MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2802 Na temelju članka 146.

Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane, donosi PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA Dio prvi OPĆE ODREDBE Područje primjene Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom utvr uju se uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova radi sigurnog odvijanja zračnog prometa. (2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na hrvatske civilne, policijske i carinske zrakoplove, te na inozemne civilne i državne zrakoplove dok lete u hrvatskom zračnom prostoru. (3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na hrvatske vojne zrakoplove, osim onih odredaba za koje je predvi eno da će se urediti posebnim propisom. (4) Letenje hrvatskih zrakoplova iznad mora na kojemu niti jedna država nema suverenitet (otvoreno more), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika i me unarodnih akata donesenih na temelju Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944.) kojima se ure uje postupak za letenje zrakoplova iznad otvorenog mora, a koji obvezuju Republiku Hrvatsku. (5) Kada hrvatski zrakoplov leti u zračnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države, mora se pridržavati propisa o letenju i kretanju zrakoplova koji se primjenjuju na području suvereniteta te države, a ako tih propisa nema mora se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika. (6) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava, dužnosti i odgovornosti, obavlja svoje poslove u zračnom prostoru Republike Hrvatske i u zračnom prostoru iznad Jadranskoga mora, izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(7) Uvjete, načine, pravila i postupke letenja zrakoplova, utvr ene odredbama ovoga Pravilnika, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu. Pojmovi i kratice Članak 2. (1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. ACAS II (airborne collision avoidance system II): ACAS koji pored prometnih informacija (TAs) omogućava i vertikalne rezolucijske informacije (RAs). 2. aerodromski promet (aerodrome traffic): ukupni promet na manevarskim površinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolici aerodroma; 3. aerodromski prometni krug (aerodrome traffic circuit): utvr ena letna putanja kojom moraju letjeti zrakoplovi u okolici aerodroma; 4. aerodromski kontrolni toranj (aerodrome control tower): nadležna kontrola koja je uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole zračnoga prometa za aerodromski promet; 5. akrobatski let (acrobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta; 6. alternativna ruta (alternate route): ruta izme u odre enih točaka ili područja koja je različita od željene rute, a koju odabire operator zrakoplova u slučajevima kad željena ruta nije slobodna ili podliježe ograničenjima; 7. apsolutna visina (altitude): vertikalno odstojanje razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, mjereno od srednje razine mora (MSL–QNH postavljanje visinomjera); 8. apsolutna visina odluke (decision altitude – DA) odnosno visina odluke (decision height–DH): utvr ena apsolutna visina odnosno visina iznad nadmorske visine praga sletne staze tijekom preciznog prilaženja ili prilaženja s vertikalnim navo enjem na kojoj se mora započeti postupak neuspjelog prilaženja ako ne postoji potrebna vidljivost vizualnih orijentira za nastavak prilaženja; 9. apsolutna visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance altitude – OCA) odnosno visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance height-OCH): najniža apsolutna visina odnosno najniža visina iznad nadmorske visine praga uzletno-sletne staze ili nadmorske visine aerodroma ispod koje nije osigurano održavanje propisanih vertikalnih minimalnih odstojanja od prepreka tijekom prilaženja ili neuspjelog prilaženja;

10. automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (automatic terminal information service-ATIS): automatsko proslje ivanje tekućih i redovitih informacija zrakoplovima u dolasku i odlasku pomoću stalnog i ponavljanog radioemitiranja tijekom dana ili njegovog utvr enog dijela; 11. balon: zrakoplov lakši od zraka, bez motora; 12. baza oblaka (ceiling): visina donje granice najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode ispod 20 000 stopa (6000 m) koji pokriva više od polovine neba; 13. bolnički let (ambulance flight): zračni prijevoz oboljelih ili ozlije enih osoba koje su već zdravstveno zbrinute u bolnici i koje su sposobne za prijevoz zrakom radi daljnjeg zbrinjavanja u drugoj bolnici; 14. centar za pružanje letnih informacija (flight information centre-FIC): jedinica uspostavljena radi obavljanja usluge pružanja letnih informacija i usluge uzbunjivanja. 15. emitiranje naslijepo (blind transmission): emitiranje jedne radiopostaje prema drugoj u okolnostima kada se ne može uspostaviti dvosmjerna komunikacija, ali se pretpostavlja da je pozivana radiopostaja u stanju primiti poruku; 16. granica valjanosti odobrenja (clearance limit): točka do koje je zrakoplovu izdano odobrenje kontrole zračnog prometa; 17. grupni let (formation flight): vrsta leta kod kojega dva ili više zrakoplova, uz prethodni dogovor pilota zrakoplova, lete u istom smjeru uz održavanje horizontalnog i visinskog odstojanja; 18. hidroavion: avion koji može uzletjeti i sletjeti na vodenu površinu; 19. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi (Air Navigation Service Provider): svaki javni ili privatni subjekt koji pruža usluge u zračnoj plovidbi; 20. IFR let (IFR flight): let koji se obavlja prema pravilima instrumentalnog letenja (Instrument Flight Rules); 21. instrumentalni meteorološki uvjeti (instrument meteorological conditions-IMC): meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvr enih za vizualne meteorološke uvjete; 22. izvještaj iz zraka (air-report): izvještaj iz zrakoplova u letu, sastavljen u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije, te proslje ivanju operativnih i/ili meteoroloških informacija;

minimalna sektorska apsolutna visina (minimum sector altitude-MSA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti. letjelica bez posade (unmanned aerial vehicle): bespilotni zrakoplov u smislu članka 8. 32. 29. a čija najveća dopuštena uzletna masa ne prelazi 300 kg kod jednosjeda.23. a kojim se upravlja premještanjem težine pilota i/ili aerodinamčkim upravljačkim kormilom. mikrolaki avion (microlight aeroplane): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. kontrolirani let (controlled flight): svaki let za koji je potrebno pribaviti odobrenje kontrole zračnog prometa. kojem je minimalna brzina pri najvećoj dopuštenoj masi i oduzetoj snazi motora manja od 65 km/h. kontrolirana zona (control zone-CTR): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do odre ene gornje granice. iz drugog zrakoplova ili iz svemira) ili programiran i potpuno autonoman. 24. 33. 25. 26. Machov broj (Mach number-M): bezdimenzionalni broj koji označava omjer (kvocijent) izme u stvarne brzine objekta (zrakoplova) i brzine zvuka. 30. . jedinica koja pruža operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services unit – ATS unit): opći pojam koji označava jedinicu kontrole zračnog prometa. 27. pokretan motorom. 31. Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu koji leti bez zapovjednika zrakoplova u pilotskoj kabini i koji je ili daljinski i u potpunosti upravljan s drugog mjesta (sa zemlje. minimalna apsolutna visina snižavanja (minimum descent altitude-MDA) odnosno minimalna visina snižavanja (minimum descent height-MDH): utvr ena apsolutna visina ili visina tijekom nepreciznog prilaženja ili prilaženja kruženjem ispod koje se snižavanje ne smije nastaviti bez potrebne vidljivosti zemaljskih orijentira. a koja osigurava minimalno nadvisivanje svih objekata od 1 000 stopa unutar sektora polumjera 25 NM čije se središte nalazi na poziciji radionavigacijskog sredstva. bilo kojeg njezinog podsustava ili radnog mjesta za vo enje zrakoplova tijekom normalnog odvijanja letova. 450 kg kod dvosjeda odnosno u amfibija i hidro izvedbi 10% više od tih masa. kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC capacity): sposobnost obavljanja poslova i zadaća sustava kontrole zračnog prometa. kontrolirani zračni prostor (controlled airspace-CTA): zračni prostor odre enih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnog prometa provodi u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. 28. centar za pružanje letnih informacija ili prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. letna putanja (flight path): putanja težišta zrakoplova u odnosu na odre enu točku.

37. 43. objavljivanje na način uobičajen u zračnom prometu: objavljivanje u »Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)« ili žurnim informacijama (NOTAM). 38. savjetodavne usluge u zračnom prometu. usluge kontrole zračnog prometa (aerodromske. prilaznu kontrolu zračnog prometa ili aerodromsku kontrolu zračnog prometa. opasno područje (danger area): dio zračnog prostora utvr enih dimenzija u kojem se tijekom odre enog vremenskog perioda odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zračnog prometa. 40. opći zračni promet (general air traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova. nadležna kontrola zračnog prometa (air traffic control unit): pojam koji označava oblasni centar kontrole zračnog prometa. minimalna područna apsolutna visina (area minimum altitude – AMA): najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. 42. ili drugim posebnim publikacijama. 35. 41. 36. . ili okružnicom zrakoplovnih informacija (AIC). prilazne i oblasne kontrole). očekivano vrijeme prilaženja (expected approach time-EAT): vrijeme u kojem kontrola zračnog prometa očekuje da će zrakoplov u dolasku nakon čekanja napustiti preletište čekanja radi završetka prilaženja za slijetanje. obzirom na minimalnu sigurnu razinu i strukturu zračnog prostora (donja granica kontroliranog zračnog prostora zajedno sa zaštitnim slojem (buffer) od 500 stopa). minimalna apsolutna visina radarskog vektoriranja (minimum radar vectoring altitude-MRVA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti u svrhu radarskog vektoriranja IFR letova. kao i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a. a osigurava nadvisivanje svih prepreka unutar odre enog područja od minimalno 1 000 stopa (300 m) ili u planinskom području minimalno 2 000 stopa (600 m) zaokruženo na najbližih (sljedećih viših) 100 stopa (30 m). operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services – ATS): različite usluge uspostavljene u svrhu proslje ivanja letnih informacija.34. noć (night): vremensko razdoblje koje počinje pola sata nakon zalaska sunca i završava pola sata prije izlaska sunca. 39. odobrenje kontrole zračnog prometa (air traffic control clearance): dopuštenje zrakoplovu da nastavi let pod uvjetima koje je utvrdila nadležna kontrola zračnog prometa. uzbunjivanja.

– krute osnovne konstrukcije. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. koji nema krutu osnovnu konstrukciju i može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. kojim se u pravilu upravlja premještanjem težine pilota i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. 45. koji se obavljaju sukladno posebno utvr enim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT). osnovni zaokret (base turn): zaokret zrakoplova u fazi početnog prilaženja izme u završetka putanje odleta i početka putanje me uprilaženja ili putanje završnog prilaženja. operativni zračni promet (operational air traffic-OAT): svi letovi civilnih zrakoplova. 48. bez motora. ovjesna jedrilica (hang glider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed bez motora: – polukrute osnovne konstrukcije.44. kao i letovi državnih zrakoplova. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji ne može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. posebni VFR let (special VFR flight): VFR let čije obavljanje unutar kontrolirane zone odobri nadležna kontrola zračnog prometa u meteorološkim uvjetima koji su ispod vizualnih meteoroloških uvjeta. . 50. 49.5 km (10 NM) nadmorska visina terena mijenja za više od 3 000 stopa (900 m). 47. planinsko područje (mountainous area): područje promjenjivog profila terena u kojem se na udaljenosti 18. koje se podnose nadležnoj kontroli zračnog prometa. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. 46. njime se aerodinamički upravlja oko sve tri osi pomoću lijeve i desne komande povezane za izlazne krajeve krila. 51. pilot zrakoplova (aircraft pilot): osoba koja rukuje sustavom za upravljanje zrakoplova tijekom vremena leta. – krute osnovne konstrukcije. parajedrilica (paraglider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. plan leta (flight plan): skup odre enih informacija o namjeravanom letu ili dijelu leta zrakoplova.

. postupak neuspjelog prilaženja (missed approach procedure): postupak koji se provodi ako nije moguće nastaviti postupak prilaženja. ili ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad aerodroma. predvi eno trajanje leta (estimated elapsed time-EET): predvi eno vrijeme potrebno za let izme u dvije značajne točke. predvi eno vrijeme početka vožnje (estimated off-block time-EOBT): predvi eno vrijeme u kojem će zrakoplov započeti kretanje povezano s odlaskom. 55. 53. postupak čekanja (holding procedure): unaprijed utvr eni manevar u svrhu zadržavanja zrakoplova unutar utvr enog zračnog prostora u očekivanju daljnjeg odobrenja. preletište početnog prilaženja (initial approach fix – IAF): Točka koja označava početak početnog segmenta i kraj dolaznog segmenta ako postoji. vrijeme u kojem će zrakoplov stići na poziciju iznad aerodroma. 58. predani plan leta (filed flight plan-FPL): plan leta kako ga je je pilot zrakoplova ili njegov ovlašteni predstavnik ispunio i predao prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa bez naknadnih izmjena. 61. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). preletište me uprilaženja (intermediate fix-IF): točka koja označava kraj početnog segmenta i početak me usegmenta. 57. 62. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). 59. povratni postupak (reversal procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu promjenu smjera tijekom segmenta početnog prilaženja postupka instrumentalnog prilaženja. Slijed može sadržavati proceduralne ili osnovne zaokrete. odnosno ako se slijetanje ne završi do pozicije na kojoj se primjenjuju mjerila za nadvisivanje prepreka za čekanje ili rutu. postupak instrumentalnog prilaženja (instrument approach procedure): niz unaprijed utvr enih manevara zrakoplova pomoću letačkih instrumenata s utvr enom zaštitom od prepreka koji započinje od preletišta početnog prilaženja ili od početka utvr ene dolazne rute do točke s koje se slijetanje može završiti. 60. predvi eno vrijeme dolaska (estimated time of arrival-ETA): za IFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad odre ene točke utvr ene pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). 54.52. preletište završnog prilaženja (final approach fix-FAF): Točka koja označava kraj me usegmenta i početak segmenta završnog prilaženja. 56.

65. rasteretna ruta (off-load route): utvr ena ruta izme u odre enih točaka ili područja koju predlaže središnja jedinica za upravljanje protokom zračnoga prometa kad se na željenoj ruti odnosno rutama na koje utječe orijentacija prometa očekuje kašnjenje. čiji je smjer u bilo kojoj točki obično izražen u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. uljez) predstavlja moguću opasnost. 73. 64. 75. prijelazna apsolutna visina (transition altitude): apsolutna visina na kojoj ili ispod koje se vertikalna pozicija zrakoplova odre uje u odnosu na apsolutne visine. isključivo za vojne letove. 71. 66. 69. produljeni postupak (racetrack procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu smanjenje apsolutne visine tijekom segmenta početnog prilaženja i/ili uspostavljanje doletne putanje u slučajevima kad ulaz u povratni postupak nije moguć. prometna informacija (traffic advisory-TA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova ukazuje na to da odre eni zrakoplov u njihovoj blizini (tzv. 68. putna razina (cruising level): razina koju zrakoplov održava tijekom značajnijeg dijela leta. prilaženje kruženjem (circling approach): nastavak postupka instrumentalnog prilaženja koji omogućuje vizualno kruženje (oko aerodroma) prije slijetanja. 74. privremeno izdvojeno područje (temporary segregated area-TSA): zračni prostor utvr enih dimenzija koji je tijekom odre enog vremenskog perioda privremeno rezerviran. prijelazna razina (transition level): prva najniža razina leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se može koristiti. 72. 70. prijelazni sloj (transition layer): zračni prostor izme u prijelazne apsolutne visine i prijelazne razine. proceduralni zaokret (procedure turn): manevar koji započinje zaokretom koji odstupa od utvr ene putanje i nastavlja se zaokretom u suprotnom smjeru kako bi se zrakoplovu omogućilo priključenje i nastavljanje leta u smjeru suprotnom od utvr ene putanje. putno penjanje (cruise climb): tehnika putnog letenja kojom se neto povećanje apsolutne visine ostvaruje smanjenjem mase aviona. rezolucijska informacija (resolution advisory-RA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova preporuča: . 67. putanja (track): okomita projekcija letne putanje zrakoplova na zemljinu površinu.63. poradi sigurnosti zračnoga prometa.

apsolutnu visinu ili razinu leta. 84. a koja se obično nalazi na utvr enoj ATS ruti. standardni instrumentalni odlazak (standard instrument departure – SID): utvr ena IFR odlazna ruta koja povezuje odre eni aerodrom ili odre enu uzletno-sletnu stazu aerodroma s odre enom značajnom točkom od koje započinje rutni dio leta. standardnu dolaznu rutu. 79.25 hPa koja je od drugih takvih površina razdvojena odre enim intervalima tlaka. uvjetnu rutu itd. savjetovanu rutu.. 82.– manevar s ciljem uspostavljanja odstojanja od svih zrakoplova koji predstavljaju opasnost. standardnu odlaznu rutu. ili – ograničenje manevra s ciljem održavanja postojećeg odstojanja. 80. 81. 83. ruta (air traffic services route-ATS route): ruta utvr ena za usmjeravanje protoka prometa prema potrebama za obavljanje kontrole zračnoga prometa. kontroliranu ili nekontroliranu rutu. razina (level): opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu. 77. status leta (flight status): oznaka koja naznačuje da li zrakoplov zahtijeva poseban postupak prilikom pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa. razina leta (flight level-FL): površina stalnog atmosferskog tlaka odre ena u odnosu na specifičnu vrijednost tlaka od 1013. slijed prilaženja (approach sequence): slijed po kojem su dva ili više zrakoplova dobila odobrenje za prilaženje radi slijetanja na aerodrom. smjer leta (heading): usmjerenje uzdužne osi zrakoplova izraženo u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. signalna površina (signal area): područje na aerodromu koje se koristi za postavljanje zemaljskih signala. točka neuspjelog prilaženja (missed approach point-MAPt): točka u postupku instrumentalnog prilaženja na kojoj odnosno prije koje pilot zrakoplova mora započeti propisani postupak neuspjelog prilaženja kako minimalno nadvisivanje prepreka ne bi bilo narušeno. a pruža informacije pilotu o mogućim konfliktnim situacijama sa zrakoplovima opremljenima SSR transponderom. a označava visinu. a označava zračni put. 85. 78. . rutu za prostornu navigaciju. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (airborne collision avoidance systemACAS): sustav ure aja u zrakoplovu koji radi na temelju signala SSR transpondera i ne ovisi o zemaljskoj opremi. 76.

točke ili objekta koji se smatra točkom.86. 89. a kojeg operator predaje ATS jedinicama radi spremanja i višekratnog korištenja. uputa kontrole zračnog prometa (air traffic control instruction): je RTF komunikacijom izdana smjernica kontrole zračnog prometa. vidljivost pri tlu (ground visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdio ovlašteni motritelj ili automatski sustav. uvjetno zabranjeno područje (restricted area): dio zračnog prostora Republike Hrvatske. kojom se od pilota zahtijeva poduzimanje odre enih mjera. 87. VFR let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (Visual Flight Rules). utvr enih dimenzija. 96. ne može obavljati. 93. tekući plan leta (current flight plan-CPL): plan leta kojeg je prihvatio prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa ili jedinica kontrole zračnog prometa i koji uključuje sve njegove izmjene nastale tijekom leta koje su prouzročene izdavanjem odgovarajućih odobrenja kontrole zračnog prometa. 91. 90. a ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. vrijeme do dolaska zrakoplova iznad aerodroma odredišta. u odre eno vrijeme i uz odre ene uvjete. redovito i učinkovito obavljanje letova. . 94. usluga letnih informacija (flight information service-FIS): usluga uspostavljena u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska iznad aerodroma odredišta. trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL): plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke. 92. 88. mjereno od utvr ene vrijednosti (QFE postavljanje visinomjera). vidljivost u letu (flight visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova u letu. usluga uzbunjivanja (alerting service): usluga uspostavljena u svrhu izvješćivanja nadležnih subjekata o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja pomoći tim subjektima tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. visina (height): vertikalno odstojanje razine. 95. iznad odre enog područja u kojemu se zračni promet. ukupno predvi eno trajanje leta (total estimated elapsed time-total EET): za IFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska na odre enu točku utvr enu pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja.

poglavito razvijen i upotrebljavan u sportske svrhe. 102. sa ili bez motora (padobran. odgovorna za upravljanje i opsluživanje zrakoplova tijekom vremena leta i na tlu. zrakoplovni model: zrakoplov bez posade. 98. vizualno prilaženje (visual approach): prilaženje zrakoplova tijekom IFR leta. 101. odnosno 2. zabranjeno područje (prohibited area): dio zračnoga prostora Republike Hrvatske utvr enih dimenzija u kojemu je obavljanje zračnoga prometa zabranjeno. u točki u kojoj se zrakoplov priključuje posljednjoj utvr enoj putanji u postupku prilaženja. automatski radiokompas 3. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara 2. sposoban za letenje. Zahtijevana navigacijska sposobnost (required navigation performance-RNP): iskaz o navigacijskoj sposobnosti neophodnoj za operacije u odre enom zračnom prostoru. plan leta predan iz zraka (tijekom leta) . osnovnog zaokreta ili doletnog zaokreta produljenog postupka ako je utvr en. sportski zrakoplov (sports aircraft): zrakoplov s posadom. (2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. vizualni meteorološki uvjeti (visual meteorological conditions-VMC): meteorološki uvjeti (vidljivost. te se prilaženje obavlja uz vidljivost terena. AFIL – Flight plan filed in the air. ovjesna jedrilica i sl. parajedrilica. završno prilaženje (final approach): dio postupka instrumentalnog prilaženja koji započinje na utvr enom preletištu ili točki završnog prilaženja. 104.97.). 103. 105. ADF – Automatic direction finding equipment. teži od zraka. nakon završetka posljednjeg proceduralnog zaokreta. odstojanje od oblaka i baza oblaka) jednaki ili veći od utvr enih minimuma. a završava u točki koja se nalazi u okolici aerodroma s koje se može sletjeti ili započeti postupak neuspjelog prilaženja. zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command-PIC): osoba s pravom konačne odluke. 99. u kojemu dio ili potpuni postupak instrumentalnog prilaženja nije završen. teži od zraka. a ako preletište ili točka završnog prilaženja nisu utvr eni. ACAS – Airborne collision avoidance system. zona aerodromskog prometa (aerodrome traffic zone-ATZ): zračni prostor odre enih dimenzija utvr en oko aerodroma u svrhu zaštite aerodromskog prometa. 100. koji započinje: 1. mikrolaki avion.

daljinomjer 10. efektivna buka izražena u dB 13. ILS – Instrument landing system. odašiljač za lociranje u slučaju nužde 12. EPNdB – Effective Perceived Noise dB. 18. FIS – Flight information service. tlo (zemlja) 20. FAR – Federal Aviation Regulations. indicirana brzina 23. preletište početnog prilaženja 22. usluga pružanja letnih informacija. AFIS – Aerodrome flight information service. GP-Glide path. preletište me uprilaženja 24. pravila instrumentalnog letenja 25. FAF – Final approach fix. FAP-Final approach point. preletište završnog prilaženja 14. točka završnog prilaženja 15. prilaženje s neprekinutim snižavanjem 8. usluga pružanja aerodromskih letnih informacija 5. ELT – Emergency locator transmitter. DME – Distance measuring equipment. ATC – Air traffic control. očekivano vrijeme prilažanja 11. EAT – Expected approach time. IAS – Indicated airspeed. proračunato vrijeme uzlijetanja 9. IF – Intermediate fix. zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti . JAR-Joint Aviation Requirements. razina leta 19. ATFM – Air traffic flow management.4. odašiljač putanje poniranja 21. GND – Ground. upravljanje protokom zračnog prometa 7. FL – Flight level. IAF – Initial approach fix. Savezni zrakoplovni propisi (SAD) 16. područje letnih informacija 17. CDA – Continuous descent approach. kontrola zračnog prometa 6. CTOT – Calculated take-off time. IFR – Instrument flight rules. sustav za instrumentalno slijetanje 26. FIR – Flight information region.

MDA – Minimum descent altitude. QDR – Magnetic bearing. najveća dopuštena uzletna masa. MSA – Minimum sector altitude. QTE – True bearing. LLZ-Localizer. NDB – Non-directional radio beacon. točka neuspjelog prilaženja 30. minimalna apsolutna visina snižavanja 31.2 hPa. MTOM – maximum take-off mass. MSL – Mean sea level. odašiljač pravca slijetanja 28. magnetski navigacijski smjer 41. tlak zraka na razini aerodroma (ili na pragu uzletno-sletne staze) 42. RPL – Repetitive flight plan. MDH – Minimum descent height. visinomjer postavljen na 1013. mikrovalni sustav za slijetanje 33. srednja razina mora 35. RNAV – Area navigation. M – Mach number. QDM – Magnetic heading (zero wind).2 hPa 43. neusmjereni radiofar 37. MLS – Microwave landing system. QNH – Altimeter subscale setting to obtain elevation when on the ground. smanjeni minimum vertikalnog razdvajanja (300 m (1 000 ft) od i uključujući FL 290 do i uključujući FL 410) . PIREP – Pilot report.27. zahtijevana navigacijska sposobnost 47. minimalna visina snižavanja 32. prostorna navigacija 46. MAPt – Missed approach point. izvještaj pilota 39. radarski sustav za precizno prilaženje 38. minimalna sektorska apsolutna visina 34. RVSM – Reduced vertical separation minimum. magnetski smjer leta (u uvjetima bez vjetra) 40. 36. PAR-Precision approach radar. QNE – Altimeter subscale set to 1013. trajni plan leta 48. stvarni navigacijski smjer 45. Machov broj 29. RNP – Required navigation performance. visinomjer postavljen za dobivanje nadmorske visine 44. QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold).

smatrat će se da je pod utjecajem alkohola osoba. (1) Svaki sudionik u zračnom prometu. (2) Buka koju stvara zrakoplov ne smije biti veća nego što to neizbježno zahtijeva propisno upravljanje ili opsluživanje zrakoplova. te zbog kojih je ugrožena njena sigurnost i sigurnost osoba s kojima dolazi u dodir tijekom obavljanja poslova.0 g/kg. VFR – Visual flight rules. vrlo visoka frekvencija (30 – 300 MHz) 56. mora se ponašati na način koji jamči sigurnost i red u obavljanju zračnog prometa. značajne meteorološke informacije 51. (3) Osoba koja je pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava. VOR-Very high frequency omnidirectional radio range. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostalo zrakoplovno osoblje.2 g/kg. ne smije upravljati zrakoplovom niti djelovati kao drugi član posade. (4) Odredbe stavka 3. te da pritom nitko nije ugrožen. pravila vizualnog letenja 55. kojoj je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima za mjerenje alkoholiziranosti. a odgovara količini većoj od 0. pomoćnom ili drugom stručnom osoblju. SSR – Secondary surveillance radar. SRA – Surveillance radar approach. a za vojno zrakoplovno osoblje 0. Zapovjednik zrakoplova .49. Pod omamljujućim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se sredstva koja utječu na tjelesno i duševno stanje osobe. VHF svesmjerni radiofar Temeljna pravila ponašanja u zračnom prometu Članak 3. ili koja je u takvom tjelesnom ili duševnom stanju da nije u stanju obavljati poslove pilota zrakoplova ili člana posade. VHF – Very high frequency. SIGMET – Significant meteorological information. sekundarni nadzorni radar 53. (5) U smislu ovoga Pravilnika. zbog kojih je ugroženo sigurno i pravilno obavljanje njezinih poslova. TCAS – Traffic alert and collision avoidance system. SID – Standard instrument departure. prilaženje pomoću nadzornog radara 52. koji pripada zrakoplovnom. oštećen ili ometan i uznemiravan više nego što je u danim okolnostima neizbježno. standardni instrumentalni odlazak 50. sustav signaliziranja opasnosti i davanja uputa za izbjegavanje sudara 54.

Prava i dužnosti zapovjednika zrakoplova Članak 5. Ako sjedalo zapovjednika zrakoplova nije posebno odre eno u letačkom priručniku zrakoplova ili u uputi za uporabu zrakoplova. te postupati u skladu s odobrenjima i uputama nadležne kontrole zračnog prometa. odgovoran je zapovjednik zrakoplova kojega odredi operator zrakoplova. kod aviona. bez obzira da li zrakoplovom upravlja zapovjednik zrakoplova ili neka druga osoba. odnosno pridržavati se odredaba propisa kojim se ure uju pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te pravila i postupci letenja na nekontroliranim aerodromima. . kod rotokoptera – desno sjedalo. kod aviona. ovoga članka operator zrakoplova ne odredi zapovjednika zrakoplova. (5) Posebnosti zapovijedanja hrvatskim vojnim zrakoplovima ure uju se posebnim propisom. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno pored drugoga – lijevo sjedalo. (4) Odredbe ovoga Pravilnika o pravima. ako nije odre en drugi zapovjednik zrakoplova. odredaba ovoga Pravilnika i drugih propisa koji se odnose na letenje i uporabu zrakoplova. (1) Za upravljanje zrakoplovom tijekom leta i na tlu.Članak 4. (2) Ako u skladu s odredbama stavka 1. 3. Zapovjednik zrakoplova mora poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost tijekom leta. uzlijetanja. (3) Instruktor letenja smatra se zapovjednikom zrakoplova prilikom obavljanja vježbovnih i ispitnih letova pod njegovim nadzorom. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno iza drugoga – sjedalo u kojemu se tijekom samostalnog leta mora nalaziti pilot. (2) Zapovjednik zrakoplova dužan je pridržavati se odredaba Zakona o zračnom prometu. 2. (1) Zapovjednik zrakoplova ima pravo konačne odluke kad se radi o upravljanju zrakoplovom. dužnostima i odgovornostima pilota zrakoplova vrijede i za zapovjednika zrakoplova ako odredbama ovoga Pravilnika nije drukčije propisano. slijetanja i vožnje. sjedalom zapovjednika zrakoplova smatra se: 1. tada se zapovjednikom zrakoplova smatra pilot koji upravlja zrakoplovom sa sjedišta zapovjednika zrakoplova.

Priprema leta Članak 6. (1) Tijekom pripreme leta, zapovjednik zrakoplova mora se upoznati sa svom dokumentacijom i informacijama od značaja za sigurnu provedbu planiranog leta te provjeriti sposobnost i pripremljenost zrakoplova i posade zrakoplova, provjeriti da se teret kojega prevozi nalazi u sigurnom stanju, da se najveće dopuštene mase zrakoplova neće prekoračiti, da se u zrakoplovu nalaze propisane isprave i knjige, kao i da su potrebni podaci o letu unijeti u dnevnik zrakoplova (Journey Log Book), ako je njegovo vo enje propisano. (2) Ako planirani let namjerava obavljati izvan okolice aerodroma odlaska (izvanaerodromski let – cross country flight), odnosno prije svakog leta prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), zapovjednik zrakoplova mora se u dostatnom opsegu upoznati s raspoloživim zrakoplovno-meteorološkim izvještajima i prognozama. Prije leta za koji je propisana obvezna predaja plana leta, zapovjednik zrakoplova dužan je na najsvrhovitiji način pribaviti preduzletne informacije (pre-flight information) od Prijavnog ureda operativnih usluga kontrole zračnog prometa (air traffic services reporting office-ARO). (3) Smatra se da se let obavlja izvan okolice aerodroma kad zapovjednik zrakoplova više ne vidi odnosno ne može uočiti letenje drugih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu (aerodrome traffic circuit). (4) Posebnosti priprema leta za hrvatske vojne zrakoplove ure uju se posebnim propisom. Primjena pravila letenja Članak 7. (1) Letenje zrakoplova obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika kojima se ure uju opća pravila letenja (članci 19. do 52.), pravila vizualnog letenja (VFR) (članci 53. do 60.), pravila instrumentalnog letenja (IFR) (članci 61. do 64.), te u skladu s drugim uvjetima i postupcima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (2) Prema pravilima vizualnog letenja (VFR), smije se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, jednake ili veće od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Kada prevladavaju meteorološki uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, pilot zrakoplova može letjeti i prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) ako to naznači u planu leta, ako ima propisana ovlaštenja i ako je zrakoplov opremljen propisanom navigacijskom, komunikacijskom i drugom opremom.

(4) Prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), mora se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. Letenje prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u takvim uvjetima, smije se obavljati samo ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta (special VFR flight) prema odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (5) U odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru ne smije se letjeti brzinama koje su veće od brzina utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, osim ako se radi o vojnim zrakoplovima koji uslijed svojih letnih osobina i svojstava nisu u stanju održavati minimalne utvr ene brzine u odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru uz obvezu rezervacije prostora u zračnom prostoru klase G (uvjetno zabranjeno područje). Ako to prometna situacija dopušta i pritom se ne ugrožava sigurnost zračnog prometa, nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju dopustiti iznimke u pogledu ograničenja brzine. (6) Opseg pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa, koje se obavljaju u kontroliranom odnosno nekontroliranom zračnom prostoru unutar područja letnih informacija, utvr uju se na temelju klasifikacije zračnog prostora, a u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika. Letenje sportskih zrakoplova, letjelica bez posade, raketa i ostalih letećih objekata Članak 8. (1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na letenje sportskih zrakoplova i letjelica bez posade, osim ako se pojedine odredbe zbog letačko operativnih osobina tih zrakoplova i letjelica, posebice zbog izuzeća od obveze posjedovanja svjedodžbe o plovidbenosti i obveze uporabe aerodroma, te posebnog načina letenja sportskog zrakoplova ili nepostojanja posade, ne mogu primjenjivati. (2) U hrvatskom zračnom prostoru letjelica bez posade smije letjeti samo u područjima s ograničenjem letenja. (3) Rakete i ostali leteći objekti koji mogu ugroziti sigurnost zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru mogu se lansirati u znanstvene, sportske i druge svrhe, na način i pod uvjetima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (4) Posebnosti letenja hrvatskih vojnih letjelica bez posade ure uju se posebnim propisom. Uzlijetanja i slijetanja na odre eni aerodrom Članak 9.

(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplova na odre eni aerodrom, ne smiju se obavljati ako nisu utvr eni postupci za sigurno uzlijetanje i slijetanje na taj aerodrom (npr. propisi za lokalni promet, postupci za smanjenje buke, postupci tijekom leta, odgovarajuće popratne karte aerodroma itd.). (2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka za uzlijetanje i slijetanje vojnih zrakoplova utvr uje ministarstvo nadležno za poslove obrane. Pružanje usluga aerodromskih letnih informacija Članak 10. (1) Na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija (AFIS), te poslove u skladu s propisanim uvjetima obavlja stručna osoba koju odre uje operator aerodroma (u daljnjem tekstu: stručna osoba za AFIS). (2) Radi sigurnog odvijanja zračnog prometa, stručna osoba za AFIS dužna je neposredno sura ivati s najbližom nadležnom kontrolom zračnog prometa na propisan način. Provjera pripreme leta, propisanih dokumenata i nošenje registracijskih oznaka Članak 11. (1) Na zahtjev nadležnog zrakoplovnog inspektora, pilot civilnog zrakoplova mora dokazati da je propisno pripremio let, a zrakoplovno osoblje mora dati na uvid propisane isprave i knjige zrakoplova koje se odnose na posadu zrakoplova i zrakoplov. (2) Hrvatski i inozemni zrakoplovi moraju nositi jasno i dobro vidljive registracijske oznake, koje osiguravaju njihovo uočavanje i prepoznavanje tijekom leta. U zrakoplovu se moraju nalaziti dokumenti, koji su propisani u državi registracije zrakoplova za letenje u me unarodnom zračnom prometu, a poglavito potvrda o registraciji, svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova, te dokaz o potrebnim sklopljenim osiguranjima, ako se ne radi o državnim zrakoplovima. Radiotelefonska komunikacija Članak 12. (1) Radi obavljanja jednoobrazne, brze i nedvosmislene radiotelefonske komunikacije pilot zrakoplova, nadležni kontrolor zračnog prometa i rukovoditelj zrakoplovne stanice na zemlji, moraju upotrebljavati propisane normirane me unarodne izraze i kratice na engleskom jeziku. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, govorna komunikacija u aerodromskom prometu na nekontroliranim aerodromima, te prilikom obavljanja letova prema vizualnim

ovoga članka mora poduzeti mjere predvi ene odredbama Dodatka 2. a) do c) ili davati signale na način utvr en u Dodatku 3. točka 6. ovoga članka moraju se primjenjivati samo u propisane svrhe. (2) Pilot civilnog zrakoplova presretnutog u hrvatskom zračnom prostoru dužan je: 1. (2) Ako pilot zrakoplova opazi ili primi signale i znakove iz stavka 1. točka 2. Drugi signali i znakovi koji bi se s njima mogli zamijeniti. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene tim odredbama. ovoga Pravilnika. termine i kratice za obavljanje radiotelefonske komunikacije iz stavka 1. može se obavljati i uporabom propisanih normiranih izraza na hrvatskom jeziku. odobrenja i/ili upute nadležne kontrole zračnog prometa odnosno savjeti i informacije koje se daju u okviru pružanja aerodromskih letnih informacija. stavak 1. Signali i znakovi Članak 13. (3) Signali i znakovi iz stavka 1. . imaju prednost pred svjetlosnim i zemaljskim signalima i znakovima. točka 1. a) do c) ovoga Pravilnika. Signali i znakovi za presretanje Članak 14. (4) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim u Dodatku 6. fraze. biti na stalnom prijamu na radiofrekvenciji nadležne kontrole zračnog prometa. ovoga Pravilnika. (1) Tijekom letenja u hrvatskom zračnom prostoru svi civilni i vojni zrakoplovi moraju upotrebljavati propisane signale i znakove u skladu s odredbama Dodatka 2. (3) Postupke. te u slučaju potrebe uspostaviti radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. ovoga članka utvr uje Agencija na prijedlog imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. članka 5. stavku 1. stavak 1. ovoga Pravilnika. (1) Ako pilot civilnog zrakoplova kojega presreće vojni zrakoplov opazi signale i znakove utvr ene odredbama ovoga članka i odredbama Dodatka 3. ovoga Pravilnika.pravilima letenja izvan aerodromskog prometa na kontroliranim aerodromima. (4) Ako radiokomunikacija već postoji. ovoga Pravilnika. ne smiju se upotrebljavati. Ova odredba se ne primjenjuje na signale iz Dodatka 2. slijediti upute presretača koje odgovaraju vizualnim signalima utvr enima u Dodatku 3.

pilot zrakoplova mora slijediti upute presretača i neodložno pribaviti razjašnjenje glede suprotnosti uputa. WILCO VIL KO Razumio. i 4. Obzirom na okolnosti. o presretanju izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. poziciju zrakoplova i vrstu leta. Izrazi koje koristi presretnuti zrakoplov: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Moj pozivni znak je . (4) Ako tijekom radiokomunikacije s presretačem ne postoji mogućnost sporazumijevanja na istom jeziku. emitirajući opći poziv na frekvenciji za slučaj nužde (121. pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s presretačem ili tijelom nadležnim za navo enje zrakoplova. Pilot . navodeći pritom svoj pozivni znak. kôd 7700.2. ako od nadležne kontrole zračnog prometa nije primio drugačije upute. postupam prema uputi! CAN NOT KEN NOT Nemoguće slijediti uputu! REPEAT RI PIT Ponovite Vašu uputu! AM LOST EM LOST Pozicija nepoznata! MAYDAY MEJ DEJ U nuždi sam! HIJACK HAJ DŽEK Otet sam! LAND Tražim slijetanje na LEND (ime arodroma) (ime aerodroma)! DESCEND DI SEND Tražim snižavanje! (5) Izrazi tiskani masnim slovima moraju se naglašavati.. te stoga nije preporučljivo. 3. moraju se pokušati razmijeniti bitne informacije i potvrditi primljene upute primjenjujući sljedeće izraze uz navedeni izgovor.. Izrazi koje koristi presretač: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Koji je Vaš pozivni znak? FOLLOW FOL OU Slijedite me! DESCEND DI SEND Počnite snižavanje za slijetanje! YOU LAND JU LEND Sletite na ovaj aerodrom! PROCEED PRO SID Možete nastaviti let! 2. (3) Ako je bilo koja uputa primljena radiokomunikacijom sa zemlje u suprotnosti s uputama ili signalima presretača. postaviti SSR transponder na mod A. ako je to moguće. korištenje izraza »HIJACK« može biti neprovedivo. 1. Svaki se izraz mora emitirati dva puta.5 MHz i/ili 243 MHz).

(2) Područja s ograničenjem letenja su uvjetno zabranjena područja (restricted area-R). ako to dozvoljavaju uvjeti pod kojima je takvo područje utvr eno. stavak 6.zrakoplova mora navesti pozivni znak zrakoplova koji se koristi u radiokomunikaciji s kontrolom zračnog prometa. ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za letenje kroz odre eno područje u pojedinom slučaju ili općenito. (1) Kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja smije se letjeti: 1. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora postupiti sukladno odredbi članka 112. te 4. 3. Područjima s ograničenjem letenja smatraju se i područja utvr ena u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske. Letenje kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja Članak 16. privremeno izdvojena područja (temporary segragated area-TSA) i opasna područja (danger area-D). Odobrenje za VFR let u uvjetno zabranjenom ili privremeno izdvojenom području izdat će se na zahtjev pilota. ako je u slučaju vojnog zrakoplova koji obavlja posebnu zadaću ministarstvo nadležno za poslove obrane izdalo odobrenje za letenje u odre enom području. (6) Tijekom postupka presretanja. (2) Tijekom vremena u kojemu je uvjetno zabranjeno ili privremeno izdvojeno područje djelatno. Zabranjena područja i područja s ograničenjem letenja Članak 15. . (1) Letenje kroz zabranjena područja (prohibited area-P) je zabranjeno. ako je u slučaju letova koji se obavljaju u svrhu potrage i spašavanja ili pružanja hitne medicinske pomoći letenje kroz takvo područje prethodno dogovoreno izme u tijela nadležnog za potragu i spašavanje i tijela koje je odgovorno za djelovanje u tom području. (3) Letovi zrakoplova u području utvr enom u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske obavljaju se na temelju posebnoga propisa. a koji odgovara registracijskoj oznaci zrakoplova navedenoj u planu leta. nadležna kontrola zračnog prometa može za IFR let izdati odobrenje za letenje u tom području ako u tom trenutku u njemu nema nikakvih djelovanja. 2. ovoga Pravilnika.

horizontalnu brzinu. a VFR letu samo na zahtjev pilota. (2) Tijekom vremena u kojemu je opasno područje djelatno ali se u njemu trenutno ne obavljaju djelatnosti. 5. Mjerne jedinice i kratice Članak 18. apsolutnu visinu (altitude) i relativnu visinu (height) – stopa (ft). nadležna kontrola zračnog prometa će izdati odobrenje ili upute za let u tom području i to IFR letu bez posebnog zahtjeva pilota. 2. 3. poglavito za mjerenje udaljenosti na aerodromima – metar (m). navigaciju – nautička milja (NM) i desetice. 6. uključujući brzinu vjetra – čvor (kt). a prije ulaska u opasno područje uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom jedinicom kontrole zračnog prometa. vertikalnu brzinu . nadmorsku visinu (elevation) – stopa (ft). 4. (1) Letenje kroz opasna područja piloti zrakoplova trebaju izbjegavati.Letenje kroz opasna područja Članak 17. (1) U zračnom prometu vrijeme se mjeri i odre uje primjenom jedinstvenog koordiniranog vremena (Universal Time Co-ordinated – UTC). (3) Prilikom letenja primjenjuju se sljedeće mjerne jedinice za: 1. (2) U zračnom prometu kao referentni geodetski sustav za utvr ivanje lokacija primjenjuje se Svjetski geodetski sustav 84 (World Geodetic System-WGS 84). kraće udaljenosti (do 4 000 m).

9. vidljivost u letu. smjer vjetra – stupanj (°) prema geografskom sjeveru. tlak zraka za postavljanje barometarskog visinomjera – hektopascal (hPa). pri tlu i uzduž uzletno-sletne staze – kilometar ili metar (km ili m). 12. kao mjerna jedinica za mjerenje tlaka zraka u svrhu postavljanja barometarskog visinomjera. ili težinu – tone (t) ili kilogrami (kg). Dio drugi ZAJEDNIČKE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. OPĆA PRAVILA LETENJA Odjeljak 1. temperaturu – stupanj Celsiusa (°C). (4) Na zahtjev pilota zrakoplova. . 8. za letenje hrvatskih vojnih zrakoplova mogu se koristiti i druge mjerne jedinice. (5) Iznimno od odredaba stavka 3. 7. ovoga članka. masu. 11. može se koristiti inch Hg ili mm Hg. OPĆE ODREDBE Minimalna sigurna visina Članak 19.– stopa u minuti (ft/min). 10. smjer vjetra kod uzlijetanja i slijetanja – stupanj (°) prema magnetskom sjeveru.

odnosno nepotrebnog ugrožavanja osoba i stvari na tlu ili vodi. ovoga članka. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. (9) Iznimno od odredaba stavka 3. letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći i letove u svrhu potrage i spašavanja zrakoplova. minimalna sigurna visina ne smije biti manja od 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m od pozicije zrakoplova. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. ovoga članka ne primjenjuju se na letove za posebna djelovanja u skladu s odredbama članka 20. Zakona o zračnom prometu. ministarstvo nadležno za poslove obrane može za letove hrvatskih vojnih zrakoplova koji nisu obuhvaćeni odredbom stavka 7. brišuće letove hrvatskih vojnih zrakoplova. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. (6) Iznimno od odredaba stavka 3. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi utvrditi veće visine od visina predvi enih odredbama stavka 3. (4) Ako je to potrebno zbog vrste letenja koje se obavlja i ako se pritom opravdano pretpostavlja da ne postoji opasnost za osobe i stvari na tlu – slobodni baloni s posadom smiju letjeti ispod visine od 1 000 stopa iz stavka 3. ovjesne jedrilice (hang-glider) i parajedrilice (paraglider) smiju letjeti ispod visine od 500 stopa iz stavka 3. ako je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća i ako se pritom ne ugrožavaju osobe i stvari na tlu. Izbacivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu Članak 20. ovoga članka. ovoga članka. ovoga članka. (3) Iznad gradova. ovoga članka. – slobodni baloni s posadom. jedrilice. (8) Iznimno od odredaba stavka 3. Agencija može za letove posebne namjene. zabranjeno je osim ako je za to Agencija za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: Agencija) izdala odobrenje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. . (5) Letenje ispod mostova i sličnih objekata te dalekovoda i antena. a u svim drugim slučajevima 500 stopa iznad zemlje ili vode. (7) Odredbe stavka 3. ovoga članka. Agencija u pojedinom slučaju može za letenje iznad gradova. (2) Minimalna sigurna visina je visina koja osigurava da u slučaju slijetanja u nuždi neće doći do neprimjerenog i nepotrebnog uznemiravanja stanovništva bukom zrakoplova.(1) Letenje ispod minimalne sigurne visine (minimum safe height) dozvoljeno je samo prilikom slijetanja ili uzlijetanja. ovoga članka.

osim ako Agencija to odobri. U jednoj grupi koja obavlja let u kontroliranom zračnom prostoru može biti maksimalno 5 zrakoplova. (2) Akrobatski letovi na visinama manjim od 1 500 stopa. iz zrakoplova u letu se smiju izbacivati balasti u obliku neškodljive tekućine ili finog pijeska. reklame te slični predmeti. ovoga članka. Agencija može. (4) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz hrvatskih vojnih zrakoplova u letu ure uje se posebnim propisom. osim odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. iznad gradova i drugih gusto naseljenih područja. užad za vuču. Akrobatski letovi sportskim zrakoplovima dozvoljeni su ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač tog zrakoplova. ako je to u interesu sigurnosti zrakoplova ili zaštite života i zdravlja osoba u zrakoplovu.(1) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu je zabranjeno. . na zahtjev. gorivo. te ako se izbacuju ili raspršuju na mjestima gdje ne prijeti opasnost po osobe ili stvari na tlu. (1) Akrobatski letovi smiju se obavljati samo u vizualnim meteorološkim uvjetima uz izričitu suglasnost svih osoba u zrakoplovu. odnosno 2000 stopa u slučaju izbacivanja benzina. potrebno je pribaviti i suglasnost stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. Grupno letenje Članak 22. (4) Posebnosti akrobatskih letova hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. (1) Za obavljanje grupnog letenja potrebna je suglasnost svih pilota koji sudjeluju u takvom letu. (3) Za obavljanje akrobatskih letova u okolici nekontroliranog aerodroma. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. (3) Izbacivanje goriva iz zrakoplova u letu ne smije se obavljati na razinama manjim od 5000 stopa u slučaju izbacivanja kerozina. te iznad skupova ljudi i zračnih luka na kojima se odvija javni zračni promet su zabranjeni. Akrobatski letovi Članak 21. u pojedinom slučaju odobriti iznimke.

Vo a grupe i piloti koji sudjeluju u grupnim letovima odgovorni su za održavanje potrebnog sigurnog me usobnog odstojanja unutar grupe te tijekom manevriranja u svrhu stvaranja i razdvajanja grupe.(2) Prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa i primjene razdvajanja. Vučni i promidžbeni letovi Članak 23.5 NM i vertikalni razmak do najviše 100 stopa od zrakoplova vo e grupe. Odobrenje će se izdati samo: 1. ako u grupnom letu ne sudjeluje više od tri (3) zrakoplova. (3) Prilikom obavljanja grupnih letova u kontroliranom zračnom prostoru. (6) Ako tijekom grupnog leta vo a grupe izgubi orijentaciju postupa se sukladno odredbama članka 164. Ako se namjerava letjeti na većim razmacima. 2. točka 13. mora se od nadležne kontrole zračnog prometa zatražiti odobrenje za razdvajanje grupe i primjenu pojedinačnog razdvajanja. ovoga Pravilnika obavlja vo a grupe. kao i izme u samih zrakoplova mora iznositi najmanje 200 stopa (60 m). ako pilot zrakoplova posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. Tijekom grupnog letenja radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa sukladno odredbama članka 12. pri čemu razmak izme u predmeta kojeg vuče prethodni zrakoplov i zrakoplova koji ga slijedi. . a ostali zrakoplovi u grupi moraju biti na slušanju (stalnom prijamu) na istoj frekvenciji. stavak 2. te 4. Samo vo a grupe postavlja SSR transponder na odgovarajući dodjeljeni ili propisani kod. piloti svih zrakoplova u grupi moraju održavati horizontalni razmak do najviše 0. i 3. ovoga Pravilnika. stavak 1. ovoga Pravilnika. 3. (5) Svi zrakoplovi u grupi moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. prigodom kojih se zrakoplovom vuku predmeti. ako je zrakoplov opremljen baždarenim barografom za zapisivanje visina tijekom leta. stavak 4. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. (4) Zone aerodromskog prometa (ATZ) i kontrolirane zone (CTR) moraju se tijekom obavljanja grupnih letova izbjegavati ako se unutar njih ne namjerava sletjeti sukladno odredbi članka 38. nadležna kontrola zračnog prometa smatrat će zrakoplove koji sudjeluju u grupnim letovima jednim zrakoplovom. (7) Grupno letenje hrvatskih vojnih zrakoplova ure uje se posebnim propisom. (1) Promidžbeni letovi. ako osiguranje operatora zrakoplova od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama izričito uključuje vuču predmeta.

promidžbeni letovi mogu se obavljati na visinama od najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. a ako se namjerava uzletjeti ili sletjeti unutar područja Republike Hrvatske i odre eni aerodromi. ovoga članka. smiju se obavljati samo uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. (6) Odobrenje iz stavka 1. točka 2. . ne primjenjuje se na obavljanje radova iz zraka ako se pritom upotrebljava helikopter. samo ako je zajamčeno da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. ovoga članka. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visini od najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. Agencija može odobriti iznimke od propisane zabrane.(2) Odredbe stavka 1. (4) Iznimno od odredaba članka 19. ovoga članka. Pritom se mogu propisati odre ene razine i rute. moraju isključivo upotrebljavati zrakoplovi koji udovoljavaju strožim zahtjevima za zaštitu od buke zrakoplova. odobrenje nije potrebno za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica pod uvjetom da pilot posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. Agencija može propisati posebna vremenska ograničenja. (1) Letovi civilnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni. može se izdati uz utvr ene uvjete. dozvoljeni su na razinama leta višim od 33 000 stopa. i 2. (7) Promidžbeni letovi u kojima se koriste akustična sredstva su zabranjeni. ograničenja i s odre enim rokom. (4) Odobrenje iz stavka 3. U tim se područjima. Iznad gradova. Promidžbeni letovi unutar kontroliranih zona i zračnom prostoru klase C. (2) Letovi vojnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru. ovoga članka. Letovi nadzvučnim brzinama Članak 24. nije potrebno za promidžbene letove kod kojih je poruka ispisana samo na zrakoplovu. ovoga Pravilnika. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. (8) Vučni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. koje se odnosi na nadzvučne letove civilnih zrakoplova. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. u skladu s propisom. Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće i na vuču predmeta u ostale svrhe. (5) Za obavljanje promidžbenih letova. (3) Iznimno od odredaba stavka 1.

mikrolakih aviona i jedrilica. motornih jedrilica. stalnim uzajamnim obavještavanjem i dogovorom pilota jedrilica putem radiokomunikacije. ako izme u njih postoji stalna radiokomunikacija i ako vertikalno odstojanje izme u dvije jedrilice iznosi najmanje 500 stopa (150 m). Izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. (1) Ako se sigurnost zračnog prometa može održavati odgovarajućim mjerama. na kojem se namjerava obavljati izvanaerodromsko slijetanje ili uzlijetanje. zračnih brodova. . te ako operator zrakoplova dokaže postojanje osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti letove jedrilica u oblacima.(5) Pojedinačni probni let nadzvučnom brzinom može se odobriti u svrhu dokazivanja da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (2) Agencija može zatražiti od podnositelja zahtjeva dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda. (4) Letovi sportskih zrakoplova u oblacima su zabranjeni. odobrenje nije potrebno. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. (2) Letovi jedrilica u opasnim oblacima (kumulonimbus) su dozvoljeni ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač jedrilice. Vertikalno odstojanje se osigurava. ako se opravdano pretpostavlja da bi se takvim letom mogla ugroziti sigurnost zračnog prometa. ovoga članka. motornih jedrilica. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. (3) Dvije ili više jedrilica mogu letjeti u istom oblaku. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. zračnih brodova. rotokoptera. mikrolakih aviona i jedrilica Članak 26. rotokoptera. (5) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. Letovi jedrilica i sportskih zrakoplova u oblacima Članak 25. prometnom situacijom te drugim razlozima. za izvanaerodromsko slijetanje motornih jedrilica i jedrilica prilikom obavljanja izvanaerodromskih letova. može biti uvjetovano posjedovanjem odgovarajuće komunikacijske i navigacijske opreme.

dopušteno je i bez odobrenja Agencije. (5) Uže vezanih balona i zmajeva. tako da je drugim zrakoplovima vidljivo iz svih smjerova. mora biti uočljivo označeno na odstojanjima od po 100 m crveno-bijelim zastavicama danju. (3) Odredbe stavka 1. ovoga članka. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta.(4) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. primjenjuju se na odgovarajući način na izvanaerodromske skokove padobranom. koje uključuje uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica pomoću vuče. ovoga članka. Letenje balona i korištenje vezanih balona. zmajeva i vučenih padobrana Članak 27. (1) Izvanaerodromska uzlijetanja slobodnih balona s posadom smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. (2) Izvanaerodromsko slijetanje ovjesnih jedrilica i parajedrilica kod izvanaerodromskih letova. (3) Odobrenje iz stavaka 2. Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda na kojem se namjeravaju obavljati izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja. parajedrilica i izvanaerodromski skokovi padobranom Članak 28. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica. ovoga članka. potrebno je za korištenje zmajeva (kite) i vučenih padobrana (man-carrying parachute kite). a crvenim i bijelim svjetlima noću. ako je uže kojim su vezani duže od 300 stopa. (2) Korištenje vezanih balona dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije. (4) Agencija može odobriti iznimke od odredaba stavka 2. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. Korištenje zmajeva ili letenje vučenih padobrana zabranjeno je izvan područja zračnih luka (područje s ograničenjem gradnje). za čije je korištenje potrebno odobrenje. i 3. Letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata .

2. opis zrakoplovnog modela ili letećeg objekta s podacima o masi. (4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ispaljivanje pirotehničkih objekata. broj planiranih letova. 4. uzletnoj masi i snazi motora ili pogonskog goriva. dokaz o osiguranju operatora od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. 3. ovoga članka nije potrebno za: 1. očekivan vrhunac leta u slučaju letećih objekata. 6. kod kojih masa pogonskog goriva iznosi 20 g ili manje. vrstu upravljanja. mora sadržavati: 1. 7.5 km od granica aerodroma. vrijeme početka letenja i trajanje. koje se koriste u slučajevima spašavanja osoba i/ili stvari. letenje zrakoplovnih modela i letećih objekata na raketni pogon. (1) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem smiju letjeti na udaljenosti manjoj od 1.Članak 29. koji lete na udaljenosti manjoj od 1. 3. Odobrenje se može izdati stručno osposobljenim osobama za svaki pojedini slučaj ili kao opće odobrenje. ovoga članka. .5 km od stambenih područja samo uz odobrenje Agencije. (2) Letenje zrakoplovnih modela na raketni pogon i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje. (5) Za letenje zrakoplovnih modela ukupne mase manje od 5 kg koji nisu na raketni pogon. 5. mjesto letenja i područje slijetanja/prizemljenja.5 km od granica aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma. smije se obavljati samo uz odobrenje Agencije. ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena. Odobrenje je potrebno i za zrakoplovne modele svih vrsta. 2. odobrenje Agencije nije potrebno. Zrakoplovni modeli svih vrsta smiju letjeti na aerodromima samo u skladu s uputama operatora aerodroma. lansiranje signalnih raketa. s izuzetkom ispaljivanja pirotehničkih objekata na udaljenosti manjoj od 1. (3) Odobrenje iz stavka 2.

pilot zrakoplova mora u svakom trenutku održavati dostatni razmak od drugih zrakoplova. letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. i 4. (1) Zbog izbjegavanja sudara. u slučaju iz stavka 1. . rukovatelj balona za letenje slobodnih balona bez posade. Odjeljak 2. u slučaju iz stavka 1. odnosno organizator planiranog djelovanja. od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi se prethodno mora pribaviti odobrenje za: 1. letenje mikrolakih aviona. točka 1. Posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora Članak 30. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.5 kg. 2. vozila i prepreka. ovoga članka. (3) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka. a organizator za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade i grupnog letenja balona bez posade u slučaju iz stavka 1. (1) Prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. te za 4. (2) Za pribavljanje odobrenja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi odgovoran je: 1. IZBJEGAVANJE SUDARA I PRVENSTVO PUTA Izbjegavanje sudara Članak 31. letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom.(6) Letenje hrvatskih vojnih zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih i neupravljanih letećih objekata ure uje se posebnim propisom. te grupno letenje slobodnih balona bez posade. rukovatelj zrakoplovnog modela ili drugog letećeg objekta ili ovlašteni voditelj. 3. 2. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. točka 3. točka 2. parajedrilica i ovjesnih jedrilica. ovoga članka. odnosno organizator planiranog djelovanja. 3. skokove padobranima i izbacivanje predmeta padobranima. pilot zrakoplova ili ovlašteni voditelj.

zrakoplov koji dolazi slijeva mora primijeniti postupak izbjegavanja. (1) Zrakoplovi koji se u letu me usobno približavaju u suprotnim smjerovima moraju se. (5) Odredbe o pravilima prednosti ne osloba aju pilote zrakoplova koji sudjeluju u doga aju od njihove dužnosti sprečavanja sudara uključujući manevre u svrhu izbjegavanja sudara na temelju informacija dobivenih pomoću sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. zadržava smjer leta. Pod križanjem smjerova leta zrakoplova. a za ostale zrakoplove Agencija može u pojedinom slučaju odobriti iznimke. (1) Ako se smjerovi leta dvaju zrakoplova križaju na približno istoj visini. parajedrilice i slobodne balone s posadom. (3) Odredbe stavka 2. Pravila prednosti u letu Članak 33. izbjeći skretanjem udesno. . (4) Odredbe stavka 1. a u slučaju potrebe. o obvezi pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu djeluje kontrola zračnog prometa. ispod ili ispred drugog zrakoplova samo na takvom odstojanju koje isključuje ugrožavanje ili ometanje tog zrakoplova. smije preletjeti iznad. (3) Kod primjene pravila prednosti. Odredbe članka 19. Osnove za primjenu pravila prednosti Članak 32.(2) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. do 3. ovoga Pravilnika o minimalnoj sigurnoj visini moraju se pritom primjenjivati. razinu i brzinu sve dok opasnost od sudara ne pro e. u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti. ima prednost u odnosu na druge zrakoplove. a parajedrilica i ovjesna jedrilica smatraju se jedrilicom. ovoga članka. u letu se mora održavati odstojanje od najmanje 500 stopa (150 m) od pojedinih objekata ili drugih prepreka. smatra se presijecanje smjera leta od strane drugog zrakoplova pod kutom od 70 do 160 stupnjeva. Pilot zrakoplova koji u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti izbjegava drugi zrakoplov ili njegovu letnu putanju i mora promijeniti svoj smjer leta. ne primjenjuju se na jedrilice. ako postoji opasnost od sudara. stavak 1. dužan je poduzeti potrebne mjere da bi se izbjegla opasnost od sudara. ovjesne jedrilice. i 2. motorne jedrilice čiji motor nije u uporabi smatraju se jedrilicama. (2) Zrakoplov mora izbjeći drugi zrakoplov s vidljivo umanjenim manevarskim sposobnostima. (4) Pilot zrakoplova koji. mikrolaki avioni smatraju se motornim jedrilicama.

zrakoplov koji pretječe mora izbjeći letnu putanju drugog zrakoplova promjenom smjera leta udesno. 4. . 2. moraju izbjegavati ostale zrakoplove u svim slučajevima. stavak 1. i 2. ne smije drugom zrakoplovu koji se nalazi u završnom prilaženju za slijetanje presijecati letnu putanju ili ga pretjecati. (2) Ako više zrakoplova težih od zraka istodobno prilaze aerodromu za slijetanje. smije se obavljati na manevarskim površinama aerodroma.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovjesnim jedrilicama. članak 2. postupak izbjegavanja moraju uvijek primjenjivati: 1. ovoga Pravilnika). ovoga članka. pod uvjetom da zrakoplovom upravlja osoba ovlaštena za vožnju zrakoplova i da je dobivena suglasnost stručne osobe za AFIS ili odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. (3) Prigodom pretjecanja. jedrilicama. Zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom. (3) Zrakoplov na manjoj visini. (1) Zrakoplovi u završnom prilaženju za slijetanje i zrakoplovi koji slijeću imaju prednost u odnosu na druge zrakoplove. zrakoplov na većoj visini. (1) Kretanje zrakoplova vlastitim pogonom po tlu. Zrakoplov pretječe drugi zrakoplov ako mu se približava odostraga sa smjerom leta koji u odnosu na smjer leta prethodnog zrakoplova čini kut manji od 70°. zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom prema zračnim brodovima. parajedrilicama i balonima. 3. zrakoplovi pokretani motorom prema zrakoplovima koji vuku druge zrakoplove ili predmete. ovjesne jedrilice i parajedrilice prema balonima. zračni brodovi prema jedrilicama. jedrilice. Pravila prednosti tijekom prilaženja za slijetanje Članak 34. Pravila prednosti tijekom vožnje na manevarskim površinama Članak 35. mora izbjeći zrakoplov na manjoj visini. parajedrilicama i balonima. čak i ako je u penjanju ili snižavanju. ovjesnim jedrilicama. Noću se taj me usobni odnos smjerova leta smatra odre enim kad se propisana crvena i zelena pozicijska svjetla zrakoplova ne mogu vidjeti (Dodatak 1.

(4) Zrakoplov u vožnji na manevarskoj površini aerodroma. da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov. vozilo koje dolazi s desne strane ima prednost. zrakoplov koji pretječe izbjegne smjer kretanja drugog zrakoplova promjenom smjera kretanja udesno. (3) Zrakoplovi pokretani vlastitom snagom. zrakoplov koji dolazi slijeva primjeni postupak izbjegavanja ili. zrakoplov koji pretječe mora održavati dostatni razmak. U pojedinom slučaju vrijedi sljedeće: 1. da se zrakoplovi u suprotnim ili približno suprotnim smjerovima zaustave ili izbjegnu skretanjem udesno ili. 2. a postoji opasnost od sudara. (5) Ako postoji opasnost od sudara zrakoplova koji se tijekom vožnje po manevarskoj površini aerodroma me usobno približavaju.(2) Vozilo koje vuče ili gura zrakoplov na manevarskim površinama aerodroma. 3. ako se zrakoplov približava drugom zrakoplovu ili plovilu u suprotnom ili približno suprotnom smjeru. moraju održavati takav razmak od plovila da se isključi svaka opasnost od sudara i da se ne ometa kretanje plovila. tijekom vožnje na aerodromima imaju prednost pred vozilima i pješacima. zrakoplov ili plovilo kojeg se pretječe ima prednost. 3. mora izbjeći zrakoplov koji uzlijeće ili namjerava uzletjeti. Zrakoplov u vožnji. (2) Me unarodna pravila za sprečavanje sudara na moru (Annex B to the final act of the international conference on safety of life at sea – The Rules of the Road at Sea) i posebni . svaki zrakoplov mora pažljivo uzeti u obzir okolnosti i djelovati u skladu s manevarskim sposobnostima vozila. da zrakoplovi čiji se smjerovi kretanja križaju. Pravila prednosti pri kretanju po vodi Članak 36. ima prednost u odnosu na zrakoplov u vožnji i na druga vozila. tek onda kad opasnost od sudara više ne postoji. ako se zrakoplovu s desne strane približava drugi zrakoplov ili plovilo u smjeru koji se križa. 4. moraju primijeniti postupak izbjegavanja na način: 1. 2. Zrakoplov smije uzletjeti. mora skrenuti udesno i održavati dostatni razmak. ima prednost u odnosu na vozila koja ne vuku ili guraju zrakoplov. (1) Ako se zrakoplovi ili zrakoplov i plovilo me usobno približavaju po vodi. zrakoplovi koji uzlijeću ili slijeću na vodene površine.

uključujući okolne pojaseve i staze za vožnju. u aerodromskom prometnom krugu obavljati promjene smjera lijevim zaokretima. osim stajanke. ako nije drugačije odre eno. ovoga Pravilnika.propisi. ili se iz njega vidljivo izdvojiti. Manevarska površina obuhvaća uzletno-sletne staze i ostale dijelove aerodroma odre ene za uzlijetanje i slijetanje. u njega ulaze ili iz njega izlaze. Zakona o zračnom prometu. i članka 101. ovoga članka. ODREDBE O AERODROMSKOM PROMETU Pravila za obavljanje aerodromskog prometa Članak 37. potrebna je suglasnost stručne osobe za AFIS. 2. prilikom prilaženja za slijetanje i nakon uzlijetanja. kao i cjelokupan promet na manevarskim površinama. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na aerodromu ili u njegovoj okolici dužan je: 1. primjenjuju se na odgovarajući način na prednost. . koji isključivo služe za letenje sportskih zrakoplova ili zrakoplovnih modela. 4. pridržavati se valjanih propisa o letenju zrakoplova na aerodromu ili u njegovoj okolici. (1) Aerodromski promet je promet zrakoplova koji se nalaze u aerodromskom prometnom krugu. uklopiti se u prometni tok. 5. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 2. zrakoplovnih modela i drugih zrakoplova. Odjeljak 3. poglavito posebnih pravila i postupaka za obavljanje aerodromskog prometa u skladu s odredbama članka 37. 3. i stavka 4. (2) Aerodromski promet obavlja se u skladu s odredbama članka 74. te ostale dijelove aerodroma odre ene za vožnju. stavak 3. Letenje na aerodromu i u njegovoj okolici Članak 38. promatrati aerodromski promet zbog izbjegavanja sudara. kretanje i postupke zrakoplova koji se kreću na vodi. pridržavati se savjeta i informacija stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te uputa operatora aerodroma. (4) Za istodobno obavljanje aerodromskog prometa sportskih zrakoplova. (3) Za obavljanje aerodromskog prometa na aerodromima.

može u pojedinom slučaju dopustiti odstupanja od odredaba stavka 1. 4.. 10. kao i u skladu sa znakovima i oznakama. 11.. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na nekontroliranom aerodromu na kojem nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. (2) Ako je hitno potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa ili drugih važnih razloga.. tijekom vožnje presjeći uzletno-sletnu stazu što je moguće više pod pravim kutom. napustiti što je brže moguće uzletno-sletnu stazu nakon slijetanja. ako nije drugačije odre eno. 3.. ako se unutar nje ne namjerava sletjeti. pet minuta prije ulaska u zonu aerodromskog prometa. te: 1. 6. 8. sletjeti desno od sletnog znaka (»T«). postupati u skladu s odobrenjima i uputama izdanim putem radiotelefonske komunikacije. ovoga članka ako se pritom ne ugrožava sigurnost ostalog zračnog prometa. uzimajući u obzir operativnotehničku sposobnost zrakoplova i sigurnost zračnog prometa... smjer glavnih staza ili drugi mjesni razlozi. i to samo onda ako se u prilaženju za slijetanje ili na uzlijetanju ne nalazi drugi zrakoplov. 12. nakon uzlijetanja. 7. i u njihovoj okolici Članak 39. 5. 9. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. stavak 1. dužan je postupati u skladu s odredbama članka 38. nakon neuspjelog prilaženja postupati u skladu s odredbom točke 11. izbjegavati zonu aerodromskog prometa (Aerodrome Traffic Zone-ATZ) i kontroliranu zonu (controlled zone-CTR). i 12. 8. i u njegovoj okolici. odobrenjima i uputama izdatim svjetlosnim i zemaljskim signalima.6. 10. .. slijetati i uzlijetati uz vjetar ako to ne isključuju razlozi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa. 13.. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. stručna osoba za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. 11. Letenje na nekontroliranim aerodromima na kojima nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija.. točka 1. 9. penjati sa što većim kutom penjanja.

osim onih odredaba koje se odnose na uporabu radiopostaja. dužan je pridržavati se odredaba ovoga članka. . ili – na bilo kojoj poziciji ako nema drugog prometa. smjer slijetanja i uzlijetanja odre uje se prema tom prometu i obvezan je za sve zrakoplove koji se u njega uključuju ili namjeravaju uzletjeti. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. (2) Promet u aerodromskom prometnom krugu ima prednost pred prometom koji se u njega uključuje. ovoga Pravilnika. ili – na nekoj poziciji koju sami sudionici u prometu dogovore. na stajanci prije uzlijetanja. 4. 5. Letenje na kontroliranom aerodromu Članak 40. ako namjerava sletjeti. stavak 2. tijekom leta u zoni aerodromskog prometa stalno biti na prijamu na utvr enoj frekvenciji. a koji mora sadržavati pojedinosti iz članka 78. obvezno na slijepo proslje ivati izvještaj o poziciji koji se odnosi na poziciju niz vjetar i završni krak. osim u slučajevima nužde. (3) Ako u aerodromskom prometnom krugu promet već postoji. (4) Pilot zrakoplova koji nije opremljen radiopostajom. 3. – planiranu uzletnu stazu i – namjeru odnosno odredište. – naznaku vožnje. uključiti se u odre eni aerodromski prometni krug na utvr enoj visini – u poziciji niz vjetar za stazu koja je u uporabi. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. Sudionici u prometu mogu se drukčije dogovoriti. 2. Promet u završnom kraku uvijek ima prednost pred drugim prometom.– trenutnu poziciju i visinu i – svoju namjeru.

(1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na kontroliranom aerodromu ili njegovoj okolici. (3) Promet pješaka i vozila na manevarskim površinama kontroliranog aerodroma smije se obavljati samo uz odobrenje nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. usmeno. pilot zrakoplova mora postupati u skladu s odobrenjima. a druge se osobe tom prilikom ne mogu ugroziti. (4) VFR letovi u kontroliranim zonama. smiju se obavljati samo uz odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. mora se obavljati na način da objekti. drugi zrakoplovi ili vozila ne budu izloženi jačoj struji zraka i da osobe ne mogu biti ozlije ene. Motor smije raditi u stanju mirovanja zrakoplova. za odobravanje odstupanja od odredaba članka 38. ovoga Pravilnika nadležan je aerodromski kontrolni toranj. (2) Na kontroliranom aerodromu. ako obavljanje radiotelefonske komunikacije nije moguće. stavak 2. koje izdaje kontrola zračnog prometa moraju se provoditi. samo ako se na pilotskom sjedalu nalazi ovlaštena osoba. ovoga Pravilnika. (3) Zadržavanje ispred zrakoplova s pokrenutim motorom ili na nedostatno sigurnoj udaljenosti nije dozvoljeno. 2. te znakovima. putem radija. uzlijetanje i slijetanje ili za kretanja u svezi s tim djelovanjima. ako nije u nadležnosti neke druge kontrole zračnog prometa. samo ako je podvozje dostatno osigurano. slijediti signale i znakove operatora aerodroma za kretanja na stajanci i aerodromskim površinama za parkiranje zrakoplova. Pokretanje i proba motora zrakoplova Članak 41. ovoga Pravilnika. 3. biti stalno na prijamu na predvi enoj radiofrekvenciji nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. putem radiotelefonske komunikacije ili pomoću znakova. (1) Motori zrakoplova smiju se pokrenuti. stavak 1. dužan je: 1. 4. svjetlosnim signalima ili znakovima. bilo da su izdane pismeno. pribaviti prethodno odobrenje za sva kretanja koja su uvod u vožnju. uputama i informacijama proslije enima svjetlosnim i zemaljskim signalima. a u smislu odredbe članka 38. . (2) Proba motora i vožnja iz hangara. Odobrenja i/ili upute koje se odnose na sigurnost prometa na aerodromu. postupati u skladu s odredbama članka 38.

samo ako je opremljen dvostrukim sustavom za upravljanje. Zrakoplov smije letjeti u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. ovoga Pravilnika primjenjuje se i na uporabu obveznih svjetala zrakoplova koji se kreću po vodi. OPĆE ODREDBE Vježbovni letovi u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 42. ovoga članka ne primjenjuju se prilikom takvog označavanja. . (4) Zrakoplovi koji na aerodromima ne voze vlastitom snagom te hrvatski vojni zrakoplovi. osim ako se nalaze u području gdje plovila nisu obvezna upotrebljavati svjetla. ovoga Pravilnika. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla. mogu se označiti drugim svjetlima. leti za drugim upravljačem. ako je to potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa. koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. zrakoplovi moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. Odredbe stavaka 1. (2) Odredba članka 36. i ako drugi pilot zrakoplova. Obvezna svjetla na zrakoplovu na vodi Članak 44. Obvezna svjetla na zrakoplovu Članak 43. (1) Zrakoplovi na vodi. do 3. mora se upotrebljavati danju i noću. ovoga Pravilnika ili drugim svjetlima. a u slučaju potrebe. Drugi pilot mora pritom motriti zračni prostor. moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. ovoga Pravilnika nisu utvr ene iznimke. tijekom uporabe. ODREDBE O ZRAKOPLOVU 1. izme u zalaska i izlaska sunca. ovoga Pravilnika.Odjeljak 4. koji posjeduje valjano ovlaštenje za tip. (1) Od zalaska do izlaska sunca. (3) Protusudarno svjetlo na zrakoplovu. osim ako odredbama Dodatka 1. mora označiti zrakoplov izvan uporabe svjetlima prema odredbama Dodatka 1. stavak 2. (2) Operator zrakoplova ili pilot. može se poslužiti stručnim promatračem koji se nalazi u istom zrakoplovu i s kojim je u radiokomunikaciji.

2. KOMUNIKACIJSKA I NAVIGACIJSKA OPREMA ZRAKOPLOVA Obveza u pogledu opremljenosti zrakoplova propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom Članak 45. Poradi sigurnog obavljanja zračnog prometa u skladu s propisanim postupcima letenja, zrakoplovi koji lete u hrvatskom zračnom prostoru, moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. Stanje i operativne osobine komunikacijske i navigacijske opreme Članak 46. (1) Komunikacijska i navigacijska oprema zrakoplova smije se upotrebljavati samo ako se sastoji od sustava, instrumenata i dijelova koji su homologirani i kao takvi registrirani za uporabu, te ako se upotrebljavaju u skladu s njezinim osobinama i sposobnostima te u utvr enim uporabnim granicama. (2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke od propisane komunikacijske i navigacijske opreme za hrvatske vojne zrakoplove, te u pojedinim slučajevima i za druge zrakoplove, ako se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano obavljanje zračnog prometa. Obveze pilota i operatora zrakoplova Članak 47. (1) Let ne smije započeti ako u zrakoplovu ne postoji propisana komunikacijska i navigacijska oprema, odnosno ako nije u uporabnom stanju. (2) Ako se prije početka leta utvrdi da komunikacijska i navigacijska oprema nije u uporabnom stanju, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje takvog leta, ako se pritom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. Ako dijelovi opreme iz stavka 1. ovoga članka, koji su nužni za sigurnu provedbu leta i pridržavanje i postupanje prema postupcima kontrole zračnog prometa, otkažu tijekom leta, pilot zrakoplova mora o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (3) Operator zrakoplova ne smije dozvoliti obavljanje leta ako propisana komunikacijska i navigacijska oprema ne postoji. Komunikacijska oprema za IFR letove

Članak 48. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva VHF primopredajnika kod kojih opseg frekvencijskog područja iznosi od 117,975 do 137 MHz s razmakom kanala od po 25 kHz. (2) Za obavljanje IFR letova iznad FL 195 zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka s razmakom kanala od po 8.33 kHz, osim državnih zrakoplova iz članka 2. točke 3. Zakona o zračnom prometu. (3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se u skladu sa člankom 218. stavak 2. ovoga Pravilnika. Navigacijska oprema za IFR letove Članak 49. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s dva prijamnika signala VHF svesmjernog radiofara (VOR-prijamnici) pri čemu jedan može izostati ako je zrakoplov opremljen propisanim sustavom za prostornu navigaciju koji se može koristiti nezavisno od VOR – prijamnika. Prijamnici moraju biti povezani s pokazivačem i tijekom uporabe neovisni o drugom prijamniku; 2. s jednim automatskim radiokompasom (ADF), koji obuhvaća frekventno područje od 200 kHz do 526.5 kHz s pokazivačem smjera i sposobnosti slušanja signala (ako je to propisano za uporabu tijekom postupaka prilaženja i odlaska); 3. s jednim SSR transponderom s modom A s 4096 kodova te modom C s automatskim proslje ivanjem visine; 4. s jednim daljinomjernim ure ajem (DME interogator); 5. s opremom za prostornu navigaciju ako je njezina uporaba obvezna u skladu s odredbom članka 50. stavak 3. ovoga Pravilnika. 6. sa sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (2) Za obavljanje ILS prilaženja, zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s jednim prijamnikom ILS signala usmjerivača (LLZ); 2. s jednim prijamnikom ILS signala putanje poniranja (GP); 3. s jednim VHF prijamnikom s pokazivačem signala radiomarkera;

4. s jednim pokazivačem ILS signala usmjerivača i putanje poniranja. (3) U zračnom prostoru sa smanjenim minimumom vertikalnog razdvajanja (RVSM zračnom prostoru) civilni zrakoplovi moraju dodatno biti opremljeni s: 1. dva nezavisna barometarska visinomjera, 2. jednim ure ajem za upozoravanje na visinska odstupanja i 3. jednim autopilotom sa sposobnošću održavanja visine te moraju imati odobrenje za tu svrhu. Oprema za prostornu navigaciju Članak 50. (1) Uporaba opreme za prostornu navigaciju dopuštena je za letove koji lete utvr enim standardnim dolazim i standardnim odlaznim rutama ili objavljenim rutama za prostornu navigaciju, te na izravnim rutama koje, u pojedinom slučaju, dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, ako oprema za prostornu navigaciju udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti (RNP) za letenje u odgovarajućem zračnom prostoru ili na odgovarajućoj ruti. (2) Zrakoplovi koji lete objavljenim rutama za prostornu navigaciju, izravnim rutama koje u pojedinom slučaju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim i standardnim odlaznim rutama te iznad utvr enih razina i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni osnovnom opremom za prostornu navigaciju (Basic RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 5. Osnovna oprema za prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od + 5 NM tijekom 95% trajanja leta. (3) Zrakoplovi koji lete na rutama objavljenim za preciznu prostornu navigaciju, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim (transitions) i standardnim odlaznim rutama i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni opremom za preciznu prostornu navigaciju (Precision RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 1. Oprema za preciznu prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od ± 1 NM tijekom 95% trajanja leta. (4) Rute za prostornu navigaciju, prijelazne rute, utvr ene standardne dolazne i standardne odlazne rute te razine i zračne prostore u kojima je obvezna uporaba odre ene opreme za prostornu navigaciju utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Opremljenost sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara – ACAS II

Članak 51. (1) Svi civilni avioni na turbinski pogon najveće dopuštene uzletne mase preko 5700 kg ili s brojem putničkih sjedala većim od 19 moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ACAS II. (2) Eventualne iznimke od odredbi stavka 1. ovoga članka kao i način njihova odobravanja, utvr uje Agencija. Komunikacijska i navigacijska oprema za VFR letove Članak 52. (1) Avioni, rotokopteri, motorne jedrilice, jedrilice, zračni brodovi i slobodni baloni s posadom, moraju za obavljanje VFR letova biti opremljeni jednim VHF primopredajnikom koji pokriva barem one frekvencije u frekvencijskim područjima od 117,975 MHz do 137 MHz, koje su potrebne za obavljanje planiranog leta. Snaga i osjetljivost prijamnika, moraju biti najmanje takvi da, uzimajući u obzir operativne osobine zrakoplova i planirane rute, omogućuju besprijekornu radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na letove danju koji se obavljaju u okolici aerodroma uzlijetanja, ako se radi o nekontroliranom aerodromu. (3) Pored VHF primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka avioni, rotokopteri i motorne jedrilice moraju biti opremljeni: 1. s jednim VOR prijamnikom za obavljanje VFR letova u zračnom prostoru klase C iznad razine leta 105; 2. za noćne letove izvan okolice aerodroma na kojemu je odobrenjem za uporabu dopušteno noćno letenje i koji je opremljen sustavom osvjetljenja: a) s jednim VOR prijamnikom za letove u kontroliranom zračnom prostoru, b) s jednim VOR prijamnikom ili automatskim radiokompasom (ADF) za letove u nekontroliranom zračnom prostoru; 3. s jednim VOR prijamnikom ili ADF-om za letove iznad slojeva oblaka. (4) Zrakoplovi pokretani motorom, moraju biti opremljeni jednim SSR transponderom za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru klase »C«, kao i za druge letove koji se obavljaju iznad 5000 stopa MSL ili iznad 3500 stopa iznad zemlje, ovisno koja je razina veća. Transponder mora biti opremljen modom A s 4096 kodova i modom C sa sposobnošću automatskog proslje ivanja visine.

(5) Zrakoplovi pokretani motorom moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje letova zrakoplova bez VHF primopredajnika u kontroliranim zonama, obavljanje aerodromskog prometa na kontroliranom aerodromu i akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru, ako time neće biti ugrožena sigurnost zračnog prometa. Glava 2. PRAVILA VIZUALNOG LETENJA (VFR) VFR letovi u zračnom prostoru klase B do G Članak 53. (1) U zračnom prostoru klase B do G, VFR letovi moraju se obavljati tako da, tijekom leta minimalne vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka, ne budu manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (2) VFR letovi smiju se obavljati u kontroliranim zonama, samo ako postoje dodatni minimalni meteorološki uvjeti za vidljivost pri tlu i bazu oblaka za kontrolirane zone, utvr eni u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Ako su propisani meteorološki uvjeti unutar kontrolirane zone ispod minimalnih vrijednosti, propisanih odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može zrakoplovima koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) izdati odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta u svrhu slijetanja, uzlijetanja, prelijetanja ili ulaska u kontroliranu zonu pod uvjetima utvr enim odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (4) Hrvatski vojni zrakoplovi prilikom obavljanja VFR letova, mogu koristiti druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, odstojanje od oblaka, vidljivost pri tlu i bazu oblaka ako je to potrebno zbog vrste zrakoplova koji se upotrebljava, izvršenja odre enog letačkog zadatka i letnih sposobnosti ukoliko se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano odvijanje zračnog prometa. (5) Za kontrolirane zone klase D i za odre ene dijelove drugog zračnog prostora, Agencija može utvrditi druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, udaljenost od oblaka, vidljivost pri tlu ili bazi oblaka od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa te osoba i stvari na tlu. Posebni uvjeti za obavljanje VFR letova

Članak 54. (1) VFR letovi iznad razine leta 195 su zabranjeni. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, VFR letovi iznad razine leta 195 do i uključujući razinu leta 285 mogu se u pojedinom slučaju obavljati u za to posebno odre enim područjima uz prethodno pribavljeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili temeljem posebnih sporazuma odobrenih od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. VFR letovi iznad razine leta 285 u zračnom prostoru gdje se primjenjuje smanjeno vertikalno razdvajanje mogu se obavljati samo unutar za to posebno odre enih područja. Postavljanje visinomjera i putne razine kod VFR letova Članak 55. (1) Kod obavljanja VFR letova koji se provode izvan okolice aerodroma odlaska, na i ispod razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost kontroliranog aerodroma najbližeg ruti leta. QNH vrijednost je vrijednost tlaka zraka nekog mjesta svedena na srednju razinu mora, pod pretpostavkom da na tom mjestu i ispod njega vladaju temperaturni uvjeti standardne atmosfere. (2) Kod obavljanja VFR letova iznad razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na 1013.25 hPa (standardno postavljanje visinomjera – QNE). (3) Prilikom obavljanja VFR letova, mora se održavati razina leta koja odgovara trenutnoj magnetskoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (semi-circular cruising level system), sukladno odredbama Dodatka 4. ovoga Pravilnika. To ne vrijedi tijekom penjanja ili snižavanja odnosno, kad se tijekom leta ne mogu održavati propisane vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. stavak 1. i 2.) na odre enoj razini leta. Razine leta su predvi ene razine u atmosferi za potrebe razdvajanja po visini, odre ene utvr enim prikazanim vrijednostima visinomjera postavljenog na 1013.25 hPa. Polukružna putna razina je utvr ena putna razina, odre ena prema onoj polovici stupanjske podjele kompasa, u kojoj se nalazi odgovarajuća magnetska putanja. (4) Razine iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (5) U zračnom prostoru klase B i C, VFR letovi se moraju pridržavati razina koje je dodijelila nadležna kontrola zračnog prometa. U zračnom prostoru klase D pilot zrakoplova je dužan nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno javiti svaku promjenu razine.

3. i/ili točka 3. Odobrenje za poseban VFR let u kontroliranoj zoni Članak 57. odnosno 800 m ili više ako se radi o helikopteru. može se provoditi samo: 1. ako je vidljivost pri tlu 1500 m ili više. stavak 3.(6) Kod obavljanja letova hrvatskih vojnih nadzvučnih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu u kontroliranoj zoni klase D visinomjer se može postaviti i na QFE vrijednost tlaka zraka odnosnog aerodroma. VFR letovi iznad slojeva oblaka Članak 56. ovoga Pravilnika.). ako visina leta iznosi najmanje 1000 stopa iznad zemlje ili vode i ako se održava vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. ako visina baze oblaka iznosi najmanje 500 stopa. Takva potvrda nije potrebna za letove koji se provode u svrhu potrage i spašavanja. ako je zajamčeno prilaženje na aerodrom odredišta i slijetanje u vizualnim meteorološkim uvjetima. pilot zrakoplova mora se pridržavati: 1. ovoga članka ne postoje. minimalnih meteoroloških uvjeta prema vrijednostima za zračni prostor klase G. ako pilot zrakoplova može održavati namjeravanu letnu putanju. 2. samo: 1. i . (2) Ako propisane minimalne vrijednosti iz stavka 1. pružanja hitne medicinske pomoći. (3) Prilikom obavljanja posebnog VFR leta. te 3. 4. u skladu s odredbama Dodatka 6. ako prometna situacija to dopušta. odobrenje kontrole zračnog prometa za obavljanje posebnog VFR leta. 2. Obavljanje VFR letova iznad slojeva oblaka odnosno njihovo prelijetanje. izdat će se samo ako pilot zrakoplova potvrdi da posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje odgovarajućih minimalnih vrijednosti. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa izdat će odobrenje za obavljanje jednog ili više posebnih VFR letova iz članka 53. te za letove hrvatskih vojnih i policijskih zrakoplova. točka 2. prema vrijednostima za zračni prostor klasifikacije E. ako je pilot zrakoplova osposobljen za obavljanje radiotelefonske komunikacije. ovoga Pravilnika. stavak 1.

kao i kandidati za stjecanje potrebnih dozvola odnosno ovlaštenja. što je prije moguće nakon uzlijetanja. nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju zrakoplovu koji nije pokretan motorom i nema propisanu komunikacijsku i navigacijsku opremu izdati odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor ako to prometna situacija dopušta. (6) Ako za odnosni VFR let nije predan plan leta. 2. izdat će se ako prometna situacija i kapacitet kontrole zračnog prometa to dozvoljavaju. a prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. kod odlaska s aerodroma ispod kontroliranog zračnog prostora. osim ako pilot zrakoplova posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje minimalne sigurne visine.2. uz pridržavanje propisane i objavljene frazeologije. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. Odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor za mjesne letove (npr. najkasnije 5 minuta prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. pozivni znak zrakoplova. te probni. ovoga članka. bilo jednog od drugoga ili od IFR letova primjenjuju se minimumi za razdvajanje IFR letova. . (5) Radiokomunikacija se obavlja na engleskom ili hrvatskom jeziku. nadležnoj kontroli zračnog prometa moraju se proslijediti podaci o letu prema sljedećem redoslijedu: 1.) na aerodromima ispod kontroliranog zračnog prostora. Radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnog prometa mora se uspostaviti kako slijedi: 1. 2. letove jedrilica. moraju biti opremljeni komunikacijskom i navigacijskom opremom u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru Članak 58. (2) Zrakoplovi koji obavljaju VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. (4) Na razdvajanje posebnih VFR letova. ovlašteni piloti vojnih zrakoplova. (1) VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru mogu obavljati piloti zrakoplova koji posjeduju odgovarajuće letačke dozvole. letovi u svrhu kalibraže i snimanja iz zraka). minimalnih sigurnih visina. ispitni i slični letovi moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa. balona itd. (4) Odobrenje za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. tip zrakoplova. VFR letovi od javnog interesa (npr. dodijelit će se u skladu s operativnim uputama nadležne kontrole zračnog prometa.

brzina. Letovi u svrhu potrage i spašavanja i pružanje hitne medicinske pomoći Članak 60.3. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. ruta i aerodrom odredišta. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. aerodrom odlaska. ovoga članka noćni VFR letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u kontroliranom zračnom prostoru obavljaju se sukladno predanom planu leta. Noćni VFR letovi Članak 59. zabranjeno je. pozicija. ovoga Pravilnika. 5. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 53. (8) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na letove hrvatskih vojnih zrakoplova čije je vo enje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane i koji se obavljaju na temelju posebnog propisa. Prilikom obavljanja letova u svrhu potrage i spašavanja te letova u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći osobama u opasnosti. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti rutu odnosno razinu koja je različita od zatražene. . 6. Zatražena. 4. ovoga Pravilnika. mora pravodobno pribaviti izmijenjeno odobrenje. Noćni VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se planirati i obavljati na objavljenim rutama i postupcima. do 59. do 58. U interesu nesmetanog obavljanja zračnog prometa. (2) Obavljanje noćnih VFR preleta (cross-country flight) sportskim zrakoplovima te obavljanje noćnih skokova padobranom dvosjedom. može se odstupiti od pravila propisanih odredbama članka 53. (7) Ukoliko se pilot zrakoplova uslijed meteoroloških ili drugih razloga ne može pridržavati odobrenja kontrole zračnog prometa. razina. dodijeljena odnosno javljena promijenjena razina može odstupati od polukružnog sustava putnih razina. (9) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 4. (1) Za obavljanje noćnih VFR letova.

osim ako se zrakoplov nalazi u penjanju ili snižavanju. (3) Obavljanje IFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. pilot zrakoplova mora primjenjivati standardno postavljanje visinomjera. (5) Razine iz stavaka 1. (2) Kod obavljanja IFR letova iznad razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. koja odgovara trenutnoj magnetnoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (Dodatak 4. mora se provoditi na razini leta ili apsolutnoj visini leta. pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost primljenu od nadležne kontrole zračnog prometa. PRAVILA INSTRUMENTALNOG LETENJA (IFR) Minimalna sigurna razina kod IFR letova Članak 61. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. odnosno u planinskom području najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. IFR let se ne smije obavljati ispod minimalne IFR putne razine na ruti odnosno ispod minimalne područne apsolutne visine (AMA) izvan rute. (4) IFR letovi u zračnom prostoru klase G u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. (3) Minimalne razine iz stavka 1. (1) Kod obavljanja IFR letova. ovoga članka. Postavljanje visinomjera i putne razine kod IFR letova Članak 62. i 2. (1) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. Promjena iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja Članak 63. Planovi leta za takve IFR letove se neće prihvaćati i za njih se neće izdavati odobrenje kontrole zračnog prometa. ovoga članka. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke ako se time ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. . na i ispod razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. ovoga Pravilnika).Glava 3. (2) Utvr ena minimalna sigurna razina za IFR letove iznosi najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova.

te da bi se spriječilo ugrožavanje zračnog prometa i izbjegli nesporazumi. ako postoje propisani VFR minimumi. razdvajaju se u kontroliranom zračnom prostoru od zrakoplova za koje je razdvajanje propisano prema normama utvr enim za razdvajanje IFR letova. b) ako postoji vidljivost zemljine površine i c) ako zrakoplov leti izvan oblaka. ovoga članka zabranjena je iznad minimalne IFR putne razine.5 km te vertikalno odstojanje od najmanje 1000 stopa. (4) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka. (5) Minimalne vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka mogu se primjenjivati: a) ako se prijelaz iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR) provodi na minimalnoj sigurnoj razini utvr enoj za IFR letove i b) ako se kontrolirani zračni prostor napusti odmah nakon promjene na VFR let. 2. ovoga članka. (6) Zrakoplovi koji mijenjaju pravila letenja u skladu s minimalnim vrijednostima iz stavka 4. (7) Kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio utjecaj na druge zrakoplove za koje je razdvajanje propisano.(1) Ako pilot zrakoplova namjerava promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. . čak i nakon promjene na VFR dio leta. promjena pravila letenja prema minimalnim vrijednostima iz stavka 4. u kontroliranim zonama. (3) Promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja može se provesti ako: 1. mora o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. U tom se slučaju moraju primijeniti vrijednosti utvr ene odredbama stavka 3. u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. u kontroliranom zračnom prostoru: a) postoji vidljivost u letu od najmanje 8 km i b) ako zrakoplov održava horizontalno odstojanje od oblaka od najmanje 1. promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja (plan leta-oznaka »Y«) može se provesti: a) ako postoji vidljivost u letu od najmanje 3 km. (2) Pilot zrakoplova smije promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja samo ako je predvidivo da će let završiti ili biti nastavljen tijekom dužeg vremenskog razdoblja u vizualnim meteorološkim uvjetima. ovoga članka.

Pravila prednosti Članak 66. i što sigurnijeg. obzirom na ukupnu prometnu . OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. osim u slučaju kad je načelo prednosti potrebno izmijeniti zbog omogućavanja većeg protoka zračnog prometa u što manjem vremenskom razdoblju. (1) Kontrola zračnog prometa obavlja se prema načelu »tko prvi do e. ovoga članka. Pilot zrakoplova mora prekinuti prilaženje i započeti utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. samo prema objavljenim IFR postupcima. (1) Pilot zrakoplova mora se pridržavati propisanih postupaka letenja prilikom prilaženja i odlazaka na i sa kontroliranih aerodroma te prilikom obavljanja IFR letova. prvi će biti uslužen«. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa može dozvoliti odstupanja od objavljenih postupaka letenja iz stavka 1. odobriti snižavanje na visinu manju od minimalne IFR putne razine primjenom minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja (MRVA). može se odobriti IFR letovima. ako to prometna situacija i uvjeti dopuštaju i ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. osim u slučaju kad nadležna kontrola zračnog prometa izda odobrenje koje odstupa od propisanih postupaka letenja. OPĆA PRAVILA POSTUPANJA Postupci letenja Članak 65. Snižavanje ispod minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja. a ne može vizualno završiti prilaženje. u pojedinim područjima.(8) Zbog olakšanja prijelaza iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR). redovitijeg i nesmetanijeg odvijanja zračnog prometa. Prekid prilaženja za slijetanje Članak 64. Dio treći KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Glava 1. nadležna kontrola zračnog prometa može. ako je zrakoplov dostigao utvr ene vrijednosti za prekid prilaženja za primijenjeni postupak instrumentalnog prilaženja.

ovoga članka. krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti. kao i letovi kojima se prevoze transplatati. te u humanitarne svrhe (STS/SAR/HUM). 8. točka 5. 3. 7. zabraniti obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. letovi kod kojih je pilot objavio stanje nužde ili je stanje nužde očigledno. 5. letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske (STS/PROTECTED). uživaju prednost kao i letovi iz stavka 2. koji ujedno uživaju prednost pred ostalim letovima hrvatske vojske. letovi mlaznih jednosjeda i dvosjeda hrvatske vojske. ovoga članka. Zabrana VFR letova Članak 67. 2. letovi u svrhu potrage i spašavanja. letovi kojima se prevoze poglavari država (STS/HEAD) i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvr en takav povlašteni status (STS/STATE). . 6. promatrački letovi temeljem me unarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku (Open Skies Treaty).situaciju i operativne potrebe pojedinih zrakoplova. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može u prostorno i vremensko ograničenom opsegu. letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlje ene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. uključujući letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći oboljelim ili ozlje enim osobama. 4. transplatati ili krv (STS/HOSP). a poglavito obzirom na operativne potrebe vojnih mlaznih zrakoplova. uključujući letove koji su predmetom protuzakonitog ometanja ili im protuzakonito ometanje neposredno prijeti (STS/EMER). lijekovi. u potpunosti ili djelomično. (1) Kada to zahtijeva prometna situacija i intenzitet letova koji podliježu kontroli zračnog prometa. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. prednost u svakom slučaju uživaju sljedeći letovi navedenim redoslijedom: 1. (3) Vježbovni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu presretanja. letovi koji podliježu mjerama za upravljanje protoka zračnog prometa.

zabranjenih područja i područja s ograničenjem letenja. nadležna kontrola zračnog prometa mora poduzeti mjere koje osiguravaju postojanje odnosno primjenu i uspostavu druge vrste ili druge norme razdvajanja prije nego što je prvotno korištena vrsta ili propisana norma razdvajanja postala nedostatna. Razdvajanje kontroliranog prometa Članak 68. izme u svih vrsta letova koji podliježu razdvajanju u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. nadležni kontrolor zračnog prometa. 5. 8. 7. (2) Ako se vrsta ili propisana norma razdvajanja koja se koristi za razdvajanje dva ili više letova iz stavka 1. izme u IFR letova i posebnih VFR letova. IFR letova i noćnih VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. 6. izme u letova koji podliježu razdvajanju i utvr enih područja za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora. pojedinačno ili ukupno VFR letenje u kontroliranom zračnom prostoru mogu privremeno zabraniti: 1. izme u VFR letova koji se nalaze u navigacijskim poteškoćama. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane norme razdvajanja u kontroliranom zračnom prostoru u sljedećim slučajevima: 1. i 9. a prelijeću kroz oblake ili se nalaze u njima. . izme u posebnih VFR letova. utvr enom odredbama Dodatka 5. 4. 3. izme u letova koji podliježu razdvajanju. 2. ovoga Pravilnika. ovoga članka ne može održavati ili primjenjivati.(2) Ako to zahtijeva sigurnost zračnog prometa. izme u letova koji podliježu razdvajanju i granica vlastitog područja nadležnosti. odnosno nekontroliranog zračnog prostora. izme u IFR letova i VFR letova koji mijenjaju pravila letenja u uvjetima smanjenih meteoroloških minimuma. 2. te izme u tih letova i drugih letova za koje je obvezna primjena postupaka razdvajanja.

Odjeljak 2. pri čemu pilot mora neodložno o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa i pribaviti novo odobrenje. posebice na letnu putanju i razinu. »za obavljanje padobranskih skokova« itd. Javljanje o opasnostima Članak 69. (3) Pilot zrakoplova mora postupati prema posljednjem izdanom i potvr enom odobrenju kontrole zračnog prometa. osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje zahtijevaju trenutnu odluku pilota zrakoplova. »za slijetanje«. Postupanje prema odobrenju Članak 71. nadležna kontrola zračnog prometa može izdavanjem odgovarajućih odobrenja i njihovim izmjenama utvrditi pojedinosti koje se odnose na odvijanje leta. (1) Izdavanjem odobrenja kontrole zračnog prometa pilotu zrakoplova se dozvoljava obavljanje leta pod uvjetima utvr enim u odobrenju. ODOBRENJA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA Pojam i opseg odobrenja kontrole zračnog prometa Članak 70. Prilikom obavljanja poslova kontrole zračnog prometa. . »za prilaženje«. odnosno djelovanje odgovarajuće odobrenje odnosi. kako bi se naznačilo na koji se dio leta. »rutno«. Izvještaji o opasnostima za zračni promet trebaju sadržavati sve bitne pojedinosti koje su od značaja za sigurno odvijanje zračnog prometa. neodložno javiti svako opažanje opasnosti koja bi mogla ugroziti sigurnost zrakoplova ili sigurnost zračnog prometa.« za uzlijetanje«. Pojam »odobrenje kontrole zračnog prometa« (ATC clearance) može se skratiti na način da se iza ili ispred riječi »odobrenje« koriste izrazi kao što su npr. osim ako je posebnim dogovorom na temelju zakona predvi eno povećanje ili smanjenje utvr enih normi razdvajanja. Pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa. vrstu leta. (2) Ako pilot zrakoplova iz važnih razloga zatraži prednost prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa.(3) Propisane vrste i norme razdvajanja primjenjuju se i na razdvajanje letova hrvatskih vojnih zrakoplova. te razloge mora navesti u svom zahtjevu. sve dok mu se ne izda novo odobrenje.

te grupno letenje slobodnih balona bez posade u kontroliranom zračnom prostoru. ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. C i D. 8. letenje slobodnih balona bez posade. aerodromski promet na kontroliranim aerodromima. Pribavljanje odobrenja Članak 73. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. 2. posebne VFR letove. parajedrilica i ovjesnih jedrilica u kontroliranom zračnom prostoru. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućih područja. noćne VFR letove te noćne letove zračnih brodova i slobodnih balona s posadom u kontroliranom zračnom prostoru. (1) U slučajevima iz članka 72. letenje zrakoplovnih modela s raketnim pogonom i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru. VFR letove u zračnom prostoru klase B. 3. 4. točke 1. skokove padobranom i izbacivanje predmeta padobranima u kontroliranom zračnom prostoru. . IFR letove. letenje mikrolakih aviona. do 7. pilot zrakoplova mora odobrenje pribaviti putem radiokomunikacije.Letovi i djelovanja za koje je potrebno odobrenje kontrole zračnog prometa Članak 72. ovoga Pravilnika. 7. letove jedrilica u oblacima. Odobrenje kontrole zračnog prometa mora se pribaviti za sljedeće letove ili djelovanja: 1. 10. 11. 6. letove u uvjetno zabranjenim i privremeno izdvojenim područjima.5 kg. akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru i na kontroliranim aerodromima. 9. 12. 5.

pozivni znak zrakoplova. (3) Akrobatski letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se dogovoriti telefonom s nadležnom kontrolom zračnog prometa. sve ostale potrebne upute ili informacije. 2. . u načelu. slijetanje i dr. (2) Upute koje se odnose na razine. (1) Odobrenje kontrole zračnog prometa proslije eno radiokomunikacijom. podrobna uputstva koja se odnose na odlazne i prilazne razine. odobrenje se mora pribaviti od nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. ovoga Pravilnika. odnosno 186. (4) U slučaju održavanja zrakoplovnih priredbi te posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. Pod vremenom istjecanja odobrenja. Odobrenje se izdaje putem telefona ili radiokomunikacijom. ako je potrebno 4. granicu valjanosti odobrenja. mogu sadržavati: 1. a uključene su u odobrenje. klasifikaciji zračnoga prostora. rutni let. Sadržaj odobrenja Članak 74. 4. a ovisno o vrsti leta (IFR. brzinu penjanja ili snižavanja. može sadržavati podatke navedene sljedećim redoslijedom: 1. rutu leta. putnu razinu odnosno razine. 5. fazi leta (uzlijetanje. 3.(2) U slučajevima iz članka 72. obvezi razdvajanja. prilaženje. ako je potrebno.). postupke prilaženja ili odlaska. ovoga Pravilnika. ako je potrebno. razinu odnosno razine leta za čitavu rutu ili njezin dio i promjene razina po potrebi. 5. prethodno se mora pribaviti pismeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članaka 30. 3. te utvr enom načinu rada nadležne kontrole zračnog prometa. razine na kojima se prolaze odre ene značajne točke. smatra se vrijeme u kojem se odobrenje automatski poništava. 2. do 12. točke 8. vrijeme komunikacije i vremena istjecanja odobrenja. kao što su postavljanje SSR transpondera. VFR). vrsti plana leta. mjesto ili vrijeme početka penjanja ili snižavanja. ako let ne započne.

stavak 4. proslijediti nadležnoj kontroli zračnog prometa izvještaj o poziciji. moraju se proslijediti sljedeći podaci: 1. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. Izvještaj o poziciji kod IFR letova Članak 76. odnosno promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. ovoga članka. prilikom prelijetanja utvr enih obveznih točaka javljanja. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku proslje ivanja izvještaja o poziciji. (1) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim odredbama članka 12. razina. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka. IZVJEŠTAJI PILOTA ZRAKOPLOVA 1. (2) Nakon promjene radiofrekvencije. pozivni znak zrakoplova. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. nadležna kontrola zračnog prometa može. 2. pozivni znak zrakoplova. 2. u pojedinom slučaju. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. pozicija. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. IZVJEŠTAJ O POZICIJI Obveza javljanja pozicije Članak 75. vrijeme preleta. ne proslje uje se podatak o razini.Odjeljak 3. ovoga Pravilnika. a odobrena razina u slučaju penjanja ili snižavanja. Ako nije drukčije propisano izvještaj o poziciji mora se proslijediti iznad ili neposredno nakon prelijetanja svake utvr ene obvezne točke javljanja. (1) Pilot zrakoplova prilikom IFR leta. 3. zahtijevati proslje ivanje izvještaja o poziciji i iznad drugih točaka ili pilota zrakoplova osloboditi te obveze. a kod prve uspostave radiokomunikacije. .

3. pozivni znak zrakoplova. koji sadrži sljedeće podatke i to navedenim redoslijedom: 1. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 2. (2) Vrijeme preleta iz stavka 1. pozicija. vrijeme preleta. razina. 5. 3. predvi eno vrijeme sljedeće pozicije. ovoga članka. Izvještaj o poziciji zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu Članak 78. vrijeme preleta. točka 3. (5) Iznimno od odredbe stavka 4. koji sadrži sljedeće podatke: 1. 2. . Izvještaj o poziciji kod VFR letova Članak 77. (1) Kod obavljanja VFR leta. pozicija. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta i razini. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. 4. ovoga članka. ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. ovoga članka može se izostaviti. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. 4. a kod promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. kod IFR leta u zračnom prostoru u kojem se ne provodi radarska usluga.(4) Iznimno od odredbe stavka 1. pozivni znak zrakoplova. razina.

(1) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na kontroliranom aerodromu. poziciju za smjer slijetanja. stvarno vrijeme uzlijetanja mora javiti: 1. pilot zrakoplova propisanim radiokomunikacijskim postupkom nadležnoj kontroli zračnog prometa. 4. aerodrom odlaska. centru za pružanje letnih informacija. 3. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. naziv aerodroma. 2. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 2. pozicija. (2) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na nekontroliranom aerodromu. Izvještaj o odlasku i dolasku Izvještaj o odlasku Članak 79. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o odlasku. (3) Izvještaj o odlasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. vrijeme uzlijetanja. nadležnom prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa osoba koju ovlasti pilot zrakoplova ili 2. pozivni znak zrakoplova. planiranu sletnu stazu. 2. mora na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 2. a ako to nije moguće. 3. pozivni znak zrakoplova. . pozivni znak zrakoplova. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta a koji uzlijeću s nekontroliranog aerodroma. javljanjem stvarnog vremena uzlijetanja (2) Neposredno nakon uzlijetanja. ako nije drukčije propisano.

a ako to nije moguće. Ako iz nekog razloga slijetanje nije uslijedilo na aerodrom odredišta. Odjeljak 4. 3. 4. naznačen u planu leta. a koji slijeću na nekontrolirane aerodrome. ovoga Pravilnika. (1) Plan leta obvezno se predaje za sljedeće letove: 1. stavak 3. izvještaj o dolasku mora sadržavati aerodrom odlaska i aerodrom odredišta.4. aerodrom odredišta. pilot zrakoplova mora. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućeg područja. VFR letove koji prelaze granicu Republike Hrvatske. . javljanjem vremena slijetanja. nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o dolasku. (3) Izvještaj o dolasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. 3. uključujući područja iz članka 15. umjesto proslje ivanja izvještaja o dolasku pilot zrakoplova može putem radiokomunikacije proslijediti predvi eno vrijeme slijetanja nadležnoj kontroli zračnog prometa. Izvještaj o dolasku Članak 80. IFR letove. ako se zrakoplov već nalazi u aerodromskom prometnom krugu i očekuje se sigurno slijetanje. ovoga članka. 2. vrijeme slijetanja. aerodrom slijetanja. centru za pružanje letnih informacija. 2. PLAN LETA Obveza predavanja plana leta Članak 81. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta. osim za letove unutar kontrolirane zone danju. VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. pozivni znak zrakoplova. letove u uvjetno zabranjenim područjima i drugim područjima. (2) Iznimno od odredbe stavka 1.

Sadržaj i obrazac plana leta . Predavanje plana leta i odgovornost Članak 84. potpunost i točnost podataka. potpuno adresiranje i proslje ivanje. ako su ti letovi planirani kao redoviti. (1) Operator zrakoplova. 2. Vrijeme predavanja plana leta Članak 83. plan leta može se predati i za druge letove. Vrijeme predavanja plana leta utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Pojedinim letom u smislu ovoga Pravilnika smatra se i grupni let više zrakoplova. kao i svaki dio leta kad se radi o letu koji uključuje me uslijetanja. te 4. Predavanje pojedinih vrsta planova leta Članak 82.(2) U svrhu olakšavanja provo enja mjera potrage i spašavanja zrakoplova. (2) Trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL) može se predati za najmanje 10 IFR letova koje planira isti operator zrakoplova. (2) Predavatelj plana leta odgovoran je za: 1. 3. (3) Uvjeti i način predaje planova leta za letove hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. pribavljanje preduzletnih informacija i po potrebi odobrenja kontrole zračnog prometa. izme u ostalog i na temelju pribavljenih preduzletnih informacija. provjeru provedivosti leta. odnosno svakodnevno tijekom najmanje deset dana u slijedu. (1) Pojedinačni plan leta (individual flight plan-FPL) mora se predati za svaki pojedini let za koji je predavanje plana leta propisano. zapovjednik zrakoplova ili druga ovlaštena osoba mora predati plan leta sukladno uvjetima koje utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. istovrsni i najmanje jednom tjedno.

(3) Uvjete i postupke upravljanja protokom zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. mora sadržavati odgovarajuće podatke o planiranom letu. (1) Upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management) provodi se prikladnim mjerama kako bi se izbjeglo preopterećenja. (1) Obrazac plana leta iz Dodatka 7. utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. uzimajući pritom u obzir utvr ene kapacitete sustava kontrole zračnog prometa. te primjenu onih mjera upravljanja protokom koje imaju najmanji negativni utjecaj na korisnike zračnog prostora. ovoga Pravilnika mogu se primjenjivati. 2.Članak 85. poništavanje i izmjene plana leta. predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta. pravodobno dodjeljivanje slotova odlaska prema odre enim odredišnim područjima ili aerodromima. UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA Pojam. ovoga članka. predtaktičkih (unutar šest dana prije dana doga anja) i taktičkih (na dan doga anja) mjera. stavak 2. Opći ATFM postupci Članak 87. istovjetan odnos prema IFR letovima koji slijeću odnosno uzlijeću iz Republike Hrvatske u odnosu na letove koji prelijeću Republiku Hrvatsku. . smatraju se mjere koje se odnose na planiranje. ovoga Pravilnika. (2) Prikladnim mjerama iz stavka 1. te uvjete za dopuštena odstupanja koja se odnose na plan leta. Odjeljak 5. (2) Uvjete za predavanje. i 3. te kako bi se optimizirali postojeći kapaciteti europskog sustava kontrole zračnog prometa. opseg i uvjeti za upravljanje protokom zračnog prometa Članak 86. (1) Taktičke mjere iz članka 86. koordinaciju i provedbu strategijskih (sedam i više dana prije dana doga anja). prihvaćanje. privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod odre enim uvjetima. pojedinačno ili u kombinaciji kao sljedeći postupci: 1.

odnosno mjere za upravljanje protokom zračnog prometa. 2. (2) Operator zrakoplova dužan je poznavati i pridržavati se objavljenih mjera protoka zračnog prometa te planirati letove zrakoplova u odlasku tako da se uzlijetanja obavljaju u skladu s proračunatim vremenom uzlijetanja. (3) Za sve letove koji podliježu mjerama za upravljanje protokom zračnog prometa. te po potrebi informacije za odlazak i upute za vožnju u svrhu odlaska. mora o tome neodložno i izravno obavijestiti tijelo nadležno za upravljanje protokom zračnog prometa ili nadležnu kontrolu zračnog prometa. parkirališna pozicija. a primjenjuje se na IFR letove i na letove s promjenom pravila letenja. ako je potrebno. (1) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna je za nadzor slotova odlaska na aerodromima odlaska. Glava 2. zrakoplov javlja da je spreman za odlazak. stavak 3. traže i ovisno o prometnoj situaciji dobivaju odobrenja i upute: 1. Proračunato vrijeme uzlijetanja se pribavlja u prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa. slot odlaska se dodjeljuje najkasnije dva sata prije EOBT-a u obliku proračunatog vremena uzlijetanja (CTOT). pozicija za čekanje. što uključuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili uzlijetanje letovima koji značajnije odstupaju od dodijeljenog CTOT-a. Zrakoplovi u odlasku zadržavaju se na toj poziciji do trenutka kad kontrolor zračnog . Obveze pilota zrakoplova i korisnika zračnog prostora u pogledu pridržavanja slota Članak 88. »HEAD« i »SAR« te u drugim predvi enim slučajevima. Postupak dodjele slota. AERODROMSKA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Aerodromski prometni krug i vožnja Članak 89. ako se IFR dio leta obavlja u području u kojemu su na snazi mjere za upravljanje protoka zračnog prometa. u načelu.(2) Slot odlaska proračunava se i dodjeljuje korisnicima zračnog prostora na temelju podataka iz plana leta. pilot zrakoplova traži odobrenje za pokretanje motora. ne primjenjuju se na letove sa statusom »EMER«. Za potrebe aerodromske kontrole zračnog prometa slot odlaska iz članka 87. Ako korisnik zračnog prostora uoči da se iz bilo kojeg razloga ne može pridržavati dodijeljenog slota. ako je potrebno. ovoga Pravilnika iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko proračunatog vremena uzlijetanja). Sljedeće pozicije u aerodromskom prometnom krugu i krugu za vožnju (taxi circuit) predstavljaju točke na kojima piloti. ili se proslije uje izravno korisniku zračnog prostora.

Staza u uporabi Članak 90. nesmetanijeg slijetanja ili odlaska zrakoplova. osim ako je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi odobrio veću le nu komponentu vjetra za tu stazu ili ako sigurnosni razlozi zahtijevaju trenutnu uporabu druge uzletno-sletne staze. smještaja navigacijskih sredstava koji služe za izvršenje prilaženja. kapaciteta uzletno-sletne staze. za stazu u uporabi može se odrediti i druga staza ako je to potrebno zbog smještaja aerodromskog prometnog kruga.prometa ovisno o prometnoj situaciji može izdati uputu za izlazak na stazu ili odobrenje za uzlijetanje. . pilot javlja poziciju niz vjetar. ovoga članka. pod uvjetom da prometna situacija i postupci za smanjenje buke dopuštaju takvu izmjenu. izlazak sa staze. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji. (3) Ako staza u uporabi nije prikladna za neki tip zrakoplova. Postupci pokretanja motora zrakoplova Članak 91. 6. postupaka za smanjenje buke ili utjecaja trenutne meteorološke situacije pod uvjetom da prosječna le na komponenta vjetra na toj stazi u pravilu ne iznosi više od 5 čvorova. 4 ili 5. 3. 4. na toj se poziciji dodjeljuje odobrenje za uzlijetanje. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. (1) Za stazu u uporabi odre uje se uzletno-sletna staza čiji je smjer najbliži smjeru vjetra. ako je potrebno. krak niz vjetar. 5. a na zahtjev pilota. dužine uzletno-sletne staze. 7. pilot zrakoplova javlja završni krak. 2. na toj poziciji izdaje se uputa za vožnju do stajanke ili uputa da zrakoplov uspostavi komunikaciju sa zemaljskom kontrolom odnosno kontrolom stajanke. blizine drugih aerodroma. osnovni krak. prometne situacije. ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti uporabu druge staze. završni krak. pilot zrakoplova javlja osnovni krak. pozicija za uzlijetanje. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. Odobrenje za slijetanje mora se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. 4.

(1) Bitne informacije o stanju aerodroma su podaci. na način koji omogućuje lako uočavanje i prepoznavanje tog prometa. koji se odnose na stanje operativnih površina i pripadajućih sredstava koja su potrebna za sigurno odvijanje zračnog prometa. odnosno promet u okolici aerodroma koji bi mogao predstavljati opasnost za dotične zrakoplove. Bitne informacije o stanju aerodroma Članak 94. Informacije o bitnom lokalnom prometu Članak 93. pilot zrakoplova prima rutno odobrenje (en-route clearance). Odobrenja za odlaske prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) Članak 92. Bitne informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek. vozila ili osoba na ili u blizini manevarskih površina. Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku veće od 20 minuta.(1) U svrhu redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa. pilotima se izdaje odobrenje za trenutno pokretanje motora. kontrolor zračnog prometa je obvezan obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju kašnjenja. (3) Ovisno o prometnoj situaciji. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova o svakom bitnom lokalnom prometu. odobrenja za daljnje penjanje izdaju se nakon uzlijetanja. pilot zrakoplova mora se obavijesti bez odlaganja. piloti zrakoplova moraju prije svakog odlaska prema IFR planu leta zatražiti odobrenje za pokretanje motora. kada kontrolor zračnog prometa . O iznenadnoj pojavi opasnosti tijekom završnog prilaženja. ako pilot zrakoplova nije siguran da li je u stanju pokrenuti motore unutar 5 minuta nakon izdavanja odobrenja. (1) Bitnim lokalnim prometom smatra se svaki promet zrakoplova. Odobrenje za pokretanje motora ne smije se zatražiti. (2) Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku manje od 20 minuta. uključujući odobrenje za odlaznu rutu. odnosno odre uje ju nadležna kontrola zračnog prometa zajedno s rutnim odobrenjem prije uzlijetanja. (2) Početna razina na koju se zrakoplov penje nakon uzlijetanja utvr ena je u standardnom instrumentalnom odlasku (Standard instrument departure-SID). (1) Prije odlaska.

gra evinski ili radovi u svrhu održavanja na. ostale važne obavijesti. (1) Pilotu zrakoplova koji namjerava letjeti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) i pilotu koji namjerava letjeti prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). 2. ako podaci postoje. 3. prije uzlijetanja kontrolor zračnog prometa obavještava pilota zrakoplova o: . ili u neposrednoj blizini operativnih površina. ostale privremene opasnosti. nakon uspostave prve komunikacije kontrolor zračnog prometa proslje uje informacije sljedećim redoslijedom: 1. staze za vožnju ili stajanke. stazi za vožnju ili stajanci. staze za vožnju ili stajanke. 3. nanosi ili zapusi snijega. 5. uključujući značajna odstupanja. neravnine ili napuknuća površine uzletno-sletne staze. uključujući visinu snježnog pokrivača u neposrednoj blizini uzletno-sletne staze. uključujući parkirane zrakoplove i ptice na tlu ili u zraku. snijeg.smatra da je to potrebno i u interesu sigurnosti zračnoga prometa ili na zahtjev pilota zrakoplova. bljuzgavica ili led na glavnoj stazi. 6. kao i informacije o čišćenju snijega i posipanju odnosno prskanju uzletno-sletne staze. Informacije zrakoplovima u odlasku i dolasku Članak 95. (2) Ako je potrebno. temperaturu zraka i točku rosišta za zrakoplove s turbinskim motorima. 5. (2) Bitne informacije o stanju aerodroma proslje uju se sljedećim redoslijedom: 1. 4. 2. trenutnu vidljivost u smjeru uzlijetanja i početnog penjanja ako je manja od 10 km i trenutnu vidljivost(i) uzduž uzletno-sletne staze u uporabi. uzletno-sletnu stazu u uporabi. 4. trenutni smjer i brzinu vjetra pri tlu. otkaz ili nepravilnosti u radu dijela ili ukupnog aerodromskog sustava osvjetljenja i 7. ako automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje nije na raspolaganju. QNH postavljanje visinomjera ili QFE na zahtjev.

temperature zraka. bitne aerodromske informacije. tuča. 3. teški (heavy-H).03 incha Hg) ili više. odnosno smjer prometnog kruga kad se upotrebljava desni prometni krug. (1) Prema kategorijama vrtložne turbulencije zrakoplovi mogu biti: 1. a ako je potrebno proslje uju se i sljedeći podaci: 4. bitni lokalni promet. kiša koja se ledi i sl. . vidljivosti ili vidljivosti uzduž staze. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje vrijeme slijetanja i uzlijetanja samo na poseban zahtjev pilota. 3. od 136 tona ili više. uzletno-sletnu stazu u uporabi ili smjer slijetanja. te promjeni QNH vrijednosti tlaka zraka ako promjena iznosi 1 hPa (0. apsolutna visina leta. 2. 2. ako se radi o odobrenju za ulazak u aerodromski prometni krug. Odobrenje za ulazak uključuje i sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1.1. značajnim meteorološkim uvjetima (kumulonimbus ili oluja. (4) Na zračnim lukama. trenutni smjer i brzina vjetra. smicanje vjetra. promjenama bitnih informacija o stanju aerodroma. Vrtložna turbulencija Članak 96. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase (maximum certificated take-off mass – MTOM). 5. umjerena ili jaka turbulencija. (3) Pilotu zrakoplova koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odobrava se ulazak u kontroliranu zonu odnosno ulazak u aerodromski prometni krug ako meteorološki uvjeti i prometna situacija to dozvoljavaju. svim značajnim promjenama smjera i brzine vjetra pri tlu. 7. umjereno ili jako zale ivanje. posebne upute. VFR rutu dolaska. QNH vrijednost tlaka zraka. 8. ako informacija već nije proslije ena putem automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje.) u području uzlijetanja i penjanja. 6.

3. pilotu zrakoplova mora se proslijediti očekivano vrijeme prilaženja. 3. PRILAZNA I OBLASNA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Očekivano vrijeme prilaženja Članak 97. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase manje od 136 tona. (1) Ako nadležna kontrola zračnog prometa predvi a. Glava 3. ako je moguće. srednji (medium-M). odnosno vrijeme napuštanja mjesta čekanja u svrhu završetka prilaženja za slijetanje. pilot zrakoplova je odgovoran za izbjegavanje vrtložne turbulencije.2. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase do uključujući 7 tona. (6) Tijekom vožnje iza zrakoplova teže kategorije pilot zrakoplova treba. . (5) Kad pilot zrakoplova ispred sebe vidi zrakoplov teže kategorije i u stanju je sam održavati sigurni razmak (npr. upozorenje o mogućem postojanju vrtložne turbulencije korištenjem propisane fraze. tako da tijekom prilaženja ostane iznad letne putanje prethodnog zrakoplova i sleti iza njegove točke dodira) ili pri pogodnom vjetru. ako uz odobrenje za uzlijetanje proslijedi pilotu zrakoplova sljedeće podatke: 1. 4. te se od njega ne zahtijeva pridržavanje propisanih minimuma razdvajanja zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. a veće od 7 tona. (2) Obzirom da se opasnost i postojanje vrtložne turbulencije ne može točno predvidjeti. (4) Nakon prijama podataka iz stavka 3. ovoga članka. laki (light-L). održavati odstojanje od najmanje 200 m. 2. nadležna kontrola zračnog prometa nije odgovorna za pružanje informacije o opasnosti i postojanju vrtložne turbulencije u svakom trenutku i ne može jamčiti za točnost takve informacije. smjer i brzinu vjetra pri tlu. tip zrakoplova koji je prethodno uzletio. da će IFR let čekati 20 minuta ili više iznad navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. proteklo vrijeme od uzlijetanja prethodnog zrakoplova ili udaljenost od zrakoplova koji je prethodno uzletio. povećano odstojanje nije potrebno. (3) Smatra se da nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane minimume za razdvajanje zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku.

prilikom radarskog vektoriranja tijekom me uprilaženja i završnog prilaženja. Nadležna kontrola zračnoga prometa. Informacija o poziciji i udaljenosti Članak 100. tako da mu proslijedi udaljenost od točke ili navigacijskog sredstva na koje se informacija odnosi. o poziciji zrakoplova najmanje jednom prije početka završnog prilaženja. Podešavanje brzine Članak 99. na temelju indicirane brzine (IAS). nadležna kontrola zračnog prometa mora podsjetiti pilota zrakoplova koji se nalazi u završnom prilaženju da provjeri da li je podvozje izvučeno i zabravljeno. Podešavanje brzine se ne smije zahtijevati ili primjenjivati nakon što je zrakoplov u završnom prilaženju preletio točku udaljenu 4 NM od praga uzletno-sletne staze. (1) Radarski kontrolor zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova. Slijed za slijetanje mora se uspostaviti na način koji omogućuje dolazak najvećeg broja zrakoplova uz najmanje prosječno kašnjenje. zadržati posljednju dodijeljenu razinu i čekati na daljnja odobrenja. mora pilotu zrakoplova proslijediti izmijenjeno očekivano vrijeme prilaženja ako se ono razlikuje za ±5 minuta ili više od proslije enog. dajući pritom prednost zrakoplovima na način utvr en odredbama članka 66. nadležni kontrolor zračnog prometa mora izdati odobrenje za slijetanje ili alternativno odobrenje pilotu zrakoplova. pilot zrakoplova mora započeti postupak čekanja. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje očekivano vrijeme prilaženja. (3) Ako nadležna kontrola zračnoga prometa nije izdala odobrenje za nastavak leta nakon prolaska navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. zahtijevati da zrakoplov pod radarskom kontrolom podesi brzinu za najviše ± 20 kt. Slijed za slijetanje Članak 98.(2) Ako predvi eno vrijeme čekanja iznosi manje od 20 minuta. kojeg se radarski vektorira zbog instrumentalnog prilaženja. SRA). (2) Tijekom radarskog prilaženja (PAR. samo kad to smatra potrebnim. najkasnije na udaljenosti od 2 NM od zone dodira. (3) Tijekom instrumentalnog prilaženja. ovoga Pravilnika. U svrhu uspostavljanja slijeda za prilaženje i smanjenja potrebnog broja vektora. nadležna kontrola zračnoga prometa može. .

a u pravilu na udaljenostima od 20. (1) IFR letu se može odobriti vizualno prilaženje. ovoga članka. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. a na zahtjev pilota. omogućilo ispravljanje brzine snižavanja. ili prijedlog kontrolora zračnog prometa. nadležna kontrola zračnog prometa. prepreke) odobre početne razine koje su veće od razine me uprilaženja. ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će meteorološki uvjeti dozvoliti vizualno prilaženje i da postoji velika vjerojatnost da će se vizualno prilaženje i . Vizualno prilaženje Članak 102. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. mora koristiti tehniku prilaženja propisanu za smanjenje buke u skladu s odredbama članka 155. da pilot može održavati stalnu vidljivost zemljine površine i: 1. nadležna kontrola zračnog prometa obavještava o tome pilota zrakoplova odgovarajućom propisanom frazom. Neprekinuto snižavanje do odobrene razine provodi se brzinom snižavanja od 300 stopa/NM (kut snižavanja oko 3°) (3) Ako se tijekom snižavanja. razdvajanje. tako da bude osigurano neprekinuto snižavanje od 300 stopa/NM. Taj segment me uprilaženja služi za smanjenje brzine. uz uvjet. struktura zračnog prostora. prilaženje zrakoplova s različitom letnim sposobnostima). prilazna kontrola vodi zrakoplove primjenom postupaka radarskog vektoriranja i odobrava neprekinuto snižavanje do razine me uprilaženja. (5) Ako prometna situacija ne dopušta primjenu CDA (npr. zrakoplov se mora nalaziti u horizontalnom letu otprilike 1 NM prije uključivanja u putanju poniranja. Informacije o udaljenosti od točke dodira proslje uju se pilotu zrakoplova zajedno s odobrenjem za snižavanje. iz posebnih razloga (npr.Prilaženje s neprekinutim snižavanjem Članak 101. 15 i 10 NM od točke dodira kako bi se pilotu zrakoplova. ovoga Pravilnika. (6) Pilot zrakoplova tijekom CDA prilaženja. (2) Prilikom primjene postupka iz stavka 1. tako da se razina dostigne na smjeru usmjerivača na udaljenosti od oko 8 NM od točke dodira. treba pravodobno ukinuti to ograničenje. (1) Postupak prilaženja s neprekinutim snižavanjem (continouos descent approach-CDA) primjenjuje se samo tijekom ILS prilaženja u cilju uštede goriva i smanjenja buke. (4) Nakon postizanja visine me uprilaženja. ako to prometna situacija dopušta. ako je potrebno. ili 2. U tom se slučaju prilaženje provodi prema objavljenim postupcima.

dok se danju ta odgovornost može prenijeti na pilota zrakoplova. mora se održavati radarsko razdvajanje sve do uspostave vizualnog razdvajanja. odgovoran je za pridržavanje uvjeta iz stavka 1. (2) Vizualno prilaženje može se provoditi i u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. (4) Ako pilot zahtijeva ili prihvati predloženi postupak vizualnog prilaženja. nadležna kontrola zračnog prometa može pilotu zrakoplova predložiti vizualno prilaženje. 2. ako je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. min. nadležna kontrola zračnog prometa može. vidljivost pri tlu iznosi 5 km ili više. ovoga članka. ako je zrakoplov kojemu se odobrava vizualno prilaženje prvi zrakoplov u slijedu prilaženja. 5. ili 3. da pilot može neodložno započeti postupak vizualnog prilaženja. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. nadležna kontrola zračnog prometa smatra. baza oblaka se nalazi iznad minimalne apsolutne visine za radarsko vektoriranje. (6) Odgovornost za održavanje razdvajanja izme u zrakoplova kojemu je odobreno vizualno prilaženje i ostalih zrakoplova snosi nadležna kontrola zračnoga prometa. postupak je ograničen samo do prolaska odre ene visine (npr. ako se pilot zrakoplova može pridržavati nekog od uvjeta iz stavka 1. U tom slučaju. (3) Izdavanje odobrenja za vizualno prilaženje ovisi o prometnoj situaciji i možebitnim postupcima za smanjenje ili izbjegavanje buke. 3. (1) U slučajevima uzlijetanja odre enih tipova zrakoplova. Vizualni odlasci IFR letova u VMC uvjetima Članak 103. uz pridržavanje navedenih uvjeta. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. izdati odobrenje za provedbu modificiranoga objavljenog IFR postupka u vizualnim meteorološkim uvjetima (visual climb-outs in VMC).slijetanje moći završiti. 4. na vlastiti prijedlog ili na zahtjev pilota zrakoplova. ovoga članka. . (5) U cilju bržeg odvijanja zračnog prometa. ali da ne vidi prethodni zrakoplov. postupak se primjenjuje samo danju. ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa predloži vizualno prilaženje i pilot ga prihvati. neće se povrijediti nekontrolirani zračni prostor. Ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će vidljivost dozvoliti vizualno prilaženje. IFR putne razine). ili ako pilot javi da vidi prethodni zrakoplov i primi uputu da ga slijedi.

stavak 1. ovoga članka. pilot zrakoplova preuzima odgovornost za nadvisivanje prepreka sve do prelaska visine odre ene u skladu s odredbom točke 5. ovoga članka. (1) Propisane norme razdvajanja izme u mlaznih zrakoplova koji lete istom putanjom i na istoj putnoj razini iznad FL 245. moraju se primjenjivati ako: 1. a uslijed djelovanja vrtložne turbulencije. .6. koje se primjenjuju izme u letova iz članka 68. ako oba zrakoplova koriste istu uzletno-sletnu stazu. zrakoplov leti neposredno iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. (2) Odobrenje za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima izdaje se IFR letu zajedno s rutnim odobrenjem. ovoga članka: Prethodni zrakoplov Slijedni zrakoplov NM Teški Teški 4 Teški Srednji 5 Teški Laki 6 Srednji Laki 5 Razdvajanje zrakoplova uporabom Machovog broja i promjena brzine Članak 105. ili 2. ovoga Pravilnika. (3) Kad zatraži ili potvrdi primitak odobrenja za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima. (1) Povećane norme razdvajanja iz stavka 2. koje osiguravaju održavanje ili povećanje odstojanja izme u tih zrakoplova. nadležna kontrola zračnog prometa može uspostaviti i održavati. neće doći do neprimjerenog ugrožavanja stanovništva bukom. ili 3. izraženima u obliku Machovog broja. Vrtložna turbulencija Članak 104. tako da od pilota zrakoplova zahtjeva da lete stvarnim brzinama. (2) Uslijed djelovanja vrtložne turbulencije primjenjuju se sljedeće povećane norme razdvajanja izme u letova iz stavka 1. a samo izuzetno neposredno nakon uzlijetanja. ako zrakoplov prolazi iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega.

1 Macha. pilot zrakoplova je dužan o tome izvjestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. navedenu u planu leta. se piloti zrakoplova pridržavaju posljednje dodijeljenog Machovog broja. mora pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. (3) Ako pilot zrakoplova namjerava tijekom leta mijenjati putnu brzinu. 2. (4) U donjem zračnom prostoru. Primjena postupka putnoga penjanja (cruise climb) u hrvatskom zračnom prostoru je zabranjena. ako vrijednost izmjene iznosi 5 % ili više od navedene brzine. Putno penjanje Članak 106. prenijeti odgovornost za održavanje razdvajanja na pilota zrakoplova. na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa. Nadležna kontrola zračnoga prometa može. (5) Ukoliko pilot zrakoplova tijekom leta zahtjeva promjenu visine leta ili je ista zahtjevana od nadležne kontrole zračnog prometa. 3. a zrakoplov nije u stanju održavati vertikalnu brzinu penjanja odnosno poniranja od 500 stopa u minuti ili više. 3. ispod FL 245. pilot zrakoplova zahtijeva ili se složi s takvim postupkom i potvrdi da vidi drugi zrakoplov. kontroliranom letu. da piloti zrakoplova. Vlastito me usobno razdvajanje u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 107. 2. ne postoji promet u suprotnom smjeru. putne brzine izražavaju se u čvorovima na temelju indicirane brzine (IAS). postupak se primjenjuje samo danju. da piloti zrakoplova prije svake promjene brzine obavijeste nadležnu kontrolu zračnog prometa. uključe trenutni stvarni Machov broj u redovne izvještaje o poziciji.(2) Kontrola brzine uporabom Machovog broja zahtijeva da: 1. kad je potrebno odstupiti od trenutne brzine za ± 0. . tako da mu odobri održavanje vlastitog razdvajanja u vizualnim meteorološkim uvjetima kad je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1.

putnu razinu odnosnog zrakoplova. 2. informaciju o relativnoj poziciji. na koji se primjenjuju propisani postupci razdvajanja. informacija o bitnom prometu je proslije ena pilotima odnosnih zrakoplova. razdvajanje letova u kontroliranom zračnom prostoru.4. Tijekom obavljanja poslova kontrole zračnoga prometa radar se može upotrebljavati za: 1. 3. smjer leta odnosnog zrakoplova. (2) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora proslijediti informaciju o bitnom prometu odnosnim kontroliranim letovima. ubrzanje protoka zračnoga prometa. a nije od drugog zrakoplova razdvojen propisanim normama razdvajanja. 4. odnosno potvrdu o promjeni razine ili predvi eno vrijeme iznad točke javljanja najbliže mjestu prolaska razine. kad jedan drugome predstavljaju bitan promet. Informacija o bitnom prometu mora sadržavati sljedeće podatke: 1. motrenje (nadzor) i vektoriranje zrakoplova. razinu ili vrijeme. 3. postoji suglasnost pilota drugog zrakoplova za takav postupak. u svim slučajevima. 6. 2. 5. Informacija o bitnom prometu Članak 108. OPĆE ODREDBE Svrha uporabe radara Članak 109. UPORABA RADARA U KONTROLI ZRAČNOGA PROMETA Odjeljak 1. samo jedan od zrakoplova smije biti u penjanju ili snižavanju. 7. tip zrakoplova. primjena postupka je ograničena u odnosu na rutu. (1) Bitni promet (essential traffic) je onaj kontrolirani let. Glava 4. .

(1) Ako nije drukčije zatraženo. ovoga članka pilot zrakoplova postavlja samostalno. SSR transponder se ne smije isključiti bez izričite upute nadležne kontrole zračnoga prometa. navigacijske pomoći pilotima. osim u slučajevima kad su u skladu s odredbom stavka 3. sve dok mu se ne dodijeli novi kôd. (2) Ako je pilotu zrakoplova dodijeljen dvoznamenkasti kôd. ovoga članka utvr ene druge znamenke za posebne postupke. prema uputi nadležne kontrole zračnoga prometa. ovoga članka. te SSR kodove za posebne postupke utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. ako vrsta SSR transpondera ne dopušta postupak prema odredbi točke 1. pilot zrakoplova koji ulazi u područje nadležnosti odgovarajuće kontrole zračnog prometa. Pritom mod A mora ostati uključen.4. pilot zrakoplova mora postaviti nulu (0) kao treću i četvrtu znamenku. (3) SSR kodove za pojedine vrste letova koji se odvijaju u hrvatskom zračnom prostoru. ili 2. te za pružanje selektivnih informacija o prometu. isključiti javljanje visine i emitirati samo nosivi val odgovora moda C. (5) Ako je od pilota zrakoplova zatraženo postavljanje moda A ili drugog moda. Odjeljak 2. (1) Pilot zrakoplova mora postaviti mod i kod SSR transpondera. mora zadržati kôd koji mu je dodijelila posljednja nadležna kontrola. pilot zrakoplova čiji SSR transponder na modu C ne radi pravilno. U pojedinim slučajevima nadležna kontrola zračnoga prometa može dodijeliti SSR kodove različite od utvr enih u skladu s odredbom stavka 3. u posebnim okolnostima. POSTUPCI PRILIKOM UPORABE SEKUNDARNOG RADARA Postavljanje SSR transpondera tijekom redovne uporabe Članak 110. isključiti u potpunosti mod C. (4) Utvr ene SSR kodove iz stavka 3. kako bi se osigurao stalan prijenos podataka o identitetu i poziciji preko moda A. pilot mora istodobno postaviti mod C bez posebne upute. Ukoliko nadležna kontrola zračnoga prometa ne zatraži drugačije. Postupci prilikom nepravilnog rada SSR transpondera Članak 111. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i 1. (2) Ako vrsta transpondera ne dopušta odvojeno isključivanje moda A i C. . pružanje pomoći pilotima zrakoplova u svrhu izbjegavanja područja u kojima prevladavaju nepovoljni meteorološki uvjeti. ovoga stavka.

osim ako mu nadležna kontrola zračnoga prometa ne dodijeli neki drugi. (3) Prilikom otkaza radiokomunikacije. pilot zrakoplova može postaviti SSR transponder na mod A kôd 7700. ako takav postupak smatra primjerenim okolnostima u pojedinom slučaju. a ne može se popraviti prije odlaska. pilot zrakoplova mora zadržati postavljeni kôd.(3) Prilikom ulaska u područje nadležnosti kontrole zračnoga prometa. ako to smatra najprikladnijom mjerom u skladu s vrstom nužde. (4) Pilot zrakoplova koji je predmet protuzakonitoga ometanja. kako bi ukazao na situaciju. . i 2. pilot zrakoplova mora se pridržavati poduzetih mjera i o tome odgovarajuće obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. 2. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. Postavljanje SSR transpondera u slučajevima nužde Članak 112. planirati svoj let prema uvjetima iz odobrenja. obavijestiti aerodromsku kontrolu zračnog prometa i pribaviti odobrenje za provedbu leta. ovoga članka. osim ako okolnosti ne nalažu postavljanje kôda 7700. ovoga članka. (5) Pilot zrakoplova kojeg presreće vojni zrakoplov može primijeniti postupak u skladu s odredbama stavka 1. (1) Ako SSR transponder otkaže prije uzlijetanja. (6) Tijekom postupka presretanja. pilot zrakoplova mora: 1. tako da leti najkraćim putem do najbližeg prikladnog aerodroma gdje se kvar može otkloniti. pilot zrakoplova mora postaviti transponder na mod A kôd 7600 i poduzeti mjere propisane za slučaj otkaza radiokomunikacije. mora se potruditi postaviti SSR transponder na mod A kôd 7500. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora obustaviti transmisiju informacija o visini najkasnije na udaljenosti 20 NM (37 km) od zrakoplova kojeg namjerava presresti ili vremenski 40 sekundi prije predvi enog vremena dolaska na točku susreta sa zrakoplovom kojeg namjerava presresti (ovisno što je ranije) kako bi se spriječila neželjena rezolucijska informacija kod presretnutog zrakoplova opremljenog sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. Postupak kod otkaza SSR transpondera Članak 113. (1) U slučajevima nužde.

(2) Ukoliko otkaz transpondera nastupi nakon uzlijetanja. (2) Smatra se da je zrakoplov. odstupa ± 300 stopa od te razine. (3) Smatra se da je zrakoplov u penjanju ili snižavanju prošao razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da je prošao tu razinu u zahtijevanom smjeru. obrasca plana leta. (5) Ako se razina koju je pilot zrakoplova javio razlikuje za više od ± 300 stopa od informacije o razini koju prikazuje SSR mod C a propisane norme za vertikalno razdvajanje mogu biti narušene. obavijestiti pilota zrakoplova o odstupanju. ako prikazivanje odgovarača visine moda C.3. (4) Smatra se da je zrakoplov dostigao odobrenu razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da razina zrakoplova odstupa ± 300 stopa od dodijeljene razine. UPORABA SUSTAVA U ZRAKOPLOVU ZA IZBJEGAVANJE SUDARA (ACAS II) Opremljenost i svrha uporabe ACAS II Članak 115. nadležna kontrola zračnoga prometa mora. ovoga Pravilnika ne oduzimaju zapovjedniku zrakoplova njegovo pravo donošenja konačne odluke kada se radi o upravljanju zrakoplovom tj. upisati slovo »N« za potpunu neispravnost SSR transpondera ili u slučaju djelomičnog kvara transpondera. dobivanja točnije slike o trenutnoj prometnoj situaciji te aktivnog traženja i vizualnog prepoznavanja konfliktnog prometa. Ukoliko odstupanje i nakon toga postoji. piloti zrakoplova su dužni koristiti u svrhu izbjegavanja mogućih sudara. u rubrici 10. koje označava preostale sposobnosti transpondera. kojem je odobreno napuštanje razine započeo napuštanje i napustio prethodno zauzetu razinu. kad informacija o razini SSR moda C prikazuje promjenu veću od 300 stopa u predvi enom smjeru od prethodno dodijeljene razine. kao temelj za daljnje razdvajanje mora se uzeti razina koju je javio pilot. pilot zrakoplova mora o tome neodložno obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. odgovarajuće slovo. Postupci za operativno korištenje odgovarača visine moda C Članak 114. (1) Informacije dobivene na temelju sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. za više od 300 stopa. (2) Odredbe članka 116. Odjeljak 3. (1) Smatra se da se zrakoplov nalazi na dodijeljenoj razini. . te mu izdati uputu da potvrdi visinu.

pilot i kontrolor zračnog prometa moraju podnijeti izvještaj utvr en posebnim propisom. obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa o rezolucijskoj informaciji uključujući i smjer vertikalnog odstupanja od važeće upute ili odobrenja kontrole zračnog prometa e) odmah postupati sukladno svakoj promjeni rezolucijske informacije f) svesti odstupanja od putanje leta na minimum tj. Upozorenja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara piloti moraju koristiti kako slijedi: 1.njegovo pravo na izbor najboljeg načina rješavanja prometnog konflikta ili sprječavanja mogućeg sudara. na odstupanja koja su nužna za postupanje prema rezolucijskim informacijama g) nakon razrješenja konflikta odmah nastaviti postupati sukladno prethodno valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa . koristiti sve dostupne podatke za pripremu pravilne reakcije za slučaj primitka rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) 3. Način korištenja pokazivanja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara Članak 116. ovisno o radnom opterećenju posade. 2. u slučaju rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) pilot mora: a) neodložno postupiti sukladno dobivenoj rezolucijskoj informaciji osim u slučaju kada bi takav postupak ugrozio sigurnost zrakoplova (upozorenje o približavanju prevlačenju – stall warning. (3) U slučaju postupanja nakon primanja rezolucijske informacije (Resolution AdvisoryRA) kao i drugog doga aja važnog za praćenje djelovanja sustava ACAS. smicanje vjetra – wind shear i upozorenja sustava za signaliziranje blizine tla imaju prednost pred upozorenjima ACAS-a) b) postupati prema rezolucijskoj informaciji čak i kada je u suprotnosti s uputom kontrole zračnog prometa c) nikad ne izvoditi manevar penjanja ili snižavanja kao i promjene vertikalne brzine koji su suprotni primljenoj rezolucijskoj informaciji d) što je prije moguće. nakon primitka prometne informacije. nikako ne izvoditi manevar izbjegavanja isključivo na temelju prometnih informacija (Traffic Advisories-TA).

h) obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa da nastavlja postupati prema valjanom odobrenju. a u skladu s propisanim postupcima. . kontrolor zračnog prometa: 1. Glava 5. ili 2. mora potvrditi primitak te obavijesti koristeći frazu »ROGER« 4. treba proslijediti informaciju o bitnom prometu ako to smatra neophodnim. koje pilot potvrdi. obavlja centar za pružanje letnih informacija odnosno nadležna jedinica kontrole zračnog prometa u okviru svojih nadležnosti. USLUGA PRUŽANJA LETNIH INFORMACIJA Način obavljanja usluge pružanja letnih informacija Članak 118. ne smije pokušati promijeniti putanju leta zrakoplova koji izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. ne smije izdati odobrenje ili uputu zrakoplovima na koje se manevar izbjegavanja odnosi sve dok pilot ne javi da ponovno postupa prema valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa. 3. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju. (2) Kad zrakoplov na temelju rezolucijske informacije. Odgovornost za razdvajanje zrakoplova tijekom manevara na temelju rezolucijske informacije Članak 117. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju i izda drugo odobrenje. (1) Nakon primljene obavijesti da pilot izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. odstupi od valjanog odobrenja. (1) Uslugu pružanja letnih informacija. 2. ovoga članka kada: 1. (3) Kontrolor zračnog prometa ponovno preuzima odgovornost za razdvajanje svih zrakoplova iz stavka 2. kontrolor zračnog prometa prestaje biti odgovoran za razdvajanje odnosnog zrakoplova od drugih zrakoplova koji su ugroženi zbog izravne posljedice započetog manevra izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije.

usluge aerodromskih letnih informacija na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje aerodromskih letnih informacija. automatskim emitiranjem informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). izvještaje pilota glede sigurnosti zračnoga prometa i izvještaje pilota (PIREP). padobranske aktivnosti. njihovim manevarskim površinama ako su . ovoga članka. izvještaje o odlasku i dolasku. aerodroma.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. redovito i nesmetano odvijanje zračnoga prometa. kao što su eksplozije plina ili eksploziva. (2) Poslovi pružanja i proslje ivanja informacija i savjeta iz stavka 1. Poslovi koji se obavljaju u okviru usluge pružanja letnih informacija Članak 119. općih informacija o: a) značajnim meteorološkim pojavama (SIGMET). posebnih informacija. te prihvaćanje i proslje ivanje informacija koje se odnose na planove leta. ograničenja koja mogu utjecati na letenje. akrobatsko letenje. e) drugim ograničenjima bitnim za obavljanje zračnog prometa. ovoga članka putem zrakoplovnih radioemisija obuhvaćaju poglavito proslje ivanje: 1. d) letenju tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. natjecanje jedrilicama i letenje jedrilicama u za to posebno odre enim područjima. u skladu s odredbama članka 105. b) ograničenjima u korištenju i promjeni načina korištenja radionavigacijskih sredstava.). b) postojanju slučajeva nužde i nesreće zrakoplova. c) izbacivanju goriva. požari i sl. te za vrijeme elementarnih i drugih nesreća većeg razmjera. radiokomunikacijskih frekvencija. osigurava operator aerodroma. općih informacija. 3. Zakona o zračnom prometu. vojne vježbe i druge bitne vojne aktivnosti. obrana od tuče itd. 2. (1) Usluga pružanja letnih informacija obuhvaća pružanje i proslje ivanje svih informacija i savjeta pilotima zrakoplova potrebnih za sigurno. u načelu na zahtjev pilota zrakoplova o: a) posebnom korištenju zračnoga prostora (zrakoplovne priredbe i natjecanja.

d) bilo kojem drugom podatku. c) opasnostima od sudara kontroliranim letovima (proslje ivanje informacija o prometu temeljenih na radaru. javljanje namjeravane promjene razine. slušanje frekvencije (dobrovoljno). aerodrom odlaska ili vrijeme i poziciju na kojoj se plan leta počinje primjenjivati. te sredstvima. proslje ivanje kratkih i sažetih izvještaja iz zraka. 2. b) teškim ili srednjim slobodnim balonima bez posade. tip zrakoplova. (2) Prilikom predaje plana leta iz zraka (AFIL). u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti). ledom ili značajnim slojem vode. da prilikom uspostavljanja radiokomunikacije proslijedi pozivni znak zrakoplova. 4. poziciju. 5. stvarnu brzinu. posebnim vremenskim uvjetima. 8. Dužnosti pilota zrakoplova prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija Članak 120. koji bi mogao utjecati na sigurnost zračnog prometa. traženu razinu ako je potrebno. odjavljivanje prije napuštanja frekvencije ako je radiokomunikacija bila uspostavljena. razinu i planiranu rutu leta. značajnim meteorološkim pojavama i kratkoročnim prognozama. slušanje zrakoplovnih radioemisija. (1) Prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija. aerodrom odredišta ili .pokriveni snijegom. ure ajima i opremi aerodroma. posebnih informacija kad god je potrebno o: a) ispuštanju radioaktivnih ili otrovnih tvari u atmosferu. uspostavljanje radiokomunikacije. dužnosti pilota zrakoplova su: 1. prognozama vjetra na visini. radio i navigacijsku opremu. 7. pilot zrakoplova mora proslijediti sljedeće podatke: pozivni znak zrakoplova. c) meteorološkim uvjetima. ako to smatra potrebnim za sigurnu provedbu leta. vrstu leta. 4. 3. aerodrom odlaska i dolaska. brižljiva i temeljita priprema leta. poglavito o uvjetima na ruti i pri slijetanju. 6.

Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija Članak 121. (2) Uporaba radara u provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a pilota zrakoplova njegovih odgovornosti uključujući i konačnu odluku u svezi bilo koje savjetovane promjene elemenata iz plana leta. 2.vrijeme i poziciju do koje se plan leta primjenjuje. informaciju o prometu na konfliktnoj letnoj putanji treba proslijediti kao: 1. ili ako po mišljenju nadležne kontrole zračnoga prometa situacija to nalaže. alternativni aerodrom ako je potrebno. zatraži uključenje transpondera na odre en kod i/ili mod. ako je moguće. pilot zrakoplova ne smije smatrati da će biti kontroliran ili razdvajan od drugog prometa. najveće trajanje leta i broj osoba u zrakoplovu. . koji održava radiokomunikaciju s centrom za pružanje letnih informacija. a smatra se da postoji opasnost od sudara. da konflikt više ne postoji. relativni smjer konfliktnog prometa u odnosu na kazaljke sata. proslje ivanje savjeta za najlakše obilaženje takvih područja. te preporučiti postupak izbjegavanja ako pilot kontroliranog zrakoplova to zatraži. uočenom na konfliktnoj putanji s radarski identificiranim zrakoplovom i proslje ivanje preporuke ili savjeta za primjenu postupka izbjegavanja. (1) Informacija s radarskog pokazivača može se koristiti za pružanje podataka identificiranom zrakoplovu: 1. i 2. koje pilotu zrakoplova pomažu u navigaciji (navigacijska pomoć). i 3. Informacija o opasnosti od sudara Članak 122. (2) Kad god je to moguće. kontrolirani let mora se obavijestiti kad god je moguće: 1. proslje ivanje informacija. (3) Ako se od pilota zrakoplova. o bilo kojem zrakoplovu. o nepoznatom zrakoplovu. (1) Kad se identificirani kontrolirani let uoči na konfliktnoj letnoj putanji s nepoznatim zrakoplovom. o poziciji područja nepovoljnih meteoroloških uvjeta i.

ako su nepoznati. prijelaznu razinu leta. ICAO oznaku zračne luke. naziv zračne luke. emitirana informacija mora se ažurirati odmah nakon značajnije promjene. udaljenost konfliktnog prometa u NM. (3) ATIS emisija mora sadržavati sljedeće informacije: 1. 3. (3) Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a zapovjednika zrakoplova od odgovornosti koju ima za konačnu odluku. 2. 5. kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. smjer u kojem se konfliktni promet kreće. vrijeme motrenja. 5. 4. 4. 2. . na odre enim me unarodnim zračnim lukama u Republici Hrvatskoj. 4. razina i tip zrakoplova ili. emitirana informacija mora se odnositi samo na jednu zračnu luku. svaka pojedina ATIS poruka. relativna brzina konfliktnog prometa (npr. spor ili brz). slijetanje i uzlijetanje mora se neodložno upoznati s podacima sadržanima u emisiji. očekivanu vrstu prilaženja i sletnu stazu. 3. Automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje Članak 123. proslje ivanjem svakodnevnih informacija potrebnih za uzlijetanje i slijetanje na VHF frekvencijama objavljenim na način uobičajen u zračnom prometu.2. u odnosu na preporučenu izmjenu plana leta. (2) ATIS emisija mora udovoljavati sljedećim zahtjevima: 1. mora se označiti slovom ICAO abecede abecednim redoslijedom. (1) Radi smanjenja trajanja i opsega radiokomunikacije. 3. obavlja se automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). emisija mora biti stalna i mora se ponavljati.

a i piloti zrakoplova koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR). d) ograničenja u korištenju prilaznih navigacijskih sredstava. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije iz stavka 4. informacije koje se odnose na IFR letove i druge letove koji uzlijeću i slijeću na me unarodne zračne luke ne proslje uju se. pilot zrakoplova mora izgovoriti oznaku primljene informacije. na utvr enim radiofrekvencijama (121. (1) Radiokomunikacija putem zrakoplovne pokretne veze obavlja se kao radiotelefonska komunikacija. te izme u radiopostaja zrakoplova. moraju prije uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na objavljenim VHF frekvencijama. Glava 6. (2) Zrakoplovna pokretna veza je radiokomunikacija izme u zemaljske radiopostaje i radiopostaje zrakoplova. U zrakoplovnoj pokretnoj vezi mogu se upotrebljavati i radiopostaje za slučaj nužde (survival craft station). pribaviti uzletne i sletne informacije za odgovarajuću zračnu luku. trenutne meteorološke uvjete u zračnoj luci.6. (6) Tijekom automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. RADIOKOMUNIKACIJSKI POSTUPCI Načini obavljanja radiokomunikacije Članak 124. b) stanje uzletno-sletne staze i prema potrebi kočenje. e) kašnjenja u dolasku i odlasku od 20 minuta ili više. ukoliko to oprema zrakoplova dopušta. čime bi se utvrdilo da je primljena posljednja valjana emisija. te radiofarovi za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency position indicating beacon). te ukoliko je potrebno: a) važne meteorološke pojave u područjima prilaženja i odlaska. mora zrakoplovima u prilaženju u odgovoru na poruku o oznaci primljene informacije proslijediti trenutnu QNH vrijednost tlaka zraka. Prilikom uspostave radiokomunikacije s kontrolom zračnoga prometa nadležnom za prilaženje ili odlazak. c) ograničenja u korištenju uzletno-sletne staze. uključujući meteorološku prognozu za slijetanje.5 MHz i/ili 406. . ovoga članka kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje.025 MHz i/ili 243. (4) Piloti zrakoplova koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR).0 MHz).

(1) Radiotelefonska komunikacija u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. obavlja se na engleskom ili hrvatskom jeziku. nepažnje pilota. u skladu s odredbama članka 104. Piloti zrakoplova opremljenih odašiljačem za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency location transmitter – ELT) odnosno druge ovlaštene osobe dužni su poradi izbjegavanja lažnih poruka nevolje slušati frekvencije 121. neprimjerenog rukovanja. Vrijeme u uporabi Članak 126. – tijekom ugradnje ili održavanja ELT-a. U slučajevima kada su utvr ene i objavljene posebne frekvencije radiokomunikacija se obavlja na engleskom jeziku. (1) Sve radiopostaje koje sudjeluju u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. Jezik u uporabi Članak 125. (2) U slučajevima. Ukoliko tijekom slušanja čuju ELT signal te isključivanjem ure aja utvrde da signal potječe iz njihovog zrakoplova dužni su o lažnoj poruci nevolje obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa te ako je potrebno servisirati ure aj. premještanja zrakoplova tijekom prihvata i otpreme te radova na održavanju zrakoplova. (3) Radiotelefonska komunikacija zrakoplovnom pokretnom vezom na nekontroliranim aerodromima i na frekvencijama koje ne koristi pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. moraju upotrebljavati jedinstveno koordinirano vrijeme (UTC). pretvrdog slijetanja.5 MHz i/ili 243. .025 MHz u slijedećim slučajevima: – tijekom leta ako je moguće. obavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku. – nakon leta prije gašenja motora. ovisno o tome kojim jezikom bolje vlada.(3) Lažne poruke nevolje mogu biti emitirane uslijed akrobatskih manevara. kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova može upotrebljavati engleski ili hrvatski jezik. Zakona o zračnom prometu. – tijekom radova na održavanju u blizini ELT-a i – tijekom premještanja zrakoplova na zemlji.0 MHz i/ili 406.

(1) U zrakoplovnoj pokretnoj vezi. a završava 59. poruke o sigurnosti leta (Flight safety message). kojima prijeti velika i neposredna opasnost. dopuštene su sljedeće poruke. koje se odnose na zrakoplove i osobe u njima. te im je potrebna hitna pomoć. plovila i nekog drugog vozila ili osobe u njima ili u vidokrugu pilota. 3. letačko-operativne poruke (Flight regularity message). državni telegrami (State telegram). proslje uju se minute tekućeg sata (dvije znamenke). 6. Ako je moguća zabuna. meteorološke poruke (Meteorological message). (3) Kao vrijeme. poruke koje se proslje uju tijekom obavljanja kontrole zračnog prometa i u koje spadaju poruke o kretanju i kontroli zračnog prometa (Air Traffic Control Message). . minutom. 7. (4) Poruke radiogoniometrijskog smjera su poruke. sekundom. koje se odnose na sigurnost zrakoplova. izvještaji o poziciji (Position Report) pilota zrakoplova. a kraj dana kao 2359 sati. a završava 59. poruke nevolje (Distress message). koje se odnose na emitiranje vrijednosti radiogoniometrijskih smjerova. (3) Poruke hitnosti (radiotelefonijom PAN PAN ili PAN PAN MEDICAL) su poruke. poruke hitnosti (Urgency message). 2. 2. (2) Poruke nevolje (radiotelefonijom MAYDAY) su poruke. (5) Poruke o sigurnosti leta su: 1. 4. Minuta počinje nultom (00) sekundom. Dopuštene vrste i prednost poruka u zrakoplovnoj pokretnoj vezi Članak 127.(2) Početak dana označava se kao 0000 sati. Sat počinje nultom (00) minutom. 5. koje pritom uživaju navedenu prednost u emitiranju: 1. moraju se proslijediti sve četiri znamenke tekućeg sata i minuta. poruke radiogoniometrijskog smjera (Direction finding message).

zajedno s brojčanom oznakom leta. (8) Državni telegrami su poruke. ovoga stavka. 3. osim pojedinih zahtjeva putnika i posade. poruke pilota ili operatora zrakoplova (Operational Message) koje su od bitnog značaja za zrakoplov u letu. oznaka državne pripadnosti.3. 4. 6. poruke koje se odnose na letenje i održavanje sredstava. bitnih za sigurnost i redovitost odvijanja letenja. (7) Letačko-operativne poruke su: 1. poruke koje se odnose na održavanje zrakoplova. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. poruke koje se odnose na hitno potrebne rezervne dijelove zrakoplova i materijal. (9) Kako se ne bi nepotrebno ometalo obavljanje kontrole zračnog prometa. zajedno s oznakama iz točke 1. koje iz zrakoplova proslje uju državni poglavari ili osobe jednakog položaja. . poruke koje se odnose na izmjene reda letenja zrakoplova. 2. 2. Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova Članak 128. poruke koje se odnose na neplanirana slijetanja. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. 5. zajedno s registracijskom oznakom zrakoplova. (6) Meteorološke poruke su poruke. (1) U radiotelefonskoj komunikaciji dopuštene su sljedeće vrste pozivnih znakova radiopostaja zrakoplova: 1. koje se odnose na emitiranje meteoroloških podataka. koje su prouzročene neizbježnim odstupanjima od reda letenja. letačkooperativne poruke i državni telegrami trebaju se prvenstveno proslje ivati na frekvencijama letnih informacija ili na drugoj frekvenciji koju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa. 3. upute predstavnicima operatora zrakoplova koje se odnose na izmjene zahtjeva za putnike i posadu.

stavak 1. (3) Pozivni znak radiopostaje zrakoplova skraćuju se uporabom: 1. samo ako je zemaljska radiopostaja skraćeni pozivni znak već upotrijebila. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. točka 1. stavak 1. zračni prijevoznik posjeduje ili koristi zrakoplove na mlazni pogon ili druge vrste velikih zrakoplova. za uporabu u me unarodnoj zrakoplovnoj telekomunikacijskoj vezi. Skraćivanje pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova Članak 130. ako je zračni prijevoznik priključen na zrakoplovnu nepokretnu mrežu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. izričito ne dodijeli drugi privremeni pozivni znak. osim ako zemaljska radiopostaja. . 5.4.. Dodjela radiotelefonskih oznaka Članak 129. zajedno s posljednje dvije oznake pozivnog znaka. ako je to u neposrednom interesu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. tip zrakoplova. utvr ene radiotelefonske oznake dodijeljene operatoru zrakoplova. (2) Radiopostaja zrakoplova smije upotrebljavati svoj skraćeni pozivni znak. točka 1. točka 2. stavak 1. ako: 1. ako se pozivni znak iz članka 128. hrvatskim zračnim prijevoznicima. na njihov zahtjev. ili 2. oznake državne pripadnosti i dvije posljednje oznake pozivnog znaka.. 2. stavak 1. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. odnosno uporabom oznake državne pripadnosti i tri posljednje oznake. a sudjeluje u zračnom prometu s najmanje 6 letova dnevno u komercijalnom domaćem ili me unarodnom prometu. zbog izbjegavanja možebitne zabune tijekom trajanja leta kroz njezino područje nadležnosti. odnosno 3. Radiotelefonsku oznaku iz članka 128. koji se sastoji od najviše 7 znakova. (1) Uporaba skraćenog pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova dopuštena je samo nakon uspostave radiokomunikacije i ako zabuna ili zamjena pozivnih znakova nije moguća. (2) Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova ne smiju se mijenjati tijekom leta. dodjeljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. pozivni znak za vojne zrakoplove. sastoji iz više od 5 znakova. nakon prethodne koordinacije s Organizacijom me unarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO). zajedno s oznakama iz točke 1. ovoga stavka.

Početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. . ako postoji sumnja u ispravnost upućivanja tog poziva. Uspostava radiotelefonske komunikacije Članak 131. već se mora pričekati sljedeći jasniji poziv. poruka se može proslijediti neposredno nakon početnog poziva. Opći poziv počinje frazom SVIM POSTAJAMA (ALL STATIONS). Radiopostaje koje su pozvane višestrukim pozivom moraju potvrditi prijam poruke redoslijedom kojega je koristila radiopostaja koja je pozvala. (2) Ako se opravdano pretpostavlja da radiopostaja koju se poziva prima poziv. 2. (5) Ako se pozivni znak radiopostaje koja poziva nije razumio. a nastavlja se pozivnim znakom radiopostaje koja poziva. b) pozivni znak radiopostaje koja poziva. točka 4. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. Prijam općeg poziva se ne potvr uje. b) pozivni znak radiopostaje koja odgovara. moraju uvijek prilikom uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa svojem pozivnom znaku pridodati riječ »HEAVY«. (4) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. (4) Piloti zrakoplova čija najveća dopuštena uzletna masa iznosi 136 tona ili više. mora se upotrijebiti fraza PONOVITE SVOJ POZIVNI ZNAK (SAY AGAIN YOUR CALL SIGN). oznake tipa zrakoplova i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. istodobno pozvati sve radiopostaje koje su na slušanju na istoj frekvenciji (opći poziv-general call). (3) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. stavak 1. (1) Radiotelefonska komunikacija mora se uspostaviti uporabom početnog poziva i odgovora na početni poziv na sljedeći način: 1. istodobno pozvati više radiopostaja (višestruki poziv-multiple call). osim ako se radi o letovima koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja (VFR).3. (6) Na poziv upućen nekoj radiopostaji ne smije se odgovarati. Odgovor na početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija.

oznaku vrste prilaženja i stazu u uporabi. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije. razina. radiopostaja zrakoplova. IFR. uz uporabu propisane normirane frazeologije. Govor mora biti jasan. QNE. (9) Pilot zrakoplova smije napustiti frekvenciju nadležne kontrole zračnoga prometa. nedvojbena i jednoznačna. VFR. Promet u nevolji . brzina leta). ulazak. točka 8. normalne jačine i jednolike brzine (do sto riječi u minuti). kao i kratice iz Q-skupine QNH. odnosno nakon što stigne na parkirališnu poziciju. IMC. VMC.. TCAS. VOR. pozivni znak zemaljske radiopostaje i pojedine fraze kao što je npr. uzlijetanje. (3) Svaka emisija mora biti jasna. uključenje moda i koda sekundarnog radara. Prijam drugih uputa radiopostaja zrakoplova može potvrditi uporabom fraze WILCO. NDB. ATC. QDR i QTE itd. (8) Zemaljska radiopostaja potvr uje prijam poruke radiopostaje zrakoplova. Nebitne i neprikladne izjave su zabranjene. osim ako se ne radi o kraticama koje se uobičajeno upotrebljavaju u zračnom prometu kao što su npr. Na napuštanje frekvencije letnih informacija primjenjuje se odredba članka 120. stavak 1.Opći postupci za obavljanje radiotelefonske komunikacije Članak 132. (1) Za svako obavljanje radiotelefonske komunikacije izme u radiopostaja u zrakoplovu potrebno je zatražiti dozvolu zemaljske radiopostaje. ovoga članka. frekvencije u slučajevima promjene frekvencije. QFE. (2) Zemaljska radiopostaja ne smije emitirati i proslje ivati poruke radiopostajama u zrakoplovu tijekom uzlijetanja. osim ako se radi o kratkoj razmjeni poruka. mora potvrditi prijam svih odobrenja. kao i uputa koje se odnose na kretanje zrakoplova ( npr. slijetanje. FIR. ako ne postoji mogućnost zabune. doslovno ponavljajući odgovarajuću poruku. ovoga Pravilnika. emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER) ili emitiranjem pozivnog znaka radiopostaje u zrakoplovu i fraze PRIMIO (ROGER). posljednjeg dijela završnog prilaženja i zaustavljanja nakon slijetanja. (4) Uporaba kratica u radiotelefonskoj komunikaciji je zabranjena. QDM.. samo uz njezino izričito odobrenje. vrijednosti tlaka zraka u svrhu postavljanja visinomjera. (7) Iznimno od odredbe stavka 6. PRIMIO (ROGER) mogu se ispustiti. (6) Radiopostaja zrakoplova mora potvrditi prijam poruke emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER). prelazak i povratnu vožnju po stazi.

vrstu zahtijevane pomoći. Hitni promet Članak 134. Poziv u nevolji mora se započeti trostrukim emitiranjem signala za slučaj nevolje »MAYDAY« na korištenoj frekvenciji ili na frekvenciji za slučaj nužde. podatke o poziciji. pozivni znak zrakoplova u nevolji. 5. (1) Poziv u nevolji mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. 3. može narediti prestanak emitiranja svim radiopostajama u području prijma ili samo odre enim radiopostajama koje ometaju promet u nevolji. vrstu nevolje. 2. (2) Radiopostaja u nevolji ili radiopostaja koja upravlja komunikacijom u nevolji. po mogućnosti namjere pilota zrakoplova. 4. Poziv hitnosti mora sadržavati: 1. pozivni znak zrakoplova koji emitira poziv. Poruka nevolje koja slijedi mora sadržavati: 1. druge važne informacije potrebne za pružanje pomoći. vrstu poteškoće ili opažanje. 4. namjere pilota zrakoplova. . radiopostaja koja je upravljala komunikacijom u nevolji mora na istoj frekvenciji emitirati sljedeću poruku: PROMET U NEVOLJI ZAVRŠEN (DISTRESS TRAFFIC ENDED). (4) Uporaba frekvencije za slučaj nužde dozvoljena je samo u slučajevima nevolje ili otkaza svih drugih frekvencija. 3. Uputa glasi: PREKINITE EMITIRANJE – MAYDAY (STOP TRANSMITTING – MAYDAY). (3) Neposredno nakon što se komunikacija u nevolji završi ili kad više nije potrebno održavati radiotišinu na korištenoj frekvenciji. Poziv hitnosti mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. Poziv hitnosti mora započeti trostrukim emitiranjem signala hitnosti »PAN PAN« i mora se emitirati na korištenoj radiofrekvenciji. 2. smjeru leta i razini.Članak 133.

2. smjeru leta i razini. 3. (2) Kategorije zrakoplova iz stavka 1. a u svrhu normizacije manevarskih sposobnosti zrakoplova u odnosu na posebne postupke instrumentalnog prilaženja. 5. Dio četvrti LETAČKI POSTUPCI Glava 1. kategorija B brzine 91 kt ili više. ali manje od 121 kt IAS. ovoga članka su: 1.3. ali manje od 211 kt IAS. Brzine za proračun postupaka Članak 136. 4. kategorija A brzine manje od 91 kt IAS. metoda izračuna kategorije zrakoplova s brzinom prevlačenja ne primjenjuje se na helikoptere. kategorija D brzine 141 kt ili više. kategorija E brzine 166 kt ili više. ovoga članka. Obzirom na brzinu zrakoplova kao najvažniji čimbenik letne sposobnosti utvr eno je pet kategorija zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja. kategorija H (4) Iznimno od stavka 2. po mogućnosti podatke o poziciji. ali manje od 141 kt IAS. (3) Kategorije zrakoplova iz stavka 2.5. ovoga članka utvr uju se na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. ali manje od 166 kt IAS. (1) Letna sposobnost zrakoplova ima izravan utjecaj na potreban zračni prostor i vidljivost za provedbu različitih manevara tijekom instrumentalnog prilaženja. OPĆI UVJETI Kategorije zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja Članak 135. . 6. UVJETI ZA UTVR IVANJE I PROVEDBU POSTUPAKA INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA Odjeljak 1. kategorija C brzine 121 kt ili više.

** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) do i uključujući 6 000 stopa.U svrhu proračuna zahtjeva za potrebnim zračnim prostorom i nadvisivanjem prepreka. za pojedine postupke. *** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) iznad 6 000 stopa. ovoga Pravilnika. upotrebljavaju se sljedeća područja brzina za svaku kategoriju zrakoplova iz članka 135. Odjeljak 2. INSTRUMENTALNO PRILAŽENJE Segmenti postupka instrumentalnog prilaženja Članak 137.3 * – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack). . 110***) 70/100 85/130 115/160 130/185 155/230 60/90 100 135 180 205 240 - 100 130 160 185 230 90 Vat – brzina iznad praga dobivena na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. Brzine (kt) za proračune postupaka Područje brzina za početno prilaženje Područje brzina za završno prilaženje Maksimalne brzine za vizualno manevriranje (kruženje) Kategorija Vat zrakoplova Maksimalne brzine za neuspjelo prilaženje Me ufaza Završna faza 110 150 240 265 275 90 A B C D E H < 91 90/150 (110*) 120/180 91/120 (140*) 121/140 160/240 141/165 185/250 166/210 185/250 70/120 (100**.

Dolazni segment Članak 138. početni segment. od kojeg počinje prilaženje. ovoga Pravilnika. dolazni segment. (5) Ako teren ili druga ograničenja ne dozvoljavaju odre ivanje smjera završne putanje prilaženja ili gradijenta snižavanja. segment neuspjelog prilaženja. završni segment i 5. me usegment. izravno prilaženje će se odrediti na način da se nalazi u smjeru središnje linije uzletno-sletne staze (straight-in approach). završni segment preciznog prilaženja može započeti u točki u kojoj se sijeku odre ena visina me usegmenta instrumentalnog prilaženja i nominalna putanja poniranja (točka završnog prilaženja – FAP)). Segmenti u postupku instrumentalnog prilaženja su: 1. (1) U ovoj fazi leta. . u odre enim okolnostima pojedini segmenti mogu započeti na utvr enim točkama. na kojem se temelje postupci prilaženja za taj aerodrom. odredit će se prilaženje s kruženjem (circling approach). u skladu s odredbama stavka 4. ako preletišta nisu utvr ena (npr.(1) Postupak instrumentalnog prilaženja može se sastojati od pet odvojenih segmenata u skladu s Dodatkom 8. (2) Segmenti prilaženja iz stavka 1. Pri tome minimalna udaljenost izme u praga uzletno-sletne staze i točke u kojoj putanja završnog prilaženja presjeca produženu središnju liniju uzletno-sletne staze ne smije biti manja od 1400 metara. utvr uju se za svaki aerodrom i osiguravaju nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u polumjeru od 25 NM od radionavigacijskog sredstva. započinju i završavaju na odre enim preletištima. izravno prilaženje se smatra prihvatljivim. D i E. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ako kut izme u putanje završnog prilaženja i produžene središnje linije uzletno-sletne staze iznosi najviše 30° za zrakoplove kategorije A i B te 15° za zrakoplove kategorije C. slika 1. (4) Kad god je moguće. U slučajevima nepreciznih prilaženja. ovoga članka. 3. 4. ovoga članka. pilot zrakoplova leti s rute do preletišta početnog prilaženja (IAF). 2. (6) Minimalne sektorske apsolutne visine (MSA). ovoga članka.

Svi zaokreti moraju se izvoditi pod kutem poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. (3) Ako se za vo enje zrakoplova upotrebljava radar. (2) Ako je preletište završnog prilaženja utvr eno. dopuštene su velike brzine snižavanja (4 – 8%. pilot zrakoplova leti od preletišta početnog prilaženja i vodi zrakoplov prema produženoj putanji završnog prilaženja do preletišta me uprilaženja (IF). kod odre ivanja smjerova i proračuna vremena (timing). Gradijent snižavanja mora biti što blaži ili jednak nuli. osnovnog zaokreta ili na završni doletni dio produljenog postupka. od koje pilot zrakoplova može nastaviti prilaženje prema instrumentalnoj prilaznoj karti. . (3) Vo enje zrakoplova po putanji uzduž segmenta početnog prilaženja do preletišta me uprilaženja. što odgovara 250 do 500 stopa/NM). usmjerivač). primjenjujući pritom propisane povratne postupke (proceduralni zaokret i osnovni zaokret) ili produljene postupke u skladu s Dodatkom 8. odnosno 120° kod nepreciznog prilaženja. segment me uprilaženja započinje u trenutku kad zrakoplov iza e na doletnu putanju proceduralnog zaokreta. (1) U ovoj fazi leta. završnog prilaženja do točke. na odgovarajući način uzeti u obzir smjer i brzinu vjetra. slika 2. smanjiti brzinu i pripremiti se za početak snižavanja u završnom prilaženju nakon prolaska preletišta završnog prilaženja (FAF). ovoga članka. vektorirat će zrakoplov do preletišta početnog prilaženja ili u putanju me uprilaženja odnosno. (4) Prilikom primjene povratnih postupaka i produljenih postupaka iz stavka 3. (1) U ovoj fazi leta. ovisno o tome koji je kut manji. ovoga Pravilnika. pilot zrakoplova mora. pilot zrakoplova mora stabilizirati zrakoplov na produženoj središnjoj liniji uzletno-sletne staze (putanja završnog prilaženja. (2) U ovoj fazi leta. koji se primjenjuju i na ruti. pilot zrakoplova može provoditi s maksimalnim kutom uvo enja od 90° kod preciznog prilaženja. Visina nadvisivanja prepreka iznosi 500 stopa. Segment početnog prilaženja Članak 139. nadležna kontrola zračnoga prometa. Segment me uprilaženja Članak 140.(2) Na dolaznim rutama primjenjuju se isti uvjeti za nadvisivanje prepreka. Segment početnog prilaženja osigurava nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u primarnom području.

ovoga članka. kad se zrakoplov ustali na putanji završnog prilaženja. (2) Segment neuspjelog prilaženja započinje u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). pilot zrakoplova smije započeti snižavanje tek.5% (152 stope/NM) (me ufaza) u skladu s . (2) Tijekom prilaženja iz stavka 1. Najveći gradijent snižavanja za neprecizna prilaženja iznosi 6. (1) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja uvijek kad u trenutku dostizanja odnosnog minimuma za slijetanje ne postoji dostatna vidljivost za uspješan završetak završnog prilaženja poradi slijetanja. čak i kad je postupak neuspjelog prilaženja započeo na razini većoj od potrebnih minimuma za slijetanje. (4) Ako za postupak prilaženja nije utvr eno preletište završnog prilaženja. (4) Nakon preleta horizontalne udaljenosti (početna faza).5 ° za CAT I precizna prilaženja. Ako pilot zrakoplova započne primjenu postupka neuspjelog prilaženja prije preleta točke neuspjelog prilaženja. (3) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja najkasnije u točki iz stavka 2. odnosno 3° za CAT II i III precizna prilaženja) . odnosno letu do točke udaljene 900 m od praga sletne staze (precizno prilaženje). kako ne bi došlo do narušavanja apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka.Segment završnog prilaženja Članak 141. koja odgovara trajanju leta od najviše 15 s (neprecizno prilaženje). (1) Pilot zrakoplova započinje završno prilaženje na preletištu završnog prilaženja. pilot zrakoplova mora tijekom postupka neuspjelog prilaženja održavati gradijent penjanja od 2. minimalni/optimalni gradijent snižavanja iznosi 5.2% za segment završnog nepreciznog prilaženja s preletištem završnog prilaženja (3° za precizno prilaženje). Gradijenti snižavanja strmiji od optimalnih ne smiju se koristiti osim ako su svi drugi načini za nadvisivanje prepreka u završnom prilaženju neprimjenjivi.1% za zrakoplove kategorije C. koja se ne smije nalaziti ispod apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H). a tijekom ILS prilaženja. nakon uvo enja u putanju poniranja. nastavit će let do točke neuspjelog prilaženja i provoditi utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. D i E (3. (3) Završno prilaženje završava u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). 6. ovoga članka. Segment neuspjelog prilaženja Članak 142.5% za zrakoplove kategorije A i B (10% za zrakoplove kategorije H).

apsolutne visine odnosno visine nadvisivanja prepreka. VOR. ovoga Pravilnika. do točke s koje se može započeti ponovno prilaženje. neprecizno prilaženje s utvr enim preletištem završnog prilaženja (FAF). slika 3. 2. te za 3. MLS). (3) Ovisno o osobinama postupka nepreciznog prilaženja (npr. Kad zrakoplov tijekom me ufaze dostigne apsolutnu visinu ili visinu nadvisivanja prepreka od 164 stope. (2) Za potrebe izvo enja postupaka preciznog prilaženja visine iz stavka 1. a nakon toga se povećava. postupak čekanja ili rutni let.5%. NDB. ILS s GP izvan uporabe). u odnosu na nadmorsku visinu aerodroma (OCH). ILS. (1) Apsolutna visina odnosno visina nadvisivanja prepreka. utvr uju se za: 1. PAR. uz odgovarajuće nadvisivanje prepreka. proračunava se na temelju prepreke u prilazu ili prepreke koja najviše zadire u površine neuspjelog prilaženja. neprecizno prilaženje bez utvr enog preletišta završnog prilaženja (FAF). U kartama za instrumentalno prilaženje apsolutna visina nadvisivanja prepreka utvr ena je u odnosu na srednju razinu mora (OCA). precizno prilaženje. SRA. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka Članak 143. započinje završna faza postupka neuspjelog prilaženja. na najmanje visinu najviše prepreke u području završnog prilaženja ili najviše ekvivalentne prepreke. na najmanje 246 stopa (75 m) iznad najviše prepreke. odnosno postupka preciznog prilaženja (npr. tijekom koje pilot zrakoplova mora održavati gradijent penjanja od najmanje 2. ovoga članka utvr uju se u odnosu na nadmorsku visinu praga. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka tijekom početne faze i me ufaze iznosi najmanje 100 stopa. u području neuspjelog prilaženja plus vrijednost gubitka visine prema sljedećoj tablici: Gubitak visine izmjeren radio ili barometarskim visinomjerom Kategorija zrakoplova Vat A-169 km/h (90 kt) B-223 km/h (120 kt) C-260 km/h Vrijednost gubitka visine izmjerena radiovisinomjerom m ft 13 18 22 42 59 71 Vrijednost gubitka visine izmjerena barometarskim visinomjerom m ft 40 43 46 130 142 150 .Dodatkom 8. a visina nadvisivanja prepreka. na najmanje 295 stopa (90 m) iznad najviše prepreke.

čija su središta smještena na svakom pragu uzletno-sletne staze. a vertikalna udaljenost izme u putanje podvozja zrakoplova u sletnoj konfiguraciji i antene putanje poniranja. 4. minimalnu apsolutnu visinu snižavanja ili visinu snižavanja (Minimum Descent Altitude/Height-MDA/H).5%. . raspon krila zrakoplova ne smije biti veći od 60 m. slika 6. uporaba radiovisinomjera i sustava za upravljanje letom (flight director system) ili autopilota kod ILS Cat II prilaženja. odnosno 2. ovoga Pravilnika.(140 kt) D-306 km/h (165 kt) H-167 km/h (90 kt) 26 8 85 25 49 35 161 115 (4) Vrijednosti navedene u tablici iz stavka 3. stavak 3. ovoga Pravilnika. gradijent penjanja u neuspjelom prilaženju iznosi 2. Vizualno manevriranje (kruženje) Članak 144. i to: 1. operatori zrakoplova dužni su proračunavati minimume za slijetanje. 2. u skladu s uvjetima utvr enima u Dodatku 8. (1) Vizualno manevriranje (kruženje) je nastavak postupka instrumentalnog prilaženja. kategoriji zrakoplova u odnosu na njegovu brzinu prilaženja u skladu s odredbama članka 135. Polumjeri lukova ovise o: 1. (2) Područje vizualnog manevriranja za prilaženje. ovoga članka. ne smije biti veća od 6 m. uporaba barometarskog visinomjera kod ILS Cat I prilaženja. temelje se na sljedećim normiranim uvjetima: 1. slika 4. i 5. odre uje se crtanjem lukova povezanih tangentama. ovoga Pravilnika. kategoriji zrakoplova za koji se apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka utvr uje prema Dodatku 8. koja je neprikladno smještena za izravno prilaženje. koji omogućuje pilotu zrakoplovu slijetanje na uzletno-sletnu stazu. za neprecizna prilaženja. 3. 2. apsolutnu visinu ili visinu odluke (DA/H) za precizna prilaženja. (5) Na temelju apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (OCA/H).

(2) Prilikom ulaska u petlju čekanja i provedbe postupka čekanja. brzini vjetra tijekom zaokreta od 25 kt ili većoj. (3) U svrhu nadvisivanja prepreka. (1) Oblik i nazivlje u svezi s petljom čekanja utvr eni su u Dodatku 9. ovoga Pravilnika.8 Mach ovisno što je . ovisno o tome koji je kut manji. FL 140 230 kt IAS za druge kategorije. OCA/H za prilaženje vizualnim manevriranjem (kruženjem) Kategorija zrakoplova Nadvisivanje prepreka ft (m) A B C D E ft (m) 295 (90) 295 (90) 394 (120) 394 (120) 492 (150) Najniži OCH iznad visine aerodroma 394 (120) 492 (150) 591 (180) 689 (210) 787 (240) Glava 2. apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka (OCA/H). POSTUPCI ČEKANJA Standardna petlja čekanja Članak 145. 280 kt IAS za druge kategorije (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 280 kt IAS ili 0. pilot zrakoplova ne smije letjeti indiciranim brzinama (IAS). poprečnom nagibu od 20° ili kutu poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. te o 4. iznad FL 140 do 240 kt IAS Brzina u uvjetima turbulencije 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad 6000ft. slika 1.3. odre uje se dodavanjem odgovarajuće vrijednosti visine prema sljedećoj tablici na najvišu prepreku u području vizualnog manevriranja (kruženja). većim od brzina utvr enih u sljedećoj tablici: Visina čekanja Brzina kategorija H do uključujući 6000 100 kt IAS ft 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad do uključujući 6000ft.

okreće i leti u smjeru odleta te leti tim smjerom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. ograničen je na radijal VOR-a ili DME luk.Visina čekanja Brzina uključujući FL 200 iznad FL 200 do uključujućiFL 265 kt IAS 340 iznad FL 340 0. pilot zrakoplova odre uje na temelju smjera kojim leti prije ulaska u petlju čekanja. proračun vremena odleta odre uje se prema utvr enim vrijednostima udaljenosti. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa. (1) Prilikom ulaska u petlju čekanja. a minutu i pol. Pritom su dozvoljena odstupanja do 5° od granica odgovarajućeg sektora ulaska. odre uje se presjecištem radijala VOR-a. koji tvore preletište. (6) Ako pilot zrakoplova iz operativnih razloga nije u stanju letjeti utvr enim postupkom.83 Mach Brzina u uvjetima turbulencije manje (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 0. slika 2. utvr enu na temelju presjecišta radijala VOR-a. nakon dolaska na preletište. (5) Proračun vremena odleta iz stavka 4. ovisno o tome koji je kut manji. ovoga članka. Ulazak u petlju čekanja iznad VOR/DME preletišta. Ako se pritom upotrebljava DME ure aj. (2) Sektor ulaska iz stavka 1. iznosi jednu minutu.83 Mach (3) Piloti zrakoplova moraju sve zaokrete izvoditi pod kutom poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba. ovoga Pravilnika. ili nakon postizanja smjera odleta. . Ako prilikom utvr ivanja postupka čekanja nije drugačije odre eno ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa ne izda drugačiju uputu. pilot zrakoplova je obvezan na odgovarajući način uzeti u obzir poznati vjetar. pilot zrakoplova mora letjeti prema odgovarajućim postupcima za odnosni sektor ulaska. Prilikom odre ivanja smjera leta i proračuna vremena. Ulazak u petlju čekanja. ako se leti do uključujući FL 140. koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. Postupci ulaska u petlju čekanja Članak 146. svi se zaokreti nakon ulaska u petlju čekanja izvode udesno. ovoga članka. utvr en u skladu s uvjetima iz Dodatka 9. (4) Pilot zrakoplova mora započeti s proračunom vremena (timing) odleta poprečno (abeam) od preletišta. ako se leti iznad FL 140. ovisno o tome što je kasnije. (3) Ulazak iz sektora 1 (paralelni ulazak-parallel entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1.

2. . nakon drugog dolaska iznad preletišta. (4) Ulazak iz sektora 2 (smaknuti ulazak-offset entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. okreće udesno kod desne. pilot zrakoplova mora podesiti svoj let unutar granica utvr enog postupka čekanja. (5) Ulazak iz sektora 3 (izravni ulazak-direct entry). a udesno kod lijeve petlje. tako da napusti točku čekanja u vrijeme utvr eno u odobrenju. te nakon toga okrenuti u propisanom smjeru. (1) Nakon drugog i svih sljedećih dolazaka iznad preletišta. na bilo kojoj utvr enoj razini je zračni prostor potreban za obuhvaćanje petlje čekanja. a ulijevo kod lijeve petlje u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska i leti utvr enim postupkom čekanja. 3. okrene udesno kod desne odnosno ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. Područje čekanja i tampon zona Članak 148. u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska ili se izravno vraća prema preletištu. pilot zrakoplova obavlja tako da nakon dolaska na preletište. 2. koji na strani na kojoj se čeka tvori kut od 30° ili manje u odnosu na objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska te leti tom putanjom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. nakon toga okreće udesno kod desne. koji će zrakoplov dovesti u najprikladniju poziciju za početak zaokreta u objavljenu ili dodijeljenu putanju doleta. utjecaj vjetra. osobine preletišta itd. (3) Nakon prijma odobrenja za napuštanje petlje čekanja. uzimajući u obzir brzine zrakoplova. a ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. u objavljenu ili dodijeljenu putanju odleta i nastaviti let prema preletištu. nakon toga okreće ulijevo kod desne. okreće u smjer odleta. (2) Nakon izvo enja zaokreta u putanju odleta. (1) Područje čekanja sastoji se od osnovnog područja čekanja i područja ulaska. pilot zrakoplova mora izvoditi zaokrete u putanju odleta u propisanom smjeru. Ponašanje u petlji čekanja Članak 147. Osnovno područje čekanja. greške proračuna vremena. Područje ulaska je zračni prostor potreban za smještaj odre enog postupka ulaska. pilot zrakoplova mora nastaviti letjeti odlaznom putanjom tijekom propisanog vremena odleta ili udaljenosti. nakon dolaska na preletište.

Objavljena minimalna razina čekanja mora iznositi najmanje 1000 stopa. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. isključujući sjedala koja su namijenjena samo posadi zrakoplova. ODREDBE O BUCI I POSTUPCI ZA NJEZINO SMANJENJE Odjeljak 1. Minimalna razina čekanja Članak 149. ovoga Pravilnika. unutar bočnih granica zračnog prostora zaštićenog za postupak čekanja. Iznimke od propisanih ograničenja . ili s najvećim dozvoljenim brojem sjedala za dani tip zrakoplova većim od 19 putničkih sjedala. OGRANIČENJA ZA CIVILNE PODZVUČNE MLAZNE AVIONE Svjedodžba o buci Članak 150. Svesku 1. a iznad planinskog područja 2000 stopa iznad najviše prepreke. Dodatka 16. Ograničenja u uporabi civilnih podzvučnih mlaznih aviona Članak 151. Avioni iz članka 150. prilikom utvr ivanja minimalne razine čekanja koja se može upotrebljavati u petlji i području čekanja. ako je to potrebno. (1) Na aerodrome u Republici Hrvatskoj smiju slijetati i uzlijetati samo oni civilni podzvučni mlazni avioni koji posjeduju svjedodžbu o buci ili odgovarajuću potvrdu države registracije aviona. unutar kojeg su. Svjedodžbe o buci ili odgovarajuće potvrde moraju udovoljavati uvjetima. utvr enima propisom kojima su predvi eni uvjeti i ograničenja za izdavanje svjedodžbe o buci zrakoplova ili odgovarajuće potvrde. zbog osiguranja nadvisivanja prepreka u tampon zoni. uzete u obzir razina i vrsta prepreka. smiju slijetati i uzlijetati na aerodrome u Republici Hrvatskoj ako utvr ena razina buke navedena u svjedodžbi o buci ili odgovarajućoj potvrdi udovoljava standardima utvr enima u Dijelu II. Minimalna razina čekanja povećava se. Glava 3. najveće dopuštene uzletne mase 34 000 kg ili više. Poglavlju 3.(2) Tampon zona je područje koje se prostire 5 NM izvan granica područja čekanja. (2) Svjedodžba o buci ili druga odgovarajuća potvrda mora se tijekom uporabe nalaziti u zrakoplovu.

Agencija može. (2) Uz razlog iz stavka 1. otkaz motora) to ne dozvoljavaju. Dijelu II. i 2. POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE AVIONA Obveza primjene postupaka za smanjenje buke aviona Članak 153. Svesku 1. (2) Ako primjena postupaka iz stavka 1. prilaženja i nakon slijetanja primjenjivati propisane postupke za smanjenje buke aviona. ovoga Pravilnika. Odjeljak 2. (b) zrakoplove na nekomercijalnim letovima radi obavljanja izmjena. a osobito: 1. (1) Agencija može odobriti iznimke u svezi s ograničenjima iz članka 151. zračni prijevoznici moraju udovoljavati i odgovarajućim Dodacima Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu i ICAO Dokumentima koji su povezani s njihovim operacijama. u pojedinom slučaju.Članak 152. ako se radi o avionima od povijesnog značaja. priznaju se u Republici Hrvatskoj. (4) Iznimke odobrene u skladu s odredbama ovoga članka. dokazuju se potvrdom o iznimci koja se mora nalaziti u avionu tijekom uporabe. dozvoliti privremenu uporabu zrakoplova koje nije moguće koristiti na temelju članka 151. (5) Iznimke odobrene za avione registrirane u državama strankama ECAA Sporazuma. o tome. ovoga članka. ovoga članka zahtijeva promjene u načinu upravljanja i opsluživanja aviona. (3) Kada Agencija odobri iznimke na temelju stavaka 1. popravaka ili održavanja. osim u slučajevima kad razlozi koji bi mogli ugroziti sigurnost aviona (npr. obavještava nadležna tijela ostalih država stranaka ECAA Sporazuma i Europsku komisiju. Dodatka 16. ovoga članka. Poglavlju 3. (1) Svi piloti aviona moraju prilikom postupaka uzlijetanja/odlaska. (3) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu . primjenu postupaka mora odobriti Agencija. kao i o razlozima za svoju odluku. ovoga Pravilnika. Ova je iznimka ograničena na: (a) zrakoplove čija je uporaba tako iznimne naravi da ne bi bilo razumno uskratiti privremenu iznimku.

mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju na drugim radiofrekvencijama utvr enim za tu rutu leta. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE Postupci kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 157. 3. a nema jasnih naznaka da je njegova emisija primljena. pilot zrakoplova mora započeti s primjenom postupka. te ju nakon toga u cijelosti ponavljati. Postupci zemaljske radiopostaje kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 158. Dodatka 6. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE I POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Odjeljak 1. Pilot zrakoplova mora započeti poruku frazom EMITIRAM U SLIJEPO (TRANSMITTING BLIND).Postupci za smanjenje buke.5 MHz.2. mora navesti i tu frekvenciju. navesti vrijeme početka sljedeće emisije. a ako namjerava promijeniti frekvenciju. (3) Ako je pilot zrakoplova bez uspjeha pokušavao uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s drugim zemaljskim radiopostajama ili radiopostajama zrakoplova. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. Dijelu I. na frekvenciji za slučaj nužde 121. ovoga Pravilnika. Dio peti IZVANREDNI DOGA AJI TIJEKOM LETENJA ZRAKOPLOVA Glava 1. propisanog za slučaj otkaza radiokomunikacije. ovoga članka za slučaj otkaza radiokomunikacije. Odjeljku 7. mora uz primjenu postupka iz stavka 2. kao i naziv zemaljske postaje koju namjerava zvati. (1) Ako pilot zrakoplova. u skladu s odredbama članka 131. emitirati važne poruke na slijepo. Poglavlju 4. Ako se i nakon toga radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnoga prometa ne uspije uspostaviti. . ne uspije uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na propisanoj radiofrekvenciji. npr. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. Svesku I ICAO Dokumenta 8168 . ovoga članka ostanu bez uspjeha.

zatražiti pomoć od druge zemaljske radiopostaje. pilot zrakoplova . smije ući u kontroliranu zonu aerodroma. 3. ovoga Pravilnika. npr. samo ako je pilot zrakoplova prije toga dobio odgovarajuće odobrenje ili.(1) Ako zemaljska radiopostaja nije u stanju uspostaviti radiokomunikaciju sa zrakoplovom ni na jednoj frekvenciji. ovoga Pravilnika.5 MHz. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna radiokomunikacija. ovoga članka ostanu bez uspjeha. radiokomunikacija otkaže prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. na frekvencijama na kojima bi zrakoplov mogao biti na slušanju. sletjeti na najbliži prikladni aerodrom i 4. čak i ako je već dobio odobrenje za ulazak. stavak 3. zemaljska radiopostaja treba na slijepo emitirati poruke zrakoplovu. na poseban zahtjev nadležne kontrole zračnoga prometa. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna RTF komunikacija do e do otkaza radiokomunikacije. (3) Emitiranje naslijepo odobrenja kontrole zračnoga prometa iz stavka 2. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 159. ako je slijetanje na aerodrom unutar kontrolirane zone neizbježno iz letačkooperativnih razloga. pilot zrakoplova ne smije ući u taj prostor. nastaviti let u vizualnim meteorološkim uvjetima. osim odobrenja kontrole zračnoga prometa. (3) Zrakoplov koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). (4) Ako zrakoplovu koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). ako je potrebno. Ako otkaz radiokomunikacije nastupi nakon ulaska u kontrolirani zračni prostor. ovoga članka. neodložno javiti vrijeme dolaska nadležnoj kontroli zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora: 1. radi pozivanja ili proslje ivanja poruka zrakoplovu i/ili zatražiti od zrakoplova u blizini da uspostave radiokomunikaciju i proslije uju poruke. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. na frekvenciji za slučaj nužde 121. pilot zrakoplova postupa sukladno odredbama članka 160. na kojoj bi zrakoplov mogao biti na slušanju. (1) Ukoliko prilikom obavljanja VFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. smije biti proslije eno samo. 2. zemaljska radiopostaja mora. (2) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e u vizualnim meteorološkim uvjetima prilikom obavljanja IFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. preko drugog zrakoplova.

stavak 3. ako to nije moguće. stavak 1. – postavljanja transpondera na mod A kôd 7600. ili – neproslije ivanja izvještaja o poziciji iznad obvezne točke javljanja ovisno što je kasnije. započeti snižavanje od preletišta početnog prilaženja utvr enog u točki 5. . pilot zrakoplova mora: 1. ovoga članka u vrijeme ili što je moguće bliže posljednjem primljenom i potvr enom očekivanom vremenu prilaženja (EAT) ili. održavati posljednje dodijeljenu brzinu. tijekom razdoblja od 7 minuta.mora nastaviti let prema primljenom i potvr enom odobrenju ili. ako očekivano vrijeme prilaženja nije primljeno i potvr eno. 6. nakon toga prilagoditi brzinu leta i putnu razinu prema predanom planu leta. pilot mora penjati na minimalnu IFR putnu razinu. 4. – prethodno javljenog predvi enog vremena preleta obvezne točke javljanja. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. Period od 7 minuta započinje od trenutka: – postizanja posljednje dodijeljene razine ili minimalne IFR putne razine. ako je veća od minimalne IFR putne razine. 5. najkraćim putem napustiti taj zračni prostor. ako je zrakoplov radarski vektoriran ili leti na RNAV smaknutoj (offset) ruti bez granice valjanosti odobrenja. Ako je posljednja dodijeljena razina manja od minimalne IFR putne razine. ovoga Pravilnika. 3. do utvr enog preletišta početnog prilaženja (IAF) za aerodrom odredišta i. u vrijeme ili što je moguće bliže predvi enom vremenu dolaska (ETA) prema tekućem planu leta. ako je potrebno sukladno točki 6. vratiti se najkraćim mogućim putem na rutu iz tekućeg plana leta ne kasnije od slijedeće značajne točke. stavak 1. 2. ovoga članka. uz pridržavanje uvjeta propisanih za vizualno letenje. letjeti na ruti prema tekućem planu leta (current flight plan). Postupak kod otkaza radiokomunikacije u instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 160. te letjeti na posljednje dodijeljenoj razini. (1) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e prilikom obavljanja IFR leta. uzimajući u obzir važeću minimalnu sigurnu razinu utvr enu za IFR letove. čekati iznad preletišta početnog prilaženja do početka snižavanja.

stavak 1. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. kad ne postoje uvjeti za daljnji siguran nastavak leta. ako je moguće. predvi eni za vježbanje prilaženja ili postupaka čekanja naznačeni u planu leta nisu više sastavni dijelovi tekućeg plana leta. i točka 6. ovoga članka. koji namjerava mijenjati pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. onemogućuje daljnji sigurni nastavak leta. a nije u stanju nastaviti let uz pridržavanje utvr enih meteoroloških minimuma za vizualno letenje. dostigne granicu valjanosti odobrenja. ako slijetanje nije provedivo. radi sigurnosnih ili hitnih letačko-operativnih razloga smatra. može preusmjeriti let na drugi aerodrom. kontrola zračnoga prometa već izdala posebno odobrenje. slijediti objavljeni postupak instrumentalnog prilaženja za preletište početnog prilaženja utvr eno u točki 5. 8. POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Prisilno slijetanje Članak 162. dijelovi rute. ako pilot zrakoplova. ovoga stavka ili unutar 30 min nakon zadnjeg potvr enog očekivanog vremena prilaženja ovisno što je kasnije. 2. (1) Pilot zrakoplova obvezan je primijeniti postupak za prisilno slijetanje zrakoplova uvijek.7. U tom slučaju mora letjeti objavljenim rutama do preletišta početnog prilaženja. osim. točka 5. ako do e do potpunog prestanka rada motora. a posebice: 1. kojega smatra prikladnim. točka 1. Dodatni postupci kod otkaza radiokomunikacije Članak 161. da nastavak leta prema izvornom aerodromu odredišta nije preporučljiv. (3) Ako pilot zrakoplova. odnosno pogonske grupe zrakoplova. mora postupiti prema odredbama ovoga članka. letjeti prema alternativnom aerodromu. sletjeti. 3. 9. unutar 30 min nakon predvi enog vremena dolaska iz točke 6. ovoga članka. . utvr enog za taj aerodrom i postupati prema odredbama stavka 1. Odjeljak 2. U slučaju otkaza radiokomunikacije. ako otkaz ili kvar životnih dijelova zrakoplova. ako požar na zrakoplovu nije mogao biti ugašen. do 4. ako je za obavljanje takvog vježbanja. ovoga članka. do 9.

4. ako to zahtjeva lovac presretač. a zrakoplov nije opremljen ili posada zrakoplova nije osposobljena za takvo letenje. obzirom na okolnosti i predvi eno trajanje leta te pristupiti uspostavi orijentacije pomoću značajnih orijentira na zemlji ili letenjem prema nekom radionavigacijskom sredstvu. Gubitak orijentacije Članak 164. u smislu odredaba stavka 1. pilot zrakoplova mora utvrditi pravila letenja prema kojima može letjeti. (3) Posada zrakoplova i druge osobe koje se nalaze u zrakoplovu moraju postupati prema naredbama zapovjednika zrakoplova. ovoga članka smatra se: 1. za očuvanje zrakoplova i stvari u njemu. . mora zatražiti pomoć od nadležne kontrole zračnoga prometa i utvrditi preostalu količinu goriva. sukladno mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova. koji je prisilno sletio dužna je poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje života i zdravlja osoba u zrakoplovu. 3. 2. (2) Prisilno slijetanje obavlja se ovisno od danih okolnosti na najprikladniji aerodrom ili na odabrani teren prikladan za slijetanje prema procjeni pilota zrakoplova. (1) Ako tijekom leta. koje se ne može spriječiti. Ako i pored pomoći nadležne kontrole zračnoga prometa i provjerama navigacijskih pojedinosti pomoću instrumenata. pilot zrakoplova je obvezan da odgovarajućim postupkom nastoji izvesti zrakoplov iz tog prostora. kao i osigurati očuvanje tragova prisilnog slijetanja na zrakoplovu i na tlu. (2) Letenjem u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. odnosno ukloniti. letenje zrakoplova u zračnom prostoru u kojemu dolazi do zale ivanja vanjskih površina zrakoplova. Posada zrakoplova. pilot zrakoplova nije u stanju utvrditi poziciju zrakoplova u odnosu na zemlju ili prostor (gubitak orijentacije). Ako to nije moguće. nije utvr ena pozicija zrakoplova. ulazak zrakoplova u zračni prostor u kojemu prevladavaju instrumentalni meteorološki uvjeti. Letenje u nepovoljnim meteorološkim uvjetima Članak 163. nailazak na zračni prostor s olujnom aktivnosti kumulonimbusnih oblaka. (1) Ako se zbog naglog pogoršanja meteoroloških uvjeta na e u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. pilot zrakoplova je obvezan vratiti se na aerodrom odlaska ili nastojati sletjeti na aerodrom najprikladniji za sigurno slijetanje.

Vo a grupe može ponovno preuzeti vodstvo samo ako je u potpunosti utvrdio poziciju zrakoplova. (2) Pilot zrakoplova mora. (3) Ako i pored svih poduzetih mjera orijentacija ne bude uspostavljena. odre en prije početka leta. pilot zrakoplova mora zatražiti potvrdu poruke i dalje sura ivati s tom kontrolom. a pričuva goriva se nalazi na izmaku. te proslijediti pozivni znak zrakoplova i trenutnu poziciju. vo a grupe ne smije napustiti vodstvo. vo a grupe izgubi orijentaciju. ako je moguće. prije slijetanja na aerodrom obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o namjeravanom slijetanju i zatražiti pomoć predvi enu za slučaj nevolje. Ako cijela grupa zrakoplova izgubi orijentaciju. ovisno o danim okolnostima. posada zrakoplova mora poduzeti sve mjere.(2) Ako prilikom grupnog leta. kako bi se izbjegla ili umanjila opasnost za zrakoplov i osobe u njemu. poduzeti mjere potrebne za sigurnost zrakoplova i osoba u njemu. dužan je postupiti u skladu s odredbama članka 112. (2) Pilot zrakoplova treba obavijestiti. ovoga članka. (3) Ako pilot otetog zrakoplova mora odstupiti od odobrene putanje ili putne razine. posada zrakoplova je dužna. ovoga članka. ovoga Pravilnika i poduzeti mjere propisane za takve slučajeve. potrebne za brzu evakuaciju osoba u zrakoplovu i dalje postupati prema uputama nadležnog tijela. (1) Ako tijekom leta do e do pokušaja ili izvršenja kaznenog djela otmice zrakoplova. nadležnu kontrolu zračnoga prometa o otmici zrakoplova. (3) Nakon slijetanja na aerodrom. radi postojanja prijetnje da se u zrakoplovu nalazi protupravno unesen eksploziv ili neko drugo eksplozivno tijelo. u pogledu poduzimanja propisanih mjera. Ako obavijest primi od nadležne kontrole zračnoga prometa. a da pri tom nije u mogućnosti postupiti prema odredbama stavka 2. koji nije izgubio orijentaciju. Otmica zrakoplova Članak 166. mora se pristupiti postupku za prisilno slijetanje. Prijetnja eksplozivom ili drugim eksplozivnim tijelom Članak 165. okolnosti i prirodu opasnosti i svoje daljnje namjere. već mora poduzeti mjere za uspostavu orijentacije u skladu s odredbama stavka 1. (1) Ako pilot zrakoplova primi obavijest da se zrakoplov nalazi u nevolji. vo enje grupom preuzima pilot drugoga zrakoplova. postupiti u skladu s odredbama članka 112. ovoga Pravilnika. treba: .

(4) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora. Ako je predvi ena kritična brzina dostignuta. 2. (1) Ako na zrakoplovu tijekom leta do e do kvara ili prestanka rada ure aja za upravljanje zrakoplovom ili nekog drugog ure aja. putem radiokomunikacije provjeriti je li uključivanje SSR transpondera u skladu s postupkom iz stavka 2. 3. prikladnom za prisilno slijetanje. ili se blagim penjanjem usmjerava prema terenu prikladnom za prisilno slijetanje. Ako okolnosti to ne omogućuju. ovoga članka. U suprotnom zrakoplov se usmjerava prema terenu. zadržavajući isti smjer kretanja i zrakoplov zaustaviti na glavnoj stazi ili na dijelu aerodroma predvi enom za ovakve slučajeve. i zrakoplov usmjeriti prema najbližem aerodromu za slijetanje. uz odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. kad zrakoplov ne dostigne predvi enu kritičnu brzinu – prekinuti daljnje uzlijetanje. u fazi slijetanja – let nastaviti uz pomoć nadležne kontrole zračnoga prometa. pokušati emitirati upozorenja na frekvenciji za slučaj nužde ili na drugim odgovarajućim frekvencijama. pilot zrakoplova mora: 1. neodložno. (1) Ako tijekom leta zrakoplova koji ima putničku kabinu pod tlakom do e do dekompresije kabine. uzlijetanje se nastavlja i zrakoplov se zadržava na dostignutoj razini. u fazi uzlijetanja. ako okolnosti to omogućuju. pravila odre enih odredbama ovoga članka. odnosno na drugi način pokušati upozoriti na otmicu zrakoplova. odnosno da leti 500 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti do i uključujući razinu leta 410. ovoga članka bilo namjerno ili slučajno. osim ako situacija u zrakoplovu ne uvjetuje drukčije postupanje.1. Poniranje u nuždi i požar na zrakoplovu Članak 168. 2. prikladnom za slijetanje. ili ako tijekom leta zrakoplova koji leti nadzvučnom brzinom na visini većoj od 49 000 stopa do e do povećanog sunčevog svemirskog zračenja. tijekom putnog leta – let nastaviti na najpogodnijoj razini. Otkaz ure aja za upravljanje i drugih ure aja koji mogu utjecati na letnu sposobnost zrakoplova Članak 167. pilot . čiji kvar ili prestanak rada može utjecati na letnu sposobnost zrakoplova. zrakoplov se usmjerava prema terenu. koja osloba a uzletno-sletnu stazu. ovisno o fazi leta. nastaviti let na način da leti 1 000 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti iznad razine leta 410. te zrakoplovu pružiti svu moguću pomoć. (2) U slučaju iz stavka 1. pilot zrakoplova mora se pridržavati. radi slijetanja zrakoplova.

(2) Ako je radi dekompresije putničke kabine došlo do oštećenja osnovne strukture zrakoplova. odnosno posadom plovila u nevolji. ovoga članka. pilot zrakoplova mora smanjiti brzinu leta i poduzeti druge mjere za sigurnost leta. nalazi u nevolji dužan je o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i nastojati uspostaviti radiokomunikaciju s posadom zrakoplova. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje. zbog čega se može ugroziti sigurnost leta. tako da smanji razinu na kojoj leti do sigurne razine. (3) Pilot zrakoplova dužan je obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o oštećenju zrakoplova i poduzetim mjerama.). ako se na njoj nalazi. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje zrakoplova. Odjeljak 3. te napustiti rutu. odnosno zbog ulaska u tučonosne oblake. pilot zrakoplova je dužan pristupiti postupku za prisilno slijetanje. zrakoplov nije sposoban za siguran nastavak leta. smanjenje brzine. nije mogao biti ugašen. POSEBNE ODREDBE O LETENJU I SIGNALIZACIJI U SLUČAJU IZVANREDNIH DOGA AJA Dužnosti pilota zrakoplova u pogledu pružanja pomoći zrakoplovu ili plovilu u nevolji Članak 170. odnosno o prisilnom slijetanju zrakoplova. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene za slučaj požara. dužan je usmjeriti zrakoplov prema mjestu na . pilot zrakoplova pokušat će ugasiti požar klizajućim letom zrakoplova u stranu suprotnu od mjesta izbijanja požara. Prilikom pojave požara na zrakoplovu u letu. (3) Posada zrakoplova na kojemu je tijekom leta došlo do požara. da se neki zrakoplov ili plovilo. (2) Ako zbog oštećenja. Udar nekog objekta u zrakoplov u letu Članak 169. na način utvr en u letačkom priručniku toga zrakoplova (uključivanje protupožarnih ure aja. (4) Ako i pored svih poduzetih mjera požar. pilot zrakoplova iz stavka 1. zbog udara u neki leteći objekt ili pticu. isključenje odnosnog motora itd. (2) Ako se radiokomunikacija sa zrakoplovom u nevolji nije mogla uspostaviti. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. Pilot zrakoplova nastavlja daljnji let prema dogovoru s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. (1) Ako zrakoplov tijekom leta pretrpi oštećenje.zrakoplova mora pristupiti primjeni postupka poniranja u nuždi.

ili udaljenost i magnetski kurs od neke poznate točke na zemlji ili u odnosu na neko radionavigacijsko sredstvo. obavijestit će posadu plovila tako. izraženo u satima i minutama. Pružanje pomoći zrakoplovu ili plovilu Članak 171. (3) Ako se naknadno utvrdi da pomoć plovila nije potrebna. da se neki zrakoplov ili plovilo nalazi u nevolji na vodenoj površini. neodložno proslijediti nadležnoj kontroli zračnoga prometa. ako to naredi nadležna kontrola zračnoga prometa i priopćiti joj podatke o poziciji i tipu zrakoplova. (2) Ako pilot zrakoplova nije mogao uspostaviti radiokomunikaciju sa posadom plovila. točno vrijeme prema UTC-u.kojemu se nalazi zrakoplov u nevolji. dužan je nadležnoj kontroli zračnoga prometa priopćiti sljedeće podatke: 1. radi pružanja pomoći zrakoplovu odnosno plovilu u nevolji. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. da će okomito na trag plovila preletjeti blizinu krme plovila na maloj visini. odnosno nesreći zrakoplova i druge podatke do kojih do e. dužan je o tome neodložno izvijestiti i posadu plovila koje se nalazi u blizini. a zatim mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. (4) Pilot zrakoplova u letu. registracijsku oznaku te njegovo stanje. 2. da će iznad plovila izvesti najmanje jedan zaokret od tristošezdeset stupnjeva. vrsti nevolje. vrstu zrakoplova ili plovila u nevolji. promijeniti snagu motora ili promijeniti korak propelera. pilot zrakoplova u letu prenijet će to posadi plovila tako. preletjeti okomito ispred pramca plovila na maloj visini i mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. broj uočenih osoba i njihovo procijenjeno fizičko stanje. radi dolaska na mjesto gdje se nalazi zrakoplov odnosno plovilo u nevolji. te nakon toga usmjeriti zrakoplov u smjeru. 3. poziciju zrakoplova odnosno plovila izraženu zemljopisnim koordinatama. uz istodobnu promjenu snage motora ili koraka propelera. kojega plovilo treba slijediti. (3) Pilot zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka. dužan je signale primljene od zrakoplova ili plovila u nevolji. 4. . Dužnosti posade zrakoplova ili plovila u nevolji Članak 172.

ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. kao i radioure aje. izdat će se na zahtjev. letovi ispod minimalne sigurne visine u skladu s odredbama članka 19. (2) Odobrenje iz stavka 1. OBAVLJANJE ODRE ENIH LETOVA ILI DJELOVANJA ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE Vrste odobrenja Članak 173.(1) Posada zrakoplova odnosno plovila u nevolji. odnosno plovilu. LETOVI ZA POSEBNE NAMJENE Odjeljak 1. 3. metalno ogledalo i dr. ako se opravdano pretpostavlja. ovoga Pravilnika. izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari u skladu s odredbama članka 20. (1) Sljedeći letovi ili djelovanja na mjestima. dim. smiju se izvoditi samo uz odobrenje Agencije: 1. djelovanja ili postupaka iz stavka 1. te za 4. Odobrenje se može izdati u pojedinom slučaju ili kao opće odobrenje. izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje u skladu s odredbama članka 19. stavak 5. Zakona o zračnom prometu i članka 26. (2) Posada zrakoplova u nevolji upotrebljava signalizaciju u skladu s Dodatkom 10. koje sudjeluju u spašavanju. izdat će se. te ako: 1. ako se zrakoplov namjerava upotrebljavati u djelatnostima i prilikom obavljanja poslova i zadaća. Dio šesti POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. do 28. da se takvim letom ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. ovoga članka. dužna je upotrebljavati sve raspoložive ure aje i opremu na zrakoplovu. ovoga članka. letovi ispod mostova i sličnih gra evina. stavak 6. . ovoga Pravilnika. se mjesto obavljanja letova ili djelovanja ne može unaprijed odrediti ili predvidjeti. plovila ili osoba. koje uključuju potrebu obavljanja letova. kako bi privukla pažnju zrakoplova u letu. te dalekovoda i antena u skladu s odredbom članka 19. te sigurnost osoba u zrakoplovu i na tlu. rakete za slučaj nevolje. 2. ovoga članka. (3) Opće odobrenje iz stavka 2. ovoga Pravilnika.

Pilot zrakoplova dužan je prilikom obavljanja letova ili djelovanja navedenih u odobrenju osigurati poštivanje propisnog izvo enja letova. koje mogu nastati uslijed izdavanja naloga pilotu zrakoplova. uz moguća neizbježna odstupanja koja zahtijeva odre ena situacija. tijekom radnog vremena . ako ispunjavaju propisane uvjete. ako bi pribavljanje odobrenja u pojedinom slučaju. pod uvjetom da se takvim postupanjem ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. (2) Operator zrakoplova i nadležna ovlaštena osoba. uzrokovalo neprimjerene troškove. te bi pribavljanje posebnog odobrenja u pojedinom slučaju za svako pojedino mjesto. može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama. Opće odobrenje mora sadržavati i imena ovlaštenih pilota zrakoplova. potrebne upute. stavak 1. odvija se prema odredbama ovoga Pravilnika. prostorni opseg valjanosti odobrenja. da obavi odre ene poslove ili zadaće. Izdavanje i sadržaj odobrenja Članak 174. ako bi takav postupak na drugi način mogao otežati ili ugroziti njihovo izvršenje. odnosno zone aerodromskog prometa. ili 3. (1) Uporaba zrakoplova prilikom obavljanja letova ili poslova iz članka 173. (1) Pilot zrakoplova kojemu je izdano odobrenje iz članka 173.2. u polumjeru od 4 km od aerodroma bez utvr ene kontrolirane zone. Uvjeti za obavljanje letova Članak 176. (2) O početku obavljanja letova. te osoba u zrakoplovu i na tlu. (1) Odobrenje iz članka 173. odgovoran je za obavljanje leta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. po potrebi i podatke o predmetima i tvarima koji se smiju raspršivati ili izbacivati iz zrakoplova. uvjete. ovoga članka mora sadržavati propisana ograničenja. ovoga Pravilnika. koja sudjeluje u obavljanju letova ili djelovanja odgovorna je za štetne posljedice. a u slučaju odobrenja za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. (2) Odobrenje iz stavka 1. nakon odre ivanja mjesta obavljanja letova ili djelovanja. ovoga Pravilnika. uzrokovalo neočekivana ili nepotrebna kašnjenja u izvršenju poslova i zadaća odnosno. Odgovornost za obavljanje leta Članak 175. ako se mjesto obavljanja letova ili djelovanja često mijenja. ovoga Pravilnika.

nije potrebno u slučajevima letova koji se obavljaju u svrhu uzimanja vode prilikom gašenja požara i letova u svrhu nadzora odre enih objekata. odnosno iznad njih. DODATNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POJEDINIH LETOVA ILI DJELOVANJA Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja Članak 177. te osoba u zrakoplovu i na tlu. Teren koji se trajno upotrebljava za izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja mora se na propisan način označiti i osigurati. pilot zrakoplova mora odabrati letnu putanju tako da u slučaju nužde može sletjeti. mora obavijestiti stručnu osobu za AFIS. ako se slijeće zbog uočenih kvarova na objektu kojega se nadzire radi njihovog otklanjanja ili provjere. Trajnom uporabom istoga terena smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. Opskrba zrakoplova pogonskim i drugim materijalima dozvoljena je samo uz pridržavanje propisa koji se odnose na sprječavanje nastanka šteta bilo koje vrste. te osoba i stvari na tlu. a da pritom ne ugrozi sigurnost zrakoplova. sredstava i ure aja na tlu. a poglavito šteta koje mogu nastati uslijed požara i zaga ivanja podzemnih voda. (5) Odredbe članka 41. ovoga Pravilnika. Odjeljak 2. (6) Trajna uporaba istoga terena u trajanju dužem od dva mjeseca. te u blizini skupova ljudi. tako da se ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. Prilikom obavljanja izvanaerodromskog slijetanja. (2) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja zabranjena su unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). Obavješćivanje mjesne policijske postaje i pribavljanje suglasnosti vlasnika. Kod . (3) Izvanaerodromsko slijetanje smije se obaviti samo ako je o tome prethodno i pravodobno obaviještena mjesna policijska postaja. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. osoba iz članka 175. ako pritom neće doći do ugrožavanja osoba i stvari na tlu. odnosno drugih korisnika posjeda. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na rad motora zrakoplova prilikom izvanaerodromskih slijetanja i uzlijetanja. (4) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 350 sati letačkog iskustva na helikopterima. ako su vlasnici odnosno drugi korisnici posjeda na koji se namjerava sletjeti dali suglasnost te.odnosno vremena otvorenosti aerodroma. (1) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje odobrit će se samo u slučaju kad na prikladnoj udaljenosti od namjeravanog mjesta uzlijetanja i slijetanja aerodrom nije na raspolaganju. Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot aviona koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva na avionima odgovarajuće kategorije i namjene.

Letovi ispod mostova i sličnih gra evina. na topografskoj karti u razmjeru 1 : 50 000. (2) Letove iz stavka 1. ovoga Pravilnika. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. ako je za ure enje mjesta predvi enog za uzlijetanje i slijetanje potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. smiju obavljati piloti zrakoplova koji imaju odgovarajuću dozvolu komercijalnog pilota i najmanje 400 sati letačkog iskustva na odgovarajućoj vrsti zrakoplova. dokaz o suglasnosti iz članka 26. ovoga članka. (3) Letovi iz stavka 1. sve postojeće utjecaje u danom trenutku. . (1) Odobrenje iz članka 19. Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari Članak 179. (4) Letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva i to samo višemotornim helikopterima. operator zrakoplova mora osigurati prisustvo osobe ovlaštene za nadzor letova i nadzor operativnog stanja terena. (7) Prijava za upis u evidenciju iz stavka 6. smiju se obavljati samo ako je pilot zrakoplova u stanju održavati odstojanje koje u potpunosti isključuje mogućnost oštećenja zrakoplova odnosno objekta ispod kojega se leti. 3. ovoga članka mora sadržavati: 1. 2. koji su nakon otkaza jednog motora sposobni nastaviti let (helikopteri kategorije A). dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave. izdat će se. stavak 2. ovoga Pravilnika. ovoga članka. uzimajući pritom u obzir. stavak 5. za letenje ispod mostova i sličnih gra evina te dalekovoda i antena. poziciju mjesta predvi enu za uzlijetanja i slijetanja. te osigurati dostatan broj ručnih ure aja za gašenje požara i dostatnu sanitetsku opremu. samo u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava za uništavanje štetočina i sličnih poslova u poljoprivredi i šumarstvu te za obavljanje ostalih poslova sličnog odgovarajućeg značenja čije izvršenje zahtijeva obavljanje niskih letova. dalekovoda i antena te letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) Članak 178. u svakom pojedinom slučaju.trajne uporabe istoga terena. ako su ispunjeni drugi propisani uvjeti.

koji posjeduje dozvole i ovlaštenja iz stavka 3. kacigu i rukavice. (2) Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari. (2) Bolnički zrakoplov mora biti opremljen opremom potrebnom za letenje prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) i u pravilu imati kabinu pod tlakom. ta sredstva moraju biti smještena u posebna spremišta zrakoplova. a izbacivanje se obavlja na unaprijed odre enim i obilježenim površinama. smiju obavljati piloti zrakoplova iz članka 178. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu njihovog ure enja i opreme te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja koje se mora nalaziti na takvome letu. odnosno raspršivanja ili izbacivanja sličnih tvari ili vode. kojima se ure uje oprema za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. ovoga članka. koji posjeduje najmanje dozvolu komercijalnog pilota zrakoplova. (3) Bolničkim zrakoplovom smije upravljati zapovjednik zrakoplova. ODREDBE O OBAVLJANJU BOLNIČKIH LETOVA I LETOVA ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI Uvjeti za obavljanje bolničkih letova Članak 180. odnosno iznad njih. (5) Prilikom obavljanja letova iz stavka 1. a ako rukuje otrovnim sredstvima i zaštitnu masku za lice. . koje bi mogle biti prouzročene trećim osobama i stvarima. kao i uz propisane uvjete za obavljanje leta obzirom na utvr enu dijagnozu teško bolesne ili ozlije ene osobe. ovoga članka. te druga potrebna ovlaštenja. (4) Bolnički let smije se obavljati samo. (1) Bolnički letovi smiju se obavljati zrakoplovima koji udovoljavaju uvjetima utvr enima propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. a posebice ovlaštenje za instrumentalno letenje. pilot zrakoplova mora poduzeti sve mjere potrebne za isključenje šteta. stavak 2. te u blizini skupova ljudi.(1) Letove u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava. Zrakoplov mora biti opremljen u skladu s propisima. ne smije se obavljati unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). Odjeljak 3. mora biti privezan sigurnosnim pojasom za sjedalo i imati zaštitno odjelo. kojim se obavlja raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. ako je u letačku posadu postavljen kopilot. (4) Ako se zrakoplov upotrebljava za raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. (3) Pilot zrakoplova. te prema utvr enome planu. ovoga Pravilnika.

prijevoz bolesnih. odnosno ozlije enih osoba do bolnice. radi poduzimanja mjera. prijevoz lijekova. Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći Članak 181. 176. i stavak 4. ODREDBE O LETOVIMA HELIKOPTERA IZNAD MORA Osobine helikoptera koji obavljaju letove iznad mora u javnom zračnom prijevozu Članak 182. (3) Odredba članka 60. prijevoz osoba koje su liječnički već zbrinute iz jedne u drugu bolnicu. koji su opremljeni propisanom opremom. stavak 2. 3. 177. radi njihovog konačnog zbrinjavanja (sekundarni prijevoz). (1) Pružanje hitne medicinske pomoći. organa za transplantaciju i medicinske opreme i ure aja. najbliža obala ne može dosegnuti planiranjem zrakoplova.(5) Bolnički letovi hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. (2) Pružanje hitne medicinske pomoći iz stavka 1. te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja na takvom letu. odnosno ozlije enih osoba. ovoga Pravilnika. radi sprječavanja pogoršanja njihovog stanja (primarni prijevoz). 4. na odgovarajući se način primjenjuju na letove za pružanje hitne medicinske pomoći. 2. potrebnih za spašavanje života bolesnih. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu letne sposobnosti i drugih tehničkih osobina. te njihovog osposobljavanja za prijevoz. do 7. ako se prilikom otkaza motora. potraga za nestalim osobama.. ovoga članka.. . (4) Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. te 5. brzo dovo enje liječnika hitne pomoći i pomoćnog osoblja na mjesto doga aja. Glava 2. obuhvaća poglavito obavljanje sljedećih poslova: 1. stavak 1. krvi.. (1) Smatra se da se let odvija iznad mora. smije se obavljati helikopterima koji udovoljavaju uvjetima utvr enim propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. 175.

2. ovoga Pravilnika. Ako let iznad mora traje više od 30 min. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. jednomotorni i višemotorni helikopteri. i stavka 3. smještenim tako. udaljenost helikoptera od najbliže obale ni u jednom trenutku leta.(2) Za obavljanje letova iz stavka 1. prema službenoj meteorološkoj prognozi vjetra. (1) Pored opreme utvr ene tehničkim zahtjevima za plovidbenost. (4) Helikopteri iz stavka 2. ne prelazi dopuštenu visinu valova za plovke helikoptera. Dopunska oprema helikoptera koje lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) Članak 183. . ovoga članka. pilot helikoptera mora nadležnoj kontroli zračnoga prometa ili centru za pružanje letnih informacija proslje ivati izvještaje koji se odnose na tijek leta. ne smije iznositi više od 50 NM. te komunikacijske i navigacijske opreme propisane odredbama ovoga Pravilnika. koji nakon otkaza jednog motora nisu sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu. moraju se upotrebljavati samo višemotorni helikopteri. let smije započeti samo ako očekivana visina valova. Helikopter opremljen plovcima. za let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u i iz Republike Hrvatske. pilot helikoptera mora navesti točan namjeravani smjer leta iznad mora i koordinate odredišta. sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu (helikopteri kategorije A). u javnom zračnom prijevozu. koji su nakon otkaza jednog motora. 3. u pravilu. 4. osobe u helikopteru moraju nositi odijelo za zaštitu od hladnoće. helikopteri koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u javnom zračnom prijevozu iznad mora. opreme utvr ene propisom kojim se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. jednim pokazivačem položaja (attitude indicator). da se u slučaju nužde može brzo upotrijebiti. moraju biti opremljeni plovcima koji udovoljavaju tehničkim zahtjevima za plovidbenost u skladu s odredbama FAR-a Dijela 27. ovoga članka. smiju se upotrebljavati samo uz sljedeće dodatne uvjete: 1. 5. u predanom planu leta. 6. noćni letovi su zabranjeni. ako je temperatura mora niža od 11 °C. koji može prihvatiti sve osobe u helikopteru. pored opreme iz članka 183. ne smatra se hidrozrakoplovom u smislu propisa kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. helikopter mora biti opremljen gumenim čamcem za spašavanje. moraju biti opremljeni sljedećom dopunskom opremom: 1. i 29. ovoga članka.

stavak 1. Helikopteri u zračnom prijevozu za vlastite potrebe. 3. jednim SSR transponderom prema odredbi članka 49. ZRAKOPLOVNE PRIREDBE Pojam zrakoplovne priredbe i odobrenje za održavanje Članak 185. i 5. stavak 1. te koji c) je otporan na vodu. jednim automatskim radiokompasom (ADF) prema odredbi članka 49. . ovoga Pravilnika. koji lete iznad mora. ovoga Pravilnika. Posebni uvjeti u zračnom prijevozu za vlastite potrebe Članak 184. ovoga članka. 7. točka 3.2. jednim prijamnikom signala VHF svesmjernog radiofara (VOR prijamnik). ovoga Pravilnika. jednim VHF odašiljačem za slučaj nužde. jednim primopredajnikom prema odredbi članka 48. 6. koji odgovara zahtjevima ICAO Dodatka 10. a koji a) se uključuje automatski nakon nesreće. ZRAKOPLOVNO-SPORTSKE DJELATNOSTI Odjeljak 1. i 183. prenosiv i sposoban za plutanje. Glava 3. (2) Umjesto ure aja iz stavka 1. točka 4. neovisno o električnom napajanju helikoptera. b) koji je pogodan za uporabu i nestručnim preživjelim osobama. ovoga Pravilnika. 5. 4. moraju udovoljavati uvjetima propisanima odredbama članaka 182. ako se let iznad mora obavlja na udaljenosti od obale većoj od 10 NM. jednim pokazivačem smjera (heading indicator). točka 2. biti opremljeni opremom te za njih mora biti izra en letačko-operativni priručnik prema propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. stavak 1. helikopter može biti opremljen s po jednim inercijalnim navigacijskim ure ajem ili opremom za prostornu navigaciju.

Zakona o zračnom prometu. 3. i 2. najkasnije 8 tjedana prije planiranog dana održavanja priredbe. ako se zrakoplovi predstavljaju javnosti. kao i predstavljanja zrakoplova. Lateralne i vertikalne granice izražene u propisanim mjernim jedinicama sukladno članku 18. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe na kojoj sudjeluju samo sportski zrakoplovi. Ukoliko će se zrakoplovna priredba dijelom ili u cijelosti održavati unutar kontroliranog zračnog prostora odobrenje se izdaje uz prethodno pribavljenu suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. te drugih osoba koje sudjeluju u priredbi u zraku i na tlu. preslike letačkih isprava osoblja koje sudjeluje u priredbi. mora se priložiti i skica područja. tip i registracijske oznake zrakoplova koji sudjeluju u priredbi. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe. a ako to prilikom podnošenja zahtjeva za održavanje priredbe nije moguće navesti.(1) Zrakoplovne priredbe mogu se održavati samo uz odobrenje. te ugovor o održavanju priredbe sklopljen. kao i dokaz o pravu korištenja tog područja. vrstu. (2) Zrakoplovnim priredbama iz stavka 1. ovoga članka. a ne samo kupcima. svrhu. vrijeme (datum i vremenski period) i mjesto održavanja priredbe. u skladu s odredbama članka 21. Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja Članak 186. odnosno sjedište organizatora priredbe i odgovornoga voditelja te kontakt telefon odgovornog voditelja. 2. imena i prezimena. 4. na zahtjev Agencije. . Dozvoljene akrobatske figure Članak 187. ovoga Pravilnika zahtijevanog zračnog prostora u svrhu održavanja priredbe. mora sadržavati sljedeće podatke: 1. opće podatke o broju i tipu zrakoplova. aeromitinzi. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. (3) Zahtjev iz stavka 1. na kojemu se planira priredba s podacima o veličini i stručnom procjenom o prikladnosti tog područja za održavanje planirane priredbe. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. izme u organizatora priredbe i pilota. smatraju se sva javna natjecanja. ovoga članka. 5. te program priredbe i pristanak operatora aerodroma za njezino održavanje. ako se planirana priredba neće održavati na aerodromu. ovoga članka. uključujući i izložbe. najkasnije 8 dana prije planiranog dana održavanja priredbe. prebivalište. ime i prezime ili naziv.

ako se letovi neće odvijati prema njima. mogu se odobriti grupni letovi aviona na mlazni pogon. . ako organizator priredbe osigura pridržavanje sljedećih uvjeta: 1. kod civilnih zrakoplovnih priredbi. vidljivosti pri tlu. dozvoljene su akrobatske figure u skladu s uputom proizvo ača za odre eni tip zrakoplova. prelijetanja. ovoga članka moraju biti ogra ena tako da se onemogući pristup na površine na kojima se odvijaju letovi te u područje ispod zračnog prostora predvi enoga za letenje. slijetanja. Ostale vrste letova aviona na mlazni pogon Članak 190. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. u pojedinom slučaju. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati odnosno. (1) Grupni letovi aviona na mlazni pogon su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. ako će se grupni letovi obavljati samo paralelno s utvr enim područjima. (1) Organizator priredbe. te izvan pripadajućih prilaznih i odlaznih sektora. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). te baze oblaka. da se ta područja nalaze isključivo bočno. koje se upotrebljavaju za odvijanje drugih letova. 2. odnosno bočno od glavnih staza. (2) Područja iz stavka 1. te 5. namijenjenima za gledatelje i bez promjena smjera. ovoga članka. u odnosu na mjesto uzlijetanja. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. iznosi najmanje 230 m. Dužnosti organizatora priredbe Članak 188. dužan je utvrditi područja namijenjena za gledatelje tako. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. 3. Grupni i akrobatski letovi aviona na mlazni pogon Članak 189.Prilikom izvo enja akrobatskog leta. 4.

(3) Odredbe članka 189. (2) Preleti se smiju izvoditi samo paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. Prilikom izvo enja normalnih letova. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. ako se grupni akrobatski letovi izvode istodobno s najviše 3 jednomotorna aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. Normalni letovi aviona na mlazni pogon Članak 191.(1) Letovi aviona na mlazni pogon kod kojih se izvode simulirani otkazi motora. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka i baze oblaka. letovi kod kojih avioni lete jedan prema drugom ili prolijeću jedan pored drugog na smanjenom me usobnom odstojanju zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. . u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. 4. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje 350 m.. u odnosu na područja namijenjena za gledatelje. 3. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. Grupni akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 192. Odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze. dok se promjena smjera smije izvoditi samo u odlaznim smjerovima. stavak 2.. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). Izvo enje grupnih akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. i 5. 4. te 5. vidljivosti pri tlu. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. 2. primjenjuju se na odgovarajući način na prelete i promjene smjera iz stavka 2. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. točaka 1. 3. Grupni letovi aviona na propelerski pogon Članak 193. ne smije pritom iznositi manje od 50 m. pilot zrakoplova se mora u potpunosti pridržavati propisa koji se odnose na uporabu aerodroma te osigurati nadvisivanje propisanih površina nadvisivanja prepreka na mjestu priredbe. ovoga Pravilnika. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. ovoga članka. može se odobriti.

4. Akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 194. ovoga Pravilnika. ako bočno odstojanje od prostora. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 150 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase do 5 700 kg – 230 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase iznad 5 700 kg. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. točaka 1. ako bočno odstojanje od prostora. Ostale vrste letova aviona na propelerski pogon Članak 195. 3. Odredbe članka 193. može se odobriti ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. kao što su npr. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. 3. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 300 stopa iznad zemlje (GND). ako će se letovi izvoditi paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. Izvo enje akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. prelijetanja sa simuliranim otkazom jednoga ili više motora ili prelijetanja uz promjenu brzine. 2. ovoga Pravilnika... 5.Izvo enje grupnih letova aviona na propelerski pogon. 2. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 100 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg – 150 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase od 2 000 kg do 5 700 kg – 230 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase veće od 5 700 kg. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. ako prilikom letova u nekontroliranom zračnom prostoru vidljivost u letu iznosi najmanje 5 km. . druge vrijednosti moraju odgovarati vrijednostima utvr enima za vizualno letenje. te 2. može se odobriti. i 5. na odgovarajući način se primjenjuju na odobravanje ostalih vrsta letova aviona na propelerski pogon.

. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje.Normalno letenje aviona na propelerski pogon Članak 196. ovoga Pravilnika. (2) Odredbe članka 194. ovoga Pravilnika. (1) Odredbe članka 193. iznosi najmanje 100 m. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. te . (5) Grupni akrobatski letovi civilnih helikoptera zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. na odgovarajući način se primjenjuju na akrobatsko letenje helikoptera. ako se radi o lebdjenju. točaka 1. mogu se odobriti u iznimnim slučajevima. (2) Grupni letovi motornim jedrilicama. 3. (4) Prilikom normalnih letova helikoptera. kao što su prelijetanja s promjenama brzina ili istodobno lebdjenje jednog ili više helikoptera mogu se obavljati pod uvjetima. Odredbe članka 191. 4. na odgovarajući način se primjenjuju na grupno letenje helikoptera. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. ovoga Pravilnika. Letovi helikoptera Članak 197. (3) Ostale vrste letova helikopterima. (1) Grupni akrobatski letovi motornim jedrilicama. Letovi motornih jedrilica Članak 198. ako se grupni letovi istodobno izvode s najviše 3 motorne jedrilice. na odgovarajući način se primjenjuju na normalno letenje aviona na propelerski pogon. ovoga Pravilnika. te 2. s iznimkom točke 5. ovoga Pravilnika. ako bočno odstojanje od prostora. a odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze pritom ne smije iznositi manje od 50 m. utvr enima u članku 193. mogu se odobriti. istoga članka.. i 5. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 192. pilot zrakoplova mora se u potpunosti pridržavati propisanih površina nadvisivanja prepreka za aerodrom na kojem se održava priredba.

2. do 198. (1) Letovi ostalih vrsta zrakoplova. odnosno.. ovoga Pravilnika. Kod priredbi zrakoplova s posadom. mogu se odobriti. propisanima uputom za uporabu jedrilice odre ene vrste tipa. (4) Odredbe stavka 2. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. primjenjuju se na odgovarajući način na ostale vrste letova. dovoljno je vidljivo ograditi i označiti znakovima zabrane i informacijskim znakovima. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. točaka 1. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. samo za obavljanje sportskih djelatnosti i stručno osposobljavanje pilota jedrilice u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. 3. i 5. prostor za odvijanje zrakoplovnih priredbi. ako bočno odstojanje od prostora. Letenje ostalih vrsta zrakoplova Članak 199. te 2. (5) Odredbe članka 197.. stavak 4. (2) Iznimno od odredaba ovoga Odjeljka. 2. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. utvr enom tijekom postupka homologacije. ovoga Pravilnika. iznosi najmanje 150 m. ako će se odvijati uz pridržavanje uvjeta utvr enih odredbama Članaka 185. u kojima sudjeluju zrakoplovni modeli. mogu se odobriti. točaka 1. Odjeljak 2.2.. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. POSEBNE ODREDBE O ZRAKOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU Opći uvjeti za uporabu jedrilice Članak 200. (2) Jedrilice se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. primjenjuju se na odgovarajući način na normalno letenje motornih jedrilica. (3) Akrobatski letovi motornim jedrilicama. Aerozaprega . ovoga Pravilnika. ako odvijanje letova nije u suprotnosti s tim uvjetima. u kojima sudjeluju i zrakoplovni modeli. 3. kao što su prelijetanja uz promjene brzina. te uvjetima i ograničenjima. ovoga članka. organizator priredbe dužan je odrediti posebnu osobu odgovornu za koordinaciju letenja zrakoplovnih modela. i 5. (1) Jedrilice se smiju upotrebljavati.. ovoga Pravilnika.

od uzlijetanja do otkvačenja jedrilice. prednost ima jedrilica koja je bliža padini. Odjeljak 3. ovoga članka. (2) Piloti zrakoplova iz stavka 1. Uporaba aerodroma Članak 203. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 26. u načelu. moraju obaviti odgovarajuće pripreme prije uzlijetanja u aerozaprezi i utvrditi postupke i signale za sve faze leta. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. ako je udovoljeno uvjetima za grupno letenje utvr enima člankom 22. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim za njegovu provedbu. Prilikom leta dvije ili više jedrilica iznad iste padine. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. mora se registrirati kao letjelište i upisati u evidenciju aerodroma. skreće u smjeru suprotnom od padine. i ako teren na kojemu se namjerava letjeti udovoljava uvjetima propisanima za letjelišta. (1) Uzlijetanja i slijetanja jedrilica dozvoljena su. prednost ima jedrilica kojoj vjetar puše u lijevi bok. samo na zračnim pristaništima i letjelištima. namjerava koristiti trajno. Trajnom uporabom istoga terena.Članak 201. smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. smjer zaokreta se odre uje prema smjeru zaokreta koji je odabrao pilot prve jedrilice koja je započela kruženje. uzlijetanja i slijetanja jedrilica izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). (1) Zabranjeni su letovi jedrilicama ako osobe u jedrilici nisu opremljene padobranom za spašavanje i nisu osposobljene za rukovanje padobranom. Posebna ograničenja prilikom letenja jedrilicama Članak 202. ovoga Pravilnika i uvjetima za obavljanje vuče utvr enima člankom 23. Mimoilaženje i pretjecanje jedrilica iznad padine obavlja se tako da jedrilica koja se nalazi na većoj udaljenosti od padine u odnosu na drugu jedrilicu. POSEBNE ODREDBE O PADOBRANSTVU . (3) Ako se teren iz stavka 2. (2) Ako dvije ili više jedrilica lete u istom zračnom stupu. ovoga Pravilnika. može vući jedrilicu u aerozaprezi. ovoga članka. (1) Zrakoplov homologiran za vuču jedrilica. ovoga članka. a ako vjetar puše u lijevi bok više jedrilica. a posebice postupke za promjenu brzine leta i za slučaj opasnosti.

. koju je izdao proizvo ač. moraju biti upoznati s činjenicom da je uporaba padobrana na vlastitu odgovornost. sigurnosni ure aji za automatsko otvaranje padobrana u skladu s uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. Ako padobran koristi osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole. te uvjetima i ograničenjima propisanim uputom za uporabu padobrana. Osobe koje skaču padobranom moraju nositi zaštitu za glavu. Posebna ograničenja za uporabu padobrana Članak 205.Opći uvjeti za obavljanje skokova padobranom Članak 204. uključujući i posebna ovlaštenja. (5) Obavljanje skokova padobranom iz hrvatskih vojnih zrakoplova. ovoga članka. demonstracije. koriste se. padobranac mora biti opremljen glavnim i pričuvnim padobranom. Uporaba aerodroma i kontroliranog zračnog prostora Članak 206. rekreativno i za stručno osposobljavanje padobranaca. (1) Padobrani se smiju upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. (4) Padobranac je osobno odgovoran za pripremu padobrana i uporabu sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. odgovoran je instruktor. (1) Za obavljanje skokova. (3) Uporaba padobrana je na vlastitu odgovornost. ako su predvi eni. za pripremu padobrana i potrebu uporabe sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. regulira se posebnim propisom. (2) Padobrani se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom utvr enom u njihovu atestu. (3) Za otvaranje padobrana iz stavka 1. (4) Padobranci moraju imati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. Osobe koje skaču tandempadobranom. a nisu padobranci. Pričuvni padobran se smatra padobranom za spašavanje. (2) Padobran za spašavanje ne smatra se padobranom u smislu ovoga Pravilnika.

ovoga članka. ovoga članka je na vlastitu odgovornost. ako je propisana za odre enu vrstu zrakoplova te uvjetima i ograničenjima propisanima uputom za uporabu zrakoplova. (3) Uporaba zrakoplova iz stavka 1. Tijekom letenja. kandidat mora imati radiokomunikaciju s ovlaštenim instruktorom. i ako se uzlijetanja obavljaju pomoću ure aja i sredstava za vuču (motorno vozilo. rekreativno i za stručno osposobljavanje pilota odnosnih zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. ako zrakoplov upotrebljava u skladu s odredbama stavka 2. aerozaprega. čitljivo i na trajni način nalaziti upozorenje na hrvatskom i engleskom jeziku da je uporaba zrakoplova na vlastitu odgovornost. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. uključujući i osobe koje takvu vuču obavljaju. ovoga članka. u skladu s odredbama članka 28. smiju se upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. parajedrilice i ovjesne jedrilice. osobe koje lete zrakoplovom moraju nositi zaštitnu kacigu. ovoga Pravilnika. Posebna ograničenja za letenje . ovoga članka.(1) Skokovi padobranom dozvoljeni su samo na aerodromima. utvr enom tijekom postupka homologacije. ovoga Pravilnika. Prilikom stručnog osposobljavanja. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. Na zrakoplovu se mora na vidljivom mjestu. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 30. POSEBNE ODREDBE O LETOVIMA MIKROLAKIH AVIONA. Odjeljak 4. vitlo i dr. (2) Zrakoplovi iz stavka 1. uključujući i posebna ovlaštenja za vuču. PARAJEDRILICA I OVJESNIH JEDRILICA Opći uvjeti za obavljanje letova Članak 207. smiju se upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. demonstracije. ovoga članka. na propisanoj frekvenciji. ovoga članka. moraju posjedovati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. ako se radi o pilotima ovjesnih i parajedrilica. Zrakoplovom može letjeti samo jedna. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. (1) Mikrolaki avioni. ako se radi o dvosjednom zrakoplovu. (5) Zrakoplovom iz stavka 1. (4) Piloti zrakoplova iz stavka 1. skokovi padobranom mogu se obavljati izvan aerodroma. ovoga Pravilnika.). odnosno dvije osobe. smije upravljati pilot iz stavka 4. (2) Skokovi padobranom u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeni su samo. ovoga članka registriranom u inozemstvu.

Ti zrakoplovi moraju letjeti na visini od najmanje 150 stopa iznad mostova. ovoga članka. a drugi zrakoplov mora skrenuti desno od padine. Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica koja leti većom brzinom pretječe ovjesnu jedrilicu i/ili parajedrilicu. prednost ima zrakoplov kojem je padina s desne strane. ovoga članka. na visinama većim od 500 stopa iznad zemlje. Zabranjeno je letenje na visinama manjim od 500 stopa ispod podnice oblaka. koja leti manjom brzinom. Zrakoplov koji leti većom brzinom mora se okrenuti i let nastaviti u suprotnom smjeru. ovoga članka. željezničkih pruga. Izvanaerodromski letovi obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. prednost imaju zrakoplovi koji se nalaze na manjoj visini. iznad ili u neposrednoj blizini naseljenih područja ili skupova ljudi. žičara. u skladu s odredbama članka 19. (2) Ovjesne jedrilice i parajedrilice mogu letjeti ispod minimalne sigurne visine. zabranjeno je ako zrakoplov odnosno osobe koje koriste zrakoplov. leti u istom termičkom stupu. Vojne rute brišućih letova moraju se izbjegavati. dalekovoda. (4) Prilikom slijetanja više zrakoplova iz stavka 1. (2) U susretu zrakoplova iz stavka 1. Odredbe o izbjegavanju sudara i prednosti puta Članak 209. antena i sličnih objekata. desnom stranom. nisu opremljene padobranom za spašavanje. Zabranjeno je pretjecanje ako se s desne strane oba zrakoplova nalazi padina. ovoga Pravilnika. (1) Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. stavak 3. pretjecanje je dozvoljeno tako da zrakoplov koji leti većom brzinom s desne strane pretječe zrakoplov koji leti manjom brzinom. ovoga Pravilnika. ima prednost puta. (1) Letenje mikrolakim avionima. (4) Letenje zrakoplova iz stavka 1. koju pretječe druga ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. u kontroliranim zračnim prostorima dozvoljeni su samo uz odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članka 30.Članak 208. na istoj visini na padini. pod uvjetom da je zrakoplov opremljen odgovarajućim ure ajem za mjerenje visine. prednost ima zrakoplov koji je prvi započeo i odredio smjer kruženja. . cesta. osim ako se drugi zrakoplov već nalazi u fazi završnog slijetanja ili u opasnosti. ali ne i ispod minimalne visine koja osigurava sigurno slijetanje. ovoga članka. (3) Letenje zrakoplova iz stavka 1. ako je posjedovanje padobrana proizvo ač zrakoplova propisao kao obavezno. Ako je zrakoplovima padina s lijeve strane. ovjesnim jedrilicama i parajedrilicama. (3) Ako više zrakoplova iz stavka 1. obavlja se u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika. ovoga članka.

(1) Uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. tek nakon upisa u evidenciju. u skladu s odredbama članka 26. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. stavak 6. ovjesnih jedrilica i parajedrilica dozvoljena su samo na aerodromima. ovoga članka. ako se radi o mikrolakim avionima. ako se radi o ovjesnim i parajedrilicama. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. koji se koristi trajno.Uporaba aerodroma Članak 210. . pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. uzlijetanja i slijetanja izvan aerodroma (izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja). U tom je slučaju zabranjeno svako letenje unutar područja s ograničenjem gradnje zračnih luka. za izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja iz stavka 2. a tijekom stručnog osposobljavanja i održavanja natjecanja moraju se postaviti i odgovarajući pokazivači smjera vjetra. Odjeljak 5. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave. isključivo ili uglavnom.. potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. koji osiguravaju sigurna uzlijetanja i slijetanja tih zrakoplova. (3) Uporaba odre enog terena. Odredbe članka 177. ovoga Pravilnika. POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVNIH MODELA Opći uvjeti za letenje zrakoplovnih modela Članak 211. smije se koristiti. mikrolakih aviona. (4) Teren iz stavka 3. ovoga članka. ako je za ure enje mjesta uzlijetanja. o uporabi terena kod izvanerodromskih uzlijetanja i slijetanja. odnosno članka 28. Teren koji se koristi za uzlijetanja i slijetanja mora udovoljavati uvjetima. Prijava za upis u evidenciju mora sadržavati: 1. točnu poziciju mjesta za uzlijetanje i slijetanje na topografskoj karti u mjerilu 1 : 50 000. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. na odgovarajući način se primjenjuju na uporabu terena kod izvanaerodromskih uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. dokaz o suglasnosti iz članka 26. 3. odnosno. Na mjestima uzlijetanja i slijetanja na raspolaganju mora biti oprema za pružanje prve pomoći. ovoga članka. ovoga Pravilnika. ovjesnih jedrilica i parajedrilica. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 28. ovoga Pravilnika. 2. ovjesnih i parajedilica.

(6) Predajnici koji se koriste za upravljanje zrakoplovnim modelima. dužni su održavati dostatna odstojanja od cesta. nedostatna odstojanja se moraju osigurati drugim mjerama (npr. (2) Svaki rukovatelj zrakoplovnog modela mora se ponašati tako da ne ugrožava i/ili ometa javni red i mir. Ako se za letenje zrakoplovnih modela koristi teren koji se nalazi unutar kontrolirane zone. ovoga Pravilnika. ne smiju se ispuštati iz ruku tijekom uzlijetanja. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela Članak 212. U slučaju potrebe. ograničavanjem upotrebljivih sektora). (5) Zračni prostor iznad i u okolici aerodroma za zrakoplovne modele. željezničkih pruga. vodenih putova ili dalekovoda. Agencija mora pribaviti suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi prije izdavanja odobrenja za uporabu terena. te prelijetanje skupova osoba i parkirališta za motorna vozila. pokrivati odre eno frekvencijsko područje i broj frekvencijskih kanala te udovoljavati uvjetima utvr enima posebnim propisom. kanal. odnosno aerodroma za zrakoplovne modele. (1) Rukovatelji zrakoplovnim modelima. Tijekom uzlijetanja i slijetanja na uzletno-sletnim površinama ne smiju se nalaziti neovlaštene osobe i pokretne prepreke.(1) Letenje zrakoplovnih modela odvija se u skladu s odredbama članka 29. na raspolaganju se mora nalaziti minimum sredstava za pružanje prve pomoći propisanih za motorna vozila. (2) Zabranjeno je letenje prema osobama i životinjama. (4) Zrakoplovni se model mora tijekom čitavoga leta nalaziti u vidokrugu rukovatelja. (3) Zrakoplovni modeli moraju izbjegavati zrakoplove s posadom. Tijekom letenja zrakoplovnih modela. (3) Letenje zrakoplovnih modela smije se obavljati samo uz prisustvo osobe koja može predočiti dokaz o uspješno završenom stručnom osposobljavanju propisanom za pružanje prve pomoći. Pokretni ure aji koji se koriste za uzlijetanje zrakoplovnih modela. poglavito druge osobe i stvari te da ne ometa propisno odvijanje letenja drugih zrakoplovnih modela. . moraju biti označeni odgovarajućim brojevima u boji obzirom na korištenu radiofrekvenciju tj. Visina sektora mora se ograničiti ako je to potrebno zbog blizine susjednog aerodroma. mora se podijeliti na sektore te se moraju odrediti sektori upotrebljivi za letenje u koje ne smiju zadirati nikakvi objekti ili druge prepreke koje bi ovisno o lokalnim uvjetima mogle ugrožavati sigurnost letenja.

(4) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem. Prilikom stručne prosudbe. kod punog opterećenja motora. koja prikazuje okvirne vrijednosti odstojanja D. izme u odnosne točke aerodroma ili terena predvi enog za letenje zrakoplovnih modela i stambenog područja. Uporaba aerodroma Članak 214. i stavka 2. ako se obzirom na posebne lokalne uvjete opravdano pretpostavlja da se takvim letenjem stanovništvo neće uznemirivati bukom. mogu biti i manje ako se stručnom prosudbom ili mjerenjima buke na mjestu emisije dokaže da je ometanje stanovništva bukom isključeno. . ne smije biti veća od LA ( 84 dB (A)). pod uvjetima propisanim za izvršenje mjerenja razine buke. (1) Razina buke zrakoplovnih modela pokretanih motorima s unutarnjim sagorijevanjem. dan u tjednu i vremena letenja. u skladu sa člankom 29. Stambenim područjem se ne smatraju pojedine kuće ili skupine kuća. ne smije biti veća od vrijednosti utvr enih odredbama stavka 1. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela obzirom na buku Članak 213. ovoga članka. ovoga članka. moraju biti opremljeni prigušivačem zvuka. (5) Agencija može izuzeti slobodne zrakoplovne modele od odredaba stavka 4. odnosno mjerenja buke. mora se prije početka letenja pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. (2) Agencija može odobriti letenje zrakoplovnih modela i na udaljenostima manjim od 1. u obzir se trebaju uzeti razina emisije. kod punog opterećenja.5 km od stambenih područja. ovoga članka. na udaljenosti manjoj od 5 km od granica aerodroma. intenzitet. manja od 84 dB (A). Razina buke.(4) Za svako letenje zrakoplovnih modela u kontroliranoj zoni. ovoga članka. trajanje. ako je razina buke zrakoplovnih modela iz stavka 1. u slučajevima kad se poduzimanjem drugih tehničkih mjera postigne dostatno prigušenje zvuka. Dmax LA 1 500 m 84 dB (A)/7m 1 200 m 80 dB (A)/7m 900 m 75 dB (A)/7m 600 m 68 dB (A)/7m (3) Okvirne vrijednosti iz stavka 2. a prema sljedećoj tabeli. osim ako Agencija ne odobri iznimke. ovoga Pravilnika.

(5) Prilikom obavljanja istodobnog letenja više od 3 zrakoplovna modela. a u skladu s uputama o uporabi aerodroma. operator aerodroma mora odrediti voditelja letenja. dozvoljena su samo na aerodromima.(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela. Dio sedmi PREKRŠAJNE ODREDBE Članak 215. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. ovoga Pravilnika. ako teren koji se namjerava koristiti udovoljava uvjetima utvr enima za aerodrome za zrakoplovne modele. Dio osmi PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 216. Članak 217. uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). Voditelj letenja odgovoran je za nadzor letenja. namjerava koristiti trajno. mogu se obavljati. Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu. ovoga članka. Dodatci 1. osim ako se opravdano pretpostavlja. isključivo ili uglavnom za letenje zrakoplovnih modela. do 10. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. Članak 218. parkirališta i objekata na aerodromu. Na aerodromu za zrakoplovne modele. broj 75/2006). Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o letenju zrakoplova (»Narodne novine«. (2) Kod letenja zrakoplovnih modela s daljinskim upravljanjem. a po potrebi i za poduzimanje mjera za njegovo propisno odvijanje. da se obzirom na vrstu letenja ne ugrožava sigurnost osoba i stvari. . u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisa donesenih za njegovu provedbu. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. (4) Ako se teren iz stavka 2. uzletno-sletne površine se moraju ograditi zaštitnom žičanom ili sličnom ogradom od mjesta za gledatelje. mora se registrirati kao aerodrom za zrakoplovne modele i upisati u evidenciju aerodroma. voditelj letenja dužan je voditi dnevnik letenja u koji se upisuje primopredaja dužnosti i sve nepravilnosti nastale tijekom letenja. ovoga članka.

Ministar mora.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. 1): 1. Pozicijska svjetla Članak 2. (uz članak 43. r. SVJETLA NA ZRAKOPLOVIMA Definicije pojmova Članak 1.) ODREDBE O UPORABI SVJETALA I OZNAKA ZA UOČAVANJE NA ZRAKOPLOVIMA 1. 3. Avion plovi na vodi. imaju sljedeće značenje: 1. Definicije upotrijebljene u ovome Dodatku. 2. 2. Svjetlo je vidljivo. prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta. ako nije nasukan. mjereno od prednjeg smjera ulijevo. . na lijevom krilu aviona – crveno svjetlo. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. kolovoza 2009. odnosno. 28. DODATAK 1. ako se može raspoznati u tamnoj noći u nezamućenoj atmosferi. Avion pluta na vodi. (1) Avioni moraju upotrebljavati sljedeća pozicijska svjetla (Sl. v. ako nije usidren ili pričvršćen na vodi ili za zemlju. Klasa: 011-01/09-01/106 Urbroj: 530-09-09-4 Zagreb. ako pluta i kreće se u odre enom smjeru u odnosu na vodu. na desnom krilu aviona – zeleno svjetlo. mjereno od prednjeg svjetla udesno.

(2) Motorne jedrilice. a da se pritom ne smanji vidno polje pilota i mogućnost uočavanja pozicijskih svjetala. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala. Slika 1 (2) Pozicijska svjetla mogu biti stalna ili treptajuća. (3) Jačina svjetala iz stavka 1. ovoga članka. crveno treptajuće svjetlo na repu aviona. Ako su zrakoplovi opremljeni protusudarnim svjetlima. ovoga članka. Protusudarno svjetlo Članak 3. točaka 1. točaka 1. koje nesmetano svijetli podjednako ulijevo i udesno unatrag. ovoga članka. mora iznositi najmanje 5 candela. helikopteri i zračni brodovi. a jačina svjetla iz stavka 1. koje svijetli naizmjenično sa svjetlima iz stavka 1. te iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 140°. i 2. točka 3. (4) Ako su svjetla iz stavka 1. koje svijetli naizmjenično sa svjetlom na repu iz stavka 1. a njihova boja mora odgovarati boji pripadajućih pozicijskih svjetala. pozicijska svjetla iz članka 2. Kod uporabe treptajućih svjetala. ovoga članka. dodatno se mogu upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. koja moraju biti treptajuća i izvedena tako. jedrilice i slobodni baloni. točka 3. na repu aviona – bijelo svjetlo. odnosno drugim sredstvima za bolje uočavanje zrakoplova u skladu s odredbama članaka 7. i/ili 2. da su što bolje vidljiva iz svih smjerova koji su 30° iznad i ispod horizontalne ravnine zrakoplova. ovoga članka. najmanje 3 candela. ovoga Dodatka. i 2.3. na vrhovima krila se moraju nalaziti svjetla vrhova krila (wing tip clearance light). moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala iz stavka 1. udaljena od vrhova krila više od 6 stopa (2 m). Svjetla vrhova krila moraju biti stalna. stavak 1. vidljivo iz svih smjerova. i 8. bijelo treptajuće svjetlo. (1) Avioni. Svjetla za hidroavione . ovoga Dodatka. moraju biti stalna. ovoga članka.

(1) Avion koji pluta na vodi. te dodatno bijelo svjetlo koje odgovara bijelom svjetlu propisanom u stavku 1. na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m) jedno iznad drugoga na istoj okomici. ne smije upotrebljavati propisana bočna pozicijska svjetla članka 2. pod uvjetom da su oba svjetla vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (Sl. Slika 3 (3) Avion kojega na vodi vuče drugi avion.Članak 4. na najvidljivijem mjestu. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. stavak 1. ovoga Dodatka. koje svijetli nesmetano pod kutom od 220°. ovoga članka.7 km). te dodatno stalno bijelo svjetlo smješteno na sredini prednjeg dijela trupa. koje je vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. ovoga Dodatka. upotrebljavati dva stalna crvena svjetla. te do 20° unatrag (Sl. mora biti postavljeno na odstojanju od najmanje 6 stopa (2 m). Dodatno bijelo svjetlo.. okomito iznad ili ispod prvog svjetla (Sl. Ako pluta. U tom se slučaju. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. koja su vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. mora upotrebljavati stalna svjetla. (4) Avion koji je nesposoban za manevriranje. ovoga članka. po 110° na svaku stranu. Slika 2 (2) Avion koji na vodi vuče jedan ili više aviona ili plovila. stavak 1. stavak . propisana odredbama članka 2. 2). 3). avion koji je nesposoban za manevriranje. ne smije upotrebljavati dodatno bijelo svjetlo na prednjem dijelu aviona iz stavka 1. mora na najvidljivijem mjestu. stavak 1. Svjetlo mora biti vidljivo s udaljenosti od najmanje 3 NM.7 km). 4).

Stalna crvena svjetla ne upotrebljavaju se kao signali u slučaju nevolje. Slika 4 Slika 5 (5) Avion koji je usidren. avion dužine manje od 150 stopa (50 m): stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu. 5). avion dužine veće od 150 stopa (50 m): po jedno stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu s prednje i stražnje strane aviona. Slika 6 2. a mora ih upotrebljavati ako plovi. vidljiva s udaljenosti od najmanje 3 NM (Sl. mora upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM. 7). ovoga Dodatka (Sl.1. Slika 7 .

Svjetla za slobodne balone s posadom Članak 5. kako bi se označio najveći raspon krila. s udaljenosti od najmanje 1 NM (Sl. na najvidljivijem mjestu. upotrebljavati dva crvena svjetla. najnižeg. avion s rasponom krila većim od 150 stopa (50 m): stalno bijelo svjetlo na svakoj strani krila. na istoj okomici i na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m). Slobodni baloni s posadom. Ta svjetla moraju biti vidljiva sa svih strana. ovoga članka. dijela balona. jačine od najmanje 5 candela vidljivim iz svih smjerova. . obješenim na udaljenosti od do 5 metara ispod košare ili drugog. Svjetla za druge zrakoplove Članak 6. koja su vidljiva sa svih strana aviona. pored jednog ili više svjetala iz stavka 5. Slika 8 AVIONI DUŽINE MANJE OD 50 METARA Slika 9 AVIONI DUŽINE I ŠIRINE VEĆE OD 50 METARA (6) Nasukani avion mora. 8 i 9).3. moraju biti opremljeni treptajućim svjetlom.

POSEBNE ODREDBE O PROTUSUDARNIM SVJETLIMA I OZNAKAMA ZA UOČAVANJE ZRAKOPLOVA Protusudarna svjetla i oznake za uočavanje aviona. ovoga članka. 2. helikoptera. zračnih brodova i motornih jedrilica Članak 7. kao i sve motorne jedrilice. zračne brodove i helikoptere. 2. 4. u pilotskoj kabini zrakoplova. svjetlonarančasta RAL 2 004. koji udovoljava uvjetima utvr enim propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova. Oznake za uočavanje. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. . način i uvjete postavljanja odre uje Agencija. postavljanje svjetala na propisan način neizvedivo ili. mogu umjesto sustava protusudarnih svjetala iz stavka 1. čija je najveća dopuštena uzletna masa manja od 600 kg. koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. da sustav protusudarnih svjetala odgovara vrijednostima jačine svjetala i da je prikladan za uporabu na zrakoplovima. Tehnički zahtjevi za plovidbenost. koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odnosno pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. osim vrsta svjetala utvr enih odredbama Članaka 2. namjensku i akrobatsku kategoriju aviona (JAR/FAR 23). nanose se u neprekinutoj dužini od 50 cm u jednoj od sljedećih boja: 1. (1) Avioni i helikopteri moraju biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. žutonarančasta RAL 2 000. na gornjoj i donjoj strani vrhova krila.. narančasta RAL 2 005. koji se primjenjuju u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa. jedrilice. mogu biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. Ako je zbog izvedbe zrakoplova. (3) Avioni. ako je to bitno otežano. Ograničenja u uporabi protusudarnih svjetala na zrakoplovima. koji se odnose na opću. ovoga članka upotrebljavaju samo za letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR) danju. nositi oznake za uočavanje. ovoga članka. moraju biti naznačena u letačkom priručniku zrakoplova i na odgovarajućem natpisu. odnosno avioni koji nisu opremljeni električnim sustavom ili trajnim napajanjem za rad sustava protusudarnih svjetala. a poglavito na motorne jedrilice. na odgovarajući se način primjenjuju i na druge vrste zrakoplova. i 5. ako proizvo ač sustava jamči. koji nije u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost. i 2. na odgovarajući se način moraju primjenjivati na zračne brodove i motorne jedrilice. ako se zrakoplovi iz stavka 1.. na nosu i na obje strane vertikalnoga stabilizatora. u svakom pojedinom slučaju. 3.Odredbe ovoga Dodatka o uporabi svjetala aviona.

(uz članak 13. boja se mora odabrati na način. stavaka 3. da je optimalno vidljiva. do 5. moraju se u obzir uzeti upute proizvo ača. primjenjuju se na odgovarajući način na sustav protusudarnih svjetala za jedrilice.4. ovoga Dodatka. 7021. Odredbe za slobodne balone Članak 9. mogu umjesto sustava iz stavka 1. Odredbe za jedrilice Članak 8. s motorom na uvlačenje ili motorne jedrilice svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1004). ovoga članka. o postupku nanošenja boje. nositi oznake za raspoznavanje iz članka 7. (2) Jedrilice koje se upotrebljavaju samo za letove danju. o opremljenosti sustavom protusudarnih svjetala. Motorne jedrilice bijele boje. DODATAK 2.) ODREDBE O SIGNALIMA I ZNAKOVIMA . stavak 2. Ako se nanose dnevne fluorescentne boje. uzeti u obzir upute proizvo ača o postupku nanošenja boje. a u slučaju da je motorna jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. koje se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. slobodni baloni s posadom na moraju biti uočljiva izgleda. ne moraju nositi oznake za uočavanje. (1) Odredbe članka 7. niti moraju nositi oznake za uočavanje. ako se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. (5) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje na motorne jedrilice. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. vatrenocrvena RAL 3 000. ovoga članka. ovoga članka. u skladu s tehničkim zahtjevima za plovidbenost. (3) Jedrilice bijele ili svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1 004). (4) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje. ovoga članka. ne moraju nositi oznake za uočavanje. Ako je jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. ovoga Dodatka. moraju se prilikom nanošenja boje. Oznake se mogu nanositi i na površinama koje su veće od površina iz stavka 3. tada se moraju upotrebljavati vrste boja prema normi WL 5. u odnosu na temeljnu boju zrakoplova. (1) Slobodni baloni se ne opremaju ni sustavom protusudarnih svjetala. ovoga članka.

postavljanjem moda A/C. 5. skrenuti pozornost na svoj zrakoplov. koji ga prisiljava na slijetanje. tako da se razlikuje od pozicijskih treptajućih svjetala. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. odnosno u svojemu vidnom polju: . ali ne zahtijeva neposredno pružanje pomoći: 1. zrakoplova ili vozila. znače... a koja se odnosi na sigurnost plovila.). višekratno uključivanje i isključivanje svjetala za slijetanje. signal proslije en radiotelefonijom.1. znače. 2. SIGNALI NEVOLJE I HITNOSTI Odabir signala Članak 1. javiti poziciju ili dozvati pomoć. Signali nevolje Članak 2. U slučaju nevolje.– . bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. 4. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način.. 3. višekratno uključivanje i isključivanje pozicijskih svjetala. neuobičajenim manevrom u letu ili bilo kakvim raspoloživim sredstvom. (2) Sljedeći signali. prema Morseovom kodu »SOS« (. Sljedeći signali. da se zrakoplov nalazi u teškom položaju. – . svjetleći padobran s crvenim svjetlom. koji se sastoji od izgovorene riječi »MAYDAY«. znače. crvene svjetleće rakete ili petarde ispaljene pojedinačno i u kratkim razmacima. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. poruka proslije ena putem SSR transpondera. koda 7700. te o osobama u zrakoplovu. (1) Sljedeći signali. 2. pilot zrakoplova može. da pilot zrakoplova ima vrlo hitnu poruku koju želi predati. Signali hitnosti Članak 3.. da zrakoplovu prijeti velika i neposredna opasnost i da se traži neodložna pomoć: 1.

Ti signali mogu biti proslije eni sa zemlje ili iz drugog zrakoplova. drugi zrakoplov ima prednost. upozoravaju pilota zrakoplova da se nalazi u opasnom području ili da neovlašteno leti u području s ograničenjem letenja ili u zabranjenom području odnosno. 3. Niz svjetlećih projektila. 2. SIGNALI ZA AERODROMSKI PROMET Svjetlosni signali kontrole zračnoga prometa Članak 5. znače: 1. crvena raketa: bez obzira na sva prijašnja uputstva i odobrenja privremeno ne slijećite. znače: 1. zeleno treptajuće svjetlo: produžite i do ite ponovno na slijetanje (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). upućeni pilotu zrakoplovu na zemlji.--. bijelo treptajuće svjetlo: sletite na aerodrom i vozite na stajanku (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). te da mora poduzeti nužne mjere opreza. koji se sastoji od izgovorene riječi »PANPAN«. zeleno stalno svjetlo: slijetanje odobreno. da ulazi u neko od tih područja. USS neupotrebljiva. 3. crveno treptajuće svjetlo: slijetanje zabranjeno. ispaljenih u razmacima od po 10 sekundi. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. 3. upućeni pilotu zrakoplova u letu. SIGNALI UPOZORENJA Članak 4.. koji u rasprskavanju daju crvenu i zelenu svjetlost ili zvjezdice.. zeleno treptajuće svjetlo: voženje odobreno. 5. crveno stalno svjetlo: nastavite po aerodromskom prometnom krugu. 6. 2.1..--. 4.-). prema Morseovom kodu XXX (-. zeleno stalno svjetlo: uzlijetanje odobreno. (2) Svjetlosni signali. (1) Svjetlosni signali. signal proslije en radiotelefonijom. 2. . crveno stalno svjetlo: zaustavite se i čekajte. 2.

položena vodoravno na signalnoj površini.4. (3) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 1. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. naizmjeničnim davanjem punog otklona krilaca ili kormila pravca. danju. položena vodoravno na signalnoj površini. crveno treptajuće svjetlo: napustite sletne površine u uporabi. ako nema svjetala za slijetanje. ovoga članka. ako nema svjetala za slijetanje. naizmjeničnom primjenom nagiba zrakoplova oko uzdužne osi. (4) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 2. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. Poseban oprez kod prilaženja i slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s jednom žutom dijagonalnom prugom. 2. noću. . Signali na zemlji Članak 6. 1. bijelo treptajuće svjetlo: vratite se na polaznu točku na aerodromu. danju. osim ako se zrakoplov nalazi u osnovnom ili završnom dijelu aerodromskog prometnog kruga. noću. Značenje: Zabrana slijetanja za dulje vrijeme. Zabrana slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s dvije žute dijagonalne pruge. 2. 5. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. 2. ovoga članka.

položena vodoravno na signalnoj površini. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. slijetanje i vožnju. okomito na dužinsku os površine. smiju se upotrebljavati samo uzletno-sletne staze i staze za vožnju. Značenje: Za uzlijetanje. 3. Uporaba uzletno-sletnih staza i staza za voženje 1. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. položeni vodoravno na manevarskim površinama. položena vodoravno na signalnoj površini. potreban je poseban oprez. 4. 2. s po jednom crnom prugom u kružnim dijelovima ploče. Značenje: Za uzlijetanje i slijetanje smiju se koristiti samo uzletno-sletne staze. Značenje: . Neupotrebljivost manevarskih površina Signal: Križevi bijele ili druge upadljive boje. zbog lošeg stanja manevarskih površina ili zbog drugih razloga. ostala kretanja se ne ograničavaju na uzletno-sletne staze ili na staze za vožnju.Značenje: Kod prilaženja i slijetanja.

koji je noću osvijetljen ili prikazan bijelim svjetlima u obliku slova »T«. Promjena smjera udesno Signal: Strelica usmjerena udesno pod pravim kutom. bijele ili narančaste boje. . kraćeg dijela slova »T«. položena vodoravno. 6. Značenje: Nakon uzlijetanja i prije slijetanja. položena na signalnoj površini ili na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. bijele ili narančaste boje. provode se paralelno dužem dijelu slova »T« u smjeru. Značenje: Oznaka smjera uzlijetanja i slijetanja. nije upotrebljiv. 5. Uputstva za uzlijetanje i slijetanje 1. dozvoljene su promjene smjera samo udesno. Signal: Dvoznamenkasti broj na okomito postavljenoj ploči. zaokružena na najbližu deseticu stupnjeva magnetnog kompasa.Križevima označena manevarska površina ili neki njezin dio. na kontrolnom tornju ili u njegovoj blizini. 2. Signal: Vodoravno postavljeni znak u obliku slova »T«. Značenje: Uzlijetanja i slijetanja.

Poslije uzlijetanja i prije slijetanja. Značenje: Označava mjesto. sa strelicom usmjerenom pod pravim kutom udesno ili ulijevo. Značenje: Odvojeni aerodromski prometni krug za motorne zrakoplove i jedrilice. na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. a jedrilica samo u smjeru suprotnom od smjera strelice. Letenje jedrilica Signal: Bijeli dvostruki križ. položen vodoravno na signalnoj površini. Prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa Signal: Slovo »C« crne boje na okomito postavljenoj žutoj ploči. samo u smjeru strelice. položen vodoravno na signalnoj površini. 8. Promjene smjera kod odvojenog aerodromskog prometnog kruga Signal: Dvostruki križ bijele ili narančaste boje. Značenje: .7. gdje se nalazi prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. dozvoljene su promjene smjera motornih zrakoplova. u smjeru uzlijetanja i slijetanja. 9.

Ovim signalom vodič postavljen kod vrha krila zrakoplova pokazuje da će kretanje zrakoplova s/na parkirališnu poziciju biti neometano. Signal vodiča pozicioniranja vrha krila Desna ruka ispružena okomito iznad glave s palicom usmjerenom prema gore. (2) Kad parker daje znakove. pri čemu se znakovi iz točaka 16. 2. do 29. svjetlećim lampama u obliku štapa. se koriste u komunikaciji prilikom opsluživanja zrakoplova kad verbalna komunikacija nije moguća: 1. Ovdje zaustavite! Obje ruke ispružene naprijed s palicama usmjerenima prema gore pomiču se iznad glave parkera. s desne strane ulijevo. mora biti okrenut licem prema zrakoplovu.Letenje jedrilica u tijeku. (1) Parker na aerodromu. a znakovi iz točaka 24. (4) Znakovi se daju kako slijedi. daje znakove pilotu zrakoplova signalnim palicama fluorescentne boje. Znakovi parkera Članak 7. do 20. . a ako se znakovi upućuju helikopteru ispred helikoptera na mjestu gdje ga pilot zrakoplova može najbolje vidjeti. džepnim lampama ili rukama u fluorescentnim rukavicama. Noću ili u uvjetima loše vidljivosti moraju se koristiti osvjetljena pomagala (osvjetljene signalne palice). parker se nalazi s lijeve strane zrakoplova na mjestu gdje ga pilot može najbolje vidjeti. (3) Motori zrakoplova označavaju se brojevima. primjenjuju na helikoptere. a lijeva ruka ispružena koso s palicom usmjerenom prema dolje pomiče se ka tijelu. Ako se znakovi upućuju avionu. u odnosu na parkera.

Vozite ravno naprijed! Ruke ispružene vodoravno u stranu u visini ramena savijaju se u laktovima uz pomicanje palica gore-dolje od visine ramena do glave. 4. Nastavite prema sljedećem parkeru ili prema uputama aerodromskog kontrolnog tornja! Obje ruke ispružene i usmjerene prema gore pomiču se u stranu pokazujući palicama u smjeru položaja sljedećeg parkera ili područja za voženje. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. 5a.3. 5b. Skrenite ulijevo! Desna ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. ovoga stavka. a lijevom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. Skrenite udesno! .

brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. Zaustavite se odmah! Naglo pomicanje ispruženih ruku i palica prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker stiska šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. ovoga stavka. 6b. a desnom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. . 7a. 6a.Lijeva ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Kočite! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramena sa otvorenom šakom. Zaustavite se! Ruke i palice ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo polako se pomiču prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave.

Pokrenite motore! . 9. Podmetači postavljeni! Ruke ispružene okomito iznad glave . Podmetači uklonjeni! Ruke ispružene okomito iznad glave. a palice se pokreću jedna od druge u stranu. Podmetači se ne smiju ukloniti do dobivanja signala potvrde od posade. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker otvara šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. a palice se pokreću jedna prema drugoj dok se ne dodirnu. 8b. Otpustite kočnicu! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramenasa stisnutom šakom. Parker mora dobiti signal potvrde od posade. 8a.7b.

Smanjite snagu motora na pokazanoj strani! Obje ruke s dlanovima prema zemlji. lijeva ili desna ruka pomiče se gore-dolje. već prema tome na kojoj se strani treba smanjiti snaga motora. Vozite sporije! Obje ruke s palicama se pomiču gore-dolje pokretom sličnim tapšanju od visine struka prema koljenima. 10. 12. 11. ruke su ispružene prema dolje. a lijeva ruka se istovremeno podiže iznad visine glave i pokazuje motor koji treba pokrenuti. Zaustavite motore! Ispružena ruka prema naprijed u visini ramena pomiče se do vrha lijevog ramena te se palica povlači preko vrata do vrha desnog ramena pokretom sličnim rezanju. .Desna ruka savijena u laktu u visini glave s palicom prema gore kružno se pokreće.

. od okomitog položaja iznad glave do vodoravnog položaja prema naprijed. savijena u laktu. Za prekid vožnje unatrag koriste se signali iz točke 6a ili 6b ovoga stavka. a lijeva ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. nastavi! Desna ruka postavljena u visini glave. Vozite unatrag repom ulijevo! Desna ruka ispružena prema zemlji. od okomitog položaja iznad glave. s palcem ili palicom ispruženim prema gore. Potvr ujem/Sve u redu. do vodoravnog položaja prema naprijed.13. lijeva ruka pružena uz tijelo. 14a. Vozite unatrag repom udesno! Lijeva ruka ispružena prema zemlji. Vozite unatrag! Obje ruke postavljene ispred tijela u visini struka rotiraju se prema naprijed. a desna ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. 14b. 15.

Zadržavajući trenutnu visinu letite ulijevo! . 18. Lebdite u mjestu! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. brzina pokreta ruku prema zemlji označava traženu brzinu spuštanja.16. s dlanovima okrenutima prema zemlji pokreću se prema dolje. 19a. s dlanovima okrenutima prema gore pokreću se prema gore. 17. Penjite se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Spuštajte se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. brzina pokreta ruku od vodoravnog položaja prema gore označava traženu brzinu penjanja.

Zadržite poziciju/Čekajte! . Zadržavajući trenutnu visinu letite udesno! Lijeva ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na lijevu stranu tijela. 19b. a desna ruka se pokreće u smjeru lijeve pokretom sličnim metenju. a lijeva ruka pokreće se u smjeru desne pokretom sličnim metenju. 21. Požar! Desna ruka i palica pomiču se u raznim smjerovima od visine ramena prema koljenu. Sletite! Ispružene ruke prekrižene ispred tijela. 22. a palice usmjerene prema dolje. a palica u lijevoj ruci pokazuje mjesto gdje je izbio požar. 20.Desna ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na desnu stranu tijela.

Uključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave pomiču se i šakama. Parker ostaje u tom položaju dok nije sigurno uputiti zrakoplov na sljedeći manevar. ili noću osvjetljenim palicama. . 24. Ne dirajte ure aje za upravljanje! Desna ruka ispružena iznad glave zatvorene šake ili drži palicu u horizontalnom položaju. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. 25.Potpuno ispružene ruke i palice usmjerene prema dolje pod kutom 45° u odnosu na tijelo. 23. a desna ispod). Slobodni ste! Parker salutira desnom rukom i održava kontakt s posadom dok zrakoplov ne započne voženje. a lijeva ruka ostaje uz tijelo.

29. 27. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. Otvorite/zatvorite stepenice! . Isključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave šakama. Negativan odgovor Desna ruka ispružena u stranu u visini ramena pod kutom 90° u odnosu na tijelo. a desna ruka se zatim odmiče od lijeve.26. a desna ispod). palica ili palac usmjereni prema zemlji. Uspostavite komunikaciju interfonom! Obje ruke ispružene pod kutom 90° u odnosu na tijelo savijaju se prema glavi dok se dlanovim ne pokriju oba uha. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. 28. Napajanje se ne isključuje prije odobrenja posade zrakoplova. ili noću osvjetljenim palicama.

Lijeva ruka ispružena iznad glave pod kutom 45°, a desna ruka se iz položaja uz tijelo pokretom sličnim metenju pomiče do vrha lijevog ramena.

Znakovi pilota zrakoplova Članak 8. (1) Pilot zrakoplova iz pilotske kabine, rukama daje znakove parkeru. Znakovi moraju parkeru biti jasno vidljivi; ako je potrebno, prilikom davanja znakova može se kao pomoć koristiti izvor svjetlosti. (2) Pilot zrakoplova označava motor prema odredbi članka 7. stavak 3. ovoga Dodatka. (3) Znakovi se daju kako slijedi: 1.a) Kočnice upotrijebljene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su ispruženi i stiskaju se u šaku. b) Kočnice otpuštene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su stisnuti u šaku i otvaraju se. 2.a) Podmetače postavite! Ruke ispružene u stranu, s dlanovima prema van, prekriže se ispred lica. b) Podmetače uklonite! Ruke s dlanovima prema van, prekrižene ispred lica, ispruže se u stranu. 3. Spreman za pokretanje motora! Broj ispruženih prstiju jedne ruke, pokazuje broj motora kojeg se pokreće. DODATAK 3.

(uz članak 14.) SIGNALI, ZNAKOVI I POSTUPCI KOD PRESRETANJA CIVILNOG ZRAKOPLOVA VOJNIM ZRAKOPLOVIMA Signali presretača i postupci presretnutog zrakoplova Postupci presretnutog Signali presretača Značenje zrakoplova DANJU ili NOĆU – Mahanje krilima i bljeskanje pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima sa pozicije malo iznad i u načelu lijevo ispred presretnutog zrakoplova. Nakon potvrde blagi horizontalni zaokret u načelu ulijevo prema željenom DANJU ili NOĆU – Mahanje smjeru leta. krilima odnosno ljuljanje helikoptera, bljeskanje Napomena 1: pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima te Meteorološki uvjeti ili teren Slijedite praćenje presretača. 1(a) mogu uvjetovati da presretač me leti malo iznad i desno ispred Napomena: presretnutog zrakoplova, a nakon toga desni horizontalni Daljnji postupci ponašanja zaokret. propisani su odredbama članka 14. ovoga Pravilnika. Napomena 2: Ako presretnuti zrakoplov ne može održavati brzinu presretača, presretač treba izvoditi seriju zaokreta (racetrack patterns) i mahati krilima pored presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – Nagla promjena smjera od 90° ili 1(b) više uz istodobno penjanje bez prolijetanja smjera leta presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – 1(c) Izvlačenje podvozja i paljenje svjetala za slijetanje te

Značenje

Razumio, postupam prema uputi

Smijete nastaviti let

Razumio, DANJU ili NOĆU – Mahanje postupam krilima odnosno ljuljanje kod prema helikoptera. uputi

Sletite na DANJU ili NOĆU – Razumio, ovaj Izvlačenje podvozja i paljenje postupam aerodrom svjetala za slijetanje te prema

prelijetanje uzletno-sletne staze u uporabi odnosno,ako je presretnuti zrakoplov helikopter, prelijetanje prostora za slijetanje helikoptera.

praćenje presretača. Ako se uputi uzletno-sletna staza u uporabi odnosno prostor za slijetanje helikoptera nakon prelijetanja čine prikladnima za slijetanje, započeti postupak slijetanja i sletjeti.

DODATAK 4. (uz članke 55. i 62.) POLUKRUŽNI SUSTAV PUTNIH RAZINA Ako je odredbama članka 55. stavak 3. i članka 62. stavak 3. ovoga Pravilnika propisana uporaba polukružnih putnih razina, pilot zrakoplova mora održavati apsolutne visine leta ili razine leta prema trenutnoj magnetskoj putanji (magnetic track zrakoplova u skladu s priloženom tablicom: Magnetska putanja Od 000° do 179° od 180° do 359° IFR letovi VFR letovi IFR letovi VFR letovi Putna razina FL m ft FL m Ft FL m ft FL m ft 10 300 1000 – – – 20 600 2000 – – – 30 900 3000 35 1050 3500 40 1200 4000 45 1350 4500 50 1500 5000 55 1700 5500 60 1850 6000 65 2000 6500 70 2150 7000 75 2300 7500 80 2450 8000 85 2600 8500 90 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500 110 3350 11000 115 3500 11500 120 3650 12000 125 3800 12500 130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500 150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500 170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500 190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500 210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500 230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500 250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500 270 8250 27000 275 8400 27500 280 8550 28000 285 8700 28500 290 8850 29000 – – – 300 9150 30000 – – – 310 9450 31000 – – – 320 9750 32000 – – – 330 10050 33000 – – – 340 10350 34000 – – –

stavak 6. ako je IFR od IFR .) Klasifikacija zračnog prostora i operativne službe kontrole zračnog prometa Dozvoljeni Klasa Opseg usluge Razdvajanje letovi A Kontrolirani samo IFR KZP svi zrakoplovi zračni prostor B IFR. Informacija o prometu VFR VFR od IFR VFR o VFR letovima (preporuka o izbjegavanju na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase C zona C KZP uključujući informaciju o prometu o IFR VFR letovima IFR od IFR (preporuka izbjegavanja na upit) D Informacija o prometu VFR o IFR i VFR o VFR VFR ne provodi se letovima (preporuka izbjegavanja na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase D zona D E IFR KZP. KZP za razdvajanje od IFR C 2.Magnetska putanja 350 10650 35000 – 370 11300 37000 – 390 11900 39000 – 410 12500 41000 – 450 13700 45000 – 490 14950 49000 – itd itd itd – DODATAK 5. VFR KZP svi zrakoplovi IFR od IFR i IFR KZP IFR od VFR 1. – – – – – – – – – – – – – – 360 10950 36000 – 380 11600 38000 – 400 12200 40000 – 430 13100 43000 – 470 14350 47000 – 510 15550 51000 – itd itd itd – – – – – – – – – – – – – – – (uz članak 7. uključujući informaciju o prometu o VFR letovima.

stavak 4. KZP = Kontrola zračnog prometa DODATAK 6. uz članak 12. ako VFR ne provodi se je moguće Savjetodavna usluga IFR od IFR... kontrole zr. stavak 2.5 km Vidljivost u letu: IFR C VFR nije propisana 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna potrebno 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 . (uz članak 7. IFR ako je moguće usluga pružanja letnih F informacija Nekontrolirani zračniprostor Usluga pružanja letnih VFR ne provodi se informacija Usluga pružanja letnih G samo VFR ne provodi se informacija Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom.) UVJETI ZA IFR I VFR LETOVE Vrsta Najveća RTF Klasa leta brzina (IAS) komunikacija nije stalna A IFR propisana dvosmjerna Odobrenje Mimimumi za VFR KZP letove potrebno – Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 B IFR..moguće Informaciju o prometu. uz članak 53. i 5. a klasa G najmanje restriktivnom). prometa. 4. nije VFR propisana stalna dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.

5 km Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno Odstojanje od oblaka: IFR F VFR 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna. 250 kt ispod stalna VFR FL 100 dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. osim što se ne zahtijeva održavanje zona D odstojanja od oblaka (izvan oblaka) IFR stalna dvosmjerna potrebno vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 E VFR 250 kt ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno 5 km ispod FL 100 Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. potrebno .5 km Dodatno: jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru Kontrolirana klase D.5 km Dodatno: Kontrolirana jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru zona C klase C vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 D IFR.

250 kt ispod nije G VFR ne provodi se zračne brodove i FL 100 potrebno slobodne balone. a klasa G najmanje restriktivnom).) .5 km Vidljivost u letu: 1.vertikalno 1000 ft horizontalno 1. KZP= kontrola zračnog prometa DODATAK 7. (uz članak 85. Dodatno: brzina mora biti takva da je moguće pravodobno uočavanje prepreka i drugih zrakoplova Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom.5 km* stalna vidljivost zemljine površine ulazak u oblake nije dozvoljen *800 m za rotokoptere.

DODATAK 8. stavak 2.. i uz članak 144. SEGMENTI INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA . uz članak 143. stavak 4.. stavak 3. (uz članak 142. 139.) Slika 1. stavak 5. (uz članak 137. stavak 1.

UTVR IVANJE MINIMUMA ZA PRECIZNO PRILAŽENJE .Slika 2. POVRATNI I PRODULJENJI POSTUPCI Slika 3. NADVISIVANJE PREPREKA U SEGMENTU NEUSPJELOG PRILAŽENJA Slika 4.

Slika 5. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA NEPRECIZNO PRILAŽENJE .

NADVISIVANJE PREPREKA U PODRUČJU VIZUALNOG MANEVRIRANJA .Slika 6.

POSTUPCI ULASKA U PETLJU ČEKANJA DODATAK 10. stavak 1. (uz članak 145.) .DODATAK 9. i članak 146. (uz članak 172.) Slika 1. stavak 2. stavak 1. OBLIK I NAZIVLJE U SVEZI S PETLJOM ČEKANJA Slika 2.

NN Nastavljamo s potragom. 5. Nastavljamo u ovom smjeru ← Tablica 2 VIZALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Br. Poruka Znak 1. Potrebna pomoć V 2. Našli smo samo neke osobe. →→ zrakoplov u ovom smjeru. 7. LL 3. Poruka Znak 1. LLL 2. Da ili potvrdno Y 5. Operacija je završena. ++ Ne možemo nastaviti. Ništa nije na eno. XX Vraćamo se u bazu. Primljena informacija da je 6. Potrebna medicinska pomoć X 3. Svaka nastavlja u označenom smjeru. . Podijelili se u dvije grupe. 4.VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA–ZRAK ZA PREŽIVJELE I ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Tablica 1 VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA PREŽIVJELE Br. Ne ili negativno N 4. Našli smo sve osobe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful