P. 1
zakon_o_putevima_lat

zakon_o_putevima_lat

|Views: 285|Likes:
Published by Frajla Panonska

More info:

Published by: Frajla Panonska on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2011

pdf

text

original

Sections

  • I. OSNOVNE ODREDBE
  • II. UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA
  • III. FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA
  • IV. ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA
  • V. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA
  • VI. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA
  • VII. NADZOR
  • VIII. KAZNENE ODREDBE
  • IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ZAKON

O JAVNIM PUTEVIMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1. Ovim zakonom ure uju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i na in upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i na in finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor. lan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede e zna enje: 1) "put" jeste izgra ena, odnosno utvr ena površina koju kao saobra ajnu površinu mogu da koriste svi ili odre eni u esnici u saobra aju, pod uslovima odre enim zakonom i drugim propisima; 2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa; 3) "državni put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje: - teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva; - teritoriju države sa teritorijom susednih država; - celokupnu teritoriju države; - privredno zna ajna naselja na teritoriji države; - podru je dva ili više okruga ili podru je okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slu aju da nije izgra en obilazni put pored naselja; 4) "autoput" jeste državni put koji je namenjen isklju ivo za saobra aj motornih vozila, sa fizi ki razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobra ajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobra ajnim znakom; 5) "opštinski put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva; 6) "saobra ajna površina" jeste posebno ure ena površina za odvijanje svih ili odre enih vidova saobra aja ili mirovanje vozila; 7) "nekategorisani put" jeste saobra ajna površina koja je dostupna ve em broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put; 8) "biciklisti ka staza" jeste saobra ajna površina obeležena propisanim saobra ajnim znakom, namenjena za saobra aj bicikala i bicikala sa motorom;

- 2 9) "naselje" jeste izgra eni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbe eni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedni kih potreba stanovnika, ije se granice utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada i ozna avaju propisanim saobra ajnim znakom na javnom putu; 10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja; 11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja ije se karakteristike utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada; naselja; 12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobra ajno povezuje delove

13) "ozna avanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža); 14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadržina saobra ajno-tehni kih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima; 15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji služi da primi mehani ka dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogu i bezbedno, nesmetano i ekonomi no kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor; 16) "kolovoz" jeste izgra ena površina javnog puta po kojoj se odvija saobra aj i ine ga saobra ajne trake (vozne, dodatne, ivi ne, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila; 17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbe uje bo nu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta; 18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vo enje površinskih voda koji obezbe uje stabilnost kolovozne konstrukcije; 19) "berma" jeste prostor izme u rigole i kosine useka i služi za zaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbe enje preglednosti puta; 20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine ve e od šest metara jeste razdelni pojas; 21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvaja saobra aj motornih vozila od nemotorizovanog saobra aja; 22) "putni objekti" su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.; 23) "nadvožnjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; 24) "podvožnjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; sakupljanje, 25) "objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje" služe za odvo enje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i

- 3 podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta; 26) "prate i sadržaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta; 27) "autobusko stajalište" je posebno izgra ena i ozna ena saobra ajna površina uz kolovoz javnog puta ili priklju ena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila; 28) "granice gra enja" jesu linije unutar kojih se izvode gra evinski zahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta; 29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje ine krajnje ta ke popre nog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu; 30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i može biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa); 31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železni ke infrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa; 32) "prilazni put" jeste saobra ajna površina preko koje se omogu ava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put; 33) "priklju ak" jeste saobra ajna površina kojom se povezuje javni put niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem; 34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, železni ke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije i sl.); 35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbe ena na svakoj ta ki puta i koja se odre uje na osnovu vrednosti ra unske brzine; 36) "potrebna preglednost na raskrsnici" odre uje se iz uslova odvijanja saobra aja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehni koj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobo ene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobra aja; 37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno ure aja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedni ku granicu sa javnim putem; 38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, ija je širina odre ena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograni ava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 40) "saobra ajna signalizacija" obuhvata sredstva i ure aje za pra enje, kontrolu, regulisanje i vo enje saobra ajnih tokova (saobra ajni znakovi na putevima);

- 4 41) "upravljanje saobra ajem" jeste pra enje, kontrola i vo enje saobra aja na mreži državnih puteva ili na odre enoj deonici državnog puta; javnom putu; 42) "obustava saobra aja" jeste kontrolisani prekid saobra aja na

43) "ograni enje saobra aja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu; 44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim optere enjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekora uje propisane mere; 45) "održavanje puta" jeste izvo enje radova kojima se obezbe uje nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja i uva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno rekonstrukcije; 46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ograni avanje intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i pojasu kontrolisane izgradnje, propisanih ovim zakonom; 47) "klasifikacija puteva" jeste podela javnih puteva na osnovu propisanih kriterijuma; 48) "upotrebna vrednost puta" jeste vrednost javnog puta u trenutku procene, prema stepenu o uvanosti projektovanih karakteristika; 49) "tehni ka regulativa" jesu standardi, tehni ki propisi, uputstva, uslovi i specifikacije za planiranje, projektovanje, gra enje, održavanje i zaštitu javnih puteva; 50) "upravlja javnog puta" jeste javno preduze e, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem. lan 3. Javni putevi i nekategorisani putevi ine mrežu puteva. Putevi iz stava 1. ovog lana, kao dobra u opštoj upotrebi, u državnoj su svojini i na njima se mogu sticati prava koriš enja, prava službenosti i druga prava odre ena zakonom. lan 4. Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) trup puta koji ine donji i gornji stroj:
- donji stroj puta (nasipi; useci; zaseci; objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i sl.); - gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija; ivi ne trake, odnosno ivi njaci; rigole; bankine; berme; razdelne trake i sl.);

2) putne objekte (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.); 3) priklju ke; 4) trotoare, peša ke i biciklisti ke staze koje prate kolovoz puta;

instalacije rasvete i rasveta za potrebe saobra aja. ovog objekte. ovog kategorizaciji državnih puteva. 9) opremu puta (sve vrste zaštitnih ograda. celokupnu teritoriju države. odnosno skupština grada. kao i teritoriju opštine. saobra ajne površine autobuskih stajališta. se dele na: Prema položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobra aja javni putevi 1) javne puteve van naselja i 2) javne puteve u naselju.5 metara od najviše ta ke kolovoza. ure aji za evidenciju saobra aja i sl. okruga ili podru je okruga). obuhvata i 1) državne puteve I reda (saobra ajno povezuju teritoriju države sa mrežom evropskih puteva. ure aje i opremu za upravljanje saobra ajem. parkirališta. odnosno grada sa mrežom državnih puteva) i 4) ulice (saobra ajno povezuju delove naselja). Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterijume za kategorizaciju državnih puteva. sa slobodnim prostorom u visini od najmanje 4. naplatne stanice.) i 10) objekte i opremu za zaštitu puta. zelene površine i sl. vetrobrani. . teritoriju države sa teritorijom susednih država. pored elemenata iz stava 1. Na osnovu kriterijuma iz stava 4. a za autoput u visini od najmanje 4.5 5) zemljišni pojas. zaštita od osulina. odnosno grada.75 metara od najviše ta ke kolovoza.). donosi akt o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica. 2) državne puteve II reda (saobra ajno povezuju podru je dva ili više 3) opštinske puteve (saobra ajno povezuju teritoriju opštine. propisuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica. 8) saobra ajnu signalizaciju.). zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i sl. Državni put. smerokazi. kao i privredno zna ajna naselja na teritoriji države).. Na osnovu kriterijuma iz stava 2. odmorišta. odnosno deo su mreže evropskih puteva. lan 5. ovog lana skupština opštine. lana Vlada donosi akt o Skupština opštine. 6) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara. 7) objekte za potrebe puta (putne baze. Prema zna aju saobra ajnog povezivanja javni putevi se dele na: lana. kontrolne stanice. odnosno skupština grada. saobra aja i okoline (snegobrani. lan 6.

odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik. smatraju se delovima tih puteva. odnosno skupština grada. Promena pravca državnog puta u naselju može da se vrši ako novi pravac državnog puta ispunjava. održavanjem i zaštitom javnog puta. održavanja i zaštite javnog puta. odnosno promenu pravca državnog puta. Pravac. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministarstvo). rekonstrukcije. ništava je. vršenje javnih ovlaš enja i sl. UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA lan 7. . pod uslovima i na na in utvr en zakonom kojim se ure uje obavljanje delatnosti od opšteg interesa. obuhvata i upravljanje saobra ajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu. pored poslova iz stava 1. rekonstrukciji. II. Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona jeste: koriš enje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta. odre uje skupština opštine.6 Javni put u naselju odre uje se prostornim i urbanisti kim planom. Pravac opštinskog puta u naselju odre uje skupština opštine. odnosno skupštine grada o pravcu. Upravljanje državnim putem.). Odluka skupštine opštine. odnosno promeni pravca državnog puta koji prolazi kroz naselje doneta bez saglasnosti iz stava 4. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. ovog lana. po svojim tehni kim karakteristikama. Kolovozna konstrukcija ulica koje su istovremeno delovi državnih ili opštinskih puteva koji prolaze kroz naselja i saobra ajna signalizacija. odnosno skupština grada. ustupanje radova na održavanju javnog puta. zaštita javnog puta. Upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa. održavanju i zaštiti javnog puta. organizovanje stru nog nadzora nad izgradnjom. Delatnost upravljanja državnim putevima može da obavlja i privredno društvo. rekonstrukcijom. Delatnost upravljanja državnim putevima obavlja javno preduze e koje osniva Vlada (u daljem tekstu: Javno preduze e). uslove koji se zahtevaju za tu kategoriju puta. organizovanje i obavljanje stru nih poslova na izgradnji.. lan 8. ovog lana. koji prolazi kroz naselje. planiranje izgradnje. vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta. ozna avanje javnog puta i vo enje evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim podacima za te puteve.

izvrši e se njegova prekategorizacija. kontrolu. Deo državnog ili opštinskog puta koji po izgradnji ili rekonstrukciji ne pripada izgra enom ili rekonstruisanom državnom ili opštinskom putu. Javno preduze e donosi srednjoro ni plan izgradnje i rekonstrukcije. izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva. Javno preduze e dužno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez neophodnog zastoja. održavanja i zaštite državnih puteva i godišnji program radova na održavanju.7 lan 9. odnosno obnavljanja podataka.. elektronskih i stacionarnih ure aja za pra enje. lan 11. Javno preduze e dužno je da obezbedi upravljanje saobra ajem na državnim putevima u skladu sa propisima kojima se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. na in prikupljanja. ovog lana ne koristi za saobra aj. lan 10. kao koriš enja podataka iz evidencija o javnim putevima. Ako se deo državnog puta iz stava 1. bezbednost i regulisanje saobra aja. 2) objekata i ure aja za naplatu putarine. 2) vrstu i sadržinu evidencija. Upravlja javnog puta dužan je da ozna ava i vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve. propisuje: Ministar nadležan za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministar) 1) na in ozna avanja javnih puteva. Javno preduze e propisuje metodologiju brojanja vozila i vo enja podataka o prebrojanim vozilima na državnom putu. lan 12. kontrolu stanja kolovoza i za daljinsko obaveštavanje i upozoravanje. zaštiti. na in vo enja evidencija. ne smatra se delom tog puta. Upravljanje saobra ajem obezbe uje se upotrebom: 1) telekomunikacionih. 4) objekata i ure aja za zaštitu javnog puta i 5) objekata i ure aja za zaštitu okruženja javnog puta. 3) ventilacionih i sigurnosnih ure aja u tunelima. o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi taj put odlu i e i uslove . ovog lana i dalje koristi za saobra aj. Ako se deo državnog puta iz stava 1. uz saglasnost Vlade.

odnosno postavljanje vodovoda. odnosno lice u iju korist je ustanovljeno neko od prava iz stava 1. ovog lana u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. lan 14. . uslove. ovog lana. kao i prava službenosti i drugih prava odre enih zakonom koja se ustanovljavaju na javnom putu u korist drugih lica u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. postrojenja i sl. odnosno rekonstrukciju priklju ka na 2) saglasnosti za gra enje. 1) saglasnosti za izgradnju. javnom putu. 3) saglasnosti za gra enje. u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. odnosno postavljanje vodovoda. odnosno pored tog puta. na javnom putu. putu i 4) saglasnosti za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja 5) saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na 6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom 7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli. u zaštitnom pojasu javnog puta.. podnese zahtev za upis promene. kanalizacije. Akti iz stava 1. Upravlja u javnog puta poverava se vršenje javnih ovlaš enja koja se odnose na izdavanje: javni put. dozvole i odobrenja iz stava 1. instalacija. odnosno nadležnom organu opštine ili grada. kanalizacije. Protiv akata iz stava 1. podnese zahtev za upis prava koriš enja na javnom putu. toplovoda. Upravlja javnog puta dužan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. odnosno brisanje podataka. instalacija. javnog puta. ovog lana može se izjaviti žalba Ministarstvu. lan 13. postrojenja i sl. Upravlja javnog puta. reklamnih panoa. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. u roku od osam dana od dana dostavljanja tog akta. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. dužno je da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima.8 upravlja javnog puta u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. ovog lana moraju da sadrže saobra ajno-tehni ke Upravlja javnog puta dužan je da odlu i po zahtevu za izdavanje saglasnosti. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. zasnovanih na zakonom propisanom pravnom osnovu. toplovoda.

lan 17. u skladu sa propisima. 5) posebna naknada za upotrebu javnog puta. Upravlja javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta propisanih ovim zakonom. III.. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravlja javnog puta.0% od akcize na derivate nafte. neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na njemu. 3) finansijskih kredita. 2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhva ena ta kom 1) ovog lana. traktore i priklju na vozila. 4) ulaganja doma ih i stranih lica. odnosno zbog izvo enja tih radova suprotno propisanim tehni kim uslovima i na inu njihovog izvo enja. njegovog dela ili putnog objekta. lan 15. Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije. reklamnih panoa. FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA lan 16. 7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta. 2) naknade za održavanje državnog puta u visini od 10.9 Upravlja javnog puta dužan je da o aktima donetim u vršenju javnih ovlaš enja vodi evidenciju. i to: 1) godišnja naknada za motorna vozila. 5) budžeta Republike Srbije i 6) drugih izvora u skladu sa zakonom. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi trajno. 6) naknada za prekomerno koriš enje javnog puta. Za upotrebu javnog puta pla aju se naknade. 4) naknada za postavljanje reklamnih tabli. 3) naknada za vanredni prevoz. održavanja i zaštite javnog puta obezbe uje se iz: 1) naknada za upotrebu javnog puta. . njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina).

a sredstva napla ena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica prihod su upravlja a tih puteva i ulica. Odluka o visini naknade iz stava 3. 1) i 13) ovog zakona utvr uje Vlada. ta .10 8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravlja javnog 9) naknada za priklju enje prilaznog puta na javni put. telefonskih i telegrafskih vodova i sl. ovog lana na ra un Javnog preduze a koje ta sredstva koristi za održavanje i zaštitu državnih puteva. 13) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u lan 18. lan 19. 11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta. elektri nih. 12) godišnja naknada za koriš enje komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta i inostranstvu. 3) do 12) ovog zakona utvr uje puta. na javnom putu. odnosno grada. lan 21. ovog lana za državni put donosi se uz saglasnost Vlade. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. uz saglasnost skupštine opštine. Sredstva iz lana 16. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17.. Visinu naknade iz lana 17. ta ka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom ra unu Trezora Republike Srbije. ta ka 13) ovog zakona organizuje Javno preduze e na grani nim prelazima odre enim propisima. ta . Naplatu naknade iz lana 17. odnosno ulicu. Visinu naknade iz lana 17. lana 17. . ta ka 2) ovog zakona utvr uje nadležni organ opštine. a za opštinski put. kanalizacije. ta . 10) naknada za postavljanje vodovoda. 1) i 2) ovog zakona prihod su opštine. lan 20. Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1. ta . odnosno skupštine grada. 3) do 13) ovog zakona za upotrebu državnih puteva prihod su Javnog preduze a. Visinu naknade iz upravlja javnog puta.

ta ka 5) ovog zakona ne pla a se. lan 23. 5) profesionalnih vatrogasnih jedinica. preduze a i drugih pravnih lica. 2) Vojske Srbije i Crne Gore. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) policije. odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za ije koriš enje se pla a putarina. po odobrenju Javnog preduze a. lan 25. dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara. 4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim ure ajima za davanje svetlosnih i zvu nih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju).11 lan 22. 3) hitne pomo i. za motorna vozila: 1) republi ke inspekcije za državne puteve i republi ke inspekcije za drumski saobra aj.. ta ka 1) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. 3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i 4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru doma ih ili me unarodnih humanitarnih akcija. kao i za troškove koriš enja i otplatu kredita za navedene namene. 2) privrednih društava. vozila: Naknada iz lana 17. lan 24. ako je oslobo enje od pla anja te naknade predvi eno me unarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet. ovog zakona koriste se za izgradnju. rekonstrukciju. vozila: Naknada iz lana 17. Sredstva od napla enih naknada iz lana 17. 6) osoba sa invaliditetom i 7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. Naknada iz lana 17. 2) osoba sa invaliditetom i 3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. održavanje i zaštitu javnih puteva. . ovog zakona dozvola se izdaje pojedina nom vozilu za pojedina nu vožnju. ta ka 4. Za vozila iz stava 1.

odnosno postavljanje vodovoda. instalacije. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. kao i drugih prava u skladu sa zakonom. primenjuju se i u naseljima. kao i postrojenja. kao i telekomunikacione i elektro vodove. . ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA lan 27. Radi spre avanja ugrožavanja stabilnosti javnog puta i obezbe ivanja uslova za nesmetano odvijanje saobra aja i režim saobra aja na javnom putu. kamate. nosilac prava službenosti na javnom putu. postrojenja i sl. IV. železni ka pruga i drugi sli an objekat. osim izgradnje saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta. zabranjena je izgradnja gra evinskih ili drugih objekata. ovog lana.. u pogledu širina zaštitnog pojasa. Zaštitni pojas. sa svake strane javnog puta. lan 29. instalacija. ure aja i instalacija. ovog lana može da se gradi. kontrole. vodovod. ure aja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobra aja na javnom putu. osim ako je druga ije odre eno prostornim.12 lan 26. odnosno postavlja. toplovoda. toplovod. U zaštitnom pojasu iz stava 1. kao i postavljanje postrojenja. kazne i ostalog što nije ure eno ovim zakonom. primenjiva e se odredbe zakona kojim se ure uje poreski postupak i poreska administracija. ovog lana. zastarelosti. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta koja sadrži saobra ajno-tehni ke uslove. U pogledu naplate naknada utvr enih ovim zakonom. ima slede e širine: 1) državni putevi I reda . može da izvodi radove na javnom putu (gra enje. kanalizacije. postrojenja i sl.) samo ako je za izvo enje tih radova pribavio saglasnost upravlja a javnog puta. odnosno urbanisti kim planom. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi kontrolu izvo enja radova iz stava 2.. povra aja. kanalizacija. U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja.autoputevi 2) ostali državni putevi I reda 3) državni putevi II reda 4) opštinski putevi 40 metara 20 metara 10 metara 5 metara Odredbe stava 1. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. lan 28.

ovog lana lice koje upravlja tim objektima dužno je da bez odlaganja pristupi otklanjanju ošte enja. lana zabranjeno je otvaranje rudnika. dužan je da. ure aja. kojim se ne ošte uje javni put ili ne ugrožava bezbednost saobra aja. odnosno kvara i istovremeno o preduzetim radovima bez odlaganja obavesti upravlja a javnog puta. otklanjanju ošte enja. na zahtev upravlja a javnog puta. ure ajem. pristupa po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta. predmete. moraju se obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima. odnosno vršiti druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. drve e i zasadi pored javnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrožavaju bezbednost saobra aja. u istom nivou. odnosno ne ugrožava bezbednost saobra aja ili ne ometa održavanje javnog puta. Zabranjeno je ukrštanje državnog puta I reda sa železni kom prugom lan 33. postrojenja. lan 34. lan 31. koju pla a upravlja javnog puta. ograde. Lica iz stava 3. koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti. odnosno kvara. Vlasnik. postrojenje. Na raskrsnici javnog puta sa drugim putem i ukrštanja javnog puta sa železni kom prugom u istom nivou. u cilju obezbe enja preglednosti puta. postrojenja. ograde i drve e. drve e. postrojenjem. U zonama potrebne preglednosti zabranjeno je podizati zasade. Lice iz stava 1. ure aje i objekte iz stava 2. instalacijom i vodovima. ovog lana. ovog lana imaju pravo na naknadu štete zbog ograni enja koriš enja zemljišta u zoni potrebne preglednosti. Lice koje upravlja objektom. Ograde. instalacija ili vodova iz stava 1. ukloni zasade. ovog lana. ostavljati predmete i materijale. ugra enim u javni put. odnosno kvara. . na na in kojim se ne ošte uje javni put. materijale. U pojasu iz stava 1. ovog kamenoloma i deponija otpada i sme a.. dužno je da održava taj objekat. objekata.13 lan 30. postavljati postrojenja i ure aje i graditi objekte. odnosno neposredni držalac zemljišta. U slu aju ošte enja. ure aj. lan 32. Izgradnja objekata u pojasu kontrolisane izgradnje dozvoljena je na osnovu donetih prostornih i urbanisti kih planova koji obuhvataju taj pojas. instalaciju i vod.

ovog lana.). ovog lana ako utvrdi da su kumulativno ispunjeni uslovi i to ako: . podiže se odgovaraju a ograda kojom se odvaja to mesto od državnog puta. Ako vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne održavaju ograde. ovog lana. lan 37. sajmišta. Ako posebni uslovi predvi eni u saglasnosti iz stava 2. Ograde su dužni da podignu i održavaju vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata iz stava 1. Raskrsnica ili ukrštaj opštinskog. na mestima na kojima se okupljaju gra ani u velikom broju (sportski stadioni. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. podizanje. ukrštaja ili priklju ka. škole. Saglasnost iz stava 2.) ili na mestima koja se koriste za držanje stoke u ve em broju (pašnjaci. ergele i sl. ovog lana. zahtevaju gra enje novih saobra ajnih traka. 2. ostrva za odvajanje saobra ajnih traka. Zabranjeno je ostavljanje gra evinskog i drugog materijala pored javnog puta. i 3. ništavo je. ako se time umanjuje preglednost na javnom putu. odnosno nekategorisanog puta. odobrenje za izgradnju raskrsnice. izdaje Ministarstvo. ovog lana sadrži naro ito: posebne uslove izgradnje. kao i troškove izvo enja radova na vra anju javnog puta u prvobitno stanje snosi lice iz stava 1. ovog lana i odre uje uslove i na in njenog podizanja i održavanja. ovog preglednost na državnom putu. Javno preduze e izda e saglasnost iz stava 2. odnosno priklju ak na državni put može se graditi uz saglasnost Javnog preduze a. izdato bez prethodno pribavljene saglasnosti iz stava 2. a koja se nalaze pored državnog puta sa velikom gustinom saobra aja. Radi nesmetanog i bezbednog odvijanja saobra aja i zaštite državnog puta od ošte enja. kao i ulice. lan 35.. ovog lana. odnosno održavanje izvrši e Javno preduze e o njihovom trošku. semaforizaciju i rasvetu na državnom putu. potrebnu saobra ajnu signalizaciju. Odobrenje iz stava 4. Podizanjem ograde iz stava 1. Priklju ak prilaznog puta na javni put može se graditi uz saglasnost upravlja a javnog puta.14 Troškove izvo enja radova iz st. lana ne može se umanjiti Javno preduze e utvr uje potrebu podizanja ograde iz stava 1. sa državnim putem. ovog lana. ovog lana. za izgradnju raskrsnice. opremu. lan 36. ovog lana. javni lokali i sl.

u širini od najmanje pet metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda. Zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. lan 41. kao i ulice. uz naknadu prouzrokovane štete. odnosno rekonstrukciji javnog puta. ra unaju i od ivice kolovoza javnog puta. ovog lana ne smanjuju kapacitet i proto nost saobra aja na državnom putu i 3) raskrsnica. snosi investitor radova na izgradnji. odnosno prilaznog puta. Za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta potrebno je pribaviti saglasnost upravlja a javnog puta. i 2. ukrštaja ili priklju ka na državni put. 2) raskrsnica.. Investitor izgradnje raskrsnice. 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put. sa opštinskim. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. Tehni kom pregledu izgra ene raskrsnice. prisustvuje ovlaš eni predstavnik Javnog preduze a. Prilazni put koji se priklju uje na javni put mora se izgraditi na na in propisan u stavu 1. Javno preduze e dužno je da prilikom rekonstrukcije državnog puta smanji broj raskrsnica ili priklju aka opštinskog ili nekategorisanog puta na državni put. odnosno na koji se priklju uje. lan 40. lan 38. ovog lana nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na državnom putu. lan 39. 1. odnosno nekategorisanim putem. ovog lana. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. na najmanji mogu i broj. Sused javnog puta dužan je da omogu i slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa javnog puta na njegovo zemljište. . ukrštaja ili priklju ka. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. ukrštaj ili priklju ak na državni put. a u cilju pove anja kapaciteta i pove anja nivoa bezbednosti saobra aja na državnom putu. odnosno na koji se priklju uje. Troškove izgradnje iz st. kao i ulicom koji ve imaju izvedenu raskrsnicu. ovog lana snosi troškove izgradnje i troškove postavljanja saobra ajne signalizacije i opreme izgra ene raskrsnice. troškove izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. odnosno nekategorisanog puta. ovog lana snosi investitor izgradnje zemljanog. Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javni put iz stava 1.15 1) nije mogu e izvršiti povezivanje opštinskog. ovog lana preseca zemljani put. ovog lana. u širini i dužinama iz stava 1.

odnosno neposredne držaoce zemljišta. 1. postavljanje. lan 42. ure aji za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje (u daljem tekstu: natpisi). Radi zaštite javnog puta od spiranja i odronjavanja. ovog lana moraju se uredno održavati i obnavljati. odnosno pored tog puta na udaljenosti od sedam metara. Postavljanje natpisa vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje upravlja Zabranjeno je postavljanje natpisa u pojasu širine 60 metara pored Natpise je dužno da održava lice koje je zahtevalo njihovo lan 44. buke. da kosine useka. odnosno na opštinskom putu i pored tog puta na udaljenosti od pet metara. smetova. kao i zemljišni pojas ozeleni travom. ukrasnim šibljem i drugim rastinjem tako da se ne ometa preglednost na javnom putu. mereno sa spoljne strane od ivice kolovoza. u slu aju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe. postaviti. dužan je. ovog lana shodno se primenjuju i na vlasnike. 3) izvo enje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu. održavanjem i zaštitom puta. do 3.16 Sused javnog puta dužan je da omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta. Zasadi iz stava 1. uz naknadu prouzrokovane štete. mogu se postavljati na državnom putu. upravlja javnog puta. Odredbe st. odnosno podi i na javnom putu. Reklamne table. zaslepljuju ih efekata i drugih štetnih uticaja. Upravlja javnog puta dužan je da zaklju i ugovor sa susedom javnog puta da na susedovom zemljištu izgradi odvodne kanale i druge ure aje za odvo enje vode od trupa puta kao i da postavi privremene ili stalne ure aje i regulacije. javnog puta. rekonstrukcijom. reklamni panoi. ako priroda zemljišta dopušta. za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu od snežnih lavina. 2) izvo enje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. odnosno podigne zasade. kojima se ošte uje javni put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. zaseka i nasipa. Na javnom putu zabranjeno je naro ito: 1) privremeno ili trajno zauzimanje puta. . 4) ispuštanje voda. ako se isti ne mogu izgraditi. lan 43.. otpadnih voda i drugih te nosti na put. autoputa.

put. 14) puštanje stoke na put bez nadzora. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre avanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima. lan 46. drvene gra e. ako je javni put u takvom stanju da: . grane. lan 45. napasanje i napajanje stoke 15) okretanje zaprege. u slu ajevima kada je taj plan podesno dokazno sredstvo za utvr ivanje injeni nog stanja. kosinama i zemljišnom pojasu. 8) postavljanje i koriš enje svetla ili drugih svetlosnih ure aja na putu i pored puta. kameni blokovi. oru a na putu. dužan je da. potpunom i odre enom injeni nom stanju nadležnoj inspekciji za javne puteve. 17) uklju ivanje vozila na put i isklju ivanje sa puta van priklju ka ili ukrštaja i nanošenje blata na put. useka i nasipa puta. ostavljanje ili bacanje materijala. u slu ajevima iz stava 1. drva za ogrev. bespravnog izvo enja radova na javnom putu i u zaštitnom pojasu i svih drugih injenja kojima se bitno ošte uje. materijala. 18) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa koriš enje puta. 11) spuštanje niz kosine zaseka. ovog lana.. kamenja i drugog materijala. kao i otpadnih predmeta i 13) nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put. oru a i drugih vrsta tereta po putu (grede. 19) svako injenje kojim se ošte uje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobra aja na putu. uz koji je dužan da dostavi situacioni plan izdat od nadležnog organa.). predmeta i sme a na 7) zamaš ivanje puta mazivima ili drugim sli nim materijama.17 5) spre avanje oticanja voda sa puta. radi preduzimanja inspekcijskih mera. kojima se ometa odvijanje saobra aja na putu. odnosno ovlaš enog lica. traktora. 12) paljenje trave i drugog rastinja na putu. 9) oranje i izvo enje drugih poljoprivrednih radova na bankinama. Upravlja javnog puta dužan je da u obavljanju poslova zaštite javnog puta. svakodnevno sprovodi aktivnosti na utvr ivanju zauze a javnog puta. 6) prosipanje. bez odlaganja. materijala. plugovi. balvani. drlja e i sl. Upravlja javnog puta. podnese pismeni zahtev koji se zasniva na ta nom. na putu. 10) vu enje predmeta. Upravlja javnog puta pokre e postupak kod Ministarstva ili opštinskog odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja za ograni avanje koriš enja javnog puta. pluga i drugih poljoprivrednih mašina i 16) ko enje zaprežnih vozila spre avanjem okretanja to kova. ili bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu.

osim vozila sa gusenicima. kao i iznos naknade za vanredni prevoz. ovog lana. u prevozu u drumskom saobra aju na teritoriji Republike Srbije. širinu. Zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone mogu saobra ati na javnom putu ako imaju to kove sa pneumaticima. moraju imati to kove sa pneumaticima. lan 47. a upravlja javnog puta ima pravo na naknadu štete koja je time prouzrokovana. Lice koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. ako se taj prevoz obavlja radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. O izdatim dozvolama iz stava 2. Vanredni prevoz može da se obavlja na javnom putu bez izdate dozvole iz stava 2. ovog lana. odnosno u me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju. ako su gusenice zašti ene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama. 2) saobra aj pojedinih vrsta vozila može biti štetan za javni put i 3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na zaštitu javnog puta i bezbednost saobra aja. Vozilo sa gusenicama može saobra ati na javnom putu sa savremenim kolovoznim zastorom. može se obavljati na javnim putevima na osnovu posebne dozvole koju izdaje upravlja javnog puta za svaki pojedina ni prevoz. Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko optere enje. ovog lana. ovog lana dužno je da pre po etka obavljanja vanrednog prevoza. . obavljanje tog prevoza uskladi sa upravlja em javnog puta.. Motorna i priklju na vozila koja saobra aju na javnim putevima. ovog lana upravlja javnog puta pismeno obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. dužinu ili visinu. lan 48. kojom se odre uju na in i uslovi prevoza. odnosno nadležni organ opštine ili grada. Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. smatra se vanrednim prevozom u smislu ovog zakona.18 1) saobra aj nije mogu ili je mogu saobra aj pojedinih vrsta vozila. Vanredni prevoz. kao i lice koje vrši poslove na održavanju javnih puteva na kojima e se obaviti vanredni prevoz. kao i za potrebe odbrane zemlje. ministarstvo nadležno za poslove saobra aja. ukupnu masu. Vozila Vojske Srbije i Crne Gore ne moraju da ispunjavaju uslove iz stava 2. upravlja javnog puta preduzima mere obezbe enja javnog puta postavljanjem pripadaju e saobra ajne signalizacije i o preduzetim merama obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i javnost putem sredstava javnog informisanja.

Lice iz stava 1. lan 51. odnosno ovlaš eno lice opštinskog.ciljnoj lokaciji. stav 2. kao i kontrolu najve ih dozvoljenih osovinskih optere enja. U eš e teretnih vozila lica koje izvodi radove. ovlaš eno lice ministarstva nadležnog za poslove saobra aja. imalac vozila.19 Lice iz stava 5. kao i teret koji je pao sa vozila. uglja. ovog lana dužno je da o obavljanju tog prevoza obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da taj prevoz obavlja u skladu dozvolom iz lana 48. isklju uje iz saobra aja na javnom putu ovlaš eno lice iz stava 1. Privremeno ili trajno u eš e teretnih vozila sa više od 50% u svim izvršenim prevozima tereta na odre enom javnom putu ili njegovom delu za potrebe lica koje izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji ili obavlja privrednu delatnost ija priroda zahteva tako izvršene prevoze (eksploatacija kamena. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. odnosno padanja tereta. Za vreme trajanja isklju enja iz saobra aja.. ovog lana. ukupne mase i dimenzija vozila. a najkasnije u roku od dva asa od trenutka onesposobljavanja vozila. koja saobra aju na javnom putu. lan 49. stav 2. utvr uje upravlja javnog puta na osnovu prose nog godišnjeg dnevnog saobra aja teretnih vozila nosivosti više od 11.5 tona i to najmanje etvorostrukim brojanjem saobra aja na izvornoj . zabranjeno je koriš enje vozila koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja. minerala.). smatra se prekomernim koriš enjem tog javnog puta. Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole iz lana 48. ovog zakona. pri injenu grubom nepažnjom. odnosno obavlja privrednu delatnost iz stava 1. odnosno tereta dužan je da ukloni sa trupa javnog puta odmah. ovog lana koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. drveta i sl. vrši ovlaš eno službeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. lan 50. . odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja. ovog lana i odre uje mesto parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole. lan 52. odnosno njegovog dela u smislu ovog zakona. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta pri injenu obavljanjem vanrednog prevoza na javnom putu. ovog lana dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta. Kontrolu vanrednog prevoza. ovog zakona.

dužan je da obavesti organ nadležan za unutrašnje poslove i upravlja a javnog puta na kome e se održati sportska ili druga manifestacija. Uklanjanje vozila. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. Ako imalac vozila ili tereta uklanjanje ne izvrši u roku iz stava 3. pod uslovom da je mogu e preusmeravanje saobra aja na druge javne puteve. odnosno tereta. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. odnosno tereta. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. izvrši e se na na in propisan odredbama st. lan 53. kao i teret koji je pao sa vozila imalac vozila. ovog lana. Upravlja javnog puta dužan je da o zabrani saobra aja iz stava 1. osim na autoputu. ure uje i obezbe uje opština. ovog lana. njegovom delu ili putnom objektu. blagovremeno obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i preduzme potrebne mere obezbe enja. nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja (u daljem tekstu: organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja). ovog lana. organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja. ovog lana. odnosno tereta. Organizator sportske ili druge manifestacije snosi troškove zabrane saobra aja. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. ako to zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. može zabraniti saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila na javnom putu. 1. ovog lana.20 Ako imalac vozila ili tereta ne izvrši uklanjanje u roku iz stava 1. odnosno grad. a najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. sa trupa ili zemljišnog pojasa javnog puta iz st. preusmeravanja saobra aja i obaveštavanja javnosti i preduzetih mera obezbe enja. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. u smislu zakona kojim se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. Organ koji je. lan 54. odnosno tereta dužan je da ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta odmah. ovog lana mora se izvršiti tako da se ne nanese šteta javnom putu. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 24 asa od trenutka onesposobljavanja vozila. do 5. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju.. odnosno tereta. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje opštinskog puta i ulice. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta na kome se zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. 1. do 4. O zabrani saobra aja iz stava 1. a u . Upravlja javnog puta dužan je da blagovremeno i na pogodan na in obaveštava javnost i korisnike javnih puteva o stanju i prohodnosti tih puteva.

V.. Održavanjem javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi kojima se obezbe uje nesmetan i bezbedan saobra aj i uva upotrebna vrednost puta. njegovom delu ili putnom objektu. Upravlja javnog puta dužan je da redovno signalizaciju i opremu puta. njegovom delu ili putnom objektu. zamenjuje. periodi no i urgentno lan 58. lan 55. lan 56. opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Upravlja javnog puta dužan je da pri izvo enju radova iz stava 1. Organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja na javnom putu. Upravlja javnog puta postavlja. na osnovu rešenja o tehni kom regulisanju saobra aja koje izdaje Ministarstvo. održavanje. zabrani e saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila. javnog puta i 3) ako to zahteva izvo enje radova na rekonstrukciji i održavanju 4) ako to zahtevaju drugi razlozi zaštite javnog puta i bezbednosti saobra aja na javnom putu. Radovi na redovnom održavanju javnog puta jesu naro ito: . ili opštinski. ovog lana obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uva upotrebnu vrednost puta. može biti privremena. Opšta zabrana saobra aja na javnom putu. a zabrana saobra aja za odre ene vrste vozila na javnom putu. na javnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. može biti privremena ili stalna. obustave i zabrane saobra aja na javnom putu. u roku od 48 asova pre po etka primene navedenih mera. 2) ako bi u eš e odre enih vrsta vozila u saobra aju nanosilo štetu javnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. u slede im slu ajevima: isti saobra ajnu 1) ako se javni put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati saobra aj ili se ne može odvijati saobra aj odre ene vrste vozila. dopunjuje i obnavlja saobra ajnu signalizaciju.21 slu aju ograni enja. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA lan 57. na predlog upravlja a javnog puta. saobra aja i okoline. Održavanje javnog puta obuhvata redovno.

7) popravka putnih objekata. 3) obnavljanje antikorozivne zaštite nadvožnjaka. popravljanje kolovozne konstrukcije i ostalih 3) iš enje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog 4) ure enje bankina. nosivosti. saobra aja i okoline. eli nih konstrukcija mostova. dotrajalih i privremenih propusta za vodu. zamena i poja anje dotrajalih kolovoznih zastora i promena popre nih nagiba kolovoza na javnom putu. ošte enih sekundarnih elemenata i dotrajalih peša kih staza na mostovima. podvožnjaka i vijadukata. kolovoza. šljun anog.22 1) pregled. rigola. ograda. 5) ure enje i o uvanje kosina nasipa. dopunjavanje i obnavljanje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. 9) zamenjivanje.. bankina. Radovi na oja anju kolovozne konstrukcije jesu naro ito: 1) postavljanje neasfaltiranim putevima. 12) košenje trave i ure ivanje zelenih površina na putu i zemljišnom 13) iš enje snega i leda sa kolovoza javnog puta i saobra ajnih površina autobuskih stajališta. 3) nanošenje novog asfaltnog sloja po celoj širini kolovoza odre ene 4) korekcija oblika postoje eg zastora ili kolovoza. zamenjivanje. 2) zamena složenih dilatacionih sprava. dopunjavanje i obnavljanje iš enje saobra ajne signalizacije. izolacije. parkirališta. pojasu. pojasa. slivnika. 2) mestimi no elemenata trupa puta. useka i zaseka. odnosno njegovom delu. . odnosno tucani kog zastora na 2) obrada površine kolovoznog zastora ili zaptivanje. 6) iš enje i ure enje jarkova. ležišta. podvožnjacima i vijaduktima. 11) iš enje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. saobra aja i okoline. nadvožnjacima. utvr ivanje i ocena stanja puta i putnog objekta. lan 59. rigola. 4) zamena deformisanih. propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta. 10) postavljanje. saobra ajne signalizacije. Radovi na periodi nom održavanju javnog puta obuhvataju: oja anje kolovozne konstrukcije. 8) postavljanje. rehabilitaciju i poja ano održavanje. Radovi na rehabilitaciji javnog puta jesu naro ito: 1) selektivno obnavljanje.

Ministar donosi propis o redovnom. pre po etka izvo enja radova na oja anju. situacioni plan. detalje potrebne za izvo enje radova. obrazuje komisiju za tehni ki pregled izvedenih radova na periodi nom održavanju javnog puta i izdaje akt o prijemu tih radova. tehni ki opis. popre ne profile. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. projekat regulisanja saobra aja za vreme izvo enja radova i tehni ku kontrolu tehni ke dokumentacije. odnosno njegovom delu. Radovi iz st. uzdužni profil. projekat saobra ajne signalizacije i opreme. ili opštinski. 3) proširenje raskrsnica u nivou.23 5) postavljanje nove saobra ajne signalizacije na javnom putu. 6) sanacija i izrada potpornih. bankina i ostalih elemenata trupa puta na kra im delovima puta. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta overava Ministarstvo za državne puteve. tehni kim propisima i standardima i koja sadrži: opšti deo. periodi nom i urgentnom održavanju državnog puta kojim se bliže ure uju vrste radova. ovog lana. 8) postavljanje nove opreme puta i novih objekata i opreme za zaštitu puta. Tehni ku dokumentaciju iz stava 5. saobra aja i okoline na javnom putu. Radovi na poja anom održavanju javnog puta (poboljšanje javnog puta). odnosno njegovom delu. 7) zamena ili izrada drenažnog sistema za odvodnjavanje podzemnih voda sa javnog puta i putnog objekta. opis radova sa predmerom i predra unom. tehni ki uslovi i na in izvo enja radova. i 4. jesu naro ito: 1) ublažavanje pojedinih uzdužnih nagiba i ispravka pojedinih krivina. u cilju obezbe ivanja prohodnosti puta i bezbednog odvijanja saobra aja. Overa iz stava 6.. 2) proširenje kolovozne konstrukcije. Ministarstvo. 4) zamena drenažnih sistema i hidroizolacije u tunelima i sanacija ili zamena tunelske obloge. lan 60. obložnih i portalnih zidova. 2. . 3. ovog lana izvode se prema tehni koj dokumentaciji koja se izra uje u skladu sa ovim zakonom. ovog lana prestaje da važi ako se radovi ne zapo nu u roku od godinu dana od dana izvršene overe. 5) saniranje klizišta i odrona. a za opštinske puteve i ulice opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. projektni zadatak. lan 61. Radovi na urgentnom održavanju javnih puteva obuhvataju radove uslovljene elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima.

objekte i opremu državnog puta koji su izgra eni za potrebe naselja. ovog lana za opštinske puteve i ulice. Opština. ovog lana. Troškove održavanja zajedni kih stubova i konstrukcija na mostu iz stava 1. lan 64. lan 63. U slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda upravlja javnog puta postupa na osnovu posebnog plana za otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda. ovog lana ne mogu izvesti bez zabrane saobra aja na javnom putu. ako je za potrebe naselja put izgra en sa širim kolovozom nego van naselja. upravlja javnog puta na kome je zabranjen saobra aj dužan je da putem sredstava javnog informisanja obavesti javnost 48 asova pre po etka zabrane saobra aja.24 Opštinski. ovog lana. Radovi na održavanju javnog puta po pravilu se izvode tako da se ne zabranjuje saobra aj na javnom putu. kao sastavni deo državnog puta. lan 65. u širini kolovoza tog puta van naselja. Održavanje zajedni kih stubova i zajedni kih konstrukcija na mostu izgra enom za železni ku infrastrukturu i javni put vrši upravlja železni ke infrastrukture u skladu sa tehni kim propisima i standardima. na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje. u kojem utvr uje kojim e se drugim putem odvijati saobra aj i pod kojim uslovima uz saglasnost upravlja a javnog puta na koji se vrši preusmeravanje saobra aja. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja donosi propis iz stava 1. lan 62. . po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. snose u jednakim iznosima upravlja železni ke infrastrukture i upravlja javnog puta. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. U slu aju zabrane saobra aja iz stava 2. U slu aju da se radovi iz stava 1. Ministarstvo. odnosno grad snosi srazmeran deo troškova za održavanje državnog puta u naselju. ili opštinski. Upravlja opštinskog puta i ulice održava dodatne elemente.. Javno preduze e održava kolovoznu konstrukciju i saobra ajnu signalizaciju. donosi rešenje o zabrani saobra aja.

Izgradnja i rekonstrukcija javnog puta vrši se u skladu sa zakonom kojim se ure uje planiranje i izgradnja i u skladu sa ovim zakonom. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA lan 66.75 metara. 2) da svaka kolovozna traka ima posebnu traku širine 2. opštinski put i ulica mora biti osposobljena da podnese osovinsko optere enje od najmanje šest tona.5 metra.) omogu avaju brzinu od najmanje 130 km na as. ukrštaja.. lan 68. a u tunelima i galerijama može. priklju aka. zavisno od terenskih uslova.25 VI. Za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. objekata za potrebe puta. pored idejnog projekta tog puta. izra uju se i slede i idejni projekti: trupa puta. ovog zakona. a da se. ovog lana. s tim što svaka saobra ajna traka mora da bude široka najmanje 3. umesto posebne trake. uzdužni nagib. Javni put mora da se izgradi tako da bude osposobljen da podnese osovinsko optere enje od najmanje 11. putnih objekata. saobra ajne signalizacije i opreme puta. lan 69. za prinudno zaustavljanje vozila duž cele trake ili duž pojedinih njenih delova na pogodnim rastojanjima. Ostali državni putevi I reda moraju se izgraditi tako da ispunjavaju slede e uslove: . da na pogodnim mestima ima ure ene prostore za prinudno zaustavljanje vozila i 3) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. Izuzetno od odredbe stava 2. Autoput mora da se izgradi tako da ispunjava slede e uslove: 1) da ima dve fizi ki odvojene kolovozne trake. sa najmanje dve saobra ajne trake za svaku kolovoznu traku. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3.50 metara. ovog lana. Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije državnog puta sadrži glavne projekte za sve elemente propisane lanom 4. a ulica trotoar i umesto ivi nih traka ivi njake. a zavisno od konfiguracije terena brzinu od najmanje 100 km na as. raskrsnica. ivi ne trake i sl. zavisno od konfiguracije terena.5 tona po osovini. Javni put mora da se izgradi tako da ima najmanje dve saobra ajne i dve ivi ne trake ili ivi njake u ravni kolovoza. Ministar bliže propisuje sadržinu idejnih projekata za pojedine elemente državnog puta iz stava 2. lan 67.

. 1) auto-baza za pružanje pomo i i informacija u esnicima u 2) ugostiteljskih objekata. u skladu sa prostornim planovima. zavisno od konfiguracije terena. lan 70. Tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva. osim ulica. s tim što se. 2) autoservisa i 3) objekata za privremeni smeštaj onesposobljenih vozila. mesta pored javnih puteva za izgradnju: 1) stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom. moraju se predvideti. na delovima puta sa ve im uzdužnim nagibom ima izgra enu posebnu saobra ajnu traku za kretanje sporih vozila. mora se izgraditi van kolovoza javnog puta.rekreacionih objekata. 2) da ostali elementi puta (polupre nik krivine..25 metara.5 metra. 3) turisti kih objekata. gustine i strukture saobra aja. a izuzetno 80 km na as na planinskim prevojima i drugim nepovoljnim planinskim terenima i 3) da raskrsnice budu izvedene tako da se vozila mogu bezbedno uklju ivati na put i isklju ivati sa puta. lan 73. Javni put van naselja na kome je predvi ena velika gustina saobra aja mora se izgraditi tako da ukrštanje tog puta sa drugim javnim putem bude izgra eno van nivoa. 4) trgovinskih objekata i 5) sportsko . osim ulice. lan 71. ivi na traka i sl.26 1) da saobra ajne trake budu široke najmanje po 3. Putni objekti javnog puta moraju se izgraditi tako da širina kolovoza na putnom objektu ne sme da bude manja od širine kolovoza javnog puta. uzdužni nagib. Saobra ajna površina autobuskog stajališta na javnom putu.) omogu avaju bezbedan saobra aj za ve e brzine. a za autoputeve i državne puteve I reda i mesta za izgradnju: saobra aju. Državni put I reda mora se izgraditi tako da. a najmanje za brzinu od 100 km na as. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. lan 72.

U slu aju da lica iz stava 2. odnosno njegov deo. lan 76.27 lan 74. odgovaraju za štetu koja nastane zbog neblagovremenog otpo injanja izvo enja tih radova. kamenolom.). izgra eni podvožnjak smatra se objektom infrastrukturnog sistema. Investitor je dužan da.). odnosno njegov deo koji se izmešta. odnosno železni ke infrastrukture. ure aje. lan 77. ili ih prilagode nastalim promenama. postrojenjima. ovog lana ne izmeste. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. Lica iz stava 2. vodovod. odnosno te železni ke infrastrukture. ovog lana o po etku radova. odnosno u putnom objektu (kanalizacija. odnosno njegovog dela. najmanje 60 dana pre po etka radova iz stava 1. Investitor je dužan da. iz stava 1. instalacije i vodove do po etka izvo enja radova na izgradnji. postrojenja. snosi investitor izgradnje tog javnog puta. kao i sistemom za . koji su imaoci i koja su dužna da se staraju o objektima. Troškove izmeštanja javnog puta. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom podvožnjaka za javni put. Gornji stroj javnog puta ispod podvožnjaka iz stava 1. javni put.. a pri izgradnji javnog puta o trošku investitora javnog puta. ovog lana sa opremom i saobra ajnom signalizacijom javnog puta. ovog lana dužna su da pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu o svom trošku. troškove izgradnje nadvožnjaka ili podvožnjaka. postrojenja. odnosno. lan 75. rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in. U slu aju ukrštanja javnog puta sa železni kom infrastrukturom zbog izgradnje javnog puta. ure aje. ako se druga ije ne sporazumeju investitor i upravlja javnog puta. odnosno njegovog dela. akumulaciono jezero. pismeno obavesti lica iz stava 2. snosi investitor objekta zbog ije izgradnje se vrši izmeštanje javnog puta. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili izvo enju drugih radova na javnom putu. Ako postoje i javni put. mora biti izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta. aerodrom i sl. ure ajima. Lica. izmeste objekte. ovog lana. instalacije i vodove. najmanje 30 dana pre po etka radova na izgradnji. treba izmestiti zbog gra enja drugog objekta (železni ka infrastruktura. rudnik. uskla uju radove na istim sa radovima na rekonstrukciji javnog puta. elektri ne. ovog lana. telekomunikacione instalacije i sl. odnosno ne prilagode objekte.

ovog lana. odnosno promene kategorije infrastrukturnog sistema. shodno se primenjuju i kad zbog promene kategorije javnog puta. mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima i sa zajedni kom konstrukcijom. Troškove izgradnje autobuskog stajališta iz stava 1. pod uslovom da imaju posebne konstrukcije. ovog lana. peša ke staze i sl. Na predlog opštine. Odredbe st.). raskrsnice za potrebe naselja. odre uju se deonice javnog puta. odnosno grada ili prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika. odnosno nadvožnjak. 1. Izgradnjom deonice javnog puta. Prostornim. lan 79. biciklisti ke staze. trotoar. odnosno putnog objekta sa dodatnim elementima (širi kolovoz. prostori za parkiranje. ne može da se naruši kontinuitet trase tog puta i saobra aja na njemu. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom nadvožnjaka za javni put. pripada javnom putu koji prolazi iznad javnog puta sa kojim se ukršta. sa instalacijama i postrojenjima potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje tog sistema. Infrastrukturni sistem ispod nadvožnjaka iz stava 3. lan 78. s tim da se kolovoz javnog puta odvoji od železni ke pruge. ovog lana snosi opština. Troškove izgradnje elemenata javnog puta u smislu stava 1. odnosno grad ili prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika. na državnom putu može se izgraditi autobusko stajalište uz saglasnost Javnog preduze a. odnosno urbanisti kim planom. ovog lana. javna rasveta. Izuzetno od odredbe stava 1. izgra eni nadvožnjak smatra se objektom javnog puta. dolazi do izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka. odnosno nadvožnjaka. do 4. podvožnjak. . odnosno putnog objekta u smislu stava 1. Mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima. ovog lana. odnosno grad koji je zahtevao izgradnju tih elemenata. snosi opština.. ovog lana. lan 80.28 odvodnjavanje površinskih i podzemnih voda. potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje javnog puta. svetlosna i druga signalizacija. Ako je ukrštanje dva javna puta izvedeno izgradnjom podvožnjaka. smatra se objektom javnog puta. objekti i oprema koja odgovara potrebama naselja. smatra se objektom infrastrukturnog sistema.

Na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. njegovom delu i putnom objektu. izgradnja. kojima se menjaju položaj trase javnog puta u pojasu njegovog osnovnog pravca. projektuju i grade tako da se planska i tehni ka rešenja usklade sa najnovijim znanjima tehnike projektovanja i izgradnje javnih puteva. drvene lese. konstruktivni elementi. Javni putevi moraju da se planiraju. Ministar propisuje osnovne uslove koje javni put izvan naselja i njegovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobra aja i podobnosti puta za odvijanje saobra aja. njegov deo i putni objekat podoban je za upotrebu kada se na na in propisan zakonom utvrdi da javni put. . stabilnost ili proširuje kolovoz novim saobra ajnim i zaustavnim trakama. Odredbe ovog zakona kojima se ure uje izgradnja javnih puteva primenjuju se i na rekonstrukciju ovih puteva. Projektovanje javnog puta. lan 85. Upotrebnu dozvolu za javni put iz stava 2. lan 82. njegov deo i putni objekat u pogledu bezbednosti saobra aja ispunjava tehni ke propise i standarde koji se odnose na tu vrstu objekata. odnosno rekonstrukcija javnog puta i koriš enje materijala vrši se primenom tehni kih propisa i standarda za tu vrstu objekata. ovog lana izdaje Ministarstvo. Upravlja javnog puta dužan je da putem sredstava javnog informisanja objavi predaju javnog puta na upotrebu. obložni. nosivost. Rekonstrukcijom javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi na postoje em putu.). tako da štetni uticaji na sredinu zbog o ekivanog saobra aja budu što manji.29 lan 81. lan 83. pregradni i vetrobranski zidovi i sl. ži ane mreže i sl. naprava (palisade. 2) sa enjem zaštitnih šumskih pojaseva i drugih zasada i 3) postavljanjem privremenih metalne rešetke. lan 84. bujicama i jakim vetrovima. odnosno materijala. Javni put. ili opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. mora se obezbediti zaštita javnog puta i saobra aja: 1) izgradnjom stalnih objekata (potporni. sa zahtevima bezbednosti saobra aja. sa ekonomskim na elima i merilima za ocenu opravdanosti njihove izgradnje i sa propisima o zaštiti životne sredine.)..

Inspektor ima pravo i dužnost da proverava: 1) radove na izgradnji. standarda i normi kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. njegovog dela i putnog objekta. lan 88. 5) pravilno održavanje državnog puta. rukovo enja izvo enjem radova i vršenja stru nog nadzora. Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republi kog inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor). odnosno izvo enjem radova na objektima koji su predmet inspekcijskog nadzora. podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona i zakona i drugih propisa kojima se ure uje izgradnja i rekonstrukcija. 4) stanje državnog puta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. kao i bezbednost saobra aja na državnim putevima. 2) tehni ku i drugu dokumentaciju za izgradnju. koja su deo javnog puta. njegovog dela i putnog objekta izdato odobrenje za izgradnju.. lan 87. njegovog dela i putnog objekta. 9) da li je za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. vrši Ministarstvo. rekonstrukciju i održavanje državnog puta. odnosno da li je odobrenje izdato na propisan na in. Inspektor ne može da izra uje ili u estvuje u izradi tehni ke dokumentacije i tehni koj kontroli tehni ke dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog nadzora i da vrši stru ni nadzor nad izgradnjom.30 Ministar propisuje osnovne uslove koje autobuska stajališta i parkirališta. njegovog dela i putnog objekta. 8) primenu tehni kih propisa. 6) uslove odvijanja saobra aja na državnom putu. Nadzor nad sprovo enjem ovog zakona. . njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. NADZOR lan 86. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. tehni ke kontrole tehni ke dokumentacije. 3) ispunjenost uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja. njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehni kim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog puta. VII. 7) da li se pravilno i redovno sprovode propisane mere zaštite državnog puta. moraju da ispunjavaju.

4) naredi rušenje i uklanjanje objekata izgra enih. 7) zabrani radove koji se izvode u neposrednoj blizini državnog puta. zasada. instalacija. natpisa. gra evinskog i drugog materijala i natpisa podignutih. Pored poslova iz stava 1. tehni kim propisima i standardima i normama kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. putnog objekta i zemljišnog pojasa. vodova. protivno uslovima odvijanja saobra aja na državnom putu. zasada. cevovoda. drve a. njegov deo i putni objekat koristi na osnovu izdate upotrebne dozvole. 13) da li je po etak izgradnje državnog puta. 8) isklju i iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. 12) da li se državni put. ovog lana inspektor obavlja i druge poslove utvr ene zakonom. njegovog dela. njegov deo ili putni objekat. ako utvrdi da se državni put. ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona. njegovog dela i putnog objekta. njegovog dela i putnog objekta. njegovom delu i putnom objektu ili protivno propisanim merama zaštite državnog puta. suprotno odredbama ovog zakona. ograda. 3) naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu. 14) da li vanredni prevoz vrši sa posebnom dozvolom. 2) predloži organu nadležnom za tehni ko regulisanje saobra aja zabranu saobra aja ili saobra aja odre ene vrste vozila. u roku koji ne može biti kra i od 30 dana. a koji mogu ugroziti njihovu stabilnost i bezbednost saobra aja. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom. odnosno da li je dozvola izdata na propisan na in. odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu državnog puta i uklanjanje deponija otpada i sme a. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlaš en da: 1) zabrani izvršenje radova koji se izvode protivno zakonu i drugim propisima. njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije i gra evinski dnevnik na propisan na in. 11) da li izvo a radova na izgradnji i rekonstrukciji državnog puta. 9) naredi investitoru pribavljanje upotrebne dozvole. cevovoda. 5) naredi rušenje ili uklanjanje ograda. 6) naredi rušenje i uklanjanje objekata.. a ako . drve a. odnosno izvo enja radova prijavljen na propisan na in. osim objekata. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. koristi bez upotrebne dozvole. njegov deo i putni objekat gradi prema tehni koj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju i da li je ta dokumentacija izra ena u skladu sa propisima. njegovog dela i putnog objekta.31 10) da li se državni put. njegovog dela i putnog objekta. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. njegovom delu ili putnom objektu. za koji je izdato odobrenje za izgradnju. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. lan 89. na državnom putu.

15) naredi uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. njegovog dela ili putnog objekta. ima prava. 14) naredi otklanjanje nedostataka u utvr enom roku. . Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Vladi u roku od osam dana od dana dostavljanja. za koje nije izdato odobrenje za izgradnju. odnosno rekonstrukciju. 2) privremeno zabranjuje saobra aj na državnom putu. njegovom delu ili putnom objektu. 12) pokrene postupak za ukidanje odobrenja za izgradnju. odnosno gradske uprave. bez prethodno pribavljene saglasnosti Javnog preduze a. ako utvrdi da je izdato suprotno zakonu. 11) naredi otklanjanje nepravilnosti. ne primenjuju tehni ki propisi i standardi i norme kvaliteta. njegovog dela i putnog objekta. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. po pravu nadzora. odnosno obustavljaju radovi. a ako se u utvr enom roku nedostaci ne otklone. zabrani. u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se ure uje zaštita opštinskih puteva i ulica. lan 91. priklju kom ili ukrštanjem puteva. odnosno zabrani dalje izvo enje radova prilikom izgradnje i rekonstrukcije državnog puta. odnosno odobrenja za izgradnju. dužnosti i ovlaš enja republi kog inspektora za državne puteve utvr enih ovim zakonom. Žalba se podnosi preko Ministarstva. inspektor e narediti da se bez odlaganja preduzmu mere obezbe enja. rekonstruisanih i održavanih delova državnog puta ili putnog objekta na kojima nisu otklonjeni nare eni nedostaci. Žalba izjavljena protiv rešenja iz stava 1. njegovom delu ili putnom objektu. ako utvrdi da izvo a radova ne ispunjava propisane uslove. ovog izvršenje rešenja kojim se: lana ne odlaže 1) zabranjuju. njegovom delu ili putnom objektu. Nadležni inspektor opštinske. 13) naredi rušenje državnog puta. lan 92.. privremeno zabrani saobra aj na državnom putu. 10) naredi postavljanje fizi kih prepreka kojima se onemogu ava priklju enje na državni put. ako utvrdi da se prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. njegov deo ili putni objekat u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati bezbedan saobra aj. odnosno priklju kom prilaznog puta na državni put. njegovog dela i putnog objekta. Ako je državni put.32 investitor ne pribavi upotrebnu dozvolu u utvr enom roku. odnosno obustavi dalje izvo enje radova i naredi rušenje i uklanjanje izgra enih. a po potrebi može privremeno zabraniti saobra aj na državnom putu. lan 90.

Ministar propisuje izgled. drve a. kazni e se za krivi no delo zatvorom do godinu dana ( lan 44. Zaustavljanje vozila iz stava 1. Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova nosi službeno odelo i službenu legitimaciju. lan 94. natpisa.. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje ispusti vodu. lan 93. ta ka 4). odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje podiže zasade. nosilac prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na javnom putu. vodova. ima pravo da na državnim putevima zaustavlja vozila. njegovog dela. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. 3) Preduzetnik. sadržinu i koriš enje službenog odela i službene legitimacije.33 3) nare uje otklanjanje nedostataka na državnom putu. 4) nare uje rušenje i uklanjanje objekata. zasada. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. otpadnu vodu i drugu te nost na javni put. putnog objekta i zemljišnog pojasa. 2) Preduzetnik. ostavlja predmete i materijale. cevovoda. osim vozila Vojske Srbije i Crne Gore. Inspektor. 4) Preduzetnik. ta ka 3). cevovoda. VIII. KAZNENE ODREDBE lan 95. 1) Preduzetnik. ograde i drve e. 5) Preduzetnik. održavanjem i zaštitom javnog puta. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje izvodi radove na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. rekonstrukcijom. ovoga lana vrši se isticanjem saobra ajnog znaka "zabranjen saobra aj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP". ta ka 1). kazni e se za krivi no delo zatvorom od tri meseca do jedne godine ( lan 44. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. osim objekata. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. ograda. ta ka 2). vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom i 5) isklju uje iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. instalacija. radi ostvarivanja pregleda. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje privremeno ili trajno zauzme javni put. koje izvodi radove na javnom putu kojima se ošte uje put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. vozila hitne pomo i i vozila organa unutrašnjih poslova. postavlja postrojenja i .

ure aje.000. 11) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. gradi objekte ili vrši druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. 5) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57.000 do 200. stav 2). stav 1). 4) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48.000 dinara kazni e se za privredni prestup pravno lice ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. Nov anom kaznom od 200. stav 4).000 do 1. 12) projektovanje. Nov anom kaznom od 300.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. stav 1. 3) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. 6) se radovi na oja anju. ovog zakona..000. ovog zakona. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74.34 ure aje. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. ovog zakona. 8) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73.000 dinara kazni e se za prekršaj pravno lice ako: . lan 96. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 50. postrojenja. stav 5). kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 33. stav 1). ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. 7) pre po etka izvo enja radova na oja anju. 2) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. stav 6). ne podnese zahtev za upis promene. stav 1). lan 97. stav 2).000 do 3. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. Za privredni prestup iz stava 1. 9) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. stav 2). odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. 10) izmešteni javni put. stav 2).

6) podiže ograde. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. toplovod. stav 1). . stav 2).. sa državnim putem. 11) gradi raskrsnicu ili ukrštaj opštinskog. kanalizaciju. 18) postavlja na javnom putu natpise. instalacije. odnosno nekategorisanog puta. ovog zakona. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. lanu 35. stav 1. stav 2. 14) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). 13) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 12) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). bez saglasnosti. stav 2). za izmenu 15) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. ovog zakona. železni ku prugu i drugi sli an objekat. stav 1. odnosno postavlja. stav 2). stav 2. odnosno priklju ak na državni put bez saglasnosti Javnog preduze a ( lan 37. stav 2). postrojenja i sl. ovog zakona. stav 3). vodovod. 2) gradi objekte i postavlja postrojenja. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. 17) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. stav 2). 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. 35. stav 1. stav 4).35 1) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. ure aja i instalacija ( lan 28. suprotno odredbi lana 43. stav 1. kao i ulice. stav 3. ovog zakona. stav 2).. ovog zakona. 21) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. 20) postavlja natpise suprotno lanu 43. ovog zakona. 3) gradi. ovog zakona. 1. odnosno pored tih puteva ( lan 43. kao i telekomunikacione i elektro vodove. stav 3). stav 19) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. 16) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. 4) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja.

ta ka 17). 36) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. drvenu gra u. ta ka 14). a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 32) okre e zapregu. 33) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. materijale. ovog zakona. ta ka 9). ta ka 13). 35) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 29) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. ostavlja ili baca materijale. . ta ka 15). ta ka 16). 23) prosipa. predmete i sme e na javni put 24) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 25) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. 30) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. sa savremenim kolovoznim zastorom.36 22) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 4). kosinama i zemljišnom pojasu javnog puta ( lan 44. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. traktor. 38) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. 34) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštaja i nanosi blato na javni put ( lan 44. ta ka 18). drva za ogrev. 41) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. kamenje i drugi materijal ( lan 44. ta ka 12). ta ka 8). 40) koristi u saobra aju na javnom putu. ovog 39) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. ta ka 7). ta ka 5). 31) pušta stoku na javni put bez nadzora. zakona. stav 2). ta ka 6). useka i nasipa javnog puta. 44. ta ka 10). 42) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. 27) vu e predmete. ta ka 11). plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. 26) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. stav 1. stav 2.. ( lan 44. 37) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. ta ka 19). stav 1). bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 28) spušta niz kosine zaseka. ovog zakona. stav 3. osim vozila sa gusenicima.

50) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbi lana 53. 57) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 1. odnosno tereta sa trupa. u roku iz lana 52. 51) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. 53) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. koje je em javnog puta ( lan 48. stav 3. ovog zakona. 45) za vreme trajanja isklju enja. ovog zakona. stav 3.. 52) postupa suprotno lanu 55. ovog zakona. kao i za potrebe odbrane zemlje. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. kao i teret koji je pao sa vozila. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49.000 do 500. ovog zakona. stav 1. 49) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. ovog zakona. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 10. stav 3. stav 3. Za prekršaj iz stava 1. koji se obavlja bez izdate dozvole. 56) ne uskladi radove na objektima. 55) pre po etka radova na izgradnji.37 43) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. stav 1. ovog zakona. stav 3). Nov anom kaznom od 100. 48) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. radi intervencije i drugih nepogoda. stav 2). odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. lan 98. ovog zakona. 54) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65).000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj preduzetnik ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. postrojenjima. 46) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. ovog zakona. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona. stav 5).000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana i odgovorno lice u pravnom licu. 47) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. kao i teret koji je pao sa vozila u roku iz lana 52. ure ajima. stav 5). stav 6). odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. . 44) ne obavljanju vanrednog prilikom elementarnih uskla eno sa upravlja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o prevoza. stav 1).000 do 50.

. 13) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. instalacije. 18) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. 3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. 1. bez saglasnosti. stav 1). kao i telekomunikacione i elektro vodove. 15) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 3). stav 2). odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. 7) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. 8) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. postrojenja i sl. 9) podiže ograde. stav 2). drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 2. stav 2).38 2) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. železni ku prugu i drugi sli an objekat. ovog zakona. stav 21) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. kanalizaciju. 35. lanu 35. stav 2). ure aje i instalacije suprotno lanu 28. stav 1. stav 2). 20) postavlja na javnom putu natpise. . 5) gradi objekte i postavlja postrojenja.. stav 3). ovog zakona. stav 2). ovog zakona. stav 2. ovog zakona. ne podnese zahtev za upis promene. 19) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. odnosno postavlja. 4) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. stav 1. za izmenu 17) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. suprotno odredbi lana 43. 16) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). toplovod. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. vodovod. ovog zakona. 10) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 11) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 12) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). ure aja i instalacija ( lan 28. stav 1). odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1. stav 1. 6) gradi. 14) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. ovog zakona.

napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 1). ta ka 15). 44. stav 2. ta ka 18). 39) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. ( lan 44. traktor. osim vozila sa gusenicima. . 37) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 24) spre i oticanje voda sa javnog puta. stav 1. 30) spušta niz kosine zaseka. ta ka 16). stav 3.39 22) postavlja natpise suprotno lanu 43. 23) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. 40) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. ta ka 11). ta ka 17). ta ka 8). 31) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. odnosno pored tih puteva ( lan 43. 38) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 7).. drva za ogrev. materijale. ta ka 12). ta ka 6). stav 2). 28) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. ta ka 13). 33) pušta stoku na javni put bez nadzora. kamenje i drugi materijal ( lan 44. stav 4). 43) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. useka i nasipa javnog puta. ta ka 9). 29) vu e predmete. stav 4). ovog 41) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. predmete i sme e na javni put 26) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 27) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. zakona. ta ka 5). ta ka 19). 32) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. 36) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. ta ka 14). 34) okre e zapregu. ovog zakona. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 35) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. 25) prosipa. ovog zakona. 42) koristi u saobra aju na javnom putu. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. ta ka 10). ostavlja ili baca materijale. drvenu gra u. sa savremenim kolovoznim zastorom.

odnosno tereta sa trupa. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. stav 5). ovog zakona.. ovog zakona. ovog zakona. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. 48) za vreme trajanja isklju enja. 55) postupi suprotno odredbama lana 55. na na in propisan u lanu 52. koji se obavlja bez izdate dozvole. 49) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. ovog zakona. kao i teret koji je pao sa vozila. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. stav 2). ovog zakona. ovog zakona. 59) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. 47) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. stav 3. 63) ne uskladi radove na objektima. stav 5). stav 1. 61) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. ure ajima. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 3). 50) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. ovog zakona. ovog zakona. stav 1. 53) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbama lana 53. ovog zakona. stav 3. stav 3. stav 2). . 62) pre po etka radova na izgradnji.40 44) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. stav 1. postrojenjima. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 57) se radovi na oja anju. ovog zakona. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. 45) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. 60) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). 51) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 58) pre po etka izvo enja radova na oja anju. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 52) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. 46) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. stav 5). sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 6). stav 6). radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. stav 3. 56) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. 54) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54.

68) projektovanje. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. stav 1. stav 1). bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. stav 1. ovog zakona. 65) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. bez saglasnosti. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. ovog zakona. stav 4).. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj fizi ko lice ako: 1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. kao i telekomunikacione i elektro vodove. ovog zakona. železni ku prugu i drugi sli an objekat. stav 2). toplovod. kanalizaciju. 66) izmešteni javni put. 2) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. 3) gradi objekte i postavlja postrojenja. odnosno postavlja. 35. postrojenja i sl. stav 1. 4) gradi. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 2). 11) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. ure aje i instalacije suprotno lanu 28. 6) podiže ograde. ovog zakona. ovog zakona. stav 2). postrojenja. Nov anom kaznom od 10.41 odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. stav 1). instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. instalacije. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. vodovod. lanu 35. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. ne podnese zahtev za upis promene. ovog zakona. 67) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. stav 2. .000 do 50. lan 99. stav 2). stav 3.. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. stav 1. stav 1). 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). 64) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. ure aje. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31.

29) okre e zapregu. 44. ovog zakona. ta ka 5). 33) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 19) spre i oticanje voda sa javnog puta. 24) vu e predmete.. ta ka 14). stav 2). 30) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. ta ka 17). ta ka 8). ta ka 7). materijale. ta ka 12). ovog zakona. 18) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put.42 12) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 32) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 17) postavlja natpise suprotno lanu 43. za izmenu 14) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. ta ka 19). 25) spušta niz kosine zaseka. 20) prosipa. stav 3. suprotno odredbi lana 43. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. stav 2). 1. odnosno pored tih puteva ( lan 43. ta ka 6). . stav 4). napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. traktor. ta ka 11). ostavlja ili baca materijale. 26) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. useka i nasipa javnog puta. ta ka 13). kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ta ka 16). drvenu gra u. drva za ogrev. stav 2. ta ka 9). 23) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. ta ka 18). oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. ta ka 15). 15) postavlja na javnom putu natpise. stav 16) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. predmete i sme e na javni put 21) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 22) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ovog zakona. 13) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). ta ka 10). ( lan 44. 28) pušta stoku na javni put bez nadzora. 31) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. 27) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. kamenje i drugi materijal ( lan 44.

br. ovog zakona. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. Zakona o me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju ("Službeni list SRJ". stav 2). koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. 46) ne uskladi radove na objektima. stav 1. 48/94 i 42/98) i lan 48. stav 5). 46/91. stav 1. IX. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 60/98. ure aje. 52/91. ovog zakona. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 35) koristi u saobra aju na javnom putu. 47) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 5/99. osim vozila sa gusenicima. stav 1). postrojenja. stav 1. stav 3). 37) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. stav 4). koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 44) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. na na in propisan u lanu 52. stav 3. 43) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ovog zakona. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o putevima ("Službeni glasnik RS". 67/93. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52.43 34) koristi u saobra aju na javnim putevima motorna i priklju na vozila. 39) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 38) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. ure ajima. 44/99. stav 5). 74/99 i 4/00). vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47.. 42) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. sa savremenim kolovoznim zastorom. 48) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. 36) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 2). koji se obavlja bez izdate dozvole. br. . PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 100. 41) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. stav 6). 45) pre po etka radova na izgradnji. stav 2). ovog zakona. kao i teret koji je pao sa vozila. stav 3. 53/93. ovog zakona. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. odnosno tereta sa trupa. 40) za vreme trajanja isklju enja. stav 4). postrojenjima.

53/93. obaveze. lan 103. Do po etka rada Javnog preduze a poslove upravljanja državnim putevima vrši Republi ka direkcija za puteve obrazovana Zakonom o putevima ("Službeni glasnik RS". prestaje sa radom Danom po etka rada Javno preduze e preuzima prava.44 lan 101. 46/91. 48/94 i 42/98) primenjuju se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona. sredstva. Propisi doneti na osnovu Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS". Ovaj zakon stupa na snagu 1. 48/94 i 42/98). ovog lana. 46/91. zaposlene. 67/93. godine. 52/91.. lan 102. 53/93. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlaš enja Republi ke direkcije za puteve iz stava 1. . januara 2006. Danom po etka rada Javnog preduze a Republi ka direkcija za puteve iz stava 1. br. 52/91. 67/93. br. ovog lana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->