ZAKON

O JAVNIM PUTEVIMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1. Ovim zakonom ure uju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i na in upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i na in finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor. lan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede e zna enje: 1) "put" jeste izgra ena, odnosno utvr ena površina koju kao saobra ajnu površinu mogu da koriste svi ili odre eni u esnici u saobra aju, pod uslovima odre enim zakonom i drugim propisima; 2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa; 3) "državni put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje: - teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva; - teritoriju države sa teritorijom susednih država; - celokupnu teritoriju države; - privredno zna ajna naselja na teritoriji države; - podru je dva ili više okruga ili podru je okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slu aju da nije izgra en obilazni put pored naselja; 4) "autoput" jeste državni put koji je namenjen isklju ivo za saobra aj motornih vozila, sa fizi ki razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobra ajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobra ajnim znakom; 5) "opštinski put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva; 6) "saobra ajna površina" jeste posebno ure ena površina za odvijanje svih ili odre enih vidova saobra aja ili mirovanje vozila; 7) "nekategorisani put" jeste saobra ajna površina koja je dostupna ve em broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put; 8) "biciklisti ka staza" jeste saobra ajna površina obeležena propisanim saobra ajnim znakom, namenjena za saobra aj bicikala i bicikala sa motorom;

- 2 9) "naselje" jeste izgra eni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbe eni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedni kih potreba stanovnika, ije se granice utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada i ozna avaju propisanim saobra ajnim znakom na javnom putu; 10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja; 11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja ije se karakteristike utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada; naselja; 12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobra ajno povezuje delove

13) "ozna avanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža); 14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadržina saobra ajno-tehni kih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima; 15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji služi da primi mehani ka dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogu i bezbedno, nesmetano i ekonomi no kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor; 16) "kolovoz" jeste izgra ena površina javnog puta po kojoj se odvija saobra aj i ine ga saobra ajne trake (vozne, dodatne, ivi ne, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila; 17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbe uje bo nu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta; 18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vo enje površinskih voda koji obezbe uje stabilnost kolovozne konstrukcije; 19) "berma" jeste prostor izme u rigole i kosine useka i služi za zaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbe enje preglednosti puta; 20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine ve e od šest metara jeste razdelni pojas; 21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvaja saobra aj motornih vozila od nemotorizovanog saobra aja; 22) "putni objekti" su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.; 23) "nadvožnjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; 24) "podvožnjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; sakupljanje, 25) "objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje" služe za odvo enje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i

- 3 podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta; 26) "prate i sadržaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta; 27) "autobusko stajalište" je posebno izgra ena i ozna ena saobra ajna površina uz kolovoz javnog puta ili priklju ena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila; 28) "granice gra enja" jesu linije unutar kojih se izvode gra evinski zahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta; 29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje ine krajnje ta ke popre nog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu; 30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i može biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa); 31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železni ke infrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa; 32) "prilazni put" jeste saobra ajna površina preko koje se omogu ava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put; 33) "priklju ak" jeste saobra ajna površina kojom se povezuje javni put niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem; 34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, železni ke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije i sl.); 35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbe ena na svakoj ta ki puta i koja se odre uje na osnovu vrednosti ra unske brzine; 36) "potrebna preglednost na raskrsnici" odre uje se iz uslova odvijanja saobra aja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehni koj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobo ene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobra aja; 37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno ure aja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedni ku granicu sa javnim putem; 38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, ija je širina odre ena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograni ava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 40) "saobra ajna signalizacija" obuhvata sredstva i ure aje za pra enje, kontrolu, regulisanje i vo enje saobra ajnih tokova (saobra ajni znakovi na putevima);

- 4 41) "upravljanje saobra ajem" jeste pra enje, kontrola i vo enje saobra aja na mreži državnih puteva ili na odre enoj deonici državnog puta; javnom putu; 42) "obustava saobra aja" jeste kontrolisani prekid saobra aja na

43) "ograni enje saobra aja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu; 44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim optere enjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekora uje propisane mere; 45) "održavanje puta" jeste izvo enje radova kojima se obezbe uje nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja i uva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno rekonstrukcije; 46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ograni avanje intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i pojasu kontrolisane izgradnje, propisanih ovim zakonom; 47) "klasifikacija puteva" jeste podela javnih puteva na osnovu propisanih kriterijuma; 48) "upotrebna vrednost puta" jeste vrednost javnog puta u trenutku procene, prema stepenu o uvanosti projektovanih karakteristika; 49) "tehni ka regulativa" jesu standardi, tehni ki propisi, uputstva, uslovi i specifikacije za planiranje, projektovanje, gra enje, održavanje i zaštitu javnih puteva; 50) "upravlja javnog puta" jeste javno preduze e, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem. lan 3. Javni putevi i nekategorisani putevi ine mrežu puteva. Putevi iz stava 1. ovog lana, kao dobra u opštoj upotrebi, u državnoj su svojini i na njima se mogu sticati prava koriš enja, prava službenosti i druga prava odre ena zakonom. lan 4. Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) trup puta koji ine donji i gornji stroj:
- donji stroj puta (nasipi; useci; zaseci; objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i sl.); - gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija; ivi ne trake, odnosno ivi njaci; rigole; bankine; berme; razdelne trake i sl.);

2) putne objekte (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.); 3) priklju ke; 4) trotoare, peša ke i biciklisti ke staze koje prate kolovoz puta;

5 metara od najviše ta ke kolovoza. 8) saobra ajnu signalizaciju. teritoriju države sa teritorijom susednih država. odnosno grada. odnosno skupština grada. odnosno grada sa mrežom državnih puteva) i 4) ulice (saobra ajno povezuju delove naselja). kao i privredno zna ajna naselja na teritoriji države). a za autoput u visini od najmanje 4. Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterijume za kategorizaciju državnih puteva. sa slobodnim prostorom u visini od najmanje 4. 2) državne puteve II reda (saobra ajno povezuju podru je dva ili više 3) opštinske puteve (saobra ajno povezuju teritoriju opštine. kao i teritoriju opštine.). instalacije rasvete i rasveta za potrebe saobra aja. lan 6. celokupnu teritoriju države. ure aji za evidenciju saobra aja i sl. ovog objekte. donosi akt o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica. smerokazi. zaštita od osulina.75 metara od najviše ta ke kolovoza. Na osnovu kriterijuma iz stava 4. 6) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara.. ovog lana skupština opštine. ovog kategorizaciji državnih puteva. 9) opremu puta (sve vrste zaštitnih ograda. odmorišta. odnosno skupština grada. Prema zna aju saobra ajnog povezivanja javni putevi se dele na: lana. propisuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica. naplatne stanice. Na osnovu kriterijuma iz stava 2.) i 10) objekte i opremu za zaštitu puta. saobra aja i okoline (snegobrani. odnosno deo su mreže evropskih puteva. obuhvata i 1) državne puteve I reda (saobra ajno povezuju teritoriju države sa mrežom evropskih puteva. ure aje i opremu za upravljanje saobra ajem.5 5) zemljišni pojas. lan 5. . pored elemenata iz stava 1. lana Vlada donosi akt o Skupština opštine. zelene površine i sl. zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i sl. vetrobrani. okruga ili podru je okruga). Državni put. saobra ajne površine autobuskih stajališta. parkirališta. kontrolne stanice.). 7) objekte za potrebe puta (putne baze. se dele na: Prema položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobra aja javni putevi 1) javne puteve van naselja i 2) javne puteve u naselju.

. vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta. po svojim tehni kim karakteristikama.. Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona jeste: koriš enje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta. odnosno skupština grada. planiranje izgradnje. organizovanje i obavljanje stru nih poslova na izgradnji. Pravac. ustupanje radova na održavanju javnog puta. ozna avanje javnog puta i vo enje evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim podacima za te puteve. odre uje skupština opštine. uslove koji se zahtevaju za tu kategoriju puta. obuhvata i upravljanje saobra ajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu. ništava je. odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik. zaštita javnog puta. Odluka skupštine opštine. pod uslovima i na na in utvr en zakonom kojim se ure uje obavljanje delatnosti od opšteg interesa. ovog lana. odnosno skupština grada. pored poslova iz stava 1. Promena pravca državnog puta u naselju može da se vrši ako novi pravac državnog puta ispunjava. smatraju se delovima tih puteva. organizovanje stru nog nadzora nad izgradnjom. lan 8. Upravljanje državnim putem. UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA lan 7. održavanja i zaštite javnog puta. koji prolazi kroz naselje. održavanjem i zaštitom javnog puta. Upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa. II. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministarstvo).6 Javni put u naselju odre uje se prostornim i urbanisti kim planom. rekonstrukcije. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. Delatnost upravljanja državnim putevima obavlja javno preduze e koje osniva Vlada (u daljem tekstu: Javno preduze e).). odnosno promenu pravca državnog puta. odnosno promeni pravca državnog puta koji prolazi kroz naselje doneta bez saglasnosti iz stava 4. Delatnost upravljanja državnim putevima može da obavlja i privredno društvo. ovog lana. vršenje javnih ovlaš enja i sl. Pravac opštinskog puta u naselju odre uje skupština opštine. održavanju i zaštiti javnog puta. Kolovozna konstrukcija ulica koje su istovremeno delovi državnih ili opštinskih puteva koji prolaze kroz naselja i saobra ajna signalizacija. rekonstrukciji. odnosno skupštine grada o pravcu. rekonstrukcijom.

zaštiti. Upravljanje saobra ajem obezbe uje se upotrebom: 1) telekomunikacionih. Ako se deo državnog puta iz stava 1. uz saglasnost Vlade. 2) objekata i ure aja za naplatu putarine. elektronskih i stacionarnih ure aja za pra enje. izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva. 4) objekata i ure aja za zaštitu javnog puta i 5) objekata i ure aja za zaštitu okruženja javnog puta. lan 10. Upravlja javnog puta dužan je da ozna ava i vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve. Ako se deo državnog puta iz stava 1. lan 11. Javno preduze e dužno je da obezbedi upravljanje saobra ajem na državnim putevima u skladu sa propisima kojima se ure uje bezbednost saobra aja na putevima.. na in prikupljanja. lan 12. 3) ventilacionih i sigurnosnih ure aja u tunelima. ovog lana i dalje koristi za saobra aj. Deo državnog ili opštinskog puta koji po izgradnji ili rekonstrukciji ne pripada izgra enom ili rekonstruisanom državnom ili opštinskom putu. odnosno obnavljanja podataka. izvrši e se njegova prekategorizacija. Javno preduze e propisuje metodologiju brojanja vozila i vo enja podataka o prebrojanim vozilima na državnom putu. o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi taj put odlu i e i uslove . ne smatra se delom tog puta. kao koriš enja podataka iz evidencija o javnim putevima. održavanja i zaštite državnih puteva i godišnji program radova na održavanju. kontrolu stanja kolovoza i za daljinsko obaveštavanje i upozoravanje. Javno preduze e dužno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez neophodnog zastoja. kontrolu. propisuje: Ministar nadležan za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministar) 1) na in ozna avanja javnih puteva. Javno preduze e donosi srednjoro ni plan izgradnje i rekonstrukcije.7 lan 9. na in vo enja evidencija. ovog lana ne koristi za saobra aj. bezbednost i regulisanje saobra aja. 2) vrstu i sadržinu evidencija.

železni ke pruge i drugih sli nih objekata. reklamnih panoa. Upravlja javnog puta dužan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. odnosno lice u iju korist je ustanovljeno neko od prava iz stava 1. zasnovanih na zakonom propisanom pravnom osnovu. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. podnese zahtev za upis prava koriš enja na javnom putu. odnosno brisanje podataka.8 upravlja javnog puta u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj. putu i 4) saglasnosti za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja 5) saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na 6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom 7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli. Protiv akata iz stava 1. toplovoda. odnosno postavljanje vodovoda. u roku od osam dana od dana dostavljanja tog akta. odnosno pored tog puta. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. na javnom putu. postrojenja i sl. odnosno rekonstrukciju priklju ka na 2) saglasnosti za gra enje. odnosno postavljanje vodovoda. toplovoda. odnosno nadležnom organu opštine ili grada. lan 13. dozvole i odobrenja iz stava 1. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. uslove. Upravlja u javnog puta poverava se vršenje javnih ovlaš enja koja se odnose na izdavanje: javni put. Upravlja javnog puta. . kao i prava službenosti i drugih prava odre enih zakonom koja se ustanovljavaju na javnom putu u korist drugih lica u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. javnom putu. ovog lana može se izjaviti žalba Ministarstvu. dužno je da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima. ovog lana u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. Akti iz stava 1. instalacija. ovog lana moraju da sadrže saobra ajno-tehni ke Upravlja javnog puta dužan je da odlu i po zahtevu za izdavanje saglasnosti. kanalizacije. lan 14.. 1) saglasnosti za izgradnju. javnog puta. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. kanalizacije. instalacija. ovog lana. postrojenja i sl. 3) saglasnosti za gra enje. podnese zahtev za upis promene. u zaštitnom pojasu javnog puta. u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti.

i to: 1) godišnja naknada za motorna vozila. reklamnih panoa. . 2) naknade za održavanje državnog puta u visini od 10. 5) posebna naknada za upotrebu javnog puta. 4) naknada za postavljanje reklamnih tabli. Za upotrebu javnog puta pla aju se naknade. odnosno zbog izvo enja tih radova suprotno propisanim tehni kim uslovima i na inu njihovog izvo enja. neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na njemu. njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina). ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. održavanja i zaštite javnog puta obezbe uje se iz: 1) naknada za upotrebu javnog puta. traktore i priklju na vozila. 3) naknada za vanredni prevoz. lan 15.9 Upravlja javnog puta dužan je da o aktima donetim u vršenju javnih ovlaš enja vodi evidenciju. 4) ulaganja doma ih i stranih lica.0% od akcize na derivate nafte. njegovog dela ili putnog objekta. odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravlja javnog puta. III. Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije. 6) naknada za prekomerno koriš enje javnog puta. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi trajno. lan 17. u skladu sa propisima. 3) finansijskih kredita. 5) budžeta Republike Srbije i 6) drugih izvora u skladu sa zakonom. 7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta. FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA lan 16. Upravlja javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta propisanih ovim zakonom. 2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhva ena ta kom 1) ovog lana..

ta . lan 20. lan 19. Naplatu naknade iz lana 17. 3) do 12) ovog zakona utvr uje puta. Odluka o visini naknade iz stava 3. Visinu naknade iz upravlja javnog puta. lana 17. Sredstva iz lana 16.10 8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravlja javnog 9) naknada za priklju enje prilaznog puta na javni put. ta . telefonskih i telegrafskih vodova i sl. ta ka 2) ovog zakona utvr uje nadležni organ opštine. 11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta. uz saglasnost skupštine opštine. ovog lana na ra un Javnog preduze a koje ta sredstva koristi za održavanje i zaštitu državnih puteva. 3) do 13) ovog zakona za upotrebu državnih puteva prihod su Javnog preduze a. Visinu naknade iz lana 17. Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1. a sredstva napla ena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica prihod su upravlja a tih puteva i ulica. ta . 13) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u lan 18. ta . a za opštinski put. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17.. kanalizacije. lan 21. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. ovog lana za državni put donosi se uz saglasnost Vlade. ta ka 13) ovog zakona organizuje Javno preduze e na grani nim prelazima odre enim propisima. 12) godišnja naknada za koriš enje komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta i inostranstvu. 1) i 2) ovog zakona prihod su opštine. odnosno grada. ta ka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom ra unu Trezora Republike Srbije. elektri nih. odnosno skupštine grada. odnosno ulicu. 10) naknada za postavljanje vodovoda. na javnom putu. Visinu naknade iz lana 17. . 1) i 13) ovog zakona utvr uje Vlada.

kao i za troškove koriš enja i otplatu kredita za navedene namene.. 6) osoba sa invaliditetom i 7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. za motorna vozila: 1) republi ke inspekcije za državne puteve i republi ke inspekcije za drumski saobra aj. Naknada iz lana 17. 2) Vojske Srbije i Crne Gore. ovog zakona dozvola se izdaje pojedina nom vozilu za pojedina nu vožnju. 4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim ure ajima za davanje svetlosnih i zvu nih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju). lan 25. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se. 2) privrednih društava. Za vozila iz stava 1. Sredstva od napla enih naknada iz lana 17. ta ka 1) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. lan 24. odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za ije koriš enje se pla a putarina. . 3) hitne pomo i. 5) profesionalnih vatrogasnih jedinica. ako je oslobo enje od pla anja te naknade predvi eno me unarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet. rekonstrukciju. vozila: Naknada iz lana 17. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) policije. dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara. ovog zakona koriste se za izgradnju. lan 23. preduze a i drugih pravnih lica. vozila: Naknada iz lana 17. po odobrenju Javnog preduze a. ta ka 4. 3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i 4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru doma ih ili me unarodnih humanitarnih akcija. 2) osoba sa invaliditetom i 3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom.11 lan 22. održavanje i zaštitu javnih puteva.

kao i postrojenja. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. ovog lana može da se gradi. povra aja. u pogledu širina zaštitnog pojasa.) samo ako je za izvo enje tih radova pribavio saglasnost upravlja a javnog puta. kazne i ostalog što nije ure eno ovim zakonom. lan 29. postrojenja i sl. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi kontrolu izvo enja radova iz stava 2. instalacije. instalacija. U pogledu naplate naknada utvr enih ovim zakonom. zastarelosti. kanalizacije. sa svake strane javnog puta. toplovoda. kamate. kontrole. može da izvodi radove na javnom putu (gra enje. železni ka pruga i drugi sli an objekat.12 lan 26. primenjuju se i u naseljima. primenjiva e se odredbe zakona kojim se ure uje poreski postupak i poreska administracija. osim ako je druga ije odre eno prostornim. ovog lana. ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA lan 27. Zaštitni pojas. ovog lana. ure aja i instalacija. kao i telekomunikacione i elektro vodove.autoputevi 2) ostali državni putevi I reda 3) državni putevi II reda 4) opštinski putevi 40 metara 20 metara 10 metara 5 metara Odredbe stava 1. odnosno postavljanje vodovoda. ima slede e širine: 1) državni putevi I reda . postrojenja i sl. Radi spre avanja ugrožavanja stabilnosti javnog puta i obezbe ivanja uslova za nesmetano odvijanje saobra aja i režim saobra aja na javnom putu. U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja. osim izgradnje saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta. kao i postavljanje postrojenja. lan 28. odnosno urbanisti kim planom. kao i drugih prava u skladu sa zakonom. . zabranjena je izgradnja gra evinskih ili drugih objekata. vodovod. IV... kao i telekomunikacionih i elektro vodova. U zaštitnom pojasu iz stava 1. nosilac prava službenosti na javnom putu. ure aja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobra aja na javnom putu. toplovod. odnosno postavlja. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta koja sadrži saobra ajno-tehni ke uslove. kanalizacija.

predmete. ovog lana imaju pravo na naknadu štete zbog ograni enja koriš enja zemljišta u zoni potrebne preglednosti.. postrojenja. U pojasu iz stava 1. ovog lana. drve e i zasadi pored javnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrožavaju bezbednost saobra aja. Zabranjeno je ukrštanje državnog puta I reda sa železni kom prugom lan 33. dužan je da. koju pla a upravlja javnog puta. kojim se ne ošte uje javni put ili ne ugrožava bezbednost saobra aja. ure aj. ovog lana lice koje upravlja tim objektima dužno je da bez odlaganja pristupi otklanjanju ošte enja. koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti.13 lan 30. U slu aju ošte enja. dužno je da održava taj objekat. odnosno ne ugrožava bezbednost saobra aja ili ne ometa održavanje javnog puta. drve e. Ograde. lan 31. instalacijom i vodovima. instalacija ili vodova iz stava 1. materijale. . odnosno kvara. ukloni zasade. postrojenja. ovog kamenoloma i deponija otpada i sme a. objekata. ograde. na na in kojim se ne ošte uje javni put. postavljati postrojenja i ure aje i graditi objekte. otklanjanju ošte enja. ure ajem. ugra enim u javni put. U zonama potrebne preglednosti zabranjeno je podizati zasade. instalaciju i vod. odnosno kvara i istovremeno o preduzetim radovima bez odlaganja obavesti upravlja a javnog puta. odnosno neposredni držalac zemljišta. Izgradnja objekata u pojasu kontrolisane izgradnje dozvoljena je na osnovu donetih prostornih i urbanisti kih planova koji obuhvataju taj pojas. ure aje i objekte iz stava 2. pristupa po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta. lan 34. Na raskrsnici javnog puta sa drugim putem i ukrštanja javnog puta sa železni kom prugom u istom nivou. lana zabranjeno je otvaranje rudnika. ostavljati predmete i materijale. u istom nivou. odnosno vršiti druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. postrojenje. ure aja. Lica iz stava 3. Lice iz stava 1. Vlasnik. ograde i drve e. odnosno kvara. lan 32. ovog lana. moraju se obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima. na zahtev upravlja a javnog puta. u cilju obezbe enja preglednosti puta. Lice koje upravlja objektom. postrojenjem.

ništavo je. potrebnu saobra ajnu signalizaciju. Ako vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne održavaju ograde. Javno preduze e izda e saglasnost iz stava 2. Saglasnost iz stava 2. odobrenje za izgradnju raskrsnice. ostrva za odvajanje saobra ajnih traka. semaforizaciju i rasvetu na državnom putu. odnosno priklju ak na državni put može se graditi uz saglasnost Javnog preduze a. izdato bez prethodno pribavljene saglasnosti iz stava 2. Priklju ak prilaznog puta na javni put može se graditi uz saglasnost upravlja a javnog puta. za izgradnju raskrsnice. odnosno nekategorisanog puta. ako se time umanjuje preglednost na javnom putu. ukrštaja ili priklju ka. sajmišta. kao i ulice. ergele i sl.. izdaje Ministarstvo. sa državnim putem.) ili na mestima koja se koriste za držanje stoke u ve em broju (pašnjaci. Raskrsnica ili ukrštaj opštinskog. Ograde su dužni da podignu i održavaju vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata iz stava 1. Odobrenje iz stava 4. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. ovog lana. opremu. na mestima na kojima se okupljaju gra ani u velikom broju (sportski stadioni. Ako posebni uslovi predvi eni u saglasnosti iz stava 2. podiže se odgovaraju a ograda kojom se odvaja to mesto od državnog puta. a koja se nalaze pored državnog puta sa velikom gustinom saobra aja. ovog lana. lan 36. podizanje. odnosno održavanje izvrši e Javno preduze e o njihovom trošku. Radi nesmetanog i bezbednog odvijanja saobra aja i zaštite državnog puta od ošte enja. ovog lana. Podizanjem ograde iz stava 1. 2. javni lokali i sl. ovog preglednost na državnom putu. zahtevaju gra enje novih saobra ajnih traka. ovog lana sadrži naro ito: posebne uslove izgradnje.). ovog lana. lana ne može se umanjiti Javno preduze e utvr uje potrebu podizanja ograde iz stava 1. ovog lana i odre uje uslove i na in njenog podizanja i održavanja. kao i troškove izvo enja radova na vra anju javnog puta u prvobitno stanje snosi lice iz stava 1. ovog lana. lan 35. Zabranjeno je ostavljanje gra evinskog i drugog materijala pored javnog puta.14 Troškove izvo enja radova iz st. škole. lan 37. i 3. ovog lana ako utvrdi da su kumulativno ispunjeni uslovi i to ako: . ovog lana. ovog lana.

i 2. ukrštaja ili priklju ka. Za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta potrebno je pribaviti saglasnost upravlja a javnog puta. Zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta.15 1) nije mogu e izvršiti povezivanje opštinskog. lan 41. u širini od najmanje pet metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda. ovog lana snosi troškove izgradnje i troškove postavljanja saobra ajne signalizacije i opreme izgra ene raskrsnice. uz naknadu prouzrokovane štete. ukrštaja ili priklju ka na državni put. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. ra unaju i od ivice kolovoza javnog puta. Troškove izgradnje iz st. ovog lana snosi investitor izgradnje zemljanog. kao i ulice.. ovog lana. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. odnosno nekategorisanim putem. kao i ulicom koji ve imaju izvedenu raskrsnicu. lan 40. Javno preduze e dužno je da prilikom rekonstrukcije državnog puta smanji broj raskrsnica ili priklju aka opštinskog ili nekategorisanog puta na državni put. odnosno rekonstrukciji javnog puta. 1. ukrštaj ili priklju ak na državni put. ovog lana. troškove izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. 2) raskrsnica. lan 38. odnosno na koji se priklju uje. odnosno na koji se priklju uje. Investitor izgradnje raskrsnice. ovog lana ne smanjuju kapacitet i proto nost saobra aja na državnom putu i 3) raskrsnica. Tehni kom pregledu izgra ene raskrsnice. prisustvuje ovlaš eni predstavnik Javnog preduze a. odnosno prilaznog puta. u širini i dužinama iz stava 1. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. odnosno nekategorisanog puta. a u cilju pove anja kapaciteta i pove anja nivoa bezbednosti saobra aja na državnom putu. Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javni put iz stava 1. Prilazni put koji se priklju uje na javni put mora se izgraditi na na in propisan u stavu 1. ovog lana nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na državnom putu. ovog lana preseca zemljani put. lan 39. Sused javnog puta dužan je da omogu i slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa javnog puta na njegovo zemljište. snosi investitor radova na izgradnji. na najmanji mogu i broj. sa opštinskim. . 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put.

kojima se ošte uje javni put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. Odredbe st. javnog puta. kao i zemljišni pojas ozeleni travom. reklamni panoi. rekonstrukcijom. postaviti. da kosine useka. zaslepljuju ih efekata i drugih štetnih uticaja. otpadnih voda i drugih te nosti na put. odnosno podi i na javnom putu. . Reklamne table.. 2) izvo enje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. ukrasnim šibljem i drugim rastinjem tako da se ne ometa preglednost na javnom putu. autoputa. Zasadi iz stava 1. odnosno podigne zasade. odnosno na opštinskom putu i pored tog puta na udaljenosti od pet metara. upravlja javnog puta. održavanjem i zaštitom puta. za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu od snežnih lavina. 3) izvo enje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu. mogu se postavljati na državnom putu. ovog lana moraju se uredno održavati i obnavljati. ovog lana shodno se primenjuju i na vlasnike. ure aji za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje (u daljem tekstu: natpisi). buke. ako priroda zemljišta dopušta. Postavljanje natpisa vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje upravlja Zabranjeno je postavljanje natpisa u pojasu širine 60 metara pored Natpise je dužno da održava lice koje je zahtevalo njihovo lan 44. mereno sa spoljne strane od ivice kolovoza. ako se isti ne mogu izgraditi.16 Sused javnog puta dužan je da omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta. 1. smetova. odnosno neposredne držaoce zemljišta. uz naknadu prouzrokovane štete. Upravlja javnog puta dužan je da zaklju i ugovor sa susedom javnog puta da na susedovom zemljištu izgradi odvodne kanale i druge ure aje za odvo enje vode od trupa puta kao i da postavi privremene ili stalne ure aje i regulacije. do 3. lan 42. zaseka i nasipa. Radi zaštite javnog puta od spiranja i odronjavanja. u slu aju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe. 4) ispuštanje voda. odnosno pored tog puta na udaljenosti od sedam metara. lan 43. dužan je. Na javnom putu zabranjeno je naro ito: 1) privremeno ili trajno zauzimanje puta. postavljanje.

svakodnevno sprovodi aktivnosti na utvr ivanju zauze a javnog puta. lan 46. kojima se ometa odvijanje saobra aja na putu. ovog lana. u slu ajevima iz stava 1. u slu ajevima kada je taj plan podesno dokazno sredstvo za utvr ivanje injeni nog stanja. materijala. lan 45. kao i otpadnih predmeta i 13) nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put. predmeta i sme a na 7) zamaš ivanje puta mazivima ili drugim sli nim materijama. drva za ogrev.. bez odlaganja. na putu. 17) uklju ivanje vozila na put i isklju ivanje sa puta van priklju ka ili ukrštaja i nanošenje blata na put. grane. 18) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa koriš enje puta. plugovi. ostavljanje ili bacanje materijala.). materijala. 10) vu enje predmeta. 14) puštanje stoke na put bez nadzora. oru a na putu. Upravlja javnog puta pokre e postupak kod Ministarstva ili opštinskog odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja za ograni avanje koriš enja javnog puta. drvene gra e. kamenja i drugog materijala. traktora. potpunom i odre enom injeni nom stanju nadležnoj inspekciji za javne puteve. 6) prosipanje. drlja e i sl. radi preduzimanja inspekcijskih mera. pluga i drugih poljoprivrednih mašina i 16) ko enje zaprežnih vozila spre avanjem okretanja to kova. useka i nasipa puta.17 5) spre avanje oticanja voda sa puta. napasanje i napajanje stoke 15) okretanje zaprege. 12) paljenje trave i drugog rastinja na putu. put. uz koji je dužan da dostavi situacioni plan izdat od nadležnog organa. odnosno ovlaš enog lica. 11) spuštanje niz kosine zaseka. oru a i drugih vrsta tereta po putu (grede. kosinama i zemljišnom pojasu. kameni blokovi. Upravlja javnog puta. ako je javni put u takvom stanju da: . podnese pismeni zahtev koji se zasniva na ta nom. ili bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu. 19) svako injenje kojim se ošte uje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobra aja na putu. Upravlja javnog puta dužan je da u obavljanju poslova zaštite javnog puta. dužan je da. balvani. bespravnog izvo enja radova na javnom putu i u zaštitnom pojasu i svih drugih injenja kojima se bitno ošte uje. 8) postavljanje i koriš enje svetla ili drugih svetlosnih ure aja na putu i pored puta. 9) oranje i izvo enje drugih poljoprivrednih radova na bankinama. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre avanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima.

u prevozu u drumskom saobra aju na teritoriji Republike Srbije. osim vozila sa gusenicima. Vozilo sa gusenicama može saobra ati na javnom putu sa savremenim kolovoznim zastorom. ukupnu masu. kojom se odre uju na in i uslovi prevoza. smatra se vanrednim prevozom u smislu ovog zakona. Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko optere enje. Motorna i priklju na vozila koja saobra aju na javnim putevima. ovog lana dužno je da pre po etka obavljanja vanrednog prevoza.. lan 47. upravlja javnog puta preduzima mere obezbe enja javnog puta postavljanjem pripadaju e saobra ajne signalizacije i o preduzetim merama obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i javnost putem sredstava javnog informisanja. O izdatim dozvolama iz stava 2. širinu. Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. Lice koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. kao i lice koje vrši poslove na održavanju javnih puteva na kojima e se obaviti vanredni prevoz. Zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone mogu saobra ati na javnom putu ako imaju to kove sa pneumaticima. ministarstvo nadležno za poslove saobra aja. Vanredni prevoz može da se obavlja na javnom putu bez izdate dozvole iz stava 2. Vozila Vojske Srbije i Crne Gore ne moraju da ispunjavaju uslove iz stava 2. ovog lana. . kao i iznos naknade za vanredni prevoz. ako su gusenice zašti ene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama. a upravlja javnog puta ima pravo na naknadu štete koja je time prouzrokovana. moraju imati to kove sa pneumaticima. kao i za potrebe odbrane zemlje. odnosno nadležni organ opštine ili grada. lan 48. odnosno u me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju. ovog lana. ovog lana upravlja javnog puta pismeno obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. dužinu ili visinu. 2) saobra aj pojedinih vrsta vozila može biti štetan za javni put i 3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na zaštitu javnog puta i bezbednost saobra aja. ovog lana. ako se taj prevoz obavlja radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. Vanredni prevoz. obavljanje tog prevoza uskladi sa upravlja em javnog puta. može se obavljati na javnim putevima na osnovu posebne dozvole koju izdaje upravlja javnog puta za svaki pojedina ni prevoz.18 1) saobra aj nije mogu ili je mogu saobra aj pojedinih vrsta vozila.

lan 49. ovog zakona. uglja. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. lan 51. ukupne mase i dimenzija vozila. odnosno tereta dužan je da ukloni sa trupa javnog puta odmah. Za vreme trajanja isklju enja iz saobra aja. drveta i sl. ovog lana i odre uje mesto parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole. odnosno ovlaš eno lice opštinskog. odnosno obavlja privrednu delatnost iz stava 1. koja saobra aju na javnom putu. minerala. zabranjeno je koriš enje vozila koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja.). kao i kontrolu najve ih dozvoljenih osovinskih optere enja. odnosno njegovog dela u smislu ovog zakona. lan 50.. a najkasnije u roku od dva asa od trenutka onesposobljavanja vozila. stav 2.5 tona i to najmanje etvorostrukim brojanjem saobra aja na izvornoj . Lice iz stava 1. . ovlaš eno lice ministarstva nadležnog za poslove saobra aja. U eš e teretnih vozila lica koje izvodi radove. isklju uje iz saobra aja na javnom putu ovlaš eno lice iz stava 1. stav 2. ovog lana koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. kao i teret koji je pao sa vozila. imalac vozila. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da taj prevoz obavlja u skladu dozvolom iz lana 48. pri injenu grubom nepažnjom. ovog lana. vrši ovlaš eno službeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. odnosno padanja tereta. Kontrolu vanrednog prevoza.19 Lice iz stava 5. Privremeno ili trajno u eš e teretnih vozila sa više od 50% u svim izvršenim prevozima tereta na odre enom javnom putu ili njegovom delu za potrebe lica koje izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji ili obavlja privrednu delatnost ija priroda zahteva tako izvršene prevoze (eksploatacija kamena. lan 52. ovog lana dužno je da o obavljanju tog prevoza obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. ovog zakona. Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole iz lana 48. utvr uje upravlja javnog puta na osnovu prose nog godišnjeg dnevnog saobra aja teretnih vozila nosivosti više od 11.ciljnoj lokaciji. ovog lana dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta pri injenu obavljanjem vanrednog prevoza na javnom putu. odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja. smatra se prekomernim koriš enjem tog javnog puta.

Organ koji je. 1. osim na autoputu. a u . preusmeravanja saobra aja i obaveštavanja javnosti i preduzetih mera obezbe enja. Organizator sportske ili druge manifestacije snosi troškove zabrane saobra aja. do 5. Uklanjanje vozila. Upravlja javnog puta dužan je da o zabrani saobra aja iz stava 1. odnosno tereta. odnosno grad. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje opštinskog puta i ulice. odnosno tereta. pod uslovom da je mogu e preusmeravanje saobra aja na druge javne puteve. dužan je da obavesti organ nadležan za unutrašnje poslove i upravlja a javnog puta na kome e se održati sportska ili druga manifestacija. ovog lana mora se izvršiti tako da se ne nanese šteta javnom putu. O zabrani saobra aja iz stava 1.. do 4. ovog lana. Ako imalac vozila ili tereta uklanjanje ne izvrši u roku iz stava 3. ovog lana. nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja (u daljem tekstu: organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja). uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 24 asa od trenutka onesposobljavanja vozila. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta na kome se zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ovog lana. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. odnosno tereta. ako to zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. a najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. sa trupa ili zemljišnog pojasa javnog puta iz st. blagovremeno obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i preduzme potrebne mere obezbe enja. izvrši e se na na in propisan odredbama st. organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja. odnosno tereta. odnosno tereta dužan je da ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta odmah. može zabraniti saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila na javnom putu. u smislu zakona kojim se ure uje bezbednost saobra aja na putevima.20 Ako imalac vozila ili tereta ne izvrši uklanjanje u roku iz stava 1. kao i teret koji je pao sa vozila imalac vozila. ovog lana. njegovom delu ili putnom objektu. ovog lana. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. lan 53. 1. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. ure uje i obezbe uje opština. lan 54. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. Upravlja javnog puta dužan je da blagovremeno i na pogodan na in obaveštava javnost i korisnike javnih puteva o stanju i prohodnosti tih puteva.

dopunjuje i obnavlja saobra ajnu signalizaciju. Održavanje javnog puta obuhvata redovno. njegovom delu ili putnom objektu. Upravlja javnog puta dužan je da pri izvo enju radova iz stava 1.. V. zamenjuje. saobra aja i okoline. njegovom delu ili putnom objektu. a zabrana saobra aja za odre ene vrste vozila na javnom putu. Radovi na redovnom održavanju javnog puta jesu naro ito: . ovog lana obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uva upotrebnu vrednost puta. javnog puta i 3) ako to zahteva izvo enje radova na rekonstrukciji i održavanju 4) ako to zahtevaju drugi razlozi zaštite javnog puta i bezbednosti saobra aja na javnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta. Opšta zabrana saobra aja na javnom putu. u slede im slu ajevima: isti saobra ajnu 1) ako se javni put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati saobra aj ili se ne može odvijati saobra aj odre ene vrste vozila.21 slu aju ograni enja. Upravlja javnog puta postavlja. obustave i zabrane saobra aja na javnom putu. Organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja na javnom putu. može biti privremena ili stalna. njegovom delu ili putnom objektu. ili opštinski. u roku od 48 asova pre po etka primene navedenih mera. lan 56. može biti privremena. lan 55. zabrani e saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila. Upravlja javnog puta dužan je da redovno signalizaciju i opremu puta. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Održavanjem javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi kojima se obezbe uje nesmetan i bezbedan saobra aj i uva upotrebna vrednost puta. na javnom putu. održavanje. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA lan 57. na predlog upravlja a javnog puta. periodi no i urgentno lan 58. 2) ako bi u eš e odre enih vrsta vozila u saobra aju nanosilo štetu javnom putu. na osnovu rešenja o tehni kom regulisanju saobra aja koje izdaje Ministarstvo.

dopunjavanje i obnavljanje iš enje saobra ajne signalizacije. rehabilitaciju i poja ano održavanje. 6) iš enje i ure enje jarkova. eli nih konstrukcija mostova. izolacije.22 1) pregled. zamenjivanje. nadvožnjacima. 7) popravka putnih objekata. 3) nanošenje novog asfaltnog sloja po celoj širini kolovoza odre ene 4) korekcija oblika postoje eg zastora ili kolovoza. 8) postavljanje. utvr ivanje i ocena stanja puta i putnog objekta. Radovi na rehabilitaciji javnog puta jesu naro ito: 1) selektivno obnavljanje. pojasa. useka i zaseka. zamena i poja anje dotrajalih kolovoznih zastora i promena popre nih nagiba kolovoza na javnom putu. slivnika. rigola. kolovoza. ležišta. 2) mestimi no elemenata trupa puta.. saobra aja i okoline. rigola. Radovi na periodi nom održavanju javnog puta obuhvataju: oja anje kolovozne konstrukcije. parkirališta. odnosno tucani kog zastora na 2) obrada površine kolovoznog zastora ili zaptivanje. 9) zamenjivanje. 2) zamena složenih dilatacionih sprava. podvožnjacima i vijaduktima. 11) iš enje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. dopunjavanje i obnavljanje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. saobra aja i okoline. ograda. 12) košenje trave i ure ivanje zelenih površina na putu i zemljišnom 13) iš enje snega i leda sa kolovoza javnog puta i saobra ajnih površina autobuskih stajališta. bankina. dotrajalih i privremenih propusta za vodu. popravljanje kolovozne konstrukcije i ostalih 3) iš enje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog 4) ure enje bankina. 3) obnavljanje antikorozivne zaštite nadvožnjaka. pojasu. 10) postavljanje. 4) zamena deformisanih. . saobra ajne signalizacije. ošte enih sekundarnih elemenata i dotrajalih peša kih staza na mostovima. šljun anog. 5) ure enje i o uvanje kosina nasipa. odnosno njegovom delu. nosivosti. Radovi na oja anju kolovozne konstrukcije jesu naro ito: 1) postavljanje neasfaltiranim putevima. lan 59. podvožnjaka i vijadukata. propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta.

lan 61. lan 60. obložnih i portalnih zidova. tehni kim propisima i standardima i koja sadrži: opšti deo. Tehni ku dokumentaciju iz stava 5. projekat saobra ajne signalizacije i opreme. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta overava Ministarstvo za državne puteve. periodi nom i urgentnom održavanju državnog puta kojim se bliže ure uju vrste radova.23 5) postavljanje nove saobra ajne signalizacije na javnom putu. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Radovi na poja anom održavanju javnog puta (poboljšanje javnog puta). saobra aja i okoline na javnom putu. 2. projektni zadatak. obrazuje komisiju za tehni ki pregled izvedenih radova na periodi nom održavanju javnog puta i izdaje akt o prijemu tih radova. 2) proširenje kolovozne konstrukcije. uzdužni profil. 3. 8) postavljanje nove opreme puta i novih objekata i opreme za zaštitu puta. Overa iz stava 6. a za opštinske puteve i ulice opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. 5) saniranje klizišta i odrona. Radovi na urgentnom održavanju javnih puteva obuhvataju radove uslovljene elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima. tehni ki uslovi i na in izvo enja radova. bankina i ostalih elemenata trupa puta na kra im delovima puta. situacioni plan. ili opštinski. pre po etka izvo enja radova na oja anju. 6) sanacija i izrada potpornih. jesu naro ito: 1) ublažavanje pojedinih uzdužnih nagiba i ispravka pojedinih krivina. odnosno njegovom delu. u cilju obezbe ivanja prohodnosti puta i bezbednog odvijanja saobra aja. Radovi iz st. projekat regulisanja saobra aja za vreme izvo enja radova i tehni ku kontrolu tehni ke dokumentacije. i 4. detalje potrebne za izvo enje radova.. ovog lana prestaje da važi ako se radovi ne zapo nu u roku od godinu dana od dana izvršene overe. 4) zamena drenažnih sistema i hidroizolacije u tunelima i sanacija ili zamena tunelske obloge. odnosno njegovom delu. popre ne profile. tehni ki opis. 3) proširenje raskrsnica u nivou. ovog lana izvode se prema tehni koj dokumentaciji koja se izra uje u skladu sa ovim zakonom. Ministarstvo. ovog lana. 7) zamena ili izrada drenažnog sistema za odvodnjavanje podzemnih voda sa javnog puta i putnog objekta. opis radova sa predmerom i predra unom. Ministar donosi propis o redovnom. .

snose u jednakim iznosima upravlja železni ke infrastrukture i upravlja javnog puta. donosi rešenje o zabrani saobra aja. u kojem utvr uje kojim e se drugim putem odvijati saobra aj i pod kojim uslovima uz saglasnost upravlja a javnog puta na koji se vrši preusmeravanje saobra aja. lan 65. U slu aju zabrane saobra aja iz stava 2.. Upravlja opštinskog puta i ulice održava dodatne elemente. lan 63. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. ovog lana. Opština. kao sastavni deo državnog puta. u širini kolovoza tog puta van naselja.24 Opštinski. U slu aju da se radovi iz stava 1. ovog lana. ili opštinski. po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Održavanje zajedni kih stubova i zajedni kih konstrukcija na mostu izgra enom za železni ku infrastrukturu i javni put vrši upravlja železni ke infrastrukture u skladu sa tehni kim propisima i standardima. Radovi na održavanju javnog puta po pravilu se izvode tako da se ne zabranjuje saobra aj na javnom putu. lan 64. ovog lana za opštinske puteve i ulice. na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje. lan 62. Javno preduze e održava kolovoznu konstrukciju i saobra ajnu signalizaciju. ako je za potrebe naselja put izgra en sa širim kolovozom nego van naselja. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja donosi propis iz stava 1. ovog lana ne mogu izvesti bez zabrane saobra aja na javnom putu. . upravlja javnog puta na kome je zabranjen saobra aj dužan je da putem sredstava javnog informisanja obavesti javnost 48 asova pre po etka zabrane saobra aja. U slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda upravlja javnog puta postupa na osnovu posebnog plana za otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda. odnosno grad snosi srazmeran deo troškova za održavanje državnog puta u naselju. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. Troškove održavanja zajedni kih stubova i konstrukcija na mostu iz stava 1. objekte i opremu državnog puta koji su izgra eni za potrebe naselja. Ministarstvo.

za prinudno zaustavljanje vozila duž cele trake ili duž pojedinih njenih delova na pogodnim rastojanjima. raskrsnica. pored idejnog projekta tog puta. a u tunelima i galerijama može.75 metara. Izgradnja i rekonstrukcija javnog puta vrši se u skladu sa zakonom kojim se ure uje planiranje i izgradnja i u skladu sa ovim zakonom. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA lan 66. izra uju se i slede i idejni projekti: trupa puta. Za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. lan 67. a da se. ovog lana. Ostali državni putevi I reda moraju se izgraditi tako da ispunjavaju slede e uslove: . priklju aka.. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. zavisno od terenskih uslova. ivi ne trake i sl. Izuzetno od odredbe stava 2. a zavisno od konfiguracije terena brzinu od najmanje 100 km na as.) omogu avaju brzinu od najmanje 130 km na as. putnih objekata. Javni put mora da se izgradi tako da ima najmanje dve saobra ajne i dve ivi ne trake ili ivi njake u ravni kolovoza. ovog lana. Javni put mora da se izgradi tako da bude osposobljen da podnese osovinsko optere enje od najmanje 11. s tim što svaka saobra ajna traka mora da bude široka najmanje 3. sa najmanje dve saobra ajne trake za svaku kolovoznu traku. lan 68.5 tona po osovini. ovog zakona. da na pogodnim mestima ima ure ene prostore za prinudno zaustavljanje vozila i 3) da ostali elementi puta (polupre nik krivine.25 VI. uzdužni nagib. lan 69. a ulica trotoar i umesto ivi nih traka ivi njake. saobra ajne signalizacije i opreme puta. 2) da svaka kolovozna traka ima posebnu traku širine 2. zavisno od konfiguracije terena. Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije državnog puta sadrži glavne projekte za sve elemente propisane lanom 4. Autoput mora da se izgradi tako da ispunjava slede e uslove: 1) da ima dve fizi ki odvojene kolovozne trake. ukrštaja.50 metara. objekata za potrebe puta. opštinski put i ulica mora biti osposobljena da podnese osovinsko optere enje od najmanje šest tona.5 metra. umesto posebne trake. Ministar bliže propisuje sadržinu idejnih projekata za pojedine elemente državnog puta iz stava 2.

uzdužni nagib. 3) turisti kih objekata. osim ulice.25 metara. lan 70.rekreacionih objekata. a izuzetno 80 km na as na planinskim prevojima i drugim nepovoljnim planinskim terenima i 3) da raskrsnice budu izvedene tako da se vozila mogu bezbedno uklju ivati na put i isklju ivati sa puta. osim ulica. 1) auto-baza za pružanje pomo i i informacija u esnicima u 2) ugostiteljskih objekata. Tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva.) omogu avaju bezbedan saobra aj za ve e brzine. u skladu sa prostornim planovima. 2) autoservisa i 3) objekata za privremeni smeštaj onesposobljenih vozila. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3.26 1) da saobra ajne trake budu široke najmanje po 3. Putni objekti javnog puta moraju se izgraditi tako da širina kolovoza na putnom objektu ne sme da bude manja od širine kolovoza javnog puta.5 metra. Državni put I reda mora se izgraditi tako da. a za autoputeve i državne puteve I reda i mesta za izgradnju: saobra aju. lan 73. Javni put van naselja na kome je predvi ena velika gustina saobra aja mora se izgraditi tako da ukrštanje tog puta sa drugim javnim putem bude izgra eno van nivoa. lan 71. zavisno od konfiguracije terena. a najmanje za brzinu od 100 km na as. na delovima puta sa ve im uzdužnim nagibom ima izgra enu posebnu saobra ajnu traku za kretanje sporih vozila. mora se izgraditi van kolovoza javnog puta. 4) trgovinskih objekata i 5) sportsko . Saobra ajna površina autobuskog stajališta na javnom putu. lan 72. mesta pored javnih puteva za izgradnju: 1) stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom. 2) da ostali elementi puta (polupre nik krivine.. gustine i strukture saobra aja. . s tim što se. ivi na traka i sl. moraju se predvideti.

aerodrom i sl. Lica iz stava 2. ovog lana dužna su da pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu o svom trošku. Investitor je dužan da.). odnosno njegov deo. kao i sistemom za . odnosno ne prilagode objekte. odnosno njegov deo koji se izmešta. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili izvo enju drugih radova na javnom putu. najmanje 30 dana pre po etka radova na izgradnji. javni put. snosi investitor objekta zbog ije izgradnje se vrši izmeštanje javnog puta. iz stava 1. ovog lana. postrojenja. lan 76. ili ih prilagode nastalim promenama. treba izmestiti zbog gra enja drugog objekta (železni ka infrastruktura. odnosno železni ke infrastrukture. postrojenja. instalacije i vodove. najmanje 60 dana pre po etka radova iz stava 1. odnosno njegovog dela. ure aje. U slu aju da lica iz stava 2. Ako postoje i javni put. elektri ne.). lan 75. Investitor je dužan da. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. ure aje. ovog lana. uskla uju radove na istim sa radovima na rekonstrukciji javnog puta. U slu aju ukrštanja javnog puta sa železni kom infrastrukturom zbog izgradnje javnog puta. mora biti izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta. ako se druga ije ne sporazumeju investitor i upravlja javnog puta. izmeste objekte. akumulaciono jezero. troškove izgradnje nadvožnjaka ili podvožnjaka. ovog lana o po etku radova. instalacije i vodove do po etka izvo enja radova na izgradnji. kamenolom. odnosno njegovog dela. vodovod. lan 77. pismeno obavesti lica iz stava 2. rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in. koji su imaoci i koja su dužna da se staraju o objektima. telekomunikacione instalacije i sl. Troškove izmeštanja javnog puta. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom podvožnjaka za javni put. postrojenjima.. Lica.27 lan 74. ovog lana ne izmeste. rudnik. izgra eni podvožnjak smatra se objektom infrastrukturnog sistema. ure ajima. a pri izgradnji javnog puta o trošku investitora javnog puta. odgovaraju za štetu koja nastane zbog neblagovremenog otpo injanja izvo enja tih radova. snosi investitor izgradnje tog javnog puta. odnosno u putnom objektu (kanalizacija. Gornji stroj javnog puta ispod podvožnjaka iz stava 1. ovog lana sa opremom i saobra ajnom signalizacijom javnog puta. odnosno te železni ke infrastrukture. odnosno.

Prostornim. odnosno grad koji je zahtevao izgradnju tih elemenata. smatra se objektom infrastrukturnog sistema. Troškove izgradnje elemenata javnog puta u smislu stava 1. Na predlog opštine. odnosno grad ili prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika. ovog lana. biciklisti ke staze. odnosno putnog objekta sa dodatnim elementima (širi kolovoz. ovog lana. odre uju se deonice javnog puta. ne može da se naruši kontinuitet trase tog puta i saobra aja na njemu. potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje javnog puta. trotoar.28 odvodnjavanje površinskih i podzemnih voda. odnosno nadvožnjak. ovog lana. ovog lana. lan 78. shodno se primenjuju i kad zbog promene kategorije javnog puta. ovog lana snosi opština. Ako je ukrštanje dva javna puta izvedeno izgradnjom podvožnjaka. Infrastrukturni sistem ispod nadvožnjaka iz stava 3. prostori za parkiranje. odnosno nadvožnjaka. Izgradnjom deonice javnog puta. ovog lana. Troškove izgradnje autobuskog stajališta iz stava 1. odnosno putnog objekta u smislu stava 1. objekti i oprema koja odgovara potrebama naselja. 1. peša ke staze i sl. Odredbe st. . lan 79. pod uslovom da imaju posebne konstrukcije. sa instalacijama i postrojenjima potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje tog sistema. raskrsnice za potrebe naselja. Mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima. Izuzetno od odredbe stava 1. lan 80. dolazi do izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka. pripada javnom putu koji prolazi iznad javnog puta sa kojim se ukršta. odnosno urbanisti kim planom. izgra eni nadvožnjak smatra se objektom javnog puta. podvožnjak. na državnom putu može se izgraditi autobusko stajalište uz saglasnost Javnog preduze a.). svetlosna i druga signalizacija. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom nadvožnjaka za javni put. odnosno grada ili prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika. javna rasveta. mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima i sa zajedni kom konstrukcijom. do 4. s tim da se kolovoz javnog puta odvoji od železni ke pruge.. smatra se objektom javnog puta. odnosno promene kategorije infrastrukturnog sistema. snosi opština.

mora se obezbediti zaštita javnog puta i saobra aja: 1) izgradnjom stalnih objekata (potporni. lan 85. ži ane mreže i sl. nosivost. projektuju i grade tako da se planska i tehni ka rešenja usklade sa najnovijim znanjima tehnike projektovanja i izgradnje javnih puteva.). njegov deo i putni objekat u pogledu bezbednosti saobra aja ispunjava tehni ke propise i standarde koji se odnose na tu vrstu objekata. Rekonstrukcijom javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi na postoje em putu. sa ekonomskim na elima i merilima za ocenu opravdanosti njihove izgradnje i sa propisima o zaštiti životne sredine. njegov deo i putni objekat podoban je za upotrebu kada se na na in propisan zakonom utvrdi da javni put. drvene lese. odnosno rekonstrukcija javnog puta i koriš enje materijala vrši se primenom tehni kih propisa i standarda za tu vrstu objekata. lan 82. odnosno materijala. lan 84. obložni. . kojima se menjaju položaj trase javnog puta u pojasu njegovog osnovnog pravca. Projektovanje javnog puta. Odredbe ovog zakona kojima se ure uje izgradnja javnih puteva primenjuju se i na rekonstrukciju ovih puteva. sa zahtevima bezbednosti saobra aja.). ili opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Ministar propisuje osnovne uslove koje javni put izvan naselja i njegovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobra aja i podobnosti puta za odvijanje saobra aja. ovog lana izdaje Ministarstvo. tako da štetni uticaji na sredinu zbog o ekivanog saobra aja budu što manji. njegovom delu i putnom objektu.. naprava (palisade. izgradnja. Upotrebnu dozvolu za javni put iz stava 2. Na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. pregradni i vetrobranski zidovi i sl. konstruktivni elementi.29 lan 81. bujicama i jakim vetrovima. Javni putevi moraju da se planiraju. Javni put. Upravlja javnog puta dužan je da putem sredstava javnog informisanja objavi predaju javnog puta na upotrebu. stabilnost ili proširuje kolovoz novim saobra ajnim i zaustavnim trakama. lan 83. 2) sa enjem zaštitnih šumskih pojaseva i drugih zasada i 3) postavljanjem privremenih metalne rešetke.

9) da li je za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. odnosno da li je odobrenje izdato na propisan na in. moraju da ispunjavaju. njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. 5) pravilno održavanje državnog puta. rekonstrukciju i održavanje državnog puta. lan 88. vrši Ministarstvo. kao i bezbednost saobra aja na državnim putevima. lan 87. . podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona i zakona i drugih propisa kojima se ure uje izgradnja i rekonstrukcija. Nadzor nad sprovo enjem ovog zakona. 8) primenu tehni kih propisa. 6) uslove odvijanja saobra aja na državnom putu. njegovog dela i putnog objekta. tehni ke kontrole tehni ke dokumentacije. 2) tehni ku i drugu dokumentaciju za izgradnju. Inspektor ne može da izra uje ili u estvuje u izradi tehni ke dokumentacije i tehni koj kontroli tehni ke dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog nadzora i da vrši stru ni nadzor nad izgradnjom. odnosno izvo enjem radova na objektima koji su predmet inspekcijskog nadzora. 3) ispunjenost uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja. Inspektor ima pravo i dužnost da proverava: 1) radove na izgradnji. koja su deo javnog puta. rukovo enja izvo enjem radova i vršenja stru nog nadzora. njegovog dela i putnog objekta izdato odobrenje za izgradnju. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. njegovog dela i putnog objekta. Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republi kog inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor). VII.30 Ministar propisuje osnovne uslove koje autobuska stajališta i parkirališta. 4) stanje državnog puta. njegovog dela i putnog objekta. njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehni kim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog puta. standarda i normi kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji.. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. 7) da li se pravilno i redovno sprovode propisane mere zaštite državnog puta. NADZOR lan 86.

njegov deo ili putni objekat. odnosno da li je dozvola izdata na propisan na in. putnog objekta i zemljišnog pojasa. protivno uslovima odvijanja saobra aja na državnom putu. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije i gra evinski dnevnik na propisan na in. koristi bez upotrebne dozvole. njegovog dela. njegovog dela i putnog objekta. njegovog dela i putnog objekta. njegovom delu i putnom objektu ili protivno propisanim merama zaštite državnog puta. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. 6) naredi rušenje i uklanjanje objekata. a ako . za koji je izdato odobrenje za izgradnju. instalacija. ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona. odnosno izvo enja radova prijavljen na propisan na in. cevovoda. ako utvrdi da se državni put. 7) zabrani radove koji se izvode u neposrednoj blizini državnog puta. odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu državnog puta i uklanjanje deponija otpada i sme a. tehni kim propisima i standardima i normama kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji.31 10) da li se državni put. na državnom putu. lan 89. 8) isklju i iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. osim objekata. 3) naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu. njegov deo i putni objekat gradi prema tehni koj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju i da li je ta dokumentacija izra ena u skladu sa propisima. 14) da li vanredni prevoz vrši sa posebnom dozvolom. gra evinskog i drugog materijala i natpisa podignutih. a koji mogu ugroziti njihovu stabilnost i bezbednost saobra aja. drve a. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom. natpisa. drve a. zasada. cevovoda. njegov deo i putni objekat koristi na osnovu izdate upotrebne dozvole. Pored poslova iz stava 1. ograda. ovog lana inspektor obavlja i druge poslove utvr ene zakonom. njegovom delu ili putnom objektu. 4) naredi rušenje i uklanjanje objekata izgra enih. njegovog dela i putnog objekta. zasada. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlaš en da: 1) zabrani izvršenje radova koji se izvode protivno zakonu i drugim propisima. 12) da li se državni put. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. njegovog dela i putnog objekta. suprotno odredbama ovog zakona. 11) da li izvo a radova na izgradnji i rekonstrukciji državnog puta. 2) predloži organu nadležnom za tehni ko regulisanje saobra aja zabranu saobra aja ili saobra aja odre ene vrste vozila. 9) naredi investitoru pribavljanje upotrebne dozvole.. vodova. u roku koji ne može biti kra i od 30 dana. 5) naredi rušenje ili uklanjanje ograda. 13) da li je po etak izgradnje državnog puta.

privremeno zabrani saobra aj na državnom putu. ima prava. 12) pokrene postupak za ukidanje odobrenja za izgradnju. lan 91. 15) naredi uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. njegovom delu ili putnom objektu. odnosno rekonstrukciju. ako utvrdi da je izdato suprotno zakonu. odnosno gradske uprave. po pravu nadzora. njegovog dela i putnog objekta. 13) naredi rušenje državnog puta. lan 90. ne primenjuju tehni ki propisi i standardi i norme kvaliteta. Nadležni inspektor opštinske. za koje nije izdato odobrenje za izgradnju. odnosno obustavljaju radovi. priklju kom ili ukrštanjem puteva. odnosno obustavi dalje izvo enje radova i naredi rušenje i uklanjanje izgra enih. . a ako se u utvr enom roku nedostaci ne otklone. a po potrebi može privremeno zabraniti saobra aj na državnom putu. Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Vladi u roku od osam dana od dana dostavljanja. njegov deo ili putni objekat u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati bezbedan saobra aj. 10) naredi postavljanje fizi kih prepreka kojima se onemogu ava priklju enje na državni put. dužnosti i ovlaš enja republi kog inspektora za državne puteve utvr enih ovim zakonom. njegovom delu ili putnom objektu. njegovog dela ili putnog objekta. odnosno priklju kom prilaznog puta na državni put. Žalba se podnosi preko Ministarstva. rekonstruisanih i održavanih delova državnog puta ili putnog objekta na kojima nisu otklonjeni nare eni nedostaci. zabrani. bez prethodno pribavljene saglasnosti Javnog preduze a. u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se ure uje zaštita opštinskih puteva i ulica. Ako je državni put. ako utvrdi da se prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji.32 investitor ne pribavi upotrebnu dozvolu u utvr enom roku. lan 92. njegovom delu ili putnom objektu. odnosno zabrani dalje izvo enje radova prilikom izgradnje i rekonstrukcije državnog puta. odnosno odobrenja za izgradnju. ovog izvršenje rešenja kojim se: lana ne odlaže 1) zabranjuju. 14) naredi otklanjanje nedostataka u utvr enom roku. inspektor e narediti da se bez odlaganja preduzmu mere obezbe enja. 2) privremeno zabranjuje saobra aj na državnom putu. Žalba izjavljena protiv rešenja iz stava 1. ako utvrdi da izvo a radova ne ispunjava propisane uslove. njegovog dela i putnog objekta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. 11) naredi otklanjanje nepravilnosti..

VIII. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. ovoga lana vrši se isticanjem saobra ajnog znaka "zabranjen saobra aj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP". koje izvodi radove na javnom putu kojima se ošte uje put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. putnog objekta i zemljišnog pojasa. ograda. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom i 5) isklju uje iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. ostavlja predmete i materijale. 2) Preduzetnik. ta ka 2). kazni e se za krivi no delo zatvorom od tri meseca do jedne godine ( lan 44. 4) Preduzetnik. Inspektor. ta ka 1). odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje podiže zasade. postavlja postrojenja i . vozila hitne pomo i i vozila organa unutrašnjih poslova. 1) Preduzetnik. 5) Preduzetnik. otpadnu vodu i drugu te nost na javni put. njegovog dela. kazni e se za krivi no delo zatvorom do godinu dana ( lan 44. nosilac prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na javnom putu. cevovoda. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje izvodi radove na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom.33 3) nare uje otklanjanje nedostataka na državnom putu. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje privremeno ili trajno zauzme javni put. ima pravo da na državnim putevima zaustavlja vozila. radi ostvarivanja pregleda. ta ka 4). 4) nare uje rušenje i uklanjanje objekata. 3) Preduzetnik. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. Zaustavljanje vozila iz stava 1. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. sadržinu i koriš enje službenog odela i službene legitimacije. osim objekata. natpisa. Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova nosi službeno odelo i službenu legitimaciju. vodova. cevovoda.. održavanjem i zaštitom javnog puta. zasada. Ministar propisuje izgled. lan 93. instalacija. ograde i drve e. osim vozila Vojske Srbije i Crne Gore. KAZNENE ODREDBE lan 95. rekonstrukcijom. lan 94. drve a. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje ispusti vodu. ta ka 3).

7) pre po etka izvo enja radova na oja anju. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. 4) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. postrojenja. 9) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. stav 1. 2) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. stav 1). ovog zakona. Nov anom kaznom od 200. stav 2).000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. ovog zakona. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. Za privredni prestup iz stava 1. 10) izmešteni javni put. 11) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. stav 5). stav 1). lan 97. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. 3) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. Nov anom kaznom od 300. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 50. 5) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. ure aje. gradi objekte ili vrši druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta.000.000 do 1. stav 1). stav 2). izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83.000 dinara kazni e se za privredni prestup pravno lice ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 33. lan 96. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74.000 do 200. stav 6). stav 2). stav 2). ovog zakona. ne podnese zahtev za upis promene..000 dinara kazni e se za prekršaj pravno lice ako: .000. stav 4). 8) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. 6) se radovi na oja anju. 12) projektovanje. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13.34 ure aje.000 do 3. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59.

18) postavlja na javnom putu natpise. ovog zakona. stav 2. vodovod. postrojenja i sl. toplovod. odnosno pored tih puteva ( lan 43. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. stav 1). 11) gradi raskrsnicu ili ukrštaj opštinskog. ovog zakona. ure aja i instalacija ( lan 28. stav 2). ovog zakona. .. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. stav 2). 3) gradi. stav 3). 21) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. stav 3). ure aje i instalacije suprotno lanu 28. kao i ulice. ovog zakona. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. 16) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. lanu 35. suprotno odredbi lana 43. stav 1. stav 3. kanalizaciju. odnosno nekategorisanog puta. stav 2). železni ku prugu i drugi sli an objekat. kao i telekomunikacione i elektro vodove. odnosno priklju ak na državni put bez saglasnosti Javnog preduze a ( lan 37. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). ovog zakona. bez saglasnosti. sa državnim putem. stav 1. stav 1. 14) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). 13) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 1. ovog zakona. stav 2). 20) postavlja natpise suprotno lanu 43. 2) gradi objekte i postavlja postrojenja.. 17) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. 35. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. 4) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. stav 19) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. stav 2).35 1) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. instalacije. stav 4). stav 2). odnosno postavlja. ovog zakona. za izmenu 15) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. 12) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 1. stav 2. 6) podiže ograde.

drva za ogrev. ovog zakona. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. ta ka 16). ta ka 7). ta ka 10). 31) pušta stoku na javni put bez nadzora. 44. ta ka 11). ovog zakona. ( lan 44. stav 1. drvenu gra u. ta ka 5). predmete i sme e na javni put 24) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 25) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. sa savremenim kolovoznim zastorom. stav 2. ostavlja ili baca materijale. zakona. ta ka 19). 28) spušta niz kosine zaseka. 35) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. ta ka 17). bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. 32) okre e zapregu. 41) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47.. . plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. stav 4). 37) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. 29) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. ta ka 6). 34) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštaja i nanosi blato na javni put ( lan 44. 40) koristi u saobra aju na javnom putu. useka i nasipa javnog puta. ta ka 13). traktor. ta ka 15). 36) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ovog 39) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 27) vu e predmete. 26) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. 30) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ta ka 8). 23) prosipa. kamenje i drugi materijal ( lan 44. stav 2). ta ka 12).36 22) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 1). 42) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. 33) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. materijale. kosinama i zemljišnom pojasu javnog puta ( lan 44. ta ka 18). osim vozila sa gusenicima. ta ka 14). ta ka 9). stav 3. 38) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44.

koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. ovog zakona. stav 3). ovog zakona. sa upravlja em javnog puta ( lan 48.37 43) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 56) ne uskladi radove na objektima. postrojenjima.. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 5). ovog zakona. 44) ne obavljanju vanrednog prilikom elementarnih uskla eno sa upravlja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o prevoza. ovog zakona. stav 3. ovog zakona. u roku iz lana 52.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj preduzetnik ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. 45) za vreme trajanja isklju enja. 54) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). 55) pre po etka radova na izgradnji. stav 1). ovog zakona. stav 1.000 do 50. stav 1. stav 6).000 do 500. 49) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. 52) postupa suprotno lanu 55. kao i za potrebe odbrane zemlje. ovog zakona. 51) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana i odgovorno lice u pravnom licu. stav 5). ovog zakona. stav 1. . radi intervencije i drugih nepogoda. stav 2). 48) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. stav 3. odnosno tereta sa trupa. 46) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. koji se obavlja bez izdate dozvole. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 10. 50) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbi lana 53. ovog zakona. stav 3. lan 98. koje je em javnog puta ( lan 48. Nov anom kaznom od 100. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. Za prekršaj iz stava 1. kao i teret koji je pao sa vozila. stav 3. 53) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. 47) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 57) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. ure ajima. kao i teret koji je pao sa vozila u roku iz lana 52.

suprotno odredbi lana 43. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. ovog zakona.. lanu 35. 14) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. ovog zakona. stav 2. železni ku prugu i drugi sli an objekat. ovog zakona. 20) postavlja na javnom putu natpise. 15) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38.38 2) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. vodovod. stav 1. stav 2). kanalizaciju. za izmenu 17) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. odnosno postavlja. postrojenja i sl. stav 3). stav 1. 3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. 35. stav 2). instalacije. ure aja i instalacija ( lan 28. ne podnese zahtev za upis promene. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. 18) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. toplovod. stav 2). 1. stav 21) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. 10) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 11) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 12) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). 16) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). 4) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. kao i telekomunikacione i elektro vodove. stav 1. . ovog zakona. stav 2). stav 3). 6) gradi. 13) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. stav 2. 9) podiže ograde. ovog zakona. 7) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. 19) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. stav 1. 5) gradi objekte i postavlja postrojenja. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. stav 1). stav 2).. 8) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. stav 1). ovog zakona. bez saglasnosti. stav 2).

ta ka 11). ostavlja ili baca materijale. 30) spušta niz kosine zaseka. sa savremenim kolovoznim zastorom. kamenje i drugi materijal ( lan 44. ovog zakona.39 22) postavlja natpise suprotno lanu 43. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. ta ka 7). ta ka 13). 36) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. 32) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ta ka 5).. 24) spre i oticanje voda sa javnog puta. . 37) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. stav 1. stav 4). ta ka 16). ta ka 17). ta ka 14). odnosno pored tih puteva ( lan 43. 43) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. 42) koristi u saobra aju na javnom putu. stav 1). 44. 40) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. drva za ogrev. ta ka 15). 28) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. ovog 41) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. stav 2). ta ka 9). kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 6). 33) pušta stoku na javni put bez nadzora. traktor. predmete i sme e na javni put 26) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 27) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. ta ka 10). kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. zakona. ta ka 8). ( lan 44. 39) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. 25) prosipa. materijale. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ta ka 12). ta ka 19). 34) okre e zapregu. stav 2. 23) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. stav 4). ovog zakona. osim vozila sa gusenicima. 31) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. stav 3. 35) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. drvenu gra u. 38) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 29) vu e predmete. useka i nasipa javnog puta. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. ta ka 18).

ovog zakona. stav 3. 55) postupi suprotno odredbama lana 55. stav 6). 59) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. stav 3. 53) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbama lana 53. 50) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. stav 6). koji se obavlja bez izdate dozvole. 54) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. 52) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. stav 1. 57) se radovi na oja anju. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. stav 3. odnosno tereta sa trupa. ovog zakona. stav 5). stav 3). kao i teret koji je pao sa vozila. 58) pre po etka izvo enja radova na oja anju. stav 1. 47) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. 46) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona. ovog zakona. 60) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65).40 44) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48.. ovog zakona. stav 2). ovog zakona. stav 5). stav 1. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 48) za vreme trajanja isklju enja. 56) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. 51) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ure ajima. . radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. 45) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. stav 3. na na in propisan u lanu 52. ovog zakona. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 61) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. 63) ne uskladi radove na objektima. stav 5). 49) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. postrojenjima. ovog zakona. stav 2). ovog zakona. 62) pre po etka radova na izgradnji. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59.

postrojenja. stav 2).41 odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. toplovod. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. 11) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. ovog zakona. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. stav 1. 64) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83.000 do 50. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. ne podnese zahtev za upis promene. 6) podiže ograde. stav 2). 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36).. 3) gradi objekte i postavlja postrojenja. ovog zakona. stav 4). ovog zakona. vodovod. 35. kanalizaciju. 2) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31.. stav 3. . lanu 35. 66) izmešteni javni put. stav 1. stav 1. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1). instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. lan 99. ovog zakona. ure aje. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. ovog zakona. ovog zakona. postrojenja i sl. stav 2. stav 1. 68) projektovanje. bez saglasnosti. instalacije. železni ku prugu i drugi sli an objekat. odnosno postavlja. Nov anom kaznom od 10. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. stav 2). 67) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. stav 2). kao i telekomunikacione i elektro vodove. 4) gradi. stav 1). 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj fizi ko lice ako: 1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. 65) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. stav 1).

ta ka 16). ovog zakona. suprotno odredbi lana 43. 25) spušta niz kosine zaseka.. 19) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 2). kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. 27) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ta ka 10). 15) postavlja na javnom putu natpise. 28) pušta stoku na javni put bez nadzora. 44. ta ka 6). kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 12). 13) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). ta ka 8). stav 2. ovog zakona. 18) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. traktor. drvenu gra u. ovog zakona. ta ka 19). predmete i sme e na javni put 21) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 22) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. . ta ka 13). ta ka 7). ( lan 44. kamenje i drugi materijal ( lan 44. 23) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. za izmenu 14) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. ta ka 17). stav 3. 30) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. 29) okre e zapregu. 1. ta ka 9). 31) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. ta ka 5). napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. stav 16) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. ta ka 14). ostavlja ili baca materijale. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. 33) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. materijale. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. useka i nasipa javnog puta. 17) postavlja natpise suprotno lanu 43. ta ka 15). stav 2). ta ka 11). 24) vu e predmete. 32) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 20) prosipa.42 12) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. ta ka 18). 26) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. odnosno pored tih puteva ( lan 43. drva za ogrev. stav 4).

IX. stav 3. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. stav 1. stav 4). 67/93. odnosno tereta sa trupa. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 100. 60/98. 36) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. sa savremenim kolovoznim zastorom. stav 6). stav 4). postrojenja. 46) ne uskladi radove na objektima. 47) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 38) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 44/99. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 5). stav 2). koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 52/91. na na in propisan u lanu 52. ure ajima. 53/93. stav 2). ure aje. 44) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. stav 1). odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. stav 1. 48) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. 35) koristi u saobra aju na javnom putu. 43) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. stav 5). ovog zakona. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o putevima ("Službeni glasnik RS". 46/91. ovog zakona. kao i teret koji je pao sa vozila. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. stav 3). 39) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. br. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. 48/94 i 42/98) i lan 48. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 37) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. ovog zakona. stav 2). 45) pre po etka radova na izgradnji. koji se obavlja bez izdate dozvole. br. . odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. ovog zakona. stav 3.43 34) koristi u saobra aju na javnim putevima motorna i priklju na vozila. 40) za vreme trajanja isklju enja. 74/99 i 4/00). postrojenjima. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. ovog zakona.. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. 5/99. osim vozila sa gusenicima. 42) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 41) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. stav 1. Zakona o me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju ("Službeni list SRJ".

48/94 i 42/98). godine. sredstva. Danom po etka rada Javnog preduze a Republi ka direkcija za puteve iz stava 1. obaveze. 52/91. Propisi doneti na osnovu Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS". lan 103. ovog lana. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlaš enja Republi ke direkcije za puteve iz stava 1. br. 53/93.44 lan 101. 67/93. br. 46/91. 52/91. Ovaj zakon stupa na snagu 1. Do po etka rada Javnog preduze a poslove upravljanja državnim putevima vrši Republi ka direkcija za puteve obrazovana Zakonom o putevima ("Službeni glasnik RS". 48/94 i 42/98) primenjuju se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona. 53/93. ovog lana. lan 102. januara 2006. zaposlene. .. prestaje sa radom Danom po etka rada Javno preduze e preuzima prava. 67/93. 46/91.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful