ZAKON

O JAVNIM PUTEVIMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1. Ovim zakonom ure uju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i na in upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i na in finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor. lan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede e zna enje: 1) "put" jeste izgra ena, odnosno utvr ena površina koju kao saobra ajnu površinu mogu da koriste svi ili odre eni u esnici u saobra aju, pod uslovima odre enim zakonom i drugim propisima; 2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa; 3) "državni put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje: - teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva; - teritoriju države sa teritorijom susednih država; - celokupnu teritoriju države; - privredno zna ajna naselja na teritoriji države; - podru je dva ili više okruga ili podru je okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slu aju da nije izgra en obilazni put pored naselja; 4) "autoput" jeste državni put koji je namenjen isklju ivo za saobra aj motornih vozila, sa fizi ki razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobra ajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobra ajnim znakom; 5) "opštinski put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva; 6) "saobra ajna površina" jeste posebno ure ena površina za odvijanje svih ili odre enih vidova saobra aja ili mirovanje vozila; 7) "nekategorisani put" jeste saobra ajna površina koja je dostupna ve em broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put; 8) "biciklisti ka staza" jeste saobra ajna površina obeležena propisanim saobra ajnim znakom, namenjena za saobra aj bicikala i bicikala sa motorom;

- 2 9) "naselje" jeste izgra eni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbe eni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedni kih potreba stanovnika, ije se granice utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada i ozna avaju propisanim saobra ajnim znakom na javnom putu; 10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja; 11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja ije se karakteristike utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada; naselja; 12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobra ajno povezuje delove

13) "ozna avanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža); 14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadržina saobra ajno-tehni kih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima; 15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji služi da primi mehani ka dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogu i bezbedno, nesmetano i ekonomi no kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor; 16) "kolovoz" jeste izgra ena površina javnog puta po kojoj se odvija saobra aj i ine ga saobra ajne trake (vozne, dodatne, ivi ne, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila; 17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbe uje bo nu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta; 18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vo enje površinskih voda koji obezbe uje stabilnost kolovozne konstrukcije; 19) "berma" jeste prostor izme u rigole i kosine useka i služi za zaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbe enje preglednosti puta; 20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine ve e od šest metara jeste razdelni pojas; 21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvaja saobra aj motornih vozila od nemotorizovanog saobra aja; 22) "putni objekti" su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.; 23) "nadvožnjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; 24) "podvožnjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; sakupljanje, 25) "objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje" služe za odvo enje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i

- 3 podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta; 26) "prate i sadržaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta; 27) "autobusko stajalište" je posebno izgra ena i ozna ena saobra ajna površina uz kolovoz javnog puta ili priklju ena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila; 28) "granice gra enja" jesu linije unutar kojih se izvode gra evinski zahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta; 29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje ine krajnje ta ke popre nog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu; 30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i može biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa); 31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železni ke infrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa; 32) "prilazni put" jeste saobra ajna površina preko koje se omogu ava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put; 33) "priklju ak" jeste saobra ajna površina kojom se povezuje javni put niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem; 34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, železni ke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije i sl.); 35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbe ena na svakoj ta ki puta i koja se odre uje na osnovu vrednosti ra unske brzine; 36) "potrebna preglednost na raskrsnici" odre uje se iz uslova odvijanja saobra aja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehni koj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobo ene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobra aja; 37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno ure aja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedni ku granicu sa javnim putem; 38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, ija je širina odre ena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograni ava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 40) "saobra ajna signalizacija" obuhvata sredstva i ure aje za pra enje, kontrolu, regulisanje i vo enje saobra ajnih tokova (saobra ajni znakovi na putevima);

- 4 41) "upravljanje saobra ajem" jeste pra enje, kontrola i vo enje saobra aja na mreži državnih puteva ili na odre enoj deonici državnog puta; javnom putu; 42) "obustava saobra aja" jeste kontrolisani prekid saobra aja na

43) "ograni enje saobra aja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu; 44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim optere enjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekora uje propisane mere; 45) "održavanje puta" jeste izvo enje radova kojima se obezbe uje nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja i uva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno rekonstrukcije; 46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ograni avanje intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i pojasu kontrolisane izgradnje, propisanih ovim zakonom; 47) "klasifikacija puteva" jeste podela javnih puteva na osnovu propisanih kriterijuma; 48) "upotrebna vrednost puta" jeste vrednost javnog puta u trenutku procene, prema stepenu o uvanosti projektovanih karakteristika; 49) "tehni ka regulativa" jesu standardi, tehni ki propisi, uputstva, uslovi i specifikacije za planiranje, projektovanje, gra enje, održavanje i zaštitu javnih puteva; 50) "upravlja javnog puta" jeste javno preduze e, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem. lan 3. Javni putevi i nekategorisani putevi ine mrežu puteva. Putevi iz stava 1. ovog lana, kao dobra u opštoj upotrebi, u državnoj su svojini i na njima se mogu sticati prava koriš enja, prava službenosti i druga prava odre ena zakonom. lan 4. Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) trup puta koji ine donji i gornji stroj:
- donji stroj puta (nasipi; useci; zaseci; objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i sl.); - gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija; ivi ne trake, odnosno ivi njaci; rigole; bankine; berme; razdelne trake i sl.);

2) putne objekte (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.); 3) priklju ke; 4) trotoare, peša ke i biciklisti ke staze koje prate kolovoz puta;

lan 5. odnosno deo su mreže evropskih puteva. obuhvata i 1) državne puteve I reda (saobra ajno povezuju teritoriju države sa mrežom evropskih puteva. a za autoput u visini od najmanje 4. 7) objekte za potrebe puta (putne baze. . ovog lana skupština opštine. instalacije rasvete i rasveta za potrebe saobra aja. lan 6. Na osnovu kriterijuma iz stava 4. ure aje i opremu za upravljanje saobra ajem. celokupnu teritoriju države. teritoriju države sa teritorijom susednih država. odnosno grada. se dele na: Prema položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobra aja javni putevi 1) javne puteve van naselja i 2) javne puteve u naselju. ovog objekte. donosi akt o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica. Na osnovu kriterijuma iz stava 2.5 metara od najviše ta ke kolovoza. 9) opremu puta (sve vrste zaštitnih ograda. kao i privredno zna ajna naselja na teritoriji države). ovog kategorizaciji državnih puteva. kao i teritoriju opštine. parkirališta. zaštita od osulina. ure aji za evidenciju saobra aja i sl. naplatne stanice. odnosno skupština grada. pored elemenata iz stava 1. Državni put. zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i sl. sa slobodnim prostorom u visini od najmanje 4. saobra ajne površine autobuskih stajališta. 8) saobra ajnu signalizaciju. Prema zna aju saobra ajnog povezivanja javni putevi se dele na: lana. odnosno grada sa mrežom državnih puteva) i 4) ulice (saobra ajno povezuju delove naselja).5 5) zemljišni pojas. smerokazi. zelene površine i sl. Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterijume za kategorizaciju državnih puteva. propisuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica. kontrolne stanice.. odmorišta. lana Vlada donosi akt o Skupština opštine. odnosno skupština grada.).75 metara od najviše ta ke kolovoza. 6) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara.).) i 10) objekte i opremu za zaštitu puta. saobra aja i okoline (snegobrani. okruga ili podru je okruga). vetrobrani. 2) državne puteve II reda (saobra ajno povezuju podru je dva ili više 3) opštinske puteve (saobra ajno povezuju teritoriju opštine.

rekonstrukciji. Upravljanje državnim putem. ništava je. UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA lan 7. Delatnost upravljanja državnim putevima može da obavlja i privredno društvo. Odluka skupštine opštine. rekonstrukcije. Delatnost upravljanja državnim putevima obavlja javno preduze e koje osniva Vlada (u daljem tekstu: Javno preduze e). pod uslovima i na na in utvr en zakonom kojim se ure uje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.. Promena pravca državnog puta u naselju može da se vrši ako novi pravac državnog puta ispunjava. odnosno skupštine grada o pravcu. koji prolazi kroz naselje. Kolovozna konstrukcija ulica koje su istovremeno delovi državnih ili opštinskih puteva koji prolaze kroz naselja i saobra ajna signalizacija. odre uje skupština opštine. Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona jeste: koriš enje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta. po svojim tehni kim karakteristikama. odnosno skupština grada. odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik.). smatraju se delovima tih puteva. vršenje javnih ovlaš enja i sl. obuhvata i upravljanje saobra ajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu. ovog lana. ustupanje radova na održavanju javnog puta. rekonstrukcijom. Pravac opštinskog puta u naselju odre uje skupština opštine. održavanja i zaštite javnog puta. planiranje izgradnje.6 Javni put u naselju odre uje se prostornim i urbanisti kim planom. uslove koji se zahtevaju za tu kategoriju puta. odnosno skupština grada. pored poslova iz stava 1. organizovanje stru nog nadzora nad izgradnjom. održavanju i zaštiti javnog puta. odnosno promeni pravca državnog puta koji prolazi kroz naselje doneta bez saglasnosti iz stava 4. zaštita javnog puta. lan 8. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministarstvo). održavanjem i zaštitom javnog puta. vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta. Pravac. odnosno promenu pravca državnog puta. ovog lana. II. Upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa. organizovanje i obavljanje stru nih poslova na izgradnji. ozna avanje javnog puta i vo enje evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim podacima za te puteve. . osim svetlosnih saobra ajnih znakova.

lan 11. Ako se deo državnog puta iz stava 1. zaštiti.. ovog lana ne koristi za saobra aj. bezbednost i regulisanje saobra aja. Javno preduze e propisuje metodologiju brojanja vozila i vo enja podataka o prebrojanim vozilima na državnom putu. ne smatra se delom tog puta. 4) objekata i ure aja za zaštitu javnog puta i 5) objekata i ure aja za zaštitu okruženja javnog puta. Javno preduze e dužno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez neophodnog zastoja. 2) objekata i ure aja za naplatu putarine. lan 12. Upravlja javnog puta dužan je da ozna ava i vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve. kontrolu. kao koriš enja podataka iz evidencija o javnim putevima. Deo državnog ili opštinskog puta koji po izgradnji ili rekonstrukciji ne pripada izgra enom ili rekonstruisanom državnom ili opštinskom putu. Javno preduze e dužno je da obezbedi upravljanje saobra ajem na državnim putevima u skladu sa propisima kojima se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. lan 10. o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi taj put odlu i e i uslove . Javno preduze e donosi srednjoro ni plan izgradnje i rekonstrukcije. na in prikupljanja. uz saglasnost Vlade. odnosno obnavljanja podataka. propisuje: Ministar nadležan za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministar) 1) na in ozna avanja javnih puteva. izvrši e se njegova prekategorizacija. 2) vrstu i sadržinu evidencija. elektronskih i stacionarnih ure aja za pra enje. održavanja i zaštite državnih puteva i godišnji program radova na održavanju. kontrolu stanja kolovoza i za daljinsko obaveštavanje i upozoravanje.7 lan 9. 3) ventilacionih i sigurnosnih ure aja u tunelima. izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva. na in vo enja evidencija. Ako se deo državnog puta iz stava 1. ovog lana i dalje koristi za saobra aj. Upravljanje saobra ajem obezbe uje se upotrebom: 1) telekomunikacionih.

ovog lana. 3) saglasnosti za gra enje. dužno je da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima. ovog lana moraju da sadrže saobra ajno-tehni ke Upravlja javnog puta dužan je da odlu i po zahtevu za izdavanje saglasnosti. . kao i prava službenosti i drugih prava odre enih zakonom koja se ustanovljavaju na javnom putu u korist drugih lica u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. odnosno nadležnom organu opštine ili grada.8 upravlja javnog puta u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj. u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. u roku od osam dana od dana dostavljanja tog akta. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. odnosno postavljanje vodovoda. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. reklamnih panoa. odnosno pored tog puta. instalacija. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. uslove. Akti iz stava 1. u zaštitnom pojasu javnog puta. putu i 4) saglasnosti za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja 5) saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na 6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom 7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli. ovog lana u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. odnosno brisanje podataka. Protiv akata iz stava 1. ovog lana može se izjaviti žalba Ministarstvu. 1) saglasnosti za izgradnju. zasnovanih na zakonom propisanom pravnom osnovu. odnosno lice u iju korist je ustanovljeno neko od prava iz stava 1. javnog puta.. kanalizacije. postrojenja i sl. podnese zahtev za upis promene. Upravlja javnog puta dužan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. javnom putu. lan 13. lan 14. na javnom putu. postrojenja i sl. Upravlja u javnog puta poverava se vršenje javnih ovlaš enja koja se odnose na izdavanje: javni put. instalacija. Upravlja javnog puta. kanalizacije. toplovoda. odnosno postavljanje vodovoda. podnese zahtev za upis prava koriš enja na javnom putu. dozvole i odobrenja iz stava 1. odnosno rekonstrukciju priklju ka na 2) saglasnosti za gra enje. toplovoda. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu.

4) ulaganja doma ih i stranih lica. u skladu sa propisima. odnosno zbog izvo enja tih radova suprotno propisanim tehni kim uslovima i na inu njihovog izvo enja. 2) naknade za održavanje državnog puta u visini od 10.0% od akcize na derivate nafte. lan 17. 5) posebna naknada za upotrebu javnog puta. FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA lan 16. lan 15. 2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhva ena ta kom 1) ovog lana. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi trajno.9 Upravlja javnog puta dužan je da o aktima donetim u vršenju javnih ovlaš enja vodi evidenciju. 7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta. . odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravlja javnog puta. 5) budžeta Republike Srbije i 6) drugih izvora u skladu sa zakonom. reklamnih panoa. 4) naknada za postavljanje reklamnih tabli. 3) finansijskih kredita. 3) naknada za vanredni prevoz. održavanja i zaštite javnog puta obezbe uje se iz: 1) naknada za upotrebu javnog puta. Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije.. i to: 1) godišnja naknada za motorna vozila. njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina). Za upotrebu javnog puta pla aju se naknade. neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na njemu. Upravlja javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta propisanih ovim zakonom. 6) naknada za prekomerno koriš enje javnog puta. III. njegovog dela ili putnog objekta. traktore i priklju na vozila.

1) i 2) ovog zakona prihod su opštine. ta .. ta ka 13) ovog zakona organizuje Javno preduze e na grani nim prelazima odre enim propisima. Visinu naknade iz lana 17. lan 19. 11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta. uz saglasnost skupštine opštine. ovog lana na ra un Javnog preduze a koje ta sredstva koristi za održavanje i zaštitu državnih puteva. 10) naknada za postavljanje vodovoda. ta . 13) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u lan 18. Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1.10 8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravlja javnog 9) naknada za priklju enje prilaznog puta na javni put. ta . a sredstva napla ena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica prihod su upravlja a tih puteva i ulica. 3) do 12) ovog zakona utvr uje puta. lan 21. . Odluka o visini naknade iz stava 3. ta ka 2) ovog zakona utvr uje nadležni organ opštine. ta ka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom ra unu Trezora Republike Srbije. odnosno ulicu. telefonskih i telegrafskih vodova i sl. lana 17. ovog lana za državni put donosi se uz saglasnost Vlade. 12) godišnja naknada za koriš enje komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta i inostranstvu. lan 20. 1) i 13) ovog zakona utvr uje Vlada. kanalizacije. Naplatu naknade iz lana 17. a za opštinski put. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. odnosno skupštine grada. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. ta . Visinu naknade iz upravlja javnog puta. Sredstva iz lana 16. 3) do 13) ovog zakona za upotrebu državnih puteva prihod su Javnog preduze a. na javnom putu. odnosno grada. elektri nih. Visinu naknade iz lana 17.

ta ka 1) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. održavanje i zaštitu javnih puteva. ta ka 4. ako je oslobo enje od pla anja te naknade predvi eno me unarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet. Naknada iz lana 17. dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara.11 lan 22. Za vozila iz stava 1. ovog zakona dozvola se izdaje pojedina nom vozilu za pojedina nu vožnju. ovog zakona koriste se za izgradnju. kao i za troškove koriš enja i otplatu kredita za navedene namene. preduze a i drugih pravnih lica. lan 25. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se. 2) osoba sa invaliditetom i 3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. vozila: Naknada iz lana 17. 4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim ure ajima za davanje svetlosnih i zvu nih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju). ta ka 5) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) policije. odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za ije koriš enje se pla a putarina. 2) Vojske Srbije i Crne Gore. 5) profesionalnih vatrogasnih jedinica. lan 23. za motorna vozila: 1) republi ke inspekcije za državne puteve i republi ke inspekcije za drumski saobra aj. lan 24. 6) osoba sa invaliditetom i 7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. 2) privrednih društava. Sredstva od napla enih naknada iz lana 17.. rekonstrukciju. po odobrenju Javnog preduze a. 3) hitne pomo i. . vozila: Naknada iz lana 17. 3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i 4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru doma ih ili me unarodnih humanitarnih akcija.

postrojenja i sl. ovog lana. instalacija. ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA lan 27. odnosno postavljanje vodovoda. u pogledu širina zaštitnog pojasa. železni ke pruge i drugih sli nih objekata.. nosilac prava službenosti na javnom putu. kao i postrojenja. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi kontrolu izvo enja radova iz stava 2. kanalizacije. postrojenja i sl. može da izvodi radove na javnom putu (gra enje. sa svake strane javnog puta.. ure aja i instalacija. kamate. ovog lana može da se gradi. toplovod.autoputevi 2) ostali državni putevi I reda 3) državni putevi II reda 4) opštinski putevi 40 metara 20 metara 10 metara 5 metara Odredbe stava 1. železni ka pruga i drugi sli an objekat. lan 28. primenjuju se i u naseljima. ure aja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobra aja na javnom putu. U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja. osim izgradnje saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta. kao i telekomunikacione i elektro vodove. odnosno urbanisti kim planom. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta koja sadrži saobra ajno-tehni ke uslove. . kao i telekomunikacionih i elektro vodova. toplovoda. kanalizacija. kao i postavljanje postrojenja. instalacije. osim ako je druga ije odre eno prostornim. zastarelosti. kazne i ostalog što nije ure eno ovim zakonom.12 lan 26.) samo ako je za izvo enje tih radova pribavio saglasnost upravlja a javnog puta. kontrole. U pogledu naplate naknada utvr enih ovim zakonom. vodovod. kao i drugih prava u skladu sa zakonom. ovog lana. IV. odnosno postavlja. U zaštitnom pojasu iz stava 1. Zaštitni pojas. ima slede e širine: 1) državni putevi I reda . lan 29. primenjiva e se odredbe zakona kojim se ure uje poreski postupak i poreska administracija. povra aja. Radi spre avanja ugrožavanja stabilnosti javnog puta i obezbe ivanja uslova za nesmetano odvijanje saobra aja i režim saobra aja na javnom putu. zabranjena je izgradnja gra evinskih ili drugih objekata.

ure aja. Zabranjeno je ukrštanje državnog puta I reda sa železni kom prugom lan 33. u istom nivou. odnosno ne ugrožava bezbednost saobra aja ili ne ometa održavanje javnog puta. na na in kojim se ne ošte uje javni put. ure aj. instalacijom i vodovima. Na raskrsnici javnog puta sa drugim putem i ukrštanja javnog puta sa železni kom prugom u istom nivou.13 lan 30. Lica iz stava 3. . ograde. U slu aju ošte enja. ukloni zasade. drve e i zasadi pored javnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrožavaju bezbednost saobra aja. ure ajem. ovog lana. lan 34. ograde i drve e. Lice iz stava 1. postrojenjem. koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti. ure aje i objekte iz stava 2. lan 31. ostavljati predmete i materijale. postrojenja. U pojasu iz stava 1. ovog lana. na zahtev upravlja a javnog puta. instalaciju i vod. Izgradnja objekata u pojasu kontrolisane izgradnje dozvoljena je na osnovu donetih prostornih i urbanisti kih planova koji obuhvataju taj pojas. odnosno kvara i istovremeno o preduzetim radovima bez odlaganja obavesti upravlja a javnog puta. moraju se obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima. kojim se ne ošte uje javni put ili ne ugrožava bezbednost saobra aja. koju pla a upravlja javnog puta. drve e. postrojenja. Ograde. Vlasnik. odnosno neposredni držalac zemljišta. u cilju obezbe enja preglednosti puta. ovog kamenoloma i deponija otpada i sme a. odnosno vršiti druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. odnosno kvara. lana zabranjeno je otvaranje rudnika. postrojenje. ovog lana lice koje upravlja tim objektima dužno je da bez odlaganja pristupi otklanjanju ošte enja. postavljati postrojenja i ure aje i graditi objekte. otklanjanju ošte enja. pristupa po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta. dužno je da održava taj objekat. U zonama potrebne preglednosti zabranjeno je podizati zasade. predmete. Lice koje upravlja objektom. instalacija ili vodova iz stava 1.. dužan je da. objekata. ovog lana imaju pravo na naknadu štete zbog ograni enja koriš enja zemljišta u zoni potrebne preglednosti. lan 32. materijale. ugra enim u javni put. odnosno kvara.

podiže se odgovaraju a ograda kojom se odvaja to mesto od državnog puta. Radi nesmetanog i bezbednog odvijanja saobra aja i zaštite državnog puta od ošte enja.. odobrenje za izgradnju raskrsnice. odnosno održavanje izvrši e Javno preduze e o njihovom trošku. ovog lana. Ako posebni uslovi predvi eni u saglasnosti iz stava 2. Priklju ak prilaznog puta na javni put može se graditi uz saglasnost upravlja a javnog puta. sa državnim putem. Ako vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne održavaju ograde.14 Troškove izvo enja radova iz st. ako se time umanjuje preglednost na javnom putu. ovog lana i odre uje uslove i na in njenog podizanja i održavanja. 2. izdato bez prethodno pribavljene saglasnosti iz stava 2. Zabranjeno je ostavljanje gra evinskog i drugog materijala pored javnog puta. ovog lana. izdaje Ministarstvo.). lan 37. opremu. lana ne može se umanjiti Javno preduze e utvr uje potrebu podizanja ograde iz stava 1. Javno preduze e izda e saglasnost iz stava 2. ovog lana sadrži naro ito: posebne uslove izgradnje. semaforizaciju i rasvetu na državnom putu. ovog lana. i 3. podizanje. lan 35. ovog lana ako utvrdi da su kumulativno ispunjeni uslovi i to ako: . ništavo je. ergele i sl. odnosno priklju ak na državni put može se graditi uz saglasnost Javnog preduze a. sajmišta. ovog lana. Raskrsnica ili ukrštaj opštinskog. za izgradnju raskrsnice. ovog lana. ovog preglednost na državnom putu. škole. Ograde su dužni da podignu i održavaju vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata iz stava 1. zahtevaju gra enje novih saobra ajnih traka. ovog lana. na mestima na kojima se okupljaju gra ani u velikom broju (sportski stadioni. potrebnu saobra ajnu signalizaciju. javni lokali i sl. lan 36. ukrštaja ili priklju ka. ovog lana. Podizanjem ograde iz stava 1. kao i ulice. a koja se nalaze pored državnog puta sa velikom gustinom saobra aja.) ili na mestima koja se koriste za držanje stoke u ve em broju (pašnjaci. ostrva za odvajanje saobra ajnih traka. odnosno nekategorisanog puta. Odobrenje iz stava 4. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. kao i troškove izvo enja radova na vra anju javnog puta u prvobitno stanje snosi lice iz stava 1. Saglasnost iz stava 2.

Prilazni put koji se priklju uje na javni put mora se izgraditi na na in propisan u stavu 1. u širini i dužinama iz stava 1. Zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. Sused javnog puta dužan je da omogu i slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa javnog puta na njegovo zemljište. ovog lana nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na državnom putu. ovog lana ne smanjuju kapacitet i proto nost saobra aja na državnom putu i 3) raskrsnica. ra unaju i od ivice kolovoza javnog puta. uz naknadu prouzrokovane štete. ovog lana. ukrštaja ili priklju ka. odnosno nekategorisanim putem. troškove izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. ukrštaj ili priklju ak na državni put. a u cilju pove anja kapaciteta i pove anja nivoa bezbednosti saobra aja na državnom putu. ovog lana. . kao i ulicom koji ve imaju izvedenu raskrsnicu. Investitor izgradnje raskrsnice. Javno preduze e dužno je da prilikom rekonstrukcije državnog puta smanji broj raskrsnica ili priklju aka opštinskog ili nekategorisanog puta na državni put. lan 38. kao i ulice. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. odnosno rekonstrukciji javnog puta. Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javni put iz stava 1. na najmanji mogu i broj. prisustvuje ovlaš eni predstavnik Javnog preduze a. lan 39. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. Za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta potrebno je pribaviti saglasnost upravlja a javnog puta. ovog lana snosi investitor izgradnje zemljanog. sa opštinskim. ovog lana preseca zemljani put. Troškove izgradnje iz st. odnosno na koji se priklju uje. snosi investitor radova na izgradnji. i 2. 2) raskrsnica. u širini od najmanje pet metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda. ukrštaja ili priklju ka na državni put. odnosno nekategorisanog puta. lan 40. 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put.. ovog lana snosi troškove izgradnje i troškove postavljanja saobra ajne signalizacije i opreme izgra ene raskrsnice.15 1) nije mogu e izvršiti povezivanje opštinskog. 1. lan 41. odnosno prilaznog puta. Tehni kom pregledu izgra ene raskrsnice. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. odnosno na koji se priklju uje.

da kosine useka. Upravlja javnog puta dužan je da zaklju i ugovor sa susedom javnog puta da na susedovom zemljištu izgradi odvodne kanale i druge ure aje za odvo enje vode od trupa puta kao i da postavi privremene ili stalne ure aje i regulacije. postavljanje.. buke. lan 43. kojima se ošte uje javni put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. ure aji za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje (u daljem tekstu: natpisi). lan 42. Odredbe st. uz naknadu prouzrokovane štete. odnosno na opštinskom putu i pored tog puta na udaljenosti od pet metara. . postaviti. održavanjem i zaštitom puta.16 Sused javnog puta dužan je da omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta. kao i zemljišni pojas ozeleni travom. do 3. zaslepljuju ih efekata i drugih štetnih uticaja. odnosno pored tog puta na udaljenosti od sedam metara. 3) izvo enje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu. odnosno podigne zasade. u slu aju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe. zaseka i nasipa. Zasadi iz stava 1. ako priroda zemljišta dopušta. 2) izvo enje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. dužan je. javnog puta. 4) ispuštanje voda. 1. ovog lana moraju se uredno održavati i obnavljati. odnosno podi i na javnom putu. rekonstrukcijom. ako se isti ne mogu izgraditi. Postavljanje natpisa vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje upravlja Zabranjeno je postavljanje natpisa u pojasu širine 60 metara pored Natpise je dužno da održava lice koje je zahtevalo njihovo lan 44. smetova. Reklamne table. otpadnih voda i drugih te nosti na put. za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu od snežnih lavina. ukrasnim šibljem i drugim rastinjem tako da se ne ometa preglednost na javnom putu. upravlja javnog puta. autoputa. mogu se postavljati na državnom putu. reklamni panoi. mereno sa spoljne strane od ivice kolovoza. Na javnom putu zabranjeno je naro ito: 1) privremeno ili trajno zauzimanje puta. Radi zaštite javnog puta od spiranja i odronjavanja. ovog lana shodno se primenjuju i na vlasnike. odnosno neposredne držaoce zemljišta.

balvani. napasanje i napajanje stoke 15) okretanje zaprege. 17) uklju ivanje vozila na put i isklju ivanje sa puta van priklju ka ili ukrštaja i nanošenje blata na put. traktora. 14) puštanje stoke na put bez nadzora. kamenja i drugog materijala. uz koji je dužan da dostavi situacioni plan izdat od nadležnog organa. 8) postavljanje i koriš enje svetla ili drugih svetlosnih ure aja na putu i pored puta. drva za ogrev. u slu ajevima iz stava 1. potpunom i odre enom injeni nom stanju nadležnoj inspekciji za javne puteve.). Upravlja javnog puta dužan je da u obavljanju poslova zaštite javnog puta. radi preduzimanja inspekcijskih mera. 19) svako injenje kojim se ošte uje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobra aja na putu. plugovi. grane. 18) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa koriš enje puta. lan 45. ako je javni put u takvom stanju da: . dužan je da. drlja e i sl. useka i nasipa puta. kosinama i zemljišnom pojasu. 11) spuštanje niz kosine zaseka. put. 6) prosipanje. ovog lana. oru a i drugih vrsta tereta po putu (grede. kameni blokovi. oru a na putu. svakodnevno sprovodi aktivnosti na utvr ivanju zauze a javnog puta. bez odlaganja. bespravnog izvo enja radova na javnom putu i u zaštitnom pojasu i svih drugih injenja kojima se bitno ošte uje. materijala. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre avanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima. Upravlja javnog puta. u slu ajevima kada je taj plan podesno dokazno sredstvo za utvr ivanje injeni nog stanja. odnosno ovlaš enog lica.17 5) spre avanje oticanja voda sa puta. 10) vu enje predmeta. ostavljanje ili bacanje materijala. podnese pismeni zahtev koji se zasniva na ta nom. materijala. 12) paljenje trave i drugog rastinja na putu. ili bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu. Upravlja javnog puta pokre e postupak kod Ministarstva ili opštinskog odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja za ograni avanje koriš enja javnog puta. na putu. pluga i drugih poljoprivrednih mašina i 16) ko enje zaprežnih vozila spre avanjem okretanja to kova. 9) oranje i izvo enje drugih poljoprivrednih radova na bankinama. predmeta i sme a na 7) zamaš ivanje puta mazivima ili drugim sli nim materijama. kojima se ometa odvijanje saobra aja na putu.. kao i otpadnih predmeta i 13) nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put. drvene gra e. lan 46.

Lice koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. širinu. ovog lana. ovog lana. 2) saobra aj pojedinih vrsta vozila može biti štetan za javni put i 3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na zaštitu javnog puta i bezbednost saobra aja. može se obavljati na javnim putevima na osnovu posebne dozvole koju izdaje upravlja javnog puta za svaki pojedina ni prevoz. lan 47. ako se taj prevoz obavlja radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. kao i za potrebe odbrane zemlje. upravlja javnog puta preduzima mere obezbe enja javnog puta postavljanjem pripadaju e saobra ajne signalizacije i o preduzetim merama obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i javnost putem sredstava javnog informisanja. ukupnu masu. Zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone mogu saobra ati na javnom putu ako imaju to kove sa pneumaticima. lan 48. ovog lana dužno je da pre po etka obavljanja vanrednog prevoza. odnosno nadležni organ opštine ili grada. obavljanje tog prevoza uskladi sa upravlja em javnog puta. ovog lana upravlja javnog puta pismeno obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. ako su gusenice zašti ene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama.18 1) saobra aj nije mogu ili je mogu saobra aj pojedinih vrsta vozila. moraju imati to kove sa pneumaticima. smatra se vanrednim prevozom u smislu ovog zakona. kojom se odre uju na in i uslovi prevoza. Vanredni prevoz može da se obavlja na javnom putu bez izdate dozvole iz stava 2.. Motorna i priklju na vozila koja saobra aju na javnim putevima. u prevozu u drumskom saobra aju na teritoriji Republike Srbije. ovog lana. Vozilo sa gusenicama može saobra ati na javnom putu sa savremenim kolovoznim zastorom. Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko optere enje. kao i lice koje vrši poslove na održavanju javnih puteva na kojima e se obaviti vanredni prevoz. osim vozila sa gusenicima. Vozila Vojske Srbije i Crne Gore ne moraju da ispunjavaju uslove iz stava 2. kao i iznos naknade za vanredni prevoz. Vanredni prevoz. ministarstvo nadležno za poslove saobra aja. dužinu ili visinu. a upravlja javnog puta ima pravo na naknadu štete koja je time prouzrokovana. O izdatim dozvolama iz stava 2. . odnosno u me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju.

zabranjeno je koriš enje vozila koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja.5 tona i to najmanje etvorostrukim brojanjem saobra aja na izvornoj . kao i kontrolu najve ih dozvoljenih osovinskih optere enja. imalac vozila. ukupne mase i dimenzija vozila. kao i teret koji je pao sa vozila. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju.. odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja. isklju uje iz saobra aja na javnom putu ovlaš eno lice iz stava 1. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta pri injenu obavljanjem vanrednog prevoza na javnom putu. uglja. Privremeno ili trajno u eš e teretnih vozila sa više od 50% u svim izvršenim prevozima tereta na odre enom javnom putu ili njegovom delu za potrebe lica koje izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji ili obavlja privrednu delatnost ija priroda zahteva tako izvršene prevoze (eksploatacija kamena. stav 2.ciljnoj lokaciji. stav 2. koja saobra aju na javnom putu. vrši ovlaš eno službeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. smatra se prekomernim koriš enjem tog javnog puta. odnosno tereta dužan je da ukloni sa trupa javnog puta odmah. a najkasnije u roku od dva asa od trenutka onesposobljavanja vozila. Lice iz stava 1. Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole iz lana 48. ovog zakona. U eš e teretnih vozila lica koje izvodi radove. ovog lana. ovog lana dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta. minerala. . odnosno ovlaš eno lice opštinskog. lan 49. pri injenu grubom nepažnjom. ovog lana dužno je da o obavljanju tog prevoza obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. ovog zakona. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da taj prevoz obavlja u skladu dozvolom iz lana 48.19 Lice iz stava 5. ovlaš eno lice ministarstva nadležnog za poslove saobra aja. ovog lana i odre uje mesto parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole. lan 51. Kontrolu vanrednog prevoza.). ovog lana koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. odnosno padanja tereta. odnosno njegovog dela u smislu ovog zakona. lan 52. Za vreme trajanja isklju enja iz saobra aja. drveta i sl. odnosno obavlja privrednu delatnost iz stava 1. lan 50. utvr uje upravlja javnog puta na osnovu prose nog godišnjeg dnevnog saobra aja teretnih vozila nosivosti više od 11.

odnosno tereta. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. do 4. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. odnosno grad. sa trupa ili zemljišnog pojasa javnog puta iz st. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 24 asa od trenutka onesposobljavanja vozila. Organizator sportske ili druge manifestacije snosi troškove zabrane saobra aja. Upravlja javnog puta dužan je da o zabrani saobra aja iz stava 1. u smislu zakona kojim se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. Uklanjanje vozila. preusmeravanja saobra aja i obaveštavanja javnosti i preduzetih mera obezbe enja. odnosno tereta. kao i teret koji je pao sa vozila imalac vozila. Upravlja javnog puta dužan je da blagovremeno i na pogodan na in obaveštava javnost i korisnike javnih puteva o stanju i prohodnosti tih puteva. Ako imalac vozila ili tereta uklanjanje ne izvrši u roku iz stava 3. a najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. Organ koji je. ovog lana. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta na kome se zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. njegovom delu ili putnom objektu. dužan je da obavesti organ nadležan za unutrašnje poslove i upravlja a javnog puta na kome e se održati sportska ili druga manifestacija. a u . organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja.. odnosno tereta. ovog lana. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. može zabraniti saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila na javnom putu. lan 53. odnosno tereta dužan je da ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta odmah. odnosno tereta. pod uslovom da je mogu e preusmeravanje saobra aja na druge javne puteve. ovog lana. ovog lana. 1. O zabrani saobra aja iz stava 1. lan 54. 1. ovog lana mora se izvršiti tako da se ne nanese šteta javnom putu. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje opštinskog puta i ulice.20 Ako imalac vozila ili tereta ne izvrši uklanjanje u roku iz stava 1. do 5. blagovremeno obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i preduzme potrebne mere obezbe enja. ure uje i obezbe uje opština. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. ako to zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja (u daljem tekstu: organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja). osim na autoputu. izvrši e se na na in propisan odredbama st. ovog lana. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta.

u roku od 48 asova pre po etka primene navedenih mera. 2) ako bi u eš e odre enih vrsta vozila u saobra aju nanosilo štetu javnom putu. V. javnog puta i 3) ako to zahteva izvo enje radova na rekonstrukciji i održavanju 4) ako to zahtevaju drugi razlozi zaštite javnog puta i bezbednosti saobra aja na javnom putu. može biti privremena ili stalna. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA lan 57. njegovom delu ili putnom objektu. Upravlja javnog puta postavlja. saobra aja i okoline. periodi no i urgentno lan 58. na osnovu rešenja o tehni kom regulisanju saobra aja koje izdaje Ministarstvo. Održavanjem javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi kojima se obezbe uje nesmetan i bezbedan saobra aj i uva upotrebna vrednost puta. Upravlja javnog puta dužan je da pri izvo enju radova iz stava 1. opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta. njegovom delu ili putnom objektu. lan 56.21 slu aju ograni enja. ovog lana obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uva upotrebnu vrednost puta. ili opštinski. a zabrana saobra aja za odre ene vrste vozila na javnom putu. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. zamenjuje. na javnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. održavanje. može biti privremena. obustave i zabrane saobra aja na javnom putu. lan 55. u slede im slu ajevima: isti saobra ajnu 1) ako se javni put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati saobra aj ili se ne može odvijati saobra aj odre ene vrste vozila. na predlog upravlja a javnog puta. Upravlja javnog puta dužan je da redovno signalizaciju i opremu puta. Opšta zabrana saobra aja na javnom putu. Održavanje javnog puta obuhvata redovno. njegovom delu ili putnom objektu. Organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja na javnom putu. zabrani e saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila. Radovi na redovnom održavanju javnog puta jesu naro ito: . dopunjuje i obnavlja saobra ajnu signalizaciju..

eli nih konstrukcija mostova. ograda. šljun anog.22 1) pregled. dopunjavanje i obnavljanje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. rigola. dotrajalih i privremenih propusta za vodu. pojasu. ležišta. slivnika. ošte enih sekundarnih elemenata i dotrajalih peša kih staza na mostovima. rehabilitaciju i poja ano održavanje. saobra ajne signalizacije. 10) postavljanje. 12) košenje trave i ure ivanje zelenih površina na putu i zemljišnom 13) iš enje snega i leda sa kolovoza javnog puta i saobra ajnih površina autobuskih stajališta. 6) iš enje i ure enje jarkova. parkirališta. kolovoza. 2) mestimi no elemenata trupa puta. Radovi na oja anju kolovozne konstrukcije jesu naro ito: 1) postavljanje neasfaltiranim putevima. 7) popravka putnih objekata. popravljanje kolovozne konstrukcije i ostalih 3) iš enje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog 4) ure enje bankina. izolacije. 3) nanošenje novog asfaltnog sloja po celoj širini kolovoza odre ene 4) korekcija oblika postoje eg zastora ili kolovoza. 5) ure enje i o uvanje kosina nasipa. odnosno njegovom delu. lan 59. zamenjivanje. podvožnjacima i vijaduktima. odnosno tucani kog zastora na 2) obrada površine kolovoznog zastora ili zaptivanje. podvožnjaka i vijadukata. propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta. bankina. 3) obnavljanje antikorozivne zaštite nadvožnjaka. saobra aja i okoline. rigola. nadvožnjacima. 11) iš enje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. zamena i poja anje dotrajalih kolovoznih zastora i promena popre nih nagiba kolovoza na javnom putu. dopunjavanje i obnavljanje iš enje saobra ajne signalizacije. saobra aja i okoline. Radovi na rehabilitaciji javnog puta jesu naro ito: 1) selektivno obnavljanje. 8) postavljanje. 4) zamena deformisanih. pojasa. 2) zamena složenih dilatacionih sprava. useka i zaseka. . Radovi na periodi nom održavanju javnog puta obuhvataju: oja anje kolovozne konstrukcije. 9) zamenjivanje. nosivosti.. utvr ivanje i ocena stanja puta i putnog objekta.

Radovi iz st. ovog lana izvode se prema tehni koj dokumentaciji koja se izra uje u skladu sa ovim zakonom. odnosno njegovom delu. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. projekat saobra ajne signalizacije i opreme. obrazuje komisiju za tehni ki pregled izvedenih radova na periodi nom održavanju javnog puta i izdaje akt o prijemu tih radova. i 4. Ministar donosi propis o redovnom. projektni zadatak. situacioni plan. Overa iz stava 6. 7) zamena ili izrada drenažnog sistema za odvodnjavanje podzemnih voda sa javnog puta i putnog objekta. popre ne profile. Tehni ku dokumentaciju iz stava 5.. 3) proširenje raskrsnica u nivou. saobra aja i okoline na javnom putu. bankina i ostalih elemenata trupa puta na kra im delovima puta. periodi nom i urgentnom održavanju državnog puta kojim se bliže ure uju vrste radova. 3. lan 60. uzdužni profil. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta overava Ministarstvo za državne puteve. . 4) zamena drenažnih sistema i hidroizolacije u tunelima i sanacija ili zamena tunelske obloge. pre po etka izvo enja radova na oja anju. opis radova sa predmerom i predra unom. lan 61. 5) saniranje klizišta i odrona. projekat regulisanja saobra aja za vreme izvo enja radova i tehni ku kontrolu tehni ke dokumentacije. ili opštinski. a za opštinske puteve i ulice opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. tehni ki uslovi i na in izvo enja radova. 6) sanacija i izrada potpornih. 2. 2) proširenje kolovozne konstrukcije. 8) postavljanje nove opreme puta i novih objekata i opreme za zaštitu puta. odnosno njegovom delu. ovog lana prestaje da važi ako se radovi ne zapo nu u roku od godinu dana od dana izvršene overe. ovog lana.23 5) postavljanje nove saobra ajne signalizacije na javnom putu. Radovi na urgentnom održavanju javnih puteva obuhvataju radove uslovljene elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima. detalje potrebne za izvo enje radova. Radovi na poja anom održavanju javnog puta (poboljšanje javnog puta). tehni kim propisima i standardima i koja sadrži: opšti deo. u cilju obezbe ivanja prohodnosti puta i bezbednog odvijanja saobra aja. tehni ki opis. jesu naro ito: 1) ublažavanje pojedinih uzdužnih nagiba i ispravka pojedinih krivina. obložnih i portalnih zidova. Ministarstvo.

U slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda upravlja javnog puta postupa na osnovu posebnog plana za otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda. U slu aju zabrane saobra aja iz stava 2. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja donosi propis iz stava 1. ovog lana. lan 62. odnosno grad snosi srazmeran deo troškova za održavanje državnog puta u naselju. . osim svetlosnih saobra ajnih znakova. lan 64. kao sastavni deo državnog puta. u širini kolovoza tog puta van naselja. Ministarstvo. Upravlja opštinskog puta i ulice održava dodatne elemente. Javno preduze e održava kolovoznu konstrukciju i saobra ajnu signalizaciju. lan 63. Troškove održavanja zajedni kih stubova i konstrukcija na mostu iz stava 1. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja.24 Opštinski. na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje. upravlja javnog puta na kome je zabranjen saobra aj dužan je da putem sredstava javnog informisanja obavesti javnost 48 asova pre po etka zabrane saobra aja. ovog lana za opštinske puteve i ulice.. ovog lana ne mogu izvesti bez zabrane saobra aja na javnom putu. po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Održavanje zajedni kih stubova i zajedni kih konstrukcija na mostu izgra enom za železni ku infrastrukturu i javni put vrši upravlja železni ke infrastrukture u skladu sa tehni kim propisima i standardima. snose u jednakim iznosima upravlja železni ke infrastrukture i upravlja javnog puta. ili opštinski. Opština. u kojem utvr uje kojim e se drugim putem odvijati saobra aj i pod kojim uslovima uz saglasnost upravlja a javnog puta na koji se vrši preusmeravanje saobra aja. ovog lana. Radovi na održavanju javnog puta po pravilu se izvode tako da se ne zabranjuje saobra aj na javnom putu. lan 65. ako je za potrebe naselja put izgra en sa širim kolovozom nego van naselja. U slu aju da se radovi iz stava 1. objekte i opremu državnog puta koji su izgra eni za potrebe naselja. donosi rešenje o zabrani saobra aja.

sa najmanje dve saobra ajne trake za svaku kolovoznu traku. lan 68. s tim što svaka saobra ajna traka mora da bude široka najmanje 3. umesto posebne trake. uzdužni nagib. Za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. 2) da svaka kolovozna traka ima posebnu traku širine 2. a zavisno od konfiguracije terena brzinu od najmanje 100 km na as. ovog zakona. Izuzetno od odredbe stava 2.25 VI. a da se. ukrštaja. Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije državnog puta sadrži glavne projekte za sve elemente propisane lanom 4. ovog lana. za prinudno zaustavljanje vozila duž cele trake ili duž pojedinih njenih delova na pogodnim rastojanjima. Javni put mora da se izgradi tako da bude osposobljen da podnese osovinsko optere enje od najmanje 11. objekata za potrebe puta. ivi ne trake i sl. putnih objekata. lan 69. da na pogodnim mestima ima ure ene prostore za prinudno zaustavljanje vozila i 3) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. opštinski put i ulica mora biti osposobljena da podnese osovinsko optere enje od najmanje šest tona. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3.50 metara.5 tona po osovini. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA lan 66.. Ostali državni putevi I reda moraju se izgraditi tako da ispunjavaju slede e uslove: . pored idejnog projekta tog puta. a u tunelima i galerijama može. Ministar bliže propisuje sadržinu idejnih projekata za pojedine elemente državnog puta iz stava 2. saobra ajne signalizacije i opreme puta. zavisno od terenskih uslova. Javni put mora da se izgradi tako da ima najmanje dve saobra ajne i dve ivi ne trake ili ivi njake u ravni kolovoza. ovog lana. izra uju se i slede i idejni projekti: trupa puta. raskrsnica. Autoput mora da se izgradi tako da ispunjava slede e uslove: 1) da ima dve fizi ki odvojene kolovozne trake.5 metra. priklju aka. lan 67. a ulica trotoar i umesto ivi nih traka ivi njake. zavisno od konfiguracije terena.75 metara.) omogu avaju brzinu od najmanje 130 km na as. Izgradnja i rekonstrukcija javnog puta vrši se u skladu sa zakonom kojim se ure uje planiranje i izgradnja i u skladu sa ovim zakonom.

lan 72. mesta pored javnih puteva za izgradnju: 1) stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom. Saobra ajna površina autobuskog stajališta na javnom putu. 1) auto-baza za pružanje pomo i i informacija u esnicima u 2) ugostiteljskih objekata.5 metra. lan 71. mora se izgraditi van kolovoza javnog puta.26 1) da saobra ajne trake budu široke najmanje po 3. u skladu sa prostornim planovima. Putni objekti javnog puta moraju se izgraditi tako da širina kolovoza na putnom objektu ne sme da bude manja od širine kolovoza javnog puta. 4) trgovinskih objekata i 5) sportsko . 2) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. gustine i strukture saobra aja. a izuzetno 80 km na as na planinskim prevojima i drugim nepovoljnim planinskim terenima i 3) da raskrsnice budu izvedene tako da se vozila mogu bezbedno uklju ivati na put i isklju ivati sa puta.. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. Javni put van naselja na kome je predvi ena velika gustina saobra aja mora se izgraditi tako da ukrštanje tog puta sa drugim javnim putem bude izgra eno van nivoa. Državni put I reda mora se izgraditi tako da.25 metara. s tim što se. zavisno od konfiguracije terena. moraju se predvideti. lan 70. 2) autoservisa i 3) objekata za privremeni smeštaj onesposobljenih vozila. osim ulica. 3) turisti kih objekata.) omogu avaju bezbedan saobra aj za ve e brzine. . lan 73. ivi na traka i sl. a najmanje za brzinu od 100 km na as. Tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva. osim ulice.rekreacionih objekata. uzdužni nagib. na delovima puta sa ve im uzdužnim nagibom ima izgra enu posebnu saobra ajnu traku za kretanje sporih vozila. a za autoputeve i državne puteve I reda i mesta za izgradnju: saobra aju.

rudnik. odnosno njegov deo. odnosno železni ke infrastrukture. elektri ne. mora biti izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta. Gornji stroj javnog puta ispod podvožnjaka iz stava 1. U slu aju da lica iz stava 2. odnosno njegovog dela. ovog lana. ure aje. troškove izgradnje nadvožnjaka ili podvožnjaka. odnosno ne prilagode objekte. Investitor je dužan da. Investitor je dužan da. ure aje. najmanje 60 dana pre po etka radova iz stava 1. ure ajima. Lica iz stava 2. uskla uju radove na istim sa radovima na rekonstrukciji javnog puta. odnosno. vodovod. izmeste objekte. postrojenja. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom podvožnjaka za javni put. pismeno obavesti lica iz stava 2. Ako postoje i javni put. instalacije i vodove do po etka izvo enja radova na izgradnji. najmanje 30 dana pre po etka radova na izgradnji.27 lan 74. ovog lana sa opremom i saobra ajnom signalizacijom javnog puta. javni put. ovog lana dužna su da pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu o svom trošku. telekomunikacione instalacije i sl. odnosno njegovog dela. aerodrom i sl. Troškove izmeštanja javnog puta. a pri izgradnji javnog puta o trošku investitora javnog puta. lan 76. rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in. odnosno te železni ke infrastrukture. lan 77. ovog lana ne izmeste. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili izvo enju drugih radova na javnom putu. izgra eni podvožnjak smatra se objektom infrastrukturnog sistema. odnosno njegov deo koji se izmešta. ako se druga ije ne sporazumeju investitor i upravlja javnog puta. snosi investitor izgradnje tog javnog puta. odnosno u putnom objektu (kanalizacija. lan 75. Lica. ili ih prilagode nastalim promenama. iz stava 1. ovog lana o po etku radova. postrojenja. treba izmestiti zbog gra enja drugog objekta (železni ka infrastruktura. U slu aju ukrštanja javnog puta sa železni kom infrastrukturom zbog izgradnje javnog puta. kao i sistemom za . postrojenjima.).). akumulaciono jezero. kamenolom.. snosi investitor objekta zbog ije izgradnje se vrši izmeštanje javnog puta. ovog lana. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. koji su imaoci i koja su dužna da se staraju o objektima. instalacije i vodove. odgovaraju za štetu koja nastane zbog neblagovremenog otpo injanja izvo enja tih radova.

28 odvodnjavanje površinskih i podzemnih voda. lan 79. odnosno putnog objekta sa dodatnim elementima (širi kolovoz. s tim da se kolovoz javnog puta odvoji od železni ke pruge. odnosno grad koji je zahtevao izgradnju tih elemenata. Infrastrukturni sistem ispod nadvožnjaka iz stava 3. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana. dolazi do izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom nadvožnjaka za javni put. raskrsnice za potrebe naselja. shodno se primenjuju i kad zbog promene kategorije javnog puta. odnosno promene kategorije infrastrukturnog sistema. izgra eni nadvožnjak smatra se objektom javnog puta. Prostornim. odnosno putnog objekta u smislu stava 1. pod uslovom da imaju posebne konstrukcije. . ovog lana. lan 80. podvožnjak. Troškove izgradnje elemenata javnog puta u smislu stava 1. odnosno grad ili prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika. ovog lana snosi opština.). snosi opština. potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje javnog puta. biciklisti ke staze. ovog lana. do 4. Troškove izgradnje autobuskog stajališta iz stava 1. objekti i oprema koja odgovara potrebama naselja. ne može da se naruši kontinuitet trase tog puta i saobra aja na njemu. sa instalacijama i postrojenjima potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje tog sistema. prostori za parkiranje. Mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima. Odredbe st. smatra se objektom javnog puta. odre uju se deonice javnog puta. 1. odnosno grada ili prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika. na državnom putu može se izgraditi autobusko stajalište uz saglasnost Javnog preduze a. Ako je ukrštanje dva javna puta izvedeno izgradnjom podvožnjaka. odnosno nadvožnjaka. odnosno nadvožnjak. ovog lana. pripada javnom putu koji prolazi iznad javnog puta sa kojim se ukršta. javna rasveta. lan 78. ovog lana. odnosno urbanisti kim planom. mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima i sa zajedni kom konstrukcijom. smatra se objektom infrastrukturnog sistema. peša ke staze i sl. Na predlog opštine. trotoar. svetlosna i druga signalizacija. Izgradnjom deonice javnog puta..

Javni putevi moraju da se planiraju. Rekonstrukcijom javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi na postoje em putu. ili opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Javni put. ži ane mreže i sl.).29 lan 81. pregradni i vetrobranski zidovi i sl. Na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. odnosno materijala. njegov deo i putni objekat u pogledu bezbednosti saobra aja ispunjava tehni ke propise i standarde koji se odnose na tu vrstu objekata. Odredbe ovog zakona kojima se ure uje izgradnja javnih puteva primenjuju se i na rekonstrukciju ovih puteva.). sa ekonomskim na elima i merilima za ocenu opravdanosti njihove izgradnje i sa propisima o zaštiti životne sredine. lan 85. mora se obezbediti zaštita javnog puta i saobra aja: 1) izgradnjom stalnih objekata (potporni. obložni. stabilnost ili proširuje kolovoz novim saobra ajnim i zaustavnim trakama. bujicama i jakim vetrovima. naprava (palisade. drvene lese. sa zahtevima bezbednosti saobra aja. kojima se menjaju položaj trase javnog puta u pojasu njegovog osnovnog pravca. nosivost. tako da štetni uticaji na sredinu zbog o ekivanog saobra aja budu što manji. konstruktivni elementi. 2) sa enjem zaštitnih šumskih pojaseva i drugih zasada i 3) postavljanjem privremenih metalne rešetke. projektuju i grade tako da se planska i tehni ka rešenja usklade sa najnovijim znanjima tehnike projektovanja i izgradnje javnih puteva. njegovom delu i putnom objektu. izgradnja. . Projektovanje javnog puta. lan 82. Upravlja javnog puta dužan je da putem sredstava javnog informisanja objavi predaju javnog puta na upotrebu. ovog lana izdaje Ministarstvo.. Upotrebnu dozvolu za javni put iz stava 2. lan 83. lan 84. odnosno rekonstrukcija javnog puta i koriš enje materijala vrši se primenom tehni kih propisa i standarda za tu vrstu objekata. Ministar propisuje osnovne uslove koje javni put izvan naselja i njegovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobra aja i podobnosti puta za odvijanje saobra aja. njegov deo i putni objekat podoban je za upotrebu kada se na na in propisan zakonom utvrdi da javni put.

3) ispunjenost uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja. odnosno da li je odobrenje izdato na propisan na in. Inspektor ne može da izra uje ili u estvuje u izradi tehni ke dokumentacije i tehni koj kontroli tehni ke dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog nadzora i da vrši stru ni nadzor nad izgradnjom. 5) pravilno održavanje državnog puta. njegovog dela i putnog objekta. lan 87. njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehni kim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog puta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona i zakona i drugih propisa kojima se ure uje izgradnja i rekonstrukcija. Nadzor nad sprovo enjem ovog zakona. njegovog dela i putnog objekta izdato odobrenje za izgradnju. odnosno izvo enjem radova na objektima koji su predmet inspekcijskog nadzora. 6) uslove odvijanja saobra aja na državnom putu. 9) da li je za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. koja su deo javnog puta. VII. Inspektor ima pravo i dužnost da proverava: 1) radove na izgradnji. vrši Ministarstvo. tehni ke kontrole tehni ke dokumentacije. njegovog dela i putnog objekta. Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republi kog inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor). .30 Ministar propisuje osnovne uslove koje autobuska stajališta i parkirališta. 4) stanje državnog puta. rekonstrukciju i održavanje državnog puta. kao i bezbednost saobra aja na državnim putevima. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. rukovo enja izvo enjem radova i vršenja stru nog nadzora. lan 88. njegovog dela i putnog objekta. njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. 8) primenu tehni kih propisa. 7) da li se pravilno i redovno sprovode propisane mere zaštite državnog puta. moraju da ispunjavaju. NADZOR lan 86. 2) tehni ku i drugu dokumentaciju za izgradnju.. standarda i normi kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji.

odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu državnog puta i uklanjanje deponija otpada i sme a. njegovom delu ili putnom objektu. zasada. odnosno izvo enja radova prijavljen na propisan na in. 3) naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. njegovog dela. cevovoda. njegov deo i putni objekat koristi na osnovu izdate upotrebne dozvole. 8) isklju i iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. putnog objekta i zemljišnog pojasa. 11) da li izvo a radova na izgradnji i rekonstrukciji državnog puta. ograda. 12) da li se državni put. instalacija. tehni kim propisima i standardima i normama kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. 7) zabrani radove koji se izvode u neposrednoj blizini državnog puta. suprotno odredbama ovog zakona. osim objekata. natpisa. njegovog dela i putnog objekta. cevovoda. njegov deo ili putni objekat. drve a. odnosno da li je dozvola izdata na propisan na in. njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije i gra evinski dnevnik na propisan na in. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlaš en da: 1) zabrani izvršenje radova koji se izvode protivno zakonu i drugim propisima. protivno uslovima odvijanja saobra aja na državnom putu. 5) naredi rušenje ili uklanjanje ograda. 6) naredi rušenje i uklanjanje objekata. a koji mogu ugroziti njihovu stabilnost i bezbednost saobra aja. ako utvrdi da se državni put. gra evinskog i drugog materijala i natpisa podignutih. Pored poslova iz stava 1. njegovog dela i putnog objekta. koristi bez upotrebne dozvole. vodova. njegov deo i putni objekat gradi prema tehni koj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju i da li je ta dokumentacija izra ena u skladu sa propisima. njegovog dela i putnog objekta. 13) da li je po etak izgradnje državnog puta.31 10) da li se državni put. lan 89. ovog lana inspektor obavlja i druge poslove utvr ene zakonom. u roku koji ne može biti kra i od 30 dana. a ako .. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. 4) naredi rušenje i uklanjanje objekata izgra enih. 14) da li vanredni prevoz vrši sa posebnom dozvolom. njegovog dela i putnog objekta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona. njegovom delu i putnom objektu ili protivno propisanim merama zaštite državnog puta. drve a. 9) naredi investitoru pribavljanje upotrebne dozvole. 2) predloži organu nadležnom za tehni ko regulisanje saobra aja zabranu saobra aja ili saobra aja odre ene vrste vozila. zasada. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom. za koji je izdato odobrenje za izgradnju. na državnom putu.

bez prethodno pribavljene saglasnosti Javnog preduze a. lan 91. 14) naredi otklanjanje nedostataka u utvr enom roku. dužnosti i ovlaš enja republi kog inspektora za državne puteve utvr enih ovim zakonom. u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se ure uje zaštita opštinskih puteva i ulica. ako utvrdi da je izdato suprotno zakonu. Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Vladi u roku od osam dana od dana dostavljanja. ima prava. rekonstruisanih i održavanih delova državnog puta ili putnog objekta na kojima nisu otklonjeni nare eni nedostaci. za koje nije izdato odobrenje za izgradnju. zabrani. Žalba se podnosi preko Ministarstva. odnosno obustavljaju radovi. Nadležni inspektor opštinske. njegovog dela i putnog objekta. odnosno odobrenja za izgradnju. ako utvrdi da se prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. njegov deo ili putni objekat u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati bezbedan saobra aj. ako utvrdi da izvo a radova ne ispunjava propisane uslove. priklju kom ili ukrštanjem puteva. 13) naredi rušenje državnog puta. a ako se u utvr enom roku nedostaci ne otklone. odnosno rekonstrukciju. Ako je državni put. privremeno zabrani saobra aj na državnom putu.. lan 92. 11) naredi otklanjanje nepravilnosti. 2) privremeno zabranjuje saobra aj na državnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. odnosno zabrani dalje izvo enje radova prilikom izgradnje i rekonstrukcije državnog puta. njegovog dela ili putnog objekta. odnosno priklju kom prilaznog puta na državni put. njegovom delu ili putnom objektu. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. . 12) pokrene postupak za ukidanje odobrenja za izgradnju. Žalba izjavljena protiv rešenja iz stava 1.32 investitor ne pribavi upotrebnu dozvolu u utvr enom roku. po pravu nadzora. odnosno obustavi dalje izvo enje radova i naredi rušenje i uklanjanje izgra enih. 10) naredi postavljanje fizi kih prepreka kojima se onemogu ava priklju enje na državni put. njegovog dela i putnog objekta. a po potrebi može privremeno zabraniti saobra aj na državnom putu. ne primenjuju tehni ki propisi i standardi i norme kvaliteta. njegovom delu ili putnom objektu. inspektor e narediti da se bez odlaganja preduzmu mere obezbe enja. 15) naredi uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. odnosno gradske uprave. ovog izvršenje rešenja kojim se: lana ne odlaže 1) zabranjuju. lan 90.

instalacija. ograda. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje ispusti vodu. ovoga lana vrši se isticanjem saobra ajnog znaka "zabranjen saobra aj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP". vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom i 5) isklju uje iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. koje izvodi radove na javnom putu kojima se ošte uje put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. ima pravo da na državnim putevima zaustavlja vozila. kazni e se za krivi no delo zatvorom od tri meseca do jedne godine ( lan 44. cevovoda. VIII. ta ka 3). Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova nosi službeno odelo i službenu legitimaciju. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. ograde i drve e. radi ostvarivanja pregleda. rekonstrukcijom. nosilac prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na javnom putu. otpadnu vodu i drugu te nost na javni put. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. Inspektor. osim objekata. njegovog dela. ostavlja predmete i materijale. vodova. ta ka 1). 3) Preduzetnik. putnog objekta i zemljišnog pojasa. ta ka 4). KAZNENE ODREDBE lan 95. zasada.33 3) nare uje otklanjanje nedostataka na državnom putu. drve a. lan 94. 5) Preduzetnik. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. kazni e se za krivi no delo zatvorom do godinu dana ( lan 44. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje privremeno ili trajno zauzme javni put. sadržinu i koriš enje službenog odela i službene legitimacije. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje izvodi radove na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom.. postavlja postrojenja i . vozila hitne pomo i i vozila organa unutrašnjih poslova. 1) Preduzetnik. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice. osim vozila Vojske Srbije i Crne Gore. Ministar propisuje izgled. ta ka 2). Zaustavljanje vozila iz stava 1. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje podiže zasade. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. cevovoda. 2) Preduzetnik. 4) Preduzetnik. 4) nare uje rušenje i uklanjanje objekata. održavanjem i zaštitom javnog puta. lan 93. natpisa.

000 do 1. stav 1). lan 97.000 dinara kazni e se za privredni prestup pravno lice ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. 8) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. stav 2). rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. stav 1. 11) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. stav 5). 4) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. 9) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. ovog zakona. 6) se radovi na oja anju.000 do 200. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. 5) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. ovog zakona. stav 1). kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 33. postrojenja. ne podnese zahtev za upis promene. lan 96. Nov anom kaznom od 200. Nov anom kaznom od 300. stav 2). stav 4). 3) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. ure aje.. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. ovog zakona. 2) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75.000. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. stav 1). Za privredni prestup iz stava 1.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 50. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13.34 ure aje.000 dinara kazni e se za prekršaj pravno lice ako: . gradi objekte ili vrši druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. stav 2). bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. 7) pre po etka izvo enja radova na oja anju.000 do 3.000. stav 6). 12) projektovanje. 10) izmešteni javni put. stav 2).

stav 2). kao i telekomunikacione i elektro vodove. ovog zakona. . ovog zakona. instalacije. stav 2). 6) podiže ograde. 35. bez saglasnosti. stav 1. vodovod. stav 1). stav 2). ovog zakona. stav 3. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. lanu 35. ovog zakona. 20) postavlja natpise suprotno lanu 43. kao i ulice. 3) gradi. stav 19) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. suprotno odredbi lana 43.. ure aja i instalacija ( lan 28. 11) gradi raskrsnicu ili ukrštaj opštinskog. 12) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 2. ovog zakona. 13) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. ovog zakona. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. stav 2. stav 3). odnosno nekategorisanog puta. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. 2) gradi objekte i postavlja postrojenja. 18) postavlja na javnom putu natpise. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. 17) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42.35 1) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. stav 2). stav 2). 1. 21) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. postrojenja i sl. 16) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. železni ku prugu i drugi sli an objekat. stav 1. stav 2). stav 1. sa državnim putem. za izmenu 15) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41.. stav 1. 14) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). odnosno pored tih puteva ( lan 43. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). odnosno postavlja. 4) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. kanalizaciju. stav 4). toplovod. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. ovog zakona. stav 3). odnosno priklju ak na državni put bez saglasnosti Javnog preduze a ( lan 37.

29) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. 38) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. stav 4). sa savremenim kolovoznim zastorom. ta ka 13). ta ka 8). ta ka 12). ta ka 10). 37) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. 33) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. drvenu gra u.36 22) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 2. 26) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. drva za ogrev. ta ka 7). 35) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. ta ka 11). 32) okre e zapregu. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. materijale. kamenje i drugi materijal ( lan 44. predmete i sme e na javni put 24) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 25) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. . 28) spušta niz kosine zaseka. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. 42) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. 30) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ta ka 9). useka i nasipa javnog puta. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. ta ka 17). stav 3. 34) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštaja i nanosi blato na javni put ( lan 44. ta ka 19). 40) koristi u saobra aju na javnom putu. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. ta ka 15). stav 1). ta ka 18). ( lan 44.. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 31) pušta stoku na javni put bez nadzora. 41) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. kosinama i zemljišnom pojasu javnog puta ( lan 44. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ta ka 6). stav 2). ovog 39) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. 36) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ovog zakona. osim vozila sa gusenicima. 23) prosipa. traktor. ovog zakona. 44. ta ka 14). ostavlja ili baca materijale. ta ka 16). stav 1. 27) vu e predmete. ta ka 5). zakona. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44.

kao i za potrebe odbrane zemlje. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. stav 3. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 10. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 56) ne uskladi radove na objektima. stav 1). stav 2). 45) za vreme trajanja isklju enja.000 do 500. 46) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. ovog zakona. u roku iz lana 52.. stav 5). kao i teret koji je pao sa vozila u roku iz lana 52. stav 1. . 49) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. 48) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 57) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. Za prekršaj iz stava 1. 47) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ovog zakona. koji se obavlja bez izdate dozvole. koje je em javnog puta ( lan 48. 50) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbi lana 53. ovog zakona. 44) ne obavljanju vanrednog prilikom elementarnih uskla eno sa upravlja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o prevoza. stav 3. lan 98.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj preduzetnik ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. 51) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. 53) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. ure ajima. ovog zakona. stav 5).000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana i odgovorno lice u pravnom licu. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona. Nov anom kaznom od 100. postrojenjima. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 52) postupa suprotno lanu 55.000 do 50. ovog zakona.37 43) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 55) pre po etka radova na izgradnji. stav 3. stav 3. stav 3). odnosno tereta sa trupa. 54) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). stav 1. ovog zakona. ovog zakona. stav 1. radi intervencije i drugih nepogoda. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. ovog zakona. kao i teret koji je pao sa vozila. stav 6).

. kanalizaciju. 19) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. kao i telekomunikacione i elektro vodove. stav 1. 18) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13.38 2) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. za izmenu 17) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. ovog zakona. stav 21) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. ovog zakona. 20) postavlja na javnom putu natpise. stav 2. 35. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. suprotno odredbi lana 43. 7) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. 15) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 9) podiže ograde. postrojenja i sl.. stav 2. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. 16) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). stav 2). 1. instalacije. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1). stav 2). odnosno postavlja. stav 3). stav 1. stav 2). 10) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 11) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 12) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). 13) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. ne podnese zahtev za upis promene. 6) gradi. železni ku prugu i drugi sli an objekat. stav 2). toplovod. 3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. ovog zakona. ure aja i instalacija ( lan 28. vodovod. 4) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. stav 2). 5) gradi objekte i postavlja postrojenja.. 14) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 1). stav 1. stav 2). drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. stav 1. 8) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. ovog zakona. bez saglasnosti. stav 3). ovog zakona. ovog zakona. lanu 35.

ta ka 6). 24) spre i oticanje voda sa javnog puta. 29) vu e predmete. stav 1). 33) pušta stoku na javni put bez nadzora. ta ka 17). drva za ogrev. ovog 41) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. 34) okre e zapregu. drvenu gra u. 23) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. materijale. 30) spušta niz kosine zaseka.. ta ka 7). ( lan 44.39 22) postavlja natpise suprotno lanu 43. 37) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 32) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. 25) prosipa. 43) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. ta ka 19). kamenje i drugi materijal ( lan 44. 36) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. stav 1. ta ka 5). useka i nasipa javnog puta. traktor. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. osim vozila sa gusenicima. stav 3. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. ostavlja ili baca materijale. stav 2. ta ka 9). 42) koristi u saobra aju na javnom putu. stav 4). ta ka 16). stav 4). 39) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. 44. ta ka 10). stav 2). oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. ovog zakona. zakona. 38) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ovog zakona. . sa savremenim kolovoznim zastorom. 28) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. ta ka 11). ta ka 18). 31) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. odnosno pored tih puteva ( lan 43. ta ka 14). 40) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. ta ka 15). ta ka 8). kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. ta ka 13). 35) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. ta ka 12). napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. predmete i sme e na javni put 26) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 27) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta.

62) pre po etka radova na izgradnji. ovog zakona. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. koji se obavlja bez izdate dozvole. odnosno tereta sa trupa. 47) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. ure ajima. stav 5). stav 3). ovog zakona. stav 5). koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. 54) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. ovog zakona. 57) se radovi na oja anju. 49) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. stav 6). 56) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. stav 1. 63) ne uskladi radove na objektima. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. 53) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbama lana 53. stav 5). 50) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. stav 1. 58) pre po etka izvo enja radova na oja anju. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. stav 6). 51) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ovog zakona. kao i teret koji je pao sa vozila. stav 1. 55) postupi suprotno odredbama lana 55. 59) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. stav 2).40 44) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48.. na na in propisan u lanu 52. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. 48) za vreme trajanja isklju enja. ovog zakona. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. . 46) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 61) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 3. ovog zakona. 52) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. 45) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. stav 3. stav 2). ovog zakona. 60) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). stav 3. ovog zakona. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. postrojenjima. ovog zakona. stav 3. ovog zakona.

3) gradi objekte i postavlja postrojenja. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. odnosno postavlja. Nov anom kaznom od 10. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. stav 2). 2) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. ne podnese zahtev za upis promene. ovog zakona. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). vodovod. stav 2). železni ku prugu i drugi sli an objekat.. stav 2). instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. lan 99. 68) projektovanje. 11) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. ure aje. ovog zakona. stav 2). odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. 64) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13.000 do 50. ovog zakona. 35. . 4) gradi. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. stav 4). kanalizaciju. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. stav 1). instalacije.. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. stav 1. stav 3. postrojenja. stav 1. stav 1). bez saglasnosti. lanu 35. 66) izmešteni javni put.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj fizi ko lice ako: 1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. toplovod. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. ovog zakona. 67) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. stav 2. kao i telekomunikacione i elektro vodove. 65) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. 6) podiže ograde. stav 1.41 odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. postrojenja i sl. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. ovog zakona. ovog zakona. stav 1). stav 1.

18) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 17) postavlja natpise suprotno lanu 43. 33) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 17). useka i nasipa javnog puta. stav 3. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. 29) okre e zapregu. odnosno pored tih puteva ( lan 43. 23) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. ovog zakona. 19) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 4). 44. ta ka 11). ostavlja ili baca materijale. drvenu gra u. 28) pušta stoku na javni put bez nadzora. ta ka 19). traktor. ta ka 18). 31) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. 13) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). ta ka 16). ta ka 14). predmete i sme e na javni put 21) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 22) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. ta ka 5). za izmenu 14) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. ovog zakona. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. 20) prosipa. 24) vu e predmete. 27) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. kamenje i drugi materijal ( lan 44. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. . suprotno odredbi lana 43. stav 2). ta ka 9). ovog zakona. ta ka 6). 32) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 26) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. ta ka 8). ta ka 10). 15) postavlja na javnom putu natpise. ta ka 13). 30) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. 1. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. stav 2). plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44.42 12) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 25) spušta niz kosine zaseka. stav 2. materijale. stav 16) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. ta ka 15). drva za ogrev.. ta ka 7). ( lan 44. ta ka 12).

stav 5). stav 3. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. na na in propisan u lanu 52. stav 2). odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. stav 4). stav 1. 46) ne uskladi radove na objektima. kao i teret koji je pao sa vozila. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 2). ovog zakona. ure aje. 47) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. br. stav 2). vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. stav 5). 41) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. 48/94 i 42/98) i lan 48. 43) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. br. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o putevima ("Službeni glasnik RS". ure ajima. 44) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. ovog zakona. postrojenja. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda.43 34) koristi u saobra aju na javnim putevima motorna i priklju na vozila. Zakona o me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju ("Službeni list SRJ". IX. stav 4). 45) pre po etka radova na izgradnji. 46/91. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. postrojenjima. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 5/99. 48) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. stav 3). 52/91. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. 42) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. sa savremenim kolovoznim zastorom.. odnosno tereta sa trupa. stav 3. 67/93. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. . 60/98. 35) koristi u saobra aju na javnom putu. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 100. osim vozila sa gusenicima. 74/99 i 4/00). ovog zakona. ovog zakona. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 38) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 36) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 6). 44/99. 40) za vreme trajanja isklju enja. 39) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. ovog zakona. 37) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. stav 1). 53/93. stav 1. koji se obavlja bez izdate dozvole. stav 1.

. 46/91. 67/93. Do po etka rada Javnog preduze a poslove upravljanja državnim putevima vrši Republi ka direkcija za puteve obrazovana Zakonom o putevima ("Službeni glasnik RS". Danom po etka rada Javnog preduze a Republi ka direkcija za puteve iz stava 1. sredstva. 46/91. prestaje sa radom Danom po etka rada Javno preduze e preuzima prava. lan 102. br. ovog lana. . ovog lana. 53/93. 48/94 i 42/98). br. 67/93. Ovaj zakon stupa na snagu 1.44 lan 101. obaveze. 52/91. januara 2006. 52/91. Propisi doneti na osnovu Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS". lan 103. zaposlene. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlaš enja Republi ke direkcije za puteve iz stava 1. 48/94 i 42/98) primenjuju se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona. godine. 53/93.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful