MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2802 Na temelju članka 146.

Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra obrane, donosi PRAVILNIK O LETENJU ZRAKOPLOVA Dio prvi OPĆE ODREDBE Područje primjene Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom utvr uju se uvjeti, način, pravila i postupci letenja zrakoplova radi sigurnog odvijanja zračnog prometa. (2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na hrvatske civilne, policijske i carinske zrakoplove, te na inozemne civilne i državne zrakoplove dok lete u hrvatskom zračnom prostoru. (3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na hrvatske vojne zrakoplove, osim onih odredaba za koje je predvi eno da će se urediti posebnim propisom. (4) Letenje hrvatskih zrakoplova iznad mora na kojemu niti jedna država nema suverenitet (otvoreno more), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika i me unarodnih akata donesenih na temelju Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944.) kojima se ure uje postupak za letenje zrakoplova iznad otvorenog mora, a koji obvezuju Republiku Hrvatsku. (5) Kada hrvatski zrakoplov leti u zračnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države, mora se pridržavati propisa o letenju i kretanju zrakoplova koji se primjenjuju na području suvereniteta te države, a ako tih propisa nema mora se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika. (6) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava, dužnosti i odgovornosti, obavlja svoje poslove u zračnom prostoru Republike Hrvatske i u zračnom prostoru iznad Jadranskoga mora, izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(7) Uvjete, načine, pravila i postupke letenja zrakoplova, utvr ene odredbama ovoga Pravilnika, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi objavljuje na način uobičajen u zračnom prometu. Pojmovi i kratice Članak 2. (1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. ACAS II (airborne collision avoidance system II): ACAS koji pored prometnih informacija (TAs) omogućava i vertikalne rezolucijske informacije (RAs). 2. aerodromski promet (aerodrome traffic): ukupni promet na manevarskim površinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolici aerodroma; 3. aerodromski prometni krug (aerodrome traffic circuit): utvr ena letna putanja kojom moraju letjeti zrakoplovi u okolici aerodroma; 4. aerodromski kontrolni toranj (aerodrome control tower): nadležna kontrola koja je uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole zračnoga prometa za aerodromski promet; 5. akrobatski let (acrobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta; 6. alternativna ruta (alternate route): ruta izme u odre enih točaka ili područja koja je različita od željene rute, a koju odabire operator zrakoplova u slučajevima kad željena ruta nije slobodna ili podliježe ograničenjima; 7. apsolutna visina (altitude): vertikalno odstojanje razine, točke ili objekta koji se smatra točkom, mjereno od srednje razine mora (MSL–QNH postavljanje visinomjera); 8. apsolutna visina odluke (decision altitude – DA) odnosno visina odluke (decision height–DH): utvr ena apsolutna visina odnosno visina iznad nadmorske visine praga sletne staze tijekom preciznog prilaženja ili prilaženja s vertikalnim navo enjem na kojoj se mora započeti postupak neuspjelog prilaženja ako ne postoji potrebna vidljivost vizualnih orijentira za nastavak prilaženja; 9. apsolutna visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance altitude – OCA) odnosno visina nadvisivanja prepreka (obstacle clearance height-OCH): najniža apsolutna visina odnosno najniža visina iznad nadmorske visine praga uzletno-sletne staze ili nadmorske visine aerodroma ispod koje nije osigurano održavanje propisanih vertikalnih minimalnih odstojanja od prepreka tijekom prilaženja ili neuspjelog prilaženja;

10. automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (automatic terminal information service-ATIS): automatsko proslje ivanje tekućih i redovitih informacija zrakoplovima u dolasku i odlasku pomoću stalnog i ponavljanog radioemitiranja tijekom dana ili njegovog utvr enog dijela; 11. balon: zrakoplov lakši od zraka, bez motora; 12. baza oblaka (ceiling): visina donje granice najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode ispod 20 000 stopa (6000 m) koji pokriva više od polovine neba; 13. bolnički let (ambulance flight): zračni prijevoz oboljelih ili ozlije enih osoba koje su već zdravstveno zbrinute u bolnici i koje su sposobne za prijevoz zrakom radi daljnjeg zbrinjavanja u drugoj bolnici; 14. centar za pružanje letnih informacija (flight information centre-FIC): jedinica uspostavljena radi obavljanja usluge pružanja letnih informacija i usluge uzbunjivanja. 15. emitiranje naslijepo (blind transmission): emitiranje jedne radiopostaje prema drugoj u okolnostima kada se ne može uspostaviti dvosmjerna komunikacija, ali se pretpostavlja da je pozivana radiopostaja u stanju primiti poruku; 16. granica valjanosti odobrenja (clearance limit): točka do koje je zrakoplovu izdano odobrenje kontrole zračnog prometa; 17. grupni let (formation flight): vrsta leta kod kojega dva ili više zrakoplova, uz prethodni dogovor pilota zrakoplova, lete u istom smjeru uz održavanje horizontalnog i visinskog odstojanja; 18. hidroavion: avion koji može uzletjeti i sletjeti na vodenu površinu; 19. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi (Air Navigation Service Provider): svaki javni ili privatni subjekt koji pruža usluge u zračnoj plovidbi; 20. IFR let (IFR flight): let koji se obavlja prema pravilima instrumentalnog letenja (Instrument Flight Rules); 21. instrumentalni meteorološki uvjeti (instrument meteorological conditions-IMC): meteorološki uvjeti (vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvr enih za vizualne meteorološke uvjete; 22. izvještaj iz zraka (air-report): izvještaj iz zrakoplova u letu, sastavljen u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije, te proslje ivanju operativnih i/ili meteoroloških informacija;

Machov broj (Mach number-M): bezdimenzionalni broj koji označava omjer (kvocijent) izme u stvarne brzine objekta (zrakoplova) i brzine zvuka. bilo kojeg njezinog podsustava ili radnog mjesta za vo enje zrakoplova tijekom normalnog odvijanja letova. jedinica koja pruža operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services unit – ATS unit): opći pojam koji označava jedinicu kontrole zračnog prometa. kojem je minimalna brzina pri najvećoj dopuštenoj masi i oduzetoj snazi motora manja od 65 km/h. 450 kg kod dvosjeda odnosno u amfibija i hidro izvedbi 10% više od tih masa. pokretan motorom. 28. kapacitet kontrole zračnog prometa (ATC capacity): sposobnost obavljanja poslova i zadaća sustava kontrole zračnog prometa. 30. a čija najveća dopuštena uzletna masa ne prelazi 300 kg kod jednosjeda. 29. mikrolaki avion (microlight aeroplane): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. letjelica bez posade (unmanned aerial vehicle): bespilotni zrakoplov u smislu članka 8. 31. 32. a koja osigurava minimalno nadvisivanje svih objekata od 1 000 stopa unutar sektora polumjera 25 NM čije se središte nalazi na poziciji radionavigacijskog sredstva. kontrolirani zračni prostor (controlled airspace-CTA): zračni prostor odre enih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnog prometa provodi u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. kontrolirana zona (control zone-CTR): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do odre ene gornje granice. kontrolirani let (controlled flight): svaki let za koji je potrebno pribaviti odobrenje kontrole zračnog prometa. . letna putanja (flight path): putanja težišta zrakoplova u odnosu na odre enu točku. 25. iz drugog zrakoplova ili iz svemira) ili programiran i potpuno autonoman. centar za pružanje letnih informacija ili prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. a kojim se upravlja premještanjem težine pilota i/ili aerodinamčkim upravljačkim kormilom. Konvencije o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu koji leti bez zapovjednika zrakoplova u pilotskoj kabini i koji je ili daljinski i u potpunosti upravljan s drugog mjesta (sa zemlje. minimalna sektorska apsolutna visina (minimum sector altitude-MSA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti. 33. 24.23. 27. 26. minimalna apsolutna visina snižavanja (minimum descent altitude-MDA) odnosno minimalna visina snižavanja (minimum descent height-MDH): utvr ena apsolutna visina ili visina tijekom nepreciznog prilaženja ili prilaženja kruženjem ispod koje se snižavanje ne smije nastaviti bez potrebne vidljivosti zemaljskih orijentira.

noć (night): vremensko razdoblje koje počinje pola sata nakon zalaska sunca i završava pola sata prije izlaska sunca. savjetodavne usluge u zračnom prometu. odobrenje kontrole zračnog prometa (air traffic control clearance): dopuštenje zrakoplovu da nastavi let pod uvjetima koje je utvrdila nadležna kontrola zračnog prometa. 43. 39. 38. ili okružnicom zrakoplovnih informacija (AIC). 37.34. operativne usluge kontrole zračnog prometa (air traffic services – ATS): različite usluge uspostavljene u svrhu proslje ivanja letnih informacija. minimalna područna apsolutna visina (area minimum altitude – AMA): najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. prilaznu kontrolu zračnog prometa ili aerodromsku kontrolu zračnog prometa. 36. minimalna apsolutna visina radarskog vektoriranja (minimum radar vectoring altitude-MRVA): najniža apsolutna visina koja se smije koristiti u svrhu radarskog vektoriranja IFR letova. obzirom na minimalnu sigurnu razinu i strukturu zračnog prostora (donja granica kontroliranog zračnog prostora zajedno sa zaštitnim slojem (buffer) od 500 stopa). 35. nadležna kontrola zračnog prometa (air traffic control unit): pojam koji označava oblasni centar kontrole zračnog prometa. 40. očekivano vrijeme prilaženja (expected approach time-EAT): vrijeme u kojem kontrola zračnog prometa očekuje da će zrakoplov u dolasku nakon čekanja napustiti preletište čekanja radi završetka prilaženja za slijetanje. opći zračni promet (general air traffic – GAT): svi letovi civilnih zrakoplova. usluge kontrole zračnog prometa (aerodromske. objavljivanje na način uobičajen u zračnom prometu: objavljivanje u »Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP)« ili žurnim informacijama (NOTAM). 41. 42. kao i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju sukladno postupcima ICAO-a. a osigurava nadvisivanje svih prepreka unutar odre enog područja od minimalno 1 000 stopa (300 m) ili u planinskom području minimalno 2 000 stopa (600 m) zaokruženo na najbližih (sljedećih viših) 100 stopa (30 m). ili drugim posebnim publikacijama. . prilazne i oblasne kontrole). opasno područje (danger area): dio zračnog prostora utvr enih dimenzija u kojem se tijekom odre enog vremenskog perioda odvijaju djelatnosti ili postoje okolnosti opasne za odvijanje zračnog prometa. uzbunjivanja.

. – krute osnovne konstrukcije. koji se obavljaju sukladno posebno utvr enim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet (GAT).44. pilot zrakoplova (aircraft pilot): osoba koja rukuje sustavom za upravljanje zrakoplova tijekom vremena leta. – krute osnovne konstrukcije. posebni VFR let (special VFR flight): VFR let čije obavljanje unutar kontrolirane zone odobri nadležna kontrola zračnog prometa u meteorološkim uvjetima koji su ispod vizualnih meteoroloških uvjeta. planinsko područje (mountainous area): područje promjenjivog profila terena u kojem se na udaljenosti 18. 47. koje se podnose nadležnoj kontroli zračnog prometa. 51. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. operativni zračni promet (operational air traffic-OAT): svi letovi civilnih zrakoplova. koji nema krutu osnovnu konstrukciju i može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. kao i letovi državnih zrakoplova. njime se aerodinamički upravlja oko sve tri osi pomoću lijeve i desne komande povezane za izlazne krajeve krila. kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji ne može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. plan leta (flight plan): skup odre enih informacija o namjeravanom letu ili dijelu leta zrakoplova. bez motora. parajedrilica (paraglider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed. 49. kojim se u pravilu upravlja premještanjem težine pilota i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota. ovjesna jedrilica (hang glider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed bez motora: – polukrute osnovne konstrukcije. 50.5 km (10 NM) nadmorska visina terena mijenja za više od 3 000 stopa (900 m). osnovni zaokret (base turn): zaokret zrakoplova u fazi početnog prilaženja izme u završetka putanje odleta i početka putanje me uprilaženja ili putanje završnog prilaženja. 46. 45. 48. može se nositi te se njime može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota.

U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). predani plan leta (filed flight plan-FPL): plan leta kako ga je je pilot zrakoplova ili njegov ovlašteni predstavnik ispunio i predao prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa bez naknadnih izmjena. vrijeme u kojem će zrakoplov stići na poziciju iznad aerodroma. . 60. 59. 54.52. 53. 58. odnosno ako se slijetanje ne završi do pozicije na kojoj se primjenjuju mjerila za nadvisivanje prepreka za čekanje ili rutu. postupak neuspjelog prilaženja (missed approach procedure): postupak koji se provodi ako nije moguće nastaviti postupak prilaženja. predvi eno vrijeme početka vožnje (estimated off-block time-EOBT): predvi eno vrijeme u kojem će zrakoplov započeti kretanje povezano s odlaskom. Slijed može sadržavati proceduralne ili osnovne zaokrete. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad aerodroma. 57. ili ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. predvi eno vrijeme dolaska (estimated time of arrival-ETA): za IFR letove to je predvi eno vrijeme dolaska na poziciju iznad odre ene točke utvr ene pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. 56. preletište završnog prilaženja (final approach fix-FAF): Točka koja označava kraj me usegmenta i početak segmenta završnog prilaženja. postupak čekanja (holding procedure): unaprijed utvr eni manevar u svrhu zadržavanja zrakoplova unutar utvr enog zračnog prostora u očekivanju daljnjeg odobrenja. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). postupak instrumentalnog prilaženja (instrument approach procedure): niz unaprijed utvr enih manevara zrakoplova pomoću letačkih instrumenata s utvr enom zaštitom od prepreka koji započinje od preletišta početnog prilaženja ili od početka utvr ene dolazne rute do točke s koje se slijetanje može završiti. predvi eno trajanje leta (estimated elapsed time-EET): predvi eno vrijeme potrebno za let izme u dvije značajne točke. povratni postupak (reversal procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu promjenu smjera tijekom segmenta početnog prilaženja postupka instrumentalnog prilaženja. preletište početnog prilaženja (initial approach fix – IAF): Točka koja označava početak početnog segmenta i kraj dolaznog segmenta ako postoji. U prostornoj navigaciji ova točka se obično definira kao točka neobaveznog preleta (fly-by waypoint). 61. 55. preletište me uprilaženja (intermediate fix-IF): točka koja označava kraj početnog segmenta i početak me usegmenta. 62.

74.63. prijelazni sloj (transition layer): zračni prostor izme u prijelazne apsolutne visine i prijelazne razine. čiji je smjer u bilo kojoj točki obično izražen u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. privremeno izdvojeno područje (temporary segregated area-TSA): zračni prostor utvr enih dimenzija koji je tijekom odre enog vremenskog perioda privremeno rezerviran. 71. 65. prijelazna razina (transition level): prva najniža razina leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se može koristiti. 68. produljeni postupak (racetrack procedure): postupak oblikovan kako bi omogućio zrakoplovu smanjenje apsolutne visine tijekom segmenta početnog prilaženja i/ili uspostavljanje doletne putanje u slučajevima kad ulaz u povratni postupak nije moguć. putanja (track): okomita projekcija letne putanje zrakoplova na zemljinu površinu. putna razina (cruising level): razina koju zrakoplov održava tijekom značajnijeg dijela leta. putno penjanje (cruise climb): tehnika putnog letenja kojom se neto povećanje apsolutne visine ostvaruje smanjenjem mase aviona. rasteretna ruta (off-load route): utvr ena ruta izme u odre enih točaka ili područja koju predlaže središnja jedinica za upravljanje protokom zračnoga prometa kad se na željenoj ruti odnosno rutama na koje utječe orijentacija prometa očekuje kašnjenje. prijelazna apsolutna visina (transition altitude): apsolutna visina na kojoj ili ispod koje se vertikalna pozicija zrakoplova odre uje u odnosu na apsolutne visine. 70. poradi sigurnosti zračnoga prometa. 75. uljez) predstavlja moguću opasnost. 72. 69. proceduralni zaokret (procedure turn): manevar koji započinje zaokretom koji odstupa od utvr ene putanje i nastavlja se zaokretom u suprotnom smjeru kako bi se zrakoplovu omogućilo priključenje i nastavljanje leta u smjeru suprotnom od utvr ene putanje. isključivo za vojne letove. prometna informacija (traffic advisory-TA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova ukazuje na to da odre eni zrakoplov u njihovoj blizini (tzv. prilaženje kruženjem (circling approach): nastavak postupka instrumentalnog prilaženja koji omogućuje vizualno kruženje (oko aerodroma) prije slijetanja. 67. rezolucijska informacija (resolution advisory-RA): upozorenje sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara koje letačkoj posadi zrakoplova preporuča: . 73. 66. 64.

80. razina (level): opći pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu. 84. kontroliranu ili nekontroliranu rutu. status leta (flight status): oznaka koja naznačuje da li zrakoplov zahtijeva poseban postupak prilikom pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa. a označava visinu. ruta (air traffic services route-ATS route): ruta utvr ena za usmjeravanje protoka prometa prema potrebama za obavljanje kontrole zračnoga prometa. . 77. razina leta (flight level-FL): površina stalnog atmosferskog tlaka odre ena u odnosu na specifičnu vrijednost tlaka od 1013. ili – ograničenje manevra s ciljem održavanja postojećeg odstojanja. smjer leta (heading): usmjerenje uzdužne osi zrakoplova izraženo u stupnjevima u odnosu na magnetski sjever. 85. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara (airborne collision avoidance systemACAS): sustav ure aja u zrakoplovu koji radi na temelju signala SSR transpondera i ne ovisi o zemaljskoj opremi. točka neuspjelog prilaženja (missed approach point-MAPt): točka u postupku instrumentalnog prilaženja na kojoj odnosno prije koje pilot zrakoplova mora započeti propisani postupak neuspjelog prilaženja kako minimalno nadvisivanje prepreka ne bi bilo narušeno. 76. signalna površina (signal area): područje na aerodromu koje se koristi za postavljanje zemaljskih signala.. standardnu dolaznu rutu. apsolutnu visinu ili razinu leta.– manevar s ciljem uspostavljanja odstojanja od svih zrakoplova koji predstavljaju opasnost. 78. a označava zračni put. savjetovanu rutu. a koja se obično nalazi na utvr enoj ATS ruti. slijed prilaženja (approach sequence): slijed po kojem su dva ili više zrakoplova dobila odobrenje za prilaženje radi slijetanja na aerodrom. 83.25 hPa koja je od drugih takvih površina razdvojena odre enim intervalima tlaka. 82. a pruža informacije pilotu o mogućim konfliktnim situacijama sa zrakoplovima opremljenima SSR transponderom. rutu za prostornu navigaciju. standardni instrumentalni odlazak (standard instrument departure – SID): utvr ena IFR odlazna ruta koja povezuje odre eni aerodrom ili odre enu uzletno-sletnu stazu aerodroma s odre enom značajnom točkom od koje započinje rutni dio leta. 81. uvjetnu rutu itd. 79. standardnu odlaznu rutu.

usluga letnih informacija (flight information service-FIS): usluga uspostavljena u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno. VFR let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (Visual Flight Rules). uputa kontrole zračnog prometa (air traffic control instruction): je RTF komunikacijom izdana smjernica kontrole zračnog prometa. mjereno od utvr ene vrijednosti (QFE postavljanje visinomjera). kojom se od pilota zahtijeva poduzimanje odre enih mjera. 95. iznad odre enog područja u kojemu se zračni promet. 96. ukupno predvi eno trajanje leta (total estimated elapsed time-total EET): za IFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska na odre enu točku utvr enu pomoću navigacijskog sredstva s koje zrakoplov namjerava započeti postupak instrumentalnog prilaženja. 92. 91. visina (height): vertikalno odstojanje razine.86. 87. a ako takvo sredstvo u blizini aerodroma ne postoji. redovito i učinkovito obavljanje letova. uvjetno zabranjeno područje (restricted area): dio zračnog prostora Republike Hrvatske. trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL): plan leta koji se odnosi na seriju redovitih individualnih letova koji se često ponavljaju i imaju jednake osnovne značajke. vrijeme do dolaska zrakoplova iznad aerodroma odredišta. tekući plan leta (current flight plan-CPL): plan leta kojeg je prihvatio prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa ili jedinica kontrole zračnog prometa i koji uključuje sve njegove izmjene nastale tijekom leta koje su prouzročene izdavanjem odgovarajućih odobrenja kontrole zračnog prometa. utvr enih dimenzija. točke ili objekta koji se smatra točkom. ne može obavljati. . 90. vidljivost u letu (flight visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova u letu. 94. usluga uzbunjivanja (alerting service): usluga uspostavljena u svrhu izvješćivanja nadležnih subjekata o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja pomoći tim subjektima tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. 93. vidljivost pri tlu (ground visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdio ovlašteni motritelj ili automatski sustav. a kojeg operator predaje ATS jedinicama radi spremanja i višekratnog korištenja. 88. Za VFR letove to je predvi eno vrijeme potrebno od uzlijetanja do dolaska iznad aerodroma odredišta. u odre eno vrijeme i uz odre ene uvjete. 89.

odgovorna za upravljanje i opsluživanje zrakoplova tijekom vremena leta i na tlu. sposoban za letenje. 104. 99. Zahtijevana navigacijska sposobnost (required navigation performance-RNP): iskaz o navigacijskoj sposobnosti neophodnoj za operacije u odre enom zračnom prostoru. (2) Kratice koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 1. a ako preletište ili točka završnog prilaženja nisu utvr eni. ovjesna jedrilica i sl. poglavito razvijen i upotrebljavan u sportske svrhe. a završava u točki koja se nalazi u okolici aerodroma s koje se može sletjeti ili započeti postupak neuspjelog prilaženja. 100. osnovnog zaokreta ili doletnog zaokreta produljenog postupka ako je utvr en. ACAS – Airborne collision avoidance system. AFIL – Flight plan filed in the air. parajedrilica. u kojemu dio ili potpuni postupak instrumentalnog prilaženja nije završen. ADF – Automatic direction finding equipment. mikrolaki avion. plan leta predan iz zraka (tijekom leta) . sportski zrakoplov (sports aircraft): zrakoplov s posadom. koji započinje: 1. vizualno prilaženje (visual approach): prilaženje zrakoplova tijekom IFR leta. 105. zabranjeno područje (prohibited area): dio zračnoga prostora Republike Hrvatske utvr enih dimenzija u kojemu je obavljanje zračnoga prometa zabranjeno. odstojanje od oblaka i baza oblaka) jednaki ili veći od utvr enih minimuma. odnosno 2. vizualni meteorološki uvjeti (visual meteorological conditions-VMC): meteorološki uvjeti (vidljivost. završno prilaženje (final approach): dio postupka instrumentalnog prilaženja koji započinje na utvr enom preletištu ili točki završnog prilaženja. sa ili bez motora (padobran. u točki u kojoj se zrakoplov priključuje posljednjoj utvr enoj putanji u postupku prilaženja. teži od zraka. 98. nakon završetka posljednjeg proceduralnog zaokreta. 101. zona aerodromskog prometa (aerodrome traffic zone-ATZ): zračni prostor odre enih dimenzija utvr en oko aerodroma u svrhu zaštite aerodromskog prometa.97. zrakoplovni model: zrakoplov bez posade. 102. automatski radiokompas 3. zapovjednik zrakoplova (pilot-in-command-PIC): osoba s pravom konačne odluke. 103.). te se prilaženje obavlja uz vidljivost terena. teži od zraka. sustav u zrakoplovu za izbjegavanje sudara 2.

prilaženje s neprekinutim snižavanjem 8. CTOT – Calculated take-off time. kontrola zračnog prometa 6. usluga pružanja letnih informacija. ATFM – Air traffic flow management. daljinomjer 10. preletište me uprilaženja 24. razina leta 19. ELT – Emergency locator transmitter. očekivano vrijeme prilažanja 11. GND – Ground.4. CDA – Continuous descent approach. zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti . 18. proračunato vrijeme uzlijetanja 9. DME – Distance measuring equipment. upravljanje protokom zračnog prometa 7. sustav za instrumentalno slijetanje 26. FIS – Flight information service. indicirana brzina 23. efektivna buka izražena u dB 13. AFIS – Aerodrome flight information service. usluga pružanja aerodromskih letnih informacija 5. preletište završnog prilaženja 14. GP-Glide path. tlo (zemlja) 20. FAR – Federal Aviation Regulations. FAP-Final approach point. FAF – Final approach fix. EPNdB – Effective Perceived Noise dB. FIR – Flight information region. odašiljač putanje poniranja 21. pravila instrumentalnog letenja 25. IF – Intermediate fix. točka završnog prilaženja 15. Savezni zrakoplovni propisi (SAD) 16. IAS – Indicated airspeed. IAF – Initial approach fix. ILS – Instrument landing system. odašiljač za lociranje u slučaju nužde 12. JAR-Joint Aviation Requirements. FL – Flight level. IFR – Instrument flight rules. preletište početnog prilaženja 22. EAT – Expected approach time. ATC – Air traffic control. područje letnih informacija 17.

odašiljač pravca slijetanja 28. RNAV – Area navigation. visinomjer postavljen za dobivanje nadmorske visine 44. trajni plan leta 48. QDR – Magnetic bearing. PIREP – Pilot report. mikrovalni sustav za slijetanje 33. srednja razina mora 35. magnetski navigacijski smjer 41. QNE – Altimeter subscale set to 1013. neusmjereni radiofar 37. MLS – Microwave landing system. minimalna sektorska apsolutna visina 34.2 hPa. NDB – Non-directional radio beacon. LLZ-Localizer. MTOM – maximum take-off mass. točka neuspjelog prilaženja 30. RVSM – Reduced vertical separation minimum. RNP – Required navigation performance. zahtijevana navigacijska sposobnost 47. MDH – Minimum descent height.2 hPa 43. stvarni navigacijski smjer 45. visinomjer postavljen na 1013. QNH – Altimeter subscale setting to obtain elevation when on the ground. MDA – Minimum descent altitude. minimalna visina snižavanja 32. MAPt – Missed approach point. izvještaj pilota 39. smanjeni minimum vertikalnog razdvajanja (300 m (1 000 ft) od i uključujući FL 290 do i uključujući FL 410) . PAR-Precision approach radar. RPL – Repetitive flight plan. minimalna apsolutna visina snižavanja 31. QTE – True bearing. MSL – Mean sea level. QDM – Magnetic heading (zero wind). 36. magnetski smjer leta (u uvjetima bez vjetra) 40. tlak zraka na razini aerodroma (ili na pragu uzletno-sletne staze) 42. prostorna navigacija 46.27. Machov broj 29. QFE – Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold). radarski sustav za precizno prilaženje 38. najveća dopuštena uzletna masa. MSA – Minimum sector altitude. M – Mach number.

VHF svesmjerni radiofar Temeljna pravila ponašanja u zračnom prometu Članak 3. (2) Buka koju stvara zrakoplov ne smije biti veća nego što to neizbježno zahtijeva propisno upravljanje ili opsluživanje zrakoplova. (3) Osoba koja je pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava. TCAS – Traffic alert and collision avoidance system. kojoj je prisutnost alkohola u organizmu utvr ena odgovarajućim sredstvima za mjerenje alkoholiziranosti. pomoćnom ili drugom stručnom osoblju. značajne meteorološke informacije 51. ili koja je u takvom tjelesnom ili duševnom stanju da nije u stanju obavljati poslove pilota zrakoplova ili člana posade. vrlo visoka frekvencija (30 – 300 MHz) 56. standardni instrumentalni odlazak 50. oštećen ili ometan i uznemiravan više nego što je u danim okolnostima neizbježno. sustav signaliziranja opasnosti i davanja uputa za izbjegavanje sudara 54. (4) Odredbe stavka 3.0 g/kg. SID – Standard instrument departure. pravila vizualnog letenja 55. VOR-Very high frequency omnidirectional radio range. zbog kojih je ugroženo sigurno i pravilno obavljanje njezinih poslova. ne smije upravljati zrakoplovom niti djelovati kao drugi član posade. a odgovara količini većoj od 0. SRA – Surveillance radar approach. a za vojno zrakoplovno osoblje 0. SIGMET – Significant meteorological information. VFR – Visual flight rules. smatrat će se da je pod utjecajem alkohola osoba. prilaženje pomoću nadzornog radara 52. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostalo zrakoplovno osoblje. te da pritom nitko nije ugrožen. Pod omamljujućim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se sredstva koja utječu na tjelesno i duševno stanje osobe. Zapovjednik zrakoplova . VHF – Very high frequency. mora se ponašati na način koji jamči sigurnost i red u obavljanju zračnog prometa. te zbog kojih je ugrožena njena sigurnost i sigurnost osoba s kojima dolazi u dodir tijekom obavljanja poslova. (5) U smislu ovoga Pravilnika.2 g/kg. sekundarni nadzorni radar 53. (1) Svaki sudionik u zračnom prometu. koji pripada zrakoplovnom.49. SSR – Secondary surveillance radar.

kod aviona. bez obzira da li zrakoplovom upravlja zapovjednik zrakoplova ili neka druga osoba. slijetanja i vožnje. (2) Ako u skladu s odredbama stavka 1. (4) Odredbe ovoga Pravilnika o pravima. (1) Za upravljanje zrakoplovom tijekom leta i na tlu.Članak 4. (3) Instruktor letenja smatra se zapovjednikom zrakoplova prilikom obavljanja vježbovnih i ispitnih letova pod njegovim nadzorom. tada se zapovjednikom zrakoplova smatra pilot koji upravlja zrakoplovom sa sjedišta zapovjednika zrakoplova. sjedalom zapovjednika zrakoplova smatra se: 1. Ako sjedalo zapovjednika zrakoplova nije posebno odre eno u letačkom priručniku zrakoplova ili u uputi za uporabu zrakoplova. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno iza drugoga – sjedalo u kojemu se tijekom samostalnog leta mora nalaziti pilot. ako nije odre en drugi zapovjednik zrakoplova. (5) Posebnosti zapovijedanja hrvatskim vojnim zrakoplovima ure uju se posebnim propisom. 2. motornih jedrilica i jedrilica ako su sjedala smještena jedno pored drugoga – lijevo sjedalo. odnosno pridržavati se odredaba propisa kojim se ure uju pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te pravila i postupci letenja na nekontroliranim aerodromima. kod aviona. Prava i dužnosti zapovjednika zrakoplova Članak 5. odredaba ovoga Pravilnika i drugih propisa koji se odnose na letenje i uporabu zrakoplova. (2) Zapovjednik zrakoplova dužan je pridržavati se odredaba Zakona o zračnom prometu. . ovoga članka operator zrakoplova ne odredi zapovjednika zrakoplova. dužnostima i odgovornostima pilota zrakoplova vrijede i za zapovjednika zrakoplova ako odredbama ovoga Pravilnika nije drukčije propisano. odgovoran je zapovjednik zrakoplova kojega odredi operator zrakoplova. kod rotokoptera – desno sjedalo. (1) Zapovjednik zrakoplova ima pravo konačne odluke kad se radi o upravljanju zrakoplovom. te postupati u skladu s odobrenjima i uputama nadležne kontrole zračnog prometa. uzlijetanja. Zapovjednik zrakoplova mora poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost tijekom leta. 3.

Priprema leta Članak 6. (1) Tijekom pripreme leta, zapovjednik zrakoplova mora se upoznati sa svom dokumentacijom i informacijama od značaja za sigurnu provedbu planiranog leta te provjeriti sposobnost i pripremljenost zrakoplova i posade zrakoplova, provjeriti da se teret kojega prevozi nalazi u sigurnom stanju, da se najveće dopuštene mase zrakoplova neće prekoračiti, da se u zrakoplovu nalaze propisane isprave i knjige, kao i da su potrebni podaci o letu unijeti u dnevnik zrakoplova (Journey Log Book), ako je njegovo vo enje propisano. (2) Ako planirani let namjerava obavljati izvan okolice aerodroma odlaska (izvanaerodromski let – cross country flight), odnosno prije svakog leta prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), zapovjednik zrakoplova mora se u dostatnom opsegu upoznati s raspoloživim zrakoplovno-meteorološkim izvještajima i prognozama. Prije leta za koji je propisana obvezna predaja plana leta, zapovjednik zrakoplova dužan je na najsvrhovitiji način pribaviti preduzletne informacije (pre-flight information) od Prijavnog ureda operativnih usluga kontrole zračnog prometa (air traffic services reporting office-ARO). (3) Smatra se da se let obavlja izvan okolice aerodroma kad zapovjednik zrakoplova više ne vidi odnosno ne može uočiti letenje drugih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu (aerodrome traffic circuit). (4) Posebnosti priprema leta za hrvatske vojne zrakoplove ure uju se posebnim propisom. Primjena pravila letenja Članak 7. (1) Letenje zrakoplova obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika kojima se ure uju opća pravila letenja (članci 19. do 52.), pravila vizualnog letenja (VFR) (članci 53. do 60.), pravila instrumentalnog letenja (IFR) (članci 61. do 64.), te u skladu s drugim uvjetima i postupcima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (2) Prema pravilima vizualnog letenja (VFR), smije se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, jednake ili veće od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Kada prevladavaju meteorološki uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, pilot zrakoplova može letjeti i prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) ako to naznači u planu leta, ako ima propisana ovlaštenja i ako je zrakoplov opremljen propisanom navigacijskom, komunikacijskom i drugom opremom.

(4) Prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR), mora se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visinu baze oblaka za obavljanje odnosnog leta, manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. Letenje prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u takvim uvjetima, smije se obavljati samo ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta (special VFR flight) prema odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (5) U odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru ne smije se letjeti brzinama koje su veće od brzina utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, osim ako se radi o vojnim zrakoplovima koji uslijed svojih letnih osobina i svojstava nisu u stanju održavati minimalne utvr ene brzine u odgovarajuće klasificiranom zračnom prostoru uz obvezu rezervacije prostora u zračnom prostoru klase G (uvjetno zabranjeno područje). Ako to prometna situacija dopušta i pritom se ne ugrožava sigurnost zračnog prometa, nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju dopustiti iznimke u pogledu ograničenja brzine. (6) Opseg pružanja operativnih usluga kontrole zračnog prometa, koje se obavljaju u kontroliranom odnosno nekontroliranom zračnom prostoru unutar područja letnih informacija, utvr uju se na temelju klasifikacije zračnog prostora, a u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika. Letenje sportskih zrakoplova, letjelica bez posade, raketa i ostalih letećih objekata Članak 8. (1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na letenje sportskih zrakoplova i letjelica bez posade, osim ako se pojedine odredbe zbog letačko operativnih osobina tih zrakoplova i letjelica, posebice zbog izuzeća od obveze posjedovanja svjedodžbe o plovidbenosti i obveze uporabe aerodroma, te posebnog načina letenja sportskog zrakoplova ili nepostojanja posade, ne mogu primjenjivati. (2) U hrvatskom zračnom prostoru letjelica bez posade smije letjeti samo u područjima s ograničenjem letenja. (3) Rakete i ostali leteći objekti koji mogu ugroziti sigurnost zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru mogu se lansirati u znanstvene, sportske i druge svrhe, na način i pod uvjetima utvr enim odredbama ovoga Pravilnika. (4) Posebnosti letenja hrvatskih vojnih letjelica bez posade ure uju se posebnim propisom. Uzlijetanja i slijetanja na odre eni aerodrom Članak 9.

(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplova na odre eni aerodrom, ne smiju se obavljati ako nisu utvr eni postupci za sigurno uzlijetanje i slijetanje na taj aerodrom (npr. propisi za lokalni promet, postupci za smanjenje buke, postupci tijekom leta, odgovarajuće popratne karte aerodroma itd.). (2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka za uzlijetanje i slijetanje vojnih zrakoplova utvr uje ministarstvo nadležno za poslove obrane. Pružanje usluga aerodromskih letnih informacija Članak 10. (1) Na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija (AFIS), te poslove u skladu s propisanim uvjetima obavlja stručna osoba koju odre uje operator aerodroma (u daljnjem tekstu: stručna osoba za AFIS). (2) Radi sigurnog odvijanja zračnog prometa, stručna osoba za AFIS dužna je neposredno sura ivati s najbližom nadležnom kontrolom zračnog prometa na propisan način. Provjera pripreme leta, propisanih dokumenata i nošenje registracijskih oznaka Članak 11. (1) Na zahtjev nadležnog zrakoplovnog inspektora, pilot civilnog zrakoplova mora dokazati da je propisno pripremio let, a zrakoplovno osoblje mora dati na uvid propisane isprave i knjige zrakoplova koje se odnose na posadu zrakoplova i zrakoplov. (2) Hrvatski i inozemni zrakoplovi moraju nositi jasno i dobro vidljive registracijske oznake, koje osiguravaju njihovo uočavanje i prepoznavanje tijekom leta. U zrakoplovu se moraju nalaziti dokumenti, koji su propisani u državi registracije zrakoplova za letenje u me unarodnom zračnom prometu, a poglavito potvrda o registraciji, svjedodžba o plovidbenosti zrakoplova, te dokaz o potrebnim sklopljenim osiguranjima, ako se ne radi o državnim zrakoplovima. Radiotelefonska komunikacija Članak 12. (1) Radi obavljanja jednoobrazne, brze i nedvosmislene radiotelefonske komunikacije pilot zrakoplova, nadležni kontrolor zračnog prometa i rukovoditelj zrakoplovne stanice na zemlji, moraju upotrebljavati propisane normirane me unarodne izraze i kratice na engleskom jeziku. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, govorna komunikacija u aerodromskom prometu na nekontroliranim aerodromima, te prilikom obavljanja letova prema vizualnim

Drugi signali i znakovi koji bi se s njima mogli zamijeniti. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene tim odredbama. točka 6. ovoga Pravilnika. slijediti upute presretača koje odgovaraju vizualnim signalima utvr enima u Dodatku 3. a) do c) ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. Signali i znakovi Članak 13. Signali i znakovi za presretanje Članak 14. (1) Ako pilot civilnog zrakoplova kojega presreće vojni zrakoplov opazi signale i znakove utvr ene odredbama ovoga članka i odredbama Dodatka 3. članka 5. (4) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim u Dodatku 6. Ova odredba se ne primjenjuje na signale iz Dodatka 2. stavak 1. (1) Tijekom letenja u hrvatskom zračnom prostoru svi civilni i vojni zrakoplovi moraju upotrebljavati propisane signale i znakove u skladu s odredbama Dodatka 2. fraze. stavak 1. (4) Ako radiokomunikacija već postoji. točka 2. ovoga članka mora poduzeti mjere predvi ene odredbama Dodatka 2. te u slučaju potrebe uspostaviti radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. imaju prednost pred svjetlosnim i zemaljskim signalima i znakovima. ovoga članka moraju se primjenjivati samo u propisane svrhe. (3) Postupke. ne smiju se upotrebljavati. ovoga Pravilnika. stavku 1. može se obavljati i uporabom propisanih normiranih izraza na hrvatskom jeziku. odobrenja i/ili upute nadležne kontrole zračnog prometa odnosno savjeti i informacije koje se daju u okviru pružanja aerodromskih letnih informacija.pravilima letenja izvan aerodromskog prometa na kontroliranim aerodromima. a) do c) ili davati signale na način utvr en u Dodatku 3. točka 1. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. (2) Pilot civilnog zrakoplova presretnutog u hrvatskom zračnom prostoru dužan je: 1. (3) Signali i znakovi iz stavka 1. biti na stalnom prijamu na radiofrekvenciji nadležne kontrole zračnog prometa. termine i kratice za obavljanje radiotelefonske komunikacije iz stavka 1. ovoga članka utvr uje Agencija na prijedlog imenovanog pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. . (2) Ako pilot zrakoplova opazi ili primi signale i znakove iz stavka 1.

moraju se pokušati razmijeniti bitne informacije i potvrditi primljene upute primjenjujući sljedeće izraze uz navedeni izgovor. korištenje izraza »HIJACK« može biti neprovedivo. WILCO VIL KO Razumio.5 MHz i/ili 243 MHz). pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s presretačem ili tijelom nadležnim za navo enje zrakoplova. te stoga nije preporučljivo. 3. emitirajući opći poziv na frekvenciji za slučaj nužde (121. Obzirom na okolnosti. postupam prema uputi! CAN NOT KEN NOT Nemoguće slijediti uputu! REPEAT RI PIT Ponovite Vašu uputu! AM LOST EM LOST Pozicija nepoznata! MAYDAY MEJ DEJ U nuždi sam! HIJACK HAJ DŽEK Otet sam! LAND Tražim slijetanje na LEND (ime arodroma) (ime aerodroma)! DESCEND DI SEND Tražim snižavanje! (5) Izrazi tiskani masnim slovima moraju se naglašavati. navodeći pritom svoj pozivni znak. ako od nadležne kontrole zračnog prometa nije primio drugačije upute.. ako je to moguće. pilot zrakoplova mora slijediti upute presretača i neodložno pribaviti razjašnjenje glede suprotnosti uputa. kôd 7700. i 4. Pilot . (4) Ako tijekom radiokomunikacije s presretačem ne postoji mogućnost sporazumijevanja na istom jeziku. Izrazi koje koristi presretač: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Koji je Vaš pozivni znak? FOLLOW FOL OU Slijedite me! DESCEND DI SEND Počnite snižavanje za slijetanje! YOU LAND JU LEND Sletite na ovaj aerodrom! PROCEED PRO SID Možete nastaviti let! 2. o presretanju izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. Svaki se izraz mora emitirati dva puta. (3) Ako je bilo koja uputa primljena radiokomunikacijom sa zemlje u suprotnosti s uputama ili signalima presretača. Izrazi koje koristi presretnuti zrakoplov: Izraz Izgovor Značenje CALL SIGN KOL SAJN Moj pozivni znak je . poziciju zrakoplova i vrstu leta.. postaviti SSR transponder na mod A.2. 1.

privremeno izdvojena područja (temporary segragated area-TSA) i opasna područja (danger area-D). (1) Letenje kroz zabranjena područja (prohibited area-P) je zabranjeno. 2. a koji odgovara registracijskoj oznaci zrakoplova navedenoj u planu leta. 3. ako je nadležna kontrola zračnog prometa izdala odobrenje za letenje kroz odre eno područje u pojedinom slučaju ili općenito. Područjima s ograničenjem letenja smatraju se i područja utvr ena u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske. Letenje kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja Članak 16. ako to dozvoljavaju uvjeti pod kojima je takvo područje utvr eno.zrakoplova mora navesti pozivni znak zrakoplova koji se koristi u radiokomunikaciji s kontrolom zračnog prometa. Odobrenje za VFR let u uvjetno zabranjenom ili privremeno izdvojenom području izdat će se na zahtjev pilota. (6) Tijekom postupka presretanja. (3) Letovi zrakoplova u području utvr enom u svrhu rane identifikacije zrakoplova radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske obavljaju se na temelju posebnoga propisa. (2) Područja s ograničenjem letenja su uvjetno zabranjena područja (restricted area-R). pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora postupiti sukladno odredbi članka 112. Zabranjena područja i područja s ograničenjem letenja Članak 15. (2) Tijekom vremena u kojemu je uvjetno zabranjeno ili privremeno izdvojeno područje djelatno. ako je u slučaju vojnog zrakoplova koji obavlja posebnu zadaću ministarstvo nadležno za poslove obrane izdalo odobrenje za letenje u odre enom području. ovoga Pravilnika. stavak 6. (1) Kroz uvjetno zabranjena i privremeno izdvojena područja smije se letjeti: 1. . te 4. nadležna kontrola zračnog prometa može za IFR let izdati odobrenje za letenje u tom području ako u tom trenutku u njemu nema nikakvih djelovanja. ako je u slučaju letova koji se obavljaju u svrhu potrage i spašavanja ili pružanja hitne medicinske pomoći letenje kroz takvo područje prethodno dogovoreno izme u tijela nadležnog za potragu i spašavanje i tijela koje je odgovorno za djelovanje u tom području.

navigaciju – nautička milja (NM) i desetice. (3) Prilikom letenja primjenjuju se sljedeće mjerne jedinice za: 1. apsolutnu visinu (altitude) i relativnu visinu (height) – stopa (ft). (2) Tijekom vremena u kojemu je opasno područje djelatno ali se u njemu trenutno ne obavljaju djelatnosti. kraće udaljenosti (do 4 000 m). uključujući brzinu vjetra – čvor (kt). horizontalnu brzinu. 2. 3. 4. a VFR letu samo na zahtjev pilota. 5. poglavito za mjerenje udaljenosti na aerodromima – metar (m). vertikalnu brzinu . nadmorsku visinu (elevation) – stopa (ft). Mjerne jedinice i kratice Članak 18. nadležna kontrola zračnog prometa će izdati odobrenje ili upute za let u tom području i to IFR letu bez posebnog zahtjeva pilota. (2) U zračnom prometu kao referentni geodetski sustav za utvr ivanje lokacija primjenjuje se Svjetski geodetski sustav 84 (World Geodetic System-WGS 84).Letenje kroz opasna područja Članak 17. (1) U zračnom prometu vrijeme se mjeri i odre uje primjenom jedinstvenog koordiniranog vremena (Universal Time Co-ordinated – UTC). a prije ulaska u opasno područje uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom jedinicom kontrole zračnog prometa. (1) Letenje kroz opasna područja piloti zrakoplova trebaju izbjegavati. 6.

8. 10. 11. smjer vjetra – stupanj (°) prema geografskom sjeveru. (5) Iznimno od odredaba stavka 3. može se koristiti inch Hg ili mm Hg. kao mjerna jedinica za mjerenje tlaka zraka u svrhu postavljanja barometarskog visinomjera. 9. Dio drugi ZAJEDNIČKE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. tlak zraka za postavljanje barometarskog visinomjera – hektopascal (hPa). za letenje hrvatskih vojnih zrakoplova mogu se koristiti i druge mjerne jedinice. . 7. ovoga članka. temperaturu – stupanj Celsiusa (°C). smjer vjetra kod uzlijetanja i slijetanja – stupanj (°) prema magnetskom sjeveru. masu. 12. ili težinu – tone (t) ili kilogrami (kg). OPĆE ODREDBE Minimalna sigurna visina Članak 19. OPĆA PRAVILA LETENJA Odjeljak 1. (4) Na zahtjev pilota zrakoplova.– stopa u minuti (ft/min). pri tlu i uzduž uzletno-sletne staze – kilometar ili metar (km ili m). vidljivost u letu.

ovoga članka. Agencija može za letove posebne namjene. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi utvrditi veće visine od visina predvi enih odredbama stavka 3. Zakona o zračnom prometu. (2) Minimalna sigurna visina je visina koja osigurava da u slučaju slijetanja u nuždi neće doći do neprimjerenog i nepotrebnog uznemiravanja stanovništva bukom zrakoplova. ovoga članka. (8) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka.(1) Letenje ispod minimalne sigurne visine (minimum safe height) dozvoljeno je samo prilikom slijetanja ili uzlijetanja. odnosno nepotrebnog ugrožavanja osoba i stvari na tlu ili vodi. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. (9) Iznimno od odredaba stavka 3. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. jedrilice. (7) Odredbe stavka 3. ako je to potrebno radi obavljanja poslova i zadaća i ako se pritom ne ugrožavaju osobe i stvari na tlu. minimalna sigurna visina ne smije biti manja od 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m od pozicije zrakoplova. ovjesne jedrilice (hang-glider) i parajedrilice (paraglider) smiju letjeti ispod visine od 500 stopa iz stavka 3. ministarstvo nadležno za poslove obrane može za letove hrvatskih vojnih zrakoplova koji nisu obuhvaćeni odredbom stavka 7. (5) Letenje ispod mostova i sličnih objekata te dalekovoda i antena. . (3) Iznad gradova. (4) Ako je to potrebno zbog vrste letenja koje se obavlja i ako se pritom opravdano pretpostavlja da ne postoji opasnost za osobe i stvari na tlu – slobodni baloni s posadom smiju letjeti ispod visine od 1 000 stopa iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuju se na letove za posebna djelovanja u skladu s odredbama članka 20. Izbacivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu Članak 20. ovoga članka. ovoga članka. Agencija u pojedinom slučaju može za letenje iznad gradova. odobriti letenje i na visinama manjim od propisanih. brišuće letove hrvatskih vojnih zrakoplova. (6) Iznimno od odredaba stavka 3. zabranjeno je osim ako je za to Agencija za civilno zrakoplovstvo (dalje u tekstu: Agencija) izdala odobrenje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. – slobodni baloni s posadom. ovoga članka. a u svim drugim slučajevima 500 stopa iznad zemlje ili vode. letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći i letove u svrhu potrage i spašavanja zrakoplova. ovoga članka.

(3) Izbacivanje goriva iz zrakoplova u letu ne smije se obavljati na razinama manjim od 5000 stopa u slučaju izbacivanja kerozina. (3) Za obavljanje akrobatskih letova u okolici nekontroliranog aerodroma.(1) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova u letu je zabranjeno. odnosno 2000 stopa u slučaju izbacivanja benzina. iznad gradova i drugih gusto naseljenih područja. (1) Akrobatski letovi smiju se obavljati samo u vizualnim meteorološkim uvjetima uz izričitu suglasnost svih osoba u zrakoplovu. reklame te slični predmeti. iz zrakoplova u letu se smiju izbacivati balasti u obliku neškodljive tekućine ili finog pijeska. potrebno je pribaviti i suglasnost stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. . osim odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. (4) Posebnosti akrobatskih letova hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. Agencija može. Grupno letenje Članak 22. osim ako Agencija to odobri. te ako se izbacuju ili raspršuju na mjestima gdje ne prijeti opasnost po osobe ili stvari na tlu. te iznad skupova ljudi i zračnih luka na kojima se odvija javni zračni promet su zabranjeni. (1) Za obavljanje grupnog letenja potrebna je suglasnost svih pilota koji sudjeluju u takvom letu. na zahtjev. (2) Akrobatski letovi na visinama manjim od 1 500 stopa. U jednoj grupi koja obavlja let u kontroliranom zračnom prostoru može biti maksimalno 5 zrakoplova. užad za vuču. ovoga članka. (4) Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz hrvatskih vojnih zrakoplova u letu ure uje se posebnim propisom. gorivo. ako je to u interesu sigurnosti zrakoplova ili zaštite života i zdravlja osoba u zrakoplovu. u pojedinom slučaju odobriti iznimke. Akrobatski letovi sportskim zrakoplovima dozvoljeni su ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač tog zrakoplova. Akrobatski letovi Članak 21.

Samo vo a grupe postavlja SSR transponder na odgovarajući dodjeljeni ili propisani kod. pri čemu razmak izme u predmeta kojeg vuče prethodni zrakoplov i zrakoplova koji ga slijedi.5 NM i vertikalni razmak do najviše 100 stopa od zrakoplova vo e grupe. . stavak 1. ako pilot zrakoplova posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. točka 13. i 3. te 4.(2) Prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa i primjene razdvajanja. ako u grupnom letu ne sudjeluje više od tri (3) zrakoplova. 3. (5) Svi zrakoplovi u grupi moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. nadležna kontrola zračnog prometa smatrat će zrakoplove koji sudjeluju u grupnim letovima jednim zrakoplovom. (4) Zone aerodromskog prometa (ATZ) i kontrolirane zone (CTR) moraju se tijekom obavljanja grupnih letova izbjegavati ako se unutar njih ne namjerava sletjeti sukladno odredbi članka 38. (7) Grupno letenje hrvatskih vojnih zrakoplova ure uje se posebnim propisom. (1) Promidžbeni letovi. mora se od nadležne kontrole zračnog prometa zatražiti odobrenje za razdvajanje grupe i primjenu pojedinačnog razdvajanja. ako je zrakoplov opremljen baždarenim barografom za zapisivanje visina tijekom leta. Odobrenje će se izdati samo: 1. Vučni i promidžbeni letovi Članak 23. prigodom kojih se zrakoplovom vuku predmeti. a ostali zrakoplovi u grupi moraju biti na slušanju (stalnom prijamu) na istoj frekvenciji. 2. (3) Prilikom obavljanja grupnih letova u kontroliranom zračnom prostoru. kao i izme u samih zrakoplova mora iznositi najmanje 200 stopa (60 m). stavak 2. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. ovoga Pravilnika. piloti svih zrakoplova u grupi moraju održavati horizontalni razmak do najviše 0. ovoga Pravilnika. Ako se namjerava letjeti na većim razmacima. ako osiguranje operatora zrakoplova od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama izričito uključuje vuču predmeta. Vo a grupe i piloti koji sudjeluju u grupnim letovima odgovorni su za održavanje potrebnog sigurnog me usobnog odstojanja unutar grupe te tijekom manevriranja u svrhu stvaranja i razdvajanja grupe. (6) Ako tijekom grupnog leta vo a grupe izgubi orijentaciju postupa se sukladno odredbama članka 164. ovoga Pravilnika obavlja vo a grupe. Tijekom grupnog letenja radiotelefonsku komunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa sukladno odredbama članka 12. stavak 4.

. Agencija može propisati posebna vremenska ograničenja. Pritom se mogu propisati odre ene razine i rute. Letovi nadzvučnim brzinama Članak 24. (2) Letovi vojnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru. (4) Iznimno od odredaba članka 19. smiju se obavljati samo uz prethodno pribavljeno odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće i na vuču predmeta u ostale svrhe. drugih gusto naseljenih područja i skupova ljudi. ovoga članka. (7) Promidžbeni letovi u kojima se koriste akustična sredstva su zabranjeni. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. Agencija može odobriti iznimke od propisane zabrane. koje se odnosi na nadzvučne letove civilnih zrakoplova. može se izdati uz utvr ene uvjete. ovoga članka. (4) Odobrenje iz stavka 3. moraju isključivo upotrebljavati zrakoplovi koji udovoljavaju strožim zahtjevima za zaštitu od buke zrakoplova. Iznad gradova.(2) Odredbe stavka 1. točka 2. ovoga članka. ne primjenjuje se na obavljanje radova iz zraka ako se pritom upotrebljava helikopter. ovoga Pravilnika. (3) Iznimno od odredaba stavka 1. odobrenje nije potrebno za vuču jedrilica i ovjesnih jedrilica pod uvjetom da pilot posjeduje propisano ovlaštenje za vuču. ovoga članka. U tim se područjima. (5) Za obavljanje promidžbenih letova. u skladu s propisom. i 2. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visini od najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. nije potrebno za promidžbene letove kod kojih je poruka ispisana samo na zrakoplovu. Odredba stavka 1. (1) Letovi civilnih zrakoplova nadzvučnim brzinama u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni. a ako se namjerava uzletjeti ili sletjeti unutar područja Republike Hrvatske i odre eni aerodromi. Promidžbeni letovi unutar kontroliranih zona i zračnom prostoru klase C. (8) Vučni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. promidžbeni letovi mogu se obavljati na visinama od najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 600 m. dozvoljeni su na razinama leta višim od 33 000 stopa. ograničenja i s odre enim rokom. samo ako je zajamčeno da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. (6) Odobrenje iz stavka 1.

(5) Pojedinačni probni let nadzvučnom brzinom može se odobriti u svrhu dokazivanja da se probijanje zvučnog zida neće zamijetiti sa zemljine površine. stalnim uzajamnim obavještavanjem i dogovorom pilota jedrilica putem radiokomunikacije. (2) Letovi jedrilica u opasnim oblacima (kumulonimbus) su dozvoljeni ako je to predvi eno uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač jedrilice. odobrenje nije potrebno. ako izme u njih postoji stalna radiokomunikacija i ako vertikalno odstojanje izme u dvije jedrilice iznosi najmanje 500 stopa (150 m). na kojem se namjerava obavljati izvanaerodromsko slijetanje ili uzlijetanje. Izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa. motornih jedrilica. Letovi jedrilica i sportskih zrakoplova u oblacima Članak 25. zračnih brodova. rotokoptera. zračnih brodova. (1) Ako se sigurnost zračnog prometa može održavati odgovarajućim mjerama. . Vertikalno odstojanje se osigurava. smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. (4) Letovi sportskih zrakoplova u oblacima su zabranjeni. Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. ako se opravdano pretpostavlja da bi se takvim letom mogla ugroziti sigurnost zračnog prometa. ovoga članka. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. može biti uvjetovano posjedovanjem odgovarajuće komunikacijske i navigacijske opreme. mikrolakih aviona i jedrilica Članak 26. te ako operator zrakoplova dokaže postojanje osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. rotokoptera. motornih jedrilica. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. (3) Dvije ili više jedrilica mogu letjeti u istom oblaku. (5) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. (2) Agencija može zatražiti od podnositelja zahtjeva dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda. za izvanaerodromsko slijetanje motornih jedrilica i jedrilica prilikom obavljanja izvanaerodromskih letova. mikrolakih aviona i jedrilica. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja aviona. prometnom situacijom te drugim razlozima. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti letove jedrilica u oblacima.

kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta. (4) Agencija može odobriti iznimke od odredaba stavka 2. (1) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. za čije je korištenje potrebno odobrenje. mora biti uočljivo označeno na odstojanjima od po 100 m crveno-bijelim zastavicama danju. Korištenje zmajeva ili letenje vučenih padobrana zabranjeno je izvan područja zračnih luka (područje s ograničenjem gradnje). (1) Izvanaerodromska uzlijetanja slobodnih balona s posadom smiju se obavljati samo uz odobrenje Agencije. ako je uže kojim su vezani duže od 300 stopa.(4) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. ovoga članka. potrebno je za korištenje zmajeva (kite) i vučenih padobrana (man-carrying parachute kite). dopušteno je i bez odobrenja Agencije. a crvenim i bijelim svjetlima noću. (2) Korištenje vezanih balona dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije. parajedrilica i izvanaerodromski skokovi padobranom Članak 28. Letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata . Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja ovjesnih jedrilica. (3) Odredbe stavka 1. koje uključuje uzlijetanja ovjesnih jedrilica i parajedrilica pomoću vuče. (3) Odobrenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka. zmajeva i vučenih padobrana Članak 27. Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dokaz o suglasnosti vlasnika ili drugih korisnika posjeda na kojem se namjeravaju obavljati izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja. (2) Izvanaerodromsko slijetanje ovjesnih jedrilica i parajedrilica kod izvanaerodromskih letova. primjenjuju se na odgovarajući način na izvanaerodromske skokove padobranom. tako da je drugim zrakoplovima vidljivo iz svih smjerova. ovoga članka. Letenje balona i korištenje vezanih balona. (5) Uže vezanih balona i zmajeva.

2. vrstu upravljanja. očekivan vrhunac leta u slučaju letećih objekata. mjesto letenja i područje slijetanja/prizemljenja. ovoga članka. koje se koriste u slučajevima spašavanja osoba i/ili stvari. (1) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem smiju letjeti na udaljenosti manjoj od 1. ovoga članka nije potrebno za: 1. 5. s izuzetkom ispaljivanja pirotehničkih objekata na udaljenosti manjoj od 1. (2) Letenje zrakoplovnih modela na raketni pogon i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. broj planiranih letova. (5) Za letenje zrakoplovnih modela ukupne mase manje od 5 kg koji nisu na raketni pogon. 2. (4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. kod kojih masa pogonskog goriva iznosi 20 g ili manje. 6. (3) Odobrenje iz stavka 2. odobrenje Agencije nije potrebno. lansiranje signalnih raketa.5 km od granica aerodroma. letenje zrakoplovnih modela i letećih objekata na raketni pogon. 7.5 km od granica aerodroma tijekom radnog vremena aerodroma.5 km od stambenih područja samo uz odobrenje Agencije. koji lete na udaljenosti manjoj od 1. 3. Odobrenje je potrebno i za zrakoplovne modele svih vrsta. 3. Odobrenje se može izdati stručno osposobljenim osobama za svaki pojedini slučaj ili kao opće odobrenje. uzletnoj masi i snazi motora ili pogonskog goriva. Zrakoplovni modeli svih vrsta smiju letjeti na aerodromima samo u skladu s uputama operatora aerodroma. kod kojih goriva masa (pogonsko i efektivno punjenje) iznosi 20 g ili manje. vrijeme početka letenja i trajanje. mora sadržavati: 1. . dokaz o osiguranju operatora od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. ako pritom sigurnost zračnog prometa nije očito ugrožena. 4. smije se obavljati samo uz odobrenje Agencije. opis zrakoplovnog modela ili letećeg objekta s podacima o masi.Članak 29. ispaljivanje pirotehničkih objekata.

(2) Za pribavljanje odobrenja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi odgovoran je: 1. točka 1. rukovatelj zrakoplovnog modela ili drugog letećeg objekta ili ovlašteni voditelj. 3. ovoga članka. rukovatelj balona za letenje slobodnih balona bez posade. u slučaju iz stavka 1. 3. Posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora Članak 30. pilot zrakoplova mora u svakom trenutku održavati dostatni razmak od drugih zrakoplova. 2. kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade. (1) Prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. i 4. ovoga članka. točka 3. ovoga članka. (3) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 1. od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi se prethodno mora pribaviti odobrenje za: 1. 2. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. parajedrilica i ovjesnih jedrilica. letenje mikrolakih aviona. vozila i prepreka. a organizator za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade i grupnog letenja balona bez posade u slučaju iz stavka 1. skokove padobranima i izbacivanje predmeta padobranima. te za 4. letenje zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom. . odnosno organizator planiranog djelovanja. (1) Zbog izbjegavanja sudara. letenje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0.5 kg.(6) Letenje hrvatskih vojnih zrakoplovnih modela i drugih daljinski upravljanih i neupravljanih letećih objekata ure uje se posebnim propisom. u slučaju iz stavka 1. odnosno organizator planiranog djelovanja. Odjeljak 2. te grupno letenje slobodnih balona bez posade. pilot zrakoplova ili ovlašteni voditelj. IZBJEGAVANJE SUDARA I PRVENSTVO PUTA Izbjegavanje sudara Članak 31. točka 2.

Pravila prednosti u letu Članak 33. motorne jedrilice čiji motor nije u uporabi smatraju se jedrilicama. ako postoji opasnost od sudara. ima prednost u odnosu na druge zrakoplove. (4) Pilot zrakoplova koji. (1) Ako se smjerovi leta dvaju zrakoplova križaju na približno istoj visini. i 2. Osnove za primjenu pravila prednosti Članak 32. ovoga Pravilnika o minimalnoj sigurnoj visini moraju se pritom primjenjivati. Odredbe članka 19. a za ostale zrakoplove Agencija može u pojedinom slučaju odobriti iznimke. o obvezi pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu djeluje kontrola zračnog prometa. (5) Odredbe o pravilima prednosti ne osloba aju pilote zrakoplova koji sudjeluju u doga aju od njihove dužnosti sprečavanja sudara uključujući manevre u svrhu izbjegavanja sudara na temelju informacija dobivenih pomoću sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara.(2) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. smatra se presijecanje smjera leta od strane drugog zrakoplova pod kutom od 70 do 160 stupnjeva. a u slučaju potrebe. ovjesne jedrilice. Pod križanjem smjerova leta zrakoplova. u letu se mora održavati odstojanje od najmanje 500 stopa (150 m) od pojedinih objekata ili drugih prepreka. (2) Zrakoplov mora izbjeći drugi zrakoplov s vidljivo umanjenim manevarskim sposobnostima. zrakoplov koji dolazi slijeva mora primijeniti postupak izbjegavanja. stavak 1. a parajedrilica i ovjesna jedrilica smatraju se jedrilicom. ovoga članka. smije preletjeti iznad. do 3. ne primjenjuju se na jedrilice. (4) Odredbe stavka 1. . razinu i brzinu sve dok opasnost od sudara ne pro e. ispod ili ispred drugog zrakoplova samo na takvom odstojanju koje isključuje ugrožavanje ili ometanje tog zrakoplova. (3) Kod primjene pravila prednosti. mikrolaki avioni smatraju se motornim jedrilicama. parajedrilice i slobodne balone s posadom. (1) Zrakoplovi koji se u letu me usobno približavaju u suprotnim smjerovima moraju se. Pilot zrakoplova koji u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti izbjegava drugi zrakoplov ili njegovu letnu putanju i mora promijeniti svoj smjer leta. izbjeći skretanjem udesno. (3) Odredbe stavka 2. dužan je poduzeti potrebne mjere da bi se izbjegla opasnost od sudara. u skladu s odredbama o izbjegavanju sudara ili pravilima prednosti. zadržava smjer leta.

ovjesne jedrilice i parajedrilice prema balonima. pod uvjetom da zrakoplovom upravlja osoba ovlaštena za vožnju zrakoplova i da je dobivena suglasnost stručne osobe za AFIS ili odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. stavak 1. 3. jedrilice. (1) Kretanje zrakoplova vlastitim pogonom po tlu.(2) Iznimno od odredbe stavka 1. (1) Zrakoplovi u završnom prilaženju za slijetanje i zrakoplovi koji slijeću imaju prednost u odnosu na druge zrakoplove. ovoga članka. ovjesnim jedrilicama. (3) Zrakoplov na manjoj visini. 4. ovjesnim jedrilicama. Zrakoplov pretječe drugi zrakoplov ako mu se približava odostraga sa smjerom leta koji u odnosu na smjer leta prethodnog zrakoplova čini kut manji od 70°. zrakoplovi pokretani motorom prema zrakoplovima koji vuku druge zrakoplove ili predmete. zračni brodovi prema jedrilicama. parajedrilicama i balonima. članak 2. i 2. zrakoplov koji pretječe mora izbjeći letnu putanju drugog zrakoplova promjenom smjera leta udesno. postupak izbjegavanja moraju uvijek primjenjivati: 1. Pravila prednosti tijekom vožnje na manevarskim površinama Članak 35. zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom prema zračnim brodovima. . čak i ako je u penjanju ili snižavanju. ne smije drugom zrakoplovu koji se nalazi u završnom prilaženju za slijetanje presijecati letnu putanju ili ga pretjecati. točke 1. Pravila prednosti tijekom prilaženja za slijetanje Članak 34. jedrilicama. moraju izbjegavati ostale zrakoplove u svim slučajevima. 2. zrakoplov na većoj visini. (3) Prigodom pretjecanja. (2) Ako više zrakoplova težih od zraka istodobno prilaze aerodromu za slijetanje. smije se obavljati na manevarskim površinama aerodroma. mora izbjeći zrakoplov na manjoj visini. parajedrilicama i balonima. Zrakoplovi teži od zraka pokretani motorom. Noću se taj me usobni odnos smjerova leta smatra odre enim kad se propisana crvena i zelena pozicijska svjetla zrakoplova ne mogu vidjeti (Dodatak 1. ovoga Pravilnika).

da zrakoplovi čiji se smjerovi kretanja križaju. (3) Zrakoplovi pokretani vlastitom snagom. vozilo koje dolazi s desne strane ima prednost. mora skrenuti udesno i održavati dostatni razmak. tijekom vožnje na aerodromima imaju prednost pred vozilima i pješacima. ako se zrakoplov približava drugom zrakoplovu ili plovilu u suprotnom ili približno suprotnom smjeru.(2) Vozilo koje vuče ili gura zrakoplov na manevarskim površinama aerodroma. zrakoplov ili plovilo kojeg se pretječe ima prednost. tek onda kad opasnost od sudara više ne postoji. zrakoplovi koji uzlijeću ili slijeću na vodene površine. Zrakoplov smije uzletjeti. svaki zrakoplov mora pažljivo uzeti u obzir okolnosti i djelovati u skladu s manevarskim sposobnostima vozila. Zrakoplov u vožnji. (2) Me unarodna pravila za sprečavanje sudara na moru (Annex B to the final act of the international conference on safety of life at sea – The Rules of the Road at Sea) i posebni . da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov. (5) Ako postoji opasnost od sudara zrakoplova koji se tijekom vožnje po manevarskoj površini aerodroma me usobno približavaju. mora izbjeći zrakoplov koji uzlijeće ili namjerava uzletjeti. U pojedinom slučaju vrijedi sljedeće: 1. Pravila prednosti pri kretanju po vodi Članak 36. ima prednost u odnosu na zrakoplov u vožnji i na druga vozila. 3. 2. moraju održavati takav razmak od plovila da se isključi svaka opasnost od sudara i da se ne ometa kretanje plovila. ima prednost u odnosu na vozila koja ne vuku ili guraju zrakoplov. zrakoplov koji pretječe mora održavati dostatni razmak. da se zrakoplovi u suprotnim ili približno suprotnim smjerovima zaustave ili izbjegnu skretanjem udesno ili. moraju primijeniti postupak izbjegavanja na način: 1. 2. 3. zrakoplov koji dolazi slijeva primjeni postupak izbjegavanja ili. (1) Ako se zrakoplovi ili zrakoplov i plovilo me usobno približavaju po vodi. zrakoplov koji pretječe izbjegne smjer kretanja drugog zrakoplova promjenom smjera kretanja udesno. ako se zrakoplovu s desne strane približava drugi zrakoplov ili plovilo u smjeru koji se križa. 4. (4) Zrakoplov u vožnji na manevarskoj površini aerodroma. a postoji opasnost od sudara.

3. primjenjuju se na odgovarajući način na prednost. uključujući okolne pojaseve i staze za vožnju. u aerodromskom prometnom krugu obavljati promjene smjera lijevim zaokretima. Manevarska površina obuhvaća uzletno-sletne staze i ostale dijelove aerodroma odre ene za uzlijetanje i slijetanje. ovoga članka. Letenje na aerodromu i u njegovoj okolici Članak 38. (4) Za istodobno obavljanje aerodromskog prometa sportskih zrakoplova. (3) Za obavljanje aerodromskog prometa na aerodromima. Zakona o zračnom prometu. ovoga Pravilnika. uklopiti se u prometni tok. koji isključivo služe za letenje sportskih zrakoplova ili zrakoplovnih modela. (1) Aerodromski promet je promet zrakoplova koji se nalaze u aerodromskom prometnom krugu. promatrati aerodromski promet zbog izbjegavanja sudara. 5. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na aerodromu ili u njegovoj okolici dužan je: 1. osim stajanke. i članka 101.propisi. (2) Aerodromski promet obavlja se u skladu s odredbama članka 74. kao i cjelokupan promet na manevarskim površinama. prilikom prilaženja za slijetanje i nakon uzlijetanja. pridržavati se savjeta i informacija stručne osobe za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija te uputa operatora aerodroma. stavak 3. 2. te ostale dijelove aerodroma odre ene za vožnju. 4. kretanje i postupke zrakoplova koji se kreću na vodi. i stavka 4. poglavito posebnih pravila i postupaka za obavljanje aerodromskog prometa u skladu s odredbama članka 37. ODREDBE O AERODROMSKOM PROMETU Pravila za obavljanje aerodromskog prometa Članak 37. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavka 2. Odjeljak 3. pridržavati se valjanih propisa o letenju zrakoplova na aerodromu ili u njegovoj okolici. zrakoplovnih modela i drugih zrakoplova. ili se iz njega vidljivo izdvojiti. u njega ulaze ili iz njega izlaze. potrebna je suglasnost stručne osobe za AFIS. ako nije drugačije odre eno. .

. 12... na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. postupati u skladu s odobrenjima i uputama izdanim putem radiotelefonske komunikacije. stručna osoba za AFIS ako je na tom aerodromu predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. 11. točka 1. i 12. ako se unutar nje ne namjerava sletjeti.. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. sletjeti desno od sletnog znaka (»T«). penjati sa što većim kutom penjanja. te: 1. (2) Ako je hitno potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa ili drugih važnih razloga. 9. i u njihovoj okolici Članak 39. tijekom vožnje presjeći uzletno-sletnu stazu što je moguće više pod pravim kutom. 3. 10. . može u pojedinom slučaju dopustiti odstupanja od odredaba stavka 1.. 4. 6. 10. 7. (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na nekontroliranom aerodromu na kojem nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija. 9. izbjegavati zonu aerodromskog prometa (Aerodrome Traffic Zone-ATZ) i kontroliranu zonu (controlled zone-CTR). smjer glavnih staza ili drugi mjesni razlozi. ovoga članka ako se pritom ne ugrožava sigurnost ostalog zračnog prometa. 13. pet minuta prije ulaska u zonu aerodromskog prometa. napustiti što je brže moguće uzletno-sletnu stazu nakon slijetanja. stavak 1. 5.. i to samo onda ako se u prilaženju za slijetanje ili na uzlijetanju ne nalazi drugi zrakoplov. 8. uzimajući u obzir operativnotehničku sposobnost zrakoplova i sigurnost zračnog prometa.6. odobrenjima i uputama izdatim svjetlosnim i zemaljskim signalima. nakon uzlijetanja.. 11. slijetati i uzlijetati uz vjetar ako to ne isključuju razlozi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa. nakon neuspjelog prilaženja postupati u skladu s odredbom točke 11. kao i u skladu sa znakovima i oznakama. ako nije drugačije odre eno. dužan je postupati u skladu s odredbama članka 38. i u njegovoj okolici. Letenje na nekontroliranim aerodromima na kojima nije predvi eno pružanje usluga aerodromskih letnih informacija.. 8..

na utvr enoj frekvenciji emitirati u slijepo poruku sljedećeg sadržaja: – ime aerodroma na kojeg se poruka odnosi. osim u slučajevima nužde. uključiti se u odre eni aerodromski prometni krug na utvr enoj visini – u poziciji niz vjetar za stazu koja je u uporabi. – naznaku vožnje. – registracijsku oznaku i tip zrakoplova. stavak 2. Letenje na kontroliranom aerodromu Članak 40. 4. obvezno na slijepo proslje ivati izvještaj o poziciji koji se odnosi na poziciju niz vjetar i završni krak. (4) Pilot zrakoplova koji nije opremljen radiopostajom. 3. osim onih odredaba koje se odnose na uporabu radiopostaja. 5. ili – na bilo kojoj poziciji ako nema drugog prometa. (2) Promet u aerodromskom prometnom krugu ima prednost pred prometom koji se u njega uključuje. tijekom leta u zoni aerodromskog prometa stalno biti na prijamu na utvr enoj frekvenciji. ovoga Pravilnika. (3) Ako u aerodromskom prometnom krugu promet već postoji. – planiranu uzletnu stazu i – namjeru odnosno odredište. a koji mora sadržavati pojedinosti iz članka 78. Sudionici u prometu mogu se drukčije dogovoriti.– trenutnu poziciju i visinu i – svoju namjeru. Promet u završnom kraku uvijek ima prednost pred drugim prometom. smjer slijetanja i uzlijetanja odre uje se prema tom prometu i obvezan je za sve zrakoplove koji se u njega uključuju ili namjeravaju uzletjeti. dužan je pridržavati se odredaba ovoga članka. . na stajanci prije uzlijetanja. 2. ili – na nekoj poziciji koju sami sudionici u prometu dogovore. ako namjerava sletjeti.

putem radiotelefonske komunikacije ili pomoću znakova. samo ako se na pilotskom sjedalu nalazi ovlaštena osoba. a druge se osobe tom prilikom ne mogu ugroziti. pribaviti prethodno odobrenje za sva kretanja koja su uvod u vožnju. postupati u skladu s odredbama članka 38. ako nije u nadležnosti neke druge kontrole zračnog prometa. ovoga Pravilnika nadležan je aerodromski kontrolni toranj. Pokretanje i proba motora zrakoplova Članak 41.(1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na kontroliranom aerodromu ili njegovoj okolici. bilo da su izdane pismeno. (3) Zadržavanje ispred zrakoplova s pokrenutim motorom ili na nedostatno sigurnoj udaljenosti nije dozvoljeno. biti stalno na prijamu na predvi enoj radiofrekvenciji nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. putem radija. 3. 4. ovoga Pravilnika. slijediti signale i znakove operatora aerodroma za kretanja na stajanci i aerodromskim površinama za parkiranje zrakoplova. za odobravanje odstupanja od odredaba članka 38. Motor smije raditi u stanju mirovanja zrakoplova. samo ako je podvozje dostatno osigurano. . usmeno. (1) Motori zrakoplova smiju se pokrenuti. dužan je: 1. (2) Proba motora i vožnja iz hangara. koje izdaje kontrola zračnog prometa moraju se provoditi. (3) Promet pješaka i vozila na manevarskim površinama kontroliranog aerodroma smije se obavljati samo uz odobrenje nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa. svjetlosnim signalima ili znakovima. a u smislu odredbe članka 38. ako obavljanje radiotelefonske komunikacije nije moguće. drugi zrakoplovi ili vozila ne budu izloženi jačoj struji zraka i da osobe ne mogu biti ozlije ene. ovoga Pravilnika. stavak 2. uzlijetanje i slijetanje ili za kretanja u svezi s tim djelovanjima. uputama i informacijama proslije enima svjetlosnim i zemaljskim signalima. smiju se obavljati samo uz odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. 2. mora se obavljati na način da objekti. (4) VFR letovi u kontroliranim zonama. (2) Na kontroliranom aerodromu. pilot zrakoplova mora postupati u skladu s odobrenjima. stavak 1. te znakovima. Odobrenja i/ili upute koje se odnose na sigurnost prometa na aerodromu.

može se poslužiti stručnim promatračem koji se nalazi u istom zrakoplovu i s kojim je u radiokomunikaciji. (4) Zrakoplovi koji na aerodromima ne voze vlastitom snagom te hrvatski vojni zrakoplovi. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla. Drugi pilot mora pritom motriti zračni prostor. mora označiti zrakoplov izvan uporabe svjetlima prema odredbama Dodatka 1. (2) Operator zrakoplova ili pilot. ako je to potrebno iz razloga sigurnosti zračnog prometa. izme u zalaska i izlaska sunca. leti za drugim upravljačem. koji posjeduje valjano ovlaštenje za tip.Odjeljak 4. Obvezna svjetla na zrakoplovu Članak 43. ODREDBE O ZRAKOPLOVU 1. (1) Od zalaska do izlaska sunca. ovoga Pravilnika primjenjuje se i na uporabu obveznih svjetala zrakoplova koji se kreću po vodi. zrakoplovi moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. ovoga Pravilnika. (1) Zrakoplovi na vodi. Zrakoplov smije letjeti u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima. (2) Odredba članka 36. ovoga Pravilnika ili drugim svjetlima. moraju upotrebljavati obvezna svjetla u skladu s odredbama Dodatka 1. Obvezna svjetla na zrakoplovu na vodi Članak 44. OPĆE ODREDBE Vježbovni letovi u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 42. Odredbe stavaka 1. samo ako je opremljen dvostrukim sustavom za upravljanje. koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. osim ako odredbama Dodatka 1. . osim ako se nalaze u području gdje plovila nisu obvezna upotrebljavati svjetla. tijekom uporabe. ovoga članka ne primjenjuju se prilikom takvog označavanja. do 3. ovoga Pravilnika nisu utvr ene iznimke. i ako drugi pilot zrakoplova. mora se upotrebljavati danju i noću. Zrakoplovi ne smiju upotrebljavati svjetla koja bi se mogla zamijeniti s obveznim svjetlima. ovoga Pravilnika. stavak 2. (3) Protusudarno svjetlo na zrakoplovu. mogu se označiti drugim svjetlima. a u slučaju potrebe.

2. KOMUNIKACIJSKA I NAVIGACIJSKA OPREMA ZRAKOPLOVA Obveza u pogledu opremljenosti zrakoplova propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom Članak 45. Poradi sigurnog obavljanja zračnog prometa u skladu s propisanim postupcima letenja, zrakoplovi koji lete u hrvatskom zračnom prostoru, moraju biti opremljeni propisanom komunikacijskom i navigacijskom opremom. Stanje i operativne osobine komunikacijske i navigacijske opreme Članak 46. (1) Komunikacijska i navigacijska oprema zrakoplova smije se upotrebljavati samo ako se sastoji od sustava, instrumenata i dijelova koji su homologirani i kao takvi registrirani za uporabu, te ako se upotrebljavaju u skladu s njezinim osobinama i sposobnostima te u utvr enim uporabnim granicama. (2) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke od propisane komunikacijske i navigacijske opreme za hrvatske vojne zrakoplove, te u pojedinim slučajevima i za druge zrakoplove, ako se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano obavljanje zračnog prometa. Obveze pilota i operatora zrakoplova Članak 47. (1) Let ne smije započeti ako u zrakoplovu ne postoji propisana komunikacijska i navigacijska oprema, odnosno ako nije u uporabnom stanju. (2) Ako se prije početka leta utvrdi da komunikacijska i navigacijska oprema nije u uporabnom stanju, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje takvog leta, ako se pritom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. Ako dijelovi opreme iz stavka 1. ovoga članka, koji su nužni za sigurnu provedbu leta i pridržavanje i postupanje prema postupcima kontrole zračnog prometa, otkažu tijekom leta, pilot zrakoplova mora o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. (3) Operator zrakoplova ne smije dozvoliti obavljanje leta ako propisana komunikacijska i navigacijska oprema ne postoji. Komunikacijska oprema za IFR letove

Članak 48. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva VHF primopredajnika kod kojih opseg frekvencijskog područja iznosi od 117,975 do 137 MHz s razmakom kanala od po 25 kHz. (2) Za obavljanje IFR letova iznad FL 195 zrakoplovi moraju biti opremljeni s dva primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka s razmakom kanala od po 8.33 kHz, osim državnih zrakoplova iz članka 2. točke 3. Zakona o zračnom prometu. (3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se u skladu sa člankom 218. stavak 2. ovoga Pravilnika. Navigacijska oprema za IFR letove Članak 49. (1) Za obavljanje IFR letova zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s dva prijamnika signala VHF svesmjernog radiofara (VOR-prijamnici) pri čemu jedan može izostati ako je zrakoplov opremljen propisanim sustavom za prostornu navigaciju koji se može koristiti nezavisno od VOR – prijamnika. Prijamnici moraju biti povezani s pokazivačem i tijekom uporabe neovisni o drugom prijamniku; 2. s jednim automatskim radiokompasom (ADF), koji obuhvaća frekventno područje od 200 kHz do 526.5 kHz s pokazivačem smjera i sposobnosti slušanja signala (ako je to propisano za uporabu tijekom postupaka prilaženja i odlaska); 3. s jednim SSR transponderom s modom A s 4096 kodova te modom C s automatskim proslje ivanjem visine; 4. s jednim daljinomjernim ure ajem (DME interogator); 5. s opremom za prostornu navigaciju ako je njezina uporaba obvezna u skladu s odredbom članka 50. stavak 3. ovoga Pravilnika. 6. sa sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (2) Za obavljanje ILS prilaženja, zrakoplovi moraju biti opremljeni: 1. s jednim prijamnikom ILS signala usmjerivača (LLZ); 2. s jednim prijamnikom ILS signala putanje poniranja (GP); 3. s jednim VHF prijamnikom s pokazivačem signala radiomarkera;

4. s jednim pokazivačem ILS signala usmjerivača i putanje poniranja. (3) U zračnom prostoru sa smanjenim minimumom vertikalnog razdvajanja (RVSM zračnom prostoru) civilni zrakoplovi moraju dodatno biti opremljeni s: 1. dva nezavisna barometarska visinomjera, 2. jednim ure ajem za upozoravanje na visinska odstupanja i 3. jednim autopilotom sa sposobnošću održavanja visine te moraju imati odobrenje za tu svrhu. Oprema za prostornu navigaciju Članak 50. (1) Uporaba opreme za prostornu navigaciju dopuštena je za letove koji lete utvr enim standardnim dolazim i standardnim odlaznim rutama ili objavljenim rutama za prostornu navigaciju, te na izravnim rutama koje, u pojedinom slučaju, dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, ako oprema za prostornu navigaciju udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti (RNP) za letenje u odgovarajućem zračnom prostoru ili na odgovarajućoj ruti. (2) Zrakoplovi koji lete objavljenim rutama za prostornu navigaciju, izravnim rutama koje u pojedinom slučaju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim i standardnim odlaznim rutama te iznad utvr enih razina i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni osnovnom opremom za prostornu navigaciju (Basic RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 5. Osnovna oprema za prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od + 5 NM tijekom 95% trajanja leta. (3) Zrakoplovi koji lete na rutama objavljenim za preciznu prostornu navigaciju, utvr enim prijelaznim rutama (feeder routes), utvr enim standardnim dolaznim (transitions) i standardnim odlaznim rutama i u predvi enim zračnim prostorima, moraju biti opremljeni opremom za preciznu prostornu navigaciju (Precision RNAV Equipment) koja udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti RNP 1. Oprema za preciznu prostornu navigaciju, mora osiguravati da bočno navigacijsko odstupanje od željene putanje leta ne iznosi više od ± 1 NM tijekom 95% trajanja leta. (4) Rute za prostornu navigaciju, prijelazne rute, utvr ene standardne dolazne i standardne odlazne rute te razine i zračne prostore u kojima je obvezna uporaba odre ene opreme za prostornu navigaciju utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Opremljenost sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara – ACAS II

Članak 51. (1) Svi civilni avioni na turbinski pogon najveće dopuštene uzletne mase preko 5700 kg ili s brojem putničkih sjedala većim od 19 moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ACAS II. (2) Eventualne iznimke od odredbi stavka 1. ovoga članka kao i način njihova odobravanja, utvr uje Agencija. Komunikacijska i navigacijska oprema za VFR letove Članak 52. (1) Avioni, rotokopteri, motorne jedrilice, jedrilice, zračni brodovi i slobodni baloni s posadom, moraju za obavljanje VFR letova biti opremljeni jednim VHF primopredajnikom koji pokriva barem one frekvencije u frekvencijskim područjima od 117,975 MHz do 137 MHz, koje su potrebne za obavljanje planiranog leta. Snaga i osjetljivost prijamnika, moraju biti najmanje takvi da, uzimajući u obzir operativne osobine zrakoplova i planirane rute, omogućuju besprijekornu radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa. (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na letove danju koji se obavljaju u okolici aerodroma uzlijetanja, ako se radi o nekontroliranom aerodromu. (3) Pored VHF primopredajnika iz stavka 1. ovoga članka avioni, rotokopteri i motorne jedrilice moraju biti opremljeni: 1. s jednim VOR prijamnikom za obavljanje VFR letova u zračnom prostoru klase C iznad razine leta 105; 2. za noćne letove izvan okolice aerodroma na kojemu je odobrenjem za uporabu dopušteno noćno letenje i koji je opremljen sustavom osvjetljenja: a) s jednim VOR prijamnikom za letove u kontroliranom zračnom prostoru, b) s jednim VOR prijamnikom ili automatskim radiokompasom (ADF) za letove u nekontroliranom zračnom prostoru; 3. s jednim VOR prijamnikom ili ADF-om za letove iznad slojeva oblaka. (4) Zrakoplovi pokretani motorom, moraju biti opremljeni jednim SSR transponderom za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru klase »C«, kao i za druge letove koji se obavljaju iznad 5000 stopa MSL ili iznad 3500 stopa iznad zemlje, ovisno koja je razina veća. Transponder mora biti opremljen modom A s 4096 kodova i modom C sa sposobnošću automatskog proslje ivanja visine.

(5) Zrakoplovi pokretani motorom moraju biti opremljeni sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara ako je njegova uporaba obvezna u skladu s odredbama članka 51. ovoga Pravilnika. (6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može, u pojedinom slučaju, odobriti obavljanje letova zrakoplova bez VHF primopredajnika u kontroliranim zonama, obavljanje aerodromskog prometa na kontroliranom aerodromu i akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru, ako time neće biti ugrožena sigurnost zračnog prometa. Glava 2. PRAVILA VIZUALNOG LETENJA (VFR) VFR letovi u zračnom prostoru klase B do G Članak 53. (1) U zračnom prostoru klase B do G, VFR letovi moraju se obavljati tako da, tijekom leta minimalne vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka, ne budu manje od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (2) VFR letovi smiju se obavljati u kontroliranim zonama, samo ako postoje dodatni minimalni meteorološki uvjeti za vidljivost pri tlu i bazu oblaka za kontrolirane zone, utvr eni u Dodatku 6. ovoga Pravilnika. (3) Ako su propisani meteorološki uvjeti unutar kontrolirane zone ispod minimalnih vrijednosti, propisanih odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležna kontrola zračnog prometa može zrakoplovima koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) izdati odobrenje za obavljanje posebnog VFR leta u svrhu slijetanja, uzlijetanja, prelijetanja ili ulaska u kontroliranu zonu pod uvjetima utvr enim odredbama članka 57. ovoga Pravilnika. (4) Hrvatski vojni zrakoplovi prilikom obavljanja VFR letova, mogu koristiti druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, odstojanje od oblaka, vidljivost pri tlu i bazu oblaka ako je to potrebno zbog vrste zrakoplova koji se upotrebljava, izvršenja odre enog letačkog zadatka i letnih sposobnosti ukoliko se time ne ugrožava sigurnost i nesmetano odvijanje zračnog prometa. (5) Za kontrolirane zone klase D i za odre ene dijelove drugog zračnog prostora, Agencija može utvrditi druge minimalne vrijednosti za vidljivost u letu, udaljenost od oblaka, vidljivost pri tlu ili bazi oblaka od vrijednosti utvr enih u Dodatku 6. ovoga Pravilnika, ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa te osoba i stvari na tlu. Posebni uvjeti za obavljanje VFR letova

Članak 54. (1) VFR letovi iznad razine leta 195 su zabranjeni. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, VFR letovi iznad razine leta 195 do i uključujući razinu leta 285 mogu se u pojedinom slučaju obavljati u za to posebno odre enim područjima uz prethodno pribavljeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi ili temeljem posebnih sporazuma odobrenih od strane pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. VFR letovi iznad razine leta 285 u zračnom prostoru gdje se primjenjuje smanjeno vertikalno razdvajanje mogu se obavljati samo unutar za to posebno odre enih područja. Postavljanje visinomjera i putne razine kod VFR letova Članak 55. (1) Kod obavljanja VFR letova koji se provode izvan okolice aerodroma odlaska, na i ispod razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost kontroliranog aerodroma najbližeg ruti leta. QNH vrijednost je vrijednost tlaka zraka nekog mjesta svedena na srednju razinu mora, pod pretpostavkom da na tom mjestu i ispod njega vladaju temperaturni uvjeti standardne atmosfere. (2) Kod obavljanja VFR letova iznad razine utvr ene u skladu s odredbom stavka 4. ovoga članka, pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na 1013.25 hPa (standardno postavljanje visinomjera – QNE). (3) Prilikom obavljanja VFR letova, mora se održavati razina leta koja odgovara trenutnoj magnetskoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (semi-circular cruising level system), sukladno odredbama Dodatka 4. ovoga Pravilnika. To ne vrijedi tijekom penjanja ili snižavanja odnosno, kad se tijekom leta ne mogu održavati propisane vrijednosti za vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. stavak 1. i 2.) na odre enoj razini leta. Razine leta su predvi ene razine u atmosferi za potrebe razdvajanja po visini, odre ene utvr enim prikazanim vrijednostima visinomjera postavljenog na 1013.25 hPa. Polukružna putna razina je utvr ena putna razina, odre ena prema onoj polovici stupanjske podjele kompasa, u kojoj se nalazi odgovarajuća magnetska putanja. (4) Razine iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (5) U zračnom prostoru klase B i C, VFR letovi se moraju pridržavati razina koje je dodijelila nadležna kontrola zračnog prometa. U zračnom prostoru klase D pilot zrakoplova je dužan nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno javiti svaku promjenu razine.

(1) Nadležna kontrola zračnog prometa izdat će odobrenje za obavljanje jednog ili više posebnih VFR letova iz članka 53. odnosno 800 m ili više ako se radi o helikopteru. i/ili točka 3. ako visina baze oblaka iznosi najmanje 500 stopa. VFR letovi iznad slojeva oblaka Članak 56. ako je zajamčeno prilaženje na aerodrom odredišta i slijetanje u vizualnim meteorološkim uvjetima. te za letove hrvatskih vojnih i policijskih zrakoplova. i . stavak 3. ako je vidljivost pri tlu 1500 m ili više. samo: 1. ako je pilot zrakoplova osposobljen za obavljanje radiotelefonske komunikacije. točka 2. 2. ovoga članka ne postoje. minimalnih meteoroloških uvjeta prema vrijednostima za zračni prostor klase G. izdat će se samo ako pilot zrakoplova potvrdi da posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje odgovarajućih minimalnih vrijednosti. te 3. prema vrijednostima za zračni prostor klasifikacije E. Odobrenje za poseban VFR let u kontroliranoj zoni Članak 57. (2) Ako propisane minimalne vrijednosti iz stavka 1. odobrenje kontrole zračnog prometa za obavljanje posebnog VFR leta. ako visina leta iznosi najmanje 1000 stopa iznad zemlje ili vode i ako se održava vidljivost u letu i odstojanje od oblaka (članak 53. ako prometna situacija to dopušta. ovoga Pravilnika. u skladu s odredbama Dodatka 6.(6) Kod obavljanja letova hrvatskih vojnih nadzvučnih zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu u kontroliranoj zoni klase D visinomjer se može postaviti i na QFE vrijednost tlaka zraka odnosnog aerodroma. može se provoditi samo: 1. 3. ovoga Pravilnika. 4. (3) Prilikom obavljanja posebnog VFR leta. pilot zrakoplova mora se pridržavati: 1. stavak 1. 2. Takva potvrda nije potrebna za letove koji se provode u svrhu potrage i spašavanja. ako pilot zrakoplova može održavati namjeravanu letnu putanju. pružanja hitne medicinske pomoći. Obavljanje VFR letova iznad slojeva oblaka odnosno njihovo prelijetanje.).

ovlašteni piloti vojnih zrakoplova.) na aerodromima ispod kontroliranog zračnog prostora. Odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor za mjesne letove (npr. nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju zrakoplovu koji nije pokretan motorom i nema propisanu komunikacijsku i navigacijsku opremu izdati odobrenje za ulazak u kontrolirani zračni prostor ako to prometna situacija dopušta. letovi u svrhu kalibraže i snimanja iz zraka). bilo jednog od drugoga ili od IFR letova primjenjuju se minimumi za razdvajanje IFR letova. VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru Članak 58. (2) Zrakoplovi koji obavljaju VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. što je prije moguće nakon uzlijetanja. 2. (1) VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru mogu obavljati piloti zrakoplova koji posjeduju odgovarajuće letačke dozvole. moraju biti opremljeni komunikacijskom i navigacijskom opremom u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. a prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. ovoga članka. kod odlaska s aerodroma ispod kontroliranog zračnog prostora. VFR letovi od javnog interesa (npr. ispitni i slični letovi moraju se unaprijed najaviti i usuglasiti s nadležnom kontrolom zračnog prometa. Radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnog prometa mora se uspostaviti kako slijedi: 1. (4) Odobrenje za obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. (5) Radiokomunikacija se obavlja na engleskom ili hrvatskom jeziku. .2. kao i kandidati za stjecanje potrebnih dozvola odnosno ovlaštenja. izdat će se ako prometna situacija i kapacitet kontrole zračnog prometa to dozvoljavaju. dodijelit će se u skladu s operativnim uputama nadležne kontrole zračnog prometa. 2. minimalnih sigurnih visina. tip zrakoplova. uz pridržavanje propisane i objavljene frazeologije. te probni. letove jedrilica. nadležnoj kontroli zračnog prometa moraju se proslijediti podaci o letu prema sljedećem redoslijedu: 1. (4) Na razdvajanje posebnih VFR letova. najkasnije 5 minuta prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. pozivni znak zrakoplova. (6) Ako za odnosni VFR let nije predan plan leta. balona itd. osim ako pilot zrakoplova posjeduje odobrenje za iznimno prekoračenje minimalne sigurne visine. (3) Iznimno od odredbe stavka 2.

ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. . dodijeljena odnosno javljena promijenjena razina može odstupati od polukružnog sustava putnih razina. (7) Ukoliko se pilot zrakoplova uslijed meteoroloških ili drugih razloga ne može pridržavati odobrenja kontrole zračnog prometa. ovoga Pravilnika. mora pravodobno pribaviti izmijenjeno odobrenje. ruta i aerodrom odredišta. U interesu nesmetanog obavljanja zračnog prometa. (8) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na letove hrvatskih vojnih zrakoplova čije je vo enje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane i koji se obavljaju na temelju posebnog propisa. Noćni VFR letovi Članak 59. pozicija. Prilikom obavljanja letova u svrhu potrage i spašavanja te letova u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći osobama u opasnosti. 5. ovoga članka noćni VFR letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u kontroliranom zračnom prostoru obavljaju se sukladno predanom planu leta. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. aerodrom odlaska. na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 53. Noćni VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se planirati i obavljati na objavljenim rutama i postupcima. razina. zabranjeno je. do 58. Letovi u svrhu potrage i spašavanja i pružanje hitne medicinske pomoći Članak 60. (1) Za obavljanje noćnih VFR letova. (9) Uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 4. može se odstupiti od pravila propisanih odredbama članka 53. brzina. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti rutu odnosno razinu koja je različita od zatražene. 6. Zatražena. (2) Obavljanje noćnih VFR preleta (cross-country flight) sportskim zrakoplovima te obavljanje noćnih skokova padobranom dvosjedom. do 59.3. 4. ovoga Pravilnika.

odnosno u planinskom području najmanje 2 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može odobriti iznimke ako se time ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. i 2. na i ispod razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. (1) Osim prilikom uzlijetanja i slijetanja. . ovoga članka. (1) Kod obavljanja IFR letova. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. IFR let se ne smije obavljati ispod minimalne IFR putne razine na ruti odnosno ispod minimalne područne apsolutne visine (AMA) izvan rute. osim ako se zrakoplov nalazi u penjanju ili snižavanju. mora se provoditi na razini leta ili apsolutnoj visini leta. PRAVILA INSTRUMENTALNOG LETENJA (IFR) Minimalna sigurna razina kod IFR letova Članak 61. Postavljanje visinomjera i putne razine kod IFR letova Članak 62. (2) Kod obavljanja IFR letova iznad razina utvr enih u skladu s odredbom stavka 5. (4) IFR letovi u zračnom prostoru klase G u hrvatskom zračnom prostoru su zabranjeni iz sigurnosnih razloga. pilot zrakoplova mora primjenjivati standardno postavljanje visinomjera. pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH vrijednost primljenu od nadležne kontrole zračnog prometa. koja odgovara trenutnoj magnetnoj putanji prema polukružnom sustavu putnih razina (Dodatak 4. ovoga članka. ovoga članka utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.Glava 3. (3) Obavljanje IFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. Planovi leta za takve IFR letove se neće prihvaćati i za njih se neće izdavati odobrenje kontrole zračnog prometa. (3) Minimalne razine iz stavka 1. (2) Utvr ena minimalna sigurna razina za IFR letove iznosi najmanje 1 000 stopa iznad najviše prepreke u polumjeru od 8 km od predvi ene pozicije zrakoplova. (5) Razine iz stavaka 1. ovoga Pravilnika). Promjena iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja Članak 63.

ovoga članka zabranjena je iznad minimalne IFR putne razine. mora o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. ovoga članka. u kontroliranom zračnom prostoru: a) postoji vidljivost u letu od najmanje 8 km i b) ako zrakoplov održava horizontalno odstojanje od oblaka od najmanje 1. promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja (plan leta-oznaka »Y«) može se provesti: a) ako postoji vidljivost u letu od najmanje 3 km. (5) Minimalne vrijednosti iz stavka 4. (6) Zrakoplovi koji mijenjaju pravila letenja u skladu s minimalnim vrijednostima iz stavka 4. čak i nakon promjene na VFR dio leta. (7) Kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio utjecaj na druge zrakoplove za koje je razdvajanje propisano. ovoga članka. te da bi se spriječilo ugrožavanje zračnog prometa i izbjegli nesporazumi. b) ako postoji vidljivost zemljine površine i c) ako zrakoplov leti izvan oblaka. ovoga članka.5 km te vertikalno odstojanje od najmanje 1000 stopa. . (3) Promjena pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja može se provesti ako: 1. ako postoje propisani VFR minimumi. ovoga članka mogu se primjenjivati: a) ako se prijelaz iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR) provodi na minimalnoj sigurnoj razini utvr enoj za IFR letove i b) ako se kontrolirani zračni prostor napusti odmah nakon promjene na VFR let. razdvajaju se u kontroliranom zračnom prostoru od zrakoplova za koje je razdvajanje propisano prema normama utvr enim za razdvajanje IFR letova. U tom se slučaju moraju primijeniti vrijednosti utvr ene odredbama stavka 3.(1) Ako pilot zrakoplova namjerava promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. promjena pravila letenja prema minimalnim vrijednostima iz stavka 4. (2) Pilot zrakoplova smije promijeniti pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja samo ako je predvidivo da će let završiti ili biti nastavljen tijekom dužeg vremenskog razdoblja u vizualnim meteorološkim uvjetima. u kontroliranim zonama. u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. 2. (4) Iznimno od odredaba stavka 3.

(1) Pilot zrakoplova mora se pridržavati propisanih postupaka letenja prilikom prilaženja i odlazaka na i sa kontroliranih aerodroma te prilikom obavljanja IFR letova. samo prema objavljenim IFR postupcima. OPĆE ODREDBE Odjeljak 1. ovoga članka. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa može dozvoliti odstupanja od objavljenih postupaka letenja iz stavka 1. obzirom na ukupnu prometnu . može se odobriti IFR letovima. u pojedinim područjima. (1) Kontrola zračnog prometa obavlja se prema načelu »tko prvi do e. osim u slučaju kad nadležna kontrola zračnog prometa izda odobrenje koje odstupa od propisanih postupaka letenja. OPĆA PRAVILA POSTUPANJA Postupci letenja Članak 65. Prekid prilaženja za slijetanje Članak 64.(8) Zbog olakšanja prijelaza iz pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog letenja (VFR). ako je zrakoplov dostigao utvr ene vrijednosti za prekid prilaženja za primijenjeni postupak instrumentalnog prilaženja. redovitijeg i nesmetanijeg odvijanja zračnog prometa. i što sigurnijeg. osim u slučaju kad je načelo prednosti potrebno izmijeniti zbog omogućavanja većeg protoka zračnog prometa u što manjem vremenskom razdoblju. odobriti snižavanje na visinu manju od minimalne IFR putne razine primjenom minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja (MRVA). ako to prometna situacija i uvjeti dopuštaju i ako se takvim postupkom ne ugrožava sigurnost zračnog prometa. prvi će biti uslužen«. Pravila prednosti Članak 66. Pilot zrakoplova mora prekinuti prilaženje i započeti utvr eni postupak neuspjelog prilaženja. nadležna kontrola zračnog prometa može. a ne može vizualno završiti prilaženje. Snižavanje ispod minimalne apsolutne visine radarskog vektoriranja. Dio treći KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Glava 1.

prednost u svakom slučaju uživaju sljedeći letovi navedenim redoslijedom: 1. 3. transplatati ili krv (STS/HOSP). letovi kod kojih je pilot objavio stanje nužde ili je stanje nužde očigledno. letovi mlaznih jednosjeda i dvosjeda hrvatske vojske. letovi koji podliježu mjerama za upravljanje protoka zračnog prometa. (1) Kada to zahtijeva prometna situacija i intenzitet letova koji podliježu kontroli zračnog prometa. letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske (STS/PROTECTED). ovoga članka. zabraniti obavljanje VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. točka 5. te u humanitarne svrhe (STS/SAR/HUM). kao i letovi kojima se prevoze transplatati. . 4. ovoga članka. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može u prostorno i vremensko ograničenom opsegu. 7. Zabrana VFR letova Članak 67. uživaju prednost kao i letovi iz stavka 2. a poglavito obzirom na operativne potrebe vojnih mlaznih zrakoplova. 2. uključujući letove koji su predmetom protuzakonitog ometanja ili im protuzakonito ometanje neposredno prijeti (STS/EMER). 5. krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti. letovi u svrhu potrage i spašavanja. 8. koji ujedno uživaju prednost pred ostalim letovima hrvatske vojske. (3) Vježbovni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu presretanja. promatrački letovi temeljem me unarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku (Open Skies Treaty). (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 6. letovi kojima se prevoze poglavari država (STS/HEAD) i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvr en takav povlašteni status (STS/STATE). u potpunosti ili djelomično.situaciju i operativne potrebe pojedinih zrakoplova. uključujući letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći oboljelim ili ozlje enim osobama. letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlje ene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. lijekovi.

(2) Ako se vrsta ili propisana norma razdvajanja koja se koristi za razdvajanje dva ili više letova iz stavka 1. a prelijeću kroz oblake ili se nalaze u njima. izme u posebnih VFR letova. pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. . Razdvajanje kontroliranog prometa Članak 68. 3. izme u IFR letova i VFR letova koji mijenjaju pravila letenja u uvjetima smanjenih meteoroloških minimuma. zabranjenih područja i područja s ograničenjem letenja. odnosno nekontroliranog zračnog prostora. 2. te izme u tih letova i drugih letova za koje je obvezna primjena postupaka razdvajanja. 5. IFR letova i noćnih VFR letova u kontroliranom zračnom prostoru. izme u svih vrsta letova koji podliježu razdvajanju u skladu s klasifikacijom zračnog prostora. 8. nadležni kontrolor zračnog prometa. izme u letova koji podliježu razdvajanju i utvr enih područja za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora. 6. izme u VFR letova koji se nalaze u navigacijskim poteškoćama. ovoga Pravilnika. pojedinačno ili ukupno VFR letenje u kontroliranom zračnom prostoru mogu privremeno zabraniti: 1. nadležna kontrola zračnog prometa mora poduzeti mjere koje osiguravaju postojanje odnosno primjenu i uspostavu druge vrste ili druge norme razdvajanja prije nego što je prvotno korištena vrsta ili propisana norma razdvajanja postala nedostatna. ovoga članka ne može održavati ili primjenjivati. izme u IFR letova i posebnih VFR letova. 4. 2. i 9.(2) Ako to zahtijeva sigurnost zračnog prometa. utvr enom odredbama Dodatka 5. 7. izme u letova koji podliježu razdvajanju i granica vlastitog područja nadležnosti. (1) Nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane norme razdvajanja u kontroliranom zračnom prostoru u sljedećim slučajevima: 1. izme u letova koji podliježu razdvajanju.

Odjeljak 2. posebice na letnu putanju i razinu. osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje zahtijevaju trenutnu odluku pilota zrakoplova. (3) Pilot zrakoplova mora postupati prema posljednjem izdanom i potvr enom odobrenju kontrole zračnog prometa. kako bi se naznačilo na koji se dio leta. pri čemu pilot mora neodložno o tome obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa i pribaviti novo odobrenje. »za slijetanje«. Pojam »odobrenje kontrole zračnog prometa« (ATC clearance) može se skratiti na način da se iza ili ispred riječi »odobrenje« koriste izrazi kao što su npr. (2) Ako pilot zrakoplova iz važnih razloga zatraži prednost prilikom izdavanja odobrenja kontrole zračnog prometa. ODOBRENJA KONTROLE ZRAČNOG PROMETA Pojam i opseg odobrenja kontrole zračnog prometa Članak 70. osim ako je posebnim dogovorom na temelju zakona predvi eno povećanje ili smanjenje utvr enih normi razdvajanja. Javljanje o opasnostima Članak 69. . (1) Izdavanjem odobrenja kontrole zračnog prometa pilotu zrakoplova se dozvoljava obavljanje leta pod uvjetima utvr enim u odobrenju. Postupanje prema odobrenju Članak 71. »za prilaženje«.« za uzlijetanje«. »za obavljanje padobranskih skokova« itd. Izvještaji o opasnostima za zračni promet trebaju sadržavati sve bitne pojedinosti koje su od značaja za sigurno odvijanje zračnog prometa. sve dok mu se ne izda novo odobrenje.(3) Propisane vrste i norme razdvajanja primjenjuju se i na razdvajanje letova hrvatskih vojnih zrakoplova. Pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa. vrstu leta. Prilikom obavljanja poslova kontrole zračnog prometa. »rutno«. odnosno djelovanje odgovarajuće odobrenje odnosi. te razloge mora navesti u svom zahtjevu. nadležna kontrola zračnog prometa može izdavanjem odgovarajućih odobrenja i njihovim izmjenama utvrditi pojedinosti koje se odnose na odvijanje leta. neodložno javiti svako opažanje opasnosti koja bi mogla ugroziti sigurnost zrakoplova ili sigurnost zračnog prometa.

Pribavljanje odobrenja Članak 73. 2. 4. pilot zrakoplova mora odobrenje pribaviti putem radiokomunikacije. ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućih područja. 8. aerodromski promet na kontroliranim aerodromima. letenje mikrolakih aviona. letenje slobodnih balona bez posade. akrobatske letove u kontroliranom zračnom prostoru i na kontroliranim aerodromima. letove u uvjetno zabranjenim i privremeno izdvojenim područjima. 5. 11. 6. te grupno letenje slobodnih balona bez posade u kontroliranom zračnom prostoru. letenje zrakoplovnih modela s raketnim pogonom i daljinski upravljanih ili neupravljanih letećih objekata s vlastitim pogonom u kontroliranom zračnom prostoru. do 7. ovoga Pravilnika. (1) U slučajevima iz članka 72. C i D. 10. skokove padobranom i izbacivanje predmeta padobranima u kontroliranom zračnom prostoru. Odobrenje kontrole zračnog prometa mora se pribaviti za sljedeće letove ili djelovanja: 1. 12. VFR letove u zračnom prostoru klase B. parajedrilica i ovjesnih jedrilica u kontroliranom zračnom prostoru. 9. IFR letove. točke 1. posebne VFR letove. 7. noćne VFR letove te noćne letove zračnih brodova i slobodnih balona s posadom u kontroliranom zračnom prostoru.5 kg.Letovi i djelovanja za koje je potrebno odobrenje kontrole zračnog prometa Članak 72. letove jedrilica u oblacima. 3. . kao i za letenje uvezanih slobodnih balona bez posade.

smatra se vrijeme u kojem se odobrenje automatski poništava. VFR). a ovisno o vrsti leta (IFR. 3. ako je potrebno. do 12. slijetanje i dr. rutu leta. obvezi razdvajanja. Pod vremenom istjecanja odobrenja. 5. te utvr enom načinu rada nadležne kontrole zračnog prometa. mogu sadržavati: 1. vrijeme komunikacije i vremena istjecanja odobrenja. ovoga Pravilnika. (4) U slučaju održavanja zrakoplovnih priredbi te posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora. . pozivni znak zrakoplova. ako let ne započne. (3) Akrobatski letovi u kontroliranom zračnom prostoru moraju se dogovoriti telefonom s nadležnom kontrolom zračnog prometa. Sadržaj odobrenja Članak 74. sve ostale potrebne upute ili informacije. vrsti plana leta. 3. u načelu. brzinu penjanja ili snižavanja. 4. razinu odnosno razine leta za čitavu rutu ili njezin dio i promjene razina po potrebi. Odobrenje se izdaje putem telefona ili radiokomunikacijom.). kao što su postavljanje SSR transpondera. ako je potrebno. ako je potrebno 4. klasifikaciji zračnoga prostora. 2. odobrenje se mora pribaviti od nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona. (1) Odobrenje kontrole zračnog prometa proslije eno radiokomunikacijom. putnu razinu odnosno razine. prethodno se mora pribaviti pismeno odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članaka 30. prilaženje. 5. odnosno 186. ovoga Pravilnika.(2) U slučajevima iz članka 72. rutni let. može sadržavati podatke navedene sljedećim redoslijedom: 1. granicu valjanosti odobrenja. a uključene su u odobrenje. postupke prilaženja ili odlaska. 2. podrobna uputstva koja se odnose na odlazne i prilazne razine. razine na kojima se prolaze odre ene značajne točke. (2) Upute koje se odnose na razine. točke 8. fazi leta (uzlijetanje. mjesto ili vrijeme početka penjanja ili snižavanja.

Izvještaj o poziciji kod IFR letova Članak 76. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. pozicija. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. nadležna kontrola zračnog prometa može. Ako nije drukčije propisano izvještaj o poziciji mora se proslijediti iznad ili neposredno nakon prelijetanja svake utvr ene obvezne točke javljanja. 2. (1) Pilot zrakoplova prilikom IFR leta. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku proslje ivanja izvještaja o poziciji. pozivni znak zrakoplova. (2) Nakon promjene radiofrekvencije. ovoga članka. proslijediti nadležnoj kontroli zračnog prometa izvještaj o poziciji. ovoga članka. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. a kod prve uspostave radiokomunikacije. stavak 4. zahtijevati proslje ivanje izvještaja o poziciji i iznad drugih točaka ili pilota zrakoplova osloboditi te obveze. IZVJEŠTAJ O POZICIJI Obveza javljanja pozicije Članak 75. odnosno promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. 3. 2.Odjeljak 3. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. pozivni znak zrakoplova. ovoga Pravilnika. u pojedinom slučaju. razina. a odobrena razina u slučaju penjanja ili snižavanja. vrijeme preleta. . IZVJEŠTAJI PILOTA ZRAKOPLOVA 1. moraju se proslijediti sljedeći podaci: 1. ne proslje uje se podatak o razini. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. (1) Pilot zrakoplova mora u slučajevima utvr enim odredbama članka 12. prilikom prelijetanja utvr enih obveznih točaka javljanja.

ovoga članka. pozivni znak zrakoplova. pozicija. predvi eno vrijeme sljedeće pozicije. vrijeme preleta. 2. 3. Izvještaj o poziciji kod VFR letova Članak 77. ovoga članka. 2. pozivni znak zrakoplova. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta i razini. Izvještaj o poziciji zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu Članak 78. . ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. (2) Vrijeme preleta iz stavka 1. razina. (5) Iznimno od odredbe stavka 4. kod IFR leta u zračnom prostoru u kojem se ne provodi radarska usluga. (1) Kod obavljanja VFR leta. ovoga članka može se izostaviti. 4. 3. 4. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. koji sadrži sljedeće podatke i to navedenim redoslijedom: 1. Vrijeme preleta može se izostaviti ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja. pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji.(4) Iznimno od odredbe stavka 1. razina. 5. a kod promjene frekvencije s aerodromskog kontrolnog tornja na frekvenciju prilazne kontrole. koji sadrži sljedeće podatke: 1. ne proslje uju se podaci o vremenu preleta. vrijeme preleta. pozicija. kod promjene frekvencije s prilazne kontrole na frekvenciju aerodromskog kontrolnog tornja. točka 3.

ako nije drukčije propisano. 2. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. a ako to nije moguće. poziciju za smjer slijetanja. pilot zrakoplova propisanim radiokomunikacijskim postupkom nadležnoj kontroli zračnog prometa. naziv aerodroma.(1) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na kontroliranom aerodromu. pozicija. aerodrom odlaska. . pozivni znak zrakoplova. vrijeme uzlijetanja. mora javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. mora na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa javiti svoju poziciju proslje ivanjem izvještaja o poziciji. 4. planiranu sletnu stazu. 2. Izvještaj o odlasku i dolasku Izvještaj o odlasku Članak 79. pozivni znak zrakoplova. (3) Izvještaj o odlasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. 3. nadležnom prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa osoba koju ovlasti pilot zrakoplova ili 2. (2) Pilot zrakoplova u aerodromskom prometnom krugu na nekontroliranom aerodromu. pilot zrakoplova mora nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o odlasku. centru za pružanje letnih informacija. koji sadrži sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta a koji uzlijeću s nekontroliranog aerodroma. stvarno vrijeme uzlijetanja mora javiti: 1. javljanjem stvarnog vremena uzlijetanja (2) Neposredno nakon uzlijetanja. 2. 3. 2. pozivni znak zrakoplova.

izvještaj o dolasku mora sadržavati aerodrom odlaska i aerodrom odredišta. (3) Izvještaj o dolasku mora sadržavati sljedeće podatke: 1. 3. ovoga članka. umjesto proslje ivanja izvještaja o dolasku pilot zrakoplova može putem radiokomunikacije proslijediti predvi eno vrijeme slijetanja nadležnoj kontroli zračnog prometa. nadležnoj kontroli zračnog prometa neodložno proslijediti izvještaj o dolasku. Ako iz nekog razloga slijetanje nije uslijedilo na aerodrom odredišta. Izvještaj o dolasku Članak 80. centru za pružanje letnih informacija. a ako to nije moguće. pilot zrakoplova mora. 4.4. osim za letove unutar kontrolirane zone danju. vrijeme slijetanja. ovoga Pravilnika. 2. ako je to izričito propisano prilikom utvr ivanja odgovarajućeg područja. javljanjem vremena slijetanja. pozivni znak zrakoplova. IFR letove. Odjeljak 4. (1) Plan leta obvezno se predaje za sljedeće letove: 1. naznačen u planu leta. letove u uvjetno zabranjenim područjima i drugim područjima. . aerodrom odredišta. stavak 3. uključujući područja iz članka 15. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ako se zrakoplov već nalazi u aerodromskom prometnom krugu i očekuje se sigurno slijetanje. 2. a koji slijeću na nekontrolirane aerodrome. (1) Za sve letove za koje je predan plan leta. 3. VFR letove koji prelaze granicu Republike Hrvatske. VFR letove u kontroliranom zračnom prostoru. aerodrom slijetanja. PLAN LETA Obveza predavanja plana leta Članak 81.

Predavanje plana leta i odgovornost Članak 84. zapovjednik zrakoplova ili druga ovlaštena osoba mora predati plan leta sukladno uvjetima koje utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. izme u ostalog i na temelju pribavljenih preduzletnih informacija. kao i svaki dio leta kad se radi o letu koji uključuje me uslijetanja. te 4. plan leta može se predati i za druge letove. (1) Operator zrakoplova. (3) Uvjeti i način predaje planova leta za letove hrvatskih vojnih zrakoplova ure uju se posebnim propisom. odnosno svakodnevno tijekom najmanje deset dana u slijedu. potpunost i točnost podataka. provjeru provedivosti leta. Pojedinim letom u smislu ovoga Pravilnika smatra se i grupni let više zrakoplova.(2) U svrhu olakšavanja provo enja mjera potrage i spašavanja zrakoplova. 3. (2) Predavatelj plana leta odgovoran je za: 1. (2) Trajni plan leta (repetitive flight plan-RPL) može se predati za najmanje 10 IFR letova koje planira isti operator zrakoplova. 2. (1) Pojedinačni plan leta (individual flight plan-FPL) mora se predati za svaki pojedini let za koji je predavanje plana leta propisano. Vrijeme predavanja plana leta Članak 83. Vrijeme predavanja plana leta utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Predavanje pojedinih vrsta planova leta Članak 82. pribavljanje preduzletnih informacija i po potrebi odobrenja kontrole zračnog prometa. Sadržaj i obrazac plana leta . istovrsni i najmanje jednom tjedno. potpuno adresiranje i proslje ivanje. ako su ti letovi planirani kao redoviti.

Članak 85. ovoga Pravilnika mogu se primjenjivati. te uvjete za dopuštena odstupanja koja se odnose na plan leta. i 3. predtaktičkih (unutar šest dana prije dana doga anja) i taktičkih (na dan doga anja) mjera. Opći ATFM postupci Članak 87. utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. (1) Upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management) provodi se prikladnim mjerama kako bi se izbjeglo preopterećenja. uzimajući pritom u obzir utvr ene kapacitete sustava kontrole zračnog prometa. istovjetan odnos prema IFR letovima koji slijeću odnosno uzlijeću iz Republike Hrvatske u odnosu na letove koji prelijeću Republiku Hrvatsku. stavak 2. (2) Uvjete za predavanje. predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta. prihvaćanje. mora sadržavati odgovarajuće podatke o planiranom letu. ovoga Pravilnika. te primjenu onih mjera upravljanja protokom koje imaju najmanji negativni utjecaj na korisnike zračnog prostora. . te kako bi se optimizirali postojeći kapaciteti europskog sustava kontrole zračnog prometa. opseg i uvjeti za upravljanje protokom zračnog prometa Članak 86. smatraju se mjere koje se odnose na planiranje. poništavanje i izmjene plana leta. (2) Prikladnim mjerama iz stavka 1. koordinaciju i provedbu strategijskih (sedam i više dana prije dana doga anja). (3) Uvjete i postupke upravljanja protokom zračnog prometa u hrvatskom zračnom prostoru utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. ovoga članka. pravodobno dodjeljivanje slotova odlaska prema odre enim odredišnim područjima ili aerodromima. (1) Taktičke mjere iz članka 86. pojedinačno ili u kombinaciji kao sljedeći postupci: 1. Odjeljak 5. privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod odre enim uvjetima. UPRAVLJANJE PROTOKOM ZRAČNOG PROMETA Pojam. 2. (1) Obrazac plana leta iz Dodatka 7.

ne primjenjuju se na letove sa statusom »EMER«. ako je potrebno. mora o tome neodložno i izravno obavijestiti tijelo nadležno za upravljanje protokom zračnog prometa ili nadležnu kontrolu zračnog prometa. Zrakoplovi u odlasku zadržavaju se na toj poziciji do trenutka kad kontrolor zračnog . a primjenjuje se na IFR letove i na letove s promjenom pravila letenja. te po potrebi informacije za odlazak i upute za vožnju u svrhu odlaska. pilot zrakoplova traži odobrenje za pokretanje motora. AERODROMSKA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Aerodromski prometni krug i vožnja Članak 89. traže i ovisno o prometnoj situaciji dobivaju odobrenja i upute: 1. (1) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna je za nadzor slotova odlaska na aerodromima odlaska. što uključuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili uzlijetanje letovima koji značajnije odstupaju od dodijeljenog CTOT-a. ako je potrebno. Proračunato vrijeme uzlijetanja se pribavlja u prijavnom uredu operativnih usluga kontrole zračnog prometa. Sljedeće pozicije u aerodromskom prometnom krugu i krugu za vožnju (taxi circuit) predstavljaju točke na kojima piloti. odnosno mjere za upravljanje protokom zračnog prometa. ako se IFR dio leta obavlja u području u kojemu su na snazi mjere za upravljanje protoka zračnog prometa. Za potrebe aerodromske kontrole zračnog prometa slot odlaska iz članka 87. zrakoplov javlja da je spreman za odlazak. (3) Za sve letove koji podliježu mjerama za upravljanje protokom zračnog prometa. »HEAD« i »SAR« te u drugim predvi enim slučajevima. ovoga Pravilnika iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko proračunatog vremena uzlijetanja). Ako korisnik zračnog prostora uoči da se iz bilo kojeg razloga ne može pridržavati dodijeljenog slota. stavak 3. parkirališna pozicija. (2) Operator zrakoplova dužan je poznavati i pridržavati se objavljenih mjera protoka zračnog prometa te planirati letove zrakoplova u odlasku tako da se uzlijetanja obavljaju u skladu s proračunatim vremenom uzlijetanja. Obveze pilota zrakoplova i korisnika zračnog prostora u pogledu pridržavanja slota Članak 88.(2) Slot odlaska proračunava se i dodjeljuje korisnicima zračnog prostora na temelju podataka iz plana leta. pozicija za čekanje. Postupak dodjele slota. ili se proslije uje izravno korisniku zračnog prostora. slot odlaska se dodjeljuje najkasnije dva sata prije EOBT-a u obliku proračunatog vremena uzlijetanja (CTOT). 2. u načelu. Glava 2.

ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br.prometa ovisno o prometnoj situaciji može izdati uputu za izlazak na stazu ili odobrenje za uzlijetanje. završni krak. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. izlazak sa staze. smještaja navigacijskih sredstava koji služe za izvršenje prilaženja. blizine drugih aerodroma. pilot javlja poziciju niz vjetar. nesmetanijeg slijetanja ili odlaska zrakoplova. Odobrenje za slijetanje može se izdati na toj poziciji. 2. 4 ili 5. (1) Za stazu u uporabi odre uje se uzletno-sletna staza čiji je smjer najbliži smjeru vjetra. 5. (3) Ako staza u uporabi nije prikladna za neki tip zrakoplova. nadležna kontrola zračnog prometa može odobriti uporabu druge staze. pozicija za uzlijetanje. na toj se poziciji dodjeljuje odobrenje za uzlijetanje. 7. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. pod uvjetom da prometna situacija i postupci za smanjenje buke dopuštaju takvu izmjenu. na toj poziciji izdaje se uputa za vožnju do stajanke ili uputa da zrakoplov uspostavi komunikaciju sa zemaljskom kontrolom odnosno kontrolom stajanke. . ovoga članka. 4. 4. Staza u uporabi Članak 90. pilot zrakoplova javlja osnovni krak. za stazu u uporabi može se odrediti i druga staza ako je to potrebno zbog smještaja aerodromskog prometnog kruga. osnovni krak. ako je potrebno. ako to od njega zatraži kontrolor zračnog prometa. pilot zrakoplova javlja završni krak. postupaka za smanjenje buke ili utjecaja trenutne meteorološke situacije pod uvjetom da prosječna le na komponenta vjetra na toj stazi u pravilu ne iznosi više od 5 čvorova. a na zahtjev pilota. 6. Odobrenje za slijetanje mora se izdati na toj poziciji ako to nije učinjeno ili nije bilo moguće učiniti na poziciji br. krak niz vjetar. osim ako je pružatelj usluga u zračnoj plovidbi odobrio veću le nu komponentu vjetra za tu stazu ili ako sigurnosni razlozi zahtijevaju trenutnu uporabu druge uzletno-sletne staze. prometne situacije. kapaciteta uzletno-sletne staze. dužine uzletno-sletne staze. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 3. Postupci pokretanja motora zrakoplova Članak 91.

kada kontrolor zračnog prometa . pilot zrakoplova mora se obavijesti bez odlaganja. kontrolor zračnog prometa je obvezan obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju kašnjenja. vozila ili osoba na ili u blizini manevarskih površina. (2) Nadležna kontrola zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova o svakom bitnom lokalnom prometu. koji se odnose na stanje operativnih površina i pripadajućih sredstava koja su potrebna za sigurno odvijanje zračnog prometa. (1) Prije odlaska. O iznenadnoj pojavi opasnosti tijekom završnog prilaženja. pilotima se izdaje odobrenje za trenutno pokretanje motora. odobrenja za daljnje penjanje izdaju se nakon uzlijetanja. ako pilot zrakoplova nije siguran da li je u stanju pokrenuti motore unutar 5 minuta nakon izdavanja odobrenja. Bitne informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek. uključujući odobrenje za odlaznu rutu. odnosno odre uje ju nadležna kontrola zračnog prometa zajedno s rutnim odobrenjem prije uzlijetanja. (2) Početna razina na koju se zrakoplov penje nakon uzlijetanja utvr ena je u standardnom instrumentalnom odlasku (Standard instrument departure-SID).(1) U svrhu redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa. Bitne informacije o stanju aerodroma Članak 94. Informacije o bitnom lokalnom prometu Članak 93. Odobrenje za pokretanje motora ne smije se zatražiti. pilot zrakoplova prima rutno odobrenje (en-route clearance). Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku veće od 20 minuta. Odobrenja za odlaske prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) Članak 92. (2) Ako je predvi eno kašnjenje u odlasku manje od 20 minuta. (3) Ovisno o prometnoj situaciji. odnosno promet u okolici aerodroma koji bi mogao predstavljati opasnost za dotične zrakoplove. piloti zrakoplova moraju prije svakog odlaska prema IFR planu leta zatražiti odobrenje za pokretanje motora. (1) Bitne informacije o stanju aerodroma su podaci. na način koji omogućuje lako uočavanje i prepoznavanje tog prometa. (1) Bitnim lokalnim prometom smatra se svaki promet zrakoplova.

temperaturu zraka i točku rosišta za zrakoplove s turbinskim motorima. ili u neposrednoj blizini operativnih površina. ostale privremene opasnosti. ostale važne obavijesti. uzletno-sletnu stazu u uporabi. staze za vožnju ili stajanke. neravnine ili napuknuća površine uzletno-sletne staze. prije uzlijetanja kontrolor zračnog prometa obavještava pilota zrakoplova o: . QNH postavljanje visinomjera ili QFE na zahtjev. 6. 3. uključujući značajna odstupanja. (2) Ako je potrebno. nakon uspostave prve komunikacije kontrolor zračnog prometa proslje uje informacije sljedećim redoslijedom: 1. uključujući visinu snježnog pokrivača u neposrednoj blizini uzletno-sletne staze. (2) Bitne informacije o stanju aerodroma proslje uju se sljedećim redoslijedom: 1. (1) Pilotu zrakoplova koji namjerava letjeti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) i pilotu koji namjerava letjeti prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). 5. Informacije zrakoplovima u odlasku i dolasku Članak 95. ako automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje nije na raspolaganju. bljuzgavica ili led na glavnoj stazi. kao i informacije o čišćenju snijega i posipanju odnosno prskanju uzletno-sletne staze. 2. trenutni smjer i brzinu vjetra pri tlu. ako podaci postoje. 3. gra evinski ili radovi u svrhu održavanja na. nanosi ili zapusi snijega. stazi za vožnju ili stajanci. otkaz ili nepravilnosti u radu dijela ili ukupnog aerodromskog sustava osvjetljenja i 7. 2. staze za vožnju ili stajanke. 4. 4. trenutnu vidljivost u smjeru uzlijetanja i početnog penjanja ako je manja od 10 km i trenutnu vidljivost(i) uzduž uzletno-sletne staze u uporabi. snijeg. 5.smatra da je to potrebno i u interesu sigurnosti zračnoga prometa ili na zahtjev pilota zrakoplova. uključujući parkirane zrakoplove i ptice na tlu ili u zraku.

umjerena ili jaka turbulencija. 2. ako se radi o odobrenju za ulazak u aerodromski prometni krug.1. 7. značajnim meteorološkim uvjetima (kumulonimbus ili oluja. QNH vrijednost tlaka zraka. te promjeni QNH vrijednosti tlaka zraka ako promjena iznosi 1 hPa (0. apsolutna visina leta. posebne upute. 8. bitne aerodromske informacije. 2. (3) Pilotu zrakoplova koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odobrava se ulazak u kontroliranu zonu odnosno ulazak u aerodromski prometni krug ako meteorološki uvjeti i prometna situacija to dozvoljavaju. uzletno-sletnu stazu u uporabi ili smjer slijetanja. vidljivosti ili vidljivosti uzduž staze. 3. (1) Prema kategorijama vrtložne turbulencije zrakoplovi mogu biti: 1. umjereno ili jako zale ivanje. . 5. temperature zraka. bitni lokalni promet. smicanje vjetra. trenutni smjer i brzina vjetra. tuča. svim značajnim promjenama smjera i brzine vjetra pri tlu. odnosno smjer prometnog kruga kad se upotrebljava desni prometni krug. od 136 tona ili više. promjenama bitnih informacija o stanju aerodroma. teški (heavy-H). Odobrenje za ulazak uključuje i sljedeće podatke navedenim redoslijedom: 1. ako informacija već nije proslije ena putem automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. a ako je potrebno proslje uju se i sljedeći podaci: 4.03 incha Hg) ili više. VFR rutu dolaska. (4) Na zračnim lukama. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase (maximum certificated take-off mass – MTOM).) u području uzlijetanja i penjanja. 3. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje vrijeme slijetanja i uzlijetanja samo na poseban zahtjev pilota. kiša koja se ledi i sl. Vrtložna turbulencija Članak 96. 6.

(3) Smatra se da nadležna kontrola zračnog prometa primjenjuje propisane minimume za razdvajanje zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. PRILAZNA I OBLASNA KONTROLA ZRAČNOG PROMETA Očekivano vrijeme prilaženja Članak 97. Glava 3. a veće od 7 tona. ako uz odobrenje za uzlijetanje proslijedi pilotu zrakoplova sljedeće podatke: 1. ako je moguće. proteklo vrijeme od uzlijetanja prethodnog zrakoplova ili udaljenost od zrakoplova koji je prethodno uzletio.2. smjer i brzinu vjetra pri tlu. (5) Kad pilot zrakoplova ispred sebe vidi zrakoplov teže kategorije i u stanju je sam održavati sigurni razmak (npr. te se od njega ne zahtijeva pridržavanje propisanih minimuma razdvajanja zbog vrtložne turbulencije za zrakoplove u odlasku. tako da tijekom prilaženja ostane iznad letne putanje prethodnog zrakoplova i sleti iza njegove točke dodira) ili pri pogodnom vjetru. (1) Ako nadležna kontrola zračnog prometa predvi a. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase manje od 136 tona. 2. pilot zrakoplova je odgovoran za izbjegavanje vrtložne turbulencije. (2) Obzirom da se opasnost i postojanje vrtložne turbulencije ne može točno predvidjeti. (4) Nakon prijama podataka iz stavka 3. 3. 4. odnosno vrijeme napuštanja mjesta čekanja u svrhu završetka prilaženja za slijetanje. zrakoplovi najveće dopuštene uzletne mase do uključujući 7 tona. pilotu zrakoplova mora se proslijediti očekivano vrijeme prilaženja. nadležna kontrola zračnog prometa nije odgovorna za pružanje informacije o opasnosti i postojanju vrtložne turbulencije u svakom trenutku i ne može jamčiti za točnost takve informacije. . ovoga članka. upozorenje o mogućem postojanju vrtložne turbulencije korištenjem propisane fraze. laki (light-L). održavati odstojanje od najmanje 200 m. da će IFR let čekati 20 minuta ili više iznad navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. (6) Tijekom vožnje iza zrakoplova teže kategorije pilot zrakoplova treba. srednji (medium-M). 3. povećano odstojanje nije potrebno. tip zrakoplova koji je prethodno uzletio.

Informacija o poziciji i udaljenosti Članak 100. zahtijevati da zrakoplov pod radarskom kontrolom podesi brzinu za najviše ± 20 kt. prilikom radarskog vektoriranja tijekom me uprilaženja i završnog prilaženja. nadležna kontrola zračnog prometa proslje uje očekivano vrijeme prilaženja. na temelju indicirane brzine (IAS). ovoga Pravilnika. Slijed za slijetanje mora se uspostaviti na način koji omogućuje dolazak najvećeg broja zrakoplova uz najmanje prosječno kašnjenje. pilot zrakoplova mora započeti postupak čekanja. zadržati posljednju dodijeljenu razinu i čekati na daljnja odobrenja. . U svrhu uspostavljanja slijeda za prilaženje i smanjenja potrebnog broja vektora. mora pilotu zrakoplova proslijediti izmijenjeno očekivano vrijeme prilaženja ako se ono razlikuje za ±5 minuta ili više od proslije enog. (3) Ako nadležna kontrola zračnoga prometa nije izdala odobrenje za nastavak leta nakon prolaska navigacijskog sredstva koje služi kao granica valjanosti odobrenja. nadležna kontrola zračnog prometa mora podsjetiti pilota zrakoplova koji se nalazi u završnom prilaženju da provjeri da li je podvozje izvučeno i zabravljeno. (1) Radarski kontrolor zračnog prometa mora obavijestiti pilota zrakoplova. Nadležna kontrola zračnoga prometa. najkasnije na udaljenosti od 2 NM od zone dodira. samo kad to smatra potrebnim. (2) Tijekom radarskog prilaženja (PAR. (3) Tijekom instrumentalnog prilaženja.(2) Ako predvi eno vrijeme čekanja iznosi manje od 20 minuta. SRA). Slijed za slijetanje Članak 98. dajući pritom prednost zrakoplovima na način utvr en odredbama članka 66. kojeg se radarski vektorira zbog instrumentalnog prilaženja. nadležni kontrolor zračnog prometa mora izdati odobrenje za slijetanje ili alternativno odobrenje pilotu zrakoplova. Podešavanje brzine Članak 99. nadležna kontrola zračnoga prometa može. tako da mu proslijedi udaljenost od točke ili navigacijskog sredstva na koje se informacija odnosi. Podešavanje brzine se ne smije zahtijevati ili primjenjivati nakon što je zrakoplov u završnom prilaženju preletio točku udaljenu 4 NM od praga uzletno-sletne staze. o poziciji zrakoplova najmanje jednom prije početka završnog prilaženja.

nadležna kontrola zračnog prometa. ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će meteorološki uvjeti dozvoliti vizualno prilaženje i da postoji velika vjerojatnost da će se vizualno prilaženje i . ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. iz posebnih razloga (npr. tako da se razina dostigne na smjeru usmjerivača na udaljenosti od oko 8 NM od točke dodira. omogućilo ispravljanje brzine snižavanja. prepreke) odobre početne razine koje su veće od razine me uprilaženja. mora koristiti tehniku prilaženja propisanu za smanjenje buke u skladu s odredbama članka 155. Informacije o udaljenosti od točke dodira proslje uju se pilotu zrakoplova zajedno s odobrenjem za snižavanje. razdvajanje. treba pravodobno ukinuti to ograničenje. Taj segment me uprilaženja služi za smanjenje brzine.Prilaženje s neprekinutim snižavanjem Članak 101. (4) Nakon postizanja visine me uprilaženja. tako da bude osigurano neprekinuto snižavanje od 300 stopa/NM. Neprekinuto snižavanje do odobrene razine provodi se brzinom snižavanja od 300 stopa/NM (kut snižavanja oko 3°) (3) Ako se tijekom snižavanja. a na zahtjev pilota. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. uz uvjet. 15 i 10 NM od točke dodira kako bi se pilotu zrakoplova. zrakoplov se mora nalaziti u horizontalnom letu otprilike 1 NM prije uključivanja u putanju poniranja. da pilot može održavati stalnu vidljivost zemljine površine i: 1. struktura zračnog prostora. ili 2. prilaženje zrakoplova s različitom letnim sposobnostima). prilazna kontrola vodi zrakoplove primjenom postupaka radarskog vektoriranja i odobrava neprekinuto snižavanje do razine me uprilaženja. (2) Prilikom primjene postupka iz stavka 1. ako to prometna situacija dopušta. (6) Pilot zrakoplova tijekom CDA prilaženja. ovoga članka. Vizualno prilaženje Članak 102. ili prijedlog kontrolora zračnog prometa. (1) Postupak prilaženja s neprekinutim snižavanjem (continouos descent approach-CDA) primjenjuje se samo tijekom ILS prilaženja u cilju uštede goriva i smanjenja buke. (1) IFR letu se može odobriti vizualno prilaženje. U tom se slučaju prilaženje provodi prema objavljenim postupcima. (5) Ako prometna situacija ne dopušta primjenu CDA (npr. ako je potrebno. ovoga Pravilnika. nadležna kontrola zračnog prometa obavještava o tome pilota zrakoplova odgovarajućom propisanom frazom. a u pravilu na udaljenostima od 20.

postupak je ograničen samo do prolaska odre ene visine (npr. Vizualni odlasci IFR letova u VMC uvjetima Članak 103. izdati odobrenje za provedbu modificiranoga objavljenog IFR postupka u vizualnim meteorološkim uvjetima (visual climb-outs in VMC). (6) Odgovornost za održavanje razdvajanja izme u zrakoplova kojemu je odobreno vizualno prilaženje i ostalih zrakoplova snosi nadležna kontrola zračnoga prometa. nadležna kontrola zračnog prometa može. ako se pilot zrakoplova može pridržavati nekog od uvjeta iz stavka 1. da pilot može neodložno započeti postupak vizualnog prilaženja. vidljivost pri tlu iznosi 5 km ili više. neće se povrijediti nekontrolirani zračni prostor. 3. ili ako se zrakoplov već nalazi ispod baze oblaka. ako je zrakoplov kojemu se odobrava vizualno prilaženje prvi zrakoplov u slijedu prilaženja. nadležna kontrola zračnog prometa smatra. 5. postupak se primjenjuje samo danju. dok se danju ta odgovornost može prenijeti na pilota zrakoplova. 2. ili ako pilot javi da vidi prethodni zrakoplov i primi uputu da ga slijedi. na vlastiti prijedlog ili na zahtjev pilota zrakoplova. ali da ne vidi prethodni zrakoplov. Ako pilot tijekom postupka instrumentalnog prilaženja javi da će vidljivost dozvoliti vizualno prilaženje. U tom slučaju. ovoga članka. ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa predloži vizualno prilaženje i pilot ga prihvati. ili 3. (2) Vizualno prilaženje može se provoditi i u instrumentalnim meteorološkim uvjetima. ovoga članka. (1) U slučajevima uzlijetanja odre enih tipova zrakoplova. mora se održavati radarsko razdvajanje sve do uspostave vizualnog razdvajanja. nadležna kontrola zračnog prometa može pilotu zrakoplova predložiti vizualno prilaženje. (3) Izdavanje odobrenja za vizualno prilaženje ovisi o prometnoj situaciji i možebitnim postupcima za smanjenje ili izbjegavanje buke.slijetanje moći završiti. (4) Ako pilot zahtijeva ili prihvati predloženi postupak vizualnog prilaženja. min. baza oblaka se nalazi iznad minimalne apsolutne visine za radarsko vektoriranje. (5) U cilju bržeg odvijanja zračnog prometa. uz pridržavanje navedenih uvjeta. ako je javljena baza oblaka na ili iznad odobrene razine početnog prilaženja. . ako je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. 4. odgovoran je za pridržavanje uvjeta iz stavka 1. IFR putne razine).

(2) Odobrenje za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima izdaje se IFR letu zajedno s rutnim odobrenjem. (1) Propisane norme razdvajanja izme u mlaznih zrakoplova koji lete istom putanjom i na istoj putnoj razini iznad FL 245. ili 3. koje osiguravaju održavanje ili povećanje odstojanja izme u tih zrakoplova. stavak 1. koje se primjenjuju izme u letova iz članka 68. zrakoplov leti neposredno iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. Vrtložna turbulencija Članak 104. neće doći do neprimjerenog ugrožavanja stanovništva bukom. ako oba zrakoplova koriste istu uzletno-sletnu stazu. . ovoga Pravilnika. (1) Povećane norme razdvajanja iz stavka 2. ovoga članka: Prethodni zrakoplov Slijedni zrakoplov NM Teški Teški 4 Teški Srednji 5 Teški Laki 6 Srednji Laki 5 Razdvajanje zrakoplova uporabom Machovog broja i promjena brzine Članak 105. tako da od pilota zrakoplova zahtjeva da lete stvarnim brzinama. (3) Kad zatraži ili potvrdi primitak odobrenja za vizualni odlazak u vizualnim meteorološkim uvjetima. pilot zrakoplova preuzima odgovornost za nadvisivanje prepreka sve do prelaska visine odre ene u skladu s odredbom točke 5. moraju se primjenjivati ako: 1. izraženima u obliku Machovog broja. ovoga članka. a samo izuzetno neposredno nakon uzlijetanja. ako zrakoplov prolazi iza prethodnog zrakoplova na istoj razini ili na razini koja se nalazi na manje od 1000 stopa ispod njega. a uslijed djelovanja vrtložne turbulencije. ili 2. (2) Uslijed djelovanja vrtložne turbulencije primjenjuju se sljedeće povećane norme razdvajanja izme u letova iz stavka 1. nadležna kontrola zračnog prometa može uspostaviti i održavati. ovoga članka.6.

1 Macha. 3. navedenu u planu leta. postupak se primjenjuje samo danju. 3. prenijeti odgovornost za održavanje razdvajanja na pilota zrakoplova. mora pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. putne brzine izražavaju se u čvorovima na temelju indicirane brzine (IAS). ne postoji promet u suprotnom smjeru. Nadležna kontrola zračnoga prometa može. 2. Primjena postupka putnoga penjanja (cruise climb) u hrvatskom zračnom prostoru je zabranjena. da piloti zrakoplova. uključe trenutni stvarni Machov broj u redovne izvještaje o poziciji. pilot zrakoplova zahtijeva ili se složi s takvim postupkom i potvrdi da vidi drugi zrakoplov. kontroliranom letu. (5) Ukoliko pilot zrakoplova tijekom leta zahtjeva promjenu visine leta ili je ista zahtjevana od nadležne kontrole zračnog prometa. kad je potrebno odstupiti od trenutne brzine za ± 0. 2. da piloti zrakoplova prije svake promjene brzine obavijeste nadležnu kontrolu zračnog prometa. ako vrijednost izmjene iznosi 5 % ili više od navedene brzine. (3) Ako pilot zrakoplova namjerava tijekom leta mijenjati putnu brzinu. a zrakoplov nije u stanju održavati vertikalnu brzinu penjanja odnosno poniranja od 500 stopa u minuti ili više. tako da mu odobri održavanje vlastitog razdvajanja u vizualnim meteorološkim uvjetima kad je udovoljeno svim sljedećim zahtjevima: 1. pilot zrakoplova je dužan o tome izvjestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa. .(2) Kontrola brzine uporabom Machovog broja zahtijeva da: 1. ispod FL 245. se piloti zrakoplova pridržavaju posljednje dodijeljenog Machovog broja. Putno penjanje Članak 106. na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa. (4) U donjem zračnom prostoru. Vlastito me usobno razdvajanje u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 107.

(2) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora proslijediti informaciju o bitnom prometu odnosnim kontroliranim letovima. Glava 4. u svim slučajevima. razinu ili vrijeme. na koji se primjenjuju propisani postupci razdvajanja. samo jedan od zrakoplova smije biti u penjanju ili snižavanju. 5. primjena postupka je ograničena u odnosu na rutu. Informacija o bitnom prometu Članak 108. razdvajanje letova u kontroliranom zračnom prostoru. odnosno potvrdu o promjeni razine ili predvi eno vrijeme iznad točke javljanja najbliže mjestu prolaska razine. putnu razinu odnosnog zrakoplova. smjer leta odnosnog zrakoplova. ubrzanje protoka zračnoga prometa. UPORABA RADARA U KONTROLI ZRAČNOGA PROMETA Odjeljak 1. tip zrakoplova. 3. Informacija o bitnom prometu mora sadržavati sljedeće podatke: 1. 4. 2. kad jedan drugome predstavljaju bitan promet. OPĆE ODREDBE Svrha uporabe radara Članak 109. 2. postoji suglasnost pilota drugog zrakoplova za takav postupak. . 3. (1) Bitni promet (essential traffic) je onaj kontrolirani let. motrenje (nadzor) i vektoriranje zrakoplova. Tijekom obavljanja poslova kontrole zračnoga prometa radar se može upotrebljavati za: 1. informacija o bitnom prometu je proslije ena pilotima odnosnih zrakoplova.4. informaciju o relativnoj poziciji. 7. 6. a nije od drugog zrakoplova razdvojen propisanim normama razdvajanja.

pilot mora istodobno postaviti mod C bez posebne upute. navigacijske pomoći pilotima. SSR transponder se ne smije isključiti bez izričite upute nadležne kontrole zračnoga prometa. Postupci prilikom nepravilnog rada SSR transpondera Članak 111. ovoga članka. osim u slučajevima kad su u skladu s odredbom stavka 3. Ukoliko nadležna kontrola zračnoga prometa ne zatraži drugačije. ako vrsta SSR transpondera ne dopušta postupak prema odredbi točke 1. ovoga članka pilot zrakoplova postavlja samostalno. Pritom mod A mora ostati uključen. (4) Utvr ene SSR kodove iz stavka 3. (3) SSR kodove za pojedine vrste letova koji se odvijaju u hrvatskom zračnom prostoru. kako bi se osigurao stalan prijenos podataka o identitetu i poziciji preko moda A. (2) Ako vrsta transpondera ne dopušta odvojeno isključivanje moda A i C. (1) Ako nije drukčije zatraženo. POSTUPCI PRILIKOM UPORABE SEKUNDARNOG RADARA Postavljanje SSR transpondera tijekom redovne uporabe Članak 110. prema uputi nadležne kontrole zračnoga prometa. sve dok mu se ne dodijeli novi kôd.4. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i 1. ili 2. pružanje pomoći pilotima zrakoplova u svrhu izbjegavanja područja u kojima prevladavaju nepovoljni meteorološki uvjeti. pilot zrakoplova mora postaviti nulu (0) kao treću i četvrtu znamenku. mora zadržati kôd koji mu je dodijelila posljednja nadležna kontrola. (2) Ako je pilotu zrakoplova dodijeljen dvoznamenkasti kôd. te za pružanje selektivnih informacija o prometu. (1) Pilot zrakoplova mora postaviti mod i kod SSR transpondera. u posebnim okolnostima. pilot zrakoplova koji ulazi u područje nadležnosti odgovarajuće kontrole zračnog prometa. ovoga članka utvr ene druge znamenke za posebne postupke. . pilot zrakoplova čiji SSR transponder na modu C ne radi pravilno. te SSR kodove za posebne postupke utvr uje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. isključiti javljanje visine i emitirati samo nosivi val odgovora moda C. U pojedinim slučajevima nadležna kontrola zračnoga prometa može dodijeliti SSR kodove različite od utvr enih u skladu s odredbom stavka 3. (5) Ako je od pilota zrakoplova zatraženo postavljanje moda A ili drugog moda. isključiti u potpunosti mod C. ovoga stavka. Odjeljak 2.

tako da leti najkraćim putem do najbližeg prikladnog aerodroma gdje se kvar može otkloniti. ovoga članka. mora se potruditi postaviti SSR transponder na mod A kôd 7500. pilot zrakoplova mora zadržati postavljeni kôd. (1) Ako SSR transponder otkaže prije uzlijetanja. i 2. (1) U slučajevima nužde. osim ako mu nadležna kontrola zračnoga prometa ne dodijeli neki drugi. ako takav postupak smatra primjerenim okolnostima u pojedinom slučaju. kako bi ukazao na situaciju. pilot zrakoplova mora: 1. (6) Tijekom postupka presretanja.(3) Prilikom ulaska u područje nadležnosti kontrole zračnoga prometa. a ne može se popraviti prije odlaska. . obavijestiti aerodromsku kontrolu zračnog prometa i pribaviti odobrenje za provedbu leta. (4) Pilot zrakoplova koji je predmet protuzakonitoga ometanja. Postupak kod otkaza SSR transpondera Članak 113. pilot zrakoplova može postaviti SSR transponder na mod A kôd 7700. ovoga članka. (3) Prilikom otkaza radiokomunikacije. ako to smatra najprikladnijom mjerom u skladu s vrstom nužde. (5) Pilot zrakoplova kojeg presreće vojni zrakoplov može primijeniti postupak u skladu s odredbama stavka 1. 2. pilot zrakoplova mora se pridržavati poduzetih mjera i o tome odgovarajuće obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. osim ako okolnosti ne nalažu postavljanje kôda 7700. planirati svoj let prema uvjetima iz odobrenja. pilot presretača opremljenog SSR transponderom mora obustaviti transmisiju informacija o visini najkasnije na udaljenosti 20 NM (37 km) od zrakoplova kojeg namjerava presresti ili vremenski 40 sekundi prije predvi enog vremena dolaska na točku susreta sa zrakoplovom kojeg namjerava presresti (ovisno što je ranije) kako bi se spriječila neželjena rezolucijska informacija kod presretnutog zrakoplova opremljenog sustavom u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. Postavljanje SSR transpondera u slučajevima nužde Članak 112. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. pilot zrakoplova mora postaviti transponder na mod A kôd 7600 i poduzeti mjere propisane za slučaj otkaza radiokomunikacije.

(4) Smatra se da je zrakoplov dostigao odobrenu razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da razina zrakoplova odstupa ± 300 stopa od dodijeljene razine. kad informacija o razini SSR moda C prikazuje promjenu veću od 300 stopa u predvi enom smjeru od prethodno dodijeljene razine. (2) Ukoliko otkaz transpondera nastupi nakon uzlijetanja. (1) Informacije dobivene na temelju sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara. ako prikazivanje odgovarača visine moda C. Ukoliko odstupanje i nakon toga postoji. te mu izdati uputu da potvrdi visinu. obavijestiti pilota zrakoplova o odstupanju. odgovarajuće slovo. Postupci za operativno korištenje odgovarača visine moda C Članak 114. kojem je odobreno napuštanje razine započeo napuštanje i napustio prethodno zauzetu razinu. (2) Odredbe članka 116. dobivanja točnije slike o trenutnoj prometnoj situaciji te aktivnog traženja i vizualnog prepoznavanja konfliktnog prometa. u rubrici 10. obrasca plana leta. . UPORABA SUSTAVA U ZRAKOPLOVU ZA IZBJEGAVANJE SUDARA (ACAS II) Opremljenost i svrha uporabe ACAS II Članak 115. (5) Ako se razina koju je pilot zrakoplova javio razlikuje za više od ± 300 stopa od informacije o razini koju prikazuje SSR mod C a propisane norme za vertikalno razdvajanje mogu biti narušene. upisati slovo »N« za potpunu neispravnost SSR transpondera ili u slučaju djelomičnog kvara transpondera. odstupa ± 300 stopa od te razine. piloti zrakoplova su dužni koristiti u svrhu izbjegavanja mogućih sudara. Odjeljak 3. (1) Smatra se da se zrakoplov nalazi na dodijeljenoj razini. (3) Smatra se da je zrakoplov u penjanju ili snižavanju prošao razinu kad informacija o razini SSR moda C prikazuje da je prošao tu razinu u zahtijevanom smjeru. kao temelj za daljnje razdvajanje mora se uzeti razina koju je javio pilot. (2) Smatra se da je zrakoplov.3. ovoga Pravilnika ne oduzimaju zapovjedniku zrakoplova njegovo pravo donošenja konačne odluke kada se radi o upravljanju zrakoplovom tj. pilot zrakoplova mora o tome neodložno obavijestiti kontrolu zračnoga prometa. nadležna kontrola zračnoga prometa mora. za više od 300 stopa. koje označava preostale sposobnosti transpondera.

njegovo pravo na izbor najboljeg načina rješavanja prometnog konflikta ili sprječavanja mogućeg sudara. nikako ne izvoditi manevar izbjegavanja isključivo na temelju prometnih informacija (Traffic Advisories-TA). Način korištenja pokazivanja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara Članak 116. u slučaju rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) pilot mora: a) neodložno postupiti sukladno dobivenoj rezolucijskoj informaciji osim u slučaju kada bi takav postupak ugrozio sigurnost zrakoplova (upozorenje o približavanju prevlačenju – stall warning. ovisno o radnom opterećenju posade. obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa o rezolucijskoj informaciji uključujući i smjer vertikalnog odstupanja od važeće upute ili odobrenja kontrole zračnog prometa e) odmah postupati sukladno svakoj promjeni rezolucijske informacije f) svesti odstupanja od putanje leta na minimum tj. smicanje vjetra – wind shear i upozorenja sustava za signaliziranje blizine tla imaju prednost pred upozorenjima ACAS-a) b) postupati prema rezolucijskoj informaciji čak i kada je u suprotnosti s uputom kontrole zračnog prometa c) nikad ne izvoditi manevar penjanja ili snižavanja kao i promjene vertikalne brzine koji su suprotni primljenoj rezolucijskoj informaciji d) što je prije moguće. nakon primitka prometne informacije. 2. koristiti sve dostupne podatke za pripremu pravilne reakcije za slučaj primitka rezolucijske informacije (Resolution Advisory-RA) 3. (3) U slučaju postupanja nakon primanja rezolucijske informacije (Resolution AdvisoryRA) kao i drugog doga aja važnog za praćenje djelovanja sustava ACAS. na odstupanja koja su nužna za postupanje prema rezolucijskim informacijama g) nakon razrješenja konflikta odmah nastaviti postupati sukladno prethodno valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa . pilot i kontrolor zračnog prometa moraju podnijeti izvještaj utvr en posebnim propisom. Upozorenja sustava u zrakoplovu za izbjegavanje sudara piloti moraju koristiti kako slijedi: 1.

a u skladu s propisanim postupcima. (3) Kontrolor zračnog prometa ponovno preuzima odgovornost za razdvajanje svih zrakoplova iz stavka 2. (1) Uslugu pružanja letnih informacija. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju. (1) Nakon primljene obavijesti da pilot izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. ne smije izdati odobrenje ili uputu zrakoplovima na koje se manevar izbjegavanja odnosi sve dok pilot ne javi da ponovno postupa prema valjanoj uputi ili odobrenju kontrole zračnog prometa.h) obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa da nastavlja postupati prema valjanom odobrenju. koje pilot potvrdi. 2. mora potvrditi primitak te obavijesti koristeći frazu »ROGER« 4. treba proslijediti informaciju o bitnom prometu ako to smatra neophodnim. ovoga članka kada: 1. (2) Kad zrakoplov na temelju rezolucijske informacije. obavlja centar za pružanje letnih informacija odnosno nadležna jedinica kontrole zračnog prometa u okviru svojih nadležnosti. USLUGA PRUŽANJA LETNIH INFORMACIJA Način obavljanja usluge pružanja letnih informacija Članak 118. odstupi od valjanog odobrenja. kontrolor zračnog prometa prestaje biti odgovoran za razdvajanje odnosnog zrakoplova od drugih zrakoplova koji su ugroženi zbog izravne posljedice započetog manevra izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. potvrdi javljanje pilota zrakoplova da ponovno postupa prema valjanom odobrenju i izda drugo odobrenje. ili 2. ne smije pokušati promijeniti putanju leta zrakoplova koji izvodi manevar izbjegavanja na temelju rezolucijske informacije. kontrolor zračnog prometa: 1. Glava 5. 3. Odgovornost za razdvajanje zrakoplova tijekom manevara na temelju rezolucijske informacije Članak 117. .

radiokomunikacijskih frekvencija. 2. automatskim emitiranjem informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS).). u skladu s odredbama članka 105. b) ograničenjima u korištenju i promjeni načina korištenja radionavigacijskih sredstava. općih informacija o: a) značajnim meteorološkim pojavama (SIGMET). izvještaje pilota glede sigurnosti zračnoga prometa i izvještaje pilota (PIREP).(2) Iznimno od odredbe stavka 1. 3. ograničenja koja mogu utjecati na letenje. općih informacija. d) letenju tijekom potrage i spašavanja zrakoplova. osigurava operator aerodroma. Zakona o zračnom prometu. kao što su eksplozije plina ili eksploziva. ovoga članka. aerodroma. (1) Usluga pružanja letnih informacija obuhvaća pružanje i proslje ivanje svih informacija i savjeta pilotima zrakoplova potrebnih za sigurno. njihovim manevarskim površinama ako su . Poslovi koji se obavljaju u okviru usluge pružanja letnih informacija Članak 119. akrobatsko letenje. u načelu na zahtjev pilota zrakoplova o: a) posebnom korištenju zračnoga prostora (zrakoplovne priredbe i natjecanja. b) postojanju slučajeva nužde i nesreće zrakoplova. (2) Poslovi pružanja i proslje ivanja informacija i savjeta iz stavka 1. padobranske aktivnosti. vojne vježbe i druge bitne vojne aktivnosti. usluge aerodromskih letnih informacija na nekontroliranim aerodromima na kojima je predvi eno pružanje aerodromskih letnih informacija. požari i sl. ovoga članka putem zrakoplovnih radioemisija obuhvaćaju poglavito proslje ivanje: 1. c) izbacivanju goriva. posebnih informacija. te za vrijeme elementarnih i drugih nesreća većeg razmjera. e) drugim ograničenjima bitnim za obavljanje zračnog prometa. natjecanje jedrilicama i letenje jedrilicama u za to posebno odre enim područjima. obrana od tuče itd. te prihvaćanje i proslje ivanje informacija koje se odnose na planove leta. redovito i nesmetano odvijanje zračnoga prometa. izvještaje o odlasku i dolasku.

slušanje zrakoplovnih radioemisija. poglavito o uvjetima na ruti i pri slijetanju. razinu i planiranu rutu leta. ako to smatra potrebnim za sigurnu provedbu leta.pokriveni snijegom. c) meteorološkim uvjetima. koji bi mogao utjecati na sigurnost zračnog prometa. značajnim meteorološkim pojavama i kratkoročnim prognozama. poziciju. 5. 2. b) teškim ili srednjim slobodnim balonima bez posade. ure ajima i opremi aerodroma. posebnim vremenskim uvjetima. proslje ivanje kratkih i sažetih izvještaja iz zraka. d) bilo kojem drugom podatku. odjavljivanje prije napuštanja frekvencije ako je radiokomunikacija bila uspostavljena. slušanje frekvencije (dobrovoljno). prognozama vjetra na visini. 3. vrstu leta. 4. tip zrakoplova. javljanje namjeravane promjene razine. aerodrom odlaska i dolaska. pilot zrakoplova mora proslijediti sljedeće podatke: pozivni znak zrakoplova. (1) Prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija. posebnih informacija kad god je potrebno o: a) ispuštanju radioaktivnih ili otrovnih tvari u atmosferu. 6. 8. 4. brižljiva i temeljita priprema leta. aerodrom odlaska ili vrijeme i poziciju na kojoj se plan leta počinje primjenjivati. Dužnosti pilota zrakoplova prilikom korištenja usluge pružanja letnih informacija Članak 120. uspostavljanje radiokomunikacije. da prilikom uspostavljanja radiokomunikacije proslijedi pozivni znak zrakoplova. c) opasnostima od sudara kontroliranim letovima (proslje ivanje informacija o prometu temeljenih na radaru. stvarnu brzinu. (2) Prilikom predaje plana leta iz zraka (AFIL). u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti). traženu razinu ako je potrebno. radio i navigacijsku opremu. te sredstvima. 7. aerodrom odredišta ili . dužnosti pilota zrakoplova su: 1. ledom ili značajnim slojem vode.

kontrolirani let mora se obavijestiti kad god je moguće: 1. najveće trajanje leta i broj osoba u zrakoplovu. o bilo kojem zrakoplovu.vrijeme i poziciju do koje se plan leta primjenjuje. i 2. zatraži uključenje transpondera na odre en kod i/ili mod. koji održava radiokomunikaciju s centrom za pružanje letnih informacija. (3) Ako se od pilota zrakoplova. (1) Informacija s radarskog pokazivača može se koristiti za pružanje podataka identificiranom zrakoplovu: 1. Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija Članak 121. relativni smjer konfliktnog prometa u odnosu na kazaljke sata. te preporučiti postupak izbjegavanja ako pilot kontroliranog zrakoplova to zatraži. o poziciji područja nepovoljnih meteoroloških uvjeta i. a smatra se da postoji opasnost od sudara. koje pilotu zrakoplova pomažu u navigaciji (navigacijska pomoć). ako je moguće. (1) Kad se identificirani kontrolirani let uoči na konfliktnoj letnoj putanji s nepoznatim zrakoplovom. informaciju o prometu na konfliktnoj letnoj putanji treba proslijediti kao: 1. alternativni aerodrom ako je potrebno. pilot zrakoplova ne smije smatrati da će biti kontroliran ili razdvajan od drugog prometa. 2. (2) Uporaba radara u provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a pilota zrakoplova njegovih odgovornosti uključujući i konačnu odluku u svezi bilo koje savjetovane promjene elemenata iz plana leta. Informacija o opasnosti od sudara Članak 122. proslje ivanje informacija. i 3. da konflikt više ne postoji. (2) Kad god je to moguće. . o nepoznatom zrakoplovu. uočenom na konfliktnoj putanji s radarski identificiranim zrakoplovom i proslje ivanje preporuke ili savjeta za primjenu postupka izbjegavanja. ili ako po mišljenju nadležne kontrole zračnoga prometa situacija to nalaže. proslje ivanje savjeta za najlakše obilaženje takvih područja.

(3) ATIS emisija mora sadržavati sljedeće informacije: 1. razina i tip zrakoplova ili. prijelaznu razinu leta. kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. naziv zračne luke. očekivanu vrstu prilaženja i sletnu stazu. slijetanje i uzlijetanje mora se neodložno upoznati s podacima sadržanima u emisiji. vrijeme motrenja. 3. obavlja se automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje (ATIS). (2) ATIS emisija mora udovoljavati sljedećim zahtjevima: 1. 5. smjer u kojem se konfliktni promet kreće. udaljenost konfliktnog prometa u NM. na odre enim me unarodnim zračnim lukama u Republici Hrvatskoj. mora se označiti slovom ICAO abecede abecednim redoslijedom. 4. emitirana informacija mora se odnositi samo na jednu zračnu luku. relativna brzina konfliktnog prometa (npr. (1) Radi smanjenja trajanja i opsega radiokomunikacije. . spor ili brz). ICAO oznaku zračne luke. 2. (3) Uporaba radara pri provedbi usluge pružanja letnih informacija ne osloba a zapovjednika zrakoplova od odgovornosti koju ima za konačnu odluku. 3. svaka pojedina ATIS poruka. emisija mora biti stalna i mora se ponavljati. 2. Automatsko emitiranje informacija za slijetanje i uzlijetanje Članak 123. emitirana informacija mora se ažurirati odmah nakon značajnije promjene. 3. 4. 5. proslje ivanjem svakodnevnih informacija potrebnih za uzlijetanje i slijetanje na VHF frekvencijama objavljenim na način uobičajen u zračnom prometu. u odnosu na preporučenu izmjenu plana leta. 4. ako su nepoznati.2.

Glava 6. U zrakoplovnoj pokretnoj vezi mogu se upotrebljavati i radiopostaje za slučaj nužde (survival craft station).0 MHz). a i piloti zrakoplova koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR). pribaviti uzletne i sletne informacije za odgovarajuću zračnu luku. čime bi se utvrdilo da je primljena posljednja valjana emisija.025 MHz i/ili 243. ovoga članka kontrola zračnoga prometa nadležna za prilaženje. (1) Radiokomunikacija putem zrakoplovne pokretne veze obavlja se kao radiotelefonska komunikacija.5 MHz i/ili 406. (5) Nakon uspostave radiokomunikacije iz stavka 4. Prilikom uspostave radiokomunikacije s kontrolom zračnoga prometa nadležnom za prilaženje ili odlazak. (4) Piloti zrakoplova koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR). mora zrakoplovima u prilaženju u odgovoru na poruku o oznaci primljene informacije proslijediti trenutnu QNH vrijednost tlaka zraka. informacije koje se odnose na IFR letove i druge letove koji uzlijeću i slijeću na me unarodne zračne luke ne proslje uju se. uključujući meteorološku prognozu za slijetanje. na utvr enim radiofrekvencijama (121. (2) Zrakoplovna pokretna veza je radiokomunikacija izme u zemaljske radiopostaje i radiopostaje zrakoplova.6. ukoliko to oprema zrakoplova dopušta. e) kašnjenja u dolasku i odlasku od 20 minuta ili više. (6) Tijekom automatskog emitiranja informacija za slijetanje i uzlijetanje. d) ograničenja u korištenju prilaznih navigacijskih sredstava. te izme u radiopostaja zrakoplova. pilot zrakoplova mora izgovoriti oznaku primljene informacije. te radiofarovi za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency position indicating beacon). c) ograničenja u korištenju uzletno-sletne staze. . trenutne meteorološke uvjete u zračnoj luci. b) stanje uzletno-sletne staze i prema potrebi kočenje. moraju prije uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na objavljenim VHF frekvencijama. RADIOKOMUNIKACIJSKI POSTUPCI Načini obavljanja radiokomunikacije Članak 124. te ukoliko je potrebno: a) važne meteorološke pojave u područjima prilaženja i odlaska.

Piloti zrakoplova opremljenih odašiljačem za lociranje pozicije u slučaju nužde (emergency location transmitter – ELT) odnosno druge ovlaštene osobe dužni su poradi izbjegavanja lažnih poruka nevolje slušati frekvencije 121. .0 MHz i/ili 406. pretvrdog slijetanja.(3) Lažne poruke nevolje mogu biti emitirane uslijed akrobatskih manevara. kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova može upotrebljavati engleski ili hrvatski jezik. ovisno o tome kojim jezikom bolje vlada. moraju upotrebljavati jedinstveno koordinirano vrijeme (UTC). u skladu s odredbama članka 104. – nakon leta prije gašenja motora. neprimjerenog rukovanja. U slučajevima kada su utvr ene i objavljene posebne frekvencije radiokomunikacija se obavlja na engleskom jeziku. – tijekom radova na održavanju u blizini ELT-a i – tijekom premještanja zrakoplova na zemlji. obavlja se na engleskom ili hrvatskom jeziku. (1) Radiotelefonska komunikacija u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. – tijekom ugradnje ili održavanja ELT-a.5 MHz i/ili 243. premještanja zrakoplova tijekom prihvata i otpreme te radova na održavanju zrakoplova. Zakona o zračnom prometu. (1) Sve radiopostaje koje sudjeluju u zrakoplovnoj pokretnoj vezi. Jezik u uporabi Članak 125.025 MHz u slijedećim slučajevima: – tijekom leta ako je moguće. Ukoliko tijekom slušanja čuju ELT signal te isključivanjem ure aja utvrde da signal potječe iz njihovog zrakoplova dužni su o lažnoj poruci nevolje obavijestiti nadležnu kontrolu zračnog prometa te ako je potrebno servisirati ure aj. nepažnje pilota. obavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku. (2) U slučajevima. (3) Radiotelefonska komunikacija zrakoplovnom pokretnom vezom na nekontroliranim aerodromima i na frekvencijama koje ne koristi pružatelj usluga u zračnoj plovidbi. Vrijeme u uporabi Članak 126.

poruke hitnosti (Urgency message). te im je potrebna hitna pomoć. državni telegrami (State telegram). kojima prijeti velika i neposredna opasnost. . sekundom. poruke radiogoniometrijskog smjera (Direction finding message). koje pritom uživaju navedenu prednost u emitiranju: 1. dopuštene su sljedeće poruke. Ako je moguća zabuna. 3. koje se odnose na zrakoplove i osobe u njima. poruke koje se proslje uju tijekom obavljanja kontrole zračnog prometa i u koje spadaju poruke o kretanju i kontroli zračnog prometa (Air Traffic Control Message). a završava 59. poruke o sigurnosti leta (Flight safety message). 6. 5. 4. meteorološke poruke (Meteorological message). (2) Poruke nevolje (radiotelefonijom MAYDAY) su poruke. (4) Poruke radiogoniometrijskog smjera su poruke. (3) Kao vrijeme. Dopuštene vrste i prednost poruka u zrakoplovnoj pokretnoj vezi Članak 127. proslje uju se minute tekućeg sata (dvije znamenke). izvještaji o poziciji (Position Report) pilota zrakoplova. minutom. poruke nevolje (Distress message). 7. a završava 59. a kraj dana kao 2359 sati. (1) U zrakoplovnoj pokretnoj vezi. (5) Poruke o sigurnosti leta su: 1. 2. moraju se proslijediti sve četiri znamenke tekućeg sata i minuta.(2) Početak dana označava se kao 0000 sati. 2. koje se odnose na emitiranje vrijednosti radiogoniometrijskih smjerova. Minuta počinje nultom (00) sekundom. letačko-operativne poruke (Flight regularity message). (3) Poruke hitnosti (radiotelefonijom PAN PAN ili PAN PAN MEDICAL) su poruke. plovila i nekog drugog vozila ili osobe u njima ili u vidokrugu pilota. koje se odnose na sigurnost zrakoplova. Sat počinje nultom (00) minutom.

osim pojedinih zahtjeva putnika i posade. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. zajedno s registracijskom oznakom zrakoplova. 3. koje iz zrakoplova proslje uju državni poglavari ili osobe jednakog položaja. ovoga stavka. upute predstavnicima operatora zrakoplova koje se odnose na izmjene zahtjeva za putnike i posadu. koje su prouzročene neizbježnim odstupanjima od reda letenja. 2. poruke koje se odnose na hitno potrebne rezervne dijelove zrakoplova i materijal.3. poruke koje se odnose na neplanirana slijetanja. zajedno s oznakama iz točke 1. oznaka državne pripadnosti. 6. (8) Državni telegrami su poruke. bitnih za sigurnost i redovitost odvijanja letenja. poruke koje se odnose na izmjene reda letenja zrakoplova. Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova Članak 128. . 4. poruke koje se odnose na letenje i održavanje sredstava. 5. letačkooperativne poruke i državni telegrami trebaju se prvenstveno proslje ivati na frekvencijama letnih informacija ili na drugoj frekvenciji koju dodijeli nadležna kontrola zračnog prometa. 3. (6) Meteorološke poruke su poruke. (7) Letačko-operativne poruke su: 1. zajedno s brojčanom oznakom leta. utvr ena radiotelefonska oznaka dodijeljena operatoru zrakoplova. koje se odnose na emitiranje meteoroloških podataka. poruke pilota ili operatora zrakoplova (Operational Message) koje su od bitnog značaja za zrakoplov u letu. 2. poruke koje se odnose na održavanje zrakoplova. (1) U radiotelefonskoj komunikaciji dopuštene su sljedeće vrste pozivnih znakova radiopostaja zrakoplova: 1. (9) Kako se ne bi nepotrebno ometalo obavljanje kontrole zračnog prometa.

ako je to u neposrednom interesu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. stavak 1. zbog izbjegavanja možebitne zabune tijekom trajanja leta kroz njezino područje nadležnosti. utvr ene radiotelefonske oznake dodijeljene operatoru zrakoplova. ili 2. oznake državne pripadnosti i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. zračni prijevoznik posjeduje ili koristi zrakoplove na mlazni pogon ili druge vrste velikih zrakoplova. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. hrvatskim zračnim prijevoznicima. odnosno 3. 5. (2) Radiopostaja zrakoplova smije upotrebljavati svoj skraćeni pozivni znak. (2) Pozivni znakovi radiopostaja zrakoplova ne smiju se mijenjati tijekom leta. točka 1. a sudjeluje u zračnom prometu s najmanje 6 letova dnevno u komercijalnom domaćem ili me unarodnom prometu. sastoji iz više od 5 znakova. stavak 1. Skraćivanje pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova Članak 130. Dodjela radiotelefonskih oznaka Članak 129. samo ako je zemaljska radiopostaja skraćeni pozivni znak već upotrijebila.. odnosno uporabom oznake državne pripadnosti i tri posljednje oznake.4. (1) Uporaba skraćenog pozivnog znaka radiopostaje zrakoplova dopuštena je samo nakon uspostave radiokomunikacije i ako zabuna ili zamjena pozivnih znakova nije moguća. 2. ako se pozivni znak iz članka 128. osim ako zemaljska radiopostaja. na njihov zahtjev. stavak 1. ako je zračni prijevoznik priključen na zrakoplovnu nepokretnu mrežu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. zajedno s posljednje dvije oznake pozivnog znaka. koji se sastoji od najviše 7 znakova. pozivni znak za vojne zrakoplove. ovoga stavka. ako: 1. točka 2. izričito ne dodijeli drugi privremeni pozivni znak. (3) Pozivni znak radiopostaje zrakoplova skraćuju se uporabom: 1. Radiotelefonsku oznaku iz članka 128. nakon prethodne koordinacije s Organizacijom me unarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO). točka 1. tip zrakoplova. za uporabu u me unarodnoj zrakoplovnoj telekomunikacijskoj vezi. stavak 1. . zajedno s oznakama iz točke 1. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. dodjeljuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi..

Opći poziv počinje frazom SVIM POSTAJAMA (ALL STATIONS). istodobno pozvati sve radiopostaje koje su na slušanju na istoj frekvenciji (opći poziv-general call). već se mora pričekati sljedeći jasniji poziv. ako se koristi pozivni znak prema odredbi članka 128. poruka se može proslijediti neposredno nakon početnog poziva. . moraju uvijek prilikom uspostave radiokomunikacije s nadležnom kontrolom zračnoga prometa svojem pozivnom znaku pridodati riječ »HEAVY«. mora se upotrijebiti fraza PONOVITE SVOJ POZIVNI ZNAK (SAY AGAIN YOUR CALL SIGN). stavak 1. a nastavlja se pozivnim znakom radiopostaje koja poziva. (3) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. (6) Na poziv upućen nekoj radiopostaji ne smije se odgovarati. (4) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može. Uspostava radiotelefonske komunikacije Članak 131. ako postoji sumnja u ispravnost upućivanja tog poziva. osim ako se radi o letovima koji se obavljaju prema pravilima vizualnog letenja (VFR). Odgovor na početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. istodobno pozvati više radiopostaja (višestruki poziv-multiple call). (4) Piloti zrakoplova čija najveća dopuštena uzletna masa iznosi 136 tona ili više. (2) Ako se opravdano pretpostavlja da radiopostaja koju se poziva prima poziv. (5) Ako se pozivni znak radiopostaje koja poziva nije razumio. Početni poziv: a) pozivni znak radiopostaje s kojom se uspostavlja komunikacija. oznake tipa zrakoplova i dvije posljednje oznake pozivnog znaka. b) pozivni znak radiopostaje koja odgovara. b) pozivni znak radiopostaje koja poziva. (1) Radiotelefonska komunikacija mora se uspostaviti uporabom početnog poziva i odgovora na početni poziv na sljedeći način: 1. Prijam općeg poziva se ne potvr uje.3. Radiopostaje koje su pozvane višestrukim pozivom moraju potvrditi prijam poruke redoslijedom kojega je koristila radiopostaja koja je pozvala. 2. točka 4.

VOR. kao i kratice iz Q-skupine QNH. (2) Zemaljska radiopostaja ne smije emitirati i proslje ivati poruke radiopostajama u zrakoplovu tijekom uzlijetanja. frekvencije u slučajevima promjene frekvencije. radiopostaja zrakoplova. TCAS. uzlijetanje. doslovno ponavljajući odgovarajuću poruku. slijetanje. (6) Radiopostaja zrakoplova mora potvrditi prijam poruke emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER). PRIMIO (ROGER) mogu se ispustiti. ovoga članka. brzina leta). (8) Zemaljska radiopostaja potvr uje prijam poruke radiopostaje zrakoplova. samo uz njezino izričito odobrenje.. nedvojbena i jednoznačna. QDR i QTE itd. osim ako se radi o kratkoj razmjeni poruka. VMC. Prijam drugih uputa radiopostaja zrakoplova može potvrditi uporabom fraze WILCO. uz uporabu propisane normirane frazeologije. stavak 1. kao i uputa koje se odnose na kretanje zrakoplova ( npr. ovoga Pravilnika..Opći postupci za obavljanje radiotelefonske komunikacije Članak 132. (9) Pilot zrakoplova smije napustiti frekvenciju nadležne kontrole zračnoga prometa. Na napuštanje frekvencije letnih informacija primjenjuje se odredba članka 120. FIR. (7) Iznimno od odredbe stavka 6. odnosno nakon što stigne na parkirališnu poziciju. IMC. Promet u nevolji . (5) Nakon uspostave radiokomunikacije. pozivni znak zemaljske radiopostaje i pojedine fraze kao što je npr. prelazak i povratnu vožnju po stazi. ATC. Govor mora biti jasan. (4) Uporaba kratica u radiotelefonskoj komunikaciji je zabranjena. QFE. NDB. točka 8. osim ako se ne radi o kraticama koje se uobičajeno upotrebljavaju u zračnom prometu kao što su npr. razina. Nebitne i neprikladne izjave su zabranjene. QNE. ako ne postoji mogućnost zabune. mora potvrditi prijam svih odobrenja. IFR. normalne jačine i jednolike brzine (do sto riječi u minuti). oznaku vrste prilaženja i stazu u uporabi. uključenje moda i koda sekundarnog radara. posljednjeg dijela završnog prilaženja i zaustavljanja nakon slijetanja. (3) Svaka emisija mora biti jasna. ulazak. (1) Za svako obavljanje radiotelefonske komunikacije izme u radiopostaja u zrakoplovu potrebno je zatražiti dozvolu zemaljske radiopostaje. VFR. QDM. emitiranjem vlastitog pozivnog znaka i fraze PRIMIO (ROGER) ili emitiranjem pozivnog znaka radiopostaje u zrakoplovu i fraze PRIMIO (ROGER). vrijednosti tlaka zraka u svrhu postavljanja visinomjera.

druge važne informacije potrebne za pružanje pomoći. 3. pozivni znak zrakoplova koji emitira poziv. 3. 4. (1) Poziv u nevolji mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. Poziv hitnosti mora započeti trostrukim emitiranjem signala hitnosti »PAN PAN« i mora se emitirati na korištenoj radiofrekvenciji. Hitni promet Članak 134. 2. vrstu poteškoće ili opažanje. Poziv hitnosti mora biti upućen odre enoj zemaljskoj radiopostaji. Poruka nevolje koja slijedi mora sadržavati: 1. radiopostaja koja je upravljala komunikacijom u nevolji mora na istoj frekvenciji emitirati sljedeću poruku: PROMET U NEVOLJI ZAVRŠEN (DISTRESS TRAFFIC ENDED). Poziv hitnosti mora sadržavati: 1. 4. vrstu zahtijevane pomoći. (3) Neposredno nakon što se komunikacija u nevolji završi ili kad više nije potrebno održavati radiotišinu na korištenoj frekvenciji. 2. podatke o poziciji. po mogućnosti namjere pilota zrakoplova. smjeru leta i razini. (2) Radiopostaja u nevolji ili radiopostaja koja upravlja komunikacijom u nevolji. Uputa glasi: PREKINITE EMITIRANJE – MAYDAY (STOP TRANSMITTING – MAYDAY). 5. (4) Uporaba frekvencije za slučaj nužde dozvoljena je samo u slučajevima nevolje ili otkaza svih drugih frekvencija. može narediti prestanak emitiranja svim radiopostajama u području prijma ili samo odre enim radiopostajama koje ometaju promet u nevolji. vrstu nevolje. Poziv u nevolji mora se započeti trostrukim emitiranjem signala za slučaj nevolje »MAYDAY« na korištenoj frekvenciji ili na frekvenciji za slučaj nužde. . pozivni znak zrakoplova u nevolji.Članak 133. namjere pilota zrakoplova.

Obzirom na brzinu zrakoplova kao najvažniji čimbenik letne sposobnosti utvr eno je pet kategorija zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja. kategorija B brzine 91 kt ili više. po mogućnosti podatke o poziciji. 4.5. smjeru leta i razini. kategorija A brzine manje od 91 kt IAS. metoda izračuna kategorije zrakoplova s brzinom prevlačenja ne primjenjuje se na helikoptere. kategorija C brzine 121 kt ili više. ali manje od 166 kt IAS. kategorija E brzine 166 kt ili više. a u svrhu normizacije manevarskih sposobnosti zrakoplova u odnosu na posebne postupke instrumentalnog prilaženja. . ali manje od 211 kt IAS. kategorija H (4) Iznimno od stavka 2. kategorija D brzine 141 kt ili više. 5. UVJETI ZA UTVR IVANJE I PROVEDBU POSTUPAKA INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA Odjeljak 1. OPĆI UVJETI Kategorije zrakoplova obzirom na brzinu prilaženja Članak 135. ovoga članka utvr uju se na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. ovoga članka su: 1. (1) Letna sposobnost zrakoplova ima izravan utjecaj na potreban zračni prostor i vidljivost za provedbu različitih manevara tijekom instrumentalnog prilaženja. Dio četvrti LETAČKI POSTUPCI Glava 1.3. 6. (3) Kategorije zrakoplova iz stavka 2. 2. (2) Kategorije zrakoplova iz stavka 1. Brzine za proračun postupaka Članak 136. ali manje od 141 kt IAS. ali manje od 121 kt IAS. ovoga članka. 3.

110***) 70/100 85/130 115/160 130/185 155/230 60/90 100 135 180 205 240 - 100 130 160 185 230 90 Vat – brzina iznad praga dobivena na temelju umnoška brzine prevlačenja u sletnoj konfiguraciji pri najvećoj dopuštenoj sletnoj masi i broja 1. . ** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) do i uključujući 6 000 stopa. upotrebljavaju se sljedeća područja brzina za svaku kategoriju zrakoplova iz članka 135. ovoga Pravilnika. *** – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack) iznad 6 000 stopa. Brzine (kt) za proračune postupaka Područje brzina za početno prilaženje Područje brzina za završno prilaženje Maksimalne brzine za vizualno manevriranje (kruženje) Kategorija Vat zrakoplova Maksimalne brzine za neuspjelo prilaženje Me ufaza Završna faza 110 150 240 265 275 90 A B C D E H < 91 90/150 (110*) 120/180 91/120 (140*) 121/140 160/240 141/165 185/250 166/210 185/250 70/120 (100**.U svrhu proračuna zahtjeva za potrebnim zračnim prostorom i nadvisivanjem prepreka.3 * – maksimalna brzina za povratne postupke (reversal) i produljene postupke (racetrack). INSTRUMENTALNO PRILAŽENJE Segmenti postupka instrumentalnog prilaženja Članak 137. Odjeljak 2. za pojedine postupke.

ovoga članka. 3. (2) Segmenti prilaženja iz stavka 1. utvr uju se za svaki aerodrom i osiguravaju nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u polumjeru od 25 NM od radionavigacijskog sredstva. početni segment. odredit će se prilaženje s kruženjem (circling approach). pilot zrakoplova leti s rute do preletišta početnog prilaženja (IAF).(1) Postupak instrumentalnog prilaženja može se sastojati od pet odvojenih segmenata u skladu s Dodatkom 8. slika 1. dolazni segment. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. (4) Kad god je moguće. ako preletišta nisu utvr ena (npr. segment neuspjelog prilaženja. započinju i završavaju na odre enim preletištima. Dolazni segment Članak 138. me usegment. od kojeg počinje prilaženje. izravno prilaženje se smatra prihvatljivim. u odre enim okolnostima pojedini segmenti mogu započeti na utvr enim točkama. ovoga članka. ovoga članka. 2. u skladu s odredbama stavka 4. završni segment i 5. (6) Minimalne sektorske apsolutne visine (MSA). završni segment preciznog prilaženja može započeti u točki u kojoj se sijeku odre ena visina me usegmenta instrumentalnog prilaženja i nominalna putanja poniranja (točka završnog prilaženja – FAP)). (5) Ako teren ili druga ograničenja ne dozvoljavaju odre ivanje smjera završne putanje prilaženja ili gradijenta snižavanja. (1) U ovoj fazi leta. ovoga Pravilnika. izravno prilaženje će se odrediti na način da se nalazi u smjeru središnje linije uzletno-sletne staze (straight-in approach). Pri tome minimalna udaljenost izme u praga uzletno-sletne staze i točke u kojoj putanja završnog prilaženja presjeca produženu središnju liniju uzletno-sletne staze ne smije biti manja od 1400 metara. ako kut izme u putanje završnog prilaženja i produžene središnje linije uzletno-sletne staze iznosi najviše 30° za zrakoplove kategorije A i B te 15° za zrakoplove kategorije C. na kojem se temelje postupci prilaženja za taj aerodrom. D i E. U slučajevima nepreciznih prilaženja. 4. . Segmenti u postupku instrumentalnog prilaženja su: 1.

(1) U ovoj fazi leta. Segment me uprilaženja Članak 140. od koje pilot zrakoplova može nastaviti prilaženje prema instrumentalnoj prilaznoj karti. ovoga članka. ovoga Pravilnika. (2) U ovoj fazi leta. smanjiti brzinu i pripremiti se za početak snižavanja u završnom prilaženju nakon prolaska preletišta završnog prilaženja (FAF). (3) Vo enje zrakoplova po putanji uzduž segmenta početnog prilaženja do preletišta me uprilaženja. pilot zrakoplova mora. pilot zrakoplova može provoditi s maksimalnim kutom uvo enja od 90° kod preciznog prilaženja. usmjerivač). Segment početnog prilaženja Članak 139. završnog prilaženja do točke. primjenjujući pritom propisane povratne postupke (proceduralni zaokret i osnovni zaokret) ili produljene postupke u skladu s Dodatkom 8.(2) Na dolaznim rutama primjenjuju se isti uvjeti za nadvisivanje prepreka. vektorirat će zrakoplov do preletišta početnog prilaženja ili u putanju me uprilaženja odnosno. (2) Ako je preletište završnog prilaženja utvr eno. koji se primjenjuju i na ruti. (3) Ako se za vo enje zrakoplova upotrebljava radar. (4) Prilikom primjene povratnih postupaka i produljenih postupaka iz stavka 3. osnovnog zaokreta ili na završni doletni dio produljenog postupka. dopuštene su velike brzine snižavanja (4 – 8%. Segment početnog prilaženja osigurava nadvisivanje prepreka od najmanje 1 000 stopa u primarnom području. kod odre ivanja smjerova i proračuna vremena (timing). Gradijent snižavanja mora biti što blaži ili jednak nuli. . što odgovara 250 do 500 stopa/NM). slika 2. Svi zaokreti moraju se izvoditi pod kutem poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. nadležna kontrola zračnoga prometa. pilot zrakoplova mora stabilizirati zrakoplov na produženoj središnjoj liniji uzletno-sletne staze (putanja završnog prilaženja. segment me uprilaženja započinje u trenutku kad zrakoplov iza e na doletnu putanju proceduralnog zaokreta. ovisno o tome koji je kut manji. odnosno 120° kod nepreciznog prilaženja. pilot zrakoplova leti od preletišta početnog prilaženja i vodi zrakoplov prema produženoj putanji završnog prilaženja do preletišta me uprilaženja (IF). (1) U ovoj fazi leta. Visina nadvisivanja prepreka iznosi 500 stopa. na odgovarajući način uzeti u obzir smjer i brzinu vjetra.

minimalni/optimalni gradijent snižavanja iznosi 5. kako ne bi došlo do narušavanja apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka. (1) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja uvijek kad u trenutku dostizanja odnosnog minimuma za slijetanje ne postoji dostatna vidljivost za uspješan završetak završnog prilaženja poradi slijetanja. ovoga članka. odnosno 3° za CAT II i III precizna prilaženja) . (1) Pilot zrakoplova započinje završno prilaženje na preletištu završnog prilaženja. pilot zrakoplova mora tijekom postupka neuspjelog prilaženja održavati gradijent penjanja od 2. (3) Pilot zrakoplova mora započeti primjenu postupka neuspjelog prilaženja najkasnije u točki iz stavka 2. nakon uvo enja u putanju poniranja. pilot zrakoplova smije započeti snižavanje tek. D i E (3. nastavit će let do točke neuspjelog prilaženja i provoditi utvr eni postupak neuspjelog prilaženja.5% za zrakoplove kategorije A i B (10% za zrakoplove kategorije H). Ako pilot zrakoplova započne primjenu postupka neuspjelog prilaženja prije preleta točke neuspjelog prilaženja. (4) Nakon preleta horizontalne udaljenosti (početna faza).Segment završnog prilaženja Članak 141. odnosno letu do točke udaljene 900 m od praga sletne staze (precizno prilaženje). koja odgovara trajanju leta od najviše 15 s (neprecizno prilaženje). čak i kad je postupak neuspjelog prilaženja započeo na razini većoj od potrebnih minimuma za slijetanje. (3) Završno prilaženje završava u točki neuspjelog prilaženja (MAPt).5 ° za CAT I precizna prilaženja.1% za zrakoplove kategorije C. Najveći gradijent snižavanja za neprecizna prilaženja iznosi 6. (4) Ako za postupak prilaženja nije utvr eno preletište završnog prilaženja. Segment neuspjelog prilaženja Članak 142. Gradijenti snižavanja strmiji od optimalnih ne smiju se koristiti osim ako su svi drugi načini za nadvisivanje prepreka u završnom prilaženju neprimjenjivi. kad se zrakoplov ustali na putanji završnog prilaženja. ovoga članka. koja se ne smije nalaziti ispod apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H). 6. a tijekom ILS prilaženja. (2) Segment neuspjelog prilaženja započinje u točki neuspjelog prilaženja (MAPt).5% (152 stope/NM) (me ufaza) u skladu s .2% za segment završnog nepreciznog prilaženja s preletištem završnog prilaženja (3° za precizno prilaženje). (2) Tijekom prilaženja iz stavka 1.

ILS. u odnosu na nadmorsku visinu aerodroma (OCH).Dodatkom 8. postupak čekanja ili rutni let. PAR. te za 3. precizno prilaženje. (2) Za potrebe izvo enja postupaka preciznog prilaženja visine iz stavka 1. na najmanje 246 stopa (75 m) iznad najviše prepreke. u području neuspjelog prilaženja plus vrijednost gubitka visine prema sljedećoj tablici: Gubitak visine izmjeren radio ili barometarskim visinomjerom Kategorija zrakoplova Vat A-169 km/h (90 kt) B-223 km/h (120 kt) C-260 km/h Vrijednost gubitka visine izmjerena radiovisinomjerom m ft 13 18 22 42 59 71 Vrijednost gubitka visine izmjerena barometarskim visinomjerom m ft 40 43 46 130 142 150 . neprecizno prilaženje bez utvr enog preletišta završnog prilaženja (FAF). SRA. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka tijekom početne faze i me ufaze iznosi najmanje 100 stopa. VOR. Apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka Članak 143. na najmanje 295 stopa (90 m) iznad najviše prepreke. utvr uju se za: 1. U kartama za instrumentalno prilaženje apsolutna visina nadvisivanja prepreka utvr ena je u odnosu na srednju razinu mora (OCA). 2. NDB. odnosno postupka preciznog prilaženja (npr. neprecizno prilaženje s utvr enim preletištem završnog prilaženja (FAF). MLS).5%. apsolutne visine odnosno visine nadvisivanja prepreka. proračunava se na temelju prepreke u prilazu ili prepreke koja najviše zadire u površine neuspjelog prilaženja. do točke s koje se može započeti ponovno prilaženje. uz odgovarajuće nadvisivanje prepreka. ovoga članka utvr uju se u odnosu na nadmorsku visinu praga. započinje završna faza postupka neuspjelog prilaženja. Kad zrakoplov tijekom me ufaze dostigne apsolutnu visinu ili visinu nadvisivanja prepreka od 164 stope. na najmanje visinu najviše prepreke u području završnog prilaženja ili najviše ekvivalentne prepreke. (3) Ovisno o osobinama postupka nepreciznog prilaženja (npr. tijekom koje pilot zrakoplova mora održavati gradijent penjanja od najmanje 2. (1) Apsolutna visina odnosno visina nadvisivanja prepreka. slika 3. a nakon toga se povećava. ILS s GP izvan uporabe). ovoga Pravilnika. a visina nadvisivanja prepreka.

za neprecizna prilaženja. apsolutnu visinu ili visinu odluke (DA/H) za precizna prilaženja. a vertikalna udaljenost izme u putanje podvozja zrakoplova u sletnoj konfiguraciji i antene putanje poniranja. uporaba barometarskog visinomjera kod ILS Cat I prilaženja. u skladu s uvjetima utvr enima u Dodatku 8. koji omogućuje pilotu zrakoplovu slijetanje na uzletno-sletnu stazu. 3. ovoga članka. raspon krila zrakoplova ne smije biti veći od 60 m. operatori zrakoplova dužni su proračunavati minimume za slijetanje. čija su središta smještena na svakom pragu uzletno-sletne staze.5%.(140 kt) D-306 km/h (165 kt) H-167 km/h (90 kt) 26 8 85 25 49 35 161 115 (4) Vrijednosti navedene u tablici iz stavka 3. 2. 2. slika 4. slika 6. Vizualno manevriranje (kruženje) Članak 144. gradijent penjanja u neuspjelom prilaženju iznosi 2. koja je neprikladno smještena za izravno prilaženje. i 5. 4. stavak 3. odnosno 2. ovoga Pravilnika. Polumjeri lukova ovise o: 1. odre uje se crtanjem lukova povezanih tangentama. ovoga Pravilnika. ne smije biti veća od 6 m. . kategoriji zrakoplova za koji se apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka utvr uje prema Dodatku 8. i to: 1. minimalnu apsolutnu visinu snižavanja ili visinu snižavanja (Minimum Descent Altitude/Height-MDA/H). (2) Područje vizualnog manevriranja za prilaženje. kategoriji zrakoplova u odnosu na njegovu brzinu prilaženja u skladu s odredbama članka 135. (1) Vizualno manevriranje (kruženje) je nastavak postupka instrumentalnog prilaženja. ovoga Pravilnika. uporaba radiovisinomjera i sustava za upravljanje letom (flight director system) ili autopilota kod ILS Cat II prilaženja. (5) Na temelju apsolutne visine ili visine nadvisivanja prepreka (OCA/H). temelje se na sljedećim normiranim uvjetima: 1.

odre uje se dodavanjem odgovarajuće vrijednosti visine prema sljedećoj tablici na najvišu prepreku u području vizualnog manevriranja (kruženja).3. iznad FL 140 do 240 kt IAS Brzina u uvjetima turbulencije 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad 6000ft. 280 kt IAS za druge kategorije (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 280 kt IAS ili 0. (1) Oblik i nazivlje u svezi s petljom čekanja utvr eni su u Dodatku 9. većim od brzina utvr enih u sljedećoj tablici: Visina čekanja Brzina kategorija H do uključujući 6000 100 kt IAS ft 170 kt IAS za kategoriju A i B te kategoriju H iznad do uključujući 6000ft. POSTUPCI ČEKANJA Standardna petlja čekanja Članak 145. (2) Prilikom ulaska u petlju čekanja i provedbe postupka čekanja. FL 140 230 kt IAS za druge kategorije. ovisno o tome koji je kut manji. OCA/H za prilaženje vizualnim manevriranjem (kruženjem) Kategorija zrakoplova Nadvisivanje prepreka ft (m) A B C D E ft (m) 295 (90) 295 (90) 394 (120) 394 (120) 492 (150) Najniži OCH iznad visine aerodroma 394 (120) 492 (150) 591 (180) 689 (210) 787 (240) Glava 2. ovoga Pravilnika. apsolutna visina ili visina nadvisivanja prepreka (OCA/H).8 Mach ovisno što je . (3) U svrhu nadvisivanja prepreka. slika 1. te o 4. poprečnom nagibu od 20° ili kutu poprečnog nagiba koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. pilot zrakoplova ne smije letjeti indiciranim brzinama (IAS). brzini vjetra tijekom zaokreta od 25 kt ili većoj.

nakon dolaska na preletište. ako se leti do uključujući FL 140. odre uje se presjecištem radijala VOR-a. Pritom su dozvoljena odstupanja do 5° od granica odgovarajućeg sektora ulaska. Ulazak u petlju čekanja iznad VOR/DME preletišta. .83 Mach (3) Piloti zrakoplova moraju sve zaokrete izvoditi pod kutom poprečnog nagiba od 25° ili kutom poprečnog nagiba. slika 2. (1) Prilikom ulaska u petlju čekanja. koji daje brzinu zaokreta od 3°/s. pilot zrakoplova mora letjeti prema odgovarajućim postupcima za odnosni sektor ulaska. iznosi jednu minutu. (4) Pilot zrakoplova mora započeti s proračunom vremena (timing) odleta poprečno (abeam) od preletišta. ograničen je na radijal VOR-a ili DME luk. svi se zaokreti nakon ulaska u petlju čekanja izvode udesno. okreće i leti u smjeru odleta te leti tim smjerom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. (5) Proračun vremena odleta iz stavka 4. ovoga članka. ovisno o tome koji je kut manji. ovoga članka. ovisno o tome što je kasnije. (6) Ako pilot zrakoplova iz operativnih razloga nije u stanju letjeti utvr enim postupkom. ili nakon postizanja smjera odleta. proračun vremena odleta odre uje se prema utvr enim vrijednostima udaljenosti. ako se leti iznad FL 140. utvr en u skladu s uvjetima iz Dodatka 9. (2) Sektor ulaska iz stavka 1. a minutu i pol. Prilikom odre ivanja smjera leta i proračuna vremena. Ulazak u petlju čekanja. Postupci ulaska u petlju čekanja Članak 146.83 Mach Brzina u uvjetima turbulencije manje (uz suglasnost nadležne kontrole zračnoga prometa) 0. pilot zrakoplova odre uje na temelju smjera kojim leti prije ulaska u petlju čekanja. Ako prilikom utvr ivanja postupka čekanja nije drugačije odre eno ili ako nadležna kontrola zračnoga prometa ne izda drugačiju uputu. pilot zrakoplova je obvezan na odgovarajući način uzeti u obzir poznati vjetar. ovoga Pravilnika. koji tvore preletište. mora o tome neodložno obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa. (3) Ulazak iz sektora 1 (paralelni ulazak-parallel entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. Ako se pritom upotrebljava DME ure aj.Visina čekanja Brzina uključujući FL 200 iznad FL 200 do uključujućiFL 265 kt IAS 340 iznad FL 340 0. utvr enu na temelju presjecišta radijala VOR-a.

na bilo kojoj utvr enoj razini je zračni prostor potreban za obuhvaćanje petlje čekanja. (1) Područje čekanja sastoji se od osnovnog područja čekanja i područja ulaska. a ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. utjecaj vjetra. okreće udesno kod desne. Osnovno područje čekanja. (4) Ulazak iz sektora 2 (smaknuti ulazak-offset entry) pilot zrakoplova obavlja na sljedeći način: 1. pilot zrakoplova mora podesiti svoj let unutar granica utvr enog postupka čekanja. tako da napusti točku čekanja u vrijeme utvr eno u odobrenju. pilot zrakoplova mora nastaviti letjeti odlaznom putanjom tijekom propisanog vremena odleta ili udaljenosti. 3. koji na strani na kojoj se čeka tvori kut od 30° ili manje u odnosu na objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska te leti tom putanjom propisano vrijeme ili leti do odgovarajuće utvr ene DME udaljenosti. Područje ulaska je zračni prostor potreban za smještaj odre enog postupka ulaska. nakon dolaska na preletište. greške proračuna vremena. (1) Nakon drugog i svih sljedećih dolazaka iznad preletišta.2. pilot zrakoplova obavlja tako da nakon dolaska na preletište. uzimajući u obzir brzine zrakoplova. (5) Ulazak iz sektora 3 (izravni ulazak-direct entry). . okrene udesno kod desne odnosno ulijevo kod lijeve petlje i leti utvr enim postupkom čekanja. okreće u smjer odleta. Područje čekanja i tampon zona Članak 148. 2. te nakon toga okrenuti u propisanom smjeru. nakon toga okreće ulijevo kod desne. u objavljenu ili dodijeljenu putanju odleta i nastaviti let prema preletištu. (3) Nakon prijma odobrenja za napuštanje petlje čekanja. u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska ili se izravno vraća prema preletištu. a udesno kod lijeve petlje. a ulijevo kod lijeve petlje u objavljenu ili dodijeljenu putanju dolaska i leti utvr enim postupkom čekanja. Ponašanje u petlji čekanja Članak 147. nakon drugog dolaska iznad preletišta. pilot zrakoplova mora izvoditi zaokrete u putanju odleta u propisanom smjeru. koji će zrakoplov dovesti u najprikladniju poziciju za početak zaokreta u objavljenu ili dodijeljenu putanju doleta. nakon toga okreće udesno kod desne. (2) Nakon izvo enja zaokreta u putanju odleta. osobine preletišta itd.

Svesku 1. Svjedodžbe o buci ili odgovarajuće potvrde moraju udovoljavati uvjetima. Dodatka 16. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. unutar kojeg su. uzete u obzir razina i vrsta prepreka. isključujući sjedala koja su namijenjena samo posadi zrakoplova. najveće dopuštene uzletne mase 34 000 kg ili više. a iznad planinskog područja 2000 stopa iznad najviše prepreke. zbog osiguranja nadvisivanja prepreka u tampon zoni. ili s najvećim dozvoljenim brojem sjedala za dani tip zrakoplova većim od 19 putničkih sjedala. Avioni iz članka 150. prilikom utvr ivanja minimalne razine čekanja koja se može upotrebljavati u petlji i području čekanja. Ograničenja u uporabi civilnih podzvučnih mlaznih aviona Članak 151. Objavljena minimalna razina čekanja mora iznositi najmanje 1000 stopa. unutar bočnih granica zračnog prostora zaštićenog za postupak čekanja. ako je to potrebno. Minimalna razina čekanja povećava se. (2) Svjedodžba o buci ili druga odgovarajuća potvrda mora se tijekom uporabe nalaziti u zrakoplovu. Poglavlju 3. Glava 3. Minimalna razina čekanja Članak 149. Iznimke od propisanih ograničenja . smiju slijetati i uzlijetati na aerodrome u Republici Hrvatskoj ako utvr ena razina buke navedena u svjedodžbi o buci ili odgovarajućoj potvrdi udovoljava standardima utvr enima u Dijelu II. ODREDBE O BUCI I POSTUPCI ZA NJEZINO SMANJENJE Odjeljak 1. ovoga Pravilnika. OGRANIČENJA ZA CIVILNE PODZVUČNE MLAZNE AVIONE Svjedodžba o buci Članak 150. (1) Na aerodrome u Republici Hrvatskoj smiju slijetati i uzlijetati samo oni civilni podzvučni mlazni avioni koji posjeduju svjedodžbu o buci ili odgovarajuću potvrdu države registracije aviona.(2) Tampon zona je područje koje se prostire 5 NM izvan granica područja čekanja. utvr enima propisom kojima su predvi eni uvjeti i ograničenja za izdavanje svjedodžbe o buci zrakoplova ili odgovarajuće potvrde.

(2) Uz razlog iz stavka 1. (2) Ako primjena postupaka iz stavka 1. (4) Iznimke odobrene u skladu s odredbama ovoga članka. dokazuju se potvrdom o iznimci koja se mora nalaziti u avionu tijekom uporabe. Agencija može. (b) zrakoplove na nekomercijalnim letovima radi obavljanja izmjena. i 2. Dodatka 16. osim u slučajevima kad razlozi koji bi mogli ugroziti sigurnost aviona (npr. POSTUPCI ZA SMANJENJE BUKE AVIONA Obveza primjene postupaka za smanjenje buke aviona Članak 153. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. Ova je iznimka ograničena na: (a) zrakoplove čija je uporaba tako iznimne naravi da ne bi bilo razumno uskratiti privremenu iznimku. dozvoliti privremenu uporabu zrakoplova koje nije moguće koristiti na temelju članka 151. u pojedinom slučaju. zračni prijevoznici moraju udovoljavati i odgovarajućim Dodacima Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu i ICAO Dokumentima koji su povezani s njihovim operacijama.Članak 152. (5) Iznimke odobrene za avione registrirane u državama strankama ECAA Sporazuma. primjenu postupaka mora odobriti Agencija. (3) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika. Odjeljak 2. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu . Poglavlju 3. kao i o razlozima za svoju odluku. (3) Kada Agencija odobri iznimke na temelju stavaka 1. Dijelu II. obavještava nadležna tijela ostalih država stranaka ECAA Sporazuma i Europsku komisiju. prilaženja i nakon slijetanja primjenjivati propisane postupke za smanjenje buke aviona. o tome. ako se radi o avionima od povijesnog značaja. priznaju se u Republici Hrvatskoj. popravaka ili održavanja. (1) Svi piloti aviona moraju prilikom postupaka uzlijetanja/odlaska. ovoga članka. Svesku 1. otkaz motora) to ne dozvoljavaju. (1) Agencija može odobriti iznimke u svezi s ograničenjima iz članka 151. ovoga članka zahtijeva promjene u načinu upravljanja i opsluživanja aviona. ovoga članka. a osobito: 1.

ne uspije uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa na propisanoj radiofrekvenciji. Postupci zemaljske radiopostaje kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 158. navesti vrijeme početka sljedeće emisije. 3. a nema jasnih naznaka da je njegova emisija primljena. npr. emitirati važne poruke na slijepo. ovoga članka ostanu bez uspjeha.2. (1) Ako pilot zrakoplova. Konvenciji o me unarodnom civilnom zrakoplovstvu. a ako namjerava promijeniti frekvenciju. mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju na drugim radiofrekvencijama utvr enim za tu rutu leta. u skladu s odredbama članka 131. Svesku I ICAO Dokumenta 8168 . (2) Ako pokušaji iz stavka 1. na frekvenciji za slučaj nužde 121. ovoga članka za slučaj otkaza radiokomunikacije. kao i naziv zemaljske postaje koju namjerava zvati. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE Postupci kod neuspjele uspostave radiokomunikacije Članak 157. Dodatka 6. Odjeljku 7. ovoga Pravilnika. (3) Ako je pilot zrakoplova bez uspjeha pokušavao uspostaviti radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnoga prometa.5 MHz. pilot zrakoplova mora započeti s primjenom postupka. propisanog za slučaj otkaza radiokomunikacije. Ako se i nakon toga radiokomunikacija s nadležnom kontrolom zračnoga prometa ne uspije uspostaviti. Poglavlju 4. pilot zrakoplova mora pokušati uspostaviti radiokomunikaciju s drugim zemaljskim radiopostajama ili radiopostajama zrakoplova. POSTUPCI U SLUČAJU OTKAZA RADIOKOMUNIKACIJE I POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Odjeljak 1. mora navesti i tu frekvenciju. Dio peti IZVANREDNI DOGA AJI TIJEKOM LETENJA ZRAKOPLOVA Glava 1. mora uz primjenu postupka iz stavka 2. Pilot zrakoplova mora započeti poruku frazom EMITIRAM U SLIJEPO (TRANSMITTING BLIND). Dijelu I. . te ju nakon toga u cijelosti ponavljati.Postupci za smanjenje buke.

osim odobrenja kontrole zračnoga prometa. ako je slijetanje na aerodrom unutar kontrolirane zone neizbježno iz letačkooperativnih razloga. na frekvencijama na kojima bi zrakoplov mogao biti na slušanju. nastaviti let u vizualnim meteorološkim uvjetima. ovoga članka. zemaljska radiopostaja mora. (2) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e u vizualnim meteorološkim uvjetima prilikom obavljanja IFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna RTF komunikacija do e do otkaza radiokomunikacije. sletjeti na najbliži prikladni aerodrom i 4. (2) Ako pokušaji iz stavka 1. (3) Emitiranje naslijepo odobrenja kontrole zračnoga prometa iz stavka 2. npr. radiokomunikacija otkaže prije ulaska u kontrolirani zračni prostor. neodložno javiti vrijeme dolaska nadležnoj kontroli zračnoga prometa.5 MHz. na poseban zahtjev nadležne kontrole zračnoga prometa. preko drugog zrakoplova. pilot zrakoplova mora: 1. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112.(1) Ako zemaljska radiopostaja nije u stanju uspostaviti radiokomunikaciju sa zrakoplovom ni na jednoj frekvenciji. smije ući u kontroliranu zonu aerodroma. (4) Ako zrakoplovu koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). (1) Ukoliko prilikom obavljanja VFR leta za koji je sukladno Dodatku 6. zatražiti pomoć od druge zemaljske radiopostaje. ovoga Pravilnika propisana stalna dvosmjerna radiokomunikacija. 2. Ako otkaz radiokomunikacije nastupi nakon ulaska u kontrolirani zračni prostor. čak i ako je već dobio odobrenje za ulazak. radi pozivanja ili proslje ivanja poruka zrakoplovu i/ili zatražiti od zrakoplova u blizini da uspostave radiokomunikaciju i proslije uju poruke. (3) Zrakoplov koji leti prema pravilima vizualnog letenja (VFR). samo ako je pilot zrakoplova prije toga dobio odgovarajuće odobrenje ili. pilot zrakoplova . ovoga Pravilnika. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u vizualnim meteorološkim uvjetima Članak 159. ako je potrebno. ovoga Pravilnika. ovoga članka ostanu bez uspjeha. na frekvenciji za slučaj nužde 121. pilot zrakoplova postupa sukladno odredbama članka 160. smije biti proslije eno samo. zemaljska radiopostaja treba na slijepo emitirati poruke zrakoplovu. stavak 3. 3. na kojoj bi zrakoplov mogao biti na slušanju. pilot zrakoplova ne smije ući u taj prostor.

uz pridržavanje uvjeta propisanih za vizualno letenje. vratiti se najkraćim mogućim putem na rutu iz tekućeg plana leta ne kasnije od slijedeće značajne točke. ovoga članka u vrijeme ili što je moguće bliže posljednjem primljenom i potvr enom očekivanom vremenu prilaženja (EAT) ili. nakon toga prilagoditi brzinu leta i putnu razinu prema predanom planu leta. u vrijeme ili što je moguće bliže predvi enom vremenu dolaska (ETA) prema tekućem planu leta. 6. Ako je posljednja dodijeljena razina manja od minimalne IFR putne razine. pilot zrakoplova mora: 1. tijekom razdoblja od 7 minuta. stavak 1. (1) Ukoliko do otkaza radiokomunikacije do e prilikom obavljanja IFR leta. – postavljanja transpondera na mod A kôd 7600. stavak 3. ako to nije moguće. najkraćim putem napustiti taj zračni prostor. – prethodno javljenog predvi enog vremena preleta obvezne točke javljanja. ovoga članka. stavak 1. Postupak kod otkaza radiokomunikacije u instrumentalnim meteorološkim uvjetima Članak 160. ako je zrakoplov radarski vektoriran ili leti na RNAV smaknutoj (offset) ruti bez granice valjanosti odobrenja. održavati posljednje dodijeljenu brzinu. čekati iznad preletišta početnog prilaženja do početka snižavanja. započeti snižavanje od preletišta početnog prilaženja utvr enog u točki 5. ako očekivano vrijeme prilaženja nije primljeno i potvr eno. ako je potrebno sukladno točki 6. ili – neproslije ivanja izvještaja o poziciji iznad obvezne točke javljanja ovisno što je kasnije.mora nastaviti let prema primljenom i potvr enom odobrenju ili. 4. ovoga Pravilnika. 3. letjeti na ruti prema tekućem planu leta (current flight plan). ako je veća od minimalne IFR putne razine. postaviti transponder na mod A kôd 7600 sukladno članku 112. Period od 7 minuta započinje od trenutka: – postizanja posljednje dodijeljene razine ili minimalne IFR putne razine. uzimajući u obzir važeću minimalnu sigurnu razinu utvr enu za IFR letove. . pilot mora penjati na minimalnu IFR putnu razinu. 2. te letjeti na posljednje dodijeljenoj razini. do utvr enog preletišta početnog prilaženja (IAF) za aerodrom odredišta i. 5.

a posebice: 1. točka 5. mora postupiti prema odredbama ovoga članka. dostigne granicu valjanosti odobrenja. ako do e do potpunog prestanka rada motora. ovoga stavka ili unutar 30 min nakon zadnjeg potvr enog očekivanog vremena prilaženja ovisno što je kasnije. a nije u stanju nastaviti let uz pridržavanje utvr enih meteoroloških minimuma za vizualno letenje. ovoga članka. sletjeti. i točka 6. točka 1. osim. ako otkaz ili kvar životnih dijelova zrakoplova. ako je za obavljanje takvog vježbanja. koji namjerava mijenjati pravila instrumentalnog (IFR) u pravila vizualnog (VFR) letenja. (1) Pilot zrakoplova obvezan je primijeniti postupak za prisilno slijetanje zrakoplova uvijek. ako pilot zrakoplova. 9. stavak 1. može preusmjeriti let na drugi aerodrom. U slučaju otkaza radiokomunikacije. 3. unutar 30 min nakon predvi enog vremena dolaska iz točke 6. letjeti prema alternativnom aerodromu. ako je moguće.7. dijelovi rute. predvi eni za vježbanje prilaženja ili postupaka čekanja naznačeni u planu leta nisu više sastavni dijelovi tekućeg plana leta. (3) Ako pilot zrakoplova. U tom slučaju mora letjeti objavljenim rutama do preletišta početnog prilaženja. Dodatni postupci kod otkaza radiokomunikacije Članak 161. POSTUPCI U SLUČAJU NUŽDE TE DRUGIH IZVANREDNIH OKOLNOSTI Prisilno slijetanje Članak 162. onemogućuje daljnji sigurni nastavak leta. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. Odjeljak 2. kad ne postoje uvjeti za daljnji siguran nastavak leta. do 4. slijediti objavljeni postupak instrumentalnog prilaženja za preletište početnog prilaženja utvr eno u točki 5. ako slijetanje nije provedivo. ovoga članka. kontrola zračnoga prometa već izdala posebno odobrenje. 8. ovoga članka. odnosno pogonske grupe zrakoplova. . ako požar na zrakoplovu nije mogao biti ugašen. utvr enog za taj aerodrom i postupati prema odredbama stavka 1. 2. do 9. radi sigurnosnih ili hitnih letačko-operativnih razloga smatra. kojega smatra prikladnim. da nastavak leta prema izvornom aerodromu odredišta nije preporučljiv.

kao i osigurati očuvanje tragova prisilnog slijetanja na zrakoplovu i na tlu. pilot zrakoplova je obvezan da odgovarajućim postupkom nastoji izvesti zrakoplov iz tog prostora. pilot zrakoplova mora utvrditi pravila letenja prema kojima može letjeti. letenje zrakoplova u zračnom prostoru u kojemu dolazi do zale ivanja vanjskih površina zrakoplova. nailazak na zračni prostor s olujnom aktivnosti kumulonimbusnih oblaka. (1) Ako tijekom leta. nije utvr ena pozicija zrakoplova. odnosno ukloniti.4. mora zatražiti pomoć od nadležne kontrole zračnoga prometa i utvrditi preostalu količinu goriva. Ako to nije moguće. koje se ne može spriječiti. obzirom na okolnosti i predvi eno trajanje leta te pristupiti uspostavi orijentacije pomoću značajnih orijentira na zemlji ili letenjem prema nekom radionavigacijskom sredstvu. pilot zrakoplova nije u stanju utvrditi poziciju zrakoplova u odnosu na zemlju ili prostor (gubitak orijentacije). ovoga članka smatra se: 1. (2) Prisilno slijetanje obavlja se ovisno od danih okolnosti na najprikladniji aerodrom ili na odabrani teren prikladan za slijetanje prema procjeni pilota zrakoplova. ulazak zrakoplova u zračni prostor u kojemu prevladavaju instrumentalni meteorološki uvjeti. (3) Posada zrakoplova i druge osobe koje se nalaze u zrakoplovu moraju postupati prema naredbama zapovjednika zrakoplova. . ako to zahtjeva lovac presretač. pilot zrakoplova je obvezan vratiti se na aerodrom odlaska ili nastojati sletjeti na aerodrom najprikladniji za sigurno slijetanje. (2) Letenjem u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. Ako i pored pomoći nadležne kontrole zračnoga prometa i provjerama navigacijskih pojedinosti pomoću instrumenata. 3. a zrakoplov nije opremljen ili posada zrakoplova nije osposobljena za takvo letenje. sukladno mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova. (1) Ako se zbog naglog pogoršanja meteoroloških uvjeta na e u zračnom prostoru nepovoljnom za letenje. koji je prisilno sletio dužna je poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje života i zdravlja osoba u zrakoplovu. Gubitak orijentacije Članak 164. Letenje u nepovoljnim meteorološkim uvjetima Članak 163. za očuvanje zrakoplova i stvari u njemu. u smislu odredaba stavka 1. 2. Posada zrakoplova.

Otmica zrakoplova Članak 166. (2) Pilot zrakoplova treba obavijestiti. ovoga Pravilnika. mora se pristupiti postupku za prisilno slijetanje. ovoga članka. ovisno o danim okolnostima. ovoga članka. poduzeti mjere potrebne za sigurnost zrakoplova i osoba u njemu. već mora poduzeti mjere za uspostavu orijentacije u skladu s odredbama stavka 1. kako bi se izbjegla ili umanjila opasnost za zrakoplov i osobe u njemu. ako je moguće. (3) Ako i pored svih poduzetih mjera orijentacija ne bude uspostavljena. treba: . odre en prije početka leta. Vo a grupe može ponovno preuzeti vodstvo samo ako je u potpunosti utvrdio poziciju zrakoplova. ovoga Pravilnika i poduzeti mjere propisane za takve slučajeve. koji nije izgubio orijentaciju. te proslijediti pozivni znak zrakoplova i trenutnu poziciju. a da pri tom nije u mogućnosti postupiti prema odredbama stavka 2. vo a grupe izgubi orijentaciju. (1) Ako tijekom leta do e do pokušaja ili izvršenja kaznenog djela otmice zrakoplova. (3) Nakon slijetanja na aerodrom. posada zrakoplova mora poduzeti sve mjere. vo a grupe ne smije napustiti vodstvo. vo enje grupom preuzima pilot drugoga zrakoplova. radi postojanja prijetnje da se u zrakoplovu nalazi protupravno unesen eksploziv ili neko drugo eksplozivno tijelo. okolnosti i prirodu opasnosti i svoje daljnje namjere. prije slijetanja na aerodrom obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o namjeravanom slijetanju i zatražiti pomoć predvi enu za slučaj nevolje. Ako cijela grupa zrakoplova izgubi orijentaciju. u pogledu poduzimanja propisanih mjera. posada zrakoplova je dužna. (1) Ako pilot zrakoplova primi obavijest da se zrakoplov nalazi u nevolji.(2) Ako prilikom grupnog leta. potrebne za brzu evakuaciju osoba u zrakoplovu i dalje postupati prema uputama nadležnog tijela. nadležnu kontrolu zračnoga prometa o otmici zrakoplova. a pričuva goriva se nalazi na izmaku. (2) Pilot zrakoplova mora. postupiti u skladu s odredbama članka 112. Prijetnja eksplozivom ili drugim eksplozivnim tijelom Članak 165. dužan je postupiti u skladu s odredbama članka 112. pilot zrakoplova mora zatražiti potvrdu poruke i dalje sura ivati s tom kontrolom. (3) Ako pilot otetog zrakoplova mora odstupiti od odobrene putanje ili putne razine. Ako obavijest primi od nadležne kontrole zračnoga prometa.

radi slijetanja zrakoplova. uzlijetanje se nastavlja i zrakoplov se zadržava na dostignutoj razini. neodložno. odnosno na drugi način pokušati upozoriti na otmicu zrakoplova. i zrakoplov usmjeriti prema najbližem aerodromu za slijetanje. ovoga članka. prikladnom za slijetanje. nastaviti let na način da leti 1 000 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti iznad razine leta 410. Otkaz ure aja za upravljanje i drugih ure aja koji mogu utjecati na letnu sposobnost zrakoplova Članak 167. 3. 2. uz odobrenje nadležne kontrole zračnoga prometa. u fazi slijetanja – let nastaviti uz pomoć nadležne kontrole zračnoga prometa. pravila odre enih odredbama ovoga članka. odnosno da leti 500 stopa iznad ili ispod utvr ene razine leta ako leti do i uključujući razinu leta 410. zadržavajući isti smjer kretanja i zrakoplov zaustaviti na glavnoj stazi ili na dijelu aerodroma predvi enom za ovakve slučajeve. osim ako situacija u zrakoplovu ne uvjetuje drukčije postupanje. Poniranje u nuždi i požar na zrakoplovu Članak 168. zrakoplov se usmjerava prema terenu. u fazi uzlijetanja. koja osloba a uzletno-sletnu stazu. kad zrakoplov ne dostigne predvi enu kritičnu brzinu – prekinuti daljnje uzlijetanje. ako okolnosti to omogućuju. U suprotnom zrakoplov se usmjerava prema terenu. prikladnom za prisilno slijetanje. ili ako tijekom leta zrakoplova koji leti nadzvučnom brzinom na visini većoj od 49 000 stopa do e do povećanog sunčevog svemirskog zračenja. (2) U slučaju iz stavka 1. pilot . Ako je predvi ena kritična brzina dostignuta. čiji kvar ili prestanak rada može utjecati na letnu sposobnost zrakoplova. (4) Nadležna kontrola zračnoga prometa mora. ovisno o fazi leta. pokušati emitirati upozorenja na frekvenciji za slučaj nužde ili na drugim odgovarajućim frekvencijama. 2. putem radiokomunikacije provjeriti je li uključivanje SSR transpondera u skladu s postupkom iz stavka 2.1. te zrakoplovu pružiti svu moguću pomoć. ovoga članka bilo namjerno ili slučajno. tijekom putnog leta – let nastaviti na najpogodnijoj razini. ili se blagim penjanjem usmjerava prema terenu prikladnom za prisilno slijetanje. Ako okolnosti to ne omogućuju. pilot zrakoplova mora se pridržavati. pilot zrakoplova mora: 1. (1) Ako tijekom leta zrakoplova koji ima putničku kabinu pod tlakom do e do dekompresije kabine. (1) Ako na zrakoplovu tijekom leta do e do kvara ili prestanka rada ure aja za upravljanje zrakoplovom ili nekog drugog ure aja.

(2) Ako je radi dekompresije putničke kabine došlo do oštećenja osnovne strukture zrakoplova. (4) Ako i pored svih poduzetih mjera požar. zbog udara u neki leteći objekt ili pticu. odnosno o prisilnom slijetanju zrakoplova. mora neodložno poduzeti mjere predvi ene za slučaj požara. pilot zrakoplova pokušat će ugasiti požar klizajućim letom zrakoplova u stranu suprotnu od mjesta izbijanja požara. da se neki zrakoplov ili plovilo. odnosno posadom plovila u nevolji. ako se na njoj nalazi. zbog čega se može ugroziti sigurnost leta.). isključenje odnosnog motora itd. pilot zrakoplova iz stavka 1. Odjeljak 3. pilot zrakoplova je dužan pristupiti postupku za prisilno slijetanje. Pilot zrakoplova nastavlja daljnji let prema dogovoru s nadležnom kontrolom zračnoga prometa. ovoga članka. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje zrakoplova. dužan je usmjeriti zrakoplov prema mjestu na . Prilikom pojave požara na zrakoplovu u letu. nalazi u nevolji dužan je o tome neodložno izvijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa i nastojati uspostaviti radiokomunikaciju s posadom zrakoplova. POSEBNE ODREDBE O LETENJU I SIGNALIZACIJI U SLUČAJU IZVANREDNIH DOGA AJA Dužnosti pilota zrakoplova u pogledu pružanja pomoći zrakoplovu ili plovilu u nevolji Članak 170. (3) Posada zrakoplova na kojemu je tijekom leta došlo do požara. (2) Ako zbog oštećenja. (3) Pilot zrakoplova dužan je obavijestiti nadležnu kontrolu zračnoga prometa o oštećenju zrakoplova i poduzetim mjerama. (2) Ako se radiokomunikacija sa zrakoplovom u nevolji nije mogla uspostaviti. pilot zrakoplova mora smanjiti brzinu leta i poduzeti druge mjere za sigurnost leta. pilot zrakoplova mora pristupiti postupku za prisilno slijetanje. te napustiti rutu. zrakoplov nije sposoban za siguran nastavak leta. nije mogao biti ugašen. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi.zrakoplova mora pristupiti primjeni postupka poniranja u nuždi. na način utvr en u letačkom priručniku toga zrakoplova (uključivanje protupožarnih ure aja. (1) Ako zrakoplov tijekom leta pretrpi oštećenje. odnosno zbog ulaska u tučonosne oblake. smanjenje brzine. tako da smanji razinu na kojoj leti do sigurne razine. Udar nekog objekta u zrakoplov u letu Članak 169.

dužan je nadležnoj kontroli zračnoga prometa priopćiti sljedeće podatke: 1. izraženo u satima i minutama. dužan je o tome neodložno izvijestiti i posadu plovila koje se nalazi u blizini. a zatim mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. broj uočenih osoba i njihovo procijenjeno fizičko stanje. kojega plovilo treba slijediti. odnosno nesreći zrakoplova i druge podatke do kojih do e. ako to naredi nadležna kontrola zračnoga prometa i priopćiti joj podatke o poziciji i tipu zrakoplova. neodložno proslijediti nadležnoj kontroli zračnoga prometa. vrstu zrakoplova ili plovila u nevolji. vrsti nevolje. (3) Pilot zrakoplova iz stavka 1. Dužnosti posade zrakoplova ili plovila u nevolji Članak 172. da se neki zrakoplov ili plovilo nalazi u nevolji na vodenoj površini. točno vrijeme prema UTC-u. obavijestit će posadu plovila tako.kojemu se nalazi zrakoplov u nevolji. poziciju zrakoplova odnosno plovila izraženu zemljopisnim koordinatama. ovoga članka. 3. . da će iznad plovila izvesti najmanje jedan zaokret od tristošezdeset stupnjeva. da će okomito na trag plovila preletjeti blizinu krme plovila na maloj visini. Pružanje pomoći zrakoplovu ili plovilu Članak 171. 4. registracijsku oznaku te njegovo stanje. (2) Ako pilot zrakoplova nije mogao uspostaviti radiokomunikaciju sa posadom plovila. 2. preletjeti okomito ispred pramca plovila na maloj visini i mijenjati uzdužni nagib zrakoplova. (3) Ako se naknadno utvrdi da pomoć plovila nije potrebna. (1) Ako pilot zrakoplova u letu opazi. te nakon toga usmjeriti zrakoplov u smjeru. (4) Pilot zrakoplova u letu. radi dolaska na mjesto gdje se nalazi zrakoplov odnosno plovilo u nevolji. dužan je signale primljene od zrakoplova ili plovila u nevolji. ili udaljenost i magnetski kurs od neke poznate točke na zemlji ili u odnosu na neko radionavigacijsko sredstvo. radi pružanja pomoći zrakoplovu odnosno plovilu u nevolji. promijeniti snagu motora ili promijeniti korak propelera. pilot zrakoplova u letu prenijet će to posadi plovila tako. uz istodobnu promjenu snage motora ili koraka propelera.

Dio šesti POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA Glava 1. (2) Posada zrakoplova u nevolji upotrebljava signalizaciju u skladu s Dodatkom 10. ovoga Pravilnika. (2) Odobrenje iz stavka 1. plovila ili osoba. ovoga Pravilnika. odnosno plovilu. koje uključuju potrebu obavljanja letova. te dalekovoda i antena u skladu s odredbom članka 19. ako se opravdano pretpostavlja.(1) Posada zrakoplova odnosno plovila u nevolji. ovoga članka. letovi ispod minimalne sigurne visine u skladu s odredbama članka 19. te za 4. dužna je upotrebljavati sve raspoložive ure aje i opremu na zrakoplovu. ovoga članka. Odobrenje se može izdati u pojedinom slučaju ili kao opće odobrenje. izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari u skladu s odredbama članka 20. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. metalno ogledalo i dr. kako bi privukla pažnju zrakoplova u letu. OBAVLJANJE ODRE ENIH LETOVA ILI DJELOVANJA ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE Vrste odobrenja Članak 173. dim. ako se zrakoplov namjerava upotrebljavati u djelatnostima i prilikom obavljanja poslova i zadaća. LETOVI ZA POSEBNE NAMJENE Odjeljak 1. rakete za slučaj nevolje. ovoga članka. da se takvim letom ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. izdat će se. stavak 6. koje sudjeluju u spašavanju. stavak 5. smiju se izvoditi samo uz odobrenje Agencije: 1. (1) Sljedeći letovi ili djelovanja na mjestima. te sigurnost osoba u zrakoplovu i na tlu. . Zakona o zračnom prometu i članka 26. ovoga Pravilnika. 2. letovi ispod mostova i sličnih gra evina. se mjesto obavljanja letova ili djelovanja ne može unaprijed odrediti ili predvidjeti. do 28. izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje u skladu s odredbama članka 19. 3. (3) Opće odobrenje iz stavka 2. izdat će se na zahtjev. te ako: 1. kao i radioure aje. djelovanja ili postupaka iz stavka 1.

ako bi pribavljanje odobrenja u pojedinom slučaju. ovoga Pravilnika. prostorni opseg valjanosti odobrenja. može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama. da obavi odre ene poslove ili zadaće. te osoba u zrakoplovu i na tlu. a u slučaju odobrenja za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. Pilot zrakoplova dužan je prilikom obavljanja letova ili djelovanja navedenih u odobrenju osigurati poštivanje propisnog izvo enja letova. u polumjeru od 4 km od aerodroma bez utvr ene kontrolirane zone. stavak 1. Opće odobrenje mora sadržavati i imena ovlaštenih pilota zrakoplova.2. odgovoran je za obavljanje leta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. (2) Odobrenje iz stavka 1. ako bi takav postupak na drugi način mogao otežati ili ugroziti njihovo izvršenje. Odgovornost za obavljanje leta Članak 175. ako se mjesto obavljanja letova ili djelovanja često mijenja. (2) Operator zrakoplova i nadležna ovlaštena osoba. odvija se prema odredbama ovoga Pravilnika. potrebne upute. odnosno zone aerodromskog prometa. koja sudjeluje u obavljanju letova ili djelovanja odgovorna je za štetne posljedice. (1) Odobrenje iz članka 173. Uvjeti za obavljanje letova Članak 176. uz moguća neizbježna odstupanja koja zahtijeva odre ena situacija. pod uvjetom da se takvim postupanjem ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. Izdavanje i sadržaj odobrenja Članak 174. uzrokovalo neočekivana ili nepotrebna kašnjenja u izvršenju poslova i zadaća odnosno. uzrokovalo neprimjerene troškove. ako ispunjavaju propisane uvjete. (1) Uporaba zrakoplova prilikom obavljanja letova ili poslova iz članka 173. ovoga Pravilnika. ili 3. koje mogu nastati uslijed izdavanja naloga pilotu zrakoplova. (2) O početku obavljanja letova. ovoga Pravilnika. ovoga članka mora sadržavati propisana ograničenja. tijekom radnog vremena . po potrebi i podatke o predmetima i tvarima koji se smiju raspršivati ili izbacivati iz zrakoplova. nakon odre ivanja mjesta obavljanja letova ili djelovanja. uvjete. (1) Pilot zrakoplova kojemu je izdano odobrenje iz članka 173. te bi pribavljanje posebnog odobrenja u pojedinom slučaju za svako pojedino mjesto.

mora obavijestiti stručnu osobu za AFIS. Opskrba zrakoplova pogonskim i drugim materijalima dozvoljena je samo uz pridržavanje propisa koji se odnose na sprječavanje nastanka šteta bilo koje vrste. (3) Izvanaerodromsko slijetanje smije se obaviti samo ako je o tome prethodno i pravodobno obaviještena mjesna policijska postaja. (5) Odredbe članka 41. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način i na rad motora zrakoplova prilikom izvanaerodromskih slijetanja i uzlijetanja. Prilikom obavljanja izvanaerodromskog slijetanja. Kod . a poglavito šteta koje mogu nastati uslijed požara i zaga ivanja podzemnih voda. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. (6) Trajna uporaba istoga terena u trajanju dužem od dva mjeseca. ovoga Pravilnika. ako su vlasnici odnosno drugi korisnici posjeda na koji se namjerava sletjeti dali suglasnost te. osoba iz članka 175. (1) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje odobrit će se samo u slučaju kad na prikladnoj udaljenosti od namjeravanog mjesta uzlijetanja i slijetanja aerodrom nije na raspolaganju. pilot zrakoplova mora odabrati letnu putanju tako da u slučaju nužde može sletjeti. a da pritom ne ugrozi sigurnost zrakoplova. odnosno drugih korisnika posjeda. ako pritom neće doći do ugrožavanja osoba i stvari na tlu. te u blizini skupova ljudi. te osoba i stvari na tlu. odnosno iznad njih. Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot aviona koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva na avionima odgovarajuće kategorije i namjene. sredstava i ure aja na tlu. Obavješćivanje mjesne policijske postaje i pribavljanje suglasnosti vlasnika. tako da se ne ugrožava sigurnost zračnoga prometa. (2) Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja zabranjena su unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). DODATNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POJEDINIH LETOVA ILI DJELOVANJA Izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja Članak 177.odnosno vremena otvorenosti aerodroma. Odjeljak 2. Teren koji se trajno upotrebljava za izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja mora se na propisan način označiti i osigurati. (4) Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 350 sati letačkog iskustva na helikopterima. te osoba u zrakoplovu i na tlu. nije potrebno u slučajevima letova koji se obavljaju u svrhu uzimanja vode prilikom gašenja požara i letova u svrhu nadzora odre enih objekata. Trajnom uporabom istoga terena smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. ako se slijeće zbog uočenih kvarova na objektu kojega se nadzire radi njihovog otklanjanja ili provjere.

. sve postojeće utjecaje u danom trenutku. (4) Letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 400 sati letačkog iskustva i to samo višemotornim helikopterima. za letenje ispod mostova i sličnih gra evina te dalekovoda i antena. 3. dalekovoda i antena te letenje sa/na helidrome na objektu (zgradi) Članak 178.trajne uporabe istoga terena. ovoga Pravilnika. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave. Letovi ispod mostova i sličnih gra evina. (1) Odobrenje iz članka 19. izdat će se. dokaz o suglasnosti iz članka 26. na topografskoj karti u razmjeru 1 : 50 000. ako je za ure enje mjesta predvi enog za uzlijetanje i slijetanje potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. poziciju mjesta predvi enu za uzlijetanja i slijetanja. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. stavak 5. stavak 2. 2. ako su ispunjeni drugi propisani uvjeti. ovoga članka. ovoga članka mora sadržavati: 1. samo u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava za uništavanje štetočina i sličnih poslova u poljoprivredi i šumarstvu te za obavljanje ostalih poslova sličnog odgovarajućeg značenja čije izvršenje zahtijeva obavljanje niskih letova. koji su nakon otkaza jednog motora sposobni nastaviti let (helikopteri kategorije A). operator zrakoplova mora osigurati prisustvo osobe ovlaštene za nadzor letova i nadzor operativnog stanja terena. uzimajući pritom u obzir. (7) Prijava za upis u evidenciju iz stavka 6. smiju obavljati piloti zrakoplova koji imaju odgovarajuću dozvolu komercijalnog pilota i najmanje 400 sati letačkog iskustva na odgovarajućoj vrsti zrakoplova. u svakom pojedinom slučaju. (2) Letove iz stavka 1. ovoga članka. te osigurati dostatan broj ručnih ure aja za gašenje požara i dostatnu sanitetsku opremu. smiju se obavljati samo ako je pilot zrakoplova u stanju održavati odstojanje koje u potpunosti isključuje mogućnost oštećenja zrakoplova odnosno objekta ispod kojega se leti. Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari Članak 179. (3) Letovi iz stavka 1. ovoga Pravilnika.

te druga potrebna ovlaštenja. mora biti privezan sigurnosnim pojasom za sjedalo i imati zaštitno odjelo. ta sredstva moraju biti smještena u posebna spremišta zrakoplova. ODREDBE O OBAVLJANJU BOLNIČKIH LETOVA I LETOVA ZA PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI Uvjeti za obavljanje bolničkih letova Članak 180. te u blizini skupova ljudi. koji posjeduje dozvole i ovlaštenja iz stavka 3. ovoga Pravilnika. (1) Bolnički letovi smiju se obavljati zrakoplovima koji udovoljavaju uvjetima utvr enima propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. koje bi mogle biti prouzročene trećim osobama i stvarima. kojim se obavlja raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava. a ako rukuje otrovnim sredstvima i zaštitnu masku za lice. a izbacivanje se obavlja na unaprijed odre enim i obilježenim površinama. (3) Pilot zrakoplova. Zrakoplov mora biti opremljen u skladu s propisima. ne smije se obavljati unutar zatvorenih naselja (osim industrijskih područja). (2) Izbacivanje i raspršivanje predmeta ili drugih tvari. kojima se ure uje oprema za izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari. Odjeljak 3. a posebice ovlaštenje za instrumentalno letenje. smiju obavljati piloti zrakoplova iz članka 178. koji posjeduje najmanje dozvolu komercijalnog pilota zrakoplova. odnosno iznad njih. (5) Prilikom obavljanja letova iz stavka 1. pilot zrakoplova mora poduzeti sve mjere potrebne za isključenje šteta. kao i uz propisane uvjete za obavljanje leta obzirom na utvr enu dijagnozu teško bolesne ili ozlije ene osobe.(1) Letove u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava. ako je u letačku posadu postavljen kopilot. kacigu i rukavice. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu njihovog ure enja i opreme te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja koje se mora nalaziti na takvome letu. te prema utvr enome planu. ovoga članka. (4) Bolnički let smije se obavljati samo. . odnosno raspršivanja ili izbacivanja sličnih tvari ili vode. (2) Bolnički zrakoplov mora biti opremljen opremom potrebnom za letenje prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) i u pravilu imati kabinu pod tlakom. ovoga članka. (3) Bolničkim zrakoplovom smije upravljati zapovjednik zrakoplova. stavak 2. (4) Ako se zrakoplov upotrebljava za raspršivanje odnosno izbacivanje kemijskih sredstava.

3. 2. . radi njihovog konačnog zbrinjavanja (sekundarni prijevoz). prijevoz lijekova. krvi. (1) Smatra se da se let odvija iznad mora. smije se obavljati helikopterima koji udovoljavaju uvjetima utvr enim propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova koji se odnose na zračne prijevoznike. odnosno ozlije enih osoba do bolnice. Glava 2. prijevoz osoba koje su liječnički već zbrinute iz jedne u drugu bolnicu. te u pogledu stručne osposobljenosti i prisustva liječničkog i drugog pomoćnog osoblja na takvom letu. te njihovog osposobljavanja za prijevoz. (2) Pružanje hitne medicinske pomoći iz stavka 1. brzo dovo enje liječnika hitne pomoći i pomoćnog osoblja na mjesto doga aja. koji udovoljavaju posebnim uvjetima u pogledu letne sposobnosti i drugih tehničkih osobina. 177. (4) Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom.. potraga za nestalim osobama.(5) Bolnički letovi hrvatskim vojnim zrakoplovima reguliraju se posebnim propisom. Uvjeti za obavljanje letova za pružanje hitne medicinske pomoći Članak 181. te 5. radi sprječavanja pogoršanja njihovog stanja (primarni prijevoz). 4.. radi poduzimanja mjera. 175. ako se prilikom otkaza motora.. najbliža obala ne može dosegnuti planiranjem zrakoplova. ovoga Pravilnika. stavak 2. (1) Pružanje hitne medicinske pomoći. potrebnih za spašavanje života bolesnih. do 7. obuhvaća poglavito obavljanje sljedećih poslova: 1. organa za transplantaciju i medicinske opreme i ure aja. na odgovarajući se način primjenjuju na letove za pružanje hitne medicinske pomoći. koji su opremljeni propisanom opremom. (3) Odredba članka 60. odnosno ozlije enih osoba. 176. stavak 1. i stavak 4. prijevoz bolesnih. ovoga članka. ODREDBE O LETOVIMA HELIKOPTERA IZNAD MORA Osobine helikoptera koji obavljaju letove iznad mora u javnom zračnom prijevozu Članak 182.

noćni letovi su zabranjeni. ne prelazi dopuštenu visinu valova za plovke helikoptera. moraju biti opremljeni sljedećom dopunskom opremom: 1. i stavka 3. ako je temperatura mora niža od 11 °C. koji nakon otkaza jednog motora nisu sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu. ne smatra se hidrozrakoplovom u smislu propisa kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. ne smije iznositi više od 50 NM. osobe u helikopteru moraju nositi odijelo za zaštitu od hladnoće. 5.(2) Za obavljanje letova iz stavka 1. Ako let iznad mora traje više od 30 min. 6. u predanom planu leta. smještenim tako. Dopunska oprema helikoptera koje lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) Članak 183. ovoga Pravilnika. moraju biti opremljeni plovcima koji udovoljavaju tehničkim zahtjevima za plovidbenost u skladu s odredbama FAR-a Dijela 27. pored opreme iz članka 183. Helikopter opremljen plovcima. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. jednim pokazivačem položaja (attitude indicator). koji može prihvatiti sve osobe u helikopteru. let smije započeti samo ako očekivana visina valova. prema službenoj meteorološkoj prognozi vjetra. pilot helikoptera mora nadležnoj kontroli zračnoga prometa ili centru za pružanje letnih informacija proslje ivati izvještaje koji se odnose na tijek leta. smiju se upotrebljavati samo uz sljedeće dodatne uvjete: 1. helikopteri koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u javnom zračnom prijevozu iznad mora. jednomotorni i višemotorni helikopteri. ovoga članka. ovoga članka. i 29. (4) Helikopteri iz stavka 2. . koji su nakon otkaza jednog motora. za let koji se obavlja prema pravilima vizualnog letenja (VFR) u i iz Republike Hrvatske. ovoga članka. sposobni nastaviti let prema aerodromu odredišta ili alternativnom aerodromu (helikopteri kategorije A). helikopter mora biti opremljen gumenim čamcem za spašavanje. 3. da se u slučaju nužde može brzo upotrijebiti. 2. te komunikacijske i navigacijske opreme propisane odredbama ovoga Pravilnika. opreme utvr ene propisom kojim se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. 4. u javnom zračnom prijevozu. udaljenost helikoptera od najbliže obale ni u jednom trenutku leta. moraju se upotrebljavati samo višemotorni helikopteri. u pravilu. pilot helikoptera mora navesti točan namjeravani smjer leta iznad mora i koordinate odredišta. (1) Pored opreme utvr ene tehničkim zahtjevima za plovidbenost.

ovoga članka. 7. Helikopteri u zračnom prijevozu za vlastite potrebe. ovoga Pravilnika. jednim prijamnikom signala VHF svesmjernog radiofara (VOR prijamnik). Posebni uvjeti u zračnom prijevozu za vlastite potrebe Članak 184. ovoga Pravilnika. te koji c) je otporan na vodu. Glava 3. koji odgovara zahtjevima ICAO Dodatka 10. a koji a) se uključuje automatski nakon nesreće. točka 4. prenosiv i sposoban za plutanje. 4. i 183. ovoga Pravilnika.2. stavak 1. jednim VHF odašiljačem za slučaj nužde. 6. neovisno o električnom napajanju helikoptera. koji lete iznad mora. i 5. jednim SSR transponderom prema odredbi članka 49. 3. ZRAKOPLOVNE PRIREDBE Pojam zrakoplovne priredbe i odobrenje za održavanje Članak 185. stavak 1. helikopter može biti opremljen s po jednim inercijalnim navigacijskim ure ajem ili opremom za prostornu navigaciju. ZRAKOPLOVNO-SPORTSKE DJELATNOSTI Odjeljak 1. biti opremljeni opremom te za njih mora biti izra en letačko-operativni priručnik prema propisima kojima se ure uju uvjeti za uporabu zrakoplova. stavak 1. . jednim primopredajnikom prema odredbi članka 48. (2) Umjesto ure aja iz stavka 1. b) koji je pogodan za uporabu i nestručnim preživjelim osobama. točka 3. točka 2. moraju udovoljavati uvjetima propisanima odredbama članaka 182. 5. ovoga Pravilnika. jednim pokazivačem smjera (heading indicator). jednim automatskim radiokompasom (ADF) prema odredbi članka 49. ako se let iznad mora obavlja na udaljenosti od obale većoj od 10 NM.

ovoga članka. kao i predstavljanja zrakoplova. u skladu s odredbama članka 21. Zakona o zračnom prometu. kao i dokaz o pravu korištenja tog područja. i 2. ovoga članka. ako se zrakoplovi predstavljaju javnosti. Lateralne i vertikalne granice izražene u propisanim mjernim jedinicama sukladno članku 18. aeromitinzi. a ne samo kupcima. 3. . preslike letačkih isprava osoblja koje sudjeluje u priredbi. Dozvoljene akrobatske figure Članak 187. 5. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe. ovoga članka. najkasnije 8 tjedana prije planiranog dana održavanja priredbe. ime i prezime ili naziv. 2. mora se priložiti i skica područja. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. izme u organizatora priredbe i pilota. mora sadržavati sljedeće podatke: 1. imena i prezimena. tip i registracijske oznake zrakoplova koji sudjeluju u priredbi. podnosi se Agenciji u pisanom obliku. 4. na zahtjev Agencije. opće podatke o broju i tipu zrakoplova. te program priredbe i pristanak operatora aerodroma za njezino održavanje. odnosno sjedište organizatora priredbe i odgovornoga voditelja te kontakt telefon odgovornog voditelja. na kojemu se planira priredba s podacima o veličini i stručnom procjenom o prikladnosti tog područja za održavanje planirane priredbe. uključujući i izložbe. Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja Članak 186. te drugih osoba koje sudjeluju u priredbi u zraku i na tlu. te ugovor o održavanju priredbe sklopljen. (3) Zahtjev iz stavka 1. a ako to prilikom podnošenja zahtjeva za održavanje priredbe nije moguće navesti. (2) Zrakoplovnim priredbama iz stavka 1. ako se planirana priredba neće održavati na aerodromu. prebivalište.(1) Zrakoplovne priredbe mogu se održavati samo uz odobrenje. vrstu. vrijeme (datum i vremenski period) i mjesto održavanja priredbe. najkasnije 8 dana prije planiranog dana održavanja priredbe. zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe na kojoj sudjeluju samo sportski zrakoplovi. smatraju se sva javna natjecanja. svrhu. ovoga Pravilnika zahtijevanog zračnog prostora u svrhu održavanja priredbe. Ukoliko će se zrakoplovna priredba dijelom ili u cijelosti održavati unutar kontroliranog zračnog prostora odobrenje se izdaje uz prethodno pribavljenu suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

u odnosu na mjesto uzlijetanja. (1) Organizator priredbe. . 3. ovoga članka. Dužnosti organizatora priredbe Članak 188. prelijetanja. namijenjenima za gledatelje i bez promjena smjera. te 5. (2) Područja iz stavka 1. iznosi najmanje 230 m. te izvan pripadajućih prilaznih i odlaznih sektora. Grupni i akrobatski letovi aviona na mlazni pogon Članak 189. ako će se grupni letovi obavljati samo paralelno s utvr enim područjima. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). slijetanja. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka moraju biti ogra ena tako da se onemogući pristup na površine na kojima se odvijaju letovi te u područje ispod zračnog prostora predvi enoga za letenje. ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. u pojedinom slučaju. dužan je utvrditi područja namijenjena za gledatelje tako. vidljivosti pri tlu. mogu se odobriti grupni letovi aviona na mlazni pogon. Ostale vrste letova aviona na mlazni pogon Članak 190. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati odnosno. koje se upotrebljavaju za odvijanje drugih letova. (1) Grupni letovi aviona na mlazni pogon su zabranjeni iz sigurnosnih razloga.Prilikom izvo enja akrobatskog leta. ako se letovi neće odvijati prema njima. dozvoljene su akrobatske figure u skladu s uputom proizvo ača za odre eni tip zrakoplova. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka. kod civilnih zrakoplovnih priredbi. ako organizator priredbe osigura pridržavanje sljedećih uvjeta: 1. 2. odnosno bočno od glavnih staza. te baze oblaka. 4. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. da se ta područja nalaze isključivo bočno.

. Grupni letovi aviona na propelerski pogon Članak 193. Grupni akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 192. pilot zrakoplova se mora u potpunosti pridržavati propisa koji se odnose na uporabu aerodroma te osigurati nadvisivanje propisanih površina nadvisivanja prepreka na mjestu priredbe. Odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze. 2. ako bočno odstojanje od prostora u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje 350 m. u odnosu na područja namijenjena za gledatelje. . ako su ispunjeni minimalni zahtjevi u pogledu vidljivosti u letu. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. ne smije pritom iznositi manje od 50 m. Prilikom izvo enja normalnih letova. ako se grupni akrobatski letovi izvode istodobno s najviše 3 jednomotorna aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 500 stopa iznad zemlje (GND). Normalni letovi aviona na mlazni pogon Članak 191. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. 3. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima. točaka 1. 4. i 5. 3. Izvo enje grupnih akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. dok se promjena smjera smije izvoditi samo u odlaznim smjerovima. (3) Odredbe članka 189. ovoga Pravilnika. stavak 2. (2) Preleti se smiju izvoditi samo paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje.. te 5. 4. vidljivosti pri tlu. letovi kod kojih avioni lete jedan prema drugom ili prolijeću jedan pored drugog na smanjenom me usobnom odstojanju zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. može se odobriti. bez obzira radi li se o aerodromu s ili bez kontrolirane zone. ovoga članka. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. vertikalnog i horizontalnog odstojanja od oblaka i baze oblaka.(1) Letovi aviona na mlazni pogon kod kojih se izvode simulirani otkazi motora. primjenjuju se na odgovarajući način na prelete i promjene smjera iz stavka 2.

točaka 1. ovoga Pravilnika. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 100 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase do 2 000 kg – 150 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase od 2 000 kg do 5 700 kg – 230 m kod aviona najveće dopuštene uzletne mase veće od 5 700 kg. ako se utvr ena područja namijenjena za gledatelje neće prelijetati. i 5. kao što su npr. prelijetanja sa simuliranim otkazom jednoga ili više motora ili prelijetanja uz promjenu brzine. može se odobriti. ovoga Pravilnika. Ostale vrste letova aviona na propelerski pogon Članak 195. može se odobriti ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1.. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1.. Izvo enje akrobatskih letova aviona na propelerski pogon. ako prilikom letova u nekontroliranom zračnom prostoru vidljivost u letu iznosi najmanje 5 km. . te 2. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje iznosi najmanje – 150 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase do 5 700 kg – 230 m kod zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase iznad 5 700 kg. ako bočno odstojanje od prostora. 2. ako će se letovi izvoditi paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. Akrobatski letovi aviona na propelerski pogon Članak 194. druge vrijednosti moraju odgovarati vrijednostima utvr enima za vizualno letenje. 3. ako bočno odstojanje od prostora. na odgovarajući način se primjenjuju na odobravanje ostalih vrsta letova aviona na propelerski pogon. 5. odnosno ako se letovi neće odvijati prema njima.Izvo enje grupnih letova aviona na propelerski pogon. 4. 3. ako će se letovi odvijati na visinama od najmanje 300 stopa iznad zemlje (GND). 2. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. Odredbe članka 193.

ovoga Pravilnika. (4) Prilikom normalnih letova helikoptera. te 2. ako se radi o lebdjenju. (5) Grupni akrobatski letovi civilnih helikoptera zabranjeni su iz sigurnosnih razloga. na odgovarajući način se primjenjuju na grupno letenje helikoptera. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 192. (3) Ostale vrste letova helikopterima. mogu se odobriti.. a odstojanje prvog reda gledateljstva od ruba uzletno-sletne staze pritom ne smije iznositi manje od 50 m. i 5. u istom smjeru leta i paralelno s utvr enim područjima namijenjenima za gledatelje. ako bočno odstojanje od prostora.Normalno letenje aviona na propelerski pogon Članak 196. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. mogu se odobriti u iznimnim slučajevima. 4. s iznimkom točke 5. Letovi motornih jedrilica Članak 198. utvr enima u članku 193. točaka 1. istoga članka. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. ovoga Pravilnika. (1) Odredbe članka 193. ovoga Pravilnika.. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. (2) Odredbe članka 194. na odgovarajući način se primjenjuju na normalno letenje aviona na propelerski pogon. te . Odredbe članka 191. iznosi najmanje 100 m. ako se grupni letovi istodobno izvode s najviše 3 motorne jedrilice. (2) Grupni letovi motornim jedrilicama. kao što su prelijetanja s promjenama brzina ili istodobno lebdjenje jednog ili više helikoptera mogu se obavljati pod uvjetima. na odgovarajući način se primjenjuju na akrobatsko letenje helikoptera. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. pilot zrakoplova mora se u potpunosti pridržavati propisanih površina nadvisivanja prepreka za aerodrom na kojem se održava priredba. (1) Grupni akrobatski letovi motornim jedrilicama. 3. Letovi helikoptera Članak 197.

Aerozaprega . utvr enom tijekom postupka homologacije... točaka 1. ovoga Pravilnika. samo za obavljanje sportskih djelatnosti i stručno osposobljavanje pilota jedrilice u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. ovoga Pravilnika. odnosno. (4) Odredbe stavka 2. 2. i 5. 3. (5) Odredbe članka 197. (2) Jedrilice se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom.2. ako je udovoljeno sljedećim uvjetima: 1. do 198. iznosi najmanje 150 m. primjenjuju se na odgovarajući način na normalno letenje motornih jedrilica. te uvjetima i ograničenjima. Letenje ostalih vrsta zrakoplova Članak 199. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. 2. te 2. POSEBNE ODREDBE O ZRAKOPLOVNOM JEDRILIČARSTVU Opći uvjeti za uporabu jedrilice Članak 200. mogu se odobriti.. dovoljno je vidljivo ograditi i označiti znakovima zabrane i informacijskim znakovima. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. stavak 4. primjenjuju se na odgovarajući način na ostale vrste letova. ako odvijanje letova nije u suprotnosti s tim uvjetima. (2) Iznimno od odredaba ovoga Odjeljka. (1) Jedrilice se smiju upotrebljavati. u kojima sudjeluju i zrakoplovni modeli. 3. ovoga Pravilnika. Odjeljak 2. ako bočno odstojanje od prostora. propisanima uputom za uporabu jedrilice odre ene vrste tipa. organizator priredbe dužan je odrediti posebnu osobu odgovornu za koordinaciju letenja zrakoplovnih modela. u kojemu se odvijaju letovi i utvr enih područja namijenjenih za gledatelje. ovoga Pravilnika. i 5. u kojima sudjeluju zrakoplovni modeli. prostor za odvijanje zrakoplovnih priredbi. mogu se odobriti. Kod priredbi zrakoplova s posadom. kao što su prelijetanja uz promjene brzina.. točaka 1. ako će se odvijati uz pridržavanje uvjeta utvr enih odredbama Članaka 185. (3) Akrobatski letovi motornim jedrilicama. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 193. ovoga članka. (1) Letovi ostalih vrsta zrakoplova.

smatra se obavljanje više od 4 uzlijetanja i slijetanja mjesečno. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 26. a posebice postupke za promjenu brzine leta i za slučaj opasnosti. ovoga Pravilnika i uvjetima za obavljanje vuče utvr enima člankom 23. Posebna ograničenja prilikom letenja jedrilicama Članak 202. ovoga Pravilnika. (1) Zabranjeni su letovi jedrilicama ako osobe u jedrilici nisu opremljene padobranom za spašavanje i nisu osposobljene za rukovanje padobranom. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. uzlijetanja i slijetanja jedrilica izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). i ako teren na kojemu se namjerava letjeti udovoljava uvjetima propisanima za letjelišta. moraju obaviti odgovarajuće pripreme prije uzlijetanja u aerozaprezi i utvrditi postupke i signale za sve faze leta. prednost ima jedrilica koja je bliža padini. (1) Uzlijetanja i slijetanja jedrilica dozvoljena su. mora se registrirati kao letjelište i upisati u evidenciju aerodroma.Članak 201. Prilikom leta dvije ili više jedrilica iznad iste padine. Odjeljak 3. a ako vjetar puše u lijevi bok više jedrilica. (3) Ako se teren iz stavka 2. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisima donesenim za njegovu provedbu. namjerava koristiti trajno. ovoga članka. ovoga članka. ovoga Pravilnika. (1) Zrakoplov homologiran za vuču jedrilica. smjer zaokreta se odre uje prema smjeru zaokreta koji je odabrao pilot prve jedrilice koja je započela kruženje. od uzlijetanja do otkvačenja jedrilice. (2) Ako dvije ili više jedrilica lete u istom zračnom stupu. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. skreće u smjeru suprotnom od padine. POSEBNE ODREDBE O PADOBRANSTVU . Mimoilaženje i pretjecanje jedrilica iznad padine obavlja se tako da jedrilica koja se nalazi na većoj udaljenosti od padine u odnosu na drugu jedrilicu. ovoga članka. samo na zračnim pristaništima i letjelištima. Trajnom uporabom istoga terena. može vući jedrilicu u aerozaprezi. ovoga Pravilnika. prednost ima jedrilica kojoj vjetar puše u lijevi bok. u načelu. (2) Piloti zrakoplova iz stavka 1. ako je udovoljeno uvjetima za grupno letenje utvr enima člankom 22. Uporaba aerodroma Članak 203.

ako su predvi eni. (1) Za obavljanje skokova. regulira se posebnim propisom. odgovoran je instruktor. uključujući i posebna ovlaštenja. (5) Obavljanje skokova padobranom iz hrvatskih vojnih zrakoplova. Ako padobran koristi osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole. Pričuvni padobran se smatra padobranom za spašavanje. za pripremu padobrana i potrebu uporabe sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. ovoga članka. (3) Za otvaranje padobrana iz stavka 1. a nisu padobranci. sigurnosni ure aji za automatsko otvaranje padobrana u skladu s uputom za uporabu koju je izdao proizvo ač. koju je izdao proizvo ač. demonstracije. (3) Uporaba padobrana je na vlastitu odgovornost.Opći uvjeti za obavljanje skokova padobranom Članak 204. padobranac mora biti opremljen glavnim i pričuvnim padobranom. Posebna ograničenja za uporabu padobrana Članak 205. koriste se. . (2) Padobran za spašavanje ne smatra se padobranom u smislu ovoga Pravilnika. Osobe koje skaču tandempadobranom. (2) Padobrani se smiju upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom utvr enom u njihovu atestu. te uvjetima i ograničenjima propisanim uputom za uporabu padobrana. rekreativno i za stručno osposobljavanje padobranaca. Uporaba aerodroma i kontroliranog zračnog prostora Članak 206. (4) Padobranac je osobno odgovoran za pripremu padobrana i uporabu sigurnosnog ure aja za automatsko otvaranje padobrana. (4) Padobranci moraju imati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. moraju biti upoznati s činjenicom da je uporaba padobrana na vlastitu odgovornost. (1) Padobrani se smiju upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. Osobe koje skaču padobranom moraju nositi zaštitu za glavu.

ovoga Pravilnika. ako je udovoljeno uvjetima iz članka 30. PARAJEDRILICA I OVJESNIH JEDRILICA Opći uvjeti za obavljanje letova Članak 207. (4) Piloti zrakoplova iz stavka 1. uključujući i osobe koje takvu vuču obavljaju. smije upravljati pilot iz stavka 4. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka. ako se radi o dvosjednom zrakoplovu. utvr enom tijekom postupka homologacije. ako je propisana za odre enu vrstu zrakoplova te uvjetima i ograničenjima propisanima uputom za uporabu zrakoplova. uključujući i posebna ovlaštenja za vuču. ovoga Pravilnika. aerozaprega. demonstracije. Na zrakoplovu se mora na vidljivom mjestu. ako se radi o pilotima ovjesnih i parajedrilica. Posebna ograničenja za letenje . ovoga članka. (2) Zrakoplovi iz stavka 1. POSEBNE ODREDBE O LETOVIMA MIKROLAKIH AVIONA. Tijekom letenja.(1) Skokovi padobranom dozvoljeni su samo na aerodromima. skokovi padobranom mogu se obavljati izvan aerodroma. ovoga članka. parajedrilice i ovjesne jedrilice. koju je izdao ovlašteni proizvo ač. ovoga članka. smiju se upotrebljavati samo za obavljanje sportskih djelatnosti. odnosno dvije osobe. smiju se upotrebljavati samo u skladu s njihovom namjenom. ovoga članka. Odjeljak 4. moraju posjedovati propisanu odgovarajuću dozvolu i ovlaštenja. čitljivo i na trajni način nalaziti upozorenje na hrvatskom i engleskom jeziku da je uporaba zrakoplova na vlastitu odgovornost. (1) Mikrolaki avioni. vitlo i dr. i ako se uzlijetanja obavljaju pomoću ure aja i sredstava za vuču (motorno vozilo. u skladu s odredbama članka 28. ovoga Pravilnika. osobe koje lete zrakoplovom moraju nositi zaštitnu kacigu. (5) Zrakoplovom iz stavka 1.). na propisanoj frekvenciji. (2) Skokovi padobranom u kontroliranom zračnom prostoru dozvoljeni su samo. ako zrakoplov upotrebljava u skladu s odredbama stavka 2. Zrakoplovom može letjeti samo jedna. kandidat mora imati radiokomunikaciju s ovlaštenim instruktorom. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. ovoga članka je na vlastitu odgovornost. rekreativno i za stručno osposobljavanje pilota odnosnih zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o zračnom prometu. Prilikom stručnog osposobljavanja. ovoga članka registriranom u inozemstvu. (3) Uporaba zrakoplova iz stavka 1.

na istoj visini na padini. (3) Letenje zrakoplova iz stavka 1. koja leti manjom brzinom. koju pretječe druga ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. Odredbe o izbjegavanju sudara i prednosti puta Članak 209. ovoga članka. nisu opremljene padobranom za spašavanje. željezničkih pruga. pod uvjetom da je zrakoplov opremljen odgovarajućim ure ajem za mjerenje visine. Izvanaerodromski letovi obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. obavlja se u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika. cesta. prednost ima zrakoplov koji je prvi započeo i odredio smjer kruženja. Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica koja leti većom brzinom pretječe ovjesnu jedrilicu i/ili parajedrilicu. ovoga članka. u kontroliranim zračnim prostorima dozvoljeni su samo uz odobrenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi sukladno odredbama članka 30. Ti zrakoplovi moraju letjeti na visini od najmanje 150 stopa iznad mostova. . na visinama većim od 500 stopa iznad zemlje. prednost ima zrakoplov kojem je padina s desne strane. pretjecanje je dozvoljeno tako da zrakoplov koji leti većom brzinom s desne strane pretječe zrakoplov koji leti manjom brzinom. žičara. (2) Ovjesne jedrilice i parajedrilice mogu letjeti ispod minimalne sigurne visine. Zabranjeno je letenje na visinama manjim od 500 stopa ispod podnice oblaka. iznad ili u neposrednoj blizini naseljenih područja ili skupova ljudi. ovoga članka. leti u istom termičkom stupu. prednost imaju zrakoplovi koji se nalaze na manjoj visini. (1) Letenje mikrolakim avionima. antena i sličnih objekata. Vojne rute brišućih letova moraju se izbjegavati. (4) Prilikom slijetanja više zrakoplova iz stavka 1. Zrakoplov koji leti većom brzinom mora se okrenuti i let nastaviti u suprotnom smjeru. osim ako se drugi zrakoplov već nalazi u fazi završnog slijetanja ili u opasnosti. ovoga Pravilnika.Članak 208. ovoga članka. (3) Ako više zrakoplova iz stavka 1. (1) Ovjesna jedrilica i/ili parajedrilica. (4) Letenje zrakoplova iz stavka 1. u skladu s odredbama članka 19. ovoga članka. ovoga Pravilnika. ovjesnim jedrilicama i parajedrilicama. ali ne i ispod minimalne visine koja osigurava sigurno slijetanje. dalekovoda. Ako je zrakoplovima padina s lijeve strane. zabranjeno je ako zrakoplov odnosno osobe koje koriste zrakoplov. Zabranjeno je pretjecanje ako se s desne strane oba zrakoplova nalazi padina. ima prednost puta. a drugi zrakoplov mora skrenuti desno od padine. stavak 3. ako je posjedovanje padobrana proizvo ač zrakoplova propisao kao obavezno. desnom stranom. (2) U susretu zrakoplova iz stavka 1.

na odgovarajući način se primjenjuju na uporabu terena kod izvanaerodromskih uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. u skladu s odredbama članka 26. kao i na udaljenosti manjoj od 3 km od granice zračnih pristaništa i letjelišta.. POSEBNE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVNIH MODELA Opći uvjeti za letenje zrakoplovnih modela Članak 211. ako se radi o ovjesnim i parajedrilicama. ovoga članka. (4) Teren iz stavka 3. ovoga Pravilnika. mogu se obavljati u skladu s odredbama članka 28. odnosno članka 28. potrebno poduzeti dodatne mjere i radnje. ovjesnih i parajedilica. U tom je slučaju zabranjeno svako letenje unutar područja s ograničenjem gradnje zračnih luka.Uporaba aerodroma Članak 210. Teren koji se koristi za uzlijetanja i slijetanja mora udovoljavati uvjetima. pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. ovjesnih jedrilica i parajedrilica dozvoljena su samo na aerodromima. Na mjestima uzlijetanja i slijetanja na raspolaganju mora biti oprema za pružanje prve pomoći. a tijekom stručnog osposobljavanja i održavanja natjecanja moraju se postaviti i odgovarajući pokazivači smjera vjetra. 2. Prijava za upis u evidenciju mora sadržavati: 1. mora se prijaviti Agenciji radi upisa u evidenciju. dokaz o suglasnosti iz članka 26. ovoga članka. (3) Uporaba odre enog terena. koji osiguravaju sigurna uzlijetanja i slijetanja tih zrakoplova. te druge potrebne dokumente i isprave u skladu s posebnim propisima. (1) Uzlijetanja i slijetanja mikrolakih aviona. ako je za ure enje mjesta uzlijetanja. ako se radi o mikrolakim avionima. . koji se koristi trajno. točnu poziciju mjesta za uzlijetanje i slijetanje na topografskoj karti u mjerilu 1 : 50 000. odnosno. uzlijetanja i slijetanja izvan aerodroma (izvanaerodromska slijetanja i uzlijetanja). ovoga Pravilnika. Odredbe članka 177. dokaz o suglasnosti nadležnog tijela lokalne uprave i samouprave. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. za izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja iz stavka 2. 3. stavak 6. Odjeljak 5. ovoga članka. smije se koristiti. ovoga Pravilnika. ovjesnih jedrilica i parajedrilica. o uporabi terena kod izvanerodromskih uzlijetanja i slijetanja. mikrolakih aviona. tek nakon upisa u evidenciju. isključivo ili uglavnom.

Pokretni ure aji koji se koriste za uzlijetanje zrakoplovnih modela. (2) Zabranjeno je letenje prema osobama i životinjama. (5) Zračni prostor iznad i u okolici aerodroma za zrakoplovne modele. . (1) Rukovatelji zrakoplovnim modelima. Visina sektora mora se ograničiti ako je to potrebno zbog blizine susjednog aerodroma. dužni su održavati dostatna odstojanja od cesta. (4) Zrakoplovni se model mora tijekom čitavoga leta nalaziti u vidokrugu rukovatelja. ovoga Pravilnika. Tijekom letenja zrakoplovnih modela. (3) Letenje zrakoplovnih modela smije se obavljati samo uz prisustvo osobe koja može predočiti dokaz o uspješno završenom stručnom osposobljavanju propisanom za pružanje prve pomoći. ne smiju se ispuštati iz ruku tijekom uzlijetanja. željezničkih pruga. Agencija mora pribaviti suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi prije izdavanja odobrenja za uporabu terena. odnosno aerodroma za zrakoplovne modele. te prelijetanje skupova osoba i parkirališta za motorna vozila. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela Članak 212. kanal. (6) Predajnici koji se koriste za upravljanje zrakoplovnim modelima. nedostatna odstojanja se moraju osigurati drugim mjerama (npr. mora se podijeliti na sektore te se moraju odrediti sektori upotrebljivi za letenje u koje ne smiju zadirati nikakvi objekti ili druge prepreke koje bi ovisno o lokalnim uvjetima mogle ugrožavati sigurnost letenja. vodenih putova ili dalekovoda. pokrivati odre eno frekvencijsko područje i broj frekvencijskih kanala te udovoljavati uvjetima utvr enima posebnim propisom. (2) Svaki rukovatelj zrakoplovnog modela mora se ponašati tako da ne ugrožava i/ili ometa javni red i mir. na raspolaganju se mora nalaziti minimum sredstava za pružanje prve pomoći propisanih za motorna vozila. moraju biti označeni odgovarajućim brojevima u boji obzirom na korištenu radiofrekvenciju tj. U slučaju potrebe. (3) Zrakoplovni modeli moraju izbjegavati zrakoplove s posadom. poglavito druge osobe i stvari te da ne ometa propisno odvijanje letenja drugih zrakoplovnih modela. Ako se za letenje zrakoplovnih modela koristi teren koji se nalazi unutar kontrolirane zone. Tijekom uzlijetanja i slijetanja na uzletno-sletnim površinama ne smiju se nalaziti neovlaštene osobe i pokretne prepreke. ograničavanjem upotrebljivih sektora).(1) Letenje zrakoplovnih modela odvija se u skladu s odredbama članka 29.

u slučajevima kad se poduzimanjem drugih tehničkih mjera postigne dostatno prigušenje zvuka. ako se obzirom na posebne lokalne uvjete opravdano pretpostavlja da se takvim letenjem stanovništvo neće uznemirivati bukom. ne smije biti veća od vrijednosti utvr enih odredbama stavka 1. Ograničenja za letenje zrakoplovnih modela obzirom na buku Članak 213. osim ako Agencija ne odobri iznimke. Dmax LA 1 500 m 84 dB (A)/7m 1 200 m 80 dB (A)/7m 900 m 75 dB (A)/7m 600 m 68 dB (A)/7m (3) Okvirne vrijednosti iz stavka 2. intenzitet. odnosno mjerenja buke. izme u odnosne točke aerodroma ili terena predvi enog za letenje zrakoplovnih modela i stambenog područja. u skladu sa člankom 29. mogu biti i manje ako se stručnom prosudbom ili mjerenjima buke na mjestu emisije dokaže da je ometanje stanovništva bukom isključeno.(4) Za svako letenje zrakoplovnih modela u kontroliranoj zoni. ovoga Pravilnika. mora se prije početka letenja pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa. koja prikazuje okvirne vrijednosti odstojanja D. ne smije biti veća od LA ( 84 dB (A)). na udaljenosti manjoj od 5 km od granica aerodroma. (1) Razina buke zrakoplovnih modela pokretanih motorima s unutarnjim sagorijevanjem. kod punog opterećenja. ovoga članka. (5) Agencija može izuzeti slobodne zrakoplovne modele od odredaba stavka 4. (2) Agencija može odobriti letenje zrakoplovnih modela i na udaljenostima manjim od 1. kod punog opterećenja motora. ovoga članka. ako je razina buke zrakoplovnih modela iz stavka 1. pod uvjetima propisanim za izvršenje mjerenja razine buke.5 km od stambenih područja. moraju biti opremljeni prigušivačem zvuka. dan u tjednu i vremena letenja. manja od 84 dB (A). i stavka 2. Prilikom stručne prosudbe. ovoga članka. trajanje. ovoga članka. Stambenim područjem se ne smatraju pojedine kuće ili skupine kuća. . Uporaba aerodroma Članak 214. Razina buke. u obzir se trebaju uzeti razina emisije. a prema sljedećoj tabeli. (4) Zrakoplovni modeli pokretani motorom s unutarnjim sagorijevanjem.

pod uvjetom da je udovoljeno odredbama članka 37. Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o zračnom prometu. isključivo ili uglavnom za letenje zrakoplovnih modela. u skladu s odredbama Zakona o zračnom prometu i propisa donesenih za njegovu provedbu. ovoga Pravilnika. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o letenju zrakoplova (»Narodne novine«. Članak 218. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. mogu se obavljati. Na aerodromu za zrakoplovne modele. uzletno-sletne površine se moraju ograditi zaštitnom žičanom ili sličnom ogradom od mjesta za gledatelje. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. Dio osmi PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 216. Voditelj letenja odgovoran je za nadzor letenja. parkirališta i objekata na aerodromu. Članak 217. Dio sedmi PREKRŠAJNE ODREDBE Članak 215. a u skladu s uputama o uporabi aerodroma. ovoga članka. uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela izvan aerodroma (izvanaerodromska uzlijetanja i slijetanja). a po potrebi i za poduzimanje mjera za njegovo propisno odvijanje. osim ako se opravdano pretpostavlja. da se obzirom na vrstu letenja ne ugrožava sigurnost osoba i stvari. broj 75/2006). namjerava koristiti trajno. ovoga članka. (4) Ako se teren iz stavka 2. operator aerodroma mora odrediti voditelja letenja. voditelj letenja dužan je voditi dnevnik letenja u koji se upisuje primopredaja dužnosti i sve nepravilnosti nastale tijekom letenja. (2) Kod letenja zrakoplovnih modela s daljinskim upravljanjem.(1) Uzlijetanja i slijetanja zrakoplovnih modela. Dodatci 1. do 10. . ako teren koji se namjerava koristiti udovoljava uvjetima utvr enima za aerodrome za zrakoplovne modele. (5) Prilikom obavljanja istodobnog letenja više od 3 zrakoplovna modela. dozvoljena su samo na aerodromima. mora se registrirati kao aerodrom za zrakoplovne modele i upisati u evidenciju aerodroma.

mjereno od prednjeg smjera ulijevo. ako nije usidren ili pričvršćen na vodi ili za zemlju. na lijevom krilu aviona – crveno svjetlo. 3.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 28. Definicije upotrijebljene u ovome Dodatku. DODATAK 1. Ministar mora. ako pluta i kreće se u odre enom smjeru u odnosu na vodu. (1) Avioni moraju upotrebljavati sljedeća pozicijska svjetla (Sl. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. na desnom krilu aviona – zeleno svjetlo. prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta. Svjetlo je vidljivo. . SVJETLA NA ZRAKOPLOVIMA Definicije pojmova Članak 1. odnosno.) ODREDBE O UPORABI SVJETALA I OZNAKA ZA UOČAVANJE NA ZRAKOPLOVIMA 1. 2. r. Avion pluta na vodi. ako se može raspoznati u tamnoj noći u nezamućenoj atmosferi. 1): 1. Klasa: 011-01/09-01/106 Urbroj: 530-09-09-4 Zagreb. imaju sljedeće značenje: 1. ako nije nasukan. kolovoza 2009. Avion plovi na vodi. Pozicijska svjetla Članak 2. koje nesmetano svijetli iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 110°. (uz članak 43. mjereno od prednjeg svjetla udesno. v. 2.

Protusudarno svjetlo Članak 3. a da se pritom ne smanji vidno polje pilota i mogućnost uočavanja pozicijskih svjetala. stavak 1. točaka 1. vidljivo iz svih smjerova. te iznad i ispod horizontalne ravnine pod kutom od 140°. točka 3. (1) Avioni. i/ili 2. (4) Ako su svjetla iz stavka 1. na vrhovima krila se moraju nalaziti svjetla vrhova krila (wing tip clearance light). ovoga Dodatka. ovoga članka.3. i 2. mora iznositi najmanje 5 candela. pozicijska svjetla iz članka 2. i 2. Svjetla vrhova krila moraju biti stalna. i 8. udaljena od vrhova krila više od 6 stopa (2 m). koja moraju biti treptajuća i izvedena tako. Kod uporabe treptajućih svjetala. Svjetla za hidroavione . Slika 1 (2) Pozicijska svjetla mogu biti stalna ili treptajuća. (3) Jačina svjetala iz stavka 1. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala. moraju biti opremljeni s jednim ili više protusudarnih svjetala iz stavka 1. jedrilice i slobodni baloni. (2) Motorne jedrilice. ovoga članka. a jačina svjetla iz stavka 1. ovoga članka. na repu aviona – bijelo svjetlo. dodatno se mogu upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. koje svijetli naizmjenično sa svjetlima iz stavka 1. točka 3. bijelo treptajuće svjetlo. moraju biti stalna. najmanje 3 candela. da su što bolje vidljiva iz svih smjerova koji su 30° iznad i ispod horizontalne ravnine zrakoplova. helikopteri i zračni brodovi. crveno treptajuće svjetlo na repu aviona. koje svijetli naizmjenično sa svjetlom na repu iz stavka 1. ovoga članka. ovoga članka. ovoga članka. Ako su zrakoplovi opremljeni protusudarnim svjetlima. koje nesmetano svijetli podjednako ulijevo i udesno unatrag. odnosno drugim sredstvima za bolje uočavanje zrakoplova u skladu s odredbama članaka 7. ovoga Dodatka. a njihova boja mora odgovarati boji pripadajućih pozicijskih svjetala. točaka 1.

ovoga Dodatka. Slika 2 (2) Avion koji na vodi vuče jedan ili više aviona ili plovila. koje svijetli nesmetano pod kutom od 220°. ovoga članka. na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m) jedno iznad drugoga na istoj okomici. mora na najvidljivijem mjestu. Dodatno bijelo svjetlo. ovoga Dodatka. stavak 1. na najvidljivijem mjestu. propisana odredbama članka 2.7 km). stavak 1. 4). ovoga članka. avion koji je nesposoban za manevriranje. Ako pluta.7 km). te dodatno stalno bijelo svjetlo smješteno na sredini prednjeg dijela trupa. te dodatno bijelo svjetlo koje odgovara bijelom svjetlu propisanom u stavku 1. Slika 3 (3) Avion kojega na vodi vuče drugi avion. po 110° na svaku stranu. Svjetlo mora biti vidljivo s udaljenosti od najmanje 3 NM. 2). U tom se slučaju. koja su vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. okomito iznad ili ispod prvog svjetla (Sl. mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. 3). mora upotrebljavati stalna svjetla propisana odredbama članka 2. mora upotrebljavati stalna svjetla.. (1) Avion koji pluta na vodi. stavak . (4) Avion koji je nesposoban za manevriranje. pod uvjetom da su oba svjetla vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 NM (Sl. stavak 1. te do 20° unatrag (Sl.Članak 4. ne smije upotrebljavati propisana bočna pozicijska svjetla članka 2. mora biti postavljeno na odstojanju od najmanje 6 stopa (2 m). koje je vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM (3. upotrebljavati dva stalna crvena svjetla. ne smije upotrebljavati dodatno bijelo svjetlo na prednjem dijelu aviona iz stavka 1.

ovoga Dodatka (Sl. Slika 6 2. Stalna crvena svjetla ne upotrebljavaju se kao signali u slučaju nevolje. Slika 4 Slika 5 (5) Avion koji je usidren. 5). vidljivo s udaljenosti od najmanje 2 NM. mora upotrebljavati sljedeća svjetla: 1. vidljiva s udaljenosti od najmanje 3 NM (Sl. 7). a mora ih upotrebljavati ako plovi. Slika 7 .1. avion dužine veće od 150 stopa (50 m): po jedno stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu s prednje i stražnje strane aviona. avion dužine manje od 150 stopa (50 m): stalno bijelo sidreno svjetlo na najvidljivijem mjestu.

na najvidljivijem mjestu. kako bi se označio najveći raspon krila. na istoj okomici i na me usobnom odstojanju od najmanje 3 stope (1 m). dijela balona. pored jednog ili više svjetala iz stavka 5. Ta svjetla moraju biti vidljiva sa svih strana. Slobodni baloni s posadom. . ovoga članka. s udaljenosti od najmanje 1 NM (Sl. upotrebljavati dva crvena svjetla. 8 i 9). obješenim na udaljenosti od do 5 metara ispod košare ili drugog. najnižeg. Slika 8 AVIONI DUŽINE MANJE OD 50 METARA Slika 9 AVIONI DUŽINE I ŠIRINE VEĆE OD 50 METARA (6) Nasukani avion mora. Svjetla za slobodne balone s posadom Članak 5. moraju biti opremljeni treptajućim svjetlom. jačine od najmanje 5 candela vidljivim iz svih smjerova.3. koja su vidljiva sa svih strana aviona. Svjetla za druge zrakoplove Članak 6. avion s rasponom krila većim od 150 stopa (50 m): stalno bijelo svjetlo na svakoj strani krila.

2. Ograničenja u uporabi protusudarnih svjetala na zrakoplovima. na nosu i na obje strane vertikalnoga stabilizatora. zračnih brodova i motornih jedrilica Članak 7. narančasta RAL 2 005. žutonarančasta RAL 2 000. odnosno avioni koji nisu opremljeni električnim sustavom ili trajnim napajanjem za rad sustava protusudarnih svjetala. koji lete prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. Ako je zbog izvedbe zrakoplova. POSEBNE ODREDBE O PROTUSUDARNIM SVJETLIMA I OZNAKAMA ZA UOČAVANJE ZRAKOPLOVA Protusudarna svjetla i oznake za uočavanje aviona. način i uvjete postavljanja odre uje Agencija. u pilotskoj kabini zrakoplova. koji se primjenjuju u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa. ako je to bitno otežano. koji udovoljava uvjetima utvr enim propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova. nositi oznake za uočavanje. svjetlonarančasta RAL 2 004. a poglavito na motorne jedrilice. na gornjoj i donjoj strani vrhova krila. koji nije u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima za plovidbenost. osim vrsta svjetala utvr enih odredbama Članaka 2. 4. zračne brodove i helikoptere. (3) Avioni. da sustav protusudarnih svjetala odgovara vrijednostima jačine svjetala i da je prikladan za uporabu na zrakoplovima. ovoga članka upotrebljavaju samo za letove prema pravilima vizualnog letenja (VFR) danju. Oznake za uočavanje. ako se zrakoplovi iz stavka 1. koji se odnose na opću. . moraju biti naznačena u letačkom priručniku zrakoplova i na odgovarajućem natpisu. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. 2. ovoga članka. postavljanje svjetala na propisan način neizvedivo ili. kao i sve motorne jedrilice. čija je najveća dopuštena uzletna masa manja od 600 kg.Odredbe ovoga Dodatka o uporabi svjetala aviona. (1) Avioni i helikopteri moraju biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala.. i 2. Tehnički zahtjevi za plovidbenost. koji lete prema pravilima vizualnog letenja (VFR) odnosno pravilima instrumentalnog letenja (IFR) danju. helikoptera. mogu umjesto sustava protusudarnih svjetala iz stavka 1. nanose se u neprekinutoj dužini od 50 cm u jednoj od sljedećih boja: 1. i 5. ovoga članka. jedrilice.. mogu biti opremljeni sustavom protusudarnih svjetala. na odgovarajući se način primjenjuju i na druge vrste zrakoplova. na odgovarajući se način moraju primjenjivati na zračne brodove i motorne jedrilice. u svakom pojedinom slučaju. 3. namjensku i akrobatsku kategoriju aviona (JAR/FAR 23). ako proizvo ač sustava jamči.

ne moraju nositi oznake za uočavanje. slobodni baloni s posadom na moraju biti uočljiva izgleda. (1) Odredbe članka 7. tada se moraju upotrebljavati vrste boja prema normi WL 5. ovoga članka. u skladu s tehničkim zahtjevima za plovidbenost. do 5. ovoga članka. niti moraju nositi oznake za uočavanje. stavak 2. (uz članak 13. boja se mora odabrati na način. u odnosu na temeljnu boju zrakoplova. a u slučaju da je motorna jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. ovoga članka. o postupku nanošenja boje. (5) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje na motorne jedrilice. ovoga članka. koje se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. stavaka 3. (3) Jedrilice bijele ili svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1 004). mogu umjesto sustava iz stavka 1. primjenjuju se na odgovarajući način na sustav protusudarnih svjetala za jedrilice. ovoga članka. (1) Slobodni baloni se ne opremaju ni sustavom protusudarnih svjetala. da je optimalno vidljiva. ako se upotrebljavaju za letove iz stavka 2. Odredbe za slobodne balone Članak 9. DODATAK 2. uzeti u obzir upute proizvo ača o postupku nanošenja boje.) ODREDBE O SIGNALIMA I ZNAKOVIMA . Odredbe za jedrilice Članak 8.4. o opremljenosti sustavom protusudarnih svjetala. 7021. ne moraju nositi oznake za uočavanje. Ako je jedrilica izgra ena od plastike pojačane fiberom. Ako se nanose dnevne fluorescentne boje. (4) Prilikom nanošenja oznaka za raspoznavanje. moraju se prilikom nanošenja boje. moraju se u obzir uzeti upute proizvo ača. ovoga Dodatka. s motorom na uvlačenje ili motorne jedrilice svjetložute boje (ne tamnije od RAL 1004). Motorne jedrilice bijele boje. nositi oznake za raspoznavanje iz članka 7. vatrenocrvena RAL 3 000. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga Dodatka. Oznake se mogu nanositi i na površinama koje su veće od površina iz stavka 3. (2) Jedrilice koje se upotrebljavaju samo za letove danju.

znače.). SIGNALI NEVOLJE I HITNOSTI Odabir signala Članak 1. tako da se razlikuje od pozicijskih treptajućih svjetala.. koji ga prisiljava na slijetanje. Signali hitnosti Članak 3. signal proslije en radiotelefonijom. znače. te o osobama u zrakoplovu. javiti poziciju ili dozvati pomoć. znače. Sljedeći signali. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno. 2. postavljanjem moda A/C. – . višekratno uključivanje i isključivanje svjetala za slijetanje.. 4. prema Morseovom kodu »SOS« (. poruka proslije ena putem SSR transpondera. neuobičajenim manevrom u letu ili bilo kakvim raspoloživim sredstvom. 5. bilo da su upotrijebljeni zajedno ili pojedinačno.1. višekratno uključivanje i isključivanje pozicijskih svjetala. 3. crvene svjetleće rakete ili petarde ispaljene pojedinačno i u kratkim razmacima. da se zrakoplov nalazi u teškom položaju. (1) Sljedeći signali. pilot zrakoplova može. da pilot zrakoplova ima vrlo hitnu poruku koju želi predati. koda 7700.. (2) Sljedeći signali. koji se sastoji od izgovorene riječi »MAYDAY«. svjetleći padobran s crvenim svjetlom.. 2. a koja se odnosi na sigurnost plovila. U slučaju nevolje. skrenuti pozornost na svoj zrakoplov.– . Signali nevolje Članak 2. odnosno u svojemu vidnom polju: . zrakoplova ili vozila. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. ali ne zahtijeva neposredno pružanje pomoći: 1. da zrakoplovu prijeti velika i neposredna opasnost i da se traži neodložna pomoć: 1.

1. . koji se sastoji od izgovorene riječi »PANPAN«. crveno stalno svjetlo: nastavite po aerodromskom prometnom krugu.. 2. upućeni pilotu zrakoplovu na zemlji. crveno stalno svjetlo: zaustavite se i čekajte. SIGNALI UPOZORENJA Članak 4.-). 4. drugi zrakoplov ima prednost. (2) Svjetlosni signali. USS neupotrebljiva. 6. 2. zeleno stalno svjetlo: uzlijetanje odobreno. 3. crveno treptajuće svjetlo: slijetanje zabranjeno. (1) Svjetlosni signali. Niz svjetlećih projektila. znače: 1.--. signal proslije en radiotelefonijom. upozoravaju pilota zrakoplova da se nalazi u opasnom području ili da neovlašteno leti u području s ograničenjem letenja ili u zabranjenom području odnosno. zeleno treptajuće svjetlo: produžite i do ite ponovno na slijetanje (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje).. 2. bijelo treptajuće svjetlo: sletite na aerodrom i vozite na stajanku (čekajte na odobrenje za slijetanje i voženje). SIGNALI ZA AERODROMSKI PROMET Svjetlosni signali kontrole zračnoga prometa Članak 5. koji u rasprskavanju daju crvenu i zelenu svjetlost ili zvjezdice. 2.--.. zeleno treptajuće svjetlo: voženje odobreno. prema Morseovom kodu XXX (-. 5. znače: 1. Ti signali mogu biti proslije eni sa zemlje ili iz drugog zrakoplova. da ulazi u neko od tih područja. crvena raketa: bez obzira na sva prijašnja uputstva i odobrenja privremeno ne slijećite. te da mora poduzeti nužne mjere opreza. 3. signal proslije en radiotelegrafijom ili na neki drugi način. ispaljenih u razmacima od po 10 sekundi. upućeni pilotu zrakoplova u letu. zeleno stalno svjetlo: slijetanje odobreno. 3.

dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. 2. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. Signali na zemlji Članak 6. Zabrana slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s dvije žute dijagonalne pruge. osim ako se zrakoplov nalazi u osnovnom ili završnom dijelu aerodromskog prometnog kruga. položena vodoravno na signalnoj površini. Poseban oprez kod prilaženja i slijetanja Signal: Kvadratna crvena ploča s jednom žutom dijagonalnom prugom. naizmjeničnim davanjem punog otklona krilaca ili kormila pravca. 1. . 2. danju. noću.4. ovoga članka. 2. položena vodoravno na signalnoj površini. (3) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 1. ako nema svjetala za slijetanje. danju. (4) Ako pilot zrakoplova primi signale iz stavka 2. noću. ako nema svjetala za slijetanje. crveno treptajuće svjetlo: napustite sletne površine u uporabi. ovoga članka. mora ih potvrditi kako slijedi: 1. dvokratnim uključivanjem i isključivanjem svjetala za slijetanje ili pozicijskih svjetala. 5. naizmjeničnom primjenom nagiba zrakoplova oko uzdužne osi. Značenje: Zabrana slijetanja za dulje vrijeme. bijelo treptajuće svjetlo: vratite se na polaznu točku na aerodromu.

3. Neupotrebljivost manevarskih površina Signal: Križevi bijele ili druge upadljive boje. Značenje: Za uzlijetanje i slijetanje smiju se koristiti samo uzletno-sletne staze. Značenje: . 4. slijetanje i vožnju. zbog lošeg stanja manevarskih površina ili zbog drugih razloga. položena vodoravno na signalnoj površini. okomito na dužinsku os površine. s po jednom crnom prugom u kružnim dijelovima ploče. Uporaba uzletno-sletnih staza i staza za voženje 1. 2. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. smiju se upotrebljavati samo uzletno-sletne staze i staze za vožnju. ostala kretanja se ne ograničavaju na uzletno-sletne staze ili na staze za vožnju. položena vodoravno na signalnoj površini.Značenje: Kod prilaženja i slijetanja. položeni vodoravno na manevarskim površinama. Signal: Bijela ploča u obliku utega za vježbanje. Značenje: Za uzlijetanje. potreban je poseban oprez.

položena na signalnoj površini ili na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. na kontrolnom tornju ili u njegovoj blizini.Križevima označena manevarska površina ili neki njezin dio. kraćeg dijela slova »T«. Uputstva za uzlijetanje i slijetanje 1. položena vodoravno. 2. Značenje: Nakon uzlijetanja i prije slijetanja. Signal: Dvoznamenkasti broj na okomito postavljenoj ploči. bijele ili narančaste boje. Značenje: Oznaka smjera uzlijetanja i slijetanja. Značenje: Uzlijetanja i slijetanja. nije upotrebljiv. dozvoljene su promjene smjera samo udesno. provode se paralelno dužem dijelu slova »T« u smjeru. 6. Signal: Vodoravno postavljeni znak u obliku slova »T«. . 5. Promjena smjera udesno Signal: Strelica usmjerena udesno pod pravim kutom. koji je noću osvijetljen ili prikazan bijelim svjetlima u obliku slova »T«. bijele ili narančaste boje. zaokružena na najbližu deseticu stupnjeva magnetnog kompasa.

8. 9. Značenje: . na kraju uzletno-sletne staze ili zaštitnog pojasa. položen vodoravno na signalnoj površini. položen vodoravno na signalnoj površini. u smjeru uzlijetanja i slijetanja. Letenje jedrilica Signal: Bijeli dvostruki križ. dozvoljene su promjene smjera motornih zrakoplova. Prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa Signal: Slovo »C« crne boje na okomito postavljenoj žutoj ploči. samo u smjeru strelice. a jedrilica samo u smjeru suprotnom od smjera strelice.7. Poslije uzlijetanja i prije slijetanja. Značenje: Označava mjesto. Promjene smjera kod odvojenog aerodromskog prometnog kruga Signal: Dvostruki križ bijele ili narančaste boje. sa strelicom usmjerenom pod pravim kutom udesno ili ulijevo. gdje se nalazi prijavni ured operativnih usluga kontrole zračnog prometa. Značenje: Odvojeni aerodromski prometni krug za motorne zrakoplove i jedrilice.

džepnim lampama ili rukama u fluorescentnim rukavicama. mora biti okrenut licem prema zrakoplovu. Ovim signalom vodič postavljen kod vrha krila zrakoplova pokazuje da će kretanje zrakoplova s/na parkirališnu poziciju biti neometano. (1) Parker na aerodromu. primjenjuju na helikoptere. (3) Motori zrakoplova označavaju se brojevima. pri čemu se znakovi iz točaka 16. daje znakove pilotu zrakoplova signalnim palicama fluorescentne boje. (4) Znakovi se daju kako slijedi. Noću ili u uvjetima loše vidljivosti moraju se koristiti osvjetljena pomagala (osvjetljene signalne palice). a znakovi iz točaka 24. Znakovi parkera Članak 7. s desne strane ulijevo. do 20. svjetlećim lampama u obliku štapa. Signal vodiča pozicioniranja vrha krila Desna ruka ispružena okomito iznad glave s palicom usmjerenom prema gore. do 29. parker se nalazi s lijeve strane zrakoplova na mjestu gdje ga pilot može najbolje vidjeti. se koriste u komunikaciji prilikom opsluživanja zrakoplova kad verbalna komunikacija nije moguća: 1. u odnosu na parkera. 2.Letenje jedrilica u tijeku. Ako se znakovi upućuju avionu. (2) Kad parker daje znakove. . a ako se znakovi upućuju helikopteru ispred helikoptera na mjestu gdje ga pilot zrakoplova može najbolje vidjeti. a lijeva ruka ispružena koso s palicom usmjerenom prema dolje pomiče se ka tijelu. Ovdje zaustavite! Obje ruke ispružene naprijed s palicama usmjerenima prema gore pomiču se iznad glave parkera.

5b.3. Vozite ravno naprijed! Ruke ispružene vodoravno u stranu u visini ramena savijaju se u laktovima uz pomicanje palica gore-dolje od visine ramena do glave. Skrenite udesno! . a lijevom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. 4. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. Skrenite ulijevo! Desna ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. 5a. ovoga stavka. Nastavite prema sljedećem parkeru ili prema uputama aerodromskog kontrolnog tornja! Obje ruke ispružene i usmjerene prema gore pomiču se u stranu pokazujući palicama u smjeru položaja sljedećeg parkera ili područja za voženje.

Zaustavite se! Ruke i palice ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo polako se pomiču prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker stiska šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. a desnom rukom se čine pokreti kao kod točke 4. 7a.Lijeva ruka i palica ispružene ustranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Kočite! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramena sa otvorenom šakom. brzina pokreta označava traženu brzinu skretanja. Zaustavite se odmah! Naglo pomicanje ispruženih ruku i palica prema gore dok se palice ne prekriže iznad glave. . 6a. 6b. ovoga stavka.

Parker mora dobiti signal potvrde od posade. Podmetači se ne smiju ukloniti do dobivanja signala potvrde od posade. 8a. a palice se pokreću jedna od druge u stranu. a kad je siguran da je kontakt s posadom uspostavljen parker otvara šaku i ne mijenja položaj do primanja signala potvrde od posade. 9. 8b. Otpustite kočnicu! Ruka savijena u laktu i podignuta malo iznad visine ramenasa stisnutom šakom. Podmetači postavljeni! Ruke ispružene okomito iznad glave . a palice se pokreću jedna prema drugoj dok se ne dodirnu. Podmetači uklonjeni! Ruke ispružene okomito iznad glave. Pokrenite motore! .7b.

a lijeva ruka se istovremeno podiže iznad visine glave i pokazuje motor koji treba pokrenuti.Desna ruka savijena u laktu u visini glave s palicom prema gore kružno se pokreće. ruke su ispružene prema dolje. Vozite sporije! Obje ruke s palicama se pomiču gore-dolje pokretom sličnim tapšanju od visine struka prema koljenima. Smanjite snagu motora na pokazanoj strani! Obje ruke s dlanovima prema zemlji. . lijeva ili desna ruka pomiče se gore-dolje. 11. 10. Zaustavite motore! Ispružena ruka prema naprijed u visini ramena pomiče se do vrha lijevog ramena te se palica povlači preko vrata do vrha desnog ramena pokretom sličnim rezanju. 12. već prema tome na kojoj se strani treba smanjiti snaga motora.

14a. Vozite unatrag repom ulijevo! Desna ruka ispružena prema zemlji. 14b. od okomitog položaja iznad glave do vodoravnog položaja prema naprijed. a desna ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. nastavi! Desna ruka postavljena u visini glave. Vozite unatrag! Obje ruke postavljene ispred tijela u visini struka rotiraju se prema naprijed. . savijena u laktu. do vodoravnog položaja prema naprijed. od okomitog položaja iznad glave. lijeva ruka pružena uz tijelo. a lijeva ruka se spušta i diže ponovljenim pokretima. s palcem ili palicom ispruženim prema gore. Potvr ujem/Sve u redu. Vozite unatrag repom udesno! Lijeva ruka ispružena prema zemlji. Za prekid vožnje unatrag koriste se signali iz točke 6a ili 6b ovoga stavka. 15.13.

19a. 17. brzina pokreta ruku od vodoravnog položaja prema gore označava traženu brzinu penjanja.16. Zadržavajući trenutnu visinu letite ulijevo! . Penjite se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Lebdite u mjestu! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Spuštajte se! Obje ruke i palice ispružene vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na tijelo. s dlanovima okrenutima prema zemlji pokreću se prema dolje. s dlanovima okrenutima prema gore pokreću se prema gore. brzina pokreta ruku prema zemlji označava traženu brzinu spuštanja. 18.

22. Sletite! Ispružene ruke prekrižene ispred tijela. Požar! Desna ruka i palica pomiču se u raznim smjerovima od visine ramena prema koljenu. a palice usmjerene prema dolje. 19b. 20. a desna ruka se pokreće u smjeru lijeve pokretom sličnim metenju. a lijeva ruka pokreće se u smjeru desne pokretom sličnim metenju. Zadržite poziciju/Čekajte! . 21. Zadržavajući trenutnu visinu letite udesno! Lijeva ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na lijevu stranu tijela. a palica u lijevoj ruci pokazuje mjesto gdje je izbio požar.Desna ruka ispružena vodoravno u stranu pod kutom 90° u odnosu na desnu stranu tijela.

Uključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave pomiču se i šakama. a desna ispod). formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad.Potpuno ispružene ruke i palice usmjerene prema dolje pod kutom 45° u odnosu na tijelo. 23. ili noću osvjetljenim palicama. Slobodni ste! Parker salutira desnom rukom i održava kontakt s posadom dok zrakoplov ne započne voženje. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. 25. Ne dirajte ure aje za upravljanje! Desna ruka ispružena iznad glave zatvorene šake ili drži palicu u horizontalnom položaju. 24. . Parker ostaje u tom položaju dok nije sigurno uputiti zrakoplov na sljedeći manevar.

palica ili palac usmjereni prema zemlji. a desna ruka se zatim odmiče od lijeve. Negativan odgovor Desna ruka ispružena u stranu u visini ramena pod kutom 90° u odnosu na tijelo. Napajanje se ne isključuje prije odobrenja posade zrakoplova. 28. Isključite napajanje! Ruke ispružene iznad glave šakama. a desna ispod).26. ili noću osvjetljenim palicama. Otvorite/zatvorite stepenice! . formiraju slovo »T« (lijeva ruka je iznad. a lijeva ruka ostaje uz tijelo. Uspostavite komunikaciju interfonom! Obje ruke ispružene pod kutom 90° u odnosu na tijelo savijaju se prema glavi dok se dlanovim ne pokriju oba uha. 29. 27.

Lijeva ruka ispružena iznad glave pod kutom 45°, a desna ruka se iz položaja uz tijelo pokretom sličnim metenju pomiče do vrha lijevog ramena.

Znakovi pilota zrakoplova Članak 8. (1) Pilot zrakoplova iz pilotske kabine, rukama daje znakove parkeru. Znakovi moraju parkeru biti jasno vidljivi; ako je potrebno, prilikom davanja znakova može se kao pomoć koristiti izvor svjetlosti. (2) Pilot zrakoplova označava motor prema odredbi članka 7. stavak 3. ovoga Dodatka. (3) Znakovi se daju kako slijedi: 1.a) Kočnice upotrijebljene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su ispruženi i stiskaju se u šaku. b) Kočnice otpuštene! Desna ili lijeva ruka drži se vodoravno ispred lica; prsti ruke su stisnuti u šaku i otvaraju se. 2.a) Podmetače postavite! Ruke ispružene u stranu, s dlanovima prema van, prekriže se ispred lica. b) Podmetače uklonite! Ruke s dlanovima prema van, prekrižene ispred lica, ispruže se u stranu. 3. Spreman za pokretanje motora! Broj ispruženih prstiju jedne ruke, pokazuje broj motora kojeg se pokreće. DODATAK 3.

(uz članak 14.) SIGNALI, ZNAKOVI I POSTUPCI KOD PRESRETANJA CIVILNOG ZRAKOPLOVA VOJNIM ZRAKOPLOVIMA Signali presretača i postupci presretnutog zrakoplova Postupci presretnutog Signali presretača Značenje zrakoplova DANJU ili NOĆU – Mahanje krilima i bljeskanje pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima sa pozicije malo iznad i u načelu lijevo ispred presretnutog zrakoplova. Nakon potvrde blagi horizontalni zaokret u načelu ulijevo prema željenom DANJU ili NOĆU – Mahanje smjeru leta. krilima odnosno ljuljanje helikoptera, bljeskanje Napomena 1: pozicijskim svjetlima u nepravilnim razmacima te Meteorološki uvjeti ili teren Slijedite praćenje presretača. 1(a) mogu uvjetovati da presretač me leti malo iznad i desno ispred Napomena: presretnutog zrakoplova, a nakon toga desni horizontalni Daljnji postupci ponašanja zaokret. propisani su odredbama članka 14. ovoga Pravilnika. Napomena 2: Ako presretnuti zrakoplov ne može održavati brzinu presretača, presretač treba izvoditi seriju zaokreta (racetrack patterns) i mahati krilima pored presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – Nagla promjena smjera od 90° ili 1(b) više uz istodobno penjanje bez prolijetanja smjera leta presretnutog zrakoplova. DANJU ili NOĆU – 1(c) Izvlačenje podvozja i paljenje svjetala za slijetanje te

Značenje

Razumio, postupam prema uputi

Smijete nastaviti let

Razumio, DANJU ili NOĆU – Mahanje postupam krilima odnosno ljuljanje kod prema helikoptera. uputi

Sletite na DANJU ili NOĆU – Razumio, ovaj Izvlačenje podvozja i paljenje postupam aerodrom svjetala za slijetanje te prema

prelijetanje uzletno-sletne staze u uporabi odnosno,ako je presretnuti zrakoplov helikopter, prelijetanje prostora za slijetanje helikoptera.

praćenje presretača. Ako se uputi uzletno-sletna staza u uporabi odnosno prostor za slijetanje helikoptera nakon prelijetanja čine prikladnima za slijetanje, započeti postupak slijetanja i sletjeti.

DODATAK 4. (uz članke 55. i 62.) POLUKRUŽNI SUSTAV PUTNIH RAZINA Ako je odredbama članka 55. stavak 3. i članka 62. stavak 3. ovoga Pravilnika propisana uporaba polukružnih putnih razina, pilot zrakoplova mora održavati apsolutne visine leta ili razine leta prema trenutnoj magnetskoj putanji (magnetic track zrakoplova u skladu s priloženom tablicom: Magnetska putanja Od 000° do 179° od 180° do 359° IFR letovi VFR letovi IFR letovi VFR letovi Putna razina FL m ft FL m Ft FL m ft FL m ft 10 300 1000 – – – 20 600 2000 – – – 30 900 3000 35 1050 3500 40 1200 4000 45 1350 4500 50 1500 5000 55 1700 5500 60 1850 6000 65 2000 6500 70 2150 7000 75 2300 7500 80 2450 8000 85 2600 8500 90 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500 110 3350 11000 115 3500 11500 120 3650 12000 125 3800 12500 130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500 150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500 170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500 190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500 210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500 230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500 250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500 270 8250 27000 275 8400 27500 280 8550 28000 285 8700 28500 290 8850 29000 – – – 300 9150 30000 – – – 310 9450 31000 – – – 320 9750 32000 – – – 330 10050 33000 – – – 340 10350 34000 – – –

uključujući informaciju o prometu o VFR letovima. stavak 6. KZP za razdvajanje od IFR C 2. – – – – – – – – – – – – – – 360 10950 36000 – 380 11600 38000 – 400 12200 40000 – 430 13100 43000 – 470 14350 47000 – 510 15550 51000 – itd itd itd – – – – – – – – – – – – – – – (uz članak 7.Magnetska putanja 350 10650 35000 – 370 11300 37000 – 390 11900 39000 – 410 12500 41000 – 450 13700 45000 – 490 14950 49000 – itd itd itd – DODATAK 5. VFR KZP svi zrakoplovi IFR od IFR i IFR KZP IFR od VFR 1. ako je IFR od IFR . Informacija o prometu VFR VFR od IFR VFR o VFR letovima (preporuka o izbjegavanju na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase C zona C KZP uključujući informaciju o prometu o IFR VFR letovima IFR od IFR (preporuka izbjegavanja na upit) D Informacija o prometu VFR o IFR i VFR o VFR VFR ne provodi se letovima (preporuka izbjegavanja na upit) Kontrolirana jednaki uvjeti/propisi kao u zračnom prostoru klase D zona D E IFR KZP.) Klasifikacija zračnog prostora i operativne službe kontrole zračnog prometa Dozvoljeni Klasa Opseg usluge Razdvajanje letovi A Kontrolirani samo IFR KZP svi zrakoplovi zračni prostor B IFR.

stavak 4. i 5. stavak 2. (uz članak 7. KZP = Kontrola zračnog prometa DODATAK 6. a klasa G najmanje restriktivnom). nije VFR propisana stalna dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.. 4. prometa..) UVJETI ZA IFR I VFR LETOVE Vrsta Najveća RTF Klasa leta brzina (IAS) komunikacija nije stalna A IFR propisana dvosmjerna Odobrenje Mimimumi za VFR KZP letove potrebno – Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 B IFR. uz članak 12. kontrole zr.. uz članak 53. IFR ako je moguće usluga pružanja letnih F informacija Nekontrolirani zračniprostor Usluga pružanja letnih VFR ne provodi se informacija Usluga pružanja letnih G samo VFR ne provodi se informacija Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom. ako VFR ne provodi se je moguće Savjetodavna usluga IFR od IFR.moguće Informaciju o prometu.5 km Vidljivost u letu: IFR C VFR nije propisana 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna potrebno 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 .

Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1. potrebno . osim što se ne zahtijeva održavanje zona D odstojanja od oblaka (izvan oblaka) IFR stalna dvosmjerna potrebno vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 E VFR 250 kt ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno 5 km ispod FL 100 Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 5 km ispod FL 100 ne provodi se nije potrebno Odstojanje od oblaka: IFR F VFR 250 kt ispod FL 100 stalna dvosmjerna. 250 kt ispod stalna VFR FL 100 dvosmjerna 5 km ispod FL 100 potrebno Odstojanje od oblaka: vertikalno 1000 ft horizontalno 1.5 km Dodatno: Kontrolirana jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru zona C klase C vidljivost pri tlu 5 km baza oblaka 1500 ft Vidljivost u letu: 8 km na/iznad FL 100 D IFR.5 km Dodatno: jednaki uvjeti/pravila kao u zračnom prostoru Kontrolirana klase D.

) . (uz članak 85.5 km* stalna vidljivost zemljine površine ulazak u oblake nije dozvoljen *800 m za rotokoptere.5 km Vidljivost u letu: 1. Dodatno: brzina mora biti takva da je moguće pravodobno uočavanje prepreka i drugih zrakoplova Napomena: na granici izme u zračnih prostora različite klase primjenjuju se pravila koja vrijede za manje restriktivnu klasu (pri tome se klasa A smatra najrestriktivnijom. a klasa G najmanje restriktivnom).vertikalno 1000 ft horizontalno 1. 250 kt ispod nije G VFR ne provodi se zračne brodove i FL 100 potrebno slobodne balone. KZP= kontrola zračnog prometa DODATAK 7.

) Slika 1.. stavak 3. (uz članak 142. stavak 2. 139.. stavak 4. stavak 5. uz članak 143. i uz članak 144. (uz članak 137.DODATAK 8. stavak 1. SEGMENTI INSTRUMENTALNOG PRILAŽENJA .

Slika 2. NADVISIVANJE PREPREKA U SEGMENTU NEUSPJELOG PRILAŽENJA Slika 4. POVRATNI I PRODULJENJI POSTUPCI Slika 3. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA PRECIZNO PRILAŽENJE .

Slika 5. UTVR IVANJE MINIMUMA ZA NEPRECIZNO PRILAŽENJE .

NADVISIVANJE PREPREKA U PODRUČJU VIZUALNOG MANEVRIRANJA .Slika 6.

POSTUPCI ULASKA U PETLJU ČEKANJA DODATAK 10.) Slika 1.DODATAK 9. stavak 1.) . stavak 2. OBLIK I NAZIVLJE U SVEZI S PETLJOM ČEKANJA Slika 2. stavak 1. (uz članak 145. (uz članak 172. i članak 146.

Ne ili negativno N 4. Primljena informacija da je 6. 4.VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA–ZRAK ZA PREŽIVJELE I ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Tablica 1 VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA PREŽIVJELE Br. LLL 2. Ništa nije na eno. LL 3. Potrebna pomoć V 2. . Da ili potvrdno Y 5. Potrebna medicinska pomoć X 3. XX Vraćamo se u bazu. →→ zrakoplov u ovom smjeru. 7. ++ Ne možemo nastaviti. Poruka Znak 1. Našli smo sve osobe. Operacija je završena. Nastavljamo u ovom smjeru ← Tablica 2 VIZALNI SIGNALI ZEMLJA-ZRAK ZA SLUŽBE POTRAGE I SPAŠAVANJA Br. NN Nastavljamo s potragom. 5. Svaka nastavlja u označenom smjeru. Poruka Znak 1. Našli smo samo neke osobe. Podijelili se u dvije grupe.