P. 1
pravilnik o letenju zrakoplova

pravilnik o letenju zrakoplova

|Views: 52|Likes:
Published by Benin Lavic

More info:

Published by: Benin Lavic on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2011

pdf

text

original

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2802 Na temelju članka 146.

Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane, donosi PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA Dio prvi OPĆE ODREDBE Područje primjene Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom utvr uju se uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova radi sigurnog odvijanja zračnog prometa. (2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na hrvatske civilne, policijske i carinske zrakoplove, te na inozemne civilne i državne zrakoplove dok lete u hrvatskom zračnom prostoru. (3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na hrvatske vojne zrakoplove, osim onih odredaba za koje je predvi eno da će se urediti posebnim propisom. (4) Letenje hrvatskih zrakoplova iznad mora na kojemu niti jedna država nema suverenitet (otvoreno more), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika i me unarodnih akata donesenih na temelju Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944.) kojima se ure uje postupak za letenje zrakoplova iznad otvorenog mora, a koji obvezuju Republiku Hrvatsku. (5) Kada hrvatski zrakoplov leti u zračnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države, mora se pridržavati propisa o letenju i kretanju zrakoplova koji se primjenjuju na području suvereniteta te države, a ako tih propisa nema mora se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika. (6) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava, dužnosti i odgovornosti, obavlja svoje poslove u zračnom prostoru Republike Hrvatske i u zračnom prostoru iznad Jadranskoga mora, izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(7) Uvjete, načine, pravila i postupke letenja zrakoplova, utvr ene odredbama ovoga Pravilnika, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu. Pojmovi i kratice Članak 2. (1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. ACAS II (airborne collision avoidance system II): ACAS koji pored prometnih informacija (TAs) omogućava i vertikalne rezolucijske informacije (RAs). 2. aerodromski promet (aerodrome traffic): ukupni promet na manevarskim površinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolici aerodroma; 3. aerodromski prometni krug (aerodrome traffic circuit): utvr ena letna putanja kojom moraju letjeti zrakoplovi u okolici aerodroma; 4. aerodromski kontrolni toranj (aerodrome control tower): nadležna kontrola koja je uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole zračnoga prometa za aerodromski promet; 5. akrobatski let (acrobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta; 6. alternativna ruta (alternate route): ruta izme u odre enih točaka ili područja koja je različita od željene rute, a koju odabire operator zrakoplova u slučajevima kad željena ruta nije slobodna ili podliježe ograničenjima; 7. apsolutna visina (altitude): vertikalno odstojanje razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, mjereno od srednje razine mora (MSL–QNH postavljanje visinomjera); 8. apsolutna visina odluke (decision altitude – DA) odnosno visina odluke (decision height–DH): utvr ena apsolutna visina odnosno visina iznad nadmorske visine praga sletne staze tijekom preciznog prilaženja ili prilaženja s vertikalnim navo enjem na kojoj se mora započeti postupak neuspjelog prilaženja ako ne postoji potrebna vidljivost vizualnih orijentira za nastavak prilaženja; 9. apsolutna visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance altitude – OCA) odnosno visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance height-OCH): najniža apsolutna visina odnosno najniža visina iznad nadmorske visine praga uzletno-sletne staze ili nadmorske visine aerodroma ispod koje nije osigurano održavanje propisanih vertikalnih minimalnih odstojanja od prepreka tijekom prilaženja ili neuspjelog prilaženja;

10. automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (automatic terminal information service-ATIS): automatsko proslje ivanje tekućih i redovitih informacija zrakoplovima u dolasku i odlasku pomoću stalnog i ponavljanog radioemitiranja tijekom dana ili njegovog utvr enog dijela; 11. balon: zrakoplov lakši od zraka, bez motora; 12. baza oblaka (ceiling): visina donje granice najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode ispod 20 000 stopa (6000 m) koji pokriva više od polovine neba; 13. bolnički let (ambulance flight): zračni prijevoz oboljelih ili ozlije enih osoba koje su već zdravstveno zbrinute u bolnici i koje su sposobne za prijevoz zrakom radi daljnjeg zbrinjavanja u drugoj bolnici; 14. centar za pružanje letnih informacija (flight information centre-FIC): jedinica uspostavljena radi obavljanja usluge pružanja letnih informacija i usluge uzbunjivanja. 15. emitiranje naslijepo (blind transmission): emitiranje jedne radiopostaje prema drugoj u okolnostima kada se ne može uspostaviti dvosmjerna komunikacija, ali se pretpostavlja da je pozivana radiopostaja u stanju primiti poruku; 16. granica valjanosti odobrenja (clearance limit): točka do koje je zrakoplovu izdano odobrenje kontrole zračnog prometa; 17. grupni let (formation flight): vrsta leta kod kojega dva ili više zrakoplova, uz prethodni dogovor pilota zrakoplova, lete u istom smjeru uz održavanje horizontalnog i visinskog odstojanja; 18. hidroavion: avion koji može uzletjeti i sletjeti na vodenu površinu; 19. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi (Air Navigation Service Provider): svaki javni ili privatni subjekt koji pruža usluge u zračnoj plovidbi; 20. IFR let (IFR flight): let koji se obavlja prema pravilima instrumentalnog letenja (Instrument Flight Rules); 21. instrumentalni meteorološki uvjeti (instrument meteorological conditions-IMC): meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvr enih za vizualne meteorološke uvjete; 22. izvještaj iz zraka (air-report): izvještaj iz zrakoplova u letu, sastavljen u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije, te proslje ivanju operativnih i/ili meteoroloških informacija;

25. kontrolirani zračni prostor (controlled airspace-CTA): zračni prostor odre enih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnog prometa provodi u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. 26. 28. letna putanja (flight path): putanja težišta zrakoplova u odnosu na odre enu točku. a koja osigurava minimalno nadvisivanje svih objekata od 1 000 stopa unutar sektora polumjera 25 NM čije se središte nalazi na poziciji radionavigacijskog sredstva. 27. kontrolirani let (controlled flight): svaki let za koji je potrebno pribaviti odobrenje kontrole zračnog prometa. a čija najveća dopuštena uzletna masa ne prelazi 300 kg kod jednosjeda. Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu koji leti bez zapovjednika zrakoplova u pilotskoj kabini i koji je ili daljinski i u potpunosti upravljan s drugog mjesta (sa zemlje. pokretan motorom. Machov broj (Mach number-M): bezdimenzionalni broj koji označava omjer (kvocijent) izme u stvarne brzine objekta (zrakoplova) i brzine zvuka. kontrolirana zona (control zone-CTR): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do odre ene gornje granice. 31. jedinica koja pruža operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services unit – ATS unit): opći pojam koji označava jedinicu kontrole zračnog prometa. 29. 450 kg kod dvosjeda odnosno u amfibija i hidro izvedbi 10% više od tih masa. iz drugog zrakoplova ili iz svemira) ili programiran i potpuno autonoman. minimalna sektorska apsolutna visina (minimum sector altitude-MSA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti. a kojim se upravlja premještanjem težine pilota i/ili aerodinamčkim upravljačkim kormilom. minimalna apsolutna visina snižavanja (minimum descent altitude-MDA) odnosno minimalna visina snižavanja (minimum descent height-MDH): utvr ena apsolutna visina ili visina tijekom nepreciznog prilaženja ili prilaženja kruženjem ispod koje se snižavanje ne smije nastaviti bez potrebne vidljivosti zemaljskih orijentira. kojem je minimalna brzina pri najvećoj dopuštenoj masi i oduzetoj snazi motora manja od 65 km/h. 24. 33.23. mikrolaki avion (microlight aeroplane): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. 30. 32. letjelica bez posade (unmanned aerial vehicle): bespilotni zrakoplov u smislu članka 8. kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC capacity): sposobnost obavljanja poslova i zadaća sustava kontrole zračnog prometa. centar za pružanje letnih informacija ili prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. . bilo kojeg njezinog podsustava ili radnog mjesta za vo enje zrakoplova tijekom normalnog odvijanja letova.

36. nadležna kontrola zračnog prometa (air traffic control unit): pojam koji označava oblasni centar kontrole zračnog prometa. minimalna apsolutna visina radarskog vektoriranja (minimum radar vectoring altitude-MRVA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti u svrhu radarskog vektoriranja IFR letova. ili okružnicom zrakoplovnih informacija (AIC). kao i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a. . obzirom na minimalnu sigurnu razinu i strukturu zračnog prostora (donja granica kontroliranog zračnog prostora zajedno sa zaštitnim slojem (buffer) od 500 stopa). odobrenje kontrole zračnog prometa (air traffic control clearance): dopuštenje zrakoplovu da nastavi let pod uvjetima koje je utvrdila nadležna kontrola zračnog prometa. savjetodavne usluge u zračnom prometu. ili drugim posebnim publikacijama.34. 43. 39. 38. uzbunjivanja. usluge kontrole zračnog prometa (aerodromske. 37. 40. opasno područje (danger area): dio zračnog prostora utvr enih dimenzija u kojem se tijekom odre enog vremenskog perioda odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zračnog prometa. a osigurava nadvisivanje svih prepreka unutar odre enog područja od minimalno 1 000 stopa (300 m) ili u planinskom području minimalno 2 000 stopa (600 m) zaokruženo na najbližih (sljedećih viših) 100 stopa (30 m). objavljivanje na način uobičajen u zračnom prometu: objavljivanje u »Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)« ili žurnim informacijama (NOTAM). očekivano vrijeme prilaženja (expected approach time-EAT): vrijeme u kojem kontrola zračnog prometa očekuje da će zrakoplov u dolasku nakon čekanja napustiti preletište čekanja radi završetka prilaženja za slijetanje. opći zračni promet (general air traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova. prilaznu kontrolu zračnog prometa ili aerodromsku kontrolu zračnog prometa. noć (night): vremensko razdoblje koje počinje pola sata nakon zalaska sunca i završava pola sata prije izlaska sunca. operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services – ATS): različite usluge uspostavljene u svrhu proslje ivanja letnih informacija. prilazne i oblasne kontrole). 41. minimalna područna apsolutna visina (area minimum altitude – AMA): najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. 42. 35.

može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. 48. – krute osnovne konstrukcije. plan leta (flight plan): skup odre enih informacija o namjeravanom letu ili dijelu leta zrakoplova. posebni VFR let (special VFR flight): VFR let čije obavljanje unutar kontrolirane zone odobri nadležna kontrola zračnog prometa u meteorološkim uvjetima koji su ispod vizualnih meteoroloških uvjeta. njime se aerodinamički upravlja oko sve tri osi pomoću lijeve i desne komande povezane za izlazne krajeve krila. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. 49.5 km (10 NM) nadmorska visina terena mijenja za više od 3 000 stopa (900 m). .44. kao i letovi državnih zrakoplova. 47. 46. osnovni zaokret (base turn): zaokret zrakoplova u fazi početnog prilaženja izme u završetka putanje odleta i početka putanje me uprilaženja ili putanje završnog prilaženja. kojim se u pravilu upravlja premještanjem težine pilota i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. pilot zrakoplova (aircraft pilot): osoba koja rukuje sustavom za upravljanje zrakoplova tijekom vremena leta. – krute osnovne konstrukcije. koji nema krutu osnovnu konstrukciju i može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. ovjesna jedrilica (hang glider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed bez motora: – polukrute osnovne konstrukcije. operativni zračni promet (operational air traffic-OAT): svi letovi civilnih zrakoplova. 51. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji ne može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. koje se podnose nadležnoj kontroli zračnog prometa. parajedrilica (paraglider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. 45. 50. planinsko područje (mountainous area): područje promjenjivog profila terena u kojem se na udaljenosti 18. bez motora. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. koji se obavljaju sukladno posebno utvr enim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT).

U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). preletište me uprilaženja (intermediate fix-IF): točka koja označava kraj početnog segmenta i početak me usegmenta. 58.52. preletište početnog prilaženja (initial approach fix – IAF): Točka koja označava početak početnog segmenta i kraj dolaznog segmenta ako postoji. postupak čekanja (holding procedure): unaprijed utvr eni manevar u svrhu zadržavanja zrakoplova unutar utvr enog zračnog prostora u očekivanju daljnjeg odobrenja. 60. postupak instrumentalnog prilaženja (instrument approach procedure): niz unaprijed utvr enih manevara zrakoplova pomoću letačkih instrumenata s utvr enom zaštitom od prepreka koji započinje od preletišta početnog prilaženja ili od početka utvr ene dolazne rute do točke s koje se slijetanje može završiti. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). povratni postupak (reversal procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu promjenu smjera tijekom segmenta početnog prilaženja postupka instrumentalnog prilaženja. predvi eno vrijeme dolaska (estimated time of arrival-ETA): za IFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad odre ene točke utvr ene pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. . 59. 53. predani plan leta (filed flight plan-FPL): plan leta kako ga je je pilot zrakoplova ili njegov ovlašteni predstavnik ispunio i predao prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa bez naknadnih izmjena. predvi eno vrijeme početka vožnje (estimated off-block time-EOBT): predvi eno vrijeme u kojem će zrakoplov započeti kretanje povezano s odlaskom. odnosno ako se slijetanje ne završi do pozicije na kojoj se primjenjuju mjerila za nadvisivanje prepreka za čekanje ili rutu. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad aerodroma. 61. 56. preletište završnog prilaženja (final approach fix-FAF): Točka koja označava kraj me usegmenta i početak segmenta završnog prilaženja. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). 55. vrijeme u kojem će zrakoplov stići na poziciju iznad aerodroma. ili ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. 57. Slijed može sadržavati proceduralne ili osnovne zaokrete. 54. postupak neuspjelog prilaženja (missed approach procedure): postupak koji se provodi ako nije moguće nastaviti postupak prilaženja. predvi eno trajanje leta (estimated elapsed time-EET): predvi eno vrijeme potrebno za let izme u dvije značajne točke. 62.

66. 73. prilaženje kruženjem (circling approach): nastavak postupka instrumentalnog prilaženja koji omogućuje vizualno kruženje (oko aerodroma) prije slijetanja. 75. 67. 74. 72. prijelazna apsolutna visina (transition altitude): apsolutna visina na kojoj ili ispod koje se vertikalna pozicija zrakoplova odre uje u odnosu na apsolutne visine. putno penjanje (cruise climb): tehnika putnog letenja kojom se neto povećanje apsolutne visine ostvaruje smanjenjem mase aviona. putanja (track): okomita projekcija letne putanje zrakoplova na zemljinu površinu. privremeno izdvojeno područje (temporary segregated area-TSA): zračni prostor utvr enih dimenzija koji je tijekom odre enog vremenskog perioda privremeno rezerviran. isključivo za vojne letove. prometna informacija (traffic advisory-TA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova ukazuje na to da odre eni zrakoplov u njihovoj blizini (tzv. prijelazni sloj (transition layer): zračni prostor izme u prijelazne apsolutne visine i prijelazne razine. 70.63. uljez) predstavlja moguću opasnost. rezolucijska informacija (resolution advisory-RA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova preporuča: . prijelazna razina (transition level): prva najniža razina leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se može koristiti. putna razina (cruising level): razina koju zrakoplov održava tijekom značajnijeg dijela leta. produljeni postupak (racetrack procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu smanjenje apsolutne visine tijekom segmenta početnog prilaženja i/ili uspostavljanje doletne putanje u slučajevima kad ulaz u povratni postupak nije moguć. proceduralni zaokret (procedure turn): manevar koji započinje zaokretom koji odstupa od utvr ene putanje i nastavlja se zaokretom u suprotnom smjeru kako bi se zrakoplovu omogućilo priključenje i nastavljanje leta u smjeru suprotnom od utvr ene putanje. 65. 71. poradi sigurnosti zračnoga prometa. 68. 64. rasteretna ruta (off-load route): utvr ena ruta izme u odre enih točaka ili područja koju predlaže središnja jedinica za upravljanje protokom zračnoga prometa kad se na željenoj ruti odnosno rutama na koje utječe orijentacija prometa očekuje kašnjenje. 69. čiji je smjer u bilo kojoj točki obično izražen u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever.

rutu za prostornu navigaciju. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (airborne collision avoidance systemACAS): sustav ure aja u zrakoplovu koji radi na temelju signala SSR transpondera i ne ovisi o zemaljskoj opremi. standardni instrumentalni odlazak (standard instrument departure – SID): utvr ena IFR odlazna ruta koja povezuje odre eni aerodrom ili odre enu uzletno-sletnu stazu aerodroma s odre enom značajnom točkom od koje započinje rutni dio leta. 82. 79. a pruža informacije pilotu o mogućim konfliktnim situacijama sa zrakoplovima opremljenima SSR transponderom. ruta (air traffic services route-ATS route): ruta utvr ena za usmjeravanje protoka prometa prema potrebama za obavljanje kontrole zračnoga prometa. 80. točka neuspjelog prilaženja (missed approach point-MAPt): točka u postupku instrumentalnog prilaženja na kojoj odnosno prije koje pilot zrakoplova mora započeti propisani postupak neuspjelog prilaženja kako minimalno nadvisivanje prepreka ne bi bilo narušeno. a označava zračni put. kontroliranu ili nekontroliranu rutu.– manevar s ciljem uspostavljanja odstojanja od svih zrakoplova koji predstavljaju opasnost. signalna površina (signal area): područje na aerodromu koje se koristi za postavljanje zemaljskih signala. a koja se obično nalazi na utvr enoj ATS ruti. standardnu odlaznu rutu. 78. savjetovanu rutu. . 76. 81. 77. 83. apsolutnu visinu ili razinu leta. razina leta (flight level-FL): površina stalnog atmosferskog tlaka odre ena u odnosu na specifičnu vrijednost tlaka od 1013.25 hPa koja je od drugih takvih površina razdvojena odre enim intervalima tlaka.. razina (level): opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu. 85. ili – ograničenje manevra s ciljem održavanja postojećeg odstojanja. status leta (flight status): oznaka koja naznačuje da li zrakoplov zahtijeva poseban postupak prilikom pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa. 84. uvjetnu rutu itd. slijed prilaženja (approach sequence): slijed po kojem su dva ili više zrakoplova dobila odobrenje za prilaženje radi slijetanja na aerodrom. smjer leta (heading): usmjerenje uzdužne osi zrakoplova izraženo u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. a označava visinu. standardnu dolaznu rutu.

usluga uzbunjivanja (alerting service): usluga uspostavljena u svrhu izvješćivanja nadležnih subjekata o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja pomoći tim subjektima tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. u odre eno vrijeme i uz odre ene uvjete. 89. usluga letnih informacija (flight information service-FIS): usluga uspostavljena u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno. a kojeg operator predaje ATS jedinicama radi spremanja i višekratnog korištenja. . redovito i učinkovito obavljanje letova. vrijeme do dolaska zrakoplova iznad aerodroma odredišta. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska iznad aerodroma odredišta. tekući plan leta (current flight plan-CPL): plan leta kojeg je prihvatio prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa ili jedinica kontrole zračnog prometa i koji uključuje sve njegove izmjene nastale tijekom leta koje su prouzročene izdavanjem odgovarajućih odobrenja kontrole zračnog prometa. 92.86. vidljivost pri tlu (ground visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdio ovlašteni motritelj ili automatski sustav. 90. 94. uvjetno zabranjeno područje (restricted area): dio zračnog prostora Republike Hrvatske. 95. kojom se od pilota zahtijeva poduzimanje odre enih mjera. iznad odre enog područja u kojemu se zračni promet. mjereno od utvr ene vrijednosti (QFE postavljanje visinomjera). a ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. točke ili objekta koji se smatra točkom. ne može obavljati. 93. 88. 96. uputa kontrole zračnog prometa (air traffic control instruction): je RTF komunikacijom izdana smjernica kontrole zračnog prometa. visina (height): vertikalno odstojanje razine. utvr enih dimenzija. 91. VFR let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (Visual Flight Rules). ukupno predvi eno trajanje leta (total estimated elapsed time-total EET): za IFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska na odre enu točku utvr enu pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. vidljivost u letu (flight visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova u letu. 87. trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL): plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke.

automatski radiokompas 3. osnovnog zaokreta ili doletnog zaokreta produljenog postupka ako je utvr en. 103. 104. teži od zraka. zabranjeno područje (prohibited area): dio zračnoga prostora Republike Hrvatske utvr enih dimenzija u kojemu je obavljanje zračnoga prometa zabranjeno. plan leta predan iz zraka (tijekom leta) . u kojemu dio ili potpuni postupak instrumentalnog prilaženja nije završen. 105. odgovorna za upravljanje i opsluživanje zrakoplova tijekom vremena leta i na tlu.97. sportski zrakoplov (sports aircraft): zrakoplov s posadom. završno prilaženje (final approach): dio postupka instrumentalnog prilaženja koji započinje na utvr enom preletištu ili točki završnog prilaženja. Zahtijevana navigacijska sposobnost (required navigation performance-RNP): iskaz o navigacijskoj sposobnosti neophodnoj za operacije u odre enom zračnom prostoru. sposoban za letenje. vizualno prilaženje (visual approach): prilaženje zrakoplova tijekom IFR leta. a ako preletište ili točka završnog prilaženja nisu utvr eni. parajedrilica. 98. zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command-PIC): osoba s pravom konačne odluke. te se prilaženje obavlja uz vidljivost terena. koji započinje: 1. 99. (2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. AFIL – Flight plan filed in the air. poglavito razvijen i upotrebljavan u sportske svrhe.). u točki u kojoj se zrakoplov priključuje posljednjoj utvr enoj putanji u postupku prilaženja. 101. zona aerodromskog prometa (aerodrome traffic zone-ATZ): zračni prostor odre enih dimenzija utvr en oko aerodroma u svrhu zaštite aerodromskog prometa. a završava u točki koja se nalazi u okolici aerodroma s koje se može sletjeti ili započeti postupak neuspjelog prilaženja. sa ili bez motora (padobran. vizualni meteorološki uvjeti (visual meteorological conditions-VMC): meteorološki uvjeti (vidljivost. 100. ACAS – Airborne collision avoidance system. odnosno 2. zrakoplovni model: zrakoplov bez posade. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara 2. ovjesna jedrilica i sl. odstojanje od oblaka i baza oblaka) jednaki ili veći od utvr enih minimuma. ADF – Automatic direction finding equipment. mikrolaki avion. 102. nakon završetka posljednjeg proceduralnog zaokreta. teži od zraka.

GND – Ground. FAF – Final approach fix. preletište me uprilaženja 24. ELT – Emergency locator transmitter. indicirana brzina 23. usluga pružanja aerodromskih letnih informacija 5. ATC – Air traffic control. JAR-Joint Aviation Requirements. prilaženje s neprekinutim snižavanjem 8. IFR – Instrument flight rules. DME – Distance measuring equipment. pravila instrumentalnog letenja 25. FAP-Final approach point. preletište završnog prilaženja 14. 18. ILS – Instrument landing system. područje letnih informacija 17. IF – Intermediate fix. kontrola zračnog prometa 6. proračunato vrijeme uzlijetanja 9. očekivano vrijeme prilažanja 11. razina leta 19. IAF – Initial approach fix. FAR – Federal Aviation Regulations. ATFM – Air traffic flow management. odašiljač putanje poniranja 21. FL – Flight level. AFIS – Aerodrome flight information service. FIR – Flight information region. odašiljač za lociranje u slučaju nužde 12. usluga pružanja letnih informacija. tlo (zemlja) 20. daljinomjer 10. efektivna buka izražena u dB 13. točka završnog prilaženja 15. CTOT – Calculated take-off time. zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti . GP-Glide path. Savezni zrakoplovni propisi (SAD) 16. IAS – Indicated airspeed. upravljanje protokom zračnog prometa 7. FIS – Flight information service. EPNdB – Effective Perceived Noise dB. CDA – Continuous descent approach. preletište početnog prilaženja 22. EAT – Expected approach time. sustav za instrumentalno slijetanje 26.4.

36. radarski sustav za precizno prilaženje 38. MAPt – Missed approach point. trajni plan leta 48. LLZ-Localizer. visinomjer postavljen za dobivanje nadmorske visine 44. QNE – Altimeter subscale set to 1013. minimalna apsolutna visina snižavanja 31. PIREP – Pilot report. mikrovalni sustav za slijetanje 33. QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold). minimalna sektorska apsolutna visina 34. M – Mach number. stvarni navigacijski smjer 45. QDM – Magnetic heading (zero wind). srednja razina mora 35. MSA – Minimum sector altitude. odašiljač pravca slijetanja 28.2 hPa. NDB – Non-directional radio beacon. minimalna visina snižavanja 32. QNH – Altimeter subscale setting to obtain elevation when on the ground. izvještaj pilota 39. PAR-Precision approach radar. magnetski navigacijski smjer 41. smanjeni minimum vertikalnog razdvajanja (300 m (1 000 ft) od i uključujući FL 290 do i uključujući FL 410) . RNP – Required navigation performance. RVSM – Reduced vertical separation minimum. tlak zraka na razini aerodroma (ili na pragu uzletno-sletne staze) 42. QDR – Magnetic bearing. MTOM – maximum take-off mass. zahtijevana navigacijska sposobnost 47. prostorna navigacija 46. visinomjer postavljen na 1013. MSL – Mean sea level. RPL – Repetitive flight plan. QTE – True bearing. najveća dopuštena uzletna masa. MLS – Microwave landing system. Machov broj 29.27. neusmjereni radiofar 37. MDA – Minimum descent altitude. magnetski smjer leta (u uvjetima bez vjetra) 40. točka neuspjelog prilaženja 30. RNAV – Area navigation. MDH – Minimum descent height.2 hPa 43.

a odgovara količini većoj od 0. (1) Svaki sudionik u zračnom prometu. ili koja je u takvom tjelesnom ili duševnom stanju da nije u stanju obavljati poslove pilota zrakoplova ili člana posade. ne smije upravljati zrakoplovom niti djelovati kao drugi član posade. koji pripada zrakoplovnom.0 g/kg. a za vojno zrakoplovno osoblje 0. VHF – Very high frequency. VOR-Very high frequency omnidirectional radio range. zbog kojih je ugroženo sigurno i pravilno obavljanje njezinih poslova. sekundarni nadzorni radar 53. SIGMET – Significant meteorological information. vrlo visoka frekvencija (30 – 300 MHz) 56. VHF svesmjerni radiofar Temeljna pravila ponašanja u zračnom prometu Članak 3.49. Zapovjednik zrakoplova . VFR – Visual flight rules. standardni instrumentalni odlazak 50. pomoćnom ili drugom stručnom osoblju. (2) Buka koju stvara zrakoplov ne smije biti veća nego što to neizbježno zahtijeva propisno upravljanje ili opsluživanje zrakoplova. SRA – Surveillance radar approach. (4) Odredbe stavka 3. smatrat će se da je pod utjecajem alkohola osoba. SSR – Secondary surveillance radar. pravila vizualnog letenja 55. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostalo zrakoplovno osoblje. TCAS – Traffic alert and collision avoidance system. mora se ponašati na način koji jamči sigurnost i red u obavljanju zračnog prometa. Pod omamljujućim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se sredstva koja utječu na tjelesno i duševno stanje osobe. te zbog kojih je ugrožena njena sigurnost i sigurnost osoba s kojima dolazi u dodir tijekom obavljanja poslova. te da pritom nitko nije ugrožen. oštećen ili ometan i uznemiravan više nego što je u danim okolnostima neizbježno. sustav signaliziranja opasnosti i davanja uputa za izbjegavanje sudara 54. značajne meteorološke informacije 51. kojoj je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima za mjerenje alkoholiziranosti. prilaženje pomoću nadzornog radara 52. (5) U smislu ovoga Pravilnika. SID – Standard instrument departure. (3) Osoba koja je pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava.2 g/kg.

motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno pored drugoga – lijevo sjedalo. sjedalom zapovjednika zrakoplova smatra se: 1. (2) Zapovjednik zrakoplova dužan je pridržavati se odredaba Zakona o zračnom prometu. 3. (4) Odredbe ovoga Pravilnika o pravima. odgovoran je zapovjednik zrakoplova kojega odredi operator zrakoplova. tada se zapovjednikom zrakoplova smatra pilot koji upravlja zrakoplovom sa sjedišta zapovjednika zrakoplova. bez obzira da li zrakoplovom upravlja zapovjednik zrakoplova ili neka druga osoba. Zapovjednik zrakoplova mora poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost tijekom leta. odredaba ovoga Pravilnika i drugih propisa koji se odnose na letenje i uporabu zrakoplova. ako nije odre en drugi zapovjednik zrakoplova. slijetanja i vožnje. (3) Instruktor letenja smatra se zapovjednikom zrakoplova prilikom obavljanja vježbovnih i ispitnih letova pod njegovim nadzorom. Ako sjedalo zapovjednika zrakoplova nije posebno odre eno u letačkom priručniku zrakoplova ili u uputi za uporabu zrakoplova. Prava i dužnosti zapovjednika zrakoplova Članak 5. 2. (2) Ako u skladu s odredbama stavka 1. te postupati u skladu s odobrenjima i uputama nadležne kontrole zračnog prometa. (5) Posebnosti zapovijedanja hrvatskim vojnim zrakoplovima ure uju se posebnim propisom. odnosno pridržavati se odredaba propisa kojim se ure uju pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te pravila i postupci letenja na nekontroliranim aerodromima. kod aviona. (1) Za upravljanje zrakoplovom tijekom leta i na tlu. kod rotokoptera – desno sjedalo. kod aviona. ovoga članka operator zrakoplova ne odredi zapovjednika zrakoplova. uzlijetanja.Članak 4. dužnostima i odgovornostima pilota zrakoplova vrijede i za zapovjednika zrakoplova ako odredbama ovoga Pravilnika nije drukčije propisano. . motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno iza drugoga – sjedalo u kojemu se tijekom samostalnog leta mora nalaziti pilot. (1) Zapovjednik zrakoplova ima pravo konačne odluke kad se radi o upravljanju zrakoplovom.

Priprema leta Članak 6. (1) Tijekom pripreme leta, zapovjednik zrakoplova mora se upoznati sa svom dokumentacijom i informacijama od značaja za sigurnu provedbu planiranog leta te provjeriti sposobnost i pripremljenost zrakoplova i posade zrakoplova, provjeriti da se teret kojega prevozi nalazi u sigurnom stanju, da se najveće dopuštene mase zrakoplova neće prekoračiti, da se u zrakoplovu nalaze propisane isprave i knjige, kao i da su potrebni podaci o letu unijeti u dnevnik zrakoplova (Journey Log Book), ako je njegovo vo enje propisano. (2) Ako planirani let namjerava obavljati izvan okolice aerodroma odlaska (izvanaerodromski let – cross country flight), odnosno prije svakog leta prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), zapovjednik zrakoplova mora se u dostatnom opsegu upoznati s raspoloživim zrakoplovno-meteorološkim izvještajima i prognozama. Prije leta za koji je propisana obvezna predaja plana leta, zapovjednik zrakoplova dužan je na najsvrhovitiji način pribaviti preduzletne informacije (pre-flight information) od Prijavnog ureda operativnih usluga kontrole zračnog prometa (air traffic services reporting office-ARO). (3) Smatra se da se let obavlja izvan okolice aerodroma kad zapovjednik zrakoplova više ne vidi odnosno ne može uočiti letenje drugih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu (aerodrome traffic circuit). (4) Posebnosti priprema leta za hrvatske vojne zrakoplove ure uju se posebnim propisom. Primjena pravila letenja Članak 7. (1) Letenje zrakoplova obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika kojima se ure uju opća pravila letenja (članci 19. do 52.), pravila vizualnog letenja (VFR) (članci 53. do 60.), pravila instrumentalnog letenja (IFR) (članci 61. do 64.), te u skladu s drugim uvjetima i postupcima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (2) Prema pravilima vizualnog letenja (VFR), smije se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, jednake ili veće od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Kada prevladavaju meteorološki uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, pilot zrakoplova može letjeti i prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) ako to naznači u planu leta, ako ima propisana ovlaštenja i ako je zrakoplov opremljen propisanom navigacijskom, komunikacijskom i drugom opremom.

(4) Prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), mora se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. Letenje prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u takvim uvjetima, smije se obavljati samo ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta (special VFR flight) prema odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (5) U odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru ne smije se letjeti brzinama koje su veće od brzina utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, osim ako se radi o vojnim zrakoplovima koji uslijed svojih letnih osobina i svojstava nisu u stanju održavati minimalne utvr ene brzine u odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru uz obvezu rezervacije prostora u zračnom prostoru klase G (uvjetno zabranjeno područje). Ako to prometna situacija dopušta i pritom se ne ugrožava sigurnost zračnog prometa, nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju dopustiti iznimke u pogledu ograničenja brzine. (6) Opseg pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa, koje se obavljaju u kontroliranom odnosno nekontroliranom zračnom prostoru unutar područja letnih informacija, utvr uju se na temelju klasifikacije zračnog prostora, a u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika. Letenje sportskih zrakoplova, letjelica bez posade, raketa i ostalih letećih objekata Članak 8. (1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na letenje sportskih zrakoplova i letjelica bez posade, osim ako se pojedine odredbe zbog letačko operativnih osobina tih zrakoplova i letjelica, posebice zbog izuzeća od obveze posjedovanja svjedodžbe o plovidbenosti i obveze uporabe aerodroma, te posebnog načina letenja sportskog zrakoplova ili nepostojanja posade, ne mogu primjenjivati. (2) U hrvatskom zračnom prostoru letjelica bez posade smije letjeti samo u područjima s ograničenjem letenja. (3) Rakete i ostali leteći objekti koji mogu ugroziti sigurnost zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru mogu se lansirati u znanstvene, sportske i druge svrhe, na način i pod uvjetima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (4) Posebnosti letenja hrvatskih vojnih letjelica bez posade ure uju se posebnim propisom. Uzlijetanja i slijetanja na odre eni aerodrom Članak 9.

(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplova na odre eni aerodrom, ne smiju se obavljati ako nisu utvr eni postupci za sigurno uzlijetanje i slijetanje na taj aerodrom (npr. propisi za lokalni promet, postupci za smanjenje buke, postupci tijekom leta, odgovarajuće popratne karte aerodroma itd.). (2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka za uzlijetanje i slijetanje vojnih zrakoplova utvr uje ministarstvo nadležno za poslove obrane. Pružanje usluga aerodromskih letnih informacija Članak 10. (1) Na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija (AFIS), te poslove u skladu s propisanim uvjetima obavlja stručna osoba koju odre uje operator aerodroma (u daljnjem tekstu: stručna osoba za AFIS). (2) Radi sigurnog odvijanja zračnog prometa, stručna osoba za AFIS dužna je neposredno sura ivati s najbližom nadležnom kontrolom zračnog prometa na propisan način. Provjera pripreme leta, propisanih dokumenata i nošenje registracijskih oznaka Članak 11. (1) Na zahtjev nadležnog zrakoplovnog inspektora, pilot civilnog zrakoplova mora dokazati da je propisno pripremio let, a zrakoplovno osoblje mora dati na uvid propisane isprave i knjige zrakoplova koje se odnose na posadu zrakoplova i zrakoplov. (2) Hrvatski i inozemni zrakoplovi moraju nositi jasno i dobro vidljive registracijske oznake, koje osiguravaju njihovo uočavanje i prepoznavanje tijekom leta. U zrakoplovu se moraju nalaziti dokumenti, koji su propisani u državi registracije zrakoplova za letenje u me unarodnom zračnom prometu, a poglavito potvrda o registraciji, svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova, te dokaz o potrebnim sklopljenim osiguranjima, ako se ne radi o državnim zrakoplovima. Radiotelefonska komunikacija Članak 12. (1) Radi obavljanja jednoobrazne, brze i nedvosmislene radiotelefonske komunikacije pilot zrakoplova, nadležni kontrolor zračnog prometa i rukovoditelj zrakoplovne stanice na zemlji, moraju upotrebljavati propisane normirane me unarodne izraze i kratice na engleskom jeziku. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, govorna komunikacija u aerodromskom prometu na nekontroliranim aerodromima, te prilikom obavljanja letova prema vizualnim

. ovoga Pravilnika. odobrenja i/ili upute nadležne kontrole zračnog prometa odnosno savjeti i informacije koje se daju u okviru pružanja aerodromskih letnih informacija. (2) Pilot civilnog zrakoplova presretnutog u hrvatskom zračnom prostoru dužan je: 1. članka 5. stavak 1. točka 1. točka 6. ovoga Pravilnika. (3) Postupke. može se obavljati i uporabom propisanih normiranih izraza na hrvatskom jeziku. stavak 1. ne smiju se upotrebljavati. biti na stalnom prijamu na radiofrekvenciji nadležne kontrole zračnog prometa. ovoga članka mora poduzeti mjere predvi ene odredbama Dodatka 2. ovoga Pravilnika. slijediti upute presretača koje odgovaraju vizualnim signalima utvr enima u Dodatku 3. (1) Tijekom letenja u hrvatskom zračnom prostoru svi civilni i vojni zrakoplovi moraju upotrebljavati propisane signale i znakove u skladu s odredbama Dodatka 2. (3) Signali i znakovi iz stavka 1. a) do c) ili davati signale na način utvr en u Dodatku 3. Ova odredba se ne primjenjuje na signale iz Dodatka 2. Signali i znakovi za presretanje Članak 14. ovoga Pravilnika. (4) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim u Dodatku 6. (1) Ako pilot civilnog zrakoplova kojega presreće vojni zrakoplov opazi signale i znakove utvr ene odredbama ovoga članka i odredbama Dodatka 3. ovoga članka utvr uje Agencija na prijedlog imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. (2) Ako pilot zrakoplova opazi ili primi signale i znakove iz stavka 1. a) do c) ovoga Pravilnika. točka 2. termine i kratice za obavljanje radiotelefonske komunikacije iz stavka 1. stavku 1. fraze. ovoga Pravilnika. te u slučaju potrebe uspostaviti radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa.pravilima letenja izvan aerodromskog prometa na kontroliranim aerodromima. imaju prednost pred svjetlosnim i zemaljskim signalima i znakovima. ovoga članka moraju se primjenjivati samo u propisane svrhe. Signali i znakovi Članak 13. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene tim odredbama. (4) Ako radiokomunikacija već postoji. Drugi signali i znakovi koji bi se s njima mogli zamijeniti.

poziciju zrakoplova i vrstu leta. postaviti SSR transponder na mod A. Obzirom na okolnosti. pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s presretačem ili tijelom nadležnim za navo enje zrakoplova. te stoga nije preporučljivo. i 4. emitirajući opći poziv na frekvenciji za slučaj nužde (121. (4) Ako tijekom radiokomunikacije s presretačem ne postoji mogućnost sporazumijevanja na istom jeziku.. 3.2. Izrazi koje koristi presretnuti zrakoplov: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Moj pozivni znak je . 1. WILCO VIL KO Razumio. ako je to moguće. postupam prema uputi! CAN NOT KEN NOT Nemoguće slijediti uputu! REPEAT RI PIT Ponovite Vašu uputu! AM LOST EM LOST Pozicija nepoznata! MAYDAY MEJ DEJ U nuždi sam! HIJACK HAJ DŽEK Otet sam! LAND Tražim slijetanje na LEND (ime arodroma) (ime aerodroma)! DESCEND DI SEND Tražim snižavanje! (5) Izrazi tiskani masnim slovima moraju se naglašavati. navodeći pritom svoj pozivni znak. pilot zrakoplova mora slijediti upute presretača i neodložno pribaviti razjašnjenje glede suprotnosti uputa. moraju se pokušati razmijeniti bitne informacije i potvrditi primljene upute primjenjujući sljedeće izraze uz navedeni izgovor. kôd 7700. o presretanju izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa.. ako od nadležne kontrole zračnog prometa nije primio drugačije upute. Svaki se izraz mora emitirati dva puta. korištenje izraza »HIJACK« može biti neprovedivo. (3) Ako je bilo koja uputa primljena radiokomunikacijom sa zemlje u suprotnosti s uputama ili signalima presretača. Izrazi koje koristi presretač: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Koji je Vaš pozivni znak? FOLLOW FOL OU Slijedite me! DESCEND DI SEND Počnite snižavanje za slijetanje! YOU LAND JU LEND Sletite na ovaj aerodrom! PROCEED PRO SID Možete nastaviti let! 2. Pilot .5 MHz i/ili 243 MHz).

te 4. (2) Područja s ograničenjem letenja su uvjetno zabranjena područja (restricted area-R). pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora postupiti sukladno odredbi članka 112.zrakoplova mora navesti pozivni znak zrakoplova koji se koristi u radiokomunikaciji s kontrolom zračnog prometa. ako je u slučaju vojnog zrakoplova koji obavlja posebnu zadaću ministarstvo nadležno za poslove obrane izdalo odobrenje za letenje u odre enom području. (2) Tijekom vremena u kojemu je uvjetno zabranjeno ili privremeno izdvojeno područje djelatno. a koji odgovara registracijskoj oznaci zrakoplova navedenoj u planu leta. ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za letenje kroz odre eno područje u pojedinom slučaju ili općenito. ako to dozvoljavaju uvjeti pod kojima je takvo područje utvr eno. (3) Letovi zrakoplova u području utvr enom u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske obavljaju se na temelju posebnoga propisa. 2. ovoga Pravilnika. Zabranjena područja i područja s ograničenjem letenja Članak 15. ako je u slučaju letova koji se obavljaju u svrhu potrage i spašavanja ili pružanja hitne medicinske pomoći letenje kroz takvo područje prethodno dogovoreno izme u tijela nadležnog za potragu i spašavanje i tijela koje je odgovorno za djelovanje u tom području. Odobrenje za VFR let u uvjetno zabranjenom ili privremeno izdvojenom području izdat će se na zahtjev pilota. stavak 6. Područjima s ograničenjem letenja smatraju se i područja utvr ena u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske. (1) Letenje kroz zabranjena područja (prohibited area-P) je zabranjeno. Letenje kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja Članak 16. nadležna kontrola zračnog prometa može za IFR let izdati odobrenje za letenje u tom području ako u tom trenutku u njemu nema nikakvih djelovanja. . (6) Tijekom postupka presretanja. (1) Kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja smije se letjeti: 1. 3. privremeno izdvojena područja (temporary segragated area-TSA) i opasna područja (danger area-D).

2. Mjerne jedinice i kratice Članak 18. a VFR letu samo na zahtjev pilota. (1) U zračnom prometu vrijeme se mjeri i odre uje primjenom jedinstvenog koordiniranog vremena (Universal Time Co-ordinated – UTC).Letenje kroz opasna područja Članak 17. uključujući brzinu vjetra – čvor (kt). nadmorsku visinu (elevation) – stopa (ft). (3) Prilikom letenja primjenjuju se sljedeće mjerne jedinice za: 1. poglavito za mjerenje udaljenosti na aerodromima – metar (m). apsolutnu visinu (altitude) i relativnu visinu (height) – stopa (ft). vertikalnu brzinu . (2) Tijekom vremena u kojemu je opasno područje djelatno ali se u njemu trenutno ne obavljaju djelatnosti. nadležna kontrola zračnog prometa će izdati odobrenje ili upute za let u tom području i to IFR letu bez posebnog zahtjeva pilota. (1) Letenje kroz opasna područja piloti zrakoplova trebaju izbjegavati. kraće udaljenosti (do 4 000 m). horizontalnu brzinu. 6. 4. navigaciju – nautička milja (NM) i desetice. 5. a prije ulaska u opasno područje uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom jedinicom kontrole zračnog prometa. (2) U zračnom prometu kao referentni geodetski sustav za utvr ivanje lokacija primjenjuje se Svjetski geodetski sustav 84 (World Geodetic System-WGS 84). 3.

(5) Iznimno od odredaba stavka 3. temperaturu – stupanj Celsiusa (°C). . 8. smjer vjetra – stupanj (°) prema geografskom sjeveru. tlak zraka za postavljanje barometarskog visinomjera – hektopascal (hPa). ovoga članka. OPĆE ODREDBE Minimalna sigurna visina Članak 19. kao mjerna jedinica za mjerenje tlaka zraka u svrhu postavljanja barometarskog visinomjera. 9. 11. ili težinu – tone (t) ili kilogrami (kg). 12. pri tlu i uzduž uzletno-sletne staze – kilometar ili metar (km ili m). 10. vidljivost u letu. masu. smjer vjetra kod uzlijetanja i slijetanja – stupanj (°) prema magnetskom sjeveru. može se koristiti inch Hg ili mm Hg. Dio drugi ZAJEDNIČKE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1.– stopa u minuti (ft/min). za letenje hrvatskih vojnih zrakoplova mogu se koristiti i druge mjerne jedinice. 7. (4) Na zahtjev pilota zrakoplova. OPĆA PRAVILA LETENJA Odjeljak 1.

(1) Letenje ispod minimalne sigurne visine (minimum safe height) dozvoljeno je samo prilikom slijetanja ili uzlijetanja. minimalna sigurna visina ne smije biti manja od 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m od pozicije zrakoplova. (9) Iznimno od odredaba stavka 3. (2) Minimalna sigurna visina je visina koja osigurava da u slučaju slijetanja u nuždi neće doći do neprimjerenog i nepotrebnog uznemiravanja stanovništva bukom zrakoplova. ovoga članka. (7) Odredbe stavka 3. ovjesne jedrilice (hang-glider) i parajedrilice (paraglider) smiju letjeti ispod visine od 500 stopa iz stavka 3. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. ovoga članka ne primjenjuju se na letove za posebna djelovanja u skladu s odredbama članka 20. (5) Letenje ispod mostova i sličnih objekata te dalekovoda i antena. (4) Ako je to potrebno zbog vrste letenja koje se obavlja i ako se pritom opravdano pretpostavlja da ne postoji opasnost za osobe i stvari na tlu – slobodni baloni s posadom smiju letjeti ispod visine od 1 000 stopa iz stavka 3. ovoga članka. a u svim drugim slučajevima 500 stopa iznad zemlje ili vode. (6) Iznimno od odredaba stavka 3. jedrilice. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi utvrditi veće visine od visina predvi enih odredbama stavka 3. . ministarstvo nadležno za poslove obrane može za letove hrvatskih vojnih zrakoplova koji nisu obuhvaćeni odredbom stavka 7. zabranjeno je osim ako je za to Agencija za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: Agencija) izdala odobrenje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći i letove u svrhu potrage i spašavanja zrakoplova. ako je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća i ako se pritom ne ugrožavaju osobe i stvari na tlu. ovoga članka. Zakona o zračnom prometu. brišuće letove hrvatskih vojnih zrakoplova. odnosno nepotrebnog ugrožavanja osoba i stvari na tlu ili vodi. ovoga članka. (8) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka. ovoga članka. (3) Iznad gradova. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. Izbacivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu Članak 20. Agencija može za letove posebne namjene. Agencija u pojedinom slučaju može za letenje iznad gradova. – slobodni baloni s posadom. ovoga članka. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih.

potrebno je pribaviti i suglasnost stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. (3) Izbacivanje goriva iz zrakoplova u letu ne smije se obavljati na razinama manjim od 5000 stopa u slučaju izbacivanja kerozina. (1) Akrobatski letovi smiju se obavljati samo u vizualnim meteorološkim uvjetima uz izričitu suglasnost svih osoba u zrakoplovu. iznad gradova i drugih gusto naseljenih područja. Akrobatski letovi sportskim zrakoplovima dozvoljeni su ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač tog zrakoplova. (1) Za obavljanje grupnog letenja potrebna je suglasnost svih pilota koji sudjeluju u takvom letu.(1) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu je zabranjeno. (4) Posebnosti akrobatskih letova hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. te iznad skupova ljudi i zračnih luka na kojima se odvija javni zračni promet su zabranjeni. Agencija može. gorivo. Akrobatski letovi Članak 21. U jednoj grupi koja obavlja let u kontroliranom zračnom prostoru može biti maksimalno 5 zrakoplova. ovoga članka. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. reklame te slični predmeti. osim odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. (2) Akrobatski letovi na visinama manjim od 1 500 stopa. . ako je to u interesu sigurnosti zrakoplova ili zaštite života i zdravlja osoba u zrakoplovu. te ako se izbacuju ili raspršuju na mjestima gdje ne prijeti opasnost po osobe ili stvari na tlu. u pojedinom slučaju odobriti iznimke. (4) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz hrvatskih vojnih zrakoplova u letu ure uje se posebnim propisom. iz zrakoplova u letu se smiju izbacivati balasti u obliku neškodljive tekućine ili finog pijeska. osim ako Agencija to odobri. (3) Za obavljanje akrobatskih letova u okolici nekontroliranog aerodroma. odnosno 2000 stopa u slučaju izbacivanja benzina. užad za vuču. Grupno letenje Članak 22. na zahtjev.

prigodom kojih se zrakoplovom vuku predmeti. Ako se namjerava letjeti na većim razmacima. i 3. (7) Grupno letenje hrvatskih vojnih zrakoplova ure uje se posebnim propisom. (3) Prilikom obavljanja grupnih letova u kontroliranom zračnom prostoru. pri čemu razmak izme u predmeta kojeg vuče prethodni zrakoplov i zrakoplova koji ga slijedi. stavak 1. . ako je zrakoplov opremljen baždarenim barografom za zapisivanje visina tijekom leta. a ostali zrakoplovi u grupi moraju biti na slušanju (stalnom prijamu) na istoj frekvenciji. (1) Promidžbeni letovi. ako u grupnom letu ne sudjeluje više od tri (3) zrakoplova. 2. ovoga Pravilnika obavlja vo a grupe.5 NM i vertikalni razmak do najviše 100 stopa od zrakoplova vo e grupe. ovoga Pravilnika. (4) Zone aerodromskog prometa (ATZ) i kontrolirane zone (CTR) moraju se tijekom obavljanja grupnih letova izbjegavati ako se unutar njih ne namjerava sletjeti sukladno odredbi članka 38. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. piloti svih zrakoplova u grupi moraju održavati horizontalni razmak do najviše 0. Vučni i promidžbeni letovi Članak 23. ako pilot zrakoplova posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. Samo vo a grupe postavlja SSR transponder na odgovarajući dodjeljeni ili propisani kod. nadležna kontrola zračnog prometa smatrat će zrakoplove koji sudjeluju u grupnim letovima jednim zrakoplovom. ako osiguranje operatora zrakoplova od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama izričito uključuje vuču predmeta. točka 13. stavak 2. (5) Svi zrakoplovi u grupi moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. mora se od nadležne kontrole zračnog prometa zatražiti odobrenje za razdvajanje grupe i primjenu pojedinačnog razdvajanja. ovoga Pravilnika.(2) Prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa i primjene razdvajanja. te 4. Tijekom grupnog letenja radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa sukladno odredbama članka 12. Odobrenje će se izdati samo: 1. Vo a grupe i piloti koji sudjeluju u grupnim letovima odgovorni su za održavanje potrebnog sigurnog me usobnog odstojanja unutar grupe te tijekom manevriranja u svrhu stvaranja i razdvajanja grupe. stavak 4. 3. (6) Ako tijekom grupnog leta vo a grupe izgubi orijentaciju postupa se sukladno odredbama članka 164. kao i izme u samih zrakoplova mora iznositi najmanje 200 stopa (60 m).

u skladu s propisom. ovoga članka. ovoga članka. Iznad gradova. (1) Letovi civilnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni. (6) Odobrenje iz stavka 1. (2) Letovi vojnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru. Agencija može odobriti iznimke od propisane zabrane. Letovi nadzvučnim brzinama Članak 24. (4) Iznimno od odredaba članka 19. točka 2. (4) Odobrenje iz stavka 3. i 2. . ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće i na vuču predmeta u ostale svrhe. U tim se područjima. dozvoljeni su na razinama leta višim od 33 000 stopa. Promidžbeni letovi unutar kontroliranih zona i zračnom prostoru klase C. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visini od najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. (7) Promidžbeni letovi u kojima se koriste akustična sredstva su zabranjeni. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visinama od najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. smiju se obavljati samo uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. koje se odnosi na nadzvučne letove civilnih zrakoplova. Pritom se mogu propisati odre ene razine i rute. ne primjenjuje se na obavljanje radova iz zraka ako se pritom upotrebljava helikopter. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. moraju isključivo upotrebljavati zrakoplovi koji udovoljavaju strožim zahtjevima za zaštitu od buke zrakoplova. odobrenje nije potrebno za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica pod uvjetom da pilot posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. ovoga Pravilnika. ograničenja i s odre enim rokom. ovoga članka. ovoga članka. (8) Vučni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. može se izdati uz utvr ene uvjete. nije potrebno za promidžbene letove kod kojih je poruka ispisana samo na zrakoplovu.(2) Odredbe stavka 1. Agencija može propisati posebna vremenska ograničenja. Odredba stavka 1. samo ako je zajamčeno da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. (5) Za obavljanje promidžbenih letova. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. a ako se namjerava uzletjeti ili sletjeti unutar područja Republike Hrvatske i odre eni aerodromi.

(3) Dvije ili više jedrilica mogu letjeti u istom oblaku. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. (2) Agencija može zatražiti od podnositelja zahtjeva dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. rotokoptera. motornih jedrilica. Vertikalno odstojanje se osigurava. (1) Ako se sigurnost zračnog prometa može održavati odgovarajućim mjerama. Izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. ovoga članka. prometnom situacijom te drugim razlozima. motornih jedrilica. . mikrolakih aviona i jedrilica Članak 26. zračnih brodova. odobrenje nije potrebno. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. te ako operator zrakoplova dokaže postojanje osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. ako izme u njih postoji stalna radiokomunikacija i ako vertikalno odstojanje izme u dvije jedrilice iznosi najmanje 500 stopa (150 m). može biti uvjetovano posjedovanjem odgovarajuće komunikacijske i navigacijske opreme.(5) Pojedinačni probni let nadzvučnom brzinom može se odobriti u svrhu dokazivanja da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. stalnim uzajamnim obavještavanjem i dogovorom pilota jedrilica putem radiokomunikacije. (2) Letovi jedrilica u opasnim oblacima (kumulonimbus) su dozvoljeni ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač jedrilice. mikrolakih aviona i jedrilica. rotokoptera. Letovi jedrilica i sportskih zrakoplova u oblacima Članak 25. ako se opravdano pretpostavlja da bi se takvim letom mogla ugroziti sigurnost zračnog prometa. zračnih brodova. za izvanaerodromsko slijetanje motornih jedrilica i jedrilica prilikom obavljanja izvanaerodromskih letova. (5) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. na kojem se namjerava obavljati izvanaerodromsko slijetanje ili uzlijetanje. (4) Letovi sportskih zrakoplova u oblacima su zabranjeni. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti letove jedrilica u oblacima.

ovoga članka. dopušteno je i bez odobrenja Agencije. i 3. Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda na kojem se namjeravaju obavljati izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja. (1) Izvanaerodromska uzlijetanja slobodnih balona s posadom smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. ovoga članka. a crvenim i bijelim svjetlima noću. potrebno je za korištenje zmajeva (kite) i vučenih padobrana (man-carrying parachute kite). Letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata . tako da je drugim zrakoplovima vidljivo iz svih smjerova. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica. (2) Izvanaerodromsko slijetanje ovjesnih jedrilica i parajedrilica kod izvanaerodromskih letova. (4) Agencija može odobriti iznimke od odredaba stavka 2. Korištenje zmajeva ili letenje vučenih padobrana zabranjeno je izvan područja zračnih luka (područje s ograničenjem gradnje). (5) Uže vezanih balona i zmajeva. Letenje balona i korištenje vezanih balona.(4) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. parajedrilica i izvanaerodromski skokovi padobranom Članak 28. (3) Odobrenje iz stavaka 2. zmajeva i vučenih padobrana Članak 27. (2) Korištenje vezanih balona dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije. koje uključuje uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica pomoću vuče. ovoga članka. za čije je korištenje potrebno odobrenje. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. ako je uže kojim su vezani duže od 300 stopa. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. mora biti uočljivo označeno na odstojanjima od po 100 m crveno-bijelim zastavicama danju. primjenjuju se na odgovarajući način na izvanaerodromske skokove padobranom. (3) Odredbe stavka 1.

očekivan vrhunac leta u slučaju letećih objekata.5 km od granica aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma. koji lete na udaljenosti manjoj od 1.5 km od stambenih područja samo uz odobrenje Agencije. vrijeme početka letenja i trajanje. (5) Za letenje zrakoplovnih modela ukupne mase manje od 5 kg koji nisu na raketni pogon. opis zrakoplovnog modela ili letećeg objekta s podacima o masi. Odobrenje se može izdati stručno osposobljenim osobama za svaki pojedini slučaj ili kao opće odobrenje. 7. (4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. 3. ispaljivanje pirotehničkih objekata. Zrakoplovni modeli svih vrsta smiju letjeti na aerodromima samo u skladu s uputama operatora aerodroma. ovoga članka. mora sadržavati: 1. vrstu upravljanja. ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena. kod kojih masa pogonskog goriva iznosi 20 g ili manje. (2) Letenje zrakoplovnih modela na raketni pogon i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. . 5. (1) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem smiju letjeti na udaljenosti manjoj od 1. 3. letenje zrakoplovnih modela i letećih objekata na raketni pogon. odobrenje Agencije nije potrebno. (3) Odobrenje iz stavka 2. broj planiranih letova. 2. 2. 4. ovoga članka nije potrebno za: 1. 6. uzletnoj masi i snazi motora ili pogonskog goriva. s izuzetkom ispaljivanja pirotehničkih objekata na udaljenosti manjoj od 1.5 km od granica aerodroma. koje se koriste u slučajevima spašavanja osoba i/ili stvari. kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje. mjesto letenja i područje slijetanja/prizemljenja. smije se obavljati samo uz odobrenje Agencije. lansiranje signalnih raketa.Članak 29. Odobrenje je potrebno i za zrakoplovne modele svih vrsta. dokaz o osiguranju operatora od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.

Posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora Članak 30. IZBJEGAVANJE SUDARA I PRVENSTVO PUTA Izbjegavanje sudara Članak 31.5 kg. odnosno organizator planiranog djelovanja. pilot zrakoplova ili ovlašteni voditelj. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. točka 3. od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi se prethodno mora pribaviti odobrenje za: 1. 3. . Odjeljak 2. (1) Zbog izbjegavanja sudara. a organizator za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade i grupnog letenja balona bez posade u slučaju iz stavka 1. (3) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. te grupno letenje slobodnih balona bez posade. ovoga članka. ovoga članka.(6) Letenje hrvatskih vojnih zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih i neupravljanih letećih objekata ure uje se posebnim propisom. letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. (1) Prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. (2) Za pribavljanje odobrenja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi odgovoran je: 1. rukovatelj balona za letenje slobodnih balona bez posade. skokove padobranima i izbacivanje predmeta padobranima. rukovatelj zrakoplovnog modela ili drugog letećeg objekta ili ovlašteni voditelj. parajedrilica i ovjesnih jedrilica. vozila i prepreka. letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. i 4. u slučaju iz stavka 1. točka 1. odnosno organizator planiranog djelovanja. te za 4. 3. 2. ovoga članka. 2. letenje mikrolakih aviona. u slučaju iz stavka 1. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. pilot zrakoplova mora u svakom trenutku održavati dostatni razmak od drugih zrakoplova. točka 2.

smatra se presijecanje smjera leta od strane drugog zrakoplova pod kutom od 70 do 160 stupnjeva. zadržava smjer leta. ovoga Pravilnika o minimalnoj sigurnoj visini moraju se pritom primjenjivati. (4) Pilot zrakoplova koji. razinu i brzinu sve dok opasnost od sudara ne pro e. i 2. Odredbe članka 19. (5) Odredbe o pravilima prednosti ne osloba aju pilote zrakoplova koji sudjeluju u doga aju od njihove dužnosti sprečavanja sudara uključujući manevre u svrhu izbjegavanja sudara na temelju informacija dobivenih pomoću sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. Pod križanjem smjerova leta zrakoplova. (3) Kod primjene pravila prednosti. . Osnove za primjenu pravila prednosti Članak 32. ispod ili ispred drugog zrakoplova samo na takvom odstojanju koje isključuje ugrožavanje ili ometanje tog zrakoplova. ne primjenjuju se na jedrilice. ovjesne jedrilice. parajedrilice i slobodne balone s posadom. (1) Zrakoplovi koji se u letu me usobno približavaju u suprotnim smjerovima moraju se. ima prednost u odnosu na druge zrakoplove. do 3. o obvezi pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu djeluje kontrola zračnog prometa. a u slučaju potrebe. izbjeći skretanjem udesno. (3) Odredbe stavka 2. Pravila prednosti u letu Članak 33.(2) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. u letu se mora održavati odstojanje od najmanje 500 stopa (150 m) od pojedinih objekata ili drugih prepreka. (4) Odredbe stavka 1. dužan je poduzeti potrebne mjere da bi se izbjegla opasnost od sudara. zrakoplov koji dolazi slijeva mora primijeniti postupak izbjegavanja. a parajedrilica i ovjesna jedrilica smatraju se jedrilicom. a za ostale zrakoplove Agencija može u pojedinom slučaju odobriti iznimke. (2) Zrakoplov mora izbjeći drugi zrakoplov s vidljivo umanjenim manevarskim sposobnostima. (1) Ako se smjerovi leta dvaju zrakoplova križaju na približno istoj visini. motorne jedrilice čiji motor nije u uporabi smatraju se jedrilicama. u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti. mikrolaki avioni smatraju se motornim jedrilicama. smije preletjeti iznad. ako postoji opasnost od sudara. ovoga članka. stavak 1. Pilot zrakoplova koji u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti izbjegava drugi zrakoplov ili njegovu letnu putanju i mora promijeniti svoj smjer leta.

. mora izbjeći zrakoplov na manjoj visini. parajedrilicama i balonima. smije se obavljati na manevarskim površinama aerodroma. ovoga članka. Noću se taj me usobni odnos smjerova leta smatra odre enim kad se propisana crvena i zelena pozicijska svjetla zrakoplova ne mogu vidjeti (Dodatak 1. parajedrilicama i balonima. (1) Kretanje zrakoplova vlastitim pogonom po tlu.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. 2. Pravila prednosti tijekom vožnje na manevarskim površinama Članak 35. stavak 1. (1) Zrakoplovi u završnom prilaženju za slijetanje i zrakoplovi koji slijeću imaju prednost u odnosu na druge zrakoplove. Zrakoplov pretječe drugi zrakoplov ako mu se približava odostraga sa smjerom leta koji u odnosu na smjer leta prethodnog zrakoplova čini kut manji od 70°. 3. zrakoplovi pokretani motorom prema zrakoplovima koji vuku druge zrakoplove ili predmete. moraju izbjegavati ostale zrakoplove u svim slučajevima. 4. zrakoplov na većoj visini. postupak izbjegavanja moraju uvijek primjenjivati: 1. ne smije drugom zrakoplovu koji se nalazi u završnom prilaženju za slijetanje presijecati letnu putanju ili ga pretjecati. ovjesne jedrilice i parajedrilice prema balonima. jedrilicama. (2) Ako više zrakoplova težih od zraka istodobno prilaze aerodromu za slijetanje. zračni brodovi prema jedrilicama. članak 2. pod uvjetom da zrakoplovom upravlja osoba ovlaštena za vožnju zrakoplova i da je dobivena suglasnost stručne osobe za AFIS ili odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom prema zračnim brodovima. točke 1. čak i ako je u penjanju ili snižavanju. ovoga Pravilnika). (3) Zrakoplov na manjoj visini. i 2. ovjesnim jedrilicama. ovjesnim jedrilicama. (3) Prigodom pretjecanja. Zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom. Pravila prednosti tijekom prilaženja za slijetanje Članak 34. zrakoplov koji pretječe mora izbjeći letnu putanju drugog zrakoplova promjenom smjera leta udesno. jedrilice.

zrakoplov ili plovilo kojeg se pretječe ima prednost. (5) Ako postoji opasnost od sudara zrakoplova koji se tijekom vožnje po manevarskoj površini aerodroma me usobno približavaju. da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov. ima prednost u odnosu na vozila koja ne vuku ili guraju zrakoplov. Zrakoplov smije uzletjeti. (3) Zrakoplovi pokretani vlastitom snagom. da zrakoplovi čiji se smjerovi kretanja križaju. 4. ako se zrakoplov približava drugom zrakoplovu ili plovilu u suprotnom ili približno suprotnom smjeru. zrakoplov koji pretječe mora održavati dostatni razmak. zrakoplov koji dolazi slijeva primjeni postupak izbjegavanja ili. zrakoplovi koji uzlijeću ili slijeću na vodene površine. 3. zrakoplov koji pretječe izbjegne smjer kretanja drugog zrakoplova promjenom smjera kretanja udesno.(2) Vozilo koje vuče ili gura zrakoplov na manevarskim površinama aerodroma. Pravila prednosti pri kretanju po vodi Članak 36. tek onda kad opasnost od sudara više ne postoji. (1) Ako se zrakoplovi ili zrakoplov i plovilo me usobno približavaju po vodi. da se zrakoplovi u suprotnim ili približno suprotnim smjerovima zaustave ili izbjegnu skretanjem udesno ili. tijekom vožnje na aerodromima imaju prednost pred vozilima i pješacima. vozilo koje dolazi s desne strane ima prednost. svaki zrakoplov mora pažljivo uzeti u obzir okolnosti i djelovati u skladu s manevarskim sposobnostima vozila. 3. moraju održavati takav razmak od plovila da se isključi svaka opasnost od sudara i da se ne ometa kretanje plovila. mora skrenuti udesno i održavati dostatni razmak. moraju primijeniti postupak izbjegavanja na način: 1. mora izbjeći zrakoplov koji uzlijeće ili namjerava uzletjeti. U pojedinom slučaju vrijedi sljedeće: 1. ima prednost u odnosu na zrakoplov u vožnji i na druga vozila. (2) Me unarodna pravila za sprečavanje sudara na moru (Annex B to the final act of the international conference on safety of life at sea – The Rules of the Road at Sea) i posebni . 2. (4) Zrakoplov u vožnji na manevarskoj površini aerodroma. Zrakoplov u vožnji. 2. ako se zrakoplovu s desne strane približava drugi zrakoplov ili plovilo u smjeru koji se križa. a postoji opasnost od sudara.

(1) Aerodromski promet je promet zrakoplova koji se nalaze u aerodromskom prometnom krugu. Zakona o zračnom prometu. 4. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na aerodromu ili u njegovoj okolici dužan je: 1. (3) Za obavljanje aerodromskog prometa na aerodromima. potrebna je suglasnost stručne osobe za AFIS. ako nije drugačije odre eno. ovoga Pravilnika. osim stajanke. uklopiti se u prometni tok. kretanje i postupke zrakoplova koji se kreću na vodi. (4) Za istodobno obavljanje aerodromskog prometa sportskih zrakoplova. u njega ulaze ili iz njega izlaze. poglavito posebnih pravila i postupaka za obavljanje aerodromskog prometa u skladu s odredbama članka 37. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 2. i stavka 4. Manevarska površina obuhvaća uzletno-sletne staze i ostale dijelove aerodroma odre ene za uzlijetanje i slijetanje. 3. ili se iz njega vidljivo izdvojiti. Letenje na aerodromu i u njegovoj okolici Članak 38. ovoga članka. pridržavati se valjanih propisa o letenju zrakoplova na aerodromu ili u njegovoj okolici. pridržavati se savjeta i informacija stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te uputa operatora aerodroma. primjenjuju se na odgovarajući način na prednost. . zrakoplovnih modela i drugih zrakoplova. i članka 101. uključujući okolne pojaseve i staze za vožnju. te ostale dijelove aerodroma odre ene za vožnju. 2. promatrati aerodromski promet zbog izbjegavanja sudara.propisi. u aerodromskom prometnom krugu obavljati promjene smjera lijevim zaokretima. stavak 3. koji isključivo služe za letenje sportskih zrakoplova ili zrakoplovnih modela. (2) Aerodromski promet obavlja se u skladu s odredbama članka 74. ODREDBE O AERODROMSKOM PROMETU Pravila za obavljanje aerodromskog prometa Članak 37. Odjeljak 3. prilikom prilaženja za slijetanje i nakon uzlijetanja. kao i cjelokupan promet na manevarskim površinama. 5.

stručna osoba za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. smjer glavnih staza ili drugi mjesni razlozi. slijetati i uzlijetati uz vjetar ako to ne isključuju razlozi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa.. 11. 7. i to samo onda ako se u prilaženju za slijetanje ili na uzlijetanju ne nalazi drugi zrakoplov. izbjegavati zonu aerodromskog prometa (Aerodrome Traffic Zone-ATZ) i kontroliranu zonu (controlled zone-CTR).. 5. odobrenjima i uputama izdatim svjetlosnim i zemaljskim signalima.6. penjati sa što većim kutom penjanja... 9. dužan je postupati u skladu s odredbama članka 38. 6. kao i u skladu sa znakovima i oznakama. 8. može u pojedinom slučaju dopustiti odstupanja od odredaba stavka 1.. 3. postupati u skladu s odobrenjima i uputama izdanim putem radiotelefonske komunikacije. 12. 13.. napustiti što je brže moguće uzletno-sletnu stazu nakon slijetanja. 11. točka 1. uzimajući u obzir operativnotehničku sposobnost zrakoplova i sigurnost zračnog prometa. stavak 1. 10. ako nije drugačije odre eno. sletjeti desno od sletnog znaka (»T«). i u njihovoj okolici Članak 39. ako se unutar nje ne namjerava sletjeti. pet minuta prije ulaska u zonu aerodromskog prometa. . (2) Ako je hitno potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa ili drugih važnih razloga. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na nekontroliranom aerodromu na kojem nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. i 12. nakon uzlijetanja. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. Letenje na nekontroliranim aerodromima na kojima nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. tijekom vožnje presjeći uzletno-sletnu stazu što je moguće više pod pravim kutom. 8. nakon neuspjelog prilaženja postupati u skladu s odredbom točke 11. ovoga članka ako se pritom ne ugrožava sigurnost ostalog zračnog prometa. 9. i u njegovoj okolici.. te: 1... 10. 4.

stavak 2. osim u slučajevima nužde. Letenje na kontroliranom aerodromu Članak 40. Promet u završnom kraku uvijek ima prednost pred drugim prometom. dužan je pridržavati se odredaba ovoga članka. ovoga Pravilnika. ili – na nekoj poziciji koju sami sudionici u prometu dogovore. . – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. na stajanci prije uzlijetanja. a koji mora sadržavati pojedinosti iz članka 78. osim onih odredaba koje se odnose na uporabu radiopostaja. (3) Ako u aerodromskom prometnom krugu promet već postoji. – planiranu uzletnu stazu i – namjeru odnosno odredište. uključiti se u odre eni aerodromski prometni krug na utvr enoj visini – u poziciji niz vjetar za stazu koja je u uporabi. ako namjerava sletjeti. tijekom leta u zoni aerodromskog prometa stalno biti na prijamu na utvr enoj frekvenciji. 3. 2. – naznaku vožnje. (4) Pilot zrakoplova koji nije opremljen radiopostajom. smjer slijetanja i uzlijetanja odre uje se prema tom prometu i obvezan je za sve zrakoplove koji se u njega uključuju ili namjeravaju uzletjeti. Sudionici u prometu mogu se drukčije dogovoriti. 4. obvezno na slijepo proslje ivati izvještaj o poziciji koji se odnosi na poziciju niz vjetar i završni krak.– trenutnu poziciju i visinu i – svoju namjeru. (2) Promet u aerodromskom prometnom krugu ima prednost pred prometom koji se u njega uključuje. 5. ili – na bilo kojoj poziciji ako nema drugog prometa.

a u smislu odredbe članka 38.(1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na kontroliranom aerodromu ili njegovoj okolici. drugi zrakoplovi ili vozila ne budu izloženi jačoj struji zraka i da osobe ne mogu biti ozlije ene. pilot zrakoplova mora postupati u skladu s odobrenjima. ako obavljanje radiotelefonske komunikacije nije moguće. putem radiotelefonske komunikacije ili pomoću znakova. za odobravanje odstupanja od odredaba članka 38. stavak 1. uputama i informacijama proslije enima svjetlosnim i zemaljskim signalima. koje izdaje kontrola zračnog prometa moraju se provoditi. (2) Proba motora i vožnja iz hangara. samo ako se na pilotskom sjedalu nalazi ovlaštena osoba. Odobrenja i/ili upute koje se odnose na sigurnost prometa na aerodromu. (2) Na kontroliranom aerodromu. a druge se osobe tom prilikom ne mogu ugroziti. Motor smije raditi u stanju mirovanja zrakoplova. (3) Promet pješaka i vozila na manevarskim površinama kontroliranog aerodroma smije se obavljati samo uz odobrenje nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. biti stalno na prijamu na predvi enoj radiofrekvenciji nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. 3. samo ako je podvozje dostatno osigurano. svjetlosnim signalima ili znakovima. mora se obavljati na način da objekti. (1) Motori zrakoplova smiju se pokrenuti. te znakovima. slijediti signale i znakove operatora aerodroma za kretanja na stajanci i aerodromskim površinama za parkiranje zrakoplova. bilo da su izdane pismeno. 4. ovoga Pravilnika. smiju se obavljati samo uz odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. ovoga Pravilnika. dužan je: 1. uzlijetanje i slijetanje ili za kretanja u svezi s tim djelovanjima. usmeno. postupati u skladu s odredbama članka 38. stavak 2. Pokretanje i proba motora zrakoplova Članak 41. . (3) Zadržavanje ispred zrakoplova s pokrenutim motorom ili na nedostatno sigurnoj udaljenosti nije dozvoljeno. putem radija. ovoga Pravilnika nadležan je aerodromski kontrolni toranj. pribaviti prethodno odobrenje za sva kretanja koja su uvod u vožnju. ako nije u nadležnosti neke druge kontrole zračnog prometa. (4) VFR letovi u kontroliranim zonama. 2.

može se poslužiti stručnim promatračem koji se nalazi u istom zrakoplovu i s kojim je u radiokomunikaciji. koji posjeduje valjano ovlaštenje za tip. stavak 2. (4) Zrakoplovi koji na aerodromima ne voze vlastitom snagom te hrvatski vojni zrakoplovi. ovoga Pravilnika ili drugim svjetlima. (2) Odredba članka 36. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. mora se upotrebljavati danju i noću. moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla. ovoga Pravilnika. (3) Protusudarno svjetlo na zrakoplovu. mogu se označiti drugim svjetlima. (1) Zrakoplovi na vodi. izme u zalaska i izlaska sunca. i ako drugi pilot zrakoplova. samo ako je opremljen dvostrukim sustavom za upravljanje. do 3.Odjeljak 4. leti za drugim upravljačem. tijekom uporabe. ako je to potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa. a u slučaju potrebe. ovoga Pravilnika primjenjuje se i na uporabu obveznih svjetala zrakoplova koji se kreću po vodi. Drugi pilot mora pritom motriti zračni prostor. Obvezna svjetla na zrakoplovu Članak 43. zrakoplovi moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. OPĆE ODREDBE Vježbovni letovi u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 42. (1) Od zalaska do izlaska sunca. mora označiti zrakoplov izvan uporabe svjetlima prema odredbama Dodatka 1. koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. (2) Operator zrakoplova ili pilot. ovoga Pravilnika nisu utvr ene iznimke. . osim ako odredbama Dodatka 1. ovoga Pravilnika. Odredbe stavaka 1. ovoga članka ne primjenjuju se prilikom takvog označavanja. ODREDBE O ZRAKOPLOVU 1. Obvezna svjetla na zrakoplovu na vodi Članak 44. osim ako se nalaze u području gdje plovila nisu obvezna upotrebljavati svjetla. Zrakoplov smije letjeti u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima.

2. KOMUNIKACIJSKA I NAVIGACIJSKA OPREMA ZRAKOPLOVA Obveza u pogledu opremljenosti zrakoplova propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom Članak 45. Poradi sigurnog obavljanja zračnog prometa u skladu s propisanim postupcima letenja, zrakoplovi koji lete u hrvatskom zračnom prostoru, moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. Stanje i operativne osobine komunikacijske i navigacijske opreme Članak 46. (1) Komunikacijska i navigacijska oprema zrakoplova smije se upotrebljavati samo ako se sastoji od sustava, instrumenata i dijelova koji su homologirani i kao takvi registrirani za uporabu, te ako se upotrebljavaju u skladu s njezinim osobinama i sposobnostima te u utvr enim uporabnim granicama. (2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke od propisane komunikacijske i navigacijske opreme za hrvatske vojne zrakoplove, te u pojedinim slučajevima i za druge zrakoplove, ako se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano obavljanje zračnog prometa. Obveze pilota i operatora zrakoplova Članak 47. (1) Let ne smije započeti ako u zrakoplovu ne postoji propisana komunikacijska i navigacijska oprema, odnosno ako nije u uporabnom stanju. (2) Ako se prije početka leta utvrdi da komunikacijska i navigacijska oprema nije u uporabnom stanju, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje takvog leta, ako se pritom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. Ako dijelovi opreme iz stavka 1. ovoga članka, koji su nužni za sigurnu provedbu leta i pridržavanje i postupanje prema postupcima kontrole zračnog prometa, otkažu tijekom leta, pilot zrakoplova mora o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (3) Operator zrakoplova ne smije dozvoliti obavljanje leta ako propisana komunikacijska i navigacijska oprema ne postoji. Komunikacijska oprema za IFR letove

Članak 48. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva VHF primopredajnika kod kojih opseg frekvencijskog područja iznosi od 117,975 do 137 MHz s razmakom kanala od po 25 kHz. (2) Za obavljanje IFR letova iznad FL 195 zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka s razmakom kanala od po 8.33 kHz, osim državnih zrakoplova iz članka 2. točke 3. Zakona o zračnom prometu. (3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se u skladu sa člankom 218. stavak 2. ovoga Pravilnika. Navigacijska oprema za IFR letove Članak 49. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s dva prijamnika signala VHF svesmjernog radiofara (VOR-prijamnici) pri čemu jedan može izostati ako je zrakoplov opremljen propisanim sustavom za prostornu navigaciju koji se može koristiti nezavisno od VOR – prijamnika. Prijamnici moraju biti povezani s pokazivačem i tijekom uporabe neovisni o drugom prijamniku; 2. s jednim automatskim radiokompasom (ADF), koji obuhvaća frekventno područje od 200 kHz do 526.5 kHz s pokazivačem smjera i sposobnosti slušanja signala (ako je to propisano za uporabu tijekom postupaka prilaženja i odlaska); 3. s jednim SSR transponderom s modom A s 4096 kodova te modom C s automatskim proslje ivanjem visine; 4. s jednim daljinomjernim ure ajem (DME interogator); 5. s opremom za prostornu navigaciju ako je njezina uporaba obvezna u skladu s odredbom članka 50. stavak 3. ovoga Pravilnika. 6. sa sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (2) Za obavljanje ILS prilaženja, zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s jednim prijamnikom ILS signala usmjerivača (LLZ); 2. s jednim prijamnikom ILS signala putanje poniranja (GP); 3. s jednim VHF prijamnikom s pokazivačem signala radiomarkera;

4. s jednim pokazivačem ILS signala usmjerivača i putanje poniranja. (3) U zračnom prostoru sa smanjenim minimumom vertikalnog razdvajanja (RVSM zračnom prostoru) civilni zrakoplovi moraju dodatno biti opremljeni s: 1. dva nezavisna barometarska visinomjera, 2. jednim ure ajem za upozoravanje na visinska odstupanja i 3. jednim autopilotom sa sposobnošću održavanja visine te moraju imati odobrenje za tu svrhu. Oprema za prostornu navigaciju Članak 50. (1) Uporaba opreme za prostornu navigaciju dopuštena je za letove koji lete utvr enim standardnim dolazim i standardnim odlaznim rutama ili objavljenim rutama za prostornu navigaciju, te na izravnim rutama koje, u pojedinom slučaju, dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, ako oprema za prostornu navigaciju udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti (RNP) za letenje u odgovarajućem zračnom prostoru ili na odgovarajućoj ruti. (2) Zrakoplovi koji lete objavljenim rutama za prostornu navigaciju, izravnim rutama koje u pojedinom slučaju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim i standardnim odlaznim rutama te iznad utvr enih razina i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni osnovnom opremom za prostornu navigaciju (Basic RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 5. Osnovna oprema za prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od + 5 NM tijekom 95% trajanja leta. (3) Zrakoplovi koji lete na rutama objavljenim za preciznu prostornu navigaciju, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim (transitions) i standardnim odlaznim rutama i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni opremom za preciznu prostornu navigaciju (Precision RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 1. Oprema za preciznu prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od ± 1 NM tijekom 95% trajanja leta. (4) Rute za prostornu navigaciju, prijelazne rute, utvr ene standardne dolazne i standardne odlazne rute te razine i zračne prostore u kojima je obvezna uporaba odre ene opreme za prostornu navigaciju utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Opremljenost sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara – ACAS II

Članak 51. (1) Svi civilni avioni na turbinski pogon najveće dopuštene uzletne mase preko 5700 kg ili s brojem putničkih sjedala većim od 19 moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ACAS II. (2) Eventualne iznimke od odredbi stavka 1. ovoga članka kao i način njihova odobravanja, utvr uje Agencija. Komunikacijska i navigacijska oprema za VFR letove Članak 52. (1) Avioni, rotokopteri, motorne jedrilice, jedrilice, zračni brodovi i slobodni baloni s posadom, moraju za obavljanje VFR letova biti opremljeni jednim VHF primopredajnikom koji pokriva barem one frekvencije u frekvencijskim područjima od 117,975 MHz do 137 MHz, koje su potrebne za obavljanje planiranog leta. Snaga i osjetljivost prijamnika, moraju biti najmanje takvi da, uzimajući u obzir operativne osobine zrakoplova i planirane rute, omogućuju besprijekornu radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na letove danju koji se obavljaju u okolici aerodroma uzlijetanja, ako se radi o nekontroliranom aerodromu. (3) Pored VHF primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka avioni, rotokopteri i motorne jedrilice moraju biti opremljeni: 1. s jednim VOR prijamnikom za obavljanje VFR letova u zračnom prostoru klase C iznad razine leta 105; 2. za noćne letove izvan okolice aerodroma na kojemu je odobrenjem za uporabu dopušteno noćno letenje i koji je opremljen sustavom osvjetljenja: a) s jednim VOR prijamnikom za letove u kontroliranom zračnom prostoru, b) s jednim VOR prijamnikom ili automatskim radiokompasom (ADF) za letove u nekontroliranom zračnom prostoru; 3. s jednim VOR prijamnikom ili ADF-om za letove iznad slojeva oblaka. (4) Zrakoplovi pokretani motorom, moraju biti opremljeni jednim SSR transponderom za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru klase »C«, kao i za druge letove koji se obavljaju iznad 5000 stopa MSL ili iznad 3500 stopa iznad zemlje, ovisno koja je razina veća. Transponder mora biti opremljen modom A s 4096 kodova i modom C sa sposobnošću automatskog proslje ivanja visine.

(5) Zrakoplovi pokretani motorom moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje letova zrakoplova bez VHF primopredajnika u kontroliranim zonama, obavljanje aerodromskog prometa na kontroliranom aerodromu i akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru, ako time neće biti ugrožena sigurnost zračnog prometa. Glava 2. PRAVILA VIZUALNOG LETENJA (VFR) VFR letovi u zračnom prostoru klase B do G Članak 53. (1) U zračnom prostoru klase B do G, VFR letovi moraju se obavljati tako da, tijekom leta minimalne vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka, ne budu manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (2) VFR letovi smiju se obavljati u kontroliranim zonama, samo ako postoje dodatni minimalni meteorološki uvjeti za vidljivost pri tlu i bazu oblaka za kontrolirane zone, utvr eni u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Ako su propisani meteorološki uvjeti unutar kontrolirane zone ispod minimalnih vrijednosti, propisanih odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može zrakoplovima koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) izdati odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta u svrhu slijetanja, uzlijetanja, prelijetanja ili ulaska u kontroliranu zonu pod uvjetima utvr enim odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (4) Hrvatski vojni zrakoplovi prilikom obavljanja VFR letova, mogu koristiti druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, odstojanje od oblaka, vidljivost pri tlu i bazu oblaka ako je to potrebno zbog vrste zrakoplova koji se upotrebljava, izvršenja odre enog letačkog zadatka i letnih sposobnosti ukoliko se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano odvijanje zračnog prometa. (5) Za kontrolirane zone klase D i za odre ene dijelove drugog zračnog prostora, Agencija može utvrditi druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, udaljenost od oblaka, vidljivost pri tlu ili bazi oblaka od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa te osoba i stvari na tlu. Posebni uvjeti za obavljanje VFR letova

Članak 54. (1) VFR letovi iznad razine leta 195 su zabranjeni. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, VFR letovi iznad razine leta 195 do i uključujući razinu leta 285 mogu se u pojedinom slučaju obavljati u za to posebno odre enim područjima uz prethodno pribavljeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili temeljem posebnih sporazuma odobrenih od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. VFR letovi iznad razine leta 285 u zračnom prostoru gdje se primjenjuje smanjeno vertikalno razdvajanje mogu se obavljati samo unutar za to posebno odre enih područja. Postavljanje visinomjera i putne razine kod VFR letova Članak 55. (1) Kod obavljanja VFR letova koji se provode izvan okolice aerodroma odlaska, na i ispod razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost kontroliranog aerodroma najbližeg ruti leta. QNH vrijednost je vrijednost tlaka zraka nekog mjesta svedena na srednju razinu mora, pod pretpostavkom da na tom mjestu i ispod njega vladaju temperaturni uvjeti standardne atmosfere. (2) Kod obavljanja VFR letova iznad razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na 1013.25 hPa (standardno postavljanje visinomjera – QNE). (3) Prilikom obavljanja VFR letova, mora se održavati razina leta koja odgovara trenutnoj magnetskoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (semi-circular cruising level system), sukladno odredbama Dodatka 4. ovoga Pravilnika. To ne vrijedi tijekom penjanja ili snižavanja odnosno, kad se tijekom leta ne mogu održavati propisane vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. stavak 1. i 2.) na odre enoj razini leta. Razine leta su predvi ene razine u atmosferi za potrebe razdvajanja po visini, odre ene utvr enim prikazanim vrijednostima visinomjera postavljenog na 1013.25 hPa. Polukružna putna razina je utvr ena putna razina, odre ena prema onoj polovici stupanjske podjele kompasa, u kojoj se nalazi odgovarajuća magnetska putanja. (4) Razine iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (5) U zračnom prostoru klase B i C, VFR letovi se moraju pridržavati razina koje je dodijelila nadležna kontrola zračnog prometa. U zračnom prostoru klase D pilot zrakoplova je dužan nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno javiti svaku promjenu razine.

2. Obavljanje VFR letova iznad slojeva oblaka odnosno njihovo prelijetanje. Odobrenje za poseban VFR let u kontroliranoj zoni Članak 57.(6) Kod obavljanja letova hrvatskih vojnih nadzvučnih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu u kontroliranoj zoni klase D visinomjer se može postaviti i na QFE vrijednost tlaka zraka odnosnog aerodroma. ovoga Pravilnika. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa izdat će odobrenje za obavljanje jednog ili više posebnih VFR letova iz članka 53. ako visina leta iznosi najmanje 1000 stopa iznad zemlje ili vode i ako se održava vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. ovoga članka ne postoje. ako pilot zrakoplova može održavati namjeravanu letnu putanju. ovoga Pravilnika. VFR letovi iznad slojeva oblaka Članak 56. Takva potvrda nije potrebna za letove koji se provode u svrhu potrage i spašavanja. izdat će se samo ako pilot zrakoplova potvrdi da posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje odgovarajućih minimalnih vrijednosti. 4. odnosno 800 m ili više ako se radi o helikopteru. pilot zrakoplova mora se pridržavati: 1. 2. te 3. ako je pilot zrakoplova osposobljen za obavljanje radiotelefonske komunikacije. ako je vidljivost pri tlu 1500 m ili više. točka 2. i/ili točka 3. pružanja hitne medicinske pomoći. stavak 1. odobrenje kontrole zračnog prometa za obavljanje posebnog VFR leta. ako visina baze oblaka iznosi najmanje 500 stopa. prema vrijednostima za zračni prostor klasifikacije E. 3. može se provoditi samo: 1. ako prometna situacija to dopušta.). ako je zajamčeno prilaženje na aerodrom odredišta i slijetanje u vizualnim meteorološkim uvjetima. u skladu s odredbama Dodatka 6. (2) Ako propisane minimalne vrijednosti iz stavka 1. minimalnih meteoroloških uvjeta prema vrijednostima za zračni prostor klase G. te za letove hrvatskih vojnih i policijskih zrakoplova. i . samo: 1. (3) Prilikom obavljanja posebnog VFR leta. stavak 3.

nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju zrakoplovu koji nije pokretan motorom i nema propisanu komunikacijsku i navigacijsku opremu izdati odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor ako to prometna situacija dopušta.2. kod odlaska s aerodroma ispod kontroliranog zračnog prostora. (2) Zrakoplovi koji obavljaju VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. ovoga članka. izdat će se ako prometna situacija i kapacitet kontrole zračnog prometa to dozvoljavaju. ispitni i slični letovi moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa. VFR letovi od javnog interesa (npr. balona itd. Odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor za mjesne letove (npr. letovi u svrhu kalibraže i snimanja iz zraka). najkasnije 5 minuta prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. te probni. letove jedrilica. 2. bilo jednog od drugoga ili od IFR letova primjenjuju se minimumi za razdvajanje IFR letova. (1) VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru mogu obavljati piloti zrakoplova koji posjeduju odgovarajuće letačke dozvole. Radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnog prometa mora se uspostaviti kako slijedi: 1. nadležnoj kontroli zračnog prometa moraju se proslijediti podaci o letu prema sljedećem redoslijedu: 1. 2. minimalnih sigurnih visina. (4) Odobrenje za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. ovlašteni piloti vojnih zrakoplova. dodijelit će se u skladu s operativnim uputama nadležne kontrole zračnog prometa. uz pridržavanje propisane i objavljene frazeologije.) na aerodromima ispod kontroliranog zračnog prostora. VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru Članak 58. (4) Na razdvajanje posebnih VFR letova. (5) Radiokomunikacija se obavlja na engleskom ili hrvatskom jeziku. tip zrakoplova. kao i kandidati za stjecanje potrebnih dozvola odnosno ovlaštenja. pozivni znak zrakoplova. a prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. što je prije moguće nakon uzlijetanja. moraju biti opremljeni komunikacijskom i navigacijskom opremom u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. osim ako pilot zrakoplova posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje minimalne sigurne visine. . (6) Ako za odnosni VFR let nije predan plan leta. (3) Iznimno od odredbe stavka 2.

razina. Zatražena. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 53. U interesu nesmetanog obavljanja zračnog prometa. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. pozicija. ruta i aerodrom odredišta. (1) Za obavljanje noćnih VFR letova. mora pravodobno pribaviti izmijenjeno odobrenje. (2) Obavljanje noćnih VFR preleta (cross-country flight) sportskim zrakoplovima te obavljanje noćnih skokova padobranom dvosjedom. (7) Ukoliko se pilot zrakoplova uslijed meteoroloških ili drugih razloga ne može pridržavati odobrenja kontrole zračnog prometa.3. (8) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na letove hrvatskih vojnih zrakoplova čije je vo enje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane i koji se obavljaju na temelju posebnog propisa. Letovi u svrhu potrage i spašavanja i pružanje hitne medicinske pomoći Članak 60. 6. Noćni VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se planirati i obavljati na objavljenim rutama i postupcima. do 59. . Noćni VFR letovi Članak 59. ovoga članka noćni VFR letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u kontroliranom zračnom prostoru obavljaju se sukladno predanom planu leta. (9) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 4. brzina. može se odstupiti od pravila propisanih odredbama članka 53. dodijeljena odnosno javljena promijenjena razina može odstupati od polukružnog sustava putnih razina. do 58. aerodrom odlaska. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. 4. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti rutu odnosno razinu koja je različita od zatražene. zabranjeno je. 5. Prilikom obavljanja letova u svrhu potrage i spašavanja te letova u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći osobama u opasnosti.

na i ispod razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. i 2. (2) Utvr ena minimalna sigurna razina za IFR letove iznosi najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. . pilot zrakoplova mora primjenjivati standardno postavljanje visinomjera. ovoga članka. (1) Kod obavljanja IFR letova. (2) Kod obavljanja IFR letova iznad razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. mora se provoditi na razini leta ili apsolutnoj visini leta. Postavljanje visinomjera i putne razine kod IFR letova Članak 62. IFR let se ne smije obavljati ispod minimalne IFR putne razine na ruti odnosno ispod minimalne područne apsolutne visine (AMA) izvan rute. ovoga članka. Promjena iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja Članak 63. (4) IFR letovi u zračnom prostoru klase G u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost primljenu od nadležne kontrole zračnog prometa. koja odgovara trenutnoj magnetnoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (Dodatak 4. ovoga Pravilnika). PRAVILA INSTRUMENTALNOG LETENJA (IFR) Minimalna sigurna razina kod IFR letova Članak 61. (5) Razine iz stavaka 1. (1) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. Planovi leta za takve IFR letove se neće prihvaćati i za njih se neće izdavati odobrenje kontrole zračnog prometa.Glava 3. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. osim ako se zrakoplov nalazi u penjanju ili snižavanju. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke ako se time ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. (3) Obavljanje IFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. (3) Minimalne razine iz stavka 1. odnosno u planinskom području najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova.

ovoga članka zabranjena je iznad minimalne IFR putne razine. te da bi se spriječilo ugrožavanje zračnog prometa i izbjegli nesporazumi. razdvajaju se u kontroliranom zračnom prostoru od zrakoplova za koje je razdvajanje propisano prema normama utvr enim za razdvajanje IFR letova. (7) Kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio utjecaj na druge zrakoplove za koje je razdvajanje propisano. ako postoje propisani VFR minimumi. ovoga članka. promjena pravila letenja prema minimalnim vrijednostima iz stavka 4. ovoga članka. u skladu s klasifikacijom zračnog prostora.5 km te vertikalno odstojanje od najmanje 1000 stopa. (4) Iznimno od odredaba stavka 3. . 2. (3) Promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja može se provesti ako: 1. ovoga članka. (5) Minimalne vrijednosti iz stavka 4. (2) Pilot zrakoplova smije promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja samo ako je predvidivo da će let završiti ili biti nastavljen tijekom dužeg vremenskog razdoblja u vizualnim meteorološkim uvjetima. mora o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (6) Zrakoplovi koji mijenjaju pravila letenja u skladu s minimalnim vrijednostima iz stavka 4. u kontroliranim zonama. ovoga članka mogu se primjenjivati: a) ako se prijelaz iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR) provodi na minimalnoj sigurnoj razini utvr enoj za IFR letove i b) ako se kontrolirani zračni prostor napusti odmah nakon promjene na VFR let.(1) Ako pilot zrakoplova namjerava promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. b) ako postoji vidljivost zemljine površine i c) ako zrakoplov leti izvan oblaka. promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja (plan leta-oznaka »Y«) može se provesti: a) ako postoji vidljivost u letu od najmanje 3 km. čak i nakon promjene na VFR dio leta. U tom se slučaju moraju primijeniti vrijednosti utvr ene odredbama stavka 3. u kontroliranom zračnom prostoru: a) postoji vidljivost u letu od najmanje 8 km i b) ako zrakoplov održava horizontalno odstojanje od oblaka od najmanje 1.

ovoga članka. (1) Pilot zrakoplova mora se pridržavati propisanih postupaka letenja prilikom prilaženja i odlazaka na i sa kontroliranih aerodroma te prilikom obavljanja IFR letova. (1) Kontrola zračnog prometa obavlja se prema načelu »tko prvi do e. redovitijeg i nesmetanijeg odvijanja zračnog prometa. ako to prometna situacija i uvjeti dopuštaju i ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. prvi će biti uslužen«. Pravila prednosti Članak 66. u pojedinim područjima. odobriti snižavanje na visinu manju od minimalne IFR putne razine primjenom minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja (MRVA). ako je zrakoplov dostigao utvr ene vrijednosti za prekid prilaženja za primijenjeni postupak instrumentalnog prilaženja. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa može dozvoliti odstupanja od objavljenih postupaka letenja iz stavka 1. nadležna kontrola zračnog prometa može. a ne može vizualno završiti prilaženje. Snižavanje ispod minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja. OPĆA PRAVILA POSTUPANJA Postupci letenja Članak 65. i što sigurnijeg. Pilot zrakoplova mora prekinuti prilaženje i započeti utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. može se odobriti IFR letovima. Prekid prilaženja za slijetanje Članak 64. Dio treći KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Glava 1. osim u slučaju kad nadležna kontrola zračnog prometa izda odobrenje koje odstupa od propisanih postupaka letenja. osim u slučaju kad je načelo prednosti potrebno izmijeniti zbog omogućavanja većeg protoka zračnog prometa u što manjem vremenskom razdoblju. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. samo prema objavljenim IFR postupcima. obzirom na ukupnu prometnu .(8) Zbog olakšanja prijelaza iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR).

promatrački letovi temeljem me unarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku (Open Skies Treaty). uključujući letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći oboljelim ili ozlje enim osobama. krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti. letovi mlaznih jednosjeda i dvosjeda hrvatske vojske. 3. ovoga članka. . u potpunosti ili djelomično.situaciju i operativne potrebe pojedinih zrakoplova. transplatati ili krv (STS/HOSP). 6. letovi kod kojih je pilot objavio stanje nužde ili je stanje nužde očigledno. letovi u svrhu potrage i spašavanja. Zabrana VFR letova Članak 67. 8. prednost u svakom slučaju uživaju sljedeći letovi navedenim redoslijedom: 1. uključujući letove koji su predmetom protuzakonitog ometanja ili im protuzakonito ometanje neposredno prijeti (STS/EMER). letovi koji podliježu mjerama za upravljanje protoka zračnog prometa. koji ujedno uživaju prednost pred ostalim letovima hrvatske vojske. 4. 7. te u humanitarne svrhe (STS/SAR/HUM). uživaju prednost kao i letovi iz stavka 2. letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske (STS/PROTECTED). ovoga članka. (1) Kada to zahtijeva prometna situacija i intenzitet letova koji podliježu kontroli zračnog prometa. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. (3) Vježbovni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu presretanja. letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlje ene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. kao i letovi kojima se prevoze transplatati. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može u prostorno i vremensko ograničenom opsegu. točka 5. letovi kojima se prevoze poglavari država (STS/HEAD) i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvr en takav povlašteni status (STS/STATE). 2. a poglavito obzirom na operativne potrebe vojnih mlaznih zrakoplova. lijekovi. zabraniti obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. 5.

ovoga članka ne može održavati ili primjenjivati. izme u letova koji podliježu razdvajanju i utvr enih područja za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora. izme u VFR letova koji se nalaze u navigacijskim poteškoćama. 2. izme u IFR letova i VFR letova koji mijenjaju pravila letenja u uvjetima smanjenih meteoroloških minimuma.(2) Ako to zahtijeva sigurnost zračnog prometa. 2. izme u letova koji podliježu razdvajanju. i 9. IFR letova i noćnih VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. 5. 6. izme u letova koji podliježu razdvajanju i granica vlastitog područja nadležnosti. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. 8. pojedinačno ili ukupno VFR letenje u kontroliranom zračnom prostoru mogu privremeno zabraniti: 1. 4. ovoga Pravilnika. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane norme razdvajanja u kontroliranom zračnom prostoru u sljedećim slučajevima: 1. odnosno nekontroliranog zračnog prostora. 3. nadležna kontrola zračnog prometa mora poduzeti mjere koje osiguravaju postojanje odnosno primjenu i uspostavu druge vrste ili druge norme razdvajanja prije nego što je prvotno korištena vrsta ili propisana norma razdvajanja postala nedostatna. 7. . (2) Ako se vrsta ili propisana norma razdvajanja koja se koristi za razdvajanje dva ili više letova iz stavka 1. a prelijeću kroz oblake ili se nalaze u njima. nadležni kontrolor zračnog prometa. izme u IFR letova i posebnih VFR letova. Razdvajanje kontroliranog prometa Članak 68. zabranjenih područja i područja s ograničenjem letenja. te izme u tih letova i drugih letova za koje je obvezna primjena postupaka razdvajanja. utvr enom odredbama Dodatka 5. izme u posebnih VFR letova. izme u svih vrsta letova koji podliježu razdvajanju u skladu s klasifikacijom zračnog prostora.

.(3) Propisane vrste i norme razdvajanja primjenjuju se i na razdvajanje letova hrvatskih vojnih zrakoplova. (3) Pilot zrakoplova mora postupati prema posljednjem izdanom i potvr enom odobrenju kontrole zračnog prometa.« za uzlijetanje«. »za prilaženje«. Prilikom obavljanja poslova kontrole zračnog prometa. Pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa. Javljanje o opasnostima Članak 69. osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje zahtijevaju trenutnu odluku pilota zrakoplova. (2) Ako pilot zrakoplova iz važnih razloga zatraži prednost prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa. neodložno javiti svako opažanje opasnosti koja bi mogla ugroziti sigurnost zrakoplova ili sigurnost zračnog prometa. kako bi se naznačilo na koji se dio leta. Postupanje prema odobrenju Članak 71. Odjeljak 2. odnosno djelovanje odgovarajuće odobrenje odnosi. »za obavljanje padobranskih skokova« itd. pri čemu pilot mora neodložno o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa i pribaviti novo odobrenje. Pojam »odobrenje kontrole zračnog prometa« (ATC clearance) može se skratiti na način da se iza ili ispred riječi »odobrenje« koriste izrazi kao što su npr. osim ako je posebnim dogovorom na temelju zakona predvi eno povećanje ili smanjenje utvr enih normi razdvajanja. »za slijetanje«. posebice na letnu putanju i razinu. nadležna kontrola zračnog prometa može izdavanjem odgovarajućih odobrenja i njihovim izmjenama utvrditi pojedinosti koje se odnose na odvijanje leta. te razloge mora navesti u svom zahtjevu. (1) Izdavanjem odobrenja kontrole zračnog prometa pilotu zrakoplova se dozvoljava obavljanje leta pod uvjetima utvr enim u odobrenju. vrstu leta. ODOBRENJA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA Pojam i opseg odobrenja kontrole zračnog prometa Članak 70. sve dok mu se ne izda novo odobrenje. »rutno«. Izvještaji o opasnostima za zračni promet trebaju sadržavati sve bitne pojedinosti koje su od značaja za sigurno odvijanje zračnog prometa.

. Pribavljanje odobrenja Članak 73. 4. C i D. parajedrilica i ovjesnih jedrilica u kontroliranom zračnom prostoru. 12.Letovi i djelovanja za koje je potrebno odobrenje kontrole zračnog prometa Članak 72. noćne VFR letove te noćne letove zračnih brodova i slobodnih balona s posadom u kontroliranom zračnom prostoru. točke 1. 10. 3. 8. do 7. (1) U slučajevima iz članka 72. aerodromski promet na kontroliranim aerodromima. ovoga Pravilnika. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. letenje mikrolakih aviona. letenje zrakoplovnih modela s raketnim pogonom i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru. 9. 6.5 kg. IFR letove. letove jedrilica u oblacima. skokove padobranom i izbacivanje predmeta padobranima u kontroliranom zračnom prostoru. 2. letove u uvjetno zabranjenim i privremeno izdvojenim područjima. VFR letove u zračnom prostoru klase B. posebne VFR letove. 5. ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru i na kontroliranim aerodromima. letenje slobodnih balona bez posade. pilot zrakoplova mora odobrenje pribaviti putem radiokomunikacije. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućih područja. 11. te grupno letenje slobodnih balona bez posade u kontroliranom zračnom prostoru. Odobrenje kontrole zračnog prometa mora se pribaviti za sljedeće letove ili djelovanja: 1. 7.

(2) U slučajevima iz članka 72. 4. te utvr enom načinu rada nadležne kontrole zračnog prometa. brzinu penjanja ili snižavanja. razine na kojima se prolaze odre ene značajne točke. klasifikaciji zračnoga prostora. pozivni znak zrakoplova. postupke prilaženja ili odlaska. slijetanje i dr. Odobrenje se izdaje putem telefona ili radiokomunikacijom. ovoga Pravilnika. granicu valjanosti odobrenja. VFR). razinu odnosno razine leta za čitavu rutu ili njezin dio i promjene razina po potrebi. točke 8. mogu sadržavati: 1. ako je potrebno. a uključene su u odobrenje. odobrenje se mora pribaviti od nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. (4) U slučaju održavanja zrakoplovnih priredbi te posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. kao što su postavljanje SSR transpondera. rutu leta. obvezi razdvajanja. podrobna uputstva koja se odnose na odlazne i prilazne razine. do 12. prethodno se mora pribaviti pismeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članaka 30. 2. fazi leta (uzlijetanje. vrijeme komunikacije i vremena istjecanja odobrenja. 2. ako let ne započne. a ovisno o vrsti leta (IFR. odnosno 186. ovoga Pravilnika. (3) Akrobatski letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se dogovoriti telefonom s nadležnom kontrolom zračnog prometa. može sadržavati podatke navedene sljedećim redoslijedom: 1. sve ostale potrebne upute ili informacije. ako je potrebno. rutni let. (1) Odobrenje kontrole zračnog prometa proslije eno radiokomunikacijom. 3. ako je potrebno 4. putnu razinu odnosno razine. Sadržaj odobrenja Članak 74. 5. vrsti plana leta.). mjesto ili vrijeme početka penjanja ili snižavanja. 3. u načelu. (2) Upute koje se odnose na razine. prilaženje. . Pod vremenom istjecanja odobrenja. smatra se vrijeme u kojem se odobrenje automatski poništava. 5.

. (1) Pilot zrakoplova prilikom IFR leta. proslijediti nadležnoj kontroli zračnog prometa izvještaj o poziciji. nadležna kontrola zračnog prometa može. ne proslje uje se podatak o razini. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. IZVJEŠTAJI PILOTA ZRAKOPLOVA 1. ovoga članka. pozivni znak zrakoplova. prilikom prelijetanja utvr enih obveznih točaka javljanja. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku proslje ivanja izvještaja o poziciji. zahtijevati proslje ivanje izvještaja o poziciji i iznad drugih točaka ili pilota zrakoplova osloboditi te obveze. moraju se proslijediti sljedeći podaci: 1. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. 3. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1.Odjeljak 3. (1) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim odredbama članka 12. pozivni znak zrakoplova. a odobrena razina u slučaju penjanja ili snižavanja. u pojedinom slučaju. a kod prve uspostave radiokomunikacije. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. (2) Nakon promjene radiofrekvencije. razina. Izvještaj o poziciji kod IFR letova Članak 76. ovoga članka. IZVJEŠTAJ O POZICIJI Obveza javljanja pozicije Članak 75. odnosno promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. ovoga Pravilnika. stavak 4. 2. Ako nije drukčije propisano izvještaj o poziciji mora se proslijediti iznad ili neposredno nakon prelijetanja svake utvr ene obvezne točke javljanja. vrijeme preleta. pozicija. 2. (2) Iznimno od odredbe stavka 1.

koji sadrži sljedeće podatke: 1. 4. Izvještaj o poziciji kod VFR letova Članak 77. (5) Iznimno od odredbe stavka 4. (2) Vrijeme preleta iz stavka 1. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. 2. 4. ovoga članka može se izostaviti. 3. ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. ovoga članka. točka 3. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. kod IFR leta u zračnom prostoru u kojem se ne provodi radarska usluga. razina. 3. razina. pozicija. ovoga članka. predvi eno vrijeme sljedeće pozicije. pozicija. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta. pozivni znak zrakoplova. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. 2. vrijeme preleta. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta i razini. pozivni znak zrakoplova. (1) Kod obavljanja VFR leta. Izvještaj o poziciji zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu Članak 78.(4) Iznimno od odredbe stavka 1. a kod promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. koji sadrži sljedeće podatke i to navedenim redoslijedom: 1. . 5. vrijeme preleta.

mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 4. naziv aerodroma. aerodrom odlaska. mora na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. stvarno vrijeme uzlijetanja mora javiti: 1. 2. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta a koji uzlijeću s nekontroliranog aerodroma.(1) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na kontroliranom aerodromu. planiranu sletnu stazu. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. 2. vrijeme uzlijetanja. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. ako nije drukčije propisano. 2. 2. 3. pozivni znak zrakoplova. centru za pružanje letnih informacija. javljanjem stvarnog vremena uzlijetanja (2) Neposredno nakon uzlijetanja. pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o odlasku. (2) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na nekontroliranom aerodromu. pilot zrakoplova propisanim radiokomunikacijskim postupkom nadležnoj kontroli zračnog prometa. pozicija. . poziciju za smjer slijetanja. Izvještaj o odlasku i dolasku Izvještaj o odlasku Članak 79. a ako to nije moguće. nadležnom prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa osoba koju ovlasti pilot zrakoplova ili 2. (3) Izvještaj o odlasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. pozivni znak zrakoplova. 3. pozivni znak zrakoplova.

2. naznačen u planu leta. a ako to nije moguće. 4.4. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućeg područja. centru za pružanje letnih informacija. PLAN LETA Obveza predavanja plana leta Članak 81. . uključujući područja iz članka 15. VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. VFR letove koji prelaze granicu Republike Hrvatske. 3. ovoga članka. a koji slijeću na nekontrolirane aerodrome. javljanjem vremena slijetanja. IFR letove. letove u uvjetno zabranjenim područjima i drugim područjima. umjesto proslje ivanja izvještaja o dolasku pilot zrakoplova može putem radiokomunikacije proslijediti predvi eno vrijeme slijetanja nadležnoj kontroli zračnog prometa. aerodrom slijetanja. (3) Izvještaj o dolasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta. osim za letove unutar kontrolirane zone danju. ovoga Pravilnika. pozivni znak zrakoplova. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. stavak 3. 3. ako se zrakoplov već nalazi u aerodromskom prometnom krugu i očekuje se sigurno slijetanje. Ako iz nekog razloga slijetanje nije uslijedilo na aerodrom odredišta. aerodrom odredišta. Izvještaj o dolasku Članak 80. izvještaj o dolasku mora sadržavati aerodrom odlaska i aerodrom odredišta. 2. pilot zrakoplova mora. vrijeme slijetanja. nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o dolasku. Odjeljak 4. (1) Plan leta obvezno se predaje za sljedeće letove: 1.

kao i svaki dio leta kad se radi o letu koji uključuje me uslijetanja. (1) Operator zrakoplova. plan leta može se predati i za druge letove. Vrijeme predavanja plana leta Članak 83. potpuno adresiranje i proslje ivanje. pribavljanje preduzletnih informacija i po potrebi odobrenja kontrole zračnog prometa. (3) Uvjeti i način predaje planova leta za letove hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. (1) Pojedinačni plan leta (individual flight plan-FPL) mora se predati za svaki pojedini let za koji je predavanje plana leta propisano. (2) Predavatelj plana leta odgovoran je za: 1. Sadržaj i obrazac plana leta . istovrsni i najmanje jednom tjedno. 2. Vrijeme predavanja plana leta utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. odnosno svakodnevno tijekom najmanje deset dana u slijedu. Predavanje pojedinih vrsta planova leta Članak 82. 3. zapovjednik zrakoplova ili druga ovlaštena osoba mora predati plan leta sukladno uvjetima koje utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.(2) U svrhu olakšavanja provo enja mjera potrage i spašavanja zrakoplova. provjeru provedivosti leta. ako su ti letovi planirani kao redoviti. te 4. Predavanje plana leta i odgovornost Članak 84. potpunost i točnost podataka. (2) Trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL) može se predati za najmanje 10 IFR letova koje planira isti operator zrakoplova. izme u ostalog i na temelju pribavljenih preduzletnih informacija. Pojedinim letom u smislu ovoga Pravilnika smatra se i grupni let više zrakoplova.

ovoga Pravilnika. ovoga članka. (2) Prikladnim mjerama iz stavka 1. predtaktičkih (unutar šest dana prije dana doga anja) i taktičkih (na dan doga anja) mjera. pravodobno dodjeljivanje slotova odlaska prema odre enim odredišnim područjima ili aerodromima. i 3. pojedinačno ili u kombinaciji kao sljedeći postupci: 1. (1) Upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management) provodi se prikladnim mjerama kako bi se izbjeglo preopterećenja. (3) Uvjete i postupke upravljanja protokom zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.Članak 85. (1) Obrazac plana leta iz Dodatka 7. smatraju se mjere koje se odnose na planiranje. (2) Uvjete za predavanje. 2. ovoga Pravilnika mogu se primjenjivati. poništavanje i izmjene plana leta. koordinaciju i provedbu strategijskih (sedam i više dana prije dana doga anja). te kako bi se optimizirali postojeći kapaciteti europskog sustava kontrole zračnog prometa. utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (1) Taktičke mjere iz članka 86. UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA Pojam. istovjetan odnos prema IFR letovima koji slijeću odnosno uzlijeću iz Republike Hrvatske u odnosu na letove koji prelijeću Republiku Hrvatsku. te uvjete za dopuštena odstupanja koja se odnose na plan leta. te primjenu onih mjera upravljanja protokom koje imaju najmanji negativni utjecaj na korisnike zračnog prostora. predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta. Odjeljak 5. prihvaćanje. Opći ATFM postupci Članak 87. uzimajući pritom u obzir utvr ene kapacitete sustava kontrole zračnog prometa. privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod odre enim uvjetima. . mora sadržavati odgovarajuće podatke o planiranom letu. opseg i uvjeti za upravljanje protokom zračnog prometa Članak 86. stavak 2.

slot odlaska se dodjeljuje najkasnije dva sata prije EOBT-a u obliku proračunatog vremena uzlijetanja (CTOT). AERODROMSKA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Aerodromski prometni krug i vožnja Članak 89. Obveze pilota zrakoplova i korisnika zračnog prostora u pogledu pridržavanja slota Članak 88. ako se IFR dio leta obavlja u području u kojemu su na snazi mjere za upravljanje protoka zračnog prometa. mora o tome neodložno i izravno obavijestiti tijelo nadležno za upravljanje protokom zračnog prometa ili nadležnu kontrolu zračnog prometa. ako je potrebno. te po potrebi informacije za odlazak i upute za vožnju u svrhu odlaska. stavak 3. Proračunato vrijeme uzlijetanja se pribavlja u prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa. Sljedeće pozicije u aerodromskom prometnom krugu i krugu za vožnju (taxi circuit) predstavljaju točke na kojima piloti. zrakoplov javlja da je spreman za odlazak. pozicija za čekanje. (3) Za sve letove koji podliježu mjerama za upravljanje protokom zračnog prometa. ili se proslije uje izravno korisniku zračnog prostora. (2) Operator zrakoplova dužan je poznavati i pridržavati se objavljenih mjera protoka zračnog prometa te planirati letove zrakoplova u odlasku tako da se uzlijetanja obavljaju u skladu s proračunatim vremenom uzlijetanja. »HEAD« i »SAR« te u drugim predvi enim slučajevima.(2) Slot odlaska proračunava se i dodjeljuje korisnicima zračnog prostora na temelju podataka iz plana leta. Ako korisnik zračnog prostora uoči da se iz bilo kojeg razloga ne može pridržavati dodijeljenog slota. traže i ovisno o prometnoj situaciji dobivaju odobrenja i upute: 1. pilot zrakoplova traži odobrenje za pokretanje motora. parkirališna pozicija. a primjenjuje se na IFR letove i na letove s promjenom pravila letenja. 2. Glava 2. odnosno mjere za upravljanje protokom zračnog prometa. Za potrebe aerodromske kontrole zračnog prometa slot odlaska iz članka 87. ako je potrebno. Zrakoplovi u odlasku zadržavaju se na toj poziciji do trenutka kad kontrolor zračnog . što uključuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili uzlijetanje letovima koji značajnije odstupaju od dodijeljenog CTOT-a. Postupak dodjele slota. ne primjenjuju se na letove sa statusom »EMER«. (1) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna je za nadzor slotova odlaska na aerodromima odlaska. ovoga Pravilnika iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko proračunatog vremena uzlijetanja). u načelu.

izlazak sa staze. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. 6. ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. (1) Za stazu u uporabi odre uje se uzletno-sletna staza čiji je smjer najbliži smjeru vjetra. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji. 2. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. pilot zrakoplova javlja završni krak. nesmetanijeg slijetanja ili odlaska zrakoplova. pozicija za uzlijetanje. završni krak. pilot javlja poziciju niz vjetar. prometne situacije. blizine drugih aerodroma. pilot zrakoplova javlja osnovni krak. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. ovoga članka. a na zahtjev pilota. Postupci pokretanja motora zrakoplova Članak 91. 4. 3. (3) Ako staza u uporabi nije prikladna za neki tip zrakoplova. osnovni krak. za stazu u uporabi može se odrediti i druga staza ako je to potrebno zbog smještaja aerodromskog prometnog kruga.prometa ovisno o prometnoj situaciji može izdati uputu za izlazak na stazu ili odobrenje za uzlijetanje. ako je potrebno. kapaciteta uzletno-sletne staze. 5. 4 ili 5. smještaja navigacijskih sredstava koji služe za izvršenje prilaženja. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. postupaka za smanjenje buke ili utjecaja trenutne meteorološke situacije pod uvjetom da prosječna le na komponenta vjetra na toj stazi u pravilu ne iznosi više od 5 čvorova. na toj poziciji izdaje se uputa za vožnju do stajanke ili uputa da zrakoplov uspostavi komunikaciju sa zemaljskom kontrolom odnosno kontrolom stajanke. Odobrenje za slijetanje mora se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. Staza u uporabi Članak 90. na toj se poziciji dodjeljuje odobrenje za uzlijetanje. 4. pod uvjetom da prometna situacija i postupci za smanjenje buke dopuštaju takvu izmjenu. osim ako je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi odobrio veću le nu komponentu vjetra za tu stazu ili ako sigurnosni razlozi zahtijevaju trenutnu uporabu druge uzletno-sletne staze. dužine uzletno-sletne staze. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti uporabu druge staze. . 7. krak niz vjetar.

vozila ili osoba na ili u blizini manevarskih površina. Odobrenje za pokretanje motora ne smije se zatražiti. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova o svakom bitnom lokalnom prometu. Odobrenja za odlaske prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) Članak 92. Bitne informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek. odnosno promet u okolici aerodroma koji bi mogao predstavljati opasnost za dotične zrakoplove. Bitne informacije o stanju aerodroma Članak 94. odobrenja za daljnje penjanje izdaju se nakon uzlijetanja. uključujući odobrenje za odlaznu rutu. kontrolor zračnog prometa je obvezan obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju kašnjenja. O iznenadnoj pojavi opasnosti tijekom završnog prilaženja. na način koji omogućuje lako uočavanje i prepoznavanje tog prometa. (1) Bitnim lokalnim prometom smatra se svaki promet zrakoplova. kada kontrolor zračnog prometa . (1) Bitne informacije o stanju aerodroma su podaci. odnosno odre uje ju nadležna kontrola zračnog prometa zajedno s rutnim odobrenjem prije uzlijetanja. (1) Prije odlaska. Informacije o bitnom lokalnom prometu Članak 93. koji se odnose na stanje operativnih površina i pripadajućih sredstava koja su potrebna za sigurno odvijanje zračnog prometa. pilotima se izdaje odobrenje za trenutno pokretanje motora. (2) Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku manje od 20 minuta. Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku veće od 20 minuta. pilot zrakoplova prima rutno odobrenje (en-route clearance). (2) Početna razina na koju se zrakoplov penje nakon uzlijetanja utvr ena je u standardnom instrumentalnom odlasku (Standard instrument departure-SID). piloti zrakoplova moraju prije svakog odlaska prema IFR planu leta zatražiti odobrenje za pokretanje motora. ako pilot zrakoplova nije siguran da li je u stanju pokrenuti motore unutar 5 minuta nakon izdavanja odobrenja. (3) Ovisno o prometnoj situaciji.(1) U svrhu redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa. pilot zrakoplova mora se obavijesti bez odlaganja.

ako automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje nije na raspolaganju. uključujući visinu snježnog pokrivača u neposrednoj blizini uzletno-sletne staze. 3. nakon uspostave prve komunikacije kontrolor zračnog prometa proslje uje informacije sljedećim redoslijedom: 1. staze za vožnju ili stajanke. (1) Pilotu zrakoplova koji namjerava letjeti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) i pilotu koji namjerava letjeti prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). 5. Informacije zrakoplovima u odlasku i dolasku Članak 95. QNH postavljanje visinomjera ili QFE na zahtjev. uključujući značajna odstupanja. 3. ako podaci postoje. bljuzgavica ili led na glavnoj stazi. gra evinski ili radovi u svrhu održavanja na. prije uzlijetanja kontrolor zračnog prometa obavještava pilota zrakoplova o: . trenutni smjer i brzinu vjetra pri tlu. uzletno-sletnu stazu u uporabi. staze za vožnju ili stajanke. kao i informacije o čišćenju snijega i posipanju odnosno prskanju uzletno-sletne staze. (2) Bitne informacije o stanju aerodroma proslje uju se sljedećim redoslijedom: 1. otkaz ili nepravilnosti u radu dijela ili ukupnog aerodromskog sustava osvjetljenja i 7. ostale važne obavijesti. temperaturu zraka i točku rosišta za zrakoplove s turbinskim motorima. 2. stazi za vožnju ili stajanci. neravnine ili napuknuća površine uzletno-sletne staze. 4. snijeg. 2. trenutnu vidljivost u smjeru uzlijetanja i početnog penjanja ako je manja od 10 km i trenutnu vidljivost(i) uzduž uzletno-sletne staze u uporabi. (2) Ako je potrebno. 5. ostale privremene opasnosti. ili u neposrednoj blizini operativnih površina. nanosi ili zapusi snijega. uključujući parkirane zrakoplove i ptice na tlu ili u zraku. 6.smatra da je to potrebno i u interesu sigurnosti zračnoga prometa ili na zahtjev pilota zrakoplova. 4.

(1) Prema kategorijama vrtložne turbulencije zrakoplovi mogu biti: 1. (4) Na zračnim lukama. 8.1. 3. odnosno smjer prometnog kruga kad se upotrebljava desni prometni krug.03 incha Hg) ili više. apsolutna visina leta. bitne aerodromske informacije. tuča. VFR rutu dolaska. 7. ako se radi o odobrenju za ulazak u aerodromski prometni krug. a ako je potrebno proslje uju se i sljedeći podaci: 4. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase (maximum certificated take-off mass – MTOM). smicanje vjetra. 2. ako informacija već nije proslije ena putem automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. QNH vrijednost tlaka zraka. kiša koja se ledi i sl. 6. promjenama bitnih informacija o stanju aerodroma. 2. uzletno-sletnu stazu u uporabi ili smjer slijetanja. . temperature zraka. (3) Pilotu zrakoplova koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odobrava se ulazak u kontroliranu zonu odnosno ulazak u aerodromski prometni krug ako meteorološki uvjeti i prometna situacija to dozvoljavaju. od 136 tona ili više. bitni lokalni promet. 5. teški (heavy-H). Vrtložna turbulencija Članak 96. Odobrenje za ulazak uključuje i sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. svim značajnim promjenama smjera i brzine vjetra pri tlu. trenutni smjer i brzina vjetra. umjereno ili jako zale ivanje. značajnim meteorološkim uvjetima (kumulonimbus ili oluja. posebne upute. 3. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje vrijeme slijetanja i uzlijetanja samo na poseban zahtjev pilota. vidljivosti ili vidljivosti uzduž staze. te promjeni QNH vrijednosti tlaka zraka ako promjena iznosi 1 hPa (0.) u području uzlijetanja i penjanja. umjerena ili jaka turbulencija.

3. Glava 3. povećano odstojanje nije potrebno. da će IFR let čekati 20 minuta ili više iznad navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. pilot zrakoplova je odgovoran za izbjegavanje vrtložne turbulencije. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase manje od 136 tona. proteklo vrijeme od uzlijetanja prethodnog zrakoplova ili udaljenost od zrakoplova koji je prethodno uzletio. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase do uključujući 7 tona. pilotu zrakoplova mora se proslijediti očekivano vrijeme prilaženja. upozorenje o mogućem postojanju vrtložne turbulencije korištenjem propisane fraze. (6) Tijekom vožnje iza zrakoplova teže kategorije pilot zrakoplova treba. 2. PRILAZNA I OBLASNA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Očekivano vrijeme prilaženja Članak 97. (5) Kad pilot zrakoplova ispred sebe vidi zrakoplov teže kategorije i u stanju je sam održavati sigurni razmak (npr. . (2) Obzirom da se opasnost i postojanje vrtložne turbulencije ne može točno predvidjeti. smjer i brzinu vjetra pri tlu. a veće od 7 tona. ako je moguće. (4) Nakon prijama podataka iz stavka 3. odnosno vrijeme napuštanja mjesta čekanja u svrhu završetka prilaženja za slijetanje. (1) Ako nadležna kontrola zračnog prometa predvi a.2. (3) Smatra se da nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane minimume za razdvajanje zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. tip zrakoplova koji je prethodno uzletio. srednji (medium-M). ako uz odobrenje za uzlijetanje proslijedi pilotu zrakoplova sljedeće podatke: 1. održavati odstojanje od najmanje 200 m. 4. laki (light-L). nadležna kontrola zračnog prometa nije odgovorna za pružanje informacije o opasnosti i postojanju vrtložne turbulencije u svakom trenutku i ne može jamčiti za točnost takve informacije. tako da tijekom prilaženja ostane iznad letne putanje prethodnog zrakoplova i sleti iza njegove točke dodira) ili pri pogodnom vjetru. te se od njega ne zahtijeva pridržavanje propisanih minimuma razdvajanja zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. ovoga članka. 3.

(2) Tijekom radarskog prilaženja (PAR. Slijed za slijetanje mora se uspostaviti na način koji omogućuje dolazak najvećeg broja zrakoplova uz najmanje prosječno kašnjenje. samo kad to smatra potrebnim. ovoga Pravilnika. zadržati posljednju dodijeljenu razinu i čekati na daljnja odobrenja. tako da mu proslijedi udaljenost od točke ili navigacijskog sredstva na koje se informacija odnosi. Podešavanje brzine Članak 99. Slijed za slijetanje Članak 98. dajući pritom prednost zrakoplovima na način utvr en odredbama članka 66. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje očekivano vrijeme prilaženja. mora pilotu zrakoplova proslijediti izmijenjeno očekivano vrijeme prilaženja ako se ono razlikuje za ±5 minuta ili više od proslije enog. Nadležna kontrola zračnoga prometa. .(2) Ako predvi eno vrijeme čekanja iznosi manje od 20 minuta. Podešavanje brzine se ne smije zahtijevati ili primjenjivati nakon što je zrakoplov u završnom prilaženju preletio točku udaljenu 4 NM od praga uzletno-sletne staze. nadležna kontrola zračnog prometa mora podsjetiti pilota zrakoplova koji se nalazi u završnom prilaženju da provjeri da li je podvozje izvučeno i zabravljeno. prilikom radarskog vektoriranja tijekom me uprilaženja i završnog prilaženja. zahtijevati da zrakoplov pod radarskom kontrolom podesi brzinu za najviše ± 20 kt. U svrhu uspostavljanja slijeda za prilaženje i smanjenja potrebnog broja vektora. pilot zrakoplova mora započeti postupak čekanja. nadležna kontrola zračnoga prometa može. najkasnije na udaljenosti od 2 NM od zone dodira. Informacija o poziciji i udaljenosti Članak 100. (3) Tijekom instrumentalnog prilaženja. (3) Ako nadležna kontrola zračnoga prometa nije izdala odobrenje za nastavak leta nakon prolaska navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. kojeg se radarski vektorira zbog instrumentalnog prilaženja. (1) Radarski kontrolor zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova. na temelju indicirane brzine (IAS). o poziciji zrakoplova najmanje jednom prije početka završnog prilaženja. SRA). nadležni kontrolor zračnog prometa mora izdati odobrenje za slijetanje ili alternativno odobrenje pilotu zrakoplova.

uz uvjet. treba pravodobno ukinuti to ograničenje. iz posebnih razloga (npr. a na zahtjev pilota. Vizualno prilaženje Članak 102. ako je potrebno. mora koristiti tehniku prilaženja propisanu za smanjenje buke u skladu s odredbama članka 155. (4) Nakon postizanja visine me uprilaženja. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. ovoga Pravilnika. (1) Postupak prilaženja s neprekinutim snižavanjem (continouos descent approach-CDA) primjenjuje se samo tijekom ILS prilaženja u cilju uštede goriva i smanjenja buke. nadležna kontrola zračnog prometa. ili 2. ovoga članka. razdvajanje. (6) Pilot zrakoplova tijekom CDA prilaženja. U tom se slučaju prilaženje provodi prema objavljenim postupcima. tako da se razina dostigne na smjeru usmjerivača na udaljenosti od oko 8 NM od točke dodira. ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će meteorološki uvjeti dozvoliti vizualno prilaženje i da postoji velika vjerojatnost da će se vizualno prilaženje i . struktura zračnog prostora. ako to prometna situacija dopušta. omogućilo ispravljanje brzine snižavanja. prilazna kontrola vodi zrakoplove primjenom postupaka radarskog vektoriranja i odobrava neprekinuto snižavanje do razine me uprilaženja.Prilaženje s neprekinutim snižavanjem Članak 101. (1) IFR letu se može odobriti vizualno prilaženje. Neprekinuto snižavanje do odobrene razine provodi se brzinom snižavanja od 300 stopa/NM (kut snižavanja oko 3°) (3) Ako se tijekom snižavanja. (2) Prilikom primjene postupka iz stavka 1. Informacije o udaljenosti od točke dodira proslje uju se pilotu zrakoplova zajedno s odobrenjem za snižavanje. tako da bude osigurano neprekinuto snižavanje od 300 stopa/NM. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. nadležna kontrola zračnog prometa obavještava o tome pilota zrakoplova odgovarajućom propisanom frazom. 15 i 10 NM od točke dodira kako bi se pilotu zrakoplova. zrakoplov se mora nalaziti u horizontalnom letu otprilike 1 NM prije uključivanja u putanju poniranja. ili prijedlog kontrolora zračnog prometa. a u pravilu na udaljenostima od 20. da pilot može održavati stalnu vidljivost zemljine površine i: 1. Taj segment me uprilaženja služi za smanjenje brzine. (5) Ako prometna situacija ne dopušta primjenu CDA (npr. prilaženje zrakoplova s različitom letnim sposobnostima). prepreke) odobre početne razine koje su veće od razine me uprilaženja.

(6) Odgovornost za održavanje razdvajanja izme u zrakoplova kojemu je odobreno vizualno prilaženje i ostalih zrakoplova snosi nadležna kontrola zračnoga prometa. ili ako pilot javi da vidi prethodni zrakoplov i primi uputu da ga slijedi. Ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će vidljivost dozvoliti vizualno prilaženje. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. 4. ili 3. nadležna kontrola zračnog prometa smatra. Vizualni odlasci IFR letova u VMC uvjetima Članak 103. . (3) Izdavanje odobrenja za vizualno prilaženje ovisi o prometnoj situaciji i možebitnim postupcima za smanjenje ili izbjegavanje buke. mora se održavati radarsko razdvajanje sve do uspostave vizualnog razdvajanja. ovoga članka. postupak je ograničen samo do prolaska odre ene visine (npr. ako je zrakoplov kojemu se odobrava vizualno prilaženje prvi zrakoplov u slijedu prilaženja. odgovoran je za pridržavanje uvjeta iz stavka 1. 5. ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa predloži vizualno prilaženje i pilot ga prihvati. (4) Ako pilot zahtijeva ili prihvati predloženi postupak vizualnog prilaženja. ako se pilot zrakoplova može pridržavati nekog od uvjeta iz stavka 1. uz pridržavanje navedenih uvjeta. min. na vlastiti prijedlog ili na zahtjev pilota zrakoplova. (2) Vizualno prilaženje može se provoditi i u instrumentalnim meteorološkim uvjetima.slijetanje moći završiti. neće se povrijediti nekontrolirani zračni prostor. postupak se primjenjuje samo danju. IFR putne razine). baza oblaka se nalazi iznad minimalne apsolutne visine za radarsko vektoriranje. ovoga članka. izdati odobrenje za provedbu modificiranoga objavljenog IFR postupka u vizualnim meteorološkim uvjetima (visual climb-outs in VMC). ako je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. nadležna kontrola zračnog prometa može pilotu zrakoplova predložiti vizualno prilaženje. (1) U slučajevima uzlijetanja odre enih tipova zrakoplova. 2. nadležna kontrola zračnog prometa može. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. da pilot može neodložno započeti postupak vizualnog prilaženja. vidljivost pri tlu iznosi 5 km ili više. ali da ne vidi prethodni zrakoplov. (5) U cilju bržeg odvijanja zračnog prometa. dok se danju ta odgovornost može prenijeti na pilota zrakoplova. U tom slučaju. 3.

(2) Odobrenje za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima izdaje se IFR letu zajedno s rutnim odobrenjem. pilot zrakoplova preuzima odgovornost za nadvisivanje prepreka sve do prelaska visine odre ene u skladu s odredbom točke 5. koje osiguravaju održavanje ili povećanje odstojanja izme u tih zrakoplova. ovoga članka. tako da od pilota zrakoplova zahtjeva da lete stvarnim brzinama. neće doći do neprimjerenog ugrožavanja stanovništva bukom. izraženima u obliku Machovog broja. a samo izuzetno neposredno nakon uzlijetanja. moraju se primjenjivati ako: 1. (2) Uslijed djelovanja vrtložne turbulencije primjenjuju se sljedeće povećane norme razdvajanja izme u letova iz stavka 1. . zrakoplov leti neposredno iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. ovoga Pravilnika. ovoga članka. (1) Povećane norme razdvajanja iz stavka 2. a uslijed djelovanja vrtložne turbulencije. koje se primjenjuju izme u letova iz članka 68. nadležna kontrola zračnog prometa može uspostaviti i održavati. (1) Propisane norme razdvajanja izme u mlaznih zrakoplova koji lete istom putanjom i na istoj putnoj razini iznad FL 245. ili 3. ako zrakoplov prolazi iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. Vrtložna turbulencija Članak 104. ovoga članka: Prethodni zrakoplov Slijedni zrakoplov NM Teški Teški 4 Teški Srednji 5 Teški Laki 6 Srednji Laki 5 Razdvajanje zrakoplova uporabom Machovog broja i promjena brzine Članak 105.6. ako oba zrakoplova koriste istu uzletno-sletnu stazu. stavak 1. ili 2. (3) Kad zatraži ili potvrdi primitak odobrenja za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima.

2. Primjena postupka putnoga penjanja (cruise climb) u hrvatskom zračnom prostoru je zabranjena. da piloti zrakoplova prije svake promjene brzine obavijeste nadležnu kontrolu zračnog prometa. 2. pilot zrakoplova je dužan o tome izvjestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. postupak se primjenjuje samo danju. navedenu u planu leta. ako vrijednost izmjene iznosi 5 % ili više od navedene brzine. uključe trenutni stvarni Machov broj u redovne izvještaje o poziciji. se piloti zrakoplova pridržavaju posljednje dodijeljenog Machovog broja. (5) Ukoliko pilot zrakoplova tijekom leta zahtjeva promjenu visine leta ili je ista zahtjevana od nadležne kontrole zračnog prometa. Nadležna kontrola zračnoga prometa može. da piloti zrakoplova. a zrakoplov nije u stanju održavati vertikalnu brzinu penjanja odnosno poniranja od 500 stopa u minuti ili više. putne brzine izražavaju se u čvorovima na temelju indicirane brzine (IAS). prenijeti odgovornost za održavanje razdvajanja na pilota zrakoplova. ispod FL 245. pilot zrakoplova zahtijeva ili se složi s takvim postupkom i potvrdi da vidi drugi zrakoplov. mora pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. Putno penjanje Članak 106. 3. .(2) Kontrola brzine uporabom Machovog broja zahtijeva da: 1. Vlastito me usobno razdvajanje u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 107. kontroliranom letu.1 Macha. na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa. 3. kad je potrebno odstupiti od trenutne brzine za ± 0. (3) Ako pilot zrakoplova namjerava tijekom leta mijenjati putnu brzinu. tako da mu odobri održavanje vlastitog razdvajanja u vizualnim meteorološkim uvjetima kad je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. (4) U donjem zračnom prostoru. ne postoji promet u suprotnom smjeru.

3. smjer leta odnosnog zrakoplova. informaciju o relativnoj poziciji. razinu ili vrijeme. Tijekom obavljanja poslova kontrole zračnoga prometa radar se može upotrebljavati za: 1. putnu razinu odnosnog zrakoplova. . (2) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora proslijediti informaciju o bitnom prometu odnosnim kontroliranim letovima. OPĆE ODREDBE Svrha uporabe radara Članak 109. Informacija o bitnom prometu mora sadržavati sljedeće podatke: 1. kad jedan drugome predstavljaju bitan promet. 4. postoji suglasnost pilota drugog zrakoplova za takav postupak.4. informacija o bitnom prometu je proslije ena pilotima odnosnih zrakoplova. motrenje (nadzor) i vektoriranje zrakoplova. Informacija o bitnom prometu Članak 108. 6. 3. ubrzanje protoka zračnoga prometa. u svim slučajevima. 5. odnosno potvrdu o promjeni razine ili predvi eno vrijeme iznad točke javljanja najbliže mjestu prolaska razine. Glava 4. 2. razdvajanje letova u kontroliranom zračnom prostoru. 7. 2. na koji se primjenjuju propisani postupci razdvajanja. samo jedan od zrakoplova smije biti u penjanju ili snižavanju. (1) Bitni promet (essential traffic) je onaj kontrolirani let. a nije od drugog zrakoplova razdvojen propisanim normama razdvajanja. UPORABA RADARA U KONTROLI ZRAČNOGA PROMETA Odjeljak 1. tip zrakoplova. primjena postupka je ograničena u odnosu na rutu.

navigacijske pomoći pilotima. pilot zrakoplova mora postaviti nulu (0) kao treću i četvrtu znamenku. pilot zrakoplova koji ulazi u područje nadležnosti odgovarajuće kontrole zračnog prometa. (5) Ako je od pilota zrakoplova zatraženo postavljanje moda A ili drugog moda. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i 1. osim u slučajevima kad su u skladu s odredbom stavka 3. Postupci prilikom nepravilnog rada SSR transpondera Članak 111. kako bi se osigurao stalan prijenos podataka o identitetu i poziciji preko moda A. (1) Ako nije drukčije zatraženo. (4) Utvr ene SSR kodove iz stavka 3. mora zadržati kôd koji mu je dodijelila posljednja nadležna kontrola. ovoga članka pilot zrakoplova postavlja samostalno. ili 2. u posebnim okolnostima. ovoga članka utvr ene druge znamenke za posebne postupke. SSR transponder se ne smije isključiti bez izričite upute nadležne kontrole zračnoga prometa. POSTUPCI PRILIKOM UPORABE SEKUNDARNOG RADARA Postavljanje SSR transpondera tijekom redovne uporabe Članak 110. (2) Ako vrsta transpondera ne dopušta odvojeno isključivanje moda A i C. te SSR kodove za posebne postupke utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. pilot zrakoplova čiji SSR transponder na modu C ne radi pravilno. (3) SSR kodove za pojedine vrste letova koji se odvijaju u hrvatskom zračnom prostoru. ako vrsta SSR transpondera ne dopušta postupak prema odredbi točke 1. Pritom mod A mora ostati uključen. sve dok mu se ne dodijeli novi kôd. Ukoliko nadležna kontrola zračnoga prometa ne zatraži drugačije. ovoga članka. isključiti u potpunosti mod C.4. Odjeljak 2. (1) Pilot zrakoplova mora postaviti mod i kod SSR transpondera. pružanje pomoći pilotima zrakoplova u svrhu izbjegavanja područja u kojima prevladavaju nepovoljni meteorološki uvjeti. (2) Ako je pilotu zrakoplova dodijeljen dvoznamenkasti kôd. prema uputi nadležne kontrole zračnoga prometa. te za pružanje selektivnih informacija o prometu. ovoga stavka. . U pojedinim slučajevima nadležna kontrola zračnoga prometa može dodijeliti SSR kodove različite od utvr enih u skladu s odredbom stavka 3. pilot mora istodobno postaviti mod C bez posebne upute. isključiti javljanje visine i emitirati samo nosivi val odgovora moda C.

(5) Pilot zrakoplova kojeg presreće vojni zrakoplov može primijeniti postupak u skladu s odredbama stavka 1. . Postavljanje SSR transpondera u slučajevima nužde Članak 112. pilot zrakoplova mora postaviti transponder na mod A kôd 7600 i poduzeti mjere propisane za slučaj otkaza radiokomunikacije. tako da leti najkraćim putem do najbližeg prikladnog aerodroma gdje se kvar može otkloniti. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka. mora se potruditi postaviti SSR transponder na mod A kôd 7500. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora obustaviti transmisiju informacija o visini najkasnije na udaljenosti 20 NM (37 km) od zrakoplova kojeg namjerava presresti ili vremenski 40 sekundi prije predvi enog vremena dolaska na točku susreta sa zrakoplovom kojeg namjerava presresti (ovisno što je ranije) kako bi se spriječila neželjena rezolucijska informacija kod presretnutog zrakoplova opremljenog sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. i 2. 2. Postupak kod otkaza SSR transpondera Članak 113. (3) Prilikom otkaza radiokomunikacije. osim ako mu nadležna kontrola zračnoga prometa ne dodijeli neki drugi. (6) Tijekom postupka presretanja. ako takav postupak smatra primjerenim okolnostima u pojedinom slučaju. kako bi ukazao na situaciju. obavijestiti aerodromsku kontrolu zračnog prometa i pribaviti odobrenje za provedbu leta. (4) Pilot zrakoplova koji je predmet protuzakonitoga ometanja. planirati svoj let prema uvjetima iz odobrenja. pilot zrakoplova mora se pridržavati poduzetih mjera i o tome odgovarajuće obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora: 1.(3) Prilikom ulaska u područje nadležnosti kontrole zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora zadržati postavljeni kôd. pilot zrakoplova može postaviti SSR transponder na mod A kôd 7700. ako to smatra najprikladnijom mjerom u skladu s vrstom nužde. osim ako okolnosti ne nalažu postavljanje kôda 7700. (1) U slučajevima nužde. (1) Ako SSR transponder otkaže prije uzlijetanja. ovoga članka. a ne može se popraviti prije odlaska.

UPORABA SUSTAVA U ZRAKOPLOVU ZA IZBJEGAVANJE SUDARA (ACAS II) Opremljenost i svrha uporabe ACAS II Članak 115. (1) Smatra se da se zrakoplov nalazi na dodijeljenoj razini. (2) Smatra se da je zrakoplov. (1) Informacije dobivene na temelju sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. dobivanja točnije slike o trenutnoj prometnoj situaciji te aktivnog traženja i vizualnog prepoznavanja konfliktnog prometa. koje označava preostale sposobnosti transpondera. ovoga Pravilnika ne oduzimaju zapovjedniku zrakoplova njegovo pravo donošenja konačne odluke kada se radi o upravljanju zrakoplovom tj. Odjeljak 3. odgovarajuće slovo. kao temelj za daljnje razdvajanje mora se uzeti razina koju je javio pilot. za više od 300 stopa. Ukoliko odstupanje i nakon toga postoji. u rubrici 10.3. kojem je odobreno napuštanje razine započeo napuštanje i napustio prethodno zauzetu razinu. kad informacija o razini SSR moda C prikazuje promjenu veću od 300 stopa u predvi enom smjeru od prethodno dodijeljene razine. (2) Odredbe članka 116. (3) Smatra se da je zrakoplov u penjanju ili snižavanju prošao razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da je prošao tu razinu u zahtijevanom smjeru. piloti zrakoplova su dužni koristiti u svrhu izbjegavanja mogućih sudara. te mu izdati uputu da potvrdi visinu. upisati slovo »N« za potpunu neispravnost SSR transpondera ili u slučaju djelomičnog kvara transpondera. (2) Ukoliko otkaz transpondera nastupi nakon uzlijetanja. odstupa ± 300 stopa od te razine. nadležna kontrola zračnoga prometa mora. pilot zrakoplova mora o tome neodložno obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. (5) Ako se razina koju je pilot zrakoplova javio razlikuje za više od ± 300 stopa od informacije o razini koju prikazuje SSR mod C a propisane norme za vertikalno razdvajanje mogu biti narušene. obavijestiti pilota zrakoplova o odstupanju. . obrasca plana leta. (4) Smatra se da je zrakoplov dostigao odobrenu razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da razina zrakoplova odstupa ± 300 stopa od dodijeljene razine. ako prikazivanje odgovarača visine moda C. Postupci za operativno korištenje odgovarača visine moda C Članak 114.

pilot i kontrolor zračnog prometa moraju podnijeti izvještaj utvr en posebnim propisom. nikako ne izvoditi manevar izbjegavanja isključivo na temelju prometnih informacija (Traffic Advisories-TA). smicanje vjetra – wind shear i upozorenja sustava za signaliziranje blizine tla imaju prednost pred upozorenjima ACAS-a) b) postupati prema rezolucijskoj informaciji čak i kada je u suprotnosti s uputom kontrole zračnog prometa c) nikad ne izvoditi manevar penjanja ili snižavanja kao i promjene vertikalne brzine koji su suprotni primljenoj rezolucijskoj informaciji d) što je prije moguće.njegovo pravo na izbor najboljeg načina rješavanja prometnog konflikta ili sprječavanja mogućeg sudara. (3) U slučaju postupanja nakon primanja rezolucijske informacije (Resolution AdvisoryRA) kao i drugog doga aja važnog za praćenje djelovanja sustava ACAS. obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa o rezolucijskoj informaciji uključujući i smjer vertikalnog odstupanja od važeće upute ili odobrenja kontrole zračnog prometa e) odmah postupati sukladno svakoj promjeni rezolucijske informacije f) svesti odstupanja od putanje leta na minimum tj. na odstupanja koja su nužna za postupanje prema rezolucijskim informacijama g) nakon razrješenja konflikta odmah nastaviti postupati sukladno prethodno valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa . 2. u slučaju rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) pilot mora: a) neodložno postupiti sukladno dobivenoj rezolucijskoj informaciji osim u slučaju kada bi takav postupak ugrozio sigurnost zrakoplova (upozorenje o približavanju prevlačenju – stall warning. ovisno o radnom opterećenju posade. Način korištenja pokazivanja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara Članak 116. Upozorenja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara piloti moraju koristiti kako slijedi: 1. nakon primitka prometne informacije. koristiti sve dostupne podatke za pripremu pravilne reakcije za slučaj primitka rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) 3.

kontrolor zračnog prometa prestaje biti odgovoran za razdvajanje odnosnog zrakoplova od drugih zrakoplova koji su ugroženi zbog izravne posljedice započetog manevra izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju. (1) Nakon primljene obavijesti da pilot izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. obavlja centar za pružanje letnih informacija odnosno nadležna jedinica kontrole zračnog prometa u okviru svojih nadležnosti.h) obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa da nastavlja postupati prema valjanom odobrenju. ovoga članka kada: 1. ne smije pokušati promijeniti putanju leta zrakoplova koji izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. Odgovornost za razdvajanje zrakoplova tijekom manevara na temelju rezolucijske informacije Članak 117. ili 2. koje pilot potvrdi. . a u skladu s propisanim postupcima. 3. 2. mora potvrditi primitak te obavijesti koristeći frazu »ROGER« 4. kontrolor zračnog prometa: 1. USLUGA PRUŽANJA LETNIH INFORMACIJA Način obavljanja usluge pružanja letnih informacija Članak 118. odstupi od valjanog odobrenja. (1) Uslugu pružanja letnih informacija. treba proslijediti informaciju o bitnom prometu ako to smatra neophodnim. (2) Kad zrakoplov na temelju rezolucijske informacije. Glava 5. (3) Kontrolor zračnog prometa ponovno preuzima odgovornost za razdvajanje svih zrakoplova iz stavka 2. ne smije izdati odobrenje ili uputu zrakoplovima na koje se manevar izbjegavanja odnosi sve dok pilot ne javi da ponovno postupa prema valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju i izda drugo odobrenje.

ovoga članka. te prihvaćanje i proslje ivanje informacija koje se odnose na planove leta. u načelu na zahtjev pilota zrakoplova o: a) posebnom korištenju zračnoga prostora (zrakoplovne priredbe i natjecanja. usluge aerodromskih letnih informacija na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje aerodromskih letnih informacija. posebnih informacija.). ovoga članka putem zrakoplovnih radioemisija obuhvaćaju poglavito proslje ivanje: 1. c) izbacivanju goriva. (2) Poslovi pružanja i proslje ivanja informacija i savjeta iz stavka 1. automatskim emitiranjem informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). redovito i nesmetano odvijanje zračnoga prometa. u skladu s odredbama članka 105. izvještaje o odlasku i dolasku. Poslovi koji se obavljaju u okviru usluge pružanja letnih informacija Članak 119.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. padobranske aktivnosti. b) postojanju slučajeva nužde i nesreće zrakoplova. njihovim manevarskim površinama ako su . radiokomunikacijskih frekvencija. izvještaje pilota glede sigurnosti zračnoga prometa i izvještaje pilota (PIREP). požari i sl. b) ograničenjima u korištenju i promjeni načina korištenja radionavigacijskih sredstava. d) letenju tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. ograničenja koja mogu utjecati na letenje. osigurava operator aerodroma. vojne vježbe i druge bitne vojne aktivnosti. 3. kao što su eksplozije plina ili eksploziva. Zakona o zračnom prometu. e) drugim ograničenjima bitnim za obavljanje zračnog prometa. (1) Usluga pružanja letnih informacija obuhvaća pružanje i proslje ivanje svih informacija i savjeta pilotima zrakoplova potrebnih za sigurno. te za vrijeme elementarnih i drugih nesreća većeg razmjera. aerodroma. obrana od tuče itd. općih informacija o: a) značajnim meteorološkim pojavama (SIGMET). 2. općih informacija. akrobatsko letenje. natjecanje jedrilicama i letenje jedrilicama u za to posebno odre enim područjima.

ledom ili značajnim slojem vode. 5. uspostavljanje radiokomunikacije. javljanje namjeravane promjene razine. ako to smatra potrebnim za sigurnu provedbu leta. poziciju. 2. stvarnu brzinu.pokriveni snijegom. značajnim meteorološkim pojavama i kratkoročnim prognozama. 6. da prilikom uspostavljanja radiokomunikacije proslijedi pozivni znak zrakoplova. pilot zrakoplova mora proslijediti sljedeće podatke: pozivni znak zrakoplova. 4. posebnim vremenskim uvjetima. slušanje zrakoplovnih radioemisija. odjavljivanje prije napuštanja frekvencije ako je radiokomunikacija bila uspostavljena. poglavito o uvjetima na ruti i pri slijetanju. brižljiva i temeljita priprema leta. aerodrom odredišta ili . d) bilo kojem drugom podatku. proslje ivanje kratkih i sažetih izvještaja iz zraka. ure ajima i opremi aerodroma. Dužnosti pilota zrakoplova prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija Članak 120. 3. 4. aerodrom odlaska i dolaska. (1) Prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija. 8. koji bi mogao utjecati na sigurnost zračnog prometa. aerodrom odlaska ili vrijeme i poziciju na kojoj se plan leta počinje primjenjivati. radio i navigacijsku opremu. slušanje frekvencije (dobrovoljno). traženu razinu ako je potrebno. razinu i planiranu rutu leta. b) teškim ili srednjim slobodnim balonima bez posade. c) opasnostima od sudara kontroliranim letovima (proslje ivanje informacija o prometu temeljenih na radaru. c) meteorološkim uvjetima. tip zrakoplova. posebnih informacija kad god je potrebno o: a) ispuštanju radioaktivnih ili otrovnih tvari u atmosferu. prognozama vjetra na visini. te sredstvima. dužnosti pilota zrakoplova su: 1. (2) Prilikom predaje plana leta iz zraka (AFIL). u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti). 7. vrstu leta.

Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija Članak 121. a smatra se da postoji opasnost od sudara. najveće trajanje leta i broj osoba u zrakoplovu. proslje ivanje savjeta za najlakše obilaženje takvih područja. kontrolirani let mora se obavijestiti kad god je moguće: 1. o bilo kojem zrakoplovu. (2) Kad god je to moguće. 2. (2) Uporaba radara u provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a pilota zrakoplova njegovih odgovornosti uključujući i konačnu odluku u svezi bilo koje savjetovane promjene elemenata iz plana leta. da konflikt više ne postoji. ili ako po mišljenju nadležne kontrole zračnoga prometa situacija to nalaže. zatraži uključenje transpondera na odre en kod i/ili mod. (1) Kad se identificirani kontrolirani let uoči na konfliktnoj letnoj putanji s nepoznatim zrakoplovom. proslje ivanje informacija. relativni smjer konfliktnog prometa u odnosu na kazaljke sata. Informacija o opasnosti od sudara Članak 122. o nepoznatom zrakoplovu. . pilot zrakoplova ne smije smatrati da će biti kontroliran ili razdvajan od drugog prometa. koji održava radiokomunikaciju s centrom za pružanje letnih informacija. (3) Ako se od pilota zrakoplova. uočenom na konfliktnoj putanji s radarski identificiranim zrakoplovom i proslje ivanje preporuke ili savjeta za primjenu postupka izbjegavanja. o poziciji područja nepovoljnih meteoroloških uvjeta i. informaciju o prometu na konfliktnoj letnoj putanji treba proslijediti kao: 1. alternativni aerodrom ako je potrebno. (1) Informacija s radarskog pokazivača može se koristiti za pružanje podataka identificiranom zrakoplovu: 1. ako je moguće. i 3.vrijeme i poziciju do koje se plan leta primjenjuje. koje pilotu zrakoplova pomažu u navigaciji (navigacijska pomoć). te preporučiti postupak izbjegavanja ako pilot kontroliranog zrakoplova to zatraži. i 2.

Automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje Članak 123. spor ili brz). kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. ako su nepoznati. relativna brzina konfliktnog prometa (npr. naziv zračne luke. proslje ivanjem svakodnevnih informacija potrebnih za uzlijetanje i slijetanje na VHF frekvencijama objavljenim na način uobičajen u zračnom prometu. 3. prijelaznu razinu leta. razina i tip zrakoplova ili. vrijeme motrenja. u odnosu na preporučenu izmjenu plana leta. 4. (3) Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a zapovjednika zrakoplova od odgovornosti koju ima za konačnu odluku. slijetanje i uzlijetanje mora se neodložno upoznati s podacima sadržanima u emisiji. 2. 4. emisija mora biti stalna i mora se ponavljati. 3. 3. (1) Radi smanjenja trajanja i opsega radiokomunikacije. smjer u kojem se konfliktni promet kreće. (2) ATIS emisija mora udovoljavati sljedećim zahtjevima: 1. svaka pojedina ATIS poruka. . očekivanu vrstu prilaženja i sletnu stazu. mora se označiti slovom ICAO abecede abecednim redoslijedom.2. (3) ATIS emisija mora sadržavati sljedeće informacije: 1. obavlja se automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). emitirana informacija mora se ažurirati odmah nakon značajnije promjene. emitirana informacija mora se odnositi samo na jednu zračnu luku. ICAO oznaku zračne luke. 5. 4. 2. 5. na odre enim me unarodnim zračnim lukama u Republici Hrvatskoj. udaljenost konfliktnog prometa u NM.

(6) Tijekom automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. .025 MHz i/ili 243. ovoga članka kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. moraju prije uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na objavljenim VHF frekvencijama. čime bi se utvrdilo da je primljena posljednja valjana emisija. Prilikom uspostave radiokomunikacije s kontrolom zračnoga prometa nadležnom za prilaženje ili odlazak. RADIOKOMUNIKACIJSKI POSTUPCI Načini obavljanja radiokomunikacije Članak 124.5 MHz i/ili 406. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije iz stavka 4. e) kašnjenja u dolasku i odlasku od 20 minuta ili više. b) stanje uzletno-sletne staze i prema potrebi kočenje. pilot zrakoplova mora izgovoriti oznaku primljene informacije. U zrakoplovnoj pokretnoj vezi mogu se upotrebljavati i radiopostaje za slučaj nužde (survival craft station). te radiofarovi za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency position indicating beacon). na utvr enim radiofrekvencijama (121. Glava 6. informacije koje se odnose na IFR letove i druge letove koji uzlijeću i slijeću na me unarodne zračne luke ne proslje uju se.6. uključujući meteorološku prognozu za slijetanje. a i piloti zrakoplova koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR). pribaviti uzletne i sletne informacije za odgovarajuću zračnu luku. d) ograničenja u korištenju prilaznih navigacijskih sredstava. c) ograničenja u korištenju uzletno-sletne staze. te ukoliko je potrebno: a) važne meteorološke pojave u područjima prilaženja i odlaska. ukoliko to oprema zrakoplova dopušta. (1) Radiokomunikacija putem zrakoplovne pokretne veze obavlja se kao radiotelefonska komunikacija. (4) Piloti zrakoplova koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). mora zrakoplovima u prilaženju u odgovoru na poruku o oznaci primljene informacije proslijediti trenutnu QNH vrijednost tlaka zraka. (2) Zrakoplovna pokretna veza je radiokomunikacija izme u zemaljske radiopostaje i radiopostaje zrakoplova. te izme u radiopostaja zrakoplova.0 MHz). trenutne meteorološke uvjete u zračnoj luci.

Ukoliko tijekom slušanja čuju ELT signal te isključivanjem ure aja utvrde da signal potječe iz njihovog zrakoplova dužni su o lažnoj poruci nevolje obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa te ako je potrebno servisirati ure aj. pretvrdog slijetanja. Vrijeme u uporabi Članak 126. moraju upotrebljavati jedinstveno koordinirano vrijeme (UTC). U slučajevima kada su utvr ene i objavljene posebne frekvencije radiokomunikacija se obavlja na engleskom jeziku.025 MHz u slijedećim slučajevima: – tijekom leta ako je moguće. (1) Sve radiopostaje koje sudjeluju u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. premještanja zrakoplova tijekom prihvata i otpreme te radova na održavanju zrakoplova. nepažnje pilota. neprimjerenog rukovanja.(3) Lažne poruke nevolje mogu biti emitirane uslijed akrobatskih manevara. – tijekom radova na održavanju u blizini ELT-a i – tijekom premještanja zrakoplova na zemlji. kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova može upotrebljavati engleski ili hrvatski jezik. . (1) Radiotelefonska komunikacija u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. obavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku.0 MHz i/ili 406. (2) U slučajevima. (3) Radiotelefonska komunikacija zrakoplovnom pokretnom vezom na nekontroliranim aerodromima i na frekvencijama koje ne koristi pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. – tijekom ugradnje ili održavanja ELT-a. obavlja se na engleskom ili hrvatskom jeziku.5 MHz i/ili 243. ovisno o tome kojim jezikom bolje vlada. – nakon leta prije gašenja motora. u skladu s odredbama članka 104. Zakona o zračnom prometu. Piloti zrakoplova opremljenih odašiljačem za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency location transmitter – ELT) odnosno druge ovlaštene osobe dužni su poradi izbjegavanja lažnih poruka nevolje slušati frekvencije 121. Jezik u uporabi Članak 125.

(2) Poruke nevolje (radiotelefonijom MAYDAY) su poruke. poruke nevolje (Distress message). meteorološke poruke (Meteorological message). sekundom. (3) Kao vrijeme. plovila i nekog drugog vozila ili osobe u njima ili u vidokrugu pilota. . izvještaji o poziciji (Position Report) pilota zrakoplova. letačko-operativne poruke (Flight regularity message). a završava 59. koje se odnose na sigurnost zrakoplova. Minuta počinje nultom (00) sekundom. državni telegrami (State telegram). dopuštene su sljedeće poruke. 6. Ako je moguća zabuna. (3) Poruke hitnosti (radiotelefonijom PAN PAN ili PAN PAN MEDICAL) su poruke. 7. poruke hitnosti (Urgency message). koje se odnose na emitiranje vrijednosti radiogoniometrijskih smjerova.(2) Početak dana označava se kao 0000 sati. Sat počinje nultom (00) minutom. poruke radiogoniometrijskog smjera (Direction finding message). poruke o sigurnosti leta (Flight safety message). 5. 3. proslje uju se minute tekućeg sata (dvije znamenke). te im je potrebna hitna pomoć. 2. Dopuštene vrste i prednost poruka u zrakoplovnoj pokretnoj vezi Članak 127. 2. koje se odnose na zrakoplove i osobe u njima. moraju se proslijediti sve četiri znamenke tekućeg sata i minuta. poruke koje se proslje uju tijekom obavljanja kontrole zračnog prometa i u koje spadaju poruke o kretanju i kontroli zračnog prometa (Air Traffic Control Message). (4) Poruke radiogoniometrijskog smjera su poruke. (1) U zrakoplovnoj pokretnoj vezi. koje pritom uživaju navedenu prednost u emitiranju: 1. (5) Poruke o sigurnosti leta su: 1. kojima prijeti velika i neposredna opasnost. minutom. a završava 59. 4. a kraj dana kao 2359 sati.

3. koje iz zrakoplova proslje uju državni poglavari ili osobe jednakog položaja. poruke koje se odnose na održavanje zrakoplova. (1) U radiotelefonskoj komunikaciji dopuštene su sljedeće vrste pozivnih znakova radiopostaja zrakoplova: 1. zajedno s oznakama iz točke 1. . osim pojedinih zahtjeva putnika i posade. 2. (7) Letačko-operativne poruke su: 1. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. 2. 3. zajedno s brojčanom oznakom leta. (6) Meteorološke poruke su poruke. ovoga stavka. Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova Članak 128. 6. poruke pilota ili operatora zrakoplova (Operational Message) koje su od bitnog značaja za zrakoplov u letu. bitnih za sigurnost i redovitost odvijanja letenja. oznaka državne pripadnosti. 4.3. 5. letačkooperativne poruke i državni telegrami trebaju se prvenstveno proslje ivati na frekvencijama letnih informacija ili na drugoj frekvenciji koju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa. poruke koje se odnose na letenje i održavanje sredstava. poruke koje se odnose na izmjene reda letenja zrakoplova. (8) Državni telegrami su poruke. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. koje se odnose na emitiranje meteoroloških podataka. poruke koje se odnose na hitno potrebne rezervne dijelove zrakoplova i materijal. poruke koje se odnose na neplanirana slijetanja. upute predstavnicima operatora zrakoplova koje se odnose na izmjene zahtjeva za putnike i posadu. koje su prouzročene neizbježnim odstupanjima od reda letenja. zajedno s registracijskom oznakom zrakoplova. (9) Kako se ne bi nepotrebno ometalo obavljanje kontrole zračnog prometa.

stavak 1. . točka 1. zajedno s oznakama iz točke 1. na njihov zahtjev. zajedno s posljednje dvije oznake pozivnog znaka. tip zrakoplova. (1) Uporaba skraćenog pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova dopuštena je samo nakon uspostave radiokomunikacije i ako zabuna ili zamjena pozivnih znakova nije moguća. ovoga stavka. (3) Pozivni znak radiopostaje zrakoplova skraćuju se uporabom: 1. sastoji iz više od 5 znakova. Radiotelefonsku oznaku iz članka 128. zračni prijevoznik posjeduje ili koristi zrakoplove na mlazni pogon ili druge vrste velikih zrakoplova. Skraćivanje pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova Članak 130. točka 1. hrvatskim zračnim prijevoznicima. (2) Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova ne smiju se mijenjati tijekom leta. nakon prethodne koordinacije s Organizacijom me unarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO). zbog izbjegavanja možebitne zabune tijekom trajanja leta kroz njezino područje nadležnosti. ili 2. točka 2. za uporabu u me unarodnoj zrakoplovnoj telekomunikacijskoj vezi. osim ako zemaljska radiopostaja. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. dodjeljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. samo ako je zemaljska radiopostaja skraćeni pozivni znak već upotrijebila. ako: 1. odnosno uporabom oznake državne pripadnosti i tri posljednje oznake. 2. ako se pozivni znak iz članka 128. koji se sastoji od najviše 7 znakova. ako je zračni prijevoznik priključen na zrakoplovnu nepokretnu mrežu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. (2) Radiopostaja zrakoplova smije upotrebljavati svoj skraćeni pozivni znak. stavak 1. 5. utvr ene radiotelefonske oznake dodijeljene operatoru zrakoplova. Dodjela radiotelefonskih oznaka Članak 129. stavak 1. ako je to u neposrednom interesu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. oznake državne pripadnosti i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. izričito ne dodijeli drugi privremeni pozivni znak. stavak 1. pozivni znak za vojne zrakoplove.4. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128.. odnosno 3.. a sudjeluje u zračnom prometu s najmanje 6 letova dnevno u komercijalnom domaćem ili me unarodnom prometu.

točka 4. Prijam općeg poziva se ne potvr uje. b) pozivni znak radiopostaje koja poziva. ako postoji sumnja u ispravnost upućivanja tog poziva. (6) Na poziv upućen nekoj radiopostaji ne smije se odgovarati. osim ako se radi o letovima koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja (VFR).3. 2. već se mora pričekati sljedeći jasniji poziv. oznake tipa zrakoplova i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. Početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. istodobno pozvati sve radiopostaje koje su na slušanju na istoj frekvenciji (opći poziv-general call). a nastavlja se pozivnim znakom radiopostaje koja poziva. moraju uvijek prilikom uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa svojem pozivnom znaku pridodati riječ »HEAVY«. istodobno pozvati više radiopostaja (višestruki poziv-multiple call). (2) Ako se opravdano pretpostavlja da radiopostaja koju se poziva prima poziv. Opći poziv počinje frazom SVIM POSTAJAMA (ALL STATIONS). (5) Ako se pozivni znak radiopostaje koja poziva nije razumio. Uspostava radiotelefonske komunikacije Članak 131. mora se upotrijebiti fraza PONOVITE SVOJ POZIVNI ZNAK (SAY AGAIN YOUR CALL SIGN). (3) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. (4) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. b) pozivni znak radiopostaje koja odgovara. Odgovor na početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. (4) Piloti zrakoplova čija najveća dopuštena uzletna masa iznosi 136 tona ili više. poruka se može proslijediti neposredno nakon početnog poziva. (1) Radiotelefonska komunikacija mora se uspostaviti uporabom početnog poziva i odgovora na početni poziv na sljedeći način: 1. Radiopostaje koje su pozvane višestrukim pozivom moraju potvrditi prijam poruke redoslijedom kojega je koristila radiopostaja koja je pozvala. . stavak 1.

VFR. odnosno nakon što stigne na parkirališnu poziciju. (2) Zemaljska radiopostaja ne smije emitirati i proslje ivati poruke radiopostajama u zrakoplovu tijekom uzlijetanja. Prijam drugih uputa radiopostaja zrakoplova može potvrditi uporabom fraze WILCO. posljednjeg dijela završnog prilaženja i zaustavljanja nakon slijetanja. IMC. samo uz njezino izričito odobrenje. osim ako se radi o kratkoj razmjeni poruka. pozivni znak zemaljske radiopostaje i pojedine fraze kao što je npr. QFE. VMC. Govor mora biti jasan.. FIR. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije. normalne jačine i jednolike brzine (do sto riječi u minuti). (6) Radiopostaja zrakoplova mora potvrditi prijam poruke emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER). Nebitne i neprikladne izjave su zabranjene. QDR i QTE itd. VOR. uzlijetanje. točka 8. PRIMIO (ROGER) mogu se ispustiti. emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER) ili emitiranjem pozivnog znaka radiopostaje u zrakoplovu i fraze PRIMIO (ROGER). QNE. QDM. slijetanje. Promet u nevolji .Opći postupci za obavljanje radiotelefonske komunikacije Članak 132. (4) Uporaba kratica u radiotelefonskoj komunikaciji je zabranjena. razina. doslovno ponavljajući odgovarajuću poruku. frekvencije u slučajevima promjene frekvencije. uz uporabu propisane normirane frazeologije. brzina leta). osim ako se ne radi o kraticama koje se uobičajeno upotrebljavaju u zračnom prometu kao što su npr. kao i kratice iz Q-skupine QNH. kao i uputa koje se odnose na kretanje zrakoplova ( npr. ATC. stavak 1. NDB. uključenje moda i koda sekundarnog radara. mora potvrditi prijam svih odobrenja. Na napuštanje frekvencije letnih informacija primjenjuje se odredba članka 120. (8) Zemaljska radiopostaja potvr uje prijam poruke radiopostaje zrakoplova. prelazak i povratnu vožnju po stazi. (9) Pilot zrakoplova smije napustiti frekvenciju nadležne kontrole zračnoga prometa. (3) Svaka emisija mora biti jasna. ulazak. IFR. ovoga Pravilnika. (7) Iznimno od odredbe stavka 6. nedvojbena i jednoznačna. radiopostaja zrakoplova. oznaku vrste prilaženja i stazu u uporabi. vrijednosti tlaka zraka u svrhu postavljanja visinomjera. ovoga članka.. ako ne postoji mogućnost zabune. (1) Za svako obavljanje radiotelefonske komunikacije izme u radiopostaja u zrakoplovu potrebno je zatražiti dozvolu zemaljske radiopostaje. TCAS.

pozivni znak zrakoplova u nevolji. (4) Uporaba frekvencije za slučaj nužde dozvoljena je samo u slučajevima nevolje ili otkaza svih drugih frekvencija. namjere pilota zrakoplova. Poziv hitnosti mora započeti trostrukim emitiranjem signala hitnosti »PAN PAN« i mora se emitirati na korištenoj radiofrekvenciji.Članak 133. 3. radiopostaja koja je upravljala komunikacijom u nevolji mora na istoj frekvenciji emitirati sljedeću poruku: PROMET U NEVOLJI ZAVRŠEN (DISTRESS TRAFFIC ENDED). Uputa glasi: PREKINITE EMITIRANJE – MAYDAY (STOP TRANSMITTING – MAYDAY). 4. podatke o poziciji. 3. . Poruka nevolje koja slijedi mora sadržavati: 1. pozivni znak zrakoplova koji emitira poziv. 2. vrstu poteškoće ili opažanje. Hitni promet Članak 134. Poziv u nevolji mora se započeti trostrukim emitiranjem signala za slučaj nevolje »MAYDAY« na korištenoj frekvenciji ili na frekvenciji za slučaj nužde. po mogućnosti namjere pilota zrakoplova. 2. Poziv hitnosti mora sadržavati: 1. smjeru leta i razini. (3) Neposredno nakon što se komunikacija u nevolji završi ili kad više nije potrebno održavati radiotišinu na korištenoj frekvenciji. druge važne informacije potrebne za pružanje pomoći. (1) Poziv u nevolji mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. Poziv hitnosti mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. vrstu nevolje. 4. vrstu zahtijevane pomoći. 5. (2) Radiopostaja u nevolji ili radiopostaja koja upravlja komunikacijom u nevolji. može narediti prestanak emitiranja svim radiopostajama u području prijma ili samo odre enim radiopostajama koje ometaju promet u nevolji.

Brzine za proračun postupaka Članak 136. a u svrhu normizacije manevarskih sposobnosti zrakoplova u odnosu na posebne postupke instrumentalnog prilaženja. ovoga članka. ali manje od 211 kt IAS. (3) Kategorije zrakoplova iz stavka 2. ali manje od 141 kt IAS. ali manje od 121 kt IAS.5. ovoga članka su: 1. ovoga članka utvr uju se na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. kategorija B brzine 91 kt ili više. po mogućnosti podatke o poziciji. kategorija E brzine 166 kt ili više. kategorija D brzine 141 kt ili više.3. . Dio četvrti LETAČKI POSTUPCI Glava 1. 6. kategorija C brzine 121 kt ili više. smjeru leta i razini. 3. OPĆI UVJETI Kategorije zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja Članak 135. (2) Kategorije zrakoplova iz stavka 1. 5. 2. UVJETI ZA UTVR IVANJE I PROVEDBU POSTUPAKA INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA Odjeljak 1. Obzirom na brzinu zrakoplova kao najvažniji čimbenik letne sposobnosti utvr eno je pet kategorija zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja. kategorija H (4) Iznimno od stavka 2. (1) Letna sposobnost zrakoplova ima izravan utjecaj na potreban zračni prostor i vidljivost za provedbu različitih manevara tijekom instrumentalnog prilaženja. ali manje od 166 kt IAS. 4. kategorija A brzine manje od 91 kt IAS. metoda izračuna kategorije zrakoplova s brzinom prevlačenja ne primjenjuje se na helikoptere.

upotrebljavaju se sljedeća područja brzina za svaku kategoriju zrakoplova iz članka 135. .3 * – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack). 110***) 70/100 85/130 115/160 130/185 155/230 60/90 100 135 180 205 240 - 100 130 160 185 230 90 Vat – brzina iznad praga dobivena na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. ovoga Pravilnika. Brzine (kt) za proračune postupaka Područje brzina za početno prilaženje Područje brzina za završno prilaženje Maksimalne brzine za vizualno manevriranje (kruženje) Kategorija Vat zrakoplova Maksimalne brzine za neuspjelo prilaženje Me ufaza Završna faza 110 150 240 265 275 90 A B C D E H < 91 90/150 (110*) 120/180 91/120 (140*) 121/140 160/240 141/165 185/250 166/210 185/250 70/120 (100**. ** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) do i uključujući 6 000 stopa. INSTRUMENTALNO PRILAŽENJE Segmenti postupka instrumentalnog prilaženja Članak 137. Odjeljak 2. *** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) iznad 6 000 stopa. za pojedine postupke.U svrhu proračuna zahtjeva za potrebnim zračnim prostorom i nadvisivanjem prepreka.

završni segment i 5. (1) U ovoj fazi leta. od kojeg počinje prilaženje. ovoga članka. izravno prilaženje se smatra prihvatljivim. 4. ako kut izme u putanje završnog prilaženja i produžene središnje linije uzletno-sletne staze iznosi najviše 30° za zrakoplove kategorije A i B te 15° za zrakoplove kategorije C. Segmenti u postupku instrumentalnog prilaženja su: 1. slika 1. Pri tome minimalna udaljenost izme u praga uzletno-sletne staze i točke u kojoj putanja završnog prilaženja presjeca produženu središnju liniju uzletno-sletne staze ne smije biti manja od 1400 metara. (5) Ako teren ili druga ograničenja ne dozvoljavaju odre ivanje smjera završne putanje prilaženja ili gradijenta snižavanja. (2) Segmenti prilaženja iz stavka 1. u odre enim okolnostima pojedini segmenti mogu započeti na utvr enim točkama. započinju i završavaju na odre enim preletištima. me usegment.(1) Postupak instrumentalnog prilaženja može se sastojati od pet odvojenih segmenata u skladu s Dodatkom 8. završni segment preciznog prilaženja može započeti u točki u kojoj se sijeku odre ena visina me usegmenta instrumentalnog prilaženja i nominalna putanja poniranja (točka završnog prilaženja – FAP)). utvr uju se za svaki aerodrom i osiguravaju nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u polumjeru od 25 NM od radionavigacijskog sredstva. ovoga članka. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ako preletišta nisu utvr ena (npr. ovoga Pravilnika. (6) Minimalne sektorske apsolutne visine (MSA). izravno prilaženje će se odrediti na način da se nalazi u smjeru središnje linije uzletno-sletne staze (straight-in approach). U slučajevima nepreciznih prilaženja. 3. odredit će se prilaženje s kruženjem (circling approach). segment neuspjelog prilaženja. Dolazni segment Članak 138. u skladu s odredbama stavka 4. 2. na kojem se temelje postupci prilaženja za taj aerodrom. dolazni segment. pilot zrakoplova leti s rute do preletišta početnog prilaženja (IAF). ovoga članka. početni segment. D i E. . (4) Kad god je moguće.

Gradijent snižavanja mora biti što blaži ili jednak nuli. Svi zaokreti moraju se izvoditi pod kutem poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. nadležna kontrola zračnoga prometa. završnog prilaženja do točke. pilot zrakoplova mora stabilizirati zrakoplov na produženoj središnjoj liniji uzletno-sletne staze (putanja završnog prilaženja. odnosno 120° kod nepreciznog prilaženja. (1) U ovoj fazi leta. vektorirat će zrakoplov do preletišta početnog prilaženja ili u putanju me uprilaženja odnosno. . primjenjujući pritom propisane povratne postupke (proceduralni zaokret i osnovni zaokret) ili produljene postupke u skladu s Dodatkom 8. na odgovarajući način uzeti u obzir smjer i brzinu vjetra. Segment početnog prilaženja Članak 139. kod odre ivanja smjerova i proračuna vremena (timing). segment me uprilaženja započinje u trenutku kad zrakoplov iza e na doletnu putanju proceduralnog zaokreta. što odgovara 250 do 500 stopa/NM). pilot zrakoplova može provoditi s maksimalnim kutom uvo enja od 90° kod preciznog prilaženja. (3) Ako se za vo enje zrakoplova upotrebljava radar. slika 2. Segment me uprilaženja Članak 140.(2) Na dolaznim rutama primjenjuju se isti uvjeti za nadvisivanje prepreka. Visina nadvisivanja prepreka iznosi 500 stopa. smanjiti brzinu i pripremiti se za početak snižavanja u završnom prilaženju nakon prolaska preletišta završnog prilaženja (FAF). (2) U ovoj fazi leta. usmjerivač). koji se primjenjuju i na ruti. (4) Prilikom primjene povratnih postupaka i produljenih postupaka iz stavka 3. od koje pilot zrakoplova može nastaviti prilaženje prema instrumentalnoj prilaznoj karti. dopuštene su velike brzine snižavanja (4 – 8%. pilot zrakoplova leti od preletišta početnog prilaženja i vodi zrakoplov prema produženoj putanji završnog prilaženja do preletišta me uprilaženja (IF). (3) Vo enje zrakoplova po putanji uzduž segmenta početnog prilaženja do preletišta me uprilaženja. Segment početnog prilaženja osigurava nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u primarnom području. ovoga Pravilnika. osnovnog zaokreta ili na završni doletni dio produljenog postupka. ovoga članka. (2) Ako je preletište završnog prilaženja utvr eno. (1) U ovoj fazi leta. ovisno o tome koji je kut manji. pilot zrakoplova mora.

pilot zrakoplova mora tijekom postupka neuspjelog prilaženja održavati gradijent penjanja od 2. nastavit će let do točke neuspjelog prilaženja i provoditi utvr eni postupak neuspjelog prilaženja.2% za segment završnog nepreciznog prilaženja s preletištem završnog prilaženja (3° za precizno prilaženje). čak i kad je postupak neuspjelog prilaženja započeo na razini većoj od potrebnih minimuma za slijetanje. kad se zrakoplov ustali na putanji završnog prilaženja.5% (152 stope/NM) (me ufaza) u skladu s .5 ° za CAT I precizna prilaženja. ovoga članka. Gradijenti snižavanja strmiji od optimalnih ne smiju se koristiti osim ako su svi drugi načini za nadvisivanje prepreka u završnom prilaženju neprimjenjivi. ovoga članka. Segment neuspjelog prilaženja Članak 142. (1) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja uvijek kad u trenutku dostizanja odnosnog minimuma za slijetanje ne postoji dostatna vidljivost za uspješan završetak završnog prilaženja poradi slijetanja.5% za zrakoplove kategorije A i B (10% za zrakoplove kategorije H). (3) Završno prilaženje završava u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). kako ne bi došlo do narušavanja apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka. Najveći gradijent snižavanja za neprecizna prilaženja iznosi 6. koja odgovara trajanju leta od najviše 15 s (neprecizno prilaženje). (2) Tijekom prilaženja iz stavka 1. 6. koja se ne smije nalaziti ispod apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H). pilot zrakoplova smije započeti snižavanje tek. (4) Nakon preleta horizontalne udaljenosti (početna faza).Segment završnog prilaženja Članak 141. (4) Ako za postupak prilaženja nije utvr eno preletište završnog prilaženja. odnosno 3° za CAT II i III precizna prilaženja) . (2) Segment neuspjelog prilaženja započinje u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). nakon uvo enja u putanju poniranja.1% za zrakoplove kategorije C. (1) Pilot zrakoplova započinje završno prilaženje na preletištu završnog prilaženja. (3) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja najkasnije u točki iz stavka 2. a tijekom ILS prilaženja. minimalni/optimalni gradijent snižavanja iznosi 5. odnosno letu do točke udaljene 900 m od praga sletne staze (precizno prilaženje). Ako pilot zrakoplova započne primjenu postupka neuspjelog prilaženja prije preleta točke neuspjelog prilaženja. D i E (3.

ILS s GP izvan uporabe). proračunava se na temelju prepreke u prilazu ili prepreke koja najviše zadire u površine neuspjelog prilaženja. u odnosu na nadmorsku visinu aerodroma (OCH). te za 3. SRA. na najmanje 295 stopa (90 m) iznad najviše prepreke. U kartama za instrumentalno prilaženje apsolutna visina nadvisivanja prepreka utvr ena je u odnosu na srednju razinu mora (OCA). VOR.5%. na najmanje visinu najviše prepreke u području završnog prilaženja ili najviše ekvivalentne prepreke. slika 3. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka tijekom početne faze i me ufaze iznosi najmanje 100 stopa. precizno prilaženje. ovoga Pravilnika. ovoga članka utvr uju se u odnosu na nadmorsku visinu praga. apsolutne visine odnosno visine nadvisivanja prepreka. PAR. MLS).Dodatkom 8. (1) Apsolutna visina odnosno visina nadvisivanja prepreka. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka Članak 143. do točke s koje se može započeti ponovno prilaženje. postupak čekanja ili rutni let. NDB. (3) Ovisno o osobinama postupka nepreciznog prilaženja (npr. neprecizno prilaženje bez utvr enog preletišta završnog prilaženja (FAF). započinje završna faza postupka neuspjelog prilaženja. tijekom koje pilot zrakoplova mora održavati gradijent penjanja od najmanje 2. utvr uju se za: 1. odnosno postupka preciznog prilaženja (npr. (2) Za potrebe izvo enja postupaka preciznog prilaženja visine iz stavka 1. u području neuspjelog prilaženja plus vrijednost gubitka visine prema sljedećoj tablici: Gubitak visine izmjeren radio ili barometarskim visinomjerom Kategorija zrakoplova Vat A-169 km/h (90 kt) B-223 km/h (120 kt) C-260 km/h Vrijednost gubitka visine izmjerena radiovisinomjerom m ft 13 18 22 42 59 71 Vrijednost gubitka visine izmjerena barometarskim visinomjerom m ft 40 43 46 130 142 150 . a nakon toga se povećava. a visina nadvisivanja prepreka. ILS. Kad zrakoplov tijekom me ufaze dostigne apsolutnu visinu ili visinu nadvisivanja prepreka od 164 stope. uz odgovarajuće nadvisivanje prepreka. 2. na najmanje 246 stopa (75 m) iznad najviše prepreke. neprecizno prilaženje s utvr enim preletištem završnog prilaženja (FAF).

ovoga Pravilnika. ovoga članka. čija su središta smještena na svakom pragu uzletno-sletne staze. uporaba radiovisinomjera i sustava za upravljanje letom (flight director system) ili autopilota kod ILS Cat II prilaženja. minimalnu apsolutnu visinu snižavanja ili visinu snižavanja (Minimum Descent Altitude/Height-MDA/H). 3. i 5. ovoga Pravilnika. 4. a vertikalna udaljenost izme u putanje podvozja zrakoplova u sletnoj konfiguraciji i antene putanje poniranja. 2. slika 4. operatori zrakoplova dužni su proračunavati minimume za slijetanje. (2) Područje vizualnog manevriranja za prilaženje. (1) Vizualno manevriranje (kruženje) je nastavak postupka instrumentalnog prilaženja. odre uje se crtanjem lukova povezanih tangentama. koja je neprikladno smještena za izravno prilaženje.5%. gradijent penjanja u neuspjelom prilaženju iznosi 2. za neprecizna prilaženja. ne smije biti veća od 6 m. Vizualno manevriranje (kruženje) Članak 144. (5) Na temelju apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (OCA/H). ovoga Pravilnika. apsolutnu visinu ili visinu odluke (DA/H) za precizna prilaženja.(140 kt) D-306 km/h (165 kt) H-167 km/h (90 kt) 26 8 85 25 49 35 161 115 (4) Vrijednosti navedene u tablici iz stavka 3. kategoriji zrakoplova u odnosu na njegovu brzinu prilaženja u skladu s odredbama članka 135. uporaba barometarskog visinomjera kod ILS Cat I prilaženja. . kategoriji zrakoplova za koji se apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka utvr uje prema Dodatku 8. temelje se na sljedećim normiranim uvjetima: 1. slika 6. u skladu s uvjetima utvr enima u Dodatku 8. stavak 3. 2. odnosno 2. koji omogućuje pilotu zrakoplovu slijetanje na uzletno-sletnu stazu. i to: 1. raspon krila zrakoplova ne smije biti veći od 60 m. Polumjeri lukova ovise o: 1.

POSTUPCI ČEKANJA Standardna petlja čekanja Članak 145. odre uje se dodavanjem odgovarajuće vrijednosti visine prema sljedećoj tablici na najvišu prepreku u području vizualnog manevriranja (kruženja).8 Mach ovisno što je . ovisno o tome koji je kut manji. (1) Oblik i nazivlje u svezi s petljom čekanja utvr eni su u Dodatku 9. brzini vjetra tijekom zaokreta od 25 kt ili većoj. OCA/H za prilaženje vizualnim manevriranjem (kruženjem) Kategorija zrakoplova Nadvisivanje prepreka ft (m) A B C D E ft (m) 295 (90) 295 (90) 394 (120) 394 (120) 492 (150) Najniži OCH iznad visine aerodroma 394 (120) 492 (150) 591 (180) 689 (210) 787 (240) Glava 2. 280 kt IAS za druge kategorije (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 280 kt IAS ili 0. (3) U svrhu nadvisivanja prepreka. iznad FL 140 do 240 kt IAS Brzina u uvjetima turbulencije 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad 6000ft. te o 4. većim od brzina utvr enih u sljedećoj tablici: Visina čekanja Brzina kategorija H do uključujući 6000 100 kt IAS ft 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad do uključujući 6000ft. apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka (OCA/H). (2) Prilikom ulaska u petlju čekanja i provedbe postupka čekanja. poprečnom nagibu od 20° ili kutu poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. FL 140 230 kt IAS za druge kategorije. pilot zrakoplova ne smije letjeti indiciranim brzinama (IAS). ovoga Pravilnika. slika 1.3.

83 Mach (3) Piloti zrakoplova moraju sve zaokrete izvoditi pod kutom poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba. Pritom su dozvoljena odstupanja do 5° od granica odgovarajućeg sektora ulaska. koji tvore preletište.Visina čekanja Brzina uključujući FL 200 iznad FL 200 do uključujućiFL 265 kt IAS 340 iznad FL 340 0. (2) Sektor ulaska iz stavka 1.83 Mach Brzina u uvjetima turbulencije manje (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 0. ovoga članka. (4) Pilot zrakoplova mora započeti s proračunom vremena (timing) odleta poprečno (abeam) od preletišta. Ako se pritom upotrebljava DME ure aj. Prilikom odre ivanja smjera leta i proračuna vremena. a minutu i pol. nakon dolaska na preletište. pilot zrakoplova odre uje na temelju smjera kojim leti prije ulaska u petlju čekanja. ako se leti iznad FL 140. (3) Ulazak iz sektora 1 (paralelni ulazak-parallel entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. odre uje se presjecištem radijala VOR-a. utvr en u skladu s uvjetima iz Dodatka 9. koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. pilot zrakoplova je obvezan na odgovarajući način uzeti u obzir poznati vjetar. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa. ovoga Pravilnika. Ako prilikom utvr ivanja postupka čekanja nije drugačije odre eno ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa ne izda drugačiju uputu. (1) Prilikom ulaska u petlju čekanja. (5) Proračun vremena odleta iz stavka 4. (6) Ako pilot zrakoplova iz operativnih razloga nije u stanju letjeti utvr enim postupkom. ovisno o tome koji je kut manji. svi se zaokreti nakon ulaska u petlju čekanja izvode udesno. ako se leti do uključujući FL 140. . okreće i leti u smjeru odleta te leti tim smjerom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. ovoga članka. ili nakon postizanja smjera odleta. ograničen je na radijal VOR-a ili DME luk. Ulazak u petlju čekanja iznad VOR/DME preletišta. utvr enu na temelju presjecišta radijala VOR-a. Ulazak u petlju čekanja. pilot zrakoplova mora letjeti prema odgovarajućim postupcima za odnosni sektor ulaska. proračun vremena odleta odre uje se prema utvr enim vrijednostima udaljenosti. Postupci ulaska u petlju čekanja Članak 146. iznosi jednu minutu. ovisno o tome što je kasnije. slika 2.

Područje čekanja i tampon zona Članak 148. nakon dolaska na preletište. pilot zrakoplova mora izvoditi zaokrete u putanju odleta u propisanom smjeru. okreće udesno kod desne. a ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. nakon drugog dolaska iznad preletišta. na bilo kojoj utvr enoj razini je zračni prostor potreban za obuhvaćanje petlje čekanja. pilot zrakoplova mora nastaviti letjeti odlaznom putanjom tijekom propisanog vremena odleta ili udaljenosti. Područje ulaska je zračni prostor potreban za smještaj odre enog postupka ulaska. (4) Ulazak iz sektora 2 (smaknuti ulazak-offset entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. (2) Nakon izvo enja zaokreta u putanju odleta. greške proračuna vremena. okrene udesno kod desne odnosno ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. Osnovno područje čekanja. uzimajući u obzir brzine zrakoplova. (3) Nakon prijma odobrenja za napuštanje petlje čekanja. 3. osobine preletišta itd. u objavljenu ili dodijeljenu putanju odleta i nastaviti let prema preletištu. koji na strani na kojoj se čeka tvori kut od 30° ili manje u odnosu na objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska te leti tom putanjom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. . a udesno kod lijeve petlje. Ponašanje u petlji čekanja Članak 147. pilot zrakoplova obavlja tako da nakon dolaska na preletište. nakon toga okreće ulijevo kod desne. te nakon toga okrenuti u propisanom smjeru. a ulijevo kod lijeve petlje u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska i leti utvr enim postupkom čekanja. nakon toga okreće udesno kod desne. pilot zrakoplova mora podesiti svoj let unutar granica utvr enog postupka čekanja. (1) Nakon drugog i svih sljedećih dolazaka iznad preletišta. koji će zrakoplov dovesti u najprikladniju poziciju za početak zaokreta u objavljenu ili dodijeljenu putanju doleta. tako da napusti točku čekanja u vrijeme utvr eno u odobrenju. 2. (5) Ulazak iz sektora 3 (izravni ulazak-direct entry).2. okreće u smjer odleta. u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska ili se izravno vraća prema preletištu. (1) Područje čekanja sastoji se od osnovnog područja čekanja i područja ulaska. utjecaj vjetra.

Dodatka 16. prilikom utvr ivanja minimalne razine čekanja koja se može upotrebljavati u petlji i području čekanja. Ograničenja u uporabi civilnih podzvučnih mlaznih aviona Članak 151. Iznimke od propisanih ograničenja . utvr enima propisom kojima su predvi eni uvjeti i ograničenja za izdavanje svjedodžbe o buci zrakoplova ili odgovarajuće potvrde. ovoga Pravilnika. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. unutar bočnih granica zračnog prostora zaštićenog za postupak čekanja. a iznad planinskog područja 2000 stopa iznad najviše prepreke. (2) Svjedodžba o buci ili druga odgovarajuća potvrda mora se tijekom uporabe nalaziti u zrakoplovu. OGRANIČENJA ZA CIVILNE PODZVUČNE MLAZNE AVIONE Svjedodžba o buci Članak 150. zbog osiguranja nadvisivanja prepreka u tampon zoni. (1) Na aerodrome u Republici Hrvatskoj smiju slijetati i uzlijetati samo oni civilni podzvučni mlazni avioni koji posjeduju svjedodžbu o buci ili odgovarajuću potvrdu države registracije aviona. isključujući sjedala koja su namijenjena samo posadi zrakoplova. Minimalna razina čekanja povećava se. unutar kojeg su. uzete u obzir razina i vrsta prepreka. najveće dopuštene uzletne mase 34 000 kg ili više. ODREDBE O BUCI I POSTUPCI ZA NJEZINO SMANJENJE Odjeljak 1. Poglavlju 3. Objavljena minimalna razina čekanja mora iznositi najmanje 1000 stopa. Minimalna razina čekanja Članak 149. Svesku 1.(2) Tampon zona je područje koje se prostire 5 NM izvan granica područja čekanja. Glava 3. Avioni iz članka 150. ako je to potrebno. smiju slijetati i uzlijetati na aerodrome u Republici Hrvatskoj ako utvr ena razina buke navedena u svjedodžbi o buci ili odgovarajućoj potvrdi udovoljava standardima utvr enima u Dijelu II. Svjedodžbe o buci ili odgovarajuće potvrde moraju udovoljavati uvjetima. ili s najvećim dozvoljenim brojem sjedala za dani tip zrakoplova većim od 19 putničkih sjedala.

Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu . Agencija može. POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE AVIONA Obveza primjene postupaka za smanjenje buke aviona Članak 153. zračni prijevoznici moraju udovoljavati i odgovarajućim Dodacima Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu i ICAO Dokumentima koji su povezani s njihovim operacijama. ovoga Pravilnika. kao i o razlozima za svoju odluku. Odjeljak 2. i 2. (1) Agencija može odobriti iznimke u svezi s ograničenjima iz članka 151. otkaz motora) to ne dozvoljavaju. (3) Kada Agencija odobri iznimke na temelju stavaka 1. (4) Iznimke odobrene u skladu s odredbama ovoga članka. Poglavlju 3. Svesku 1. dokazuju se potvrdom o iznimci koja se mora nalaziti u avionu tijekom uporabe. ovoga članka. Dodatka 16. (b) zrakoplove na nekomercijalnim letovima radi obavljanja izmjena. ovoga članka zahtijeva promjene u načinu upravljanja i opsluživanja aviona. (1) Svi piloti aviona moraju prilikom postupaka uzlijetanja/odlaska.Članak 152. o tome. osim u slučajevima kad razlozi koji bi mogli ugroziti sigurnost aviona (npr. priznaju se u Republici Hrvatskoj. ako se radi o avionima od povijesnog značaja. ovoga članka. (5) Iznimke odobrene za avione registrirane u državama strankama ECAA Sporazuma. (2) Uz razlog iz stavka 1. Ova je iznimka ograničena na: (a) zrakoplove čija je uporaba tako iznimne naravi da ne bi bilo razumno uskratiti privremenu iznimku. popravaka ili održavanja. (2) Ako primjena postupaka iz stavka 1. a osobito: 1. (3) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika. obavještava nadležna tijela ostalih država stranaka ECAA Sporazuma i Europsku komisiju. Dijelu II. primjenu postupaka mora odobriti Agencija. u pojedinom slučaju. ovoga Pravilnika. prilaženja i nakon slijetanja primjenjivati propisane postupke za smanjenje buke aviona. dozvoliti privremenu uporabu zrakoplova koje nije moguće koristiti na temelju članka 151.

te ju nakon toga u cijelosti ponavljati. Pilot zrakoplova mora započeti poruku frazom EMITIRAM U SLIJEPO (TRANSMITTING BLIND). . Odjeljku 7. (3) Ako je pilot zrakoplova bez uspjeha pokušavao uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. emitirati važne poruke na slijepo. ovoga članka ostanu bez uspjeha. Dijelu I. Svesku I ICAO Dokumenta 8168 .Postupci za smanjenje buke. propisanog za slučaj otkaza radiokomunikacije. a nema jasnih naznaka da je njegova emisija primljena. na frekvenciji za slučaj nužde 121. ne uspije uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na propisanoj radiofrekvenciji. npr. Postupci zemaljske radiopostaje kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 158. mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju na drugim radiofrekvencijama utvr enim za tu rutu leta. u skladu s odredbama članka 131. Dio peti IZVANREDNI DOGA AJI TIJEKOM LETENJA ZRAKOPLOVA Glava 1. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. mora navesti i tu frekvenciju. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE I POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Odjeljak 1. a ako namjerava promijeniti frekvenciju. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE Postupci kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 157. kao i naziv zemaljske postaje koju namjerava zvati.5 MHz. ovoga Pravilnika. mora uz primjenu postupka iz stavka 2. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. navesti vrijeme početka sljedeće emisije. (1) Ako pilot zrakoplova. pilot zrakoplova mora započeti s primjenom postupka. 3.2. ovoga članka za slučaj otkaza radiokomunikacije. Dodatka 6. pilot zrakoplova mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s drugim zemaljskim radiopostajama ili radiopostajama zrakoplova. Ako se i nakon toga radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnoga prometa ne uspije uspostaviti. Poglavlju 4.

(3) Emitiranje naslijepo odobrenja kontrole zračnoga prometa iz stavka 2. na poseban zahtjev nadležne kontrole zračnoga prometa. 3. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna RTF komunikacija do e do otkaza radiokomunikacije. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna radiokomunikacija. (4) Ako zrakoplovu koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). pilot zrakoplova postupa sukladno odredbama članka 160. ako je potrebno. nastaviti let u vizualnim meteorološkim uvjetima. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. (1) Ukoliko prilikom obavljanja VFR leta za koji je sukladno Dodatku 6.5 MHz. pilot zrakoplova ne smije ući u taj prostor. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. na frekvenciji za slučaj nužde 121. pilot zrakoplova . zemaljska radiopostaja mora. ako je slijetanje na aerodrom unutar kontrolirane zone neizbježno iz letačkooperativnih razloga. 2. samo ako je pilot zrakoplova prije toga dobio odgovarajuće odobrenje ili. ovoga članka. sletjeti na najbliži prikladni aerodrom i 4. zemaljska radiopostaja treba na slijepo emitirati poruke zrakoplovu. npr. ovoga Pravilnika. Ako otkaz radiokomunikacije nastupi nakon ulaska u kontrolirani zračni prostor. stavak 3. (3) Zrakoplov koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). Postupak kod otkaza radiokomunikacije u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 159. neodložno javiti vrijeme dolaska nadležnoj kontroli zračnoga prometa. smije biti proslije eno samo. osim odobrenja kontrole zračnoga prometa. preko drugog zrakoplova.(1) Ako zemaljska radiopostaja nije u stanju uspostaviti radiokomunikaciju sa zrakoplovom ni na jednoj frekvenciji. ovoga članka ostanu bez uspjeha. ovoga Pravilnika. na kojoj bi zrakoplov mogao biti na slušanju. čak i ako je već dobio odobrenje za ulazak. pilot zrakoplova mora: 1. smije ući u kontroliranu zonu aerodroma. radiokomunikacija otkaže prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. radi pozivanja ili proslje ivanja poruka zrakoplovu i/ili zatražiti od zrakoplova u blizini da uspostave radiokomunikaciju i proslije uju poruke. na frekvencijama na kojima bi zrakoplov mogao biti na slušanju. (2) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e u vizualnim meteorološkim uvjetima prilikom obavljanja IFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. zatražiti pomoć od druge zemaljske radiopostaje.

najkraćim putem napustiti taj zračni prostor. nakon toga prilagoditi brzinu leta i putnu razinu prema predanom planu leta. ako je potrebno sukladno točki 6. ovoga članka. (1) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e prilikom obavljanja IFR leta. 6. 5. ako je veća od minimalne IFR putne razine. čekati iznad preletišta početnog prilaženja do početka snižavanja. – prethodno javljenog predvi enog vremena preleta obvezne točke javljanja. uz pridržavanje uvjeta propisanih za vizualno letenje.mora nastaviti let prema primljenom i potvr enom odobrenju ili. započeti snižavanje od preletišta početnog prilaženja utvr enog u točki 5. ovoga Pravilnika. pilot zrakoplova mora: 1. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. stavak 1. 2. vratiti se najkraćim mogućim putem na rutu iz tekućeg plana leta ne kasnije od slijedeće značajne točke. stavak 3. ako očekivano vrijeme prilaženja nije primljeno i potvr eno. do utvr enog preletišta početnog prilaženja (IAF) za aerodrom odredišta i. 4. u vrijeme ili što je moguće bliže predvi enom vremenu dolaska (ETA) prema tekućem planu leta. – postavljanja transpondera na mod A kôd 7600. Ako je posljednja dodijeljena razina manja od minimalne IFR putne razine. Period od 7 minuta započinje od trenutka: – postizanja posljednje dodijeljene razine ili minimalne IFR putne razine. stavak 1. ovoga članka u vrijeme ili što je moguće bliže posljednjem primljenom i potvr enom očekivanom vremenu prilaženja (EAT) ili. 3. ili – neproslije ivanja izvještaja o poziciji iznad obvezne točke javljanja ovisno što je kasnije. letjeti na ruti prema tekućem planu leta (current flight plan). uzimajući u obzir važeću minimalnu sigurnu razinu utvr enu za IFR letove. . tijekom razdoblja od 7 minuta. pilot mora penjati na minimalnu IFR putnu razinu. ako je zrakoplov radarski vektoriran ili leti na RNAV smaknutoj (offset) ruti bez granice valjanosti odobrenja. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 160. ako to nije moguće. te letjeti na posljednje dodijeljenoj razini. održavati posljednje dodijeljenu brzinu.

(1) Pilot zrakoplova obvezan je primijeniti postupak za prisilno slijetanje zrakoplova uvijek. kontrola zračnoga prometa već izdala posebno odobrenje. ako otkaz ili kvar životnih dijelova zrakoplova. do 9. točka 5. kad ne postoje uvjeti za daljnji siguran nastavak leta. 8. Dodatni postupci kod otkaza radiokomunikacije Članak 161. i točka 6. odnosno pogonske grupe zrakoplova. stavak 1. ovoga stavka ili unutar 30 min nakon zadnjeg potvr enog očekivanog vremena prilaženja ovisno što je kasnije. 3. koji namjerava mijenjati pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. radi sigurnosnih ili hitnih letačko-operativnih razloga smatra. ovoga članka. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. da nastavak leta prema izvornom aerodromu odredišta nije preporučljiv.7. 9. dostigne granicu valjanosti odobrenja. mora postupiti prema odredbama ovoga članka. ovoga članka. . do 4. unutar 30 min nakon predvi enog vremena dolaska iz točke 6. sletjeti. točka 1. 2. a posebice: 1. letjeti prema alternativnom aerodromu. osim. ako požar na zrakoplovu nije mogao biti ugašen. ako je moguće. slijediti objavljeni postupak instrumentalnog prilaženja za preletište početnog prilaženja utvr eno u točki 5. ako slijetanje nije provedivo. onemogućuje daljnji sigurni nastavak leta. ovoga članka. kojega smatra prikladnim. dijelovi rute. a nije u stanju nastaviti let uz pridržavanje utvr enih meteoroloških minimuma za vizualno letenje. U slučaju otkaza radiokomunikacije. POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Prisilno slijetanje Članak 162. može preusmjeriti let na drugi aerodrom. Odjeljak 2. (3) Ako pilot zrakoplova. utvr enog za taj aerodrom i postupati prema odredbama stavka 1. ako do e do potpunog prestanka rada motora. predvi eni za vježbanje prilaženja ili postupaka čekanja naznačeni u planu leta nisu više sastavni dijelovi tekućeg plana leta. U tom slučaju mora letjeti objavljenim rutama do preletišta početnog prilaženja. ako pilot zrakoplova. ako je za obavljanje takvog vježbanja.

a zrakoplov nije opremljen ili posada zrakoplova nije osposobljena za takvo letenje. Posada zrakoplova. kao i osigurati očuvanje tragova prisilnog slijetanja na zrakoplovu i na tlu. (2) Prisilno slijetanje obavlja se ovisno od danih okolnosti na najprikladniji aerodrom ili na odabrani teren prikladan za slijetanje prema procjeni pilota zrakoplova. u smislu odredaba stavka 1. Gubitak orijentacije Članak 164.4. pilot zrakoplova nije u stanju utvrditi poziciju zrakoplova u odnosu na zemlju ili prostor (gubitak orijentacije). Letenje u nepovoljnim meteorološkim uvjetima Članak 163. mora zatražiti pomoć od nadležne kontrole zračnoga prometa i utvrditi preostalu količinu goriva. . Ako to nije moguće. nije utvr ena pozicija zrakoplova. letenje zrakoplova u zračnom prostoru u kojemu dolazi do zale ivanja vanjskih površina zrakoplova. koji je prisilno sletio dužna je poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje života i zdravlja osoba u zrakoplovu. ovoga članka smatra se: 1. (3) Posada zrakoplova i druge osobe koje se nalaze u zrakoplovu moraju postupati prema naredbama zapovjednika zrakoplova. za očuvanje zrakoplova i stvari u njemu. ako to zahtjeva lovac presretač. nailazak na zračni prostor s olujnom aktivnosti kumulonimbusnih oblaka. (2) Letenjem u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. sukladno mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova. 3. obzirom na okolnosti i predvi eno trajanje leta te pristupiti uspostavi orijentacije pomoću značajnih orijentira na zemlji ili letenjem prema nekom radionavigacijskom sredstvu. (1) Ako tijekom leta. pilot zrakoplova je obvezan vratiti se na aerodrom odlaska ili nastojati sletjeti na aerodrom najprikladniji za sigurno slijetanje. pilot zrakoplova mora utvrditi pravila letenja prema kojima može letjeti. koje se ne može spriječiti. Ako i pored pomoći nadležne kontrole zračnoga prometa i provjerama navigacijskih pojedinosti pomoću instrumenata. (1) Ako se zbog naglog pogoršanja meteoroloških uvjeta na e u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. odnosno ukloniti. ulazak zrakoplova u zračni prostor u kojemu prevladavaju instrumentalni meteorološki uvjeti. 2. pilot zrakoplova je obvezan da odgovarajućim postupkom nastoji izvesti zrakoplov iz tog prostora.

postupiti u skladu s odredbama članka 112. kako bi se izbjegla ili umanjila opasnost za zrakoplov i osobe u njemu. (3) Ako i pored svih poduzetih mjera orijentacija ne bude uspostavljena. posada zrakoplova je dužna. Prijetnja eksplozivom ili drugim eksplozivnim tijelom Članak 165.(2) Ako prilikom grupnog leta. prije slijetanja na aerodrom obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o namjeravanom slijetanju i zatražiti pomoć predvi enu za slučaj nevolje. treba: . potrebne za brzu evakuaciju osoba u zrakoplovu i dalje postupati prema uputama nadležnog tijela. ovoga članka. nadležnu kontrolu zračnoga prometa o otmici zrakoplova. (1) Ako pilot zrakoplova primi obavijest da se zrakoplov nalazi u nevolji. Otmica zrakoplova Članak 166. odre en prije početka leta. a da pri tom nije u mogućnosti postupiti prema odredbama stavka 2. dužan je postupiti u skladu s odredbama članka 112. a pričuva goriva se nalazi na izmaku. radi postojanja prijetnje da se u zrakoplovu nalazi protupravno unesen eksploziv ili neko drugo eksplozivno tijelo. ovoga Pravilnika i poduzeti mjere propisane za takve slučajeve. Ako cijela grupa zrakoplova izgubi orijentaciju. poduzeti mjere potrebne za sigurnost zrakoplova i osoba u njemu. te proslijediti pozivni znak zrakoplova i trenutnu poziciju. mora se pristupiti postupku za prisilno slijetanje. Ako obavijest primi od nadležne kontrole zračnoga prometa. (1) Ako tijekom leta do e do pokušaja ili izvršenja kaznenog djela otmice zrakoplova. (3) Ako pilot otetog zrakoplova mora odstupiti od odobrene putanje ili putne razine. ovoga članka. već mora poduzeti mjere za uspostavu orijentacije u skladu s odredbama stavka 1. ovoga Pravilnika. vo enje grupom preuzima pilot drugoga zrakoplova. (2) Pilot zrakoplova mora. u pogledu poduzimanja propisanih mjera. ovisno o danim okolnostima. koji nije izgubio orijentaciju. vo a grupe izgubi orijentaciju. posada zrakoplova mora poduzeti sve mjere. (2) Pilot zrakoplova treba obavijestiti. vo a grupe ne smije napustiti vodstvo. pilot zrakoplova mora zatražiti potvrdu poruke i dalje sura ivati s tom kontrolom. (3) Nakon slijetanja na aerodrom. okolnosti i prirodu opasnosti i svoje daljnje namjere. ako je moguće. Vo a grupe može ponovno preuzeti vodstvo samo ako je u potpunosti utvrdio poziciju zrakoplova.

ako okolnosti to omogućuju. Poniranje u nuždi i požar na zrakoplovu Članak 168. U suprotnom zrakoplov se usmjerava prema terenu. zadržavajući isti smjer kretanja i zrakoplov zaustaviti na glavnoj stazi ili na dijelu aerodroma predvi enom za ovakve slučajeve. Otkaz ure aja za upravljanje i drugih ure aja koji mogu utjecati na letnu sposobnost zrakoplova Članak 167. pilot zrakoplova mora se pridržavati. Ako je predvi ena kritična brzina dostignuta. koja osloba a uzletno-sletnu stazu. radi slijetanja zrakoplova. pokušati emitirati upozorenja na frekvenciji za slučaj nužde ili na drugim odgovarajućim frekvencijama. te zrakoplovu pružiti svu moguću pomoć. odnosno na drugi način pokušati upozoriti na otmicu zrakoplova. neodložno. putem radiokomunikacije provjeriti je li uključivanje SSR transpondera u skladu s postupkom iz stavka 2. ovisno o fazi leta. (1) Ako na zrakoplovu tijekom leta do e do kvara ili prestanka rada ure aja za upravljanje zrakoplovom ili nekog drugog ure aja. tijekom putnog leta – let nastaviti na najpogodnijoj razini. kad zrakoplov ne dostigne predvi enu kritičnu brzinu – prekinuti daljnje uzlijetanje. Ako okolnosti to ne omogućuju. nastaviti let na način da leti 1 000 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti iznad razine leta 410. (4) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora. i zrakoplov usmjeriti prema najbližem aerodromu za slijetanje. prikladnom za slijetanje. (1) Ako tijekom leta zrakoplova koji ima putničku kabinu pod tlakom do e do dekompresije kabine. (2) U slučaju iz stavka 1.1. 3. pravila odre enih odredbama ovoga članka. pilot zrakoplova mora: 1. odnosno da leti 500 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti do i uključujući razinu leta 410. uzlijetanje se nastavlja i zrakoplov se zadržava na dostignutoj razini. u fazi slijetanja – let nastaviti uz pomoć nadležne kontrole zračnoga prometa. ovoga članka. ovoga članka bilo namjerno ili slučajno. 2. ili se blagim penjanjem usmjerava prema terenu prikladnom za prisilno slijetanje. u fazi uzlijetanja. uz odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. ili ako tijekom leta zrakoplova koji leti nadzvučnom brzinom na visini većoj od 49 000 stopa do e do povećanog sunčevog svemirskog zračenja. osim ako situacija u zrakoplovu ne uvjetuje drukčije postupanje. zrakoplov se usmjerava prema terenu. čiji kvar ili prestanak rada može utjecati na letnu sposobnost zrakoplova. 2. pilot . prikladnom za prisilno slijetanje.

isključenje odnosnog motora itd.). zbog udara u neki leteći objekt ili pticu. tako da smanji razinu na kojoj leti do sigurne razine. smanjenje brzine. zrakoplov nije sposoban za siguran nastavak leta. (2) Ako zbog oštećenja. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. pilot zrakoplova pokušat će ugasiti požar klizajućim letom zrakoplova u stranu suprotnu od mjesta izbijanja požara. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje zrakoplova. (2) Ako se radiokomunikacija sa zrakoplovom u nevolji nije mogla uspostaviti. POSEBNE ODREDBE O LETENJU I SIGNALIZACIJI U SLUČAJU IZVANREDNIH DOGA AJA Dužnosti pilota zrakoplova u pogledu pružanja pomoći zrakoplovu ili plovilu u nevolji Članak 170. odnosno posadom plovila u nevolji. Prilikom pojave požara na zrakoplovu u letu. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje. odnosno zbog ulaska u tučonosne oblake. Odjeljak 3. (3) Pilot zrakoplova dužan je obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o oštećenju zrakoplova i poduzetim mjerama. pilot zrakoplova iz stavka 1. Udar nekog objekta u zrakoplov u letu Članak 169. dužan je usmjeriti zrakoplov prema mjestu na . nije mogao biti ugašen. (4) Ako i pored svih poduzetih mjera požar. odnosno o prisilnom slijetanju zrakoplova. (1) Ako zrakoplov tijekom leta pretrpi oštećenje. zbog čega se može ugroziti sigurnost leta. ovoga članka.zrakoplova mora pristupiti primjeni postupka poniranja u nuždi. na način utvr en u letačkom priručniku toga zrakoplova (uključivanje protupožarnih ure aja. pilot zrakoplova mora smanjiti brzinu leta i poduzeti druge mjere za sigurnost leta. Pilot zrakoplova nastavlja daljnji let prema dogovoru s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. da se neki zrakoplov ili plovilo. nalazi u nevolji dužan je o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i nastojati uspostaviti radiokomunikaciju s posadom zrakoplova. pilot zrakoplova je dužan pristupiti postupku za prisilno slijetanje. (3) Posada zrakoplova na kojemu je tijekom leta došlo do požara. ako se na njoj nalazi. (2) Ako je radi dekompresije putničke kabine došlo do oštećenja osnovne strukture zrakoplova. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene za slučaj požara. te napustiti rutu.

obavijestit će posadu plovila tako. (3) Pilot zrakoplova iz stavka 1. 3. broj uočenih osoba i njihovo procijenjeno fizičko stanje. dužan je signale primljene od zrakoplova ili plovila u nevolji. ako to naredi nadležna kontrola zračnoga prometa i priopćiti joj podatke o poziciji i tipu zrakoplova. izraženo u satima i minutama. radi pružanja pomoći zrakoplovu odnosno plovilu u nevolji. uz istodobnu promjenu snage motora ili koraka propelera. neodložno proslijediti nadležnoj kontroli zračnoga prometa. odnosno nesreći zrakoplova i druge podatke do kojih do e. ovoga članka. promijeniti snagu motora ili promijeniti korak propelera. Pružanje pomoći zrakoplovu ili plovilu Članak 171.kojemu se nalazi zrakoplov u nevolji. 4. kojega plovilo treba slijediti. da će iznad plovila izvesti najmanje jedan zaokret od tristošezdeset stupnjeva. (3) Ako se naknadno utvrdi da pomoć plovila nije potrebna. poziciju zrakoplova odnosno plovila izraženu zemljopisnim koordinatama. (4) Pilot zrakoplova u letu. radi dolaska na mjesto gdje se nalazi zrakoplov odnosno plovilo u nevolji. dužan je o tome neodložno izvijestiti i posadu plovila koje se nalazi u blizini. a zatim mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. ili udaljenost i magnetski kurs od neke poznate točke na zemlji ili u odnosu na neko radionavigacijsko sredstvo. registracijsku oznaku te njegovo stanje. preletjeti okomito ispred pramca plovila na maloj visini i mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. pilot zrakoplova u letu prenijet će to posadi plovila tako. točno vrijeme prema UTC-u. vrstu zrakoplova ili plovila u nevolji. vrsti nevolje. (2) Ako pilot zrakoplova nije mogao uspostaviti radiokomunikaciju sa posadom plovila. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. . dužan je nadležnoj kontroli zračnoga prometa priopćiti sljedeće podatke: 1. 2. Dužnosti posade zrakoplova ili plovila u nevolji Članak 172. da se neki zrakoplov ili plovilo nalazi u nevolji na vodenoj površini. da će okomito na trag plovila preletjeti blizinu krme plovila na maloj visini. te nakon toga usmjeriti zrakoplov u smjeru.

izdat će se. koje sudjeluju u spašavanju. dužna je upotrebljavati sve raspoložive ure aje i opremu na zrakoplovu. . ovoga Pravilnika. izdat će se na zahtjev. ovoga Pravilnika. kao i radioure aje. Zakona o zračnom prometu i članka 26. ovoga Pravilnika. Dio šesti POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. koje uključuju potrebu obavljanja letova. ako se opravdano pretpostavlja. ovoga članka. plovila ili osoba. (1) Sljedeći letovi ili djelovanja na mjestima. LETOVI ZA POSEBNE NAMJENE Odjeljak 1. metalno ogledalo i dr. izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari u skladu s odredbama članka 20. odnosno plovilu. ovoga članka. da se takvim letom ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. (3) Opće odobrenje iz stavka 2. (2) Posada zrakoplova u nevolji upotrebljava signalizaciju u skladu s Dodatkom 10. ovoga članka. rakete za slučaj nevolje. dim. (2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga Pravilnika. stavak 6. te sigurnost osoba u zrakoplovu i na tlu. ovoga Pravilnika. te ako: 1. letovi ispod minimalne sigurne visine u skladu s odredbama članka 19. se mjesto obavljanja letova ili djelovanja ne može unaprijed odrediti ili predvidjeti. te dalekovoda i antena u skladu s odredbom članka 19. 2. smiju se izvoditi samo uz odobrenje Agencije: 1. kako bi privukla pažnju zrakoplova u letu.(1) Posada zrakoplova odnosno plovila u nevolji. Odobrenje se može izdati u pojedinom slučaju ili kao opće odobrenje. letovi ispod mostova i sličnih gra evina. te za 4. OBAVLJANJE ODRE ENIH LETOVA ILI DJELOVANJA ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE Vrste odobrenja Članak 173. 3. ako se zrakoplov namjerava upotrebljavati u djelatnostima i prilikom obavljanja poslova i zadaća. izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje u skladu s odredbama članka 19. djelovanja ili postupaka iz stavka 1. stavak 5. do 28.

ako bi pribavljanje odobrenja u pojedinom slučaju. Pilot zrakoplova dužan je prilikom obavljanja letova ili djelovanja navedenih u odobrenju osigurati poštivanje propisnog izvo enja letova. Opće odobrenje mora sadržavati i imena ovlaštenih pilota zrakoplova. ako ispunjavaju propisane uvjete. potrebne upute. (2) Odobrenje iz stavka 1.2. odvija se prema odredbama ovoga Pravilnika. koje mogu nastati uslijed izdavanja naloga pilotu zrakoplova. stavak 1. ovoga Pravilnika. (2) O početku obavljanja letova. a u slučaju odobrenja za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. po potrebi i podatke o predmetima i tvarima koji se smiju raspršivati ili izbacivati iz zrakoplova. ako bi takav postupak na drugi način mogao otežati ili ugroziti njihovo izvršenje. odnosno zone aerodromskog prometa. Uvjeti za obavljanje letova Članak 176. uz moguća neizbježna odstupanja koja zahtijeva odre ena situacija. prostorni opseg valjanosti odobrenja. uvjete. te bi pribavljanje posebnog odobrenja u pojedinom slučaju za svako pojedino mjesto. koja sudjeluje u obavljanju letova ili djelovanja odgovorna je za štetne posljedice. može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama. ovoga Pravilnika. Odgovornost za obavljanje leta Članak 175. u polumjeru od 4 km od aerodroma bez utvr ene kontrolirane zone. te osoba u zrakoplovu i na tlu. (1) Uporaba zrakoplova prilikom obavljanja letova ili poslova iz članka 173. odgovoran je za obavljanje leta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. uzrokovalo neočekivana ili nepotrebna kašnjenja u izvršenju poslova i zadaća odnosno. Izdavanje i sadržaj odobrenja Članak 174. (1) Odobrenje iz članka 173. tijekom radnog vremena . (2) Operator zrakoplova i nadležna ovlaštena osoba. ili 3. pod uvjetom da se takvim postupanjem ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. da obavi odre ene poslove ili zadaće. (1) Pilot zrakoplova kojemu je izdano odobrenje iz članka 173. uzrokovalo neprimjerene troškove. ako se mjesto obavljanja letova ili djelovanja često mijenja. ovoga članka mora sadržavati propisana ograničenja. nakon odre ivanja mjesta obavljanja letova ili djelovanja.

odnosno drugih korisnika posjeda. (5) Odredbe članka 41. Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot aviona koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva na avionima odgovarajuće kategorije i namjene. a poglavito šteta koje mogu nastati uslijed požara i zaga ivanja podzemnih voda. te u blizini skupova ljudi. odnosno iznad njih. tako da se ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. ako se slijeće zbog uočenih kvarova na objektu kojega se nadzire radi njihovog otklanjanja ili provjere. (2) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja zabranjena su unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja).odnosno vremena otvorenosti aerodroma. Opskrba zrakoplova pogonskim i drugim materijalima dozvoljena je samo uz pridržavanje propisa koji se odnose na sprječavanje nastanka šteta bilo koje vrste. Odjeljak 2. DODATNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POJEDINIH LETOVA ILI DJELOVANJA Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja Članak 177. (6) Trajna uporaba istoga terena u trajanju dužem od dva mjeseca. nije potrebno u slučajevima letova koji se obavljaju u svrhu uzimanja vode prilikom gašenja požara i letova u svrhu nadzora odre enih objekata. ako pritom neće doći do ugrožavanja osoba i stvari na tlu. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na rad motora zrakoplova prilikom izvanaerodromskih slijetanja i uzlijetanja. te osoba i stvari na tlu. a da pritom ne ugrozi sigurnost zrakoplova. mora obavijestiti stručnu osobu za AFIS. Prilikom obavljanja izvanaerodromskog slijetanja. ako su vlasnici odnosno drugi korisnici posjeda na koji se namjerava sletjeti dali suglasnost te. (1) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje odobrit će se samo u slučaju kad na prikladnoj udaljenosti od namjeravanog mjesta uzlijetanja i slijetanja aerodrom nije na raspolaganju. pilot zrakoplova mora odabrati letnu putanju tako da u slučaju nužde može sletjeti. Teren koji se trajno upotrebljava za izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja mora se na propisan način označiti i osigurati. sredstava i ure aja na tlu. Trajnom uporabom istoga terena smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. te osoba u zrakoplovu i na tlu. ovoga Pravilnika. osoba iz članka 175. Kod . mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. (4) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 350 sati letačkog iskustva na helikopterima. (3) Izvanaerodromsko slijetanje smije se obaviti samo ako je o tome prethodno i pravodobno obaviještena mjesna policijska postaja. Obavješćivanje mjesne policijske postaje i pribavljanje suglasnosti vlasnika.

stavak 5. operator zrakoplova mora osigurati prisustvo osobe ovlaštene za nadzor letova i nadzor operativnog stanja terena. te osigurati dostatan broj ručnih ure aja za gašenje požara i dostatnu sanitetsku opremu. ovoga članka. koji su nakon otkaza jednog motora sposobni nastaviti let (helikopteri kategorije A). smiju se obavljati samo ako je pilot zrakoplova u stanju održavati odstojanje koje u potpunosti isključuje mogućnost oštećenja zrakoplova odnosno objekta ispod kojega se leti. ovoga članka mora sadržavati: 1. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. izdat će se. samo u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava za uništavanje štetočina i sličnih poslova u poljoprivredi i šumarstvu te za obavljanje ostalih poslova sličnog odgovarajućeg značenja čije izvršenje zahtijeva obavljanje niskih letova. smiju obavljati piloti zrakoplova koji imaju odgovarajuću dozvolu komercijalnog pilota i najmanje 400 sati letačkog iskustva na odgovarajućoj vrsti zrakoplova. (2) Letove iz stavka 1. za letenje ispod mostova i sličnih gra evina te dalekovoda i antena. (4) Letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva i to samo višemotornim helikopterima. 2. u svakom pojedinom slučaju. uzimajući pritom u obzir. (7) Prijava za upis u evidenciju iz stavka 6. ovoga Pravilnika. sve postojeće utjecaje u danom trenutku.trajne uporabe istoga terena. dokaz o suglasnosti iz članka 26. (1) Odobrenje iz članka 19. 3. ovoga Pravilnika. Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari Članak 179. ovoga članka. poziciju mjesta predvi enu za uzlijetanja i slijetanja. Letovi ispod mostova i sličnih gra evina. . ako su ispunjeni drugi propisani uvjeti. ako je za ure enje mjesta predvi enog za uzlijetanje i slijetanje potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. dalekovoda i antena te letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) Članak 178. stavak 2. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave. (3) Letovi iz stavka 1. na topografskoj karti u razmjeru 1 : 50 000.

a ako rukuje otrovnim sredstvima i zaštitnu masku za lice. kojim se obavlja raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. (2) Bolnički zrakoplov mora biti opremljen opremom potrebnom za letenje prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) i u pravilu imati kabinu pod tlakom. Zrakoplov mora biti opremljen u skladu s propisima. ovoga članka. ne smije se obavljati unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). ovoga članka. ako je u letačku posadu postavljen kopilot. ovoga Pravilnika. (3) Pilot zrakoplova. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu njihovog ure enja i opreme te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja koje se mora nalaziti na takvome letu. a posebice ovlaštenje za instrumentalno letenje. mora biti privezan sigurnosnim pojasom za sjedalo i imati zaštitno odjelo. (4) Bolnički let smije se obavljati samo. a izbacivanje se obavlja na unaprijed odre enim i obilježenim površinama. smiju obavljati piloti zrakoplova iz članka 178. te prema utvr enome planu. (5) Prilikom obavljanja letova iz stavka 1. kojima se ure uje oprema za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. odnosno iznad njih. koje bi mogle biti prouzročene trećim osobama i stvarima. te u blizini skupova ljudi. pilot zrakoplova mora poduzeti sve mjere potrebne za isključenje šteta. koji posjeduje najmanje dozvolu komercijalnog pilota zrakoplova. ta sredstva moraju biti smještena u posebna spremišta zrakoplova. kacigu i rukavice. . koji posjeduje dozvole i ovlaštenja iz stavka 3. (4) Ako se zrakoplov upotrebljava za raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. odnosno raspršivanja ili izbacivanja sličnih tvari ili vode. (1) Bolnički letovi smiju se obavljati zrakoplovima koji udovoljavaju uvjetima utvr enima propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. stavak 2. ODREDBE O OBAVLJANJU BOLNIČKIH LETOVA I LETOVA ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI Uvjeti za obavljanje bolničkih letova Članak 180. kao i uz propisane uvjete za obavljanje leta obzirom na utvr enu dijagnozu teško bolesne ili ozlije ene osobe. (2) Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari. (3) Bolničkim zrakoplovom smije upravljati zapovjednik zrakoplova. Odjeljak 3.(1) Letove u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava. te druga potrebna ovlaštenja.

(2) Pružanje hitne medicinske pomoći iz stavka 1. radi poduzimanja mjera. krvi. stavak 1. koji su opremljeni propisanom opremom. na odgovarajući se način primjenjuju na letove za pružanje hitne medicinske pomoći. te 5. prijevoz bolesnih. radi njihovog konačnog zbrinjavanja (sekundarni prijevoz). koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu letne sposobnosti i drugih tehničkih osobina. prijevoz osoba koje su liječnički već zbrinute iz jedne u drugu bolnicu. radi sprječavanja pogoršanja njihovog stanja (primarni prijevoz). ovoga Pravilnika. 176. 2. (1) Smatra se da se let odvija iznad mora. obuhvaća poglavito obavljanje sljedećih poslova: 1.. potrebnih za spašavanje života bolesnih. ako se prilikom otkaza motora.(5) Bolnički letovi hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. prijevoz lijekova. i stavak 4. Glava 2. odnosno ozlije enih osoba do bolnice. smije se obavljati helikopterima koji udovoljavaju uvjetima utvr enim propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. stavak 2. potraga za nestalim osobama. do 7. 4.. te njihovog osposobljavanja za prijevoz. (1) Pružanje hitne medicinske pomoći. 177. najbliža obala ne može dosegnuti planiranjem zrakoplova. 3. (4) Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. organa za transplantaciju i medicinske opreme i ure aja. (3) Odredba članka 60. . Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći Članak 181. 175. brzo dovo enje liječnika hitne pomoći i pomoćnog osoblja na mjesto doga aja. te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja na takvom letu. ovoga članka. odnosno ozlije enih osoba. ODREDBE O LETOVIMA HELIKOPTERA IZNAD MORA Osobine helikoptera koji obavljaju letove iznad mora u javnom zračnom prijevozu Članak 182..

6. u pravilu. pilot helikoptera mora nadležnoj kontroli zračnoga prometa ili centru za pružanje letnih informacija proslje ivati izvještaje koji se odnose na tijek leta. moraju se upotrebljavati samo višemotorni helikopteri. 4. koji može prihvatiti sve osobe u helikopteru. 3. ovoga članka. koji su nakon otkaza jednog motora. opreme utvr ene propisom kojim se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. ne prelazi dopuštenu visinu valova za plovke helikoptera. udaljenost helikoptera od najbliže obale ni u jednom trenutku leta.(2) Za obavljanje letova iz stavka 1. i 29. za let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u i iz Republike Hrvatske. i stavka 3. osobe u helikopteru moraju nositi odijelo za zaštitu od hladnoće. da se u slučaju nužde može brzo upotrijebiti. ovoga članka. ovoga Pravilnika. prema službenoj meteorološkoj prognozi vjetra. let smije započeti samo ako očekivana visina valova. sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu (helikopteri kategorije A). koji nakon otkaza jednog motora nisu sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu. u javnom zračnom prijevozu. te komunikacijske i navigacijske opreme propisane odredbama ovoga Pravilnika. Ako let iznad mora traje više od 30 min. ovoga članka. 5. u predanom planu leta. ako je temperatura mora niža od 11 °C. pilot helikoptera mora navesti točan namjeravani smjer leta iznad mora i koordinate odredišta. ne smatra se hidrozrakoplovom u smislu propisa kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. helikopter mora biti opremljen gumenim čamcem za spašavanje. . noćni letovi su zabranjeni. Dopunska oprema helikoptera koje lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) Članak 183. moraju biti opremljeni plovcima koji udovoljavaju tehničkim zahtjevima za plovidbenost u skladu s odredbama FAR-a Dijela 27. (4) Helikopteri iz stavka 2. helikopteri koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u javnom zračnom prijevozu iznad mora. moraju biti opremljeni sljedećom dopunskom opremom: 1. pored opreme iz članka 183. jednomotorni i višemotorni helikopteri. smiju se upotrebljavati samo uz sljedeće dodatne uvjete: 1. smještenim tako. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. jednim pokazivačem položaja (attitude indicator). Helikopter opremljen plovcima. 2. (1) Pored opreme utvr ene tehničkim zahtjevima za plovidbenost. ne smije iznositi više od 50 NM.

koji odgovara zahtjevima ICAO Dodatka 10. biti opremljeni opremom te za njih mora biti izra en letačko-operativni priručnik prema propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. jednim automatskim radiokompasom (ADF) prema odredbi članka 49. točka 4. jednim primopredajnikom prema odredbi članka 48. ZRAKOPLOVNE PRIREDBE Pojam zrakoplovne priredbe i odobrenje za održavanje Članak 185. helikopter može biti opremljen s po jednim inercijalnim navigacijskim ure ajem ili opremom za prostornu navigaciju. 6. ovoga Pravilnika. b) koji je pogodan za uporabu i nestručnim preživjelim osobama. Glava 3. jednim prijamnikom signala VHF svesmjernog radiofara (VOR prijamnik). . ovoga Pravilnika. 5. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. (2) Umjesto ure aja iz stavka 1. točka 2. ZRAKOPLOVNO-SPORTSKE DJELATNOSTI Odjeljak 1. i 5. moraju udovoljavati uvjetima propisanima odredbama članaka 182. neovisno o električnom napajanju helikoptera. koji lete iznad mora. prenosiv i sposoban za plutanje.2. jednim SSR transponderom prema odredbi članka 49. ako se let iznad mora obavlja na udaljenosti od obale većoj od 10 NM. te koji c) je otporan na vodu. stavak 1. i 183. točka 3. stavak 1. jednim pokazivačem smjera (heading indicator). 3. ovoga članka. 4. a koji a) se uključuje automatski nakon nesreće. Posebni uvjeti u zračnom prijevozu za vlastite potrebe Članak 184. Helikopteri u zračnom prijevozu za vlastite potrebe. stavak 1. jednim VHF odašiljačem za slučaj nužde. 7.

na kojemu se planira priredba s podacima o veličini i stručnom procjenom o prikladnosti tog područja za održavanje planirane priredbe. Ukoliko će se zrakoplovna priredba dijelom ili u cijelosti održavati unutar kontroliranog zračnog prostora odobrenje se izdaje uz prethodno pribavljenu suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. smatraju se sva javna natjecanja. (2) Zrakoplovnim priredbama iz stavka 1. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe. uključujući i izložbe. ovoga Pravilnika zahtijevanog zračnog prostora u svrhu održavanja priredbe. mora sadržavati sljedeće podatke: 1. vrstu. tip i registracijske oznake zrakoplova koji sudjeluju u priredbi.(1) Zrakoplovne priredbe mogu se održavati samo uz odobrenje. u skladu s odredbama članka 21. na zahtjev Agencije. opće podatke o broju i tipu zrakoplova. svrhu. 5. Dozvoljene akrobatske figure Članak 187. odnosno sjedište organizatora priredbe i odgovornoga voditelja te kontakt telefon odgovornog voditelja. najkasnije 8 dana prije planiranog dana održavanja priredbe. ime i prezime ili naziv. kao i predstavljanja zrakoplova. ovoga članka. preslike letačkih isprava osoblja koje sudjeluje u priredbi. mora se priložiti i skica područja. prebivalište. ako se planirana priredba neće održavati na aerodromu. aeromitinzi. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. a ne samo kupcima. izme u organizatora priredbe i pilota. 4. ovoga članka. . ako se zrakoplovi predstavljaju javnosti. te program priredbe i pristanak operatora aerodroma za njezino održavanje. (3) Zahtjev iz stavka 1. 2. te ugovor o održavanju priredbe sklopljen. najkasnije 8 tjedana prije planiranog dana održavanja priredbe. Zakona o zračnom prometu. ovoga članka. te drugih osoba koje sudjeluju u priredbi u zraku i na tlu. i 2. 3. zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe na kojoj sudjeluju samo sportski zrakoplovi. Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja Članak 186. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. imena i prezimena. a ako to prilikom podnošenja zahtjeva za održavanje priredbe nije moguće navesti. kao i dokaz o pravu korištenja tog područja. Lateralne i vertikalne granice izražene u propisanim mjernim jedinicama sukladno članku 18. vrijeme (datum i vremenski period) i mjesto održavanja priredbe. podnosi se Agenciji u pisanom obliku.

4. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND).Prilikom izvo enja akrobatskog leta. ovoga članka moraju biti ogra ena tako da se onemogući pristup na površine na kojima se odvijaju letovi te u područje ispod zračnog prostora predvi enoga za letenje. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. mogu se odobriti grupni letovi aviona na mlazni pogon. u pojedinom slučaju. Grupni i akrobatski letovi aviona na mlazni pogon Članak 189. (1) Grupni letovi aviona na mlazni pogon su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. slijetanja. te 5. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. 2. prelijetanja. ovoga članka. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka. odnosno bočno od glavnih staza. Ostale vrste letova aviona na mlazni pogon Članak 190. 3. u odnosu na mjesto uzlijetanja. da se ta područja nalaze isključivo bočno. vidljivosti pri tlu. Dužnosti organizatora priredbe Članak 188. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati odnosno. namijenjenima za gledatelje i bez promjena smjera. iznosi najmanje 230 m. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. dužan je utvrditi područja namijenjena za gledatelje tako. . te izvan pripadajućih prilaznih i odlaznih sektora. kod civilnih zrakoplovnih priredbi. koje se upotrebljavaju za odvijanje drugih letova. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. dozvoljene su akrobatske figure u skladu s uputom proizvo ača za odre eni tip zrakoplova. ako će se grupni letovi obavljati samo paralelno s utvr enim područjima. (2) Područja iz stavka 1. ako se letovi neće odvijati prema njima. ako organizator priredbe osigura pridržavanje sljedećih uvjeta: 1. te baze oblaka. (1) Organizator priredbe.

Prilikom izvo enja normalnih letova. pilot zrakoplova se mora u potpunosti pridržavati propisa koji se odnose na uporabu aerodroma te osigurati nadvisivanje propisanih površina nadvisivanja prepreka na mjestu priredbe. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. ako se grupni akrobatski letovi izvode istodobno s najviše 3 jednomotorna aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg. 3. Grupni akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 192. . ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. te 5. Odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze.. točaka 1. (3) Odredbe članka 189. u odnosu na područja namijenjena za gledatelje. 3. stavak 2. Normalni letovi aviona na mlazni pogon Članak 191. 4. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. (2) Preleti se smiju izvoditi samo paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. ovoga Pravilnika. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. primjenjuju se na odgovarajući način na prelete i promjene smjera iz stavka 2. letovi kod kojih avioni lete jedan prema drugom ili prolijeću jedan pored drugog na smanjenom me usobnom odstojanju zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. Izvo enje grupnih akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje 350 m.. dok se promjena smjera smije izvoditi samo u odlaznim smjerovima. i 5. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka i baze oblaka. vidljivosti pri tlu. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. ovoga članka. 2. Grupni letovi aviona na propelerski pogon Članak 193. može se odobriti. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati.(1) Letovi aviona na mlazni pogon kod kojih se izvode simulirani otkazi motora. ne smije pritom iznositi manje od 50 m. 4.

2. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. može se odobriti. ovoga Pravilnika. ako bočno odstojanje od prostora. 2. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 100 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg – 150 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase od 2 000 kg do 5 700 kg – 230 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase veće od 5 700 kg. ovoga Pravilnika. na odgovarajući način se primjenjuju na odobravanje ostalih vrsta letova aviona na propelerski pogon. Izvo enje akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. 3. može se odobriti ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. Akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 194. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 150 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase do 5 700 kg – 230 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase iznad 5 700 kg. Ostale vrste letova aviona na propelerski pogon Članak 195. Odredbe članka 193. ako će se letovi izvoditi paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje.. 4. točaka 1. 3. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 300 stopa iznad zemlje (GND). prelijetanja sa simuliranim otkazom jednoga ili više motora ili prelijetanja uz promjenu brzine. druge vrijednosti moraju odgovarati vrijednostima utvr enima za vizualno letenje. i 5.Izvo enje grupnih letova aviona na propelerski pogon. ako prilikom letova u nekontroliranom zračnom prostoru vidljivost u letu iznosi najmanje 5 km.. kao što su npr. ako bočno odstojanje od prostora. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. . te 2. 5.

. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 192. (2) Odredbe članka 194.. a odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze pritom ne smije iznositi manje od 50 m. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. ako bočno odstojanje od prostora. pilot zrakoplova mora se u potpunosti pridržavati propisanih površina nadvisivanja prepreka za aerodrom na kojem se održava priredba. (1) Grupni akrobatski letovi motornim jedrilicama. utvr enima u članku 193. (2) Grupni letovi motornim jedrilicama. te 2. (5) Grupni akrobatski letovi civilnih helikoptera zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. Letovi motornih jedrilica Članak 198. istoga članka. ovoga Pravilnika. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. (4) Prilikom normalnih letova helikoptera. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. točaka 1. kao što su prelijetanja s promjenama brzina ili istodobno lebdjenje jednog ili više helikoptera mogu se obavljati pod uvjetima. (3) Ostale vrste letova helikopterima. na odgovarajući način se primjenjuju na normalno letenje aviona na propelerski pogon. s iznimkom točke 5. ovoga Pravilnika. ako se radi o lebdjenju. i 5. te . na odgovarajući način se primjenjuju na akrobatsko letenje helikoptera. ovoga Pravilnika. Odredbe članka 191. Letovi helikoptera Članak 197. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. 4. ovoga Pravilnika. 3. (1) Odredbe članka 193. mogu se odobriti u iznimnim slučajevima. na odgovarajući način se primjenjuju na grupno letenje helikoptera. ovoga Pravilnika.Normalno letenje aviona na propelerski pogon Članak 196. mogu se odobriti. ako se grupni letovi istodobno izvode s najviše 3 motorne jedrilice. iznosi najmanje 100 m.

organizator priredbe dužan je odrediti posebnu osobu odgovornu za koordinaciju letenja zrakoplovnih modela.. mogu se odobriti.2. iznosi najmanje 150 m. ako bočno odstojanje od prostora. točaka 1. ako odvijanje letova nije u suprotnosti s tim uvjetima. 3. ovoga Pravilnika. do 198. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. 3. točaka 1. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. dovoljno je vidljivo ograditi i označiti znakovima zabrane i informacijskim znakovima. samo za obavljanje sportskih djelatnosti i stručno osposobljavanje pilota jedrilice u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. (2) Jedrilice se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. ovoga članka. Aerozaprega . te uvjetima i ograničenjima. stavak 4. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. (1) Jedrilice se smiju upotrebljavati. ovoga Pravilnika. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. primjenjuju se na odgovarajući način na normalno letenje motornih jedrilica. i 5. (2) Iznimno od odredaba ovoga Odjeljka. te 2. Letenje ostalih vrsta zrakoplova Članak 199. (3) Akrobatski letovi motornim jedrilicama. (4) Odredbe stavka 2. mogu se odobriti. POSEBNE ODREDBE O ZRAKOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU Opći uvjeti za uporabu jedrilice Članak 200. prostor za odvijanje zrakoplovnih priredbi. (1) Letovi ostalih vrsta zrakoplova. 2. Odjeljak 2. (5) Odredbe članka 197. utvr enom tijekom postupka homologacije. Kod priredbi zrakoplova s posadom. propisanima uputom za uporabu jedrilice odre ene vrste tipa. primjenjuju se na odgovarajući način na ostale vrste letova. kao što su prelijetanja uz promjene brzina.. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. u kojima sudjeluju i zrakoplovni modeli.. ako će se odvijati uz pridržavanje uvjeta utvr enih odredbama Članaka 185. odnosno. u kojima sudjeluju zrakoplovni modeli. i 5.. 2. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje.

Članak 201. (3) Ako se teren iz stavka 2. uzlijetanja i slijetanja jedrilica izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim za njegovu provedbu. a ako vjetar puše u lijevi bok više jedrilica. ovoga Pravilnika. (1) Zrakoplov homologiran za vuču jedrilica. Uporaba aerodroma Članak 203. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 26. ovoga članka. mora se registrirati kao letjelište i upisati u evidenciju aerodroma. smjer zaokreta se odre uje prema smjeru zaokreta koji je odabrao pilot prve jedrilice koja je započela kruženje. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. ovoga Pravilnika. u načelu. od uzlijetanja do otkvačenja jedrilice. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. Trajnom uporabom istoga terena. Odjeljak 3. ovoga Pravilnika i uvjetima za obavljanje vuče utvr enima člankom 23. prednost ima jedrilica kojoj vjetar puše u lijevi bok. Posebna ograničenja prilikom letenja jedrilicama Članak 202. Mimoilaženje i pretjecanje jedrilica iznad padine obavlja se tako da jedrilica koja se nalazi na većoj udaljenosti od padine u odnosu na drugu jedrilicu. POSEBNE ODREDBE O PADOBRANSTVU . smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. (1) Uzlijetanja i slijetanja jedrilica dozvoljena su. Prilikom leta dvije ili više jedrilica iznad iste padine. može vući jedrilicu u aerozaprezi. ovoga članka. prednost ima jedrilica koja je bliža padini. samo na zračnim pristaništima i letjelištima. ovoga članka. namjerava koristiti trajno. a posebice postupke za promjenu brzine leta i za slučaj opasnosti. ako je udovoljeno uvjetima za grupno letenje utvr enima člankom 22. i ako teren na kojemu se namjerava letjeti udovoljava uvjetima propisanima za letjelišta. (2) Piloti zrakoplova iz stavka 1. skreće u smjeru suprotnom od padine. ovoga Pravilnika. moraju obaviti odgovarajuće pripreme prije uzlijetanja u aerozaprezi i utvrditi postupke i signale za sve faze leta. (1) Zabranjeni su letovi jedrilicama ako osobe u jedrilici nisu opremljene padobranom za spašavanje i nisu osposobljene za rukovanje padobranom. (2) Ako dvije ili više jedrilica lete u istom zračnom stupu.

te uvjetima i ograničenjima propisanim uputom za uporabu padobrana. Posebna ograničenja za uporabu padobrana Članak 205. ovoga članka. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. ako su predvi eni. koju je izdao proizvo ač. regulira se posebnim propisom. demonstracije. (1) Padobrani se smiju upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. odgovoran je instruktor. (4) Padobranac je osobno odgovoran za pripremu padobrana i uporabu sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. Uporaba aerodroma i kontroliranog zračnog prostora Članak 206. rekreativno i za stručno osposobljavanje padobranaca.Opći uvjeti za obavljanje skokova padobranom Članak 204. . moraju biti upoznati s činjenicom da je uporaba padobrana na vlastitu odgovornost. za pripremu padobrana i potrebu uporabe sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. Osobe koje skaču padobranom moraju nositi zaštitu za glavu. (3) Za otvaranje padobrana iz stavka 1. (4) Padobranci moraju imati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. Ako padobran koristi osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole. (1) Za obavljanje skokova. padobranac mora biti opremljen glavnim i pričuvnim padobranom. (3) Uporaba padobrana je na vlastitu odgovornost. (2) Padobran za spašavanje ne smatra se padobranom u smislu ovoga Pravilnika. sigurnosni ure aji za automatsko otvaranje padobrana u skladu s uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač. uključujući i posebna ovlaštenja. Osobe koje skaču tandempadobranom. koriste se. a nisu padobranci. (5) Obavljanje skokova padobranom iz hrvatskih vojnih zrakoplova. Pričuvni padobran se smatra padobranom za spašavanje. (2) Padobrani se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom utvr enom u njihovu atestu.

Tijekom letenja. ako se radi o pilotima ovjesnih i parajedrilica. ovoga članka.). ovoga članka registriranom u inozemstvu. ako se radi o dvosjednom zrakoplovu. ovoga Pravilnika. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. osobe koje lete zrakoplovom moraju nositi zaštitnu kacigu. (3) Uporaba zrakoplova iz stavka 1. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. skokovi padobranom mogu se obavljati izvan aerodroma. moraju posjedovati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. (2) Skokovi padobranom u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeni su samo. na propisanoj frekvenciji. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. i ako se uzlijetanja obavljaju pomoću ure aja i sredstava za vuču (motorno vozilo. u skladu s odredbama članka 28. PARAJEDRILICA I OVJESNIH JEDRILICA Opći uvjeti za obavljanje letova Članak 207. rekreativno i za stručno osposobljavanje pilota odnosnih zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu.(1) Skokovi padobranom dozvoljeni su samo na aerodromima. ako zrakoplov upotrebljava u skladu s odredbama stavka 2. ovoga Pravilnika. Na zrakoplovu se mora na vidljivom mjestu. (1) Mikrolaki avioni. (2) Zrakoplovi iz stavka 1. (4) Piloti zrakoplova iz stavka 1. uključujući i posebna ovlaštenja za vuču. smije upravljati pilot iz stavka 4. odnosno dvije osobe. Prilikom stručnog osposobljavanja. uključujući i osobe koje takvu vuču obavljaju. Odjeljak 4. demonstracije. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 30. utvr enom tijekom postupka homologacije. POSEBNE ODREDBE O LETOVIMA MIKROLAKIH AVIONA. parajedrilice i ovjesne jedrilice. ovoga članka. smiju se upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. čitljivo i na trajni način nalaziti upozorenje na hrvatskom i engleskom jeziku da je uporaba zrakoplova na vlastitu odgovornost. ovoga članka. ovoga članka. (5) Zrakoplovom iz stavka 1. smiju se upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. Posebna ograničenja za letenje . vitlo i dr. ako je propisana za odre enu vrstu zrakoplova te uvjetima i ograničenjima propisanima uputom za uporabu zrakoplova. ovoga članka. ovoga Pravilnika. kandidat mora imati radiokomunikaciju s ovlaštenim instruktorom. aerozaprega. Zrakoplovom može letjeti samo jedna. ovoga članka je na vlastitu odgovornost.

Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica koja leti većom brzinom pretječe ovjesnu jedrilicu i/ili parajedrilicu. koju pretječe druga ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. ima prednost puta. ovoga članka. ovoga članka. na istoj visini na padini. (3) Ako više zrakoplova iz stavka 1. (2) U susretu zrakoplova iz stavka 1. desnom stranom. zabranjeno je ako zrakoplov odnosno osobe koje koriste zrakoplov. ako je posjedovanje padobrana proizvo ač zrakoplova propisao kao obavezno. Zabranjeno je letenje na visinama manjim od 500 stopa ispod podnice oblaka. (2) Ovjesne jedrilice i parajedrilice mogu letjeti ispod minimalne sigurne visine. Odredbe o izbjegavanju sudara i prednosti puta Članak 209. Ako je zrakoplovima padina s lijeve strane. . (4) Letenje zrakoplova iz stavka 1. leti u istom termičkom stupu. (1) Letenje mikrolakim avionima. nisu opremljene padobranom za spašavanje. na visinama većim od 500 stopa iznad zemlje. dalekovoda. osim ako se drugi zrakoplov već nalazi u fazi završnog slijetanja ili u opasnosti. iznad ili u neposrednoj blizini naseljenih područja ili skupova ljudi. prednost imaju zrakoplovi koji se nalaze na manjoj visini. stavak 3. ovoga članka. pretjecanje je dozvoljeno tako da zrakoplov koji leti većom brzinom s desne strane pretječe zrakoplov koji leti manjom brzinom. (3) Letenje zrakoplova iz stavka 1. obavlja se u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika. prednost ima zrakoplov kojem je padina s desne strane. Ti zrakoplovi moraju letjeti na visini od najmanje 150 stopa iznad mostova. ali ne i ispod minimalne visine koja osigurava sigurno slijetanje. ovjesnim jedrilicama i parajedrilicama. Izvanaerodromski letovi obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. prednost ima zrakoplov koji je prvi započeo i odredio smjer kruženja. a drugi zrakoplov mora skrenuti desno od padine. žičara. ovoga Pravilnika. (1) Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. pod uvjetom da je zrakoplov opremljen odgovarajućim ure ajem za mjerenje visine. u skladu s odredbama članka 19. Vojne rute brišućih letova moraju se izbjegavati. ovoga Pravilnika. ovoga članka. (4) Prilikom slijetanja više zrakoplova iz stavka 1. Zabranjeno je pretjecanje ako se s desne strane oba zrakoplova nalazi padina. željezničkih pruga. cesta. u kontroliranim zračnim prostorima dozvoljeni su samo uz odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članka 30. ovoga članka. antena i sličnih objekata. koja leti manjom brzinom. Zrakoplov koji leti većom brzinom mora se okrenuti i let nastaviti u suprotnom smjeru.Članak 208.

ovoga Pravilnika. POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVNIH MODELA Opći uvjeti za letenje zrakoplovnih modela Članak 211. ovjesnih jedrilica i parajedrilica dozvoljena su samo na aerodromima. Teren koji se koristi za uzlijetanja i slijetanja mora udovoljavati uvjetima. ovoga članka.. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. uzlijetanja i slijetanja izvan aerodroma (izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja). ovjesnih jedrilica i parajedrilica. stavak 6. koji osiguravaju sigurna uzlijetanja i slijetanja tih zrakoplova. ovoga Pravilnika. ovoga članka. .Uporaba aerodroma Članak 210. smije se koristiti. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. (4) Teren iz stavka 3. ovoga Pravilnika. ako se radi o mikrolakim avionima. u skladu s odredbama članka 26. Odjeljak 5. tek nakon upisa u evidenciju. Na mjestima uzlijetanja i slijetanja na raspolaganju mora biti oprema za pružanje prve pomoći. Odredbe članka 177. odnosno članka 28. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. (1) Uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. a tijekom stručnog osposobljavanja i održavanja natjecanja moraju se postaviti i odgovarajući pokazivači smjera vjetra. 2. mikrolakih aviona. za izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja iz stavka 2. ovoga Pravilnika. (3) Uporaba odre enog terena. o uporabi terena kod izvanerodromskih uzlijetanja i slijetanja. potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. U tom je slučaju zabranjeno svako letenje unutar područja s ograničenjem gradnje zračnih luka. na odgovarajući način se primjenjuju na uporabu terena kod izvanaerodromskih uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. ovoga Pravilnika. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. isključivo ili uglavnom. 3. odnosno. ako se radi o ovjesnim i parajedrilicama. Prijava za upis u evidenciju mora sadržavati: 1. ovjesnih i parajedilica. ovoga članka. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave. ako je za ure enje mjesta uzlijetanja. koji se koristi trajno. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 28. dokaz o suglasnosti iz članka 26. točnu poziciju mjesta za uzlijetanje i slijetanje na topografskoj karti u mjerilu 1 : 50 000.

moraju biti označeni odgovarajućim brojevima u boji obzirom na korištenu radiofrekvenciju tj. Pokretni ure aji koji se koriste za uzlijetanje zrakoplovnih modela. (3) Letenje zrakoplovnih modela smije se obavljati samo uz prisustvo osobe koja može predočiti dokaz o uspješno završenom stručnom osposobljavanju propisanom za pružanje prve pomoći. (4) Zrakoplovni se model mora tijekom čitavoga leta nalaziti u vidokrugu rukovatelja. na raspolaganju se mora nalaziti minimum sredstava za pružanje prve pomoći propisanih za motorna vozila. Visina sektora mora se ograničiti ako je to potrebno zbog blizine susjednog aerodroma. . (2) Svaki rukovatelj zrakoplovnog modela mora se ponašati tako da ne ugrožava i/ili ometa javni red i mir. U slučaju potrebe. (6) Predajnici koji se koriste za upravljanje zrakoplovnim modelima. pokrivati odre eno frekvencijsko područje i broj frekvencijskih kanala te udovoljavati uvjetima utvr enima posebnim propisom.(1) Letenje zrakoplovnih modela odvija se u skladu s odredbama članka 29. Tijekom uzlijetanja i slijetanja na uzletno-sletnim površinama ne smiju se nalaziti neovlaštene osobe i pokretne prepreke. Tijekom letenja zrakoplovnih modela. poglavito druge osobe i stvari te da ne ometa propisno odvijanje letenja drugih zrakoplovnih modela. kanal. (1) Rukovatelji zrakoplovnim modelima. vodenih putova ili dalekovoda. ograničavanjem upotrebljivih sektora). dužni su održavati dostatna odstojanja od cesta. željezničkih pruga. odnosno aerodroma za zrakoplovne modele. nedostatna odstojanja se moraju osigurati drugim mjerama (npr. (5) Zračni prostor iznad i u okolici aerodroma za zrakoplovne modele. ovoga Pravilnika. Ako se za letenje zrakoplovnih modela koristi teren koji se nalazi unutar kontrolirane zone. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela Članak 212. te prelijetanje skupova osoba i parkirališta za motorna vozila. (2) Zabranjeno je letenje prema osobama i životinjama. (3) Zrakoplovni modeli moraju izbjegavati zrakoplove s posadom. mora se podijeliti na sektore te se moraju odrediti sektori upotrebljivi za letenje u koje ne smiju zadirati nikakvi objekti ili druge prepreke koje bi ovisno o lokalnim uvjetima mogle ugrožavati sigurnost letenja. ne smiju se ispuštati iz ruku tijekom uzlijetanja. Agencija mora pribaviti suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi prije izdavanja odobrenja za uporabu terena.

(1) Razina buke zrakoplovnih modela pokretanih motorima s unutarnjim sagorijevanjem.(4) Za svako letenje zrakoplovnih modela u kontroliranoj zoni. manja od 84 dB (A). . (4) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem. mogu biti i manje ako se stručnom prosudbom ili mjerenjima buke na mjestu emisije dokaže da je ometanje stanovništva bukom isključeno. a prema sljedećoj tabeli. u slučajevima kad se poduzimanjem drugih tehničkih mjera postigne dostatno prigušenje zvuka. ovoga Pravilnika. trajanje. Prilikom stručne prosudbe. kod punog opterećenja. Razina buke. ne smije biti veća od LA ( 84 dB (A)).5 km od stambenih područja. i stavka 2. osim ako Agencija ne odobri iznimke. Stambenim područjem se ne smatraju pojedine kuće ili skupine kuća. na udaljenosti manjoj od 5 km od granica aerodroma. moraju biti opremljeni prigušivačem zvuka. ne smije biti veća od vrijednosti utvr enih odredbama stavka 1. ovoga članka. u obzir se trebaju uzeti razina emisije. ovoga članka. intenzitet. kod punog opterećenja motora. u skladu sa člankom 29. ako je razina buke zrakoplovnih modela iz stavka 1. ako se obzirom na posebne lokalne uvjete opravdano pretpostavlja da se takvim letenjem stanovništvo neće uznemirivati bukom. Uporaba aerodroma Članak 214. dan u tjednu i vremena letenja. izme u odnosne točke aerodroma ili terena predvi enog za letenje zrakoplovnih modela i stambenog područja. koja prikazuje okvirne vrijednosti odstojanja D. pod uvjetima propisanim za izvršenje mjerenja razine buke. odnosno mjerenja buke. ovoga članka. mora se prije početka letenja pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela obzirom na buku Članak 213. Dmax LA 1 500 m 84 dB (A)/7m 1 200 m 80 dB (A)/7m 900 m 75 dB (A)/7m 600 m 68 dB (A)/7m (3) Okvirne vrijednosti iz stavka 2. (2) Agencija može odobriti letenje zrakoplovnih modela i na udaljenostima manjim od 1. (5) Agencija može izuzeti slobodne zrakoplovne modele od odredaba stavka 4. ovoga članka.

. Dio osmi PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 216. mogu se obavljati. (4) Ako se teren iz stavka 2. ovoga Pravilnika. a po potrebi i za poduzimanje mjera za njegovo propisno odvijanje. dozvoljena su samo na aerodromima. uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). operator aerodroma mora odrediti voditelja letenja.(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela. Članak 218. Voditelj letenja odgovoran je za nadzor letenja. do 10. voditelj letenja dužan je voditi dnevnik letenja u koji se upisuje primopredaja dužnosti i sve nepravilnosti nastale tijekom letenja. (2) Kod letenja zrakoplovnih modela s daljinskim upravljanjem. Dodatci 1. broj 75/2006). ovoga članka. Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisa donesenih za njegovu provedbu. (5) Prilikom obavljanja istodobnog letenja više od 3 zrakoplovna modela. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. parkirališta i objekata na aerodromu. mora se registrirati kao aerodrom za zrakoplovne modele i upisati u evidenciju aerodroma. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. osim ako se opravdano pretpostavlja. namjerava koristiti trajno. Na aerodromu za zrakoplovne modele. ako teren koji se namjerava koristiti udovoljava uvjetima utvr enima za aerodrome za zrakoplovne modele. da se obzirom na vrstu letenja ne ugrožava sigurnost osoba i stvari. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o letenju zrakoplova (»Narodne novine«. isključivo ili uglavnom za letenje zrakoplovnih modela. Članak 217. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. Dio sedmi PREKRŠAJNE ODREDBE Članak 215. ovoga članka. a u skladu s uputama o uporabi aerodroma. uzletno-sletne površine se moraju ograditi zaštitnom žičanom ili sličnom ogradom od mjesta za gledatelje.

28. kolovoza 2009. mjereno od prednjeg smjera ulijevo. Ministar mora. prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Avion plovi na vodi. (uz članak 43. imaju sljedeće značenje: 1. na lijevom krilu aviona – crveno svjetlo. Klasa: 011-01/09-01/106 Urbroj: 530-09-09-4 Zagreb. 2. 1): 1. (1) Avioni moraju upotrebljavati sljedeća pozicijska svjetla (Sl. Svjetlo je vidljivo. Definicije upotrijebljene u ovome Dodatku. Avion pluta na vodi.) ODREDBE O UPORABI SVJETALA I OZNAKA ZA UOČAVANJE NA ZRAKOPLOVIMA 1. ako se može raspoznati u tamnoj noći u nezamućenoj atmosferi. r. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. 2. mjereno od prednjeg svjetla udesno. v. 3. SVJETLA NA ZRAKOPLOVIMA Definicije pojmova Članak 1. DODATAK 1. ako nije nasukan. ako pluta i kreće se u odre enom smjeru u odnosu na vodu. . ako nije usidren ili pričvršćen na vodi ili za zemlju. odnosno. na desnom krilu aviona – zeleno svjetlo. Pozicijska svjetla Članak 2.

točka 3. jedrilice i slobodni baloni. (4) Ako su svjetla iz stavka 1. Kod uporabe treptajućih svjetala. i 8. i/ili 2. mora iznositi najmanje 5 candela. koje svijetli naizmjenično sa svjetlom na repu iz stavka 1. a jačina svjetla iz stavka 1. najmanje 3 candela. dodatno se mogu upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. ovoga članka. udaljena od vrhova krila više od 6 stopa (2 m).3. koja moraju biti treptajuća i izvedena tako. te iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 140°. a da se pritom ne smanji vidno polje pilota i mogućnost uočavanja pozicijskih svjetala. da su što bolje vidljiva iz svih smjerova koji su 30° iznad i ispod horizontalne ravnine zrakoplova. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala. na repu aviona – bijelo svjetlo. ovoga Dodatka. na vrhovima krila se moraju nalaziti svjetla vrhova krila (wing tip clearance light). ovoga članka. odnosno drugim sredstvima za bolje uočavanje zrakoplova u skladu s odredbama članaka 7. (1) Avioni. točaka 1. vidljivo iz svih smjerova. ovoga članka. moraju biti stalna. (3) Jačina svjetala iz stavka 1. ovoga članka. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala iz stavka 1. pozicijska svjetla iz članka 2. Slika 1 (2) Pozicijska svjetla mogu biti stalna ili treptajuća. koje nesmetano svijetli podjednako ulijevo i udesno unatrag. stavak 1. crveno treptajuće svjetlo na repu aviona. točaka 1. helikopteri i zračni brodovi. ovoga članka. (2) Motorne jedrilice. točka 3. i 2. ovoga članka. ovoga Dodatka. Protusudarno svjetlo Članak 3. Svjetla vrhova krila moraju biti stalna. a njihova boja mora odgovarati boji pripadajućih pozicijskih svjetala. Ako su zrakoplovi opremljeni protusudarnim svjetlima. koje svijetli naizmjenično sa svjetlima iz stavka 1. i 2. bijelo treptajuće svjetlo. Svjetla za hidroavione .

mora na najvidljivijem mjestu. koje je vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. propisana odredbama članka 2. (4) Avion koji je nesposoban za manevriranje. mora upotrebljavati stalna svjetla. ne smije upotrebljavati propisana bočna pozicijska svjetla članka 2. Slika 2 (2) Avion koji na vodi vuče jedan ili više aviona ili plovila. po 110° na svaku stranu. ovoga članka.7 km). ovoga članka. pod uvjetom da su oba svjetla vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (Sl. 4). na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m) jedno iznad drugoga na istoj okomici. Dodatno bijelo svjetlo. Ako pluta. te do 20° unatrag (Sl. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. ne smije upotrebljavati dodatno bijelo svjetlo na prednjem dijelu aviona iz stavka 1. stavak 1.7 km). stavak 1. ovoga Dodatka. te dodatno stalno bijelo svjetlo smješteno na sredini prednjeg dijela trupa. 2).Članak 4. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. na najvidljivijem mjestu. okomito iznad ili ispod prvog svjetla (Sl. Slika 3 (3) Avion kojega na vodi vuče drugi avion. mora biti postavljeno na odstojanju od najmanje 6 stopa (2 m). koja su vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (3.. koje svijetli nesmetano pod kutom od 220°. 3). avion koji je nesposoban za manevriranje. te dodatno bijelo svjetlo koje odgovara bijelom svjetlu propisanom u stavku 1. Svjetlo mora biti vidljivo s udaljenosti od najmanje 3 NM. stavak 1. upotrebljavati dva stalna crvena svjetla. U tom se slučaju. stavak . (1) Avion koji pluta na vodi. ovoga Dodatka.

mora upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. 5). vidljiva s udaljenosti od najmanje 3 NM (Sl. vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM. a mora ih upotrebljavati ako plovi. avion dužine veće od 150 stopa (50 m): po jedno stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu s prednje i stražnje strane aviona. Slika 4 Slika 5 (5) Avion koji je usidren. ovoga Dodatka (Sl. 7). avion dužine manje od 150 stopa (50 m): stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu.1. Slika 6 2. Slika 7 . Stalna crvena svjetla ne upotrebljavaju se kao signali u slučaju nevolje.

jačine od najmanje 5 candela vidljivim iz svih smjerova. Slika 8 AVIONI DUŽINE MANJE OD 50 METARA Slika 9 AVIONI DUŽINE I ŠIRINE VEĆE OD 50 METARA (6) Nasukani avion mora. na najvidljivijem mjestu. Svjetla za druge zrakoplove Članak 6. obješenim na udaljenosti od do 5 metara ispod košare ili drugog. najnižeg. koja su vidljiva sa svih strana aviona. s udaljenosti od najmanje 1 NM (Sl. Slobodni baloni s posadom. moraju biti opremljeni treptajućim svjetlom.3. 8 i 9). avion s rasponom krila većim od 150 stopa (50 m): stalno bijelo svjetlo na svakoj strani krila. . upotrebljavati dva crvena svjetla. Ta svjetla moraju biti vidljiva sa svih strana. ovoga članka. Svjetla za slobodne balone s posadom Članak 5. kako bi se označio najveći raspon krila. pored jednog ili više svjetala iz stavka 5. dijela balona. na istoj okomici i na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m).

helikoptera. osim vrsta svjetala utvr enih odredbama Članaka 2. (3) Avioni. mogu umjesto sustava protusudarnih svjetala iz stavka 1. na odgovarajući se način moraju primjenjivati na zračne brodove i motorne jedrilice. žutonarančasta RAL 2 000. koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. koji udovoljava uvjetima utvr enim propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova. zračnih brodova i motornih jedrilica Članak 7. ovoga članka. moraju biti naznačena u letačkom priručniku zrakoplova i na odgovarajućem natpisu. POSEBNE ODREDBE O PROTUSUDARNIM SVJETLIMA I OZNAKAMA ZA UOČAVANJE ZRAKOPLOVA Protusudarna svjetla i oznake za uočavanje aviona. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 4. na odgovarajući se način primjenjuju i na druge vrste zrakoplova. . koji nije u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost. nositi oznake za uočavanje. ako proizvo ač sustava jamči. ovoga članka upotrebljavaju samo za letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR) danju. svjetlonarančasta RAL 2 004.. Ako je zbog izvedbe zrakoplova. zračne brodove i helikoptere. u pilotskoj kabini zrakoplova. ovoga članka.Odredbe ovoga Dodatka o uporabi svjetala aviona. i 5. Tehnički zahtjevi za plovidbenost. čija je najveća dopuštena uzletna masa manja od 600 kg.. 2. na gornjoj i donjoj strani vrhova krila. namjensku i akrobatsku kategoriju aviona (JAR/FAR 23). 3. i 2. koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odnosno pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. ako se zrakoplovi iz stavka 1. jedrilice. odnosno avioni koji nisu opremljeni električnim sustavom ili trajnim napajanjem za rad sustava protusudarnih svjetala. a poglavito na motorne jedrilice. (1) Avioni i helikopteri moraju biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. mogu biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. ako je to bitno otežano. Ograničenja u uporabi protusudarnih svjetala na zrakoplovima. koji se primjenjuju u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa. koji se odnose na opću. u svakom pojedinom slučaju. narančasta RAL 2 005. način i uvjete postavljanja odre uje Agencija. postavljanje svjetala na propisan način neizvedivo ili. da sustav protusudarnih svjetala odgovara vrijednostima jačine svjetala i da je prikladan za uporabu na zrakoplovima. nanose se u neprekinutoj dužini od 50 cm u jednoj od sljedećih boja: 1. 2. kao i sve motorne jedrilice. na nosu i na obje strane vertikalnoga stabilizatora. Oznake za uočavanje.

stavak 2. Ako se nanose dnevne fluorescentne boje. moraju se prilikom nanošenja boje. ovoga Dodatka. tada se moraju upotrebljavati vrste boja prema normi WL 5. nositi oznake za raspoznavanje iz članka 7. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. u skladu s tehničkim zahtjevima za plovidbenost. da je optimalno vidljiva. Ako je jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom.4. ako se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. ne moraju nositi oznake za uočavanje. a u slučaju da je motorna jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. (5) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje na motorne jedrilice. (uz članak 13. uzeti u obzir upute proizvo ača o postupku nanošenja boje. ovoga Dodatka. koje se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. o opremljenosti sustavom protusudarnih svjetala. Motorne jedrilice bijele boje. ovoga članka. primjenjuju se na odgovarajući način na sustav protusudarnih svjetala za jedrilice. (4) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje. o postupku nanošenja boje. ovoga članka. niti moraju nositi oznake za uočavanje. boja se mora odabrati na način. (2) Jedrilice koje se upotrebljavaju samo za letove danju. do 5. vatrenocrvena RAL 3 000. (1) Odredbe članka 7. moraju se u obzir uzeti upute proizvo ača. Oznake se mogu nanositi i na površinama koje su veće od površina iz stavka 3. Odredbe za jedrilice Članak 8.) ODREDBE O SIGNALIMA I ZNAKOVIMA . mogu umjesto sustava iz stavka 1. DODATAK 2. ovoga članka. 7021. ne moraju nositi oznake za uočavanje. slobodni baloni s posadom na moraju biti uočljiva izgleda. ovoga članka. (3) Jedrilice bijele ili svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1 004). ovoga članka. Odredbe za slobodne balone Članak 9. (1) Slobodni baloni se ne opremaju ni sustavom protusudarnih svjetala. stavaka 3. u odnosu na temeljnu boju zrakoplova. s motorom na uvlačenje ili motorne jedrilice svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1004).

da zrakoplovu prijeti velika i neposredna opasnost i da se traži neodložna pomoć: 1.. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. prema Morseovom kodu »SOS« (. višekratno uključivanje i isključivanje pozicijskih svjetala..– . znače. javiti poziciju ili dozvati pomoć. višekratno uključivanje i isključivanje svjetala za slijetanje. SIGNALI NEVOLJE I HITNOSTI Odabir signala Članak 1.. 2.. poruka proslije ena putem SSR transpondera. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. Sljedeći signali. znače. tako da se razlikuje od pozicijskih treptajućih svjetala.1. koji se sastoji od izgovorene riječi »MAYDAY«. 3. 2. 5. postavljanjem moda A/C. koda 7700. 4. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno.). Signali hitnosti Članak 3. odnosno u svojemu vidnom polju: . (1) Sljedeći signali. U slučaju nevolje. signal proslije en radiotelefonijom. da se zrakoplov nalazi u teškom položaju. pilot zrakoplova može. (2) Sljedeći signali. Signali nevolje Članak 2. da pilot zrakoplova ima vrlo hitnu poruku koju želi predati. svjetleći padobran s crvenim svjetlom. neuobičajenim manevrom u letu ili bilo kakvim raspoloživim sredstvom. crvene svjetleće rakete ili petarde ispaljene pojedinačno i u kratkim razmacima. zrakoplova ili vozila. ali ne zahtijeva neposredno pružanje pomoći: 1. skrenuti pozornost na svoj zrakoplov. koji ga prisiljava na slijetanje. a koja se odnosi na sigurnost plovila. te o osobama u zrakoplovu. znače. – .

--.. crveno stalno svjetlo: nastavite po aerodromskom prometnom krugu. zeleno stalno svjetlo: slijetanje odobreno.. 2. crveno treptajuće svjetlo: slijetanje zabranjeno. koji se sastoji od izgovorene riječi »PANPAN«. (2) Svjetlosni signali.-). 2. bijelo treptajuće svjetlo: sletite na aerodrom i vozite na stajanku (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje).--. zeleno treptajuće svjetlo: produžite i do ite ponovno na slijetanje (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). 2.. Niz svjetlećih projektila. upozoravaju pilota zrakoplova da se nalazi u opasnom području ili da neovlašteno leti u području s ograničenjem letenja ili u zabranjenom području odnosno. upućeni pilotu zrakoplova u letu. 4. 3. drugi zrakoplov ima prednost. (1) Svjetlosni signali. 3. znače: 1. 5. ispaljenih u razmacima od po 10 sekundi. USS neupotrebljiva. prema Morseovom kodu XXX (-.1. crveno stalno svjetlo: zaustavite se i čekajte. zeleno stalno svjetlo: uzlijetanje odobreno. koji u rasprskavanju daju crvenu i zelenu svjetlost ili zvjezdice. SIGNALI UPOZORENJA Članak 4. . zeleno treptajuće svjetlo: voženje odobreno. 6. te da mora poduzeti nužne mjere opreza. da ulazi u neko od tih područja. 3. SIGNALI ZA AERODROMSKI PROMET Svjetlosni signali kontrole zračnoga prometa Članak 5. signal proslije en radiotelefonijom. znače: 1. crvena raketa: bez obzira na sva prijašnja uputstva i odobrenja privremeno ne slijećite. 2. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. upućeni pilotu zrakoplovu na zemlji. Ti signali mogu biti proslije eni sa zemlje ili iz drugog zrakoplova.

(3) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 1. ovoga članka. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. noću. Zabrana slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s dvije žute dijagonalne pruge. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. ako nema svjetala za slijetanje. danju. položena vodoravno na signalnoj površini. 1. noću. crveno treptajuće svjetlo: napustite sletne površine u uporabi. ovoga članka. naizmjeničnom primjenom nagiba zrakoplova oko uzdužne osi. Poseban oprez kod prilaženja i slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s jednom žutom dijagonalnom prugom. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. danju. (4) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 2. 2. 2. Signali na zemlji Članak 6. ako nema svjetala za slijetanje.4. osim ako se zrakoplov nalazi u osnovnom ili završnom dijelu aerodromskog prometnog kruga. 5. . položena vodoravno na signalnoj površini. Značenje: Zabrana slijetanja za dulje vrijeme. naizmjeničnim davanjem punog otklona krilaca ili kormila pravca. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. 2. bijelo treptajuće svjetlo: vratite se na polaznu točku na aerodromu.

4. Značenje: . zbog lošeg stanja manevarskih površina ili zbog drugih razloga.Značenje: Kod prilaženja i slijetanja. slijetanje i vožnju. okomito na dužinsku os površine. Značenje: Za uzlijetanje. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. 3. položeni vodoravno na manevarskim površinama. ostala kretanja se ne ograničavaju na uzletno-sletne staze ili na staze za vožnju. Značenje: Za uzlijetanje i slijetanje smiju se koristiti samo uzletno-sletne staze. Neupotrebljivost manevarskih površina Signal: Križevi bijele ili druge upadljive boje. položena vodoravno na signalnoj površini. s po jednom crnom prugom u kružnim dijelovima ploče. potreban je poseban oprez. smiju se upotrebljavati samo uzletno-sletne staze i staze za vožnju. 2. položena vodoravno na signalnoj površini. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. Uporaba uzletno-sletnih staza i staza za voženje 1.

na kontrolnom tornju ili u njegovoj blizini. nije upotrebljiv. bijele ili narančaste boje. 2. Signal: Vodoravno postavljeni znak u obliku slova »T«. 6. položena vodoravno. Promjena smjera udesno Signal: Strelica usmjerena udesno pod pravim kutom. položena na signalnoj površini ili na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. Signal: Dvoznamenkasti broj na okomito postavljenoj ploči.Križevima označena manevarska površina ili neki njezin dio. bijele ili narančaste boje. . Uputstva za uzlijetanje i slijetanje 1. Značenje: Oznaka smjera uzlijetanja i slijetanja. Značenje: Nakon uzlijetanja i prije slijetanja. kraćeg dijela slova »T«. provode se paralelno dužem dijelu slova »T« u smjeru. zaokružena na najbližu deseticu stupnjeva magnetnog kompasa. koji je noću osvijetljen ili prikazan bijelim svjetlima u obliku slova »T«. 5. Značenje: Uzlijetanja i slijetanja. dozvoljene su promjene smjera samo udesno.

samo u smjeru strelice. 9. Poslije uzlijetanja i prije slijetanja. Značenje: Označava mjesto. sa strelicom usmjerenom pod pravim kutom udesno ili ulijevo.7. 8. gdje se nalazi prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. Promjene smjera kod odvojenog aerodromskog prometnog kruga Signal: Dvostruki križ bijele ili narančaste boje. dozvoljene su promjene smjera motornih zrakoplova. položen vodoravno na signalnoj površini. na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. u smjeru uzlijetanja i slijetanja. Značenje: . Prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa Signal: Slovo »C« crne boje na okomito postavljenoj žutoj ploči. Značenje: Odvojeni aerodromski prometni krug za motorne zrakoplove i jedrilice. a jedrilica samo u smjeru suprotnom od smjera strelice. Letenje jedrilica Signal: Bijeli dvostruki križ. položen vodoravno na signalnoj površini.

primjenjuju na helikoptere. (3) Motori zrakoplova označavaju se brojevima. svjetlećim lampama u obliku štapa. Signal vodiča pozicioniranja vrha krila Desna ruka ispružena okomito iznad glave s palicom usmjerenom prema gore. (1) Parker na aerodromu. s desne strane ulijevo. a lijeva ruka ispružena koso s palicom usmjerenom prema dolje pomiče se ka tijelu. 2. Znakovi parkera Članak 7. Noću ili u uvjetima loše vidljivosti moraju se koristiti osvjetljena pomagala (osvjetljene signalne palice). u odnosu na parkera. džepnim lampama ili rukama u fluorescentnim rukavicama. a znakovi iz točaka 24. pri čemu se znakovi iz točaka 16. daje znakove pilotu zrakoplova signalnim palicama fluorescentne boje. a ako se znakovi upućuju helikopteru ispred helikoptera na mjestu gdje ga pilot zrakoplova može najbolje vidjeti. Ovdje zaustavite! Obje ruke ispružene naprijed s palicama usmjerenima prema gore pomiču se iznad glave parkera. do 29. . parker se nalazi s lijeve strane zrakoplova na mjestu gdje ga pilot može najbolje vidjeti. Ako se znakovi upućuju avionu. do 20.Letenje jedrilica u tijeku. mora biti okrenut licem prema zrakoplovu. (2) Kad parker daje znakove. Ovim signalom vodič postavljen kod vrha krila zrakoplova pokazuje da će kretanje zrakoplova s/na parkirališnu poziciju biti neometano. se koriste u komunikaciji prilikom opsluživanja zrakoplova kad verbalna komunikacija nije moguća: 1. (4) Znakovi se daju kako slijedi.

brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. ovoga stavka. a lijevom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. Skrenite udesno! . Skrenite ulijevo! Desna ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Nastavite prema sljedećem parkeru ili prema uputama aerodromskog kontrolnog tornja! Obje ruke ispružene i usmjerene prema gore pomiču se u stranu pokazujući palicama u smjeru položaja sljedećeg parkera ili područja za voženje.3. Vozite ravno naprijed! Ruke ispružene vodoravno u stranu u visini ramena savijaju se u laktovima uz pomicanje palica gore-dolje od visine ramena do glave. 5a. 4. 5b.

6a. Zaustavite se! Ruke i palice ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo polako se pomiču prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. 6b. ovoga stavka. .Lijeva ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Zaustavite se odmah! Naglo pomicanje ispruženih ruku i palica prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. a desnom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. 7a. Kočite! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramena sa otvorenom šakom. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker stiska šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade.

a palice se pokreću jedna prema drugoj dok se ne dodirnu. 9. Parker mora dobiti signal potvrde od posade. 8b. Podmetači postavljeni! Ruke ispružene okomito iznad glave .7b. Otpustite kočnicu! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramenasa stisnutom šakom. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker otvara šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. Podmetači se ne smiju ukloniti do dobivanja signala potvrde od posade. 8a. Pokrenite motore! . a palice se pokreću jedna od druge u stranu. Podmetači uklonjeni! Ruke ispružene okomito iznad glave.

a lijeva ruka se istovremeno podiže iznad visine glave i pokazuje motor koji treba pokrenuti. 10. 12. Vozite sporije! Obje ruke s palicama se pomiču gore-dolje pokretom sličnim tapšanju od visine struka prema koljenima. Smanjite snagu motora na pokazanoj strani! Obje ruke s dlanovima prema zemlji.Desna ruka savijena u laktu u visini glave s palicom prema gore kružno se pokreće. . Zaustavite motore! Ispružena ruka prema naprijed u visini ramena pomiče se do vrha lijevog ramena te se palica povlači preko vrata do vrha desnog ramena pokretom sličnim rezanju. ruke su ispružene prema dolje. lijeva ili desna ruka pomiče se gore-dolje. 11. već prema tome na kojoj se strani treba smanjiti snaga motora.

14b. Vozite unatrag repom ulijevo! Desna ruka ispružena prema zemlji. do vodoravnog položaja prema naprijed. Vozite unatrag! Obje ruke postavljene ispred tijela u visini struka rotiraju se prema naprijed. Potvr ujem/Sve u redu. nastavi! Desna ruka postavljena u visini glave. Vozite unatrag repom udesno! Lijeva ruka ispružena prema zemlji. lijeva ruka pružena uz tijelo. 14a. od okomitog položaja iznad glave. a lijeva ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. . 15. a desna ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. od okomitog položaja iznad glave do vodoravnog položaja prema naprijed. savijena u laktu.13. s palcem ili palicom ispruženim prema gore. Za prekid vožnje unatrag koriste se signali iz točke 6a ili 6b ovoga stavka.

16. 18. Lebdite u mjestu! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. s dlanovima okrenutima prema zemlji pokreću se prema dolje. brzina pokreta ruku od vodoravnog položaja prema gore označava traženu brzinu penjanja. 17. brzina pokreta ruku prema zemlji označava traženu brzinu spuštanja. Zadržavajući trenutnu visinu letite ulijevo! . 19a. Penjite se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. s dlanovima okrenutima prema gore pokreću se prema gore. Spuštajte se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo.

a palice usmjerene prema dolje. 21. a desna ruka se pokreće u smjeru lijeve pokretom sličnim metenju. Zadržite poziciju/Čekajte! . 22. Požar! Desna ruka i palica pomiču se u raznim smjerovima od visine ramena prema koljenu. 19b. a lijeva ruka pokreće se u smjeru desne pokretom sličnim metenju. Sletite! Ispružene ruke prekrižene ispred tijela. 20. a palica u lijevoj ruci pokazuje mjesto gdje je izbio požar. Zadržavajući trenutnu visinu letite udesno! Lijeva ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na lijevu stranu tijela.Desna ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na desnu stranu tijela.

Ne dirajte ure aje za upravljanje! Desna ruka ispružena iznad glave zatvorene šake ili drži palicu u horizontalnom položaju.Potpuno ispružene ruke i palice usmjerene prema dolje pod kutom 45° u odnosu na tijelo. Uključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave pomiču se i šakama. 24. Slobodni ste! Parker salutira desnom rukom i održava kontakt s posadom dok zrakoplov ne započne voženje. Parker ostaje u tom položaju dok nije sigurno uputiti zrakoplov na sljedeći manevar. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. 25. 23. ili noću osvjetljenim palicama. a desna ispod). .

Negativan odgovor Desna ruka ispružena u stranu u visini ramena pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Napajanje se ne isključuje prije odobrenja posade zrakoplova. palica ili palac usmjereni prema zemlji. a desna ruka se zatim odmiče od lijeve.26. 28. a desna ispod). ili noću osvjetljenim palicama. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. 27. Uspostavite komunikaciju interfonom! Obje ruke ispružene pod kutom 90° u odnosu na tijelo savijaju se prema glavi dok se dlanovim ne pokriju oba uha. Isključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave šakama. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. Otvorite/zatvorite stepenice! . 29.

Lijeva ruka ispružena iznad glave pod kutom 45°, a desna ruka se iz položaja uz tijelo pokretom sličnim metenju pomiče do vrha lijevog ramena.

Znakovi pilota zrakoplova Članak 8. (1) Pilot zrakoplova iz pilotske kabine, rukama daje znakove parkeru. Znakovi moraju parkeru biti jasno vidljivi; ako je potrebno, prilikom davanja znakova može se kao pomoć koristiti izvor svjetlosti. (2) Pilot zrakoplova označava motor prema odredbi članka 7. stavak 3. ovoga Dodatka. (3) Znakovi se daju kako slijedi: 1.a) Kočnice upotrijebljene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su ispruženi i stiskaju se u šaku. b) Kočnice otpuštene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su stisnuti u šaku i otvaraju se. 2.a) Podmetače postavite! Ruke ispružene u stranu, s dlanovima prema van, prekriže se ispred lica. b) Podmetače uklonite! Ruke s dlanovima prema van, prekrižene ispred lica, ispruže se u stranu. 3. Spreman za pokretanje motora! Broj ispruženih prstiju jedne ruke, pokazuje broj motora kojeg se pokreće. DODATAK 3.

(uz članak 14.) SIGNALI, ZNAKOVI I POSTUPCI KOD PRESRETANJA CIVILNOG ZRAKOPLOVA VOJNIM ZRAKOPLOVIMA Signali presretača i postupci presretnutog zrakoplova Postupci presretnutog Signali presretača Značenje zrakoplova DANJU ili NOĆU – Mahanje krilima i bljeskanje pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima sa pozicije malo iznad i u načelu lijevo ispred presretnutog zrakoplova. Nakon potvrde blagi horizontalni zaokret u načelu ulijevo prema željenom DANJU ili NOĆU – Mahanje smjeru leta. krilima odnosno ljuljanje helikoptera, bljeskanje Napomena 1: pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima te Meteorološki uvjeti ili teren Slijedite praćenje presretača. 1(a) mogu uvjetovati da presretač me leti malo iznad i desno ispred Napomena: presretnutog zrakoplova, a nakon toga desni horizontalni Daljnji postupci ponašanja zaokret. propisani su odredbama članka 14. ovoga Pravilnika. Napomena 2: Ako presretnuti zrakoplov ne može održavati brzinu presretača, presretač treba izvoditi seriju zaokreta (racetrack patterns) i mahati krilima pored presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – Nagla promjena smjera od 90° ili 1(b) više uz istodobno penjanje bez prolijetanja smjera leta presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – 1(c) Izvlačenje podvozja i paljenje svjetala za slijetanje te

Značenje

Razumio, postupam prema uputi

Smijete nastaviti let

Razumio, DANJU ili NOĆU – Mahanje postupam krilima odnosno ljuljanje kod prema helikoptera. uputi

Sletite na DANJU ili NOĆU – Razumio, ovaj Izvlačenje podvozja i paljenje postupam aerodrom svjetala za slijetanje te prema

prelijetanje uzletno-sletne staze u uporabi odnosno,ako je presretnuti zrakoplov helikopter, prelijetanje prostora za slijetanje helikoptera.

praćenje presretača. Ako se uputi uzletno-sletna staza u uporabi odnosno prostor za slijetanje helikoptera nakon prelijetanja čine prikladnima za slijetanje, započeti postupak slijetanja i sletjeti.

DODATAK 4. (uz članke 55. i 62.) POLUKRUŽNI SUSTAV PUTNIH RAZINA Ako je odredbama članka 55. stavak 3. i članka 62. stavak 3. ovoga Pravilnika propisana uporaba polukružnih putnih razina, pilot zrakoplova mora održavati apsolutne visine leta ili razine leta prema trenutnoj magnetskoj putanji (magnetic track zrakoplova u skladu s priloženom tablicom: Magnetska putanja Od 000° do 179° od 180° do 359° IFR letovi VFR letovi IFR letovi VFR letovi Putna razina FL m ft FL m Ft FL m ft FL m ft 10 300 1000 – – – 20 600 2000 – – – 30 900 3000 35 1050 3500 40 1200 4000 45 1350 4500 50 1500 5000 55 1700 5500 60 1850 6000 65 2000 6500 70 2150 7000 75 2300 7500 80 2450 8000 85 2600 8500 90 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500 110 3350 11000 115 3500 11500 120 3650 12000 125 3800 12500 130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500 150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500 170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500 190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500 210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500 230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500 250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500 270 8250 27000 275 8400 27500 280 8550 28000 285 8700 28500 290 8850 29000 – – – 300 9150 30000 – – – 310 9450 31000 – – – 320 9750 32000 – – – 330 10050 33000 – – – 340 10350 34000 – – –

KZP za razdvajanje od IFR C 2. VFR KZP svi zrakoplovi IFR od IFR i IFR KZP IFR od VFR 1. stavak 6. – – – – – – – – – – – – – – 360 10950 36000 – 380 11600 38000 – 400 12200 40000 – 430 13100 43000 – 470 14350 47000 – 510 15550 51000 – itd itd itd – – – – – – – – – – – – – – – (uz članak 7. ako je IFR od IFR .) Klasifikacija zračnog prostora i operativne službe kontrole zračnog prometa Dozvoljeni Klasa Opseg usluge Razdvajanje letovi A Kontrolirani samo IFR KZP svi zrakoplovi zračni prostor B IFR. uključujući informaciju o prometu o VFR letovima.Magnetska putanja 350 10650 35000 – 370 11300 37000 – 390 11900 39000 – 410 12500 41000 – 450 13700 45000 – 490 14950 49000 – itd itd itd – DODATAK 5. Informacija o prometu VFR VFR od IFR VFR o VFR letovima (preporuka o izbjegavanju na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase C zona C KZP uključujući informaciju o prometu o IFR VFR letovima IFR od IFR (preporuka izbjegavanja na upit) D Informacija o prometu VFR o IFR i VFR o VFR VFR ne provodi se letovima (preporuka izbjegavanja na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase D zona D E IFR KZP.

uz članak 12. 4. prometa. KZP = Kontrola zračnog prometa DODATAK 6..moguće Informaciju o prometu. nije VFR propisana stalna dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. IFR ako je moguće usluga pružanja letnih F informacija Nekontrolirani zračniprostor Usluga pružanja letnih VFR ne provodi se informacija Usluga pružanja letnih G samo VFR ne provodi se informacija Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom. (uz članak 7.5 km Vidljivost u letu: IFR C VFR nije propisana 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna potrebno 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 . i 5.. kontrole zr. uz članak 53. ako VFR ne provodi se je moguće Savjetodavna usluga IFR od IFR. stavak 4. stavak 2. a klasa G najmanje restriktivnom)..) UVJETI ZA IFR I VFR LETOVE Vrsta Najveća RTF Klasa leta brzina (IAS) komunikacija nije stalna A IFR propisana dvosmjerna Odobrenje Mimimumi za VFR KZP letove potrebno – Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 B IFR.

5 km Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno Odstojanje od oblaka: IFR F VFR 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna. 250 kt ispod stalna VFR FL 100 dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Dodatno: jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru Kontrolirana klase D. potrebno .5 km Dodatno: Kontrolirana jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru zona C klase C vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 D IFR. osim što se ne zahtijeva održavanje zona D odstojanja od oblaka (izvan oblaka) IFR stalna dvosmjerna potrebno vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 E VFR 250 kt ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno 5 km ispod FL 100 Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.

5 km Vidljivost u letu: 1.) .5 km* stalna vidljivost zemljine površine ulazak u oblake nije dozvoljen *800 m za rotokoptere. KZP= kontrola zračnog prometa DODATAK 7. 250 kt ispod nije G VFR ne provodi se zračne brodove i FL 100 potrebno slobodne balone. Dodatno: brzina mora biti takva da je moguće pravodobno uočavanje prepreka i drugih zrakoplova Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom.vertikalno 1000 ft horizontalno 1. a klasa G najmanje restriktivnom). (uz članak 85.

stavak 1. (uz članak 142. stavak 2. stavak 4. uz članak 143.. (uz članak 137. stavak 5. stavak 3. SEGMENTI INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA .) Slika 1.DODATAK 8.. i uz članak 144. 139.

POVRATNI I PRODULJENJI POSTUPCI Slika 3. NADVISIVANJE PREPREKA U SEGMENTU NEUSPJELOG PRILAŽENJA Slika 4. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA PRECIZNO PRILAŽENJE .Slika 2.

UTVR IVANJE MINIMUMA ZA NEPRECIZNO PRILAŽENJE .Slika 5.

Slika 6. NADVISIVANJE PREPREKA U PODRUČJU VIZUALNOG MANEVRIRANJA .

(uz članak 145. stavak 1.) . POSTUPCI ULASKA U PETLJU ČEKANJA DODATAK 10. OBLIK I NAZIVLJE U SVEZI S PETLJOM ČEKANJA Slika 2. stavak 1. i članak 146.) Slika 1. stavak 2. (uz članak 172.DODATAK 9.

Poruka Znak 1. Našli smo sve osobe. Potrebna pomoć V 2. Ne ili negativno N 4. LLL 2. LL 3. Da ili potvrdno Y 5. .VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA–ZRAK ZA PREŽIVJELE I ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Tablica 1 VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA PREŽIVJELE Br. NN Nastavljamo s potragom. →→ zrakoplov u ovom smjeru. Nastavljamo u ovom smjeru ← Tablica 2 VIZALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Br. Potrebna medicinska pomoć X 3. XX Vraćamo se u bazu. 4. Operacija je završena. ++ Ne možemo nastaviti. 7. Podijelili se u dvije grupe. 5. Primljena informacija da je 6. Svaka nastavlja u označenom smjeru. Poruka Znak 1. Ništa nije na eno. Našli smo samo neke osobe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->