P. 1
zakon_o_putevima_lat

zakon_o_putevima_lat

|Views: 285|Likes:
Published by Frajla Panonska

More info:

Published by: Frajla Panonska on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2011

pdf

text

original

Sections

  • I. OSNOVNE ODREDBE
  • II. UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA
  • III. FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA
  • IV. ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA
  • V. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA
  • VI. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA
  • VII. NADZOR
  • VIII. KAZNENE ODREDBE
  • IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ZAKON

O JAVNIM PUTEVIMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1. Ovim zakonom ure uju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i na in upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i na in finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor. lan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede e zna enje: 1) "put" jeste izgra ena, odnosno utvr ena površina koju kao saobra ajnu površinu mogu da koriste svi ili odre eni u esnici u saobra aju, pod uslovima odre enim zakonom i drugim propisima; 2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa; 3) "državni put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje: - teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva; - teritoriju države sa teritorijom susednih država; - celokupnu teritoriju države; - privredno zna ajna naselja na teritoriji države; - podru je dva ili više okruga ili podru je okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slu aju da nije izgra en obilazni put pored naselja; 4) "autoput" jeste državni put koji je namenjen isklju ivo za saobra aj motornih vozila, sa fizi ki razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobra ajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobra ajnim znakom; 5) "opštinski put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva; 6) "saobra ajna površina" jeste posebno ure ena površina za odvijanje svih ili odre enih vidova saobra aja ili mirovanje vozila; 7) "nekategorisani put" jeste saobra ajna površina koja je dostupna ve em broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put; 8) "biciklisti ka staza" jeste saobra ajna površina obeležena propisanim saobra ajnim znakom, namenjena za saobra aj bicikala i bicikala sa motorom;

- 2 9) "naselje" jeste izgra eni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbe eni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedni kih potreba stanovnika, ije se granice utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada i ozna avaju propisanim saobra ajnim znakom na javnom putu; 10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja; 11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja ije se karakteristike utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada; naselja; 12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobra ajno povezuje delove

13) "ozna avanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža); 14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadržina saobra ajno-tehni kih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima; 15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji služi da primi mehani ka dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogu i bezbedno, nesmetano i ekonomi no kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor; 16) "kolovoz" jeste izgra ena površina javnog puta po kojoj se odvija saobra aj i ine ga saobra ajne trake (vozne, dodatne, ivi ne, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila; 17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbe uje bo nu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta; 18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vo enje površinskih voda koji obezbe uje stabilnost kolovozne konstrukcije; 19) "berma" jeste prostor izme u rigole i kosine useka i služi za zaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbe enje preglednosti puta; 20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine ve e od šest metara jeste razdelni pojas; 21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvaja saobra aj motornih vozila od nemotorizovanog saobra aja; 22) "putni objekti" su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.; 23) "nadvožnjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; 24) "podvožnjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; sakupljanje, 25) "objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje" služe za odvo enje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i

- 3 podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta; 26) "prate i sadržaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta; 27) "autobusko stajalište" je posebno izgra ena i ozna ena saobra ajna površina uz kolovoz javnog puta ili priklju ena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila; 28) "granice gra enja" jesu linije unutar kojih se izvode gra evinski zahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta; 29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje ine krajnje ta ke popre nog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu; 30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i može biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa); 31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železni ke infrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa; 32) "prilazni put" jeste saobra ajna površina preko koje se omogu ava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put; 33) "priklju ak" jeste saobra ajna površina kojom se povezuje javni put niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem; 34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, železni ke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije i sl.); 35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbe ena na svakoj ta ki puta i koja se odre uje na osnovu vrednosti ra unske brzine; 36) "potrebna preglednost na raskrsnici" odre uje se iz uslova odvijanja saobra aja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehni koj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobo ene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobra aja; 37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno ure aja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedni ku granicu sa javnim putem; 38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, ija je širina odre ena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograni ava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 40) "saobra ajna signalizacija" obuhvata sredstva i ure aje za pra enje, kontrolu, regulisanje i vo enje saobra ajnih tokova (saobra ajni znakovi na putevima);

- 4 41) "upravljanje saobra ajem" jeste pra enje, kontrola i vo enje saobra aja na mreži državnih puteva ili na odre enoj deonici državnog puta; javnom putu; 42) "obustava saobra aja" jeste kontrolisani prekid saobra aja na

43) "ograni enje saobra aja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu; 44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim optere enjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekora uje propisane mere; 45) "održavanje puta" jeste izvo enje radova kojima se obezbe uje nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja i uva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno rekonstrukcije; 46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ograni avanje intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i pojasu kontrolisane izgradnje, propisanih ovim zakonom; 47) "klasifikacija puteva" jeste podela javnih puteva na osnovu propisanih kriterijuma; 48) "upotrebna vrednost puta" jeste vrednost javnog puta u trenutku procene, prema stepenu o uvanosti projektovanih karakteristika; 49) "tehni ka regulativa" jesu standardi, tehni ki propisi, uputstva, uslovi i specifikacije za planiranje, projektovanje, gra enje, održavanje i zaštitu javnih puteva; 50) "upravlja javnog puta" jeste javno preduze e, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem. lan 3. Javni putevi i nekategorisani putevi ine mrežu puteva. Putevi iz stava 1. ovog lana, kao dobra u opštoj upotrebi, u državnoj su svojini i na njima se mogu sticati prava koriš enja, prava službenosti i druga prava odre ena zakonom. lan 4. Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) trup puta koji ine donji i gornji stroj:
- donji stroj puta (nasipi; useci; zaseci; objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i sl.); - gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija; ivi ne trake, odnosno ivi njaci; rigole; bankine; berme; razdelne trake i sl.);

2) putne objekte (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.); 3) priklju ke; 4) trotoare, peša ke i biciklisti ke staze koje prate kolovoz puta;

Na osnovu kriterijuma iz stava 4. 8) saobra ajnu signalizaciju. instalacije rasvete i rasveta za potrebe saobra aja. kao i teritoriju opštine. . lan 6. odnosno grada sa mrežom državnih puteva) i 4) ulice (saobra ajno povezuju delove naselja).) i 10) objekte i opremu za zaštitu puta. odnosno skupština grada. a za autoput u visini od najmanje 4. 9) opremu puta (sve vrste zaštitnih ograda. 7) objekte za potrebe puta (putne baze. zelene površine i sl. ure aji za evidenciju saobra aja i sl. 2) državne puteve II reda (saobra ajno povezuju podru je dva ili više 3) opštinske puteve (saobra ajno povezuju teritoriju opštine.5 5) zemljišni pojas.). odnosno deo su mreže evropskih puteva. odnosno skupština grada. obuhvata i 1) državne puteve I reda (saobra ajno povezuju teritoriju države sa mrežom evropskih puteva. ovog lana skupština opštine. Na osnovu kriterijuma iz stava 2. propisuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica. ovog objekte. ovog kategorizaciji državnih puteva. lana Vlada donosi akt o Skupština opštine.75 metara od najviše ta ke kolovoza. zaštita od osulina. Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterijume za kategorizaciju državnih puteva. kontrolne stanice. se dele na: Prema položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobra aja javni putevi 1) javne puteve van naselja i 2) javne puteve u naselju. ure aje i opremu za upravljanje saobra ajem. saobra aja i okoline (snegobrani. 6) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara. naplatne stanice.. odmorišta. pored elemenata iz stava 1.5 metara od najviše ta ke kolovoza.). parkirališta. teritoriju države sa teritorijom susednih država. donosi akt o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica. saobra ajne površine autobuskih stajališta. okruga ili podru je okruga). sa slobodnim prostorom u visini od najmanje 4. odnosno grada. zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i sl. celokupnu teritoriju države. Prema zna aju saobra ajnog povezivanja javni putevi se dele na: lana. lan 5. smerokazi. Državni put. vetrobrani. kao i privredno zna ajna naselja na teritoriji države).

Pravac. rekonstrukcijom. odnosno skupština grada. smatraju se delovima tih puteva. rekonstrukcije. . uslove koji se zahtevaju za tu kategoriju puta. obuhvata i upravljanje saobra ajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu. vršenje javnih ovlaš enja i sl. Delatnost upravljanja državnim putevima obavlja javno preduze e koje osniva Vlada (u daljem tekstu: Javno preduze e).). ništava je. ozna avanje javnog puta i vo enje evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim podacima za te puteve. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. odnosno promenu pravca državnog puta. pored poslova iz stava 1. održavanjem i zaštitom javnog puta. Odluka skupštine opštine. pod uslovima i na na in utvr en zakonom kojim se ure uje obavljanje delatnosti od opšteg interesa. planiranje izgradnje. vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta. po svojim tehni kim karakteristikama. odnosno promeni pravca državnog puta koji prolazi kroz naselje doneta bez saglasnosti iz stava 4. Pravac opštinskog puta u naselju odre uje skupština opštine. ovog lana. održavanju i zaštiti javnog puta.6 Javni put u naselju odre uje se prostornim i urbanisti kim planom.. ovog lana. Upravljanje državnim putem. Kolovozna konstrukcija ulica koje su istovremeno delovi državnih ili opštinskih puteva koji prolaze kroz naselja i saobra ajna signalizacija. održavanja i zaštite javnog puta. organizovanje stru nog nadzora nad izgradnjom. lan 8. zaštita javnog puta. organizovanje i obavljanje stru nih poslova na izgradnji. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministarstvo). odre uje skupština opštine. ustupanje radova na održavanju javnog puta. rekonstrukciji. odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik. odnosno skupštine grada o pravcu. Delatnost upravljanja državnim putevima može da obavlja i privredno društvo. UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA lan 7. Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona jeste: koriš enje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta. koji prolazi kroz naselje. Upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa. Promena pravca državnog puta u naselju može da se vrši ako novi pravac državnog puta ispunjava. odnosno skupština grada. II.

Javno preduze e donosi srednjoro ni plan izgradnje i rekonstrukcije. Deo državnog ili opštinskog puta koji po izgradnji ili rekonstrukciji ne pripada izgra enom ili rekonstruisanom državnom ili opštinskom putu. na in prikupljanja. lan 10. Ako se deo državnog puta iz stava 1. odnosno obnavljanja podataka.7 lan 9. o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi taj put odlu i e i uslove . ovog lana ne koristi za saobra aj. lan 11. ovog lana i dalje koristi za saobra aj. održavanja i zaštite državnih puteva i godišnji program radova na održavanju. Javno preduze e dužno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez neophodnog zastoja. izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva.. zaštiti. 3) ventilacionih i sigurnosnih ure aja u tunelima. Upravlja javnog puta dužan je da ozna ava i vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve. ne smatra se delom tog puta. kontrolu stanja kolovoza i za daljinsko obaveštavanje i upozoravanje. 2) objekata i ure aja za naplatu putarine. elektronskih i stacionarnih ure aja za pra enje. Upravljanje saobra ajem obezbe uje se upotrebom: 1) telekomunikacionih. Ako se deo državnog puta iz stava 1. 2) vrstu i sadržinu evidencija. izvrši e se njegova prekategorizacija. bezbednost i regulisanje saobra aja. Javno preduze e propisuje metodologiju brojanja vozila i vo enja podataka o prebrojanim vozilima na državnom putu. propisuje: Ministar nadležan za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministar) 1) na in ozna avanja javnih puteva. lan 12. na in vo enja evidencija. kontrolu. uz saglasnost Vlade. kao koriš enja podataka iz evidencija o javnim putevima. Javno preduze e dužno je da obezbedi upravljanje saobra ajem na državnim putevima u skladu sa propisima kojima se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. 4) objekata i ure aja za zaštitu javnog puta i 5) objekata i ure aja za zaštitu okruženja javnog puta.

u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. 3) saglasnosti za gra enje. instalacija. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. u roku od osam dana od dana dostavljanja tog akta. dozvole i odobrenja iz stava 1. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. ovog lana moraju da sadrže saobra ajno-tehni ke Upravlja javnog puta dužan je da odlu i po zahtevu za izdavanje saglasnosti. . javnog puta. odnosno rekonstrukciju priklju ka na 2) saglasnosti za gra enje. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. toplovoda. postrojenja i sl. postrojenja i sl. odnosno postavljanje vodovoda. kao i prava službenosti i drugih prava odre enih zakonom koja se ustanovljavaju na javnom putu u korist drugih lica u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. odnosno nadležnom organu opštine ili grada. ovog lana. Upravlja u javnog puta poverava se vršenje javnih ovlaš enja koja se odnose na izdavanje: javni put. dužno je da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima. reklamnih panoa. podnese zahtev za upis prava koriš enja na javnom putu. javnom putu. Upravlja javnog puta dužan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. instalacija. odnosno pored tog puta.8 upravlja javnog puta u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj. kanalizacije. lan 14.. putu i 4) saglasnosti za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja 5) saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na 6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom 7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli. odnosno lice u iju korist je ustanovljeno neko od prava iz stava 1. podnese zahtev za upis promene. ovog lana u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. Akti iz stava 1. uslove. Upravlja javnog puta. na javnom putu. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. kanalizacije. odnosno brisanje podataka. u zaštitnom pojasu javnog puta. toplovoda. 1) saglasnosti za izgradnju. zasnovanih na zakonom propisanom pravnom osnovu. lan 13. ovog lana može se izjaviti žalba Ministarstvu. odnosno postavljanje vodovoda. Protiv akata iz stava 1.

. lan 15. 4) ulaganja doma ih i stranih lica. 2) naknade za održavanje državnog puta u visini od 10. održavanja i zaštite javnog puta obezbe uje se iz: 1) naknada za upotrebu javnog puta. i to: 1) godišnja naknada za motorna vozila. 5) posebna naknada za upotrebu javnog puta.. reklamnih panoa. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi trajno. 6) naknada za prekomerno koriš enje javnog puta. 3) finansijskih kredita. 7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta. odnosno zbog izvo enja tih radova suprotno propisanim tehni kim uslovima i na inu njihovog izvo enja. Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije. 2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhva ena ta kom 1) ovog lana.9 Upravlja javnog puta dužan je da o aktima donetim u vršenju javnih ovlaš enja vodi evidenciju. njegovog dela ili putnog objekta. njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina).0% od akcize na derivate nafte. 4) naknada za postavljanje reklamnih tabli. Za upotrebu javnog puta pla aju se naknade. neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na njemu. FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA lan 16. 3) naknada za vanredni prevoz. III. odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravlja javnog puta. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. lan 17. 5) budžeta Republike Srbije i 6) drugih izvora u skladu sa zakonom. traktore i priklju na vozila. u skladu sa propisima. Upravlja javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta propisanih ovim zakonom.

Visinu naknade iz lana 17. . ta ka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom ra unu Trezora Republike Srbije.10 8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravlja javnog 9) naknada za priklju enje prilaznog puta na javni put. Sredstva iz lana 16. 11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta. odnosno ulicu. uz saglasnost skupštine opštine. lan 19. ta . 13) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u lan 18. ta . a sredstva napla ena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica prihod su upravlja a tih puteva i ulica. ta . ta ka 2) ovog zakona utvr uje nadležni organ opštine. 3) do 13) ovog zakona za upotrebu državnih puteva prihod su Javnog preduze a. 3) do 12) ovog zakona utvr uje puta. telefonskih i telegrafskih vodova i sl. ovog lana na ra un Javnog preduze a koje ta sredstva koristi za održavanje i zaštitu državnih puteva. kanalizacije. odnosno grada. Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1. 12) godišnja naknada za koriš enje komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta i inostranstvu. lan 20. elektri nih. ovog lana za državni put donosi se uz saglasnost Vlade. lan 21. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17.. na javnom putu. 10) naknada za postavljanje vodovoda. Naplatu naknade iz lana 17. Visinu naknade iz lana 17. Visinu naknade iz upravlja javnog puta. 1) i 2) ovog zakona prihod su opštine. lana 17. ta . a za opštinski put. Odluka o visini naknade iz stava 3. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. odnosno skupštine grada. ta ka 13) ovog zakona organizuje Javno preduze e na grani nim prelazima odre enim propisima. 1) i 13) ovog zakona utvr uje Vlada.

lan 24. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) policije. 6) osoba sa invaliditetom i 7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. 2) privrednih društava. 5) profesionalnih vatrogasnih jedinica. odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za ije koriš enje se pla a putarina.. lan 23. Sredstva od napla enih naknada iz lana 17. lan 25. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se. rekonstrukciju. 3) hitne pomo i.11 lan 22. ta ka 4. dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara. ta ka 1) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. ovog zakona dozvola se izdaje pojedina nom vozilu za pojedina nu vožnju. za motorna vozila: 1) republi ke inspekcije za državne puteve i republi ke inspekcije za drumski saobra aj. 2) Vojske Srbije i Crne Gore. kao i za troškove koriš enja i otplatu kredita za navedene namene. Naknada iz lana 17. ovog zakona koriste se za izgradnju. vozila: Naknada iz lana 17. 2) osoba sa invaliditetom i 3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. Za vozila iz stava 1. . 4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim ure ajima za davanje svetlosnih i zvu nih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju). preduze a i drugih pravnih lica. održavanje i zaštitu javnih puteva. ako je oslobo enje od pla anja te naknade predvi eno me unarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet. 3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i 4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru doma ih ili me unarodnih humanitarnih akcija. po odobrenju Javnog preduze a. vozila: Naknada iz lana 17.

ure aja i instalacija. toplovoda. primenjiva e se odredbe zakona kojim se ure uje poreski postupak i poreska administracija. U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja. postrojenja i sl. osim ako je druga ije odre eno prostornim. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. zabranjena je izgradnja gra evinskih ili drugih objekata.. kao i postavljanje postrojenja. . kanalizacija.. IV. povra aja. ima slede e širine: 1) državni putevi I reda . vodovod. kontrole. lan 29.autoputevi 2) ostali državni putevi I reda 3) državni putevi II reda 4) opštinski putevi 40 metara 20 metara 10 metara 5 metara Odredbe stava 1. zastarelosti. primenjuju se i u naseljima. sa svake strane javnog puta. toplovod. ovog lana može da se gradi. postrojenja i sl. osim izgradnje saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta. instalacija.) samo ako je za izvo enje tih radova pribavio saglasnost upravlja a javnog puta. kao i telekomunikacione i elektro vodove. kao i drugih prava u skladu sa zakonom. kazne i ostalog što nije ure eno ovim zakonom. U zaštitnom pojasu iz stava 1. Radi spre avanja ugrožavanja stabilnosti javnog puta i obezbe ivanja uslova za nesmetano odvijanje saobra aja i režim saobra aja na javnom putu. odnosno postavljanje vodovoda. Zaštitni pojas. lan 28. kao i postrojenja. instalacije. kanalizacije. odnosno urbanisti kim planom. U pogledu naplate naknada utvr enih ovim zakonom. može da izvodi radove na javnom putu (gra enje. u pogledu širina zaštitnog pojasa. nosilac prava službenosti na javnom putu. odnosno postavlja. ovog lana. ure aja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobra aja na javnom putu. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi kontrolu izvo enja radova iz stava 2. ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA lan 27. ovog lana. železni ka pruga i drugi sli an objekat. kamate. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta koja sadrži saobra ajno-tehni ke uslove.12 lan 26.

koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti. postrojenje. odnosno neposredni držalac zemljišta. odnosno vršiti druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. U slu aju ošte enja. Na raskrsnici javnog puta sa drugim putem i ukrštanja javnog puta sa železni kom prugom u istom nivou. moraju se obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima. ograde. postrojenjem. materijale. u cilju obezbe enja preglednosti puta. Lice koje upravlja objektom. na na in kojim se ne ošte uje javni put.13 lan 30. odnosno ne ugrožava bezbednost saobra aja ili ne ometa održavanje javnog puta. ugra enim u javni put. odnosno kvara. drve e. lan 32. kojim se ne ošte uje javni put ili ne ugrožava bezbednost saobra aja. predmete. ure aja. ovog lana. ovog lana lice koje upravlja tim objektima dužno je da bez odlaganja pristupi otklanjanju ošte enja. U zonama potrebne preglednosti zabranjeno je podizati zasade. instalacijom i vodovima. lan 31. dužan je da. Lica iz stava 3. ukloni zasade. dužno je da održava taj objekat. ure aje i objekte iz stava 2. Lice iz stava 1. ovog kamenoloma i deponija otpada i sme a. Izgradnja objekata u pojasu kontrolisane izgradnje dozvoljena je na osnovu donetih prostornih i urbanisti kih planova koji obuhvataju taj pojas. instalacija ili vodova iz stava 1. na zahtev upravlja a javnog puta. objekata. ovog lana. lan 34. ostavljati predmete i materijale. Zabranjeno je ukrštanje državnog puta I reda sa železni kom prugom lan 33. u istom nivou. Ograde. U pojasu iz stava 1. koju pla a upravlja javnog puta. ure aj. ovog lana imaju pravo na naknadu štete zbog ograni enja koriš enja zemljišta u zoni potrebne preglednosti. ure ajem. odnosno kvara. pristupa po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta. instalaciju i vod.. Vlasnik. odnosno kvara i istovremeno o preduzetim radovima bez odlaganja obavesti upravlja a javnog puta. postrojenja. . lana zabranjeno je otvaranje rudnika. drve e i zasadi pored javnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrožavaju bezbednost saobra aja. ograde i drve e. otklanjanju ošte enja. postrojenja. postavljati postrojenja i ure aje i graditi objekte.

Saglasnost iz stava 2. za izgradnju raskrsnice. opremu. Ako posebni uslovi predvi eni u saglasnosti iz stava 2. semaforizaciju i rasvetu na državnom putu. odnosno održavanje izvrši e Javno preduze e o njihovom trošku. ovog lana i odre uje uslove i na in njenog podizanja i održavanja. ovog preglednost na državnom putu. ovog lana. kao i troškove izvo enja radova na vra anju javnog puta u prvobitno stanje snosi lice iz stava 1. Priklju ak prilaznog puta na javni put može se graditi uz saglasnost upravlja a javnog puta. sajmišta. škole. izdaje Ministarstvo. podiže se odgovaraju a ograda kojom se odvaja to mesto od državnog puta. lan 37. javni lokali i sl. ovog lana. Odobrenje iz stava 4. Ako vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne održavaju ograde. odobrenje za izgradnju raskrsnice. Javno preduze e izda e saglasnost iz stava 2. a koja se nalaze pored državnog puta sa velikom gustinom saobra aja. zahtevaju gra enje novih saobra ajnih traka. lan 35. 2. sa državnim putem. ukrštaja ili priklju ka. podizanje. Podizanjem ograde iz stava 1. izdato bez prethodno pribavljene saglasnosti iz stava 2.14 Troškove izvo enja radova iz st. ostrva za odvajanje saobra ajnih traka. ovog lana sadrži naro ito: posebne uslove izgradnje. ovog lana ako utvrdi da su kumulativno ispunjeni uslovi i to ako: . i 3. ovog lana. potrebnu saobra ajnu signalizaciju. odnosno nekategorisanog puta. ovog lana. odnosno priklju ak na državni put može se graditi uz saglasnost Javnog preduze a.)..) ili na mestima koja se koriste za držanje stoke u ve em broju (pašnjaci. ništavo je. Raskrsnica ili ukrštaj opštinskog. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. lana ne može se umanjiti Javno preduze e utvr uje potrebu podizanja ograde iz stava 1. ergele i sl. Ograde su dužni da podignu i održavaju vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata iz stava 1. Radi nesmetanog i bezbednog odvijanja saobra aja i zaštite državnog puta od ošte enja. ovog lana. na mestima na kojima se okupljaju gra ani u velikom broju (sportski stadioni. ovog lana. ovog lana. ako se time umanjuje preglednost na javnom putu. Zabranjeno je ostavljanje gra evinskog i drugog materijala pored javnog puta. lan 36. kao i ulice.

a u cilju pove anja kapaciteta i pove anja nivoa bezbednosti saobra aja na državnom putu. ukrštaja ili priklju ka. na najmanji mogu i broj. u širini i dužinama iz stava 1. ovog lana preseca zemljani put. Za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta potrebno je pribaviti saglasnost upravlja a javnog puta. sa opštinskim. 1. kao i ulice. lan 41. Tehni kom pregledu izgra ene raskrsnice. ovog lana. ukrštaj ili priklju ak na državni put. odnosno na koji se priklju uje.. Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javni put iz stava 1. ra unaju i od ivice kolovoza javnog puta. troškove izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. i 2. odnosno rekonstrukciji javnog puta. kao i ulicom koji ve imaju izvedenu raskrsnicu. ovog lana ne smanjuju kapacitet i proto nost saobra aja na državnom putu i 3) raskrsnica. Javno preduze e dužno je da prilikom rekonstrukcije državnog puta smanji broj raskrsnica ili priklju aka opštinskog ili nekategorisanog puta na državni put. u širini od najmanje pet metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. ovog lana nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na državnom putu.15 1) nije mogu e izvršiti povezivanje opštinskog. odnosno prilaznog puta. ovog lana snosi troškove izgradnje i troškove postavljanja saobra ajne signalizacije i opreme izgra ene raskrsnice. 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put. 2) raskrsnica. Investitor izgradnje raskrsnice. snosi investitor radova na izgradnji. ukrštaja ili priklju ka na državni put. Sused javnog puta dužan je da omogu i slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa javnog puta na njegovo zemljište. Prilazni put koji se priklju uje na javni put mora se izgraditi na na in propisan u stavu 1. lan 40. Troškove izgradnje iz st. lan 38. . odnosno nekategorisanim putem. ovog lana. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. prisustvuje ovlaš eni predstavnik Javnog preduze a. odnosno na koji se priklju uje. ovog lana snosi investitor izgradnje zemljanog. Zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. lan 39. uz naknadu prouzrokovane štete. odnosno nekategorisanog puta. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2.

autoputa. 1. upravlja javnog puta. za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu od snežnih lavina. mogu se postavljati na državnom putu.. reklamni panoi. da kosine useka. lan 42.16 Sused javnog puta dužan je da omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta. lan 43. 2) izvo enje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. odnosno na opštinskom putu i pored tog puta na udaljenosti od pet metara. postaviti. Radi zaštite javnog puta od spiranja i odronjavanja. ako priroda zemljišta dopušta. ukrasnim šibljem i drugim rastinjem tako da se ne ometa preglednost na javnom putu. Zasadi iz stava 1. održavanjem i zaštitom puta. ovog lana shodno se primenjuju i na vlasnike. zaseka i nasipa. ovog lana moraju se uredno održavati i obnavljati. odnosno podigne zasade. zaslepljuju ih efekata i drugih štetnih uticaja. otpadnih voda i drugih te nosti na put. buke. odnosno pored tog puta na udaljenosti od sedam metara. rekonstrukcijom. kojima se ošte uje javni put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. ure aji za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje (u daljem tekstu: natpisi). dužan je. postavljanje. Reklamne table. odnosno neposredne držaoce zemljišta. smetova. odnosno podi i na javnom putu. 4) ispuštanje voda. Odredbe st. mereno sa spoljne strane od ivice kolovoza. . javnog puta. uz naknadu prouzrokovane štete. do 3. kao i zemljišni pojas ozeleni travom. ako se isti ne mogu izgraditi. Upravlja javnog puta dužan je da zaklju i ugovor sa susedom javnog puta da na susedovom zemljištu izgradi odvodne kanale i druge ure aje za odvo enje vode od trupa puta kao i da postavi privremene ili stalne ure aje i regulacije. u slu aju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe. 3) izvo enje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu. Postavljanje natpisa vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje upravlja Zabranjeno je postavljanje natpisa u pojasu širine 60 metara pored Natpise je dužno da održava lice koje je zahtevalo njihovo lan 44. Na javnom putu zabranjeno je naro ito: 1) privremeno ili trajno zauzimanje puta.

traktora. kosinama i zemljišnom pojasu. 19) svako injenje kojim se ošte uje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobra aja na putu. lan 46. 17) uklju ivanje vozila na put i isklju ivanje sa puta van priklju ka ili ukrštaja i nanošenje blata na put. oru a i drugih vrsta tereta po putu (grede. oru a na putu. predmeta i sme a na 7) zamaš ivanje puta mazivima ili drugim sli nim materijama. radi preduzimanja inspekcijskih mera. u slu ajevima iz stava 1. drlja e i sl. 18) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa koriš enje puta. bez odlaganja. ako je javni put u takvom stanju da: . 10) vu enje predmeta. 6) prosipanje. ovog lana. bespravnog izvo enja radova na javnom putu i u zaštitnom pojasu i svih drugih injenja kojima se bitno ošte uje. podnese pismeni zahtev koji se zasniva na ta nom. materijala. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre avanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima. put. ostavljanje ili bacanje materijala. 9) oranje i izvo enje drugih poljoprivrednih radova na bankinama.17 5) spre avanje oticanja voda sa puta. potpunom i odre enom injeni nom stanju nadležnoj inspekciji za javne puteve. plugovi. Upravlja javnog puta pokre e postupak kod Ministarstva ili opštinskog odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja za ograni avanje koriš enja javnog puta. dužan je da. grane. drva za ogrev.. 8) postavljanje i koriš enje svetla ili drugih svetlosnih ure aja na putu i pored puta. 14) puštanje stoke na put bez nadzora. balvani. svakodnevno sprovodi aktivnosti na utvr ivanju zauze a javnog puta.). uz koji je dužan da dostavi situacioni plan izdat od nadležnog organa. lan 45. u slu ajevima kada je taj plan podesno dokazno sredstvo za utvr ivanje injeni nog stanja. 11) spuštanje niz kosine zaseka. kojima se ometa odvijanje saobra aja na putu. odnosno ovlaš enog lica. drvene gra e. kao i otpadnih predmeta i 13) nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put. 12) paljenje trave i drugog rastinja na putu. kamenja i drugog materijala. materijala. Upravlja javnog puta. ili bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu. pluga i drugih poljoprivrednih mašina i 16) ko enje zaprežnih vozila spre avanjem okretanja to kova. na putu. useka i nasipa puta. kameni blokovi. Upravlja javnog puta dužan je da u obavljanju poslova zaštite javnog puta. napasanje i napajanje stoke 15) okretanje zaprege.

18 1) saobra aj nije mogu ili je mogu saobra aj pojedinih vrsta vozila. a upravlja javnog puta ima pravo na naknadu štete koja je time prouzrokovana. ukupnu masu. ako se taj prevoz obavlja radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. lan 48. Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. ovog lana. . ovog lana. Lice koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. Zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone mogu saobra ati na javnom putu ako imaju to kove sa pneumaticima. lan 47. širinu. kojom se odre uju na in i uslovi prevoza. kao i za potrebe odbrane zemlje. Motorna i priklju na vozila koja saobra aju na javnim putevima. odnosno u me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju. obavljanje tog prevoza uskladi sa upravlja em javnog puta. kao i iznos naknade za vanredni prevoz. moraju imati to kove sa pneumaticima. 2) saobra aj pojedinih vrsta vozila može biti štetan za javni put i 3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na zaštitu javnog puta i bezbednost saobra aja. ministarstvo nadležno za poslove saobra aja.. smatra se vanrednim prevozom u smislu ovog zakona. osim vozila sa gusenicima. ovog lana upravlja javnog puta pismeno obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. Vozila Vojske Srbije i Crne Gore ne moraju da ispunjavaju uslove iz stava 2. u prevozu u drumskom saobra aju na teritoriji Republike Srbije. Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko optere enje. ako su gusenice zašti ene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama. Vanredni prevoz može da se obavlja na javnom putu bez izdate dozvole iz stava 2. dužinu ili visinu. kao i lice koje vrši poslove na održavanju javnih puteva na kojima e se obaviti vanredni prevoz. ovog lana. Vozilo sa gusenicama može saobra ati na javnom putu sa savremenim kolovoznim zastorom. Vanredni prevoz. O izdatim dozvolama iz stava 2. može se obavljati na javnim putevima na osnovu posebne dozvole koju izdaje upravlja javnog puta za svaki pojedina ni prevoz. ovog lana dužno je da pre po etka obavljanja vanrednog prevoza. upravlja javnog puta preduzima mere obezbe enja javnog puta postavljanjem pripadaju e saobra ajne signalizacije i o preduzetim merama obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i javnost putem sredstava javnog informisanja. odnosno nadležni organ opštine ili grada.

lan 52. minerala. odnosno njegovog dela u smislu ovog zakona. stav 2. stav 2. lan 49. zabranjeno je koriš enje vozila koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta pri injenu obavljanjem vanrednog prevoza na javnom putu. ovog lana dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta. odnosno ovlaš eno lice opštinskog. ovog lana. smatra se prekomernim koriš enjem tog javnog puta. pri injenu grubom nepažnjom. odnosno padanja tereta. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da taj prevoz obavlja u skladu dozvolom iz lana 48.19 Lice iz stava 5. Za vreme trajanja isklju enja iz saobra aja. kao i kontrolu najve ih dozvoljenih osovinskih optere enja. . drveta i sl.5 tona i to najmanje etvorostrukim brojanjem saobra aja na izvornoj . ovog lana i odre uje mesto parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole. Kontrolu vanrednog prevoza. koja saobra aju na javnom putu.ciljnoj lokaciji. utvr uje upravlja javnog puta na osnovu prose nog godišnjeg dnevnog saobra aja teretnih vozila nosivosti više od 11. odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja. a najkasnije u roku od dva asa od trenutka onesposobljavanja vozila. uglja. ovog zakona. imalac vozila. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ovog lana koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. lan 50. vrši ovlaš eno službeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. odnosno obavlja privrednu delatnost iz stava 1. odnosno tereta dužan je da ukloni sa trupa javnog puta odmah. ovlaš eno lice ministarstva nadležnog za poslove saobra aja. ovog zakona. Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole iz lana 48. lan 51. ovog lana dužno je da o obavljanju tog prevoza obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. ukupne mase i dimenzija vozila.). U eš e teretnih vozila lica koje izvodi radove. Lice iz stava 1. Privremeno ili trajno u eš e teretnih vozila sa više od 50% u svim izvršenim prevozima tereta na odre enom javnom putu ili njegovom delu za potrebe lica koje izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji ili obavlja privrednu delatnost ija priroda zahteva tako izvršene prevoze (eksploatacija kamena. kao i teret koji je pao sa vozila.. isklju uje iz saobra aja na javnom putu ovlaš eno lice iz stava 1.

do 5. odnosno tereta dužan je da ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta odmah.20 Ako imalac vozila ili tereta ne izvrši uklanjanje u roku iz stava 1. 1. do 4. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. dužan je da obavesti organ nadležan za unutrašnje poslove i upravlja a javnog puta na kome e se održati sportska ili druga manifestacija. ako to zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. lan 53. Organizator sportske ili druge manifestacije snosi troškove zabrane saobra aja. blagovremeno obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i preduzme potrebne mere obezbe enja. Upravlja javnog puta dužan je da o zabrani saobra aja iz stava 1. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. ovog lana. odnosno tereta. preusmeravanja saobra aja i obaveštavanja javnosti i preduzetih mera obezbe enja. lan 54. pod uslovom da je mogu e preusmeravanje saobra aja na druge javne puteve. a u . odnosno tereta. Uklanjanje vozila. njegovom delu ili putnom objektu. Upravlja javnog puta dužan je da blagovremeno i na pogodan na in obaveštava javnost i korisnike javnih puteva o stanju i prohodnosti tih puteva. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 24 asa od trenutka onesposobljavanja vozila. sa trupa ili zemljišnog pojasa javnog puta iz st. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. kao i teret koji je pao sa vozila imalac vozila. ovog lana. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. ovog lana. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta na kome se zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. Ako imalac vozila ili tereta uklanjanje ne izvrši u roku iz stava 3. a najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. O zabrani saobra aja iz stava 1. 1. ure uje i obezbe uje opština. može zabraniti saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila na javnom putu. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje opštinskog puta i ulice. organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja. odnosno tereta. odnosno grad. ovog lana. Organ koji je. ovog lana mora se izvršiti tako da se ne nanese šteta javnom putu. nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja (u daljem tekstu: organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja). u smislu zakona kojim se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. ovog lana. izvrši e se na na in propisan odredbama st.. osim na autoputu. odnosno tereta.

može biti privremena ili stalna. njegovom delu ili putnom objektu. opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA lan 57. lan 55. može biti privremena.21 slu aju ograni enja. na predlog upravlja a javnog puta. na osnovu rešenja o tehni kom regulisanju saobra aja koje izdaje Ministarstvo. ili opštinski. periodi no i urgentno lan 58. saobra aja i okoline.. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. u slede im slu ajevima: isti saobra ajnu 1) ako se javni put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati saobra aj ili se ne može odvijati saobra aj odre ene vrste vozila. zabrani e saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila. njegovom delu ili putnom objektu. Upravlja javnog puta dužan je da pri izvo enju radova iz stava 1. u roku od 48 asova pre po etka primene navedenih mera. Održavanjem javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi kojima se obezbe uje nesmetan i bezbedan saobra aj i uva upotrebna vrednost puta. Opšta zabrana saobra aja na javnom putu. V. zamenjuje. Upravlja javnog puta dužan je da redovno signalizaciju i opremu puta. održavanje. 2) ako bi u eš e odre enih vrsta vozila u saobra aju nanosilo štetu javnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. javnog puta i 3) ako to zahteva izvo enje radova na rekonstrukciji i održavanju 4) ako to zahtevaju drugi razlozi zaštite javnog puta i bezbednosti saobra aja na javnom putu. dopunjuje i obnavlja saobra ajnu signalizaciju. a zabrana saobra aja za odre ene vrste vozila na javnom putu. Održavanje javnog puta obuhvata redovno. Upravlja javnog puta postavlja. ovog lana obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uva upotrebnu vrednost puta. obustave i zabrane saobra aja na javnom putu. lan 56. na javnom putu. Radovi na redovnom održavanju javnog puta jesu naro ito: . njegovom delu ili putnom objektu. Organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja na javnom putu.

podvožnjaka i vijadukata. 8) postavljanje. Radovi na oja anju kolovozne konstrukcije jesu naro ito: 1) postavljanje neasfaltiranim putevima. nosivosti. 12) košenje trave i ure ivanje zelenih površina na putu i zemljišnom 13) iš enje snega i leda sa kolovoza javnog puta i saobra ajnih površina autobuskih stajališta. propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta. izolacije. 2) mestimi no elemenata trupa puta. 10) postavljanje. odnosno tucani kog zastora na 2) obrada površine kolovoznog zastora ili zaptivanje. utvr ivanje i ocena stanja puta i putnog objekta. Radovi na periodi nom održavanju javnog puta obuhvataju: oja anje kolovozne konstrukcije. pojasa. rehabilitaciju i poja ano održavanje. 9) zamenjivanje. ležišta. lan 59. 2) zamena složenih dilatacionih sprava. . 11) iš enje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. saobra aja i okoline. podvožnjacima i vijaduktima. ošte enih sekundarnih elemenata i dotrajalih peša kih staza na mostovima. slivnika. zamena i poja anje dotrajalih kolovoznih zastora i promena popre nih nagiba kolovoza na javnom putu. saobra aja i okoline. Radovi na rehabilitaciji javnog puta jesu naro ito: 1) selektivno obnavljanje. nadvožnjacima. rigola. 5) ure enje i o uvanje kosina nasipa. dopunjavanje i obnavljanje iš enje saobra ajne signalizacije. 4) zamena deformisanih. zamenjivanje. rigola. kolovoza. 3) obnavljanje antikorozivne zaštite nadvožnjaka. useka i zaseka.. pojasu. odnosno njegovom delu. dotrajalih i privremenih propusta za vodu. saobra ajne signalizacije. 3) nanošenje novog asfaltnog sloja po celoj širini kolovoza odre ene 4) korekcija oblika postoje eg zastora ili kolovoza. eli nih konstrukcija mostova. dopunjavanje i obnavljanje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. šljun anog.22 1) pregled. parkirališta. ograda. 6) iš enje i ure enje jarkova. popravljanje kolovozne konstrukcije i ostalih 3) iš enje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog 4) ure enje bankina. 7) popravka putnih objekata. bankina.

odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. tehni ki opis. obrazuje komisiju za tehni ki pregled izvedenih radova na periodi nom održavanju javnog puta i izdaje akt o prijemu tih radova. Overa iz stava 6. Radovi na poja anom održavanju javnog puta (poboljšanje javnog puta). jesu naro ito: 1) ublažavanje pojedinih uzdužnih nagiba i ispravka pojedinih krivina. Ministar donosi propis o redovnom.23 5) postavljanje nove saobra ajne signalizacije na javnom putu. situacioni plan. 3) proširenje raskrsnica u nivou. 3. 5) saniranje klizišta i odrona. Radovi iz st. obložnih i portalnih zidova. 4) zamena drenažnih sistema i hidroizolacije u tunelima i sanacija ili zamena tunelske obloge. 6) sanacija i izrada potpornih. bankina i ostalih elemenata trupa puta na kra im delovima puta. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta overava Ministarstvo za državne puteve. u cilju obezbe ivanja prohodnosti puta i bezbednog odvijanja saobra aja. projekat regulisanja saobra aja za vreme izvo enja radova i tehni ku kontrolu tehni ke dokumentacije. projektni zadatak. detalje potrebne za izvo enje radova. periodi nom i urgentnom održavanju državnog puta kojim se bliže ure uju vrste radova. 2) proširenje kolovozne konstrukcije. uzdužni profil. popre ne profile. projekat saobra ajne signalizacije i opreme. Radovi na urgentnom održavanju javnih puteva obuhvataju radove uslovljene elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima. 2. opis radova sa predmerom i predra unom. . 8) postavljanje nove opreme puta i novih objekata i opreme za zaštitu puta. ovog lana prestaje da važi ako se radovi ne zapo nu u roku od godinu dana od dana izvršene overe. ili opštinski. Ministarstvo. a za opštinske puteve i ulice opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. saobra aja i okoline na javnom putu. odnosno njegovom delu. lan 60. ovog lana izvode se prema tehni koj dokumentaciji koja se izra uje u skladu sa ovim zakonom. ovog lana. tehni kim propisima i standardima i koja sadrži: opšti deo. pre po etka izvo enja radova na oja anju. i 4. tehni ki uslovi i na in izvo enja radova. 7) zamena ili izrada drenažnog sistema za odvodnjavanje podzemnih voda sa javnog puta i putnog objekta.. lan 61. odnosno njegovom delu. Tehni ku dokumentaciju iz stava 5.

lan 62. Radovi na održavanju javnog puta po pravilu se izvode tako da se ne zabranjuje saobra aj na javnom putu. upravlja javnog puta na kome je zabranjen saobra aj dužan je da putem sredstava javnog informisanja obavesti javnost 48 asova pre po etka zabrane saobra aja. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. lan 65. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. ovog lana. lan 63. po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Ministarstvo. lan 64. Javno preduze e održava kolovoznu konstrukciju i saobra ajnu signalizaciju. ovog lana ne mogu izvesti bez zabrane saobra aja na javnom putu. Troškove održavanja zajedni kih stubova i konstrukcija na mostu iz stava 1. U slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda upravlja javnog puta postupa na osnovu posebnog plana za otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja donosi propis iz stava 1. na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje. u širini kolovoza tog puta van naselja.24 Opštinski. Opština.. donosi rešenje o zabrani saobra aja. ili opštinski. ako je za potrebe naselja put izgra en sa širim kolovozom nego van naselja. snose u jednakim iznosima upravlja železni ke infrastrukture i upravlja javnog puta. U slu aju da se radovi iz stava 1. ovog lana. objekte i opremu državnog puta koji su izgra eni za potrebe naselja. U slu aju zabrane saobra aja iz stava 2. kao sastavni deo državnog puta. ovog lana za opštinske puteve i ulice. . Održavanje zajedni kih stubova i zajedni kih konstrukcija na mostu izgra enom za železni ku infrastrukturu i javni put vrši upravlja železni ke infrastrukture u skladu sa tehni kim propisima i standardima. odnosno grad snosi srazmeran deo troškova za održavanje državnog puta u naselju. u kojem utvr uje kojim e se drugim putem odvijati saobra aj i pod kojim uslovima uz saglasnost upravlja a javnog puta na koji se vrši preusmeravanje saobra aja. Upravlja opštinskog puta i ulice održava dodatne elemente.

25 VI. izra uju se i slede i idejni projekti: trupa puta. a zavisno od konfiguracije terena brzinu od najmanje 100 km na as.. Izuzetno od odredbe stava 2. opštinski put i ulica mora biti osposobljena da podnese osovinsko optere enje od najmanje šest tona. priklju aka. umesto posebne trake. a da se. a u tunelima i galerijama može. ovog zakona.) omogu avaju brzinu od najmanje 130 km na as. Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije državnog puta sadrži glavne projekte za sve elemente propisane lanom 4. da na pogodnim mestima ima ure ene prostore za prinudno zaustavljanje vozila i 3) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. ovog lana. Ministar bliže propisuje sadržinu idejnih projekata za pojedine elemente državnog puta iz stava 2. sa najmanje dve saobra ajne trake za svaku kolovoznu traku. ovog lana. Autoput mora da se izgradi tako da ispunjava slede e uslove: 1) da ima dve fizi ki odvojene kolovozne trake. putnih objekata. Ostali državni putevi I reda moraju se izgraditi tako da ispunjavaju slede e uslove: . saobra ajne signalizacije i opreme puta.5 tona po osovini. lan 69.75 metara. zavisno od konfiguracije terena. objekata za potrebe puta.50 metara. Javni put mora da se izgradi tako da bude osposobljen da podnese osovinsko optere enje od najmanje 11. uzdužni nagib. Javni put mora da se izgradi tako da ima najmanje dve saobra ajne i dve ivi ne trake ili ivi njake u ravni kolovoza. lan 67. raskrsnica. pored idejnog projekta tog puta. Izgradnja i rekonstrukcija javnog puta vrši se u skladu sa zakonom kojim se ure uje planiranje i izgradnja i u skladu sa ovim zakonom. ukrštaja. s tim što svaka saobra ajna traka mora da bude široka najmanje 3.5 metra. 2) da svaka kolovozna traka ima posebnu traku širine 2. ivi ne trake i sl. za prinudno zaustavljanje vozila duž cele trake ili duž pojedinih njenih delova na pogodnim rastojanjima. Za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. zavisno od terenskih uslova. lan 68. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA lan 66. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. a ulica trotoar i umesto ivi nih traka ivi njake.

a izuzetno 80 km na as na planinskim prevojima i drugim nepovoljnim planinskim terenima i 3) da raskrsnice budu izvedene tako da se vozila mogu bezbedno uklju ivati na put i isklju ivati sa puta. lan 70. Javni put van naselja na kome je predvi ena velika gustina saobra aja mora se izgraditi tako da ukrštanje tog puta sa drugim javnim putem bude izgra eno van nivoa. osim ulica. na delovima puta sa ve im uzdužnim nagibom ima izgra enu posebnu saobra ajnu traku za kretanje sporih vozila. 4) trgovinskih objekata i 5) sportsko . lan 71. lan 73. s tim što se. lan 72.) omogu avaju bezbedan saobra aj za ve e brzine. a najmanje za brzinu od 100 km na as.25 metara.. Putni objekti javnog puta moraju se izgraditi tako da širina kolovoza na putnom objektu ne sme da bude manja od širine kolovoza javnog puta. a za autoputeve i državne puteve I reda i mesta za izgradnju: saobra aju. . zavisno od konfiguracije terena. ivi na traka i sl. mora se izgraditi van kolovoza javnog puta. 3) turisti kih objekata. moraju se predvideti. u skladu sa prostornim planovima.5 metra. mesta pored javnih puteva za izgradnju: 1) stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom. 2) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. gustine i strukture saobra aja. osim ulice. 1) auto-baza za pružanje pomo i i informacija u esnicima u 2) ugostiteljskih objekata. uzdužni nagib. Saobra ajna površina autobuskog stajališta na javnom putu. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. 2) autoservisa i 3) objekata za privremeni smeštaj onesposobljenih vozila. Državni put I reda mora se izgraditi tako da.rekreacionih objekata.26 1) da saobra ajne trake budu široke najmanje po 3. Tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva.

U slu aju ukrštanja javnog puta sa železni kom infrastrukturom zbog izgradnje javnog puta. telekomunikacione instalacije i sl.27 lan 74. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom podvožnjaka za javni put.). lan 75. kao i sistemom za . ure ajima. Gornji stroj javnog puta ispod podvožnjaka iz stava 1. postrojenja. Lica. Troškove izmeštanja javnog puta. a pri izgradnji javnog puta o trošku investitora javnog puta. aerodrom i sl.. rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in. odnosno njegov deo koji se izmešta. lan 77. ure aje. instalacije i vodove. pismeno obavesti lica iz stava 2. odnosno ne prilagode objekte. odnosno njegovog dela. izmeste objekte. postrojenja. mora biti izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta. vodovod. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. ure aje. iz stava 1. rudnik. ovog lana ne izmeste. ako se druga ije ne sporazumeju investitor i upravlja javnog puta. snosi investitor objekta zbog ije izgradnje se vrši izmeštanje javnog puta. izgra eni podvožnjak smatra se objektom infrastrukturnog sistema. odgovaraju za štetu koja nastane zbog neblagovremenog otpo injanja izvo enja tih radova. odnosno njegov deo. postrojenjima. akumulaciono jezero. odnosno te železni ke infrastrukture. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili izvo enju drugih radova na javnom putu. najmanje 60 dana pre po etka radova iz stava 1. ovog lana dužna su da pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu o svom trošku. ovog lana. ovog lana sa opremom i saobra ajnom signalizacijom javnog puta. ovog lana. koji su imaoci i koja su dužna da se staraju o objektima. elektri ne. Investitor je dužan da.). najmanje 30 dana pre po etka radova na izgradnji. snosi investitor izgradnje tog javnog puta. odnosno. instalacije i vodove do po etka izvo enja radova na izgradnji. Lica iz stava 2. treba izmestiti zbog gra enja drugog objekta (železni ka infrastruktura. odnosno njegovog dela. odnosno u putnom objektu (kanalizacija. kamenolom. Ako postoje i javni put. javni put. ovog lana o po etku radova. Investitor je dužan da. troškove izgradnje nadvožnjaka ili podvožnjaka. ili ih prilagode nastalim promenama. lan 76. odnosno železni ke infrastrukture. U slu aju da lica iz stava 2. uskla uju radove na istim sa radovima na rekonstrukciji javnog puta.

Troškove izgradnje autobuskog stajališta iz stava 1. prostori za parkiranje. pripada javnom putu koji prolazi iznad javnog puta sa kojim se ukršta. odnosno putnog objekta sa dodatnim elementima (širi kolovoz. ovog lana. odnosno urbanisti kim planom. odnosno nadvožnjak. raskrsnice za potrebe naselja. odnosno grad koji je zahtevao izgradnju tih elemenata. odnosno promene kategorije infrastrukturnog sistema. Prostornim. do 4. peša ke staze i sl. odre uju se deonice javnog puta. shodno se primenjuju i kad zbog promene kategorije javnog puta. snosi opština. smatra se objektom infrastrukturnog sistema. odnosno grada ili prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika. ovog lana snosi opština. ne može da se naruši kontinuitet trase tog puta i saobra aja na njemu. lan 79. Infrastrukturni sistem ispod nadvožnjaka iz stava 3. trotoar. objekti i oprema koja odgovara potrebama naselja. biciklisti ke staze. Troškove izgradnje elemenata javnog puta u smislu stava 1. sa instalacijama i postrojenjima potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje tog sistema.). Izuzetno od odredbe stava 1. mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima i sa zajedni kom konstrukcijom. podvožnjak. lan 78. . na državnom putu može se izgraditi autobusko stajalište uz saglasnost Javnog preduze a. s tim da se kolovoz javnog puta odvoji od železni ke pruge. smatra se objektom javnog puta.. javna rasveta. potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje javnog puta. izgra eni nadvožnjak smatra se objektom javnog puta.28 odvodnjavanje površinskih i podzemnih voda. Odredbe st. odnosno putnog objekta u smislu stava 1. odnosno nadvožnjaka. dolazi do izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka. ovog lana. Na predlog opštine. svetlosna i druga signalizacija. Izgradnjom deonice javnog puta. ovog lana. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom nadvožnjaka za javni put. lan 80. ovog lana. odnosno grad ili prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika. Ako je ukrštanje dva javna puta izvedeno izgradnjom podvožnjaka. pod uslovom da imaju posebne konstrukcije. Mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima. ovog lana. 1.

. 2) sa enjem zaštitnih šumskih pojaseva i drugih zasada i 3) postavljanjem privremenih metalne rešetke.). Ministar propisuje osnovne uslove koje javni put izvan naselja i njegovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobra aja i podobnosti puta za odvijanje saobra aja. sa zahtevima bezbednosti saobra aja. kojima se menjaju položaj trase javnog puta u pojasu njegovog osnovnog pravca. njegov deo i putni objekat u pogledu bezbednosti saobra aja ispunjava tehni ke propise i standarde koji se odnose na tu vrstu objekata. projektuju i grade tako da se planska i tehni ka rešenja usklade sa najnovijim znanjima tehnike projektovanja i izgradnje javnih puteva. odnosno materijala. Javni putevi moraju da se planiraju. Upravlja javnog puta dužan je da putem sredstava javnog informisanja objavi predaju javnog puta na upotrebu. lan 82. lan 84. nosivost. njegovom delu i putnom objektu. lan 83. sa ekonomskim na elima i merilima za ocenu opravdanosti njihove izgradnje i sa propisima o zaštiti životne sredine. njegov deo i putni objekat podoban je za upotrebu kada se na na in propisan zakonom utvrdi da javni put. mora se obezbediti zaštita javnog puta i saobra aja: 1) izgradnjom stalnih objekata (potporni. bujicama i jakim vetrovima. Na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. ili opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. obložni. stabilnost ili proširuje kolovoz novim saobra ajnim i zaustavnim trakama.). konstruktivni elementi. ži ane mreže i sl. .29 lan 81. naprava (palisade. lan 85. drvene lese. tako da štetni uticaji na sredinu zbog o ekivanog saobra aja budu što manji. Javni put. ovog lana izdaje Ministarstvo. Odredbe ovog zakona kojima se ure uje izgradnja javnih puteva primenjuju se i na rekonstrukciju ovih puteva. Projektovanje javnog puta. Upotrebnu dozvolu za javni put iz stava 2. odnosno rekonstrukcija javnog puta i koriš enje materijala vrši se primenom tehni kih propisa i standarda za tu vrstu objekata. Rekonstrukcijom javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi na postoje em putu. izgradnja. pregradni i vetrobranski zidovi i sl.

njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehni kim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog puta. Nadzor nad sprovo enjem ovog zakona. 4) stanje državnog puta. koja su deo javnog puta. Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republi kog inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor). tehni ke kontrole tehni ke dokumentacije. vrši Ministarstvo. Inspektor ima pravo i dužnost da proverava: 1) radove na izgradnji. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. 8) primenu tehni kih propisa. moraju da ispunjavaju. 7) da li se pravilno i redovno sprovode propisane mere zaštite državnog puta. odnosno izvo enjem radova na objektima koji su predmet inspekcijskog nadzora. 6) uslove odvijanja saobra aja na državnom putu. standarda i normi kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. odnosno da li je odobrenje izdato na propisan na in. njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. 2) tehni ku i drugu dokumentaciju za izgradnju. lan 88. njegovog dela i putnog objekta. podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona i zakona i drugih propisa kojima se ure uje izgradnja i rekonstrukcija. 9) da li je za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. 5) pravilno održavanje državnog puta. lan 87. 3) ispunjenost uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja. rukovo enja izvo enjem radova i vršenja stru nog nadzora. VII. . Inspektor ne može da izra uje ili u estvuje u izradi tehni ke dokumentacije i tehni koj kontroli tehni ke dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog nadzora i da vrši stru ni nadzor nad izgradnjom. njegovog dela i putnog objekta izdato odobrenje za izgradnju. rekonstrukciju i održavanje državnog puta. njegovog dela i putnog objekta..30 Ministar propisuje osnovne uslove koje autobuska stajališta i parkirališta. kao i bezbednost saobra aja na državnim putevima. njegovog dela i putnog objekta. NADZOR lan 86.

njegov deo i putni objekat koristi na osnovu izdate upotrebne dozvole. na državnom putu. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. putnog objekta i zemljišnog pojasa. u roku koji ne može biti kra i od 30 dana.. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlaš en da: 1) zabrani izvršenje radova koji se izvode protivno zakonu i drugim propisima. cevovoda. cevovoda. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. vodova. protivno uslovima odvijanja saobra aja na državnom putu. zasada. suprotno odredbama ovog zakona. gra evinskog i drugog materijala i natpisa podignutih. 13) da li je po etak izgradnje državnog puta. ograda. njegovom delu ili putnom objektu. zasada. 4) naredi rušenje i uklanjanje objekata izgra enih. odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu državnog puta i uklanjanje deponija otpada i sme a. njegovog dela i putnog objekta. za koji je izdato odobrenje za izgradnju. njegovog dela i putnog objekta. 6) naredi rušenje i uklanjanje objekata. ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona. ako utvrdi da se državni put. 7) zabrani radove koji se izvode u neposrednoj blizini državnog puta. njegovom delu i putnom objektu ili protivno propisanim merama zaštite državnog puta. drve a. 3) naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu. njegovog dela. ovog lana inspektor obavlja i druge poslove utvr ene zakonom. 11) da li izvo a radova na izgradnji i rekonstrukciji državnog puta. 12) da li se državni put. osim objekata. instalacija. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. njegovog dela i putnog objekta. 2) predloži organu nadležnom za tehni ko regulisanje saobra aja zabranu saobra aja ili saobra aja odre ene vrste vozila. Pored poslova iz stava 1. a koji mogu ugroziti njihovu stabilnost i bezbednost saobra aja. 9) naredi investitoru pribavljanje upotrebne dozvole. 8) isklju i iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. drve a.31 10) da li se državni put. odnosno da li je dozvola izdata na propisan na in. 14) da li vanredni prevoz vrši sa posebnom dozvolom. 5) naredi rušenje ili uklanjanje ograda. odnosno izvo enja radova prijavljen na propisan na in. njegov deo i putni objekat gradi prema tehni koj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju i da li je ta dokumentacija izra ena u skladu sa propisima. natpisa. lan 89. njegovog dela i putnog objekta. a ako . koristi bez upotrebne dozvole. njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije i gra evinski dnevnik na propisan na in. njegov deo ili putni objekat. tehni kim propisima i standardima i normama kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji.

ako utvrdi da se prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. lan 90. inspektor e narediti da se bez odlaganja preduzmu mere obezbe enja. bez prethodno pribavljene saglasnosti Javnog preduze a. 14) naredi otklanjanje nedostataka u utvr enom roku. rekonstruisanih i održavanih delova državnog puta ili putnog objekta na kojima nisu otklonjeni nare eni nedostaci. priklju kom ili ukrštanjem puteva. 13) naredi rušenje državnog puta. lan 91. Nadležni inspektor opštinske. Ako je državni put. Žalba izjavljena protiv rešenja iz stava 1. ovog izvršenje rešenja kojim se: lana ne odlaže 1) zabranjuju. lan 92. u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se ure uje zaštita opštinskih puteva i ulica. a ako se u utvr enom roku nedostaci ne otklone. privremeno zabrani saobra aj na državnom putu. Žalba se podnosi preko Ministarstva. odnosno odobrenja za izgradnju.. ima prava. ako utvrdi da je izdato suprotno zakonu. njegovog dela i putnog objekta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. 10) naredi postavljanje fizi kih prepreka kojima se onemogu ava priklju enje na državni put. dužnosti i ovlaš enja republi kog inspektora za državne puteve utvr enih ovim zakonom. odnosno obustavljaju radovi. ako utvrdi da izvo a radova ne ispunjava propisane uslove. njegovog dela ili putnog objekta. odnosno zabrani dalje izvo enje radova prilikom izgradnje i rekonstrukcije državnog puta. 12) pokrene postupak za ukidanje odobrenja za izgradnju.32 investitor ne pribavi upotrebnu dozvolu u utvr enom roku. odnosno rekonstrukciju. . njegovog dela i putnog objekta. 15) naredi uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. 11) naredi otklanjanje nepravilnosti. odnosno priklju kom prilaznog puta na državni put. po pravu nadzora. njegovom delu ili putnom objektu. za koje nije izdato odobrenje za izgradnju. odnosno obustavi dalje izvo enje radova i naredi rušenje i uklanjanje izgra enih. Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Vladi u roku od osam dana od dana dostavljanja. zabrani. a po potrebi može privremeno zabraniti saobra aj na državnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. njegov deo ili putni objekat u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati bezbedan saobra aj. odnosno gradske uprave. 2) privremeno zabranjuje saobra aj na državnom putu. ne primenjuju tehni ki propisi i standardi i norme kvaliteta. njegovom delu ili putnom objektu.

gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. cevovoda. drve a. Zaustavljanje vozila iz stava 1. cevovoda. Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova nosi službeno odelo i službenu legitimaciju. instalacija. natpisa.33 3) nare uje otklanjanje nedostataka na državnom putu. nosilac prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na javnom putu. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice. VIII. ograde i drve e. KAZNENE ODREDBE lan 95. kazni e se za krivi no delo zatvorom od tri meseca do jedne godine ( lan 44. ima pravo da na državnim putevima zaustavlja vozila.. Inspektor. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. ta ka 4). održavanjem i zaštitom javnog puta. 2) Preduzetnik. lan 94. kazni e se za krivi no delo zatvorom do godinu dana ( lan 44. osim objekata. ta ka 1). radi ostvarivanja pregleda. njegovog dela. 4) Preduzetnik. rekonstrukcijom. ovoga lana vrši se isticanjem saobra ajnog znaka "zabranjen saobra aj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP". 4) nare uje rušenje i uklanjanje objekata. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje ispusti vodu. osim vozila Vojske Srbije i Crne Gore. vozila hitne pomo i i vozila organa unutrašnjih poslova. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje privremeno ili trajno zauzme javni put. 3) Preduzetnik. putnog objekta i zemljišnog pojasa. sadržinu i koriš enje službenog odela i službene legitimacije. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom i 5) isklju uje iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. 5) Preduzetnik. ta ka 3). ostavlja predmete i materijale. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. koje izvodi radove na javnom putu kojima se ošte uje put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. ta ka 2). postavlja postrojenja i . zasada. vodova. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. otpadnu vodu i drugu te nost na javni put. Ministar propisuje izgled. ograda. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje izvodi radove na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. 1) Preduzetnik. lan 93. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje podiže zasade.

ovog zakona. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. Nov anom kaznom od 300. stav 2). 3) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu.000 do 3. 12) projektovanje.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. lan 96. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. 8) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73.000. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. Nov anom kaznom od 200.000 do 1.000 dinara kazni e se za privredni prestup pravno lice ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. stav 5). postrojenja. 11) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. stav 1). ovog zakona. stav 1. 6) se radovi na oja anju. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 50. ne podnese zahtev za upis promene. stav 1). ure aje. stav 2). 4) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. Za privredni prestup iz stava 1. gradi objekte ili vrši druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta.000 dinara kazni e se za prekršaj pravno lice ako: . instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. stav 2). 5) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. stav 6). 7) pre po etka izvo enja radova na oja anju. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83.000. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59.34 ure aje. lan 97. 2) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 33. stav 2). stav 1). stav 4). ovog zakona.000 do 200. 10) izmešteni javni put. 9) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte..

ovog zakona. stav 3). 13) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 2). drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. 1.. stav 2. vodovod. 4) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. 6) podiže ograde. bez saglasnosti. 11) gradi raskrsnicu ili ukrštaj opštinskog. stav 1. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. stav 2. kao i telekomunikacione i elektro vodove. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. . odnosno priklju ak na državni put bez saglasnosti Javnog preduze a ( lan 37. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. ovog zakona. stav 1. postrojenja i sl. odnosno nekategorisanog puta. stav 2). suprotno odredbi lana 43. 17) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. stav 2). 16) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. stav 2). ovog zakona. 20) postavlja natpise suprotno lanu 43. odnosno pored tih puteva ( lan 43. stav 1. 35. 3) gradi.. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. ovog zakona. stav 1. instalacije. stav 3. stav 4). kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. 18) postavlja na javnom putu natpise.35 1) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. 21) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. stav 2). toplovod. stav 19) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). stav 1). 12) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. lanu 35. odnosno postavlja. stav 3). ovog zakona. sa državnim putem. ovog zakona. kanalizaciju. ovog zakona. 14) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). za izmenu 15) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. stav 2). ure aja i instalacija ( lan 28. 2) gradi objekte i postavlja postrojenja. železni ku prugu i drugi sli an objekat. kao i ulice.

40) koristi u saobra aju na javnom putu. ovog zakona. ta ka 6). sa savremenim kolovoznim zastorom. predmete i sme e na javni put 24) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 25) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. 26) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. 27) vu e predmete. ovog zakona. drvenu gra u. 28) spušta niz kosine zaseka. 42) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. ostavlja ili baca materijale. . ta ka 8). 38) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. useka i nasipa javnog puta. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. kamenje i drugi materijal ( lan 44. 34) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštaja i nanosi blato na javni put ( lan 44. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. ta ka 11). ta ka 15). 36) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 23) prosipa.. stav 1). drva za ogrev. 29) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. ta ka 13). ta ka 7). ovog 39) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. 41) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. zakona. ta ka 12). ta ka 18). 30) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. 37) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. stav 4). ta ka 5). ta ka 9). kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 44.36 22) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 2). ta ka 14). 33) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. ta ka 10). kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ta ka 17). stav 2. stav 1. stav 3. 32) okre e zapregu. kosinama i zemljišnom pojasu javnog puta ( lan 44. ta ka 16). osim vozila sa gusenicima. ta ka 19). traktor. materijale. 31) pušta stoku na javni put bez nadzora. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. ( lan 44. 35) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44.

53) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. stav 1. stav 3. stav 3). stav 5). sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 5). stav 1. ovog zakona. 44) ne obavljanju vanrednog prilikom elementarnih uskla eno sa upravlja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o prevoza. lan 98. 49) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana i odgovorno lice u pravnom licu. ovog zakona. radi intervencije i drugih nepogoda. kao i za potrebe odbrane zemlje. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 10. 50) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbi lana 53. stav 2). ure ajima. stav 1). ovog zakona. stav 3. kao i teret koji je pao sa vozila. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 54) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). 52) postupa suprotno lanu 55. 46) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. kao i teret koji je pao sa vozila u roku iz lana 52. ovog zakona. ovog zakona. stav 1. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. 51) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. stav 3.. . 56) ne uskladi radove na objektima. ovog zakona. stav 3. 45) za vreme trajanja isklju enja. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. koje je em javnog puta ( lan 48. postrojenjima.000 do 500. Za prekršaj iz stava 1. ovog zakona. u roku iz lana 52. ovog zakona. Nov anom kaznom od 100. ovog zakona. 47) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 55) pre po etka radova na izgradnji. stav 6). koji se obavlja bez izdate dozvole. odnosno tereta sa trupa. 57) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 48) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju.000 do 50.37 43) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj preduzetnik ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74.

1.. 10) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 11) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 12) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). ovog zakona. stav 3). stav 1. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. toplovod. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. . stav 1. stav 2). stav 2). 18) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. stav 2). stav 2). ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1). stav 2). stav 2.. odnosno postavlja. stav 21) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. stav 2. kanalizaciju. 15) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 14) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. ure aja i instalacija ( lan 28. lanu 35. 16) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). 35. železni ku prugu i drugi sli an objekat. stav 3). 9) podiže ograde. vodovod. bez saglasnosti. 4) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu.38 2) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. za izmenu 17) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. stav 1. 8) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. 6) gradi. 20) postavlja na javnom putu natpise. 19) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. ovog zakona. kao i telekomunikacione i elektro vodove. ovog zakona. 13) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. 5) gradi objekte i postavlja postrojenja. 3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. ovog zakona. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1). suprotno odredbi lana 43. ne podnese zahtev za upis promene. stav 2). ovog zakona. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. stav 1. postrojenja i sl. ovog zakona. instalacije. 7) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja.

25) prosipa. ta ka 16). stav 2. ta ka 11). ovog zakona. sa savremenim kolovoznim zastorom. 30) spušta niz kosine zaseka. 33) pušta stoku na javni put bez nadzora. 36) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. ta ka 6). ta ka 15). 28) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. kamenje i drugi materijal ( lan 44. ta ka 17). 24) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 4). 35) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. odnosno pored tih puteva ( lan 43. ta ka 12). kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. 23) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. 29) vu e predmete. ta ka 7). ta ka 14). vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. stav 3. stav 1. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ta ka 18). 43) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. drva za ogrev. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. . ovog zakona. 37) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. zakona. ovog 41) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. ta ka 9). 32) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. 38) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. materijale. traktor. 42) koristi u saobra aju na javnom putu. ta ka 8). stav 4). drvenu gra u. stav 1). 44. 34) okre e zapregu.. ta ka 5). bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 31) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. osim vozila sa gusenicima.39 22) postavlja natpise suprotno lanu 43. ta ka 10). ostavlja ili baca materijale. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. 40) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. ( lan 44. 39) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. useka i nasipa javnog puta. ta ka 13). stav 2). ta ka 19). predmete i sme e na javni put 26) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 27) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta.

51) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ovog zakona. 46) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. 58) pre po etka izvo enja radova na oja anju. ovog zakona. stav 1. na na in propisan u lanu 52. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ure ajima. ovog zakona. odnosno tereta sa trupa. stav 3. ovog zakona. stav 6). 59) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. ovog zakona. 54) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. ovog zakona. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. stav 2). 57) se radovi na oja anju. postrojenjima. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. koji se obavlja bez izdate dozvole. stav 3). 47) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. 52) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. stav 3. sa upravlja em javnog puta ( lan 48.40 44) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. ovog zakona. stav 2). stav 5). 60) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). stav 3. 56) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. stav 1. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 63) ne uskladi radove na objektima. 49) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. . kao i teret koji je pao sa vozila. 53) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbama lana 53. 55) postupi suprotno odredbama lana 55. ovog zakona. stav 1. stav 6). stav 5). 48) za vreme trajanja isklju enja.. stav 5). ovog zakona. 45) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. 62) pre po etka radova na izgradnji. 50) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 61) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. stav 3. ovog zakona.

. 3) gradi objekte i postavlja postrojenja. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 66) izmešteni javni put. ovog zakona. 2) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. 6) podiže ograde. Nov anom kaznom od 10. stav 1). 4) gradi. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. 64) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. stav 1). stav 1. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. kanalizaciju. stav 2). postrojenja. lanu 35. 65) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte.. stav 1. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. bez saglasnosti. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. stav 2). stav 1). izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. stav 1. stav 3. stav 4). 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). 11) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. postrojenja i sl. toplovod. stav 2). odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. odnosno postavlja. ovog zakona. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30.000 do 50. instalacije. ovog zakona. 67) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. stav 1. ovog zakona. ovog zakona. stav 2). 68) projektovanje. vodovod. ovog zakona. ure aje. . železni ku prugu i drugi sli an objekat. kao i telekomunikacione i elektro vodove. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. lan 99. 35.41 odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj fizi ko lice ako: 1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. ne podnese zahtev za upis promene. stav 2.

( lan 44. ta ka 17). ovog zakona. predmete i sme e na javni put 21) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 22) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. drvenu gra u. suprotno odredbi lana 43. drva za ogrev. 30) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. 1. useka i nasipa javnog puta. 29) okre e zapregu. 20) prosipa. ta ka 15). 31) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. odnosno pored tih puteva ( lan 43. . 24) vu e predmete. ta ka 11). ta ka 18). stav 2). 28) pušta stoku na javni put bez nadzora. ostavlja ili baca materijale. stav 4). 23) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. 32) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. kamenje i drugi materijal ( lan 44. traktor.42 12) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. ta ka 7). ta ka 12). napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. stav 2). ta ka 8). 25) spušta niz kosine zaseka. 18) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put.. 13) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). za izmenu 14) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. 33) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. materijale. 44. ta ka 9). ta ka 13). kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ovog zakona. 27) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ovog zakona. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 6). 17) postavlja natpise suprotno lanu 43. stav 16) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. stav 2. 19) spre i oticanje voda sa javnog puta. 26) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. 15) postavlja na javnom putu natpise. ta ka 14). ta ka 19). ta ka 10). ta ka 5). ta ka 16). stav 3. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44.

36) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. ovog zakona. Zakona o me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju ("Službeni list SRJ". stav 4). 37) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. 46) ne uskladi radove na objektima. 60/98. 43) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 38) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 35) koristi u saobra aju na javnom putu. ure ajima. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. sa savremenim kolovoznim zastorom. stav 5). 48) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. 67/93. 52/91. stav 2). osim vozila sa gusenicima. stav 2). stav 3). koji se obavlja bez izdate dozvole. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona. na na in propisan u lanu 52. stav 1. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 44/99. 41) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50.43 34) koristi u saobra aju na javnim putevima motorna i priklju na vozila. stav 1. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. postrojenjima. IX. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o putevima ("Službeni glasnik RS". stav 1). stav 2). instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 5/99. stav 3. 44) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. br. 40) za vreme trajanja isklju enja. 42) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ovog zakona. ovog zakona. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. 74/99 i 4/00). stav 4). 53/93. 39) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. 45) pre po etka radova na izgradnji. 47) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47.. stav 5). . postrojenja. br. 48/94 i 42/98) i lan 48. ure aje. stav 1. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 100. stav 3. kao i teret koji je pao sa vozila. ovog zakona. 46/91. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. stav 6). odnosno tereta sa trupa. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda.

53/93. 67/93. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlaš enja Republi ke direkcije za puteve iz stava 1. lan 103. ovog lana. Danom po etka rada Javnog preduze a Republi ka direkcija za puteve iz stava 1. 52/91. 52/91. godine. januara 2006. 46/91. sredstva. Do po etka rada Javnog preduze a poslove upravljanja državnim putevima vrši Republi ka direkcija za puteve obrazovana Zakonom o putevima ("Službeni glasnik RS". 53/93. 46/91. br. 67/93. zaposlene. Ovaj zakon stupa na snagu 1. Propisi doneti na osnovu Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS". ovog lana. lan 102.44 lan 101. prestaje sa radom Danom po etka rada Javno preduze e preuzima prava. 48/94 i 42/98) primenjuju se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona. . br.. 48/94 i 42/98). obaveze.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->