MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2802 Na temelju članka 146.

Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane, donosi PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA Dio prvi OPĆE ODREDBE Područje primjene Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom utvr uju se uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova radi sigurnog odvijanja zračnog prometa. (2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na hrvatske civilne, policijske i carinske zrakoplove, te na inozemne civilne i državne zrakoplove dok lete u hrvatskom zračnom prostoru. (3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na hrvatske vojne zrakoplove, osim onih odredaba za koje je predvi eno da će se urediti posebnim propisom. (4) Letenje hrvatskih zrakoplova iznad mora na kojemu niti jedna država nema suverenitet (otvoreno more), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika i me unarodnih akata donesenih na temelju Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944.) kojima se ure uje postupak za letenje zrakoplova iznad otvorenog mora, a koji obvezuju Republiku Hrvatsku. (5) Kada hrvatski zrakoplov leti u zračnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države, mora se pridržavati propisa o letenju i kretanju zrakoplova koji se primjenjuju na području suvereniteta te države, a ako tih propisa nema mora se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika. (6) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava, dužnosti i odgovornosti, obavlja svoje poslove u zračnom prostoru Republike Hrvatske i u zračnom prostoru iznad Jadranskoga mora, izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(7) Uvjete, načine, pravila i postupke letenja zrakoplova, utvr ene odredbama ovoga Pravilnika, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu. Pojmovi i kratice Članak 2. (1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. ACAS II (airborne collision avoidance system II): ACAS koji pored prometnih informacija (TAs) omogućava i vertikalne rezolucijske informacije (RAs). 2. aerodromski promet (aerodrome traffic): ukupni promet na manevarskim površinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolici aerodroma; 3. aerodromski prometni krug (aerodrome traffic circuit): utvr ena letna putanja kojom moraju letjeti zrakoplovi u okolici aerodroma; 4. aerodromski kontrolni toranj (aerodrome control tower): nadležna kontrola koja je uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole zračnoga prometa za aerodromski promet; 5. akrobatski let (acrobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta; 6. alternativna ruta (alternate route): ruta izme u odre enih točaka ili područja koja je različita od željene rute, a koju odabire operator zrakoplova u slučajevima kad željena ruta nije slobodna ili podliježe ograničenjima; 7. apsolutna visina (altitude): vertikalno odstojanje razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, mjereno od srednje razine mora (MSL–QNH postavljanje visinomjera); 8. apsolutna visina odluke (decision altitude – DA) odnosno visina odluke (decision height–DH): utvr ena apsolutna visina odnosno visina iznad nadmorske visine praga sletne staze tijekom preciznog prilaženja ili prilaženja s vertikalnim navo enjem na kojoj se mora započeti postupak neuspjelog prilaženja ako ne postoji potrebna vidljivost vizualnih orijentira za nastavak prilaženja; 9. apsolutna visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance altitude – OCA) odnosno visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance height-OCH): najniža apsolutna visina odnosno najniža visina iznad nadmorske visine praga uzletno-sletne staze ili nadmorske visine aerodroma ispod koje nije osigurano održavanje propisanih vertikalnih minimalnih odstojanja od prepreka tijekom prilaženja ili neuspjelog prilaženja;

10. automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (automatic terminal information service-ATIS): automatsko proslje ivanje tekućih i redovitih informacija zrakoplovima u dolasku i odlasku pomoću stalnog i ponavljanog radioemitiranja tijekom dana ili njegovog utvr enog dijela; 11. balon: zrakoplov lakši od zraka, bez motora; 12. baza oblaka (ceiling): visina donje granice najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode ispod 20 000 stopa (6000 m) koji pokriva više od polovine neba; 13. bolnički let (ambulance flight): zračni prijevoz oboljelih ili ozlije enih osoba koje su već zdravstveno zbrinute u bolnici i koje su sposobne za prijevoz zrakom radi daljnjeg zbrinjavanja u drugoj bolnici; 14. centar za pružanje letnih informacija (flight information centre-FIC): jedinica uspostavljena radi obavljanja usluge pružanja letnih informacija i usluge uzbunjivanja. 15. emitiranje naslijepo (blind transmission): emitiranje jedne radiopostaje prema drugoj u okolnostima kada se ne može uspostaviti dvosmjerna komunikacija, ali se pretpostavlja da je pozivana radiopostaja u stanju primiti poruku; 16. granica valjanosti odobrenja (clearance limit): točka do koje je zrakoplovu izdano odobrenje kontrole zračnog prometa; 17. grupni let (formation flight): vrsta leta kod kojega dva ili više zrakoplova, uz prethodni dogovor pilota zrakoplova, lete u istom smjeru uz održavanje horizontalnog i visinskog odstojanja; 18. hidroavion: avion koji može uzletjeti i sletjeti na vodenu površinu; 19. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi (Air Navigation Service Provider): svaki javni ili privatni subjekt koji pruža usluge u zračnoj plovidbi; 20. IFR let (IFR flight): let koji se obavlja prema pravilima instrumentalnog letenja (Instrument Flight Rules); 21. instrumentalni meteorološki uvjeti (instrument meteorological conditions-IMC): meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvr enih za vizualne meteorološke uvjete; 22. izvještaj iz zraka (air-report): izvještaj iz zrakoplova u letu, sastavljen u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije, te proslje ivanju operativnih i/ili meteoroloških informacija;

32. 450 kg kod dvosjeda odnosno u amfibija i hidro izvedbi 10% više od tih masa. pokretan motorom. a čija najveća dopuštena uzletna masa ne prelazi 300 kg kod jednosjeda. 25. 26. kontrolirani zračni prostor (controlled airspace-CTA): zračni prostor odre enih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnog prometa provodi u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. a koja osigurava minimalno nadvisivanje svih objekata od 1 000 stopa unutar sektora polumjera 25 NM čije se središte nalazi na poziciji radionavigacijskog sredstva. letjelica bez posade (unmanned aerial vehicle): bespilotni zrakoplov u smislu članka 8. iz drugog zrakoplova ili iz svemira) ili programiran i potpuno autonoman. 30. . jedinica koja pruža operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services unit – ATS unit): opći pojam koji označava jedinicu kontrole zračnog prometa. centar za pružanje letnih informacija ili prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC capacity): sposobnost obavljanja poslova i zadaća sustava kontrole zračnog prometa. Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu koji leti bez zapovjednika zrakoplova u pilotskoj kabini i koji je ili daljinski i u potpunosti upravljan s drugog mjesta (sa zemlje. 33. minimalna apsolutna visina snižavanja (minimum descent altitude-MDA) odnosno minimalna visina snižavanja (minimum descent height-MDH): utvr ena apsolutna visina ili visina tijekom nepreciznog prilaženja ili prilaženja kruženjem ispod koje se snižavanje ne smije nastaviti bez potrebne vidljivosti zemaljskih orijentira. 27. 29.23. letna putanja (flight path): putanja težišta zrakoplova u odnosu na odre enu točku. Machov broj (Mach number-M): bezdimenzionalni broj koji označava omjer (kvocijent) izme u stvarne brzine objekta (zrakoplova) i brzine zvuka. mikrolaki avion (microlight aeroplane): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. 28. kontrolirana zona (control zone-CTR): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do odre ene gornje granice. a kojim se upravlja premještanjem težine pilota i/ili aerodinamčkim upravljačkim kormilom. bilo kojeg njezinog podsustava ili radnog mjesta za vo enje zrakoplova tijekom normalnog odvijanja letova. kontrolirani let (controlled flight): svaki let za koji je potrebno pribaviti odobrenje kontrole zračnog prometa. kojem je minimalna brzina pri najvećoj dopuštenoj masi i oduzetoj snazi motora manja od 65 km/h. minimalna sektorska apsolutna visina (minimum sector altitude-MSA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti. 24. 31.

uzbunjivanja. očekivano vrijeme prilaženja (expected approach time-EAT): vrijeme u kojem kontrola zračnog prometa očekuje da će zrakoplov u dolasku nakon čekanja napustiti preletište čekanja radi završetka prilaženja za slijetanje. minimalna područna apsolutna visina (area minimum altitude – AMA): najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. obzirom na minimalnu sigurnu razinu i strukturu zračnog prostora (donja granica kontroliranog zračnog prostora zajedno sa zaštitnim slojem (buffer) od 500 stopa). minimalna apsolutna visina radarskog vektoriranja (minimum radar vectoring altitude-MRVA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti u svrhu radarskog vektoriranja IFR letova. odobrenje kontrole zračnog prometa (air traffic control clearance): dopuštenje zrakoplovu da nastavi let pod uvjetima koje je utvrdila nadležna kontrola zračnog prometa. savjetodavne usluge u zračnom prometu. 40. . prilazne i oblasne kontrole). kao i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a. nadležna kontrola zračnog prometa (air traffic control unit): pojam koji označava oblasni centar kontrole zračnog prometa. ili okružnicom zrakoplovnih informacija (AIC).34. 37. prilaznu kontrolu zračnog prometa ili aerodromsku kontrolu zračnog prometa. 42. 43. opasno područje (danger area): dio zračnog prostora utvr enih dimenzija u kojem se tijekom odre enog vremenskog perioda odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zračnog prometa. 35. 41. objavljivanje na način uobičajen u zračnom prometu: objavljivanje u »Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)« ili žurnim informacijama (NOTAM). ili drugim posebnim publikacijama. opći zračni promet (general air traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova. a osigurava nadvisivanje svih prepreka unutar odre enog područja od minimalno 1 000 stopa (300 m) ili u planinskom području minimalno 2 000 stopa (600 m) zaokruženo na najbližih (sljedećih viših) 100 stopa (30 m). noć (night): vremensko razdoblje koje počinje pola sata nakon zalaska sunca i završava pola sata prije izlaska sunca. 39. operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services – ATS): različite usluge uspostavljene u svrhu proslje ivanja letnih informacija. 38. 36. usluge kontrole zračnog prometa (aerodromske.

koji nema krutu osnovnu konstrukciju i može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. – krute osnovne konstrukcije. plan leta (flight plan): skup odre enih informacija o namjeravanom letu ili dijelu leta zrakoplova. koje se podnose nadležnoj kontroli zračnog prometa. 48. 51. bez motora. pilot zrakoplova (aircraft pilot): osoba koja rukuje sustavom za upravljanje zrakoplova tijekom vremena leta. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji ne može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. njime se aerodinamički upravlja oko sve tri osi pomoću lijeve i desne komande povezane za izlazne krajeve krila. posebni VFR let (special VFR flight): VFR let čije obavljanje unutar kontrolirane zone odobri nadležna kontrola zračnog prometa u meteorološkim uvjetima koji su ispod vizualnih meteoroloških uvjeta. 46. osnovni zaokret (base turn): zaokret zrakoplova u fazi početnog prilaženja izme u završetka putanje odleta i početka putanje me uprilaženja ili putanje završnog prilaženja. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. koji se obavljaju sukladno posebno utvr enim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT). – krute osnovne konstrukcije. planinsko područje (mountainous area): područje promjenjivog profila terena u kojem se na udaljenosti 18. 45. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota.44. parajedrilica (paraglider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. ovjesna jedrilica (hang glider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed bez motora: – polukrute osnovne konstrukcije. kojim se u pravilu upravlja premještanjem težine pilota i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. 50. kao i letovi državnih zrakoplova. operativni zračni promet (operational air traffic-OAT): svi letovi civilnih zrakoplova. . 49. 47.5 km (10 NM) nadmorska visina terena mijenja za više od 3 000 stopa (900 m).

62. 57. postupak čekanja (holding procedure): unaprijed utvr eni manevar u svrhu zadržavanja zrakoplova unutar utvr enog zračnog prostora u očekivanju daljnjeg odobrenja. . U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint).52. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). preletište me uprilaženja (intermediate fix-IF): točka koja označava kraj početnog segmenta i početak me usegmenta. 61. preletište početnog prilaženja (initial approach fix – IAF): Točka koja označava početak početnog segmenta i kraj dolaznog segmenta ako postoji. predvi eno vrijeme početka vožnje (estimated off-block time-EOBT): predvi eno vrijeme u kojem će zrakoplov započeti kretanje povezano s odlaskom. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad aerodroma. 59. 54. postupak neuspjelog prilaženja (missed approach procedure): postupak koji se provodi ako nije moguće nastaviti postupak prilaženja. predvi eno vrijeme dolaska (estimated time of arrival-ETA): za IFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad odre ene točke utvr ene pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. Slijed može sadržavati proceduralne ili osnovne zaokrete. 58. postupak instrumentalnog prilaženja (instrument approach procedure): niz unaprijed utvr enih manevara zrakoplova pomoću letačkih instrumenata s utvr enom zaštitom od prepreka koji započinje od preletišta početnog prilaženja ili od početka utvr ene dolazne rute do točke s koje se slijetanje može završiti. ili ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. vrijeme u kojem će zrakoplov stići na poziciju iznad aerodroma. 53. povratni postupak (reversal procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu promjenu smjera tijekom segmenta početnog prilaženja postupka instrumentalnog prilaženja. predvi eno trajanje leta (estimated elapsed time-EET): predvi eno vrijeme potrebno za let izme u dvije značajne točke. 56. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). predani plan leta (filed flight plan-FPL): plan leta kako ga je je pilot zrakoplova ili njegov ovlašteni predstavnik ispunio i predao prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa bez naknadnih izmjena. odnosno ako se slijetanje ne završi do pozicije na kojoj se primjenjuju mjerila za nadvisivanje prepreka za čekanje ili rutu. 55. preletište završnog prilaženja (final approach fix-FAF): Točka koja označava kraj me usegmenta i početak segmenta završnog prilaženja. 60.

74. prijelazna apsolutna visina (transition altitude): apsolutna visina na kojoj ili ispod koje se vertikalna pozicija zrakoplova odre uje u odnosu na apsolutne visine. 68. rasteretna ruta (off-load route): utvr ena ruta izme u odre enih točaka ili područja koju predlaže središnja jedinica za upravljanje protokom zračnoga prometa kad se na željenoj ruti odnosno rutama na koje utječe orijentacija prometa očekuje kašnjenje. prilaženje kruženjem (circling approach): nastavak postupka instrumentalnog prilaženja koji omogućuje vizualno kruženje (oko aerodroma) prije slijetanja. 71.63. 65. prijelazna razina (transition level): prva najniža razina leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se može koristiti. produljeni postupak (racetrack procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu smanjenje apsolutne visine tijekom segmenta početnog prilaženja i/ili uspostavljanje doletne putanje u slučajevima kad ulaz u povratni postupak nije moguć. putno penjanje (cruise climb): tehnika putnog letenja kojom se neto povećanje apsolutne visine ostvaruje smanjenjem mase aviona. 72. rezolucijska informacija (resolution advisory-RA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova preporuča: . poradi sigurnosti zračnoga prometa. uljez) predstavlja moguću opasnost. 73. putna razina (cruising level): razina koju zrakoplov održava tijekom značajnijeg dijela leta. putanja (track): okomita projekcija letne putanje zrakoplova na zemljinu površinu. 75. prijelazni sloj (transition layer): zračni prostor izme u prijelazne apsolutne visine i prijelazne razine. privremeno izdvojeno područje (temporary segregated area-TSA): zračni prostor utvr enih dimenzija koji je tijekom odre enog vremenskog perioda privremeno rezerviran. 70. čiji je smjer u bilo kojoj točki obično izražen u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. isključivo za vojne letove. 69. 64. 67. 66. prometna informacija (traffic advisory-TA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova ukazuje na to da odre eni zrakoplov u njihovoj blizini (tzv. proceduralni zaokret (procedure turn): manevar koji započinje zaokretom koji odstupa od utvr ene putanje i nastavlja se zaokretom u suprotnom smjeru kako bi se zrakoplovu omogućilo priključenje i nastavljanje leta u smjeru suprotnom od utvr ene putanje.

slijed prilaženja (approach sequence): slijed po kojem su dva ili više zrakoplova dobila odobrenje za prilaženje radi slijetanja na aerodrom. razina leta (flight level-FL): površina stalnog atmosferskog tlaka odre ena u odnosu na specifičnu vrijednost tlaka od 1013. ili – ograničenje manevra s ciljem održavanja postojećeg odstojanja. kontroliranu ili nekontroliranu rutu. a pruža informacije pilotu o mogućim konfliktnim situacijama sa zrakoplovima opremljenima SSR transponderom. smjer leta (heading): usmjerenje uzdužne osi zrakoplova izraženo u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. a koja se obično nalazi na utvr enoj ATS ruti. rutu za prostornu navigaciju. 82. uvjetnu rutu itd. standardnu dolaznu rutu.. .25 hPa koja je od drugih takvih površina razdvojena odre enim intervalima tlaka. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (airborne collision avoidance systemACAS): sustav ure aja u zrakoplovu koji radi na temelju signala SSR transpondera i ne ovisi o zemaljskoj opremi. razina (level): opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu. ruta (air traffic services route-ATS route): ruta utvr ena za usmjeravanje protoka prometa prema potrebama za obavljanje kontrole zračnoga prometa. a označava visinu. standardni instrumentalni odlazak (standard instrument departure – SID): utvr ena IFR odlazna ruta koja povezuje odre eni aerodrom ili odre enu uzletno-sletnu stazu aerodroma s odre enom značajnom točkom od koje započinje rutni dio leta. 83. a označava zračni put. standardnu odlaznu rutu. 76. status leta (flight status): oznaka koja naznačuje da li zrakoplov zahtijeva poseban postupak prilikom pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa. točka neuspjelog prilaženja (missed approach point-MAPt): točka u postupku instrumentalnog prilaženja na kojoj odnosno prije koje pilot zrakoplova mora započeti propisani postupak neuspjelog prilaženja kako minimalno nadvisivanje prepreka ne bi bilo narušeno.– manevar s ciljem uspostavljanja odstojanja od svih zrakoplova koji predstavljaju opasnost. 80. 78. savjetovanu rutu. 84. 77. 81. apsolutnu visinu ili razinu leta. 85. 79. signalna površina (signal area): područje na aerodromu koje se koristi za postavljanje zemaljskih signala.

vrijeme do dolaska zrakoplova iznad aerodroma odredišta. 92. uputa kontrole zračnog prometa (air traffic control instruction): je RTF komunikacijom izdana smjernica kontrole zračnog prometa. vidljivost u letu (flight visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova u letu. visina (height): vertikalno odstojanje razine. ukupno predvi eno trajanje leta (total estimated elapsed time-total EET): za IFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska na odre enu točku utvr enu pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. vidljivost pri tlu (ground visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdio ovlašteni motritelj ili automatski sustav. 93. 90. kojom se od pilota zahtijeva poduzimanje odre enih mjera. ne može obavljati. 95. uvjetno zabranjeno područje (restricted area): dio zračnog prostora Republike Hrvatske. redovito i učinkovito obavljanje letova. . VFR let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (Visual Flight Rules). utvr enih dimenzija. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska iznad aerodroma odredišta. mjereno od utvr ene vrijednosti (QFE postavljanje visinomjera). tekući plan leta (current flight plan-CPL): plan leta kojeg je prihvatio prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa ili jedinica kontrole zračnog prometa i koji uključuje sve njegove izmjene nastale tijekom leta koje su prouzročene izdavanjem odgovarajućih odobrenja kontrole zračnog prometa. 89. 91. usluga uzbunjivanja (alerting service): usluga uspostavljena u svrhu izvješćivanja nadležnih subjekata o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja pomoći tim subjektima tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. u odre eno vrijeme i uz odre ene uvjete. a ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. točke ili objekta koji se smatra točkom. 88. 96. a kojeg operator predaje ATS jedinicama radi spremanja i višekratnog korištenja. 87. iznad odre enog područja u kojemu se zračni promet.86. 94. usluga letnih informacija (flight information service-FIS): usluga uspostavljena u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno. trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL): plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke.

u točki u kojoj se zrakoplov priključuje posljednjoj utvr enoj putanji u postupku prilaženja. sportski zrakoplov (sports aircraft): zrakoplov s posadom. odstojanje od oblaka i baza oblaka) jednaki ili veći od utvr enih minimuma. 98. sposoban za letenje. ACAS – Airborne collision avoidance system. 100. 103. te se prilaženje obavlja uz vidljivost terena. plan leta predan iz zraka (tijekom leta) . završno prilaženje (final approach): dio postupka instrumentalnog prilaženja koji započinje na utvr enom preletištu ili točki završnog prilaženja. a završava u točki koja se nalazi u okolici aerodroma s koje se može sletjeti ili započeti postupak neuspjelog prilaženja. 105. poglavito razvijen i upotrebljavan u sportske svrhe. koji započinje: 1. ADF – Automatic direction finding equipment. osnovnog zaokreta ili doletnog zaokreta produljenog postupka ako je utvr en. 102. 104. a ako preletište ili točka završnog prilaženja nisu utvr eni. sa ili bez motora (padobran. nakon završetka posljednjeg proceduralnog zaokreta. zabranjeno područje (prohibited area): dio zračnoga prostora Republike Hrvatske utvr enih dimenzija u kojemu je obavljanje zračnoga prometa zabranjeno. vizualno prilaženje (visual approach): prilaženje zrakoplova tijekom IFR leta. vizualni meteorološki uvjeti (visual meteorological conditions-VMC): meteorološki uvjeti (vidljivost. automatski radiokompas 3. teži od zraka. mikrolaki avion. 99. odnosno 2. teži od zraka. zona aerodromskog prometa (aerodrome traffic zone-ATZ): zračni prostor odre enih dimenzija utvr en oko aerodroma u svrhu zaštite aerodromskog prometa. parajedrilica. zrakoplovni model: zrakoplov bez posade. Zahtijevana navigacijska sposobnost (required navigation performance-RNP): iskaz o navigacijskoj sposobnosti neophodnoj za operacije u odre enom zračnom prostoru.). u kojemu dio ili potpuni postupak instrumentalnog prilaženja nije završen. odgovorna za upravljanje i opsluživanje zrakoplova tijekom vremena leta i na tlu. zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command-PIC): osoba s pravom konačne odluke. (2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. 101. ovjesna jedrilica i sl. AFIL – Flight plan filed in the air.97. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara 2.

indicirana brzina 23. proračunato vrijeme uzlijetanja 9. upravljanje protokom zračnog prometa 7. CTOT – Calculated take-off time. preletište početnog prilaženja 22. daljinomjer 10. usluga pružanja letnih informacija. EAT – Expected approach time. FIR – Flight information region. sustav za instrumentalno slijetanje 26. zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti . GND – Ground. IFR – Instrument flight rules. ELT – Emergency locator transmitter. IAF – Initial approach fix. ATFM – Air traffic flow management. odašiljač za lociranje u slučaju nužde 12. Savezni zrakoplovni propisi (SAD) 16. kontrola zračnog prometa 6. pravila instrumentalnog letenja 25. DME – Distance measuring equipment. AFIS – Aerodrome flight information service. razina leta 19. FAR – Federal Aviation Regulations. točka završnog prilaženja 15. ATC – Air traffic control. FL – Flight level. ILS – Instrument landing system. JAR-Joint Aviation Requirements. područje letnih informacija 17. FIS – Flight information service. GP-Glide path. preletište me uprilaženja 24. CDA – Continuous descent approach. odašiljač putanje poniranja 21. 18. IF – Intermediate fix. FAF – Final approach fix.4. EPNdB – Effective Perceived Noise dB. FAP-Final approach point. tlo (zemlja) 20. preletište završnog prilaženja 14. usluga pružanja aerodromskih letnih informacija 5. očekivano vrijeme prilažanja 11. IAS – Indicated airspeed. efektivna buka izražena u dB 13. prilaženje s neprekinutim snižavanjem 8.

magnetski smjer leta (u uvjetima bez vjetra) 40. prostorna navigacija 46. MLS – Microwave landing system. smanjeni minimum vertikalnog razdvajanja (300 m (1 000 ft) od i uključujući FL 290 do i uključujući FL 410) . RNP – Required navigation performance. zahtijevana navigacijska sposobnost 47.2 hPa. neusmjereni radiofar 37. visinomjer postavljen na 1013. MTOM – maximum take-off mass. najveća dopuštena uzletna masa. LLZ-Localizer. QDM – Magnetic heading (zero wind). QNE – Altimeter subscale set to 1013. QNH – Altimeter subscale setting to obtain elevation when on the ground. Machov broj 29. MDA – Minimum descent altitude. tlak zraka na razini aerodroma (ili na pragu uzletno-sletne staze) 42. minimalna apsolutna visina snižavanja 31. mikrovalni sustav za slijetanje 33. RNAV – Area navigation. magnetski navigacijski smjer 41. minimalna visina snižavanja 32. RVSM – Reduced vertical separation minimum. izvještaj pilota 39. 36. QTE – True bearing. PAR-Precision approach radar. RPL – Repetitive flight plan. M – Mach number. PIREP – Pilot report. točka neuspjelog prilaženja 30. odašiljač pravca slijetanja 28. MSL – Mean sea level.27. NDB – Non-directional radio beacon. minimalna sektorska apsolutna visina 34. radarski sustav za precizno prilaženje 38. QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold). srednja razina mora 35. stvarni navigacijski smjer 45. QDR – Magnetic bearing. MSA – Minimum sector altitude. trajni plan leta 48. MDH – Minimum descent height.2 hPa 43. MAPt – Missed approach point. visinomjer postavljen za dobivanje nadmorske visine 44.

koji pripada zrakoplovnom. (3) Osoba koja je pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava. oštećen ili ometan i uznemiravan više nego što je u danim okolnostima neizbježno.2 g/kg. (2) Buka koju stvara zrakoplov ne smije biti veća nego što to neizbježno zahtijeva propisno upravljanje ili opsluživanje zrakoplova. SSR – Secondary surveillance radar. standardni instrumentalni odlazak 50. SID – Standard instrument departure. (4) Odredbe stavka 3. Pod omamljujućim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se sredstva koja utječu na tjelesno i duševno stanje osobe. te da pritom nitko nije ugrožen. pomoćnom ili drugom stručnom osoblju. SRA – Surveillance radar approach. VHF svesmjerni radiofar Temeljna pravila ponašanja u zračnom prometu Članak 3. pravila vizualnog letenja 55. zbog kojih je ugroženo sigurno i pravilno obavljanje njezinih poslova. VOR-Very high frequency omnidirectional radio range. ili koja je u takvom tjelesnom ili duševnom stanju da nije u stanju obavljati poslove pilota zrakoplova ili člana posade. Zapovjednik zrakoplova . a za vojno zrakoplovno osoblje 0. VFR – Visual flight rules. mora se ponašati na način koji jamči sigurnost i red u obavljanju zračnog prometa. (5) U smislu ovoga Pravilnika. SIGMET – Significant meteorological information. (1) Svaki sudionik u zračnom prometu. te zbog kojih je ugrožena njena sigurnost i sigurnost osoba s kojima dolazi u dodir tijekom obavljanja poslova. sekundarni nadzorni radar 53. smatrat će se da je pod utjecajem alkohola osoba. ne smije upravljati zrakoplovom niti djelovati kao drugi član posade. TCAS – Traffic alert and collision avoidance system. prilaženje pomoću nadzornog radara 52.49. kojoj je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima za mjerenje alkoholiziranosti. sustav signaliziranja opasnosti i davanja uputa za izbjegavanje sudara 54. VHF – Very high frequency. značajne meteorološke informacije 51. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostalo zrakoplovno osoblje. vrlo visoka frekvencija (30 – 300 MHz) 56. a odgovara količini većoj od 0.0 g/kg.

kod rotokoptera – desno sjedalo. kod aviona. tada se zapovjednikom zrakoplova smatra pilot koji upravlja zrakoplovom sa sjedišta zapovjednika zrakoplova. (2) Zapovjednik zrakoplova dužan je pridržavati se odredaba Zakona o zračnom prometu. odredaba ovoga Pravilnika i drugih propisa koji se odnose na letenje i uporabu zrakoplova. 3. . (5) Posebnosti zapovijedanja hrvatskim vojnim zrakoplovima ure uju se posebnim propisom. kod aviona. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno pored drugoga – lijevo sjedalo. te postupati u skladu s odobrenjima i uputama nadležne kontrole zračnog prometa. Prava i dužnosti zapovjednika zrakoplova Članak 5. sjedalom zapovjednika zrakoplova smatra se: 1.Članak 4. (1) Zapovjednik zrakoplova ima pravo konačne odluke kad se radi o upravljanju zrakoplovom. (3) Instruktor letenja smatra se zapovjednikom zrakoplova prilikom obavljanja vježbovnih i ispitnih letova pod njegovim nadzorom. Ako sjedalo zapovjednika zrakoplova nije posebno odre eno u letačkom priručniku zrakoplova ili u uputi za uporabu zrakoplova. ovoga članka operator zrakoplova ne odredi zapovjednika zrakoplova. (1) Za upravljanje zrakoplovom tijekom leta i na tlu. slijetanja i vožnje. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno iza drugoga – sjedalo u kojemu se tijekom samostalnog leta mora nalaziti pilot. Zapovjednik zrakoplova mora poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost tijekom leta. odnosno pridržavati se odredaba propisa kojim se ure uju pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te pravila i postupci letenja na nekontroliranim aerodromima. (4) Odredbe ovoga Pravilnika o pravima. ako nije odre en drugi zapovjednik zrakoplova. (2) Ako u skladu s odredbama stavka 1. dužnostima i odgovornostima pilota zrakoplova vrijede i za zapovjednika zrakoplova ako odredbama ovoga Pravilnika nije drukčije propisano. odgovoran je zapovjednik zrakoplova kojega odredi operator zrakoplova. 2. bez obzira da li zrakoplovom upravlja zapovjednik zrakoplova ili neka druga osoba. uzlijetanja.

Priprema leta Članak 6. (1) Tijekom pripreme leta, zapovjednik zrakoplova mora se upoznati sa svom dokumentacijom i informacijama od značaja za sigurnu provedbu planiranog leta te provjeriti sposobnost i pripremljenost zrakoplova i posade zrakoplova, provjeriti da se teret kojega prevozi nalazi u sigurnom stanju, da se najveće dopuštene mase zrakoplova neće prekoračiti, da se u zrakoplovu nalaze propisane isprave i knjige, kao i da su potrebni podaci o letu unijeti u dnevnik zrakoplova (Journey Log Book), ako je njegovo vo enje propisano. (2) Ako planirani let namjerava obavljati izvan okolice aerodroma odlaska (izvanaerodromski let – cross country flight), odnosno prije svakog leta prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), zapovjednik zrakoplova mora se u dostatnom opsegu upoznati s raspoloživim zrakoplovno-meteorološkim izvještajima i prognozama. Prije leta za koji je propisana obvezna predaja plana leta, zapovjednik zrakoplova dužan je na najsvrhovitiji način pribaviti preduzletne informacije (pre-flight information) od Prijavnog ureda operativnih usluga kontrole zračnog prometa (air traffic services reporting office-ARO). (3) Smatra se da se let obavlja izvan okolice aerodroma kad zapovjednik zrakoplova više ne vidi odnosno ne može uočiti letenje drugih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu (aerodrome traffic circuit). (4) Posebnosti priprema leta za hrvatske vojne zrakoplove ure uju se posebnim propisom. Primjena pravila letenja Članak 7. (1) Letenje zrakoplova obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika kojima se ure uju opća pravila letenja (članci 19. do 52.), pravila vizualnog letenja (VFR) (članci 53. do 60.), pravila instrumentalnog letenja (IFR) (članci 61. do 64.), te u skladu s drugim uvjetima i postupcima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (2) Prema pravilima vizualnog letenja (VFR), smije se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, jednake ili veće od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Kada prevladavaju meteorološki uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, pilot zrakoplova može letjeti i prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) ako to naznači u planu leta, ako ima propisana ovlaštenja i ako je zrakoplov opremljen propisanom navigacijskom, komunikacijskom i drugom opremom.

(4) Prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), mora se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. Letenje prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u takvim uvjetima, smije se obavljati samo ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta (special VFR flight) prema odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (5) U odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru ne smije se letjeti brzinama koje su veće od brzina utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, osim ako se radi o vojnim zrakoplovima koji uslijed svojih letnih osobina i svojstava nisu u stanju održavati minimalne utvr ene brzine u odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru uz obvezu rezervacije prostora u zračnom prostoru klase G (uvjetno zabranjeno područje). Ako to prometna situacija dopušta i pritom se ne ugrožava sigurnost zračnog prometa, nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju dopustiti iznimke u pogledu ograničenja brzine. (6) Opseg pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa, koje se obavljaju u kontroliranom odnosno nekontroliranom zračnom prostoru unutar područja letnih informacija, utvr uju se na temelju klasifikacije zračnog prostora, a u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika. Letenje sportskih zrakoplova, letjelica bez posade, raketa i ostalih letećih objekata Članak 8. (1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na letenje sportskih zrakoplova i letjelica bez posade, osim ako se pojedine odredbe zbog letačko operativnih osobina tih zrakoplova i letjelica, posebice zbog izuzeća od obveze posjedovanja svjedodžbe o plovidbenosti i obveze uporabe aerodroma, te posebnog načina letenja sportskog zrakoplova ili nepostojanja posade, ne mogu primjenjivati. (2) U hrvatskom zračnom prostoru letjelica bez posade smije letjeti samo u područjima s ograničenjem letenja. (3) Rakete i ostali leteći objekti koji mogu ugroziti sigurnost zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru mogu se lansirati u znanstvene, sportske i druge svrhe, na način i pod uvjetima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (4) Posebnosti letenja hrvatskih vojnih letjelica bez posade ure uju se posebnim propisom. Uzlijetanja i slijetanja na odre eni aerodrom Članak 9.

(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplova na odre eni aerodrom, ne smiju se obavljati ako nisu utvr eni postupci za sigurno uzlijetanje i slijetanje na taj aerodrom (npr. propisi za lokalni promet, postupci za smanjenje buke, postupci tijekom leta, odgovarajuće popratne karte aerodroma itd.). (2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka za uzlijetanje i slijetanje vojnih zrakoplova utvr uje ministarstvo nadležno za poslove obrane. Pružanje usluga aerodromskih letnih informacija Članak 10. (1) Na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija (AFIS), te poslove u skladu s propisanim uvjetima obavlja stručna osoba koju odre uje operator aerodroma (u daljnjem tekstu: stručna osoba za AFIS). (2) Radi sigurnog odvijanja zračnog prometa, stručna osoba za AFIS dužna je neposredno sura ivati s najbližom nadležnom kontrolom zračnog prometa na propisan način. Provjera pripreme leta, propisanih dokumenata i nošenje registracijskih oznaka Članak 11. (1) Na zahtjev nadležnog zrakoplovnog inspektora, pilot civilnog zrakoplova mora dokazati da je propisno pripremio let, a zrakoplovno osoblje mora dati na uvid propisane isprave i knjige zrakoplova koje se odnose na posadu zrakoplova i zrakoplov. (2) Hrvatski i inozemni zrakoplovi moraju nositi jasno i dobro vidljive registracijske oznake, koje osiguravaju njihovo uočavanje i prepoznavanje tijekom leta. U zrakoplovu se moraju nalaziti dokumenti, koji su propisani u državi registracije zrakoplova za letenje u me unarodnom zračnom prometu, a poglavito potvrda o registraciji, svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova, te dokaz o potrebnim sklopljenim osiguranjima, ako se ne radi o državnim zrakoplovima. Radiotelefonska komunikacija Članak 12. (1) Radi obavljanja jednoobrazne, brze i nedvosmislene radiotelefonske komunikacije pilot zrakoplova, nadležni kontrolor zračnog prometa i rukovoditelj zrakoplovne stanice na zemlji, moraju upotrebljavati propisane normirane me unarodne izraze i kratice na engleskom jeziku. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, govorna komunikacija u aerodromskom prometu na nekontroliranim aerodromima, te prilikom obavljanja letova prema vizualnim

biti na stalnom prijamu na radiofrekvenciji nadležne kontrole zračnog prometa. ovoga članka mora poduzeti mjere predvi ene odredbama Dodatka 2. Ova odredba se ne primjenjuje na signale iz Dodatka 2. (1) Ako pilot civilnog zrakoplova kojega presreće vojni zrakoplov opazi signale i znakove utvr ene odredbama ovoga članka i odredbama Dodatka 3. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene tim odredbama. stavak 1. (4) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (2) Pilot civilnog zrakoplova presretnutog u hrvatskom zračnom prostoru dužan je: 1. ovoga članka utvr uje Agencija na prijedlog imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. slijediti upute presretača koje odgovaraju vizualnim signalima utvr enima u Dodatku 3. Signali i znakovi za presretanje Članak 14. fraze. termine i kratice za obavljanje radiotelefonske komunikacije iz stavka 1. ne smiju se upotrebljavati. točka 6. (3) Postupke. stavak 1. (1) Tijekom letenja u hrvatskom zračnom prostoru svi civilni i vojni zrakoplovi moraju upotrebljavati propisane signale i znakove u skladu s odredbama Dodatka 2. točka 2. Drugi signali i znakovi koji bi se s njima mogli zamijeniti. točka 1. stavku 1. odobrenja i/ili upute nadležne kontrole zračnog prometa odnosno savjeti i informacije koje se daju u okviru pružanja aerodromskih letnih informacija. članka 5. (2) Ako pilot zrakoplova opazi ili primi signale i znakove iz stavka 1. može se obavljati i uporabom propisanih normiranih izraza na hrvatskom jeziku. (4) Ako radiokomunikacija već postoji. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. imaju prednost pred svjetlosnim i zemaljskim signalima i znakovima. Signali i znakovi Članak 13. (3) Signali i znakovi iz stavka 1. ovoga članka moraju se primjenjivati samo u propisane svrhe.pravilima letenja izvan aerodromskog prometa na kontroliranim aerodromima. ovoga Pravilnika. a) do c) ovoga Pravilnika. . a) do c) ili davati signale na način utvr en u Dodatku 3. te u slučaju potrebe uspostaviti radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. ovoga Pravilnika.

Pilot . Svaki se izraz mora emitirati dva puta. 1. WILCO VIL KO Razumio. moraju se pokušati razmijeniti bitne informacije i potvrditi primljene upute primjenjujući sljedeće izraze uz navedeni izgovor. poziciju zrakoplova i vrstu leta. Obzirom na okolnosti. (4) Ako tijekom radiokomunikacije s presretačem ne postoji mogućnost sporazumijevanja na istom jeziku. pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s presretačem ili tijelom nadležnim za navo enje zrakoplova. korištenje izraza »HIJACK« može biti neprovedivo. emitirajući opći poziv na frekvenciji za slučaj nužde (121.. 3. Izrazi koje koristi presretač: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Koji je Vaš pozivni znak? FOLLOW FOL OU Slijedite me! DESCEND DI SEND Počnite snižavanje za slijetanje! YOU LAND JU LEND Sletite na ovaj aerodrom! PROCEED PRO SID Možete nastaviti let! 2. te stoga nije preporučljivo..5 MHz i/ili 243 MHz). (3) Ako je bilo koja uputa primljena radiokomunikacijom sa zemlje u suprotnosti s uputama ili signalima presretača.2. i 4. ako je to moguće. postaviti SSR transponder na mod A. postupam prema uputi! CAN NOT KEN NOT Nemoguće slijediti uputu! REPEAT RI PIT Ponovite Vašu uputu! AM LOST EM LOST Pozicija nepoznata! MAYDAY MEJ DEJ U nuždi sam! HIJACK HAJ DŽEK Otet sam! LAND Tražim slijetanje na LEND (ime arodroma) (ime aerodroma)! DESCEND DI SEND Tražim snižavanje! (5) Izrazi tiskani masnim slovima moraju se naglašavati. pilot zrakoplova mora slijediti upute presretača i neodložno pribaviti razjašnjenje glede suprotnosti uputa. o presretanju izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. navodeći pritom svoj pozivni znak. Izrazi koje koristi presretnuti zrakoplov: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Moj pozivni znak je . ako od nadležne kontrole zračnog prometa nije primio drugačije upute. kôd 7700.

(1) Kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja smije se letjeti: 1. Odobrenje za VFR let u uvjetno zabranjenom ili privremeno izdvojenom području izdat će se na zahtjev pilota. privremeno izdvojena područja (temporary segragated area-TSA) i opasna područja (danger area-D). (2) Područja s ograničenjem letenja su uvjetno zabranjena područja (restricted area-R). 3. (6) Tijekom postupka presretanja.zrakoplova mora navesti pozivni znak zrakoplova koji se koristi u radiokomunikaciji s kontrolom zračnog prometa. Letenje kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja Članak 16. nadležna kontrola zračnog prometa može za IFR let izdati odobrenje za letenje u tom području ako u tom trenutku u njemu nema nikakvih djelovanja. te 4. (2) Tijekom vremena u kojemu je uvjetno zabranjeno ili privremeno izdvojeno područje djelatno. ovoga Pravilnika. Područjima s ograničenjem letenja smatraju se i područja utvr ena u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske. (1) Letenje kroz zabranjena područja (prohibited area-P) je zabranjeno. a koji odgovara registracijskoj oznaci zrakoplova navedenoj u planu leta. Zabranjena područja i područja s ograničenjem letenja Članak 15. ako je u slučaju vojnog zrakoplova koji obavlja posebnu zadaću ministarstvo nadležno za poslove obrane izdalo odobrenje za letenje u odre enom području. ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za letenje kroz odre eno područje u pojedinom slučaju ili općenito. ako to dozvoljavaju uvjeti pod kojima je takvo područje utvr eno. . (3) Letovi zrakoplova u području utvr enom u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske obavljaju se na temelju posebnoga propisa. 2. ako je u slučaju letova koji se obavljaju u svrhu potrage i spašavanja ili pružanja hitne medicinske pomoći letenje kroz takvo područje prethodno dogovoreno izme u tijela nadležnog za potragu i spašavanje i tijela koje je odgovorno za djelovanje u tom području. stavak 6. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora postupiti sukladno odredbi članka 112.

nadležna kontrola zračnog prometa će izdati odobrenje ili upute za let u tom području i to IFR letu bez posebnog zahtjeva pilota. navigaciju – nautička milja (NM) i desetice.Letenje kroz opasna područja Članak 17. (1) U zračnom prometu vrijeme se mjeri i odre uje primjenom jedinstvenog koordiniranog vremena (Universal Time Co-ordinated – UTC). apsolutnu visinu (altitude) i relativnu visinu (height) – stopa (ft). (3) Prilikom letenja primjenjuju se sljedeće mjerne jedinice za: 1. uključujući brzinu vjetra – čvor (kt). (2) U zračnom prometu kao referentni geodetski sustav za utvr ivanje lokacija primjenjuje se Svjetski geodetski sustav 84 (World Geodetic System-WGS 84). (1) Letenje kroz opasna područja piloti zrakoplova trebaju izbjegavati. horizontalnu brzinu. 4. a VFR letu samo na zahtjev pilota. poglavito za mjerenje udaljenosti na aerodromima – metar (m). kraće udaljenosti (do 4 000 m). a prije ulaska u opasno područje uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom jedinicom kontrole zračnog prometa. nadmorsku visinu (elevation) – stopa (ft). (2) Tijekom vremena u kojemu je opasno područje djelatno ali se u njemu trenutno ne obavljaju djelatnosti. 5. Mjerne jedinice i kratice Članak 18. 2. vertikalnu brzinu . 3. 6.

OPĆA PRAVILA LETENJA Odjeljak 1.– stopa u minuti (ft/min). vidljivost u letu. OPĆE ODREDBE Minimalna sigurna visina Članak 19. 9. smjer vjetra kod uzlijetanja i slijetanja – stupanj (°) prema magnetskom sjeveru. (5) Iznimno od odredaba stavka 3. tlak zraka za postavljanje barometarskog visinomjera – hektopascal (hPa). 8. za letenje hrvatskih vojnih zrakoplova mogu se koristiti i druge mjerne jedinice. 10. masu. ili težinu – tone (t) ili kilogrami (kg). . pri tlu i uzduž uzletno-sletne staze – kilometar ili metar (km ili m). temperaturu – stupanj Celsiusa (°C). Dio drugi ZAJEDNIČKE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. 12. kao mjerna jedinica za mjerenje tlaka zraka u svrhu postavljanja barometarskog visinomjera. smjer vjetra – stupanj (°) prema geografskom sjeveru. 11. ovoga članka. (4) Na zahtjev pilota zrakoplova. može se koristiti inch Hg ili mm Hg. 7.

(5) Letenje ispod mostova i sličnih objekata te dalekovoda i antena. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. ako je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća i ako se pritom ne ugrožavaju osobe i stvari na tlu. jedrilice. ovoga članka. ovoga članka ne primjenjuju se na letove za posebna djelovanja u skladu s odredbama članka 20. ovoga članka. . ovjesne jedrilice (hang-glider) i parajedrilice (paraglider) smiju letjeti ispod visine od 500 stopa iz stavka 3.(1) Letenje ispod minimalne sigurne visine (minimum safe height) dozvoljeno je samo prilikom slijetanja ili uzlijetanja. (4) Ako je to potrebno zbog vrste letenja koje se obavlja i ako se pritom opravdano pretpostavlja da ne postoji opasnost za osobe i stvari na tlu – slobodni baloni s posadom smiju letjeti ispod visine od 1 000 stopa iz stavka 3. (7) Odredbe stavka 3. brišuće letove hrvatskih vojnih zrakoplova. letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći i letove u svrhu potrage i spašavanja zrakoplova. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. (2) Minimalna sigurna visina je visina koja osigurava da u slučaju slijetanja u nuždi neće doći do neprimjerenog i nepotrebnog uznemiravanja stanovništva bukom zrakoplova. odnosno nepotrebnog ugrožavanja osoba i stvari na tlu ili vodi. Agencija u pojedinom slučaju može za letenje iznad gradova. minimalna sigurna visina ne smije biti manja od 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m od pozicije zrakoplova. (6) Iznimno od odredaba stavka 3. ministarstvo nadležno za poslove obrane može za letove hrvatskih vojnih zrakoplova koji nisu obuhvaćeni odredbom stavka 7. Izbacivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu Članak 20. ovoga članka. ovoga članka. zabranjeno je osim ako je za to Agencija za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: Agencija) izdala odobrenje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. ovoga članka. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. (9) Iznimno od odredaba stavka 3. (3) Iznad gradova. a u svim drugim slučajevima 500 stopa iznad zemlje ili vode. (8) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka. Zakona o zračnom prometu. Agencija može za letove posebne namjene. ovoga članka. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi utvrditi veće visine od visina predvi enih odredbama stavka 3. – slobodni baloni s posadom.

(1) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu je zabranjeno. U jednoj grupi koja obavlja let u kontroliranom zračnom prostoru može biti maksimalno 5 zrakoplova. (1) Za obavljanje grupnog letenja potrebna je suglasnost svih pilota koji sudjeluju u takvom letu. osim odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. užad za vuču. iznad gradova i drugih gusto naseljenih područja. (4) Posebnosti akrobatskih letova hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. ako je to u interesu sigurnosti zrakoplova ili zaštite života i zdravlja osoba u zrakoplovu. odnosno 2000 stopa u slučaju izbacivanja benzina. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. u pojedinom slučaju odobriti iznimke. reklame te slični predmeti. . gorivo. (4) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz hrvatskih vojnih zrakoplova u letu ure uje se posebnim propisom. te iznad skupova ljudi i zračnih luka na kojima se odvija javni zračni promet su zabranjeni. osim ako Agencija to odobri. Akrobatski letovi Članak 21. na zahtjev. (1) Akrobatski letovi smiju se obavljati samo u vizualnim meteorološkim uvjetima uz izričitu suglasnost svih osoba u zrakoplovu. (3) Za obavljanje akrobatskih letova u okolici nekontroliranog aerodroma. Grupno letenje Članak 22. (2) Akrobatski letovi na visinama manjim od 1 500 stopa. Akrobatski letovi sportskim zrakoplovima dozvoljeni su ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač tog zrakoplova. potrebno je pribaviti i suglasnost stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. iz zrakoplova u letu se smiju izbacivati balasti u obliku neškodljive tekućine ili finog pijeska. te ako se izbacuju ili raspršuju na mjestima gdje ne prijeti opasnost po osobe ili stvari na tlu. Agencija može. ovoga članka. (3) Izbacivanje goriva iz zrakoplova u letu ne smije se obavljati na razinama manjim od 5000 stopa u slučaju izbacivanja kerozina.

mora se od nadležne kontrole zračnog prometa zatražiti odobrenje za razdvajanje grupe i primjenu pojedinačnog razdvajanja. pri čemu razmak izme u predmeta kojeg vuče prethodni zrakoplov i zrakoplova koji ga slijedi. ako je zrakoplov opremljen baždarenim barografom za zapisivanje visina tijekom leta. kao i izme u samih zrakoplova mora iznositi najmanje 200 stopa (60 m). prigodom kojih se zrakoplovom vuku predmeti. . stavak 2. ako osiguranje operatora zrakoplova od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama izričito uključuje vuču predmeta. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. piloti svih zrakoplova u grupi moraju održavati horizontalni razmak do najviše 0. Tijekom grupnog letenja radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa sukladno odredbama članka 12. Vo a grupe i piloti koji sudjeluju u grupnim letovima odgovorni su za održavanje potrebnog sigurnog me usobnog odstojanja unutar grupe te tijekom manevriranja u svrhu stvaranja i razdvajanja grupe. ako u grupnom letu ne sudjeluje više od tri (3) zrakoplova. (6) Ako tijekom grupnog leta vo a grupe izgubi orijentaciju postupa se sukladno odredbama članka 164. Vučni i promidžbeni letovi Članak 23. ako pilot zrakoplova posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. ovoga Pravilnika obavlja vo a grupe. (1) Promidžbeni letovi. Samo vo a grupe postavlja SSR transponder na odgovarajući dodjeljeni ili propisani kod. stavak 4.(2) Prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa i primjene razdvajanja. ovoga Pravilnika. Odobrenje će se izdati samo: 1. Ako se namjerava letjeti na većim razmacima. stavak 1. i 3. (7) Grupno letenje hrvatskih vojnih zrakoplova ure uje se posebnim propisom. nadležna kontrola zračnog prometa smatrat će zrakoplove koji sudjeluju u grupnim letovima jednim zrakoplovom. a ostali zrakoplovi u grupi moraju biti na slušanju (stalnom prijamu) na istoj frekvenciji. točka 13. (3) Prilikom obavljanja grupnih letova u kontroliranom zračnom prostoru. ovoga Pravilnika. te 4. (5) Svi zrakoplovi u grupi moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. 3.5 NM i vertikalni razmak do najviše 100 stopa od zrakoplova vo e grupe. 2. (4) Zone aerodromskog prometa (ATZ) i kontrolirane zone (CTR) moraju se tijekom obavljanja grupnih letova izbjegavati ako se unutar njih ne namjerava sletjeti sukladno odredbi članka 38.

(6) Odobrenje iz stavka 1.(2) Odredbe stavka 1. točka 2. smiju se obavljati samo uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. koje se odnosi na nadzvučne letove civilnih zrakoplova. ovoga članka. Agencija može propisati posebna vremenska ograničenja. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visinama od najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. (5) Za obavljanje promidžbenih letova. Odredba stavka 1. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. (8) Vučni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. u skladu s propisom. a ako se namjerava uzletjeti ili sletjeti unutar područja Republike Hrvatske i odre eni aerodromi. samo ako je zajamčeno da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. moraju isključivo upotrebljavati zrakoplovi koji udovoljavaju strožim zahtjevima za zaštitu od buke zrakoplova. može se izdati uz utvr ene uvjete. (1) Letovi civilnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni. ovoga članka. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće i na vuču predmeta u ostale svrhe. ovoga Pravilnika. (7) Promidžbeni letovi u kojima se koriste akustična sredstva su zabranjeni. (4) Odobrenje iz stavka 3. ograničenja i s odre enim rokom. ovoga članka. U tim se područjima. (4) Iznimno od odredaba članka 19. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. nije potrebno za promidžbene letove kod kojih je poruka ispisana samo na zrakoplovu. i 2. . Promidžbeni letovi unutar kontroliranih zona i zračnom prostoru klase C. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. Letovi nadzvučnim brzinama Članak 24. Pritom se mogu propisati odre ene razine i rute. Agencija može odobriti iznimke od propisane zabrane. dozvoljeni su na razinama leta višim od 33 000 stopa. odobrenje nije potrebno za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica pod uvjetom da pilot posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. ovoga članka. ne primjenjuje se na obavljanje radova iz zraka ako se pritom upotrebljava helikopter. (2) Letovi vojnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visini od najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. Iznad gradova.

Letovi jedrilica i sportskih zrakoplova u oblacima Članak 25. može biti uvjetovano posjedovanjem odgovarajuće komunikacijske i navigacijske opreme. na kojem se namjerava obavljati izvanaerodromsko slijetanje ili uzlijetanje. odobrenje nije potrebno. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. (5) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. (2) Letovi jedrilica u opasnim oblacima (kumulonimbus) su dozvoljeni ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač jedrilice. Vertikalno odstojanje se osigurava. za izvanaerodromsko slijetanje motornih jedrilica i jedrilica prilikom obavljanja izvanaerodromskih letova. motornih jedrilica. Izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. zračnih brodova. ovoga članka. ako se opravdano pretpostavlja da bi se takvim letom mogla ugroziti sigurnost zračnog prometa. zračnih brodova. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. prometnom situacijom te drugim razlozima. te ako operator zrakoplova dokaže postojanje osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti letove jedrilica u oblacima. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ako izme u njih postoji stalna radiokomunikacija i ako vertikalno odstojanje izme u dvije jedrilice iznosi najmanje 500 stopa (150 m). mikrolakih aviona i jedrilica Članak 26. rotokoptera. motornih jedrilica. stalnim uzajamnim obavještavanjem i dogovorom pilota jedrilica putem radiokomunikacije.(5) Pojedinačni probni let nadzvučnom brzinom može se odobriti u svrhu dokazivanja da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. (3) Dvije ili više jedrilica mogu letjeti u istom oblaku. (2) Agencija može zatražiti od podnositelja zahtjeva dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda. rotokoptera. (1) Ako se sigurnost zračnog prometa može održavati odgovarajućim mjerama. mikrolakih aviona i jedrilica. . (4) Letovi sportskih zrakoplova u oblacima su zabranjeni.

ovoga članka. ovoga članka.(4) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. mora biti uočljivo označeno na odstojanjima od po 100 m crveno-bijelim zastavicama danju. za čije je korištenje potrebno odobrenje. Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda na kojem se namjeravaju obavljati izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja. Korištenje zmajeva ili letenje vučenih padobrana zabranjeno je izvan područja zračnih luka (područje s ograničenjem gradnje). koje uključuje uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica pomoću vuče. zmajeva i vučenih padobrana Članak 27. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. (5) Uže vezanih balona i zmajeva. tako da je drugim zrakoplovima vidljivo iz svih smjerova. ako je uže kojim su vezani duže od 300 stopa. (1) Izvanaerodromska uzlijetanja slobodnih balona s posadom smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. (4) Agencija može odobriti iznimke od odredaba stavka 2. potrebno je za korištenje zmajeva (kite) i vučenih padobrana (man-carrying parachute kite). (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. Letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata . parajedrilica i izvanaerodromski skokovi padobranom Članak 28. (2) Korištenje vezanih balona dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije. primjenjuju se na odgovarajući način na izvanaerodromske skokove padobranom. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica. dopušteno je i bez odobrenja Agencije. Letenje balona i korištenje vezanih balona. (2) Izvanaerodromsko slijetanje ovjesnih jedrilica i parajedrilica kod izvanaerodromskih letova. i 3. a crvenim i bijelim svjetlima noću. ovoga članka. (3) Odredbe stavka 1. (3) Odobrenje iz stavaka 2.

koje se koriste u slučajevima spašavanja osoba i/ili stvari. 2. (3) Odobrenje iz stavka 2. (2) Letenje zrakoplovnih modela na raketni pogon i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. mjesto letenja i područje slijetanja/prizemljenja. uzletnoj masi i snazi motora ili pogonskog goriva. broj planiranih letova. Odobrenje se može izdati stručno osposobljenim osobama za svaki pojedini slučaj ili kao opće odobrenje.5 km od granica aerodroma. ispaljivanje pirotehničkih objekata.5 km od stambenih područja samo uz odobrenje Agencije. Odobrenje je potrebno i za zrakoplovne modele svih vrsta.5 km od granica aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma. kod kojih masa pogonskog goriva iznosi 20 g ili manje. (4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. 7. (1) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem smiju letjeti na udaljenosti manjoj od 1. 5. ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena. ovoga članka nije potrebno za: 1. smije se obavljati samo uz odobrenje Agencije. očekivan vrhunac leta u slučaju letećih objekata. 3. vrijeme početka letenja i trajanje. 3. odobrenje Agencije nije potrebno. . 4. mora sadržavati: 1. letenje zrakoplovnih modela i letećih objekata na raketni pogon. 2. ovoga članka.Članak 29. opis zrakoplovnog modela ili letećeg objekta s podacima o masi. vrstu upravljanja. lansiranje signalnih raketa. 6. kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje. Zrakoplovni modeli svih vrsta smiju letjeti na aerodromima samo u skladu s uputama operatora aerodroma. dokaz o osiguranju operatora od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. (5) Za letenje zrakoplovnih modela ukupne mase manje od 5 kg koji nisu na raketni pogon. s izuzetkom ispaljivanja pirotehničkih objekata na udaljenosti manjoj od 1. koji lete na udaljenosti manjoj od 1.

5 kg. 3. Odjeljak 2. vozila i prepreka. (1) Zbog izbjegavanja sudara. od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi se prethodno mora pribaviti odobrenje za: 1. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. ovoga članka. skokove padobranima i izbacivanje predmeta padobranima.(6) Letenje hrvatskih vojnih zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih i neupravljanih letećih objekata ure uje se posebnim propisom. (1) Prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. točka 1. i 4. ovoga članka. 3. (2) Za pribavljanje odobrenja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi odgovoran je: 1. pilot zrakoplova ili ovlašteni voditelj. parajedrilica i ovjesnih jedrilica. odnosno organizator planiranog djelovanja. te grupno letenje slobodnih balona bez posade. IZBJEGAVANJE SUDARA I PRVENSTVO PUTA Izbjegavanje sudara Članak 31. rukovatelj zrakoplovnog modela ili drugog letećeg objekta ili ovlašteni voditelj. 2. letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. te za 4. rukovatelj balona za letenje slobodnih balona bez posade. u slučaju iz stavka 1. Posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora Članak 30. pilot zrakoplova mora u svakom trenutku održavati dostatni razmak od drugih zrakoplova. letenje mikrolakih aviona. točka 3. ovoga članka. točka 2. odnosno organizator planiranog djelovanja. 2. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. (3) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. u slučaju iz stavka 1. . a organizator za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade i grupnog letenja balona bez posade u slučaju iz stavka 1.

(4) Pilot zrakoplova koji. u letu se mora održavati odstojanje od najmanje 500 stopa (150 m) od pojedinih objekata ili drugih prepreka. ima prednost u odnosu na druge zrakoplove. motorne jedrilice čiji motor nije u uporabi smatraju se jedrilicama. a u slučaju potrebe. zrakoplov koji dolazi slijeva mora primijeniti postupak izbjegavanja.(2) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. (4) Odredbe stavka 1. ispod ili ispred drugog zrakoplova samo na takvom odstojanju koje isključuje ugrožavanje ili ometanje tog zrakoplova. a za ostale zrakoplove Agencija može u pojedinom slučaju odobriti iznimke. Pilot zrakoplova koji u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti izbjegava drugi zrakoplov ili njegovu letnu putanju i mora promijeniti svoj smjer leta. (3) Kod primjene pravila prednosti. smije preletjeti iznad. . o obvezi pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu djeluje kontrola zračnog prometa. (2) Zrakoplov mora izbjeći drugi zrakoplov s vidljivo umanjenim manevarskim sposobnostima. parajedrilice i slobodne balone s posadom. u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti. (1) Zrakoplovi koji se u letu me usobno približavaju u suprotnim smjerovima moraju se. ako postoji opasnost od sudara. ovjesne jedrilice. Osnove za primjenu pravila prednosti Članak 32. Odredbe članka 19. Pravila prednosti u letu Članak 33. (5) Odredbe o pravilima prednosti ne osloba aju pilote zrakoplova koji sudjeluju u doga aju od njihove dužnosti sprečavanja sudara uključujući manevre u svrhu izbjegavanja sudara na temelju informacija dobivenih pomoću sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. ovoga Pravilnika o minimalnoj sigurnoj visini moraju se pritom primjenjivati. smatra se presijecanje smjera leta od strane drugog zrakoplova pod kutom od 70 do 160 stupnjeva. zadržava smjer leta. dužan je poduzeti potrebne mjere da bi se izbjegla opasnost od sudara. izbjeći skretanjem udesno. ovoga članka. razinu i brzinu sve dok opasnost od sudara ne pro e. a parajedrilica i ovjesna jedrilica smatraju se jedrilicom. mikrolaki avioni smatraju se motornim jedrilicama. i 2. (1) Ako se smjerovi leta dvaju zrakoplova križaju na približno istoj visini. stavak 1. (3) Odredbe stavka 2. do 3. Pod križanjem smjerova leta zrakoplova. ne primjenjuju se na jedrilice.

zračni brodovi prema jedrilicama. smije se obavljati na manevarskim površinama aerodroma. jedrilice. zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom prema zračnim brodovima. parajedrilicama i balonima. zrakoplov koji pretječe mora izbjeći letnu putanju drugog zrakoplova promjenom smjera leta udesno. Pravila prednosti tijekom vožnje na manevarskim površinama Članak 35. postupak izbjegavanja moraju uvijek primjenjivati: 1. (1) Zrakoplovi u završnom prilaženju za slijetanje i zrakoplovi koji slijeću imaju prednost u odnosu na druge zrakoplove. zrakoplov na većoj visini. ovjesnim jedrilicama. 2. ovoga članka. ovjesnim jedrilicama. točke 1. Zrakoplov pretječe drugi zrakoplov ako mu se približava odostraga sa smjerom leta koji u odnosu na smjer leta prethodnog zrakoplova čini kut manji od 70°. zrakoplovi pokretani motorom prema zrakoplovima koji vuku druge zrakoplove ili predmete. Noću se taj me usobni odnos smjerova leta smatra odre enim kad se propisana crvena i zelena pozicijska svjetla zrakoplova ne mogu vidjeti (Dodatak 1. Pravila prednosti tijekom prilaženja za slijetanje Članak 34. stavak 1. članak 2. parajedrilicama i balonima. moraju izbjegavati ostale zrakoplove u svim slučajevima. Zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom. (2) Ako više zrakoplova težih od zraka istodobno prilaze aerodromu za slijetanje. 3.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. čak i ako je u penjanju ili snižavanju. jedrilicama. . (3) Zrakoplov na manjoj visini. ne smije drugom zrakoplovu koji se nalazi u završnom prilaženju za slijetanje presijecati letnu putanju ili ga pretjecati. (1) Kretanje zrakoplova vlastitim pogonom po tlu. (3) Prigodom pretjecanja. mora izbjeći zrakoplov na manjoj visini. pod uvjetom da zrakoplovom upravlja osoba ovlaštena za vožnju zrakoplova i da je dobivena suglasnost stručne osobe za AFIS ili odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. 4. ovjesne jedrilice i parajedrilice prema balonima. ovoga Pravilnika). i 2.

U pojedinom slučaju vrijedi sljedeće: 1. moraju održavati takav razmak od plovila da se isključi svaka opasnost od sudara i da se ne ometa kretanje plovila. zrakoplov koji pretječe izbjegne smjer kretanja drugog zrakoplova promjenom smjera kretanja udesno.(2) Vozilo koje vuče ili gura zrakoplov na manevarskim površinama aerodroma. moraju primijeniti postupak izbjegavanja na način: 1. zrakoplov ili plovilo kojeg se pretječe ima prednost. Zrakoplov u vožnji. 3. tek onda kad opasnost od sudara više ne postoji. 3. svaki zrakoplov mora pažljivo uzeti u obzir okolnosti i djelovati u skladu s manevarskim sposobnostima vozila. (5) Ako postoji opasnost od sudara zrakoplova koji se tijekom vožnje po manevarskoj površini aerodroma me usobno približavaju. da zrakoplovi čiji se smjerovi kretanja križaju. a postoji opasnost od sudara. (3) Zrakoplovi pokretani vlastitom snagom. da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov. (4) Zrakoplov u vožnji na manevarskoj površini aerodroma. da se zrakoplovi u suprotnim ili približno suprotnim smjerovima zaustave ili izbjegnu skretanjem udesno ili. ima prednost u odnosu na vozila koja ne vuku ili guraju zrakoplov. 2. mora skrenuti udesno i održavati dostatni razmak. ima prednost u odnosu na zrakoplov u vožnji i na druga vozila. 4. zrakoplovi koji uzlijeću ili slijeću na vodene površine. zrakoplov koji dolazi slijeva primjeni postupak izbjegavanja ili. Pravila prednosti pri kretanju po vodi Članak 36. zrakoplov koji pretječe mora održavati dostatni razmak. mora izbjeći zrakoplov koji uzlijeće ili namjerava uzletjeti. ako se zrakoplovu s desne strane približava drugi zrakoplov ili plovilo u smjeru koji se križa. ako se zrakoplov približava drugom zrakoplovu ili plovilu u suprotnom ili približno suprotnom smjeru. tijekom vožnje na aerodromima imaju prednost pred vozilima i pješacima. (1) Ako se zrakoplovi ili zrakoplov i plovilo me usobno približavaju po vodi. Zrakoplov smije uzletjeti. 2. vozilo koje dolazi s desne strane ima prednost. (2) Me unarodna pravila za sprečavanje sudara na moru (Annex B to the final act of the international conference on safety of life at sea – The Rules of the Road at Sea) i posebni .

(2) Aerodromski promet obavlja se u skladu s odredbama članka 74. prilikom prilaženja za slijetanje i nakon uzlijetanja. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na aerodromu ili u njegovoj okolici dužan je: 1. ako nije drugačije odre eno. 5. i članka 101. i stavka 4. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 2. potrebna je suglasnost stručne osobe za AFIS. ovoga članka. (1) Aerodromski promet je promet zrakoplova koji se nalaze u aerodromskom prometnom krugu. ovoga Pravilnika. koji isključivo služe za letenje sportskih zrakoplova ili zrakoplovnih modela. kretanje i postupke zrakoplova koji se kreću na vodi. 2. Manevarska površina obuhvaća uzletno-sletne staze i ostale dijelove aerodroma odre ene za uzlijetanje i slijetanje. (4) Za istodobno obavljanje aerodromskog prometa sportskih zrakoplova. u aerodromskom prometnom krugu obavljati promjene smjera lijevim zaokretima. pridržavati se savjeta i informacija stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te uputa operatora aerodroma. Odjeljak 3. zrakoplovnih modela i drugih zrakoplova. 3. primjenjuju se na odgovarajući način na prednost. uklopiti se u prometni tok.propisi. poglavito posebnih pravila i postupaka za obavljanje aerodromskog prometa u skladu s odredbama članka 37. 4. ili se iz njega vidljivo izdvojiti. Letenje na aerodromu i u njegovoj okolici Članak 38. promatrati aerodromski promet zbog izbjegavanja sudara. kao i cjelokupan promet na manevarskim površinama. . pridržavati se valjanih propisa o letenju zrakoplova na aerodromu ili u njegovoj okolici. u njega ulaze ili iz njega izlaze. Zakona o zračnom prometu. stavak 3. te ostale dijelove aerodroma odre ene za vožnju. uključujući okolne pojaseve i staze za vožnju. (3) Za obavljanje aerodromskog prometa na aerodromima. ODREDBE O AERODROMSKOM PROMETU Pravila za obavljanje aerodromskog prometa Članak 37. osim stajanke.

i 12. 12. 10. penjati sa što većim kutom penjanja. 13. odobrenjima i uputama izdatim svjetlosnim i zemaljskim signalima. 9. točka 1. kao i u skladu sa znakovima i oznakama. 3. 6.. i to samo onda ako se u prilaženju za slijetanje ili na uzlijetanju ne nalazi drugi zrakoplov.. ako se unutar nje ne namjerava sletjeti. sletjeti desno od sletnog znaka (»T«)..6. (2) Ako je hitno potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa ili drugih važnih razloga.. tijekom vožnje presjeći uzletno-sletnu stazu što je moguće više pod pravim kutom. 9. može u pojedinom slučaju dopustiti odstupanja od odredaba stavka 1.. te: 1. 4. . postupati u skladu s odobrenjima i uputama izdanim putem radiotelefonske komunikacije. slijetati i uzlijetati uz vjetar ako to ne isključuju razlozi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa. 7. 8. i u njegovoj okolici. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na nekontroliranom aerodromu na kojem nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. pet minuta prije ulaska u zonu aerodromskog prometa. 5. Letenje na nekontroliranim aerodromima na kojima nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija... nakon neuspjelog prilaženja postupati u skladu s odredbom točke 11. stavak 1. napustiti što je brže moguće uzletno-sletnu stazu nakon slijetanja. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. ovoga članka ako se pritom ne ugrožava sigurnost ostalog zračnog prometa. izbjegavati zonu aerodromskog prometa (Aerodrome Traffic Zone-ATZ) i kontroliranu zonu (controlled zone-CTR). smjer glavnih staza ili drugi mjesni razlozi.. ako nije drugačije odre eno. 11. i u njihovoj okolici Članak 39. 10. uzimajući u obzir operativnotehničku sposobnost zrakoplova i sigurnost zračnog prometa. stručna osoba za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. dužan je postupati u skladu s odredbama članka 38. 11. nakon uzlijetanja. 8. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova..

4. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. ili – na bilo kojoj poziciji ako nema drugog prometa.– trenutnu poziciju i visinu i – svoju namjeru. a koji mora sadržavati pojedinosti iz članka 78. stavak 2. 5. osim u slučajevima nužde. Promet u završnom kraku uvijek ima prednost pred drugim prometom. (3) Ako u aerodromskom prometnom krugu promet već postoji. ovoga Pravilnika. obvezno na slijepo proslje ivati izvještaj o poziciji koji se odnosi na poziciju niz vjetar i završni krak. ako namjerava sletjeti. Letenje na kontroliranom aerodromu Članak 40. ili – na nekoj poziciji koju sami sudionici u prometu dogovore. – naznaku vožnje. (2) Promet u aerodromskom prometnom krugu ima prednost pred prometom koji se u njega uključuje. osim onih odredaba koje se odnose na uporabu radiopostaja. . smjer slijetanja i uzlijetanja odre uje se prema tom prometu i obvezan je za sve zrakoplove koji se u njega uključuju ili namjeravaju uzletjeti. 3. dužan je pridržavati se odredaba ovoga članka. tijekom leta u zoni aerodromskog prometa stalno biti na prijamu na utvr enoj frekvenciji. 2. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. – planiranu uzletnu stazu i – namjeru odnosno odredište. uključiti se u odre eni aerodromski prometni krug na utvr enoj visini – u poziciji niz vjetar za stazu koja je u uporabi. (4) Pilot zrakoplova koji nije opremljen radiopostajom. Sudionici u prometu mogu se drukčije dogovoriti. na stajanci prije uzlijetanja.

(1) Motori zrakoplova smiju se pokrenuti. ovoga Pravilnika. uputama i informacijama proslije enima svjetlosnim i zemaljskim signalima. putem radija. stavak 2. putem radiotelefonske komunikacije ili pomoću znakova. pribaviti prethodno odobrenje za sva kretanja koja su uvod u vožnju. 4. 2. pilot zrakoplova mora postupati u skladu s odobrenjima. a druge se osobe tom prilikom ne mogu ugroziti. a u smislu odredbe članka 38. koje izdaje kontrola zračnog prometa moraju se provoditi. za odobravanje odstupanja od odredaba članka 38. ako obavljanje radiotelefonske komunikacije nije moguće. (4) VFR letovi u kontroliranim zonama. (3) Zadržavanje ispred zrakoplova s pokrenutim motorom ili na nedostatno sigurnoj udaljenosti nije dozvoljeno. . uzlijetanje i slijetanje ili za kretanja u svezi s tim djelovanjima. dužan je: 1.(1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na kontroliranom aerodromu ili njegovoj okolici. ovoga Pravilnika. ako nije u nadležnosti neke druge kontrole zračnog prometa. Odobrenja i/ili upute koje se odnose na sigurnost prometa na aerodromu. smiju se obavljati samo uz odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. stavak 1. Pokretanje i proba motora zrakoplova Članak 41. (3) Promet pješaka i vozila na manevarskim površinama kontroliranog aerodroma smije se obavljati samo uz odobrenje nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. samo ako se na pilotskom sjedalu nalazi ovlaštena osoba. usmeno. samo ako je podvozje dostatno osigurano. (2) Proba motora i vožnja iz hangara. biti stalno na prijamu na predvi enoj radiofrekvenciji nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. svjetlosnim signalima ili znakovima. 3. (2) Na kontroliranom aerodromu. bilo da su izdane pismeno. slijediti signale i znakove operatora aerodroma za kretanja na stajanci i aerodromskim površinama za parkiranje zrakoplova. te znakovima. drugi zrakoplovi ili vozila ne budu izloženi jačoj struji zraka i da osobe ne mogu biti ozlije ene. mora se obavljati na način da objekti. postupati u skladu s odredbama članka 38. Motor smije raditi u stanju mirovanja zrakoplova. ovoga Pravilnika nadležan je aerodromski kontrolni toranj.

i ako drugi pilot zrakoplova. (3) Protusudarno svjetlo na zrakoplovu. osim ako se nalaze u području gdje plovila nisu obvezna upotrebljavati svjetla. mora označiti zrakoplov izvan uporabe svjetlima prema odredbama Dodatka 1. (4) Zrakoplovi koji na aerodromima ne voze vlastitom snagom te hrvatski vojni zrakoplovi. koji posjeduje valjano ovlaštenje za tip. moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. tijekom uporabe. mora se upotrebljavati danju i noću. leti za drugim upravljačem. a u slučaju potrebe. OPĆE ODREDBE Vježbovni letovi u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 42. osim ako odredbama Dodatka 1. . može se poslužiti stručnim promatračem koji se nalazi u istom zrakoplovu i s kojim je u radiokomunikaciji. Zrakoplov smije letjeti u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima. mogu se označiti drugim svjetlima. ovoga Pravilnika. do 3. (1) Od zalaska do izlaska sunca. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla. ovoga članka ne primjenjuju se prilikom takvog označavanja. Drugi pilot mora pritom motriti zračni prostor. (2) Operator zrakoplova ili pilot.Odjeljak 4. Obvezna svjetla na zrakoplovu na vodi Članak 44. ovoga Pravilnika. (1) Zrakoplovi na vodi. Obvezna svjetla na zrakoplovu Članak 43. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. ovoga Pravilnika nisu utvr ene iznimke. ovoga Pravilnika primjenjuje se i na uporabu obveznih svjetala zrakoplova koji se kreću po vodi. ODREDBE O ZRAKOPLOVU 1. ovoga Pravilnika ili drugim svjetlima. izme u zalaska i izlaska sunca. Odredbe stavaka 1. (2) Odredba članka 36. stavak 2. ako je to potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa. zrakoplovi moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. samo ako je opremljen dvostrukim sustavom za upravljanje. koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima.

2. KOMUNIKACIJSKA I NAVIGACIJSKA OPREMA ZRAKOPLOVA Obveza u pogledu opremljenosti zrakoplova propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom Članak 45. Poradi sigurnog obavljanja zračnog prometa u skladu s propisanim postupcima letenja, zrakoplovi koji lete u hrvatskom zračnom prostoru, moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. Stanje i operativne osobine komunikacijske i navigacijske opreme Članak 46. (1) Komunikacijska i navigacijska oprema zrakoplova smije se upotrebljavati samo ako se sastoji od sustava, instrumenata i dijelova koji su homologirani i kao takvi registrirani za uporabu, te ako se upotrebljavaju u skladu s njezinim osobinama i sposobnostima te u utvr enim uporabnim granicama. (2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke od propisane komunikacijske i navigacijske opreme za hrvatske vojne zrakoplove, te u pojedinim slučajevima i za druge zrakoplove, ako se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano obavljanje zračnog prometa. Obveze pilota i operatora zrakoplova Članak 47. (1) Let ne smije započeti ako u zrakoplovu ne postoji propisana komunikacijska i navigacijska oprema, odnosno ako nije u uporabnom stanju. (2) Ako se prije početka leta utvrdi da komunikacijska i navigacijska oprema nije u uporabnom stanju, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje takvog leta, ako se pritom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. Ako dijelovi opreme iz stavka 1. ovoga članka, koji su nužni za sigurnu provedbu leta i pridržavanje i postupanje prema postupcima kontrole zračnog prometa, otkažu tijekom leta, pilot zrakoplova mora o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (3) Operator zrakoplova ne smije dozvoliti obavljanje leta ako propisana komunikacijska i navigacijska oprema ne postoji. Komunikacijska oprema za IFR letove

Članak 48. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva VHF primopredajnika kod kojih opseg frekvencijskog područja iznosi od 117,975 do 137 MHz s razmakom kanala od po 25 kHz. (2) Za obavljanje IFR letova iznad FL 195 zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka s razmakom kanala od po 8.33 kHz, osim državnih zrakoplova iz članka 2. točke 3. Zakona o zračnom prometu. (3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se u skladu sa člankom 218. stavak 2. ovoga Pravilnika. Navigacijska oprema za IFR letove Članak 49. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s dva prijamnika signala VHF svesmjernog radiofara (VOR-prijamnici) pri čemu jedan može izostati ako je zrakoplov opremljen propisanim sustavom za prostornu navigaciju koji se može koristiti nezavisno od VOR – prijamnika. Prijamnici moraju biti povezani s pokazivačem i tijekom uporabe neovisni o drugom prijamniku; 2. s jednim automatskim radiokompasom (ADF), koji obuhvaća frekventno područje od 200 kHz do 526.5 kHz s pokazivačem smjera i sposobnosti slušanja signala (ako je to propisano za uporabu tijekom postupaka prilaženja i odlaska); 3. s jednim SSR transponderom s modom A s 4096 kodova te modom C s automatskim proslje ivanjem visine; 4. s jednim daljinomjernim ure ajem (DME interogator); 5. s opremom za prostornu navigaciju ako je njezina uporaba obvezna u skladu s odredbom članka 50. stavak 3. ovoga Pravilnika. 6. sa sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (2) Za obavljanje ILS prilaženja, zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s jednim prijamnikom ILS signala usmjerivača (LLZ); 2. s jednim prijamnikom ILS signala putanje poniranja (GP); 3. s jednim VHF prijamnikom s pokazivačem signala radiomarkera;

4. s jednim pokazivačem ILS signala usmjerivača i putanje poniranja. (3) U zračnom prostoru sa smanjenim minimumom vertikalnog razdvajanja (RVSM zračnom prostoru) civilni zrakoplovi moraju dodatno biti opremljeni s: 1. dva nezavisna barometarska visinomjera, 2. jednim ure ajem za upozoravanje na visinska odstupanja i 3. jednim autopilotom sa sposobnošću održavanja visine te moraju imati odobrenje za tu svrhu. Oprema za prostornu navigaciju Članak 50. (1) Uporaba opreme za prostornu navigaciju dopuštena je za letove koji lete utvr enim standardnim dolazim i standardnim odlaznim rutama ili objavljenim rutama za prostornu navigaciju, te na izravnim rutama koje, u pojedinom slučaju, dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, ako oprema za prostornu navigaciju udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti (RNP) za letenje u odgovarajućem zračnom prostoru ili na odgovarajućoj ruti. (2) Zrakoplovi koji lete objavljenim rutama za prostornu navigaciju, izravnim rutama koje u pojedinom slučaju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim i standardnim odlaznim rutama te iznad utvr enih razina i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni osnovnom opremom za prostornu navigaciju (Basic RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 5. Osnovna oprema za prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od + 5 NM tijekom 95% trajanja leta. (3) Zrakoplovi koji lete na rutama objavljenim za preciznu prostornu navigaciju, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim (transitions) i standardnim odlaznim rutama i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni opremom za preciznu prostornu navigaciju (Precision RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 1. Oprema za preciznu prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od ± 1 NM tijekom 95% trajanja leta. (4) Rute za prostornu navigaciju, prijelazne rute, utvr ene standardne dolazne i standardne odlazne rute te razine i zračne prostore u kojima je obvezna uporaba odre ene opreme za prostornu navigaciju utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Opremljenost sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara – ACAS II

Članak 51. (1) Svi civilni avioni na turbinski pogon najveće dopuštene uzletne mase preko 5700 kg ili s brojem putničkih sjedala većim od 19 moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ACAS II. (2) Eventualne iznimke od odredbi stavka 1. ovoga članka kao i način njihova odobravanja, utvr uje Agencija. Komunikacijska i navigacijska oprema za VFR letove Članak 52. (1) Avioni, rotokopteri, motorne jedrilice, jedrilice, zračni brodovi i slobodni baloni s posadom, moraju za obavljanje VFR letova biti opremljeni jednim VHF primopredajnikom koji pokriva barem one frekvencije u frekvencijskim područjima od 117,975 MHz do 137 MHz, koje su potrebne za obavljanje planiranog leta. Snaga i osjetljivost prijamnika, moraju biti najmanje takvi da, uzimajući u obzir operativne osobine zrakoplova i planirane rute, omogućuju besprijekornu radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na letove danju koji se obavljaju u okolici aerodroma uzlijetanja, ako se radi o nekontroliranom aerodromu. (3) Pored VHF primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka avioni, rotokopteri i motorne jedrilice moraju biti opremljeni: 1. s jednim VOR prijamnikom za obavljanje VFR letova u zračnom prostoru klase C iznad razine leta 105; 2. za noćne letove izvan okolice aerodroma na kojemu je odobrenjem za uporabu dopušteno noćno letenje i koji je opremljen sustavom osvjetljenja: a) s jednim VOR prijamnikom za letove u kontroliranom zračnom prostoru, b) s jednim VOR prijamnikom ili automatskim radiokompasom (ADF) za letove u nekontroliranom zračnom prostoru; 3. s jednim VOR prijamnikom ili ADF-om za letove iznad slojeva oblaka. (4) Zrakoplovi pokretani motorom, moraju biti opremljeni jednim SSR transponderom za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru klase »C«, kao i za druge letove koji se obavljaju iznad 5000 stopa MSL ili iznad 3500 stopa iznad zemlje, ovisno koja je razina veća. Transponder mora biti opremljen modom A s 4096 kodova i modom C sa sposobnošću automatskog proslje ivanja visine.

(5) Zrakoplovi pokretani motorom moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje letova zrakoplova bez VHF primopredajnika u kontroliranim zonama, obavljanje aerodromskog prometa na kontroliranom aerodromu i akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru, ako time neće biti ugrožena sigurnost zračnog prometa. Glava 2. PRAVILA VIZUALNOG LETENJA (VFR) VFR letovi u zračnom prostoru klase B do G Članak 53. (1) U zračnom prostoru klase B do G, VFR letovi moraju se obavljati tako da, tijekom leta minimalne vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka, ne budu manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (2) VFR letovi smiju se obavljati u kontroliranim zonama, samo ako postoje dodatni minimalni meteorološki uvjeti za vidljivost pri tlu i bazu oblaka za kontrolirane zone, utvr eni u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Ako su propisani meteorološki uvjeti unutar kontrolirane zone ispod minimalnih vrijednosti, propisanih odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može zrakoplovima koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) izdati odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta u svrhu slijetanja, uzlijetanja, prelijetanja ili ulaska u kontroliranu zonu pod uvjetima utvr enim odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (4) Hrvatski vojni zrakoplovi prilikom obavljanja VFR letova, mogu koristiti druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, odstojanje od oblaka, vidljivost pri tlu i bazu oblaka ako je to potrebno zbog vrste zrakoplova koji se upotrebljava, izvršenja odre enog letačkog zadatka i letnih sposobnosti ukoliko se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano odvijanje zračnog prometa. (5) Za kontrolirane zone klase D i za odre ene dijelove drugog zračnog prostora, Agencija može utvrditi druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, udaljenost od oblaka, vidljivost pri tlu ili bazi oblaka od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa te osoba i stvari na tlu. Posebni uvjeti za obavljanje VFR letova

Članak 54. (1) VFR letovi iznad razine leta 195 su zabranjeni. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, VFR letovi iznad razine leta 195 do i uključujući razinu leta 285 mogu se u pojedinom slučaju obavljati u za to posebno odre enim područjima uz prethodno pribavljeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili temeljem posebnih sporazuma odobrenih od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. VFR letovi iznad razine leta 285 u zračnom prostoru gdje se primjenjuje smanjeno vertikalno razdvajanje mogu se obavljati samo unutar za to posebno odre enih područja. Postavljanje visinomjera i putne razine kod VFR letova Članak 55. (1) Kod obavljanja VFR letova koji se provode izvan okolice aerodroma odlaska, na i ispod razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost kontroliranog aerodroma najbližeg ruti leta. QNH vrijednost je vrijednost tlaka zraka nekog mjesta svedena na srednju razinu mora, pod pretpostavkom da na tom mjestu i ispod njega vladaju temperaturni uvjeti standardne atmosfere. (2) Kod obavljanja VFR letova iznad razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na 1013.25 hPa (standardno postavljanje visinomjera – QNE). (3) Prilikom obavljanja VFR letova, mora se održavati razina leta koja odgovara trenutnoj magnetskoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (semi-circular cruising level system), sukladno odredbama Dodatka 4. ovoga Pravilnika. To ne vrijedi tijekom penjanja ili snižavanja odnosno, kad se tijekom leta ne mogu održavati propisane vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. stavak 1. i 2.) na odre enoj razini leta. Razine leta su predvi ene razine u atmosferi za potrebe razdvajanja po visini, odre ene utvr enim prikazanim vrijednostima visinomjera postavljenog na 1013.25 hPa. Polukružna putna razina je utvr ena putna razina, odre ena prema onoj polovici stupanjske podjele kompasa, u kojoj se nalazi odgovarajuća magnetska putanja. (4) Razine iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (5) U zračnom prostoru klase B i C, VFR letovi se moraju pridržavati razina koje je dodijelila nadležna kontrola zračnog prometa. U zračnom prostoru klase D pilot zrakoplova je dužan nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno javiti svaku promjenu razine.

odnosno 800 m ili više ako se radi o helikopteru. ovoga članka ne postoje.). pružanja hitne medicinske pomoći. može se provoditi samo: 1. VFR letovi iznad slojeva oblaka Članak 56. samo: 1. ako je zajamčeno prilaženje na aerodrom odredišta i slijetanje u vizualnim meteorološkim uvjetima. Takva potvrda nije potrebna za letove koji se provode u svrhu potrage i spašavanja. i/ili točka 3. 4. (2) Ako propisane minimalne vrijednosti iz stavka 1. u skladu s odredbama Dodatka 6. i . ako visina baze oblaka iznosi najmanje 500 stopa. stavak 1. 2. prema vrijednostima za zračni prostor klasifikacije E. ovoga Pravilnika. ako je pilot zrakoplova osposobljen za obavljanje radiotelefonske komunikacije. 2. pilot zrakoplova mora se pridržavati: 1. točka 2. ovoga Pravilnika. stavak 3.(6) Kod obavljanja letova hrvatskih vojnih nadzvučnih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu u kontroliranoj zoni klase D visinomjer se može postaviti i na QFE vrijednost tlaka zraka odnosnog aerodroma. te za letove hrvatskih vojnih i policijskih zrakoplova. izdat će se samo ako pilot zrakoplova potvrdi da posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje odgovarajućih minimalnih vrijednosti. minimalnih meteoroloških uvjeta prema vrijednostima za zračni prostor klase G. 3. te 3. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa izdat će odobrenje za obavljanje jednog ili više posebnih VFR letova iz članka 53. odobrenje kontrole zračnog prometa za obavljanje posebnog VFR leta. ako visina leta iznosi najmanje 1000 stopa iznad zemlje ili vode i ako se održava vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. (3) Prilikom obavljanja posebnog VFR leta. ako pilot zrakoplova može održavati namjeravanu letnu putanju. ako prometna situacija to dopušta. Obavljanje VFR letova iznad slojeva oblaka odnosno njihovo prelijetanje. ako je vidljivost pri tlu 1500 m ili više. Odobrenje za poseban VFR let u kontroliranoj zoni Članak 57.

(4) Na razdvajanje posebnih VFR letova. Odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor za mjesne letove (npr. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. balona itd. kao i kandidati za stjecanje potrebnih dozvola odnosno ovlaštenja. (5) Radiokomunikacija se obavlja na engleskom ili hrvatskom jeziku. osim ako pilot zrakoplova posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje minimalne sigurne visine. što je prije moguće nakon uzlijetanja. bilo jednog od drugoga ili od IFR letova primjenjuju se minimumi za razdvajanje IFR letova. 2. ispitni i slični letovi moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (4) Odobrenje za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. VFR letovi od javnog interesa (npr. moraju biti opremljeni komunikacijskom i navigacijskom opremom u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. letove jedrilica. uz pridržavanje propisane i objavljene frazeologije. nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju zrakoplovu koji nije pokretan motorom i nema propisanu komunikacijsku i navigacijsku opremu izdati odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor ako to prometna situacija dopušta. a prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. dodijelit će se u skladu s operativnim uputama nadležne kontrole zračnog prometa. . pozivni znak zrakoplova. te probni. ovoga članka. Radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnog prometa mora se uspostaviti kako slijedi: 1. nadležnoj kontroli zračnog prometa moraju se proslijediti podaci o letu prema sljedećem redoslijedu: 1. izdat će se ako prometna situacija i kapacitet kontrole zračnog prometa to dozvoljavaju.2. (1) VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru mogu obavljati piloti zrakoplova koji posjeduju odgovarajuće letačke dozvole. tip zrakoplova. najkasnije 5 minuta prije ulaska u kontrolirani zračni prostor.) na aerodromima ispod kontroliranog zračnog prostora. kod odlaska s aerodroma ispod kontroliranog zračnog prostora. ovlašteni piloti vojnih zrakoplova. (2) Zrakoplovi koji obavljaju VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru Članak 58. 2. letovi u svrhu kalibraže i snimanja iz zraka). (6) Ako za odnosni VFR let nije predan plan leta. minimalnih sigurnih visina.

može se odstupiti od pravila propisanih odredbama članka 53. mora pravodobno pribaviti izmijenjeno odobrenje. 5. Noćni VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se planirati i obavljati na objavljenim rutama i postupcima. ovoga Pravilnika. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. U interesu nesmetanog obavljanja zračnog prometa. do 58. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 53. (9) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 4. ovoga članka noćni VFR letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u kontroliranom zračnom prostoru obavljaju se sukladno predanom planu leta. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti rutu odnosno razinu koja je različita od zatražene. ovoga Pravilnika. (2) Obavljanje noćnih VFR preleta (cross-country flight) sportskim zrakoplovima te obavljanje noćnih skokova padobranom dvosjedom. (8) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na letove hrvatskih vojnih zrakoplova čije je vo enje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane i koji se obavljaju na temelju posebnog propisa. (7) Ukoliko se pilot zrakoplova uslijed meteoroloških ili drugih razloga ne može pridržavati odobrenja kontrole zračnog prometa. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. do 59. . Noćni VFR letovi Članak 59. aerodrom odlaska. Letovi u svrhu potrage i spašavanja i pružanje hitne medicinske pomoći Članak 60. Prilikom obavljanja letova u svrhu potrage i spašavanja te letova u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći osobama u opasnosti. pozicija. 6. zabranjeno je.3. ruta i aerodrom odredišta. (1) Za obavljanje noćnih VFR letova. 4. Zatražena. dodijeljena odnosno javljena promijenjena razina može odstupati od polukružnog sustava putnih razina. brzina. razina.

ovoga članka. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke ako se time ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost primljenu od nadležne kontrole zračnog prometa. (5) Razine iz stavaka 1. PRAVILA INSTRUMENTALNOG LETENJA (IFR) Minimalna sigurna razina kod IFR letova Članak 61. (4) IFR letovi u zračnom prostoru klase G u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni iz sigurnosnih razloga.Glava 3. Planovi leta za takve IFR letove se neće prihvaćati i za njih se neće izdavati odobrenje kontrole zračnog prometa. mora se provoditi na razini leta ili apsolutnoj visini leta. (1) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. Postavljanje visinomjera i putne razine kod IFR letova Članak 62. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. IFR let se ne smije obavljati ispod minimalne IFR putne razine na ruti odnosno ispod minimalne područne apsolutne visine (AMA) izvan rute. i 2. (2) Kod obavljanja IFR letova iznad razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. Promjena iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja Članak 63. (2) Utvr ena minimalna sigurna razina za IFR letove iznosi najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. . na i ispod razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. pilot zrakoplova mora primjenjivati standardno postavljanje visinomjera. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. osim ako se zrakoplov nalazi u penjanju ili snižavanju. koja odgovara trenutnoj magnetnoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (Dodatak 4. ovoga članka. odnosno u planinskom području najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. (3) Obavljanje IFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. ovoga Pravilnika). (1) Kod obavljanja IFR letova. (3) Minimalne razine iz stavka 1.

(1) Ako pilot zrakoplova namjerava promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. ako postoje propisani VFR minimumi. U tom se slučaju moraju primijeniti vrijednosti utvr ene odredbama stavka 3. (5) Minimalne vrijednosti iz stavka 4. u kontroliranim zonama. promjena pravila letenja prema minimalnim vrijednostima iz stavka 4. . te da bi se spriječilo ugrožavanje zračnog prometa i izbjegli nesporazumi. razdvajaju se u kontroliranom zračnom prostoru od zrakoplova za koje je razdvajanje propisano prema normama utvr enim za razdvajanje IFR letova. b) ako postoji vidljivost zemljine površine i c) ako zrakoplov leti izvan oblaka. ovoga članka. (4) Iznimno od odredaba stavka 3. (3) Promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja može se provesti ako: 1. ovoga članka. (7) Kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio utjecaj na druge zrakoplove za koje je razdvajanje propisano. u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. mora o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (6) Zrakoplovi koji mijenjaju pravila letenja u skladu s minimalnim vrijednostima iz stavka 4.5 km te vertikalno odstojanje od najmanje 1000 stopa. ovoga članka. ovoga članka zabranjena je iznad minimalne IFR putne razine. ovoga članka mogu se primjenjivati: a) ako se prijelaz iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR) provodi na minimalnoj sigurnoj razini utvr enoj za IFR letove i b) ako se kontrolirani zračni prostor napusti odmah nakon promjene na VFR let. promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja (plan leta-oznaka »Y«) može se provesti: a) ako postoji vidljivost u letu od najmanje 3 km. (2) Pilot zrakoplova smije promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja samo ako je predvidivo da će let završiti ili biti nastavljen tijekom dužeg vremenskog razdoblja u vizualnim meteorološkim uvjetima. 2. čak i nakon promjene na VFR dio leta. u kontroliranom zračnom prostoru: a) postoji vidljivost u letu od najmanje 8 km i b) ako zrakoplov održava horizontalno odstojanje od oblaka od najmanje 1.

Pravila prednosti Članak 66. nadležna kontrola zračnog prometa može. osim u slučaju kad je načelo prednosti potrebno izmijeniti zbog omogućavanja većeg protoka zračnog prometa u što manjem vremenskom razdoblju. ovoga članka. ako to prometna situacija i uvjeti dopuštaju i ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. Snižavanje ispod minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja. može se odobriti IFR letovima. u pojedinim područjima. Dio treći KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Glava 1.(8) Zbog olakšanja prijelaza iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR). OPĆA PRAVILA POSTUPANJA Postupci letenja Članak 65. i što sigurnijeg. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa može dozvoliti odstupanja od objavljenih postupaka letenja iz stavka 1. osim u slučaju kad nadležna kontrola zračnog prometa izda odobrenje koje odstupa od propisanih postupaka letenja. ako je zrakoplov dostigao utvr ene vrijednosti za prekid prilaženja za primijenjeni postupak instrumentalnog prilaženja. (1) Kontrola zračnog prometa obavlja se prema načelu »tko prvi do e. samo prema objavljenim IFR postupcima. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. a ne može vizualno završiti prilaženje. Prekid prilaženja za slijetanje Članak 64. redovitijeg i nesmetanijeg odvijanja zračnog prometa. Pilot zrakoplova mora prekinuti prilaženje i započeti utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. prvi će biti uslužen«. odobriti snižavanje na visinu manju od minimalne IFR putne razine primjenom minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja (MRVA). (1) Pilot zrakoplova mora se pridržavati propisanih postupaka letenja prilikom prilaženja i odlazaka na i sa kontroliranih aerodroma te prilikom obavljanja IFR letova. obzirom na ukupnu prometnu .

7. letovi kod kojih je pilot objavio stanje nužde ili je stanje nužde očigledno. u potpunosti ili djelomično.situaciju i operativne potrebe pojedinih zrakoplova. ovoga članka. točka 5. te u humanitarne svrhe (STS/SAR/HUM). 4. uključujući letove koji su predmetom protuzakonitog ometanja ili im protuzakonito ometanje neposredno prijeti (STS/EMER). krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti. 8. letovi mlaznih jednosjeda i dvosjeda hrvatske vojske. letovi koji podliježu mjerama za upravljanje protoka zračnog prometa. letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlje ene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. prednost u svakom slučaju uživaju sljedeći letovi navedenim redoslijedom: 1. (3) Vježbovni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu presretanja. letovi u svrhu potrage i spašavanja. 3. letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske (STS/PROTECTED). 2. . (1) Kada to zahtijeva prometna situacija i intenzitet letova koji podliježu kontroli zračnog prometa. promatrački letovi temeljem me unarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku (Open Skies Treaty). letovi kojima se prevoze poglavari država (STS/HEAD) i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvr en takav povlašteni status (STS/STATE). kao i letovi kojima se prevoze transplatati. a poglavito obzirom na operativne potrebe vojnih mlaznih zrakoplova. Zabrana VFR letova Članak 67. koji ujedno uživaju prednost pred ostalim letovima hrvatske vojske. 5. uključujući letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći oboljelim ili ozlje enim osobama. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može u prostorno i vremensko ograničenom opsegu. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 6. uživaju prednost kao i letovi iz stavka 2. lijekovi. ovoga članka. zabraniti obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. transplatati ili krv (STS/HOSP).

odnosno nekontroliranog zračnog prostora. . izme u IFR letova i VFR letova koji mijenjaju pravila letenja u uvjetima smanjenih meteoroloških minimuma. izme u letova koji podliježu razdvajanju i granica vlastitog područja nadležnosti. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Razdvajanje kontroliranog prometa Članak 68. 6. 5.(2) Ako to zahtijeva sigurnost zračnog prometa. 7. nadležni kontrolor zračnog prometa. 2. ovoga Pravilnika. ovoga članka ne može održavati ili primjenjivati. izme u svih vrsta letova koji podliježu razdvajanju u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. 2. i 9. izme u letova koji podliježu razdvajanju i utvr enih područja za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora. 4. IFR letova i noćnih VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. izme u IFR letova i posebnih VFR letova. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane norme razdvajanja u kontroliranom zračnom prostoru u sljedećim slučajevima: 1. zabranjenih područja i područja s ograničenjem letenja. 3. izme u posebnih VFR letova. nadležna kontrola zračnog prometa mora poduzeti mjere koje osiguravaju postojanje odnosno primjenu i uspostavu druge vrste ili druge norme razdvajanja prije nego što je prvotno korištena vrsta ili propisana norma razdvajanja postala nedostatna. pojedinačno ili ukupno VFR letenje u kontroliranom zračnom prostoru mogu privremeno zabraniti: 1. a prelijeću kroz oblake ili se nalaze u njima. te izme u tih letova i drugih letova za koje je obvezna primjena postupaka razdvajanja. izme u letova koji podliježu razdvajanju. 8. izme u VFR letova koji se nalaze u navigacijskim poteškoćama. utvr enom odredbama Dodatka 5. (2) Ako se vrsta ili propisana norma razdvajanja koja se koristi za razdvajanje dva ili više letova iz stavka 1.

« za uzlijetanje«. pri čemu pilot mora neodložno o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa i pribaviti novo odobrenje. Postupanje prema odobrenju Članak 71. Pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa. Odjeljak 2. Prilikom obavljanja poslova kontrole zračnog prometa. ODOBRENJA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA Pojam i opseg odobrenja kontrole zračnog prometa Članak 70. Izvještaji o opasnostima za zračni promet trebaju sadržavati sve bitne pojedinosti koje su od značaja za sigurno odvijanje zračnog prometa. (1) Izdavanjem odobrenja kontrole zračnog prometa pilotu zrakoplova se dozvoljava obavljanje leta pod uvjetima utvr enim u odobrenju.(3) Propisane vrste i norme razdvajanja primjenjuju se i na razdvajanje letova hrvatskih vojnih zrakoplova. Javljanje o opasnostima Članak 69. Pojam »odobrenje kontrole zračnog prometa« (ATC clearance) može se skratiti na način da se iza ili ispred riječi »odobrenje« koriste izrazi kao što su npr. (2) Ako pilot zrakoplova iz važnih razloga zatraži prednost prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa. osim ako je posebnim dogovorom na temelju zakona predvi eno povećanje ili smanjenje utvr enih normi razdvajanja. odnosno djelovanje odgovarajuće odobrenje odnosi. posebice na letnu putanju i razinu. »za slijetanje«. vrstu leta. osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje zahtijevaju trenutnu odluku pilota zrakoplova. (3) Pilot zrakoplova mora postupati prema posljednjem izdanom i potvr enom odobrenju kontrole zračnog prometa. . sve dok mu se ne izda novo odobrenje. neodložno javiti svako opažanje opasnosti koja bi mogla ugroziti sigurnost zrakoplova ili sigurnost zračnog prometa. nadležna kontrola zračnog prometa može izdavanjem odgovarajućih odobrenja i njihovim izmjenama utvrditi pojedinosti koje se odnose na odvijanje leta. »za prilaženje«. »rutno«. »za obavljanje padobranskih skokova« itd. kako bi se naznačilo na koji se dio leta. te razloge mora navesti u svom zahtjevu.

skokove padobranom i izbacivanje predmeta padobranima u kontroliranom zračnom prostoru. VFR letove u zračnom prostoru klase B. 12. do 7. akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru i na kontroliranim aerodromima. letenje mikrolakih aviona. točke 1. 10. 9. te grupno letenje slobodnih balona bez posade u kontroliranom zračnom prostoru. ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. 7. Odobrenje kontrole zračnog prometa mora se pribaviti za sljedeće letove ili djelovanja: 1. IFR letove. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućih područja. letenje zrakoplovnih modela s raketnim pogonom i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru. 5. 11. 4. 3.Letovi i djelovanja za koje je potrebno odobrenje kontrole zračnog prometa Članak 72.5 kg. letove u uvjetno zabranjenim i privremeno izdvojenim područjima. posebne VFR letove. (1) U slučajevima iz članka 72. 8. parajedrilica i ovjesnih jedrilica u kontroliranom zračnom prostoru. 6. noćne VFR letove te noćne letove zračnih brodova i slobodnih balona s posadom u kontroliranom zračnom prostoru. ovoga Pravilnika. pilot zrakoplova mora odobrenje pribaviti putem radiokomunikacije. aerodromski promet na kontroliranim aerodromima. Pribavljanje odobrenja Članak 73. . 2. letove jedrilica u oblacima. letenje slobodnih balona bez posade. C i D. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade.

putnu razinu odnosno razine. . ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. fazi leta (uzlijetanje. pozivni znak zrakoplova. a ovisno o vrsti leta (IFR. u načelu.(2) U slučajevima iz članka 72. granicu valjanosti odobrenja. ako je potrebno 4. Pod vremenom istjecanja odobrenja. klasifikaciji zračnoga prostora.). 3. (3) Akrobatski letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se dogovoriti telefonom s nadležnom kontrolom zračnog prometa. odobrenje se mora pribaviti od nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. 2. mjesto ili vrijeme početka penjanja ili snižavanja. mogu sadržavati: 1. smatra se vrijeme u kojem se odobrenje automatski poništava. do 12. Sadržaj odobrenja Članak 74. ako let ne započne. 3. kao što su postavljanje SSR transpondera. Odobrenje se izdaje putem telefona ili radiokomunikacijom. a uključene su u odobrenje. rutni let. postupke prilaženja ili odlaska. prethodno se mora pribaviti pismeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članaka 30. 5. brzinu penjanja ili snižavanja. podrobna uputstva koja se odnose na odlazne i prilazne razine. vrsti plana leta. (4) U slučaju održavanja zrakoplovnih priredbi te posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. (2) Upute koje se odnose na razine. te utvr enom načinu rada nadležne kontrole zračnog prometa. vrijeme komunikacije i vremena istjecanja odobrenja. sve ostale potrebne upute ili informacije. 5. ako je potrebno. prilaženje. razinu odnosno razine leta za čitavu rutu ili njezin dio i promjene razina po potrebi. 2. odnosno 186. slijetanje i dr. ako je potrebno. točke 8. rutu leta. može sadržavati podatke navedene sljedećim redoslijedom: 1. 4. (1) Odobrenje kontrole zračnog prometa proslije eno radiokomunikacijom. obvezi razdvajanja. razine na kojima se prolaze odre ene značajne točke. VFR).

proslijediti nadležnoj kontroli zračnog prometa izvještaj o poziciji. ovoga članka. 3. (2) Nakon promjene radiofrekvencije. zahtijevati proslje ivanje izvještaja o poziciji i iznad drugih točaka ili pilota zrakoplova osloboditi te obveze. prilikom prelijetanja utvr enih obveznih točaka javljanja. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku proslje ivanja izvještaja o poziciji. ovoga Pravilnika. 2. IZVJEŠTAJI PILOTA ZRAKOPLOVA 1.Odjeljak 3. stavak 4. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. a odobrena razina u slučaju penjanja ili snižavanja. razina. a kod prve uspostave radiokomunikacije. odnosno promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. nadležna kontrola zračnog prometa može. vrijeme preleta. . pozivni znak zrakoplova. moraju se proslijediti sljedeći podaci: 1. pozicija. (1) Pilot zrakoplova prilikom IFR leta. u pojedinom slučaju. (1) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim odredbama članka 12. 2. pozivni znak zrakoplova. IZVJEŠTAJ O POZICIJI Obveza javljanja pozicije Članak 75. Izvještaj o poziciji kod IFR letova Članak 76. ne proslje uje se podatak o razini. Ako nije drukčije propisano izvještaj o poziciji mora se proslijediti iznad ili neposredno nakon prelijetanja svake utvr ene obvezne točke javljanja. ovoga članka. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1.

ne proslje uju se podaci o vremenu preleta. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta i razini. Izvještaj o poziciji kod VFR letova Članak 77. (1) Kod obavljanja VFR leta. 2. (5) Iznimno od odredbe stavka 4. razina. vrijeme preleta. Izvještaj o poziciji zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu Članak 78. ovoga članka. točka 3. pozicija. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. predvi eno vrijeme sljedeće pozicije. (2) Vrijeme preleta iz stavka 1. 2. . pozivni znak zrakoplova. ovoga članka može se izostaviti. pozivni znak zrakoplova. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. koji sadrži sljedeće podatke i to navedenim redoslijedom: 1. pozicija. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. koji sadrži sljedeće podatke: 1. kod IFR leta u zračnom prostoru u kojem se ne provodi radarska usluga. 4. a kod promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. 3. 3. ovoga članka. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. 5. razina. 4. vrijeme preleta. ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja.(4) Iznimno od odredbe stavka 1.

pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o odlasku. 2. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. pozicija. Izvještaj o odlasku i dolasku Izvještaj o odlasku Članak 79. centru za pružanje letnih informacija. vrijeme uzlijetanja. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta a koji uzlijeću s nekontroliranog aerodroma. mora na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. a ako to nije moguće. 2. 3. pozivni znak zrakoplova. . pilot zrakoplova propisanim radiokomunikacijskim postupkom nadležnoj kontroli zračnog prometa. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. aerodrom odlaska. planiranu sletnu stazu. 4. stvarno vrijeme uzlijetanja mora javiti: 1. naziv aerodroma. nadležnom prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa osoba koju ovlasti pilot zrakoplova ili 2. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. (3) Izvještaj o odlasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. pozivni znak zrakoplova. pozivni znak zrakoplova.(1) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na kontroliranom aerodromu. ako nije drukčije propisano. poziciju za smjer slijetanja. 2. javljanjem stvarnog vremena uzlijetanja (2) Neposredno nakon uzlijetanja. 2. (2) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na nekontroliranom aerodromu. 3.

osim za letove unutar kontrolirane zone danju. 3.4. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. stavak 3. uključujući područja iz članka 15. ovoga članka. a koji slijeću na nekontrolirane aerodrome. 3. vrijeme slijetanja. IFR letove. (1) Plan leta obvezno se predaje za sljedeće letove: 1. pozivni znak zrakoplova. PLAN LETA Obveza predavanja plana leta Članak 81. Izvještaj o dolasku Članak 80. nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o dolasku. Ako iz nekog razloga slijetanje nije uslijedilo na aerodrom odredišta. . (3) Izvještaj o dolasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. ako se zrakoplov već nalazi u aerodromskom prometnom krugu i očekuje se sigurno slijetanje. VFR letove koji prelaze granicu Republike Hrvatske. Odjeljak 4. aerodrom slijetanja. javljanjem vremena slijetanja. VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. pilot zrakoplova mora. 4. umjesto proslje ivanja izvještaja o dolasku pilot zrakoplova može putem radiokomunikacije proslijediti predvi eno vrijeme slijetanja nadležnoj kontroli zračnog prometa. aerodrom odredišta. 2. a ako to nije moguće. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta. naznačen u planu leta. letove u uvjetno zabranjenim područjima i drugim područjima. izvještaj o dolasku mora sadržavati aerodrom odlaska i aerodrom odredišta. 2. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućeg područja. ovoga Pravilnika. centru za pružanje letnih informacija.

potpunost i točnost podataka. Vrijeme predavanja plana leta Članak 83. Predavanje plana leta i odgovornost Članak 84. Vrijeme predavanja plana leta utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. izme u ostalog i na temelju pribavljenih preduzletnih informacija.(2) U svrhu olakšavanja provo enja mjera potrage i spašavanja zrakoplova. (3) Uvjeti i način predaje planova leta za letove hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. ako su ti letovi planirani kao redoviti. plan leta može se predati i za druge letove. te 4. potpuno adresiranje i proslje ivanje. zapovjednik zrakoplova ili druga ovlaštena osoba mora predati plan leta sukladno uvjetima koje utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. 3. istovrsni i najmanje jednom tjedno. (2) Trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL) može se predati za najmanje 10 IFR letova koje planira isti operator zrakoplova. 2. odnosno svakodnevno tijekom najmanje deset dana u slijedu. (2) Predavatelj plana leta odgovoran je za: 1. kao i svaki dio leta kad se radi o letu koji uključuje me uslijetanja. Sadržaj i obrazac plana leta . (1) Pojedinačni plan leta (individual flight plan-FPL) mora se predati za svaki pojedini let za koji je predavanje plana leta propisano. provjeru provedivosti leta. Pojedinim letom u smislu ovoga Pravilnika smatra se i grupni let više zrakoplova. (1) Operator zrakoplova. pribavljanje preduzletnih informacija i po potrebi odobrenja kontrole zračnog prometa. Predavanje pojedinih vrsta planova leta Članak 82.

stavak 2. (3) Uvjete i postupke upravljanja protokom zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. opseg i uvjeti za upravljanje protokom zračnog prometa Članak 86. prihvaćanje. ovoga Pravilnika. (2) Prikladnim mjerama iz stavka 1. predtaktičkih (unutar šest dana prije dana doga anja) i taktičkih (na dan doga anja) mjera. i 3. UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA Pojam.Članak 85. istovjetan odnos prema IFR letovima koji slijeću odnosno uzlijeću iz Republike Hrvatske u odnosu na letove koji prelijeću Republiku Hrvatsku. koordinaciju i provedbu strategijskih (sedam i više dana prije dana doga anja). ovoga Pravilnika mogu se primjenjivati. uzimajući pritom u obzir utvr ene kapacitete sustava kontrole zračnog prometa. (1) Obrazac plana leta iz Dodatka 7. smatraju se mjere koje se odnose na planiranje. privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod odre enim uvjetima. predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta. poništavanje i izmjene plana leta. 2. Odjeljak 5. mora sadržavati odgovarajuće podatke o planiranom letu. te kako bi se optimizirali postojeći kapaciteti europskog sustava kontrole zračnog prometa. ovoga članka. (2) Uvjete za predavanje. . te primjenu onih mjera upravljanja protokom koje imaju najmanji negativni utjecaj na korisnike zračnog prostora. pojedinačno ili u kombinaciji kao sljedeći postupci: 1. Opći ATFM postupci Članak 87. (1) Taktičke mjere iz članka 86. pravodobno dodjeljivanje slotova odlaska prema odre enim odredišnim područjima ili aerodromima. te uvjete za dopuštena odstupanja koja se odnose na plan leta. (1) Upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management) provodi se prikladnim mjerama kako bi se izbjeglo preopterećenja.

stavak 3. slot odlaska se dodjeljuje najkasnije dva sata prije EOBT-a u obliku proračunatog vremena uzlijetanja (CTOT). Obveze pilota zrakoplova i korisnika zračnog prostora u pogledu pridržavanja slota Članak 88. 2. Glava 2. parkirališna pozicija. Proračunato vrijeme uzlijetanja se pribavlja u prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa. AERODROMSKA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Aerodromski prometni krug i vožnja Članak 89. u načelu.(2) Slot odlaska proračunava se i dodjeljuje korisnicima zračnog prostora na temelju podataka iz plana leta. Ako korisnik zračnog prostora uoči da se iz bilo kojeg razloga ne može pridržavati dodijeljenog slota. mora o tome neodložno i izravno obavijestiti tijelo nadležno za upravljanje protokom zračnog prometa ili nadležnu kontrolu zračnog prometa. (2) Operator zrakoplova dužan je poznavati i pridržavati se objavljenih mjera protoka zračnog prometa te planirati letove zrakoplova u odlasku tako da se uzlijetanja obavljaju u skladu s proračunatim vremenom uzlijetanja. što uključuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili uzlijetanje letovima koji značajnije odstupaju od dodijeljenog CTOT-a. Zrakoplovi u odlasku zadržavaju se na toj poziciji do trenutka kad kontrolor zračnog . ako je potrebno. pozicija za čekanje. te po potrebi informacije za odlazak i upute za vožnju u svrhu odlaska. (1) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna je za nadzor slotova odlaska na aerodromima odlaska. Sljedeće pozicije u aerodromskom prometnom krugu i krugu za vožnju (taxi circuit) predstavljaju točke na kojima piloti. ako je potrebno. ovoga Pravilnika iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko proračunatog vremena uzlijetanja). a primjenjuje se na IFR letove i na letove s promjenom pravila letenja. odnosno mjere za upravljanje protokom zračnog prometa. Postupak dodjele slota. Za potrebe aerodromske kontrole zračnog prometa slot odlaska iz članka 87. »HEAD« i »SAR« te u drugim predvi enim slučajevima. zrakoplov javlja da je spreman za odlazak. ne primjenjuju se na letove sa statusom »EMER«. (3) Za sve letove koji podliježu mjerama za upravljanje protokom zračnog prometa. ili se proslije uje izravno korisniku zračnog prostora. ako se IFR dio leta obavlja u području u kojemu su na snazi mjere za upravljanje protoka zračnog prometa. pilot zrakoplova traži odobrenje za pokretanje motora. traže i ovisno o prometnoj situaciji dobivaju odobrenja i upute: 1.

ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. Staza u uporabi Članak 90. osim ako je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi odobrio veću le nu komponentu vjetra za tu stazu ili ako sigurnosni razlozi zahtijevaju trenutnu uporabu druge uzletno-sletne staze. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 3. 4 ili 5. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. 4. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti uporabu druge staze. a na zahtjev pilota. smještaja navigacijskih sredstava koji služe za izvršenje prilaženja. pozicija za uzlijetanje. za stazu u uporabi može se odrediti i druga staza ako je to potrebno zbog smještaja aerodromskog prometnog kruga. pilot zrakoplova javlja osnovni krak.prometa ovisno o prometnoj situaciji može izdati uputu za izlazak na stazu ili odobrenje za uzlijetanje. dužine uzletno-sletne staze. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji. ovoga članka. pod uvjetom da prometna situacija i postupci za smanjenje buke dopuštaju takvu izmjenu. blizine drugih aerodroma. prometne situacije. na toj poziciji izdaje se uputa za vožnju do stajanke ili uputa da zrakoplov uspostavi komunikaciju sa zemaljskom kontrolom odnosno kontrolom stajanke. završni krak. na toj se poziciji dodjeljuje odobrenje za uzlijetanje. 5. Postupci pokretanja motora zrakoplova Članak 91. pilot javlja poziciju niz vjetar. 6. pilot zrakoplova javlja završni krak. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. 4. krak niz vjetar. (1) Za stazu u uporabi odre uje se uzletno-sletna staza čiji je smjer najbliži smjeru vjetra. 7. . Odobrenje za slijetanje mora se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. 2. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. ako je potrebno. izlazak sa staze. kapaciteta uzletno-sletne staze. (3) Ako staza u uporabi nije prikladna za neki tip zrakoplova. postupaka za smanjenje buke ili utjecaja trenutne meteorološke situacije pod uvjetom da prosječna le na komponenta vjetra na toj stazi u pravilu ne iznosi više od 5 čvorova. osnovni krak. nesmetanijeg slijetanja ili odlaska zrakoplova.

Odobrenja za odlaske prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) Članak 92. (3) Ovisno o prometnoj situaciji. na način koji omogućuje lako uočavanje i prepoznavanje tog prometa. (1) Bitnim lokalnim prometom smatra se svaki promet zrakoplova. Bitne informacije o stanju aerodroma Članak 94. odobrenja za daljnje penjanje izdaju se nakon uzlijetanja. Informacije o bitnom lokalnom prometu Članak 93. Bitne informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek. kontrolor zračnog prometa je obvezan obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju kašnjenja. ako pilot zrakoplova nije siguran da li je u stanju pokrenuti motore unutar 5 minuta nakon izdavanja odobrenja. (2) Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku manje od 20 minuta. (1) Prije odlaska. kada kontrolor zračnog prometa . vozila ili osoba na ili u blizini manevarskih površina.(1) U svrhu redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa. pilot zrakoplova mora se obavijesti bez odlaganja. pilot zrakoplova prima rutno odobrenje (en-route clearance). uključujući odobrenje za odlaznu rutu. pilotima se izdaje odobrenje za trenutno pokretanje motora. (2) Početna razina na koju se zrakoplov penje nakon uzlijetanja utvr ena je u standardnom instrumentalnom odlasku (Standard instrument departure-SID). Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku veće od 20 minuta. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova o svakom bitnom lokalnom prometu. koji se odnose na stanje operativnih površina i pripadajućih sredstava koja su potrebna za sigurno odvijanje zračnog prometa. odnosno promet u okolici aerodroma koji bi mogao predstavljati opasnost za dotične zrakoplove. Odobrenje za pokretanje motora ne smije se zatražiti. odnosno odre uje ju nadležna kontrola zračnog prometa zajedno s rutnim odobrenjem prije uzlijetanja. piloti zrakoplova moraju prije svakog odlaska prema IFR planu leta zatražiti odobrenje za pokretanje motora. (1) Bitne informacije o stanju aerodroma su podaci. O iznenadnoj pojavi opasnosti tijekom završnog prilaženja.

bljuzgavica ili led na glavnoj stazi. trenutni smjer i brzinu vjetra pri tlu. prije uzlijetanja kontrolor zračnog prometa obavještava pilota zrakoplova o: . uključujući značajna odstupanja. 2. 3. staze za vožnju ili stajanke. uključujući parkirane zrakoplove i ptice na tlu ili u zraku. 5. 2. uključujući visinu snježnog pokrivača u neposrednoj blizini uzletno-sletne staze. uzletno-sletnu stazu u uporabi. neravnine ili napuknuća površine uzletno-sletne staze. (1) Pilotu zrakoplova koji namjerava letjeti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) i pilotu koji namjerava letjeti prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). ostale važne obavijesti. 3. ostale privremene opasnosti. kao i informacije o čišćenju snijega i posipanju odnosno prskanju uzletno-sletne staze. ako podaci postoje. 4. Informacije zrakoplovima u odlasku i dolasku Članak 95. ako automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje nije na raspolaganju. trenutnu vidljivost u smjeru uzlijetanja i početnog penjanja ako je manja od 10 km i trenutnu vidljivost(i) uzduž uzletno-sletne staze u uporabi. staze za vožnju ili stajanke. otkaz ili nepravilnosti u radu dijela ili ukupnog aerodromskog sustava osvjetljenja i 7. 6.smatra da je to potrebno i u interesu sigurnosti zračnoga prometa ili na zahtjev pilota zrakoplova. gra evinski ili radovi u svrhu održavanja na. (2) Bitne informacije o stanju aerodroma proslje uju se sljedećim redoslijedom: 1. ili u neposrednoj blizini operativnih površina. temperaturu zraka i točku rosišta za zrakoplove s turbinskim motorima. 4. nakon uspostave prve komunikacije kontrolor zračnog prometa proslje uje informacije sljedećim redoslijedom: 1. snijeg. QNH postavljanje visinomjera ili QFE na zahtjev. stazi za vožnju ili stajanci. (2) Ako je potrebno. nanosi ili zapusi snijega. 5.

umjereno ili jako zale ivanje. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje vrijeme slijetanja i uzlijetanja samo na poseban zahtjev pilota. posebne upute. temperature zraka. tuča. smicanje vjetra.) u području uzlijetanja i penjanja. vidljivosti ili vidljivosti uzduž staze. 5. QNH vrijednost tlaka zraka. VFR rutu dolaska. odnosno smjer prometnog kruga kad se upotrebljava desni prometni krug. teški (heavy-H). ako informacija već nije proslije ena putem automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. a ako je potrebno proslje uju se i sljedeći podaci: 4. te promjeni QNH vrijednosti tlaka zraka ako promjena iznosi 1 hPa (0. Vrtložna turbulencija Članak 96. kiša koja se ledi i sl. 7. 2. 3. trenutni smjer i brzina vjetra. 3. promjenama bitnih informacija o stanju aerodroma. 8. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase (maximum certificated take-off mass – MTOM). svim značajnim promjenama smjera i brzine vjetra pri tlu. bitni lokalni promet. (4) Na zračnim lukama. apsolutna visina leta. (1) Prema kategorijama vrtložne turbulencije zrakoplovi mogu biti: 1.1. (3) Pilotu zrakoplova koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odobrava se ulazak u kontroliranu zonu odnosno ulazak u aerodromski prometni krug ako meteorološki uvjeti i prometna situacija to dozvoljavaju. umjerena ili jaka turbulencija. . 2. značajnim meteorološkim uvjetima (kumulonimbus ili oluja. bitne aerodromske informacije. ako se radi o odobrenju za ulazak u aerodromski prometni krug. uzletno-sletnu stazu u uporabi ili smjer slijetanja. Odobrenje za ulazak uključuje i sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. od 136 tona ili više.03 incha Hg) ili više. 6.

a veće od 7 tona. (5) Kad pilot zrakoplova ispred sebe vidi zrakoplov teže kategorije i u stanju je sam održavati sigurni razmak (npr. nadležna kontrola zračnog prometa nije odgovorna za pružanje informacije o opasnosti i postojanju vrtložne turbulencije u svakom trenutku i ne može jamčiti za točnost takve informacije. pilotu zrakoplova mora se proslijediti očekivano vrijeme prilaženja. . proteklo vrijeme od uzlijetanja prethodnog zrakoplova ili udaljenost od zrakoplova koji je prethodno uzletio. ako uz odobrenje za uzlijetanje proslijedi pilotu zrakoplova sljedeće podatke: 1. 3. (4) Nakon prijama podataka iz stavka 3. (2) Obzirom da se opasnost i postojanje vrtložne turbulencije ne može točno predvidjeti. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase do uključujući 7 tona. povećano odstojanje nije potrebno. održavati odstojanje od najmanje 200 m. pilot zrakoplova je odgovoran za izbjegavanje vrtložne turbulencije. (1) Ako nadležna kontrola zračnog prometa predvi a. srednji (medium-M). PRILAZNA I OBLASNA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Očekivano vrijeme prilaženja Članak 97.2. Glava 3. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase manje od 136 tona. smjer i brzinu vjetra pri tlu. odnosno vrijeme napuštanja mjesta čekanja u svrhu završetka prilaženja za slijetanje. ako je moguće. tako da tijekom prilaženja ostane iznad letne putanje prethodnog zrakoplova i sleti iza njegove točke dodira) ili pri pogodnom vjetru. 3. da će IFR let čekati 20 minuta ili više iznad navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. upozorenje o mogućem postojanju vrtložne turbulencije korištenjem propisane fraze. (6) Tijekom vožnje iza zrakoplova teže kategorije pilot zrakoplova treba. te se od njega ne zahtijeva pridržavanje propisanih minimuma razdvajanja zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. ovoga članka. tip zrakoplova koji je prethodno uzletio. 2. 4. (3) Smatra se da nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane minimume za razdvajanje zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. laki (light-L).

(1) Radarski kontrolor zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova. mora pilotu zrakoplova proslijediti izmijenjeno očekivano vrijeme prilaženja ako se ono razlikuje za ±5 minuta ili više od proslije enog. Podešavanje brzine Članak 99. zadržati posljednju dodijeljenu razinu i čekati na daljnja odobrenja. nadležna kontrola zračnoga prometa može. (2) Tijekom radarskog prilaženja (PAR. dajući pritom prednost zrakoplovima na način utvr en odredbama članka 66. Slijed za slijetanje Članak 98. SRA). najkasnije na udaljenosti od 2 NM od zone dodira. o poziciji zrakoplova najmanje jednom prije početka završnog prilaženja. kojeg se radarski vektorira zbog instrumentalnog prilaženja. U svrhu uspostavljanja slijeda za prilaženje i smanjenja potrebnog broja vektora. zahtijevati da zrakoplov pod radarskom kontrolom podesi brzinu za najviše ± 20 kt. Informacija o poziciji i udaljenosti Članak 100. ovoga Pravilnika. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje očekivano vrijeme prilaženja. nadležna kontrola zračnog prometa mora podsjetiti pilota zrakoplova koji se nalazi u završnom prilaženju da provjeri da li je podvozje izvučeno i zabravljeno.(2) Ako predvi eno vrijeme čekanja iznosi manje od 20 minuta. Slijed za slijetanje mora se uspostaviti na način koji omogućuje dolazak najvećeg broja zrakoplova uz najmanje prosječno kašnjenje. (3) Tijekom instrumentalnog prilaženja. na temelju indicirane brzine (IAS). nadležni kontrolor zračnog prometa mora izdati odobrenje za slijetanje ili alternativno odobrenje pilotu zrakoplova. (3) Ako nadležna kontrola zračnoga prometa nije izdala odobrenje za nastavak leta nakon prolaska navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. pilot zrakoplova mora započeti postupak čekanja. Nadležna kontrola zračnoga prometa. Podešavanje brzine se ne smije zahtijevati ili primjenjivati nakon što je zrakoplov u završnom prilaženju preletio točku udaljenu 4 NM od praga uzletno-sletne staze. tako da mu proslijedi udaljenost od točke ili navigacijskog sredstva na koje se informacija odnosi. samo kad to smatra potrebnim. prilikom radarskog vektoriranja tijekom me uprilaženja i završnog prilaženja. .

ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. (1) IFR letu se može odobriti vizualno prilaženje. da pilot može održavati stalnu vidljivost zemljine površine i: 1. (5) Ako prometna situacija ne dopušta primjenu CDA (npr. ako to prometna situacija dopušta. struktura zračnog prostora. prilaženje zrakoplova s različitom letnim sposobnostima). iz posebnih razloga (npr. (4) Nakon postizanja visine me uprilaženja. ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će meteorološki uvjeti dozvoliti vizualno prilaženje i da postoji velika vjerojatnost da će se vizualno prilaženje i . ovoga Pravilnika. prepreke) odobre početne razine koje su veće od razine me uprilaženja. prilazna kontrola vodi zrakoplove primjenom postupaka radarskog vektoriranja i odobrava neprekinuto snižavanje do razine me uprilaženja. uz uvjet. (2) Prilikom primjene postupka iz stavka 1. Neprekinuto snižavanje do odobrene razine provodi se brzinom snižavanja od 300 stopa/NM (kut snižavanja oko 3°) (3) Ako se tijekom snižavanja. treba pravodobno ukinuti to ograničenje. razdvajanje. Vizualno prilaženje Članak 102. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. ili 2. Informacije o udaljenosti od točke dodira proslje uju se pilotu zrakoplova zajedno s odobrenjem za snižavanje. tako da bude osigurano neprekinuto snižavanje od 300 stopa/NM. zrakoplov se mora nalaziti u horizontalnom letu otprilike 1 NM prije uključivanja u putanju poniranja. omogućilo ispravljanje brzine snižavanja. U tom se slučaju prilaženje provodi prema objavljenim postupcima. a na zahtjev pilota. 15 i 10 NM od točke dodira kako bi se pilotu zrakoplova. Taj segment me uprilaženja služi za smanjenje brzine. ili prijedlog kontrolora zračnog prometa. ovoga članka. ako je potrebno. nadležna kontrola zračnog prometa obavještava o tome pilota zrakoplova odgovarajućom propisanom frazom. (1) Postupak prilaženja s neprekinutim snižavanjem (continouos descent approach-CDA) primjenjuje se samo tijekom ILS prilaženja u cilju uštede goriva i smanjenja buke.Prilaženje s neprekinutim snižavanjem Članak 101. (6) Pilot zrakoplova tijekom CDA prilaženja. mora koristiti tehniku prilaženja propisanu za smanjenje buke u skladu s odredbama članka 155. tako da se razina dostigne na smjeru usmjerivača na udaljenosti od oko 8 NM od točke dodira. nadležna kontrola zračnog prometa. a u pravilu na udaljenostima od 20.

ili 3. ako se pilot zrakoplova može pridržavati nekog od uvjeta iz stavka 1. ali da ne vidi prethodni zrakoplov. 4. ovoga članka. ovoga članka. odgovoran je za pridržavanje uvjeta iz stavka 1. 2. Ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će vidljivost dozvoliti vizualno prilaženje. ako je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. postupak je ograničen samo do prolaska odre ene visine (npr. (2) Vizualno prilaženje može se provoditi i u instrumentalnim meteorološkim uvjetima.slijetanje moći završiti. vidljivost pri tlu iznosi 5 km ili više. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. izdati odobrenje za provedbu modificiranoga objavljenog IFR postupka u vizualnim meteorološkim uvjetima (visual climb-outs in VMC). . neće se povrijediti nekontrolirani zračni prostor. baza oblaka se nalazi iznad minimalne apsolutne visine za radarsko vektoriranje. dok se danju ta odgovornost može prenijeti na pilota zrakoplova. (6) Odgovornost za održavanje razdvajanja izme u zrakoplova kojemu je odobreno vizualno prilaženje i ostalih zrakoplova snosi nadležna kontrola zračnoga prometa. ako je zrakoplov kojemu se odobrava vizualno prilaženje prvi zrakoplov u slijedu prilaženja. mora se održavati radarsko razdvajanje sve do uspostave vizualnog razdvajanja. (1) U slučajevima uzlijetanja odre enih tipova zrakoplova. IFR putne razine). nadležna kontrola zračnog prometa može pilotu zrakoplova predložiti vizualno prilaženje. (4) Ako pilot zahtijeva ili prihvati predloženi postupak vizualnog prilaženja. U tom slučaju. ili ako pilot javi da vidi prethodni zrakoplov i primi uputu da ga slijedi. 3. na vlastiti prijedlog ili na zahtjev pilota zrakoplova. (5) U cilju bržeg odvijanja zračnog prometa. (3) Izdavanje odobrenja za vizualno prilaženje ovisi o prometnoj situaciji i možebitnim postupcima za smanjenje ili izbjegavanje buke. nadležna kontrola zračnog prometa može. Vizualni odlasci IFR letova u VMC uvjetima Članak 103. nadležna kontrola zračnog prometa smatra. postupak se primjenjuje samo danju. min. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. uz pridržavanje navedenih uvjeta. ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa predloži vizualno prilaženje i pilot ga prihvati. da pilot može neodložno započeti postupak vizualnog prilaženja. 5.

koje se primjenjuju izme u letova iz članka 68. neće doći do neprimjerenog ugrožavanja stanovništva bukom. tako da od pilota zrakoplova zahtjeva da lete stvarnim brzinama. (3) Kad zatraži ili potvrdi primitak odobrenja za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima. ako oba zrakoplova koriste istu uzletno-sletnu stazu. moraju se primjenjivati ako: 1. Vrtložna turbulencija Članak 104. nadležna kontrola zračnog prometa može uspostaviti i održavati. (1) Povećane norme razdvajanja iz stavka 2. (1) Propisane norme razdvajanja izme u mlaznih zrakoplova koji lete istom putanjom i na istoj putnoj razini iznad FL 245. ovoga članka. koje osiguravaju održavanje ili povećanje odstojanja izme u tih zrakoplova. pilot zrakoplova preuzima odgovornost za nadvisivanje prepreka sve do prelaska visine odre ene u skladu s odredbom točke 5. (2) Uslijed djelovanja vrtložne turbulencije primjenjuju se sljedeće povećane norme razdvajanja izme u letova iz stavka 1. ovoga članka: Prethodni zrakoplov Slijedni zrakoplov NM Teški Teški 4 Teški Srednji 5 Teški Laki 6 Srednji Laki 5 Razdvajanje zrakoplova uporabom Machovog broja i promjena brzine Članak 105. . zrakoplov leti neposredno iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. ovoga članka. ili 2.6. ako zrakoplov prolazi iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. a uslijed djelovanja vrtložne turbulencije. izraženima u obliku Machovog broja. stavak 1. ovoga Pravilnika. ili 3. (2) Odobrenje za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima izdaje se IFR letu zajedno s rutnim odobrenjem. a samo izuzetno neposredno nakon uzlijetanja.

tako da mu odobri održavanje vlastitog razdvajanja u vizualnim meteorološkim uvjetima kad je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. postupak se primjenjuje samo danju. uključe trenutni stvarni Machov broj u redovne izvještaje o poziciji. (3) Ako pilot zrakoplova namjerava tijekom leta mijenjati putnu brzinu.1 Macha. (4) U donjem zračnom prostoru. da piloti zrakoplova prije svake promjene brzine obavijeste nadležnu kontrolu zračnog prometa. ako vrijednost izmjene iznosi 5 % ili više od navedene brzine. pilot zrakoplova je dužan o tome izvjestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. Nadležna kontrola zračnoga prometa može. a zrakoplov nije u stanju održavati vertikalnu brzinu penjanja odnosno poniranja od 500 stopa u minuti ili više. kad je potrebno odstupiti od trenutne brzine za ± 0. se piloti zrakoplova pridržavaju posljednje dodijeljenog Machovog broja. . ne postoji promet u suprotnom smjeru. kontroliranom letu. na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa. putne brzine izražavaju se u čvorovima na temelju indicirane brzine (IAS). pilot zrakoplova zahtijeva ili se složi s takvim postupkom i potvrdi da vidi drugi zrakoplov. 2. (5) Ukoliko pilot zrakoplova tijekom leta zahtjeva promjenu visine leta ili je ista zahtjevana od nadležne kontrole zračnog prometa. navedenu u planu leta. mora pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. da piloti zrakoplova. ispod FL 245. 3.(2) Kontrola brzine uporabom Machovog broja zahtijeva da: 1. Primjena postupka putnoga penjanja (cruise climb) u hrvatskom zračnom prostoru je zabranjena. 3. Putno penjanje Članak 106. prenijeti odgovornost za održavanje razdvajanja na pilota zrakoplova. 2. Vlastito me usobno razdvajanje u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 107.

odnosno potvrdu o promjeni razine ili predvi eno vrijeme iznad točke javljanja najbliže mjestu prolaska razine. Informacija o bitnom prometu Članak 108. Tijekom obavljanja poslova kontrole zračnoga prometa radar se može upotrebljavati za: 1. informaciju o relativnoj poziciji. motrenje (nadzor) i vektoriranje zrakoplova. 3. tip zrakoplova.4. 6. 4. na koji se primjenjuju propisani postupci razdvajanja. razdvajanje letova u kontroliranom zračnom prostoru. (2) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora proslijediti informaciju o bitnom prometu odnosnim kontroliranim letovima. Glava 4. 2. (1) Bitni promet (essential traffic) je onaj kontrolirani let. . 5. Informacija o bitnom prometu mora sadržavati sljedeće podatke: 1. u svim slučajevima. razinu ili vrijeme. 3. smjer leta odnosnog zrakoplova. OPĆE ODREDBE Svrha uporabe radara Članak 109. kad jedan drugome predstavljaju bitan promet. 7. ubrzanje protoka zračnoga prometa. postoji suglasnost pilota drugog zrakoplova za takav postupak. samo jedan od zrakoplova smije biti u penjanju ili snižavanju. informacija o bitnom prometu je proslije ena pilotima odnosnih zrakoplova. putnu razinu odnosnog zrakoplova. UPORABA RADARA U KONTROLI ZRAČNOGA PROMETA Odjeljak 1. a nije od drugog zrakoplova razdvojen propisanim normama razdvajanja. primjena postupka je ograničena u odnosu na rutu. 2.

u posebnim okolnostima. pilot zrakoplova koji ulazi u područje nadležnosti odgovarajuće kontrole zračnog prometa. pružanje pomoći pilotima zrakoplova u svrhu izbjegavanja područja u kojima prevladavaju nepovoljni meteorološki uvjeti. (1) Pilot zrakoplova mora postaviti mod i kod SSR transpondera. pilot zrakoplova čiji SSR transponder na modu C ne radi pravilno. U pojedinim slučajevima nadležna kontrola zračnoga prometa može dodijeliti SSR kodove različite od utvr enih u skladu s odredbom stavka 3. isključiti u potpunosti mod C. (2) Ako vrsta transpondera ne dopušta odvojeno isključivanje moda A i C. mora zadržati kôd koji mu je dodijelila posljednja nadležna kontrola. navigacijske pomoći pilotima. ovoga članka.4. ili 2. te za pružanje selektivnih informacija o prometu. ovoga članka pilot zrakoplova postavlja samostalno. ovoga članka utvr ene druge znamenke za posebne postupke. . ako vrsta SSR transpondera ne dopušta postupak prema odredbi točke 1. (3) SSR kodove za pojedine vrste letova koji se odvijaju u hrvatskom zračnom prostoru. (5) Ako je od pilota zrakoplova zatraženo postavljanje moda A ili drugog moda. isključiti javljanje visine i emitirati samo nosivi val odgovora moda C. te SSR kodove za posebne postupke utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (1) Ako nije drukčije zatraženo. Postupci prilikom nepravilnog rada SSR transpondera Članak 111. sve dok mu se ne dodijeli novi kôd. osim u slučajevima kad su u skladu s odredbom stavka 3. Odjeljak 2. Pritom mod A mora ostati uključen. (4) Utvr ene SSR kodove iz stavka 3. pilot zrakoplova mora postaviti nulu (0) kao treću i četvrtu znamenku. Ukoliko nadležna kontrola zračnoga prometa ne zatraži drugačije. kako bi se osigurao stalan prijenos podataka o identitetu i poziciji preko moda A. SSR transponder se ne smije isključiti bez izričite upute nadležne kontrole zračnoga prometa. (2) Ako je pilotu zrakoplova dodijeljen dvoznamenkasti kôd. pilot mora istodobno postaviti mod C bez posebne upute. POSTUPCI PRILIKOM UPORABE SEKUNDARNOG RADARA Postavljanje SSR transpondera tijekom redovne uporabe Članak 110. ovoga stavka. prema uputi nadležne kontrole zračnoga prometa. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i 1.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. Postupak kod otkaza SSR transpondera Članak 113. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora obustaviti transmisiju informacija o visini najkasnije na udaljenosti 20 NM (37 km) od zrakoplova kojeg namjerava presresti ili vremenski 40 sekundi prije predvi enog vremena dolaska na točku susreta sa zrakoplovom kojeg namjerava presresti (ovisno što je ranije) kako bi se spriječila neželjena rezolucijska informacija kod presretnutog zrakoplova opremljenog sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. pilot zrakoplova mora postaviti transponder na mod A kôd 7600 i poduzeti mjere propisane za slučaj otkaza radiokomunikacije. pilot zrakoplova mora zadržati postavljeni kôd. (6) Tijekom postupka presretanja. tako da leti najkraćim putem do najbližeg prikladnog aerodroma gdje se kvar može otkloniti. ako takav postupak smatra primjerenim okolnostima u pojedinom slučaju. pilot zrakoplova mora se pridržavati poduzetih mjera i o tome odgovarajuće obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. (4) Pilot zrakoplova koji je predmet protuzakonitoga ometanja.(3) Prilikom ulaska u područje nadležnosti kontrole zračnoga prometa. 2. a ne može se popraviti prije odlaska. pilot zrakoplova mora: 1. osim ako okolnosti ne nalažu postavljanje kôda 7700. (3) Prilikom otkaza radiokomunikacije. . osim ako mu nadležna kontrola zračnoga prometa ne dodijeli neki drugi. obavijestiti aerodromsku kontrolu zračnog prometa i pribaviti odobrenje za provedbu leta. i 2. (1) Ako SSR transponder otkaže prije uzlijetanja. ovoga članka. planirati svoj let prema uvjetima iz odobrenja. Postavljanje SSR transpondera u slučajevima nužde Članak 112. (1) U slučajevima nužde. pilot zrakoplova može postaviti SSR transponder na mod A kôd 7700. kako bi ukazao na situaciju. ako to smatra najprikladnijom mjerom u skladu s vrstom nužde. ovoga članka. mora se potruditi postaviti SSR transponder na mod A kôd 7500. (5) Pilot zrakoplova kojeg presreće vojni zrakoplov može primijeniti postupak u skladu s odredbama stavka 1.

(1) Smatra se da se zrakoplov nalazi na dodijeljenoj razini. nadležna kontrola zračnoga prometa mora. (1) Informacije dobivene na temelju sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara.3. dobivanja točnije slike o trenutnoj prometnoj situaciji te aktivnog traženja i vizualnog prepoznavanja konfliktnog prometa. za više od 300 stopa. obavijestiti pilota zrakoplova o odstupanju. (2) Odredbe članka 116. piloti zrakoplova su dužni koristiti u svrhu izbjegavanja mogućih sudara. (4) Smatra se da je zrakoplov dostigao odobrenu razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da razina zrakoplova odstupa ± 300 stopa od dodijeljene razine. (2) Ukoliko otkaz transpondera nastupi nakon uzlijetanja. u rubrici 10. (2) Smatra se da je zrakoplov. odgovarajuće slovo. odstupa ± 300 stopa od te razine. Ukoliko odstupanje i nakon toga postoji. UPORABA SUSTAVA U ZRAKOPLOVU ZA IZBJEGAVANJE SUDARA (ACAS II) Opremljenost i svrha uporabe ACAS II Članak 115. Postupci za operativno korištenje odgovarača visine moda C Članak 114. kojem je odobreno napuštanje razine započeo napuštanje i napustio prethodno zauzetu razinu. (5) Ako se razina koju je pilot zrakoplova javio razlikuje za više od ± 300 stopa od informacije o razini koju prikazuje SSR mod C a propisane norme za vertikalno razdvajanje mogu biti narušene. pilot zrakoplova mora o tome neodložno obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. ovoga Pravilnika ne oduzimaju zapovjedniku zrakoplova njegovo pravo donošenja konačne odluke kada se radi o upravljanju zrakoplovom tj. te mu izdati uputu da potvrdi visinu. koje označava preostale sposobnosti transpondera. (3) Smatra se da je zrakoplov u penjanju ili snižavanju prošao razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da je prošao tu razinu u zahtijevanom smjeru. upisati slovo »N« za potpunu neispravnost SSR transpondera ili u slučaju djelomičnog kvara transpondera. obrasca plana leta. Odjeljak 3. ako prikazivanje odgovarača visine moda C. kad informacija o razini SSR moda C prikazuje promjenu veću od 300 stopa u predvi enom smjeru od prethodno dodijeljene razine. . kao temelj za daljnje razdvajanje mora se uzeti razina koju je javio pilot.

pilot i kontrolor zračnog prometa moraju podnijeti izvještaj utvr en posebnim propisom. nakon primitka prometne informacije. Način korištenja pokazivanja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara Članak 116. u slučaju rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) pilot mora: a) neodložno postupiti sukladno dobivenoj rezolucijskoj informaciji osim u slučaju kada bi takav postupak ugrozio sigurnost zrakoplova (upozorenje o približavanju prevlačenju – stall warning. smicanje vjetra – wind shear i upozorenja sustava za signaliziranje blizine tla imaju prednost pred upozorenjima ACAS-a) b) postupati prema rezolucijskoj informaciji čak i kada je u suprotnosti s uputom kontrole zračnog prometa c) nikad ne izvoditi manevar penjanja ili snižavanja kao i promjene vertikalne brzine koji su suprotni primljenoj rezolucijskoj informaciji d) što je prije moguće. (3) U slučaju postupanja nakon primanja rezolucijske informacije (Resolution AdvisoryRA) kao i drugog doga aja važnog za praćenje djelovanja sustava ACAS. obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa o rezolucijskoj informaciji uključujući i smjer vertikalnog odstupanja od važeće upute ili odobrenja kontrole zračnog prometa e) odmah postupati sukladno svakoj promjeni rezolucijske informacije f) svesti odstupanja od putanje leta na minimum tj. na odstupanja koja su nužna za postupanje prema rezolucijskim informacijama g) nakon razrješenja konflikta odmah nastaviti postupati sukladno prethodno valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa . koristiti sve dostupne podatke za pripremu pravilne reakcije za slučaj primitka rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) 3. ovisno o radnom opterećenju posade. nikako ne izvoditi manevar izbjegavanja isključivo na temelju prometnih informacija (Traffic Advisories-TA). Upozorenja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara piloti moraju koristiti kako slijedi: 1. 2.njegovo pravo na izbor najboljeg načina rješavanja prometnog konflikta ili sprječavanja mogućeg sudara.

. ne smije izdati odobrenje ili uputu zrakoplovima na koje se manevar izbjegavanja odnosi sve dok pilot ne javi da ponovno postupa prema valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa. mora potvrditi primitak te obavijesti koristeći frazu »ROGER« 4. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju. Glava 5. kontrolor zračnog prometa prestaje biti odgovoran za razdvajanje odnosnog zrakoplova od drugih zrakoplova koji su ugroženi zbog izravne posljedice započetog manevra izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. treba proslijediti informaciju o bitnom prometu ako to smatra neophodnim. koje pilot potvrdi. odstupi od valjanog odobrenja. (1) Uslugu pružanja letnih informacija. 3. ne smije pokušati promijeniti putanju leta zrakoplova koji izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. kontrolor zračnog prometa: 1. ili 2. 2. Odgovornost za razdvajanje zrakoplova tijekom manevara na temelju rezolucijske informacije Članak 117. (3) Kontrolor zračnog prometa ponovno preuzima odgovornost za razdvajanje svih zrakoplova iz stavka 2. ovoga članka kada: 1. USLUGA PRUŽANJA LETNIH INFORMACIJA Način obavljanja usluge pružanja letnih informacija Članak 118. obavlja centar za pružanje letnih informacija odnosno nadležna jedinica kontrole zračnog prometa u okviru svojih nadležnosti. a u skladu s propisanim postupcima. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju i izda drugo odobrenje. (2) Kad zrakoplov na temelju rezolucijske informacije.h) obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa da nastavlja postupati prema valjanom odobrenju. (1) Nakon primljene obavijesti da pilot izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije.

b) postojanju slučajeva nužde i nesreće zrakoplova. akrobatsko letenje. ovoga članka. te za vrijeme elementarnih i drugih nesreća većeg razmjera. ovoga članka putem zrakoplovnih radioemisija obuhvaćaju poglavito proslje ivanje: 1. automatskim emitiranjem informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). c) izbacivanju goriva. općih informacija. (1) Usluga pružanja letnih informacija obuhvaća pružanje i proslje ivanje svih informacija i savjeta pilotima zrakoplova potrebnih za sigurno. vojne vježbe i druge bitne vojne aktivnosti. njihovim manevarskim površinama ako su . Poslovi koji se obavljaju u okviru usluge pružanja letnih informacija Članak 119. padobranske aktivnosti.). kao što su eksplozije plina ili eksploziva. općih informacija o: a) značajnim meteorološkim pojavama (SIGMET). te prihvaćanje i proslje ivanje informacija koje se odnose na planove leta. aerodroma. e) drugim ograničenjima bitnim za obavljanje zračnog prometa.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. izvještaje pilota glede sigurnosti zračnoga prometa i izvještaje pilota (PIREP). 2. b) ograničenjima u korištenju i promjeni načina korištenja radionavigacijskih sredstava. d) letenju tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. redovito i nesmetano odvijanje zračnoga prometa. Zakona o zračnom prometu. obrana od tuče itd. usluge aerodromskih letnih informacija na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje aerodromskih letnih informacija. radiokomunikacijskih frekvencija. 3. požari i sl. ograničenja koja mogu utjecati na letenje. (2) Poslovi pružanja i proslje ivanja informacija i savjeta iz stavka 1. izvještaje o odlasku i dolasku. osigurava operator aerodroma. natjecanje jedrilicama i letenje jedrilicama u za to posebno odre enim područjima. u načelu na zahtjev pilota zrakoplova o: a) posebnom korištenju zračnoga prostora (zrakoplovne priredbe i natjecanja. posebnih informacija. u skladu s odredbama članka 105.

posebnih informacija kad god je potrebno o: a) ispuštanju radioaktivnih ili otrovnih tvari u atmosferu. aerodrom odlaska i dolaska. prognozama vjetra na visini. (1) Prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija.pokriveni snijegom. pilot zrakoplova mora proslijediti sljedeće podatke: pozivni znak zrakoplova. značajnim meteorološkim pojavama i kratkoročnim prognozama. stvarnu brzinu. traženu razinu ako je potrebno. vrstu leta. slušanje zrakoplovnih radioemisija. c) meteorološkim uvjetima. 4. uspostavljanje radiokomunikacije. odjavljivanje prije napuštanja frekvencije ako je radiokomunikacija bila uspostavljena. b) teškim ili srednjim slobodnim balonima bez posade. 2. (2) Prilikom predaje plana leta iz zraka (AFIL). razinu i planiranu rutu leta. proslje ivanje kratkih i sažetih izvještaja iz zraka. te sredstvima. brižljiva i temeljita priprema leta. aerodrom odlaska ili vrijeme i poziciju na kojoj se plan leta počinje primjenjivati. posebnim vremenskim uvjetima. 8. javljanje namjeravane promjene razine. aerodrom odredišta ili . dužnosti pilota zrakoplova su: 1. da prilikom uspostavljanja radiokomunikacije proslijedi pozivni znak zrakoplova. koji bi mogao utjecati na sigurnost zračnog prometa. radio i navigacijsku opremu. u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti). ledom ili značajnim slojem vode. 5. poglavito o uvjetima na ruti i pri slijetanju. 6. ako to smatra potrebnim za sigurnu provedbu leta. 4. 7. c) opasnostima od sudara kontroliranim letovima (proslje ivanje informacija o prometu temeljenih na radaru. ure ajima i opremi aerodroma. 3. d) bilo kojem drugom podatku. tip zrakoplova. poziciju. Dužnosti pilota zrakoplova prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija Članak 120. slušanje frekvencije (dobrovoljno).

Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija Članak 121. najveće trajanje leta i broj osoba u zrakoplovu. (1) Kad se identificirani kontrolirani let uoči na konfliktnoj letnoj putanji s nepoznatim zrakoplovom. relativni smjer konfliktnog prometa u odnosu na kazaljke sata. (2) Uporaba radara u provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a pilota zrakoplova njegovih odgovornosti uključujući i konačnu odluku u svezi bilo koje savjetovane promjene elemenata iz plana leta. pilot zrakoplova ne smije smatrati da će biti kontroliran ili razdvajan od drugog prometa. ako je moguće. 2. . o bilo kojem zrakoplovu. proslje ivanje informacija. uočenom na konfliktnoj putanji s radarski identificiranim zrakoplovom i proslje ivanje preporuke ili savjeta za primjenu postupka izbjegavanja. proslje ivanje savjeta za najlakše obilaženje takvih područja. informaciju o prometu na konfliktnoj letnoj putanji treba proslijediti kao: 1. kontrolirani let mora se obavijestiti kad god je moguće: 1. i 2. da konflikt više ne postoji. o poziciji područja nepovoljnih meteoroloških uvjeta i. Informacija o opasnosti od sudara Članak 122. (3) Ako se od pilota zrakoplova. i 3. te preporučiti postupak izbjegavanja ako pilot kontroliranog zrakoplova to zatraži. alternativni aerodrom ako je potrebno. (2) Kad god je to moguće. zatraži uključenje transpondera na odre en kod i/ili mod. koji održava radiokomunikaciju s centrom za pružanje letnih informacija. ili ako po mišljenju nadležne kontrole zračnoga prometa situacija to nalaže.vrijeme i poziciju do koje se plan leta primjenjuje. o nepoznatom zrakoplovu. (1) Informacija s radarskog pokazivača može se koristiti za pružanje podataka identificiranom zrakoplovu: 1. koje pilotu zrakoplova pomažu u navigaciji (navigacijska pomoć). a smatra se da postoji opasnost od sudara.

mora se označiti slovom ICAO abecede abecednim redoslijedom. spor ili brz). slijetanje i uzlijetanje mora se neodložno upoznati s podacima sadržanima u emisiji. na odre enim me unarodnim zračnim lukama u Republici Hrvatskoj. 5. u odnosu na preporučenu izmjenu plana leta. 3. razina i tip zrakoplova ili. prijelaznu razinu leta. 4. naziv zračne luke. svaka pojedina ATIS poruka. obavlja se automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). 2. 4. (3) ATIS emisija mora sadržavati sljedeće informacije: 1. ako su nepoznati. 3. 2. vrijeme motrenja. (2) ATIS emisija mora udovoljavati sljedećim zahtjevima: 1. emitirana informacija mora se ažurirati odmah nakon značajnije promjene. ICAO oznaku zračne luke. udaljenost konfliktnog prometa u NM.2. 3. emisija mora biti stalna i mora se ponavljati. smjer u kojem se konfliktni promet kreće. kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. . (3) Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a zapovjednika zrakoplova od odgovornosti koju ima za konačnu odluku. 4. relativna brzina konfliktnog prometa (npr. očekivanu vrstu prilaženja i sletnu stazu. proslje ivanjem svakodnevnih informacija potrebnih za uzlijetanje i slijetanje na VHF frekvencijama objavljenim na način uobičajen u zračnom prometu. emitirana informacija mora se odnositi samo na jednu zračnu luku. 5. Automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje Članak 123. (1) Radi smanjenja trajanja i opsega radiokomunikacije.

Prilikom uspostave radiokomunikacije s kontrolom zračnoga prometa nadležnom za prilaženje ili odlazak. ukoliko to oprema zrakoplova dopušta. pribaviti uzletne i sletne informacije za odgovarajuću zračnu luku. informacije koje se odnose na IFR letove i druge letove koji uzlijeću i slijeću na me unarodne zračne luke ne proslje uju se. . čime bi se utvrdilo da je primljena posljednja valjana emisija. trenutne meteorološke uvjete u zračnoj luci.025 MHz i/ili 243. e) kašnjenja u dolasku i odlasku od 20 minuta ili više. (6) Tijekom automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. (4) Piloti zrakoplova koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). te ukoliko je potrebno: a) važne meteorološke pojave u područjima prilaženja i odlaska. uključujući meteorološku prognozu za slijetanje. Glava 6. na utvr enim radiofrekvencijama (121. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije iz stavka 4. moraju prije uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na objavljenim VHF frekvencijama. te radiofarovi za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency position indicating beacon).6. te izme u radiopostaja zrakoplova.5 MHz i/ili 406. ovoga članka kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje.0 MHz). d) ograničenja u korištenju prilaznih navigacijskih sredstava. U zrakoplovnoj pokretnoj vezi mogu se upotrebljavati i radiopostaje za slučaj nužde (survival craft station). a i piloti zrakoplova koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR). (1) Radiokomunikacija putem zrakoplovne pokretne veze obavlja se kao radiotelefonska komunikacija. RADIOKOMUNIKACIJSKI POSTUPCI Načini obavljanja radiokomunikacije Članak 124. (2) Zrakoplovna pokretna veza je radiokomunikacija izme u zemaljske radiopostaje i radiopostaje zrakoplova. c) ograničenja u korištenju uzletno-sletne staze. pilot zrakoplova mora izgovoriti oznaku primljene informacije. mora zrakoplovima u prilaženju u odgovoru na poruku o oznaci primljene informacije proslijediti trenutnu QNH vrijednost tlaka zraka. b) stanje uzletno-sletne staze i prema potrebi kočenje.

(1) Sve radiopostaje koje sudjeluju u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. – tijekom ugradnje ili održavanja ELT-a. premještanja zrakoplova tijekom prihvata i otpreme te radova na održavanju zrakoplova. (1) Radiotelefonska komunikacija u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. Vrijeme u uporabi Članak 126. U slučajevima kada su utvr ene i objavljene posebne frekvencije radiokomunikacija se obavlja na engleskom jeziku. obavlja se na engleskom ili hrvatskom jeziku. Jezik u uporabi Članak 125. Zakona o zračnom prometu. ovisno o tome kojim jezikom bolje vlada.0 MHz i/ili 406. nepažnje pilota. pretvrdog slijetanja. (3) Radiotelefonska komunikacija zrakoplovnom pokretnom vezom na nekontroliranim aerodromima i na frekvencijama koje ne koristi pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. u skladu s odredbama članka 104. Ukoliko tijekom slušanja čuju ELT signal te isključivanjem ure aja utvrde da signal potječe iz njihovog zrakoplova dužni su o lažnoj poruci nevolje obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa te ako je potrebno servisirati ure aj. . (2) U slučajevima.(3) Lažne poruke nevolje mogu biti emitirane uslijed akrobatskih manevara. – nakon leta prije gašenja motora. neprimjerenog rukovanja. obavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku. moraju upotrebljavati jedinstveno koordinirano vrijeme (UTC). Piloti zrakoplova opremljenih odašiljačem za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency location transmitter – ELT) odnosno druge ovlaštene osobe dužni su poradi izbjegavanja lažnih poruka nevolje slušati frekvencije 121. – tijekom radova na održavanju u blizini ELT-a i – tijekom premještanja zrakoplova na zemlji.5 MHz i/ili 243. kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova može upotrebljavati engleski ili hrvatski jezik.025 MHz u slijedećim slučajevima: – tijekom leta ako je moguće.

Ako je moguća zabuna. Sat počinje nultom (00) minutom. Minuta počinje nultom (00) sekundom. poruke radiogoniometrijskog smjera (Direction finding message). letačko-operativne poruke (Flight regularity message). a kraj dana kao 2359 sati. (3) Poruke hitnosti (radiotelefonijom PAN PAN ili PAN PAN MEDICAL) su poruke. koje pritom uživaju navedenu prednost u emitiranju: 1. koje se odnose na emitiranje vrijednosti radiogoniometrijskih smjerova. izvještaji o poziciji (Position Report) pilota zrakoplova. sekundom. koje se odnose na sigurnost zrakoplova. meteorološke poruke (Meteorological message). državni telegrami (State telegram). (4) Poruke radiogoniometrijskog smjera su poruke. Dopuštene vrste i prednost poruka u zrakoplovnoj pokretnoj vezi Članak 127. 2. 3. 4. koje se odnose na zrakoplove i osobe u njima.(2) Početak dana označava se kao 0000 sati. 7. poruke hitnosti (Urgency message). kojima prijeti velika i neposredna opasnost. plovila i nekog drugog vozila ili osobe u njima ili u vidokrugu pilota. (5) Poruke o sigurnosti leta su: 1. poruke koje se proslje uju tijekom obavljanja kontrole zračnog prometa i u koje spadaju poruke o kretanju i kontroli zračnog prometa (Air Traffic Control Message). (1) U zrakoplovnoj pokretnoj vezi. (3) Kao vrijeme. 5. 6. 2. te im je potrebna hitna pomoć. poruke o sigurnosti leta (Flight safety message). a završava 59. moraju se proslijediti sve četiri znamenke tekućeg sata i minuta. proslje uju se minute tekućeg sata (dvije znamenke). a završava 59. poruke nevolje (Distress message). dopuštene su sljedeće poruke. (2) Poruke nevolje (radiotelefonijom MAYDAY) su poruke. minutom. .

poruke pilota ili operatora zrakoplova (Operational Message) koje su od bitnog značaja za zrakoplov u letu. koje se odnose na emitiranje meteoroloških podataka. poruke koje se odnose na hitno potrebne rezervne dijelove zrakoplova i materijal. poruke koje se odnose na održavanje zrakoplova. 2. 2. zajedno s oznakama iz točke 1. Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova Članak 128. 6. oznaka državne pripadnosti. koje su prouzročene neizbježnim odstupanjima od reda letenja. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. poruke koje se odnose na letenje i održavanje sredstava. (9) Kako se ne bi nepotrebno ometalo obavljanje kontrole zračnog prometa. (1) U radiotelefonskoj komunikaciji dopuštene su sljedeće vrste pozivnih znakova radiopostaja zrakoplova: 1. poruke koje se odnose na izmjene reda letenja zrakoplova. zajedno s brojčanom oznakom leta. (6) Meteorološke poruke su poruke. 3. bitnih za sigurnost i redovitost odvijanja letenja. . upute predstavnicima operatora zrakoplova koje se odnose na izmjene zahtjeva za putnike i posadu. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova.3. letačkooperativne poruke i državni telegrami trebaju se prvenstveno proslje ivati na frekvencijama letnih informacija ili na drugoj frekvenciji koju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa. koje iz zrakoplova proslje uju državni poglavari ili osobe jednakog položaja. (7) Letačko-operativne poruke su: 1. 5. poruke koje se odnose na neplanirana slijetanja. 4. ovoga stavka. zajedno s registracijskom oznakom zrakoplova. osim pojedinih zahtjeva putnika i posade. 3. (8) Državni telegrami su poruke.

stavak 1. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. tip zrakoplova. koji se sastoji od najviše 7 znakova. stavak 1. nakon prethodne koordinacije s Organizacijom me unarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO). zajedno s oznakama iz točke 1. dodjeljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. pozivni znak za vojne zrakoplove. (2) Radiopostaja zrakoplova smije upotrebljavati svoj skraćeni pozivni znak. zajedno s posljednje dvije oznake pozivnog znaka. (3) Pozivni znak radiopostaje zrakoplova skraćuju se uporabom: 1. izričito ne dodijeli drugi privremeni pozivni znak.. (2) Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova ne smiju se mijenjati tijekom leta. hrvatskim zračnim prijevoznicima. osim ako zemaljska radiopostaja. utvr ene radiotelefonske oznake dodijeljene operatoru zrakoplova. točka 1. ako je to u neposrednom interesu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. ili 2. na njihov zahtjev. (1) Uporaba skraćenog pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova dopuštena je samo nakon uspostave radiokomunikacije i ako zabuna ili zamjena pozivnih znakova nije moguća. ovoga stavka. stavak 1. Skraćivanje pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova Članak 130. točka 1. za uporabu u me unarodnoj zrakoplovnoj telekomunikacijskoj vezi. odnosno 3. točka 2. 2. ako se pozivni znak iz članka 128. zračni prijevoznik posjeduje ili koristi zrakoplove na mlazni pogon ili druge vrste velikih zrakoplova. ako je zračni prijevoznik priključen na zrakoplovnu nepokretnu mrežu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. a sudjeluje u zračnom prometu s najmanje 6 letova dnevno u komercijalnom domaćem ili me unarodnom prometu. Radiotelefonsku oznaku iz članka 128. Dodjela radiotelefonskih oznaka Članak 129. sastoji iz više od 5 znakova. .4. zbog izbjegavanja možebitne zabune tijekom trajanja leta kroz njezino područje nadležnosti. ako: 1. odnosno uporabom oznake državne pripadnosti i tri posljednje oznake. oznake državne pripadnosti i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. samo ako je zemaljska radiopostaja skraćeni pozivni znak već upotrijebila. stavak 1. 5..

(1) Radiotelefonska komunikacija mora se uspostaviti uporabom početnog poziva i odgovora na početni poziv na sljedeći način: 1. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. mora se upotrijebiti fraza PONOVITE SVOJ POZIVNI ZNAK (SAY AGAIN YOUR CALL SIGN). stavak 1. poruka se može proslijediti neposredno nakon početnog poziva. Odgovor na početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. (2) Ako se opravdano pretpostavlja da radiopostaja koju se poziva prima poziv. (3) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. već se mora pričekati sljedeći jasniji poziv. b) pozivni znak radiopostaje koja poziva. (4) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. ako postoji sumnja u ispravnost upućivanja tog poziva. istodobno pozvati sve radiopostaje koje su na slušanju na istoj frekvenciji (opći poziv-general call). (5) Ako se pozivni znak radiopostaje koja poziva nije razumio. Opći poziv počinje frazom SVIM POSTAJAMA (ALL STATIONS). Početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. (4) Piloti zrakoplova čija najveća dopuštena uzletna masa iznosi 136 tona ili više. istodobno pozvati više radiopostaja (višestruki poziv-multiple call).3. Uspostava radiotelefonske komunikacije Članak 131. a nastavlja se pozivnim znakom radiopostaje koja poziva. Prijam općeg poziva se ne potvr uje. oznake tipa zrakoplova i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. točka 4. Radiopostaje koje su pozvane višestrukim pozivom moraju potvrditi prijam poruke redoslijedom kojega je koristila radiopostaja koja je pozvala. moraju uvijek prilikom uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa svojem pozivnom znaku pridodati riječ »HEAVY«. osim ako se radi o letovima koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja (VFR). (6) Na poziv upućen nekoj radiopostaji ne smije se odgovarati. . b) pozivni znak radiopostaje koja odgovara. 2.

IMC.. (9) Pilot zrakoplova smije napustiti frekvenciju nadležne kontrole zračnoga prometa. Govor mora biti jasan. VFR. (6) Radiopostaja zrakoplova mora potvrditi prijam poruke emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER). stavak 1. QDR i QTE itd. posljednjeg dijela završnog prilaženja i zaustavljanja nakon slijetanja. prelazak i povratnu vožnju po stazi. uzlijetanje. (2) Zemaljska radiopostaja ne smije emitirati i proslje ivati poruke radiopostajama u zrakoplovu tijekom uzlijetanja. Na napuštanje frekvencije letnih informacija primjenjuje se odredba članka 120. ATC. (8) Zemaljska radiopostaja potvr uje prijam poruke radiopostaje zrakoplova. odnosno nakon što stigne na parkirališnu poziciju. QNE. uključenje moda i koda sekundarnog radara. FIR. emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER) ili emitiranjem pozivnog znaka radiopostaje u zrakoplovu i fraze PRIMIO (ROGER). (5) Nakon uspostave radiokomunikacije.Opći postupci za obavljanje radiotelefonske komunikacije Članak 132. (4) Uporaba kratica u radiotelefonskoj komunikaciji je zabranjena. VOR. oznaku vrste prilaženja i stazu u uporabi. mora potvrditi prijam svih odobrenja. VMC. Prijam drugih uputa radiopostaja zrakoplova može potvrditi uporabom fraze WILCO. uz uporabu propisane normirane frazeologije. ulazak. Nebitne i neprikladne izjave su zabranjene. QFE. frekvencije u slučajevima promjene frekvencije. nedvojbena i jednoznačna. (3) Svaka emisija mora biti jasna. TCAS. doslovno ponavljajući odgovarajuću poruku. vrijednosti tlaka zraka u svrhu postavljanja visinomjera. slijetanje. ovoga Pravilnika. točka 8. ovoga članka. osim ako se ne radi o kraticama koje se uobičajeno upotrebljavaju u zračnom prometu kao što su npr. osim ako se radi o kratkoj razmjeni poruka. (1) Za svako obavljanje radiotelefonske komunikacije izme u radiopostaja u zrakoplovu potrebno je zatražiti dozvolu zemaljske radiopostaje. (7) Iznimno od odredbe stavka 6. PRIMIO (ROGER) mogu se ispustiti. radiopostaja zrakoplova. Promet u nevolji .. IFR. razina. QDM. kao i kratice iz Q-skupine QNH. NDB. ako ne postoji mogućnost zabune. normalne jačine i jednolike brzine (do sto riječi u minuti). brzina leta). pozivni znak zemaljske radiopostaje i pojedine fraze kao što je npr. samo uz njezino izričito odobrenje. kao i uputa koje se odnose na kretanje zrakoplova ( npr.

pozivni znak zrakoplova u nevolji. pozivni znak zrakoplova koji emitira poziv. 5. (1) Poziv u nevolji mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. . Poziv hitnosti mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. po mogućnosti namjere pilota zrakoplova. Hitni promet Članak 134. vrstu zahtijevane pomoći. 4. namjere pilota zrakoplova. 2. vrstu poteškoće ili opažanje. može narediti prestanak emitiranja svim radiopostajama u području prijma ili samo odre enim radiopostajama koje ometaju promet u nevolji. 3. 4. Poziv hitnosti mora sadržavati: 1. radiopostaja koja je upravljala komunikacijom u nevolji mora na istoj frekvenciji emitirati sljedeću poruku: PROMET U NEVOLJI ZAVRŠEN (DISTRESS TRAFFIC ENDED). (3) Neposredno nakon što se komunikacija u nevolji završi ili kad više nije potrebno održavati radiotišinu na korištenoj frekvenciji. Poruka nevolje koja slijedi mora sadržavati: 1. 3. Uputa glasi: PREKINITE EMITIRANJE – MAYDAY (STOP TRANSMITTING – MAYDAY). vrstu nevolje. Poziv hitnosti mora započeti trostrukim emitiranjem signala hitnosti »PAN PAN« i mora se emitirati na korištenoj radiofrekvenciji.Članak 133. druge važne informacije potrebne za pružanje pomoći. 2. podatke o poziciji. (2) Radiopostaja u nevolji ili radiopostaja koja upravlja komunikacijom u nevolji. smjeru leta i razini. Poziv u nevolji mora se započeti trostrukim emitiranjem signala za slučaj nevolje »MAYDAY« na korištenoj frekvenciji ili na frekvenciji za slučaj nužde. (4) Uporaba frekvencije za slučaj nužde dozvoljena je samo u slučajevima nevolje ili otkaza svih drugih frekvencija.

ali manje od 121 kt IAS. Dio četvrti LETAČKI POSTUPCI Glava 1.5. 2. kategorija C brzine 121 kt ili više. ovoga članka. metoda izračuna kategorije zrakoplova s brzinom prevlačenja ne primjenjuje se na helikoptere. (2) Kategorije zrakoplova iz stavka 1. kategorija D brzine 141 kt ili više. kategorija B brzine 91 kt ili više. kategorija E brzine 166 kt ili više. . ali manje od 211 kt IAS. OPĆI UVJETI Kategorije zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja Članak 135. kategorija A brzine manje od 91 kt IAS. ovoga članka utvr uju se na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. Obzirom na brzinu zrakoplova kao najvažniji čimbenik letne sposobnosti utvr eno je pet kategorija zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja. 3. ali manje od 141 kt IAS. 4. po mogućnosti podatke o poziciji. UVJETI ZA UTVR IVANJE I PROVEDBU POSTUPAKA INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA Odjeljak 1. kategorija H (4) Iznimno od stavka 2. (3) Kategorije zrakoplova iz stavka 2. Brzine za proračun postupaka Članak 136. 6. ovoga članka su: 1.3. ali manje od 166 kt IAS. smjeru leta i razini. (1) Letna sposobnost zrakoplova ima izravan utjecaj na potreban zračni prostor i vidljivost za provedbu različitih manevara tijekom instrumentalnog prilaženja. 5. a u svrhu normizacije manevarskih sposobnosti zrakoplova u odnosu na posebne postupke instrumentalnog prilaženja.

za pojedine postupke. upotrebljavaju se sljedeća područja brzina za svaku kategoriju zrakoplova iz članka 135.3 * – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack). Brzine (kt) za proračune postupaka Područje brzina za početno prilaženje Područje brzina za završno prilaženje Maksimalne brzine za vizualno manevriranje (kruženje) Kategorija Vat zrakoplova Maksimalne brzine za neuspjelo prilaženje Me ufaza Završna faza 110 150 240 265 275 90 A B C D E H < 91 90/150 (110*) 120/180 91/120 (140*) 121/140 160/240 141/165 185/250 166/210 185/250 70/120 (100**. . INSTRUMENTALNO PRILAŽENJE Segmenti postupka instrumentalnog prilaženja Članak 137. *** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) iznad 6 000 stopa. ovoga Pravilnika. ** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) do i uključujući 6 000 stopa.U svrhu proračuna zahtjeva za potrebnim zračnim prostorom i nadvisivanjem prepreka. 110***) 70/100 85/130 115/160 130/185 155/230 60/90 100 135 180 205 240 - 100 130 160 185 230 90 Vat – brzina iznad praga dobivena na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. Odjeljak 2.

na kojem se temelje postupci prilaženja za taj aerodrom. u odre enim okolnostima pojedini segmenti mogu započeti na utvr enim točkama. (6) Minimalne sektorske apsolutne visine (MSA). me usegment. u skladu s odredbama stavka 4. izravno prilaženje će se odrediti na način da se nalazi u smjeru središnje linije uzletno-sletne staze (straight-in approach). dolazni segment. izravno prilaženje se smatra prihvatljivim. segment neuspjelog prilaženja. završni segment preciznog prilaženja može započeti u točki u kojoj se sijeku odre ena visina me usegmenta instrumentalnog prilaženja i nominalna putanja poniranja (točka završnog prilaženja – FAP)). (4) Kad god je moguće. utvr uju se za svaki aerodrom i osiguravaju nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u polumjeru od 25 NM od radionavigacijskog sredstva. početni segment. završni segment i 5. (2) Segmenti prilaženja iz stavka 1.(1) Postupak instrumentalnog prilaženja može se sastojati od pet odvojenih segmenata u skladu s Dodatkom 8. ako preletišta nisu utvr ena (npr. započinju i završavaju na odre enim preletištima. ovoga Pravilnika. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. Segmenti u postupku instrumentalnog prilaženja su: 1. Pri tome minimalna udaljenost izme u praga uzletno-sletne staze i točke u kojoj putanja završnog prilaženja presjeca produženu središnju liniju uzletno-sletne staze ne smije biti manja od 1400 metara. (5) Ako teren ili druga ograničenja ne dozvoljavaju odre ivanje smjera završne putanje prilaženja ili gradijenta snižavanja. Dolazni segment Članak 138. (1) U ovoj fazi leta. ovoga članka. pilot zrakoplova leti s rute do preletišta početnog prilaženja (IAF). U slučajevima nepreciznih prilaženja. od kojeg počinje prilaženje. ako kut izme u putanje završnog prilaženja i produžene središnje linije uzletno-sletne staze iznosi najviše 30° za zrakoplove kategorije A i B te 15° za zrakoplove kategorije C. odredit će se prilaženje s kruženjem (circling approach). slika 1. 2. ovoga članka. 3. ovoga članka. . D i E. 4.

kod odre ivanja smjerova i proračuna vremena (timing). slika 2. nadležna kontrola zračnoga prometa. (3) Vo enje zrakoplova po putanji uzduž segmenta početnog prilaženja do preletišta me uprilaženja. (4) Prilikom primjene povratnih postupaka i produljenih postupaka iz stavka 3. ovoga članka. ovoga Pravilnika. pilot zrakoplova mora. završnog prilaženja do točke. osnovnog zaokreta ili na završni doletni dio produljenog postupka. Segment početnog prilaženja osigurava nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u primarnom području. pilot zrakoplova može provoditi s maksimalnim kutom uvo enja od 90° kod preciznog prilaženja. usmjerivač). (2) Ako je preletište završnog prilaženja utvr eno. pilot zrakoplova leti od preletišta početnog prilaženja i vodi zrakoplov prema produženoj putanji završnog prilaženja do preletišta me uprilaženja (IF). Segment početnog prilaženja Članak 139. (1) U ovoj fazi leta. . što odgovara 250 do 500 stopa/NM). pilot zrakoplova mora stabilizirati zrakoplov na produženoj središnjoj liniji uzletno-sletne staze (putanja završnog prilaženja. dopuštene su velike brzine snižavanja (4 – 8%. koji se primjenjuju i na ruti. (3) Ako se za vo enje zrakoplova upotrebljava radar. segment me uprilaženja započinje u trenutku kad zrakoplov iza e na doletnu putanju proceduralnog zaokreta. Svi zaokreti moraju se izvoditi pod kutem poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. na odgovarajući način uzeti u obzir smjer i brzinu vjetra. ovisno o tome koji je kut manji. Visina nadvisivanja prepreka iznosi 500 stopa. vektorirat će zrakoplov do preletišta početnog prilaženja ili u putanju me uprilaženja odnosno. Segment me uprilaženja Članak 140. Gradijent snižavanja mora biti što blaži ili jednak nuli. primjenjujući pritom propisane povratne postupke (proceduralni zaokret i osnovni zaokret) ili produljene postupke u skladu s Dodatkom 8.(2) Na dolaznim rutama primjenjuju se isti uvjeti za nadvisivanje prepreka. (1) U ovoj fazi leta. (2) U ovoj fazi leta. odnosno 120° kod nepreciznog prilaženja. smanjiti brzinu i pripremiti se za početak snižavanja u završnom prilaženju nakon prolaska preletišta završnog prilaženja (FAF). od koje pilot zrakoplova može nastaviti prilaženje prema instrumentalnoj prilaznoj karti.

čak i kad je postupak neuspjelog prilaženja započeo na razini većoj od potrebnih minimuma za slijetanje. pilot zrakoplova smije započeti snižavanje tek. pilot zrakoplova mora tijekom postupka neuspjelog prilaženja održavati gradijent penjanja od 2. a tijekom ILS prilaženja. (3) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja najkasnije u točki iz stavka 2.5% za zrakoplove kategorije A i B (10% za zrakoplove kategorije H).2% za segment završnog nepreciznog prilaženja s preletištem završnog prilaženja (3° za precizno prilaženje). (3) Završno prilaženje završava u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). (4) Ako za postupak prilaženja nije utvr eno preletište završnog prilaženja. (2) Tijekom prilaženja iz stavka 1. 6. ovoga članka. koja se ne smije nalaziti ispod apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H).5% (152 stope/NM) (me ufaza) u skladu s .1% za zrakoplove kategorije C. (2) Segment neuspjelog prilaženja započinje u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). Gradijenti snižavanja strmiji od optimalnih ne smiju se koristiti osim ako su svi drugi načini za nadvisivanje prepreka u završnom prilaženju neprimjenjivi. (4) Nakon preleta horizontalne udaljenosti (početna faza). nastavit će let do točke neuspjelog prilaženja i provoditi utvr eni postupak neuspjelog prilaženja.Segment završnog prilaženja Članak 141. D i E (3. Najveći gradijent snižavanja za neprecizna prilaženja iznosi 6. minimalni/optimalni gradijent snižavanja iznosi 5. nakon uvo enja u putanju poniranja. Segment neuspjelog prilaženja Članak 142. Ako pilot zrakoplova započne primjenu postupka neuspjelog prilaženja prije preleta točke neuspjelog prilaženja. odnosno 3° za CAT II i III precizna prilaženja) . (1) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja uvijek kad u trenutku dostizanja odnosnog minimuma za slijetanje ne postoji dostatna vidljivost za uspješan završetak završnog prilaženja poradi slijetanja. ovoga članka. kako ne bi došlo do narušavanja apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka. kad se zrakoplov ustali na putanji završnog prilaženja. koja odgovara trajanju leta od najviše 15 s (neprecizno prilaženje).5 ° za CAT I precizna prilaženja. odnosno letu do točke udaljene 900 m od praga sletne staze (precizno prilaženje). (1) Pilot zrakoplova započinje završno prilaženje na preletištu završnog prilaženja.

(3) Ovisno o osobinama postupka nepreciznog prilaženja (npr. proračunava se na temelju prepreke u prilazu ili prepreke koja najviše zadire u površine neuspjelog prilaženja. SRA. a nakon toga se povećava. te za 3. ovoga članka utvr uju se u odnosu na nadmorsku visinu praga. odnosno postupka preciznog prilaženja (npr. Kad zrakoplov tijekom me ufaze dostigne apsolutnu visinu ili visinu nadvisivanja prepreka od 164 stope. (1) Apsolutna visina odnosno visina nadvisivanja prepreka. postupak čekanja ili rutni let. precizno prilaženje.Dodatkom 8. u odnosu na nadmorsku visinu aerodroma (OCH). slika 3. ILS. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka tijekom početne faze i me ufaze iznosi najmanje 100 stopa. uz odgovarajuće nadvisivanje prepreka. ovoga Pravilnika. 2.5%. do točke s koje se može započeti ponovno prilaženje. tijekom koje pilot zrakoplova mora održavati gradijent penjanja od najmanje 2. (2) Za potrebe izvo enja postupaka preciznog prilaženja visine iz stavka 1. na najmanje 295 stopa (90 m) iznad najviše prepreke. apsolutne visine odnosno visine nadvisivanja prepreka. MLS). PAR. započinje završna faza postupka neuspjelog prilaženja. NDB. neprecizno prilaženje bez utvr enog preletišta završnog prilaženja (FAF). a visina nadvisivanja prepreka. neprecizno prilaženje s utvr enim preletištem završnog prilaženja (FAF). u području neuspjelog prilaženja plus vrijednost gubitka visine prema sljedećoj tablici: Gubitak visine izmjeren radio ili barometarskim visinomjerom Kategorija zrakoplova Vat A-169 km/h (90 kt) B-223 km/h (120 kt) C-260 km/h Vrijednost gubitka visine izmjerena radiovisinomjerom m ft 13 18 22 42 59 71 Vrijednost gubitka visine izmjerena barometarskim visinomjerom m ft 40 43 46 130 142 150 . na najmanje visinu najviše prepreke u području završnog prilaženja ili najviše ekvivalentne prepreke. ILS s GP izvan uporabe). U kartama za instrumentalno prilaženje apsolutna visina nadvisivanja prepreka utvr ena je u odnosu na srednju razinu mora (OCA). VOR. utvr uju se za: 1. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka Članak 143. na najmanje 246 stopa (75 m) iznad najviše prepreke.

minimalnu apsolutnu visinu snižavanja ili visinu snižavanja (Minimum Descent Altitude/Height-MDA/H). slika 4. za neprecizna prilaženja. 4. 2. raspon krila zrakoplova ne smije biti veći od 60 m. uporaba radiovisinomjera i sustava za upravljanje letom (flight director system) ili autopilota kod ILS Cat II prilaženja. (5) Na temelju apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (OCA/H). temelje se na sljedećim normiranim uvjetima: 1. odre uje se crtanjem lukova povezanih tangentama. ne smije biti veća od 6 m. čija su središta smještena na svakom pragu uzletno-sletne staze. slika 6. stavak 3. apsolutnu visinu ili visinu odluke (DA/H) za precizna prilaženja. ovoga Pravilnika. Polumjeri lukova ovise o: 1. i to: 1. . ovoga Pravilnika. a vertikalna udaljenost izme u putanje podvozja zrakoplova u sletnoj konfiguraciji i antene putanje poniranja. ovoga članka. kategoriji zrakoplova u odnosu na njegovu brzinu prilaženja u skladu s odredbama članka 135. (2) Područje vizualnog manevriranja za prilaženje. 3.5%. 2. koja je neprikladno smještena za izravno prilaženje. odnosno 2. gradijent penjanja u neuspjelom prilaženju iznosi 2. uporaba barometarskog visinomjera kod ILS Cat I prilaženja. u skladu s uvjetima utvr enima u Dodatku 8. Vizualno manevriranje (kruženje) Članak 144. (1) Vizualno manevriranje (kruženje) je nastavak postupka instrumentalnog prilaženja. kategoriji zrakoplova za koji se apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka utvr uje prema Dodatku 8.(140 kt) D-306 km/h (165 kt) H-167 km/h (90 kt) 26 8 85 25 49 35 161 115 (4) Vrijednosti navedene u tablici iz stavka 3. ovoga Pravilnika. koji omogućuje pilotu zrakoplovu slijetanje na uzletno-sletnu stazu. operatori zrakoplova dužni su proračunavati minimume za slijetanje. i 5.

apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka (OCA/H).3. 280 kt IAS za druge kategorije (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 280 kt IAS ili 0. ovisno o tome koji je kut manji. ovoga Pravilnika. OCA/H za prilaženje vizualnim manevriranjem (kruženjem) Kategorija zrakoplova Nadvisivanje prepreka ft (m) A B C D E ft (m) 295 (90) 295 (90) 394 (120) 394 (120) 492 (150) Najniži OCH iznad visine aerodroma 394 (120) 492 (150) 591 (180) 689 (210) 787 (240) Glava 2. odre uje se dodavanjem odgovarajuće vrijednosti visine prema sljedećoj tablici na najvišu prepreku u području vizualnog manevriranja (kruženja). slika 1.8 Mach ovisno što je . POSTUPCI ČEKANJA Standardna petlja čekanja Članak 145. iznad FL 140 do 240 kt IAS Brzina u uvjetima turbulencije 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad 6000ft. (2) Prilikom ulaska u petlju čekanja i provedbe postupka čekanja. pilot zrakoplova ne smije letjeti indiciranim brzinama (IAS). te o 4. (1) Oblik i nazivlje u svezi s petljom čekanja utvr eni su u Dodatku 9. poprečnom nagibu od 20° ili kutu poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. FL 140 230 kt IAS za druge kategorije. brzini vjetra tijekom zaokreta od 25 kt ili većoj. većim od brzina utvr enih u sljedećoj tablici: Visina čekanja Brzina kategorija H do uključujući 6000 100 kt IAS ft 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad do uključujući 6000ft. (3) U svrhu nadvisivanja prepreka.

Ulazak u petlju čekanja. (1) Prilikom ulaska u petlju čekanja. odre uje se presjecištem radijala VOR-a. utvr en u skladu s uvjetima iz Dodatka 9.83 Mach (3) Piloti zrakoplova moraju sve zaokrete izvoditi pod kutom poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba. ili nakon postizanja smjera odleta. Ulazak u petlju čekanja iznad VOR/DME preletišta. Ako se pritom upotrebljava DME ure aj. koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. . koji tvore preletište. ako se leti do uključujući FL 140. (4) Pilot zrakoplova mora započeti s proračunom vremena (timing) odleta poprečno (abeam) od preletišta.Visina čekanja Brzina uključujući FL 200 iznad FL 200 do uključujućiFL 265 kt IAS 340 iznad FL 340 0. ovisno o tome što je kasnije. iznosi jednu minutu. a minutu i pol. pilot zrakoplova mora letjeti prema odgovarajućim postupcima za odnosni sektor ulaska. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa. utvr enu na temelju presjecišta radijala VOR-a. pilot zrakoplova odre uje na temelju smjera kojim leti prije ulaska u petlju čekanja. okreće i leti u smjeru odleta te leti tim smjerom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. (6) Ako pilot zrakoplova iz operativnih razloga nije u stanju letjeti utvr enim postupkom. (3) Ulazak iz sektora 1 (paralelni ulazak-parallel entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. (2) Sektor ulaska iz stavka 1. ovisno o tome koji je kut manji. (5) Proračun vremena odleta iz stavka 4. ovoga članka. svi se zaokreti nakon ulaska u petlju čekanja izvode udesno. ograničen je na radijal VOR-a ili DME luk. Prilikom odre ivanja smjera leta i proračuna vremena. Postupci ulaska u petlju čekanja Članak 146. slika 2. Pritom su dozvoljena odstupanja do 5° od granica odgovarajućeg sektora ulaska. ako se leti iznad FL 140. ovoga Pravilnika.83 Mach Brzina u uvjetima turbulencije manje (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 0. proračun vremena odleta odre uje se prema utvr enim vrijednostima udaljenosti. nakon dolaska na preletište. pilot zrakoplova je obvezan na odgovarajući način uzeti u obzir poznati vjetar. ovoga članka. Ako prilikom utvr ivanja postupka čekanja nije drugačije odre eno ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa ne izda drugačiju uputu.

(4) Ulazak iz sektora 2 (smaknuti ulazak-offset entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. Ponašanje u petlji čekanja Članak 147. na bilo kojoj utvr enoj razini je zračni prostor potreban za obuhvaćanje petlje čekanja. koji će zrakoplov dovesti u najprikladniju poziciju za početak zaokreta u objavljenu ili dodijeljenu putanju doleta. nakon drugog dolaska iznad preletišta. u objavljenu ili dodijeljenu putanju odleta i nastaviti let prema preletištu. a ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. koji na strani na kojoj se čeka tvori kut od 30° ili manje u odnosu na objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska te leti tom putanjom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. pilot zrakoplova mora izvoditi zaokrete u putanju odleta u propisanom smjeru. (1) Područje čekanja sastoji se od osnovnog područja čekanja i područja ulaska. okreće udesno kod desne. okreće u smjer odleta. Osnovno područje čekanja. (3) Nakon prijma odobrenja za napuštanje petlje čekanja. tako da napusti točku čekanja u vrijeme utvr eno u odobrenju. . pilot zrakoplova mora nastaviti letjeti odlaznom putanjom tijekom propisanog vremena odleta ili udaljenosti. okrene udesno kod desne odnosno ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. nakon toga okreće udesno kod desne. utjecaj vjetra. pilot zrakoplova mora podesiti svoj let unutar granica utvr enog postupka čekanja. (1) Nakon drugog i svih sljedećih dolazaka iznad preletišta. a udesno kod lijeve petlje. greške proračuna vremena. Područje ulaska je zračni prostor potreban za smještaj odre enog postupka ulaska.2. te nakon toga okrenuti u propisanom smjeru. (5) Ulazak iz sektora 3 (izravni ulazak-direct entry). pilot zrakoplova obavlja tako da nakon dolaska na preletište. (2) Nakon izvo enja zaokreta u putanju odleta. 3. nakon dolaska na preletište. 2. nakon toga okreće ulijevo kod desne. uzimajući u obzir brzine zrakoplova. a ulijevo kod lijeve petlje u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska i leti utvr enim postupkom čekanja. Područje čekanja i tampon zona Članak 148. osobine preletišta itd. u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska ili se izravno vraća prema preletištu.

unutar kojeg su. Svesku 1. isključujući sjedala koja su namijenjena samo posadi zrakoplova. OGRANIČENJA ZA CIVILNE PODZVUČNE MLAZNE AVIONE Svjedodžba o buci Članak 150. Svjedodžbe o buci ili odgovarajuće potvrde moraju udovoljavati uvjetima. utvr enima propisom kojima su predvi eni uvjeti i ograničenja za izdavanje svjedodžbe o buci zrakoplova ili odgovarajuće potvrde. ili s najvećim dozvoljenim brojem sjedala za dani tip zrakoplova većim od 19 putničkih sjedala. (1) Na aerodrome u Republici Hrvatskoj smiju slijetati i uzlijetati samo oni civilni podzvučni mlazni avioni koji posjeduju svjedodžbu o buci ili odgovarajuću potvrdu države registracije aviona. smiju slijetati i uzlijetati na aerodrome u Republici Hrvatskoj ako utvr ena razina buke navedena u svjedodžbi o buci ili odgovarajućoj potvrdi udovoljava standardima utvr enima u Dijelu II. Objavljena minimalna razina čekanja mora iznositi najmanje 1000 stopa. Glava 3. najveće dopuštene uzletne mase 34 000 kg ili više. ODREDBE O BUCI I POSTUPCI ZA NJEZINO SMANJENJE Odjeljak 1. Poglavlju 3. Dodatka 16. ovoga Pravilnika. (2) Svjedodžba o buci ili druga odgovarajuća potvrda mora se tijekom uporabe nalaziti u zrakoplovu.(2) Tampon zona je područje koje se prostire 5 NM izvan granica područja čekanja. Minimalna razina čekanja povećava se. unutar bočnih granica zračnog prostora zaštićenog za postupak čekanja. Minimalna razina čekanja Članak 149. Avioni iz članka 150. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. Ograničenja u uporabi civilnih podzvučnih mlaznih aviona Članak 151. prilikom utvr ivanja minimalne razine čekanja koja se može upotrebljavati u petlji i području čekanja. zbog osiguranja nadvisivanja prepreka u tampon zoni. a iznad planinskog područja 2000 stopa iznad najviše prepreke. uzete u obzir razina i vrsta prepreka. ako je to potrebno. Iznimke od propisanih ograničenja .

ovoga Pravilnika. dokazuju se potvrdom o iznimci koja se mora nalaziti u avionu tijekom uporabe. ovoga članka. (2) Uz razlog iz stavka 1. (1) Svi piloti aviona moraju prilikom postupaka uzlijetanja/odlaska. osim u slučajevima kad razlozi koji bi mogli ugroziti sigurnost aviona (npr. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu . ovoga članka zahtijeva promjene u načinu upravljanja i opsluživanja aviona. i 2. (3) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika. Svesku 1. ovoga članka. (b) zrakoplove na nekomercijalnim letovima radi obavljanja izmjena. POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE AVIONA Obveza primjene postupaka za smanjenje buke aviona Članak 153. (3) Kada Agencija odobri iznimke na temelju stavaka 1. u pojedinom slučaju. ako se radi o avionima od povijesnog značaja. otkaz motora) to ne dozvoljavaju. Poglavlju 3. kao i o razlozima za svoju odluku. priznaju se u Republici Hrvatskoj. zračni prijevoznici moraju udovoljavati i odgovarajućim Dodacima Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu i ICAO Dokumentima koji su povezani s njihovim operacijama. a osobito: 1. (2) Ako primjena postupaka iz stavka 1. o tome. popravaka ili održavanja. Dijelu II. Ova je iznimka ograničena na: (a) zrakoplove čija je uporaba tako iznimne naravi da ne bi bilo razumno uskratiti privremenu iznimku. obavještava nadležna tijela ostalih država stranaka ECAA Sporazuma i Europsku komisiju. (1) Agencija može odobriti iznimke u svezi s ograničenjima iz članka 151. primjenu postupaka mora odobriti Agencija. ovoga Pravilnika. Agencija može. (4) Iznimke odobrene u skladu s odredbama ovoga članka. dozvoliti privremenu uporabu zrakoplova koje nije moguće koristiti na temelju članka 151. Odjeljak 2.Članak 152. prilaženja i nakon slijetanja primjenjivati propisane postupke za smanjenje buke aviona. (5) Iznimke odobrene za avione registrirane u državama strankama ECAA Sporazuma. Dodatka 16.

navesti vrijeme početka sljedeće emisije. Poglavlju 4. Dijelu I. mora uz primjenu postupka iz stavka 2. Pilot zrakoplova mora započeti poruku frazom EMITIRAM U SLIJEPO (TRANSMITTING BLIND). . npr. na frekvenciji za slučaj nužde 121. mora navesti i tu frekvenciju. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE Postupci kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 157. Dio peti IZVANREDNI DOGA AJI TIJEKOM LETENJA ZRAKOPLOVA Glava 1. Svesku I ICAO Dokumenta 8168 . mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju na drugim radiofrekvencijama utvr enim za tu rutu leta. (1) Ako pilot zrakoplova. emitirati važne poruke na slijepo. te ju nakon toga u cijelosti ponavljati. a ako namjerava promijeniti frekvenciju.5 MHz. Ako se i nakon toga radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnoga prometa ne uspije uspostaviti.2. kao i naziv zemaljske postaje koju namjerava zvati. propisanog za slučaj otkaza radiokomunikacije. ovoga Pravilnika. 3. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. pilot zrakoplova mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s drugim zemaljskim radiopostajama ili radiopostajama zrakoplova. ne uspije uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na propisanoj radiofrekvenciji. Dodatka 6. ovoga članka ostanu bez uspjeha. Postupci zemaljske radiopostaje kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 158. pilot zrakoplova mora započeti s primjenom postupka. ovoga članka za slučaj otkaza radiokomunikacije. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. a nema jasnih naznaka da je njegova emisija primljena. (3) Ako je pilot zrakoplova bez uspjeha pokušavao uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa.Postupci za smanjenje buke. u skladu s odredbama članka 131. Odjeljku 7. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE I POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Odjeljak 1.

nastaviti let u vizualnim meteorološkim uvjetima. ako je slijetanje na aerodrom unutar kontrolirane zone neizbježno iz letačkooperativnih razloga. pilot zrakoplova mora: 1. sletjeti na najbliži prikladni aerodrom i 4. ovoga članka ostanu bez uspjeha. 2. pilot zrakoplova postupa sukladno odredbama članka 160. (3) Zrakoplov koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). (3) Emitiranje naslijepo odobrenja kontrole zračnoga prometa iz stavka 2. ako je potrebno. na frekvenciji za slučaj nužde 121. na frekvencijama na kojima bi zrakoplov mogao biti na slušanju. 3. osim odobrenja kontrole zračnoga prometa. samo ako je pilot zrakoplova prije toga dobio odgovarajuće odobrenje ili. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna RTF komunikacija do e do otkaza radiokomunikacije. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. npr. radiokomunikacija otkaže prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 159.(1) Ako zemaljska radiopostaja nije u stanju uspostaviti radiokomunikaciju sa zrakoplovom ni na jednoj frekvenciji. ovoga članka. smije ući u kontroliranu zonu aerodroma. preko drugog zrakoplova. na poseban zahtjev nadležne kontrole zračnoga prometa. pilot zrakoplova . (4) Ako zrakoplovu koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). (2) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e u vizualnim meteorološkim uvjetima prilikom obavljanja IFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. čak i ako je već dobio odobrenje za ulazak. zemaljska radiopostaja mora. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna radiokomunikacija. zatražiti pomoć od druge zemaljske radiopostaje. radi pozivanja ili proslje ivanja poruka zrakoplovu i/ili zatražiti od zrakoplova u blizini da uspostave radiokomunikaciju i proslije uju poruke. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. stavak 3. zemaljska radiopostaja treba na slijepo emitirati poruke zrakoplovu. Ako otkaz radiokomunikacije nastupi nakon ulaska u kontrolirani zračni prostor. (1) Ukoliko prilikom obavljanja VFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. neodložno javiti vrijeme dolaska nadležnoj kontroli zračnoga prometa. smije biti proslije eno samo.5 MHz. pilot zrakoplova ne smije ući u taj prostor. na kojoj bi zrakoplov mogao biti na slušanju.

ovoga članka. 2. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 160. 6. Ako je posljednja dodijeljena razina manja od minimalne IFR putne razine. stavak 1. (1) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e prilikom obavljanja IFR leta. pilot zrakoplova mora: 1. najkraćim putem napustiti taj zračni prostor.mora nastaviti let prema primljenom i potvr enom odobrenju ili. – prethodno javljenog predvi enog vremena preleta obvezne točke javljanja. do utvr enog preletišta početnog prilaženja (IAF) za aerodrom odredišta i. ako je veća od minimalne IFR putne razine. . ako je potrebno sukladno točki 6. u vrijeme ili što je moguće bliže predvi enom vremenu dolaska (ETA) prema tekućem planu leta. vratiti se najkraćim mogućim putem na rutu iz tekućeg plana leta ne kasnije od slijedeće značajne točke. ako je zrakoplov radarski vektoriran ili leti na RNAV smaknutoj (offset) ruti bez granice valjanosti odobrenja. te letjeti na posljednje dodijeljenoj razini. – postavljanja transpondera na mod A kôd 7600. 4. ili – neproslije ivanja izvještaja o poziciji iznad obvezne točke javljanja ovisno što je kasnije. Period od 7 minuta započinje od trenutka: – postizanja posljednje dodijeljene razine ili minimalne IFR putne razine. 3. tijekom razdoblja od 7 minuta. ako to nije moguće. 5. započeti snižavanje od preletišta početnog prilaženja utvr enog u točki 5. održavati posljednje dodijeljenu brzinu. uz pridržavanje uvjeta propisanih za vizualno letenje. stavak 1. stavak 3. letjeti na ruti prema tekućem planu leta (current flight plan). pilot mora penjati na minimalnu IFR putnu razinu. čekati iznad preletišta početnog prilaženja do početka snižavanja. nakon toga prilagoditi brzinu leta i putnu razinu prema predanom planu leta. uzimajući u obzir važeću minimalnu sigurnu razinu utvr enu za IFR letove. ovoga Pravilnika. ako očekivano vrijeme prilaženja nije primljeno i potvr eno. ovoga članka u vrijeme ili što je moguće bliže posljednjem primljenom i potvr enom očekivanom vremenu prilaženja (EAT) ili.

sletjeti. ovoga članka. kad ne postoje uvjeti za daljnji siguran nastavak leta. točka 5. a nije u stanju nastaviti let uz pridržavanje utvr enih meteoroloških minimuma za vizualno letenje. 8. ovoga članka. dostigne granicu valjanosti odobrenja. predvi eni za vježbanje prilaženja ili postupaka čekanja naznačeni u planu leta nisu više sastavni dijelovi tekućeg plana leta. kojega smatra prikladnim. do 9. U slučaju otkaza radiokomunikacije. ako je za obavljanje takvog vježbanja. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 2. ako slijetanje nije provedivo. (1) Pilot zrakoplova obvezan je primijeniti postupak za prisilno slijetanje zrakoplova uvijek. stavak 1. utvr enog za taj aerodrom i postupati prema odredbama stavka 1. U tom slučaju mora letjeti objavljenim rutama do preletišta početnog prilaženja. letjeti prema alternativnom aerodromu. ovoga članka. točka 1.7. (3) Ako pilot zrakoplova. do 4. radi sigurnosnih ili hitnih letačko-operativnih razloga smatra. ako do e do potpunog prestanka rada motora. da nastavak leta prema izvornom aerodromu odredišta nije preporučljiv. 3. ovoga stavka ili unutar 30 min nakon zadnjeg potvr enog očekivanog vremena prilaženja ovisno što je kasnije. ako požar na zrakoplovu nije mogao biti ugašen. koji namjerava mijenjati pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. . kontrola zračnoga prometa već izdala posebno odobrenje. Dodatni postupci kod otkaza radiokomunikacije Članak 161. slijediti objavljeni postupak instrumentalnog prilaženja za preletište početnog prilaženja utvr eno u točki 5. ako je moguće. POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Prisilno slijetanje Članak 162. mora postupiti prema odredbama ovoga članka. i točka 6. Odjeljak 2. može preusmjeriti let na drugi aerodrom. 9. a posebice: 1. odnosno pogonske grupe zrakoplova. ako pilot zrakoplova. osim. ako otkaz ili kvar životnih dijelova zrakoplova. onemogućuje daljnji sigurni nastavak leta. unutar 30 min nakon predvi enog vremena dolaska iz točke 6. dijelovi rute.

(2) Letenjem u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. letenje zrakoplova u zračnom prostoru u kojemu dolazi do zale ivanja vanjskih površina zrakoplova. sukladno mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova. a zrakoplov nije opremljen ili posada zrakoplova nije osposobljena za takvo letenje. za očuvanje zrakoplova i stvari u njemu. 3.4. pilot zrakoplova je obvezan da odgovarajućim postupkom nastoji izvesti zrakoplov iz tog prostora. ako to zahtjeva lovac presretač. Ako i pored pomoći nadležne kontrole zračnoga prometa i provjerama navigacijskih pojedinosti pomoću instrumenata. koji je prisilno sletio dužna je poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje života i zdravlja osoba u zrakoplovu. . Letenje u nepovoljnim meteorološkim uvjetima Članak 163. kao i osigurati očuvanje tragova prisilnog slijetanja na zrakoplovu i na tlu. nije utvr ena pozicija zrakoplova. ulazak zrakoplova u zračni prostor u kojemu prevladavaju instrumentalni meteorološki uvjeti. Posada zrakoplova. pilot zrakoplova nije u stanju utvrditi poziciju zrakoplova u odnosu na zemlju ili prostor (gubitak orijentacije). obzirom na okolnosti i predvi eno trajanje leta te pristupiti uspostavi orijentacije pomoću značajnih orijentira na zemlji ili letenjem prema nekom radionavigacijskom sredstvu. koje se ne može spriječiti. pilot zrakoplova je obvezan vratiti se na aerodrom odlaska ili nastojati sletjeti na aerodrom najprikladniji za sigurno slijetanje. Gubitak orijentacije Članak 164. (1) Ako se zbog naglog pogoršanja meteoroloških uvjeta na e u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. Ako to nije moguće. nailazak na zračni prostor s olujnom aktivnosti kumulonimbusnih oblaka. 2. mora zatražiti pomoć od nadležne kontrole zračnoga prometa i utvrditi preostalu količinu goriva. odnosno ukloniti. (3) Posada zrakoplova i druge osobe koje se nalaze u zrakoplovu moraju postupati prema naredbama zapovjednika zrakoplova. (1) Ako tijekom leta. ovoga članka smatra se: 1. u smislu odredaba stavka 1. pilot zrakoplova mora utvrditi pravila letenja prema kojima može letjeti. (2) Prisilno slijetanje obavlja se ovisno od danih okolnosti na najprikladniji aerodrom ili na odabrani teren prikladan za slijetanje prema procjeni pilota zrakoplova.

postupiti u skladu s odredbama članka 112. ovoga Pravilnika. u pogledu poduzimanja propisanih mjera. ovoga članka. okolnosti i prirodu opasnosti i svoje daljnje namjere. ako je moguće. (3) Nakon slijetanja na aerodrom. te proslijediti pozivni znak zrakoplova i trenutnu poziciju. posada zrakoplova mora poduzeti sve mjere. treba: . ovoga Pravilnika i poduzeti mjere propisane za takve slučajeve. odre en prije početka leta. (2) Pilot zrakoplova mora. Ako obavijest primi od nadležne kontrole zračnoga prometa. nadležnu kontrolu zračnoga prometa o otmici zrakoplova. dužan je postupiti u skladu s odredbama članka 112. (1) Ako tijekom leta do e do pokušaja ili izvršenja kaznenog djela otmice zrakoplova. ovoga članka. radi postojanja prijetnje da se u zrakoplovu nalazi protupravno unesen eksploziv ili neko drugo eksplozivno tijelo. pilot zrakoplova mora zatražiti potvrdu poruke i dalje sura ivati s tom kontrolom. vo a grupe ne smije napustiti vodstvo. koji nije izgubio orijentaciju. posada zrakoplova je dužna. Prijetnja eksplozivom ili drugim eksplozivnim tijelom Članak 165. vo a grupe izgubi orijentaciju. ovisno o danim okolnostima. vo enje grupom preuzima pilot drugoga zrakoplova. već mora poduzeti mjere za uspostavu orijentacije u skladu s odredbama stavka 1. (1) Ako pilot zrakoplova primi obavijest da se zrakoplov nalazi u nevolji.(2) Ako prilikom grupnog leta. (3) Ako pilot otetog zrakoplova mora odstupiti od odobrene putanje ili putne razine. a da pri tom nije u mogućnosti postupiti prema odredbama stavka 2. prije slijetanja na aerodrom obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o namjeravanom slijetanju i zatražiti pomoć predvi enu za slučaj nevolje. (2) Pilot zrakoplova treba obavijestiti. Otmica zrakoplova Članak 166. a pričuva goriva se nalazi na izmaku. Vo a grupe može ponovno preuzeti vodstvo samo ako je u potpunosti utvrdio poziciju zrakoplova. potrebne za brzu evakuaciju osoba u zrakoplovu i dalje postupati prema uputama nadležnog tijela. Ako cijela grupa zrakoplova izgubi orijentaciju. mora se pristupiti postupku za prisilno slijetanje. kako bi se izbjegla ili umanjila opasnost za zrakoplov i osobe u njemu. (3) Ako i pored svih poduzetih mjera orijentacija ne bude uspostavljena. poduzeti mjere potrebne za sigurnost zrakoplova i osoba u njemu.

3. uz odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. u fazi slijetanja – let nastaviti uz pomoć nadležne kontrole zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora se pridržavati. prikladnom za prisilno slijetanje. Poniranje u nuždi i požar na zrakoplovu Članak 168. osim ako situacija u zrakoplovu ne uvjetuje drukčije postupanje. zrakoplov se usmjerava prema terenu. ovisno o fazi leta. U suprotnom zrakoplov se usmjerava prema terenu. ako okolnosti to omogućuju. nastaviti let na način da leti 1 000 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti iznad razine leta 410. koja osloba a uzletno-sletnu stazu. ovoga članka. 2. (1) Ako na zrakoplovu tijekom leta do e do kvara ili prestanka rada ure aja za upravljanje zrakoplovom ili nekog drugog ure aja. uzlijetanje se nastavlja i zrakoplov se zadržava na dostignutoj razini. Ako je predvi ena kritična brzina dostignuta. 2. u fazi uzlijetanja. kad zrakoplov ne dostigne predvi enu kritičnu brzinu – prekinuti daljnje uzlijetanje. putem radiokomunikacije provjeriti je li uključivanje SSR transpondera u skladu s postupkom iz stavka 2. pravila odre enih odredbama ovoga članka. i zrakoplov usmjeriti prema najbližem aerodromu za slijetanje. pilot zrakoplova mora: 1. odnosno na drugi način pokušati upozoriti na otmicu zrakoplova. neodložno. (4) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora. tijekom putnog leta – let nastaviti na najpogodnijoj razini. ili ako tijekom leta zrakoplova koji leti nadzvučnom brzinom na visini većoj od 49 000 stopa do e do povećanog sunčevog svemirskog zračenja. pokušati emitirati upozorenja na frekvenciji za slučaj nužde ili na drugim odgovarajućim frekvencijama. (2) U slučaju iz stavka 1. Ako okolnosti to ne omogućuju. radi slijetanja zrakoplova. pilot . Otkaz ure aja za upravljanje i drugih ure aja koji mogu utjecati na letnu sposobnost zrakoplova Članak 167. prikladnom za slijetanje. čiji kvar ili prestanak rada može utjecati na letnu sposobnost zrakoplova. te zrakoplovu pružiti svu moguću pomoć. odnosno da leti 500 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti do i uključujući razinu leta 410. ovoga članka bilo namjerno ili slučajno. zadržavajući isti smjer kretanja i zrakoplov zaustaviti na glavnoj stazi ili na dijelu aerodroma predvi enom za ovakve slučajeve. ili se blagim penjanjem usmjerava prema terenu prikladnom za prisilno slijetanje.1. (1) Ako tijekom leta zrakoplova koji ima putničku kabinu pod tlakom do e do dekompresije kabine.

(2) Ako zbog oštećenja. zrakoplov nije sposoban za siguran nastavak leta. Pilot zrakoplova nastavlja daljnji let prema dogovoru s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. nalazi u nevolji dužan je o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i nastojati uspostaviti radiokomunikaciju s posadom zrakoplova. smanjenje brzine. na način utvr en u letačkom priručniku toga zrakoplova (uključivanje protupožarnih ure aja. ovoga članka. (1) Ako zrakoplov tijekom leta pretrpi oštećenje. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene za slučaj požara. ako se na njoj nalazi. Odjeljak 3. odnosno posadom plovila u nevolji. isključenje odnosnog motora itd. odnosno zbog ulaska u tučonosne oblake. Prilikom pojave požara na zrakoplovu u letu. POSEBNE ODREDBE O LETENJU I SIGNALIZACIJI U SLUČAJU IZVANREDNIH DOGA AJA Dužnosti pilota zrakoplova u pogledu pružanja pomoći zrakoplovu ili plovilu u nevolji Članak 170. zbog udara u neki leteći objekt ili pticu. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje. zbog čega se može ugroziti sigurnost leta. (3) Pilot zrakoplova dužan je obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o oštećenju zrakoplova i poduzetim mjerama. pilot zrakoplova pokušat će ugasiti požar klizajućim letom zrakoplova u stranu suprotnu od mjesta izbijanja požara.).zrakoplova mora pristupiti primjeni postupka poniranja u nuždi. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje zrakoplova. pilot zrakoplova iz stavka 1. (3) Posada zrakoplova na kojemu je tijekom leta došlo do požara. (2) Ako je radi dekompresije putničke kabine došlo do oštećenja osnovne strukture zrakoplova. dužan je usmjeriti zrakoplov prema mjestu na . nije mogao biti ugašen. (2) Ako se radiokomunikacija sa zrakoplovom u nevolji nije mogla uspostaviti. tako da smanji razinu na kojoj leti do sigurne razine. da se neki zrakoplov ili plovilo. pilot zrakoplova mora smanjiti brzinu leta i poduzeti druge mjere za sigurnost leta. odnosno o prisilnom slijetanju zrakoplova. pilot zrakoplova je dužan pristupiti postupku za prisilno slijetanje. te napustiti rutu. (4) Ako i pored svih poduzetih mjera požar. Udar nekog objekta u zrakoplov u letu Članak 169.

dužan je signale primljene od zrakoplova ili plovila u nevolji. broj uočenih osoba i njihovo procijenjeno fizičko stanje. dužan je nadležnoj kontroli zračnoga prometa priopćiti sljedeće podatke: 1. da će okomito na trag plovila preletjeti blizinu krme plovila na maloj visini. radi pružanja pomoći zrakoplovu odnosno plovilu u nevolji. a zatim mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. odnosno nesreći zrakoplova i druge podatke do kojih do e.kojemu se nalazi zrakoplov u nevolji. te nakon toga usmjeriti zrakoplov u smjeru. Dužnosti posade zrakoplova ili plovila u nevolji Članak 172. (2) Ako pilot zrakoplova nije mogao uspostaviti radiokomunikaciju sa posadom plovila. (3) Ako se naknadno utvrdi da pomoć plovila nije potrebna. kojega plovilo treba slijediti. 2. pilot zrakoplova u letu prenijet će to posadi plovila tako. (4) Pilot zrakoplova u letu. da će iznad plovila izvesti najmanje jedan zaokret od tristošezdeset stupnjeva. ili udaljenost i magnetski kurs od neke poznate točke na zemlji ili u odnosu na neko radionavigacijsko sredstvo. radi dolaska na mjesto gdje se nalazi zrakoplov odnosno plovilo u nevolji. . da se neki zrakoplov ili plovilo nalazi u nevolji na vodenoj površini. dužan je o tome neodložno izvijestiti i posadu plovila koje se nalazi u blizini. preletjeti okomito ispred pramca plovila na maloj visini i mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. Pružanje pomoći zrakoplovu ili plovilu Članak 171. vrsti nevolje. obavijestit će posadu plovila tako. ovoga članka. neodložno proslijediti nadležnoj kontroli zračnoga prometa. poziciju zrakoplova odnosno plovila izraženu zemljopisnim koordinatama. 3. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. izraženo u satima i minutama. 4. (3) Pilot zrakoplova iz stavka 1. registracijsku oznaku te njegovo stanje. ako to naredi nadležna kontrola zračnoga prometa i priopćiti joj podatke o poziciji i tipu zrakoplova. uz istodobnu promjenu snage motora ili koraka propelera. točno vrijeme prema UTC-u. promijeniti snagu motora ili promijeniti korak propelera. vrstu zrakoplova ili plovila u nevolji.

LETOVI ZA POSEBNE NAMJENE Odjeljak 1. dim. smiju se izvoditi samo uz odobrenje Agencije: 1. Odobrenje se može izdati u pojedinom slučaju ili kao opće odobrenje. 2. (1) Sljedeći letovi ili djelovanja na mjestima. Dio šesti POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. te sigurnost osoba u zrakoplovu i na tlu. izdat će se. plovila ili osoba. se mjesto obavljanja letova ili djelovanja ne može unaprijed odrediti ili predvidjeti. . ovoga Pravilnika. ovoga članka. 3. ako se opravdano pretpostavlja. djelovanja ili postupaka iz stavka 1. do 28. ovoga Pravilnika. rakete za slučaj nevolje. izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari u skladu s odredbama članka 20. (2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka. letovi ispod mostova i sličnih gra evina. ovoga Pravilnika. izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje u skladu s odredbama članka 19. koje sudjeluju u spašavanju. te ako: 1. te dalekovoda i antena u skladu s odredbom članka 19. koje uključuju potrebu obavljanja letova. stavak 6. Zakona o zračnom prometu i članka 26. ovoga Pravilnika. OBAVLJANJE ODRE ENIH LETOVA ILI DJELOVANJA ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE Vrste odobrenja Članak 173. kako bi privukla pažnju zrakoplova u letu. letovi ispod minimalne sigurne visine u skladu s odredbama članka 19. (3) Opće odobrenje iz stavka 2. stavak 5. (2) Posada zrakoplova u nevolji upotrebljava signalizaciju u skladu s Dodatkom 10. ako se zrakoplov namjerava upotrebljavati u djelatnostima i prilikom obavljanja poslova i zadaća. ovoga članka. da se takvim letom ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. te za 4.(1) Posada zrakoplova odnosno plovila u nevolji. odnosno plovilu. kao i radioure aje. metalno ogledalo i dr. dužna je upotrebljavati sve raspoložive ure aje i opremu na zrakoplovu. ovoga Pravilnika. izdat će se na zahtjev.

(1) Odobrenje iz članka 173. koje mogu nastati uslijed izdavanja naloga pilotu zrakoplova. odgovoran je za obavljanje leta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. uz moguća neizbježna odstupanja koja zahtijeva odre ena situacija. ovoga članka mora sadržavati propisana ograničenja. (2) Odobrenje iz stavka 1. te osoba u zrakoplovu i na tlu. (2) Operator zrakoplova i nadležna ovlaštena osoba. Uvjeti za obavljanje letova Članak 176. ovoga Pravilnika. uzrokovalo neprimjerene troškove. uzrokovalo neočekivana ili nepotrebna kašnjenja u izvršenju poslova i zadaća odnosno. tijekom radnog vremena . ako ispunjavaju propisane uvjete. prostorni opseg valjanosti odobrenja. odvija se prema odredbama ovoga Pravilnika. ili 3. ako bi pribavljanje odobrenja u pojedinom slučaju. pod uvjetom da se takvim postupanjem ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. u polumjeru od 4 km od aerodroma bez utvr ene kontrolirane zone.2. uvjete. po potrebi i podatke o predmetima i tvarima koji se smiju raspršivati ili izbacivati iz zrakoplova. potrebne upute. te bi pribavljanje posebnog odobrenja u pojedinom slučaju za svako pojedino mjesto. (1) Pilot zrakoplova kojemu je izdano odobrenje iz članka 173. koja sudjeluje u obavljanju letova ili djelovanja odgovorna je za štetne posljedice. nakon odre ivanja mjesta obavljanja letova ili djelovanja. ako bi takav postupak na drugi način mogao otežati ili ugroziti njihovo izvršenje. (1) Uporaba zrakoplova prilikom obavljanja letova ili poslova iz članka 173. stavak 1. ovoga Pravilnika. Pilot zrakoplova dužan je prilikom obavljanja letova ili djelovanja navedenih u odobrenju osigurati poštivanje propisnog izvo enja letova. ako se mjesto obavljanja letova ili djelovanja često mijenja. može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama. da obavi odre ene poslove ili zadaće. odnosno zone aerodromskog prometa. Izdavanje i sadržaj odobrenja Članak 174. Opće odobrenje mora sadržavati i imena ovlaštenih pilota zrakoplova. ovoga Pravilnika. a u slučaju odobrenja za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. (2) O početku obavljanja letova. Odgovornost za obavljanje leta Članak 175.

DODATNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POJEDINIH LETOVA ILI DJELOVANJA Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja Članak 177. (2) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja zabranjena su unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). sredstava i ure aja na tlu. (6) Trajna uporaba istoga terena u trajanju dužem od dva mjeseca. te u blizini skupova ljudi. ovoga Pravilnika. ako su vlasnici odnosno drugi korisnici posjeda na koji se namjerava sletjeti dali suglasnost te. Trajnom uporabom istoga terena smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. pilot zrakoplova mora odabrati letnu putanju tako da u slučaju nužde može sletjeti. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. Opskrba zrakoplova pogonskim i drugim materijalima dozvoljena je samo uz pridržavanje propisa koji se odnose na sprječavanje nastanka šteta bilo koje vrste. ako pritom neće doći do ugrožavanja osoba i stvari na tlu. a poglavito šteta koje mogu nastati uslijed požara i zaga ivanja podzemnih voda. odnosno iznad njih.odnosno vremena otvorenosti aerodroma. te osoba u zrakoplovu i na tlu. mora obavijestiti stručnu osobu za AFIS. a da pritom ne ugrozi sigurnost zrakoplova. (1) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje odobrit će se samo u slučaju kad na prikladnoj udaljenosti od namjeravanog mjesta uzlijetanja i slijetanja aerodrom nije na raspolaganju. te osoba i stvari na tlu. osoba iz članka 175. Odjeljak 2. nije potrebno u slučajevima letova koji se obavljaju u svrhu uzimanja vode prilikom gašenja požara i letova u svrhu nadzora odre enih objekata. Obavješćivanje mjesne policijske postaje i pribavljanje suglasnosti vlasnika. Kod . ako se slijeće zbog uočenih kvarova na objektu kojega se nadzire radi njihovog otklanjanja ili provjere. Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot aviona koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva na avionima odgovarajuće kategorije i namjene. (5) Odredbe članka 41. (3) Izvanaerodromsko slijetanje smije se obaviti samo ako je o tome prethodno i pravodobno obaviještena mjesna policijska postaja. odnosno drugih korisnika posjeda. Teren koji se trajno upotrebljava za izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja mora se na propisan način označiti i osigurati. Prilikom obavljanja izvanaerodromskog slijetanja. (4) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 350 sati letačkog iskustva na helikopterima. tako da se ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na rad motora zrakoplova prilikom izvanaerodromskih slijetanja i uzlijetanja.

2. (7) Prijava za upis u evidenciju iz stavka 6. . smiju obavljati piloti zrakoplova koji imaju odgovarajuću dozvolu komercijalnog pilota i najmanje 400 sati letačkog iskustva na odgovarajućoj vrsti zrakoplova. ovoga članka. operator zrakoplova mora osigurati prisustvo osobe ovlaštene za nadzor letova i nadzor operativnog stanja terena. koji su nakon otkaza jednog motora sposobni nastaviti let (helikopteri kategorije A). samo u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava za uništavanje štetočina i sličnih poslova u poljoprivredi i šumarstvu te za obavljanje ostalih poslova sličnog odgovarajućeg značenja čije izvršenje zahtijeva obavljanje niskih letova.trajne uporabe istoga terena. stavak 2. (3) Letovi iz stavka 1. sve postojeće utjecaje u danom trenutku. Letovi ispod mostova i sličnih gra evina. smiju se obavljati samo ako je pilot zrakoplova u stanju održavati odstojanje koje u potpunosti isključuje mogućnost oštećenja zrakoplova odnosno objekta ispod kojega se leti. ako je za ure enje mjesta predvi enog za uzlijetanje i slijetanje potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. (4) Letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva i to samo višemotornim helikopterima. ovoga članka. ako su ispunjeni drugi propisani uvjeti. uzimajući pritom u obzir. ovoga Pravilnika. te osigurati dostatan broj ručnih ure aja za gašenje požara i dostatnu sanitetsku opremu. u svakom pojedinom slučaju. (1) Odobrenje iz članka 19. dokaz o suglasnosti iz članka 26. dalekovoda i antena te letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) Članak 178. za letenje ispod mostova i sličnih gra evina te dalekovoda i antena. 3. poziciju mjesta predvi enu za uzlijetanja i slijetanja. ovoga Pravilnika. stavak 5. (2) Letove iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: 1. Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari Članak 179. na topografskoj karti u razmjeru 1 : 50 000. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave. izdat će se.

koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu njihovog ure enja i opreme te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja koje se mora nalaziti na takvome letu. (2) Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari. a izbacivanje se obavlja na unaprijed odre enim i obilježenim površinama. ovoga članka. pilot zrakoplova mora poduzeti sve mjere potrebne za isključenje šteta. kao i uz propisane uvjete za obavljanje leta obzirom na utvr enu dijagnozu teško bolesne ili ozlije ene osobe. ne smije se obavljati unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). smiju obavljati piloti zrakoplova iz članka 178. (5) Prilikom obavljanja letova iz stavka 1. Odjeljak 3. . (4) Ako se zrakoplov upotrebljava za raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. koje bi mogle biti prouzročene trećim osobama i stvarima. (1) Bolnički letovi smiju se obavljati zrakoplovima koji udovoljavaju uvjetima utvr enima propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. ovoga članka. koji posjeduje najmanje dozvolu komercijalnog pilota zrakoplova. (2) Bolnički zrakoplov mora biti opremljen opremom potrebnom za letenje prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) i u pravilu imati kabinu pod tlakom. Zrakoplov mora biti opremljen u skladu s propisima. mora biti privezan sigurnosnim pojasom za sjedalo i imati zaštitno odjelo. koji posjeduje dozvole i ovlaštenja iz stavka 3. odnosno iznad njih. kojim se obavlja raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. ako je u letačku posadu postavljen kopilot. te druga potrebna ovlaštenja. ODREDBE O OBAVLJANJU BOLNIČKIH LETOVA I LETOVA ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI Uvjeti za obavljanje bolničkih letova Članak 180.(1) Letove u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava. stavak 2. te prema utvr enome planu. ta sredstva moraju biti smještena u posebna spremišta zrakoplova. a posebice ovlaštenje za instrumentalno letenje. (3) Bolničkim zrakoplovom smije upravljati zapovjednik zrakoplova. kojima se ure uje oprema za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. kacigu i rukavice. (4) Bolnički let smije se obavljati samo. ovoga Pravilnika. odnosno raspršivanja ili izbacivanja sličnih tvari ili vode. (3) Pilot zrakoplova. a ako rukuje otrovnim sredstvima i zaštitnu masku za lice. te u blizini skupova ljudi.

2. potraga za nestalim osobama.(5) Bolnički letovi hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. krvi. prijevoz lijekova. i stavak 4. prijevoz osoba koje su liječnički već zbrinute iz jedne u drugu bolnicu. odnosno ozlije enih osoba do bolnice. te 5. radi poduzimanja mjera. odnosno ozlije enih osoba. (1) Smatra se da se let odvija iznad mora. 177. smije se obavljati helikopterima koji udovoljavaju uvjetima utvr enim propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. (4) Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. Glava 2. (1) Pružanje hitne medicinske pomoći. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu letne sposobnosti i drugih tehničkih osobina... Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći Članak 181. stavak 1. (3) Odredba članka 60. koji su opremljeni propisanom opremom. na odgovarajući se način primjenjuju na letove za pružanje hitne medicinske pomoći. te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja na takvom letu. 3. organa za transplantaciju i medicinske opreme i ure aja. ODREDBE O LETOVIMA HELIKOPTERA IZNAD MORA Osobine helikoptera koji obavljaju letove iznad mora u javnom zračnom prijevozu Članak 182. (2) Pružanje hitne medicinske pomoći iz stavka 1. ovoga Pravilnika. ovoga članka. do 7.. potrebnih za spašavanje života bolesnih. 176. te njihovog osposobljavanja za prijevoz. prijevoz bolesnih. brzo dovo enje liječnika hitne pomoći i pomoćnog osoblja na mjesto doga aja. ako se prilikom otkaza motora. stavak 2. radi njihovog konačnog zbrinjavanja (sekundarni prijevoz). . 175. 4. najbliža obala ne može dosegnuti planiranjem zrakoplova. radi sprječavanja pogoršanja njihovog stanja (primarni prijevoz). obuhvaća poglavito obavljanje sljedećih poslova: 1.

u javnom zračnom prijevozu. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ako je temperatura mora niža od 11 °C. pilot helikoptera mora navesti točan namjeravani smjer leta iznad mora i koordinate odredišta.(2) Za obavljanje letova iz stavka 1. za let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u i iz Republike Hrvatske. . ovoga Pravilnika. pored opreme iz članka 183. 2. da se u slučaju nužde može brzo upotrijebiti. i stavka 3. te komunikacijske i navigacijske opreme propisane odredbama ovoga Pravilnika. let smije započeti samo ako očekivana visina valova. 5. 6. koji su nakon otkaza jednog motora. prema službenoj meteorološkoj prognozi vjetra. ne smije iznositi više od 50 NM. moraju biti opremljeni sljedećom dopunskom opremom: 1. (4) Helikopteri iz stavka 2. (1) Pored opreme utvr ene tehničkim zahtjevima za plovidbenost. koji može prihvatiti sve osobe u helikopteru. helikopteri koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u javnom zračnom prijevozu iznad mora. 3. noćni letovi su zabranjeni. helikopter mora biti opremljen gumenim čamcem za spašavanje. jednomotorni i višemotorni helikopteri. sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu (helikopteri kategorije A). osobe u helikopteru moraju nositi odijelo za zaštitu od hladnoće. moraju se upotrebljavati samo višemotorni helikopteri. koji nakon otkaza jednog motora nisu sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu. opreme utvr ene propisom kojim se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. ovoga članka. 4. u pravilu. Ako let iznad mora traje više od 30 min. ne smatra se hidrozrakoplovom u smislu propisa kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. i 29. ovoga članka. smiju se upotrebljavati samo uz sljedeće dodatne uvjete: 1. Dopunska oprema helikoptera koje lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) Članak 183. smještenim tako. ovoga članka. jednim pokazivačem položaja (attitude indicator). udaljenost helikoptera od najbliže obale ni u jednom trenutku leta. u predanom planu leta. pilot helikoptera mora nadležnoj kontroli zračnoga prometa ili centru za pružanje letnih informacija proslje ivati izvještaje koji se odnose na tijek leta. Helikopter opremljen plovcima. ne prelazi dopuštenu visinu valova za plovke helikoptera. moraju biti opremljeni plovcima koji udovoljavaju tehničkim zahtjevima za plovidbenost u skladu s odredbama FAR-a Dijela 27.

te koji c) je otporan na vodu. jednim automatskim radiokompasom (ADF) prema odredbi članka 49. jednim primopredajnikom prema odredbi članka 48. Glava 3. 7. jednim prijamnikom signala VHF svesmjernog radiofara (VOR prijamnik). ovoga članka. koji odgovara zahtjevima ICAO Dodatka 10. točka 4. jednim VHF odašiljačem za slučaj nužde. 3. . 6. moraju udovoljavati uvjetima propisanima odredbama članaka 182. 5. ZRAKOPLOVNO-SPORTSKE DJELATNOSTI Odjeljak 1. i 5. helikopter može biti opremljen s po jednim inercijalnim navigacijskim ure ajem ili opremom za prostornu navigaciju. stavak 1. a koji a) se uključuje automatski nakon nesreće. jednim pokazivačem smjera (heading indicator). Posebni uvjeti u zračnom prijevozu za vlastite potrebe Članak 184. stavak 1. jednim SSR transponderom prema odredbi članka 49. neovisno o električnom napajanju helikoptera. točka 3. 4. i 183. prenosiv i sposoban za plutanje. Helikopteri u zračnom prijevozu za vlastite potrebe. ovoga Pravilnika. ako se let iznad mora obavlja na udaljenosti od obale većoj od 10 NM. stavak 1. koji lete iznad mora. b) koji je pogodan za uporabu i nestručnim preživjelim osobama. biti opremljeni opremom te za njih mora biti izra en letačko-operativni priručnik prema propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. ovoga Pravilnika. (2) Umjesto ure aja iz stavka 1. ovoga Pravilnika.2. ZRAKOPLOVNE PRIREDBE Pojam zrakoplovne priredbe i odobrenje za održavanje Članak 185. točka 2. ovoga Pravilnika.

prebivalište. na kojemu se planira priredba s podacima o veličini i stručnom procjenom o prikladnosti tog područja za održavanje planirane priredbe. Lateralne i vertikalne granice izražene u propisanim mjernim jedinicama sukladno članku 18. kao i dokaz o pravu korištenja tog područja. 4. . ovoga članka. smatraju se sva javna natjecanja. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. aeromitinzi. Zakona o zračnom prometu. uključujući i izložbe. kao i predstavljanja zrakoplova. (2) Zrakoplovnim priredbama iz stavka 1. mora se priložiti i skica područja. preslike letačkih isprava osoblja koje sudjeluje u priredbi. mora sadržavati sljedeće podatke: 1. ime i prezime ili naziv. svrhu. Dozvoljene akrobatske figure Članak 187.(1) Zrakoplovne priredbe mogu se održavati samo uz odobrenje. vrstu. Ukoliko će se zrakoplovna priredba dijelom ili u cijelosti održavati unutar kontroliranog zračnog prostora odobrenje se izdaje uz prethodno pribavljenu suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe na kojoj sudjeluju samo sportski zrakoplovi. ovoga Pravilnika zahtijevanog zračnog prostora u svrhu održavanja priredbe. imena i prezimena. ovoga članka. odnosno sjedište organizatora priredbe i odgovornoga voditelja te kontakt telefon odgovornog voditelja. najkasnije 8 tjedana prije planiranog dana održavanja priredbe. ovoga članka. te program priredbe i pristanak operatora aerodroma za njezino održavanje. vrijeme (datum i vremenski period) i mjesto održavanja priredbe. opće podatke o broju i tipu zrakoplova. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe. (3) Zahtjev iz stavka 1. tip i registracijske oznake zrakoplova koji sudjeluju u priredbi. 5. Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja Članak 186. i 2. izme u organizatora priredbe i pilota. ako se zrakoplovi predstavljaju javnosti. 2. a ako to prilikom podnošenja zahtjeva za održavanje priredbe nije moguće navesti. te ugovor o održavanju priredbe sklopljen. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. u skladu s odredbama članka 21. najkasnije 8 dana prije planiranog dana održavanja priredbe. a ne samo kupcima. 3. te drugih osoba koje sudjeluju u priredbi u zraku i na tlu. ako se planirana priredba neće održavati na aerodromu. na zahtjev Agencije. (2) Iznimno od odredbe stavka 1.

vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka. 2. . mogu se odobriti grupni letovi aviona na mlazni pogon. ovoga članka moraju biti ogra ena tako da se onemogući pristup na površine na kojima se odvijaju letovi te u područje ispod zračnog prostora predvi enoga za letenje. da se ta područja nalaze isključivo bočno. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. ovoga članka. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. (2) Područja iz stavka 1. koje se upotrebljavaju za odvijanje drugih letova. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati odnosno. Grupni i akrobatski letovi aviona na mlazni pogon Članak 189. dužan je utvrditi područja namijenjena za gledatelje tako. Dužnosti organizatora priredbe Članak 188. 3. te 5. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. namijenjenima za gledatelje i bez promjena smjera. dozvoljene su akrobatske figure u skladu s uputom proizvo ača za odre eni tip zrakoplova. vidljivosti pri tlu. kod civilnih zrakoplovnih priredbi. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. te izvan pripadajućih prilaznih i odlaznih sektora. slijetanja. u pojedinom slučaju. iznosi najmanje 230 m. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). Ostale vrste letova aviona na mlazni pogon Članak 190. 4. (1) Grupni letovi aviona na mlazni pogon su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. ako se letovi neće odvijati prema njima. odnosno bočno od glavnih staza. (1) Organizator priredbe. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.Prilikom izvo enja akrobatskog leta. ako će se grupni letovi obavljati samo paralelno s utvr enim područjima. prelijetanja. te baze oblaka. u odnosu na mjesto uzlijetanja. ako organizator priredbe osigura pridržavanje sljedećih uvjeta: 1.

stavak 2. ne smije pritom iznositi manje od 50 m. letovi kod kojih avioni lete jedan prema drugom ili prolijeću jedan pored drugog na smanjenom me usobnom odstojanju zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. Odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1.(1) Letovi aviona na mlazni pogon kod kojih se izvode simulirani otkazi motora. primjenjuju se na odgovarajući način na prelete i promjene smjera iz stavka 2. pilot zrakoplova se mora u potpunosti pridržavati propisa koji se odnose na uporabu aerodroma te osigurati nadvisivanje propisanih površina nadvisivanja prepreka na mjestu priredbe. može se odobriti. 3. te 5. Prilikom izvo enja normalnih letova.. u odnosu na područja namijenjena za gledatelje. Izvo enje grupnih akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. ako se grupni akrobatski letovi izvode istodobno s najviše 3 jednomotorna aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg.. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. ovoga članka. Grupni akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 192. i 5. Normalni letovi aviona na mlazni pogon Članak 191. Grupni letovi aviona na propelerski pogon Članak 193. (2) Preleti se smiju izvoditi samo paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). . (3) Odredbe članka 189. vidljivosti pri tlu. 4. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje 350 m. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. ovoga Pravilnika. 4. 2. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka i baze oblaka. točaka 1. dok se promjena smjera smije izvoditi samo u odlaznim smjerovima. 3.

3. 3. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 300 stopa iznad zemlje (GND). na odgovarajući način se primjenjuju na odobravanje ostalih vrsta letova aviona na propelerski pogon. ako prilikom letova u nekontroliranom zračnom prostoru vidljivost u letu iznosi najmanje 5 km. Izvo enje akrobatskih letova aviona na propelerski pogon.Izvo enje grupnih letova aviona na propelerski pogon. kao što su npr. 2. može se odobriti ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. ako bočno odstojanje od prostora. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. ovoga Pravilnika. 5. Odredbe članka 193.. ako bočno odstojanje od prostora. može se odobriti. ovoga Pravilnika. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. druge vrijednosti moraju odgovarati vrijednostima utvr enima za vizualno letenje. Ostale vrste letova aviona na propelerski pogon Članak 195. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 150 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase do 5 700 kg – 230 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase iznad 5 700 kg. 2. točaka 1. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. . prelijetanja sa simuliranim otkazom jednoga ili više motora ili prelijetanja uz promjenu brzine. Akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 194. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. ako će se letovi izvoditi paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. i 5. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 100 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg – 150 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase od 2 000 kg do 5 700 kg – 230 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase veće od 5 700 kg.. te 2. 4.

Letovi helikoptera Članak 197. (1) Grupni akrobatski letovi motornim jedrilicama.. na odgovarajući način se primjenjuju na akrobatsko letenje helikoptera. na odgovarajući način se primjenjuju na normalno letenje aviona na propelerski pogon. te 2. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. kao što su prelijetanja s promjenama brzina ili istodobno lebdjenje jednog ili više helikoptera mogu se obavljati pod uvjetima. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 192.. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. pilot zrakoplova mora se u potpunosti pridržavati propisanih površina nadvisivanja prepreka za aerodrom na kojem se održava priredba. te . točaka 1. mogu se odobriti u iznimnim slučajevima. ako se grupni letovi istodobno izvode s najviše 3 motorne jedrilice. (2) Odredbe članka 194. 3. utvr enima u članku 193. i 5. 4. ovoga Pravilnika. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. ovoga Pravilnika. ako bočno odstojanje od prostora. (4) Prilikom normalnih letova helikoptera. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. (1) Odredbe članka 193. na odgovarajući način se primjenjuju na grupno letenje helikoptera. Letovi motornih jedrilica Članak 198. Odredbe članka 191. mogu se odobriti. (5) Grupni akrobatski letovi civilnih helikoptera zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. ovoga Pravilnika. a odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze pritom ne smije iznositi manje od 50 m. (3) Ostale vrste letova helikopterima.Normalno letenje aviona na propelerski pogon Članak 196. s iznimkom točke 5. istoga članka. (2) Grupni letovi motornim jedrilicama. iznosi najmanje 100 m. ako se radi o lebdjenju.

Kod priredbi zrakoplova s posadom. Aerozaprega . točaka 1. kao što su prelijetanja uz promjene brzina.. utvr enom tijekom postupka homologacije. propisanima uputom za uporabu jedrilice odre ene vrste tipa. (2) Iznimno od odredaba ovoga Odjeljka. (5) Odredbe članka 197. (1) Jedrilice se smiju upotrebljavati. ovoga Pravilnika. ako će se odvijati uz pridržavanje uvjeta utvr enih odredbama Članaka 185. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193.2. 3. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. ovoga Pravilnika. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. dovoljno je vidljivo ograditi i označiti znakovima zabrane i informacijskim znakovima. primjenjuju se na odgovarajući način na normalno letenje motornih jedrilica. ako bočno odstojanje od prostora. Letenje ostalih vrsta zrakoplova Članak 199. samo za obavljanje sportskih djelatnosti i stručno osposobljavanje pilota jedrilice u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. POSEBNE ODREDBE O ZRAKOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU Opći uvjeti za uporabu jedrilice Članak 200. (3) Akrobatski letovi motornim jedrilicama. u kojima sudjeluju i zrakoplovni modeli. ovoga Pravilnika. stavak 4. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. i 5. u kojima sudjeluju zrakoplovni modeli. organizator priredbe dužan je odrediti posebnu osobu odgovornu za koordinaciju letenja zrakoplovnih modela. mogu se odobriti. 2. primjenjuju se na odgovarajući način na ostale vrste letova. ovoga članka. 3. te uvjetima i ograničenjima. ako odvijanje letova nije u suprotnosti s tim uvjetima. točaka 1. 2. mogu se odobriti. Odjeljak 2. do 198. iznosi najmanje 150 m. (4) Odredbe stavka 2. i 5. te 2. ovoga Pravilnika... (2) Jedrilice se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. prostor za odvijanje zrakoplovnih priredbi. (1) Letovi ostalih vrsta zrakoplova.. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. odnosno.

ovoga Pravilnika. (2) Ako dvije ili više jedrilica lete u istom zračnom stupu. ovoga Pravilnika i uvjetima za obavljanje vuče utvr enima člankom 23. ovoga članka. uzlijetanja i slijetanja jedrilica izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). Posebna ograničenja prilikom letenja jedrilicama Članak 202. a posebice postupke za promjenu brzine leta i za slučaj opasnosti. (1) Uzlijetanja i slijetanja jedrilica dozvoljena su. Mimoilaženje i pretjecanje jedrilica iznad padine obavlja se tako da jedrilica koja se nalazi na većoj udaljenosti od padine u odnosu na drugu jedrilicu.Članak 201. Odjeljak 3. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. ovoga Pravilnika. samo na zračnim pristaništima i letjelištima. Uporaba aerodroma Članak 203. u načelu. ovoga članka. (2) Piloti zrakoplova iz stavka 1. Prilikom leta dvije ili više jedrilica iznad iste padine. prednost ima jedrilica koja je bliža padini. smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. ako je udovoljeno uvjetima za grupno letenje utvr enima člankom 22. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. skreće u smjeru suprotnom od padine. (1) Zabranjeni su letovi jedrilicama ako osobe u jedrilici nisu opremljene padobranom za spašavanje i nisu osposobljene za rukovanje padobranom. i ako teren na kojemu se namjerava letjeti udovoljava uvjetima propisanima za letjelišta. (3) Ako se teren iz stavka 2. moraju obaviti odgovarajuće pripreme prije uzlijetanja u aerozaprezi i utvrditi postupke i signale za sve faze leta. može vući jedrilicu u aerozaprezi. Trajnom uporabom istoga terena. smjer zaokreta se odre uje prema smjeru zaokreta koji je odabrao pilot prve jedrilice koja je započela kruženje. namjerava koristiti trajno. od uzlijetanja do otkvačenja jedrilice. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim za njegovu provedbu. ovoga Pravilnika. a ako vjetar puše u lijevi bok više jedrilica. mora se registrirati kao letjelište i upisati u evidenciju aerodroma. prednost ima jedrilica kojoj vjetar puše u lijevi bok. (1) Zrakoplov homologiran za vuču jedrilica. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 26. POSEBNE ODREDBE O PADOBRANSTVU . ovoga članka.

koriste se. uključujući i posebna ovlaštenja. (3) Za otvaranje padobrana iz stavka 1. (1) Padobrani se smiju upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. Posebna ograničenja za uporabu padobrana Članak 205. Uporaba aerodroma i kontroliranog zračnog prostora Članak 206. (2) Padobran za spašavanje ne smatra se padobranom u smislu ovoga Pravilnika. rekreativno i za stručno osposobljavanje padobranaca. .Opći uvjeti za obavljanje skokova padobranom Članak 204. demonstracije. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. regulira se posebnim propisom. (5) Obavljanje skokova padobranom iz hrvatskih vojnih zrakoplova. sigurnosni ure aji za automatsko otvaranje padobrana u skladu s uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač. Osobe koje skaču padobranom moraju nositi zaštitu za glavu. za pripremu padobrana i potrebu uporabe sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. (4) Padobranci moraju imati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. (1) Za obavljanje skokova. ovoga članka. a nisu padobranci. moraju biti upoznati s činjenicom da je uporaba padobrana na vlastitu odgovornost. (2) Padobrani se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom utvr enom u njihovu atestu. Ako padobran koristi osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole. (3) Uporaba padobrana je na vlastitu odgovornost. Pričuvni padobran se smatra padobranom za spašavanje. padobranac mora biti opremljen glavnim i pričuvnim padobranom. te uvjetima i ograničenjima propisanim uputom za uporabu padobrana. Osobe koje skaču tandempadobranom. ako su predvi eni. odgovoran je instruktor. koju je izdao proizvo ač. (4) Padobranac je osobno odgovoran za pripremu padobrana i uporabu sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana.

čitljivo i na trajni način nalaziti upozorenje na hrvatskom i engleskom jeziku da je uporaba zrakoplova na vlastitu odgovornost. Prilikom stručnog osposobljavanja. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. ovoga članka. ako se radi o dvosjednom zrakoplovu. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. na propisanoj frekvenciji. koju je izdao ovlašteni proizvo ač.). u skladu s odredbama članka 28. ovoga Pravilnika. i ako se uzlijetanja obavljaju pomoću ure aja i sredstava za vuču (motorno vozilo. (2) Zrakoplovi iz stavka 1. (2) Skokovi padobranom u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeni su samo. Zrakoplovom može letjeti samo jedna. ovoga članka. Posebna ograničenja za letenje . utvr enom tijekom postupka homologacije. moraju posjedovati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. demonstracije. ako zrakoplov upotrebljava u skladu s odredbama stavka 2. vitlo i dr. (4) Piloti zrakoplova iz stavka 1. smije upravljati pilot iz stavka 4. parajedrilice i ovjesne jedrilice. Odjeljak 4. POSEBNE ODREDBE O LETOVIMA MIKROLAKIH AVIONA. (5) Zrakoplovom iz stavka 1. osobe koje lete zrakoplovom moraju nositi zaštitnu kacigu. rekreativno i za stručno osposobljavanje pilota odnosnih zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. Tijekom letenja. skokovi padobranom mogu se obavljati izvan aerodroma. ovoga članka. smiju se upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka registriranom u inozemstvu. (1) Mikrolaki avioni. ako je propisana za odre enu vrstu zrakoplova te uvjetima i ograničenjima propisanima uputom za uporabu zrakoplova. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 30. uključujući i osobe koje takvu vuču obavljaju. smiju se upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. ovoga članka. ako se radi o pilotima ovjesnih i parajedrilica. (3) Uporaba zrakoplova iz stavka 1.(1) Skokovi padobranom dozvoljeni su samo na aerodromima. ovoga članka. PARAJEDRILICA I OVJESNIH JEDRILICA Opći uvjeti za obavljanje letova Članak 207. odnosno dvije osobe. uključujući i posebna ovlaštenja za vuču. ovoga članka je na vlastitu odgovornost. aerozaprega. Na zrakoplovu se mora na vidljivom mjestu. kandidat mora imati radiokomunikaciju s ovlaštenim instruktorom.

na istoj visini na padini. (4) Letenje zrakoplova iz stavka 1. željezničkih pruga. prednost imaju zrakoplovi koji se nalaze na manjoj visini. Ako je zrakoplovima padina s lijeve strane. ovoga članka. prednost ima zrakoplov koji je prvi započeo i odredio smjer kruženja. antena i sličnih objekata. ovoga članka. koju pretječe druga ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. (1) Letenje mikrolakim avionima. ovjesnim jedrilicama i parajedrilicama. u skladu s odredbama članka 19. Zabranjeno je pretjecanje ako se s desne strane oba zrakoplova nalazi padina. (4) Prilikom slijetanja više zrakoplova iz stavka 1. . ako je posjedovanje padobrana proizvo ač zrakoplova propisao kao obavezno. stavak 3. desnom stranom. pretjecanje je dozvoljeno tako da zrakoplov koji leti većom brzinom s desne strane pretječe zrakoplov koji leti manjom brzinom. Vojne rute brišućih letova moraju se izbjegavati. ovoga članka. zabranjeno je ako zrakoplov odnosno osobe koje koriste zrakoplov. pod uvjetom da je zrakoplov opremljen odgovarajućim ure ajem za mjerenje visine. (1) Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. žičara. u kontroliranim zračnim prostorima dozvoljeni su samo uz odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članka 30. ovoga Pravilnika. (3) Letenje zrakoplova iz stavka 1. iznad ili u neposrednoj blizini naseljenih područja ili skupova ljudi. koja leti manjom brzinom. Zrakoplov koji leti većom brzinom mora se okrenuti i let nastaviti u suprotnom smjeru. prednost ima zrakoplov kojem je padina s desne strane. ima prednost puta. (2) Ovjesne jedrilice i parajedrilice mogu letjeti ispod minimalne sigurne visine. ovoga Pravilnika. dalekovoda. Odredbe o izbjegavanju sudara i prednosti puta Članak 209. (3) Ako više zrakoplova iz stavka 1.Članak 208. ovoga članka. cesta. Zabranjeno je letenje na visinama manjim od 500 stopa ispod podnice oblaka. nisu opremljene padobranom za spašavanje. a drugi zrakoplov mora skrenuti desno od padine. obavlja se u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika. leti u istom termičkom stupu. Ti zrakoplovi moraju letjeti na visini od najmanje 150 stopa iznad mostova. ali ne i ispod minimalne visine koja osigurava sigurno slijetanje. (2) U susretu zrakoplova iz stavka 1. Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica koja leti većom brzinom pretječe ovjesnu jedrilicu i/ili parajedrilicu. Izvanaerodromski letovi obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. osim ako se drugi zrakoplov već nalazi u fazi završnog slijetanja ili u opasnosti. ovoga članka. na visinama većim od 500 stopa iznad zemlje.

ako je za ure enje mjesta uzlijetanja. ovoga članka. (3) Uporaba odre enog terena. koji se koristi trajno. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka. točnu poziciju mjesta za uzlijetanje i slijetanje na topografskoj karti u mjerilu 1 : 50 000. u skladu s odredbama članka 26. koji osiguravaju sigurna uzlijetanja i slijetanja tih zrakoplova. uzlijetanja i slijetanja izvan aerodroma (izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja). . odnosno. Odjeljak 5. Odredbe članka 177. ovjesnih jedrilica i parajedrilica. 3. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. ovoga članka. ovoga Pravilnika. smije se koristiti. mikrolakih aviona. Prijava za upis u evidenciju mora sadržavati: 1. U tom je slučaju zabranjeno svako letenje unutar područja s ograničenjem gradnje zračnih luka. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. za izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja iz stavka 2. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju.. POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVNIH MODELA Opći uvjeti za letenje zrakoplovnih modela Članak 211. o uporabi terena kod izvanerodromskih uzlijetanja i slijetanja. ako se radi o mikrolakim avionima. a tijekom stručnog osposobljavanja i održavanja natjecanja moraju se postaviti i odgovarajući pokazivači smjera vjetra. odnosno članka 28. ovjesnih jedrilica i parajedrilica dozvoljena su samo na aerodromima. ako se radi o ovjesnim i parajedrilicama. (4) Teren iz stavka 3. (1) Uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 28. stavak 6. Na mjestima uzlijetanja i slijetanja na raspolaganju mora biti oprema za pružanje prve pomoći.Uporaba aerodroma Članak 210. dokaz o suglasnosti iz članka 26. na odgovarajući način se primjenjuju na uporabu terena kod izvanaerodromskih uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. tek nakon upisa u evidenciju. ovjesnih i parajedilica. ovoga Pravilnika. Teren koji se koristi za uzlijetanja i slijetanja mora udovoljavati uvjetima. ovoga Pravilnika. isključivo ili uglavnom. 2.

(3) Zrakoplovni modeli moraju izbjegavati zrakoplove s posadom. željezničkih pruga. pokrivati odre eno frekvencijsko područje i broj frekvencijskih kanala te udovoljavati uvjetima utvr enima posebnim propisom. na raspolaganju se mora nalaziti minimum sredstava za pružanje prve pomoći propisanih za motorna vozila. Pokretni ure aji koji se koriste za uzlijetanje zrakoplovnih modela. nedostatna odstojanja se moraju osigurati drugim mjerama (npr. Ako se za letenje zrakoplovnih modela koristi teren koji se nalazi unutar kontrolirane zone. poglavito druge osobe i stvari te da ne ometa propisno odvijanje letenja drugih zrakoplovnih modela. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela Članak 212. (4) Zrakoplovni se model mora tijekom čitavoga leta nalaziti u vidokrugu rukovatelja. mora se podijeliti na sektore te se moraju odrediti sektori upotrebljivi za letenje u koje ne smiju zadirati nikakvi objekti ili druge prepreke koje bi ovisno o lokalnim uvjetima mogle ugrožavati sigurnost letenja. moraju biti označeni odgovarajućim brojevima u boji obzirom na korištenu radiofrekvenciju tj. ovoga Pravilnika. te prelijetanje skupova osoba i parkirališta za motorna vozila. (5) Zračni prostor iznad i u okolici aerodroma za zrakoplovne modele. (3) Letenje zrakoplovnih modela smije se obavljati samo uz prisustvo osobe koja može predočiti dokaz o uspješno završenom stručnom osposobljavanju propisanom za pružanje prve pomoći. (1) Rukovatelji zrakoplovnim modelima. U slučaju potrebe. (2) Zabranjeno je letenje prema osobama i životinjama. odnosno aerodroma za zrakoplovne modele. (2) Svaki rukovatelj zrakoplovnog modela mora se ponašati tako da ne ugrožava i/ili ometa javni red i mir. ne smiju se ispuštati iz ruku tijekom uzlijetanja. ograničavanjem upotrebljivih sektora). dužni su održavati dostatna odstojanja od cesta. . Agencija mora pribaviti suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi prije izdavanja odobrenja za uporabu terena. Tijekom letenja zrakoplovnih modela.(1) Letenje zrakoplovnih modela odvija se u skladu s odredbama članka 29. kanal. (6) Predajnici koji se koriste za upravljanje zrakoplovnim modelima. vodenih putova ili dalekovoda. Visina sektora mora se ograničiti ako je to potrebno zbog blizine susjednog aerodroma. Tijekom uzlijetanja i slijetanja na uzletno-sletnim površinama ne smiju se nalaziti neovlaštene osobe i pokretne prepreke.

moraju biti opremljeni prigušivačem zvuka. ovoga članka. pod uvjetima propisanim za izvršenje mjerenja razine buke. Prilikom stručne prosudbe. kod punog opterećenja. ne smije biti veća od vrijednosti utvr enih odredbama stavka 1. u skladu sa člankom 29. ako je razina buke zrakoplovnih modela iz stavka 1. ovoga članka. (5) Agencija može izuzeti slobodne zrakoplovne modele od odredaba stavka 4. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela obzirom na buku Članak 213. koja prikazuje okvirne vrijednosti odstojanja D. (1) Razina buke zrakoplovnih modela pokretanih motorima s unutarnjim sagorijevanjem. Stambenim područjem se ne smatraju pojedine kuće ili skupine kuća. u obzir se trebaju uzeti razina emisije. manja od 84 dB (A).(4) Za svako letenje zrakoplovnih modela u kontroliranoj zoni. Dmax LA 1 500 m 84 dB (A)/7m 1 200 m 80 dB (A)/7m 900 m 75 dB (A)/7m 600 m 68 dB (A)/7m (3) Okvirne vrijednosti iz stavka 2. mora se prije početka letenja pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. izme u odnosne točke aerodroma ili terena predvi enog za letenje zrakoplovnih modela i stambenog područja. dan u tjednu i vremena letenja. i stavka 2. ovoga članka. . (4) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem. na udaljenosti manjoj od 5 km od granica aerodroma. kod punog opterećenja motora. (2) Agencija može odobriti letenje zrakoplovnih modela i na udaljenostima manjim od 1. a prema sljedećoj tabeli. ne smije biti veća od LA ( 84 dB (A)). osim ako Agencija ne odobri iznimke. Razina buke. intenzitet. trajanje. mogu biti i manje ako se stručnom prosudbom ili mjerenjima buke na mjestu emisije dokaže da je ometanje stanovništva bukom isključeno. Uporaba aerodroma Članak 214. u slučajevima kad se poduzimanjem drugih tehničkih mjera postigne dostatno prigušenje zvuka. ovoga članka. ovoga Pravilnika. odnosno mjerenja buke. ako se obzirom na posebne lokalne uvjete opravdano pretpostavlja da se takvim letenjem stanovništvo neće uznemirivati bukom.5 km od stambenih područja.

Članak 217. operator aerodroma mora odrediti voditelja letenja. ako teren koji se namjerava koristiti udovoljava uvjetima utvr enima za aerodrome za zrakoplovne modele. ovoga članka.(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela. namjerava koristiti trajno. Voditelj letenja odgovoran je za nadzor letenja. a po potrebi i za poduzimanje mjera za njegovo propisno odvijanje. mogu se obavljati. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. (2) Kod letenja zrakoplovnih modela s daljinskim upravljanjem. parkirališta i objekata na aerodromu. (5) Prilikom obavljanja istodobnog letenja više od 3 zrakoplovna modela. voditelj letenja dužan je voditi dnevnik letenja u koji se upisuje primopredaja dužnosti i sve nepravilnosti nastale tijekom letenja. do 10. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisa donesenih za njegovu provedbu. . a u skladu s uputama o uporabi aerodroma. Dodatci 1. isključivo ili uglavnom za letenje zrakoplovnih modela. broj 75/2006). Dio sedmi PREKRŠAJNE ODREDBE Članak 215. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o letenju zrakoplova (»Narodne novine«. Na aerodromu za zrakoplovne modele. Članak 218. ovoga članka. uzletno-sletne površine se moraju ograditi zaštitnom žičanom ili sličnom ogradom od mjesta za gledatelje. uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. (4) Ako se teren iz stavka 2. da se obzirom na vrstu letenja ne ugrožava sigurnost osoba i stvari. dozvoljena su samo na aerodromima. ovoga Pravilnika. Dio osmi PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 216. mora se registrirati kao aerodrom za zrakoplovne modele i upisati u evidenciju aerodroma. osim ako se opravdano pretpostavlja. (3) Iznimno od odredbe stavka 1.

mjereno od prednjeg smjera ulijevo. ako pluta i kreće se u odre enom smjeru u odnosu na vodu. 2. ako nije usidren ili pričvršćen na vodi ili za zemlju. r. 3.) ODREDBE O UPORABI SVJETALA I OZNAKA ZA UOČAVANJE NA ZRAKOPLOVIMA 1. ako nije nasukan. DODATAK 1.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. (uz članak 43. prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta. kolovoza 2009. Klasa: 011-01/09-01/106 Urbroj: 530-09-09-4 Zagreb. v. 2. Definicije upotrijebljene u ovome Dodatku. Avion plovi na vodi. Avion pluta na vodi. na desnom krilu aviona – zeleno svjetlo. Ministar mora. 28. mjereno od prednjeg svjetla udesno. SVJETLA NA ZRAKOPLOVIMA Definicije pojmova Članak 1. (1) Avioni moraju upotrebljavati sljedeća pozicijska svjetla (Sl. ako se može raspoznati u tamnoj noći u nezamućenoj atmosferi. Pozicijska svjetla Članak 2. na lijevom krilu aviona – crveno svjetlo. 1): 1. . koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. Svjetlo je vidljivo. imaju sljedeće značenje: 1. odnosno.

a da se pritom ne smanji vidno polje pilota i mogućnost uočavanja pozicijskih svjetala. udaljena od vrhova krila više od 6 stopa (2 m).3. pozicijska svjetla iz članka 2. koje svijetli naizmjenično sa svjetlima iz stavka 1. helikopteri i zračni brodovi. na vrhovima krila se moraju nalaziti svjetla vrhova krila (wing tip clearance light). točka 3. ovoga članka. (4) Ako su svjetla iz stavka 1. i/ili 2. stavak 1. ovoga članka. Kod uporabe treptajućih svjetala. koja moraju biti treptajuća i izvedena tako. ovoga članka. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala. i 2. i 8. bijelo treptajuće svjetlo. a njihova boja mora odgovarati boji pripadajućih pozicijskih svjetala. koje nesmetano svijetli podjednako ulijevo i udesno unatrag. ovoga Dodatka. točaka 1. (2) Motorne jedrilice. mora iznositi najmanje 5 candela. ovoga članka. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala iz stavka 1. (1) Avioni. (3) Jačina svjetala iz stavka 1. točka 3. i 2. ovoga članka. vidljivo iz svih smjerova. Ako su zrakoplovi opremljeni protusudarnim svjetlima. Svjetla vrhova krila moraju biti stalna. najmanje 3 candela. dodatno se mogu upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. ovoga Dodatka. Slika 1 (2) Pozicijska svjetla mogu biti stalna ili treptajuća. te iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 140°. koje svijetli naizmjenično sa svjetlom na repu iz stavka 1. Protusudarno svjetlo Članak 3. a jačina svjetla iz stavka 1. Svjetla za hidroavione . na repu aviona – bijelo svjetlo. odnosno drugim sredstvima za bolje uočavanje zrakoplova u skladu s odredbama članaka 7. da su što bolje vidljiva iz svih smjerova koji su 30° iznad i ispod horizontalne ravnine zrakoplova. ovoga članka. točaka 1. jedrilice i slobodni baloni. crveno treptajuće svjetlo na repu aviona. moraju biti stalna.

Ako pluta. upotrebljavati dva stalna crvena svjetla. ne smije upotrebljavati dodatno bijelo svjetlo na prednjem dijelu aviona iz stavka 1. pod uvjetom da su oba svjetla vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (Sl. Svjetlo mora biti vidljivo s udaljenosti od najmanje 3 NM. avion koji je nesposoban za manevriranje. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. 4). okomito iznad ili ispod prvog svjetla (Sl. koja su vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. ovoga članka. 2).7 km). Slika 3 (3) Avion kojega na vodi vuče drugi avion. stavak 1. (1) Avion koji pluta na vodi. stavak 1.Članak 4. po 110° na svaku stranu. ovoga članka. stavak . (4) Avion koji je nesposoban za manevriranje. propisana odredbama članka 2. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. ne smije upotrebljavati propisana bočna pozicijska svjetla članka 2. te do 20° unatrag (Sl. mora na najvidljivijem mjestu. koje je vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM (3.. 3). Slika 2 (2) Avion koji na vodi vuče jedan ili više aviona ili plovila. U tom se slučaju. mora upotrebljavati stalna svjetla. stavak 1. koje svijetli nesmetano pod kutom od 220°. Dodatno bijelo svjetlo. ovoga Dodatka. na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m) jedno iznad drugoga na istoj okomici.7 km). mora biti postavljeno na odstojanju od najmanje 6 stopa (2 m). ovoga Dodatka. na najvidljivijem mjestu. te dodatno stalno bijelo svjetlo smješteno na sredini prednjeg dijela trupa. te dodatno bijelo svjetlo koje odgovara bijelom svjetlu propisanom u stavku 1.

avion dužine manje od 150 stopa (50 m): stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu. Slika 7 . Slika 4 Slika 5 (5) Avion koji je usidren. ovoga Dodatka (Sl. Stalna crvena svjetla ne upotrebljavaju se kao signali u slučaju nevolje. vidljiva s udaljenosti od najmanje 3 NM (Sl. 7). vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM. a mora ih upotrebljavati ako plovi. 5).1. mora upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. avion dužine veće od 150 stopa (50 m): po jedno stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu s prednje i stražnje strane aviona. Slika 6 2.

8 i 9). moraju biti opremljeni treptajućim svjetlom.3. Slobodni baloni s posadom. obješenim na udaljenosti od do 5 metara ispod košare ili drugog. avion s rasponom krila većim od 150 stopa (50 m): stalno bijelo svjetlo na svakoj strani krila. ovoga članka. dijela balona. . upotrebljavati dva crvena svjetla. na najvidljivijem mjestu. Ta svjetla moraju biti vidljiva sa svih strana. na istoj okomici i na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m). pored jednog ili više svjetala iz stavka 5. koja su vidljiva sa svih strana aviona. s udaljenosti od najmanje 1 NM (Sl. Slika 8 AVIONI DUŽINE MANJE OD 50 METARA Slika 9 AVIONI DUŽINE I ŠIRINE VEĆE OD 50 METARA (6) Nasukani avion mora. jačine od najmanje 5 candela vidljivim iz svih smjerova. Svjetla za slobodne balone s posadom Članak 5. kako bi se označio najveći raspon krila. najnižeg. Svjetla za druge zrakoplove Članak 6.

ako proizvo ač sustava jamči. ako se zrakoplovi iz stavka 1. čija je najveća dopuštena uzletna masa manja od 600 kg. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 3. koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. žutonarančasta RAL 2 000. na odgovarajući se način primjenjuju i na druge vrste zrakoplova. u pilotskoj kabini zrakoplova. svjetlonarančasta RAL 2 004. zračnih brodova i motornih jedrilica Članak 7. koji udovoljava uvjetima utvr enim propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova. osim vrsta svjetala utvr enih odredbama Članaka 2.Odredbe ovoga Dodatka o uporabi svjetala aviona. koji nije u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost. moraju biti naznačena u letačkom priručniku zrakoplova i na odgovarajućem natpisu. odnosno avioni koji nisu opremljeni električnim sustavom ili trajnim napajanjem za rad sustava protusudarnih svjetala. zračne brodove i helikoptere. postavljanje svjetala na propisan način neizvedivo ili. na gornjoj i donjoj strani vrhova krila. Oznake za uočavanje. a poglavito na motorne jedrilice. helikoptera. jedrilice. . i 2. namjensku i akrobatsku kategoriju aviona (JAR/FAR 23). nanose se u neprekinutoj dužini od 50 cm u jednoj od sljedećih boja: 1. ovoga članka. (1) Avioni i helikopteri moraju biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. kao i sve motorne jedrilice. POSEBNE ODREDBE O PROTUSUDARNIM SVJETLIMA I OZNAKAMA ZA UOČAVANJE ZRAKOPLOVA Protusudarna svjetla i oznake za uočavanje aviona. narančasta RAL 2 005. mogu biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. 2. nositi oznake za uočavanje. koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odnosno pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. ovoga članka. na nosu i na obje strane vertikalnoga stabilizatora. Tehnički zahtjevi za plovidbenost. u svakom pojedinom slučaju. koji se primjenjuju u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa. ovoga članka upotrebljavaju samo za letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR) danju. 2. na odgovarajući se način moraju primjenjivati na zračne brodove i motorne jedrilice.. i 5. da sustav protusudarnih svjetala odgovara vrijednostima jačine svjetala i da je prikladan za uporabu na zrakoplovima. 4. Ograničenja u uporabi protusudarnih svjetala na zrakoplovima.. (3) Avioni. mogu umjesto sustava protusudarnih svjetala iz stavka 1. Ako je zbog izvedbe zrakoplova. način i uvjete postavljanja odre uje Agencija. ako je to bitno otežano. koji se odnose na opću.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ne moraju nositi oznake za uočavanje. (1) Odredbe članka 7. tada se moraju upotrebljavati vrste boja prema normi WL 5. slobodni baloni s posadom na moraju biti uočljiva izgleda. a u slučaju da je motorna jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom.) ODREDBE O SIGNALIMA I ZNAKOVIMA . o postupku nanošenja boje. u skladu s tehničkim zahtjevima za plovidbenost. da je optimalno vidljiva. (5) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje na motorne jedrilice. Oznake se mogu nanositi i na površinama koje su veće od površina iz stavka 3. (1) Slobodni baloni se ne opremaju ni sustavom protusudarnih svjetala. niti moraju nositi oznake za uočavanje. ovoga članka.4. DODATAK 2. ovoga članka. uzeti u obzir upute proizvo ača o postupku nanošenja boje. ovoga Dodatka. ovoga članka. Odredbe za jedrilice Članak 8. u odnosu na temeljnu boju zrakoplova. moraju se prilikom nanošenja boje. do 5. s motorom na uvlačenje ili motorne jedrilice svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1004). (4) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje. Odredbe za slobodne balone Članak 9. ovoga Dodatka. (3) Jedrilice bijele ili svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1 004). Motorne jedrilice bijele boje. ovoga članka. primjenjuju se na odgovarajući način na sustav protusudarnih svjetala za jedrilice. 7021. o opremljenosti sustavom protusudarnih svjetala. stavak 2. koje se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. nositi oznake za raspoznavanje iz članka 7. ne moraju nositi oznake za uočavanje. mogu umjesto sustava iz stavka 1. Ako je jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. stavaka 3. moraju se u obzir uzeti upute proizvo ača. ako se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. boja se mora odabrati na način. vatrenocrvena RAL 3 000. (2) Jedrilice koje se upotrebljavaju samo za letove danju. ovoga članka. Ako se nanose dnevne fluorescentne boje. (uz članak 13.

(2) Sljedeći signali. poruka proslije ena putem SSR transpondera. prema Morseovom kodu »SOS« (. te o osobama u zrakoplovu. Signali hitnosti Članak 3. U slučaju nevolje. postavljanjem moda A/C. znače. crvene svjetleće rakete ili petarde ispaljene pojedinačno i u kratkim razmacima. neuobičajenim manevrom u letu ili bilo kakvim raspoloživim sredstvom. – . (1) Sljedeći signali. a koja se odnosi na sigurnost plovila. 2.).– . tako da se razlikuje od pozicijskih treptajućih svjetala. Sljedeći signali. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. zrakoplova ili vozila. da zrakoplovu prijeti velika i neposredna opasnost i da se traži neodložna pomoć: 1. svjetleći padobran s crvenim svjetlom. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. koji ga prisiljava na slijetanje. odnosno u svojemu vidnom polju: . znače. SIGNALI NEVOLJE I HITNOSTI Odabir signala Članak 1. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. da se zrakoplov nalazi u teškom položaju.. Signali nevolje Članak 2.. znače. 2. 3. skrenuti pozornost na svoj zrakoplov. 4. javiti poziciju ili dozvati pomoć. 5. višekratno uključivanje i isključivanje pozicijskih svjetala. ali ne zahtijeva neposredno pružanje pomoći: 1. signal proslije en radiotelefonijom.. koda 7700.. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. da pilot zrakoplova ima vrlo hitnu poruku koju želi predati. višekratno uključivanje i isključivanje svjetala za slijetanje.1. pilot zrakoplova može. koji se sastoji od izgovorene riječi »MAYDAY«.

Ti signali mogu biti proslije eni sa zemlje ili iz drugog zrakoplova. znače: 1. 4. 6. ispaljenih u razmacima od po 10 sekundi. (2) Svjetlosni signali.. da ulazi u neko od tih područja. zeleno stalno svjetlo: slijetanje odobreno. koji u rasprskavanju daju crvenu i zelenu svjetlost ili zvjezdice. upućeni pilotu zrakoplovu na zemlji. crveno stalno svjetlo: zaustavite se i čekajte. te da mora poduzeti nužne mjere opreza. USS neupotrebljiva.-). 2. bijelo treptajuće svjetlo: sletite na aerodrom i vozite na stajanku (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). 3. (1) Svjetlosni signali. prema Morseovom kodu XXX (-. SIGNALI UPOZORENJA Članak 4. upućeni pilotu zrakoplova u letu. crveno treptajuće svjetlo: slijetanje zabranjeno. zeleno treptajuće svjetlo: voženje odobreno.--. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. 2. crvena raketa: bez obzira na sva prijašnja uputstva i odobrenja privremeno ne slijećite. koji se sastoji od izgovorene riječi »PANPAN«. zeleno stalno svjetlo: uzlijetanje odobreno. znače: 1.. crveno stalno svjetlo: nastavite po aerodromskom prometnom krugu.1. 5. SIGNALI ZA AERODROMSKI PROMET Svjetlosni signali kontrole zračnoga prometa Članak 5. . 2. 2. upozoravaju pilota zrakoplova da se nalazi u opasnom području ili da neovlašteno leti u području s ograničenjem letenja ili u zabranjenom području odnosno.. zeleno treptajuće svjetlo: produžite i do ite ponovno na slijetanje (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). 3. 3. signal proslije en radiotelefonijom. Niz svjetlećih projektila.--. drugi zrakoplov ima prednost.

Zabrana slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s dvije žute dijagonalne pruge. ovoga članka. (3) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 1. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. bijelo treptajuće svjetlo: vratite se na polaznu točku na aerodromu. ako nema svjetala za slijetanje. 2. naizmjeničnim davanjem punog otklona krilaca ili kormila pravca. 5. (4) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 2. . položena vodoravno na signalnoj površini. 2. noću. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. danju. naizmjeničnom primjenom nagiba zrakoplova oko uzdužne osi. 2. noću. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. Poseban oprez kod prilaženja i slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s jednom žutom dijagonalnom prugom. osim ako se zrakoplov nalazi u osnovnom ili završnom dijelu aerodromskog prometnog kruga. 1. danju. položena vodoravno na signalnoj površini. Signali na zemlji Članak 6. ako nema svjetala za slijetanje. ovoga članka. Značenje: Zabrana slijetanja za dulje vrijeme. crveno treptajuće svjetlo: napustite sletne površine u uporabi. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala.4.

2. Značenje: . Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. položena vodoravno na signalnoj površini. potreban je poseban oprez. zbog lošeg stanja manevarskih površina ili zbog drugih razloga. ostala kretanja se ne ograničavaju na uzletno-sletne staze ili na staze za vožnju. smiju se upotrebljavati samo uzletno-sletne staze i staze za vožnju. položena vodoravno na signalnoj površini. Neupotrebljivost manevarskih površina Signal: Križevi bijele ili druge upadljive boje. s po jednom crnom prugom u kružnim dijelovima ploče. slijetanje i vožnju. Značenje: Za uzlijetanje i slijetanje smiju se koristiti samo uzletno-sletne staze. 3. Značenje: Za uzlijetanje. okomito na dužinsku os površine. Uporaba uzletno-sletnih staza i staza za voženje 1. 4.Značenje: Kod prilaženja i slijetanja. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. položeni vodoravno na manevarskim površinama.

Značenje: Uzlijetanja i slijetanja. . kraćeg dijela slova »T«. nije upotrebljiv. položena na signalnoj površini ili na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa.Križevima označena manevarska površina ili neki njezin dio. bijele ili narančaste boje. 6. zaokružena na najbližu deseticu stupnjeva magnetnog kompasa. 2. Promjena smjera udesno Signal: Strelica usmjerena udesno pod pravim kutom. dozvoljene su promjene smjera samo udesno. Značenje: Nakon uzlijetanja i prije slijetanja. koji je noću osvijetljen ili prikazan bijelim svjetlima u obliku slova »T«. provode se paralelno dužem dijelu slova »T« u smjeru. Značenje: Oznaka smjera uzlijetanja i slijetanja. položena vodoravno. Signal: Vodoravno postavljeni znak u obliku slova »T«. Uputstva za uzlijetanje i slijetanje 1. 5. Signal: Dvoznamenkasti broj na okomito postavljenoj ploči. bijele ili narančaste boje. na kontrolnom tornju ili u njegovoj blizini.

na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. Značenje: . Poslije uzlijetanja i prije slijetanja. 8. Letenje jedrilica Signal: Bijeli dvostruki križ. položen vodoravno na signalnoj površini. dozvoljene su promjene smjera motornih zrakoplova. Značenje: Odvojeni aerodromski prometni krug za motorne zrakoplove i jedrilice. položen vodoravno na signalnoj površini. a jedrilica samo u smjeru suprotnom od smjera strelice. Promjene smjera kod odvojenog aerodromskog prometnog kruga Signal: Dvostruki križ bijele ili narančaste boje. samo u smjeru strelice. sa strelicom usmjerenom pod pravim kutom udesno ili ulijevo. 9. u smjeru uzlijetanja i slijetanja. gdje se nalazi prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa.7. Značenje: Označava mjesto. Prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa Signal: Slovo »C« crne boje na okomito postavljenoj žutoj ploči.

se koriste u komunikaciji prilikom opsluživanja zrakoplova kad verbalna komunikacija nije moguća: 1. a lijeva ruka ispružena koso s palicom usmjerenom prema dolje pomiče se ka tijelu. . (4) Znakovi se daju kako slijedi. a znakovi iz točaka 24. mora biti okrenut licem prema zrakoplovu. s desne strane ulijevo. primjenjuju na helikoptere.Letenje jedrilica u tijeku. Ovdje zaustavite! Obje ruke ispružene naprijed s palicama usmjerenima prema gore pomiču se iznad glave parkera. parker se nalazi s lijeve strane zrakoplova na mjestu gdje ga pilot može najbolje vidjeti. daje znakove pilotu zrakoplova signalnim palicama fluorescentne boje. Signal vodiča pozicioniranja vrha krila Desna ruka ispružena okomito iznad glave s palicom usmjerenom prema gore. Ovim signalom vodič postavljen kod vrha krila zrakoplova pokazuje da će kretanje zrakoplova s/na parkirališnu poziciju biti neometano. svjetlećim lampama u obliku štapa. do 20. a ako se znakovi upućuju helikopteru ispred helikoptera na mjestu gdje ga pilot zrakoplova može najbolje vidjeti. u odnosu na parkera. do 29. Ako se znakovi upućuju avionu. Znakovi parkera Članak 7. pri čemu se znakovi iz točaka 16. (3) Motori zrakoplova označavaju se brojevima. 2. (1) Parker na aerodromu. Noću ili u uvjetima loše vidljivosti moraju se koristiti osvjetljena pomagala (osvjetljene signalne palice). (2) Kad parker daje znakove. džepnim lampama ili rukama u fluorescentnim rukavicama.

3. 5b. Nastavite prema sljedećem parkeru ili prema uputama aerodromskog kontrolnog tornja! Obje ruke ispružene i usmjerene prema gore pomiču se u stranu pokazujući palicama u smjeru položaja sljedećeg parkera ili područja za voženje. Vozite ravno naprijed! Ruke ispružene vodoravno u stranu u visini ramena savijaju se u laktovima uz pomicanje palica gore-dolje od visine ramena do glave. Skrenite udesno! . 5a. 4. a lijevom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. ovoga stavka. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. Skrenite ulijevo! Desna ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo.

Zaustavite se! Ruke i palice ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo polako se pomiču prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. 6a. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. Zaustavite se odmah! Naglo pomicanje ispruženih ruku i palica prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. 7a. .Lijeva ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. 6b. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker stiska šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. Kočite! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramena sa otvorenom šakom. ovoga stavka. a desnom rukom se čine pokreti kao kod točke 4.

Pokrenite motore! . Podmetači se ne smiju ukloniti do dobivanja signala potvrde od posade. 8a. a palice se pokreću jedna od druge u stranu. 8b. Podmetači postavljeni! Ruke ispružene okomito iznad glave . Podmetači uklonjeni! Ruke ispružene okomito iznad glave. 9. Parker mora dobiti signal potvrde od posade. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker otvara šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. a palice se pokreću jedna prema drugoj dok se ne dodirnu. Otpustite kočnicu! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramenasa stisnutom šakom.7b.

12. lijeva ili desna ruka pomiče se gore-dolje. već prema tome na kojoj se strani treba smanjiti snaga motora. 11. . ruke su ispružene prema dolje. Zaustavite motore! Ispružena ruka prema naprijed u visini ramena pomiče se do vrha lijevog ramena te se palica povlači preko vrata do vrha desnog ramena pokretom sličnim rezanju. Smanjite snagu motora na pokazanoj strani! Obje ruke s dlanovima prema zemlji. Vozite sporije! Obje ruke s palicama se pomiču gore-dolje pokretom sličnim tapšanju od visine struka prema koljenima. 10.Desna ruka savijena u laktu u visini glave s palicom prema gore kružno se pokreće. a lijeva ruka se istovremeno podiže iznad visine glave i pokazuje motor koji treba pokrenuti.

lijeva ruka pružena uz tijelo. nastavi! Desna ruka postavljena u visini glave. s palcem ili palicom ispruženim prema gore. od okomitog položaja iznad glave do vodoravnog položaja prema naprijed. Vozite unatrag repom ulijevo! Desna ruka ispružena prema zemlji. Vozite unatrag repom udesno! Lijeva ruka ispružena prema zemlji. od okomitog položaja iznad glave. 14b. 14a. Za prekid vožnje unatrag koriste se signali iz točke 6a ili 6b ovoga stavka. savijena u laktu. Vozite unatrag! Obje ruke postavljene ispred tijela u visini struka rotiraju se prema naprijed. .13. do vodoravnog položaja prema naprijed. a lijeva ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. a desna ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. Potvr ujem/Sve u redu. 15.

16. Penjite se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Spuštajte se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. brzina pokreta ruku prema zemlji označava traženu brzinu spuštanja. 17. Lebdite u mjestu! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. s dlanovima okrenutima prema zemlji pokreću se prema dolje. 18. s dlanovima okrenutima prema gore pokreću se prema gore. brzina pokreta ruku od vodoravnog položaja prema gore označava traženu brzinu penjanja. Zadržavajući trenutnu visinu letite ulijevo! . 19a.

Zadržite poziciju/Čekajte! . a lijeva ruka pokreće se u smjeru desne pokretom sličnim metenju. Požar! Desna ruka i palica pomiču se u raznim smjerovima od visine ramena prema koljenu. a desna ruka se pokreće u smjeru lijeve pokretom sličnim metenju. Sletite! Ispružene ruke prekrižene ispred tijela. 21. 20. a palice usmjerene prema dolje.Desna ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na desnu stranu tijela. 19b. Zadržavajući trenutnu visinu letite udesno! Lijeva ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na lijevu stranu tijela. a palica u lijevoj ruci pokazuje mjesto gdje je izbio požar. 22.

formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. Ne dirajte ure aje za upravljanje! Desna ruka ispružena iznad glave zatvorene šake ili drži palicu u horizontalnom položaju. a desna ispod). 23. Uključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave pomiču se i šakama. ili noću osvjetljenim palicama. 24. . Slobodni ste! Parker salutira desnom rukom i održava kontakt s posadom dok zrakoplov ne započne voženje.Potpuno ispružene ruke i palice usmjerene prema dolje pod kutom 45° u odnosu na tijelo. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. Parker ostaje u tom položaju dok nije sigurno uputiti zrakoplov na sljedeći manevar. 25.

a desna ruka se zatim odmiče od lijeve. 29. Otvorite/zatvorite stepenice! .26. ili noću osvjetljenim palicama. Napajanje se ne isključuje prije odobrenja posade zrakoplova. Isključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave šakama. Uspostavite komunikaciju interfonom! Obje ruke ispružene pod kutom 90° u odnosu na tijelo savijaju se prema glavi dok se dlanovim ne pokriju oba uha. 28. a desna ispod). palica ili palac usmjereni prema zemlji. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. Negativan odgovor Desna ruka ispružena u stranu u visini ramena pod kutom 90° u odnosu na tijelo. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. 27.

Lijeva ruka ispružena iznad glave pod kutom 45°, a desna ruka se iz položaja uz tijelo pokretom sličnim metenju pomiče do vrha lijevog ramena.

Znakovi pilota zrakoplova Članak 8. (1) Pilot zrakoplova iz pilotske kabine, rukama daje znakove parkeru. Znakovi moraju parkeru biti jasno vidljivi; ako je potrebno, prilikom davanja znakova može se kao pomoć koristiti izvor svjetlosti. (2) Pilot zrakoplova označava motor prema odredbi članka 7. stavak 3. ovoga Dodatka. (3) Znakovi se daju kako slijedi: 1.a) Kočnice upotrijebljene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su ispruženi i stiskaju se u šaku. b) Kočnice otpuštene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su stisnuti u šaku i otvaraju se. 2.a) Podmetače postavite! Ruke ispružene u stranu, s dlanovima prema van, prekriže se ispred lica. b) Podmetače uklonite! Ruke s dlanovima prema van, prekrižene ispred lica, ispruže se u stranu. 3. Spreman za pokretanje motora! Broj ispruženih prstiju jedne ruke, pokazuje broj motora kojeg se pokreće. DODATAK 3.

(uz članak 14.) SIGNALI, ZNAKOVI I POSTUPCI KOD PRESRETANJA CIVILNOG ZRAKOPLOVA VOJNIM ZRAKOPLOVIMA Signali presretača i postupci presretnutog zrakoplova Postupci presretnutog Signali presretača Značenje zrakoplova DANJU ili NOĆU – Mahanje krilima i bljeskanje pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima sa pozicije malo iznad i u načelu lijevo ispred presretnutog zrakoplova. Nakon potvrde blagi horizontalni zaokret u načelu ulijevo prema željenom DANJU ili NOĆU – Mahanje smjeru leta. krilima odnosno ljuljanje helikoptera, bljeskanje Napomena 1: pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima te Meteorološki uvjeti ili teren Slijedite praćenje presretača. 1(a) mogu uvjetovati da presretač me leti malo iznad i desno ispred Napomena: presretnutog zrakoplova, a nakon toga desni horizontalni Daljnji postupci ponašanja zaokret. propisani su odredbama članka 14. ovoga Pravilnika. Napomena 2: Ako presretnuti zrakoplov ne može održavati brzinu presretača, presretač treba izvoditi seriju zaokreta (racetrack patterns) i mahati krilima pored presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – Nagla promjena smjera od 90° ili 1(b) više uz istodobno penjanje bez prolijetanja smjera leta presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – 1(c) Izvlačenje podvozja i paljenje svjetala za slijetanje te

Značenje

Razumio, postupam prema uputi

Smijete nastaviti let

Razumio, DANJU ili NOĆU – Mahanje postupam krilima odnosno ljuljanje kod prema helikoptera. uputi

Sletite na DANJU ili NOĆU – Razumio, ovaj Izvlačenje podvozja i paljenje postupam aerodrom svjetala za slijetanje te prema

prelijetanje uzletno-sletne staze u uporabi odnosno,ako je presretnuti zrakoplov helikopter, prelijetanje prostora za slijetanje helikoptera.

praćenje presretača. Ako se uputi uzletno-sletna staza u uporabi odnosno prostor za slijetanje helikoptera nakon prelijetanja čine prikladnima za slijetanje, započeti postupak slijetanja i sletjeti.

DODATAK 4. (uz članke 55. i 62.) POLUKRUŽNI SUSTAV PUTNIH RAZINA Ako je odredbama članka 55. stavak 3. i članka 62. stavak 3. ovoga Pravilnika propisana uporaba polukružnih putnih razina, pilot zrakoplova mora održavati apsolutne visine leta ili razine leta prema trenutnoj magnetskoj putanji (magnetic track zrakoplova u skladu s priloženom tablicom: Magnetska putanja Od 000° do 179° od 180° do 359° IFR letovi VFR letovi IFR letovi VFR letovi Putna razina FL m ft FL m Ft FL m ft FL m ft 10 300 1000 – – – 20 600 2000 – – – 30 900 3000 35 1050 3500 40 1200 4000 45 1350 4500 50 1500 5000 55 1700 5500 60 1850 6000 65 2000 6500 70 2150 7000 75 2300 7500 80 2450 8000 85 2600 8500 90 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500 110 3350 11000 115 3500 11500 120 3650 12000 125 3800 12500 130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500 150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500 170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500 190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500 210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500 230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500 250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500 270 8250 27000 275 8400 27500 280 8550 28000 285 8700 28500 290 8850 29000 – – – 300 9150 30000 – – – 310 9450 31000 – – – 320 9750 32000 – – – 330 10050 33000 – – – 340 10350 34000 – – –

uključujući informaciju o prometu o VFR letovima. stavak 6.Magnetska putanja 350 10650 35000 – 370 11300 37000 – 390 11900 39000 – 410 12500 41000 – 450 13700 45000 – 490 14950 49000 – itd itd itd – DODATAK 5. KZP za razdvajanje od IFR C 2. – – – – – – – – – – – – – – 360 10950 36000 – 380 11600 38000 – 400 12200 40000 – 430 13100 43000 – 470 14350 47000 – 510 15550 51000 – itd itd itd – – – – – – – – – – – – – – – (uz članak 7. Informacija o prometu VFR VFR od IFR VFR o VFR letovima (preporuka o izbjegavanju na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase C zona C KZP uključujući informaciju o prometu o IFR VFR letovima IFR od IFR (preporuka izbjegavanja na upit) D Informacija o prometu VFR o IFR i VFR o VFR VFR ne provodi se letovima (preporuka izbjegavanja na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase D zona D E IFR KZP.) Klasifikacija zračnog prostora i operativne službe kontrole zračnog prometa Dozvoljeni Klasa Opseg usluge Razdvajanje letovi A Kontrolirani samo IFR KZP svi zrakoplovi zračni prostor B IFR. VFR KZP svi zrakoplovi IFR od IFR i IFR KZP IFR od VFR 1. ako je IFR od IFR .

uz članak 53. nije VFR propisana stalna dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Vidljivost u letu: IFR C VFR nije propisana 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna potrebno 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 . KZP = Kontrola zračnog prometa DODATAK 6. prometa. uz članak 12. stavak 4. kontrole zr... i 5. stavak 2. IFR ako je moguće usluga pružanja letnih F informacija Nekontrolirani zračniprostor Usluga pružanja letnih VFR ne provodi se informacija Usluga pružanja letnih G samo VFR ne provodi se informacija Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom..) UVJETI ZA IFR I VFR LETOVE Vrsta Najveća RTF Klasa leta brzina (IAS) komunikacija nije stalna A IFR propisana dvosmjerna Odobrenje Mimimumi za VFR KZP letove potrebno – Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 B IFR. 4.moguće Informaciju o prometu. a klasa G najmanje restriktivnom). ako VFR ne provodi se je moguće Savjetodavna usluga IFR od IFR. (uz članak 7.

potrebno .Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno Odstojanje od oblaka: IFR F VFR 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna.5 km Dodatno: jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru Kontrolirana klase D.5 km Dodatno: Kontrolirana jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru zona C klase C vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 D IFR. 250 kt ispod stalna VFR FL 100 dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. osim što se ne zahtijeva održavanje zona D odstojanja od oblaka (izvan oblaka) IFR stalna dvosmjerna potrebno vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 E VFR 250 kt ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno 5 km ispod FL 100 Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.

vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Vidljivost u letu: 1. Dodatno: brzina mora biti takva da je moguće pravodobno uočavanje prepreka i drugih zrakoplova Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom.) . KZP= kontrola zračnog prometa DODATAK 7. (uz članak 85. 250 kt ispod nije G VFR ne provodi se zračne brodove i FL 100 potrebno slobodne balone.5 km* stalna vidljivost zemljine površine ulazak u oblake nije dozvoljen *800 m za rotokoptere. a klasa G najmanje restriktivnom).

uz članak 143. stavak 4.. 139.. stavak 5. stavak 1. stavak 2. SEGMENTI INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA . i uz članak 144. (uz članak 142. stavak 3. (uz članak 137.) Slika 1.DODATAK 8.

NADVISIVANJE PREPREKA U SEGMENTU NEUSPJELOG PRILAŽENJA Slika 4. POVRATNI I PRODULJENJI POSTUPCI Slika 3. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA PRECIZNO PRILAŽENJE .Slika 2.

Slika 5. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA NEPRECIZNO PRILAŽENJE .

Slika 6. NADVISIVANJE PREPREKA U PODRUČJU VIZUALNOG MANEVRIRANJA .

OBLIK I NAZIVLJE U SVEZI S PETLJOM ČEKANJA Slika 2.) . stavak 1.DODATAK 9.) Slika 1. POSTUPCI ULASKA U PETLJU ČEKANJA DODATAK 10. stavak 2. (uz članak 145. i članak 146. stavak 1. (uz članak 172.

. Potrebna medicinska pomoć X 3. 7. Potrebna pomoć V 2. Poruka Znak 1. Nastavljamo u ovom smjeru ← Tablica 2 VIZALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Br. Ništa nije na eno. Podijelili se u dvije grupe. XX Vraćamo se u bazu. LL 3. Da ili potvrdno Y 5. ++ Ne možemo nastaviti. Svaka nastavlja u označenom smjeru. Operacija je završena. 4. Našli smo samo neke osobe. Ne ili negativno N 4. LLL 2. Poruka Znak 1. NN Nastavljamo s potragom. 5. Primljena informacija da je 6. →→ zrakoplov u ovom smjeru. Našli smo sve osobe.VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA–ZRAK ZA PREŽIVJELE I ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Tablica 1 VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA PREŽIVJELE Br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful