ZAKON

O JAVNIM PUTEVIMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1. Ovim zakonom ure uju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i na in upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i na in finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor. lan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede e zna enje: 1) "put" jeste izgra ena, odnosno utvr ena površina koju kao saobra ajnu površinu mogu da koriste svi ili odre eni u esnici u saobra aju, pod uslovima odre enim zakonom i drugim propisima; 2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa; 3) "državni put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje: - teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva; - teritoriju države sa teritorijom susednih država; - celokupnu teritoriju države; - privredno zna ajna naselja na teritoriji države; - podru je dva ili više okruga ili podru je okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slu aju da nije izgra en obilazni put pored naselja; 4) "autoput" jeste državni put koji je namenjen isklju ivo za saobra aj motornih vozila, sa fizi ki razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobra ajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobra ajnim znakom; 5) "opštinski put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva; 6) "saobra ajna površina" jeste posebno ure ena površina za odvijanje svih ili odre enih vidova saobra aja ili mirovanje vozila; 7) "nekategorisani put" jeste saobra ajna površina koja je dostupna ve em broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put; 8) "biciklisti ka staza" jeste saobra ajna površina obeležena propisanim saobra ajnim znakom, namenjena za saobra aj bicikala i bicikala sa motorom;

- 2 9) "naselje" jeste izgra eni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbe eni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedni kih potreba stanovnika, ije se granice utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada i ozna avaju propisanim saobra ajnim znakom na javnom putu; 10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja; 11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja ije se karakteristike utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada; naselja; 12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobra ajno povezuje delove

13) "ozna avanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža); 14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadržina saobra ajno-tehni kih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima; 15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji služi da primi mehani ka dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogu i bezbedno, nesmetano i ekonomi no kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor; 16) "kolovoz" jeste izgra ena površina javnog puta po kojoj se odvija saobra aj i ine ga saobra ajne trake (vozne, dodatne, ivi ne, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila; 17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbe uje bo nu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta; 18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vo enje površinskih voda koji obezbe uje stabilnost kolovozne konstrukcije; 19) "berma" jeste prostor izme u rigole i kosine useka i služi za zaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbe enje preglednosti puta; 20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine ve e od šest metara jeste razdelni pojas; 21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvaja saobra aj motornih vozila od nemotorizovanog saobra aja; 22) "putni objekti" su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.; 23) "nadvožnjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; 24) "podvožnjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; sakupljanje, 25) "objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje" služe za odvo enje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i

- 3 podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta; 26) "prate i sadržaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta; 27) "autobusko stajalište" je posebno izgra ena i ozna ena saobra ajna površina uz kolovoz javnog puta ili priklju ena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila; 28) "granice gra enja" jesu linije unutar kojih se izvode gra evinski zahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta; 29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje ine krajnje ta ke popre nog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu; 30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i može biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa); 31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železni ke infrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa; 32) "prilazni put" jeste saobra ajna površina preko koje se omogu ava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put; 33) "priklju ak" jeste saobra ajna površina kojom se povezuje javni put niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem; 34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, železni ke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije i sl.); 35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbe ena na svakoj ta ki puta i koja se odre uje na osnovu vrednosti ra unske brzine; 36) "potrebna preglednost na raskrsnici" odre uje se iz uslova odvijanja saobra aja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehni koj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobo ene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobra aja; 37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno ure aja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedni ku granicu sa javnim putem; 38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, ija je širina odre ena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograni ava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 40) "saobra ajna signalizacija" obuhvata sredstva i ure aje za pra enje, kontrolu, regulisanje i vo enje saobra ajnih tokova (saobra ajni znakovi na putevima);

- 4 41) "upravljanje saobra ajem" jeste pra enje, kontrola i vo enje saobra aja na mreži državnih puteva ili na odre enoj deonici državnog puta; javnom putu; 42) "obustava saobra aja" jeste kontrolisani prekid saobra aja na

43) "ograni enje saobra aja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu; 44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim optere enjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekora uje propisane mere; 45) "održavanje puta" jeste izvo enje radova kojima se obezbe uje nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja i uva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno rekonstrukcije; 46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ograni avanje intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i pojasu kontrolisane izgradnje, propisanih ovim zakonom; 47) "klasifikacija puteva" jeste podela javnih puteva na osnovu propisanih kriterijuma; 48) "upotrebna vrednost puta" jeste vrednost javnog puta u trenutku procene, prema stepenu o uvanosti projektovanih karakteristika; 49) "tehni ka regulativa" jesu standardi, tehni ki propisi, uputstva, uslovi i specifikacije za planiranje, projektovanje, gra enje, održavanje i zaštitu javnih puteva; 50) "upravlja javnog puta" jeste javno preduze e, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem. lan 3. Javni putevi i nekategorisani putevi ine mrežu puteva. Putevi iz stava 1. ovog lana, kao dobra u opštoj upotrebi, u državnoj su svojini i na njima se mogu sticati prava koriš enja, prava službenosti i druga prava odre ena zakonom. lan 4. Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) trup puta koji ine donji i gornji stroj:
- donji stroj puta (nasipi; useci; zaseci; objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i sl.); - gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija; ivi ne trake, odnosno ivi njaci; rigole; bankine; berme; razdelne trake i sl.);

2) putne objekte (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.); 3) priklju ke; 4) trotoare, peša ke i biciklisti ke staze koje prate kolovoz puta;

odnosno grada. 2) državne puteve II reda (saobra ajno povezuju podru je dva ili više 3) opštinske puteve (saobra ajno povezuju teritoriju opštine.. teritoriju države sa teritorijom susednih država. obuhvata i 1) državne puteve I reda (saobra ajno povezuju teritoriju države sa mrežom evropskih puteva. ure aji za evidenciju saobra aja i sl. a za autoput u visini od najmanje 4. kao i privredno zna ajna naselja na teritoriji države). donosi akt o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica. odnosno skupština grada. zaštita od osulina. odnosno deo su mreže evropskih puteva. lan 5. naplatne stanice. odnosno grada sa mrežom državnih puteva) i 4) ulice (saobra ajno povezuju delove naselja).). ovog kategorizaciji državnih puteva. 7) objekte za potrebe puta (putne baze. . propisuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica. smerokazi. parkirališta.5 metara od najviše ta ke kolovoza. Na osnovu kriterijuma iz stava 2.5 5) zemljišni pojas. kao i teritoriju opštine. lan 6. pored elemenata iz stava 1. lana Vlada donosi akt o Skupština opštine. sa slobodnim prostorom u visini od najmanje 4.). ure aje i opremu za upravljanje saobra ajem. vetrobrani. okruga ili podru je okruga).) i 10) objekte i opremu za zaštitu puta. zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i sl. ovog objekte. odnosno skupština grada. odmorišta. 8) saobra ajnu signalizaciju. Na osnovu kriterijuma iz stava 4. zelene površine i sl.75 metara od najviše ta ke kolovoza. 9) opremu puta (sve vrste zaštitnih ograda. se dele na: Prema položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobra aja javni putevi 1) javne puteve van naselja i 2) javne puteve u naselju. ovog lana skupština opštine. Državni put. Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterijume za kategorizaciju državnih puteva. kontrolne stanice. saobra ajne površine autobuskih stajališta. Prema zna aju saobra ajnog povezivanja javni putevi se dele na: lana. saobra aja i okoline (snegobrani. instalacije rasvete i rasveta za potrebe saobra aja. celokupnu teritoriju države. 6) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara.

Promena pravca državnog puta u naselju može da se vrši ako novi pravac državnog puta ispunjava.. odnosno skupština grada. Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona jeste: koriš enje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta. održavanja i zaštite javnog puta. ozna avanje javnog puta i vo enje evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim podacima za te puteve. zaštita javnog puta. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. Kolovozna konstrukcija ulica koje su istovremeno delovi državnih ili opštinskih puteva koji prolaze kroz naselja i saobra ajna signalizacija. odre uje skupština opštine. Upravljanje državnim putem. Delatnost upravljanja državnim putevima može da obavlja i privredno društvo. po svojim tehni kim karakteristikama. rekonstrukcije. rekonstrukcijom.). ovog lana. Pravac opštinskog puta u naselju odre uje skupština opštine. koji prolazi kroz naselje. održavanjem i zaštitom javnog puta. ništava je.6 Javni put u naselju odre uje se prostornim i urbanisti kim planom. odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik. odnosno promeni pravca državnog puta koji prolazi kroz naselje doneta bez saglasnosti iz stava 4. vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta. Delatnost upravljanja državnim putevima obavlja javno preduze e koje osniva Vlada (u daljem tekstu: Javno preduze e). obuhvata i upravljanje saobra ajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu. Upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa. vršenje javnih ovlaš enja i sl. lan 8. uslove koji se zahtevaju za tu kategoriju puta. organizovanje i obavljanje stru nih poslova na izgradnji. smatraju se delovima tih puteva. odnosno skupštine grada o pravcu. pored poslova iz stava 1. Odluka skupštine opštine. rekonstrukciji. po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministarstvo). II. odnosno promenu pravca državnog puta. UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA lan 7. organizovanje stru nog nadzora nad izgradnjom. ovog lana. Pravac. pod uslovima i na na in utvr en zakonom kojim se ure uje obavljanje delatnosti od opšteg interesa. . odnosno skupština grada. planiranje izgradnje. održavanju i zaštiti javnog puta. ustupanje radova na održavanju javnog puta.

zaštiti. Javno preduze e dužno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez neophodnog zastoja. kao koriš enja podataka iz evidencija o javnim putevima. lan 10. Upravljanje saobra ajem obezbe uje se upotrebom: 1) telekomunikacionih. lan 11. Ako se deo državnog puta iz stava 1. 2) vrstu i sadržinu evidencija. na in vo enja evidencija. izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva.. kontrolu stanja kolovoza i za daljinsko obaveštavanje i upozoravanje. 2) objekata i ure aja za naplatu putarine. Ako se deo državnog puta iz stava 1. 3) ventilacionih i sigurnosnih ure aja u tunelima. lan 12. propisuje: Ministar nadležan za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministar) 1) na in ozna avanja javnih puteva. ovog lana ne koristi za saobra aj. elektronskih i stacionarnih ure aja za pra enje. uz saglasnost Vlade. o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi taj put odlu i e i uslove . bezbednost i regulisanje saobra aja.7 lan 9. Deo državnog ili opštinskog puta koji po izgradnji ili rekonstrukciji ne pripada izgra enom ili rekonstruisanom državnom ili opštinskom putu. kontrolu. 4) objekata i ure aja za zaštitu javnog puta i 5) objekata i ure aja za zaštitu okruženja javnog puta. Upravlja javnog puta dužan je da ozna ava i vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve. Javno preduze e dužno je da obezbedi upravljanje saobra ajem na državnim putevima u skladu sa propisima kojima se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. Javno preduze e donosi srednjoro ni plan izgradnje i rekonstrukcije. Javno preduze e propisuje metodologiju brojanja vozila i vo enja podataka o prebrojanim vozilima na državnom putu. na in prikupljanja. izvrši e se njegova prekategorizacija. ovog lana i dalje koristi za saobra aj. odnosno obnavljanja podataka. ne smatra se delom tog puta. održavanja i zaštite državnih puteva i godišnji program radova na održavanju.

kao i telekomunikacionih i elektro vodova. lan 13. podnese zahtev za upis prava koriš enja na javnom putu.8 upravlja javnog puta u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj. na javnom putu. ovog lana u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. postrojenja i sl. instalacija. u zaštitnom pojasu javnog puta. toplovoda. kanalizacije. reklamnih panoa. podnese zahtev za upis promene. uslove. Upravlja u javnog puta poverava se vršenje javnih ovlaš enja koja se odnose na izdavanje: javni put. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. odnosno rekonstrukciju priklju ka na 2) saglasnosti za gra enje. odnosno brisanje podataka. Akti iz stava 1. lan 14. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. odnosno nadležnom organu opštine ili grada. dužno je da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. odnosno lice u iju korist je ustanovljeno neko od prava iz stava 1. javnom putu. postrojenja i sl. Upravlja javnog puta. kanalizacije. putu i 4) saglasnosti za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja 5) saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na 6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom 7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli. . 3) saglasnosti za gra enje. ovog lana.. odnosno pored tog puta. Protiv akata iz stava 1. instalacija. ovog lana može se izjaviti žalba Ministarstvu. odnosno postavljanje vodovoda. toplovoda. zasnovanih na zakonom propisanom pravnom osnovu. 1) saglasnosti za izgradnju. u roku od osam dana od dana dostavljanja tog akta. Upravlja javnog puta dužan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. javnog puta. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. ovog lana moraju da sadrže saobra ajno-tehni ke Upravlja javnog puta dužan je da odlu i po zahtevu za izdavanje saglasnosti. odnosno postavljanje vodovoda. dozvole i odobrenja iz stava 1. kao i prava službenosti i drugih prava odre enih zakonom koja se ustanovljavaju na javnom putu u korist drugih lica u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti.

i to: 1) godišnja naknada za motorna vozila. lan 17.. III. 5) posebna naknada za upotrebu javnog puta. 4) naknada za postavljanje reklamnih tabli. . Za upotrebu javnog puta pla aju se naknade.0% od akcize na derivate nafte. Upravlja javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta propisanih ovim zakonom. 6) naknada za prekomerno koriš enje javnog puta. lan 15.9 Upravlja javnog puta dužan je da o aktima donetim u vršenju javnih ovlaš enja vodi evidenciju. ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu. održavanja i zaštite javnog puta obezbe uje se iz: 1) naknada za upotrebu javnog puta. reklamnih panoa. 3) finansijskih kredita. njegovog dela ili putnog objekta. 4) ulaganja doma ih i stranih lica. Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije. njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina). FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA lan 16. traktore i priklju na vozila. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi trajno. u skladu sa propisima. 2) naknade za održavanje državnog puta u visini od 10. odnosno zbog izvo enja tih radova suprotno propisanim tehni kim uslovima i na inu njihovog izvo enja. 5) budžeta Republike Srbije i 6) drugih izvora u skladu sa zakonom. neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na njemu. 2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhva ena ta kom 1) ovog lana. 3) naknada za vanredni prevoz. 7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta. odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravlja javnog puta.

ta . ta . Visinu naknade iz lana 17. Naplatu naknade iz lana 17. 12) godišnja naknada za koriš enje komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta i inostranstvu. lan 21. 1) i 2) ovog zakona prihod su opštine. odnosno skupštine grada. elektri nih. Sredstva iz lana 16. 13) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u lan 18. ovog lana na ra un Javnog preduze a koje ta sredstva koristi za održavanje i zaštitu državnih puteva. a za opštinski put. 3) do 12) ovog zakona utvr uje puta. Odluka o visini naknade iz stava 3. ta ka 2) ovog zakona utvr uje nadležni organ opštine. ta ka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom ra unu Trezora Republike Srbije.. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. ta . 1) i 13) ovog zakona utvr uje Vlada. uz saglasnost skupštine opštine. 11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta. kanalizacije. . na javnom putu. ta ka 13) ovog zakona organizuje Javno preduze e na grani nim prelazima odre enim propisima. a sredstva napla ena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica prihod su upravlja a tih puteva i ulica. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. 3) do 13) ovog zakona za upotrebu državnih puteva prihod su Javnog preduze a. lana 17. ta . telefonskih i telegrafskih vodova i sl. odnosno ulicu. ovog lana za državni put donosi se uz saglasnost Vlade. lan 19.10 8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravlja javnog 9) naknada za priklju enje prilaznog puta na javni put. Visinu naknade iz lana 17. 10) naknada za postavljanje vodovoda. odnosno grada. Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1. lan 20. Visinu naknade iz upravlja javnog puta.

11 lan 22. dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara.. Sredstva od napla enih naknada iz lana 17. lan 23. 2) osoba sa invaliditetom i 3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. ta ka 1) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava. vozila: Naknada iz lana 17. kao i za troškove koriš enja i otplatu kredita za navedene namene. Naknada iz lana 17. 5) profesionalnih vatrogasnih jedinica. za motorna vozila: 1) republi ke inspekcije za državne puteve i republi ke inspekcije za drumski saobra aj. 2) Vojske Srbije i Crne Gore. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se za motorna 1) policije. odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za ije koriš enje se pla a putarina. preduze a i drugih pravnih lica. . 6) osoba sa invaliditetom i 7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. lan 24. vozila: Naknada iz lana 17. 2) privrednih društava. ovog zakona koriste se za izgradnju. Za vozila iz stava 1. lan 25. ako je oslobo enje od pla anja te naknade predvi eno me unarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet. ta ka 4. 4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim ure ajima za davanje svetlosnih i zvu nih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju). rekonstrukciju. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se. 3) hitne pomo i. po odobrenju Javnog preduze a. 3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i 4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru doma ih ili me unarodnih humanitarnih akcija. ovog zakona dozvola se izdaje pojedina nom vozilu za pojedina nu vožnju. održavanje i zaštitu javnih puteva.

lan 29. kamate. kanalizacija. primenjiva e se odredbe zakona kojim se ure uje poreski postupak i poreska administracija. ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA lan 27. kao i telekomunikacione i elektro vodove. U zaštitnom pojasu iz stava 1.) samo ako je za izvo enje tih radova pribavio saglasnost upravlja a javnog puta. ovog lana. kao i drugih prava u skladu sa zakonom.12 lan 26. može da izvodi radove na javnom putu (gra enje. osim izgradnje saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta. postrojenja i sl. lan 28.. kazne i ostalog što nije ure eno ovim zakonom. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta koja sadrži saobra ajno-tehni ke uslove. instalacija. kontrole. . nosilac prava službenosti na javnom putu. toplovod. ure aja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobra aja na javnom putu. odnosno urbanisti kim planom. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi kontrolu izvo enja radova iz stava 2. odnosno postavljanje vodovoda. ure aja i instalacija. osim ako je druga ije odre eno prostornim. železni ka pruga i drugi sli an objekat. toplovoda. U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja. ovog lana može da se gradi. U pogledu naplate naknada utvr enih ovim zakonom. IV. u pogledu širina zaštitnog pojasa. Zaštitni pojas.autoputevi 2) ostali državni putevi I reda 3) državni putevi II reda 4) opštinski putevi 40 metara 20 metara 10 metara 5 metara Odredbe stava 1. zabranjena je izgradnja gra evinskih ili drugih objekata.. primenjuju se i u naseljima. železni ke pruge i drugih sli nih objekata. zastarelosti. vodovod. kao i telekomunikacionih i elektro vodova. sa svake strane javnog puta. odnosno postavlja. ima slede e širine: 1) državni putevi I reda . povra aja. Radi spre avanja ugrožavanja stabilnosti javnog puta i obezbe ivanja uslova za nesmetano odvijanje saobra aja i režim saobra aja na javnom putu. kao i postavljanje postrojenja. kanalizacije. instalacije. ovog lana. postrojenja i sl. kao i postrojenja.

Lice iz stava 1. Lice koje upravlja objektom. odnosno kvara. Vlasnik. odnosno neposredni držalac zemljišta. lan 34. na zahtev upravlja a javnog puta. postrojenja. . otklanjanju ošte enja. postrojenjem..13 lan 30. Zabranjeno je ukrštanje državnog puta I reda sa železni kom prugom lan 33. U slu aju ošte enja. objekata. u istom nivou. koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti. drve e i zasadi pored javnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrožavaju bezbednost saobra aja. ostavljati predmete i materijale. materijale. ure aj. instalacijom i vodovima. ovog lana imaju pravo na naknadu štete zbog ograni enja koriš enja zemljišta u zoni potrebne preglednosti. ovog lana. ure ajem. ovog lana lice koje upravlja tim objektima dužno je da bez odlaganja pristupi otklanjanju ošte enja. ukloni zasade. moraju se obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima. predmete. instalaciju i vod. odnosno vršiti druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. ure aja. koju pla a upravlja javnog puta. ograde i drve e. drve e. ugra enim u javni put. pristupa po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta. Na raskrsnici javnog puta sa drugim putem i ukrštanja javnog puta sa železni kom prugom u istom nivou. ovog kamenoloma i deponija otpada i sme a. instalacija ili vodova iz stava 1. Izgradnja objekata u pojasu kontrolisane izgradnje dozvoljena je na osnovu donetih prostornih i urbanisti kih planova koji obuhvataju taj pojas. lana zabranjeno je otvaranje rudnika. na na in kojim se ne ošte uje javni put. ograde. lan 31. postrojenja. postrojenje. dužno je da održava taj objekat. Ograde. odnosno ne ugrožava bezbednost saobra aja ili ne ometa održavanje javnog puta. ure aje i objekte iz stava 2. postavljati postrojenja i ure aje i graditi objekte. lan 32. dužan je da. odnosno kvara. odnosno kvara i istovremeno o preduzetim radovima bez odlaganja obavesti upravlja a javnog puta. kojim se ne ošte uje javni put ili ne ugrožava bezbednost saobra aja. U zonama potrebne preglednosti zabranjeno je podizati zasade. U pojasu iz stava 1. ovog lana. u cilju obezbe enja preglednosti puta. Lica iz stava 3.

lan 36. ništavo je. 2. izdato bez prethodno pribavljene saglasnosti iz stava 2. ako se time umanjuje preglednost na javnom putu. javni lokali i sl. sajmišta. podiže se odgovaraju a ograda kojom se odvaja to mesto od državnog puta. odnosno priklju ak na državni put može se graditi uz saglasnost Javnog preduze a. Saglasnost iz stava 2. kao i ulice. na mestima na kojima se okupljaju gra ani u velikom broju (sportski stadioni. Ograde su dužni da podignu i održavaju vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata iz stava 1.14 Troškove izvo enja radova iz st. škole. potrebnu saobra ajnu signalizaciju. Javno preduze e izda e saglasnost iz stava 2. kao i troškove izvo enja radova na vra anju javnog puta u prvobitno stanje snosi lice iz stava 1. ovog lana. ovog lana. Ako vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne održavaju ograde. izdaje Ministarstvo. sa državnim putem. opremu. ovog lana i odre uje uslove i na in njenog podizanja i održavanja. za izgradnju raskrsnice. ovog lana ako utvrdi da su kumulativno ispunjeni uslovi i to ako: . ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. odnosno nekategorisanog puta. lan 35. ovog lana. ukrštaja ili priklju ka. zahtevaju gra enje novih saobra ajnih traka. ovog lana sadrži naro ito: posebne uslove izgradnje. ergele i sl. ovog lana. i 3. ovog lana. odobrenje za izgradnju raskrsnice. ovog preglednost na državnom putu. Priklju ak prilaznog puta na javni put može se graditi uz saglasnost upravlja a javnog puta. lan 37. podizanje. ovog lana. ostrva za odvajanje saobra ajnih traka.).) ili na mestima koja se koriste za držanje stoke u ve em broju (pašnjaci. ovog lana. Radi nesmetanog i bezbednog odvijanja saobra aja i zaštite državnog puta od ošte enja. Raskrsnica ili ukrštaj opštinskog. lana ne može se umanjiti Javno preduze e utvr uje potrebu podizanja ograde iz stava 1. semaforizaciju i rasvetu na državnom putu. Podizanjem ograde iz stava 1. a koja se nalaze pored državnog puta sa velikom gustinom saobra aja. Ako posebni uslovi predvi eni u saglasnosti iz stava 2.. Zabranjeno je ostavljanje gra evinskog i drugog materijala pored javnog puta. Odobrenje iz stava 4. odnosno održavanje izvrši e Javno preduze e o njihovom trošku.

ovog lana. Javno preduze e dužno je da prilikom rekonstrukcije državnog puta smanji broj raskrsnica ili priklju aka opštinskog ili nekategorisanog puta na državni put. Investitor izgradnje raskrsnice. odnosno prilaznog puta. Prilazni put koji se priklju uje na javni put mora se izgraditi na na in propisan u stavu 1. Zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. troškove izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta. ovog lana. a u cilju pove anja kapaciteta i pove anja nivoa bezbednosti saobra aja na državnom putu. odnosno na koji se priklju uje. Za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta potrebno je pribaviti saglasnost upravlja a javnog puta. prisustvuje ovlaš eni predstavnik Javnog preduze a. snosi investitor radova na izgradnji. 2) raskrsnica. . lan 41. Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javni put iz stava 1. ovog lana snosi troškove izgradnje i troškove postavljanja saobra ajne signalizacije i opreme izgra ene raskrsnice. ovog lana snosi investitor izgradnje zemljanog. Troškove izgradnje iz st. ra unaju i od ivice kolovoza javnog puta. kao i ulice. odnosno rekonstrukciji javnog puta. Sused javnog puta dužan je da omogu i slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa javnog puta na njegovo zemljište. 1. ukrštaj ili priklju ak na državni put. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. na najmanji mogu i broj. odnosno nekategorisanim putem. ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put. ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. u širini i dužinama iz stava 1. odnosno nekategorisanog puta. ovog lana preseca zemljani put. lan 39. ukrštaja ili priklju ka na državni put. odnosno na koji se priklju uje. ovog lana ne smanjuju kapacitet i proto nost saobra aja na državnom putu i 3) raskrsnica. i 2. lan 38. kao i ulicom koji ve imaju izvedenu raskrsnicu. sa opštinskim. Tehni kom pregledu izgra ene raskrsnice. lan 40. uz naknadu prouzrokovane štete..15 1) nije mogu e izvršiti povezivanje opštinskog. ukrštaja ili priklju ka. ovog lana nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na državnom putu. u širini od najmanje pet metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda.

reklamni panoi. smetova. postaviti. odnosno podi i na javnom putu. lan 43. Na javnom putu zabranjeno je naro ito: 1) privremeno ili trajno zauzimanje puta. Reklamne table. ukrasnim šibljem i drugim rastinjem tako da se ne ometa preglednost na javnom putu. ako priroda zemljišta dopušta. rekonstrukcijom. ovog lana shodno se primenjuju i na vlasnike. postavljanje. mereno sa spoljne strane od ivice kolovoza. zaseka i nasipa. . zaslepljuju ih efekata i drugih štetnih uticaja. ure aji za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje (u daljem tekstu: natpisi). dužan je. da kosine useka. održavanjem i zaštitom puta. kao i zemljišni pojas ozeleni travom. u slu aju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe. autoputa. mogu se postavljati na državnom putu. uz naknadu prouzrokovane štete. lan 42. 3) izvo enje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu. Upravlja javnog puta dužan je da zaklju i ugovor sa susedom javnog puta da na susedovom zemljištu izgradi odvodne kanale i druge ure aje za odvo enje vode od trupa puta kao i da postavi privremene ili stalne ure aje i regulacije. odnosno neposredne držaoce zemljišta. kojima se ošte uje javni put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. Odredbe st. 1. 4) ispuštanje voda. javnog puta.16 Sused javnog puta dužan je da omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta. upravlja javnog puta.. odnosno na opštinskom putu i pored tog puta na udaljenosti od pet metara. otpadnih voda i drugih te nosti na put. odnosno pored tog puta na udaljenosti od sedam metara. Postavljanje natpisa vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje upravlja Zabranjeno je postavljanje natpisa u pojasu širine 60 metara pored Natpise je dužno da održava lice koje je zahtevalo njihovo lan 44. ako se isti ne mogu izgraditi. Radi zaštite javnog puta od spiranja i odronjavanja. za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu od snežnih lavina. 2) izvo enje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. ovog lana moraju se uredno održavati i obnavljati. do 3. odnosno podigne zasade. Zasadi iz stava 1. buke.

kamenja i drugog materijala. bespravnog izvo enja radova na javnom putu i u zaštitnom pojasu i svih drugih injenja kojima se bitno ošte uje. 19) svako injenje kojim se ošte uje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobra aja na putu. drva za ogrev. kao i otpadnih predmeta i 13) nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put. uz koji je dužan da dostavi situacioni plan izdat od nadležnog organa. podnese pismeni zahtev koji se zasniva na ta nom. predmeta i sme a na 7) zamaš ivanje puta mazivima ili drugim sli nim materijama. u slu ajevima kada je taj plan podesno dokazno sredstvo za utvr ivanje injeni nog stanja. useka i nasipa puta. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre avanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima. drvene gra e. Upravlja javnog puta pokre e postupak kod Ministarstva ili opštinskog odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja za ograni avanje koriš enja javnog puta. 18) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa koriš enje puta. 11) spuštanje niz kosine zaseka. kosinama i zemljišnom pojasu. svakodnevno sprovodi aktivnosti na utvr ivanju zauze a javnog puta. 9) oranje i izvo enje drugih poljoprivrednih radova na bankinama. plugovi. Upravlja javnog puta dužan je da u obavljanju poslova zaštite javnog puta. 17) uklju ivanje vozila na put i isklju ivanje sa puta van priklju ka ili ukrštaja i nanošenje blata na put. 8) postavljanje i koriš enje svetla ili drugih svetlosnih ure aja na putu i pored puta.. ako je javni put u takvom stanju da: . potpunom i odre enom injeni nom stanju nadležnoj inspekciji za javne puteve. bez odlaganja. radi preduzimanja inspekcijskih mera. ostavljanje ili bacanje materijala. grane. 12) paljenje trave i drugog rastinja na putu. balvani. kojima se ometa odvijanje saobra aja na putu. na putu. u slu ajevima iz stava 1. Upravlja javnog puta. put. dužan je da. materijala. 14) puštanje stoke na put bez nadzora. oru a na putu. pluga i drugih poljoprivrednih mašina i 16) ko enje zaprežnih vozila spre avanjem okretanja to kova.). ili bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu. materijala. napasanje i napajanje stoke 15) okretanje zaprege. 10) vu enje predmeta. ovog lana. drlja e i sl. kameni blokovi. 6) prosipanje. lan 46. lan 45. traktora. oru a i drugih vrsta tereta po putu (grede.17 5) spre avanje oticanja voda sa puta. odnosno ovlaš enog lica.

osim vozila sa gusenicima. Vanredni prevoz može da se obavlja na javnom putu bez izdate dozvole iz stava 2. Vozilo sa gusenicama može saobra ati na javnom putu sa savremenim kolovoznim zastorom. upravlja javnog puta preduzima mere obezbe enja javnog puta postavljanjem pripadaju e saobra ajne signalizacije i o preduzetim merama obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i javnost putem sredstava javnog informisanja. kao i lice koje vrši poslove na održavanju javnih puteva na kojima e se obaviti vanredni prevoz. ovog lana. širinu. kao i za potrebe odbrane zemlje. obavljanje tog prevoza uskladi sa upravlja em javnog puta. ukupnu masu. a upravlja javnog puta ima pravo na naknadu štete koja je time prouzrokovana. Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko optere enje. Vanredni prevoz. ovog lana upravlja javnog puta pismeno obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. ako su gusenice zašti ene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama. lan 47. Lice koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4.. 2) saobra aj pojedinih vrsta vozila može biti štetan za javni put i 3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na zaštitu javnog puta i bezbednost saobra aja. kao i iznos naknade za vanredni prevoz. O izdatim dozvolama iz stava 2. ministarstvo nadležno za poslove saobra aja. ovog lana. dužinu ili visinu. može se obavljati na javnim putevima na osnovu posebne dozvole koju izdaje upravlja javnog puta za svaki pojedina ni prevoz. u prevozu u drumskom saobra aju na teritoriji Republike Srbije. smatra se vanrednim prevozom u smislu ovog zakona. moraju imati to kove sa pneumaticima. odnosno u me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju. Zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone mogu saobra ati na javnom putu ako imaju to kove sa pneumaticima. Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. ovog lana.18 1) saobra aj nije mogu ili je mogu saobra aj pojedinih vrsta vozila. odnosno nadležni organ opštine ili grada. ako se taj prevoz obavlja radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. ovog lana dužno je da pre po etka obavljanja vanrednog prevoza. . Vozila Vojske Srbije i Crne Gore ne moraju da ispunjavaju uslove iz stava 2. Motorna i priklju na vozila koja saobra aju na javnim putevima. lan 48. kojom se odre uju na in i uslovi prevoza.

Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole iz lana 48. stav 2. utvr uje upravlja javnog puta na osnovu prose nog godišnjeg dnevnog saobra aja teretnih vozila nosivosti više od 11. minerala. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta pri injenu obavljanjem vanrednog prevoza na javnom putu. smatra se prekomernim koriš enjem tog javnog puta. lan 52.ciljnoj lokaciji. stav 2. ovog lana i odre uje mesto parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole. Za vreme trajanja isklju enja iz saobra aja. ovog zakona.5 tona i to najmanje etvorostrukim brojanjem saobra aja na izvornoj . odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja. odnosno obavlja privrednu delatnost iz stava 1. Kontrolu vanrednog prevoza. . Lice iz stava 1. Privremeno ili trajno u eš e teretnih vozila sa više od 50% u svim izvršenim prevozima tereta na odre enom javnom putu ili njegovom delu za potrebe lica koje izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji ili obavlja privrednu delatnost ija priroda zahteva tako izvršene prevoze (eksploatacija kamena. kao i teret koji je pao sa vozila. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da taj prevoz obavlja u skladu dozvolom iz lana 48. drveta i sl. odnosno njegovog dela u smislu ovog zakona. pri injenu grubom nepažnjom. lan 49. odnosno tereta dužan je da ukloni sa trupa javnog puta odmah.). ovog lana. zabranjeno je koriš enje vozila koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja. uglja. kao i kontrolu najve ih dozvoljenih osovinskih optere enja. U eš e teretnih vozila lica koje izvodi radove. ovog lana koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. imalac vozila. ovlaš eno lice ministarstva nadležnog za poslove saobra aja. vrši ovlaš eno službeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.19 Lice iz stava 5.. lan 50. ukupne mase i dimenzija vozila. a najkasnije u roku od dva asa od trenutka onesposobljavanja vozila. lan 51. ovog zakona. ovog lana dužno je da o obavljanju tog prevoza obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. ovog lana dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta. odnosno padanja tereta. odnosno ovlaš eno lice opštinskog. isklju uje iz saobra aja na javnom putu ovlaš eno lice iz stava 1. koja saobra aju na javnom putu.

1. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. odnosno tereta. ovog lana. ovog lana.. organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja. Ako imalac vozila ili tereta uklanjanje ne izvrši u roku iz stava 3. O zabrani saobra aja iz stava 1. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. a u . odnosno tereta. Uklanjanje vozila. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. može zabraniti saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila na javnom putu. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila. sa trupa ili zemljišnog pojasa javnog puta iz st. lan 53. ovog lana mora se izvršiti tako da se ne nanese šteta javnom putu. odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila. blagovremeno obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i preduzme potrebne mere obezbe enja. preusmeravanja saobra aja i obaveštavanja javnosti i preduzetih mera obezbe enja. ovog lana. odnosno tereta. ovog lana. ure uje i obezbe uje opština. odnosno grad. ako to zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. 1. do 5. uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 24 asa od trenutka onesposobljavanja vozila. Upravlja javnog puta dužan je da blagovremeno i na pogodan na in obaveštava javnost i korisnike javnih puteva o stanju i prohodnosti tih puteva. Organizator sportske ili druge manifestacije snosi troškove zabrane saobra aja. pod uslovom da je mogu e preusmeravanje saobra aja na druge javne puteve. a najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila.20 Ako imalac vozila ili tereta ne izvrši uklanjanje u roku iz stava 1. njegovom delu ili putnom objektu. odnosno tereta dužan je da ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta odmah. do 4. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. izvrši e se na na in propisan odredbama st. ovog lana. Organ koji je. Upravlja javnog puta dužan je da o zabrani saobra aja iz stava 1. odnosno tereta. u smislu zakona kojim se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje opštinskog puta i ulice. po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta na kome se zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja (u daljem tekstu: organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja). osim na autoputu. kao i teret koji je pao sa vozila imalac vozila. dužan je da obavesti organ nadležan za unutrašnje poslove i upravlja a javnog puta na kome e se održati sportska ili druga manifestacija. lan 54.

Održavanjem javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi kojima se obezbe uje nesmetan i bezbedan saobra aj i uva upotrebna vrednost puta.. zamenjuje. obustave i zabrane saobra aja na javnom putu. javnog puta i 3) ako to zahteva izvo enje radova na rekonstrukciji i održavanju 4) ako to zahtevaju drugi razlozi zaštite javnog puta i bezbednosti saobra aja na javnom putu. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. ili opštinski. njegovom delu ili putnom objektu. njegovom delu ili putnom objektu. Radovi na redovnom održavanju javnog puta jesu naro ito: . Održavanje javnog puta obuhvata redovno. Opšta zabrana saobra aja na javnom putu. Upravlja javnog puta postavlja.21 slu aju ograni enja. u slede im slu ajevima: isti saobra ajnu 1) ako se javni put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati saobra aj ili se ne može odvijati saobra aj odre ene vrste vozila. u roku od 48 asova pre po etka primene navedenih mera. saobra aja i okoline. njegovom delu ili putnom objektu. periodi no i urgentno lan 58. Organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja na javnom putu. V. Upravlja javnog puta dužan je da redovno signalizaciju i opremu puta. na javnom putu. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA lan 57. lan 55. može biti privremena ili stalna. 2) ako bi u eš e odre enih vrsta vozila u saobra aju nanosilo štetu javnom putu. a zabrana saobra aja za odre ene vrste vozila na javnom putu. Upravlja javnog puta dužan je da pri izvo enju radova iz stava 1. održavanje. može biti privremena. dopunjuje i obnavlja saobra ajnu signalizaciju. zabrani e saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila. njegovom delu ili putnom objektu. opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta. na predlog upravlja a javnog puta. na osnovu rešenja o tehni kom regulisanju saobra aja koje izdaje Ministarstvo. lan 56. ovog lana obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uva upotrebnu vrednost puta.

kolovoza. Radovi na rehabilitaciji javnog puta jesu naro ito: 1) selektivno obnavljanje. zamena i poja anje dotrajalih kolovoznih zastora i promena popre nih nagiba kolovoza na javnom putu. odnosno tucani kog zastora na 2) obrada površine kolovoznog zastora ili zaptivanje. 9) zamenjivanje. 2) mestimi no elemenata trupa puta. 3) nanošenje novog asfaltnog sloja po celoj širini kolovoza odre ene 4) korekcija oblika postoje eg zastora ili kolovoza. 4) zamena deformisanih. eli nih konstrukcija mostova. 2) zamena složenih dilatacionih sprava. propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta. dotrajalih i privremenih propusta za vodu. slivnika. šljun anog. 6) iš enje i ure enje jarkova. rehabilitaciju i poja ano održavanje. 3) obnavljanje antikorozivne zaštite nadvožnjaka. saobra aja i okoline. 7) popravka putnih objekata. zamenjivanje. ležišta. nosivosti. 5) ure enje i o uvanje kosina nasipa. ograda. odnosno njegovom delu. rigola. podvožnjaka i vijadukata. rigola. 10) postavljanje. parkirališta. useka i zaseka. pojasa. podvožnjacima i vijaduktima. 12) košenje trave i ure ivanje zelenih površina na putu i zemljišnom 13) iš enje snega i leda sa kolovoza javnog puta i saobra ajnih površina autobuskih stajališta. popravljanje kolovozne konstrukcije i ostalih 3) iš enje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog 4) ure enje bankina. dopunjavanje i obnavljanje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. bankina. 8) postavljanje. 11) iš enje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta. Radovi na periodi nom održavanju javnog puta obuhvataju: oja anje kolovozne konstrukcije.22 1) pregled. izolacije. lan 59. utvr ivanje i ocena stanja puta i putnog objekta. nadvožnjacima. dopunjavanje i obnavljanje iš enje saobra ajne signalizacije. ošte enih sekundarnih elemenata i dotrajalih peša kih staza na mostovima. saobra ajne signalizacije. saobra aja i okoline. .. pojasu. Radovi na oja anju kolovozne konstrukcije jesu naro ito: 1) postavljanje neasfaltiranim putevima.

Radovi na poja anom održavanju javnog puta (poboljšanje javnog puta). bankina i ostalih elemenata trupa puta na kra im delovima puta. 5) saniranje klizišta i odrona. projekat saobra ajne signalizacije i opreme. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. u cilju obezbe ivanja prohodnosti puta i bezbednog odvijanja saobra aja. odnosno njegovom delu. saobra aja i okoline na javnom putu. ovog lana prestaje da važi ako se radovi ne zapo nu u roku od godinu dana od dana izvršene overe. 7) zamena ili izrada drenažnog sistema za odvodnjavanje podzemnih voda sa javnog puta i putnog objekta. detalje potrebne za izvo enje radova. Ministarstvo. 3) proširenje raskrsnica u nivou.. Radovi iz st. 3. 6) sanacija i izrada potpornih. popre ne profile. lan 60. periodi nom i urgentnom održavanju državnog puta kojim se bliže ure uju vrste radova. 8) postavljanje nove opreme puta i novih objekata i opreme za zaštitu puta. ovog lana izvode se prema tehni koj dokumentaciji koja se izra uje u skladu sa ovim zakonom. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta overava Ministarstvo za državne puteve. uzdužni profil.23 5) postavljanje nove saobra ajne signalizacije na javnom putu. i 4. Tehni ku dokumentaciju iz stava 5. obrazuje komisiju za tehni ki pregled izvedenih radova na periodi nom održavanju javnog puta i izdaje akt o prijemu tih radova. ovog lana. a za opštinske puteve i ulice opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. lan 61. 2. projekat regulisanja saobra aja za vreme izvo enja radova i tehni ku kontrolu tehni ke dokumentacije. Overa iz stava 6. 2) proširenje kolovozne konstrukcije. Radovi na urgentnom održavanju javnih puteva obuhvataju radove uslovljene elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima. . jesu naro ito: 1) ublažavanje pojedinih uzdužnih nagiba i ispravka pojedinih krivina. tehni ki opis. tehni ki uslovi i na in izvo enja radova. Ministar donosi propis o redovnom. situacioni plan. projektni zadatak. 4) zamena drenažnih sistema i hidroizolacije u tunelima i sanacija ili zamena tunelske obloge. opis radova sa predmerom i predra unom. tehni kim propisima i standardima i koja sadrži: opšti deo. odnosno njegovom delu. obložnih i portalnih zidova. ili opštinski. pre po etka izvo enja radova na oja anju.

lan 63. ovog lana. donosi rešenje o zabrani saobra aja. lan 65. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja donosi propis iz stava 1. U slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda upravlja javnog puta postupa na osnovu posebnog plana za otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda. Održavanje zajedni kih stubova i zajedni kih konstrukcija na mostu izgra enom za železni ku infrastrukturu i javni put vrši upravlja železni ke infrastrukture u skladu sa tehni kim propisima i standardima. snose u jednakim iznosima upravlja železni ke infrastrukture i upravlja javnog puta. ako je za potrebe naselja put izgra en sa širim kolovozom nego van naselja. po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. ovog lana za opštinske puteve i ulice. osim svetlosnih saobra ajnih znakova. ili opštinski. u kojem utvr uje kojim e se drugim putem odvijati saobra aj i pod kojim uslovima uz saglasnost upravlja a javnog puta na koji se vrši preusmeravanje saobra aja. odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje.24 Opštinski. Troškove održavanja zajedni kih stubova i konstrukcija na mostu iz stava 1. objekte i opremu državnog puta koji su izgra eni za potrebe naselja. . Upravlja opštinskog puta i ulice održava dodatne elemente. lan 64.. ovog lana. U slu aju zabrane saobra aja iz stava 2. Ministarstvo. upravlja javnog puta na kome je zabranjen saobra aj dužan je da putem sredstava javnog informisanja obavesti javnost 48 asova pre po etka zabrane saobra aja. Opština. u širini kolovoza tog puta van naselja. Javno preduze e održava kolovoznu konstrukciju i saobra ajnu signalizaciju. ovog lana ne mogu izvesti bez zabrane saobra aja na javnom putu. kao sastavni deo državnog puta. U slu aju da se radovi iz stava 1. odnosno grad snosi srazmeran deo troškova za održavanje državnog puta u naselju. lan 62. Radovi na održavanju javnog puta po pravilu se izvode tako da se ne zabranjuje saobra aj na javnom putu.

a u tunelima i galerijama može. Ostali državni putevi I reda moraju se izgraditi tako da ispunjavaju slede e uslove: . uzdužni nagib. s tim što svaka saobra ajna traka mora da bude široka najmanje 3. opštinski put i ulica mora biti osposobljena da podnese osovinsko optere enje od najmanje šest tona. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA lan 66. ukrštaja. za prinudno zaustavljanje vozila duž cele trake ili duž pojedinih njenih delova na pogodnim rastojanjima.5 metra. izra uju se i slede i idejni projekti: trupa puta.25 VI. objekata za potrebe puta. Ministar bliže propisuje sadržinu idejnih projekata za pojedine elemente državnog puta iz stava 2. Autoput mora da se izgradi tako da ispunjava slede e uslove: 1) da ima dve fizi ki odvojene kolovozne trake. ivi ne trake i sl.5 tona po osovini.) omogu avaju brzinu od najmanje 130 km na as. Javni put mora da se izgradi tako da bude osposobljen da podnese osovinsko optere enje od najmanje 11. a da se.75 metara. lan 67. lan 68. priklju aka. Izuzetno od odredbe stava 2. Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije državnog puta sadrži glavne projekte za sve elemente propisane lanom 4. ovog lana. a zavisno od konfiguracije terena brzinu od najmanje 100 km na as. saobra ajne signalizacije i opreme puta. ovog zakona. da na pogodnim mestima ima ure ene prostore za prinudno zaustavljanje vozila i 3) da ostali elementi puta (polupre nik krivine.. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3.50 metara. Javni put mora da se izgradi tako da ima najmanje dve saobra ajne i dve ivi ne trake ili ivi njake u ravni kolovoza. sa najmanje dve saobra ajne trake za svaku kolovoznu traku. a ulica trotoar i umesto ivi nih traka ivi njake. Izgradnja i rekonstrukcija javnog puta vrši se u skladu sa zakonom kojim se ure uje planiranje i izgradnja i u skladu sa ovim zakonom. lan 69. umesto posebne trake. raskrsnica. pored idejnog projekta tog puta. zavisno od terenskih uslova. 2) da svaka kolovozna traka ima posebnu traku širine 2. ovog lana. zavisno od konfiguracije terena. putnih objekata. Za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta.

) omogu avaju bezbedan saobra aj za ve e brzine.25 metara.rekreacionih objekata. 4) trgovinskih objekata i 5) sportsko .5 metra.. moraju se predvideti. mora se izgraditi van kolovoza javnog puta. gustine i strukture saobra aja. uzdužni nagib. Putni objekti javnog puta moraju se izgraditi tako da širina kolovoza na putnom objektu ne sme da bude manja od širine kolovoza javnog puta. mesta pored javnih puteva za izgradnju: 1) stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom. a za autoputeve i državne puteve I reda i mesta za izgradnju: saobra aju. a najmanje za brzinu od 100 km na as. osim ulica. 3) turisti kih objekata. Državni put I reda mora se izgraditi tako da. lan 72. Javni put van naselja na kome je predvi ena velika gustina saobra aja mora se izgraditi tako da ukrštanje tog puta sa drugim javnim putem bude izgra eno van nivoa. Tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva. 2) da ostali elementi puta (polupre nik krivine. širina saobra ajne trake može smanjiti do 3. lan 73. ivi na traka i sl.26 1) da saobra ajne trake budu široke najmanje po 3. zavisno od konfiguracije terena. a izuzetno 80 km na as na planinskim prevojima i drugim nepovoljnim planinskim terenima i 3) da raskrsnice budu izvedene tako da se vozila mogu bezbedno uklju ivati na put i isklju ivati sa puta. na delovima puta sa ve im uzdužnim nagibom ima izgra enu posebnu saobra ajnu traku za kretanje sporih vozila. 1) auto-baza za pružanje pomo i i informacija u esnicima u 2) ugostiteljskih objekata. osim ulice. lan 70. lan 71. 2) autoservisa i 3) objekata za privremeni smeštaj onesposobljenih vozila. s tim što se. Saobra ajna površina autobuskog stajališta na javnom putu. . u skladu sa prostornim planovima.

ure aje. najmanje 30 dana pre po etka radova na izgradnji. uskla uju radove na istim sa radovima na rekonstrukciji javnog puta. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. lan 76. vodovod. ovog lana. lan 75. troškove izgradnje nadvožnjaka ili podvožnjaka. odnosno u putnom objektu (kanalizacija. iz stava 1. Lica iz stava 2. snosi investitor objekta zbog ije izgradnje se vrši izmeštanje javnog puta. aerodrom i sl. snosi investitor izgradnje tog javnog puta.27 lan 74.).). odnosno ne prilagode objekte. ovog lana ne izmeste. ovog lana. postrojenja. lan 77. Investitor je dužan da. instalacije i vodove. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili izvo enju drugih radova na javnom putu. odnosno njegovog dela. ure ajima. rudnik. Gornji stroj javnog puta ispod podvožnjaka iz stava 1. odnosno železni ke infrastrukture.. postrojenjima. mora biti izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta. postrojenja. izgra eni podvožnjak smatra se objektom infrastrukturnog sistema. ili ih prilagode nastalim promenama. kamenolom. ure aje. koji su imaoci i koja su dužna da se staraju o objektima. odnosno njegovog dela. odnosno. treba izmestiti zbog gra enja drugog objekta (železni ka infrastruktura. javni put. Troškove izmeštanja javnog puta. Ako postoje i javni put. telekomunikacione instalacije i sl. ovog lana sa opremom i saobra ajnom signalizacijom javnog puta. rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in. U slu aju ukrštanja javnog puta sa železni kom infrastrukturom zbog izgradnje javnog puta. najmanje 60 dana pre po etka radova iz stava 1. Investitor je dužan da. ovog lana dužna su da pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu o svom trošku. ovog lana o po etku radova. odnosno njegov deo. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom podvožnjaka za javni put. odnosno te železni ke infrastrukture. Lica. pismeno obavesti lica iz stava 2. instalacije i vodove do po etka izvo enja radova na izgradnji. akumulaciono jezero. odgovaraju za štetu koja nastane zbog neblagovremenog otpo injanja izvo enja tih radova. ako se druga ije ne sporazumeju investitor i upravlja javnog puta. elektri ne. izmeste objekte. odnosno njegov deo koji se izmešta. kao i sistemom za . a pri izgradnji javnog puta o trošku investitora javnog puta. U slu aju da lica iz stava 2.

Prostornim. pripada javnom putu koji prolazi iznad javnog puta sa kojim se ukršta. odnosno grad ili prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika. potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje javnog puta. do 4. mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima i sa zajedni kom konstrukcijom.). svetlosna i druga signalizacija. javna rasveta. Odredbe st. Ako je ukrštanje dva javna puta izvedeno izgradnjom podvožnjaka. smatra se objektom infrastrukturnog sistema. ovog lana.. odre uju se deonice javnog puta. lan 80. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom nadvožnjaka za javni put.28 odvodnjavanje površinskih i podzemnih voda. ovog lana. smatra se objektom javnog puta. na državnom putu može se izgraditi autobusko stajalište uz saglasnost Javnog preduze a. Infrastrukturni sistem ispod nadvožnjaka iz stava 3. odnosno nadvožnjak. raskrsnice za potrebe naselja. s tim da se kolovoz javnog puta odvoji od železni ke pruge. podvožnjak. objekti i oprema koja odgovara potrebama naselja. izgra eni nadvožnjak smatra se objektom javnog puta. peša ke staze i sl. odnosno putnog objekta u smislu stava 1. dolazi do izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka. lan 78. Izuzetno od odredbe stava 1. odnosno putnog objekta sa dodatnim elementima (širi kolovoz. 1. sa instalacijama i postrojenjima potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje tog sistema. odnosno grada ili prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika. Troškove izgradnje autobuskog stajališta iz stava 1. biciklisti ke staze. trotoar. odnosno urbanisti kim planom. pod uslovom da imaju posebne konstrukcije. Izgradnjom deonice javnog puta. snosi opština. odnosno nadvožnjaka. ovog lana. odnosno promene kategorije infrastrukturnog sistema. Na predlog opštine. Troškove izgradnje elemenata javnog puta u smislu stava 1. prostori za parkiranje. Mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima. ovog lana. ovog lana snosi opština. lan 79. . ne može da se naruši kontinuitet trase tog puta i saobra aja na njemu. shodno se primenjuju i kad zbog promene kategorije javnog puta. odnosno grad koji je zahtevao izgradnju tih elemenata. ovog lana.

sa ekonomskim na elima i merilima za ocenu opravdanosti njihove izgradnje i sa propisima o zaštiti životne sredine. projektuju i grade tako da se planska i tehni ka rešenja usklade sa najnovijim znanjima tehnike projektovanja i izgradnje javnih puteva. njegov deo i putni objekat podoban je za upotrebu kada se na na in propisan zakonom utvrdi da javni put.29 lan 81. Javni putevi moraju da se planiraju. Javni put. Rekonstrukcijom javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi na postoje em putu. tako da štetni uticaji na sredinu zbog o ekivanog saobra aja budu što manji. Projektovanje javnog puta. drvene lese. ži ane mreže i sl. lan 84. nosivost. 2) sa enjem zaštitnih šumskih pojaseva i drugih zasada i 3) postavljanjem privremenih metalne rešetke. bujicama i jakim vetrovima. njegovom delu i putnom objektu. odnosno materijala. stabilnost ili proširuje kolovoz novim saobra ajnim i zaustavnim trakama. obložni.). ovog lana izdaje Ministarstvo.). naprava (palisade. Ministar propisuje osnovne uslove koje javni put izvan naselja i njegovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobra aja i podobnosti puta za odvijanje saobra aja. lan 83. njegov deo i putni objekat u pogledu bezbednosti saobra aja ispunjava tehni ke propise i standarde koji se odnose na tu vrstu objekata. sa zahtevima bezbednosti saobra aja. . Upotrebnu dozvolu za javni put iz stava 2. konstruktivni elementi. Odredbe ovog zakona kojima se ure uje izgradnja javnih puteva primenjuju se i na rekonstrukciju ovih puteva.. Upravlja javnog puta dužan je da putem sredstava javnog informisanja objavi predaju javnog puta na upotrebu. lan 82. izgradnja. pregradni i vetrobranski zidovi i sl. kojima se menjaju položaj trase javnog puta u pojasu njegovog osnovnog pravca. ili opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. mora se obezbediti zaštita javnog puta i saobra aja: 1) izgradnjom stalnih objekata (potporni. lan 85. Na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. odnosno rekonstrukcija javnog puta i koriš enje materijala vrši se primenom tehni kih propisa i standarda za tu vrstu objekata.

rekonstrukciji i održavanju državnog puta. njegovog dela i putnog objekta. 7) da li se pravilno i redovno sprovode propisane mere zaštite državnog puta. odnosno da li je odobrenje izdato na propisan na in. rekonstrukciju i održavanje državnog puta. Inspektor ne može da izra uje ili u estvuje u izradi tehni ke dokumentacije i tehni koj kontroli tehni ke dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog nadzora i da vrši stru ni nadzor nad izgradnjom.. njegovog dela i putnog objekta. 8) primenu tehni kih propisa.30 Ministar propisuje osnovne uslove koje autobuska stajališta i parkirališta. moraju da ispunjavaju. 9) da li je za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta. standarda i normi kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. 4) stanje državnog puta. odnosno izvo enjem radova na objektima koji su predmet inspekcijskog nadzora. VII. njegovog dela i putnog objekta izdato odobrenje za izgradnju. koja su deo javnog puta. njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehni kim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog puta. 2) tehni ku i drugu dokumentaciju za izgradnju. njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja. 5) pravilno održavanje državnog puta. podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona i zakona i drugih propisa kojima se ure uje izgradnja i rekonstrukcija. 3) ispunjenost uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja. Inspektor ima pravo i dužnost da proverava: 1) radove na izgradnji. Nadzor nad sprovo enjem ovog zakona. Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republi kog inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor). rekonstrukciji i održavanju državnog puta. njegovog dela i putnog objekta. NADZOR lan 86. . rukovo enja izvo enjem radova i vršenja stru nog nadzora. 6) uslove odvijanja saobra aja na državnom putu. kao i bezbednost saobra aja na državnim putevima. tehni ke kontrole tehni ke dokumentacije. lan 87. vrši Ministarstvo. lan 88.

odnosno izvo enja radova prijavljen na propisan na in. njegovog dela. zasada. protivno uslovima odvijanja saobra aja na državnom putu. cevovoda. ovog lana inspektor obavlja i druge poslove utvr ene zakonom. njegov deo i putni objekat koristi na osnovu izdate upotrebne dozvole. 14) da li vanredni prevoz vrši sa posebnom dozvolom. osim objekata. u roku koji ne može biti kra i od 30 dana. a ako . koristi bez upotrebne dozvole. gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. za koji je izdato odobrenje za izgradnju. 3) naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. 4) naredi rušenje i uklanjanje objekata izgra enih. lan 89. vodova. Pored poslova iz stava 1. odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu državnog puta i uklanjanje deponija otpada i sme a. 11) da li izvo a radova na izgradnji i rekonstrukciji državnog puta. 6) naredi rušenje i uklanjanje objekata. zasada.. cevovoda. drve a. njegov deo ili putni objekat. ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona. 13) da li je po etak izgradnje državnog puta. 5) naredi rušenje ili uklanjanje ograda. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlaš en da: 1) zabrani izvršenje radova koji se izvode protivno zakonu i drugim propisima. njegov deo i putni objekat gradi prema tehni koj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju i da li je ta dokumentacija izra ena u skladu sa propisima. 7) zabrani radove koji se izvode u neposrednoj blizini državnog puta. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom. njegovog dela i putnog objekta. njegovog dela i putnog objekta. njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije i gra evinski dnevnik na propisan na in. ako utvrdi da se državni put. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. putnog objekta i zemljišnog pojasa.31 10) da li se državni put. suprotno odredbama ovog zakona. a koji mogu ugroziti njihovu stabilnost i bezbednost saobra aja. 12) da li se državni put. ograda. odnosno da li je dozvola izdata na propisan na in. njegovom delu ili putnom objektu. 8) isklju i iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. 2) predloži organu nadležnom za tehni ko regulisanje saobra aja zabranu saobra aja ili saobra aja odre ene vrste vozila. njegovom delu i putnom objektu ili protivno propisanim merama zaštite državnog puta. natpisa. instalacija. 9) naredi investitoru pribavljanje upotrebne dozvole. njegovog dela i putnog objekta. njegovog dela i putnog objekta. na državnom putu. drve a. tehni kim propisima i standardima i normama kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. gra evinskog i drugog materijala i natpisa podignutih.

lan 92. 14) naredi otklanjanje nedostataka u utvr enom roku. 12) pokrene postupak za ukidanje odobrenja za izgradnju. rekonstrukciji i održavanju državnog puta. privremeno zabrani saobra aj na državnom putu. odnosno zabrani dalje izvo enje radova prilikom izgradnje i rekonstrukcije državnog puta. njegovog dela i putnog objekta. 10) naredi postavljanje fizi kih prepreka kojima se onemogu ava priklju enje na državni put. njegovom delu ili putnom objektu. njegovog dela i putnog objekta. Žalba izjavljena protiv rešenja iz stava 1. ovog izvršenje rešenja kojim se: lana ne odlaže 1) zabranjuju. ne primenjuju tehni ki propisi i standardi i norme kvaliteta. . lan 91. njegov deo ili putni objekat u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati bezbedan saobra aj. odnosno priklju kom prilaznog puta na državni put. njegovog dela ili putnog objekta. bez prethodno pribavljene saglasnosti Javnog preduze a. ako utvrdi da izvo a radova ne ispunjava propisane uslove. odnosno rekonstrukciju. Ako je državni put.32 investitor ne pribavi upotrebnu dozvolu u utvr enom roku. 2) privremeno zabranjuje saobra aj na državnom putu. odnosno obustavljaju radovi. 11) naredi otklanjanje nepravilnosti. njegovom delu ili putnom objektu. njegovom delu ili putnom objektu. rekonstruisanih i održavanih delova državnog puta ili putnog objekta na kojima nisu otklonjeni nare eni nedostaci. lan 90. a ako se u utvr enom roku nedostaci ne otklone. zabrani. po pravu nadzora. 13) naredi rušenje državnog puta. ima prava. dužnosti i ovlaš enja republi kog inspektora za državne puteve utvr enih ovim zakonom. 15) naredi uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. a po potrebi može privremeno zabraniti saobra aj na državnom putu. za koje nije izdato odobrenje za izgradnju.. ako utvrdi da se prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji. Žalba se podnosi preko Ministarstva. inspektor e narediti da se bez odlaganja preduzmu mere obezbe enja. Nadležni inspektor opštinske. odnosno odobrenja za izgradnju. u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se ure uje zaštita opštinskih puteva i ulica. priklju kom ili ukrštanjem puteva. odnosno obustavi dalje izvo enje radova i naredi rušenje i uklanjanje izgra enih. odnosno gradske uprave. Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Vladi u roku od osam dana od dana dostavljanja. ako utvrdi da je izdato suprotno zakonu.

3) Preduzetnik. Inspektor. sadržinu i koriš enje službenog odela i službene legitimacije. radi ostvarivanja pregleda. VIII. kazni e se za krivi no delo zatvorom do godinu dana ( lan 44. vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom i 5) isklju uje iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole. 4) Preduzetnik. Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova nosi službeno odelo i službenu legitimaciju. postavlja postrojenja i . ograde i drve e. kazni e se za krivi no delo zatvorom od tri meseca do jedne godine ( lan 44. nosilac prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na javnom putu. ta ka 1). gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta. koje izvodi radove na javnom putu kojima se ošte uje put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja.. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. ostavlja predmete i materijale. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje izvodi radove na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom. otpadnu vodu i drugu te nost na javni put. zasada. lan 93. instalacija. održavanjem i zaštitom javnog puta. ta ka 2). osim vozila Vojske Srbije i Crne Gore. vozila hitne pomo i i vozila organa unutrašnjih poslova. rekonstrukcijom. putnog objekta i zemljišnog pojasa. 4) nare uje rušenje i uklanjanje objekata. osim objekata. ovoga lana vrši se isticanjem saobra ajnog znaka "zabranjen saobra aj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP". KAZNENE ODREDBE lan 95. njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja. 2) Preduzetnik. drve a. ta ka 4). Zaustavljanje vozila iz stava 1.33 3) nare uje otklanjanje nedostataka na državnom putu. Ministar propisuje izgled. 5) Preduzetnik. 1) Preduzetnik. vodova. natpisa. ta ka 3). cevovoda. njegovog dela. cevovoda. ograda. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje podiže zasade. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje ispusti vodu. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje privremeno ili trajno zauzme javni put. ima pravo da na državnim putevima zaustavlja vozila. odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice. lan 94.

stav 2).000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. 8) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. 5) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. stav 5).000 do 1. 4) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. ovog zakona. lan 96. Nov anom kaznom od 200. Za privredni prestup iz stava 1. stav 1). 3) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu.000. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. ovog zakona. stav 2). instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu.000 do 3. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. 2) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 50.000. Nov anom kaznom od 300.. 6) se radovi na oja anju. kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 33. ovog zakona. 10) izmešteni javni put. 9) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. stav 2). ure aje. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59.34 ure aje. stav 4). 12) projektovanje. gradi objekte ili vrši druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta.000 dinara kazni e se za privredni prestup pravno lice ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. stav 2). stav 1. stav 1). ne podnese zahtev za upis promene. postrojenja.000 do 200. 11) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima.000 dinara kazni e se za prekršaj pravno lice ako: . odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. stav 1). 7) pre po etka izvo enja radova na oja anju. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. lan 97. stav 6).

20) postavlja natpise suprotno lanu 43. stav 2). toplovod. instalacije. . stav 1. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. 1. železni ku prugu i drugi sli an objekat. stav 2). ure aje i instalacije suprotno lanu 28. kanalizaciju. stav 1. 13) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. odnosno priklju ak na državni put bez saglasnosti Javnog preduze a ( lan 37. 18) postavlja na javnom putu natpise. za izmenu 15) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. 21) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. 3) gradi. 35. postrojenja i sl. ure aja i instalacija ( lan 28. lanu 35. stav 1. odnosno pored tih puteva ( lan 43.35 1) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. kao i telekomunikacione i elektro vodove. stav 2. ovog zakona. 11) gradi raskrsnicu ili ukrštaj opštinskog. 2) gradi objekte i postavlja postrojenja. stav 4). 14) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). vodovod. 16) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. 6) podiže ograde. ovog zakona. 17) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. stav 1). suprotno odredbi lana 43. stav 2.. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. ovog zakona. 4) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. bez saglasnosti. stav 3. stav 3). 12) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. odnosno postavlja. stav 3). stav 2). stav 2). odnosno nekategorisanog puta. stav 2).. ovog zakona. ovog zakona. ovog zakona. stav 1. stav 2). stav 19) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. kao i ulice. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. ovog zakona. sa državnim putem.

35) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 31) pušta stoku na javni put bez nadzora. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. ta ka 6). traktor. ta ka 10). ovog 39) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. ta ka 12). drvenu gra u. ta ka 14). 36) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. stav 1. 38) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. 34) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštaja i nanosi blato na javni put ( lan 44. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. ovog zakona. ta ka 15). 42) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. 23) prosipa. 33) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. predmete i sme e na javni put 24) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 25) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. ta ka 11). ta ka 19). 30) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. 29) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. ta ka 9). stav 3. 27) vu e predmete. 41) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 2. zakona. useka i nasipa javnog puta. ta ka 18). bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 37) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. sa savremenim kolovoznim zastorom. ostavlja ili baca materijale. kamenje i drugi materijal ( lan 44. 44. 40) koristi u saobra aju na javnom putu. ta ka 7). a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. ovog zakona. osim vozila sa gusenicima.36 22) spre i oticanje voda sa javnog puta. plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. materijale. drva za ogrev.. ( lan 44. 28) spušta niz kosine zaseka. ta ka 8). ta ka 16). 26) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. ta ka 13). kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 17). kosinama i zemljišnom pojasu javnog puta ( lan 44. ta ka 5). 32) okre e zapregu. stav 2). . stav 1). stav 4).

ovog zakona. 52) postupa suprotno lanu 55. lan 98. ovog zakona. stav 1).37 43) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 56) ne uskladi radove na objektima.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj preduzetnik ako: 1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. ovog zakona. . stav 6). 49) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. 55) pre po etka radova na izgradnji. ure ajima. 45) za vreme trajanja isklju enja.. 54) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65). 46) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. ovog zakona. ovog zakona. koji se obavlja bez izdate dozvole. radi intervencije i drugih nepogoda. stav 1. stav 5). Za prekršaj iz stava 1. ovog zakona. stav 3. Nov anom kaznom od 100. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. kao i teret koji je pao sa vozila u roku iz lana 52. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. stav 2). ovog zakona. stav 5). stav 3. kao i za potrebe odbrane zemlje. ovog zakona. 51) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74.000 do 50. stav 3. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. 47) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 50) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbi lana 53. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 10. 48) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju.000 do 500. 44) ne obavljanju vanrednog prilikom elementarnih uskla eno sa upravlja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o prevoza. 53) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. kao i teret koji je pao sa vozila. u roku iz lana 52. stav 3). stav 1. odnosno tereta sa trupa. 57) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. postrojenjima. stav 3. koje je em javnog puta ( lan 48.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana i odgovorno lice u pravnom licu. ovog zakona. stav 1.

. stav 3). 15) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 1. 18) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. kanalizaciju. stav 1). lanu 35. 6) gradi. ovog zakona. stav 1. ovog zakona. stav 2). kao i telekomunikacione i elektro vodove. ovog zakona. ovog zakona. ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. 20) postavlja na javnom putu natpise. 4) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. . odnosno postavlja.38 2) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. 35. ovog zakona. postrojenja i sl. stav 2. stav 21) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. stav 2). vodovod. 5) gradi objekte i postavlja postrojenja. stav 2). 13) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. stav 2). stav 2). 8) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. stav 1. ne podnese zahtev za upis promene. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. ovog zakona. suprotno odredbi lana 43. stav 1. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. 14) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. 19) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. 7) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja. stav 1). stav 2. 9) podiže ograde. toplovod. 16) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). stav 3). ure aje i instalacije suprotno lanu 28. bez saglasnosti. 3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. železni ku prugu i drugi sli an objekat. za izmenu 17) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. instalacije. stav 1.. stav 2). ure aja i instalacija ( lan 28. 10) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 11) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 12) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36).

23) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. ta ka 17). plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. 29) vu e predmete. ovog 41) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila. drva za ogrev. stav 3. stav 4). ta ka 15). traktor. osim vozila sa gusenicima. 33) pušta stoku na javni put bez nadzora. ta ka 11). materijale. napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. ta ka 18). bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. 37) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. 24) spre i oticanje voda sa javnog puta. ta ka 19). 40) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. ovog zakona. ( lan 44. odnosno pored tih puteva ( lan 43. 34) okre e zapregu. stav 1). ta ka 5). 43) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. 35) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. stav 2). 31) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. ta ka 14). ta ka 7). 25) prosipa. ovog zakona. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. sa savremenim kolovoznim zastorom. 30) spušta niz kosine zaseka. ta ka 16). stav 4). 44. ta ka 9). ta ka 12). ostavlja ili baca materijale. 36) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. kamenje i drugi materijal ( lan 44.. 39) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. ta ka 6). 38) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. . 28) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. drvenu gra u. predmete i sme e na javni put 26) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 27) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. useka i nasipa javnog puta. ta ka 13). 32) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ta ka 10). ta ka 8). stav 2. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44.39 22) postavlja natpise suprotno lanu 43. stav 1. 42) koristi u saobra aju na javnom putu. zakona.

56) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. ovog zakona. 61) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. ovog zakona. 48) za vreme trajanja isklju enja. stav 5). koji se obavlja bez izdate dozvole. 47) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. 46) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 59) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. stav 3. odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. odnosno tereta sa trupa. stav 6). sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona. stav 3.40 44) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. stav 1. 45) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje.. 62) pre po etka radova na izgradnji. 49) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. ovog zakona. rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. stav 2). kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. 53) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbama lana 53. kao i teret koji je pao sa vozila. ovog zakona. na na in propisan u lanu 52. stav 1. stav 2). stav 3). ovog zakona. odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. 54) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. stav 3. stav 6). ovog zakona. postrojenjima. 55) postupi suprotno odredbama lana 55. ovog zakona. stav 3. stav 5). ure ajima. 51) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 63) ne uskladi radove na objektima. stav 1. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. . stav 5). 50) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. 57) se radovi na oja anju. ovog zakona. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. ovog zakona. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. 58) pre po etka izvo enja radova na oja anju. 52) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. 60) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65).

odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. 4) gradi. ovog zakona. 67) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima. stav 1. 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik. 11) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. 65) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. ovog zakona. vodovod. stav 2).000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj fizi ko lice ako: 1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole. stav 1. 66) izmešteni javni put. ne podnese zahtev za upis promene. odnosno postavlja. lan 99. bez saglasnosti. 68) projektovanje. 7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu 9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36). ure aje i instalacije suprotno lanu 28. Nov anom kaznom od 10.000 do 50. izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. stav 1). ovog zakona. . ovog zakona. postrojenja i sl. kanalizaciju. stav 2). 35. stav 1. stav 1). postrojenja. 6) podiže ograde. 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. ovog zakona. stav 3.. ure aje. toplovod. stav 2. 2) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu. 3) gradi objekte i postavlja postrojenja. ovog zakona. bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81.41 odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. stav 2). ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13.. kao i telekomunikacione i elektro vodove. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. stav 1). stav 4). lanu 35. stav 2). odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. instalacije. stav 1. železni ku prugu i drugi sli an objekat. 64) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74.

napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. 20) prosipa. ta ka 15).. traktor. ovog zakona. stav 2). ta ka 13). useka i nasipa javnog puta. predmete i sme e na javni put 21) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan 22) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta. 32) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. ta ka 8). kamenje i drugi materijal ( lan 44. ta ka 17). materijale. 31) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. 33) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. stav 4). plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. 28) pušta stoku na javni put bez nadzora. 27) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. drvenu gra u. stav 2). ta ka 5). ta ka 14). ta ka 19). 30) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44. ta ka 16). stav 3. ( lan 44. ostavlja ili baca materijale. ovog zakona. ovog zakona. kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. 1. 15) postavlja na javnom putu natpise. 19) spre i oticanje voda sa javnog puta. . 24) vu e predmete. ta ka 11).42 12) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. odnosno pored tih puteva ( lan 43. za izmenu 14) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. 26) pali travu i drugo rastinje na javnom putu. ta ka 9). ta ka 12). suprotno odredbi lana 43. ta ka 6). 17) postavlja natpise suprotno lanu 43. a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. 18) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put. ta ka 18). stav 16) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. 13) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40). drva za ogrev. 44. 23) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama. 29) okre e zapregu. 25) spušta niz kosine zaseka. stav 2. ta ka 7). ta ka 10).

45) pre po etka radova na izgradnji. ovog zakona. .. 60/98. stav 1. 48/94 i 42/98) i lan 48. na na in propisan u lanu 52. 38) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza. 46/91. br. 67/93. stav 3). odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. ovog zakona. ovog zakona. instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o putevima ("Službeni glasnik RS". odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. sa savremenim kolovoznim zastorom. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE lan 100. 44/99. 5/99. koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. sa upravlja em javnog puta ( lan 48. 40) za vreme trajanja isklju enja. stav 5). br. 44) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila. stav 2). Zakona o me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju ("Službeni list SRJ". 42) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. stav 1.43 34) koristi u saobra aju na javnim putevima motorna i priklju na vozila. postrojenja. instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu. bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. ure aje. 46) ne uskladi radove na objektima. vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje. 52/91. stav 1. stav 4). stav 6). 53/93. 37) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. stav 5). stav 1). stav 2). 35) koristi u saobra aju na javnom putu. 43) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju. ovog zakona. 47) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. osim vozila sa gusenicima. stav 3. IX. radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda. 48) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte. 36) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. ure ajima. postrojenjima. stav 4). koji se obavlja bez izdate dozvole. odnosno tereta sa trupa. kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. 74/99 i 4/00). stav 2). kao i teret koji je pao sa vozila. odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 3. 41) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. ovog zakona. vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. 39) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza.

67/93. 48/94 i 42/98). 46/91. . br. prestaje sa radom Danom po etka rada Javno preduze e preuzima prava. 46/91. 67/93. lan 102. Danom po etka rada Javnog preduze a Republi ka direkcija za puteve iz stava 1. ovog lana. Propisi doneti na osnovu Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS".. 53/93. januara 2006.44 lan 101. Do po etka rada Javnog preduze a poslove upravljanja državnim putevima vrši Republi ka direkcija za puteve obrazovana Zakonom o putevima ("Službeni glasnik RS". godine. 52/91. sredstva. br. ovog lana. obaveze. 53/93. zaposlene. Ovaj zakon stupa na snagu 1. dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlaš enja Republi ke direkcije za puteve iz stava 1. lan 103. 52/91. 48/94 i 42/98) primenjuju se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful