P. 1
Ekonomska geografija sveta1

Ekonomska geografija sveta1

|Views: 581|Likes:
Published by Elma Cavcic

More info:

Published by: Elma Cavcic on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

EKONOMSKA GEOGRAFIJA SVETA

Smer: Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina Godina: III godina Semestar: Zimski Fond časova: 60+30 I CILJ PREDMETA Danas se od mladog specijaliste u oblasti međunarodne ekonomije i spoljnje trgovine očekuju produbljena znanja ne samo iz odabrane specijalnosti, nego i široka ekonomska erudicija, koja formira predstave o razmeštaju proizvodnih snaga u svetu, pojedinim zemljama i regionima, mehanizmima regionalnih tržišta, o faktorima koji utiču na prostornu organizaciju i funkcionisanje tržišta roba i usluga. To znači da je studentima ekonomije potrebna šira ekonomsko-geografska kompetentnost, da bi mogli efikasnije da se uključe u rešavanje šireg spektra ekonomskih, političkih, kulturnih i ekoloških pitanja, u ovom našem promenjivom i sve tešnjem svetu. Stoga je razumljivo da je „Ekonomska geografija sveta“ neophodna disciplina u pripremi specijalista za međunarodnu trgovinu i srodne delatnosti. Ciljevi i zadaci ekonomske geografije kao naučne i nastavne discipline, programski prilagođeni za studijski smer Međunarodna ekonomija i spoljnja trgovina, baziraju se na savremenim dostignućima geografske nauke i omogućuju da se ovaj predmet definiše kao izučavanje teritorijalne organizacije proizvodnje i tržišta roba i usluga, karaktera i osobenosti formiranja unutrašnjih (međuregionalnih) i spoljnjih (međunarodnih) trgovinsko-ekonomskih veza. Proizvodnja, distribucija i potrošnja u globalnom ekonomskom prostoru, ključne su teme koje se analiziraju kroz predmet »Ekonomska geografija sveta«. Zadatak predmeta sastoji se u tome, da studenti nauče da prepoznaju i vrednuju ona fakta i pojave u geografskom prostoru, koje su važne za ekonomske delatnosti. Predmet je usmeren ka upoznavanju prostornih aspekata ekonomskih aktivnosti (lokacija proizvodnje, potrošnje i trgovine), a kroz analizu prirodnih i društvenih faktora koji na njih utiču. Na konkretnim primerima iz sveta, moći će da sagledaju razmeštaj ekonomskih delatnosti uzimajući u obzir celokupan karakter proučavanih oblasti. II SADRŽAJ PREDMETA Ekonomska geografija sveta je naučna disciplina, koja proučava ne samo trgovinu kao vid ekonomske delatnosti, nego i širi kontekst – razmeštaj proizvodnje glavnih objekata trgovine, robnih tržišta u pojedinim zemljama i svetskih puteva trgovine, a takođe strukture ekonomskog prostora sa svoje specijalne tačke gledišta. S tim u vezi ona daje osnovna znanja o geografskim faktorima i zakonomernostima lokokacije ekonomskih delatnosti, u regioalnom i globalom aspektu, koja su neophodna pri formiranju profesionalnih karakteristika ekonomista. Predmet omogućava studentu uvid u karakteristike i razmeštaj prirodnih resursa, stanovništva na Zemlji i u prostornu strukturu ekonomskih aktivnosti: poljoprivrede, industrije, trgovine i usluga. U osnovni plan rada prati poglavlja skripte.

09. X VEŽBE 09. X 30. 2. mineralnih sirovina. Ekonomski aktivno stanovništvo i tržište rada. Demografska tranzicija. Infrastruktura i njena uloga u teritorijalnoj organizaciji tržišta. Priprema za esej i prezentaciju. Geografija stanovništva. X 16. X 30. Vežbe: Uvod u literaturu i izvore. X 23. tipovi država i međunarodnih organizacija. Politička geografija i geopolitika – procesi na političkoj karti sveta. XI 06. Vežbe: Prirodni resursi u svetu 4. ekonomska ocena energetskih resursa. X TEMA RADA 1. Geografija prirodnih uslova i resursa .pojam i klasifikacija resursa. Geografija naselja i infrastrukture . gradovi. Geopolitički i ekonomskogeografski položaj Srbije.III PLAN RADA NA PREDMETU DATUM OBRADE PREDAVANJA 2009. Vežbe: Geografska terminologija 3. Vežbe: Prezentacije (resursi – prirodni i antropogeni) 5. Ekopolitika i održivi razvoj.funkcionalni tipovi seoskih naselja. Vežbe: Politička karta sveta 16. zemljišta i bioresursa. megaradovi i globalni gradovi. XI . Ljudski resursi u svetu. vodnih resursa. X 23. X 06. Prirodne pretpostavke formiranja tržišta. novi svetski poredak.Teorijsko-metodološke osnove ekonomske geografije sveta. Populaciona politika. savremeni globalni problemi urbanizacije.

struktura. Vežbe: Prezentacije (Industrijska geografija) 13. Agrarna geografija . Tržišta agrarne proizvodnje. Opšte karakteristike. teorije lokacije industrije.6. XI 20. Regioni i regionalizacija – (pojam »regiona« i regionalizacije. 9. tipovi regiona. Industrijska geografija – teorije lokacije. problemi nedovoljno razvijenih zemalja i načini njihovog prevazilaženja. Vrste stočarstva i osobenosti razmeštaja. XII . XII 11.XII 04. agrokompleksi. XI 20. ekonomsko-geografski regioni i regonaliozacija sveta) Vežbe: Prezentacije (Geografija razvoja) 8.biljna proizvodnja. Geografske osobenosti formiranja tržišta prirodnih sirovina i goriva. uslovi i faktori razvoja poljoprivrede. XI 27. XI 13. tipovi i rejoniranje poljoprivrede. XI 04.Agrarna geografija – stočna proizvodnja. zelena revolucija. Geografija razvoja . XI 27. Tržišta stočarske proizvodnje i prehrambenih proizvoda. faktori i faze lokacije. Vežbe: Test – I deo ispita 10.prostorna neravnomernost razvoja sveta.XII 11. Vežbe: Prezentacije (Agrarana geografija) Pripreme za test (1-7). Vežbe: Geografija razvoja – Case study 7. Opšte savremene tendencije. rangiranje zemalja prema stepenu ekonomskog razvoja.

Vežbe: Multinacionalne i transnacionalne kompanije 12. načini merenja saobraćajne aktivnosti. automobilski. Geografija saobraćaja sredstva saobraćaja i komunikacija. tržište kapitala i razvijene zemlje. Svetska trgovina i uloga razvijenih zemalja. XII 01. crna i obojena metalurgija.I 2010. Geografija saobraćajnih grana . elektrotehnička i elektronska. Odradjuje se 12. Vežbe: Razvoj saobraćaja – prostorni i vremenski kontekst 13. mašinogradnja.11. Integracioni procesi i regionalna tržišta u svetu.I 2010. praznik 01. 08. 15. ekonomski značaj turizma.XI 2009. tekstilna. Tržište roba lake industrije. morski i rečni. Geografija turizma -turistički resursi. industrija kože i obuće. I 2010. tipovi turističkih tržišta. Proizvodnja i tržište proizvoda prerađivačke industrije. Geografija trgovine.železnički.XI 2009. Proizvodnja i struktura tržišta potrošnih roba. cevovodni. vazdušni. petrohemija. praznik 08. Vežbe: Osnovni pojmovi. XII 25. tipovi saobraćajnih mreža u svetu. Vežbe: Prezentacije (Geografija 18. Teritorijalna organizacija trgovine. tendencije razvoja međunarodnog sistema komunikacija i njegov uticaj na međunarodnu trgovinu. Odradjuje se 12. Prezentacije (Geografija turizma – regionalni aspekt) 15. I 2010. Regionalne razlike u nivou razvitka trgovine. I 2010. turističke regije i pravci u svetu.energetika. hemijska. XII 18. 15. telekomunikacije Vežbe: Prezentacije (Industrijska i saobraćajna geografija) 14. Geografija industrijskih grana . prehrambena industrija. XII 25. I 2010. drvna i papirna. .

turizma) IV NAČINI RADA Osnovni oblik rada na predavanjima je frontalni. ali ne poklapaju se i ne ponavljaju materiju koja je prezentirana. Predavanja prate poglavlja i teme na sajtu. Od studenata se očekuje da analiziraju kod kuće dati materijal i da na časove vežbi dođu pripremljeni za diskusiju ili radioničarski rad. uz prezentovanje niza primera iz neposrednog i šireg okruženja. Od studenata se očekuje da pročitaju poglavlja i da dolaze pripremljeni na čas kako bi bili u stanju da prate izlganja i da se aktivno uključe u ista. U toku predavanja koriste se prezentacije na videoprojektoru ili grafoskopu i podstiče se diskusija o pitanjima i problemima koji se studentima prezentiraju. broj bodova se obavezno upisuje u indeks). Uradjen i otštampan esej studenti predaju predposlednje i poslednje nedelje u semestru. za to.  Samostalan individualni rad studenta – izrada eseja na zadatu temu. materiju koja je bila za test polažu usmeno. poluotvorenog i zatvorenog tipa. u vremenu izvođenja vežbi. Određene teme. Bodovna lista je sledeća: o Test sa 20 bodova – test se polaže u osmoj nedelji nastave i podrazumeva materiju koja je ispredavana od 1 do 7 teme (uključujući i sedmu temu). Minimalno potreban broj bodova. predviđenim časovima vežbi). Svaki od oblika rada studenata tokom nastave vrednuje se određenim brojem bodova. po svim pravilima pisanja stručnog rada (prema unapred utvrđenim upustvima sa kojima će asistent upoznati studente na. Vežbe podrazumevaju kombinovan oblik rada: frontalni. otvorenog.  Samostalni individualni ili grupni rad studenata – izrada prezentacije na zadatu temu. o Esej sa 10 bodova – Student esej izrađuje individualno kao domaći pismeni rad. Studenti mogu i sami predložiti temu. Pored svakog pitanja nalazi se broj bodova koje pitanje nosi. . Dodatne teme koje su relevantne za problematiku ekonomske geografije biće naknadno date na sajtu predmeta. uz konsultovanje literature i izvora. Test se sastoji iz niza konkretnih pitanja. u dogovoru sa asistentom. počev od februarskog roka kada prvi put imaju pravo izaći na ispit!. Teme na koje će studenti pisati esej biće postavljene na sajt predmeta. je 2/3 od maksimalnog broja bodova u tom delu. pojmovi i procesi se dublje analizairaju na vežbama uz povezivanje sa primerima iz prakse. da bi se taj deo smatrao položenim. Student mora osvojiti minimum 5 bodova na ovom delu ispita da bi se ovaj deo ispita smatrao položenim. individualni i rad po grupama. a za prolaznost je potrebno da student osvoji minimum 12 bodova (ako je test položen. V OCENJIVANJE STUDENATA Ocenjuje se više oblika rada studenta tokom nastave:  Savladavanje gradiva (ispitne materije) tokom nastave – test. Studenti koji ne polože test tokom semsetra.

Materiju koju su studenti tokom semsetra polagali kroz test. objaviće se spisak studenata i bodova koje su osvojili. Prezentacija treba da bude diskusionog karaktera. ali svaki član grupe mora izlagati. Ti bodovi se mogu transformisati i u ocenu prema sledećoj bodovnoj skali: 17-21 = 6. Konačna ocena izvodi se na osnovu rapodele ukupnih 100 bodova. koji je u tom slucaju samo urađen esej. Dobijene vrednosti se saberu i izvodi se konačna ocena. iz lekcija od 8 do 15 nedelje. 32-36 = 9.4) i 60 bodova na završnom ispitu (ta ocena se množi sa 0. a studenti koji se opredele da rade prezentaciju moraju se javiti asistenu najkasnije do 30. već tek u februaru. ukoliko nemaju položen test. Studenti mogu i sami predložiti temu. 22-26 = 7. Uspele prezentacije biće postavljene na sajt. Ukoliko student ne ispuni taj uslov do januarskog ispitnog roka.oktobra). 37-40 = 10 • Završni deo ispita nosi 60 bodova – podrazumeva usmeni odgovor na tri pitanja koja se izvlače na ceduljicama. 27-31 = 8. novembra. u dogovoru sa asistentom. Nakon završenog semsetra. Prezentacija se može raditi u grupi (2-3 studenta). Raspored odbrana prezentacije za svaki naredni čas biće postavljen na sajt predmeta unapred.6). koliko nosi ovaj predemt. NE MOGU IZAĆI U JANUARU na završni deo ispita. Uslov za izlazak na završni deo ispita u januarskom roku je da student ima zbirno minimum 17 bodova na testu. Da bi ovaj deo ispita bio položen treba odgovoriti na sva tri pitanja. studenti od februara polažu usmeno. oktobra.o Prezentacija sa 10 bodova – prezentacija nije obavezan deo ispita! Tema eseja i prezentacije ne može biti ista. i to: 40 bodova za rad tokom semsetra (ta ocena se množi sa ponderom 0. . Teme na koje će studenti pripremati prezentaciju biće postavljene na sajt predmeta druge nedelje oktobra. mora se prijaviti asistentu u januarskom roku da stekne uslov za svaki naredni ispitni rok. Studenti koji nemaju položen neki od OBAVEZNIH delova ispita (test ili esej). eseju i prezentaciji (ako je student radio prezentaciju). To znači da treba da istakne problem i osnovne teze za diskusiju. Prezentacija mora biti urađena u programu PowerPoint i izložena na vežbama u dogovoru s asistentom (raspored prezentacija biće objavljen 31. Prve prezentacije počinju od 4.

bg.yu geographicus@one.ekof.VI LITERATURA Osnovna literatura je:  Materijali koje studenti dobiju na časovima predavanja ili vežbi.ac.00-12.ekof.bg.ac.00-16.  Materijali koji se nalaze na sajtu: www.00-14.ekof. dr Mirko Grčić Kabinet 151 Prijem studenata: petak 14.ac.ac.00 tel: 011/3021178 e-mail: mirko@gef.yu . asistent Kabinet 240 prijem studenata: utorak 10.yu/Studentski servis/Geografija/Ekonomska geografija sveta/ predavanja/ili vezbe VII PODACI O NASTAVNIKU I ASISTENTU NA PREDMETU Prof.bg.00 tel: 011/3021097 e-mail: geografija@one.yu Mr Emilija Manić.00 sreda 12.bg.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->