vergilove). georgina bog. lep i krupan cvet, sličan ruži, donet pre sto godina iz Meksika (nazvan po botaničaru Georgiju). georgofil (grč. georgos zemljoradnik, philos prijatelj) prijatelj zemljoradnje, ljubitelj poljoprivrede. geoskop (grč. ge, skopeo gledam) posmatrač Zemlje; v. geoskopija. geoskopija (grč.) posmatranje (ili: proučavanje) Zemlje, naročito u meteorološkom pogledu. geostatika (grč. ge, statizo stavim, postavim) nauka o ravnoteži (statici) čvrstih tela. geotektonika (grč. ge, tektonike) kol. nauka koja proučava kako su stene u kori Zemljinoj rasporeñene i na koji način sklapaju celu njenu grañevinu. geotermika (grč. ge, thermos topao) geol. deo geologije koji ispituje toplotna stanja koja vladaju u dubini Zemlje. geotermička energija unutrašnja toplota naše planete, koja se može, pri povoljnim uslovima, preobraziti u pogonsku snagu za dobivanje električne energije. geotermometar (grč. ge, thermos, metron) sprava za odreñivanje Zemljine temperature na raznim tačkama njene dubine. geotropizam (grč. ge, tropos obrt) bog. osobina biljnih organa da pod uticajem Zemljine teže zauzmu izvestan odreñen pravac prema vertikali; on može biti: poziti-van, kad organ raste u pravcu dejstva teže (koren), negativan, kad organ raste suprotno pravcu dejstva teže (stablo), i transverzalan, kad raste upravio na pravac teže (list i neka podzemna stabla). geotroposkop (grč. gr, tropos okret, smer, skopeo gledam) v. giroskop. geofag (grč. ge zemlja, fagin jesti, žderati) onaj koji jede zemlju (kod nekih plemena na Javi, Martiniku, u Sibiru), zemljožder. geofagija (grč. ge, fagem) jedenje, gutanje zemlje, zemljožderstvo; up. geofag. geofaktori (grč. ge, lat. factor činilac) pl. geogr. činioci od kojih zavise geografske pojave i promene na površini Zemlje. geofizika (grč. ge, physike) nauka o fizičkim pojavama u unutrašnjosti Zemlje, naročito o njenoj temperaturi, gustoći, nje-

geofon

171

germanofob

nom magnetizmu i o telurskim pojavama u vazduhu. geofon (grč. ge zemlja, phone glas) geoakustički detek,tor, aparat za primanje zvukova koji prolaze kroz slojeve Zemlje; služi npr. pri proučavanju zvukova ili za otkrivanje zatrpanih osoba. geohemija (grč. ge, cheo tečem, ističem, chemeia) nauka koja proučava raspored hemijskih elemenata i atoma u Zemljinoj kori, kao i njihovu istoriju i kretanje u prostoru i vremenu (glavni elementi su: vodonik, kiseonik, silicijum, aluminijum, gvožñe, kalcijum, kalijum, natrijum, magnezijum). geohidrograf (grč. ge, hudor voda, graphos) proučavalac vode na Zemljinoj kori. geohidrografija (grč. ge, hudor, graphia) deo fizičke geografije koji ispituje i proučava vodu na Zemljinoj kori. geohozija (grč. ge, choo sipam, naspem, zaspem) med. zemljano kupatilo, lečenje time što se oboleli delovi zatrpaju zemljom (ruka, noga i dr.). geohronologija (grč. ge zemlja, chronos vreme, doba, logos reč, govor) grana istorijske geologije koja se bavi proučavanjem starosti Zemlje; geokronologija. geocentrizam (grč. ge, lat. centrum središ-te) astr., fil. nekadašnje pogregpno shvatanje da je Zemlja središte cele vasione i da oko nje kruže sva ostala nebeska tela; supr. heliocentrizam. geocentričan (grč. ge, lat. centrum središte) fil. naziv za shvatanje koje uzima Zemlju kao središte vasione i za astro-nomsko odreñivanje mesta koje se upravlja prema središtu zemlje (geocentrizam); koji se tiče središta Zemlje. geocentričnost v. geocentrizam. geociklika (grč. ge, kyklos krug) fiz. mašina koja očigledno prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca; geociklička mašina. geocikličan (grč.) koji prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca. gepard (fr. guepard, nem. Gepard) zool. veoma brza grabljive životinja iz plemena mačaka, dosta slična psu, može se obučiti i lovu, živi u Aziji i Africi. gepek (nem. Gepack) prtljag. geranij(um) (nlat. geranium, grč. geranos ždral) vot. iglica, jedna mnogobrojna bilj-na vrsta; tek. dizalica. gerant (lat. gerans) v. žerant. gerbelirati (ital. gerbellare) gvozdenu rudu isitniti i time je pripremiti za topljenje. gerbulirati (nlat. garbellare) prebrati robu i očistiti od prljavštine. gerbulura (nlat. garbellare) nečisti i oštećeni delovi neke robe; odbitak izvesnog procenta od pogoñene cene zbog nečistoće robe.

gerijatrija (grč. geron starac, iatrefa lečenje) med. nauka koja proučava starost u svim njenim oblicima. gerila (šp. guerilla mali rat) naoružane čete seljaka i pastira u Španiji koje su, prilikom neprijateljskih upada ili unutrašnjih borbi, ratovale na svoju ruku; partizani. geriljero (iš. guerrillero) voña gerile. gerla (eng. girl) devojka, naročito devojka vitka, okretna i odana sportu; igračica u grupi, baletna igračica. gerlin (ital. gherlino) vrlo debelo uže na velikim brodovima. germa (nem. Germ) kvas, kvasac. Germani (lat. Germani) ime kojim su Rimlja-ni i Gali nazivali stare Nemce. Narodno-sna grupa u koju ulaze Nemci, Austrijanci, Danci, Holanñani, Flamanci, Šveñani, Norvežani i Anglosaksonci; up. Nemci. germanizam (lat. Germani) osobenost nemačkog jezika s obzirom na sklop i red reči; vladavina (ili: moć) nemačkog duha, nemačke kulture i političke sile. germanizacija (fr. germanisation) ponemčavanje, nemčenje, ponemčenje. germanizirati (fr. germaniser) nemčiti, ponemčiti, ponemčavati; upotrebljavati u govoru ili pisanju nemačke izraze ili oblike napravljene u duhu nemačkog jezika. germanizovati v. germanizirati. Germanija (lat. Germania) rimski naziv za Nemačku; deo Evrope izmeñu Severnog mora, Dunava, Rajne i Labe koji je u rimsko doba bio naseljen germanskim plemenima; Nemačka predstavljena u obliku žene koja štiti. germanist(a) naučnik koji se bavi proučavanjem nemačkog jezika, nemačke književnosti, nemačkih starina i istorije Nemaca. germanistika nauka koja proučava jezike germanskih naroda (naročito nemački), književnost, starine i istoriju. germanitet (lat. germanitas) roñeno bratstvo, roñeno sestrinstvo. germanoman (lat. Germani, grč. mama) onaj koji preterano voli Nemce i sve što je nemačko. germanomanija (nem. Germani, grč. mani'a ludilo) preterana, slepa ljubav prema Nemcima i svemu što je nemačko. germanofil (lat. Germani, grč. philos) onaj koji voli Nemce, nemački jezik, nemačku kulturu itd. germanofilija (lat. Germani, grč. phileo volim) ljubav prema Nemcima i onome što je nemačko. germanofob (lat. Germani, grč. phobos strah) onaj koji se plaši Nemaca, "koji mrzi Nemce.

germanofobija

172

Gibelini

germanofobija (lat. Germani, grč. phobeo bojim se) strah od Nemaca, mržnja na Nemce i sve što je nemačko. germanski (lat. germanicus) svojstven Germanima, koji pripada Germanima, nemački; germanski jezici, jezici germanskog porekla (gotski, gornjonemački i donjonemač-ki, holandski, anglosaski, nordijski ili skandinavski jezici). germinalan (lat. germinalis) vot. klični, koji spada u klice ili se odnosi na klice, spolne delove, npr. germinalna selekcija spolno odabiranje. germinativan (nlat. germinativus) vot. koji klija, koji proklijava, koji niče, koji izaziva klijanje. germinacija (lat. germinatio) bog. klijanje, proklijavanje; vreme klijanja. gsrminirati (lat. germinare) bog. klijati, proklijavati, micati. gerok (nem. Gehrock) pripijen ulični kaput sa dugim leševima; vojnički kaput, koporan. gerokomija (grč. geron starac, komeo negujem) med. veština negovanja starih ljudi; naročito: podmlañivanje preživelih staraca u neposrednoj blizini mladih osoba. gerokomij(um) v. gerontokomijum. geromarazmus (grč. geron starac, maranein gasiti, slabiti) med. staračka slabost, sta-račka iznemoglost. geromorfizam (grč. geron, morphe oblik) med. boranje kože, zboravanje, zbrčkavanje. geronti (grč. geron) pl. u herojskom periodu grčke istorije: najstariji ili najplemenitiji predstavnici naroda, kod Homera knezovi; docnije, naročito u dorskim državama: članovi gerusije, veća staraca, koje je, pored kraljeva i efora, imalo vrhovnu vlast. gerontokomij(um) (grč. geron, komeo negujem) dom staraca, zavod za negovanje i zbrinjavanje starih ljudi; gerokomij(um). gerontokratija (grč. geron, kratia vlada) vlada jednog saveta (veća) sastavljenog od najstarijih ljudi senata. gerontologija (grč. geron starac, logi'a) naučio ispitivanje procesa starenja, njegovih pojava i oboljenja koja se javljaju kod starih osoba. gerontofilija (grč. geron starac, phileo volim) med. postojanje spolnog prohteva (ili: nagona) za starijim osobama suprotnog spola. gerundiv (lat. gerundivum) u latinskoj gramatici: pridevski upotrebljen particip futura pasivnog, npr. res addenda stvar koju treba dodati. gerundij(um) (lat. gerundium) u latinskoj grama tiii: glagolski oblik koji glasi kao zavisni; padežni oblici participa futura pasivnog (na srpskohrvatski se prevodi imenicom, npr.: venia legendi, dozvola čitanja).

gerusija (grč. gerusia) veće staraca u staroj Sparti; senat, državni savet u novoj Grčkoj. gesims (nem. Gesims) apx. istaknuti ukrasni deo na licu (fasadi) grañevine ispod krova, iznad vrata itd., pervaz, opšivni-ca; up. sime. geslo (češ. heslo) osnovno načelo, krilati-ca, lozinka, parola, mogo, životna deviza. gest (lat. gestus, nem. Geste) pokret koji se pravi celim telom ili samo rukom pri govoru; junačko delo; delo koje neko učini ne spontano nego da bi izazvao dopadanje (lep gest), ili nedopadanje (ružan gest) kod drugih. gestacija (lat. gestatio) med. nošenje, trudnoća, bremenitost, zdetnost; vreme trudnoće (ili: bremenitosti, zdetnosti). gestikulator (lat. gesticulator) onaj koji pri govoru maše, mlatara rukama, koji pravi testove; opsenar, varalica. gestikulatorski (lat. gesticulari) izražen (ili: iskazan) pokretima (ne govorom). gestikulacija (lat. gesticulatio) pravljenje pokreta pri govoru celim telom, naročito ramenima i rukama; opsenarstvo, glumljenje. gestikulirati (lat. gesticulari) praviti testove pri govoru, mahati, mlatarati rukama. gestikulisati v. gestikulirati. gestio pro herede (lat. gestio pro herede) prav. primanje nasledstva. gestoze (lat. gestare) med. oboljenja povezana s trudnoćom (povraćanje, prekomerno lučenje pljuvačke, gorušica i dr.). geteanum (nem. Goethe, nlat. Goetheanum) visoka antropozofska škola za duhovne nauke u Dornahu (Švajcarska), koju je osnovao voña antropozofskog pokreta Rudolf Šta j ner. geter (eng. get-up udesiti, doterati) fiz.' materija kojom se postiže visoki vakuum u elektronskim cevima. geto (ital. ghetto) deo varoši koji su, u Italiji, Nemačkoj i dr., vlasti odreñiva-le Jevrejima za stanovanje; ovaj deo varoši bio je, u srednjem veku, sasvim odvojen od drugih delova. geuziodisforija (grč. geysis ukus, dysphoreo teško podnosim) med. bolesni nadražaj živaca od ukusnih, prijatnih stvari. geumatika (grč. geyma okušane) nauka o ukusu; geustika. geustika (grč.) v. geumatika. gefirofobija (grč. gephyra nasip, most, phobos strah) med. bolestan strah od prelaska preko mosta ili preko neke vode. gefrajter (nem. Gefreiter) vojni starešina najnižeg čina (izmeñu redova i kaplara) u austrougarskoj ili nemačkoj vojsci. Gibelini (ital. Ghibellini) pl. ovako su se u srednjem veku u Italiji zvali pristalice partije nemačkih careva, za razliku od Gvelfa, koji su pripadali papinoj parti-

gibon

173
giljotina (fr. guillotine) po francuskom lekaru J. I. Guillotin-y nazvana sprava za izvršenje smrtne kazne odsecanjem glave (uvedena 1792. za vreme francuske revolucije); gijotina. giljotinirati (fr. guillotiner) izvršiti smrtnu kazugu (ili: pogubiti) gilotinom. giljotomanija (fr. guillotine, grč. mania) strast za izvršavanjem smrtne kazne. gimkana (grč. gym skrać. gymnazo vežbam, ind. khana igralište) sp. takmičenje u savlañivanju raznih neočekivanih, šalji-vih prepreka. gimnaestrada (od gimnastika i estrada) meñunarodna gimnastička priredba; održava se svake četvrte godine od 1953. god. gimnazija (grč. gymnasion) prvobitno, kod starih Grka: mesto gde su mladići i odrasli goli (gymnos = ro) vršili telesna vežbanja; docnije: središte celokupnog duhovnog života; danas: srednja škola, tj. škola izmeñu osnovne i visoke, koja priprema učenike za univerzitet. gimnazijarh (grč. gymnasi-archos) nadzornik, upravnik gimnazije kod starih Grka. gimnazista) (grč. gymnasion) ñak gimnazije. gimnastika (grč. gymnastike) kod starih Grka: veština telesnog vežbanja (skakanja, skretanja, rvanja i plivanja); danas: veština telesnog vežbanja radi higijen-sko-estetskih ciljeva. gimnastičar (grč. gymnazo vežbam) onaj koji se bavi gimnastikom, vežbom. tamnički (grč. gymnikos) koji se tiče telesnog vežbanja ili pripada telesnom vež-banju. gimnoptera (grč. gymnos, pteron krilo) pl. zool. golokrilci, insekti sa golim krilima. gimnosofisti (grč. gymnos go, nag, sophos mudar) naziv za indijske i druge istočne asketske filozofe. gimnosperme (grč. gymnos go, sperma seme) pl. vot. golosemenice, biljke sa ogolićenim semenovim pupoljčićem, npr. bor, jela, smrča, kleka i dr. ginander (grč. gyne žena, apeg čovek, muž) dvospolnik, hermafrodit. ginandrija (grč. gyne, aner) vot. osobenost monokotilnih bil>aka čiji su prašnički sudovi srasli sa gineceumom (orhideje i dr.); osobina žena koje imaju muški izgled i muško držanje; pr. ginandričan. ginandroid (grč. gyne »sena, apeg čovek, eidos lik, izgled) med. ženska osoba s nekim muškim osobinama. ginandromorfizam (grč. gyne žena, apeg čovek, muž, morphe oblik) fizčol. pojava kod osoba koje imaju grudi razvijene kao u »sene, a u isto vreme izražene brkove i bradu. gingan (eng. gingham, fr. gingan) trg. fina engleska, prvobitno istočnoindijska pru-gasta, karirana i šarena pamučna tka-nina.

ji. Borba izmeñu ovih dveju partija trajala je gotovo kroz ceo srednji vek. gibon zool. antropoidni majmun, živi u jugoistočnoj Aziji, odlikuje se naročito veoma dugim rukama. gig (fr. gigue, eng. gig, ital. giga) l. v. žig. gig (eng. gig) 2. lak i uzan čamac, naročito za komandanta ratnog broda; sp. širok i dosta težak školski čamac, vrsta jole, sa metalnim drškama za vesla izvan čamca; lake otvorene dvokolice sa jednim konjem. gigant (grč. gigas) gorostas, džin, div. giganteskan (grč. gigas, ital. gigantesco, fr. gigantesque) v. gigantski. gigantizam (grč. gigas) ampon. veličina tela koja znatno premaša prosečnu veličinu čovečijeg tela; up. makrosomija. gigan ki rafi ja (grč. gigas, graphi'a) opisivanje ili istorija džinova; tip. postupak pri štampanju velikih plakata kada se normalan autotipski slog odštampava znatno uvećan. gigantologija (grč. gigas, logia) nauka o džinovima uopšte, a naročito u životinjskom i biljnom svetu. gigantomahija (grč. gigas, machia boj) boj giganata (omiljen predmet umetničkog prikazivanja). gigantosaur(us) zool. rod ogromnih izumrlih gmizavaca (najveće kopnene životinje na Zemlji); živeo u mezozoiku. gigantosteologija (grč. gigas, osteon kost, logia) zool. nauka o kostima gorostasnih životinja. gigantociti (grč. gigas, kytos) pl. med. v. makrociti. gigantski (grč. gigas) gorostasan, orijaški, divovski, džinovski, ogroman rastom i veličinom; giganteskan. gigerl (nem. Gigerl) kicoš, gizdavac, onaj koji preteruje u doterivanju, tako da često ostavlja utisak budale. gidon (fr. guidon) barjačić (za ravnanje i davanje signala); mor. trouglasto bar jače; mušica, nišan na pušci; ručice, upravljač na velosipedu. gijotina (fr. guillotine) v. giljotina. gijoše (fr. guilloche) rad u vijugavim šarama; crtež izrañen u vijugavim šarama; izukrštana, isprepletana šara; up. gijo-širati. gijoširati (fr. guillocher) metalne površine ukrasiti simetrički graviranim linijama (pri štampanju hartija od vrednosti, meničnih formulara i dr.); vijugavo išarati, ukrasiti isprepletenim šarama. gilda (nem. Gilde ceh, esnaf) srednjovekovni savez trgovaca ili zanatlija u zapadno] Evropi, esnaf, udruženje, društvo, organizacija uopšte. gildhol (eng. guildhall) esnafski dom; opštinski dom u Londonu. giltati (nem. gelten) vredeti, važiti; gilta vredi, važi (kod pogodbi, opklada).

gingivitis

174
gipsovati (grč. gypsos) učiniti da vino pomoću gipsa postane bistrije i plamenije; biljke, naročito leptirnjače, posuti gip-som u prahu da bi bolje rasle; zakrpiti (ili: popuniti) gipsom. gipsoteka (grč. gypsos sadra, theke kovčeg) muzej ili odeljenje muzeja sa modelima vajarskih radova izlivenih u gipsu. girandol(a) (fr. girandole) svećnjak koji ima dva ili više krakova; ñirandola. giracija (nlat. gyratio) med. vrtoglavost, metiljavost. giri (lat. gyri, grč. gyros) pl. znat. zavijuci, vijuge, naročito vijuge na površini mozga, moždane vijuge. girlanda (fr. guirlande, ital. ghirlanda) venac od lišća i cveća; vreža, loza; niska dragog kamenja. girlandima (fr. guirlandine) vrsta engleske tkanine u raznim bojama. girozan (nlat. gyrosus) zavijen, prstenast. girom (grč. gyroma) stvar u obliku tanjira ili činije; bog. činijast plodonoša kod biljaka. giromantija (grč. gyros, manteia) gatanje iz kruga koji napravi onaj što tata. girometar (grč. gyros, metron) fiz. aparat za merenje brzine obrtanje, naročito kod rotacionih mašina. giroskop (grč. gyros, skopein) fiz. aparat za očigledno prikazivanje i dokaz da se Zemlja okreće oko svoje osovine. girostat (grč. gyros, statikos) fiz. naprava koja prikazuje dinamiku obrtnog tela. gitara (šp. guitarra, fr. guitare, ital. chitarra) muz. instrument sa šest do deset žica, koji su Mavri doneli u Španiju; danas u celoj Evropi veoma raspro-stranjen za pratnju pri pevanju. gitarist(a) (fr. guitariste) svirač u gitaru. giht (nem. Gicht) l. med. kostobolja, ulozi, gaba, podagra; 2. količina rude ili uglja što se odjednom metne u peć. giše (fr. guichet) vratanca koja se nalaze u velikim vratima, naročito u tvrñavama, zatvorima i sl.; ulazna vratanca; prozorče sa zatvorom (u vratima, zidu i dr.); šalter. gladijator (lat. gladiator, gladius mač) onaj koji se bori za platu, profesionalci borac, borac u areni; kod Rimljana: borci, obično robovi ili ratni zarobljenici, koji su se u cirkusima meñusobno borili i bili vrlo rado gledani. gladiola (lat. gladius mač) bog. sabljičica, ukrasna biljka, slična perunici, Gladio-lus illyricus. glazba (češ. hlasba) muzika. glaze (fr. glace) uglačan, sjajan; smrznut; svila protkana zlatom ili srebrom; vrsta sjajnog konca; glaze dvoboj dvoboj bez za-štitnih sredstava na rukama i grudima; glaze koža najfinija sjajna koža za izradu rukavica (glaze rukavice); glaze karti-

gingivitis (lat. giiigiva desni) med. zapaljenje desni. gine- (grč. gyne) predmetak u složenicama sa značenjem: žena, ženski. ginekizam (grč. gynaikismos) ženstvenost, žensko draganje i ponašanje uopšte (u strahu, ljubavi i dr.). ginekokratija (grč. gynaikokratia) vlast (ili: vladavina) žena, nadmoćnost žena u odnosu prema muškarcima. ginekolog (grč. gyne, logos) med. lekar-specijalista za bolesti ženskih spolnih organa. ginekologija (grč. gyne, logia) med. nauka o osobenostima ženskog tela i o njegovim funkcijama, a naročito o bolestima ženskih spolnih organa. ginekološki (grč. gyne, logikos) koji se tiče bolesti ženskih spolnih organa i njihovog lečenja; ginekološki institut zavod za porañanje i za lečenje bolesti ženskih spolnih organa. giiekoman (grč. gyne, mania ludilo) čovek lud za ženama, preterani ženskar. ginekomanija (grč1, gynaiko-marua) strast jurenja za ženama, ludilo za ženama, preterano ženskarstvo. giiekomast (grč. gyne, mastos dojka) muška-rac kod koga su dojke razvijene potpuno kao kod žene, tako da luče, u nekim slučajevima, čak i mlečnu tečnost. giiekomorfan (grč. gyne, morphe oblik) po obliku sličan ženi, ženskog oblika. ginekofob (grč. gyne, phobos) ženomrzac. ginekofobija (grč. gyne, phobeo bojim se) mržnja na žene. ginekofoničan (grč. gyne, phone glas) koji ima ženski, tj. tanak glas. gineologija v. ginekologija. gineceja (grč. gynaikeia) med. mesečno pranje kod žena; ginecija. gineceum (grč. gynaikeion, lat. ginaeceum) odeljenje za žene u unutrašnjosti kuće starih Grka i Rimljana; čest naziv ženskih srednjih škola; bog. ukupnost ženskih spolnih organa kod angiosperma (skrivenosemenjača). ginecizam (grč. gynaikismos) v. ginekizam. ginecija (grč. gynaikeia) med. v. gineceja. ginko (kin. kinko, nlat. gingko biloba) bog. „drvo sa zlatnim plodom" vrsta drveta iz porodice gimnosperma, visoko i jako (u Kini i Japanu često ga sade pored hramova kao ukras). ginus (grč. ginnos, lat. ginnus) zool. životinja, bastard koji se dobije ukrštanjem mulca i kobile. gipira (fr. guipure) čipka kod koje su crteži i pojedine figure ispupčeni zbog toga što se radi debelim koncem (svilenim, zlatnim, srebrnim); ispupčen vez. gips (grč. gypsos) št. sadra, kalcijumov sulfat sa vodom u vodi teško rastvor-ljiv.

glazirati

175

glikopenija

ja fina, sjajna hartija; pravilan bi izgo vor bio glase. ' glazirati (nlat. glaciare, fr. glacer, nem. glasieren) postakliti, predmetima napravljenim od zemlje, kože i dr. dati sjajan izgled; jela prevući glazurom, ostaklicom (npr. pečenje gustim sosom, kolače belancetom, šećerom i dr.); glasirati. glazure (lat. glacies, nem. Glasur) gleñ, caklina, ostaklica; fig. spoljašnji sjaj. glajhštrom (nem. Gleichstrom) fiz. jednosmislena (ili: jednosmerna) struja; glajh-štrommotor električni motor koji pokreće jednosmislena struja. glandiforman (nlat. glandiformis) u obliku žira, žirast. • glandula (lat. glandula) med. žlezda, vratna žlezda, obično krajnik. glandularan (nlat. glandularis) žlezdani. glandulozan (lat. glandulosus) žlezdovit, žlezdan. glandulozitet (nlat. glandulositas) žlezda-vost, žlezdovitost. glanc (nem. Glanz) sjaj, sjajnost; svetlost. glanca™ (nem. glanzen) sjajati, davati sjaj, naročito koži; glancati sv blistati se, sjajiti se. glase (fr. glace) v. glaze. glasija (fr. glacis) fort. kod utvrñenja, naročito stalnih: nasip od zemlje s one strane rova ili skrivenog puta, koji se blago spušta prema strani s koje se očekuje napad. glasijalist(a) (fr. glacialist) poznavalac (ili: proučavalac) ledenih bregova, lednika, glečera. glasirati (fr. glacer) v. glazirati. glauberit, Glauberova so hem. natrijumsul-fat s kristalnom vodom (Na2 SO4X 10H2O), gorkog ukusa; upotrebljava se za čišćenje i isterivanje drevnih glista (po pronala-začu Johanu Glauberu, 1604—1668). glaukom (grč. glaykos plavkast, plavozelen) med. zelena mrena, opasna očna bolest koja se sastoji u povećanom pritisku u unutrašnjosti očne jabučice (nazvana po tome što zenica pri tom često izgleda zelenkasta). glaukoma (grč. glaykos) med. v. glaukom. glaukomatičan med. v. glaukomatozan. glaukomatoza (grč. glaykos) med. postojanje (ili: razvijanje) zelene mrene u očima; v. glaukom. glaukomatozan (grč.) med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom. glaucedo (nlat. glaucedo) med. v. glaukom. glacijal (lat. glacies led) kol. ledeno doba u razvitku Zemlje. glacijalan (lat. glacialis) geol. koji pripada ledenom dobu. glacijalin (lat. glacies led) hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr. (služi za održavanje mesa, mleka itd. u svežem stanju).

glaciolog (lat. glacies led, grč. logos reč, govor) naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba. glaciologija (lat. glacies led, grč. logia) geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti. gledičija vot. drvo slično bagremu, sa jakim trnovima po stablu, Gleditschia triacanthos, koje se često sadi kao živa ograda, a varijetet bez trnova kao ukrasno drvo. glena (grč. glene) zenica, gledeće; znat. čašica (na kosti). glenitis (grč. glene) med. zapaljenje zenice. glenoidan (grč. glene, eidos) blago uduben, koritast, sličan čašici (kost). gleukometar (grč. gleykos slatko vino, šira, metron) sprava za ispitivanje vina, naročito za odreñivanje šećerne sadržine u slatkom vinu; glikometar. glečer (lat. glaciarium, nem. Gletscher) led-nik, veliki ledeni kompleksi koji se obrazuju od snega regelacijom (ponovnim smržnjavanjem) u blizini polova i po visokim planinama. glivajn (nem. Gluhwein) crno vino kuvano sa šećerom, cimetom i korom od limuna (kao lek protiv nazeba). glikemija (grč. glykys sladak, halma krv) med. prisustvo šećera u krvi. glikiskop (grč. glykys sladak, skopeo gledam) hem. instrument za odreñivanje količine šećera u nekoj materiji. glikogen (grč. glykys, genos vrsta) zool. uglje-ni hidrat, skrobu slična, bezbojna, bezu-kusna i bezmirisna supstanca u životinjskom telu, naročito u mišićima i jetri, važna rezervna materija životinjskog tela, postaje iz suviška grožñanog šećera u krvi. glikoza (grč. glykys sladak) hem. grožñani šećer; glukoza, dekstroza. glikozidi (grč. glykys sladak) hem. jedinjenja šećera sa biljnim i životinjskim, većinom kiselim jedinjenjima, koja, posred-stvom materija koje izazivaju vrenje, luče šećer; glukozidi. glikozurija (grč. glykys sladak, uron mokraća) med. privremena pojava šećera u mokraći (a ne hronična kao kod šećerne bolesti). glikoliza (grč. glykys sladak, lysis rastapa— nje) razlaganje (razgrañivanje) šećera. glikometar (grč. glykys, metron) v. gleukometar. glikoneus (lat. glyconeus) metr. antički katalektički stih koji se sastoji od tri tro-heja i jednog daktila, nazvan po nekom grčkom pesniku Glikoiu. glikopeksija (grč. glykys sladak, pexis grušanje) med. nagomilavanje šećera u krvi. glikopenija (grč. glykys sladak, penia oskudica) med. nedostatak šećera u krvi.

glikohalofite

176

glorifikator

glikohalofite (grč. glykys sladak, hals so, phyton biljka) bat. biljke koje uspevaju u slanim i suvim zemljištima. glikohol (grč. glykys sladak) hem. amino-sirćetna kiselina (NH-CH2-COOH), jedan od proizvoda raspadanja belančevina; gusta bezbojna tečnost sladunjava ukusa. glimerica (nem. glimmen tinjati) tinjalica, ispitivač struje, električna sijalica punjena plinom, služi za ispitivanje prisustva struje u električnom strujnom kolu. gliom (grč. glia) med- izraštaj u mozgu i kičmi, nekad i u živcima mozga ili kičme, nastaje bujanjem ćelija živčanog tkiva; vrsta tumora. glipti (grč. glyptos) pl. figure izrañene u metalu ili kamenu. gliptika (grč. glyptos u drvetu, kamenu re-zan) veština pravljenje ili urezivanja figura u kamenu ili metalu; plastične umetnost, kamenorezačka veština, vajar-stvo; glifika. gliptognozija (grč. glyptos, gnosis) poznavanje izvajanog (rezanog) kamenja. gliptografija (grč. glyptos, graphein) opisivanje vajarskih dela, naročito izvajanog (rezanog) kamenja. gliptodon (grč. glyptos izrezak, urezan, graviran, odus gen. odontos zub) kol. rod izumr-lih bezubih sisara u koji spadaju džinov-ske životinje iz američkog kvartara. gliptoteka (grč. glypton, theke) zbirka izvajanog (rezanog) kamenja; takoñe: zbirka vajarskih dela (npr. poznata velika zbirka u Minhenu). glisada (fr. glissade) kliženje mačem pri mačevanju; kliženje nogom pri plesu; ali/, klizanje na jedno krilo; klizalica, kli-zaljka, tociljajka. glisando (ital. glissando) muz. v. glisato. glisantan (fr. glissant) klizav; fig. opasan, sumnjiv, tugaljiv. glisato (ital. glissato) muz. blago prevlačeći; brzo prevlačeći gornjom stranom prsta preko donjih dirki na klaviru; glisando, glisikato. gliser (fr. glisser kliziti) sp. motorni čamac s ravnim dnom koji pri većoj brzini klizi po površini vode. glisikato (ital. glissicato) v. glisato. glif (grč. glypho) apx. udubena, užlebljena pruga (u zidu, stubu i dr.). glifanon (grč. glypho dubem, režem) rezbar-sko (ili: kamenorezačko) dleto, dubač. glifika (grč. glypho) v. gliptika. glifički (grč. glypho) rezbarski, vajarski, kamenorezački. glifogen (grč. glypho dubem, režem, genos) teh. sredstvo za nagrizanje čelika. glifografija (grč. glypho, graphia) teh. veština izrañivanja ispupčenih slova ili ploča galvanskim putem za štampanje kao drvorez (jedan deo galvanoplastike).

glicerin (grč. glykys sladak) hem. žitka, sirupasta i bezbojna tečnost, prirodni sastojak masti, slatka ukusa (hemijski sastav: S3N8O3). glicinija (grč. glykys sladak) vot. ukrasna biljka iz fam. leptirnjača, puzavica s ljubičastim cvetovima prijatna mirisa, Wistaria sineusis. glicifag (grč. glykys sladak, phagos koji jede) onaj koji voli da jede slatkiše, sladokusac, oblaporac. glob (lat. globus) geogr. v. globus. globalan (lat. globus, fr. global) celokupan, ukupan. globozan (lat. globosus) loptast, kuglast, grudvast; sastavljen od loptica, zrnast; globulozan. globozitet (lat. globosistas) loptastost. globoziti (nlat. globositi) pl. kol. okrugle i zavojite okamenotine puževa. globoid (lat. globus, grč. eldos vid, oblik) lopti slično telo, na polovima spljoštena lopta. globtroter (eng. globetrotter) čovek koji, sporta i zadovoljstva radi, putuje oko sveta, putnik oko sveta. globulini (lat. globulus) pl. hem. vrste belančevina koje se ne mogu rastvarati u čistoj vodi, nego u razblaženim sonim rastvori-ma (kiseline koje se nalaze u krvi, mleku, jajima i semenju). globulozan (nlat. globulosus) v. globozan. globus (lat. globus) geogr. slika Zemljine lopte; astr. lopta na čijoj je površini prikazana prividna nebeska lopta; Zemljina lopta, Zemljin šar; glob. globus imperijalis (lat. globus imperialis) carska jabuka (kao jedan od simbola državne, kraljevske vlasti). globus histerikus (lat. globus hystericus) med bolesno osećanje histeričnih osoba kao da im se jednjakom, od želuca ka guši, penje neka lopta. glorija (lat. gloria) slava; čast; sjaj; u katoličkoj crkvi: anñeoska himna koja počinje sa Gloria in excelsis Deo (Slava vo višnjih bogu); kod Francuza: crna kafa sa konja-kom; tkanina od ibrišima i konca; svetao krug oko svetiteljske glave, oreol; um. slika otvorenog neba s bogom i anñelima. glorija mundi (lat. gloria mundi) slava sveta, čast sveta; sik tranzit glorija mundi (lat. sic transit gloria mundi) tako prolazi slava ovoga sveta. glorijet(a) (fr. gloriette) kućica, mali paviljon u vrtu. gloriola (lat. gloriola) svetiteljski sjaj, obeležje božanskih i svetih lica u hrišćanskoj umetnosti: svetao krug oko glave (nimbus) ili oko celog tela (aureola. oreola); fig. sićušna sujeta, taština u malim stvarima, bedna slava. glorifikator (lat. glorificiare, slaviti, ve-ličati, fr. glorificateur) onaj koji nekoga

glorifikacija

177
glosomanija (grč. glossa, mania) strast za govorenjem stranim jezicima; v. glotoma-nija. glosomantija (grč. glossa, manteia) prori-canje (ili predskazivanje) prema obliku i sastavu jezika. glosonomija (grč. glossa, nomos zakon) nauka o jezičkim zakonima; up. gramatika. glosoplegija (trč. glossa, plege udar, rana) med. uzetost jezika; glosoliza. glosoragija (grč. glossa, regnymi pucam, prsnem) med. krvarenje jezika. glososkopija (grč. glossa, skopeo) med. pregled (ili: ispitivanje) jezika. glosospazmus (grč. glossa, spasmos grč) med. grč u jeziku. glosotomija (grč. glossa, temno sečem, režem) hir. razućivanje (ili: sečenje) jezika. glotis (grč. glossa jezik) anat. glasnica. glotisedem (grč. glossa, oidao oteknem, nabubrim) med. v. larinksedem. glotognija (grč. glotta jezik, gone roñenje) liigv. poreklo jezika; deo lingvistike koji se bavi pitanjem porekla i razvitka jezika. glotograf (grč. glotta jezik, grapho pišem) aparat za ispitivanje ljudskog glasa, naročito pevanoga. glotolalija (grč. glossa, laleo govorim) govorenje stranim jezicima; up. glosolalija. glotologija (grč. glossa, logia) nauka o jeziku, o jezicima, up. lingvistika. glotomanija (grč. glossa, mama) strast za govorenjem stranim jezicima. ! glukoza (grč. glykys) hem. v. glikoza. glukozidi (grč. glykys) v. glikozidi. gluten (lat. gluten) lepak, lepljiva tečnost u životinjskim telima; hem. smeša više hemijskih tela, svi proteini iz pšenice; od njega zavisi kakvoća hleba. glutin (lat. glutinium) biljni lepak; lepak od životinjskih kostiju i žila. glutinancija (lat. glutinantia) pl. med. sredstva za slepljivanje, srašćivanje. glutinativan (lat. glutinativus) koji sleplju-je, spaja, srašćuje. glutinacija (lat. glutinatio) lepljenje, slepljivanje, lemljenje. glutinozan (lat. glutinosus) lepljiv. gnajs (nem. Gneiss) geol. vrsta kristalastog škriljca, po sastavu mešavina kvarca, feldspata i liskuna. gnatoneuralgija (grč. gnathos, vilica, obraz, neuron živac, algos bol) med. bol lica, obraza. gnatospazmus (grč. gnathos, spasmos grč) med. grč lica i vilica. gnozis (grč. gnosis) fkl. znanje, saznanje; kod aleksandrijskih Jevreja i starih hrišćana: dublje poznavanje Biblije i religije (za razliku od verovanja prostog naroda), filozofija religije u prvim vekovima hrišćanstva.

ili nešto slavi i veliča, slavilac, uzno-silac. glorifikacija (nlat. glorificatio) slavljenje, proslavljanje, veličanje, obožavanje, uzdizan>e hvalama. glorifikovati v. glorificirati. glorificirati (nlat. glorificare) slaviti, veličati, uzdizati hvalama. glosa (grč. glossa, glotta jezik; govor) prvobitno: tamna, nejasna reč koju treba protumačiti; zatim: tumačenje, objašnjenje; u običnom životu: pokudna ili zlobna primedba; poet. pesma od četiri strofe čija poslednja četiri reda, čitava zajedno, daju samu za sebe razumljivu slikovanu strofu; napomena, primedba (naročito sa strane u knjizi). glosalgija (grč. glossalgia) med. bolest jezika i sluzokože usta, kao posledica oboljenja simpatičkog živčanog pribora; glosodi-nija. glosar (nem. glossarium) v. glosarij(um). glosaret (eng. glossaret) vunena, polusvilena tkanina iz Norviča (Norwich) u Engleskoj. glosarij(um) (lat. glossarium) knjiga sa primedbama, napomenama; rečnik u kojem su objašnjena značenja reči, naročito zastarelih i nepoznatih; rečnik. glosator (nlat. glossator) onaj koji objašnjava nejasne reči; pisac rečnika; pisac napomena u knjizi sa strane; u srednjem veku: bolonjski tumači dela Corpus juriš civilis. glosem (grč. glossa jezik) nejasna reč kojoj je potrebno objašnjenje; samo to objašnjenje; glosema. glosema (grč.) v. glosem. glosirati (grč.) radi objašnjavanja dodavati nekom tekstu napomene, beleške; praviti glose; objašnjavati, tumačiti; fig. praviti pokudne, pakosne primedbe; davati koncu sjaj. glositis (grč.) med. zapaljenje jezika, upala jezika. gloso- (grč.) predmetak u složenicama sa značenjem: jezik, jezika. glosograf (grč. glossa, graphem) pisac glosa. glosografija (grč.) anat. opisivanje jezika; pisanje glosa. glosodinija (grč. glossa, odyne bol) med. glosalgija. glosolalija (grč. glossa, laleo tepam) lete. osobena pojava religioznog ushićenja, koja se sastoji u govorenju nerazumljivim glasovima bez učešća svesti; govorenje stranim jezicima; up. glotolalija. glosoliza (grč. glossa, lysis) med. v. glosople-gija. glosolog (grč. glossa, logos) gram. znalac jezika, poznavalac jezika. glosologija (grč. glossa, logia) anat. nauka o jeziku; gram. nauka o jezicima, lingvisti-ka; v. glotologija.

12 Leksikon

178
gnom (fr. gnome, nlat. gnomus) kit. zemaljski ili brdski duh koji živi pod zemljom i čuva blago; pl. tomi. gnoma (grč. gnome) kratka, obično u ritmičko] formi napisana mudra izreka, pouka i sl., npr.: „Poznaj samoga sebe"; up. sengen-cija. gnomida (fr. gnome) mit. ženski gnom. gnomičar (grč. gnome) pisac mudrih izreka (Solon, Teognis, Fokilides i dr.). gnomologija (grč. gnomologia) zbirka mudrih poučnih izreka (gnoma); govorenje mudrih izreka. gnomon (grč. gnomon) kazaljka na sunčanom satu, tj. uspravan prutić koji je dužinom svoje senke pokazivao doba dana; sunčani časovnik, sunčanik. gnomonika (grč.) veština (ili: nauka) o konstruisanju sunčanika. gnomski (grč. gnome) mudar, poučan; gnomski pesnici pesnici gnoma. gnoseologija (grč. gnosis saznanje, logia) fil. teorija saznanja; deo filozofije koji se bavi proučavanjem izvora, puteva i formi saznanja. gnostik v. gnostičar. gnostika (grč. gnostike) fil. teorija saznanja. gnostici (grč. gnostes) pl. fil. v. gnostičari. gnosticizam (grč. gnosis, gnostes) fil. učenje gnostičara. gnostičari (grč.) pl. hrišćanski filozofi iz prvih vekova koji su pokušali da pomoću kosmogonijskih teorija i orijen-talske mitologije, apsolutno utvrde hrišćansku religiju i postave hrišćanstvo kao najviši princip sveta; gnostici. gnostologija (grč. gnostos saznatljiv; poznat, logia) mudrijaštvo, sveznalaštvo. gnoti seauton (grč. gnothi, seayton) fil. „poznaj samoga sebe!". giu (hotent. gnu, eng. gnoo, fr. gnou) zool. vrsta afričke antilope, liči na vola ili bivola. go nacionalna igra Japanaca; igraju dva igrača crnim i belim kamenčićima na kvadratnoj dasci 19X19 (361) polja. gobelin (fr. gobelin) v. goblen. goblen (fr. gobelins) umetnički izrañen ćilim sa slikama predela ili figuralnim scenama za zastiranje zidova nazvan po čuvenom bojadisaču Goblenu, koji je živeo u prvoj polovini XVI veka. governo (ital. governo) uprava, upravna vlast; trg. pravilo, propis, pravac (koga se npr. jedan komisionar ima da drži u svom radu). Gog i Magog (hebr.) opasan neprijatelj koji sve uništava. Po proroku Jezekilju, Gog]e vladalac naroda Magog koji je sa Severa prodro u zemlju Izrailjevu i bio potučen; kod Mojsija, Mafiogje smi Jafetov. godron (fr. godron) izbočena kvrga na zla-tarskim radovima; arh. izbočen, izvijen ukras na ivici.

goiagra

godronirati (fr. godronner) praviti kvrge; arh. praviti izbočene ukrase na ivici. goeleta (fr. goelette) tip francuske i italijanske manje ratne laće od 50—100 tona; mala ratna jedrilica. goetija (grč. goeteia opsena) dozivanje zlih duhova pomoću vradžbina; čarobnjaštvo, čarolija, opsena. goetičan (grč. goeteno opsenjujem) volšeban, čaroban, opsenarski. goj (hebr.) onaj koji nije Jevrejin, Židov (lagani za Jevreje, Židove). gojzerica teška, dobro okovana cipela za planinare i skijaše. gojim (hebr. goj, gojim) pl. neznabošci, hrišćani (izraz kojim su Jevreji nazivali sve one koji nisu Jevreji). gol (eng. goal) sp. kapija kod fudbala i ostalih igara loptom; ubacivanje lopte u kapiju pri fudbalskim i drugim loptač-kim utakmicama; up. golman. golgeter (eng. goal-getter) sp. u fudbalu: onaj koji daje najveći broj golova, najbolji navalni igrač. Golgota (grč. Golgotha, hebr. Gulgolta) „lubanjište", brdo kod Jerusalima na kojem je Hristos razapet i gde su izvršavane smrtne kazne uopšte. Golijat mit. filistinski div koga. je, po Starom zavetu, mladi David u dvoboju ubio iz praćke; fig. gorostas, orijaški razvijen čovek, džinčovek. golman (eng. goal-man) sp. čuvar vratnica, branilac kapije u fudbalu (jedan od najvažnijih igrača u timu); up. gol. golu bec (rus. go lu bec) ruski narodni ples koji se izvodi uz pratnju lire i roga, ili uz melodiju jedne narodne pesme. golf (grč. kolpos nedra, ital. golfo, nlat. colfus) l. morski zaliv, zaton; pristani-šte, luka; Golfska struja topla morska struja u severnom delu Atlantskog okeana, polazi iz Meksičkog zaliva. golf (eng. golf) 2. škotska narodna igra loptom, u kojoj se lopta naročitim pali-cama (clubs) uteruje u rupu. golš (nem. Golsch) vrsta porheta koji se izrañuje u okolini Ulma; mera = oko 41 t. gomaristi pl. pristalice Kalvinovog učenja o predstinaciji, a protivnici učenja Ar-minijusa, osnivača sekte remonstranata, zbog čega se zovu i kontraremonstranti; nazvani po Francu Gomarusu(1.536—1641). gomba (mañ. gomb) puce, dugme. gomenol farm. prečišćene etarsko ulje, dobiva se od lišća jednog drveta koje raste u predelu Gomena (Nova Kaledonija); upotrebljava se kao blago antiseptičko sredstvo i za ublažavanje bolova Gomora (hebr.) mit. grad u Palestini koji je, zbog svojih grehova, zajedno sa Sodomom izgoreo u sumporu i smoli; otuda: fig. grad ogrezao u grehu. gonagra (grč. gony koleno, agra plen) med. reuma u kolenima; up. hiragra i podagra.

gonade

179

gravat

gonade (nlat. gonades) zool. spolne žlezde. gonalgija (grč. gony koleno, algos bol) med. bol u kolenu, kolenobolja; gonatalgija. gonartritis (grč. gcmy, arthron) med. zapal>enje kolena. gonatalgija (grč. gony, gonatos, algos) med. v. gonalgija. gong (kin.) ručni doboš Kineza i Indijana-ca; muz. orkestarski instrument u koji se udara drvenom maljicom, ima oblik zdele, sliven od 78% bakra i 22% cinka; zvučni tanjir u koji se, u kućama, na brodovima i dr. mestima udara i tim, mesto zvonom, daje znak za obed i dr. gongorizam pretrpan slikama, bombastičan i suviše kitnjast stil, nazvan po špan-skom pesniku L. de Gongori (1561—1627). gongoristi pl. učenici i pristalice španskog pesnika Gongore, koji su pisali po ugledu na njegov način pisanja; up. gongorizam. gongrona (grč. gongros) med. izraštaj na vratu, guša. gongros (grč. gongros) med. okrugao čvornovit izraštaj. gondola (ital. gondola) uzan venecijanski čamac sa veslom; rečni čamac za uživanje; korpa na vazdušnom balonu. gondolijer (ital. gondoliere) onaj koji tera goidolu. gondolijera (ital. gondoliere) pesma venecijanskih gondolijera; up. barkarola. goniometar (grč. gorua, ugao, metron) instrument za merenje uglova, uglomer. goniometrija (grč. gonia, ugao, metria) geom. nauka o merenju i izračunavanju uglova, deo trigonometrije i matematičke analize. gonitis (grč. gony koleno) med. zapaljenje kolena. gonokoka (nlat. gonococcus) med. vrsta bakterija koje izazivaju triper (kapavac), nalazi se u gnoju tripernog oboljenja. gonoreja (grč. gone seme, geo curim, tečem) med. kapavac, triper. gonohorizam (grč. gone, chorizo odvojim, rastavljam) biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo muške ili samo ženske spolne organe (za razliku od dvospolnosti). gonfalonijer (ital. gonfaloniere) zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marino u srednjem veku; policijski činovnik u pokrajinama bivše crkvene države. gopak (ukr. gopak) ukrajinska narodna igra. gorgona 1. mt. fantastično žensko biće u grčkoj mitologiji sa zmijama umesto kose i vrlo ružnog izgleda 2. zool. pl. red zoofi-ta koje žive u račvastim kolonijama pričvršćenim za morsko dno. gorgoncola, gorgonzola (fr. gorgonzola, ital. gorgonzola) vrsta mekog sira s glji-vicama plesni (prema ital. gradiću Gorgonzola, u kome se proizvodi).

Gordijev čvor (lat. nodus Gordius) teškoća koja izgleda nesavladljiva, zadatak koji se može samo silom rešiti (frigajski kralj Gordije uvezao je rudu i jaram na svojim kolima čvorom koji niko nije mogao razdrešiti, dok ga nije Aleksandar Veliki rasekao mačfi). gorž de pižon (fr. gorge de pigeon) boja golubijeg vrata. gorila zool. najveći čoveku sličan majmun, visok preko 2 t, živi po prašumama srednje i zap. Afrike, meñu današnjim majmunima najjači i najdivljačniji; ranije su ga zvali „šumski čovek". gota (nem. Gothas) veliki nemački vojni aeroplan za bombardovanje, nazvan po fabrici vagona u Goti koja ih je izrañivala za vreme prvog svetskog rata. gotika umetnički stil koji se, polovinom HP veka, pojavio u Francuskoj i odatle, postepeno, raširio po celoj Zapadno j Evropi. Glavna karakteristika gotske umetnosti, koja se oslobodila od tradicija antike, jeste: veliko bogatstvo mašte, šiljatost formi i umetnički individualizam, koji je često prelazio u bizarnost i grotesku (slikarstvo, plastike, graćevi-narstvo i pismo- gotica). gotica nemačka azbuka koja je, pod uticajem gotskog stila, postala u HŠ veku i koja ima jako ornamentalan karakter; pr. go-tički. gotski pr. koji pripada Gotima ili se tiče Gota, starogermanskog naroda; starone-mački, Gotima svojstven; gotski jezik sta-ronemački jezik od XI—XV veka; gotski stil v. gotika; fig. starinski. gotski stil v. gotika. gouda punomasni sir, obično obložen crvenim voskom, iz holandskog grada Goude; gauda. gofraža (fr. gaufrage) utiskivanje šara, mustra na tkaninu; utisnute šare, mustre; up. gofrirati. gofrirati (fr. gaufrer) pomoću zagrejanih metalnih ploča ili valjaka u koje je urezana neka šara, izvesna mustra, udariti šare na tkaninu, kožu, hartiju, tapete i sl., naročito tzv. gofrir-mašinom. goč (alb. goc) bubanj, doboš (obično veći). grabelaža (fr. grabelage) trg. čišćenje robe, trebljenje robe. grabe (fr. grabeau) trg. v. fusti. grav (fr. grave) l. gram. v. gravis. grav (fr. graves) 2. vrsta belog i crnog bordoskog vina, nazvana po kraju Grav u departmanu Žirond. gravamen (lat. gravamen) prav. žalba, tužba; teret, namet; pl. gravamina. gravancija (lat. gravare otežavati, gravan-tia) pl. prav. otežavajuće okolnosti. gravat (lat. gravatus) prav. podnosilac žalbe, uvreñeni; takoñe: okrivljeni, osumnji-čeni.

gravacija

180

graduelan

gravacija (nlat. gravatio) prav. otežavanje, terećenje, opterećivanje. grave (ital. grave) l. muz. ozbil>no, veoma lagano, svečano, dostojanstveno; grave-mente. grave (lat. grave) 2. teško; važno, ozbiljno; o tonu: duboko. gravemente (ital. gravemente) v. grave 1. graveolentan (lat. gravis težak, olere mirisati, graveolens) jaka i neprijatna mirisa. graver (fr. graveur) rezač, onaj koji gravira (drvorezac, kamenorezac, čelikorezac, bakrorezac, pečatorezac). gravida (lat. gravida) trudna, teška, bremenita, zdetna žena. gravidirati (lat. gravidare) oploditi, za-trudniti, obremeniti; zatrudneti, ostati bremena, biti u drugom stanju. graviditet (lat. graviditas) trudnoća, bremenitost, zdetnost. gravimetar (lat. gravis težak, grč. metron mera) fiz. v. areometar. gravimetrija (lat., grč.) deo geofizike koji se bavi proučavanjem Zeml>ine teže. gravira (fr. gravure) v. gravura. gravirati (fr. graver) 1. rezati, urezivati, praviti razne crteže, u drvetu, metalu, dragom kamenu i dr. gravirati (lat. gravare) 2. teretiti, optere-titi, opterećivati; fig. stavljati na teret, zadužiti, zaduživati. gravis (lat. gravis) gram. teški akcenat, akcenat koji ide s leva na desno ( ), u grčkoj i francuskoj gramatici. gravisimo (ital. gravissimo) muz. veoma ozbiljno; up. grave 1. gravitacija (nlat. gravitatio) fiz. teža, privlačna sila izmeñu materijalnih delića u vasioni, pod čijim se uticajem vrše kretanja nebeskih tela. gravitet (lat. gravitas) ozbiljnost, dostojanstvenost, svečano držanje, važnost; kru-tost, ukrućenost, pridavanje važnosti samome sebi; muz. dubina; kon gravita (ital. sol gravita) muz. sa dostojanstvom, ozbiljno. gravitetski (lat. gravitas) ozbiljan, dostojanstven, svečan; koji se pravi važan, sa usiljenim dostojanstvom. gravitirati (nlat. gravitare) fiz. težiti, biti težak, ispoljava™ težu, svojom masom težiti, približava™ se nekom drugom telu; fig. težiti nečemu, biti naklonjen kome ili čemu. gravura (fr. gravure) rezbarstvo, rezbarska veština; urezak, lik (ili: slovo, znak) urezani u drvetu (ili: metalu, kamenu i

dr.).
grad (lat. gradus) stepen, stupanj; mat. trista šezdeseti deo puno ga ugla; fiz. podeljci lestvice, skale fizičkih instrumenata (termometara, areometara, elektrometara i dr.); čin, klasa (u službi). gradacija (lat. gradatio) postepenost, postupnost, stupnjevitost; ret. postupnost, način izlaganja u kojem se predstave reña-

ju postupno jedna za drugom po jačini: od slabijih se prelazi ka jačim, sve do najjače, da bi se na nju obratila što veća pažnja i izazvao što jači utisak (klimaks); slik. neprimetno prelaženje iz boje u boju. gradevole (ital. gradevole) muz. ugodno, prijatno, privlačno. gradele (ital. gratella) gvozdena rešetka za pečenje mesa, ribe i sl.; up. roštilj. gradijacija (nlat. gradiatio) podela na stepe-ne (geografskih karata); podela na stepena (termometra i dr.). gradijent (lat. gradi koračati, tresti) 1. stepen (ili: stupanj) pada, stepen (ili: stupanj) uspona (puta, koloseka), iznos nagiba prema vodoravnom pravcu; 2. deo nevodoravnog puta; 3. srazmerni iznos po-rasta ili pada barometra ili termometra pri prelasku iz jednog mesta u drugo. gradijenta (lat. gradi koračati) visinska linija železničke pruge. gradirati (lat. gradus) oplemeniti, popraviti, poboljša™ vrednost čemu (npr. gradirati zlato dati zlatu jaču boju); u sola-rama: od prirode slanu vodu postepeno koncentrisati i dati joj veću slanoću; izmeriti stepene (grade) jačine, npr. rakije. graditamente (ital. graditamente) muz. prijatno, usrdno, dopadljivo. gradl (nem. Gradel) vrsta pamučne tkanine sa utkanim šarama, mustrama, upotrebljava se za rublje. grado (ital. graño) muz. postepeno, postupno (kada note idu od jedne linije drugoj). gradualan (nlat. gradualis) postepen, postu-pan; koji se odnosi na stepen ili: čin, položaj. gradualizam (lat. gradus stepen) postepenost, postupnost; "ol. izraz kojim se obe-ležava politika >* taktika engleske radničke stranke (laburista) koja teži ostvarenju socijalizma putem reformi. gradualna disputacija učeno raspravljanje ili polemičan spis u cilju postignuća nekog čina na velikim školama Zap. Evrope. gradualni sistem prav. odreñivanje reda nasledstva prema stepenu srodstva. graduat (nlat. graduatus) onaj koji je dobio neku akademsku titulu (bakalareus, licencijat, magistrat, doktorat). graduator (nlat. graduator) onaj koji ili ono što deli na stepen (ili: stupnjeve); na-prava koja deli neku liniju, krivu na male pravilne delove; med. aparat koji podešava dužinu varnica pri lečenju električnom strujom. graduacija (nlat. graduatio) deljenje (ili: podela) na stepene, stupnjeve; gram. poredba prideva, komparacija; davanje akademske titule na velikim školama. graduelan (lat. gradus stepen, fr. graduel) v. gradualan.

graduirati

181

granirati

graduirati (nlat. graduare) podeliti na ste-pene (ili: stupnjeve), obeležiti stepene (na termometru i dr.); dati nekome izvesnu akademsku titulu, neko zvanje; fig. postepeno menjati jačinu nečemu naviše ili naniže, postepeno povećava™, pojačava-ti, smanjivati itd. gradus kognacionis (lat. gradus cognationis) prav. stepen srodstva. gradus prohibitus (lat. gradus prohibitus) prav. zabranjeni stepen, stepen srodstva u kojem se ne može sklopiti brak. gram (grč, gramma mala težina, fr. gramme, nem. Gramm) masa kubnog centimetra destilovane vode na 4°S; težina koju ima jedan gram jeste sila kojom gram-masa pritiska na podlogu koja je drži ili kojom vuče konac o koji je obešena; jedinice veće od grama su: dekagram=10 g, hektogram—100 g, kilogram= 1000 g, miri-jagram= 10000 g ili 10 kg; milion grama ili 1000 kg= l tona; jedinice manje od grama su: decJnram=1/10 g; centigram= 1/100 g; miligram—1/1000 g. gramatizirati (grč. gramatike) formalisti-čki proučavati jezik, zanemarujući se-mantičku (značenjsku) i funkcionalnu stranu jezičkih pojava; suvoparno predavati ili učiti gramatička pravila. gramatik (grč. grammatikos) v. gramatičar. gramatika (grč. grammatike) nauka o jeziku i njegovim zakonima (može biti: opisna, uporedna i istorijska). gramatikalvi (lat. grammaticalis) koji se tiče nauke o jeziku ili spada u nauku o jeziku; up. gramatički. gramatičar (grč. grammatikos) onaj koji proučava zakone jezika; poznavalac jezika; učitelj jezika; gramatik. gramatički (lat. grammaticus) koji je u skladu sa zakonima i pravilima nauke o jeziku; up. gramatikalni. gramatolatrija (grč. gramma, latrefa obožavanje) obožavanje slova, tj. slepo verovanje svemu što je napisano i naštampano sa zapostavljanjem slobodne delatnosti duha. gramatologija (grč. gramma, logia) načela i uputstva o sastavljanju jedne gramatike; nauka o poznavanju rukopisa po njegovim bitnim osobinama. gram-atom, fiz. masa nekog elementa ili jedinjenja jednaka njegovoj atomskoj masi izraženo} u gramovima. gramina (lat. gramen trava, gramina) pl. bot. v. graminee. graminee (nlat. gramineae) pl. bot. trave. graminozan (lat. graminosus) travan, obrastao travom, bogat travom. gram-kalorija fiz. v. kalorkja. gramofon (grč. gramma, phone glas) usavršeniji oblik fonografa, aparat kojim se čovečji glas ili topovi muzičkih instrumenata upisuju na obrtni voštani valjak ili obrtnu voštanu ploču, tako da se

docnije mogu po volji, ponovo proizvesti (reprodukovati). gran (lat. granum zrno, zrnce) zrno, grumi-čak; ranija jedinica za merenje malih težina, naročito u apoteci= 0,073 g; up. gren. granalije (nlat. granalia) pl. metalna zrnca, metalna sačma, naročito granuliranjem isitnjeno gvožñe i bakar. granat (lat. granum, nlat. granatus zrnat, koji ima zrnca se lapis kamen) št. veoma rasprostranjen mineral, velike tvrdoće, lepog staklastog sjaja, crvenkast; ima ga više varijeteta. granata (lat. granum, ital. granata, nem. Granate) voj. valjkasto artiljerijske zrno sa jakim razornim punjenjem koje se, kad je bačeno iz topa i udari u zemlju ili kakav drugi čvrst predmet, rasprskava na mnogo sitnih delova i ima razorno dejstvo. granatina (nem. Grana+ine) vrsta jake svile, naročito za crne čipke. granginjoleskan (po imenu pariskog pozorišta Grand Guignol) uzbudljiv, jeziv, strašan. granginjolstvo poz. negovanje uzbudljivih i nastranih pozorišnih komada (kakve naročito prikazuje parisko pozorište Grand Guignol). grand (šp. grande) 1. velikaš, dostojanstve-nik, član visokog plemstva u Španiji; v. grandi. grand (fr. grand velik) 2. igra karata u kojoj se, bez aduta, pravi najveći broj bodova (štihova); grando. grand (fr. grand, lat. grandis) 3. veliki, važan, otmen. grandeca (šp. grandeza, ital. grandezza) dostojanstvo jednog granda; oholost, gordost, oholo držanje; kon grandeca (ital. sop grandezza) muz. sa dostojanstvenošću, ponosito, gordo. grandi (šp. grandes) pl. od HŠ veka članovi najvišeg naslednog plemstva u Španiji, sa mnogim povlasticama, privilegij ama; up. grand 1. grandiozan (nlat. grandiosus) veličanstven, uzvišen, velikolepan. grandiozitet (nlat. grandiositas) veličanstvenost, uzvišenost, veliko lepnost; grandioznost. grandioznost v. grandiozitet. grand mod (fr. grande mode) velika moda, tj. ono što je najnovije u modi. grando (ital. grando) l. v. grand 2. grande (1. grando) 2. grad, tuča; med. čmičak u oku. grandoman (lat. grandis- velik, grč. marua .ludilo) v. megaloman. grandomanija (lat., grč.) v. megalomanija. granirati (nlat., ital. granare) zrnati, praviti (ili: izrañivati) u obliku zrna (npr. kožu); u bakrorezu; dati površini zrnast izgled.

granit

182

grafičko prikazivanje

granit (lat. granum, fr. granit) min. najrasprostranjenija složena gromadna stena, čiji su glavni sastojci: kvarc, feldspat i liskun. granolit (ital. grano zrno, grumičak, grč. lithos kamen) smesa od granita i cementa koja se upotrebljava za popločavanje, kal-drmisanje ulica. gran pri (fr. grand prix) velika nagrada, tj. prva nagrada. grai-senjer (fr. Grand-Seigneur) „veliki gospodar" (titula turskih sultana). granu laci ja (nlat. granulatio) zrnjenje, pretvaranje u zrna, pravljenje zrna, prerada (npr. metala) u zrna; med. zamlaćivanje rana, stvaranje granulacionog tkiva, zamlad; granuliranje. graiulaciono tkivo med. tkivo koje se razvija pri zaceljivanju rane u obliku crvenka-stih, jedrih i nabubrelih bradavičica i kvržica. granuliranje v. granulacija. granulirati (nem. granulieren) pretvarati, pretvoriti u zrnasto staše; granulirati se zarasta, zarastati putem granulacije, granulirati (nlat. granulare) zrniti, pretvarati (ili: prerañivati) u zrna; med. zamladiti, zamlañivati, zaceljivati stva-ranjem na rani granulacionog tkiva; pr. granuliran. gravuliforman (nlat. granuliformis) bog. u obliku zrna, zrnast. granuloza (lat. granulum zrnce) čep- granulozno zapaljenje očiju, egipatska okobolja, trahoma. gravulozan (lat. granum, nlat. granulosus), zrnast, zrnat. granulozitet (nlat. granulositas) zrnatost, zrnastost. granulom (nlat. granuloma) med. otok koji se sastoji od granulacionog tkiva, zamlad-nik. granului (lat. granulum) zrnce; in granulis (lat. in granulis) u zrncima. granum salis (lat. granum šališ) zrno soli, tj. malčice pameti, razboritosti, rasuñivanja; kum grano salis (lat. sit grano šališ) sa zrnom soli, tj. zdravim, pravilnim razumevanjem, sa malo duha (soli u glavi) „posoljeno", a ne bukvalno (shvatiti nešto). granceola (ital. grance(v)ola) kol. vrsta morskog raka, Maja squindo. gras (fr. grace, lat. gratia) milost, pomilovanje, oproštaj; ljubav, naklonost; ljup-kost, milina, draž. grasirati (lat. grassari) uzimati maha, preovlañivati, pustošiti, širiti se, raspro-stirati se (za bolesti). gratakež (ital. grattacacia) rende, trenica, ribež. graten (fr. gratin) kup. način gotovljenja jela tako da se uhvati kora preko jela; jelo zgotovljeno na taj način, jelo s korom.

gratinirati (fr. gratiner) kup. peći tako da se uhvati kora, da se zapeče. gratis (lat. gratis) badava, besplatno, džabe. gratist(a) (lat.) ñak koji dobiva besplatno hranu, blagodejanac; gratuist. gratifikacija (lat. gratificacio) poklon, dar, darivanje, nagrada. gratificirati (lat. gratif icari) darovati, ob-dariti, počastiti. gratuist(a) (lat. gratuitus) v. gratist. gratuit (lat.) v. gratist. gratuitet (nlat. gratuitas) nezaslužena ljubav ili milost; besplatnost. gratulant (lat. gratulans) onaj koji čestita; gratulator. gratulator (nlat. gratulator) v. gratulant. gratulacija (lat. gratulatio) čestitanje, če-stitka. gratulirati (lat. gratulari, gratus) čestitati, izjaviti radost zbog čega. graf (nem. Graf) prvobitno: viši činovnik; docnije: visoka plemićka i nasledna titula; grof. grafaža (fr. graf f age) utiskivanje šara i figura na tkaninu pomoću vrućih ploča. grafsma (grč. grapho pišem) lingv. pismena predstava glasa, slovo. grafija (grč. grapho pišem, opisujem) za-vršna reč u složenicama, znači: opis, opisivanje, nauka (npr. geografija, biografija, etnografija itd.). grafijato (ital. graffiato) v. grafito. trafika (grč. graphike) veština pisanja (ili: crtanja, slikanja); postupak pri umnožavanju književnih i umetničkih dela. grafit (grč. grapho pišem) min. tamnosive do crne boje, mek, mastan i jako metalne sjajnosti ugljenik. grafito (ital. graffito) mozaičko ukraša-vanje podova i zidova od mermera; bojadi-sanje zidova sivom vodenom bojom, tako što se na zid, koji je prethodno premazan crnom bojom pa potom okrečen belo, ugrebe neka šara tako da crna osnova prosijava; grafijato. grafičke veštine svi postupci pri reprodukovanju i umnožavanju pisma, slika ili crteža pomoću ploča ili pečata: drvore-stvo, litografisanje, bakrorezačka i če-likorezačka veština, zatim: fotolito-LJafija, cinkografija, autotipija i dr. grafički (grč. graphikos) koji pripada veštini pisanja, crtanja, slikanja, ili se tiče veštine pisanja, crtanja ili slikanja; pisan, predstavljen slovima, prikazan crtežno. grafičko prikazivanje slikovito, crtežno prikazivanje rezultata dobivenih proučavanjem izvesnih činjenica, koje, mesto cifara i niza cifara (tabela), prikazuje dobivene rezultate pomoću crteža i pro-storne slike; podvrste su: dijagram, kar-Torpaia i dr.

grafodrom

183

griz

grafodrom (grč. grapho pišem, dromos trčanje, trk) veštak u brzom pisanju. grafodromija (grč.) brzo pisanje, veština brzog pisanja. grafolog (grč. grapho pišem, logos) stručnjak (ili: veštak) u poznavanju karaktera jednog čoveka po njegovom rukopisu; u kriminalistici: veštak u utvrćivanju istovetnost izvršioca falsifikata, navršenih menjanjem sopstvenog rukopisa, pisanjem levom rukom, podražavanjem tuñeg rukopisa itd. grafologija (grč. grapho, logia) nauka (ili: veština) da se po rukopisu čoveka objasni njegov karakter, moralne i intelektualne osobine uopšte. grafomanija pomama ili strast pisanja. grafometar (grč. grapho pišem, metron) naziv raznih matematičkih instrumenata, naročito uglomera. grafospazmus (grč. grapho, spasmos grč) med. pisarski grč; up. mogigrafija. grafostatika (grč. grapho, statizo stavim) teh. grafičko ispitivanje, pomoću crtanja, postojanosti jedne konstrukcije, koje se odlikuje velikom jednostavnošću i preglednošću (za razliku od računske, ana-litičke metode). Grahamov hleb po lekaru i vegetarijancu Silvestru Grahamu (Graham, 1794—1851) nazvali hleb od pšenične i ječmene jar-me, bez kvasca. Upotrebl>avaju ga oni koji pate od želuca, naročito od šećerne bolesti. gracija (lat. gratus, gratia, ital. grazia) zahvalnost, blagodarnost; milost, naklonost, ljubav koja se nekom ukazuje; lepota, ljupkost, milina, dražesnost; kon gracija (ital. con grazia) kuz. sa ljupkošću, umilno. Gracijani dekretum (lat. Gratiani decretum) prav. prvi deo Corpus juriš canonici, nazvan po italijanskom kaluñeru Gracijanu koji je, oko 1150, skupio i priredio zbirku svih dotadašnjih izvora crkvenog prava. gracije (lat. Gratiae) pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline kod starih Rimljana: Aglaja, Eufro-sina i Talija; up. haritine. gracilan (lat. gracilis) vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan. gracilitet (lat. gracilitas) vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost. graciozamente (ital. graziosamente) muz. v. graciozo. graciozav (lat. gratiosus) ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat. gracioznost (lat.) ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost. graciozo (ital. grazioso) muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. grev (fr. greve) peskovita obala; negdašnje gubilište u Parizu (za vreme revolucije); zborio mesto besposlenih radnika; fig. obustava rada, štrajk.

grevist(a) (fr. greviste) radnik koji je napustio posao, štrajkač. gregorijanski kalendar v. pod julijanski kalendar. grež (fr. grege) trg. sirova, neprerañena svila. grejpfrut (eng. grape fruit) bog. vrsta voća dobivena ukrštanjem limuna i narandže. greka (lat. graecus grčki, graeca) pl. grčke stvari, grčki spisi, grčka dela. greka fides (lat. graeca fides grčka vernost) u poslovičnoj upotrebi za verolomstvo, nedržanje reči, prevrtljivost. grekoman (lat. Graecus Grk, grč. mania pomama, ludilo) preteran poštovalac ili podražavalac onoga što je grčko. grekomanija (lat., grč.) preterana naklonost i ljubav prema svemu što je grčko; slepo ugledanje na ono što je grčko. gremij(um) (lat. gremium) krilo; sredina, društvo, udruženje, kolegijum. gren (fr. grain, lat. granum zrno) jedinica za merenje finih i sitnih stvari (dijamanata, bisera, medicinskih stvari i dr.); jaje od svilene bube; up. gran. grenadina (fr. grenadine) gruba pamučna, vunena ili svilena tkanina za gornje ženske haljine; crne svilene čipke iz Liona; vrsta platna tkanog slično damastu. grenadir (fr. grenadier) voj. prvobitno: pešak odreñen za bacanje bombi, bombaš; docnije: jezgro pešadije. grenaža (fr. grenage) zrnasto pozlaćivanje, naročito delova časovnika. trenirati (fr. grain) v. granirati. grefirati (fr. greffer) med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu. grecizam (lat. Graecus Grk) osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakteristično; oblik u nekom drugom jeziku napravljen prema grčkom obliku; up. helenizam. grecizirati (lat. Graecus) pogrčiti, pogrča-vati, napraviti Grkom, pojeliniti; raditi u grčkom duhu; govoriti ili pisati grčki; osobenosti grčkog jezika unositi u drugi jezik, davati grčki oblik. grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost. grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu. grecitet (lat. graecitas) grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duha i jezika. grešlja (nem. Groschel) stari austrijski bakarni novčić, grošić. gri (fr. gris, nem. grau) siv, sur; sed; gri d'len (fr. gris de lin) lanena boja, boja lana. griveliran (fr. grivele) poprskan sivim i belim pegama kao drozd, pirgav. grivenik (rus. grivennik) stari ruski srebrni novac od 10 kopejki. griz (nem. Gries) krupno samleveno brašno; vrsta jela od tog brašna.

griza]

184

grosist(a)

grizaj (fr. grisaille) slikanje sivom bojom sa raznim osenčavanjima; mešavina sive i bele kose u vlasuljama (perikama); beo i crn sitno kariran štof. grizeta (fr. grisette) l. sirota devojka koja živi sa kakvim mladim čovekom, naročito studentom, u divljem braku, ali mu je verna i odana drugarica (izraz postao po haljini od običnog sivog štofa — grisette — kakve su nosile mlade radnice); 2. vrsta vunene tkanine pomešane sa lanom, svilom i dr.; siva domaća haljina. grijada (fr. grillade) kuv. meso pečeno na roštilju, ćulbastija. grijaža (fr. grillage) rešetka; zagrevanje metala pre topljenje; sagorevanje (na vazduhu); prženje; roštilj s mesom; prženi bademi. grijer (fr. gruyere) vrsta finog švajcar-skog kravljeg sira (po istoimenom selu u kantonu Frajburg). gril (eng. grill, fr. gril) roštilj za pečenje; prženica. grilrum (eng. grillroom) gostionica u kojoj se jela (meso) pred očima gostiju peku na roštilju, ćevabdžinica; lokal za doručko-vanje. grimasa (fr. grimace, lat. grimacea) kreveljenje, bekeljenje; iskrivljeno (ili: iscereno) lice; fig. pretvaranje, pritvorstvo, licemerstvo. grimasirati (fr. grimacer) kreveljiti se, bekeljiti se, praviti iskrivljeno lice, grimase; fig. pretvarati se. grinbeks (eng. greenbacks) pl. novčanice, banknote Sjedinjenih Američkih Država (zbog zelene poleñine). Grinič predgrañe Londona, kroz koje, na mestu gde se nalazila stara opservatorija, prolazi početni Zemljin meridijan. Grin-park (eng. Green-park) Zeleni zverinjak (šetalište u Londonu). grin-rum (eng. green-room) „zelena soba"; u engleskom pozorištu: soba za glumce koji nisu zauzeti na pozornici, nazvana po tome što su nekada glumci čekali na red da iziñu na pozornicu u jednoj zelenoj senici. grinta (nem. Grind) med. parazitna, zarazna kolena bolest kod dece, s krastama na glavi i opadanjem kose, strup. grin horn (eng. green horn) novajlija, početnik, žutokljunac. grincajg (nem. Griinzeug) kuv. zelen, naročito za supu. grip (fr. grippe) med. vrsta kataralne, pri-lepčive i veoma zarazne groznice sa visokom temperaturom, vrled, vrlesija, kunja-lica, rorina; influenca. gripoza (grč. grypos kriv, kukast) med. krivljenje noktiju u obliku kandži; grifoza. gris (nem. Griess) žito mleveno u zrnca sa prečnikom 0,2-1,5 mm bez mekinja. grif (nem. greifen, hvatati, Griff) l. sp. hvatanje, hvataj, način hvatanja (protivnika u

borbi, naročito u rvanju i boksovanju); drška, držalje, rukohvat, balčak. grif (fr. griffe) 2. potpis žigom; žig sa potpisom. grif (grč. grypos) 3. kit. životinja sa lavljim telom a orlovskom glavom i krilima, često kao motiv u vajarstvu i umetničkom zanatstvu. grif (grč.) 4. 3007. beloglavi sup. grifoza (grč. grypos) ned. v. gripoza. grifon (fr. griffon) pas ptičar čupave dlake, a dugačkih i klempavih ušiju. gro (fr. groš, grosse) glavni deo, najveći deo nečega, npr. gro posetilaca, prihoda itd.; glavni deo zgrade; glavni deo vojske, glavna vojska, glavnina; naziv teških svilenih tkanina; an gro (fr. en groš) trg. naveliko. grobijan (nem. Grobian, der grobe Jan) grub, surov čovek; grubijan. grobijanizam (nem. Grobian) grubost, surovost, divljaštvo. grog (eng. grog) piće od tople vode, šećera i ruma ili konjaka (nazvane po nadimku — Old Grog — pronalazača, engleskog admirala Bernona, iz sredine HUŠ veka, koji je svojim matrozima davao rum pomešan sa vodom). grogi (eng. groggy) koji je u polusvesnom stanju, ošamućen (obično bokser koji dobije teške udarce). grogirati (eng.) dovesti u polusvesno stanje, ošamutiti, potpuno savladati, pobediti nekoga. gro-de-Tur (fr. groš de Tours) jaka svilena tkanina, koja se izrañuje u francuskom gradu Turu; up. pti-gren. gromade (rus. gromade) velika gomila, masa, mnoštvo; geol. velika masa neke magmatske stene, obično nepravilna oblika. gromatik (lat. groma) zemljomer; up. groma tika. gromatika (lat. groma zemljomersko merilo) voj. veština ureñenja i utvrñenja poljskih logora; veština zemljomerenja; obeleža-vanje (kamenjem, koljem), omeñavanje. grombi (eng. crombie) vrsta punije vunene tkanine za zimske kapute; kao pridev: koji je od takve tkanine; krombi. groplan (fr. groš krupan, plan) ono što je snimljene iz neposredne blizine, snimak izbliza, uveličan detalj neke scene. gros (nem. Groš) trg. 144 komada neke robe: 12 tuceta. gros-veit (eng. gross-weight) trg. bruto težina. groserija (fr. grosserie) trgovina naveliko, velikoprodaja; grubi predmeti od gvožña, gvožñarska radnja. groseto (ital. grossetto) trg. polovina jednog grosa. grosist(a) (nem. Grossist, fr. grossier) trgovac koji se bavi kupovinom i prodajom robe u velikim količinama, naveliko, veletrgovac.

grosmam a

185

gulaš

grosmama (prema nem. Grossmutter) baka, baba. groso modo (nlat. grosso modo) farm. grubo isticano ili isečeno (na propisima za pravljenje lekova); fig. bez tančina, u najglavnijim potezima. groshandl (nem. Grosshandel) trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina. groshendler (nem. Grosshandler) trgovac naveliko, velikoprodavac. grotesk (fr. grotesque) vrsta stilizovanih štamparskih slova. groteska (ital. grotla, grottesco) fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih oblika, prvobitno upotre-bljavan u antičkim termama i grobnicama (grotta pećina) a od kraja XV veka u dekorativnom i plastičnom slikarstvu; lit. duhovita, oštro poentirana kratka priča ili drama koja prikazuje neobične dogañaje i ličnosti (Šo, Vedekind, Evers); ekstreman i neprirodan pokret pri igranju (izraz postao odatle što su u ruševinama Titove palate u Rimu, koje su se zvale grote, nañene svakovrsne fantastične slike). groteskan (ital. grottesco, fr. grotesque) fantastičan, neobičan, čudan, preteran, neprirodan; smešan, nastran; groteskni igrač baletni igrač koji pravi komične pokrete i skokove. grof (nem. Graf) v. graf. groš (nlat. grossus debeo novac, nem. Groschen) naziv za srebrni novac razne vrednosti kod Francuza, Nemaca, Čeha i dr.; u Srbiji groš je vredeo 20 para grubijan (nem. Grobian) v. grobijan. grum (eng. groom) hotelski momak, sluga (obično dečak); konjušar. grund (nem. Grund) osnova, podloga, temelj; zemljišta, zemlja za obrañivanje; slik. prvo premazivanje bojom, površine na kojoj će se raditi slika; grunt. grundirati (nem. grundieren) napraviti osnovu (ili: temelj) u slikarstvu: površinu (platno, zid) prvi put premazati i na taj način pripremiti je za primanje boja; gruntirati. grunt (nem. Grund) v. grund. gruntirati v. grundirati. gruntovnica (nem. Grund) zemljišna, ba-štinska knjiga sa podacima o nepokret-nim imanjima jedne katastarske opštine; vodi se u sudu. trup (fr. group) zapečaćen oveći paket sa novcem, novčano pismo. grupa (fr. groupe, ital. gruppo) skupina, skup, gomila, hrpa. grupacija (fr. groupe, nem. Gruppe) grupa, skup; grupisanje; prestrojavanje, pregrupisavanje. grupirati (fr. grouper) skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu, skupinu; grupisati. grupisati (fr. grouper) v. grupirati.

gu (fr. gout, lat. gustus) ukus; miris; fig. sklonost, naklonost, odanost, ljubav prema čemu; a son gu (fr. a son gout) po svom ukusu. gua.-- (šp. gua...) v. gva... guano (šp. guano, fr. guano) v. gvano. guaš-slikarstvo (fr. gouache, ital. guazzo) slikanje (ili: bojadisanje) gumiranim vodenim bojama (naročito se primenjuje u bojadisanju tapeta, lepeza i dr.); gvaco. guba (arap. quba, tur. kuba) poznata kožna bolest, lišaj, lepra. gubernator (lat. gubernator) krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner. gubernije (nlat. gubernium) oblast, pokrajina, provincija. guvernadur (ital. governatore) zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gorom (kao glavni svetovni starešina; kasnije nasledio zvanje u plemenskoj hijerarhiji). guvernanta (fr. gouvernante) vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, namesnica. guverner (fr. gouverneur) glavni komandant vojnog okruga (ili: provincije, kolonije, grada ili tvrñave); u Sev. Americi: najviši državni službenik, upravnik npr. banke; namesnik; vaspitač (prinčeva itd.). guvernirati (fr. gouverner, lat. gubernare) krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati. guvernman (fr. gouvernement) vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo, upravništvo; upravna oblast, vojni okrug; stan Zgpravnika, name-snika i sl. gud baj! (eng. good bye = good be uoi) zdravo, zbogom. gudok (rus. gudbk) ruski muzički instrument (violina) sa tri žice. gudron (fr. goudron) l. hem. katran, gust crn ostatak pri destilaciji parafinskog ulja; upotrebljava se mesto asfalta. gudron (fr. goudronne) 2. katranom namazana hartija za izolovanje vlage. gudronirati (fr. goudronner) katranisati, mazati (ili: namazati) katranom. gudtemplerski red (eng. Order of Good Templars) „red dobrih hramovnika", po ugledu na slobodno zidarstvo sprovedena organizacije za najstrože uzdržavanje od alkoholnih pića. gud form (eng. good form) prikladan oblik, tj. lepo i pristojno ponašanje, ton koji vlada u finom društvu, lep način ponašanja i izražavanja u društvu; pitomost i vasgštanost u ličnom ophoñenju. gulanfer (arap.-pere. gulambare, tur. gulam-rage homoseksualac) beskućnik, skitnica, probisvet; spadalo, mangup. gulaš (mañ. gulyas) kup. manji komadi goveñeg mesa upirjanjeni sa dosta crnog luka, paprike i kima.

gulden

186

guc

gulden (nem. Gulden) prvobitno zlatan, a posle i srebrn novac u Holandiji i Austriji. guma (grč. komini, lat. gummi) biljka materija koja u vodi postaje sluzasta i lepljiva, ima je u biljnim sokovima i ćelijičnim tkivima; upotrebljava se u čvrstom i ela-stičnom stanju za brisanje hartije, a u tečnom za lepljenje; med. naročita vrsta granulacionog tkiva izazvanog spiroheta-ma sifilisa, javlja se u obliku sitnih čvorića ili čvorova u veličini kokoši-jeg jajeta, sifilistični izraštaj, sifi-lom. gumalastika v. gumilastika.

gumarabika v. gumi-arabika.
gumi-arabika (lat. gummi arabicum) arapska guma, lepak. gumigut (lat. gummi, mal. getah) sasušen crvenkastožut mlečni sok nekih tropskih biljaka (upotrebljava se u slikarstvu za pravljenje žute boje, a u medicini kao jako sredstvo za čišćenje). gumielastika v. gumilastika. gumilastika (grč. kommi, elauno vučem rastežem) vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrañen od takve gume; tkani-na protkana gumenim vlaknima. gumina (ital. gomena) debelo uže kojim se vezuju brodovi. gumirabika v. gumi-arabika. gumipasta (lat. gummi, nlat. pasta) farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotrebljava se kao lek protiv kašlja. gumirati (lat. gummi) prevući (ili: prema-zivati, premazati) rastvorenom gumom (npr. poštanske marke); zalepiti. gumoza (lat. gummi, nlat. gummosis) bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gume usled raspadanja ćelijičnog tkiva. gumozan (lat. gummosus) sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav. gungula (pere. gulgule, tur. sulgule) gužva, metež; gomila, mnoštvo; buka, vika, graja. gurabija (arap. gurabiyya ptičji kolač, vra-nin kolač, tur. gurabiye) 1. kolačić od brašna, jaja, šećera ili meda i masla. 2. vrsta sitnih zimskih dinja. gurguran (fr. gourgouran) trg. v. garguran. gurd novčana jedinica Haitija (1 gurd=100 santima). gurman (fr. gourmand) onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obično u značenju: onaj koji voli dobra jela i pića,
sladokusac.

gurmandiza (fr. gourmandise) ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobrim jelima i pićima; slatkiš, poslastica, prislačak, preslačak. gurme (fr. gourmet) poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija; up. gurman. gust (lat. gustus) ukus; volja, ćef, raspoloženje prema čemu; up. gustus. gustati (ital. gustare) l. probati, kušati (jelo, piće i dr.). gustati (ital.) 2. dopadati se, sviñati se, prijati, goditi, biti po volji (nekome). gustiozan (lat. gustus) ukusan, prijatan, koji izaziva dopadanje i volju, npr. jelo, odelo itd. gu starati (lat. gustare) kušati, okušati (jelo); nalaziti zadovoljstvo, uživati u posmatranju nekoga ili nečega (jela, odela, karata pri igri i dr.); lagano sladiti; izazivati ili hteti izazvati dopadanje kod koga za nešto, za koga. gusto (ital. gusto) ukus; kon gusto (ital. sop gusto) muz. v. gustozo. gustozo (ital. gustoso) muz. sa puno ukusa; kon gusto. gustus (lat. gustus) ukus; de gustibus non est disputandum (lat. de gustibus pop est disputandum) posl. o ukusima ne treba raspravljati, tj. svakom je slobodno da misli i voli ono što hoće i šta mu se svidi. guta (fr. goutte, lat. gutta) kap, kaplja; trunka, malčice; med. kostobolja, up. giht. gutaperka (mal. guttah, percha) kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja omekša i postane elastična u vreloj vodi; upotrebljava se za mašinske kaiše, cevi, ñonove i dr., a u medicini, u obliku hartije za zavoje i, rastvorena u hloro-formu, za premazivanje i zatvaranje rana; gutaperka satin koža od gume. gutati» (lat. guttatim) med. u kapima, kapljicama, kap po kap, kapljući. gutacija (lat. gutta kaplja) vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću (večernja rosa). gut d'or (fr. goutte d'or) zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. gutolin (lat, gutta kaplja) mast od voska, terpentinskog ulja i dr. (za obuću). gutural (lat. guttur grlo, grkljan) gram. grleni glas. guturalan (lat. guttur, nlat. gutturalis) grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi. guc (ital. gozzo) vrsta malog čamca sa oštrim pramcem i oštrom krmom; manji parobrod.

A

E I O
18?<G IV,S 215/

O R

d
D, d peto slovo naše ćirilice, šesto naše latinice (D, d) kao skraćenica; d=dinar; A,—da ili datur (lat. da, datur) daj, neka se dade (na receptima); d. t. d. — da tales dozes (lat. da tales doses) daj takve doze; dr, dr=doktor; dr med.=doktor medicine; At phil, dr fil.~ doktor filozofije; del =deleatur (lat. deleatur) neka se briše; d. t.=dekstra manu (lat. dextra manu) desnom rukom; muz. drugi ton S-dur lestvice; fiz. d = skraćenica za dioptriju; hem. Dy =disprozijum. daba (arap.) ñavo, nečastivi; čudovište. dana (tur. dava) parnica, tužba, potraži-vanje. davudžija (tur. dabaci) tužilac, žalilac. dag (tur. dag) brdo, planina, gora; zemlja koja ništa ne donosi; up. Karadag. dageropš (fr. Daguerre, grč. typos otisak) fot. naprava, koju je 1838. pronašao Dager, koja trajno zadržava sliku stvorenu uticajem svetlosti na hemijski prireñeno] metalnoj ploči. dagerotipija pravljenje fotografija na jod-nom srebru pomoću žive; up. dagerotip. dadaizam (prema fr. dada) nazvani pravac u književnosti i likovnoj umetnosti koji obrañuje predmete iz oblasti besmisleno-ga, primitivnoga i sl. na naročit način. dazimetar (grč. dasys gust, metron mera) fiz. aparat za merenje gustine vazduha. daire (arap. da'ira krug, tur. daire) muz. vrsta udaračkog instrumenta — udaraljka, obruč s nategnutom kožom i praporcima po ivici; def. dajak (tur. dayak) potporanj; motka; dugačak štap za potiskivanje rečnog čamca. dajm (eng. dime) severoamerički novac, deseti deo dolara. dajmonion (grč. daimćnion) fil. ovako Sokrat naziva onaj unutarnji glas koji on smatra božanskim nadahnućem, a koji ga odvraća i opominje da ne učini nešto što bi bilo nepravično, nekorisno ili rñavo. dajning-kar (eng. dining-car) kola za ručavanje; dajning-rum (eng. dining-room) trpezarije, ručaonica. da kapo (ital. da capo) muz. ispočetka, iznova, tj. celu muzičku partiju ponoviti do toga znaka. daktrijadenalgija (grč. dakryon suza, aden žlezda, algos bol) med. oboljenje suznih žlezda. dakrijadenitis (grč. dakryon, aden) med. za.paljenje suznih zklezda. dakriorea (grč. dakryon, geo tečem, curim) med. odviše jako suženje. daktil- (grč. daktylos) 1. predmetaku složenicama sa značenjem: prst. daktil (grč. daktylos) 2. poet. stihovna stopa od tri sloga od kojih je prvi dug, a druga dva kratka (-UU). daktilioglifika (grč. daktylos prst, gly-phein rezati, urezivati) veština rezanja kamenja za prstenje. daktilografija (grč. daktylos, grapho pišem) opisivanje prstenja. daktiliografika (grč. daktylos, grapho) v. daktilioglifika. daktiliomantija (grč. daktylos, manteia proricanje) proricanje iz prstenja, prori-canje pomoću čarobnog prstenja. daktilioteka (grč. daktylos, tithenai staviti) zbirka kamenja za prstenje (gema) naročito grčkog; zbirka otisaka takvog kamenja; juvelirsko sanduče. daktilitis (grč. daktylos) ned. zapaljenje prsta, čir na prstu. daktilogram (grč. daktylos, gramma crta) otisak prstiju. daktilograf (grč. daktylos, grapho pišem) onaj koji piše na pisaćoj mašini. daktilografija (grč. daktylos, grapho) pisanje na pisaćoj mašini. daktilografkinja (grč. daktvlos. grapho) ona koja ume da piše na pisaćoj mašini. daktilologija (grč. daktylos, logia) govor pomoću prstiju, veština iskazivanje misli pomoću prstiju. daktilomantija (grč. daktylos, mantei) proricanje (ili: vračanje) iz prstiju. daktilonomija (grč. daktylos, nomizo mislim, dragim) veština računanja na prste, računanje na prste. daktilosimfiza (grč. daktylos, simphyia) sraslost prstiju na ruci ili nozi. daktiloskopija (grč. daktylos skopeo gledam, posmatram) metod prepoznavanja zločina-ca po individualno] razlici finih liii-

daktiloteka

188

darvinizam

ja na unutarnjoj strani prstiju, na jagodicama; ispitivanje otisaka prstiju. daktiloteka (grč. daktylos tithemi stavljam) med. zavoj kojim se održava povreñeni prst u pravom položaju. daktilotip (grč. daktylos typos otisak) pisaća mašina. dalaj lama vrhovni budistički sveštenik u lamaizmu: obožavani poglavar duhovne i svetovne vlasti u Tibetu. dalak (tur. dalak) l. slezina; 2. otok slezine. dalasi novčana jedinica Gambije; deli se na 100 bututa. dalga (tur. dalga) talasi, talasanje. dalija vot. ljubičasta georgina, nazvana po švedskom botaničaru Dalu (Dahl +1789). Delila (hebr.) v. pod Samson. dalmatika (lat. dalmatica) l. odeća koja se nosila u P veku u starom Rimu; 2. duga gornja odeća pape, biskupa i sveštenika u katoličkoj crkvi. dal senje (ital. dal segno) «uz. v. al senjo. daltonizam slepilo za boje, nesposobnost čula vida da razlikuje boje, naročito crvenu (naziv po engleskom hemičaru Dal-tonu, koji je opažao samo tri boje i prvi opisao ovu pojavu). dama (lat. domina gospoña, fr. dame, ital. dama) gospoña, gospa, žena iz višeg staleža; plemićkinja, vlastelinka; otmena žena koja ume da drži do sebe; figura na kartama za igranje; „kraljica" u šahu. damar (tur. damar) krvna žila. damasen (fr. damassin) poludamast; materija slična damastu. damasirati (fr. damasser) tkati na damast-ski način, šarati (ili: išarati) cvetovima tkaninu. damasket (fr. damasquette) bogata damastska materija sa cvetnim šarama na atlasnoj osnovi. damaskini (po grčkom piscu Damaskinu Suidrtu) zbornici propovedi i beseda pisani na narodnom jeziku, koji se od XVH do HGH v. javljaju kod Srba, Makedonaca i Bugara. damast (ital. damasto) svilena, vunena ili platnene materija sa cvetovima. damasciran išaran, izvezen; up. damast. damascirati (fr. damasquiner) gvožñe ili čelik naročito sečivo noževa i mačeva, zažariti, pa onda zlatom i srebrom išarati (postupak nazvan po sirijskom gradu Damasku). damnatur (lat. damnatur) odbacuje se, zabranjuje se, cenzorska formula kojom se zabranjuje da se neka knjiga, ili neko mesto u njoj štampa. damnatus (lat. damnatus) osuñen; osuñenik. damnacija (lat. damnatio) osuda na večne muke, prokletstvo. damnacio memorije (lat. damnatio memoriae) prav. uništavanje (ili: oštećivanje ili pogrda) uspomene nekog imena, slike, grba i dr.

damnifikat (nlat. damnificatus) onaj koji je pretrpeo štetu, oštećeni. damnifikacija (nlat. damnificatio) nanošenje štete, oštećivanje. damnificirati (nlat. damnificare) naneti štetu, oštetiti. damnum (lat. damnum) šteta, gubitak. Damoklo ime jednog laskavca koji je tirani-nu Dioniziju pozavideo na sreći. Da bi mu pokazao kakva je to sreća, naredio je Dionizije da ga počaste za njegovom trpezom kao kakva kralja, ali mu je obesio iznad glave mač o konjsku dlaku. Otuda Damoklov mač opasnost koja čoveku stalno preti. damper (eng. dump-car) v. kiper. damping (eng. dumping) trg. v. demping. dampfer (nem. Dampfer) parobrod. Danaide (grč.) kit. pedeset kćeri kralja Da-naja koje su po zapovesti oca pobile svoje muževe, zbog čega su osuñene od bogova da u podzemnom svetu nose vodu u amfore bez dna; fig. rad, posao Danaida težak, neuspe-šan posao. daiajski poklon opasan poklon iz neprijateljske ruke, poput onoga drvenog konja, napunjenog najboljim grčkim junacima, koji su Grci (Danajci) ostavili u svom logoru da bi ga Trojanci, smatrajući ga poklonom, uvukli u svoj grad (Vergil: Timeo Danaos et dona ferentes, Bojim se Danajaca i kad darove donose, tj. neprijatelja se treba bojati i kad darove donosi — uvek). Danajci (grč. Danaoi) antički stanovnici Arga na Peloponezu; kod Homera — Grci. dano (ital. danno) trg. šteta, gubitak. danre (fr. danrees) pl. trg. životne namirnice, roba; danre kolonijal (fr. denrees coloniales) kolonijalna roba. dane (fr. danse) ples, igra, igranje. dansivg (eng. dance igrati, dancing) igranka, ples; mesto, lokal (kafana, restoran i dr.) u kome se posetioci mogu zabavljati i plesom. dantel (fr. dentelle) čipka; šara oko strane na knjizi; sve što je izrezane u obliku čipke. dara (tur. dara) težina materijala za pakovanje koja se odbija od celokupne (bruto) težine neke robe. darbizam hilijastička sekta, koju je 1840. osnovao u franc. Švajcarskoj /. N. Darby, koja proroštva Starog i Novog zaveta bukvalno shvata i tumači; pristalice se zovu: darbisti, darbihrišćani; pr. dar-bistički. darvinizam učenje engleskog prirodnjaka Čarlsa Darvina o razvitku i preobražaju u životinjskom i biljnom carstvu, po kome su se sve vrste u organskom svetu razvile, jedne iz drugih, iz prostijih u složenije u borbi za opstanak, prirodnim odabi-ranjem (seksualnom selekcijom) n prilago-ñavanjem okolnostima u kojima su imale

darvinist(a)

189

debankirati

da žive i s kojima su se morale boriti; up. descendentna teorija.
darvinist(a) pristalica Darvinovog učenja; v. darvinizam. dardanarijat prav. zelenašenje, lihvarenje, kupovanje životnih namirnica, naročito žita, da bi im se isterala visoka cena. Izraz potiče od nekoga feničanskog ča-robnjaka Dardanusa, koji je, svojom čarob-nom veštinom, skupljao žito u svoje ambare, pa ga prodavao kad mu je cena bila najviša. dardanarijus (nlat. dardanarius) onaj koji zelenaši žitom; v dardanarijat. dardaneli (grč. Dardanos) pl. dva zamka s obe strane Helesponta, nazvani po starom azijskom gradu Dardaniji, koji je osnovao Dardanos; otuda i ime poznatog moreuza Dardanela. darik staropersijski zlatnik, nazvan po kralju Dariju I. darling (eng. darling) ljubimac, miljenik, dragan. darmar (pere. tarmar, tur. tarumar) zbrka, nered, metež. darsonvalizacija med. kada se naizmenično struje vrlo visokog napona (Tesline struje) upotrebljavaju za lečenje nervnih i dr. oboljenja, metod nazvan po franc. fi-ziologu Ž. D'Arsonvalu (1851—1940). daskal (grč. didaskalos) učitelj. data (lat. dare dati, data) pl. dano, ono što je dano; tat. ono što je poznato; ist. podaci, poznate i utvrñene činjenice. data et akcepta (lat. data et accepta) pl. trg izdaci i primici, izdavaše, i primanje. datar (nlat. datarius) upravnik papske komo-re za molbe i žalbe, datarije. datarija (nlat., ital. dataria) papska komora za molbe i žalbe koja daje crkvene dozvole i zabrane, npr. dispenzaciju, zabranu sklapanja brka i dr. dativ (lat. dativus se. casus) gram. treći pa-dež, padež namene pravca. datizam (grešenje u jeziku, naročito kod onoga kome taj jezik nije maternji; naziv po Datisu, vojskovoñi persijskog kralja Darija I, koji je govoreći grčki upadao u takve greške. datirati (fr. dater) stavljati na akt (ili: pismo i dr.) mesto, dan, mesec i godinu kad je pisano; poticati, imati svoj početak, trjati od. dato (ital. dato) trg. danas, od danas, od dana potpisa (naročito na menicama, kod odreñivanja dana plaćanja). dato-menica trg. ona kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja. datula (ital. dattolo) urma. datum (lat. datum, dare, dati) podatak o vremenu, mestu, danu i mesecu (na aktima, pismima itd.). datum ut retro (lat. datum ut retro) na menicama: naznačivanje istog vremena i mesta kao i na prednjoj strani.

datum ut supra (lat. datum ut supra) na menicama: mesto, dan i godina kao gore. daturin (pere. ta turah) hen. alkaloid koji se spravlja od semena tatule. Dauning-strit (eng. Downing-street) ime londonske ulice u kojoj se nalazi britanske Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo finansija; često se upotrebljava, u diplomatskom i novinskom jeziku, mesto imena ovih britanskih ministarstava. dafnin (grč. daphne lovor) hem. alkaloid koji se nalazi u kori daphne mezereum. dafnomantija (grč. daphne manteia) prori-canje iz lovorove grane bačene u vatru. dahija (tur. dayi ujak, junak, janičarski starešina) silnik koji je nedisciplino-van u odnosu na vlast i državne zakone, a tiranin prema narodu. dahiluk (tur. dayihk) dahijska vlast, nasilne, zulum. dacit min. eruptivna površinska stena, por-firske strukture.

dadžaz v. dadžazmač.
dadžazmač (etiop.) vojna titula u etiopskoj vojsci, manja od titule ras, a znači što i general; takoñe: zapovednik pokrajine; upotrebljava se obično u skraćenom obliku: dadžaz. de (fr. deux, lat. duo) dva, dez-a-de (deux a deux) kod bilijara: dva po dva, dva i dva, par i par. de- (lat. de) predmetak u složenicama sa značanjem 1. odvajanje, rastavljanje, ukidanje (npr. demobilizacije); 2. padanje, srozavanje, snižavanje (npr. devalvacija, degradacija). dealbacija (lat. de-albare pobeliti, ubeli-ti) pobeljivanje (ili: beljenje) metala. deartikulacija (nlat. de-articulatio) med. iščašenje, uganuće. deauracija (lat. de-aurare pozlatiti) pozlaćivanje, pozlata. debakl (fr. debacle) prolom leda; fig. propast, slom, krah. debaklaža (fr. debaclage) mor. krčenje pristaništa, sklanjanje istovarene robe, brodova itd. debaklirati (nlat. de-baculare, fr. debacler) raskrčiti; očistiti, raskrčiti prista-nište, tj istovarene brodove ukloniti iz luke. debalaža (fr. deballage) trg. raspakivanje denjkova i sanduka s robom. debalans (lat. de-, fr. balance ravnoteža) nesaglasnost, neujednačenost, poremećaj ravnoteže. debalirati (fr. deballer) trg. raspakovati denjkove, sanduke s robom. debandada (fr. debandade) voj. borba bez ikakvog reda; rastrojstvo, rasulo; odstupanje u najvećem neredu. debandirati (fr. debander) rasturiti se. rasuti se, prsnuti kud koji. debankirati (fr. debanquer) dobiti ceo bank (u kartama).

debarasiranje

190

deviJater

debarasiranje (fr. debarrassement) uklanja-n>e smetnji (ili: prepreka); osloboñenje od neke brige (ili: tereta). debarasirati (fr. debarrasser) raskrčiti, raspremiti; osloboditi, otresti (nečega). debarbarizirati (lat. de, grč. barbaros) ulju-diti, lišiti grubosti i surovosti. debarkiranje (fr. debarquement) pristajanje, iskrcavanje iz lañe; istovarivanje robe. debarkirati (fr. debarquer) istovariti, istovarivati, iskrcati na kopno; pristati uz obalu. debata (fr. debat) raspravljanje, prepirka, rasprava. debatovati (fr. debattre) pretresa™, raspravl>ati; prepirati se; učestvovati u debati. debent (lat. debens) trg. dužnik. debentura (lat. debentur, eng. debenture) trg. troškovi, carinski predujam koji se zadržava; potvrda prijema. debet (lat. debet) trg. dugovanje, duguje, dug koji neko ima da plati za robu, ili čije plaćanje prodavac očekuje; supr. potraživanje, potražuje. debi (fr. debit) l. trg. prodaja, promet robe; nekog glumca ili pevača na pozornicu, pristupna uloga u kojoj se umetnik prikazuje publici; pristupni govor. debi (fr. debit) l. trg. prodaja, promet robe; prodavanje na malo, krčml>enje. debilitacija (lat. debilitatio) slabljenje, postajanje nemoćnim. debilnost (lat. debilis) med. maloumnost, slaboumnost, umna zaostalost. debiskirati (fr. debusquer) voj. oterati (ili: potisnuti) sa boljeg položaja. debitant (fr. debutant) onaj koji prvi put javno nastupa, naročito na pozornici. debitirati (fr. debuter) l. prvi put se pojaviti; svoju prvu ulogu igrati; držati prvi govor. debitirati (fr. debiter) 2. trg. prodavati, krčmiti; uračunati nešto u dug, optere-titi račun; proneti glas, razglasiti. debito (ital. debito) trg. dug, dugovanje. debitor (lat. debitor) prav. dužnik. debitum (nlat. debitum) trg. dug, dugovanje., deblejirati (fr. deblayer) ukloniti (ili: raskrčiti) otkopanu zemlju; voj. rovove i prokope posle opsade porušiti. deblokiranje (fr. debloquement) voj. osloboñenje od posade; up. deblokirati. deblokirati (fr. debloquer) voj. osloboditi od opsade; nagnati neprijatelja da prestane s opsañivanjem; nm. obrnuta slova, privremeno upotrebljena pri slaganju mesto pravih, opet izvaditi i zameniti ih pravim. debri (fr. debris) ruševine; voj. ostaci trupa, preostala momčad. debrujirati (fr. debrouiller) razmrsiti, raspetljati, rasvetliti, srediti.

deburziranje (fr. deboursement) trg. isplaćivanje; davanje predujma, kaparisanje. deburzirati (fr. debourser) trg. isplatiti, izvršti isplatu, dati predujam, kapari-sati. debuširanje (fr. debouchement) voj. izlaz (ili: izlaženje) iz nekog tesnaca; trg. pro-ña.prodaja robe; put i način da se roba proda. debuširati (fr. deboucher) nešto zapušeno otvoriti, izvaditi zapušač; voj. izvući se iz tesnaca; trg. naći priliku za dobru prodaju robe. dev (pere.) zao duh koji stoji u službi Arimana, boga tame i izvora svega zla u zendskoj religiji i učenju Zaraostra. dova (tur. deve) kamila. devalvacija (nlat. de-valvatio) fin. smenjivanje nominalne vrednosti jedne vrste novca; potpuno povlačenje jedne vrste novca; supr. revalvacija. devalvirati (lat. devalvere) fin. smanjiti (ili: smanjivati) vrednost novcu. devalizirti (fr. devaliser) krasti, ukrasti, porobiti, opljačkati. devalutacija (lat. de-, valuta) napuštanje zvanično utvrñenog kursa po kojem se nacionalna novčana jedinica zamenjivala za zlato ili druge novčane jedinice da bi se posle nekog vremena odredio novi kurs. devanagari (sskr.) „božansko pismo"; pismo kojim se služi više indijskih jezika, meñu njima sanskrt i hindi. devaporacija (nlat. devaporatio) fiz. pretvaranje pare u tečnost. devastacija (nlat. devastatio) pustošenje, opustošavanje, uništavanje, razaranje; opustošenje, opustošenost. deveksan (lat. devehere, devexus) nagnut napred, nizbrdan, nizvodan; kos, strm. developman (fr. developpement) razvijanje, npr. jednog odreda vojske, jedne armije; teh dužina preñena jednim obrtom podnožni-ka točka; arh. izlaganje (ili: predstavljanje) grañevine, u planu, sa svima njenim delovima. deverbativan (lat. de, verbum glagol) gram. koji je izveden od glagola. devergencija (lat. devergentia) nagnutost, naginjanje. devergirati (lat. devergere) nagnuti se, na-ginjati se. devestitura (lat. devestire) lišavanje čina, feudalnog prihoda. deviza (nlat., cš. devisa) lozinka, geslo, načelo; kratka izreka na grbu, zastavi itd.; trg. strana menica, tj. ona koja glasi na stranu valutu i koja treba da se isplati u inostranstvu. deviirati (lat. deviare) skrenuti (ili: okretati) s pravog puta, okretati, skrenuti, odstupiti, udaljiti se. devijater (fr. deviateur) avij. pogonska kotva kod vazdušnih laña.

okretan. Devisov kup takmičenje u tenisu ekipa svih država. devomirati (lat. preneti nešto na koga drugog. skrušen. odvojiti. pogoršavati se. izvući iz neprilike. umrtvljivanje. propadanje. formacija koja se obrazovala izmeñu silurskei kar-boniferske. izopačenje. . skinuti ukras s nečega. degage) slobodan. pobožan. borbu rešava pet takmičenja: četiri pojedinačna (slngl) i jedno udvoje (dubl. izvući ratnu opremu i vojnike iz tvrñave. degenerisan (lat. propadati. degredior) v. degradacija (nlat. žderanje. izmet-nut. degresija (lat. izopačen. porculanu slično telo (Reomirov porculan). vitrum. degommer) osloboditi od lepljive materije. lišen čina i zvanja. lišavanje čina i zvanja. devonski period. devolucija (lat. izmetnu™ se. devocija (lat. devolvere svaliti) neku pravnu stvar izneti pred viši forum. ponizan. digresija. degeneracija (nlat. degradiran (nlat. svoñenje na niže stanje razvoja. izroñavati se. devoracija (lat. opadati. u igru (obično o golmanu). neusiljen. lišiti devičanstva (ili: nevinosti). izopačavati se. degluticija (nlat. devirginirati (lat. devomere) med. ponizan. skretanje (ili: odstupanje) magnetne igle (kod kompasa) na brodu zbog gvozdenih masa broda. degumirati. svoñenje na stupanj manje sposoban za pretvaranje (energije). potcenjen. spretnost. uniziti. degolizam politika i pogledi francuskog generala de Gola (Charles de Gaulle). degorger) sa duboko iseče-nim haljinama. devirginacija (lat. degažman (fr. umrtvljivanje i vañenje srži zuba (pomoću lokalne anestezije). skinuti gumu sa nečega. degarnirati (fr. devon (po engleskoj grofoviji Devonshire) geol. osloboñenje od neke obaveze. degomirati (fr. podzemnim bogovima. povratiti. devolutio svaljivanje) prav. pogoršan. devoluciono pravo (lat. lakoća. otvoren. devolvirati (lat. devonski period geol. fr. devitalizacija (lat. puza-vost. devirginare) razdeviči-ti. degradatio) poniženje. poniznost (devotizam). ostavljanje u nasledstvo nekog naslećenog prava ili imanja. degagement) sloboda. izopačiti se. sp. de. osloboñenje mača od protivnikovog mača. degenerisati (lat. otpustiti iz vojske. devitrificirati (lat. degorger) očistiti od mulja. deviatio) odstupanje nekog tela od svoje putanje ili pravca. vita život) lišavanje života. privrženost de Golu. žrtvovanje života. de. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora trajala veoma dugo. facere) staklo putem jakog zagrevanja pretvoriti u neprozirno. mač. u znak pokajanja. devoratio) gutanje. lišiti nekog čina i zvanja. ako umre jedan supružnik. degeneratio) izroñavanje. pročisti™. danas: pobožnost. skruše-nost. opadanje. degresirati. pun poštovanja. devotan (lat. god. davits) mor. izbaciti. licemerstvo. degnek) batina.devijacija 191 degresija devijacija (vlat. rešiti. degoržirati (fr. devotio) kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje. vulkanski rad bio veoma snažan. degradare) zapostavljen. pokretne dizalice o kojima vise čamci za spasavanje na brodu. devovere. proždiranje. karbonske. izmeta™ se. degager) osloboditi. a drugi supružnik ima samo pravo doživotnog uživanja toga imanja. 1900. smiren. facere činiti) pretvaranje stakla zagre-vanjem u neku vrstu porculana (Reomirov porculan). de. devotus) bogu posvećen ili odan. osloboditi mač od protivniko-vog mača. degažiran (fr. celokupne imanje pripada deci. izopačavanje. vraćanje sa višeg položaja na niži po kazni (naročito u vojsci i kod svešten-stva). vitrum staklo. izroñenost. devotizam (lat. bljuvati. veliko poštovanje. devitalizacija zuba med. deglutitio) gutanje. degarnirati tvrñavu voj. degradare. devitrifikacija (lat. železne dizalice za izvlačenje kotve. devolutivno sredstvo pravio sredstvo kojim se jedna sporna stvar sa nižega suda iznosi pred viši sud. degenerare) izroñen. deflorisa ti. smirenost. degažirati (fr. degarnir) ogoliti. izbljuvati. izroñenje. devocija. prezrivo: pritvorio pobožan. izbaci(vati) loptu u polje. fiz. devirginare) oduzimanje (ili: lišavanje) devičanstva (ili: nevinosti). izmetanje. puzavičav. neusiljenost. koji se nalazi u stanju opadanja. licemeran. gumastu materiju na svilenim koncima iskuvavanjem u sapunjavoj vodi odstrani-ti. degrader) zapostaviti. devovere) v. a organski svet raznovrsni ji i obilniji nego ranije. mač. jus devolutionis) pravo prenošenja nasledstva po kojem. degenek (tur. degradirati (nlat. devits (eng. Osnivač Amerikanac Dvajt Devis. pritvorna pobožnost. degenerare) izroditi se. razrešiti. udarac batinom po tabanima. kvarenje. deflorisanje. izopačenost. sporedan tajni izlaz. potpuna odanost. pokoran. degoržiran (fr. naročito: ostaviti u nasledstvo. žderanje. v. degrasirati v. dabl). u stanu napraviti tajni izlaz. potceniti.

metod mišljenja kod koga se od opšteg zakona dolazi do posebnih. nezadovoljstvo. dez. dao je. dedukcija. deductis impensis) po odbitku troškova. zakidati. Daidalos) u helenskoj mitologiji savremenik Tezeja i Mineja. deduktivna metoda v. dedecoratio) sramoćenje. zaveštavanje. okrnjiti. lepo izrañen. odbijanje od neke sume. pa da ih posmatra i analizira. dezodoracija). kaljanje.. degustare) okusiti. zaključivanje iz opštega o posebnom. mirisa. dedignatio) preziranje. deducere) v. uneti razdor. ne priznavati. sprečavanje (npr. poklanjanje. dedukovati (lat. iskorenji-vanje. ugladi-ti. osporavati nešto. obeštećivati. dezavantažirati (fr. (fr. dedaleum (grč. raspakivanje. nlat. dokazati. poremetiti zglašenost. detrasirati. dezanbalirati (fr. dati otštetu. jedan odred vojske smanjiti na pola. udvajanje. graditelj lavirinta na Kritu. dedommager) obešteti-ti. „živi točak". skinuti penu. deditio) predaja. degout) odvratnost. dedirati (lat. dezabije (fr. domaća haljina. oprobati. desemballage) trg.mrtva trka". dezin-sekcija. pokvariti nekome volju za nešto. nekome neku knjigu) zaveštati. dedekoracija (nlat. koji vrši službu. dare dati) trg. ne priznati svoju vezu sa nekom osobom ili radnjom. dezapoantirati (fr. dedoublement) psih. degutirati (fr. izdvajanje i prenos odreñenih funkcija sa klasične državnih organa na društvene u socijalistički!« zemljama. dedicija (lat. pokloniti (npr. platu. degrosirati (fr. en deshabille) u -domaćoj. desavouer) poricati. de jour) biti na službi. degustatio) kušanje. v. deduplovanje (fr. dead heat) sl. odreći. dare dati. objasniti. desaccorder) izazvati neslogu. izvoditi. ispaki-vanje. 1919). dezavuisati v. nipodaštavanje. uneti nešto u knjige kao plaćeno. supr. dedikacija (lat. dare) trg. deshabille) noćna haljina. deduktis deducendis (lat. sa kojim je zajedno poleteo sa Krita na krilima sačinjenim od voska i perja. brisati . boje i izgleda vina pomoću čula ukusa. otklanjanje.) slabljenje uloge države.degresirati 192 dezapoantirati degresirati (fr. dedomažirati (fr. zootrop. zakinuti. naročito »seneka. raspakovati (npr. dedalski (grč. deductivus) log. okušati. dedicare posvetiti.) lice koje proba pića. dezanbalaža (fr. trg. dedirati. Daidalos) fil. degoutter) skapati (u fabrikaciji svile). čelik). izložiti. dedikator (lat. daidaleos) umetnički. pravni dokaz izvesti iz drugih. opozivanje. des-) predmetak u složenicama koji označava neko uništavanje. an dezabije (fr. dedicatio) posveta. deductio) log. dedicator) zaveštač. . dedublirati (fr. deductis deducen-dis) po odbitku onoga što treba da se odbije. odricati. dedignacija (lat. lekare itd. kad oba konja stignu na metu istovremeno. posvetilac. zaključiti (ili: zaključivati) iz opštega o posebnom. deducirati (lat. dežurni (fr. degraisser) očistiti od masti. desemballer) ispakovati. degumirati v. deetatizacija (fr. udvostručavanje svoga bića. deduktis impenzis (lat. nevoljenje izvesnih jela. izmirio je. jedna vrsta fenakistoskopa ili stroboskopa. jelo. dezavuirati (fr. annectere) ukinuti (ili: prekinuti) aneksiju. naročito: oduzeti nekome zasluženu nagradu. degu (fr. lat.). kuv. des-. deducirati. kakvoća postojanja kao deduktivan. beščašćenje. mirisa i vida. dezavuisanje (fr. degrossir) doterati. degustator (lat. pokazati. desavouer) odricanje. lat. zavaditi. pošto se dokaže ono što treba dokazati. dezaneksija (fr. ded hit (eng. utanjiti (srebro. dedicare) posvetiti. deditirati (lat. muz. otac Ikarov. naknaditi štetu. platio je. posvećivanje. vešt vajar i neimar. dedit (lat. tj. poricanje. već dokazanih činjenica. deducere) izvesti. dezakordirati (fr. deditirati. šaren. potcenjivanje. de jour) koji je na službi. nemanje volje za jelo. desappointer) lišiti nekoga koristi koja se osnivala na nečemu utvrñenom i sigurnom. dežurati. tako da jedan deo posmatra rad drugog dela. degouter) l. annexio) ukidanje (ili: obustavljanje) aneksije (izraz koji su stvorili Francuzi pri ponovnom zauzi-manju AlzasLorena. pokvariti skladnost. Dedal (grč. poreći. degustacija vina odreñivanje ukusa. dedukcija (lat. robu). v. kitnjast. desavantager) oštetiti. nameniti. npr. odreći se aneksije. masnih mrlja (vunu).(fr. dedi) trg. gnušanje. nepriznavanje. kapitulacija. neraspoloženje. degustacija (nlat. odvratiti nekoga od nečega. des-. deduktivnost (lat. 2. kućnoj haljini. degustirati (lat. po-svećivati. sposobnost da se čovek odvoji od svojih osećanja. probanje. nerešene trka. vršiti službu (naročito za oficire. dežurati (fr. dedoubler) voj. degomirati. dezanektirati (fr. samo površno dodirnuti. brisati neki dug. dedicirati (lat. dezavuirati. etati-zacija. gañenje. openiti. izvoñenje. ogaditi (nekome nešto). dedit.

iskren. lat. des-. hig. desarmer) razoružati. dezorganizacija (fr. propu-štanje da se učini neka pravna radnja. npr. pobeći iz vojske. des-. zbuniti. des-. inflatio nadimanje) fin. dezoksidacija (fr. rastrojavanje. sprava za vrcanje meda (vrcaljka) itd. smanjiti stalni kadar. nered. npr. logfa) nauka o spletovima. deflacija. algos bol) med. dezintegracija a toma fkz. dezen v. lat. desmos. potpun preobražaj i poremećaj čulnih organa kod nekog čoveka usled tzv. odoratio mirisanje) sredstva pomoću kojih se odstranjuje neprijatan miris. lice koje taj posao vrši. otkuži-vanje. napuštanje vojske. dezinsekcija (fr. des-. dezertor maliciozus (lat. lat. des-. razočarati. u čovečjem telu. dezoksidirati (fr. dezekipirati (fr. tome sečenje) med. dezodorizacija (fr. lat. vezama itd. sečenje žila i spletove. kukac) uništavanje (ili: taman-< nje) škodljivih insekata (naročito po kućama i stanovima). des-.. inficere zaraziti) sprava za utamanjivanje i čišćenje od zaraznih klica i materija. dezmotomija (grč. reducirati. dezinjolni barut (fr. desinteresse) nekoristoljubiv. grč. stana i dr. naročito ženu. propuštanje zakonskog roka za podnošenje priziva višem sudu (desertio ap-pellationis). desorganiser) rastroji-ti.. dezmologija (grč. nauka o bolestima žila i spletena. up. lat. odelo. nenaseljen. prebeglica. reflacija. smesti. dovesti u nered. vrlo žalostan. desen. organske veze meñu sastavili delovima. oxys) hem. odricanje (ili: napuštanje) svojine. dezorganizirati (fr. pomesti. lat. rñave stolice. sredstva protiv zatvora. odeur miris. desmos. desassortir) razdvojiti. desmos žila. desarmer) razoružavanje. dezolatan (fr. lat. logia) med. dezmitis (grč. dezorganizirati. dezodoransi (fr. desmos. nemilost. dezarmirati (fr. dezinficirati (fr. osloboćavanje od kiseonika. dezolantan (fr. onaj koji zlonamerno napusti neku zajednicu. osloboditi od kiseonika. gubl>enje ljubavi. obstructum) pl. napraviti nered. pathem patiti. utamanjivanje zaraznih klica. vojni begunac. a ne roba novac). med. dezertirati (fr. lat. dezaproprijacija (fr. desmos veza. pretrpeti) ned. dezinflacija (fr. sindezmologija. des-. bekstvo ispod zastave. bol u žilama zglobova. des-. dezinfekcija (fr. vazduh. dezmopatija (grč. dezinformacija (fr. dezodorizirati (fr. otkuživati. svojine. ruke itd. rastrojavati. zapaljenje zglob-nih »sila. izvlačenje (ili: izdvajanje) kiseonika. jadan. des-. smanjivanje stalnog kadra. obstruere zapušiti. dezintegrator (fr. dosadan. dezodorizirati. razdružiti. odoratio) oduzimanje neprijatnog mirisa nečemu. magnetiziranja. dezintegracija (fr. nepristrastan. rastroj-stvo. raspariti. raspustiti vojsku. inflaci-ja. inficere) osloboditi (ili: očistiti) od zaraznih klica i materija. deserter) napustiti vojsku. integrare uspostaviti. desolant) vrlo tužan. narušavanje neke celine. des-. dezerter (fr. opusteo. lat. koju su Francuzi upotrebljavali naročito za punjenje torpeda. dezmografija (grč. dezmopatologija (grč. odeur. dezasortirati (fr. ljut) hen. dezorganiza-cija. dezafekdija (fr. lat. des-. lat. prav. dozmalgija (grč. integratio uspostava.) od zaraznih isparavanja i materija. ugušivati neprijatne i škodljive mirise koji se razvijaju usled hemijskih i bioloških procesa. žilama. dezorganizovati v. položiti oružje. desertus) nenastanjen. kad novac traži robu. desertio) voj. desoler) opustošen. obnova) uništavanje veze. des. desertor malitio-sus) prav.dezapropri]aci]a 193 dezorganizovati vojnika iz spiska. des-. raspuštanje vojske. pathos patnja. opisivanje žila i spletove. v. npr. bol žila i spletove. dezercija (lat. deserteur) begunac iz vojske. obnoviti) sprava za usitnjavanje raznih nežiličastih materija. zbrku. smanjivanje količine novca u opticaju u cilju sprečavanja skakanja cena robi (što biva kad je na tržištu više novca nego robe. neutešan. desaffection) nenaklonost. mešavina sumporne i pikrinske kiseline. rastaviti ono što treba da bude zajedno. grapho) zool. prevariti u sigurnom očekivanju ili nadi. insectum buba. dezopstruktiva (fr. razdvajanje. dezoksidator elemenat koji izdvaja kiseonik od jedinjenja. ispod zastave. dezinteresiran (fr. hig. odeur) učiniti da nešto izgubi miris. raskinuti. inficere) čišćenje vazduha (ili: tela. desmos) med. up. nesnosan. stan. tj. uneti rasulo. razbijanje atoma. vrlo bedan. designolles) voj. u rastrojstvu. rasulo. desappropriation) otuñivanje sopstvenosti. pust. dezertan (lat. dezinfektor (fr. des-. informatio objašnjenje) zlonamerno pogrešno i lažno obaveštavanje ili obaveštenje. žila. otkužiti. desmos. oxys oštar. bol. grč. prostodušan. nesebičan. odela. dezarmiranje (fr. 13 Leksikon . desequiper) raspremiti brod. desorganisation) poremećaj ili uništavanje žive. rasturiti.

v. deka. s pravnog gledišta. up. porculan. u nekom mestu. lučenje. fr.).. deka. dezorijentirati (fr. Lesing. pomesti u nekoj prilici. ispražnjavanje stolice. desorienter) smesti u snalaženju u prostoru. deizam. ćebe. decalo) trg. dekabristš) mladi ruski plemići — oficiri koji su.. pesnika Bokača). propadanje. litra) mera od 10 litara. dekametar (grč. dekagon (grč. metal. cvetovi sa deset stubića ili usta plodnice. 26. glavni predstavnici: Volter.. grč. deist(a) (lat. dekadent (nem. dezorijentisati v. dekados desetina) desetorica. metahroma-tipija. preteri-vanje. dekalo (ital. curenja itd. ovlažavanjem zadnje strane prenose na drvo. strast) veština da se slike u bojama. odavanje božanske počasti. dei gratia) po milosti božjoj (uobičajena formula u vladalač-kim poveljama. deiktičan (grč. gyne žena) sa deset žena. deset. navesti na pogrešan put. dekalitar (grč. guber. oterivanje. desorienter) koji ne može da se snañe i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru. med. Mendelson i dr. oćelavljenje. osnova) geom. izdvajanje. zavoñenje sa pravog puta. sredstvo za otvaranje i regulisanje stolice. decadenza) opadanje. dekadencije (lat. pokrivač. zbunjen. de fakto. deka. period od deset godina. ceniti više svega. deus) fil. deintegrare) oduzeti od celine. Ruso. hedra. du odi itd. de jure) po pravu. štampane na naročitoj hartiji koja je prevučena jednim lako rastvorljivim slojem. gonia ugao) geom. deifikacija (nlat. deiktikos) koji se osniva na primerima. dejektorij(um) (nlat. telo od deset uglova. Livijeva „Rimska istorija". dezorijentiran. gramma) težina (ili: teg) od 10 grama.. de jure (lat. deificatio) obožavanje. podigli u Petrogradu ustanak protiv apsolutizma. v. strana. v. smanjiti. facere učiniti) obožavati. decalquer) prenositi otiske. dekalvacija (nlat. preneti crtež na providnu hartiju. de-cadere opadati. . mat lecimalni sistem. dekaginičan (grč. up. dezorijentiran (fr. up. deset komada.-. deka. koja se sastojala u tome što je osuñenik bio oćelavljen. orijaška pretpotop-na životinja. npr. titulama itd.. propast. dejekpija (lat. zabuniti. teizam.. gubitak u težini neke robe usled sušenja. bez orijentacije. u Meñunarodnom sistemu jedinica predmetak za oznaku deset puta većeg (dekalitar — 10 1. mania pomama. deinos. izveden na pogrešan put. deka. dejizam (lat. pokrov. nañena u okamenotin-skim ostacima. u upotrebi od Karla Velikog). lim i dr. u nekom mestu. dekagram (grč. desorientation) nemanje (ili: gubljenje) sposobnosti snalaženja i opredeljivanja u prostoru. v. u izvesnim prilikama. curenja itd. deinos strašan) ret. zbirka ili delo od deset knjiga. jedna od sramnih kazni u srednjem veku. dekalkomanija (lat. dejizam. raspad. staklo. pomesti. deka. deus bog) fil. tekst. hemera dan) deset dana. dekaed. dekametar — 10 m i dr. sa bakra ili kamena na drvo itd.dezorijentacija 194 dekametar dezorijentacija (fr. deitas) božanstvo. na dokazima. deitet (nlat. desetougaonik. dekada (grč. ali ne priznaje nikakva čuda niti kakav božji uticaj na tok sveta. desetni sistem. pometnja. naročito ne priznaje neko božansko otkrivenje. zaveden s pravoga puta. poliedar sa deset površina. sisar. preuveličavanje. deinoterij(um) (grč. deintegrirati (lat. istorija o deset dana (naslov poznate zbirke novela ital. izmet. pod decimalan. pod decimalan. deus) fil. zbunjivanje. dekalirati (ital. dekadika (grč. dei gracija (lat. brojni sistem koji ima za osnovu broj 10. pogoršavanje. deka deset) 2. u kalendaru francuske revolucije: nedelja od deset dana (od primidi.) pristalica dekadencije. udaljivanje s položaja ili poseda. decalvatio) oćelavljava-nje. metron) mera za dužinu od 10 metara. de-calare) trg. deka. mišljenje koje dopušta da je bog prauzrok i tvorac sveta. deificirati (lat. pometen. dekalogos) deset božjih zapovesti. dekados desetina) mat. deinoza (grč. bog. dekalkirati (fr. skr. dezorijentirati. do dekadi). deus. dekadni sistem mat. broj deset. dezorijentisan v. ukazivati čast kao bogu. smeten. Deizam je igrao glavnu ulogu u filozofiji HUŠ veka. deka (grč. Decamerone. decimalni sistem. ili bivaju zahvaćeni dezinte-grišućim procesima koji su praćeni sla-bljenjem moći postojećih sistema vrednosti. zver) zool. ital. suziti. tucati. pristalica deizma. grč. therion divlja životinja. Dekameron (ital. dekas. deka (nem. u nekoj prilici. kožu. deiectorium) med. dekalog (grč. mera od deset grama. de-calcare ugaziti. decembra 1825. 'grč. deizam (lat. da. dekabristi (rus. sedalo. Dečke) l. dekas. npr. opšti izraz za razne fenomene društveno-istorijskog i kulturnog zbivanja kad se oni karakteri-šu gubljenjem vitalnih i stvaralačkih energija. deiectio) prav. izgubiti u težini usled sušenja.

dravidski jezici. declinare) koji odstupa. sposobnost skretanja. trg. dekanski jezici (ind. obznaniti svoju odluku. v. decastere) deset kubnih metara. o osnovnim načelima engleskog ustava.>izjava o sadržini poštanskih paketa (poštanska deklaracija). deklasirati (lat. dekapitacija (fr. dekartirati (lat. razreda. declamare) umetnički i sa puno izražaja govoriti neku pesmu: govoriti besedničkim tonom. caput glava. izjavni. umetničko govorenje neke pesme. reda. deka. declamare) besednički. up. stylos) apx. declasser) brisati (ili: izbrisati. dekatirati (fr. izjaviti. luženjem i ribanjem — očistiti i tako je prirediti za galvanoplastiku. deka. dekapitirati (lat. izjava. 3. odstraniti. veoma izrazito. odstupanja. kuvanjem u sodi. promenljivost. u Parizu. declamando) muz. declamatorium) vežbanje u deklamovanju. deklamovati v. deka. deca-piter) odseći glavu. fr. dekapod (grč. knjiga sa pesmama za dekl amo valje. fr. aner čovek. klase. decaper) površinu metala — zagrevanjem. deklamator (lat. deklina torijum. deklara-tivna ili iskazna rečenica zavisna rečenica kojom se kazuje šta se izriče glago-lom glavne rečenice.dekan 195 deklinatoran dekan (lat. lagano otklanjanje i odvajanje bistre tečnosti od taloga. dekapirati (fr. deklinatoran (lat. udaljiti. izjašnjenje. de-. . dekantirati (lat. sa puno izražaja. obezglaviti. decarburer) v. obezglavljenje. izraziti se. deklarirati (lat. u Lineovom sistemu deseta klasa. muž) bat. declamator) umetnik u govorenju (stihova). deklinabilan (nlat. besedničkim i odviše vatrenim tonom govoriti o beznačajnim stvarima. decanus) l. odstupanje. Dekham) v. skreće. dekanat (nlat. capsula) med. trg.: Mislim da ćeš poslati. carte) pošt. decanatus) dekanstvo. što odgovara deklamatorskoj veštini. u Italiji: najstariji sluga u kući nekog kneza. dekaster (fr. decantation) hem. deklamira™ (lat. govorenje sa puno izrazitosti. dekatisaža (fr. dekarbonizirati. zvanje i položaj dekana. deklamatorika (lat. npr. pronañen 1822. decantare. deklinator (lat. 2. decatir) obraditi sukno pomoću vodene pare da bi mu se dao blag i postojan sjaj i sprečilo docnije skupljanje. dekastilon (grč. prijaviti carinskim vlastima robu radi carinjenja. deklinabilitet (lat. declaration of rights) izlaganje prava. otočiti. declinabilis) gram. koji osporava. dekantacija (fr. de-classis. utvrñivati sadržinu pošiljki na osnovu karata. iskazni. decatissage) postupak pri dekatiranju. dekarbirirati (fr. carbo) osloboditi (ili: osloboñava™) od ugljena ili ugljene kiseline. u rimokatoličkoj i protestantskoj crkvi. dekastih (grč. objava engleskog parlamenta 1689. declinare okretati) fiz. strofa od deset stihova. operativne skidanje kapsule (površinske prevlake) s bubrega (kod uremije) ili s drugih organa. fr. dekarbonizirati (lat. izjavljivati. majstor u izlaganju: viso-koparni besednik. čitanju. deklarativan (nlat. ili o veštini lepog beseñenja. npr. hermafroditne biljke sa deset slobodnih prašnikovih končića. knjiga koja sadrži pesme za deklamovanje. deklamatorij(um) (nlat. ocediti. piis stopa) mera za dužinu od deset stopa. u rimskom logoru: starešina šatora u kojem je bilo 10 vojnika. neku tečnost odvojiti od taloga koji se nalazi na dnu. dekarbirirati. deklaracija (lat. stichos) lit. deset etera. declinabilitas) gran. danas: starešina jednog fakulteta na univerzitetu. agea površina) mera za zemljište od deset ara. razbi-striti. deklamacija (lat. odmah posle biskupa. prome-nljiv (po padežima). de-charta. deka. predsednik fa-kultetskog saveta. rečito. mesto službovanja dekana. declamare) uputstvo (ili: nauka) o lepom izlaganju. poniziti. veridbe. lat. dekar (grč. skretljivost. odbija. decanter) hem. objavni. grañevina na deset stubova ili svodova. visokoparno. lično prijavljivanje poreskim vlastima visine i izvora imanja i prihoda itd. sposoban za skretanje. prijave (ili: prijavljivanje) carinskim vlastima robe radi carinjenja (carinska deklara-cija). dekapsulacija (lat. 4. deklarešn ov rajts (eng. objavljivati. izlaganje. deklamando (ital. declarare) objaviti. više svešteno lice. deka. decapitation) odsecanje glave. npr. deklamatorski (lat. dekatirati. isključite) iz jednog društvenog staleža. declaratio) objava. declamatio) veština usme-nog izlaganja. preterivanje u izrazitosti govorenje i u besedničkom tonu. kardinala itd. declarativus) koji ima karakter objavljivane (ili: objašnjavanja). skretl>iv. dekandrija (grč. fr. objavljivane. vežbanje u govoru u školi. nekog zakona preko osoba ili tela za to ovlašćenih. deklamirati.

naročito ženskim. ukras. decollare) odseći (ili: odrubiti) glavu. kićenje. . prokuvavanje. dekomponovati v. ure-san. instrumenat za merenje magnetne deklinacije. decor. nameštanje pozornice pomoću kulisa. dekolonizacija (lat. grč. decompositio) rastavljanje (ili: raščinjanje. bleñenje.. gran. dekokcija (lat. odbijati. odbiti od duga ili . prekriti. sastavne delove. dekor (lat. dekont (fr. deklinirati (lat. dekolacija (lat. prav. poletanje. dekoktor bonorum (lat.. ures. zamenice i brojeve). ukrašavati. oduzimanje boje. nameštanje stilski izraćenog namešataja itd. decoratio) ukrašavanje nekog predmeta. decoctor dolosus) prav. med. lice koje je prenelo na drugog svoje imanje da bi tim oštetilo svoje poverioce. dekorieren) 1. declinare. ukrasi™. decompositum) telo koje je rastavljene u svoje sastojke. biti de-korisan dobiti orden. tako da se vide grudi. lek koji je sastavljen iz više raznih lekova. med. koji krasi. ukuvan sok od trava (služi kao napitak za lečenje). hem. koji je izgubio boju. decorativus) ukrasan. rasipnik svog sopstvenog i uzajml>enog imanja. dekoloriran (lat. reč sastavljena od više reči. decollage odlepljivanje) avkj. dekompozitum (lat. sve dekoracije jedne pozornice. rasipnik. decken) pokriti. koji služi za ukrašavanje. sastavne delove. astr. deklinograf (lat. dekoltirati (nem. decompte) trg. gubljenje boje. odstupanje (ili: skretanje) magnetne igle od geograf-skog podnevka (ili: meridijana) nekog mesta. poz. pozorišni slikar. odbitak od duga ili računa. koji služi samo za ukras (suprotno konstruktivan). fig. dekoloracija (lat. raščiniti. odvojiti. raspadanje. dekombinirati (nlat. dekoktor dolozus (lat. naročito u keramici. radnje i dr. oslabeti u boji. declinare) fiz. uresni. decoctor) onaj koji prekuvava. sprava za merenje magnetne deklinacije. pokriti. decolleter) izrez na haljinama. truljenje. dekorisanje v. vrat. up. uresiti. ukuvavanje. v. dekorater (fr. dekorativni (lat. dekoltiran (fr. deklinacija (lat. deklinometar (lat. dekoracije (nlat. dekolaža (fr. obezbojiti. odlikovati ordenom. izmiriti dugove. popuštanje neke bolesti. decor) ukras. obnažen. decolorare) obezbojiti se. prideve. razgolititi vrat i grudi. decoloratio) obezbojenje. dekolirati (lat. dekomponirati (lat. ark. fr. colonisatio) oslobañanje zemal>a od kolonijalne zavisnosti. uzajamni. dekolte. ukras u boji. decoctor bonorum) prav rasipnik svog imanja. decorare) ukrasiti. prav. poz. izgubiti draž. dekoltieren) obnažiti. ostatak. koji ima prirodu ukrasa (ili: uresa). fig. odvarak. takoñe: opadanje. kombinirati. decoctio) iskuvavanje. dekorirati (nem. polet. decolleter) obnažiti vrat. nag. kome je oduzeta boja. decoloratus) obezbojen.) rastaviti. ramena. oduzeti boju. pozadine i dr. nakititi. obezbojenja izvesnih tvari. rastvoriti neko telo na njegove sastavne delove. upravio odstojanje nebeskog tela od nebeskog polutara. postaviti sto. de-combinare) rastaviti. vrat retorte otkinuti zapal>enim sumpornim koncem ili usi-janom žicom. odličje. dekoracija. decollete) sa izrezom na haljini. dekokt (lat.>ačuna. obezbojenje. trg. grč. grč. urešavati. dekoltovati (fr. kontrolni račun. koji resi. slik. declinatio) gram. decompter) trg.). umetnički izrañenim nameštajem itd. declinare okretati) gram. dekoktor (lat. dekorisati (lat. fig. ukrašavati. otpisati. metron mera) fiz. ukrasni.deklinatorij(um) 196 dekorisati deklinatorij(um) (lat. decollatio) odsecanje (ili: odrubljivanje) glave. obnaženost. popuštanje u boji. imati na sebi orden. kusur. dekolte (fr. metron mera) aparat za odreñivanje sposobnosti gubl>enja boje. zastrti. dekomponirati. bezbojnost. declinare. decolorare obezbojiti. ures. fiz. kićenje neke prostorije (vešanje ćilima ili goblena po zidovima. ekvatora. otpis. ulepšati. odstupati. savijati. imenska (lli: padežna) promena. dekolorimetar (lat. dekolorirati (lat. orden. završavanje uzletanja aviona. 2. instrumenat za posmatranje i beleženje deklinacije. instrumenat za automatske beleženje deklinacije zvezda končanič-nim mikrometrom. odvajanje aviona od zemlje. decorateur) onaj koji ukrašava ili boji sobe. počasni znak. de. poklopiti. astr. išča-šenje. bez udubljivanja u formu i značaj. naročito koji ukrašava draperijama. odlikovati ordenom. lepota. menjati po padežima (imenice. uzletanje. dekontirati (fr. izbledeti. izbledeo. ukuvak. koji teži samo za spoljnim dejstvom boja. decoquere) fark. raščlanjavanje. polazak aviona. izgubiti boju. grapho pišem) astr. rastvaranje) nekog tela na njegove sastojke. koji je izgubio draž. lek koji se pravi kada se vrelim ukuvanim sokom prelije drugi kakav lek. skretati. dekompozicija (lat.. ne priznavati. dekokt-infuzum fark. ukuvava. delovati (nem.

za sekularizacije. delature) potkazivanje. neza-štićen. projed od ležanje. dekrešendo (ital. delacio juramenti (let. delacio hereditatis (lat. učitelja i pisaca rimskog prava. deletus) prav. de-curtus.v. v. neke bolesti. taloženje sokova na nekom mestu. dostavljanje. u Vestfalskom miru. odbiti. dekrepitacija (ital. decrescere) pl. . dekurtirati (fr. svaka viša naredba uopšte. dekretisti (lat. dekuver (fr. inkrement. odrediti. koji je s desne strane. deksios. dexter desni) hem. da se izbaci (slovo ili reči. decrepitatio) hen. izdati naredbu. dexter desni) naziv od svoj-stva obrtanje polarizacione ravni nadesno. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje. rešiti. usled zagrevanje. dekretali (lat. naročito u korekturi). decretare) odlučiti. nemvnje. januar 1624. up. delator) dostavljač. decrediter) lišiti poverenja. dekstrin. lice posle čije smrti ostaje nasleñe. prav. optuženik. dostavlječki. suženje. način (ili: položaj) ležanja. neprirodna pojava u gradnji čovečjeg tela kada srce. klevet-nički. dekret (lat. naredba vlasti. mala veličina za koju se promenljive smanji. decursus) tok. razranavljenje ležanjem (ili: od ležanja). grapho) pisanje s leve strane na desnu.dekort 197 delegant dekort (lat. klevetanje. puckaranje. grapho) pisano sleva nadesno. delat (let. izbacuj! deleatur (lat. dela gor (let. narediti. deksios. dekuražirati (fr. deksiokardija (grč. kardia srce) med. ocrnjivanje. popleši-ti. smanjiti. gubljenje usnenog dela izgovora pojedinih glasova. decretum) odluka. poverenje. dekurion (lat. decernere. ubiti nekome hrabrost ili volju za nešto. ugled. koji imaju u sebi mehanički zatvorenu vodu. potkazivač. decuria) klese. postepeno tiše. nlat. decrementum) smanjitak. mesto na levoj. opadanje bolesti. potkazivanje. decretorius) odlučujući. praskanje. sud-sko prenošenje nasledstva na najbližeg srodnika. nemenje jedne hartije od vrednosti koje je beš potrebna radi pokrića. decurio) starešina nad deset ljudi. desetar. decussorium) med. skratiti. ital. stoji na desnoj strani. ležanje. delegant (lat. uobičajeni odbitak zbog toga što se odmah plaća u gotovom. pr-skanje kristala. izdejnički. opadak. dekre goran (lat. delatoran (lat. u srednjem veku: učitelji i pisci kanonskog prava. decutere. dele) briši. predstavljaju drugi deo crkvenog prava (Corpus juriš canonici). supr. lacrima suza) med. de-court) trg. lac mleko) odbijanje deteta (od materinjeg mleke). dekurzus (lat. decourter) trg. decubitus) med. de-. deletio hereditetis) prav. glikoza. rešenje. dekstroza (lat. koje su toga dana već stupile na snagu. mesto koje se tako svira. delatio iuramenti) prav. mat. dekort. im. nametanje zakletve. de cujus od koga) prav. odbitak od računa za neku robu. deksiografija (grč. a dekuver (fr. decourager) obeshrabriti. deferre. dextralis) desni. hem. deksios desni. sve slabije. kuhinjske so. iznos izgubljen postugšim smanjivanjem. dekurt (fr. dekretirati (lat. dekreditirati (fr. dekstralan (lat. de. decurrere. dužnik koji svome zaj-modavcu ustupa potraživanje preko duga kod neke treće osobe. deleatur) neke se briše. za razliku od legista. vodnik (u vojsci starih Rimljana). deficit. zaključiti. delatio) dostavljanje. dekusorij(um) (lat. decrescendo) muz. naročito: odluke koje je izdao Grgur IX i koje. prodavati robu koje nema. delabijalizacija (lat. de-corto) trg. delakrimacija (lat. e decouvert) berz. prštanje. bez pokrića. prelaženje u nasledstvo imanja usled nečije smrti ili po poslednjoj volji. dekrement (ital. opadanjem. berz. desetina (u vojsci starih Rimljana). kredit a dekuver kredit bez pokrića koji bankar daje izdavaocu menice. rešavajući. telo koje se dobije kada se skrob greje na 160°. dekubitus (nlat. smanjiti račun za izvestan procenat zbog slabe mere ili rñave kakvoće robe. naročito zbog slabe mere ili rñave kakvoće. delegens) izdavalac neredbe (ili: neloge): trg. delaktacija (lat. delatura (klet. grožñani šećer. delatum) potkazivač-ki. uplešiti. dekstrin (lat. deksiografski (grč. delacija (lat. dekujus (lat. potkopati (ili: ubiti) nekome kredit. dekstroza. dekurija (lat. potajni tužilac. decouvert) otkriven. labium usna) lingv. npr. odeljenje od deset članova. čast. rastvara se u vodi i tim se rastvorom može lepiti kao gumom. dele (lat. 1. pozivanje nekoge de primi na-sledstvo. obeshrabljiveti. npr. dekretorandan(<Iez decretorius) bio je. delere uništiti. odeljak. suze u očima. de. manjek. kao panonski zakonik. decretales) pl papske odluke ili naredbe i razne zbirke takvih odluka.

ograničiti. med. obazrivost. predaja. neprijatan (npr. kitnjastost. delirium tremens) med. prislačak.) otrovni ili opojni med koji pčele kupe sa biljke Daphne pontica na Crnom moru. delirans) onaj koji bunca. delikato (ital. deliquescere) topljenje (ili: rastvaranje) na vazduhu. sredstva za ublažavanje (ili: uminjavanje. im.delegat 198 delirijum tremens delija (tur. da se na vazduhu rastvori. predstavnik. skica. delegare) odrediti. delirium) med. delegacija (lat. delibacio hereditatis (lat. delectum) biranje. zločin. razmišljanje. osetljiv.). maženja. god. delinquere. buncanje usled bolesnih duhovnih predstava. koje dolazi kao posledica izvesne prenadraženosti mozga i moždane opne. rastvaranjem na vazduhu. delikt (lat. težak. u umetnosti: prefinjen ukus. delivrer) osloboditi. delenire ublažiti) pl. delegatarius) trg. delegatski sistem po Ustavu SFRJ od 1974. ukusan. pažljivost. delineirati (lat. delikvent (lat. ograničavanje. srčan. istup protiv zakona. dug itd. delekcija (lat. osetljivost. radni ljudi u osnovnim samou-pravnim organizacijama i zajednicama i društvenopolitičkim organizacijama obrazuju svoje delegacije radi neposrednog ostvarivanje svojih prava. izdavanje robe. većajući. delineatio) crtanje. od osnovne organizacije udruženog rada do federacije i o svim pitanjima o kojima se odlučuje. smeo. delikatese (fr. poslati. delicatamente) «uz. načela i ustavnih ustanova kojima se omogućava i obezbeñuje radnim ljudima. delibasi) starešina delija. umirivanje). omeñavanje. deligatio) med. ludilo. v. limitis) grani-čiti. per delik-vijum(lat. prestupnik. obeležavati ili postavljati granicu. trg. delikanh) mlad momak. mladić plahe krvi. deliberativan (lat. položaj. otrovna materija. delivrezon (fr. gubiti se. ljubak. delimitirati (lat. limes. delija. v. prikraćivanje. delineavit) on je to crtao (na crtežima i bakrorezima). dogovaranje. član delegacije. delikvescencija (nlat. obeležavanje ili postavljanje granice. izdavanje. delivrance) osloboñenje. Ae. predaja. deliracija (lat. stvar). previjanje. delicato) muz. delenimentum. delibal (tur. isporuka. nacrt. delivrans (fr. izaslanstvo. delirij(um) (lat. deliquescere) topiti se (ili rastapati se. deleterion otrov) med. delegatus) izaslanik. limitis) granigraničenje. 2. materija koja truje i uništava život. delikvescirati (lat. škakljiv. izbor. deliberato (ital. pojavljuje se sa delegat (lat. delinquere. deliberativus) koji savetuje. poverilac koji je upućen na neko treće lice radi traženja nekog duga. pažljiv. deliberacija (lat. izaslati. delimitirati (lat. omeñiti. per deliquium) ili skraćeno: r. delineacija (lat. izbaviti. ludak. lep. fin. deligere odabrati. hrabar. d. delibatio hereditatis) smanjivanje nasledstva. deleterij(um) (grč. laskave reči. utečnjavati se) upijanjem vlage iz vazduha. pijaničko ludilo. turski konjanik. delirijum tremens (lat. delikvescentan (lat. svojstvo postajanja tečnim na vazduhu. delicatesse) kao etička osobina: nežnost. deligatura) med. junak) 1. prav. poslati. premišljanje. zavijanje rane. preneti na koga (pravo. deliratio) med. mahnit. delenimenti (lat. delibacija (lat. da putem dele-gata i delegacija učestvuju u odlučivanju na svim nivoima. delineare) crtati. delinkvent. predati. izabrati. isporučiti. delineavit (lat. med. opunomoćiti. delikato. rastopljiv. onaj koji boluje od delirijuma. deli (tur. po Ustavu SFRJ od 1974. . delirijum. dolazi od prekomerne upotrebe alkoholnih pića. prestup. samoupravne i politički organizovanim. prav. delikanlija (tur. delikvijum animi (lat. delictum) prav. junak. smisao za lepo. dužnosti i odgovornosti i organizovanog učešća u vršenju funkcija skupština društveno--političkih zajednica. deliracija. de. delibaša (tur. deligacija (lat. rešavajući. izdati robu. deligatura (lat. utečnjavanje. delikatan (lat. delinkvent (lat. deliquescens) topljiv. nežno. deliberato) muz. omeñavati. sa nežnošću. delikvij(um) (lat. previjanje rane. predstavlja ukupnost odnosa. delikatamente (ital. isporuči-vanje. kao predmet za uživanje: poslastica. topiti se. delegirati (lat. koji treba pažljivo raditi. delegatar (nlat. ustupanje potraživanja nekog duga ili nalog za plaćanje jednog dužnika na neko drugo lice sa pristan-kom ovoga poslednjeg. delibatio) smanjivanje. trg. jelo prireñeno naročito lepo i ukusno. ovlastiti. deli. deleomai uništavam. utečniti se. delivraison) trg. mio. odlučno. zlikovac. skici-rati. delinkventkinja prestupnica. zavoj. tugaljiv. deliquescentia) topljenje. delegatio) poslanstvo. delicatus) nežan. bunilo. limes. zavijanje. veoma obazriv. delinquere) v. poslanik. deli) lud. delirant (lat. deliquium animi) nesvestica. delivrirati (fr. delikatamente. deliberatio) savetovanje. trabunja. delinquens) optuženi.

delfijsko proročište v. povući graničnu liniju. voj. ispravljanje neke neisti-ne ili netačnosti. na primer. poricanje. završava se obično smrću. demati. deltoideus (grč. fig. agoreyo govorim) javni govor. dernek) dakle. mašinske delove i oruña. rečitošću itd. graničari. trouglasto ostrvo u Donjem Egiptu koje prave rukavci reke Nila (otuda svako takvo ostrvo koje prave rukavci neke reke. poricati. ukusan. prikazati u pravoj boji. izneti) namešta]. omeñavanje. recimo. Marke. poreći. demagogos) voña naroda. logora ili trupa. demarš (fr. demarquer) ograničavanje. tur. demos. deltoeiaes) u obliku delte. muzički instrumenat starih Grka i Rimljana u obliku slova delta. umilan. ra-skrinkati. trabunja-ti. odricati. demos. deliciosus) divan. razgoliti™. bljava u prekornom smislu. govor pred narodom. zanositi se. kod gangrene: linija na kojoj se ova zaustavlja. odseliti se. lenstvovati. radioaktivni zraci. demanti (fr. agein) koji rovari. demantovati (fr. demarkirati (nem. na podnožju Par-nasa. dome (grč. kao zavodnik naroda. što bi se reklo . demarche) korak. fr. delogement) izlazak. mio. demarquer) ograničiti. neradnik. zapravo: zavoñenje naroda. agein) voñenje naroda. deložiranje (fr. dementir) opovrgnuti. demegoria. demarkaciona linija granična linija. delkredere. izuditi. izići. delitescencija (lat. koji se uvek pojavljuju zajedno sa alfa-zracima. trupe u pokretu otkriti neprijatelju i time ih izložiti njegovoj artiljerijskoj ili puščanoj vatri. odreći. kojoj se pripisuje odanost ljudima i ljubav prema muzici. odlazak. tembel) lenština. rastaviti na delove. rastrgati. slična kitu. pliskavica. odricanje. deložirati (fr.) provoditi vreme u neradu. demeblirati (fr. četvrto slovo grčke azbuke D . . delitescere) med. eidos oblik) kom. dementi) opovrgavanje.. bajan. postupak. delirare) buncati. delta-zraci fiz. danas se upotre- dembelisati (pere. Delfi (grč. tenbel. deltoid (grč. demens) ludak. sladak. 2. demagogija (grč. otkriti. delta-metal zlatu slična legura (56% bakar. . deltoidan (grč. delkredere (ital. odreñivanje mesta na kojem se nalazi brod na otvorenoj pučini. demembrirati (lat. med. nagrada koju posrednik prima za svoje jemstvo. naročito radi utvrñivanja ranije spornih granica. v. tur. u narodnoj skupštini. demet) naramak. demy) vrsta hartije maloga formata. d. delta. vlasti. ludilo. preduzeti korake. demarkacione trupe pogranične trupe. potisnuti neprijatelja sa njegovog položaja. deloger) izbaciti. i sa dijagonalama koje se upravio seku. tur. snop. deliciozan (nlat. morska svinja. delfin (lat. demencija (lat. uti-canje na narod govorom. maloumnik. demasquer) skinuti (ili: zderati) obrazinu (ili: masku). Delfi. delti sličan mišić gornjeg dela ruke. potiskivanje neprijatelja. trougaon. dembelija (pere. eidos oblik) med. 1% olovo. 41% cink. delphys) med. agein) mišljenje i način rada jednog demagoga. demarkacija (fr. deluvij(um) (lat. tj. deložman. raskriti. delta. tj. npr. up. iznositi. isterati iz stana. iznenadno gubljenje (ili: naglo iščezavanje) bolesnih materija. besneti. onako kako jest. podbada. demos narod. demagog. dementia paralyti- . delta (grč. 3. demos narod. 5= D. delta) l. demagog (grč. tembelhane) zemlja dembela. četvorougaonik simetričan u odnosu prema jednoj dijagonali. demos. učiniti demarš preduzeti potrebne mere. luere prati) geol.delirirati 199 demsncija nemirom i drhtanjem udova. vršili velik uticaj na narodne skušptine. demens (lat. demagogizam (grč. iste-rivanje sa nekog položaja ili iz stana. mor. demek (tur. demaj (eng. rasparčati. delkredere-provizion trg. delphinus) morska životinja. ušće reke oblika delte). kao onaj koji laskajući narodu dolazi do vlasti. ako beta-zraci imaju veoma malu brzinu. dementia) med. agein voditi. delfis (grč. obeležiti granicu. Delphoi) čuveno proročište Apolonovo u Fokidi. postupati po nekoj stvari. demen-cija paralitika (nlat. brodske zavrtnje. demegorija (grč. ispraviti neistinu ili netačnost. demaskirati (fr. delirirati (lat. proizvodi od raspadanja stena koji se spiranjem prenose sa viših brdskih položaja i talože na padinama i u podnožju. voj. razgolićavati. obeležavanje granične linije. sa položaja. pokret. biti lud. demembrare) raskomadati. buškara. u staroj Grčko j tako su zvali ljude koji su ličnim ugledom. 1% mangan i nešto fosfora) za okivanje brodova. delcredere) trg. sistem i metodi kojima se služe demagozica bi došli do svog cilja. demarkacioni kordon granični lanac. materica. demeubler) ukloniti (ili: uklanjati. jemstvo posrednika (ili: agenta) da će roba koju je on prodao na kredit biti plaćena u odreñenom roku. de-. demagoški (grč. 1% gvožñe. dembel (pere.

. doksa mišljenje. demos narod. zagnjurivanje. nekoj oblasti ili državi. de-. demografija (grč. demeriter) skriviti. demimondaine) dama iz polusveta. diminucija. Dime-Sina). polušanac. demos narod. demokratia) pojam koji obično označava vlast naroda. razoružavanje vojske. zahvaliti se na službu ili zvanje. demivolte) jax. bez obzira na imovno stanje. razo-ružati. položaj. poluoptok. demimontkinja (fr. demiurg (grč. demisija (lat. čovek slobodoljubivih. demi-bastillon) voj. javna žena. dimittere. čišćenje od škodljivih isparavanja. službenik u ostavci. poreklo itd. krateo) v. učiniti jednu stvar pristupačnom sredstvima i shvatanjima širokih narodnih slojeva. demissi-onner) dati ostavku. nekoj oblasti ili državi. deminucija (lat. narodni. demeritirati (fr. demograf (grč. deminutio) v. fr. demeritni dom u katoličkoj crkvi: zavod za popravku i kažnjavanje sveštenika koji učine kakvu krivicu. demerzija (lat. demissionnaire) primalac ustupljenih dobara. tj. demobilisan« v. demimond (fr. koja je u nekim zemljama utvrñena. željezo. uvoñenje civilne mesto vojne uprave. otpustiti. poluutvrñenja. demephitiser) provetriti. supr. demokratizirati (grč. demo. demograf (grč. smanjivanje na najpotrebniju meru vojske i uklanjanje vojnih objekata u nekom mestu. širokih pogleda. naročito: ra-spustiti (ili: znatno smanjiti. polurov. militariza-cija. v. dimisija. up. deminuere umanjivati) gram. demoazel (fr. demirelief) poluispupčen rad. demos. ne držati) vojsku i porušiti vojne objekte u nekom mestu. de. demiparalela (fr. od zagušljivog vazduha. svesti vojsku na mirnodopsko stanje. Ovako naziva Platon boga. dimije v. zajednički naziv za duševne bolesti koje počinju za vreme ili odmah posle puberteta. samo po spoljašnjem sjaju otmeno društvo javnih žena. devojka.demerzija 200 demokratija sa) progresivna paraliza ludaka. tvorac (ili: neimar) sveta. govor) proučavanje javnog mišljenja naroda. demir-kapija gvozdena kapija. demobiliser) voj. demilitarizacija (lat. demiskija v. dimiskija. demen-cija prekoks (lat. očistiti od škodljivih isparavanja. i izjednačavali ga sa bogom Jevreja. senatori u današnjoj Grčkoj. demimonde) polusvet. demokratija (grč. raspuštanje. grapho . demos. razoružanje. sirće itd. Gnostičari su nazivali demijurgom tvorca materijalnog sveta. demodoksologija (grč. demi-john. demoiselle) gospoñica. ogrešiti se o nešto. demi-coton) jaka polupamuč-na tkanina. polureljefni rad. demissio) skrušenost. malo utvrñenje. demersio) potapanje. fr. demobilizirati (fr. mephitos. mephitis kužio isparenje) med. de-. imanja. demobilisation) voj. demireljef (fr. demobilizacija (fr. klonulost. poluobrt (nalevo ili nadesno). razoružati. demitour) polukrug. de. državnim poslovima. demir (tur. uvesti (ili: uvoditi) civilnu upravu mesto vojne uprave. demefitizacija (lat. demivolt (fr. dame-jeanne) opletena staklena boca za vino. demos. militaris) voj. demokratija.pišem) onaj koji se bavi demografijom. demos narod) predmetak u složenicama sa značenjem: narod. demokratizirati. domilitarizirati (lat. vlast. demos. dimije. dementia praecox) mladalačko ludilo. krateo moćan sam. čistiti. razne veličine (do 60 1). Grañansko-formalističko shvatanje tumači demokratiju kao režim formalne jedna-kosti i prava svakog grañanina da učestvuje u odlučivanju o javnim. dementia senilis) ludilo koje dolazi sa godinama.(grč. ja-hanje u polukrugu. demobilisati. demisionar (fr. za razliku od najvišeg boga. demobilizirati. demilitarizirati. vladam) pristalica i zastupnik demo-kratskog ureñenja države i odnosa u zajed-nici uopšte. demitur (fr. demokratizam (grč. demeškinja v. militarizirati. ovo shvatanje razlikuje samo dva tipa demokratije: neposrednu (skupština svih punopravnih grañana) i po-srednu (skupština predstavnika koje na- . demi-parallele) voj. grapho pišem) po starosti i dostojanstvu. krateo) uvesti ili sprovoditi mere koje oslobañaju sve ljude i daju im ravnopravnost. demokratizovati v. krateo vladam. militaris) voj. demos. demokrat(a) (grč. demidžon (eng. demibastion (fr. u običnom govoru slobodoljubivost. demodulator v. zgrešiti. kratos vladavina. demergere. vraćanje vojske na mirnodopsko stanje. demiurgos) fil. kockara i drugih pustolova u Parizu (po jednoj drami A. demisionirati (lat. demikoton (fr. utuče-nost. razoružavanje. supr. razoružavati. kao tvorca sveta. dimiskija. grapho) grana statistike koja proučava kretanje i razvoj stanovništva. deminutiv (lat. demos. ostavka. kao posledica starosti. nauku. demencija senilis (lat. demefitizirati (lat. npr. demilitarizovati v. fr. demir)) gvožñe. diminutiv. detektor. logos reč.

dokazivati. demonolatrija (grč. onaj koji javno daje izraza svojoj nameri. demonomantija (grč. up. demonstratio) dokaz. ala. demoralizirati. demolir) rušenje. upropastiti nekoga. daimon. daimonios) ñavolski. demonstrator) dokazivač. soton-ski. demontaža (fr. demotičan (grč. je kvalitativno nov oblik demo-kratije. latreia obožavanje) poštovanje duhova. demonologija (grč. demonomagaja (grč. odsek jedne file. demolicija (lat. demos narod. prodavati po niskoj ceni. Demosten (grč. sistem utvrñivanja po kojem se objekti. izvoziti robu i prodavati je ispod cene koštanja ili ispod cene domaćeg tržišta. voj. manteia proricanje) vračanje pomoću demona koji se nalazi u onome koji vrača. obično u cilju konkurencije i osvajanja tržišta. daimon) natprirodno biće. bilo da bi se pretoplo ili prekovao. neku tvrñavu ili bateriju razoriti zrnima). fr. koja podruštvl>ava i same političke oblike ubrzavajući proces odumi-ranja države stvaranjem autonomne društvene organizacije radnih ljudi. akcija. mogu odmah razoriti minama. oboriti s konja. povlačenje novca iz opticaja. pored razliko-vanja formalnih oblika. demonstrativan (lat. gram. daimon. demonter) jednu mašinu rastaviti na njene sastavne delove. daimon. učiniti neupotrebljivim (ili: nesposob-nim) za odbranu (npr. izrazito. zla kob. up. demolitio) v. upropastiti. izla-gač. ućutkati top. narodoljubac. logi'a) nauka o narodu i njegovom duhovnom životu. demoliri. baterija koja frontalnom vatrom uništava neprijateljske topove. koji nešto pokazuje. demonima. ili da mu se odvrati pažnja od neke druge operacije. voj. javno ispoljavanje. demos) narod. demonstracije (lat. taj i dr. i dr. demonizam (grč. lišiti vojsku hrabrosti i vere u pobedu. demonetiser. upropašćavanje. narediti da se sjaše. demonstrator (lat. očigledno. tumačiti. logia) učenje o duhovima. demos (grč. koji ispoljava mišljenje ili raspoloženje. demonstrira™ (lat. demping (eng. demoralizirati. pokazna zamenica. ubedljiva i silna rečitost. preturiti. demoralizirati. ovaj. de. predavanje robe. demoliran. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja. ludilo) verovanje da je u nekoga ušao ñavo i da je zbog toga poludeo. slobodno. demolir) rušiti.i moneta novac) fin. po jevtinijoj rod bira na duži ili kraći period). taj. dokazivanje. demolicioni sistem fort. objašnjivač. demontage) rastavljanje na sastavne delove. melanchob'a) ludilo čoveka koji veruje da su u njega ušli zli duhovi. kad ih neprijatelj zauzme. demoraliser) napraviti razvratnim. Marksizam shvata demokratiju kao oblik klasne vladavine i stoga. uništiti. demonetiser) fin. demotikos) koji pripada narodu. npr. demontirati (fr.mologija (grč. demonetizirati (lat. gubljenje hrabrosti. demonetizacija (fr. demonomanija (grč. demoralizovati v. demonomelanholija (grč. verovanje u aveti. u demokratskoj Atini: opština. uterati joj strah. duh. dumping) trg. lišiti MOJ. onaj. prikazivač. vidno ispoljavati raspoloženje. razlikuje demo-kratije po njihovom društveno-istorij-skom i klasnom sadržaju. demoralisation) kvarenje. daimon) verovanje u duhove i natprirodne bića uopšte. naročito fabričkih proizvoda.demoliranje 201 demping demonstrativno (lat. mania pomama. demoralisati v. malodušnost. razvaliti. demofil (grč. demonski (grč. daimon. razvaljivan>e. očigledno prikazivanje. obaranje. v. Demosthenes) najslavniji starogrčki besednik u Atini (384—322). narodni. obožavanje ñavola i klanjanje (ili: služenje) ñavolu. onaj. naročito eksperimentiranje u prirodnim naukama. naklonjen narodu. demontirati. svog raspoloženja. demonstrativum) gram. most itd. uništavanje. razoriti mu lafet ili ga na drugi način oštetiti. demos. pojedinaca ili gomile. jednoj vrsti novca ukinuti vrednost i time je povući iz opticaja. demon (grč. otvoreno. daimon. demoliranje. Socijalistička demokratija zasnovana na društveno] svojini i na učešću proizvoñača i grañana u upravljanju privrednim i društvenim poslovima. naročito zao duh. pokvariti. demonstrare) javno. izlagač. porušiti. pokvariti neku spravu. de. razvratnost. lat. pokvarenost morala (ili: naravi). demoliran. natprirodan. raspletanje: onesposo-bljenje za rad. moneta. voj. pokazivač. demoralizacija (fr. demoliranje (fr. philos prijatelj) onaj koji voli narod. demonstrans) tumač. demonstrativna zamenica pokazna za-menica. demonstrant (lat. . demonstracije. izlagati. mageia) gatanje (ili: vračanje) pomoću duhova. živo. demoralizirati (fr. fr. sotona. pr. demonstrare) pokazivati. lišiti nekoga osećanja sopstvene vrednosti. onaj koji tumači. otuda: demostenska rečitost izvanredna. demolirati (lat. demontirna baterija voj. demonstrativum (lat. npr. to dump frljiti. demonstrativum) koji ukazuje na nešto. prividan tobožnji napad da bi se izazvao neprijatelj da otkrije svoju snagu. bilo da bi se sasvim izbacio iz opticaja. daimon. ovaj.

dendron. naimenovati. vrlo zarazna bolest.) i. denaro) bakarni novac različite vrednosti u bivšim provincijama severne i srednje Italije. robu inače podložnu raznim dažbinama i porezu (npr. metron) fiz. imenovati.) dodavanjem drugih materija (gasa. dentali (lat. neizvršavanje bračne dužnosti. Dampfer) prigušivač. prirasta i starosti pojedinih drveta i čitavih šuma. dodiruje zube u gornjoj vilici (t. dandy) kicoštvo. dentalni (lat. dentarpag (lat. dendron. ne nanoseći štetu. smanjivanje broja stanovništva. dendron. zbijen. ceni inostranstvu nego domaćim potrošačima. denotare) naznačiti. zejtina). natio narod. dendroliti (grč. naprava za merenje specifič-ne težine i gustoće tečnosti. nauka koja odreñuje količinu drvne mase. dempfer (nem. denaturalisation) otpuštanje iz podanstva. dendron. metron) instrumenat za merenje visine i jačine drveća. demulentia) pl. lišiti nekog grañanskog ili zavičajnog prava. eko nihilo nihil. dandy) kicoš. denaro (ital. fićfirić. kao i za odreñivanje njegove zapremine. dentalis) zubni. fr. denaturisati (fr. docnije 16 asa ili 4 sesterca. odnaroditi. d. fr. pr. denazalizacija (lat. lišiti nekoga bitnih osobina naroda kome taj pripada. dendron. de nihilo nihil) v. učiniti neupotrebljivom za ljude. denar. denotatio) označavanje. . so. vrsta areo-metra. odbijati. dens zub. da bi za poljoprivredne i industrijske ciljeve bila osloboñena nameta. sličan drvetu. dandy) u fabrikaciji hartije: valjak za utiskivanje vodenih znakova. dendrografija (grč. denominator ra-cionis (nlat. eidos oblik. de-. dendron drvo) u obliku drveta. koji je najpre sadržavao 10. „ribati" od „riba". denegirati (lat. denatura-liser) otpustiti iz podanstva. lik) v. denegacio debiti konjugalis (nlat. oni kod kojih vrh jezika. imenilac (u razlomku). logos) poznavalac drveća. denacifikacija (fr. denominacija (lat. ili da se za sebe obezbede kartel-ski i trustni monopoli. bez štete po prava nekog drugog. de-. denotacija (lat. grč. de. odnaroñavanje. natalis koji se tiče rañanja) opadanje broja rañanja (u nekom narodu. denpi-valjak (eng. min. denaturer) svoju prirodu izmeniti. dendrografički. denaturalizacija (fr. obeležavanje. Nicot) oduzeti duvanu nikotin i time ga učiniti manje škodljivim po zdravlje. de-. dentales) gram. denacionaliziranje (fr. kaćiper-stvo. s. dendrolog (grč. denacionalizirati (lat. denominirati (lat. okamenjene biljke i okamenjena drveta. denegatio audientiae) prav. denzimetar (lat. c). nauka o drveću podizanju i praktično] upotrebi. imenitelj. objavljivanje. denationaliser) oduzeti narodni karakter. u cilju da se da oduške hiperprodukciji. dati podatke. udeo jednog trgovca u nekom brodu ili njegovom tova-ru. izopačiti. dendizam (eng. arpazo zgrabim. državi itd. odbijanje. denga (arap. dendron. denegacio audijencije (nlat. z. uskraćivati. nlat. denominativum) gram. nasalisatio) lingv. dendron. denikotinizirati (lat. instrumenat za vañenje zuba. denarijus (lat. prelaz praslovenskih nosnih samoglasnika e i o u samoglasnike bez nazalne artikulacije. špiritus i dr. de pop praejudicando) prav. grč. onaj koji proučava drveta. njihovo podizanje i praktičnu primenu. denarius) stari rimski srebrn novac. denegare) odlučno poricati. dendrometar. reč koja je izvedena neposredno od nekog imena. med. ščepam) med. po svršetku drugog svetskog rata. dendrometar (grč. lithos kamen) pl. denotirati (lat. sredstva (ili: lekovi) za umirivanje bolova. davanje podataka. de nihilo nihil (lat. pri izgovaranju. gubljenje grañanskog ili zavičajnog prava. u vezi s tim. tj. densus gust. fr. kao drvo. lat. denominativ(um) (nlat. facere raditi) nastojanje i rad pobednič-kihsavezničkih sila. napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova na muzičkim instrumentima. javlja se povremeno u toplim krajevima. zubni glasovi. natura. up. trg. natio narod. dentritičan. mera za svilu i zlato. da u Nemačkoj potre sve tragove Hitlerove antidemokratske i ne-humane nacionalsocijalističke vladavine. gpaphia) opisivanje drveta. dendrologija (grč. denominatio) imenovanje. denaturalizirati (lat. de non prejudikando (lat. pomo-dar. logi'a) poznavanje drveća. denationalisation) odroñavanje. pomodarstvo. denominator rationis) broj koji kazuje odnos. lišavanje podanstva. npr.demulenciJa 202 dentarpag dendritičan (grč. dendroidan (grč. odroditi. metron) veština merenja drveća. denatalitet (lat. muzički češalj. demulencija (lat. denegatio) odlučno pori-canje (pred sudom). uskraćivanje saslušanja. denominare) kat. denegatio debiti coniugalis) prav. dendi (eng. denominare) nazvati. samo leti. denegacija (lat. gubljenje nosne artikulacije.) med. zavičajnosti. kao nagao nastup groznice. uskraćivanje. cenominator (lat. obe-ležiti. dendrometrija (grč. damping. kvocijent. naimenovanje. prijava. količnik. prirodu neke stvari promeniti.

depauperacija (lat. nazvan još i moralnim dokazom. postrojavati se za borbu. prav. vojska koja služi za . deplantacija (nlat. fil. skidanje dlaka. potkazanik. potkazivač. depilirati (lat. koji se dogaña ili radi kada mu nije vreme. arh. osirotiti. prinadležnosti. palatum) lingv. deploiement) voj. smatra da je potreba našeg uma da pretpostavi postojanje boga kao osnov moralnog sveta. planta bil>ka. pogrešno ili rñavo postavljen. ministarstva spoljnih poslova svojim predstavnicima u inostranstvu. de. denuntiator) v. depedikulirati (lat. povući nalog. zapremina istisnuća. deplasman (fr. de. zapremina dela broda pod vodom. lišiti nekoga imanja. denudacija (lat. de. ukrasi na svodovima i stubovima u obliku zuba. dependencije (lat. denuntiatio) dostavljanje vlasti nekog kažnjivog dela. depandans (fr. razvašljivati. farm. iogia nauka) 1. postrojavanje za borbu. »saliti. što dovodi do pretvaranja nekih umekšanih su-glasnika u tvrde. ukratko. denuntians) dostavljač. optužba. nauka o dužnostima (izraz potekao od engleskog filozofa Bentema). depalatalizacija (lat. depecher. dentifricij(um) (lat. rasañivanje (bilja drveća). reppa pero. denticuli zubići) pl. zubna kost. zajednička delatnost erozije i raspadanja. magacin za robu. deploracija (lat. depeširati (fr. deploajirati (fr. dis. smenjivanje. denunpijacija (lat. denudatio) otkrivanje. depo (fr. scalpere grepsti) sprava za čišćenje zuba. lat. optužiti. deploajiranje (fr. prosto. rasaditi. deployer) razvijati. osiromašenje. dobijanje (ili: nicanje) zuba kod male dece. deplere isprazniti. srez. depilatio) opadanje kose. depilacija (nlat. ispražnjavanje. potkazivanje. pertinecije. ital. denlasirati (fr. dentitio) med.u pange-ge pričvrstiti) hitno poslati ili otpre-miti. kol. denuntiare) dostaviti sudu. npr. prinadležnosti. brzojav. deontologija (gr. zubni lekar. rñav položaj. okrug. 2. denunpijator (lat. raz-dela. naopako (ili: pogrešno rñavo) postavljanje. odelenje (stana). departement) podela izvesnih poslova meñu razna lica jednog kolegijuma. depilatorium) med. učenje o lekarskoj etici. optuženi. depenirati (lat. dolazi do snižavanja tla. logia) teol. zubar. pediculus) hig. uništavanje (ili: utamanjivanje) zašiju i gnjida. denuntians) dostavljač. dentura (nlat. departicija (nlat. pauper siromah) osiromašavanje. pertinencije. deplace) neumestan. depauperirati (lat. tužitelj. koji nije na svom mestu. deplecija (lat. rasprostirati. grč. dentist(a) (lat. denuncijant. deontos dužnost. sredstvo za skidanje kose i dlaka. pauper) osiromaši-ti. usled odnošenja zemlje. deplantirati (lat. dsntiekaliij(um) (lat. prokazivač. dens. bežični brzo-jav. dentura) zubi. denuvcijat (lat. dentifritium) sredstvo (ili: prašak) za čišćenje zuba. paralyein klonuti) med. sažaljevanje. po naročitim kuririma. zbog koje. soba. depot) stovarište. račune u trgovačkoj beležnici precr-tati i time ih poništiti. deplacement) premecJtanje. sklonište. prokazivanje. tužitelj. fig. telegra-fisati. depilare) skinuti kosu (ili: dlake). razvijanje. deon. što potpunije izdvajati jednu biljnu sup-stanciju pomoću čegnćeg dolivanja sredstva za rastvas-'--. denuncijant (alt. izlečiti od paralize. lišiti kose. zub. potkazivač. tj. deontološki doka z za postojanje boga. dens) zubni tehničar. potiskivanje. deplorare) oplakivati. de plano) prav.sićeni rastvor potiskuje potpuno zasićen rastvor. otkloniti uzetost. v. denuncijant (lat. departitio) podela. razvašljivanje. koje se obično šalje najhitnijim putem. denticija (lat. pri čemu neza-sićeni ili manje . voj. voj. denuncirati (lat. deplantatio) presañi-vanje. glavna masa iz koje se sastoji zub. de-. deplasiran (fr. dependere) pl. ogolićenje. razvijati se. brzo dostaviti. stanje u kome se zubi nalaze kod nekoga. dentis zub) zool. prokazati. mor. brzojavi™. raširiti. dipennare) trg. de. prav. dependances) pl. smeniti nekoga sa njegovog položaja. promeniti mesto. pediculus vaš) hig. dens. depedikulacija (lat. deon dužnost. žaljenje. npr. deplacer) premestiti.dentikuli 203 depo dentikuli (lat. deontološki (grč. depletio) pražnjenje. depilatorij(um) (nlat. jednostavno. potkazati. de. sažaljevati. prelaziti iz marševskog poretka u borbeni poredak. zvanično pismo. v. deplorirati (lat. departman (fr. gubljenje palatalne artikulacije. deplanta-ge) presaditi. denuntiatus) dostavljenik. depeša (fr. prokazivač. deploratio) oplakivanje. zubalo. dentin (lat. odvajanje kostiju od mesa. (etra). ukloniti. uništavati (ili: utamaniti) vaši i gnjide. delokrug. bez okolišenja. odeljenje. o etičkom ponašanju lekara u svima odnosima i oblicima lekarske delatnosti. depeche) vest najhitnijim putem dostavljena. sa svog mesta. deparalizirati (lat. de plavo (lat.

oterati. opadanje stanovništva. deponere) v. depressio) psih. de. či-novništvu. deponens (lat. depo-posao bank. depozitar (lat. polos) fiz. baciti u bedu. oblast najnižeg vazdušnog pritiska. deponens) gram. depresija (lat. vojni materijal koji služi za dopunu. de poius. hartije od vrednosti i dr. depositorium) odelje-nje za čuvanje. polus. mesto u sudu gde se stvari i novac čuvaju. ulegnuće. poslati u zatočen>e. operacija oka pri kojoj se živac potiskuje naniže. depopulari opustošiti. spuštanje. popularis narodni) otuñiti nekoga od naroda. upućivanje po kazni u neku koloniju. pokvarenost. u ostavu. pogoršanje. potištenost. izopačenost. posredovanje. prognati. vojsku itd. depoviranje (lat. fr. dati. da bi ga davao drugima uz veći. depolitizirati (lat. zalog. depopulirati (lat. mesto gde se čuvaju topovi i ostali ratni materijal. deprimere. depolir) oduzeti sjajnost. preklinjanje. arhiv. dspolitizapija (nlat. deport (ital. kol. de-possidere. topovsku cev upraviti niže. talog. poslan u zatočenje ili po kazni u koloniju.). deprecatio) molba za koga ili za što. onaj kome je nešto dato ili povereno na čuvanje. depositor) v. in deposito) na čuvanju. in depozito (lat. grč. deponovati (lat. deposedirati (lat. naročito: ostavl>anje stvari i hartija od vrednosti u banku na čuvanje. kad vanka prima na čuvanje. depresivna oblast meteor. Rusa (za vreme carizma) u Sibir. depozitna menica ona koja se izdaje na novac uzet i uložen u radnju. lišiti nekoga posedovanja neke stvari ili zemlje. depositeur) čuvar. depreverbacija (fr. nlat. depravatio) moralno kvarenje. deportirati (lat. oblast koja leži niže od morske površine. ulaganje. depozitna bavka zavod koji prima novac uz manji interes. izgnanje. grč. u sefovima. v. dati na čuvanje. činovništvo. deponirati. nizak pritisak vazduha. vojsci itd. nešto. depozitpi novac novac koji se polaže sudu radi čuvanja. depresirati (lat. oterati sa mesta. npr. uglovno odstojanje zvezde ispod horizonta. prav. deponens) polagač. depono-vati. onaj koji daje nešto na čuvanje u ostavu. položiti. padanje žive u barometru usled slabog pritiska vazduha. hemijska tvar (supstanca) koja sprečava slabljenje galvanskih elemenata usled polarizacije. pro-teran. ad depositum) dati ili primiti na čuvanje. poglavito osetljivosti. iskaz pred sudom. depolirati (fr. službe-nike. glatkoću. dakle. depopulatio) raseljavanje. deposter) voj. zauzimanje za nekoga. ulog. depozicija. ostaviti u banci potpis radi sravnjivanja. deponentni glagol. de. depolarizator (lat. de-posedirani npr. knjigu. nanos. en depot) na čuvanje. astr. raseliti (stanovništvo). uložiti. depolitisatio) oduzimanje političkih prava nekom staležu ili grupi l>udi. deprekacija (lat. iskvarenost. polos stožer) fiz. prisilno upući-van>e u logore. svedok pred sudom. Francuza u Novu Kaledoniju itd. npr. opljačkati) raseljavati. depozicija (lat. deponent (lat. u pohrani. svečano preklinjanje sa pri-zivanjem božjeg suda. klonulost psihičke energije. trg. depozitor (lat. razne stvari od vrednosti (dragocenosti.depozit 204 depresirati dopunu ostalih jedinica. ulagač. grč. fr. deportare) prognati. deponent. vladalac koji je zbačen s prestola. polos stožer) fiz. de polus. razvrat-nost. deprefiksacija. . fiz. deportiran (lat. ono što je dato na čuvanje. potisnuti sa položaja. deponirati (lat. deportacija (lat. koji tobože napušta svoje prvobitno značenje. utučenost. Engleza u Tasmaniju. naročito u zajednici sa izvesnim afektima (briga itd. med. depopulacija (lat. deposse-der) prav. politisare baviti se javnim poslovima) odstraniti od politike. i na toj razlici zasnivao svoju zaradu. deportatio) progonstvo. izgnan. depoiularizirati (lat. depolarizirati (lat. depravacija (lat. meteor. depozit. službenicima. kapilarno pritiskivanje zkive u kapilarnim cevima. depositum) povereno dobro. depozitum v. depositio) ostavljanje stvari na čuvanje. npr. padanje cena. deponere) odložiti. depreverbation) lingv. izgnati. primiti ad cepozitum (lat. depressio) voj. depositarius. neki stalež ili grupu ljudi lišiti političkih prava. fr. depozit (lat. izvaditi iz prese. an depo (fr. deponere) v. lišiti polarizacije galvanski elemenat. glagol koji ima pasivan oblik a aktivno značenje. novac uzet uz interes radi proširivanja posla. proterivanje. bank. opadanje cena. poslati po kazni u koloniju. depolarizacija (lat. proterati. npr. depostirati (fr. deport) u trgovini berzan-skim hartijama: razlika izmeñu sadašnje-ga i docnijega nižegkursa hartija (razlika izmeñu sadašnjega i docnijeg višeg kursa zove se report). uništavanje polarizacije galvanskom elementu. deportatus) prognan. de.) i melanholijom. lišiti nekoga narodne naklonosti. za šta naplaćuje od deponenta nagradu. pred sudom iskazati. depozitorij(um) (nlat.

omalovažavadeprimirati (lat. zadužiti se. deputatum) utvrñeni prihod koji neko. drva. remetiti. depressorium) med. derivare izvoditi) dolaziti. oslabiti. deputacija (lat. obično na čuvenom trkalištu u Epso-mu. derwis. izazvane njihovim obrtanjem. cena. v. depurgacija (lat. pomeriti. derivativum gram. de-. derivancija (lat. niže stanje »sive u uzanim cevima nego u širim sudovima koji opkoljavaju cevi. deputirati (lat. klasična trka u Engleskoj. derivatio) gram. iznuravati. ugnjetavati. mat. izvoñenje. derivometar (lat. vrši popravku kursa. depurgativan. sredstva za čišćenje. derangement) smetanje. poremetiti svoje imovno stanje. po značenju i obliku. žito. de profundis) „iz dubina" (početak 130. nered. sla-biti. deputatus) zastupnik. pročisti-ti. pasti u dug. derivare. de. koji odvodi na drugu stranu. aden žlezda) med. u katoličkoj crkvi pokajna i žalosna pesma). izvoñenje. u naturi. uputiti. derelikcija (lat. depurirati (fr. proizlaziti. pokvariti. derelictio) prav. potiskivani moždane opne. depurgirati (lat. skretanje aviona sa kursa svoje putanje usled vetra. derivatum. pretium. Npr. derivat (lat. deputirac (lat. napuštene stvari. sekte (tarika). derivacija (lat. derivirati (lat. kao jedan deo svojih prinadležnosti. de profundis (lat. uznemiravanje u poslu. rivus potok. deputare) odrediti. tur. derivatum (lat. zadržavati (koga). derivatum) gram. voj. nerv povući naniže. deprimirana kapi-larnost fiz. u ime neke veće organizacije. depuratif) koji čisti. koja se održava. deprecijativan (lat. pročišćavanje. depuratoran (nlat. derivatum. deputat (lat. dereglye) dugačak čamac širokog i ravnog dna za prevoz raznih predmeta. depuratio) čišćenje krvi. pogružiti. derivati (lat. trebiti. oduzimanje predmetka (prefiksa) od glagola sa predmetkom da bi se dobio. nov prost glagol. izvoditi. deranžman (fr. jedne reči iz druge. u sredu posle Trojice. derviš) pripad-nik derviškog reda. imaju ovlašćenje da obave izvestan posao. stanovati — stanovnik. depurgativus) koji čisti (ili: pročišćava) creva. nov glagol patiti. derivare odvoditi. derivare. naročito koji pomaže čišćenje krvi. na stazi od preko 2400 m i sa konjima starim tri godine (ime dobila po svom osnivaču. v. derivometar predstavništvo. derivare izvoditi. pobrkati. ko- dsradenitis (grč. od glagola zalatiti (živinu) dobiva se. naročito lekovi koji čiste krv. deputatum) onaj koji prima deputat. depurgatio) čišćenje. derby-crack) prvoklasan konj trkač koji učestvuje u derbiju. poslanici. slab puls. očistiti krv. avij. dereglija (mañ. psalma. pritisnuti. izabrati. npr. depurgatorius) v. izvesti. derivatus) izveden. radnja prelaska od jedne funkcije ka nekoj izvedenoj funkciji.depresorij(um) 205 mora deputaraca narodno narodna skupština. derby) sl. odbor odreñen da pripremi sve što je potrebno za reša-vanje nekog krupnijeg pitanja. . očistiti. depurativan. deputatio) izaslanstvo. reč koja je postala od neke druge reči. derviš (pere. derivata) pl. npr. deprimere) pritiskivati. jugozapadno od Londona. deratizacija (fr. stan i dr. nazna-čiti. depurancija (lat. depuracija (nlat. depresorij(um) (nlat. de-primiran puls pritisnut. derivan-tia) pl. derelicta) pl. postati od. prema tome. derivare. depurgatoran (nlat. derbi-krek (eng. tj. tlačiti. voditi poreklo od. iz nečega. depurgativan (lat. derivatum) gram. grč. lica koja. derivirajuća sredstva. prefixe predmetak) lingv. otrebiti. med. tj. instrumenat pomoću koga izviñač utvrñuje pravac i silu vetra i. deprefiksacija (fr. stvari bez gospodara. depurgare) čistiti. izvod. rat pacov) ubijanje (ili: utamanjivanje) pacova. npr. diferenci-jacija. predstavnik. odstupanje od pravog puta. med. nervi koji šire krvne sudove i time smanjuju pritisak krvi. derbi (eng. napuštanje. poremetiti. izvedenica. ona koja odvode sokove. poremećenost. de. instrumenat za svlačenje. nlat. i promena vazdušnog pritiska koju to odstupanje izaziva. pravilno odstupanje du-guljastih zrna ustranu. oneraspoložiti.. poslanik (naročito: onaj koga je narod izabrao za svog predstavnika u političkom predstavništvu zemlje). deranžirati (fr. hem. oduzimanjem predmetka za-. prima godišnje u stvarima. trebljenje. depurativan (fr. prav. koji ju je osnovao 1779). utući. derivativan (lat. poslanstvo. smetati kome. med. poremećaj. depurantia) pl. pored plate. lor-du Derbiju. vrednost) koji izaziva prezir. uznemiriti. derelikta (lat. deranger) uznemiravati. oduzimati snagu. koji znači oslabelost. miševa. dere vrat. zapaljenje vratnih žlezda. depresorii nervi biol. ostavljanje. derivare. koji je postao izvoñenjem. deputatist (lat. metron mera) avij. kod katarakta. depuratorius) v. jedinjenja koja su nastala iz drugih jedinjenja zamenom izvesnih elemenata. depurer) čistiti. izvedena reč.

ñerma. vazdušnim putem na neprijateljsko zemljište. svaka pora. briga. dermatom (grč. dsrmologija v. bezmirisan bizmutov prašak koji ima antiseptičko dejstvo i koji leči rane. zoon životinja) pl. vašar. patheln patiti) med. skopeo gledam) aparat. ñerma. gljive gotovanke. rasturi!??. kožni. lečenje kožnih bolesti. ñerma. za pola stepena sniženi ton de. žalost. dermografizam (grč. nauka o kožnim bolestima. zakona. koji je u vezi s kožom. dlačica i dr. dermotilus med. šara. cilj. ñerma koža. dermatopatija. bol kože. derma. pathos bol. vrsta. odstupanje (npr. ñerma) med. dermatopatija (grč. derd. prevlačenjem kakvog predmeta ili pisanjem po koži kakvim tvrdim predmetom). od ugovora). iskrcavanje vojske na neprijateljsko zemljište. jad. derogativus) koji krnji. bežanje u neredu razbijene vojske. vojska dovedena vodenim. ñerma. plastike veština uobličavanja) med. žućkast. derogacija (lat. desen (fr. ñerma. 2. npr. dessin) trg. dermatos) predmetak u složenicama sa značenjem: koža. logos) onaj koji se bavi proučavanjem kože. dert (pere. ñerma. dermatologija. descente) silaženje. koji se tiče kože. derogare) krnjiti. dermatodinija (grč.derma 206 desenater derma (grč. lekar za kožne bolesti. ñerma. zavesti. dessinateur) crtač mustara. pomoću koga se može videti svaka. des. ñerma. •zapaljenje kože. gotovani koji žive na koži. eldos vid. odnosno za pola stepena sniženi ton desdesant (fr. muz. okrnjiva-ti. ñerma. uzoraka. plastike veština uobličavanja) 1. lat. dermatologija (grč. okrnjivanje. površine ili dubljih slojeva kože. lat. algos bol) ned. presañivanje zdrave kože hirurškim putem na mesto gde je ona uništena.pojave na koži kod nekih. u vezi sa kožom. dernije kri ((fr. oduzimanje. desantni brod (fr. v. staviti van snage. način ispitivanja kože i njenih oboljenja posmatranjem. v. bora. v. opozivanje. silazak. dermatitms (grč. osujetiti. bolest kože koju prouzrokuju parazitske gljive. derouter) skrenuti nekoga s pravoga puta. tj. neprijateljski upad u neku zemlju. dermoskopija (grč. derogativan (nlat. zakinuti. dermatoze (grč. stavljanje van snage. ñerma. plan. dernek. uzorak. smanjenje. zakidati. radi na uštrb. razbiti. udarom. dermatoliza (grč. derma. ital.(grč. oduzimati. fort. dermatolog (grč. poslednja novost. derma. mykes gljiva) med. ñerma. dermatijatrija (grč. Guo labavim) preterana rastegljivost i mlitavost kože. dermoplastika (grč. dermatotilus. nćsos bolest) med. šteti. descente) specijalno grañeni brod za iskrcavanje na neureñenoj neprijateljskoj obali. . dermalni (grč. dermatopatologija (grč. propast. ukinuti. pobrkati nečije namere. ñerma. ukidan. derospazmus (grč. ñerma) kožni. ñerma. dernek (tur. spuštanje. grč u vratu. koji pripada koži. logia) nauka o koži. kožni žulj. naročito nervoznih. tovar jednog broda. smanjiti. rasulo. osnova jedne kompozicije. koji ukida. povrediti. dermatonoza. dirnek) sabor. iatrela lečenje) med. ono što je najnovije u modi. ñerma. dermatijatrija. dermotomija (grč. derogatio) krnjenje. med opšti naziv za bolesti kože. oleum ulje) farm. tur. bolest kože. disegno. pa i najmanja promena na koži. ñerma. zahidanje. dermatičan (grč. logia) nauka o kožnim bolestima. derma talšja. padina. kožni para-ziti. skopeo gledam) med. deo hirurške plastike koji se bavi veštačkim obnavljanjem i popravljanjem obolelih delova kože. veština ggunjenja životinja. voj. opozvati. v. zakinuće. neki zakon. ukidanje neke naredbe. otok kože. činiti krivo. tome sečenje) med. grapho pišem) opisivanje kože. derma. dert) tuga. dermatoplastika (grč. ograničavanje. odyne bol) med. nagib. ñerma) v. veselje. ñerma) kožni. deses muz. oblik) kožasta masa koja se upotrebl>ava za povezivanje i koričenje knjiga. dermatalgija (grč. derutirati (fr. zbuniti. ñerma. dermo. osoba (nastaju trljanjem. dernier eri) poslednji krik. spasmos grč) med. dermijatrija med. desig-nare obeležiti) namera. voj. derogirati (lat. deroute) nered. dermatomikoza (grč. naročito u modi. bol. dessein. stavlja van snage. derma. derut (fr. dermatodčlija. dere vrat. nacrt. ñerma. smesti. dermatotilus (grč. dermatol (grč. koji opoziva. dermatografija (grč. desenater (fr. u obliku naročitog ogledala. rasecanje kože. dermatonoza (grč. (upotrebljava se u zavodima za ulepšavanje). pomoću naročitog uveličava jućeg aparata. dermatozoe (grč. tylos žulj) med. dermatoid (grč. dermaskop (grč. svadba. tajni hodnik u nekoj tvrñavi koja vodi u rovove ili ka minama. raditi na uštrb. grapho pišem) med. koje ostavljaju trajan i jasan trag. (fr. opozivan. ñerma. ñerma) ned.

deser (fr. stvari kojih nema. ljušćenje kože posle kožnih bolesti. samodržac. skromne. nacrtano. grdnja. pasti u očajanje. imenovanje. desoliran (lat. opu-stošiti. koji opisuje. razo-renje. klonuti duhom. desine (fr. desinere završiti se. fr. desperado (šp. nacrtna geometrija. nacrtao. nestale stvari. desideratum) nešto što je poželjno. nedostajanje. dessine) crtano. desquamare) oljuštiti. prezirati. Podanici . potreba. prestati s čime. dessert) prislačni. i koja mustru. želja. supstan-cije (kod koprivnjače i dr. samovolja. med. gubiti svaku nadu. zahtev. deskvamacija (lat. desensibilisator onaj koji otklanja osetljivost) v. uništiti. koji prikazuje. koje su poželjne. koji označava. desiderium) želja. desertni tanjir. desigvirati (lat. obeležavan. titula nekih srpskih vladara posle Kosova. desinencija (lat. desperatist(a) (lat. decigram. despekt (lat. ital. desiderat (lat. odredan. bez nade. crtao. desperatan člat. desinirati (fr. odrediti (nekoga). ime.desenzibilizator 207 despotizam desenzibilizator (nlat. poslednji deo obeda (sir. desikacija (lat. designatio) označavanje. desperacije (lat. gubiti ljusku. desiderare) želeti. označenje. despektirati (lat. presuda po kome će se redu isplaćivati poverioci kod nekog stečaja. despectus) preziranje. poruga. za popunja-van>e zbirki. čeznuti (za čim). imenovati. ostrugati l>uske. despectare) potcenjivati. designativan (nlat. dssignacija (lat. taru tkanine koja treba da se izradi najpre izbocka na tvrdoj hartiji (kartonu). mašina za deseniranje mašina koja se upotrebljava u fabrikaciji tkanina. desolare) pustošiti. desert (fr. suv. desperare) očajavati. smanji-vanje osetljivosti emulzija ploča i filmova pomoću naročitih boja (desenzibi-lizatora). disegnare) crtati. kraj. prezir. ocrtava. desnog (grč. desiderirati (lat. designativus) označavan. naz-načiti. voće. ucveliti. neograničena vladavina. gubljenje ljuske. samovoljan gospodar. krajnje ogorčen. bezutešan. desideratio) nemanje. designator) razvodnik. skicirati. neograničeni gospodar. ocrtavan. neu-tešnost. despotes) neograničeno gospodarstvo. duboka tuga. despectio) v. describere opisivati) mat. designatus (lat. onaj koji pokazuje mesta (u pozorištu itd. uništen. teško ožalostiti. rušenje. fr. potrebu. deskriptiva (lat. žudnja. krajnje ogorčen čovek. deskripcija (lat. desistirati (lat. despćtes gospodar) prvobitno: gospodar roba ili sluge. desimetar (fr. desinence) gran. deservit (lat. desistere) odustati (ili: odustajati) od čega. desiderativus) koji izražava želju. obeležava. radnja kojom se otklanja ili smanjuje preosetljivost izvesnih organizama na neke tvari. desiderata) pl. dobronamerne želje (koje se obično ne ispunjavaju). žude-ti. designator (nlat. desigram v. despekcija (lat. puste želje. titula grčkopravoslavnih vladika. deservitum) braniočeva (ili: zastupnikova) prinadležnost. bezglavost. potreba. desiccatio) sušenje. praznina koju bi trebalo popuniti. nešto što nedostaje. rastvorenih u vodi. isušivanje. desenzibilizacija (nlat. re-dar. slatka i jaka vina). završetak reči. dosuñivač nagrada pri javnim igrama i utakmicama. desiderija pija (lat. nlat. despekt. desperatio) očajanje. despicere prezirati. čežnja. designare) označiti. desiderata (lat. odreñuje. designaciona presuda prav. deskriptivan (lat. odreñivanje. nedostatak. desperirati (lat. stvari koje su potrebne. omalovažavati. tiranstvo despotizam. descriptio) opisivanje. desperado očajnik) razbojnik. deser. descriptif) opisan. opis. razoren. verba desiderati-va (nlat. osećanje bezizlaznosti. deskvamirati (lat. očajan. honorar. desolatio) pustošenje. desolacija (lat. ocrtavanje. dakle. verba desiderativa) gram. revolucionar koji je stavio sebe van zakona. čega nema. baciti u očajanje. krajnje ogorčenje.). desertna vina vina koja se piju posle obeda (obično fina. neograničeni vladalac. desensibilisatio otklanjanje osetljivosti) med. desolare) opustophen. desperare) čovek bez nade. desen-mašina mašina za izradu tkanina po mustri. naznačenje. desideria pia) pl. očajanje. designatus) neko koji je odreñen za neki položaj. očajnik. razoriti. desperatus) očajan. prikazan. klonuo duhom. poslastice). desolirati (lat. describere. decimetar. naimenovanje. glagoli koji iskazuju neku želju ili potrebu. desideracija (lat. dessert) v. a koji još nije uveden u dužnost. siccus. dessiner. fot. desquamatio) ljušćenje. desiderativan (nlat. decimetre) v. despotizam (grč. npr. pod desenzi-bilizacija. okaniti se nečega. molba. tiranin. tanjir za voće i poslastice.). deskrintivna lingvistika grana lingvisti-ke koja se bavi izgrañivanjem metoda za objektivno opisivanje jezičke strukture u jednom vremenskom preseku. desiderij(um) (lat. nai-menovati (nekoga za nešto). prikazivanje.

prekapavati. država neograničenog i samovoljnog vladaoca. destructivus) razoran. o činjenicama koje na taj razvitak ukazuju i koje ga dokazuju. destinare) odrediti. de-. prevratnik. rasparčan. dette publique) državni. prodavati namalo (ili: nasitno. destinare odrediti) lingv. despotija (grč. namena. pridodat. voj. destinater (nlat. destructibilitas) razorljivost. destinatio) odreñenje. Despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke ureñene uprave. opredeliti. colla destra) kuz. destructor) rušilac. javni dug. prečišćen.). neograničeno. posvete. opširno pričanje (ili: opisivanje. kostiju i dr. descendirati (lat. i o uzrocima toga i takvog razvitka. isparavanje. neograničena i samovoljna vladavina. poboljšava. neku tečnost. pretvoriti u paru. krajnji cilj. despotes) neograničeno gospodarstvo. darvi-nizam) i Hekl. dosti dovati v. detaše (fr. destillateur) onaj koji preči-šćava. nasitno. destilacioni aparat sprava za vršenje destilacije. posvetiti. prečistiti. detacher) odvojen od celine. destruktor (nlat. osamljen. odvojiti odred vojske ili flote i poslati ga da izvrši neki zadatak. prodaja namalo. podrobnost. destinacija (lat. sitnica. isparavanje tečnosti i ponovno zgušnjavanje u tečnost. destructibilis) razor-ljiv. skidati se. fr. trg. ponašati se kao tiranin ili nasilnik. despotes) vladati neograničeno i samovoljno. opuštenost. destra desnica) kola destra (ital. opisivati). detacher) od celine odvojiti pojedine delove i odaslati. detente) popuštanje zategnutosti u odnosima. kazan za pečenje rakije. desnom rukom. na parče. dodeljen. detailler) opširan. izlapiti. destilirati. despotski (grč. usitnjavati. izlaganje) nabrajanje do sitnica. Darvin (v. učenje o postanku. razrušljivost. descendentna teorija bkol. naročito državni dug. destruktivnost (lat. onaj kome zapovednik lañe ima da preda robu. izdvaja. a potom ovu. detailler) rasparčavati. iscrpan u izlaganju (ili: pričanju. dsstruktivan (lat. ponovo napraviti tečnom. detaljirati. otcepljen od celine. destrukcija (lat. detache) muz. destillare) destilacijom do-bijen. opširno. koleno. det (fr. desudatio) znojenje. detant (fr. detaljist(a) (fr. padež cilja u najopštijem značenju. putem zagrevanje u zatvorenim sudovima (retortama i dr. na komad. detaljirati (fr. do deliti. isparavanjem prekapa-ti. vršiti nasilje. dette flottante) leteći dug. spuštati se. scendere) silaziti. opredeljenje. destinirati (lat. name-niti. preznojavanje. descendens) potomak. detaljisati v. suva destilacija zagrevanje organskih tela (drveta. de-. desublimacija (lat. poboljšanje u odnosima izmeñu dveju država. opisivanju). postupati nasil-nički. učenje o prirodnom razvitku životinj-skih i biljnih vrsta u toku istorije Zemlje. destillatus) hen. unipggavanje. izdanak (dete. dug. komada ti. na parče). detaljiran (fr. nasilnički. sublimatio) proces obrnut procesu sublimacije. descendentia) potomstvo. sudor znoj. det publik(fr. despotizirati (grč. rashlañivanjem. voditi poreklo. adresat.) u zatvorenim sudovima da bi se iz njih dobili tečni i gasni proizvodi. pri kojem neke materije prelaze neposredno iz gaso- vitog u čvrsto stanje. destilat (lat. desudacija (lat. detailleur) trgovac namalo.despotizirati 208 detašman stoje pravio prema despotu u istom odnosu kao ma koji predmet poseda. proces prikazan pod destilirati. destina-taire) trg. krčmiti. detašman (fr. naročito Lamark (v. det flotant (fr. destruktibilitet (lat.i stilla kap) ispariti. hem. sići. detaljiranje (fr. an detaj (fr. en detail) trg. prevrat. destillatio) hen. de-struere) razornost. destilater (fr. taksacija. onaj koji je suviše opširan u izlaganju (ili: pričanju. potanko. poticati. destinatarius. ako se ohlade do odreñene temperature. uništljivost. otcepiti.). poreklo. pričanje (ili: opisivanje) do sitnica. pečenje rakije. despotes) samovoljno. dette) podužica. unuk. detail) pojedinost. otkomandovati. destilirati (lat. razo-rilac. detachement) voj. detailler) opširno (ili: podrobno) izlaganje. onaj koji peče rakiju. detaksacija (nlat. popravljen. desugestija (lat. odred vojske (manji od divizije) odvojen od celine i . a. naziv za potez gudala pri sviranju na gudačkom instrumentu. destinativ (lat. otcepljen. sitničar. de-suggestio) osloboñavanje od sugestije i njene moći. uništljiv. destructio) rušenje. razrušljiv. tečni proizvod destilacije. dsstiliran (lat. do sitnica pričati (ili: izlagati. de. praunuk itd. konsig-nator. opisivanju). raza-ranje. descendent (lat. detalj (fr. Tvorci ove teorije su: stari grčki mislioci Anaksimandar i Empedoklo. unipggilac. prekapnica. detaširati (fr. destruktibilan (lat. nasitno. u novije vreme. rušilački. detaxatio) v. destillare kapati. pridodato. detaširan (fr. bez veze sa ostalim delovima. tiranski. descendencija (nlat. fabrikant likera. destilacija (lat. destra (ital. lamarkizam). primalac.

tajni policajac. inde-terminist. tj.detektiv 209 detranp determinativ (lat. detektiv-aparat vrlo mali fotografski aparat kojim se mogu. detto. detoksinizacija (lat.grč. detectio) otkrivanje. učenje o odreñenosti ljudskog delanja i htenja i uslovljenosti njihovoj spoljnim i unuta-rnjim uzrocima i motivima. detraktor (lat. detector) u radiotelegrafiji i telefoniji: aparat koji namešten u prijemnoj stanici. odredba. pogrešno pevanje. detranp (fr. 2. to isto. posuña i dr. detrempe) vodena boja pomešana sa tutkalom i belančevinom (služi upućen radi izvršenja nekog naročitog zadatka. prima elektromagnetne talase i slušalac ih naročitim ureñajem čuje. obelodanjivanje. deterziv. koji odreñuje. detoner) puknuti. detektor (lat. pejora-tivan. napred imenovano. pritežalac. odvraćanje od zla pretnjom kazne. rešljiv. a detto) istoga dana. odluka. opredeliti. činilac koji odreñuje pravac i cilj. oštro naglašeno. detentio) zadržavanje. sredstvo za čišćenje. detergere čistiti) med. deterirati (lat. za razliku od sopstvenosti. prav. onaj koji raspolaže nekom stvari. suža-vanje obima pojma proširivanjem njegove sadržine. determinativ. detrakcija (lat. odlučno. u s loženo j reči (složenici) onaj deo kojim se drugi odreñuje. detoner) muz. eng. gram. deto (ital. pulsa. uzeti odviše visok ili odviše dubok ton. a deto (ital. službenik koji otkriva zločine i njihove izvršioce. detective) potajnik. deteriinirati v. (fr. privatan detektiv lice koje. iznošenje na videlo. detentor) prav. detektor laži ureñaj koji beleži fiziolo-ške promene (krvotoka. disanja.) za čišćenje i pranje raznih predmeta (rublja. grmljavina. otirati. tresnuti. determinato (ital. opredeljenje. odreñivati. determinare odrediti) mat. jus detrakcio-nis (let. determinare odrediti) fkl. sinteza opštih pojmova u posebne. determinativus) gram. očistiti. npr. deterzorij(um) (lat. oduzimanje. pristalica determinizma. deteriorativan (lat. detegere otkriti. detekcija (nlat. potajno motri rad pojedinih ličnosti. izvesni spojevi veličine koeficijenata koji se javljaju pri rešavanju linearnih algebarskih jednačina sa više nepoznatih. presudan faktor. panjkenje. determinato) muz. detonacije (lat. prasak. determinisati. determinare) fil. ograničljiv. odreñenost. pomenuto. zakup-ca. klevetanje. detractio) odbijanje. odlučnost. determinativan (nlat. determiniran (lat. po porudžbini i za nagradu. otrti. eng. detractor) opadač. detersio) čišćenje. eks-plodirati. ograničen. detergent očistiti) hemijsko sredstvo (prašak. . detegere otkriti. deterdžent (lat. detergirati (lat. fr. determinabilitas) odredljivost. supr. znojenja itd. nezakonito zadržavanje. determinist(a) (lat. odrednica. detergere. determinatus) odreñen. odredbeni. determinativus) odre-dan. jus detrectionis) pravo odlaska (ili: udaljivenje). sprava koja otkriva bojne otrove u atmosferi. nego odreñena i uslovljena tim uzrocima i motivima. detevtor (lat. pogrešno pevati. detonatio) pucanj. deterziv (lat. (lat. determinizam (lat. npr. tobožnje sopstvenik. deterior gori) v. ograničl>ivost. obustava. v. determinatio) odreñivanje. supr. odlučiti. detonator) upaljač. toxon otrov) uklanjanje otrovnih sastojaka iz neke tvari. prasnuti. indetermini-zam. determinare odrediti) fkl. čime se dolazi od opštijih do maše opštih pojmova. up. odrediti. za-plašiti. eng. stvarno raspolaganje nekom stvari. de. detektiv (lat. determinabilan (nlat. odlučljiv. determinanta (lat. toga istog. odlučljivost. detersorium) med. opredeljenost. čistiti. trg. odreñenje. npr. lat. detergere) obrisati. detonirati 1. distonirati. klevetnik. detericija (nlat.). determinabilis) odre-dljiv. determinisati (lat. deterritio) zastrašivanje. muz. detonator (lat. determinabilitet (nlat. prema čemu ni čovečja volja ne može biti slobodna. 6 kg brašna 9 kg deto. determinare) ograniči-ti. pobudama. dictum) rečeno. deterzija (nlat. materije. detonare. opredeljen.) koje se zbivaju kod optuženog ili osumnjičenog lica za vreme njegovog saslušavanje. tečnost i dr. determinante (lat. ispadanje iz tona. utvrditi. panjkalo. opredelji-vanje. sasvim neprimetno. organizma i dr. sprava na veštačkim bravama koja pokušaje obi-janja objavljuje i sprečava. deterrere) zastrašiti. smenjivanje. lišavanje slobode putem zatvora ili pritvora. rešljivost. detencija (lat. lako upaljiv eksploziv kao sredstvo za paljenje teže upaljivih eksploziva. eksplozija. praviti snimci. rešenost. te zabeležene promene prilikom saslušavanje koriste se pri utvrñivanju istinitosti izjava optuženog. tresak. opredeljivati. determinacija (lat. krvi otvaranjem vene. ldg.

deuteros) hem. izmešane strane ponovo dovesti u red. fiz. detransponirati.detranspozicija 210 defektivni glagoli istim ciljevima kao i gvaš). deuteroskopija (grč. nomos zakon) peta knjiga Mojsijeva (kao ponavljanje zakona sadržanih u 2—4 knjizi). uzeti napred. defanzivni ugao voj. defectivum) gram. deuteros) ponavljanje. deuterogamija (grč. defectivitas) krnjost. detransportacija (lat. de. jedan deo nasledstva. onaj na kojem se očekuje napad. skopeo) drugi vid. nepotpun. npr. u antičkoj tragediji. dewa. hirurška sprava za potiskivan* tela koja se zadrže u ždrelu. deuteros drugi po redu) hem. detur) neka se da. praznina. manjkavost. popuštanje (ili: prestajanje) oticanja. na motoru. defanzivno sredstvo (lat. defektivni glagoli (lat. v. sposobnost da se vidi i ono što nije tu (izvesno dejstvo poremećene ili prenadražene delatnosti nerava koja es pojavljuje kao vidovitost). manjkav. defensivum) med. greška.(grč. thronos presto) lišavanje prestola. de-transponere) tip. defamirati (lat. detur kopija (lat. deuteros. de-transportatio) tip. detritus (lat. faix srp) požnjeti srpom. tj. defanzivan (lat. rana napravljena trljanjem. detroner) v. mana. deus. deuteropatija (grč. splašnjavati. detritus) oblutak. koji je. deuteronomija (grč. grč. podnositi) med. pod fakat. defectus) nedostatak. iznenadna pomoć. naročito šećernog soka pomoću kreča. defakto (lat. dii) pl. detur copia se. de-transportare) tip. deuteros. detumescencija (lat. koji dolazi kao posledica neke ranije bolesti. deuteroza (grč. bolest koja dolazi kao posledica druge neke bolesti. deuteros. defensus. popustiti (otok). npr. npr. de facto) v. thronos. defektiv (lat. reč koja nema svih oblika svoje promene. teški vodonik. ofanziva. istrošen kamen.. svrgnuti s prestola. sskr. . deuteros) drugi glumac po važnosti u starogrčkoj tragediji. defanzivni položaj voj. odbijati. theos. proizvodi raspadanja. defensif) odbrambeni. koji nema svih delova i oblika. rat koji se vodi samo radi odbrane. defekacija (lat. npr. rušenja. taloga. odbrambeni položaj. detruzorij(um) (nlat. mešanjem. daire. prilaže se prepis rasprave. ispravljanje izmešanih strana. def. ozloglasiti. detrusorium) med. oksid drugog stepena. vidovnjak. detronizirati (lat. deuteros. detranspozicija (nlat. detransportirati (lat. up. pomoću naročite sprave (mašine) bio spuštan na pozornicu. detumescirati (lat. gamos brak) ženidba (ili: udaja) po drugi put. drugi brak. defekt (lat. prečišćavanje. deuteronomijum. nepotpunost. deus eh machina) lit. opanjkati. deuteros. skopeo gledam) vidovit čovek. drugog ranga. ponovo rasporediti. deuteroni (grč. ukloniti. vatri. deus eks mahina (lat. iznenadno posredovanje koga boga u nekom kritičnom položaju. detumescere) med. obediti. med. fig. biol. prav. v. bogovi. tef) v. svrgavanje (ili: zbacivanje) s prestola. defanzivni rat voj. odbrambeni rat. deuteropatičan (grč. deugeronomion (grč. ukloniti. splašnjavanje. deuteros. grč. oni koji nemaju svih oblika. grč. diffamare) izneti na rñav glas. daff. deuteroskop. pathein patiti. deutero. defaecatio) čišćenje od šljama. pisma. spoljašnje zaštitno sredstvo. difamirati. defanziva (fr. deuteros. radi zaštite od škodljivih uticaja. da se da. nepotpuni glagoli. oštećen. de-transpositio) til. dewas) bog. detronizacija (lat. tur. grč. deuteros. defectivus) nepotpun. defanzivno oružje voj. neočekivano posredovanje u nekoj stvari. defektivitet (nlat. šljunak. detritio) trljanje. kvar. „bog iz mašine". detransponirati (lat. detur (lat. deus (lat. de. protocolli) prav. deuterokanbnske knjige kanonske knjige Sv. topovskoj ili puščanoj. koji je za odbranu. tj. oklevetati. nomfa) drugo zakonodavstvo (u odnosu prema nekom ranijem). detronirati (lat. detranspozicija. de. detricija (lat. de. deuteroksid (grč. izbacivanje izmeta. sa prazninama. jezgra teškog vodonika. oxys) hem. tj. slika raće-na vodenim bojama. defensiva) odbrana. koje su tek docnije primljene u kanon. defalcirati (lat. verba defectiva) gram. nepotpunost. defectus) krnj. deuterij(um) (grč. imenica doba. def (arap. hem. detumescere) med. neočekivana sila koja se iznenadno pojavljuje i rešava stvar. detrahirati (lat. znak D. odbrambeno oružje (koje služi samo za odbranu). odbiti. deuteros) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi po redu. u kasi. defektan (lat. glagol jesam itd. uskratiti. potonji. fr. supr. dni (lat. prestati da otiče. oduzeti. zaštitni. detrahere) odbiti. manjak. deuterogonist(a) (grč. fiz. mesto izloženo unakr-snoj. fr. thronos) lišiti prestola. pathos bol) med. oduzimati. stanje u kojem je jedna strana samo u stavu odbrane. defektivan (lat. deuterijuma. detronizirati. deuteroskop (grč.

praktični učiteljski ispit. skopeo gledam) ureñaj za otkrivanje defekata u proizvodima (najčešće otkrivanje grešaka u materijalu pomoću rendgenskog snimanja. objašnjenje jednog pojma drugim pojmovima. up. definitor (nlat. zameravati. de-figurare) pokvariti. nedostaje. grč. definitor) odredilac. pojam odrediti. defensor) branilac. definitiva seitencija (lat. voj. definitiva (lat. defiguracija (lat. defetistički. deficijent (lat. ćuprija. čovek malodušan. definicija. neverovanje u uspeh ili pobedu. definitum (lat. defiler) pojedinačno prolaziti kakvim tesnim putem. fig. 2. tj. odrediti) log. onaj koji ima manjak u računu. defaitisme) mišljenje i politika izvesnih ličnosti u Francuskoj koje nisu verovalo u pobedu u prvom svetskom ratu 1914—1918. nedovoljan. umna zaostalost i DR-)defektoskop (lat. obezbeñivanje jednog fortifikacionog objekta od neprijateljske vatre. definitivum) konačno objašnjenje. definisati (lat. deficitan (fr. deferent (lat. definitfo) log. definicija. specijalnih oznaka koje pripadaju samo onome pojmu koji treba definisati. zaklju-čen. skopeo gledam) tehn. dostavljač. definire ograničiti. popunjavati. nije tu) manjak. definitiva sen-tentia) konačni sud. definitiva) završni ispit. horizon-talni defilman rov udešen tako da se u njega ne može gañati ni upadati. defenziva v. malodušnost. nejak. slab. starešina manastira. defendent (lat. . dril. onaj koji usled slabosti ili bolesti nije više sposoban da vrši svoju dužnost. defile) tesnac. ver-tikalni defilman rov udešen tako da neprijatelj ne može u njega gledati ni gañati. ponovo naručivati. grč. defile (fr. ispitivanje. defectio) o