MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2802 Na temelju članka 146.

Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane, donosi PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA Dio prvi OPĆE ODREDBE Područje primjene Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom utvr uju se uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova radi sigurnog odvijanja zračnog prometa. (2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na hrvatske civilne, policijske i carinske zrakoplove, te na inozemne civilne i državne zrakoplove dok lete u hrvatskom zračnom prostoru. (3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na hrvatske vojne zrakoplove, osim onih odredaba za koje je predvi eno da će se urediti posebnim propisom. (4) Letenje hrvatskih zrakoplova iznad mora na kojemu niti jedna država nema suverenitet (otvoreno more), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika i me unarodnih akata donesenih na temelju Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944.) kojima se ure uje postupak za letenje zrakoplova iznad otvorenog mora, a koji obvezuju Republiku Hrvatsku. (5) Kada hrvatski zrakoplov leti u zračnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države, mora se pridržavati propisa o letenju i kretanju zrakoplova koji se primjenjuju na području suvereniteta te države, a ako tih propisa nema mora se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika. (6) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava, dužnosti i odgovornosti, obavlja svoje poslove u zračnom prostoru Republike Hrvatske i u zračnom prostoru iznad Jadranskoga mora, izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(7) Uvjete, načine, pravila i postupke letenja zrakoplova, utvr ene odredbama ovoga Pravilnika, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu. Pojmovi i kratice Članak 2. (1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. ACAS II (airborne collision avoidance system II): ACAS koji pored prometnih informacija (TAs) omogućava i vertikalne rezolucijske informacije (RAs). 2. aerodromski promet (aerodrome traffic): ukupni promet na manevarskim površinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolici aerodroma; 3. aerodromski prometni krug (aerodrome traffic circuit): utvr ena letna putanja kojom moraju letjeti zrakoplovi u okolici aerodroma; 4. aerodromski kontrolni toranj (aerodrome control tower): nadležna kontrola koja je uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole zračnoga prometa za aerodromski promet; 5. akrobatski let (acrobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta; 6. alternativna ruta (alternate route): ruta izme u odre enih točaka ili područja koja je različita od željene rute, a koju odabire operator zrakoplova u slučajevima kad željena ruta nije slobodna ili podliježe ograničenjima; 7. apsolutna visina (altitude): vertikalno odstojanje razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, mjereno od srednje razine mora (MSL–QNH postavljanje visinomjera); 8. apsolutna visina odluke (decision altitude – DA) odnosno visina odluke (decision height–DH): utvr ena apsolutna visina odnosno visina iznad nadmorske visine praga sletne staze tijekom preciznog prilaženja ili prilaženja s vertikalnim navo enjem na kojoj se mora započeti postupak neuspjelog prilaženja ako ne postoji potrebna vidljivost vizualnih orijentira za nastavak prilaženja; 9. apsolutna visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance altitude – OCA) odnosno visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance height-OCH): najniža apsolutna visina odnosno najniža visina iznad nadmorske visine praga uzletno-sletne staze ili nadmorske visine aerodroma ispod koje nije osigurano održavanje propisanih vertikalnih minimalnih odstojanja od prepreka tijekom prilaženja ili neuspjelog prilaženja;

10. automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (automatic terminal information service-ATIS): automatsko proslje ivanje tekućih i redovitih informacija zrakoplovima u dolasku i odlasku pomoću stalnog i ponavljanog radioemitiranja tijekom dana ili njegovog utvr enog dijela; 11. balon: zrakoplov lakši od zraka, bez motora; 12. baza oblaka (ceiling): visina donje granice najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode ispod 20 000 stopa (6000 m) koji pokriva više od polovine neba; 13. bolnički let (ambulance flight): zračni prijevoz oboljelih ili ozlije enih osoba koje su već zdravstveno zbrinute u bolnici i koje su sposobne za prijevoz zrakom radi daljnjeg zbrinjavanja u drugoj bolnici; 14. centar za pružanje letnih informacija (flight information centre-FIC): jedinica uspostavljena radi obavljanja usluge pružanja letnih informacija i usluge uzbunjivanja. 15. emitiranje naslijepo (blind transmission): emitiranje jedne radiopostaje prema drugoj u okolnostima kada se ne može uspostaviti dvosmjerna komunikacija, ali se pretpostavlja da je pozivana radiopostaja u stanju primiti poruku; 16. granica valjanosti odobrenja (clearance limit): točka do koje je zrakoplovu izdano odobrenje kontrole zračnog prometa; 17. grupni let (formation flight): vrsta leta kod kojega dva ili više zrakoplova, uz prethodni dogovor pilota zrakoplova, lete u istom smjeru uz održavanje horizontalnog i visinskog odstojanja; 18. hidroavion: avion koji može uzletjeti i sletjeti na vodenu površinu; 19. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi (Air Navigation Service Provider): svaki javni ili privatni subjekt koji pruža usluge u zračnoj plovidbi; 20. IFR let (IFR flight): let koji se obavlja prema pravilima instrumentalnog letenja (Instrument Flight Rules); 21. instrumentalni meteorološki uvjeti (instrument meteorological conditions-IMC): meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvr enih za vizualne meteorološke uvjete; 22. izvještaj iz zraka (air-report): izvještaj iz zrakoplova u letu, sastavljen u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije, te proslje ivanju operativnih i/ili meteoroloških informacija;

pokretan motorom.23. a kojim se upravlja premještanjem težine pilota i/ili aerodinamčkim upravljačkim kormilom. Machov broj (Mach number-M): bezdimenzionalni broj koji označava omjer (kvocijent) izme u stvarne brzine objekta (zrakoplova) i brzine zvuka. iz drugog zrakoplova ili iz svemira) ili programiran i potpuno autonoman. letna putanja (flight path): putanja težišta zrakoplova u odnosu na odre enu točku. kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC capacity): sposobnost obavljanja poslova i zadaća sustava kontrole zračnog prometa. Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu koji leti bez zapovjednika zrakoplova u pilotskoj kabini i koji je ili daljinski i u potpunosti upravljan s drugog mjesta (sa zemlje. kontrolirani zračni prostor (controlled airspace-CTA): zračni prostor odre enih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnog prometa provodi u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. 450 kg kod dvosjeda odnosno u amfibija i hidro izvedbi 10% više od tih masa. 29. bilo kojeg njezinog podsustava ili radnog mjesta za vo enje zrakoplova tijekom normalnog odvijanja letova. minimalna sektorska apsolutna visina (minimum sector altitude-MSA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti. 28. 30. 31. kojem je minimalna brzina pri najvećoj dopuštenoj masi i oduzetoj snazi motora manja od 65 km/h. 33. letjelica bez posade (unmanned aerial vehicle): bespilotni zrakoplov u smislu članka 8. jedinica koja pruža operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services unit – ATS unit): opći pojam koji označava jedinicu kontrole zračnog prometa. 24. 32. a koja osigurava minimalno nadvisivanje svih objekata od 1 000 stopa unutar sektora polumjera 25 NM čije se središte nalazi na poziciji radionavigacijskog sredstva. mikrolaki avion (microlight aeroplane): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. 27. minimalna apsolutna visina snižavanja (minimum descent altitude-MDA) odnosno minimalna visina snižavanja (minimum descent height-MDH): utvr ena apsolutna visina ili visina tijekom nepreciznog prilaženja ili prilaženja kruženjem ispod koje se snižavanje ne smije nastaviti bez potrebne vidljivosti zemaljskih orijentira. kontrolirani let (controlled flight): svaki let za koji je potrebno pribaviti odobrenje kontrole zračnog prometa. centar za pružanje letnih informacija ili prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. 25. 26. a čija najveća dopuštena uzletna masa ne prelazi 300 kg kod jednosjeda. . kontrolirana zona (control zone-CTR): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do odre ene gornje granice.

35. nadležna kontrola zračnog prometa (air traffic control unit): pojam koji označava oblasni centar kontrole zračnog prometa. 41. 43. kao i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a. noć (night): vremensko razdoblje koje počinje pola sata nakon zalaska sunca i završava pola sata prije izlaska sunca. . očekivano vrijeme prilaženja (expected approach time-EAT): vrijeme u kojem kontrola zračnog prometa očekuje da će zrakoplov u dolasku nakon čekanja napustiti preletište čekanja radi završetka prilaženja za slijetanje. operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services – ATS): različite usluge uspostavljene u svrhu proslje ivanja letnih informacija. minimalna područna apsolutna visina (area minimum altitude – AMA): najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. a osigurava nadvisivanje svih prepreka unutar odre enog područja od minimalno 1 000 stopa (300 m) ili u planinskom području minimalno 2 000 stopa (600 m) zaokruženo na najbližih (sljedećih viših) 100 stopa (30 m). usluge kontrole zračnog prometa (aerodromske. 37. odobrenje kontrole zračnog prometa (air traffic control clearance): dopuštenje zrakoplovu da nastavi let pod uvjetima koje je utvrdila nadležna kontrola zračnog prometa. obzirom na minimalnu sigurnu razinu i strukturu zračnog prostora (donja granica kontroliranog zračnog prostora zajedno sa zaštitnim slojem (buffer) od 500 stopa). prilaznu kontrolu zračnog prometa ili aerodromsku kontrolu zračnog prometa. savjetodavne usluge u zračnom prometu. objavljivanje na način uobičajen u zračnom prometu: objavljivanje u »Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)« ili žurnim informacijama (NOTAM). opći zračni promet (general air traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova. ili okružnicom zrakoplovnih informacija (AIC). 39. 36. 40. uzbunjivanja. prilazne i oblasne kontrole). opasno područje (danger area): dio zračnog prostora utvr enih dimenzija u kojem se tijekom odre enog vremenskog perioda odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zračnog prometa. minimalna apsolutna visina radarskog vektoriranja (minimum radar vectoring altitude-MRVA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti u svrhu radarskog vektoriranja IFR letova. ili drugim posebnim publikacijama. 38.34. 42.

planinsko područje (mountainous area): područje promjenjivog profila terena u kojem se na udaljenosti 18. operativni zračni promet (operational air traffic-OAT): svi letovi civilnih zrakoplova. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. kao i letovi državnih zrakoplova. 49. 50. bez motora. ovjesna jedrilica (hang glider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed bez motora: – polukrute osnovne konstrukcije. – krute osnovne konstrukcije.5 km (10 NM) nadmorska visina terena mijenja za više od 3 000 stopa (900 m). posebni VFR let (special VFR flight): VFR let čije obavljanje unutar kontrolirane zone odobri nadležna kontrola zračnog prometa u meteorološkim uvjetima koji su ispod vizualnih meteoroloških uvjeta. – krute osnovne konstrukcije. 47. koje se podnose nadležnoj kontroli zračnog prometa. kojim se u pravilu upravlja premještanjem težine pilota i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. koji nema krutu osnovnu konstrukciju i može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. 45. koji se obavljaju sukladno posebno utvr enim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT). njime se aerodinamički upravlja oko sve tri osi pomoću lijeve i desne komande povezane za izlazne krajeve krila. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji ne može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. osnovni zaokret (base turn): zaokret zrakoplova u fazi početnog prilaženja izme u završetka putanje odleta i početka putanje me uprilaženja ili putanje završnog prilaženja. 51. pilot zrakoplova (aircraft pilot): osoba koja rukuje sustavom za upravljanje zrakoplova tijekom vremena leta. . 48. 46.44. parajedrilica (paraglider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. plan leta (flight plan): skup odre enih informacija o namjeravanom letu ili dijelu leta zrakoplova.

58. vrijeme u kojem će zrakoplov stići na poziciju iznad aerodroma. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). preletište početnog prilaženja (initial approach fix – IAF): Točka koja označava početak početnog segmenta i kraj dolaznog segmenta ako postoji.52. predvi eno vrijeme dolaska (estimated time of arrival-ETA): za IFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad odre ene točke utvr ene pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). 57. 55. 53. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). . preletište završnog prilaženja (final approach fix-FAF): Točka koja označava kraj me usegmenta i početak segmenta završnog prilaženja. 62. 56. predani plan leta (filed flight plan-FPL): plan leta kako ga je je pilot zrakoplova ili njegov ovlašteni predstavnik ispunio i predao prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa bez naknadnih izmjena. 54. postupak instrumentalnog prilaženja (instrument approach procedure): niz unaprijed utvr enih manevara zrakoplova pomoću letačkih instrumenata s utvr enom zaštitom od prepreka koji započinje od preletišta početnog prilaženja ili od početka utvr ene dolazne rute do točke s koje se slijetanje može završiti. povratni postupak (reversal procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu promjenu smjera tijekom segmenta početnog prilaženja postupka instrumentalnog prilaženja. postupak neuspjelog prilaženja (missed approach procedure): postupak koji se provodi ako nije moguće nastaviti postupak prilaženja. 60. ili ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. predvi eno vrijeme početka vožnje (estimated off-block time-EOBT): predvi eno vrijeme u kojem će zrakoplov započeti kretanje povezano s odlaskom. 61. odnosno ako se slijetanje ne završi do pozicije na kojoj se primjenjuju mjerila za nadvisivanje prepreka za čekanje ili rutu. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad aerodroma. preletište me uprilaženja (intermediate fix-IF): točka koja označava kraj početnog segmenta i početak me usegmenta. 59. postupak čekanja (holding procedure): unaprijed utvr eni manevar u svrhu zadržavanja zrakoplova unutar utvr enog zračnog prostora u očekivanju daljnjeg odobrenja. Slijed može sadržavati proceduralne ili osnovne zaokrete. predvi eno trajanje leta (estimated elapsed time-EET): predvi eno vrijeme potrebno za let izme u dvije značajne točke.

uljez) predstavlja moguću opasnost. putno penjanje (cruise climb): tehnika putnog letenja kojom se neto povećanje apsolutne visine ostvaruje smanjenjem mase aviona. 70. prometna informacija (traffic advisory-TA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova ukazuje na to da odre eni zrakoplov u njihovoj blizini (tzv. 72. poradi sigurnosti zračnoga prometa. prijelazna apsolutna visina (transition altitude): apsolutna visina na kojoj ili ispod koje se vertikalna pozicija zrakoplova odre uje u odnosu na apsolutne visine. putanja (track): okomita projekcija letne putanje zrakoplova na zemljinu površinu. 71. 75. 69. čiji je smjer u bilo kojoj točki obično izražen u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever.63. 66. rasteretna ruta (off-load route): utvr ena ruta izme u odre enih točaka ili područja koju predlaže središnja jedinica za upravljanje protokom zračnoga prometa kad se na željenoj ruti odnosno rutama na koje utječe orijentacija prometa očekuje kašnjenje. prilaženje kruženjem (circling approach): nastavak postupka instrumentalnog prilaženja koji omogućuje vizualno kruženje (oko aerodroma) prije slijetanja. 65. 67. isključivo za vojne letove. 64. produljeni postupak (racetrack procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu smanjenje apsolutne visine tijekom segmenta početnog prilaženja i/ili uspostavljanje doletne putanje u slučajevima kad ulaz u povratni postupak nije moguć. 68. 73. proceduralni zaokret (procedure turn): manevar koji započinje zaokretom koji odstupa od utvr ene putanje i nastavlja se zaokretom u suprotnom smjeru kako bi se zrakoplovu omogućilo priključenje i nastavljanje leta u smjeru suprotnom od utvr ene putanje. privremeno izdvojeno područje (temporary segregated area-TSA): zračni prostor utvr enih dimenzija koji je tijekom odre enog vremenskog perioda privremeno rezerviran. prijelazni sloj (transition layer): zračni prostor izme u prijelazne apsolutne visine i prijelazne razine. rezolucijska informacija (resolution advisory-RA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova preporuča: . 74. putna razina (cruising level): razina koju zrakoplov održava tijekom značajnijeg dijela leta. prijelazna razina (transition level): prva najniža razina leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se može koristiti.

točka neuspjelog prilaženja (missed approach point-MAPt): točka u postupku instrumentalnog prilaženja na kojoj odnosno prije koje pilot zrakoplova mora započeti propisani postupak neuspjelog prilaženja kako minimalno nadvisivanje prepreka ne bi bilo narušeno. slijed prilaženja (approach sequence): slijed po kojem su dva ili više zrakoplova dobila odobrenje za prilaženje radi slijetanja na aerodrom. 79. standardnu odlaznu rutu. rutu za prostornu navigaciju. ili – ograničenje manevra s ciljem održavanja postojećeg odstojanja. 78. 83. ruta (air traffic services route-ATS route): ruta utvr ena za usmjeravanje protoka prometa prema potrebama za obavljanje kontrole zračnoga prometa. . razina (level): opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu. 84. smjer leta (heading): usmjerenje uzdužne osi zrakoplova izraženo u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. 76. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (airborne collision avoidance systemACAS): sustav ure aja u zrakoplovu koji radi na temelju signala SSR transpondera i ne ovisi o zemaljskoj opremi. standardnu dolaznu rutu. razina leta (flight level-FL): površina stalnog atmosferskog tlaka odre ena u odnosu na specifičnu vrijednost tlaka od 1013. a koja se obično nalazi na utvr enoj ATS ruti. savjetovanu rutu. a pruža informacije pilotu o mogućim konfliktnim situacijama sa zrakoplovima opremljenima SSR transponderom. a označava zračni put. 77. standardni instrumentalni odlazak (standard instrument departure – SID): utvr ena IFR odlazna ruta koja povezuje odre eni aerodrom ili odre enu uzletno-sletnu stazu aerodroma s odre enom značajnom točkom od koje započinje rutni dio leta.– manevar s ciljem uspostavljanja odstojanja od svih zrakoplova koji predstavljaju opasnost. apsolutnu visinu ili razinu leta. a označava visinu. 82.25 hPa koja je od drugih takvih površina razdvojena odre enim intervalima tlaka. kontroliranu ili nekontroliranu rutu. 81. signalna površina (signal area): područje na aerodromu koje se koristi za postavljanje zemaljskih signala. 80. status leta (flight status): oznaka koja naznačuje da li zrakoplov zahtijeva poseban postupak prilikom pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa. uvjetnu rutu itd.. 85.

87. visina (height): vertikalno odstojanje razine. 89. a kojeg operator predaje ATS jedinicama radi spremanja i višekratnog korištenja. vrijeme do dolaska zrakoplova iznad aerodroma odredišta. 95. ukupno predvi eno trajanje leta (total estimated elapsed time-total EET): za IFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska na odre enu točku utvr enu pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. utvr enih dimenzija. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska iznad aerodroma odredišta. 92. 91. usluga uzbunjivanja (alerting service): usluga uspostavljena u svrhu izvješćivanja nadležnih subjekata o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja pomoći tim subjektima tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. tekući plan leta (current flight plan-CPL): plan leta kojeg je prihvatio prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa ili jedinica kontrole zračnog prometa i koji uključuje sve njegove izmjene nastale tijekom leta koje su prouzročene izdavanjem odgovarajućih odobrenja kontrole zračnog prometa. usluga letnih informacija (flight information service-FIS): usluga uspostavljena u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno. 93. iznad odre enog područja u kojemu se zračni promet. VFR let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (Visual Flight Rules). kojom se od pilota zahtijeva poduzimanje odre enih mjera.86. . 94. u odre eno vrijeme i uz odre ene uvjete. a ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. uvjetno zabranjeno područje (restricted area): dio zračnog prostora Republike Hrvatske. uputa kontrole zračnog prometa (air traffic control instruction): je RTF komunikacijom izdana smjernica kontrole zračnog prometa. ne može obavljati. redovito i učinkovito obavljanje letova. 88. trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL): plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke. 90. mjereno od utvr ene vrijednosti (QFE postavljanje visinomjera). vidljivost pri tlu (ground visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdio ovlašteni motritelj ili automatski sustav. 96. točke ili objekta koji se smatra točkom. vidljivost u letu (flight visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova u letu.

teži od zraka. 101. osnovnog zaokreta ili doletnog zaokreta produljenog postupka ako je utvr en. u točki u kojoj se zrakoplov priključuje posljednjoj utvr enoj putanji u postupku prilaženja.). (2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1.97. a završava u točki koja se nalazi u okolici aerodroma s koje se može sletjeti ili započeti postupak neuspjelog prilaženja. zrakoplovni model: zrakoplov bez posade. vizualni meteorološki uvjeti (visual meteorological conditions-VMC): meteorološki uvjeti (vidljivost. odstojanje od oblaka i baza oblaka) jednaki ili veći od utvr enih minimuma. sportski zrakoplov (sports aircraft): zrakoplov s posadom. završno prilaženje (final approach): dio postupka instrumentalnog prilaženja koji započinje na utvr enom preletištu ili točki završnog prilaženja. zabranjeno područje (prohibited area): dio zračnoga prostora Republike Hrvatske utvr enih dimenzija u kojemu je obavljanje zračnoga prometa zabranjeno. zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command-PIC): osoba s pravom konačne odluke. AFIL – Flight plan filed in the air. teži od zraka. ACAS – Airborne collision avoidance system. 99. ADF – Automatic direction finding equipment. 104. odgovorna za upravljanje i opsluživanje zrakoplova tijekom vremena leta i na tlu. vizualno prilaženje (visual approach): prilaženje zrakoplova tijekom IFR leta. poglavito razvijen i upotrebljavan u sportske svrhe. te se prilaženje obavlja uz vidljivost terena. Zahtijevana navigacijska sposobnost (required navigation performance-RNP): iskaz o navigacijskoj sposobnosti neophodnoj za operacije u odre enom zračnom prostoru. mikrolaki avion. 98. nakon završetka posljednjeg proceduralnog zaokreta. odnosno 2. 105. koji započinje: 1. sposoban za letenje. u kojemu dio ili potpuni postupak instrumentalnog prilaženja nije završen. zona aerodromskog prometa (aerodrome traffic zone-ATZ): zračni prostor odre enih dimenzija utvr en oko aerodroma u svrhu zaštite aerodromskog prometa. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara 2. parajedrilica. 100. ovjesna jedrilica i sl. 102. automatski radiokompas 3. sa ili bez motora (padobran. plan leta predan iz zraka (tijekom leta) . 103. a ako preletište ili točka završnog prilaženja nisu utvr eni.

GP-Glide path. preletište završnog prilaženja 14. kontrola zračnog prometa 6. područje letnih informacija 17. ILS – Instrument landing system. preletište me uprilaženja 24. AFIS – Aerodrome flight information service. ELT – Emergency locator transmitter. CTOT – Calculated take-off time. 18. preletište početnog prilaženja 22. IAS – Indicated airspeed. točka završnog prilaženja 15. razina leta 19. IF – Intermediate fix. EAT – Expected approach time. usluga pružanja letnih informacija. DME – Distance measuring equipment. očekivano vrijeme prilažanja 11. sustav za instrumentalno slijetanje 26. zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti . efektivna buka izražena u dB 13. odašiljač putanje poniranja 21. FIS – Flight information service. Savezni zrakoplovni propisi (SAD) 16.4. odašiljač za lociranje u slučaju nužde 12. FL – Flight level. FAR – Federal Aviation Regulations. FAF – Final approach fix. CDA – Continuous descent approach. JAR-Joint Aviation Requirements. daljinomjer 10. tlo (zemlja) 20. EPNdB – Effective Perceived Noise dB. prilaženje s neprekinutim snižavanjem 8. usluga pružanja aerodromskih letnih informacija 5. IFR – Instrument flight rules. GND – Ground. proračunato vrijeme uzlijetanja 9. ATFM – Air traffic flow management. FIR – Flight information region. FAP-Final approach point. IAF – Initial approach fix. indicirana brzina 23. upravljanje protokom zračnog prometa 7. ATC – Air traffic control. pravila instrumentalnog letenja 25.

MSA – Minimum sector altitude.2 hPa 43. MAPt – Missed approach point. QTE – True bearing. srednja razina mora 35. PAR-Precision approach radar.2 hPa. zahtijevana navigacijska sposobnost 47. MLS – Microwave landing system. najveća dopuštena uzletna masa. neusmjereni radiofar 37. LLZ-Localizer. M – Mach number. PIREP – Pilot report. odašiljač pravca slijetanja 28. MDA – Minimum descent altitude. minimalna sektorska apsolutna visina 34. MSL – Mean sea level. magnetski navigacijski smjer 41. smanjeni minimum vertikalnog razdvajanja (300 m (1 000 ft) od i uključujući FL 290 do i uključujući FL 410) . NDB – Non-directional radio beacon. minimalna visina snižavanja 32. magnetski smjer leta (u uvjetima bez vjetra) 40. visinomjer postavljen na 1013. QDR – Magnetic bearing. RNAV – Area navigation. 36. tlak zraka na razini aerodroma (ili na pragu uzletno-sletne staze) 42.27. QNE – Altimeter subscale set to 1013. QDM – Magnetic heading (zero wind). trajni plan leta 48. radarski sustav za precizno prilaženje 38. mikrovalni sustav za slijetanje 33. MTOM – maximum take-off mass. RVSM – Reduced vertical separation minimum. RNP – Required navigation performance. minimalna apsolutna visina snižavanja 31. izvještaj pilota 39. MDH – Minimum descent height. QNH – Altimeter subscale setting to obtain elevation when on the ground. visinomjer postavljen za dobivanje nadmorske visine 44. RPL – Repetitive flight plan. stvarni navigacijski smjer 45. točka neuspjelog prilaženja 30. QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold). Machov broj 29. prostorna navigacija 46.

ne smije upravljati zrakoplovom niti djelovati kao drugi član posade. kojoj je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima za mjerenje alkoholiziranosti. SRA – Surveillance radar approach. mora se ponašati na način koji jamči sigurnost i red u obavljanju zračnog prometa. VOR-Very high frequency omnidirectional radio range. a odgovara količini većoj od 0. ili koja je u takvom tjelesnom ili duševnom stanju da nije u stanju obavljati poslove pilota zrakoplova ili člana posade. Zapovjednik zrakoplova . zbog kojih je ugroženo sigurno i pravilno obavljanje njezinih poslova. prilaženje pomoću nadzornog radara 52. (1) Svaki sudionik u zračnom prometu. te zbog kojih je ugrožena njena sigurnost i sigurnost osoba s kojima dolazi u dodir tijekom obavljanja poslova. VHF – Very high frequency. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostalo zrakoplovno osoblje. koji pripada zrakoplovnom. značajne meteorološke informacije 51. TCAS – Traffic alert and collision avoidance system.2 g/kg. smatrat će se da je pod utjecajem alkohola osoba.0 g/kg. te da pritom nitko nije ugrožen. (3) Osoba koja je pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava. vrlo visoka frekvencija (30 – 300 MHz) 56. pravila vizualnog letenja 55. (5) U smislu ovoga Pravilnika. SIGMET – Significant meteorological information.49. SID – Standard instrument departure. VHF svesmjerni radiofar Temeljna pravila ponašanja u zračnom prometu Članak 3. standardni instrumentalni odlazak 50. pomoćnom ili drugom stručnom osoblju. sekundarni nadzorni radar 53. (4) Odredbe stavka 3. oštećen ili ometan i uznemiravan više nego što je u danim okolnostima neizbježno. SSR – Secondary surveillance radar. a za vojno zrakoplovno osoblje 0. sustav signaliziranja opasnosti i davanja uputa za izbjegavanje sudara 54. Pod omamljujućim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se sredstva koja utječu na tjelesno i duševno stanje osobe. (2) Buka koju stvara zrakoplov ne smije biti veća nego što to neizbježno zahtijeva propisno upravljanje ili opsluživanje zrakoplova. VFR – Visual flight rules.

odnosno pridržavati se odredaba propisa kojim se ure uju pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te pravila i postupci letenja na nekontroliranim aerodromima.Članak 4. ako nije odre en drugi zapovjednik zrakoplova. dužnostima i odgovornostima pilota zrakoplova vrijede i za zapovjednika zrakoplova ako odredbama ovoga Pravilnika nije drukčije propisano. 3. kod aviona. (1) Za upravljanje zrakoplovom tijekom leta i na tlu. Ako sjedalo zapovjednika zrakoplova nije posebno odre eno u letačkom priručniku zrakoplova ili u uputi za uporabu zrakoplova. (5) Posebnosti zapovijedanja hrvatskim vojnim zrakoplovima ure uju se posebnim propisom. kod aviona. odgovoran je zapovjednik zrakoplova kojega odredi operator zrakoplova. (2) Zapovjednik zrakoplova dužan je pridržavati se odredaba Zakona o zračnom prometu. te postupati u skladu s odobrenjima i uputama nadležne kontrole zračnog prometa. odredaba ovoga Pravilnika i drugih propisa koji se odnose na letenje i uporabu zrakoplova. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno pored drugoga – lijevo sjedalo. uzlijetanja. bez obzira da li zrakoplovom upravlja zapovjednik zrakoplova ili neka druga osoba. Zapovjednik zrakoplova mora poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost tijekom leta. (4) Odredbe ovoga Pravilnika o pravima. slijetanja i vožnje. sjedalom zapovjednika zrakoplova smatra se: 1. 2. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno iza drugoga – sjedalo u kojemu se tijekom samostalnog leta mora nalaziti pilot. kod rotokoptera – desno sjedalo. tada se zapovjednikom zrakoplova smatra pilot koji upravlja zrakoplovom sa sjedišta zapovjednika zrakoplova. (1) Zapovjednik zrakoplova ima pravo konačne odluke kad se radi o upravljanju zrakoplovom. Prava i dužnosti zapovjednika zrakoplova Članak 5. ovoga članka operator zrakoplova ne odredi zapovjednika zrakoplova. . (3) Instruktor letenja smatra se zapovjednikom zrakoplova prilikom obavljanja vježbovnih i ispitnih letova pod njegovim nadzorom. (2) Ako u skladu s odredbama stavka 1.

Priprema leta Članak 6. (1) Tijekom pripreme leta, zapovjednik zrakoplova mora se upoznati sa svom dokumentacijom i informacijama od značaja za sigurnu provedbu planiranog leta te provjeriti sposobnost i pripremljenost zrakoplova i posade zrakoplova, provjeriti da se teret kojega prevozi nalazi u sigurnom stanju, da se najveće dopuštene mase zrakoplova neće prekoračiti, da se u zrakoplovu nalaze propisane isprave i knjige, kao i da su potrebni podaci o letu unijeti u dnevnik zrakoplova (Journey Log Book), ako je njegovo vo enje propisano. (2) Ako planirani let namjerava obavljati izvan okolice aerodroma odlaska (izvanaerodromski let – cross country flight), odnosno prije svakog leta prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), zapovjednik zrakoplova mora se u dostatnom opsegu upoznati s raspoloživim zrakoplovno-meteorološkim izvještajima i prognozama. Prije leta za koji je propisana obvezna predaja plana leta, zapovjednik zrakoplova dužan je na najsvrhovitiji način pribaviti preduzletne informacije (pre-flight information) od Prijavnog ureda operativnih usluga kontrole zračnog prometa (air traffic services reporting office-ARO). (3) Smatra se da se let obavlja izvan okolice aerodroma kad zapovjednik zrakoplova više ne vidi odnosno ne može uočiti letenje drugih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu (aerodrome traffic circuit). (4) Posebnosti priprema leta za hrvatske vojne zrakoplove ure uju se posebnim propisom. Primjena pravila letenja Članak 7. (1) Letenje zrakoplova obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika kojima se ure uju opća pravila letenja (članci 19. do 52.), pravila vizualnog letenja (VFR) (članci 53. do 60.), pravila instrumentalnog letenja (IFR) (članci 61. do 64.), te u skladu s drugim uvjetima i postupcima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (2) Prema pravilima vizualnog letenja (VFR), smije se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, jednake ili veće od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Kada prevladavaju meteorološki uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, pilot zrakoplova može letjeti i prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) ako to naznači u planu leta, ako ima propisana ovlaštenja i ako je zrakoplov opremljen propisanom navigacijskom, komunikacijskom i drugom opremom.

(4) Prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), mora se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. Letenje prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u takvim uvjetima, smije se obavljati samo ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta (special VFR flight) prema odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (5) U odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru ne smije se letjeti brzinama koje su veće od brzina utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, osim ako se radi o vojnim zrakoplovima koji uslijed svojih letnih osobina i svojstava nisu u stanju održavati minimalne utvr ene brzine u odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru uz obvezu rezervacije prostora u zračnom prostoru klase G (uvjetno zabranjeno područje). Ako to prometna situacija dopušta i pritom se ne ugrožava sigurnost zračnog prometa, nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju dopustiti iznimke u pogledu ograničenja brzine. (6) Opseg pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa, koje se obavljaju u kontroliranom odnosno nekontroliranom zračnom prostoru unutar područja letnih informacija, utvr uju se na temelju klasifikacije zračnog prostora, a u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika. Letenje sportskih zrakoplova, letjelica bez posade, raketa i ostalih letećih objekata Članak 8. (1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na letenje sportskih zrakoplova i letjelica bez posade, osim ako se pojedine odredbe zbog letačko operativnih osobina tih zrakoplova i letjelica, posebice zbog izuzeća od obveze posjedovanja svjedodžbe o plovidbenosti i obveze uporabe aerodroma, te posebnog načina letenja sportskog zrakoplova ili nepostojanja posade, ne mogu primjenjivati. (2) U hrvatskom zračnom prostoru letjelica bez posade smije letjeti samo u područjima s ograničenjem letenja. (3) Rakete i ostali leteći objekti koji mogu ugroziti sigurnost zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru mogu se lansirati u znanstvene, sportske i druge svrhe, na način i pod uvjetima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (4) Posebnosti letenja hrvatskih vojnih letjelica bez posade ure uju se posebnim propisom. Uzlijetanja i slijetanja na odre eni aerodrom Članak 9.

(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplova na odre eni aerodrom, ne smiju se obavljati ako nisu utvr eni postupci za sigurno uzlijetanje i slijetanje na taj aerodrom (npr. propisi za lokalni promet, postupci za smanjenje buke, postupci tijekom leta, odgovarajuće popratne karte aerodroma itd.). (2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka za uzlijetanje i slijetanje vojnih zrakoplova utvr uje ministarstvo nadležno za poslove obrane. Pružanje usluga aerodromskih letnih informacija Članak 10. (1) Na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija (AFIS), te poslove u skladu s propisanim uvjetima obavlja stručna osoba koju odre uje operator aerodroma (u daljnjem tekstu: stručna osoba za AFIS). (2) Radi sigurnog odvijanja zračnog prometa, stručna osoba za AFIS dužna je neposredno sura ivati s najbližom nadležnom kontrolom zračnog prometa na propisan način. Provjera pripreme leta, propisanih dokumenata i nošenje registracijskih oznaka Članak 11. (1) Na zahtjev nadležnog zrakoplovnog inspektora, pilot civilnog zrakoplova mora dokazati da je propisno pripremio let, a zrakoplovno osoblje mora dati na uvid propisane isprave i knjige zrakoplova koje se odnose na posadu zrakoplova i zrakoplov. (2) Hrvatski i inozemni zrakoplovi moraju nositi jasno i dobro vidljive registracijske oznake, koje osiguravaju njihovo uočavanje i prepoznavanje tijekom leta. U zrakoplovu se moraju nalaziti dokumenti, koji su propisani u državi registracije zrakoplova za letenje u me unarodnom zračnom prometu, a poglavito potvrda o registraciji, svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova, te dokaz o potrebnim sklopljenim osiguranjima, ako se ne radi o državnim zrakoplovima. Radiotelefonska komunikacija Članak 12. (1) Radi obavljanja jednoobrazne, brze i nedvosmislene radiotelefonske komunikacije pilot zrakoplova, nadležni kontrolor zračnog prometa i rukovoditelj zrakoplovne stanice na zemlji, moraju upotrebljavati propisane normirane me unarodne izraze i kratice na engleskom jeziku. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, govorna komunikacija u aerodromskom prometu na nekontroliranim aerodromima, te prilikom obavljanja letova prema vizualnim

ne smiju se upotrebljavati. Signali i znakovi za presretanje Članak 14. (1) Tijekom letenja u hrvatskom zračnom prostoru svi civilni i vojni zrakoplovi moraju upotrebljavati propisane signale i znakove u skladu s odredbama Dodatka 2. (4) Ako radiokomunikacija već postoji. Signali i znakovi Članak 13. termine i kratice za obavljanje radiotelefonske komunikacije iz stavka 1. (3) Signali i znakovi iz stavka 1. odobrenja i/ili upute nadležne kontrole zračnog prometa odnosno savjeti i informacije koje se daju u okviru pružanja aerodromskih letnih informacija. ovoga Pravilnika. točka 1.pravilima letenja izvan aerodromskog prometa na kontroliranim aerodromima. biti na stalnom prijamu na radiofrekvenciji nadležne kontrole zračnog prometa. slijediti upute presretača koje odgovaraju vizualnim signalima utvr enima u Dodatku 3. točka 6. Ova odredba se ne primjenjuje na signale iz Dodatka 2. ovoga članka mora poduzeti mjere predvi ene odredbama Dodatka 2. stavak 1. (3) Postupke. (1) Ako pilot civilnog zrakoplova kojega presreće vojni zrakoplov opazi signale i znakove utvr ene odredbama ovoga članka i odredbama Dodatka 3. (4) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim u Dodatku 6. stavku 1. a) do c) ili davati signale na način utvr en u Dodatku 3. ovoga Pravilnika. ovoga članka moraju se primjenjivati samo u propisane svrhe. . mora neodložno poduzeti mjere predvi ene tim odredbama. Drugi signali i znakovi koji bi se s njima mogli zamijeniti. fraze. ovoga Pravilnika. te u slučaju potrebe uspostaviti radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. može se obavljati i uporabom propisanih normiranih izraza na hrvatskom jeziku. (2) Ako pilot zrakoplova opazi ili primi signale i znakove iz stavka 1. ovoga članka utvr uje Agencija na prijedlog imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. a) do c) ovoga Pravilnika. točka 2. (2) Pilot civilnog zrakoplova presretnutog u hrvatskom zračnom prostoru dužan je: 1. imaju prednost pred svjetlosnim i zemaljskim signalima i znakovima. ovoga Pravilnika. članka 5. stavak 1. ovoga Pravilnika.

WILCO VIL KO Razumio. postaviti SSR transponder na mod A. pilot zrakoplova mora slijediti upute presretača i neodložno pribaviti razjašnjenje glede suprotnosti uputa. moraju se pokušati razmijeniti bitne informacije i potvrditi primljene upute primjenjujući sljedeće izraze uz navedeni izgovor. te stoga nije preporučljivo.. (3) Ako je bilo koja uputa primljena radiokomunikacijom sa zemlje u suprotnosti s uputama ili signalima presretača.5 MHz i/ili 243 MHz). Svaki se izraz mora emitirati dva puta. korištenje izraza »HIJACK« može biti neprovedivo. emitirajući opći poziv na frekvenciji za slučaj nužde (121. navodeći pritom svoj pozivni znak. i 4. Pilot . 1. kôd 7700. o presretanju izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s presretačem ili tijelom nadležnim za navo enje zrakoplova.2. Izrazi koje koristi presretnuti zrakoplov: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Moj pozivni znak je . Obzirom na okolnosti. ako od nadležne kontrole zračnog prometa nije primio drugačije upute. Izrazi koje koristi presretač: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Koji je Vaš pozivni znak? FOLLOW FOL OU Slijedite me! DESCEND DI SEND Počnite snižavanje za slijetanje! YOU LAND JU LEND Sletite na ovaj aerodrom! PROCEED PRO SID Možete nastaviti let! 2. ako je to moguće. 3. postupam prema uputi! CAN NOT KEN NOT Nemoguće slijediti uputu! REPEAT RI PIT Ponovite Vašu uputu! AM LOST EM LOST Pozicija nepoznata! MAYDAY MEJ DEJ U nuždi sam! HIJACK HAJ DŽEK Otet sam! LAND Tražim slijetanje na LEND (ime arodroma) (ime aerodroma)! DESCEND DI SEND Tražim snižavanje! (5) Izrazi tiskani masnim slovima moraju se naglašavati. poziciju zrakoplova i vrstu leta.. (4) Ako tijekom radiokomunikacije s presretačem ne postoji mogućnost sporazumijevanja na istom jeziku.

ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za letenje kroz odre eno područje u pojedinom slučaju ili općenito. privremeno izdvojena područja (temporary segragated area-TSA) i opasna područja (danger area-D). stavak 6. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora postupiti sukladno odredbi članka 112. . (6) Tijekom postupka presretanja. ovoga Pravilnika. (2) Tijekom vremena u kojemu je uvjetno zabranjeno ili privremeno izdvojeno područje djelatno. te 4. ako je u slučaju vojnog zrakoplova koji obavlja posebnu zadaću ministarstvo nadležno za poslove obrane izdalo odobrenje za letenje u odre enom području. (3) Letovi zrakoplova u području utvr enom u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske obavljaju se na temelju posebnoga propisa.zrakoplova mora navesti pozivni znak zrakoplova koji se koristi u radiokomunikaciji s kontrolom zračnog prometa. a koji odgovara registracijskoj oznaci zrakoplova navedenoj u planu leta. Područjima s ograničenjem letenja smatraju se i područja utvr ena u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske. Letenje kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja Članak 16. Odobrenje za VFR let u uvjetno zabranjenom ili privremeno izdvojenom području izdat će se na zahtjev pilota. (2) Područja s ograničenjem letenja su uvjetno zabranjena područja (restricted area-R). ako to dozvoljavaju uvjeti pod kojima je takvo područje utvr eno. (1) Kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja smije se letjeti: 1. nadležna kontrola zračnog prometa može za IFR let izdati odobrenje za letenje u tom području ako u tom trenutku u njemu nema nikakvih djelovanja. 2. Zabranjena područja i područja s ograničenjem letenja Članak 15. 3. ako je u slučaju letova koji se obavljaju u svrhu potrage i spašavanja ili pružanja hitne medicinske pomoći letenje kroz takvo područje prethodno dogovoreno izme u tijela nadležnog za potragu i spašavanje i tijela koje je odgovorno za djelovanje u tom području. (1) Letenje kroz zabranjena područja (prohibited area-P) je zabranjeno.

(3) Prilikom letenja primjenjuju se sljedeće mjerne jedinice za: 1. Mjerne jedinice i kratice Članak 18. 5. vertikalnu brzinu . poglavito za mjerenje udaljenosti na aerodromima – metar (m). apsolutnu visinu (altitude) i relativnu visinu (height) – stopa (ft). kraće udaljenosti (do 4 000 m). navigaciju – nautička milja (NM) i desetice.Letenje kroz opasna područja Članak 17. a prije ulaska u opasno područje uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom jedinicom kontrole zračnog prometa. 6. (1) U zračnom prometu vrijeme se mjeri i odre uje primjenom jedinstvenog koordiniranog vremena (Universal Time Co-ordinated – UTC). a VFR letu samo na zahtjev pilota. uključujući brzinu vjetra – čvor (kt). 4. 3. horizontalnu brzinu. nadmorsku visinu (elevation) – stopa (ft). 2. (2) U zračnom prometu kao referentni geodetski sustav za utvr ivanje lokacija primjenjuje se Svjetski geodetski sustav 84 (World Geodetic System-WGS 84). (2) Tijekom vremena u kojemu je opasno područje djelatno ali se u njemu trenutno ne obavljaju djelatnosti. nadležna kontrola zračnog prometa će izdati odobrenje ili upute za let u tom području i to IFR letu bez posebnog zahtjeva pilota. (1) Letenje kroz opasna područja piloti zrakoplova trebaju izbjegavati.

8. smjer vjetra – stupanj (°) prema geografskom sjeveru. Dio drugi ZAJEDNIČKE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. (5) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka. temperaturu – stupanj Celsiusa (°C). OPĆA PRAVILA LETENJA Odjeljak 1. 10. masu. 11. može se koristiti inch Hg ili mm Hg. 9. OPĆE ODREDBE Minimalna sigurna visina Članak 19. pri tlu i uzduž uzletno-sletne staze – kilometar ili metar (km ili m). za letenje hrvatskih vojnih zrakoplova mogu se koristiti i druge mjerne jedinice. .– stopa u minuti (ft/min). (4) Na zahtjev pilota zrakoplova. 12. tlak zraka za postavljanje barometarskog visinomjera – hektopascal (hPa). ili težinu – tone (t) ili kilogrami (kg). kao mjerna jedinica za mjerenje tlaka zraka u svrhu postavljanja barometarskog visinomjera. 7. vidljivost u letu. smjer vjetra kod uzlijetanja i slijetanja – stupanj (°) prema magnetskom sjeveru.

ovjesne jedrilice (hang-glider) i parajedrilice (paraglider) smiju letjeti ispod visine od 500 stopa iz stavka 3. brišuće letove hrvatskih vojnih zrakoplova. ovoga članka. (9) Iznimno od odredaba stavka 3. (3) Iznad gradova. Izbacivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu Članak 20. Agencija u pojedinom slučaju može za letenje iznad gradova. Zakona o zračnom prometu. ovoga članka. (5) Letenje ispod mostova i sličnih objekata te dalekovoda i antena. odnosno nepotrebnog ugrožavanja osoba i stvari na tlu ili vodi. . ovoga članka. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi utvrditi veće visine od visina predvi enih odredbama stavka 3. jedrilice. ovoga članka ne primjenjuju se na letove za posebna djelovanja u skladu s odredbama članka 20. ako je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća i ako se pritom ne ugrožavaju osobe i stvari na tlu. ovoga članka. a u svim drugim slučajevima 500 stopa iznad zemlje ili vode.(1) Letenje ispod minimalne sigurne visine (minimum safe height) dozvoljeno je samo prilikom slijetanja ili uzlijetanja. (6) Iznimno od odredaba stavka 3. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. Agencija može za letove posebne namjene. minimalna sigurna visina ne smije biti manja od 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m od pozicije zrakoplova. (4) Ako je to potrebno zbog vrste letenja koje se obavlja i ako se pritom opravdano pretpostavlja da ne postoji opasnost za osobe i stvari na tlu – slobodni baloni s posadom smiju letjeti ispod visine od 1 000 stopa iz stavka 3. letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći i letove u svrhu potrage i spašavanja zrakoplova. ovoga članka. ovoga članka. (7) Odredbe stavka 3. zabranjeno je osim ako je za to Agencija za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: Agencija) izdala odobrenje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. – slobodni baloni s posadom. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. ovoga članka. ministarstvo nadležno za poslove obrane može za letove hrvatskih vojnih zrakoplova koji nisu obuhvaćeni odredbom stavka 7. (8) Iznimno od odredaba stavka 3. (2) Minimalna sigurna visina je visina koja osigurava da u slučaju slijetanja u nuždi neće doći do neprimjerenog i nepotrebnog uznemiravanja stanovništva bukom zrakoplova.

Akrobatski letovi Članak 21. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. Grupno letenje Članak 22. te iznad skupova ljudi i zračnih luka na kojima se odvija javni zračni promet su zabranjeni. (4) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz hrvatskih vojnih zrakoplova u letu ure uje se posebnim propisom. osim odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. (3) Za obavljanje akrobatskih letova u okolici nekontroliranog aerodroma. osim ako Agencija to odobri. iz zrakoplova u letu se smiju izbacivati balasti u obliku neškodljive tekućine ili finog pijeska. odnosno 2000 stopa u slučaju izbacivanja benzina. ovoga članka.(1) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu je zabranjeno. užad za vuču. U jednoj grupi koja obavlja let u kontroliranom zračnom prostoru može biti maksimalno 5 zrakoplova. (1) Akrobatski letovi smiju se obavljati samo u vizualnim meteorološkim uvjetima uz izričitu suglasnost svih osoba u zrakoplovu. (4) Posebnosti akrobatskih letova hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. u pojedinom slučaju odobriti iznimke. potrebno je pribaviti i suglasnost stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. (3) Izbacivanje goriva iz zrakoplova u letu ne smije se obavljati na razinama manjim od 5000 stopa u slučaju izbacivanja kerozina. (2) Akrobatski letovi na visinama manjim od 1 500 stopa. gorivo. reklame te slični predmeti. (1) Za obavljanje grupnog letenja potrebna je suglasnost svih pilota koji sudjeluju u takvom letu. na zahtjev. Agencija može. Akrobatski letovi sportskim zrakoplovima dozvoljeni su ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač tog zrakoplova. te ako se izbacuju ili raspršuju na mjestima gdje ne prijeti opasnost po osobe ili stvari na tlu. ako je to u interesu sigurnosti zrakoplova ili zaštite života i zdravlja osoba u zrakoplovu. . iznad gradova i drugih gusto naseljenih područja.

prigodom kojih se zrakoplovom vuku predmeti.(2) Prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa i primjene razdvajanja. piloti svih zrakoplova u grupi moraju održavati horizontalni razmak do najviše 0. (7) Grupno letenje hrvatskih vojnih zrakoplova ure uje se posebnim propisom. (6) Ako tijekom grupnog leta vo a grupe izgubi orijentaciju postupa se sukladno odredbama članka 164. (5) Svi zrakoplovi u grupi moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. . smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. stavak 1. 3. (4) Zone aerodromskog prometa (ATZ) i kontrolirane zone (CTR) moraju se tijekom obavljanja grupnih letova izbjegavati ako se unutar njih ne namjerava sletjeti sukladno odredbi članka 38. i 3. ovoga Pravilnika. točka 13. ovoga Pravilnika. mora se od nadležne kontrole zračnog prometa zatražiti odobrenje za razdvajanje grupe i primjenu pojedinačnog razdvajanja. Ako se namjerava letjeti na većim razmacima. a ostali zrakoplovi u grupi moraju biti na slušanju (stalnom prijamu) na istoj frekvenciji. Samo vo a grupe postavlja SSR transponder na odgovarajući dodjeljeni ili propisani kod. Tijekom grupnog letenja radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa sukladno odredbama članka 12. (1) Promidžbeni letovi. ako osiguranje operatora zrakoplova od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama izričito uključuje vuču predmeta. ako je zrakoplov opremljen baždarenim barografom za zapisivanje visina tijekom leta. pri čemu razmak izme u predmeta kojeg vuče prethodni zrakoplov i zrakoplova koji ga slijedi. stavak 2. te 4. 2. Vučni i promidžbeni letovi Članak 23. ako pilot zrakoplova posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. (3) Prilikom obavljanja grupnih letova u kontroliranom zračnom prostoru. nadležna kontrola zračnog prometa smatrat će zrakoplove koji sudjeluju u grupnim letovima jednim zrakoplovom.5 NM i vertikalni razmak do najviše 100 stopa od zrakoplova vo e grupe. kao i izme u samih zrakoplova mora iznositi najmanje 200 stopa (60 m). Odobrenje će se izdati samo: 1. Vo a grupe i piloti koji sudjeluju u grupnim letovima odgovorni su za održavanje potrebnog sigurnog me usobnog odstojanja unutar grupe te tijekom manevriranja u svrhu stvaranja i razdvajanja grupe. ako u grupnom letu ne sudjeluje više od tri (3) zrakoplova. ovoga Pravilnika obavlja vo a grupe. stavak 4.

(8) Vučni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. Agencija može propisati posebna vremenska ograničenja. ovoga članka. Odredba stavka 1.(2) Odredbe stavka 1. (4) Odobrenje iz stavka 3. i 2. (6) Odobrenje iz stavka 1. u skladu s propisom. koje se odnosi na nadzvučne letove civilnih zrakoplova. (2) Letovi vojnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru. Letovi nadzvučnim brzinama Članak 24. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visini od najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. samo ako je zajamčeno da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. U tim se područjima. ovoga članka. Agencija može odobriti iznimke od propisane zabrane. dozvoljeni su na razinama leta višim od 33 000 stopa. (4) Iznimno od odredaba članka 19. smiju se obavljati samo uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. ovoga Pravilnika. (7) Promidžbeni letovi u kojima se koriste akustična sredstva su zabranjeni. . (1) Letovi civilnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni. (5) Za obavljanje promidžbenih letova. može se izdati uz utvr ene uvjete. a ako se namjerava uzletjeti ili sletjeti unutar područja Republike Hrvatske i odre eni aerodromi. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. Iznad gradova. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka. Promidžbeni letovi unutar kontroliranih zona i zračnom prostoru klase C. nije potrebno za promidžbene letove kod kojih je poruka ispisana samo na zrakoplovu. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće i na vuču predmeta u ostale svrhe. ne primjenjuje se na obavljanje radova iz zraka ako se pritom upotrebljava helikopter. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visinama od najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. ograničenja i s odre enim rokom. moraju isključivo upotrebljavati zrakoplovi koji udovoljavaju strožim zahtjevima za zaštitu od buke zrakoplova. Pritom se mogu propisati odre ene razine i rute. ovoga članka. točka 2. odobrenje nije potrebno za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica pod uvjetom da pilot posjeduje propisano ovlaštenje za vuču.

(4) Letovi sportskih zrakoplova u oblacima su zabranjeni. (5) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. rotokoptera. ako izme u njih postoji stalna radiokomunikacija i ako vertikalno odstojanje izme u dvije jedrilice iznosi najmanje 500 stopa (150 m). (2) Agencija može zatražiti od podnositelja zahtjeva dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. mikrolakih aviona i jedrilica Članak 26. prometnom situacijom te drugim razlozima. stalnim uzajamnim obavještavanjem i dogovorom pilota jedrilica putem radiokomunikacije. motornih jedrilica. (1) Ako se sigurnost zračnog prometa može održavati odgovarajućim mjerama. može biti uvjetovano posjedovanjem odgovarajuće komunikacijske i navigacijske opreme. ovoga članka. Izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. te ako operator zrakoplova dokaže postojanje osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. Vertikalno odstojanje se osigurava. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ako se opravdano pretpostavlja da bi se takvim letom mogla ugroziti sigurnost zračnog prometa.(5) Pojedinačni probni let nadzvučnom brzinom može se odobriti u svrhu dokazivanja da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. zračnih brodova. zračnih brodova. na kojem se namjerava obavljati izvanaerodromsko slijetanje ili uzlijetanje. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti letove jedrilica u oblacima. odobrenje nije potrebno. mikrolakih aviona i jedrilica. (2) Letovi jedrilica u opasnim oblacima (kumulonimbus) su dozvoljeni ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač jedrilice. motornih jedrilica. rotokoptera. Letovi jedrilica i sportskih zrakoplova u oblacima Članak 25. (3) Dvije ili više jedrilica mogu letjeti u istom oblaku. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. . za izvanaerodromsko slijetanje motornih jedrilica i jedrilica prilikom obavljanja izvanaerodromskih letova.

(3) Odobrenje iz stavaka 2. (2) Izvanaerodromsko slijetanje ovjesnih jedrilica i parajedrilica kod izvanaerodromskih letova. Letenje balona i korištenje vezanih balona. (5) Uže vezanih balona i zmajeva. parajedrilica i izvanaerodromski skokovi padobranom Članak 28. (3) Odredbe stavka 1. koje uključuje uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica pomoću vuče. potrebno je za korištenje zmajeva (kite) i vučenih padobrana (man-carrying parachute kite). mora biti uočljivo označeno na odstojanjima od po 100 m crveno-bijelim zastavicama danju. ako je uže kojim su vezani duže od 300 stopa. zmajeva i vučenih padobrana Članak 27. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica. ovoga članka. ovoga članka. Letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata . Korištenje zmajeva ili letenje vučenih padobrana zabranjeno je izvan područja zračnih luka (područje s ograničenjem gradnje). Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda na kojem se namjeravaju obavljati izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja. tako da je drugim zrakoplovima vidljivo iz svih smjerova. dopušteno je i bez odobrenja Agencije. primjenjuju se na odgovarajući način na izvanaerodromske skokove padobranom.(4) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. ovoga članka. a crvenim i bijelim svjetlima noću. (1) Izvanaerodromska uzlijetanja slobodnih balona s posadom smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. (2) Korištenje vezanih balona dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije. i 3. za čije je korištenje potrebno odobrenje. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. (4) Agencija može odobriti iznimke od odredaba stavka 2.

2. opis zrakoplovnog modela ili letećeg objekta s podacima o masi. letenje zrakoplovnih modela i letećih objekata na raketni pogon. ispaljivanje pirotehničkih objekata. ovoga članka. (4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. (1) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem smiju letjeti na udaljenosti manjoj od 1. uzletnoj masi i snazi motora ili pogonskog goriva. mora sadržavati: 1. s izuzetkom ispaljivanja pirotehničkih objekata na udaljenosti manjoj od 1. broj planiranih letova. kod kojih masa pogonskog goriva iznosi 20 g ili manje. Zrakoplovni modeli svih vrsta smiju letjeti na aerodromima samo u skladu s uputama operatora aerodroma. ovoga članka nije potrebno za: 1. vrijeme početka letenja i trajanje. 3. ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena. odobrenje Agencije nije potrebno. 5. (3) Odobrenje iz stavka 2. (5) Za letenje zrakoplovnih modela ukupne mase manje od 5 kg koji nisu na raketni pogon. vrstu upravljanja. Odobrenje se može izdati stručno osposobljenim osobama za svaki pojedini slučaj ili kao opće odobrenje.5 km od granica aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma.5 km od stambenih područja samo uz odobrenje Agencije. smije se obavljati samo uz odobrenje Agencije.Članak 29. 3. 2. 7. očekivan vrhunac leta u slučaju letećih objekata. mjesto letenja i područje slijetanja/prizemljenja. dokaz o osiguranju operatora od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. 6. koji lete na udaljenosti manjoj od 1.5 km od granica aerodroma. (2) Letenje zrakoplovnih modela na raketni pogon i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. lansiranje signalnih raketa. koje se koriste u slučajevima spašavanja osoba i/ili stvari. Odobrenje je potrebno i za zrakoplovne modele svih vrsta. . kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje. 4.

parajedrilica i ovjesnih jedrilica. (1) Prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. Odjeljak 2. 2. letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. ovoga članka. te za 4. skokove padobranima i izbacivanje predmeta padobranima. rukovatelj zrakoplovnog modela ili drugog letećeg objekta ili ovlašteni voditelj. točka 1. (3) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. u slučaju iz stavka 1. letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. pilot zrakoplova mora u svakom trenutku održavati dostatni razmak od drugih zrakoplova. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade.(6) Letenje hrvatskih vojnih zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih i neupravljanih letećih objekata ure uje se posebnim propisom. pilot zrakoplova ili ovlašteni voditelj. i 4. vozila i prepreka. 3. odnosno organizator planiranog djelovanja. a organizator za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade i grupnog letenja balona bez posade u slučaju iz stavka 1.5 kg. odnosno organizator planiranog djelovanja. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. te grupno letenje slobodnih balona bez posade. od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi se prethodno mora pribaviti odobrenje za: 1. točka 2. rukovatelj balona za letenje slobodnih balona bez posade. ovoga članka. letenje mikrolakih aviona. . (2) Za pribavljanje odobrenja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi odgovoran je: 1. IZBJEGAVANJE SUDARA I PRVENSTVO PUTA Izbjegavanje sudara Članak 31. ovoga članka. (1) Zbog izbjegavanja sudara. 2. 3. točka 3. u slučaju iz stavka 1. Posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora Članak 30.

izbjeći skretanjem udesno. ovoga članka. stavak 1. ima prednost u odnosu na druge zrakoplove. smatra se presijecanje smjera leta od strane drugog zrakoplova pod kutom od 70 do 160 stupnjeva. Odredbe članka 19. Pravila prednosti u letu Članak 33. ovjesne jedrilice. do 3. (5) Odredbe o pravilima prednosti ne osloba aju pilote zrakoplova koji sudjeluju u doga aju od njihove dužnosti sprečavanja sudara uključujući manevre u svrhu izbjegavanja sudara na temelju informacija dobivenih pomoću sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. razinu i brzinu sve dok opasnost od sudara ne pro e.(2) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. a u slučaju potrebe. ne primjenjuju se na jedrilice. parajedrilice i slobodne balone s posadom. dužan je poduzeti potrebne mjere da bi se izbjegla opasnost od sudara. o obvezi pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu djeluje kontrola zračnog prometa. (4) Odredbe stavka 1. mikrolaki avioni smatraju se motornim jedrilicama. motorne jedrilice čiji motor nije u uporabi smatraju se jedrilicama. Pilot zrakoplova koji u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti izbjegava drugi zrakoplov ili njegovu letnu putanju i mora promijeniti svoj smjer leta. (2) Zrakoplov mora izbjeći drugi zrakoplov s vidljivo umanjenim manevarskim sposobnostima. (4) Pilot zrakoplova koji. Pod križanjem smjerova leta zrakoplova. zrakoplov koji dolazi slijeva mora primijeniti postupak izbjegavanja. Osnove za primjenu pravila prednosti Članak 32. u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti. a za ostale zrakoplove Agencija može u pojedinom slučaju odobriti iznimke. i 2. (1) Zrakoplovi koji se u letu me usobno približavaju u suprotnim smjerovima moraju se. u letu se mora održavati odstojanje od najmanje 500 stopa (150 m) od pojedinih objekata ili drugih prepreka. (3) Odredbe stavka 2. . smije preletjeti iznad. ovoga Pravilnika o minimalnoj sigurnoj visini moraju se pritom primjenjivati. zadržava smjer leta. (3) Kod primjene pravila prednosti. (1) Ako se smjerovi leta dvaju zrakoplova križaju na približno istoj visini. ispod ili ispred drugog zrakoplova samo na takvom odstojanju koje isključuje ugrožavanje ili ometanje tog zrakoplova. ako postoji opasnost od sudara. a parajedrilica i ovjesna jedrilica smatraju se jedrilicom.

(2) Ako više zrakoplova težih od zraka istodobno prilaze aerodromu za slijetanje. čak i ako je u penjanju ili snižavanju. (1) Kretanje zrakoplova vlastitim pogonom po tlu. (3) Zrakoplov na manjoj visini. zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom prema zračnim brodovima. 4. jedrilicama. 3. Zrakoplov pretječe drugi zrakoplov ako mu se približava odostraga sa smjerom leta koji u odnosu na smjer leta prethodnog zrakoplova čini kut manji od 70°. zrakoplov na većoj visini. Pravila prednosti tijekom vožnje na manevarskim površinama Članak 35. parajedrilicama i balonima. (3) Prigodom pretjecanja. zračni brodovi prema jedrilicama. Noću se taj me usobni odnos smjerova leta smatra odre enim kad se propisana crvena i zelena pozicijska svjetla zrakoplova ne mogu vidjeti (Dodatak 1. članak 2.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. jedrilice. zrakoplov koji pretječe mora izbjeći letnu putanju drugog zrakoplova promjenom smjera leta udesno. parajedrilicama i balonima. postupak izbjegavanja moraju uvijek primjenjivati: 1. Pravila prednosti tijekom prilaženja za slijetanje Članak 34. ovjesnim jedrilicama. i 2. stavak 1. mora izbjeći zrakoplov na manjoj visini. ovoga članka. (1) Zrakoplovi u završnom prilaženju za slijetanje i zrakoplovi koji slijeću imaju prednost u odnosu na druge zrakoplove. ne smije drugom zrakoplovu koji se nalazi u završnom prilaženju za slijetanje presijecati letnu putanju ili ga pretjecati. . ovjesne jedrilice i parajedrilice prema balonima. ovoga Pravilnika). točke 1. pod uvjetom da zrakoplovom upravlja osoba ovlaštena za vožnju zrakoplova i da je dobivena suglasnost stručne osobe za AFIS ili odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. ovjesnim jedrilicama. moraju izbjegavati ostale zrakoplove u svim slučajevima. 2. zrakoplovi pokretani motorom prema zrakoplovima koji vuku druge zrakoplove ili predmete. Zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom. smije se obavljati na manevarskim površinama aerodroma.

(3) Zrakoplovi pokretani vlastitom snagom. zrakoplov koji dolazi slijeva primjeni postupak izbjegavanja ili. 3. ako se zrakoplov približava drugom zrakoplovu ili plovilu u suprotnom ili približno suprotnom smjeru. da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov. tek onda kad opasnost od sudara više ne postoji. tijekom vožnje na aerodromima imaju prednost pred vozilima i pješacima. 3. Zrakoplov u vožnji. moraju primijeniti postupak izbjegavanja na način: 1. ima prednost u odnosu na zrakoplov u vožnji i na druga vozila. mora izbjeći zrakoplov koji uzlijeće ili namjerava uzletjeti. mora skrenuti udesno i održavati dostatni razmak. svaki zrakoplov mora pažljivo uzeti u obzir okolnosti i djelovati u skladu s manevarskim sposobnostima vozila. a postoji opasnost od sudara. Zrakoplov smije uzletjeti. 4. U pojedinom slučaju vrijedi sljedeće: 1. zrakoplov ili plovilo kojeg se pretječe ima prednost. zrakoplov koji pretječe mora održavati dostatni razmak. (2) Me unarodna pravila za sprečavanje sudara na moru (Annex B to the final act of the international conference on safety of life at sea – The Rules of the Road at Sea) i posebni . (1) Ako se zrakoplovi ili zrakoplov i plovilo me usobno približavaju po vodi. ako se zrakoplovu s desne strane približava drugi zrakoplov ili plovilo u smjeru koji se križa. 2. 2. (4) Zrakoplov u vožnji na manevarskoj površini aerodroma. vozilo koje dolazi s desne strane ima prednost. Pravila prednosti pri kretanju po vodi Članak 36. ima prednost u odnosu na vozila koja ne vuku ili guraju zrakoplov. zrakoplovi koji uzlijeću ili slijeću na vodene površine. moraju održavati takav razmak od plovila da se isključi svaka opasnost od sudara i da se ne ometa kretanje plovila. zrakoplov koji pretječe izbjegne smjer kretanja drugog zrakoplova promjenom smjera kretanja udesno. da se zrakoplovi u suprotnim ili približno suprotnim smjerovima zaustave ili izbjegnu skretanjem udesno ili. da zrakoplovi čiji se smjerovi kretanja križaju. (5) Ako postoji opasnost od sudara zrakoplova koji se tijekom vožnje po manevarskoj površini aerodroma me usobno približavaju.(2) Vozilo koje vuče ili gura zrakoplov na manevarskim površinama aerodroma.

te ostale dijelove aerodroma odre ene za vožnju. . stavak 3. zrakoplovnih modela i drugih zrakoplova. ovoga članka. 5. ovoga Pravilnika. koji isključivo služe za letenje sportskih zrakoplova ili zrakoplovnih modela. uklopiti se u prometni tok. Manevarska površina obuhvaća uzletno-sletne staze i ostale dijelove aerodroma odre ene za uzlijetanje i slijetanje. (2) Aerodromski promet obavlja se u skladu s odredbama članka 74. u aerodromskom prometnom krugu obavljati promjene smjera lijevim zaokretima.propisi. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na aerodromu ili u njegovoj okolici dužan je: 1. prilikom prilaženja za slijetanje i nakon uzlijetanja. ako nije drugačije odre eno. potrebna je suglasnost stručne osobe za AFIS. kretanje i postupke zrakoplova koji se kreću na vodi. Odjeljak 3. Letenje na aerodromu i u njegovoj okolici Članak 38. osim stajanke. 3. ili se iz njega vidljivo izdvojiti. (1) Aerodromski promet je promet zrakoplova koji se nalaze u aerodromskom prometnom krugu. pridržavati se valjanih propisa o letenju zrakoplova na aerodromu ili u njegovoj okolici. pridržavati se savjeta i informacija stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te uputa operatora aerodroma. promatrati aerodromski promet zbog izbjegavanja sudara. ODREDBE O AERODROMSKOM PROMETU Pravila za obavljanje aerodromskog prometa Članak 37. primjenjuju se na odgovarajući način na prednost. i stavka 4. 2. (3) Za obavljanje aerodromskog prometa na aerodromima. u njega ulaze ili iz njega izlaze. Zakona o zračnom prometu. (4) Za istodobno obavljanje aerodromskog prometa sportskih zrakoplova. uključujući okolne pojaseve i staze za vožnju. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 2. kao i cjelokupan promet na manevarskim površinama. 4. poglavito posebnih pravila i postupaka za obavljanje aerodromskog prometa u skladu s odredbama članka 37. i članka 101.

stručna osoba za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. . penjati sa što većim kutom penjanja. napustiti što je brže moguće uzletno-sletnu stazu nakon slijetanja. 8. točka 1. Letenje na nekontroliranim aerodromima na kojima nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. dužan je postupati u skladu s odredbama članka 38. 4. pet minuta prije ulaska u zonu aerodromskog prometa. može u pojedinom slučaju dopustiti odstupanja od odredaba stavka 1... nakon neuspjelog prilaženja postupati u skladu s odredbom točke 11. 9. uzimajući u obzir operativnotehničku sposobnost zrakoplova i sigurnost zračnog prometa.. postupati u skladu s odobrenjima i uputama izdanim putem radiotelefonske komunikacije. 5. slijetati i uzlijetati uz vjetar ako to ne isključuju razlozi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa. te: 1. kao i u skladu sa znakovima i oznakama. ako se unutar nje ne namjerava sletjeti.... odobrenjima i uputama izdatim svjetlosnim i zemaljskim signalima. i u njihovoj okolici Članak 39. 13. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. i 12.6.. 11. 3.. tijekom vožnje presjeći uzletno-sletnu stazu što je moguće više pod pravim kutom. smjer glavnih staza ili drugi mjesni razlozi. 10. 8. sletjeti desno od sletnog znaka (»T«). na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. 6. i u njegovoj okolici. 7. 12. 9. 11. stavak 1. nakon uzlijetanja.. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na nekontroliranom aerodromu na kojem nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. 10. ako nije drugačije odre eno. (2) Ako je hitno potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa ili drugih važnih razloga. ovoga članka ako se pritom ne ugrožava sigurnost ostalog zračnog prometa. i to samo onda ako se u prilaženju za slijetanje ili na uzlijetanju ne nalazi drugi zrakoplov. izbjegavati zonu aerodromskog prometa (Aerodrome Traffic Zone-ATZ) i kontroliranu zonu (controlled zone-CTR).

smjer slijetanja i uzlijetanja odre uje se prema tom prometu i obvezan je za sve zrakoplove koji se u njega uključuju ili namjeravaju uzletjeti. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. ili – na nekoj poziciji koju sami sudionici u prometu dogovore. Sudionici u prometu mogu se drukčije dogovoriti. ako namjerava sletjeti. Promet u završnom kraku uvijek ima prednost pred drugim prometom. uključiti se u odre eni aerodromski prometni krug na utvr enoj visini – u poziciji niz vjetar za stazu koja je u uporabi. 5. a koji mora sadržavati pojedinosti iz članka 78. dužan je pridržavati se odredaba ovoga članka. . (2) Promet u aerodromskom prometnom krugu ima prednost pred prometom koji se u njega uključuje. na stajanci prije uzlijetanja. osim onih odredaba koje se odnose na uporabu radiopostaja. osim u slučajevima nužde. (3) Ako u aerodromskom prometnom krugu promet već postoji. na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. Letenje na kontroliranom aerodromu Članak 40.– trenutnu poziciju i visinu i – svoju namjeru. – planiranu uzletnu stazu i – namjeru odnosno odredište. ili – na bilo kojoj poziciji ako nema drugog prometa. ovoga Pravilnika. stavak 2. – naznaku vožnje. 2. 3. (4) Pilot zrakoplova koji nije opremljen radiopostajom. obvezno na slijepo proslje ivati izvještaj o poziciji koji se odnosi na poziciju niz vjetar i završni krak. 4. tijekom leta u zoni aerodromskog prometa stalno biti na prijamu na utvr enoj frekvenciji.

smiju se obavljati samo uz odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. Pokretanje i proba motora zrakoplova Članak 41. (3) Promet pješaka i vozila na manevarskim površinama kontroliranog aerodroma smije se obavljati samo uz odobrenje nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. (1) Motori zrakoplova smiju se pokrenuti. koje izdaje kontrola zračnog prometa moraju se provoditi. 4. pribaviti prethodno odobrenje za sva kretanja koja su uvod u vožnju. bilo da su izdane pismeno. drugi zrakoplovi ili vozila ne budu izloženi jačoj struji zraka i da osobe ne mogu biti ozlije ene. usmeno. 3. pilot zrakoplova mora postupati u skladu s odobrenjima. biti stalno na prijamu na predvi enoj radiofrekvenciji nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. samo ako je podvozje dostatno osigurano. putem radiotelefonske komunikacije ili pomoću znakova. 2. uzlijetanje i slijetanje ili za kretanja u svezi s tim djelovanjima. za odobravanje odstupanja od odredaba članka 38. ako obavljanje radiotelefonske komunikacije nije moguće. mora se obavljati na način da objekti. (2) Proba motora i vožnja iz hangara. slijediti signale i znakove operatora aerodroma za kretanja na stajanci i aerodromskim površinama za parkiranje zrakoplova. ovoga Pravilnika nadležan je aerodromski kontrolni toranj. Odobrenja i/ili upute koje se odnose na sigurnost prometa na aerodromu. a druge se osobe tom prilikom ne mogu ugroziti. a u smislu odredbe članka 38. ovoga Pravilnika. ako nije u nadležnosti neke druge kontrole zračnog prometa. Motor smije raditi u stanju mirovanja zrakoplova. te znakovima. dužan je: 1. (2) Na kontroliranom aerodromu. postupati u skladu s odredbama članka 38. uputama i informacijama proslije enima svjetlosnim i zemaljskim signalima. stavak 1. svjetlosnim signalima ili znakovima. samo ako se na pilotskom sjedalu nalazi ovlaštena osoba. . (3) Zadržavanje ispred zrakoplova s pokrenutim motorom ili na nedostatno sigurnoj udaljenosti nije dozvoljeno. putem radija. ovoga Pravilnika. stavak 2.(1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na kontroliranom aerodromu ili njegovoj okolici. (4) VFR letovi u kontroliranim zonama.

mogu se označiti drugim svjetlima. ako je to potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa. (2) Odredba članka 36. Obvezna svjetla na zrakoplovu na vodi Članak 44. a u slučaju potrebe. moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. Odredbe stavaka 1. koji posjeduje valjano ovlaštenje za tip. Obvezna svjetla na zrakoplovu Članak 43. i ako drugi pilot zrakoplova. ODREDBE O ZRAKOPLOVU 1. (4) Zrakoplovi koji na aerodromima ne voze vlastitom snagom te hrvatski vojni zrakoplovi. (3) Protusudarno svjetlo na zrakoplovu. osim ako se nalaze u području gdje plovila nisu obvezna upotrebljavati svjetla. mora se upotrebljavati danju i noću. (1) Od zalaska do izlaska sunca. leti za drugim upravljačem. stavak 2. ovoga Pravilnika nisu utvr ene iznimke. OPĆE ODREDBE Vježbovni letovi u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 42. (1) Zrakoplovi na vodi. do 3. ovoga Pravilnika. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla. mora označiti zrakoplov izvan uporabe svjetlima prema odredbama Dodatka 1. Zrakoplov smije letjeti u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima. ovoga Pravilnika primjenjuje se i na uporabu obveznih svjetala zrakoplova koji se kreću po vodi. . tijekom uporabe. može se poslužiti stručnim promatračem koji se nalazi u istom zrakoplovu i s kojim je u radiokomunikaciji. samo ako je opremljen dvostrukim sustavom za upravljanje. ovoga članka ne primjenjuju se prilikom takvog označavanja.Odjeljak 4. zrakoplovi moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. izme u zalaska i izlaska sunca. koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. ovoga Pravilnika ili drugim svjetlima. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. (2) Operator zrakoplova ili pilot. osim ako odredbama Dodatka 1. ovoga Pravilnika. Drugi pilot mora pritom motriti zračni prostor.

2. KOMUNIKACIJSKA I NAVIGACIJSKA OPREMA ZRAKOPLOVA Obveza u pogledu opremljenosti zrakoplova propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom Članak 45. Poradi sigurnog obavljanja zračnog prometa u skladu s propisanim postupcima letenja, zrakoplovi koji lete u hrvatskom zračnom prostoru, moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. Stanje i operativne osobine komunikacijske i navigacijske opreme Članak 46. (1) Komunikacijska i navigacijska oprema zrakoplova smije se upotrebljavati samo ako se sastoji od sustava, instrumenata i dijelova koji su homologirani i kao takvi registrirani za uporabu, te ako se upotrebljavaju u skladu s njezinim osobinama i sposobnostima te u utvr enim uporabnim granicama. (2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke od propisane komunikacijske i navigacijske opreme za hrvatske vojne zrakoplove, te u pojedinim slučajevima i za druge zrakoplove, ako se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano obavljanje zračnog prometa. Obveze pilota i operatora zrakoplova Članak 47. (1) Let ne smije započeti ako u zrakoplovu ne postoji propisana komunikacijska i navigacijska oprema, odnosno ako nije u uporabnom stanju. (2) Ako se prije početka leta utvrdi da komunikacijska i navigacijska oprema nije u uporabnom stanju, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje takvog leta, ako se pritom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. Ako dijelovi opreme iz stavka 1. ovoga članka, koji su nužni za sigurnu provedbu leta i pridržavanje i postupanje prema postupcima kontrole zračnog prometa, otkažu tijekom leta, pilot zrakoplova mora o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (3) Operator zrakoplova ne smije dozvoliti obavljanje leta ako propisana komunikacijska i navigacijska oprema ne postoji. Komunikacijska oprema za IFR letove

Članak 48. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva VHF primopredajnika kod kojih opseg frekvencijskog područja iznosi od 117,975 do 137 MHz s razmakom kanala od po 25 kHz. (2) Za obavljanje IFR letova iznad FL 195 zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka s razmakom kanala od po 8.33 kHz, osim državnih zrakoplova iz članka 2. točke 3. Zakona o zračnom prometu. (3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se u skladu sa člankom 218. stavak 2. ovoga Pravilnika. Navigacijska oprema za IFR letove Članak 49. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s dva prijamnika signala VHF svesmjernog radiofara (VOR-prijamnici) pri čemu jedan može izostati ako je zrakoplov opremljen propisanim sustavom za prostornu navigaciju koji se može koristiti nezavisno od VOR – prijamnika. Prijamnici moraju biti povezani s pokazivačem i tijekom uporabe neovisni o drugom prijamniku; 2. s jednim automatskim radiokompasom (ADF), koji obuhvaća frekventno područje od 200 kHz do 526.5 kHz s pokazivačem smjera i sposobnosti slušanja signala (ako je to propisano za uporabu tijekom postupaka prilaženja i odlaska); 3. s jednim SSR transponderom s modom A s 4096 kodova te modom C s automatskim proslje ivanjem visine; 4. s jednim daljinomjernim ure ajem (DME interogator); 5. s opremom za prostornu navigaciju ako je njezina uporaba obvezna u skladu s odredbom članka 50. stavak 3. ovoga Pravilnika. 6. sa sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (2) Za obavljanje ILS prilaženja, zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s jednim prijamnikom ILS signala usmjerivača (LLZ); 2. s jednim prijamnikom ILS signala putanje poniranja (GP); 3. s jednim VHF prijamnikom s pokazivačem signala radiomarkera;

4. s jednim pokazivačem ILS signala usmjerivača i putanje poniranja. (3) U zračnom prostoru sa smanjenim minimumom vertikalnog razdvajanja (RVSM zračnom prostoru) civilni zrakoplovi moraju dodatno biti opremljeni s: 1. dva nezavisna barometarska visinomjera, 2. jednim ure ajem za upozoravanje na visinska odstupanja i 3. jednim autopilotom sa sposobnošću održavanja visine te moraju imati odobrenje za tu svrhu. Oprema za prostornu navigaciju Članak 50. (1) Uporaba opreme za prostornu navigaciju dopuštena je za letove koji lete utvr enim standardnim dolazim i standardnim odlaznim rutama ili objavljenim rutama za prostornu navigaciju, te na izravnim rutama koje, u pojedinom slučaju, dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, ako oprema za prostornu navigaciju udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti (RNP) za letenje u odgovarajućem zračnom prostoru ili na odgovarajućoj ruti. (2) Zrakoplovi koji lete objavljenim rutama za prostornu navigaciju, izravnim rutama koje u pojedinom slučaju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim i standardnim odlaznim rutama te iznad utvr enih razina i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni osnovnom opremom za prostornu navigaciju (Basic RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 5. Osnovna oprema za prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od + 5 NM tijekom 95% trajanja leta. (3) Zrakoplovi koji lete na rutama objavljenim za preciznu prostornu navigaciju, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim (transitions) i standardnim odlaznim rutama i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni opremom za preciznu prostornu navigaciju (Precision RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 1. Oprema za preciznu prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od ± 1 NM tijekom 95% trajanja leta. (4) Rute za prostornu navigaciju, prijelazne rute, utvr ene standardne dolazne i standardne odlazne rute te razine i zračne prostore u kojima je obvezna uporaba odre ene opreme za prostornu navigaciju utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Opremljenost sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara – ACAS II

Članak 51. (1) Svi civilni avioni na turbinski pogon najveće dopuštene uzletne mase preko 5700 kg ili s brojem putničkih sjedala većim od 19 moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ACAS II. (2) Eventualne iznimke od odredbi stavka 1. ovoga članka kao i način njihova odobravanja, utvr uje Agencija. Komunikacijska i navigacijska oprema za VFR letove Članak 52. (1) Avioni, rotokopteri, motorne jedrilice, jedrilice, zračni brodovi i slobodni baloni s posadom, moraju za obavljanje VFR letova biti opremljeni jednim VHF primopredajnikom koji pokriva barem one frekvencije u frekvencijskim područjima od 117,975 MHz do 137 MHz, koje su potrebne za obavljanje planiranog leta. Snaga i osjetljivost prijamnika, moraju biti najmanje takvi da, uzimajući u obzir operativne osobine zrakoplova i planirane rute, omogućuju besprijekornu radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na letove danju koji se obavljaju u okolici aerodroma uzlijetanja, ako se radi o nekontroliranom aerodromu. (3) Pored VHF primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka avioni, rotokopteri i motorne jedrilice moraju biti opremljeni: 1. s jednim VOR prijamnikom za obavljanje VFR letova u zračnom prostoru klase C iznad razine leta 105; 2. za noćne letove izvan okolice aerodroma na kojemu je odobrenjem za uporabu dopušteno noćno letenje i koji je opremljen sustavom osvjetljenja: a) s jednim VOR prijamnikom za letove u kontroliranom zračnom prostoru, b) s jednim VOR prijamnikom ili automatskim radiokompasom (ADF) za letove u nekontroliranom zračnom prostoru; 3. s jednim VOR prijamnikom ili ADF-om za letove iznad slojeva oblaka. (4) Zrakoplovi pokretani motorom, moraju biti opremljeni jednim SSR transponderom za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru klase »C«, kao i za druge letove koji se obavljaju iznad 5000 stopa MSL ili iznad 3500 stopa iznad zemlje, ovisno koja je razina veća. Transponder mora biti opremljen modom A s 4096 kodova i modom C sa sposobnošću automatskog proslje ivanja visine.

(5) Zrakoplovi pokretani motorom moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje letova zrakoplova bez VHF primopredajnika u kontroliranim zonama, obavljanje aerodromskog prometa na kontroliranom aerodromu i akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru, ako time neće biti ugrožena sigurnost zračnog prometa. Glava 2. PRAVILA VIZUALNOG LETENJA (VFR) VFR letovi u zračnom prostoru klase B do G Članak 53. (1) U zračnom prostoru klase B do G, VFR letovi moraju se obavljati tako da, tijekom leta minimalne vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka, ne budu manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (2) VFR letovi smiju se obavljati u kontroliranim zonama, samo ako postoje dodatni minimalni meteorološki uvjeti za vidljivost pri tlu i bazu oblaka za kontrolirane zone, utvr eni u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Ako su propisani meteorološki uvjeti unutar kontrolirane zone ispod minimalnih vrijednosti, propisanih odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može zrakoplovima koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) izdati odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta u svrhu slijetanja, uzlijetanja, prelijetanja ili ulaska u kontroliranu zonu pod uvjetima utvr enim odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (4) Hrvatski vojni zrakoplovi prilikom obavljanja VFR letova, mogu koristiti druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, odstojanje od oblaka, vidljivost pri tlu i bazu oblaka ako je to potrebno zbog vrste zrakoplova koji se upotrebljava, izvršenja odre enog letačkog zadatka i letnih sposobnosti ukoliko se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano odvijanje zračnog prometa. (5) Za kontrolirane zone klase D i za odre ene dijelove drugog zračnog prostora, Agencija može utvrditi druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, udaljenost od oblaka, vidljivost pri tlu ili bazi oblaka od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa te osoba i stvari na tlu. Posebni uvjeti za obavljanje VFR letova

Članak 54. (1) VFR letovi iznad razine leta 195 su zabranjeni. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, VFR letovi iznad razine leta 195 do i uključujući razinu leta 285 mogu se u pojedinom slučaju obavljati u za to posebno odre enim područjima uz prethodno pribavljeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili temeljem posebnih sporazuma odobrenih od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. VFR letovi iznad razine leta 285 u zračnom prostoru gdje se primjenjuje smanjeno vertikalno razdvajanje mogu se obavljati samo unutar za to posebno odre enih područja. Postavljanje visinomjera i putne razine kod VFR letova Članak 55. (1) Kod obavljanja VFR letova koji se provode izvan okolice aerodroma odlaska, na i ispod razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost kontroliranog aerodroma najbližeg ruti leta. QNH vrijednost je vrijednost tlaka zraka nekog mjesta svedena na srednju razinu mora, pod pretpostavkom da na tom mjestu i ispod njega vladaju temperaturni uvjeti standardne atmosfere. (2) Kod obavljanja VFR letova iznad razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na 1013.25 hPa (standardno postavljanje visinomjera – QNE). (3) Prilikom obavljanja VFR letova, mora se održavati razina leta koja odgovara trenutnoj magnetskoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (semi-circular cruising level system), sukladno odredbama Dodatka 4. ovoga Pravilnika. To ne vrijedi tijekom penjanja ili snižavanja odnosno, kad se tijekom leta ne mogu održavati propisane vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. stavak 1. i 2.) na odre enoj razini leta. Razine leta su predvi ene razine u atmosferi za potrebe razdvajanja po visini, odre ene utvr enim prikazanim vrijednostima visinomjera postavljenog na 1013.25 hPa. Polukružna putna razina je utvr ena putna razina, odre ena prema onoj polovici stupanjske podjele kompasa, u kojoj se nalazi odgovarajuća magnetska putanja. (4) Razine iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (5) U zračnom prostoru klase B i C, VFR letovi se moraju pridržavati razina koje je dodijelila nadležna kontrola zračnog prometa. U zračnom prostoru klase D pilot zrakoplova je dužan nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno javiti svaku promjenu razine.

3. može se provoditi samo: 1.). te 3. minimalnih meteoroloških uvjeta prema vrijednostima za zračni prostor klase G. Takva potvrda nije potrebna za letove koji se provode u svrhu potrage i spašavanja. ovoga članka ne postoje. prema vrijednostima za zračni prostor klasifikacije E. 4. izdat će se samo ako pilot zrakoplova potvrdi da posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje odgovarajućih minimalnih vrijednosti. pilot zrakoplova mora se pridržavati: 1. ovoga Pravilnika. 2. ovoga Pravilnika. pružanja hitne medicinske pomoći.(6) Kod obavljanja letova hrvatskih vojnih nadzvučnih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu u kontroliranoj zoni klase D visinomjer se može postaviti i na QFE vrijednost tlaka zraka odnosnog aerodroma. točka 2. stavak 3. ako je zajamčeno prilaženje na aerodrom odredišta i slijetanje u vizualnim meteorološkim uvjetima. i/ili točka 3. ako visina baze oblaka iznosi najmanje 500 stopa. Obavljanje VFR letova iznad slojeva oblaka odnosno njihovo prelijetanje. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa izdat će odobrenje za obavljanje jednog ili više posebnih VFR letova iz članka 53. ako visina leta iznosi najmanje 1000 stopa iznad zemlje ili vode i ako se održava vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. (2) Ako propisane minimalne vrijednosti iz stavka 1. ako je pilot zrakoplova osposobljen za obavljanje radiotelefonske komunikacije. u skladu s odredbama Dodatka 6. ako prometna situacija to dopušta. VFR letovi iznad slojeva oblaka Članak 56. odobrenje kontrole zračnog prometa za obavljanje posebnog VFR leta. ako pilot zrakoplova može održavati namjeravanu letnu putanju. ako je vidljivost pri tlu 1500 m ili više. 2. te za letove hrvatskih vojnih i policijskih zrakoplova. stavak 1. (3) Prilikom obavljanja posebnog VFR leta. odnosno 800 m ili više ako se radi o helikopteru. Odobrenje za poseban VFR let u kontroliranoj zoni Članak 57. i . samo: 1.

uz pridržavanje propisane i objavljene frazeologije. izdat će se ako prometna situacija i kapacitet kontrole zračnog prometa to dozvoljavaju. minimalnih sigurnih visina. dodijelit će se u skladu s operativnim uputama nadležne kontrole zračnog prometa. nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju zrakoplovu koji nije pokretan motorom i nema propisanu komunikacijsku i navigacijsku opremu izdati odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor ako to prometna situacija dopušta. 2.) na aerodromima ispod kontroliranog zračnog prostora. moraju biti opremljeni komunikacijskom i navigacijskom opremom u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. te probni. (1) VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru mogu obavljati piloti zrakoplova koji posjeduju odgovarajuće letačke dozvole. (4) Na razdvajanje posebnih VFR letova. (4) Odobrenje za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru Članak 58. letovi u svrhu kalibraže i snimanja iz zraka). 2. letove jedrilica. Radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnog prometa mora se uspostaviti kako slijedi: 1. (5) Radiokomunikacija se obavlja na engleskom ili hrvatskom jeziku. a prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. najkasnije 5 minuta prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. nadležnoj kontroli zračnog prometa moraju se proslijediti podaci o letu prema sljedećem redoslijedu: 1. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ispitni i slični letovi moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa. tip zrakoplova. VFR letovi od javnog interesa (npr. što je prije moguće nakon uzlijetanja. (6) Ako za odnosni VFR let nije predan plan leta. kao i kandidati za stjecanje potrebnih dozvola odnosno ovlaštenja. balona itd. (2) Zrakoplovi koji obavljaju VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. osim ako pilot zrakoplova posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje minimalne sigurne visine. . kod odlaska s aerodroma ispod kontroliranog zračnog prostora.2. pozivni znak zrakoplova. ovlašteni piloti vojnih zrakoplova. Odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor za mjesne letove (npr. bilo jednog od drugoga ili od IFR letova primjenjuju se minimumi za razdvajanje IFR letova. ovoga članka.

dodijeljena odnosno javljena promijenjena razina može odstupati od polukružnog sustava putnih razina. (2) Obavljanje noćnih VFR preleta (cross-country flight) sportskim zrakoplovima te obavljanje noćnih skokova padobranom dvosjedom. U interesu nesmetanog obavljanja zračnog prometa. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. pozicija. (1) Za obavljanje noćnih VFR letova. Noćni VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se planirati i obavljati na objavljenim rutama i postupcima. (9) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 4. Prilikom obavljanja letova u svrhu potrage i spašavanja te letova u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći osobama u opasnosti. (8) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na letove hrvatskih vojnih zrakoplova čije je vo enje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane i koji se obavljaju na temelju posebnog propisa. ruta i aerodrom odredišta. brzina. mora pravodobno pribaviti izmijenjeno odobrenje. Letovi u svrhu potrage i spašavanja i pružanje hitne medicinske pomoći Članak 60. razina. aerodrom odlaska. može se odstupiti od pravila propisanih odredbama članka 53. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti rutu odnosno razinu koja je različita od zatražene. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 53. . 5. (7) Ukoliko se pilot zrakoplova uslijed meteoroloških ili drugih razloga ne može pridržavati odobrenja kontrole zračnog prometa. zabranjeno je. ovoga Pravilnika. ovoga članka noćni VFR letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u kontroliranom zračnom prostoru obavljaju se sukladno predanom planu leta. Zatražena. do 58.3. 4. Noćni VFR letovi Članak 59. 6. do 59. ovoga Pravilnika.

odnosno u planinskom području najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova.Glava 3. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. na i ispod razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. koja odgovara trenutnoj magnetnoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (Dodatak 4. PRAVILA INSTRUMENTALNOG LETENJA (IFR) Minimalna sigurna razina kod IFR letova Članak 61. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke ako se time ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. (5) Razine iz stavaka 1. i 2. (2) Kod obavljanja IFR letova iznad razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. . (4) IFR letovi u zračnom prostoru klase G u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. Postavljanje visinomjera i putne razine kod IFR letova Članak 62. Promjena iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja Članak 63. (1) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. pilot zrakoplova mora primjenjivati standardno postavljanje visinomjera. mora se provoditi na razini leta ili apsolutnoj visini leta. ovoga Pravilnika). pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost primljenu od nadležne kontrole zračnog prometa. Planovi leta za takve IFR letove se neće prihvaćati i za njih se neće izdavati odobrenje kontrole zračnog prometa. (3) Minimalne razine iz stavka 1. ovoga članka. (3) Obavljanje IFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. IFR let se ne smije obavljati ispod minimalne IFR putne razine na ruti odnosno ispod minimalne područne apsolutne visine (AMA) izvan rute. ovoga članka. (1) Kod obavljanja IFR letova. (2) Utvr ena minimalna sigurna razina za IFR letove iznosi najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. osim ako se zrakoplov nalazi u penjanju ili snižavanju.

ovoga članka. ovoga članka mogu se primjenjivati: a) ako se prijelaz iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR) provodi na minimalnoj sigurnoj razini utvr enoj za IFR letove i b) ako se kontrolirani zračni prostor napusti odmah nakon promjene na VFR let. ovoga članka zabranjena je iznad minimalne IFR putne razine. te da bi se spriječilo ugrožavanje zračnog prometa i izbjegli nesporazumi.(1) Ako pilot zrakoplova namjerava promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. u kontroliranim zonama. u kontroliranom zračnom prostoru: a) postoji vidljivost u letu od najmanje 8 km i b) ako zrakoplov održava horizontalno odstojanje od oblaka od najmanje 1. ovoga članka. promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja (plan leta-oznaka »Y«) može se provesti: a) ako postoji vidljivost u letu od najmanje 3 km. (6) Zrakoplovi koji mijenjaju pravila letenja u skladu s minimalnim vrijednostima iz stavka 4. ovoga članka. mora o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (7) Kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio utjecaj na druge zrakoplove za koje je razdvajanje propisano.5 km te vertikalno odstojanje od najmanje 1000 stopa. promjena pravila letenja prema minimalnim vrijednostima iz stavka 4. (2) Pilot zrakoplova smije promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja samo ako je predvidivo da će let završiti ili biti nastavljen tijekom dužeg vremenskog razdoblja u vizualnim meteorološkim uvjetima. ako postoje propisani VFR minimumi. (4) Iznimno od odredaba stavka 3. U tom se slučaju moraju primijeniti vrijednosti utvr ene odredbama stavka 3. 2. razdvajaju se u kontroliranom zračnom prostoru od zrakoplova za koje je razdvajanje propisano prema normama utvr enim za razdvajanje IFR letova. u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. b) ako postoji vidljivost zemljine površine i c) ako zrakoplov leti izvan oblaka. čak i nakon promjene na VFR dio leta. (5) Minimalne vrijednosti iz stavka 4. (3) Promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja može se provesti ako: 1. .

Prekid prilaženja za slijetanje Članak 64. nadležna kontrola zračnog prometa može. (1) Kontrola zračnog prometa obavlja se prema načelu »tko prvi do e. osim u slučaju kad je načelo prednosti potrebno izmijeniti zbog omogućavanja većeg protoka zračnog prometa u što manjem vremenskom razdoblju. i što sigurnijeg. ovoga članka. Pilot zrakoplova mora prekinuti prilaženje i započeti utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. (1) Pilot zrakoplova mora se pridržavati propisanih postupaka letenja prilikom prilaženja i odlazaka na i sa kontroliranih aerodroma te prilikom obavljanja IFR letova. osim u slučaju kad nadležna kontrola zračnog prometa izda odobrenje koje odstupa od propisanih postupaka letenja. Snižavanje ispod minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja. samo prema objavljenim IFR postupcima. obzirom na ukupnu prometnu . ako je zrakoplov dostigao utvr ene vrijednosti za prekid prilaženja za primijenjeni postupak instrumentalnog prilaženja. u pojedinim područjima. OPĆA PRAVILA POSTUPANJA Postupci letenja Članak 65. prvi će biti uslužen«. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa može dozvoliti odstupanja od objavljenih postupaka letenja iz stavka 1. Pravila prednosti Članak 66. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. a ne može vizualno završiti prilaženje. ako to prometna situacija i uvjeti dopuštaju i ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. odobriti snižavanje na visinu manju od minimalne IFR putne razine primjenom minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja (MRVA). redovitijeg i nesmetanijeg odvijanja zračnog prometa. može se odobriti IFR letovima.(8) Zbog olakšanja prijelaza iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR). Dio treći KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Glava 1.

transplatati ili krv (STS/HOSP). točka 5. prednost u svakom slučaju uživaju sljedeći letovi navedenim redoslijedom: 1. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može u prostorno i vremensko ograničenom opsegu. letovi mlaznih jednosjeda i dvosjeda hrvatske vojske. 7. Zabrana VFR letova Članak 67. letovi kod kojih je pilot objavio stanje nužde ili je stanje nužde očigledno. uključujući letove koji su predmetom protuzakonitog ometanja ili im protuzakonito ometanje neposredno prijeti (STS/EMER). u potpunosti ili djelomično. a poglavito obzirom na operativne potrebe vojnih mlaznih zrakoplova. koji ujedno uživaju prednost pred ostalim letovima hrvatske vojske. kao i letovi kojima se prevoze transplatati. krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti. 5. (1) Kada to zahtijeva prometna situacija i intenzitet letova koji podliježu kontroli zračnog prometa. 4. letovi u svrhu potrage i spašavanja. zabraniti obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. ovoga članka. (3) Vježbovni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu presretanja. lijekovi. uživaju prednost kao i letovi iz stavka 2. letovi kojima se prevoze poglavari država (STS/HEAD) i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvr en takav povlašteni status (STS/STATE). 2. ovoga članka. uključujući letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći oboljelim ili ozlje enim osobama. letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlje ene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć.situaciju i operativne potrebe pojedinih zrakoplova. . letovi koji podliježu mjerama za upravljanje protoka zračnog prometa. 3. promatrački letovi temeljem me unarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku (Open Skies Treaty). 8. letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske (STS/PROTECTED). 6. te u humanitarne svrhe (STS/SAR/HUM).

izme u letova koji podliježu razdvajanju i utvr enih područja za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora. 6. odnosno nekontroliranog zračnog prostora. izme u letova koji podliježu razdvajanju. (2) Ako se vrsta ili propisana norma razdvajanja koja se koristi za razdvajanje dva ili više letova iz stavka 1. i 9. nadležni kontrolor zračnog prometa.(2) Ako to zahtijeva sigurnost zračnog prometa. ovoga Pravilnika. nadležna kontrola zračnog prometa mora poduzeti mjere koje osiguravaju postojanje odnosno primjenu i uspostavu druge vrste ili druge norme razdvajanja prije nego što je prvotno korištena vrsta ili propisana norma razdvajanja postala nedostatna. ovoga članka ne može održavati ili primjenjivati. izme u posebnih VFR letova. 5. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane norme razdvajanja u kontroliranom zračnom prostoru u sljedećim slučajevima: 1. pojedinačno ili ukupno VFR letenje u kontroliranom zračnom prostoru mogu privremeno zabraniti: 1. te izme u tih letova i drugih letova za koje je obvezna primjena postupaka razdvajanja. zabranjenih područja i područja s ograničenjem letenja. 3. utvr enom odredbama Dodatka 5. 2. 4. a prelijeću kroz oblake ili se nalaze u njima. 7. izme u svih vrsta letova koji podliježu razdvajanju u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. . pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. izme u VFR letova koji se nalaze u navigacijskim poteškoćama. izme u letova koji podliježu razdvajanju i granica vlastitog područja nadležnosti. Razdvajanje kontroliranog prometa Članak 68. IFR letova i noćnih VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. 2. 8. izme u IFR letova i posebnih VFR letova. izme u IFR letova i VFR letova koji mijenjaju pravila letenja u uvjetima smanjenih meteoroloških minimuma.

(2) Ako pilot zrakoplova iz važnih razloga zatraži prednost prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa. vrstu leta. nadležna kontrola zračnog prometa može izdavanjem odgovarajućih odobrenja i njihovim izmjenama utvrditi pojedinosti koje se odnose na odvijanje leta. . neodložno javiti svako opažanje opasnosti koja bi mogla ugroziti sigurnost zrakoplova ili sigurnost zračnog prometa. Pojam »odobrenje kontrole zračnog prometa« (ATC clearance) može se skratiti na način da se iza ili ispred riječi »odobrenje« koriste izrazi kao što su npr. Postupanje prema odobrenju Članak 71. posebice na letnu putanju i razinu. kako bi se naznačilo na koji se dio leta.(3) Propisane vrste i norme razdvajanja primjenjuju se i na razdvajanje letova hrvatskih vojnih zrakoplova. te razloge mora navesti u svom zahtjevu. »rutno«. sve dok mu se ne izda novo odobrenje. Izvještaji o opasnostima za zračni promet trebaju sadržavati sve bitne pojedinosti koje su od značaja za sigurno odvijanje zračnog prometa. »za slijetanje«. odnosno djelovanje odgovarajuće odobrenje odnosi. osim ako je posebnim dogovorom na temelju zakona predvi eno povećanje ili smanjenje utvr enih normi razdvajanja. (3) Pilot zrakoplova mora postupati prema posljednjem izdanom i potvr enom odobrenju kontrole zračnog prometa. Odjeljak 2. »za obavljanje padobranskih skokova« itd. Javljanje o opasnostima Članak 69. pri čemu pilot mora neodložno o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa i pribaviti novo odobrenje. ODOBRENJA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA Pojam i opseg odobrenja kontrole zračnog prometa Članak 70. osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje zahtijevaju trenutnu odluku pilota zrakoplova. Pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa. Prilikom obavljanja poslova kontrole zračnog prometa. »za prilaženje«. (1) Izdavanjem odobrenja kontrole zračnog prometa pilotu zrakoplova se dozvoljava obavljanje leta pod uvjetima utvr enim u odobrenju.« za uzlijetanje«.

posebne VFR letove. do 7. 12. pilot zrakoplova mora odobrenje pribaviti putem radiokomunikacije. Odobrenje kontrole zračnog prometa mora se pribaviti za sljedeće letove ili djelovanja: 1. Pribavljanje odobrenja Članak 73. 10. 3. IFR letove. letenje mikrolakih aviona. letove jedrilica u oblacima. akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru i na kontroliranim aerodromima. VFR letove u zračnom prostoru klase B. ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. 2. skokove padobranom i izbacivanje predmeta padobranima u kontroliranom zračnom prostoru. C i D. 11. (1) U slučajevima iz članka 72.Letovi i djelovanja za koje je potrebno odobrenje kontrole zračnog prometa Članak 72. ovoga Pravilnika. noćne VFR letove te noćne letove zračnih brodova i slobodnih balona s posadom u kontroliranom zračnom prostoru. letove u uvjetno zabranjenim i privremeno izdvojenim područjima. letenje slobodnih balona bez posade. 7. 9. 5. 6. te grupno letenje slobodnih balona bez posade u kontroliranom zračnom prostoru. letenje zrakoplovnih modela s raketnim pogonom i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru. aerodromski promet na kontroliranim aerodromima. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. parajedrilica i ovjesnih jedrilica u kontroliranom zračnom prostoru. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućih područja. 8. .5 kg. 4. točke 1.

slijetanje i dr.). odnosno 186. kao što su postavljanje SSR transpondera. ovoga Pravilnika. vrsti plana leta. 5. odobrenje se mora pribaviti od nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. klasifikaciji zračnoga prostora. mogu sadržavati: 1. VFR). (3) Akrobatski letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se dogovoriti telefonom s nadležnom kontrolom zračnog prometa. sve ostale potrebne upute ili informacije. do 12. 3. razinu odnosno razine leta za čitavu rutu ili njezin dio i promjene razina po potrebi. a uključene su u odobrenje. te utvr enom načinu rada nadležne kontrole zračnog prometa. putnu razinu odnosno razine. Pod vremenom istjecanja odobrenja. ako je potrebno. točke 8. ako je potrebno. 2. smatra se vrijeme u kojem se odobrenje automatski poništava. 3. (2) Upute koje se odnose na razine. 5. ako let ne započne. prilaženje. u načelu. Sadržaj odobrenja Članak 74. 2. ovoga Pravilnika. može sadržavati podatke navedene sljedećim redoslijedom: 1. obvezi razdvajanja. brzinu penjanja ili snižavanja. vrijeme komunikacije i vremena istjecanja odobrenja. postupke prilaženja ili odlaska. . rutu leta.(2) U slučajevima iz članka 72. granicu valjanosti odobrenja. (1) Odobrenje kontrole zračnog prometa proslije eno radiokomunikacijom. Odobrenje se izdaje putem telefona ili radiokomunikacijom. 4. mjesto ili vrijeme početka penjanja ili snižavanja. razine na kojima se prolaze odre ene značajne točke. prethodno se mora pribaviti pismeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članaka 30. pozivni znak zrakoplova. (4) U slučaju održavanja zrakoplovnih priredbi te posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. a ovisno o vrsti leta (IFR. rutni let. podrobna uputstva koja se odnose na odlazne i prilazne razine. ako je potrebno 4. fazi leta (uzlijetanje.

pozicija. . vrijeme preleta. (1) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim odredbama članka 12. (2) Nakon promjene radiofrekvencije. a kod prve uspostave radiokomunikacije. Izvještaj o poziciji kod IFR letova Članak 76. prilikom prelijetanja utvr enih obveznih točaka javljanja. nadležna kontrola zračnog prometa može. ovoga članka. 2. proslijediti nadležnoj kontroli zračnog prometa izvještaj o poziciji. razina.Odjeljak 3. pozivni znak zrakoplova. IZVJEŠTAJI PILOTA ZRAKOPLOVA 1. 3. ovoga Pravilnika. stavak 4. IZVJEŠTAJ O POZICIJI Obveza javljanja pozicije Članak 75. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku proslje ivanja izvještaja o poziciji. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 2. u pojedinom slučaju. a odobrena razina u slučaju penjanja ili snižavanja. ovoga članka. odnosno promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. (1) Pilot zrakoplova prilikom IFR leta. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. pozivni znak zrakoplova. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. Ako nije drukčije propisano izvještaj o poziciji mora se proslijediti iznad ili neposredno nakon prelijetanja svake utvr ene obvezne točke javljanja. moraju se proslijediti sljedeći podaci: 1. ne proslje uje se podatak o razini. zahtijevati proslje ivanje izvještaja o poziciji i iznad drugih točaka ili pilota zrakoplova osloboditi te obveze.

3. točka 3. vrijeme preleta. 4. .(4) Iznimno od odredbe stavka 1. 2. (1) Kod obavljanja VFR leta. koji sadrži sljedeće podatke i to navedenim redoslijedom: 1. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. razina. (2) Vrijeme preleta iz stavka 1. razina. pozicija. Izvještaj o poziciji kod VFR letova Članak 77. pozivni znak zrakoplova. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta i razini. kod IFR leta u zračnom prostoru u kojem se ne provodi radarska usluga. ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. ovoga članka može se izostaviti. 3. koji sadrži sljedeće podatke: 1. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. a kod promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. pozicija. predvi eno vrijeme sljedeće pozicije. 4. vrijeme preleta. Izvještaj o poziciji zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu Članak 78. (5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka. pozivni znak zrakoplova. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 2. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta. 5. ovoga članka. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja.

(2) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na nekontroliranom aerodromu. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 3. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. aerodrom odlaska. pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o odlasku. centru za pružanje letnih informacija. . 3. 4. 2. Izvještaj o odlasku i dolasku Izvještaj o odlasku Članak 79. poziciju za smjer slijetanja. planiranu sletnu stazu. pozivni znak zrakoplova. 2. pozivni znak zrakoplova. a ako to nije moguće. pozivni znak zrakoplova. (3) Izvještaj o odlasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. pilot zrakoplova propisanim radiokomunikacijskim postupkom nadležnoj kontroli zračnog prometa. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta a koji uzlijeću s nekontroliranog aerodroma. 2. 2. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. ako nije drukčije propisano. pozicija.(1) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na kontroliranom aerodromu. nadležnom prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa osoba koju ovlasti pilot zrakoplova ili 2. naziv aerodroma. javljanjem stvarnog vremena uzlijetanja (2) Neposredno nakon uzlijetanja. vrijeme uzlijetanja. mora na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. stvarno vrijeme uzlijetanja mora javiti: 1.

ovoga Pravilnika. ovoga članka. letove u uvjetno zabranjenim područjima i drugim područjima. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta. a ako to nije moguće. naznačen u planu leta. pozivni znak zrakoplova. aerodrom odredišta. 4. VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. aerodrom slijetanja. 2. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućeg područja. (1) Plan leta obvezno se predaje za sljedeće letove: 1. Odjeljak 4. javljanjem vremena slijetanja. izvještaj o dolasku mora sadržavati aerodrom odlaska i aerodrom odredišta. IFR letove. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. Ako iz nekog razloga slijetanje nije uslijedilo na aerodrom odredišta. pilot zrakoplova mora. PLAN LETA Obveza predavanja plana leta Članak 81. stavak 3. umjesto proslje ivanja izvještaja o dolasku pilot zrakoplova može putem radiokomunikacije proslijediti predvi eno vrijeme slijetanja nadležnoj kontroli zračnog prometa. vrijeme slijetanja. 3. (3) Izvještaj o dolasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1.4. VFR letove koji prelaze granicu Republike Hrvatske. 3. nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o dolasku. a koji slijeću na nekontrolirane aerodrome. centru za pružanje letnih informacija. 2. uključujući područja iz članka 15. Izvještaj o dolasku Članak 80. osim za letove unutar kontrolirane zone danju. ako se zrakoplov već nalazi u aerodromskom prometnom krugu i očekuje se sigurno slijetanje. .

plan leta može se predati i za druge letove. te 4. potpuno adresiranje i proslje ivanje. (1) Pojedinačni plan leta (individual flight plan-FPL) mora se predati za svaki pojedini let za koji je predavanje plana leta propisano. 2. Sadržaj i obrazac plana leta . istovrsni i najmanje jednom tjedno. (1) Operator zrakoplova. odnosno svakodnevno tijekom najmanje deset dana u slijedu. 3. kao i svaki dio leta kad se radi o letu koji uključuje me uslijetanja. (2) Trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL) može se predati za najmanje 10 IFR letova koje planira isti operator zrakoplova. provjeru provedivosti leta. potpunost i točnost podataka. (2) Predavatelj plana leta odgovoran je za: 1. Predavanje plana leta i odgovornost Članak 84. Pojedinim letom u smislu ovoga Pravilnika smatra se i grupni let više zrakoplova. Predavanje pojedinih vrsta planova leta Članak 82.(2) U svrhu olakšavanja provo enja mjera potrage i spašavanja zrakoplova. zapovjednik zrakoplova ili druga ovlaštena osoba mora predati plan leta sukladno uvjetima koje utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (3) Uvjeti i način predaje planova leta za letove hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. Vrijeme predavanja plana leta utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Vrijeme predavanja plana leta Članak 83. izme u ostalog i na temelju pribavljenih preduzletnih informacija. ako su ti letovi planirani kao redoviti. pribavljanje preduzletnih informacija i po potrebi odobrenja kontrole zračnog prometa.

2. ovoga Pravilnika mogu se primjenjivati. te kako bi se optimizirali postojeći kapaciteti europskog sustava kontrole zračnog prometa. (2) Uvjete za predavanje. istovjetan odnos prema IFR letovima koji slijeću odnosno uzlijeću iz Republike Hrvatske u odnosu na letove koji prelijeću Republiku Hrvatsku. mora sadržavati odgovarajuće podatke o planiranom letu. koordinaciju i provedbu strategijskih (sedam i više dana prije dana doga anja). (1) Upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management) provodi se prikladnim mjerama kako bi se izbjeglo preopterećenja. stavak 2. opseg i uvjeti za upravljanje protokom zračnog prometa Članak 86. utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA Pojam. ovoga članka. predtaktičkih (unutar šest dana prije dana doga anja) i taktičkih (na dan doga anja) mjera. te uvjete za dopuštena odstupanja koja se odnose na plan leta. uzimajući pritom u obzir utvr ene kapacitete sustava kontrole zračnog prometa. smatraju se mjere koje se odnose na planiranje. i 3. Opći ATFM postupci Članak 87. te primjenu onih mjera upravljanja protokom koje imaju najmanji negativni utjecaj na korisnike zračnog prostora. pojedinačno ili u kombinaciji kao sljedeći postupci: 1. pravodobno dodjeljivanje slotova odlaska prema odre enim odredišnim područjima ili aerodromima. Odjeljak 5. (1) Obrazac plana leta iz Dodatka 7. . (1) Taktičke mjere iz članka 86. prihvaćanje. ovoga Pravilnika. (2) Prikladnim mjerama iz stavka 1. predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta. poništavanje i izmjene plana leta. privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod odre enim uvjetima.Članak 85. (3) Uvjete i postupke upravljanja protokom zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.

ako je potrebno. što uključuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili uzlijetanje letovima koji značajnije odstupaju od dodijeljenog CTOT-a.(2) Slot odlaska proračunava se i dodjeljuje korisnicima zračnog prostora na temelju podataka iz plana leta. slot odlaska se dodjeljuje najkasnije dva sata prije EOBT-a u obliku proračunatog vremena uzlijetanja (CTOT). Za potrebe aerodromske kontrole zračnog prometa slot odlaska iz članka 87. parkirališna pozicija. mora o tome neodložno i izravno obavijestiti tijelo nadležno za upravljanje protokom zračnog prometa ili nadležnu kontrolu zračnog prometa. stavak 3. a primjenjuje se na IFR letove i na letove s promjenom pravila letenja. te po potrebi informacije za odlazak i upute za vožnju u svrhu odlaska. odnosno mjere za upravljanje protokom zračnog prometa. Glava 2. u načelu. (3) Za sve letove koji podliježu mjerama za upravljanje protokom zračnog prometa. Proračunato vrijeme uzlijetanja se pribavlja u prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa. ako se IFR dio leta obavlja u području u kojemu su na snazi mjere za upravljanje protoka zračnog prometa. AERODROMSKA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Aerodromski prometni krug i vožnja Članak 89. ako je potrebno. zrakoplov javlja da je spreman za odlazak. 2. Ako korisnik zračnog prostora uoči da se iz bilo kojeg razloga ne može pridržavati dodijeljenog slota. »HEAD« i »SAR« te u drugim predvi enim slučajevima. ili se proslije uje izravno korisniku zračnog prostora. Sljedeće pozicije u aerodromskom prometnom krugu i krugu za vožnju (taxi circuit) predstavljaju točke na kojima piloti. (1) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna je za nadzor slotova odlaska na aerodromima odlaska. pilot zrakoplova traži odobrenje za pokretanje motora. ovoga Pravilnika iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko proračunatog vremena uzlijetanja). (2) Operator zrakoplova dužan je poznavati i pridržavati se objavljenih mjera protoka zračnog prometa te planirati letove zrakoplova u odlasku tako da se uzlijetanja obavljaju u skladu s proračunatim vremenom uzlijetanja. Zrakoplovi u odlasku zadržavaju se na toj poziciji do trenutka kad kontrolor zračnog . traže i ovisno o prometnoj situaciji dobivaju odobrenja i upute: 1. Obveze pilota zrakoplova i korisnika zračnog prostora u pogledu pridržavanja slota Članak 88. Postupak dodjele slota. pozicija za čekanje. ne primjenjuju se na letove sa statusom »EMER«.

dužine uzletno-sletne staze. nesmetanijeg slijetanja ili odlaska zrakoplova. pilot zrakoplova javlja završni krak. 5. ako je potrebno. Postupci pokretanja motora zrakoplova Članak 91. 7. završni krak. Odobrenje za slijetanje mora se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. smještaja navigacijskih sredstava koji služe za izvršenje prilaženja. (1) Za stazu u uporabi odre uje se uzletno-sletna staza čiji je smjer najbliži smjeru vjetra. osim ako je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi odobrio veću le nu komponentu vjetra za tu stazu ili ako sigurnosni razlozi zahtijevaju trenutnu uporabu druge uzletno-sletne staze. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. 4. ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. ovoga članka.prometa ovisno o prometnoj situaciji može izdati uputu za izlazak na stazu ili odobrenje za uzlijetanje. 6. osnovni krak. blizine drugih aerodroma. pozicija za uzlijetanje. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. kapaciteta uzletno-sletne staze. 4. pilot javlja poziciju niz vjetar. za stazu u uporabi može se odrediti i druga staza ako je to potrebno zbog smještaja aerodromskog prometnog kruga. (3) Ako staza u uporabi nije prikladna za neki tip zrakoplova. prometne situacije. . na toj poziciji izdaje se uputa za vožnju do stajanke ili uputa da zrakoplov uspostavi komunikaciju sa zemaljskom kontrolom odnosno kontrolom stajanke. na toj se poziciji dodjeljuje odobrenje za uzlijetanje. pilot zrakoplova javlja osnovni krak. 4 ili 5. izlazak sa staze. a na zahtjev pilota. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti uporabu druge staze. 2. krak niz vjetar. postupaka za smanjenje buke ili utjecaja trenutne meteorološke situacije pod uvjetom da prosječna le na komponenta vjetra na toj stazi u pravilu ne iznosi više od 5 čvorova. Staza u uporabi Članak 90. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji. pod uvjetom da prometna situacija i postupci za smanjenje buke dopuštaju takvu izmjenu. 3.

pilotima se izdaje odobrenje za trenutno pokretanje motora. Bitne informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek. (1) Bitnim lokalnim prometom smatra se svaki promet zrakoplova. (1) Prije odlaska. ako pilot zrakoplova nije siguran da li je u stanju pokrenuti motore unutar 5 minuta nakon izdavanja odobrenja. Bitne informacije o stanju aerodroma Članak 94. (2) Početna razina na koju se zrakoplov penje nakon uzlijetanja utvr ena je u standardnom instrumentalnom odlasku (Standard instrument departure-SID). Informacije o bitnom lokalnom prometu Članak 93. odobrenja za daljnje penjanje izdaju se nakon uzlijetanja. Odobrenja za odlaske prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) Članak 92. Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku veće od 20 minuta. pilot zrakoplova prima rutno odobrenje (en-route clearance). odnosno promet u okolici aerodroma koji bi mogao predstavljati opasnost za dotične zrakoplove. vozila ili osoba na ili u blizini manevarskih površina. pilot zrakoplova mora se obavijesti bez odlaganja. (2) Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku manje od 20 minuta. Odobrenje za pokretanje motora ne smije se zatražiti. kontrolor zračnog prometa je obvezan obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju kašnjenja. na način koji omogućuje lako uočavanje i prepoznavanje tog prometa. kada kontrolor zračnog prometa .(1) U svrhu redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa. koji se odnose na stanje operativnih površina i pripadajućih sredstava koja su potrebna za sigurno odvijanje zračnog prometa. O iznenadnoj pojavi opasnosti tijekom završnog prilaženja. (1) Bitne informacije o stanju aerodroma su podaci. odnosno odre uje ju nadležna kontrola zračnog prometa zajedno s rutnim odobrenjem prije uzlijetanja. piloti zrakoplova moraju prije svakog odlaska prema IFR planu leta zatražiti odobrenje za pokretanje motora. (3) Ovisno o prometnoj situaciji. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova o svakom bitnom lokalnom prometu. uključujući odobrenje za odlaznu rutu.

ili u neposrednoj blizini operativnih površina. 6. staze za vožnju ili stajanke. QNH postavljanje visinomjera ili QFE na zahtjev. ostale privremene opasnosti. 5. kao i informacije o čišćenju snijega i posipanju odnosno prskanju uzletno-sletne staze. temperaturu zraka i točku rosišta za zrakoplove s turbinskim motorima. nanosi ili zapusi snijega. 5. uključujući značajna odstupanja. 2. otkaz ili nepravilnosti u radu dijela ili ukupnog aerodromskog sustava osvjetljenja i 7. ako podaci postoje. stazi za vožnju ili stajanci. trenutnu vidljivost u smjeru uzlijetanja i početnog penjanja ako je manja od 10 km i trenutnu vidljivost(i) uzduž uzletno-sletne staze u uporabi. ako automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje nije na raspolaganju. ostale važne obavijesti. prije uzlijetanja kontrolor zračnog prometa obavještava pilota zrakoplova o: . 4. trenutni smjer i brzinu vjetra pri tlu. (2) Ako je potrebno. 3. 2. 3. nakon uspostave prve komunikacije kontrolor zračnog prometa proslje uje informacije sljedećim redoslijedom: 1. (1) Pilotu zrakoplova koji namjerava letjeti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) i pilotu koji namjerava letjeti prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). snijeg. 4. Informacije zrakoplovima u odlasku i dolasku Članak 95.smatra da je to potrebno i u interesu sigurnosti zračnoga prometa ili na zahtjev pilota zrakoplova. gra evinski ili radovi u svrhu održavanja na. neravnine ili napuknuća površine uzletno-sletne staze. (2) Bitne informacije o stanju aerodroma proslje uju se sljedećim redoslijedom: 1. uključujući parkirane zrakoplove i ptice na tlu ili u zraku. uzletno-sletnu stazu u uporabi. uključujući visinu snježnog pokrivača u neposrednoj blizini uzletno-sletne staze. staze za vožnju ili stajanke. bljuzgavica ili led na glavnoj stazi.

umjereno ili jako zale ivanje. posebne upute. (4) Na zračnim lukama. a ako je potrebno proslje uju se i sljedeći podaci: 4. . promjenama bitnih informacija o stanju aerodroma. kiša koja se ledi i sl. (1) Prema kategorijama vrtložne turbulencije zrakoplovi mogu biti: 1. 3. Vrtložna turbulencija Članak 96. trenutni smjer i brzina vjetra. bitne aerodromske informacije. 8. uzletno-sletnu stazu u uporabi ili smjer slijetanja. te promjeni QNH vrijednosti tlaka zraka ako promjena iznosi 1 hPa (0. temperature zraka. Odobrenje za ulazak uključuje i sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. 2. 2. ako informacija već nije proslije ena putem automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. značajnim meteorološkim uvjetima (kumulonimbus ili oluja.) u području uzlijetanja i penjanja. teški (heavy-H). ako se radi o odobrenju za ulazak u aerodromski prometni krug. VFR rutu dolaska. 6. odnosno smjer prometnog kruga kad se upotrebljava desni prometni krug. (3) Pilotu zrakoplova koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odobrava se ulazak u kontroliranu zonu odnosno ulazak u aerodromski prometni krug ako meteorološki uvjeti i prometna situacija to dozvoljavaju.03 incha Hg) ili više. QNH vrijednost tlaka zraka. od 136 tona ili više. tuča. svim značajnim promjenama smjera i brzine vjetra pri tlu. 3. 7. smicanje vjetra. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje vrijeme slijetanja i uzlijetanja samo na poseban zahtjev pilota. bitni lokalni promet. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase (maximum certificated take-off mass – MTOM).1. vidljivosti ili vidljivosti uzduž staze. apsolutna visina leta. umjerena ili jaka turbulencija. 5.

da će IFR let čekati 20 minuta ili više iznad navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. pilotu zrakoplova mora se proslijediti očekivano vrijeme prilaženja. ako uz odobrenje za uzlijetanje proslijedi pilotu zrakoplova sljedeće podatke: 1. PRILAZNA I OBLASNA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Očekivano vrijeme prilaženja Članak 97.2. te se od njega ne zahtijeva pridržavanje propisanih minimuma razdvajanja zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase do uključujući 7 tona. laki (light-L). (2) Obzirom da se opasnost i postojanje vrtložne turbulencije ne može točno predvidjeti. smjer i brzinu vjetra pri tlu. 3. nadležna kontrola zračnog prometa nije odgovorna za pružanje informacije o opasnosti i postojanju vrtložne turbulencije u svakom trenutku i ne može jamčiti za točnost takve informacije. proteklo vrijeme od uzlijetanja prethodnog zrakoplova ili udaljenost od zrakoplova koji je prethodno uzletio. 2. a veće od 7 tona. (4) Nakon prijama podataka iz stavka 3. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase manje od 136 tona. ovoga članka. povećano odstojanje nije potrebno. 3. odnosno vrijeme napuštanja mjesta čekanja u svrhu završetka prilaženja za slijetanje. tip zrakoplova koji je prethodno uzletio. (1) Ako nadležna kontrola zračnog prometa predvi a. ako je moguće. održavati odstojanje od najmanje 200 m. 4. pilot zrakoplova je odgovoran za izbjegavanje vrtložne turbulencije. . Glava 3. tako da tijekom prilaženja ostane iznad letne putanje prethodnog zrakoplova i sleti iza njegove točke dodira) ili pri pogodnom vjetru. srednji (medium-M). (6) Tijekom vožnje iza zrakoplova teže kategorije pilot zrakoplova treba. (3) Smatra se da nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane minimume za razdvajanje zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. upozorenje o mogućem postojanju vrtložne turbulencije korištenjem propisane fraze. (5) Kad pilot zrakoplova ispred sebe vidi zrakoplov teže kategorije i u stanju je sam održavati sigurni razmak (npr.

U svrhu uspostavljanja slijeda za prilaženje i smanjenja potrebnog broja vektora. dajući pritom prednost zrakoplovima na način utvr en odredbama članka 66. . nadležna kontrola zračnog prometa mora podsjetiti pilota zrakoplova koji se nalazi u završnom prilaženju da provjeri da li je podvozje izvučeno i zabravljeno. Podešavanje brzine Članak 99. samo kad to smatra potrebnim. kojeg se radarski vektorira zbog instrumentalnog prilaženja. (1) Radarski kontrolor zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova. Nadležna kontrola zračnoga prometa. mora pilotu zrakoplova proslijediti izmijenjeno očekivano vrijeme prilaženja ako se ono razlikuje za ±5 minuta ili više od proslije enog. SRA). nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje očekivano vrijeme prilaženja. ovoga Pravilnika. o poziciji zrakoplova najmanje jednom prije početka završnog prilaženja.(2) Ako predvi eno vrijeme čekanja iznosi manje od 20 minuta. najkasnije na udaljenosti od 2 NM od zone dodira. zadržati posljednju dodijeljenu razinu i čekati na daljnja odobrenja. (3) Tijekom instrumentalnog prilaženja. Slijed za slijetanje Članak 98. nadležni kontrolor zračnog prometa mora izdati odobrenje za slijetanje ili alternativno odobrenje pilotu zrakoplova. prilikom radarskog vektoriranja tijekom me uprilaženja i završnog prilaženja. tako da mu proslijedi udaljenost od točke ili navigacijskog sredstva na koje se informacija odnosi. zahtijevati da zrakoplov pod radarskom kontrolom podesi brzinu za najviše ± 20 kt. Slijed za slijetanje mora se uspostaviti na način koji omogućuje dolazak najvećeg broja zrakoplova uz najmanje prosječno kašnjenje. Podešavanje brzine se ne smije zahtijevati ili primjenjivati nakon što je zrakoplov u završnom prilaženju preletio točku udaljenu 4 NM od praga uzletno-sletne staze. nadležna kontrola zračnoga prometa može. na temelju indicirane brzine (IAS). (3) Ako nadležna kontrola zračnoga prometa nije izdala odobrenje za nastavak leta nakon prolaska navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. (2) Tijekom radarskog prilaženja (PAR. pilot zrakoplova mora započeti postupak čekanja. Informacija o poziciji i udaljenosti Članak 100.

razdvajanje. (6) Pilot zrakoplova tijekom CDA prilaženja. ili prijedlog kontrolora zračnog prometa. (2) Prilikom primjene postupka iz stavka 1. nadležna kontrola zračnog prometa obavještava o tome pilota zrakoplova odgovarajućom propisanom frazom. a na zahtjev pilota. Neprekinuto snižavanje do odobrene razine provodi se brzinom snižavanja od 300 stopa/NM (kut snižavanja oko 3°) (3) Ako se tijekom snižavanja. iz posebnih razloga (npr. (5) Ako prometna situacija ne dopušta primjenu CDA (npr. mora koristiti tehniku prilaženja propisanu za smanjenje buke u skladu s odredbama članka 155. tako da se razina dostigne na smjeru usmjerivača na udaljenosti od oko 8 NM od točke dodira. ili 2. a u pravilu na udaljenostima od 20. U tom se slučaju prilaženje provodi prema objavljenim postupcima. uz uvjet. Taj segment me uprilaženja služi za smanjenje brzine. (4) Nakon postizanja visine me uprilaženja. ovoga Pravilnika. nadležna kontrola zračnog prometa. ako to prometna situacija dopušta. (1) Postupak prilaženja s neprekinutim snižavanjem (continouos descent approach-CDA) primjenjuje se samo tijekom ILS prilaženja u cilju uštede goriva i smanjenja buke. (1) IFR letu se može odobriti vizualno prilaženje. tako da bude osigurano neprekinuto snižavanje od 300 stopa/NM. ako je potrebno. prilazna kontrola vodi zrakoplove primjenom postupaka radarskog vektoriranja i odobrava neprekinuto snižavanje do razine me uprilaženja.Prilaženje s neprekinutim snižavanjem Članak 101. ovoga članka. prilaženje zrakoplova s različitom letnim sposobnostima). omogućilo ispravljanje brzine snižavanja. ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će meteorološki uvjeti dozvoliti vizualno prilaženje i da postoji velika vjerojatnost da će se vizualno prilaženje i . zrakoplov se mora nalaziti u horizontalnom letu otprilike 1 NM prije uključivanja u putanju poniranja. struktura zračnog prostora. da pilot može održavati stalnu vidljivost zemljine površine i: 1. treba pravodobno ukinuti to ograničenje. Vizualno prilaženje Članak 102. 15 i 10 NM od točke dodira kako bi se pilotu zrakoplova. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. Informacije o udaljenosti od točke dodira proslje uju se pilotu zrakoplova zajedno s odobrenjem za snižavanje. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. prepreke) odobre početne razine koje su veće od razine me uprilaženja.

postupak je ograničen samo do prolaska odre ene visine (npr.slijetanje moći završiti. 3. . vidljivost pri tlu iznosi 5 km ili više. da pilot može neodložno započeti postupak vizualnog prilaženja. (3) Izdavanje odobrenja za vizualno prilaženje ovisi o prometnoj situaciji i možebitnim postupcima za smanjenje ili izbjegavanje buke. na vlastiti prijedlog ili na zahtjev pilota zrakoplova. Ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će vidljivost dozvoliti vizualno prilaženje. uz pridržavanje navedenih uvjeta. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. (2) Vizualno prilaženje može se provoditi i u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. ovoga članka. IFR putne razine). U tom slučaju. ako je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. ili ako pilot javi da vidi prethodni zrakoplov i primi uputu da ga slijedi. ako se pilot zrakoplova može pridržavati nekog od uvjeta iz stavka 1. 5. izdati odobrenje za provedbu modificiranoga objavljenog IFR postupka u vizualnim meteorološkim uvjetima (visual climb-outs in VMC). nadležna kontrola zračnog prometa može pilotu zrakoplova predložiti vizualno prilaženje. nadležna kontrola zračnog prometa može. neće se povrijediti nekontrolirani zračni prostor. ako je zrakoplov kojemu se odobrava vizualno prilaženje prvi zrakoplov u slijedu prilaženja. min. dok se danju ta odgovornost može prenijeti na pilota zrakoplova. (4) Ako pilot zahtijeva ili prihvati predloženi postupak vizualnog prilaženja. (6) Odgovornost za održavanje razdvajanja izme u zrakoplova kojemu je odobreno vizualno prilaženje i ostalih zrakoplova snosi nadležna kontrola zračnoga prometa. 4. baza oblaka se nalazi iznad minimalne apsolutne visine za radarsko vektoriranje. (5) U cilju bržeg odvijanja zračnog prometa. 2. Vizualni odlasci IFR letova u VMC uvjetima Članak 103. ili 3. ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa predloži vizualno prilaženje i pilot ga prihvati. ovoga članka. (1) U slučajevima uzlijetanja odre enih tipova zrakoplova. mora se održavati radarsko razdvajanje sve do uspostave vizualnog razdvajanja. postupak se primjenjuje samo danju. odgovoran je za pridržavanje uvjeta iz stavka 1. ali da ne vidi prethodni zrakoplov. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. nadležna kontrola zračnog prometa smatra.

pilot zrakoplova preuzima odgovornost za nadvisivanje prepreka sve do prelaska visine odre ene u skladu s odredbom točke 5. ili 3. stavak 1. ili 2. ako zrakoplov prolazi iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. (1) Propisane norme razdvajanja izme u mlaznih zrakoplova koji lete istom putanjom i na istoj putnoj razini iznad FL 245. a samo izuzetno neposredno nakon uzlijetanja. (3) Kad zatraži ili potvrdi primitak odobrenja za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima. (2) Odobrenje za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima izdaje se IFR letu zajedno s rutnim odobrenjem. ovoga članka. ovoga Pravilnika. . (1) Povećane norme razdvajanja iz stavka 2. ovoga članka. nadležna kontrola zračnog prometa može uspostaviti i održavati. ako oba zrakoplova koriste istu uzletno-sletnu stazu. koje osiguravaju održavanje ili povećanje odstojanja izme u tih zrakoplova.6. Vrtložna turbulencija Članak 104. moraju se primjenjivati ako: 1. a uslijed djelovanja vrtložne turbulencije. tako da od pilota zrakoplova zahtjeva da lete stvarnim brzinama. neće doći do neprimjerenog ugrožavanja stanovništva bukom. zrakoplov leti neposredno iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. izraženima u obliku Machovog broja. koje se primjenjuju izme u letova iz članka 68. ovoga članka: Prethodni zrakoplov Slijedni zrakoplov NM Teški Teški 4 Teški Srednji 5 Teški Laki 6 Srednji Laki 5 Razdvajanje zrakoplova uporabom Machovog broja i promjena brzine Članak 105. (2) Uslijed djelovanja vrtložne turbulencije primjenjuju se sljedeće povećane norme razdvajanja izme u letova iz stavka 1.

navedenu u planu leta. Vlastito me usobno razdvajanje u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 107. (5) Ukoliko pilot zrakoplova tijekom leta zahtjeva promjenu visine leta ili je ista zahtjevana od nadležne kontrole zračnog prometa. kontroliranom letu. kad je potrebno odstupiti od trenutne brzine za ± 0. prenijeti odgovornost za održavanje razdvajanja na pilota zrakoplova.(2) Kontrola brzine uporabom Machovog broja zahtijeva da: 1. pilot zrakoplova zahtijeva ili se složi s takvim postupkom i potvrdi da vidi drugi zrakoplov. postupak se primjenjuje samo danju. da piloti zrakoplova. ne postoji promet u suprotnom smjeru. da piloti zrakoplova prije svake promjene brzine obavijeste nadležnu kontrolu zračnog prometa. (4) U donjem zračnom prostoru. mora pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. Nadležna kontrola zračnoga prometa može. se piloti zrakoplova pridržavaju posljednje dodijeljenog Machovog broja. tako da mu odobri održavanje vlastitog razdvajanja u vizualnim meteorološkim uvjetima kad je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. 2. 3. uključe trenutni stvarni Machov broj u redovne izvještaje o poziciji. 2. (3) Ako pilot zrakoplova namjerava tijekom leta mijenjati putnu brzinu. na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa. Primjena postupka putnoga penjanja (cruise climb) u hrvatskom zračnom prostoru je zabranjena. ispod FL 245. .1 Macha. ako vrijednost izmjene iznosi 5 % ili više od navedene brzine. 3. putne brzine izražavaju se u čvorovima na temelju indicirane brzine (IAS). Putno penjanje Članak 106. a zrakoplov nije u stanju održavati vertikalnu brzinu penjanja odnosno poniranja od 500 stopa u minuti ili više. pilot zrakoplova je dužan o tome izvjestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa.

razinu ili vrijeme. Informacija o bitnom prometu Članak 108. OPĆE ODREDBE Svrha uporabe radara Članak 109. a nije od drugog zrakoplova razdvojen propisanim normama razdvajanja. odnosno potvrdu o promjeni razine ili predvi eno vrijeme iznad točke javljanja najbliže mjestu prolaska razine. 2. primjena postupka je ograničena u odnosu na rutu. kad jedan drugome predstavljaju bitan promet. 5. 3. smjer leta odnosnog zrakoplova. u svim slučajevima.4. razdvajanje letova u kontroliranom zračnom prostoru. 7. Tijekom obavljanja poslova kontrole zračnoga prometa radar se može upotrebljavati za: 1. Informacija o bitnom prometu mora sadržavati sljedeće podatke: 1. 6. (2) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora proslijediti informaciju o bitnom prometu odnosnim kontroliranim letovima. samo jedan od zrakoplova smije biti u penjanju ili snižavanju. informaciju o relativnoj poziciji. 4. UPORABA RADARA U KONTROLI ZRAČNOGA PROMETA Odjeljak 1. informacija o bitnom prometu je proslije ena pilotima odnosnih zrakoplova. . ubrzanje protoka zračnoga prometa. tip zrakoplova. (1) Bitni promet (essential traffic) je onaj kontrolirani let. putnu razinu odnosnog zrakoplova. 3. na koji se primjenjuju propisani postupci razdvajanja. 2. postoji suglasnost pilota drugog zrakoplova za takav postupak. Glava 4. motrenje (nadzor) i vektoriranje zrakoplova.

(1) Ako nije drukčije zatraženo. pružanje pomoći pilotima zrakoplova u svrhu izbjegavanja područja u kojima prevladavaju nepovoljni meteorološki uvjeti. pilot zrakoplova mora postaviti nulu (0) kao treću i četvrtu znamenku. U pojedinim slučajevima nadležna kontrola zračnoga prometa može dodijeliti SSR kodove različite od utvr enih u skladu s odredbom stavka 3. (4) Utvr ene SSR kodove iz stavka 3. ili 2. Postupci prilikom nepravilnog rada SSR transpondera Članak 111. u posebnim okolnostima. isključiti u potpunosti mod C. pilot mora istodobno postaviti mod C bez posebne upute. mora zadržati kôd koji mu je dodijelila posljednja nadležna kontrola. sve dok mu se ne dodijeli novi kôd. Odjeljak 2. Ukoliko nadležna kontrola zračnoga prometa ne zatraži drugačije. ovoga članka pilot zrakoplova postavlja samostalno. (2) Ako vrsta transpondera ne dopušta odvojeno isključivanje moda A i C. (1) Pilot zrakoplova mora postaviti mod i kod SSR transpondera. kako bi se osigurao stalan prijenos podataka o identitetu i poziciji preko moda A.4. (2) Ako je pilotu zrakoplova dodijeljen dvoznamenkasti kôd. pilot zrakoplova čiji SSR transponder na modu C ne radi pravilno. POSTUPCI PRILIKOM UPORABE SEKUNDARNOG RADARA Postavljanje SSR transpondera tijekom redovne uporabe Članak 110. ovoga stavka. isključiti javljanje visine i emitirati samo nosivi val odgovora moda C. SSR transponder se ne smije isključiti bez izričite upute nadležne kontrole zračnoga prometa. navigacijske pomoći pilotima. (5) Ako je od pilota zrakoplova zatraženo postavljanje moda A ili drugog moda. pilot zrakoplova koji ulazi u područje nadležnosti odgovarajuće kontrole zračnog prometa. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i 1. prema uputi nadležne kontrole zračnoga prometa. (3) SSR kodove za pojedine vrste letova koji se odvijaju u hrvatskom zračnom prostoru. . te SSR kodove za posebne postupke utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. osim u slučajevima kad su u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka. te za pružanje selektivnih informacija o prometu. ako vrsta SSR transpondera ne dopušta postupak prema odredbi točke 1. Pritom mod A mora ostati uključen. ovoga članka utvr ene druge znamenke za posebne postupke.

ako to smatra najprikladnijom mjerom u skladu s vrstom nužde. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. Postupak kod otkaza SSR transpondera Članak 113. planirati svoj let prema uvjetima iz odobrenja.(3) Prilikom ulaska u područje nadležnosti kontrole zračnoga prometa. osim ako mu nadležna kontrola zračnoga prometa ne dodijeli neki drugi. kako bi ukazao na situaciju. (5) Pilot zrakoplova kojeg presreće vojni zrakoplov može primijeniti postupak u skladu s odredbama stavka 1. (1) U slučajevima nužde. pilot zrakoplova mora se pridržavati poduzetih mjera i o tome odgovarajuće obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. pilot zrakoplova može postaviti SSR transponder na mod A kôd 7700. osim ako okolnosti ne nalažu postavljanje kôda 7700. a ne može se popraviti prije odlaska. Postavljanje SSR transpondera u slučajevima nužde Članak 112. ovoga članka. obavijestiti aerodromsku kontrolu zračnog prometa i pribaviti odobrenje za provedbu leta. pilot zrakoplova mora postaviti transponder na mod A kôd 7600 i poduzeti mjere propisane za slučaj otkaza radiokomunikacije. (4) Pilot zrakoplova koji je predmet protuzakonitoga ometanja. ovoga članka. (3) Prilikom otkaza radiokomunikacije. pilot zrakoplova mora zadržati postavljeni kôd. 2. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora obustaviti transmisiju informacija o visini najkasnije na udaljenosti 20 NM (37 km) od zrakoplova kojeg namjerava presresti ili vremenski 40 sekundi prije predvi enog vremena dolaska na točku susreta sa zrakoplovom kojeg namjerava presresti (ovisno što je ranije) kako bi se spriječila neželjena rezolucijska informacija kod presretnutog zrakoplova opremljenog sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. (6) Tijekom postupka presretanja. (1) Ako SSR transponder otkaže prije uzlijetanja. i 2. pilot zrakoplova mora: 1. mora se potruditi postaviti SSR transponder na mod A kôd 7500. . ako takav postupak smatra primjerenim okolnostima u pojedinom slučaju. tako da leti najkraćim putem do najbližeg prikladnog aerodroma gdje se kvar može otkloniti.

obrasca plana leta. (3) Smatra se da je zrakoplov u penjanju ili snižavanju prošao razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da je prošao tu razinu u zahtijevanom smjeru. piloti zrakoplova su dužni koristiti u svrhu izbjegavanja mogućih sudara. Odjeljak 3.3. odgovarajuće slovo. Postupci za operativno korištenje odgovarača visine moda C Članak 114. koje označava preostale sposobnosti transpondera. odstupa ± 300 stopa od te razine. (2) Smatra se da je zrakoplov. nadležna kontrola zračnoga prometa mora. te mu izdati uputu da potvrdi visinu. ako prikazivanje odgovarača visine moda C. (2) Ukoliko otkaz transpondera nastupi nakon uzlijetanja. (2) Odredbe članka 116. kojem je odobreno napuštanje razine započeo napuštanje i napustio prethodno zauzetu razinu. (4) Smatra se da je zrakoplov dostigao odobrenu razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da razina zrakoplova odstupa ± 300 stopa od dodijeljene razine. Ukoliko odstupanje i nakon toga postoji. (1) Informacije dobivene na temelju sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. (5) Ako se razina koju je pilot zrakoplova javio razlikuje za više od ± 300 stopa od informacije o razini koju prikazuje SSR mod C a propisane norme za vertikalno razdvajanje mogu biti narušene. obavijestiti pilota zrakoplova o odstupanju. za više od 300 stopa. dobivanja točnije slike o trenutnoj prometnoj situaciji te aktivnog traženja i vizualnog prepoznavanja konfliktnog prometa. pilot zrakoplova mora o tome neodložno obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. kao temelj za daljnje razdvajanje mora se uzeti razina koju je javio pilot. kad informacija o razini SSR moda C prikazuje promjenu veću od 300 stopa u predvi enom smjeru od prethodno dodijeljene razine. . upisati slovo »N« za potpunu neispravnost SSR transpondera ili u slučaju djelomičnog kvara transpondera. UPORABA SUSTAVA U ZRAKOPLOVU ZA IZBJEGAVANJE SUDARA (ACAS II) Opremljenost i svrha uporabe ACAS II Članak 115. (1) Smatra se da se zrakoplov nalazi na dodijeljenoj razini. u rubrici 10. ovoga Pravilnika ne oduzimaju zapovjedniku zrakoplova njegovo pravo donošenja konačne odluke kada se radi o upravljanju zrakoplovom tj.

na odstupanja koja su nužna za postupanje prema rezolucijskim informacijama g) nakon razrješenja konflikta odmah nastaviti postupati sukladno prethodno valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa . nikako ne izvoditi manevar izbjegavanja isključivo na temelju prometnih informacija (Traffic Advisories-TA). obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa o rezolucijskoj informaciji uključujući i smjer vertikalnog odstupanja od važeće upute ili odobrenja kontrole zračnog prometa e) odmah postupati sukladno svakoj promjeni rezolucijske informacije f) svesti odstupanja od putanje leta na minimum tj. koristiti sve dostupne podatke za pripremu pravilne reakcije za slučaj primitka rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) 3. u slučaju rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) pilot mora: a) neodložno postupiti sukladno dobivenoj rezolucijskoj informaciji osim u slučaju kada bi takav postupak ugrozio sigurnost zrakoplova (upozorenje o približavanju prevlačenju – stall warning. nakon primitka prometne informacije. ovisno o radnom opterećenju posade. (3) U slučaju postupanja nakon primanja rezolucijske informacije (Resolution AdvisoryRA) kao i drugog doga aja važnog za praćenje djelovanja sustava ACAS. smicanje vjetra – wind shear i upozorenja sustava za signaliziranje blizine tla imaju prednost pred upozorenjima ACAS-a) b) postupati prema rezolucijskoj informaciji čak i kada je u suprotnosti s uputom kontrole zračnog prometa c) nikad ne izvoditi manevar penjanja ili snižavanja kao i promjene vertikalne brzine koji su suprotni primljenoj rezolucijskoj informaciji d) što je prije moguće.njegovo pravo na izbor najboljeg načina rješavanja prometnog konflikta ili sprječavanja mogućeg sudara. Upozorenja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara piloti moraju koristiti kako slijedi: 1. 2. pilot i kontrolor zračnog prometa moraju podnijeti izvještaj utvr en posebnim propisom. Način korištenja pokazivanja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara Članak 116.

ovoga članka kada: 1. koje pilot potvrdi. . obavlja centar za pružanje letnih informacija odnosno nadležna jedinica kontrole zračnog prometa u okviru svojih nadležnosti.h) obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa da nastavlja postupati prema valjanom odobrenju. kontrolor zračnog prometa prestaje biti odgovoran za razdvajanje odnosnog zrakoplova od drugih zrakoplova koji su ugroženi zbog izravne posljedice započetog manevra izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. 3. odstupi od valjanog odobrenja. treba proslijediti informaciju o bitnom prometu ako to smatra neophodnim. Odgovornost za razdvajanje zrakoplova tijekom manevara na temelju rezolucijske informacije Članak 117. USLUGA PRUŽANJA LETNIH INFORMACIJA Način obavljanja usluge pružanja letnih informacija Članak 118. ne smije izdati odobrenje ili uputu zrakoplovima na koje se manevar izbjegavanja odnosi sve dok pilot ne javi da ponovno postupa prema valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa. Glava 5. 2. (3) Kontrolor zračnog prometa ponovno preuzima odgovornost za razdvajanje svih zrakoplova iz stavka 2. ne smije pokušati promijeniti putanju leta zrakoplova koji izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. (2) Kad zrakoplov na temelju rezolucijske informacije. a u skladu s propisanim postupcima. ili 2. (1) Uslugu pružanja letnih informacija. (1) Nakon primljene obavijesti da pilot izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. kontrolor zračnog prometa: 1. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju i izda drugo odobrenje. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju. mora potvrditi primitak te obavijesti koristeći frazu »ROGER« 4.

(2) Poslovi pružanja i proslje ivanja informacija i savjeta iz stavka 1. Zakona o zračnom prometu. aerodroma. općih informacija o: a) značajnim meteorološkim pojavama (SIGMET). automatskim emitiranjem informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). u skladu s odredbama članka 105. kao što su eksplozije plina ili eksploziva. usluge aerodromskih letnih informacija na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje aerodromskih letnih informacija. natjecanje jedrilicama i letenje jedrilicama u za to posebno odre enim područjima. redovito i nesmetano odvijanje zračnoga prometa. izvještaje o odlasku i dolasku. te prihvaćanje i proslje ivanje informacija koje se odnose na planove leta. b) postojanju slučajeva nužde i nesreće zrakoplova. njihovim manevarskim površinama ako su . te za vrijeme elementarnih i drugih nesreća većeg razmjera. ograničenja koja mogu utjecati na letenje. b) ograničenjima u korištenju i promjeni načina korištenja radionavigacijskih sredstava. akrobatsko letenje. padobranske aktivnosti. d) letenju tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. osigurava operator aerodroma. obrana od tuče itd. posebnih informacija. 2. Poslovi koji se obavljaju u okviru usluge pružanja letnih informacija Članak 119. u načelu na zahtjev pilota zrakoplova o: a) posebnom korištenju zračnoga prostora (zrakoplovne priredbe i natjecanja. ovoga članka.). c) izbacivanju goriva. izvještaje pilota glede sigurnosti zračnoga prometa i izvještaje pilota (PIREP). e) drugim ograničenjima bitnim za obavljanje zračnog prometa. vojne vježbe i druge bitne vojne aktivnosti. radiokomunikacijskih frekvencija. 3. požari i sl. (1) Usluga pružanja letnih informacija obuhvaća pružanje i proslje ivanje svih informacija i savjeta pilotima zrakoplova potrebnih za sigurno. općih informacija. ovoga članka putem zrakoplovnih radioemisija obuhvaćaju poglavito proslje ivanje: 1.(2) Iznimno od odredbe stavka 1.

7. b) teškim ili srednjim slobodnim balonima bez posade. stvarnu brzinu. Dužnosti pilota zrakoplova prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija Članak 120. c) meteorološkim uvjetima. razinu i planiranu rutu leta. posebnih informacija kad god je potrebno o: a) ispuštanju radioaktivnih ili otrovnih tvari u atmosferu. ure ajima i opremi aerodroma. dužnosti pilota zrakoplova su: 1. brižljiva i temeljita priprema leta. aerodrom odlaska i dolaska. posebnim vremenskim uvjetima. 8. 4. tip zrakoplova. (1) Prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija. 2. poziciju. 3. (2) Prilikom predaje plana leta iz zraka (AFIL). prognozama vjetra na visini. slušanje zrakoplovnih radioemisija. aerodrom odredišta ili .pokriveni snijegom. d) bilo kojem drugom podatku. vrstu leta. proslje ivanje kratkih i sažetih izvještaja iz zraka. koji bi mogao utjecati na sigurnost zračnog prometa. pilot zrakoplova mora proslijediti sljedeće podatke: pozivni znak zrakoplova. ako to smatra potrebnim za sigurnu provedbu leta. 5. značajnim meteorološkim pojavama i kratkoročnim prognozama. slušanje frekvencije (dobrovoljno). odjavljivanje prije napuštanja frekvencije ako je radiokomunikacija bila uspostavljena. javljanje namjeravane promjene razine. aerodrom odlaska ili vrijeme i poziciju na kojoj se plan leta počinje primjenjivati. traženu razinu ako je potrebno. radio i navigacijsku opremu. ledom ili značajnim slojem vode. uspostavljanje radiokomunikacije. u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti). 4. 6. poglavito o uvjetima na ruti i pri slijetanju. da prilikom uspostavljanja radiokomunikacije proslijedi pozivni znak zrakoplova. c) opasnostima od sudara kontroliranim letovima (proslje ivanje informacija o prometu temeljenih na radaru. te sredstvima.

uočenom na konfliktnoj putanji s radarski identificiranim zrakoplovom i proslje ivanje preporuke ili savjeta za primjenu postupka izbjegavanja. Informacija o opasnosti od sudara Članak 122. a smatra se da postoji opasnost od sudara. (1) Informacija s radarskog pokazivača može se koristiti za pružanje podataka identificiranom zrakoplovu: 1. ako je moguće. proslje ivanje savjeta za najlakše obilaženje takvih područja. o poziciji područja nepovoljnih meteoroloških uvjeta i. o nepoznatom zrakoplovu. koje pilotu zrakoplova pomažu u navigaciji (navigacijska pomoć). 2.vrijeme i poziciju do koje se plan leta primjenjuje. proslje ivanje informacija. o bilo kojem zrakoplovu. (1) Kad se identificirani kontrolirani let uoči na konfliktnoj letnoj putanji s nepoznatim zrakoplovom. ili ako po mišljenju nadležne kontrole zračnoga prometa situacija to nalaže. te preporučiti postupak izbjegavanja ako pilot kontroliranog zrakoplova to zatraži. Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija Članak 121. najveće trajanje leta i broj osoba u zrakoplovu. zatraži uključenje transpondera na odre en kod i/ili mod. da konflikt više ne postoji. . i 2. alternativni aerodrom ako je potrebno. (2) Kad god je to moguće. kontrolirani let mora se obavijestiti kad god je moguće: 1. i 3. relativni smjer konfliktnog prometa u odnosu na kazaljke sata. informaciju o prometu na konfliktnoj letnoj putanji treba proslijediti kao: 1. (2) Uporaba radara u provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a pilota zrakoplova njegovih odgovornosti uključujući i konačnu odluku u svezi bilo koje savjetovane promjene elemenata iz plana leta. koji održava radiokomunikaciju s centrom za pružanje letnih informacija. pilot zrakoplova ne smije smatrati da će biti kontroliran ili razdvajan od drugog prometa. (3) Ako se od pilota zrakoplova.

mora se označiti slovom ICAO abecede abecednim redoslijedom. 3. 3. (2) ATIS emisija mora udovoljavati sljedećim zahtjevima: 1. 5. emisija mora biti stalna i mora se ponavljati. 4. 2. svaka pojedina ATIS poruka. emitirana informacija mora se ažurirati odmah nakon značajnije promjene. proslje ivanjem svakodnevnih informacija potrebnih za uzlijetanje i slijetanje na VHF frekvencijama objavljenim na način uobičajen u zračnom prometu. (3) Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a zapovjednika zrakoplova od odgovornosti koju ima za konačnu odluku. razina i tip zrakoplova ili. 2. . spor ili brz). prijelaznu razinu leta. relativna brzina konfliktnog prometa (npr. (3) ATIS emisija mora sadržavati sljedeće informacije: 1.2. (1) Radi smanjenja trajanja i opsega radiokomunikacije. na odre enim me unarodnim zračnim lukama u Republici Hrvatskoj. udaljenost konfliktnog prometa u NM. ICAO oznaku zračne luke. ako su nepoznati. 3. kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. 4. obavlja se automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). smjer u kojem se konfliktni promet kreće. u odnosu na preporučenu izmjenu plana leta. naziv zračne luke. emitirana informacija mora se odnositi samo na jednu zračnu luku. slijetanje i uzlijetanje mora se neodložno upoznati s podacima sadržanima u emisiji. 4. vrijeme motrenja. Automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje Članak 123. 5. očekivanu vrstu prilaženja i sletnu stazu.

(4) Piloti zrakoplova koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR).0 MHz). RADIOKOMUNIKACIJSKI POSTUPCI Načini obavljanja radiokomunikacije Članak 124. te radiofarovi za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency position indicating beacon). ovoga članka kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. čime bi se utvrdilo da je primljena posljednja valjana emisija. e) kašnjenja u dolasku i odlasku od 20 minuta ili više. d) ograničenja u korištenju prilaznih navigacijskih sredstava.025 MHz i/ili 243. pilot zrakoplova mora izgovoriti oznaku primljene informacije. ukoliko to oprema zrakoplova dopušta. trenutne meteorološke uvjete u zračnoj luci. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije iz stavka 4. . na utvr enim radiofrekvencijama (121. c) ograničenja u korištenju uzletno-sletne staze. moraju prije uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na objavljenim VHF frekvencijama. informacije koje se odnose na IFR letove i druge letove koji uzlijeću i slijeću na me unarodne zračne luke ne proslje uju se. te izme u radiopostaja zrakoplova. Glava 6. Prilikom uspostave radiokomunikacije s kontrolom zračnoga prometa nadležnom za prilaženje ili odlazak. mora zrakoplovima u prilaženju u odgovoru na poruku o oznaci primljene informacije proslijediti trenutnu QNH vrijednost tlaka zraka. a i piloti zrakoplova koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR). (2) Zrakoplovna pokretna veza je radiokomunikacija izme u zemaljske radiopostaje i radiopostaje zrakoplova. te ukoliko je potrebno: a) važne meteorološke pojave u područjima prilaženja i odlaska. uključujući meteorološku prognozu za slijetanje. (6) Tijekom automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. pribaviti uzletne i sletne informacije za odgovarajuću zračnu luku.6. U zrakoplovnoj pokretnoj vezi mogu se upotrebljavati i radiopostaje za slučaj nužde (survival craft station). (1) Radiokomunikacija putem zrakoplovne pokretne veze obavlja se kao radiotelefonska komunikacija. b) stanje uzletno-sletne staze i prema potrebi kočenje.5 MHz i/ili 406.

0 MHz i/ili 406. obavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku. premještanja zrakoplova tijekom prihvata i otpreme te radova na održavanju zrakoplova. moraju upotrebljavati jedinstveno koordinirano vrijeme (UTC). obavlja se na engleskom ili hrvatskom jeziku. . Jezik u uporabi Članak 125. Zakona o zračnom prometu. nepažnje pilota. (2) U slučajevima.5 MHz i/ili 243. kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova može upotrebljavati engleski ili hrvatski jezik. U slučajevima kada su utvr ene i objavljene posebne frekvencije radiokomunikacija se obavlja na engleskom jeziku. u skladu s odredbama članka 104. (3) Radiotelefonska komunikacija zrakoplovnom pokretnom vezom na nekontroliranim aerodromima i na frekvencijama koje ne koristi pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (1) Sve radiopostaje koje sudjeluju u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. (1) Radiotelefonska komunikacija u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. – nakon leta prije gašenja motora. Vrijeme u uporabi Članak 126. Piloti zrakoplova opremljenih odašiljačem za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency location transmitter – ELT) odnosno druge ovlaštene osobe dužni su poradi izbjegavanja lažnih poruka nevolje slušati frekvencije 121. – tijekom ugradnje ili održavanja ELT-a.(3) Lažne poruke nevolje mogu biti emitirane uslijed akrobatskih manevara.025 MHz u slijedećim slučajevima: – tijekom leta ako je moguće. pretvrdog slijetanja. ovisno o tome kojim jezikom bolje vlada. – tijekom radova na održavanju u blizini ELT-a i – tijekom premještanja zrakoplova na zemlji. neprimjerenog rukovanja. Ukoliko tijekom slušanja čuju ELT signal te isključivanjem ure aja utvrde da signal potječe iz njihovog zrakoplova dužni su o lažnoj poruci nevolje obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa te ako je potrebno servisirati ure aj.

(2) Početak dana označava se kao 0000 sati. sekundom. poruke nevolje (Distress message). Dopuštene vrste i prednost poruka u zrakoplovnoj pokretnoj vezi Članak 127. državni telegrami (State telegram). te im je potrebna hitna pomoć. dopuštene su sljedeće poruke. kojima prijeti velika i neposredna opasnost. (3) Poruke hitnosti (radiotelefonijom PAN PAN ili PAN PAN MEDICAL) su poruke. 6. poruke koje se proslje uju tijekom obavljanja kontrole zračnog prometa i u koje spadaju poruke o kretanju i kontroli zračnog prometa (Air Traffic Control Message). 2. a završava 59. 4. koje pritom uživaju navedenu prednost u emitiranju: 1. koje se odnose na sigurnost zrakoplova. . koje se odnose na zrakoplove i osobe u njima. Sat počinje nultom (00) minutom. poruke hitnosti (Urgency message). 3. poruke o sigurnosti leta (Flight safety message). 7. a kraj dana kao 2359 sati. proslje uju se minute tekućeg sata (dvije znamenke). (1) U zrakoplovnoj pokretnoj vezi. meteorološke poruke (Meteorological message). plovila i nekog drugog vozila ili osobe u njima ili u vidokrugu pilota. (2) Poruke nevolje (radiotelefonijom MAYDAY) su poruke. a završava 59. Minuta počinje nultom (00) sekundom. moraju se proslijediti sve četiri znamenke tekućeg sata i minuta. izvještaji o poziciji (Position Report) pilota zrakoplova. koje se odnose na emitiranje vrijednosti radiogoniometrijskih smjerova. Ako je moguća zabuna. (5) Poruke o sigurnosti leta su: 1. (4) Poruke radiogoniometrijskog smjera su poruke. minutom. 2. (3) Kao vrijeme. poruke radiogoniometrijskog smjera (Direction finding message). 5. letačko-operativne poruke (Flight regularity message).

osim pojedinih zahtjeva putnika i posade. poruke koje se odnose na održavanje zrakoplova. 5. 2. poruke koje se odnose na letenje i održavanje sredstava. bitnih za sigurnost i redovitost odvijanja letenja. 4.3. koje iz zrakoplova proslje uju državni poglavari ili osobe jednakog položaja. koje su prouzročene neizbježnim odstupanjima od reda letenja. oznaka državne pripadnosti. koje se odnose na emitiranje meteoroloških podataka. (7) Letačko-operativne poruke su: 1. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. (1) U radiotelefonskoj komunikaciji dopuštene su sljedeće vrste pozivnih znakova radiopostaja zrakoplova: 1. 2. 6. poruke koje se odnose na neplanirana slijetanja. zajedno s oznakama iz točke 1. poruke pilota ili operatora zrakoplova (Operational Message) koje su od bitnog značaja za zrakoplov u letu. upute predstavnicima operatora zrakoplova koje se odnose na izmjene zahtjeva za putnike i posadu. . zajedno s brojčanom oznakom leta. 3. (9) Kako se ne bi nepotrebno ometalo obavljanje kontrole zračnog prometa. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. (6) Meteorološke poruke su poruke. 3. ovoga stavka. poruke koje se odnose na izmjene reda letenja zrakoplova. letačkooperativne poruke i državni telegrami trebaju se prvenstveno proslje ivati na frekvencijama letnih informacija ili na drugoj frekvenciji koju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa. poruke koje se odnose na hitno potrebne rezervne dijelove zrakoplova i materijal. Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova Članak 128. zajedno s registracijskom oznakom zrakoplova. (8) Državni telegrami su poruke.

4. ovoga stavka. utvr ene radiotelefonske oznake dodijeljene operatoru zrakoplova. ako je to u neposrednom interesu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. (2) Radiopostaja zrakoplova smije upotrebljavati svoj skraćeni pozivni znak. stavak 1. nakon prethodne koordinacije s Organizacijom me unarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO). dodjeljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. za uporabu u me unarodnoj zrakoplovnoj telekomunikacijskoj vezi. (1) Uporaba skraćenog pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova dopuštena je samo nakon uspostave radiokomunikacije i ako zabuna ili zamjena pozivnih znakova nije moguća. (3) Pozivni znak radiopostaje zrakoplova skraćuju se uporabom: 1. tip zrakoplova. koji se sastoji od najviše 7 znakova. pozivni znak za vojne zrakoplove. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. 2. samo ako je zemaljska radiopostaja skraćeni pozivni znak već upotrijebila. ako je zračni prijevoznik priključen na zrakoplovnu nepokretnu mrežu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. ako: 1. odnosno uporabom oznake državne pripadnosti i tri posljednje oznake. zajedno s oznakama iz točke 1. stavak 1. 5. ili 2. zajedno s posljednje dvije oznake pozivnog znaka. oznake državne pripadnosti i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. hrvatskim zračnim prijevoznicima. Skraćivanje pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova Članak 130. .. stavak 1. osim ako zemaljska radiopostaja. Radiotelefonsku oznaku iz članka 128. odnosno 3. izričito ne dodijeli drugi privremeni pozivni znak. zračni prijevoznik posjeduje ili koristi zrakoplove na mlazni pogon ili druge vrste velikih zrakoplova. Dodjela radiotelefonskih oznaka Članak 129. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. točka 1. zbog izbjegavanja možebitne zabune tijekom trajanja leta kroz njezino područje nadležnosti. ako se pozivni znak iz članka 128.. (2) Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova ne smiju se mijenjati tijekom leta. a sudjeluje u zračnom prometu s najmanje 6 letova dnevno u komercijalnom domaćem ili me unarodnom prometu. točka 2. na njihov zahtjev. stavak 1. točka 1. sastoji iz više od 5 znakova.

Radiopostaje koje su pozvane višestrukim pozivom moraju potvrditi prijam poruke redoslijedom kojega je koristila radiopostaja koja je pozvala. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. osim ako se radi o letovima koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja (VFR). Prijam općeg poziva se ne potvr uje. stavak 1. (1) Radiotelefonska komunikacija mora se uspostaviti uporabom početnog poziva i odgovora na početni poziv na sljedeći način: 1. b) pozivni znak radiopostaje koja poziva. oznake tipa zrakoplova i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. istodobno pozvati više radiopostaja (višestruki poziv-multiple call). Uspostava radiotelefonske komunikacije Članak 131. . Početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. moraju uvijek prilikom uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa svojem pozivnom znaku pridodati riječ »HEAVY«. Opći poziv počinje frazom SVIM POSTAJAMA (ALL STATIONS). istodobno pozvati sve radiopostaje koje su na slušanju na istoj frekvenciji (opći poziv-general call). poruka se može proslijediti neposredno nakon početnog poziva.3. 2. b) pozivni znak radiopostaje koja odgovara. ako postoji sumnja u ispravnost upućivanja tog poziva. (6) Na poziv upućen nekoj radiopostaji ne smije se odgovarati. a nastavlja se pozivnim znakom radiopostaje koja poziva. već se mora pričekati sljedeći jasniji poziv. Odgovor na početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. (3) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. (5) Ako se pozivni znak radiopostaje koja poziva nije razumio. mora se upotrijebiti fraza PONOVITE SVOJ POZIVNI ZNAK (SAY AGAIN YOUR CALL SIGN). (4) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. (4) Piloti zrakoplova čija najveća dopuštena uzletna masa iznosi 136 tona ili više. (2) Ako se opravdano pretpostavlja da radiopostaja koju se poziva prima poziv. točka 4.

radiopostaja zrakoplova. Promet u nevolji . ulazak. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije. uključenje moda i koda sekundarnog radara. pozivni znak zemaljske radiopostaje i pojedine fraze kao što je npr. brzina leta). oznaku vrste prilaženja i stazu u uporabi.Opći postupci za obavljanje radiotelefonske komunikacije Članak 132. QDR i QTE itd. ovoga članka. IMC. Na napuštanje frekvencije letnih informacija primjenjuje se odredba članka 120. posljednjeg dijela završnog prilaženja i zaustavljanja nakon slijetanja. IFR. prelazak i povratnu vožnju po stazi.. VMC. VOR. slijetanje. normalne jačine i jednolike brzine (do sto riječi u minuti). kao i uputa koje se odnose na kretanje zrakoplova ( npr. Govor mora biti jasan. VFR. PRIMIO (ROGER) mogu se ispustiti. uz uporabu propisane normirane frazeologije. nedvojbena i jednoznačna. (1) Za svako obavljanje radiotelefonske komunikacije izme u radiopostaja u zrakoplovu potrebno je zatražiti dozvolu zemaljske radiopostaje. frekvencije u slučajevima promjene frekvencije. ako ne postoji mogućnost zabune. mora potvrditi prijam svih odobrenja. odnosno nakon što stigne na parkirališnu poziciju. QFE. (9) Pilot zrakoplova smije napustiti frekvenciju nadležne kontrole zračnoga prometa. razina. (3) Svaka emisija mora biti jasna. (2) Zemaljska radiopostaja ne smije emitirati i proslje ivati poruke radiopostajama u zrakoplovu tijekom uzlijetanja. (7) Iznimno od odredbe stavka 6. Prijam drugih uputa radiopostaja zrakoplova može potvrditi uporabom fraze WILCO. (8) Zemaljska radiopostaja potvr uje prijam poruke radiopostaje zrakoplova. emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER) ili emitiranjem pozivnog znaka radiopostaje u zrakoplovu i fraze PRIMIO (ROGER). (4) Uporaba kratica u radiotelefonskoj komunikaciji je zabranjena. QNE. (6) Radiopostaja zrakoplova mora potvrditi prijam poruke emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER). NDB. točka 8. FIR. stavak 1. QDM. ovoga Pravilnika. doslovno ponavljajući odgovarajuću poruku. Nebitne i neprikladne izjave su zabranjene. TCAS. uzlijetanje.. ATC. kao i kratice iz Q-skupine QNH. vrijednosti tlaka zraka u svrhu postavljanja visinomjera. osim ako se radi o kratkoj razmjeni poruka. samo uz njezino izričito odobrenje. osim ako se ne radi o kraticama koje se uobičajeno upotrebljavaju u zračnom prometu kao što su npr.

pozivni znak zrakoplova u nevolji. 2.Članak 133. podatke o poziciji. smjeru leta i razini. druge važne informacije potrebne za pružanje pomoći. Poziv hitnosti mora započeti trostrukim emitiranjem signala hitnosti »PAN PAN« i mora se emitirati na korištenoj radiofrekvenciji. Poziv hitnosti mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. vrstu nevolje. namjere pilota zrakoplova. (4) Uporaba frekvencije za slučaj nužde dozvoljena je samo u slučajevima nevolje ili otkaza svih drugih frekvencija. 4. pozivni znak zrakoplova koji emitira poziv. Uputa glasi: PREKINITE EMITIRANJE – MAYDAY (STOP TRANSMITTING – MAYDAY). . Hitni promet Članak 134. Poruka nevolje koja slijedi mora sadržavati: 1. 4. (2) Radiopostaja u nevolji ili radiopostaja koja upravlja komunikacijom u nevolji. vrstu zahtijevane pomoći. 3. 5. po mogućnosti namjere pilota zrakoplova. 3. Poziv u nevolji mora se započeti trostrukim emitiranjem signala za slučaj nevolje »MAYDAY« na korištenoj frekvenciji ili na frekvenciji za slučaj nužde. (3) Neposredno nakon što se komunikacija u nevolji završi ili kad više nije potrebno održavati radiotišinu na korištenoj frekvenciji. (1) Poziv u nevolji mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. radiopostaja koja je upravljala komunikacijom u nevolji mora na istoj frekvenciji emitirati sljedeću poruku: PROMET U NEVOLJI ZAVRŠEN (DISTRESS TRAFFIC ENDED). Poziv hitnosti mora sadržavati: 1. 2. može narediti prestanak emitiranja svim radiopostajama u području prijma ili samo odre enim radiopostajama koje ometaju promet u nevolji. vrstu poteškoće ili opažanje.

. Dio četvrti LETAČKI POSTUPCI Glava 1. ovoga članka utvr uju se na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. (1) Letna sposobnost zrakoplova ima izravan utjecaj na potreban zračni prostor i vidljivost za provedbu različitih manevara tijekom instrumentalnog prilaženja. (2) Kategorije zrakoplova iz stavka 1. (3) Kategorije zrakoplova iz stavka 2. ovoga članka.3. kategorija E brzine 166 kt ili više. kategorija B brzine 91 kt ili više. 4. kategorija D brzine 141 kt ili više. kategorija C brzine 121 kt ili više. po mogućnosti podatke o poziciji. 3. OPĆI UVJETI Kategorije zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja Članak 135. Brzine za proračun postupaka Članak 136. ali manje od 121 kt IAS. smjeru leta i razini. ali manje od 141 kt IAS. kategorija A brzine manje od 91 kt IAS. metoda izračuna kategorije zrakoplova s brzinom prevlačenja ne primjenjuje se na helikoptere. Obzirom na brzinu zrakoplova kao najvažniji čimbenik letne sposobnosti utvr eno je pet kategorija zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja. a u svrhu normizacije manevarskih sposobnosti zrakoplova u odnosu na posebne postupke instrumentalnog prilaženja. 2. 6. UVJETI ZA UTVR IVANJE I PROVEDBU POSTUPAKA INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA Odjeljak 1. 5. ali manje od 166 kt IAS.5. ali manje od 211 kt IAS. ovoga članka su: 1. kategorija H (4) Iznimno od stavka 2.

U svrhu proračuna zahtjeva za potrebnim zračnim prostorom i nadvisivanjem prepreka. .3 * – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack). Odjeljak 2. INSTRUMENTALNO PRILAŽENJE Segmenti postupka instrumentalnog prilaženja Članak 137. ** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) do i uključujući 6 000 stopa. 110***) 70/100 85/130 115/160 130/185 155/230 60/90 100 135 180 205 240 - 100 130 160 185 230 90 Vat – brzina iznad praga dobivena na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. upotrebljavaju se sljedeća područja brzina za svaku kategoriju zrakoplova iz članka 135. *** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) iznad 6 000 stopa. Brzine (kt) za proračune postupaka Područje brzina za početno prilaženje Područje brzina za završno prilaženje Maksimalne brzine za vizualno manevriranje (kruženje) Kategorija Vat zrakoplova Maksimalne brzine za neuspjelo prilaženje Me ufaza Završna faza 110 150 240 265 275 90 A B C D E H < 91 90/150 (110*) 120/180 91/120 (140*) 121/140 160/240 141/165 185/250 166/210 185/250 70/120 (100**. za pojedine postupke. ovoga Pravilnika.

ovoga članka. (2) Segmenti prilaženja iz stavka 1. u skladu s odredbama stavka 4. izravno prilaženje se smatra prihvatljivim. završni segment i 5.(1) Postupak instrumentalnog prilaženja može se sastojati od pet odvojenih segmenata u skladu s Dodatkom 8. . Pri tome minimalna udaljenost izme u praga uzletno-sletne staze i točke u kojoj putanja završnog prilaženja presjeca produženu središnju liniju uzletno-sletne staze ne smije biti manja od 1400 metara. ovoga članka. od kojeg počinje prilaženje. ovoga Pravilnika. slika 1. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. (6) Minimalne sektorske apsolutne visine (MSA). Segmenti u postupku instrumentalnog prilaženja su: 1. ako kut izme u putanje završnog prilaženja i produžene središnje linije uzletno-sletne staze iznosi najviše 30° za zrakoplove kategorije A i B te 15° za zrakoplove kategorije C. dolazni segment. izravno prilaženje će se odrediti na način da se nalazi u smjeru središnje linije uzletno-sletne staze (straight-in approach). U slučajevima nepreciznih prilaženja. na kojem se temelje postupci prilaženja za taj aerodrom. utvr uju se za svaki aerodrom i osiguravaju nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u polumjeru od 25 NM od radionavigacijskog sredstva. me usegment. D i E. u odre enim okolnostima pojedini segmenti mogu započeti na utvr enim točkama. (4) Kad god je moguće. ovoga članka. započinju i završavaju na odre enim preletištima. 4. završni segment preciznog prilaženja može započeti u točki u kojoj se sijeku odre ena visina me usegmenta instrumentalnog prilaženja i nominalna putanja poniranja (točka završnog prilaženja – FAP)). (1) U ovoj fazi leta. ako preletišta nisu utvr ena (npr. (5) Ako teren ili druga ograničenja ne dozvoljavaju odre ivanje smjera završne putanje prilaženja ili gradijenta snižavanja. 3. Dolazni segment Članak 138. odredit će se prilaženje s kruženjem (circling approach). pilot zrakoplova leti s rute do preletišta početnog prilaženja (IAF). 2. segment neuspjelog prilaženja. početni segment.

(2) Na dolaznim rutama primjenjuju se isti uvjeti za nadvisivanje prepreka. . (4) Prilikom primjene povratnih postupaka i produljenih postupaka iz stavka 3. (1) U ovoj fazi leta. vektorirat će zrakoplov do preletišta početnog prilaženja ili u putanju me uprilaženja odnosno. pilot zrakoplova mora. Visina nadvisivanja prepreka iznosi 500 stopa. primjenjujući pritom propisane povratne postupke (proceduralni zaokret i osnovni zaokret) ili produljene postupke u skladu s Dodatkom 8. usmjerivač). pilot zrakoplova može provoditi s maksimalnim kutom uvo enja od 90° kod preciznog prilaženja. od koje pilot zrakoplova može nastaviti prilaženje prema instrumentalnoj prilaznoj karti. smanjiti brzinu i pripremiti se za početak snižavanja u završnom prilaženju nakon prolaska preletišta završnog prilaženja (FAF). završnog prilaženja do točke. Svi zaokreti moraju se izvoditi pod kutem poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. (2) Ako je preletište završnog prilaženja utvr eno. što odgovara 250 do 500 stopa/NM). pilot zrakoplova mora stabilizirati zrakoplov na produženoj središnjoj liniji uzletno-sletne staze (putanja završnog prilaženja. ovisno o tome koji je kut manji. dopuštene su velike brzine snižavanja (4 – 8%. pilot zrakoplova leti od preletišta početnog prilaženja i vodi zrakoplov prema produženoj putanji završnog prilaženja do preletišta me uprilaženja (IF). odnosno 120° kod nepreciznog prilaženja. osnovnog zaokreta ili na završni doletni dio produljenog postupka. (2) U ovoj fazi leta. Segment početnog prilaženja osigurava nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u primarnom području. koji se primjenjuju i na ruti. ovoga Pravilnika. Segment početnog prilaženja Članak 139. (1) U ovoj fazi leta. ovoga članka. nadležna kontrola zračnoga prometa. Segment me uprilaženja Članak 140. segment me uprilaženja započinje u trenutku kad zrakoplov iza e na doletnu putanju proceduralnog zaokreta. (3) Vo enje zrakoplova po putanji uzduž segmenta početnog prilaženja do preletišta me uprilaženja. slika 2. (3) Ako se za vo enje zrakoplova upotrebljava radar. kod odre ivanja smjerova i proračuna vremena (timing). na odgovarajući način uzeti u obzir smjer i brzinu vjetra. Gradijent snižavanja mora biti što blaži ili jednak nuli.

Segment neuspjelog prilaženja Članak 142.2% za segment završnog nepreciznog prilaženja s preletištem završnog prilaženja (3° za precizno prilaženje). (2) Tijekom prilaženja iz stavka 1. a tijekom ILS prilaženja.5 ° za CAT I precizna prilaženja.5% (152 stope/NM) (me ufaza) u skladu s .1% za zrakoplove kategorije C. odnosno letu do točke udaljene 900 m od praga sletne staze (precizno prilaženje). 6. koja odgovara trajanju leta od najviše 15 s (neprecizno prilaženje). (1) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja uvijek kad u trenutku dostizanja odnosnog minimuma za slijetanje ne postoji dostatna vidljivost za uspješan završetak završnog prilaženja poradi slijetanja. nastavit će let do točke neuspjelog prilaženja i provoditi utvr eni postupak neuspjelog prilaženja.5% za zrakoplove kategorije A i B (10% za zrakoplove kategorije H). (1) Pilot zrakoplova započinje završno prilaženje na preletištu završnog prilaženja. D i E (3. minimalni/optimalni gradijent snižavanja iznosi 5. ovoga članka. (2) Segment neuspjelog prilaženja započinje u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). Gradijenti snižavanja strmiji od optimalnih ne smiju se koristiti osim ako su svi drugi načini za nadvisivanje prepreka u završnom prilaženju neprimjenjivi. čak i kad je postupak neuspjelog prilaženja započeo na razini većoj od potrebnih minimuma za slijetanje. (3) Završno prilaženje završava u točki neuspjelog prilaženja (MAPt). (4) Ako za postupak prilaženja nije utvr eno preletište završnog prilaženja.Segment završnog prilaženja Članak 141. ovoga članka. pilot zrakoplova smije započeti snižavanje tek. (3) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja najkasnije u točki iz stavka 2. kad se zrakoplov ustali na putanji završnog prilaženja. kako ne bi došlo do narušavanja apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka. odnosno 3° za CAT II i III precizna prilaženja) . (4) Nakon preleta horizontalne udaljenosti (početna faza). Najveći gradijent snižavanja za neprecizna prilaženja iznosi 6. pilot zrakoplova mora tijekom postupka neuspjelog prilaženja održavati gradijent penjanja od 2. koja se ne smije nalaziti ispod apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H). nakon uvo enja u putanju poniranja. Ako pilot zrakoplova započne primjenu postupka neuspjelog prilaženja prije preleta točke neuspjelog prilaženja.

precizno prilaženje. VOR. NDB. tijekom koje pilot zrakoplova mora održavati gradijent penjanja od najmanje 2. ILS s GP izvan uporabe). postupak čekanja ili rutni let. na najmanje 295 stopa (90 m) iznad najviše prepreke. SRA. odnosno postupka preciznog prilaženja (npr. (2) Za potrebe izvo enja postupaka preciznog prilaženja visine iz stavka 1. proračunava se na temelju prepreke u prilazu ili prepreke koja najviše zadire u površine neuspjelog prilaženja. apsolutne visine odnosno visine nadvisivanja prepreka. ILS. neprecizno prilaženje bez utvr enog preletišta završnog prilaženja (FAF). do točke s koje se može započeti ponovno prilaženje.5%. neprecizno prilaženje s utvr enim preletištem završnog prilaženja (FAF). a visina nadvisivanja prepreka. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka Članak 143. 2. na najmanje 246 stopa (75 m) iznad najviše prepreke. utvr uju se za: 1. (1) Apsolutna visina odnosno visina nadvisivanja prepreka. u odnosu na nadmorsku visinu aerodroma (OCH). U kartama za instrumentalno prilaženje apsolutna visina nadvisivanja prepreka utvr ena je u odnosu na srednju razinu mora (OCA). Kad zrakoplov tijekom me ufaze dostigne apsolutnu visinu ili visinu nadvisivanja prepreka od 164 stope. (3) Ovisno o osobinama postupka nepreciznog prilaženja (npr. ovoga Pravilnika. MLS). u području neuspjelog prilaženja plus vrijednost gubitka visine prema sljedećoj tablici: Gubitak visine izmjeren radio ili barometarskim visinomjerom Kategorija zrakoplova Vat A-169 km/h (90 kt) B-223 km/h (120 kt) C-260 km/h Vrijednost gubitka visine izmjerena radiovisinomjerom m ft 13 18 22 42 59 71 Vrijednost gubitka visine izmjerena barometarskim visinomjerom m ft 40 43 46 130 142 150 . započinje završna faza postupka neuspjelog prilaženja. uz odgovarajuće nadvisivanje prepreka. na najmanje visinu najviše prepreke u području završnog prilaženja ili najviše ekvivalentne prepreke. PAR. a nakon toga se povećava. slika 3. te za 3. ovoga članka utvr uju se u odnosu na nadmorsku visinu praga.Dodatkom 8. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka tijekom početne faze i me ufaze iznosi najmanje 100 stopa.

slika 4. (2) Područje vizualnog manevriranja za prilaženje. ne smije biti veća od 6 m. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. Vizualno manevriranje (kruženje) Članak 144. odnosno 2. Polumjeri lukova ovise o: 1. operatori zrakoplova dužni su proračunavati minimume za slijetanje. 4. a vertikalna udaljenost izme u putanje podvozja zrakoplova u sletnoj konfiguraciji i antene putanje poniranja. uporaba radiovisinomjera i sustava za upravljanje letom (flight director system) ili autopilota kod ILS Cat II prilaženja. stavak 3. (5) Na temelju apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (OCA/H). uporaba barometarskog visinomjera kod ILS Cat I prilaženja. i to: 1. u skladu s uvjetima utvr enima u Dodatku 8. 2. slika 6. gradijent penjanja u neuspjelom prilaženju iznosi 2. . temelje se na sljedećim normiranim uvjetima: 1. i 5. ovoga Pravilnika.5%. kategoriji zrakoplova u odnosu na njegovu brzinu prilaženja u skladu s odredbama članka 135. koji omogućuje pilotu zrakoplovu slijetanje na uzletno-sletnu stazu. minimalnu apsolutnu visinu snižavanja ili visinu snižavanja (Minimum Descent Altitude/Height-MDA/H). 2. čija su središta smještena na svakom pragu uzletno-sletne staze. (1) Vizualno manevriranje (kruženje) je nastavak postupka instrumentalnog prilaženja. odre uje se crtanjem lukova povezanih tangentama. ovoga članka. za neprecizna prilaženja. apsolutnu visinu ili visinu odluke (DA/H) za precizna prilaženja. koja je neprikladno smještena za izravno prilaženje. raspon krila zrakoplova ne smije biti veći od 60 m. kategoriji zrakoplova za koji se apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka utvr uje prema Dodatku 8.(140 kt) D-306 km/h (165 kt) H-167 km/h (90 kt) 26 8 85 25 49 35 161 115 (4) Vrijednosti navedene u tablici iz stavka 3. 3.

pilot zrakoplova ne smije letjeti indiciranim brzinama (IAS). FL 140 230 kt IAS za druge kategorije. (1) Oblik i nazivlje u svezi s petljom čekanja utvr eni su u Dodatku 9. iznad FL 140 do 240 kt IAS Brzina u uvjetima turbulencije 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad 6000ft. ovisno o tome koji je kut manji. odre uje se dodavanjem odgovarajuće vrijednosti visine prema sljedećoj tablici na najvišu prepreku u području vizualnog manevriranja (kruženja). OCA/H za prilaženje vizualnim manevriranjem (kruženjem) Kategorija zrakoplova Nadvisivanje prepreka ft (m) A B C D E ft (m) 295 (90) 295 (90) 394 (120) 394 (120) 492 (150) Najniži OCH iznad visine aerodroma 394 (120) 492 (150) 591 (180) 689 (210) 787 (240) Glava 2. ovoga Pravilnika.3. poprečnom nagibu od 20° ili kutu poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. brzini vjetra tijekom zaokreta od 25 kt ili većoj. (3) U svrhu nadvisivanja prepreka. 280 kt IAS za druge kategorije (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 280 kt IAS ili 0. slika 1. apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka (OCA/H). većim od brzina utvr enih u sljedećoj tablici: Visina čekanja Brzina kategorija H do uključujući 6000 100 kt IAS ft 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad do uključujući 6000ft. (2) Prilikom ulaska u petlju čekanja i provedbe postupka čekanja. te o 4.8 Mach ovisno što je . POSTUPCI ČEKANJA Standardna petlja čekanja Članak 145.

(6) Ako pilot zrakoplova iz operativnih razloga nije u stanju letjeti utvr enim postupkom. ovoga članka. Ulazak u petlju čekanja.83 Mach (3) Piloti zrakoplova moraju sve zaokrete izvoditi pod kutom poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba. ograničen je na radijal VOR-a ili DME luk. slika 2. pilot zrakoplova je obvezan na odgovarajući način uzeti u obzir poznati vjetar. Pritom su dozvoljena odstupanja do 5° od granica odgovarajućeg sektora ulaska. proračun vremena odleta odre uje se prema utvr enim vrijednostima udaljenosti. ovoga Pravilnika. (4) Pilot zrakoplova mora započeti s proračunom vremena (timing) odleta poprečno (abeam) od preletišta. pilot zrakoplova odre uje na temelju smjera kojim leti prije ulaska u petlju čekanja. (2) Sektor ulaska iz stavka 1. Prilikom odre ivanja smjera leta i proračuna vremena. koji tvore preletište. Postupci ulaska u petlju čekanja Članak 146. Ako se pritom upotrebljava DME ure aj. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa. okreće i leti u smjeru odleta te leti tim smjerom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. (3) Ulazak iz sektora 1 (paralelni ulazak-parallel entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. ovoga članka.83 Mach Brzina u uvjetima turbulencije manje (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 0. (1) Prilikom ulaska u petlju čekanja.Visina čekanja Brzina uključujući FL 200 iznad FL 200 do uključujućiFL 265 kt IAS 340 iznad FL 340 0. odre uje se presjecištem radijala VOR-a. Ulazak u petlju čekanja iznad VOR/DME preletišta. Ako prilikom utvr ivanja postupka čekanja nije drugačije odre eno ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa ne izda drugačiju uputu. a minutu i pol. pilot zrakoplova mora letjeti prema odgovarajućim postupcima za odnosni sektor ulaska. ovisno o tome koji je kut manji. ili nakon postizanja smjera odleta. ako se leti do uključujući FL 140. svi se zaokreti nakon ulaska u petlju čekanja izvode udesno. utvr enu na temelju presjecišta radijala VOR-a. nakon dolaska na preletište. (5) Proračun vremena odleta iz stavka 4. iznosi jednu minutu. ako se leti iznad FL 140. utvr en u skladu s uvjetima iz Dodatka 9. koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. ovisno o tome što je kasnije. .

Osnovno područje čekanja. Ponašanje u petlji čekanja Članak 147. nakon drugog dolaska iznad preletišta. okreće u smjer odleta. na bilo kojoj utvr enoj razini je zračni prostor potreban za obuhvaćanje petlje čekanja. tako da napusti točku čekanja u vrijeme utvr eno u odobrenju. a ulijevo kod lijeve petlje u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska i leti utvr enim postupkom čekanja. greške proračuna vremena. koji će zrakoplov dovesti u najprikladniju poziciju za početak zaokreta u objavljenu ili dodijeljenu putanju doleta. u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska ili se izravno vraća prema preletištu.2. te nakon toga okrenuti u propisanom smjeru. osobine preletišta itd. (2) Nakon izvo enja zaokreta u putanju odleta. (3) Nakon prijma odobrenja za napuštanje petlje čekanja. pilot zrakoplova obavlja tako da nakon dolaska na preletište. utjecaj vjetra. a ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. (5) Ulazak iz sektora 3 (izravni ulazak-direct entry). okrene udesno kod desne odnosno ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. koji na strani na kojoj se čeka tvori kut od 30° ili manje u odnosu na objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska te leti tom putanjom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. uzimajući u obzir brzine zrakoplova. pilot zrakoplova mora podesiti svoj let unutar granica utvr enog postupka čekanja. (1) Područje čekanja sastoji se od osnovnog područja čekanja i područja ulaska. (4) Ulazak iz sektora 2 (smaknuti ulazak-offset entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. (1) Nakon drugog i svih sljedećih dolazaka iznad preletišta. nakon toga okreće udesno kod desne. 3. 2. pilot zrakoplova mora izvoditi zaokrete u putanju odleta u propisanom smjeru. pilot zrakoplova mora nastaviti letjeti odlaznom putanjom tijekom propisanog vremena odleta ili udaljenosti. u objavljenu ili dodijeljenu putanju odleta i nastaviti let prema preletištu. nakon dolaska na preletište. Područje ulaska je zračni prostor potreban za smještaj odre enog postupka ulaska. Područje čekanja i tampon zona Članak 148. a udesno kod lijeve petlje. okreće udesno kod desne. . nakon toga okreće ulijevo kod desne.

ODREDBE O BUCI I POSTUPCI ZA NJEZINO SMANJENJE Odjeljak 1. OGRANIČENJA ZA CIVILNE PODZVUČNE MLAZNE AVIONE Svjedodžba o buci Članak 150. Objavljena minimalna razina čekanja mora iznositi najmanje 1000 stopa. Minimalna razina čekanja Članak 149. Avioni iz članka 150. a iznad planinskog područja 2000 stopa iznad najviše prepreke. utvr enima propisom kojima su predvi eni uvjeti i ograničenja za izdavanje svjedodžbe o buci zrakoplova ili odgovarajuće potvrde. ako je to potrebno. prilikom utvr ivanja minimalne razine čekanja koja se može upotrebljavati u petlji i području čekanja. najveće dopuštene uzletne mase 34 000 kg ili više. Minimalna razina čekanja povećava se. Poglavlju 3. unutar bočnih granica zračnog prostora zaštićenog za postupak čekanja. zbog osiguranja nadvisivanja prepreka u tampon zoni. (2) Svjedodžba o buci ili druga odgovarajuća potvrda mora se tijekom uporabe nalaziti u zrakoplovu. ovoga Pravilnika. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. ili s najvećim dozvoljenim brojem sjedala za dani tip zrakoplova većim od 19 putničkih sjedala. Glava 3. uzete u obzir razina i vrsta prepreka. Svesku 1. (1) Na aerodrome u Republici Hrvatskoj smiju slijetati i uzlijetati samo oni civilni podzvučni mlazni avioni koji posjeduju svjedodžbu o buci ili odgovarajuću potvrdu države registracije aviona.(2) Tampon zona je područje koje se prostire 5 NM izvan granica područja čekanja. Iznimke od propisanih ograničenja . Ograničenja u uporabi civilnih podzvučnih mlaznih aviona Članak 151. smiju slijetati i uzlijetati na aerodrome u Republici Hrvatskoj ako utvr ena razina buke navedena u svjedodžbi o buci ili odgovarajućoj potvrdi udovoljava standardima utvr enima u Dijelu II. isključujući sjedala koja su namijenjena samo posadi zrakoplova. Svjedodžbe o buci ili odgovarajuće potvrde moraju udovoljavati uvjetima. unutar kojeg su. Dodatka 16.

(4) Iznimke odobrene u skladu s odredbama ovoga članka. dozvoliti privremenu uporabu zrakoplova koje nije moguće koristiti na temelju članka 151. (b) zrakoplove na nekomercijalnim letovima radi obavljanja izmjena. ako se radi o avionima od povijesnog značaja. o tome. Poglavlju 3. kao i o razlozima za svoju odluku. (5) Iznimke odobrene za avione registrirane u državama strankama ECAA Sporazuma. osim u slučajevima kad razlozi koji bi mogli ugroziti sigurnost aviona (npr. zračni prijevoznici moraju udovoljavati i odgovarajućim Dodacima Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu i ICAO Dokumentima koji su povezani s njihovim operacijama. ovoga članka. Dodatka 16. prilaženja i nakon slijetanja primjenjivati propisane postupke za smanjenje buke aviona. Dijelu II. POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE AVIONA Obveza primjene postupaka za smanjenje buke aviona Članak 153. (3) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika. obavještava nadležna tijela ostalih država stranaka ECAA Sporazuma i Europsku komisiju. (3) Kada Agencija odobri iznimke na temelju stavaka 1.Članak 152. u pojedinom slučaju. i 2. Agencija može. (2) Ako primjena postupaka iz stavka 1. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu . (1) Agencija može odobriti iznimke u svezi s ograničenjima iz članka 151. ovoga Pravilnika. Svesku 1. (1) Svi piloti aviona moraju prilikom postupaka uzlijetanja/odlaska. otkaz motora) to ne dozvoljavaju. priznaju se u Republici Hrvatskoj. (2) Uz razlog iz stavka 1. ovoga članka. ovoga članka zahtijeva promjene u načinu upravljanja i opsluživanja aviona. Ova je iznimka ograničena na: (a) zrakoplove čija je uporaba tako iznimne naravi da ne bi bilo razumno uskratiti privremenu iznimku. dokazuju se potvrdom o iznimci koja se mora nalaziti u avionu tijekom uporabe. popravaka ili održavanja. primjenu postupaka mora odobriti Agencija. a osobito: 1. ovoga Pravilnika. Odjeljak 2.

u skladu s odredbama članka 131. Poglavlju 4. Dijelu I. Odjeljku 7. (3) Ako je pilot zrakoplova bez uspjeha pokušavao uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. (1) Ako pilot zrakoplova. ovoga članka ostanu bez uspjeha. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. Dio peti IZVANREDNI DOGA AJI TIJEKOM LETENJA ZRAKOPLOVA Glava 1. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE Postupci kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 157. mora navesti i tu frekvenciju. pilot zrakoplova mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s drugim zemaljskim radiopostajama ili radiopostajama zrakoplova. a nema jasnih naznaka da je njegova emisija primljena. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE I POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Odjeljak 1. emitirati važne poruke na slijepo. ovoga Pravilnika. Dodatka 6.Postupci za smanjenje buke. Ako se i nakon toga radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnoga prometa ne uspije uspostaviti. Svesku I ICAO Dokumenta 8168 . pilot zrakoplova mora započeti s primjenom postupka. kao i naziv zemaljske postaje koju namjerava zvati. propisanog za slučaj otkaza radiokomunikacije. 3.5 MHz. .2. mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju na drugim radiofrekvencijama utvr enim za tu rutu leta. na frekvenciji za slučaj nužde 121. Postupci zemaljske radiopostaje kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 158. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. a ako namjerava promijeniti frekvenciju. npr. ovoga članka za slučaj otkaza radiokomunikacije. mora uz primjenu postupka iz stavka 2. ne uspije uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na propisanoj radiofrekvenciji. navesti vrijeme početka sljedeće emisije. Pilot zrakoplova mora započeti poruku frazom EMITIRAM U SLIJEPO (TRANSMITTING BLIND). te ju nakon toga u cijelosti ponavljati.

zatražiti pomoć od druge zemaljske radiopostaje. na kojoj bi zrakoplov mogao biti na slušanju. (4) Ako zrakoplovu koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). smije ući u kontroliranu zonu aerodroma. sletjeti na najbliži prikladni aerodrom i 4. ovoga članka ostanu bez uspjeha. Ako otkaz radiokomunikacije nastupi nakon ulaska u kontrolirani zračni prostor. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna RTF komunikacija do e do otkaza radiokomunikacije. nastaviti let u vizualnim meteorološkim uvjetima. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna radiokomunikacija. pilot zrakoplova postupa sukladno odredbama članka 160. (1) Ukoliko prilikom obavljanja VFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 159. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112.5 MHz. ako je slijetanje na aerodrom unutar kontrolirane zone neizbježno iz letačkooperativnih razloga. čak i ako je već dobio odobrenje za ulazak. radi pozivanja ili proslje ivanja poruka zrakoplovu i/ili zatražiti od zrakoplova u blizini da uspostave radiokomunikaciju i proslije uju poruke. ovoga članka. na frekvencijama na kojima bi zrakoplov mogao biti na slušanju. radiokomunikacija otkaže prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. samo ako je pilot zrakoplova prije toga dobio odgovarajuće odobrenje ili.(1) Ako zemaljska radiopostaja nije u stanju uspostaviti radiokomunikaciju sa zrakoplovom ni na jednoj frekvenciji. (3) Zrakoplov koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). pilot zrakoplova mora: 1. na poseban zahtjev nadležne kontrole zračnoga prometa. (3) Emitiranje naslijepo odobrenja kontrole zračnoga prometa iz stavka 2. stavak 3. pilot zrakoplova ne smije ući u taj prostor. preko drugog zrakoplova. npr. 2. osim odobrenja kontrole zračnoga prometa. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. 3. smije biti proslije eno samo. na frekvenciji za slučaj nužde 121. neodložno javiti vrijeme dolaska nadležnoj kontroli zračnoga prometa. ako je potrebno. zemaljska radiopostaja mora. (2) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e u vizualnim meteorološkim uvjetima prilikom obavljanja IFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. zemaljska radiopostaja treba na slijepo emitirati poruke zrakoplovu. pilot zrakoplova . ovoga Pravilnika.

4. ovoga Pravilnika. čekati iznad preletišta početnog prilaženja do početka snižavanja. uzimajući u obzir važeću minimalnu sigurnu razinu utvr enu za IFR letove. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. ako je zrakoplov radarski vektoriran ili leti na RNAV smaknutoj (offset) ruti bez granice valjanosti odobrenja. letjeti na ruti prema tekućem planu leta (current flight plan). pilot mora penjati na minimalnu IFR putnu razinu. ako to nije moguće. 6. Period od 7 minuta započinje od trenutka: – postizanja posljednje dodijeljene razine ili minimalne IFR putne razine. – prethodno javljenog predvi enog vremena preleta obvezne točke javljanja. te letjeti na posljednje dodijeljenoj razini. najkraćim putem napustiti taj zračni prostor. – postavljanja transpondera na mod A kôd 7600. u vrijeme ili što je moguće bliže predvi enom vremenu dolaska (ETA) prema tekućem planu leta.mora nastaviti let prema primljenom i potvr enom odobrenju ili. započeti snižavanje od preletišta početnog prilaženja utvr enog u točki 5. pilot zrakoplova mora: 1. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 160. stavak 1. (1) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e prilikom obavljanja IFR leta. 3. stavak 3. ako je potrebno sukladno točki 6. tijekom razdoblja od 7 minuta. održavati posljednje dodijeljenu brzinu. vratiti se najkraćim mogućim putem na rutu iz tekućeg plana leta ne kasnije od slijedeće značajne točke. Ako je posljednja dodijeljena razina manja od minimalne IFR putne razine. stavak 1. ako očekivano vrijeme prilaženja nije primljeno i potvr eno. ovoga članka. nakon toga prilagoditi brzinu leta i putnu razinu prema predanom planu leta. 2. ako je veća od minimalne IFR putne razine. ovoga članka u vrijeme ili što je moguće bliže posljednjem primljenom i potvr enom očekivanom vremenu prilaženja (EAT) ili. 5. ili – neproslije ivanja izvještaja o poziciji iznad obvezne točke javljanja ovisno što je kasnije. . do utvr enog preletišta početnog prilaženja (IAF) za aerodrom odredišta i. uz pridržavanje uvjeta propisanih za vizualno letenje.

Odjeljak 2. (3) Ako pilot zrakoplova. (1) Pilot zrakoplova obvezan je primijeniti postupak za prisilno slijetanje zrakoplova uvijek. ako pilot zrakoplova. ovoga članka.7. ovoga stavka ili unutar 30 min nakon zadnjeg potvr enog očekivanog vremena prilaženja ovisno što je kasnije. da nastavak leta prema izvornom aerodromu odredišta nije preporučljiv. ako otkaz ili kvar životnih dijelova zrakoplova. kad ne postoje uvjeti za daljnji siguran nastavak leta. Dodatni postupci kod otkaza radiokomunikacije Članak 161. dijelovi rute. utvr enog za taj aerodrom i postupati prema odredbama stavka 1. ovoga članka. radi sigurnosnih ili hitnih letačko-operativnih razloga smatra. 8. može preusmjeriti let na drugi aerodrom. ako slijetanje nije provedivo. osim. do 4. predvi eni za vježbanje prilaženja ili postupaka čekanja naznačeni u planu leta nisu više sastavni dijelovi tekućeg plana leta. 9. POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Prisilno slijetanje Članak 162. ako požar na zrakoplovu nije mogao biti ugašen. točka 5. ako je moguće. i točka 6. sletjeti. do 9. stavak 1. slijediti objavljeni postupak instrumentalnog prilaženja za preletište početnog prilaženja utvr eno u točki 5. . točka 1. ako do e do potpunog prestanka rada motora. kojega smatra prikladnim. letjeti prema alternativnom aerodromu. ako je za obavljanje takvog vježbanja. ovoga članka. mora postupiti prema odredbama ovoga članka. a posebice: 1. 3. unutar 30 min nakon predvi enog vremena dolaska iz točke 6. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 2. U slučaju otkaza radiokomunikacije. kontrola zračnoga prometa već izdala posebno odobrenje. U tom slučaju mora letjeti objavljenim rutama do preletišta početnog prilaženja. a nije u stanju nastaviti let uz pridržavanje utvr enih meteoroloških minimuma za vizualno letenje. onemogućuje daljnji sigurni nastavak leta. koji namjerava mijenjati pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. dostigne granicu valjanosti odobrenja. odnosno pogonske grupe zrakoplova.

koji je prisilno sletio dužna je poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje života i zdravlja osoba u zrakoplovu. mora zatražiti pomoć od nadležne kontrole zračnoga prometa i utvrditi preostalu količinu goriva. pilot zrakoplova nije u stanju utvrditi poziciju zrakoplova u odnosu na zemlju ili prostor (gubitak orijentacije). nije utvr ena pozicija zrakoplova. ovoga članka smatra se: 1. pilot zrakoplova je obvezan da odgovarajućim postupkom nastoji izvesti zrakoplov iz tog prostora. odnosno ukloniti. ako to zahtjeva lovac presretač. Letenje u nepovoljnim meteorološkim uvjetima Članak 163. (3) Posada zrakoplova i druge osobe koje se nalaze u zrakoplovu moraju postupati prema naredbama zapovjednika zrakoplova. 2. (1) Ako se zbog naglog pogoršanja meteoroloških uvjeta na e u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. obzirom na okolnosti i predvi eno trajanje leta te pristupiti uspostavi orijentacije pomoću značajnih orijentira na zemlji ili letenjem prema nekom radionavigacijskom sredstvu. pilot zrakoplova je obvezan vratiti se na aerodrom odlaska ili nastojati sletjeti na aerodrom najprikladniji za sigurno slijetanje. (2) Prisilno slijetanje obavlja se ovisno od danih okolnosti na najprikladniji aerodrom ili na odabrani teren prikladan za slijetanje prema procjeni pilota zrakoplova. Posada zrakoplova. . sukladno mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova. letenje zrakoplova u zračnom prostoru u kojemu dolazi do zale ivanja vanjskih površina zrakoplova. ulazak zrakoplova u zračni prostor u kojemu prevladavaju instrumentalni meteorološki uvjeti. (1) Ako tijekom leta. pilot zrakoplova mora utvrditi pravila letenja prema kojima može letjeti. 3. kao i osigurati očuvanje tragova prisilnog slijetanja na zrakoplovu i na tlu. Ako i pored pomoći nadležne kontrole zračnoga prometa i provjerama navigacijskih pojedinosti pomoću instrumenata. Ako to nije moguće. a zrakoplov nije opremljen ili posada zrakoplova nije osposobljena za takvo letenje. koje se ne može spriječiti. Gubitak orijentacije Članak 164.4. za očuvanje zrakoplova i stvari u njemu. u smislu odredaba stavka 1. (2) Letenjem u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. nailazak na zračni prostor s olujnom aktivnosti kumulonimbusnih oblaka.

(3) Ako pilot otetog zrakoplova mora odstupiti od odobrene putanje ili putne razine. Ako obavijest primi od nadležne kontrole zračnoga prometa. ako je moguće. okolnosti i prirodu opasnosti i svoje daljnje namjere. te proslijediti pozivni znak zrakoplova i trenutnu poziciju. ovoga Pravilnika i poduzeti mjere propisane za takve slučajeve. ovisno o danim okolnostima. mora se pristupiti postupku za prisilno slijetanje. (2) Pilot zrakoplova treba obavijestiti. ovoga Pravilnika. Ako cijela grupa zrakoplova izgubi orijentaciju. Vo a grupe može ponovno preuzeti vodstvo samo ako je u potpunosti utvrdio poziciju zrakoplova. postupiti u skladu s odredbama članka 112. a da pri tom nije u mogućnosti postupiti prema odredbama stavka 2. (2) Pilot zrakoplova mora. vo enje grupom preuzima pilot drugoga zrakoplova. (3) Ako i pored svih poduzetih mjera orijentacija ne bude uspostavljena. (1) Ako tijekom leta do e do pokušaja ili izvršenja kaznenog djela otmice zrakoplova. nadležnu kontrolu zračnoga prometa o otmici zrakoplova. ovoga članka. a pričuva goriva se nalazi na izmaku. vo a grupe ne smije napustiti vodstvo. posada zrakoplova mora poduzeti sve mjere. odre en prije početka leta. posada zrakoplova je dužna.(2) Ako prilikom grupnog leta. (1) Ako pilot zrakoplova primi obavijest da se zrakoplov nalazi u nevolji. radi postojanja prijetnje da se u zrakoplovu nalazi protupravno unesen eksploziv ili neko drugo eksplozivno tijelo. koji nije izgubio orijentaciju. već mora poduzeti mjere za uspostavu orijentacije u skladu s odredbama stavka 1. (3) Nakon slijetanja na aerodrom. Prijetnja eksplozivom ili drugim eksplozivnim tijelom Članak 165. Otmica zrakoplova Članak 166. kako bi se izbjegla ili umanjila opasnost za zrakoplov i osobe u njemu. poduzeti mjere potrebne za sigurnost zrakoplova i osoba u njemu. treba: . u pogledu poduzimanja propisanih mjera. prije slijetanja na aerodrom obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o namjeravanom slijetanju i zatražiti pomoć predvi enu za slučaj nevolje. ovoga članka. dužan je postupiti u skladu s odredbama članka 112. potrebne za brzu evakuaciju osoba u zrakoplovu i dalje postupati prema uputama nadležnog tijela. pilot zrakoplova mora zatražiti potvrdu poruke i dalje sura ivati s tom kontrolom. vo a grupe izgubi orijentaciju.

ako okolnosti to omogućuju. ovoga članka bilo namjerno ili slučajno. neodložno. odnosno na drugi način pokušati upozoriti na otmicu zrakoplova. zadržavajući isti smjer kretanja i zrakoplov zaustaviti na glavnoj stazi ili na dijelu aerodroma predvi enom za ovakve slučajeve. (1) Ako tijekom leta zrakoplova koji ima putničku kabinu pod tlakom do e do dekompresije kabine. Otkaz ure aja za upravljanje i drugih ure aja koji mogu utjecati na letnu sposobnost zrakoplova Članak 167. tijekom putnog leta – let nastaviti na najpogodnijoj razini. uzlijetanje se nastavlja i zrakoplov se zadržava na dostignutoj razini. koja osloba a uzletno-sletnu stazu. osim ako situacija u zrakoplovu ne uvjetuje drukčije postupanje. (1) Ako na zrakoplovu tijekom leta do e do kvara ili prestanka rada ure aja za upravljanje zrakoplovom ili nekog drugog ure aja. (2) U slučaju iz stavka 1. kad zrakoplov ne dostigne predvi enu kritičnu brzinu – prekinuti daljnje uzlijetanje. prikladnom za slijetanje. nastaviti let na način da leti 1 000 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti iznad razine leta 410. 2. te zrakoplovu pružiti svu moguću pomoć. Poniranje u nuždi i požar na zrakoplovu Članak 168. pilot zrakoplova mora: 1. radi slijetanja zrakoplova. ovoga članka. pravila odre enih odredbama ovoga članka. pilot . zrakoplov se usmjerava prema terenu. ili se blagim penjanjem usmjerava prema terenu prikladnom za prisilno slijetanje. odnosno da leti 500 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti do i uključujući razinu leta 410. U suprotnom zrakoplov se usmjerava prema terenu. Ako je predvi ena kritična brzina dostignuta. u fazi uzlijetanja.1. u fazi slijetanja – let nastaviti uz pomoć nadležne kontrole zračnoga prometa. Ako okolnosti to ne omogućuju. 2. pokušati emitirati upozorenja na frekvenciji za slučaj nužde ili na drugim odgovarajućim frekvencijama. pilot zrakoplova mora se pridržavati. uz odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. prikladnom za prisilno slijetanje. čiji kvar ili prestanak rada može utjecati na letnu sposobnost zrakoplova. 3. putem radiokomunikacije provjeriti je li uključivanje SSR transpondera u skladu s postupkom iz stavka 2. ovisno o fazi leta. ili ako tijekom leta zrakoplova koji leti nadzvučnom brzinom na visini većoj od 49 000 stopa do e do povećanog sunčevog svemirskog zračenja. (4) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora. i zrakoplov usmjeriti prema najbližem aerodromu za slijetanje.

Prilikom pojave požara na zrakoplovu u letu. dužan je usmjeriti zrakoplov prema mjestu na . pilot zrakoplova je dužan pristupiti postupku za prisilno slijetanje. na način utvr en u letačkom priručniku toga zrakoplova (uključivanje protupožarnih ure aja. ako se na njoj nalazi. pilot zrakoplova mora smanjiti brzinu leta i poduzeti druge mjere za sigurnost leta. Odjeljak 3. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene za slučaj požara. pilot zrakoplova pokušat će ugasiti požar klizajućim letom zrakoplova u stranu suprotnu od mjesta izbijanja požara. odnosno posadom plovila u nevolji. (3) Posada zrakoplova na kojemu je tijekom leta došlo do požara. (2) Ako zbog oštećenja. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. (4) Ako i pored svih poduzetih mjera požar. pilot zrakoplova iz stavka 1. tako da smanji razinu na kojoj leti do sigurne razine. odnosno zbog ulaska u tučonosne oblake. zrakoplov nije sposoban za siguran nastavak leta. POSEBNE ODREDBE O LETENJU I SIGNALIZACIJI U SLUČAJU IZVANREDNIH DOGA AJA Dužnosti pilota zrakoplova u pogledu pružanja pomoći zrakoplovu ili plovilu u nevolji Članak 170.zrakoplova mora pristupiti primjeni postupka poniranja u nuždi. nije mogao biti ugašen. (2) Ako je radi dekompresije putničke kabine došlo do oštećenja osnovne strukture zrakoplova. ovoga članka. Udar nekog objekta u zrakoplov u letu Članak 169. (2) Ako se radiokomunikacija sa zrakoplovom u nevolji nije mogla uspostaviti. isključenje odnosnog motora itd. Pilot zrakoplova nastavlja daljnji let prema dogovoru s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. zbog čega se može ugroziti sigurnost leta. nalazi u nevolji dužan je o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i nastojati uspostaviti radiokomunikaciju s posadom zrakoplova.). (3) Pilot zrakoplova dužan je obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o oštećenju zrakoplova i poduzetim mjerama. zbog udara u neki leteći objekt ili pticu. da se neki zrakoplov ili plovilo. odnosno o prisilnom slijetanju zrakoplova. (1) Ako zrakoplov tijekom leta pretrpi oštećenje. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje zrakoplova. smanjenje brzine. te napustiti rutu.

vrsti nevolje. točno vrijeme prema UTC-u. . broj uočenih osoba i njihovo procijenjeno fizičko stanje. ako to naredi nadležna kontrola zračnoga prometa i priopćiti joj podatke o poziciji i tipu zrakoplova. da se neki zrakoplov ili plovilo nalazi u nevolji na vodenoj površini. ili udaljenost i magnetski kurs od neke poznate točke na zemlji ili u odnosu na neko radionavigacijsko sredstvo. radi dolaska na mjesto gdje se nalazi zrakoplov odnosno plovilo u nevolji. a zatim mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. (3) Ako se naknadno utvrdi da pomoć plovila nije potrebna. Pružanje pomoći zrakoplovu ili plovilu Članak 171. vrstu zrakoplova ili plovila u nevolji.kojemu se nalazi zrakoplov u nevolji. (3) Pilot zrakoplova iz stavka 1. preletjeti okomito ispred pramca plovila na maloj visini i mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. te nakon toga usmjeriti zrakoplov u smjeru. odnosno nesreći zrakoplova i druge podatke do kojih do e. uz istodobnu promjenu snage motora ili koraka propelera. 2. 4. neodložno proslijediti nadležnoj kontroli zračnoga prometa. kojega plovilo treba slijediti. da će iznad plovila izvesti najmanje jedan zaokret od tristošezdeset stupnjeva. dužan je nadležnoj kontroli zračnoga prometa priopćiti sljedeće podatke: 1. da će okomito na trag plovila preletjeti blizinu krme plovila na maloj visini. dužan je o tome neodložno izvijestiti i posadu plovila koje se nalazi u blizini. ovoga članka. radi pružanja pomoći zrakoplovu odnosno plovilu u nevolji. registracijsku oznaku te njegovo stanje. obavijestit će posadu plovila tako. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. Dužnosti posade zrakoplova ili plovila u nevolji Članak 172. poziciju zrakoplova odnosno plovila izraženu zemljopisnim koordinatama. 3. promijeniti snagu motora ili promijeniti korak propelera. (4) Pilot zrakoplova u letu. pilot zrakoplova u letu prenijet će to posadi plovila tako. (2) Ako pilot zrakoplova nije mogao uspostaviti radiokomunikaciju sa posadom plovila. izraženo u satima i minutama. dužan je signale primljene od zrakoplova ili plovila u nevolji.

ovoga Pravilnika. se mjesto obavljanja letova ili djelovanja ne može unaprijed odrediti ili predvidjeti. (1) Sljedeći letovi ili djelovanja na mjestima. Zakona o zračnom prometu i članka 26. koje uključuju potrebu obavljanja letova. LETOVI ZA POSEBNE NAMJENE Odjeljak 1. ovoga članka. ovoga Pravilnika. (3) Opće odobrenje iz stavka 2. te za 4. smiju se izvoditi samo uz odobrenje Agencije: 1. OBAVLJANJE ODRE ENIH LETOVA ILI DJELOVANJA ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE Vrste odobrenja Članak 173. metalno ogledalo i dr. ovoga Pravilnika. . Dio šesti POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. kako bi privukla pažnju zrakoplova u letu. stavak 5. odnosno plovilu.(1) Posada zrakoplova odnosno plovila u nevolji. ovoga Pravilnika. 2. kao i radioure aje. ovoga Pravilnika. letovi ispod mostova i sličnih gra evina. do 28. izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari u skladu s odredbama članka 20. te sigurnost osoba u zrakoplovu i na tlu. 3. te dalekovoda i antena u skladu s odredbom članka 19. (2) Odobrenje iz stavka 1. izdat će se. da se takvim letom ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. ako se opravdano pretpostavlja. koje sudjeluju u spašavanju. te ako: 1. izdat će se na zahtjev. plovila ili osoba. djelovanja ili postupaka iz stavka 1. dužna je upotrebljavati sve raspoložive ure aje i opremu na zrakoplovu. rakete za slučaj nevolje. izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje u skladu s odredbama članka 19. stavak 6. Odobrenje se može izdati u pojedinom slučaju ili kao opće odobrenje. dim. ako se zrakoplov namjerava upotrebljavati u djelatnostima i prilikom obavljanja poslova i zadaća. letovi ispod minimalne sigurne visine u skladu s odredbama članka 19. (2) Posada zrakoplova u nevolji upotrebljava signalizaciju u skladu s Dodatkom 10. ovoga članka. ovoga članka.

te bi pribavljanje posebnog odobrenja u pojedinom slučaju za svako pojedino mjesto. koja sudjeluje u obavljanju letova ili djelovanja odgovorna je za štetne posljedice. tijekom radnog vremena . po potrebi i podatke o predmetima i tvarima koji se smiju raspršivati ili izbacivati iz zrakoplova. Uvjeti za obavljanje letova Članak 176. ovoga Pravilnika. (2) Odobrenje iz stavka 1. Pilot zrakoplova dužan je prilikom obavljanja letova ili djelovanja navedenih u odobrenju osigurati poštivanje propisnog izvo enja letova. (2) Operator zrakoplova i nadležna ovlaštena osoba. ako se mjesto obavljanja letova ili djelovanja često mijenja. odvija se prema odredbama ovoga Pravilnika. a u slučaju odobrenja za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. uvjete. Izdavanje i sadržaj odobrenja Članak 174. ovoga Pravilnika. koje mogu nastati uslijed izdavanja naloga pilotu zrakoplova. ovoga Pravilnika. ovoga članka mora sadržavati propisana ograničenja. uzrokovalo neprimjerene troškove. prostorni opseg valjanosti odobrenja. ako bi pribavljanje odobrenja u pojedinom slučaju. da obavi odre ene poslove ili zadaće. može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama. Opće odobrenje mora sadržavati i imena ovlaštenih pilota zrakoplova. odnosno zone aerodromskog prometa. uz moguća neizbježna odstupanja koja zahtijeva odre ena situacija. pod uvjetom da se takvim postupanjem ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa.2. uzrokovalo neočekivana ili nepotrebna kašnjenja u izvršenju poslova i zadaća odnosno. (1) Pilot zrakoplova kojemu je izdano odobrenje iz članka 173. (1) Odobrenje iz članka 173. ili 3. odgovoran je za obavljanje leta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. ako ispunjavaju propisane uvjete. potrebne upute. (1) Uporaba zrakoplova prilikom obavljanja letova ili poslova iz članka 173. Odgovornost za obavljanje leta Članak 175. u polumjeru od 4 km od aerodroma bez utvr ene kontrolirane zone. te osoba u zrakoplovu i na tlu. ako bi takav postupak na drugi način mogao otežati ili ugroziti njihovo izvršenje. nakon odre ivanja mjesta obavljanja letova ili djelovanja. stavak 1. (2) O početku obavljanja letova.

pilot zrakoplova mora odabrati letnu putanju tako da u slučaju nužde može sletjeti. te osoba u zrakoplovu i na tlu. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na rad motora zrakoplova prilikom izvanaerodromskih slijetanja i uzlijetanja. a da pritom ne ugrozi sigurnost zrakoplova. (6) Trajna uporaba istoga terena u trajanju dužem od dva mjeseca. tako da se ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. ako se slijeće zbog uočenih kvarova na objektu kojega se nadzire radi njihovog otklanjanja ili provjere. (3) Izvanaerodromsko slijetanje smije se obaviti samo ako je o tome prethodno i pravodobno obaviještena mjesna policijska postaja. DODATNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POJEDINIH LETOVA ILI DJELOVANJA Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja Članak 177. Odjeljak 2. ako su vlasnici odnosno drugi korisnici posjeda na koji se namjerava sletjeti dali suglasnost te. (1) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje odobrit će se samo u slučaju kad na prikladnoj udaljenosti od namjeravanog mjesta uzlijetanja i slijetanja aerodrom nije na raspolaganju. Opskrba zrakoplova pogonskim i drugim materijalima dozvoljena je samo uz pridržavanje propisa koji se odnose na sprječavanje nastanka šteta bilo koje vrste. mora obavijestiti stručnu osobu za AFIS. nije potrebno u slučajevima letova koji se obavljaju u svrhu uzimanja vode prilikom gašenja požara i letova u svrhu nadzora odre enih objekata. ako pritom neće doći do ugrožavanja osoba i stvari na tlu. Trajnom uporabom istoga terena smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. (2) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja zabranjena su unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). te osoba i stvari na tlu. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. sredstava i ure aja na tlu. Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot aviona koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva na avionima odgovarajuće kategorije i namjene. Obavješćivanje mjesne policijske postaje i pribavljanje suglasnosti vlasnika. Kod . a poglavito šteta koje mogu nastati uslijed požara i zaga ivanja podzemnih voda. osoba iz članka 175. (4) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 350 sati letačkog iskustva na helikopterima. odnosno iznad njih. odnosno drugih korisnika posjeda.odnosno vremena otvorenosti aerodroma. Prilikom obavljanja izvanaerodromskog slijetanja. (5) Odredbe članka 41. te u blizini skupova ljudi. ovoga Pravilnika. Teren koji se trajno upotrebljava za izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja mora se na propisan način označiti i osigurati.

uzimajući pritom u obzir. koji su nakon otkaza jednog motora sposobni nastaviti let (helikopteri kategorije A). na topografskoj karti u razmjeru 1 : 50 000. stavak 5. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. ovoga članka. Letovi ispod mostova i sličnih gra evina. u svakom pojedinom slučaju. 2. (7) Prijava za upis u evidenciju iz stavka 6. . smiju se obavljati samo ako je pilot zrakoplova u stanju održavati odstojanje koje u potpunosti isključuje mogućnost oštećenja zrakoplova odnosno objekta ispod kojega se leti. ovoga članka. ovoga članka mora sadržavati: 1. 3. Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari Članak 179. dokaz o suglasnosti iz članka 26. poziciju mjesta predvi enu za uzlijetanja i slijetanja. sve postojeće utjecaje u danom trenutku. te osigurati dostatan broj ručnih ure aja za gašenje požara i dostatnu sanitetsku opremu. stavak 2. operator zrakoplova mora osigurati prisustvo osobe ovlaštene za nadzor letova i nadzor operativnog stanja terena. smiju obavljati piloti zrakoplova koji imaju odgovarajuću dozvolu komercijalnog pilota i najmanje 400 sati letačkog iskustva na odgovarajućoj vrsti zrakoplova.trajne uporabe istoga terena. (3) Letovi iz stavka 1. samo u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava za uništavanje štetočina i sličnih poslova u poljoprivredi i šumarstvu te za obavljanje ostalih poslova sličnog odgovarajućeg značenja čije izvršenje zahtijeva obavljanje niskih letova. (1) Odobrenje iz članka 19. (4) Letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva i to samo višemotornim helikopterima. ovoga Pravilnika. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave. (2) Letove iz stavka 1. ako je za ure enje mjesta predvi enog za uzlijetanje i slijetanje potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. ovoga Pravilnika. ako su ispunjeni drugi propisani uvjeti. za letenje ispod mostova i sličnih gra evina te dalekovoda i antena. dalekovoda i antena te letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) Članak 178. izdat će se.

koji posjeduje dozvole i ovlaštenja iz stavka 3. koje bi mogle biti prouzročene trećim osobama i stvarima. kao i uz propisane uvjete za obavljanje leta obzirom na utvr enu dijagnozu teško bolesne ili ozlije ene osobe. Odjeljak 3. odnosno raspršivanja ili izbacivanja sličnih tvari ili vode. a posebice ovlaštenje za instrumentalno letenje. odnosno iznad njih. ako je u letačku posadu postavljen kopilot. (1) Bolnički letovi smiju se obavljati zrakoplovima koji udovoljavaju uvjetima utvr enima propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. ovoga članka. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu njihovog ure enja i opreme te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja koje se mora nalaziti na takvome letu. (5) Prilikom obavljanja letova iz stavka 1. Zrakoplov mora biti opremljen u skladu s propisima.(1) Letove u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava. kacigu i rukavice. te druga potrebna ovlaštenja. te u blizini skupova ljudi. (3) Pilot zrakoplova. (3) Bolničkim zrakoplovom smije upravljati zapovjednik zrakoplova. ta sredstva moraju biti smještena u posebna spremišta zrakoplova. (2) Bolnički zrakoplov mora biti opremljen opremom potrebnom za letenje prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) i u pravilu imati kabinu pod tlakom. ODREDBE O OBAVLJANJU BOLNIČKIH LETOVA I LETOVA ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI Uvjeti za obavljanje bolničkih letova Članak 180. stavak 2. kojim se obavlja raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. (4) Bolnički let smije se obavljati samo. pilot zrakoplova mora poduzeti sve mjere potrebne za isključenje šteta. . koji posjeduje najmanje dozvolu komercijalnog pilota zrakoplova. ovoga članka. smiju obavljati piloti zrakoplova iz članka 178. te prema utvr enome planu. ne smije se obavljati unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). mora biti privezan sigurnosnim pojasom za sjedalo i imati zaštitno odjelo. kojima se ure uje oprema za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. (2) Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari. a ako rukuje otrovnim sredstvima i zaštitnu masku za lice. a izbacivanje se obavlja na unaprijed odre enim i obilježenim površinama. (4) Ako se zrakoplov upotrebljava za raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. ovoga Pravilnika.

obuhvaća poglavito obavljanje sljedećih poslova: 1. odnosno ozlije enih osoba do bolnice. na odgovarajući se način primjenjuju na letove za pružanje hitne medicinske pomoći. radi njihovog konačnog zbrinjavanja (sekundarni prijevoz). organa za transplantaciju i medicinske opreme i ure aja. (4) Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. potraga za nestalim osobama. 177. brzo dovo enje liječnika hitne pomoći i pomoćnog osoblja na mjesto doga aja. Glava 2. . prijevoz lijekova. ovoga Pravilnika. koji su opremljeni propisanom opremom. ODREDBE O LETOVIMA HELIKOPTERA IZNAD MORA Osobine helikoptera koji obavljaju letove iznad mora u javnom zračnom prijevozu Članak 182. radi poduzimanja mjera. (3) Odredba članka 60. ako se prilikom otkaza motora. te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja na takvom letu. prijevoz bolesnih. te 5. i stavak 4. 4. stavak 2. radi sprječavanja pogoršanja njihovog stanja (primarni prijevoz). (1) Smatra se da se let odvija iznad mora. te njihovog osposobljavanja za prijevoz. (2) Pružanje hitne medicinske pomoći iz stavka 1. 2. najbliža obala ne može dosegnuti planiranjem zrakoplova. potrebnih za spašavanje života bolesnih. (1) Pružanje hitne medicinske pomoći. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu letne sposobnosti i drugih tehničkih osobina. 175. Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći Članak 181. smije se obavljati helikopterima koji udovoljavaju uvjetima utvr enim propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. stavak 1. 3.. odnosno ozlije enih osoba. ovoga članka. krvi..(5) Bolnički letovi hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom.. do 7. prijevoz osoba koje su liječnički već zbrinute iz jedne u drugu bolnicu. 176.

(1) Pored opreme utvr ene tehničkim zahtjevima za plovidbenost. u javnom zračnom prijevozu. koji može prihvatiti sve osobe u helikopteru. Dopunska oprema helikoptera koje lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) Članak 183. pilot helikoptera mora navesti točan namjeravani smjer leta iznad mora i koordinate odredišta. Helikopter opremljen plovcima. smještenim tako. i stavka 3. osobe u helikopteru moraju nositi odijelo za zaštitu od hladnoće. ovoga članka. koji nakon otkaza jednog motora nisu sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu. ovoga članka. za let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u i iz Republike Hrvatske. koji su nakon otkaza jednog motora. udaljenost helikoptera od najbliže obale ni u jednom trenutku leta. (4) Helikopteri iz stavka 2. u predanom planu leta. 2. helikopter mora biti opremljen gumenim čamcem za spašavanje. pilot helikoptera mora nadležnoj kontroli zračnoga prometa ili centru za pružanje letnih informacija proslje ivati izvještaje koji se odnose na tijek leta.(2) Za obavljanje letova iz stavka 1. moraju biti opremljeni sljedećom dopunskom opremom: 1. te komunikacijske i navigacijske opreme propisane odredbama ovoga Pravilnika. 5. i 29. 3. jednim pokazivačem položaja (attitude indicator). ovoga članka. . opreme utvr ene propisom kojim se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. da se u slučaju nužde može brzo upotrijebiti. helikopteri koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u javnom zračnom prijevozu iznad mora. smiju se upotrebljavati samo uz sljedeće dodatne uvjete: 1. let smije započeti samo ako očekivana visina valova. moraju biti opremljeni plovcima koji udovoljavaju tehničkim zahtjevima za plovidbenost u skladu s odredbama FAR-a Dijela 27. jednomotorni i višemotorni helikopteri. ne smije iznositi više od 50 NM. moraju se upotrebljavati samo višemotorni helikopteri. 6. noćni letovi su zabranjeni. u pravilu. ovoga Pravilnika. prema službenoj meteorološkoj prognozi vjetra. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. Ako let iznad mora traje više od 30 min. ne prelazi dopuštenu visinu valova za plovke helikoptera. 4. ako je temperatura mora niža od 11 °C. sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu (helikopteri kategorije A). ne smatra se hidrozrakoplovom u smislu propisa kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. pored opreme iz članka 183.

neovisno o električnom napajanju helikoptera. (2) Umjesto ure aja iz stavka 1. stavak 1. jednim primopredajnikom prema odredbi članka 48. jednim SSR transponderom prema odredbi članka 49. prenosiv i sposoban za plutanje. ovoga Pravilnika.2. Glava 3. Posebni uvjeti u zračnom prijevozu za vlastite potrebe Članak 184. koji lete iznad mora. jednim pokazivačem smjera (heading indicator). koji odgovara zahtjevima ICAO Dodatka 10. a koji a) se uključuje automatski nakon nesreće. ZRAKOPLOVNE PRIREDBE Pojam zrakoplovne priredbe i odobrenje za održavanje Članak 185. stavak 1. točka 4. Helikopteri u zračnom prijevozu za vlastite potrebe. te koji c) je otporan na vodu. ovoga članka. helikopter može biti opremljen s po jednim inercijalnim navigacijskim ure ajem ili opremom za prostornu navigaciju. b) koji je pogodan za uporabu i nestručnim preživjelim osobama. 4. jednim prijamnikom signala VHF svesmjernog radiofara (VOR prijamnik). 3. i 5. ako se let iznad mora obavlja na udaljenosti od obale većoj od 10 NM. 6. točka 2. . jednim VHF odašiljačem za slučaj nužde. moraju udovoljavati uvjetima propisanima odredbama članaka 182. ZRAKOPLOVNO-SPORTSKE DJELATNOSTI Odjeljak 1. stavak 1. točka 3. ovoga Pravilnika. 7. ovoga Pravilnika. 5. jednim automatskim radiokompasom (ADF) prema odredbi članka 49. biti opremljeni opremom te za njih mora biti izra en letačko-operativni priručnik prema propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. ovoga Pravilnika. i 183.

(1) Zrakoplovne priredbe mogu se održavati samo uz odobrenje. 3. te drugih osoba koje sudjeluju u priredbi u zraku i na tlu. mora se priložiti i skica područja. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe. tip i registracijske oznake zrakoplova koji sudjeluju u priredbi. . Zakona o zračnom prometu. te program priredbe i pristanak operatora aerodroma za njezino održavanje. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. Lateralne i vertikalne granice izražene u propisanim mjernim jedinicama sukladno članku 18. preslike letačkih isprava osoblja koje sudjeluje u priredbi. odnosno sjedište organizatora priredbe i odgovornoga voditelja te kontakt telefon odgovornog voditelja. 4. ovoga članka. Ukoliko će se zrakoplovna priredba dijelom ili u cijelosti održavati unutar kontroliranog zračnog prostora odobrenje se izdaje uz prethodno pribavljenu suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. 2. i 2. zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe na kojoj sudjeluju samo sportski zrakoplovi. Dozvoljene akrobatske figure Članak 187. izme u organizatora priredbe i pilota. na zahtjev Agencije. ako se zrakoplovi predstavljaju javnosti. a ako to prilikom podnošenja zahtjeva za održavanje priredbe nije moguće navesti. najkasnije 8 dana prije planiranog dana održavanja priredbe. na kojemu se planira priredba s podacima o veličini i stručnom procjenom o prikladnosti tog područja za održavanje planirane priredbe. ako se planirana priredba neće održavati na aerodromu. prebivalište. u skladu s odredbama članka 21. (3) Zahtjev iz stavka 1. (2) Zrakoplovnim priredbama iz stavka 1. ovoga Pravilnika zahtijevanog zračnog prostora u svrhu održavanja priredbe. vrstu. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. imena i prezimena. Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja Članak 186. najkasnije 8 tjedana prije planiranog dana održavanja priredbe. ovoga članka. vrijeme (datum i vremenski period) i mjesto održavanja priredbe. uključujući i izložbe. 5. kao i predstavljanja zrakoplova. ovoga članka. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. mora sadržavati sljedeće podatke: 1. te ugovor o održavanju priredbe sklopljen. kao i dokaz o pravu korištenja tog područja. smatraju se sva javna natjecanja. svrhu. ime i prezime ili naziv. opće podatke o broju i tipu zrakoplova. aeromitinzi. a ne samo kupcima.

(2) Područja iz stavka 1. te 5. Ostale vrste letova aviona na mlazni pogon Članak 190. Grupni i akrobatski letovi aviona na mlazni pogon Članak 189. . ovoga članka moraju biti ogra ena tako da se onemogući pristup na površine na kojima se odvijaju letovi te u područje ispod zračnog prostora predvi enoga za letenje. 3. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. odnosno bočno od glavnih staza. namijenjenima za gledatelje i bez promjena smjera. ovoga članka. ako će se grupni letovi obavljati samo paralelno s utvr enim područjima. u pojedinom slučaju. mogu se odobriti grupni letovi aviona na mlazni pogon. dužan je utvrditi područja namijenjena za gledatelje tako. (1) Organizator priredbe. kod civilnih zrakoplovnih priredbi. (1) Grupni letovi aviona na mlazni pogon su zabranjeni iz sigurnosnih razloga.Prilikom izvo enja akrobatskog leta. dozvoljene su akrobatske figure u skladu s uputom proizvo ača za odre eni tip zrakoplova. prelijetanja. da se ta područja nalaze isključivo bočno. iznosi najmanje 230 m. Dužnosti organizatora priredbe Članak 188. 4. u odnosu na mjesto uzlijetanja. 2. ako organizator priredbe osigura pridržavanje sljedećih uvjeta: 1. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati odnosno. koje se upotrebljavaju za odvijanje drugih letova. ako se letovi neće odvijati prema njima. slijetanja. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. vidljivosti pri tlu. te izvan pripadajućih prilaznih i odlaznih sektora. te baze oblaka. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka.

vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka i baze oblaka. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. Izvo enje grupnih akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. Normalni letovi aviona na mlazni pogon Članak 191. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. 4. 3. Odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. vidljivosti pri tlu. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. točaka 1. može se odobriti. primjenjuju se na odgovarajući način na prelete i promjene smjera iz stavka 2. te 5. ovoga članka. i 5. letovi kod kojih avioni lete jedan prema drugom ili prolijeću jedan pored drugog na smanjenom me usobnom odstojanju zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. stavak 2. Prilikom izvo enja normalnih letova. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. (3) Odredbe članka 189. dok se promjena smjera smije izvoditi samo u odlaznim smjerovima. ovoga Pravilnika. ako se grupni akrobatski letovi izvode istodobno s najviše 3 jednomotorna aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg. 4. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). (2) Preleti se smiju izvoditi samo paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. Grupni akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 192.(1) Letovi aviona na mlazni pogon kod kojih se izvode simulirani otkazi motora.. pilot zrakoplova se mora u potpunosti pridržavati propisa koji se odnose na uporabu aerodroma te osigurati nadvisivanje propisanih površina nadvisivanja prepreka na mjestu priredbe. u odnosu na područja namijenjena za gledatelje. . ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje 350 m.. ne smije pritom iznositi manje od 50 m. Grupni letovi aviona na propelerski pogon Članak 193. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. 2. 3.

Izvo enje akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. 3. ovoga Pravilnika. 3.. prelijetanja sa simuliranim otkazom jednoga ili više motora ili prelijetanja uz promjenu brzine. . 2. 5. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 150 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase do 5 700 kg – 230 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase iznad 5 700 kg. te 2. kao što su npr. ako će se letovi izvoditi paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. i 5. 4. 2. Ostale vrste letova aviona na propelerski pogon Članak 195.. ako bočno odstojanje od prostora. druge vrijednosti moraju odgovarati vrijednostima utvr enima za vizualno letenje. na odgovarajući način se primjenjuju na odobravanje ostalih vrsta letova aviona na propelerski pogon. ako prilikom letova u nekontroliranom zračnom prostoru vidljivost u letu iznosi najmanje 5 km. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. Odredbe članka 193. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 300 stopa iznad zemlje (GND). Akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 194. ovoga Pravilnika.Izvo enje grupnih letova aviona na propelerski pogon. može se odobriti. ako bočno odstojanje od prostora. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 100 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg – 150 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase od 2 000 kg do 5 700 kg – 230 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase veće od 5 700 kg. može se odobriti ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. točaka 1.

(5) Grupni akrobatski letovi civilnih helikoptera zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. (3) Ostale vrste letova helikopterima. (2) Grupni letovi motornim jedrilicama. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. (1) Grupni akrobatski letovi motornim jedrilicama. ovoga Pravilnika. Letovi helikoptera Članak 197. istoga članka. utvr enima u članku 193. (4) Prilikom normalnih letova helikoptera. Letovi motornih jedrilica Članak 198. (1) Odredbe članka 193. točaka 1. mogu se odobriti. na odgovarajući način se primjenjuju na akrobatsko letenje helikoptera. na odgovarajući način se primjenjuju na grupno letenje helikoptera. ovoga Pravilnika. a odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze pritom ne smije iznositi manje od 50 m. i 5.. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. (2) Odredbe članka 194. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 192. na odgovarajući način se primjenjuju na normalno letenje aviona na propelerski pogon. 4. te . 3. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. ovoga Pravilnika. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje.Normalno letenje aviona na propelerski pogon Članak 196. ako bočno odstojanje od prostora.. te 2. Odredbe članka 191. s iznimkom točke 5. iznosi najmanje 100 m. ako se grupni letovi istodobno izvode s najviše 3 motorne jedrilice. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. pilot zrakoplova mora se u potpunosti pridržavati propisanih površina nadvisivanja prepreka za aerodrom na kojem se održava priredba. ako se radi o lebdjenju. mogu se odobriti u iznimnim slučajevima. kao što su prelijetanja s promjenama brzina ili istodobno lebdjenje jednog ili više helikoptera mogu se obavljati pod uvjetima.

Letenje ostalih vrsta zrakoplova Članak 199. utvr enom tijekom postupka homologacije. (3) Akrobatski letovi motornim jedrilicama. kao što su prelijetanja uz promjene brzina. Kod priredbi zrakoplova s posadom. ovoga Pravilnika. prostor za odvijanje zrakoplovnih priredbi. propisanima uputom za uporabu jedrilice odre ene vrste tipa. 3. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. 2. samo za obavljanje sportskih djelatnosti i stručno osposobljavanje pilota jedrilice u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. koju je izdao ovlašteni proizvo ač.2. POSEBNE ODREDBE O ZRAKOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU Opći uvjeti za uporabu jedrilice Članak 200.. do 198. dovoljno je vidljivo ograditi i označiti znakovima zabrane i informacijskim znakovima. iznosi najmanje 150 m. točaka 1. 2. (5) Odredbe članka 197. ovoga Pravilnika. te 2. ako odvijanje letova nije u suprotnosti s tim uvjetima.. organizator priredbe dužan je odrediti posebnu osobu odgovornu za koordinaciju letenja zrakoplovnih modela. te uvjetima i ograničenjima. u kojima sudjeluju zrakoplovni modeli. mogu se odobriti. (2) Iznimno od odredaba ovoga Odjeljka. 3. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. točaka 1. (1) Letovi ostalih vrsta zrakoplova. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. ovoga članka. ako bočno odstojanje od prostora. Odjeljak 2. (4) Odredbe stavka 2. primjenjuju se na odgovarajući način na normalno letenje motornih jedrilica.. u kojima sudjeluju i zrakoplovni modeli. Aerozaprega . (2) Jedrilice se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. ovoga Pravilnika. stavak 4. (1) Jedrilice se smiju upotrebljavati.. mogu se odobriti. i 5. i 5. primjenjuju se na odgovarajući način na ostale vrste letova. ako će se odvijati uz pridržavanje uvjeta utvr enih odredbama Članaka 185. ovoga Pravilnika. odnosno.

uzlijetanja i slijetanja jedrilica izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). namjerava koristiti trajno. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim za njegovu provedbu. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. moraju obaviti odgovarajuće pripreme prije uzlijetanja u aerozaprezi i utvrditi postupke i signale za sve faze leta. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 26. Trajnom uporabom istoga terena. a ako vjetar puše u lijevi bok više jedrilica. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. (1) Zrakoplov homologiran za vuču jedrilica. Odjeljak 3. Prilikom leta dvije ili više jedrilica iznad iste padine. može vući jedrilicu u aerozaprezi. ovoga Pravilnika. (2) Piloti zrakoplova iz stavka 1. ovoga Pravilnika. mora se registrirati kao letjelište i upisati u evidenciju aerodroma. (1) Uzlijetanja i slijetanja jedrilica dozvoljena su. ovoga članka. od uzlijetanja do otkvačenja jedrilice. i ako teren na kojemu se namjerava letjeti udovoljava uvjetima propisanima za letjelišta. prednost ima jedrilica koja je bliža padini. (1) Zabranjeni su letovi jedrilicama ako osobe u jedrilici nisu opremljene padobranom za spašavanje i nisu osposobljene za rukovanje padobranom. Uporaba aerodroma Članak 203. POSEBNE ODREDBE O PADOBRANSTVU . ako je udovoljeno uvjetima za grupno letenje utvr enima člankom 22. ovoga Pravilnika i uvjetima za obavljanje vuče utvr enima člankom 23. (2) Ako dvije ili više jedrilica lete u istom zračnom stupu. smjer zaokreta se odre uje prema smjeru zaokreta koji je odabrao pilot prve jedrilice koja je započela kruženje. Mimoilaženje i pretjecanje jedrilica iznad padine obavlja se tako da jedrilica koja se nalazi na većoj udaljenosti od padine u odnosu na drugu jedrilicu. ovoga članka. samo na zračnim pristaništima i letjelištima. u načelu. skreće u smjeru suprotnom od padine. prednost ima jedrilica kojoj vjetar puše u lijevi bok.Članak 201. ovoga članka. a posebice postupke za promjenu brzine leta i za slučaj opasnosti. (3) Ako se teren iz stavka 2. Posebna ograničenja prilikom letenja jedrilicama Članak 202. ovoga Pravilnika. smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno.

(1) Padobrani se smiju upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. (2) Padobran za spašavanje ne smatra se padobranom u smislu ovoga Pravilnika. (5) Obavljanje skokova padobranom iz hrvatskih vojnih zrakoplova. padobranac mora biti opremljen glavnim i pričuvnim padobranom. . demonstracije. (3) Uporaba padobrana je na vlastitu odgovornost. uključujući i posebna ovlaštenja. za pripremu padobrana i potrebu uporabe sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. Posebna ograničenja za uporabu padobrana Članak 205. Uporaba aerodroma i kontroliranog zračnog prostora Članak 206. (3) Za otvaranje padobrana iz stavka 1. Osobe koje skaču tandempadobranom. Ako padobran koristi osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole. moraju biti upoznati s činjenicom da je uporaba padobrana na vlastitu odgovornost. rekreativno i za stručno osposobljavanje padobranaca. a nisu padobranci. (2) Padobrani se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom utvr enom u njihovu atestu. Osobe koje skaču padobranom moraju nositi zaštitu za glavu. regulira se posebnim propisom. (1) Za obavljanje skokova. koju je izdao proizvo ač. ako su predvi eni.Opći uvjeti za obavljanje skokova padobranom Članak 204. Pričuvni padobran se smatra padobranom za spašavanje. ovoga članka. (4) Padobranci moraju imati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. koriste se. odgovoran je instruktor. sigurnosni ure aji za automatsko otvaranje padobrana u skladu s uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. te uvjetima i ograničenjima propisanim uputom za uporabu padobrana. (4) Padobranac je osobno odgovoran za pripremu padobrana i uporabu sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana.

koju je izdao ovlašteni proizvo ač. (2) Zrakoplovi iz stavka 1. uključujući i osobe koje takvu vuču obavljaju. ovoga članka. Prilikom stručnog osposobljavanja. čitljivo i na trajni način nalaziti upozorenje na hrvatskom i engleskom jeziku da je uporaba zrakoplova na vlastitu odgovornost. Tijekom letenja. ovoga Pravilnika. (1) Mikrolaki avioni. Odjeljak 4. ovoga članka. kandidat mora imati radiokomunikaciju s ovlaštenim instruktorom. u skladu s odredbama članka 28. uključujući i posebna ovlaštenja za vuču. na propisanoj frekvenciji. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 30. utvr enom tijekom postupka homologacije. Na zrakoplovu se mora na vidljivom mjestu. ako zrakoplov upotrebljava u skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka. smiju se upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. ovoga Pravilnika. osobe koje lete zrakoplovom moraju nositi zaštitnu kacigu. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka. aerozaprega. ovoga Pravilnika. ako se radi o pilotima ovjesnih i parajedrilica.). (5) Zrakoplovom iz stavka 1. i ako se uzlijetanja obavljaju pomoću ure aja i sredstava za vuču (motorno vozilo. (4) Piloti zrakoplova iz stavka 1. rekreativno i za stručno osposobljavanje pilota odnosnih zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. vitlo i dr. POSEBNE ODREDBE O LETOVIMA MIKROLAKIH AVIONA. ovoga članka registriranom u inozemstvu. Zrakoplovom može letjeti samo jedna. parajedrilice i ovjesne jedrilice. ovoga članka. skokovi padobranom mogu se obavljati izvan aerodroma.(1) Skokovi padobranom dozvoljeni su samo na aerodromima. ako se radi o dvosjednom zrakoplovu. (2) Skokovi padobranom u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeni su samo. demonstracije. smije upravljati pilot iz stavka 4. Posebna ograničenja za letenje . odnosno dvije osobe. PARAJEDRILICA I OVJESNIH JEDRILICA Opći uvjeti za obavljanje letova Članak 207. ovoga članka je na vlastitu odgovornost. moraju posjedovati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. (3) Uporaba zrakoplova iz stavka 1. smiju se upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. ako je propisana za odre enu vrstu zrakoplova te uvjetima i ograničenjima propisanima uputom za uporabu zrakoplova.

nisu opremljene padobranom za spašavanje. prednost imaju zrakoplovi koji se nalaze na manjoj visini. (2) Ovjesne jedrilice i parajedrilice mogu letjeti ispod minimalne sigurne visine. prednost ima zrakoplov kojem je padina s desne strane. prednost ima zrakoplov koji je prvi započeo i odredio smjer kruženja. ovjesnim jedrilicama i parajedrilicama. ovoga Pravilnika. antena i sličnih objekata. Ako je zrakoplovima padina s lijeve strane. ima prednost puta. ovoga članka. zabranjeno je ako zrakoplov odnosno osobe koje koriste zrakoplov. Zabranjeno je pretjecanje ako se s desne strane oba zrakoplova nalazi padina. (1) Letenje mikrolakim avionima. ovoga članka. Ti zrakoplovi moraju letjeti na visini od najmanje 150 stopa iznad mostova. dalekovoda. u skladu s odredbama članka 19. a drugi zrakoplov mora skrenuti desno od padine. . (1) Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. (3) Letenje zrakoplova iz stavka 1. obavlja se u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika. na visinama većim od 500 stopa iznad zemlje. Izvanaerodromski letovi obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. ovoga članka. ovoga članka. ovoga Pravilnika. ako je posjedovanje padobrana proizvo ač zrakoplova propisao kao obavezno. Zrakoplov koji leti većom brzinom mora se okrenuti i let nastaviti u suprotnom smjeru. ovoga članka. stavak 3. (2) U susretu zrakoplova iz stavka 1. (4) Prilikom slijetanja više zrakoplova iz stavka 1. Vojne rute brišućih letova moraju se izbjegavati. željezničkih pruga. žičara. pretjecanje je dozvoljeno tako da zrakoplov koji leti većom brzinom s desne strane pretječe zrakoplov koji leti manjom brzinom. koja leti manjom brzinom. koju pretječe druga ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. leti u istom termičkom stupu. desnom stranom. (3) Ako više zrakoplova iz stavka 1. pod uvjetom da je zrakoplov opremljen odgovarajućim ure ajem za mjerenje visine. osim ako se drugi zrakoplov već nalazi u fazi završnog slijetanja ili u opasnosti. (4) Letenje zrakoplova iz stavka 1. Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica koja leti većom brzinom pretječe ovjesnu jedrilicu i/ili parajedrilicu. Zabranjeno je letenje na visinama manjim od 500 stopa ispod podnice oblaka. Odredbe o izbjegavanju sudara i prednosti puta Članak 209. na istoj visini na padini. u kontroliranim zračnim prostorima dozvoljeni su samo uz odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članka 30. cesta. iznad ili u neposrednoj blizini naseljenih područja ili skupova ljudi. ali ne i ispod minimalne visine koja osigurava sigurno slijetanje.Članak 208.

dokaz o suglasnosti iz članka 26. točnu poziciju mjesta za uzlijetanje i slijetanje na topografskoj karti u mjerilu 1 : 50 000. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. . pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. odnosno članka 28. Odjeljak 5. ako se radi o ovjesnim i parajedrilicama. (4) Teren iz stavka 3. POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVNIH MODELA Opći uvjeti za letenje zrakoplovnih modela Članak 211. ovjesnih jedrilica i parajedrilica dozvoljena su samo na aerodromima. ovoga članka. 2. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. uzlijetanja i slijetanja izvan aerodroma (izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja). U tom je slučaju zabranjeno svako letenje unutar područja s ograničenjem gradnje zračnih luka. Teren koji se koristi za uzlijetanja i slijetanja mora udovoljavati uvjetima. ovoga članka. Na mjestima uzlijetanja i slijetanja na raspolaganju mora biti oprema za pružanje prve pomoći. koji se koristi trajno. ovjesnih jedrilica i parajedrilica. potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. isključivo ili uglavnom. (1) Uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. (3) Uporaba odre enog terena. koji osiguravaju sigurna uzlijetanja i slijetanja tih zrakoplova. a tijekom stručnog osposobljavanja i održavanja natjecanja moraju se postaviti i odgovarajući pokazivači smjera vjetra. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave. mikrolakih aviona. ako je za ure enje mjesta uzlijetanja. za izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja iz stavka 2. odnosno.. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 28. ovjesnih i parajedilica.Uporaba aerodroma Članak 210. Odredbe članka 177. o uporabi terena kod izvanerodromskih uzlijetanja i slijetanja. ako se radi o mikrolakim avionima. u skladu s odredbama članka 26. ovoga članka. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. 3. ovoga Pravilnika. Prijava za upis u evidenciju mora sadržavati: 1. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. smije se koristiti. stavak 6. na odgovarajući način se primjenjuju na uporabu terena kod izvanaerodromskih uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. tek nakon upisa u evidenciju.

ograničavanjem upotrebljivih sektora). željezničkih pruga. U slučaju potrebe. (2) Svaki rukovatelj zrakoplovnog modela mora se ponašati tako da ne ugrožava i/ili ometa javni red i mir. Agencija mora pribaviti suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi prije izdavanja odobrenja za uporabu terena. pokrivati odre eno frekvencijsko područje i broj frekvencijskih kanala te udovoljavati uvjetima utvr enima posebnim propisom. (5) Zračni prostor iznad i u okolici aerodroma za zrakoplovne modele. Ako se za letenje zrakoplovnih modela koristi teren koji se nalazi unutar kontrolirane zone. odnosno aerodroma za zrakoplovne modele. ne smiju se ispuštati iz ruku tijekom uzlijetanja. (6) Predajnici koji se koriste za upravljanje zrakoplovnim modelima. dužni su održavati dostatna odstojanja od cesta. kanal. (3) Letenje zrakoplovnih modela smije se obavljati samo uz prisustvo osobe koja može predočiti dokaz o uspješno završenom stručnom osposobljavanju propisanom za pružanje prve pomoći. te prelijetanje skupova osoba i parkirališta za motorna vozila. Pokretni ure aji koji se koriste za uzlijetanje zrakoplovnih modela. vodenih putova ili dalekovoda. nedostatna odstojanja se moraju osigurati drugim mjerama (npr. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela Članak 212.(1) Letenje zrakoplovnih modela odvija se u skladu s odredbama članka 29. (2) Zabranjeno je letenje prema osobama i životinjama. . ovoga Pravilnika. (1) Rukovatelji zrakoplovnim modelima. poglavito druge osobe i stvari te da ne ometa propisno odvijanje letenja drugih zrakoplovnih modela. Visina sektora mora se ograničiti ako je to potrebno zbog blizine susjednog aerodroma. Tijekom letenja zrakoplovnih modela. (3) Zrakoplovni modeli moraju izbjegavati zrakoplove s posadom. mora se podijeliti na sektore te se moraju odrediti sektori upotrebljivi za letenje u koje ne smiju zadirati nikakvi objekti ili druge prepreke koje bi ovisno o lokalnim uvjetima mogle ugrožavati sigurnost letenja. na raspolaganju se mora nalaziti minimum sredstava za pružanje prve pomoći propisanih za motorna vozila. (4) Zrakoplovni se model mora tijekom čitavoga leta nalaziti u vidokrugu rukovatelja. moraju biti označeni odgovarajućim brojevima u boji obzirom na korištenu radiofrekvenciju tj. Tijekom uzlijetanja i slijetanja na uzletno-sletnim površinama ne smiju se nalaziti neovlaštene osobe i pokretne prepreke.

dan u tjednu i vremena letenja. ovoga članka. ne smije biti veća od vrijednosti utvr enih odredbama stavka 1. (2) Agencija može odobriti letenje zrakoplovnih modela i na udaljenostima manjim od 1. kod punog opterećenja motora. ako je razina buke zrakoplovnih modela iz stavka 1. ovoga članka. izme u odnosne točke aerodroma ili terena predvi enog za letenje zrakoplovnih modela i stambenog područja.(4) Za svako letenje zrakoplovnih modela u kontroliranoj zoni. koja prikazuje okvirne vrijednosti odstojanja D. intenzitet. ovoga Pravilnika. i stavka 2. kod punog opterećenja. osim ako Agencija ne odobri iznimke. moraju biti opremljeni prigušivačem zvuka. mora se prije početka letenja pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. odnosno mjerenja buke. a prema sljedećoj tabeli. ovoga članka. . Prilikom stručne prosudbe. manja od 84 dB (A). ne smije biti veća od LA ( 84 dB (A)). (4) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem. u slučajevima kad se poduzimanjem drugih tehničkih mjera postigne dostatno prigušenje zvuka. na udaljenosti manjoj od 5 km od granica aerodroma. trajanje. Dmax LA 1 500 m 84 dB (A)/7m 1 200 m 80 dB (A)/7m 900 m 75 dB (A)/7m 600 m 68 dB (A)/7m (3) Okvirne vrijednosti iz stavka 2. u obzir se trebaju uzeti razina emisije. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela obzirom na buku Članak 213. ako se obzirom na posebne lokalne uvjete opravdano pretpostavlja da se takvim letenjem stanovništvo neće uznemirivati bukom. pod uvjetima propisanim za izvršenje mjerenja razine buke. Stambenim područjem se ne smatraju pojedine kuće ili skupine kuća. Razina buke. Uporaba aerodroma Članak 214. (5) Agencija može izuzeti slobodne zrakoplovne modele od odredaba stavka 4. u skladu sa člankom 29.5 km od stambenih područja. mogu biti i manje ako se stručnom prosudbom ili mjerenjima buke na mjestu emisije dokaže da je ometanje stanovništva bukom isključeno. ovoga članka. (1) Razina buke zrakoplovnih modela pokretanih motorima s unutarnjim sagorijevanjem.

uzletno-sletne površine se moraju ograditi zaštitnom žičanom ili sličnom ogradom od mjesta za gledatelje. (5) Prilikom obavljanja istodobnog letenja više od 3 zrakoplovna modela. (4) Ako se teren iz stavka 2. operator aerodroma mora odrediti voditelja letenja. . osim ako se opravdano pretpostavlja. ovoga članka. namjerava koristiti trajno. Članak 217. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. broj 75/2006). ovoga članka. do 10. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o letenju zrakoplova (»Narodne novine«. Dio osmi PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 216. voditelj letenja dužan je voditi dnevnik letenja u koji se upisuje primopredaja dužnosti i sve nepravilnosti nastale tijekom letenja. da se obzirom na vrstu letenja ne ugrožava sigurnost osoba i stvari. Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu. dozvoljena su samo na aerodromima. mogu se obavljati. parkirališta i objekata na aerodromu. a po potrebi i za poduzimanje mjera za njegovo propisno odvijanje. (2) Kod letenja zrakoplovnih modela s daljinskim upravljanjem. uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisa donesenih za njegovu provedbu. ako teren koji se namjerava koristiti udovoljava uvjetima utvr enima za aerodrome za zrakoplovne modele. isključivo ili uglavnom za letenje zrakoplovnih modela. Dodatci 1. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. Dio sedmi PREKRŠAJNE ODREDBE Članak 215. Voditelj letenja odgovoran je za nadzor letenja. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. Članak 218. a u skladu s uputama o uporabi aerodroma.(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela. ovoga Pravilnika. mora se registrirati kao aerodrom za zrakoplovne modele i upisati u evidenciju aerodroma. Na aerodromu za zrakoplovne modele.

DODATAK 1. 28. kolovoza 2009. mjereno od prednjeg svjetla udesno. Avion pluta na vodi. r. prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta. Ministar mora. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. ako nije nasukan. (1) Avioni moraju upotrebljavati sljedeća pozicijska svjetla (Sl. SVJETLA NA ZRAKOPLOVIMA Definicije pojmova Članak 1. na desnom krilu aviona – zeleno svjetlo. v. 3. . Svjetlo je vidljivo. Klasa: 011-01/09-01/106 Urbroj: 530-09-09-4 Zagreb. na lijevom krilu aviona – crveno svjetlo. ako se može raspoznati u tamnoj noći u nezamućenoj atmosferi. Definicije upotrijebljene u ovome Dodatku. odnosno. mjereno od prednjeg smjera ulijevo. 2. (uz članak 43. 1): 1. Avion plovi na vodi. Pozicijska svjetla Članak 2. imaju sljedeće značenje: 1.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.) ODREDBE O UPORABI SVJETALA I OZNAKA ZA UOČAVANJE NA ZRAKOPLOVIMA 1. ako nije usidren ili pričvršćen na vodi ili za zemlju. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. 2. ako pluta i kreće se u odre enom smjeru u odnosu na vodu.

te iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 140°. na vrhovima krila se moraju nalaziti svjetla vrhova krila (wing tip clearance light). ovoga članka. (2) Motorne jedrilice. udaljena od vrhova krila više od 6 stopa (2 m). jedrilice i slobodni baloni. i/ili 2. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala iz stavka 1. mora iznositi najmanje 5 candela. Kod uporabe treptajućih svjetala. i 2. ovoga članka. a jačina svjetla iz stavka 1. bijelo treptajuće svjetlo. na repu aviona – bijelo svjetlo. dodatno se mogu upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. stavak 1. da su što bolje vidljiva iz svih smjerova koji su 30° iznad i ispod horizontalne ravnine zrakoplova. i 2. ovoga Dodatka. helikopteri i zračni brodovi. vidljivo iz svih smjerova. ovoga članka. Svjetla za hidroavione . točaka 1. ovoga članka. (1) Avioni. točka 3. moraju biti stalna. koje svijetli naizmjenično sa svjetlima iz stavka 1. (3) Jačina svjetala iz stavka 1. pozicijska svjetla iz članka 2. (4) Ako su svjetla iz stavka 1. ovoga Dodatka. Slika 1 (2) Pozicijska svjetla mogu biti stalna ili treptajuća. odnosno drugim sredstvima za bolje uočavanje zrakoplova u skladu s odredbama članaka 7. točaka 1. ovoga članka. točka 3. a njihova boja mora odgovarati boji pripadajućih pozicijskih svjetala. crveno treptajuće svjetlo na repu aviona. ovoga članka. i 8. najmanje 3 candela. koje svijetli naizmjenično sa svjetlom na repu iz stavka 1. koja moraju biti treptajuća i izvedena tako. Ako su zrakoplovi opremljeni protusudarnim svjetlima. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala. Protusudarno svjetlo Članak 3. a da se pritom ne smanji vidno polje pilota i mogućnost uočavanja pozicijskih svjetala.3. Svjetla vrhova krila moraju biti stalna. koje nesmetano svijetli podjednako ulijevo i udesno unatrag.

pod uvjetom da su oba svjetla vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (Sl. ne smije upotrebljavati dodatno bijelo svjetlo na prednjem dijelu aviona iz stavka 1. Slika 2 (2) Avion koji na vodi vuče jedan ili više aviona ili plovila. (4) Avion koji je nesposoban za manevriranje. koje svijetli nesmetano pod kutom od 220°.7 km). mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. avion koji je nesposoban za manevriranje. ovoga članka. te dodatno bijelo svjetlo koje odgovara bijelom svjetlu propisanom u stavku 1. koje je vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. stavak 1. (1) Avion koji pluta na vodi. okomito iznad ili ispod prvog svjetla (Sl. stavak . U tom se slučaju. 4). mora na najvidljivijem mjestu. mora upotrebljavati stalna svjetla. te do 20° unatrag (Sl. stavak 1. propisana odredbama članka 2. ovoga članka. na najvidljivijem mjestu.Članak 4. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. po 110° na svaku stranu.. te dodatno stalno bijelo svjetlo smješteno na sredini prednjeg dijela trupa. ne smije upotrebljavati propisana bočna pozicijska svjetla članka 2. ovoga Dodatka. stavak 1. koja su vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. Svjetlo mora biti vidljivo s udaljenosti od najmanje 3 NM. ovoga Dodatka. 3). mora biti postavljeno na odstojanju od najmanje 6 stopa (2 m). na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m) jedno iznad drugoga na istoj okomici. Dodatno bijelo svjetlo. 2). Slika 3 (3) Avion kojega na vodi vuče drugi avion. Ako pluta. upotrebljavati dva stalna crvena svjetla.7 km).

a mora ih upotrebljavati ako plovi.1. 7). 5). Slika 4 Slika 5 (5) Avion koji je usidren. ovoga Dodatka (Sl. Slika 6 2. mora upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM. vidljiva s udaljenosti od najmanje 3 NM (Sl. avion dužine veće od 150 stopa (50 m): po jedno stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu s prednje i stražnje strane aviona. Stalna crvena svjetla ne upotrebljavaju se kao signali u slučaju nevolje. Slika 7 . avion dužine manje od 150 stopa (50 m): stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu.

s udaljenosti od najmanje 1 NM (Sl. najnižeg. 8 i 9). Ta svjetla moraju biti vidljiva sa svih strana. moraju biti opremljeni treptajućim svjetlom. obješenim na udaljenosti od do 5 metara ispod košare ili drugog. . Slika 8 AVIONI DUŽINE MANJE OD 50 METARA Slika 9 AVIONI DUŽINE I ŠIRINE VEĆE OD 50 METARA (6) Nasukani avion mora. pored jednog ili više svjetala iz stavka 5. upotrebljavati dva crvena svjetla. avion s rasponom krila većim od 150 stopa (50 m): stalno bijelo svjetlo na svakoj strani krila. jačine od najmanje 5 candela vidljivim iz svih smjerova. Slobodni baloni s posadom. Svjetla za slobodne balone s posadom Članak 5. kako bi se označio najveći raspon krila. na najvidljivijem mjestu. koja su vidljiva sa svih strana aviona. dijela balona.3. Svjetla za druge zrakoplove Članak 6. na istoj okomici i na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m). ovoga članka.

. način i uvjete postavljanja odre uje Agencija. ako je to bitno otežano. Oznake za uočavanje. helikoptera. ovoga članka upotrebljavaju samo za letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR) danju. (3) Avioni. ovoga članka. ako se zrakoplovi iz stavka 1. čija je najveća dopuštena uzletna masa manja od 600 kg. 3. (1) Avioni i helikopteri moraju biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. i 5. koji se primjenjuju u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa. nositi oznake za uočavanje. koji se odnose na opću. na odgovarajući se način moraju primjenjivati na zračne brodove i motorne jedrilice. koji udovoljava uvjetima utvr enim propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova. na nosu i na obje strane vertikalnoga stabilizatora. koji nije u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost.. 4. a poglavito na motorne jedrilice. osim vrsta svjetala utvr enih odredbama Članaka 2. 2. Tehnički zahtjevi za plovidbenost. jedrilice. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ako proizvo ač sustava jamči. moraju biti naznačena u letačkom priručniku zrakoplova i na odgovarajućem natpisu. zračnih brodova i motornih jedrilica Članak 7. 2. zračne brodove i helikoptere.Odredbe ovoga Dodatka o uporabi svjetala aviona. na odgovarajući se način primjenjuju i na druge vrste zrakoplova. kao i sve motorne jedrilice. postavljanje svjetala na propisan način neizvedivo ili. namjensku i akrobatsku kategoriju aviona (JAR/FAR 23). narančasta RAL 2 005. i 2. u svakom pojedinom slučaju. Ako je zbog izvedbe zrakoplova. koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odnosno pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. mogu umjesto sustava protusudarnih svjetala iz stavka 1. koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. svjetlonarančasta RAL 2 004. Ograničenja u uporabi protusudarnih svjetala na zrakoplovima. na gornjoj i donjoj strani vrhova krila. u pilotskoj kabini zrakoplova. žutonarančasta RAL 2 000. ovoga članka. da sustav protusudarnih svjetala odgovara vrijednostima jačine svjetala i da je prikladan za uporabu na zrakoplovima. mogu biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. nanose se u neprekinutoj dužini od 50 cm u jednoj od sljedećih boja: 1.. odnosno avioni koji nisu opremljeni električnim sustavom ili trajnim napajanjem za rad sustava protusudarnih svjetala. POSEBNE ODREDBE O PROTUSUDARNIM SVJETLIMA I OZNAKAMA ZA UOČAVANJE ZRAKOPLOVA Protusudarna svjetla i oznake za uočavanje aviona.

ovoga članka.4. ovoga Dodatka. ovoga članka. moraju se u obzir uzeti upute proizvo ača. Ako je jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. Ako se nanose dnevne fluorescentne boje. u odnosu na temeljnu boju zrakoplova.) ODREDBE O SIGNALIMA I ZNAKOVIMA . o opremljenosti sustavom protusudarnih svjetala. Motorne jedrilice bijele boje. Odredbe za slobodne balone Članak 9. boja se mora odabrati na način. ovoga članka. uzeti u obzir upute proizvo ača o postupku nanošenja boje. o postupku nanošenja boje. s motorom na uvlačenje ili motorne jedrilice svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1004). ovoga Dodatka. ne moraju nositi oznake za uočavanje. (3) Jedrilice bijele ili svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1 004). ne moraju nositi oznake za uočavanje. primjenjuju se na odgovarajući način na sustav protusudarnih svjetala za jedrilice. Odredbe za jedrilice Članak 8. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka. (1) Odredbe članka 7. da je optimalno vidljiva. (4) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje. do 5. tada se moraju upotrebljavati vrste boja prema normi WL 5. stavak 2. slobodni baloni s posadom na moraju biti uočljiva izgleda. 7021. DODATAK 2. ovoga članka. nositi oznake za raspoznavanje iz članka 7. (uz članak 13. koje se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. (5) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje na motorne jedrilice. u skladu s tehničkim zahtjevima za plovidbenost. Oznake se mogu nanositi i na površinama koje su veće od površina iz stavka 3. (2) Jedrilice koje se upotrebljavaju samo za letove danju. a u slučaju da je motorna jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. moraju se prilikom nanošenja boje. (1) Slobodni baloni se ne opremaju ni sustavom protusudarnih svjetala. niti moraju nositi oznake za uočavanje. vatrenocrvena RAL 3 000. ako se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. stavaka 3. mogu umjesto sustava iz stavka 1.

Signali nevolje Članak 2. a koja se odnosi na sigurnost plovila. crvene svjetleće rakete ili petarde ispaljene pojedinačno i u kratkim razmacima. 3.). zrakoplova ili vozila. koda 7700. Sljedeći signali. 4. skrenuti pozornost na svoj zrakoplov. 2. znače. (1) Sljedeći signali. da se zrakoplov nalazi u teškom položaju. Signali hitnosti Članak 3. tako da se razlikuje od pozicijskih treptajućih svjetala. odnosno u svojemu vidnom polju: .– . znače. ali ne zahtijeva neposredno pružanje pomoći: 1. signal proslije en radiotelefonijom. koji ga prisiljava na slijetanje. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. pilot zrakoplova može. javiti poziciju ili dozvati pomoć... da pilot zrakoplova ima vrlo hitnu poruku koju želi predati. postavljanjem moda A/C.. da zrakoplovu prijeti velika i neposredna opasnost i da se traži neodložna pomoć: 1.. višekratno uključivanje i isključivanje svjetala za slijetanje. te o osobama u zrakoplovu. SIGNALI NEVOLJE I HITNOSTI Odabir signala Članak 1. prema Morseovom kodu »SOS« (.1. – . višekratno uključivanje i isključivanje pozicijskih svjetala. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. neuobičajenim manevrom u letu ili bilo kakvim raspoloživim sredstvom. U slučaju nevolje. koji se sastoji od izgovorene riječi »MAYDAY«. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. 5. svjetleći padobran s crvenim svjetlom. znače. 2. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. (2) Sljedeći signali. poruka proslije ena putem SSR transpondera.

SIGNALI UPOZORENJA Članak 4. znače: 1. 2. Ti signali mogu biti proslije eni sa zemlje ili iz drugog zrakoplova. 2. upućeni pilotu zrakoplovu na zemlji. drugi zrakoplov ima prednost.-). 3. crvena raketa: bez obzira na sva prijašnja uputstva i odobrenja privremeno ne slijećite. 4. 3. crveno stalno svjetlo: zaustavite se i čekajte. koji u rasprskavanju daju crvenu i zelenu svjetlost ili zvjezdice. crveno stalno svjetlo: nastavite po aerodromskom prometnom krugu. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. crveno treptajuće svjetlo: slijetanje zabranjeno. prema Morseovom kodu XXX (-. upućeni pilotu zrakoplova u letu.1.. (1) Svjetlosni signali. bijelo treptajuće svjetlo: sletite na aerodrom i vozite na stajanku (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). (2) Svjetlosni signali. zeleno treptajuće svjetlo: voženje odobreno. Niz svjetlećih projektila. SIGNALI ZA AERODROMSKI PROMET Svjetlosni signali kontrole zračnoga prometa Članak 5. USS neupotrebljiva. upozoravaju pilota zrakoplova da se nalazi u opasnom području ili da neovlašteno leti u području s ograničenjem letenja ili u zabranjenom području odnosno.--.. 6..--. da ulazi u neko od tih područja. 5. 2. zeleno treptajuće svjetlo: produžite i do ite ponovno na slijetanje (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). te da mora poduzeti nužne mjere opreza. znače: 1. 2. ispaljenih u razmacima od po 10 sekundi. . zeleno stalno svjetlo: uzlijetanje odobreno. koji se sastoji od izgovorene riječi »PANPAN«. signal proslije en radiotelefonijom. zeleno stalno svjetlo: slijetanje odobreno. 3.

ovoga članka. 2. položena vodoravno na signalnoj površini. (3) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 1. Poseban oprez kod prilaženja i slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s jednom žutom dijagonalnom prugom.4. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. ako nema svjetala za slijetanje. naizmjeničnom primjenom nagiba zrakoplova oko uzdužne osi. osim ako se zrakoplov nalazi u osnovnom ili završnom dijelu aerodromskog prometnog kruga. crveno treptajuće svjetlo: napustite sletne površine u uporabi. danju. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. Signali na zemlji Članak 6. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. Zabrana slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s dvije žute dijagonalne pruge. ovoga članka. 2. (4) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 2. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. noću. . bijelo treptajuće svjetlo: vratite se na polaznu točku na aerodromu. Značenje: Zabrana slijetanja za dulje vrijeme. položena vodoravno na signalnoj površini. danju. 1. noću. naizmjeničnim davanjem punog otklona krilaca ili kormila pravca. ako nema svjetala za slijetanje. 2. 5.

zbog lošeg stanja manevarskih površina ili zbog drugih razloga. položeni vodoravno na manevarskim površinama. ostala kretanja se ne ograničavaju na uzletno-sletne staze ili na staze za vožnju. potreban je poseban oprez. Značenje: Za uzlijetanje i slijetanje smiju se koristiti samo uzletno-sletne staze. položena vodoravno na signalnoj površini. smiju se upotrebljavati samo uzletno-sletne staze i staze za vožnju. 3. Neupotrebljivost manevarskih površina Signal: Križevi bijele ili druge upadljive boje. s po jednom crnom prugom u kružnim dijelovima ploče. položena vodoravno na signalnoj površini. slijetanje i vožnju. Značenje: Za uzlijetanje. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje.Značenje: Kod prilaženja i slijetanja. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. Značenje: . okomito na dužinsku os površine. Uporaba uzletno-sletnih staza i staza za voženje 1. 4. 2.

provode se paralelno dužem dijelu slova »T« u smjeru. 2. koji je noću osvijetljen ili prikazan bijelim svjetlima u obliku slova »T«. položena vodoravno. bijele ili narančaste boje.Križevima označena manevarska površina ili neki njezin dio. Značenje: Oznaka smjera uzlijetanja i slijetanja. kraćeg dijela slova »T«. na kontrolnom tornju ili u njegovoj blizini. Signal: Dvoznamenkasti broj na okomito postavljenoj ploči. Značenje: Nakon uzlijetanja i prije slijetanja. Uputstva za uzlijetanje i slijetanje 1. zaokružena na najbližu deseticu stupnjeva magnetnog kompasa. Značenje: Uzlijetanja i slijetanja. nije upotrebljiv. . dozvoljene su promjene smjera samo udesno. Signal: Vodoravno postavljeni znak u obliku slova »T«. bijele ili narančaste boje. 5. položena na signalnoj površini ili na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. Promjena smjera udesno Signal: Strelica usmjerena udesno pod pravim kutom. 6.

Prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa Signal: Slovo »C« crne boje na okomito postavljenoj žutoj ploči. gdje se nalazi prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. sa strelicom usmjerenom pod pravim kutom udesno ili ulijevo. položen vodoravno na signalnoj površini. na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. a jedrilica samo u smjeru suprotnom od smjera strelice. u smjeru uzlijetanja i slijetanja. Značenje: . 9. samo u smjeru strelice. Poslije uzlijetanja i prije slijetanja. Promjene smjera kod odvojenog aerodromskog prometnog kruga Signal: Dvostruki križ bijele ili narančaste boje. Letenje jedrilica Signal: Bijeli dvostruki križ. Značenje: Označava mjesto. Značenje: Odvojeni aerodromski prometni krug za motorne zrakoplove i jedrilice.7. dozvoljene su promjene smjera motornih zrakoplova. položen vodoravno na signalnoj površini. 8.

Ovdje zaustavite! Obje ruke ispružene naprijed s palicama usmjerenima prema gore pomiču se iznad glave parkera. u odnosu na parkera. do 29. . primjenjuju na helikoptere. džepnim lampama ili rukama u fluorescentnim rukavicama. se koriste u komunikaciji prilikom opsluživanja zrakoplova kad verbalna komunikacija nije moguća: 1. daje znakove pilotu zrakoplova signalnim palicama fluorescentne boje. Ako se znakovi upućuju avionu. (2) Kad parker daje znakove. Ovim signalom vodič postavljen kod vrha krila zrakoplova pokazuje da će kretanje zrakoplova s/na parkirališnu poziciju biti neometano. a lijeva ruka ispružena koso s palicom usmjerenom prema dolje pomiče se ka tijelu. 2.Letenje jedrilica u tijeku. pri čemu se znakovi iz točaka 16. (1) Parker na aerodromu. do 20. svjetlećim lampama u obliku štapa. mora biti okrenut licem prema zrakoplovu. parker se nalazi s lijeve strane zrakoplova na mjestu gdje ga pilot može najbolje vidjeti. (3) Motori zrakoplova označavaju se brojevima. a znakovi iz točaka 24. Signal vodiča pozicioniranja vrha krila Desna ruka ispružena okomito iznad glave s palicom usmjerenom prema gore. Noću ili u uvjetima loše vidljivosti moraju se koristiti osvjetljena pomagala (osvjetljene signalne palice). Znakovi parkera Članak 7. (4) Znakovi se daju kako slijedi. a ako se znakovi upućuju helikopteru ispred helikoptera na mjestu gdje ga pilot zrakoplova može najbolje vidjeti. s desne strane ulijevo.

5a. Vozite ravno naprijed! Ruke ispružene vodoravno u stranu u visini ramena savijaju se u laktovima uz pomicanje palica gore-dolje od visine ramena do glave. Skrenite ulijevo! Desna ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Skrenite udesno! . Nastavite prema sljedećem parkeru ili prema uputama aerodromskog kontrolnog tornja! Obje ruke ispružene i usmjerene prema gore pomiču se u stranu pokazujući palicama u smjeru položaja sljedećeg parkera ili područja za voženje. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja.3. ovoga stavka. a lijevom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. 5b. 4.

a desnom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. . 6a. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker stiska šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade.Lijeva ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Kočite! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramena sa otvorenom šakom. Zaustavite se odmah! Naglo pomicanje ispruženih ruku i palica prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. 7a. Zaustavite se! Ruke i palice ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo polako se pomiču prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. ovoga stavka. 6b.

Parker mora dobiti signal potvrde od posade. 9. a palice se pokreću jedna od druge u stranu.7b. 8a. a palice se pokreću jedna prema drugoj dok se ne dodirnu. Pokrenite motore! . Podmetači se ne smiju ukloniti do dobivanja signala potvrde od posade. Otpustite kočnicu! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramenasa stisnutom šakom. 8b. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker otvara šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. Podmetači postavljeni! Ruke ispružene okomito iznad glave . Podmetači uklonjeni! Ruke ispružene okomito iznad glave.

Desna ruka savijena u laktu u visini glave s palicom prema gore kružno se pokreće. 10. Smanjite snagu motora na pokazanoj strani! Obje ruke s dlanovima prema zemlji. . 11. Zaustavite motore! Ispružena ruka prema naprijed u visini ramena pomiče se do vrha lijevog ramena te se palica povlači preko vrata do vrha desnog ramena pokretom sličnim rezanju. već prema tome na kojoj se strani treba smanjiti snaga motora. ruke su ispružene prema dolje. 12. lijeva ili desna ruka pomiče se gore-dolje. Vozite sporije! Obje ruke s palicama se pomiču gore-dolje pokretom sličnim tapšanju od visine struka prema koljenima. a lijeva ruka se istovremeno podiže iznad visine glave i pokazuje motor koji treba pokrenuti.

od okomitog položaja iznad glave do vodoravnog položaja prema naprijed. .13. do vodoravnog položaja prema naprijed. Potvr ujem/Sve u redu. od okomitog položaja iznad glave. a desna ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. 15. Za prekid vožnje unatrag koriste se signali iz točke 6a ili 6b ovoga stavka. Vozite unatrag! Obje ruke postavljene ispred tijela u visini struka rotiraju se prema naprijed. 14a. 14b. Vozite unatrag repom ulijevo! Desna ruka ispružena prema zemlji. a lijeva ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. lijeva ruka pružena uz tijelo. savijena u laktu. nastavi! Desna ruka postavljena u visini glave. Vozite unatrag repom udesno! Lijeva ruka ispružena prema zemlji. s palcem ili palicom ispruženim prema gore.

s dlanovima okrenutima prema zemlji pokreću se prema dolje. Zadržavajući trenutnu visinu letite ulijevo! . 19a. 17. 18. s dlanovima okrenutima prema gore pokreću se prema gore. brzina pokreta ruku prema zemlji označava traženu brzinu spuštanja. brzina pokreta ruku od vodoravnog položaja prema gore označava traženu brzinu penjanja. Lebdite u mjestu! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Penjite se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo.16. Spuštajte se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo.

a palice usmjerene prema dolje. a desna ruka se pokreće u smjeru lijeve pokretom sličnim metenju. 19b. a lijeva ruka pokreće se u smjeru desne pokretom sličnim metenju.Desna ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na desnu stranu tijela. 22. a palica u lijevoj ruci pokazuje mjesto gdje je izbio požar. Zadržite poziciju/Čekajte! . Zadržavajući trenutnu visinu letite udesno! Lijeva ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na lijevu stranu tijela. 20. Požar! Desna ruka i palica pomiču se u raznim smjerovima od visine ramena prema koljenu. Sletite! Ispružene ruke prekrižene ispred tijela. 21.

23. Uključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave pomiču se i šakama. a desna ispod). ili noću osvjetljenim palicama. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. 24.Potpuno ispružene ruke i palice usmjerene prema dolje pod kutom 45° u odnosu na tijelo. Ne dirajte ure aje za upravljanje! Desna ruka ispružena iznad glave zatvorene šake ili drži palicu u horizontalnom položaju. 25. Slobodni ste! Parker salutira desnom rukom i održava kontakt s posadom dok zrakoplov ne započne voženje. . Parker ostaje u tom položaju dok nije sigurno uputiti zrakoplov na sljedeći manevar. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad.

a desna ispod). Isključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave šakama. 29. formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. Otvorite/zatvorite stepenice! . a desna ruka se zatim odmiče od lijeve. Napajanje se ne isključuje prije odobrenja posade zrakoplova. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. Negativan odgovor Desna ruka ispružena u stranu u visini ramena pod kutom 90° u odnosu na tijelo. ili noću osvjetljenim palicama. 28. palica ili palac usmjereni prema zemlji. 27. Uspostavite komunikaciju interfonom! Obje ruke ispružene pod kutom 90° u odnosu na tijelo savijaju se prema glavi dok se dlanovim ne pokriju oba uha.26.

Lijeva ruka ispružena iznad glave pod kutom 45°, a desna ruka se iz položaja uz tijelo pokretom sličnim metenju pomiče do vrha lijevog ramena.

Znakovi pilota zrakoplova Članak 8. (1) Pilot zrakoplova iz pilotske kabine, rukama daje znakove parkeru. Znakovi moraju parkeru biti jasno vidljivi; ako je potrebno, prilikom davanja znakova može se kao pomoć koristiti izvor svjetlosti. (2) Pilot zrakoplova označava motor prema odredbi članka 7. stavak 3. ovoga Dodatka. (3) Znakovi se daju kako slijedi: 1.a) Kočnice upotrijebljene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su ispruženi i stiskaju se u šaku. b) Kočnice otpuštene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su stisnuti u šaku i otvaraju se. 2.a) Podmetače postavite! Ruke ispružene u stranu, s dlanovima prema van, prekriže se ispred lica. b) Podmetače uklonite! Ruke s dlanovima prema van, prekrižene ispred lica, ispruže se u stranu. 3. Spreman za pokretanje motora! Broj ispruženih prstiju jedne ruke, pokazuje broj motora kojeg se pokreće. DODATAK 3.

(uz članak 14.) SIGNALI, ZNAKOVI I POSTUPCI KOD PRESRETANJA CIVILNOG ZRAKOPLOVA VOJNIM ZRAKOPLOVIMA Signali presretača i postupci presretnutog zrakoplova Postupci presretnutog Signali presretača Značenje zrakoplova DANJU ili NOĆU – Mahanje krilima i bljeskanje pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima sa pozicije malo iznad i u načelu lijevo ispred presretnutog zrakoplova. Nakon potvrde blagi horizontalni zaokret u načelu ulijevo prema željenom DANJU ili NOĆU – Mahanje smjeru leta. krilima odnosno ljuljanje helikoptera, bljeskanje Napomena 1: pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima te Meteorološki uvjeti ili teren Slijedite praćenje presretača. 1(a) mogu uvjetovati da presretač me leti malo iznad i desno ispred Napomena: presretnutog zrakoplova, a nakon toga desni horizontalni Daljnji postupci ponašanja zaokret. propisani su odredbama članka 14. ovoga Pravilnika. Napomena 2: Ako presretnuti zrakoplov ne može održavati brzinu presretača, presretač treba izvoditi seriju zaokreta (racetrack patterns) i mahati krilima pored presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – Nagla promjena smjera od 90° ili 1(b) više uz istodobno penjanje bez prolijetanja smjera leta presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – 1(c) Izvlačenje podvozja i paljenje svjetala za slijetanje te

Značenje

Razumio, postupam prema uputi

Smijete nastaviti let

Razumio, DANJU ili NOĆU – Mahanje postupam krilima odnosno ljuljanje kod prema helikoptera. uputi

Sletite na DANJU ili NOĆU – Razumio, ovaj Izvlačenje podvozja i paljenje postupam aerodrom svjetala za slijetanje te prema

prelijetanje uzletno-sletne staze u uporabi odnosno,ako je presretnuti zrakoplov helikopter, prelijetanje prostora za slijetanje helikoptera.

praćenje presretača. Ako se uputi uzletno-sletna staza u uporabi odnosno prostor za slijetanje helikoptera nakon prelijetanja čine prikladnima za slijetanje, započeti postupak slijetanja i sletjeti.

DODATAK 4. (uz članke 55. i 62.) POLUKRUŽNI SUSTAV PUTNIH RAZINA Ako je odredbama članka 55. stavak 3. i članka 62. stavak 3. ovoga Pravilnika propisana uporaba polukružnih putnih razina, pilot zrakoplova mora održavati apsolutne visine leta ili razine leta prema trenutnoj magnetskoj putanji (magnetic track zrakoplova u skladu s priloženom tablicom: Magnetska putanja Od 000° do 179° od 180° do 359° IFR letovi VFR letovi IFR letovi VFR letovi Putna razina FL m ft FL m Ft FL m ft FL m ft 10 300 1000 – – – 20 600 2000 – – – 30 900 3000 35 1050 3500 40 1200 4000 45 1350 4500 50 1500 5000 55 1700 5500 60 1850 6000 65 2000 6500 70 2150 7000 75 2300 7500 80 2450 8000 85 2600 8500 90 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500 110 3350 11000 115 3500 11500 120 3650 12000 125 3800 12500 130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500 150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500 170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500 190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500 210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500 230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500 250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500 270 8250 27000 275 8400 27500 280 8550 28000 285 8700 28500 290 8850 29000 – – – 300 9150 30000 – – – 310 9450 31000 – – – 320 9750 32000 – – – 330 10050 33000 – – – 340 10350 34000 – – –

ako je IFR od IFR . Informacija o prometu VFR VFR od IFR VFR o VFR letovima (preporuka o izbjegavanju na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase C zona C KZP uključujući informaciju o prometu o IFR VFR letovima IFR od IFR (preporuka izbjegavanja na upit) D Informacija o prometu VFR o IFR i VFR o VFR VFR ne provodi se letovima (preporuka izbjegavanja na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase D zona D E IFR KZP. stavak 6. uključujući informaciju o prometu o VFR letovima.) Klasifikacija zračnog prostora i operativne službe kontrole zračnog prometa Dozvoljeni Klasa Opseg usluge Razdvajanje letovi A Kontrolirani samo IFR KZP svi zrakoplovi zračni prostor B IFR. VFR KZP svi zrakoplovi IFR od IFR i IFR KZP IFR od VFR 1. – – – – – – – – – – – – – – 360 10950 36000 – 380 11600 38000 – 400 12200 40000 – 430 13100 43000 – 470 14350 47000 – 510 15550 51000 – itd itd itd – – – – – – – – – – – – – – – (uz članak 7. KZP za razdvajanje od IFR C 2.Magnetska putanja 350 10650 35000 – 370 11300 37000 – 390 11900 39000 – 410 12500 41000 – 450 13700 45000 – 490 14950 49000 – itd itd itd – DODATAK 5.

IFR ako je moguće usluga pružanja letnih F informacija Nekontrolirani zračniprostor Usluga pružanja letnih VFR ne provodi se informacija Usluga pružanja letnih G samo VFR ne provodi se informacija Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom.5 km Vidljivost u letu: IFR C VFR nije propisana 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna potrebno 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 .. ako VFR ne provodi se je moguće Savjetodavna usluga IFR od IFR. 4. (uz članak 7. i 5. prometa.. stavak 2. kontrole zr. a klasa G najmanje restriktivnom). uz članak 53. nije VFR propisana stalna dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.. KZP = Kontrola zračnog prometa DODATAK 6.) UVJETI ZA IFR I VFR LETOVE Vrsta Najveća RTF Klasa leta brzina (IAS) komunikacija nije stalna A IFR propisana dvosmjerna Odobrenje Mimimumi za VFR KZP letove potrebno – Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 B IFR.moguće Informaciju o prometu. uz članak 12. stavak 4.

osim što se ne zahtijeva održavanje zona D odstojanja od oblaka (izvan oblaka) IFR stalna dvosmjerna potrebno vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 E VFR 250 kt ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno 5 km ispod FL 100 Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Dodatno: jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru Kontrolirana klase D.Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. 250 kt ispod stalna VFR FL 100 dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. potrebno .5 km Dodatno: Kontrolirana jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru zona C klase C vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 D IFR.5 km Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno Odstojanje od oblaka: IFR F VFR 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna.

Dodatno: brzina mora biti takva da je moguće pravodobno uočavanje prepreka i drugih zrakoplova Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom.) . 250 kt ispod nije G VFR ne provodi se zračne brodove i FL 100 potrebno slobodne balone.5 km Vidljivost u letu: 1. a klasa G najmanje restriktivnom). KZP= kontrola zračnog prometa DODATAK 7.vertikalno 1000 ft horizontalno 1. (uz članak 85.5 km* stalna vidljivost zemljine površine ulazak u oblake nije dozvoljen *800 m za rotokoptere.

. stavak 3. stavak 5. SEGMENTI INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA . uz članak 143. stavak 2.DODATAK 8. (uz članak 137. 139. stavak 1. (uz članak 142. stavak 4. i uz članak 144..) Slika 1.

Slika 2. NADVISIVANJE PREPREKA U SEGMENTU NEUSPJELOG PRILAŽENJA Slika 4. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA PRECIZNO PRILAŽENJE . POVRATNI I PRODULJENJI POSTUPCI Slika 3.

Slika 5. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA NEPRECIZNO PRILAŽENJE .

Slika 6. NADVISIVANJE PREPREKA U PODRUČJU VIZUALNOG MANEVRIRANJA .

stavak 1.) . (uz članak 145. i članak 146. stavak 2.DODATAK 9. OBLIK I NAZIVLJE U SVEZI S PETLJOM ČEKANJA Slika 2.) Slika 1. stavak 1. (uz članak 172. POSTUPCI ULASKA U PETLJU ČEKANJA DODATAK 10.

VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA–ZRAK ZA PREŽIVJELE I ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Tablica 1 VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA PREŽIVJELE Br. LLL 2. Potrebna pomoć V 2. Operacija je završena. Da ili potvrdno Y 5. NN Nastavljamo s potragom. . Podijelili se u dvije grupe. Poruka Znak 1. Svaka nastavlja u označenom smjeru. Ne ili negativno N 4. ++ Ne možemo nastaviti. 4. →→ zrakoplov u ovom smjeru. 7. Našli smo sve osobe. Nastavljamo u ovom smjeru ← Tablica 2 VIZALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Br. Našli smo samo neke osobe. XX Vraćamo se u bazu. Poruka Znak 1. Primljena informacija da je 6. LL 3. Ništa nije na eno. Potrebna medicinska pomoć X 3. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful