MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2802 Na temelju članka 146.

Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane, donosi PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA Dio prvi OPĆE ODREDBE Područje primjene Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom utvr uju se uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova radi sigurnog odvijanja zračnog prometa. (2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na hrvatske civilne, policijske i carinske zrakoplove, te na inozemne civilne i državne zrakoplove dok lete u hrvatskom zračnom prostoru. (3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na hrvatske vojne zrakoplove, osim onih odredaba za koje je predvi eno da će se urediti posebnim propisom. (4) Letenje hrvatskih zrakoplova iznad mora na kojemu niti jedna država nema suverenitet (otvoreno more), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika i me unarodnih akata donesenih na temelju Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944.) kojima se ure uje postupak za letenje zrakoplova iznad otvorenog mora, a koji obvezuju Republiku Hrvatsku. (5) Kada hrvatski zrakoplov leti u zračnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države, mora se pridržavati propisa o letenju i kretanju zrakoplova koji se primjenjuju na području suvereniteta te države, a ako tih propisa nema mora se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika. (6) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava, dužnosti i odgovornosti, obavlja svoje poslove u zračnom prostoru Republike Hrvatske i u zračnom prostoru iznad Jadranskoga mora, izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(7) Uvjete, načine, pravila i postupke letenja zrakoplova, utvr ene odredbama ovoga Pravilnika, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu. Pojmovi i kratice Članak 2. (1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. ACAS II (airborne collision avoidance system II): ACAS koji pored prometnih informacija (TAs) omogućava i vertikalne rezolucijske informacije (RAs). 2. aerodromski promet (aerodrome traffic): ukupni promet na manevarskim površinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolici aerodroma; 3. aerodromski prometni krug (aerodrome traffic circuit): utvr ena letna putanja kojom moraju letjeti zrakoplovi u okolici aerodroma; 4. aerodromski kontrolni toranj (aerodrome control tower): nadležna kontrola koja je uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole zračnoga prometa za aerodromski promet; 5. akrobatski let (acrobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta; 6. alternativna ruta (alternate route): ruta izme u odre enih točaka ili područja koja je različita od željene rute, a koju odabire operator zrakoplova u slučajevima kad željena ruta nije slobodna ili podliježe ograničenjima; 7. apsolutna visina (altitude): vertikalno odstojanje razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, mjereno od srednje razine mora (MSL–QNH postavljanje visinomjera); 8. apsolutna visina odluke (decision altitude – DA) odnosno visina odluke (decision height–DH): utvr ena apsolutna visina odnosno visina iznad nadmorske visine praga sletne staze tijekom preciznog prilaženja ili prilaženja s vertikalnim navo enjem na kojoj se mora započeti postupak neuspjelog prilaženja ako ne postoji potrebna vidljivost vizualnih orijentira za nastavak prilaženja; 9. apsolutna visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance altitude – OCA) odnosno visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance height-OCH): najniža apsolutna visina odnosno najniža visina iznad nadmorske visine praga uzletno-sletne staze ili nadmorske visine aerodroma ispod koje nije osigurano održavanje propisanih vertikalnih minimalnih odstojanja od prepreka tijekom prilaženja ili neuspjelog prilaženja;

10. automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (automatic terminal information service-ATIS): automatsko proslje ivanje tekućih i redovitih informacija zrakoplovima u dolasku i odlasku pomoću stalnog i ponavljanog radioemitiranja tijekom dana ili njegovog utvr enog dijela; 11. balon: zrakoplov lakši od zraka, bez motora; 12. baza oblaka (ceiling): visina donje granice najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode ispod 20 000 stopa (6000 m) koji pokriva više od polovine neba; 13. bolnički let (ambulance flight): zračni prijevoz oboljelih ili ozlije enih osoba koje su već zdravstveno zbrinute u bolnici i koje su sposobne za prijevoz zrakom radi daljnjeg zbrinjavanja u drugoj bolnici; 14. centar za pružanje letnih informacija (flight information centre-FIC): jedinica uspostavljena radi obavljanja usluge pružanja letnih informacija i usluge uzbunjivanja. 15. emitiranje naslijepo (blind transmission): emitiranje jedne radiopostaje prema drugoj u okolnostima kada se ne može uspostaviti dvosmjerna komunikacija, ali se pretpostavlja da je pozivana radiopostaja u stanju primiti poruku; 16. granica valjanosti odobrenja (clearance limit): točka do koje je zrakoplovu izdano odobrenje kontrole zračnog prometa; 17. grupni let (formation flight): vrsta leta kod kojega dva ili više zrakoplova, uz prethodni dogovor pilota zrakoplova, lete u istom smjeru uz održavanje horizontalnog i visinskog odstojanja; 18. hidroavion: avion koji može uzletjeti i sletjeti na vodenu površinu; 19. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi (Air Navigation Service Provider): svaki javni ili privatni subjekt koji pruža usluge u zračnoj plovidbi; 20. IFR let (IFR flight): let koji se obavlja prema pravilima instrumentalnog letenja (Instrument Flight Rules); 21. instrumentalni meteorološki uvjeti (instrument meteorological conditions-IMC): meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvr enih za vizualne meteorološke uvjete; 22. izvještaj iz zraka (air-report): izvještaj iz zrakoplova u letu, sastavljen u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije, te proslje ivanju operativnih i/ili meteoroloških informacija;

kontrolirana zona (control zone-CTR): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do odre ene gornje granice. bilo kojeg njezinog podsustava ili radnog mjesta za vo enje zrakoplova tijekom normalnog odvijanja letova. 28. kojem je minimalna brzina pri najvećoj dopuštenoj masi i oduzetoj snazi motora manja od 65 km/h. Machov broj (Mach number-M): bezdimenzionalni broj koji označava omjer (kvocijent) izme u stvarne brzine objekta (zrakoplova) i brzine zvuka. 26. 24. mikrolaki avion (microlight aeroplane): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. letjelica bez posade (unmanned aerial vehicle): bespilotni zrakoplov u smislu članka 8. Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu koji leti bez zapovjednika zrakoplova u pilotskoj kabini i koji je ili daljinski i u potpunosti upravljan s drugog mjesta (sa zemlje. a kojim se upravlja premještanjem težine pilota i/ili aerodinamčkim upravljačkim kormilom. kontrolirani zračni prostor (controlled airspace-CTA): zračni prostor odre enih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnog prometa provodi u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. a čija najveća dopuštena uzletna masa ne prelazi 300 kg kod jednosjeda. minimalna sektorska apsolutna visina (minimum sector altitude-MSA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti. letna putanja (flight path): putanja težišta zrakoplova u odnosu na odre enu točku. 450 kg kod dvosjeda odnosno u amfibija i hidro izvedbi 10% više od tih masa. 31.23. pokretan motorom. iz drugog zrakoplova ili iz svemira) ili programiran i potpuno autonoman. 32. 25. 27. a koja osigurava minimalno nadvisivanje svih objekata od 1 000 stopa unutar sektora polumjera 25 NM čije se središte nalazi na poziciji radionavigacijskog sredstva. . minimalna apsolutna visina snižavanja (minimum descent altitude-MDA) odnosno minimalna visina snižavanja (minimum descent height-MDH): utvr ena apsolutna visina ili visina tijekom nepreciznog prilaženja ili prilaženja kruženjem ispod koje se snižavanje ne smije nastaviti bez potrebne vidljivosti zemaljskih orijentira. 33. kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC capacity): sposobnost obavljanja poslova i zadaća sustava kontrole zračnog prometa. 29. centar za pružanje letnih informacija ili prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. kontrolirani let (controlled flight): svaki let za koji je potrebno pribaviti odobrenje kontrole zračnog prometa. 30. jedinica koja pruža operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services unit – ATS unit): opći pojam koji označava jedinicu kontrole zračnog prometa.

noć (night): vremensko razdoblje koje počinje pola sata nakon zalaska sunca i završava pola sata prije izlaska sunca. 37. 38. . uzbunjivanja. objavljivanje na način uobičajen u zračnom prometu: objavljivanje u »Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)« ili žurnim informacijama (NOTAM). ili drugim posebnim publikacijama. prilazne i oblasne kontrole). minimalna područna apsolutna visina (area minimum altitude – AMA): najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim uvjetima.34. 35. minimalna apsolutna visina radarskog vektoriranja (minimum radar vectoring altitude-MRVA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti u svrhu radarskog vektoriranja IFR letova. 42. operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services – ATS): različite usluge uspostavljene u svrhu proslje ivanja letnih informacija. savjetodavne usluge u zračnom prometu. 39. 43. prilaznu kontrolu zračnog prometa ili aerodromsku kontrolu zračnog prometa. a osigurava nadvisivanje svih prepreka unutar odre enog područja od minimalno 1 000 stopa (300 m) ili u planinskom području minimalno 2 000 stopa (600 m) zaokruženo na najbližih (sljedećih viših) 100 stopa (30 m). 40. 36. obzirom na minimalnu sigurnu razinu i strukturu zračnog prostora (donja granica kontroliranog zračnog prostora zajedno sa zaštitnim slojem (buffer) od 500 stopa). opći zračni promet (general air traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova. nadležna kontrola zračnog prometa (air traffic control unit): pojam koji označava oblasni centar kontrole zračnog prometa. ili okružnicom zrakoplovnih informacija (AIC). usluge kontrole zračnog prometa (aerodromske. 41. opasno područje (danger area): dio zračnog prostora utvr enih dimenzija u kojem se tijekom odre enog vremenskog perioda odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zračnog prometa. očekivano vrijeme prilaženja (expected approach time-EAT): vrijeme u kojem kontrola zračnog prometa očekuje da će zrakoplov u dolasku nakon čekanja napustiti preletište čekanja radi završetka prilaženja za slijetanje. kao i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a. odobrenje kontrole zračnog prometa (air traffic control clearance): dopuštenje zrakoplovu da nastavi let pod uvjetima koje je utvrdila nadležna kontrola zračnog prometa.

– krute osnovne konstrukcije. plan leta (flight plan): skup odre enih informacija o namjeravanom letu ili dijelu leta zrakoplova. 51. 48. koje se podnose nadležnoj kontroli zračnog prometa. ovjesna jedrilica (hang glider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed bez motora: – polukrute osnovne konstrukcije. pilot zrakoplova (aircraft pilot): osoba koja rukuje sustavom za upravljanje zrakoplova tijekom vremena leta. – krute osnovne konstrukcije. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota.44. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. planinsko područje (mountainous area): područje promjenjivog profila terena u kojem se na udaljenosti 18.5 km (10 NM) nadmorska visina terena mijenja za više od 3 000 stopa (900 m). posebni VFR let (special VFR flight): VFR let čije obavljanje unutar kontrolirane zone odobri nadležna kontrola zračnog prometa u meteorološkim uvjetima koji su ispod vizualnih meteoroloških uvjeta. kao i letovi državnih zrakoplova. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. 47. koji nema krutu osnovnu konstrukciju i može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. 46. kojim se u pravilu upravlja premještanjem težine pilota i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. 50. bez motora. 49. osnovni zaokret (base turn): zaokret zrakoplova u fazi početnog prilaženja izme u završetka putanje odleta i početka putanje me uprilaženja ili putanje završnog prilaženja. njime se aerodinamički upravlja oko sve tri osi pomoću lijeve i desne komande povezane za izlazne krajeve krila. . parajedrilica (paraglider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. koji se obavljaju sukladno posebno utvr enim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT). 45. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji ne može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. operativni zračni promet (operational air traffic-OAT): svi letovi civilnih zrakoplova.

postupak čekanja (holding procedure): unaprijed utvr eni manevar u svrhu zadržavanja zrakoplova unutar utvr enog zračnog prostora u očekivanju daljnjeg odobrenja. 56. predvi eno vrijeme dolaska (estimated time of arrival-ETA): za IFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad odre ene točke utvr ene pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. . predvi eno vrijeme početka vožnje (estimated off-block time-EOBT): predvi eno vrijeme u kojem će zrakoplov započeti kretanje povezano s odlaskom. preletište me uprilaženja (intermediate fix-IF): točka koja označava kraj početnog segmenta i početak me usegmenta. 60. Slijed može sadržavati proceduralne ili osnovne zaokrete.52. 61. 53. ili ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. povratni postupak (reversal procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu promjenu smjera tijekom segmenta početnog prilaženja postupka instrumentalnog prilaženja. preletište početnog prilaženja (initial approach fix – IAF): Točka koja označava početak početnog segmenta i kraj dolaznog segmenta ako postoji. 59. postupak neuspjelog prilaženja (missed approach procedure): postupak koji se provodi ako nije moguće nastaviti postupak prilaženja. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). vrijeme u kojem će zrakoplov stići na poziciju iznad aerodroma. 62. odnosno ako se slijetanje ne završi do pozicije na kojoj se primjenjuju mjerila za nadvisivanje prepreka za čekanje ili rutu. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). 54. preletište završnog prilaženja (final approach fix-FAF): Točka koja označava kraj me usegmenta i početak segmenta završnog prilaženja. postupak instrumentalnog prilaženja (instrument approach procedure): niz unaprijed utvr enih manevara zrakoplova pomoću letačkih instrumenata s utvr enom zaštitom od prepreka koji započinje od preletišta početnog prilaženja ili od početka utvr ene dolazne rute do točke s koje se slijetanje može završiti. predani plan leta (filed flight plan-FPL): plan leta kako ga je je pilot zrakoplova ili njegov ovlašteni predstavnik ispunio i predao prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa bez naknadnih izmjena. 58. 57. 55. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad aerodroma. predvi eno trajanje leta (estimated elapsed time-EET): predvi eno vrijeme potrebno za let izme u dvije značajne točke.

63. prijelazna apsolutna visina (transition altitude): apsolutna visina na kojoj ili ispod koje se vertikalna pozicija zrakoplova odre uje u odnosu na apsolutne visine. čiji je smjer u bilo kojoj točki obično izražen u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. poradi sigurnosti zračnoga prometa. rasteretna ruta (off-load route): utvr ena ruta izme u odre enih točaka ili područja koju predlaže središnja jedinica za upravljanje protokom zračnoga prometa kad se na željenoj ruti odnosno rutama na koje utječe orijentacija prometa očekuje kašnjenje. proceduralni zaokret (procedure turn): manevar koji započinje zaokretom koji odstupa od utvr ene putanje i nastavlja se zaokretom u suprotnom smjeru kako bi se zrakoplovu omogućilo priključenje i nastavljanje leta u smjeru suprotnom od utvr ene putanje. 66. prijelazna razina (transition level): prva najniža razina leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se može koristiti. 71. 69. prijelazni sloj (transition layer): zračni prostor izme u prijelazne apsolutne visine i prijelazne razine. 75. 65. produljeni postupak (racetrack procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu smanjenje apsolutne visine tijekom segmenta početnog prilaženja i/ili uspostavljanje doletne putanje u slučajevima kad ulaz u povratni postupak nije moguć. 70. uljez) predstavlja moguću opasnost. prilaženje kruženjem (circling approach): nastavak postupka instrumentalnog prilaženja koji omogućuje vizualno kruženje (oko aerodroma) prije slijetanja. privremeno izdvojeno područje (temporary segregated area-TSA): zračni prostor utvr enih dimenzija koji je tijekom odre enog vremenskog perioda privremeno rezerviran. 64. isključivo za vojne letove. 67. putna razina (cruising level): razina koju zrakoplov održava tijekom značajnijeg dijela leta. 73. prometna informacija (traffic advisory-TA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova ukazuje na to da odre eni zrakoplov u njihovoj blizini (tzv. putanja (track): okomita projekcija letne putanje zrakoplova na zemljinu površinu. 72. rezolucijska informacija (resolution advisory-RA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova preporuča: . 74. putno penjanje (cruise climb): tehnika putnog letenja kojom se neto povećanje apsolutne visine ostvaruje smanjenjem mase aviona. 68.

status leta (flight status): oznaka koja naznačuje da li zrakoplov zahtijeva poseban postupak prilikom pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa. 84. uvjetnu rutu itd. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (airborne collision avoidance systemACAS): sustav ure aja u zrakoplovu koji radi na temelju signala SSR transpondera i ne ovisi o zemaljskoj opremi. slijed prilaženja (approach sequence): slijed po kojem su dva ili više zrakoplova dobila odobrenje za prilaženje radi slijetanja na aerodrom.. a označava visinu.– manevar s ciljem uspostavljanja odstojanja od svih zrakoplova koji predstavljaju opasnost. rutu za prostornu navigaciju. 77. a koja se obično nalazi na utvr enoj ATS ruti. smjer leta (heading): usmjerenje uzdužne osi zrakoplova izraženo u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. standardnu odlaznu rutu. 82. 85. ruta (air traffic services route-ATS route): ruta utvr ena za usmjeravanje protoka prometa prema potrebama za obavljanje kontrole zračnoga prometa. točka neuspjelog prilaženja (missed approach point-MAPt): točka u postupku instrumentalnog prilaženja na kojoj odnosno prije koje pilot zrakoplova mora započeti propisani postupak neuspjelog prilaženja kako minimalno nadvisivanje prepreka ne bi bilo narušeno. razina leta (flight level-FL): površina stalnog atmosferskog tlaka odre ena u odnosu na specifičnu vrijednost tlaka od 1013. 83. 80. 78. a označava zračni put. ili – ograničenje manevra s ciljem održavanja postojećeg odstojanja. standardnu dolaznu rutu. kontroliranu ili nekontroliranu rutu. 79. savjetovanu rutu. 81. apsolutnu visinu ili razinu leta. standardni instrumentalni odlazak (standard instrument departure – SID): utvr ena IFR odlazna ruta koja povezuje odre eni aerodrom ili odre enu uzletno-sletnu stazu aerodroma s odre enom značajnom točkom od koje započinje rutni dio leta. 76. . razina (level): opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu. a pruža informacije pilotu o mogućim konfliktnim situacijama sa zrakoplovima opremljenima SSR transponderom. signalna površina (signal area): područje na aerodromu koje se koristi za postavljanje zemaljskih signala.25 hPa koja je od drugih takvih površina razdvojena odre enim intervalima tlaka.

utvr enih dimenzija. kojom se od pilota zahtijeva poduzimanje odre enih mjera. u odre eno vrijeme i uz odre ene uvjete. 91. vrijeme do dolaska zrakoplova iznad aerodroma odredišta. 92. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska iznad aerodroma odredišta. točke ili objekta koji se smatra točkom. usluga uzbunjivanja (alerting service): usluga uspostavljena u svrhu izvješćivanja nadležnih subjekata o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja pomoći tim subjektima tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. 89. vidljivost u letu (flight visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova u letu. usluga letnih informacija (flight information service-FIS): usluga uspostavljena u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno. a kojeg operator predaje ATS jedinicama radi spremanja i višekratnog korištenja. 90. VFR let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (Visual Flight Rules). 94. trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL): plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke. 88. uputa kontrole zračnog prometa (air traffic control instruction): je RTF komunikacijom izdana smjernica kontrole zračnog prometa. 93. redovito i učinkovito obavljanje letova. 96. iznad odre enog područja u kojemu se zračni promet.86. vidljivost pri tlu (ground visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdio ovlašteni motritelj ili automatski sustav. 87. ukupno predvi eno trajanje leta (total estimated elapsed time-total EET): za IFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska na odre enu točku utvr enu pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. 95. . uvjetno zabranjeno područje (restricted area): dio zračnog prostora Republike Hrvatske. ne može obavljati. mjereno od utvr ene vrijednosti (QFE postavljanje visinomjera). visina (height): vertikalno odstojanje razine. tekući plan leta (current flight plan-CPL): plan leta kojeg je prihvatio prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa ili jedinica kontrole zračnog prometa i koji uključuje sve njegove izmjene nastale tijekom leta koje su prouzročene izdavanjem odgovarajućih odobrenja kontrole zračnog prometa. a ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji.

vizualni meteorološki uvjeti (visual meteorological conditions-VMC): meteorološki uvjeti (vidljivost. sposoban za letenje. ADF – Automatic direction finding equipment. 105. zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command-PIC): osoba s pravom konačne odluke. 101. osnovnog zaokreta ili doletnog zaokreta produljenog postupka ako je utvr en. zrakoplovni model: zrakoplov bez posade. 103. parajedrilica. u kojemu dio ili potpuni postupak instrumentalnog prilaženja nije završen. te se prilaženje obavlja uz vidljivost terena. 100. nakon završetka posljednjeg proceduralnog zaokreta. odgovorna za upravljanje i opsluživanje zrakoplova tijekom vremena leta i na tlu. sa ili bez motora (padobran. 104. sportski zrakoplov (sports aircraft): zrakoplov s posadom. zona aerodromskog prometa (aerodrome traffic zone-ATZ): zračni prostor odre enih dimenzija utvr en oko aerodroma u svrhu zaštite aerodromskog prometa. ACAS – Airborne collision avoidance system. plan leta predan iz zraka (tijekom leta) . 99. odstojanje od oblaka i baza oblaka) jednaki ili veći od utvr enih minimuma. 98. (2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. automatski radiokompas 3. poglavito razvijen i upotrebljavan u sportske svrhe. a završava u točki koja se nalazi u okolici aerodroma s koje se može sletjeti ili započeti postupak neuspjelog prilaženja. u točki u kojoj se zrakoplov priključuje posljednjoj utvr enoj putanji u postupku prilaženja.97. Zahtijevana navigacijska sposobnost (required navigation performance-RNP): iskaz o navigacijskoj sposobnosti neophodnoj za operacije u odre enom zračnom prostoru. teži od zraka. odnosno 2. završno prilaženje (final approach): dio postupka instrumentalnog prilaženja koji započinje na utvr enom preletištu ili točki završnog prilaženja. vizualno prilaženje (visual approach): prilaženje zrakoplova tijekom IFR leta. mikrolaki avion. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara 2. teži od zraka. a ako preletište ili točka završnog prilaženja nisu utvr eni.). zabranjeno područje (prohibited area): dio zračnoga prostora Republike Hrvatske utvr enih dimenzija u kojemu je obavljanje zračnoga prometa zabranjeno. 102. AFIL – Flight plan filed in the air. koji započinje: 1. ovjesna jedrilica i sl.

EPNdB – Effective Perceived Noise dB. EAT – Expected approach time. područje letnih informacija 17. usluga pružanja aerodromskih letnih informacija 5. ELT – Emergency locator transmitter. IF – Intermediate fix. CDA – Continuous descent approach. FAP-Final approach point. daljinomjer 10. očekivano vrijeme prilažanja 11. točka završnog prilaženja 15. ATFM – Air traffic flow management. zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti . pravila instrumentalnog letenja 25.4. odašiljač za lociranje u slučaju nužde 12. usluga pružanja letnih informacija. preletište me uprilaženja 24. efektivna buka izražena u dB 13. odašiljač putanje poniranja 21. razina leta 19. GP-Glide path. DME – Distance measuring equipment. tlo (zemlja) 20. IAS – Indicated airspeed. 18. sustav za instrumentalno slijetanje 26. proračunato vrijeme uzlijetanja 9. GND – Ground. FIS – Flight information service. kontrola zračnog prometa 6. FAF – Final approach fix. FAR – Federal Aviation Regulations. prilaženje s neprekinutim snižavanjem 8. preletište početnog prilaženja 22. ATC – Air traffic control. indicirana brzina 23. Savezni zrakoplovni propisi (SAD) 16. FIR – Flight information region. preletište završnog prilaženja 14. IAF – Initial approach fix. CTOT – Calculated take-off time. upravljanje protokom zračnog prometa 7. JAR-Joint Aviation Requirements. IFR – Instrument flight rules. ILS – Instrument landing system. FL – Flight level. AFIS – Aerodrome flight information service.

minimalna visina snižavanja 32. 36. MDH – Minimum descent height. NDB – Non-directional radio beacon. MDA – Minimum descent altitude. minimalna apsolutna visina snižavanja 31. RVSM – Reduced vertical separation minimum. PAR-Precision approach radar. tlak zraka na razini aerodroma (ili na pragu uzletno-sletne staze) 42. RNP – Required navigation performance. MAPt – Missed approach point. radarski sustav za precizno prilaženje 38. MLS – Microwave landing system. QNE – Altimeter subscale set to 1013. visinomjer postavljen na 1013. QNH – Altimeter subscale setting to obtain elevation when on the ground. QTE – True bearing. najveća dopuštena uzletna masa. QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold). visinomjer postavljen za dobivanje nadmorske visine 44. Machov broj 29. MTOM – maximum take-off mass.2 hPa. odašiljač pravca slijetanja 28. mikrovalni sustav za slijetanje 33. PIREP – Pilot report. QDR – Magnetic bearing.2 hPa 43. magnetski navigacijski smjer 41. trajni plan leta 48. neusmjereni radiofar 37. točka neuspjelog prilaženja 30. minimalna sektorska apsolutna visina 34. RPL – Repetitive flight plan. MSA – Minimum sector altitude. izvještaj pilota 39. zahtijevana navigacijska sposobnost 47. stvarni navigacijski smjer 45. smanjeni minimum vertikalnog razdvajanja (300 m (1 000 ft) od i uključujući FL 290 do i uključujući FL 410) . QDM – Magnetic heading (zero wind). LLZ-Localizer. M – Mach number. MSL – Mean sea level.27. magnetski smjer leta (u uvjetima bez vjetra) 40. RNAV – Area navigation. prostorna navigacija 46. srednja razina mora 35.

0 g/kg. pomoćnom ili drugom stručnom osoblju. VOR-Very high frequency omnidirectional radio range. SIGMET – Significant meteorological information. SSR – Secondary surveillance radar. ili koja je u takvom tjelesnom ili duševnom stanju da nije u stanju obavljati poslove pilota zrakoplova ili člana posade. SRA – Surveillance radar approach. (5) U smislu ovoga Pravilnika. sustav signaliziranja opasnosti i davanja uputa za izbjegavanje sudara 54. Zapovjednik zrakoplova . ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostalo zrakoplovno osoblje. vrlo visoka frekvencija (30 – 300 MHz) 56. te zbog kojih je ugrožena njena sigurnost i sigurnost osoba s kojima dolazi u dodir tijekom obavljanja poslova. (1) Svaki sudionik u zračnom prometu. pravila vizualnog letenja 55. prilaženje pomoću nadzornog radara 52. smatrat će se da je pod utjecajem alkohola osoba. sekundarni nadzorni radar 53. zbog kojih je ugroženo sigurno i pravilno obavljanje njezinih poslova. TCAS – Traffic alert and collision avoidance system. te da pritom nitko nije ugrožen. VHF – Very high frequency. (3) Osoba koja je pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava. oštećen ili ometan i uznemiravan više nego što je u danim okolnostima neizbježno.2 g/kg. kojoj je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima za mjerenje alkoholiziranosti. (4) Odredbe stavka 3. standardni instrumentalni odlazak 50. VFR – Visual flight rules. a za vojno zrakoplovno osoblje 0. Pod omamljujućim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se sredstva koja utječu na tjelesno i duševno stanje osobe. (2) Buka koju stvara zrakoplov ne smije biti veća nego što to neizbježno zahtijeva propisno upravljanje ili opsluživanje zrakoplova. VHF svesmjerni radiofar Temeljna pravila ponašanja u zračnom prometu Članak 3. koji pripada zrakoplovnom. mora se ponašati na način koji jamči sigurnost i red u obavljanju zračnog prometa. ne smije upravljati zrakoplovom niti djelovati kao drugi član posade.49. SID – Standard instrument departure. a odgovara količini većoj od 0. značajne meteorološke informacije 51.

(3) Instruktor letenja smatra se zapovjednikom zrakoplova prilikom obavljanja vježbovnih i ispitnih letova pod njegovim nadzorom. (1) Zapovjednik zrakoplova ima pravo konačne odluke kad se radi o upravljanju zrakoplovom. (5) Posebnosti zapovijedanja hrvatskim vojnim zrakoplovima ure uju se posebnim propisom. slijetanja i vožnje. tada se zapovjednikom zrakoplova smatra pilot koji upravlja zrakoplovom sa sjedišta zapovjednika zrakoplova. uzlijetanja. odnosno pridržavati se odredaba propisa kojim se ure uju pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te pravila i postupci letenja na nekontroliranim aerodromima. 3. kod rotokoptera – desno sjedalo. (2) Ako u skladu s odredbama stavka 1.Članak 4. 2. (4) Odredbe ovoga Pravilnika o pravima. dužnostima i odgovornostima pilota zrakoplova vrijede i za zapovjednika zrakoplova ako odredbama ovoga Pravilnika nije drukčije propisano. Ako sjedalo zapovjednika zrakoplova nije posebno odre eno u letačkom priručniku zrakoplova ili u uputi za uporabu zrakoplova. ovoga članka operator zrakoplova ne odredi zapovjednika zrakoplova. te postupati u skladu s odobrenjima i uputama nadležne kontrole zračnog prometa. Prava i dužnosti zapovjednika zrakoplova Članak 5. bez obzira da li zrakoplovom upravlja zapovjednik zrakoplova ili neka druga osoba. Zapovjednik zrakoplova mora poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost tijekom leta. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno pored drugoga – lijevo sjedalo. odredaba ovoga Pravilnika i drugih propisa koji se odnose na letenje i uporabu zrakoplova. ako nije odre en drugi zapovjednik zrakoplova. (1) Za upravljanje zrakoplovom tijekom leta i na tlu. odgovoran je zapovjednik zrakoplova kojega odredi operator zrakoplova. kod aviona. (2) Zapovjednik zrakoplova dužan je pridržavati se odredaba Zakona o zračnom prometu. . kod aviona. sjedalom zapovjednika zrakoplova smatra se: 1. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno iza drugoga – sjedalo u kojemu se tijekom samostalnog leta mora nalaziti pilot.

Priprema leta Članak 6. (1) Tijekom pripreme leta, zapovjednik zrakoplova mora se upoznati sa svom dokumentacijom i informacijama od značaja za sigurnu provedbu planiranog leta te provjeriti sposobnost i pripremljenost zrakoplova i posade zrakoplova, provjeriti da se teret kojega prevozi nalazi u sigurnom stanju, da se najveće dopuštene mase zrakoplova neće prekoračiti, da se u zrakoplovu nalaze propisane isprave i knjige, kao i da su potrebni podaci o letu unijeti u dnevnik zrakoplova (Journey Log Book), ako je njegovo vo enje propisano. (2) Ako planirani let namjerava obavljati izvan okolice aerodroma odlaska (izvanaerodromski let – cross country flight), odnosno prije svakog leta prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), zapovjednik zrakoplova mora se u dostatnom opsegu upoznati s raspoloživim zrakoplovno-meteorološkim izvještajima i prognozama. Prije leta za koji je propisana obvezna predaja plana leta, zapovjednik zrakoplova dužan je na najsvrhovitiji način pribaviti preduzletne informacije (pre-flight information) od Prijavnog ureda operativnih usluga kontrole zračnog prometa (air traffic services reporting office-ARO). (3) Smatra se da se let obavlja izvan okolice aerodroma kad zapovjednik zrakoplova više ne vidi odnosno ne može uočiti letenje drugih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu (aerodrome traffic circuit). (4) Posebnosti priprema leta za hrvatske vojne zrakoplove ure uju se posebnim propisom. Primjena pravila letenja Članak 7. (1) Letenje zrakoplova obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika kojima se ure uju opća pravila letenja (članci 19. do 52.), pravila vizualnog letenja (VFR) (članci 53. do 60.), pravila instrumentalnog letenja (IFR) (članci 61. do 64.), te u skladu s drugim uvjetima i postupcima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (2) Prema pravilima vizualnog letenja (VFR), smije se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, jednake ili veće od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Kada prevladavaju meteorološki uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, pilot zrakoplova može letjeti i prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) ako to naznači u planu leta, ako ima propisana ovlaštenja i ako je zrakoplov opremljen propisanom navigacijskom, komunikacijskom i drugom opremom.

(4) Prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), mora se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. Letenje prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u takvim uvjetima, smije se obavljati samo ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta (special VFR flight) prema odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (5) U odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru ne smije se letjeti brzinama koje su veće od brzina utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, osim ako se radi o vojnim zrakoplovima koji uslijed svojih letnih osobina i svojstava nisu u stanju održavati minimalne utvr ene brzine u odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru uz obvezu rezervacije prostora u zračnom prostoru klase G (uvjetno zabranjeno područje). Ako to prometna situacija dopušta i pritom se ne ugrožava sigurnost zračnog prometa, nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju dopustiti iznimke u pogledu ograničenja brzine. (6) Opseg pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa, koje se obavljaju u kontroliranom odnosno nekontroliranom zračnom prostoru unutar područja letnih informacija, utvr uju se na temelju klasifikacije zračnog prostora, a u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika. Letenje sportskih zrakoplova, letjelica bez posade, raketa i ostalih letećih objekata Članak 8. (1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na letenje sportskih zrakoplova i letjelica bez posade, osim ako se pojedine odredbe zbog letačko operativnih osobina tih zrakoplova i letjelica, posebice zbog izuzeća od obveze posjedovanja svjedodžbe o plovidbenosti i obveze uporabe aerodroma, te posebnog načina letenja sportskog zrakoplova ili nepostojanja posade, ne mogu primjenjivati. (2) U hrvatskom zračnom prostoru letjelica bez posade smije letjeti samo u područjima s ograničenjem letenja. (3) Rakete i ostali leteći objekti koji mogu ugroziti sigurnost zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru mogu se lansirati u znanstvene, sportske i druge svrhe, na način i pod uvjetima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (4) Posebnosti letenja hrvatskih vojnih letjelica bez posade ure uju se posebnim propisom. Uzlijetanja i slijetanja na odre eni aerodrom Članak 9.

(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplova na odre eni aerodrom, ne smiju se obavljati ako nisu utvr eni postupci za sigurno uzlijetanje i slijetanje na taj aerodrom (npr. propisi za lokalni promet, postupci za smanjenje buke, postupci tijekom leta, odgovarajuće popratne karte aerodroma itd.). (2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka za uzlijetanje i slijetanje vojnih zrakoplova utvr uje ministarstvo nadležno za poslove obrane. Pružanje usluga aerodromskih letnih informacija Članak 10. (1) Na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija (AFIS), te poslove u skladu s propisanim uvjetima obavlja stručna osoba koju odre uje operator aerodroma (u daljnjem tekstu: stručna osoba za AFIS). (2) Radi sigurnog odvijanja zračnog prometa, stručna osoba za AFIS dužna je neposredno sura ivati s najbližom nadležnom kontrolom zračnog prometa na propisan način. Provjera pripreme leta, propisanih dokumenata i nošenje registracijskih oznaka Članak 11. (1) Na zahtjev nadležnog zrakoplovnog inspektora, pilot civilnog zrakoplova mora dokazati da je propisno pripremio let, a zrakoplovno osoblje mora dati na uvid propisane isprave i knjige zrakoplova koje se odnose na posadu zrakoplova i zrakoplov. (2) Hrvatski i inozemni zrakoplovi moraju nositi jasno i dobro vidljive registracijske oznake, koje osiguravaju njihovo uočavanje i prepoznavanje tijekom leta. U zrakoplovu se moraju nalaziti dokumenti, koji su propisani u državi registracije zrakoplova za letenje u me unarodnom zračnom prometu, a poglavito potvrda o registraciji, svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova, te dokaz o potrebnim sklopljenim osiguranjima, ako se ne radi o državnim zrakoplovima. Radiotelefonska komunikacija Članak 12. (1) Radi obavljanja jednoobrazne, brze i nedvosmislene radiotelefonske komunikacije pilot zrakoplova, nadležni kontrolor zračnog prometa i rukovoditelj zrakoplovne stanice na zemlji, moraju upotrebljavati propisane normirane me unarodne izraze i kratice na engleskom jeziku. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, govorna komunikacija u aerodromskom prometu na nekontroliranim aerodromima, te prilikom obavljanja letova prema vizualnim

mora neodložno poduzeti mjere predvi ene tim odredbama. točka 2. ne smiju se upotrebljavati. točka 1. biti na stalnom prijamu na radiofrekvenciji nadležne kontrole zračnog prometa. ovoga članka moraju se primjenjivati samo u propisane svrhe. stavak 1. ovoga Pravilnika. (3) Signali i znakovi iz stavka 1. Drugi signali i znakovi koji bi se s njima mogli zamijeniti. imaju prednost pred svjetlosnim i zemaljskim signalima i znakovima. (3) Postupke. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. Signali i znakovi za presretanje Članak 14. ovoga članka utvr uje Agencija na prijedlog imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. fraze. a) do c) ovoga Pravilnika. (4) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim u Dodatku 6. može se obavljati i uporabom propisanih normiranih izraza na hrvatskom jeziku.pravilima letenja izvan aerodromskog prometa na kontroliranim aerodromima. te u slučaju potrebe uspostaviti radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. Signali i znakovi Članak 13. stavak 1. ovoga Pravilnika. (4) Ako radiokomunikacija već postoji. ovoga Pravilnika. a) do c) ili davati signale na način utvr en u Dodatku 3. (1) Ako pilot civilnog zrakoplova kojega presreće vojni zrakoplov opazi signale i znakove utvr ene odredbama ovoga članka i odredbama Dodatka 3. (2) Ako pilot zrakoplova opazi ili primi signale i znakove iz stavka 1. (2) Pilot civilnog zrakoplova presretnutog u hrvatskom zračnom prostoru dužan je: 1. članka 5. odobrenja i/ili upute nadležne kontrole zračnog prometa odnosno savjeti i informacije koje se daju u okviru pružanja aerodromskih letnih informacija. (1) Tijekom letenja u hrvatskom zračnom prostoru svi civilni i vojni zrakoplovi moraju upotrebljavati propisane signale i znakove u skladu s odredbama Dodatka 2. Ova odredba se ne primjenjuje na signale iz Dodatka 2. točka 6. ovoga članka mora poduzeti mjere predvi ene odredbama Dodatka 2. . stavku 1. termine i kratice za obavljanje radiotelefonske komunikacije iz stavka 1. slijediti upute presretača koje odgovaraju vizualnim signalima utvr enima u Dodatku 3.

emitirajući opći poziv na frekvenciji za slučaj nužde (121. postupam prema uputi! CAN NOT KEN NOT Nemoguće slijediti uputu! REPEAT RI PIT Ponovite Vašu uputu! AM LOST EM LOST Pozicija nepoznata! MAYDAY MEJ DEJ U nuždi sam! HIJACK HAJ DŽEK Otet sam! LAND Tražim slijetanje na LEND (ime arodroma) (ime aerodroma)! DESCEND DI SEND Tražim snižavanje! (5) Izrazi tiskani masnim slovima moraju se naglašavati. pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s presretačem ili tijelom nadležnim za navo enje zrakoplova.2.. kôd 7700. 3. o presretanju izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. navodeći pritom svoj pozivni znak. Izrazi koje koristi presretnuti zrakoplov: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Moj pozivni znak je . postaviti SSR transponder na mod A. (3) Ako je bilo koja uputa primljena radiokomunikacijom sa zemlje u suprotnosti s uputama ili signalima presretača. korištenje izraza »HIJACK« može biti neprovedivo.5 MHz i/ili 243 MHz). 1. ako od nadležne kontrole zračnog prometa nije primio drugačije upute. poziciju zrakoplova i vrstu leta. WILCO VIL KO Razumio. Obzirom na okolnosti. Svaki se izraz mora emitirati dva puta. Izrazi koje koristi presretač: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Koji je Vaš pozivni znak? FOLLOW FOL OU Slijedite me! DESCEND DI SEND Počnite snižavanje za slijetanje! YOU LAND JU LEND Sletite na ovaj aerodrom! PROCEED PRO SID Možete nastaviti let! 2. moraju se pokušati razmijeniti bitne informacije i potvrditi primljene upute primjenjujući sljedeće izraze uz navedeni izgovor.. (4) Ako tijekom radiokomunikacije s presretačem ne postoji mogućnost sporazumijevanja na istom jeziku. Pilot . i 4. te stoga nije preporučljivo. ako je to moguće. pilot zrakoplova mora slijediti upute presretača i neodložno pribaviti razjašnjenje glede suprotnosti uputa.

Odobrenje za VFR let u uvjetno zabranjenom ili privremeno izdvojenom području izdat će se na zahtjev pilota. Letenje kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja Članak 16. Zabranjena područja i područja s ograničenjem letenja Članak 15. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora postupiti sukladno odredbi članka 112.zrakoplova mora navesti pozivni znak zrakoplova koji se koristi u radiokomunikaciji s kontrolom zračnog prometa. (6) Tijekom postupka presretanja. 2. nadležna kontrola zračnog prometa može za IFR let izdati odobrenje za letenje u tom području ako u tom trenutku u njemu nema nikakvih djelovanja. Područjima s ograničenjem letenja smatraju se i područja utvr ena u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske. (1) Letenje kroz zabranjena područja (prohibited area-P) je zabranjeno. te 4. (2) Tijekom vremena u kojemu je uvjetno zabranjeno ili privremeno izdvojeno područje djelatno. ovoga Pravilnika. ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za letenje kroz odre eno područje u pojedinom slučaju ili općenito. (1) Kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja smije se letjeti: 1. ako je u slučaju letova koji se obavljaju u svrhu potrage i spašavanja ili pružanja hitne medicinske pomoći letenje kroz takvo područje prethodno dogovoreno izme u tijela nadležnog za potragu i spašavanje i tijela koje je odgovorno za djelovanje u tom području. 3. stavak 6. (3) Letovi zrakoplova u području utvr enom u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske obavljaju se na temelju posebnoga propisa. (2) Područja s ograničenjem letenja su uvjetno zabranjena područja (restricted area-R). . ako je u slučaju vojnog zrakoplova koji obavlja posebnu zadaću ministarstvo nadležno za poslove obrane izdalo odobrenje za letenje u odre enom području. ako to dozvoljavaju uvjeti pod kojima je takvo područje utvr eno. privremeno izdvojena područja (temporary segragated area-TSA) i opasna područja (danger area-D). a koji odgovara registracijskoj oznaci zrakoplova navedenoj u planu leta.

2. (1) Letenje kroz opasna područja piloti zrakoplova trebaju izbjegavati. a VFR letu samo na zahtjev pilota.Letenje kroz opasna područja Članak 17. horizontalnu brzinu. 5. nadmorsku visinu (elevation) – stopa (ft). (3) Prilikom letenja primjenjuju se sljedeće mjerne jedinice za: 1. (1) U zračnom prometu vrijeme se mjeri i odre uje primjenom jedinstvenog koordiniranog vremena (Universal Time Co-ordinated – UTC). uključujući brzinu vjetra – čvor (kt). apsolutnu visinu (altitude) i relativnu visinu (height) – stopa (ft). (2) U zračnom prometu kao referentni geodetski sustav za utvr ivanje lokacija primjenjuje se Svjetski geodetski sustav 84 (World Geodetic System-WGS 84). poglavito za mjerenje udaljenosti na aerodromima – metar (m). (2) Tijekom vremena u kojemu je opasno područje djelatno ali se u njemu trenutno ne obavljaju djelatnosti. vertikalnu brzinu . Mjerne jedinice i kratice Članak 18. 4. 6. navigaciju – nautička milja (NM) i desetice. 3. kraće udaljenosti (do 4 000 m). a prije ulaska u opasno područje uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom jedinicom kontrole zračnog prometa. nadležna kontrola zračnog prometa će izdati odobrenje ili upute za let u tom području i to IFR letu bez posebnog zahtjeva pilota.

kao mjerna jedinica za mjerenje tlaka zraka u svrhu postavljanja barometarskog visinomjera. pri tlu i uzduž uzletno-sletne staze – kilometar ili metar (km ili m). 9. smjer vjetra – stupanj (°) prema geografskom sjeveru. OPĆE ODREDBE Minimalna sigurna visina Članak 19. za letenje hrvatskih vojnih zrakoplova mogu se koristiti i druge mjerne jedinice. vidljivost u letu. (4) Na zahtjev pilota zrakoplova. 10. 8. 12. temperaturu – stupanj Celsiusa (°C). ili težinu – tone (t) ili kilogrami (kg). smjer vjetra kod uzlijetanja i slijetanja – stupanj (°) prema magnetskom sjeveru. masu. tlak zraka za postavljanje barometarskog visinomjera – hektopascal (hPa). ovoga članka.– stopa u minuti (ft/min). OPĆA PRAVILA LETENJA Odjeljak 1. 7. može se koristiti inch Hg ili mm Hg. 11. Dio drugi ZAJEDNIČKE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. . (5) Iznimno od odredaba stavka 3.

(2) Minimalna sigurna visina je visina koja osigurava da u slučaju slijetanja u nuždi neće doći do neprimjerenog i nepotrebnog uznemiravanja stanovništva bukom zrakoplova. (4) Ako je to potrebno zbog vrste letenja koje se obavlja i ako se pritom opravdano pretpostavlja da ne postoji opasnost za osobe i stvari na tlu – slobodni baloni s posadom smiju letjeti ispod visine od 1 000 stopa iz stavka 3. ovoga članka. ovoga članka. ovoga članka. Agencija u pojedinom slučaju može za letenje iznad gradova. zabranjeno je osim ako je za to Agencija za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: Agencija) izdala odobrenje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. (6) Iznimno od odredaba stavka 3.(1) Letenje ispod minimalne sigurne visine (minimum safe height) dozvoljeno je samo prilikom slijetanja ili uzlijetanja. (9) Iznimno od odredaba stavka 3. minimalna sigurna visina ne smije biti manja od 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m od pozicije zrakoplova. ovoga članka ne primjenjuju se na letove za posebna djelovanja u skladu s odredbama članka 20. letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći i letove u svrhu potrage i spašavanja zrakoplova. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. ovoga članka. (8) Iznimno od odredaba stavka 3. (7) Odredbe stavka 3. ministarstvo nadležno za poslove obrane može za letove hrvatskih vojnih zrakoplova koji nisu obuhvaćeni odredbom stavka 7. . ovoga članka. jedrilice. – slobodni baloni s posadom. ovoga članka. odnosno nepotrebnog ugrožavanja osoba i stvari na tlu ili vodi. brišuće letove hrvatskih vojnih zrakoplova. (5) Letenje ispod mostova i sličnih objekata te dalekovoda i antena. (3) Iznad gradova. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. ako je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća i ako se pritom ne ugrožavaju osobe i stvari na tlu. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. Agencija može za letove posebne namjene. ovjesne jedrilice (hang-glider) i parajedrilice (paraglider) smiju letjeti ispod visine od 500 stopa iz stavka 3. a u svim drugim slučajevima 500 stopa iznad zemlje ili vode. Zakona o zračnom prometu. Izbacivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu Članak 20. ovoga članka. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi utvrditi veće visine od visina predvi enih odredbama stavka 3.

ako je to u interesu sigurnosti zrakoplova ili zaštite života i zdravlja osoba u zrakoplovu. (4) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz hrvatskih vojnih zrakoplova u letu ure uje se posebnim propisom. iznad gradova i drugih gusto naseljenih područja. Grupno letenje Članak 22. iz zrakoplova u letu se smiju izbacivati balasti u obliku neškodljive tekućine ili finog pijeska. (4) Posebnosti akrobatskih letova hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. reklame te slični predmeti. te iznad skupova ljudi i zračnih luka na kojima se odvija javni zračni promet su zabranjeni. odnosno 2000 stopa u slučaju izbacivanja benzina. u pojedinom slučaju odobriti iznimke. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. (1) Akrobatski letovi smiju se obavljati samo u vizualnim meteorološkim uvjetima uz izričitu suglasnost svih osoba u zrakoplovu. osim ako Agencija to odobri. U jednoj grupi koja obavlja let u kontroliranom zračnom prostoru može biti maksimalno 5 zrakoplova. te ako se izbacuju ili raspršuju na mjestima gdje ne prijeti opasnost po osobe ili stvari na tlu. (2) Akrobatski letovi na visinama manjim od 1 500 stopa. potrebno je pribaviti i suglasnost stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. ovoga članka. Akrobatski letovi sportskim zrakoplovima dozvoljeni su ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač tog zrakoplova. osim odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. užad za vuču. Agencija može. (3) Izbacivanje goriva iz zrakoplova u letu ne smije se obavljati na razinama manjim od 5000 stopa u slučaju izbacivanja kerozina. (1) Za obavljanje grupnog letenja potrebna je suglasnost svih pilota koji sudjeluju u takvom letu.(1) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu je zabranjeno. na zahtjev. gorivo. . Akrobatski letovi Članak 21. (3) Za obavljanje akrobatskih letova u okolici nekontroliranog aerodroma.

i 3. (5) Svi zrakoplovi u grupi moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. te 4. (1) Promidžbeni letovi. stavak 2. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. Samo vo a grupe postavlja SSR transponder na odgovarajući dodjeljeni ili propisani kod. prigodom kojih se zrakoplovom vuku predmeti. ovoga Pravilnika obavlja vo a grupe. 2. nadležna kontrola zračnog prometa smatrat će zrakoplove koji sudjeluju u grupnim letovima jednim zrakoplovom. ovoga Pravilnika. (4) Zone aerodromskog prometa (ATZ) i kontrolirane zone (CTR) moraju se tijekom obavljanja grupnih letova izbjegavati ako se unutar njih ne namjerava sletjeti sukladno odredbi članka 38. stavak 4. stavak 1. kao i izme u samih zrakoplova mora iznositi najmanje 200 stopa (60 m). (6) Ako tijekom grupnog leta vo a grupe izgubi orijentaciju postupa se sukladno odredbama članka 164. 3. Ako se namjerava letjeti na većim razmacima. (3) Prilikom obavljanja grupnih letova u kontroliranom zračnom prostoru. . točka 13. Vučni i promidžbeni letovi Članak 23. a ostali zrakoplovi u grupi moraju biti na slušanju (stalnom prijamu) na istoj frekvenciji. Tijekom grupnog letenja radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa sukladno odredbama članka 12. Odobrenje će se izdati samo: 1.(2) Prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa i primjene razdvajanja. pri čemu razmak izme u predmeta kojeg vuče prethodni zrakoplov i zrakoplova koji ga slijedi. piloti svih zrakoplova u grupi moraju održavati horizontalni razmak do najviše 0. ako je zrakoplov opremljen baždarenim barografom za zapisivanje visina tijekom leta. ako osiguranje operatora zrakoplova od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama izričito uključuje vuču predmeta. mora se od nadležne kontrole zračnog prometa zatražiti odobrenje za razdvajanje grupe i primjenu pojedinačnog razdvajanja. ako pilot zrakoplova posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. (7) Grupno letenje hrvatskih vojnih zrakoplova ure uje se posebnim propisom. ako u grupnom letu ne sudjeluje više od tri (3) zrakoplova.5 NM i vertikalni razmak do najviše 100 stopa od zrakoplova vo e grupe. Vo a grupe i piloti koji sudjeluju u grupnim letovima odgovorni su za održavanje potrebnog sigurnog me usobnog odstojanja unutar grupe te tijekom manevriranja u svrhu stvaranja i razdvajanja grupe. ovoga Pravilnika.

ovoga Pravilnika. Iznad gradova. dozvoljeni su na razinama leta višim od 33 000 stopa. Letovi nadzvučnim brzinama Članak 24. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. (7) Promidžbeni letovi u kojima se koriste akustična sredstva su zabranjeni. smiju se obavljati samo uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. (6) Odobrenje iz stavka 1. može se izdati uz utvr ene uvjete. U tim se područjima. (4) Odobrenje iz stavka 3. i 2. točka 2. (1) Letovi civilnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće i na vuču predmeta u ostale svrhe. (2) Letovi vojnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru. ovoga članka. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visini od najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. ne primjenjuje se na obavljanje radova iz zraka ako se pritom upotrebljava helikopter. a ako se namjerava uzletjeti ili sletjeti unutar područja Republike Hrvatske i odre eni aerodromi. Promidžbeni letovi unutar kontroliranih zona i zračnom prostoru klase C. Agencija može propisati posebna vremenska ograničenja. (4) Iznimno od odredaba članka 19. koje se odnosi na nadzvučne letove civilnih zrakoplova. (5) Za obavljanje promidžbenih letova. ovoga članka. ovoga članka. Odredba stavka 1. (8) Vučni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. samo ako je zajamčeno da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. u skladu s propisom. moraju isključivo upotrebljavati zrakoplovi koji udovoljavaju strožim zahtjevima za zaštitu od buke zrakoplova. ovoga članka. nije potrebno za promidžbene letove kod kojih je poruka ispisana samo na zrakoplovu. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visinama od najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. odobrenje nije potrebno za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica pod uvjetom da pilot posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. Agencija može odobriti iznimke od propisane zabrane.(2) Odredbe stavka 1. . Pritom se mogu propisati odre ene razine i rute. ograničenja i s odre enim rokom.

ako se opravdano pretpostavlja da bi se takvim letom mogla ugroziti sigurnost zračnog prometa. odobrenje nije potrebno. (2) Agencija može zatražiti od podnositelja zahtjeva dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. te ako operator zrakoplova dokaže postojanje osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. (3) Dvije ili više jedrilica mogu letjeti u istom oblaku. na kojem se namjerava obavljati izvanaerodromsko slijetanje ili uzlijetanje. ovoga članka. zračnih brodova. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. za izvanaerodromsko slijetanje motornih jedrilica i jedrilica prilikom obavljanja izvanaerodromskih letova. motornih jedrilica. ako izme u njih postoji stalna radiokomunikacija i ako vertikalno odstojanje izme u dvije jedrilice iznosi najmanje 500 stopa (150 m). (4) Letovi sportskih zrakoplova u oblacima su zabranjeni. Vertikalno odstojanje se osigurava. rotokoptera. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti letove jedrilica u oblacima. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. stalnim uzajamnim obavještavanjem i dogovorom pilota jedrilica putem radiokomunikacije. (2) Letovi jedrilica u opasnim oblacima (kumulonimbus) su dozvoljeni ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač jedrilice. može biti uvjetovano posjedovanjem odgovarajuće komunikacijske i navigacijske opreme. (1) Ako se sigurnost zračnog prometa može održavati odgovarajućim mjerama. prometnom situacijom te drugim razlozima. (5) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona.(5) Pojedinačni probni let nadzvučnom brzinom može se odobriti u svrhu dokazivanja da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. rotokoptera. mikrolakih aviona i jedrilica Članak 26. zračnih brodova. motornih jedrilica. Letovi jedrilica i sportskih zrakoplova u oblacima Članak 25. . mikrolakih aviona i jedrilica.

ovoga članka. Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda na kojem se namjeravaju obavljati izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja. a crvenim i bijelim svjetlima noću. ovoga članka. potrebno je za korištenje zmajeva (kite) i vučenih padobrana (man-carrying parachute kite). za čije je korištenje potrebno odobrenje. Korištenje zmajeva ili letenje vučenih padobrana zabranjeno je izvan područja zračnih luka (područje s ograničenjem gradnje). Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica. dopušteno je i bez odobrenja Agencije. koje uključuje uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica pomoću vuče. (1) Izvanaerodromska uzlijetanja slobodnih balona s posadom smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. (5) Uže vezanih balona i zmajeva. (4) Agencija može odobriti iznimke od odredaba stavka 2. Letenje balona i korištenje vezanih balona. zmajeva i vučenih padobrana Članak 27. i 3.(4) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. ovoga članka. mora biti uočljivo označeno na odstojanjima od po 100 m crveno-bijelim zastavicama danju. (3) Odobrenje iz stavaka 2. parajedrilica i izvanaerodromski skokovi padobranom Članak 28. Letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata . (3) Odredbe stavka 1. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. (2) Korištenje vezanih balona dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. (2) Izvanaerodromsko slijetanje ovjesnih jedrilica i parajedrilica kod izvanaerodromskih letova. tako da je drugim zrakoplovima vidljivo iz svih smjerova. primjenjuju se na odgovarajući način na izvanaerodromske skokove padobranom. ako je uže kojim su vezani duže od 300 stopa.

ispaljivanje pirotehničkih objekata. dokaz o osiguranju operatora od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.5 km od granica aerodroma. koje se koriste u slučajevima spašavanja osoba i/ili stvari. 5. vrstu upravljanja. mjesto letenja i područje slijetanja/prizemljenja. (1) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem smiju letjeti na udaljenosti manjoj od 1. očekivan vrhunac leta u slučaju letećih objekata. uzletnoj masi i snazi motora ili pogonskog goriva.5 km od granica aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma. smije se obavljati samo uz odobrenje Agencije. 3. (4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. 6. mora sadržavati: 1. s izuzetkom ispaljivanja pirotehničkih objekata na udaljenosti manjoj od 1. broj planiranih letova. Zrakoplovni modeli svih vrsta smiju letjeti na aerodromima samo u skladu s uputama operatora aerodroma. kod kojih masa pogonskog goriva iznosi 20 g ili manje. ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena. 2. 3. ovoga članka. (2) Letenje zrakoplovnih modela na raketni pogon i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. Odobrenje se može izdati stručno osposobljenim osobama za svaki pojedini slučaj ili kao opće odobrenje. lansiranje signalnih raketa. opis zrakoplovnog modela ili letećeg objekta s podacima o masi. ovoga članka nije potrebno za: 1. (3) Odobrenje iz stavka 2. 4.5 km od stambenih područja samo uz odobrenje Agencije. 2. vrijeme početka letenja i trajanje. letenje zrakoplovnih modela i letećih objekata na raketni pogon. Odobrenje je potrebno i za zrakoplovne modele svih vrsta. (5) Za letenje zrakoplovnih modela ukupne mase manje od 5 kg koji nisu na raketni pogon. kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje. .Članak 29. odobrenje Agencije nije potrebno. 7. koji lete na udaljenosti manjoj od 1.

2. vozila i prepreka. letenje mikrolakih aviona. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Odjeljak 2. te grupno letenje slobodnih balona bez posade. pilot zrakoplova ili ovlašteni voditelj. Posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora Članak 30. (1) Zbog izbjegavanja sudara. ovoga članka. i 4. odnosno organizator planiranog djelovanja. parajedrilica i ovjesnih jedrilica. ovoga članka. te za 4. (3) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. skokove padobranima i izbacivanje predmeta padobranima. 3. 3. u slučaju iz stavka 1. letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0.(6) Letenje hrvatskih vojnih zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih i neupravljanih letećih objekata ure uje se posebnim propisom. točka 1. 2. a organizator za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade i grupnog letenja balona bez posade u slučaju iz stavka 1. IZBJEGAVANJE SUDARA I PRVENSTVO PUTA Izbjegavanje sudara Članak 31. rukovatelj zrakoplovnog modela ili drugog letećeg objekta ili ovlašteni voditelj. (1) Prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. rukovatelj balona za letenje slobodnih balona bez posade. točka 2. letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. u slučaju iz stavka 1. . pilot zrakoplova mora u svakom trenutku održavati dostatni razmak od drugih zrakoplova. ovoga članka. od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi se prethodno mora pribaviti odobrenje za: 1.5 kg. točka 3. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. (2) Za pribavljanje odobrenja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi odgovoran je: 1. odnosno organizator planiranog djelovanja.

(4) Odredbe stavka 1. (3) Odredbe stavka 2. a parajedrilica i ovjesna jedrilica smatraju se jedrilicom. ovjesne jedrilice. do 3. parajedrilice i slobodne balone s posadom. ispod ili ispred drugog zrakoplova samo na takvom odstojanju koje isključuje ugrožavanje ili ometanje tog zrakoplova.(2) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. smije preletjeti iznad. smatra se presijecanje smjera leta od strane drugog zrakoplova pod kutom od 70 do 160 stupnjeva. u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti. a za ostale zrakoplove Agencija može u pojedinom slučaju odobriti iznimke. u letu se mora održavati odstojanje od najmanje 500 stopa (150 m) od pojedinih objekata ili drugih prepreka. (1) Ako se smjerovi leta dvaju zrakoplova križaju na približno istoj visini. Osnove za primjenu pravila prednosti Članak 32. i 2. razinu i brzinu sve dok opasnost od sudara ne pro e. stavak 1. ovoga članka. (4) Pilot zrakoplova koji. mikrolaki avioni smatraju se motornim jedrilicama. o obvezi pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu djeluje kontrola zračnog prometa. ovoga Pravilnika o minimalnoj sigurnoj visini moraju se pritom primjenjivati. ne primjenjuju se na jedrilice. a u slučaju potrebe. dužan je poduzeti potrebne mjere da bi se izbjegla opasnost od sudara. (1) Zrakoplovi koji se u letu me usobno približavaju u suprotnim smjerovima moraju se. (2) Zrakoplov mora izbjeći drugi zrakoplov s vidljivo umanjenim manevarskim sposobnostima. Pod križanjem smjerova leta zrakoplova. ako postoji opasnost od sudara. (5) Odredbe o pravilima prednosti ne osloba aju pilote zrakoplova koji sudjeluju u doga aju od njihove dužnosti sprečavanja sudara uključujući manevre u svrhu izbjegavanja sudara na temelju informacija dobivenih pomoću sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. ima prednost u odnosu na druge zrakoplove. Pravila prednosti u letu Članak 33. zadržava smjer leta. . Pilot zrakoplova koji u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti izbjegava drugi zrakoplov ili njegovu letnu putanju i mora promijeniti svoj smjer leta. motorne jedrilice čiji motor nije u uporabi smatraju se jedrilicama. Odredbe članka 19. (3) Kod primjene pravila prednosti. zrakoplov koji dolazi slijeva mora primijeniti postupak izbjegavanja. izbjeći skretanjem udesno.

pod uvjetom da zrakoplovom upravlja osoba ovlaštena za vožnju zrakoplova i da je dobivena suglasnost stručne osobe za AFIS ili odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. (1) Kretanje zrakoplova vlastitim pogonom po tlu. zrakoplovi pokretani motorom prema zrakoplovima koji vuku druge zrakoplove ili predmete. 4. 3. (3) Zrakoplov na manjoj visini. 2. točke 1. zračni brodovi prema jedrilicama. zrakoplov na većoj visini. jedrilice. (1) Zrakoplovi u završnom prilaženju za slijetanje i zrakoplovi koji slijeću imaju prednost u odnosu na druge zrakoplove. zrakoplov koji pretječe mora izbjeći letnu putanju drugog zrakoplova promjenom smjera leta udesno. ne smije drugom zrakoplovu koji se nalazi u završnom prilaženju za slijetanje presijecati letnu putanju ili ga pretjecati. Zrakoplov pretječe drugi zrakoplov ako mu se približava odostraga sa smjerom leta koji u odnosu na smjer leta prethodnog zrakoplova čini kut manji od 70°. ovoga članka. ovjesnim jedrilicama. stavak 1. smije se obavljati na manevarskim površinama aerodroma. zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom prema zračnim brodovima. (3) Prigodom pretjecanja. moraju izbjegavati ostale zrakoplove u svim slučajevima. parajedrilicama i balonima. (2) Ako više zrakoplova težih od zraka istodobno prilaze aerodromu za slijetanje. mora izbjeći zrakoplov na manjoj visini. ovjesnim jedrilicama. Pravila prednosti tijekom vožnje na manevarskim površinama Članak 35. .(2) Iznimno od odredbe stavka 1. parajedrilicama i balonima. članak 2. Noću se taj me usobni odnos smjerova leta smatra odre enim kad se propisana crvena i zelena pozicijska svjetla zrakoplova ne mogu vidjeti (Dodatak 1. ovjesne jedrilice i parajedrilice prema balonima. jedrilicama. čak i ako je u penjanju ili snižavanju. Zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom. ovoga Pravilnika). postupak izbjegavanja moraju uvijek primjenjivati: 1. Pravila prednosti tijekom prilaženja za slijetanje Članak 34. i 2.

da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov. 3. 2. (1) Ako se zrakoplovi ili zrakoplov i plovilo me usobno približavaju po vodi. zrakoplovi koji uzlijeću ili slijeću na vodene površine. moraju održavati takav razmak od plovila da se isključi svaka opasnost od sudara i da se ne ometa kretanje plovila. Pravila prednosti pri kretanju po vodi Članak 36. (2) Me unarodna pravila za sprečavanje sudara na moru (Annex B to the final act of the international conference on safety of life at sea – The Rules of the Road at Sea) i posebni . ako se zrakoplov približava drugom zrakoplovu ili plovilu u suprotnom ili približno suprotnom smjeru. (5) Ako postoji opasnost od sudara zrakoplova koji se tijekom vožnje po manevarskoj površini aerodroma me usobno približavaju.(2) Vozilo koje vuče ili gura zrakoplov na manevarskim površinama aerodroma. svaki zrakoplov mora pažljivo uzeti u obzir okolnosti i djelovati u skladu s manevarskim sposobnostima vozila. zrakoplov koji dolazi slijeva primjeni postupak izbjegavanja ili. zrakoplov koji pretječe mora održavati dostatni razmak. 4. ima prednost u odnosu na vozila koja ne vuku ili guraju zrakoplov. ima prednost u odnosu na zrakoplov u vožnji i na druga vozila. Zrakoplov smije uzletjeti. 3. (4) Zrakoplov u vožnji na manevarskoj površini aerodroma. U pojedinom slučaju vrijedi sljedeće: 1. a postoji opasnost od sudara. Zrakoplov u vožnji. zrakoplov ili plovilo kojeg se pretječe ima prednost. tek onda kad opasnost od sudara više ne postoji. zrakoplov koji pretječe izbjegne smjer kretanja drugog zrakoplova promjenom smjera kretanja udesno. ako se zrakoplovu s desne strane približava drugi zrakoplov ili plovilo u smjeru koji se križa. (3) Zrakoplovi pokretani vlastitom snagom. vozilo koje dolazi s desne strane ima prednost. mora izbjeći zrakoplov koji uzlijeće ili namjerava uzletjeti. da zrakoplovi čiji se smjerovi kretanja križaju. da se zrakoplovi u suprotnim ili približno suprotnim smjerovima zaustave ili izbjegnu skretanjem udesno ili. moraju primijeniti postupak izbjegavanja na način: 1. tijekom vožnje na aerodromima imaju prednost pred vozilima i pješacima. mora skrenuti udesno i održavati dostatni razmak. 2.

2. kao i cjelokupan promet na manevarskim površinama. osim stajanke. Manevarska površina obuhvaća uzletno-sletne staze i ostale dijelove aerodroma odre ene za uzlijetanje i slijetanje. potrebna je suglasnost stručne osobe za AFIS. i članka 101. (1) Aerodromski promet je promet zrakoplova koji se nalaze u aerodromskom prometnom krugu. prilikom prilaženja za slijetanje i nakon uzlijetanja. poglavito posebnih pravila i postupaka za obavljanje aerodromskog prometa u skladu s odredbama članka 37. Zakona o zračnom prometu. promatrati aerodromski promet zbog izbjegavanja sudara. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na aerodromu ili u njegovoj okolici dužan je: 1. pridržavati se valjanih propisa o letenju zrakoplova na aerodromu ili u njegovoj okolici. ovoga Pravilnika. i stavka 4. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 2. (3) Za obavljanje aerodromskog prometa na aerodromima. ili se iz njega vidljivo izdvojiti. Odjeljak 3. te ostale dijelove aerodroma odre ene za vožnju. uključujući okolne pojaseve i staze za vožnju. Letenje na aerodromu i u njegovoj okolici Članak 38. koji isključivo služe za letenje sportskih zrakoplova ili zrakoplovnih modela. 5. kretanje i postupke zrakoplova koji se kreću na vodi. (2) Aerodromski promet obavlja se u skladu s odredbama članka 74. ako nije drugačije odre eno. zrakoplovnih modela i drugih zrakoplova. uklopiti se u prometni tok. stavak 3. 3. . pridržavati se savjeta i informacija stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te uputa operatora aerodroma. ovoga članka. primjenjuju se na odgovarajući način na prednost. u njega ulaze ili iz njega izlaze. 4. ODREDBE O AERODROMSKOM PROMETU Pravila za obavljanje aerodromskog prometa Članak 37. (4) Za istodobno obavljanje aerodromskog prometa sportskih zrakoplova.propisi. u aerodromskom prometnom krugu obavljati promjene smjera lijevim zaokretima.

dužan je postupati u skladu s odredbama članka 38.. ako nije drugačije odre eno. i u njegovoj okolici. stručna osoba za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. 9. nakon uzlijetanja. stavak 1. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. . (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na nekontroliranom aerodromu na kojem nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. 3. kao i u skladu sa znakovima i oznakama. sletjeti desno od sletnog znaka (»T«).. i 12.. Letenje na nekontroliranim aerodromima na kojima nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. i to samo onda ako se u prilaženju za slijetanje ili na uzlijetanju ne nalazi drugi zrakoplov. može u pojedinom slučaju dopustiti odstupanja od odredaba stavka 1. 12. 9. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. ako se unutar nje ne namjerava sletjeti. 5.. 8. odobrenjima i uputama izdatim svjetlosnim i zemaljskim signalima. slijetati i uzlijetati uz vjetar ako to ne isključuju razlozi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa. uzimajući u obzir operativnotehničku sposobnost zrakoplova i sigurnost zračnog prometa. 11. 7. smjer glavnih staza ili drugi mjesni razlozi. 11.6. 4. napustiti što je brže moguće uzletno-sletnu stazu nakon slijetanja. 10.. 8. i u njihovoj okolici Članak 39.. 13. tijekom vožnje presjeći uzletno-sletnu stazu što je moguće više pod pravim kutom. ovoga članka ako se pritom ne ugrožava sigurnost ostalog zračnog prometa. pet minuta prije ulaska u zonu aerodromskog prometa. postupati u skladu s odobrenjima i uputama izdanim putem radiotelefonske komunikacije. te: 1. izbjegavati zonu aerodromskog prometa (Aerodrome Traffic Zone-ATZ) i kontroliranu zonu (controlled zone-CTR).. 6. penjati sa što većim kutom penjanja. nakon neuspjelog prilaženja postupati u skladu s odredbom točke 11.. točka 1. (2) Ako je hitno potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa ili drugih važnih razloga. 10..

5. osim u slučajevima nužde. ili – na bilo kojoj poziciji ako nema drugog prometa. (3) Ako u aerodromskom prometnom krugu promet već postoji. dužan je pridržavati se odredaba ovoga članka. na stajanci prije uzlijetanja. (2) Promet u aerodromskom prometnom krugu ima prednost pred prometom koji se u njega uključuje. (4) Pilot zrakoplova koji nije opremljen radiopostajom. . ili – na nekoj poziciji koju sami sudionici u prometu dogovore. a koji mora sadržavati pojedinosti iz članka 78. smjer slijetanja i uzlijetanja odre uje se prema tom prometu i obvezan je za sve zrakoplove koji se u njega uključuju ili namjeravaju uzletjeti. obvezno na slijepo proslje ivati izvještaj o poziciji koji se odnosi na poziciju niz vjetar i završni krak. osim onih odredaba koje se odnose na uporabu radiopostaja. 3. 2. Sudionici u prometu mogu se drukčije dogovoriti. tijekom leta u zoni aerodromskog prometa stalno biti na prijamu na utvr enoj frekvenciji. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. 4. ovoga Pravilnika. Letenje na kontroliranom aerodromu Članak 40. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. ako namjerava sletjeti. stavak 2. – naznaku vožnje. Promet u završnom kraku uvijek ima prednost pred drugim prometom.– trenutnu poziciju i visinu i – svoju namjeru. uključiti se u odre eni aerodromski prometni krug na utvr enoj visini – u poziciji niz vjetar za stazu koja je u uporabi. – planiranu uzletnu stazu i – namjeru odnosno odredište.

(3) Promet pješaka i vozila na manevarskim površinama kontroliranog aerodroma smije se obavljati samo uz odobrenje nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. stavak 1. ako obavljanje radiotelefonske komunikacije nije moguće. uzlijetanje i slijetanje ili za kretanja u svezi s tim djelovanjima. ovoga Pravilnika. a u smislu odredbe članka 38. Pokretanje i proba motora zrakoplova Članak 41. koje izdaje kontrola zračnog prometa moraju se provoditi. mora se obavljati na način da objekti. ovoga Pravilnika. postupati u skladu s odredbama članka 38. a druge se osobe tom prilikom ne mogu ugroziti. te znakovima. svjetlosnim signalima ili znakovima. drugi zrakoplovi ili vozila ne budu izloženi jačoj struji zraka i da osobe ne mogu biti ozlije ene. dužan je: 1. 3. . samo ako je podvozje dostatno osigurano. ovoga Pravilnika nadležan je aerodromski kontrolni toranj. samo ako se na pilotskom sjedalu nalazi ovlaštena osoba. (3) Zadržavanje ispred zrakoplova s pokrenutim motorom ili na nedostatno sigurnoj udaljenosti nije dozvoljeno. Motor smije raditi u stanju mirovanja zrakoplova. za odobravanje odstupanja od odredaba članka 38. (1) Motori zrakoplova smiju se pokrenuti. biti stalno na prijamu na predvi enoj radiofrekvenciji nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. Odobrenja i/ili upute koje se odnose na sigurnost prometa na aerodromu. (2) Na kontroliranom aerodromu. pribaviti prethodno odobrenje za sva kretanja koja su uvod u vožnju. 2. ako nije u nadležnosti neke druge kontrole zračnog prometa. putem radiotelefonske komunikacije ili pomoću znakova. (4) VFR letovi u kontroliranim zonama. stavak 2. (2) Proba motora i vožnja iz hangara. slijediti signale i znakove operatora aerodroma za kretanja na stajanci i aerodromskim površinama za parkiranje zrakoplova. 4. pilot zrakoplova mora postupati u skladu s odobrenjima. smiju se obavljati samo uz odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. bilo da su izdane pismeno. putem radija. usmeno.(1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na kontroliranom aerodromu ili njegovoj okolici. uputama i informacijama proslije enima svjetlosnim i zemaljskim signalima.

(4) Zrakoplovi koji na aerodromima ne voze vlastitom snagom te hrvatski vojni zrakoplovi. (1) Od zalaska do izlaska sunca. ovoga Pravilnika. izme u zalaska i izlaska sunca. OPĆE ODREDBE Vježbovni letovi u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 42. ovoga Pravilnika primjenjuje se i na uporabu obveznih svjetala zrakoplova koji se kreću po vodi. ovoga Pravilnika. koji posjeduje valjano ovlaštenje za tip. stavak 2. osim ako odredbama Dodatka 1.Odjeljak 4. ako je to potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla. Odredbe stavaka 1. (1) Zrakoplovi na vodi. Drugi pilot mora pritom motriti zračni prostor. ovoga Pravilnika ili drugim svjetlima. a u slučaju potrebe. zrakoplovi moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. samo ako je opremljen dvostrukim sustavom za upravljanje. može se poslužiti stručnim promatračem koji se nalazi u istom zrakoplovu i s kojim je u radiokomunikaciji. mogu se označiti drugim svjetlima. leti za drugim upravljačem. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. (3) Protusudarno svjetlo na zrakoplovu. moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. osim ako se nalaze u području gdje plovila nisu obvezna upotrebljavati svjetla. . ovoga Pravilnika nisu utvr ene iznimke. (2) Operator zrakoplova ili pilot. i ako drugi pilot zrakoplova. ODREDBE O ZRAKOPLOVU 1. koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. Obvezna svjetla na zrakoplovu na vodi Članak 44. ovoga članka ne primjenjuju se prilikom takvog označavanja. Zrakoplov smije letjeti u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima. Obvezna svjetla na zrakoplovu Članak 43. mora se upotrebljavati danju i noću. do 3. (2) Odredba članka 36. mora označiti zrakoplov izvan uporabe svjetlima prema odredbama Dodatka 1. tijekom uporabe.

2. KOMUNIKACIJSKA I NAVIGACIJSKA OPREMA ZRAKOPLOVA Obveza u pogledu opremljenosti zrakoplova propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom Članak 45. Poradi sigurnog obavljanja zračnog prometa u skladu s propisanim postupcima letenja, zrakoplovi koji lete u hrvatskom zračnom prostoru, moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. Stanje i operativne osobine komunikacijske i navigacijske opreme Članak 46. (1) Komunikacijska i navigacijska oprema zrakoplova smije se upotrebljavati samo ako se sastoji od sustava, instrumenata i dijelova koji su homologirani i kao takvi registrirani za uporabu, te ako se upotrebljavaju u skladu s njezinim osobinama i sposobnostima te u utvr enim uporabnim granicama. (2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke od propisane komunikacijske i navigacijske opreme za hrvatske vojne zrakoplove, te u pojedinim slučajevima i za druge zrakoplove, ako se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano obavljanje zračnog prometa. Obveze pilota i operatora zrakoplova Članak 47. (1) Let ne smije započeti ako u zrakoplovu ne postoji propisana komunikacijska i navigacijska oprema, odnosno ako nije u uporabnom stanju. (2) Ako se prije početka leta utvrdi da komunikacijska i navigacijska oprema nije u uporabnom stanju, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje takvog leta, ako se pritom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. Ako dijelovi opreme iz stavka 1. ovoga članka, koji su nužni za sigurnu provedbu leta i pridržavanje i postupanje prema postupcima kontrole zračnog prometa, otkažu tijekom leta, pilot zrakoplova mora o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (3) Operator zrakoplova ne smije dozvoliti obavljanje leta ako propisana komunikacijska i navigacijska oprema ne postoji. Komunikacijska oprema za IFR letove

Članak 48. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva VHF primopredajnika kod kojih opseg frekvencijskog područja iznosi od 117,975 do 137 MHz s razmakom kanala od po 25 kHz. (2) Za obavljanje IFR letova iznad FL 195 zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka s razmakom kanala od po 8.33 kHz, osim državnih zrakoplova iz članka 2. točke 3. Zakona o zračnom prometu. (3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se u skladu sa člankom 218. stavak 2. ovoga Pravilnika. Navigacijska oprema za IFR letove Članak 49. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s dva prijamnika signala VHF svesmjernog radiofara (VOR-prijamnici) pri čemu jedan može izostati ako je zrakoplov opremljen propisanim sustavom za prostornu navigaciju koji se može koristiti nezavisno od VOR – prijamnika. Prijamnici moraju biti povezani s pokazivačem i tijekom uporabe neovisni o drugom prijamniku; 2. s jednim automatskim radiokompasom (ADF), koji obuhvaća frekventno područje od 200 kHz do 526.5 kHz s pokazivačem smjera i sposobnosti slušanja signala (ako je to propisano za uporabu tijekom postupaka prilaženja i odlaska); 3. s jednim SSR transponderom s modom A s 4096 kodova te modom C s automatskim proslje ivanjem visine; 4. s jednim daljinomjernim ure ajem (DME interogator); 5. s opremom za prostornu navigaciju ako je njezina uporaba obvezna u skladu s odredbom članka 50. stavak 3. ovoga Pravilnika. 6. sa sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (2) Za obavljanje ILS prilaženja, zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s jednim prijamnikom ILS signala usmjerivača (LLZ); 2. s jednim prijamnikom ILS signala putanje poniranja (GP); 3. s jednim VHF prijamnikom s pokazivačem signala radiomarkera;

4. s jednim pokazivačem ILS signala usmjerivača i putanje poniranja. (3) U zračnom prostoru sa smanjenim minimumom vertikalnog razdvajanja (RVSM zračnom prostoru) civilni zrakoplovi moraju dodatno biti opremljeni s: 1. dva nezavisna barometarska visinomjera, 2. jednim ure ajem za upozoravanje na visinska odstupanja i 3. jednim autopilotom sa sposobnošću održavanja visine te moraju imati odobrenje za tu svrhu. Oprema za prostornu navigaciju Članak 50. (1) Uporaba opreme za prostornu navigaciju dopuštena je za letove koji lete utvr enim standardnim dolazim i standardnim odlaznim rutama ili objavljenim rutama za prostornu navigaciju, te na izravnim rutama koje, u pojedinom slučaju, dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, ako oprema za prostornu navigaciju udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti (RNP) za letenje u odgovarajućem zračnom prostoru ili na odgovarajućoj ruti. (2) Zrakoplovi koji lete objavljenim rutama za prostornu navigaciju, izravnim rutama koje u pojedinom slučaju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim i standardnim odlaznim rutama te iznad utvr enih razina i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni osnovnom opremom za prostornu navigaciju (Basic RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 5. Osnovna oprema za prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od + 5 NM tijekom 95% trajanja leta. (3) Zrakoplovi koji lete na rutama objavljenim za preciznu prostornu navigaciju, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim (transitions) i standardnim odlaznim rutama i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni opremom za preciznu prostornu navigaciju (Precision RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 1. Oprema za preciznu prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od ± 1 NM tijekom 95% trajanja leta. (4) Rute za prostornu navigaciju, prijelazne rute, utvr ene standardne dolazne i standardne odlazne rute te razine i zračne prostore u kojima je obvezna uporaba odre ene opreme za prostornu navigaciju utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Opremljenost sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara – ACAS II

Članak 51. (1) Svi civilni avioni na turbinski pogon najveće dopuštene uzletne mase preko 5700 kg ili s brojem putničkih sjedala većim od 19 moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ACAS II. (2) Eventualne iznimke od odredbi stavka 1. ovoga članka kao i način njihova odobravanja, utvr uje Agencija. Komunikacijska i navigacijska oprema za VFR letove Članak 52. (1) Avioni, rotokopteri, motorne jedrilice, jedrilice, zračni brodovi i slobodni baloni s posadom, moraju za obavljanje VFR letova biti opremljeni jednim VHF primopredajnikom koji pokriva barem one frekvencije u frekvencijskim područjima od 117,975 MHz do 137 MHz, koje su potrebne za obavljanje planiranog leta. Snaga i osjetljivost prijamnika, moraju biti najmanje takvi da, uzimajući u obzir operativne osobine zrakoplova i planirane rute, omogućuju besprijekornu radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na letove danju koji se obavljaju u okolici aerodroma uzlijetanja, ako se radi o nekontroliranom aerodromu. (3) Pored VHF primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka avioni, rotokopteri i motorne jedrilice moraju biti opremljeni: 1. s jednim VOR prijamnikom za obavljanje VFR letova u zračnom prostoru klase C iznad razine leta 105; 2. za noćne letove izvan okolice aerodroma na kojemu je odobrenjem za uporabu dopušteno noćno letenje i koji je opremljen sustavom osvjetljenja: a) s jednim VOR prijamnikom za letove u kontroliranom zračnom prostoru, b) s jednim VOR prijamnikom ili automatskim radiokompasom (ADF) za letove u nekontroliranom zračnom prostoru; 3. s jednim VOR prijamnikom ili ADF-om za letove iznad slojeva oblaka. (4) Zrakoplovi pokretani motorom, moraju biti opremljeni jednim SSR transponderom za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru klase »C«, kao i za druge letove koji se obavljaju iznad 5000 stopa MSL ili iznad 3500 stopa iznad zemlje, ovisno koja je razina veća. Transponder mora biti opremljen modom A s 4096 kodova i modom C sa sposobnošću automatskog proslje ivanja visine.

(5) Zrakoplovi pokretani motorom moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje letova zrakoplova bez VHF primopredajnika u kontroliranim zonama, obavljanje aerodromskog prometa na kontroliranom aerodromu i akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru, ako time neće biti ugrožena sigurnost zračnog prometa. Glava 2. PRAVILA VIZUALNOG LETENJA (VFR) VFR letovi u zračnom prostoru klase B do G Članak 53. (1) U zračnom prostoru klase B do G, VFR letovi moraju se obavljati tako da, tijekom leta minimalne vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka, ne budu manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (2) VFR letovi smiju se obavljati u kontroliranim zonama, samo ako postoje dodatni minimalni meteorološki uvjeti za vidljivost pri tlu i bazu oblaka za kontrolirane zone, utvr eni u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Ako su propisani meteorološki uvjeti unutar kontrolirane zone ispod minimalnih vrijednosti, propisanih odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može zrakoplovima koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) izdati odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta u svrhu slijetanja, uzlijetanja, prelijetanja ili ulaska u kontroliranu zonu pod uvjetima utvr enim odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (4) Hrvatski vojni zrakoplovi prilikom obavljanja VFR letova, mogu koristiti druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, odstojanje od oblaka, vidljivost pri tlu i bazu oblaka ako je to potrebno zbog vrste zrakoplova koji se upotrebljava, izvršenja odre enog letačkog zadatka i letnih sposobnosti ukoliko se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano odvijanje zračnog prometa. (5) Za kontrolirane zone klase D i za odre ene dijelove drugog zračnog prostora, Agencija može utvrditi druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, udaljenost od oblaka, vidljivost pri tlu ili bazi oblaka od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa te osoba i stvari na tlu. Posebni uvjeti za obavljanje VFR letova

Članak 54. (1) VFR letovi iznad razine leta 195 su zabranjeni. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, VFR letovi iznad razine leta 195 do i uključujući razinu leta 285 mogu se u pojedinom slučaju obavljati u za to posebno odre enim područjima uz prethodno pribavljeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili temeljem posebnih sporazuma odobrenih od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. VFR letovi iznad razine leta 285 u zračnom prostoru gdje se primjenjuje smanjeno vertikalno razdvajanje mogu se obavljati samo unutar za to posebno odre enih područja. Postavljanje visinomjera i putne razine kod VFR letova Članak 55. (1) Kod obavljanja VFR letova koji se provode izvan okolice aerodroma odlaska, na i ispod razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost kontroliranog aerodroma najbližeg ruti leta. QNH vrijednost je vrijednost tlaka zraka nekog mjesta svedena na srednju razinu mora, pod pretpostavkom da na tom mjestu i ispod njega vladaju temperaturni uvjeti standardne atmosfere. (2) Kod obavljanja VFR letova iznad razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na 1013.25 hPa (standardno postavljanje visinomjera – QNE). (3) Prilikom obavljanja VFR letova, mora se održavati razina leta koja odgovara trenutnoj magnetskoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (semi-circular cruising level system), sukladno odredbama Dodatka 4. ovoga Pravilnika. To ne vrijedi tijekom penjanja ili snižavanja odnosno, kad se tijekom leta ne mogu održavati propisane vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. stavak 1. i 2.) na odre enoj razini leta. Razine leta su predvi ene razine u atmosferi za potrebe razdvajanja po visini, odre ene utvr enim prikazanim vrijednostima visinomjera postavljenog na 1013.25 hPa. Polukružna putna razina je utvr ena putna razina, odre ena prema onoj polovici stupanjske podjele kompasa, u kojoj se nalazi odgovarajuća magnetska putanja. (4) Razine iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (5) U zračnom prostoru klase B i C, VFR letovi se moraju pridržavati razina koje je dodijelila nadležna kontrola zračnog prometa. U zračnom prostoru klase D pilot zrakoplova je dužan nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno javiti svaku promjenu razine.

izdat će se samo ako pilot zrakoplova potvrdi da posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje odgovarajućih minimalnih vrijednosti. (2) Ako propisane minimalne vrijednosti iz stavka 1. ovoga Pravilnika. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa izdat će odobrenje za obavljanje jednog ili više posebnih VFR letova iz članka 53. odobrenje kontrole zračnog prometa za obavljanje posebnog VFR leta. ovoga Pravilnika. točka 2. ako je pilot zrakoplova osposobljen za obavljanje radiotelefonske komunikacije. VFR letovi iznad slojeva oblaka Članak 56. 2. ako visina leta iznosi najmanje 1000 stopa iznad zemlje ili vode i ako se održava vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. može se provoditi samo: 1. ako prometna situacija to dopušta. odnosno 800 m ili više ako se radi o helikopteru. Takva potvrda nije potrebna za letove koji se provode u svrhu potrage i spašavanja. ovoga članka ne postoje. Odobrenje za poseban VFR let u kontroliranoj zoni Članak 57. minimalnih meteoroloških uvjeta prema vrijednostima za zračni prostor klase G. u skladu s odredbama Dodatka 6.). ako je vidljivost pri tlu 1500 m ili više. ako je zajamčeno prilaženje na aerodrom odredišta i slijetanje u vizualnim meteorološkim uvjetima. i . ako pilot zrakoplova može održavati namjeravanu letnu putanju. prema vrijednostima za zračni prostor klasifikacije E. te 3.(6) Kod obavljanja letova hrvatskih vojnih nadzvučnih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu u kontroliranoj zoni klase D visinomjer se može postaviti i na QFE vrijednost tlaka zraka odnosnog aerodroma. (3) Prilikom obavljanja posebnog VFR leta. ako visina baze oblaka iznosi najmanje 500 stopa. Obavljanje VFR letova iznad slojeva oblaka odnosno njihovo prelijetanje. i/ili točka 3. stavak 1. stavak 3. pružanja hitne medicinske pomoći. pilot zrakoplova mora se pridržavati: 1. te za letove hrvatskih vojnih i policijskih zrakoplova. 2. samo: 1. 3. 4.

(6) Ako za odnosni VFR let nije predan plan leta. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. te probni. nadležnoj kontroli zračnog prometa moraju se proslijediti podaci o letu prema sljedećem redoslijedu: 1. (2) Zrakoplovi koji obavljaju VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. letove jedrilica. ovlašteni piloti vojnih zrakoplova. bilo jednog od drugoga ili od IFR letova primjenjuju se minimumi za razdvajanje IFR letova. 2. uz pridržavanje propisane i objavljene frazeologije.2. (4) Odobrenje za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. letovi u svrhu kalibraže i snimanja iz zraka). kao i kandidati za stjecanje potrebnih dozvola odnosno ovlaštenja. izdat će se ako prometna situacija i kapacitet kontrole zračnog prometa to dozvoljavaju. (4) Na razdvajanje posebnih VFR letova. VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru Članak 58. balona itd. Radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnog prometa mora se uspostaviti kako slijedi: 1. dodijelit će se u skladu s operativnim uputama nadležne kontrole zračnog prometa. ovoga članka. 2. moraju biti opremljeni komunikacijskom i navigacijskom opremom u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. . (1) VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru mogu obavljati piloti zrakoplova koji posjeduju odgovarajuće letačke dozvole. najkasnije 5 minuta prije ulaska u kontrolirani zračni prostor.) na aerodromima ispod kontroliranog zračnog prostora. ispitni i slični letovi moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa. tip zrakoplova. Odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor za mjesne letove (npr. VFR letovi od javnog interesa (npr. nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju zrakoplovu koji nije pokretan motorom i nema propisanu komunikacijsku i navigacijsku opremu izdati odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor ako to prometna situacija dopušta. (5) Radiokomunikacija se obavlja na engleskom ili hrvatskom jeziku. kod odlaska s aerodroma ispod kontroliranog zračnog prostora. pozivni znak zrakoplova. što je prije moguće nakon uzlijetanja. minimalnih sigurnih visina. osim ako pilot zrakoplova posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje minimalne sigurne visine. a prije ulaska u kontrolirani zračni prostor.

aerodrom odlaska. ruta i aerodrom odredišta. (1) Za obavljanje noćnih VFR letova. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. dodijeljena odnosno javljena promijenjena razina može odstupati od polukružnog sustava putnih razina. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. do 58. zabranjeno je. Prilikom obavljanja letova u svrhu potrage i spašavanja te letova u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći osobama u opasnosti. (7) Ukoliko se pilot zrakoplova uslijed meteoroloških ili drugih razloga ne može pridržavati odobrenja kontrole zračnog prometa. brzina. razina. Noćni VFR letovi Članak 59.3. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. Letovi u svrhu potrage i spašavanja i pružanje hitne medicinske pomoći Članak 60. . 5. 6. do 59. Noćni VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se planirati i obavljati na objavljenim rutama i postupcima. ovoga članka noćni VFR letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u kontroliranom zračnom prostoru obavljaju se sukladno predanom planu leta. Zatražena. (8) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na letove hrvatskih vojnih zrakoplova čije je vo enje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane i koji se obavljaju na temelju posebnog propisa. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 53. mora pravodobno pribaviti izmijenjeno odobrenje. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti rutu odnosno razinu koja je različita od zatražene. pozicija. (9) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 4. (2) Obavljanje noćnih VFR preleta (cross-country flight) sportskim zrakoplovima te obavljanje noćnih skokova padobranom dvosjedom. 4. može se odstupiti od pravila propisanih odredbama članka 53. U interesu nesmetanog obavljanja zračnog prometa.

Postavljanje visinomjera i putne razine kod IFR letova Članak 62. (5) Razine iz stavaka 1. (2) Utvr ena minimalna sigurna razina za IFR letove iznosi najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. Promjena iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja Članak 63. ovoga Pravilnika). (4) IFR letovi u zračnom prostoru klase G u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. (1) Kod obavljanja IFR letova. IFR let se ne smije obavljati ispod minimalne IFR putne razine na ruti odnosno ispod minimalne područne apsolutne visine (AMA) izvan rute. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. . mora se provoditi na razini leta ili apsolutnoj visini leta. Planovi leta za takve IFR letove se neće prihvaćati i za njih se neće izdavati odobrenje kontrole zračnog prometa. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.Glava 3. pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost primljenu od nadležne kontrole zračnog prometa. (3) Minimalne razine iz stavka 1. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke ako se time ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. osim ako se zrakoplov nalazi u penjanju ili snižavanju. koja odgovara trenutnoj magnetnoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (Dodatak 4. i 2. ovoga članka. PRAVILA INSTRUMENTALNOG LETENJA (IFR) Minimalna sigurna razina kod IFR letova Članak 61. pilot zrakoplova mora primjenjivati standardno postavljanje visinomjera. (2) Kod obavljanja IFR letova iznad razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. (3) Obavljanje IFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. na i ispod razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. ovoga članka. odnosno u planinskom području najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. (1) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja.

. (4) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka zabranjena je iznad minimalne IFR putne razine. mora o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (3) Promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja može se provesti ako: 1.(1) Ako pilot zrakoplova namjerava promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. U tom se slučaju moraju primijeniti vrijednosti utvr ene odredbama stavka 3.5 km te vertikalno odstojanje od najmanje 1000 stopa. u kontroliranim zonama. te da bi se spriječilo ugrožavanje zračnog prometa i izbjegli nesporazumi. ovoga članka mogu se primjenjivati: a) ako se prijelaz iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR) provodi na minimalnoj sigurnoj razini utvr enoj za IFR letove i b) ako se kontrolirani zračni prostor napusti odmah nakon promjene na VFR let. ovoga članka. razdvajaju se u kontroliranom zračnom prostoru od zrakoplova za koje je razdvajanje propisano prema normama utvr enim za razdvajanje IFR letova. u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. ovoga članka. čak i nakon promjene na VFR dio leta. ako postoje propisani VFR minimumi. b) ako postoji vidljivost zemljine površine i c) ako zrakoplov leti izvan oblaka. promjena pravila letenja prema minimalnim vrijednostima iz stavka 4. (6) Zrakoplovi koji mijenjaju pravila letenja u skladu s minimalnim vrijednostima iz stavka 4. promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja (plan leta-oznaka »Y«) može se provesti: a) ako postoji vidljivost u letu od najmanje 3 km. (5) Minimalne vrijednosti iz stavka 4. 2. ovoga članka. (7) Kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio utjecaj na druge zrakoplove za koje je razdvajanje propisano. (2) Pilot zrakoplova smije promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja samo ako je predvidivo da će let završiti ili biti nastavljen tijekom dužeg vremenskog razdoblja u vizualnim meteorološkim uvjetima. u kontroliranom zračnom prostoru: a) postoji vidljivost u letu od najmanje 8 km i b) ako zrakoplov održava horizontalno odstojanje od oblaka od najmanje 1.

a ne može vizualno završiti prilaženje. ovoga članka. OPĆA PRAVILA POSTUPANJA Postupci letenja Članak 65. i što sigurnijeg. ako to prometna situacija i uvjeti dopuštaju i ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. osim u slučaju kad nadležna kontrola zračnog prometa izda odobrenje koje odstupa od propisanih postupaka letenja. Prekid prilaženja za slijetanje Članak 64. samo prema objavljenim IFR postupcima.(8) Zbog olakšanja prijelaza iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR). ako je zrakoplov dostigao utvr ene vrijednosti za prekid prilaženja za primijenjeni postupak instrumentalnog prilaženja. obzirom na ukupnu prometnu . odobriti snižavanje na visinu manju od minimalne IFR putne razine primjenom minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja (MRVA). Dio treći KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Glava 1. prvi će biti uslužen«. (1) Pilot zrakoplova mora se pridržavati propisanih postupaka letenja prilikom prilaženja i odlazaka na i sa kontroliranih aerodroma te prilikom obavljanja IFR letova. u pojedinim područjima. osim u slučaju kad je načelo prednosti potrebno izmijeniti zbog omogućavanja većeg protoka zračnog prometa u što manjem vremenskom razdoblju. Pilot zrakoplova mora prekinuti prilaženje i započeti utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. (1) Kontrola zračnog prometa obavlja se prema načelu »tko prvi do e. redovitijeg i nesmetanijeg odvijanja zračnog prometa. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa može dozvoliti odstupanja od objavljenih postupaka letenja iz stavka 1. Pravila prednosti Članak 66. Snižavanje ispod minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja. može se odobriti IFR letovima. nadležna kontrola zračnog prometa može.

kao i letovi kojima se prevoze transplatati. 8. te u humanitarne svrhe (STS/SAR/HUM). pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može u prostorno i vremensko ograničenom opsegu. 5. . u potpunosti ili djelomično. letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske (STS/PROTECTED). lijekovi. Zabrana VFR letova Članak 67. 3. uključujući letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći oboljelim ili ozlje enim osobama. letovi mlaznih jednosjeda i dvosjeda hrvatske vojske. krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti. 7. uživaju prednost kao i letovi iz stavka 2. letovi koji podliježu mjerama za upravljanje protoka zračnog prometa. (1) Kada to zahtijeva prometna situacija i intenzitet letova koji podliježu kontroli zračnog prometa. transplatati ili krv (STS/HOSP). letovi kod kojih je pilot objavio stanje nužde ili je stanje nužde očigledno. uključujući letove koji su predmetom protuzakonitog ometanja ili im protuzakonito ometanje neposredno prijeti (STS/EMER).situaciju i operativne potrebe pojedinih zrakoplova. letovi kojima se prevoze poglavari država (STS/HEAD) i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvr en takav povlašteni status (STS/STATE). a poglavito obzirom na operativne potrebe vojnih mlaznih zrakoplova. 2. 4. ovoga članka. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. (3) Vježbovni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu presretanja. letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlje ene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. prednost u svakom slučaju uživaju sljedeći letovi navedenim redoslijedom: 1. 6. promatrački letovi temeljem me unarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku (Open Skies Treaty). zabraniti obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. letovi u svrhu potrage i spašavanja. točka 5. koji ujedno uživaju prednost pred ostalim letovima hrvatske vojske. ovoga članka.

izme u VFR letova koji se nalaze u navigacijskim poteškoćama. 7. i 9. 6. IFR letova i noćnih VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. Razdvajanje kontroliranog prometa Članak 68. 5. nadležna kontrola zračnog prometa mora poduzeti mjere koje osiguravaju postojanje odnosno primjenu i uspostavu druge vrste ili druge norme razdvajanja prije nego što je prvotno korištena vrsta ili propisana norma razdvajanja postala nedostatna. pojedinačno ili ukupno VFR letenje u kontroliranom zračnom prostoru mogu privremeno zabraniti: 1. izme u IFR letova i posebnih VFR letova. odnosno nekontroliranog zračnog prostora. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane norme razdvajanja u kontroliranom zračnom prostoru u sljedećim slučajevima: 1. ovoga članka ne može održavati ili primjenjivati. 3. izme u posebnih VFR letova. 4. zabranjenih područja i područja s ograničenjem letenja. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. utvr enom odredbama Dodatka 5. izme u letova koji podliježu razdvajanju i granica vlastitog područja nadležnosti. 2. a prelijeću kroz oblake ili se nalaze u njima. izme u letova koji podliježu razdvajanju i utvr enih područja za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora. izme u letova koji podliježu razdvajanju. 2. nadležni kontrolor zračnog prometa. izme u IFR letova i VFR letova koji mijenjaju pravila letenja u uvjetima smanjenih meteoroloških minimuma. izme u svih vrsta letova koji podliježu razdvajanju u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. . ovoga Pravilnika. te izme u tih letova i drugih letova za koje je obvezna primjena postupaka razdvajanja. 8. (2) Ako se vrsta ili propisana norma razdvajanja koja se koristi za razdvajanje dva ili više letova iz stavka 1.(2) Ako to zahtijeva sigurnost zračnog prometa.

(1) Izdavanjem odobrenja kontrole zračnog prometa pilotu zrakoplova se dozvoljava obavljanje leta pod uvjetima utvr enim u odobrenju. (3) Pilot zrakoplova mora postupati prema posljednjem izdanom i potvr enom odobrenju kontrole zračnog prometa. (2) Ako pilot zrakoplova iz važnih razloga zatraži prednost prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa. »za obavljanje padobranskih skokova« itd. posebice na letnu putanju i razinu. »za slijetanje«. Prilikom obavljanja poslova kontrole zračnog prometa. Javljanje o opasnostima Članak 69. vrstu leta. te razloge mora navesti u svom zahtjevu. »za prilaženje«. pri čemu pilot mora neodložno o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa i pribaviti novo odobrenje. osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje zahtijevaju trenutnu odluku pilota zrakoplova.(3) Propisane vrste i norme razdvajanja primjenjuju se i na razdvajanje letova hrvatskih vojnih zrakoplova. sve dok mu se ne izda novo odobrenje. »rutno«. Odjeljak 2. Pojam »odobrenje kontrole zračnog prometa« (ATC clearance) može se skratiti na način da se iza ili ispred riječi »odobrenje« koriste izrazi kao što su npr. Izvještaji o opasnostima za zračni promet trebaju sadržavati sve bitne pojedinosti koje su od značaja za sigurno odvijanje zračnog prometa. . kako bi se naznačilo na koji se dio leta. Pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa. odnosno djelovanje odgovarajuće odobrenje odnosi. nadležna kontrola zračnog prometa može izdavanjem odgovarajućih odobrenja i njihovim izmjenama utvrditi pojedinosti koje se odnose na odvijanje leta. ODOBRENJA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA Pojam i opseg odobrenja kontrole zračnog prometa Članak 70. Postupanje prema odobrenju Članak 71. neodložno javiti svako opažanje opasnosti koja bi mogla ugroziti sigurnost zrakoplova ili sigurnost zračnog prometa.« za uzlijetanje«. osim ako je posebnim dogovorom na temelju zakona predvi eno povećanje ili smanjenje utvr enih normi razdvajanja.

ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. Odobrenje kontrole zračnog prometa mora se pribaviti za sljedeće letove ili djelovanja: 1. pilot zrakoplova mora odobrenje pribaviti putem radiokomunikacije. 3. noćne VFR letove te noćne letove zračnih brodova i slobodnih balona s posadom u kontroliranom zračnom prostoru. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućih područja. 2.5 kg. letenje mikrolakih aviona. IFR letove. (1) U slučajevima iz članka 72. 5. letove jedrilica u oblacima. 9. 12. letenje zrakoplovnih modela s raketnim pogonom i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru. VFR letove u zračnom prostoru klase B. 8. ovoga Pravilnika. Pribavljanje odobrenja Članak 73. C i D. 4. letenje slobodnih balona bez posade. . aerodromski promet na kontroliranim aerodromima. 6. 11. do 7. 7. posebne VFR letove. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. točke 1.Letovi i djelovanja za koje je potrebno odobrenje kontrole zračnog prometa Članak 72. 10. letove u uvjetno zabranjenim i privremeno izdvojenim područjima. parajedrilica i ovjesnih jedrilica u kontroliranom zračnom prostoru. akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru i na kontroliranim aerodromima. te grupno letenje slobodnih balona bez posade u kontroliranom zračnom prostoru. skokove padobranom i izbacivanje predmeta padobranima u kontroliranom zračnom prostoru.

pozivni znak zrakoplova. obvezi razdvajanja. 2. u načelu. odobrenje se mora pribaviti od nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. ovoga Pravilnika. ako je potrebno 4. vrsti plana leta. odnosno 186. ako let ne započne. 5. može sadržavati podatke navedene sljedećim redoslijedom: 1. prethodno se mora pribaviti pismeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članaka 30. postupke prilaženja ili odlaska. putnu razinu odnosno razine. (4) U slučaju održavanja zrakoplovnih priredbi te posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. fazi leta (uzlijetanje. prilaženje. Odobrenje se izdaje putem telefona ili radiokomunikacijom. (1) Odobrenje kontrole zračnog prometa proslije eno radiokomunikacijom. do 12. te utvr enom načinu rada nadležne kontrole zračnog prometa. brzinu penjanja ili snižavanja. 3. 3. 5. razine na kojima se prolaze odre ene značajne točke. ako je potrebno. klasifikaciji zračnoga prostora. a uključene su u odobrenje. mjesto ili vrijeme početka penjanja ili snižavanja. smatra se vrijeme u kojem se odobrenje automatski poništava. Pod vremenom istjecanja odobrenja. rutu leta. sve ostale potrebne upute ili informacije. mogu sadržavati: 1. (2) Upute koje se odnose na razine. rutni let. (3) Akrobatski letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se dogovoriti telefonom s nadležnom kontrolom zračnog prometa. točke 8. razinu odnosno razine leta za čitavu rutu ili njezin dio i promjene razina po potrebi. a ovisno o vrsti leta (IFR. 2.). granicu valjanosti odobrenja. 4. VFR). ako je potrebno. . kao što su postavljanje SSR transpondera. ovoga Pravilnika. slijetanje i dr. vrijeme komunikacije i vremena istjecanja odobrenja. podrobna uputstva koja se odnose na odlazne i prilazne razine. Sadržaj odobrenja Članak 74.(2) U slučajevima iz članka 72.

Ako nije drukčije propisano izvještaj o poziciji mora se proslijediti iznad ili neposredno nakon prelijetanja svake utvr ene obvezne točke javljanja. razina. nadležna kontrola zračnog prometa može. 3. . (2) Iznimno od odredbe stavka 1. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. a kod prve uspostave radiokomunikacije. 2. a odobrena razina u slučaju penjanja ili snižavanja. (1) Pilot zrakoplova prilikom IFR leta. pozicija. stavak 4. pozivni znak zrakoplova. (1) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim odredbama članka 12. ovoga članka. 2.Odjeljak 3. ne proslje uje se podatak o razini. odnosno promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. ovoga članka. pozivni znak zrakoplova. u pojedinom slučaju. IZVJEŠTAJ O POZICIJI Obveza javljanja pozicije Članak 75. ovoga Pravilnika. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku proslje ivanja izvještaja o poziciji. moraju se proslijediti sljedeći podaci: 1. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. IZVJEŠTAJI PILOTA ZRAKOPLOVA 1. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. proslijediti nadležnoj kontroli zračnog prometa izvještaj o poziciji. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. vrijeme preleta. zahtijevati proslje ivanje izvještaja o poziciji i iznad drugih točaka ili pilota zrakoplova osloboditi te obveze. (2) Nakon promjene radiofrekvencije. prilikom prelijetanja utvr enih obveznih točaka javljanja. Izvještaj o poziciji kod IFR letova Članak 76.

3.(4) Iznimno od odredbe stavka 1. (2) Vrijeme preleta iz stavka 1. ovoga članka. 4. vrijeme preleta. koji sadrži sljedeće podatke i to navedenim redoslijedom: 1. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta. 5. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta i razini. ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. Izvještaj o poziciji zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu Članak 78. 4. pozivni znak zrakoplova. ovoga članka. točka 3. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. Izvještaj o poziciji kod VFR letova Članak 77. vrijeme preleta. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. 2. 3. predvi eno vrijeme sljedeće pozicije. a kod promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. . koji sadrži sljedeće podatke: 1. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. pozicija. pozicija. pozivni znak zrakoplova. 2. razina. (1) Kod obavljanja VFR leta. (5) Iznimno od odredbe stavka 4. kod IFR leta u zračnom prostoru u kojem se ne provodi radarska usluga. razina. ovoga članka može se izostaviti.

pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o odlasku. pilot zrakoplova propisanim radiokomunikacijskim postupkom nadležnoj kontroli zračnog prometa. mora na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 3. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta a koji uzlijeću s nekontroliranog aerodroma. a ako to nije moguće. javljanjem stvarnog vremena uzlijetanja (2) Neposredno nakon uzlijetanja. vrijeme uzlijetanja. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. (3) Izvještaj o odlasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. 2. centru za pružanje letnih informacija. nadležnom prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa osoba koju ovlasti pilot zrakoplova ili 2.(1) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na kontroliranom aerodromu. aerodrom odlaska. stvarno vrijeme uzlijetanja mora javiti: 1. planiranu sletnu stazu. pozivni znak zrakoplova. 3. . pozivni znak zrakoplova. 2. ako nije drukčije propisano. poziciju za smjer slijetanja. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. naziv aerodroma. 4. Izvještaj o odlasku i dolasku Izvještaj o odlasku Članak 79. pozicija. 2. (2) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na nekontroliranom aerodromu. 2. pozivni znak zrakoplova. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji.

pilot zrakoplova mora. letove u uvjetno zabranjenim područjima i drugim područjima. pozivni znak zrakoplova. izvještaj o dolasku mora sadržavati aerodrom odlaska i aerodrom odredišta. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta. Ako iz nekog razloga slijetanje nije uslijedilo na aerodrom odredišta. a koji slijeću na nekontrolirane aerodrome. stavak 3. umjesto proslje ivanja izvještaja o dolasku pilot zrakoplova može putem radiokomunikacije proslijediti predvi eno vrijeme slijetanja nadležnoj kontroli zračnog prometa. osim za letove unutar kontrolirane zone danju. 2. centru za pružanje letnih informacija. a ako to nije moguće. VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. PLAN LETA Obveza predavanja plana leta Članak 81. ovoga Pravilnika. vrijeme slijetanja.4. ovoga članka. (1) Plan leta obvezno se predaje za sljedeće letove: 1. 4. javljanjem vremena slijetanja. ako se zrakoplov već nalazi u aerodromskom prometnom krugu i očekuje se sigurno slijetanje. . naznačen u planu leta. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućeg područja. Izvještaj o dolasku Članak 80. 3. nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o dolasku. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. VFR letove koji prelaze granicu Republike Hrvatske. 2. aerodrom slijetanja. Odjeljak 4. 3. uključujući područja iz članka 15. (3) Izvještaj o dolasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. aerodrom odredišta. IFR letove.

Sadržaj i obrazac plana leta . izme u ostalog i na temelju pribavljenih preduzletnih informacija. (1) Pojedinačni plan leta (individual flight plan-FPL) mora se predati za svaki pojedini let za koji je predavanje plana leta propisano. (1) Operator zrakoplova. Predavanje plana leta i odgovornost Članak 84. (2) Predavatelj plana leta odgovoran je za: 1.(2) U svrhu olakšavanja provo enja mjera potrage i spašavanja zrakoplova. (2) Trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL) može se predati za najmanje 10 IFR letova koje planira isti operator zrakoplova. Vrijeme predavanja plana leta utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. 3. kao i svaki dio leta kad se radi o letu koji uključuje me uslijetanja. Predavanje pojedinih vrsta planova leta Članak 82. 2. potpuno adresiranje i proslje ivanje. odnosno svakodnevno tijekom najmanje deset dana u slijedu. Vrijeme predavanja plana leta Članak 83. (3) Uvjeti i način predaje planova leta za letove hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. istovrsni i najmanje jednom tjedno. provjeru provedivosti leta. pribavljanje preduzletnih informacija i po potrebi odobrenja kontrole zračnog prometa. plan leta može se predati i za druge letove. zapovjednik zrakoplova ili druga ovlaštena osoba mora predati plan leta sukladno uvjetima koje utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. potpunost i točnost podataka. Pojedinim letom u smislu ovoga Pravilnika smatra se i grupni let više zrakoplova. te 4. ako su ti letovi planirani kao redoviti.

Odjeljak 5. koordinaciju i provedbu strategijskih (sedam i više dana prije dana doga anja).Članak 85. stavak 2. (1) Upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management) provodi se prikladnim mjerama kako bi se izbjeglo preopterećenja. 2. ovoga Pravilnika mogu se primjenjivati. utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (1) Taktičke mjere iz članka 86. privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod odre enim uvjetima. (2) Prikladnim mjerama iz stavka 1. ovoga Pravilnika. istovjetan odnos prema IFR letovima koji slijeću odnosno uzlijeću iz Republike Hrvatske u odnosu na letove koji prelijeću Republiku Hrvatsku. smatraju se mjere koje se odnose na planiranje. predtaktičkih (unutar šest dana prije dana doga anja) i taktičkih (na dan doga anja) mjera. UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA Pojam. pojedinačno ili u kombinaciji kao sljedeći postupci: 1. i 3. . te primjenu onih mjera upravljanja protokom koje imaju najmanji negativni utjecaj na korisnike zračnog prostora. poništavanje i izmjene plana leta. uzimajući pritom u obzir utvr ene kapacitete sustava kontrole zračnog prometa. opseg i uvjeti za upravljanje protokom zračnog prometa Članak 86. predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta. (3) Uvjete i postupke upravljanja protokom zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Opći ATFM postupci Članak 87. te uvjete za dopuštena odstupanja koja se odnose na plan leta. te kako bi se optimizirali postojeći kapaciteti europskog sustava kontrole zračnog prometa. prihvaćanje. (2) Uvjete za predavanje. pravodobno dodjeljivanje slotova odlaska prema odre enim odredišnim područjima ili aerodromima. (1) Obrazac plana leta iz Dodatka 7. ovoga članka. mora sadržavati odgovarajuće podatke o planiranom letu.

pilot zrakoplova traži odobrenje za pokretanje motora. zrakoplov javlja da je spreman za odlazak. mora o tome neodložno i izravno obavijestiti tijelo nadležno za upravljanje protokom zračnog prometa ili nadležnu kontrolu zračnog prometa. odnosno mjere za upravljanje protokom zračnog prometa. a primjenjuje se na IFR letove i na letove s promjenom pravila letenja. ako je potrebno. Zrakoplovi u odlasku zadržavaju se na toj poziciji do trenutka kad kontrolor zračnog . ako se IFR dio leta obavlja u području u kojemu su na snazi mjere za upravljanje protoka zračnog prometa. ako je potrebno. (3) Za sve letove koji podliježu mjerama za upravljanje protokom zračnog prometa. AERODROMSKA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Aerodromski prometni krug i vožnja Članak 89. Glava 2. parkirališna pozicija. »HEAD« i »SAR« te u drugim predvi enim slučajevima. Sljedeće pozicije u aerodromskom prometnom krugu i krugu za vožnju (taxi circuit) predstavljaju točke na kojima piloti. Obveze pilota zrakoplova i korisnika zračnog prostora u pogledu pridržavanja slota Članak 88. ne primjenjuju se na letove sa statusom »EMER«. u načelu. što uključuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili uzlijetanje letovima koji značajnije odstupaju od dodijeljenog CTOT-a. ili se proslije uje izravno korisniku zračnog prostora. Za potrebe aerodromske kontrole zračnog prometa slot odlaska iz članka 87. stavak 3. Proračunato vrijeme uzlijetanja se pribavlja u prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa. ovoga Pravilnika iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko proračunatog vremena uzlijetanja). Postupak dodjele slota. 2.(2) Slot odlaska proračunava se i dodjeljuje korisnicima zračnog prostora na temelju podataka iz plana leta. Ako korisnik zračnog prostora uoči da se iz bilo kojeg razloga ne može pridržavati dodijeljenog slota. (1) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna je za nadzor slotova odlaska na aerodromima odlaska. traže i ovisno o prometnoj situaciji dobivaju odobrenja i upute: 1. (2) Operator zrakoplova dužan je poznavati i pridržavati se objavljenih mjera protoka zračnog prometa te planirati letove zrakoplova u odlasku tako da se uzlijetanja obavljaju u skladu s proračunatim vremenom uzlijetanja. te po potrebi informacije za odlazak i upute za vožnju u svrhu odlaska. pozicija za čekanje. slot odlaska se dodjeljuje najkasnije dva sata prije EOBT-a u obliku proračunatog vremena uzlijetanja (CTOT).

(3) Ako staza u uporabi nije prikladna za neki tip zrakoplova. krak niz vjetar. . pilot zrakoplova javlja završni krak. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti uporabu druge staze. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ako je potrebno. 4. 7.prometa ovisno o prometnoj situaciji može izdati uputu za izlazak na stazu ili odobrenje za uzlijetanje. 4. 2. (1) Za stazu u uporabi odre uje se uzletno-sletna staza čiji je smjer najbliži smjeru vjetra. 6. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. za stazu u uporabi može se odrediti i druga staza ako je to potrebno zbog smještaja aerodromskog prometnog kruga. osnovni krak. završni krak. blizine drugih aerodroma. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. 5. 4 ili 5. 3. ovoga članka. pozicija za uzlijetanje. kapaciteta uzletno-sletne staze. na toj poziciji izdaje se uputa za vožnju do stajanke ili uputa da zrakoplov uspostavi komunikaciju sa zemaljskom kontrolom odnosno kontrolom stajanke. nesmetanijeg slijetanja ili odlaska zrakoplova. postupaka za smanjenje buke ili utjecaja trenutne meteorološke situacije pod uvjetom da prosječna le na komponenta vjetra na toj stazi u pravilu ne iznosi više od 5 čvorova. a na zahtjev pilota. prometne situacije. ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. na toj se poziciji dodjeljuje odobrenje za uzlijetanje. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji. Odobrenje za slijetanje mora se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. dužine uzletno-sletne staze. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. Staza u uporabi Članak 90. pilot zrakoplova javlja osnovni krak. izlazak sa staze. pod uvjetom da prometna situacija i postupci za smanjenje buke dopuštaju takvu izmjenu. Postupci pokretanja motora zrakoplova Članak 91. pilot javlja poziciju niz vjetar. smještaja navigacijskih sredstava koji služe za izvršenje prilaženja. osim ako je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi odobrio veću le nu komponentu vjetra za tu stazu ili ako sigurnosni razlozi zahtijevaju trenutnu uporabu druge uzletno-sletne staze.

pilot zrakoplova prima rutno odobrenje (en-route clearance). kontrolor zračnog prometa je obvezan obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju kašnjenja. uključujući odobrenje za odlaznu rutu. odnosno promet u okolici aerodroma koji bi mogao predstavljati opasnost za dotične zrakoplove. Bitne informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek. (2) Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku manje od 20 minuta.(1) U svrhu redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa. Informacije o bitnom lokalnom prometu Članak 93. kada kontrolor zračnog prometa . (3) Ovisno o prometnoj situaciji. Odobrenje za pokretanje motora ne smije se zatražiti. (1) Bitne informacije o stanju aerodroma su podaci. O iznenadnoj pojavi opasnosti tijekom završnog prilaženja. (1) Prije odlaska. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova o svakom bitnom lokalnom prometu. piloti zrakoplova moraju prije svakog odlaska prema IFR planu leta zatražiti odobrenje za pokretanje motora. Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku veće od 20 minuta. pilot zrakoplova mora se obavijesti bez odlaganja. vozila ili osoba na ili u blizini manevarskih površina. odnosno odre uje ju nadležna kontrola zračnog prometa zajedno s rutnim odobrenjem prije uzlijetanja. ako pilot zrakoplova nije siguran da li je u stanju pokrenuti motore unutar 5 minuta nakon izdavanja odobrenja. na način koji omogućuje lako uočavanje i prepoznavanje tog prometa. pilotima se izdaje odobrenje za trenutno pokretanje motora. koji se odnose na stanje operativnih površina i pripadajućih sredstava koja su potrebna za sigurno odvijanje zračnog prometa. Odobrenja za odlaske prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) Članak 92. (1) Bitnim lokalnim prometom smatra se svaki promet zrakoplova. (2) Početna razina na koju se zrakoplov penje nakon uzlijetanja utvr ena je u standardnom instrumentalnom odlasku (Standard instrument departure-SID). odobrenja za daljnje penjanje izdaju se nakon uzlijetanja. Bitne informacije o stanju aerodroma Članak 94.

2. trenutnu vidljivost u smjeru uzlijetanja i početnog penjanja ako je manja od 10 km i trenutnu vidljivost(i) uzduž uzletno-sletne staze u uporabi. (2) Bitne informacije o stanju aerodroma proslje uju se sljedećim redoslijedom: 1. 6. neravnine ili napuknuća površine uzletno-sletne staze. trenutni smjer i brzinu vjetra pri tlu. stazi za vožnju ili stajanci. uključujući značajna odstupanja. 2. (1) Pilotu zrakoplova koji namjerava letjeti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) i pilotu koji namjerava letjeti prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). ostale važne obavijesti. 5. uključujući parkirane zrakoplove i ptice na tlu ili u zraku. 3. 4. bljuzgavica ili led na glavnoj stazi. staze za vožnju ili stajanke. ako podaci postoje. ako automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje nije na raspolaganju. nakon uspostave prve komunikacije kontrolor zračnog prometa proslje uje informacije sljedećim redoslijedom: 1.smatra da je to potrebno i u interesu sigurnosti zračnoga prometa ili na zahtjev pilota zrakoplova. (2) Ako je potrebno. snijeg. otkaz ili nepravilnosti u radu dijela ili ukupnog aerodromskog sustava osvjetljenja i 7. ostale privremene opasnosti. 3. uključujući visinu snježnog pokrivača u neposrednoj blizini uzletno-sletne staze. nanosi ili zapusi snijega. ili u neposrednoj blizini operativnih površina. staze za vožnju ili stajanke. uzletno-sletnu stazu u uporabi. temperaturu zraka i točku rosišta za zrakoplove s turbinskim motorima. prije uzlijetanja kontrolor zračnog prometa obavještava pilota zrakoplova o: . QNH postavljanje visinomjera ili QFE na zahtjev. 5. Informacije zrakoplovima u odlasku i dolasku Članak 95. 4. kao i informacije o čišćenju snijega i posipanju odnosno prskanju uzletno-sletne staze. gra evinski ili radovi u svrhu održavanja na.

QNH vrijednost tlaka zraka. svim značajnim promjenama smjera i brzine vjetra pri tlu. značajnim meteorološkim uvjetima (kumulonimbus ili oluja. VFR rutu dolaska. 3. 5. kiša koja se ledi i sl. temperature zraka.1. Odobrenje za ulazak uključuje i sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. . bitne aerodromske informacije. bitni lokalni promet. uzletno-sletnu stazu u uporabi ili smjer slijetanja. Vrtložna turbulencija Članak 96. 2. 7. umjereno ili jako zale ivanje. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase (maximum certificated take-off mass – MTOM).03 incha Hg) ili više. smicanje vjetra. trenutni smjer i brzina vjetra. apsolutna visina leta. (3) Pilotu zrakoplova koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odobrava se ulazak u kontroliranu zonu odnosno ulazak u aerodromski prometni krug ako meteorološki uvjeti i prometna situacija to dozvoljavaju. 6. umjerena ili jaka turbulencija. (4) Na zračnim lukama. promjenama bitnih informacija o stanju aerodroma. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje vrijeme slijetanja i uzlijetanja samo na poseban zahtjev pilota. odnosno smjer prometnog kruga kad se upotrebljava desni prometni krug. teški (heavy-H). vidljivosti ili vidljivosti uzduž staze. ako informacija već nije proslije ena putem automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. te promjeni QNH vrijednosti tlaka zraka ako promjena iznosi 1 hPa (0. tuča. od 136 tona ili više. 3. posebne upute.) u području uzlijetanja i penjanja. 2. (1) Prema kategorijama vrtložne turbulencije zrakoplovi mogu biti: 1. a ako je potrebno proslje uju se i sljedeći podaci: 4. ako se radi o odobrenju za ulazak u aerodromski prometni krug. 8.

povećano odstojanje nije potrebno. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase manje od 136 tona. 3. da će IFR let čekati 20 minuta ili više iznad navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. (1) Ako nadležna kontrola zračnog prometa predvi a. pilot zrakoplova je odgovoran za izbjegavanje vrtložne turbulencije. laki (light-L).2. smjer i brzinu vjetra pri tlu. PRILAZNA I OBLASNA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Očekivano vrijeme prilaženja Članak 97. odnosno vrijeme napuštanja mjesta čekanja u svrhu završetka prilaženja za slijetanje. proteklo vrijeme od uzlijetanja prethodnog zrakoplova ili udaljenost od zrakoplova koji je prethodno uzletio. 3. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase do uključujući 7 tona. (5) Kad pilot zrakoplova ispred sebe vidi zrakoplov teže kategorije i u stanju je sam održavati sigurni razmak (npr. pilotu zrakoplova mora se proslijediti očekivano vrijeme prilaženja. (3) Smatra se da nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane minimume za razdvajanje zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. . 4. Glava 3. ako uz odobrenje za uzlijetanje proslijedi pilotu zrakoplova sljedeće podatke: 1. tip zrakoplova koji je prethodno uzletio. 2. ovoga članka. (4) Nakon prijama podataka iz stavka 3. ako je moguće. te se od njega ne zahtijeva pridržavanje propisanih minimuma razdvajanja zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. tako da tijekom prilaženja ostane iznad letne putanje prethodnog zrakoplova i sleti iza njegove točke dodira) ili pri pogodnom vjetru. srednji (medium-M). (2) Obzirom da se opasnost i postojanje vrtložne turbulencije ne može točno predvidjeti. (6) Tijekom vožnje iza zrakoplova teže kategorije pilot zrakoplova treba. održavati odstojanje od najmanje 200 m. nadležna kontrola zračnog prometa nije odgovorna za pružanje informacije o opasnosti i postojanju vrtložne turbulencije u svakom trenutku i ne može jamčiti za točnost takve informacije. a veće od 7 tona. upozorenje o mogućem postojanju vrtložne turbulencije korištenjem propisane fraze.

o poziciji zrakoplova najmanje jednom prije početka završnog prilaženja. SRA).(2) Ako predvi eno vrijeme čekanja iznosi manje od 20 minuta. (1) Radarski kontrolor zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova. prilikom radarskog vektoriranja tijekom me uprilaženja i završnog prilaženja. zahtijevati da zrakoplov pod radarskom kontrolom podesi brzinu za najviše ± 20 kt. Nadležna kontrola zračnoga prometa. ovoga Pravilnika. dajući pritom prednost zrakoplovima na način utvr en odredbama članka 66. (2) Tijekom radarskog prilaženja (PAR. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje očekivano vrijeme prilaženja. pilot zrakoplova mora započeti postupak čekanja. nadležni kontrolor zračnog prometa mora izdati odobrenje za slijetanje ili alternativno odobrenje pilotu zrakoplova. tako da mu proslijedi udaljenost od točke ili navigacijskog sredstva na koje se informacija odnosi. (3) Tijekom instrumentalnog prilaženja. kojeg se radarski vektorira zbog instrumentalnog prilaženja. Podešavanje brzine Članak 99. Slijed za slijetanje Članak 98. zadržati posljednju dodijeljenu razinu i čekati na daljnja odobrenja. mora pilotu zrakoplova proslijediti izmijenjeno očekivano vrijeme prilaženja ako se ono razlikuje za ±5 minuta ili više od proslije enog. nadležna kontrola zračnoga prometa može. Podešavanje brzine se ne smije zahtijevati ili primjenjivati nakon što je zrakoplov u završnom prilaženju preletio točku udaljenu 4 NM od praga uzletno-sletne staze. najkasnije na udaljenosti od 2 NM od zone dodira. Slijed za slijetanje mora se uspostaviti na način koji omogućuje dolazak najvećeg broja zrakoplova uz najmanje prosječno kašnjenje. U svrhu uspostavljanja slijeda za prilaženje i smanjenja potrebnog broja vektora. nadležna kontrola zračnog prometa mora podsjetiti pilota zrakoplova koji se nalazi u završnom prilaženju da provjeri da li je podvozje izvučeno i zabravljeno. (3) Ako nadležna kontrola zračnoga prometa nije izdala odobrenje za nastavak leta nakon prolaska navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. na temelju indicirane brzine (IAS). . samo kad to smatra potrebnim. Informacija o poziciji i udaljenosti Članak 100.

razdvajanje. zrakoplov se mora nalaziti u horizontalnom letu otprilike 1 NM prije uključivanja u putanju poniranja. U tom se slučaju prilaženje provodi prema objavljenim postupcima. a na zahtjev pilota. (2) Prilikom primjene postupka iz stavka 1. uz uvjet. struktura zračnog prostora. ako to prometna situacija dopušta. ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će meteorološki uvjeti dozvoliti vizualno prilaženje i da postoji velika vjerojatnost da će se vizualno prilaženje i . (5) Ako prometna situacija ne dopušta primjenu CDA (npr. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. tako da se razina dostigne na smjeru usmjerivača na udaljenosti od oko 8 NM od točke dodira. prepreke) odobre početne razine koje su veće od razine me uprilaženja. treba pravodobno ukinuti to ograničenje. da pilot može održavati stalnu vidljivost zemljine površine i: 1. (4) Nakon postizanja visine me uprilaženja. Vizualno prilaženje Članak 102. ovoga članka.Prilaženje s neprekinutim snižavanjem Članak 101. ili 2. (1) IFR letu se može odobriti vizualno prilaženje. mora koristiti tehniku prilaženja propisanu za smanjenje buke u skladu s odredbama članka 155. ovoga Pravilnika. Taj segment me uprilaženja služi za smanjenje brzine. omogućilo ispravljanje brzine snižavanja. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. Neprekinuto snižavanje do odobrene razine provodi se brzinom snižavanja od 300 stopa/NM (kut snižavanja oko 3°) (3) Ako se tijekom snižavanja. (1) Postupak prilaženja s neprekinutim snižavanjem (continouos descent approach-CDA) primjenjuje se samo tijekom ILS prilaženja u cilju uštede goriva i smanjenja buke. prilazna kontrola vodi zrakoplove primjenom postupaka radarskog vektoriranja i odobrava neprekinuto snižavanje do razine me uprilaženja. 15 i 10 NM od točke dodira kako bi se pilotu zrakoplova. nadležna kontrola zračnog prometa. (6) Pilot zrakoplova tijekom CDA prilaženja. ili prijedlog kontrolora zračnog prometa. ako je potrebno. prilaženje zrakoplova s različitom letnim sposobnostima). iz posebnih razloga (npr. tako da bude osigurano neprekinuto snižavanje od 300 stopa/NM. a u pravilu na udaljenostima od 20. Informacije o udaljenosti od točke dodira proslje uju se pilotu zrakoplova zajedno s odobrenjem za snižavanje. nadležna kontrola zračnog prometa obavještava o tome pilota zrakoplova odgovarajućom propisanom frazom.

(3) Izdavanje odobrenja za vizualno prilaženje ovisi o prometnoj situaciji i možebitnim postupcima za smanjenje ili izbjegavanje buke. ovoga članka. odgovoran je za pridržavanje uvjeta iz stavka 1. . uz pridržavanje navedenih uvjeta. (5) U cilju bržeg odvijanja zračnog prometa. nadležna kontrola zračnog prometa može. (2) Vizualno prilaženje može se provoditi i u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. min. dok se danju ta odgovornost može prenijeti na pilota zrakoplova. ili 3. 4.slijetanje moći završiti. ili ako pilot javi da vidi prethodni zrakoplov i primi uputu da ga slijedi. Vizualni odlasci IFR letova u VMC uvjetima Članak 103. 2. izdati odobrenje za provedbu modificiranoga objavljenog IFR postupka u vizualnim meteorološkim uvjetima (visual climb-outs in VMC). nadležna kontrola zračnog prometa smatra. nadležna kontrola zračnog prometa može pilotu zrakoplova predložiti vizualno prilaženje. baza oblaka se nalazi iznad minimalne apsolutne visine za radarsko vektoriranje. neće se povrijediti nekontrolirani zračni prostor. (1) U slučajevima uzlijetanja odre enih tipova zrakoplova. mora se održavati radarsko razdvajanje sve do uspostave vizualnog razdvajanja. ako je zrakoplov kojemu se odobrava vizualno prilaženje prvi zrakoplov u slijedu prilaženja. (4) Ako pilot zahtijeva ili prihvati predloženi postupak vizualnog prilaženja. ako se pilot zrakoplova može pridržavati nekog od uvjeta iz stavka 1. 5. (6) Odgovornost za održavanje razdvajanja izme u zrakoplova kojemu je odobreno vizualno prilaženje i ostalih zrakoplova snosi nadležna kontrola zračnoga prometa. ovoga članka. postupak se primjenjuje samo danju. IFR putne razine). ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. vidljivost pri tlu iznosi 5 km ili više. na vlastiti prijedlog ili na zahtjev pilota zrakoplova. U tom slučaju. Ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će vidljivost dozvoliti vizualno prilaženje. ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa predloži vizualno prilaženje i pilot ga prihvati. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. 3. da pilot može neodložno započeti postupak vizualnog prilaženja. ali da ne vidi prethodni zrakoplov. postupak je ograničen samo do prolaska odre ene visine (npr. ako je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1.

(1) Propisane norme razdvajanja izme u mlaznih zrakoplova koji lete istom putanjom i na istoj putnoj razini iznad FL 245.6. izraženima u obliku Machovog broja. ako zrakoplov prolazi iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. moraju se primjenjivati ako: 1. ovoga članka: Prethodni zrakoplov Slijedni zrakoplov NM Teški Teški 4 Teški Srednji 5 Teški Laki 6 Srednji Laki 5 Razdvajanje zrakoplova uporabom Machovog broja i promjena brzine Članak 105. . (3) Kad zatraži ili potvrdi primitak odobrenja za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima. a samo izuzetno neposredno nakon uzlijetanja. (1) Povećane norme razdvajanja iz stavka 2. a uslijed djelovanja vrtložne turbulencije. pilot zrakoplova preuzima odgovornost za nadvisivanje prepreka sve do prelaska visine odre ene u skladu s odredbom točke 5. Vrtložna turbulencija Članak 104. tako da od pilota zrakoplova zahtjeva da lete stvarnim brzinama. stavak 1. (2) Odobrenje za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima izdaje se IFR letu zajedno s rutnim odobrenjem. ovoga Pravilnika. ovoga članka. zrakoplov leti neposredno iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. koje osiguravaju održavanje ili povećanje odstojanja izme u tih zrakoplova. ovoga članka. (2) Uslijed djelovanja vrtložne turbulencije primjenjuju se sljedeće povećane norme razdvajanja izme u letova iz stavka 1. ili 2. neće doći do neprimjerenog ugrožavanja stanovništva bukom. nadležna kontrola zračnog prometa može uspostaviti i održavati. koje se primjenjuju izme u letova iz članka 68. ili 3. ako oba zrakoplova koriste istu uzletno-sletnu stazu.

1 Macha. Vlastito me usobno razdvajanje u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 107. da piloti zrakoplova prije svake promjene brzine obavijeste nadležnu kontrolu zračnog prometa. Putno penjanje Članak 106. (5) Ukoliko pilot zrakoplova tijekom leta zahtjeva promjenu visine leta ili je ista zahtjevana od nadležne kontrole zračnog prometa. kad je potrebno odstupiti od trenutne brzine za ± 0. Nadležna kontrola zračnoga prometa može. (3) Ako pilot zrakoplova namjerava tijekom leta mijenjati putnu brzinu.(2) Kontrola brzine uporabom Machovog broja zahtijeva da: 1. 3. Primjena postupka putnoga penjanja (cruise climb) u hrvatskom zračnom prostoru je zabranjena. putne brzine izražavaju se u čvorovima na temelju indicirane brzine (IAS). na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa. pilot zrakoplova zahtijeva ili se složi s takvim postupkom i potvrdi da vidi drugi zrakoplov. uključe trenutni stvarni Machov broj u redovne izvještaje o poziciji. ne postoji promet u suprotnom smjeru. a zrakoplov nije u stanju održavati vertikalnu brzinu penjanja odnosno poniranja od 500 stopa u minuti ili više. mora pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. 2. da piloti zrakoplova. postupak se primjenjuje samo danju. kontroliranom letu. ako vrijednost izmjene iznosi 5 % ili više od navedene brzine. . navedenu u planu leta. 2. prenijeti odgovornost za održavanje razdvajanja na pilota zrakoplova. (4) U donjem zračnom prostoru. ispod FL 245. se piloti zrakoplova pridržavaju posljednje dodijeljenog Machovog broja. pilot zrakoplova je dužan o tome izvjestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. tako da mu odobri održavanje vlastitog razdvajanja u vizualnim meteorološkim uvjetima kad je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. 3.

informacija o bitnom prometu je proslije ena pilotima odnosnih zrakoplova. Glava 4. (1) Bitni promet (essential traffic) je onaj kontrolirani let. Informacija o bitnom prometu Članak 108. na koji se primjenjuju propisani postupci razdvajanja. u svim slučajevima. razdvajanje letova u kontroliranom zračnom prostoru. OPĆE ODREDBE Svrha uporabe radara Članak 109. tip zrakoplova. UPORABA RADARA U KONTROLI ZRAČNOGA PROMETA Odjeljak 1. Informacija o bitnom prometu mora sadržavati sljedeće podatke: 1. motrenje (nadzor) i vektoriranje zrakoplova.4. putnu razinu odnosnog zrakoplova. 2. smjer leta odnosnog zrakoplova. odnosno potvrdu o promjeni razine ili predvi eno vrijeme iznad točke javljanja najbliže mjestu prolaska razine. (2) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora proslijediti informaciju o bitnom prometu odnosnim kontroliranim letovima. 2. primjena postupka je ograničena u odnosu na rutu. 3. postoji suglasnost pilota drugog zrakoplova za takav postupak. 3. ubrzanje protoka zračnoga prometa. 6. razinu ili vrijeme. kad jedan drugome predstavljaju bitan promet. informaciju o relativnoj poziciji. . 4. 7. a nije od drugog zrakoplova razdvojen propisanim normama razdvajanja. Tijekom obavljanja poslova kontrole zračnoga prometa radar se može upotrebljavati za: 1. 5. samo jedan od zrakoplova smije biti u penjanju ili snižavanju.

sve dok mu se ne dodijeli novi kôd. ovoga stavka. ovoga članka pilot zrakoplova postavlja samostalno. POSTUPCI PRILIKOM UPORABE SEKUNDARNOG RADARA Postavljanje SSR transpondera tijekom redovne uporabe Članak 110. te za pružanje selektivnih informacija o prometu. Pritom mod A mora ostati uključen. (1) Pilot zrakoplova mora postaviti mod i kod SSR transpondera. osim u slučajevima kad su u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka. Odjeljak 2. u posebnim okolnostima. ovoga članka utvr ene druge znamenke za posebne postupke. pilot zrakoplova čiji SSR transponder na modu C ne radi pravilno. (1) Ako nije drukčije zatraženo. (2) Ako je pilotu zrakoplova dodijeljen dvoznamenkasti kôd. . Postupci prilikom nepravilnog rada SSR transpondera Članak 111. pružanje pomoći pilotima zrakoplova u svrhu izbjegavanja područja u kojima prevladavaju nepovoljni meteorološki uvjeti. SSR transponder se ne smije isključiti bez izričite upute nadležne kontrole zračnoga prometa. U pojedinim slučajevima nadležna kontrola zračnoga prometa može dodijeliti SSR kodove različite od utvr enih u skladu s odredbom stavka 3. pilot zrakoplova mora postaviti nulu (0) kao treću i četvrtu znamenku. mora zadržati kôd koji mu je dodijelila posljednja nadležna kontrola. navigacijske pomoći pilotima. Ukoliko nadležna kontrola zračnoga prometa ne zatraži drugačije. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i 1. pilot mora istodobno postaviti mod C bez posebne upute. isključiti javljanje visine i emitirati samo nosivi val odgovora moda C. (5) Ako je od pilota zrakoplova zatraženo postavljanje moda A ili drugog moda. ili 2.4. isključiti u potpunosti mod C. pilot zrakoplova koji ulazi u područje nadležnosti odgovarajuće kontrole zračnog prometa. te SSR kodove za posebne postupke utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (3) SSR kodove za pojedine vrste letova koji se odvijaju u hrvatskom zračnom prostoru. kako bi se osigurao stalan prijenos podataka o identitetu i poziciji preko moda A. ako vrsta SSR transpondera ne dopušta postupak prema odredbi točke 1. (2) Ako vrsta transpondera ne dopušta odvojeno isključivanje moda A i C. prema uputi nadležne kontrole zračnoga prometa. (4) Utvr ene SSR kodove iz stavka 3.

Postupak kod otkaza SSR transpondera Članak 113. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora obustaviti transmisiju informacija o visini najkasnije na udaljenosti 20 NM (37 km) od zrakoplova kojeg namjerava presresti ili vremenski 40 sekundi prije predvi enog vremena dolaska na točku susreta sa zrakoplovom kojeg namjerava presresti (ovisno što je ranije) kako bi se spriječila neželjena rezolucijska informacija kod presretnutog zrakoplova opremljenog sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. . pilot zrakoplova mora postaviti transponder na mod A kôd 7600 i poduzeti mjere propisane za slučaj otkaza radiokomunikacije. ako to smatra najprikladnijom mjerom u skladu s vrstom nužde. (3) Prilikom otkaza radiokomunikacije. planirati svoj let prema uvjetima iz odobrenja. 2. pilot zrakoplova može postaviti SSR transponder na mod A kôd 7700. ovoga članka. (1) U slučajevima nužde. mora se potruditi postaviti SSR transponder na mod A kôd 7500. (5) Pilot zrakoplova kojeg presreće vojni zrakoplov može primijeniti postupak u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka. osim ako mu nadležna kontrola zračnoga prometa ne dodijeli neki drugi. pilot zrakoplova mora se pridržavati poduzetih mjera i o tome odgovarajuće obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. obavijestiti aerodromsku kontrolu zračnog prometa i pribaviti odobrenje za provedbu leta. pilot zrakoplova mora: 1. (4) Pilot zrakoplova koji je predmet protuzakonitoga ometanja. kako bi ukazao na situaciju. (6) Tijekom postupka presretanja. Postavljanje SSR transpondera u slučajevima nužde Članak 112. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. osim ako okolnosti ne nalažu postavljanje kôda 7700.(3) Prilikom ulaska u područje nadležnosti kontrole zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora zadržati postavljeni kôd. a ne može se popraviti prije odlaska. (1) Ako SSR transponder otkaže prije uzlijetanja. ako takav postupak smatra primjerenim okolnostima u pojedinom slučaju. tako da leti najkraćim putem do najbližeg prikladnog aerodroma gdje se kvar može otkloniti. i 2.

te mu izdati uputu da potvrdi visinu. (3) Smatra se da je zrakoplov u penjanju ili snižavanju prošao razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da je prošao tu razinu u zahtijevanom smjeru. UPORABA SUSTAVA U ZRAKOPLOVU ZA IZBJEGAVANJE SUDARA (ACAS II) Opremljenost i svrha uporabe ACAS II Članak 115. ako prikazivanje odgovarača visine moda C. odstupa ± 300 stopa od te razine. upisati slovo »N« za potpunu neispravnost SSR transpondera ili u slučaju djelomičnog kvara transpondera. koje označava preostale sposobnosti transpondera. dobivanja točnije slike o trenutnoj prometnoj situaciji te aktivnog traženja i vizualnog prepoznavanja konfliktnog prometa. kojem je odobreno napuštanje razine započeo napuštanje i napustio prethodno zauzetu razinu. obavijestiti pilota zrakoplova o odstupanju. nadležna kontrola zračnoga prometa mora. (5) Ako se razina koju je pilot zrakoplova javio razlikuje za više od ± 300 stopa od informacije o razini koju prikazuje SSR mod C a propisane norme za vertikalno razdvajanje mogu biti narušene. Postupci za operativno korištenje odgovarača visine moda C Članak 114.3. kad informacija o razini SSR moda C prikazuje promjenu veću od 300 stopa u predvi enom smjeru od prethodno dodijeljene razine. odgovarajuće slovo. za više od 300 stopa. . (2) Ukoliko otkaz transpondera nastupi nakon uzlijetanja. Odjeljak 3. (4) Smatra se da je zrakoplov dostigao odobrenu razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da razina zrakoplova odstupa ± 300 stopa od dodijeljene razine. (2) Smatra se da je zrakoplov. kao temelj za daljnje razdvajanje mora se uzeti razina koju je javio pilot. (2) Odredbe članka 116. u rubrici 10. Ukoliko odstupanje i nakon toga postoji. ovoga Pravilnika ne oduzimaju zapovjedniku zrakoplova njegovo pravo donošenja konačne odluke kada se radi o upravljanju zrakoplovom tj. piloti zrakoplova su dužni koristiti u svrhu izbjegavanja mogućih sudara. (1) Smatra se da se zrakoplov nalazi na dodijeljenoj razini. (1) Informacije dobivene na temelju sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. pilot zrakoplova mora o tome neodložno obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. obrasca plana leta.

nikako ne izvoditi manevar izbjegavanja isključivo na temelju prometnih informacija (Traffic Advisories-TA). nakon primitka prometne informacije. obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa o rezolucijskoj informaciji uključujući i smjer vertikalnog odstupanja od važeće upute ili odobrenja kontrole zračnog prometa e) odmah postupati sukladno svakoj promjeni rezolucijske informacije f) svesti odstupanja od putanje leta na minimum tj. (3) U slučaju postupanja nakon primanja rezolucijske informacije (Resolution AdvisoryRA) kao i drugog doga aja važnog za praćenje djelovanja sustava ACAS. smicanje vjetra – wind shear i upozorenja sustava za signaliziranje blizine tla imaju prednost pred upozorenjima ACAS-a) b) postupati prema rezolucijskoj informaciji čak i kada je u suprotnosti s uputom kontrole zračnog prometa c) nikad ne izvoditi manevar penjanja ili snižavanja kao i promjene vertikalne brzine koji su suprotni primljenoj rezolucijskoj informaciji d) što je prije moguće. ovisno o radnom opterećenju posade. pilot i kontrolor zračnog prometa moraju podnijeti izvještaj utvr en posebnim propisom. koristiti sve dostupne podatke za pripremu pravilne reakcije za slučaj primitka rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) 3. 2. Način korištenja pokazivanja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara Članak 116. Upozorenja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara piloti moraju koristiti kako slijedi: 1. u slučaju rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) pilot mora: a) neodložno postupiti sukladno dobivenoj rezolucijskoj informaciji osim u slučaju kada bi takav postupak ugrozio sigurnost zrakoplova (upozorenje o približavanju prevlačenju – stall warning. na odstupanja koja su nužna za postupanje prema rezolucijskim informacijama g) nakon razrješenja konflikta odmah nastaviti postupati sukladno prethodno valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa .njegovo pravo na izbor najboljeg načina rješavanja prometnog konflikta ili sprječavanja mogućeg sudara.

(1) Nakon primljene obavijesti da pilot izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. USLUGA PRUŽANJA LETNIH INFORMACIJA Način obavljanja usluge pružanja letnih informacija Članak 118. treba proslijediti informaciju o bitnom prometu ako to smatra neophodnim. kontrolor zračnog prometa prestaje biti odgovoran za razdvajanje odnosnog zrakoplova od drugih zrakoplova koji su ugroženi zbog izravne posljedice započetog manevra izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. obavlja centar za pružanje letnih informacija odnosno nadležna jedinica kontrole zračnog prometa u okviru svojih nadležnosti. a u skladu s propisanim postupcima. Odgovornost za razdvajanje zrakoplova tijekom manevara na temelju rezolucijske informacije Članak 117. ne smije izdati odobrenje ili uputu zrakoplovima na koje se manevar izbjegavanja odnosi sve dok pilot ne javi da ponovno postupa prema valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa. odstupi od valjanog odobrenja. ovoga članka kada: 1. mora potvrditi primitak te obavijesti koristeći frazu »ROGER« 4. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju i izda drugo odobrenje. (2) Kad zrakoplov na temelju rezolucijske informacije. (1) Uslugu pružanja letnih informacija. . 3. 2. kontrolor zračnog prometa: 1. Glava 5. (3) Kontrolor zračnog prometa ponovno preuzima odgovornost za razdvajanje svih zrakoplova iz stavka 2. ili 2.h) obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa da nastavlja postupati prema valjanom odobrenju. ne smije pokušati promijeniti putanju leta zrakoplova koji izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. koje pilot potvrdi. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju.

d) letenju tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. redovito i nesmetano odvijanje zračnoga prometa. b) postojanju slučajeva nužde i nesreće zrakoplova. radiokomunikacijskih frekvencija. b) ograničenjima u korištenju i promjeni načina korištenja radionavigacijskih sredstava. izvještaje o odlasku i dolasku. 2. padobranske aktivnosti. općih informacija. 3. obrana od tuče itd.). požari i sl. ovoga članka. ograničenja koja mogu utjecati na letenje. ovoga članka putem zrakoplovnih radioemisija obuhvaćaju poglavito proslje ivanje: 1. automatskim emitiranjem informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). u načelu na zahtjev pilota zrakoplova o: a) posebnom korištenju zračnoga prostora (zrakoplovne priredbe i natjecanja. općih informacija o: a) značajnim meteorološkim pojavama (SIGMET).(2) Iznimno od odredbe stavka 1. aerodroma. c) izbacivanju goriva. kao što su eksplozije plina ili eksploziva. njihovim manevarskim površinama ako su . Poslovi koji se obavljaju u okviru usluge pružanja letnih informacija Članak 119. te prihvaćanje i proslje ivanje informacija koje se odnose na planove leta. natjecanje jedrilicama i letenje jedrilicama u za to posebno odre enim područjima. akrobatsko letenje. u skladu s odredbama članka 105. (1) Usluga pružanja letnih informacija obuhvaća pružanje i proslje ivanje svih informacija i savjeta pilotima zrakoplova potrebnih za sigurno. te za vrijeme elementarnih i drugih nesreća većeg razmjera. izvještaje pilota glede sigurnosti zračnoga prometa i izvještaje pilota (PIREP). Zakona o zračnom prometu. osigurava operator aerodroma. usluge aerodromskih letnih informacija na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje aerodromskih letnih informacija. vojne vježbe i druge bitne vojne aktivnosti. e) drugim ograničenjima bitnim za obavljanje zračnog prometa. (2) Poslovi pružanja i proslje ivanja informacija i savjeta iz stavka 1. posebnih informacija.

4. stvarnu brzinu. razinu i planiranu rutu leta. c) opasnostima od sudara kontroliranim letovima (proslje ivanje informacija o prometu temeljenih na radaru. aerodrom odredišta ili . vrstu leta. 3.pokriveni snijegom. uspostavljanje radiokomunikacije. poglavito o uvjetima na ruti i pri slijetanju. 7. proslje ivanje kratkih i sažetih izvještaja iz zraka. d) bilo kojem drugom podatku. ure ajima i opremi aerodroma. 6. pilot zrakoplova mora proslijediti sljedeće podatke: pozivni znak zrakoplova. 8. prognozama vjetra na visini. ledom ili značajnim slojem vode. te sredstvima. koji bi mogao utjecati na sigurnost zračnog prometa. 5. u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti). posebnih informacija kad god je potrebno o: a) ispuštanju radioaktivnih ili otrovnih tvari u atmosferu. c) meteorološkim uvjetima. radio i navigacijsku opremu. odjavljivanje prije napuštanja frekvencije ako je radiokomunikacija bila uspostavljena. traženu razinu ako je potrebno. posebnim vremenskim uvjetima. ako to smatra potrebnim za sigurnu provedbu leta. (2) Prilikom predaje plana leta iz zraka (AFIL). tip zrakoplova. dužnosti pilota zrakoplova su: 1. aerodrom odlaska i dolaska. značajnim meteorološkim pojavama i kratkoročnim prognozama. aerodrom odlaska ili vrijeme i poziciju na kojoj se plan leta počinje primjenjivati. 2. slušanje frekvencije (dobrovoljno). javljanje namjeravane promjene razine. brižljiva i temeljita priprema leta. (1) Prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija. da prilikom uspostavljanja radiokomunikacije proslijedi pozivni znak zrakoplova. 4. b) teškim ili srednjim slobodnim balonima bez posade. poziciju. slušanje zrakoplovnih radioemisija. Dužnosti pilota zrakoplova prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija Članak 120.

o nepoznatom zrakoplovu. relativni smjer konfliktnog prometa u odnosu na kazaljke sata. najveće trajanje leta i broj osoba u zrakoplovu. uočenom na konfliktnoj putanji s radarski identificiranim zrakoplovom i proslje ivanje preporuke ili savjeta za primjenu postupka izbjegavanja. alternativni aerodrom ako je potrebno. (1) Informacija s radarskog pokazivača može se koristiti za pružanje podataka identificiranom zrakoplovu: 1. ako je moguće. i 3. zatraži uključenje transpondera na odre en kod i/ili mod. kontrolirani let mora se obavijestiti kad god je moguće: 1. (2) Uporaba radara u provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a pilota zrakoplova njegovih odgovornosti uključujući i konačnu odluku u svezi bilo koje savjetovane promjene elemenata iz plana leta. te preporučiti postupak izbjegavanja ako pilot kontroliranog zrakoplova to zatraži. proslje ivanje savjeta za najlakše obilaženje takvih područja. a smatra se da postoji opasnost od sudara. 2. koje pilotu zrakoplova pomažu u navigaciji (navigacijska pomoć). koji održava radiokomunikaciju s centrom za pružanje letnih informacija. ili ako po mišljenju nadležne kontrole zračnoga prometa situacija to nalaže. . o bilo kojem zrakoplovu. i 2. Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija Članak 121. Informacija o opasnosti od sudara Članak 122.vrijeme i poziciju do koje se plan leta primjenjuje. pilot zrakoplova ne smije smatrati da će biti kontroliran ili razdvajan od drugog prometa. informaciju o prometu na konfliktnoj letnoj putanji treba proslijediti kao: 1. (1) Kad se identificirani kontrolirani let uoči na konfliktnoj letnoj putanji s nepoznatim zrakoplovom. da konflikt više ne postoji. (2) Kad god je to moguće. o poziciji područja nepovoljnih meteoroloških uvjeta i. proslje ivanje informacija. (3) Ako se od pilota zrakoplova.

prijelaznu razinu leta. Automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje Članak 123. (3) Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a zapovjednika zrakoplova od odgovornosti koju ima za konačnu odluku. slijetanje i uzlijetanje mora se neodložno upoznati s podacima sadržanima u emisiji.2. naziv zračne luke. (3) ATIS emisija mora sadržavati sljedeće informacije: 1. obavlja se automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). 3. 4. 4. razina i tip zrakoplova ili. . vrijeme motrenja. udaljenost konfliktnog prometa u NM. kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. 5. emisija mora biti stalna i mora se ponavljati. 3. proslje ivanjem svakodnevnih informacija potrebnih za uzlijetanje i slijetanje na VHF frekvencijama objavljenim na način uobičajen u zračnom prometu. ako su nepoznati. emitirana informacija mora se ažurirati odmah nakon značajnije promjene. očekivanu vrstu prilaženja i sletnu stazu. (2) ATIS emisija mora udovoljavati sljedećim zahtjevima: 1. na odre enim me unarodnim zračnim lukama u Republici Hrvatskoj. 2. 5. ICAO oznaku zračne luke. emitirana informacija mora se odnositi samo na jednu zračnu luku. u odnosu na preporučenu izmjenu plana leta. svaka pojedina ATIS poruka. 2. smjer u kojem se konfliktni promet kreće. 3. spor ili brz). relativna brzina konfliktnog prometa (npr. mora se označiti slovom ICAO abecede abecednim redoslijedom. (1) Radi smanjenja trajanja i opsega radiokomunikacije. 4.

pribaviti uzletne i sletne informacije za odgovarajuću zračnu luku. mora zrakoplovima u prilaženju u odgovoru na poruku o oznaci primljene informacije proslijediti trenutnu QNH vrijednost tlaka zraka. b) stanje uzletno-sletne staze i prema potrebi kočenje. ovoga članka kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. te izme u radiopostaja zrakoplova. Prilikom uspostave radiokomunikacije s kontrolom zračnoga prometa nadležnom za prilaženje ili odlazak. ukoliko to oprema zrakoplova dopušta. U zrakoplovnoj pokretnoj vezi mogu se upotrebljavati i radiopostaje za slučaj nužde (survival craft station). trenutne meteorološke uvjete u zračnoj luci. pilot zrakoplova mora izgovoriti oznaku primljene informacije.025 MHz i/ili 243. moraju prije uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na objavljenim VHF frekvencijama. te radiofarovi za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency position indicating beacon). te ukoliko je potrebno: a) važne meteorološke pojave u područjima prilaženja i odlaska. c) ograničenja u korištenju uzletno-sletne staze. a i piloti zrakoplova koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR). . e) kašnjenja u dolasku i odlasku od 20 minuta ili više. d) ograničenja u korištenju prilaznih navigacijskih sredstava.5 MHz i/ili 406.0 MHz). (6) Tijekom automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. Glava 6. čime bi se utvrdilo da je primljena posljednja valjana emisija. (4) Piloti zrakoplova koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). na utvr enim radiofrekvencijama (121. informacije koje se odnose na IFR letove i druge letove koji uzlijeću i slijeću na me unarodne zračne luke ne proslje uju se. uključujući meteorološku prognozu za slijetanje.6. RADIOKOMUNIKACIJSKI POSTUPCI Načini obavljanja radiokomunikacije Članak 124. (1) Radiokomunikacija putem zrakoplovne pokretne veze obavlja se kao radiotelefonska komunikacija. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije iz stavka 4. (2) Zrakoplovna pokretna veza je radiokomunikacija izme u zemaljske radiopostaje i radiopostaje zrakoplova.

pretvrdog slijetanja. Ukoliko tijekom slušanja čuju ELT signal te isključivanjem ure aja utvrde da signal potječe iz njihovog zrakoplova dužni su o lažnoj poruci nevolje obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa te ako je potrebno servisirati ure aj. – nakon leta prije gašenja motora. Zakona o zračnom prometu. (1) Radiotelefonska komunikacija u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. obavlja se na engleskom ili hrvatskom jeziku. neprimjerenog rukovanja. u skladu s odredbama članka 104.(3) Lažne poruke nevolje mogu biti emitirane uslijed akrobatskih manevara. (2) U slučajevima. – tijekom ugradnje ili održavanja ELT-a. nepažnje pilota.0 MHz i/ili 406. premještanja zrakoplova tijekom prihvata i otpreme te radova na održavanju zrakoplova.025 MHz u slijedećim slučajevima: – tijekom leta ako je moguće. Jezik u uporabi Članak 125. (3) Radiotelefonska komunikacija zrakoplovnom pokretnom vezom na nekontroliranim aerodromima i na frekvencijama koje ne koristi pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. ovisno o tome kojim jezikom bolje vlada. (1) Sve radiopostaje koje sudjeluju u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova može upotrebljavati engleski ili hrvatski jezik. Piloti zrakoplova opremljenih odašiljačem za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency location transmitter – ELT) odnosno druge ovlaštene osobe dužni su poradi izbjegavanja lažnih poruka nevolje slušati frekvencije 121. Vrijeme u uporabi Članak 126. – tijekom radova na održavanju u blizini ELT-a i – tijekom premještanja zrakoplova na zemlji.5 MHz i/ili 243. obavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučajevima kada su utvr ene i objavljene posebne frekvencije radiokomunikacija se obavlja na engleskom jeziku. moraju upotrebljavati jedinstveno koordinirano vrijeme (UTC). .

(2) Poruke nevolje (radiotelefonijom MAYDAY) su poruke. koje se odnose na zrakoplove i osobe u njima. državni telegrami (State telegram). (3) Kao vrijeme. Sat počinje nultom (00) minutom. meteorološke poruke (Meteorological message). poruke nevolje (Distress message). poruke radiogoniometrijskog smjera (Direction finding message). poruke hitnosti (Urgency message). poruke koje se proslje uju tijekom obavljanja kontrole zračnog prometa i u koje spadaju poruke o kretanju i kontroli zračnog prometa (Air Traffic Control Message). kojima prijeti velika i neposredna opasnost. 7. 2. koje se odnose na emitiranje vrijednosti radiogoniometrijskih smjerova. moraju se proslijediti sve četiri znamenke tekućeg sata i minuta. Dopuštene vrste i prednost poruka u zrakoplovnoj pokretnoj vezi Članak 127. 2. a završava 59. (1) U zrakoplovnoj pokretnoj vezi. 6. koje se odnose na sigurnost zrakoplova. (5) Poruke o sigurnosti leta su: 1. plovila i nekog drugog vozila ili osobe u njima ili u vidokrugu pilota. sekundom. minutom. te im je potrebna hitna pomoć. proslje uju se minute tekućeg sata (dvije znamenke). 4.(2) Početak dana označava se kao 0000 sati. (3) Poruke hitnosti (radiotelefonijom PAN PAN ili PAN PAN MEDICAL) su poruke. . Minuta počinje nultom (00) sekundom. (4) Poruke radiogoniometrijskog smjera su poruke. 5. izvještaji o poziciji (Position Report) pilota zrakoplova. a završava 59. poruke o sigurnosti leta (Flight safety message). a kraj dana kao 2359 sati. koje pritom uživaju navedenu prednost u emitiranju: 1. dopuštene su sljedeće poruke. letačko-operativne poruke (Flight regularity message). Ako je moguća zabuna. 3.

upute predstavnicima operatora zrakoplova koje se odnose na izmjene zahtjeva za putnike i posadu. poruke koje se odnose na letenje i održavanje sredstava. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. poruke koje se odnose na održavanje zrakoplova. bitnih za sigurnost i redovitost odvijanja letenja. 2. 5. (7) Letačko-operativne poruke su: 1.3. Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova Članak 128. koje se odnose na emitiranje meteoroloških podataka. poruke pilota ili operatora zrakoplova (Operational Message) koje su od bitnog značaja za zrakoplov u letu. 6. (1) U radiotelefonskoj komunikaciji dopuštene su sljedeće vrste pozivnih znakova radiopostaja zrakoplova: 1. 4. oznaka državne pripadnosti. osim pojedinih zahtjeva putnika i posade. 3. poruke koje se odnose na hitno potrebne rezervne dijelove zrakoplova i materijal. koje iz zrakoplova proslje uju državni poglavari ili osobe jednakog položaja. . zajedno s brojčanom oznakom leta. koje su prouzročene neizbježnim odstupanjima od reda letenja. ovoga stavka. poruke koje se odnose na izmjene reda letenja zrakoplova. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. (8) Državni telegrami su poruke. zajedno s registracijskom oznakom zrakoplova. letačkooperativne poruke i državni telegrami trebaju se prvenstveno proslje ivati na frekvencijama letnih informacija ili na drugoj frekvenciji koju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa. (6) Meteorološke poruke su poruke. zajedno s oznakama iz točke 1. poruke koje se odnose na neplanirana slijetanja. 2. 3. (9) Kako se ne bi nepotrebno ometalo obavljanje kontrole zračnog prometa.

(1) Uporaba skraćenog pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova dopuštena je samo nakon uspostave radiokomunikacije i ako zabuna ili zamjena pozivnih znakova nije moguća. pozivni znak za vojne zrakoplove. (2) Radiopostaja zrakoplova smije upotrebljavati svoj skraćeni pozivni znak. . 2. samo ako je zemaljska radiopostaja skraćeni pozivni znak već upotrijebila. za uporabu u me unarodnoj zrakoplovnoj telekomunikacijskoj vezi. ovoga stavka. ako je zračni prijevoznik priključen na zrakoplovnu nepokretnu mrežu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. zračni prijevoznik posjeduje ili koristi zrakoplove na mlazni pogon ili druge vrste velikih zrakoplova. 5. ako se pozivni znak iz članka 128.. Radiotelefonsku oznaku iz članka 128.4. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. koji se sastoji od najviše 7 znakova. (2) Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova ne smiju se mijenjati tijekom leta. izričito ne dodijeli drugi privremeni pozivni znak. oznake državne pripadnosti i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. ako: 1. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. odnosno 3. sastoji iz više od 5 znakova. točka 1. utvr ene radiotelefonske oznake dodijeljene operatoru zrakoplova. zajedno s posljednje dvije oznake pozivnog znaka. (3) Pozivni znak radiopostaje zrakoplova skraćuju se uporabom: 1. ili 2. osim ako zemaljska radiopostaja. nakon prethodne koordinacije s Organizacijom me unarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO). točka 2. na njihov zahtjev. a sudjeluje u zračnom prometu s najmanje 6 letova dnevno u komercijalnom domaćem ili me unarodnom prometu. stavak 1. ako je to u neposrednom interesu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. Dodjela radiotelefonskih oznaka Članak 129. hrvatskim zračnim prijevoznicima. zajedno s oznakama iz točke 1. odnosno uporabom oznake državne pripadnosti i tri posljednje oznake. stavak 1. Skraćivanje pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova Članak 130.. točka 1. zbog izbjegavanja možebitne zabune tijekom trajanja leta kroz njezino područje nadležnosti. dodjeljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. stavak 1. stavak 1. tip zrakoplova.

istodobno pozvati više radiopostaja (višestruki poziv-multiple call). 2. . (2) Ako se opravdano pretpostavlja da radiopostaja koju se poziva prima poziv. Odgovor na početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. (5) Ako se pozivni znak radiopostaje koja poziva nije razumio. b) pozivni znak radiopostaje koja poziva. već se mora pričekati sljedeći jasniji poziv. a nastavlja se pozivnim znakom radiopostaje koja poziva. poruka se može proslijediti neposredno nakon početnog poziva.3. (1) Radiotelefonska komunikacija mora se uspostaviti uporabom početnog poziva i odgovora na početni poziv na sljedeći način: 1. Opći poziv počinje frazom SVIM POSTAJAMA (ALL STATIONS). mora se upotrijebiti fraza PONOVITE SVOJ POZIVNI ZNAK (SAY AGAIN YOUR CALL SIGN). ako postoji sumnja u ispravnost upućivanja tog poziva. Prijam općeg poziva se ne potvr uje. osim ako se radi o letovima koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja (VFR). moraju uvijek prilikom uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa svojem pozivnom znaku pridodati riječ »HEAVY«. (3) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. Početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. Uspostava radiotelefonske komunikacije Članak 131. (6) Na poziv upućen nekoj radiopostaji ne smije se odgovarati. (4) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. stavak 1. oznake tipa zrakoplova i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. Radiopostaje koje su pozvane višestrukim pozivom moraju potvrditi prijam poruke redoslijedom kojega je koristila radiopostaja koja je pozvala. točka 4. b) pozivni znak radiopostaje koja odgovara. (4) Piloti zrakoplova čija najveća dopuštena uzletna masa iznosi 136 tona ili više. istodobno pozvati sve radiopostaje koje su na slušanju na istoj frekvenciji (opći poziv-general call).

(9) Pilot zrakoplova smije napustiti frekvenciju nadležne kontrole zračnoga prometa. IFR. VFR. (1) Za svako obavljanje radiotelefonske komunikacije izme u radiopostaja u zrakoplovu potrebno je zatražiti dozvolu zemaljske radiopostaje.. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije. kao i kratice iz Q-skupine QNH. prelazak i povratnu vožnju po stazi. uz uporabu propisane normirane frazeologije. stavak 1. Na napuštanje frekvencije letnih informacija primjenjuje se odredba članka 120. pozivni znak zemaljske radiopostaje i pojedine fraze kao što je npr. ATC. brzina leta). Prijam drugih uputa radiopostaja zrakoplova može potvrditi uporabom fraze WILCO. doslovno ponavljajući odgovarajuću poruku. nedvojbena i jednoznačna. QFE. slijetanje. (4) Uporaba kratica u radiotelefonskoj komunikaciji je zabranjena. Nebitne i neprikladne izjave su zabranjene. PRIMIO (ROGER) mogu se ispustiti. frekvencije u slučajevima promjene frekvencije. osim ako se ne radi o kraticama koje se uobičajeno upotrebljavaju u zračnom prometu kao što su npr. NDB. uključenje moda i koda sekundarnog radara. Promet u nevolji . ako ne postoji mogućnost zabune. (8) Zemaljska radiopostaja potvr uje prijam poruke radiopostaje zrakoplova. uzlijetanje. posljednjeg dijela završnog prilaženja i zaustavljanja nakon slijetanja. vrijednosti tlaka zraka u svrhu postavljanja visinomjera. QDR i QTE itd. (3) Svaka emisija mora biti jasna. QDM. IMC.. ulazak. VMC. ovoga Pravilnika. TCAS. razina. oznaku vrste prilaženja i stazu u uporabi. odnosno nakon što stigne na parkirališnu poziciju. osim ako se radi o kratkoj razmjeni poruka. kao i uputa koje se odnose na kretanje zrakoplova ( npr.Opći postupci za obavljanje radiotelefonske komunikacije Članak 132. radiopostaja zrakoplova. Govor mora biti jasan. QNE. točka 8. mora potvrditi prijam svih odobrenja. FIR. (2) Zemaljska radiopostaja ne smije emitirati i proslje ivati poruke radiopostajama u zrakoplovu tijekom uzlijetanja. (7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka. samo uz njezino izričito odobrenje. normalne jačine i jednolike brzine (do sto riječi u minuti). emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER) ili emitiranjem pozivnog znaka radiopostaje u zrakoplovu i fraze PRIMIO (ROGER). VOR. (6) Radiopostaja zrakoplova mora potvrditi prijam poruke emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER).

(4) Uporaba frekvencije za slučaj nužde dozvoljena je samo u slučajevima nevolje ili otkaza svih drugih frekvencija. 4. Uputa glasi: PREKINITE EMITIRANJE – MAYDAY (STOP TRANSMITTING – MAYDAY). Poziv hitnosti mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. može narediti prestanak emitiranja svim radiopostajama u području prijma ili samo odre enim radiopostajama koje ometaju promet u nevolji. . 3. vrstu zahtijevane pomoći. (3) Neposredno nakon što se komunikacija u nevolji završi ili kad više nije potrebno održavati radiotišinu na korištenoj frekvenciji. po mogućnosti namjere pilota zrakoplova. Poziv u nevolji mora se započeti trostrukim emitiranjem signala za slučaj nevolje »MAYDAY« na korištenoj frekvenciji ili na frekvenciji za slučaj nužde. Poziv hitnosti mora sadržavati: 1. vrstu poteškoće ili opažanje. namjere pilota zrakoplova. smjeru leta i razini. Hitni promet Članak 134. (1) Poziv u nevolji mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. podatke o poziciji. 2. 3. pozivni znak zrakoplova u nevolji. Poziv hitnosti mora započeti trostrukim emitiranjem signala hitnosti »PAN PAN« i mora se emitirati na korištenoj radiofrekvenciji. radiopostaja koja je upravljala komunikacijom u nevolji mora na istoj frekvenciji emitirati sljedeću poruku: PROMET U NEVOLJI ZAVRŠEN (DISTRESS TRAFFIC ENDED). druge važne informacije potrebne za pružanje pomoći. pozivni znak zrakoplova koji emitira poziv.Članak 133. 4. (2) Radiopostaja u nevolji ili radiopostaja koja upravlja komunikacijom u nevolji. 2. Poruka nevolje koja slijedi mora sadržavati: 1. 5. vrstu nevolje.

ali manje od 211 kt IAS. 2. Brzine za proračun postupaka Članak 136. (1) Letna sposobnost zrakoplova ima izravan utjecaj na potreban zračni prostor i vidljivost za provedbu različitih manevara tijekom instrumentalnog prilaženja. 6. (2) Kategorije zrakoplova iz stavka 1. 4. ali manje od 141 kt IAS. metoda izračuna kategorije zrakoplova s brzinom prevlačenja ne primjenjuje se na helikoptere. po mogućnosti podatke o poziciji. 3.5. . ali manje od 166 kt IAS. ovoga članka utvr uju se na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. ovoga članka. Dio četvrti LETAČKI POSTUPCI Glava 1. kategorija H (4) Iznimno od stavka 2. a u svrhu normizacije manevarskih sposobnosti zrakoplova u odnosu na posebne postupke instrumentalnog prilaženja. kategorija E brzine 166 kt ili više. smjeru leta i razini. OPĆI UVJETI Kategorije zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja Članak 135. kategorija A brzine manje od 91 kt IAS. (3) Kategorije zrakoplova iz stavka 2. kategorija D brzine 141 kt ili više. ali manje od 121 kt IAS. kategorija C brzine 121 kt ili više. ovoga članka su: 1. kategorija B brzine 91 kt ili više. UVJETI ZA UTVR IVANJE I PROVEDBU POSTUPAKA INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA Odjeljak 1.3. 5. Obzirom na brzinu zrakoplova kao najvažniji čimbenik letne sposobnosti utvr eno je pet kategorija zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja.

za pojedine postupke. *** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) iznad 6 000 stopa. Odjeljak 2. 110***) 70/100 85/130 115/160 130/185 155/230 60/90 100 135 180 205 240 - 100 130 160 185 230 90 Vat – brzina iznad praga dobivena na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1.3 * – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack). Brzine (kt) za proračune postupaka Područje brzina za početno prilaženje Područje brzina za završno prilaženje Maksimalne brzine za vizualno manevriranje (kruženje) Kategorija Vat zrakoplova Maksimalne brzine za neuspjelo prilaženje Me ufaza Završna faza 110 150 240 265 275 90 A B C D E H < 91 90/150 (110*) 120/180 91/120 (140*) 121/140 160/240 141/165 185/250 166/210 185/250 70/120 (100**. ** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) do i uključujući 6 000 stopa. . INSTRUMENTALNO PRILAŽENJE Segmenti postupka instrumentalnog prilaženja Članak 137. upotrebljavaju se sljedeća područja brzina za svaku kategoriju zrakoplova iz članka 135.U svrhu proračuna zahtjeva za potrebnim zračnim prostorom i nadvisivanjem prepreka. ovoga Pravilnika.

Dolazni segment Članak 138. početni segment. izravno prilaženje se smatra prihvatljivim. (6) Minimalne sektorske apsolutne visine (MSA). završni segment i 5. 3. (4) Kad god je moguće. . završni segment preciznog prilaženja može započeti u točki u kojoj se sijeku odre ena visina me usegmenta instrumentalnog prilaženja i nominalna putanja poniranja (točka završnog prilaženja – FAP)). ovoga članka. pilot zrakoplova leti s rute do preletišta početnog prilaženja (IAF). dolazni segment. na kojem se temelje postupci prilaženja za taj aerodrom. D i E. (2) Segmenti prilaženja iz stavka 1. utvr uju se za svaki aerodrom i osiguravaju nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u polumjeru od 25 NM od radionavigacijskog sredstva. u skladu s odredbama stavka 4. Segmenti u postupku instrumentalnog prilaženja su: 1. ovoga članka. U slučajevima nepreciznih prilaženja. započinju i završavaju na odre enim preletištima. 2. (1) U ovoj fazi leta. ako preletišta nisu utvr ena (npr. slika 1. (5) Ako teren ili druga ograničenja ne dozvoljavaju odre ivanje smjera završne putanje prilaženja ili gradijenta snižavanja. me usegment. segment neuspjelog prilaženja. ovoga Pravilnika. u odre enim okolnostima pojedini segmenti mogu započeti na utvr enim točkama. ovoga članka. Pri tome minimalna udaljenost izme u praga uzletno-sletne staze i točke u kojoj putanja završnog prilaženja presjeca produženu središnju liniju uzletno-sletne staze ne smije biti manja od 1400 metara. izravno prilaženje će se odrediti na način da se nalazi u smjeru središnje linije uzletno-sletne staze (straight-in approach). od kojeg počinje prilaženje. 4. odredit će se prilaženje s kruženjem (circling approach). ako kut izme u putanje završnog prilaženja i produžene središnje linije uzletno-sletne staze iznosi najviše 30° za zrakoplove kategorije A i B te 15° za zrakoplove kategorije C.(1) Postupak instrumentalnog prilaženja može se sastojati od pet odvojenih segmenata u skladu s Dodatkom 8. (3) Iznimno od odredbe stavka 2.

pilot zrakoplova leti od preletišta početnog prilaženja i vodi zrakoplov prema produženoj putanji završnog prilaženja do preletišta me uprilaženja (IF). (3) Vo enje zrakoplova po putanji uzduž segmenta početnog prilaženja do preletišta me uprilaženja. vektorirat će zrakoplov do preletišta početnog prilaženja ili u putanju me uprilaženja odnosno. ovoga članka. segment me uprilaženja započinje u trenutku kad zrakoplov iza e na doletnu putanju proceduralnog zaokreta. Segment početnog prilaženja osigurava nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u primarnom području. pilot zrakoplova može provoditi s maksimalnim kutom uvo enja od 90° kod preciznog prilaženja. odnosno 120° kod nepreciznog prilaženja. (1) U ovoj fazi leta. pilot zrakoplova mora stabilizirati zrakoplov na produženoj središnjoj liniji uzletno-sletne staze (putanja završnog prilaženja. kod odre ivanja smjerova i proračuna vremena (timing). pilot zrakoplova mora. (2) U ovoj fazi leta. dopuštene su velike brzine snižavanja (4 – 8%. Segment me uprilaženja Članak 140. (3) Ako se za vo enje zrakoplova upotrebljava radar. Svi zaokreti moraju se izvoditi pod kutem poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. primjenjujući pritom propisane povratne postupke (proceduralni zaokret i osnovni zaokret) ili produljene postupke u skladu s Dodatkom 8. . smanjiti brzinu i pripremiti se za početak snižavanja u završnom prilaženju nakon prolaska preletišta završnog prilaženja (FAF). od koje pilot zrakoplova može nastaviti prilaženje prema instrumentalnoj prilaznoj karti. osnovnog zaokreta ili na završni doletni dio produljenog postupka. usmjerivač). Segment početnog prilaženja Članak 139. koji se primjenjuju i na ruti. ovisno o tome koji je kut manji. što odgovara 250 do 500 stopa/NM). (1) U ovoj fazi leta. Visina nadvisivanja prepreka iznosi 500 stopa. (4) Prilikom primjene povratnih postupaka i produljenih postupaka iz stavka 3. slika 2.(2) Na dolaznim rutama primjenjuju se isti uvjeti za nadvisivanje prepreka. na odgovarajući način uzeti u obzir smjer i brzinu vjetra. Gradijent snižavanja mora biti što blaži ili jednak nuli. završnog prilaženja do točke. ovoga Pravilnika. nadležna kontrola zračnoga prometa. (2) Ako je preletište završnog prilaženja utvr eno.

Segment neuspjelog prilaženja Članak 142. (4) Nakon preleta horizontalne udaljenosti (početna faza). Gradijenti snižavanja strmiji od optimalnih ne smiju se koristiti osim ako su svi drugi načini za nadvisivanje prepreka u završnom prilaženju neprimjenjivi. (1) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja uvijek kad u trenutku dostizanja odnosnog minimuma za slijetanje ne postoji dostatna vidljivost za uspješan završetak završnog prilaženja poradi slijetanja. (2) Segment neuspjelog prilaženja započinje u točki neuspjelog prilaženja (MAPt).1% za zrakoplove kategorije C. (3) Završno prilaženje završava u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). kako ne bi došlo do narušavanja apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka. koja se ne smije nalaziti ispod apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H). pilot zrakoplova smije započeti snižavanje tek. (1) Pilot zrakoplova započinje završno prilaženje na preletištu završnog prilaženja. ovoga članka. (3) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja najkasnije u točki iz stavka 2. koja odgovara trajanju leta od najviše 15 s (neprecizno prilaženje). minimalni/optimalni gradijent snižavanja iznosi 5. Ako pilot zrakoplova započne primjenu postupka neuspjelog prilaženja prije preleta točke neuspjelog prilaženja.Segment završnog prilaženja Članak 141. nakon uvo enja u putanju poniranja. a tijekom ILS prilaženja. nastavit će let do točke neuspjelog prilaženja i provoditi utvr eni postupak neuspjelog prilaženja.5 ° za CAT I precizna prilaženja. D i E (3. čak i kad je postupak neuspjelog prilaženja započeo na razini većoj od potrebnih minimuma za slijetanje. 6. kad se zrakoplov ustali na putanji završnog prilaženja. pilot zrakoplova mora tijekom postupka neuspjelog prilaženja održavati gradijent penjanja od 2. odnosno 3° za CAT II i III precizna prilaženja) .2% za segment završnog nepreciznog prilaženja s preletištem završnog prilaženja (3° za precizno prilaženje).5% (152 stope/NM) (me ufaza) u skladu s .5% za zrakoplove kategorije A i B (10% za zrakoplove kategorije H). odnosno letu do točke udaljene 900 m od praga sletne staze (precizno prilaženje). (4) Ako za postupak prilaženja nije utvr eno preletište završnog prilaženja. (2) Tijekom prilaženja iz stavka 1. Najveći gradijent snižavanja za neprecizna prilaženja iznosi 6. ovoga članka.

postupak čekanja ili rutni let. Kad zrakoplov tijekom me ufaze dostigne apsolutnu visinu ili visinu nadvisivanja prepreka od 164 stope. uz odgovarajuće nadvisivanje prepreka. započinje završna faza postupka neuspjelog prilaženja. ILS. apsolutne visine odnosno visine nadvisivanja prepreka. VOR. a nakon toga se povećava. a visina nadvisivanja prepreka. U kartama za instrumentalno prilaženje apsolutna visina nadvisivanja prepreka utvr ena je u odnosu na srednju razinu mora (OCA).Dodatkom 8. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka tijekom početne faze i me ufaze iznosi najmanje 100 stopa. slika 3. NDB. tijekom koje pilot zrakoplova mora održavati gradijent penjanja od najmanje 2. odnosno postupka preciznog prilaženja (npr. ovoga Pravilnika. na najmanje 295 stopa (90 m) iznad najviše prepreke. ILS s GP izvan uporabe). do točke s koje se može započeti ponovno prilaženje. u području neuspjelog prilaženja plus vrijednost gubitka visine prema sljedećoj tablici: Gubitak visine izmjeren radio ili barometarskim visinomjerom Kategorija zrakoplova Vat A-169 km/h (90 kt) B-223 km/h (120 kt) C-260 km/h Vrijednost gubitka visine izmjerena radiovisinomjerom m ft 13 18 22 42 59 71 Vrijednost gubitka visine izmjerena barometarskim visinomjerom m ft 40 43 46 130 142 150 . (1) Apsolutna visina odnosno visina nadvisivanja prepreka. MLS). neprecizno prilaženje s utvr enim preletištem završnog prilaženja (FAF). precizno prilaženje. (3) Ovisno o osobinama postupka nepreciznog prilaženja (npr. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka Članak 143. PAR. utvr uju se za: 1. neprecizno prilaženje bez utvr enog preletišta završnog prilaženja (FAF). na najmanje 246 stopa (75 m) iznad najviše prepreke. (2) Za potrebe izvo enja postupaka preciznog prilaženja visine iz stavka 1. ovoga članka utvr uju se u odnosu na nadmorsku visinu praga. u odnosu na nadmorsku visinu aerodroma (OCH). SRA. proračunava se na temelju prepreke u prilazu ili prepreke koja najviše zadire u površine neuspjelog prilaženja. te za 3.5%. 2. na najmanje visinu najviše prepreke u području završnog prilaženja ili najviše ekvivalentne prepreke.

slika 4. uporaba radiovisinomjera i sustava za upravljanje letom (flight director system) ili autopilota kod ILS Cat II prilaženja. raspon krila zrakoplova ne smije biti veći od 60 m. . ovoga Pravilnika. minimalnu apsolutnu visinu snižavanja ili visinu snižavanja (Minimum Descent Altitude/Height-MDA/H). uporaba barometarskog visinomjera kod ILS Cat I prilaženja. stavak 3. u skladu s uvjetima utvr enima u Dodatku 8. operatori zrakoplova dužni su proračunavati minimume za slijetanje. Polumjeri lukova ovise o: 1. čija su središta smještena na svakom pragu uzletno-sletne staze. odre uje se crtanjem lukova povezanih tangentama. ovoga članka. koja je neprikladno smještena za izravno prilaženje. koji omogućuje pilotu zrakoplovu slijetanje na uzletno-sletnu stazu. odnosno 2. ne smije biti veća od 6 m. kategoriji zrakoplova za koji se apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka utvr uje prema Dodatku 8. a vertikalna udaljenost izme u putanje podvozja zrakoplova u sletnoj konfiguraciji i antene putanje poniranja. Vizualno manevriranje (kruženje) Članak 144. slika 6. ovoga Pravilnika. (2) Područje vizualnog manevriranja za prilaženje. gradijent penjanja u neuspjelom prilaženju iznosi 2. (1) Vizualno manevriranje (kruženje) je nastavak postupka instrumentalnog prilaženja.5%. temelje se na sljedećim normiranim uvjetima: 1. ovoga Pravilnika. i 5. 2. 4. i to: 1. za neprecizna prilaženja. (5) Na temelju apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (OCA/H). 3. apsolutnu visinu ili visinu odluke (DA/H) za precizna prilaženja. kategoriji zrakoplova u odnosu na njegovu brzinu prilaženja u skladu s odredbama članka 135.(140 kt) D-306 km/h (165 kt) H-167 km/h (90 kt) 26 8 85 25 49 35 161 115 (4) Vrijednosti navedene u tablici iz stavka 3. 2.

te o 4. OCA/H za prilaženje vizualnim manevriranjem (kruženjem) Kategorija zrakoplova Nadvisivanje prepreka ft (m) A B C D E ft (m) 295 (90) 295 (90) 394 (120) 394 (120) 492 (150) Najniži OCH iznad visine aerodroma 394 (120) 492 (150) 591 (180) 689 (210) 787 (240) Glava 2. poprečnom nagibu od 20° ili kutu poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka (OCA/H). ovoga Pravilnika. (1) Oblik i nazivlje u svezi s petljom čekanja utvr eni su u Dodatku 9.8 Mach ovisno što je . 280 kt IAS za druge kategorije (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 280 kt IAS ili 0. (2) Prilikom ulaska u petlju čekanja i provedbe postupka čekanja. POSTUPCI ČEKANJA Standardna petlja čekanja Članak 145. većim od brzina utvr enih u sljedećoj tablici: Visina čekanja Brzina kategorija H do uključujući 6000 100 kt IAS ft 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad do uključujući 6000ft. ovisno o tome koji je kut manji. iznad FL 140 do 240 kt IAS Brzina u uvjetima turbulencije 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad 6000ft.3. odre uje se dodavanjem odgovarajuće vrijednosti visine prema sljedećoj tablici na najvišu prepreku u području vizualnog manevriranja (kruženja). slika 1. (3) U svrhu nadvisivanja prepreka. brzini vjetra tijekom zaokreta od 25 kt ili većoj. FL 140 230 kt IAS za druge kategorije. pilot zrakoplova ne smije letjeti indiciranim brzinama (IAS).

(4) Pilot zrakoplova mora započeti s proračunom vremena (timing) odleta poprečno (abeam) od preletišta. svi se zaokreti nakon ulaska u petlju čekanja izvode udesno. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa.83 Mach (3) Piloti zrakoplova moraju sve zaokrete izvoditi pod kutom poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba. (5) Proračun vremena odleta iz stavka 4. (2) Sektor ulaska iz stavka 1. ako se leti do uključujući FL 140. iznosi jednu minutu. Ulazak u petlju čekanja. koji tvore preletište. Ako prilikom utvr ivanja postupka čekanja nije drugačije odre eno ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa ne izda drugačiju uputu. okreće i leti u smjeru odleta te leti tim smjerom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. odre uje se presjecištem radijala VOR-a. ovoga članka. (1) Prilikom ulaska u petlju čekanja. pilot zrakoplova odre uje na temelju smjera kojim leti prije ulaska u petlju čekanja. (3) Ulazak iz sektora 1 (paralelni ulazak-parallel entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. ovisno o tome što je kasnije. koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. pilot zrakoplova mora letjeti prema odgovarajućim postupcima za odnosni sektor ulaska. pilot zrakoplova je obvezan na odgovarajući način uzeti u obzir poznati vjetar.83 Mach Brzina u uvjetima turbulencije manje (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 0. ograničen je na radijal VOR-a ili DME luk. ovisno o tome koji je kut manji. Pritom su dozvoljena odstupanja do 5° od granica odgovarajućeg sektora ulaska. . nakon dolaska na preletište. ovoga Pravilnika. ako se leti iznad FL 140. utvr enu na temelju presjecišta radijala VOR-a. Ulazak u petlju čekanja iznad VOR/DME preletišta. (6) Ako pilot zrakoplova iz operativnih razloga nije u stanju letjeti utvr enim postupkom. Prilikom odre ivanja smjera leta i proračuna vremena. a minutu i pol. proračun vremena odleta odre uje se prema utvr enim vrijednostima udaljenosti. slika 2. ovoga članka. Ako se pritom upotrebljava DME ure aj. utvr en u skladu s uvjetima iz Dodatka 9. ili nakon postizanja smjera odleta. Postupci ulaska u petlju čekanja Članak 146.Visina čekanja Brzina uključujući FL 200 iznad FL 200 do uključujućiFL 265 kt IAS 340 iznad FL 340 0.

uzimajući u obzir brzine zrakoplova. Ponašanje u petlji čekanja Članak 147. (2) Nakon izvo enja zaokreta u putanju odleta. na bilo kojoj utvr enoj razini je zračni prostor potreban za obuhvaćanje petlje čekanja. 3. nakon dolaska na preletište. . Osnovno područje čekanja. nakon toga okreće ulijevo kod desne. (1) Područje čekanja sastoji se od osnovnog područja čekanja i područja ulaska. okreće u smjer odleta. okreće udesno kod desne. okrene udesno kod desne odnosno ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. Područje čekanja i tampon zona Članak 148. (3) Nakon prijma odobrenja za napuštanje petlje čekanja. u objavljenu ili dodijeljenu putanju odleta i nastaviti let prema preletištu. a udesno kod lijeve petlje. a ulijevo kod lijeve petlje u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska i leti utvr enim postupkom čekanja. pilot zrakoplova mora podesiti svoj let unutar granica utvr enog postupka čekanja. koji na strani na kojoj se čeka tvori kut od 30° ili manje u odnosu na objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska te leti tom putanjom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. osobine preletišta itd. u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska ili se izravno vraća prema preletištu. nakon toga okreće udesno kod desne. tako da napusti točku čekanja u vrijeme utvr eno u odobrenju. a ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. pilot zrakoplova mora izvoditi zaokrete u putanju odleta u propisanom smjeru. Područje ulaska je zračni prostor potreban za smještaj odre enog postupka ulaska. nakon drugog dolaska iznad preletišta. koji će zrakoplov dovesti u najprikladniju poziciju za početak zaokreta u objavljenu ili dodijeljenu putanju doleta. (1) Nakon drugog i svih sljedećih dolazaka iznad preletišta. greške proračuna vremena. utjecaj vjetra.2. te nakon toga okrenuti u propisanom smjeru. pilot zrakoplova mora nastaviti letjeti odlaznom putanjom tijekom propisanog vremena odleta ili udaljenosti. (4) Ulazak iz sektora 2 (smaknuti ulazak-offset entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. pilot zrakoplova obavlja tako da nakon dolaska na preletište. (5) Ulazak iz sektora 3 (izravni ulazak-direct entry). 2.

(2) Tampon zona je područje koje se prostire 5 NM izvan granica područja čekanja. a iznad planinskog područja 2000 stopa iznad najviše prepreke. Minimalna razina čekanja Članak 149. Glava 3. Dodatka 16. Objavljena minimalna razina čekanja mora iznositi najmanje 1000 stopa. isključujući sjedala koja su namijenjena samo posadi zrakoplova. utvr enima propisom kojima su predvi eni uvjeti i ograničenja za izdavanje svjedodžbe o buci zrakoplova ili odgovarajuće potvrde. smiju slijetati i uzlijetati na aerodrome u Republici Hrvatskoj ako utvr ena razina buke navedena u svjedodžbi o buci ili odgovarajućoj potvrdi udovoljava standardima utvr enima u Dijelu II. unutar kojeg su. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. Svesku 1. ovoga Pravilnika. Poglavlju 3. Minimalna razina čekanja povećava se. uzete u obzir razina i vrsta prepreka. ako je to potrebno. najveće dopuštene uzletne mase 34 000 kg ili više. OGRANIČENJA ZA CIVILNE PODZVUČNE MLAZNE AVIONE Svjedodžba o buci Članak 150. Ograničenja u uporabi civilnih podzvučnih mlaznih aviona Članak 151. Iznimke od propisanih ograničenja . unutar bočnih granica zračnog prostora zaštićenog za postupak čekanja. prilikom utvr ivanja minimalne razine čekanja koja se može upotrebljavati u petlji i području čekanja. zbog osiguranja nadvisivanja prepreka u tampon zoni. (2) Svjedodžba o buci ili druga odgovarajuća potvrda mora se tijekom uporabe nalaziti u zrakoplovu. ODREDBE O BUCI I POSTUPCI ZA NJEZINO SMANJENJE Odjeljak 1. Svjedodžbe o buci ili odgovarajuće potvrde moraju udovoljavati uvjetima. Avioni iz članka 150. (1) Na aerodrome u Republici Hrvatskoj smiju slijetati i uzlijetati samo oni civilni podzvučni mlazni avioni koji posjeduju svjedodžbu o buci ili odgovarajuću potvrdu države registracije aviona. ili s najvećim dozvoljenim brojem sjedala za dani tip zrakoplova većim od 19 putničkih sjedala.

(5) Iznimke odobrene za avione registrirane u državama strankama ECAA Sporazuma. ovoga članka. Agencija može. (b) zrakoplove na nekomercijalnim letovima radi obavljanja izmjena. priznaju se u Republici Hrvatskoj. (4) Iznimke odobrene u skladu s odredbama ovoga članka. osim u slučajevima kad razlozi koji bi mogli ugroziti sigurnost aviona (npr. ovoga Pravilnika. Dodatka 16. (3) Kada Agencija odobri iznimke na temelju stavaka 1. o tome. otkaz motora) to ne dozvoljavaju. prilaženja i nakon slijetanja primjenjivati propisane postupke za smanjenje buke aviona. ovoga Pravilnika. i 2. (3) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika. (1) Svi piloti aviona moraju prilikom postupaka uzlijetanja/odlaska. obavještava nadležna tijela ostalih država stranaka ECAA Sporazuma i Europsku komisiju. popravaka ili održavanja. u pojedinom slučaju. (2) Uz razlog iz stavka 1. (1) Agencija može odobriti iznimke u svezi s ograničenjima iz članka 151. dokazuju se potvrdom o iznimci koja se mora nalaziti u avionu tijekom uporabe. (2) Ako primjena postupaka iz stavka 1. ovoga članka zahtijeva promjene u načinu upravljanja i opsluživanja aviona. ovoga članka. primjenu postupaka mora odobriti Agencija. Dijelu II. kao i o razlozima za svoju odluku. ako se radi o avionima od povijesnog značaja. Poglavlju 3. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu . dozvoliti privremenu uporabu zrakoplova koje nije moguće koristiti na temelju članka 151. Odjeljak 2. zračni prijevoznici moraju udovoljavati i odgovarajućim Dodacima Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu i ICAO Dokumentima koji su povezani s njihovim operacijama. Svesku 1. POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE AVIONA Obveza primjene postupaka za smanjenje buke aviona Članak 153. Ova je iznimka ograničena na: (a) zrakoplove čija je uporaba tako iznimne naravi da ne bi bilo razumno uskratiti privremenu iznimku. a osobito: 1.Članak 152.

(3) Ako je pilot zrakoplova bez uspjeha pokušavao uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa.Postupci za smanjenje buke. ovoga članka ostanu bez uspjeha. Dio peti IZVANREDNI DOGA AJI TIJEKOM LETENJA ZRAKOPLOVA Glava 1. te ju nakon toga u cijelosti ponavljati. na frekvenciji za slučaj nužde 121. Svesku I ICAO Dokumenta 8168 . Dijelu I. emitirati važne poruke na slijepo. Dodatka 6. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE I POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Odjeljak 1. pilot zrakoplova mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s drugim zemaljskim radiopostajama ili radiopostajama zrakoplova. ovoga Pravilnika. mora navesti i tu frekvenciju. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. a nema jasnih naznaka da je njegova emisija primljena. 3. . mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju na drugim radiofrekvencijama utvr enim za tu rutu leta. a ako namjerava promijeniti frekvenciju. Pilot zrakoplova mora započeti poruku frazom EMITIRAM U SLIJEPO (TRANSMITTING BLIND). POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE Postupci kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 157. u skladu s odredbama članka 131. npr. Postupci zemaljske radiopostaje kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 158. pilot zrakoplova mora započeti s primjenom postupka. Poglavlju 4. propisanog za slučaj otkaza radiokomunikacije. Ako se i nakon toga radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnoga prometa ne uspije uspostaviti. Odjeljku 7. ne uspije uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na propisanoj radiofrekvenciji. mora uz primjenu postupka iz stavka 2. kao i naziv zemaljske postaje koju namjerava zvati.5 MHz. (1) Ako pilot zrakoplova.2. ovoga članka za slučaj otkaza radiokomunikacije. navesti vrijeme početka sljedeće emisije.

pilot zrakoplova ne smije ući u taj prostor. ako je slijetanje na aerodrom unutar kontrolirane zone neizbježno iz letačkooperativnih razloga. nastaviti let u vizualnim meteorološkim uvjetima. zemaljska radiopostaja mora. preko drugog zrakoplova. smije ući u kontroliranu zonu aerodroma. zemaljska radiopostaja treba na slijepo emitirati poruke zrakoplovu. pilot zrakoplova . 3. čak i ako je već dobio odobrenje za ulazak. osim odobrenja kontrole zračnoga prometa. ovoga Pravilnika. ovoga članka ostanu bez uspjeha. Ako otkaz radiokomunikacije nastupi nakon ulaska u kontrolirani zračni prostor. na kojoj bi zrakoplov mogao biti na slušanju. pilot zrakoplova mora: 1. 2. ako je potrebno. na poseban zahtjev nadležne kontrole zračnoga prometa. smije biti proslije eno samo. samo ako je pilot zrakoplova prije toga dobio odgovarajuće odobrenje ili. npr. na frekvenciji za slučaj nužde 121. (3) Zrakoplov koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). radi pozivanja ili proslje ivanja poruka zrakoplovu i/ili zatražiti od zrakoplova u blizini da uspostave radiokomunikaciju i proslije uju poruke. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna RTF komunikacija do e do otkaza radiokomunikacije. (4) Ako zrakoplovu koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna radiokomunikacija. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 159. ovoga Pravilnika. pilot zrakoplova postupa sukladno odredbama članka 160. (2) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e u vizualnim meteorološkim uvjetima prilikom obavljanja IFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. ovoga članka.5 MHz. na frekvencijama na kojima bi zrakoplov mogao biti na slušanju. sletjeti na najbliži prikladni aerodrom i 4. (3) Emitiranje naslijepo odobrenja kontrole zračnoga prometa iz stavka 2.(1) Ako zemaljska radiopostaja nije u stanju uspostaviti radiokomunikaciju sa zrakoplovom ni na jednoj frekvenciji. zatražiti pomoć od druge zemaljske radiopostaje. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. neodložno javiti vrijeme dolaska nadležnoj kontroli zračnoga prometa. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. stavak 3. radiokomunikacija otkaže prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. (1) Ukoliko prilikom obavljanja VFR leta za koji je sukladno Dodatku 6.

do utvr enog preletišta početnog prilaženja (IAF) za aerodrom odredišta i. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. uz pridržavanje uvjeta propisanih za vizualno letenje. Ako je posljednja dodijeljena razina manja od minimalne IFR putne razine. čekati iznad preletišta početnog prilaženja do početka snižavanja. 4. te letjeti na posljednje dodijeljenoj razini. ovoga Pravilnika. vratiti se najkraćim mogućim putem na rutu iz tekućeg plana leta ne kasnije od slijedeće značajne točke. ovoga članka. 2. stavak 3. najkraćim putem napustiti taj zračni prostor. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 160. 5. – prethodno javljenog predvi enog vremena preleta obvezne točke javljanja. ako to nije moguće. pilot zrakoplova mora: 1. započeti snižavanje od preletišta početnog prilaženja utvr enog u točki 5. stavak 1. – postavljanja transpondera na mod A kôd 7600. ovoga članka u vrijeme ili što je moguće bliže posljednjem primljenom i potvr enom očekivanom vremenu prilaženja (EAT) ili.mora nastaviti let prema primljenom i potvr enom odobrenju ili. ako je veća od minimalne IFR putne razine. uzimajući u obzir važeću minimalnu sigurnu razinu utvr enu za IFR letove. (1) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e prilikom obavljanja IFR leta. stavak 1. u vrijeme ili što je moguće bliže predvi enom vremenu dolaska (ETA) prema tekućem planu leta. pilot mora penjati na minimalnu IFR putnu razinu. letjeti na ruti prema tekućem planu leta (current flight plan). ako je zrakoplov radarski vektoriran ili leti na RNAV smaknutoj (offset) ruti bez granice valjanosti odobrenja. ili – neproslije ivanja izvještaja o poziciji iznad obvezne točke javljanja ovisno što je kasnije. tijekom razdoblja od 7 minuta. održavati posljednje dodijeljenu brzinu. Period od 7 minuta započinje od trenutka: – postizanja posljednje dodijeljene razine ili minimalne IFR putne razine. . nakon toga prilagoditi brzinu leta i putnu razinu prema predanom planu leta. ako očekivano vrijeme prilaženja nije primljeno i potvr eno. ako je potrebno sukladno točki 6. 6. 3.

8. kojega smatra prikladnim. a posebice: 1. 3. 2. U tom slučaju mora letjeti objavljenim rutama do preletišta početnog prilaženja. i točka 6. POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Prisilno slijetanje Članak 162. da nastavak leta prema izvornom aerodromu odredišta nije preporučljiv. ako otkaz ili kvar životnih dijelova zrakoplova. ovoga stavka ili unutar 30 min nakon zadnjeg potvr enog očekivanog vremena prilaženja ovisno što je kasnije. dostigne granicu valjanosti odobrenja. ako slijetanje nije provedivo. odnosno pogonske grupe zrakoplova.7. ovoga članka. (1) Pilot zrakoplova obvezan je primijeniti postupak za prisilno slijetanje zrakoplova uvijek. točka 1. Odjeljak 2. stavak 1. Dodatni postupci kod otkaza radiokomunikacije Članak 161. do 9. slijediti objavljeni postupak instrumentalnog prilaženja za preletište početnog prilaženja utvr eno u točki 5. ovoga članka. mora postupiti prema odredbama ovoga članka. kontrola zračnoga prometa već izdala posebno odobrenje. može preusmjeriti let na drugi aerodrom. ako je moguće. letjeti prema alternativnom aerodromu. do 4. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. a nije u stanju nastaviti let uz pridržavanje utvr enih meteoroloških minimuma za vizualno letenje. osim. dijelovi rute. sletjeti. ako do e do potpunog prestanka rada motora. ako je za obavljanje takvog vježbanja. 9. točka 5. (3) Ako pilot zrakoplova. U slučaju otkaza radiokomunikacije. . radi sigurnosnih ili hitnih letačko-operativnih razloga smatra. koji namjerava mijenjati pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. kad ne postoje uvjeti za daljnji siguran nastavak leta. unutar 30 min nakon predvi enog vremena dolaska iz točke 6. predvi eni za vježbanje prilaženja ili postupaka čekanja naznačeni u planu leta nisu više sastavni dijelovi tekućeg plana leta. ako pilot zrakoplova. onemogućuje daljnji sigurni nastavak leta. utvr enog za taj aerodrom i postupati prema odredbama stavka 1. ovoga članka. ako požar na zrakoplovu nije mogao biti ugašen.

pilot zrakoplova mora utvrditi pravila letenja prema kojima može letjeti. pilot zrakoplova nije u stanju utvrditi poziciju zrakoplova u odnosu na zemlju ili prostor (gubitak orijentacije). . Ako to nije moguće. letenje zrakoplova u zračnom prostoru u kojemu dolazi do zale ivanja vanjskih površina zrakoplova. mora zatražiti pomoć od nadležne kontrole zračnoga prometa i utvrditi preostalu količinu goriva. nailazak na zračni prostor s olujnom aktivnosti kumulonimbusnih oblaka. Ako i pored pomoći nadležne kontrole zračnoga prometa i provjerama navigacijskih pojedinosti pomoću instrumenata. Letenje u nepovoljnim meteorološkim uvjetima Članak 163. (3) Posada zrakoplova i druge osobe koje se nalaze u zrakoplovu moraju postupati prema naredbama zapovjednika zrakoplova. koje se ne može spriječiti. ako to zahtjeva lovac presretač. pilot zrakoplova je obvezan da odgovarajućim postupkom nastoji izvesti zrakoplov iz tog prostora. u smislu odredaba stavka 1. (1) Ako tijekom leta. Posada zrakoplova. ovoga članka smatra se: 1. (2) Prisilno slijetanje obavlja se ovisno od danih okolnosti na najprikladniji aerodrom ili na odabrani teren prikladan za slijetanje prema procjeni pilota zrakoplova. (1) Ako se zbog naglog pogoršanja meteoroloških uvjeta na e u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. za očuvanje zrakoplova i stvari u njemu. a zrakoplov nije opremljen ili posada zrakoplova nije osposobljena za takvo letenje. kao i osigurati očuvanje tragova prisilnog slijetanja na zrakoplovu i na tlu. (2) Letenjem u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. koji je prisilno sletio dužna je poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje života i zdravlja osoba u zrakoplovu. odnosno ukloniti. 3. ulazak zrakoplova u zračni prostor u kojemu prevladavaju instrumentalni meteorološki uvjeti. pilot zrakoplova je obvezan vratiti se na aerodrom odlaska ili nastojati sletjeti na aerodrom najprikladniji za sigurno slijetanje. nije utvr ena pozicija zrakoplova. Gubitak orijentacije Članak 164. obzirom na okolnosti i predvi eno trajanje leta te pristupiti uspostavi orijentacije pomoću značajnih orijentira na zemlji ili letenjem prema nekom radionavigacijskom sredstvu.4. 2. sukladno mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova.

(1) Ako pilot zrakoplova primi obavijest da se zrakoplov nalazi u nevolji. ako je moguće. ovoga članka. potrebne za brzu evakuaciju osoba u zrakoplovu i dalje postupati prema uputama nadležnog tijela. Prijetnja eksplozivom ili drugim eksplozivnim tijelom Članak 165. radi postojanja prijetnje da se u zrakoplovu nalazi protupravno unesen eksploziv ili neko drugo eksplozivno tijelo. te proslijediti pozivni znak zrakoplova i trenutnu poziciju. kako bi se izbjegla ili umanjila opasnost za zrakoplov i osobe u njemu. ovoga Pravilnika. vo a grupe izgubi orijentaciju. ovoga Pravilnika i poduzeti mjere propisane za takve slučajeve. Otmica zrakoplova Članak 166. (3) Nakon slijetanja na aerodrom. odre en prije početka leta. Ako obavijest primi od nadležne kontrole zračnoga prometa. prije slijetanja na aerodrom obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o namjeravanom slijetanju i zatražiti pomoć predvi enu za slučaj nevolje. nadležnu kontrolu zračnoga prometa o otmici zrakoplova. a da pri tom nije u mogućnosti postupiti prema odredbama stavka 2. (3) Ako i pored svih poduzetih mjera orijentacija ne bude uspostavljena. treba: . Vo a grupe može ponovno preuzeti vodstvo samo ako je u potpunosti utvrdio poziciju zrakoplova. vo a grupe ne smije napustiti vodstvo. u pogledu poduzimanja propisanih mjera. postupiti u skladu s odredbama članka 112. ovisno o danim okolnostima.(2) Ako prilikom grupnog leta. (1) Ako tijekom leta do e do pokušaja ili izvršenja kaznenog djela otmice zrakoplova. posada zrakoplova je dužna. Ako cijela grupa zrakoplova izgubi orijentaciju. (2) Pilot zrakoplova mora. već mora poduzeti mjere za uspostavu orijentacije u skladu s odredbama stavka 1. mora se pristupiti postupku za prisilno slijetanje. dužan je postupiti u skladu s odredbama članka 112. okolnosti i prirodu opasnosti i svoje daljnje namjere. (3) Ako pilot otetog zrakoplova mora odstupiti od odobrene putanje ili putne razine. ovoga članka. pilot zrakoplova mora zatražiti potvrdu poruke i dalje sura ivati s tom kontrolom. a pričuva goriva se nalazi na izmaku. vo enje grupom preuzima pilot drugoga zrakoplova. poduzeti mjere potrebne za sigurnost zrakoplova i osoba u njemu. (2) Pilot zrakoplova treba obavijestiti. koji nije izgubio orijentaciju. posada zrakoplova mora poduzeti sve mjere.

Ako okolnosti to ne omogućuju. pilot zrakoplova mora: 1. u fazi uzlijetanja. (2) U slučaju iz stavka 1. čiji kvar ili prestanak rada može utjecati na letnu sposobnost zrakoplova. Otkaz ure aja za upravljanje i drugih ure aja koji mogu utjecati na letnu sposobnost zrakoplova Članak 167. zadržavajući isti smjer kretanja i zrakoplov zaustaviti na glavnoj stazi ili na dijelu aerodroma predvi enom za ovakve slučajeve. kad zrakoplov ne dostigne predvi enu kritičnu brzinu – prekinuti daljnje uzlijetanje. radi slijetanja zrakoplova. te zrakoplovu pružiti svu moguću pomoć. koja osloba a uzletno-sletnu stazu. ili se blagim penjanjem usmjerava prema terenu prikladnom za prisilno slijetanje. U suprotnom zrakoplov se usmjerava prema terenu. zrakoplov se usmjerava prema terenu.1. odnosno da leti 500 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti do i uključujući razinu leta 410. 2. ovoga članka bilo namjerno ili slučajno. 2. ako okolnosti to omogućuju. u fazi slijetanja – let nastaviti uz pomoć nadležne kontrole zračnoga prometa. nastaviti let na način da leti 1 000 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti iznad razine leta 410. neodložno. uz odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. ili ako tijekom leta zrakoplova koji leti nadzvučnom brzinom na visini većoj od 49 000 stopa do e do povećanog sunčevog svemirskog zračenja. ovisno o fazi leta. Ako je predvi ena kritična brzina dostignuta. odnosno na drugi način pokušati upozoriti na otmicu zrakoplova. prikladnom za prisilno slijetanje. (1) Ako tijekom leta zrakoplova koji ima putničku kabinu pod tlakom do e do dekompresije kabine. (4) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora. pilot zrakoplova mora se pridržavati. pokušati emitirati upozorenja na frekvenciji za slučaj nužde ili na drugim odgovarajućim frekvencijama. ovoga članka. tijekom putnog leta – let nastaviti na najpogodnijoj razini. i zrakoplov usmjeriti prema najbližem aerodromu za slijetanje. Poniranje u nuždi i požar na zrakoplovu Članak 168. putem radiokomunikacije provjeriti je li uključivanje SSR transpondera u skladu s postupkom iz stavka 2. osim ako situacija u zrakoplovu ne uvjetuje drukčije postupanje. pravila odre enih odredbama ovoga članka. 3. (1) Ako na zrakoplovu tijekom leta do e do kvara ili prestanka rada ure aja za upravljanje zrakoplovom ili nekog drugog ure aja. pilot . uzlijetanje se nastavlja i zrakoplov se zadržava na dostignutoj razini. prikladnom za slijetanje.

Prilikom pojave požara na zrakoplovu u letu. Pilot zrakoplova nastavlja daljnji let prema dogovoru s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora smanjiti brzinu leta i poduzeti druge mjere za sigurnost leta. nije mogao biti ugašen. te napustiti rutu. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. pilot zrakoplova pokušat će ugasiti požar klizajućim letom zrakoplova u stranu suprotnu od mjesta izbijanja požara. nalazi u nevolji dužan je o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i nastojati uspostaviti radiokomunikaciju s posadom zrakoplova. odnosno posadom plovila u nevolji. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene za slučaj požara. tako da smanji razinu na kojoj leti do sigurne razine. POSEBNE ODREDBE O LETENJU I SIGNALIZACIJI U SLUČAJU IZVANREDNIH DOGA AJA Dužnosti pilota zrakoplova u pogledu pružanja pomoći zrakoplovu ili plovilu u nevolji Članak 170. pilot zrakoplova iz stavka 1. zrakoplov nije sposoban za siguran nastavak leta. (4) Ako i pored svih poduzetih mjera požar. zbog udara u neki leteći objekt ili pticu. (2) Ako se radiokomunikacija sa zrakoplovom u nevolji nije mogla uspostaviti. (3) Posada zrakoplova na kojemu je tijekom leta došlo do požara. (2) Ako je radi dekompresije putničke kabine došlo do oštećenja osnovne strukture zrakoplova. (3) Pilot zrakoplova dužan je obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o oštećenju zrakoplova i poduzetim mjerama. Odjeljak 3. da se neki zrakoplov ili plovilo. dužan je usmjeriti zrakoplov prema mjestu na . zbog čega se može ugroziti sigurnost leta. odnosno zbog ulaska u tučonosne oblake. (1) Ako zrakoplov tijekom leta pretrpi oštećenje. (2) Ako zbog oštećenja. odnosno o prisilnom slijetanju zrakoplova. na način utvr en u letačkom priručniku toga zrakoplova (uključivanje protupožarnih ure aja. pilot zrakoplova je dužan pristupiti postupku za prisilno slijetanje. smanjenje brzine. Udar nekog objekta u zrakoplov u letu Članak 169.zrakoplova mora pristupiti primjeni postupka poniranja u nuždi. ako se na njoj nalazi. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje zrakoplova. ovoga članka.). isključenje odnosnog motora itd.

uz istodobnu promjenu snage motora ili koraka propelera. točno vrijeme prema UTC-u. broj uočenih osoba i njihovo procijenjeno fizičko stanje. registracijsku oznaku te njegovo stanje. poziciju zrakoplova odnosno plovila izraženu zemljopisnim koordinatama. promijeniti snagu motora ili promijeniti korak propelera. ovoga članka. (3) Ako se naknadno utvrdi da pomoć plovila nije potrebna. a zatim mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. preletjeti okomito ispred pramca plovila na maloj visini i mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. Dužnosti posade zrakoplova ili plovila u nevolji Članak 172. da će okomito na trag plovila preletjeti blizinu krme plovila na maloj visini. pilot zrakoplova u letu prenijet će to posadi plovila tako. 3. odnosno nesreći zrakoplova i druge podatke do kojih do e. 4. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. izraženo u satima i minutama. Pružanje pomoći zrakoplovu ili plovilu Članak 171. . ili udaljenost i magnetski kurs od neke poznate točke na zemlji ili u odnosu na neko radionavigacijsko sredstvo. neodložno proslijediti nadležnoj kontroli zračnoga prometa.kojemu se nalazi zrakoplov u nevolji. (4) Pilot zrakoplova u letu. dužan je o tome neodložno izvijestiti i posadu plovila koje se nalazi u blizini. dužan je nadležnoj kontroli zračnoga prometa priopćiti sljedeće podatke: 1. obavijestit će posadu plovila tako. radi pružanja pomoći zrakoplovu odnosno plovilu u nevolji. ako to naredi nadležna kontrola zračnoga prometa i priopćiti joj podatke o poziciji i tipu zrakoplova. (3) Pilot zrakoplova iz stavka 1. radi dolaska na mjesto gdje se nalazi zrakoplov odnosno plovilo u nevolji. kojega plovilo treba slijediti. vrstu zrakoplova ili plovila u nevolji. da će iznad plovila izvesti najmanje jedan zaokret od tristošezdeset stupnjeva. dužan je signale primljene od zrakoplova ili plovila u nevolji. te nakon toga usmjeriti zrakoplov u smjeru. (2) Ako pilot zrakoplova nije mogao uspostaviti radiokomunikaciju sa posadom plovila. vrsti nevolje. da se neki zrakoplov ili plovilo nalazi u nevolji na vodenoj površini. 2.

djelovanja ili postupaka iz stavka 1. ovoga članka. kako bi privukla pažnju zrakoplova u letu. plovila ili osoba. letovi ispod mostova i sličnih gra evina. do 28. ako se zrakoplov namjerava upotrebljavati u djelatnostima i prilikom obavljanja poslova i zadaća. te sigurnost osoba u zrakoplovu i na tlu. Zakona o zračnom prometu i članka 26. . se mjesto obavljanja letova ili djelovanja ne može unaprijed odrediti ili predvidjeti. 2. izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje u skladu s odredbama članka 19. ovoga Pravilnika. izdat će se na zahtjev. ako se opravdano pretpostavlja. stavak 6. odnosno plovilu. LETOVI ZA POSEBNE NAMJENE Odjeljak 1. te za 4. ovoga Pravilnika. OBAVLJANJE ODRE ENIH LETOVA ILI DJELOVANJA ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE Vrste odobrenja Članak 173. dim. rakete za slučaj nevolje. dužna je upotrebljavati sve raspoložive ure aje i opremu na zrakoplovu. stavak 5.(1) Posada zrakoplova odnosno plovila u nevolji. koje uključuju potrebu obavljanja letova. letovi ispod minimalne sigurne visine u skladu s odredbama članka 19. izdat će se. ovoga Pravilnika. izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari u skladu s odredbama članka 20. ovoga članka. te ako: 1. kao i radioure aje. ovoga Pravilnika. smiju se izvoditi samo uz odobrenje Agencije: 1. koje sudjeluju u spašavanju. Dio šesti POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. (3) Opće odobrenje iz stavka 2. metalno ogledalo i dr. da se takvim letom ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. (1) Sljedeći letovi ili djelovanja na mjestima. (2) Posada zrakoplova u nevolji upotrebljava signalizaciju u skladu s Dodatkom 10. te dalekovoda i antena u skladu s odredbom članka 19. Odobrenje se može izdati u pojedinom slučaju ili kao opće odobrenje. ovoga članka. (2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga Pravilnika. 3.

da obavi odre ene poslove ili zadaće. potrebne upute. koja sudjeluje u obavljanju letova ili djelovanja odgovorna je za štetne posljedice. ako se mjesto obavljanja letova ili djelovanja često mijenja. Uvjeti za obavljanje letova Članak 176. (2) Odobrenje iz stavka 1. (1) Uporaba zrakoplova prilikom obavljanja letova ili poslova iz članka 173. može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama. koje mogu nastati uslijed izdavanja naloga pilotu zrakoplova. (1) Pilot zrakoplova kojemu je izdano odobrenje iz članka 173. te bi pribavljanje posebnog odobrenja u pojedinom slučaju za svako pojedino mjesto. te osoba u zrakoplovu i na tlu. ovoga članka mora sadržavati propisana ograničenja. nakon odre ivanja mjesta obavljanja letova ili djelovanja. uvjete. a u slučaju odobrenja za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. ako bi takav postupak na drugi način mogao otežati ili ugroziti njihovo izvršenje. uzrokovalo neočekivana ili nepotrebna kašnjenja u izvršenju poslova i zadaća odnosno. (2) Operator zrakoplova i nadležna ovlaštena osoba. Opće odobrenje mora sadržavati i imena ovlaštenih pilota zrakoplova. Izdavanje i sadržaj odobrenja Članak 174. odvija se prema odredbama ovoga Pravilnika. Pilot zrakoplova dužan je prilikom obavljanja letova ili djelovanja navedenih u odobrenju osigurati poštivanje propisnog izvo enja letova. po potrebi i podatke o predmetima i tvarima koji se smiju raspršivati ili izbacivati iz zrakoplova. pod uvjetom da se takvim postupanjem ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. ako bi pribavljanje odobrenja u pojedinom slučaju. prostorni opseg valjanosti odobrenja. odgovoran je za obavljanje leta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. uzrokovalo neprimjerene troškove. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. odnosno zone aerodromskog prometa. (1) Odobrenje iz članka 173. ovoga Pravilnika. ili 3. uz moguća neizbježna odstupanja koja zahtijeva odre ena situacija. u polumjeru od 4 km od aerodroma bez utvr ene kontrolirane zone.2. Odgovornost za obavljanje leta Članak 175. stavak 1. (2) O početku obavljanja letova. ako ispunjavaju propisane uvjete. tijekom radnog vremena .

Trajnom uporabom istoga terena smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. ako pritom neće doći do ugrožavanja osoba i stvari na tlu.odnosno vremena otvorenosti aerodroma. (3) Izvanaerodromsko slijetanje smije se obaviti samo ako je o tome prethodno i pravodobno obaviještena mjesna policijska postaja. Prilikom obavljanja izvanaerodromskog slijetanja. (6) Trajna uporaba istoga terena u trajanju dužem od dva mjeseca. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na rad motora zrakoplova prilikom izvanaerodromskih slijetanja i uzlijetanja. (2) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja zabranjena su unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). te u blizini skupova ljudi. tako da se ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. Odjeljak 2. Kod . osoba iz članka 175. ovoga Pravilnika. Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot aviona koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva na avionima odgovarajuće kategorije i namjene. Teren koji se trajno upotrebljava za izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja mora se na propisan način označiti i osigurati. te osoba u zrakoplovu i na tlu. nije potrebno u slučajevima letova koji se obavljaju u svrhu uzimanja vode prilikom gašenja požara i letova u svrhu nadzora odre enih objekata. pilot zrakoplova mora odabrati letnu putanju tako da u slučaju nužde može sletjeti. Opskrba zrakoplova pogonskim i drugim materijalima dozvoljena je samo uz pridržavanje propisa koji se odnose na sprječavanje nastanka šteta bilo koje vrste. Obavješćivanje mjesne policijske postaje i pribavljanje suglasnosti vlasnika. mora obavijestiti stručnu osobu za AFIS. ako se slijeće zbog uočenih kvarova na objektu kojega se nadzire radi njihovog otklanjanja ili provjere. odnosno iznad njih. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. a poglavito šteta koje mogu nastati uslijed požara i zaga ivanja podzemnih voda. DODATNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POJEDINIH LETOVA ILI DJELOVANJA Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja Članak 177. a da pritom ne ugrozi sigurnost zrakoplova. (5) Odredbe članka 41. (1) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje odobrit će se samo u slučaju kad na prikladnoj udaljenosti od namjeravanog mjesta uzlijetanja i slijetanja aerodrom nije na raspolaganju. (4) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 350 sati letačkog iskustva na helikopterima. te osoba i stvari na tlu. odnosno drugih korisnika posjeda. ako su vlasnici odnosno drugi korisnici posjeda na koji se namjerava sletjeti dali suglasnost te. sredstava i ure aja na tlu.

uzimajući pritom u obzir. stavak 2. ako su ispunjeni drugi propisani uvjeti. koji su nakon otkaza jednog motora sposobni nastaviti let (helikopteri kategorije A). operator zrakoplova mora osigurati prisustvo osobe ovlaštene za nadzor letova i nadzor operativnog stanja terena. samo u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava za uništavanje štetočina i sličnih poslova u poljoprivredi i šumarstvu te za obavljanje ostalih poslova sličnog odgovarajućeg značenja čije izvršenje zahtijeva obavljanje niskih letova. dokaz o suglasnosti iz članka 26. ovoga članka. izdat će se. dalekovoda i antena te letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) Članak 178. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. u svakom pojedinom slučaju. Letovi ispod mostova i sličnih gra evina. (1) Odobrenje iz članka 19. smiju obavljati piloti zrakoplova koji imaju odgovarajuću dozvolu komercijalnog pilota i najmanje 400 sati letačkog iskustva na odgovarajućoj vrsti zrakoplova. stavak 5. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave. smiju se obavljati samo ako je pilot zrakoplova u stanju održavati odstojanje koje u potpunosti isključuje mogućnost oštećenja zrakoplova odnosno objekta ispod kojega se leti. ako je za ure enje mjesta predvi enog za uzlijetanje i slijetanje potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. 3. (4) Letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva i to samo višemotornim helikopterima. za letenje ispod mostova i sličnih gra evina te dalekovoda i antena. (3) Letovi iz stavka 1. 2. ovoga Pravilnika. (7) Prijava za upis u evidenciju iz stavka 6. poziciju mjesta predvi enu za uzlijetanja i slijetanja. te osigurati dostatan broj ručnih ure aja za gašenje požara i dostatnu sanitetsku opremu. ovoga članka mora sadržavati: 1. (2) Letove iz stavka 1.trajne uporabe istoga terena. ovoga Pravilnika. Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari Članak 179. ovoga članka. . sve postojeće utjecaje u danom trenutku. na topografskoj karti u razmjeru 1 : 50 000.

(4) Bolnički let smije se obavljati samo. odnosno iznad njih. (5) Prilikom obavljanja letova iz stavka 1. te druga potrebna ovlaštenja. kacigu i rukavice. kojim se obavlja raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. Zrakoplov mora biti opremljen u skladu s propisima. te prema utvr enome planu. smiju obavljati piloti zrakoplova iz članka 178. (3) Bolničkim zrakoplovom smije upravljati zapovjednik zrakoplova. ne smije se obavljati unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). Odjeljak 3. . ODREDBE O OBAVLJANJU BOLNIČKIH LETOVA I LETOVA ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI Uvjeti za obavljanje bolničkih letova Članak 180.(1) Letove u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava. ovoga Pravilnika. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu njihovog ure enja i opreme te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja koje se mora nalaziti na takvome letu. kao i uz propisane uvjete za obavljanje leta obzirom na utvr enu dijagnozu teško bolesne ili ozlije ene osobe. (2) Bolnički zrakoplov mora biti opremljen opremom potrebnom za letenje prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) i u pravilu imati kabinu pod tlakom. (3) Pilot zrakoplova. odnosno raspršivanja ili izbacivanja sličnih tvari ili vode. koji posjeduje dozvole i ovlaštenja iz stavka 3. kojima se ure uje oprema za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. (1) Bolnički letovi smiju se obavljati zrakoplovima koji udovoljavaju uvjetima utvr enima propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. a posebice ovlaštenje za instrumentalno letenje. mora biti privezan sigurnosnim pojasom za sjedalo i imati zaštitno odjelo. (2) Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari. ako je u letačku posadu postavljen kopilot. koji posjeduje najmanje dozvolu komercijalnog pilota zrakoplova. koje bi mogle biti prouzročene trećim osobama i stvarima. a ako rukuje otrovnim sredstvima i zaštitnu masku za lice. ta sredstva moraju biti smještena u posebna spremišta zrakoplova. te u blizini skupova ljudi. ovoga članka. pilot zrakoplova mora poduzeti sve mjere potrebne za isključenje šteta. a izbacivanje se obavlja na unaprijed odre enim i obilježenim površinama. stavak 2. ovoga članka. (4) Ako se zrakoplov upotrebljava za raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava.

175. 177. te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja na takvom letu. (2) Pružanje hitne medicinske pomoći iz stavka 1. 3.. Glava 2. ODREDBE O LETOVIMA HELIKOPTERA IZNAD MORA Osobine helikoptera koji obavljaju letove iznad mora u javnom zračnom prijevozu Članak 182. ovoga Pravilnika. organa za transplantaciju i medicinske opreme i ure aja. (1) Pružanje hitne medicinske pomoći. 4. obuhvaća poglavito obavljanje sljedećih poslova: 1. (3) Odredba članka 60. potraga za nestalim osobama. prijevoz osoba koje su liječnički već zbrinute iz jedne u drugu bolnicu. do 7. na odgovarajući se način primjenjuju na letove za pružanje hitne medicinske pomoći. potrebnih za spašavanje života bolesnih. stavak 2.. te njihovog osposobljavanja za prijevoz. stavak 1. . (1) Smatra se da se let odvija iznad mora. smije se obavljati helikopterima koji udovoljavaju uvjetima utvr enim propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. prijevoz lijekova. Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći Članak 181. te 5. najbliža obala ne može dosegnuti planiranjem zrakoplova. odnosno ozlije enih osoba. ovoga članka. brzo dovo enje liječnika hitne pomoći i pomoćnog osoblja na mjesto doga aja. radi sprječavanja pogoršanja njihovog stanja (primarni prijevoz). (4) Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. radi poduzimanja mjera..(5) Bolnički letovi hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. i stavak 4. prijevoz bolesnih. radi njihovog konačnog zbrinjavanja (sekundarni prijevoz). odnosno ozlije enih osoba do bolnice. ako se prilikom otkaza motora. krvi. koji su opremljeni propisanom opremom. 176. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu letne sposobnosti i drugih tehničkih osobina. 2.

ovoga Pravilnika. koji nakon otkaza jednog motora nisu sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu. let smije započeti samo ako očekivana visina valova. 2. koji može prihvatiti sve osobe u helikopteru. pilot helikoptera mora nadležnoj kontroli zračnoga prometa ili centru za pružanje letnih informacija proslje ivati izvještaje koji se odnose na tijek leta. ne smije iznositi više od 50 NM. sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu (helikopteri kategorije A). 3. u javnom zračnom prijevozu. opreme utvr ene propisom kojim se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. jednomotorni i višemotorni helikopteri. pored opreme iz članka 183. ne prelazi dopuštenu visinu valova za plovke helikoptera. smiju se upotrebljavati samo uz sljedeće dodatne uvjete: 1. ne smatra se hidrozrakoplovom u smislu propisa kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. 6. Helikopter opremljen plovcima. helikopteri koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u javnom zračnom prijevozu iznad mora. i stavka 3. ovoga članka. moraju biti opremljeni plovcima koji udovoljavaju tehničkim zahtjevima za plovidbenost u skladu s odredbama FAR-a Dijela 27. moraju se upotrebljavati samo višemotorni helikopteri. da se u slučaju nužde može brzo upotrijebiti. helikopter mora biti opremljen gumenim čamcem za spašavanje. koji su nakon otkaza jednog motora. prema službenoj meteorološkoj prognozi vjetra. . Ako let iznad mora traje više od 30 min. ovoga članka. Dopunska oprema helikoptera koje lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) Članak 183. u pravilu. ovoga članka. moraju biti opremljeni sljedećom dopunskom opremom: 1. (4) Helikopteri iz stavka 2. osobe u helikopteru moraju nositi odijelo za zaštitu od hladnoće. u predanom planu leta. noćni letovi su zabranjeni. za let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u i iz Republike Hrvatske. 4. 5. jednim pokazivačem položaja (attitude indicator). ako je temperatura mora niža od 11 °C. (1) Pored opreme utvr ene tehničkim zahtjevima za plovidbenost. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. udaljenost helikoptera od najbliže obale ni u jednom trenutku leta.(2) Za obavljanje letova iz stavka 1. smještenim tako. te komunikacijske i navigacijske opreme propisane odredbama ovoga Pravilnika. i 29. pilot helikoptera mora navesti točan namjeravani smjer leta iznad mora i koordinate odredišta.

ovoga Pravilnika. jednim VHF odašiljačem za slučaj nužde. 6. ovoga Pravilnika. ZRAKOPLOVNE PRIREDBE Pojam zrakoplovne priredbe i odobrenje za održavanje Članak 185. stavak 1. koji lete iznad mora. 5. ako se let iznad mora obavlja na udaljenosti od obale većoj od 10 NM. te koji c) je otporan na vodu.2. b) koji je pogodan za uporabu i nestručnim preživjelim osobama. 4. ovoga Pravilnika. jednim pokazivačem smjera (heading indicator). Glava 3. ovoga članka. jednim primopredajnikom prema odredbi članka 48. Helikopteri u zračnom prijevozu za vlastite potrebe. biti opremljeni opremom te za njih mora biti izra en letačko-operativni priručnik prema propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. točka 3. (2) Umjesto ure aja iz stavka 1. jednim prijamnikom signala VHF svesmjernog radiofara (VOR prijamnik). ovoga Pravilnika. a koji a) se uključuje automatski nakon nesreće. i 183. 7. 3. točka 2. neovisno o električnom napajanju helikoptera. . stavak 1. Posebni uvjeti u zračnom prijevozu za vlastite potrebe Članak 184. helikopter može biti opremljen s po jednim inercijalnim navigacijskim ure ajem ili opremom za prostornu navigaciju. stavak 1. koji odgovara zahtjevima ICAO Dodatka 10. i 5. moraju udovoljavati uvjetima propisanima odredbama članaka 182. točka 4. prenosiv i sposoban za plutanje. jednim SSR transponderom prema odredbi članka 49. ZRAKOPLOVNO-SPORTSKE DJELATNOSTI Odjeljak 1. jednim automatskim radiokompasom (ADF) prema odredbi članka 49.

uključujući i izložbe. u skladu s odredbama članka 21. vrijeme (datum i vremenski period) i mjesto održavanja priredbe. zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe na kojoj sudjeluju samo sportski zrakoplovi. 5. ako se planirana priredba neće održavati na aerodromu. svrhu. 4. Dozvoljene akrobatske figure Članak 187. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. Zakona o zračnom prometu. izme u organizatora priredbe i pilota. opće podatke o broju i tipu zrakoplova. ovoga Pravilnika zahtijevanog zračnog prostora u svrhu održavanja priredbe. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. ime i prezime ili naziv. mora se priložiti i skica područja. aeromitinzi. najkasnije 8 tjedana prije planiranog dana održavanja priredbe.(1) Zrakoplovne priredbe mogu se održavati samo uz odobrenje. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. (3) Zahtjev iz stavka 1. odnosno sjedište organizatora priredbe i odgovornoga voditelja te kontakt telefon odgovornog voditelja. te ugovor o održavanju priredbe sklopljen. ovoga članka. (2) Zrakoplovnim priredbama iz stavka 1. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe. a ne samo kupcima. Lateralne i vertikalne granice izražene u propisanim mjernim jedinicama sukladno članku 18. ovoga članka. smatraju se sva javna natjecanja. imena i prezimena. Ukoliko će se zrakoplovna priredba dijelom ili u cijelosti održavati unutar kontroliranog zračnog prostora odobrenje se izdaje uz prethodno pribavljenu suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. i 2. 3. . mora sadržavati sljedeće podatke: 1. vrstu. kao i predstavljanja zrakoplova. ako se zrakoplovi predstavljaju javnosti. na kojemu se planira priredba s podacima o veličini i stručnom procjenom o prikladnosti tog područja za održavanje planirane priredbe. najkasnije 8 dana prije planiranog dana održavanja priredbe. te program priredbe i pristanak operatora aerodroma za njezino održavanje. na zahtjev Agencije. kao i dokaz o pravu korištenja tog područja. prebivalište. Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja Članak 186. te drugih osoba koje sudjeluju u priredbi u zraku i na tlu. preslike letačkih isprava osoblja koje sudjeluje u priredbi. 2. tip i registracijske oznake zrakoplova koji sudjeluju u priredbi. a ako to prilikom podnošenja zahtjeva za održavanje priredbe nije moguće navesti. ovoga članka.

te izvan pripadajućih prilaznih i odlaznih sektora. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati odnosno. ovoga članka. (1) Organizator priredbe. (1) Grupni letovi aviona na mlazni pogon su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ako će se grupni letovi obavljati samo paralelno s utvr enim područjima. iznosi najmanje 230 m. te 5. odnosno bočno od glavnih staza. 3. Grupni i akrobatski letovi aviona na mlazni pogon Članak 189. dužan je utvrditi područja namijenjena za gledatelje tako. kod civilnih zrakoplovnih priredbi. 2. vidljivosti pri tlu. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka. slijetanja. da se ta područja nalaze isključivo bočno. ovoga članka moraju biti ogra ena tako da se onemogući pristup na površine na kojima se odvijaju letovi te u područje ispod zračnog prostora predvi enoga za letenje. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). . namijenjenima za gledatelje i bez promjena smjera.Prilikom izvo enja akrobatskog leta. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. 4. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. (2) Područja iz stavka 1. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. koje se upotrebljavaju za odvijanje drugih letova. ako se letovi neće odvijati prema njima. u pojedinom slučaju. mogu se odobriti grupni letovi aviona na mlazni pogon. Ostale vrste letova aviona na mlazni pogon Članak 190. ako organizator priredbe osigura pridržavanje sljedećih uvjeta: 1. dozvoljene su akrobatske figure u skladu s uputom proizvo ača za odre eni tip zrakoplova. u odnosu na mjesto uzlijetanja. prelijetanja. Dužnosti organizatora priredbe Članak 188. te baze oblaka.

vidljivosti pri tlu. 4. Grupni letovi aviona na propelerski pogon Članak 193. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. i 5. Odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze. u odnosu na područja namijenjena za gledatelje. točaka 1. Izvo enje grupnih akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. te 5. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). može se odobriti. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje 350 m. 4. pilot zrakoplova se mora u potpunosti pridržavati propisa koji se odnose na uporabu aerodroma te osigurati nadvisivanje propisanih površina nadvisivanja prepreka na mjestu priredbe. 3. 3. 2. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu.. Prilikom izvo enja normalnih letova. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.. ako se grupni akrobatski letovi izvode istodobno s najviše 3 jednomotorna aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka i baze oblaka. primjenjuju se na odgovarajući način na prelete i promjene smjera iz stavka 2.(1) Letovi aviona na mlazni pogon kod kojih se izvode simulirani otkazi motora. dok se promjena smjera smije izvoditi samo u odlaznim smjerovima. ovoga članka. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. Grupni akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 192. (3) Odredbe članka 189. ovoga Pravilnika. ne smije pritom iznositi manje od 50 m. Normalni letovi aviona na mlazni pogon Članak 191. stavak 2. (2) Preleti se smiju izvoditi samo paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. . letovi kod kojih avioni lete jedan prema drugom ili prolijeću jedan pored drugog na smanjenom me usobnom odstojanju zabranjeni su iz sigurnosnih razloga.

na odgovarajući način se primjenjuju na odobravanje ostalih vrsta letova aviona na propelerski pogon. 3. 3. 4. točaka 1. i 5. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 100 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg – 150 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase od 2 000 kg do 5 700 kg – 230 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase veće od 5 700 kg. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. kao što su npr. 5. ako bočno odstojanje od prostora. ovoga Pravilnika. 2. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. prelijetanja sa simuliranim otkazom jednoga ili više motora ili prelijetanja uz promjenu brzine. ako će se letovi izvoditi paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. . može se odobriti... te 2. ako bočno odstojanje od prostora. Akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 194. ovoga Pravilnika. Odredbe članka 193. ako prilikom letova u nekontroliranom zračnom prostoru vidljivost u letu iznosi najmanje 5 km. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. 2. Izvo enje akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. Ostale vrste letova aviona na propelerski pogon Članak 195. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1.Izvo enje grupnih letova aviona na propelerski pogon. druge vrijednosti moraju odgovarati vrijednostima utvr enima za vizualno letenje. može se odobriti ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 300 stopa iznad zemlje (GND). u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 150 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase do 5 700 kg – 230 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase iznad 5 700 kg.

ako se grupni letovi istodobno izvode s najviše 3 motorne jedrilice. na odgovarajući način se primjenjuju na akrobatsko letenje helikoptera. mogu se odobriti u iznimnim slučajevima.. na odgovarajući način se primjenjuju na grupno letenje helikoptera. (1) Odredbe članka 193. (3) Ostale vrste letova helikopterima. (4) Prilikom normalnih letova helikoptera. kao što su prelijetanja s promjenama brzina ili istodobno lebdjenje jednog ili više helikoptera mogu se obavljati pod uvjetima. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 192. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. ovoga Pravilnika. Odredbe članka 191. i 5. (2) Grupni letovi motornim jedrilicama. Letovi motornih jedrilica Članak 198. a odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze pritom ne smije iznositi manje od 50 m. točaka 1.. 3. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. Letovi helikoptera Članak 197.Normalno letenje aviona na propelerski pogon Članak 196. ovoga Pravilnika. te 2. s iznimkom točke 5. ovoga Pravilnika. (2) Odredbe članka 194. (5) Grupni akrobatski letovi civilnih helikoptera zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. ako bočno odstojanje od prostora. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. istoga članka. mogu se odobriti. ovoga Pravilnika. pilot zrakoplova mora se u potpunosti pridržavati propisanih površina nadvisivanja prepreka za aerodrom na kojem se održava priredba. 4. ovoga Pravilnika. utvr enima u članku 193. iznosi najmanje 100 m. te . ako se radi o lebdjenju. na odgovarajući način se primjenjuju na normalno letenje aviona na propelerski pogon. (1) Grupni akrobatski letovi motornim jedrilicama.

(5) Odredbe članka 197. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. i 5. stavak 4. mogu se odobriti. ako odvijanje letova nije u suprotnosti s tim uvjetima. točaka 1. dovoljno je vidljivo ograditi i označiti znakovima zabrane i informacijskim znakovima. (2) Jedrilice se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. ovoga Pravilnika. (1) Letovi ostalih vrsta zrakoplova... iznosi najmanje 150 m. Letenje ostalih vrsta zrakoplova Članak 199. u kojima sudjeluju i zrakoplovni modeli. ovoga Pravilnika. organizator priredbe dužan je odrediti posebnu osobu odgovornu za koordinaciju letenja zrakoplovnih modela. ako će se odvijati uz pridržavanje uvjeta utvr enih odredbama Članaka 185. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. propisanima uputom za uporabu jedrilice odre ene vrste tipa. odnosno. kao što su prelijetanja uz promjene brzina. ako bočno odstojanje od prostora. 2. ovoga Pravilnika. 3. mogu se odobriti. Odjeljak 2. prostor za odvijanje zrakoplovnih priredbi. samo za obavljanje sportskih djelatnosti i stručno osposobljavanje pilota jedrilice u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. točaka 1. (3) Akrobatski letovi motornim jedrilicama. te uvjetima i ograničenjima.2. (4) Odredbe stavka 2. i 5. Kod priredbi zrakoplova s posadom. ovoga Pravilnika. do 198. utvr enom tijekom postupka homologacije. 2. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. Aerozaprega ... primjenjuju se na odgovarajući način na ostale vrste letova. POSEBNE ODREDBE O ZRAKOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU Opći uvjeti za uporabu jedrilice Članak 200. (1) Jedrilice se smiju upotrebljavati. ovoga članka. (2) Iznimno od odredaba ovoga Odjeljka. u kojima sudjeluju zrakoplovni modeli. te 2. 3. primjenjuju se na odgovarajući način na normalno letenje motornih jedrilica.

ovoga članka. ako je udovoljeno uvjetima za grupno letenje utvr enima člankom 22. i ako teren na kojemu se namjerava letjeti udovoljava uvjetima propisanima za letjelišta. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim za njegovu provedbu. a posebice postupke za promjenu brzine leta i za slučaj opasnosti. uzlijetanja i slijetanja jedrilica izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). može vući jedrilicu u aerozaprezi. Odjeljak 3. moraju obaviti odgovarajuće pripreme prije uzlijetanja u aerozaprezi i utvrditi postupke i signale za sve faze leta. samo na zračnim pristaništima i letjelištima. ovoga članka. (1) Zrakoplov homologiran za vuču jedrilica. (2) Piloti zrakoplova iz stavka 1. Uporaba aerodroma Članak 203. Mimoilaženje i pretjecanje jedrilica iznad padine obavlja se tako da jedrilica koja se nalazi na većoj udaljenosti od padine u odnosu na drugu jedrilicu. namjerava koristiti trajno. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 26. POSEBNE ODREDBE O PADOBRANSTVU . (2) Iznimno od odredbe stavka 1. skreće u smjeru suprotnom od padine. (2) Ako dvije ili više jedrilica lete u istom zračnom stupu. (3) Ako se teren iz stavka 2. od uzlijetanja do otkvačenja jedrilice. ovoga Pravilnika. ovoga članka. ovoga Pravilnika. smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. ovoga Pravilnika. Posebna ograničenja prilikom letenja jedrilicama Članak 202. mora se registrirati kao letjelište i upisati u evidenciju aerodroma. ovoga Pravilnika i uvjetima za obavljanje vuče utvr enima člankom 23. smjer zaokreta se odre uje prema smjeru zaokreta koji je odabrao pilot prve jedrilice koja je započela kruženje. Trajnom uporabom istoga terena. prednost ima jedrilica kojoj vjetar puše u lijevi bok. a ako vjetar puše u lijevi bok više jedrilica. (1) Uzlijetanja i slijetanja jedrilica dozvoljena su. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. (1) Zabranjeni su letovi jedrilicama ako osobe u jedrilici nisu opremljene padobranom za spašavanje i nisu osposobljene za rukovanje padobranom. Prilikom leta dvije ili više jedrilica iznad iste padine. u načelu. prednost ima jedrilica koja je bliža padini.Članak 201.

uključujući i posebna ovlaštenja. moraju biti upoznati s činjenicom da je uporaba padobrana na vlastitu odgovornost. Posebna ograničenja za uporabu padobrana Članak 205. (5) Obavljanje skokova padobranom iz hrvatskih vojnih zrakoplova. (3) Za otvaranje padobrana iz stavka 1. Osobe koje skaču tandempadobranom. (1) Padobrani se smiju upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. demonstracije. Pričuvni padobran se smatra padobranom za spašavanje. rekreativno i za stručno osposobljavanje padobranaca. Osobe koje skaču padobranom moraju nositi zaštitu za glavu. regulira se posebnim propisom. a nisu padobranci.Opći uvjeti za obavljanje skokova padobranom Članak 204. ako su predvi eni. (4) Padobranac je osobno odgovoran za pripremu padobrana i uporabu sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. Uporaba aerodroma i kontroliranog zračnog prostora Članak 206. (1) Za obavljanje skokova. padobranac mora biti opremljen glavnim i pričuvnim padobranom. ovoga članka. (2) Padobrani se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom utvr enom u njihovu atestu. koriste se. te uvjetima i ograničenjima propisanim uputom za uporabu padobrana. (2) Padobran za spašavanje ne smatra se padobranom u smislu ovoga Pravilnika. sigurnosni ure aji za automatsko otvaranje padobrana u skladu s uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač. (3) Uporaba padobrana je na vlastitu odgovornost. za pripremu padobrana i potrebu uporabe sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. (4) Padobranci moraju imati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. . odgovoran je instruktor. koju je izdao proizvo ač. Ako padobran koristi osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole.

ovoga članka.(1) Skokovi padobranom dozvoljeni su samo na aerodromima. ovoga članka je na vlastitu odgovornost. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. POSEBNE ODREDBE O LETOVIMA MIKROLAKIH AVIONA. ovoga Pravilnika. smiju se upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. (4) Piloti zrakoplova iz stavka 1. u skladu s odredbama članka 28. rekreativno i za stručno osposobljavanje pilota odnosnih zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. ovoga članka. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. (2) Zrakoplovi iz stavka 1. ovoga Pravilnika. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. osobe koje lete zrakoplovom moraju nositi zaštitnu kacigu. Zrakoplovom može letjeti samo jedna. smije upravljati pilot iz stavka 4. uključujući i osobe koje takvu vuču obavljaju. ovoga članka. odnosno dvije osobe. kandidat mora imati radiokomunikaciju s ovlaštenim instruktorom. ako se radi o dvosjednom zrakoplovu. aerozaprega. ovoga članka registriranom u inozemstvu. (5) Zrakoplovom iz stavka 1. demonstracije. uključujući i posebna ovlaštenja za vuču. skokovi padobranom mogu se obavljati izvan aerodroma. ako se radi o pilotima ovjesnih i parajedrilica. na propisanoj frekvenciji. i ako se uzlijetanja obavljaju pomoću ure aja i sredstava za vuču (motorno vozilo. (1) Mikrolaki avioni. Na zrakoplovu se mora na vidljivom mjestu. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 30. čitljivo i na trajni način nalaziti upozorenje na hrvatskom i engleskom jeziku da je uporaba zrakoplova na vlastitu odgovornost. Prilikom stručnog osposobljavanja. utvr enom tijekom postupka homologacije.). Posebna ograničenja za letenje . ovoga članka. vitlo i dr. Tijekom letenja. Odjeljak 4. ovoga članka. moraju posjedovati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. smiju se upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. ako je propisana za odre enu vrstu zrakoplova te uvjetima i ograničenjima propisanima uputom za uporabu zrakoplova. (3) Uporaba zrakoplova iz stavka 1. (2) Skokovi padobranom u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeni su samo. ovoga Pravilnika. PARAJEDRILICA I OVJESNIH JEDRILICA Opći uvjeti za obavljanje letova Članak 207. parajedrilice i ovjesne jedrilice. ako zrakoplov upotrebljava u skladu s odredbama stavka 2.

desnom stranom. stavak 3. Izvanaerodromski letovi obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. (1) Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica.Članak 208. ali ne i ispod minimalne visine koja osigurava sigurno slijetanje. (3) Ako više zrakoplova iz stavka 1. na visinama većim od 500 stopa iznad zemlje. . Vojne rute brišućih letova moraju se izbjegavati. prednost ima zrakoplov kojem je padina s desne strane. cesta. ovoga članka. u kontroliranim zračnim prostorima dozvoljeni su samo uz odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članka 30. željezničkih pruga. iznad ili u neposrednoj blizini naseljenih područja ili skupova ljudi. pod uvjetom da je zrakoplov opremljen odgovarajućim ure ajem za mjerenje visine. nisu opremljene padobranom za spašavanje. osim ako se drugi zrakoplov već nalazi u fazi završnog slijetanja ili u opasnosti. Ti zrakoplovi moraju letjeti na visini od najmanje 150 stopa iznad mostova. (2) Ovjesne jedrilice i parajedrilice mogu letjeti ispod minimalne sigurne visine. ovoga Pravilnika. zabranjeno je ako zrakoplov odnosno osobe koje koriste zrakoplov. Odredbe o izbjegavanju sudara i prednosti puta Članak 209. (4) Letenje zrakoplova iz stavka 1. na istoj visini na padini. ima prednost puta. Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica koja leti većom brzinom pretječe ovjesnu jedrilicu i/ili parajedrilicu. koja leti manjom brzinom. (4) Prilikom slijetanja više zrakoplova iz stavka 1. ako je posjedovanje padobrana proizvo ač zrakoplova propisao kao obavezno. pretjecanje je dozvoljeno tako da zrakoplov koji leti većom brzinom s desne strane pretječe zrakoplov koji leti manjom brzinom. žičara. Ako je zrakoplovima padina s lijeve strane. ovoga članka. (1) Letenje mikrolakim avionima. prednost ima zrakoplov koji je prvi započeo i odredio smjer kruženja. dalekovoda. leti u istom termičkom stupu. ovoga članka. ovoga članka. koju pretječe druga ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. (3) Letenje zrakoplova iz stavka 1. u skladu s odredbama članka 19. ovoga Pravilnika. Zabranjeno je pretjecanje ako se s desne strane oba zrakoplova nalazi padina. prednost imaju zrakoplovi koji se nalaze na manjoj visini. antena i sličnih objekata. Zrakoplov koji leti većom brzinom mora se okrenuti i let nastaviti u suprotnom smjeru. (2) U susretu zrakoplova iz stavka 1. ovoga članka. Zabranjeno je letenje na visinama manjim od 500 stopa ispod podnice oblaka. a drugi zrakoplov mora skrenuti desno od padine. obavlja se u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika. ovjesnim jedrilicama i parajedrilicama.

ako se radi o ovjesnim i parajedrilicama. odnosno. Teren koji se koristi za uzlijetanja i slijetanja mora udovoljavati uvjetima. ovjesnih jedrilica i parajedrilica dozvoljena su samo na aerodromima. (3) Uporaba odre enog terena. tek nakon upisa u evidenciju.. o uporabi terena kod izvanerodromskih uzlijetanja i slijetanja. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. a tijekom stručnog osposobljavanja i održavanja natjecanja moraju se postaviti i odgovarajući pokazivači smjera vjetra. mikrolakih aviona. ovoga Pravilnika. ako je za ure enje mjesta uzlijetanja. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave. smije se koristiti. ovoga Pravilnika. na odgovarajući način se primjenjuju na uporabu terena kod izvanaerodromskih uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. 2. (1) Uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. ovoga članka. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 28. u skladu s odredbama članka 26. koji osiguravaju sigurna uzlijetanja i slijetanja tih zrakoplova. (4) Teren iz stavka 3. koji se koristi trajno.Uporaba aerodroma Članak 210. Na mjestima uzlijetanja i slijetanja na raspolaganju mora biti oprema za pružanje prve pomoći. U tom je slučaju zabranjeno svako letenje unutar područja s ograničenjem gradnje zračnih luka. za izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja iz stavka 2. dokaz o suglasnosti iz članka 26. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. stavak 6. Prijava za upis u evidenciju mora sadržavati: 1. ovoga članka. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. Odjeljak 5. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVNIH MODELA Opći uvjeti za letenje zrakoplovnih modela Članak 211. ako se radi o mikrolakim avionima. . ovoga članka. 3. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovjesnih jedrilica i parajedrilica. isključivo ili uglavnom. uzlijetanja i slijetanja izvan aerodroma (izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja). točnu poziciju mjesta za uzlijetanje i slijetanje na topografskoj karti u mjerilu 1 : 50 000. odnosno članka 28. Odredbe članka 177. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. ovjesnih i parajedilica.

Tijekom uzlijetanja i slijetanja na uzletno-sletnim površinama ne smiju se nalaziti neovlaštene osobe i pokretne prepreke. nedostatna odstojanja se moraju osigurati drugim mjerama (npr.(1) Letenje zrakoplovnih modela odvija se u skladu s odredbama članka 29. te prelijetanje skupova osoba i parkirališta za motorna vozila. moraju biti označeni odgovarajućim brojevima u boji obzirom na korištenu radiofrekvenciju tj. odnosno aerodroma za zrakoplovne modele. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela Članak 212. Tijekom letenja zrakoplovnih modela. pokrivati odre eno frekvencijsko područje i broj frekvencijskih kanala te udovoljavati uvjetima utvr enima posebnim propisom. (3) Letenje zrakoplovnih modela smije se obavljati samo uz prisustvo osobe koja može predočiti dokaz o uspješno završenom stručnom osposobljavanju propisanom za pružanje prve pomoći. (5) Zračni prostor iznad i u okolici aerodroma za zrakoplovne modele. vodenih putova ili dalekovoda. Ako se za letenje zrakoplovnih modela koristi teren koji se nalazi unutar kontrolirane zone. Agencija mora pribaviti suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi prije izdavanja odobrenja za uporabu terena. Visina sektora mora se ograničiti ako je to potrebno zbog blizine susjednog aerodroma. (1) Rukovatelji zrakoplovnim modelima. poglavito druge osobe i stvari te da ne ometa propisno odvijanje letenja drugih zrakoplovnih modela. (4) Zrakoplovni se model mora tijekom čitavoga leta nalaziti u vidokrugu rukovatelja. (3) Zrakoplovni modeli moraju izbjegavati zrakoplove s posadom. ograničavanjem upotrebljivih sektora). željezničkih pruga. ne smiju se ispuštati iz ruku tijekom uzlijetanja. ovoga Pravilnika. (2) Svaki rukovatelj zrakoplovnog modela mora se ponašati tako da ne ugrožava i/ili ometa javni red i mir. U slučaju potrebe. Pokretni ure aji koji se koriste za uzlijetanje zrakoplovnih modela. na raspolaganju se mora nalaziti minimum sredstava za pružanje prve pomoći propisanih za motorna vozila. mora se podijeliti na sektore te se moraju odrediti sektori upotrebljivi za letenje u koje ne smiju zadirati nikakvi objekti ili druge prepreke koje bi ovisno o lokalnim uvjetima mogle ugrožavati sigurnost letenja. dužni su održavati dostatna odstojanja od cesta. (2) Zabranjeno je letenje prema osobama i životinjama. . (6) Predajnici koji se koriste za upravljanje zrakoplovnim modelima. kanal.

Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela obzirom na buku Članak 213. ovoga članka. (1) Razina buke zrakoplovnih modela pokretanih motorima s unutarnjim sagorijevanjem. dan u tjednu i vremena letenja. kod punog opterećenja. ovoga Pravilnika. u skladu sa člankom 29. izme u odnosne točke aerodroma ili terena predvi enog za letenje zrakoplovnih modela i stambenog područja. ako se obzirom na posebne lokalne uvjete opravdano pretpostavlja da se takvim letenjem stanovništvo neće uznemirivati bukom. mora se prije početka letenja pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. na udaljenosti manjoj od 5 km od granica aerodroma. koja prikazuje okvirne vrijednosti odstojanja D. trajanje. ako je razina buke zrakoplovnih modela iz stavka 1. ne smije biti veća od vrijednosti utvr enih odredbama stavka 1. ovoga članka. pod uvjetima propisanim za izvršenje mjerenja razine buke. a prema sljedećoj tabeli. u obzir se trebaju uzeti razina emisije. moraju biti opremljeni prigušivačem zvuka. Prilikom stručne prosudbe. (2) Agencija može odobriti letenje zrakoplovnih modela i na udaljenostima manjim od 1.(4) Za svako letenje zrakoplovnih modela u kontroliranoj zoni. (4) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem. Dmax LA 1 500 m 84 dB (A)/7m 1 200 m 80 dB (A)/7m 900 m 75 dB (A)/7m 600 m 68 dB (A)/7m (3) Okvirne vrijednosti iz stavka 2. . manja od 84 dB (A). i stavka 2. odnosno mjerenja buke. mogu biti i manje ako se stručnom prosudbom ili mjerenjima buke na mjestu emisije dokaže da je ometanje stanovništva bukom isključeno. Uporaba aerodroma Članak 214. intenzitet. ne smije biti veća od LA ( 84 dB (A)). osim ako Agencija ne odobri iznimke. Razina buke. kod punog opterećenja motora. u slučajevima kad se poduzimanjem drugih tehničkih mjera postigne dostatno prigušenje zvuka.5 km od stambenih područja. ovoga članka. ovoga članka. (5) Agencija može izuzeti slobodne zrakoplovne modele od odredaba stavka 4. Stambenim područjem se ne smatraju pojedine kuće ili skupine kuća.

Dio sedmi PREKRŠAJNE ODREDBE Članak 215. uzletno-sletne površine se moraju ograditi zaštitnom žičanom ili sličnom ogradom od mjesta za gledatelje. Dodatci 1. ako teren koji se namjerava koristiti udovoljava uvjetima utvr enima za aerodrome za zrakoplovne modele. a u skladu s uputama o uporabi aerodroma. broj 75/2006). isključivo ili uglavnom za letenje zrakoplovnih modela. ovoga članka. mogu se obavljati. (2) Kod letenja zrakoplovnih modela s daljinskim upravljanjem. Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu. ovoga Pravilnika. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisa donesenih za njegovu provedbu. uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). ovoga članka. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. operator aerodroma mora odrediti voditelja letenja. voditelj letenja dužan je voditi dnevnik letenja u koji se upisuje primopredaja dužnosti i sve nepravilnosti nastale tijekom letenja. da se obzirom na vrstu letenja ne ugrožava sigurnost osoba i stvari. Dio osmi PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 216. (4) Ako se teren iz stavka 2. (5) Prilikom obavljanja istodobnog letenja više od 3 zrakoplovna modela. dozvoljena su samo na aerodromima. Na aerodromu za zrakoplovne modele. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o letenju zrakoplova (»Narodne novine«.(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela. Voditelj letenja odgovoran je za nadzor letenja. . namjerava koristiti trajno. do 10. Članak 218. Članak 217. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. parkirališta i objekata na aerodromu. a po potrebi i za poduzimanje mjera za njegovo propisno odvijanje. mora se registrirati kao aerodrom za zrakoplovne modele i upisati u evidenciju aerodroma. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. osim ako se opravdano pretpostavlja.

koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. r. . DODATAK 1. Avion plovi na vodi. mjereno od prednjeg svjetla udesno. Ministar mora. odnosno.) ODREDBE O UPORABI SVJETALA I OZNAKA ZA UOČAVANJE NA ZRAKOPLOVIMA 1. ako nije usidren ili pričvršćen na vodi ili za zemlju. 2. v. mjereno od prednjeg smjera ulijevo. prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta. Definicije upotrijebljene u ovome Dodatku. 28. (1) Avioni moraju upotrebljavati sljedeća pozicijska svjetla (Sl. 3.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. kolovoza 2009. na lijevom krilu aviona – crveno svjetlo. Pozicijska svjetla Članak 2. Svjetlo je vidljivo. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. SVJETLA NA ZRAKOPLOVIMA Definicije pojmova Članak 1. 2. ako se može raspoznati u tamnoj noći u nezamućenoj atmosferi. 1): 1. ako pluta i kreće se u odre enom smjeru u odnosu na vodu. na desnom krilu aviona – zeleno svjetlo. Avion pluta na vodi. (uz članak 43. Klasa: 011-01/09-01/106 Urbroj: 530-09-09-4 Zagreb. ako nije nasukan. imaju sljedeće značenje: 1.

dodatno se mogu upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. koje nesmetano svijetli podjednako ulijevo i udesno unatrag. stavak 1. (2) Motorne jedrilice. a njihova boja mora odgovarati boji pripadajućih pozicijskih svjetala. na vrhovima krila se moraju nalaziti svjetla vrhova krila (wing tip clearance light). moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala. moraju biti stalna. Protusudarno svjetlo Članak 3. (4) Ako su svjetla iz stavka 1. točka 3. ovoga članka. točaka 1. odnosno drugim sredstvima za bolje uočavanje zrakoplova u skladu s odredbama članaka 7. ovoga Dodatka. ovoga članka. točaka 1. koje svijetli naizmjenično sa svjetlima iz stavka 1. a jačina svjetla iz stavka 1. i 8. pozicijska svjetla iz članka 2. ovoga članka. koje svijetli naizmjenično sa svjetlom na repu iz stavka 1. vidljivo iz svih smjerova. jedrilice i slobodni baloni. (3) Jačina svjetala iz stavka 1. ovoga Dodatka.3. i 2. helikopteri i zračni brodovi. (1) Avioni. ovoga članka. Kod uporabe treptajućih svjetala. Ako su zrakoplovi opremljeni protusudarnim svjetlima. udaljena od vrhova krila više od 6 stopa (2 m). koja moraju biti treptajuća i izvedena tako. da su što bolje vidljiva iz svih smjerova koji su 30° iznad i ispod horizontalne ravnine zrakoplova. ovoga članka. a da se pritom ne smanji vidno polje pilota i mogućnost uočavanja pozicijskih svjetala. točka 3. bijelo treptajuće svjetlo. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala iz stavka 1. mora iznositi najmanje 5 candela. na repu aviona – bijelo svjetlo. najmanje 3 candela. i 2. crveno treptajuće svjetlo na repu aviona. Slika 1 (2) Pozicijska svjetla mogu biti stalna ili treptajuća. ovoga članka. i/ili 2. te iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 140°. Svjetla vrhova krila moraju biti stalna. Svjetla za hidroavione .

mora upotrebljavati stalna svjetla. koja su vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. (1) Avion koji pluta na vodi. Dodatno bijelo svjetlo. pod uvjetom da su oba svjetla vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (Sl. koje svijetli nesmetano pod kutom od 220°. ovoga članka. ne smije upotrebljavati propisana bočna pozicijska svjetla članka 2. avion koji je nesposoban za manevriranje. U tom se slučaju. te dodatno stalno bijelo svjetlo smješteno na sredini prednjeg dijela trupa. ovoga Dodatka. 4).. 3). Svjetlo mora biti vidljivo s udaljenosti od najmanje 3 NM.7 km). po 110° na svaku stranu. stavak 1. Ako pluta. ne smije upotrebljavati dodatno bijelo svjetlo na prednjem dijelu aviona iz stavka 1. te do 20° unatrag (Sl. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. te dodatno bijelo svjetlo koje odgovara bijelom svjetlu propisanom u stavku 1. ovoga članka. Slika 3 (3) Avion kojega na vodi vuče drugi avion. stavak 1. ovoga Dodatka. (4) Avion koji je nesposoban za manevriranje. propisana odredbama članka 2. 2).Članak 4. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. Slika 2 (2) Avion koji na vodi vuče jedan ili više aviona ili plovila. koje je vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. stavak . mora na najvidljivijem mjestu. okomito iznad ili ispod prvog svjetla (Sl. mora biti postavljeno na odstojanju od najmanje 6 stopa (2 m). upotrebljavati dva stalna crvena svjetla. na najvidljivijem mjestu.7 km). stavak 1. na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m) jedno iznad drugoga na istoj okomici.

Slika 6 2. Slika 7 . ovoga Dodatka (Sl. avion dužine veće od 150 stopa (50 m): po jedno stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu s prednje i stražnje strane aviona. mora upotrebljavati sljedeća svjetla: 1.1. a mora ih upotrebljavati ako plovi. 5). avion dužine manje od 150 stopa (50 m): stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu. Stalna crvena svjetla ne upotrebljavaju se kao signali u slučaju nevolje. Slika 4 Slika 5 (5) Avion koji je usidren. vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM. vidljiva s udaljenosti od najmanje 3 NM (Sl. 7).

avion s rasponom krila većim od 150 stopa (50 m): stalno bijelo svjetlo na svakoj strani krila. 8 i 9). kako bi se označio najveći raspon krila. moraju biti opremljeni treptajućim svjetlom. Slobodni baloni s posadom. pored jednog ili više svjetala iz stavka 5. Ta svjetla moraju biti vidljiva sa svih strana. na istoj okomici i na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m). obješenim na udaljenosti od do 5 metara ispod košare ili drugog. s udaljenosti od najmanje 1 NM (Sl. Svjetla za slobodne balone s posadom Članak 5. Slika 8 AVIONI DUŽINE MANJE OD 50 METARA Slika 9 AVIONI DUŽINE I ŠIRINE VEĆE OD 50 METARA (6) Nasukani avion mora.3. jačine od najmanje 5 candela vidljivim iz svih smjerova. ovoga članka. . dijela balona. koja su vidljiva sa svih strana aviona. upotrebljavati dva crvena svjetla. Svjetla za druge zrakoplove Članak 6. na najvidljivijem mjestu. najnižeg.

i 2. 4. na gornjoj i donjoj strani vrhova krila.Odredbe ovoga Dodatka o uporabi svjetala aviona. nositi oznake za uočavanje. da sustav protusudarnih svjetala odgovara vrijednostima jačine svjetala i da je prikladan za uporabu na zrakoplovima. kao i sve motorne jedrilice. moraju biti naznačena u letačkom priručniku zrakoplova i na odgovarajućem natpisu. ako proizvo ač sustava jamči. 2. koji se primjenjuju u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa. nanose se u neprekinutoj dužini od 50 cm u jednoj od sljedećih boja: 1. a poglavito na motorne jedrilice. osim vrsta svjetala utvr enih odredbama Članaka 2. postavljanje svjetala na propisan način neizvedivo ili. koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odnosno pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. u svakom pojedinom slučaju. . ovoga članka. na odgovarajući se način primjenjuju i na druge vrste zrakoplova. ako se zrakoplovi iz stavka 1. čija je najveća dopuštena uzletna masa manja od 600 kg. na nosu i na obje strane vertikalnoga stabilizatora. POSEBNE ODREDBE O PROTUSUDARNIM SVJETLIMA I OZNAKAMA ZA UOČAVANJE ZRAKOPLOVA Protusudarna svjetla i oznake za uočavanje aviona. svjetlonarančasta RAL 2 004. (3) Avioni.. mogu umjesto sustava protusudarnih svjetala iz stavka 1. odnosno avioni koji nisu opremljeni električnim sustavom ili trajnim napajanjem za rad sustava protusudarnih svjetala. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. narančasta RAL 2 005. zračne brodove i helikoptere. Tehnički zahtjevi za plovidbenost. namjensku i akrobatsku kategoriju aviona (JAR/FAR 23). koji udovoljava uvjetima utvr enim propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova. Ako je zbog izvedbe zrakoplova. ovoga članka. mogu biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. 2. 3. i 5. helikoptera. ako je to bitno otežano. u pilotskoj kabini zrakoplova. koji nije u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost. Oznake za uočavanje. (1) Avioni i helikopteri moraju biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. žutonarančasta RAL 2 000.. koji se odnose na opću. ovoga članka upotrebljavaju samo za letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR) danju. koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. zračnih brodova i motornih jedrilica Članak 7. način i uvjete postavljanja odre uje Agencija. Ograničenja u uporabi protusudarnih svjetala na zrakoplovima. na odgovarajući se način moraju primjenjivati na zračne brodove i motorne jedrilice. jedrilice.

4. DODATAK 2.) ODREDBE O SIGNALIMA I ZNAKOVIMA . mogu umjesto sustava iz stavka 1. Odredbe za jedrilice Članak 8. a u slučaju da je motorna jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. ovoga članka. 7021. nositi oznake za raspoznavanje iz članka 7. Odredbe za slobodne balone Članak 9. (4) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje. vatrenocrvena RAL 3 000. (1) Slobodni baloni se ne opremaju ni sustavom protusudarnih svjetala. Motorne jedrilice bijele boje. koje se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. u odnosu na temeljnu boju zrakoplova. ovoga članka. da je optimalno vidljiva. s motorom na uvlačenje ili motorne jedrilice svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1004). u skladu s tehničkim zahtjevima za plovidbenost. ako se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. stavaka 3. (5) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje na motorne jedrilice. ovoga članka. moraju se u obzir uzeti upute proizvo ača. ovoga Dodatka. (uz članak 13. boja se mora odabrati na način. tada se moraju upotrebljavati vrste boja prema normi WL 5. (3) Jedrilice bijele ili svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1 004). (2) Jedrilice koje se upotrebljavaju samo za letove danju. do 5. slobodni baloni s posadom na moraju biti uočljiva izgleda. Oznake se mogu nanositi i na površinama koje su veće od površina iz stavka 3. Ako je jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ne moraju nositi oznake za uočavanje. niti moraju nositi oznake za uočavanje. stavak 2. primjenjuju se na odgovarajući način na sustav protusudarnih svjetala za jedrilice. ne moraju nositi oznake za uočavanje. ovoga članka. ovoga Dodatka. Ako se nanose dnevne fluorescentne boje. moraju se prilikom nanošenja boje. ovoga članka. o postupku nanošenja boje. o opremljenosti sustavom protusudarnih svjetala. (1) Odredbe članka 7. uzeti u obzir upute proizvo ača o postupku nanošenja boje.

skrenuti pozornost na svoj zrakoplov.. znače. 3. Signali hitnosti Članak 3. koda 7700. javiti poziciju ili dozvati pomoć. postavljanjem moda A/C.. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. da zrakoplovu prijeti velika i neposredna opasnost i da se traži neodložna pomoć: 1. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. tako da se razlikuje od pozicijskih treptajućih svjetala. znače. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. SIGNALI NEVOLJE I HITNOSTI Odabir signala Članak 1. višekratno uključivanje i isključivanje svjetala za slijetanje. prema Morseovom kodu »SOS« (. ali ne zahtijeva neposredno pružanje pomoći: 1. signal proslije en radiotelefonijom. da pilot zrakoplova ima vrlo hitnu poruku koju želi predati.. svjetleći padobran s crvenim svjetlom. višekratno uključivanje i isključivanje pozicijskih svjetala. Sljedeći signali. U slučaju nevolje.).. crvene svjetleće rakete ili petarde ispaljene pojedinačno i u kratkim razmacima.1. neuobičajenim manevrom u letu ili bilo kakvim raspoloživim sredstvom. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. 2. odnosno u svojemu vidnom polju: . 4. znače. koji ga prisiljava na slijetanje. Signali nevolje Članak 2. pilot zrakoplova može. 5. da se zrakoplov nalazi u teškom položaju. 2. poruka proslije ena putem SSR transpondera. a koja se odnosi na sigurnost plovila. te o osobama u zrakoplovu. zrakoplova ili vozila. (1) Sljedeći signali. – . koji se sastoji od izgovorene riječi »MAYDAY«. (2) Sljedeći signali.– .

. 3. crveno stalno svjetlo: zaustavite se i čekajte. 3. 6. znače: 1.. 2. (2) Svjetlosni signali. 2.-).--. USS neupotrebljiva. prema Morseovom kodu XXX (-. crvena raketa: bez obzira na sva prijašnja uputstva i odobrenja privremeno ne slijećite. crveno treptajuće svjetlo: slijetanje zabranjeno. znače: 1. 4. signal proslije en radiotelefonijom. zeleno stalno svjetlo: uzlijetanje odobreno. upućeni pilotu zrakoplovu na zemlji. koji se sastoji od izgovorene riječi »PANPAN«. 2. upozoravaju pilota zrakoplova da se nalazi u opasnom području ili da neovlašteno leti u području s ograničenjem letenja ili u zabranjenom području odnosno. zeleno treptajuće svjetlo: produžite i do ite ponovno na slijetanje (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). SIGNALI UPOZORENJA Članak 4. 5. Ti signali mogu biti proslije eni sa zemlje ili iz drugog zrakoplova. (1) Svjetlosni signali. zeleno stalno svjetlo: slijetanje odobreno. bijelo treptajuće svjetlo: sletite na aerodrom i vozite na stajanku (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje).--. 2. Niz svjetlećih projektila... upućeni pilotu zrakoplova u letu. da ulazi u neko od tih područja. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. crveno stalno svjetlo: nastavite po aerodromskom prometnom krugu. zeleno treptajuće svjetlo: voženje odobreno. drugi zrakoplov ima prednost. te da mora poduzeti nužne mjere opreza. SIGNALI ZA AERODROMSKI PROMET Svjetlosni signali kontrole zračnoga prometa Članak 5. ispaljenih u razmacima od po 10 sekundi. koji u rasprskavanju daju crvenu i zelenu svjetlost ili zvjezdice. 3.1.

4. danju. . ovoga članka. ako nema svjetala za slijetanje. Signali na zemlji Članak 6. (4) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 2. bijelo treptajuće svjetlo: vratite se na polaznu točku na aerodromu. osim ako se zrakoplov nalazi u osnovnom ili završnom dijelu aerodromskog prometnog kruga. 1. Značenje: Zabrana slijetanja za dulje vrijeme. 5. položena vodoravno na signalnoj površini. ovoga članka. 2. ako nema svjetala za slijetanje. 2. naizmjeničnim davanjem punog otklona krilaca ili kormila pravca. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. (3) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 1. noću. danju. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. naizmjeničnom primjenom nagiba zrakoplova oko uzdužne osi. 2. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. Poseban oprez kod prilaženja i slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s jednom žutom dijagonalnom prugom. noću. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. crveno treptajuće svjetlo: napustite sletne površine u uporabi. položena vodoravno na signalnoj površini. Zabrana slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s dvije žute dijagonalne pruge.

Uporaba uzletno-sletnih staza i staza za voženje 1. Neupotrebljivost manevarskih površina Signal: Križevi bijele ili druge upadljive boje. položeni vodoravno na manevarskim površinama. potreban je poseban oprez. okomito na dužinsku os površine. Značenje: . 2. 4. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. 3. ostala kretanja se ne ograničavaju na uzletno-sletne staze ili na staze za vožnju. Značenje: Za uzlijetanje i slijetanje smiju se koristiti samo uzletno-sletne staze. Značenje: Za uzlijetanje. s po jednom crnom prugom u kružnim dijelovima ploče. položena vodoravno na signalnoj površini.Značenje: Kod prilaženja i slijetanja. smiju se upotrebljavati samo uzletno-sletne staze i staze za vožnju. zbog lošeg stanja manevarskih površina ili zbog drugih razloga. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. položena vodoravno na signalnoj površini. slijetanje i vožnju.

provode se paralelno dužem dijelu slova »T« u smjeru. . Značenje: Uzlijetanja i slijetanja. zaokružena na najbližu deseticu stupnjeva magnetnog kompasa. položena na signalnoj površini ili na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. nije upotrebljiv. bijele ili narančaste boje. Promjena smjera udesno Signal: Strelica usmjerena udesno pod pravim kutom. položena vodoravno. 5. 2. Signal: Vodoravno postavljeni znak u obliku slova »T«. bijele ili narančaste boje. kraćeg dijela slova »T«. Značenje: Oznaka smjera uzlijetanja i slijetanja. Signal: Dvoznamenkasti broj na okomito postavljenoj ploči. dozvoljene su promjene smjera samo udesno. 6. koji je noću osvijetljen ili prikazan bijelim svjetlima u obliku slova »T«.Križevima označena manevarska površina ili neki njezin dio. Značenje: Nakon uzlijetanja i prije slijetanja. na kontrolnom tornju ili u njegovoj blizini. Uputstva za uzlijetanje i slijetanje 1.

Značenje: Označava mjesto. Poslije uzlijetanja i prije slijetanja.7. samo u smjeru strelice. gdje se nalazi prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. 9. sa strelicom usmjerenom pod pravim kutom udesno ili ulijevo. Letenje jedrilica Signal: Bijeli dvostruki križ. Značenje: Odvojeni aerodromski prometni krug za motorne zrakoplove i jedrilice. Promjene smjera kod odvojenog aerodromskog prometnog kruga Signal: Dvostruki križ bijele ili narančaste boje. 8. u smjeru uzlijetanja i slijetanja. na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. položen vodoravno na signalnoj površini. dozvoljene su promjene smjera motornih zrakoplova. položen vodoravno na signalnoj površini. a jedrilica samo u smjeru suprotnom od smjera strelice. Značenje: . Prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa Signal: Slovo »C« crne boje na okomito postavljenoj žutoj ploči.

. u odnosu na parkera. Ovdje zaustavite! Obje ruke ispružene naprijed s palicama usmjerenima prema gore pomiču se iznad glave parkera.Letenje jedrilica u tijeku. (2) Kad parker daje znakove. Ovim signalom vodič postavljen kod vrha krila zrakoplova pokazuje da će kretanje zrakoplova s/na parkirališnu poziciju biti neometano. džepnim lampama ili rukama u fluorescentnim rukavicama. Signal vodiča pozicioniranja vrha krila Desna ruka ispružena okomito iznad glave s palicom usmjerenom prema gore. daje znakove pilotu zrakoplova signalnim palicama fluorescentne boje. (3) Motori zrakoplova označavaju se brojevima. Ako se znakovi upućuju avionu. se koriste u komunikaciji prilikom opsluživanja zrakoplova kad verbalna komunikacija nije moguća: 1. (1) Parker na aerodromu. a lijeva ruka ispružena koso s palicom usmjerenom prema dolje pomiče se ka tijelu. pri čemu se znakovi iz točaka 16. Znakovi parkera Članak 7. primjenjuju na helikoptere. do 20. do 29. 2. parker se nalazi s lijeve strane zrakoplova na mjestu gdje ga pilot može najbolje vidjeti. svjetlećim lampama u obliku štapa. mora biti okrenut licem prema zrakoplovu. Noću ili u uvjetima loše vidljivosti moraju se koristiti osvjetljena pomagala (osvjetljene signalne palice). s desne strane ulijevo. a ako se znakovi upućuju helikopteru ispred helikoptera na mjestu gdje ga pilot zrakoplova može najbolje vidjeti. a znakovi iz točaka 24. (4) Znakovi se daju kako slijedi.

5a. Vozite ravno naprijed! Ruke ispružene vodoravno u stranu u visini ramena savijaju se u laktovima uz pomicanje palica gore-dolje od visine ramena do glave. a lijevom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. 4. Skrenite udesno! . 5b. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. Skrenite ulijevo! Desna ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo.3. ovoga stavka. Nastavite prema sljedećem parkeru ili prema uputama aerodromskog kontrolnog tornja! Obje ruke ispružene i usmjerene prema gore pomiču se u stranu pokazujući palicama u smjeru položaja sljedećeg parkera ili područja za voženje.

a desnom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. 7a.Lijeva ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker stiska šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. Kočite! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramena sa otvorenom šakom. 6a. Zaustavite se odmah! Naglo pomicanje ispruženih ruku i palica prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. Zaustavite se! Ruke i palice ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo polako se pomiču prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. . ovoga stavka. 6b.

8b. Pokrenite motore! . a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker otvara šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. 8a. Parker mora dobiti signal potvrde od posade.7b. a palice se pokreću jedna prema drugoj dok se ne dodirnu. a palice se pokreću jedna od druge u stranu. Podmetači uklonjeni! Ruke ispružene okomito iznad glave. Podmetači se ne smiju ukloniti do dobivanja signala potvrde od posade. 9. Otpustite kočnicu! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramenasa stisnutom šakom. Podmetači postavljeni! Ruke ispružene okomito iznad glave .

11. ruke su ispružene prema dolje. Zaustavite motore! Ispružena ruka prema naprijed u visini ramena pomiče se do vrha lijevog ramena te se palica povlači preko vrata do vrha desnog ramena pokretom sličnim rezanju. već prema tome na kojoj se strani treba smanjiti snaga motora. Vozite sporije! Obje ruke s palicama se pomiču gore-dolje pokretom sličnim tapšanju od visine struka prema koljenima. lijeva ili desna ruka pomiče se gore-dolje. . Smanjite snagu motora na pokazanoj strani! Obje ruke s dlanovima prema zemlji. a lijeva ruka se istovremeno podiže iznad visine glave i pokazuje motor koji treba pokrenuti.Desna ruka savijena u laktu u visini glave s palicom prema gore kružno se pokreće. 12. 10.

a lijeva ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. Za prekid vožnje unatrag koriste se signali iz točke 6a ili 6b ovoga stavka. 14b.13. savijena u laktu. lijeva ruka pružena uz tijelo. a desna ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. do vodoravnog položaja prema naprijed. od okomitog položaja iznad glave do vodoravnog položaja prema naprijed. s palcem ili palicom ispruženim prema gore. 14a. Vozite unatrag repom ulijevo! Desna ruka ispružena prema zemlji. 15. Vozite unatrag repom udesno! Lijeva ruka ispružena prema zemlji. . od okomitog položaja iznad glave. Vozite unatrag! Obje ruke postavljene ispred tijela u visini struka rotiraju se prema naprijed. Potvr ujem/Sve u redu. nastavi! Desna ruka postavljena u visini glave.

19a. Lebdite u mjestu! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. brzina pokreta ruku od vodoravnog položaja prema gore označava traženu brzinu penjanja. 17. 18. Zadržavajući trenutnu visinu letite ulijevo! . s dlanovima okrenutima prema zemlji pokreću se prema dolje.16. Spuštajte se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Penjite se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. brzina pokreta ruku prema zemlji označava traženu brzinu spuštanja. s dlanovima okrenutima prema gore pokreću se prema gore.

Zadržavajući trenutnu visinu letite udesno! Lijeva ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na lijevu stranu tijela. 21. a desna ruka se pokreće u smjeru lijeve pokretom sličnim metenju. Sletite! Ispružene ruke prekrižene ispred tijela. Zadržite poziciju/Čekajte! . 19b. a lijeva ruka pokreće se u smjeru desne pokretom sličnim metenju. Požar! Desna ruka i palica pomiču se u raznim smjerovima od visine ramena prema koljenu. 22. 20. a palice usmjerene prema dolje. a palica u lijevoj ruci pokazuje mjesto gdje je izbio požar.Desna ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na desnu stranu tijela.

a lijeva ruka ostaje uz tijelo. 23. Ne dirajte ure aje za upravljanje! Desna ruka ispružena iznad glave zatvorene šake ili drži palicu u horizontalnom položaju. Uključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave pomiču se i šakama. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. 25. Parker ostaje u tom položaju dok nije sigurno uputiti zrakoplov na sljedeći manevar. . 24. ili noću osvjetljenim palicama. a desna ispod). Slobodni ste! Parker salutira desnom rukom i održava kontakt s posadom dok zrakoplov ne započne voženje.Potpuno ispružene ruke i palice usmjerene prema dolje pod kutom 45° u odnosu na tijelo.

a desna ruka se zatim odmiče od lijeve. palica ili palac usmjereni prema zemlji. 27. ili noću osvjetljenim palicama. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. Napajanje se ne isključuje prije odobrenja posade zrakoplova. 29. Negativan odgovor Desna ruka ispružena u stranu u visini ramena pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Isključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave šakama. a desna ispod). 28. Otvorite/zatvorite stepenice! .26. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. Uspostavite komunikaciju interfonom! Obje ruke ispružene pod kutom 90° u odnosu na tijelo savijaju se prema glavi dok se dlanovim ne pokriju oba uha.

Lijeva ruka ispružena iznad glave pod kutom 45°, a desna ruka se iz položaja uz tijelo pokretom sličnim metenju pomiče do vrha lijevog ramena.

Znakovi pilota zrakoplova Članak 8. (1) Pilot zrakoplova iz pilotske kabine, rukama daje znakove parkeru. Znakovi moraju parkeru biti jasno vidljivi; ako je potrebno, prilikom davanja znakova može se kao pomoć koristiti izvor svjetlosti. (2) Pilot zrakoplova označava motor prema odredbi članka 7. stavak 3. ovoga Dodatka. (3) Znakovi se daju kako slijedi: 1.a) Kočnice upotrijebljene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su ispruženi i stiskaju se u šaku. b) Kočnice otpuštene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su stisnuti u šaku i otvaraju se. 2.a) Podmetače postavite! Ruke ispružene u stranu, s dlanovima prema van, prekriže se ispred lica. b) Podmetače uklonite! Ruke s dlanovima prema van, prekrižene ispred lica, ispruže se u stranu. 3. Spreman za pokretanje motora! Broj ispruženih prstiju jedne ruke, pokazuje broj motora kojeg se pokreće. DODATAK 3.

(uz članak 14.) SIGNALI, ZNAKOVI I POSTUPCI KOD PRESRETANJA CIVILNOG ZRAKOPLOVA VOJNIM ZRAKOPLOVIMA Signali presretača i postupci presretnutog zrakoplova Postupci presretnutog Signali presretača Značenje zrakoplova DANJU ili NOĆU – Mahanje krilima i bljeskanje pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima sa pozicije malo iznad i u načelu lijevo ispred presretnutog zrakoplova. Nakon potvrde blagi horizontalni zaokret u načelu ulijevo prema željenom DANJU ili NOĆU – Mahanje smjeru leta. krilima odnosno ljuljanje helikoptera, bljeskanje Napomena 1: pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima te Meteorološki uvjeti ili teren Slijedite praćenje presretača. 1(a) mogu uvjetovati da presretač me leti malo iznad i desno ispred Napomena: presretnutog zrakoplova, a nakon toga desni horizontalni Daljnji postupci ponašanja zaokret. propisani su odredbama članka 14. ovoga Pravilnika. Napomena 2: Ako presretnuti zrakoplov ne može održavati brzinu presretača, presretač treba izvoditi seriju zaokreta (racetrack patterns) i mahati krilima pored presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – Nagla promjena smjera od 90° ili 1(b) više uz istodobno penjanje bez prolijetanja smjera leta presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – 1(c) Izvlačenje podvozja i paljenje svjetala za slijetanje te

Značenje

Razumio, postupam prema uputi

Smijete nastaviti let

Razumio, DANJU ili NOĆU – Mahanje postupam krilima odnosno ljuljanje kod prema helikoptera. uputi

Sletite na DANJU ili NOĆU – Razumio, ovaj Izvlačenje podvozja i paljenje postupam aerodrom svjetala za slijetanje te prema

prelijetanje uzletno-sletne staze u uporabi odnosno,ako je presretnuti zrakoplov helikopter, prelijetanje prostora za slijetanje helikoptera.

praćenje presretača. Ako se uputi uzletno-sletna staza u uporabi odnosno prostor za slijetanje helikoptera nakon prelijetanja čine prikladnima za slijetanje, započeti postupak slijetanja i sletjeti.

DODATAK 4. (uz članke 55. i 62.) POLUKRUŽNI SUSTAV PUTNIH RAZINA Ako je odredbama članka 55. stavak 3. i članka 62. stavak 3. ovoga Pravilnika propisana uporaba polukružnih putnih razina, pilot zrakoplova mora održavati apsolutne visine leta ili razine leta prema trenutnoj magnetskoj putanji (magnetic track zrakoplova u skladu s priloženom tablicom: Magnetska putanja Od 000° do 179° od 180° do 359° IFR letovi VFR letovi IFR letovi VFR letovi Putna razina FL m ft FL m Ft FL m ft FL m ft 10 300 1000 – – – 20 600 2000 – – – 30 900 3000 35 1050 3500 40 1200 4000 45 1350 4500 50 1500 5000 55 1700 5500 60 1850 6000 65 2000 6500 70 2150 7000 75 2300 7500 80 2450 8000 85 2600 8500 90 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500 110 3350 11000 115 3500 11500 120 3650 12000 125 3800 12500 130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500 150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500 170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500 190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500 210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500 230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500 250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500 270 8250 27000 275 8400 27500 280 8550 28000 285 8700 28500 290 8850 29000 – – – 300 9150 30000 – – – 310 9450 31000 – – – 320 9750 32000 – – – 330 10050 33000 – – – 340 10350 34000 – – –

ako je IFR od IFR .) Klasifikacija zračnog prostora i operativne službe kontrole zračnog prometa Dozvoljeni Klasa Opseg usluge Razdvajanje letovi A Kontrolirani samo IFR KZP svi zrakoplovi zračni prostor B IFR. uključujući informaciju o prometu o VFR letovima. KZP za razdvajanje od IFR C 2. stavak 6. – – – – – – – – – – – – – – 360 10950 36000 – 380 11600 38000 – 400 12200 40000 – 430 13100 43000 – 470 14350 47000 – 510 15550 51000 – itd itd itd – – – – – – – – – – – – – – – (uz članak 7.Magnetska putanja 350 10650 35000 – 370 11300 37000 – 390 11900 39000 – 410 12500 41000 – 450 13700 45000 – 490 14950 49000 – itd itd itd – DODATAK 5. VFR KZP svi zrakoplovi IFR od IFR i IFR KZP IFR od VFR 1. Informacija o prometu VFR VFR od IFR VFR o VFR letovima (preporuka o izbjegavanju na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase C zona C KZP uključujući informaciju o prometu o IFR VFR letovima IFR od IFR (preporuka izbjegavanja na upit) D Informacija o prometu VFR o IFR i VFR o VFR VFR ne provodi se letovima (preporuka izbjegavanja na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase D zona D E IFR KZP.

) UVJETI ZA IFR I VFR LETOVE Vrsta Najveća RTF Klasa leta brzina (IAS) komunikacija nije stalna A IFR propisana dvosmjerna Odobrenje Mimimumi za VFR KZP letove potrebno – Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 B IFR..5 km Vidljivost u letu: IFR C VFR nije propisana 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna potrebno 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 .. KZP = Kontrola zračnog prometa DODATAK 6. 4. uz članak 12. IFR ako je moguće usluga pružanja letnih F informacija Nekontrolirani zračniprostor Usluga pružanja letnih VFR ne provodi se informacija Usluga pružanja letnih G samo VFR ne provodi se informacija Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom. a klasa G najmanje restriktivnom). kontrole zr. uz članak 53.moguće Informaciju o prometu. ako VFR ne provodi se je moguće Savjetodavna usluga IFR od IFR. i 5. nije VFR propisana stalna dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. stavak 2. stavak 4. (uz članak 7. prometa..

Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno Odstojanje od oblaka: IFR F VFR 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna. osim što se ne zahtijeva održavanje zona D odstojanja od oblaka (izvan oblaka) IFR stalna dvosmjerna potrebno vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 E VFR 250 kt ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno 5 km ispod FL 100 Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Dodatno: jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru Kontrolirana klase D.5 km Dodatno: Kontrolirana jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru zona C klase C vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 D IFR. 250 kt ispod stalna VFR FL 100 dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. potrebno .

(uz članak 85. 250 kt ispod nije G VFR ne provodi se zračne brodove i FL 100 potrebno slobodne balone. a klasa G najmanje restriktivnom).) . Dodatno: brzina mora biti takva da je moguće pravodobno uočavanje prepreka i drugih zrakoplova Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom.vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km* stalna vidljivost zemljine površine ulazak u oblake nije dozvoljen *800 m za rotokoptere.5 km Vidljivost u letu: 1. KZP= kontrola zračnog prometa DODATAK 7.

uz članak 143.) Slika 1... (uz članak 142.DODATAK 8. stavak 4. stavak 2. stavak 1. stavak 3. 139. stavak 5. i uz članak 144. (uz članak 137. SEGMENTI INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA .

NADVISIVANJE PREPREKA U SEGMENTU NEUSPJELOG PRILAŽENJA Slika 4. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA PRECIZNO PRILAŽENJE . POVRATNI I PRODULJENJI POSTUPCI Slika 3.Slika 2.

Slika 5. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA NEPRECIZNO PRILAŽENJE .

Slika 6. NADVISIVANJE PREPREKA U PODRUČJU VIZUALNOG MANEVRIRANJA .

stavak 1.DODATAK 9. OBLIK I NAZIVLJE U SVEZI S PETLJOM ČEKANJA Slika 2. POSTUPCI ULASKA U PETLJU ČEKANJA DODATAK 10.) Slika 1. i članak 146. stavak 1. stavak 2. (uz članak 172.) . (uz članak 145.

Primljena informacija da je 6. Operacija je završena. Poruka Znak 1. .VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA–ZRAK ZA PREŽIVJELE I ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Tablica 1 VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA PREŽIVJELE Br. Da ili potvrdno Y 5. Nastavljamo u ovom smjeru ← Tablica 2 VIZALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Br. LL 3. ++ Ne možemo nastaviti. Svaka nastavlja u označenom smjeru. →→ zrakoplov u ovom smjeru. XX Vraćamo se u bazu. Poruka Znak 1. Podijelili se u dvije grupe. Ne ili negativno N 4. Ništa nije na eno. Potrebna pomoć V 2. 7. 4. LLL 2. Našli smo sve osobe. 5. NN Nastavljamo s potragom. Našli smo samo neke osobe. Potrebna medicinska pomoć X 3.