ZAKON

O JAVNIM PUTEVIMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1. Ovim zakonom ure uju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i na in upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i na in finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor. lan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede e zna enje: 1) "put" jeste izgra ena, odnosno utvr ena površina koju kao saobra ajnu površinu mogu da koriste svi ili odre eni u esnici u saobra aju, pod uslovima odre enim zakonom i drugim propisima; 2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa; 3) "državni put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje: - teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva; - teritoriju države sa teritorijom susednih država; - celokupnu teritoriju države; - privredno zna ajna naselja na teritoriji države; - podru je dva ili više okruga ili podru je okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slu aju da nije izgra en obilazni put pored naselja; 4) "autoput" jeste državni put koji je namenjen isklju ivo za saobra aj motornih vozila, sa fizi ki razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobra ajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobra ajnim znakom; 5) "opštinski put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva; 6) "saobra ajna površina" jeste posebno ure ena površina za odvijanje svih ili odre enih vidova saobra aja ili mirovanje vozila; 7) "nekategorisani put" jeste saobra ajna površina koja je dostupna ve em broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put; 8) "biciklisti ka staza" jeste saobra ajna površina obeležena propisanim saobra ajnim znakom, namenjena za saobra aj bicikala i bicikala sa motorom;

- 2 9) "naselje" jeste izgra eni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbe eni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedni kih potreba stanovnika, ije se granice utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada i ozna avaju propisanim saobra ajnim znakom na javnom putu; 10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja; 11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja ije se karakteristike utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada; naselja; 12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobra ajno povezuje delove

13) "ozna avanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža); 14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadržina saobra ajno-tehni kih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima; 15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji služi da primi mehani ka dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogu i bezbedno, nesmetano i ekonomi no kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor; 16) "kolovoz" jeste izgra ena površina javnog puta po kojoj se odvija saobra aj i ine ga saobra ajne trake (vozne, dodatne, ivi ne, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila; 17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbe uje bo nu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta; 18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vo enje površinskih voda koji obezbe uje stabilnost kolovozne konstrukcije; 19) "berma" jeste prostor izme u rigole i kosine useka i služi za zaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbe enje preglednosti puta; 20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine ve e od šest metara jeste razdelni pojas; 21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvaja saobra aj motornih vozila od nemotorizovanog saobra aja; 22) "putni objekti" su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.; 23) "nadvožnjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; 24) "podvožnjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; sakupljanje, 25) "objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje" služe za odvo enje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i

- 3 podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta; 26) "prate i sadržaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta; 27) "autobusko stajalište" je posebno izgra ena i ozna ena saobra ajna površina uz kolovoz javnog puta ili priklju ena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila; 28) "granice gra enja" jesu linije unutar kojih se izvode gra evinski zahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta; 29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje ine krajnje ta ke popre nog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu; 30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i može biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa); 31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železni ke infrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa; 32) "prilazni put" jeste saobra ajna površina preko koje se omogu ava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put; 33) "priklju ak" jeste saobra ajna površina kojom se povezuje javni put niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem; 34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, železni ke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije i sl.); 35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbe ena na svakoj ta ki puta i koja se odre uje na osnovu vrednosti ra unske brzine; 36) "potrebna preglednost na raskrsnici" odre uje se iz uslova odvijanja saobra aja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehni koj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobo ene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobra aja; 37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno ure aja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedni ku granicu sa javnim putem; 38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, ija je širina odre ena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograni ava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 40) "saobra ajna signalizacija" obuhvata sredstva i ure aje za pra enje, kontrolu, regulisanje i vo enje saobra ajnih tokova (saobra ajni znakovi na putevima);

- 4 41) "upravljanje saobra ajem" jeste pra enje, kontrola i vo enje saobra aja na mreži državnih puteva ili na odre enoj deonici državnog puta; javnom putu; 42) "obustava saobra aja" jeste kontrolisani prekid saobra aja na

43) "ograni enje saobra aja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu; 44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim optere enjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekora uje propisane mere; 45) "održavanje puta" jeste izvo enje radova kojima se obezbe uje nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja i uva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno rekonstrukcije; 46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ograni avanje intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i pojasu kontrolisane izgradnje, propisanih ovim zakonom; 47) "klasifikacija puteva" jeste podela javnih puteva na osnovu propisanih kriterijuma; 48) "upotrebna vrednost puta" jeste vrednost javnog puta u trenutku procene, prema stepenu o uvanosti projektovanih karakteristika; 49) "tehni ka regulativa" jesu standardi, tehni ki propisi, uputstva, uslovi i specifikacije za planiranje, projektovanje, gra enje, održavanje i zaštitu javnih puteva; 50) "upravlja javnog puta" jeste javno preduze e, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem. lan 3. Javni putevi i nekategorisani putevi ine mrežu puteva. Putevi iz stava 1. ovog lana, kao dobra u opštoj upotrebi, u državnoj su svojini i na njima se mogu sticati prava koriš enja, prava službenosti i druga prava odre ena zakonom. lan 4. Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) trup puta koji ine donji i gornji stroj:
- donji stroj puta (nasipi; useci; zaseci; objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i sl.); - gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija; ivi ne trake, odnosno ivi njaci; rigole; bankine; berme; razdelne trake i sl.);

2) putne objekte (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.); 3) priklju ke; 4) trotoare, peša ke i biciklisti ke staze koje prate kolovoz puta;

) i 10) objekte i opremu za zaštitu puta. se dele na: Prema položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobra aja javni putevi 1) javne puteve van naselja i 2) javne puteve u naselju. 8) saobra ajnu signalizaciju. Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterijume za kategorizaciju državnih puteva. . sa slobodnim prostorom u visini od najmanje 4. zelene površine i sl. odnosno skupština grada. ure aje i opremu za upravljanje saobra ajem. Državni put. 2) državne puteve II reda (saobra ajno povezuju podru je dva ili više 3) opštinske puteve (saobra ajno povezuju teritoriju opštine. obuhvata i 1) državne puteve I reda (saobra ajno povezuju teritoriju države sa mrežom evropskih puteva. vetrobrani. 9) opremu puta (sve vrste zaštitnih ograda. a za autoput u visini od najmanje 4. saobra aja i okoline (snegobrani. lan 5. odnosno deo su mreže evropskih puteva. ovog kategorizaciji državnih puteva. smerokazi. zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i sl. zaštita od osulina. 6) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara.75 metara od najviše ta ke kolovoza. okruga ili podru je okruga). Na osnovu kriterijuma iz stava 4. lan 6. kontrolne stanice. kao i privredno zna ajna naselja na teritoriji države).). odnosno grada. kao i teritoriju opštine. donosi akt o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica. Prema zna aju saobra ajnog povezivanja javni putevi se dele na: lana. odnosno grada sa mrežom državnih puteva) i 4) ulice (saobra ajno povezuju delove naselja). naplatne stanice. teritoriju države sa teritorijom susednih država. ovog objekte.). celokupnu teritoriju države. lana Vlada donosi akt o Skupština opštine. pored elemenata iz stava 1. Na osnovu kriterijuma iz stava 2. 7) objekte za potrebe puta (putne baze.5 5) zemljišni pojas.. odnosno skupština grada. propisuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica. parkirališta. odmorišta. instalacije rasvete i rasveta za potrebe saobra aja. ure aji za evidenciju saobra aja i sl. saobra ajne površine autobuskih stajališta.5 metara od najviše ta ke kolovoza. ovog lana skupština opštine.

po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministarstvo). pod uslovima i na na in utvr en zakonom kojim se ure uje obavljanje delatnosti od opšteg interesa. pored poslova iz stava 1. vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta. Delatnost upravljanja državnim putevima obavlja javno preduze e koje osniva Vlada (u daljem tekstu: Javno preduze e). ovog lana. Upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa. ustupanje radova na održavanju javnog puta. ništava je.). rekonstrukcijom. održavanja i zaštite javnog puta. odnosno skupština grada. odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik. uslove koji se zahtevaju za tu kategoriju puta. lan 8. smatraju se delovima tih puteva. planiranje izgradnje. odnosno skupštine grada o pravcu. po svojim tehni kim karakteristikama.6 Javni put u naselju odre uje se prostornim i urbanisti kim planom. . ovog lana. II. UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA lan 7. održavanju i zaštiti javnog puta. ozna avanje javnog puta i vo enje evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim podacima za te puteve. koji prolazi kroz naselje. Pravac. Promena pravca državnog puta u naselju može da se vrši ako novi pravac državnog puta ispunjava. obuhvata i upravljanje saobra ajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu. rekonstrukcije. odnosno promenu pravca državnog puta. Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona jeste: koriš enje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. rekonstrukciji. Upravljanje državnim putem. organizovanje i obavljanje stru nih poslova na izgradnji. Pravac opštinskog puta u naselju odre uje skupština opštine. odnosno skupština grada. Kolovozna konstrukcija ulica koje su istovremeno delovi državnih ili opštinskih puteva koji prolaze kroz naselja i saobra ajna signalizacija. organizovanje stru nog nadzora nad izgradnjom. Odluka skupštine opštine. odnosno promeni pravca državnog puta koji prolazi kroz naselje doneta bez saglasnosti iz stava 4. održavanjem i zaštitom javnog puta. zaštita javnog puta. Delatnost upravljanja državnim putevima može da obavlja i privredno društvo. vršenje javnih ovlaš enja i sl.. odre uje skupština opštine.

. lan 10. ovog lana i dalje koristi za saobra aj. kontrolu stanja kolovoza i za daljinsko obaveštavanje i upozoravanje. Upravljanje saobra ajem obezbe uje se upotrebom: 1) telekomunikacionih. održavanja i zaštite državnih puteva i godišnji program radova na održavanju. odnosno obnavljanja podataka. kao koriš enja podataka iz evidencija o javnim putevima. Javno preduze e donosi srednjoro ni plan izgradnje i rekonstrukcije. 4) objekata i ure aja za zaštitu javnog puta i 5) objekata i ure aja za zaštitu okruženja javnog puta. lan 12. Deo državnog ili opštinskog puta koji po izgradnji ili rekonstrukciji ne pripada izgra enom ili rekonstruisanom državnom ili opštinskom putu. na in vo enja evidencija. 2) vrstu i sadržinu evidencija. bezbednost i regulisanje saobra aja. Ako se deo državnog puta iz stava 1. izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva. izvrši e se njegova prekategorizacija.7 lan 9. zaštiti. elektronskih i stacionarnih ure aja za pra enje. Javno preduze e dužno je da obezbedi upravljanje saobra ajem na državnim putevima u skladu sa propisima kojima se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. Upravlja javnog puta dužan je da ozna ava i vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve. propisuje: Ministar nadležan za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministar) 1) na in ozna avanja javnih puteva. o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi taj put odlu i e i uslove . ovog lana ne koristi za saobra aj. lan 11. kontrolu. 2) objekata i ure aja za naplatu putarine. 3) ventilacionih i sigurnosnih ure aja u tunelima. Javno preduze e dužno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez neophodnog zastoja. Javno preduze e propisuje metodologiju brojanja vozila i vo enja podataka o prebrojanim vozilima na državnom putu. uz saglasnost Vlade. na in prikupljanja. ne smatra se delom tog puta. Ako se deo državnog puta iz stava 1.

odnosno brisanje podataka. odnosno rekonstrukciju priklju ka na 2) saglasnosti za gra enje. dužno je da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima. podnese zahtev za upis prava koriš enja na javnom putu. reklamnih panoa. ovog lana. zasnovanih na zakonom propisanom pravnom osnovu. u roku od osam dana od dana dostavljanja tog akta. odnosno lice u iju korist je ustanovljeno neko od prava iz stava 1. ovog lana može se izjaviti žalba Ministarstvu. . kanalizacije. toplovoda. kao i prava službenosti i drugih prava odre enih zakonom koja se ustanovljavaju na javnom putu u korist drugih lica u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. javnom putu. lan 14. u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. ovog lana moraju da sadrže saobra ajno-tehni ke Upravlja javnog puta dužan je da odlu i po zahtevu za izdavanje saglasnosti. lan 13. ovog lana u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. uslove.. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. Protiv akata iz stava 1.8 upravlja javnog puta u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj. kanalizacije. toplovoda. postrojenja i sl. 1) saglasnosti za izgradnju. Akti iz stava 1. javnog puta. instalacija. odnosno nadležnom organu opštine ili grada. Upravlja u javnog puta poverava se vršenje javnih ovlaš enja koja se odnose na izdavanje: javni put. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. Upravlja javnog puta. odnosno pored tog puta. instalacija. na javnom putu. putu i 4) saglasnosti za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja 5) saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na 6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom 7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli. podnese zahtev za upis promene. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. odnosno postavljanje vodovoda. 3) saglasnosti za gra enje. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. Upravlja javnog puta dužan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. dozvole i odobrenja iz stava 1. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. postrojenja i sl. u zaštitnom pojasu javnog puta. odnosno postavljanje vodovoda.

FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA lan 16. odnosno zbog izvo enja tih radova suprotno propisanim tehni kim uslovima i na inu njihovog izvo enja. neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na njemu. III. 4) naknada za postavljanje reklamnih tabli. reklamnih panoa. 3) naknada za vanredni prevoz. 7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta. održavanja i zaštite javnog puta obezbe uje se iz: 1) naknada za upotrebu javnog puta. Za upotrebu javnog puta pla aju se naknade. u skladu sa propisima. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi trajno. njegovog dela ili putnog objekta. traktore i priklju na vozila. Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije. 2) naknade za održavanje državnog puta u visini od 10. 5) posebna naknada za upotrebu javnog puta.. 4) ulaganja doma ih i stranih lica. njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina).0% od akcize na derivate nafte. Upravlja javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta propisanih ovim zakonom. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. 2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhva ena ta kom 1) ovog lana.9 Upravlja javnog puta dužan je da o aktima donetim u vršenju javnih ovlaš enja vodi evidenciju. i to: 1) godišnja naknada za motorna vozila. 6) naknada za prekomerno koriš enje javnog puta. odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravlja javnog puta. lan 15. . 3) finansijskih kredita. 5) budžeta Republike Srbije i 6) drugih izvora u skladu sa zakonom. lan 17.

lan 19. 10) naknada za postavljanje vodovoda. ta . ta ka 2) ovog zakona utvr uje nadležni organ opštine. . lan 20. ta ka 13) ovog zakona organizuje Javno preduze e na grani nim prelazima odre enim propisima. telefonskih i telegrafskih vodova i sl. odnosno ulicu. ta . a za opštinski put. Naplatu naknade iz lana 17. ovog lana na ra un Javnog preduze a koje ta sredstva koristi za održavanje i zaštitu državnih puteva. uz saglasnost skupštine opštine. ovog lana za državni put donosi se uz saglasnost Vlade. 13) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u lan 18. odnosno skupštine grada. kanalizacije. Visinu naknade iz lana 17. Visinu naknade iz upravlja javnog puta. ta . lan 21. Visinu naknade iz lana 17. a sredstva napla ena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica prihod su upravlja a tih puteva i ulica. 3) do 12) ovog zakona utvr uje puta. odnosno grada. 1) i 2) ovog zakona prihod su opštine. 1) i 13) ovog zakona utvr uje Vlada. elektri nih. ta . Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. 3) do 13) ovog zakona za upotrebu državnih puteva prihod su Javnog preduze a.. Sredstva iz lana 16.10 8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravlja javnog 9) naknada za priklju enje prilaznog puta na javni put. na javnom putu. lana 17. Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1. 11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta. Odluka o visini naknade iz stava 3. ta ka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom ra unu Trezora Republike Srbije. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. 12) godišnja naknada za koriš enje komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta i inostranstvu.

. vozila: Naknada iz lana 17. Sredstva od napla enih naknada iz lana 17. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) policije. odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za ije koriš enje se pla a putarina. ako je oslobo enje od pla anja te naknade predvi eno me unarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet.11 lan 22. 2) privrednih društava. ovog zakona koriste se za izgradnju. preduze a i drugih pravnih lica. 3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i 4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru doma ih ili me unarodnih humanitarnih akcija. 5) profesionalnih vatrogasnih jedinica. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se. kao i za troškove koriš enja i otplatu kredita za navedene namene. ta ka 4.. 4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim ure ajima za davanje svetlosnih i zvu nih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju). po odobrenju Javnog preduze a. 3) hitne pomo i. ta ka 1) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. rekonstrukciju. održavanje i zaštitu javnih puteva. lan 25. vozila: Naknada iz lana 17. 2) Vojske Srbije i Crne Gore. dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara. Za vozila iz stava 1. za motorna vozila: 1) republi ke inspekcije za državne puteve i republi ke inspekcije za drumski saobra aj. 2) osoba sa invaliditetom i 3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. Naknada iz lana 17. lan 24. 6) osoba sa invaliditetom i 7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. ovog zakona dozvola se izdaje pojedina nom vozilu za pojedina nu vožnju. lan 23.

instalacije. ure aja i instalacija. kanalizacije. U zaštitnom pojasu iz stava 1. ovog lana može da se gradi. toplovod.. toplovoda. kazne i ostalog što nije ure eno ovim zakonom. lan 29. U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja. osim ako je druga ije odre eno prostornim.12 lan 26. Radi spre avanja ugrožavanja stabilnosti javnog puta i obezbe ivanja uslova za nesmetano odvijanje saobra aja i režim saobra aja na javnom putu. instalacija. može da izvodi radove na javnom putu (gra enje. sa svake strane javnog puta. kao i postrojenja. ima slede e širine: 1) državni putevi I reda . kao i postavljanje postrojenja. osim izgradnje saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta. železni ka pruga i drugi sli an objekat. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. kao i drugih prava u skladu sa zakonom. ure aja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobra aja na javnom putu. u pogledu širina zaštitnog pojasa.) samo ako je za izvo enje tih radova pribavio saglasnost upravlja a javnog puta. odnosno urbanisti kim planom. primenjiva e se odredbe zakona kojim se ure uje poreski postupak i poreska administracija. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. primenjuju se i u naseljima.. kontrole.autoputevi 2) ostali državni putevi I reda 3) državni putevi II reda 4) opštinski putevi 40 metara 20 metara 10 metara 5 metara Odredbe stava 1. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta koja sadrži saobra ajno-tehni ke uslove. Zaštitni pojas. nosilac prava službenosti na javnom putu. postrojenja i sl. kamate. ovog lana. . Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi kontrolu izvo enja radova iz stava 2. IV. kanalizacija. zabranjena je izgradnja gra evinskih ili drugih objekata. odnosno postavljanje vodovoda. postrojenja i sl. kao i telekomunikacione i elektro vodove. povra aja. zastarelosti. ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA lan 27. lan 28. odnosno postavlja. U pogledu naplate naknada utvr enih ovim zakonom. ovog lana. vodovod.

odnosno neposredni držalac zemljišta. ovog lana lice koje upravlja tim objektima dužno je da bez odlaganja pristupi otklanjanju ošte enja. odnosno kvara i istovremeno o preduzetim radovima bez odlaganja obavesti upravlja a javnog puta. ure ajem. kojim se ne ošte uje javni put ili ne ugrožava bezbednost saobra aja. ograde. postrojenje. Izgradnja objekata u pojasu kontrolisane izgradnje dozvoljena je na osnovu donetih prostornih i urbanisti kih planova koji obuhvataju taj pojas. postavljati postrojenja i ure aje i graditi objekte. lan 31. lan 34. instalaciju i vod. ure aje i objekte iz stava 2. objekata. dužno je da održava taj objekat. u cilju obezbe enja preglednosti puta.. instalacija ili vodova iz stava 1. ovog lana imaju pravo na naknadu štete zbog ograni enja koriš enja zemljišta u zoni potrebne preglednosti. pristupa po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta. lan 32. drve e i zasadi pored javnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrožavaju bezbednost saobra aja. predmete. dužan je da. U zonama potrebne preglednosti zabranjeno je podizati zasade. na zahtev upravlja a javnog puta. Ograde. koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti. ograde i drve e. odnosno kvara. ovog lana. instalacijom i vodovima. materijale. Zabranjeno je ukrštanje državnog puta I reda sa železni kom prugom lan 33. . drve e. postrojenja. Lice iz stava 1. u istom nivou. postrojenjem.13 lan 30. Lice koje upravlja objektom. moraju se obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima. ugra enim u javni put. na na in kojim se ne ošte uje javni put. ure aja. otklanjanju ošte enja. U pojasu iz stava 1. postrojenja. Lica iz stava 3. Na raskrsnici javnog puta sa drugim putem i ukrštanja javnog puta sa železni kom prugom u istom nivou. koju pla a upravlja javnog puta. ukloni zasade. lana zabranjeno je otvaranje rudnika. ure aj. Vlasnik. odnosno vršiti druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. U slu aju ošte enja. ovog kamenoloma i deponija otpada i sme a. odnosno ne ugrožava bezbednost saobra aja ili ne ometa održavanje javnog puta. ovog lana. odnosno kvara. ostavljati predmete i materijale.

ovog lana. ostrva za odvajanje saobra ajnih traka. Javno preduze e izda e saglasnost iz stava 2. Podizanjem ograde iz stava 1. kao i ulice. ovog lana. Ako vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne održavaju ograde. potrebnu saobra ajnu signalizaciju. sajmišta. Ako posebni uslovi predvi eni u saglasnosti iz stava 2. Raskrsnica ili ukrštaj opštinskog. sa državnim putem. Odobrenje iz stava 4. zahtevaju gra enje novih saobra ajnih traka. 2. škole. ovog lana. ovog lana i odre uje uslove i na in njenog podizanja i održavanja. lana ne može se umanjiti Javno preduze e utvr uje potrebu podizanja ograde iz stava 1. kao i troškove izvo enja radova na vra anju javnog puta u prvobitno stanje snosi lice iz stava 1. na mestima na kojima se okupljaju gra ani u velikom broju (sportski stadioni. ovog lana. ništavo je. opremu. odnosno priklju ak na državni put može se graditi uz saglasnost Javnog preduze a. ovog lana. Priklju ak prilaznog puta na javni put može se graditi uz saglasnost upravlja a javnog puta. ukrštaja ili priklju ka. semaforizaciju i rasvetu na državnom putu. ovog lana. za izgradnju raskrsnice. podizanje.. izdaje Ministarstvo. ergele i sl. ovog lana. odnosno održavanje izvrši e Javno preduze e o njihovom trošku. Ograde su dužni da podignu i održavaju vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata iz stava 1. ako se time umanjuje preglednost na javnom putu. Radi nesmetanog i bezbednog odvijanja saobra aja i zaštite državnog puta od ošte enja. i 3.). ovog lana sadrži naro ito: posebne uslove izgradnje. ovog lana ako utvrdi da su kumulativno ispunjeni uslovi i to ako: . lan 35. lan 36.14 Troškove izvo enja radova iz st. odobrenje za izgradnju raskrsnice. a koja se nalaze pored državnog puta sa velikom gustinom saobra aja. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. Saglasnost iz stava 2. lan 37. izdato bez prethodno pribavljene saglasnosti iz stava 2. odnosno nekategorisanog puta. javni lokali i sl. Zabranjeno je ostavljanje gra evinskog i drugog materijala pored javnog puta. ovog preglednost na državnom putu.) ili na mestima koja se koriste za držanje stoke u ve em broju (pašnjaci. podiže se odgovaraju a ograda kojom se odvaja to mesto od državnog puta.

ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. ovog lana. kao i ulice. Zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. ovog lana snosi investitor izgradnje zemljanog. ukrštaj ili priklju ak na državni put. a u cilju pove anja kapaciteta i pove anja nivoa bezbednosti saobra aja na državnom putu. odnosno prilaznog puta. kao i ulicom koji ve imaju izvedenu raskrsnicu. Sused javnog puta dužan je da omogu i slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa javnog puta na njegovo zemljište. Troškove izgradnje iz st.. snosi investitor radova na izgradnji. 1. sa opštinskim. odnosno na koji se priklju uje. Tehni kom pregledu izgra ene raskrsnice. ovog lana preseca zemljani put. Investitor izgradnje raskrsnice. 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put. . odnosno nekategorisanim putem. u širini i dužinama iz stava 1. ovog lana ne smanjuju kapacitet i proto nost saobra aja na državnom putu i 3) raskrsnica. odnosno rekonstrukciji javnog puta. Prilazni put koji se priklju uje na javni put mora se izgraditi na na in propisan u stavu 1. na najmanji mogu i broj. ovog lana. lan 38. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. ovog lana snosi troškove izgradnje i troškove postavljanja saobra ajne signalizacije i opreme izgra ene raskrsnice. ra unaju i od ivice kolovoza javnog puta. odnosno na koji se priklju uje. prisustvuje ovlaš eni predstavnik Javnog preduze a. lan 40. uz naknadu prouzrokovane štete. ukrštaja ili priklju ka. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. u širini od najmanje pet metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda. lan 41. troškove izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. Javno preduze e dužno je da prilikom rekonstrukcije državnog puta smanji broj raskrsnica ili priklju aka opštinskog ili nekategorisanog puta na državni put. Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javni put iz stava 1. ukrštaja ili priklju ka na državni put. i 2. odnosno nekategorisanog puta.15 1) nije mogu e izvršiti povezivanje opštinskog. lan 39. ovog lana nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na državnom putu. 2) raskrsnica. Za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta potrebno je pribaviti saglasnost upravlja a javnog puta.

ukrasnim šibljem i drugim rastinjem tako da se ne ometa preglednost na javnom putu. 3) izvo enje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu. javnog puta. reklamni panoi.. otpadnih voda i drugih te nosti na put. Zasadi iz stava 1. postaviti. da kosine useka. zaseka i nasipa. 1. ovog lana shodno se primenjuju i na vlasnike. odnosno pored tog puta na udaljenosti od sedam metara. kao i zemljišni pojas ozeleni travom. buke. ako se isti ne mogu izgraditi. ure aji za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje (u daljem tekstu: natpisi). Na javnom putu zabranjeno je naro ito: 1) privremeno ili trajno zauzimanje puta. Odredbe st. odnosno neposredne držaoce zemljišta. dužan je. Radi zaštite javnog puta od spiranja i odronjavanja. smetova. kojima se ošte uje javni put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. . odnosno podi i na javnom putu. ako priroda zemljišta dopušta.16 Sused javnog puta dužan je da omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta. lan 42. 4) ispuštanje voda. zaslepljuju ih efekata i drugih štetnih uticaja. održavanjem i zaštitom puta. ovog lana moraju se uredno održavati i obnavljati. u slu aju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe. Postavljanje natpisa vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje upravlja Zabranjeno je postavljanje natpisa u pojasu širine 60 metara pored Natpise je dužno da održava lice koje je zahtevalo njihovo lan 44. za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu od snežnih lavina. rekonstrukcijom. Reklamne table. 2) izvo enje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. odnosno na opštinskom putu i pored tog puta na udaljenosti od pet metara. uz naknadu prouzrokovane štete. Upravlja javnog puta dužan je da zaklju i ugovor sa susedom javnog puta da na susedovom zemljištu izgradi odvodne kanale i druge ure aje za odvo enje vode od trupa puta kao i da postavi privremene ili stalne ure aje i regulacije. do 3. lan 43. autoputa. postavljanje. mogu se postavljati na državnom putu. upravlja javnog puta. odnosno podigne zasade. mereno sa spoljne strane od ivice kolovoza.

kamenja i drugog materijala. podnese pismeni zahtev koji se zasniva na ta nom. balvani. na putu. drlja e i sl. ako je javni put u takvom stanju da: . drvene gra e. put. predmeta i sme a na 7) zamaš ivanje puta mazivima ili drugim sli nim materijama. lan 46. oru a na putu. napasanje i napajanje stoke 15) okretanje zaprege. Upravlja javnog puta dužan je da u obavljanju poslova zaštite javnog puta. 9) oranje i izvo enje drugih poljoprivrednih radova na bankinama. kao i otpadnih predmeta i 13) nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put. 14) puštanje stoke na put bez nadzora. odnosno ovlaš enog lica. drva za ogrev. 8) postavljanje i koriš enje svetla ili drugih svetlosnih ure aja na putu i pored puta. svakodnevno sprovodi aktivnosti na utvr ivanju zauze a javnog puta.). lan 45. 12) paljenje trave i drugog rastinja na putu. pluga i drugih poljoprivrednih mašina i 16) ko enje zaprežnih vozila spre avanjem okretanja to kova. materijala. bez odlaganja. uz koji je dužan da dostavi situacioni plan izdat od nadležnog organa. potpunom i odre enom injeni nom stanju nadležnoj inspekciji za javne puteve. traktora. dužan je da. useka i nasipa puta. ostavljanje ili bacanje materijala. ili bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu. ovog lana. 11) spuštanje niz kosine zaseka. 6) prosipanje. oru a i drugih vrsta tereta po putu (grede. 18) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa koriš enje puta. plugovi. kosinama i zemljišnom pojasu..17 5) spre avanje oticanja voda sa puta. 17) uklju ivanje vozila na put i isklju ivanje sa puta van priklju ka ili ukrštaja i nanošenje blata na put. materijala. Upravlja javnog puta pokre e postupak kod Ministarstva ili opštinskog odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja za ograni avanje koriš enja javnog puta. Upravlja javnog puta. 10) vu enje predmeta. u slu ajevima iz stava 1. u slu ajevima kada je taj plan podesno dokazno sredstvo za utvr ivanje injeni nog stanja. kameni blokovi. bespravnog izvo enja radova na javnom putu i u zaštitnom pojasu i svih drugih injenja kojima se bitno ošte uje. kojima se ometa odvijanje saobra aja na putu. radi preduzimanja inspekcijskih mera. grane. 19) svako injenje kojim se ošte uje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobra aja na putu. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre avanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima.

kao i za potrebe odbrane zemlje. Zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone mogu saobra ati na javnom putu ako imaju to kove sa pneumaticima. širinu. može se obavljati na javnim putevima na osnovu posebne dozvole koju izdaje upravlja javnog puta za svaki pojedina ni prevoz. Vozilo sa gusenicama može saobra ati na javnom putu sa savremenim kolovoznim zastorom. ukupnu masu. lan 48. O izdatim dozvolama iz stava 2. obavljanje tog prevoza uskladi sa upravlja em javnog puta. Lice koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. Vanredni prevoz. ovog lana upravlja javnog puta pismeno obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. kao i iznos naknade za vanredni prevoz.18 1) saobra aj nije mogu ili je mogu saobra aj pojedinih vrsta vozila. osim vozila sa gusenicima. dužinu ili visinu. ovog lana. ovog lana. u prevozu u drumskom saobra aju na teritoriji Republike Srbije. moraju imati to kove sa pneumaticima. smatra se vanrednim prevozom u smislu ovog zakona. Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko optere enje. odnosno nadležni organ opštine ili grada.. odnosno u me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju. 2) saobra aj pojedinih vrsta vozila može biti štetan za javni put i 3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na zaštitu javnog puta i bezbednost saobra aja. ako se taj prevoz obavlja radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. ministarstvo nadležno za poslove saobra aja. ako su gusenice zašti ene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama. kao i lice koje vrši poslove na održavanju javnih puteva na kojima e se obaviti vanredni prevoz. Vanredni prevoz može da se obavlja na javnom putu bez izdate dozvole iz stava 2. ovog lana. lan 47. . upravlja javnog puta preduzima mere obezbe enja javnog puta postavljanjem pripadaju e saobra ajne signalizacije i o preduzetim merama obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i javnost putem sredstava javnog informisanja. a upravlja javnog puta ima pravo na naknadu štete koja je time prouzrokovana. ovog lana dužno je da pre po etka obavljanja vanrednog prevoza. kojom se odre uju na in i uslovi prevoza. Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. Vozila Vojske Srbije i Crne Gore ne moraju da ispunjavaju uslove iz stava 2. Motorna i priklju na vozila koja saobra aju na javnim putevima.

isklju uje iz saobra aja na javnom putu ovlaš eno lice iz stava 1. a najkasnije u roku od dva asa od trenutka onesposobljavanja vozila. pri injenu grubom nepažnjom. Za vreme trajanja isklju enja iz saobra aja. drveta i sl. Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole iz lana 48. ovog lana dužno je da o obavljanju tog prevoza obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. odnosno ovlaš eno lice opštinskog. zabranjeno je koriš enje vozila koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja. ovog lana i odre uje mesto parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole.ciljnoj lokaciji. ovog zakona. imalac vozila.. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta pri injenu obavljanjem vanrednog prevoza na javnom putu. Lice iz stava 1. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. lan 51. lan 52. odnosno padanja tereta.19 Lice iz stava 5.). Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da taj prevoz obavlja u skladu dozvolom iz lana 48. Privremeno ili trajno u eš e teretnih vozila sa više od 50% u svim izvršenim prevozima tereta na odre enom javnom putu ili njegovom delu za potrebe lica koje izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji ili obavlja privrednu delatnost ija priroda zahteva tako izvršene prevoze (eksploatacija kamena. vrši ovlaš eno službeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. ovog lana dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta. uglja. lan 49. odnosno tereta dužan je da ukloni sa trupa javnog puta odmah. odnosno obavlja privrednu delatnost iz stava 1. stav 2. ovog lana koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. koja saobra aju na javnom putu. ukupne mase i dimenzija vozila. odnosno njegovog dela u smislu ovog zakona. Kontrolu vanrednog prevoza.5 tona i to najmanje etvorostrukim brojanjem saobra aja na izvornoj . U eš e teretnih vozila lica koje izvodi radove. smatra se prekomernim koriš enjem tog javnog puta. minerala. ovlaš eno lice ministarstva nadležnog za poslove saobra aja. ovog zakona. kao i teret koji je pao sa vozila. stav 2. . utvr uje upravlja javnog puta na osnovu prose nog godišnjeg dnevnog saobra aja teretnih vozila nosivosti više od 11. ovog lana. odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja. kao i kontrolu najve ih dozvoljenih osovinskih optere enja. lan 50.

. ovog lana mora se izvršiti tako da se ne nanese šteta javnom putu. a u . lan 53. 1.20 Ako imalac vozila ili tereta ne izvrši uklanjanje u roku iz stava 1. ovog lana. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta na kome se zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. odnosno tereta. O zabrani saobra aja iz stava 1. do 4. dužan je da obavesti organ nadležan za unutrašnje poslove i upravlja a javnog puta na kome e se održati sportska ili druga manifestacija. sa trupa ili zemljišnog pojasa javnog puta iz st. ovog lana. u smislu zakona kojim se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. osim na autoputu. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 24 asa od trenutka onesposobljavanja vozila. do 5. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. njegovom delu ili putnom objektu. Uklanjanje vozila. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. odnosno tereta. odnosno tereta dužan je da ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta odmah. Upravlja javnog puta dužan je da blagovremeno i na pogodan na in obaveštava javnost i korisnike javnih puteva o stanju i prohodnosti tih puteva. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje opštinskog puta i ulice. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. a najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. ovog lana. blagovremeno obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i preduzme potrebne mere obezbe enja. izvrši e se na na in propisan odredbama st. Organ koji je. organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja. Upravlja javnog puta dužan je da o zabrani saobra aja iz stava 1. odnosno tereta. može zabraniti saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila na javnom putu. preusmeravanja saobra aja i obaveštavanja javnosti i preduzetih mera obezbe enja. pod uslovom da je mogu e preusmeravanje saobra aja na druge javne puteve. lan 54. ure uje i obezbe uje opština. Ako imalac vozila ili tereta uklanjanje ne izvrši u roku iz stava 3. ovog lana. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja (u daljem tekstu: organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja). ako to zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. Organizator sportske ili druge manifestacije snosi troškove zabrane saobra aja. odnosno grad. ovog lana. odnosno tereta. 1. kao i teret koji je pao sa vozila imalac vozila.

njegovom delu ili putnom objektu. opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta. ili opštinski. Upravlja javnog puta dužan je da redovno signalizaciju i opremu puta. lan 56. obustave i zabrane saobra aja na javnom putu. Opšta zabrana saobra aja na javnom putu. na predlog upravlja a javnog puta. a zabrana saobra aja za odre ene vrste vozila na javnom putu. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA lan 57. dopunjuje i obnavlja saobra ajnu signalizaciju. može biti privremena. njegovom delu ili putnom objektu. na osnovu rešenja o tehni kom regulisanju saobra aja koje izdaje Ministarstvo. Organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja na javnom putu. ovog lana obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uva upotrebnu vrednost puta. V. održavanje.. lan 55. javnog puta i 3) ako to zahteva izvo enje radova na rekonstrukciji i održavanju 4) ako to zahtevaju drugi razlozi zaštite javnog puta i bezbednosti saobra aja na javnom putu. u roku od 48 asova pre po etka primene navedenih mera. periodi no i urgentno lan 58. može biti privremena ili stalna. u slede im slu ajevima: isti saobra ajnu 1) ako se javni put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati saobra aj ili se ne može odvijati saobra aj odre ene vrste vozila. Održavanjem javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi kojima se obezbe uje nesmetan i bezbedan saobra aj i uva upotrebna vrednost puta. Održavanje javnog puta obuhvata redovno. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Upravlja javnog puta dužan je da pri izvo enju radova iz stava 1. saobra aja i okoline. Upravlja javnog puta postavlja.21 slu aju ograni enja. Radovi na redovnom održavanju javnog puta jesu naro ito: . na javnom putu. zamenjuje. zabrani e saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila. njegovom delu ili putnom objektu. 2) ako bi u eš e odre enih vrsta vozila u saobra aju nanosilo štetu javnom putu. njegovom delu ili putnom objektu.

šljun anog. saobra ajne signalizacije. Radovi na periodi nom održavanju javnog puta obuhvataju: oja anje kolovozne konstrukcije.22 1) pregled. 6) iš enje i ure enje jarkova. odnosno njegovom delu. zamenjivanje. saobra aja i okoline. pojasa. 2) mestimi no elemenata trupa puta. propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta. odnosno tucani kog zastora na 2) obrada površine kolovoznog zastora ili zaptivanje. pojasu. ležišta. ošte enih sekundarnih elemenata i dotrajalih peša kih staza na mostovima. lan 59. parkirališta. izolacije. ograda. popravljanje kolovozne konstrukcije i ostalih 3) iš enje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog 4) ure enje bankina. utvr ivanje i ocena stanja puta i putnog objekta. slivnika. nosivosti. bankina. dotrajalih i privremenih propusta za vodu. dopunjavanje i obnavljanje iš enje saobra ajne signalizacije. rehabilitaciju i poja ano održavanje. useka i zaseka. 3) nanošenje novog asfaltnog sloja po celoj širini kolovoza odre ene 4) korekcija oblika postoje eg zastora ili kolovoza. 8) postavljanje. eli nih konstrukcija mostova. 11) iš enje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. kolovoza. 2) zamena složenih dilatacionih sprava. podvožnjacima i vijaduktima. dopunjavanje i obnavljanje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. saobra aja i okoline. 5) ure enje i o uvanje kosina nasipa. rigola. 3) obnavljanje antikorozivne zaštite nadvožnjaka. 9) zamenjivanje. 4) zamena deformisanih. rigola. 7) popravka putnih objekata.. podvožnjaka i vijadukata. Radovi na rehabilitaciji javnog puta jesu naro ito: 1) selektivno obnavljanje. 12) košenje trave i ure ivanje zelenih površina na putu i zemljišnom 13) iš enje snega i leda sa kolovoza javnog puta i saobra ajnih površina autobuskih stajališta. zamena i poja anje dotrajalih kolovoznih zastora i promena popre nih nagiba kolovoza na javnom putu. Radovi na oja anju kolovozne konstrukcije jesu naro ito: 1) postavljanje neasfaltiranim putevima. 10) postavljanje. nadvožnjacima. .

Tehni ku dokumentaciju iz stava 5. 2) proširenje kolovozne konstrukcije. situacioni plan. tehni ki uslovi i na in izvo enja radova. 3. Radovi iz st. odnosno njegovom delu. Radovi na urgentnom održavanju javnih puteva obuhvataju radove uslovljene elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima. pre po etka izvo enja radova na oja anju. a za opštinske puteve i ulice opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. lan 61. 5) saniranje klizišta i odrona. u cilju obezbe ivanja prohodnosti puta i bezbednog odvijanja saobra aja.. Radovi na poja anom održavanju javnog puta (poboljšanje javnog puta). rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta overava Ministarstvo za državne puteve. popre ne profile. 8) postavljanje nove opreme puta i novih objekata i opreme za zaštitu puta. . periodi nom i urgentnom održavanju državnog puta kojim se bliže ure uju vrste radova. lan 60. projektni zadatak. tehni kim propisima i standardima i koja sadrži: opšti deo. obrazuje komisiju za tehni ki pregled izvedenih radova na periodi nom održavanju javnog puta i izdaje akt o prijemu tih radova. Overa iz stava 6. ovog lana. ovog lana prestaje da važi ako se radovi ne zapo nu u roku od godinu dana od dana izvršene overe. projekat regulisanja saobra aja za vreme izvo enja radova i tehni ku kontrolu tehni ke dokumentacije. 7) zamena ili izrada drenažnog sistema za odvodnjavanje podzemnih voda sa javnog puta i putnog objekta. 3) proširenje raskrsnica u nivou. tehni ki opis. saobra aja i okoline na javnom putu. i 4. uzdužni profil. 2. detalje potrebne za izvo enje radova. bankina i ostalih elemenata trupa puta na kra im delovima puta. jesu naro ito: 1) ublažavanje pojedinih uzdužnih nagiba i ispravka pojedinih krivina. odnosno njegovom delu. Ministar donosi propis o redovnom. 4) zamena drenažnih sistema i hidroizolacije u tunelima i sanacija ili zamena tunelske obloge. ovog lana izvode se prema tehni koj dokumentaciji koja se izra uje u skladu sa ovim zakonom. projekat saobra ajne signalizacije i opreme. obložnih i portalnih zidova. Ministarstvo. 6) sanacija i izrada potpornih. ili opštinski.23 5) postavljanje nove saobra ajne signalizacije na javnom putu. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. opis radova sa predmerom i predra unom.

Troškove održavanja zajedni kih stubova i konstrukcija na mostu iz stava 1. Radovi na održavanju javnog puta po pravilu se izvode tako da se ne zabranjuje saobra aj na javnom putu. donosi rešenje o zabrani saobra aja. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. lan 65. U slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda upravlja javnog puta postupa na osnovu posebnog plana za otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda. kao sastavni deo državnog puta. U slu aju zabrane saobra aja iz stava 2. U slu aju da se radovi iz stava 1. lan 63. . ako je za potrebe naselja put izgra en sa širim kolovozom nego van naselja. Opština. Javno preduze e održava kolovoznu konstrukciju i saobra ajnu signalizaciju. Održavanje zajedni kih stubova i zajedni kih konstrukcija na mostu izgra enom za železni ku infrastrukturu i javni put vrši upravlja železni ke infrastrukture u skladu sa tehni kim propisima i standardima. ovog lana. Upravlja opštinskog puta i ulice održava dodatne elemente. lan 64. upravlja javnog puta na kome je zabranjen saobra aj dužan je da putem sredstava javnog informisanja obavesti javnost 48 asova pre po etka zabrane saobra aja. ovog lana. ovog lana ne mogu izvesti bez zabrane saobra aja na javnom putu. objekte i opremu državnog puta koji su izgra eni za potrebe naselja. u širini kolovoza tog puta van naselja.24 Opštinski.. lan 62. po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. snose u jednakim iznosima upravlja železni ke infrastrukture i upravlja javnog puta. odnosno grad snosi srazmeran deo troškova za održavanje državnog puta u naselju. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja donosi propis iz stava 1. na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje. ovog lana za opštinske puteve i ulice. u kojem utvr uje kojim e se drugim putem odvijati saobra aj i pod kojim uslovima uz saglasnost upravlja a javnog puta na koji se vrši preusmeravanje saobra aja. Ministarstvo. ili opštinski.

25 VI. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. opštinski put i ulica mora biti osposobljena da podnese osovinsko optere enje od najmanje šest tona. zavisno od konfiguracije terena. zavisno od terenskih uslova. izra uju se i slede i idejni projekti: trupa puta. umesto posebne trake. s tim što svaka saobra ajna traka mora da bude široka najmanje 3. lan 69. ovog lana. ovog zakona. a u tunelima i galerijama može. a ulica trotoar i umesto ivi nih traka ivi njake. pored idejnog projekta tog puta. uzdužni nagib. objekata za potrebe puta. Izuzetno od odredbe stava 2. Ostali državni putevi I reda moraju se izgraditi tako da ispunjavaju slede e uslove: .) omogu avaju brzinu od najmanje 130 km na as. saobra ajne signalizacije i opreme puta. ivi ne trake i sl. Ministar bliže propisuje sadržinu idejnih projekata za pojedine elemente državnog puta iz stava 2.75 metara. Autoput mora da se izgradi tako da ispunjava slede e uslove: 1) da ima dve fizi ki odvojene kolovozne trake. priklju aka. lan 67. lan 68. Javni put mora da se izgradi tako da bude osposobljen da podnese osovinsko optere enje od najmanje 11. putnih objekata.5 metra.5 tona po osovini. Javni put mora da se izgradi tako da ima najmanje dve saobra ajne i dve ivi ne trake ili ivi njake u ravni kolovoza. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA lan 66. sa najmanje dve saobra ajne trake za svaku kolovoznu traku. 2) da svaka kolovozna traka ima posebnu traku širine 2. da na pogodnim mestima ima ure ene prostore za prinudno zaustavljanje vozila i 3) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. Izgradnja i rekonstrukcija javnog puta vrši se u skladu sa zakonom kojim se ure uje planiranje i izgradnja i u skladu sa ovim zakonom. a zavisno od konfiguracije terena brzinu od najmanje 100 km na as. ovog lana. ukrštaja.. a da se. Za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta.50 metara. za prinudno zaustavljanje vozila duž cele trake ili duž pojedinih njenih delova na pogodnim rastojanjima. Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije državnog puta sadrži glavne projekte za sve elemente propisane lanom 4. raskrsnica.

lan 72. uzdužni nagib.) omogu avaju bezbedan saobra aj za ve e brzine. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. 2) autoservisa i 3) objekata za privremeni smeštaj onesposobljenih vozila. Državni put I reda mora se izgraditi tako da.5 metra. a najmanje za brzinu od 100 km na as. 1) auto-baza za pružanje pomo i i informacija u esnicima u 2) ugostiteljskih objekata. u skladu sa prostornim planovima. Javni put van naselja na kome je predvi ena velika gustina saobra aja mora se izgraditi tako da ukrštanje tog puta sa drugim javnim putem bude izgra eno van nivoa. na delovima puta sa ve im uzdužnim nagibom ima izgra enu posebnu saobra ajnu traku za kretanje sporih vozila. moraju se predvideti. a izuzetno 80 km na as na planinskim prevojima i drugim nepovoljnim planinskim terenima i 3) da raskrsnice budu izvedene tako da se vozila mogu bezbedno uklju ivati na put i isklju ivati sa puta.. 3) turisti kih objekata. 2) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. ivi na traka i sl. Putni objekti javnog puta moraju se izgraditi tako da širina kolovoza na putnom objektu ne sme da bude manja od širine kolovoza javnog puta. Tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva. s tim što se. mora se izgraditi van kolovoza javnog puta. gustine i strukture saobra aja.26 1) da saobra ajne trake budu široke najmanje po 3. osim ulice. lan 70. zavisno od konfiguracije terena. a za autoputeve i državne puteve I reda i mesta za izgradnju: saobra aju. Saobra ajna površina autobuskog stajališta na javnom putu. lan 71. mesta pored javnih puteva za izgradnju: 1) stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom.25 metara.rekreacionih objekata. lan 73. osim ulica. 4) trgovinskih objekata i 5) sportsko . .

ili ih prilagode nastalim promenama. U slu aju da lica iz stava 2. telekomunikacione instalacije i sl. mora biti izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta. izgra eni podvožnjak smatra se objektom infrastrukturnog sistema. najmanje 30 dana pre po etka radova na izgradnji. ovog lana. javni put. rudnik. izmeste objekte. rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom podvožnjaka za javni put.27 lan 74. Lica iz stava 2. odnosno. postrojenja. postrojenja. ovog lana o po etku radova. ure aje. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. odnosno njegovog dela. a pri izgradnji javnog puta o trošku investitora javnog puta. lan 76. U slu aju ukrštanja javnog puta sa železni kom infrastrukturom zbog izgradnje javnog puta. snosi investitor izgradnje tog javnog puta. ako se druga ije ne sporazumeju investitor i upravlja javnog puta. instalacije i vodove do po etka izvo enja radova na izgradnji. instalacije i vodove. Investitor je dužan da. odnosno te železni ke infrastrukture. odgovaraju za štetu koja nastane zbog neblagovremenog otpo injanja izvo enja tih radova. Lica. elektri ne. ovog lana. koji su imaoci i koja su dužna da se staraju o objektima. iz stava 1. pismeno obavesti lica iz stava 2.). ure aje. kamenolom. odnosno u putnom objektu (kanalizacija. odnosno njegov deo koji se izmešta. uskla uju radove na istim sa radovima na rekonstrukciji javnog puta. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili izvo enju drugih radova na javnom putu. ure ajima. odnosno njegovog dela. ovog lana ne izmeste.. postrojenjima. troškove izgradnje nadvožnjaka ili podvožnjaka. Investitor je dužan da. ovog lana sa opremom i saobra ajnom signalizacijom javnog puta. najmanje 60 dana pre po etka radova iz stava 1. odnosno železni ke infrastrukture. akumulaciono jezero. odnosno njegov deo. snosi investitor objekta zbog ije izgradnje se vrši izmeštanje javnog puta.). Gornji stroj javnog puta ispod podvožnjaka iz stava 1. aerodrom i sl. lan 75. ovog lana dužna su da pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu o svom trošku. Ako postoje i javni put. kao i sistemom za . lan 77. vodovod. treba izmestiti zbog gra enja drugog objekta (železni ka infrastruktura. odnosno ne prilagode objekte. Troškove izmeštanja javnog puta.

Infrastrukturni sistem ispod nadvožnjaka iz stava 3. Troškove izgradnje elemenata javnog puta u smislu stava 1. odnosno grada ili prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika. ne može da se naruši kontinuitet trase tog puta i saobra aja na njemu. izgra eni nadvožnjak smatra se objektom javnog puta. pod uslovom da imaju posebne konstrukcije. s tim da se kolovoz javnog puta odvoji od železni ke pruge. lan 79. lan 78. Izgradnjom deonice javnog puta. do 4. shodno se primenjuju i kad zbog promene kategorije javnog puta. odnosno putnog objekta sa dodatnim elementima (širi kolovoz. odre uju se deonice javnog puta. ovog lana. na državnom putu može se izgraditi autobusko stajalište uz saglasnost Javnog preduze a. trotoar.. odnosno promene kategorije infrastrukturnog sistema. odnosno grad ili prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika. odnosno putnog objekta u smislu stava 1. snosi opština. raskrsnice za potrebe naselja. pripada javnom putu koji prolazi iznad javnog puta sa kojim se ukršta. mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima i sa zajedni kom konstrukcijom. . peša ke staze i sl. smatra se objektom javnog puta. Odredbe st. smatra se objektom infrastrukturnog sistema.). ovog lana. odnosno nadvožnjak. svetlosna i druga signalizacija. podvožnjak. Troškove izgradnje autobuskog stajališta iz stava 1. javna rasveta. odnosno urbanisti kim planom. lan 80. objekti i oprema koja odgovara potrebama naselja. odnosno nadvožnjaka.28 odvodnjavanje površinskih i podzemnih voda. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom nadvožnjaka za javni put. ovog lana snosi opština. dolazi do izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka. odnosno grad koji je zahtevao izgradnju tih elemenata. 1. ovog lana. Prostornim. prostori za parkiranje. ovog lana. potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje javnog puta. sa instalacijama i postrojenjima potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje tog sistema. Ako je ukrštanje dva javna puta izvedeno izgradnjom podvožnjaka. biciklisti ke staze. ovog lana. Izuzetno od odredbe stava 1. Na predlog opštine. Mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima.

Rekonstrukcijom javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi na postoje em putu. njegov deo i putni objekat podoban je za upotrebu kada se na na in propisan zakonom utvrdi da javni put. sa ekonomskim na elima i merilima za ocenu opravdanosti njihove izgradnje i sa propisima o zaštiti životne sredine. Javni putevi moraju da se planiraju. tako da štetni uticaji na sredinu zbog o ekivanog saobra aja budu što manji. izgradnja. odnosno materijala. drvene lese. njegovom delu i putnom objektu. lan 83. Odredbe ovog zakona kojima se ure uje izgradnja javnih puteva primenjuju se i na rekonstrukciju ovih puteva. ži ane mreže i sl. ovog lana izdaje Ministarstvo. mora se obezbediti zaštita javnog puta i saobra aja: 1) izgradnjom stalnih objekata (potporni. ili opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. pregradni i vetrobranski zidovi i sl. projektuju i grade tako da se planska i tehni ka rešenja usklade sa najnovijim znanjima tehnike projektovanja i izgradnje javnih puteva.. naprava (palisade.). Projektovanje javnog puta. odnosno rekonstrukcija javnog puta i koriš enje materijala vrši se primenom tehni kih propisa i standarda za tu vrstu objekata. Upravlja javnog puta dužan je da putem sredstava javnog informisanja objavi predaju javnog puta na upotrebu. Upotrebnu dozvolu za javni put iz stava 2. lan 84. stabilnost ili proširuje kolovoz novim saobra ajnim i zaustavnim trakama. nosivost. njegov deo i putni objekat u pogledu bezbednosti saobra aja ispunjava tehni ke propise i standarde koji se odnose na tu vrstu objekata. 2) sa enjem zaštitnih šumskih pojaseva i drugih zasada i 3) postavljanjem privremenih metalne rešetke. Na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. Javni put. bujicama i jakim vetrovima. . obložni. lan 85. konstruktivni elementi. Ministar propisuje osnovne uslove koje javni put izvan naselja i njegovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobra aja i podobnosti puta za odvijanje saobra aja. sa zahtevima bezbednosti saobra aja. kojima se menjaju položaj trase javnog puta u pojasu njegovog osnovnog pravca. lan 82.).29 lan 81.

rekonstrukciju i održavanje državnog puta. 2) tehni ku i drugu dokumentaciju za izgradnju.. rukovo enja izvo enjem radova i vršenja stru nog nadzora. vrši Ministarstvo. 5) pravilno održavanje državnog puta. Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republi kog inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor). 8) primenu tehni kih propisa. . kao i bezbednost saobra aja na državnim putevima. njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehni kim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog puta. 7) da li se pravilno i redovno sprovode propisane mere zaštite državnog puta. njegovog dela i putnog objekta izdato odobrenje za izgradnju. lan 88. 6) uslove odvijanja saobra aja na državnom putu. njegovog dela i putnog objekta. podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona i zakona i drugih propisa kojima se ure uje izgradnja i rekonstrukcija. 3) ispunjenost uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja. moraju da ispunjavaju. Inspektor ima pravo i dužnost da proverava: 1) radove na izgradnji.30 Ministar propisuje osnovne uslove koje autobuska stajališta i parkirališta. lan 87. NADZOR lan 86. standarda i normi kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. odnosno da li je odobrenje izdato na propisan na in. odnosno izvo enjem radova na objektima koji su predmet inspekcijskog nadzora. Nadzor nad sprovo enjem ovog zakona. koja su deo javnog puta. njegovog dela i putnog objekta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. VII. 4) stanje državnog puta. njegovog dela i putnog objekta. Inspektor ne može da izra uje ili u estvuje u izradi tehni ke dokumentacije i tehni koj kontroli tehni ke dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog nadzora i da vrši stru ni nadzor nad izgradnjom. tehni ke kontrole tehni ke dokumentacije. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. 9) da li je za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta.

njegovog dela i putnog objekta. cevovoda. 5) naredi rušenje ili uklanjanje ograda. cevovoda. putnog objekta i zemljišnog pojasa. za koji je izdato odobrenje za izgradnju. ovog lana inspektor obavlja i druge poslove utvr ene zakonom. ako utvrdi da se državni put. njegov deo i putni objekat gradi prema tehni koj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju i da li je ta dokumentacija izra ena u skladu sa propisima. ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona. 9) naredi investitoru pribavljanje upotrebne dozvole. a koji mogu ugroziti njihovu stabilnost i bezbednost saobra aja. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu državnog puta i uklanjanje deponija otpada i sme a. zasada. njegov deo i putni objekat koristi na osnovu izdate upotrebne dozvole. instalacija. njegovog dela. 8) isklju i iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. koristi bez upotrebne dozvole. protivno uslovima odvijanja saobra aja na državnom putu. vodova. njegovog dela i putnog objekta. 11) da li izvo a radova na izgradnji i rekonstrukciji državnog puta. tehni kim propisima i standardima i normama kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije i gra evinski dnevnik na propisan na in. natpisa. 2) predloži organu nadležnom za tehni ko regulisanje saobra aja zabranu saobra aja ili saobra aja odre ene vrste vozila. odnosno da li je dozvola izdata na propisan na in. ograda. 4) naredi rušenje i uklanjanje objekata izgra enih. 7) zabrani radove koji se izvode u neposrednoj blizini državnog puta. osim objekata. drve a. drve a. njegovom delu ili putnom objektu. njegovom delu i putnom objektu ili protivno propisanim merama zaštite državnog puta. Pored poslova iz stava 1. na državnom putu. suprotno odredbama ovog zakona..31 10) da li se državni put. 12) da li se državni put. odnosno izvo enja radova prijavljen na propisan na in. njegovog dela i putnog objekta. a ako . 13) da li je po etak izgradnje državnog puta. lan 89. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom. u roku koji ne može biti kra i od 30 dana. 14) da li vanredni prevoz vrši sa posebnom dozvolom. 3) naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlaš en da: 1) zabrani izvršenje radova koji se izvode protivno zakonu i drugim propisima. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. zasada. njegov deo ili putni objekat. 6) naredi rušenje i uklanjanje objekata. njegovog dela i putnog objekta. gra evinskog i drugog materijala i natpisa podignutih. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta.

ako utvrdi da je izdato suprotno zakonu. privremeno zabrani saobra aj na državnom putu. 11) naredi otklanjanje nepravilnosti. njegovog dela i putnog objekta. dužnosti i ovlaš enja republi kog inspektora za državne puteve utvr enih ovim zakonom. bez prethodno pribavljene saglasnosti Javnog preduze a. odnosno obustavi dalje izvo enje radova i naredi rušenje i uklanjanje izgra enih. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. ne primenjuju tehni ki propisi i standardi i norme kvaliteta. ako utvrdi da izvo a radova ne ispunjava propisane uslove. lan 91.. njegov deo ili putni objekat u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati bezbedan saobra aj. 2) privremeno zabranjuje saobra aj na državnom putu. ako utvrdi da se prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. za koje nije izdato odobrenje za izgradnju. 13) naredi rušenje državnog puta. 15) naredi uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. Nadležni inspektor opštinske. a po potrebi može privremeno zabraniti saobra aj na državnom putu. ovog izvršenje rešenja kojim se: lana ne odlaže 1) zabranjuju. lan 90. Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Vladi u roku od osam dana od dana dostavljanja. njegovog dela i putnog objekta. odnosno odobrenja za izgradnju. po pravu nadzora. u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se ure uje zaštita opštinskih puteva i ulica. Ako je državni put. njegovom delu ili putnom objektu. odnosno obustavljaju radovi. lan 92. . odnosno priklju kom prilaznog puta na državni put. inspektor e narediti da se bez odlaganja preduzmu mere obezbe enja. odnosno rekonstrukciju. 12) pokrene postupak za ukidanje odobrenja za izgradnju. ima prava. njegovog dela ili putnog objekta. njegovom delu ili putnom objektu. 14) naredi otklanjanje nedostataka u utvr enom roku. Žalba izjavljena protiv rešenja iz stava 1.32 investitor ne pribavi upotrebnu dozvolu u utvr enom roku. odnosno zabrani dalje izvo enje radova prilikom izgradnje i rekonstrukcije državnog puta. odnosno gradske uprave. zabrani. 10) naredi postavljanje fizi kih prepreka kojima se onemogu ava priklju enje na državni put. Žalba se podnosi preko Ministarstva. rekonstruisanih i održavanih delova državnog puta ili putnog objekta na kojima nisu otklonjeni nare eni nedostaci. a ako se u utvr enom roku nedostaci ne otklone. priklju kom ili ukrštanjem puteva. njegovom delu ili putnom objektu.

33 3) nare uje otklanjanje nedostataka na državnom putu. radi ostvarivanja pregleda. ograda. sadržinu i koriš enje službenog odela i službene legitimacije. cevovoda. kazni e se za krivi no delo zatvorom od tri meseca do jedne godine ( lan 44. drve a. koje izvodi radove na javnom putu kojima se ošte uje put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova nosi službeno odelo i službenu legitimaciju. 2) Preduzetnik. 5) Preduzetnik. ta ka 1). njegovog dela. otpadnu vodu i drugu te nost na javni put. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje ispusti vodu. 4) nare uje rušenje i uklanjanje objekata. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje privremeno ili trajno zauzme javni put. instalacija. ta ka 4). 4) Preduzetnik. osim objekata. ovoga lana vrši se isticanjem saobra ajnog znaka "zabranjen saobra aj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP". cevovoda. 1) Preduzetnik. Ministar propisuje izgled. ostavlja predmete i materijale. nosilac prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na javnom putu.. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. Zaustavljanje vozila iz stava 1. natpisa. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. ograde i drve e. lan 93. zasada. ta ka 3). održavanjem i zaštitom javnog puta. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. kazni e se za krivi no delo zatvorom do godinu dana ( lan 44. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice. putnog objekta i zemljišnog pojasa. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. vodova. KAZNENE ODREDBE lan 95. postavlja postrojenja i . osim vozila Vojske Srbije i Crne Gore. rekonstrukcijom. 3) Preduzetnik. VIII. ima pravo da na državnim putevima zaustavlja vozila. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje podiže zasade. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom i 5) isklju uje iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. ta ka 2). odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje izvodi radove na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. vozila hitne pomo i i vozila organa unutrašnjih poslova. lan 94. Inspektor.

. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. 2) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. ne podnese zahtev za upis promene. ovog zakona. 3) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. 11) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. ovog zakona. stav 2). kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 33. 12) projektovanje.000 do 1. stav 1. stav 1). stav 2). 7) pre po etka izvo enja radova na oja anju. ovog zakona. 4) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. 9) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. stav 1). 6) se radovi na oja anju. stav 2). odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 50. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. 5) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. Za privredni prestup iz stava 1. lan 97. stav 4). ure aje. lan 96. Nov anom kaznom od 200. stav 5). 10) izmešteni javni put. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1). postrojenja. stav 6).000.000 do 200. 8) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. Nov anom kaznom od 300.34 ure aje. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59.000 do 3.000 dinara kazni e se za privredni prestup pravno lice ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81.000 dinara kazni e se za prekršaj pravno lice ako: . rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. stav 2).000. gradi objekte ili vrši druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta.

. odnosno priklju ak na državni put bez saglasnosti Javnog preduze a ( lan 37. lanu 35. stav 3). stav 1. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. stav 3. kanalizaciju. 18) postavlja na javnom putu natpise. postrojenja i sl. stav 2). 11) gradi raskrsnicu ili ukrštaj opštinskog. stav 2.. 16) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. odnosno pored tih puteva ( lan 43. ovog zakona. stav 1. toplovod. 21) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. ovog zakona. 17) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. stav 4). ovog zakona. ovog zakona. 14) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). odnosno nekategorisanog puta. bez saglasnosti. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). ure aja i instalacija ( lan 28. odnosno postavlja. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. za izmenu 15) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. ovog zakona. 4) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. ovog zakona. 12) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38..35 1) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. 13) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 35. sa državnim putem. stav 2). stav 2). stav 2). 6) podiže ograde. železni ku prugu i drugi sli an objekat. 1. stav 19) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. instalacije. kao i telekomunikacione i elektro vodove. stav 2. suprotno odredbi lana 43. 2) gradi objekte i postavlja postrojenja. stav 3). 20) postavlja natpise suprotno lanu 43. stav 1). stav 2). stav 1. kao i ulice. ovog zakona. stav 1. 3) gradi. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. vodovod. stav 2).

osim vozila sa gusenicima. 34) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštaja i nanosi blato na javni put ( lan 44. stav 1. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ta ka 13). 42) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. ta ka 17). traktor. drvenu gra u. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. 40) koristi u saobra aju na javnom putu. 29) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. ta ka 9). ovog zakona. ta ka 5). stav 4). 35) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 26) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. ta ka 19). . ta ka 7). zakona. ( lan 44. 31) pušta stoku na javni put bez nadzora. stav 1). 37) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ta ka 12). stav 2). stav 2. 30) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 27) vu e predmete. ta ka 16).36 22) spre i oticanje voda sa javnog puta. ta ka 18). ta ka 6).. 36) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 41) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 33) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. ovog 39) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. ta ka 10). a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. ovog zakona. 44. useka i nasipa javnog puta. sa savremenim kolovoznim zastorom. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. kosinama i zemljišnom pojasu javnog puta ( lan 44. kamenje i drugi materijal ( lan 44. 38) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. ta ka 14). 28) spušta niz kosine zaseka. ta ka 11). ta ka 15). ostavlja ili baca materijale. ta ka 8). stav 3. 23) prosipa. predmete i sme e na javni put 24) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 25) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. 32) okre e zapregu. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. drva za ogrev. materijale.

koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 47) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. stav 3). stav 3. kao i teret koji je pao sa vozila u roku iz lana 52. 44) ne obavljanju vanrednog prilikom elementarnih uskla eno sa upravlja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o prevoza. stav 3. stav 1). stav 1. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. 56) ne uskladi radove na objektima. stav 1. odnosno tereta sa trupa.. radi intervencije i drugih nepogoda. ovog zakona.000 do 500. stav 5). instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 46) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. ovog zakona. stav 3. ovog zakona. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 52) postupa suprotno lanu 55. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. 49) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. ovog zakona. koje je em javnog puta ( lan 48. 45) za vreme trajanja isklju enja. stav 2).000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj preduzetnik ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana i odgovorno lice u pravnom licu. 48) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 51) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. stav 1. stav 3. kao i teret koji je pao sa vozila. stav 6). 54) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). Nov anom kaznom od 100. Za prekršaj iz stava 1. stav 5). ovog zakona. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 10. 53) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. ovog zakona. kao i za potrebe odbrane zemlje. ovog zakona. ure ajima. .000 do 50. 55) pre po etka radova na izgradnji. koji se obavlja bez izdate dozvole. postrojenjima. lan 98. u roku iz lana 52.37 43) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 50) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbi lana 53. 57) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. ovog zakona. ovog zakona.

13) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37.. 5) gradi objekte i postavlja postrojenja. stav 2). 14) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. ovog zakona. 9) podiže ograde. vodovod. bez saglasnosti. 8) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik.38 2) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. stav 21) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. stav 2). 19) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. 6) gradi. ovog zakona. . odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. ovog zakona. stav 2). kao i telekomunikacione i elektro vodove. 20) postavlja na javnom putu natpise. ovog zakona. za izmenu 17) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41.. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. toplovod. stav 1. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1). stav 1. ne podnese zahtev za upis promene. stav 2). ure aje i instalacije suprotno lanu 28. železni ku prugu i drugi sli an objekat. stav 2). suprotno odredbi lana 43. 3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. stav 3). postrojenja i sl. 15) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. kanalizaciju. ure aja i instalacija ( lan 28. ovog zakona. instalacije. 4) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. stav 2). odnosno postavlja. stav 1. 10) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 11) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 12) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). 16) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). stav 3). stav 2. 35. 7) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. stav 1. lanu 35. ovog zakona. stav 1). 1. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. stav 2. 18) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42.

ta ka 9). ta ka 10). ta ka 14). plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ta ka 8). ta ka 7). kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ostavlja ili baca materijale. ta ka 16). 43) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. ( lan 44.. ta ka 12). ovog zakona. 32) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. osim vozila sa gusenicima. drva za ogrev. stav 1. ta ka 15). ovog 41) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. ovog zakona. 42) koristi u saobra aju na javnom putu. useka i nasipa javnog puta. ta ka 19). 44. predmete i sme e na javni put 26) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 27) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. kamenje i drugi materijal ( lan 44. 36) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. 28) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. ta ka 11). oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. 29) vu e predmete. 35) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. 37) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. traktor. zakona. 39) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. 24) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 2. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. 23) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. 40) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. ta ka 17). 31) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. stav 3. stav 2). kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ta ka 18). vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. ta ka 5).39 22) postavlja natpise suprotno lanu 43. drvenu gra u. . ta ka 13). 25) prosipa. materijale. 30) spušta niz kosine zaseka. stav 4). ta ka 6). 34) okre e zapregu. stav 4). sa savremenim kolovoznim zastorom. 38) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. odnosno pored tih puteva ( lan 43. 33) pušta stoku na javni put bez nadzora. stav 1).

49) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. 60) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65).. 48) za vreme trajanja isklju enja. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. stav 1. ovog zakona. 45) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. ovog zakona. koji se obavlja bez izdate dozvole. ovog zakona. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. stav 3. 63) ne uskladi radove na objektima. stav 3). 51) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 61) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. 62) pre po etka radova na izgradnji. stav 5). 52) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. ovog zakona. ovog zakona. 58) pre po etka izvo enja radova na oja anju. ovog zakona. ovog zakona. stav 5). postrojenjima. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 5). koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 2). odnosno tereta sa trupa. 47) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. 56) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. stav 3. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. kao i teret koji je pao sa vozila. stav 2). stav 3. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. stav 6). . stav 6). odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. 54) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. ovog zakona. na na in propisan u lanu 52. 57) se radovi na oja anju. 55) postupi suprotno odredbama lana 55. ure ajima. ovog zakona. 53) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbama lana 53. 59) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. 46) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 50) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. stav 1. ovog zakona. stav 1. stav 3.40 44) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48.

drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31.000 do 50. toplovod..000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj fizi ko lice ako: 1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole.. ovog zakona. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. postrojenja. stav 1. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. ovog zakona. stav 2. vodovod. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. postrojenja i sl. ovog zakona. . Nov anom kaznom od 10. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. bez saglasnosti. 65) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. instalacije.41 odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. 64) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. ovog zakona. 6) podiže ograde. stav 1). 2) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). lanu 35. odnosno postavlja. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. kao i telekomunikacione i elektro vodove. stav 1. 4) gradi. 3) gradi objekte i postavlja postrojenja. stav 2). 67) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. stav 2). 66) izmešteni javni put. ure aje. stav 1). ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. 35. 11) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. ne podnese zahtev za upis promene. stav 2). ovog zakona. stav 1. železni ku prugu i drugi sli an objekat. kanalizaciju. stav 1). stav 3. stav 4). stav 1. stav 2). ure aje i instalacije suprotno lanu 28. lan 99. 68) projektovanje. ovog zakona.

ta ka 18).. ta ka 5). za izmenu 14) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. ta ka 15). 31) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. 44. suprotno odredbi lana 43. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. stav 2). ta ka 17). stav 4). stav 3. ta ka 19). 30) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. predmete i sme e na javni put 21) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 22) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. 1. traktor. 29) okre e zapregu. 13) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). 33) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 9). ovog zakona. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. kamenje i drugi materijal ( lan 44. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44.42 12) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 27) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ovog zakona. ta ka 8). ta ka 6). 25) spušta niz kosine zaseka. ta ka 7). kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. ta ka 10). ovog zakona. 15) postavlja na javnom putu natpise. 26) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. . 17) postavlja natpise suprotno lanu 43. ta ka 13). stav 16) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. 20) prosipa. materijale. 18) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. 23) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. 32) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. stav 2. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ta ka 11). ta ka 16). 19) spre i oticanje voda sa javnog puta. drva za ogrev. ta ka 14). ( lan 44. odnosno pored tih puteva ( lan 43. drvenu gra u. ta ka 12). 28) pušta stoku na javni put bez nadzora. ostavlja ili baca materijale. stav 2). useka i nasipa javnog puta. 24) vu e predmete.

47) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 1. 67/93. 45) pre po etka radova na izgradnji. 5/99. 48/94 i 42/98) i lan 48. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 44) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. ovog zakona. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. 38) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o putevima ("Službeni glasnik RS". 39) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. ovog zakona. stav 4). stav 1. ovog zakona. 43) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. stav 2). odnosno tereta sa trupa. stav 5). br. 42) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. 52/91. ure aje. sa savremenim kolovoznim zastorom. IX. stav 4). stav 5). ovog zakona. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 48) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. ure ajima. stav 2). postrojenja. stav 3). 53/93. Zakona o me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju ("Službeni list SRJ". odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. postrojenjima. stav 1). 44/99. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. 36) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 35) koristi u saobra aju na javnom putu. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. stav 1. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. 40) za vreme trajanja isklju enja. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. 41) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. koji se obavlja bez izdate dozvole. stav 3. stav 3. . osim vozila sa gusenicima. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 100. 37) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. kao i teret koji je pao sa vozila. na na in propisan u lanu 52. 46) ne uskladi radove na objektima. stav 2). stav 6)..43 34) koristi u saobra aju na javnim putevima motorna i priklju na vozila. br. 74/99 i 4/00). 60/98. 46/91. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu.

52/91. br. ovog lana. januara 2006. 67/93. Danom po etka rada Javnog preduze a Republi ka direkcija za puteve iz stava 1. Do po etka rada Javnog preduze a poslove upravljanja državnim putevima vrši Republi ka direkcija za puteve obrazovana Zakonom o putevima ("Službeni glasnik RS". Ovaj zakon stupa na snagu 1. br. obaveze. sredstva. lan 103. lan 102. Propisi doneti na osnovu Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS". . dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlaš enja Republi ke direkcije za puteve iz stava 1. ovog lana. 53/93. 48/94 i 42/98) primenjuju se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona. prestaje sa radom Danom po etka rada Javno preduze e preuzima prava. 53/93.44 lan 101. 52/91. 67/93.. godine. zaposlene. 48/94 i 42/98). 46/91. 46/91.