zakon_o_putevima_lat

ZAKON

O JAVNIM PUTEVIMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1. Ovim zakonom ure uju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i na in upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i na in finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor. lan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede e zna enje: 1) "put" jeste izgra ena, odnosno utvr ena površina koju kao saobra ajnu površinu mogu da koriste svi ili odre eni u esnici u saobra aju, pod uslovima odre enim zakonom i drugim propisima; 2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa; 3) "državni put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje: - teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva; - teritoriju države sa teritorijom susednih država; - celokupnu teritoriju države; - privredno zna ajna naselja na teritoriji države; - podru je dva ili više okruga ili podru je okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slu aju da nije izgra en obilazni put pored naselja; 4) "autoput" jeste državni put koji je namenjen isklju ivo za saobra aj motornih vozila, sa fizi ki razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobra ajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobra ajnim znakom; 5) "opštinski put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva; 6) "saobra ajna površina" jeste posebno ure ena površina za odvijanje svih ili odre enih vidova saobra aja ili mirovanje vozila; 7) "nekategorisani put" jeste saobra ajna površina koja je dostupna ve em broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put; 8) "biciklisti ka staza" jeste saobra ajna površina obeležena propisanim saobra ajnim znakom, namenjena za saobra aj bicikala i bicikala sa motorom;

- 2 9) "naselje" jeste izgra eni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbe eni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedni kih potreba stanovnika, ije se granice utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada i ozna avaju propisanim saobra ajnim znakom na javnom putu; 10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja; 11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja ije se karakteristike utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada; naselja; 12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobra ajno povezuje delove

13) "ozna avanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža); 14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadržina saobra ajno-tehni kih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima; 15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji služi da primi mehani ka dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogu i bezbedno, nesmetano i ekonomi no kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor; 16) "kolovoz" jeste izgra ena površina javnog puta po kojoj se odvija saobra aj i ine ga saobra ajne trake (vozne, dodatne, ivi ne, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila; 17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbe uje bo nu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta; 18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vo enje površinskih voda koji obezbe uje stabilnost kolovozne konstrukcije; 19) "berma" jeste prostor izme u rigole i kosine useka i služi za zaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbe enje preglednosti puta; 20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine ve e od šest metara jeste razdelni pojas; 21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvaja saobra aj motornih vozila od nemotorizovanog saobra aja; 22) "putni objekti" su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.; 23) "nadvožnjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; 24) "podvožnjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; sakupljanje, 25) "objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje" služe za odvo enje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i

- 3 podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta; 26) "prate i sadržaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta; 27) "autobusko stajalište" je posebno izgra ena i ozna ena saobra ajna površina uz kolovoz javnog puta ili priklju ena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila; 28) "granice gra enja" jesu linije unutar kojih se izvode gra evinski zahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta; 29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje ine krajnje ta ke popre nog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu; 30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i može biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa); 31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železni ke infrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa; 32) "prilazni put" jeste saobra ajna površina preko koje se omogu ava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put; 33) "priklju ak" jeste saobra ajna površina kojom se povezuje javni put niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem; 34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, železni ke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije i sl.); 35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbe ena na svakoj ta ki puta i koja se odre uje na osnovu vrednosti ra unske brzine; 36) "potrebna preglednost na raskrsnici" odre uje se iz uslova odvijanja saobra aja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehni koj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobo ene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobra aja; 37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno ure aja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedni ku granicu sa javnim putem; 38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, ija je širina odre ena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograni ava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 40) "saobra ajna signalizacija" obuhvata sredstva i ure aje za pra enje, kontrolu, regulisanje i vo enje saobra ajnih tokova (saobra ajni znakovi na putevima);

- 4 41) "upravljanje saobra ajem" jeste pra enje, kontrola i vo enje saobra aja na mreži državnih puteva ili na odre enoj deonici državnog puta; javnom putu; 42) "obustava saobra aja" jeste kontrolisani prekid saobra aja na

43) "ograni enje saobra aja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu; 44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim optere enjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekora uje propisane mere; 45) "održavanje puta" jeste izvo enje radova kojima se obezbe uje nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja i uva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno rekonstrukcije; 46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ograni avanje intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i pojasu kontrolisane izgradnje, propisanih ovim zakonom; 47) "klasifikacija puteva" jeste podela javnih puteva na osnovu propisanih kriterijuma; 48) "upotrebna vrednost puta" jeste vrednost javnog puta u trenutku procene, prema stepenu o uvanosti projektovanih karakteristika; 49) "tehni ka regulativa" jesu standardi, tehni ki propisi, uputstva, uslovi i specifikacije za planiranje, projektovanje, gra enje, održavanje i zaštitu javnih puteva; 50) "upravlja javnog puta" jeste javno preduze e, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem. lan 3. Javni putevi i nekategorisani putevi ine mrežu puteva. Putevi iz stava 1. ovog lana, kao dobra u opštoj upotrebi, u državnoj su svojini i na njima se mogu sticati prava koriš enja, prava službenosti i druga prava odre ena zakonom. lan 4. Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) trup puta koji ine donji i gornji stroj:
- donji stroj puta (nasipi; useci; zaseci; objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i sl.); - gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija; ivi ne trake, odnosno ivi njaci; rigole; bankine; berme; razdelne trake i sl.);

2) putne objekte (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.); 3) priklju ke; 4) trotoare, peša ke i biciklisti ke staze koje prate kolovoz puta;

). odnosno grada. saobra ajne površine autobuskih stajališta. donosi akt o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica. kao i teritoriju opštine. zaštita od osulina. kontrolne stanice.) i 10) objekte i opremu za zaštitu puta. ure aje i opremu za upravljanje saobra ajem. lana Vlada donosi akt o Skupština opštine. obuhvata i 1) državne puteve I reda (saobra ajno povezuju teritoriju države sa mrežom evropskih puteva. smerokazi. Državni put. pored elemenata iz stava 1. zelene površine i sl. saobra aja i okoline (snegobrani. zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i sl. okruga ili podru je okruga). ovog objekte. . ure aji za evidenciju saobra aja i sl. se dele na: Prema položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobra aja javni putevi 1) javne puteve van naselja i 2) javne puteve u naselju.5 5) zemljišni pojas. sa slobodnim prostorom u visini od najmanje 4. odmorišta. odnosno skupština grada. Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterijume za kategorizaciju državnih puteva. odnosno deo su mreže evropskih puteva. 8) saobra ajnu signalizaciju.75 metara od najviše ta ke kolovoza. Prema zna aju saobra ajnog povezivanja javni putevi se dele na: lana. 7) objekte za potrebe puta (putne baze. 9) opremu puta (sve vrste zaštitnih ograda. ovog lana skupština opštine.). a za autoput u visini od najmanje 4. odnosno grada sa mrežom državnih puteva) i 4) ulice (saobra ajno povezuju delove naselja). parkirališta. propisuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica. ovog kategorizaciji državnih puteva. lan 6. instalacije rasvete i rasveta za potrebe saobra aja. vetrobrani. 6) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara. teritoriju države sa teritorijom susednih država. kao i privredno zna ajna naselja na teritoriji države). Na osnovu kriterijuma iz stava 2.5 metara od najviše ta ke kolovoza. 2) državne puteve II reda (saobra ajno povezuju podru je dva ili više 3) opštinske puteve (saobra ajno povezuju teritoriju opštine. Na osnovu kriterijuma iz stava 4. celokupnu teritoriju države.. lan 5. naplatne stanice. odnosno skupština grada.

odnosno promenu pravca državnog puta.. ozna avanje javnog puta i vo enje evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim podacima za te puteve. organizovanje stru nog nadzora nad izgradnjom. održavanja i zaštite javnog puta. Upravljanje državnim putem. rekonstrukcijom. održavanju i zaštiti javnog puta. po svojim tehni kim karakteristikama. pod uslovima i na na in utvr en zakonom kojim se ure uje obavljanje delatnosti od opšteg interesa. Promena pravca državnog puta u naselju može da se vrši ako novi pravac državnog puta ispunjava. organizovanje i obavljanje stru nih poslova na izgradnji. vršenje javnih ovlaš enja i sl. smatraju se delovima tih puteva. Odluka skupštine opštine. Delatnost upravljanja državnim putevima obavlja javno preduze e koje osniva Vlada (u daljem tekstu: Javno preduze e). ovog lana. ništava je. Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona jeste: koriš enje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministarstvo). planiranje izgradnje. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. obuhvata i upravljanje saobra ajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu. vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta.). lan 8. odnosno skupština grada. odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik. Delatnost upravljanja državnim putevima može da obavlja i privredno društvo. Kolovozna konstrukcija ulica koje su istovremeno delovi državnih ili opštinskih puteva koji prolaze kroz naselja i saobra ajna signalizacija. zaštita javnog puta. II. Pravac opštinskog puta u naselju odre uje skupština opštine. rekonstrukciji.6 Javni put u naselju odre uje se prostornim i urbanisti kim planom. uslove koji se zahtevaju za tu kategoriju puta. ovog lana. pored poslova iz stava 1. Pravac. . odnosno skupštine grada o pravcu. odnosno skupština grada. rekonstrukcije. koji prolazi kroz naselje. odre uje skupština opštine. Upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa. odnosno promeni pravca državnog puta koji prolazi kroz naselje doneta bez saglasnosti iz stava 4. održavanjem i zaštitom javnog puta. ustupanje radova na održavanju javnog puta. UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA lan 7.

Ako se deo državnog puta iz stava 1. izvrši e se njegova prekategorizacija. ovog lana i dalje koristi za saobra aj. 3) ventilacionih i sigurnosnih ure aja u tunelima. Ako se deo državnog puta iz stava 1. 4) objekata i ure aja za zaštitu javnog puta i 5) objekata i ure aja za zaštitu okruženja javnog puta. lan 10. na in vo enja evidencija. propisuje: Ministar nadležan za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministar) 1) na in ozna avanja javnih puteva. 2) vrstu i sadržinu evidencija. Upravlja javnog puta dužan je da ozna ava i vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve. bezbednost i regulisanje saobra aja. uz saglasnost Vlade. elektronskih i stacionarnih ure aja za pra enje. kontrolu stanja kolovoza i za daljinsko obaveštavanje i upozoravanje.. odnosno obnavljanja podataka. ovog lana ne koristi za saobra aj. zaštiti. Upravljanje saobra ajem obezbe uje se upotrebom: 1) telekomunikacionih. na in prikupljanja. održavanja i zaštite državnih puteva i godišnji program radova na održavanju. izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva. Deo državnog ili opštinskog puta koji po izgradnji ili rekonstrukciji ne pripada izgra enom ili rekonstruisanom državnom ili opštinskom putu. Javno preduze e donosi srednjoro ni plan izgradnje i rekonstrukcije.7 lan 9. o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi taj put odlu i e i uslove . lan 12. kontrolu. Javno preduze e propisuje metodologiju brojanja vozila i vo enja podataka o prebrojanim vozilima na državnom putu. kao koriš enja podataka iz evidencija o javnim putevima. ne smatra se delom tog puta. Javno preduze e dužno je da obezbedi upravljanje saobra ajem na državnim putevima u skladu sa propisima kojima se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. Javno preduze e dužno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez neophodnog zastoja. lan 11. 2) objekata i ure aja za naplatu putarine.

u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. dužno je da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima. instalacija.. kao i prava službenosti i drugih prava odre enih zakonom koja se ustanovljavaju na javnom putu u korist drugih lica u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. toplovoda. Upravlja javnog puta. odnosno postavljanje vodovoda. toplovoda. u roku od osam dana od dana dostavljanja tog akta. odnosno lice u iju korist je ustanovljeno neko od prava iz stava 1. u zaštitnom pojasu javnog puta. javnog puta. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. javnom putu. Protiv akata iz stava 1. ovog lana može se izjaviti žalba Ministarstvu. Akti iz stava 1. ovog lana u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. reklamnih panoa. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. ovog lana. kanalizacije. putu i 4) saglasnosti za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja 5) saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na 6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom 7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli. instalacija. 3) saglasnosti za gra enje. odnosno rekonstrukciju priklju ka na 2) saglasnosti za gra enje. dozvole i odobrenja iz stava 1. uslove. Upravlja u javnog puta poverava se vršenje javnih ovlaš enja koja se odnose na izdavanje: javni put. zasnovanih na zakonom propisanom pravnom osnovu. 1) saglasnosti za izgradnju. . odnosno brisanje podataka. odnosno nadležnom organu opštine ili grada. na javnom putu. Upravlja javnog puta dužan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. kanalizacije. podnese zahtev za upis prava koriš enja na javnom putu.8 upravlja javnog puta u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj. lan 13. odnosno pored tog puta. odnosno postavljanje vodovoda. postrojenja i sl. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. podnese zahtev za upis promene. lan 14. ovog lana moraju da sadrže saobra ajno-tehni ke Upravlja javnog puta dužan je da odlu i po zahtevu za izdavanje saglasnosti. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. postrojenja i sl.

lan 15. traktore i priklju na vozila. Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije.. Upravlja javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta propisanih ovim zakonom. 3) naknada za vanredni prevoz. III. odnosno zbog izvo enja tih radova suprotno propisanim tehni kim uslovima i na inu njihovog izvo enja. i to: 1) godišnja naknada za motorna vozila. FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA lan 16. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. 3) finansijskih kredita. održavanja i zaštite javnog puta obezbe uje se iz: 1) naknada za upotrebu javnog puta. lan 17. 5) budžeta Republike Srbije i 6) drugih izvora u skladu sa zakonom. u skladu sa propisima. odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravlja javnog puta. 6) naknada za prekomerno koriš enje javnog puta. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi trajno. reklamnih panoa.9 Upravlja javnog puta dužan je da o aktima donetim u vršenju javnih ovlaš enja vodi evidenciju.0% od akcize na derivate nafte. 2) naknade za održavanje državnog puta u visini od 10. 7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta. njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina). neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na njemu. 2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhva ena ta kom 1) ovog lana. 4) naknada za postavljanje reklamnih tabli. . 5) posebna naknada za upotrebu javnog puta. 4) ulaganja doma ih i stranih lica. njegovog dela ili putnog objekta. Za upotrebu javnog puta pla aju se naknade.

ta . 3) do 12) ovog zakona utvr uje puta. a sredstva napla ena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica prihod su upravlja a tih puteva i ulica. lan 21. Sredstva iz lana 16. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. Visinu naknade iz upravlja javnog puta. ta ka 13) ovog zakona organizuje Javno preduze e na grani nim prelazima odre enim propisima. Visinu naknade iz lana 17. ta ka 2) ovog zakona utvr uje nadležni organ opštine. . odnosno skupštine grada. ta ka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom ra unu Trezora Republike Srbije. telefonskih i telegrafskih vodova i sl. odnosno grada. lan 19. 1) i 2) ovog zakona prihod su opštine. Visinu naknade iz lana 17. lan 20. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17.10 8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravlja javnog 9) naknada za priklju enje prilaznog puta na javni put. ovog lana na ra un Javnog preduze a koje ta sredstva koristi za održavanje i zaštitu državnih puteva. ta . ovog lana za državni put donosi se uz saglasnost Vlade. Odluka o visini naknade iz stava 3. uz saglasnost skupštine opštine. 12) godišnja naknada za koriš enje komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta i inostranstvu. ta . 10) naknada za postavljanje vodovoda. 11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta. Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1.. na javnom putu. 3) do 13) ovog zakona za upotrebu državnih puteva prihod su Javnog preduze a. ta . lana 17. 1) i 13) ovog zakona utvr uje Vlada. Naplatu naknade iz lana 17. a za opštinski put. elektri nih. 13) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u lan 18. odnosno ulicu. kanalizacije.

održavanje i zaštitu javnih puteva. 4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim ure ajima za davanje svetlosnih i zvu nih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju). 2) privrednih društava. 5) profesionalnih vatrogasnih jedinica. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se. lan 24. dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara. 2) osoba sa invaliditetom i 3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom.. 2) Vojske Srbije i Crne Gore. 6) osoba sa invaliditetom i 7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. Naknada iz lana 17. ako je oslobo enje od pla anja te naknade predvi eno me unarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet. lan 23. 3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i 4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru doma ih ili me unarodnih humanitarnih akcija. vozila: Naknada iz lana 17.11 lan 22. . kao i za troškove koriš enja i otplatu kredita za navedene namene. ta ka 1) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. Za vozila iz stava 1. ta ka 4. lan 25. 3) hitne pomo i. za motorna vozila: 1) republi ke inspekcije za državne puteve i republi ke inspekcije za drumski saobra aj. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) policije. preduze a i drugih pravnih lica. po odobrenju Javnog preduze a. odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za ije koriš enje se pla a putarina. ovog zakona koriste se za izgradnju. rekonstrukciju. ovog zakona dozvola se izdaje pojedina nom vozilu za pojedina nu vožnju. vozila: Naknada iz lana 17. Sredstva od napla enih naknada iz lana 17.

zabranjena je izgradnja gra evinskih ili drugih objekata. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta koja sadrži saobra ajno-tehni ke uslove. vodovod. nosilac prava službenosti na javnom putu. odnosno postavlja.. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. kao i postavljanje postrojenja. osim izgradnje saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta. U pogledu naplate naknada utvr enih ovim zakonom. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi kontrolu izvo enja radova iz stava 2. postrojenja i sl. . ovog lana može da se gradi. osim ako je druga ije odre eno prostornim. zastarelosti. u pogledu širina zaštitnog pojasa. instalacije. ure aja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobra aja na javnom putu.12 lan 26. primenjuju se i u naseljima. Radi spre avanja ugrožavanja stabilnosti javnog puta i obezbe ivanja uslova za nesmetano odvijanje saobra aja i režim saobra aja na javnom putu. kontrole. ure aja i instalacija. ima slede e širine: 1) državni putevi I reda . kanalizacije. odnosno postavljanje vodovoda. kamate. ovog lana. lan 29. sa svake strane javnog puta. lan 28. kazne i ostalog što nije ure eno ovim zakonom. U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja. železni ke pruge i drugih sli nih objekata.. primenjiva e se odredbe zakona kojim se ure uje poreski postupak i poreska administracija. ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA lan 27. toplovoda. ovog lana. U zaštitnom pojasu iz stava 1. kao i telekomunikacione i elektro vodove. železni ka pruga i drugi sli an objekat. toplovod. postrojenja i sl. može da izvodi radove na javnom putu (gra enje.autoputevi 2) ostali državni putevi I reda 3) državni putevi II reda 4) opštinski putevi 40 metara 20 metara 10 metara 5 metara Odredbe stava 1. kanalizacija. kao i drugih prava u skladu sa zakonom. IV. odnosno urbanisti kim planom. Zaštitni pojas.) samo ako je za izvo enje tih radova pribavio saglasnost upravlja a javnog puta. kao i postrojenja. instalacija. povra aja.

postavljati postrojenja i ure aje i graditi objekte. instalacija ili vodova iz stava 1. ure aja. ovog lana. ovog lana lice koje upravlja tim objektima dužno je da bez odlaganja pristupi otklanjanju ošte enja. postrojenje. u istom nivou. dužno je da održava taj objekat. postrojenja. Lice iz stava 1. ure ajem. drve e. na na in kojim se ne ošte uje javni put. U slu aju ošte enja. ure aje i objekte iz stava 2. Zabranjeno je ukrštanje državnog puta I reda sa železni kom prugom lan 33. moraju se obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima. drve e i zasadi pored javnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrožavaju bezbednost saobra aja. odnosno ne ugrožava bezbednost saobra aja ili ne ometa održavanje javnog puta. Lice koje upravlja objektom. ovog kamenoloma i deponija otpada i sme a. lan 32. Vlasnik. odnosno kvara i istovremeno o preduzetim radovima bez odlaganja obavesti upravlja a javnog puta. materijale. kojim se ne ošte uje javni put ili ne ugrožava bezbednost saobra aja. pristupa po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta. U pojasu iz stava 1. odnosno vršiti druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. U zonama potrebne preglednosti zabranjeno je podizati zasade. otklanjanju ošte enja. ograde.13 lan 30. ure aj. instalaciju i vod. ukloni zasade. postrojenja. dužan je da. Izgradnja objekata u pojasu kontrolisane izgradnje dozvoljena je na osnovu donetih prostornih i urbanisti kih planova koji obuhvataju taj pojas. . Ograde. postrojenjem. odnosno kvara. u cilju obezbe enja preglednosti puta. koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti. ograde i drve e.. odnosno kvara. ugra enim u javni put. objekata. lan 31. odnosno neposredni držalac zemljišta. predmete. instalacijom i vodovima. ovog lana imaju pravo na naknadu štete zbog ograni enja koriš enja zemljišta u zoni potrebne preglednosti. ostavljati predmete i materijale. lan 34. Na raskrsnici javnog puta sa drugim putem i ukrštanja javnog puta sa železni kom prugom u istom nivou. lana zabranjeno je otvaranje rudnika. koju pla a upravlja javnog puta. na zahtev upravlja a javnog puta. Lica iz stava 3. ovog lana.

kao i troškove izvo enja radova na vra anju javnog puta u prvobitno stanje snosi lice iz stava 1. ovog lana. zahtevaju gra enje novih saobra ajnih traka. podiže se odgovaraju a ograda kojom se odvaja to mesto od državnog puta. izdato bez prethodno pribavljene saglasnosti iz stava 2. ovog lana. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. ovog lana. ovog lana. lan 36. lan 35. škole. ovog lana ako utvrdi da su kumulativno ispunjeni uslovi i to ako: . odnosno priklju ak na državni put može se graditi uz saglasnost Javnog preduze a. opremu. Ako vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne održavaju ograde. Saglasnost iz stava 2. ovog lana. odnosno nekategorisanog puta. Ograde su dužni da podignu i održavaju vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata iz stava 1. ergele i sl. ništavo je. Zabranjeno je ostavljanje gra evinskog i drugog materijala pored javnog puta. Radi nesmetanog i bezbednog odvijanja saobra aja i zaštite državnog puta od ošte enja. a koja se nalaze pored državnog puta sa velikom gustinom saobra aja. 2. odnosno održavanje izvrši e Javno preduze e o njihovom trošku. i 3.). ovog lana. ovog lana. kao i ulice. ako se time umanjuje preglednost na javnom putu. ovog lana sadrži naro ito: posebne uslove izgradnje..14 Troškove izvo enja radova iz st. ostrva za odvajanje saobra ajnih traka. javni lokali i sl. Podizanjem ograde iz stava 1. ukrštaja ili priklju ka. podizanje. izdaje Ministarstvo. lana ne može se umanjiti Javno preduze e utvr uje potrebu podizanja ograde iz stava 1. Ako posebni uslovi predvi eni u saglasnosti iz stava 2. sa državnim putem. odobrenje za izgradnju raskrsnice. Odobrenje iz stava 4. lan 37. ovog preglednost na državnom putu. Priklju ak prilaznog puta na javni put može se graditi uz saglasnost upravlja a javnog puta. potrebnu saobra ajnu signalizaciju. ovog lana i odre uje uslove i na in njenog podizanja i održavanja. Javno preduze e izda e saglasnost iz stava 2. sajmišta. Raskrsnica ili ukrštaj opštinskog. za izgradnju raskrsnice. semaforizaciju i rasvetu na državnom putu. na mestima na kojima se okupljaju gra ani u velikom broju (sportski stadioni.) ili na mestima koja se koriste za držanje stoke u ve em broju (pašnjaci.

ovog lana snosi investitor izgradnje zemljanog. snosi investitor radova na izgradnji. ra unaju i od ivice kolovoza javnog puta. troškove izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. ovog lana nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na državnom putu. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. odnosno rekonstrukciji javnog puta. ukrštaj ili priklju ak na državni put. ovog lana ne smanjuju kapacitet i proto nost saobra aja na državnom putu i 3) raskrsnica. a u cilju pove anja kapaciteta i pove anja nivoa bezbednosti saobra aja na državnom putu. lan 38. Zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. i 2. odnosno nekategorisanim putem. u širini i dužinama iz stava 1. odnosno prilaznog puta. ukrštaja ili priklju ka. Prilazni put koji se priklju uje na javni put mora se izgraditi na na in propisan u stavu 1. Javno preduze e dužno je da prilikom rekonstrukcije državnog puta smanji broj raskrsnica ili priklju aka opštinskog ili nekategorisanog puta na državni put. . Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javni put iz stava 1. na najmanji mogu i broj. u širini od najmanje pet metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda. Tehni kom pregledu izgra ene raskrsnice. ovog lana preseca zemljani put. kao i ulicom koji ve imaju izvedenu raskrsnicu. prisustvuje ovlaš eni predstavnik Javnog preduze a. Sused javnog puta dužan je da omogu i slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa javnog puta na njegovo zemljište. ovog lana. lan 40. ovog lana. 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put. sa opštinskim. kao i ulice. lan 39. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. lan 41. odnosno na koji se priklju uje.. 2) raskrsnica. odnosno na koji se priklju uje. Investitor izgradnje raskrsnice.15 1) nije mogu e izvršiti povezivanje opštinskog. odnosno nekategorisanog puta. ukrštaja ili priklju ka na državni put. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. Za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta potrebno je pribaviti saglasnost upravlja a javnog puta. uz naknadu prouzrokovane štete. ovog lana snosi troškove izgradnje i troškove postavljanja saobra ajne signalizacije i opreme izgra ene raskrsnice. Troškove izgradnje iz st. 1.

Odredbe st. Upravlja javnog puta dužan je da zaklju i ugovor sa susedom javnog puta da na susedovom zemljištu izgradi odvodne kanale i druge ure aje za odvo enje vode od trupa puta kao i da postavi privremene ili stalne ure aje i regulacije. u slu aju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe. 1. . ukrasnim šibljem i drugim rastinjem tako da se ne ometa preglednost na javnom putu. Zasadi iz stava 1. postaviti. 4) ispuštanje voda. kao i zemljišni pojas ozeleni travom.. mereno sa spoljne strane od ivice kolovoza. lan 42. da kosine useka. Postavljanje natpisa vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje upravlja Zabranjeno je postavljanje natpisa u pojasu širine 60 metara pored Natpise je dužno da održava lice koje je zahtevalo njihovo lan 44. odnosno podi i na javnom putu. lan 43. reklamni panoi. ako se isti ne mogu izgraditi. 2) izvo enje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. postavljanje. Reklamne table. kojima se ošte uje javni put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. odnosno neposredne držaoce zemljišta. buke. 3) izvo enje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu. ako priroda zemljišta dopušta. javnog puta. odnosno pored tog puta na udaljenosti od sedam metara. zaseka i nasipa. autoputa. za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu od snežnih lavina.16 Sused javnog puta dužan je da omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta. održavanjem i zaštitom puta. rekonstrukcijom. Na javnom putu zabranjeno je naro ito: 1) privremeno ili trajno zauzimanje puta. ure aji za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje (u daljem tekstu: natpisi). dužan je. Radi zaštite javnog puta od spiranja i odronjavanja. odnosno na opštinskom putu i pored tog puta na udaljenosti od pet metara. ovog lana shodno se primenjuju i na vlasnike. upravlja javnog puta. zaslepljuju ih efekata i drugih štetnih uticaja. mogu se postavljati na državnom putu. do 3. ovog lana moraju se uredno održavati i obnavljati. smetova. uz naknadu prouzrokovane štete. odnosno podigne zasade. otpadnih voda i drugih te nosti na put.

oru a na putu. 9) oranje i izvo enje drugih poljoprivrednih radova na bankinama. balvani. bez odlaganja. 11) spuštanje niz kosine zaseka. pluga i drugih poljoprivrednih mašina i 16) ko enje zaprežnih vozila spre avanjem okretanja to kova. odnosno ovlaš enog lica. 17) uklju ivanje vozila na put i isklju ivanje sa puta van priklju ka ili ukrštaja i nanošenje blata na put. ostavljanje ili bacanje materijala. svakodnevno sprovodi aktivnosti na utvr ivanju zauze a javnog puta. kosinama i zemljišnom pojasu. useka i nasipa puta. 14) puštanje stoke na put bez nadzora. 12) paljenje trave i drugog rastinja na putu.). lan 45. drvene gra e. ako je javni put u takvom stanju da: . materijala.. 18) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa koriš enje puta. predmeta i sme a na 7) zamaš ivanje puta mazivima ili drugim sli nim materijama. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre avanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima. lan 46. potpunom i odre enom injeni nom stanju nadležnoj inspekciji za javne puteve. 6) prosipanje.17 5) spre avanje oticanja voda sa puta. u slu ajevima kada je taj plan podesno dokazno sredstvo za utvr ivanje injeni nog stanja. put. napasanje i napajanje stoke 15) okretanje zaprege. 19) svako injenje kojim se ošte uje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobra aja na putu. materijala. Upravlja javnog puta dužan je da u obavljanju poslova zaštite javnog puta. grane. u slu ajevima iz stava 1. na putu. kameni blokovi. 8) postavljanje i koriš enje svetla ili drugih svetlosnih ure aja na putu i pored puta. uz koji je dužan da dostavi situacioni plan izdat od nadležnog organa. bespravnog izvo enja radova na javnom putu i u zaštitnom pojasu i svih drugih injenja kojima se bitno ošte uje. kao i otpadnih predmeta i 13) nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put. Upravlja javnog puta. drlja e i sl. oru a i drugih vrsta tereta po putu (grede. ili bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu. ovog lana. radi preduzimanja inspekcijskih mera. drva za ogrev. Upravlja javnog puta pokre e postupak kod Ministarstva ili opštinskog odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja za ograni avanje koriš enja javnog puta. plugovi. 10) vu enje predmeta. kamenja i drugog materijala. traktora. dužan je da. podnese pismeni zahtev koji se zasniva na ta nom. kojima se ometa odvijanje saobra aja na putu.

smatra se vanrednim prevozom u smislu ovog zakona. Motorna i priklju na vozila koja saobra aju na javnim putevima. upravlja javnog puta preduzima mere obezbe enja javnog puta postavljanjem pripadaju e saobra ajne signalizacije i o preduzetim merama obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i javnost putem sredstava javnog informisanja. lan 47. ministarstvo nadležno za poslove saobra aja. osim vozila sa gusenicima. Lice koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. O izdatim dozvolama iz stava 2. Vanredni prevoz može da se obavlja na javnom putu bez izdate dozvole iz stava 2. 2) saobra aj pojedinih vrsta vozila može biti štetan za javni put i 3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na zaštitu javnog puta i bezbednost saobra aja. lan 48. a upravlja javnog puta ima pravo na naknadu štete koja je time prouzrokovana.18 1) saobra aj nije mogu ili je mogu saobra aj pojedinih vrsta vozila. Vozila Vojske Srbije i Crne Gore ne moraju da ispunjavaju uslove iz stava 2. širinu. Vanredni prevoz. kao i za potrebe odbrane zemlje. ukupnu masu. odnosno u me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju. kojom se odre uju na in i uslovi prevoza. ovog lana dužno je da pre po etka obavljanja vanrednog prevoza. može se obavljati na javnim putevima na osnovu posebne dozvole koju izdaje upravlja javnog puta za svaki pojedina ni prevoz. ovog lana. ovog lana. u prevozu u drumskom saobra aju na teritoriji Republike Srbije. Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. kao i iznos naknade za vanredni prevoz. ako su gusenice zašti ene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama. Zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone mogu saobra ati na javnom putu ako imaju to kove sa pneumaticima. dužinu ili visinu. ako se taj prevoz obavlja radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. . odnosno nadležni organ opštine ili grada. ovog lana. moraju imati to kove sa pneumaticima. Vozilo sa gusenicama može saobra ati na javnom putu sa savremenim kolovoznim zastorom. Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko optere enje. kao i lice koje vrši poslove na održavanju javnih puteva na kojima e se obaviti vanredni prevoz.. ovog lana upravlja javnog puta pismeno obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. obavljanje tog prevoza uskladi sa upravlja em javnog puta.

ovlaš eno lice ministarstva nadležnog za poslove saobra aja. kao i teret koji je pao sa vozila. lan 52. drveta i sl. uglja. lan 50. ovog lana koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4.. ukupne mase i dimenzija vozila. imalac vozila. U eš e teretnih vozila lica koje izvodi radove. . Za vreme trajanja isklju enja iz saobra aja. Kontrolu vanrednog prevoza. ovog lana i odre uje mesto parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole. ovog zakona. smatra se prekomernim koriš enjem tog javnog puta. ovog zakona.19 Lice iz stava 5. Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole iz lana 48.). lan 51. odnosno tereta dužan je da ukloni sa trupa javnog puta odmah. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da taj prevoz obavlja u skladu dozvolom iz lana 48. odnosno njegovog dela u smislu ovog zakona. lan 49. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta pri injenu obavljanjem vanrednog prevoza na javnom putu. Privremeno ili trajno u eš e teretnih vozila sa više od 50% u svim izvršenim prevozima tereta na odre enom javnom putu ili njegovom delu za potrebe lica koje izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji ili obavlja privrednu delatnost ija priroda zahteva tako izvršene prevoze (eksploatacija kamena. ovog lana. isklju uje iz saobra aja na javnom putu ovlaš eno lice iz stava 1. odnosno ovlaš eno lice opštinskog. pri injenu grubom nepažnjom. Lice iz stava 1. utvr uje upravlja javnog puta na osnovu prose nog godišnjeg dnevnog saobra aja teretnih vozila nosivosti više od 11. minerala. zabranjeno je koriš enje vozila koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja. koja saobra aju na javnom putu. odnosno padanja tereta.ciljnoj lokaciji. kao i kontrolu najve ih dozvoljenih osovinskih optere enja. vrši ovlaš eno službeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. stav 2. odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja. a najkasnije u roku od dva asa od trenutka onesposobljavanja vozila. ovog lana dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta. stav 2.5 tona i to najmanje etvorostrukim brojanjem saobra aja na izvornoj . odnosno obavlja privrednu delatnost iz stava 1. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ovog lana dužno je da o obavljanju tog prevoza obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Upravlja javnog puta dužan je da blagovremeno i na pogodan na in obaveštava javnost i korisnike javnih puteva o stanju i prohodnosti tih puteva. odnosno tereta dužan je da ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta odmah.20 Ako imalac vozila ili tereta ne izvrši uklanjanje u roku iz stava 1. organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja. osim na autoputu. nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja (u daljem tekstu: organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja). odnosno tereta. 1. a u . Organ koji je. ovog lana mora se izvršiti tako da se ne nanese šteta javnom putu. lan 54. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. preusmeravanja saobra aja i obaveštavanja javnosti i preduzetih mera obezbe enja. odnosno tereta. Organizator sportske ili druge manifestacije snosi troškove zabrane saobra aja. ovog lana. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje opštinskog puta i ulice. u smislu zakona kojim se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. ure uje i obezbe uje opština. Ako imalac vozila ili tereta uklanjanje ne izvrši u roku iz stava 3.. dužan je da obavesti organ nadležan za unutrašnje poslove i upravlja a javnog puta na kome e se održati sportska ili druga manifestacija. Upravlja javnog puta dužan je da o zabrani saobra aja iz stava 1. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ovog lana. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 24 asa od trenutka onesposobljavanja vozila. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. do 4. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. lan 53. do 5. blagovremeno obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i preduzme potrebne mere obezbe enja. odnosno tereta. odnosno tereta. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta na kome se zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. ovog lana. a najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. ako to zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. izvrši e se na na in propisan odredbama st. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. ovog lana. 1. Uklanjanje vozila. njegovom delu ili putnom objektu. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. ovog lana. sa trupa ili zemljišnog pojasa javnog puta iz st. kao i teret koji je pao sa vozila imalac vozila. odnosno grad. pod uslovom da je mogu e preusmeravanje saobra aja na druge javne puteve. O zabrani saobra aja iz stava 1. može zabraniti saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila na javnom putu.

njegovom delu ili putnom objektu. zamenjuje.21 slu aju ograni enja. Radovi na redovnom održavanju javnog puta jesu naro ito: . saobra aja i okoline. Upravlja javnog puta dužan je da pri izvo enju radova iz stava 1. njegovom delu ili putnom objektu. dopunjuje i obnavlja saobra ajnu signalizaciju. na javnom putu. opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta. periodi no i urgentno lan 58. Održavanjem javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi kojima se obezbe uje nesmetan i bezbedan saobra aj i uva upotrebna vrednost puta. njegovom delu ili putnom objektu. na osnovu rešenja o tehni kom regulisanju saobra aja koje izdaje Ministarstvo. u slede im slu ajevima: isti saobra ajnu 1) ako se javni put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati saobra aj ili se ne može odvijati saobra aj odre ene vrste vozila. na predlog upravlja a javnog puta. ili opštinski. Organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja na javnom putu. Održavanje javnog puta obuhvata redovno. u roku od 48 asova pre po etka primene navedenih mera. lan 56. može biti privremena. a zabrana saobra aja za odre ene vrste vozila na javnom putu. javnog puta i 3) ako to zahteva izvo enje radova na rekonstrukciji i održavanju 4) ako to zahtevaju drugi razlozi zaštite javnog puta i bezbednosti saobra aja na javnom putu. ovog lana obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uva upotrebnu vrednost puta. lan 55. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Upravlja javnog puta postavlja. V.. zabrani e saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila. Opšta zabrana saobra aja na javnom putu. može biti privremena ili stalna. njegovom delu ili putnom objektu. Upravlja javnog puta dužan je da redovno signalizaciju i opremu puta. obustave i zabrane saobra aja na javnom putu. održavanje. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA lan 57. 2) ako bi u eš e odre enih vrsta vozila u saobra aju nanosilo štetu javnom putu.

pojasa. utvr ivanje i ocena stanja puta i putnog objekta. izolacije. odnosno njegovom delu. kolovoza. 8) postavljanje. dopunjavanje i obnavljanje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. saobra aja i okoline. odnosno tucani kog zastora na 2) obrada površine kolovoznog zastora ili zaptivanje. zamenjivanje. podvožnjacima i vijaduktima. . lan 59. pojasu. useka i zaseka. 10) postavljanje. nosivosti. rigola. 5) ure enje i o uvanje kosina nasipa. 6) iš enje i ure enje jarkova. podvožnjaka i vijadukata. 11) iš enje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. ograda. Radovi na rehabilitaciji javnog puta jesu naro ito: 1) selektivno obnavljanje. 9) zamenjivanje. popravljanje kolovozne konstrukcije i ostalih 3) iš enje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog 4) ure enje bankina. 3) obnavljanje antikorozivne zaštite nadvožnjaka. 3) nanošenje novog asfaltnog sloja po celoj širini kolovoza odre ene 4) korekcija oblika postoje eg zastora ili kolovoza. 12) košenje trave i ure ivanje zelenih površina na putu i zemljišnom 13) iš enje snega i leda sa kolovoza javnog puta i saobra ajnih površina autobuskih stajališta. Radovi na periodi nom održavanju javnog puta obuhvataju: oja anje kolovozne konstrukcije. Radovi na oja anju kolovozne konstrukcije jesu naro ito: 1) postavljanje neasfaltiranim putevima. zamena i poja anje dotrajalih kolovoznih zastora i promena popre nih nagiba kolovoza na javnom putu. saobra ajne signalizacije. bankina. dotrajalih i privremenih propusta za vodu. rehabilitaciju i poja ano održavanje.. 2) mestimi no elemenata trupa puta. parkirališta. slivnika. ležišta. ošte enih sekundarnih elemenata i dotrajalih peša kih staza na mostovima. 4) zamena deformisanih. rigola. propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta. dopunjavanje i obnavljanje iš enje saobra ajne signalizacije. eli nih konstrukcija mostova.22 1) pregled. 2) zamena složenih dilatacionih sprava. nadvožnjacima. saobra aja i okoline. 7) popravka putnih objekata. šljun anog.

periodi nom i urgentnom održavanju državnog puta kojim se bliže ure uju vrste radova. 3) proširenje raskrsnica u nivou. ovog lana prestaje da važi ako se radovi ne zapo nu u roku od godinu dana od dana izvršene overe. . odnosno njegovom delu. lan 60. tehni ki uslovi i na in izvo enja radova. Radovi iz st. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Overa iz stava 6. odnosno njegovom delu. opis radova sa predmerom i predra unom. 2) proširenje kolovozne konstrukcije. Radovi na urgentnom održavanju javnih puteva obuhvataju radove uslovljene elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima. uzdužni profil. situacioni plan. 8) postavljanje nove opreme puta i novih objekata i opreme za zaštitu puta.23 5) postavljanje nove saobra ajne signalizacije na javnom putu. projektni zadatak. i 4. pre po etka izvo enja radova na oja anju. ili opštinski. obložnih i portalnih zidova. 7) zamena ili izrada drenažnog sistema za odvodnjavanje podzemnih voda sa javnog puta i putnog objekta. jesu naro ito: 1) ublažavanje pojedinih uzdužnih nagiba i ispravka pojedinih krivina. tehni ki opis. detalje potrebne za izvo enje radova. lan 61. projekat saobra ajne signalizacije i opreme. 2. a za opštinske puteve i ulice opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. 3. tehni kim propisima i standardima i koja sadrži: opšti deo. Ministar donosi propis o redovnom. popre ne profile. Radovi na poja anom održavanju javnog puta (poboljšanje javnog puta). Tehni ku dokumentaciju iz stava 5. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta overava Ministarstvo za državne puteve. Ministarstvo. projekat regulisanja saobra aja za vreme izvo enja radova i tehni ku kontrolu tehni ke dokumentacije. u cilju obezbe ivanja prohodnosti puta i bezbednog odvijanja saobra aja. bankina i ostalih elemenata trupa puta na kra im delovima puta. 6) sanacija i izrada potpornih. 4) zamena drenažnih sistema i hidroizolacije u tunelima i sanacija ili zamena tunelske obloge. ovog lana izvode se prema tehni koj dokumentaciji koja se izra uje u skladu sa ovim zakonom. ovog lana. 5) saniranje klizišta i odrona.. saobra aja i okoline na javnom putu. obrazuje komisiju za tehni ki pregled izvedenih radova na periodi nom održavanju javnog puta i izdaje akt o prijemu tih radova.

kao sastavni deo državnog puta. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja donosi propis iz stava 1. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. ovog lana. U slu aju zabrane saobra aja iz stava 2. ili opštinski. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Radovi na održavanju javnog puta po pravilu se izvode tako da se ne zabranjuje saobra aj na javnom putu. U slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda upravlja javnog puta postupa na osnovu posebnog plana za otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda. Opština. u kojem utvr uje kojim e se drugim putem odvijati saobra aj i pod kojim uslovima uz saglasnost upravlja a javnog puta na koji se vrši preusmeravanje saobra aja. na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje. Troškove održavanja zajedni kih stubova i konstrukcija na mostu iz stava 1. Javno preduze e održava kolovoznu konstrukciju i saobra ajnu signalizaciju. u širini kolovoza tog puta van naselja. lan 64. Održavanje zajedni kih stubova i zajedni kih konstrukcija na mostu izgra enom za železni ku infrastrukturu i javni put vrši upravlja železni ke infrastrukture u skladu sa tehni kim propisima i standardima. . ako je za potrebe naselja put izgra en sa širim kolovozom nego van naselja. odnosno grad snosi srazmeran deo troškova za održavanje državnog puta u naselju.. Ministarstvo. ovog lana za opštinske puteve i ulice. snose u jednakim iznosima upravlja železni ke infrastrukture i upravlja javnog puta. lan 65. Upravlja opštinskog puta i ulice održava dodatne elemente. lan 63.24 Opštinski. U slu aju da se radovi iz stava 1. upravlja javnog puta na kome je zabranjen saobra aj dužan je da putem sredstava javnog informisanja obavesti javnost 48 asova pre po etka zabrane saobra aja. ovog lana. lan 62. ovog lana ne mogu izvesti bez zabrane saobra aja na javnom putu. donosi rešenje o zabrani saobra aja. objekte i opremu državnog puta koji su izgra eni za potrebe naselja.

Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije državnog puta sadrži glavne projekte za sve elemente propisane lanom 4. izra uju se i slede i idejni projekti: trupa puta. priklju aka. Izuzetno od odredbe stava 2. pored idejnog projekta tog puta. s tim što svaka saobra ajna traka mora da bude široka najmanje 3. Javni put mora da se izgradi tako da ima najmanje dve saobra ajne i dve ivi ne trake ili ivi njake u ravni kolovoza.. ukrštaja. Javni put mora da se izgradi tako da bude osposobljen da podnese osovinsko optere enje od najmanje 11. sa najmanje dve saobra ajne trake za svaku kolovoznu traku. ovog lana.50 metara. a da se. Ministar bliže propisuje sadržinu idejnih projekata za pojedine elemente državnog puta iz stava 2. zavisno od konfiguracije terena. lan 68. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. za prinudno zaustavljanje vozila duž cele trake ili duž pojedinih njenih delova na pogodnim rastojanjima.) omogu avaju brzinu od najmanje 130 km na as. Ostali državni putevi I reda moraju se izgraditi tako da ispunjavaju slede e uslove: . uzdužni nagib.25 VI. a u tunelima i galerijama može.5 tona po osovini. da na pogodnim mestima ima ure ene prostore za prinudno zaustavljanje vozila i 3) da ostali elementi puta (polupre nik krivine.75 metara. saobra ajne signalizacije i opreme puta. objekata za potrebe puta. raskrsnica. zavisno od terenskih uslova. Izgradnja i rekonstrukcija javnog puta vrši se u skladu sa zakonom kojim se ure uje planiranje i izgradnja i u skladu sa ovim zakonom. opštinski put i ulica mora biti osposobljena da podnese osovinsko optere enje od najmanje šest tona. lan 67. Autoput mora da se izgradi tako da ispunjava slede e uslove: 1) da ima dve fizi ki odvojene kolovozne trake. Za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta.5 metra. putnih objekata. ivi ne trake i sl. 2) da svaka kolovozna traka ima posebnu traku širine 2. umesto posebne trake. a zavisno od konfiguracije terena brzinu od najmanje 100 km na as. lan 69. ovog lana. a ulica trotoar i umesto ivi nih traka ivi njake. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA lan 66. ovog zakona.

) omogu avaju bezbedan saobra aj za ve e brzine. s tim što se. na delovima puta sa ve im uzdužnim nagibom ima izgra enu posebnu saobra ajnu traku za kretanje sporih vozila. a izuzetno 80 km na as na planinskim prevojima i drugim nepovoljnim planinskim terenima i 3) da raskrsnice budu izvedene tako da se vozila mogu bezbedno uklju ivati na put i isklju ivati sa puta.5 metra. a najmanje za brzinu od 100 km na as. Državni put I reda mora se izgraditi tako da. 2) autoservisa i 3) objekata za privremeni smeštaj onesposobljenih vozila. mora se izgraditi van kolovoza javnog puta. Saobra ajna površina autobuskog stajališta na javnom putu. 4) trgovinskih objekata i 5) sportsko . a za autoputeve i državne puteve I reda i mesta za izgradnju: saobra aju. osim ulice. moraju se predvideti.. lan 71. lan 72. lan 70. osim ulica. Javni put van naselja na kome je predvi ena velika gustina saobra aja mora se izgraditi tako da ukrštanje tog puta sa drugim javnim putem bude izgra eno van nivoa. zavisno od konfiguracije terena.25 metara. 2) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. ivi na traka i sl.rekreacionih objekata.26 1) da saobra ajne trake budu široke najmanje po 3. 3) turisti kih objekata. uzdužni nagib. mesta pored javnih puteva za izgradnju: 1) stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom. Tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva. Putni objekti javnog puta moraju se izgraditi tako da širina kolovoza na putnom objektu ne sme da bude manja od širine kolovoza javnog puta. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. gustine i strukture saobra aja. lan 73. 1) auto-baza za pružanje pomo i i informacija u esnicima u 2) ugostiteljskih objekata. u skladu sa prostornim planovima. .

snosi investitor izgradnje tog javnog puta. postrojenjima. rudnik. ovog lana. ovog lana. ovog lana sa opremom i saobra ajnom signalizacijom javnog puta. Investitor je dužan da. iz stava 1. odnosno te železni ke infrastrukture. lan 75. Gornji stroj javnog puta ispod podvožnjaka iz stava 1.27 lan 74. najmanje 60 dana pre po etka radova iz stava 1. Investitor je dužan da. ako se druga ije ne sporazumeju investitor i upravlja javnog puta. izgra eni podvožnjak smatra se objektom infrastrukturnog sistema. ure ajima. instalacije i vodove do po etka izvo enja radova na izgradnji. lan 76. Ako postoje i javni put. telekomunikacione instalacije i sl. instalacije i vodove. odnosno železni ke infrastrukture. ovog lana dužna su da pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu o svom trošku. ure aje.). ure aje. kamenolom. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. odnosno ne prilagode objekte. vodovod. odnosno njegov deo. odnosno njegov deo koji se izmešta. aerodrom i sl. pismeno obavesti lica iz stava 2. odgovaraju za štetu koja nastane zbog neblagovremenog otpo injanja izvo enja tih radova. akumulaciono jezero. ovog lana o po etku radova. javni put. lan 77. snosi investitor objekta zbog ije izgradnje se vrši izmeštanje javnog puta. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili izvo enju drugih radova na javnom putu. najmanje 30 dana pre po etka radova na izgradnji. Lica iz stava 2. odnosno u putnom objektu (kanalizacija. odnosno njegovog dela. postrojenja. U slu aju da lica iz stava 2. odnosno njegovog dela. mora biti izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta. postrojenja. Lica. troškove izgradnje nadvožnjaka ili podvožnjaka. ovog lana ne izmeste. ili ih prilagode nastalim promenama. a pri izgradnji javnog puta o trošku investitora javnog puta. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom podvožnjaka za javni put. koji su imaoci i koja su dužna da se staraju o objektima. kao i sistemom za . uskla uju radove na istim sa radovima na rekonstrukciji javnog puta. odnosno. izmeste objekte. Troškove izmeštanja javnog puta. rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in. treba izmestiti zbog gra enja drugog objekta (železni ka infrastruktura..). elektri ne. U slu aju ukrštanja javnog puta sa železni kom infrastrukturom zbog izgradnje javnog puta.

Ako je ukrštanje dva javna puta izvedeno izgradnjom podvožnjaka. Mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima. na državnom putu može se izgraditi autobusko stajalište uz saglasnost Javnog preduze a. ovog lana. Troškove izgradnje autobuskog stajališta iz stava 1. svetlosna i druga signalizacija. . Na predlog opštine. Prostornim. 1. odnosno putnog objekta u smislu stava 1. pod uslovom da imaju posebne konstrukcije. podvožnjak. odre uju se deonice javnog puta. Troškove izgradnje elemenata javnog puta u smislu stava 1. peša ke staze i sl. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom nadvožnjaka za javni put. javna rasveta.28 odvodnjavanje površinskih i podzemnih voda. shodno se primenjuju i kad zbog promene kategorije javnog puta. lan 78. raskrsnice za potrebe naselja. odnosno urbanisti kim planom.). odnosno grad koji je zahtevao izgradnju tih elemenata. ovog lana. s tim da se kolovoz javnog puta odvoji od železni ke pruge. odnosno promene kategorije infrastrukturnog sistema. pripada javnom putu koji prolazi iznad javnog puta sa kojim se ukršta. lan 80. ovog lana snosi opština. smatra se objektom infrastrukturnog sistema. odnosno putnog objekta sa dodatnim elementima (širi kolovoz. snosi opština. Odredbe st. ovog lana. trotoar. biciklisti ke staze. smatra se objektom javnog puta. sa instalacijama i postrojenjima potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje tog sistema. ne može da se naruši kontinuitet trase tog puta i saobra aja na njemu.. izgra eni nadvožnjak smatra se objektom javnog puta. odnosno nadvožnjak. Izgradnjom deonice javnog puta. potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje javnog puta. ovog lana. Izuzetno od odredbe stava 1. prostori za parkiranje. do 4. odnosno grada ili prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika. odnosno grad ili prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika. ovog lana. Infrastrukturni sistem ispod nadvožnjaka iz stava 3. dolazi do izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka. objekti i oprema koja odgovara potrebama naselja. mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima i sa zajedni kom konstrukcijom. lan 79. odnosno nadvožnjaka.

ili opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. izgradnja. naprava (palisade. . Odredbe ovog zakona kojima se ure uje izgradnja javnih puteva primenjuju se i na rekonstrukciju ovih puteva. Projektovanje javnog puta. sa ekonomskim na elima i merilima za ocenu opravdanosti njihove izgradnje i sa propisima o zaštiti životne sredine. odnosno materijala. lan 84. lan 83. Upotrebnu dozvolu za javni put iz stava 2. Na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. 2) sa enjem zaštitnih šumskih pojaseva i drugih zasada i 3) postavljanjem privremenih metalne rešetke. tako da štetni uticaji na sredinu zbog o ekivanog saobra aja budu što manji. Rekonstrukcijom javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi na postoje em putu.). njegov deo i putni objekat u pogledu bezbednosti saobra aja ispunjava tehni ke propise i standarde koji se odnose na tu vrstu objekata. njegovom delu i putnom objektu. Upravlja javnog puta dužan je da putem sredstava javnog informisanja objavi predaju javnog puta na upotrebu. konstruktivni elementi. ovog lana izdaje Ministarstvo. bujicama i jakim vetrovima. mora se obezbediti zaštita javnog puta i saobra aja: 1) izgradnjom stalnih objekata (potporni. projektuju i grade tako da se planska i tehni ka rešenja usklade sa najnovijim znanjima tehnike projektovanja i izgradnje javnih puteva. ži ane mreže i sl. lan 85. njegov deo i putni objekat podoban je za upotrebu kada se na na in propisan zakonom utvrdi da javni put. drvene lese. lan 82.). Javni put. Ministar propisuje osnovne uslove koje javni put izvan naselja i njegovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobra aja i podobnosti puta za odvijanje saobra aja.. sa zahtevima bezbednosti saobra aja. obložni. Javni putevi moraju da se planiraju. stabilnost ili proširuje kolovoz novim saobra ajnim i zaustavnim trakama. odnosno rekonstrukcija javnog puta i koriš enje materijala vrši se primenom tehni kih propisa i standarda za tu vrstu objekata. pregradni i vetrobranski zidovi i sl. kojima se menjaju položaj trase javnog puta u pojasu njegovog osnovnog pravca. nosivost.29 lan 81.

9) da li je za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. vrši Ministarstvo. 4) stanje državnog puta. 7) da li se pravilno i redovno sprovode propisane mere zaštite državnog puta. 8) primenu tehni kih propisa. lan 88.30 Ministar propisuje osnovne uslove koje autobuska stajališta i parkirališta. 5) pravilno održavanje državnog puta. 6) uslove odvijanja saobra aja na državnom putu. Inspektor ne može da izra uje ili u estvuje u izradi tehni ke dokumentacije i tehni koj kontroli tehni ke dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog nadzora i da vrši stru ni nadzor nad izgradnjom. odnosno izvo enjem radova na objektima koji su predmet inspekcijskog nadzora. njegovog dela i putnog objekta. 3) ispunjenost uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. tehni ke kontrole tehni ke dokumentacije. Nadzor nad sprovo enjem ovog zakona. moraju da ispunjavaju. njegovog dela i putnog objekta. podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona i zakona i drugih propisa kojima se ure uje izgradnja i rekonstrukcija. 2) tehni ku i drugu dokumentaciju za izgradnju. lan 87. standarda i normi kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. .. njegovog dela i putnog objekta. rukovo enja izvo enjem radova i vršenja stru nog nadzora. rekonstrukciju i održavanje državnog puta. Inspektor ima pravo i dužnost da proverava: 1) radove na izgradnji. koja su deo javnog puta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. kao i bezbednost saobra aja na državnim putevima. odnosno da li je odobrenje izdato na propisan na in. njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. VII. NADZOR lan 86. njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehni kim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog puta. njegovog dela i putnog objekta izdato odobrenje za izgradnju. Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republi kog inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor).

odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu državnog puta i uklanjanje deponija otpada i sme a. 2) predloži organu nadležnom za tehni ko regulisanje saobra aja zabranu saobra aja ili saobra aja odre ene vrste vozila. njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije i gra evinski dnevnik na propisan na in. njegovog dela i putnog objekta. suprotno odredbama ovog zakona. ovog lana inspektor obavlja i druge poslove utvr ene zakonom. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlaš en da: 1) zabrani izvršenje radova koji se izvode protivno zakonu i drugim propisima. cevovoda. 5) naredi rušenje ili uklanjanje ograda. protivno uslovima odvijanja saobra aja na državnom putu. ograda. njegovog dela i putnog objekta. njegovog dela i putnog objekta. 4) naredi rušenje i uklanjanje objekata izgra enih. 8) isklju i iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. a koji mogu ugroziti njihovu stabilnost i bezbednost saobra aja. 12) da li se državni put. drve a. a ako . njegov deo i putni objekat koristi na osnovu izdate upotrebne dozvole. Pored poslova iz stava 1. njegovom delu ili putnom objektu. gra evinskog i drugog materijala i natpisa podignutih. 3) naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu. 13) da li je po etak izgradnje državnog puta. 9) naredi investitoru pribavljanje upotrebne dozvole. cevovoda.31 10) da li se državni put. njegov deo ili putni objekat. ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona. odnosno da li je dozvola izdata na propisan na in. zasada. njegov deo i putni objekat gradi prema tehni koj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju i da li je ta dokumentacija izra ena u skladu sa propisima. njegovom delu i putnom objektu ili protivno propisanim merama zaštite državnog puta. putnog objekta i zemljišnog pojasa. 7) zabrani radove koji se izvode u neposrednoj blizini državnog puta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. koristi bez upotrebne dozvole.. lan 89. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. 11) da li izvo a radova na izgradnji i rekonstrukciji državnog puta. njegovog dela. odnosno izvo enja radova prijavljen na propisan na in. instalacija. u roku koji ne može biti kra i od 30 dana. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom. njegovog dela i putnog objekta. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. tehni kim propisima i standardima i normama kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. za koji je izdato odobrenje za izgradnju. vodova. 14) da li vanredni prevoz vrši sa posebnom dozvolom. osim objekata. natpisa. 6) naredi rušenje i uklanjanje objekata. ako utvrdi da se državni put. zasada. drve a. na državnom putu.

inspektor e narediti da se bez odlaganja preduzmu mere obezbe enja. a ako se u utvr enom roku nedostaci ne otklone. za koje nije izdato odobrenje za izgradnju. lan 92. Nadležni inspektor opštinske. odnosno priklju kom prilaznog puta na državni put. rekonstruisanih i održavanih delova državnog puta ili putnog objekta na kojima nisu otklonjeni nare eni nedostaci. ovog izvršenje rešenja kojim se: lana ne odlaže 1) zabranjuju. privremeno zabrani saobra aj na državnom putu. odnosno gradske uprave. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. njegovom delu ili putnom objektu. ne primenjuju tehni ki propisi i standardi i norme kvaliteta. bez prethodno pribavljene saglasnosti Javnog preduze a. odnosno obustavljaju radovi. lan 91. Žalba se podnosi preko Ministarstva. ima prava. 13) naredi rušenje državnog puta. njegovog dela i putnog objekta. ako utvrdi da izvo a radova ne ispunjava propisane uslove. 11) naredi otklanjanje nepravilnosti.32 investitor ne pribavi upotrebnu dozvolu u utvr enom roku. odnosno obustavi dalje izvo enje radova i naredi rušenje i uklanjanje izgra enih. odnosno zabrani dalje izvo enje radova prilikom izgradnje i rekonstrukcije državnog puta. Ako je državni put. ako utvrdi da se prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. 10) naredi postavljanje fizi kih prepreka kojima se onemogu ava priklju enje na državni put. lan 90. njegovog dela ili putnog objekta. odnosno rekonstrukciju. njegovom delu ili putnom objektu. priklju kom ili ukrštanjem puteva. 14) naredi otklanjanje nedostataka u utvr enom roku. njegov deo ili putni objekat u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati bezbedan saobra aj. dužnosti i ovlaš enja republi kog inspektora za državne puteve utvr enih ovim zakonom. ako utvrdi da je izdato suprotno zakonu. 15) naredi uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. a po potrebi može privremeno zabraniti saobra aj na državnom putu. njegovog dela i putnog objekta. Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Vladi u roku od osam dana od dana dostavljanja. .. Žalba izjavljena protiv rešenja iz stava 1. 2) privremeno zabranjuje saobra aj na državnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. po pravu nadzora. u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se ure uje zaštita opštinskih puteva i ulica. zabrani. 12) pokrene postupak za ukidanje odobrenja za izgradnju. odnosno odobrenja za izgradnju.

odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice. njegovog dela. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom i 5) isklju uje iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. drve a. nosilac prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na javnom putu. sadržinu i koriš enje službenog odela i službene legitimacije. Zaustavljanje vozila iz stava 1. 4) Preduzetnik. radi ostvarivanja pregleda. vodova. koje izvodi radove na javnom putu kojima se ošte uje put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. osim vozila Vojske Srbije i Crne Gore. ograda. 4) nare uje rušenje i uklanjanje objekata. ima pravo da na državnim putevima zaustavlja vozila. cevovoda. KAZNENE ODREDBE lan 95. ta ka 2). Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova nosi službeno odelo i službenu legitimaciju. cevovoda. ograde i drve e. kazni e se za krivi no delo zatvorom od tri meseca do jedne godine ( lan 44. ta ka 1). osim objekata. VIII. rekonstrukcijom. lan 94. instalacija. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. 5) Preduzetnik. kazni e se za krivi no delo zatvorom do godinu dana ( lan 44. ta ka 4). Ministar propisuje izgled. 3) Preduzetnik. ostavlja predmete i materijale. natpisa. održavanjem i zaštitom javnog puta. ovoga lana vrši se isticanjem saobra ajnog znaka "zabranjen saobra aj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP". vozila hitne pomo i i vozila organa unutrašnjih poslova. 1) Preduzetnik. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje izvodi radove na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. otpadnu vodu i drugu te nost na javni put.. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje privremeno ili trajno zauzme javni put. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje podiže zasade. 2) Preduzetnik. ta ka 3).33 3) nare uje otklanjanje nedostataka na državnom putu. lan 93. Inspektor. putnog objekta i zemljišnog pojasa. postavlja postrojenja i . zasada. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje ispusti vodu.

bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. Nov anom kaznom od 200. stav 1). stav 2). kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 33.. stav 2). 5) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. ovog zakona.34 ure aje. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. 3) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. 4) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. 9) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte.000 do 1. ovog zakona. stav 2). stav 6). lan 96.000 do 3. Za privredni prestup iz stava 1. 7) pre po etka izvo enja radova na oja anju. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. stav 1). 6) se radovi na oja anju. 11) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. Nov anom kaznom od 300. stav 1. ne podnese zahtev za upis promene. 2) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole.000 do 200. 8) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73.000. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 50. postrojenja. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. ovog zakona.000.000 dinara kazni e se za privredni prestup pravno lice ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. stav 5). ure aje. 10) izmešteni javni put. 12) projektovanje. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. lan 97. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 4).000 dinara kazni e se za prekršaj pravno lice ako: . stav 1). stav 2). gradi objekte ili vrši druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta.

kao i ulice. ure aja i instalacija ( lan 28. toplovod. 1. 4) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. kanalizaciju. sa državnim putem. 18) postavlja na javnom putu natpise. 6) podiže ograde. stav 1. ovog zakona. stav 1. 21) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. postrojenja i sl. instalacije. odnosno postavlja. ovog zakona. 20) postavlja natpise suprotno lanu 43. stav 2. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. 2) gradi objekte i postavlja postrojenja. stav 3). 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. 17) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. stav 2).. ovog zakona. 35. 11) gradi raskrsnicu ili ukrštaj opštinskog. 3) gradi. za izmenu 15) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. stav 19) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. suprotno odredbi lana 43. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. odnosno pored tih puteva ( lan 43. stav 3. 13) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 3). ovog zakona. kao i telekomunikacione i elektro vodove. stav 1. stav 2). stav 4). odnosno priklju ak na državni put bez saglasnosti Javnog preduze a ( lan 37. vodovod.35 1) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. stav 2. bez saglasnosti. stav 2). stav 1. ovog zakona. 12) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 14) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). . železni ku prugu i drugi sli an objekat. 16) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. odnosno nekategorisanog puta. stav 1). 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). ovog zakona. stav 2).. ovog zakona. lanu 35. stav 2). stav 2).

ta ka 7). 35) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. traktor. stav 2). vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. ta ka 19). oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. stav 1. ta ka 11). stav 1). ta ka 10). kamenje i drugi materijal ( lan 44. 31) pušta stoku na javni put bez nadzora. ta ka 17). ta ka 5). stav 2. 38) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. 23) prosipa. 27) vu e predmete. sa savremenim kolovoznim zastorom. ovog 39) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. ta ka 12). 40) koristi u saobra aju na javnom putu. 32) okre e zapregu. 26) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. drvenu gra u. 29) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. predmete i sme e na javni put 24) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 25) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. . napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. zakona. ( lan 44.36 22) spre i oticanje voda sa javnog puta. ostavlja ili baca materijale. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 37) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45.. ta ka 15). ta ka 6). 42) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. 34) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštaja i nanosi blato na javni put ( lan 44. ovog zakona. ta ka 8). ovog zakona. stav 4). ta ka 18). a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. drva za ogrev. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 28) spušta niz kosine zaseka. 33) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. osim vozila sa gusenicima. useka i nasipa javnog puta. 36) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 14). 30) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. kosinama i zemljišnom pojasu javnog puta ( lan 44. stav 3. ta ka 16). ta ka 13). 41) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. materijale. ta ka 9). 44.

stav 3. 45) za vreme trajanja isklju enja. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. 56) ne uskladi radove na objektima. u roku iz lana 52. stav 6).000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj preduzetnik ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. 53) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. 51) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. 48) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. stav 1. ovog zakona. koje je em javnog puta ( lan 48. kao i teret koji je pao sa vozila u roku iz lana 52. 54) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). stav 1). ovog zakona.000 do 50. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 46) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. ovog zakona. stav 3. 52) postupa suprotno lanu 55. lan 98. stav 5). kao i za potrebe odbrane zemlje. ovog zakona. 55) pre po etka radova na izgradnji. 47) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 44) ne obavljanju vanrednog prilikom elementarnih uskla eno sa upravlja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o prevoza. ovog zakona. stav 1.000 do 500. ovog zakona. stav 5). Za prekršaj iz stava 1. ovog zakona. stav 3. postrojenjima.37 43) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. . instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 57) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 49) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. radi intervencije i drugih nepogoda. stav 3). odnosno tereta sa trupa. stav 2). 50) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbi lana 53. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 10. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. kao i teret koji je pao sa vozila. stav 1. ovog zakona. ovog zakona. stav 3. koji se obavlja bez izdate dozvole.. Nov anom kaznom od 100.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana i odgovorno lice u pravnom licu. ure ajima.

stav 2). ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1). bez saglasnosti. 6) gradi. lanu 35. 4) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. stav 1. 15) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. odnosno postavlja. 14) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. postrojenja i sl. 7) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja.. ovog zakona. 35. stav 2. ovog zakona. kanalizaciju. stav 21) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. kao i telekomunikacione i elektro vodove. stav 2). stav 3). vodovod. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. železni ku prugu i drugi sli an objekat. 8) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. ovog zakona. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. 9) podiže ograde. ovog zakona. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 3). stav 1. suprotno odredbi lana 43.38 2) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. instalacije. 20) postavlja na javnom putu natpise. za izmenu 17) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. stav 1). 16) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). . stav 1. 19) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. 5) gradi objekte i postavlja postrojenja. 18) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. ne podnese zahtev za upis promene. stav 2). 3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. stav 1. stav 2). ure aja i instalacija ( lan 28. stav 2. ovog zakona. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. 13) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. 10) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 11) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 12) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). ovog zakona. 1.. stav 2). stav 2). toplovod.

napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. stav 1. 33) pušta stoku na javni put bez nadzora. 42) koristi u saobra aju na javnom putu. sa savremenim kolovoznim zastorom. stav 2. ta ka 6). .39 22) postavlja natpise suprotno lanu 43. ta ka 12). stav 3. 34) okre e zapregu. ta ka 11). 29) vu e predmete. 40) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. ta ka 17). stav 2). plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ovog 41) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. 36) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. ta ka 15). ta ka 9). ( lan 44. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. ta ka 10). 38) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 37) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 35) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. ta ka 13). zakona. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. materijale. 30) spušta niz kosine zaseka. ta ka 18). 32) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. stav 4). ta ka 14). kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 16). ta ka 5). 44. 28) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. 24) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 4). traktor. 43) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. useka i nasipa javnog puta. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. stav 1).. 25) prosipa. 39) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. kamenje i drugi materijal ( lan 44. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. drvenu gra u. 23) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. ta ka 7). ovog zakona. ovog zakona. ta ka 19). ostavlja ili baca materijale. ta ka 8). osim vozila sa gusenicima. drva za ogrev. 31) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. odnosno pored tih puteva ( lan 43. predmete i sme e na javni put 26) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 27) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta.

na na in propisan u lanu 52. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 45) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. stav 6). stav 2). koji se obavlja bez izdate dozvole. stav 3. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. stav 1. stav 5). stav 3.40 44) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. 57) se radovi na oja anju. 56) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. ovog zakona. 62) pre po etka radova na izgradnji. ovog zakona. stav 3. stav 1. 59) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. ure ajima. ovog zakona. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona. ovog zakona. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. ovog zakona. 54) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. 48) za vreme trajanja isklju enja. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52.. ovog zakona. 53) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbama lana 53. kao i teret koji je pao sa vozila. stav 6). 58) pre po etka izvo enja radova na oja anju. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 3). stav 3. 50) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 63) ne uskladi radove na objektima. stav 5). rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. stav 2). ovog zakona. ovog zakona. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. 60) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). 49) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. postrojenjima. stav 1. 61) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. 51) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 55) postupi suprotno odredbama lana 55. odnosno tereta sa trupa. . stav 5). 47) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 46) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. ovog zakona. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. 52) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila.

ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1). izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. 4) gradi. stav 1. stav 2). stav 1. stav 2). odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. instalacije. kanalizaciju. stav 1. ovog zakona. 2) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu.000 do 50. . 6) podiže ograde. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. stav 2). ne podnese zahtev za upis promene. ovog zakona. 66) izmešteni javni put. stav 1). stav 1. ovog zakona.. ovog zakona. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. odnosno postavlja.41 odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. železni ku prugu i drugi sli an objekat. stav 1). 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). ure aje. ovog zakona. 67) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. 68) projektovanje. Nov anom kaznom od 10. bez saglasnosti. vodovod. 64) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. kao i telekomunikacione i elektro vodove. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. stav 2). lan 99. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81.. ovog zakona. postrojenja. toplovod. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. 35.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj fizi ko lice ako: 1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. stav 3. 65) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. stav 4). 3) gradi objekte i postavlja postrojenja. stav 2. lanu 35. postrojenja i sl. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. 11) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30.

32) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 15) postavlja na javnom putu natpise. 24) vu e predmete. 30) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. ta ka 17). ovog zakona. ta ka 15). stav 16) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. ta ka 11). ta ka 5). 17) postavlja natpise suprotno lanu 43. 23) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. ta ka 16). ta ka 19). 31) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. 1. ovog zakona. ta ka 18). 28) pušta stoku na javni put bez nadzora. stav 2). 33) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. suprotno odredbi lana 43. ostavlja ili baca materijale. 25) spušta niz kosine zaseka. ta ka 13). ta ka 14). 13) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). ta ka 6). kamenje i drugi materijal ( lan 44. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44.. stav 2. 19) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 4). drva za ogrev. odnosno pored tih puteva ( lan 43. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. ovog zakona. materijale. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. predmete i sme e na javni put 21) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 22) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. ( lan 44. traktor. 27) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ta ka 7). ta ka 9). kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. ta ka 12). 26) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. 20) prosipa. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44.42 12) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 29) okre e zapregu. za izmenu 14) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. stav 2). stav 3. ta ka 10). . ta ka 8). plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. useka i nasipa javnog puta. 44. 18) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. drvenu gra u.

stav 2). 35) koristi u saobra aju na javnom putu. stav 1. stav 2). vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. stav 5). 40) za vreme trajanja isklju enja. stav 4). 44) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. ure ajima. 37) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48.. 43) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 60/98. 47) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 1. Zakona o me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju ("Službeni list SRJ". koji se obavlja bez izdate dozvole. 48) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. stav 1. ovog zakona. br. 74/99 i 4/00). Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o putevima ("Službeni glasnik RS". odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. ovog zakona. stav 1). stav 3. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona. na na in propisan u lanu 52. stav 4). odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. sa savremenim kolovoznim zastorom. br. stav 3. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 48/94 i 42/98) i lan 48. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. ovog zakona. odnosno tereta sa trupa. 46/91. 39) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. stav 6). PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 100. 53/93. stav 2). kao i teret koji je pao sa vozila. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 5). 45) pre po etka radova na izgradnji. stav 3). radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. 44/99. ovog zakona. . 42) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 36) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. IX. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 52/91. ure aje. 5/99. 46) ne uskladi radove na objektima. postrojenjima. 67/93. 41) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. osim vozila sa gusenicima.43 34) koristi u saobra aju na javnim putevima motorna i priklju na vozila. 38) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. postrojenja.

52/91. br. 67/93. . godine. lan 103. 52/91.44 lan 101. 46/91. 48/94 i 42/98). zaposlene. 67/93. 46/91. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlaš enja Republi ke direkcije za puteve iz stava 1. br. ovog lana. prestaje sa radom Danom po etka rada Javno preduze e preuzima prava. Propisi doneti na osnovu Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS". januara 2006. sredstva. 53/93. Ovaj zakon stupa na snagu 1. obaveze.. 53/93. lan 102. Danom po etka rada Javnog preduze a Republi ka direkcija za puteve iz stava 1. ovog lana. Do po etka rada Javnog preduze a poslove upravljanja državnim putevima vrši Republi ka direkcija za puteve obrazovana Zakonom o putevima ("Službeni glasnik RS". 48/94 i 42/98) primenjuju se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful