ZAKON

O JAVNIM PUTEVIMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1. Ovim zakonom ure uju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i na in upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i na in finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor. lan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede e zna enje: 1) "put" jeste izgra ena, odnosno utvr ena površina koju kao saobra ajnu površinu mogu da koriste svi ili odre eni u esnici u saobra aju, pod uslovima odre enim zakonom i drugim propisima; 2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa; 3) "državni put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje: - teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva; - teritoriju države sa teritorijom susednih država; - celokupnu teritoriju države; - privredno zna ajna naselja na teritoriji države; - podru je dva ili više okruga ili podru je okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slu aju da nije izgra en obilazni put pored naselja; 4) "autoput" jeste državni put koji je namenjen isklju ivo za saobra aj motornih vozila, sa fizi ki razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobra ajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobra ajnim znakom; 5) "opštinski put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva; 6) "saobra ajna površina" jeste posebno ure ena površina za odvijanje svih ili odre enih vidova saobra aja ili mirovanje vozila; 7) "nekategorisani put" jeste saobra ajna površina koja je dostupna ve em broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put; 8) "biciklisti ka staza" jeste saobra ajna površina obeležena propisanim saobra ajnim znakom, namenjena za saobra aj bicikala i bicikala sa motorom;

- 2 9) "naselje" jeste izgra eni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbe eni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedni kih potreba stanovnika, ije se granice utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada i ozna avaju propisanim saobra ajnim znakom na javnom putu; 10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja; 11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja ije se karakteristike utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada; naselja; 12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobra ajno povezuje delove

13) "ozna avanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža); 14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadržina saobra ajno-tehni kih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima; 15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji služi da primi mehani ka dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogu i bezbedno, nesmetano i ekonomi no kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor; 16) "kolovoz" jeste izgra ena površina javnog puta po kojoj se odvija saobra aj i ine ga saobra ajne trake (vozne, dodatne, ivi ne, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila; 17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbe uje bo nu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta; 18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vo enje površinskih voda koji obezbe uje stabilnost kolovozne konstrukcije; 19) "berma" jeste prostor izme u rigole i kosine useka i služi za zaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbe enje preglednosti puta; 20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine ve e od šest metara jeste razdelni pojas; 21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvaja saobra aj motornih vozila od nemotorizovanog saobra aja; 22) "putni objekti" su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.; 23) "nadvožnjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; 24) "podvožnjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; sakupljanje, 25) "objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje" služe za odvo enje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i

- 3 podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta; 26) "prate i sadržaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta; 27) "autobusko stajalište" je posebno izgra ena i ozna ena saobra ajna površina uz kolovoz javnog puta ili priklju ena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila; 28) "granice gra enja" jesu linije unutar kojih se izvode gra evinski zahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta; 29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje ine krajnje ta ke popre nog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu; 30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i može biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa); 31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železni ke infrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa; 32) "prilazni put" jeste saobra ajna površina preko koje se omogu ava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put; 33) "priklju ak" jeste saobra ajna površina kojom se povezuje javni put niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem; 34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, železni ke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije i sl.); 35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbe ena na svakoj ta ki puta i koja se odre uje na osnovu vrednosti ra unske brzine; 36) "potrebna preglednost na raskrsnici" odre uje se iz uslova odvijanja saobra aja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehni koj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobo ene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobra aja; 37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno ure aja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedni ku granicu sa javnim putem; 38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, ija je širina odre ena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograni ava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 40) "saobra ajna signalizacija" obuhvata sredstva i ure aje za pra enje, kontrolu, regulisanje i vo enje saobra ajnih tokova (saobra ajni znakovi na putevima);

- 4 41) "upravljanje saobra ajem" jeste pra enje, kontrola i vo enje saobra aja na mreži državnih puteva ili na odre enoj deonici državnog puta; javnom putu; 42) "obustava saobra aja" jeste kontrolisani prekid saobra aja na

43) "ograni enje saobra aja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu; 44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim optere enjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekora uje propisane mere; 45) "održavanje puta" jeste izvo enje radova kojima se obezbe uje nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja i uva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno rekonstrukcije; 46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ograni avanje intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i pojasu kontrolisane izgradnje, propisanih ovim zakonom; 47) "klasifikacija puteva" jeste podela javnih puteva na osnovu propisanih kriterijuma; 48) "upotrebna vrednost puta" jeste vrednost javnog puta u trenutku procene, prema stepenu o uvanosti projektovanih karakteristika; 49) "tehni ka regulativa" jesu standardi, tehni ki propisi, uputstva, uslovi i specifikacije za planiranje, projektovanje, gra enje, održavanje i zaštitu javnih puteva; 50) "upravlja javnog puta" jeste javno preduze e, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem. lan 3. Javni putevi i nekategorisani putevi ine mrežu puteva. Putevi iz stava 1. ovog lana, kao dobra u opštoj upotrebi, u državnoj su svojini i na njima se mogu sticati prava koriš enja, prava službenosti i druga prava odre ena zakonom. lan 4. Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) trup puta koji ine donji i gornji stroj:
- donji stroj puta (nasipi; useci; zaseci; objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i sl.); - gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija; ivi ne trake, odnosno ivi njaci; rigole; bankine; berme; razdelne trake i sl.);

2) putne objekte (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.); 3) priklju ke; 4) trotoare, peša ke i biciklisti ke staze koje prate kolovoz puta;

lana Vlada donosi akt o Skupština opštine. a za autoput u visini od najmanje 4. odnosno grada..) i 10) objekte i opremu za zaštitu puta. teritoriju države sa teritorijom susednih država. zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i sl. . odnosno deo su mreže evropskih puteva. ovog objekte. lan 6. kao i teritoriju opštine. ure aje i opremu za upravljanje saobra ajem. 8) saobra ajnu signalizaciju. odnosno grada sa mrežom državnih puteva) i 4) ulice (saobra ajno povezuju delove naselja). Na osnovu kriterijuma iz stava 2. Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterijume za kategorizaciju državnih puteva. kontrolne stanice. se dele na: Prema položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobra aja javni putevi 1) javne puteve van naselja i 2) javne puteve u naselju. odnosno skupština grada. 2) državne puteve II reda (saobra ajno povezuju podru je dva ili više 3) opštinske puteve (saobra ajno povezuju teritoriju opštine. saobra aja i okoline (snegobrani.5 metara od najviše ta ke kolovoza. 9) opremu puta (sve vrste zaštitnih ograda. donosi akt o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica.). smerokazi. odmorišta.). zaštita od osulina. 7) objekte za potrebe puta (putne baze. Prema zna aju saobra ajnog povezivanja javni putevi se dele na: lana. 6) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara. ure aji za evidenciju saobra aja i sl. ovog lana skupština opštine. kao i privredno zna ajna naselja na teritoriji države). parkirališta. instalacije rasvete i rasveta za potrebe saobra aja.75 metara od najviše ta ke kolovoza. obuhvata i 1) državne puteve I reda (saobra ajno povezuju teritoriju države sa mrežom evropskih puteva. celokupnu teritoriju države. lan 5. naplatne stanice. pored elemenata iz stava 1. ovog kategorizaciji državnih puteva. propisuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica. saobra ajne površine autobuskih stajališta. Državni put. sa slobodnim prostorom u visini od najmanje 4.5 5) zemljišni pojas. Na osnovu kriterijuma iz stava 4. zelene površine i sl. odnosno skupština grada. vetrobrani. okruga ili podru je okruga).

UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA lan 7. Delatnost upravljanja državnim putevima obavlja javno preduze e koje osniva Vlada (u daljem tekstu: Javno preduze e). po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministarstvo). vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta. ozna avanje javnog puta i vo enje evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim podacima za te puteve. održavanju i zaštiti javnog puta. održavanjem i zaštitom javnog puta. ništava je. uslove koji se zahtevaju za tu kategoriju puta. odnosno promeni pravca državnog puta koji prolazi kroz naselje doneta bez saglasnosti iz stava 4.. Pravac. Upravljanje državnim putem. odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik. Odluka skupštine opštine. Delatnost upravljanja državnim putevima može da obavlja i privredno društvo. . održavanja i zaštite javnog puta. odnosno skupštine grada o pravcu. smatraju se delovima tih puteva. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. koji prolazi kroz naselje. odre uje skupština opštine. po svojim tehni kim karakteristikama. Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona jeste: koriš enje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta. Upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa. rekonstrukcijom. odnosno promenu pravca državnog puta. rekonstrukcije. Pravac opštinskog puta u naselju odre uje skupština opštine. odnosno skupština grada. zaštita javnog puta. organizovanje stru nog nadzora nad izgradnjom. odnosno skupština grada. ovog lana. ovog lana. planiranje izgradnje. pored poslova iz stava 1. pod uslovima i na na in utvr en zakonom kojim se ure uje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.6 Javni put u naselju odre uje se prostornim i urbanisti kim planom. rekonstrukciji. obuhvata i upravljanje saobra ajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu. ustupanje radova na održavanju javnog puta. Kolovozna konstrukcija ulica koje su istovremeno delovi državnih ili opštinskih puteva koji prolaze kroz naselja i saobra ajna signalizacija. Promena pravca državnog puta u naselju može da se vrši ako novi pravac državnog puta ispunjava. organizovanje i obavljanje stru nih poslova na izgradnji. II.). vršenje javnih ovlaš enja i sl. lan 8.

Javno preduze e propisuje metodologiju brojanja vozila i vo enja podataka o prebrojanim vozilima na državnom putu. lan 11. ovog lana ne koristi za saobra aj. elektronskih i stacionarnih ure aja za pra enje. Javno preduze e dužno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez neophodnog zastoja. kontrolu stanja kolovoza i za daljinsko obaveštavanje i upozoravanje. Javno preduze e dužno je da obezbedi upravljanje saobra ajem na državnim putevima u skladu sa propisima kojima se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. na in prikupljanja. na in vo enja evidencija. o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi taj put odlu i e i uslove . bezbednost i regulisanje saobra aja. odnosno obnavljanja podataka. održavanja i zaštite državnih puteva i godišnji program radova na održavanju. 2) objekata i ure aja za naplatu putarine. propisuje: Ministar nadležan za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministar) 1) na in ozna avanja javnih puteva. Javno preduze e donosi srednjoro ni plan izgradnje i rekonstrukcije.7 lan 9. izvrši e se njegova prekategorizacija. Ako se deo državnog puta iz stava 1. 2) vrstu i sadržinu evidencija. uz saglasnost Vlade. 3) ventilacionih i sigurnosnih ure aja u tunelima. Ako se deo državnog puta iz stava 1.. Deo državnog ili opštinskog puta koji po izgradnji ili rekonstrukciji ne pripada izgra enom ili rekonstruisanom državnom ili opštinskom putu. kao koriš enja podataka iz evidencija o javnim putevima. Upravlja javnog puta dužan je da ozna ava i vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve. lan 12. izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva. 4) objekata i ure aja za zaštitu javnog puta i 5) objekata i ure aja za zaštitu okruženja javnog puta. Upravljanje saobra ajem obezbe uje se upotrebom: 1) telekomunikacionih. ovog lana i dalje koristi za saobra aj. ne smatra se delom tog puta. zaštiti. kontrolu. lan 10.

lan 14.8 upravlja javnog puta u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj. ovog lana moraju da sadrže saobra ajno-tehni ke Upravlja javnog puta dužan je da odlu i po zahtevu za izdavanje saglasnosti. . na javnom putu. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. instalacija. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. kao i prava službenosti i drugih prava odre enih zakonom koja se ustanovljavaju na javnom putu u korist drugih lica u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. ovog lana. reklamnih panoa. podnese zahtev za upis promene. odnosno postavljanje vodovoda. odnosno brisanje podataka. 1) saglasnosti za izgradnju. Akti iz stava 1. uslove. ovog lana u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. Upravlja javnog puta. u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. javnog puta. instalacija. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. kanalizacije. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. odnosno nadležnom organu opštine ili grada. odnosno rekonstrukciju priklju ka na 2) saglasnosti za gra enje. toplovoda. postrojenja i sl. Upravlja u javnog puta poverava se vršenje javnih ovlaš enja koja se odnose na izdavanje: javni put. lan 13. Protiv akata iz stava 1. odnosno lice u iju korist je ustanovljeno neko od prava iz stava 1. dozvole i odobrenja iz stava 1. postrojenja i sl. odnosno pored tog puta. putu i 4) saglasnosti za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja 5) saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na 6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom 7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli. kanalizacije. u roku od osam dana od dana dostavljanja tog akta. javnom putu. u zaštitnom pojasu javnog puta. Upravlja javnog puta dužan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. podnese zahtev za upis prava koriš enja na javnom putu.. 3) saglasnosti za gra enje. odnosno postavljanje vodovoda. toplovoda. dužno je da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima. ovog lana može se izjaviti žalba Ministarstvu. zasnovanih na zakonom propisanom pravnom osnovu.

3) finansijskih kredita. neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na njemu. lan 17.0% od akcize na derivate nafte. traktore i priklju na vozila. 3) naknada za vanredni prevoz. Upravlja javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta propisanih ovim zakonom. 6) naknada za prekomerno koriš enje javnog puta. reklamnih panoa. . 2) naknade za održavanje državnog puta u visini od 10. 5) posebna naknada za upotrebu javnog puta.9 Upravlja javnog puta dužan je da o aktima donetim u vršenju javnih ovlaš enja vodi evidenciju. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA lan 16. 4) naknada za postavljanje reklamnih tabli. Za upotrebu javnog puta pla aju se naknade. 2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhva ena ta kom 1) ovog lana. njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina). i to: 1) godišnja naknada za motorna vozila. u skladu sa propisima. lan 15. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi trajno. odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravlja javnog puta.. održavanja i zaštite javnog puta obezbe uje se iz: 1) naknada za upotrebu javnog puta. 5) budžeta Republike Srbije i 6) drugih izvora u skladu sa zakonom. 4) ulaganja doma ih i stranih lica. III. 7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta. odnosno zbog izvo enja tih radova suprotno propisanim tehni kim uslovima i na inu njihovog izvo enja. njegovog dela ili putnog objekta. Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije.

Sredstva iz lana 16. ta . kanalizacije. ovog lana na ra un Javnog preduze a koje ta sredstva koristi za održavanje i zaštitu državnih puteva. ta . elektri nih. ta ka 13) ovog zakona organizuje Javno preduze e na grani nim prelazima odre enim propisima. Visinu naknade iz upravlja javnog puta. Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1. Odluka o visini naknade iz stava 3. Visinu naknade iz lana 17.10 8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravlja javnog 9) naknada za priklju enje prilaznog puta na javni put. lan 19. Naplatu naknade iz lana 17. 3) do 12) ovog zakona utvr uje puta. 11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta. na javnom putu. ta ka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom ra unu Trezora Republike Srbije. 3) do 13) ovog zakona za upotrebu državnih puteva prihod su Javnog preduze a. odnosno ulicu. . 12) godišnja naknada za koriš enje komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta i inostranstvu. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. 10) naknada za postavljanje vodovoda. ta . odnosno skupštine grada. uz saglasnost skupštine opštine. ta . ta ka 2) ovog zakona utvr uje nadležni organ opštine. odnosno grada.. 1) i 13) ovog zakona utvr uje Vlada. a za opštinski put. ovog lana za državni put donosi se uz saglasnost Vlade. lan 20. a sredstva napla ena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica prihod su upravlja a tih puteva i ulica. lana 17. 1) i 2) ovog zakona prihod su opštine. telefonskih i telegrafskih vodova i sl. Visinu naknade iz lana 17. lan 21. 13) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u lan 18.

3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i 4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru doma ih ili me unarodnih humanitarnih akcija. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) policije. po odobrenju Javnog preduze a. Sredstva od napla enih naknada iz lana 17. ta ka 4.. Naknada iz lana 17. održavanje i zaštitu javnih puteva. lan 23. 3) hitne pomo i. ako je oslobo enje od pla anja te naknade predvi eno me unarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet. preduze a i drugih pravnih lica.11 lan 22. lan 25. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se. . ovog zakona dozvola se izdaje pojedina nom vozilu za pojedina nu vožnju. Za vozila iz stava 1. 4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim ure ajima za davanje svetlosnih i zvu nih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju). odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za ije koriš enje se pla a putarina. 2) osoba sa invaliditetom i 3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. 6) osoba sa invaliditetom i 7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. rekonstrukciju. kao i za troškove koriš enja i otplatu kredita za navedene namene. za motorna vozila: 1) republi ke inspekcije za državne puteve i republi ke inspekcije za drumski saobra aj. vozila: Naknada iz lana 17. 2) privrednih društava. lan 24. dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara. ta ka 1) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. ovog zakona koriste se za izgradnju. 5) profesionalnih vatrogasnih jedinica. vozila: Naknada iz lana 17. 2) Vojske Srbije i Crne Gore.

odnosno urbanisti kim planom. toplovoda.autoputevi 2) ostali državni putevi I reda 3) državni putevi II reda 4) opštinski putevi 40 metara 20 metara 10 metara 5 metara Odredbe stava 1. kazne i ostalog što nije ure eno ovim zakonom. IV. osim izgradnje saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta.12 lan 26. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. zabranjena je izgradnja gra evinskih ili drugih objekata. ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA lan 27. lan 28. odnosno postavljanje vodovoda. osim ako je druga ije odre eno prostornim. kontrole. U pogledu naplate naknada utvr enih ovim zakonom. vodovod. postrojenja i sl. kao i postrojenja. može da izvodi radove na javnom putu (gra enje. povra aja. Radi spre avanja ugrožavanja stabilnosti javnog puta i obezbe ivanja uslova za nesmetano odvijanje saobra aja i režim saobra aja na javnom putu. železni ka pruga i drugi sli an objekat.. primenjiva e se odredbe zakona kojim se ure uje poreski postupak i poreska administracija. ure aja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobra aja na javnom putu.. kanalizacija. odnosno postavlja. lan 29. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta koja sadrži saobra ajno-tehni ke uslove.) samo ako je za izvo enje tih radova pribavio saglasnost upravlja a javnog puta. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi kontrolu izvo enja radova iz stava 2. toplovod. kamate. instalacija. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. ovog lana. U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja. ima slede e širine: 1) državni putevi I reda . ure aja i instalacija. sa svake strane javnog puta. kao i postavljanje postrojenja. . ovog lana može da se gradi. U zaštitnom pojasu iz stava 1. ovog lana. kao i drugih prava u skladu sa zakonom. zastarelosti. primenjuju se i u naseljima. u pogledu širina zaštitnog pojasa. Zaštitni pojas. instalacije. kao i telekomunikacione i elektro vodove. kanalizacije. postrojenja i sl. nosilac prava službenosti na javnom putu.

odnosno ne ugrožava bezbednost saobra aja ili ne ometa održavanje javnog puta. otklanjanju ošte enja. postrojenja. ovog lana. odnosno kvara. kojim se ne ošte uje javni put ili ne ugrožava bezbednost saobra aja. Na raskrsnici javnog puta sa drugim putem i ukrštanja javnog puta sa železni kom prugom u istom nivou. ure aje i objekte iz stava 2. Lice koje upravlja objektom. ure ajem. objekata. koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti. na na in kojim se ne ošte uje javni put. drve e i zasadi pored javnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrožavaju bezbednost saobra aja. lan 34. postrojenja. lana zabranjeno je otvaranje rudnika. instalaciju i vod. . Ograde. dužan je da. lan 31. materijale. Lice iz stava 1. lan 32. ovog lana imaju pravo na naknadu štete zbog ograni enja koriš enja zemljišta u zoni potrebne preglednosti.. na zahtev upravlja a javnog puta. ostavljati predmete i materijale. U slu aju ošte enja. Lica iz stava 3. ovog lana. odnosno kvara i istovremeno o preduzetim radovima bez odlaganja obavesti upravlja a javnog puta. U pojasu iz stava 1. odnosno neposredni držalac zemljišta. ovog kamenoloma i deponija otpada i sme a. dužno je da održava taj objekat. postrojenjem. instalacijom i vodovima. postrojenje. ograde i drve e. ure aj. u istom nivou. instalacija ili vodova iz stava 1. Izgradnja objekata u pojasu kontrolisane izgradnje dozvoljena je na osnovu donetih prostornih i urbanisti kih planova koji obuhvataju taj pojas. ugra enim u javni put. moraju se obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima. Vlasnik. odnosno kvara. U zonama potrebne preglednosti zabranjeno je podizati zasade. ovog lana lice koje upravlja tim objektima dužno je da bez odlaganja pristupi otklanjanju ošte enja. u cilju obezbe enja preglednosti puta. koju pla a upravlja javnog puta. predmete. ukloni zasade. Zabranjeno je ukrštanje državnog puta I reda sa železni kom prugom lan 33. postavljati postrojenja i ure aje i graditi objekte. ograde. pristupa po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta. odnosno vršiti druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. drve e.13 lan 30. ure aja.

odnosno priklju ak na državni put može se graditi uz saglasnost Javnog preduze a. lan 35. ovog lana. ovog lana i odre uje uslove i na in njenog podizanja i održavanja. ništavo je. izdaje Ministarstvo.. odnosno nekategorisanog puta. ovog lana. ovog lana. 2. Saglasnost iz stava 2. Ako vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne održavaju ograde. potrebnu saobra ajnu signalizaciju. Odobrenje iz stava 4. ovog lana. ostrva za odvajanje saobra ajnih traka. ovog preglednost na državnom putu.14 Troškove izvo enja radova iz st. Zabranjeno je ostavljanje gra evinskog i drugog materijala pored javnog puta. ovog lana sadrži naro ito: posebne uslove izgradnje. lana ne može se umanjiti Javno preduze e utvr uje potrebu podizanja ograde iz stava 1. odobrenje za izgradnju raskrsnice. podiže se odgovaraju a ograda kojom se odvaja to mesto od državnog puta. ovog lana. ovog lana ako utvrdi da su kumulativno ispunjeni uslovi i to ako: . kao i troškove izvo enja radova na vra anju javnog puta u prvobitno stanje snosi lice iz stava 1. Ograde su dužni da podignu i održavaju vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata iz stava 1.). škole. lan 36. zahtevaju gra enje novih saobra ajnih traka. javni lokali i sl. Ako posebni uslovi predvi eni u saglasnosti iz stava 2. ovog lana.) ili na mestima koja se koriste za držanje stoke u ve em broju (pašnjaci. semaforizaciju i rasvetu na državnom putu. Priklju ak prilaznog puta na javni put može se graditi uz saglasnost upravlja a javnog puta. Javno preduze e izda e saglasnost iz stava 2. i 3. lan 37. Raskrsnica ili ukrštaj opštinskog. ergele i sl. Podizanjem ograde iz stava 1. ako se time umanjuje preglednost na javnom putu. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. na mestima na kojima se okupljaju gra ani u velikom broju (sportski stadioni. ukrštaja ili priklju ka. kao i ulice. za izgradnju raskrsnice. podizanje. opremu. sa državnim putem. sajmišta. Radi nesmetanog i bezbednog odvijanja saobra aja i zaštite državnog puta od ošte enja. ovog lana. odnosno održavanje izvrši e Javno preduze e o njihovom trošku. a koja se nalaze pored državnog puta sa velikom gustinom saobra aja. izdato bez prethodno pribavljene saglasnosti iz stava 2.

ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. i 2. ovog lana. lan 38. snosi investitor radova na izgradnji. odnosno rekonstrukciji javnog puta. ukrštaja ili priklju ka na državni put. Za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta potrebno je pribaviti saglasnost upravlja a javnog puta. Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javni put iz stava 1. ovog lana nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na državnom putu. odnosno na koji se priklju uje. prisustvuje ovlaš eni predstavnik Javnog preduze a. uz naknadu prouzrokovane štete. 1. a u cilju pove anja kapaciteta i pove anja nivoa bezbednosti saobra aja na državnom putu. u širini od najmanje pet metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda. na najmanji mogu i broj. .15 1) nije mogu e izvršiti povezivanje opštinskog. u širini i dužinama iz stava 1. odnosno nekategorisanog puta. odnosno nekategorisanim putem. troškove izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. ovog lana. kao i ulicom koji ve imaju izvedenu raskrsnicu. Tehni kom pregledu izgra ene raskrsnice. ukrštaj ili priklju ak na državni put. Javno preduze e dužno je da prilikom rekonstrukcije državnog puta smanji broj raskrsnica ili priklju aka opštinskog ili nekategorisanog puta na državni put. sa opštinskim. Troškove izgradnje iz st. ukrštaja ili priklju ka. Zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. ovog lana preseca zemljani put. 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put. ovog lana snosi investitor izgradnje zemljanog. ovog lana snosi troškove izgradnje i troškove postavljanja saobra ajne signalizacije i opreme izgra ene raskrsnice. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. Prilazni put koji se priklju uje na javni put mora se izgraditi na na in propisan u stavu 1. Sused javnog puta dužan je da omogu i slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa javnog puta na njegovo zemljište. Investitor izgradnje raskrsnice. ovog lana ne smanjuju kapacitet i proto nost saobra aja na državnom putu i 3) raskrsnica. ra unaju i od ivice kolovoza javnog puta. lan 40. kao i ulice.. lan 41. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. odnosno na koji se priklju uje. lan 39. 2) raskrsnica. odnosno prilaznog puta.

dužan je. Postavljanje natpisa vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje upravlja Zabranjeno je postavljanje natpisa u pojasu širine 60 metara pored Natpise je dužno da održava lice koje je zahtevalo njihovo lan 44. odnosno podi i na javnom putu. mogu se postavljati na državnom putu. da kosine useka. upravlja javnog puta. postavljanje. Na javnom putu zabranjeno je naro ito: 1) privremeno ili trajno zauzimanje puta. Zasadi iz stava 1. zaslepljuju ih efekata i drugih štetnih uticaja. postaviti. za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu od snežnih lavina. mereno sa spoljne strane od ivice kolovoza. odnosno pored tog puta na udaljenosti od sedam metara. ukrasnim šibljem i drugim rastinjem tako da se ne ometa preglednost na javnom putu. reklamni panoi. rekonstrukcijom. 3) izvo enje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu. 1.16 Sused javnog puta dužan je da omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta. buke. ovog lana shodno se primenjuju i na vlasnike. ure aji za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje (u daljem tekstu: natpisi). Odredbe st. Radi zaštite javnog puta od spiranja i odronjavanja. lan 43. smetova. otpadnih voda i drugih te nosti na put. do 3. ako se isti ne mogu izgraditi. Reklamne table. lan 42. ako priroda zemljišta dopušta. u slu aju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe. autoputa. odnosno neposredne držaoce zemljišta. 2) izvo enje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. javnog puta. održavanjem i zaštitom puta. kojima se ošte uje javni put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. kao i zemljišni pojas ozeleni travom. . Upravlja javnog puta dužan je da zaklju i ugovor sa susedom javnog puta da na susedovom zemljištu izgradi odvodne kanale i druge ure aje za odvo enje vode od trupa puta kao i da postavi privremene ili stalne ure aje i regulacije. 4) ispuštanje voda. uz naknadu prouzrokovane štete. odnosno na opštinskom putu i pored tog puta na udaljenosti od pet metara.. zaseka i nasipa. odnosno podigne zasade. ovog lana moraju se uredno održavati i obnavljati.

Upravlja javnog puta pokre e postupak kod Ministarstva ili opštinskog odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja za ograni avanje koriš enja javnog puta. traktora. bespravnog izvo enja radova na javnom putu i u zaštitnom pojasu i svih drugih injenja kojima se bitno ošte uje. drvene gra e. ostavljanje ili bacanje materijala. ovog lana. lan 45. oru a na putu. kosinama i zemljišnom pojasu. svakodnevno sprovodi aktivnosti na utvr ivanju zauze a javnog puta. ako je javni put u takvom stanju da: . 6) prosipanje.). 18) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa koriš enje puta. kameni blokovi. drlja e i sl. kojima se ometa odvijanje saobra aja na putu. useka i nasipa puta. 11) spuštanje niz kosine zaseka. pluga i drugih poljoprivrednih mašina i 16) ko enje zaprežnih vozila spre avanjem okretanja to kova. predmeta i sme a na 7) zamaš ivanje puta mazivima ili drugim sli nim materijama. 12) paljenje trave i drugog rastinja na putu. put. podnese pismeni zahtev koji se zasniva na ta nom. 17) uklju ivanje vozila na put i isklju ivanje sa puta van priklju ka ili ukrštaja i nanošenje blata na put. radi preduzimanja inspekcijskih mera. lan 46.. oru a i drugih vrsta tereta po putu (grede. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre avanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima. odnosno ovlaš enog lica. dužan je da. uz koji je dužan da dostavi situacioni plan izdat od nadležnog organa. bez odlaganja. 8) postavljanje i koriš enje svetla ili drugih svetlosnih ure aja na putu i pored puta. 19) svako injenje kojim se ošte uje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobra aja na putu.17 5) spre avanje oticanja voda sa puta. u slu ajevima kada je taj plan podesno dokazno sredstvo za utvr ivanje injeni nog stanja. grane. plugovi. kao i otpadnih predmeta i 13) nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put. Upravlja javnog puta. materijala. 10) vu enje predmeta. kamenja i drugog materijala. 14) puštanje stoke na put bez nadzora. na putu. drva za ogrev. napasanje i napajanje stoke 15) okretanje zaprege. Upravlja javnog puta dužan je da u obavljanju poslova zaštite javnog puta. u slu ajevima iz stava 1. potpunom i odre enom injeni nom stanju nadležnoj inspekciji za javne puteve. ili bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu. balvani. 9) oranje i izvo enje drugih poljoprivrednih radova na bankinama. materijala.

obavljanje tog prevoza uskladi sa upravlja em javnog puta. ovog lana dužno je da pre po etka obavljanja vanrednog prevoza. osim vozila sa gusenicima. dužinu ili visinu. Vozilo sa gusenicama može saobra ati na javnom putu sa savremenim kolovoznim zastorom. ovog lana. kao i lice koje vrši poslove na održavanju javnih puteva na kojima e se obaviti vanredni prevoz. može se obavljati na javnim putevima na osnovu posebne dozvole koju izdaje upravlja javnog puta za svaki pojedina ni prevoz.. Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko optere enje. ako su gusenice zašti ene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama. širinu. Vanredni prevoz. kao i iznos naknade za vanredni prevoz. smatra se vanrednim prevozom u smislu ovog zakona. O izdatim dozvolama iz stava 2. 2) saobra aj pojedinih vrsta vozila može biti štetan za javni put i 3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na zaštitu javnog puta i bezbednost saobra aja. odnosno nadležni organ opštine ili grada. Lice koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. u prevozu u drumskom saobra aju na teritoriji Republike Srbije. . ministarstvo nadležno za poslove saobra aja. Motorna i priklju na vozila koja saobra aju na javnim putevima. ovog lana upravlja javnog puta pismeno obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. moraju imati to kove sa pneumaticima. Zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone mogu saobra ati na javnom putu ako imaju to kove sa pneumaticima. Vanredni prevoz može da se obavlja na javnom putu bez izdate dozvole iz stava 2. a upravlja javnog puta ima pravo na naknadu štete koja je time prouzrokovana. ovog lana. Vozila Vojske Srbije i Crne Gore ne moraju da ispunjavaju uslove iz stava 2. lan 48. ukupnu masu. ovog lana. Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. upravlja javnog puta preduzima mere obezbe enja javnog puta postavljanjem pripadaju e saobra ajne signalizacije i o preduzetim merama obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i javnost putem sredstava javnog informisanja. kao i za potrebe odbrane zemlje. kojom se odre uju na in i uslovi prevoza. lan 47. ako se taj prevoz obavlja radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. odnosno u me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju.18 1) saobra aj nije mogu ili je mogu saobra aj pojedinih vrsta vozila.

Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta pri injenu obavljanjem vanrednog prevoza na javnom putu. lan 50. pri injenu grubom nepažnjom. odnosno padanja tereta.19 Lice iz stava 5. ovlaš eno lice ministarstva nadležnog za poslove saobra aja. minerala. odnosno tereta dužan je da ukloni sa trupa javnog puta odmah. ovog zakona. lan 51.ciljnoj lokaciji. Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole iz lana 48. odnosno njegovog dela u smislu ovog zakona.). utvr uje upravlja javnog puta na osnovu prose nog godišnjeg dnevnog saobra aja teretnih vozila nosivosti više od 11. . odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja. a najkasnije u roku od dva asa od trenutka onesposobljavanja vozila.. smatra se prekomernim koriš enjem tog javnog puta. vrši ovlaš eno službeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Za vreme trajanja isklju enja iz saobra aja. zabranjeno je koriš enje vozila koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da taj prevoz obavlja u skladu dozvolom iz lana 48. stav 2. ovog lana dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta. lan 49. ovog lana. ovog zakona.5 tona i to najmanje etvorostrukim brojanjem saobra aja na izvornoj . kao i kontrolu najve ih dozvoljenih osovinskih optere enja. U eš e teretnih vozila lica koje izvodi radove. lan 52. ovog lana dužno je da o obavljanju tog prevoza obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. imalac vozila. odnosno ovlaš eno lice opštinskog. odnosno obavlja privrednu delatnost iz stava 1. Kontrolu vanrednog prevoza. ovog lana koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. Lice iz stava 1. uglja. kao i teret koji je pao sa vozila. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. drveta i sl. ovog lana i odre uje mesto parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole. koja saobra aju na javnom putu. ukupne mase i dimenzija vozila. stav 2. isklju uje iz saobra aja na javnom putu ovlaš eno lice iz stava 1. Privremeno ili trajno u eš e teretnih vozila sa više od 50% u svim izvršenim prevozima tereta na odre enom javnom putu ili njegovom delu za potrebe lica koje izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji ili obavlja privrednu delatnost ija priroda zahteva tako izvršene prevoze (eksploatacija kamena.

izvrši e se na na in propisan odredbama st. a u . sa trupa ili zemljišnog pojasa javnog puta iz st. ure uje i obezbe uje opština. ovog lana. odnosno tereta. može zabraniti saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila na javnom putu. osim na autoputu.20 Ako imalac vozila ili tereta ne izvrši uklanjanje u roku iz stava 1. u smislu zakona kojim se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. Upravlja javnog puta dužan je da blagovremeno i na pogodan na in obaveštava javnost i korisnike javnih puteva o stanju i prohodnosti tih puteva. Organ koji je. do 4. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 24 asa od trenutka onesposobljavanja vozila. ako to zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta na kome se zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. ovog lana. Organizator sportske ili druge manifestacije snosi troškove zabrane saobra aja. O zabrani saobra aja iz stava 1. ovog lana. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. Uklanjanje vozila. dužan je da obavesti organ nadležan za unutrašnje poslove i upravlja a javnog puta na kome e se održati sportska ili druga manifestacija. odnosno grad. Upravlja javnog puta dužan je da o zabrani saobra aja iz stava 1. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje opštinskog puta i ulice. a najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. njegovom delu ili putnom objektu. lan 53. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. ovog lana mora se izvršiti tako da se ne nanese šteta javnom putu. organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja. 1. Ako imalac vozila ili tereta uklanjanje ne izvrši u roku iz stava 3. 1. odnosno tereta dužan je da ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta odmah. nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja (u daljem tekstu: organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja). odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. preusmeravanja saobra aja i obaveštavanja javnosti i preduzetih mera obezbe enja.. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. do 5. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. odnosno tereta. ovog lana. ovog lana. odnosno tereta. odnosno tereta. pod uslovom da je mogu e preusmeravanje saobra aja na druge javne puteve. kao i teret koji je pao sa vozila imalac vozila. lan 54. blagovremeno obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i preduzme potrebne mere obezbe enja.

može biti privremena. javnog puta i 3) ako to zahteva izvo enje radova na rekonstrukciji i održavanju 4) ako to zahtevaju drugi razlozi zaštite javnog puta i bezbednosti saobra aja na javnom putu. na osnovu rešenja o tehni kom regulisanju saobra aja koje izdaje Ministarstvo. Održavanjem javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi kojima se obezbe uje nesmetan i bezbedan saobra aj i uva upotrebna vrednost puta. opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta. ili opštinski. Upravlja javnog puta dužan je da redovno signalizaciju i opremu puta. Održavanje javnog puta obuhvata redovno. obustave i zabrane saobra aja na javnom putu. Radovi na redovnom održavanju javnog puta jesu naro ito: .21 slu aju ograni enja. V.. ovog lana obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uva upotrebnu vrednost puta. Upravlja javnog puta dužan je da pri izvo enju radova iz stava 1. na predlog upravlja a javnog puta. dopunjuje i obnavlja saobra ajnu signalizaciju. zamenjuje. zabrani e saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila. na javnom putu. periodi no i urgentno lan 58. lan 55. njegovom delu ili putnom objektu. u roku od 48 asova pre po etka primene navedenih mera. Opšta zabrana saobra aja na javnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. saobra aja i okoline. njegovom delu ili putnom objektu. Upravlja javnog puta postavlja. 2) ako bi u eš e odre enih vrsta vozila u saobra aju nanosilo štetu javnom putu. a zabrana saobra aja za odre ene vrste vozila na javnom putu. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. njegovom delu ili putnom objektu. može biti privremena ili stalna. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA lan 57. lan 56. u slede im slu ajevima: isti saobra ajnu 1) ako se javni put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati saobra aj ili se ne može odvijati saobra aj odre ene vrste vozila. održavanje. Organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja na javnom putu.

eli nih konstrukcija mostova. rigola. izolacije. Radovi na periodi nom održavanju javnog puta obuhvataju: oja anje kolovozne konstrukcije. odnosno njegovom delu. podvožnjaka i vijadukata. rigola. podvožnjacima i vijaduktima. 12) košenje trave i ure ivanje zelenih površina na putu i zemljišnom 13) iš enje snega i leda sa kolovoza javnog puta i saobra ajnih površina autobuskih stajališta. utvr ivanje i ocena stanja puta i putnog objekta. useka i zaseka. 2) mestimi no elemenata trupa puta. popravljanje kolovozne konstrukcije i ostalih 3) iš enje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog 4) ure enje bankina. 4) zamena deformisanih. saobra ajne signalizacije. pojasu. šljun anog. slivnika. 9) zamenjivanje. dotrajalih i privremenih propusta za vodu. zamenjivanje. ležišta. ograda. 6) iš enje i ure enje jarkova. Radovi na rehabilitaciji javnog puta jesu naro ito: 1) selektivno obnavljanje. 2) zamena složenih dilatacionih sprava. 3) obnavljanje antikorozivne zaštite nadvožnjaka. nosivosti. .22 1) pregled. ošte enih sekundarnih elemenata i dotrajalih peša kih staza na mostovima. kolovoza. Radovi na oja anju kolovozne konstrukcije jesu naro ito: 1) postavljanje neasfaltiranim putevima. dopunjavanje i obnavljanje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta. 10) postavljanje. bankina. saobra aja i okoline. zamena i poja anje dotrajalih kolovoznih zastora i promena popre nih nagiba kolovoza na javnom putu. 8) postavljanje. rehabilitaciju i poja ano održavanje. nadvožnjacima. 5) ure enje i o uvanje kosina nasipa. 11) iš enje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta.. parkirališta. 3) nanošenje novog asfaltnog sloja po celoj širini kolovoza odre ene 4) korekcija oblika postoje eg zastora ili kolovoza. lan 59. saobra aja i okoline. odnosno tucani kog zastora na 2) obrada površine kolovoznog zastora ili zaptivanje. 7) popravka putnih objekata. pojasa. dopunjavanje i obnavljanje iš enje saobra ajne signalizacije.

odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. uzdužni profil. 5) saniranje klizišta i odrona. ili opštinski. odnosno njegovom delu. projekat saobra ajne signalizacije i opreme. Radovi iz st. 4) zamena drenažnih sistema i hidroizolacije u tunelima i sanacija ili zamena tunelske obloge. popre ne profile. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta overava Ministarstvo za državne puteve. bankina i ostalih elemenata trupa puta na kra im delovima puta. Ministarstvo. obrazuje komisiju za tehni ki pregled izvedenih radova na periodi nom održavanju javnog puta i izdaje akt o prijemu tih radova. ovog lana prestaje da važi ako se radovi ne zapo nu u roku od godinu dana od dana izvršene overe. 6) sanacija i izrada potpornih. saobra aja i okoline na javnom putu. jesu naro ito: 1) ublažavanje pojedinih uzdužnih nagiba i ispravka pojedinih krivina. u cilju obezbe ivanja prohodnosti puta i bezbednog odvijanja saobra aja. 2. ovog lana izvode se prema tehni koj dokumentaciji koja se izra uje u skladu sa ovim zakonom. 3) proširenje raskrsnica u nivou. Ministar donosi propis o redovnom. Radovi na poja anom održavanju javnog puta (poboljšanje javnog puta). opis radova sa predmerom i predra unom. i 4. a za opštinske puteve i ulice opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. 8) postavljanje nove opreme puta i novih objekata i opreme za zaštitu puta. odnosno njegovom delu. lan 61. tehni ki opis.23 5) postavljanje nove saobra ajne signalizacije na javnom putu. tehni ki uslovi i na in izvo enja radova. periodi nom i urgentnom održavanju državnog puta kojim se bliže ure uju vrste radova. tehni kim propisima i standardima i koja sadrži: opšti deo. projekat regulisanja saobra aja za vreme izvo enja radova i tehni ku kontrolu tehni ke dokumentacije. 7) zamena ili izrada drenažnog sistema za odvodnjavanje podzemnih voda sa javnog puta i putnog objekta. detalje potrebne za izvo enje radova. lan 60. Tehni ku dokumentaciju iz stava 5. 3. Radovi na urgentnom održavanju javnih puteva obuhvataju radove uslovljene elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima. projektni zadatak. pre po etka izvo enja radova na oja anju. Overa iz stava 6. obložnih i portalnih zidova. 2) proširenje kolovozne konstrukcije. . ovog lana.. situacioni plan.

Troškove održavanja zajedni kih stubova i konstrukcija na mostu iz stava 1. objekte i opremu državnog puta koji su izgra eni za potrebe naselja. snose u jednakim iznosima upravlja železni ke infrastrukture i upravlja javnog puta. Održavanje zajedni kih stubova i zajedni kih konstrukcija na mostu izgra enom za železni ku infrastrukturu i javni put vrši upravlja železni ke infrastrukture u skladu sa tehni kim propisima i standardima. Radovi na održavanju javnog puta po pravilu se izvode tako da se ne zabranjuje saobra aj na javnom putu.. Upravlja opštinskog puta i ulice održava dodatne elemente. u kojem utvr uje kojim e se drugim putem odvijati saobra aj i pod kojim uslovima uz saglasnost upravlja a javnog puta na koji se vrši preusmeravanje saobra aja. lan 64. Ministarstvo. upravlja javnog puta na kome je zabranjen saobra aj dužan je da putem sredstava javnog informisanja obavesti javnost 48 asova pre po etka zabrane saobra aja. lan 63. ili opštinski. ovog lana za opštinske puteve i ulice. U slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda upravlja javnog puta postupa na osnovu posebnog plana za otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda. Opština. odnosno grad snosi srazmeran deo troškova za održavanje državnog puta u naselju. . ako je za potrebe naselja put izgra en sa širim kolovozom nego van naselja. U slu aju zabrane saobra aja iz stava 2. donosi rešenje o zabrani saobra aja. u širini kolovoza tog puta van naselja. na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje. U slu aju da se radovi iz stava 1. kao sastavni deo državnog puta. ovog lana. lan 62.24 Opštinski. ovog lana. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja donosi propis iz stava 1. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Javno preduze e održava kolovoznu konstrukciju i saobra ajnu signalizaciju. lan 65. ovog lana ne mogu izvesti bez zabrane saobra aja na javnom putu. po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. osim svetlosnih saobra ajnih znakova.

umesto posebne trake. lan 67. zavisno od terenskih uslova. ovog lana. a da se. a zavisno od konfiguracije terena brzinu od najmanje 100 km na as. opštinski put i ulica mora biti osposobljena da podnese osovinsko optere enje od najmanje šest tona. Javni put mora da se izgradi tako da ima najmanje dve saobra ajne i dve ivi ne trake ili ivi njake u ravni kolovoza. Ministar bliže propisuje sadržinu idejnih projekata za pojedine elemente državnog puta iz stava 2. Ostali državni putevi I reda moraju se izgraditi tako da ispunjavaju slede e uslove: .50 metara. saobra ajne signalizacije i opreme puta. ivi ne trake i sl. izra uju se i slede i idejni projekti: trupa puta. sa najmanje dve saobra ajne trake za svaku kolovoznu traku. Izuzetno od odredbe stava 2. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA lan 66. putnih objekata. da na pogodnim mestima ima ure ene prostore za prinudno zaustavljanje vozila i 3) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. s tim što svaka saobra ajna traka mora da bude široka najmanje 3. a ulica trotoar i umesto ivi nih traka ivi njake.. ovog zakona.) omogu avaju brzinu od najmanje 130 km na as. pored idejnog projekta tog puta. za prinudno zaustavljanje vozila duž cele trake ili duž pojedinih njenih delova na pogodnim rastojanjima. Autoput mora da se izgradi tako da ispunjava slede e uslove: 1) da ima dve fizi ki odvojene kolovozne trake.5 tona po osovini. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. Javni put mora da se izgradi tako da bude osposobljen da podnese osovinsko optere enje od najmanje 11. Izgradnja i rekonstrukcija javnog puta vrši se u skladu sa zakonom kojim se ure uje planiranje i izgradnja i u skladu sa ovim zakonom. raskrsnica. ovog lana.5 metra. Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije državnog puta sadrži glavne projekte za sve elemente propisane lanom 4. uzdužni nagib. Za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta.75 metara. objekata za potrebe puta. ukrštaja. a u tunelima i galerijama može.25 VI. 2) da svaka kolovozna traka ima posebnu traku širine 2. lan 69. priklju aka. zavisno od konfiguracije terena. lan 68.

zavisno od konfiguracije terena.26 1) da saobra ajne trake budu široke najmanje po 3. lan 72. gustine i strukture saobra aja. lan 70. na delovima puta sa ve im uzdužnim nagibom ima izgra enu posebnu saobra ajnu traku za kretanje sporih vozila.. mora se izgraditi van kolovoza javnog puta.25 metara. Javni put van naselja na kome je predvi ena velika gustina saobra aja mora se izgraditi tako da ukrštanje tog puta sa drugim javnim putem bude izgra eno van nivoa.rekreacionih objekata. 2) autoservisa i 3) objekata za privremeni smeštaj onesposobljenih vozila. Saobra ajna površina autobuskog stajališta na javnom putu. 1) auto-baza za pružanje pomo i i informacija u esnicima u 2) ugostiteljskih objekata. ivi na traka i sl. a za autoputeve i državne puteve I reda i mesta za izgradnju: saobra aju. 4) trgovinskih objekata i 5) sportsko . . uzdužni nagib. 3) turisti kih objekata.) omogu avaju bezbedan saobra aj za ve e brzine. Putni objekti javnog puta moraju se izgraditi tako da širina kolovoza na putnom objektu ne sme da bude manja od širine kolovoza javnog puta. moraju se predvideti.5 metra. Državni put I reda mora se izgraditi tako da. lan 71. a najmanje za brzinu od 100 km na as. mesta pored javnih puteva za izgradnju: 1) stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom. osim ulice. 2) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. u skladu sa prostornim planovima. a izuzetno 80 km na as na planinskim prevojima i drugim nepovoljnim planinskim terenima i 3) da raskrsnice budu izvedene tako da se vozila mogu bezbedno uklju ivati na put i isklju ivati sa puta. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. s tim što se. osim ulica. lan 73. Tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva.

U slu aju da lica iz stava 2. U slu aju ukrštanja javnog puta sa železni kom infrastrukturom zbog izgradnje javnog puta. kao i sistemom za . ure aje. ovog lana. instalacije i vodove do po etka izvo enja radova na izgradnji. najmanje 30 dana pre po etka radova na izgradnji. Investitor je dužan da. instalacije i vodove. vodovod. odnosno ne prilagode objekte. odnosno njegovog dela. odnosno železni ke infrastrukture. mora biti izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta. kamenolom. troškove izgradnje nadvožnjaka ili podvožnjaka. odnosno njegov deo koji se izmešta.). najmanje 60 dana pre po etka radova iz stava 1. rudnik. javni put. ovog lana dužna su da pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu o svom trošku. snosi investitor objekta zbog ije izgradnje se vrši izmeštanje javnog puta. postrojenja. koji su imaoci i koja su dužna da se staraju o objektima. iz stava 1. ure aje. ovog lana sa opremom i saobra ajnom signalizacijom javnog puta. aerodrom i sl.27 lan 74. ure ajima. Gornji stroj javnog puta ispod podvožnjaka iz stava 1. lan 75. odgovaraju za štetu koja nastane zbog neblagovremenog otpo injanja izvo enja tih radova. ili ih prilagode nastalim promenama. izmeste objekte. ovog lana o po etku radova. uskla uju radove na istim sa radovima na rekonstrukciji javnog puta. ako se druga ije ne sporazumeju investitor i upravlja javnog puta. akumulaciono jezero. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili izvo enju drugih radova na javnom putu. Lica.. lan 77. odnosno njegov deo. pismeno obavesti lica iz stava 2. Troškove izmeštanja javnog puta. izgra eni podvožnjak smatra se objektom infrastrukturnog sistema. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. odnosno. odnosno u putnom objektu (kanalizacija. ovog lana. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom podvožnjaka za javni put. ovog lana ne izmeste. telekomunikacione instalacije i sl.). odnosno te železni ke infrastrukture. snosi investitor izgradnje tog javnog puta. odnosno njegovog dela. postrojenjima. a pri izgradnji javnog puta o trošku investitora javnog puta. treba izmestiti zbog gra enja drugog objekta (železni ka infrastruktura. lan 76. elektri ne. Ako postoje i javni put. postrojenja. Investitor je dužan da. Lica iz stava 2. rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in.

Troškove izgradnje autobuskog stajališta iz stava 1. odnosno putnog objekta u smislu stava 1. Izuzetno od odredbe stava 1. odnosno nadvožnjak. na državnom putu može se izgraditi autobusko stajalište uz saglasnost Javnog preduze a. Infrastrukturni sistem ispod nadvožnjaka iz stava 3. trotoar. smatra se objektom javnog puta. Mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima. Prostornim.). odnosno promene kategorije infrastrukturnog sistema. ovog lana. smatra se objektom infrastrukturnog sistema. raskrsnice za potrebe naselja. ovog lana. lan 78. s tim da se kolovoz javnog puta odvoji od železni ke pruge. prostori za parkiranje. peša ke staze i sl. ovog lana. sa instalacijama i postrojenjima potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje tog sistema. Ako je ukrštanje dva javna puta izvedeno izgradnjom podvožnjaka. potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje javnog puta. Odredbe st. Troškove izgradnje elemenata javnog puta u smislu stava 1. ovog lana. pripada javnom putu koji prolazi iznad javnog puta sa kojim se ukršta. dolazi do izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka. do 4. izgra eni nadvožnjak smatra se objektom javnog puta. lan 79. podvožnjak. Izgradnjom deonice javnog puta. odnosno grada ili prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika. svetlosna i druga signalizacija. odnosno grad koji je zahtevao izgradnju tih elemenata.. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom nadvožnjaka za javni put. objekti i oprema koja odgovara potrebama naselja. odnosno urbanisti kim planom. pod uslovom da imaju posebne konstrukcije.28 odvodnjavanje površinskih i podzemnih voda. ovog lana snosi opština. shodno se primenjuju i kad zbog promene kategorije javnog puta. lan 80. 1. ovog lana. biciklisti ke staze. snosi opština. odnosno putnog objekta sa dodatnim elementima (širi kolovoz. ne može da se naruši kontinuitet trase tog puta i saobra aja na njemu. odre uju se deonice javnog puta. javna rasveta. Na predlog opštine. odnosno grad ili prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika. . odnosno nadvožnjaka. mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima i sa zajedni kom konstrukcijom.

obložni. konstruktivni elementi. Odredbe ovog zakona kojima se ure uje izgradnja javnih puteva primenjuju se i na rekonstrukciju ovih puteva. ili opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. izgradnja.. Javni putevi moraju da se planiraju. njegov deo i putni objekat u pogledu bezbednosti saobra aja ispunjava tehni ke propise i standarde koji se odnose na tu vrstu objekata. Projektovanje javnog puta.). pregradni i vetrobranski zidovi i sl. lan 84. ovog lana izdaje Ministarstvo. 2) sa enjem zaštitnih šumskih pojaseva i drugih zasada i 3) postavljanjem privremenih metalne rešetke. Na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. njegov deo i putni objekat podoban je za upotrebu kada se na na in propisan zakonom utvrdi da javni put. tako da štetni uticaji na sredinu zbog o ekivanog saobra aja budu što manji. lan 83.29 lan 81. Ministar propisuje osnovne uslove koje javni put izvan naselja i njegovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobra aja i podobnosti puta za odvijanje saobra aja. bujicama i jakim vetrovima. odnosno rekonstrukcija javnog puta i koriš enje materijala vrši se primenom tehni kih propisa i standarda za tu vrstu objekata. lan 82. njegovom delu i putnom objektu. Upotrebnu dozvolu za javni put iz stava 2. stabilnost ili proširuje kolovoz novim saobra ajnim i zaustavnim trakama. lan 85. ži ane mreže i sl. naprava (palisade.). mora se obezbediti zaštita javnog puta i saobra aja: 1) izgradnjom stalnih objekata (potporni. Rekonstrukcijom javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi na postoje em putu. drvene lese. sa zahtevima bezbednosti saobra aja. odnosno materijala. projektuju i grade tako da se planska i tehni ka rešenja usklade sa najnovijim znanjima tehnike projektovanja i izgradnje javnih puteva. kojima se menjaju položaj trase javnog puta u pojasu njegovog osnovnog pravca. . Upravlja javnog puta dužan je da putem sredstava javnog informisanja objavi predaju javnog puta na upotrebu. Javni put. nosivost. sa ekonomskim na elima i merilima za ocenu opravdanosti njihove izgradnje i sa propisima o zaštiti životne sredine.

8) primenu tehni kih propisa. vrši Ministarstvo. 7) da li se pravilno i redovno sprovode propisane mere zaštite državnog puta. tehni ke kontrole tehni ke dokumentacije. rukovo enja izvo enjem radova i vršenja stru nog nadzora. 5) pravilno održavanje državnog puta. 3) ispunjenost uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja. NADZOR lan 86. rekonstrukciju i održavanje državnog puta. Nadzor nad sprovo enjem ovog zakona. njegovog dela i putnog objekta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. 2) tehni ku i drugu dokumentaciju za izgradnju.. njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. standarda i normi kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. njegovog dela i putnog objekta.30 Ministar propisuje osnovne uslove koje autobuska stajališta i parkirališta. 6) uslove odvijanja saobra aja na državnom putu. VII. njegovog dela i putnog objekta. odnosno izvo enjem radova na objektima koji su predmet inspekcijskog nadzora. . rekonstrukciji i održavanju državnog puta. moraju da ispunjavaju. njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehni kim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog puta. podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona i zakona i drugih propisa kojima se ure uje izgradnja i rekonstrukcija. Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republi kog inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor). lan 88. koja su deo javnog puta. Inspektor ne može da izra uje ili u estvuje u izradi tehni ke dokumentacije i tehni koj kontroli tehni ke dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog nadzora i da vrši stru ni nadzor nad izgradnjom. 9) da li je za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. 4) stanje državnog puta. njegovog dela i putnog objekta izdato odobrenje za izgradnju. lan 87. kao i bezbednost saobra aja na državnim putevima. Inspektor ima pravo i dužnost da proverava: 1) radove na izgradnji. odnosno da li je odobrenje izdato na propisan na in.

cevovoda. njegovog dela i putnog objekta. vodova. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlaš en da: 1) zabrani izvršenje radova koji se izvode protivno zakonu i drugim propisima. drve a. instalacija. njegov deo i putni objekat gradi prema tehni koj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju i da li je ta dokumentacija izra ena u skladu sa propisima. protivno uslovima odvijanja saobra aja na državnom putu. njegovom delu i putnom objektu ili protivno propisanim merama zaštite državnog puta. 11) da li izvo a radova na izgradnji i rekonstrukciji državnog puta. njegovog dela i putnog objekta. zasada. u roku koji ne može biti kra i od 30 dana. a koji mogu ugroziti njihovu stabilnost i bezbednost saobra aja. 14) da li vanredni prevoz vrši sa posebnom dozvolom. cevovoda. lan 89. odnosno da li je dozvola izdata na propisan na in. 5) naredi rušenje ili uklanjanje ograda. natpisa. njegov deo ili putni objekat. zasada. 4) naredi rušenje i uklanjanje objekata izgra enih. tehni kim propisima i standardima i normama kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. odnosno izvo enja radova prijavljen na propisan na in. 7) zabrani radove koji se izvode u neposrednoj blizini državnog puta. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom. ako utvrdi da se državni put. ograda. njegovog dela. 12) da li se državni put. drve a. na državnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. 9) naredi investitoru pribavljanje upotrebne dozvole. njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije i gra evinski dnevnik na propisan na in. osim objekata. putnog objekta i zemljišnog pojasa. gra evinskog i drugog materijala i natpisa podignutih. za koji je izdato odobrenje za izgradnju. 8) isklju i iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. suprotno odredbama ovog zakona. 13) da li je po etak izgradnje državnog puta. odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu državnog puta i uklanjanje deponija otpada i sme a.31 10) da li se državni put. njegovog dela i putnog objekta. 2) predloži organu nadležnom za tehni ko regulisanje saobra aja zabranu saobra aja ili saobra aja odre ene vrste vozila. ovog lana inspektor obavlja i druge poslove utvr ene zakonom.. ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona. njegovog dela i putnog objekta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. a ako . Pored poslova iz stava 1. koristi bez upotrebne dozvole. 3) naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. njegov deo i putni objekat koristi na osnovu izdate upotrebne dozvole. 6) naredi rušenje i uklanjanje objekata. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja.

odnosno zabrani dalje izvo enje radova prilikom izgradnje i rekonstrukcije državnog puta. Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Vladi u roku od osam dana od dana dostavljanja. njegov deo ili putni objekat u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati bezbedan saobra aj. bez prethodno pribavljene saglasnosti Javnog preduze a. ima prava. lan 92. 2) privremeno zabranjuje saobra aj na državnom putu. Žalba izjavljena protiv rešenja iz stava 1. njegovom delu ili putnom objektu. Ako je državni put. odnosno obustavi dalje izvo enje radova i naredi rušenje i uklanjanje izgra enih. lan 90. odnosno obustavljaju radovi. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se ure uje zaštita opštinskih puteva i ulica. Nadležni inspektor opštinske. 14) naredi otklanjanje nedostataka u utvr enom roku. odnosno priklju kom prilaznog puta na državni put. njegovog dela i putnog objekta. rekonstruisanih i održavanih delova državnog puta ili putnog objekta na kojima nisu otklonjeni nare eni nedostaci. priklju kom ili ukrštanjem puteva.. 15) naredi uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. a po potrebi može privremeno zabraniti saobra aj na državnom putu. privremeno zabrani saobra aj na državnom putu. ako utvrdi da izvo a radova ne ispunjava propisane uslove. a ako se u utvr enom roku nedostaci ne otklone. odnosno gradske uprave. ako utvrdi da je izdato suprotno zakonu. za koje nije izdato odobrenje za izgradnju. inspektor e narediti da se bez odlaganja preduzmu mere obezbe enja. 11) naredi otklanjanje nepravilnosti. ovog izvršenje rešenja kojim se: lana ne odlaže 1) zabranjuju. njegovom delu ili putnom objektu. odnosno odobrenja za izgradnju. ne primenjuju tehni ki propisi i standardi i norme kvaliteta. . zabrani. odnosno rekonstrukciju. ako utvrdi da se prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. Žalba se podnosi preko Ministarstva. 13) naredi rušenje državnog puta.32 investitor ne pribavi upotrebnu dozvolu u utvr enom roku. njegovom delu ili putnom objektu. njegovog dela ili putnog objekta. 12) pokrene postupak za ukidanje odobrenja za izgradnju. dužnosti i ovlaš enja republi kog inspektora za državne puteve utvr enih ovim zakonom. 10) naredi postavljanje fizi kih prepreka kojima se onemogu ava priklju enje na državni put. po pravu nadzora. lan 91. njegovog dela i putnog objekta.

instalacija. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. ta ka 3). ta ka 2). održavanjem i zaštitom javnog puta. Zaustavljanje vozila iz stava 1. otpadnu vodu i drugu te nost na javni put. 4) Preduzetnik. postavlja postrojenja i . osim objekata. 2) Preduzetnik.33 3) nare uje otklanjanje nedostataka na državnom putu.. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom i 5) isklju uje iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice. lan 93. 3) Preduzetnik. radi ostvarivanja pregleda. nosilac prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na javnom putu. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. ima pravo da na državnim putevima zaustavlja vozila. drve a. ograda. 4) nare uje rušenje i uklanjanje objekata. ostavlja predmete i materijale. putnog objekta i zemljišnog pojasa. rekonstrukcijom. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje privremeno ili trajno zauzme javni put. osim vozila Vojske Srbije i Crne Gore. lan 94. sadržinu i koriš enje službenog odela i službene legitimacije. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje izvodi radove na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. kazni e se za krivi no delo zatvorom od tri meseca do jedne godine ( lan 44. ograde i drve e. 5) Preduzetnik. Ministar propisuje izgled. VIII. kazni e se za krivi no delo zatvorom do godinu dana ( lan 44. ovoga lana vrši se isticanjem saobra ajnog znaka "zabranjen saobra aj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP". vozila hitne pomo i i vozila organa unutrašnjih poslova. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje ispusti vodu. koje izvodi radove na javnom putu kojima se ošte uje put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. ta ka 1). njegovog dela. zasada. Inspektor. ta ka 4). njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. natpisa. Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova nosi službeno odelo i službenu legitimaciju. 1) Preduzetnik. cevovoda. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje podiže zasade. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. vodova. cevovoda. KAZNENE ODREDBE lan 95.

rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. stav 2). ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 50. ure aje. stav 2). Nov anom kaznom od 300. ovog zakona. ovog zakona.000 do 200. ne podnese zahtev za upis promene. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. postrojenja.000 do 1. ovog zakona. lan 96. stav 2).000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. gradi objekte ili vrši druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta.34 ure aje.000 dinara kazni e se za privredni prestup pravno lice ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. 6) se radovi na oja anju. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 4) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. 11) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. stav 1).000 do 3. stav 6). stav 2). stav 1). 7) pre po etka izvo enja radova na oja anju.000 dinara kazni e se za prekršaj pravno lice ako: . bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. 8) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. 3) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. 5) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. stav 5).. 9) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. stav 1).000. 12) projektovanje. 2) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. stav 1.000. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. 10) izmešteni javni put. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 33. stav 4). lan 97. Nov anom kaznom od 200. Za privredni prestup iz stava 1.

35 1) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. za izmenu 15) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. 6) podiže ograde. 20) postavlja natpise suprotno lanu 43. stav 2). stav 1. stav 1. stav 2. stav 2). 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. ovog zakona. 4) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. stav 3. stav 2. postrojenja i sl. stav 3).. 1.. 17) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. ure aja i instalacija ( lan 28. sa državnim putem. stav 2). 2) gradi objekte i postavlja postrojenja. kanalizaciju. . stav 19) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. kao i telekomunikacione i elektro vodove. ovog zakona. instalacije. stav 2). 16) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. odnosno priklju ak na državni put bez saglasnosti Javnog preduze a ( lan 37. bez saglasnosti. ovog zakona. suprotno odredbi lana 43. kao i ulice. odnosno postavlja. ovog zakona. stav 1. ovog zakona. stav 1. 21) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. 18) postavlja na javnom putu natpise. ovog zakona. 3) gradi. stav 4). odnosno nekategorisanog puta. ovog zakona. 12) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. odnosno pored tih puteva ( lan 43. stav 1). železni ku prugu i drugi sli an objekat. toplovod. 35. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. 13) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. lanu 35. 14) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). stav 2). stav 2). 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. vodovod. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). stav 3). 11) gradi raskrsnicu ili ukrštaj opštinskog.

ta ka 13). ( lan 44. ovog zakona. ovog zakona. kosinama i zemljišnom pojasu javnog puta ( lan 44. 42) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. ta ka 11). kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ta ka 16). ta ka 8). zakona. ta ka 7). 28) spušta niz kosine zaseka. 30) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 35) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44.36 22) spre i oticanje voda sa javnog puta. 26) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. . predmete i sme e na javni put 24) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 25) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. 37) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ta ka 18). ta ka 9). kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. useka i nasipa javnog puta. 32) okre e zapregu. ta ka 17). traktor. osim vozila sa gusenicima. ta ka 19). 38) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. materijale. 41) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 31) pušta stoku na javni put bez nadzora. ta ka 15). 23) prosipa. 40) koristi u saobra aju na javnom putu. ta ka 14). ta ka 6). 34) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštaja i nanosi blato na javni put ( lan 44. ostavlja ili baca materijale. drvenu gra u. 27) vu e predmete. ta ka 10). stav 1. 29) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. 36) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 5). 44.. stav 2. ta ka 12). kamenje i drugi materijal ( lan 44. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. sa savremenim kolovoznim zastorom. stav 2). stav 1). stav 3. stav 4). drva za ogrev. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. 33) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. ovog 39) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44.

u roku iz lana 52. radi intervencije i drugih nepogoda.37 43) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. kao i teret koji je pao sa vozila. stav 1). koji se obavlja bez izdate dozvole. lan 98. koje je em javnog puta ( lan 48. ovog zakona.000 do 50. ovog zakona. postrojenjima. ovog zakona. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 46) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. 49) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. ovog zakona. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. 48) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. stav 3. stav 3. stav 3.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana i odgovorno lice u pravnom licu. . ovog zakona. 52) postupa suprotno lanu 55. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 10. 57) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74.000 do 500. ovog zakona. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. stav 1. odnosno tereta sa trupa. stav 6).. 54) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). stav 1. stav 5). instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. kao i za potrebe odbrane zemlje. 55) pre po etka radova na izgradnji. ovog zakona. 56) ne uskladi radove na objektima. 44) ne obavljanju vanrednog prilikom elementarnih uskla eno sa upravlja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o prevoza. stav 1. 50) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbi lana 53. Nov anom kaznom od 100. Za prekršaj iz stava 1. stav 2). kao i teret koji je pao sa vozila u roku iz lana 52. stav 3. 51) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. ovog zakona. 53) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. ovog zakona. stav 5). stav 3). ure ajima.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj preduzetnik ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. 47) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 45) za vreme trajanja isklju enja. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52.

ovog zakona. stav 2. stav 1. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. instalacije. ovog zakona. 10) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 11) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 12) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. toplovod. . stav 1). stav 2). stav 2. stav 3). ovog zakona.. stav 3). 13) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. stav 2). 16) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). stav 2). stav 2). 35. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. vodovod. 19) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. 15) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 1. stav 2). 14) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. suprotno odredbi lana 43. kanalizaciju. 3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. 6) gradi. kao i telekomunikacione i elektro vodove. železni ku prugu i drugi sli an objekat. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. 18) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. 8) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. 4) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. 9) podiže ograde. za izmenu 17) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41.38 2) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. postrojenja i sl. ovog zakona. 20) postavlja na javnom putu natpise. ovog zakona.. lanu 35. 1. ovog zakona. 5) gradi objekte i postavlja postrojenja. odnosno postavlja. stav 1. ure aja i instalacija ( lan 28. stav 21) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. bez saglasnosti. stav 1. stav 2). stav 1). ne podnese zahtev za upis promene. 7) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja.

ovog zakona. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. 36) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. 44. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. ovog zakona. stav 1. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 18). stav 3. ta ka 16). 40) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. ovog 41) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. 28) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. 42) koristi u saobra aju na javnom putu. zakona. 25) prosipa. ta ka 15). 23) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. ta ka 17). useka i nasipa javnog puta. stav 4). kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. traktor. drvenu gra u. 33) pušta stoku na javni put bez nadzora. 29) vu e predmete. stav 1). 31) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. materijale. ta ka 5). 34) okre e zapregu. predmete i sme e na javni put 26) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 27) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. odnosno pored tih puteva ( lan 43. 24) spre i oticanje voda sa javnog puta. 43) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. ( lan 44. ta ka 10). ta ka 6).39 22) postavlja natpise suprotno lanu 43. . ta ka 8). sa savremenim kolovoznim zastorom. ta ka 13). ta ka 14). 35) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. 32) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ta ka 9). 39) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. 30) spušta niz kosine zaseka.. stav 2). ta ka 12). drva za ogrev. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ta ka 7). 37) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. ostavlja ili baca materijale. ta ka 19). ta ka 11). kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. kamenje i drugi materijal ( lan 44. osim vozila sa gusenicima. stav 2. 38) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. stav 4).

. 53) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbama lana 53. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. koji se obavlja bez izdate dozvole. stav 1. 45) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. stav 3. 47) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. 50) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 60) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 57) se radovi na oja anju. 61) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. stav 3. 46) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 49) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. 58) pre po etka izvo enja radova na oja anju. stav 3. ovog zakona. stav 6). stav 6). radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. stav 5). kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. 63) ne uskladi radove na objektima.40 44) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. ovog zakona. stav 1. stav 3). ovog zakona. odnosno tereta sa trupa. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. 51) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 52) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. 55) postupi suprotno odredbama lana 55. stav 2). ure ajima. ovog zakona. stav 2). postrojenjima. . vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. na na in propisan u lanu 52. ovog zakona. stav 5). rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 48) za vreme trajanja isklju enja. ovog zakona. 54) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. ovog zakona. kao i teret koji je pao sa vozila. 59) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. stav 3. ovog zakona. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. 62) pre po etka radova na izgradnji. ovog zakona. stav 5). 56) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. stav 1. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona.

stav 1. stav 2. stav 2). ovog zakona. 35. stav 1. železni ku prugu i drugi sli an objekat. Nov anom kaznom od 10. 67) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. kao i telekomunikacione i elektro vodove. stav 4). 3) gradi objekte i postavlja postrojenja. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. 66) izmešteni javni put. 11) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. ovog zakona. toplovod. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. ure aje. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. ovog zakona. ovog zakona. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). 2) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. 4) gradi. stav 1. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. lan 99. . 6) podiže ograde. stav 1). 65) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. 64) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. ovog zakona. stav 3. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. 68) projektovanje. kanalizaciju. odnosno postavlja. stav 2). vodovod.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj fizi ko lice ako: 1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. stav 2).000 do 50.41 odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. ovog zakona. stav 1). stav 2). postrojenja i sl. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30.. postrojenja. bez saglasnosti. stav 1). odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. ne podnese zahtev za upis promene. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28.. lanu 35. instalacije. stav 1. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu.

44. ( lan 44. traktor. 24) vu e predmete. ta ka 10). . drva za ogrev. 23) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44.42 12) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 32) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 30) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44.. ta ka 15). 15) postavlja na javnom putu natpise. 29) okre e zapregu. ovog zakona. ta ka 8). stav 3. 28) pušta stoku na javni put bez nadzora. 20) prosipa. predmete i sme e na javni put 21) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 22) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. stav 2). kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. 33) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. ta ka 13). napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. useka i nasipa javnog puta. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. 19) spre i oticanje voda sa javnog puta. 18) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. kamenje i drugi materijal ( lan 44. ta ka 14). ta ka 16). ta ka 11). 17) postavlja natpise suprotno lanu 43. 27) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. suprotno odredbi lana 43. stav 16) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. 1. ta ka 18). ta ka 7). drvenu gra u. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ta ka 19). 13) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). ovog zakona. 31) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. 26) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. odnosno pored tih puteva ( lan 43. ostavlja ili baca materijale. stav 2. ta ka 9). 25) spušta niz kosine zaseka. ta ka 5). za izmenu 14) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. materijale. ta ka 6). stav 4). ovog zakona. stav 2). ta ka 17). ta ka 12).

43) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 60/98. koji se obavlja bez izdate dozvole. stav 4). 46/91. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 100. stav 2). 37) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. stav 1). ovog zakona. postrojenjima. 67/93. 5/99. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. stav 3. . 45) pre po etka radova na izgradnji. Zakona o me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju ("Službeni list SRJ". na na in propisan u lanu 52. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. sa savremenim kolovoznim zastorom. ovog zakona. br. 35) koristi u saobra aju na javnom putu. 38) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. stav 5). odnosno tereta sa trupa. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 4). stav 6). stav 2). 48) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. kao i teret koji je pao sa vozila. postrojenja. 36) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 41) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. stav 3). stav 1. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. 52/91. ovog zakona. 48/94 i 42/98) i lan 48. ovog zakona.. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. ure aje. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. 44) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. stav 1. 44/99. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. stav 1. ovog zakona. IX. 42) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o putevima ("Službeni glasnik RS". bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 5). 47) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. ure ajima. 53/93. 40) za vreme trajanja isklju enja. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. osim vozila sa gusenicima. 46) ne uskladi radove na objektima. br. 39) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. stav 2). stav 3. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. 74/99 i 4/00).43 34) koristi u saobra aju na javnim putevima motorna i priklju na vozila.

sredstva. Propisi doneti na osnovu Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS". prestaje sa radom Danom po etka rada Javno preduze e preuzima prava. 67/93. ovog lana. 48/94 i 42/98) primenjuju se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona. br. godine. lan 102. 53/93. 48/94 i 42/98). Do po etka rada Javnog preduze a poslove upravljanja državnim putevima vrši Republi ka direkcija za puteve obrazovana Zakonom o putevima ("Službeni glasnik RS". . zaposlene.44 lan 101. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlaš enja Republi ke direkcije za puteve iz stava 1. 67/93. 46/91. 53/93. Danom po etka rada Javnog preduze a Republi ka direkcija za puteve iz stava 1. januara 2006. 52/91.. ovog lana. lan 103. Ovaj zakon stupa na snagu 1. 46/91. obaveze. br. 52/91.