P. 1
pravilnik o letenju zrakoplova

pravilnik o letenju zrakoplova

|Views: 54|Likes:
Published by Benin Lavic

More info:

Published by: Benin Lavic on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2011

pdf

text

original

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2802 Na temelju članka 146.

Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane, donosi PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA Dio prvi OPĆE ODREDBE Područje primjene Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom utvr uju se uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova radi sigurnog odvijanja zračnog prometa. (2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na hrvatske civilne, policijske i carinske zrakoplove, te na inozemne civilne i državne zrakoplove dok lete u hrvatskom zračnom prostoru. (3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na hrvatske vojne zrakoplove, osim onih odredaba za koje je predvi eno da će se urediti posebnim propisom. (4) Letenje hrvatskih zrakoplova iznad mora na kojemu niti jedna država nema suverenitet (otvoreno more), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika i me unarodnih akata donesenih na temelju Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944.) kojima se ure uje postupak za letenje zrakoplova iznad otvorenog mora, a koji obvezuju Republiku Hrvatsku. (5) Kada hrvatski zrakoplov leti u zračnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države, mora se pridržavati propisa o letenju i kretanju zrakoplova koji se primjenjuju na području suvereniteta te države, a ako tih propisa nema mora se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika. (6) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava, dužnosti i odgovornosti, obavlja svoje poslove u zračnom prostoru Republike Hrvatske i u zračnom prostoru iznad Jadranskoga mora, izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(7) Uvjete, načine, pravila i postupke letenja zrakoplova, utvr ene odredbama ovoga Pravilnika, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu. Pojmovi i kratice Članak 2. (1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. ACAS II (airborne collision avoidance system II): ACAS koji pored prometnih informacija (TAs) omogućava i vertikalne rezolucijske informacije (RAs). 2. aerodromski promet (aerodrome traffic): ukupni promet na manevarskim površinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolici aerodroma; 3. aerodromski prometni krug (aerodrome traffic circuit): utvr ena letna putanja kojom moraju letjeti zrakoplovi u okolici aerodroma; 4. aerodromski kontrolni toranj (aerodrome control tower): nadležna kontrola koja je uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole zračnoga prometa za aerodromski promet; 5. akrobatski let (acrobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta; 6. alternativna ruta (alternate route): ruta izme u odre enih točaka ili područja koja je različita od željene rute, a koju odabire operator zrakoplova u slučajevima kad željena ruta nije slobodna ili podliježe ograničenjima; 7. apsolutna visina (altitude): vertikalno odstojanje razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, mjereno od srednje razine mora (MSL–QNH postavljanje visinomjera); 8. apsolutna visina odluke (decision altitude – DA) odnosno visina odluke (decision height–DH): utvr ena apsolutna visina odnosno visina iznad nadmorske visine praga sletne staze tijekom preciznog prilaženja ili prilaženja s vertikalnim navo enjem na kojoj se mora započeti postupak neuspjelog prilaženja ako ne postoji potrebna vidljivost vizualnih orijentira za nastavak prilaženja; 9. apsolutna visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance altitude – OCA) odnosno visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance height-OCH): najniža apsolutna visina odnosno najniža visina iznad nadmorske visine praga uzletno-sletne staze ili nadmorske visine aerodroma ispod koje nije osigurano održavanje propisanih vertikalnih minimalnih odstojanja od prepreka tijekom prilaženja ili neuspjelog prilaženja;

10. automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (automatic terminal information service-ATIS): automatsko proslje ivanje tekućih i redovitih informacija zrakoplovima u dolasku i odlasku pomoću stalnog i ponavljanog radioemitiranja tijekom dana ili njegovog utvr enog dijela; 11. balon: zrakoplov lakši od zraka, bez motora; 12. baza oblaka (ceiling): visina donje granice najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode ispod 20 000 stopa (6000 m) koji pokriva više od polovine neba; 13. bolnički let (ambulance flight): zračni prijevoz oboljelih ili ozlije enih osoba koje su već zdravstveno zbrinute u bolnici i koje su sposobne za prijevoz zrakom radi daljnjeg zbrinjavanja u drugoj bolnici; 14. centar za pružanje letnih informacija (flight information centre-FIC): jedinica uspostavljena radi obavljanja usluge pružanja letnih informacija i usluge uzbunjivanja. 15. emitiranje naslijepo (blind transmission): emitiranje jedne radiopostaje prema drugoj u okolnostima kada se ne može uspostaviti dvosmjerna komunikacija, ali se pretpostavlja da je pozivana radiopostaja u stanju primiti poruku; 16. granica valjanosti odobrenja (clearance limit): točka do koje je zrakoplovu izdano odobrenje kontrole zračnog prometa; 17. grupni let (formation flight): vrsta leta kod kojega dva ili više zrakoplova, uz prethodni dogovor pilota zrakoplova, lete u istom smjeru uz održavanje horizontalnog i visinskog odstojanja; 18. hidroavion: avion koji može uzletjeti i sletjeti na vodenu površinu; 19. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi (Air Navigation Service Provider): svaki javni ili privatni subjekt koji pruža usluge u zračnoj plovidbi; 20. IFR let (IFR flight): let koji se obavlja prema pravilima instrumentalnog letenja (Instrument Flight Rules); 21. instrumentalni meteorološki uvjeti (instrument meteorological conditions-IMC): meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvr enih za vizualne meteorološke uvjete; 22. izvještaj iz zraka (air-report): izvještaj iz zrakoplova u letu, sastavljen u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije, te proslje ivanju operativnih i/ili meteoroloških informacija;

pokretan motorom. 27. minimalna apsolutna visina snižavanja (minimum descent altitude-MDA) odnosno minimalna visina snižavanja (minimum descent height-MDH): utvr ena apsolutna visina ili visina tijekom nepreciznog prilaženja ili prilaženja kruženjem ispod koje se snižavanje ne smije nastaviti bez potrebne vidljivosti zemaljskih orijentira. 32. bilo kojeg njezinog podsustava ili radnog mjesta za vo enje zrakoplova tijekom normalnog odvijanja letova. kontrolirana zona (control zone-CTR): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do odre ene gornje granice. kontrolirani let (controlled flight): svaki let za koji je potrebno pribaviti odobrenje kontrole zračnog prometa. 25. Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu koji leti bez zapovjednika zrakoplova u pilotskoj kabini i koji je ili daljinski i u potpunosti upravljan s drugog mjesta (sa zemlje. kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC capacity): sposobnost obavljanja poslova i zadaća sustava kontrole zračnog prometa. kojem je minimalna brzina pri najvećoj dopuštenoj masi i oduzetoj snazi motora manja od 65 km/h. mikrolaki avion (microlight aeroplane): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. 28. jedinica koja pruža operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services unit – ATS unit): opći pojam koji označava jedinicu kontrole zračnog prometa. centar za pružanje letnih informacija ili prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. kontrolirani zračni prostor (controlled airspace-CTA): zračni prostor odre enih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnog prometa provodi u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. letna putanja (flight path): putanja težišta zrakoplova u odnosu na odre enu točku. a koja osigurava minimalno nadvisivanje svih objekata od 1 000 stopa unutar sektora polumjera 25 NM čije se središte nalazi na poziciji radionavigacijskog sredstva. 29. 33. 24. 26. 30. . Machov broj (Mach number-M): bezdimenzionalni broj koji označava omjer (kvocijent) izme u stvarne brzine objekta (zrakoplova) i brzine zvuka. iz drugog zrakoplova ili iz svemira) ili programiran i potpuno autonoman.23. a kojim se upravlja premještanjem težine pilota i/ili aerodinamčkim upravljačkim kormilom. 450 kg kod dvosjeda odnosno u amfibija i hidro izvedbi 10% više od tih masa. a čija najveća dopuštena uzletna masa ne prelazi 300 kg kod jednosjeda. minimalna sektorska apsolutna visina (minimum sector altitude-MSA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti. 31. letjelica bez posade (unmanned aerial vehicle): bespilotni zrakoplov u smislu članka 8.

37. odobrenje kontrole zračnog prometa (air traffic control clearance): dopuštenje zrakoplovu da nastavi let pod uvjetima koje je utvrdila nadležna kontrola zračnog prometa. savjetodavne usluge u zračnom prometu. uzbunjivanja. 43. prilaznu kontrolu zračnog prometa ili aerodromsku kontrolu zračnog prometa. nadležna kontrola zračnog prometa (air traffic control unit): pojam koji označava oblasni centar kontrole zračnog prometa.34. noć (night): vremensko razdoblje koje počinje pola sata nakon zalaska sunca i završava pola sata prije izlaska sunca. 42. kao i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a. 41. ili drugim posebnim publikacijama. 40. 38. usluge kontrole zračnog prometa (aerodromske. . prilazne i oblasne kontrole). ili okružnicom zrakoplovnih informacija (AIC). opasno područje (danger area): dio zračnog prostora utvr enih dimenzija u kojem se tijekom odre enog vremenskog perioda odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zračnog prometa. 39. objavljivanje na način uobičajen u zračnom prometu: objavljivanje u »Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)« ili žurnim informacijama (NOTAM). obzirom na minimalnu sigurnu razinu i strukturu zračnog prostora (donja granica kontroliranog zračnog prostora zajedno sa zaštitnim slojem (buffer) od 500 stopa). opći zračni promet (general air traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova. a osigurava nadvisivanje svih prepreka unutar odre enog područja od minimalno 1 000 stopa (300 m) ili u planinskom području minimalno 2 000 stopa (600 m) zaokruženo na najbližih (sljedećih viših) 100 stopa (30 m). minimalna apsolutna visina radarskog vektoriranja (minimum radar vectoring altitude-MRVA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti u svrhu radarskog vektoriranja IFR letova. očekivano vrijeme prilaženja (expected approach time-EAT): vrijeme u kojem kontrola zračnog prometa očekuje da će zrakoplov u dolasku nakon čekanja napustiti preletište čekanja radi završetka prilaženja za slijetanje. operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services – ATS): različite usluge uspostavljene u svrhu proslje ivanja letnih informacija. 36. minimalna područna apsolutna visina (area minimum altitude – AMA): najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. 35.

49. plan leta (flight plan): skup odre enih informacija o namjeravanom letu ili dijelu leta zrakoplova. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji ne može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. kao i letovi državnih zrakoplova. ovjesna jedrilica (hang glider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed bez motora: – polukrute osnovne konstrukcije. 51. posebni VFR let (special VFR flight): VFR let čije obavljanje unutar kontrolirane zone odobri nadležna kontrola zračnog prometa u meteorološkim uvjetima koji su ispod vizualnih meteoroloških uvjeta. kojim se u pravilu upravlja premještanjem težine pilota i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra.44. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. 46.5 km (10 NM) nadmorska visina terena mijenja za više od 3 000 stopa (900 m). 47. pilot zrakoplova (aircraft pilot): osoba koja rukuje sustavom za upravljanje zrakoplova tijekom vremena leta. osnovni zaokret (base turn): zaokret zrakoplova u fazi početnog prilaženja izme u završetka putanje odleta i početka putanje me uprilaženja ili putanje završnog prilaženja. operativni zračni promet (operational air traffic-OAT): svi letovi civilnih zrakoplova. koji nema krutu osnovnu konstrukciju i može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. parajedrilica (paraglider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. 45. 50. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. . 48. koji se obavljaju sukladno posebno utvr enim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT). – krute osnovne konstrukcije. koje se podnose nadležnoj kontroli zračnog prometa. bez motora. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. njime se aerodinamički upravlja oko sve tri osi pomoću lijeve i desne komande povezane za izlazne krajeve krila. planinsko područje (mountainous area): područje promjenjivog profila terena u kojem se na udaljenosti 18. – krute osnovne konstrukcije.

57. postupak neuspjelog prilaženja (missed approach procedure): postupak koji se provodi ako nije moguće nastaviti postupak prilaženja. predvi eno vrijeme početka vožnje (estimated off-block time-EOBT): predvi eno vrijeme u kojem će zrakoplov započeti kretanje povezano s odlaskom. predvi eno trajanje leta (estimated elapsed time-EET): predvi eno vrijeme potrebno za let izme u dvije značajne točke. postupak instrumentalnog prilaženja (instrument approach procedure): niz unaprijed utvr enih manevara zrakoplova pomoću letačkih instrumenata s utvr enom zaštitom od prepreka koji započinje od preletišta početnog prilaženja ili od početka utvr ene dolazne rute do točke s koje se slijetanje može završiti. Slijed može sadržavati proceduralne ili osnovne zaokrete. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad aerodroma. 56. 61. 59. preletište početnog prilaženja (initial approach fix – IAF): Točka koja označava početak početnog segmenta i kraj dolaznog segmenta ako postoji. 53. odnosno ako se slijetanje ne završi do pozicije na kojoj se primjenjuju mjerila za nadvisivanje prepreka za čekanje ili rutu. predvi eno vrijeme dolaska (estimated time of arrival-ETA): za IFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad odre ene točke utvr ene pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. preletište završnog prilaženja (final approach fix-FAF): Točka koja označava kraj me usegmenta i početak segmenta završnog prilaženja.52. ili ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. preletište me uprilaženja (intermediate fix-IF): točka koja označava kraj početnog segmenta i početak me usegmenta. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). 60. predani plan leta (filed flight plan-FPL): plan leta kako ga je je pilot zrakoplova ili njegov ovlašteni predstavnik ispunio i predao prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa bez naknadnih izmjena. vrijeme u kojem će zrakoplov stići na poziciju iznad aerodroma. povratni postupak (reversal procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu promjenu smjera tijekom segmenta početnog prilaženja postupka instrumentalnog prilaženja. postupak čekanja (holding procedure): unaprijed utvr eni manevar u svrhu zadržavanja zrakoplova unutar utvr enog zračnog prostora u očekivanju daljnjeg odobrenja. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). 54. 62. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). 58. 55. .

74. isključivo za vojne letove. 70. 64. 72.63. 67. 69. rezolucijska informacija (resolution advisory-RA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova preporuča: . 65. proceduralni zaokret (procedure turn): manevar koji započinje zaokretom koji odstupa od utvr ene putanje i nastavlja se zaokretom u suprotnom smjeru kako bi se zrakoplovu omogućilo priključenje i nastavljanje leta u smjeru suprotnom od utvr ene putanje. čiji je smjer u bilo kojoj točki obično izražen u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. 66. privremeno izdvojeno područje (temporary segregated area-TSA): zračni prostor utvr enih dimenzija koji je tijekom odre enog vremenskog perioda privremeno rezerviran. 73. 68. 71. putno penjanje (cruise climb): tehnika putnog letenja kojom se neto povećanje apsolutne visine ostvaruje smanjenjem mase aviona. prijelazna razina (transition level): prva najniža razina leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se može koristiti. uljez) predstavlja moguću opasnost. 75. prijelazni sloj (transition layer): zračni prostor izme u prijelazne apsolutne visine i prijelazne razine. poradi sigurnosti zračnoga prometa. prijelazna apsolutna visina (transition altitude): apsolutna visina na kojoj ili ispod koje se vertikalna pozicija zrakoplova odre uje u odnosu na apsolutne visine. putanja (track): okomita projekcija letne putanje zrakoplova na zemljinu površinu. prilaženje kruženjem (circling approach): nastavak postupka instrumentalnog prilaženja koji omogućuje vizualno kruženje (oko aerodroma) prije slijetanja. rasteretna ruta (off-load route): utvr ena ruta izme u odre enih točaka ili područja koju predlaže središnja jedinica za upravljanje protokom zračnoga prometa kad se na željenoj ruti odnosno rutama na koje utječe orijentacija prometa očekuje kašnjenje. produljeni postupak (racetrack procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu smanjenje apsolutne visine tijekom segmenta početnog prilaženja i/ili uspostavljanje doletne putanje u slučajevima kad ulaz u povratni postupak nije moguć. prometna informacija (traffic advisory-TA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova ukazuje na to da odre eni zrakoplov u njihovoj blizini (tzv. putna razina (cruising level): razina koju zrakoplov održava tijekom značajnijeg dijela leta.

a koja se obično nalazi na utvr enoj ATS ruti. a označava zračni put. 77. 84.25 hPa koja je od drugih takvih površina razdvojena odre enim intervalima tlaka. smjer leta (heading): usmjerenje uzdužne osi zrakoplova izraženo u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. status leta (flight status): oznaka koja naznačuje da li zrakoplov zahtijeva poseban postupak prilikom pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa. uvjetnu rutu itd. 80. slijed prilaženja (approach sequence): slijed po kojem su dva ili više zrakoplova dobila odobrenje za prilaženje radi slijetanja na aerodrom.– manevar s ciljem uspostavljanja odstojanja od svih zrakoplova koji predstavljaju opasnost. 82. 78. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (airborne collision avoidance systemACAS): sustav ure aja u zrakoplovu koji radi na temelju signala SSR transpondera i ne ovisi o zemaljskoj opremi. razina leta (flight level-FL): površina stalnog atmosferskog tlaka odre ena u odnosu na specifičnu vrijednost tlaka od 1013. 85. savjetovanu rutu. razina (level): opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu. apsolutnu visinu ili razinu leta. točka neuspjelog prilaženja (missed approach point-MAPt): točka u postupku instrumentalnog prilaženja na kojoj odnosno prije koje pilot zrakoplova mora započeti propisani postupak neuspjelog prilaženja kako minimalno nadvisivanje prepreka ne bi bilo narušeno. 76. standardnu dolaznu rutu.. ili – ograničenje manevra s ciljem održavanja postojećeg odstojanja. a označava visinu. 83. . rutu za prostornu navigaciju. standardni instrumentalni odlazak (standard instrument departure – SID): utvr ena IFR odlazna ruta koja povezuje odre eni aerodrom ili odre enu uzletno-sletnu stazu aerodroma s odre enom značajnom točkom od koje započinje rutni dio leta. 79. signalna površina (signal area): područje na aerodromu koje se koristi za postavljanje zemaljskih signala. kontroliranu ili nekontroliranu rutu. ruta (air traffic services route-ATS route): ruta utvr ena za usmjeravanje protoka prometa prema potrebama za obavljanje kontrole zračnoga prometa. 81. a pruža informacije pilotu o mogućim konfliktnim situacijama sa zrakoplovima opremljenima SSR transponderom. standardnu odlaznu rutu.

94. utvr enih dimenzija. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska iznad aerodroma odredišta. usluga letnih informacija (flight information service-FIS): usluga uspostavljena u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno. a kojeg operator predaje ATS jedinicama radi spremanja i višekratnog korištenja. 89. redovito i učinkovito obavljanje letova. 92. vidljivost pri tlu (ground visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdio ovlašteni motritelj ili automatski sustav. 93. usluga uzbunjivanja (alerting service): usluga uspostavljena u svrhu izvješćivanja nadležnih subjekata o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja pomoći tim subjektima tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL): plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke. 87. 90. 95. mjereno od utvr ene vrijednosti (QFE postavljanje visinomjera). . uvjetno zabranjeno područje (restricted area): dio zračnog prostora Republike Hrvatske. visina (height): vertikalno odstojanje razine. 91. 96. iznad odre enog područja u kojemu se zračni promet. u odre eno vrijeme i uz odre ene uvjete. 88. vrijeme do dolaska zrakoplova iznad aerodroma odredišta. tekući plan leta (current flight plan-CPL): plan leta kojeg je prihvatio prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa ili jedinica kontrole zračnog prometa i koji uključuje sve njegove izmjene nastale tijekom leta koje su prouzročene izdavanjem odgovarajućih odobrenja kontrole zračnog prometa. kojom se od pilota zahtijeva poduzimanje odre enih mjera. uputa kontrole zračnog prometa (air traffic control instruction): je RTF komunikacijom izdana smjernica kontrole zračnog prometa. ukupno predvi eno trajanje leta (total estimated elapsed time-total EET): za IFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska na odre enu točku utvr enu pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. VFR let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (Visual Flight Rules). točke ili objekta koji se smatra točkom. a ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji.86. vidljivost u letu (flight visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova u letu. ne može obavljati.

završno prilaženje (final approach): dio postupka instrumentalnog prilaženja koji započinje na utvr enom preletištu ili točki završnog prilaženja. odstojanje od oblaka i baza oblaka) jednaki ili veći od utvr enih minimuma. 104. 101. zona aerodromskog prometa (aerodrome traffic zone-ATZ): zračni prostor odre enih dimenzija utvr en oko aerodroma u svrhu zaštite aerodromskog prometa. odgovorna za upravljanje i opsluživanje zrakoplova tijekom vremena leta i na tlu. poglavito razvijen i upotrebljavan u sportske svrhe. zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command-PIC): osoba s pravom konačne odluke. automatski radiokompas 3. 102. 99. u kojemu dio ili potpuni postupak instrumentalnog prilaženja nije završen. osnovnog zaokreta ili doletnog zaokreta produljenog postupka ako je utvr en. ovjesna jedrilica i sl. teži od zraka. AFIL – Flight plan filed in the air. vizualni meteorološki uvjeti (visual meteorological conditions-VMC): meteorološki uvjeti (vidljivost. odnosno 2. zabranjeno područje (prohibited area): dio zračnoga prostora Republike Hrvatske utvr enih dimenzija u kojemu je obavljanje zračnoga prometa zabranjeno. plan leta predan iz zraka (tijekom leta) . sa ili bez motora (padobran. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara 2. nakon završetka posljednjeg proceduralnog zaokreta.97. 105. koji započinje: 1. ACAS – Airborne collision avoidance system. a ako preletište ili točka završnog prilaženja nisu utvr eni. 103. Zahtijevana navigacijska sposobnost (required navigation performance-RNP): iskaz o navigacijskoj sposobnosti neophodnoj za operacije u odre enom zračnom prostoru. ADF – Automatic direction finding equipment. teži od zraka. 98. a završava u točki koja se nalazi u okolici aerodroma s koje se može sletjeti ili započeti postupak neuspjelog prilaženja.). sposoban za letenje. 100. (2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. sportski zrakoplov (sports aircraft): zrakoplov s posadom. u točki u kojoj se zrakoplov priključuje posljednjoj utvr enoj putanji u postupku prilaženja. vizualno prilaženje (visual approach): prilaženje zrakoplova tijekom IFR leta. te se prilaženje obavlja uz vidljivost terena. mikrolaki avion. parajedrilica. zrakoplovni model: zrakoplov bez posade.

razina leta 19. IAF – Initial approach fix. ATC – Air traffic control. IFR – Instrument flight rules. FIS – Flight information service. FAP-Final approach point. preletište završnog prilaženja 14.4. tlo (zemlja) 20. indicirana brzina 23. odašiljač za lociranje u slučaju nužde 12. FAR – Federal Aviation Regulations. FIR – Flight information region. IAS – Indicated airspeed. AFIS – Aerodrome flight information service. JAR-Joint Aviation Requirements. točka završnog prilaženja 15. sustav za instrumentalno slijetanje 26. preletište početnog prilaženja 22. preletište me uprilaženja 24. CDA – Continuous descent approach. pravila instrumentalnog letenja 25. upravljanje protokom zračnog prometa 7. DME – Distance measuring equipment. EPNdB – Effective Perceived Noise dB. Savezni zrakoplovni propisi (SAD) 16. IF – Intermediate fix. ILS – Instrument landing system. FAF – Final approach fix. ELT – Emergency locator transmitter. prilaženje s neprekinutim snižavanjem 8. proračunato vrijeme uzlijetanja 9. usluga pružanja aerodromskih letnih informacija 5. EAT – Expected approach time. GND – Ground. odašiljač putanje poniranja 21. očekivano vrijeme prilažanja 11. usluga pružanja letnih informacija. efektivna buka izražena u dB 13. daljinomjer 10. zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti . FL – Flight level. kontrola zračnog prometa 6. ATFM – Air traffic flow management. CTOT – Calculated take-off time. područje letnih informacija 17. GP-Glide path. 18.

QNH – Altimeter subscale setting to obtain elevation when on the ground. PIREP – Pilot report. QTE – True bearing. zahtijevana navigacijska sposobnost 47. magnetski smjer leta (u uvjetima bez vjetra) 40. minimalna apsolutna visina snižavanja 31. MSA – Minimum sector altitude. visinomjer postavljen na 1013. radarski sustav za precizno prilaženje 38. minimalna visina snižavanja 32. prostorna navigacija 46. M – Mach number. minimalna sektorska apsolutna visina 34. MDA – Minimum descent altitude. najveća dopuštena uzletna masa. RNP – Required navigation performance. visinomjer postavljen za dobivanje nadmorske visine 44. RPL – Repetitive flight plan. MAPt – Missed approach point. neusmjereni radiofar 37. odašiljač pravca slijetanja 28. QDM – Magnetic heading (zero wind).2 hPa. MDH – Minimum descent height. MSL – Mean sea level. 36. LLZ-Localizer. MLS – Microwave landing system. RVSM – Reduced vertical separation minimum. QDR – Magnetic bearing. QNE – Altimeter subscale set to 1013. stvarni navigacijski smjer 45. magnetski navigacijski smjer 41. mikrovalni sustav za slijetanje 33.2 hPa 43. srednja razina mora 35.27. tlak zraka na razini aerodroma (ili na pragu uzletno-sletne staze) 42. izvještaj pilota 39. trajni plan leta 48. točka neuspjelog prilaženja 30. Machov broj 29. PAR-Precision approach radar. MTOM – maximum take-off mass. QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold). RNAV – Area navigation. smanjeni minimum vertikalnog razdvajanja (300 m (1 000 ft) od i uključujući FL 290 do i uključujući FL 410) . NDB – Non-directional radio beacon.

vrlo visoka frekvencija (30 – 300 MHz) 56. zbog kojih je ugroženo sigurno i pravilno obavljanje njezinih poslova. (5) U smislu ovoga Pravilnika. TCAS – Traffic alert and collision avoidance system. SID – Standard instrument departure.2 g/kg. SRA – Surveillance radar approach. VFR – Visual flight rules. standardni instrumentalni odlazak 50. a odgovara količini većoj od 0. te zbog kojih je ugrožena njena sigurnost i sigurnost osoba s kojima dolazi u dodir tijekom obavljanja poslova.49. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostalo zrakoplovno osoblje. VOR-Very high frequency omnidirectional radio range. Zapovjednik zrakoplova . značajne meteorološke informacije 51. (2) Buka koju stvara zrakoplov ne smije biti veća nego što to neizbježno zahtijeva propisno upravljanje ili opsluživanje zrakoplova. SSR – Secondary surveillance radar. pravila vizualnog letenja 55. oštećen ili ometan i uznemiravan više nego što je u danim okolnostima neizbježno. pomoćnom ili drugom stručnom osoblju. VHF – Very high frequency. koji pripada zrakoplovnom. te da pritom nitko nije ugrožen. (4) Odredbe stavka 3. SIGMET – Significant meteorological information. prilaženje pomoću nadzornog radara 52.0 g/kg. smatrat će se da je pod utjecajem alkohola osoba. ne smije upravljati zrakoplovom niti djelovati kao drugi član posade. (3) Osoba koja je pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava. mora se ponašati na način koji jamči sigurnost i red u obavljanju zračnog prometa. sustav signaliziranja opasnosti i davanja uputa za izbjegavanje sudara 54. kojoj je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima za mjerenje alkoholiziranosti. sekundarni nadzorni radar 53. VHF svesmjerni radiofar Temeljna pravila ponašanja u zračnom prometu Članak 3. a za vojno zrakoplovno osoblje 0. Pod omamljujućim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se sredstva koja utječu na tjelesno i duševno stanje osobe. (1) Svaki sudionik u zračnom prometu. ili koja je u takvom tjelesnom ili duševnom stanju da nije u stanju obavljati poslove pilota zrakoplova ili člana posade.

odgovoran je zapovjednik zrakoplova kojega odredi operator zrakoplova. 3. (2) Ako u skladu s odredbama stavka 1. (5) Posebnosti zapovijedanja hrvatskim vojnim zrakoplovima ure uju se posebnim propisom. tada se zapovjednikom zrakoplova smatra pilot koji upravlja zrakoplovom sa sjedišta zapovjednika zrakoplova. kod aviona. uzlijetanja. kod aviona. Zapovjednik zrakoplova mora poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost tijekom leta. odnosno pridržavati se odredaba propisa kojim se ure uju pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te pravila i postupci letenja na nekontroliranim aerodromima. (1) Za upravljanje zrakoplovom tijekom leta i na tlu.Članak 4. sjedalom zapovjednika zrakoplova smatra se: 1. te postupati u skladu s odobrenjima i uputama nadležne kontrole zračnog prometa. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno pored drugoga – lijevo sjedalo. kod rotokoptera – desno sjedalo. ako nije odre en drugi zapovjednik zrakoplova. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno iza drugoga – sjedalo u kojemu se tijekom samostalnog leta mora nalaziti pilot. bez obzira da li zrakoplovom upravlja zapovjednik zrakoplova ili neka druga osoba. Ako sjedalo zapovjednika zrakoplova nije posebno odre eno u letačkom priručniku zrakoplova ili u uputi za uporabu zrakoplova. dužnostima i odgovornostima pilota zrakoplova vrijede i za zapovjednika zrakoplova ako odredbama ovoga Pravilnika nije drukčije propisano. (4) Odredbe ovoga Pravilnika o pravima. Prava i dužnosti zapovjednika zrakoplova Članak 5. (3) Instruktor letenja smatra se zapovjednikom zrakoplova prilikom obavljanja vježbovnih i ispitnih letova pod njegovim nadzorom. (2) Zapovjednik zrakoplova dužan je pridržavati se odredaba Zakona o zračnom prometu. odredaba ovoga Pravilnika i drugih propisa koji se odnose na letenje i uporabu zrakoplova. 2. ovoga članka operator zrakoplova ne odredi zapovjednika zrakoplova. . (1) Zapovjednik zrakoplova ima pravo konačne odluke kad se radi o upravljanju zrakoplovom. slijetanja i vožnje.

Priprema leta Članak 6. (1) Tijekom pripreme leta, zapovjednik zrakoplova mora se upoznati sa svom dokumentacijom i informacijama od značaja za sigurnu provedbu planiranog leta te provjeriti sposobnost i pripremljenost zrakoplova i posade zrakoplova, provjeriti da se teret kojega prevozi nalazi u sigurnom stanju, da se najveće dopuštene mase zrakoplova neće prekoračiti, da se u zrakoplovu nalaze propisane isprave i knjige, kao i da su potrebni podaci o letu unijeti u dnevnik zrakoplova (Journey Log Book), ako je njegovo vo enje propisano. (2) Ako planirani let namjerava obavljati izvan okolice aerodroma odlaska (izvanaerodromski let – cross country flight), odnosno prije svakog leta prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), zapovjednik zrakoplova mora se u dostatnom opsegu upoznati s raspoloživim zrakoplovno-meteorološkim izvještajima i prognozama. Prije leta za koji je propisana obvezna predaja plana leta, zapovjednik zrakoplova dužan je na najsvrhovitiji način pribaviti preduzletne informacije (pre-flight information) od Prijavnog ureda operativnih usluga kontrole zračnog prometa (air traffic services reporting office-ARO). (3) Smatra se da se let obavlja izvan okolice aerodroma kad zapovjednik zrakoplova više ne vidi odnosno ne može uočiti letenje drugih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu (aerodrome traffic circuit). (4) Posebnosti priprema leta za hrvatske vojne zrakoplove ure uju se posebnim propisom. Primjena pravila letenja Članak 7. (1) Letenje zrakoplova obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika kojima se ure uju opća pravila letenja (članci 19. do 52.), pravila vizualnog letenja (VFR) (članci 53. do 60.), pravila instrumentalnog letenja (IFR) (članci 61. do 64.), te u skladu s drugim uvjetima i postupcima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (2) Prema pravilima vizualnog letenja (VFR), smije se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, jednake ili veće od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Kada prevladavaju meteorološki uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, pilot zrakoplova može letjeti i prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) ako to naznači u planu leta, ako ima propisana ovlaštenja i ako je zrakoplov opremljen propisanom navigacijskom, komunikacijskom i drugom opremom.

(4) Prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), mora se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. Letenje prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u takvim uvjetima, smije se obavljati samo ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta (special VFR flight) prema odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (5) U odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru ne smije se letjeti brzinama koje su veće od brzina utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, osim ako se radi o vojnim zrakoplovima koji uslijed svojih letnih osobina i svojstava nisu u stanju održavati minimalne utvr ene brzine u odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru uz obvezu rezervacije prostora u zračnom prostoru klase G (uvjetno zabranjeno područje). Ako to prometna situacija dopušta i pritom se ne ugrožava sigurnost zračnog prometa, nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju dopustiti iznimke u pogledu ograničenja brzine. (6) Opseg pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa, koje se obavljaju u kontroliranom odnosno nekontroliranom zračnom prostoru unutar područja letnih informacija, utvr uju se na temelju klasifikacije zračnog prostora, a u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika. Letenje sportskih zrakoplova, letjelica bez posade, raketa i ostalih letećih objekata Članak 8. (1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na letenje sportskih zrakoplova i letjelica bez posade, osim ako se pojedine odredbe zbog letačko operativnih osobina tih zrakoplova i letjelica, posebice zbog izuzeća od obveze posjedovanja svjedodžbe o plovidbenosti i obveze uporabe aerodroma, te posebnog načina letenja sportskog zrakoplova ili nepostojanja posade, ne mogu primjenjivati. (2) U hrvatskom zračnom prostoru letjelica bez posade smije letjeti samo u područjima s ograničenjem letenja. (3) Rakete i ostali leteći objekti koji mogu ugroziti sigurnost zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru mogu se lansirati u znanstvene, sportske i druge svrhe, na način i pod uvjetima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (4) Posebnosti letenja hrvatskih vojnih letjelica bez posade ure uju se posebnim propisom. Uzlijetanja i slijetanja na odre eni aerodrom Članak 9.

(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplova na odre eni aerodrom, ne smiju se obavljati ako nisu utvr eni postupci za sigurno uzlijetanje i slijetanje na taj aerodrom (npr. propisi za lokalni promet, postupci za smanjenje buke, postupci tijekom leta, odgovarajuće popratne karte aerodroma itd.). (2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka za uzlijetanje i slijetanje vojnih zrakoplova utvr uje ministarstvo nadležno za poslove obrane. Pružanje usluga aerodromskih letnih informacija Članak 10. (1) Na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija (AFIS), te poslove u skladu s propisanim uvjetima obavlja stručna osoba koju odre uje operator aerodroma (u daljnjem tekstu: stručna osoba za AFIS). (2) Radi sigurnog odvijanja zračnog prometa, stručna osoba za AFIS dužna je neposredno sura ivati s najbližom nadležnom kontrolom zračnog prometa na propisan način. Provjera pripreme leta, propisanih dokumenata i nošenje registracijskih oznaka Članak 11. (1) Na zahtjev nadležnog zrakoplovnog inspektora, pilot civilnog zrakoplova mora dokazati da je propisno pripremio let, a zrakoplovno osoblje mora dati na uvid propisane isprave i knjige zrakoplova koje se odnose na posadu zrakoplova i zrakoplov. (2) Hrvatski i inozemni zrakoplovi moraju nositi jasno i dobro vidljive registracijske oznake, koje osiguravaju njihovo uočavanje i prepoznavanje tijekom leta. U zrakoplovu se moraju nalaziti dokumenti, koji su propisani u državi registracije zrakoplova za letenje u me unarodnom zračnom prometu, a poglavito potvrda o registraciji, svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova, te dokaz o potrebnim sklopljenim osiguranjima, ako se ne radi o državnim zrakoplovima. Radiotelefonska komunikacija Članak 12. (1) Radi obavljanja jednoobrazne, brze i nedvosmislene radiotelefonske komunikacije pilot zrakoplova, nadležni kontrolor zračnog prometa i rukovoditelj zrakoplovne stanice na zemlji, moraju upotrebljavati propisane normirane me unarodne izraze i kratice na engleskom jeziku. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, govorna komunikacija u aerodromskom prometu na nekontroliranim aerodromima, te prilikom obavljanja letova prema vizualnim

točka 6. (4) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.pravilima letenja izvan aerodromskog prometa na kontroliranim aerodromima. stavak 1. fraze. ovoga Pravilnika. Signali i znakovi Članak 13. ovoga Pravilnika. biti na stalnom prijamu na radiofrekvenciji nadležne kontrole zračnog prometa. (1) Ako pilot civilnog zrakoplova kojega presreće vojni zrakoplov opazi signale i znakove utvr ene odredbama ovoga članka i odredbama Dodatka 3. stavku 1. . slijediti upute presretača koje odgovaraju vizualnim signalima utvr enima u Dodatku 3. Drugi signali i znakovi koji bi se s njima mogli zamijeniti. točka 1. ovoga članka mora poduzeti mjere predvi ene odredbama Dodatka 2. odobrenja i/ili upute nadležne kontrole zračnog prometa odnosno savjeti i informacije koje se daju u okviru pružanja aerodromskih letnih informacija. Ova odredba se ne primjenjuje na signale iz Dodatka 2. (1) Tijekom letenja u hrvatskom zračnom prostoru svi civilni i vojni zrakoplovi moraju upotrebljavati propisane signale i znakove u skladu s odredbama Dodatka 2. stavak 1. a) do c) ili davati signale na način utvr en u Dodatku 3. (2) Ako pilot zrakoplova opazi ili primi signale i znakove iz stavka 1. termine i kratice za obavljanje radiotelefonske komunikacije iz stavka 1. članka 5. ovoga članka moraju se primjenjivati samo u propisane svrhe. a) do c) ovoga Pravilnika. (2) Pilot civilnog zrakoplova presretnutog u hrvatskom zračnom prostoru dužan je: 1. te u slučaju potrebe uspostaviti radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (3) Postupke. (3) Signali i znakovi iz stavka 1. imaju prednost pred svjetlosnim i zemaljskim signalima i znakovima. točka 2. ovoga članka utvr uje Agencija na prijedlog imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene tim odredbama. (4) Ako radiokomunikacija već postoji. Signali i znakovi za presretanje Članak 14. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. ne smiju se upotrebljavati. može se obavljati i uporabom propisanih normiranih izraza na hrvatskom jeziku.

5 MHz i/ili 243 MHz). ako je to moguće. Izrazi koje koristi presretač: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Koji je Vaš pozivni znak? FOLLOW FOL OU Slijedite me! DESCEND DI SEND Počnite snižavanje za slijetanje! YOU LAND JU LEND Sletite na ovaj aerodrom! PROCEED PRO SID Možete nastaviti let! 2. (3) Ako je bilo koja uputa primljena radiokomunikacijom sa zemlje u suprotnosti s uputama ili signalima presretača.. WILCO VIL KO Razumio. Pilot . postaviti SSR transponder na mod A. 1. i 4. Svaki se izraz mora emitirati dva puta. poziciju zrakoplova i vrstu leta. ako od nadležne kontrole zračnog prometa nije primio drugačije upute. (4) Ako tijekom radiokomunikacije s presretačem ne postoji mogućnost sporazumijevanja na istom jeziku. pilot zrakoplova mora slijediti upute presretača i neodložno pribaviti razjašnjenje glede suprotnosti uputa. pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s presretačem ili tijelom nadležnim za navo enje zrakoplova. postupam prema uputi! CAN NOT KEN NOT Nemoguće slijediti uputu! REPEAT RI PIT Ponovite Vašu uputu! AM LOST EM LOST Pozicija nepoznata! MAYDAY MEJ DEJ U nuždi sam! HIJACK HAJ DŽEK Otet sam! LAND Tražim slijetanje na LEND (ime arodroma) (ime aerodroma)! DESCEND DI SEND Tražim snižavanje! (5) Izrazi tiskani masnim slovima moraju se naglašavati. moraju se pokušati razmijeniti bitne informacije i potvrditi primljene upute primjenjujući sljedeće izraze uz navedeni izgovor.. o presretanju izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. Obzirom na okolnosti.2. 3. emitirajući opći poziv na frekvenciji za slučaj nužde (121. navodeći pritom svoj pozivni znak. kôd 7700. Izrazi koje koristi presretnuti zrakoplov: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Moj pozivni znak je . korištenje izraza »HIJACK« može biti neprovedivo. te stoga nije preporučljivo.

a koji odgovara registracijskoj oznaci zrakoplova navedenoj u planu leta. 3. te 4. (2) Tijekom vremena u kojemu je uvjetno zabranjeno ili privremeno izdvojeno područje djelatno. ako to dozvoljavaju uvjeti pod kojima je takvo područje utvr eno. Letenje kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja Članak 16. ovoga Pravilnika. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora postupiti sukladno odredbi članka 112. . ako je u slučaju vojnog zrakoplova koji obavlja posebnu zadaću ministarstvo nadležno za poslove obrane izdalo odobrenje za letenje u odre enom području. nadležna kontrola zračnog prometa može za IFR let izdati odobrenje za letenje u tom području ako u tom trenutku u njemu nema nikakvih djelovanja. Područjima s ograničenjem letenja smatraju se i područja utvr ena u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske. ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za letenje kroz odre eno područje u pojedinom slučaju ili općenito. (2) Područja s ograničenjem letenja su uvjetno zabranjena područja (restricted area-R). privremeno izdvojena područja (temporary segragated area-TSA) i opasna područja (danger area-D). (6) Tijekom postupka presretanja. (3) Letovi zrakoplova u području utvr enom u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske obavljaju se na temelju posebnoga propisa. Zabranjena područja i područja s ograničenjem letenja Članak 15.zrakoplova mora navesti pozivni znak zrakoplova koji se koristi u radiokomunikaciji s kontrolom zračnog prometa. 2. ako je u slučaju letova koji se obavljaju u svrhu potrage i spašavanja ili pružanja hitne medicinske pomoći letenje kroz takvo područje prethodno dogovoreno izme u tijela nadležnog za potragu i spašavanje i tijela koje je odgovorno za djelovanje u tom području. (1) Kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja smije se letjeti: 1. Odobrenje za VFR let u uvjetno zabranjenom ili privremeno izdvojenom području izdat će se na zahtjev pilota. (1) Letenje kroz zabranjena područja (prohibited area-P) je zabranjeno. stavak 6.

nadmorsku visinu (elevation) – stopa (ft). 6. (3) Prilikom letenja primjenjuju se sljedeće mjerne jedinice za: 1. (1) U zračnom prometu vrijeme se mjeri i odre uje primjenom jedinstvenog koordiniranog vremena (Universal Time Co-ordinated – UTC). kraće udaljenosti (do 4 000 m). a prije ulaska u opasno područje uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom jedinicom kontrole zračnog prometa. Mjerne jedinice i kratice Članak 18. 4. horizontalnu brzinu. 5. (2) Tijekom vremena u kojemu je opasno područje djelatno ali se u njemu trenutno ne obavljaju djelatnosti. (1) Letenje kroz opasna područja piloti zrakoplova trebaju izbjegavati. (2) U zračnom prometu kao referentni geodetski sustav za utvr ivanje lokacija primjenjuje se Svjetski geodetski sustav 84 (World Geodetic System-WGS 84). apsolutnu visinu (altitude) i relativnu visinu (height) – stopa (ft). uključujući brzinu vjetra – čvor (kt). poglavito za mjerenje udaljenosti na aerodromima – metar (m). a VFR letu samo na zahtjev pilota. 3. 2. nadležna kontrola zračnog prometa će izdati odobrenje ili upute za let u tom području i to IFR letu bez posebnog zahtjeva pilota.Letenje kroz opasna područja Članak 17. navigaciju – nautička milja (NM) i desetice. vertikalnu brzinu .

temperaturu – stupanj Celsiusa (°C). Dio drugi ZAJEDNIČKE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. tlak zraka za postavljanje barometarskog visinomjera – hektopascal (hPa).– stopa u minuti (ft/min). pri tlu i uzduž uzletno-sletne staze – kilometar ili metar (km ili m). 10. smjer vjetra kod uzlijetanja i slijetanja – stupanj (°) prema magnetskom sjeveru. može se koristiti inch Hg ili mm Hg. za letenje hrvatskih vojnih zrakoplova mogu se koristiti i druge mjerne jedinice. OPĆA PRAVILA LETENJA Odjeljak 1. 8. 12. vidljivost u letu. masu. kao mjerna jedinica za mjerenje tlaka zraka u svrhu postavljanja barometarskog visinomjera. smjer vjetra – stupanj (°) prema geografskom sjeveru. ovoga članka. 9. . ili težinu – tone (t) ili kilogrami (kg). 11. OPĆE ODREDBE Minimalna sigurna visina Članak 19. (5) Iznimno od odredaba stavka 3. (4) Na zahtjev pilota zrakoplova. 7.

(2) Minimalna sigurna visina je visina koja osigurava da u slučaju slijetanja u nuždi neće doći do neprimjerenog i nepotrebnog uznemiravanja stanovništva bukom zrakoplova. (6) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka. (3) Iznad gradova. ovjesne jedrilice (hang-glider) i parajedrilice (paraglider) smiju letjeti ispod visine od 500 stopa iz stavka 3. (5) Letenje ispod mostova i sličnih objekata te dalekovoda i antena. (8) Iznimno od odredaba stavka 3. a u svim drugim slučajevima 500 stopa iznad zemlje ili vode. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi utvrditi veće visine od visina predvi enih odredbama stavka 3. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. – slobodni baloni s posadom. (7) Odredbe stavka 3. zabranjeno je osim ako je za to Agencija za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: Agencija) izdala odobrenje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Agencija može za letove posebne namjene. (9) Iznimno od odredaba stavka 3. brišuće letove hrvatskih vojnih zrakoplova. ovoga članka. ministarstvo nadležno za poslove obrane može za letove hrvatskih vojnih zrakoplova koji nisu obuhvaćeni odredbom stavka 7. ovoga članka. . jedrilice.(1) Letenje ispod minimalne sigurne visine (minimum safe height) dozvoljeno je samo prilikom slijetanja ili uzlijetanja. ovoga članka. ovoga članka. ovoga članka ne primjenjuju se na letove za posebna djelovanja u skladu s odredbama članka 20. ovoga članka. letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći i letove u svrhu potrage i spašavanja zrakoplova. Izbacivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu Članak 20. ako je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća i ako se pritom ne ugrožavaju osobe i stvari na tlu. ovoga članka. Agencija u pojedinom slučaju može za letenje iznad gradova. minimalna sigurna visina ne smije biti manja od 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m od pozicije zrakoplova. (4) Ako je to potrebno zbog vrste letenja koje se obavlja i ako se pritom opravdano pretpostavlja da ne postoji opasnost za osobe i stvari na tlu – slobodni baloni s posadom smiju letjeti ispod visine od 1 000 stopa iz stavka 3. Zakona o zračnom prometu. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. odnosno nepotrebnog ugrožavanja osoba i stvari na tlu ili vodi.

(1) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu je zabranjeno. (4) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz hrvatskih vojnih zrakoplova u letu ure uje se posebnim propisom. Akrobatski letovi sportskim zrakoplovima dozvoljeni su ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač tog zrakoplova. iz zrakoplova u letu se smiju izbacivati balasti u obliku neškodljive tekućine ili finog pijeska. na zahtjev. osim ako Agencija to odobri. reklame te slični predmeti. potrebno je pribaviti i suglasnost stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. (3) Izbacivanje goriva iz zrakoplova u letu ne smije se obavljati na razinama manjim od 5000 stopa u slučaju izbacivanja kerozina. užad za vuču. . Grupno letenje Članak 22. U jednoj grupi koja obavlja let u kontroliranom zračnom prostoru može biti maksimalno 5 zrakoplova. iznad gradova i drugih gusto naseljenih područja. odnosno 2000 stopa u slučaju izbacivanja benzina. (2) Akrobatski letovi na visinama manjim od 1 500 stopa. (3) Za obavljanje akrobatskih letova u okolici nekontroliranog aerodroma. Akrobatski letovi Članak 21. gorivo. Agencija može. ako je to u interesu sigurnosti zrakoplova ili zaštite života i zdravlja osoba u zrakoplovu. (4) Posebnosti akrobatskih letova hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. ovoga članka. te iznad skupova ljudi i zračnih luka na kojima se odvija javni zračni promet su zabranjeni. osim odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. (1) Akrobatski letovi smiju se obavljati samo u vizualnim meteorološkim uvjetima uz izričitu suglasnost svih osoba u zrakoplovu. te ako se izbacuju ili raspršuju na mjestima gdje ne prijeti opasnost po osobe ili stvari na tlu. (1) Za obavljanje grupnog letenja potrebna je suglasnost svih pilota koji sudjeluju u takvom letu. u pojedinom slučaju odobriti iznimke. (2) Iznimno od odredbe stavka 1.

Ako se namjerava letjeti na većim razmacima. stavak 4. te 4. pri čemu razmak izme u predmeta kojeg vuče prethodni zrakoplov i zrakoplova koji ga slijedi. stavak 1. (6) Ako tijekom grupnog leta vo a grupe izgubi orijentaciju postupa se sukladno odredbama članka 164. ako u grupnom letu ne sudjeluje više od tri (3) zrakoplova. ovoga Pravilnika. piloti svih zrakoplova u grupi moraju održavati horizontalni razmak do najviše 0. mora se od nadležne kontrole zračnog prometa zatražiti odobrenje za razdvajanje grupe i primjenu pojedinačnog razdvajanja. ako osiguranje operatora zrakoplova od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama izričito uključuje vuču predmeta. 2. prigodom kojih se zrakoplovom vuku predmeti. i 3. ovoga Pravilnika obavlja vo a grupe. ovoga Pravilnika. (5) Svi zrakoplovi u grupi moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. točka 13. (3) Prilikom obavljanja grupnih letova u kontroliranom zračnom prostoru. kao i izme u samih zrakoplova mora iznositi najmanje 200 stopa (60 m). a ostali zrakoplovi u grupi moraju biti na slušanju (stalnom prijamu) na istoj frekvenciji. .5 NM i vertikalni razmak do najviše 100 stopa od zrakoplova vo e grupe. stavak 2. Vučni i promidžbeni letovi Članak 23. 3. (7) Grupno letenje hrvatskih vojnih zrakoplova ure uje se posebnim propisom. ako je zrakoplov opremljen baždarenim barografom za zapisivanje visina tijekom leta. (4) Zone aerodromskog prometa (ATZ) i kontrolirane zone (CTR) moraju se tijekom obavljanja grupnih letova izbjegavati ako se unutar njih ne namjerava sletjeti sukladno odredbi članka 38. Odobrenje će se izdati samo: 1. Tijekom grupnog letenja radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa sukladno odredbama članka 12. Samo vo a grupe postavlja SSR transponder na odgovarajući dodjeljeni ili propisani kod. nadležna kontrola zračnog prometa smatrat će zrakoplove koji sudjeluju u grupnim letovima jednim zrakoplovom. Vo a grupe i piloti koji sudjeluju u grupnim letovima odgovorni su za održavanje potrebnog sigurnog me usobnog odstojanja unutar grupe te tijekom manevriranja u svrhu stvaranja i razdvajanja grupe.(2) Prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa i primjene razdvajanja. (1) Promidžbeni letovi. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. ako pilot zrakoplova posjeduje propisano ovlaštenje za vuču.

odobrenje nije potrebno za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica pod uvjetom da pilot posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. u skladu s propisom. Pritom se mogu propisati odre ene razine i rute. Letovi nadzvučnim brzinama Članak 24. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visinama od najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. (1) Letovi civilnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni. dozvoljeni su na razinama leta višim od 33 000 stopa. samo ako je zajamčeno da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. ovoga članka. nije potrebno za promidžbene letove kod kojih je poruka ispisana samo na zrakoplovu. ne primjenjuje se na obavljanje radova iz zraka ako se pritom upotrebljava helikopter.(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće i na vuču predmeta u ostale svrhe. (6) Odobrenje iz stavka 1. Odredba stavka 1. (5) Za obavljanje promidžbenih letova. ovoga Pravilnika. (7) Promidžbeni letovi u kojima se koriste akustična sredstva su zabranjeni. (2) Letovi vojnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru. ograničenja i s odre enim rokom. (4) Iznimno od odredaba članka 19. Agencija može odobriti iznimke od propisane zabrane. moraju isključivo upotrebljavati zrakoplovi koji udovoljavaju strožim zahtjevima za zaštitu od buke zrakoplova. može se izdati uz utvr ene uvjete. a ako se namjerava uzletjeti ili sletjeti unutar područja Republike Hrvatske i odre eni aerodromi. i 2. ovoga članka. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. (4) Odobrenje iz stavka 3. Promidžbeni letovi unutar kontroliranih zona i zračnom prostoru klase C. (8) Vučni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. Agencija može propisati posebna vremenska ograničenja. smiju se obavljati samo uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visini od najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. . ovoga članka. koje se odnosi na nadzvučne letove civilnih zrakoplova. Iznad gradova. U tim se područjima. točka 2. ovoga članka.

nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti letove jedrilica u oblacima. ako se opravdano pretpostavlja da bi se takvim letom mogla ugroziti sigurnost zračnog prometa. može biti uvjetovano posjedovanjem odgovarajuće komunikacijske i navigacijske opreme. za izvanaerodromsko slijetanje motornih jedrilica i jedrilica prilikom obavljanja izvanaerodromskih letova. mikrolakih aviona i jedrilica. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. Vertikalno odstojanje se osigurava. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. (5) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. motornih jedrilica. Izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. stalnim uzajamnim obavještavanjem i dogovorom pilota jedrilica putem radiokomunikacije. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. mikrolakih aviona i jedrilica Članak 26. prometnom situacijom te drugim razlozima. zračnih brodova. na kojem se namjerava obavljati izvanaerodromsko slijetanje ili uzlijetanje. te ako operator zrakoplova dokaže postojanje osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. (2) Letovi jedrilica u opasnim oblacima (kumulonimbus) su dozvoljeni ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač jedrilice. ovoga članka. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (3) Dvije ili više jedrilica mogu letjeti u istom oblaku. rotokoptera. (1) Ako se sigurnost zračnog prometa može održavati odgovarajućim mjerama. motornih jedrilica. rotokoptera.(5) Pojedinačni probni let nadzvučnom brzinom može se odobriti u svrhu dokazivanja da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. ako izme u njih postoji stalna radiokomunikacija i ako vertikalno odstojanje izme u dvije jedrilice iznosi najmanje 500 stopa (150 m). Letovi jedrilica i sportskih zrakoplova u oblacima Članak 25. zračnih brodova. (2) Agencija može zatražiti od podnositelja zahtjeva dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda. . odobrenje nije potrebno. (4) Letovi sportskih zrakoplova u oblacima su zabranjeni.

(4) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. tako da je drugim zrakoplovima vidljivo iz svih smjerova. ovoga članka. mora biti uočljivo označeno na odstojanjima od po 100 m crveno-bijelim zastavicama danju. i 3. (2) Korištenje vezanih balona dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije. (4) Agencija može odobriti iznimke od odredaba stavka 2. (1) Izvanaerodromska uzlijetanja slobodnih balona s posadom smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. zmajeva i vučenih padobrana Članak 27. Letenje balona i korištenje vezanih balona. (2) Izvanaerodromsko slijetanje ovjesnih jedrilica i parajedrilica kod izvanaerodromskih letova. (3) Odredbe stavka 1. a crvenim i bijelim svjetlima noću. Korištenje zmajeva ili letenje vučenih padobrana zabranjeno je izvan područja zračnih luka (područje s ograničenjem gradnje). ovoga članka. ovoga članka. (3) Odobrenje iz stavaka 2. parajedrilica i izvanaerodromski skokovi padobranom Članak 28. dopušteno je i bez odobrenja Agencije. za čije je korištenje potrebno odobrenje. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. (5) Uže vezanih balona i zmajeva. ako je uže kojim su vezani duže od 300 stopa. Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda na kojem se namjeravaju obavljati izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja. primjenjuju se na odgovarajući način na izvanaerodromske skokove padobranom. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. koje uključuje uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica pomoću vuče. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica. potrebno je za korištenje zmajeva (kite) i vučenih padobrana (man-carrying parachute kite). Letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata .

mjesto letenja i područje slijetanja/prizemljenja. letenje zrakoplovnih modela i letećih objekata na raketni pogon.5 km od granica aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma. Odobrenje se može izdati stručno osposobljenim osobama za svaki pojedini slučaj ili kao opće odobrenje. 3. opis zrakoplovnog modela ili letećeg objekta s podacima o masi.5 km od granica aerodroma. kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje.Članak 29. (1) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem smiju letjeti na udaljenosti manjoj od 1. odobrenje Agencije nije potrebno. . s izuzetkom ispaljivanja pirotehničkih objekata na udaljenosti manjoj od 1. lansiranje signalnih raketa. ovoga članka. ovoga članka nije potrebno za: 1. 6. ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena. 2. vrijeme početka letenja i trajanje. (3) Odobrenje iz stavka 2. smije se obavljati samo uz odobrenje Agencije. koji lete na udaljenosti manjoj od 1. (5) Za letenje zrakoplovnih modela ukupne mase manje od 5 kg koji nisu na raketni pogon. dokaz o osiguranju operatora od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Zrakoplovni modeli svih vrsta smiju letjeti na aerodromima samo u skladu s uputama operatora aerodroma. mora sadržavati: 1. broj planiranih letova. (2) Letenje zrakoplovnih modela na raketni pogon i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. Odobrenje je potrebno i za zrakoplovne modele svih vrsta. 4. 5. 7. uzletnoj masi i snazi motora ili pogonskog goriva. 2. 3. očekivan vrhunac leta u slučaju letećih objekata. koje se koriste u slučajevima spašavanja osoba i/ili stvari. (4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. kod kojih masa pogonskog goriva iznosi 20 g ili manje. vrstu upravljanja.5 km od stambenih područja samo uz odobrenje Agencije. ispaljivanje pirotehničkih objekata.

letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. ovoga članka. ovoga članka. 3. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. 2.(6) Letenje hrvatskih vojnih zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih i neupravljanih letećih objekata ure uje se posebnim propisom. letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. Odjeljak 2.5 kg. letenje mikrolakih aviona. rukovatelj balona za letenje slobodnih balona bez posade. pilot zrakoplova ili ovlašteni voditelj. od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi se prethodno mora pribaviti odobrenje za: 1. vozila i prepreka. odnosno organizator planiranog djelovanja. pilot zrakoplova mora u svakom trenutku održavati dostatni razmak od drugih zrakoplova. ovoga članka. 2. a organizator za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade i grupnog letenja balona bez posade u slučaju iz stavka 1. u slučaju iz stavka 1. . (1) Prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. (3) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. točka 1. skokove padobranima i izbacivanje predmeta padobranima. IZBJEGAVANJE SUDARA I PRVENSTVO PUTA Izbjegavanje sudara Članak 31. parajedrilica i ovjesnih jedrilica. te grupno letenje slobodnih balona bez posade. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. (1) Zbog izbjegavanja sudara. točka 2. te za 4. odnosno organizator planiranog djelovanja. 3. u slučaju iz stavka 1. (2) Za pribavljanje odobrenja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi odgovoran je: 1. točka 3. i 4. rukovatelj zrakoplovnog modela ili drugog letećeg objekta ili ovlašteni voditelj. Posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora Članak 30.

(4) Odredbe stavka 1. razinu i brzinu sve dok opasnost od sudara ne pro e. ovoga članka. parajedrilice i slobodne balone s posadom. a parajedrilica i ovjesna jedrilica smatraju se jedrilicom. Osnove za primjenu pravila prednosti Članak 32. (4) Pilot zrakoplova koji. izbjeći skretanjem udesno. Odredbe članka 19. u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti. (2) Zrakoplov mora izbjeći drugi zrakoplov s vidljivo umanjenim manevarskim sposobnostima. u letu se mora održavati odstojanje od najmanje 500 stopa (150 m) od pojedinih objekata ili drugih prepreka. (3) Odredbe stavka 2. ima prednost u odnosu na druge zrakoplove. a za ostale zrakoplove Agencija može u pojedinom slučaju odobriti iznimke. (3) Kod primjene pravila prednosti. stavak 1. i 2. smatra se presijecanje smjera leta od strane drugog zrakoplova pod kutom od 70 do 160 stupnjeva. mikrolaki avioni smatraju se motornim jedrilicama. dužan je poduzeti potrebne mjere da bi se izbjegla opasnost od sudara. Pilot zrakoplova koji u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti izbjegava drugi zrakoplov ili njegovu letnu putanju i mora promijeniti svoj smjer leta. zrakoplov koji dolazi slijeva mora primijeniti postupak izbjegavanja. (1) Ako se smjerovi leta dvaju zrakoplova križaju na približno istoj visini. Pod križanjem smjerova leta zrakoplova. ne primjenjuju se na jedrilice.(2) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. (5) Odredbe o pravilima prednosti ne osloba aju pilote zrakoplova koji sudjeluju u doga aju od njihove dužnosti sprečavanja sudara uključujući manevre u svrhu izbjegavanja sudara na temelju informacija dobivenih pomoću sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. o obvezi pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu djeluje kontrola zračnog prometa. ovoga Pravilnika o minimalnoj sigurnoj visini moraju se pritom primjenjivati. . a u slučaju potrebe. (1) Zrakoplovi koji se u letu me usobno približavaju u suprotnim smjerovima moraju se. ispod ili ispred drugog zrakoplova samo na takvom odstojanju koje isključuje ugrožavanje ili ometanje tog zrakoplova. Pravila prednosti u letu Članak 33. ovjesne jedrilice. do 3. smije preletjeti iznad. zadržava smjer leta. ako postoji opasnost od sudara. motorne jedrilice čiji motor nije u uporabi smatraju se jedrilicama.

članak 2. (2) Ako više zrakoplova težih od zraka istodobno prilaze aerodromu za slijetanje. ovoga Pravilnika). Pravila prednosti tijekom prilaženja za slijetanje Članak 34. i 2. ovjesne jedrilice i parajedrilice prema balonima. čak i ako je u penjanju ili snižavanju. (1) Kretanje zrakoplova vlastitim pogonom po tlu. zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom prema zračnim brodovima. stavak 1. smije se obavljati na manevarskim površinama aerodroma. ovoga članka. 4. zrakoplovi pokretani motorom prema zrakoplovima koji vuku druge zrakoplove ili predmete. pod uvjetom da zrakoplovom upravlja osoba ovlaštena za vožnju zrakoplova i da je dobivena suglasnost stručne osobe za AFIS ili odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. (1) Zrakoplovi u završnom prilaženju za slijetanje i zrakoplovi koji slijeću imaju prednost u odnosu na druge zrakoplove. ovjesnim jedrilicama. postupak izbjegavanja moraju uvijek primjenjivati: 1. Zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom. ovjesnim jedrilicama. 3. Pravila prednosti tijekom vožnje na manevarskim površinama Članak 35. . ne smije drugom zrakoplovu koji se nalazi u završnom prilaženju za slijetanje presijecati letnu putanju ili ga pretjecati. (3) Zrakoplov na manjoj visini. zračni brodovi prema jedrilicama. 2. točke 1.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. parajedrilicama i balonima. mora izbjeći zrakoplov na manjoj visini. moraju izbjegavati ostale zrakoplove u svim slučajevima. (3) Prigodom pretjecanja. jedrilice. zrakoplov koji pretječe mora izbjeći letnu putanju drugog zrakoplova promjenom smjera leta udesno. zrakoplov na većoj visini. jedrilicama. Zrakoplov pretječe drugi zrakoplov ako mu se približava odostraga sa smjerom leta koji u odnosu na smjer leta prethodnog zrakoplova čini kut manji od 70°. Noću se taj me usobni odnos smjerova leta smatra odre enim kad se propisana crvena i zelena pozicijska svjetla zrakoplova ne mogu vidjeti (Dodatak 1. parajedrilicama i balonima.

ima prednost u odnosu na vozila koja ne vuku ili guraju zrakoplov. moraju primijeniti postupak izbjegavanja na način: 1. 3. tek onda kad opasnost od sudara više ne postoji. zrakoplov ili plovilo kojeg se pretječe ima prednost. 2. mora skrenuti udesno i održavati dostatni razmak. svaki zrakoplov mora pažljivo uzeti u obzir okolnosti i djelovati u skladu s manevarskim sposobnostima vozila. (2) Me unarodna pravila za sprečavanje sudara na moru (Annex B to the final act of the international conference on safety of life at sea – The Rules of the Road at Sea) i posebni . (5) Ako postoji opasnost od sudara zrakoplova koji se tijekom vožnje po manevarskoj površini aerodroma me usobno približavaju. ako se zrakoplovu s desne strane približava drugi zrakoplov ili plovilo u smjeru koji se križa. vozilo koje dolazi s desne strane ima prednost. a postoji opasnost od sudara. zrakoplov koji pretječe izbjegne smjer kretanja drugog zrakoplova promjenom smjera kretanja udesno. da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov. mora izbjeći zrakoplov koji uzlijeće ili namjerava uzletjeti. ima prednost u odnosu na zrakoplov u vožnji i na druga vozila. Zrakoplov u vožnji. tijekom vožnje na aerodromima imaju prednost pred vozilima i pješacima. zrakoplovi koji uzlijeću ili slijeću na vodene površine. ako se zrakoplov približava drugom zrakoplovu ili plovilu u suprotnom ili približno suprotnom smjeru. Zrakoplov smije uzletjeti. (3) Zrakoplovi pokretani vlastitom snagom. zrakoplov koji dolazi slijeva primjeni postupak izbjegavanja ili. (1) Ako se zrakoplovi ili zrakoplov i plovilo me usobno približavaju po vodi. moraju održavati takav razmak od plovila da se isključi svaka opasnost od sudara i da se ne ometa kretanje plovila. 3. 4. da zrakoplovi čiji se smjerovi kretanja križaju. 2.(2) Vozilo koje vuče ili gura zrakoplov na manevarskim površinama aerodroma. U pojedinom slučaju vrijedi sljedeće: 1. da se zrakoplovi u suprotnim ili približno suprotnim smjerovima zaustave ili izbjegnu skretanjem udesno ili. (4) Zrakoplov u vožnji na manevarskoj površini aerodroma. Pravila prednosti pri kretanju po vodi Članak 36. zrakoplov koji pretječe mora održavati dostatni razmak.

potrebna je suglasnost stručne osobe za AFIS. osim stajanke. 4. Odjeljak 3. koji isključivo služe za letenje sportskih zrakoplova ili zrakoplovnih modela. u aerodromskom prometnom krugu obavljati promjene smjera lijevim zaokretima. promatrati aerodromski promet zbog izbjegavanja sudara. Zakona o zračnom prometu. pridržavati se valjanih propisa o letenju zrakoplova na aerodromu ili u njegovoj okolici. kao i cjelokupan promet na manevarskim površinama. Manevarska površina obuhvaća uzletno-sletne staze i ostale dijelove aerodroma odre ene za uzlijetanje i slijetanje. te ostale dijelove aerodroma odre ene za vožnju. zrakoplovnih modela i drugih zrakoplova. poglavito posebnih pravila i postupaka za obavljanje aerodromskog prometa u skladu s odredbama članka 37. stavak 3. Letenje na aerodromu i u njegovoj okolici Članak 38. 5. ODREDBE O AERODROMSKOM PROMETU Pravila za obavljanje aerodromskog prometa Članak 37. 3. ovoga članka. kretanje i postupke zrakoplova koji se kreću na vodi. i članka 101. u njega ulaze ili iz njega izlaze. primjenjuju se na odgovarajući način na prednost. ovoga Pravilnika. ili se iz njega vidljivo izdvojiti. 2. uklopiti se u prometni tok. uključujući okolne pojaseve i staze za vožnju. i stavka 4. prilikom prilaženja za slijetanje i nakon uzlijetanja. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 2. . (3) Za obavljanje aerodromskog prometa na aerodromima. (2) Aerodromski promet obavlja se u skladu s odredbama članka 74. pridržavati se savjeta i informacija stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te uputa operatora aerodroma.propisi. (4) Za istodobno obavljanje aerodromskog prometa sportskih zrakoplova. ako nije drugačije odre eno. (1) Aerodromski promet je promet zrakoplova koji se nalaze u aerodromskom prometnom krugu. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na aerodromu ili u njegovoj okolici dužan je: 1.

točka 1. i u njegovoj okolici.. stavak 1.. napustiti što je brže moguće uzletno-sletnu stazu nakon slijetanja. 8.. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. i to samo onda ako se u prilaženju za slijetanje ili na uzlijetanju ne nalazi drugi zrakoplov.6. penjati sa što većim kutom penjanja. (2) Ako je hitno potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa ili drugih važnih razloga. kao i u skladu sa znakovima i oznakama. tijekom vožnje presjeći uzletno-sletnu stazu što je moguće više pod pravim kutom. ovoga članka ako se pritom ne ugrožava sigurnost ostalog zračnog prometa. može u pojedinom slučaju dopustiti odstupanja od odredaba stavka 1. 13. nakon uzlijetanja. nakon neuspjelog prilaženja postupati u skladu s odredbom točke 11. izbjegavati zonu aerodromskog prometa (Aerodrome Traffic Zone-ATZ) i kontroliranu zonu (controlled zone-CTR). 10. . uzimajući u obzir operativnotehničku sposobnost zrakoplova i sigurnost zračnog prometa. ako se unutar nje ne namjerava sletjeti. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na nekontroliranom aerodromu na kojem nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija.. 5. 11. 10. odobrenjima i uputama izdatim svjetlosnim i zemaljskim signalima.. 3.. ako nije drugačije odre eno. 7. 4. pet minuta prije ulaska u zonu aerodromskog prometa. i u njihovoj okolici Članak 39. slijetati i uzlijetati uz vjetar ako to ne isključuju razlozi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa. 9. dužan je postupati u skladu s odredbama članka 38. 11.. sletjeti desno od sletnog znaka (»T«). 8. 6. 9... stručna osoba za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. 12. postupati u skladu s odobrenjima i uputama izdanim putem radiotelefonske komunikacije. te: 1. Letenje na nekontroliranim aerodromima na kojima nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. i 12. smjer glavnih staza ili drugi mjesni razlozi.

stavak 2. smjer slijetanja i uzlijetanja odre uje se prema tom prometu i obvezan je za sve zrakoplove koji se u njega uključuju ili namjeravaju uzletjeti. Letenje na kontroliranom aerodromu Članak 40. 2. Promet u završnom kraku uvijek ima prednost pred drugim prometom. na stajanci prije uzlijetanja. obvezno na slijepo proslje ivati izvještaj o poziciji koji se odnosi na poziciju niz vjetar i završni krak. ovoga Pravilnika.– trenutnu poziciju i visinu i – svoju namjeru. ili – na bilo kojoj poziciji ako nema drugog prometa. tijekom leta u zoni aerodromskog prometa stalno biti na prijamu na utvr enoj frekvenciji. (4) Pilot zrakoplova koji nije opremljen radiopostajom. ili – na nekoj poziciji koju sami sudionici u prometu dogovore. – planiranu uzletnu stazu i – namjeru odnosno odredište. a koji mora sadržavati pojedinosti iz članka 78. 3. . – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. Sudionici u prometu mogu se drukčije dogovoriti. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. osim onih odredaba koje se odnose na uporabu radiopostaja. dužan je pridržavati se odredaba ovoga članka. osim u slučajevima nužde. (2) Promet u aerodromskom prometnom krugu ima prednost pred prometom koji se u njega uključuje. 4. 5. (3) Ako u aerodromskom prometnom krugu promet već postoji. ako namjerava sletjeti. uključiti se u odre eni aerodromski prometni krug na utvr enoj visini – u poziciji niz vjetar za stazu koja je u uporabi. – naznaku vožnje.

Motor smije raditi u stanju mirovanja zrakoplova. slijediti signale i znakove operatora aerodroma za kretanja na stajanci i aerodromskim površinama za parkiranje zrakoplova. uputama i informacijama proslije enima svjetlosnim i zemaljskim signalima. (1) Motori zrakoplova smiju se pokrenuti. smiju se obavljati samo uz odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. bilo da su izdane pismeno. svjetlosnim signalima ili znakovima. (2) Proba motora i vožnja iz hangara. pribaviti prethodno odobrenje za sva kretanja koja su uvod u vožnju. 3. 4. samo ako je podvozje dostatno osigurano. ovoga Pravilnika nadležan je aerodromski kontrolni toranj. a u smislu odredbe članka 38. putem radiotelefonske komunikacije ili pomoću znakova. Pokretanje i proba motora zrakoplova Članak 41. biti stalno na prijamu na predvi enoj radiofrekvenciji nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. koje izdaje kontrola zračnog prometa moraju se provoditi. za odobravanje odstupanja od odredaba članka 38. a druge se osobe tom prilikom ne mogu ugroziti. 2. (2) Na kontroliranom aerodromu. ako obavljanje radiotelefonske komunikacije nije moguće. samo ako se na pilotskom sjedalu nalazi ovlaštena osoba. putem radija. ovoga Pravilnika. stavak 1. uzlijetanje i slijetanje ili za kretanja u svezi s tim djelovanjima. (3) Promet pješaka i vozila na manevarskim površinama kontroliranog aerodroma smije se obavljati samo uz odobrenje nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. pilot zrakoplova mora postupati u skladu s odobrenjima. stavak 2. ovoga Pravilnika. dužan je: 1. drugi zrakoplovi ili vozila ne budu izloženi jačoj struji zraka i da osobe ne mogu biti ozlije ene. postupati u skladu s odredbama članka 38. usmeno. Odobrenja i/ili upute koje se odnose na sigurnost prometa na aerodromu. . mora se obavljati na način da objekti.(1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na kontroliranom aerodromu ili njegovoj okolici. (4) VFR letovi u kontroliranim zonama. (3) Zadržavanje ispred zrakoplova s pokrenutim motorom ili na nedostatno sigurnoj udaljenosti nije dozvoljeno. ako nije u nadležnosti neke druge kontrole zračnog prometa. te znakovima.

Drugi pilot mora pritom motriti zračni prostor. mora označiti zrakoplov izvan uporabe svjetlima prema odredbama Dodatka 1. Odredbe stavaka 1. mora se upotrebljavati danju i noću. koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. OPĆE ODREDBE Vježbovni letovi u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 42. . (2) Operator zrakoplova ili pilot. (2) Odredba članka 36. stavak 2. mogu se označiti drugim svjetlima. i ako drugi pilot zrakoplova. ovoga Pravilnika nisu utvr ene iznimke. koji posjeduje valjano ovlaštenje za tip. zrakoplovi moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. (4) Zrakoplovi koji na aerodromima ne voze vlastitom snagom te hrvatski vojni zrakoplovi. (1) Zrakoplovi na vodi. tijekom uporabe.Odjeljak 4. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. do 3. ovoga Pravilnika. osim ako se nalaze u području gdje plovila nisu obvezna upotrebljavati svjetla. osim ako odredbama Dodatka 1. ovoga Pravilnika primjenjuje se i na uporabu obveznih svjetala zrakoplova koji se kreću po vodi. ovoga Pravilnika ili drugim svjetlima. ako je to potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa. Obvezna svjetla na zrakoplovu na vodi Članak 44. izme u zalaska i izlaska sunca. moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla. ovoga članka ne primjenjuju se prilikom takvog označavanja. Obvezna svjetla na zrakoplovu Članak 43. a u slučaju potrebe. ovoga Pravilnika. (3) Protusudarno svjetlo na zrakoplovu. može se poslužiti stručnim promatračem koji se nalazi u istom zrakoplovu i s kojim je u radiokomunikaciji. samo ako je opremljen dvostrukim sustavom za upravljanje. Zrakoplov smije letjeti u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima. (1) Od zalaska do izlaska sunca. leti za drugim upravljačem. ODREDBE O ZRAKOPLOVU 1.

2. KOMUNIKACIJSKA I NAVIGACIJSKA OPREMA ZRAKOPLOVA Obveza u pogledu opremljenosti zrakoplova propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom Članak 45. Poradi sigurnog obavljanja zračnog prometa u skladu s propisanim postupcima letenja, zrakoplovi koji lete u hrvatskom zračnom prostoru, moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. Stanje i operativne osobine komunikacijske i navigacijske opreme Članak 46. (1) Komunikacijska i navigacijska oprema zrakoplova smije se upotrebljavati samo ako se sastoji od sustava, instrumenata i dijelova koji su homologirani i kao takvi registrirani za uporabu, te ako se upotrebljavaju u skladu s njezinim osobinama i sposobnostima te u utvr enim uporabnim granicama. (2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke od propisane komunikacijske i navigacijske opreme za hrvatske vojne zrakoplove, te u pojedinim slučajevima i za druge zrakoplove, ako se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano obavljanje zračnog prometa. Obveze pilota i operatora zrakoplova Članak 47. (1) Let ne smije započeti ako u zrakoplovu ne postoji propisana komunikacijska i navigacijska oprema, odnosno ako nije u uporabnom stanju. (2) Ako se prije početka leta utvrdi da komunikacijska i navigacijska oprema nije u uporabnom stanju, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje takvog leta, ako se pritom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. Ako dijelovi opreme iz stavka 1. ovoga članka, koji su nužni za sigurnu provedbu leta i pridržavanje i postupanje prema postupcima kontrole zračnog prometa, otkažu tijekom leta, pilot zrakoplova mora o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (3) Operator zrakoplova ne smije dozvoliti obavljanje leta ako propisana komunikacijska i navigacijska oprema ne postoji. Komunikacijska oprema za IFR letove

Članak 48. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva VHF primopredajnika kod kojih opseg frekvencijskog područja iznosi od 117,975 do 137 MHz s razmakom kanala od po 25 kHz. (2) Za obavljanje IFR letova iznad FL 195 zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka s razmakom kanala od po 8.33 kHz, osim državnih zrakoplova iz članka 2. točke 3. Zakona o zračnom prometu. (3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se u skladu sa člankom 218. stavak 2. ovoga Pravilnika. Navigacijska oprema za IFR letove Članak 49. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s dva prijamnika signala VHF svesmjernog radiofara (VOR-prijamnici) pri čemu jedan može izostati ako je zrakoplov opremljen propisanim sustavom za prostornu navigaciju koji se može koristiti nezavisno od VOR – prijamnika. Prijamnici moraju biti povezani s pokazivačem i tijekom uporabe neovisni o drugom prijamniku; 2. s jednim automatskim radiokompasom (ADF), koji obuhvaća frekventno područje od 200 kHz do 526.5 kHz s pokazivačem smjera i sposobnosti slušanja signala (ako je to propisano za uporabu tijekom postupaka prilaženja i odlaska); 3. s jednim SSR transponderom s modom A s 4096 kodova te modom C s automatskim proslje ivanjem visine; 4. s jednim daljinomjernim ure ajem (DME interogator); 5. s opremom za prostornu navigaciju ako je njezina uporaba obvezna u skladu s odredbom članka 50. stavak 3. ovoga Pravilnika. 6. sa sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (2) Za obavljanje ILS prilaženja, zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s jednim prijamnikom ILS signala usmjerivača (LLZ); 2. s jednim prijamnikom ILS signala putanje poniranja (GP); 3. s jednim VHF prijamnikom s pokazivačem signala radiomarkera;

4. s jednim pokazivačem ILS signala usmjerivača i putanje poniranja. (3) U zračnom prostoru sa smanjenim minimumom vertikalnog razdvajanja (RVSM zračnom prostoru) civilni zrakoplovi moraju dodatno biti opremljeni s: 1. dva nezavisna barometarska visinomjera, 2. jednim ure ajem za upozoravanje na visinska odstupanja i 3. jednim autopilotom sa sposobnošću održavanja visine te moraju imati odobrenje za tu svrhu. Oprema za prostornu navigaciju Članak 50. (1) Uporaba opreme za prostornu navigaciju dopuštena je za letove koji lete utvr enim standardnim dolazim i standardnim odlaznim rutama ili objavljenim rutama za prostornu navigaciju, te na izravnim rutama koje, u pojedinom slučaju, dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, ako oprema za prostornu navigaciju udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti (RNP) za letenje u odgovarajućem zračnom prostoru ili na odgovarajućoj ruti. (2) Zrakoplovi koji lete objavljenim rutama za prostornu navigaciju, izravnim rutama koje u pojedinom slučaju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim i standardnim odlaznim rutama te iznad utvr enih razina i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni osnovnom opremom za prostornu navigaciju (Basic RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 5. Osnovna oprema za prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od + 5 NM tijekom 95% trajanja leta. (3) Zrakoplovi koji lete na rutama objavljenim za preciznu prostornu navigaciju, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim (transitions) i standardnim odlaznim rutama i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni opremom za preciznu prostornu navigaciju (Precision RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 1. Oprema za preciznu prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od ± 1 NM tijekom 95% trajanja leta. (4) Rute za prostornu navigaciju, prijelazne rute, utvr ene standardne dolazne i standardne odlazne rute te razine i zračne prostore u kojima je obvezna uporaba odre ene opreme za prostornu navigaciju utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Opremljenost sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara – ACAS II

Članak 51. (1) Svi civilni avioni na turbinski pogon najveće dopuštene uzletne mase preko 5700 kg ili s brojem putničkih sjedala većim od 19 moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ACAS II. (2) Eventualne iznimke od odredbi stavka 1. ovoga članka kao i način njihova odobravanja, utvr uje Agencija. Komunikacijska i navigacijska oprema za VFR letove Članak 52. (1) Avioni, rotokopteri, motorne jedrilice, jedrilice, zračni brodovi i slobodni baloni s posadom, moraju za obavljanje VFR letova biti opremljeni jednim VHF primopredajnikom koji pokriva barem one frekvencije u frekvencijskim područjima od 117,975 MHz do 137 MHz, koje su potrebne za obavljanje planiranog leta. Snaga i osjetljivost prijamnika, moraju biti najmanje takvi da, uzimajući u obzir operativne osobine zrakoplova i planirane rute, omogućuju besprijekornu radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na letove danju koji se obavljaju u okolici aerodroma uzlijetanja, ako se radi o nekontroliranom aerodromu. (3) Pored VHF primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka avioni, rotokopteri i motorne jedrilice moraju biti opremljeni: 1. s jednim VOR prijamnikom za obavljanje VFR letova u zračnom prostoru klase C iznad razine leta 105; 2. za noćne letove izvan okolice aerodroma na kojemu je odobrenjem za uporabu dopušteno noćno letenje i koji je opremljen sustavom osvjetljenja: a) s jednim VOR prijamnikom za letove u kontroliranom zračnom prostoru, b) s jednim VOR prijamnikom ili automatskim radiokompasom (ADF) za letove u nekontroliranom zračnom prostoru; 3. s jednim VOR prijamnikom ili ADF-om za letove iznad slojeva oblaka. (4) Zrakoplovi pokretani motorom, moraju biti opremljeni jednim SSR transponderom za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru klase »C«, kao i za druge letove koji se obavljaju iznad 5000 stopa MSL ili iznad 3500 stopa iznad zemlje, ovisno koja je razina veća. Transponder mora biti opremljen modom A s 4096 kodova i modom C sa sposobnošću automatskog proslje ivanja visine.

(5) Zrakoplovi pokretani motorom moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje letova zrakoplova bez VHF primopredajnika u kontroliranim zonama, obavljanje aerodromskog prometa na kontroliranom aerodromu i akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru, ako time neće biti ugrožena sigurnost zračnog prometa. Glava 2. PRAVILA VIZUALNOG LETENJA (VFR) VFR letovi u zračnom prostoru klase B do G Članak 53. (1) U zračnom prostoru klase B do G, VFR letovi moraju se obavljati tako da, tijekom leta minimalne vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka, ne budu manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (2) VFR letovi smiju se obavljati u kontroliranim zonama, samo ako postoje dodatni minimalni meteorološki uvjeti za vidljivost pri tlu i bazu oblaka za kontrolirane zone, utvr eni u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Ako su propisani meteorološki uvjeti unutar kontrolirane zone ispod minimalnih vrijednosti, propisanih odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može zrakoplovima koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) izdati odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta u svrhu slijetanja, uzlijetanja, prelijetanja ili ulaska u kontroliranu zonu pod uvjetima utvr enim odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (4) Hrvatski vojni zrakoplovi prilikom obavljanja VFR letova, mogu koristiti druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, odstojanje od oblaka, vidljivost pri tlu i bazu oblaka ako je to potrebno zbog vrste zrakoplova koji se upotrebljava, izvršenja odre enog letačkog zadatka i letnih sposobnosti ukoliko se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano odvijanje zračnog prometa. (5) Za kontrolirane zone klase D i za odre ene dijelove drugog zračnog prostora, Agencija može utvrditi druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, udaljenost od oblaka, vidljivost pri tlu ili bazi oblaka od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa te osoba i stvari na tlu. Posebni uvjeti za obavljanje VFR letova

Članak 54. (1) VFR letovi iznad razine leta 195 su zabranjeni. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, VFR letovi iznad razine leta 195 do i uključujući razinu leta 285 mogu se u pojedinom slučaju obavljati u za to posebno odre enim područjima uz prethodno pribavljeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili temeljem posebnih sporazuma odobrenih od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. VFR letovi iznad razine leta 285 u zračnom prostoru gdje se primjenjuje smanjeno vertikalno razdvajanje mogu se obavljati samo unutar za to posebno odre enih područja. Postavljanje visinomjera i putne razine kod VFR letova Članak 55. (1) Kod obavljanja VFR letova koji se provode izvan okolice aerodroma odlaska, na i ispod razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost kontroliranog aerodroma najbližeg ruti leta. QNH vrijednost je vrijednost tlaka zraka nekog mjesta svedena na srednju razinu mora, pod pretpostavkom da na tom mjestu i ispod njega vladaju temperaturni uvjeti standardne atmosfere. (2) Kod obavljanja VFR letova iznad razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na 1013.25 hPa (standardno postavljanje visinomjera – QNE). (3) Prilikom obavljanja VFR letova, mora se održavati razina leta koja odgovara trenutnoj magnetskoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (semi-circular cruising level system), sukladno odredbama Dodatka 4. ovoga Pravilnika. To ne vrijedi tijekom penjanja ili snižavanja odnosno, kad se tijekom leta ne mogu održavati propisane vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. stavak 1. i 2.) na odre enoj razini leta. Razine leta su predvi ene razine u atmosferi za potrebe razdvajanja po visini, odre ene utvr enim prikazanim vrijednostima visinomjera postavljenog na 1013.25 hPa. Polukružna putna razina je utvr ena putna razina, odre ena prema onoj polovici stupanjske podjele kompasa, u kojoj se nalazi odgovarajuća magnetska putanja. (4) Razine iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (5) U zračnom prostoru klase B i C, VFR letovi se moraju pridržavati razina koje je dodijelila nadležna kontrola zračnog prometa. U zračnom prostoru klase D pilot zrakoplova je dužan nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno javiti svaku promjenu razine.

može se provoditi samo: 1. u skladu s odredbama Dodatka 6. 3. Obavljanje VFR letova iznad slojeva oblaka odnosno njihovo prelijetanje. ako visina baze oblaka iznosi najmanje 500 stopa. (2) Ako propisane minimalne vrijednosti iz stavka 1. samo: 1. stavak 1.). te za letove hrvatskih vojnih i policijskih zrakoplova. i/ili točka 3.(6) Kod obavljanja letova hrvatskih vojnih nadzvučnih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu u kontroliranoj zoni klase D visinomjer se može postaviti i na QFE vrijednost tlaka zraka odnosnog aerodroma. ako visina leta iznosi najmanje 1000 stopa iznad zemlje ili vode i ako se održava vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. prema vrijednostima za zračni prostor klasifikacije E. Takva potvrda nije potrebna za letove koji se provode u svrhu potrage i spašavanja. VFR letovi iznad slojeva oblaka Članak 56. točka 2. stavak 3. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa izdat će odobrenje za obavljanje jednog ili više posebnih VFR letova iz članka 53. 2. pružanja hitne medicinske pomoći. 4. ovoga članka ne postoje. i . ovoga Pravilnika. odobrenje kontrole zračnog prometa za obavljanje posebnog VFR leta. ako je zajamčeno prilaženje na aerodrom odredišta i slijetanje u vizualnim meteorološkim uvjetima. ako je vidljivost pri tlu 1500 m ili više. ako pilot zrakoplova može održavati namjeravanu letnu putanju. (3) Prilikom obavljanja posebnog VFR leta. ako prometna situacija to dopušta. Odobrenje za poseban VFR let u kontroliranoj zoni Članak 57. pilot zrakoplova mora se pridržavati: 1. minimalnih meteoroloških uvjeta prema vrijednostima za zračni prostor klase G. 2. izdat će se samo ako pilot zrakoplova potvrdi da posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje odgovarajućih minimalnih vrijednosti. ovoga Pravilnika. ako je pilot zrakoplova osposobljen za obavljanje radiotelefonske komunikacije. odnosno 800 m ili više ako se radi o helikopteru. te 3.

nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju zrakoplovu koji nije pokretan motorom i nema propisanu komunikacijsku i navigacijsku opremu izdati odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor ako to prometna situacija dopušta. dodijelit će se u skladu s operativnim uputama nadležne kontrole zračnog prometa. bilo jednog od drugoga ili od IFR letova primjenjuju se minimumi za razdvajanje IFR letova. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. VFR letovi od javnog interesa (npr.) na aerodromima ispod kontroliranog zračnog prostora. osim ako pilot zrakoplova posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje minimalne sigurne visine. što je prije moguće nakon uzlijetanja. letove jedrilica. 2.2. letovi u svrhu kalibraže i snimanja iz zraka). Odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor za mjesne letove (npr. balona itd. ispitni i slični letovi moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa. tip zrakoplova. ovoga članka. VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru Članak 58. kod odlaska s aerodroma ispod kontroliranog zračnog prostora. nadležnoj kontroli zračnog prometa moraju se proslijediti podaci o letu prema sljedećem redoslijedu: 1. kao i kandidati za stjecanje potrebnih dozvola odnosno ovlaštenja. (4) Na razdvajanje posebnih VFR letova. te probni. . 2. (6) Ako za odnosni VFR let nije predan plan leta. izdat će se ako prometna situacija i kapacitet kontrole zračnog prometa to dozvoljavaju. (1) VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru mogu obavljati piloti zrakoplova koji posjeduju odgovarajuće letačke dozvole. moraju biti opremljeni komunikacijskom i navigacijskom opremom u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. pozivni znak zrakoplova. (2) Zrakoplovi koji obavljaju VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. najkasnije 5 minuta prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. a prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. Radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnog prometa mora se uspostaviti kako slijedi: 1. (4) Odobrenje za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. minimalnih sigurnih visina. ovlašteni piloti vojnih zrakoplova. (5) Radiokomunikacija se obavlja na engleskom ili hrvatskom jeziku. uz pridržavanje propisane i objavljene frazeologije.

brzina. mora pravodobno pribaviti izmijenjeno odobrenje. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (1) Za obavljanje noćnih VFR letova. aerodrom odlaska. (8) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na letove hrvatskih vojnih zrakoplova čije je vo enje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane i koji se obavljaju na temelju posebnog propisa. ovoga Pravilnika. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. .3. razina. Noćni VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se planirati i obavljati na objavljenim rutama i postupcima. pozicija. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti rutu odnosno razinu koja je različita od zatražene. (2) Obavljanje noćnih VFR preleta (cross-country flight) sportskim zrakoplovima te obavljanje noćnih skokova padobranom dvosjedom. do 59. dodijeljena odnosno javljena promijenjena razina može odstupati od polukružnog sustava putnih razina. ruta i aerodrom odredišta. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 53. U interesu nesmetanog obavljanja zračnog prometa. Zatražena. (7) Ukoliko se pilot zrakoplova uslijed meteoroloških ili drugih razloga ne može pridržavati odobrenja kontrole zračnog prometa. Noćni VFR letovi Članak 59. zabranjeno je. 6. Letovi u svrhu potrage i spašavanja i pružanje hitne medicinske pomoći Članak 60. 4. (9) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 4. 5. ovoga Pravilnika. može se odstupiti od pravila propisanih odredbama članka 53. Prilikom obavljanja letova u svrhu potrage i spašavanja te letova u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći osobama u opasnosti. do 58. ovoga članka noćni VFR letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u kontroliranom zračnom prostoru obavljaju se sukladno predanom planu leta.

i 2. (1) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. mora se provoditi na razini leta ili apsolutnoj visini leta. (5) Razine iz stavaka 1. Planovi leta za takve IFR letove se neće prihvaćati i za njih se neće izdavati odobrenje kontrole zračnog prometa. pilot zrakoplova mora primjenjivati standardno postavljanje visinomjera. na i ispod razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. IFR let se ne smije obavljati ispod minimalne IFR putne razine na ruti odnosno ispod minimalne područne apsolutne visine (AMA) izvan rute. odnosno u planinskom području najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. osim ako se zrakoplov nalazi u penjanju ili snižavanju. ovoga Pravilnika). pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost primljenu od nadležne kontrole zračnog prometa. (2) Utvr ena minimalna sigurna razina za IFR letove iznosi najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova.Glava 3. (1) Kod obavljanja IFR letova. Postavljanje visinomjera i putne razine kod IFR letova Članak 62. (2) Kod obavljanja IFR letova iznad razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. koja odgovara trenutnoj magnetnoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (Dodatak 4. (3) Obavljanje IFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. Promjena iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja Članak 63. ovoga članka. PRAVILA INSTRUMENTALNOG LETENJA (IFR) Minimalna sigurna razina kod IFR letova Članak 61. . (4) IFR letovi u zračnom prostoru klase G u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. (3) Minimalne razine iz stavka 1. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke ako se time ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. ovoga članka.

(6) Zrakoplovi koji mijenjaju pravila letenja u skladu s minimalnim vrijednostima iz stavka 4. ovoga članka. . mora o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. te da bi se spriječilo ugrožavanje zračnog prometa i izbjegli nesporazumi.5 km te vertikalno odstojanje od najmanje 1000 stopa. ovoga članka zabranjena je iznad minimalne IFR putne razine. (4) Iznimno od odredaba stavka 3. (7) Kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio utjecaj na druge zrakoplove za koje je razdvajanje propisano. 2. čak i nakon promjene na VFR dio leta. (2) Pilot zrakoplova smije promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja samo ako je predvidivo da će let završiti ili biti nastavljen tijekom dužeg vremenskog razdoblja u vizualnim meteorološkim uvjetima. b) ako postoji vidljivost zemljine površine i c) ako zrakoplov leti izvan oblaka. u kontroliranim zonama. (5) Minimalne vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka. razdvajaju se u kontroliranom zračnom prostoru od zrakoplova za koje je razdvajanje propisano prema normama utvr enim za razdvajanje IFR letova. u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. promjena pravila letenja prema minimalnim vrijednostima iz stavka 4. (3) Promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja može se provesti ako: 1. u kontroliranom zračnom prostoru: a) postoji vidljivost u letu od najmanje 8 km i b) ako zrakoplov održava horizontalno odstojanje od oblaka od najmanje 1. ovoga članka. ako postoje propisani VFR minimumi. ovoga članka mogu se primjenjivati: a) ako se prijelaz iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR) provodi na minimalnoj sigurnoj razini utvr enoj za IFR letove i b) ako se kontrolirani zračni prostor napusti odmah nakon promjene na VFR let. U tom se slučaju moraju primijeniti vrijednosti utvr ene odredbama stavka 3.(1) Ako pilot zrakoplova namjerava promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja (plan leta-oznaka »Y«) može se provesti: a) ako postoji vidljivost u letu od najmanje 3 km.

ako je zrakoplov dostigao utvr ene vrijednosti za prekid prilaženja za primijenjeni postupak instrumentalnog prilaženja. (1) Kontrola zračnog prometa obavlja se prema načelu »tko prvi do e. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. Snižavanje ispod minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja. u pojedinim područjima. Pravila prednosti Članak 66. Dio treći KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Glava 1. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa može dozvoliti odstupanja od objavljenih postupaka letenja iz stavka 1. a ne može vizualno završiti prilaženje. redovitijeg i nesmetanijeg odvijanja zračnog prometa. nadležna kontrola zračnog prometa može. osim u slučaju kad nadležna kontrola zračnog prometa izda odobrenje koje odstupa od propisanih postupaka letenja. Pilot zrakoplova mora prekinuti prilaženje i započeti utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. prvi će biti uslužen«. i što sigurnijeg. osim u slučaju kad je načelo prednosti potrebno izmijeniti zbog omogućavanja većeg protoka zračnog prometa u što manjem vremenskom razdoblju. ovoga članka. (1) Pilot zrakoplova mora se pridržavati propisanih postupaka letenja prilikom prilaženja i odlazaka na i sa kontroliranih aerodroma te prilikom obavljanja IFR letova. samo prema objavljenim IFR postupcima. Prekid prilaženja za slijetanje Članak 64. može se odobriti IFR letovima. obzirom na ukupnu prometnu .(8) Zbog olakšanja prijelaza iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR). ako to prometna situacija i uvjeti dopuštaju i ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. odobriti snižavanje na visinu manju od minimalne IFR putne razine primjenom minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja (MRVA). OPĆA PRAVILA POSTUPANJA Postupci letenja Članak 65.

letovi kojima se prevoze poglavari država (STS/HEAD) i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvr en takav povlašteni status (STS/STATE). 2. koji ujedno uživaju prednost pred ostalim letovima hrvatske vojske. promatrački letovi temeljem me unarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku (Open Skies Treaty). ovoga članka.situaciju i operativne potrebe pojedinih zrakoplova. kao i letovi kojima se prevoze transplatati. letovi u svrhu potrage i spašavanja. 8. točka 5. zabraniti obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. (3) Vježbovni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu presretanja. letovi kod kojih je pilot objavio stanje nužde ili je stanje nužde očigledno. Zabrana VFR letova Članak 67. letovi mlaznih jednosjeda i dvosjeda hrvatske vojske. a poglavito obzirom na operativne potrebe vojnih mlaznih zrakoplova. uključujući letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći oboljelim ili ozlje enim osobama. te u humanitarne svrhe (STS/SAR/HUM). krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti. letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlje ene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. uključujući letove koji su predmetom protuzakonitog ometanja ili im protuzakonito ometanje neposredno prijeti (STS/EMER). (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 3. . transplatati ili krv (STS/HOSP). 4. (1) Kada to zahtijeva prometna situacija i intenzitet letova koji podliježu kontroli zračnog prometa. 7. letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske (STS/PROTECTED). letovi koji podliježu mjerama za upravljanje protoka zračnog prometa. 6. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može u prostorno i vremensko ograničenom opsegu. uživaju prednost kao i letovi iz stavka 2. ovoga članka. prednost u svakom slučaju uživaju sljedeći letovi navedenim redoslijedom: 1. lijekovi. 5. u potpunosti ili djelomično.

3. odnosno nekontroliranog zračnog prostora. 2. izme u letova koji podliježu razdvajanju i utvr enih područja za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora. (2) Ako se vrsta ili propisana norma razdvajanja koja se koristi za razdvajanje dva ili više letova iz stavka 1. 8. ovoga članka ne može održavati ili primjenjivati. te izme u tih letova i drugih letova za koje je obvezna primjena postupaka razdvajanja. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane norme razdvajanja u kontroliranom zračnom prostoru u sljedećim slučajevima: 1. izme u posebnih VFR letova. nadležna kontrola zračnog prometa mora poduzeti mjere koje osiguravaju postojanje odnosno primjenu i uspostavu druge vrste ili druge norme razdvajanja prije nego što je prvotno korištena vrsta ili propisana norma razdvajanja postala nedostatna. zabranjenih područja i područja s ograničenjem letenja. Razdvajanje kontroliranog prometa Članak 68. izme u VFR letova koji se nalaze u navigacijskim poteškoćama. izme u IFR letova i VFR letova koji mijenjaju pravila letenja u uvjetima smanjenih meteoroloških minimuma. 6. 7. a prelijeću kroz oblake ili se nalaze u njima.(2) Ako to zahtijeva sigurnost zračnog prometa. izme u svih vrsta letova koji podliježu razdvajanju u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. nadležni kontrolor zračnog prometa. i 9. pojedinačno ili ukupno VFR letenje u kontroliranom zračnom prostoru mogu privremeno zabraniti: 1. utvr enom odredbama Dodatka 5. 5. 2. IFR letova i noćnih VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. izme u IFR letova i posebnih VFR letova. ovoga Pravilnika. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. izme u letova koji podliježu razdvajanju. 4. izme u letova koji podliježu razdvajanju i granica vlastitog područja nadležnosti. .

Prilikom obavljanja poslova kontrole zračnog prometa. neodložno javiti svako opažanje opasnosti koja bi mogla ugroziti sigurnost zrakoplova ili sigurnost zračnog prometa. posebice na letnu putanju i razinu. Odjeljak 2.« za uzlijetanje«. . Pojam »odobrenje kontrole zračnog prometa« (ATC clearance) može se skratiti na način da se iza ili ispred riječi »odobrenje« koriste izrazi kao što su npr. (2) Ako pilot zrakoplova iz važnih razloga zatraži prednost prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa. (3) Pilot zrakoplova mora postupati prema posljednjem izdanom i potvr enom odobrenju kontrole zračnog prometa. »za prilaženje«. Izvještaji o opasnostima za zračni promet trebaju sadržavati sve bitne pojedinosti koje su od značaja za sigurno odvijanje zračnog prometa. »rutno«. »za obavljanje padobranskih skokova« itd. (1) Izdavanjem odobrenja kontrole zračnog prometa pilotu zrakoplova se dozvoljava obavljanje leta pod uvjetima utvr enim u odobrenju. »za slijetanje«.(3) Propisane vrste i norme razdvajanja primjenjuju se i na razdvajanje letova hrvatskih vojnih zrakoplova. osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje zahtijevaju trenutnu odluku pilota zrakoplova. sve dok mu se ne izda novo odobrenje. osim ako je posebnim dogovorom na temelju zakona predvi eno povećanje ili smanjenje utvr enih normi razdvajanja. kako bi se naznačilo na koji se dio leta. pri čemu pilot mora neodložno o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa i pribaviti novo odobrenje. Postupanje prema odobrenju Članak 71. te razloge mora navesti u svom zahtjevu. odnosno djelovanje odgovarajuće odobrenje odnosi. ODOBRENJA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA Pojam i opseg odobrenja kontrole zračnog prometa Članak 70. Pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa. nadležna kontrola zračnog prometa može izdavanjem odgovarajućih odobrenja i njihovim izmjenama utvrditi pojedinosti koje se odnose na odvijanje leta. vrstu leta. Javljanje o opasnostima Članak 69.

5. ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. 2. 4. posebne VFR letove. 12. 9. VFR letove u zračnom prostoru klase B. letenje zrakoplovnih modela s raketnim pogonom i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru. 8. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. skokove padobranom i izbacivanje predmeta padobranima u kontroliranom zračnom prostoru. (1) U slučajevima iz članka 72. C i D. pilot zrakoplova mora odobrenje pribaviti putem radiokomunikacije. ovoga Pravilnika. letove jedrilica u oblacima. aerodromski promet na kontroliranim aerodromima. točke 1. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućih područja. Pribavljanje odobrenja Članak 73. 10. IFR letove.5 kg. akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru i na kontroliranim aerodromima. letenje slobodnih balona bez posade. do 7. 6. . noćne VFR letove te noćne letove zračnih brodova i slobodnih balona s posadom u kontroliranom zračnom prostoru. 11. 7. parajedrilica i ovjesnih jedrilica u kontroliranom zračnom prostoru. letove u uvjetno zabranjenim i privremeno izdvojenim područjima. Odobrenje kontrole zračnog prometa mora se pribaviti za sljedeće letove ili djelovanja: 1. 3. letenje mikrolakih aviona.Letovi i djelovanja za koje je potrebno odobrenje kontrole zračnog prometa Članak 72. te grupno letenje slobodnih balona bez posade u kontroliranom zračnom prostoru.

2.(2) U slučajevima iz članka 72. razinu odnosno razine leta za čitavu rutu ili njezin dio i promjene razina po potrebi. ako let ne započne. prethodno se mora pribaviti pismeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članaka 30. 3. ako je potrebno. kao što su postavljanje SSR transpondera. fazi leta (uzlijetanje. podrobna uputstva koja se odnose na odlazne i prilazne razine. smatra se vrijeme u kojem se odobrenje automatski poništava. Sadržaj odobrenja Članak 74. razine na kojima se prolaze odre ene značajne točke. 3. (1) Odobrenje kontrole zračnog prometa proslije eno radiokomunikacijom. 2. vrijeme komunikacije i vremena istjecanja odobrenja. 4. a ovisno o vrsti leta (IFR. (2) Upute koje se odnose na razine. odobrenje se mora pribaviti od nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. te utvr enom načinu rada nadležne kontrole zračnog prometa. granicu valjanosti odobrenja. u načelu. slijetanje i dr. putnu razinu odnosno razine. ako je potrebno 4. vrsti plana leta. klasifikaciji zračnoga prostora. pozivni znak zrakoplova. Pod vremenom istjecanja odobrenja. (3) Akrobatski letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se dogovoriti telefonom s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (4) U slučaju održavanja zrakoplovnih priredbi te posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. Odobrenje se izdaje putem telefona ili radiokomunikacijom. VFR). rutu leta. brzinu penjanja ili snižavanja. odnosno 186. ovoga Pravilnika. rutni let. postupke prilaženja ili odlaska. 5. obvezi razdvajanja. točke 8. može sadržavati podatke navedene sljedećim redoslijedom: 1.). mogu sadržavati: 1. 5. ako je potrebno. sve ostale potrebne upute ili informacije. do 12. ovoga Pravilnika. prilaženje. mjesto ili vrijeme početka penjanja ili snižavanja. a uključene su u odobrenje. .

prilikom prelijetanja utvr enih obveznih točaka javljanja. ovoga članka. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. IZVJEŠTAJI PILOTA ZRAKOPLOVA 1. . mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. (1) Pilot zrakoplova prilikom IFR leta. Izvještaj o poziciji kod IFR letova Članak 76. ovoga članka. razina. a odobrena razina u slučaju penjanja ili snižavanja. u pojedinom slučaju. a kod prve uspostave radiokomunikacije. 3.Odjeljak 3. odnosno promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. ne proslje uje se podatak o razini. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku proslje ivanja izvještaja o poziciji. pozivni znak zrakoplova. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. 2. stavak 4. (1) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim odredbama članka 12. moraju se proslijediti sljedeći podaci: 1. IZVJEŠTAJ O POZICIJI Obveza javljanja pozicije Članak 75. nadležna kontrola zračnog prometa može. Ako nije drukčije propisano izvještaj o poziciji mora se proslijediti iznad ili neposredno nakon prelijetanja svake utvr ene obvezne točke javljanja. zahtijevati proslje ivanje izvještaja o poziciji i iznad drugih točaka ili pilota zrakoplova osloboditi te obveze. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. pozivni znak zrakoplova. ovoga Pravilnika. 2. proslijediti nadležnoj kontroli zračnog prometa izvještaj o poziciji. (2) Nakon promjene radiofrekvencije. pozicija. vrijeme preleta.

pozicija. . ne proslje uju se podaci o vremenu preleta. pozivni znak zrakoplova. pozicija. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta i razini. 3. 4. a kod promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. vrijeme preleta. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. razina. razina. predvi eno vrijeme sljedeće pozicije. (5) Iznimno od odredbe stavka 4. 5. Izvještaj o poziciji kod VFR letova Članak 77. 4. Izvještaj o poziciji zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu Članak 78. 3. ovoga članka može se izostaviti.(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka. (2) Vrijeme preleta iz stavka 1. vrijeme preleta. koji sadrži sljedeće podatke i to navedenim redoslijedom: 1. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. koji sadrži sljedeće podatke: 1. ovoga članka. kod IFR leta u zračnom prostoru u kojem se ne provodi radarska usluga. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 2. pozivni znak zrakoplova. 2. točka 3. ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. (1) Kod obavljanja VFR leta.

2. 3. planiranu sletnu stazu. vrijeme uzlijetanja. . nadležnom prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa osoba koju ovlasti pilot zrakoplova ili 2. 2. ako nije drukčije propisano. pozivni znak zrakoplova. javljanjem stvarnog vremena uzlijetanja (2) Neposredno nakon uzlijetanja. pozivni znak zrakoplova. pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o odlasku. 3. poziciju za smjer slijetanja. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. pozivni znak zrakoplova. (3) Izvještaj o odlasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. stvarno vrijeme uzlijetanja mora javiti: 1. Izvještaj o odlasku i dolasku Izvještaj o odlasku Članak 79. pilot zrakoplova propisanim radiokomunikacijskim postupkom nadležnoj kontroli zračnog prometa. (2) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na nekontroliranom aerodromu. a ako to nije moguće. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. pozicija. centru za pružanje letnih informacija. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 4. mora na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. aerodrom odlaska. naziv aerodroma. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta a koji uzlijeću s nekontroliranog aerodroma. 2.(1) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na kontroliranom aerodromu. 2.

ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućeg područja. ovoga Pravilnika. nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o dolasku. stavak 3. ako se zrakoplov već nalazi u aerodromskom prometnom krugu i očekuje se sigurno slijetanje. (3) Izvještaj o dolasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. uključujući područja iz članka 15. pozivni znak zrakoplova. . a ako to nije moguće. (1) Plan leta obvezno se predaje za sljedeće letove: 1. aerodrom odredišta. 3. pilot zrakoplova mora. vrijeme slijetanja. umjesto proslje ivanja izvještaja o dolasku pilot zrakoplova može putem radiokomunikacije proslijediti predvi eno vrijeme slijetanja nadležnoj kontroli zračnog prometa. 2. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta. osim za letove unutar kontrolirane zone danju. IFR letove. Ako iz nekog razloga slijetanje nije uslijedilo na aerodrom odredišta. javljanjem vremena slijetanja. a koji slijeću na nekontrolirane aerodrome. VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. Izvještaj o dolasku Članak 80. PLAN LETA Obveza predavanja plana leta Članak 81. centru za pružanje letnih informacija. VFR letove koji prelaze granicu Republike Hrvatske. 2. aerodrom slijetanja. (2) Iznimno od odredbe stavka 1.4. 3. Odjeljak 4. letove u uvjetno zabranjenim područjima i drugim područjima. izvještaj o dolasku mora sadržavati aerodrom odlaska i aerodrom odredišta. ovoga članka. naznačen u planu leta. 4.

zapovjednik zrakoplova ili druga ovlaštena osoba mora predati plan leta sukladno uvjetima koje utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Predavanje plana leta i odgovornost Članak 84. te 4. istovrsni i najmanje jednom tjedno. pribavljanje preduzletnih informacija i po potrebi odobrenja kontrole zračnog prometa. provjeru provedivosti leta. (2) Trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL) može se predati za najmanje 10 IFR letova koje planira isti operator zrakoplova. Predavanje pojedinih vrsta planova leta Članak 82. ako su ti letovi planirani kao redoviti. Vrijeme predavanja plana leta Članak 83. 2. plan leta može se predati i za druge letove. potpuno adresiranje i proslje ivanje. potpunost i točnost podataka. (2) Predavatelj plana leta odgovoran je za: 1.(2) U svrhu olakšavanja provo enja mjera potrage i spašavanja zrakoplova. Pojedinim letom u smislu ovoga Pravilnika smatra se i grupni let više zrakoplova. izme u ostalog i na temelju pribavljenih preduzletnih informacija. (1) Operator zrakoplova. odnosno svakodnevno tijekom najmanje deset dana u slijedu. kao i svaki dio leta kad se radi o letu koji uključuje me uslijetanja. Vrijeme predavanja plana leta utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. 3. Sadržaj i obrazac plana leta . (1) Pojedinačni plan leta (individual flight plan-FPL) mora se predati za svaki pojedini let za koji je predavanje plana leta propisano. (3) Uvjeti i način predaje planova leta za letove hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom.

2. predtaktičkih (unutar šest dana prije dana doga anja) i taktičkih (na dan doga anja) mjera. Opći ATFM postupci Članak 87. . (1) Upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management) provodi se prikladnim mjerama kako bi se izbjeglo preopterećenja. pojedinačno ili u kombinaciji kao sljedeći postupci: 1. ovoga članka. (3) Uvjete i postupke upravljanja protokom zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. opseg i uvjeti za upravljanje protokom zračnog prometa Članak 86. poništavanje i izmjene plana leta. utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. prihvaćanje. mora sadržavati odgovarajuće podatke o planiranom letu. te kako bi se optimizirali postojeći kapaciteti europskog sustava kontrole zračnog prometa. smatraju se mjere koje se odnose na planiranje. te primjenu onih mjera upravljanja protokom koje imaju najmanji negativni utjecaj na korisnike zračnog prostora. Odjeljak 5. UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA Pojam. te uvjete za dopuštena odstupanja koja se odnose na plan leta. stavak 2. ovoga Pravilnika mogu se primjenjivati. pravodobno dodjeljivanje slotova odlaska prema odre enim odredišnim područjima ili aerodromima. (1) Obrazac plana leta iz Dodatka 7. (2) Uvjete za predavanje. (1) Taktičke mjere iz članka 86. privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod odre enim uvjetima. (2) Prikladnim mjerama iz stavka 1. koordinaciju i provedbu strategijskih (sedam i više dana prije dana doga anja).Članak 85. predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta. uzimajući pritom u obzir utvr ene kapacitete sustava kontrole zračnog prometa. istovjetan odnos prema IFR letovima koji slijeću odnosno uzlijeću iz Republike Hrvatske u odnosu na letove koji prelijeću Republiku Hrvatsku. ovoga Pravilnika. i 3.

odnosno mjere za upravljanje protokom zračnog prometa. mora o tome neodložno i izravno obavijestiti tijelo nadležno za upravljanje protokom zračnog prometa ili nadležnu kontrolu zračnog prometa. (1) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna je za nadzor slotova odlaska na aerodromima odlaska. Glava 2.(2) Slot odlaska proračunava se i dodjeljuje korisnicima zračnog prostora na temelju podataka iz plana leta. u načelu. pozicija za čekanje. te po potrebi informacije za odlazak i upute za vožnju u svrhu odlaska. (3) Za sve letove koji podliježu mjerama za upravljanje protokom zračnog prometa. 2. zrakoplov javlja da je spreman za odlazak. pilot zrakoplova traži odobrenje za pokretanje motora. slot odlaska se dodjeljuje najkasnije dva sata prije EOBT-a u obliku proračunatog vremena uzlijetanja (CTOT). ako se IFR dio leta obavlja u području u kojemu su na snazi mjere za upravljanje protoka zračnog prometa. Ako korisnik zračnog prostora uoči da se iz bilo kojeg razloga ne može pridržavati dodijeljenog slota. parkirališna pozicija. (2) Operator zrakoplova dužan je poznavati i pridržavati se objavljenih mjera protoka zračnog prometa te planirati letove zrakoplova u odlasku tako da se uzlijetanja obavljaju u skladu s proračunatim vremenom uzlijetanja. traže i ovisno o prometnoj situaciji dobivaju odobrenja i upute: 1. Sljedeće pozicije u aerodromskom prometnom krugu i krugu za vožnju (taxi circuit) predstavljaju točke na kojima piloti. ovoga Pravilnika iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko proračunatog vremena uzlijetanja). »HEAD« i »SAR« te u drugim predvi enim slučajevima. ako je potrebno. Za potrebe aerodromske kontrole zračnog prometa slot odlaska iz članka 87. ili se proslije uje izravno korisniku zračnog prostora. ako je potrebno. stavak 3. Zrakoplovi u odlasku zadržavaju se na toj poziciji do trenutka kad kontrolor zračnog . AERODROMSKA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Aerodromski prometni krug i vožnja Članak 89. što uključuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili uzlijetanje letovima koji značajnije odstupaju od dodijeljenog CTOT-a. Obveze pilota zrakoplova i korisnika zračnog prostora u pogledu pridržavanja slota Članak 88. Proračunato vrijeme uzlijetanja se pribavlja u prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa. Postupak dodjele slota. a primjenjuje se na IFR letove i na letove s promjenom pravila letenja. ne primjenjuju se na letove sa statusom »EMER«.

4. 3. Staza u uporabi Članak 90. 2. ovoga članka. dužine uzletno-sletne staze. . na toj se poziciji dodjeljuje odobrenje za uzlijetanje. krak niz vjetar. pilot zrakoplova javlja osnovni krak. ako je potrebno. prometne situacije. (1) Za stazu u uporabi odre uje se uzletno-sletna staza čiji je smjer najbliži smjeru vjetra. blizine drugih aerodroma. ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. a na zahtjev pilota. Odobrenje za slijetanje mora se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji. 4. na toj poziciji izdaje se uputa za vožnju do stajanke ili uputa da zrakoplov uspostavi komunikaciju sa zemaljskom kontrolom odnosno kontrolom stajanke. osnovni krak. završni krak. 7. smještaja navigacijskih sredstava koji služe za izvršenje prilaženja. (3) Ako staza u uporabi nije prikladna za neki tip zrakoplova. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. pilot javlja poziciju niz vjetar. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. 4 ili 5. kapaciteta uzletno-sletne staze. za stazu u uporabi može se odrediti i druga staza ako je to potrebno zbog smještaja aerodromskog prometnog kruga. 6. 5. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. pilot zrakoplova javlja završni krak. nesmetanijeg slijetanja ili odlaska zrakoplova. pod uvjetom da prometna situacija i postupci za smanjenje buke dopuštaju takvu izmjenu. izlazak sa staze. Postupci pokretanja motora zrakoplova Članak 91.prometa ovisno o prometnoj situaciji može izdati uputu za izlazak na stazu ili odobrenje za uzlijetanje. osim ako je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi odobrio veću le nu komponentu vjetra za tu stazu ili ako sigurnosni razlozi zahtijevaju trenutnu uporabu druge uzletno-sletne staze. pozicija za uzlijetanje. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. postupaka za smanjenje buke ili utjecaja trenutne meteorološke situacije pod uvjetom da prosječna le na komponenta vjetra na toj stazi u pravilu ne iznosi više od 5 čvorova. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti uporabu druge staze.

odnosno odre uje ju nadležna kontrola zračnog prometa zajedno s rutnim odobrenjem prije uzlijetanja. (2) Početna razina na koju se zrakoplov penje nakon uzlijetanja utvr ena je u standardnom instrumentalnom odlasku (Standard instrument departure-SID). Bitne informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek. (2) Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku manje od 20 minuta. na način koji omogućuje lako uočavanje i prepoznavanje tog prometa.(1) U svrhu redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa. koji se odnose na stanje operativnih površina i pripadajućih sredstava koja su potrebna za sigurno odvijanje zračnog prometa. pilot zrakoplova mora se obavijesti bez odlaganja. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova o svakom bitnom lokalnom prometu. Bitne informacije o stanju aerodroma Članak 94. ako pilot zrakoplova nije siguran da li je u stanju pokrenuti motore unutar 5 minuta nakon izdavanja odobrenja. uključujući odobrenje za odlaznu rutu. (1) Prije odlaska. pilot zrakoplova prima rutno odobrenje (en-route clearance). kontrolor zračnog prometa je obvezan obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju kašnjenja. pilotima se izdaje odobrenje za trenutno pokretanje motora. vozila ili osoba na ili u blizini manevarskih površina. (3) Ovisno o prometnoj situaciji. (1) Bitnim lokalnim prometom smatra se svaki promet zrakoplova. (1) Bitne informacije o stanju aerodroma su podaci. Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku veće od 20 minuta. O iznenadnoj pojavi opasnosti tijekom završnog prilaženja. odobrenja za daljnje penjanje izdaju se nakon uzlijetanja. piloti zrakoplova moraju prije svakog odlaska prema IFR planu leta zatražiti odobrenje za pokretanje motora. odnosno promet u okolici aerodroma koji bi mogao predstavljati opasnost za dotične zrakoplove. Odobrenja za odlaske prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) Članak 92. Informacije o bitnom lokalnom prometu Članak 93. kada kontrolor zračnog prometa . Odobrenje za pokretanje motora ne smije se zatražiti.

uzletno-sletnu stazu u uporabi. 5. Informacije zrakoplovima u odlasku i dolasku Članak 95. (2) Ako je potrebno. (2) Bitne informacije o stanju aerodroma proslje uju se sljedećim redoslijedom: 1. bljuzgavica ili led na glavnoj stazi. stazi za vožnju ili stajanci. 2. 2. kao i informacije o čišćenju snijega i posipanju odnosno prskanju uzletno-sletne staze. trenutni smjer i brzinu vjetra pri tlu. trenutnu vidljivost u smjeru uzlijetanja i početnog penjanja ako je manja od 10 km i trenutnu vidljivost(i) uzduž uzletno-sletne staze u uporabi. staze za vožnju ili stajanke. 4. 4. ako podaci postoje. ili u neposrednoj blizini operativnih površina. snijeg. otkaz ili nepravilnosti u radu dijela ili ukupnog aerodromskog sustava osvjetljenja i 7. 3. nakon uspostave prve komunikacije kontrolor zračnog prometa proslje uje informacije sljedećim redoslijedom: 1. 3. nanosi ili zapusi snijega.smatra da je to potrebno i u interesu sigurnosti zračnoga prometa ili na zahtjev pilota zrakoplova. ostale privremene opasnosti. prije uzlijetanja kontrolor zračnog prometa obavještava pilota zrakoplova o: . ako automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje nije na raspolaganju. ostale važne obavijesti. 5. staze za vožnju ili stajanke. temperaturu zraka i točku rosišta za zrakoplove s turbinskim motorima. (1) Pilotu zrakoplova koji namjerava letjeti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) i pilotu koji namjerava letjeti prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). QNH postavljanje visinomjera ili QFE na zahtjev. gra evinski ili radovi u svrhu održavanja na. uključujući parkirane zrakoplove i ptice na tlu ili u zraku. uključujući visinu snježnog pokrivača u neposrednoj blizini uzletno-sletne staze. uključujući značajna odstupanja. 6. neravnine ili napuknuća površine uzletno-sletne staze.

bitni lokalni promet. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje vrijeme slijetanja i uzlijetanja samo na poseban zahtjev pilota. temperature zraka. ako se radi o odobrenju za ulazak u aerodromski prometni krug. (1) Prema kategorijama vrtložne turbulencije zrakoplovi mogu biti: 1. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase (maximum certificated take-off mass – MTOM). smicanje vjetra. promjenama bitnih informacija o stanju aerodroma. kiša koja se ledi i sl. umjereno ili jako zale ivanje. 2. 2. te promjeni QNH vrijednosti tlaka zraka ako promjena iznosi 1 hPa (0. odnosno smjer prometnog kruga kad se upotrebljava desni prometni krug. apsolutna visina leta. 8. 6. a ako je potrebno proslje uju se i sljedeći podaci: 4. posebne upute. 5. tuča. 3. bitne aerodromske informacije. VFR rutu dolaska. .) u području uzlijetanja i penjanja. Odobrenje za ulazak uključuje i sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. (3) Pilotu zrakoplova koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odobrava se ulazak u kontroliranu zonu odnosno ulazak u aerodromski prometni krug ako meteorološki uvjeti i prometna situacija to dozvoljavaju. od 136 tona ili više.1. svim značajnim promjenama smjera i brzine vjetra pri tlu. trenutni smjer i brzina vjetra. QNH vrijednost tlaka zraka.03 incha Hg) ili više. ako informacija već nije proslije ena putem automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. teški (heavy-H). (4) Na zračnim lukama. vidljivosti ili vidljivosti uzduž staze. 3. značajnim meteorološkim uvjetima (kumulonimbus ili oluja. 7. uzletno-sletnu stazu u uporabi ili smjer slijetanja. umjerena ili jaka turbulencija. Vrtložna turbulencija Članak 96.

ako je moguće. te se od njega ne zahtijeva pridržavanje propisanih minimuma razdvajanja zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. (4) Nakon prijama podataka iz stavka 3. laki (light-L). smjer i brzinu vjetra pri tlu. 3. odnosno vrijeme napuštanja mjesta čekanja u svrhu završetka prilaženja za slijetanje. proteklo vrijeme od uzlijetanja prethodnog zrakoplova ili udaljenost od zrakoplova koji je prethodno uzletio. da će IFR let čekati 20 minuta ili više iznad navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. tako da tijekom prilaženja ostane iznad letne putanje prethodnog zrakoplova i sleti iza njegove točke dodira) ili pri pogodnom vjetru. pilotu zrakoplova mora se proslijediti očekivano vrijeme prilaženja. (3) Smatra se da nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane minimume za razdvajanje zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. (2) Obzirom da se opasnost i postojanje vrtložne turbulencije ne može točno predvidjeti. održavati odstojanje od najmanje 200 m. 3. . upozorenje o mogućem postojanju vrtložne turbulencije korištenjem propisane fraze. 4. nadležna kontrola zračnog prometa nije odgovorna za pružanje informacije o opasnosti i postojanju vrtložne turbulencije u svakom trenutku i ne može jamčiti za točnost takve informacije. Glava 3. ako uz odobrenje za uzlijetanje proslijedi pilotu zrakoplova sljedeće podatke: 1. (5) Kad pilot zrakoplova ispred sebe vidi zrakoplov teže kategorije i u stanju je sam održavati sigurni razmak (npr. povećano odstojanje nije potrebno. (1) Ako nadležna kontrola zračnog prometa predvi a. PRILAZNA I OBLASNA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Očekivano vrijeme prilaženja Članak 97. ovoga članka. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase do uključujući 7 tona. pilot zrakoplova je odgovoran za izbjegavanje vrtložne turbulencije. a veće od 7 tona. (6) Tijekom vožnje iza zrakoplova teže kategorije pilot zrakoplova treba. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase manje od 136 tona. tip zrakoplova koji je prethodno uzletio. srednji (medium-M).2. 2.

Podešavanje brzine Članak 99. ovoga Pravilnika. dajući pritom prednost zrakoplovima na način utvr en odredbama članka 66. Slijed za slijetanje Članak 98. SRA). nadležna kontrola zračnog prometa mora podsjetiti pilota zrakoplova koji se nalazi u završnom prilaženju da provjeri da li je podvozje izvučeno i zabravljeno. pilot zrakoplova mora započeti postupak čekanja. na temelju indicirane brzine (IAS).(2) Ako predvi eno vrijeme čekanja iznosi manje od 20 minuta. prilikom radarskog vektoriranja tijekom me uprilaženja i završnog prilaženja. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje očekivano vrijeme prilaženja. samo kad to smatra potrebnim. zadržati posljednju dodijeljenu razinu i čekati na daljnja odobrenja. Slijed za slijetanje mora se uspostaviti na način koji omogućuje dolazak najvećeg broja zrakoplova uz najmanje prosječno kašnjenje. Informacija o poziciji i udaljenosti Članak 100. mora pilotu zrakoplova proslijediti izmijenjeno očekivano vrijeme prilaženja ako se ono razlikuje za ±5 minuta ili više od proslije enog. zahtijevati da zrakoplov pod radarskom kontrolom podesi brzinu za najviše ± 20 kt. Nadležna kontrola zračnoga prometa. tako da mu proslijedi udaljenost od točke ili navigacijskog sredstva na koje se informacija odnosi. nadležna kontrola zračnoga prometa može. (3) Ako nadležna kontrola zračnoga prometa nije izdala odobrenje za nastavak leta nakon prolaska navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. (1) Radarski kontrolor zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova. U svrhu uspostavljanja slijeda za prilaženje i smanjenja potrebnog broja vektora. (2) Tijekom radarskog prilaženja (PAR. . kojeg se radarski vektorira zbog instrumentalnog prilaženja. o poziciji zrakoplova najmanje jednom prije početka završnog prilaženja. Podešavanje brzine se ne smije zahtijevati ili primjenjivati nakon što je zrakoplov u završnom prilaženju preletio točku udaljenu 4 NM od praga uzletno-sletne staze. nadležni kontrolor zračnog prometa mora izdati odobrenje za slijetanje ili alternativno odobrenje pilotu zrakoplova. najkasnije na udaljenosti od 2 NM od zone dodira. (3) Tijekom instrumentalnog prilaženja.

razdvajanje. prilaženje zrakoplova s različitom letnim sposobnostima). treba pravodobno ukinuti to ograničenje. Neprekinuto snižavanje do odobrene razine provodi se brzinom snižavanja od 300 stopa/NM (kut snižavanja oko 3°) (3) Ako se tijekom snižavanja. ako je potrebno. ovoga članka. iz posebnih razloga (npr. tako da bude osigurano neprekinuto snižavanje od 300 stopa/NM. nadležna kontrola zračnog prometa. 15 i 10 NM od točke dodira kako bi se pilotu zrakoplova. omogućilo ispravljanje brzine snižavanja. ovoga Pravilnika. zrakoplov se mora nalaziti u horizontalnom letu otprilike 1 NM prije uključivanja u putanju poniranja. (1) IFR letu se može odobriti vizualno prilaženje. a u pravilu na udaljenostima od 20. Vizualno prilaženje Članak 102. (4) Nakon postizanja visine me uprilaženja. ili 2. prilazna kontrola vodi zrakoplove primjenom postupaka radarskog vektoriranja i odobrava neprekinuto snižavanje do razine me uprilaženja. uz uvjet. tako da se razina dostigne na smjeru usmjerivača na udaljenosti od oko 8 NM od točke dodira. da pilot može održavati stalnu vidljivost zemljine površine i: 1. (1) Postupak prilaženja s neprekinutim snižavanjem (continouos descent approach-CDA) primjenjuje se samo tijekom ILS prilaženja u cilju uštede goriva i smanjenja buke. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. (6) Pilot zrakoplova tijekom CDA prilaženja. a na zahtjev pilota.Prilaženje s neprekinutim snižavanjem Članak 101. (5) Ako prometna situacija ne dopušta primjenu CDA (npr. mora koristiti tehniku prilaženja propisanu za smanjenje buke u skladu s odredbama članka 155. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će meteorološki uvjeti dozvoliti vizualno prilaženje i da postoji velika vjerojatnost da će se vizualno prilaženje i . struktura zračnog prostora. nadležna kontrola zračnog prometa obavještava o tome pilota zrakoplova odgovarajućom propisanom frazom. U tom se slučaju prilaženje provodi prema objavljenim postupcima. ako to prometna situacija dopušta. ili prijedlog kontrolora zračnog prometa. (2) Prilikom primjene postupka iz stavka 1. prepreke) odobre početne razine koje su veće od razine me uprilaženja. Informacije o udaljenosti od točke dodira proslje uju se pilotu zrakoplova zajedno s odobrenjem za snižavanje. Taj segment me uprilaženja služi za smanjenje brzine.

3. 2. nadležna kontrola zračnog prometa smatra. (2) Vizualno prilaženje može se provoditi i u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. baza oblaka se nalazi iznad minimalne apsolutne visine za radarsko vektoriranje. U tom slučaju. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. ovoga članka. ili 3. Ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će vidljivost dozvoliti vizualno prilaženje.slijetanje moći završiti. ako je zrakoplov kojemu se odobrava vizualno prilaženje prvi zrakoplov u slijedu prilaženja. (6) Odgovornost za održavanje razdvajanja izme u zrakoplova kojemu je odobreno vizualno prilaženje i ostalih zrakoplova snosi nadležna kontrola zračnoga prometa. da pilot može neodložno započeti postupak vizualnog prilaženja. ako se pilot zrakoplova može pridržavati nekog od uvjeta iz stavka 1. 4. (5) U cilju bržeg odvijanja zračnog prometa. ako je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. min. uz pridržavanje navedenih uvjeta. postupak je ograničen samo do prolaska odre ene visine (npr. (1) U slučajevima uzlijetanja odre enih tipova zrakoplova. mora se održavati radarsko razdvajanje sve do uspostave vizualnog razdvajanja. vidljivost pri tlu iznosi 5 km ili više. nadležna kontrola zračnog prometa može pilotu zrakoplova predložiti vizualno prilaženje. IFR putne razine). nadležna kontrola zračnog prometa može. ovoga članka. ili ako pilot javi da vidi prethodni zrakoplov i primi uputu da ga slijedi. neće se povrijediti nekontrolirani zračni prostor. izdati odobrenje za provedbu modificiranoga objavljenog IFR postupka u vizualnim meteorološkim uvjetima (visual climb-outs in VMC). 5. ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa predloži vizualno prilaženje i pilot ga prihvati. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. (4) Ako pilot zahtijeva ili prihvati predloženi postupak vizualnog prilaženja. . ali da ne vidi prethodni zrakoplov. odgovoran je za pridržavanje uvjeta iz stavka 1. dok se danju ta odgovornost može prenijeti na pilota zrakoplova. (3) Izdavanje odobrenja za vizualno prilaženje ovisi o prometnoj situaciji i možebitnim postupcima za smanjenje ili izbjegavanje buke. postupak se primjenjuje samo danju. Vizualni odlasci IFR letova u VMC uvjetima Članak 103. na vlastiti prijedlog ili na zahtjev pilota zrakoplova.

a uslijed djelovanja vrtložne turbulencije. (3) Kad zatraži ili potvrdi primitak odobrenja za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima. izraženima u obliku Machovog broja. (1) Povećane norme razdvajanja iz stavka 2.6. koje osiguravaju održavanje ili povećanje odstojanja izme u tih zrakoplova. ovoga članka. ili 3. koje se primjenjuju izme u letova iz članka 68. ako oba zrakoplova koriste istu uzletno-sletnu stazu. (2) Uslijed djelovanja vrtložne turbulencije primjenjuju se sljedeće povećane norme razdvajanja izme u letova iz stavka 1. ovoga Pravilnika. ovoga članka. ovoga članka: Prethodni zrakoplov Slijedni zrakoplov NM Teški Teški 4 Teški Srednji 5 Teški Laki 6 Srednji Laki 5 Razdvajanje zrakoplova uporabom Machovog broja i promjena brzine Članak 105. moraju se primjenjivati ako: 1. tako da od pilota zrakoplova zahtjeva da lete stvarnim brzinama. zrakoplov leti neposredno iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. (2) Odobrenje za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima izdaje se IFR letu zajedno s rutnim odobrenjem. neće doći do neprimjerenog ugrožavanja stanovništva bukom. a samo izuzetno neposredno nakon uzlijetanja. (1) Propisane norme razdvajanja izme u mlaznih zrakoplova koji lete istom putanjom i na istoj putnoj razini iznad FL 245. nadležna kontrola zračnog prometa može uspostaviti i održavati. Vrtložna turbulencija Članak 104. . ili 2. stavak 1. pilot zrakoplova preuzima odgovornost za nadvisivanje prepreka sve do prelaska visine odre ene u skladu s odredbom točke 5. ako zrakoplov prolazi iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega.

kad je potrebno odstupiti od trenutne brzine za ± 0. Vlastito me usobno razdvajanje u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 107. mora pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. kontroliranom letu. na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa. 2. putne brzine izražavaju se u čvorovima na temelju indicirane brzine (IAS). . da piloti zrakoplova prije svake promjene brzine obavijeste nadležnu kontrolu zračnog prometa. postupak se primjenjuje samo danju. (4) U donjem zračnom prostoru.1 Macha. (3) Ako pilot zrakoplova namjerava tijekom leta mijenjati putnu brzinu. prenijeti odgovornost za održavanje razdvajanja na pilota zrakoplova. Putno penjanje Članak 106. navedenu u planu leta. ako vrijednost izmjene iznosi 5 % ili više od navedene brzine. pilot zrakoplova je dužan o tome izvjestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. pilot zrakoplova zahtijeva ili se složi s takvim postupkom i potvrdi da vidi drugi zrakoplov. se piloti zrakoplova pridržavaju posljednje dodijeljenog Machovog broja. a zrakoplov nije u stanju održavati vertikalnu brzinu penjanja odnosno poniranja od 500 stopa u minuti ili više. Primjena postupka putnoga penjanja (cruise climb) u hrvatskom zračnom prostoru je zabranjena. ne postoji promet u suprotnom smjeru. 3. da piloti zrakoplova. 2. (5) Ukoliko pilot zrakoplova tijekom leta zahtjeva promjenu visine leta ili je ista zahtjevana od nadležne kontrole zračnog prometa.(2) Kontrola brzine uporabom Machovog broja zahtijeva da: 1. uključe trenutni stvarni Machov broj u redovne izvještaje o poziciji. Nadležna kontrola zračnoga prometa može. 3. tako da mu odobri održavanje vlastitog razdvajanja u vizualnim meteorološkim uvjetima kad je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. ispod FL 245.

odnosno potvrdu o promjeni razine ili predvi eno vrijeme iznad točke javljanja najbliže mjestu prolaska razine. motrenje (nadzor) i vektoriranje zrakoplova. 3. na koji se primjenjuju propisani postupci razdvajanja. Informacija o bitnom prometu mora sadržavati sljedeće podatke: 1. Tijekom obavljanja poslova kontrole zračnoga prometa radar se može upotrebljavati za: 1. kad jedan drugome predstavljaju bitan promet. . 2. ubrzanje protoka zračnoga prometa. smjer leta odnosnog zrakoplova. informacija o bitnom prometu je proslije ena pilotima odnosnih zrakoplova. samo jedan od zrakoplova smije biti u penjanju ili snižavanju. putnu razinu odnosnog zrakoplova. UPORABA RADARA U KONTROLI ZRAČNOGA PROMETA Odjeljak 1. 3. 6. primjena postupka je ograničena u odnosu na rutu. razinu ili vrijeme. (1) Bitni promet (essential traffic) je onaj kontrolirani let. postoji suglasnost pilota drugog zrakoplova za takav postupak. OPĆE ODREDBE Svrha uporabe radara Članak 109. informaciju o relativnoj poziciji.4. 7. Glava 4. a nije od drugog zrakoplova razdvojen propisanim normama razdvajanja. Informacija o bitnom prometu Članak 108. 5. razdvajanje letova u kontroliranom zračnom prostoru. (2) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora proslijediti informaciju o bitnom prometu odnosnim kontroliranim letovima. u svim slučajevima. 2. 4. tip zrakoplova.

navigacijske pomoći pilotima. isključiti u potpunosti mod C. ovoga članka utvr ene druge znamenke za posebne postupke. u posebnim okolnostima. pružanje pomoći pilotima zrakoplova u svrhu izbjegavanja područja u kojima prevladavaju nepovoljni meteorološki uvjeti. pilot zrakoplova koji ulazi u područje nadležnosti odgovarajuće kontrole zračnog prometa. ili 2. Odjeljak 2. Pritom mod A mora ostati uključen. pilot mora istodobno postaviti mod C bez posebne upute. ako vrsta SSR transpondera ne dopušta postupak prema odredbi točke 1. sve dok mu se ne dodijeli novi kôd. prema uputi nadležne kontrole zračnoga prometa. U pojedinim slučajevima nadležna kontrola zračnoga prometa može dodijeliti SSR kodove različite od utvr enih u skladu s odredbom stavka 3. POSTUPCI PRILIKOM UPORABE SEKUNDARNOG RADARA Postavljanje SSR transpondera tijekom redovne uporabe Članak 110. osim u slučajevima kad su u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka pilot zrakoplova postavlja samostalno. Postupci prilikom nepravilnog rada SSR transpondera Članak 111.4. (1) Pilot zrakoplova mora postaviti mod i kod SSR transpondera. . kako bi se osigurao stalan prijenos podataka o identitetu i poziciji preko moda A. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i 1. SSR transponder se ne smije isključiti bez izričite upute nadležne kontrole zračnoga prometa. ovoga članka. te SSR kodove za posebne postupke utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (3) SSR kodove za pojedine vrste letova koji se odvijaju u hrvatskom zračnom prostoru. pilot zrakoplova mora postaviti nulu (0) kao treću i četvrtu znamenku. (1) Ako nije drukčije zatraženo. (2) Ako vrsta transpondera ne dopušta odvojeno isključivanje moda A i C. mora zadržati kôd koji mu je dodijelila posljednja nadležna kontrola. te za pružanje selektivnih informacija o prometu. (4) Utvr ene SSR kodove iz stavka 3. (2) Ako je pilotu zrakoplova dodijeljen dvoznamenkasti kôd. (5) Ako je od pilota zrakoplova zatraženo postavljanje moda A ili drugog moda. isključiti javljanje visine i emitirati samo nosivi val odgovora moda C. ovoga stavka. Ukoliko nadležna kontrola zračnoga prometa ne zatraži drugačije. pilot zrakoplova čiji SSR transponder na modu C ne radi pravilno.

obavijestiti aerodromsku kontrolu zračnog prometa i pribaviti odobrenje za provedbu leta. osim ako mu nadležna kontrola zračnoga prometa ne dodijeli neki drugi. Postavljanje SSR transpondera u slučajevima nužde Članak 112. ovoga članka. (4) Pilot zrakoplova koji je predmet protuzakonitoga ometanja. 2. ako takav postupak smatra primjerenim okolnostima u pojedinom slučaju. (6) Tijekom postupka presretanja. a ne može se popraviti prije odlaska. pilot zrakoplova mora zadržati postavljeni kôd. pilot zrakoplova mora se pridržavati poduzetih mjera i o tome odgovarajuće obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. (5) Pilot zrakoplova kojeg presreće vojni zrakoplov može primijeniti postupak u skladu s odredbama stavka 1. (3) Prilikom otkaza radiokomunikacije. pilot zrakoplova mora postaviti transponder na mod A kôd 7600 i poduzeti mjere propisane za slučaj otkaza radiokomunikacije. i 2. (1) U slučajevima nužde. tako da leti najkraćim putem do najbližeg prikladnog aerodroma gdje se kvar može otkloniti. ovoga članka. kako bi ukazao na situaciju. mora se potruditi postaviti SSR transponder na mod A kôd 7500. Postupak kod otkaza SSR transpondera Članak 113. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora obustaviti transmisiju informacija o visini najkasnije na udaljenosti 20 NM (37 km) od zrakoplova kojeg namjerava presresti ili vremenski 40 sekundi prije predvi enog vremena dolaska na točku susreta sa zrakoplovom kojeg namjerava presresti (ovisno što je ranije) kako bi se spriječila neželjena rezolucijska informacija kod presretnutog zrakoplova opremljenog sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. pilot zrakoplova može postaviti SSR transponder na mod A kôd 7700. planirati svoj let prema uvjetima iz odobrenja. osim ako okolnosti ne nalažu postavljanje kôda 7700.(3) Prilikom ulaska u područje nadležnosti kontrole zračnoga prometa. ako to smatra najprikladnijom mjerom u skladu s vrstom nužde. . pilot zrakoplova mora: 1. (1) Ako SSR transponder otkaže prije uzlijetanja.

kao temelj za daljnje razdvajanje mora se uzeti razina koju je javio pilot. za više od 300 stopa. ako prikazivanje odgovarača visine moda C. koje označava preostale sposobnosti transpondera. Postupci za operativno korištenje odgovarača visine moda C Članak 114. te mu izdati uputu da potvrdi visinu. (2) Smatra se da je zrakoplov. kad informacija o razini SSR moda C prikazuje promjenu veću od 300 stopa u predvi enom smjeru od prethodno dodijeljene razine. obrasca plana leta. Odjeljak 3. pilot zrakoplova mora o tome neodložno obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. (1) Smatra se da se zrakoplov nalazi na dodijeljenoj razini. (4) Smatra se da je zrakoplov dostigao odobrenu razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da razina zrakoplova odstupa ± 300 stopa od dodijeljene razine. odgovarajuće slovo. obavijestiti pilota zrakoplova o odstupanju. (5) Ako se razina koju je pilot zrakoplova javio razlikuje za više od ± 300 stopa od informacije o razini koju prikazuje SSR mod C a propisane norme za vertikalno razdvajanje mogu biti narušene. upisati slovo »N« za potpunu neispravnost SSR transpondera ili u slučaju djelomičnog kvara transpondera. nadležna kontrola zračnoga prometa mora. . (3) Smatra se da je zrakoplov u penjanju ili snižavanju prošao razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da je prošao tu razinu u zahtijevanom smjeru. UPORABA SUSTAVA U ZRAKOPLOVU ZA IZBJEGAVANJE SUDARA (ACAS II) Opremljenost i svrha uporabe ACAS II Članak 115. ovoga Pravilnika ne oduzimaju zapovjedniku zrakoplova njegovo pravo donošenja konačne odluke kada se radi o upravljanju zrakoplovom tj. (1) Informacije dobivene na temelju sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. Ukoliko odstupanje i nakon toga postoji. odstupa ± 300 stopa od te razine. dobivanja točnije slike o trenutnoj prometnoj situaciji te aktivnog traženja i vizualnog prepoznavanja konfliktnog prometa. kojem je odobreno napuštanje razine započeo napuštanje i napustio prethodno zauzetu razinu. (2) Odredbe članka 116.3. (2) Ukoliko otkaz transpondera nastupi nakon uzlijetanja. u rubrici 10. piloti zrakoplova su dužni koristiti u svrhu izbjegavanja mogućih sudara.

koristiti sve dostupne podatke za pripremu pravilne reakcije za slučaj primitka rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) 3. u slučaju rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) pilot mora: a) neodložno postupiti sukladno dobivenoj rezolucijskoj informaciji osim u slučaju kada bi takav postupak ugrozio sigurnost zrakoplova (upozorenje o približavanju prevlačenju – stall warning. nakon primitka prometne informacije. ovisno o radnom opterećenju posade. 2. obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa o rezolucijskoj informaciji uključujući i smjer vertikalnog odstupanja od važeće upute ili odobrenja kontrole zračnog prometa e) odmah postupati sukladno svakoj promjeni rezolucijske informacije f) svesti odstupanja od putanje leta na minimum tj. pilot i kontrolor zračnog prometa moraju podnijeti izvještaj utvr en posebnim propisom. nikako ne izvoditi manevar izbjegavanja isključivo na temelju prometnih informacija (Traffic Advisories-TA). Upozorenja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara piloti moraju koristiti kako slijedi: 1. na odstupanja koja su nužna za postupanje prema rezolucijskim informacijama g) nakon razrješenja konflikta odmah nastaviti postupati sukladno prethodno valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa . Način korištenja pokazivanja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara Članak 116. smicanje vjetra – wind shear i upozorenja sustava za signaliziranje blizine tla imaju prednost pred upozorenjima ACAS-a) b) postupati prema rezolucijskoj informaciji čak i kada je u suprotnosti s uputom kontrole zračnog prometa c) nikad ne izvoditi manevar penjanja ili snižavanja kao i promjene vertikalne brzine koji su suprotni primljenoj rezolucijskoj informaciji d) što je prije moguće. (3) U slučaju postupanja nakon primanja rezolucijske informacije (Resolution AdvisoryRA) kao i drugog doga aja važnog za praćenje djelovanja sustava ACAS.njegovo pravo na izbor najboljeg načina rješavanja prometnog konflikta ili sprječavanja mogućeg sudara.

2. Glava 5. kontrolor zračnog prometa prestaje biti odgovoran za razdvajanje odnosnog zrakoplova od drugih zrakoplova koji su ugroženi zbog izravne posljedice započetog manevra izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. kontrolor zračnog prometa: 1. USLUGA PRUŽANJA LETNIH INFORMACIJA Način obavljanja usluge pružanja letnih informacija Članak 118. (3) Kontrolor zračnog prometa ponovno preuzima odgovornost za razdvajanje svih zrakoplova iz stavka 2. . 3. treba proslijediti informaciju o bitnom prometu ako to smatra neophodnim. ne smije pokušati promijeniti putanju leta zrakoplova koji izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. (1) Uslugu pružanja letnih informacija. odstupi od valjanog odobrenja. mora potvrditi primitak te obavijesti koristeći frazu »ROGER« 4. ne smije izdati odobrenje ili uputu zrakoplovima na koje se manevar izbjegavanja odnosi sve dok pilot ne javi da ponovno postupa prema valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju. koje pilot potvrdi. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju i izda drugo odobrenje. obavlja centar za pružanje letnih informacija odnosno nadležna jedinica kontrole zračnog prometa u okviru svojih nadležnosti. (2) Kad zrakoplov na temelju rezolucijske informacije.h) obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa da nastavlja postupati prema valjanom odobrenju. ili 2. a u skladu s propisanim postupcima. (1) Nakon primljene obavijesti da pilot izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. Odgovornost za razdvajanje zrakoplova tijekom manevara na temelju rezolucijske informacije Članak 117. ovoga članka kada: 1.

u načelu na zahtjev pilota zrakoplova o: a) posebnom korištenju zračnoga prostora (zrakoplovne priredbe i natjecanja. Poslovi koji se obavljaju u okviru usluge pružanja letnih informacija Članak 119. natjecanje jedrilicama i letenje jedrilicama u za to posebno odre enim područjima. Zakona o zračnom prometu. (2) Poslovi pružanja i proslje ivanja informacija i savjeta iz stavka 1. aerodroma. u skladu s odredbama članka 105. redovito i nesmetano odvijanje zračnoga prometa. c) izbacivanju goriva. b) ograničenjima u korištenju i promjeni načina korištenja radionavigacijskih sredstava.). b) postojanju slučajeva nužde i nesreće zrakoplova. automatskim emitiranjem informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). e) drugim ograničenjima bitnim za obavljanje zračnog prometa. 2. te prihvaćanje i proslje ivanje informacija koje se odnose na planove leta. ovoga članka. 3. kao što su eksplozije plina ili eksploziva. izvještaje o odlasku i dolasku. ograničenja koja mogu utjecati na letenje. padobranske aktivnosti. osigurava operator aerodroma.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. d) letenju tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. radiokomunikacijskih frekvencija. te za vrijeme elementarnih i drugih nesreća većeg razmjera. akrobatsko letenje. (1) Usluga pružanja letnih informacija obuhvaća pružanje i proslje ivanje svih informacija i savjeta pilotima zrakoplova potrebnih za sigurno. vojne vježbe i druge bitne vojne aktivnosti. općih informacija. izvještaje pilota glede sigurnosti zračnoga prometa i izvještaje pilota (PIREP). općih informacija o: a) značajnim meteorološkim pojavama (SIGMET). obrana od tuče itd. usluge aerodromskih letnih informacija na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje aerodromskih letnih informacija. njihovim manevarskim površinama ako su . požari i sl. ovoga članka putem zrakoplovnih radioemisija obuhvaćaju poglavito proslje ivanje: 1. posebnih informacija.

javljanje namjeravane promjene razine. stvarnu brzinu. c) opasnostima od sudara kontroliranim letovima (proslje ivanje informacija o prometu temeljenih na radaru. (2) Prilikom predaje plana leta iz zraka (AFIL). pilot zrakoplova mora proslijediti sljedeće podatke: pozivni znak zrakoplova. tip zrakoplova. c) meteorološkim uvjetima. 4. dužnosti pilota zrakoplova su: 1. brižljiva i temeljita priprema leta. prognozama vjetra na visini. 7. Dužnosti pilota zrakoplova prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija Članak 120. uspostavljanje radiokomunikacije. ure ajima i opremi aerodroma. ledom ili značajnim slojem vode. d) bilo kojem drugom podatku.pokriveni snijegom. posebnim vremenskim uvjetima. slušanje frekvencije (dobrovoljno). poziciju. koji bi mogao utjecati na sigurnost zračnog prometa. aerodrom odlaska ili vrijeme i poziciju na kojoj se plan leta počinje primjenjivati. 2. posebnih informacija kad god je potrebno o: a) ispuštanju radioaktivnih ili otrovnih tvari u atmosferu. razinu i planiranu rutu leta. da prilikom uspostavljanja radiokomunikacije proslijedi pozivni znak zrakoplova. 6. značajnim meteorološkim pojavama i kratkoročnim prognozama. 5. b) teškim ili srednjim slobodnim balonima bez posade. traženu razinu ako je potrebno. aerodrom odredišta ili . vrstu leta. (1) Prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija. proslje ivanje kratkih i sažetih izvještaja iz zraka. ako to smatra potrebnim za sigurnu provedbu leta. odjavljivanje prije napuštanja frekvencije ako je radiokomunikacija bila uspostavljena. 8. 4. aerodrom odlaska i dolaska. slušanje zrakoplovnih radioemisija. radio i navigacijsku opremu. te sredstvima. poglavito o uvjetima na ruti i pri slijetanju. 3. u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti).

a smatra se da postoji opasnost od sudara. o bilo kojem zrakoplovu. koji održava radiokomunikaciju s centrom za pružanje letnih informacija. te preporučiti postupak izbjegavanja ako pilot kontroliranog zrakoplova to zatraži. i 3. i 2. najveće trajanje leta i broj osoba u zrakoplovu. (1) Kad se identificirani kontrolirani let uoči na konfliktnoj letnoj putanji s nepoznatim zrakoplovom. da konflikt više ne postoji. (2) Kad god je to moguće. alternativni aerodrom ako je potrebno. proslje ivanje savjeta za najlakše obilaženje takvih područja. o poziciji područja nepovoljnih meteoroloških uvjeta i. informaciju o prometu na konfliktnoj letnoj putanji treba proslijediti kao: 1. . (1) Informacija s radarskog pokazivača može se koristiti za pružanje podataka identificiranom zrakoplovu: 1. proslje ivanje informacija.vrijeme i poziciju do koje se plan leta primjenjuje. Informacija o opasnosti od sudara Članak 122. Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija Članak 121. (2) Uporaba radara u provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a pilota zrakoplova njegovih odgovornosti uključujući i konačnu odluku u svezi bilo koje savjetovane promjene elemenata iz plana leta. pilot zrakoplova ne smije smatrati da će biti kontroliran ili razdvajan od drugog prometa. 2. ako je moguće. ili ako po mišljenju nadležne kontrole zračnoga prometa situacija to nalaže. o nepoznatom zrakoplovu. uočenom na konfliktnoj putanji s radarski identificiranim zrakoplovom i proslje ivanje preporuke ili savjeta za primjenu postupka izbjegavanja. kontrolirani let mora se obavijestiti kad god je moguće: 1. relativni smjer konfliktnog prometa u odnosu na kazaljke sata. (3) Ako se od pilota zrakoplova. zatraži uključenje transpondera na odre en kod i/ili mod. koje pilotu zrakoplova pomažu u navigaciji (navigacijska pomoć).

(3) ATIS emisija mora sadržavati sljedeće informacije: 1. slijetanje i uzlijetanje mora se neodložno upoznati s podacima sadržanima u emisiji. mora se označiti slovom ICAO abecede abecednim redoslijedom. svaka pojedina ATIS poruka. očekivanu vrstu prilaženja i sletnu stazu. (2) ATIS emisija mora udovoljavati sljedećim zahtjevima: 1. emisija mora biti stalna i mora se ponavljati. emitirana informacija mora se ažurirati odmah nakon značajnije promjene. ICAO oznaku zračne luke. 5.2. 3. kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. ako su nepoznati. obavlja se automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). na odre enim me unarodnim zračnim lukama u Republici Hrvatskoj. udaljenost konfliktnog prometa u NM. relativna brzina konfliktnog prometa (npr. 2. smjer u kojem se konfliktni promet kreće. proslje ivanjem svakodnevnih informacija potrebnih za uzlijetanje i slijetanje na VHF frekvencijama objavljenim na način uobičajen u zračnom prometu. 4. prijelaznu razinu leta. 4. 3. Automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje Članak 123. . (3) Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a zapovjednika zrakoplova od odgovornosti koju ima za konačnu odluku. razina i tip zrakoplova ili. 3. u odnosu na preporučenu izmjenu plana leta. 4. naziv zračne luke. 5. spor ili brz). emitirana informacija mora se odnositi samo na jednu zračnu luku. vrijeme motrenja. (1) Radi smanjenja trajanja i opsega radiokomunikacije. 2.

(6) Tijekom automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. pilot zrakoplova mora izgovoriti oznaku primljene informacije. informacije koje se odnose na IFR letove i druge letove koji uzlijeću i slijeću na me unarodne zračne luke ne proslje uju se. a i piloti zrakoplova koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR). Prilikom uspostave radiokomunikacije s kontrolom zračnoga prometa nadležnom za prilaženje ili odlazak. e) kašnjenja u dolasku i odlasku od 20 minuta ili više. te izme u radiopostaja zrakoplova.0 MHz). na utvr enim radiofrekvencijama (121. ovoga članka kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. (4) Piloti zrakoplova koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). (5) Nakon uspostave radiokomunikacije iz stavka 4. moraju prije uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na objavljenim VHF frekvencijama.5 MHz i/ili 406. . RADIOKOMUNIKACIJSKI POSTUPCI Načini obavljanja radiokomunikacije Članak 124. U zrakoplovnoj pokretnoj vezi mogu se upotrebljavati i radiopostaje za slučaj nužde (survival craft station). ukoliko to oprema zrakoplova dopušta. Glava 6. b) stanje uzletno-sletne staze i prema potrebi kočenje. uključujući meteorološku prognozu za slijetanje. (2) Zrakoplovna pokretna veza je radiokomunikacija izme u zemaljske radiopostaje i radiopostaje zrakoplova. (1) Radiokomunikacija putem zrakoplovne pokretne veze obavlja se kao radiotelefonska komunikacija. te radiofarovi za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency position indicating beacon). čime bi se utvrdilo da je primljena posljednja valjana emisija. mora zrakoplovima u prilaženju u odgovoru na poruku o oznaci primljene informacije proslijediti trenutnu QNH vrijednost tlaka zraka. d) ograničenja u korištenju prilaznih navigacijskih sredstava. te ukoliko je potrebno: a) važne meteorološke pojave u područjima prilaženja i odlaska.025 MHz i/ili 243. trenutne meteorološke uvjete u zračnoj luci.6. c) ograničenja u korištenju uzletno-sletne staze. pribaviti uzletne i sletne informacije za odgovarajuću zračnu luku.

– tijekom ugradnje ili održavanja ELT-a.(3) Lažne poruke nevolje mogu biti emitirane uslijed akrobatskih manevara. . ovisno o tome kojim jezikom bolje vlada. (1) Sve radiopostaje koje sudjeluju u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. u skladu s odredbama članka 104. nepažnje pilota. – nakon leta prije gašenja motora. Piloti zrakoplova opremljenih odašiljačem za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency location transmitter – ELT) odnosno druge ovlaštene osobe dužni su poradi izbjegavanja lažnih poruka nevolje slušati frekvencije 121. premještanja zrakoplova tijekom prihvata i otpreme te radova na održavanju zrakoplova. obavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku. neprimjerenog rukovanja. moraju upotrebljavati jedinstveno koordinirano vrijeme (UTC). Zakona o zračnom prometu. U slučajevima kada su utvr ene i objavljene posebne frekvencije radiokomunikacija se obavlja na engleskom jeziku. kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova može upotrebljavati engleski ili hrvatski jezik.0 MHz i/ili 406. (1) Radiotelefonska komunikacija u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. (3) Radiotelefonska komunikacija zrakoplovnom pokretnom vezom na nekontroliranim aerodromima i na frekvencijama koje ne koristi pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. obavlja se na engleskom ili hrvatskom jeziku. (2) U slučajevima.025 MHz u slijedećim slučajevima: – tijekom leta ako je moguće. – tijekom radova na održavanju u blizini ELT-a i – tijekom premještanja zrakoplova na zemlji. Vrijeme u uporabi Članak 126. Ukoliko tijekom slušanja čuju ELT signal te isključivanjem ure aja utvrde da signal potječe iz njihovog zrakoplova dužni su o lažnoj poruci nevolje obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa te ako je potrebno servisirati ure aj.5 MHz i/ili 243. pretvrdog slijetanja. Jezik u uporabi Članak 125.

(5) Poruke o sigurnosti leta su: 1. koje se odnose na sigurnost zrakoplova. a kraj dana kao 2359 sati. Ako je moguća zabuna. (3) Kao vrijeme. Minuta počinje nultom (00) sekundom. kojima prijeti velika i neposredna opasnost. izvještaji o poziciji (Position Report) pilota zrakoplova. (4) Poruke radiogoniometrijskog smjera su poruke. Dopuštene vrste i prednost poruka u zrakoplovnoj pokretnoj vezi Članak 127. 4. plovila i nekog drugog vozila ili osobe u njima ili u vidokrugu pilota. 3. poruke nevolje (Distress message). 5. (2) Poruke nevolje (radiotelefonijom MAYDAY) su poruke. meteorološke poruke (Meteorological message). koje pritom uživaju navedenu prednost u emitiranju: 1. . moraju se proslijediti sve četiri znamenke tekućeg sata i minuta. a završava 59. poruke hitnosti (Urgency message). 7. Sat počinje nultom (00) minutom. poruke o sigurnosti leta (Flight safety message). (3) Poruke hitnosti (radiotelefonijom PAN PAN ili PAN PAN MEDICAL) su poruke. minutom. proslje uju se minute tekućeg sata (dvije znamenke). koje se odnose na zrakoplove i osobe u njima. sekundom. 6. (1) U zrakoplovnoj pokretnoj vezi. a završava 59. poruke koje se proslje uju tijekom obavljanja kontrole zračnog prometa i u koje spadaju poruke o kretanju i kontroli zračnog prometa (Air Traffic Control Message). 2. državni telegrami (State telegram). koje se odnose na emitiranje vrijednosti radiogoniometrijskih smjerova. te im je potrebna hitna pomoć.(2) Početak dana označava se kao 0000 sati. dopuštene su sljedeće poruke. 2. poruke radiogoniometrijskog smjera (Direction finding message). letačko-operativne poruke (Flight regularity message).

oznaka državne pripadnosti. koje iz zrakoplova proslje uju državni poglavari ili osobe jednakog položaja. upute predstavnicima operatora zrakoplova koje se odnose na izmjene zahtjeva za putnike i posadu. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. poruke pilota ili operatora zrakoplova (Operational Message) koje su od bitnog značaja za zrakoplov u letu. osim pojedinih zahtjeva putnika i posade. . poruke koje se odnose na letenje i održavanje sredstava. 4. poruke koje se odnose na izmjene reda letenja zrakoplova. poruke koje se odnose na hitno potrebne rezervne dijelove zrakoplova i materijal. (8) Državni telegrami su poruke. 3. Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova Članak 128. zajedno s brojčanom oznakom leta. letačkooperativne poruke i državni telegrami trebaju se prvenstveno proslje ivati na frekvencijama letnih informacija ili na drugoj frekvenciji koju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa. 3. zajedno s oznakama iz točke 1. 2. poruke koje se odnose na održavanje zrakoplova. 6. bitnih za sigurnost i redovitost odvijanja letenja.3. (7) Letačko-operativne poruke su: 1. 2. ovoga stavka. (6) Meteorološke poruke su poruke. (9) Kako se ne bi nepotrebno ometalo obavljanje kontrole zračnog prometa. (1) U radiotelefonskoj komunikaciji dopuštene su sljedeće vrste pozivnih znakova radiopostaja zrakoplova: 1. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. koje se odnose na emitiranje meteoroloških podataka. zajedno s registracijskom oznakom zrakoplova. poruke koje se odnose na neplanirana slijetanja. 5. koje su prouzročene neizbježnim odstupanjima od reda letenja.

zajedno s oznakama iz točke 1. stavak 1.4. odnosno 3. zajedno s posljednje dvije oznake pozivnog znaka. pozivni znak za vojne zrakoplove. utvr ene radiotelefonske oznake dodijeljene operatoru zrakoplova. (1) Uporaba skraćenog pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova dopuštena je samo nakon uspostave radiokomunikacije i ako zabuna ili zamjena pozivnih znakova nije moguća. na njihov zahtjev. točka 1.. stavak 1. stavak 1. samo ako je zemaljska radiopostaja skraćeni pozivni znak već upotrijebila. hrvatskim zračnim prijevoznicima. Skraćivanje pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova Članak 130. Radiotelefonsku oznaku iz članka 128. za uporabu u me unarodnoj zrakoplovnoj telekomunikacijskoj vezi. (2) Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova ne smiju se mijenjati tijekom leta. dodjeljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. ovoga stavka. zračni prijevoznik posjeduje ili koristi zrakoplove na mlazni pogon ili druge vrste velikih zrakoplova. (3) Pozivni znak radiopostaje zrakoplova skraćuju se uporabom: 1. tip zrakoplova. oznake državne pripadnosti i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. nakon prethodne koordinacije s Organizacijom me unarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO). ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128.. sastoji iz više od 5 znakova. ili 2. . ako je to u neposrednom interesu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. a sudjeluje u zračnom prometu s najmanje 6 letova dnevno u komercijalnom domaćem ili me unarodnom prometu. točka 2. osim ako zemaljska radiopostaja. koji se sastoji od najviše 7 znakova. točka 1. zbog izbjegavanja možebitne zabune tijekom trajanja leta kroz njezino područje nadležnosti. izričito ne dodijeli drugi privremeni pozivni znak. ako: 1. odnosno uporabom oznake državne pripadnosti i tri posljednje oznake. stavak 1. (2) Radiopostaja zrakoplova smije upotrebljavati svoj skraćeni pozivni znak. 2. 5. ako se pozivni znak iz članka 128. Dodjela radiotelefonskih oznaka Članak 129. ako je zračni prijevoznik priključen na zrakoplovnu nepokretnu mrežu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

a nastavlja se pozivnim znakom radiopostaje koja poziva. Početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. Odgovor na početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija.3. (3) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. osim ako se radi o letovima koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja (VFR). Uspostava radiotelefonske komunikacije Članak 131. moraju uvijek prilikom uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa svojem pozivnom znaku pridodati riječ »HEAVY«. stavak 1. (4) Piloti zrakoplova čija najveća dopuštena uzletna masa iznosi 136 tona ili više. (5) Ako se pozivni znak radiopostaje koja poziva nije razumio. (2) Ako se opravdano pretpostavlja da radiopostaja koju se poziva prima poziv. b) pozivni znak radiopostaje koja poziva. 2. (6) Na poziv upućen nekoj radiopostaji ne smije se odgovarati. poruka se može proslijediti neposredno nakon početnog poziva. točka 4. istodobno pozvati sve radiopostaje koje su na slušanju na istoj frekvenciji (opći poziv-general call). mora se upotrijebiti fraza PONOVITE SVOJ POZIVNI ZNAK (SAY AGAIN YOUR CALL SIGN). (1) Radiotelefonska komunikacija mora se uspostaviti uporabom početnog poziva i odgovora na početni poziv na sljedeći način: 1. Radiopostaje koje su pozvane višestrukim pozivom moraju potvrditi prijam poruke redoslijedom kojega je koristila radiopostaja koja je pozvala. ako postoji sumnja u ispravnost upućivanja tog poziva. oznake tipa zrakoplova i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. Prijam općeg poziva se ne potvr uje. b) pozivni znak radiopostaje koja odgovara. Opći poziv počinje frazom SVIM POSTAJAMA (ALL STATIONS). već se mora pričekati sljedeći jasniji poziv. (4) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. . istodobno pozvati više radiopostaja (višestruki poziv-multiple call).

. TCAS.. oznaku vrste prilaženja i stazu u uporabi. Promet u nevolji . QFE. uz uporabu propisane normirane frazeologije. doslovno ponavljajući odgovarajuću poruku. radiopostaja zrakoplova. QDM. (6) Radiopostaja zrakoplova mora potvrditi prijam poruke emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER). (8) Zemaljska radiopostaja potvr uje prijam poruke radiopostaje zrakoplova. ulazak. ovoga članka. stavak 1. osim ako se ne radi o kraticama koje se uobičajeno upotrebljavaju u zračnom prometu kao što su npr. (3) Svaka emisija mora biti jasna. ovoga Pravilnika. kao i uputa koje se odnose na kretanje zrakoplova ( npr. (9) Pilot zrakoplova smije napustiti frekvenciju nadležne kontrole zračnoga prometa. (7) Iznimno od odredbe stavka 6. emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER) ili emitiranjem pozivnog znaka radiopostaje u zrakoplovu i fraze PRIMIO (ROGER). Govor mora biti jasan. VFR. osim ako se radi o kratkoj razmjeni poruka. PRIMIO (ROGER) mogu se ispustiti. IMC. posljednjeg dijela završnog prilaženja i zaustavljanja nakon slijetanja. točka 8. brzina leta). razina.Opći postupci za obavljanje radiotelefonske komunikacije Članak 132. QNE. FIR. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije. uzlijetanje. normalne jačine i jednolike brzine (do sto riječi u minuti). VOR. VMC. NDB. (4) Uporaba kratica u radiotelefonskoj komunikaciji je zabranjena. ako ne postoji mogućnost zabune. Prijam drugih uputa radiopostaja zrakoplova može potvrditi uporabom fraze WILCO. mora potvrditi prijam svih odobrenja. frekvencije u slučajevima promjene frekvencije. slijetanje. IFR. vrijednosti tlaka zraka u svrhu postavljanja visinomjera. (2) Zemaljska radiopostaja ne smije emitirati i proslje ivati poruke radiopostajama u zrakoplovu tijekom uzlijetanja. odnosno nakon što stigne na parkirališnu poziciju. samo uz njezino izričito odobrenje. prelazak i povratnu vožnju po stazi. nedvojbena i jednoznačna. uključenje moda i koda sekundarnog radara. Na napuštanje frekvencije letnih informacija primjenjuje se odredba članka 120. pozivni znak zemaljske radiopostaje i pojedine fraze kao što je npr. QDR i QTE itd. kao i kratice iz Q-skupine QNH. ATC. Nebitne i neprikladne izjave su zabranjene. (1) Za svako obavljanje radiotelefonske komunikacije izme u radiopostaja u zrakoplovu potrebno je zatražiti dozvolu zemaljske radiopostaje.

Poziv hitnosti mora započeti trostrukim emitiranjem signala hitnosti »PAN PAN« i mora se emitirati na korištenoj radiofrekvenciji. (3) Neposredno nakon što se komunikacija u nevolji završi ili kad više nije potrebno održavati radiotišinu na korištenoj frekvenciji. vrstu zahtijevane pomoći. namjere pilota zrakoplova. po mogućnosti namjere pilota zrakoplova. Poruka nevolje koja slijedi mora sadržavati: 1. 4. radiopostaja koja je upravljala komunikacijom u nevolji mora na istoj frekvenciji emitirati sljedeću poruku: PROMET U NEVOLJI ZAVRŠEN (DISTRESS TRAFFIC ENDED). Poziv u nevolji mora se započeti trostrukim emitiranjem signala za slučaj nevolje »MAYDAY« na korištenoj frekvenciji ili na frekvenciji za slučaj nužde. podatke o poziciji. (1) Poziv u nevolji mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. vrstu nevolje. (2) Radiopostaja u nevolji ili radiopostaja koja upravlja komunikacijom u nevolji. Uputa glasi: PREKINITE EMITIRANJE – MAYDAY (STOP TRANSMITTING – MAYDAY). 3. vrstu poteškoće ili opažanje. 4. Hitni promet Članak 134. 2. Poziv hitnosti mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. može narediti prestanak emitiranja svim radiopostajama u području prijma ili samo odre enim radiopostajama koje ometaju promet u nevolji.Članak 133. pozivni znak zrakoplova u nevolji. . smjeru leta i razini. pozivni znak zrakoplova koji emitira poziv. 2. (4) Uporaba frekvencije za slučaj nužde dozvoljena je samo u slučajevima nevolje ili otkaza svih drugih frekvencija. druge važne informacije potrebne za pružanje pomoći. 5. Poziv hitnosti mora sadržavati: 1. 3.

6. Obzirom na brzinu zrakoplova kao najvažniji čimbenik letne sposobnosti utvr eno je pet kategorija zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja. ali manje od 141 kt IAS. 3. ali manje od 211 kt IAS. OPĆI UVJETI Kategorije zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja Članak 135. smjeru leta i razini. kategorija A brzine manje od 91 kt IAS. kategorija C brzine 121 kt ili više. kategorija H (4) Iznimno od stavka 2. Dio četvrti LETAČKI POSTUPCI Glava 1. po mogućnosti podatke o poziciji. Brzine za proračun postupaka Članak 136. kategorija B brzine 91 kt ili više. (2) Kategorije zrakoplova iz stavka 1. 4. metoda izračuna kategorije zrakoplova s brzinom prevlačenja ne primjenjuje se na helikoptere. ali manje od 121 kt IAS.5. . (1) Letna sposobnost zrakoplova ima izravan utjecaj na potreban zračni prostor i vidljivost za provedbu različitih manevara tijekom instrumentalnog prilaženja. ovoga članka utvr uju se na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. ovoga članka su: 1. 5. 2. (3) Kategorije zrakoplova iz stavka 2. a u svrhu normizacije manevarskih sposobnosti zrakoplova u odnosu na posebne postupke instrumentalnog prilaženja.3. ali manje od 166 kt IAS. UVJETI ZA UTVR IVANJE I PROVEDBU POSTUPAKA INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA Odjeljak 1. kategorija D brzine 141 kt ili više. ovoga članka. kategorija E brzine 166 kt ili više.

U svrhu proračuna zahtjeva za potrebnim zračnim prostorom i nadvisivanjem prepreka. *** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) iznad 6 000 stopa. INSTRUMENTALNO PRILAŽENJE Segmenti postupka instrumentalnog prilaženja Članak 137. upotrebljavaju se sljedeća područja brzina za svaku kategoriju zrakoplova iz članka 135. Odjeljak 2. za pojedine postupke. ovoga Pravilnika. . Brzine (kt) za proračune postupaka Područje brzina za početno prilaženje Područje brzina za završno prilaženje Maksimalne brzine za vizualno manevriranje (kruženje) Kategorija Vat zrakoplova Maksimalne brzine za neuspjelo prilaženje Me ufaza Završna faza 110 150 240 265 275 90 A B C D E H < 91 90/150 (110*) 120/180 91/120 (140*) 121/140 160/240 141/165 185/250 166/210 185/250 70/120 (100**. 110***) 70/100 85/130 115/160 130/185 155/230 60/90 100 135 180 205 240 - 100 130 160 185 230 90 Vat – brzina iznad praga dobivena na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. ** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) do i uključujući 6 000 stopa.3 * – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack).

na kojem se temelje postupci prilaženja za taj aerodrom. dolazni segment. ovoga članka. 3. odredit će se prilaženje s kruženjem (circling approach). izravno prilaženje će se odrediti na način da se nalazi u smjeru središnje linije uzletno-sletne staze (straight-in approach). izravno prilaženje se smatra prihvatljivim. ovoga članka. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. završni segment i 5. utvr uju se za svaki aerodrom i osiguravaju nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u polumjeru od 25 NM od radionavigacijskog sredstva. pilot zrakoplova leti s rute do preletišta početnog prilaženja (IAF). završni segment preciznog prilaženja može započeti u točki u kojoj se sijeku odre ena visina me usegmenta instrumentalnog prilaženja i nominalna putanja poniranja (točka završnog prilaženja – FAP)). (2) Segmenti prilaženja iz stavka 1. segment neuspjelog prilaženja. početni segment. Dolazni segment Članak 138. ako preletišta nisu utvr ena (npr. 2.(1) Postupak instrumentalnog prilaženja može se sastojati od pet odvojenih segmenata u skladu s Dodatkom 8. (5) Ako teren ili druga ograničenja ne dozvoljavaju odre ivanje smjera završne putanje prilaženja ili gradijenta snižavanja. (1) U ovoj fazi leta. Pri tome minimalna udaljenost izme u praga uzletno-sletne staze i točke u kojoj putanja završnog prilaženja presjeca produženu središnju liniju uzletno-sletne staze ne smije biti manja od 1400 metara. U slučajevima nepreciznih prilaženja. u skladu s odredbama stavka 4. u odre enim okolnostima pojedini segmenti mogu započeti na utvr enim točkama. započinju i završavaju na odre enim preletištima. D i E. ovoga Pravilnika. Segmenti u postupku instrumentalnog prilaženja su: 1. slika 1. ako kut izme u putanje završnog prilaženja i produžene središnje linije uzletno-sletne staze iznosi najviše 30° za zrakoplove kategorije A i B te 15° za zrakoplove kategorije C. . 4. (4) Kad god je moguće. od kojeg počinje prilaženje. (6) Minimalne sektorske apsolutne visine (MSA). ovoga članka. me usegment.

pilot zrakoplova leti od preletišta početnog prilaženja i vodi zrakoplov prema produženoj putanji završnog prilaženja do preletišta me uprilaženja (IF). kod odre ivanja smjerova i proračuna vremena (timing). segment me uprilaženja započinje u trenutku kad zrakoplov iza e na doletnu putanju proceduralnog zaokreta. (4) Prilikom primjene povratnih postupaka i produljenih postupaka iz stavka 3. (3) Ako se za vo enje zrakoplova upotrebljava radar. slika 2. Svi zaokreti moraju se izvoditi pod kutem poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. Segment me uprilaženja Članak 140. (2) U ovoj fazi leta. (2) Ako je preletište završnog prilaženja utvr eno. Gradijent snižavanja mora biti što blaži ili jednak nuli. od koje pilot zrakoplova može nastaviti prilaženje prema instrumentalnoj prilaznoj karti. na odgovarajući način uzeti u obzir smjer i brzinu vjetra. smanjiti brzinu i pripremiti se za početak snižavanja u završnom prilaženju nakon prolaska preletišta završnog prilaženja (FAF).(2) Na dolaznim rutama primjenjuju se isti uvjeti za nadvisivanje prepreka. dopuštene su velike brzine snižavanja (4 – 8%. završnog prilaženja do točke. ovisno o tome koji je kut manji. koji se primjenjuju i na ruti. pilot zrakoplova mora stabilizirati zrakoplov na produženoj središnjoj liniji uzletno-sletne staze (putanja završnog prilaženja. osnovnog zaokreta ili na završni doletni dio produljenog postupka. usmjerivač). pilot zrakoplova mora. vektorirat će zrakoplov do preletišta početnog prilaženja ili u putanju me uprilaženja odnosno. ovoga Pravilnika. nadležna kontrola zračnoga prometa. (1) U ovoj fazi leta. Visina nadvisivanja prepreka iznosi 500 stopa. . Segment početnog prilaženja Članak 139. (1) U ovoj fazi leta. Segment početnog prilaženja osigurava nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u primarnom području. odnosno 120° kod nepreciznog prilaženja. primjenjujući pritom propisane povratne postupke (proceduralni zaokret i osnovni zaokret) ili produljene postupke u skladu s Dodatkom 8. pilot zrakoplova može provoditi s maksimalnim kutom uvo enja od 90° kod preciznog prilaženja. ovoga članka. (3) Vo enje zrakoplova po putanji uzduž segmenta početnog prilaženja do preletišta me uprilaženja. što odgovara 250 do 500 stopa/NM).

5 ° za CAT I precizna prilaženja. kako ne bi došlo do narušavanja apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka. pilot zrakoplova mora tijekom postupka neuspjelog prilaženja održavati gradijent penjanja od 2. (3) Završno prilaženje završava u točki neuspjelog prilaženja (MAPt).Segment završnog prilaženja Članak 141. (1) Pilot zrakoplova započinje završno prilaženje na preletištu završnog prilaženja. Ako pilot zrakoplova započne primjenu postupka neuspjelog prilaženja prije preleta točke neuspjelog prilaženja.5% (152 stope/NM) (me ufaza) u skladu s . čak i kad je postupak neuspjelog prilaženja započeo na razini većoj od potrebnih minimuma za slijetanje. (1) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja uvijek kad u trenutku dostizanja odnosnog minimuma za slijetanje ne postoji dostatna vidljivost za uspješan završetak završnog prilaženja poradi slijetanja. (3) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja najkasnije u točki iz stavka 2. nakon uvo enja u putanju poniranja. a tijekom ILS prilaženja. nastavit će let do točke neuspjelog prilaženja i provoditi utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. kad se zrakoplov ustali na putanji završnog prilaženja. Najveći gradijent snižavanja za neprecizna prilaženja iznosi 6. pilot zrakoplova smije započeti snižavanje tek.5% za zrakoplove kategorije A i B (10% za zrakoplove kategorije H). koja se ne smije nalaziti ispod apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H). koja odgovara trajanju leta od najviše 15 s (neprecizno prilaženje). ovoga članka. D i E (3. odnosno 3° za CAT II i III precizna prilaženja) .2% za segment završnog nepreciznog prilaženja s preletištem završnog prilaženja (3° za precizno prilaženje). Gradijenti snižavanja strmiji od optimalnih ne smiju se koristiti osim ako su svi drugi načini za nadvisivanje prepreka u završnom prilaženju neprimjenjivi. (4) Ako za postupak prilaženja nije utvr eno preletište završnog prilaženja. 6. (4) Nakon preleta horizontalne udaljenosti (početna faza). Segment neuspjelog prilaženja Članak 142. minimalni/optimalni gradijent snižavanja iznosi 5. (2) Segment neuspjelog prilaženja započinje u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). ovoga članka.1% za zrakoplove kategorije C. (2) Tijekom prilaženja iz stavka 1. odnosno letu do točke udaljene 900 m od praga sletne staze (precizno prilaženje).

ILS s GP izvan uporabe). ovoga članka utvr uju se u odnosu na nadmorsku visinu praga. u odnosu na nadmorsku visinu aerodroma (OCH). u području neuspjelog prilaženja plus vrijednost gubitka visine prema sljedećoj tablici: Gubitak visine izmjeren radio ili barometarskim visinomjerom Kategorija zrakoplova Vat A-169 km/h (90 kt) B-223 km/h (120 kt) C-260 km/h Vrijednost gubitka visine izmjerena radiovisinomjerom m ft 13 18 22 42 59 71 Vrijednost gubitka visine izmjerena barometarskim visinomjerom m ft 40 43 46 130 142 150 . U kartama za instrumentalno prilaženje apsolutna visina nadvisivanja prepreka utvr ena je u odnosu na srednju razinu mora (OCA). neprecizno prilaženje bez utvr enog preletišta završnog prilaženja (FAF). postupak čekanja ili rutni let. odnosno postupka preciznog prilaženja (npr. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka tijekom početne faze i me ufaze iznosi najmanje 100 stopa. (3) Ovisno o osobinama postupka nepreciznog prilaženja (npr. precizno prilaženje. PAR. MLS). VOR. (2) Za potrebe izvo enja postupaka preciznog prilaženja visine iz stavka 1. ovoga Pravilnika. slika 3. na najmanje 246 stopa (75 m) iznad najviše prepreke. proračunava se na temelju prepreke u prilazu ili prepreke koja najviše zadire u površine neuspjelog prilaženja. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka Članak 143. ILS. a nakon toga se povećava. apsolutne visine odnosno visine nadvisivanja prepreka. uz odgovarajuće nadvisivanje prepreka. SRA. utvr uju se za: 1.5%. na najmanje 295 stopa (90 m) iznad najviše prepreke.Dodatkom 8. te za 3. Kad zrakoplov tijekom me ufaze dostigne apsolutnu visinu ili visinu nadvisivanja prepreka od 164 stope. (1) Apsolutna visina odnosno visina nadvisivanja prepreka. tijekom koje pilot zrakoplova mora održavati gradijent penjanja od najmanje 2. 2. započinje završna faza postupka neuspjelog prilaženja. na najmanje visinu najviše prepreke u području završnog prilaženja ili najviše ekvivalentne prepreke. NDB. a visina nadvisivanja prepreka. do točke s koje se može započeti ponovno prilaženje. neprecizno prilaženje s utvr enim preletištem završnog prilaženja (FAF).

3. čija su središta smještena na svakom pragu uzletno-sletne staze. slika 4. operatori zrakoplova dužni su proračunavati minimume za slijetanje. Vizualno manevriranje (kruženje) Članak 144. minimalnu apsolutnu visinu snižavanja ili visinu snižavanja (Minimum Descent Altitude/Height-MDA/H). ovoga Pravilnika. ne smije biti veća od 6 m. u skladu s uvjetima utvr enima u Dodatku 8. gradijent penjanja u neuspjelom prilaženju iznosi 2. kategoriji zrakoplova u odnosu na njegovu brzinu prilaženja u skladu s odredbama članka 135. (1) Vizualno manevriranje (kruženje) je nastavak postupka instrumentalnog prilaženja. temelje se na sljedećim normiranim uvjetima: 1. stavak 3. ovoga Pravilnika. odnosno 2. i to: 1. 2. slika 6. ovoga Pravilnika.5%. (5) Na temelju apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (OCA/H). uporaba radiovisinomjera i sustava za upravljanje letom (flight director system) ili autopilota kod ILS Cat II prilaženja. apsolutnu visinu ili visinu odluke (DA/H) za precizna prilaženja. kategoriji zrakoplova za koji se apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka utvr uje prema Dodatku 8. . (2) Područje vizualnog manevriranja za prilaženje. a vertikalna udaljenost izme u putanje podvozja zrakoplova u sletnoj konfiguraciji i antene putanje poniranja. 4. koja je neprikladno smještena za izravno prilaženje. raspon krila zrakoplova ne smije biti veći od 60 m. za neprecizna prilaženja. Polumjeri lukova ovise o: 1. i 5. odre uje se crtanjem lukova povezanih tangentama. koji omogućuje pilotu zrakoplovu slijetanje na uzletno-sletnu stazu.(140 kt) D-306 km/h (165 kt) H-167 km/h (90 kt) 26 8 85 25 49 35 161 115 (4) Vrijednosti navedene u tablici iz stavka 3. ovoga članka. uporaba barometarskog visinomjera kod ILS Cat I prilaženja. 2.

brzini vjetra tijekom zaokreta od 25 kt ili većoj. (2) Prilikom ulaska u petlju čekanja i provedbe postupka čekanja.3. ovisno o tome koji je kut manji. FL 140 230 kt IAS za druge kategorije.8 Mach ovisno što je . (1) Oblik i nazivlje u svezi s petljom čekanja utvr eni su u Dodatku 9. ovoga Pravilnika. OCA/H za prilaženje vizualnim manevriranjem (kruženjem) Kategorija zrakoplova Nadvisivanje prepreka ft (m) A B C D E ft (m) 295 (90) 295 (90) 394 (120) 394 (120) 492 (150) Najniži OCH iznad visine aerodroma 394 (120) 492 (150) 591 (180) 689 (210) 787 (240) Glava 2. većim od brzina utvr enih u sljedećoj tablici: Visina čekanja Brzina kategorija H do uključujući 6000 100 kt IAS ft 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad do uključujući 6000ft. apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka (OCA/H). poprečnom nagibu od 20° ili kutu poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. te o 4. odre uje se dodavanjem odgovarajuće vrijednosti visine prema sljedećoj tablici na najvišu prepreku u području vizualnog manevriranja (kruženja). (3) U svrhu nadvisivanja prepreka. POSTUPCI ČEKANJA Standardna petlja čekanja Članak 145. 280 kt IAS za druge kategorije (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 280 kt IAS ili 0. pilot zrakoplova ne smije letjeti indiciranim brzinama (IAS). iznad FL 140 do 240 kt IAS Brzina u uvjetima turbulencije 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad 6000ft. slika 1.

(5) Proračun vremena odleta iz stavka 4. Postupci ulaska u petlju čekanja Članak 146. ili nakon postizanja smjera odleta.83 Mach (3) Piloti zrakoplova moraju sve zaokrete izvoditi pod kutom poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba. ako se leti iznad FL 140. Pritom su dozvoljena odstupanja do 5° od granica odgovarajućeg sektora ulaska. (6) Ako pilot zrakoplova iz operativnih razloga nije u stanju letjeti utvr enim postupkom. Prilikom odre ivanja smjera leta i proračuna vremena. Ako se pritom upotrebljava DME ure aj. koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. ovisno o tome koji je kut manji. ovoga članka. (2) Sektor ulaska iz stavka 1.Visina čekanja Brzina uključujući FL 200 iznad FL 200 do uključujućiFL 265 kt IAS 340 iznad FL 340 0.83 Mach Brzina u uvjetima turbulencije manje (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 0. okreće i leti u smjeru odleta te leti tim smjerom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. Ulazak u petlju čekanja. Ulazak u petlju čekanja iznad VOR/DME preletišta. (1) Prilikom ulaska u petlju čekanja. ovoga Pravilnika. . a minutu i pol. odre uje se presjecištem radijala VOR-a. pilot zrakoplova je obvezan na odgovarajući način uzeti u obzir poznati vjetar. ograničen je na radijal VOR-a ili DME luk. pilot zrakoplova mora letjeti prema odgovarajućim postupcima za odnosni sektor ulaska. proračun vremena odleta odre uje se prema utvr enim vrijednostima udaljenosti. slika 2. ovisno o tome što je kasnije. ovoga članka. svi se zaokreti nakon ulaska u petlju čekanja izvode udesno. ako se leti do uključujući FL 140. nakon dolaska na preletište. (4) Pilot zrakoplova mora započeti s proračunom vremena (timing) odleta poprečno (abeam) od preletišta. koji tvore preletište. iznosi jednu minutu. pilot zrakoplova odre uje na temelju smjera kojim leti prije ulaska u petlju čekanja. utvr en u skladu s uvjetima iz Dodatka 9. (3) Ulazak iz sektora 1 (paralelni ulazak-parallel entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. utvr enu na temelju presjecišta radijala VOR-a. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa. Ako prilikom utvr ivanja postupka čekanja nije drugačije odre eno ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa ne izda drugačiju uputu.

a ulijevo kod lijeve petlje u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska i leti utvr enim postupkom čekanja. u objavljenu ili dodijeljenu putanju odleta i nastaviti let prema preletištu. pilot zrakoplova mora izvoditi zaokrete u putanju odleta u propisanom smjeru. (4) Ulazak iz sektora 2 (smaknuti ulazak-offset entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. na bilo kojoj utvr enoj razini je zračni prostor potreban za obuhvaćanje petlje čekanja. a ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. a udesno kod lijeve petlje. utjecaj vjetra. (3) Nakon prijma odobrenja za napuštanje petlje čekanja. 2. . koji će zrakoplov dovesti u najprikladniju poziciju za početak zaokreta u objavljenu ili dodijeljenu putanju doleta. nakon drugog dolaska iznad preletišta. okreće udesno kod desne. Ponašanje u petlji čekanja Članak 147. uzimajući u obzir brzine zrakoplova. pilot zrakoplova obavlja tako da nakon dolaska na preletište. te nakon toga okrenuti u propisanom smjeru. nakon dolaska na preletište. tako da napusti točku čekanja u vrijeme utvr eno u odobrenju. nakon toga okreće ulijevo kod desne. koji na strani na kojoj se čeka tvori kut od 30° ili manje u odnosu na objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska te leti tom putanjom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. osobine preletišta itd. u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska ili se izravno vraća prema preletištu. okrene udesno kod desne odnosno ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. Područje čekanja i tampon zona Članak 148. pilot zrakoplova mora podesiti svoj let unutar granica utvr enog postupka čekanja.2. Osnovno područje čekanja. okreće u smjer odleta. (2) Nakon izvo enja zaokreta u putanju odleta. (5) Ulazak iz sektora 3 (izravni ulazak-direct entry). (1) Nakon drugog i svih sljedećih dolazaka iznad preletišta. Područje ulaska je zračni prostor potreban za smještaj odre enog postupka ulaska. greške proračuna vremena. 3. pilot zrakoplova mora nastaviti letjeti odlaznom putanjom tijekom propisanog vremena odleta ili udaljenosti. nakon toga okreće udesno kod desne. (1) Područje čekanja sastoji se od osnovnog područja čekanja i područja ulaska.

unutar kojeg su. najveće dopuštene uzletne mase 34 000 kg ili više. Minimalna razina čekanja Članak 149. Svjedodžbe o buci ili odgovarajuće potvrde moraju udovoljavati uvjetima. unutar bočnih granica zračnog prostora zaštićenog za postupak čekanja. ODREDBE O BUCI I POSTUPCI ZA NJEZINO SMANJENJE Odjeljak 1. Avioni iz članka 150. Objavljena minimalna razina čekanja mora iznositi najmanje 1000 stopa. Dodatka 16. Glava 3. ako je to potrebno.(2) Tampon zona je područje koje se prostire 5 NM izvan granica područja čekanja. (1) Na aerodrome u Republici Hrvatskoj smiju slijetati i uzlijetati samo oni civilni podzvučni mlazni avioni koji posjeduju svjedodžbu o buci ili odgovarajuću potvrdu države registracije aviona. isključujući sjedala koja su namijenjena samo posadi zrakoplova. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. zbog osiguranja nadvisivanja prepreka u tampon zoni. prilikom utvr ivanja minimalne razine čekanja koja se može upotrebljavati u petlji i području čekanja. ovoga Pravilnika. a iznad planinskog područja 2000 stopa iznad najviše prepreke. smiju slijetati i uzlijetati na aerodrome u Republici Hrvatskoj ako utvr ena razina buke navedena u svjedodžbi o buci ili odgovarajućoj potvrdi udovoljava standardima utvr enima u Dijelu II. (2) Svjedodžba o buci ili druga odgovarajuća potvrda mora se tijekom uporabe nalaziti u zrakoplovu. OGRANIČENJA ZA CIVILNE PODZVUČNE MLAZNE AVIONE Svjedodžba o buci Članak 150. Iznimke od propisanih ograničenja . Svesku 1. utvr enima propisom kojima su predvi eni uvjeti i ograničenja za izdavanje svjedodžbe o buci zrakoplova ili odgovarajuće potvrde. Ograničenja u uporabi civilnih podzvučnih mlaznih aviona Članak 151. Minimalna razina čekanja povećava se. uzete u obzir razina i vrsta prepreka. Poglavlju 3. ili s najvećim dozvoljenim brojem sjedala za dani tip zrakoplova većim od 19 putničkih sjedala.

dozvoliti privremenu uporabu zrakoplova koje nije moguće koristiti na temelju članka 151. otkaz motora) to ne dozvoljavaju. Dijelu II. a osobito: 1. (3) Kada Agencija odobri iznimke na temelju stavaka 1. (5) Iznimke odobrene za avione registrirane u državama strankama ECAA Sporazuma. priznaju se u Republici Hrvatskoj. obavještava nadležna tijela ostalih država stranaka ECAA Sporazuma i Europsku komisiju. o tome. u pojedinom slučaju. (1) Agencija može odobriti iznimke u svezi s ograničenjima iz članka 151. kao i o razlozima za svoju odluku. Svesku 1. ovoga članka zahtijeva promjene u načinu upravljanja i opsluživanja aviona. POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE AVIONA Obveza primjene postupaka za smanjenje buke aviona Članak 153. i 2. Agencija može. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu . osim u slučajevima kad razlozi koji bi mogli ugroziti sigurnost aviona (npr. Poglavlju 3. (1) Svi piloti aviona moraju prilikom postupaka uzlijetanja/odlaska. ovoga članka. ako se radi o avionima od povijesnog značaja. (2) Ako primjena postupaka iz stavka 1.Članak 152. Dodatka 16. primjenu postupaka mora odobriti Agencija. popravaka ili održavanja. prilaženja i nakon slijetanja primjenjivati propisane postupke za smanjenje buke aviona. ovoga Pravilnika. Ova je iznimka ograničena na: (a) zrakoplove čija je uporaba tako iznimne naravi da ne bi bilo razumno uskratiti privremenu iznimku. dokazuju se potvrdom o iznimci koja se mora nalaziti u avionu tijekom uporabe. ovoga članka. (4) Iznimke odobrene u skladu s odredbama ovoga članka. Odjeljak 2. (2) Uz razlog iz stavka 1. (3) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika. zračni prijevoznici moraju udovoljavati i odgovarajućim Dodacima Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu i ICAO Dokumentima koji su povezani s njihovim operacijama. ovoga Pravilnika. (b) zrakoplove na nekomercijalnim letovima radi obavljanja izmjena.

(1) Ako pilot zrakoplova. (2) Ako pokušaji iz stavka 1.Postupci za smanjenje buke. Postupci zemaljske radiopostaje kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 158. Odjeljku 7. u skladu s odredbama članka 131. . Dodatka 6. Svesku I ICAO Dokumenta 8168 . Poglavlju 4. ne uspije uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na propisanoj radiofrekvenciji. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE I POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Odjeljak 1. kao i naziv zemaljske postaje koju namjerava zvati. navesti vrijeme početka sljedeće emisije. pilot zrakoplova mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s drugim zemaljskim radiopostajama ili radiopostajama zrakoplova. Pilot zrakoplova mora započeti poruku frazom EMITIRAM U SLIJEPO (TRANSMITTING BLIND). ovoga članka za slučaj otkaza radiokomunikacije. Dijelu I. propisanog za slučaj otkaza radiokomunikacije.5 MHz. 3. emitirati važne poruke na slijepo. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE Postupci kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 157. mora uz primjenu postupka iz stavka 2. Ako se i nakon toga radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnoga prometa ne uspije uspostaviti. mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju na drugim radiofrekvencijama utvr enim za tu rutu leta.2. pilot zrakoplova mora započeti s primjenom postupka. a nema jasnih naznaka da je njegova emisija primljena. mora navesti i tu frekvenciju. Dio peti IZVANREDNI DOGA AJI TIJEKOM LETENJA ZRAKOPLOVA Glava 1. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. (3) Ako je pilot zrakoplova bez uspjeha pokušavao uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. ovoga članka ostanu bez uspjeha. ovoga Pravilnika. te ju nakon toga u cijelosti ponavljati. npr. a ako namjerava promijeniti frekvenciju. na frekvenciji za slučaj nužde 121.

osim odobrenja kontrole zračnoga prometa. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. na frekvencijama na kojima bi zrakoplov mogao biti na slušanju. na frekvenciji za slučaj nužde 121. pilot zrakoplova mora: 1. sletjeti na najbliži prikladni aerodrom i 4. preko drugog zrakoplova. nastaviti let u vizualnim meteorološkim uvjetima. pilot zrakoplova postupa sukladno odredbama članka 160. ovoga članka ostanu bez uspjeha. ovoga Pravilnika. smije biti proslije eno samo. stavak 3. (3) Zrakoplov koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR).5 MHz. radiokomunikacija otkaže prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. pilot zrakoplova ne smije ući u taj prostor. na poseban zahtjev nadležne kontrole zračnoga prometa. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna radiokomunikacija. ako je slijetanje na aerodrom unutar kontrolirane zone neizbježno iz letačkooperativnih razloga. radi pozivanja ili proslje ivanja poruka zrakoplovu i/ili zatražiti od zrakoplova u blizini da uspostave radiokomunikaciju i proslije uju poruke. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna RTF komunikacija do e do otkaza radiokomunikacije. (2) Ako pokušaji iz stavka 1.(1) Ako zemaljska radiopostaja nije u stanju uspostaviti radiokomunikaciju sa zrakoplovom ni na jednoj frekvenciji. npr. (4) Ako zrakoplovu koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). Ako otkaz radiokomunikacije nastupi nakon ulaska u kontrolirani zračni prostor. (2) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e u vizualnim meteorološkim uvjetima prilikom obavljanja IFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. zatražiti pomoć od druge zemaljske radiopostaje. neodložno javiti vrijeme dolaska nadležnoj kontroli zračnoga prometa. ako je potrebno. ovoga Pravilnika. 3. na kojoj bi zrakoplov mogao biti na slušanju. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 159. smije ući u kontroliranu zonu aerodroma. čak i ako je već dobio odobrenje za ulazak. ovoga članka. (3) Emitiranje naslijepo odobrenja kontrole zračnoga prometa iz stavka 2. samo ako je pilot zrakoplova prije toga dobio odgovarajuće odobrenje ili. pilot zrakoplova . zemaljska radiopostaja treba na slijepo emitirati poruke zrakoplovu. (1) Ukoliko prilikom obavljanja VFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. 2. zemaljska radiopostaja mora.

nakon toga prilagoditi brzinu leta i putnu razinu prema predanom planu leta. (1) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e prilikom obavljanja IFR leta. – prethodno javljenog predvi enog vremena preleta obvezne točke javljanja. ako je zrakoplov radarski vektoriran ili leti na RNAV smaknutoj (offset) ruti bez granice valjanosti odobrenja. te letjeti na posljednje dodijeljenoj razini. 5. održavati posljednje dodijeljenu brzinu. vratiti se najkraćim mogućim putem na rutu iz tekućeg plana leta ne kasnije od slijedeće značajne točke. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 160. u vrijeme ili što je moguće bliže predvi enom vremenu dolaska (ETA) prema tekućem planu leta. uz pridržavanje uvjeta propisanih za vizualno letenje. stavak 1. ako očekivano vrijeme prilaženja nije primljeno i potvr eno. Ako je posljednja dodijeljena razina manja od minimalne IFR putne razine. ovoga članka u vrijeme ili što je moguće bliže posljednjem primljenom i potvr enom očekivanom vremenu prilaženja (EAT) ili. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. 4. ili – neproslije ivanja izvještaja o poziciji iznad obvezne točke javljanja ovisno što je kasnije. Period od 7 minuta započinje od trenutka: – postizanja posljednje dodijeljene razine ili minimalne IFR putne razine. ako je veća od minimalne IFR putne razine. započeti snižavanje od preletišta početnog prilaženja utvr enog u točki 5. pilot mora penjati na minimalnu IFR putnu razinu. do utvr enog preletišta početnog prilaženja (IAF) za aerodrom odredišta i.mora nastaviti let prema primljenom i potvr enom odobrenju ili. tijekom razdoblja od 7 minuta. ovoga Pravilnika. najkraćim putem napustiti taj zračni prostor. stavak 1. 3. . ako je potrebno sukladno točki 6. ako to nije moguće. uzimajući u obzir važeću minimalnu sigurnu razinu utvr enu za IFR letove. ovoga članka. pilot zrakoplova mora: 1. čekati iznad preletišta početnog prilaženja do početka snižavanja. stavak 3. 6. letjeti na ruti prema tekućem planu leta (current flight plan). 2. – postavljanja transpondera na mod A kôd 7600.

9. može preusmjeriti let na drugi aerodrom. koji namjerava mijenjati pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. ako do e do potpunog prestanka rada motora. predvi eni za vježbanje prilaženja ili postupaka čekanja naznačeni u planu leta nisu više sastavni dijelovi tekućeg plana leta. POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Prisilno slijetanje Članak 162. . mora postupiti prema odredbama ovoga članka. ako je za obavljanje takvog vježbanja. dijelovi rute. točka 1. ako otkaz ili kvar životnih dijelova zrakoplova. a posebice: 1. U tom slučaju mora letjeti objavljenim rutama do preletišta početnog prilaženja. ako pilot zrakoplova. stavak 1. letjeti prema alternativnom aerodromu. (1) Pilot zrakoplova obvezan je primijeniti postupak za prisilno slijetanje zrakoplova uvijek. a nije u stanju nastaviti let uz pridržavanje utvr enih meteoroloških minimuma za vizualno letenje. ovoga članka. ako je moguće. Dodatni postupci kod otkaza radiokomunikacije Članak 161. sletjeti. U slučaju otkaza radiokomunikacije. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. Odjeljak 2. ako slijetanje nije provedivo. radi sigurnosnih ili hitnih letačko-operativnih razloga smatra. utvr enog za taj aerodrom i postupati prema odredbama stavka 1. 8. do 4. točka 5. ovoga članka. onemogućuje daljnji sigurni nastavak leta. ovoga članka. do 9. 3. slijediti objavljeni postupak instrumentalnog prilaženja za preletište početnog prilaženja utvr eno u točki 5. odnosno pogonske grupe zrakoplova. ako požar na zrakoplovu nije mogao biti ugašen. unutar 30 min nakon predvi enog vremena dolaska iz točke 6. ovoga stavka ili unutar 30 min nakon zadnjeg potvr enog očekivanog vremena prilaženja ovisno što je kasnije. dostigne granicu valjanosti odobrenja. 2. osim. i točka 6. da nastavak leta prema izvornom aerodromu odredišta nije preporučljiv.7. (3) Ako pilot zrakoplova. kad ne postoje uvjeti za daljnji siguran nastavak leta. kojega smatra prikladnim. kontrola zračnoga prometa već izdala posebno odobrenje.

koje se ne može spriječiti. ako to zahtjeva lovac presretač. koji je prisilno sletio dužna je poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje života i zdravlja osoba u zrakoplovu. 2. za očuvanje zrakoplova i stvari u njemu. kao i osigurati očuvanje tragova prisilnog slijetanja na zrakoplovu i na tlu. . Ako to nije moguće. (1) Ako tijekom leta. odnosno ukloniti. (2) Prisilno slijetanje obavlja se ovisno od danih okolnosti na najprikladniji aerodrom ili na odabrani teren prikladan za slijetanje prema procjeni pilota zrakoplova. Gubitak orijentacije Članak 164. nailazak na zračni prostor s olujnom aktivnosti kumulonimbusnih oblaka. letenje zrakoplova u zračnom prostoru u kojemu dolazi do zale ivanja vanjskih površina zrakoplova. pilot zrakoplova mora utvrditi pravila letenja prema kojima može letjeti. sukladno mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova. obzirom na okolnosti i predvi eno trajanje leta te pristupiti uspostavi orijentacije pomoću značajnih orijentira na zemlji ili letenjem prema nekom radionavigacijskom sredstvu. u smislu odredaba stavka 1. pilot zrakoplova je obvezan vratiti se na aerodrom odlaska ili nastojati sletjeti na aerodrom najprikladniji za sigurno slijetanje.4. ulazak zrakoplova u zračni prostor u kojemu prevladavaju instrumentalni meteorološki uvjeti. Posada zrakoplova. mora zatražiti pomoć od nadležne kontrole zračnoga prometa i utvrditi preostalu količinu goriva. a zrakoplov nije opremljen ili posada zrakoplova nije osposobljena za takvo letenje. ovoga članka smatra se: 1. Ako i pored pomoći nadležne kontrole zračnoga prometa i provjerama navigacijskih pojedinosti pomoću instrumenata. pilot zrakoplova nije u stanju utvrditi poziciju zrakoplova u odnosu na zemlju ili prostor (gubitak orijentacije). (3) Posada zrakoplova i druge osobe koje se nalaze u zrakoplovu moraju postupati prema naredbama zapovjednika zrakoplova. nije utvr ena pozicija zrakoplova. 3. (1) Ako se zbog naglog pogoršanja meteoroloških uvjeta na e u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. pilot zrakoplova je obvezan da odgovarajućim postupkom nastoji izvesti zrakoplov iz tog prostora. (2) Letenjem u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. Letenje u nepovoljnim meteorološkim uvjetima Članak 163.

dužan je postupiti u skladu s odredbama članka 112. (1) Ako pilot zrakoplova primi obavijest da se zrakoplov nalazi u nevolji. odre en prije početka leta. (3) Ako i pored svih poduzetih mjera orijentacija ne bude uspostavljena. okolnosti i prirodu opasnosti i svoje daljnje namjere. kako bi se izbjegla ili umanjila opasnost za zrakoplov i osobe u njemu. (2) Pilot zrakoplova treba obavijestiti. a da pri tom nije u mogućnosti postupiti prema odredbama stavka 2. Ako cijela grupa zrakoplova izgubi orijentaciju. koji nije izgubio orijentaciju. ovoga Pravilnika i poduzeti mjere propisane za takve slučajeve. postupiti u skladu s odredbama članka 112. ovoga Pravilnika. prije slijetanja na aerodrom obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o namjeravanom slijetanju i zatražiti pomoć predvi enu za slučaj nevolje. ovisno o danim okolnostima. nadležnu kontrolu zračnoga prometa o otmici zrakoplova. ovoga članka. radi postojanja prijetnje da se u zrakoplovu nalazi protupravno unesen eksploziv ili neko drugo eksplozivno tijelo. vo a grupe ne smije napustiti vodstvo. posada zrakoplova je dužna. ovoga članka. već mora poduzeti mjere za uspostavu orijentacije u skladu s odredbama stavka 1. (1) Ako tijekom leta do e do pokušaja ili izvršenja kaznenog djela otmice zrakoplova. mora se pristupiti postupku za prisilno slijetanje. u pogledu poduzimanja propisanih mjera.(2) Ako prilikom grupnog leta. vo enje grupom preuzima pilot drugoga zrakoplova. te proslijediti pozivni znak zrakoplova i trenutnu poziciju. poduzeti mjere potrebne za sigurnost zrakoplova i osoba u njemu. a pričuva goriva se nalazi na izmaku. potrebne za brzu evakuaciju osoba u zrakoplovu i dalje postupati prema uputama nadležnog tijela. ako je moguće. (3) Nakon slijetanja na aerodrom. Ako obavijest primi od nadležne kontrole zračnoga prometa. (2) Pilot zrakoplova mora. posada zrakoplova mora poduzeti sve mjere. Vo a grupe može ponovno preuzeti vodstvo samo ako je u potpunosti utvrdio poziciju zrakoplova. Prijetnja eksplozivom ili drugim eksplozivnim tijelom Članak 165. vo a grupe izgubi orijentaciju. treba: . Otmica zrakoplova Članak 166. pilot zrakoplova mora zatražiti potvrdu poruke i dalje sura ivati s tom kontrolom. (3) Ako pilot otetog zrakoplova mora odstupiti od odobrene putanje ili putne razine.

2. pilot zrakoplova mora se pridržavati. radi slijetanja zrakoplova. odnosno na drugi način pokušati upozoriti na otmicu zrakoplova. uz odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. (1) Ako tijekom leta zrakoplova koji ima putničku kabinu pod tlakom do e do dekompresije kabine. kad zrakoplov ne dostigne predvi enu kritičnu brzinu – prekinuti daljnje uzlijetanje. osim ako situacija u zrakoplovu ne uvjetuje drukčije postupanje. Otkaz ure aja za upravljanje i drugih ure aja koji mogu utjecati na letnu sposobnost zrakoplova Članak 167. ovoga članka. pokušati emitirati upozorenja na frekvenciji za slučaj nužde ili na drugim odgovarajućim frekvencijama. U suprotnom zrakoplov se usmjerava prema terenu. koja osloba a uzletno-sletnu stazu. uzlijetanje se nastavlja i zrakoplov se zadržava na dostignutoj razini. 2. (4) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora. Ako okolnosti to ne omogućuju. neodložno. zadržavajući isti smjer kretanja i zrakoplov zaustaviti na glavnoj stazi ili na dijelu aerodroma predvi enom za ovakve slučajeve. tijekom putnog leta – let nastaviti na najpogodnijoj razini. 3. ovisno o fazi leta. i zrakoplov usmjeriti prema najbližem aerodromu za slijetanje.1. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka bilo namjerno ili slučajno. ako okolnosti to omogućuju. čiji kvar ili prestanak rada može utjecati na letnu sposobnost zrakoplova. u fazi uzlijetanja. prikladnom za prisilno slijetanje. putem radiokomunikacije provjeriti je li uključivanje SSR transpondera u skladu s postupkom iz stavka 2. ili se blagim penjanjem usmjerava prema terenu prikladnom za prisilno slijetanje. nastaviti let na način da leti 1 000 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti iznad razine leta 410. te zrakoplovu pružiti svu moguću pomoć. Poniranje u nuždi i požar na zrakoplovu Članak 168. u fazi slijetanja – let nastaviti uz pomoć nadležne kontrole zračnoga prometa. ili ako tijekom leta zrakoplova koji leti nadzvučnom brzinom na visini većoj od 49 000 stopa do e do povećanog sunčevog svemirskog zračenja. pilot . pravila odre enih odredbama ovoga članka. (1) Ako na zrakoplovu tijekom leta do e do kvara ili prestanka rada ure aja za upravljanje zrakoplovom ili nekog drugog ure aja. odnosno da leti 500 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti do i uključujući razinu leta 410. zrakoplov se usmjerava prema terenu. Ako je predvi ena kritična brzina dostignuta. prikladnom za slijetanje. pilot zrakoplova mora: 1.

zbog čega se može ugroziti sigurnost leta. pilot zrakoplova pokušat će ugasiti požar klizajućim letom zrakoplova u stranu suprotnu od mjesta izbijanja požara. zbog udara u neki leteći objekt ili pticu. Odjeljak 3. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje zrakoplova. smanjenje brzine.). pilot zrakoplova je dužan pristupiti postupku za prisilno slijetanje. odnosno posadom plovila u nevolji. na način utvr en u letačkom priručniku toga zrakoplova (uključivanje protupožarnih ure aja. (4) Ako i pored svih poduzetih mjera požar. (3) Pilot zrakoplova dužan je obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o oštećenju zrakoplova i poduzetim mjerama. tako da smanji razinu na kojoj leti do sigurne razine. nije mogao biti ugašen. isključenje odnosnog motora itd. (3) Posada zrakoplova na kojemu je tijekom leta došlo do požara. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje. nalazi u nevolji dužan je o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i nastojati uspostaviti radiokomunikaciju s posadom zrakoplova. odnosno zbog ulaska u tučonosne oblake. da se neki zrakoplov ili plovilo. (2) Ako zbog oštećenja. te napustiti rutu. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene za slučaj požara. (2) Ako se radiokomunikacija sa zrakoplovom u nevolji nije mogla uspostaviti. zrakoplov nije sposoban za siguran nastavak leta. Udar nekog objekta u zrakoplov u letu Članak 169. POSEBNE ODREDBE O LETENJU I SIGNALIZACIJI U SLUČAJU IZVANREDNIH DOGA AJA Dužnosti pilota zrakoplova u pogledu pružanja pomoći zrakoplovu ili plovilu u nevolji Članak 170. ako se na njoj nalazi. pilot zrakoplova mora smanjiti brzinu leta i poduzeti druge mjere za sigurnost leta. dužan je usmjeriti zrakoplov prema mjestu na . ovoga članka. Prilikom pojave požara na zrakoplovu u letu. odnosno o prisilnom slijetanju zrakoplova. Pilot zrakoplova nastavlja daljnji let prema dogovoru s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. (2) Ako je radi dekompresije putničke kabine došlo do oštećenja osnovne strukture zrakoplova. pilot zrakoplova iz stavka 1. (1) Ako zrakoplov tijekom leta pretrpi oštećenje.zrakoplova mora pristupiti primjeni postupka poniranja u nuždi.

uz istodobnu promjenu snage motora ili koraka propelera. ili udaljenost i magnetski kurs od neke poznate točke na zemlji ili u odnosu na neko radionavigacijsko sredstvo. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. obavijestit će posadu plovila tako. (3) Pilot zrakoplova iz stavka 1. radi pružanja pomoći zrakoplovu odnosno plovilu u nevolji. da se neki zrakoplov ili plovilo nalazi u nevolji na vodenoj površini. dužan je nadležnoj kontroli zračnoga prometa priopćiti sljedeće podatke: 1. registracijsku oznaku te njegovo stanje. broj uočenih osoba i njihovo procijenjeno fizičko stanje. preletjeti okomito ispred pramca plovila na maloj visini i mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. ovoga članka. . Dužnosti posade zrakoplova ili plovila u nevolji Članak 172. dužan je signale primljene od zrakoplova ili plovila u nevolji. 2. (4) Pilot zrakoplova u letu. točno vrijeme prema UTC-u. vrstu zrakoplova ili plovila u nevolji. dužan je o tome neodložno izvijestiti i posadu plovila koje se nalazi u blizini. izraženo u satima i minutama. poziciju zrakoplova odnosno plovila izraženu zemljopisnim koordinatama. kojega plovilo treba slijediti. (2) Ako pilot zrakoplova nije mogao uspostaviti radiokomunikaciju sa posadom plovila. 4. promijeniti snagu motora ili promijeniti korak propelera. odnosno nesreći zrakoplova i druge podatke do kojih do e. neodložno proslijediti nadležnoj kontroli zračnoga prometa. te nakon toga usmjeriti zrakoplov u smjeru. 3. ako to naredi nadležna kontrola zračnoga prometa i priopćiti joj podatke o poziciji i tipu zrakoplova. pilot zrakoplova u letu prenijet će to posadi plovila tako. (3) Ako se naknadno utvrdi da pomoć plovila nije potrebna.kojemu se nalazi zrakoplov u nevolji. da će iznad plovila izvesti najmanje jedan zaokret od tristošezdeset stupnjeva. Pružanje pomoći zrakoplovu ili plovilu Članak 171. da će okomito na trag plovila preletjeti blizinu krme plovila na maloj visini. vrsti nevolje. radi dolaska na mjesto gdje se nalazi zrakoplov odnosno plovilo u nevolji. a zatim mijenjati uzdužni nagib zrakoplova.

Odobrenje se može izdati u pojedinom slučaju ili kao opće odobrenje. djelovanja ili postupaka iz stavka 1. (3) Opće odobrenje iz stavka 2. te sigurnost osoba u zrakoplovu i na tlu. da se takvim letom ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. ovoga Pravilnika. kao i radioure aje. koje uključuju potrebu obavljanja letova. izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje u skladu s odredbama članka 19. dužna je upotrebljavati sve raspoložive ure aje i opremu na zrakoplovu.(1) Posada zrakoplova odnosno plovila u nevolji. te ako: 1. (1) Sljedeći letovi ili djelovanja na mjestima. ovoga članka. letovi ispod minimalne sigurne visine u skladu s odredbama članka 19. OBAVLJANJE ODRE ENIH LETOVA ILI DJELOVANJA ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE Vrste odobrenja Članak 173. Zakona o zračnom prometu i članka 26. te za 4. ovoga Pravilnika. letovi ispod mostova i sličnih gra evina. Dio šesti POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. do 28. stavak 6. kako bi privukla pažnju zrakoplova u letu. koje sudjeluju u spašavanju. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. stavak 5. se mjesto obavljanja letova ili djelovanja ne može unaprijed odrediti ili predvidjeti. odnosno plovilu. (2) Posada zrakoplova u nevolji upotrebljava signalizaciju u skladu s Dodatkom 10. ovoga članka. 3. smiju se izvoditi samo uz odobrenje Agencije: 1. ovoga članka. dim. te dalekovoda i antena u skladu s odredbom članka 19. 2. (2) Odobrenje iz stavka 1. rakete za slučaj nevolje. izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari u skladu s odredbama članka 20. metalno ogledalo i dr. ako se opravdano pretpostavlja. izdat će se na zahtjev. LETOVI ZA POSEBNE NAMJENE Odjeljak 1. plovila ili osoba. ako se zrakoplov namjerava upotrebljavati u djelatnostima i prilikom obavljanja poslova i zadaća. izdat će se. .

ovoga članka mora sadržavati propisana ograničenja. odnosno zone aerodromskog prometa.2. Uvjeti za obavljanje letova Članak 176. stavak 1. (2) Operator zrakoplova i nadležna ovlaštena osoba. ako ispunjavaju propisane uvjete. ako bi takav postupak na drugi način mogao otežati ili ugroziti njihovo izvršenje. koje mogu nastati uslijed izdavanja naloga pilotu zrakoplova. ako bi pribavljanje odobrenja u pojedinom slučaju. nakon odre ivanja mjesta obavljanja letova ili djelovanja. te bi pribavljanje posebnog odobrenja u pojedinom slučaju za svako pojedino mjesto. prostorni opseg valjanosti odobrenja. potrebne upute. u polumjeru od 4 km od aerodroma bez utvr ene kontrolirane zone. uzrokovalo neočekivana ili nepotrebna kašnjenja u izvršenju poslova i zadaća odnosno. Pilot zrakoplova dužan je prilikom obavljanja letova ili djelovanja navedenih u odobrenju osigurati poštivanje propisnog izvo enja letova. odgovoran je za obavljanje leta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. Izdavanje i sadržaj odobrenja Članak 174. (2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga Pravilnika. (1) Uporaba zrakoplova prilikom obavljanja letova ili poslova iz članka 173. po potrebi i podatke o predmetima i tvarima koji se smiju raspršivati ili izbacivati iz zrakoplova. Opće odobrenje mora sadržavati i imena ovlaštenih pilota zrakoplova. uzrokovalo neprimjerene troškove. koja sudjeluje u obavljanju letova ili djelovanja odgovorna je za štetne posljedice. te osoba u zrakoplovu i na tlu. (1) Pilot zrakoplova kojemu je izdano odobrenje iz članka 173. (2) O početku obavljanja letova. uz moguća neizbježna odstupanja koja zahtijeva odre ena situacija. ako se mjesto obavljanja letova ili djelovanja često mijenja. pod uvjetom da se takvim postupanjem ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. Odgovornost za obavljanje leta Članak 175. da obavi odre ene poslove ili zadaće. a u slučaju odobrenja za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. ovoga Pravilnika. odvija se prema odredbama ovoga Pravilnika. ili 3. uvjete. može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama. (1) Odobrenje iz članka 173. tijekom radnog vremena .

a da pritom ne ugrozi sigurnost zrakoplova. DODATNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POJEDINIH LETOVA ILI DJELOVANJA Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja Članak 177. nije potrebno u slučajevima letova koji se obavljaju u svrhu uzimanja vode prilikom gašenja požara i letova u svrhu nadzora odre enih objekata. (3) Izvanaerodromsko slijetanje smije se obaviti samo ako je o tome prethodno i pravodobno obaviještena mjesna policijska postaja. Odjeljak 2. pilot zrakoplova mora odabrati letnu putanju tako da u slučaju nužde može sletjeti. ako se slijeće zbog uočenih kvarova na objektu kojega se nadzire radi njihovog otklanjanja ili provjere. (4) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 350 sati letačkog iskustva na helikopterima. (6) Trajna uporaba istoga terena u trajanju dužem od dva mjeseca. Kod . odnosno drugih korisnika posjeda. te osoba u zrakoplovu i na tlu. te u blizini skupova ljudi. odnosno iznad njih. Prilikom obavljanja izvanaerodromskog slijetanja. Teren koji se trajno upotrebljava za izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja mora se na propisan način označiti i osigurati. Obavješćivanje mjesne policijske postaje i pribavljanje suglasnosti vlasnika. a poglavito šteta koje mogu nastati uslijed požara i zaga ivanja podzemnih voda.odnosno vremena otvorenosti aerodroma. (5) Odredbe članka 41. Trajnom uporabom istoga terena smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. ako su vlasnici odnosno drugi korisnici posjeda na koji se namjerava sletjeti dali suglasnost te. Opskrba zrakoplova pogonskim i drugim materijalima dozvoljena je samo uz pridržavanje propisa koji se odnose na sprječavanje nastanka šteta bilo koje vrste. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na rad motora zrakoplova prilikom izvanaerodromskih slijetanja i uzlijetanja. osoba iz članka 175. ovoga Pravilnika. ako pritom neće doći do ugrožavanja osoba i stvari na tlu. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. te osoba i stvari na tlu. sredstava i ure aja na tlu. (2) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja zabranjena su unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot aviona koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva na avionima odgovarajuće kategorije i namjene. tako da se ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. mora obavijestiti stručnu osobu za AFIS. (1) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje odobrit će se samo u slučaju kad na prikladnoj udaljenosti od namjeravanog mjesta uzlijetanja i slijetanja aerodrom nije na raspolaganju.

ovoga članka. 3. operator zrakoplova mora osigurati prisustvo osobe ovlaštene za nadzor letova i nadzor operativnog stanja terena. uzimajući pritom u obzir. poziciju mjesta predvi enu za uzlijetanja i slijetanja. stavak 2. samo u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava za uništavanje štetočina i sličnih poslova u poljoprivredi i šumarstvu te za obavljanje ostalih poslova sličnog odgovarajućeg značenja čije izvršenje zahtijeva obavljanje niskih letova. dokaz o suglasnosti iz članka 26. koji su nakon otkaza jednog motora sposobni nastaviti let (helikopteri kategorije A). (2) Letove iz stavka 1. te osigurati dostatan broj ručnih ure aja za gašenje požara i dostatnu sanitetsku opremu. (3) Letovi iz stavka 1. ako je za ure enje mjesta predvi enog za uzlijetanje i slijetanje potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. ako su ispunjeni drugi propisani uvjeti. stavak 5. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave. ovoga Pravilnika. ovoga članka. ovoga članka mora sadržavati: 1.trajne uporabe istoga terena. ovoga Pravilnika. Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari Članak 179. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. sve postojeće utjecaje u danom trenutku. (7) Prijava za upis u evidenciju iz stavka 6. (4) Letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva i to samo višemotornim helikopterima. za letenje ispod mostova i sličnih gra evina te dalekovoda i antena. smiju obavljati piloti zrakoplova koji imaju odgovarajuću dozvolu komercijalnog pilota i najmanje 400 sati letačkog iskustva na odgovarajućoj vrsti zrakoplova. smiju se obavljati samo ako je pilot zrakoplova u stanju održavati odstojanje koje u potpunosti isključuje mogućnost oštećenja zrakoplova odnosno objekta ispod kojega se leti. na topografskoj karti u razmjeru 1 : 50 000. Letovi ispod mostova i sličnih gra evina. (1) Odobrenje iz članka 19. izdat će se. 2. u svakom pojedinom slučaju. . dalekovoda i antena te letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) Članak 178.

ODREDBE O OBAVLJANJU BOLNIČKIH LETOVA I LETOVA ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI Uvjeti za obavljanje bolničkih letova Članak 180. (5) Prilikom obavljanja letova iz stavka 1. (4) Bolnički let smije se obavljati samo. kacigu i rukavice. ne smije se obavljati unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). ovoga članka. (2) Bolnički zrakoplov mora biti opremljen opremom potrebnom za letenje prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) i u pravilu imati kabinu pod tlakom. a posebice ovlaštenje za instrumentalno letenje. koji posjeduje najmanje dozvolu komercijalnog pilota zrakoplova. kao i uz propisane uvjete za obavljanje leta obzirom na utvr enu dijagnozu teško bolesne ili ozlije ene osobe. pilot zrakoplova mora poduzeti sve mjere potrebne za isključenje šteta. (2) Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari. (1) Bolnički letovi smiju se obavljati zrakoplovima koji udovoljavaju uvjetima utvr enima propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. ovoga Pravilnika. ovoga članka. kojim se obavlja raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. Zrakoplov mora biti opremljen u skladu s propisima. smiju obavljati piloti zrakoplova iz članka 178. te prema utvr enome planu. te u blizini skupova ljudi. koji posjeduje dozvole i ovlaštenja iz stavka 3. ako je u letačku posadu postavljen kopilot. (3) Pilot zrakoplova. (3) Bolničkim zrakoplovom smije upravljati zapovjednik zrakoplova. a izbacivanje se obavlja na unaprijed odre enim i obilježenim površinama. koje bi mogle biti prouzročene trećim osobama i stvarima. odnosno raspršivanja ili izbacivanja sličnih tvari ili vode. mora biti privezan sigurnosnim pojasom za sjedalo i imati zaštitno odjelo. odnosno iznad njih. Odjeljak 3. . (4) Ako se zrakoplov upotrebljava za raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. kojima se ure uje oprema za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari.(1) Letove u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava. a ako rukuje otrovnim sredstvima i zaštitnu masku za lice. te druga potrebna ovlaštenja. stavak 2. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu njihovog ure enja i opreme te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja koje se mora nalaziti na takvome letu. ta sredstva moraju biti smještena u posebna spremišta zrakoplova.

. odnosno ozlije enih osoba.. 4. te njihovog osposobljavanja za prijevoz.. 177. stavak 1. 3. ovoga Pravilnika. koji su opremljeni propisanom opremom. do 7. krvi. 176. te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja na takvom letu. obuhvaća poglavito obavljanje sljedećih poslova: 1. na odgovarajući se način primjenjuju na letove za pružanje hitne medicinske pomoći. Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći Članak 181. radi sprječavanja pogoršanja njihovog stanja (primarni prijevoz). Glava 2.. (1) Smatra se da se let odvija iznad mora.(5) Bolnički letovi hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. potraga za nestalim osobama. (3) Odredba članka 60. ovoga članka. (4) Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. stavak 2. prijevoz osoba koje su liječnički već zbrinute iz jedne u drugu bolnicu. i stavak 4. prijevoz lijekova. potrebnih za spašavanje života bolesnih. odnosno ozlije enih osoba do bolnice. (1) Pružanje hitne medicinske pomoći. radi poduzimanja mjera. ako se prilikom otkaza motora. smije se obavljati helikopterima koji udovoljavaju uvjetima utvr enim propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. ODREDBE O LETOVIMA HELIKOPTERA IZNAD MORA Osobine helikoptera koji obavljaju letove iznad mora u javnom zračnom prijevozu Članak 182. radi njihovog konačnog zbrinjavanja (sekundarni prijevoz). (2) Pružanje hitne medicinske pomoći iz stavka 1. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu letne sposobnosti i drugih tehničkih osobina. 2. te 5. organa za transplantaciju i medicinske opreme i ure aja. 175. najbliža obala ne može dosegnuti planiranjem zrakoplova. brzo dovo enje liječnika hitne pomoći i pomoćnog osoblja na mjesto doga aja. prijevoz bolesnih.

let smije započeti samo ako očekivana visina valova. moraju biti opremljeni plovcima koji udovoljavaju tehničkim zahtjevima za plovidbenost u skladu s odredbama FAR-a Dijela 27. koji su nakon otkaza jednog motora. i 29. jednomotorni i višemotorni helikopteri. opreme utvr ene propisom kojim se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. jednim pokazivačem položaja (attitude indicator). 6. helikopter mora biti opremljen gumenim čamcem za spašavanje. ovoga članka. (1) Pored opreme utvr ene tehničkim zahtjevima za plovidbenost. osobe u helikopteru moraju nositi odijelo za zaštitu od hladnoće. smještenim tako. moraju se upotrebljavati samo višemotorni helikopteri. Dopunska oprema helikoptera koje lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) Članak 183. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. u predanom planu leta. 4. i stavka 3. helikopteri koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u javnom zračnom prijevozu iznad mora. ako je temperatura mora niža od 11 °C. ovoga Pravilnika. ne prelazi dopuštenu visinu valova za plovke helikoptera. pored opreme iz članka 183. koji nakon otkaza jednog motora nisu sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu. 3. ne smije iznositi više od 50 NM. u pravilu. udaljenost helikoptera od najbliže obale ni u jednom trenutku leta. smiju se upotrebljavati samo uz sljedeće dodatne uvjete: 1. ne smatra se hidrozrakoplovom u smislu propisa kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. koji može prihvatiti sve osobe u helikopteru. ovoga članka. ovoga članka. Ako let iznad mora traje više od 30 min. da se u slučaju nužde može brzo upotrijebiti. za let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u i iz Republike Hrvatske. te komunikacijske i navigacijske opreme propisane odredbama ovoga Pravilnika. prema službenoj meteorološkoj prognozi vjetra. sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu (helikopteri kategorije A). noćni letovi su zabranjeni. (4) Helikopteri iz stavka 2. 2. Helikopter opremljen plovcima. .(2) Za obavljanje letova iz stavka 1. pilot helikoptera mora navesti točan namjeravani smjer leta iznad mora i koordinate odredišta. pilot helikoptera mora nadležnoj kontroli zračnoga prometa ili centru za pružanje letnih informacija proslje ivati izvještaje koji se odnose na tijek leta. moraju biti opremljeni sljedećom dopunskom opremom: 1. 5. u javnom zračnom prijevozu.

točka 2. stavak 1. ovoga članka.2. ovoga Pravilnika. a koji a) se uključuje automatski nakon nesreće. ovoga Pravilnika. te koji c) je otporan na vodu. jednim automatskim radiokompasom (ADF) prema odredbi članka 49. jednim primopredajnikom prema odredbi članka 48. točka 4. ZRAKOPLOVNO-SPORTSKE DJELATNOSTI Odjeljak 1. neovisno o električnom napajanju helikoptera. i 5. prenosiv i sposoban za plutanje. (2) Umjesto ure aja iz stavka 1. ZRAKOPLOVNE PRIREDBE Pojam zrakoplovne priredbe i odobrenje za održavanje Članak 185. Helikopteri u zračnom prijevozu za vlastite potrebe. točka 3. 7. b) koji je pogodan za uporabu i nestručnim preživjelim osobama. moraju udovoljavati uvjetima propisanima odredbama članaka 182. biti opremljeni opremom te za njih mora biti izra en letačko-operativni priručnik prema propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. ovoga Pravilnika. jednim prijamnikom signala VHF svesmjernog radiofara (VOR prijamnik). helikopter može biti opremljen s po jednim inercijalnim navigacijskim ure ajem ili opremom za prostornu navigaciju. Posebni uvjeti u zračnom prijevozu za vlastite potrebe Članak 184. 6. koji odgovara zahtjevima ICAO Dodatka 10. stavak 1. ovoga Pravilnika. jednim VHF odašiljačem za slučaj nužde. 3. koji lete iznad mora. ako se let iznad mora obavlja na udaljenosti od obale većoj od 10 NM. 5. jednim pokazivačem smjera (heading indicator). . stavak 1. Glava 3. i 183. jednim SSR transponderom prema odredbi članka 49. 4.

2. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka. prebivalište. Zakona o zračnom prometu. imena i prezimena. svrhu. ime i prezime ili naziv. mora se priložiti i skica područja. smatraju se sva javna natjecanja. vrijeme (datum i vremenski period) i mjesto održavanja priredbe. najkasnije 8 tjedana prije planiranog dana održavanja priredbe. te ugovor o održavanju priredbe sklopljen. . ako se planirana priredba neće održavati na aerodromu. (2) Zrakoplovnim priredbama iz stavka 1. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe. a ne samo kupcima. ovoga članka. Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja Članak 186. 5. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. uključujući i izložbe. aeromitinzi. te program priredbe i pristanak operatora aerodroma za njezino održavanje. kao i dokaz o pravu korištenja tog područja. u skladu s odredbama članka 21. preslike letačkih isprava osoblja koje sudjeluje u priredbi. (3) Zahtjev iz stavka 1. opće podatke o broju i tipu zrakoplova. 4. zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe na kojoj sudjeluju samo sportski zrakoplovi. izme u organizatora priredbe i pilota. vrstu. Dozvoljene akrobatske figure Članak 187. mora sadržavati sljedeće podatke: 1. tip i registracijske oznake zrakoplova koji sudjeluju u priredbi. i 2. ovoga članka. ako se zrakoplovi predstavljaju javnosti. kao i predstavljanja zrakoplova. Ukoliko će se zrakoplovna priredba dijelom ili u cijelosti održavati unutar kontroliranog zračnog prostora odobrenje se izdaje uz prethodno pribavljenu suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. Lateralne i vertikalne granice izražene u propisanim mjernim jedinicama sukladno članku 18. najkasnije 8 dana prije planiranog dana održavanja priredbe. ovoga Pravilnika zahtijevanog zračnog prostora u svrhu održavanja priredbe. na zahtjev Agencije. na kojemu se planira priredba s podacima o veličini i stručnom procjenom o prikladnosti tog područja za održavanje planirane priredbe. 3. te drugih osoba koje sudjeluju u priredbi u zraku i na tlu. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. odnosno sjedište organizatora priredbe i odgovornoga voditelja te kontakt telefon odgovornog voditelja. a ako to prilikom podnošenja zahtjeva za održavanje priredbe nije moguće navesti.(1) Zrakoplovne priredbe mogu se održavati samo uz odobrenje.

ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). slijetanja. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati odnosno. prelijetanja. te izvan pripadajućih prilaznih i odlaznih sektora. (1) Grupni letovi aviona na mlazni pogon su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. (1) Organizator priredbe. Ostale vrste letova aviona na mlazni pogon Članak 190. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. . te baze oblaka. te 5. vidljivosti pri tlu. koje se upotrebljavaju za odvijanje drugih letova. 2. namijenjenima za gledatelje i bez promjena smjera. ovoga članka moraju biti ogra ena tako da se onemogući pristup na površine na kojima se odvijaju letovi te u područje ispod zračnog prostora predvi enoga za letenje. ovoga članka. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. ako se letovi neće odvijati prema njima. u pojedinom slučaju. ako organizator priredbe osigura pridržavanje sljedećih uvjeta: 1. odnosno bočno od glavnih staza. Grupni i akrobatski letovi aviona na mlazni pogon Članak 189. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka. 3. Dužnosti organizatora priredbe Članak 188.Prilikom izvo enja akrobatskog leta. u odnosu na mjesto uzlijetanja. kod civilnih zrakoplovnih priredbi. (2) Područja iz stavka 1. iznosi najmanje 230 m. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. da se ta područja nalaze isključivo bočno. ako će se grupni letovi obavljati samo paralelno s utvr enim područjima. dozvoljene su akrobatske figure u skladu s uputom proizvo ača za odre eni tip zrakoplova. 4. dužan je utvrditi područja namijenjena za gledatelje tako. mogu se odobriti grupni letovi aviona na mlazni pogon.

ne smije pritom iznositi manje od 50 m. Normalni letovi aviona na mlazni pogon Članak 191. Grupni akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 192. te 5. stavak 2. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka i baze oblaka. (2) Preleti se smiju izvoditi samo paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. vidljivosti pri tlu. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje 350 m. pilot zrakoplova se mora u potpunosti pridržavati propisa koji se odnose na uporabu aerodroma te osigurati nadvisivanje propisanih površina nadvisivanja prepreka na mjestu priredbe. 4. točaka 1. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. 4. ovoga članka. u odnosu na područja namijenjena za gledatelje. 3. može se odobriti. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu.(1) Letovi aviona na mlazni pogon kod kojih se izvode simulirani otkazi motora. Odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze. primjenjuju se na odgovarajući način na prelete i promjene smjera iz stavka 2.. i 5. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. ako se grupni akrobatski letovi izvode istodobno s najviše 3 jednomotorna aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg. Grupni letovi aviona na propelerski pogon Članak 193.. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. 3. Prilikom izvo enja normalnih letova. letovi kod kojih avioni lete jedan prema drugom ili prolijeću jedan pored drugog na smanjenom me usobnom odstojanju zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. 2. (3) Odredbe članka 189. dok se promjena smjera smije izvoditi samo u odlaznim smjerovima. ovoga Pravilnika. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. . ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. Izvo enje grupnih akrobatskih letova aviona na propelerski pogon.

3. Akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 194. može se odobriti. ako bočno odstojanje od prostora. 5. na odgovarajući način se primjenjuju na odobravanje ostalih vrsta letova aviona na propelerski pogon. kao što su npr. i 5. ako prilikom letova u nekontroliranom zračnom prostoru vidljivost u letu iznosi najmanje 5 km. Odredbe članka 193. 3. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. Ostale vrste letova aviona na propelerski pogon Članak 195. 2. druge vrijednosti moraju odgovarati vrijednostima utvr enima za vizualno letenje. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 300 stopa iznad zemlje (GND). prelijetanja sa simuliranim otkazom jednoga ili više motora ili prelijetanja uz promjenu brzine. ovoga Pravilnika. ako bočno odstojanje od prostora. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193.Izvo enje grupnih letova aviona na propelerski pogon.. . točaka 1. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 100 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg – 150 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase od 2 000 kg do 5 700 kg – 230 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase veće od 5 700 kg. može se odobriti ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 150 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase do 5 700 kg – 230 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase iznad 5 700 kg. 2. te 2.. ovoga Pravilnika. 4. Izvo enje akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. ako će se letovi izvoditi paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje.

a odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze pritom ne smije iznositi manje od 50 m. ako se radi o lebdjenju. ako bočno odstojanje od prostora. (4) Prilikom normalnih letova helikoptera. ovoga Pravilnika.Normalno letenje aviona na propelerski pogon Članak 196. 4. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. mogu se odobriti. te 2. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. Letovi helikoptera Članak 197. istoga članka. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 192. s iznimkom točke 5. točaka 1. (2) Grupni letovi motornim jedrilicama. i 5. na odgovarajući način se primjenjuju na akrobatsko letenje helikoptera. ovoga Pravilnika. (3) Ostale vrste letova helikopterima. utvr enima u članku 193. pilot zrakoplova mora se u potpunosti pridržavati propisanih površina nadvisivanja prepreka za aerodrom na kojem se održava priredba. Odredbe članka 191. na odgovarajući način se primjenjuju na grupno letenje helikoptera. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. ovoga Pravilnika. iznosi najmanje 100 m. (1) Grupni akrobatski letovi motornim jedrilicama. ovoga Pravilnika. ako se grupni letovi istodobno izvode s najviše 3 motorne jedrilice. te . 3.. Letovi motornih jedrilica Članak 198. (1) Odredbe članka 193. na odgovarajući način se primjenjuju na normalno letenje aviona na propelerski pogon. ovoga Pravilnika. kao što su prelijetanja s promjenama brzina ili istodobno lebdjenje jednog ili više helikoptera mogu se obavljati pod uvjetima. (5) Grupni akrobatski letovi civilnih helikoptera zabranjeni su iz sigurnosnih razloga.. mogu se odobriti u iznimnim slučajevima. (2) Odredbe članka 194.

Aerozaprega . koju je izdao ovlašteni proizvo ač. do 198. u kojima sudjeluju i zrakoplovni modeli. stavak 4. primjenjuju se na odgovarajući način na ostale vrste letova. ako će se odvijati uz pridržavanje uvjeta utvr enih odredbama Članaka 185. i 5. točaka 1. točaka 1. (2) Jedrilice se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. propisanima uputom za uporabu jedrilice odre ene vrste tipa.. (1) Jedrilice se smiju upotrebljavati. 2. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. ovoga Pravilnika.2. odnosno. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. POSEBNE ODREDBE O ZRAKOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU Opći uvjeti za uporabu jedrilice Članak 200. (2) Iznimno od odredaba ovoga Odjeljka. (3) Akrobatski letovi motornim jedrilicama. utvr enom tijekom postupka homologacije. i 5. ako odvijanje letova nije u suprotnosti s tim uvjetima. ako bočno odstojanje od prostora. kao što su prelijetanja uz promjene brzina. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. ovoga Pravilnika. te uvjetima i ograničenjima. Kod priredbi zrakoplova s posadom. Odjeljak 2. te 2. ovoga Pravilnika. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. (4) Odredbe stavka 2. 3. 3. dovoljno je vidljivo ograditi i označiti znakovima zabrane i informacijskim znakovima. mogu se odobriti. Letenje ostalih vrsta zrakoplova Članak 199. ovoga članka. primjenjuju se na odgovarajući način na normalno letenje motornih jedrilica. ovoga Pravilnika. u kojima sudjeluju zrakoplovni modeli. mogu se odobriti. prostor za odvijanje zrakoplovnih priredbi.... organizator priredbe dužan je odrediti posebnu osobu odgovornu za koordinaciju letenja zrakoplovnih modela. samo za obavljanje sportskih djelatnosti i stručno osposobljavanje pilota jedrilice u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. (5) Odredbe članka 197. 2. (1) Letovi ostalih vrsta zrakoplova. iznosi najmanje 150 m.

Posebna ograničenja prilikom letenja jedrilicama Članak 202. (1) Zrakoplov homologiran za vuču jedrilica. ovoga članka. prednost ima jedrilica koja je bliža padini. u načelu. ovoga Pravilnika. mora se registrirati kao letjelište i upisati u evidenciju aerodroma. a ako vjetar puše u lijevi bok više jedrilica. moraju obaviti odgovarajuće pripreme prije uzlijetanja u aerozaprezi i utvrditi postupke i signale za sve faze leta. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 26. POSEBNE ODREDBE O PADOBRANSTVU . ovoga Pravilnika i uvjetima za obavljanje vuče utvr enima člankom 23. skreće u smjeru suprotnom od padine. i ako teren na kojemu se namjerava letjeti udovoljava uvjetima propisanima za letjelišta. Prilikom leta dvije ili više jedrilica iznad iste padine. (2) Ako dvije ili više jedrilica lete u istom zračnom stupu.Članak 201. ako je udovoljeno uvjetima za grupno letenje utvr enima člankom 22. prednost ima jedrilica kojoj vjetar puše u lijevi bok. može vući jedrilicu u aerozaprezi. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. ovoga Pravilnika. namjerava koristiti trajno. samo na zračnim pristaništima i letjelištima. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. smjer zaokreta se odre uje prema smjeru zaokreta koji je odabrao pilot prve jedrilice koja je započela kruženje. (1) Uzlijetanja i slijetanja jedrilica dozvoljena su. Uporaba aerodroma Članak 203. Mimoilaženje i pretjecanje jedrilica iznad padine obavlja se tako da jedrilica koja se nalazi na većoj udaljenosti od padine u odnosu na drugu jedrilicu. uzlijetanja i slijetanja jedrilica izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). ovoga Pravilnika. od uzlijetanja do otkvačenja jedrilice. Odjeljak 3. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim za njegovu provedbu. (3) Ako se teren iz stavka 2. smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. ovoga članka. a posebice postupke za promjenu brzine leta i za slučaj opasnosti. ovoga članka. (2) Piloti zrakoplova iz stavka 1. Trajnom uporabom istoga terena. (1) Zabranjeni su letovi jedrilicama ako osobe u jedrilici nisu opremljene padobranom za spašavanje i nisu osposobljene za rukovanje padobranom.

Pričuvni padobran se smatra padobranom za spašavanje. Osobe koje skaču padobranom moraju nositi zaštitu za glavu. (4) Padobranac je osobno odgovoran za pripremu padobrana i uporabu sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. rekreativno i za stručno osposobljavanje padobranaca. moraju biti upoznati s činjenicom da je uporaba padobrana na vlastitu odgovornost. Osobe koje skaču tandempadobranom. (1) Padobrani se smiju upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. (3) Uporaba padobrana je na vlastitu odgovornost. (4) Padobranci moraju imati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. (2) Padobrani se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom utvr enom u njihovu atestu. (1) Za obavljanje skokova. padobranac mora biti opremljen glavnim i pričuvnim padobranom. koriste se. sigurnosni ure aji za automatsko otvaranje padobrana u skladu s uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač. . za pripremu padobrana i potrebu uporabe sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. odgovoran je instruktor. Posebna ograničenja za uporabu padobrana Članak 205. Uporaba aerodroma i kontroliranog zračnog prostora Članak 206. (5) Obavljanje skokova padobranom iz hrvatskih vojnih zrakoplova. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. te uvjetima i ograničenjima propisanim uputom za uporabu padobrana. koju je izdao proizvo ač. demonstracije. (3) Za otvaranje padobrana iz stavka 1.Opći uvjeti za obavljanje skokova padobranom Članak 204. ako su predvi eni. (2) Padobran za spašavanje ne smatra se padobranom u smislu ovoga Pravilnika. ovoga članka. uključujući i posebna ovlaštenja. regulira se posebnim propisom. Ako padobran koristi osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole. a nisu padobranci.

moraju posjedovati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. Posebna ograničenja za letenje . ovoga članka je na vlastitu odgovornost. ovoga članka registriranom u inozemstvu. ako se radi o pilotima ovjesnih i parajedrilica. (5) Zrakoplovom iz stavka 1. odnosno dvije osobe. ovoga Pravilnika. parajedrilice i ovjesne jedrilice. Na zrakoplovu se mora na vidljivom mjestu. u skladu s odredbama članka 28. uključujući i osobe koje takvu vuču obavljaju. utvr enom tijekom postupka homologacije. PARAJEDRILICA I OVJESNIH JEDRILICA Opći uvjeti za obavljanje letova Članak 207. Odjeljak 4. (3) Uporaba zrakoplova iz stavka 1. Prilikom stručnog osposobljavanja. i ako se uzlijetanja obavljaju pomoću ure aja i sredstava za vuču (motorno vozilo. ovoga Pravilnika. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. smiju se upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. smije upravljati pilot iz stavka 4. osobe koje lete zrakoplovom moraju nositi zaštitnu kacigu. ovoga članka. rekreativno i za stručno osposobljavanje pilota odnosnih zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. na propisanoj frekvenciji. demonstracije. skokovi padobranom mogu se obavljati izvan aerodroma.). (3) Iznimno od odredbe stavka 1. Zrakoplovom može letjeti samo jedna. POSEBNE ODREDBE O LETOVIMA MIKROLAKIH AVIONA. ovoga Pravilnika. uključujući i posebna ovlaštenja za vuču. vitlo i dr. (2) Zrakoplovi iz stavka 1. ako je propisana za odre enu vrstu zrakoplova te uvjetima i ograničenjima propisanima uputom za uporabu zrakoplova. ovoga članka. (1) Mikrolaki avioni. (4) Piloti zrakoplova iz stavka 1.(1) Skokovi padobranom dozvoljeni su samo na aerodromima. čitljivo i na trajni način nalaziti upozorenje na hrvatskom i engleskom jeziku da je uporaba zrakoplova na vlastitu odgovornost. ako zrakoplov upotrebljava u skladu s odredbama stavka 2. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 30. ovoga članka. Tijekom letenja. smiju se upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. kandidat mora imati radiokomunikaciju s ovlaštenim instruktorom. ako se radi o dvosjednom zrakoplovu. (2) Skokovi padobranom u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeni su samo. ovoga članka. ovoga članka. aerozaprega.

Vojne rute brišućih letova moraju se izbjegavati. u skladu s odredbama članka 19. Izvanaerodromski letovi obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. u kontroliranim zračnim prostorima dozvoljeni su samo uz odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članka 30. koja leti manjom brzinom. ali ne i ispod minimalne visine koja osigurava sigurno slijetanje. obavlja se u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika. ovjesnim jedrilicama i parajedrilicama. (2) Ovjesne jedrilice i parajedrilice mogu letjeti ispod minimalne sigurne visine. pod uvjetom da je zrakoplov opremljen odgovarajućim ure ajem za mjerenje visine. (4) Letenje zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka. antena i sličnih objekata. na visinama većim od 500 stopa iznad zemlje. ako je posjedovanje padobrana proizvo ač zrakoplova propisao kao obavezno. Zabranjeno je letenje na visinama manjim od 500 stopa ispod podnice oblaka. prednost ima zrakoplov kojem je padina s desne strane. desnom stranom. iznad ili u neposrednoj blizini naseljenih područja ili skupova ljudi. (2) U susretu zrakoplova iz stavka 1. ovoga Pravilnika.Članak 208. a drugi zrakoplov mora skrenuti desno od padine. prednost imaju zrakoplovi koji se nalaze na manjoj visini. Zabranjeno je pretjecanje ako se s desne strane oba zrakoplova nalazi padina. ovoga članka. nisu opremljene padobranom za spašavanje. ovoga Pravilnika. Ako je zrakoplovima padina s lijeve strane. Zrakoplov koji leti većom brzinom mora se okrenuti i let nastaviti u suprotnom smjeru. dalekovoda. zabranjeno je ako zrakoplov odnosno osobe koje koriste zrakoplov. stavak 3. koju pretječe druga ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. ovoga članka. na istoj visini na padini. cesta. ovoga članka. ima prednost puta. (3) Letenje zrakoplova iz stavka 1. (1) Letenje mikrolakim avionima. željezničkih pruga. ovoga članka. osim ako se drugi zrakoplov već nalazi u fazi završnog slijetanja ili u opasnosti. Ti zrakoplovi moraju letjeti na visini od najmanje 150 stopa iznad mostova. pretjecanje je dozvoljeno tako da zrakoplov koji leti većom brzinom s desne strane pretječe zrakoplov koji leti manjom brzinom. prednost ima zrakoplov koji je prvi započeo i odredio smjer kruženja. (3) Ako više zrakoplova iz stavka 1. leti u istom termičkom stupu. (4) Prilikom slijetanja više zrakoplova iz stavka 1. (1) Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. . Odredbe o izbjegavanju sudara i prednosti puta Članak 209. Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica koja leti većom brzinom pretječe ovjesnu jedrilicu i/ili parajedrilicu. žičara.

stavak 6. U tom je slučaju zabranjeno svako letenje unutar područja s ograničenjem gradnje zračnih luka. Teren koji se koristi za uzlijetanja i slijetanja mora udovoljavati uvjetima. ovoga Pravilnika. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. ovjesnih jedrilica i parajedrilica. ako se radi o mikrolakim avionima. tek nakon upisa u evidenciju. ovjesnih i parajedilica.. mikrolakih aviona. ako se radi o ovjesnim i parajedrilicama. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave. ovoga članka. ovjesnih jedrilica i parajedrilica dozvoljena su samo na aerodromima. Na mjestima uzlijetanja i slijetanja na raspolaganju mora biti oprema za pružanje prve pomoći. ovoga Pravilnika. Odredbe članka 177. ovoga Pravilnika. smije se koristiti. dokaz o suglasnosti iz članka 26. POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVNIH MODELA Opći uvjeti za letenje zrakoplovnih modela Članak 211. ovoga članka. (3) Uporaba odre enog terena. odnosno članka 28. točnu poziciju mjesta za uzlijetanje i slijetanje na topografskoj karti u mjerilu 1 : 50 000. 3. potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. ako je za ure enje mjesta uzlijetanja. isključivo ili uglavnom. a tijekom stručnog osposobljavanja i održavanja natjecanja moraju se postaviti i odgovarajući pokazivači smjera vjetra. za izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja iz stavka 2. u skladu s odredbama članka 26. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. (1) Uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. . ovoga članka. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. Prijava za upis u evidenciju mora sadržavati: 1.Uporaba aerodroma Članak 210. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. Odjeljak 5. o uporabi terena kod izvanerodromskih uzlijetanja i slijetanja. uzlijetanja i slijetanja izvan aerodroma (izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja). koji osiguravaju sigurna uzlijetanja i slijetanja tih zrakoplova. odnosno. 2. na odgovarajući način se primjenjuju na uporabu terena kod izvanaerodromskih uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 28. koji se koristi trajno. (4) Teren iz stavka 3. ovoga Pravilnika. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. ovoga Pravilnika.

Agencija mora pribaviti suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi prije izdavanja odobrenja za uporabu terena. na raspolaganju se mora nalaziti minimum sredstava za pružanje prve pomoći propisanih za motorna vozila. dužni su održavati dostatna odstojanja od cesta. ovoga Pravilnika. Visina sektora mora se ograničiti ako je to potrebno zbog blizine susjednog aerodroma. (5) Zračni prostor iznad i u okolici aerodroma za zrakoplovne modele.(1) Letenje zrakoplovnih modela odvija se u skladu s odredbama članka 29. (3) Letenje zrakoplovnih modela smije se obavljati samo uz prisustvo osobe koja može predočiti dokaz o uspješno završenom stručnom osposobljavanju propisanom za pružanje prve pomoći. poglavito druge osobe i stvari te da ne ometa propisno odvijanje letenja drugih zrakoplovnih modela. U slučaju potrebe. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela Članak 212. vodenih putova ili dalekovoda. (6) Predajnici koji se koriste za upravljanje zrakoplovnim modelima. (3) Zrakoplovni modeli moraju izbjegavati zrakoplove s posadom. ograničavanjem upotrebljivih sektora). Tijekom uzlijetanja i slijetanja na uzletno-sletnim površinama ne smiju se nalaziti neovlaštene osobe i pokretne prepreke. (2) Svaki rukovatelj zrakoplovnog modela mora se ponašati tako da ne ugrožava i/ili ometa javni red i mir. odnosno aerodroma za zrakoplovne modele. mora se podijeliti na sektore te se moraju odrediti sektori upotrebljivi za letenje u koje ne smiju zadirati nikakvi objekti ili druge prepreke koje bi ovisno o lokalnim uvjetima mogle ugrožavati sigurnost letenja. moraju biti označeni odgovarajućim brojevima u boji obzirom na korištenu radiofrekvenciju tj. kanal. te prelijetanje skupova osoba i parkirališta za motorna vozila. nedostatna odstojanja se moraju osigurati drugim mjerama (npr. pokrivati odre eno frekvencijsko područje i broj frekvencijskih kanala te udovoljavati uvjetima utvr enima posebnim propisom. (4) Zrakoplovni se model mora tijekom čitavoga leta nalaziti u vidokrugu rukovatelja. (1) Rukovatelji zrakoplovnim modelima. (2) Zabranjeno je letenje prema osobama i životinjama. Ako se za letenje zrakoplovnih modela koristi teren koji se nalazi unutar kontrolirane zone. Tijekom letenja zrakoplovnih modela. Pokretni ure aji koji se koriste za uzlijetanje zrakoplovnih modela. željezničkih pruga. . ne smiju se ispuštati iz ruku tijekom uzlijetanja.

u obzir se trebaju uzeti razina emisije. i stavka 2. intenzitet. Razina buke. (1) Razina buke zrakoplovnih modela pokretanih motorima s unutarnjim sagorijevanjem. . kod punog opterećenja. Uporaba aerodroma Članak 214. Prilikom stručne prosudbe. u skladu sa člankom 29. mogu biti i manje ako se stručnom prosudbom ili mjerenjima buke na mjestu emisije dokaže da je ometanje stanovništva bukom isključeno. manja od 84 dB (A). ne smije biti veća od LA ( 84 dB (A)). Stambenim područjem se ne smatraju pojedine kuće ili skupine kuća. (4) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem. (5) Agencija može izuzeti slobodne zrakoplovne modele od odredaba stavka 4. (2) Agencija može odobriti letenje zrakoplovnih modela i na udaljenostima manjim od 1. ovoga članka. ne smije biti veća od vrijednosti utvr enih odredbama stavka 1. mora se prije početka letenja pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. na udaljenosti manjoj od 5 km od granica aerodroma. ovoga Pravilnika. dan u tjednu i vremena letenja. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela obzirom na buku Članak 213. u slučajevima kad se poduzimanjem drugih tehničkih mjera postigne dostatno prigušenje zvuka. Dmax LA 1 500 m 84 dB (A)/7m 1 200 m 80 dB (A)/7m 900 m 75 dB (A)/7m 600 m 68 dB (A)/7m (3) Okvirne vrijednosti iz stavka 2.5 km od stambenih područja. ako je razina buke zrakoplovnih modela iz stavka 1. ovoga članka.(4) Za svako letenje zrakoplovnih modela u kontroliranoj zoni. a prema sljedećoj tabeli. odnosno mjerenja buke. izme u odnosne točke aerodroma ili terena predvi enog za letenje zrakoplovnih modela i stambenog područja. ovoga članka. pod uvjetima propisanim za izvršenje mjerenja razine buke. moraju biti opremljeni prigušivačem zvuka. trajanje. ako se obzirom na posebne lokalne uvjete opravdano pretpostavlja da se takvim letenjem stanovništvo neće uznemirivati bukom. ovoga članka. osim ako Agencija ne odobri iznimke. koja prikazuje okvirne vrijednosti odstojanja D. kod punog opterećenja motora.

ako teren koji se namjerava koristiti udovoljava uvjetima utvr enima za aerodrome za zrakoplovne modele. uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). mogu se obavljati. voditelj letenja dužan je voditi dnevnik letenja u koji se upisuje primopredaja dužnosti i sve nepravilnosti nastale tijekom letenja. Članak 218. Na aerodromu za zrakoplovne modele. a u skladu s uputama o uporabi aerodroma. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. parkirališta i objekata na aerodromu. ovoga Pravilnika. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisa donesenih za njegovu provedbu. (5) Prilikom obavljanja istodobnog letenja više od 3 zrakoplovna modela. uzletno-sletne površine se moraju ograditi zaštitnom žičanom ili sličnom ogradom od mjesta za gledatelje. Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu. Dio osmi PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 216. Dio sedmi PREKRŠAJNE ODREDBE Članak 215. Članak 217. a po potrebi i za poduzimanje mjera za njegovo propisno odvijanje. isključivo ili uglavnom za letenje zrakoplovnih modela. broj 75/2006). ovoga članka. (4) Ako se teren iz stavka 2. ovoga članka.(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela. . do 10. (2) Kod letenja zrakoplovnih modela s daljinskim upravljanjem. osim ako se opravdano pretpostavlja. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o letenju zrakoplova (»Narodne novine«. Voditelj letenja odgovoran je za nadzor letenja. dozvoljena su samo na aerodromima. operator aerodroma mora odrediti voditelja letenja. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. Dodatci 1. namjerava koristiti trajno. da se obzirom na vrstu letenja ne ugrožava sigurnost osoba i stvari. mora se registrirati kao aerodrom za zrakoplovne modele i upisati u evidenciju aerodroma.

prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta. ako se može raspoznati u tamnoj noći u nezamućenoj atmosferi. 2. (1) Avioni moraju upotrebljavati sljedeća pozicijska svjetla (Sl. imaju sljedeće značenje: 1. mjereno od prednjeg svjetla udesno. 3. DODATAK 1. SVJETLA NA ZRAKOPLOVIMA Definicije pojmova Članak 1. odnosno. ako nije usidren ili pričvršćen na vodi ili za zemlju. mjereno od prednjeg smjera ulijevo. Avion plovi na vodi. Klasa: 011-01/09-01/106 Urbroj: 530-09-09-4 Zagreb. Avion pluta na vodi. 2. ako nije nasukan. . v. ako pluta i kreće se u odre enom smjeru u odnosu na vodu.) ODREDBE O UPORABI SVJETALA I OZNAKA ZA UOČAVANJE NA ZRAKOPLOVIMA 1. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. Ministar mora. Svjetlo je vidljivo.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. kolovoza 2009. r. na lijevom krilu aviona – crveno svjetlo. na desnom krilu aviona – zeleno svjetlo. 28. 1): 1. (uz članak 43. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. Definicije upotrijebljene u ovome Dodatku. Pozicijska svjetla Članak 2.

i 2. i 8. udaljena od vrhova krila više od 6 stopa (2 m). helikopteri i zračni brodovi. koje svijetli naizmjenično sa svjetlima iz stavka 1. Ako su zrakoplovi opremljeni protusudarnim svjetlima. (2) Motorne jedrilice. te iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 140°. koja moraju biti treptajuća i izvedena tako. mora iznositi najmanje 5 candela. na repu aviona – bijelo svjetlo. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala. Svjetla za hidroavione . a da se pritom ne smanji vidno polje pilota i mogućnost uočavanja pozicijskih svjetala. Kod uporabe treptajućih svjetala. ovoga članka. (4) Ako su svjetla iz stavka 1. ovoga članka. i/ili 2. najmanje 3 candela. vidljivo iz svih smjerova. a jačina svjetla iz stavka 1. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala iz stavka 1. moraju biti stalna. ovoga Dodatka. točka 3. i 2. ovoga članka. ovoga Dodatka. Svjetla vrhova krila moraju biti stalna.3. a njihova boja mora odgovarati boji pripadajućih pozicijskih svjetala. ovoga članka. Slika 1 (2) Pozicijska svjetla mogu biti stalna ili treptajuća. bijelo treptajuće svjetlo. (1) Avioni. Protusudarno svjetlo Članak 3. ovoga članka. ovoga članka. koje nesmetano svijetli podjednako ulijevo i udesno unatrag. da su što bolje vidljiva iz svih smjerova koji su 30° iznad i ispod horizontalne ravnine zrakoplova. pozicijska svjetla iz članka 2. odnosno drugim sredstvima za bolje uočavanje zrakoplova u skladu s odredbama članaka 7. točaka 1. na vrhovima krila se moraju nalaziti svjetla vrhova krila (wing tip clearance light). dodatno se mogu upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. točka 3. stavak 1. (3) Jačina svjetala iz stavka 1. koje svijetli naizmjenično sa svjetlom na repu iz stavka 1. točaka 1. crveno treptajuće svjetlo na repu aviona. jedrilice i slobodni baloni.

mora na najvidljivijem mjestu. ne smije upotrebljavati propisana bočna pozicijska svjetla članka 2. U tom se slučaju. Slika 2 (2) Avion koji na vodi vuče jedan ili više aviona ili plovila. (1) Avion koji pluta na vodi. ovoga članka. na najvidljivijem mjestu. koje je vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. Svjetlo mora biti vidljivo s udaljenosti od najmanje 3 NM. koja su vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (3.Članak 4. okomito iznad ili ispod prvog svjetla (Sl. upotrebljavati dva stalna crvena svjetla. na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m) jedno iznad drugoga na istoj okomici. stavak 1. ovoga Dodatka.7 km).7 km). (4) Avion koji je nesposoban za manevriranje. 4). mora biti postavljeno na odstojanju od najmanje 6 stopa (2 m). 2). mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. Ako pluta. mora upotrebljavati stalna svjetla. ovoga članka.. te do 20° unatrag (Sl. propisana odredbama članka 2. te dodatno bijelo svjetlo koje odgovara bijelom svjetlu propisanom u stavku 1. po 110° na svaku stranu. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. ne smije upotrebljavati dodatno bijelo svjetlo na prednjem dijelu aviona iz stavka 1. avion koji je nesposoban za manevriranje. stavak . 3). koje svijetli nesmetano pod kutom od 220°. stavak 1. te dodatno stalno bijelo svjetlo smješteno na sredini prednjeg dijela trupa. Slika 3 (3) Avion kojega na vodi vuče drugi avion. ovoga Dodatka. Dodatno bijelo svjetlo. stavak 1. pod uvjetom da su oba svjetla vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (Sl.

mora upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. avion dužine veće od 150 stopa (50 m): po jedno stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu s prednje i stražnje strane aviona. Slika 6 2. 7). Slika 4 Slika 5 (5) Avion koji je usidren. ovoga Dodatka (Sl. Slika 7 . 5). vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM.1. Stalna crvena svjetla ne upotrebljavaju se kao signali u slučaju nevolje. avion dužine manje od 150 stopa (50 m): stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu. a mora ih upotrebljavati ako plovi. vidljiva s udaljenosti od najmanje 3 NM (Sl.

obješenim na udaljenosti od do 5 metara ispod košare ili drugog.3. pored jednog ili više svjetala iz stavka 5. avion s rasponom krila većim od 150 stopa (50 m): stalno bijelo svjetlo na svakoj strani krila. Svjetla za slobodne balone s posadom Članak 5. moraju biti opremljeni treptajućim svjetlom. . najnižeg. jačine od najmanje 5 candela vidljivim iz svih smjerova. na najvidljivijem mjestu. na istoj okomici i na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m). dijela balona. kako bi se označio najveći raspon krila. Slobodni baloni s posadom. upotrebljavati dva crvena svjetla. koja su vidljiva sa svih strana aviona. ovoga članka. 8 i 9). s udaljenosti od najmanje 1 NM (Sl. Svjetla za druge zrakoplove Članak 6. Ta svjetla moraju biti vidljiva sa svih strana. Slika 8 AVIONI DUŽINE MANJE OD 50 METARA Slika 9 AVIONI DUŽINE I ŠIRINE VEĆE OD 50 METARA (6) Nasukani avion mora.

. u pilotskoj kabini zrakoplova.. koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odnosno pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. ako proizvo ač sustava jamči. koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. Ako je zbog izvedbe zrakoplova.Odredbe ovoga Dodatka o uporabi svjetala aviona. način i uvjete postavljanja odre uje Agencija. i 2. 2. na nosu i na obje strane vertikalnoga stabilizatora. ovoga članka. zračne brodove i helikoptere. koji nije u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost. narančasta RAL 2 005. Tehnički zahtjevi za plovidbenost. na odgovarajući se način primjenjuju i na druge vrste zrakoplova. a poglavito na motorne jedrilice. žutonarančasta RAL 2 000. POSEBNE ODREDBE O PROTUSUDARNIM SVJETLIMA I OZNAKAMA ZA UOČAVANJE ZRAKOPLOVA Protusudarna svjetla i oznake za uočavanje aviona. kao i sve motorne jedrilice. ako se zrakoplovi iz stavka 1. ako je to bitno otežano. 3. 4. namjensku i akrobatsku kategoriju aviona (JAR/FAR 23).. zračnih brodova i motornih jedrilica Članak 7. mogu umjesto sustava protusudarnih svjetala iz stavka 1. osim vrsta svjetala utvr enih odredbama Članaka 2. helikoptera. na gornjoj i donjoj strani vrhova krila. koji se odnose na opću. (1) Avioni i helikopteri moraju biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. moraju biti naznačena u letačkom priručniku zrakoplova i na odgovarajućem natpisu. nositi oznake za uočavanje. 2. ovoga članka upotrebljavaju samo za letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR) danju. jedrilice. koji udovoljava uvjetima utvr enim propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova. da sustav protusudarnih svjetala odgovara vrijednostima jačine svjetala i da je prikladan za uporabu na zrakoplovima. ovoga članka. postavljanje svjetala na propisan način neizvedivo ili. (3) Avioni. Ograničenja u uporabi protusudarnih svjetala na zrakoplovima. i 5. nanose se u neprekinutoj dužini od 50 cm u jednoj od sljedećih boja: 1. čija je najveća dopuštena uzletna masa manja od 600 kg. svjetlonarančasta RAL 2 004. koji se primjenjuju u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. na odgovarajući se način moraju primjenjivati na zračne brodove i motorne jedrilice. mogu biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. u svakom pojedinom slučaju. Oznake za uočavanje. odnosno avioni koji nisu opremljeni električnim sustavom ili trajnim napajanjem za rad sustava protusudarnih svjetala.

Ako je jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. ovoga članka. ovoga članka. ne moraju nositi oznake za uočavanje. a u slučaju da je motorna jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. (uz članak 13. Oznake se mogu nanositi i na površinama koje su veće od površina iz stavka 3. da je optimalno vidljiva. do 5. (1) Slobodni baloni se ne opremaju ni sustavom protusudarnih svjetala. stavaka 3. (3) Jedrilice bijele ili svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1 004). (5) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje na motorne jedrilice. (4) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje. ovoga članka. uzeti u obzir upute proizvo ača o postupku nanošenja boje. Ako se nanose dnevne fluorescentne boje. mogu umjesto sustava iz stavka 1. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. niti moraju nositi oznake za uočavanje. u skladu s tehničkim zahtjevima za plovidbenost. (2) Jedrilice koje se upotrebljavaju samo za letove danju. Odredbe za jedrilice Članak 8. vatrenocrvena RAL 3 000. stavak 2. ovoga članka. ovoga Dodatka. koje se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. ne moraju nositi oznake za uočavanje. (1) Odredbe članka 7. u odnosu na temeljnu boju zrakoplova. ako se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. s motorom na uvlačenje ili motorne jedrilice svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1004). Odredbe za slobodne balone Članak 9.4. DODATAK 2. 7021. o opremljenosti sustavom protusudarnih svjetala. Motorne jedrilice bijele boje. primjenjuju se na odgovarajući način na sustav protusudarnih svjetala za jedrilice. ovoga članka. o postupku nanošenja boje. slobodni baloni s posadom na moraju biti uočljiva izgleda. moraju se prilikom nanošenja boje. tada se moraju upotrebljavati vrste boja prema normi WL 5. nositi oznake za raspoznavanje iz članka 7. boja se mora odabrati na način.) ODREDBE O SIGNALIMA I ZNAKOVIMA . ovoga Dodatka. moraju se u obzir uzeti upute proizvo ača.

2. prema Morseovom kodu »SOS« (. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. U slučaju nevolje. da zrakoplovu prijeti velika i neposredna opasnost i da se traži neodložna pomoć: 1. koji se sastoji od izgovorene riječi »MAYDAY«. te o osobama u zrakoplovu. odnosno u svojemu vidnom polju: . signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. svjetleći padobran s crvenim svjetlom. 2.). višekratno uključivanje i isključivanje svjetala za slijetanje. višekratno uključivanje i isključivanje pozicijskih svjetala. skrenuti pozornost na svoj zrakoplov. (2) Sljedeći signali. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. 4. Sljedeći signali. – .. SIGNALI NEVOLJE I HITNOSTI Odabir signala Članak 1. signal proslije en radiotelefonijom.. koji ga prisiljava na slijetanje. da pilot zrakoplova ima vrlo hitnu poruku koju želi predati. 3.. neuobičajenim manevrom u letu ili bilo kakvim raspoloživim sredstvom.1. znače. Signali nevolje Članak 2. crvene svjetleće rakete ili petarde ispaljene pojedinačno i u kratkim razmacima. da se zrakoplov nalazi u teškom položaju.. Signali hitnosti Članak 3. zrakoplova ili vozila. znače. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno.– . koda 7700. znače. javiti poziciju ili dozvati pomoć. pilot zrakoplova može. (1) Sljedeći signali. a koja se odnosi na sigurnost plovila. tako da se razlikuje od pozicijskih treptajućih svjetala. 5. postavljanjem moda A/C. poruka proslije ena putem SSR transpondera. ali ne zahtijeva neposredno pružanje pomoći: 1.

bijelo treptajuće svjetlo: sletite na aerodrom i vozite na stajanku (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje).. zeleno stalno svjetlo: slijetanje odobreno. crveno stalno svjetlo: zaustavite se i čekajte. te da mora poduzeti nužne mjere opreza.-). znače: 1. 3. ispaljenih u razmacima od po 10 sekundi. signal proslije en radiotelefonijom. zeleno treptajuće svjetlo: voženje odobreno. zeleno treptajuće svjetlo: produžite i do ite ponovno na slijetanje (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). da ulazi u neko od tih područja. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. 5. upućeni pilotu zrakoplova u letu. znače: 1. SIGNALI ZA AERODROMSKI PROMET Svjetlosni signali kontrole zračnoga prometa Članak 5... prema Morseovom kodu XXX (-. 6. . crvena raketa: bez obzira na sva prijašnja uputstva i odobrenja privremeno ne slijećite. 2. (1) Svjetlosni signali. drugi zrakoplov ima prednost. 2. koji se sastoji od izgovorene riječi »PANPAN«. 3. koji u rasprskavanju daju crvenu i zelenu svjetlost ili zvjezdice.--. upućeni pilotu zrakoplovu na zemlji. 2. (2) Svjetlosni signali. crveno stalno svjetlo: nastavite po aerodromskom prometnom krugu. Niz svjetlećih projektila. USS neupotrebljiva. 2. 4.--. SIGNALI UPOZORENJA Članak 4. crveno treptajuće svjetlo: slijetanje zabranjeno.1. Ti signali mogu biti proslije eni sa zemlje ili iz drugog zrakoplova. zeleno stalno svjetlo: uzlijetanje odobreno. upozoravaju pilota zrakoplova da se nalazi u opasnom području ili da neovlašteno leti u području s ograničenjem letenja ili u zabranjenom području odnosno. 3.

4. ako nema svjetala za slijetanje. položena vodoravno na signalnoj površini. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. položena vodoravno na signalnoj površini. (3) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 1. noću. danju. Signali na zemlji Članak 6. 2. danju. (4) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 2. noću. 5. naizmjeničnim davanjem punog otklona krilaca ili kormila pravca. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. 2. ovoga članka. osim ako se zrakoplov nalazi u osnovnom ili završnom dijelu aerodromskog prometnog kruga. ovoga članka. Značenje: Zabrana slijetanja za dulje vrijeme. 2. crveno treptajuće svjetlo: napustite sletne površine u uporabi. 1. ako nema svjetala za slijetanje. Poseban oprez kod prilaženja i slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s jednom žutom dijagonalnom prugom. naizmjeničnom primjenom nagiba zrakoplova oko uzdužne osi. . mora ih potvrditi kako slijedi: 1. Zabrana slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s dvije žute dijagonalne pruge. bijelo treptajuće svjetlo: vratite se na polaznu točku na aerodromu.

položena vodoravno na signalnoj površini. 4. slijetanje i vožnju. ostala kretanja se ne ograničavaju na uzletno-sletne staze ili na staze za vožnju. Neupotrebljivost manevarskih površina Signal: Križevi bijele ili druge upadljive boje. položena vodoravno na signalnoj površini. Uporaba uzletno-sletnih staza i staza za voženje 1. Značenje: Za uzlijetanje. 3.Značenje: Kod prilaženja i slijetanja. okomito na dužinsku os površine. smiju se upotrebljavati samo uzletno-sletne staze i staze za vožnju. Značenje: Za uzlijetanje i slijetanje smiju se koristiti samo uzletno-sletne staze. položeni vodoravno na manevarskim površinama. s po jednom crnom prugom u kružnim dijelovima ploče. potreban je poseban oprez. zbog lošeg stanja manevarskih površina ili zbog drugih razloga. Značenje: . Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. 2. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje.

Značenje: Nakon uzlijetanja i prije slijetanja. Značenje: Uzlijetanja i slijetanja.Križevima označena manevarska površina ili neki njezin dio. na kontrolnom tornju ili u njegovoj blizini. Signal: Dvoznamenkasti broj na okomito postavljenoj ploči. 5. nije upotrebljiv. Promjena smjera udesno Signal: Strelica usmjerena udesno pod pravim kutom. Uputstva za uzlijetanje i slijetanje 1. Značenje: Oznaka smjera uzlijetanja i slijetanja. položena vodoravno. kraćeg dijela slova »T«. 2. provode se paralelno dužem dijelu slova »T« u smjeru. položena na signalnoj površini ili na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. bijele ili narančaste boje. bijele ili narančaste boje. koji je noću osvijetljen ili prikazan bijelim svjetlima u obliku slova »T«. dozvoljene su promjene smjera samo udesno. zaokružena na najbližu deseticu stupnjeva magnetnog kompasa. . Signal: Vodoravno postavljeni znak u obliku slova »T«. 6.

položen vodoravno na signalnoj površini. Značenje: Odvojeni aerodromski prometni krug za motorne zrakoplove i jedrilice. u smjeru uzlijetanja i slijetanja. Značenje: Označava mjesto. na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. dozvoljene su promjene smjera motornih zrakoplova.7. gdje se nalazi prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. Značenje: . sa strelicom usmjerenom pod pravim kutom udesno ili ulijevo. 9. samo u smjeru strelice. Prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa Signal: Slovo »C« crne boje na okomito postavljenoj žutoj ploči. 8. položen vodoravno na signalnoj površini. a jedrilica samo u smjeru suprotnom od smjera strelice. Promjene smjera kod odvojenog aerodromskog prometnog kruga Signal: Dvostruki križ bijele ili narančaste boje. Poslije uzlijetanja i prije slijetanja. Letenje jedrilica Signal: Bijeli dvostruki križ.

primjenjuju na helikoptere. daje znakove pilotu zrakoplova signalnim palicama fluorescentne boje. a ako se znakovi upućuju helikopteru ispred helikoptera na mjestu gdje ga pilot zrakoplova može najbolje vidjeti. a znakovi iz točaka 24. (2) Kad parker daje znakove. do 29. u odnosu na parkera. Ovdje zaustavite! Obje ruke ispružene naprijed s palicama usmjerenima prema gore pomiču se iznad glave parkera. a lijeva ruka ispružena koso s palicom usmjerenom prema dolje pomiče se ka tijelu. do 20. svjetlećim lampama u obliku štapa.Letenje jedrilica u tijeku. (3) Motori zrakoplova označavaju se brojevima. Znakovi parkera Članak 7. (4) Znakovi se daju kako slijedi. Noću ili u uvjetima loše vidljivosti moraju se koristiti osvjetljena pomagala (osvjetljene signalne palice). Ovim signalom vodič postavljen kod vrha krila zrakoplova pokazuje da će kretanje zrakoplova s/na parkirališnu poziciju biti neometano. pri čemu se znakovi iz točaka 16. . Ako se znakovi upućuju avionu. 2. se koriste u komunikaciji prilikom opsluživanja zrakoplova kad verbalna komunikacija nije moguća: 1. Signal vodiča pozicioniranja vrha krila Desna ruka ispružena okomito iznad glave s palicom usmjerenom prema gore. s desne strane ulijevo. mora biti okrenut licem prema zrakoplovu. (1) Parker na aerodromu. džepnim lampama ili rukama u fluorescentnim rukavicama. parker se nalazi s lijeve strane zrakoplova na mjestu gdje ga pilot može najbolje vidjeti.

5b. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. Vozite ravno naprijed! Ruke ispružene vodoravno u stranu u visini ramena savijaju se u laktovima uz pomicanje palica gore-dolje od visine ramena do glave.3. Nastavite prema sljedećem parkeru ili prema uputama aerodromskog kontrolnog tornja! Obje ruke ispružene i usmjerene prema gore pomiču se u stranu pokazujući palicama u smjeru položaja sljedećeg parkera ili područja za voženje. Skrenite udesno! . Skrenite ulijevo! Desna ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. 5a. a lijevom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. 4. ovoga stavka.

Kočite! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramena sa otvorenom šakom. ovoga stavka. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker stiska šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. Zaustavite se! Ruke i palice ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo polako se pomiču prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. 7a. a desnom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. 6b. Zaustavite se odmah! Naglo pomicanje ispruženih ruku i palica prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. . 6a.Lijeva ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo.

7b. Podmetači se ne smiju ukloniti do dobivanja signala potvrde od posade. Pokrenite motore! . a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker otvara šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. Podmetači uklonjeni! Ruke ispružene okomito iznad glave. a palice se pokreću jedna od druge u stranu. Podmetači postavljeni! Ruke ispružene okomito iznad glave . Parker mora dobiti signal potvrde od posade. 8b. 8a. Otpustite kočnicu! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramenasa stisnutom šakom. 9. a palice se pokreću jedna prema drugoj dok se ne dodirnu.

. Vozite sporije! Obje ruke s palicama se pomiču gore-dolje pokretom sličnim tapšanju od visine struka prema koljenima. 10. već prema tome na kojoj se strani treba smanjiti snaga motora. ruke su ispružene prema dolje. Smanjite snagu motora na pokazanoj strani! Obje ruke s dlanovima prema zemlji.Desna ruka savijena u laktu u visini glave s palicom prema gore kružno se pokreće. 11. lijeva ili desna ruka pomiče se gore-dolje. a lijeva ruka se istovremeno podiže iznad visine glave i pokazuje motor koji treba pokrenuti. Zaustavite motore! Ispružena ruka prema naprijed u visini ramena pomiče se do vrha lijevog ramena te se palica povlači preko vrata do vrha desnog ramena pokretom sličnim rezanju. 12.

. Vozite unatrag! Obje ruke postavljene ispred tijela u visini struka rotiraju se prema naprijed. lijeva ruka pružena uz tijelo. a lijeva ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. Vozite unatrag repom ulijevo! Desna ruka ispružena prema zemlji. s palcem ili palicom ispruženim prema gore. savijena u laktu. do vodoravnog položaja prema naprijed.13. Za prekid vožnje unatrag koriste se signali iz točke 6a ili 6b ovoga stavka. 14b. od okomitog položaja iznad glave. a desna ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. 15. Potvr ujem/Sve u redu. Vozite unatrag repom udesno! Lijeva ruka ispružena prema zemlji. nastavi! Desna ruka postavljena u visini glave. 14a. od okomitog položaja iznad glave do vodoravnog položaja prema naprijed.

brzina pokreta ruku prema zemlji označava traženu brzinu spuštanja. 18. 17. Zadržavajući trenutnu visinu letite ulijevo! . s dlanovima okrenutima prema zemlji pokreću se prema dolje. Penjite se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. s dlanovima okrenutima prema gore pokreću se prema gore. Lebdite u mjestu! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. 19a. brzina pokreta ruku od vodoravnog položaja prema gore označava traženu brzinu penjanja. Spuštajte se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo.16.

21. 19b. a lijeva ruka pokreće se u smjeru desne pokretom sličnim metenju. a palice usmjerene prema dolje. Zadržavajući trenutnu visinu letite udesno! Lijeva ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na lijevu stranu tijela. Požar! Desna ruka i palica pomiču se u raznim smjerovima od visine ramena prema koljenu. 20. a palica u lijevoj ruci pokazuje mjesto gdje je izbio požar. Sletite! Ispružene ruke prekrižene ispred tijela. 22.Desna ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na desnu stranu tijela. Zadržite poziciju/Čekajte! . a desna ruka se pokreće u smjeru lijeve pokretom sličnim metenju.

Parker ostaje u tom položaju dok nije sigurno uputiti zrakoplov na sljedeći manevar. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. Slobodni ste! Parker salutira desnom rukom i održava kontakt s posadom dok zrakoplov ne započne voženje. 24. 25. Ne dirajte ure aje za upravljanje! Desna ruka ispružena iznad glave zatvorene šake ili drži palicu u horizontalnom položaju. ili noću osvjetljenim palicama.Potpuno ispružene ruke i palice usmjerene prema dolje pod kutom 45° u odnosu na tijelo. . 23. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. Uključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave pomiču se i šakama. a desna ispod).

Otvorite/zatvorite stepenice! . a desna ruka se zatim odmiče od lijeve. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. ili noću osvjetljenim palicama. 27. 28. Uspostavite komunikaciju interfonom! Obje ruke ispružene pod kutom 90° u odnosu na tijelo savijaju se prema glavi dok se dlanovim ne pokriju oba uha. palica ili palac usmjereni prema zemlji. Napajanje se ne isključuje prije odobrenja posade zrakoplova. Negativan odgovor Desna ruka ispružena u stranu u visini ramena pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Isključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave šakama.26. 29. a desna ispod).

Lijeva ruka ispružena iznad glave pod kutom 45°, a desna ruka se iz položaja uz tijelo pokretom sličnim metenju pomiče do vrha lijevog ramena.

Znakovi pilota zrakoplova Članak 8. (1) Pilot zrakoplova iz pilotske kabine, rukama daje znakove parkeru. Znakovi moraju parkeru biti jasno vidljivi; ako je potrebno, prilikom davanja znakova može se kao pomoć koristiti izvor svjetlosti. (2) Pilot zrakoplova označava motor prema odredbi članka 7. stavak 3. ovoga Dodatka. (3) Znakovi se daju kako slijedi: 1.a) Kočnice upotrijebljene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su ispruženi i stiskaju se u šaku. b) Kočnice otpuštene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su stisnuti u šaku i otvaraju se. 2.a) Podmetače postavite! Ruke ispružene u stranu, s dlanovima prema van, prekriže se ispred lica. b) Podmetače uklonite! Ruke s dlanovima prema van, prekrižene ispred lica, ispruže se u stranu. 3. Spreman za pokretanje motora! Broj ispruženih prstiju jedne ruke, pokazuje broj motora kojeg se pokreće. DODATAK 3.

(uz članak 14.) SIGNALI, ZNAKOVI I POSTUPCI KOD PRESRETANJA CIVILNOG ZRAKOPLOVA VOJNIM ZRAKOPLOVIMA Signali presretača i postupci presretnutog zrakoplova Postupci presretnutog Signali presretača Značenje zrakoplova DANJU ili NOĆU – Mahanje krilima i bljeskanje pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima sa pozicije malo iznad i u načelu lijevo ispred presretnutog zrakoplova. Nakon potvrde blagi horizontalni zaokret u načelu ulijevo prema željenom DANJU ili NOĆU – Mahanje smjeru leta. krilima odnosno ljuljanje helikoptera, bljeskanje Napomena 1: pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima te Meteorološki uvjeti ili teren Slijedite praćenje presretača. 1(a) mogu uvjetovati da presretač me leti malo iznad i desno ispred Napomena: presretnutog zrakoplova, a nakon toga desni horizontalni Daljnji postupci ponašanja zaokret. propisani su odredbama članka 14. ovoga Pravilnika. Napomena 2: Ako presretnuti zrakoplov ne može održavati brzinu presretača, presretač treba izvoditi seriju zaokreta (racetrack patterns) i mahati krilima pored presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – Nagla promjena smjera od 90° ili 1(b) više uz istodobno penjanje bez prolijetanja smjera leta presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – 1(c) Izvlačenje podvozja i paljenje svjetala za slijetanje te

Značenje

Razumio, postupam prema uputi

Smijete nastaviti let

Razumio, DANJU ili NOĆU – Mahanje postupam krilima odnosno ljuljanje kod prema helikoptera. uputi

Sletite na DANJU ili NOĆU – Razumio, ovaj Izvlačenje podvozja i paljenje postupam aerodrom svjetala za slijetanje te prema

prelijetanje uzletno-sletne staze u uporabi odnosno,ako je presretnuti zrakoplov helikopter, prelijetanje prostora za slijetanje helikoptera.

praćenje presretača. Ako se uputi uzletno-sletna staza u uporabi odnosno prostor za slijetanje helikoptera nakon prelijetanja čine prikladnima za slijetanje, započeti postupak slijetanja i sletjeti.

DODATAK 4. (uz članke 55. i 62.) POLUKRUŽNI SUSTAV PUTNIH RAZINA Ako je odredbama članka 55. stavak 3. i članka 62. stavak 3. ovoga Pravilnika propisana uporaba polukružnih putnih razina, pilot zrakoplova mora održavati apsolutne visine leta ili razine leta prema trenutnoj magnetskoj putanji (magnetic track zrakoplova u skladu s priloženom tablicom: Magnetska putanja Od 000° do 179° od 180° do 359° IFR letovi VFR letovi IFR letovi VFR letovi Putna razina FL m ft FL m Ft FL m ft FL m ft 10 300 1000 – – – 20 600 2000 – – – 30 900 3000 35 1050 3500 40 1200 4000 45 1350 4500 50 1500 5000 55 1700 5500 60 1850 6000 65 2000 6500 70 2150 7000 75 2300 7500 80 2450 8000 85 2600 8500 90 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500 110 3350 11000 115 3500 11500 120 3650 12000 125 3800 12500 130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500 150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500 170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500 190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500 210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500 230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500 250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500 270 8250 27000 275 8400 27500 280 8550 28000 285 8700 28500 290 8850 29000 – – – 300 9150 30000 – – – 310 9450 31000 – – – 320 9750 32000 – – – 330 10050 33000 – – – 340 10350 34000 – – –

ako je IFR od IFR .) Klasifikacija zračnog prostora i operativne službe kontrole zračnog prometa Dozvoljeni Klasa Opseg usluge Razdvajanje letovi A Kontrolirani samo IFR KZP svi zrakoplovi zračni prostor B IFR. uključujući informaciju o prometu o VFR letovima. KZP za razdvajanje od IFR C 2. VFR KZP svi zrakoplovi IFR od IFR i IFR KZP IFR od VFR 1. stavak 6. – – – – – – – – – – – – – – 360 10950 36000 – 380 11600 38000 – 400 12200 40000 – 430 13100 43000 – 470 14350 47000 – 510 15550 51000 – itd itd itd – – – – – – – – – – – – – – – (uz članak 7. Informacija o prometu VFR VFR od IFR VFR o VFR letovima (preporuka o izbjegavanju na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase C zona C KZP uključujući informaciju o prometu o IFR VFR letovima IFR od IFR (preporuka izbjegavanja na upit) D Informacija o prometu VFR o IFR i VFR o VFR VFR ne provodi se letovima (preporuka izbjegavanja na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase D zona D E IFR KZP.Magnetska putanja 350 10650 35000 – 370 11300 37000 – 390 11900 39000 – 410 12500 41000 – 450 13700 45000 – 490 14950 49000 – itd itd itd – DODATAK 5.

nije VFR propisana stalna dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. i 5. kontrole zr. IFR ako je moguće usluga pružanja letnih F informacija Nekontrolirani zračniprostor Usluga pružanja letnih VFR ne provodi se informacija Usluga pružanja letnih G samo VFR ne provodi se informacija Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom. a klasa G najmanje restriktivnom). uz članak 53. stavak 4. 4.. uz članak 12. (uz članak 7.moguće Informaciju o prometu.. stavak 2. KZP = Kontrola zračnog prometa DODATAK 6.5 km Vidljivost u letu: IFR C VFR nije propisana 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna potrebno 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 . ako VFR ne provodi se je moguće Savjetodavna usluga IFR od IFR.. prometa.) UVJETI ZA IFR I VFR LETOVE Vrsta Najveća RTF Klasa leta brzina (IAS) komunikacija nije stalna A IFR propisana dvosmjerna Odobrenje Mimimumi za VFR KZP letove potrebno – Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 B IFR.

Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. potrebno . osim što se ne zahtijeva održavanje zona D odstojanja od oblaka (izvan oblaka) IFR stalna dvosmjerna potrebno vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 E VFR 250 kt ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno 5 km ispod FL 100 Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno Odstojanje od oblaka: IFR F VFR 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna. 250 kt ispod stalna VFR FL 100 dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Dodatno: Kontrolirana jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru zona C klase C vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 D IFR.5 km Dodatno: jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru Kontrolirana klase D.

5 km* stalna vidljivost zemljine površine ulazak u oblake nije dozvoljen *800 m za rotokoptere.5 km Vidljivost u letu: 1. KZP= kontrola zračnog prometa DODATAK 7. (uz članak 85.vertikalno 1000 ft horizontalno 1. a klasa G najmanje restriktivnom). 250 kt ispod nije G VFR ne provodi se zračne brodove i FL 100 potrebno slobodne balone.) . Dodatno: brzina mora biti takva da je moguće pravodobno uočavanje prepreka i drugih zrakoplova Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom.

. stavak 1. (uz članak 142.. uz članak 143. i uz članak 144. SEGMENTI INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA . stavak 4. stavak 3. (uz članak 137.) Slika 1.DODATAK 8. stavak 5. stavak 2. 139.

POVRATNI I PRODULJENJI POSTUPCI Slika 3. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA PRECIZNO PRILAŽENJE . NADVISIVANJE PREPREKA U SEGMENTU NEUSPJELOG PRILAŽENJA Slika 4.Slika 2.

UTVR IVANJE MINIMUMA ZA NEPRECIZNO PRILAŽENJE .Slika 5.

Slika 6. NADVISIVANJE PREPREKA U PODRUČJU VIZUALNOG MANEVRIRANJA .

i članak 146. POSTUPCI ULASKA U PETLJU ČEKANJA DODATAK 10. stavak 2. stavak 1.DODATAK 9. OBLIK I NAZIVLJE U SVEZI S PETLJOM ČEKANJA Slika 2. stavak 1. (uz članak 145.) Slika 1.) . (uz članak 172.

7. . →→ zrakoplov u ovom smjeru. 4.VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA–ZRAK ZA PREŽIVJELE I ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Tablica 1 VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA PREŽIVJELE Br. ++ Ne možemo nastaviti. Nastavljamo u ovom smjeru ← Tablica 2 VIZALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Br. XX Vraćamo se u bazu. Našli smo sve osobe. Podijelili se u dvije grupe. Potrebna pomoć V 2. LL 3. Potrebna medicinska pomoć X 3. Poruka Znak 1. Poruka Znak 1. Operacija je završena. NN Nastavljamo s potragom. Svaka nastavlja u označenom smjeru. 5. Ništa nije na eno. LLL 2. Našli smo samo neke osobe. Ne ili negativno N 4. Da ili potvrdno Y 5. Primljena informacija da je 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->