MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2802 Na temelju članka 146.

Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane, donosi PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA Dio prvi OPĆE ODREDBE Područje primjene Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom utvr uju se uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova radi sigurnog odvijanja zračnog prometa. (2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na hrvatske civilne, policijske i carinske zrakoplove, te na inozemne civilne i državne zrakoplove dok lete u hrvatskom zračnom prostoru. (3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na hrvatske vojne zrakoplove, osim onih odredaba za koje je predvi eno da će se urediti posebnim propisom. (4) Letenje hrvatskih zrakoplova iznad mora na kojemu niti jedna država nema suverenitet (otvoreno more), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika i me unarodnih akata donesenih na temelju Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944.) kojima se ure uje postupak za letenje zrakoplova iznad otvorenog mora, a koji obvezuju Republiku Hrvatsku. (5) Kada hrvatski zrakoplov leti u zračnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države, mora se pridržavati propisa o letenju i kretanju zrakoplova koji se primjenjuju na području suvereniteta te države, a ako tih propisa nema mora se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika. (6) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava, dužnosti i odgovornosti, obavlja svoje poslove u zračnom prostoru Republike Hrvatske i u zračnom prostoru iznad Jadranskoga mora, izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(7) Uvjete, načine, pravila i postupke letenja zrakoplova, utvr ene odredbama ovoga Pravilnika, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu. Pojmovi i kratice Članak 2. (1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. ACAS II (airborne collision avoidance system II): ACAS koji pored prometnih informacija (TAs) omogućava i vertikalne rezolucijske informacije (RAs). 2. aerodromski promet (aerodrome traffic): ukupni promet na manevarskim površinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolici aerodroma; 3. aerodromski prometni krug (aerodrome traffic circuit): utvr ena letna putanja kojom moraju letjeti zrakoplovi u okolici aerodroma; 4. aerodromski kontrolni toranj (aerodrome control tower): nadležna kontrola koja je uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole zračnoga prometa za aerodromski promet; 5. akrobatski let (acrobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta; 6. alternativna ruta (alternate route): ruta izme u odre enih točaka ili područja koja je različita od željene rute, a koju odabire operator zrakoplova u slučajevima kad željena ruta nije slobodna ili podliježe ograničenjima; 7. apsolutna visina (altitude): vertikalno odstojanje razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, mjereno od srednje razine mora (MSL–QNH postavljanje visinomjera); 8. apsolutna visina odluke (decision altitude – DA) odnosno visina odluke (decision height–DH): utvr ena apsolutna visina odnosno visina iznad nadmorske visine praga sletne staze tijekom preciznog prilaženja ili prilaženja s vertikalnim navo enjem na kojoj se mora započeti postupak neuspjelog prilaženja ako ne postoji potrebna vidljivost vizualnih orijentira za nastavak prilaženja; 9. apsolutna visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance altitude – OCA) odnosno visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance height-OCH): najniža apsolutna visina odnosno najniža visina iznad nadmorske visine praga uzletno-sletne staze ili nadmorske visine aerodroma ispod koje nije osigurano održavanje propisanih vertikalnih minimalnih odstojanja od prepreka tijekom prilaženja ili neuspjelog prilaženja;

10. automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (automatic terminal information service-ATIS): automatsko proslje ivanje tekućih i redovitih informacija zrakoplovima u dolasku i odlasku pomoću stalnog i ponavljanog radioemitiranja tijekom dana ili njegovog utvr enog dijela; 11. balon: zrakoplov lakši od zraka, bez motora; 12. baza oblaka (ceiling): visina donje granice najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode ispod 20 000 stopa (6000 m) koji pokriva više od polovine neba; 13. bolnički let (ambulance flight): zračni prijevoz oboljelih ili ozlije enih osoba koje su već zdravstveno zbrinute u bolnici i koje su sposobne za prijevoz zrakom radi daljnjeg zbrinjavanja u drugoj bolnici; 14. centar za pružanje letnih informacija (flight information centre-FIC): jedinica uspostavljena radi obavljanja usluge pružanja letnih informacija i usluge uzbunjivanja. 15. emitiranje naslijepo (blind transmission): emitiranje jedne radiopostaje prema drugoj u okolnostima kada se ne može uspostaviti dvosmjerna komunikacija, ali se pretpostavlja da je pozivana radiopostaja u stanju primiti poruku; 16. granica valjanosti odobrenja (clearance limit): točka do koje je zrakoplovu izdano odobrenje kontrole zračnog prometa; 17. grupni let (formation flight): vrsta leta kod kojega dva ili više zrakoplova, uz prethodni dogovor pilota zrakoplova, lete u istom smjeru uz održavanje horizontalnog i visinskog odstojanja; 18. hidroavion: avion koji može uzletjeti i sletjeti na vodenu površinu; 19. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi (Air Navigation Service Provider): svaki javni ili privatni subjekt koji pruža usluge u zračnoj plovidbi; 20. IFR let (IFR flight): let koji se obavlja prema pravilima instrumentalnog letenja (Instrument Flight Rules); 21. instrumentalni meteorološki uvjeti (instrument meteorological conditions-IMC): meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvr enih za vizualne meteorološke uvjete; 22. izvještaj iz zraka (air-report): izvještaj iz zrakoplova u letu, sastavljen u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije, te proslje ivanju operativnih i/ili meteoroloških informacija;

minimalna apsolutna visina snižavanja (minimum descent altitude-MDA) odnosno minimalna visina snižavanja (minimum descent height-MDH): utvr ena apsolutna visina ili visina tijekom nepreciznog prilaženja ili prilaženja kruženjem ispod koje se snižavanje ne smije nastaviti bez potrebne vidljivosti zemaljskih orijentira. bilo kojeg njezinog podsustava ili radnog mjesta za vo enje zrakoplova tijekom normalnog odvijanja letova. 31. a kojim se upravlja premještanjem težine pilota i/ili aerodinamčkim upravljačkim kormilom. kontrolirana zona (control zone-CTR): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do odre ene gornje granice. kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC capacity): sposobnost obavljanja poslova i zadaća sustava kontrole zračnog prometa. 26. letna putanja (flight path): putanja težišta zrakoplova u odnosu na odre enu točku. 450 kg kod dvosjeda odnosno u amfibija i hidro izvedbi 10% više od tih masa. centar za pružanje letnih informacija ili prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. kontrolirani zračni prostor (controlled airspace-CTA): zračni prostor odre enih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnog prometa provodi u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. 25. 33. a koja osigurava minimalno nadvisivanje svih objekata od 1 000 stopa unutar sektora polumjera 25 NM čije se središte nalazi na poziciji radionavigacijskog sredstva. 29. iz drugog zrakoplova ili iz svemira) ili programiran i potpuno autonoman.23. 32. 30. . jedinica koja pruža operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services unit – ATS unit): opći pojam koji označava jedinicu kontrole zračnog prometa. Machov broj (Mach number-M): bezdimenzionalni broj koji označava omjer (kvocijent) izme u stvarne brzine objekta (zrakoplova) i brzine zvuka. minimalna sektorska apsolutna visina (minimum sector altitude-MSA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti. pokretan motorom. mikrolaki avion (microlight aeroplane): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu koji leti bez zapovjednika zrakoplova u pilotskoj kabini i koji je ili daljinski i u potpunosti upravljan s drugog mjesta (sa zemlje. kojem je minimalna brzina pri najvećoj dopuštenoj masi i oduzetoj snazi motora manja od 65 km/h. letjelica bez posade (unmanned aerial vehicle): bespilotni zrakoplov u smislu članka 8. 28. 24. kontrolirani let (controlled flight): svaki let za koji je potrebno pribaviti odobrenje kontrole zračnog prometa. 27. a čija najveća dopuštena uzletna masa ne prelazi 300 kg kod jednosjeda.

a osigurava nadvisivanje svih prepreka unutar odre enog područja od minimalno 1 000 stopa (300 m) ili u planinskom području minimalno 2 000 stopa (600 m) zaokruženo na najbližih (sljedećih viših) 100 stopa (30 m). opasno područje (danger area): dio zračnog prostora utvr enih dimenzija u kojem se tijekom odre enog vremenskog perioda odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zračnog prometa. ili okružnicom zrakoplovnih informacija (AIC). očekivano vrijeme prilaženja (expected approach time-EAT): vrijeme u kojem kontrola zračnog prometa očekuje da će zrakoplov u dolasku nakon čekanja napustiti preletište čekanja radi završetka prilaženja za slijetanje. prilazne i oblasne kontrole). nadležna kontrola zračnog prometa (air traffic control unit): pojam koji označava oblasni centar kontrole zračnog prometa. opći zračni promet (general air traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova. minimalna područna apsolutna visina (area minimum altitude – AMA): najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. noć (night): vremensko razdoblje koje počinje pola sata nakon zalaska sunca i završava pola sata prije izlaska sunca. ili drugim posebnim publikacijama. 36. 43. . objavljivanje na način uobičajen u zračnom prometu: objavljivanje u »Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)« ili žurnim informacijama (NOTAM). savjetodavne usluge u zračnom prometu. odobrenje kontrole zračnog prometa (air traffic control clearance): dopuštenje zrakoplovu da nastavi let pod uvjetima koje je utvrdila nadležna kontrola zračnog prometa. uzbunjivanja. prilaznu kontrolu zračnog prometa ili aerodromsku kontrolu zračnog prometa. 38. 35. operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services – ATS): različite usluge uspostavljene u svrhu proslje ivanja letnih informacija. obzirom na minimalnu sigurnu razinu i strukturu zračnog prostora (donja granica kontroliranog zračnog prostora zajedno sa zaštitnim slojem (buffer) od 500 stopa). minimalna apsolutna visina radarskog vektoriranja (minimum radar vectoring altitude-MRVA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti u svrhu radarskog vektoriranja IFR letova. 41. kao i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a. 37. usluge kontrole zračnog prometa (aerodromske. 40. 39. 42.34.

kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. koje se podnose nadležnoj kontroli zračnog prometa. koji se obavljaju sukladno posebno utvr enim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT). može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. kojim se u pravilu upravlja premještanjem težine pilota i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. 51. . 50. ovjesna jedrilica (hang glider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed bez motora: – polukrute osnovne konstrukcije. parajedrilica (paraglider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. 46. 47. bez motora. pilot zrakoplova (aircraft pilot): osoba koja rukuje sustavom za upravljanje zrakoplova tijekom vremena leta. planinsko područje (mountainous area): područje promjenjivog profila terena u kojem se na udaljenosti 18. 45. 48.5 km (10 NM) nadmorska visina terena mijenja za više od 3 000 stopa (900 m). može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. kao i letovi državnih zrakoplova. plan leta (flight plan): skup odre enih informacija o namjeravanom letu ili dijelu leta zrakoplova.44. posebni VFR let (special VFR flight): VFR let čije obavljanje unutar kontrolirane zone odobri nadležna kontrola zračnog prometa u meteorološkim uvjetima koji su ispod vizualnih meteoroloških uvjeta. – krute osnovne konstrukcije. operativni zračni promet (operational air traffic-OAT): svi letovi civilnih zrakoplova. 49. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji ne može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. osnovni zaokret (base turn): zaokret zrakoplova u fazi početnog prilaženja izme u završetka putanje odleta i početka putanje me uprilaženja ili putanje završnog prilaženja. njime se aerodinamički upravlja oko sve tri osi pomoću lijeve i desne komande povezane za izlazne krajeve krila. koji nema krutu osnovnu konstrukciju i može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. – krute osnovne konstrukcije.

preletište završnog prilaženja (final approach fix-FAF): Točka koja označava kraj me usegmenta i početak segmenta završnog prilaženja. 62. predvi eno vrijeme dolaska (estimated time of arrival-ETA): za IFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad odre ene točke utvr ene pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad aerodroma. postupak neuspjelog prilaženja (missed approach procedure): postupak koji se provodi ako nije moguće nastaviti postupak prilaženja. povratni postupak (reversal procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu promjenu smjera tijekom segmenta početnog prilaženja postupka instrumentalnog prilaženja. vrijeme u kojem će zrakoplov stići na poziciju iznad aerodroma. Slijed može sadržavati proceduralne ili osnovne zaokrete. predvi eno trajanje leta (estimated elapsed time-EET): predvi eno vrijeme potrebno za let izme u dvije značajne točke. predvi eno vrijeme početka vožnje (estimated off-block time-EOBT): predvi eno vrijeme u kojem će zrakoplov započeti kretanje povezano s odlaskom. 57. preletište početnog prilaženja (initial approach fix – IAF): Točka koja označava početak početnog segmenta i kraj dolaznog segmenta ako postoji. 58. odnosno ako se slijetanje ne završi do pozicije na kojoj se primjenjuju mjerila za nadvisivanje prepreka za čekanje ili rutu. 56. 61. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint).52. preletište me uprilaženja (intermediate fix-IF): točka koja označava kraj početnog segmenta i početak me usegmenta. predani plan leta (filed flight plan-FPL): plan leta kako ga je je pilot zrakoplova ili njegov ovlašteni predstavnik ispunio i predao prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa bez naknadnih izmjena. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). ili ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. 60. 59. 54. 55. postupak čekanja (holding procedure): unaprijed utvr eni manevar u svrhu zadržavanja zrakoplova unutar utvr enog zračnog prostora u očekivanju daljnjeg odobrenja. . postupak instrumentalnog prilaženja (instrument approach procedure): niz unaprijed utvr enih manevara zrakoplova pomoću letačkih instrumenata s utvr enom zaštitom od prepreka koji započinje od preletišta početnog prilaženja ili od početka utvr ene dolazne rute do točke s koje se slijetanje može završiti. 53.

prilaženje kruženjem (circling approach): nastavak postupka instrumentalnog prilaženja koji omogućuje vizualno kruženje (oko aerodroma) prije slijetanja. 68. 67. 66. prijelazna apsolutna visina (transition altitude): apsolutna visina na kojoj ili ispod koje se vertikalna pozicija zrakoplova odre uje u odnosu na apsolutne visine. prijelazna razina (transition level): prva najniža razina leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se može koristiti. čiji je smjer u bilo kojoj točki obično izražen u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. poradi sigurnosti zračnoga prometa. putna razina (cruising level): razina koju zrakoplov održava tijekom značajnijeg dijela leta. 70. 71. isključivo za vojne letove. 75. 65. putanja (track): okomita projekcija letne putanje zrakoplova na zemljinu površinu. 64. rezolucijska informacija (resolution advisory-RA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova preporuča: . produljeni postupak (racetrack procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu smanjenje apsolutne visine tijekom segmenta početnog prilaženja i/ili uspostavljanje doletne putanje u slučajevima kad ulaz u povratni postupak nije moguć. proceduralni zaokret (procedure turn): manevar koji započinje zaokretom koji odstupa od utvr ene putanje i nastavlja se zaokretom u suprotnom smjeru kako bi se zrakoplovu omogućilo priključenje i nastavljanje leta u smjeru suprotnom od utvr ene putanje.63. uljez) predstavlja moguću opasnost. putno penjanje (cruise climb): tehnika putnog letenja kojom se neto povećanje apsolutne visine ostvaruje smanjenjem mase aviona. privremeno izdvojeno područje (temporary segregated area-TSA): zračni prostor utvr enih dimenzija koji je tijekom odre enog vremenskog perioda privremeno rezerviran. 72. 74. 73. prometna informacija (traffic advisory-TA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova ukazuje na to da odre eni zrakoplov u njihovoj blizini (tzv. 69. rasteretna ruta (off-load route): utvr ena ruta izme u odre enih točaka ili područja koju predlaže središnja jedinica za upravljanje protokom zračnoga prometa kad se na željenoj ruti odnosno rutama na koje utječe orijentacija prometa očekuje kašnjenje. prijelazni sloj (transition layer): zračni prostor izme u prijelazne apsolutne visine i prijelazne razine.

razina leta (flight level-FL): površina stalnog atmosferskog tlaka odre ena u odnosu na specifičnu vrijednost tlaka od 1013. slijed prilaženja (approach sequence): slijed po kojem su dva ili više zrakoplova dobila odobrenje za prilaženje radi slijetanja na aerodrom. 84. standardnu odlaznu rutu. 81. 85. apsolutnu visinu ili razinu leta. signalna površina (signal area): područje na aerodromu koje se koristi za postavljanje zemaljskih signala. 77. a koja se obično nalazi na utvr enoj ATS ruti. 79.25 hPa koja je od drugih takvih površina razdvojena odre enim intervalima tlaka. 76. ili – ograničenje manevra s ciljem održavanja postojećeg odstojanja.. standardnu dolaznu rutu. 83. a pruža informacije pilotu o mogućim konfliktnim situacijama sa zrakoplovima opremljenima SSR transponderom. ruta (air traffic services route-ATS route): ruta utvr ena za usmjeravanje protoka prometa prema potrebama za obavljanje kontrole zračnoga prometa. 78. status leta (flight status): oznaka koja naznačuje da li zrakoplov zahtijeva poseban postupak prilikom pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa. 80. 82. smjer leta (heading): usmjerenje uzdužne osi zrakoplova izraženo u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. a označava zračni put. savjetovanu rutu. standardni instrumentalni odlazak (standard instrument departure – SID): utvr ena IFR odlazna ruta koja povezuje odre eni aerodrom ili odre enu uzletno-sletnu stazu aerodroma s odre enom značajnom točkom od koje započinje rutni dio leta. rutu za prostornu navigaciju. . točka neuspjelog prilaženja (missed approach point-MAPt): točka u postupku instrumentalnog prilaženja na kojoj odnosno prije koje pilot zrakoplova mora započeti propisani postupak neuspjelog prilaženja kako minimalno nadvisivanje prepreka ne bi bilo narušeno.– manevar s ciljem uspostavljanja odstojanja od svih zrakoplova koji predstavljaju opasnost. a označava visinu. kontroliranu ili nekontroliranu rutu. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (airborne collision avoidance systemACAS): sustav ure aja u zrakoplovu koji radi na temelju signala SSR transpondera i ne ovisi o zemaljskoj opremi. uvjetnu rutu itd. razina (level): opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu.

visina (height): vertikalno odstojanje razine. vidljivost pri tlu (ground visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdio ovlašteni motritelj ili automatski sustav. 96. utvr enih dimenzija. mjereno od utvr ene vrijednosti (QFE postavljanje visinomjera). 90. a ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. 87.86. trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL): plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke. iznad odre enog područja u kojemu se zračni promet. 92. ne može obavljati. točke ili objekta koji se smatra točkom. 95. redovito i učinkovito obavljanje letova. ukupno predvi eno trajanje leta (total estimated elapsed time-total EET): za IFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska na odre enu točku utvr enu pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. usluga letnih informacija (flight information service-FIS): usluga uspostavljena u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno. vidljivost u letu (flight visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova u letu. uputa kontrole zračnog prometa (air traffic control instruction): je RTF komunikacijom izdana smjernica kontrole zračnog prometa. uvjetno zabranjeno područje (restricted area): dio zračnog prostora Republike Hrvatske. 89. VFR let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (Visual Flight Rules). usluga uzbunjivanja (alerting service): usluga uspostavljena u svrhu izvješćivanja nadležnih subjekata o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja pomoći tim subjektima tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. . kojom se od pilota zahtijeva poduzimanje odre enih mjera. u odre eno vrijeme i uz odre ene uvjete. tekući plan leta (current flight plan-CPL): plan leta kojeg je prihvatio prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa ili jedinica kontrole zračnog prometa i koji uključuje sve njegove izmjene nastale tijekom leta koje su prouzročene izdavanjem odgovarajućih odobrenja kontrole zračnog prometa. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska iznad aerodroma odredišta. vrijeme do dolaska zrakoplova iznad aerodroma odredišta. 91. 93. 88. 94. a kojeg operator predaje ATS jedinicama radi spremanja i višekratnog korištenja.

odnosno 2. vizualno prilaženje (visual approach): prilaženje zrakoplova tijekom IFR leta. sa ili bez motora (padobran. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara 2. 103.). te se prilaženje obavlja uz vidljivost terena. zrakoplovni model: zrakoplov bez posade. završno prilaženje (final approach): dio postupka instrumentalnog prilaženja koji započinje na utvr enom preletištu ili točki završnog prilaženja. zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command-PIC): osoba s pravom konačne odluke. 98. 99. sposoban za letenje. ADF – Automatic direction finding equipment. 100. vizualni meteorološki uvjeti (visual meteorological conditions-VMC): meteorološki uvjeti (vidljivost. plan leta predan iz zraka (tijekom leta) . osnovnog zaokreta ili doletnog zaokreta produljenog postupka ako je utvr en. u točki u kojoj se zrakoplov priključuje posljednjoj utvr enoj putanji u postupku prilaženja. mikrolaki avion. odgovorna za upravljanje i opsluživanje zrakoplova tijekom vremena leta i na tlu. Zahtijevana navigacijska sposobnost (required navigation performance-RNP): iskaz o navigacijskoj sposobnosti neophodnoj za operacije u odre enom zračnom prostoru. koji započinje: 1. a završava u točki koja se nalazi u okolici aerodroma s koje se može sletjeti ili započeti postupak neuspjelog prilaženja. (2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. odstojanje od oblaka i baza oblaka) jednaki ili veći od utvr enih minimuma. a ako preletište ili točka završnog prilaženja nisu utvr eni. 102. automatski radiokompas 3. zabranjeno područje (prohibited area): dio zračnoga prostora Republike Hrvatske utvr enih dimenzija u kojemu je obavljanje zračnoga prometa zabranjeno. 101. u kojemu dio ili potpuni postupak instrumentalnog prilaženja nije završen. parajedrilica. ovjesna jedrilica i sl. ACAS – Airborne collision avoidance system.97. nakon završetka posljednjeg proceduralnog zaokreta. poglavito razvijen i upotrebljavan u sportske svrhe. sportski zrakoplov (sports aircraft): zrakoplov s posadom. AFIL – Flight plan filed in the air. teži od zraka. zona aerodromskog prometa (aerodrome traffic zone-ATZ): zračni prostor odre enih dimenzija utvr en oko aerodroma u svrhu zaštite aerodromskog prometa. 105. teži od zraka. 104.

razina leta 19. IAS – Indicated airspeed. EAT – Expected approach time. JAR-Joint Aviation Requirements. proračunato vrijeme uzlijetanja 9. ATFM – Air traffic flow management. IAF – Initial approach fix. IF – Intermediate fix. preletište početnog prilaženja 22. FAP-Final approach point. DME – Distance measuring equipment. CDA – Continuous descent approach. preletište završnog prilaženja 14. FL – Flight level. upravljanje protokom zračnog prometa 7. kontrola zračnog prometa 6. AFIS – Aerodrome flight information service. ATC – Air traffic control. ILS – Instrument landing system. 18. prilaženje s neprekinutim snižavanjem 8. FAR – Federal Aviation Regulations. usluga pružanja aerodromskih letnih informacija 5. GP-Glide path. područje letnih informacija 17. indicirana brzina 23. FIR – Flight information region. sustav za instrumentalno slijetanje 26. odašiljač putanje poniranja 21. preletište me uprilaženja 24. zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti . FIS – Flight information service. ELT – Emergency locator transmitter. točka završnog prilaženja 15. efektivna buka izražena u dB 13. Savezni zrakoplovni propisi (SAD) 16. CTOT – Calculated take-off time. usluga pružanja letnih informacija. daljinomjer 10. očekivano vrijeme prilažanja 11.4. EPNdB – Effective Perceived Noise dB. pravila instrumentalnog letenja 25. tlo (zemlja) 20. IFR – Instrument flight rules. FAF – Final approach fix. GND – Ground. odašiljač za lociranje u slučaju nužde 12.

NDB – Non-directional radio beacon.27. mikrovalni sustav za slijetanje 33. radarski sustav za precizno prilaženje 38. 36. RVSM – Reduced vertical separation minimum. QDM – Magnetic heading (zero wind). neusmjereni radiofar 37. RNAV – Area navigation. srednja razina mora 35. QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold). visinomjer postavljen na 1013. najveća dopuštena uzletna masa. izvještaj pilota 39. QNH – Altimeter subscale setting to obtain elevation when on the ground. RPL – Repetitive flight plan. zahtijevana navigacijska sposobnost 47. LLZ-Localizer. PAR-Precision approach radar. MTOM – maximum take-off mass. visinomjer postavljen za dobivanje nadmorske visine 44. QNE – Altimeter subscale set to 1013. stvarni navigacijski smjer 45. MAPt – Missed approach point. trajni plan leta 48.2 hPa 43. MDA – Minimum descent altitude. minimalna apsolutna visina snižavanja 31. PIREP – Pilot report. QTE – True bearing.2 hPa. minimalna sektorska apsolutna visina 34. smanjeni minimum vertikalnog razdvajanja (300 m (1 000 ft) od i uključujući FL 290 do i uključujući FL 410) . magnetski navigacijski smjer 41. MDH – Minimum descent height. minimalna visina snižavanja 32. magnetski smjer leta (u uvjetima bez vjetra) 40. odašiljač pravca slijetanja 28. tlak zraka na razini aerodroma (ili na pragu uzletno-sletne staze) 42. M – Mach number. prostorna navigacija 46. QDR – Magnetic bearing. RNP – Required navigation performance. Machov broj 29. MSL – Mean sea level. MSA – Minimum sector altitude. točka neuspjelog prilaženja 30. MLS – Microwave landing system.

(3) Osoba koja je pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava. prilaženje pomoću nadzornog radara 52. zbog kojih je ugroženo sigurno i pravilno obavljanje njezinih poslova. sustav signaliziranja opasnosti i davanja uputa za izbjegavanje sudara 54.2 g/kg.0 g/kg. pomoćnom ili drugom stručnom osoblju. ne smije upravljati zrakoplovom niti djelovati kao drugi član posade. te zbog kojih je ugrožena njena sigurnost i sigurnost osoba s kojima dolazi u dodir tijekom obavljanja poslova. te da pritom nitko nije ugrožen. mora se ponašati na način koji jamči sigurnost i red u obavljanju zračnog prometa. VOR-Very high frequency omnidirectional radio range. (1) Svaki sudionik u zračnom prometu. koji pripada zrakoplovnom. SID – Standard instrument departure. Zapovjednik zrakoplova . standardni instrumentalni odlazak 50. SIGMET – Significant meteorological information. oštećen ili ometan i uznemiravan više nego što je u danim okolnostima neizbježno. VHF svesmjerni radiofar Temeljna pravila ponašanja u zračnom prometu Članak 3. SSR – Secondary surveillance radar.49. TCAS – Traffic alert and collision avoidance system. VHF – Very high frequency. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostalo zrakoplovno osoblje. smatrat će se da je pod utjecajem alkohola osoba. VFR – Visual flight rules. a odgovara količini većoj od 0. SRA – Surveillance radar approach. kojoj je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima za mjerenje alkoholiziranosti. sekundarni nadzorni radar 53. (5) U smislu ovoga Pravilnika. Pod omamljujućim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se sredstva koja utječu na tjelesno i duševno stanje osobe. pravila vizualnog letenja 55. (2) Buka koju stvara zrakoplov ne smije biti veća nego što to neizbježno zahtijeva propisno upravljanje ili opsluživanje zrakoplova. (4) Odredbe stavka 3. značajne meteorološke informacije 51. ili koja je u takvom tjelesnom ili duševnom stanju da nije u stanju obavljati poslove pilota zrakoplova ili člana posade. a za vojno zrakoplovno osoblje 0. vrlo visoka frekvencija (30 – 300 MHz) 56.

kod rotokoptera – desno sjedalo. Zapovjednik zrakoplova mora poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost tijekom leta. slijetanja i vožnje. (1) Za upravljanje zrakoplovom tijekom leta i na tlu. tada se zapovjednikom zrakoplova smatra pilot koji upravlja zrakoplovom sa sjedišta zapovjednika zrakoplova. (4) Odredbe ovoga Pravilnika o pravima. bez obzira da li zrakoplovom upravlja zapovjednik zrakoplova ili neka druga osoba. kod aviona. te postupati u skladu s odobrenjima i uputama nadležne kontrole zračnog prometa. uzlijetanja. odredaba ovoga Pravilnika i drugih propisa koji se odnose na letenje i uporabu zrakoplova. . odgovoran je zapovjednik zrakoplova kojega odredi operator zrakoplova. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno iza drugoga – sjedalo u kojemu se tijekom samostalnog leta mora nalaziti pilot. Prava i dužnosti zapovjednika zrakoplova Članak 5. (3) Instruktor letenja smatra se zapovjednikom zrakoplova prilikom obavljanja vježbovnih i ispitnih letova pod njegovim nadzorom. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno pored drugoga – lijevo sjedalo. dužnostima i odgovornostima pilota zrakoplova vrijede i za zapovjednika zrakoplova ako odredbama ovoga Pravilnika nije drukčije propisano. kod aviona.Članak 4. ovoga članka operator zrakoplova ne odredi zapovjednika zrakoplova. odnosno pridržavati se odredaba propisa kojim se ure uju pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te pravila i postupci letenja na nekontroliranim aerodromima. Ako sjedalo zapovjednika zrakoplova nije posebno odre eno u letačkom priručniku zrakoplova ili u uputi za uporabu zrakoplova. ako nije odre en drugi zapovjednik zrakoplova. (2) Ako u skladu s odredbama stavka 1. (1) Zapovjednik zrakoplova ima pravo konačne odluke kad se radi o upravljanju zrakoplovom. sjedalom zapovjednika zrakoplova smatra se: 1. 2. (2) Zapovjednik zrakoplova dužan je pridržavati se odredaba Zakona o zračnom prometu. 3. (5) Posebnosti zapovijedanja hrvatskim vojnim zrakoplovima ure uju se posebnim propisom.

Priprema leta Članak 6. (1) Tijekom pripreme leta, zapovjednik zrakoplova mora se upoznati sa svom dokumentacijom i informacijama od značaja za sigurnu provedbu planiranog leta te provjeriti sposobnost i pripremljenost zrakoplova i posade zrakoplova, provjeriti da se teret kojega prevozi nalazi u sigurnom stanju, da se najveće dopuštene mase zrakoplova neće prekoračiti, da se u zrakoplovu nalaze propisane isprave i knjige, kao i da su potrebni podaci o letu unijeti u dnevnik zrakoplova (Journey Log Book), ako je njegovo vo enje propisano. (2) Ako planirani let namjerava obavljati izvan okolice aerodroma odlaska (izvanaerodromski let – cross country flight), odnosno prije svakog leta prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), zapovjednik zrakoplova mora se u dostatnom opsegu upoznati s raspoloživim zrakoplovno-meteorološkim izvještajima i prognozama. Prije leta za koji je propisana obvezna predaja plana leta, zapovjednik zrakoplova dužan je na najsvrhovitiji način pribaviti preduzletne informacije (pre-flight information) od Prijavnog ureda operativnih usluga kontrole zračnog prometa (air traffic services reporting office-ARO). (3) Smatra se da se let obavlja izvan okolice aerodroma kad zapovjednik zrakoplova više ne vidi odnosno ne može uočiti letenje drugih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu (aerodrome traffic circuit). (4) Posebnosti priprema leta za hrvatske vojne zrakoplove ure uju se posebnim propisom. Primjena pravila letenja Članak 7. (1) Letenje zrakoplova obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika kojima se ure uju opća pravila letenja (članci 19. do 52.), pravila vizualnog letenja (VFR) (članci 53. do 60.), pravila instrumentalnog letenja (IFR) (članci 61. do 64.), te u skladu s drugim uvjetima i postupcima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (2) Prema pravilima vizualnog letenja (VFR), smije se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, jednake ili veće od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Kada prevladavaju meteorološki uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, pilot zrakoplova može letjeti i prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) ako to naznači u planu leta, ako ima propisana ovlaštenja i ako je zrakoplov opremljen propisanom navigacijskom, komunikacijskom i drugom opremom.

(4) Prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), mora se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. Letenje prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u takvim uvjetima, smije se obavljati samo ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta (special VFR flight) prema odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (5) U odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru ne smije se letjeti brzinama koje su veće od brzina utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, osim ako se radi o vojnim zrakoplovima koji uslijed svojih letnih osobina i svojstava nisu u stanju održavati minimalne utvr ene brzine u odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru uz obvezu rezervacije prostora u zračnom prostoru klase G (uvjetno zabranjeno područje). Ako to prometna situacija dopušta i pritom se ne ugrožava sigurnost zračnog prometa, nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju dopustiti iznimke u pogledu ograničenja brzine. (6) Opseg pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa, koje se obavljaju u kontroliranom odnosno nekontroliranom zračnom prostoru unutar područja letnih informacija, utvr uju se na temelju klasifikacije zračnog prostora, a u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika. Letenje sportskih zrakoplova, letjelica bez posade, raketa i ostalih letećih objekata Članak 8. (1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na letenje sportskih zrakoplova i letjelica bez posade, osim ako se pojedine odredbe zbog letačko operativnih osobina tih zrakoplova i letjelica, posebice zbog izuzeća od obveze posjedovanja svjedodžbe o plovidbenosti i obveze uporabe aerodroma, te posebnog načina letenja sportskog zrakoplova ili nepostojanja posade, ne mogu primjenjivati. (2) U hrvatskom zračnom prostoru letjelica bez posade smije letjeti samo u područjima s ograničenjem letenja. (3) Rakete i ostali leteći objekti koji mogu ugroziti sigurnost zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru mogu se lansirati u znanstvene, sportske i druge svrhe, na način i pod uvjetima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (4) Posebnosti letenja hrvatskih vojnih letjelica bez posade ure uju se posebnim propisom. Uzlijetanja i slijetanja na odre eni aerodrom Članak 9.

(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplova na odre eni aerodrom, ne smiju se obavljati ako nisu utvr eni postupci za sigurno uzlijetanje i slijetanje na taj aerodrom (npr. propisi za lokalni promet, postupci za smanjenje buke, postupci tijekom leta, odgovarajuće popratne karte aerodroma itd.). (2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka za uzlijetanje i slijetanje vojnih zrakoplova utvr uje ministarstvo nadležno za poslove obrane. Pružanje usluga aerodromskih letnih informacija Članak 10. (1) Na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija (AFIS), te poslove u skladu s propisanim uvjetima obavlja stručna osoba koju odre uje operator aerodroma (u daljnjem tekstu: stručna osoba za AFIS). (2) Radi sigurnog odvijanja zračnog prometa, stručna osoba za AFIS dužna je neposredno sura ivati s najbližom nadležnom kontrolom zračnog prometa na propisan način. Provjera pripreme leta, propisanih dokumenata i nošenje registracijskih oznaka Članak 11. (1) Na zahtjev nadležnog zrakoplovnog inspektora, pilot civilnog zrakoplova mora dokazati da je propisno pripremio let, a zrakoplovno osoblje mora dati na uvid propisane isprave i knjige zrakoplova koje se odnose na posadu zrakoplova i zrakoplov. (2) Hrvatski i inozemni zrakoplovi moraju nositi jasno i dobro vidljive registracijske oznake, koje osiguravaju njihovo uočavanje i prepoznavanje tijekom leta. U zrakoplovu se moraju nalaziti dokumenti, koji su propisani u državi registracije zrakoplova za letenje u me unarodnom zračnom prometu, a poglavito potvrda o registraciji, svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova, te dokaz o potrebnim sklopljenim osiguranjima, ako se ne radi o državnim zrakoplovima. Radiotelefonska komunikacija Članak 12. (1) Radi obavljanja jednoobrazne, brze i nedvosmislene radiotelefonske komunikacije pilot zrakoplova, nadležni kontrolor zračnog prometa i rukovoditelj zrakoplovne stanice na zemlji, moraju upotrebljavati propisane normirane me unarodne izraze i kratice na engleskom jeziku. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, govorna komunikacija u aerodromskom prometu na nekontroliranim aerodromima, te prilikom obavljanja letova prema vizualnim

točka 1. ovoga članka mora poduzeti mjere predvi ene odredbama Dodatka 2. može se obavljati i uporabom propisanih normiranih izraza na hrvatskom jeziku. slijediti upute presretača koje odgovaraju vizualnim signalima utvr enima u Dodatku 3. ovoga Pravilnika. a) do c) ili davati signale na način utvr en u Dodatku 3. imaju prednost pred svjetlosnim i zemaljskim signalima i znakovima. Signali i znakovi za presretanje Članak 14. Ova odredba se ne primjenjuje na signale iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika. (2) Pilot civilnog zrakoplova presretnutog u hrvatskom zračnom prostoru dužan je: 1. (4) Ako radiokomunikacija već postoji. ovoga Pravilnika. (3) Postupke. odobrenja i/ili upute nadležne kontrole zračnog prometa odnosno savjeti i informacije koje se daju u okviru pružanja aerodromskih letnih informacija. stavak 1. (2) Ako pilot zrakoplova opazi ili primi signale i znakove iz stavka 1. ovoga Pravilnika.pravilima letenja izvan aerodromskog prometa na kontroliranim aerodromima. Signali i znakovi Članak 13. ovoga članka utvr uje Agencija na prijedlog imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. . (1) Tijekom letenja u hrvatskom zračnom prostoru svi civilni i vojni zrakoplovi moraju upotrebljavati propisane signale i znakove u skladu s odredbama Dodatka 2. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene tim odredbama. biti na stalnom prijamu na radiofrekvenciji nadležne kontrole zračnog prometa. stavak 1. točka 2. stavku 1. Drugi signali i znakovi koji bi se s njima mogli zamijeniti. (4) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim u Dodatku 6. ne smiju se upotrebljavati. a) do c) ovoga Pravilnika. (3) Signali i znakovi iz stavka 1. termine i kratice za obavljanje radiotelefonske komunikacije iz stavka 1. točka 6. (1) Ako pilot civilnog zrakoplova kojega presreće vojni zrakoplov opazi signale i znakove utvr ene odredbama ovoga članka i odredbama Dodatka 3. fraze. ovoga Pravilnika. članka 5. ovoga članka moraju se primjenjivati samo u propisane svrhe. te u slučaju potrebe uspostaviti radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa.

te stoga nije preporučljivo. kôd 7700. pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s presretačem ili tijelom nadležnim za navo enje zrakoplova. Obzirom na okolnosti. 1.. o presretanju izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (3) Ako je bilo koja uputa primljena radiokomunikacijom sa zemlje u suprotnosti s uputama ili signalima presretača. pilot zrakoplova mora slijediti upute presretača i neodložno pribaviti razjašnjenje glede suprotnosti uputa. ako je to moguće.2. (4) Ako tijekom radiokomunikacije s presretačem ne postoji mogućnost sporazumijevanja na istom jeziku.. i 4. WILCO VIL KO Razumio. postaviti SSR transponder na mod A. korištenje izraza »HIJACK« može biti neprovedivo. 3. Izrazi koje koristi presretač: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Koji je Vaš pozivni znak? FOLLOW FOL OU Slijedite me! DESCEND DI SEND Počnite snižavanje za slijetanje! YOU LAND JU LEND Sletite na ovaj aerodrom! PROCEED PRO SID Možete nastaviti let! 2. moraju se pokušati razmijeniti bitne informacije i potvrditi primljene upute primjenjujući sljedeće izraze uz navedeni izgovor.5 MHz i/ili 243 MHz). Izrazi koje koristi presretnuti zrakoplov: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Moj pozivni znak je . ako od nadležne kontrole zračnog prometa nije primio drugačije upute. poziciju zrakoplova i vrstu leta. Pilot . postupam prema uputi! CAN NOT KEN NOT Nemoguće slijediti uputu! REPEAT RI PIT Ponovite Vašu uputu! AM LOST EM LOST Pozicija nepoznata! MAYDAY MEJ DEJ U nuždi sam! HIJACK HAJ DŽEK Otet sam! LAND Tražim slijetanje na LEND (ime arodroma) (ime aerodroma)! DESCEND DI SEND Tražim snižavanje! (5) Izrazi tiskani masnim slovima moraju se naglašavati. Svaki se izraz mora emitirati dva puta. emitirajući opći poziv na frekvenciji za slučaj nužde (121. navodeći pritom svoj pozivni znak.

Odobrenje za VFR let u uvjetno zabranjenom ili privremeno izdvojenom području izdat će se na zahtjev pilota. nadležna kontrola zračnog prometa može za IFR let izdati odobrenje za letenje u tom području ako u tom trenutku u njemu nema nikakvih djelovanja. stavak 6. ovoga Pravilnika. ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za letenje kroz odre eno područje u pojedinom slučaju ili općenito. Područjima s ograničenjem letenja smatraju se i područja utvr ena u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske. ako to dozvoljavaju uvjeti pod kojima je takvo područje utvr eno. 2. ako je u slučaju vojnog zrakoplova koji obavlja posebnu zadaću ministarstvo nadležno za poslove obrane izdalo odobrenje za letenje u odre enom području. a koji odgovara registracijskoj oznaci zrakoplova navedenoj u planu leta. privremeno izdvojena područja (temporary segragated area-TSA) i opasna područja (danger area-D). (2) Tijekom vremena u kojemu je uvjetno zabranjeno ili privremeno izdvojeno područje djelatno.zrakoplova mora navesti pozivni znak zrakoplova koji se koristi u radiokomunikaciji s kontrolom zračnog prometa. . pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora postupiti sukladno odredbi članka 112. 3. (2) Područja s ograničenjem letenja su uvjetno zabranjena područja (restricted area-R). (3) Letovi zrakoplova u području utvr enom u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske obavljaju se na temelju posebnoga propisa. te 4. ako je u slučaju letova koji se obavljaju u svrhu potrage i spašavanja ili pružanja hitne medicinske pomoći letenje kroz takvo područje prethodno dogovoreno izme u tijela nadležnog za potragu i spašavanje i tijela koje je odgovorno za djelovanje u tom području. (6) Tijekom postupka presretanja. (1) Letenje kroz zabranjena područja (prohibited area-P) je zabranjeno. (1) Kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja smije se letjeti: 1. Zabranjena područja i područja s ograničenjem letenja Članak 15. Letenje kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja Članak 16.

Mjerne jedinice i kratice Članak 18. apsolutnu visinu (altitude) i relativnu visinu (height) – stopa (ft). 2. (2) Tijekom vremena u kojemu je opasno područje djelatno ali se u njemu trenutno ne obavljaju djelatnosti. a prije ulaska u opasno područje uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom jedinicom kontrole zračnog prometa. a VFR letu samo na zahtjev pilota. 4. 3.Letenje kroz opasna područja Članak 17. (1) U zračnom prometu vrijeme se mjeri i odre uje primjenom jedinstvenog koordiniranog vremena (Universal Time Co-ordinated – UTC). nadmorsku visinu (elevation) – stopa (ft). uključujući brzinu vjetra – čvor (kt). navigaciju – nautička milja (NM) i desetice. horizontalnu brzinu. (1) Letenje kroz opasna područja piloti zrakoplova trebaju izbjegavati. vertikalnu brzinu . kraće udaljenosti (do 4 000 m). (2) U zračnom prometu kao referentni geodetski sustav za utvr ivanje lokacija primjenjuje se Svjetski geodetski sustav 84 (World Geodetic System-WGS 84). nadležna kontrola zračnog prometa će izdati odobrenje ili upute za let u tom području i to IFR letu bez posebnog zahtjeva pilota. (3) Prilikom letenja primjenjuju se sljedeće mjerne jedinice za: 1. 5. 6. poglavito za mjerenje udaljenosti na aerodromima – metar (m).

7. (5) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka. vidljivost u letu. 12. 9. 10. smjer vjetra kod uzlijetanja i slijetanja – stupanj (°) prema magnetskom sjeveru. 8. masu. može se koristiti inch Hg ili mm Hg. kao mjerna jedinica za mjerenje tlaka zraka u svrhu postavljanja barometarskog visinomjera. 11. za letenje hrvatskih vojnih zrakoplova mogu se koristiti i druge mjerne jedinice. smjer vjetra – stupanj (°) prema geografskom sjeveru. tlak zraka za postavljanje barometarskog visinomjera – hektopascal (hPa). temperaturu – stupanj Celsiusa (°C). pri tlu i uzduž uzletno-sletne staze – kilometar ili metar (km ili m). Dio drugi ZAJEDNIČKE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. ili težinu – tone (t) ili kilogrami (kg).– stopa u minuti (ft/min). . OPĆA PRAVILA LETENJA Odjeljak 1. OPĆE ODREDBE Minimalna sigurna visina Članak 19. (4) Na zahtjev pilota zrakoplova.

odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. ovoga članka. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. ovoga članka. ministarstvo nadležno za poslove obrane može za letove hrvatskih vojnih zrakoplova koji nisu obuhvaćeni odredbom stavka 7. (6) Iznimno od odredaba stavka 3. odnosno nepotrebnog ugrožavanja osoba i stvari na tlu ili vodi. – slobodni baloni s posadom. Izbacivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu Članak 20. (7) Odredbe stavka 3. Zakona o zračnom prometu. (8) Iznimno od odredaba stavka 3. zabranjeno je osim ako je za to Agencija za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: Agencija) izdala odobrenje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. ovoga članka. ovjesne jedrilice (hang-glider) i parajedrilice (paraglider) smiju letjeti ispod visine od 500 stopa iz stavka 3. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. (5) Letenje ispod mostova i sličnih objekata te dalekovoda i antena. ovoga članka. ovoga članka. Agencija može za letove posebne namjene. a u svim drugim slučajevima 500 stopa iznad zemlje ili vode. ovoga članka. ako je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća i ako se pritom ne ugrožavaju osobe i stvari na tlu. brišuće letove hrvatskih vojnih zrakoplova. letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći i letove u svrhu potrage i spašavanja zrakoplova. (3) Iznad gradova. (2) Minimalna sigurna visina je visina koja osigurava da u slučaju slijetanja u nuždi neće doći do neprimjerenog i nepotrebnog uznemiravanja stanovništva bukom zrakoplova. minimalna sigurna visina ne smije biti manja od 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m od pozicije zrakoplova.(1) Letenje ispod minimalne sigurne visine (minimum safe height) dozvoljeno je samo prilikom slijetanja ili uzlijetanja. jedrilice. ovoga članka ne primjenjuju se na letove za posebna djelovanja u skladu s odredbama članka 20. (4) Ako je to potrebno zbog vrste letenja koje se obavlja i ako se pritom opravdano pretpostavlja da ne postoji opasnost za osobe i stvari na tlu – slobodni baloni s posadom smiju letjeti ispod visine od 1 000 stopa iz stavka 3. ovoga članka. (9) Iznimno od odredaba stavka 3. . Agencija u pojedinom slučaju može za letenje iznad gradova. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi utvrditi veće visine od visina predvi enih odredbama stavka 3.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. osim ako Agencija to odobri. (4) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz hrvatskih vojnih zrakoplova u letu ure uje se posebnim propisom. (2) Akrobatski letovi na visinama manjim od 1 500 stopa. ovoga članka. iznad gradova i drugih gusto naseljenih područja. te ako se izbacuju ili raspršuju na mjestima gdje ne prijeti opasnost po osobe ili stvari na tlu. osim odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. potrebno je pribaviti i suglasnost stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. . Akrobatski letovi sportskim zrakoplovima dozvoljeni su ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač tog zrakoplova. U jednoj grupi koja obavlja let u kontroliranom zračnom prostoru može biti maksimalno 5 zrakoplova. (3) Izbacivanje goriva iz zrakoplova u letu ne smije se obavljati na razinama manjim od 5000 stopa u slučaju izbacivanja kerozina. odnosno 2000 stopa u slučaju izbacivanja benzina. (4) Posebnosti akrobatskih letova hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom.(1) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu je zabranjeno. gorivo. užad za vuču. Agencija može. na zahtjev. te iznad skupova ljudi i zračnih luka na kojima se odvija javni zračni promet su zabranjeni. iz zrakoplova u letu se smiju izbacivati balasti u obliku neškodljive tekućine ili finog pijeska. Grupno letenje Članak 22. (3) Za obavljanje akrobatskih letova u okolici nekontroliranog aerodroma. (1) Akrobatski letovi smiju se obavljati samo u vizualnim meteorološkim uvjetima uz izričitu suglasnost svih osoba u zrakoplovu. u pojedinom slučaju odobriti iznimke. Akrobatski letovi Članak 21. (1) Za obavljanje grupnog letenja potrebna je suglasnost svih pilota koji sudjeluju u takvom letu. ako je to u interesu sigurnosti zrakoplova ili zaštite života i zdravlja osoba u zrakoplovu. reklame te slični predmeti.

5 NM i vertikalni razmak do najviše 100 stopa od zrakoplova vo e grupe. kao i izme u samih zrakoplova mora iznositi najmanje 200 stopa (60 m). stavak 4. prigodom kojih se zrakoplovom vuku predmeti. ovoga Pravilnika. ako u grupnom letu ne sudjeluje više od tri (3) zrakoplova. ovoga Pravilnika obavlja vo a grupe.(2) Prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa i primjene razdvajanja. ako osiguranje operatora zrakoplova od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama izričito uključuje vuču predmeta. piloti svih zrakoplova u grupi moraju održavati horizontalni razmak do najviše 0. Vo a grupe i piloti koji sudjeluju u grupnim letovima odgovorni su za održavanje potrebnog sigurnog me usobnog odstojanja unutar grupe te tijekom manevriranja u svrhu stvaranja i razdvajanja grupe. (4) Zone aerodromskog prometa (ATZ) i kontrolirane zone (CTR) moraju se tijekom obavljanja grupnih letova izbjegavati ako se unutar njih ne namjerava sletjeti sukladno odredbi članka 38. Samo vo a grupe postavlja SSR transponder na odgovarajući dodjeljeni ili propisani kod. Odobrenje će se izdati samo: 1. a ostali zrakoplovi u grupi moraju biti na slušanju (stalnom prijamu) na istoj frekvenciji. te 4. ako je zrakoplov opremljen baždarenim barografom za zapisivanje visina tijekom leta. (3) Prilikom obavljanja grupnih letova u kontroliranom zračnom prostoru. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. točka 13. ovoga Pravilnika. . stavak 1. Ako se namjerava letjeti na većim razmacima. (1) Promidžbeni letovi. stavak 2. mora se od nadležne kontrole zračnog prometa zatražiti odobrenje za razdvajanje grupe i primjenu pojedinačnog razdvajanja. Vučni i promidžbeni letovi Članak 23. pri čemu razmak izme u predmeta kojeg vuče prethodni zrakoplov i zrakoplova koji ga slijedi. (5) Svi zrakoplovi u grupi moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. Tijekom grupnog letenja radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa sukladno odredbama članka 12. 3. nadležna kontrola zračnog prometa smatrat će zrakoplove koji sudjeluju u grupnim letovima jednim zrakoplovom. (7) Grupno letenje hrvatskih vojnih zrakoplova ure uje se posebnim propisom. (6) Ako tijekom grupnog leta vo a grupe izgubi orijentaciju postupa se sukladno odredbama članka 164. i 3. 2. ako pilot zrakoplova posjeduje propisano ovlaštenje za vuču.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće i na vuču predmeta u ostale svrhe. u skladu s propisom. (8) Vučni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. Pritom se mogu propisati odre ene razine i rute.(2) Odredbe stavka 1. Promidžbeni letovi unutar kontroliranih zona i zračnom prostoru klase C. Odredba stavka 1. (5) Za obavljanje promidžbenih letova. (6) Odobrenje iz stavka 1. moraju isključivo upotrebljavati zrakoplovi koji udovoljavaju strožim zahtjevima za zaštitu od buke zrakoplova. (4) Odobrenje iz stavka 3. odobrenje nije potrebno za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica pod uvjetom da pilot posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. koje se odnosi na nadzvučne letove civilnih zrakoplova. smiju se obavljati samo uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. (2) Letovi vojnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru. Agencija može propisati posebna vremenska ograničenja. a ako se namjerava uzletjeti ili sletjeti unutar područja Republike Hrvatske i odre eni aerodromi. ovoga članka. (1) Letovi civilnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visinama od najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. ovoga članka. ovoga članka. samo ako je zajamčeno da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. ne primjenjuje se na obavljanje radova iz zraka ako se pritom upotrebljava helikopter. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. Letovi nadzvučnim brzinama Članak 24. dozvoljeni su na razinama leta višim od 33 000 stopa. Iznad gradova. Agencija može odobriti iznimke od propisane zabrane. nije potrebno za promidžbene letove kod kojih je poruka ispisana samo na zrakoplovu. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visini od najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. ograničenja i s odre enim rokom. ovoga članka. točka 2. i 2. može se izdati uz utvr ene uvjete. . ovoga Pravilnika. U tim se područjima. (7) Promidžbeni letovi u kojima se koriste akustična sredstva su zabranjeni. (4) Iznimno od odredaba članka 19.

(1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. zračnih brodova. (5) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. te ako operator zrakoplova dokaže postojanje osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. (2) Letovi jedrilica u opasnim oblacima (kumulonimbus) su dozvoljeni ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač jedrilice. odobrenje nije potrebno. (2) Agencija može zatražiti od podnositelja zahtjeva dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda. ako se opravdano pretpostavlja da bi se takvim letom mogla ugroziti sigurnost zračnog prometa. Vertikalno odstojanje se osigurava. Izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. motornih jedrilica. ovoga članka. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. zračnih brodova. rotokoptera. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. na kojem se namjerava obavljati izvanaerodromsko slijetanje ili uzlijetanje. . može biti uvjetovano posjedovanjem odgovarajuće komunikacijske i navigacijske opreme. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti letove jedrilica u oblacima. za izvanaerodromsko slijetanje motornih jedrilica i jedrilica prilikom obavljanja izvanaerodromskih letova. mikrolakih aviona i jedrilica Članak 26. ako izme u njih postoji stalna radiokomunikacija i ako vertikalno odstojanje izme u dvije jedrilice iznosi najmanje 500 stopa (150 m). Letovi jedrilica i sportskih zrakoplova u oblacima Članak 25. (1) Ako se sigurnost zračnog prometa može održavati odgovarajućim mjerama. mikrolakih aviona i jedrilica. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. prometnom situacijom te drugim razlozima. rotokoptera. (3) Dvije ili više jedrilica mogu letjeti u istom oblaku. motornih jedrilica.(5) Pojedinačni probni let nadzvučnom brzinom može se odobriti u svrhu dokazivanja da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. stalnim uzajamnim obavještavanjem i dogovorom pilota jedrilica putem radiokomunikacije. (4) Letovi sportskih zrakoplova u oblacima su zabranjeni.

(2) Korištenje vezanih balona dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije. dopušteno je i bez odobrenja Agencije. zmajeva i vučenih padobrana Članak 27. (4) Agencija može odobriti iznimke od odredaba stavka 2. koje uključuje uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica pomoću vuče. (3) Odobrenje iz stavaka 2. i 3. (2) Izvanaerodromsko slijetanje ovjesnih jedrilica i parajedrilica kod izvanaerodromskih letova. ako je uže kojim su vezani duže od 300 stopa. ovoga članka. Korištenje zmajeva ili letenje vučenih padobrana zabranjeno je izvan područja zračnih luka (područje s ograničenjem gradnje). potrebno je za korištenje zmajeva (kite) i vučenih padobrana (man-carrying parachute kite).(4) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. parajedrilica i izvanaerodromski skokovi padobranom Članak 28. za čije je korištenje potrebno odobrenje. ovoga članka. Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda na kojem se namjeravaju obavljati izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja. ovoga članka. (1) Izvanaerodromska uzlijetanja slobodnih balona s posadom smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. mora biti uočljivo označeno na odstojanjima od po 100 m crveno-bijelim zastavicama danju. Letenje balona i korištenje vezanih balona. (5) Uže vezanih balona i zmajeva. primjenjuju se na odgovarajući način na izvanaerodromske skokove padobranom. (3) Odredbe stavka 1. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. tako da je drugim zrakoplovima vidljivo iz svih smjerova. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. a crvenim i bijelim svjetlima noću. Letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata .

kod kojih masa pogonskog goriva iznosi 20 g ili manje. 2. ovoga članka. Zrakoplovni modeli svih vrsta smiju letjeti na aerodromima samo u skladu s uputama operatora aerodroma. (4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. dokaz o osiguranju operatora od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.5 km od granica aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma. 3. mora sadržavati: 1. 6. (3) Odobrenje iz stavka 2. letenje zrakoplovnih modela i letećih objekata na raketni pogon. 3.5 km od stambenih područja samo uz odobrenje Agencije. . ovoga članka nije potrebno za: 1. ispaljivanje pirotehničkih objekata. ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena. mjesto letenja i područje slijetanja/prizemljenja. broj planiranih letova.Članak 29.5 km od granica aerodroma. lansiranje signalnih raketa. koji lete na udaljenosti manjoj od 1. smije se obavljati samo uz odobrenje Agencije. 5. 7. 4. Odobrenje se može izdati stručno osposobljenim osobama za svaki pojedini slučaj ili kao opće odobrenje. odobrenje Agencije nije potrebno. (2) Letenje zrakoplovnih modela na raketni pogon i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. opis zrakoplovnog modela ili letećeg objekta s podacima o masi. s izuzetkom ispaljivanja pirotehničkih objekata na udaljenosti manjoj od 1. kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje. uzletnoj masi i snazi motora ili pogonskog goriva. vrstu upravljanja. koje se koriste u slučajevima spašavanja osoba i/ili stvari. (5) Za letenje zrakoplovnih modela ukupne mase manje od 5 kg koji nisu na raketni pogon. očekivan vrhunac leta u slučaju letećih objekata. vrijeme početka letenja i trajanje. Odobrenje je potrebno i za zrakoplovne modele svih vrsta. 2. (1) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem smiju letjeti na udaljenosti manjoj od 1.

3. 2. Posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora Članak 30. ovoga članka. rukovatelj zrakoplovnog modela ili drugog letećeg objekta ili ovlašteni voditelj. te grupno letenje slobodnih balona bez posade. vozila i prepreka. . od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi se prethodno mora pribaviti odobrenje za: 1. letenje mikrolakih aviona. 3. te za 4. Odjeljak 2. letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. pilot zrakoplova ili ovlašteni voditelj. i 4. letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. (1) Zbog izbjegavanja sudara. točka 2. ovoga članka. točka 1. odnosno organizator planiranog djelovanja. u slučaju iz stavka 1. (2) Za pribavljanje odobrenja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi odgovoran je: 1. (3) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka. u slučaju iz stavka 1. pilot zrakoplova mora u svakom trenutku održavati dostatni razmak od drugih zrakoplova. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. 2.(6) Letenje hrvatskih vojnih zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih i neupravljanih letećih objekata ure uje se posebnim propisom. točka 3. rukovatelj balona za letenje slobodnih balona bez posade. IZBJEGAVANJE SUDARA I PRVENSTVO PUTA Izbjegavanje sudara Članak 31. skokove padobranima i izbacivanje predmeta padobranima. odnosno organizator planiranog djelovanja. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.5 kg. parajedrilica i ovjesnih jedrilica. (1) Prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. a organizator za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade i grupnog letenja balona bez posade u slučaju iz stavka 1.

(1) Zrakoplovi koji se u letu me usobno približavaju u suprotnim smjerovima moraju se. parajedrilice i slobodne balone s posadom. u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti. (4) Pilot zrakoplova koji.(2) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. . motorne jedrilice čiji motor nije u uporabi smatraju se jedrilicama. a u slučaju potrebe. ne primjenjuju se na jedrilice. ovoga Pravilnika o minimalnoj sigurnoj visini moraju se pritom primjenjivati. Odredbe članka 19. (2) Zrakoplov mora izbjeći drugi zrakoplov s vidljivo umanjenim manevarskim sposobnostima. izbjeći skretanjem udesno. mikrolaki avioni smatraju se motornim jedrilicama. i 2. (5) Odredbe o pravilima prednosti ne osloba aju pilote zrakoplova koji sudjeluju u doga aju od njihove dužnosti sprečavanja sudara uključujući manevre u svrhu izbjegavanja sudara na temelju informacija dobivenih pomoću sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. (4) Odredbe stavka 1. dužan je poduzeti potrebne mjere da bi se izbjegla opasnost od sudara. (3) Odredbe stavka 2. zadržava smjer leta. zrakoplov koji dolazi slijeva mora primijeniti postupak izbjegavanja. Osnove za primjenu pravila prednosti Članak 32. stavak 1. razinu i brzinu sve dok opasnost od sudara ne pro e. (3) Kod primjene pravila prednosti. u letu se mora održavati odstojanje od najmanje 500 stopa (150 m) od pojedinih objekata ili drugih prepreka. ovjesne jedrilice. o obvezi pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu djeluje kontrola zračnog prometa. (1) Ako se smjerovi leta dvaju zrakoplova križaju na približno istoj visini. Pravila prednosti u letu Članak 33. ovoga članka. a parajedrilica i ovjesna jedrilica smatraju se jedrilicom. smatra se presijecanje smjera leta od strane drugog zrakoplova pod kutom od 70 do 160 stupnjeva. ako postoji opasnost od sudara. ispod ili ispred drugog zrakoplova samo na takvom odstojanju koje isključuje ugrožavanje ili ometanje tog zrakoplova. Pilot zrakoplova koji u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti izbjegava drugi zrakoplov ili njegovu letnu putanju i mora promijeniti svoj smjer leta. smije preletjeti iznad. ima prednost u odnosu na druge zrakoplove. a za ostale zrakoplove Agencija može u pojedinom slučaju odobriti iznimke. do 3. Pod križanjem smjerova leta zrakoplova.

ovoga članka. ovjesne jedrilice i parajedrilice prema balonima. čak i ako je u penjanju ili snižavanju. zrakoplov koji pretječe mora izbjeći letnu putanju drugog zrakoplova promjenom smjera leta udesno. 4. zrakoplovi pokretani motorom prema zrakoplovima koji vuku druge zrakoplove ili predmete. ne smije drugom zrakoplovu koji se nalazi u završnom prilaženju za slijetanje presijecati letnu putanju ili ga pretjecati. ovjesnim jedrilicama. ovoga Pravilnika). moraju izbjegavati ostale zrakoplove u svim slučajevima. Zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom. (1) Zrakoplovi u završnom prilaženju za slijetanje i zrakoplovi koji slijeću imaju prednost u odnosu na druge zrakoplove. parajedrilicama i balonima. (3) Zrakoplov na manjoj visini. zrakoplov na većoj visini. 3. Noću se taj me usobni odnos smjerova leta smatra odre enim kad se propisana crvena i zelena pozicijska svjetla zrakoplova ne mogu vidjeti (Dodatak 1. (1) Kretanje zrakoplova vlastitim pogonom po tlu. Pravila prednosti tijekom prilaženja za slijetanje Članak 34. jedrilicama. zračni brodovi prema jedrilicama. točke 1. (3) Prigodom pretjecanja. Zrakoplov pretječe drugi zrakoplov ako mu se približava odostraga sa smjerom leta koji u odnosu na smjer leta prethodnog zrakoplova čini kut manji od 70°. članak 2. ovjesnim jedrilicama. (2) Ako više zrakoplova težih od zraka istodobno prilaze aerodromu za slijetanje. postupak izbjegavanja moraju uvijek primjenjivati: 1. . pod uvjetom da zrakoplovom upravlja osoba ovlaštena za vožnju zrakoplova i da je dobivena suglasnost stručne osobe za AFIS ili odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. stavak 1. parajedrilicama i balonima. zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom prema zračnim brodovima.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. jedrilice. 2. i 2. smije se obavljati na manevarskim površinama aerodroma. mora izbjeći zrakoplov na manjoj visini. Pravila prednosti tijekom vožnje na manevarskim površinama Članak 35.

vozilo koje dolazi s desne strane ima prednost. mora izbjeći zrakoplov koji uzlijeće ili namjerava uzletjeti. 2. tijekom vožnje na aerodromima imaju prednost pred vozilima i pješacima. (4) Zrakoplov u vožnji na manevarskoj površini aerodroma. ima prednost u odnosu na vozila koja ne vuku ili guraju zrakoplov. (2) Me unarodna pravila za sprečavanje sudara na moru (Annex B to the final act of the international conference on safety of life at sea – The Rules of the Road at Sea) i posebni .(2) Vozilo koje vuče ili gura zrakoplov na manevarskim površinama aerodroma. 3. ima prednost u odnosu na zrakoplov u vožnji i na druga vozila. U pojedinom slučaju vrijedi sljedeće: 1. zrakoplov ili plovilo kojeg se pretječe ima prednost. a postoji opasnost od sudara. moraju održavati takav razmak od plovila da se isključi svaka opasnost od sudara i da se ne ometa kretanje plovila. svaki zrakoplov mora pažljivo uzeti u obzir okolnosti i djelovati u skladu s manevarskim sposobnostima vozila. (1) Ako se zrakoplovi ili zrakoplov i plovilo me usobno približavaju po vodi. mora skrenuti udesno i održavati dostatni razmak. Zrakoplov smije uzletjeti. tek onda kad opasnost od sudara više ne postoji. zrakoplov koji pretječe izbjegne smjer kretanja drugog zrakoplova promjenom smjera kretanja udesno. 3. ako se zrakoplov približava drugom zrakoplovu ili plovilu u suprotnom ili približno suprotnom smjeru. 4. (5) Ako postoji opasnost od sudara zrakoplova koji se tijekom vožnje po manevarskoj površini aerodroma me usobno približavaju. moraju primijeniti postupak izbjegavanja na način: 1. zrakoplov koji dolazi slijeva primjeni postupak izbjegavanja ili. 2. Pravila prednosti pri kretanju po vodi Članak 36. ako se zrakoplovu s desne strane približava drugi zrakoplov ili plovilo u smjeru koji se križa. Zrakoplov u vožnji. da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov. da zrakoplovi čiji se smjerovi kretanja križaju. da se zrakoplovi u suprotnim ili približno suprotnim smjerovima zaustave ili izbjegnu skretanjem udesno ili. zrakoplov koji pretječe mora održavati dostatni razmak. (3) Zrakoplovi pokretani vlastitom snagom. zrakoplovi koji uzlijeću ili slijeću na vodene površine.

ovoga Pravilnika. (2) Aerodromski promet obavlja se u skladu s odredbama članka 74. i članka 101. ili se iz njega vidljivo izdvojiti. uklopiti se u prometni tok. ako nije drugačije odre eno. 3. ovoga članka. kretanje i postupke zrakoplova koji se kreću na vodi. potrebna je suglasnost stručne osobe za AFIS. poglavito posebnih pravila i postupaka za obavljanje aerodromskog prometa u skladu s odredbama članka 37. stavak 3.propisi. Odjeljak 3. pridržavati se valjanih propisa o letenju zrakoplova na aerodromu ili u njegovoj okolici. kao i cjelokupan promet na manevarskim površinama. primjenjuju se na odgovarajući način na prednost. osim stajanke. uključujući okolne pojaseve i staze za vožnju. (4) Za istodobno obavljanje aerodromskog prometa sportskih zrakoplova. i stavka 4. Manevarska površina obuhvaća uzletno-sletne staze i ostale dijelove aerodroma odre ene za uzlijetanje i slijetanje. pridržavati se savjeta i informacija stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te uputa operatora aerodroma. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na aerodromu ili u njegovoj okolici dužan je: 1. . Letenje na aerodromu i u njegovoj okolici Članak 38. u aerodromskom prometnom krugu obavljati promjene smjera lijevim zaokretima. ODREDBE O AERODROMSKOM PROMETU Pravila za obavljanje aerodromskog prometa Članak 37. (3) Za obavljanje aerodromskog prometa na aerodromima. koji isključivo služe za letenje sportskih zrakoplova ili zrakoplovnih modela. zrakoplovnih modela i drugih zrakoplova. te ostale dijelove aerodroma odre ene za vožnju. promatrati aerodromski promet zbog izbjegavanja sudara. Zakona o zračnom prometu. 5. u njega ulaze ili iz njega izlaze. prilikom prilaženja za slijetanje i nakon uzlijetanja. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 2. 2. (1) Aerodromski promet je promet zrakoplova koji se nalaze u aerodromskom prometnom krugu. 4.

slijetati i uzlijetati uz vjetar ako to ne isključuju razlozi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa.. 7. 10. 5. (2) Ako je hitno potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa ili drugih važnih razloga. 6. ako nije drugačije odre eno. stavak 1. tijekom vožnje presjeći uzletno-sletnu stazu što je moguće više pod pravim kutom.. odobrenjima i uputama izdatim svjetlosnim i zemaljskim signalima. može u pojedinom slučaju dopustiti odstupanja od odredaba stavka 1. točka 1. uzimajući u obzir operativnotehničku sposobnost zrakoplova i sigurnost zračnog prometa. te: 1. 12. 13. 10. pet minuta prije ulaska u zonu aerodromskog prometa.. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na nekontroliranom aerodromu na kojem nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. smjer glavnih staza ili drugi mjesni razlozi. izbjegavati zonu aerodromskog prometa (Aerodrome Traffic Zone-ATZ) i kontroliranu zonu (controlled zone-CTR). sletjeti desno od sletnog znaka (»T«).. 11. stručna osoba za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi.. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. napustiti što je brže moguće uzletno-sletnu stazu nakon slijetanja. 8. Letenje na nekontroliranim aerodromima na kojima nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. dužan je postupati u skladu s odredbama članka 38. penjati sa što većim kutom penjanja. i to samo onda ako se u prilaženju za slijetanje ili na uzlijetanju ne nalazi drugi zrakoplov... nakon neuspjelog prilaženja postupati u skladu s odredbom točke 11. kao i u skladu sa znakovima i oznakama. 9.. 4. 11. i 12. 9. ako se unutar nje ne namjerava sletjeti.6. i u njegovoj okolici. . 3. postupati u skladu s odobrenjima i uputama izdanim putem radiotelefonske komunikacije.. 8. nakon uzlijetanja. ovoga članka ako se pritom ne ugrožava sigurnost ostalog zračnog prometa. i u njihovoj okolici Članak 39.

4. 3. Letenje na kontroliranom aerodromu Članak 40.– trenutnu poziciju i visinu i – svoju namjeru. (4) Pilot zrakoplova koji nije opremljen radiopostajom. a koji mora sadržavati pojedinosti iz članka 78. 2. Sudionici u prometu mogu se drukčije dogovoriti. ili – na nekoj poziciji koju sami sudionici u prometu dogovore. . – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. smjer slijetanja i uzlijetanja odre uje se prema tom prometu i obvezan je za sve zrakoplove koji se u njega uključuju ili namjeravaju uzletjeti. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. osim onih odredaba koje se odnose na uporabu radiopostaja. obvezno na slijepo proslje ivati izvještaj o poziciji koji se odnosi na poziciju niz vjetar i završni krak. osim u slučajevima nužde. (3) Ako u aerodromskom prometnom krugu promet već postoji. Promet u završnom kraku uvijek ima prednost pred drugim prometom. 5. tijekom leta u zoni aerodromskog prometa stalno biti na prijamu na utvr enoj frekvenciji. (2) Promet u aerodromskom prometnom krugu ima prednost pred prometom koji se u njega uključuje. ako namjerava sletjeti. – naznaku vožnje. stavak 2. uključiti se u odre eni aerodromski prometni krug na utvr enoj visini – u poziciji niz vjetar za stazu koja je u uporabi. ili – na bilo kojoj poziciji ako nema drugog prometa. na stajanci prije uzlijetanja. dužan je pridržavati se odredaba ovoga članka. – planiranu uzletnu stazu i – namjeru odnosno odredište. ovoga Pravilnika.

a druge se osobe tom prilikom ne mogu ugroziti. (2) Na kontroliranom aerodromu. 3. stavak 1. stavak 2. ako nije u nadležnosti neke druge kontrole zračnog prometa. mora se obavljati na način da objekti. (1) Motori zrakoplova smiju se pokrenuti. bilo da su izdane pismeno. samo ako je podvozje dostatno osigurano. slijediti signale i znakove operatora aerodroma za kretanja na stajanci i aerodromskim površinama za parkiranje zrakoplova. pribaviti prethodno odobrenje za sva kretanja koja su uvod u vožnju. dužan je: 1. 4. ako obavljanje radiotelefonske komunikacije nije moguće. 2. postupati u skladu s odredbama članka 38. koje izdaje kontrola zračnog prometa moraju se provoditi. uzlijetanje i slijetanje ili za kretanja u svezi s tim djelovanjima. Pokretanje i proba motora zrakoplova Članak 41. (3) Zadržavanje ispred zrakoplova s pokrenutim motorom ili na nedostatno sigurnoj udaljenosti nije dozvoljeno. . ovoga Pravilnika. usmeno. za odobravanje odstupanja od odredaba članka 38. te znakovima. Motor smije raditi u stanju mirovanja zrakoplova. a u smislu odredbe članka 38. ovoga Pravilnika. pilot zrakoplova mora postupati u skladu s odobrenjima. biti stalno na prijamu na predvi enoj radiofrekvenciji nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. Odobrenja i/ili upute koje se odnose na sigurnost prometa na aerodromu. ovoga Pravilnika nadležan je aerodromski kontrolni toranj. drugi zrakoplovi ili vozila ne budu izloženi jačoj struji zraka i da osobe ne mogu biti ozlije ene. (2) Proba motora i vožnja iz hangara. putem radija. (4) VFR letovi u kontroliranim zonama. putem radiotelefonske komunikacije ili pomoću znakova. svjetlosnim signalima ili znakovima. uputama i informacijama proslije enima svjetlosnim i zemaljskim signalima.(1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na kontroliranom aerodromu ili njegovoj okolici. (3) Promet pješaka i vozila na manevarskim površinama kontroliranog aerodroma smije se obavljati samo uz odobrenje nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. smiju se obavljati samo uz odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. samo ako se na pilotskom sjedalu nalazi ovlaštena osoba.

mogu se označiti drugim svjetlima. do 3. zrakoplovi moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. i ako drugi pilot zrakoplova. Obvezna svjetla na zrakoplovu na vodi Članak 44. (1) Od zalaska do izlaska sunca. a u slučaju potrebe. ovoga Pravilnika ili drugim svjetlima. (1) Zrakoplovi na vodi. Drugi pilot mora pritom motriti zračni prostor. koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. mora se upotrebljavati danju i noću. leti za drugim upravljačem. osim ako se nalaze u području gdje plovila nisu obvezna upotrebljavati svjetla. osim ako odredbama Dodatka 1. stavak 2. Odredbe stavaka 1. izme u zalaska i izlaska sunca. ovoga članka ne primjenjuju se prilikom takvog označavanja. ovoga Pravilnika nisu utvr ene iznimke. koji posjeduje valjano ovlaštenje za tip. moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. mora označiti zrakoplov izvan uporabe svjetlima prema odredbama Dodatka 1.Odjeljak 4. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla. ovoga Pravilnika primjenjuje se i na uporabu obveznih svjetala zrakoplova koji se kreću po vodi. ako je to potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa. (2) Odredba članka 36. . OPĆE ODREDBE Vježbovni letovi u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 42. (3) Protusudarno svjetlo na zrakoplovu. može se poslužiti stručnim promatračem koji se nalazi u istom zrakoplovu i s kojim je u radiokomunikaciji. (2) Operator zrakoplova ili pilot. Obvezna svjetla na zrakoplovu Članak 43. (4) Zrakoplovi koji na aerodromima ne voze vlastitom snagom te hrvatski vojni zrakoplovi. samo ako je opremljen dvostrukim sustavom za upravljanje. ovoga Pravilnika. ODREDBE O ZRAKOPLOVU 1. ovoga Pravilnika. tijekom uporabe. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. Zrakoplov smije letjeti u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima.

2. KOMUNIKACIJSKA I NAVIGACIJSKA OPREMA ZRAKOPLOVA Obveza u pogledu opremljenosti zrakoplova propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom Članak 45. Poradi sigurnog obavljanja zračnog prometa u skladu s propisanim postupcima letenja, zrakoplovi koji lete u hrvatskom zračnom prostoru, moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. Stanje i operativne osobine komunikacijske i navigacijske opreme Članak 46. (1) Komunikacijska i navigacijska oprema zrakoplova smije se upotrebljavati samo ako se sastoji od sustava, instrumenata i dijelova koji su homologirani i kao takvi registrirani za uporabu, te ako se upotrebljavaju u skladu s njezinim osobinama i sposobnostima te u utvr enim uporabnim granicama. (2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke od propisane komunikacijske i navigacijske opreme za hrvatske vojne zrakoplove, te u pojedinim slučajevima i za druge zrakoplove, ako se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano obavljanje zračnog prometa. Obveze pilota i operatora zrakoplova Članak 47. (1) Let ne smije započeti ako u zrakoplovu ne postoji propisana komunikacijska i navigacijska oprema, odnosno ako nije u uporabnom stanju. (2) Ako se prije početka leta utvrdi da komunikacijska i navigacijska oprema nije u uporabnom stanju, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje takvog leta, ako se pritom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. Ako dijelovi opreme iz stavka 1. ovoga članka, koji su nužni za sigurnu provedbu leta i pridržavanje i postupanje prema postupcima kontrole zračnog prometa, otkažu tijekom leta, pilot zrakoplova mora o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (3) Operator zrakoplova ne smije dozvoliti obavljanje leta ako propisana komunikacijska i navigacijska oprema ne postoji. Komunikacijska oprema za IFR letove

Članak 48. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva VHF primopredajnika kod kojih opseg frekvencijskog područja iznosi od 117,975 do 137 MHz s razmakom kanala od po 25 kHz. (2) Za obavljanje IFR letova iznad FL 195 zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka s razmakom kanala od po 8.33 kHz, osim državnih zrakoplova iz članka 2. točke 3. Zakona o zračnom prometu. (3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se u skladu sa člankom 218. stavak 2. ovoga Pravilnika. Navigacijska oprema za IFR letove Članak 49. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s dva prijamnika signala VHF svesmjernog radiofara (VOR-prijamnici) pri čemu jedan može izostati ako je zrakoplov opremljen propisanim sustavom za prostornu navigaciju koji se može koristiti nezavisno od VOR – prijamnika. Prijamnici moraju biti povezani s pokazivačem i tijekom uporabe neovisni o drugom prijamniku; 2. s jednim automatskim radiokompasom (ADF), koji obuhvaća frekventno područje od 200 kHz do 526.5 kHz s pokazivačem smjera i sposobnosti slušanja signala (ako je to propisano za uporabu tijekom postupaka prilaženja i odlaska); 3. s jednim SSR transponderom s modom A s 4096 kodova te modom C s automatskim proslje ivanjem visine; 4. s jednim daljinomjernim ure ajem (DME interogator); 5. s opremom za prostornu navigaciju ako je njezina uporaba obvezna u skladu s odredbom članka 50. stavak 3. ovoga Pravilnika. 6. sa sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (2) Za obavljanje ILS prilaženja, zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s jednim prijamnikom ILS signala usmjerivača (LLZ); 2. s jednim prijamnikom ILS signala putanje poniranja (GP); 3. s jednim VHF prijamnikom s pokazivačem signala radiomarkera;

4. s jednim pokazivačem ILS signala usmjerivača i putanje poniranja. (3) U zračnom prostoru sa smanjenim minimumom vertikalnog razdvajanja (RVSM zračnom prostoru) civilni zrakoplovi moraju dodatno biti opremljeni s: 1. dva nezavisna barometarska visinomjera, 2. jednim ure ajem za upozoravanje na visinska odstupanja i 3. jednim autopilotom sa sposobnošću održavanja visine te moraju imati odobrenje za tu svrhu. Oprema za prostornu navigaciju Članak 50. (1) Uporaba opreme za prostornu navigaciju dopuštena je za letove koji lete utvr enim standardnim dolazim i standardnim odlaznim rutama ili objavljenim rutama za prostornu navigaciju, te na izravnim rutama koje, u pojedinom slučaju, dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, ako oprema za prostornu navigaciju udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti (RNP) za letenje u odgovarajućem zračnom prostoru ili na odgovarajućoj ruti. (2) Zrakoplovi koji lete objavljenim rutama za prostornu navigaciju, izravnim rutama koje u pojedinom slučaju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim i standardnim odlaznim rutama te iznad utvr enih razina i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni osnovnom opremom za prostornu navigaciju (Basic RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 5. Osnovna oprema za prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od + 5 NM tijekom 95% trajanja leta. (3) Zrakoplovi koji lete na rutama objavljenim za preciznu prostornu navigaciju, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim (transitions) i standardnim odlaznim rutama i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni opremom za preciznu prostornu navigaciju (Precision RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 1. Oprema za preciznu prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od ± 1 NM tijekom 95% trajanja leta. (4) Rute za prostornu navigaciju, prijelazne rute, utvr ene standardne dolazne i standardne odlazne rute te razine i zračne prostore u kojima je obvezna uporaba odre ene opreme za prostornu navigaciju utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Opremljenost sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara – ACAS II

Članak 51. (1) Svi civilni avioni na turbinski pogon najveće dopuštene uzletne mase preko 5700 kg ili s brojem putničkih sjedala većim od 19 moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ACAS II. (2) Eventualne iznimke od odredbi stavka 1. ovoga članka kao i način njihova odobravanja, utvr uje Agencija. Komunikacijska i navigacijska oprema za VFR letove Članak 52. (1) Avioni, rotokopteri, motorne jedrilice, jedrilice, zračni brodovi i slobodni baloni s posadom, moraju za obavljanje VFR letova biti opremljeni jednim VHF primopredajnikom koji pokriva barem one frekvencije u frekvencijskim područjima od 117,975 MHz do 137 MHz, koje su potrebne za obavljanje planiranog leta. Snaga i osjetljivost prijamnika, moraju biti najmanje takvi da, uzimajući u obzir operativne osobine zrakoplova i planirane rute, omogućuju besprijekornu radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na letove danju koji se obavljaju u okolici aerodroma uzlijetanja, ako se radi o nekontroliranom aerodromu. (3) Pored VHF primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka avioni, rotokopteri i motorne jedrilice moraju biti opremljeni: 1. s jednim VOR prijamnikom za obavljanje VFR letova u zračnom prostoru klase C iznad razine leta 105; 2. za noćne letove izvan okolice aerodroma na kojemu je odobrenjem za uporabu dopušteno noćno letenje i koji je opremljen sustavom osvjetljenja: a) s jednim VOR prijamnikom za letove u kontroliranom zračnom prostoru, b) s jednim VOR prijamnikom ili automatskim radiokompasom (ADF) za letove u nekontroliranom zračnom prostoru; 3. s jednim VOR prijamnikom ili ADF-om za letove iznad slojeva oblaka. (4) Zrakoplovi pokretani motorom, moraju biti opremljeni jednim SSR transponderom za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru klase »C«, kao i za druge letove koji se obavljaju iznad 5000 stopa MSL ili iznad 3500 stopa iznad zemlje, ovisno koja je razina veća. Transponder mora biti opremljen modom A s 4096 kodova i modom C sa sposobnošću automatskog proslje ivanja visine.

(5) Zrakoplovi pokretani motorom moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje letova zrakoplova bez VHF primopredajnika u kontroliranim zonama, obavljanje aerodromskog prometa na kontroliranom aerodromu i akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru, ako time neće biti ugrožena sigurnost zračnog prometa. Glava 2. PRAVILA VIZUALNOG LETENJA (VFR) VFR letovi u zračnom prostoru klase B do G Članak 53. (1) U zračnom prostoru klase B do G, VFR letovi moraju se obavljati tako da, tijekom leta minimalne vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka, ne budu manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (2) VFR letovi smiju se obavljati u kontroliranim zonama, samo ako postoje dodatni minimalni meteorološki uvjeti za vidljivost pri tlu i bazu oblaka za kontrolirane zone, utvr eni u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Ako su propisani meteorološki uvjeti unutar kontrolirane zone ispod minimalnih vrijednosti, propisanih odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može zrakoplovima koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) izdati odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta u svrhu slijetanja, uzlijetanja, prelijetanja ili ulaska u kontroliranu zonu pod uvjetima utvr enim odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (4) Hrvatski vojni zrakoplovi prilikom obavljanja VFR letova, mogu koristiti druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, odstojanje od oblaka, vidljivost pri tlu i bazu oblaka ako je to potrebno zbog vrste zrakoplova koji se upotrebljava, izvršenja odre enog letačkog zadatka i letnih sposobnosti ukoliko se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano odvijanje zračnog prometa. (5) Za kontrolirane zone klase D i za odre ene dijelove drugog zračnog prostora, Agencija može utvrditi druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, udaljenost od oblaka, vidljivost pri tlu ili bazi oblaka od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa te osoba i stvari na tlu. Posebni uvjeti za obavljanje VFR letova

Članak 54. (1) VFR letovi iznad razine leta 195 su zabranjeni. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, VFR letovi iznad razine leta 195 do i uključujući razinu leta 285 mogu se u pojedinom slučaju obavljati u za to posebno odre enim područjima uz prethodno pribavljeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili temeljem posebnih sporazuma odobrenih od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. VFR letovi iznad razine leta 285 u zračnom prostoru gdje se primjenjuje smanjeno vertikalno razdvajanje mogu se obavljati samo unutar za to posebno odre enih područja. Postavljanje visinomjera i putne razine kod VFR letova Članak 55. (1) Kod obavljanja VFR letova koji se provode izvan okolice aerodroma odlaska, na i ispod razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost kontroliranog aerodroma najbližeg ruti leta. QNH vrijednost je vrijednost tlaka zraka nekog mjesta svedena na srednju razinu mora, pod pretpostavkom da na tom mjestu i ispod njega vladaju temperaturni uvjeti standardne atmosfere. (2) Kod obavljanja VFR letova iznad razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na 1013.25 hPa (standardno postavljanje visinomjera – QNE). (3) Prilikom obavljanja VFR letova, mora se održavati razina leta koja odgovara trenutnoj magnetskoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (semi-circular cruising level system), sukladno odredbama Dodatka 4. ovoga Pravilnika. To ne vrijedi tijekom penjanja ili snižavanja odnosno, kad se tijekom leta ne mogu održavati propisane vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. stavak 1. i 2.) na odre enoj razini leta. Razine leta su predvi ene razine u atmosferi za potrebe razdvajanja po visini, odre ene utvr enim prikazanim vrijednostima visinomjera postavljenog na 1013.25 hPa. Polukružna putna razina je utvr ena putna razina, odre ena prema onoj polovici stupanjske podjele kompasa, u kojoj se nalazi odgovarajuća magnetska putanja. (4) Razine iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (5) U zračnom prostoru klase B i C, VFR letovi se moraju pridržavati razina koje je dodijelila nadležna kontrola zračnog prometa. U zračnom prostoru klase D pilot zrakoplova je dužan nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno javiti svaku promjenu razine.

pružanja hitne medicinske pomoći. 3.(6) Kod obavljanja letova hrvatskih vojnih nadzvučnih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu u kontroliranoj zoni klase D visinomjer se može postaviti i na QFE vrijednost tlaka zraka odnosnog aerodroma. pilot zrakoplova mora se pridržavati: 1. ako je pilot zrakoplova osposobljen za obavljanje radiotelefonske komunikacije. ako visina leta iznosi najmanje 1000 stopa iznad zemlje ili vode i ako se održava vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. 2. u skladu s odredbama Dodatka 6. Takva potvrda nije potrebna za letove koji se provode u svrhu potrage i spašavanja. 2. ako visina baze oblaka iznosi najmanje 500 stopa. ovoga članka ne postoje. 4. ovoga Pravilnika. ako je zajamčeno prilaženje na aerodrom odredišta i slijetanje u vizualnim meteorološkim uvjetima. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa izdat će odobrenje za obavljanje jednog ili više posebnih VFR letova iz članka 53. stavak 3. (3) Prilikom obavljanja posebnog VFR leta. točka 2. odnosno 800 m ili više ako se radi o helikopteru. ako pilot zrakoplova može održavati namjeravanu letnu putanju. i/ili točka 3. Obavljanje VFR letova iznad slojeva oblaka odnosno njihovo prelijetanje. minimalnih meteoroloških uvjeta prema vrijednostima za zračni prostor klase G. ako je vidljivost pri tlu 1500 m ili više. prema vrijednostima za zračni prostor klasifikacije E. samo: 1. te za letove hrvatskih vojnih i policijskih zrakoplova. Odobrenje za poseban VFR let u kontroliranoj zoni Članak 57. ovoga Pravilnika. (2) Ako propisane minimalne vrijednosti iz stavka 1. VFR letovi iznad slojeva oblaka Članak 56. stavak 1. ako prometna situacija to dopušta. može se provoditi samo: 1. te 3.). i . izdat će se samo ako pilot zrakoplova potvrdi da posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje odgovarajućih minimalnih vrijednosti. odobrenje kontrole zračnog prometa za obavljanje posebnog VFR leta.

nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju zrakoplovu koji nije pokretan motorom i nema propisanu komunikacijsku i navigacijsku opremu izdati odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor ako to prometna situacija dopušta.) na aerodromima ispod kontroliranog zračnog prostora. dodijelit će se u skladu s operativnim uputama nadležne kontrole zračnog prometa. tip zrakoplova.2. (2) Zrakoplovi koji obavljaju VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. ovoga članka. pozivni znak zrakoplova. kao i kandidati za stjecanje potrebnih dozvola odnosno ovlaštenja. izdat će se ako prometna situacija i kapacitet kontrole zračnog prometa to dozvoljavaju. osim ako pilot zrakoplova posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje minimalne sigurne visine. Radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnog prometa mora se uspostaviti kako slijedi: 1. (4) Na razdvajanje posebnih VFR letova. (6) Ako za odnosni VFR let nije predan plan leta. što je prije moguće nakon uzlijetanja. moraju biti opremljeni komunikacijskom i navigacijskom opremom u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. 2. balona itd. nadležnoj kontroli zračnog prometa moraju se proslijediti podaci o letu prema sljedećem redoslijedu: 1. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. letovi u svrhu kalibraže i snimanja iz zraka). ovlašteni piloti vojnih zrakoplova. najkasnije 5 minuta prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru Članak 58. bilo jednog od drugoga ili od IFR letova primjenjuju se minimumi za razdvajanje IFR letova. te probni. 2. minimalnih sigurnih visina. letove jedrilica. uz pridržavanje propisane i objavljene frazeologije. (1) VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru mogu obavljati piloti zrakoplova koji posjeduju odgovarajuće letačke dozvole. VFR letovi od javnog interesa (npr. kod odlaska s aerodroma ispod kontroliranog zračnog prostora. . (5) Radiokomunikacija se obavlja na engleskom ili hrvatskom jeziku. a prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. Odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor za mjesne letove (npr. ispitni i slični letovi moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (4) Odobrenje za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru.

mora pravodobno pribaviti izmijenjeno odobrenje. U interesu nesmetanog obavljanja zračnog prometa. Noćni VFR letovi Članak 59. Letovi u svrhu potrage i spašavanja i pružanje hitne medicinske pomoći Članak 60. pozicija. Prilikom obavljanja letova u svrhu potrage i spašavanja te letova u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći osobama u opasnosti. 4. (3) Iznimno od odredbe stavka 1.3. dodijeljena odnosno javljena promijenjena razina može odstupati od polukružnog sustava putnih razina. zabranjeno je. (7) Ukoliko se pilot zrakoplova uslijed meteoroloških ili drugih razloga ne može pridržavati odobrenja kontrole zračnog prometa. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (8) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na letove hrvatskih vojnih zrakoplova čije je vo enje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane i koji se obavljaju na temelju posebnog propisa. (9) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 4. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 53. razina. brzina. . aerodrom odlaska. 5. do 59. Noćni VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se planirati i obavljati na objavljenim rutama i postupcima. može se odstupiti od pravila propisanih odredbama članka 53. ovoga članka noćni VFR letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u kontroliranom zračnom prostoru obavljaju se sukladno predanom planu leta. (1) Za obavljanje noćnih VFR letova. ovoga Pravilnika. (2) Obavljanje noćnih VFR preleta (cross-country flight) sportskim zrakoplovima te obavljanje noćnih skokova padobranom dvosjedom. ovoga Pravilnika. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti rutu odnosno razinu koja je različita od zatražene. do 58. ruta i aerodrom odredišta. 6. Zatražena.

mora se provoditi na razini leta ili apsolutnoj visini leta. odnosno u planinskom području najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. na i ispod razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. Promjena iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja Članak 63. (4) IFR letovi u zračnom prostoru klase G u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. (1) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. Postavljanje visinomjera i putne razine kod IFR letova Članak 62. ovoga Pravilnika). (3) Minimalne razine iz stavka 1. ovoga članka. . i 2. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. PRAVILA INSTRUMENTALNOG LETENJA (IFR) Minimalna sigurna razina kod IFR letova Članak 61. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. koja odgovara trenutnoj magnetnoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (Dodatak 4. pilot zrakoplova mora primjenjivati standardno postavljanje visinomjera. pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost primljenu od nadležne kontrole zračnog prometa. osim ako se zrakoplov nalazi u penjanju ili snižavanju. (1) Kod obavljanja IFR letova. (2) Kod obavljanja IFR letova iznad razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. (3) Obavljanje IFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. (2) Utvr ena minimalna sigurna razina za IFR letove iznosi najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. Planovi leta za takve IFR letove se neće prihvaćati i za njih se neće izdavati odobrenje kontrole zračnog prometa. (5) Razine iz stavaka 1. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke ako se time ne ugrožava sigurnost zračnog prometa.Glava 3. ovoga članka. IFR let se ne smije obavljati ispod minimalne IFR putne razine na ruti odnosno ispod minimalne područne apsolutne visine (AMA) izvan rute.

ovoga članka. čak i nakon promjene na VFR dio leta. ovoga članka zabranjena je iznad minimalne IFR putne razine. (6) Zrakoplovi koji mijenjaju pravila letenja u skladu s minimalnim vrijednostima iz stavka 4. mora o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. u kontroliranom zračnom prostoru: a) postoji vidljivost u letu od najmanje 8 km i b) ako zrakoplov održava horizontalno odstojanje od oblaka od najmanje 1. promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja (plan leta-oznaka »Y«) može se provesti: a) ako postoji vidljivost u letu od najmanje 3 km. u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. (5) Minimalne vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka. razdvajaju se u kontroliranom zračnom prostoru od zrakoplova za koje je razdvajanje propisano prema normama utvr enim za razdvajanje IFR letova. b) ako postoji vidljivost zemljine površine i c) ako zrakoplov leti izvan oblaka. (4) Iznimno od odredaba stavka 3. . (3) Promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja može se provesti ako: 1. u kontroliranim zonama. ako postoje propisani VFR minimumi.5 km te vertikalno odstojanje od najmanje 1000 stopa.(1) Ako pilot zrakoplova namjerava promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. (2) Pilot zrakoplova smije promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja samo ako je predvidivo da će let završiti ili biti nastavljen tijekom dužeg vremenskog razdoblja u vizualnim meteorološkim uvjetima. (7) Kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio utjecaj na druge zrakoplove za koje je razdvajanje propisano. ovoga članka mogu se primjenjivati: a) ako se prijelaz iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR) provodi na minimalnoj sigurnoj razini utvr enoj za IFR letove i b) ako se kontrolirani zračni prostor napusti odmah nakon promjene na VFR let. 2. U tom se slučaju moraju primijeniti vrijednosti utvr ene odredbama stavka 3. te da bi se spriječilo ugrožavanje zračnog prometa i izbjegli nesporazumi. promjena pravila letenja prema minimalnim vrijednostima iz stavka 4. ovoga članka.

ovoga članka. osim u slučaju kad nadležna kontrola zračnog prometa izda odobrenje koje odstupa od propisanih postupaka letenja. OPĆA PRAVILA POSTUPANJA Postupci letenja Članak 65. može se odobriti IFR letovima. u pojedinim područjima. Prekid prilaženja za slijetanje Članak 64. samo prema objavljenim IFR postupcima. (1) Pilot zrakoplova mora se pridržavati propisanih postupaka letenja prilikom prilaženja i odlazaka na i sa kontroliranih aerodroma te prilikom obavljanja IFR letova. (1) Kontrola zračnog prometa obavlja se prema načelu »tko prvi do e. ako to prometna situacija i uvjeti dopuštaju i ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. Pravila prednosti Članak 66. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. odobriti snižavanje na visinu manju od minimalne IFR putne razine primjenom minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja (MRVA). i što sigurnijeg. prvi će biti uslužen«. osim u slučaju kad je načelo prednosti potrebno izmijeniti zbog omogućavanja većeg protoka zračnog prometa u što manjem vremenskom razdoblju. ako je zrakoplov dostigao utvr ene vrijednosti za prekid prilaženja za primijenjeni postupak instrumentalnog prilaženja. redovitijeg i nesmetanijeg odvijanja zračnog prometa. nadležna kontrola zračnog prometa može. obzirom na ukupnu prometnu . Dio treći KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Glava 1. a ne može vizualno završiti prilaženje. Snižavanje ispod minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja. Pilot zrakoplova mora prekinuti prilaženje i započeti utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa može dozvoliti odstupanja od objavljenih postupaka letenja iz stavka 1.(8) Zbog olakšanja prijelaza iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR).

(3) Vježbovni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu presretanja. te u humanitarne svrhe (STS/SAR/HUM). letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske (STS/PROTECTED). (1) Kada to zahtijeva prometna situacija i intenzitet letova koji podliježu kontroli zračnog prometa. . krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti. ovoga članka. a poglavito obzirom na operativne potrebe vojnih mlaznih zrakoplova. letovi u svrhu potrage i spašavanja. kao i letovi kojima se prevoze transplatati. uključujući letove koji su predmetom protuzakonitog ometanja ili im protuzakonito ometanje neposredno prijeti (STS/EMER). 6. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. koji ujedno uživaju prednost pred ostalim letovima hrvatske vojske. točka 5. zabraniti obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može u prostorno i vremensko ograničenom opsegu. uživaju prednost kao i letovi iz stavka 2. Zabrana VFR letova Članak 67. u potpunosti ili djelomično.situaciju i operativne potrebe pojedinih zrakoplova. 4. 8. 2. letovi mlaznih jednosjeda i dvosjeda hrvatske vojske. ovoga članka. uključujući letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći oboljelim ili ozlje enim osobama. prednost u svakom slučaju uživaju sljedeći letovi navedenim redoslijedom: 1. 5. promatrački letovi temeljem me unarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku (Open Skies Treaty). transplatati ili krv (STS/HOSP). 3. letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlje ene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. letovi kojima se prevoze poglavari država (STS/HEAD) i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvr en takav povlašteni status (STS/STATE). lijekovi. letovi kod kojih je pilot objavio stanje nužde ili je stanje nužde očigledno. 7. letovi koji podliježu mjerama za upravljanje protoka zračnog prometa.

izme u posebnih VFR letova. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane norme razdvajanja u kontroliranom zračnom prostoru u sljedećim slučajevima: 1. ovoga Pravilnika. IFR letova i noćnih VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. 4. izme u letova koji podliježu razdvajanju. (2) Ako se vrsta ili propisana norma razdvajanja koja se koristi za razdvajanje dva ili više letova iz stavka 1. Razdvajanje kontroliranog prometa Članak 68. nadležni kontrolor zračnog prometa. utvr enom odredbama Dodatka 5. 6. pojedinačno ili ukupno VFR letenje u kontroliranom zračnom prostoru mogu privremeno zabraniti: 1. zabranjenih područja i područja s ograničenjem letenja. izme u letova koji podliježu razdvajanju i granica vlastitog područja nadležnosti. izme u IFR letova i posebnih VFR letova. 5. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. nadležna kontrola zračnog prometa mora poduzeti mjere koje osiguravaju postojanje odnosno primjenu i uspostavu druge vrste ili druge norme razdvajanja prije nego što je prvotno korištena vrsta ili propisana norma razdvajanja postala nedostatna. izme u letova koji podliježu razdvajanju i utvr enih područja za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora. a prelijeću kroz oblake ili se nalaze u njima.(2) Ako to zahtijeva sigurnost zračnog prometa. odnosno nekontroliranog zračnog prostora. te izme u tih letova i drugih letova za koje je obvezna primjena postupaka razdvajanja. izme u VFR letova koji se nalaze u navigacijskim poteškoćama. 2. . ovoga članka ne može održavati ili primjenjivati. izme u IFR letova i VFR letova koji mijenjaju pravila letenja u uvjetima smanjenih meteoroloških minimuma. 3. 2. 8. i 9. 7. izme u svih vrsta letova koji podliježu razdvajanju u skladu s klasifikacijom zračnog prostora.

Pojam »odobrenje kontrole zračnog prometa« (ATC clearance) može se skratiti na način da se iza ili ispred riječi »odobrenje« koriste izrazi kao što su npr. pri čemu pilot mora neodložno o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa i pribaviti novo odobrenje. vrstu leta. (3) Pilot zrakoplova mora postupati prema posljednjem izdanom i potvr enom odobrenju kontrole zračnog prometa. neodložno javiti svako opažanje opasnosti koja bi mogla ugroziti sigurnost zrakoplova ili sigurnost zračnog prometa. (1) Izdavanjem odobrenja kontrole zračnog prometa pilotu zrakoplova se dozvoljava obavljanje leta pod uvjetima utvr enim u odobrenju. »za obavljanje padobranskih skokova« itd. »za prilaženje«. »rutno«. Odjeljak 2. Pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa.(3) Propisane vrste i norme razdvajanja primjenjuju se i na razdvajanje letova hrvatskih vojnih zrakoplova. . posebice na letnu putanju i razinu. kako bi se naznačilo na koji se dio leta. Javljanje o opasnostima Članak 69. osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje zahtijevaju trenutnu odluku pilota zrakoplova. Postupanje prema odobrenju Članak 71. osim ako je posebnim dogovorom na temelju zakona predvi eno povećanje ili smanjenje utvr enih normi razdvajanja. Prilikom obavljanja poslova kontrole zračnog prometa. ODOBRENJA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA Pojam i opseg odobrenja kontrole zračnog prometa Članak 70. Izvještaji o opasnostima za zračni promet trebaju sadržavati sve bitne pojedinosti koje su od značaja za sigurno odvijanje zračnog prometa. te razloge mora navesti u svom zahtjevu.« za uzlijetanje«. odnosno djelovanje odgovarajuće odobrenje odnosi. »za slijetanje«. sve dok mu se ne izda novo odobrenje. nadležna kontrola zračnog prometa može izdavanjem odgovarajućih odobrenja i njihovim izmjenama utvrditi pojedinosti koje se odnose na odvijanje leta. (2) Ako pilot zrakoplova iz važnih razloga zatraži prednost prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa.

12. skokove padobranom i izbacivanje predmeta padobranima u kontroliranom zračnom prostoru. 8. 7. 4. 9. . 6. C i D. letenje slobodnih balona bez posade. letenje zrakoplovnih modela s raketnim pogonom i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru. ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. 10. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. Odobrenje kontrole zračnog prometa mora se pribaviti za sljedeće letove ili djelovanja: 1. letove u uvjetno zabranjenim i privremeno izdvojenim područjima. točke 1. parajedrilica i ovjesnih jedrilica u kontroliranom zračnom prostoru. do 7. letenje mikrolakih aviona. VFR letove u zračnom prostoru klase B. 2. akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru i na kontroliranim aerodromima. (1) U slučajevima iz članka 72. aerodromski promet na kontroliranim aerodromima. 3. te grupno letenje slobodnih balona bez posade u kontroliranom zračnom prostoru. 11. letove jedrilica u oblacima. posebne VFR letove. pilot zrakoplova mora odobrenje pribaviti putem radiokomunikacije. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućih područja.Letovi i djelovanja za koje je potrebno odobrenje kontrole zračnog prometa Članak 72. 5. noćne VFR letove te noćne letove zračnih brodova i slobodnih balona s posadom u kontroliranom zračnom prostoru. IFR letove.5 kg. Pribavljanje odobrenja Članak 73. ovoga Pravilnika.

5. 4. 3. mogu sadržavati: 1. u načelu. ako je potrebno. granicu valjanosti odobrenja. postupke prilaženja ili odlaska. ako je potrebno. prilaženje. Odobrenje se izdaje putem telefona ili radiokomunikacijom. te utvr enom načinu rada nadležne kontrole zračnog prometa. a ovisno o vrsti leta (IFR. (1) Odobrenje kontrole zračnog prometa proslije eno radiokomunikacijom. . ako je potrebno 4. prethodno se mora pribaviti pismeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članaka 30. ovoga Pravilnika. razinu odnosno razine leta za čitavu rutu ili njezin dio i promjene razina po potrebi. 2. rutni let. Sadržaj odobrenja Članak 74. odobrenje se mora pribaviti od nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. 2. razine na kojima se prolaze odre ene značajne točke. ovoga Pravilnika. smatra se vrijeme u kojem se odobrenje automatski poništava. obvezi razdvajanja. ako let ne započne.(2) U slučajevima iz članka 72. mjesto ili vrijeme početka penjanja ili snižavanja. 5.). (2) Upute koje se odnose na razine. vrijeme komunikacije i vremena istjecanja odobrenja. podrobna uputstva koja se odnose na odlazne i prilazne razine. pozivni znak zrakoplova. vrsti plana leta. odnosno 186. kao što su postavljanje SSR transpondera. slijetanje i dr. (3) Akrobatski letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se dogovoriti telefonom s nadležnom kontrolom zračnog prometa. do 12. klasifikaciji zračnoga prostora. točke 8. fazi leta (uzlijetanje. može sadržavati podatke navedene sljedećim redoslijedom: 1. VFR). putnu razinu odnosno razine. sve ostale potrebne upute ili informacije. a uključene su u odobrenje. rutu leta. Pod vremenom istjecanja odobrenja. (4) U slučaju održavanja zrakoplovnih priredbi te posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. 3. brzinu penjanja ili snižavanja.

odnosno promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. u pojedinom slučaju. Izvještaj o poziciji kod IFR letova Članak 76. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. pozivni znak zrakoplova. nadležna kontrola zračnog prometa može. proslijediti nadležnoj kontroli zračnog prometa izvještaj o poziciji. a odobrena razina u slučaju penjanja ili snižavanja. ovoga članka. vrijeme preleta. stavak 4. pozivni znak zrakoplova.Odjeljak 3. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku proslje ivanja izvještaja o poziciji. moraju se proslijediti sljedeći podaci: 1. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 3. pozicija. IZVJEŠTAJI PILOTA ZRAKOPLOVA 1. ovoga Pravilnika. 2. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. Ako nije drukčije propisano izvještaj o poziciji mora se proslijediti iznad ili neposredno nakon prelijetanja svake utvr ene obvezne točke javljanja. (1) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim odredbama članka 12. (2) Nakon promjene radiofrekvencije. 2. a kod prve uspostave radiokomunikacije. razina. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. zahtijevati proslje ivanje izvještaja o poziciji i iznad drugih točaka ili pilota zrakoplova osloboditi te obveze. . IZVJEŠTAJ O POZICIJI Obveza javljanja pozicije Članak 75. prilikom prelijetanja utvr enih obveznih točaka javljanja. (1) Pilot zrakoplova prilikom IFR leta. ne proslje uje se podatak o razini. ovoga članka.

kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. 2. (5) Iznimno od odredbe stavka 4. Izvještaj o poziciji kod VFR letova Članak 77. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta i razini. pozicija. pozivni znak zrakoplova. 5. pozicija. ovoga članka. kod IFR leta u zračnom prostoru u kojem se ne provodi radarska usluga. 2. (2) Vrijeme preleta iz stavka 1. ovoga članka može se izostaviti. 3. 3. razina. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. Izvještaj o poziciji zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu Članak 78. ovoga članka. a kod promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. . točka 3. vrijeme preleta. 4. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta. pozivni znak zrakoplova. vrijeme preleta. razina. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. koji sadrži sljedeće podatke i to navedenim redoslijedom: 1. 4. ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. predvi eno vrijeme sljedeće pozicije. koji sadrži sljedeće podatke: 1.(4) Iznimno od odredbe stavka 1. (1) Kod obavljanja VFR leta.

Izvještaj o odlasku i dolasku Izvještaj o odlasku Članak 79. naziv aerodroma. 4. ako nije drukčije propisano.(1) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na kontroliranom aerodromu. pozivni znak zrakoplova. aerodrom odlaska. pilot zrakoplova propisanim radiokomunikacijskim postupkom nadležnoj kontroli zračnog prometa. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. vrijeme uzlijetanja. nadležnom prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa osoba koju ovlasti pilot zrakoplova ili 2. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. mora na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o odlasku. pozicija. 2. 2. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. (3) Izvještaj o odlasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. javljanjem stvarnog vremena uzlijetanja (2) Neposredno nakon uzlijetanja. 2. 3. (2) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na nekontroliranom aerodromu. 2. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta a koji uzlijeću s nekontroliranog aerodroma. a ako to nije moguće. poziciju za smjer slijetanja. pozivni znak zrakoplova. . centru za pružanje letnih informacija. planiranu sletnu stazu. pozivni znak zrakoplova. stvarno vrijeme uzlijetanja mora javiti: 1. 3.

VFR letove koji prelaze granicu Republike Hrvatske. vrijeme slijetanja. a koji slijeću na nekontrolirane aerodrome. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta. 3. javljanjem vremena slijetanja. aerodrom odredišta. izvještaj o dolasku mora sadržavati aerodrom odlaska i aerodrom odredišta. IFR letove. 2. aerodrom slijetanja. VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. ako se zrakoplov već nalazi u aerodromskom prometnom krugu i očekuje se sigurno slijetanje. (3) Izvještaj o dolasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. PLAN LETA Obveza predavanja plana leta Članak 81. Ako iz nekog razloga slijetanje nije uslijedilo na aerodrom odredišta. Odjeljak 4. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. pilot zrakoplova mora.4. letove u uvjetno zabranjenim područjima i drugim područjima. pozivni znak zrakoplova. uključujući područja iz članka 15. . ovoga članka. 2. osim za letove unutar kontrolirane zone danju. Izvještaj o dolasku Članak 80. naznačen u planu leta. stavak 3. 3. nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o dolasku. 4. centru za pružanje letnih informacija. umjesto proslje ivanja izvještaja o dolasku pilot zrakoplova može putem radiokomunikacije proslijediti predvi eno vrijeme slijetanja nadležnoj kontroli zračnog prometa. (1) Plan leta obvezno se predaje za sljedeće letove: 1. a ako to nije moguće. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućeg područja. ovoga Pravilnika.

istovrsni i najmanje jednom tjedno. (1) Pojedinačni plan leta (individual flight plan-FPL) mora se predati za svaki pojedini let za koji je predavanje plana leta propisano. Vrijeme predavanja plana leta Članak 83. kao i svaki dio leta kad se radi o letu koji uključuje me uslijetanja. 2. pribavljanje preduzletnih informacija i po potrebi odobrenja kontrole zračnog prometa. (2) Predavatelj plana leta odgovoran je za: 1. potpuno adresiranje i proslje ivanje. (1) Operator zrakoplova. Vrijeme predavanja plana leta utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. plan leta može se predati i za druge letove. Predavanje pojedinih vrsta planova leta Članak 82. zapovjednik zrakoplova ili druga ovlaštena osoba mora predati plan leta sukladno uvjetima koje utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (2) Trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL) može se predati za najmanje 10 IFR letova koje planira isti operator zrakoplova. ako su ti letovi planirani kao redoviti. (3) Uvjeti i način predaje planova leta za letove hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. Sadržaj i obrazac plana leta . 3. izme u ostalog i na temelju pribavljenih preduzletnih informacija. Pojedinim letom u smislu ovoga Pravilnika smatra se i grupni let više zrakoplova. provjeru provedivosti leta. potpunost i točnost podataka. te 4.(2) U svrhu olakšavanja provo enja mjera potrage i spašavanja zrakoplova. Predavanje plana leta i odgovornost Članak 84. odnosno svakodnevno tijekom najmanje deset dana u slijedu.

te primjenu onih mjera upravljanja protokom koje imaju najmanji negativni utjecaj na korisnike zračnog prostora. ovoga Pravilnika mogu se primjenjivati. utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Odjeljak 5. stavak 2. pojedinačno ili u kombinaciji kao sljedeći postupci: 1. smatraju se mjere koje se odnose na planiranje. prihvaćanje. koordinaciju i provedbu strategijskih (sedam i više dana prije dana doga anja). i 3. pravodobno dodjeljivanje slotova odlaska prema odre enim odredišnim područjima ili aerodromima. . predtaktičkih (unutar šest dana prije dana doga anja) i taktičkih (na dan doga anja) mjera. predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta. te uvjete za dopuštena odstupanja koja se odnose na plan leta.Članak 85. istovjetan odnos prema IFR letovima koji slijeću odnosno uzlijeću iz Republike Hrvatske u odnosu na letove koji prelijeću Republiku Hrvatsku. privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod odre enim uvjetima. 2. (3) Uvjete i postupke upravljanja protokom zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (1) Taktičke mjere iz članka 86. poništavanje i izmjene plana leta. ovoga članka. Opći ATFM postupci Članak 87. opseg i uvjeti za upravljanje protokom zračnog prometa Članak 86. UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA Pojam. (2) Uvjete za predavanje. te kako bi se optimizirali postojeći kapaciteti europskog sustava kontrole zračnog prometa. (1) Upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management) provodi se prikladnim mjerama kako bi se izbjeglo preopterećenja. uzimajući pritom u obzir utvr ene kapacitete sustava kontrole zračnog prometa. (1) Obrazac plana leta iz Dodatka 7. mora sadržavati odgovarajuće podatke o planiranom letu. ovoga Pravilnika. (2) Prikladnim mjerama iz stavka 1.

što uključuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili uzlijetanje letovima koji značajnije odstupaju od dodijeljenog CTOT-a. ako je potrebno. Postupak dodjele slota. zrakoplov javlja da je spreman za odlazak. ne primjenjuju se na letove sa statusom »EMER«. Ako korisnik zračnog prostora uoči da se iz bilo kojeg razloga ne može pridržavati dodijeljenog slota. Glava 2. ako je potrebno. pilot zrakoplova traži odobrenje za pokretanje motora. ovoga Pravilnika iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko proračunatog vremena uzlijetanja). (2) Operator zrakoplova dužan je poznavati i pridržavati se objavljenih mjera protoka zračnog prometa te planirati letove zrakoplova u odlasku tako da se uzlijetanja obavljaju u skladu s proračunatim vremenom uzlijetanja. odnosno mjere za upravljanje protokom zračnog prometa. Zrakoplovi u odlasku zadržavaju se na toj poziciji do trenutka kad kontrolor zračnog . mora o tome neodložno i izravno obavijestiti tijelo nadležno za upravljanje protokom zračnog prometa ili nadležnu kontrolu zračnog prometa. AERODROMSKA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Aerodromski prometni krug i vožnja Članak 89. Za potrebe aerodromske kontrole zračnog prometa slot odlaska iz članka 87. parkirališna pozicija.(2) Slot odlaska proračunava se i dodjeljuje korisnicima zračnog prostora na temelju podataka iz plana leta. (1) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna je za nadzor slotova odlaska na aerodromima odlaska. slot odlaska se dodjeljuje najkasnije dva sata prije EOBT-a u obliku proračunatog vremena uzlijetanja (CTOT). traže i ovisno o prometnoj situaciji dobivaju odobrenja i upute: 1. »HEAD« i »SAR« te u drugim predvi enim slučajevima. Obveze pilota zrakoplova i korisnika zračnog prostora u pogledu pridržavanja slota Članak 88. 2. Sljedeće pozicije u aerodromskom prometnom krugu i krugu za vožnju (taxi circuit) predstavljaju točke na kojima piloti. (3) Za sve letove koji podliježu mjerama za upravljanje protokom zračnog prometa. ili se proslije uje izravno korisniku zračnog prostora. u načelu. Proračunato vrijeme uzlijetanja se pribavlja u prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa. pozicija za čekanje. ako se IFR dio leta obavlja u području u kojemu su na snazi mjere za upravljanje protoka zračnog prometa. a primjenjuje se na IFR letove i na letove s promjenom pravila letenja. te po potrebi informacije za odlazak i upute za vožnju u svrhu odlaska. stavak 3.

a na zahtjev pilota. na toj se poziciji dodjeljuje odobrenje za uzlijetanje. nesmetanijeg slijetanja ili odlaska zrakoplova. postupaka za smanjenje buke ili utjecaja trenutne meteorološke situacije pod uvjetom da prosječna le na komponenta vjetra na toj stazi u pravilu ne iznosi više od 5 čvorova. blizine drugih aerodroma. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 5. završni krak. Postupci pokretanja motora zrakoplova Članak 91. (3) Ako staza u uporabi nije prikladna za neki tip zrakoplova. 6. pilot javlja poziciju niz vjetar. 4. osnovni krak. Staza u uporabi Članak 90. 4. na toj poziciji izdaje se uputa za vožnju do stajanke ili uputa da zrakoplov uspostavi komunikaciju sa zemaljskom kontrolom odnosno kontrolom stajanke. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. pod uvjetom da prometna situacija i postupci za smanjenje buke dopuštaju takvu izmjenu. ovoga članka.prometa ovisno o prometnoj situaciji može izdati uputu za izlazak na stazu ili odobrenje za uzlijetanje. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. pilot zrakoplova javlja završni krak. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti uporabu druge staze. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. krak niz vjetar. prometne situacije. smještaja navigacijskih sredstava koji služe za izvršenje prilaženja. ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. 3. osim ako je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi odobrio veću le nu komponentu vjetra za tu stazu ili ako sigurnosni razlozi zahtijevaju trenutnu uporabu druge uzletno-sletne staze. ako je potrebno. izlazak sa staze. 7. Odobrenje za slijetanje mora se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. (1) Za stazu u uporabi odre uje se uzletno-sletna staza čiji je smjer najbliži smjeru vjetra. pozicija za uzlijetanje. dužine uzletno-sletne staze. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji. kapaciteta uzletno-sletne staze. 4 ili 5. . 2. za stazu u uporabi može se odrediti i druga staza ako je to potrebno zbog smještaja aerodromskog prometnog kruga. pilot zrakoplova javlja osnovni krak.

(2) Početna razina na koju se zrakoplov penje nakon uzlijetanja utvr ena je u standardnom instrumentalnom odlasku (Standard instrument departure-SID). Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku veće od 20 minuta. koji se odnose na stanje operativnih površina i pripadajućih sredstava koja su potrebna za sigurno odvijanje zračnog prometa. pilotima se izdaje odobrenje za trenutno pokretanje motora. ako pilot zrakoplova nije siguran da li je u stanju pokrenuti motore unutar 5 minuta nakon izdavanja odobrenja. O iznenadnoj pojavi opasnosti tijekom završnog prilaženja. kada kontrolor zračnog prometa . (2) Nadležna kontrola zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova o svakom bitnom lokalnom prometu. na način koji omogućuje lako uočavanje i prepoznavanje tog prometa.(1) U svrhu redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa. odnosno promet u okolici aerodroma koji bi mogao predstavljati opasnost za dotične zrakoplove. kontrolor zračnog prometa je obvezan obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju kašnjenja. odobrenja za daljnje penjanje izdaju se nakon uzlijetanja. pilot zrakoplova prima rutno odobrenje (en-route clearance). (1) Bitnim lokalnim prometom smatra se svaki promet zrakoplova. Bitne informacije o stanju aerodroma Članak 94. Odobrenje za pokretanje motora ne smije se zatražiti. (2) Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku manje od 20 minuta. (1) Prije odlaska. (1) Bitne informacije o stanju aerodroma su podaci. odnosno odre uje ju nadležna kontrola zračnog prometa zajedno s rutnim odobrenjem prije uzlijetanja. Bitne informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek. piloti zrakoplova moraju prije svakog odlaska prema IFR planu leta zatražiti odobrenje za pokretanje motora. Informacije o bitnom lokalnom prometu Članak 93. (3) Ovisno o prometnoj situaciji. pilot zrakoplova mora se obavijesti bez odlaganja. uključujući odobrenje za odlaznu rutu. Odobrenja za odlaske prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) Članak 92. vozila ili osoba na ili u blizini manevarskih površina.

nakon uspostave prve komunikacije kontrolor zračnog prometa proslje uje informacije sljedećim redoslijedom: 1. ako automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje nije na raspolaganju. gra evinski ili radovi u svrhu održavanja na. ostale privremene opasnosti. trenutni smjer i brzinu vjetra pri tlu. Informacije zrakoplovima u odlasku i dolasku Članak 95. bljuzgavica ili led na glavnoj stazi. prije uzlijetanja kontrolor zračnog prometa obavještava pilota zrakoplova o: . 4. ostale važne obavijesti. QNH postavljanje visinomjera ili QFE na zahtjev. temperaturu zraka i točku rosišta za zrakoplove s turbinskim motorima. stazi za vožnju ili stajanci. 6. uzletno-sletnu stazu u uporabi. kao i informacije o čišćenju snijega i posipanju odnosno prskanju uzletno-sletne staze. staze za vožnju ili stajanke. (1) Pilotu zrakoplova koji namjerava letjeti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) i pilotu koji namjerava letjeti prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). neravnine ili napuknuća površine uzletno-sletne staze. ako podaci postoje. nanosi ili zapusi snijega.smatra da je to potrebno i u interesu sigurnosti zračnoga prometa ili na zahtjev pilota zrakoplova. otkaz ili nepravilnosti u radu dijela ili ukupnog aerodromskog sustava osvjetljenja i 7. (2) Ako je potrebno. 4. uključujući značajna odstupanja. trenutnu vidljivost u smjeru uzlijetanja i početnog penjanja ako je manja od 10 km i trenutnu vidljivost(i) uzduž uzletno-sletne staze u uporabi. 3. 2. ili u neposrednoj blizini operativnih površina. 5. 2. uključujući visinu snježnog pokrivača u neposrednoj blizini uzletno-sletne staze. staze za vožnju ili stajanke. snijeg. 5. uključujući parkirane zrakoplove i ptice na tlu ili u zraku. 3. (2) Bitne informacije o stanju aerodroma proslje uju se sljedećim redoslijedom: 1.

teški (heavy-H). 6. vidljivosti ili vidljivosti uzduž staze. QNH vrijednost tlaka zraka. (4) Na zračnim lukama. bitne aerodromske informacije. 3. te promjeni QNH vrijednosti tlaka zraka ako promjena iznosi 1 hPa (0. od 136 tona ili više. uzletno-sletnu stazu u uporabi ili smjer slijetanja. značajnim meteorološkim uvjetima (kumulonimbus ili oluja. . trenutni smjer i brzina vjetra. 8. kiša koja se ledi i sl. (1) Prema kategorijama vrtložne turbulencije zrakoplovi mogu biti: 1. 2. (3) Pilotu zrakoplova koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odobrava se ulazak u kontroliranu zonu odnosno ulazak u aerodromski prometni krug ako meteorološki uvjeti i prometna situacija to dozvoljavaju. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase (maximum certificated take-off mass – MTOM). umjereno ili jako zale ivanje. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje vrijeme slijetanja i uzlijetanja samo na poseban zahtjev pilota.) u području uzlijetanja i penjanja. posebne upute. bitni lokalni promet. Vrtložna turbulencija Članak 96. temperature zraka.03 incha Hg) ili više. svim značajnim promjenama smjera i brzine vjetra pri tlu. VFR rutu dolaska.1. ako se radi o odobrenju za ulazak u aerodromski prometni krug. 5. a ako je potrebno proslje uju se i sljedeći podaci: 4. 7. tuča. Odobrenje za ulazak uključuje i sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. apsolutna visina leta. odnosno smjer prometnog kruga kad se upotrebljava desni prometni krug. 3. 2. umjerena ili jaka turbulencija. smicanje vjetra. promjenama bitnih informacija o stanju aerodroma. ako informacija već nije proslije ena putem automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje.

4. te se od njega ne zahtijeva pridržavanje propisanih minimuma razdvajanja zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. (3) Smatra se da nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane minimume za razdvajanje zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase do uključujući 7 tona. srednji (medium-M). odnosno vrijeme napuštanja mjesta čekanja u svrhu završetka prilaženja za slijetanje. upozorenje o mogućem postojanju vrtložne turbulencije korištenjem propisane fraze. (1) Ako nadležna kontrola zračnog prometa predvi a. ovoga članka. 2. a veće od 7 tona. tip zrakoplova koji je prethodno uzletio. 3. Glava 3. pilot zrakoplova je odgovoran za izbjegavanje vrtložne turbulencije. ako uz odobrenje za uzlijetanje proslijedi pilotu zrakoplova sljedeće podatke: 1. nadležna kontrola zračnog prometa nije odgovorna za pružanje informacije o opasnosti i postojanju vrtložne turbulencije u svakom trenutku i ne može jamčiti za točnost takve informacije. proteklo vrijeme od uzlijetanja prethodnog zrakoplova ili udaljenost od zrakoplova koji je prethodno uzletio. ako je moguće. PRILAZNA I OBLASNA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Očekivano vrijeme prilaženja Članak 97. smjer i brzinu vjetra pri tlu. pilotu zrakoplova mora se proslijediti očekivano vrijeme prilaženja. tako da tijekom prilaženja ostane iznad letne putanje prethodnog zrakoplova i sleti iza njegove točke dodira) ili pri pogodnom vjetru. da će IFR let čekati 20 minuta ili više iznad navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. (4) Nakon prijama podataka iz stavka 3. (2) Obzirom da se opasnost i postojanje vrtložne turbulencije ne može točno predvidjeti. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase manje od 136 tona. (5) Kad pilot zrakoplova ispred sebe vidi zrakoplov teže kategorije i u stanju je sam održavati sigurni razmak (npr. .2. laki (light-L). (6) Tijekom vožnje iza zrakoplova teže kategorije pilot zrakoplova treba. održavati odstojanje od najmanje 200 m. povećano odstojanje nije potrebno. 3.

zadržati posljednju dodijeljenu razinu i čekati na daljnja odobrenja. (2) Tijekom radarskog prilaženja (PAR. mora pilotu zrakoplova proslijediti izmijenjeno očekivano vrijeme prilaženja ako se ono razlikuje za ±5 minuta ili više od proslije enog. prilikom radarskog vektoriranja tijekom me uprilaženja i završnog prilaženja.(2) Ako predvi eno vrijeme čekanja iznosi manje od 20 minuta. nadležni kontrolor zračnog prometa mora izdati odobrenje za slijetanje ili alternativno odobrenje pilotu zrakoplova. (3) Ako nadležna kontrola zračnoga prometa nije izdala odobrenje za nastavak leta nakon prolaska navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. Podešavanje brzine Članak 99. pilot zrakoplova mora započeti postupak čekanja. na temelju indicirane brzine (IAS). Slijed za slijetanje Članak 98. U svrhu uspostavljanja slijeda za prilaženje i smanjenja potrebnog broja vektora. Podešavanje brzine se ne smije zahtijevati ili primjenjivati nakon što je zrakoplov u završnom prilaženju preletio točku udaljenu 4 NM od praga uzletno-sletne staze. tako da mu proslijedi udaljenost od točke ili navigacijskog sredstva na koje se informacija odnosi. Informacija o poziciji i udaljenosti Članak 100. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje očekivano vrijeme prilaženja. najkasnije na udaljenosti od 2 NM od zone dodira. (3) Tijekom instrumentalnog prilaženja. kojeg se radarski vektorira zbog instrumentalnog prilaženja. nadležna kontrola zračnog prometa mora podsjetiti pilota zrakoplova koji se nalazi u završnom prilaženju da provjeri da li je podvozje izvučeno i zabravljeno. zahtijevati da zrakoplov pod radarskom kontrolom podesi brzinu za najviše ± 20 kt. ovoga Pravilnika. (1) Radarski kontrolor zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova. Nadležna kontrola zračnoga prometa. nadležna kontrola zračnoga prometa može. samo kad to smatra potrebnim. dajući pritom prednost zrakoplovima na način utvr en odredbama članka 66. . Slijed za slijetanje mora se uspostaviti na način koji omogućuje dolazak najvećeg broja zrakoplova uz najmanje prosječno kašnjenje. SRA). o poziciji zrakoplova najmanje jednom prije početka završnog prilaženja.

treba pravodobno ukinuti to ograničenje. prilaženje zrakoplova s različitom letnim sposobnostima).Prilaženje s neprekinutim snižavanjem Članak 101. razdvajanje. a na zahtjev pilota. (4) Nakon postizanja visine me uprilaženja. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. nadležna kontrola zračnog prometa. ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će meteorološki uvjeti dozvoliti vizualno prilaženje i da postoji velika vjerojatnost da će se vizualno prilaženje i . Vizualno prilaženje Članak 102. Neprekinuto snižavanje do odobrene razine provodi se brzinom snižavanja od 300 stopa/NM (kut snižavanja oko 3°) (3) Ako se tijekom snižavanja. (2) Prilikom primjene postupka iz stavka 1. Taj segment me uprilaženja služi za smanjenje brzine. ako je potrebno. tako da bude osigurano neprekinuto snižavanje od 300 stopa/NM. zrakoplov se mora nalaziti u horizontalnom letu otprilike 1 NM prije uključivanja u putanju poniranja. omogućilo ispravljanje brzine snižavanja. ovoga članka. iz posebnih razloga (npr. da pilot može održavati stalnu vidljivost zemljine površine i: 1. Informacije o udaljenosti od točke dodira proslje uju se pilotu zrakoplova zajedno s odobrenjem za snižavanje. tako da se razina dostigne na smjeru usmjerivača na udaljenosti od oko 8 NM od točke dodira. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. struktura zračnog prostora. (5) Ako prometna situacija ne dopušta primjenu CDA (npr. mora koristiti tehniku prilaženja propisanu za smanjenje buke u skladu s odredbama članka 155. prepreke) odobre početne razine koje su veće od razine me uprilaženja. uz uvjet. prilazna kontrola vodi zrakoplove primjenom postupaka radarskog vektoriranja i odobrava neprekinuto snižavanje do razine me uprilaženja. ako to prometna situacija dopušta. ili 2. 15 i 10 NM od točke dodira kako bi se pilotu zrakoplova. nadležna kontrola zračnog prometa obavještava o tome pilota zrakoplova odgovarajućom propisanom frazom. (1) IFR letu se može odobriti vizualno prilaženje. ili prijedlog kontrolora zračnog prometa. (1) Postupak prilaženja s neprekinutim snižavanjem (continouos descent approach-CDA) primjenjuje se samo tijekom ILS prilaženja u cilju uštede goriva i smanjenja buke. (6) Pilot zrakoplova tijekom CDA prilaženja. U tom se slučaju prilaženje provodi prema objavljenim postupcima. ovoga Pravilnika. a u pravilu na udaljenostima od 20.

ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. ili 3. 5. nadležna kontrola zračnog prometa smatra. neće se povrijediti nekontrolirani zračni prostor. (3) Izdavanje odobrenja za vizualno prilaženje ovisi o prometnoj situaciji i možebitnim postupcima za smanjenje ili izbjegavanje buke. (5) U cilju bržeg odvijanja zračnog prometa. IFR putne razine). min. ako se pilot zrakoplova može pridržavati nekog od uvjeta iz stavka 1. dok se danju ta odgovornost može prenijeti na pilota zrakoplova. Vizualni odlasci IFR letova u VMC uvjetima Članak 103. ovoga članka. (6) Odgovornost za održavanje razdvajanja izme u zrakoplova kojemu je odobreno vizualno prilaženje i ostalih zrakoplova snosi nadležna kontrola zračnoga prometa. ali da ne vidi prethodni zrakoplov. izdati odobrenje za provedbu modificiranoga objavljenog IFR postupka u vizualnim meteorološkim uvjetima (visual climb-outs in VMC). (4) Ako pilot zahtijeva ili prihvati predloženi postupak vizualnog prilaženja. postupak se primjenjuje samo danju. da pilot može neodložno započeti postupak vizualnog prilaženja. 3. odgovoran je za pridržavanje uvjeta iz stavka 1. na vlastiti prijedlog ili na zahtjev pilota zrakoplova. baza oblaka se nalazi iznad minimalne apsolutne visine za radarsko vektoriranje. 2. ako je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. uz pridržavanje navedenih uvjeta. U tom slučaju. postupak je ograničen samo do prolaska odre ene visine (npr. . (1) U slučajevima uzlijetanja odre enih tipova zrakoplova. ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa predloži vizualno prilaženje i pilot ga prihvati. nadležna kontrola zračnog prometa može pilotu zrakoplova predložiti vizualno prilaženje. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. Ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će vidljivost dozvoliti vizualno prilaženje. vidljivost pri tlu iznosi 5 km ili više. (2) Vizualno prilaženje može se provoditi i u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. ili ako pilot javi da vidi prethodni zrakoplov i primi uputu da ga slijedi. ako je zrakoplov kojemu se odobrava vizualno prilaženje prvi zrakoplov u slijedu prilaženja. mora se održavati radarsko razdvajanje sve do uspostave vizualnog razdvajanja. ovoga članka.slijetanje moći završiti. 4. nadležna kontrola zračnog prometa može.

stavak 1. (2) Uslijed djelovanja vrtložne turbulencije primjenjuju se sljedeće povećane norme razdvajanja izme u letova iz stavka 1. ako oba zrakoplova koriste istu uzletno-sletnu stazu. a uslijed djelovanja vrtložne turbulencije. (3) Kad zatraži ili potvrdi primitak odobrenja za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima. (2) Odobrenje za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima izdaje se IFR letu zajedno s rutnim odobrenjem. ovoga članka. tako da od pilota zrakoplova zahtjeva da lete stvarnim brzinama. koje se primjenjuju izme u letova iz članka 68. ili 2. (1) Povećane norme razdvajanja iz stavka 2. ili 3. (1) Propisane norme razdvajanja izme u mlaznih zrakoplova koji lete istom putanjom i na istoj putnoj razini iznad FL 245. pilot zrakoplova preuzima odgovornost za nadvisivanje prepreka sve do prelaska visine odre ene u skladu s odredbom točke 5. ovoga članka: Prethodni zrakoplov Slijedni zrakoplov NM Teški Teški 4 Teški Srednji 5 Teški Laki 6 Srednji Laki 5 Razdvajanje zrakoplova uporabom Machovog broja i promjena brzine Članak 105. moraju se primjenjivati ako: 1. ovoga Pravilnika. . nadležna kontrola zračnog prometa može uspostaviti i održavati. ako zrakoplov prolazi iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. neće doći do neprimjerenog ugrožavanja stanovništva bukom.6. a samo izuzetno neposredno nakon uzlijetanja. Vrtložna turbulencija Članak 104. koje osiguravaju održavanje ili povećanje odstojanja izme u tih zrakoplova. ovoga članka. zrakoplov leti neposredno iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. izraženima u obliku Machovog broja.

da piloti zrakoplova. 2. kad je potrebno odstupiti od trenutne brzine za ± 0. uključe trenutni stvarni Machov broj u redovne izvještaje o poziciji.1 Macha. ispod FL 245. 3. kontroliranom letu. (3) Ako pilot zrakoplova namjerava tijekom leta mijenjati putnu brzinu. Primjena postupka putnoga penjanja (cruise climb) u hrvatskom zračnom prostoru je zabranjena. . Vlastito me usobno razdvajanje u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 107. (4) U donjem zračnom prostoru. tako da mu odobri održavanje vlastitog razdvajanja u vizualnim meteorološkim uvjetima kad je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. pilot zrakoplova zahtijeva ili se složi s takvim postupkom i potvrdi da vidi drugi zrakoplov. postupak se primjenjuje samo danju. (5) Ukoliko pilot zrakoplova tijekom leta zahtjeva promjenu visine leta ili je ista zahtjevana od nadležne kontrole zračnog prometa. 3. pilot zrakoplova je dužan o tome izvjestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. ako vrijednost izmjene iznosi 5 % ili više od navedene brzine. mora pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. se piloti zrakoplova pridržavaju posljednje dodijeljenog Machovog broja. a zrakoplov nije u stanju održavati vertikalnu brzinu penjanja odnosno poniranja od 500 stopa u minuti ili više. prenijeti odgovornost za održavanje razdvajanja na pilota zrakoplova. 2. navedenu u planu leta. da piloti zrakoplova prije svake promjene brzine obavijeste nadležnu kontrolu zračnog prometa. ne postoji promet u suprotnom smjeru. Nadležna kontrola zračnoga prometa može. Putno penjanje Članak 106.(2) Kontrola brzine uporabom Machovog broja zahtijeva da: 1. putne brzine izražavaju se u čvorovima na temelju indicirane brzine (IAS). na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa.

Glava 4. smjer leta odnosnog zrakoplova. informacija o bitnom prometu je proslije ena pilotima odnosnih zrakoplova.4. 2. motrenje (nadzor) i vektoriranje zrakoplova. razinu ili vrijeme. 3. postoji suglasnost pilota drugog zrakoplova za takav postupak. 6. ubrzanje protoka zračnoga prometa. . samo jedan od zrakoplova smije biti u penjanju ili snižavanju. putnu razinu odnosnog zrakoplova. u svim slučajevima. 5. (2) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora proslijediti informaciju o bitnom prometu odnosnim kontroliranim letovima. 3. razdvajanje letova u kontroliranom zračnom prostoru. 7. a nije od drugog zrakoplova razdvojen propisanim normama razdvajanja. na koji se primjenjuju propisani postupci razdvajanja. 4. OPĆE ODREDBE Svrha uporabe radara Članak 109. informaciju o relativnoj poziciji. UPORABA RADARA U KONTROLI ZRAČNOGA PROMETA Odjeljak 1. Informacija o bitnom prometu mora sadržavati sljedeće podatke: 1. (1) Bitni promet (essential traffic) je onaj kontrolirani let. tip zrakoplova. Tijekom obavljanja poslova kontrole zračnoga prometa radar se može upotrebljavati za: 1. Informacija o bitnom prometu Članak 108. kad jedan drugome predstavljaju bitan promet. 2. odnosno potvrdu o promjeni razine ili predvi eno vrijeme iznad točke javljanja najbliže mjestu prolaska razine. primjena postupka je ograničena u odnosu na rutu.

Pritom mod A mora ostati uključen. prema uputi nadležne kontrole zračnoga prometa. navigacijske pomoći pilotima. ovoga stavka. te za pružanje selektivnih informacija o prometu. Postupci prilikom nepravilnog rada SSR transpondera Članak 111. (1) Ako nije drukčije zatraženo. (1) Pilot zrakoplova mora postaviti mod i kod SSR transpondera. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i 1. osim u slučajevima kad su u skladu s odredbom stavka 3. pilot zrakoplova koji ulazi u područje nadležnosti odgovarajuće kontrole zračnog prometa. Ukoliko nadležna kontrola zračnoga prometa ne zatraži drugačije. ovoga članka utvr ene druge znamenke za posebne postupke. ovoga članka. SSR transponder se ne smije isključiti bez izričite upute nadležne kontrole zračnoga prometa. te SSR kodove za posebne postupke utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. pružanje pomoći pilotima zrakoplova u svrhu izbjegavanja područja u kojima prevladavaju nepovoljni meteorološki uvjeti. sve dok mu se ne dodijeli novi kôd. ako vrsta SSR transpondera ne dopušta postupak prema odredbi točke 1. pilot mora istodobno postaviti mod C bez posebne upute. u posebnim okolnostima. POSTUPCI PRILIKOM UPORABE SEKUNDARNOG RADARA Postavljanje SSR transpondera tijekom redovne uporabe Članak 110. pilot zrakoplova mora postaviti nulu (0) kao treću i četvrtu znamenku. (2) Ako je pilotu zrakoplova dodijeljen dvoznamenkasti kôd. . (4) Utvr ene SSR kodove iz stavka 3. (2) Ako vrsta transpondera ne dopušta odvojeno isključivanje moda A i C. kako bi se osigurao stalan prijenos podataka o identitetu i poziciji preko moda A. (3) SSR kodove za pojedine vrste letova koji se odvijaju u hrvatskom zračnom prostoru. ovoga članka pilot zrakoplova postavlja samostalno. isključiti javljanje visine i emitirati samo nosivi val odgovora moda C. Odjeljak 2. ili 2. (5) Ako je od pilota zrakoplova zatraženo postavljanje moda A ili drugog moda. isključiti u potpunosti mod C. pilot zrakoplova čiji SSR transponder na modu C ne radi pravilno. mora zadržati kôd koji mu je dodijelila posljednja nadležna kontrola. U pojedinim slučajevima nadležna kontrola zračnoga prometa može dodijeliti SSR kodove različite od utvr enih u skladu s odredbom stavka 3.4.

(3) Prilikom otkaza radiokomunikacije. . obavijestiti aerodromsku kontrolu zračnog prometa i pribaviti odobrenje za provedbu leta. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora obustaviti transmisiju informacija o visini najkasnije na udaljenosti 20 NM (37 km) od zrakoplova kojeg namjerava presresti ili vremenski 40 sekundi prije predvi enog vremena dolaska na točku susreta sa zrakoplovom kojeg namjerava presresti (ovisno što je ranije) kako bi se spriječila neželjena rezolucijska informacija kod presretnutog zrakoplova opremljenog sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. planirati svoj let prema uvjetima iz odobrenja. osim ako okolnosti ne nalažu postavljanje kôda 7700. pilot zrakoplova mora se pridržavati poduzetih mjera i o tome odgovarajuće obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. pilot zrakoplova može postaviti SSR transponder na mod A kôd 7700. pilot zrakoplova mora: 1. Postavljanje SSR transpondera u slučajevima nužde Članak 112. 2. Postupak kod otkaza SSR transpondera Članak 113. ovoga članka.(3) Prilikom ulaska u područje nadležnosti kontrole zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora postaviti transponder na mod A kôd 7600 i poduzeti mjere propisane za slučaj otkaza radiokomunikacije. (1) U slučajevima nužde. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. (1) Ako SSR transponder otkaže prije uzlijetanja. mora se potruditi postaviti SSR transponder na mod A kôd 7500. ako takav postupak smatra primjerenim okolnostima u pojedinom slučaju. kako bi ukazao na situaciju. osim ako mu nadležna kontrola zračnoga prometa ne dodijeli neki drugi. pilot zrakoplova mora zadržati postavljeni kôd. ovoga članka. a ne može se popraviti prije odlaska. (4) Pilot zrakoplova koji je predmet protuzakonitoga ometanja. tako da leti najkraćim putem do najbližeg prikladnog aerodroma gdje se kvar može otkloniti. (5) Pilot zrakoplova kojeg presreće vojni zrakoplov može primijeniti postupak u skladu s odredbama stavka 1. (6) Tijekom postupka presretanja. ako to smatra najprikladnijom mjerom u skladu s vrstom nužde.

(2) Smatra se da je zrakoplov. kojem je odobreno napuštanje razine započeo napuštanje i napustio prethodno zauzetu razinu. (2) Ukoliko otkaz transpondera nastupi nakon uzlijetanja. Odjeljak 3. nadležna kontrola zračnoga prometa mora. koje označava preostale sposobnosti transpondera. ako prikazivanje odgovarača visine moda C. kao temelj za daljnje razdvajanje mora se uzeti razina koju je javio pilot. kad informacija o razini SSR moda C prikazuje promjenu veću od 300 stopa u predvi enom smjeru od prethodno dodijeljene razine. Postupci za operativno korištenje odgovarača visine moda C Članak 114. te mu izdati uputu da potvrdi visinu. upisati slovo »N« za potpunu neispravnost SSR transpondera ili u slučaju djelomičnog kvara transpondera. u rubrici 10. obrasca plana leta. odstupa ± 300 stopa od te razine. UPORABA SUSTAVA U ZRAKOPLOVU ZA IZBJEGAVANJE SUDARA (ACAS II) Opremljenost i svrha uporabe ACAS II Članak 115. (4) Smatra se da je zrakoplov dostigao odobrenu razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da razina zrakoplova odstupa ± 300 stopa od dodijeljene razine. pilot zrakoplova mora o tome neodložno obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. (2) Odredbe članka 116. odgovarajuće slovo. dobivanja točnije slike o trenutnoj prometnoj situaciji te aktivnog traženja i vizualnog prepoznavanja konfliktnog prometa. . za više od 300 stopa. obavijestiti pilota zrakoplova o odstupanju. ovoga Pravilnika ne oduzimaju zapovjedniku zrakoplova njegovo pravo donošenja konačne odluke kada se radi o upravljanju zrakoplovom tj. piloti zrakoplova su dužni koristiti u svrhu izbjegavanja mogućih sudara.3. (3) Smatra se da je zrakoplov u penjanju ili snižavanju prošao razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da je prošao tu razinu u zahtijevanom smjeru. Ukoliko odstupanje i nakon toga postoji. (1) Informacije dobivene na temelju sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. (1) Smatra se da se zrakoplov nalazi na dodijeljenoj razini. (5) Ako se razina koju je pilot zrakoplova javio razlikuje za više od ± 300 stopa od informacije o razini koju prikazuje SSR mod C a propisane norme za vertikalno razdvajanje mogu biti narušene.

nakon primitka prometne informacije. smicanje vjetra – wind shear i upozorenja sustava za signaliziranje blizine tla imaju prednost pred upozorenjima ACAS-a) b) postupati prema rezolucijskoj informaciji čak i kada je u suprotnosti s uputom kontrole zračnog prometa c) nikad ne izvoditi manevar penjanja ili snižavanja kao i promjene vertikalne brzine koji su suprotni primljenoj rezolucijskoj informaciji d) što je prije moguće. ovisno o radnom opterećenju posade. 2. Način korištenja pokazivanja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara Članak 116. koristiti sve dostupne podatke za pripremu pravilne reakcije za slučaj primitka rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) 3.njegovo pravo na izbor najboljeg načina rješavanja prometnog konflikta ili sprječavanja mogućeg sudara. nikako ne izvoditi manevar izbjegavanja isključivo na temelju prometnih informacija (Traffic Advisories-TA). (3) U slučaju postupanja nakon primanja rezolucijske informacije (Resolution AdvisoryRA) kao i drugog doga aja važnog za praćenje djelovanja sustava ACAS. na odstupanja koja su nužna za postupanje prema rezolucijskim informacijama g) nakon razrješenja konflikta odmah nastaviti postupati sukladno prethodno valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa . obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa o rezolucijskoj informaciji uključujući i smjer vertikalnog odstupanja od važeće upute ili odobrenja kontrole zračnog prometa e) odmah postupati sukladno svakoj promjeni rezolucijske informacije f) svesti odstupanja od putanje leta na minimum tj. pilot i kontrolor zračnog prometa moraju podnijeti izvještaj utvr en posebnim propisom. Upozorenja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara piloti moraju koristiti kako slijedi: 1. u slučaju rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) pilot mora: a) neodložno postupiti sukladno dobivenoj rezolucijskoj informaciji osim u slučaju kada bi takav postupak ugrozio sigurnost zrakoplova (upozorenje o približavanju prevlačenju – stall warning.

kontrolor zračnog prometa: 1. kontrolor zračnog prometa prestaje biti odgovoran za razdvajanje odnosnog zrakoplova od drugih zrakoplova koji su ugroženi zbog izravne posljedice započetog manevra izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije.h) obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa da nastavlja postupati prema valjanom odobrenju. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju. Odgovornost za razdvajanje zrakoplova tijekom manevara na temelju rezolucijske informacije Članak 117. (3) Kontrolor zračnog prometa ponovno preuzima odgovornost za razdvajanje svih zrakoplova iz stavka 2. a u skladu s propisanim postupcima. (2) Kad zrakoplov na temelju rezolucijske informacije. treba proslijediti informaciju o bitnom prometu ako to smatra neophodnim. 2. 3. koje pilot potvrdi. ne smije pokušati promijeniti putanju leta zrakoplova koji izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. mora potvrditi primitak te obavijesti koristeći frazu »ROGER« 4. (1) Uslugu pružanja letnih informacija. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju i izda drugo odobrenje. ovoga članka kada: 1. . odstupi od valjanog odobrenja. (1) Nakon primljene obavijesti da pilot izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. ili 2. obavlja centar za pružanje letnih informacija odnosno nadležna jedinica kontrole zračnog prometa u okviru svojih nadležnosti. Glava 5. USLUGA PRUŽANJA LETNIH INFORMACIJA Način obavljanja usluge pružanja letnih informacija Članak 118. ne smije izdati odobrenje ili uputu zrakoplovima na koje se manevar izbjegavanja odnosi sve dok pilot ne javi da ponovno postupa prema valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa.

redovito i nesmetano odvijanje zračnoga prometa. te za vrijeme elementarnih i drugih nesreća većeg razmjera. usluge aerodromskih letnih informacija na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje aerodromskih letnih informacija. vojne vježbe i druge bitne vojne aktivnosti. (1) Usluga pružanja letnih informacija obuhvaća pružanje i proslje ivanje svih informacija i savjeta pilotima zrakoplova potrebnih za sigurno. akrobatsko letenje. općih informacija. te prihvaćanje i proslje ivanje informacija koje se odnose na planove leta.). ovoga članka. 3. izvještaje pilota glede sigurnosti zračnoga prometa i izvještaje pilota (PIREP). e) drugim ograničenjima bitnim za obavljanje zračnog prometa. Zakona o zračnom prometu. b) postojanju slučajeva nužde i nesreće zrakoplova. osigurava operator aerodroma. ograničenja koja mogu utjecati na letenje. (2) Poslovi pružanja i proslje ivanja informacija i savjeta iz stavka 1. njihovim manevarskim površinama ako su . kao što su eksplozije plina ili eksploziva. požari i sl. 2. općih informacija o: a) značajnim meteorološkim pojavama (SIGMET). radiokomunikacijskih frekvencija.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka putem zrakoplovnih radioemisija obuhvaćaju poglavito proslje ivanje: 1. posebnih informacija. aerodroma. u skladu s odredbama članka 105. obrana od tuče itd. izvještaje o odlasku i dolasku. u načelu na zahtjev pilota zrakoplova o: a) posebnom korištenju zračnoga prostora (zrakoplovne priredbe i natjecanja. b) ograničenjima u korištenju i promjeni načina korištenja radionavigacijskih sredstava. c) izbacivanju goriva. Poslovi koji se obavljaju u okviru usluge pružanja letnih informacija Članak 119. automatskim emitiranjem informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). d) letenju tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. natjecanje jedrilicama i letenje jedrilicama u za to posebno odre enim područjima. padobranske aktivnosti.

razinu i planiranu rutu leta. b) teškim ili srednjim slobodnim balonima bez posade. da prilikom uspostavljanja radiokomunikacije proslijedi pozivni znak zrakoplova. poglavito o uvjetima na ruti i pri slijetanju. ledom ili značajnim slojem vode. slušanje zrakoplovnih radioemisija. slušanje frekvencije (dobrovoljno). pilot zrakoplova mora proslijediti sljedeće podatke: pozivni znak zrakoplova. aerodrom odlaska ili vrijeme i poziciju na kojoj se plan leta počinje primjenjivati. 8. posebnih informacija kad god je potrebno o: a) ispuštanju radioaktivnih ili otrovnih tvari u atmosferu. koji bi mogao utjecati na sigurnost zračnog prometa. stvarnu brzinu. 4.pokriveni snijegom. aerodrom odredišta ili . 2. brižljiva i temeljita priprema leta. radio i navigacijsku opremu. vrstu leta. 3. (1) Prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija. proslje ivanje kratkih i sažetih izvještaja iz zraka. uspostavljanje radiokomunikacije. ure ajima i opremi aerodroma. 7. dužnosti pilota zrakoplova su: 1. javljanje namjeravane promjene razine. 4. 5. prognozama vjetra na visini. c) meteorološkim uvjetima. poziciju. značajnim meteorološkim pojavama i kratkoročnim prognozama. d) bilo kojem drugom podatku. u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti). aerodrom odlaska i dolaska. ako to smatra potrebnim za sigurnu provedbu leta. Dužnosti pilota zrakoplova prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija Članak 120. 6. c) opasnostima od sudara kontroliranim letovima (proslje ivanje informacija o prometu temeljenih na radaru. te sredstvima. traženu razinu ako je potrebno. tip zrakoplova. odjavljivanje prije napuštanja frekvencije ako je radiokomunikacija bila uspostavljena. (2) Prilikom predaje plana leta iz zraka (AFIL). posebnim vremenskim uvjetima.

koje pilotu zrakoplova pomažu u navigaciji (navigacijska pomoć). pilot zrakoplova ne smije smatrati da će biti kontroliran ili razdvajan od drugog prometa. i 2.vrijeme i poziciju do koje se plan leta primjenjuje. najveće trajanje leta i broj osoba u zrakoplovu. o bilo kojem zrakoplovu. ili ako po mišljenju nadležne kontrole zračnoga prometa situacija to nalaže. o poziciji područja nepovoljnih meteoroloških uvjeta i. da konflikt više ne postoji. proslje ivanje savjeta za najlakše obilaženje takvih područja. (2) Uporaba radara u provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a pilota zrakoplova njegovih odgovornosti uključujući i konačnu odluku u svezi bilo koje savjetovane promjene elemenata iz plana leta. . i 3. a smatra se da postoji opasnost od sudara. zatraži uključenje transpondera na odre en kod i/ili mod. te preporučiti postupak izbjegavanja ako pilot kontroliranog zrakoplova to zatraži. alternativni aerodrom ako je potrebno. o nepoznatom zrakoplovu. (3) Ako se od pilota zrakoplova. kontrolirani let mora se obavijestiti kad god je moguće: 1. proslje ivanje informacija. (2) Kad god je to moguće. (1) Informacija s radarskog pokazivača može se koristiti za pružanje podataka identificiranom zrakoplovu: 1. Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija Članak 121. ako je moguće. informaciju o prometu na konfliktnoj letnoj putanji treba proslijediti kao: 1. 2. koji održava radiokomunikaciju s centrom za pružanje letnih informacija. uočenom na konfliktnoj putanji s radarski identificiranim zrakoplovom i proslje ivanje preporuke ili savjeta za primjenu postupka izbjegavanja. relativni smjer konfliktnog prometa u odnosu na kazaljke sata. Informacija o opasnosti od sudara Članak 122. (1) Kad se identificirani kontrolirani let uoči na konfliktnoj letnoj putanji s nepoznatim zrakoplovom.

prijelaznu razinu leta. relativna brzina konfliktnog prometa (npr. razina i tip zrakoplova ili. 4. udaljenost konfliktnog prometa u NM. svaka pojedina ATIS poruka. mora se označiti slovom ICAO abecede abecednim redoslijedom. 5. (2) ATIS emisija mora udovoljavati sljedećim zahtjevima: 1. 2. emitirana informacija mora se odnositi samo na jednu zračnu luku. ICAO oznaku zračne luke. . slijetanje i uzlijetanje mora se neodložno upoznati s podacima sadržanima u emisiji. emisija mora biti stalna i mora se ponavljati. ako su nepoznati. smjer u kojem se konfliktni promet kreće. proslje ivanjem svakodnevnih informacija potrebnih za uzlijetanje i slijetanje na VHF frekvencijama objavljenim na način uobičajen u zračnom prometu. naziv zračne luke. 3. kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. 4. očekivanu vrstu prilaženja i sletnu stazu. emitirana informacija mora se ažurirati odmah nakon značajnije promjene. 4. (1) Radi smanjenja trajanja i opsega radiokomunikacije.2. 3. u odnosu na preporučenu izmjenu plana leta. Automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje Članak 123. spor ili brz). (3) ATIS emisija mora sadržavati sljedeće informacije: 1. obavlja se automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). vrijeme motrenja. na odre enim me unarodnim zračnim lukama u Republici Hrvatskoj. (3) Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a zapovjednika zrakoplova od odgovornosti koju ima za konačnu odluku. 2. 3. 5.

b) stanje uzletno-sletne staze i prema potrebi kočenje. RADIOKOMUNIKACIJSKI POSTUPCI Načini obavljanja radiokomunikacije Članak 124. te ukoliko je potrebno: a) važne meteorološke pojave u područjima prilaženja i odlaska. U zrakoplovnoj pokretnoj vezi mogu se upotrebljavati i radiopostaje za slučaj nužde (survival craft station). (1) Radiokomunikacija putem zrakoplovne pokretne veze obavlja se kao radiotelefonska komunikacija. informacije koje se odnose na IFR letove i druge letove koji uzlijeću i slijeću na me unarodne zračne luke ne proslje uju se. a i piloti zrakoplova koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR). te radiofarovi za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency position indicating beacon). ovoga članka kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije iz stavka 4.6. te izme u radiopostaja zrakoplova.0 MHz). Prilikom uspostave radiokomunikacije s kontrolom zračnoga prometa nadležnom za prilaženje ili odlazak. d) ograničenja u korištenju prilaznih navigacijskih sredstava.025 MHz i/ili 243. pribaviti uzletne i sletne informacije za odgovarajuću zračnu luku. c) ograničenja u korištenju uzletno-sletne staze. pilot zrakoplova mora izgovoriti oznaku primljene informacije. ukoliko to oprema zrakoplova dopušta. (2) Zrakoplovna pokretna veza je radiokomunikacija izme u zemaljske radiopostaje i radiopostaje zrakoplova. čime bi se utvrdilo da je primljena posljednja valjana emisija. (4) Piloti zrakoplova koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). uključujući meteorološku prognozu za slijetanje.5 MHz i/ili 406. na utvr enim radiofrekvencijama (121. (6) Tijekom automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. e) kašnjenja u dolasku i odlasku od 20 minuta ili više. moraju prije uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na objavljenim VHF frekvencijama. trenutne meteorološke uvjete u zračnoj luci. mora zrakoplovima u prilaženju u odgovoru na poruku o oznaci primljene informacije proslijediti trenutnu QNH vrijednost tlaka zraka. . Glava 6.

Zakona o zračnom prometu. U slučajevima kada su utvr ene i objavljene posebne frekvencije radiokomunikacija se obavlja na engleskom jeziku. – tijekom radova na održavanju u blizini ELT-a i – tijekom premještanja zrakoplova na zemlji. (2) U slučajevima. moraju upotrebljavati jedinstveno koordinirano vrijeme (UTC). kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova može upotrebljavati engleski ili hrvatski jezik. Piloti zrakoplova opremljenih odašiljačem za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency location transmitter – ELT) odnosno druge ovlaštene osobe dužni su poradi izbjegavanja lažnih poruka nevolje slušati frekvencije 121. obavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku. nepažnje pilota.0 MHz i/ili 406.025 MHz u slijedećim slučajevima: – tijekom leta ako je moguće. Jezik u uporabi Članak 125. – tijekom ugradnje ili održavanja ELT-a.5 MHz i/ili 243. Ukoliko tijekom slušanja čuju ELT signal te isključivanjem ure aja utvrde da signal potječe iz njihovog zrakoplova dužni su o lažnoj poruci nevolje obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa te ako je potrebno servisirati ure aj. – nakon leta prije gašenja motora. u skladu s odredbama članka 104. obavlja se na engleskom ili hrvatskom jeziku. neprimjerenog rukovanja.(3) Lažne poruke nevolje mogu biti emitirane uslijed akrobatskih manevara. (3) Radiotelefonska komunikacija zrakoplovnom pokretnom vezom na nekontroliranim aerodromima i na frekvencijama koje ne koristi pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (1) Sve radiopostaje koje sudjeluju u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. . (1) Radiotelefonska komunikacija u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. Vrijeme u uporabi Članak 126. premještanja zrakoplova tijekom prihvata i otpreme te radova na održavanju zrakoplova. pretvrdog slijetanja. ovisno o tome kojim jezikom bolje vlada.

7. 3. poruke nevolje (Distress message). kojima prijeti velika i neposredna opasnost. sekundom. 5. te im je potrebna hitna pomoć. a kraj dana kao 2359 sati. Minuta počinje nultom (00) sekundom. plovila i nekog drugog vozila ili osobe u njima ili u vidokrugu pilota. 6. meteorološke poruke (Meteorological message). poruke o sigurnosti leta (Flight safety message). Ako je moguća zabuna. (3) Kao vrijeme. minutom. a završava 59. moraju se proslijediti sve četiri znamenke tekućeg sata i minuta. koje pritom uživaju navedenu prednost u emitiranju: 1. poruke radiogoniometrijskog smjera (Direction finding message). koje se odnose na zrakoplove i osobe u njima. letačko-operativne poruke (Flight regularity message). proslje uju se minute tekućeg sata (dvije znamenke). poruke koje se proslje uju tijekom obavljanja kontrole zračnog prometa i u koje spadaju poruke o kretanju i kontroli zračnog prometa (Air Traffic Control Message). 4. Sat počinje nultom (00) minutom. . 2. koje se odnose na emitiranje vrijednosti radiogoniometrijskih smjerova. izvještaji o poziciji (Position Report) pilota zrakoplova. 2. (3) Poruke hitnosti (radiotelefonijom PAN PAN ili PAN PAN MEDICAL) su poruke. državni telegrami (State telegram). a završava 59. poruke hitnosti (Urgency message). (2) Poruke nevolje (radiotelefonijom MAYDAY) su poruke.(2) Početak dana označava se kao 0000 sati. (5) Poruke o sigurnosti leta su: 1. koje se odnose na sigurnost zrakoplova. dopuštene su sljedeće poruke. (1) U zrakoplovnoj pokretnoj vezi. Dopuštene vrste i prednost poruka u zrakoplovnoj pokretnoj vezi Članak 127. (4) Poruke radiogoniometrijskog smjera su poruke.

utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. upute predstavnicima operatora zrakoplova koje se odnose na izmjene zahtjeva za putnike i posadu. (9) Kako se ne bi nepotrebno ometalo obavljanje kontrole zračnog prometa. 4. zajedno s brojčanom oznakom leta. poruke koje se odnose na neplanirana slijetanja. poruke koje se odnose na letenje i održavanje sredstava. poruke pilota ili operatora zrakoplova (Operational Message) koje su od bitnog značaja za zrakoplov u letu. zajedno s registracijskom oznakom zrakoplova. osim pojedinih zahtjeva putnika i posade. (1) U radiotelefonskoj komunikaciji dopuštene su sljedeće vrste pozivnih znakova radiopostaja zrakoplova: 1. letačkooperativne poruke i državni telegrami trebaju se prvenstveno proslje ivati na frekvencijama letnih informacija ili na drugoj frekvenciji koju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. zajedno s oznakama iz točke 1. (7) Letačko-operativne poruke su: 1. oznaka državne pripadnosti. ovoga stavka. Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova Članak 128. poruke koje se odnose na izmjene reda letenja zrakoplova. bitnih za sigurnost i redovitost odvijanja letenja. 6. 2. . (6) Meteorološke poruke su poruke. koje iz zrakoplova proslje uju državni poglavari ili osobe jednakog položaja. (8) Državni telegrami su poruke. 2. 3. koje su prouzročene neizbježnim odstupanjima od reda letenja. poruke koje se odnose na hitno potrebne rezervne dijelove zrakoplova i materijal.3. 3. poruke koje se odnose na održavanje zrakoplova. koje se odnose na emitiranje meteoroloških podataka. 5.

oznake državne pripadnosti i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. zbog izbjegavanja možebitne zabune tijekom trajanja leta kroz njezino područje nadležnosti. točka 1.4. točka 2. izričito ne dodijeli drugi privremeni pozivni znak. odnosno 3. zračni prijevoznik posjeduje ili koristi zrakoplove na mlazni pogon ili druge vrste velikih zrakoplova. zajedno s posljednje dvije oznake pozivnog znaka. samo ako je zemaljska radiopostaja skraćeni pozivni znak već upotrijebila. ako se pozivni znak iz članka 128. Dodjela radiotelefonskih oznaka Članak 129. 5. koji se sastoji od najviše 7 znakova. točka 1. stavak 1.. (2) Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova ne smiju se mijenjati tijekom leta. Radiotelefonsku oznaku iz članka 128. (1) Uporaba skraćenog pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova dopuštena je samo nakon uspostave radiokomunikacije i ako zabuna ili zamjena pozivnih znakova nije moguća. pozivni znak za vojne zrakoplove. stavak 1. stavak 1. (2) Radiopostaja zrakoplova smije upotrebljavati svoj skraćeni pozivni znak. dodjeljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. zajedno s oznakama iz točke 1. Skraćivanje pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova Članak 130. . odnosno uporabom oznake državne pripadnosti i tri posljednje oznake. ako je zračni prijevoznik priključen na zrakoplovnu nepokretnu mrežu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. za uporabu u me unarodnoj zrakoplovnoj telekomunikacijskoj vezi. a sudjeluje u zračnom prometu s najmanje 6 letova dnevno u komercijalnom domaćem ili me unarodnom prometu. na njihov zahtjev. stavak 1.. nakon prethodne koordinacije s Organizacijom me unarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO). tip zrakoplova. 2. ako je to u neposrednom interesu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. osim ako zemaljska radiopostaja. ako: 1. utvr ene radiotelefonske oznake dodijeljene operatoru zrakoplova. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. sastoji iz više od 5 znakova. ovoga stavka. ili 2. (3) Pozivni znak radiopostaje zrakoplova skraćuju se uporabom: 1. hrvatskim zračnim prijevoznicima.

oznake tipa zrakoplova i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. b) pozivni znak radiopostaje koja poziva. stavak 1. mora se upotrijebiti fraza PONOVITE SVOJ POZIVNI ZNAK (SAY AGAIN YOUR CALL SIGN). (1) Radiotelefonska komunikacija mora se uspostaviti uporabom početnog poziva i odgovora na početni poziv na sljedeći način: 1. b) pozivni znak radiopostaje koja odgovara. Početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. ako postoji sumnja u ispravnost upućivanja tog poziva. . moraju uvijek prilikom uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa svojem pozivnom znaku pridodati riječ »HEAVY«. (2) Ako se opravdano pretpostavlja da radiopostaja koju se poziva prima poziv. istodobno pozvati sve radiopostaje koje su na slušanju na istoj frekvenciji (opći poziv-general call). poruka se može proslijediti neposredno nakon početnog poziva. (6) Na poziv upućen nekoj radiopostaji ne smije se odgovarati. (4) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. a nastavlja se pozivnim znakom radiopostaje koja poziva. osim ako se radi o letovima koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja (VFR). (4) Piloti zrakoplova čija najveća dopuštena uzletna masa iznosi 136 tona ili više. Uspostava radiotelefonske komunikacije Članak 131. Radiopostaje koje su pozvane višestrukim pozivom moraju potvrditi prijam poruke redoslijedom kojega je koristila radiopostaja koja je pozvala. točka 4. Prijam općeg poziva se ne potvr uje. istodobno pozvati više radiopostaja (višestruki poziv-multiple call). 2. (5) Ako se pozivni znak radiopostaje koja poziva nije razumio. Opći poziv počinje frazom SVIM POSTAJAMA (ALL STATIONS). (3) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. Odgovor na početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128.3. već se mora pričekati sljedeći jasniji poziv.

osim ako se radi o kratkoj razmjeni poruka. ako ne postoji mogućnost zabune.Opći postupci za obavljanje radiotelefonske komunikacije Članak 132. emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER) ili emitiranjem pozivnog znaka radiopostaje u zrakoplovu i fraze PRIMIO (ROGER). QDM. uz uporabu propisane normirane frazeologije. ovoga Pravilnika. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije. VMC. (4) Uporaba kratica u radiotelefonskoj komunikaciji je zabranjena. posljednjeg dijela završnog prilaženja i zaustavljanja nakon slijetanja. stavak 1.. doslovno ponavljajući odgovarajuću poruku. točka 8. odnosno nakon što stigne na parkirališnu poziciju. QFE. radiopostaja zrakoplova. ulazak. Na napuštanje frekvencije letnih informacija primjenjuje se odredba članka 120. razina. (8) Zemaljska radiopostaja potvr uje prijam poruke radiopostaje zrakoplova. Govor mora biti jasan. IFR. uzlijetanje. Nebitne i neprikladne izjave su zabranjene. ovoga članka. QNE. (2) Zemaljska radiopostaja ne smije emitirati i proslje ivati poruke radiopostajama u zrakoplovu tijekom uzlijetanja. VOR. kao i uputa koje se odnose na kretanje zrakoplova ( npr. NDB. prelazak i povratnu vožnju po stazi. (3) Svaka emisija mora biti jasna. (1) Za svako obavljanje radiotelefonske komunikacije izme u radiopostaja u zrakoplovu potrebno je zatražiti dozvolu zemaljske radiopostaje. Prijam drugih uputa radiopostaja zrakoplova može potvrditi uporabom fraze WILCO. mora potvrditi prijam svih odobrenja. TCAS. QDR i QTE itd. (6) Radiopostaja zrakoplova mora potvrditi prijam poruke emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER).. oznaku vrste prilaženja i stazu u uporabi. ATC. slijetanje. (9) Pilot zrakoplova smije napustiti frekvenciju nadležne kontrole zračnoga prometa. PRIMIO (ROGER) mogu se ispustiti. (7) Iznimno od odredbe stavka 6. osim ako se ne radi o kraticama koje se uobičajeno upotrebljavaju u zračnom prometu kao što su npr. brzina leta). frekvencije u slučajevima promjene frekvencije. nedvojbena i jednoznačna. pozivni znak zemaljske radiopostaje i pojedine fraze kao što je npr. Promet u nevolji . kao i kratice iz Q-skupine QNH. vrijednosti tlaka zraka u svrhu postavljanja visinomjera. VFR. IMC. normalne jačine i jednolike brzine (do sto riječi u minuti). samo uz njezino izričito odobrenje. uključenje moda i koda sekundarnog radara. FIR.

4. namjere pilota zrakoplova. druge važne informacije potrebne za pružanje pomoći.Članak 133. pozivni znak zrakoplova koji emitira poziv. (4) Uporaba frekvencije za slučaj nužde dozvoljena je samo u slučajevima nevolje ili otkaza svih drugih frekvencija. smjeru leta i razini. Poziv hitnosti mora sadržavati: 1. (2) Radiopostaja u nevolji ili radiopostaja koja upravlja komunikacijom u nevolji. 2. Uputa glasi: PREKINITE EMITIRANJE – MAYDAY (STOP TRANSMITTING – MAYDAY). može narediti prestanak emitiranja svim radiopostajama u području prijma ili samo odre enim radiopostajama koje ometaju promet u nevolji. 2. pozivni znak zrakoplova u nevolji. Poziv hitnosti mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. 4. . Hitni promet Članak 134. Poziv hitnosti mora započeti trostrukim emitiranjem signala hitnosti »PAN PAN« i mora se emitirati na korištenoj radiofrekvenciji. po mogućnosti namjere pilota zrakoplova. (1) Poziv u nevolji mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. podatke o poziciji. vrstu nevolje. (3) Neposredno nakon što se komunikacija u nevolji završi ili kad više nije potrebno održavati radiotišinu na korištenoj frekvenciji. 3. 5. Poruka nevolje koja slijedi mora sadržavati: 1. Poziv u nevolji mora se započeti trostrukim emitiranjem signala za slučaj nevolje »MAYDAY« na korištenoj frekvenciji ili na frekvenciji za slučaj nužde. vrstu poteškoće ili opažanje. 3. radiopostaja koja je upravljala komunikacijom u nevolji mora na istoj frekvenciji emitirati sljedeću poruku: PROMET U NEVOLJI ZAVRŠEN (DISTRESS TRAFFIC ENDED). vrstu zahtijevane pomoći.

smjeru leta i razini. 5. ovoga članka su: 1. (2) Kategorije zrakoplova iz stavka 1. 3. 4. ali manje od 121 kt IAS. Obzirom na brzinu zrakoplova kao najvažniji čimbenik letne sposobnosti utvr eno je pet kategorija zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja. po mogućnosti podatke o poziciji. kategorija C brzine 121 kt ili više. ali manje od 166 kt IAS.5. kategorija B brzine 91 kt ili više. ali manje od 141 kt IAS. kategorija D brzine 141 kt ili više. ovoga članka. (3) Kategorije zrakoplova iz stavka 2. 6. a u svrhu normizacije manevarskih sposobnosti zrakoplova u odnosu na posebne postupke instrumentalnog prilaženja. 2.3. OPĆI UVJETI Kategorije zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja Članak 135. kategorija H (4) Iznimno od stavka 2. metoda izračuna kategorije zrakoplova s brzinom prevlačenja ne primjenjuje se na helikoptere. . UVJETI ZA UTVR IVANJE I PROVEDBU POSTUPAKA INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA Odjeljak 1. ali manje od 211 kt IAS. Dio četvrti LETAČKI POSTUPCI Glava 1. Brzine za proračun postupaka Članak 136. kategorija A brzine manje od 91 kt IAS. ovoga članka utvr uju se na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. (1) Letna sposobnost zrakoplova ima izravan utjecaj na potreban zračni prostor i vidljivost za provedbu različitih manevara tijekom instrumentalnog prilaženja. kategorija E brzine 166 kt ili više.

. INSTRUMENTALNO PRILAŽENJE Segmenti postupka instrumentalnog prilaženja Članak 137. za pojedine postupke.U svrhu proračuna zahtjeva za potrebnim zračnim prostorom i nadvisivanjem prepreka. upotrebljavaju se sljedeća područja brzina za svaku kategoriju zrakoplova iz članka 135. ** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) do i uključujući 6 000 stopa. Odjeljak 2.3 * – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack). *** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) iznad 6 000 stopa. ovoga Pravilnika. Brzine (kt) za proračune postupaka Područje brzina za početno prilaženje Područje brzina za završno prilaženje Maksimalne brzine za vizualno manevriranje (kruženje) Kategorija Vat zrakoplova Maksimalne brzine za neuspjelo prilaženje Me ufaza Završna faza 110 150 240 265 275 90 A B C D E H < 91 90/150 (110*) 120/180 91/120 (140*) 121/140 160/240 141/165 185/250 166/210 185/250 70/120 (100**. 110***) 70/100 85/130 115/160 130/185 155/230 60/90 100 135 180 205 240 - 100 130 160 185 230 90 Vat – brzina iznad praga dobivena na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1.

(2) Segmenti prilaženja iz stavka 1. slika 1. segment neuspjelog prilaženja. započinju i završavaju na odre enim preletištima. (4) Kad god je moguće. Dolazni segment Članak 138. (5) Ako teren ili druga ograničenja ne dozvoljavaju odre ivanje smjera završne putanje prilaženja ili gradijenta snižavanja. . odredit će se prilaženje s kruženjem (circling approach). me usegment. u skladu s odredbama stavka 4. ovoga članka. na kojem se temelje postupci prilaženja za taj aerodrom. 2. u odre enim okolnostima pojedini segmenti mogu započeti na utvr enim točkama. utvr uju se za svaki aerodrom i osiguravaju nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u polumjeru od 25 NM od radionavigacijskog sredstva. ako preletišta nisu utvr ena (npr. od kojeg počinje prilaženje. (1) U ovoj fazi leta. U slučajevima nepreciznih prilaženja. pilot zrakoplova leti s rute do preletišta početnog prilaženja (IAF). (6) Minimalne sektorske apsolutne visine (MSA). završni segment i 5. ovoga Pravilnika. (3) Iznimno od odredbe stavka 2.(1) Postupak instrumentalnog prilaženja može se sastojati od pet odvojenih segmenata u skladu s Dodatkom 8. D i E. ovoga članka. dolazni segment. početni segment. Segmenti u postupku instrumentalnog prilaženja su: 1. 4. ovoga članka. 3. ako kut izme u putanje završnog prilaženja i produžene središnje linije uzletno-sletne staze iznosi najviše 30° za zrakoplove kategorije A i B te 15° za zrakoplove kategorije C. izravno prilaženje se smatra prihvatljivim. završni segment preciznog prilaženja može započeti u točki u kojoj se sijeku odre ena visina me usegmenta instrumentalnog prilaženja i nominalna putanja poniranja (točka završnog prilaženja – FAP)). Pri tome minimalna udaljenost izme u praga uzletno-sletne staze i točke u kojoj putanja završnog prilaženja presjeca produženu središnju liniju uzletno-sletne staze ne smije biti manja od 1400 metara. izravno prilaženje će se odrediti na način da se nalazi u smjeru središnje linije uzletno-sletne staze (straight-in approach).

(3) Ako se za vo enje zrakoplova upotrebljava radar. dopuštene su velike brzine snižavanja (4 – 8%. pilot zrakoplova može provoditi s maksimalnim kutom uvo enja od 90° kod preciznog prilaženja. (4) Prilikom primjene povratnih postupaka i produljenih postupaka iz stavka 3. na odgovarajući način uzeti u obzir smjer i brzinu vjetra. (2) U ovoj fazi leta. (1) U ovoj fazi leta. pilot zrakoplova mora stabilizirati zrakoplov na produženoj središnjoj liniji uzletno-sletne staze (putanja završnog prilaženja. što odgovara 250 do 500 stopa/NM). osnovnog zaokreta ili na završni doletni dio produljenog postupka. Gradijent snižavanja mora biti što blaži ili jednak nuli. Segment početnog prilaženja osigurava nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u primarnom području. Segment me uprilaženja Članak 140. slika 2. smanjiti brzinu i pripremiti se za početak snižavanja u završnom prilaženju nakon prolaska preletišta završnog prilaženja (FAF). (3) Vo enje zrakoplova po putanji uzduž segmenta početnog prilaženja do preletišta me uprilaženja. nadležna kontrola zračnoga prometa. vektorirat će zrakoplov do preletišta početnog prilaženja ili u putanju me uprilaženja odnosno. (2) Ako je preletište završnog prilaženja utvr eno. ovoga članka. segment me uprilaženja započinje u trenutku kad zrakoplov iza e na doletnu putanju proceduralnog zaokreta. pilot zrakoplova mora. ovoga Pravilnika. (1) U ovoj fazi leta. . Segment početnog prilaženja Članak 139. pilot zrakoplova leti od preletišta početnog prilaženja i vodi zrakoplov prema produženoj putanji završnog prilaženja do preletišta me uprilaženja (IF). od koje pilot zrakoplova može nastaviti prilaženje prema instrumentalnoj prilaznoj karti. ovisno o tome koji je kut manji. koji se primjenjuju i na ruti. završnog prilaženja do točke. usmjerivač).(2) Na dolaznim rutama primjenjuju se isti uvjeti za nadvisivanje prepreka. odnosno 120° kod nepreciznog prilaženja. Svi zaokreti moraju se izvoditi pod kutem poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. kod odre ivanja smjerova i proračuna vremena (timing). Visina nadvisivanja prepreka iznosi 500 stopa. primjenjujući pritom propisane povratne postupke (proceduralni zaokret i osnovni zaokret) ili produljene postupke u skladu s Dodatkom 8.

(4) Nakon preleta horizontalne udaljenosti (početna faza).5 ° za CAT I precizna prilaženja. a tijekom ILS prilaženja. minimalni/optimalni gradijent snižavanja iznosi 5. pilot zrakoplova mora tijekom postupka neuspjelog prilaženja održavati gradijent penjanja od 2.1% za zrakoplove kategorije C. (1) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja uvijek kad u trenutku dostizanja odnosnog minimuma za slijetanje ne postoji dostatna vidljivost za uspješan završetak završnog prilaženja poradi slijetanja.5% (152 stope/NM) (me ufaza) u skladu s . (3) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja najkasnije u točki iz stavka 2. kako ne bi došlo do narušavanja apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka. Segment neuspjelog prilaženja Članak 142. odnosno letu do točke udaljene 900 m od praga sletne staze (precizno prilaženje).2% za segment završnog nepreciznog prilaženja s preletištem završnog prilaženja (3° za precizno prilaženje). (3) Završno prilaženje završava u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). koja odgovara trajanju leta od najviše 15 s (neprecizno prilaženje). (4) Ako za postupak prilaženja nije utvr eno preletište završnog prilaženja. nastavit će let do točke neuspjelog prilaženja i provoditi utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. D i E (3.5% za zrakoplove kategorije A i B (10% za zrakoplove kategorije H). čak i kad je postupak neuspjelog prilaženja započeo na razini većoj od potrebnih minimuma za slijetanje. ovoga članka. 6. (2) Segment neuspjelog prilaženja započinje u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). koja se ne smije nalaziti ispod apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H). pilot zrakoplova smije započeti snižavanje tek. Najveći gradijent snižavanja za neprecizna prilaženja iznosi 6. (2) Tijekom prilaženja iz stavka 1. (1) Pilot zrakoplova započinje završno prilaženje na preletištu završnog prilaženja. Ako pilot zrakoplova započne primjenu postupka neuspjelog prilaženja prije preleta točke neuspjelog prilaženja. odnosno 3° za CAT II i III precizna prilaženja) . ovoga članka.Segment završnog prilaženja Članak 141. Gradijenti snižavanja strmiji od optimalnih ne smiju se koristiti osim ako su svi drugi načini za nadvisivanje prepreka u završnom prilaženju neprimjenjivi. kad se zrakoplov ustali na putanji završnog prilaženja. nakon uvo enja u putanju poniranja.

a nakon toga se povećava.Dodatkom 8. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka Članak 143. 2. MLS). precizno prilaženje. Kad zrakoplov tijekom me ufaze dostigne apsolutnu visinu ili visinu nadvisivanja prepreka od 164 stope. na najmanje 246 stopa (75 m) iznad najviše prepreke. odnosno postupka preciznog prilaženja (npr. SRA. neprecizno prilaženje bez utvr enog preletišta završnog prilaženja (FAF). tijekom koje pilot zrakoplova mora održavati gradijent penjanja od najmanje 2. proračunava se na temelju prepreke u prilazu ili prepreke koja najviše zadire u površine neuspjelog prilaženja. uz odgovarajuće nadvisivanje prepreka. ovoga članka utvr uju se u odnosu na nadmorsku visinu praga. (3) Ovisno o osobinama postupka nepreciznog prilaženja (npr. na najmanje 295 stopa (90 m) iznad najviše prepreke. ILS s GP izvan uporabe).5%. utvr uju se za: 1. a visina nadvisivanja prepreka. neprecizno prilaženje s utvr enim preletištem završnog prilaženja (FAF). na najmanje visinu najviše prepreke u području završnog prilaženja ili najviše ekvivalentne prepreke. (1) Apsolutna visina odnosno visina nadvisivanja prepreka. apsolutne visine odnosno visine nadvisivanja prepreka. ILS. u odnosu na nadmorsku visinu aerodroma (OCH). VOR. u području neuspjelog prilaženja plus vrijednost gubitka visine prema sljedećoj tablici: Gubitak visine izmjeren radio ili barometarskim visinomjerom Kategorija zrakoplova Vat A-169 km/h (90 kt) B-223 km/h (120 kt) C-260 km/h Vrijednost gubitka visine izmjerena radiovisinomjerom m ft 13 18 22 42 59 71 Vrijednost gubitka visine izmjerena barometarskim visinomjerom m ft 40 43 46 130 142 150 . te za 3. ovoga Pravilnika. PAR. NDB. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka tijekom početne faze i me ufaze iznosi najmanje 100 stopa. do točke s koje se može započeti ponovno prilaženje. slika 3. U kartama za instrumentalno prilaženje apsolutna visina nadvisivanja prepreka utvr ena je u odnosu na srednju razinu mora (OCA). započinje završna faza postupka neuspjelog prilaženja. postupak čekanja ili rutni let. (2) Za potrebe izvo enja postupaka preciznog prilaženja visine iz stavka 1.

ovoga Pravilnika. (5) Na temelju apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (OCA/H). 4. gradijent penjanja u neuspjelom prilaženju iznosi 2. odre uje se crtanjem lukova povezanih tangentama. . ne smije biti veća od 6 m. ovoga članka. ovoga Pravilnika. i to: 1. ovoga Pravilnika. slika 6.(140 kt) D-306 km/h (165 kt) H-167 km/h (90 kt) 26 8 85 25 49 35 161 115 (4) Vrijednosti navedene u tablici iz stavka 3. Polumjeri lukova ovise o: 1. za neprecizna prilaženja. (1) Vizualno manevriranje (kruženje) je nastavak postupka instrumentalnog prilaženja. kategoriji zrakoplova za koji se apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka utvr uje prema Dodatku 8. i 5. u skladu s uvjetima utvr enima u Dodatku 8. kategoriji zrakoplova u odnosu na njegovu brzinu prilaženja u skladu s odredbama članka 135. operatori zrakoplova dužni su proračunavati minimume za slijetanje. raspon krila zrakoplova ne smije biti veći od 60 m. Vizualno manevriranje (kruženje) Članak 144. slika 4. odnosno 2. 2. temelje se na sljedećim normiranim uvjetima: 1. uporaba barometarskog visinomjera kod ILS Cat I prilaženja. koja je neprikladno smještena za izravno prilaženje. koji omogućuje pilotu zrakoplovu slijetanje na uzletno-sletnu stazu. uporaba radiovisinomjera i sustava za upravljanje letom (flight director system) ili autopilota kod ILS Cat II prilaženja. a vertikalna udaljenost izme u putanje podvozja zrakoplova u sletnoj konfiguraciji i antene putanje poniranja. čija su središta smještena na svakom pragu uzletno-sletne staze.5%. 2. minimalnu apsolutnu visinu snižavanja ili visinu snižavanja (Minimum Descent Altitude/Height-MDA/H). apsolutnu visinu ili visinu odluke (DA/H) za precizna prilaženja. stavak 3. (2) Područje vizualnog manevriranja za prilaženje. 3.

ovisno o tome koji je kut manji. FL 140 230 kt IAS za druge kategorije. odre uje se dodavanjem odgovarajuće vrijednosti visine prema sljedećoj tablici na najvišu prepreku u području vizualnog manevriranja (kruženja). apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka (OCA/H). (1) Oblik i nazivlje u svezi s petljom čekanja utvr eni su u Dodatku 9. (2) Prilikom ulaska u petlju čekanja i provedbe postupka čekanja. (3) U svrhu nadvisivanja prepreka. poprečnom nagibu od 20° ili kutu poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. iznad FL 140 do 240 kt IAS Brzina u uvjetima turbulencije 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad 6000ft. brzini vjetra tijekom zaokreta od 25 kt ili većoj. većim od brzina utvr enih u sljedećoj tablici: Visina čekanja Brzina kategorija H do uključujući 6000 100 kt IAS ft 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad do uključujući 6000ft.3. pilot zrakoplova ne smije letjeti indiciranim brzinama (IAS). ovoga Pravilnika. te o 4. 280 kt IAS za druge kategorije (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 280 kt IAS ili 0. POSTUPCI ČEKANJA Standardna petlja čekanja Članak 145. slika 1. OCA/H za prilaženje vizualnim manevriranjem (kruženjem) Kategorija zrakoplova Nadvisivanje prepreka ft (m) A B C D E ft (m) 295 (90) 295 (90) 394 (120) 394 (120) 492 (150) Najniži OCH iznad visine aerodroma 394 (120) 492 (150) 591 (180) 689 (210) 787 (240) Glava 2.8 Mach ovisno što je .

utvr en u skladu s uvjetima iz Dodatka 9.Visina čekanja Brzina uključujući FL 200 iznad FL 200 do uključujućiFL 265 kt IAS 340 iznad FL 340 0. (6) Ako pilot zrakoplova iz operativnih razloga nije u stanju letjeti utvr enim postupkom. ovoga članka. Ulazak u petlju čekanja. . ovisno o tome koji je kut manji. slika 2. ako se leti iznad FL 140. odre uje se presjecištem radijala VOR-a. (4) Pilot zrakoplova mora započeti s proračunom vremena (timing) odleta poprečno (abeam) od preletišta. pilot zrakoplova odre uje na temelju smjera kojim leti prije ulaska u petlju čekanja. ovoga članka. ovoga Pravilnika. (3) Ulazak iz sektora 1 (paralelni ulazak-parallel entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. proračun vremena odleta odre uje se prema utvr enim vrijednostima udaljenosti. svi se zaokreti nakon ulaska u petlju čekanja izvode udesno. a minutu i pol. ograničen je na radijal VOR-a ili DME luk.83 Mach Brzina u uvjetima turbulencije manje (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 0. Ulazak u petlju čekanja iznad VOR/DME preletišta. (2) Sektor ulaska iz stavka 1. (1) Prilikom ulaska u petlju čekanja. koji tvore preletište. ako se leti do uključujući FL 140. Pritom su dozvoljena odstupanja do 5° od granica odgovarajućeg sektora ulaska. koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. iznosi jednu minutu. okreće i leti u smjeru odleta te leti tim smjerom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. pilot zrakoplova je obvezan na odgovarajući način uzeti u obzir poznati vjetar. Prilikom odre ivanja smjera leta i proračuna vremena. pilot zrakoplova mora letjeti prema odgovarajućim postupcima za odnosni sektor ulaska. Ako prilikom utvr ivanja postupka čekanja nije drugačije odre eno ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa ne izda drugačiju uputu. Ako se pritom upotrebljava DME ure aj. ili nakon postizanja smjera odleta. (5) Proračun vremena odleta iz stavka 4. nakon dolaska na preletište.83 Mach (3) Piloti zrakoplova moraju sve zaokrete izvoditi pod kutom poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa. Postupci ulaska u petlju čekanja Članak 146. utvr enu na temelju presjecišta radijala VOR-a. ovisno o tome što je kasnije.

koji će zrakoplov dovesti u najprikladniju poziciju za početak zaokreta u objavljenu ili dodijeljenu putanju doleta. Osnovno područje čekanja. u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska ili se izravno vraća prema preletištu.2. uzimajući u obzir brzine zrakoplova. 3. utjecaj vjetra. tako da napusti točku čekanja u vrijeme utvr eno u odobrenju. (1) Nakon drugog i svih sljedećih dolazaka iznad preletišta. (1) Područje čekanja sastoji se od osnovnog područja čekanja i područja ulaska. nakon dolaska na preletište. Područje ulaska je zračni prostor potreban za smještaj odre enog postupka ulaska. a ulijevo kod lijeve petlje u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska i leti utvr enim postupkom čekanja. pilot zrakoplova mora izvoditi zaokrete u putanju odleta u propisanom smjeru. a ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. nakon toga okreće udesno kod desne. a udesno kod lijeve petlje. u objavljenu ili dodijeljenu putanju odleta i nastaviti let prema preletištu. (3) Nakon prijma odobrenja za napuštanje petlje čekanja. nakon drugog dolaska iznad preletišta. okreće udesno kod desne. . koji na strani na kojoj se čeka tvori kut od 30° ili manje u odnosu na objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska te leti tom putanjom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. Ponašanje u petlji čekanja Članak 147. okreće u smjer odleta. greške proračuna vremena. (2) Nakon izvo enja zaokreta u putanju odleta. 2. pilot zrakoplova obavlja tako da nakon dolaska na preletište. te nakon toga okrenuti u propisanom smjeru. pilot zrakoplova mora nastaviti letjeti odlaznom putanjom tijekom propisanog vremena odleta ili udaljenosti. nakon toga okreće ulijevo kod desne. Područje čekanja i tampon zona Članak 148. (4) Ulazak iz sektora 2 (smaknuti ulazak-offset entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. na bilo kojoj utvr enoj razini je zračni prostor potreban za obuhvaćanje petlje čekanja. (5) Ulazak iz sektora 3 (izravni ulazak-direct entry). osobine preletišta itd. pilot zrakoplova mora podesiti svoj let unutar granica utvr enog postupka čekanja. okrene udesno kod desne odnosno ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja.

prilikom utvr ivanja minimalne razine čekanja koja se može upotrebljavati u petlji i području čekanja. ODREDBE O BUCI I POSTUPCI ZA NJEZINO SMANJENJE Odjeljak 1. Minimalna razina čekanja Članak 149. OGRANIČENJA ZA CIVILNE PODZVUČNE MLAZNE AVIONE Svjedodžba o buci Članak 150. Iznimke od propisanih ograničenja . utvr enima propisom kojima su predvi eni uvjeti i ograničenja za izdavanje svjedodžbe o buci zrakoplova ili odgovarajuće potvrde. Minimalna razina čekanja povećava se. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. Ograničenja u uporabi civilnih podzvučnih mlaznih aviona Članak 151. Glava 3. smiju slijetati i uzlijetati na aerodrome u Republici Hrvatskoj ako utvr ena razina buke navedena u svjedodžbi o buci ili odgovarajućoj potvrdi udovoljava standardima utvr enima u Dijelu II. Svjedodžbe o buci ili odgovarajuće potvrde moraju udovoljavati uvjetima. unutar bočnih granica zračnog prostora zaštićenog za postupak čekanja. zbog osiguranja nadvisivanja prepreka u tampon zoni. (2) Svjedodžba o buci ili druga odgovarajuća potvrda mora se tijekom uporabe nalaziti u zrakoplovu. Poglavlju 3. ako je to potrebno. uzete u obzir razina i vrsta prepreka. Dodatka 16. isključujući sjedala koja su namijenjena samo posadi zrakoplova.(2) Tampon zona je područje koje se prostire 5 NM izvan granica područja čekanja. najveće dopuštene uzletne mase 34 000 kg ili više. a iznad planinskog područja 2000 stopa iznad najviše prepreke. Avioni iz članka 150. unutar kojeg su. ili s najvećim dozvoljenim brojem sjedala za dani tip zrakoplova većim od 19 putničkih sjedala. Objavljena minimalna razina čekanja mora iznositi najmanje 1000 stopa. Svesku 1. (1) Na aerodrome u Republici Hrvatskoj smiju slijetati i uzlijetati samo oni civilni podzvučni mlazni avioni koji posjeduju svjedodžbu o buci ili odgovarajuću potvrdu države registracije aviona. ovoga Pravilnika.

Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu . kao i o razlozima za svoju odluku. a osobito: 1. (2) Ako primjena postupaka iz stavka 1. priznaju se u Republici Hrvatskoj. otkaz motora) to ne dozvoljavaju. zračni prijevoznici moraju udovoljavati i odgovarajućim Dodacima Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu i ICAO Dokumentima koji su povezani s njihovim operacijama. (1) Svi piloti aviona moraju prilikom postupaka uzlijetanja/odlaska. ovoga članka zahtijeva promjene u načinu upravljanja i opsluživanja aviona. ovoga članka. primjenu postupaka mora odobriti Agencija. Svesku 1. (4) Iznimke odobrene u skladu s odredbama ovoga članka. o tome. Dijelu II. (b) zrakoplove na nekomercijalnim letovima radi obavljanja izmjena. dozvoliti privremenu uporabu zrakoplova koje nije moguće koristiti na temelju članka 151. ovoga članka. (3) Kada Agencija odobri iznimke na temelju stavaka 1. (1) Agencija može odobriti iznimke u svezi s ograničenjima iz članka 151. popravaka ili održavanja. u pojedinom slučaju. ako se radi o avionima od povijesnog značaja. Dodatka 16. osim u slučajevima kad razlozi koji bi mogli ugroziti sigurnost aviona (npr. prilaženja i nakon slijetanja primjenjivati propisane postupke za smanjenje buke aviona. POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE AVIONA Obveza primjene postupaka za smanjenje buke aviona Članak 153. ovoga Pravilnika. Poglavlju 3. (5) Iznimke odobrene za avione registrirane u državama strankama ECAA Sporazuma. i 2. Agencija može. Ova je iznimka ograničena na: (a) zrakoplove čija je uporaba tako iznimne naravi da ne bi bilo razumno uskratiti privremenu iznimku. (2) Uz razlog iz stavka 1. ovoga Pravilnika. (3) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika. obavještava nadležna tijela ostalih država stranaka ECAA Sporazuma i Europsku komisiju.Članak 152. dokazuju se potvrdom o iznimci koja se mora nalaziti u avionu tijekom uporabe. Odjeljak 2.

mora uz primjenu postupka iz stavka 2. ovoga članka za slučaj otkaza radiokomunikacije. emitirati važne poruke na slijepo. kao i naziv zemaljske postaje koju namjerava zvati. ovoga Pravilnika.5 MHz. mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju na drugim radiofrekvencijama utvr enim za tu rutu leta. pilot zrakoplova mora započeti s primjenom postupka. ne uspije uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na propisanoj radiofrekvenciji. Pilot zrakoplova mora započeti poruku frazom EMITIRAM U SLIJEPO (TRANSMITTING BLIND). Ako se i nakon toga radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnoga prometa ne uspije uspostaviti. Odjeljku 7. npr. Dodatka 6. Poglavlju 4. u skladu s odredbama članka 131. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. propisanog za slučaj otkaza radiokomunikacije. te ju nakon toga u cijelosti ponavljati. navesti vrijeme početka sljedeće emisije. mora navesti i tu frekvenciju. (1) Ako pilot zrakoplova. (3) Ako je pilot zrakoplova bez uspjeha pokušavao uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s drugim zemaljskim radiopostajama ili radiopostajama zrakoplova. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE I POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Odjeljak 1. ovoga članka ostanu bez uspjeha. .Postupci za smanjenje buke. 3.2. Postupci zemaljske radiopostaje kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 158. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. Svesku I ICAO Dokumenta 8168 . POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE Postupci kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 157. a nema jasnih naznaka da je njegova emisija primljena. na frekvenciji za slučaj nužde 121. Dio peti IZVANREDNI DOGA AJI TIJEKOM LETENJA ZRAKOPLOVA Glava 1. a ako namjerava promijeniti frekvenciju. Dijelu I.

smije biti proslije eno samo.(1) Ako zemaljska radiopostaja nije u stanju uspostaviti radiokomunikaciju sa zrakoplovom ni na jednoj frekvenciji. npr. Ako otkaz radiokomunikacije nastupi nakon ulaska u kontrolirani zračni prostor. ovoga članka. (4) Ako zrakoplovu koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). ako je potrebno. ovoga Pravilnika. na poseban zahtjev nadležne kontrole zračnoga prometa. zemaljska radiopostaja treba na slijepo emitirati poruke zrakoplovu. zemaljska radiopostaja mora. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna RTF komunikacija do e do otkaza radiokomunikacije. samo ako je pilot zrakoplova prije toga dobio odgovarajuće odobrenje ili. ovoga članka ostanu bez uspjeha.5 MHz. osim odobrenja kontrole zračnoga prometa. radi pozivanja ili proslje ivanja poruka zrakoplovu i/ili zatražiti od zrakoplova u blizini da uspostave radiokomunikaciju i proslije uju poruke. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 159. čak i ako je već dobio odobrenje za ulazak. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. sletjeti na najbliži prikladni aerodrom i 4. pilot zrakoplova ne smije ući u taj prostor. 3. preko drugog zrakoplova. na kojoj bi zrakoplov mogao biti na slušanju. radiokomunikacija otkaže prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. na frekvencijama na kojima bi zrakoplov mogao biti na slušanju. (3) Emitiranje naslijepo odobrenja kontrole zračnoga prometa iz stavka 2. neodložno javiti vrijeme dolaska nadležnoj kontroli zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora: 1. pilot zrakoplova postupa sukladno odredbama članka 160. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna radiokomunikacija. nastaviti let u vizualnim meteorološkim uvjetima. zatražiti pomoć od druge zemaljske radiopostaje. stavak 3. na frekvenciji za slučaj nužde 121. smije ući u kontroliranu zonu aerodroma. (1) Ukoliko prilikom obavljanja VFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. ako je slijetanje na aerodrom unutar kontrolirane zone neizbježno iz letačkooperativnih razloga. pilot zrakoplova . 2. ovoga Pravilnika. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. (2) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e u vizualnim meteorološkim uvjetima prilikom obavljanja IFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. (3) Zrakoplov koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR).

ako je zrakoplov radarski vektoriran ili leti na RNAV smaknutoj (offset) ruti bez granice valjanosti odobrenja. letjeti na ruti prema tekućem planu leta (current flight plan). najkraćim putem napustiti taj zračni prostor.mora nastaviti let prema primljenom i potvr enom odobrenju ili. do utvr enog preletišta početnog prilaženja (IAF) za aerodrom odredišta i. ovoga Pravilnika. 5. stavak 3. – postavljanja transpondera na mod A kôd 7600. ako je potrebno sukladno točki 6. započeti snižavanje od preletišta početnog prilaženja utvr enog u točki 5. uz pridržavanje uvjeta propisanih za vizualno letenje. 3. vratiti se najkraćim mogućim putem na rutu iz tekućeg plana leta ne kasnije od slijedeće značajne točke. . ako očekivano vrijeme prilaženja nije primljeno i potvr eno. te letjeti na posljednje dodijeljenoj razini. u vrijeme ili što je moguće bliže predvi enom vremenu dolaska (ETA) prema tekućem planu leta. ili – neproslije ivanja izvještaja o poziciji iznad obvezne točke javljanja ovisno što je kasnije. Ako je posljednja dodijeljena razina manja od minimalne IFR putne razine. održavati posljednje dodijeljenu brzinu. 2. stavak 1. ako to nije moguće. 4. uzimajući u obzir važeću minimalnu sigurnu razinu utvr enu za IFR letove. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. ovoga članka u vrijeme ili što je moguće bliže posljednjem primljenom i potvr enom očekivanom vremenu prilaženja (EAT) ili. 6. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 160. tijekom razdoblja od 7 minuta. pilot mora penjati na minimalnu IFR putnu razinu. (1) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e prilikom obavljanja IFR leta. pilot zrakoplova mora: 1. ako je veća od minimalne IFR putne razine. čekati iznad preletišta početnog prilaženja do početka snižavanja. stavak 1. Period od 7 minuta započinje od trenutka: – postizanja posljednje dodijeljene razine ili minimalne IFR putne razine. ovoga članka. – prethodno javljenog predvi enog vremena preleta obvezne točke javljanja. nakon toga prilagoditi brzinu leta i putnu razinu prema predanom planu leta.

odnosno pogonske grupe zrakoplova. i točka 6. 8. dijelovi rute. U tom slučaju mora letjeti objavljenim rutama do preletišta početnog prilaženja. ako otkaz ili kvar životnih dijelova zrakoplova. ovoga članka. mora postupiti prema odredbama ovoga članka. do 9. ovoga članka. (3) Ako pilot zrakoplova. može preusmjeriti let na drugi aerodrom. da nastavak leta prema izvornom aerodromu odredišta nije preporučljiv. onemogućuje daljnji sigurni nastavak leta. stavak 1. slijediti objavljeni postupak instrumentalnog prilaženja za preletište početnog prilaženja utvr eno u točki 5. koji namjerava mijenjati pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. predvi eni za vježbanje prilaženja ili postupaka čekanja naznačeni u planu leta nisu više sastavni dijelovi tekućeg plana leta. ako je moguće. Dodatni postupci kod otkaza radiokomunikacije Članak 161. POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Prisilno slijetanje Članak 162. 2. ako požar na zrakoplovu nije mogao biti ugašen. letjeti prema alternativnom aerodromu. osim. Odjeljak 2. kad ne postoje uvjeti za daljnji siguran nastavak leta. točka 1. 9. unutar 30 min nakon predvi enog vremena dolaska iz točke 6. 3. radi sigurnosnih ili hitnih letačko-operativnih razloga smatra. kontrola zračnoga prometa već izdala posebno odobrenje. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. a nije u stanju nastaviti let uz pridržavanje utvr enih meteoroloških minimuma za vizualno letenje. ako je za obavljanje takvog vježbanja. a posebice: 1.7. . točka 5. ako slijetanje nije provedivo. dostigne granicu valjanosti odobrenja. ako do e do potpunog prestanka rada motora. ovoga stavka ili unutar 30 min nakon zadnjeg potvr enog očekivanog vremena prilaženja ovisno što je kasnije. ovoga članka. U slučaju otkaza radiokomunikacije. utvr enog za taj aerodrom i postupati prema odredbama stavka 1. sletjeti. kojega smatra prikladnim. do 4. (1) Pilot zrakoplova obvezan je primijeniti postupak za prisilno slijetanje zrakoplova uvijek. ako pilot zrakoplova.

koji je prisilno sletio dužna je poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje života i zdravlja osoba u zrakoplovu. obzirom na okolnosti i predvi eno trajanje leta te pristupiti uspostavi orijentacije pomoću značajnih orijentira na zemlji ili letenjem prema nekom radionavigacijskom sredstvu. nije utvr ena pozicija zrakoplova. a zrakoplov nije opremljen ili posada zrakoplova nije osposobljena za takvo letenje. (2) Prisilno slijetanje obavlja se ovisno od danih okolnosti na najprikladniji aerodrom ili na odabrani teren prikladan za slijetanje prema procjeni pilota zrakoplova. (2) Letenjem u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. ako to zahtjeva lovac presretač. .4. pilot zrakoplova mora utvrditi pravila letenja prema kojima može letjeti. letenje zrakoplova u zračnom prostoru u kojemu dolazi do zale ivanja vanjskih površina zrakoplova. ulazak zrakoplova u zračni prostor u kojemu prevladavaju instrumentalni meteorološki uvjeti. pilot zrakoplova je obvezan vratiti se na aerodrom odlaska ili nastojati sletjeti na aerodrom najprikladniji za sigurno slijetanje. (1) Ako tijekom leta. ovoga članka smatra se: 1. sukladno mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova. pilot zrakoplova nije u stanju utvrditi poziciju zrakoplova u odnosu na zemlju ili prostor (gubitak orijentacije). 2. (3) Posada zrakoplova i druge osobe koje se nalaze u zrakoplovu moraju postupati prema naredbama zapovjednika zrakoplova. nailazak na zračni prostor s olujnom aktivnosti kumulonimbusnih oblaka. Ako i pored pomoći nadležne kontrole zračnoga prometa i provjerama navigacijskih pojedinosti pomoću instrumenata. koje se ne može spriječiti. Posada zrakoplova. 3. u smislu odredaba stavka 1. odnosno ukloniti. Letenje u nepovoljnim meteorološkim uvjetima Članak 163. (1) Ako se zbog naglog pogoršanja meteoroloških uvjeta na e u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. Ako to nije moguće. pilot zrakoplova je obvezan da odgovarajućim postupkom nastoji izvesti zrakoplov iz tog prostora. Gubitak orijentacije Članak 164. mora zatražiti pomoć od nadležne kontrole zračnoga prometa i utvrditi preostalu količinu goriva. za očuvanje zrakoplova i stvari u njemu. kao i osigurati očuvanje tragova prisilnog slijetanja na zrakoplovu i na tlu.

ako je moguće. ovoga Pravilnika. kako bi se izbjegla ili umanjila opasnost za zrakoplov i osobe u njemu. mora se pristupiti postupku za prisilno slijetanje. ovoga članka. treba: . (3) Ako i pored svih poduzetih mjera orijentacija ne bude uspostavljena. (1) Ako tijekom leta do e do pokušaja ili izvršenja kaznenog djela otmice zrakoplova.(2) Ako prilikom grupnog leta. posada zrakoplova je dužna. (3) Nakon slijetanja na aerodrom. ovisno o danim okolnostima. vo enje grupom preuzima pilot drugoga zrakoplova. potrebne za brzu evakuaciju osoba u zrakoplovu i dalje postupati prema uputama nadležnog tijela. već mora poduzeti mjere za uspostavu orijentacije u skladu s odredbama stavka 1. (1) Ako pilot zrakoplova primi obavijest da se zrakoplov nalazi u nevolji. u pogledu poduzimanja propisanih mjera. dužan je postupiti u skladu s odredbama članka 112. nadležnu kontrolu zračnoga prometa o otmici zrakoplova. a pričuva goriva se nalazi na izmaku. (3) Ako pilot otetog zrakoplova mora odstupiti od odobrene putanje ili putne razine. vo a grupe ne smije napustiti vodstvo. (2) Pilot zrakoplova treba obavijestiti. radi postojanja prijetnje da se u zrakoplovu nalazi protupravno unesen eksploziv ili neko drugo eksplozivno tijelo. koji nije izgubio orijentaciju. te proslijediti pozivni znak zrakoplova i trenutnu poziciju. pilot zrakoplova mora zatražiti potvrdu poruke i dalje sura ivati s tom kontrolom. vo a grupe izgubi orijentaciju. prije slijetanja na aerodrom obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o namjeravanom slijetanju i zatražiti pomoć predvi enu za slučaj nevolje. Ako cijela grupa zrakoplova izgubi orijentaciju. Ako obavijest primi od nadležne kontrole zračnoga prometa. okolnosti i prirodu opasnosti i svoje daljnje namjere. ovoga članka. poduzeti mjere potrebne za sigurnost zrakoplova i osoba u njemu. posada zrakoplova mora poduzeti sve mjere. odre en prije početka leta. ovoga Pravilnika i poduzeti mjere propisane za takve slučajeve. Otmica zrakoplova Članak 166. a da pri tom nije u mogućnosti postupiti prema odredbama stavka 2. Prijetnja eksplozivom ili drugim eksplozivnim tijelom Članak 165. Vo a grupe može ponovno preuzeti vodstvo samo ako je u potpunosti utvrdio poziciju zrakoplova. postupiti u skladu s odredbama članka 112. (2) Pilot zrakoplova mora.

čiji kvar ili prestanak rada može utjecati na letnu sposobnost zrakoplova. radi slijetanja zrakoplova. Ako okolnosti to ne omogućuju. kad zrakoplov ne dostigne predvi enu kritičnu brzinu – prekinuti daljnje uzlijetanje. ili ako tijekom leta zrakoplova koji leti nadzvučnom brzinom na visini većoj od 49 000 stopa do e do povećanog sunčevog svemirskog zračenja. ovoga članka. zadržavajući isti smjer kretanja i zrakoplov zaustaviti na glavnoj stazi ili na dijelu aerodroma predvi enom za ovakve slučajeve. ako okolnosti to omogućuju.1. pravila odre enih odredbama ovoga članka. 2. tijekom putnog leta – let nastaviti na najpogodnijoj razini. i zrakoplov usmjeriti prema najbližem aerodromu za slijetanje. ovisno o fazi leta. neodložno. te zrakoplovu pružiti svu moguću pomoć. U suprotnom zrakoplov se usmjerava prema terenu. odnosno da leti 500 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti do i uključujući razinu leta 410. 3. 2. Ako je predvi ena kritična brzina dostignuta. ili se blagim penjanjem usmjerava prema terenu prikladnom za prisilno slijetanje. nastaviti let na način da leti 1 000 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti iznad razine leta 410. pokušati emitirati upozorenja na frekvenciji za slučaj nužde ili na drugim odgovarajućim frekvencijama. Otkaz ure aja za upravljanje i drugih ure aja koji mogu utjecati na letnu sposobnost zrakoplova Članak 167. u fazi uzlijetanja. koja osloba a uzletno-sletnu stazu. prikladnom za slijetanje. Poniranje u nuždi i požar na zrakoplovu Članak 168. prikladnom za prisilno slijetanje. (1) Ako tijekom leta zrakoplova koji ima putničku kabinu pod tlakom do e do dekompresije kabine. uzlijetanje se nastavlja i zrakoplov se zadržava na dostignutoj razini. (1) Ako na zrakoplovu tijekom leta do e do kvara ili prestanka rada ure aja za upravljanje zrakoplovom ili nekog drugog ure aja. odnosno na drugi način pokušati upozoriti na otmicu zrakoplova. u fazi slijetanja – let nastaviti uz pomoć nadležne kontrole zračnoga prometa. ovoga članka bilo namjerno ili slučajno. uz odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. (4) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora. osim ako situacija u zrakoplovu ne uvjetuje drukčije postupanje. putem radiokomunikacije provjeriti je li uključivanje SSR transpondera u skladu s postupkom iz stavka 2. pilot zrakoplova mora se pridržavati. pilot zrakoplova mora: 1. zrakoplov se usmjerava prema terenu. pilot . (2) U slučaju iz stavka 1.

tako da smanji razinu na kojoj leti do sigurne razine. (2) Ako se radiokomunikacija sa zrakoplovom u nevolji nije mogla uspostaviti. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene za slučaj požara.zrakoplova mora pristupiti primjeni postupka poniranja u nuždi. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. isključenje odnosnog motora itd. da se neki zrakoplov ili plovilo. Pilot zrakoplova nastavlja daljnji let prema dogovoru s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. smanjenje brzine. zrakoplov nije sposoban za siguran nastavak leta. pilot zrakoplova mora smanjiti brzinu leta i poduzeti druge mjere za sigurnost leta. (3) Pilot zrakoplova dužan je obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o oštećenju zrakoplova i poduzetim mjerama. nalazi u nevolji dužan je o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i nastojati uspostaviti radiokomunikaciju s posadom zrakoplova. pilot zrakoplova iz stavka 1. POSEBNE ODREDBE O LETENJU I SIGNALIZACIJI U SLUČAJU IZVANREDNIH DOGA AJA Dužnosti pilota zrakoplova u pogledu pružanja pomoći zrakoplovu ili plovilu u nevolji Članak 170. ovoga članka. zbog udara u neki leteći objekt ili pticu. pilot zrakoplova je dužan pristupiti postupku za prisilno slijetanje. (2) Ako zbog oštećenja. Prilikom pojave požara na zrakoplovu u letu. dužan je usmjeriti zrakoplov prema mjestu na .). (3) Posada zrakoplova na kojemu je tijekom leta došlo do požara. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje. Udar nekog objekta u zrakoplov u letu Članak 169. (2) Ako je radi dekompresije putničke kabine došlo do oštećenja osnovne strukture zrakoplova. nije mogao biti ugašen. odnosno o prisilnom slijetanju zrakoplova. na način utvr en u letačkom priručniku toga zrakoplova (uključivanje protupožarnih ure aja. odnosno zbog ulaska u tučonosne oblake. (1) Ako zrakoplov tijekom leta pretrpi oštećenje. odnosno posadom plovila u nevolji. (4) Ako i pored svih poduzetih mjera požar. Odjeljak 3. zbog čega se može ugroziti sigurnost leta. te napustiti rutu. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje zrakoplova. ako se na njoj nalazi. pilot zrakoplova pokušat će ugasiti požar klizajućim letom zrakoplova u stranu suprotnu od mjesta izbijanja požara.

dužan je signale primljene od zrakoplova ili plovila u nevolji. da će iznad plovila izvesti najmanje jedan zaokret od tristošezdeset stupnjeva. (3) Ako se naknadno utvrdi da pomoć plovila nije potrebna. kojega plovilo treba slijediti.kojemu se nalazi zrakoplov u nevolji. ili udaljenost i magnetski kurs od neke poznate točke na zemlji ili u odnosu na neko radionavigacijsko sredstvo. registracijsku oznaku te njegovo stanje. da će okomito na trag plovila preletjeti blizinu krme plovila na maloj visini. (2) Ako pilot zrakoplova nije mogao uspostaviti radiokomunikaciju sa posadom plovila. da se neki zrakoplov ili plovilo nalazi u nevolji na vodenoj površini. neodložno proslijediti nadležnoj kontroli zračnoga prometa. (4) Pilot zrakoplova u letu. obavijestit će posadu plovila tako. poziciju zrakoplova odnosno plovila izraženu zemljopisnim koordinatama. promijeniti snagu motora ili promijeniti korak propelera. 3. 2. Dužnosti posade zrakoplova ili plovila u nevolji Članak 172. izraženo u satima i minutama. Pružanje pomoći zrakoplovu ili plovilu Članak 171. . (3) Pilot zrakoplova iz stavka 1. radi pružanja pomoći zrakoplovu odnosno plovilu u nevolji. uz istodobnu promjenu snage motora ili koraka propelera. pilot zrakoplova u letu prenijet će to posadi plovila tako. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. vrstu zrakoplova ili plovila u nevolji. vrsti nevolje. te nakon toga usmjeriti zrakoplov u smjeru. radi dolaska na mjesto gdje se nalazi zrakoplov odnosno plovilo u nevolji. dužan je o tome neodložno izvijestiti i posadu plovila koje se nalazi u blizini. broj uočenih osoba i njihovo procijenjeno fizičko stanje. ovoga članka. 4. dužan je nadležnoj kontroli zračnoga prometa priopćiti sljedeće podatke: 1. točno vrijeme prema UTC-u. odnosno nesreći zrakoplova i druge podatke do kojih do e. ako to naredi nadležna kontrola zračnoga prometa i priopćiti joj podatke o poziciji i tipu zrakoplova. preletjeti okomito ispred pramca plovila na maloj visini i mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. a zatim mijenjati uzdužni nagib zrakoplova.

ovoga članka. ovoga Pravilnika. ako se zrakoplov namjerava upotrebljavati u djelatnostima i prilikom obavljanja poslova i zadaća. koje sudjeluju u spašavanju. OBAVLJANJE ODRE ENIH LETOVA ILI DJELOVANJA ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE Vrste odobrenja Članak 173. plovila ili osoba. stavak 5. te za 4. da se takvim letom ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa.(1) Posada zrakoplova odnosno plovila u nevolji. ovoga Pravilnika. stavak 6. izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje u skladu s odredbama članka 19. te ako: 1. djelovanja ili postupaka iz stavka 1. smiju se izvoditi samo uz odobrenje Agencije: 1. izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari u skladu s odredbama članka 20. ovoga Pravilnika. (2) Posada zrakoplova u nevolji upotrebljava signalizaciju u skladu s Dodatkom 10. ovoga članka. metalno ogledalo i dr. koje uključuju potrebu obavljanja letova. odnosno plovilu. ako se opravdano pretpostavlja. ovoga Pravilnika. ovoga članka. . do 28. dužna je upotrebljavati sve raspoložive ure aje i opremu na zrakoplovu. LETOVI ZA POSEBNE NAMJENE Odjeljak 1. Odobrenje se može izdati u pojedinom slučaju ili kao opće odobrenje. rakete za slučaj nevolje. se mjesto obavljanja letova ili djelovanja ne može unaprijed odrediti ili predvidjeti. letovi ispod mostova i sličnih gra evina. 3. te dalekovoda i antena u skladu s odredbom članka 19. (3) Opće odobrenje iz stavka 2. izdat će se. (1) Sljedeći letovi ili djelovanja na mjestima. izdat će se na zahtjev. (2) Odobrenje iz stavka 1. kako bi privukla pažnju zrakoplova u letu. Dio šesti POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. ovoga Pravilnika. 2. letovi ispod minimalne sigurne visine u skladu s odredbama članka 19. te sigurnost osoba u zrakoplovu i na tlu. dim. Zakona o zračnom prometu i članka 26. kao i radioure aje.

ovoga Pravilnika. ovoga članka mora sadržavati propisana ograničenja. (1) Uporaba zrakoplova prilikom obavljanja letova ili poslova iz članka 173. potrebne upute. a u slučaju odobrenja za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. (1) Odobrenje iz članka 173. uvjete. ako se mjesto obavljanja letova ili djelovanja često mijenja. ili 3. koja sudjeluje u obavljanju letova ili djelovanja odgovorna je za štetne posljedice. Uvjeti za obavljanje letova Članak 176. odnosno zone aerodromskog prometa. uzrokovalo neprimjerene troškove. ako bi takav postupak na drugi način mogao otežati ili ugroziti njihovo izvršenje. te bi pribavljanje posebnog odobrenja u pojedinom slučaju za svako pojedino mjesto. da obavi odre ene poslove ili zadaće. stavak 1. ovoga Pravilnika. koje mogu nastati uslijed izdavanja naloga pilotu zrakoplova. uzrokovalo neočekivana ili nepotrebna kašnjenja u izvršenju poslova i zadaća odnosno. nakon odre ivanja mjesta obavljanja letova ili djelovanja. (2) O početku obavljanja letova. (1) Pilot zrakoplova kojemu je izdano odobrenje iz članka 173. Odgovornost za obavljanje leta Članak 175. Izdavanje i sadržaj odobrenja Članak 174.2. ako bi pribavljanje odobrenja u pojedinom slučaju. ovoga Pravilnika. Pilot zrakoplova dužan je prilikom obavljanja letova ili djelovanja navedenih u odobrenju osigurati poštivanje propisnog izvo enja letova. (2) Operator zrakoplova i nadležna ovlaštena osoba. odgovoran je za obavljanje leta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. te osoba u zrakoplovu i na tlu. uz moguća neizbježna odstupanja koja zahtijeva odre ena situacija. pod uvjetom da se takvim postupanjem ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. odvija se prema odredbama ovoga Pravilnika. tijekom radnog vremena . (2) Odobrenje iz stavka 1. prostorni opseg valjanosti odobrenja. ako ispunjavaju propisane uvjete. u polumjeru od 4 km od aerodroma bez utvr ene kontrolirane zone. po potrebi i podatke o predmetima i tvarima koji se smiju raspršivati ili izbacivati iz zrakoplova. Opće odobrenje mora sadržavati i imena ovlaštenih pilota zrakoplova. može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama.

Teren koji se trajno upotrebljava za izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja mora se na propisan način označiti i osigurati. Opskrba zrakoplova pogonskim i drugim materijalima dozvoljena je samo uz pridržavanje propisa koji se odnose na sprječavanje nastanka šteta bilo koje vrste. Obavješćivanje mjesne policijske postaje i pribavljanje suglasnosti vlasnika. Odjeljak 2. a poglavito šteta koje mogu nastati uslijed požara i zaga ivanja podzemnih voda. (1) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje odobrit će se samo u slučaju kad na prikladnoj udaljenosti od namjeravanog mjesta uzlijetanja i slijetanja aerodrom nije na raspolaganju. te osoba u zrakoplovu i na tlu. Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot aviona koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva na avionima odgovarajuće kategorije i namjene. sredstava i ure aja na tlu. osoba iz članka 175. te osoba i stvari na tlu. pilot zrakoplova mora odabrati letnu putanju tako da u slučaju nužde može sletjeti. odnosno iznad njih. (3) Izvanaerodromsko slijetanje smije se obaviti samo ako je o tome prethodno i pravodobno obaviještena mjesna policijska postaja. Kod . tako da se ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. mora obavijestiti stručnu osobu za AFIS. (4) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 350 sati letačkog iskustva na helikopterima. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na rad motora zrakoplova prilikom izvanaerodromskih slijetanja i uzlijetanja. ovoga Pravilnika. (5) Odredbe članka 41. (6) Trajna uporaba istoga terena u trajanju dužem od dva mjeseca. ako pritom neće doći do ugrožavanja osoba i stvari na tlu. odnosno drugih korisnika posjeda.odnosno vremena otvorenosti aerodroma. (2) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja zabranjena su unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). Prilikom obavljanja izvanaerodromskog slijetanja. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. ako se slijeće zbog uočenih kvarova na objektu kojega se nadzire radi njihovog otklanjanja ili provjere. Trajnom uporabom istoga terena smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. ako su vlasnici odnosno drugi korisnici posjeda na koji se namjerava sletjeti dali suglasnost te. DODATNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POJEDINIH LETOVA ILI DJELOVANJA Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja Članak 177. nije potrebno u slučajevima letova koji se obavljaju u svrhu uzimanja vode prilikom gašenja požara i letova u svrhu nadzora odre enih objekata. te u blizini skupova ljudi. a da pritom ne ugrozi sigurnost zrakoplova.

ovoga članka. (1) Odobrenje iz članka 19. smiju obavljati piloti zrakoplova koji imaju odgovarajuću dozvolu komercijalnog pilota i najmanje 400 sati letačkog iskustva na odgovarajućoj vrsti zrakoplova. u svakom pojedinom slučaju. smiju se obavljati samo ako je pilot zrakoplova u stanju održavati odstojanje koje u potpunosti isključuje mogućnost oštećenja zrakoplova odnosno objekta ispod kojega se leti. ovoga Pravilnika. ako je za ure enje mjesta predvi enog za uzlijetanje i slijetanje potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. izdat će se. stavak 2. koji su nakon otkaza jednog motora sposobni nastaviti let (helikopteri kategorije A). poziciju mjesta predvi enu za uzlijetanja i slijetanja. (7) Prijava za upis u evidenciju iz stavka 6. stavak 5. 2. Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari Članak 179. ovoga članka mora sadržavati: 1. (3) Letovi iz stavka 1. ovoga članka. operator zrakoplova mora osigurati prisustvo osobe ovlaštene za nadzor letova i nadzor operativnog stanja terena. te osigurati dostatan broj ručnih ure aja za gašenje požara i dostatnu sanitetsku opremu. (2) Letove iz stavka 1. dokaz o suglasnosti iz članka 26. .trajne uporabe istoga terena. sve postojeće utjecaje u danom trenutku. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave. za letenje ispod mostova i sličnih gra evina te dalekovoda i antena. ako su ispunjeni drugi propisani uvjeti. Letovi ispod mostova i sličnih gra evina. (4) Letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva i to samo višemotornim helikopterima. ovoga Pravilnika. dalekovoda i antena te letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) Članak 178. 3. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. samo u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava za uništavanje štetočina i sličnih poslova u poljoprivredi i šumarstvu te za obavljanje ostalih poslova sličnog odgovarajućeg značenja čije izvršenje zahtijeva obavljanje niskih letova. na topografskoj karti u razmjeru 1 : 50 000. uzimajući pritom u obzir.

ne smije se obavljati unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). (4) Ako se zrakoplov upotrebljava za raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. kao i uz propisane uvjete za obavljanje leta obzirom na utvr enu dijagnozu teško bolesne ili ozlije ene osobe. (3) Pilot zrakoplova. ovoga Pravilnika. pilot zrakoplova mora poduzeti sve mjere potrebne za isključenje šteta. (2) Bolnički zrakoplov mora biti opremljen opremom potrebnom za letenje prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) i u pravilu imati kabinu pod tlakom. ta sredstva moraju biti smještena u posebna spremišta zrakoplova. . odnosno raspršivanja ili izbacivanja sličnih tvari ili vode. a ako rukuje otrovnim sredstvima i zaštitnu masku za lice. (3) Bolničkim zrakoplovom smije upravljati zapovjednik zrakoplova. koji posjeduje najmanje dozvolu komercijalnog pilota zrakoplova. kacigu i rukavice.(1) Letove u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava. (2) Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari. odnosno iznad njih. ovoga članka. ovoga članka. te prema utvr enome planu. te u blizini skupova ljudi. a izbacivanje se obavlja na unaprijed odre enim i obilježenim površinama. kojim se obavlja raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. (5) Prilikom obavljanja letova iz stavka 1. Odjeljak 3. ODREDBE O OBAVLJANJU BOLNIČKIH LETOVA I LETOVA ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI Uvjeti za obavljanje bolničkih letova Članak 180. (1) Bolnički letovi smiju se obavljati zrakoplovima koji udovoljavaju uvjetima utvr enima propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. mora biti privezan sigurnosnim pojasom za sjedalo i imati zaštitno odjelo. koji posjeduje dozvole i ovlaštenja iz stavka 3. ako je u letačku posadu postavljen kopilot. (4) Bolnički let smije se obavljati samo. smiju obavljati piloti zrakoplova iz članka 178. kojima se ure uje oprema za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. Zrakoplov mora biti opremljen u skladu s propisima. te druga potrebna ovlaštenja. a posebice ovlaštenje za instrumentalno letenje. koje bi mogle biti prouzročene trećim osobama i stvarima. stavak 2. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu njihovog ure enja i opreme te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja koje se mora nalaziti na takvome letu.

radi njihovog konačnog zbrinjavanja (sekundarni prijevoz).(5) Bolnički letovi hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. potraga za nestalim osobama. odnosno ozlije enih osoba. koji su opremljeni propisanom opremom. 176. te 5. prijevoz bolesnih. 3. 177. (4) Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. i stavak 4. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu letne sposobnosti i drugih tehničkih osobina. prijevoz osoba koje su liječnički već zbrinute iz jedne u drugu bolnicu. (1) Smatra se da se let odvija iznad mora. stavak 1. ovoga Pravilnika. krvi. odnosno ozlije enih osoba do bolnice. obuhvaća poglavito obavljanje sljedećih poslova: 1. stavak 2. smije se obavljati helikopterima koji udovoljavaju uvjetima utvr enim propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja na takvom letu. Glava 2. prijevoz lijekova. 2. te njihovog osposobljavanja za prijevoz.. (1) Pružanje hitne medicinske pomoći. ovoga članka. potrebnih za spašavanje života bolesnih. ako se prilikom otkaza motora. radi poduzimanja mjera. 4. (2) Pružanje hitne medicinske pomoći iz stavka 1. (3) Odredba članka 60.. Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći Članak 181. organa za transplantaciju i medicinske opreme i ure aja.. do 7. ODREDBE O LETOVIMA HELIKOPTERA IZNAD MORA Osobine helikoptera koji obavljaju letove iznad mora u javnom zračnom prijevozu Članak 182. . najbliža obala ne može dosegnuti planiranjem zrakoplova. radi sprječavanja pogoršanja njihovog stanja (primarni prijevoz). na odgovarajući se način primjenjuju na letove za pružanje hitne medicinske pomoći. brzo dovo enje liječnika hitne pomoći i pomoćnog osoblja na mjesto doga aja. 175.

ovoga članka. 4. da se u slučaju nužde može brzo upotrijebiti. moraju se upotrebljavati samo višemotorni helikopteri. pilot helikoptera mora nadležnoj kontroli zračnoga prometa ili centru za pružanje letnih informacija proslje ivati izvještaje koji se odnose na tijek leta. helikopteri koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u javnom zračnom prijevozu iznad mora. smještenim tako. ovoga članka. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. 3. te komunikacijske i navigacijske opreme propisane odredbama ovoga Pravilnika. jednim pokazivačem položaja (attitude indicator).(2) Za obavljanje letova iz stavka 1. pilot helikoptera mora navesti točan namjeravani smjer leta iznad mora i koordinate odredišta. jednomotorni i višemotorni helikopteri. moraju biti opremljeni sljedećom dopunskom opremom: 1. koji nakon otkaza jednog motora nisu sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu. sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu (helikopteri kategorije A). pored opreme iz članka 183. koji može prihvatiti sve osobe u helikopteru. u pravilu. noćni letovi su zabranjeni. 2. ako je temperatura mora niža od 11 °C. 5. opreme utvr ene propisom kojim se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. (1) Pored opreme utvr ene tehničkim zahtjevima za plovidbenost. i stavka 3. ovoga članka. prema službenoj meteorološkoj prognozi vjetra. udaljenost helikoptera od najbliže obale ni u jednom trenutku leta. u predanom planu leta. Ako let iznad mora traje više od 30 min. moraju biti opremljeni plovcima koji udovoljavaju tehničkim zahtjevima za plovidbenost u skladu s odredbama FAR-a Dijela 27. ne prelazi dopuštenu visinu valova za plovke helikoptera. let smije započeti samo ako očekivana visina valova. za let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u i iz Republike Hrvatske. u javnom zračnom prijevozu. helikopter mora biti opremljen gumenim čamcem za spašavanje. 6. Dopunska oprema helikoptera koje lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) Članak 183. Helikopter opremljen plovcima. ne smije iznositi više od 50 NM. (4) Helikopteri iz stavka 2. smiju se upotrebljavati samo uz sljedeće dodatne uvjete: 1. osobe u helikopteru moraju nositi odijelo za zaštitu od hladnoće. i 29. koji su nakon otkaza jednog motora. ovoga Pravilnika. ne smatra se hidrozrakoplovom u smislu propisa kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. .

(2) Umjesto ure aja iz stavka 1. jednim prijamnikom signala VHF svesmjernog radiofara (VOR prijamnik). 4.2. Helikopteri u zračnom prijevozu za vlastite potrebe. 3. i 5. ovoga članka. ZRAKOPLOVNO-SPORTSKE DJELATNOSTI Odjeljak 1. ZRAKOPLOVNE PRIREDBE Pojam zrakoplovne priredbe i odobrenje za održavanje Članak 185. 6. točka 4. stavak 1. ovoga Pravilnika. neovisno o električnom napajanju helikoptera. prenosiv i sposoban za plutanje. točka 2. stavak 1. Glava 3. Posebni uvjeti u zračnom prijevozu za vlastite potrebe Članak 184. 7. a koji a) se uključuje automatski nakon nesreće. stavak 1. ovoga Pravilnika. moraju udovoljavati uvjetima propisanima odredbama članaka 182. ovoga Pravilnika. b) koji je pogodan za uporabu i nestručnim preživjelim osobama. koji lete iznad mora. jednim primopredajnikom prema odredbi članka 48. jednim automatskim radiokompasom (ADF) prema odredbi članka 49. jednim VHF odašiljačem za slučaj nužde. jednim pokazivačem smjera (heading indicator). i 183. . 5. helikopter može biti opremljen s po jednim inercijalnim navigacijskim ure ajem ili opremom za prostornu navigaciju. te koji c) je otporan na vodu. ovoga Pravilnika. biti opremljeni opremom te za njih mora biti izra en letačko-operativni priručnik prema propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. ako se let iznad mora obavlja na udaljenosti od obale većoj od 10 NM. jednim SSR transponderom prema odredbi članka 49. točka 3. koji odgovara zahtjevima ICAO Dodatka 10.

uključujući i izložbe. tip i registracijske oznake zrakoplova koji sudjeluju u priredbi. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. ovoga članka. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe na kojoj sudjeluju samo sportski zrakoplovi. prebivalište. 4. ako se zrakoplovi predstavljaju javnosti. a ne samo kupcima. kao i dokaz o pravu korištenja tog područja. najkasnije 8 dana prije planiranog dana održavanja priredbe. najkasnije 8 tjedana prije planiranog dana održavanja priredbe. na zahtjev Agencije. odnosno sjedište organizatora priredbe i odgovornoga voditelja te kontakt telefon odgovornog voditelja. Zakona o zračnom prometu. (2) Zrakoplovnim priredbama iz stavka 1. mora sadržavati sljedeće podatke: 1. Ukoliko će se zrakoplovna priredba dijelom ili u cijelosti održavati unutar kontroliranog zračnog prostora odobrenje se izdaje uz prethodno pribavljenu suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe.(1) Zrakoplovne priredbe mogu se održavati samo uz odobrenje. te ugovor o održavanju priredbe sklopljen. Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja Članak 186. smatraju se sva javna natjecanja. preslike letačkih isprava osoblja koje sudjeluje u priredbi. izme u organizatora priredbe i pilota. 5. u skladu s odredbama članka 21. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. svrhu. na kojemu se planira priredba s podacima o veličini i stručnom procjenom o prikladnosti tog područja za održavanje planirane priredbe. a ako to prilikom podnošenja zahtjeva za održavanje priredbe nije moguće navesti. ovoga Pravilnika zahtijevanog zračnog prostora u svrhu održavanja priredbe. 2. vrijeme (datum i vremenski period) i mjesto održavanja priredbe. imena i prezimena. ime i prezime ili naziv. kao i predstavljanja zrakoplova. opće podatke o broju i tipu zrakoplova. te program priredbe i pristanak operatora aerodroma za njezino održavanje. Dozvoljene akrobatske figure Članak 187. (3) Zahtjev iz stavka 1. mora se priložiti i skica područja. ovoga članka. 3. te drugih osoba koje sudjeluju u priredbi u zraku i na tlu. . i 2. aeromitinzi. ovoga članka. Lateralne i vertikalne granice izražene u propisanim mjernim jedinicama sukladno članku 18. vrstu. ako se planirana priredba neće održavati na aerodromu.

te izvan pripadajućih prilaznih i odlaznih sektora. ako se letovi neće odvijati prema njima. 2. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. (2) Područja iz stavka 1. 4. (1) Organizator priredbe. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati odnosno. u pojedinom slučaju. te baze oblaka.Prilikom izvo enja akrobatskog leta. ako će se grupni letovi obavljati samo paralelno s utvr enim područjima. dozvoljene su akrobatske figure u skladu s uputom proizvo ača za odre eni tip zrakoplova. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. dužan je utvrditi područja namijenjena za gledatelje tako. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. Ostale vrste letova aviona na mlazni pogon Članak 190. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka. mogu se odobriti grupni letovi aviona na mlazni pogon. (1) Grupni letovi aviona na mlazni pogon su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. iznosi najmanje 230 m. ovoga članka moraju biti ogra ena tako da se onemogući pristup na površine na kojima se odvijaju letovi te u područje ispod zračnog prostora predvi enoga za letenje. prelijetanja. 3. koje se upotrebljavaju za odvijanje drugih letova. da se ta područja nalaze isključivo bočno. . te 5. u odnosu na mjesto uzlijetanja. slijetanja. kod civilnih zrakoplovnih priredbi. ovoga članka. ako organizator priredbe osigura pridržavanje sljedećih uvjeta: 1. odnosno bočno od glavnih staza. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. vidljivosti pri tlu. Dužnosti organizatora priredbe Članak 188. Grupni i akrobatski letovi aviona na mlazni pogon Članak 189. namijenjenima za gledatelje i bez promjena smjera.

(3) Odredbe članka 189. stavak 2..(1) Letovi aviona na mlazni pogon kod kojih se izvode simulirani otkazi motora. Grupni akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 192. točaka 1. ovoga članka. 3. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. 3. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. i 5. 2. primjenjuju se na odgovarajući način na prelete i promjene smjera iz stavka 2. u odnosu na područja namijenjena za gledatelje. Izvo enje grupnih akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. ne smije pritom iznositi manje od 50 m. Odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze. te 5. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. (2) Preleti se smiju izvoditi samo paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje 350 m. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). letovi kod kojih avioni lete jedan prema drugom ili prolijeću jedan pored drugog na smanjenom me usobnom odstojanju zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. vidljivosti pri tlu. pilot zrakoplova se mora u potpunosti pridržavati propisa koji se odnose na uporabu aerodroma te osigurati nadvisivanje propisanih površina nadvisivanja prepreka na mjestu priredbe.. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. Normalni letovi aviona na mlazni pogon Članak 191. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. 4. ako se grupni akrobatski letovi izvode istodobno s najviše 3 jednomotorna aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg. dok se promjena smjera smije izvoditi samo u odlaznim smjerovima. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka i baze oblaka. može se odobriti. 4. Grupni letovi aviona na propelerski pogon Članak 193. . Prilikom izvo enja normalnih letova.

. . kao što su npr. te 2. Odredbe članka 193. 2.Izvo enje grupnih letova aviona na propelerski pogon. 2.. na odgovarajući način se primjenjuju na odobravanje ostalih vrsta letova aviona na propelerski pogon. 3. ovoga Pravilnika. Ostale vrste letova aviona na propelerski pogon Članak 195. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. ako bočno odstojanje od prostora. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. ako će se letovi izvoditi paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. 5. može se odobriti ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. Izvo enje akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 300 stopa iznad zemlje (GND). 4. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 100 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg – 150 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase od 2 000 kg do 5 700 kg – 230 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase veće od 5 700 kg. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 150 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase do 5 700 kg – 230 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase iznad 5 700 kg. ako prilikom letova u nekontroliranom zračnom prostoru vidljivost u letu iznosi najmanje 5 km. Akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 194. ovoga Pravilnika. ako bočno odstojanje od prostora. prelijetanja sa simuliranim otkazom jednoga ili više motora ili prelijetanja uz promjenu brzine. i 5. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. točaka 1. druge vrijednosti moraju odgovarati vrijednostima utvr enima za vizualno letenje. može se odobriti. 3.

Letovi motornih jedrilica Članak 198. ovoga Pravilnika. i 5. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. (2) Grupni letovi motornim jedrilicama. 3. (2) Odredbe članka 194.Normalno letenje aviona na propelerski pogon Članak 196. Letovi helikoptera Članak 197. (1) Grupni akrobatski letovi motornim jedrilicama. (4) Prilikom normalnih letova helikoptera. s iznimkom točke 5. (1) Odredbe članka 193. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. pilot zrakoplova mora se u potpunosti pridržavati propisanih površina nadvisivanja prepreka za aerodrom na kojem se održava priredba. 4. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 192. utvr enima u članku 193. ako se grupni letovi istodobno izvode s najviše 3 motorne jedrilice. (3) Ostale vrste letova helikopterima. a odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze pritom ne smije iznositi manje od 50 m. kao što su prelijetanja s promjenama brzina ili istodobno lebdjenje jednog ili više helikoptera mogu se obavljati pod uvjetima. te . ako bočno odstojanje od prostora. istoga članka. ako se radi o lebdjenju. ovoga Pravilnika. na odgovarajući način se primjenjuju na grupno letenje helikoptera. mogu se odobriti u iznimnim slučajevima. mogu se odobriti. na odgovarajući način se primjenjuju na akrobatsko letenje helikoptera. Odredbe članka 191. ovoga Pravilnika.. te 2. na odgovarajući način se primjenjuju na normalno letenje aviona na propelerski pogon. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. (5) Grupni akrobatski letovi civilnih helikoptera zabranjeni su iz sigurnosnih razloga.. iznosi najmanje 100 m. točaka 1. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1.

. ako će se odvijati uz pridržavanje uvjeta utvr enih odredbama Članaka 185. u kojima sudjeluju zrakoplovni modeli. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. do 198. ovoga Pravilnika. točaka 1. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. i 5. 3. i 5. ovoga članka. te 2.. odnosno. (2) Iznimno od odredaba ovoga Odjeljka. primjenjuju se na odgovarajući način na ostale vrste letova.2. utvr enom tijekom postupka homologacije. ako bočno odstojanje od prostora. u kojima sudjeluju i zrakoplovni modeli. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. dovoljno je vidljivo ograditi i označiti znakovima zabrane i informacijskim znakovima.. 2. (2) Jedrilice se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. samo za obavljanje sportskih djelatnosti i stručno osposobljavanje pilota jedrilice u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. (5) Odredbe članka 197. propisanima uputom za uporabu jedrilice odre ene vrste tipa. (1) Jedrilice se smiju upotrebljavati. ovoga Pravilnika. iznosi najmanje 150 m. Kod priredbi zrakoplova s posadom. Letenje ostalih vrsta zrakoplova Članak 199. organizator priredbe dužan je odrediti posebnu osobu odgovornu za koordinaciju letenja zrakoplovnih modela. te uvjetima i ograničenjima. mogu se odobriti. (4) Odredbe stavka 2. kao što su prelijetanja uz promjene brzina. 3. (3) Akrobatski letovi motornim jedrilicama. Aerozaprega . prostor za odvijanje zrakoplovnih priredbi. (1) Letovi ostalih vrsta zrakoplova. stavak 4. 2. mogu se odobriti.. POSEBNE ODREDBE O ZRAKOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU Opći uvjeti za uporabu jedrilice Članak 200. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. ako odvijanje letova nije u suprotnosti s tim uvjetima. točaka 1. ovoga Pravilnika. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. Odjeljak 2. primjenjuju se na odgovarajući način na normalno letenje motornih jedrilica. ovoga Pravilnika.

moraju obaviti odgovarajuće pripreme prije uzlijetanja u aerozaprezi i utvrditi postupke i signale za sve faze leta. ako je udovoljeno uvjetima za grupno letenje utvr enima člankom 22. ovoga Pravilnika i uvjetima za obavljanje vuče utvr enima člankom 23. uzlijetanja i slijetanja jedrilica izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). namjerava koristiti trajno. ovoga Pravilnika. ovoga članka. u načelu. i ako teren na kojemu se namjerava letjeti udovoljava uvjetima propisanima za letjelišta. (1) Zrakoplov homologiran za vuču jedrilica. POSEBNE ODREDBE O PADOBRANSTVU . Mimoilaženje i pretjecanje jedrilica iznad padine obavlja se tako da jedrilica koja se nalazi na većoj udaljenosti od padine u odnosu na drugu jedrilicu. ovoga članka. Uporaba aerodroma Članak 203. (1) Zabranjeni su letovi jedrilicama ako osobe u jedrilici nisu opremljene padobranom za spašavanje i nisu osposobljene za rukovanje padobranom. (1) Uzlijetanja i slijetanja jedrilica dozvoljena su. smjer zaokreta se odre uje prema smjeru zaokreta koji je odabrao pilot prve jedrilice koja je započela kruženje. samo na zračnim pristaništima i letjelištima. Prilikom leta dvije ili više jedrilica iznad iste padine. ovoga Pravilnika. smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. prednost ima jedrilica koja je bliža padini. može vući jedrilicu u aerozaprezi. Trajnom uporabom istoga terena. mora se registrirati kao letjelište i upisati u evidenciju aerodroma. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. (3) Ako se teren iz stavka 2. Odjeljak 3. Posebna ograničenja prilikom letenja jedrilicama Članak 202. skreće u smjeru suprotnom od padine. a ako vjetar puše u lijevi bok više jedrilica. a posebice postupke za promjenu brzine leta i za slučaj opasnosti. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 26. ovoga Pravilnika.Članak 201. ovoga članka. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. od uzlijetanja do otkvačenja jedrilice. (2) Piloti zrakoplova iz stavka 1. prednost ima jedrilica kojoj vjetar puše u lijevi bok. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim za njegovu provedbu. (2) Ako dvije ili više jedrilica lete u istom zračnom stupu.

odgovoran je instruktor. Uporaba aerodroma i kontroliranog zračnog prostora Članak 206. moraju biti upoznati s činjenicom da je uporaba padobrana na vlastitu odgovornost. regulira se posebnim propisom. Osobe koje skaču padobranom moraju nositi zaštitu za glavu. te uvjetima i ograničenjima propisanim uputom za uporabu padobrana. (4) Padobranci moraju imati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. (4) Padobranac je osobno odgovoran za pripremu padobrana i uporabu sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. (1) Padobrani se smiju upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. (2) Padobran za spašavanje ne smatra se padobranom u smislu ovoga Pravilnika. (3) Za otvaranje padobrana iz stavka 1. koju je izdao proizvo ač. (2) Padobrani se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom utvr enom u njihovu atestu. (3) Uporaba padobrana je na vlastitu odgovornost. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. Posebna ograničenja za uporabu padobrana Članak 205.Opći uvjeti za obavljanje skokova padobranom Članak 204. demonstracije. ovoga članka. Pričuvni padobran se smatra padobranom za spašavanje. (1) Za obavljanje skokova. ako su predvi eni. Osobe koje skaču tandempadobranom. padobranac mora biti opremljen glavnim i pričuvnim padobranom. uključujući i posebna ovlaštenja. . za pripremu padobrana i potrebu uporabe sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. a nisu padobranci. rekreativno i za stručno osposobljavanje padobranaca. sigurnosni ure aji za automatsko otvaranje padobrana u skladu s uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač. koriste se. Ako padobran koristi osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole. (5) Obavljanje skokova padobranom iz hrvatskih vojnih zrakoplova.

(4) Piloti zrakoplova iz stavka 1. rekreativno i za stručno osposobljavanje pilota odnosnih zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. uključujući i posebna ovlaštenja za vuču. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. i ako se uzlijetanja obavljaju pomoću ure aja i sredstava za vuču (motorno vozilo. demonstracije. Na zrakoplovu se mora na vidljivom mjestu. PARAJEDRILICA I OVJESNIH JEDRILICA Opći uvjeti za obavljanje letova Članak 207. Odjeljak 4. (2) Zrakoplovi iz stavka 1. utvr enom tijekom postupka homologacije. ako je propisana za odre enu vrstu zrakoplova te uvjetima i ograničenjima propisanima uputom za uporabu zrakoplova. skokovi padobranom mogu se obavljati izvan aerodroma. parajedrilice i ovjesne jedrilice. moraju posjedovati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. ovoga članka registriranom u inozemstvu.). ovoga članka je na vlastitu odgovornost. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. na propisanoj frekvenciji.(1) Skokovi padobranom dozvoljeni su samo na aerodromima. ovoga članka. smije upravljati pilot iz stavka 4. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. smiju se upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. Zrakoplovom može letjeti samo jedna. ovoga članka. aerozaprega. ako se radi o pilotima ovjesnih i parajedrilica. osobe koje lete zrakoplovom moraju nositi zaštitnu kacigu. (3) Uporaba zrakoplova iz stavka 1. odnosno dvije osobe. uključujući i osobe koje takvu vuču obavljaju. ako zrakoplov upotrebljava u skladu s odredbama stavka 2. ovoga Pravilnika. (1) Mikrolaki avioni. u skladu s odredbama članka 28. ovoga Pravilnika. Prilikom stručnog osposobljavanja. vitlo i dr. Tijekom letenja. ako se radi o dvosjednom zrakoplovu. ovoga članka. kandidat mora imati radiokomunikaciju s ovlaštenim instruktorom. Posebna ograničenja za letenje . ovoga Pravilnika. (5) Zrakoplovom iz stavka 1. ovoga članka. ovoga članka. smiju se upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. POSEBNE ODREDBE O LETOVIMA MIKROLAKIH AVIONA. čitljivo i na trajni način nalaziti upozorenje na hrvatskom i engleskom jeziku da je uporaba zrakoplova na vlastitu odgovornost. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 30. (2) Skokovi padobranom u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeni su samo.

(3) Ako više zrakoplova iz stavka 1. zabranjeno je ako zrakoplov odnosno osobe koje koriste zrakoplov. (1) Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. stavak 3. . (3) Letenje zrakoplova iz stavka 1. ima prednost puta. obavlja se u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika.Članak 208. Izvanaerodromski letovi obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. na visinama većim od 500 stopa iznad zemlje. ovoga članka. u kontroliranim zračnim prostorima dozvoljeni su samo uz odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članka 30. koja leti manjom brzinom. pod uvjetom da je zrakoplov opremljen odgovarajućim ure ajem za mjerenje visine. ali ne i ispod minimalne visine koja osigurava sigurno slijetanje. antena i sličnih objekata. ovjesnim jedrilicama i parajedrilicama. leti u istom termičkom stupu. Zabranjeno je letenje na visinama manjim od 500 stopa ispod podnice oblaka. Ti zrakoplovi moraju letjeti na visini od najmanje 150 stopa iznad mostova. pretjecanje je dozvoljeno tako da zrakoplov koji leti većom brzinom s desne strane pretječe zrakoplov koji leti manjom brzinom. desnom stranom. prednost imaju zrakoplovi koji se nalaze na manjoj visini. ovoga članka. Vojne rute brišućih letova moraju se izbjegavati. osim ako se drugi zrakoplov već nalazi u fazi završnog slijetanja ili u opasnosti. cesta. Zabranjeno je pretjecanje ako se s desne strane oba zrakoplova nalazi padina. iznad ili u neposrednoj blizini naseljenih područja ili skupova ljudi. (2) Ovjesne jedrilice i parajedrilice mogu letjeti ispod minimalne sigurne visine. Ako je zrakoplovima padina s lijeve strane. a drugi zrakoplov mora skrenuti desno od padine. Odredbe o izbjegavanju sudara i prednosti puta Članak 209. dalekovoda. ovoga Pravilnika. (2) U susretu zrakoplova iz stavka 1. koju pretječe druga ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. prednost ima zrakoplov kojem je padina s desne strane. ovoga Pravilnika. ovoga članka. Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica koja leti većom brzinom pretječe ovjesnu jedrilicu i/ili parajedrilicu. ako je posjedovanje padobrana proizvo ač zrakoplova propisao kao obavezno. (4) Letenje zrakoplova iz stavka 1. (4) Prilikom slijetanja više zrakoplova iz stavka 1. nisu opremljene padobranom za spašavanje. Zrakoplov koji leti većom brzinom mora se okrenuti i let nastaviti u suprotnom smjeru. (1) Letenje mikrolakim avionima. željezničkih pruga. na istoj visini na padini. žičara. prednost ima zrakoplov koji je prvi započeo i odredio smjer kruženja. u skladu s odredbama članka 19. ovoga članka. ovoga članka.

ako se radi o mikrolakim avionima. a tijekom stručnog osposobljavanja i održavanja natjecanja moraju se postaviti i odgovarajući pokazivači smjera vjetra. dokaz o suglasnosti iz članka 26. uzlijetanja i slijetanja izvan aerodroma (izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja). ovoga Pravilnika. tek nakon upisa u evidenciju. u skladu s odredbama članka 26. ovoga Pravilnika. točnu poziciju mjesta za uzlijetanje i slijetanje na topografskoj karti u mjerilu 1 : 50 000. mikrolakih aviona. Teren koji se koristi za uzlijetanja i slijetanja mora udovoljavati uvjetima. ovoga članka. za izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja iz stavka 2. ovoga Pravilnika. ako je za ure enje mjesta uzlijetanja. ovoga Pravilnika. odnosno članka 28. Na mjestima uzlijetanja i slijetanja na raspolaganju mora biti oprema za pružanje prve pomoći. ovjesnih i parajedilica. koji se koristi trajno. U tom je slučaju zabranjeno svako letenje unutar područja s ograničenjem gradnje zračnih luka. Odjeljak 5. stavak 6. (2) Iznimno od odredbe stavka 1.Uporaba aerodroma Članak 210. ako se radi o ovjesnim i parajedrilicama. Odredbe članka 177. na odgovarajući način se primjenjuju na uporabu terena kod izvanaerodromskih uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona.. . (1) Uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. (3) Uporaba odre enog terena. smije se koristiti. o uporabi terena kod izvanerodromskih uzlijetanja i slijetanja. POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVNIH MODELA Opći uvjeti za letenje zrakoplovnih modela Članak 211. 2. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. ovoga članka. isključivo ili uglavnom. potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. ovoga Pravilnika. 3. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. odnosno. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. ovoga članka. ovjesnih jedrilica i parajedrilica. Prijava za upis u evidenciju mora sadržavati: 1. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 28. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. koji osiguravaju sigurna uzlijetanja i slijetanja tih zrakoplova. (4) Teren iz stavka 3. ovjesnih jedrilica i parajedrilica dozvoljena su samo na aerodromima.

Agencija mora pribaviti suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi prije izdavanja odobrenja za uporabu terena. (6) Predajnici koji se koriste za upravljanje zrakoplovnim modelima. (3) Zrakoplovni modeli moraju izbjegavati zrakoplove s posadom. ne smiju se ispuštati iz ruku tijekom uzlijetanja.(1) Letenje zrakoplovnih modela odvija se u skladu s odredbama članka 29. poglavito druge osobe i stvari te da ne ometa propisno odvijanje letenja drugih zrakoplovnih modela. ograničavanjem upotrebljivih sektora). Tijekom uzlijetanja i slijetanja na uzletno-sletnim površinama ne smiju se nalaziti neovlaštene osobe i pokretne prepreke. željezničkih pruga. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela Članak 212. te prelijetanje skupova osoba i parkirališta za motorna vozila. U slučaju potrebe. nedostatna odstojanja se moraju osigurati drugim mjerama (npr. Visina sektora mora se ograničiti ako je to potrebno zbog blizine susjednog aerodroma. dužni su održavati dostatna odstojanja od cesta. Pokretni ure aji koji se koriste za uzlijetanje zrakoplovnih modela. (4) Zrakoplovni se model mora tijekom čitavoga leta nalaziti u vidokrugu rukovatelja. Tijekom letenja zrakoplovnih modela. vodenih putova ili dalekovoda. pokrivati odre eno frekvencijsko područje i broj frekvencijskih kanala te udovoljavati uvjetima utvr enima posebnim propisom. ovoga Pravilnika. kanal. moraju biti označeni odgovarajućim brojevima u boji obzirom na korištenu radiofrekvenciju tj. na raspolaganju se mora nalaziti minimum sredstava za pružanje prve pomoći propisanih za motorna vozila. . (1) Rukovatelji zrakoplovnim modelima. odnosno aerodroma za zrakoplovne modele. (2) Svaki rukovatelj zrakoplovnog modela mora se ponašati tako da ne ugrožava i/ili ometa javni red i mir. Ako se za letenje zrakoplovnih modela koristi teren koji se nalazi unutar kontrolirane zone. (2) Zabranjeno je letenje prema osobama i životinjama. mora se podijeliti na sektore te se moraju odrediti sektori upotrebljivi za letenje u koje ne smiju zadirati nikakvi objekti ili druge prepreke koje bi ovisno o lokalnim uvjetima mogle ugrožavati sigurnost letenja. (5) Zračni prostor iznad i u okolici aerodroma za zrakoplovne modele. (3) Letenje zrakoplovnih modela smije se obavljati samo uz prisustvo osobe koja može predočiti dokaz o uspješno završenom stručnom osposobljavanju propisanom za pružanje prve pomoći.

(5) Agencija može izuzeti slobodne zrakoplovne modele od odredaba stavka 4. izme u odnosne točke aerodroma ili terena predvi enog za letenje zrakoplovnih modela i stambenog područja. Dmax LA 1 500 m 84 dB (A)/7m 1 200 m 80 dB (A)/7m 900 m 75 dB (A)/7m 600 m 68 dB (A)/7m (3) Okvirne vrijednosti iz stavka 2. ne smije biti veća od LA ( 84 dB (A)). intenzitet. odnosno mjerenja buke. pod uvjetima propisanim za izvršenje mjerenja razine buke. a prema sljedećoj tabeli. ako se obzirom na posebne lokalne uvjete opravdano pretpostavlja da se takvim letenjem stanovništvo neće uznemirivati bukom. (2) Agencija može odobriti letenje zrakoplovnih modela i na udaljenostima manjim od 1. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela obzirom na buku Članak 213. kod punog opterećenja motora. ovoga članka. (4) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem. u slučajevima kad se poduzimanjem drugih tehničkih mjera postigne dostatno prigušenje zvuka. Razina buke. kod punog opterećenja. dan u tjednu i vremena letenja. Stambenim područjem se ne smatraju pojedine kuće ili skupine kuća. ovoga članka. u obzir se trebaju uzeti razina emisije. ovoga članka. Prilikom stručne prosudbe. ako je razina buke zrakoplovnih modela iz stavka 1. ne smije biti veća od vrijednosti utvr enih odredbama stavka 1. Uporaba aerodroma Članak 214. osim ako Agencija ne odobri iznimke. moraju biti opremljeni prigušivačem zvuka. i stavka 2. mogu biti i manje ako se stručnom prosudbom ili mjerenjima buke na mjestu emisije dokaže da je ometanje stanovništva bukom isključeno. u skladu sa člankom 29.5 km od stambenih područja. mora se prije početka letenja pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. (1) Razina buke zrakoplovnih modela pokretanih motorima s unutarnjim sagorijevanjem.(4) Za svako letenje zrakoplovnih modela u kontroliranoj zoni. koja prikazuje okvirne vrijednosti odstojanja D. ovoga članka. trajanje. manja od 84 dB (A). ovoga Pravilnika. na udaljenosti manjoj od 5 km od granica aerodroma. .

Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu. ako teren koji se namjerava koristiti udovoljava uvjetima utvr enima za aerodrome za zrakoplovne modele. uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). broj 75/2006). a u skladu s uputama o uporabi aerodroma. Dio osmi PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 216. Voditelj letenja odgovoran je za nadzor letenja. parkirališta i objekata na aerodromu. (2) Kod letenja zrakoplovnih modela s daljinskim upravljanjem. namjerava koristiti trajno. ovoga Pravilnika. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. Članak 217. ovoga članka. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisa donesenih za njegovu provedbu. do 10. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o letenju zrakoplova (»Narodne novine«. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. uzletno-sletne površine se moraju ograditi zaštitnom žičanom ili sličnom ogradom od mjesta za gledatelje. operator aerodroma mora odrediti voditelja letenja. (5) Prilikom obavljanja istodobnog letenja više od 3 zrakoplovna modela. dozvoljena su samo na aerodromima. mora se registrirati kao aerodrom za zrakoplovne modele i upisati u evidenciju aerodroma. Na aerodromu za zrakoplovne modele. mogu se obavljati. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. Članak 218. a po potrebi i za poduzimanje mjera za njegovo propisno odvijanje. voditelj letenja dužan je voditi dnevnik letenja u koji se upisuje primopredaja dužnosti i sve nepravilnosti nastale tijekom letenja. Dio sedmi PREKRŠAJNE ODREDBE Članak 215.(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela. Dodatci 1. da se obzirom na vrstu letenja ne ugrožava sigurnost osoba i stvari. (4) Ako se teren iz stavka 2. ovoga članka. . osim ako se opravdano pretpostavlja. isključivo ili uglavnom za letenje zrakoplovnih modela.

3. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. na desnom krilu aviona – zeleno svjetlo. (uz članak 43. SVJETLA NA ZRAKOPLOVIMA Definicije pojmova Članak 1. r. kolovoza 2009. ako nije nasukan. . Ministar mora. Svjetlo je vidljivo. Avion plovi na vodi. odnosno.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. mjereno od prednjeg smjera ulijevo. DODATAK 1. ako nije usidren ili pričvršćen na vodi ili za zemlju. prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta. 28. mjereno od prednjeg svjetla udesno. imaju sljedeće značenje: 1.) ODREDBE O UPORABI SVJETALA I OZNAKA ZA UOČAVANJE NA ZRAKOPLOVIMA 1. Pozicijska svjetla Članak 2. Avion pluta na vodi. 2. 1): 1. ako se može raspoznati u tamnoj noći u nezamućenoj atmosferi. v. na lijevom krilu aviona – crveno svjetlo. Klasa: 011-01/09-01/106 Urbroj: 530-09-09-4 Zagreb. ako pluta i kreće se u odre enom smjeru u odnosu na vodu. 2. (1) Avioni moraju upotrebljavati sljedeća pozicijska svjetla (Sl. Definicije upotrijebljene u ovome Dodatku. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°.

(1) Avioni. najmanje 3 candela. ovoga članka. koja moraju biti treptajuća i izvedena tako. ovoga Dodatka. i 8. a njihova boja mora odgovarati boji pripadajućih pozicijskih svjetala. a da se pritom ne smanji vidno polje pilota i mogućnost uočavanja pozicijskih svjetala. Svjetla za hidroavione . moraju biti stalna. (4) Ako su svjetla iz stavka 1. pozicijska svjetla iz članka 2. jedrilice i slobodni baloni. ovoga Dodatka. helikopteri i zračni brodovi. mora iznositi najmanje 5 candela. točka 3. točaka 1. Ako su zrakoplovi opremljeni protusudarnim svjetlima. koje nesmetano svijetli podjednako ulijevo i udesno unatrag. (3) Jačina svjetala iz stavka 1. Protusudarno svjetlo Članak 3. i/ili 2. dodatno se mogu upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. udaljena od vrhova krila više od 6 stopa (2 m). ovoga članka. ovoga članka. a jačina svjetla iz stavka 1. ovoga članka. odnosno drugim sredstvima za bolje uočavanje zrakoplova u skladu s odredbama članaka 7. točka 3. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala iz stavka 1. koje svijetli naizmjenično sa svjetlima iz stavka 1. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala. (2) Motorne jedrilice. vidljivo iz svih smjerova. Kod uporabe treptajućih svjetala. na repu aviona – bijelo svjetlo. i 2. koje svijetli naizmjenično sa svjetlom na repu iz stavka 1. bijelo treptajuće svjetlo. točaka 1. crveno treptajuće svjetlo na repu aviona. stavak 1. ovoga članka. Slika 1 (2) Pozicijska svjetla mogu biti stalna ili treptajuća. da su što bolje vidljiva iz svih smjerova koji su 30° iznad i ispod horizontalne ravnine zrakoplova. te iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 140°. ovoga članka. Svjetla vrhova krila moraju biti stalna.3. i 2. na vrhovima krila se moraju nalaziti svjetla vrhova krila (wing tip clearance light).

te dodatno stalno bijelo svjetlo smješteno na sredini prednjeg dijela trupa. stavak . mora na najvidljivijem mjestu. stavak 1. ne smije upotrebljavati dodatno bijelo svjetlo na prednjem dijelu aviona iz stavka 1. Dodatno bijelo svjetlo. U tom se slučaju. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2.7 km). okomito iznad ili ispod prvog svjetla (Sl. ovoga Dodatka. ovoga članka. propisana odredbama članka 2. 4). na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m) jedno iznad drugoga na istoj okomici. mora upotrebljavati stalna svjetla. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. 2). Svjetlo mora biti vidljivo s udaljenosti od najmanje 3 NM. ovoga članka. upotrebljavati dva stalna crvena svjetla. Slika 3 (3) Avion kojega na vodi vuče drugi avion. avion koji je nesposoban za manevriranje. pod uvjetom da su oba svjetla vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (Sl. stavak 1. ne smije upotrebljavati propisana bočna pozicijska svjetla članka 2. stavak 1.7 km). (4) Avion koji je nesposoban za manevriranje. mora biti postavljeno na odstojanju od najmanje 6 stopa (2 m). koje je vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. po 110° na svaku stranu. 3). na najvidljivijem mjestu. te dodatno bijelo svjetlo koje odgovara bijelom svjetlu propisanom u stavku 1. (1) Avion koji pluta na vodi.. koja su vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. koje svijetli nesmetano pod kutom od 220°. Ako pluta.Članak 4. Slika 2 (2) Avion koji na vodi vuče jedan ili više aviona ili plovila. te do 20° unatrag (Sl. ovoga Dodatka.

avion dužine manje od 150 stopa (50 m): stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu. Slika 7 . Slika 6 2. Stalna crvena svjetla ne upotrebljavaju se kao signali u slučaju nevolje.1. 7). avion dužine veće od 150 stopa (50 m): po jedno stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu s prednje i stražnje strane aviona. mora upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. 5). vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM. Slika 4 Slika 5 (5) Avion koji je usidren. vidljiva s udaljenosti od najmanje 3 NM (Sl. ovoga Dodatka (Sl. a mora ih upotrebljavati ako plovi.

jačine od najmanje 5 candela vidljivim iz svih smjerova.3. . kako bi se označio najveći raspon krila. ovoga članka. pored jednog ili više svjetala iz stavka 5. Svjetla za druge zrakoplove Članak 6. 8 i 9). s udaljenosti od najmanje 1 NM (Sl. Slobodni baloni s posadom. koja su vidljiva sa svih strana aviona. dijela balona. upotrebljavati dva crvena svjetla. Svjetla za slobodne balone s posadom Članak 5. na istoj okomici i na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m). Slika 8 AVIONI DUŽINE MANJE OD 50 METARA Slika 9 AVIONI DUŽINE I ŠIRINE VEĆE OD 50 METARA (6) Nasukani avion mora. najnižeg. na najvidljivijem mjestu. moraju biti opremljeni treptajućim svjetlom. obješenim na udaljenosti od do 5 metara ispod košare ili drugog. avion s rasponom krila većim od 150 stopa (50 m): stalno bijelo svjetlo na svakoj strani krila. Ta svjetla moraju biti vidljiva sa svih strana.

žutonarančasta RAL 2 000. 2. u pilotskoj kabini zrakoplova. da sustav protusudarnih svjetala odgovara vrijednostima jačine svjetala i da je prikladan za uporabu na zrakoplovima. na nosu i na obje strane vertikalnoga stabilizatora.Odredbe ovoga Dodatka o uporabi svjetala aviona. koji udovoljava uvjetima utvr enim propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova. odnosno avioni koji nisu opremljeni električnim sustavom ili trajnim napajanjem za rad sustava protusudarnih svjetala. ovoga članka upotrebljavaju samo za letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR) danju. jedrilice.. koji se odnose na opću. . ako proizvo ač sustava jamči. zračne brodove i helikoptere. na odgovarajući se način primjenjuju i na druge vrste zrakoplova. POSEBNE ODREDBE O PROTUSUDARNIM SVJETLIMA I OZNAKAMA ZA UOČAVANJE ZRAKOPLOVA Protusudarna svjetla i oznake za uočavanje aviona. ako se zrakoplovi iz stavka 1. mogu biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. helikoptera. moraju biti naznačena u letačkom priručniku zrakoplova i na odgovarajućem natpisu. i 5. svjetlonarančasta RAL 2 004. namjensku i akrobatsku kategoriju aviona (JAR/FAR 23). 4. a poglavito na motorne jedrilice. (3) Avioni. 2. čija je najveća dopuštena uzletna masa manja od 600 kg. koji se primjenjuju u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa. na gornjoj i donjoj strani vrhova krila. narančasta RAL 2 005. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. osim vrsta svjetala utvr enih odredbama Članaka 2. i 2. koji nije u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost. kao i sve motorne jedrilice. na odgovarajući se način moraju primjenjivati na zračne brodove i motorne jedrilice. Ako je zbog izvedbe zrakoplova. mogu umjesto sustava protusudarnih svjetala iz stavka 1. Oznake za uočavanje. način i uvjete postavljanja odre uje Agencija. ovoga članka. 3. (1) Avioni i helikopteri moraju biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. postavljanje svjetala na propisan način neizvedivo ili. koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. ako je to bitno otežano. Tehnički zahtjevi za plovidbenost. zračnih brodova i motornih jedrilica Članak 7. u svakom pojedinom slučaju. nositi oznake za uočavanje. Ograničenja u uporabi protusudarnih svjetala na zrakoplovima. koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odnosno pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju.. ovoga članka. nanose se u neprekinutoj dužini od 50 cm u jednoj od sljedećih boja: 1.

u odnosu na temeljnu boju zrakoplova. boja se mora odabrati na način. (1) Odredbe članka 7.4. uzeti u obzir upute proizvo ača o postupku nanošenja boje. ovoga Dodatka. o postupku nanošenja boje. moraju se u obzir uzeti upute proizvo ača. stavak 2. (2) Jedrilice koje se upotrebljavaju samo za letove danju. (1) Slobodni baloni se ne opremaju ni sustavom protusudarnih svjetala. Motorne jedrilice bijele boje. ovoga članka. s motorom na uvlačenje ili motorne jedrilice svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1004). ovoga članka. niti moraju nositi oznake za uočavanje. moraju se prilikom nanošenja boje. tada se moraju upotrebljavati vrste boja prema normi WL 5. ovoga članka. (uz članak 13. mogu umjesto sustava iz stavka 1. (3) Jedrilice bijele ili svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1 004). Ako je jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. ovoga Dodatka. ako se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. koje se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. ovoga članka. Odredbe za jedrilice Članak 8. ne moraju nositi oznake za uočavanje. DODATAK 2. stavaka 3. (5) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje na motorne jedrilice. (4) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje. Ako se nanose dnevne fluorescentne boje. u skladu s tehničkim zahtjevima za plovidbenost. do 5. nositi oznake za raspoznavanje iz članka 7. o opremljenosti sustavom protusudarnih svjetala. ovoga članka. slobodni baloni s posadom na moraju biti uočljiva izgleda. Odredbe za slobodne balone Članak 9. a u slučaju da je motorna jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. 7021.) ODREDBE O SIGNALIMA I ZNAKOVIMA . da je optimalno vidljiva. vatrenocrvena RAL 3 000. Oznake se mogu nanositi i na površinama koje su veće od površina iz stavka 3. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. primjenjuju se na odgovarajući način na sustav protusudarnih svjetala za jedrilice. ne moraju nositi oznake za uočavanje.

2. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. a koja se odnosi na sigurnost plovila. te o osobama u zrakoplovu. višekratno uključivanje i isključivanje svjetala za slijetanje. signal proslije en radiotelefonijom.– . prema Morseovom kodu »SOS« (. javiti poziciju ili dozvati pomoć. koji se sastoji od izgovorene riječi »MAYDAY«. 5. poruka proslije ena putem SSR transpondera. (2) Sljedeći signali. Sljedeći signali.. Signali hitnosti Članak 3. 4. Signali nevolje Članak 2. crvene svjetleće rakete ili petarde ispaljene pojedinačno i u kratkim razmacima. odnosno u svojemu vidnom polju: .. SIGNALI NEVOLJE I HITNOSTI Odabir signala Članak 1. koji ga prisiljava na slijetanje. 2.. neuobičajenim manevrom u letu ili bilo kakvim raspoloživim sredstvom. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. da pilot zrakoplova ima vrlo hitnu poruku koju želi predati. tako da se razlikuje od pozicijskih treptajućih svjetala. da zrakoplovu prijeti velika i neposredna opasnost i da se traži neodložna pomoć: 1.). zrakoplova ili vozila.. 3. pilot zrakoplova može. višekratno uključivanje i isključivanje pozicijskih svjetala. U slučaju nevolje. (1) Sljedeći signali.1. koda 7700. da se zrakoplov nalazi u teškom položaju. svjetleći padobran s crvenim svjetlom. znače. znače. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. skrenuti pozornost na svoj zrakoplov. ali ne zahtijeva neposredno pružanje pomoći: 1. znače. postavljanjem moda A/C. – . bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno.

zeleno treptajuće svjetlo: voženje odobreno. SIGNALI ZA AERODROMSKI PROMET Svjetlosni signali kontrole zračnoga prometa Članak 5. 2. crveno stalno svjetlo: nastavite po aerodromskom prometnom krugu. 2. .--. zeleno stalno svjetlo: uzlijetanje odobreno. zeleno stalno svjetlo: slijetanje odobreno. koji se sastoji od izgovorene riječi »PANPAN«. 6. ispaljenih u razmacima od po 10 sekundi. crvena raketa: bez obzira na sva prijašnja uputstva i odobrenja privremeno ne slijećite..1. (2) Svjetlosni signali. crveno stalno svjetlo: zaustavite se i čekajte. Niz svjetlećih projektila. (1) Svjetlosni signali. 4. upozoravaju pilota zrakoplova da se nalazi u opasnom području ili da neovlašteno leti u području s ograničenjem letenja ili u zabranjenom području odnosno.-). znače: 1.--. bijelo treptajuće svjetlo: sletite na aerodrom i vozite na stajanku (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). 2.. 3. 5. upućeni pilotu zrakoplovu na zemlji. crveno treptajuće svjetlo: slijetanje zabranjeno. te da mora poduzeti nužne mjere opreza. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. SIGNALI UPOZORENJA Članak 4. 3. zeleno treptajuće svjetlo: produžite i do ite ponovno na slijetanje (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). znače: 1. USS neupotrebljiva. da ulazi u neko od tih područja. 2. 3.. signal proslije en radiotelefonijom. drugi zrakoplov ima prednost. Ti signali mogu biti proslije eni sa zemlje ili iz drugog zrakoplova. koji u rasprskavanju daju crvenu i zelenu svjetlost ili zvjezdice. prema Morseovom kodu XXX (-. upućeni pilotu zrakoplova u letu.

Signali na zemlji Članak 6. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. Zabrana slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s dvije žute dijagonalne pruge. položena vodoravno na signalnoj površini. ako nema svjetala za slijetanje. naizmjeničnim davanjem punog otklona krilaca ili kormila pravca. 1. 5. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. ovoga članka. 2. 2. osim ako se zrakoplov nalazi u osnovnom ili završnom dijelu aerodromskog prometnog kruga. (3) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 1. (4) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 2. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. Poseban oprez kod prilaženja i slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s jednom žutom dijagonalnom prugom. 2. crveno treptajuće svjetlo: napustite sletne površine u uporabi. ako nema svjetala za slijetanje. Značenje: Zabrana slijetanja za dulje vrijeme. položena vodoravno na signalnoj površini. . bijelo treptajuće svjetlo: vratite se na polaznu točku na aerodromu.4. naizmjeničnom primjenom nagiba zrakoplova oko uzdužne osi. noću. noću. danju. danju. ovoga članka.

Značenje: Za uzlijetanje. ostala kretanja se ne ograničavaju na uzletno-sletne staze ili na staze za vožnju. slijetanje i vožnju. 4. smiju se upotrebljavati samo uzletno-sletne staze i staze za vožnju. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. položeni vodoravno na manevarskim površinama. Značenje: . položena vodoravno na signalnoj površini. Uporaba uzletno-sletnih staza i staza za voženje 1. Značenje: Za uzlijetanje i slijetanje smiju se koristiti samo uzletno-sletne staze. zbog lošeg stanja manevarskih površina ili zbog drugih razloga. Neupotrebljivost manevarskih površina Signal: Križevi bijele ili druge upadljive boje. okomito na dužinsku os površine. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. položena vodoravno na signalnoj površini. s po jednom crnom prugom u kružnim dijelovima ploče. potreban je poseban oprez. 2.Značenje: Kod prilaženja i slijetanja. 3.

bijele ili narančaste boje. Značenje: Uzlijetanja i slijetanja. 6. . dozvoljene su promjene smjera samo udesno. Signal: Vodoravno postavljeni znak u obliku slova »T«. bijele ili narančaste boje. provode se paralelno dužem dijelu slova »T« u smjeru. položena vodoravno. Uputstva za uzlijetanje i slijetanje 1. 5. nije upotrebljiv. kraćeg dijela slova »T«. 2. koji je noću osvijetljen ili prikazan bijelim svjetlima u obliku slova »T«. Signal: Dvoznamenkasti broj na okomito postavljenoj ploči. Promjena smjera udesno Signal: Strelica usmjerena udesno pod pravim kutom. zaokružena na najbližu deseticu stupnjeva magnetnog kompasa. položena na signalnoj površini ili na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. na kontrolnom tornju ili u njegovoj blizini. Značenje: Oznaka smjera uzlijetanja i slijetanja. Značenje: Nakon uzlijetanja i prije slijetanja.Križevima označena manevarska površina ili neki njezin dio.

Značenje: . Promjene smjera kod odvojenog aerodromskog prometnog kruga Signal: Dvostruki križ bijele ili narančaste boje. 9. samo u smjeru strelice. položen vodoravno na signalnoj površini. Poslije uzlijetanja i prije slijetanja. Značenje: Odvojeni aerodromski prometni krug za motorne zrakoplove i jedrilice. u smjeru uzlijetanja i slijetanja. na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. Prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa Signal: Slovo »C« crne boje na okomito postavljenoj žutoj ploči. a jedrilica samo u smjeru suprotnom od smjera strelice. 8. Letenje jedrilica Signal: Bijeli dvostruki križ. Značenje: Označava mjesto. sa strelicom usmjerenom pod pravim kutom udesno ili ulijevo.7. gdje se nalazi prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. dozvoljene su promjene smjera motornih zrakoplova. položen vodoravno na signalnoj površini.

primjenjuju na helikoptere. (1) Parker na aerodromu. parker se nalazi s lijeve strane zrakoplova na mjestu gdje ga pilot može najbolje vidjeti. s desne strane ulijevo. pri čemu se znakovi iz točaka 16. (2) Kad parker daje znakove. (4) Znakovi se daju kako slijedi. Signal vodiča pozicioniranja vrha krila Desna ruka ispružena okomito iznad glave s palicom usmjerenom prema gore. Noću ili u uvjetima loše vidljivosti moraju se koristiti osvjetljena pomagala (osvjetljene signalne palice). u odnosu na parkera. do 29. Ovim signalom vodič postavljen kod vrha krila zrakoplova pokazuje da će kretanje zrakoplova s/na parkirališnu poziciju biti neometano. Znakovi parkera Članak 7. a ako se znakovi upućuju helikopteru ispred helikoptera na mjestu gdje ga pilot zrakoplova može najbolje vidjeti. Ovdje zaustavite! Obje ruke ispružene naprijed s palicama usmjerenima prema gore pomiču se iznad glave parkera. . se koriste u komunikaciji prilikom opsluživanja zrakoplova kad verbalna komunikacija nije moguća: 1. a znakovi iz točaka 24. svjetlećim lampama u obliku štapa. džepnim lampama ili rukama u fluorescentnim rukavicama. 2. a lijeva ruka ispružena koso s palicom usmjerenom prema dolje pomiče se ka tijelu. mora biti okrenut licem prema zrakoplovu. Ako se znakovi upućuju avionu. (3) Motori zrakoplova označavaju se brojevima.Letenje jedrilica u tijeku. do 20. daje znakove pilotu zrakoplova signalnim palicama fluorescentne boje.

5b. Skrenite udesno! . ovoga stavka. 5a. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. 4. Nastavite prema sljedećem parkeru ili prema uputama aerodromskog kontrolnog tornja! Obje ruke ispružene i usmjerene prema gore pomiču se u stranu pokazujući palicama u smjeru položaja sljedećeg parkera ili područja za voženje. Vozite ravno naprijed! Ruke ispružene vodoravno u stranu u visini ramena savijaju se u laktovima uz pomicanje palica gore-dolje od visine ramena do glave.3. a lijevom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. Skrenite ulijevo! Desna ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo.

a desnom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. Zaustavite se odmah! Naglo pomicanje ispruženih ruku i palica prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. Kočite! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramena sa otvorenom šakom. ovoga stavka. Zaustavite se! Ruke i palice ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo polako se pomiču prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. 6b. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. . 7a. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker stiska šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade.Lijeva ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. 6a.

Otpustite kočnicu! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramenasa stisnutom šakom. Parker mora dobiti signal potvrde od posade. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker otvara šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. a palice se pokreću jedna od druge u stranu. 8a.7b. Podmetači se ne smiju ukloniti do dobivanja signala potvrde od posade. 8b. Podmetači postavljeni! Ruke ispružene okomito iznad glave . Podmetači uklonjeni! Ruke ispružene okomito iznad glave. a palice se pokreću jedna prema drugoj dok se ne dodirnu. Pokrenite motore! . 9.

Smanjite snagu motora na pokazanoj strani! Obje ruke s dlanovima prema zemlji. Vozite sporije! Obje ruke s palicama se pomiču gore-dolje pokretom sličnim tapšanju od visine struka prema koljenima. lijeva ili desna ruka pomiče se gore-dolje.Desna ruka savijena u laktu u visini glave s palicom prema gore kružno se pokreće. 12. 10. ruke su ispružene prema dolje. već prema tome na kojoj se strani treba smanjiti snaga motora. 11. . Zaustavite motore! Ispružena ruka prema naprijed u visini ramena pomiče se do vrha lijevog ramena te se palica povlači preko vrata do vrha desnog ramena pokretom sličnim rezanju. a lijeva ruka se istovremeno podiže iznad visine glave i pokazuje motor koji treba pokrenuti.

15. lijeva ruka pružena uz tijelo.13. od okomitog položaja iznad glave. a desna ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. Za prekid vožnje unatrag koriste se signali iz točke 6a ili 6b ovoga stavka. Vozite unatrag repom udesno! Lijeva ruka ispružena prema zemlji. savijena u laktu. Vozite unatrag repom ulijevo! Desna ruka ispružena prema zemlji. od okomitog položaja iznad glave do vodoravnog položaja prema naprijed. . do vodoravnog položaja prema naprijed. Vozite unatrag! Obje ruke postavljene ispred tijela u visini struka rotiraju se prema naprijed. a lijeva ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. nastavi! Desna ruka postavljena u visini glave. 14a. Potvr ujem/Sve u redu. 14b. s palcem ili palicom ispruženim prema gore.

Spuštajte se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. s dlanovima okrenutima prema zemlji pokreću se prema dolje. 18. Lebdite u mjestu! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Zadržavajući trenutnu visinu letite ulijevo! . brzina pokreta ruku od vodoravnog položaja prema gore označava traženu brzinu penjanja. s dlanovima okrenutima prema gore pokreću se prema gore.16. 17. 19a. Penjite se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. brzina pokreta ruku prema zemlji označava traženu brzinu spuštanja.

Zadržite poziciju/Čekajte! . 21. 19b. a desna ruka se pokreće u smjeru lijeve pokretom sličnim metenju. Zadržavajući trenutnu visinu letite udesno! Lijeva ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na lijevu stranu tijela. 20. a lijeva ruka pokreće se u smjeru desne pokretom sličnim metenju. Požar! Desna ruka i palica pomiču se u raznim smjerovima od visine ramena prema koljenu.Desna ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na desnu stranu tijela. a palice usmjerene prema dolje. a palica u lijevoj ruci pokazuje mjesto gdje je izbio požar. 22. Sletite! Ispružene ruke prekrižene ispred tijela.

a lijeva ruka ostaje uz tijelo. Uključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave pomiču se i šakama. 24. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. Parker ostaje u tom položaju dok nije sigurno uputiti zrakoplov na sljedeći manevar. . a desna ispod). ili noću osvjetljenim palicama. Slobodni ste! Parker salutira desnom rukom i održava kontakt s posadom dok zrakoplov ne započne voženje. Ne dirajte ure aje za upravljanje! Desna ruka ispružena iznad glave zatvorene šake ili drži palicu u horizontalnom položaju.Potpuno ispružene ruke i palice usmjerene prema dolje pod kutom 45° u odnosu na tijelo. 25. 23.

Isključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave šakama. ili noću osvjetljenim palicama.26. Uspostavite komunikaciju interfonom! Obje ruke ispružene pod kutom 90° u odnosu na tijelo savijaju se prema glavi dok se dlanovim ne pokriju oba uha. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. a desna ispod). 27. 29. Napajanje se ne isključuje prije odobrenja posade zrakoplova. a desna ruka se zatim odmiče od lijeve. Negativan odgovor Desna ruka ispružena u stranu u visini ramena pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Otvorite/zatvorite stepenice! . 28. palica ili palac usmjereni prema zemlji. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad.

Lijeva ruka ispružena iznad glave pod kutom 45°, a desna ruka se iz položaja uz tijelo pokretom sličnim metenju pomiče do vrha lijevog ramena.

Znakovi pilota zrakoplova Članak 8. (1) Pilot zrakoplova iz pilotske kabine, rukama daje znakove parkeru. Znakovi moraju parkeru biti jasno vidljivi; ako je potrebno, prilikom davanja znakova može se kao pomoć koristiti izvor svjetlosti. (2) Pilot zrakoplova označava motor prema odredbi članka 7. stavak 3. ovoga Dodatka. (3) Znakovi se daju kako slijedi: 1.a) Kočnice upotrijebljene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su ispruženi i stiskaju se u šaku. b) Kočnice otpuštene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su stisnuti u šaku i otvaraju se. 2.a) Podmetače postavite! Ruke ispružene u stranu, s dlanovima prema van, prekriže se ispred lica. b) Podmetače uklonite! Ruke s dlanovima prema van, prekrižene ispred lica, ispruže se u stranu. 3. Spreman za pokretanje motora! Broj ispruženih prstiju jedne ruke, pokazuje broj motora kojeg se pokreće. DODATAK 3.

(uz članak 14.) SIGNALI, ZNAKOVI I POSTUPCI KOD PRESRETANJA CIVILNOG ZRAKOPLOVA VOJNIM ZRAKOPLOVIMA Signali presretača i postupci presretnutog zrakoplova Postupci presretnutog Signali presretača Značenje zrakoplova DANJU ili NOĆU – Mahanje krilima i bljeskanje pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima sa pozicije malo iznad i u načelu lijevo ispred presretnutog zrakoplova. Nakon potvrde blagi horizontalni zaokret u načelu ulijevo prema željenom DANJU ili NOĆU – Mahanje smjeru leta. krilima odnosno ljuljanje helikoptera, bljeskanje Napomena 1: pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima te Meteorološki uvjeti ili teren Slijedite praćenje presretača. 1(a) mogu uvjetovati da presretač me leti malo iznad i desno ispred Napomena: presretnutog zrakoplova, a nakon toga desni horizontalni Daljnji postupci ponašanja zaokret. propisani su odredbama članka 14. ovoga Pravilnika. Napomena 2: Ako presretnuti zrakoplov ne može održavati brzinu presretača, presretač treba izvoditi seriju zaokreta (racetrack patterns) i mahati krilima pored presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – Nagla promjena smjera od 90° ili 1(b) više uz istodobno penjanje bez prolijetanja smjera leta presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – 1(c) Izvlačenje podvozja i paljenje svjetala za slijetanje te

Značenje

Razumio, postupam prema uputi

Smijete nastaviti let

Razumio, DANJU ili NOĆU – Mahanje postupam krilima odnosno ljuljanje kod prema helikoptera. uputi

Sletite na DANJU ili NOĆU – Razumio, ovaj Izvlačenje podvozja i paljenje postupam aerodrom svjetala za slijetanje te prema

prelijetanje uzletno-sletne staze u uporabi odnosno,ako je presretnuti zrakoplov helikopter, prelijetanje prostora za slijetanje helikoptera.

praćenje presretača. Ako se uputi uzletno-sletna staza u uporabi odnosno prostor za slijetanje helikoptera nakon prelijetanja čine prikladnima za slijetanje, započeti postupak slijetanja i sletjeti.

DODATAK 4. (uz članke 55. i 62.) POLUKRUŽNI SUSTAV PUTNIH RAZINA Ako je odredbama članka 55. stavak 3. i članka 62. stavak 3. ovoga Pravilnika propisana uporaba polukružnih putnih razina, pilot zrakoplova mora održavati apsolutne visine leta ili razine leta prema trenutnoj magnetskoj putanji (magnetic track zrakoplova u skladu s priloženom tablicom: Magnetska putanja Od 000° do 179° od 180° do 359° IFR letovi VFR letovi IFR letovi VFR letovi Putna razina FL m ft FL m Ft FL m ft FL m ft 10 300 1000 – – – 20 600 2000 – – – 30 900 3000 35 1050 3500 40 1200 4000 45 1350 4500 50 1500 5000 55 1700 5500 60 1850 6000 65 2000 6500 70 2150 7000 75 2300 7500 80 2450 8000 85 2600 8500 90 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500 110 3350 11000 115 3500 11500 120 3650 12000 125 3800 12500 130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500 150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500 170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500 190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500 210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500 230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500 250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500 270 8250 27000 275 8400 27500 280 8550 28000 285 8700 28500 290 8850 29000 – – – 300 9150 30000 – – – 310 9450 31000 – – – 320 9750 32000 – – – 330 10050 33000 – – – 340 10350 34000 – – –

) Klasifikacija zračnog prostora i operativne službe kontrole zračnog prometa Dozvoljeni Klasa Opseg usluge Razdvajanje letovi A Kontrolirani samo IFR KZP svi zrakoplovi zračni prostor B IFR. stavak 6.Magnetska putanja 350 10650 35000 – 370 11300 37000 – 390 11900 39000 – 410 12500 41000 – 450 13700 45000 – 490 14950 49000 – itd itd itd – DODATAK 5. – – – – – – – – – – – – – – 360 10950 36000 – 380 11600 38000 – 400 12200 40000 – 430 13100 43000 – 470 14350 47000 – 510 15550 51000 – itd itd itd – – – – – – – – – – – – – – – (uz članak 7. ako je IFR od IFR . KZP za razdvajanje od IFR C 2. VFR KZP svi zrakoplovi IFR od IFR i IFR KZP IFR od VFR 1. uključujući informaciju o prometu o VFR letovima. Informacija o prometu VFR VFR od IFR VFR o VFR letovima (preporuka o izbjegavanju na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase C zona C KZP uključujući informaciju o prometu o IFR VFR letovima IFR od IFR (preporuka izbjegavanja na upit) D Informacija o prometu VFR o IFR i VFR o VFR VFR ne provodi se letovima (preporuka izbjegavanja na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase D zona D E IFR KZP.

stavak 2. i 5. IFR ako je moguće usluga pružanja letnih F informacija Nekontrolirani zračniprostor Usluga pružanja letnih VFR ne provodi se informacija Usluga pružanja letnih G samo VFR ne provodi se informacija Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom.5 km Vidljivost u letu: IFR C VFR nije propisana 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna potrebno 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 . kontrole zr. (uz članak 7.. a klasa G najmanje restriktivnom).moguće Informaciju o prometu. prometa. uz članak 53. KZP = Kontrola zračnog prometa DODATAK 6. stavak 4. 4. ako VFR ne provodi se je moguće Savjetodavna usluga IFR od IFR. nije VFR propisana stalna dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.) UVJETI ZA IFR I VFR LETOVE Vrsta Najveća RTF Klasa leta brzina (IAS) komunikacija nije stalna A IFR propisana dvosmjerna Odobrenje Mimimumi za VFR KZP letove potrebno – Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 B IFR.. uz članak 12..

5 km Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno Odstojanje od oblaka: IFR F VFR 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna. potrebno . 250 kt ispod stalna VFR FL 100 dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. osim što se ne zahtijeva održavanje zona D odstojanja od oblaka (izvan oblaka) IFR stalna dvosmjerna potrebno vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 E VFR 250 kt ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno 5 km ispod FL 100 Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Dodatno: jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru Kontrolirana klase D.5 km Dodatno: Kontrolirana jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru zona C klase C vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 D IFR.

a klasa G najmanje restriktivnom).) .5 km* stalna vidljivost zemljine površine ulazak u oblake nije dozvoljen *800 m za rotokoptere. Dodatno: brzina mora biti takva da je moguće pravodobno uočavanje prepreka i drugih zrakoplova Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom.vertikalno 1000 ft horizontalno 1. KZP= kontrola zračnog prometa DODATAK 7. 250 kt ispod nije G VFR ne provodi se zračne brodove i FL 100 potrebno slobodne balone.5 km Vidljivost u letu: 1. (uz članak 85.

(uz članak 137.) Slika 1. i uz članak 144. 139. stavak 2. uz članak 143. stavak 3. stavak 1. stavak 5. (uz članak 142.DODATAK 8. stavak 4.. SEGMENTI INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA ..

Slika 2. NADVISIVANJE PREPREKA U SEGMENTU NEUSPJELOG PRILAŽENJA Slika 4. POVRATNI I PRODULJENJI POSTUPCI Slika 3. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA PRECIZNO PRILAŽENJE .

Slika 5. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA NEPRECIZNO PRILAŽENJE .

NADVISIVANJE PREPREKA U PODRUČJU VIZUALNOG MANEVRIRANJA .Slika 6.

stavak 1. OBLIK I NAZIVLJE U SVEZI S PETLJOM ČEKANJA Slika 2. stavak 1. (uz članak 172. i članak 146. stavak 2.DODATAK 9.) .) Slika 1. POSTUPCI ULASKA U PETLJU ČEKANJA DODATAK 10. (uz članak 145.

Svaka nastavlja u označenom smjeru. XX Vraćamo se u bazu. Poruka Znak 1. LL 3. Poruka Znak 1. LLL 2. 4. Ne ili negativno N 4.VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA–ZRAK ZA PREŽIVJELE I ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Tablica 1 VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA PREŽIVJELE Br. Ništa nije na eno. Potrebna medicinska pomoć X 3. Primljena informacija da je 6. Našli smo samo neke osobe. Podijelili se u dvije grupe. Našli smo sve osobe. Da ili potvrdno Y 5. 5. 7. Potrebna pomoć V 2. . →→ zrakoplov u ovom smjeru. ++ Ne možemo nastaviti. NN Nastavljamo s potragom. Nastavljamo u ovom smjeru ← Tablica 2 VIZALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Br. Operacija je završena.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful